صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1334‬پیاپی ‪2652‬‬ ‫انتقاد فعاالن اقتصادی به تصمیم‌گیران دولتی‬ ‫چهره‌ها‬ ‫وضع صنعت خودرو‬ ‫در شأن مردم نیست‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫جایگاه بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد بدون نفت‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫یارانه‬ ‫سهم کیست؟‬ ‫جذب سرمایه‌گذار و لزوم‬ ‫بهبود فضای کسب و کار‬ ‫مکمل یکدیگر‬ ‫باشیم‬ ‫گفت و گو‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫فهرست سیاه معارضان حقوق‬ ‫مصرف‌کننده منتشر شود‬ ‫چند روز پیش‪ ،‬یکی از کارآفرینان مطرح و نمونه کشوری که البته به‌گفته خودش از ابتدا‬ ‫کسب و کارش را غیرقانونی می‌دانستند‪ ،‬اما بعدها به کسب درجه «قهرمان ملی» نائل شد‪ ،‬با‬ ‫سخنرانی جسورانه در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫و جمعی از فعاالن اکوسیستم استارت‌آپی در آیین رونمایی از طرح نوآفرین‪ ،۹۸‬نکات مهمی‬ ‫را مطرح کرد که حرف دل بس��یاری از فعاالن اقتصادی واقعی و اصیل اس��ت‪ .‬این کار آفرین‬ ‫به فعالیت‌های غیرقانونی و تخلف‌هایی اش��اره کرد که دولت بسترساز آن شده است‪ .‬این در‬ ‫حالی این که به گفته فعاالن اقتصادی دولت باید بسترساز خلق و ایجاد ثروت و ارزش برای‬ ‫جامعه باشد‪ ،‬نه اینکه راه را برای فساد و رانت هموار کند‪ .‬باید دیدگاه نظارتی قوی را جایگزین‬ ‫‪7‬‬ ‫دیدگاه انقباضی کرد تا شاهد فسادها و رانت‌های گسترده نباشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫امنیت سرمایه‬ ‫در بخش تولید پایین است‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا بازار سرمایه نمی‌تواند‬ ‫جای بانک‌ها را بگیرد؟‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫برمدار فرصت‌سوزی‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت بسترساز خلق ثروت باشد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‪ ۳‬مسیر برای فعال‌سازی‬ ‫معادن کوچک و متوسط‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد بدون نفت‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬س��ال سرنوشت‌س��ازی اس��ت‪ .‬از یک سو‬ ‫عوامل درون‌زای اقتصاد ایران و مذاکرات بین‌المللی به‌ویژه‬ ‫با اتحادیه اروپا هنوز نتایج روش��نی را به‌همراه نداش��ته و‬ ‫ازسوی دیگر مدیریت اقتصادی باتوجه به شرایط ناپایداری‬ ‫که در نتیجه نبود عقالنیت مناسب در عرصه‌های اقتصادی‬ ‫شاهد آن هستیم‪ ،‬نمی‌تواند به بار بنشیند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی سال‌هاست که منتظر‬ ‫ی��ک تحول واقعی در عناصر محیط��ی و اثرگذار در بخش‬ ‫کالن اقتصاد کشور هستند؛ تحولی که فقط در سایه بهبود‬ ‫توامان فضای کس��ب‌وکار‪ ،‬مدیریت بهینه بازارهای پولی و‬ ‫مالی و رف��ع تنگناهای فعلی به‌وقوع خواهد پیوس��ت‪ .‬در‬ ‫این صورت اس��ت که شاهد جهش چش��مگیری در نقش‬ ‫و جای��گاه فع��االن اقتصادی و در نهای��ت بخش خصوصی‬ ‫خواهیم بود‪ .‬به‌نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی‪ ،‬امروز‬ ‫بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد‬ ‫و رقابتی برطرف و حرکت به‌سوی فضای سالم اقتصادی به‬ ‫یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬محدودیت‌های بین‌المللی ناش��ی از تحریم‪ ،‬حضور‬ ‫فع��ال بخش خصوص��ی را در اقتصاد الزامی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫محدودیت‌های مورد اش��اره باتوجه به وابستگی اقتصادی‬ ‫ایران به نف��ت و فرآورده‌های هیدروکربوری که نمونه بارز‬ ‫آن در سال ‪ ۱۳۹۷‬نشانگر وابستگی ‪۵۴‬درصدی بودجه به‬ ‫دالرهای نفتی بود‪ ،‬این الزام را نمایان می‌سازد‪.‬‬ ‫برای رهایی از این بند وابس��تگی الزام‌هایی مطرح است‬ ‫که اصالح جایگاه بخ��ش خصوصی در اقتصاد یکی از این‬ ‫الزام‌ها اس��ت و تحقق آن نیز ش��رایط ویژه‌ای را می‌طلبد‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های ملی‪ ،‬پیروی از دانش و فرهنگ ملی‬ ‫و نیز بکارگیری ابزارهای بین‌المللی در توس��عه کسب‌وکار‬ ‫نیازمند اندیشه‌های نو برای مدیریت شرایط تحریمی است‪.‬‬ ‫نگارن��ده اطمینان دارد که س��ال‌های پیش رو س��ال‌های‬ ‫حرکت به‌س��وی مثبت ش��دن و رفع بسیاری از تنگناهای‬ ‫بین‌المللی است‪ .‬ظرفیت‌های نهفته در حوزه‌های اقتصادی‬ ‫بخش خصوصی از گردشگری گرفته تا جذب سرمایه‌های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬از راه‌اندازی دوباره خطوط تولی��د کارخانه‌ها تا‬ ‫گس��ترش فناوری از طریق تج��ارت خارجی و تهاتر کاال و‬ ‫خدمات‪ ،‬موجب رونق گرفتن دوباره صادرات کاالهای نفتی‬ ‫و غیرنفتی خواهد ش��د‪ .‬در کنار این موارد گش��ایش‌های‬ ‫پولی و بانکی با مکانیس��م بکارگیری پول‌های محلی‪ ،‬همه‬ ‫و همه امکان‌پذیر است و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی‬ ‫را تشویق به حضور مستمر و پایدار در اقتصاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها امروز ما یک برگ برنده هم داریم و آن تجربه‬ ‫فراوانی اس��ت که بخش خصوصی ما در س��ال‌های سخت‬ ‫گذش��ته فراگرفته و امروز این تجربه‌ها به مهارت مدیران‬ ‫بخش خصوصی بدل شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این هم��ه اقتصاد در ه��ر یک از عرصه‌ه��ای ملی و‬ ‫بین‌الملل��ی زبان��ی متف��اوت دارد و برای حضور مس��تمر‬ ‫و فع��ال در عرص��ه بین‌الملل باید با زب��ان خود این بخش‬ ‫وارد ش��د و سپس با کسب دیدگاه‌های جهانی آن مسیر را‬ ‫دنبال کرد‪ .‬اقتصاد بدون نفت‪ ،‬اقتصاد مقاومت سرسختانه‬ ‫همراه با ق��درت تحلیل ش��رایط در وضعیت‌های بحرانی‪،‬‬ ‫انعطاف‌پذی��ری و یافت��ن راه‌حل‌های جایگزین اس��ت که‬ ‫به‌ط��ور قطع می‌توان��د مدیران بخش خصوص��ی ایران را‬ ‫تبدی��ل به قهرمان��ان دوره تحریم فعلی کن��د‪ .‬این همان‬ ‫سرمایه شایس��ته قدردانی است که در س��ال‌های رونق و‬ ‫شکوفایی‪ ،‬می‌تواند به سرعت عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند‬ ‫و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی سوق دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نی��ز ب��ا اصالحات��ی در بخش‌های��ی از اقتصاد و‬ ‫نظام بودجه‌ریزی‪ ،‬درآم��د و هزینه‌های بودجه‌ای گام‌های‬ ‫عملیات��ی در ای��ن زمینه برداش��ته اس��ت‪ .‬در این راس��تا‬ ‫بهینه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در رأس اقداماتی است‬ ‫که این نهاد در دستور کار قرار داده است‪ .‬حذف و کاهش‬ ‫برخی معافیت‌های مالیاتی‪ ،‬جلوگیری از فرارهای مالیاتی‬ ‫و افزایش نرخ برخی پایه‌های مالیاتی موجود در کنار حذف‬ ‫دست‌کم یک دهک دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از جمله‬ ‫اصالحاتی اس��ت که در بودجه در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین مولدسازی یا فروش بخشی از سهام و دارایی‌های‬ ‫دولت��ی و اصالح نرخ حامل‌های ان��رژی و معرفی پایه‌های‬ ‫مالیاتی جدید از دیگر تدابیر اصالحی در بودجه امس��ال و‬ ‫سال آینده خواهد بود‪.‬‬ ‫البت��ه برآورده��ا حاک��ی از آن اس��ت که ب��رای تنظیم‬ ‫بودجه‌ای مس��تقل از درآمدهای نفتی‪ ،‬دولت باید بتواند با‬ ‫استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و‬ ‫عمرانی‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت‬ ‫را آزاد کن��د تااین اعتبار جبران کاهش درآمدهای نفتی را‬ ‫برعهده بگیرد‪ .‬براس��اس اعالم نظر کارشناس��ان س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه هرچند اصالح نظام مالیات��ی و یارانه‌ای‬ ‫برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریم‌ها ضروری‬ ‫به‌نظر می‌رس��د‪ ،‬اما باید توجه داش��ت ک��ه از میان رفتن‬ ‫درآمده��ای نفتی تنها یکی از حلقه‌های فش��ار بین‌المللی‬ ‫علیه ایران است و ناتوان ماندن ما در جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی وجه مهم‌تری از تحریم‌هاس��ت‪ .‬موضوعی که باید‬ ‫با ن��گاه جدی‌تری با آن پرداخ��ت و راهکارهای جایگزین‬ ‫عملیاتی‌تری برای آن یافت‪.‬‬ ‫این مطلب ادامه دارد‬ ‫نرخ کاالهایی که به واردات بستگی دارند به‌دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهد داشت‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬دوام تولید به‬ ‫س��ه عامل مواد اولیه‪ ،‬تولید و بازار وابس��ته است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا رساندن سرمایه در گردش به تولید مانند‬ ‫رساندن آب به درخت است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬رحمانی در برنامه نگاه یک‬ ‫شبکه یک سیما اظهار کرد‪ :‬نبود نقدینگی‪ ،‬بی‌ثباتی‬ ‫رویه‌ها و بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه از جمله مشکالت بر‬ ‫سر راه تولیدکنندگان است اما متاسفانه نظام تامین‬ ‫مالی تولیدکنندگان ما حدود ‪ ۹۰‬درصد وابس��ته به‬ ‫بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگ‌ترین تفاوت‬ ‫ایران و جهان برش��مرد زیرا دیگر کش��ورها از طریق‬ ‫بازار س��رمایه در رفع نیازه��ای مالی تولیدکنندگان‬ ‫گام برمی‌دارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از معضالت بازاره��ای مالی و‬ ‫اقتصاد کالن ما حجم باالی نقدینگی اس��ت؛ رقمی‬ ‫حدود ‪ 2‬هزار یا هزار میلیارد تومان در جامعه موجود‬ ‫اس��ت که اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار‬ ‫ویرانگری خواهد داش��ت و بهتر است این نقدینگی‬ ‫به س��مت تولید سوق داده ش��ود‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬از‬ ‫آنجا که رونق تولید‪ ،‬بدون تقویت منابع مالی محقق‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اقدام به ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای در‬ ‫ش��هرهای گوناگون کرده‌ایم اما نتیجه عملکرد این‬ ‫صندوق‌ها در س��ال جاری حاصل نمی‌شود و امسال‬ ‫ه��م تامین مال��ی باید از طریق بانک‌ها انجام ش��ود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬جهت‌گیری‬ ‫کل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محدود کردن‬ ‫واردات و تقوی��ت ظرفیت‌ه��ای تولید اس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬وضع صنعت خودرو‬ ‫در ش��أن مردم نیس��ت و بیشترین مش��کالت را در‬ ‫این صنعت داریم‪ .‬رحمانی ب��ا بیان اینکه اصالحات‬ ‫را در صنعت خودرو آغ��از کرده‌ایم‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که‬ ‫وزیر ش��دم بحث ادامه حیات خودروس��ازی کشور‬ ‫مط��رح بود اما اکنون به س��مت اصالح کیفیت و نرخ‬ ‫و خصوصی‌س��ازی کردن واقعی این صنعت حرکت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬وی گف��ت‪ :‬تعداد خودروهای‬ ‫داخ��ل پارکینگ‌ه��ای خودروس��ازان‬ ‫کاه��ش یافت��ه و اگر یک خ��ودرو قابل‬ ‫عرضه باش��د و خودروسازان آن را عرضه‬ ‫نکنن��د‪ ،‬به‌ط��ور قطع ب��ا آنه��ا برخورد‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬هزار خودرو به‌دلیل نبود‬ ‫کاتالیس��ت در پارکینگ‌ها مانده‌اند‪ .‬رحمانی گفت‪:‬‬ ‫در صنعت خودروسازی مسیر اصالح را آغاز کرده‌ایم‬ ‫و در این زمینه با کسی مماشات نمی‌کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بیشترین سهم مالیات را تولیدکنندگان‪ ،‬کارمندان‬ ‫و اصن��اف پرداخت می‌کنند زی��را دریافت مالیات از‬ ‫آنها آسان است اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت‬ ‫مالیات از این بخش‌هاس��ت‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گفت‪ :‬قانون مالی��ات ارزش افزوده و درآمد‬ ‫در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن‬ ‫اس��ت و امیدواریم این قانون در یک��ی‪ ،‬دو ماه آینده‬ ‫آماده شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کسانی که در سال‌های گذشته با منابع‬ ‫صن��دوق ذخی��ره ارزی تجهیزات��ی را وارد کردند‪،‬‬ ‫‪ 3‬س��ال اس��ت که کارگروهی این پرونده را پیگیری‬ ‫می‌کند و به نتیجه نهایی رسیده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬براس��اس این‬ ‫نتیجه فقط برای بخش خصوصی تس��هیالتی برای‬ ‫تسویه آنها فراهم شده است‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬براساس‬ ‫مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال ‪ ۹۷‬تجهیزات و‬ ‫مواد اولیه تولید را وارد کرده‌اند مشمول مابه‌التفاوت‬ ‫نرخ ارز نمی‌شوند اما آنهایی که پس از اسفند سال ‪97‬‬ ‫اق��دام به واردات این اقالم کرده‌اند در حال گفت‌وگو‬ ‫با دولت برای تس��هیل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز‬ ‫آنها هستیم‪ .‬البته اکنون تصمیم دولت این است که‬ ‫ای��ن افراد براس��اس ارز نیمایی تس��ویه کنند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه تنظیم بازار موضوعی فرابخش��ی است و‬ ‫ب��رای کنترل قیمت‌ها به جای ممنوعیت به س��مت‬ ‫مکانیسم تعرفه حرکت کرده‌ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت‌های زیادی برای پاسخگویی به‬ ‫بازار داخلی داریم‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬صادرات‬ ‫کااله��ای مصرف��ی افزایش یافت��ه اما‬ ‫صادرات غیرنفت��ی در مجموع افزایش‬ ‫نیافت��ه و این نش��ان می‌ده��د صادرات‬ ‫بی‌رویه انجام نشده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫امس��ال در مقایسه با س��ال گذشته افزایش صادرات‬ ‫داشته‌ایم اما ظرفیت کشور بیش از این است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ ۷۰ :‬درصد‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومان��ی ب��رای واردات کاالهای اساس��ی‬ ‫و خ��وراک دام در اختی��ار وزارت جه��اد‪ ۲۳ ،‬درصد‬ ‫ب��رای واردات دارو و تجهی��زات پزش��کی در اختیار‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬یک درص��د ب��رای واردات کاغذ‬ ‫و ‪ ۶‬درص��د ب��رای واردات الس��تیک‪ ،‬خمی��ر کاغذ‬ ‫و مواد اولیه الس��تیک و توزیع الس��تیک در اختیار‬ ‫وزارت راه گذاش��ته شده است‪ .‬رحمانی با بیان اینکه‬ ‫برخی کاالها باید ازس��وی دولت‪ ،‬به‌ش��کل حمایتی‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از فروردین تا مرداد س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ارز تک‌نرخی بود و محدودیتی برای ثبت س��فارش‬ ‫واردات کااله��ا وجود نداش��ت اما پ��س از آن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرکزی یک ریال ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی برای واردات کاال جز کاالهای اساسی‬ ‫تخصیص ندادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی رس��انه‌ها آم��ار واردات کاالهای‬ ‫غیرض��روری ب��ا ارز ‪ 4200‬تومان��ی را از فروردین تا‬ ‫م��رداد س��ال ‪ ۹۷‬اعالم می‌کنن��د و می‌گویند چرا با‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی این نوع کاالهای غیراساس��ی وارد‬ ‫شده‪ ،‬در حالی که در آن زمان همه کاالها با ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی ثبت سفارش می‌شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬واردکنندگانی‬ ‫ک��ه ارز‪ 4۲۰۰‬تومان��ی دریافت کرده‌ان��د نفر به نفر‬ ‫بررسی می‌ش��وند که آیا کاالی خود را وارد کرده‌اند‬ ‫یا نه و اگر در مدت مش��خص شده وارد نکرده باشند‬ ‫در ه��ر جای دنیا که باش��ند این مس��ئله را پیگیری‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬رحمانی اف��زود‪ :‬اکنون اف��رادی به دلیل‬ ‫سوءاستفاده از ارز ‪ 4200‬تومانی برای واردات کاالها‬ ‫از جمله گوشی تلفن همراه در زندان هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نرخ کااله��ا از جمله ‪ ۱۰۰‬قلم‬ ‫کاالی اساس��ی پرمصرف را ه��ر روز رصد می‌کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخ��ش قابل‌توجهی از کاالهای اساس��ی نرخ‬ ‫کاهش��ی دارند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫دلیل افزایش نرخ لبنی��ات در روزهای اخیر افزایش‬ ‫نرخ ش��یر اس��ت و در لوازم خانگی نیز به جز یک نوع‬ ‫یخچال در باقی کاالها کاه��ش نرخ داریم‪ .‬رحمانی‬ ‫گفت‪ :‬دس��تور پیگیری دلیل افزایش ن��رخ این نوع‬ ‫یخچال داد ‌ه ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در ماه‌های آینده‬ ‫در نرخ کاالهایی که به واردات بستگی دارند‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫کاهش نرخ ارز کاهش چش��مگیری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬زنجیره واردات‬ ‫ی��ا تولید کااله��ا را از مبدا تا خرده‌فروش��ی کنترل‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی اف��زود‪ :‬ق��رارداد بین خودروس��ازان و‬ ‫قطعه‌سازان از خروج ‪ ۸۵‬میلیون یورو ارز جلوگیری‬ ‫می‌کند و بازه تامین و س��اخت این قطعات براساس‬ ‫نوع قطعه از تیر امس��ال تا س��ال آین��ده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از کارهای کش��ورهای صنعتی برای‬ ‫پیش��رفت اقتصادی ایج��اد خوش��ه‌های صنعتی‪،‬‬ ‫پیمانکاران فرعی و ش��هرک‌های صنعتی اس��ت و ما‬ ‫هم این شیوه‌ها را پیگیری می‌کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪ :‬برخی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی کاالهایی بس��یار باکیفیت‬ ‫تولید می‌کنند که در فروشگاه‌های اروپایی به فروش‬ ‫می‌رس��د و هموطنان ما در آن کش��ورها این کاالها‬ ‫را به‌عنوان س��وغات وارد می‌کنن��د‪ .‬رحمانی گفت‪:‬‬ ‫این کارگاه‌ه��ا باید برندهای خود را به برندهای قابل‬ ‫اعتماد برای مردم و بازار داخل تبدیل کنند‪.‬‬ ‫به‌دنبال موج نوین ماجراجویی یکجانبه‌گرایانه افراطی امریکا‬ ‫صلح و ثبات در سراسر جهان در معرض تهدید قرار دارد‬ ‫محمدج��واد ظری��ف ‪ ۲۲‬تیر به‌منظور ش��رکت‬ ‫در نشس��ت س��االنه مقام��ات عالی‌رتبه ش��ورای‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماع��ی ملل متحد ع��ازم نیویورک‬ ‫ش��د‪ .‬وی پ��س از س��فر ‪۶‬روزه‪ ،‬نیوی��ورک را برای‬ ‫ش��رکت در اجالس جنبش عدم تعه��د در ونزوئال‬ ‫ت��رک کرد و اکن��ون در کاراکاس‪ ،‬پایتخت ونزوئال‬ ‫به‌سر می‌برد‪ .‬با برنامه‌ریزی‌های انجام شده‪ ،‬ظریف‬ ‫عالوه بر س��خنرانی در اجالس وزیران خارجه عضو‬ ‫جنبش ع��دم تعهد ب��ا همتایان خود در حاش��یه‬ ‫این اج�لاس دیدارهای دوجانب��ه و منطقه‌ای هم‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬ظری��ف همچنین ب��ا نیکوالس‬ ‫مادورو‪ ،‬رئیس‌جمه��وری و دیگر مقام‌های ونزوئال‬ ‫مانند وزی��ر امور خارجه و رئی��س مجلس دیدار و‬ ‫درباره مهم‌ترین مس��ائل بین‌الملل��ی و منطقه‌ای‬ ‫گفت‌وگو ک��رد‪ .‬وزیر امور خارجه پ��س از ونزوئال‪،‬‬ ‫عازم نیکاراگوئه و بولیوی به‌عنوان دو کشور متحد‬ ‫و دوست ایران در امریکای التین می‌شود و آخرین‬ ‫تحوالت روابط دوجانبه اعم از سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫را ب��ا مقام‌های آن کش��ورها مورد بحث‬ ‫قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدجواد ظریف‬ ‫در نشس��ت وزیران امور خارجه جنبش‬ ‫عدم تعهد در کاراکاس گفت‪ :‬موج نوین‬ ‫ماجراجوی��ی یکجانبه‌گرایان��ه افراطی‬ ‫امری��کا مهم‌ترین چالش��ی اس��ت که‬ ‫اکنون همگی ما به طریقی با آن روبه‌رو هستیم‪ .‬این‬ ‫چالش در حال تضعیف حاکمیت قانون در س��طح‬ ‫بین‌المللی اس��ت و به ش��یوه‌های گوناگون صلح و‬ ‫ثب��ات در سراس��ر جهان را در مع��رض تهدید قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه تاکید کرد‪ :‬همکاری‬ ‫بین‌المللی در بس��یاری از زمینه‌ها از جمله تجارت‬ ‫آزاد‪ ،‬محیط‌زیس��ت‪ ،‬حاکمیت قانون‪ ،‬سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی و‪ ...‬به‌گونه‌ای بی‌س��ابقه در حال صدمه‬ ‫دیدن و خدش��ه‌دار ش��دن است‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫برخ��ی ملت‌ه��ا از ناحی��ه تحریم‌ه��ای اقتصادی‬ ‫یکجانب��ه و تهاجم نظامی تهدید می‌ش��وند‪ ،‬دیگر‬ ‫ملت‌ه��ا ضربه‌های س��نگین ناش��ی از‬ ‫موج سیاست‌های حمایت‌گرانه ناپخته‬ ‫امریکا را تحمل می‌کنند‪.‬‬ ‫ظری��ف تصری��ح ک��رد‪ :‬وضعی��ت‬ ‫به‌گونه‌ای اس��ت که حتی بس��یاری از‬ ‫متح��دان امری��کا در معرض سیاس��ت‬ ‫بی‌س��ابقه مداخله در امور داخلی‌شان‬ ‫قرار دارند‪ .‬با یادآوری نتایج فاجعه‌آمیز موج پیشین‬ ‫یکجانبه‌گرای��ی امری��کا ش��امل اش��غال‌گری‌ها‪،‬‬ ‫بی‌رحمی‌ه��ا و افراط‌گرایی خش��ن‪ ،‬بر ما اس��ت تا‬ ‫در مقاب��ل این م��وج جدید ایس��تادگی کنیم و آن‬ ‫را به عق��ب برانیم‪ .‬وزیر ام��ور خارجه گفت‪ :‬دولت‬ ‫امریکا باوجود س��رمایه‌گذاری کل دنیا برای انعقاد‬ ‫موافقتنامه هسته‌ای‪ ،‬درصدد است تا آن را به ورطه‬ ‫شکست بکشاند‪ .‬امریکا در روند محقق ساختن این‬ ‫هدف خود نه‌تنها قطعنامه‌های مربوط به ش��ورای‬ ‫امنی��ت را نقض کرده‪ ،‬بلکه به روش��ی مالمت‌آمیز‬ ‫آنهای��ی را که بر آن بوده‌اند ت��ا به موافقتنامه مزبور‬ ‫وفادار مانده و آن را رعایت کنند‪ ،‬تحریم کرده است‪.‬‬ ‫ظری��ف افزود‪ :‬دخال��ت فاحش امری��کا در امور‬ ‫داخلی ونزوئال‪ ،‬دولت میزبان ما ازجمله دامن زدن‬ ‫ب��ه تالش‌های مربوط به کودت��ای نظامی نمونه‌ای‬ ‫دیگر از رفتار بدخواهانه امریکا اس��ت‪ .‬نکته تازه در‬ ‫این زمینه آن اس��ت که دول��ت جدید امریکا نقاب‬ ‫از چهره برداش��ته و بی‌احترامی آش��کار و بی‌پرده‬ ‫خود نس��بت به حقوق بین‌الملل و حقوق ملت‌های‬ ‫مستقل را به نمایش گذاشته است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مخالفت با یکجانبه‌گرایی و کوشش برای حاکمیت‬ ‫قان��ون در س��طح بین‌الملل��ی از زم��ان راه‌اندازی‬ ‫جنبش عدم تعهد پیوس��ته در صدر دستور کار آن‬ ‫بوده است‪ .‬اکنون که نظم قانونمند بین‌المللی بیش‬ ‫از هر زمانی در گذش��ته مورد تهدید قرار دارد‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت دولت‌های عضو جنبش عدم تعهد در صفی‬ ‫واح��د قرار بگیرن��د و بر چگونگی رف��ع این تهدید‬ ‫تمرک��ز کنند که اگ��ر چنین نکنیم‪ ،‬هم��ه بازنده‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫برخی خصوصی‌سازی‌ها با ورود وزارت اطالعات لغو شد‬ ‫وزی��ر اطالعات گفت‪ :‬این وزارتخانه در زمینه خصوصی‌س��ازی‌ها‬ ‫ورود داش��ته و با گزارش‌های وزارت برخی از آنها لغو شد‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬محمود علوی روز گذشته با حضور در نشست فراکسیون‬ ‫نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه در زمینه پولش��ویی و فس��اد‪،‬‬ ‫فضاس��ازی بیشتر از واقعیت اس��ت؛ بنابراین تاثیر منفی دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه مبارزه با مواد مخدر سراغ دانه‌درشت‌ها رفته‌ایم و آنها‬ ‫در رصد اطالعاتی ما هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬بیشتر رانت‌ها و سلطان‌های‬ ‫اقتصادی حاصل کشفیات وزارت اطالعات است‪.‬‬ ‫ی ورود داش��تیم و برخ��ی از آنه��ا ب��ا‬ ‫در زمین��ه خصوصی‌س��از ‌‬ ‫گزارش‌ه��ای وزارت لغ��و ش��د‪ .‬علوی ادام��ه داد‪ :‬در قان��ون تعیین‬ ‫عکس روز‬ ‫صالحیت‌ها‪ ،‬وزارت اطالعات نظر کارشناس��ی خود را اعالم می‌کند‬ ‫ام��ا رئیس نه��اد می‌تواند نظر مخالفت خود را اع�لام کند که در این‬ ‫زمینه خأل قانونی داریم‪.‬‬ ‫وزی��ر اطالع��ات گف��ت‪ :‬دش��من دنب��ال اختالف‌افکن��ی بی��ن‬ ‫مجموعه‌های امنیتی نظام است که در این زمینه باید مراقب باشیم‪.‬‬ ‫ویژه‌تر از خبر‬ ‫پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها‬ ‫ ‬ ‫برداشت گندم با داس( به شیوه سنتی) مازندران‪.‬‬ ‫باشگاهعکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫خبرنگاران‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی در گزارشی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را به تفکیک‬ ‫اس��تان‌ها و حوزه‌های کاری در پاییز ‪ ۱۳۹۷‬بررسی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬این مرکز در گزارش خود آورده است‪ :‬با استفاده از آمارهای رسمی منتشر‬ ‫شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعاالن اقتصادی از همه استان‌های کشور‪ ،‬وضعیت مؤلفه‌های‬ ‫امنیت س��رمایه‌گذاری در پاییز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اس��تخراج و به تفکیک اس��تان‌ها‪ ،‬مؤلفه‌ها و حوزه‌های‬ ‫کس��ب‌وکار ارائه ش��ده است‪ .‬براس��اس یافته‌های داده‌های پیمایش��ی این پژوهش در پاییز ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫فعاالن اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های ایالم‪ ،‬خوزستان و البرز نامناسب‌ترین‬ ‫ارزیابی و از استان‌های مرکزی‪ ،‬سمنان و یزد‪ ،‬مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری‬ ‫در استان‌های‌ش��ان ارائه کرده‌اند‪ .‬براس��اس گزارش مرکز پژوهش‌ها‪ ،‬پس از تلفیق داده‌های آماری و‬ ‫یافته‌های پیمایش��ی در این پژوهش‪ ،‬استان‌های تهران‪ ،‬کهگیلویه‌وبویراحمد و ایالم نامناسب‌ترین و‬ ‫استان‌های خراسان جنوبی‪ ،‬سمنان و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری‬ ‫نس��بت به سایر استان‌ها در پاییز ‪ ۱۳۹۷‬کس��ب کرده‌اند‪ .‬در این گزارش آمده است‪ :‬مقایسه شاخص‬ ‫امنیت س��رمایه‌گذاری بین دو مطالعه تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬و پاییز ‪ ۱۳۹۷‬نش��ان می‌دهد در پایش فصل‬ ‫تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬به ترتیب استان‌های قم‪ ،‬مرکزی و خراس��ان جنوبی در رده مناسب‌ترین‌ها ارزیابی‬ ‫شده بودند و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬تهران و البرز به ترتیب در رده نامناسب‌ترین استان‌ها‬ ‫ارزیابی ش��ده بودند‪ .‬گزارش مرکز پژوهش‌ها یادآور ش��ده است‪ :‬براساس نتایج این پیمایش‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬از بین ‪ ۹‬حوزه فعالیت اقتصادی‪ ،‬فعاالن اقتصادی در حوزه‌های صنعت (ش��امل همه صنایع‬ ‫و موارد مرتبط با س��اختمان)‪ ،‬بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در حوزه‌های هتل‪ ،‬رستوران‪ ،‬تهیه و‬ ‫توزیع غذا و حوزه‌های نفت خام و گاز طبیعی‪ ،‬تامین آب و برق و گاز به‌طور مشترک بهترین ارزیابی را‬ ‫از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪-‬جرمی هانت‪ ،‬وزیر امور خارجه انگلیس‬ ‫در تماس��ی تلفن��ی با محمدج��واد ظریف که در‬ ‫کاراکاس حض��ور دارد‪ ،‬درب��اره آخرین تحوالت‬ ‫مربوط به توقیف کش��تی‌ها گفت‌وگو کرد‪ .‬در این‬ ‫گفت‌وگ��و‪ ،‬ظریف با یادآوری اینکه برخالف اقدام‬ ‫غیرقانونی انگلیس در توقیف کش��تی حامل نفت‬ ‫ایران‪ ،‬اقدام ایران براس��اس درخواس��ت سازمان‬ ‫بن��ادر و کش��تیرانی باتوج��ه به تخلف کش��تی‬ ‫انگلیس��ی از مقررات انجام شده و موضوع باید از‬ ‫مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬حمی��د بعیدی‌نژاد س��فیر ای��ران در‬ ‫انگلیس با انتشار پیامی در توییتر به‌دنبال توقیف‬ ‫یک نفتکش انگلیس��ی در تنگه هرمز هشدار داد‪،‬‬ ‫دولت این کش��ور باید نیروهای سیاس��ی داخلی‬ ‫را ک��ه می‌خواهند تنش‌ه��ای کنونی میان ایران‬ ‫و انگلی��س را فراتر از ماجرای کش��تی‌ها افزایش‬ ‫دهند‪ ،‬مهار کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی مس��ئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا ب��ا ص��دور بیانیه‌ای خواس��تار‬ ‫خویشتنداری ایران و انگلیس به‌دنبال توقیف یک‬ ‫نفتکش انگلیس در تنگه هرمز برای جلوگیری از‬ ‫افزایش تنش‌ها ش��د‪ .‬مایا کوتسیانچیچ همچنین‬ ‫در این بیانیه خواستار آزادسازی کشتی انگلیسی‬ ‫و خدمه آن ازسوی ایران شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش پایگاه اینترنت��ی روزنامه‬ ‫بیلدام س��ونتاگ‪ ،‬هایکو ماس‪ ،‬وزیر خارجه آلمان‬ ‫مدعی ش��د توقی��ف یک نفتک��ش بریتانیایی در‬ ‫تنگ��ه هرمز ازس��وی ایران می‌توان��د به درگیری‬ ‫خش��ونت‌آمیز منجر ش��ود‪ .‬وی گف��ت به‌دنبال‬ ‫این اق��دام وضعیت در خلیج‌ف��ارس «وخیم‌تر و‬ ‫خطرناک‌تر از پیش» ش��ده اس��ت‪ .‬این دیپلمات‬ ‫آلمان��ی در ادامه افزود‪ :‬تالش‌ها باید در راس��تای‬ ‫جلوگیری از درگیری نظامی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت‬ ‫ام�ور خارج�ه‪ -‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه در حس��اب کارب��ری خ��ود در توییت��ر‬ ‫نوشت‪« :‬تروریس��م اقتصادی ایاالت متحده یک‬ ‫تهدید جهانی اس��ت‪ .‬در تعامل ایران با دنیا‪ ،‬ما نه‬ ‫خواس��تار سرنگونی رهبران کشورها هستیم و نه‬ ‫خواهان تقویت موقعیت آنها‪ ،‬این تصمیم با مردم‬ ‫هر کشور است‪».‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سهیل ش��اهین‪ ،‬سخنگوی طالبان در‬ ‫قطر تاکید کرد تا پایان حضور نظامی و اطالعاتی‬ ‫غرب در افغانستان استراتژی ما فقط جنگ است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی س��ازمان پیمان آتالنتیک‬ ‫ش��مالی (ناتو) با صدور بیانی��ه‌ای اعالم کرد این‬ ‫پیم��ان از تالش‌ه��ای دیپلماتی��ک ب��رای حل‬ ‫تن��ش میان انگلی��س و ایران حمای��ت می‌کند‪.‬‬ ‫اوآنا لونگس��کو در بیانیه خود با اش��اره به توقیف‬ ‫کش��تی انگلیس��ی در تنگه هرمز‪ ،‬گفت‪ :‬انگلیس‬ ‫تصریح کرده که اولویتش برای حل این وضعیت‪،‬‬ ‫گفت‌وگو و دیپلماسی است‪ .‬ناتو از همه تالش‌های‬ ‫دیپلماتیک برای حل این مسئله حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئی��س کارگ��روه اطالعات مجلس‬ ‫نماین��دگان امریکا نظر غال��ب ترامپ را پرهیز از‬ ‫جنگ با ایران دانس��ت و گفت بین ترامپ‪ ،‬پمپئو‪،‬‬ ‫ش��ورای امنی��ت ملی و کارکن��ان وزارت خارجه‬ ‫درب��اره ایران اختالف نظر وجود دارد‪ .‬آدام ش��ف‬ ‫در نشس��ت امنیتی اندیشکده آسپن این مطلب‬ ‫را باتوج��ه به تنش‌های اخیر در خلیج‌فارس و در‬ ‫پاس��خ به پرس��ش مجری برنامه مطرح کرد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬من فک��ر نمی‌کنم بخش بزرگی از ایران و‬ ‫همین طور رئیس‌جمهوری امریکا خواستار جنگ‬ ‫باش��ند اما خطر بزرگ‌تر این اس��ت که ما به‌طور‬ ‫س��هوی در مس��یر جنگ قرار گیریم و البته این‬ ‫مختص ایران نیست و روسیه هم این‌گونه است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬هی��ات بلندپایه جنب��ش حماس به‬ ‫نمایندگی از اسماعیل هنیه‪ ،‬رهبر این جنبش روز‬ ‫شنبه وارد تهران شد‪ .‬مرکز اطالع‌رسانی فلسطین‬ ‫(س��ازمان نزدیک به حماس) در خبری نوش��ت‪:‬‬ ‫هیات بلندپایه از جنبش حماس به ریاست صالح‬ ‫العاروری معاون هنیه ش��نبه وارد تهران شد‪ .‬این‬ ‫هیات قرار است با مقامات و مسئوالن ایرانی دیدار‬ ‫و گفت‌وگو کند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬نماین��ده مردم قزوی��ن با رای‬ ‫نمایندگان مجلس به ریاس��ت کمیس��یون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬رس��ید‪ .‬انتخاب رئیس کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی روز گذشته در دستور کار‬ ‫نمایندگان مجلس ق��رار گرفت و داوود محمدی‬ ‫برای ریاست این کمیسیون معرفی شد که با ‪۱۶۱‬‬ ‫رای در این جایگاه ابقا شد‪.‬‬ ‫مشرق نیوز‪ -‬کش��تی ایرانی که در بندر جده‬ ‫عربستان س��عودی متوقف ش��ده بود‪ ،‬آزاد شده و‬ ‫ب��ه همراه ‪ 2‬یدک‌کش ایرانی در حرکت به س��مت‬ ‫آب‌های کشورمان است‪.‬‬ ‫یورونیوز‪ -‬دادگاه عالی جبل‌الطارق توقیف‬ ‫ابرنفتکش «گریس‪ »۱-‬را که حامل نفت ایران بود‪،‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬روز دیگر تمدید کرد‪ .‬نیروی دریایی انگلیس‬ ‫‪ ۱۳‬تی��ر با ط��رح این ادعا که کش��تی گریس ‪ ۱‬در‬ ‫حال حمل نفت به پاالیشگاهی در سوریه بوده‪ ،‬این‬ ‫ابرنفتک��ش را در آب‌های جبل‌الطارق توقیف کرد‪.‬‬ ‫این نفتکش حامل نفت خام ایران بود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫ایران در مسیر‬ ‫پیوستن به جمع‬ ‫صادرکنندگان رادار‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫برمدار فرصت‌سوزی‬ ‫اصالح ساختار بودجه‬ ‫با هدف قطع‬ ‫وابستگی به نفت‬ ‫از مشکالت موجود برای جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه گزارش می‌دهد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اگر دولت بتواند ریس��ک س��رمایه در بخش تولید را کاهش دهد‪،‬‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه میزان قابل‌توجه��ی از نقدینگی س��رگردان وارد‬ ‫بخش تولید شود‬ ‫لزوم ابزارهای جدید بازار س��رمایه را تعریف می‌کند‪ .‬بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬جذب نقدینگی س��رگردان نیاز به سیاست‌ها‬ ‫و ابزار جدید بازار سرمایه دارد‪ .‬در این صورت می‌توان‬ ‫امیدوار بود که هم بازار س��رمایه رشد کند و هم بخش‬ ‫تولید از مشکالتی که اکنون دارد‪ ،‬رها شود‪.‬‬ ‫زارع با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی در سال‌های‬ ‫گذش��ته آسیب بس��یاری دیده‌اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بانک‌ها‬ ‫نمی‌توانند آس��یب بخش تولید را جب��ران کنند‪ .‬ابزار‬ ‫بانکی برای جبران خس��ارت بخش تولید در سال‌های‬ ‫گذشته بسیار کم‌توان و محدود است‪ .‬با این حال‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه می‌تواند از ابزار متنوع‌تری برای تزریق سرمایه‬ ‫به بنگاه‌های تولیدی استفاده کند‪.‬‬ ‫زارع ب��ا تاکید بر اینکه تولیدکنندگان توان اقتصادی‬ ‫خود را از دست داده‌اند و اکنون نیاز مبرمی به بازارهای‬ ‫جدی��د دارن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬صادرات ب��ه عنوان یکی از‬ ‫سیاس��ت‌هایی ک��ه می‌تواند بخش تولی��د را از کاهش‬ ‫نقدینگی نجات دهد در این ش��رایط بیش از هر زمان‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫جدید می‌طلبد‪ .‬حس��ینی ادامه داد‪ :‬ما در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابتدایی‌ترین هنرمان این‬ ‫است که خودمان را در مقابل تحریم مقاوم کنیم‌‬ ‫و یکپارچه قد‌م برداریم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه نمایندگان در شرایط فعلی‬ ‫با فش��ارهای زیادی روبه‌رو هستند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یکپارچگ��ی موضوعی مهم اس��ت و ما به عنوان‬ ‫نماین��دگان پارلمانی رویکردمان باید بر اس��اس‬ ‫شرایط موجود تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه س��اخت داخل‬ ‫گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با نظر وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمایشگاه ساخت داخل‬ ‫دیگری مطرح می‌ش��ود و بنگاه‌ها برای این سیاس��ت‬ ‫برنامه‌ری��زی می‌کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت نیز باید برای‬ ‫بنگاه‌های تولیدی بس��ته پیش��نهادی مناسبی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬دولت باید تالش کند تا برای واحدهای تولیدی‬ ‫بازارسازی کند‪.‬‬ ‫زارع افزود‪ :‬عالوه‌بر این‪ ،‬موضوع بحث دیگری که در‬ ‫این زمینه مطرح می‌ش��ود‪ ،‬تحریک طرف تقاضا است‪.‬‬ ‫ب��ا از بین رفتن بخ��ش قابل‌توجهی از ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫قدرت خرید طبقه متوس��ط بسیار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه باید در‌نظر داش��ت ک��ه مخاطب اصلی‬ ‫محص��والت صنعت��ی س��اخت داخل‪ ،‬طبقه متوس��ط‬ ‫شهری جامعه است‪ .‬دهک‌های ضعیف‌تر توان استفاده‬ ‫از محص��والت مصرفی صنعت��ی را ندارند و دهک‌های‬ ‫قوی‌تر متاس��فانه در بیش��تر موارد محصول داخلی را‬ ‫مص��رف نمی‌کنند‪ .‬بر این مبن��ا‪ ،‬دولت باید تالش کند‬ ‫تا طبقه متوس��ط و اقش��ار کم‌درآمد بتوانند با افزایش‬ ‫ق��درت خرید دوباره بازار محص��والت داخلی را تقویت‬ ‫را راه‌اندازی کرد که بیش از ‪ ۲۰۰‬شرکت در این‬ ‫نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن نمایش��گاه برخ�لاف تمام‬ ‫نمایشگاه‌های پیش��ین عرضه‌‌محور نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫تقاضا‌محور اس��ت و با توجه به شرایط تحریم‌ها‬ ‫در بخش مع��دن‪ ،‬فوالد‪ ،‬لوازم‌خانگ��ی‪ ،‬قطعاتی‬ ‫که از خارج از کش��ور وارد می‌شود را به نمایش‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫حس��ینی تاکید کرد‪ :‬نمایش��گاه ساخت داخل‬ ‫می‌گوی��د که ما چ��ه قطعات��ی را وارد می‌کنیم‬ ‫و با توج��ه به توانمندی‌های داخل چه کس��انی‬ ‫می‌توانند این قطعات را تولید کنند و باعث قطع‬ ‫وابستگی شوند‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رحیم زارع‬ ‫غالمعلی جعفر‌زاده ایمن‌آبادی‬ ‫«رونق تولید» برنامه راهبردی توسعه کشور است‬ ‫برگزاری نمایش��گاه فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید کار بسیار ارزشمندی است به‌ویژه‬ ‫اینکه تقاضا‌محور است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬مع��اون پارلمان��ی‬ ‫رئیس‌جمهوری افزود‪ :‬اق�لام کاالیی‪ ،‬قطعات و‬ ‫تجهیزات موردنیاز صنایع گوناگون کشور برای‬ ‫درون‌س��پاری و داخلی‌س��ازی در این نمایشگاه‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫امیری گفت‪ :‬میزان نیازهای داخلی در صنایع‬ ‫گوناگون کش��ور در این نمایش��گاه معرفی شده‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬ش��اهد اس��تقبال شرکت‌ها و‬ ‫واحده��ای فن��اور و دانش‌بنیان ب��رای تامین و‬ ‫ساخت داخلی نیازمندی‌ها هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اش��اره به‬ ‫مشارکت بخش‌های علمی کشور اعم از معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری و همچنین‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری گف��ت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه فرصت‌های س��اخت داخل می‌تواند‬ ‫انگیزه‌س��از فعالیت صاحب��ان فکر و افراد خالق‬ ‫باشد که‌خأل‌های موجود در بخش‌های گوناگون‬ ‫تولید را پر‌کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ج��ا دارد از وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬همچنین معاون��ان و مدیران وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در زمینه راه‌اندازی و‬ ‫پیگیری نتایج این نمایشگاه قدردانی شود‪.‬‬ ‫امیری ادام��ه داد‪ :‬مدیران و تک‌تک کارگران‬ ‫واحدهای گوناگون صنعتی کشور در این فرآیند‬ ‫و رونق تولید دارای جایگاه ویژه‌ای هستند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬رون��ق تولید ام��روز مطالبه ج��دی رهبر‬ ‫معظم انقالب و رئیس‌جمهوری کشورمان است‬ ‫و به عنوان یک برنامه راهبردی در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقدام‌های انجام‌ش��ده در راس��تای‬ ‫س��اخت داخل و درون‌س��پاری نیازمندی‌های‬ ‫صنعتی کش��ور‪ ،‬در عمل می‌تواند آثار تحریم‌ها‬ ‫را کاهش دهد یا حتی از بین ببرد‪.‬‬ ‫امی��ری درب��اره افزای��ش همکاری‌ه��ا میان‬ ‫نهاده��ای دولتی برای تحقق س��اخت داخل و‬ ‫رونق تولید‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌نیاز این همکاری‌ها یک‬ ‫«باور» حقیقی اس��ت که اگر نهادهای دیگر به‬ ‫این باور برسند که در عمل کنار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار بگیرند هم س��اخت داخل‬ ‫بهترین نتایج را ب��ه بار خواهد آورد و هم رونق‬ ‫تولید تحقق خواهد یافت‪.‬‬ ‫امی��ری اف��زود‪ :‬بای��د نیازمندی‌ه��ا ب��رای‬ ‫س��ازمان‌های ذی‌ربط تبدیل به باور‌ش��ود و در‬ ‫ص��ورت انجام ای��ن مهم‪ ،‬به طور حت��م‌ نهاد‌ها‬ ‫کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬حضور اعض��ای هیات‌دولت‬ ‫در این نمایش��گاه در چند روز گذشته‪ ،‬تشریک‬ ‫مس��اعی را تبدیل به یک همکاری عملی و یک‬ ‫خروجی خوب برای کشور خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون پارلمان��ی رئیس‌جمهوری رونق تولید‬ ‫را یکی از سیاس��ت‌های راهبردی دولت دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬این مهم م��ورد تاکید رئیس‌جمهوری‬ ‫اس��ت و در جلس��ه‌های هیات‌دول��ت نیز وقت‬ ‫زیادی برای این مسئله اختصاص داده می‌شود‪.‬‬ ‫امیری اضافه ک��رد‪ :‬معتقدیم اگر تولید رونق‬ ‫یاب��د و واحدهای صنعتی ب��ا ظرفیت کامل کار‬ ‫کنن��د‪ ،‬به نوعی در راس��تای کم‌کردن و از بین‬ ‫بردن آثار تحریم‌های ظالمانه موثر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تحریم‌های ش��دید یک سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬چیزی که صنعت کش��ور را با‬ ‫وجود این تحریم‌ها س��رپا نگه داشته‪ ،‬اعتقاد به‬ ‫رونق تولید و برنامه‌های راهبردی دولت در این‬ ‫زمینه بوده است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود‪ :‬بخش‬ ‫قابل‌توجهی از بیش از ‪ ۶۰‬الیحه تقدیمی دولت‬ ‫به مجلس شورای اس�لامی درباره رونق تولید‪،‬‬ ‫توس��عه اشتغال‪ ،‬ارتقای س��طح معیشت مردم‪،‬‬ ‫اص�لاح نظام بانک��ی و اصالحاتی اس��ت که در‬ ‫حوزه اقتصاد باید ایجاد شود‪.‬‬ ‫امیری در ادامه اضافه کرد‪ ۲۲ :‬اولویت دولت‬ ‫در قال��ب لوایحی به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تقدیم شده که به طور عمده در حوزه اصالحات‬ ‫اقتصادی و رونق تولید و ارتقای سطح معیشت‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫آنچه در نظام اقتصادی کش��ور به عنوان یارانه‬ ‫ش��ناخته می‌شود متاسفانه بیش از اینکه به نفع‬ ‫اقشار کم‌درآمد باشد‪ ،‬پلی است برای دهک‌های‬ ‫ی را برای آنها‬ ‫غیر‌آسیب‌پذیر تا هزینه‌های زندگ ‌‬ ‫کاهش دهد‪ .‬بررس��ی وضعیت یارانه‌های پنهان‬ ‫نش��ان می‌ده��د که اس��اس یارانه‌های��ی مانند‬ ‫بنزین حاصلی ج��ز افزایش اختالف طبقاتی در‬ ‫جامعه ندارد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬بخش��ی از این کاهش‬ ‫هزینه‌های زندگ��ی که با عنوان یارانه تخصیص‬ ‫داده می‌ش��ود‪ ،‬ب��رای برخی از اف��رادی که از آن‬ ‫اس��تفاده می‌کنند هیچ نتیجه و فایده‌ای ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬زمانی که اقش��ار پردرآمد از‬ ‫یارانه بنزین اس��تفاده می‌کنند نتیجه خاصی در‬ ‫زندگی آنها ایجاد نمی‌شود و اگر یارانه بنزین آنها‬ ‫قطع ش��ود‪ ،‬تغیی��ری رخ نمی‌دهد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که جمع یارانه‌ای مانند بنزین می‌تواند بر‬ ‫زندگی هزاران نفر از اقشار کم‌درآمد تاثیر بسیار‬ ‫زیادی داش��ته باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬از یک سو‬ ‫پای یارانه پنهان در ش��رایطی به اقتصاد کش��ور‬ ‫باز ش��ده که جامعه هدف یارانه از دس��ت رفته‬ ‫و اف��رادی بیش��تر از این یارانه‌ه��ا بهره می‌برند‬ ‫ک��ه نیاز چندان��ی به آن ندارند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫اقش��ار کم‌درآمد نیز حمایت چندانی نمی‌شوند‬ ‫و این موضوع باعث می‌ش��ود ش��کاف طبقاتی و‬ ‫نارضایتی‌ه��ای اجتماعی افزای��ش یابد‪ .‬دولت با‬ ‫یارانه بنزین به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در‬ ‫برنامه‌ای میان‌مدت می‌تواند برای آنها مس��کن‬ ‫تهی��ه کند اما این رقم در ش��رایط کنونی جایی‬ ‫هزینه می‌ش��ود که مصرف‌کنن��دگان آن تاثیر‬ ‫چندانی از این موضوع نمی‌گیرند‪ .‬نظام یارانه‌ای‬ ‫در اقتصاد کشور باعث شده تا منابع دولت تقسیم‬ ‫ش��ود و این تقسیم منابع به کاهش ارزش منابع‬ ‫نی��ز بینجامد‪ .‬در نتیجه همین سیاس��ت دولت‬ ‫منابع چندانی ندارد که بتواند پروژه‌های عمرانی‬ ‫و باالدست را راه‌اندازی کند‪ .‬با نظام کنونی یارانه‬ ‫کشور شاهد نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی‬ ‫و عام‌المنفعه هستیم و این در شرایطی است که‬ ‫منابع یارانه نیز تاثیری بر اقتصاد مردم ندارد‪.‬‬ ‫لزوم بازنگری در‬ ‫سیاست‌های حمایتی‬ ‫از کارگران‬ ‫پ��س از کاهش ارزش پ��ول ملی و افزایش‬ ‫تورم قدرت خرید اقش��ار کم‌درآمد به‌ش��دت‬ ‫کاهش یافت و این موضوع لزوم حمایت دولت‬ ‫از ای��ن بخش جامعه را افزای��ش داد‪ .‬عبداهلل‬ ‫رضیان با بیان اینک��ه دولت از همه ابزارهای‬ ‫الزم برای شناس��ایی پردرآمدها در راس��تای‬ ‫توزیع عادالنه بس��ته‌های حمایتی اس��تفاده‬ ‫کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ضروری اس��ت سیاس��ت‌های‬ ‫مناسبی برای حمایت‌های از کارگران از سوی‬ ‫دولت اتخاذ شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬از‬ ‫روش دولت برای تخصیص بسته حمایتی به‬ ‫کارگران انتقاد ک��رد و گفت‪ :‬در طرح دولت‪،‬‬ ‫بسته حمایتی برای کارگران و کارکنان بخش‬ ‫خصوصی در‌نظر گرفته نش��ده که این ضعف‬ ‫باید برطرف شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بسته‬ ‫حمایت��ی دولت بس��یاری از اقش��ار ضعیف و‬ ‫کم‌درآمد را ش��امل نمی‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس اطالعی که من کسب کرده‌ام‪ ،‬دولت‬ ‫در‌صد ‌د اس��ت تا ضعف‌های بسته حمایتی را‬ ‫برط��رف کند تا افراد بیش��تری بتوانند از آن‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم قائم‌ش��هر‪ ،‬س��وادکوه و‬ ‫جویب��ار در مجلس با تاکید ب��ر اینکه دولت‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای الزم را ب��رای اختص��اص‬ ‫بس��ته‌های حمایت��ی ب��ه کارگ��ران بخ��ش‬ ‫ی فراهم کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫خصوص ‌‬ ‫راهکارهای شناس��ایی میزان حقوق و درآمد‬ ‫افراد و پردرآمدها‪ ،‬از سوی دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬انتظار داریم دولت از همه ابزارهای‬ ‫الزم برای شناس��ایی پردرآمدها در راس��تای‬ ‫توزیع عادالنه بس��ته‌های حمایتی اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رضیان تاکی��د کرد‪ :‬تخصیص بس��ته‌های‬ ‫حمایت��ی ش��امل کاالهای اساس��ی ضروری‬ ‫موجب می‌ش��ود تا کارگران در وضعیت فعلی‬ ‫اقتصادی بتوانند برای رفع نیازهای خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه ساخت داخل‪ ،‬تقاضا‌محور است‬ ‫معاون پارلمانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد معاونان پارلمانی نهادها بر اس��اس‬ ‫ش��رایط موجود تغییر پیدا کند‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫س��ید شریف حسینی در نشست شورای معاونان‬ ‫و مدی��ران کل امور مجلس وزارتخانه و نهاد‌های‬ ‫گوناگون که در حاش��یه نمایش��گاه فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری و رونق تولید برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرایط موجود در کشور شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫است و این جنگ آرایش جدید را می‌طلبد‪.‬‬ ‫او ب��ا توجه‌به نقش معاون��ان پارلمانی توضیح‬ ‫داد‪ :‬یکی از وظایف در این ش��رایط این است که‬ ‫انس��جام داخلی بین قوا را بیش��تر کنیم‪ ،‬وظیفه‬ ‫جدیدی که ب��ا توجه به ش��رایط جدید رویکرد‬ ‫هادی قوامی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعف��ر‌زاده ایمن‌آبادی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی درباره تغییر‬ ‫مس��یر تامین نقدینگی بنگاه‌ه��ای تولیدی به‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت ب��رای ای��ن موض��وع برنامه‌ریزی‌های‬ ‫قابل‌توجهی دارد و به نظر می‌رس��د این سیاست بتواند‬ ‫بخشی از مش��کالت حوزه تولید را برطرف کند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬مش��کالتی در عرص��ه تولید وج��ود دارد بدون‬ ‫تحلیل آنها نمی‌ت��وان از هیچ راه‌حلی توقع رفع دائمی‬ ‫مشکالت را داشت‪ .‬بنگاه‌های تولیدی امروزه در چندین‬ ‫عرصه با فش��ارهای اقتصادی روبه‌رو هس��تند‪ .‬مالیات‪،‬‬ ‫هزینه نیروی کار‪ ،‬از بین رفتن بازار‪ ،‬کاهش نقدینگی و‬ ‫افزایش هزینه‌های تولید مهم‌ترین مشکالت این بخش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ش��رایط متاس��فانه نهاده��ا و‬ ‫س��ازمان‌های دولتی می‌خواهند به تناس��ب وظیفه و‬ ‫ح��وزه ذاتی خود برنامه‌ای برای رفع بحران ارائه کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مجموعه‌ای از مشکالت در هم‬ ‫تنی��ده امروزه اقتص��اد بنگاه‌های تولی��دی را محاصره‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نمی‌توان ب��ا چند برنامه‬ ‫مس��تقل برای هر کدام از بحران‌هایی که عنوان ش��د‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور را بهبود بخش��ید‪ .‬جعفرزاده‬ ‫ایمن‌آب��ادی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دولت بای��د زنجیره‬ ‫بهم‌پیوس��ته مش��کالت را با زنجی��ره‌ای از راه‌حل رفع‬ ‫کن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای معضالت امروز اقتصاد کش��ور‬ ‫نیاز به بس��ته درمانی داریم و این بس��ته را دولت باید‬ ‫با کمک مجلس و بخش خصوص��ی فراهم کند‪ .‬اینکه‬ ‫توقع داشته باشیم بانک‌ها به‌تنهایی مشکل نقدینگی را‬ ‫برطرف کنند یا بازارس��رمایه به‌تنهایی این کار را انجام‬ ‫دهد شدنی نیست‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬بازار سرمایه به‌راحتی‬ ‫حاضر نمی‌ش��ود ریس��ک تولید را بپذیرد و دولت باید‬ ‫برای کاهش ریسک تولید نیز برنامه‌ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به اینکه دولت در شرایط کنونی باید‬ ‫هرچه س��ریع‌تر تکلیف بودجه امس��ال ی‌ا سال آینده را‬ ‫روش��ن کند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه کش��ور بدون بودجه مصوب‬ ‫اداره می‌ش��ود به نفع هیچ‌کس نیست و دولت در این‬ ‫زمینه باید اقدام‌ه��ای جدی‌تری انجام دهد‪ .‬اگر دولت‬ ‫برای سیاس��ت‌هایی که در‌نظ��ر دارد بودجه‌ای تعریف‬ ‫کند که مجلس آن را نپذیرد‪ ،‬برنامه‌های دولت اجرایی‬ ‫نمی‌ش��وند و این موضوع‌ها ش��رایط اقتصادی کشور و‬ ‫بنگاه‌های تولیدی را افزایش بحرانی‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«رون��ق تولی��د‪ ،‬ب��دون تقوی��ت منابع مال��ی فراهم‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اقدام ب��ه ایجاد صندوق‌های توس��عه‌ای در‬ ‫ش��هرهای مختل��ف کردیم ام��ا نتیجه عملک��رد این‬ ‫صندوق‌ها در امس��ال حاصل نمی‌ش��ود و امس��ال هم‬ ‫تامین مال��ی باید از طریق بانک‌ها انجام ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬سیاس��ت کلی این است که از تمام ظرفیت‌های‬ ‫مالی به‌ویژه بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی اس��تفاده ش��ود‪».‬‬ ‫ای��ن بخش��ی از مهم‌ترین گفته‌های رض��ا رحمانی در‬ ‫برنام��ه «نگاه یک» بود‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیاس��ت‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را تدوین‬ ‫کرد و ش��واهد نش��ان می‌دهد دولت برای اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های موجود در راس��تای تامی��ن مالی بنگاه‌ها‬ ‫برنامه وی��ژه‌ای دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬پرسش��ی که اکنون‬ ‫مطرح می‌ش��ود این اس��ت که تامین مال��ی بنگاه‌های‬ ‫تولی��د از طریق س��اختارهای مال��ی و غیربانکی با چه‬ ‫موانعی رو به‌رو است و دولت برای اجرای این سیاست‬ ‫باید چه مواردی را درنظر داشته باشد؟‬ ‫در ادامه‬ ‫به بررسی پاسخ این پرسش پرداخته است‪.‬‬ ‫رحی��م زارع‪ ،‬عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره تامی��ن مال��ی و نقدینگی‬ ‫بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه و صندوق‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری به‬ ‫گفت‪ :‬تا‌کنون این سیاست از‬ ‫طریق بانک‌ها انجام می‌ش��د بر اساس آنچه گفته شده‬ ‫امسال نیز از همین طریق انجام می‌شود اما برنامه‌های‬ ‫موج��ود نش��ان می‌دهد ک��ه دولت برای ای��ن موضوع‬ ‫برنامه‌ریزی جدی دارد و این سیاس��ت در دس��تور کار‬ ‫دولت قرارگرفته است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به اینکه قوانین جدید تا حد قابل‌توجهی مانع‬ ‫سرمایه‌گذاری بر ارز و سکه می‌شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬حجم‬ ‫نقدینگی سرگردان در کش��ور بسیار خطرناک است و‬ ‫اگر این نقدینگی به خوبی مدیریت نشود‪ ،‬احتمال بروز‬ ‫یک بحران عمیق در اقتصاد کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال‪ ،‬ش��رایط نش��ان می‌دهد س��رمایه از‬ ‫بازار ارز و س��که خارج می‌ش��ود و م��ردم دیگر تمایلی‬ ‫چنین رفتارهای اقتصادی ندارن��د‪ .‬این اتفاق می‌تواند‬ ‫نقطه‌عط��ف اقتصاد کش��ور باش��د‪ .‬اگر دول��ت در این‬ ‫شرایط بتواند ریسک سرمایه در بخش تولید را کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬طبیعی اس��ت که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی‬ ‫سرگردان وارد بخش تولید شود‪.‬‬ ‫زارع معتق��د اس��ت دول��ت نمی‌تواند با اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای س��نتی نقدینگی را جذب کند و این موضوع‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یارانه سهم‬ ‫کیست؟‬ ‫امنیت سرمایه در بخش تولید پایین است‬ ‫‹ ‹تکلیف بودجه معلوم شود‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫پرداخت تسهیالت برمدار فرصت‌سوزی‬ ‫بهراد کوچولو‬ ‫و دوچرخه‌های‬ ‫نارنجی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫اقدام‌های موثر در سایپا‬ ‫خبر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬مدیریت سایپا اقدام‌های موثری را‬ ‫در این مجموعه ش��روع کرده و به‌خوبی توانس��ته‬ ‫شرایط این خودروس��از را سامان دهد که با ادامه‬ ‫این روند‪ ،‬ش��رایط این گروه بهتر از گذشته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به‌گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر‬ ‫گفت‪ :‬طرح بومی‌سازی قطعات خودرو با مشارکت‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬اقدام بسیار مفیدی است‬ ‫و نتای��ج آن در آینده مش��خص خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫درباره پلتفرم‪ SP ۱۰۰‬و طراحی و ساخت خودرو‬ ‫رهام براس��اس آن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اقدام سایپا آغاز‬ ‫یک حرکت جدید در صنعت خودرو کش��ور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بازدید چند ماه گذشته خود از سایپا‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت س��ایپا اقدام‌های موثری را در این‬ ‫مجموعه ش��روع کرده و به‌خوبی توانسته شرایط‬ ‫این خودروساز را سامان دهد که با ادامه این روند‪،‬‬ ‫شرایط این گروه بهتر از گذشته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫هفته گذش��ته در یکی از شبکه‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫مطالب��ی را خواندم ک��ه به‌نظرم آمد ی��ا موضوع‬ ‫م��ورد نظر خ��وب ترجمه نش��ده یا اینک��ه واقعا‬ ‫گوینده به آنها باور داش��ته اس��ت‪ .‬در بخش��ی از‬ ‫این نوش��تار آم��ده بود‪« :‬محمد رش��ید می‌گوید‬ ‫آدم دانایی ک��ه برای جامعه‌‌ای ن��ادان مجاهدت‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬مانند کس��ی اس��ت که خ��ود را آتش‬ ‫می‌زند ت��ا روش��نایی را برای آدم��ی نابینا ایجاد‬ ‫کند»‪ .‬یا «ویل دورانت در پایان داس��تانش درباره‬ ‫سرکشیدن جام شوکران توسط سقراط می‌گوید‪:‬‬ ‫بدا به ح��ال آدمی که بخواهد جامعه‌ای را پیش از‬ ‫آنکه موعد بیدار ش��دنش فرا رس��یده باشد‪ ،‬بیدار‬ ‫کن��د‪ ».‬بر هر دو دیدگاه نقد اساس��ی وارد اس��ت‪.‬‬ ‫اگر مجاهدت یک فرددانا ب��رای افراد نادان‪ ،‬مثل‬ ‫آت��ش زدن خود ب��رای نابینا باش��د هیچ حرکتی‬ ‫نباید تا امروز ش��کل می‌گرف��ت و مفهوم جامعه و‬ ‫به‌دنبال آن فرهنگ‌س��ازی دچار ایستایی شده‪،‬‬ ‫ادامه نمی‌یافت و متوقف می‌ش��د و جامعه بشری‬ ‫دیگر وجود خارجی نداش��ت‪ .‬چگونه ممکن است‬ ‫مجاهدت ف��ردی دانا برای جامعه مفید نباش��د‪،‬‬ ‫در حال��ی که در جوامع گوناگون ش��اهد تحوالت‬ ‫فکری و رفتاری هس��تیم‪ .‬اگر روشنایی برای فرد‬ ‫نابینا بود که در خوشبینانه‌ترین حالت آن باید در‬ ‫همان جامعه ابتدایی و پیش��ا س��نگی باقی مانده‬ ‫باش��یم و دی��روز و امروز معن��ا و مفهومی برای ما‬ ‫نداشته باشد‪ .‬اگر ویل دورانت در دوران ما بود باید‬ ‫از او می‌پرس��یدیم چه کسی تعیین می‌کند موعد‬ ‫بی��دار ش��دن و دانایی در یک جامع��ه‪ ،‬چه زمانی‬ ‫است‪ .‬شاید روش��نگری سقراط در سوفسطاییان‬ ‫پدر تاثیر نداش��ت‪ ،‬اما در فرزندان آنها چطور؟ در‬ ‫جوانانی که هنوز آمادگی تغییر و تحوالت را دارند‪،‬‬ ‫چگونه اس��ت؟ مگر غیر از این اس��ت که کودکان‬ ‫و نوجوان��ان ظرفیت باالیی ب��رای تربیت‌پذیری‬ ‫دارند و ش��ور جوانی ح��ال و حوصله تغییرات آنها‬ ‫را تضمین می‌کند؟ به ام��روز و نظر خودم درباره‬ ‫یکی از طرح‌های خ��وب برگردم‪ .‬پیش‌تر به طرح‬ ‫«بی‌دود» نوعی دیدگاه نقادانه داش��تم که مردم‬ ‫ع��ادت کرده به‌راحتی خودرو و موتورس��یکلت از‬ ‫آن اس��تقبالی که باید داشته باشند‪ ،‬ندارند و البته‬ ‫این نگاه نقادانه‪ ،‬بیش��تر به نوع س��اخت و کیفیت‬ ‫دوچرخه‌ها برمی‌گش��ت‪ .‬هر طرح��ی در ابتدا اگر‬ ‫خ��وب نتواند رضایت جامعه مخاطب را جلب کند‬ ‫در ادام��ه ج��ا انداختن آن و فرهنگ‌س��ازی برای‬ ‫آن بسیار س��خت خواهد بود‪ .‬فرهنگ‌سازی برای‬ ‫دوچرخه‌سواری یکی از الزامات کشور ما است زیرا‬ ‫در کشور هشدارها نس��بت به آلودگی هوا به‌ویژه‬ ‫در کالنش��هرها مدام تکرار می‌ش��ود‪ .‬به هر روی‪،‬‬ ‫نگاه مثبتی به دوچرخه‌های نارنجی نشس��ته در‬ ‫گوش��ه و کنار ش��هر به انتظار مش��تری نداشتم‪.‬‬ ‫اما در دیداری دوس��تانه در یک��ی از کافه‌ها‪ ،‬یکی‬ ‫از هم��کاران با پس��رش آمده بود‪ .‬پس��ر کوچولو‬ ‫وقت��ی فهمید در ح��وزه خودرو فعالی��ت دارم از‬ ‫ی پرس��ید‪ .‬پرس��ش‌های او‬ ‫دوچرخه‌ه��ای نارنج ‌‬ ‫هم برخالف ن��گاه من‪ ،‬نقادانه نبود‪ .‬بهراد به‌دنبال‬ ‫اطالع��ات مثب��ت و از حضور ای��ن دوچرخه‌های‬ ‫نارنجی در سطح شهر خوشحال بود‪ .‬در ادامه نقد‬ ‫دیدگاه بزرگان باید س��وزنی هم به خودم می‌زدم‪.‬‬ ‫پسر کوچولو پرس��ش‌های زیادی کرد و فهمیدم‬ ‫این جامعه تش��نه دوچرخه‌س��واری اس��ت‪ .‬این‬ ‫کودکان‪ ،‬بزرگس��االن فردا هستند و به‌طور قطع‬ ‫اگر طرح اس��تفاده از دوچرخه ادامه پیدا کند آنها‬ ‫را در آینده‌ای نه‌چن��دان دور‪ ،‬در حال رکاب زدن‬ ‫خواهیم دید‪ ،‬نه در خودروهایی تک‌سرنش��ین که‬ ‫در تمام ساعات شبانه‌روز‪ ،‬در شلوغی صبحگاهی و‬ ‫ترافیک عصرگاهی‪ ،‬زمان را با خیره شدن به جلو و‬ ‫اعصاب‌های بهم ریخته‪ ،‬به هیچ می‌فروشند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫رونق تولید و جهاد خودکفایی با عمق ساخت داخل‬ ‫حرکت تازه‌ای اس��ت که در راس��تای کاهش وابستگی‬ ‫و ارزبری ش��روع شده اس��ت‪ .‬البته در کنار این موضوع‬ ‫مس��ئله صادرات مطرح می‌ش��ود که می‌توان��د ما را از‬ ‫وابس��تگی به ارز نفتی نجات دهد‪ .‬صادرات محصوالت‬ ‫با ارزش‌اف��زوده به‌جای خام‌فروش��ی به‌طورقطع رونق‬ ‫اقتصادی را به‌دنبال دارد‪ .‬موضوعی که در اینجا بیشتر‬ ‫مورد توجه ق��رار می‌گیرد‪ ،‬وابس��تگی صنایع دولتی و‬ ‫غیردولتی به منابع دولتی اس��ت‪ .‬برخی معتقدند باید‬ ‫دولت با حمایت‌های واقع��ی به این صنایع کمک کند‬ ‫تا به توانمندی‌های الزم دس��ت یابند و کم‌کم از شدت‬ ‫وابستگی‌ش��ان به منابع مالی دولت کاسته شود بعضی‬ ‫دیگر هم بر این باور هس��تند که در محیط کسب‌وکار‬ ‫و قوانین کش��وری خألهای��ی وج��ود دارد که موجب‬ ‫می‌ش��ود صنایع یادش��ده به درآمد مورد نظر نرسند و‬ ‫در نتیجه چالش‌ه��ا از موضوعی به موضوع دیگر ادامه‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت داخل و تراز ارزی‬ ‫بهزاد اعتمادی‬ ‫صادق نجفی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی کافی در واحدهای‬ ‫قطعه‌سازی مشکالت آنها را بیشتر کرده است‪ .‬برخی از‬ ‫قطعه‌س��ازان این‌گونه عنوان می‌کنند که اگر تسهیالت‬ ‫مورد نیاز به این صنعت تزریق نشود‪ ،‬قطعه‌سازی کشور‬ ‫در چند ماه آینده تعطیل خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بهمن س��ال گذش��ته طی مصوبه‌ای‪،‬‬ ‫مقرر ش��د ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان در قالب تس��هیالت‬ ‫به خودروس��ازان پرداخت شود که بخشی از این مبلغ‬ ‫یعنی حدود ‪۴‬هزار میلیارد تومان آن به‌عنوان مطالبات‬ ‫معوقه آنها به زنجیره تامین‌‪ ،‬به‌طور مستقیم به حساب‬ ‫قطعه‌سازان واریز شده‪ ،‬اما پرداخت باقیمانده تسهیالت‬ ‫متوقف شده است و زمان آن نیز مشخص نیست‪ .‬زمان‬ ‫پرداخت باقیمانده تس��هیالت‪ ،‬موضوعی بود که‬ ‫در حاشیه نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید با برخی مدیران حاضر در نمایشگاه مطرح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بهزاد اعتمادی‪ ،‬قائم‌‌مقام سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) درباره پرداخت تسهیالت به صنعت‬ ‫خودرو گفت‪ :‬درباره این موضوع‪ ،‬پرداخت ‪۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورو در دس��ت پیگیری است و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به‌طور جدی در حال رس��یدگی به این مسئله‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن حوزه صنعت گالیه‌مند از تعلل‬ ‫در تصمیم‌گیری‌ها هس��تند و این‌‌گون��ه بیان می‌کنند‬ ‫که تصمیم‌ه��ای دیرهنگام‪ ،‬زمان‌ه��ای طالیی را از ما‬ ‫می‌گیرد و منجر به ایجاد مش��کالت جدیدتر می‌شود‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام ایدرو در این‌باره توضیح داد‪ :‬اگر بتوانیم تراز‬ ‫ارزی خود را مثبت و کاهش ارزبری را محقق کنیم‪ ،‬گام‬ ‫بسیار بزرگی در راستای خودکفایی صنایع برداشته‌ایم‪.‬‬ ‫س��اخت داخل به معنای این اس��ت که از آمار قطعاتی‬ ‫که وارد و برای آن ارز از کش��ور خارج می‌ش��د‪ ،‬کاسته‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬هزینه‌ای که برای واردات مصرف‬ ‫می‌ش��د در داخل کش��ور باقی می‌ماند و به واحدهای‬ ‫تولی��دی تزریق می‌ش��ود‪ .‬ای��ن امر منجرب��ه فعالیت‬ ‫بیش��تر صنعتگران ایرانی ش��ده و رون��ق تولید محقق‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایدرو پروژه مالی را دنبال می‌کند اما این‬ ‫موض��وع باید از مجراهای دیگر حل‌وفصل و منابع مالی‬ ‫آن تخصیص داده ش��ود‪ .‬س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران تمام تالش خود را به‌کار گرفته تا موضوع‬ ‫به‌نتیجه برسد‪.‬‬ ‫قائم‌مقام ایدرو یادآور ش��د‪ :‬اصل مسئله که از سوی‬ ‫مدیران و مسئوالن کشور در حال پیگیری است مقابله‬ ‫ب��ا تحریم برای مثبت کردن تراز ارزی کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که تحریم‌ها با هدف منفی کردن تراز ارزی‬ ‫با هدف تحقق خودکفایی در حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام شد‬ ‫عقد قرارداد ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ساپکو با ‪ ۱۷‬سازنده داخلی‬ ‫شرکت س��اپکو در راس��تای بومی‌س��ازی قطعات پیشرفته‬ ‫خ��ودرو با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫گروه صنعت��ی ایران‌خودرو‪ ۲۱ ،‬پروژه ب��ه ارزش ‪۴۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان با ‪۱۷‬سازنده داخلی امضا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬در حاش��یه برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‪ ،‬قرارداد ساخت قطعات‬ ‫با فناوری باال بین مدیرعامل س��اپکو و ‪ ۱۷‬سازنده برتر داخلی‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬ب��ا اجرای ای��ن ‪ ۱۷‬ق��رارداد‪ ،‬برای‬ ‫دناپالس توربوش��ارژ به ازای هر خودرو ‪۲۲۵‬یورو و برای دیگر‬ ‫خودروها به‌طور متوس��ط ‪۸۰‬یورو کاهش ارزبری برآورد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مجموع و با لحاظ تیراژ ساالنه ‪۵۰۰‬هزار خودرو در سال‪،‬‬ ‫‪۳۸‬میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای صنعت قطعه کشور به‬ ‫ارمغان خواهد آورد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این قراردادها به‌دنبال اعالم طرح ملی جهاد‬ ‫خودکفایی از س��وی س��اپکو و بس��یج صنای��ع گوناگون برای‬ ‫کاهش وابس��تگی در صنایع ب��ا ارزبری و دانش فنی باال به بار‬ ‫نشسته است‪.‬‬ ‫اگر تراز ارزی کشور مثبت و در نهایت کاهش ارزبری محقق شود‪،‬‬ ‫گام بسیار بزرگی در راستای خودکفایی صنایع برداشته‌ایم‪ .‬ساخت‬ ‫داخ��ل به معنای این اس��ت که از آمار قطعاتی ک��ه وارد و برای آنها‬ ‫ارز از کش��ور خارج می‌شود‪ ،‬کاسته ش��ود‪ .‬به‌این‌ترتیب منابع مالی‬ ‫که برای واردات هزینه می‌ش��د در داخل کش��ور باقی می‌ماند و به‬ ‫واحدهای تولیدی تزریق می‌شود‬ ‫بهزاد اعتمادی درباره برنامه برای کاهش وابس��تگی‬ ‫صنعتگ��ران ب��ه دولت ب��رای دریافت هزین��ه تولید و‬ ‫توانمندس��ازی آنها به‌لحاظ س��رمایه‌ای گفت‪ :‬مدیران‬ ‫دس��ت‌اندرکار برای این موضوع برنامه‌هایی را در دست‬ ‫اق��دام دارند و به‌ط��ور جدی این برنامه‌ه��ا را پیگیری‬ ‫می‌کنند‪ .‬با نهایی شدن موضوع‪ ،‬برنامه‌ها اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی موتور تولید قطعه‌س��ازان راه بیفتد‪،‬‬ ‫به‌طور قطع با درآمدزایی و صادراتی که خواهند داشت‬ ‫ق��ادر به مدیری��ت و ادامه فعالیت واح��د صنعتی خود‬ ‫بدون کمک مالی دولت خواهند بود‪.‬‬ ‫قائم‌مقام ایدرو درباره برنامه‌های س��ازمان متبوعش‬ ‫ه��م اظهار کرد‪ :‬با تضمین خریدی که به قطعه‌س��ازان‬ ‫داده می‌شود بازار خوبی در اختیار خواهند داشت و به‬ ‫سوددهی می‌رسند‪.‬‬ ‫اعتم��ادی درباره واگذاری صنعت خ��ودرو به بخش‬ ‫ی هم گفت‪ :‬ایدرو برنامه‌هایی که برای صنعت‬ ‫خصوص�� ‌‬ ‫خ��ودرو دارد جلو می‌برد چه خودروس��ازی خصوصی‬ ‫ش��ود چه خیر‪ .‬سیاس��ت‌گذاری و رگوالتوری‪ ،‬خارج از‬ ‫مالکیت در صنعت اس��ت و مهم‪ ،‬انجام وظایف از سوی‬ ‫مدیران است‪.‬‬ ‫اس��ت و اگر پرداخت‌ها با تاخیر انجام شود شاید دیگر‬ ‫مش��کالت و چالش‌هایی که ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬قابل حل‬ ‫نباشد و برای رفع معضالت باید چار ‌ه دیگری اندیشید‪.‬‬ ‫وی در این‌باره اظهار کرد‪ :‬هر بخش مش��کالت مربوط‬ ‫به خود را دارد‪ .‬البته تسهیالت ریالی پرداخت شده‪ ،‬اما‬ ‫تسهیالت ارزی همچنان در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬پرداخ��ت تس��هیالت منج��ر ب��ه تکمیل‬ ‫خودروه��ای ناقص ش��ده و ورود آنها به ب��ازار به ثبات‬ ‫قیمت��ی و آرام��ش ب��ازار کم��ک می‌کن��د‪ .‬براس��اس‬ ‫آخری��ن آمار حدود ‪۱۴۰‬هزار خودرو تجاری نش��ده اما‬ ‫خودروس��ازان در تالش برای تکمیل آنها هستند و در‬ ‫این راستا ‪۲۰‬هزار خودرو از سوی ایران‌خودرو و ‪۱۶‬هزار‬ ‫خودرو ازسوی سایپا تکمیل و وارد بازار شده است‪.‬‬ ‫مش��اور ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر خودرویی به‌ش��کل ناق��ص از خط خارج‬ ‫نمی‌ش��ود و خودروها تجاری شده و تحویل صاحبانش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نجفی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه راهکار‬ ‫ب��رای کاهش وابس��تگی مال��ی صنعتگران ب��ه دولت‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره قرار اس��ت خودروس��ازان‬ ‫ام��وال مازاد خود را به‌فروش برس��انند و ش��رکت‌های‬ ‫زیرمجموع��ه خ��ود را واگ��ذار کنن��د‪ .‬طرح‌‌ه��ا برای‬ ‫کاهش وابس��تگی و رس��یدن به س��وددهی آغاز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادام��ه صادق نجفی‪ ،‬مش��اور وی��ژه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که در نمایشگاه حاضر بود‪ ،‬درباره روند‬ ‫پرداخت باقیمانده تس��هیالت ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به نهادهای مربوط نامه نوشته‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه موضوع از س��وی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در هیات‌دولت مطرح شده است‪ .‬نشست‌هایی‬ ‫در بانک مرکزی برگزار شد اما هنوز تسهیالت ارزی به‬ ‫خودروسازان پرداخت نشده است‪ .‬زمان در این‌باره مهم‬ ‫در ادامه فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون ام��ور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم درباره پرداخت تس��هیالت‬ ‫به‬ ‫گفت‪۸۴۴ :‬میلیون یورو نیاز ارزی صنعتگران‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬ب��وده و نیاز س��ال ‪ ۹۸‬متفاوت از س��ال‬ ‫گذش��ته بوده و رقم دیگری ش��ده اس��ت‪ .‬سال ‪ ۹۷‬در‬ ‫نشس��ت ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری برگزار شد‪ ،‬تعهد به پرداخت تسهیالت‬ ‫را مطرح کردند‪ ،‬اما در بخش��نامه‌های آن مواردی آمده‬ ‫کشور برنامه‌ریزی شده بود ایران توانسته با برنامه‌ریزی‬ ‫آن را خنثی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین خرید‬ ‫‹ ‹خودرو ناقص تولید نمی‌شود‬ ‫‹ ‹استمرار انعقاد قراردادها‬ ‫اما و اگرهای یک واگذاری‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره اف��رادی که به‌دنب��ال خرید‬ ‫س��هام دول��ت در «ایران‌خودرو» و «س��ایپا» هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس ش��نیده‌ها برخی از قطعه‌س��ازان مانند‬ ‫ک��روز به‌دنب��ال خرید س��هام دول��ت در ایران‌خودرو و‬ ‫س��ایپا هس��تند چراکه این ش��رکت‌ها درحال‌حاضر در‬ ‫خودروس��ازی‌ها س��هام دارند و به این ص��ورت انحصار‬ ‫بیشتری در خودروسازی‌ها ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی‌کیا در گفت‌وگ��و ب��ا خانه ملت‬ ‫درب��اره واگذاری س��هام دول��ت در «ایران خ��ودرو» و‬ ‫«س��ایپا»‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از پیش‌ش��رط‌های کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی برای حمایت‬ ‫از رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذاری‬ ‫س��هام دولت در ایران‌خودرو و س��ایپا بود ت��ا با تحقق‬ ‫این مه��م دولت تصدی‌گ��ری در خودروس��ازی را رها‬ ‫کرده و فقط نقش سیاس��ت‌گذار‪ ،‬ناظ��ر و حامی را ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬در صورت��ی ک��ه دول��ت تصدی‌گری خ��ود در‬ ‫خودروس��ازی‌ها را خاتم��ه ده��د‪ ،‬می‌توان��د در صورت‬ ‫خودداری خودروس��ازان از تولید خ��ودروی باکیفیت و‬ ‫روزآمد‪ ،‬تعرفه واردات خودرو را صفر کرده و اجازه ورود‬ ‫خودروی باکیفیت را ص��ادر کند‪ ،‬در صورت تحقق این‬ ‫مهم خودروسازان فعالیت‌های خود را متناسب با شرایط‬ ‫روز تنظی��م کرده و محصول باکیفی��ت و مورد رضایت‬ ‫مردم تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬براساس شنیده‌ها برخی از قطعه‌سازان‬ ‫مانند کروز به‌دنبال خرید س��هام دولت در ایران‌خودرو‬ ‫و س��ایپا هستند چراکه این ش��رکت‌ها درحال‌حاضر در‬ ‫خودروس��ازی‌ها س��هام دارند و به این ص��ورت انحصار‬ ‫بیشتر در خودروسازی‌ها ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اضافه کرد‪ :‬تعرف��ه واردات در اختیار‬ ‫دول��ت اس��ت و می‌ت��وان ب��ا اولتیماتوم‌های مناس��ب‬ ‫خودروسازان را به س��اخت محصوالت باکیفیت مجبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم درباره صحبت‌های‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی‌س��ازی مبنی بر اینکه س��هام‬ ‫دول��ت در ایران‌خودرو و س��ایپا قابل واگذاری نیس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬خودروسازی‌ها حیاط خلوت دولت هستند به‬ ‫همی��ن دلیل برخی افراد ت�لاش می‌کنند تا از واگذاری‬ ‫آن جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی‌کیا تصریح کرد‪ :‬برخ��ی از افراد به‌دنبال این‬ ‫هس��تند که خودروس��ازی‌ها را نیز مانند دش��ت مغان‪،‬‬ ‫پاالیش��گاه کرمانش��اه و‪ ...‬به تاراج گذاشته و تهاتر کنند‬ ‫و صنعت خودرو را به غارت ببرند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بود که قطعه‌س��ازان نمی‌توانستند آن را بپذیرند اینکه‬ ‫ارز را تحوی��ل می‌گرفتند و زم��ان بازپرداخت هم باید‬ ‫ارز تحوی��ل می‌دادند‪ .‬درحالی‌که ن��رخ قطعاتی که به‬ ‫خودروسازان می‌فروشند‪ ،‬ثابت و نرخ روز است‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که نمی‌توانن��د چنین ریس��کی را بپذیرند و به‬ ‫همین دلیل هم نتوانس��تند از این تس��هیالت استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ادامه به‌دنبال تبدیل این تس��هیالت‬ ‫ارزی ب��ه ریالی بودیم تا صنعتگ��ر بتواند ریال را به ارز‬ ‫تبدیل کند‪ .‬موضوع تا جاهایی پیش رفت‪‌،‬اما در نهایت‬ ‫متوقف شد‪ .‬هفته گذشته هم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫نسبت به این موضوع توضیح‌هایی ارائه شد‪ .‬واقعیت این‬ ‫گ منوط‌به‬ ‫است که تکمیل همه خودروها کف پارکین ‌‬ ‫پرداخت این ‪۸۴۴‬میلیون یورو نبوده‪ ،‬اما این تسهیالت‬ ‫می‌توانست کمک زیادی به کاهش تعداد آنها کند‪ .‬اگر‬ ‫همان زمان تامین مالی انجام می‌شد به‌طورقطع شاهد‬ ‫این حجم از خودرو در کف پارکینگ‌ها نبودیم‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬با روش‌ها و مکانیسم‌هایی مانند واگذاری‬ ‫دارایی‌ه��ا و ش��رکت‌های خودروس��ازان‪ ،‬تامین مالی‬ ‫این بخ��ش در حال پیگیری اس��ت‪ .‬حت��ی برای حل‬ ‫این مش��کالت از مکانیس��م‌های دیگری هم اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود که به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌توان درباره آنها زیاد‬ ‫صحبت کرد و پس از اجرا و نهایی شدن در این زمینه‬ ‫اطالع‌رسانی می‌شود‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی تامین مالی را ش��اه‌بیت اصلی رونق‬ ‫تولید دانست و گفت‪ :‬در کنار تامین نقدینگی‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫مس��ائل مدیریتی را هم با اعض��ای انجمن‌های مرتبط‬ ‫پیگیری می‌کند‪ .‬نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و‬ ‫رونق تولید گام بلندی است تا بخش زیادی از نیازهای‬ ‫کش��ور به خارج‪ ،‬کاهش یافته و محدود شود؛ بنابراین‬ ‫تا پایان نمایش��گاه شاهد انعقاد قراردادهای زیادی بین‬ ‫خودروسازها و قطعه‌سازان خواهیم بود‪ .‬قطعات ساخت‬ ‫داخل در مدت زمان مشخص قرار است وارد بازار شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از قطعات تا ش��هریور و بعضی دیگر تا آذر وارد‬ ‫چرخه مصرف می‌شوند‪ .‬گفتنی است بازه زمانی تعیین‬ ‫شده در انعقاد قراردادها از ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬ماه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انعقاد قراردادها در نمایش��گاه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تکرار می‌ش��ود و تا پایان س��ال‪ ۵ ،‬ق��رارداد دیگر بین‬ ‫بخش‌های گوناگون صنعت خودرو منعقد خواهد ش��د‪.‬‬ ‫نمایش��گاه کمبود قطعات دایر است و افراد توانمند در‬ ‫این حوزه از نمایش��گاه‌های دائمی بازدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫مذاکرات درباره نرخ و اس��تانداردهای مورد نیاز انجام و‬ ‫پس از جمع‌بندی قراردادها امضا می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه برخی از این قطعات برای بومی‌سازی نیاز به‬ ‫سرمایه‌گذاری دوباره ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت‌های موجود‬ ‫کش��ور پاسخگو خواهند بود‪ .‬در بعضی قسمت‌ها هم با‬ ‫افزایش ظرفیت‌ها داخلی‌س��ازی قطعات دنبال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬برخی فع��االن از حجم ب��االی کار‬ ‫می‌گویند و عنوان می‌کنند امس��ال نس��بت به س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬فعال‌ت��ر ش��ده‌اند‪ .‬این نش��ان می‌دهد س��هم بازار‬ ‫قطعه‌سازان داخل با محدودیت ثبت‌سفارش‌ها افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫مقیمی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزایش تیراژ‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه تامین مالی و تهیه مواد اولیه دارد‪ .‬در زمینه تامین‬ ‫مواد اولیه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تالش‌هایی‬ ‫ک��ه در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه گذش��ته انج��ام داده‪ ،‬توانس��ته در‬ ‫قیمت‌های بورس��ی م��واد اولیه مورد نی��از برای خرید‬ ‫صنعتگران ثبات ایجاد کند‪ .‬امید اس��ت در جمع‌بندی‬ ‫که در پایان س��ال داریم بتوانی��م منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب را محقق کنیم‪.‬‬ ‫کامیون‌های داخلی ارزان‌تر از وارداتی‌ها‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫کامیون‌های تولید شده در کارخانه مشکین‌شهر حدود ‪۴۰‬درصد از همتای‬ ‫وارداتی آنها‪ ،‬ارزان‌تر است‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت در توضیح سرمایه‌گذاری‌های انجام‬ ‫شده برای راه‌اندازی کارخانه کامیون‌سازی مشکین‌شهر‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی حدود ‪۴۰۰‬میلیارد تومان برای ساخت و راه‌اندازی این کارخانه‬ ‫هزینه کرده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم مشکین‌ش��هر در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫ش��کل ظاهری کامیون‌های این کارخانه ش��بیه بنز هس��تند اما پلتفرم و‬ ‫بدن��ه آنه��ا ‪۱۰۰‬درصد تولید داخل اس��ت‪ .‬این کارخانه ب��ه مرحله نصب‬ ‫ماش��ین‌آالت رس��یده و امیدوارم تا دو ماه آینده با حضور رئیس‌جمهوری‬ ‫در منطقه راه‌اندازی ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در مرحله نخس��ت راه‌اندازی‬ ‫کارخانه کامیون‌س��ازی مشکین ش��هر حدود ‪ ۵۰۰‬نفر و تا فروردین سال‬ ‫‪ ،۹۹‬ح��دود هزار نفر مش��غول می‌ش��وند‪ .‬این نماینده م��ردم در مجلس‬ ‫دهم با بیان اینکه در مرحله نهایی کارخانه کامیون‌س��ازی مشکین‌ش��هر‬ ‫‪ ۵‬هزار نفر در این کارخانه مش��غول به فعالیت می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد‬ ‫صنعتی بیش از ‪ ۵‬هکتار و ‪ ۳۲‬سوله با بیش از ‪۲‬هزار مترمربع دارد‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در بدترین‬ ‫ش��رایط این کارخانه حدود ‪۲۰۰‬میلیارد تومان ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند‬ ‫و به این ترتیب از حجم واردات کاس��ته می‌شود‪ .‬ملکی بیان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫تامین نیاز داخل می‌توان شرایط صادرات کامیون‌های تولیدی به خارج از‬ ‫کشور را نیز فراهم کرد‪ ،‬زیرا کامیون‌های ساخت داخل حدود ‪۴۰‬درصد از‬ ‫کامیون‌های وارداتی ارزان‌تر است‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫ترسیم ‪ ۳‬مسیر برای‬ ‫فعال‌سازی معادن‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ از آثار کاهش حضور واسطه‌ها در صادرات محصوالت معدنی‬ ‫خوب و بد یک بخشنامه‬ ‫س��یف‌اهلل امی��ری‪ ،‬مدی��رکل صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫به‌هیچ‌عن��وان صادرات مواد معدنی را‬ ‫مح��دود نکرده‌ای��م‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫همان‌طور ک��ه می‌دانید تعداد زیادی‬ ‫واح��د فوالدی در اختیار داریم که در‬ ‫تمام اس��تان‌های کش��ور در حال فعالیت هستند و به مواد اولیه‬ ‫نیاز دارند‪ .‬دراین‌بین اگر بخواهیم همه مواد اولیه را صادر کنیم‬ ‫در آینده با مشکل روبه‌رو می‌شویم‪.‬‬ ‫امیری ادامه داد‪ :‬درست است که ما باید از خارج از کشور ارز‬ ‫بیاوریم و کاال صادر کنیم اما چرا تمرکزمان بر مواد اولیه است؟‬ ‫چرا نباید به سمت ارزش‌افزوده حرکت کنیم؟‬ ‫مدی��رکل صنایع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫حمایت از سیاست اخیر دولت و بخشنامه‌ای که در همین زمینه‬ ‫به دستور اسحاق جهانگیری اعالم شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سیاست‬ ‫به دنبال آن اس��ت که نخس��ت نیاز داخل برآورده ش��ود سپس‬ ‫ص��ادرات انج��ام دهد‪ .‬قصد داریم واحده��ای تولیدی داخل به‬ ‫مشکل برنخورند‪.‬‬ ‫امیری ادامه داد‪ :‬ما به دلیل حمایت از تولید داخل و با توجه‬ ‫به اینکه امسال رونق تولید نام‌گذاری شده‪ ،‬قصد داریم صادرات‬ ‫مواد معدنی را ساماندهی کنیم‪ .‬این ساماندهی هم بیشتر مربوط‬ ‫به واحدهای دولتی است و ما در این حوزه مواد معدنی را تقسیم‌‬ ‫کردی��م‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬همچنین مطرح ش��د واحدهای دولتی‬ ‫ت��ا برآورد نیاز داخل دس��ت به ص��ادرات نزنند اما درباره بخش‬ ‫خصوصی اظهارنظر نکردیم‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫کسانی که نس��بت به این سیاست اعتراض دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫معترضان تولیدکننده یا تاجر هس��تند و دوس��ت دارند منابع را‬ ‫به خارج از کش��ور ببرند اما در وزارتخانه نمی‌توانیم منافع ملی‬ ‫را در نظ��ر نگیری��م چراکه باید برای کل کش��ور تصمیم‌گیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬واحدها نمی‌توانند بدون م��واد اولیه بمانند و‬ ‫آن را به خارج از کش��ور صادر کنند‪ .‬بنابراین در جهت حمایت‬ ‫از واحده��ای داخلی عم��ل می‌کنیم‪ .‬در این رون��د از صادرات‬ ‫جلوگی��ری نکرده‌ایم بلکه تنها دس��ت به س��اماندهی زده‌ایم‪.‬‬ ‫درنتیج��ه به‌هیچ‌عنوان قصد محدود ک��ردن صادرات را نداریم‬ ‫و بیش��تر هدف‌مان این اس��ت که واحدهای پایین‌دس��ت دچار‬ ‫مشکل نشوند‪.‬‬ ‫امی��ری ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر در س��نگ‌آهن‪ ،‬گندله‪ ،‬کنس��انتره‬ ‫و آه��ن اس��فنجی‪ ،‬اضاف��ه ب��ر مص��رف واحده��ای داخل��ی‬ ‫داش��ته باش��یم ب��ه آنه��ا اج��ازه ص��ادرات می‌دادی��م ام��ا‬ ‫در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬ای��ن کار ب��ه س��ود مناف��ع مل��ی کش��ور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه هدف ما از س��اماندهی صادرات مواد معدنی این است که‬ ‫دست دالالن را کوتاه کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازرگان کسی است که‬ ‫ش��غلش بازرگانی اس��ت و در کنار سود خود به منافع کشور هم‬ ‫‌فکر می‌کند اما دالل به‌هیچ‌وجه به س��مت منافع کشور حرکت‬ ‫نمی‌کند و فقط جیب خود را می‌بیند‪ .‬برای همین کس��انی که‬ ‫صادرات می‌کرده‌اند و شناس��نامه‌دار بوده‌اند را می‌پذیریم‪ .‬اگر‬ ‫واحدهای تولیدکننده را به‌عنوان نماینده خود معرفی کنند‪ ،‬با‬ ‫آنها مشکلی نداریم و اجازه صادرات را می‌دهیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که چه پیامی به تولیدکننده‌های‬ ‫مواد معدنی دارید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم بیشتر از مصرف داخلی‬ ‫تولید کنند چراکه در این صورت می‌توانند به‌راحتی دس��ت به‬ ‫صادرات بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی چیز بدی نیست‬ ‫محمد رس��ا‪ ،‬ی��ک فع��ال معدنی در‬ ‫ب��ه مخالفت با‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫سیاست اخیر دولت پرداخت و مطرح‬ ‫کرد‪ :‬مش��کل ما این است که تعریف‬ ‫مشخصی از مفاهیم نداریم و واسطه را‬ ‫درس��ت تعریف نکرده‌ایم‪ .‬باید بدانیم‬ ‫کسی که کارخانه س��یمان زده الزاما‬ ‫بازرگان خوبی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داللی هم چیز بدی نیست چراکه بخشی از فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی برای ارائه خدمات و کاالس��ت‪ .‬از این رو دلیلی ندارد‬ ‫که تولیدکننده‪ ،‬خودش بازاریاب‪ ،‬فروشنده و صادرکننده خوبی‬ ‫هم باش��د‪ .‬گاهی به عامل س��وم بین تولیدکننده و خریدار هم‬ ‫نی��از اس��ت که نقش ارائه محص��ول‪ ،‬بازاریابی و ف��روش را ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رس��ا در ادامه اظهار کرد‪ :‬س��ال‌ها پیش صادرات خاک صنعتی‬ ‫را برای کارخانه‌های س��رامیک در خلیج‌فارس ش��روع کردیم‪.‬‬ ‫برای این کار از قزوین و گنبد خاک می‌خریدیم و به کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج‌فارس می‌فروختیم‪ .‬از طرفی ب��ا معدنکارانی در‬ ‫ارتب��اط بودی��م که نه زبان خارجی و نه ف��ن تجارت بلد بودند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر با خریداران خارج��ی روبه‌رو بودیم که حرفه‌ای‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪ :‬فعاالن معادن سنگ‌آهن معتقدند سیاست‬ ‫اخی��ر دولت درباره محدود کردن ص��ادرات محصوالت معدنی‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان دارای مجوز‪ ،‬اثر خوبی ب��ر فضای عرضه و‬ ‫صادرات محصوالت معدنی گذاش��ته اس��ت‪ .‬اواخر خرداد سال‬ ‫جاری بود که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به گمرک ابالغ کرد‬ ‫صادرات س��نگ آهن مشروط ش��ود؛ بر اساس این بخشنامه‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد‪ ۱۳۹۸‬برای اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫بخش مع��دن‪ ،‬صادرات محصوالت س��نگ‌آهن با کد تعرفه‌ای‬ ‫(‪۴ )HS‬رقم��ی ‪ ۲۶۰۱‬فقط به‌وس��یله واحده��ای تولیدکننده‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنها با روال‬ ‫جاری برای محصوالت فوالدی پس از تایید دفتر صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��امانه فرامرزی گمرک‬ ‫امکان‌پذیر ش��د‪ .‬برخی از فعاالن معادن سنگ‌آهن معتقدند بر‬ ‫اس��اس این بخشنامه فقط کسانی می‌توانند محصوالت معدنی‬ ‫را ص��ادر کنند که معدن دارند یا کارخانه‌های تبدیلی در بخش‬ ‫معدن راه‌اندازی کرده‌اند‪ .‬در این روند کاهش حضور واسطه‌ها در‬ ‫صادرات محصوالت معدنی موجب ش��ده است مزیت‌های ناشی‬ ‫ازاین‌گونه صادرات‪ ،‬شامل حال تولیدکنندگان شود‪ .‬با این حال‬ ‫از همان رس��ته کاری نیز گروهی معتقدند حذف واس��طه‌ها به‬ ‫تولیدکنندگان خرد لطمه می‌زند چراکه همه معدنداران امکان‬ ‫صادرات ندارند و به وس��یله واس��طه ص��ادرات انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در س��ال گذشته‪ ،‬بخش معدن و صنایع معدنی ‪۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ص��ادرات انجام داد که پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود امس��ال این میزان به ‪ ۹‬میلیارد دالر برسد‪ .‬این بخش‬ ‫باوج��ود افزای��ش هزینه‌ها‪ ،‬همچنان از بخش‌هایی اس��ت که با‬ ‫وجود تحریم به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال تامین نیاز داخلی هستیم‬ ‫هزینه تولید فوالد را‬ ‫‪20‬درصد‬ ‫کاهش دادیم‬ ‫س��یف‌اهلل امیری‪ :‬بخش��نامه ابالغ ش��ده وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به گمرک به دنبال آن اس��ت که ابتدا نیاز داخلی کش��ور را برآورده کند‬ ‫س��پس تولیدکننده‌ها دست به صادرات بزنند‪ .‬بنابراین بیشتر به دنبال‬ ‫آن هستیم که واحدهای تولیدی داخل به مشکل برنخورند‬ ‫بودند‪ .‬پس از مدتی‪ ،‬فروش��نده‌ها به فکر افتادند که خودش��ان‬ ‫صادر کنند و مستقل شوند اما نتوانستند مذاکره کنند و جنس‬ ‫بفروشند‪ .‬درواقع آنها که فقط از دور صدای دهل شنیده بودند‪،‬‬ ‫آمدند اما کار قفل شد و باعث شدند که ما هم کار را ادامه ندهیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مثال دیگری ادامه داد‪ :‬س��ال‌ها بود که محصول‬ ‫سیمان ش��اهرود را به امارات صادر می‌کردیم و پیمانکاران هم‬ ‫س��یمان را ب��ه نرخ خوبی از م��ا می‌خریدند ام��ا یکدفعه حتی‬ ‫لن��ج‌داران ه��م آمدند و صادرکننده س��یمان ش��دند‪ .‬به‌تدریج‬ ‫س��یمان در دوبی به حدی زیاد ش��د که ماندند و دیگر کس��ی‬ ‫آنها را نخرید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به‌این‌ترتیب هر کیس��ه س��یمان از ‪ ۱۱‬به ‪ ۴‬درهم‬ ‫رس��ید‪ ،‬بعد هم‌روی زمین ماند و کس��ی آنها را نخرید‪ .‬رس��ا با‬ ‫اش��اره به اینکه مسئله‪ ،‬حرفه‌ای نبودن برخی تولیدکنندگان و‬ ‫بازرگانان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی تولیدکننده‪ ،‬بازرگان و از همه‬ ‫بدتر مدیران یک کشور حرفه‌ای نباشند‪ ،‬فاجعه به بار می‌آید‪.‬‬ ‫رس��ا ب��ا انتق��اد از بخش��نامه اخیر دول��ت بیان ک��رد‪ :‬برای‬ ‫صادرات کلینکر (ماده واس��طه‌ای سیمان) قرارداد بسته بودیم‬ ‫ام��ا وزیر به‌ط��ور ناگهانی ‪ ۱۳‬خرداد بخش��نامه‌ای صادر کردند‬ ‫ک��ه محدودیت‌های��ی وجود دارد و از ‪ ۱۵‬خرداد هم بخش��نامه‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ .‬به این ش��کل صادرات س��یمان فقط از س��وی‬ ‫تولیدکننده‌ه��ا و نماینده‌های��ی که به وزارتخانه معرفی‌ش��ده‬ ‫باش��ند‪ ،‬امکان‌پذیر اس��ت اما کجای دنیا روز پیش از تعطیالت‬ ‫بخشنامه صادر می‌کنند و روز تعطیل هم آن را اجرایی می‌کنند!‬ ‫مجموع��ه ما به کارخانه س��یمان پول داده ب��ود و با خریدار هم‬ ‫قرارداد بسته بود؛ درنتیجه این بخشنامه‪ ،‬ما را با مشکل روبه‌رو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رس��ا در آخ��ر گفت‪ :‬بخش خصوص��ی و بازرگانان حوزه مواد‬ ‫معدنی باید دورهم جمع ش��وند و انجمن‌های تخصصی ایجاد‬ ‫کنند و آن انجمن‌ها خودش��ان ارزیاب��ی و قیمت‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه ما هنوز به این بلوغ نرسیده‌ایم و شبکه فروش حرفه‌ای‬ ‫نداری��م‪ .‬درواقع به خاطر اقتص��اد دولتی و دخالت مداوم دولت‬ ‫هیچ‌وقت این شبکه ایجاد نشده است‪ .‬بنابراین دولت بزرگ‌ترین‬ ‫مانع شکل‌گیری آن بوده و بخش خصوصی هم نتوانسته تشکل‬ ‫بازرگانی را شکل بدهد‪.‬‬ ‫سیمان المرد‪ ،‬واحد نمونه صنعتی استان فارس شد‬ ‫ابراهیم غالم‌زاده‪ :‬با بخشنامه و مصوبه‪ ،‬رونق تولید امکان‌پذیر نیست‬ ‫در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن فارس‪ ،‬لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی‬ ‫اس��تانی برای هشتمین سال متوالی به سیمان المرد اعطا شد‪ .‬در آیین بزرگداشت‬ ‫روز صنعت و معدن فارس که با حضور مهندس غریب‌پور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬دکتر رحیمی اس��تاندار فارس‪ ،‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فارس و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد‪ ،‬لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی‬ ‫فارس به ابراهیم غالم‌زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت سیمان المرد اهدا شد‪.‬‬ ‫غالم‌زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت سیمان المرد در حاشیه همایش بیان کرد‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫شاخصه انتخاب سیمان المرد به‌عنوان واحد نمونه صنعتی‪ ،‬توجه به اصول حرفه‌ای‬ ‫کار‪ ،‬نگاه ویژه به سرمایه‌های انسانی در کنار بهره‌گیری از فناوری مناسب و به روز‪،‬‬ ‫ش��ناخت بازارهای داخلی و جهانی به‌طور کامل و در مجموع تولید یک محصول با‬ ‫کیفیت و با استانداردهای ملی و بین‌المللی باعث شده است‪ ،‬در این سال‌ها سیمان‬ ‫المرد در جایگاه یک واحد نمونه صنعتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به وضعیت اقتصادی و ش��رایط تولی��د و صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫س��الی که از سوی رهبر معظم انقالب به نام «رونق تولید» مزین شده است‪ ،‬انتظار‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنندگان از دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و بانک‌ها حمایت‬ ‫همه‌جانبه است تا بتوان به رونق تولید به معنای واقعی جامه عمل پوشاند‪.‬‬ ‫غ�لام‌زاده اظهار کرد‪ :‬تولید زمانی رونق می‌گیرد ک��ه چرخ‌های صنعت و اقتصاد‬ ‫کش��ور به گردش درآیند و این امر یک اصل مهم برای جهش همه‌جانبه در اقتصاد‬ ‫است که از سویی ش��رایط مناسب برای تولیدکننده فراهم می‌شود و از سوی دیگر‬ ‫رونق کارآفرینی و اشتغالزایی را در پی دارد‪.‬‬ ‫مدیـرعامل س��یمان المرد اظهار کرد‪ :‬در جلسه‌های س��تاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولی��د‪ ،‬مس��ائلی ازجمله امـور مرتبط با بانک‌ها و نقش آنه��ا در رونق تولید‪ ،‬امـور‬ ‫گمرکی و صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مصوبه‌های خوب و مناسبی‬ ‫نیز تصویب ش��ده اما نکته مهم این اس��ت که چند درصد از این مصوبه‌ها اجرایی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫غ�لام‌زاده گفت‪ :‬همه باید بپذیریم برای ماندگاری در بازارهای داخلی و مهم‌تر از‬ ‫آن بازارهای خارجی که با تس��هیل در روند صادرات ایجاد می‌شود‪ ،‬از بخشنامه‌ها و‬ ‫مصوبه‌ها کاری برنمی‌آید‪ ،‬مگر اینکه اصولی‪ ،‬کارشناسی و حساب شده باشد و قدرت‬ ‫و ضمانت اجرایی نیز داشته باشد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ماشین آالت‬ ‫معدنی داخلی‬ ‫مورد حمایت‬ ‫قانون‬ ‫سید مهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬عضو شورای راهبردی احیا و فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط در گفت‌وگو با‬ ‫ترسیم ‪ ۳‬مسیر برای فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش جذب سرمایه‬ ‫با تکمیل سایت توسعه‬ ‫درمنطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ ،‬معاون مالی و اقتصادی‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی خلیج‌فارس گفت‪ :‬با‬ ‫تکمیل زیرس��اخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای‪،‬‬ ‫زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این‬ ‫منطقه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪،‬‬ ‫عبدالعظی��م نجیبی ب��ا بیان اینک��ه از زمان‬ ‫تاس��یس منطقه ویژه اقتص��ادی خلیج‌فارس‬ ‫تاکن��ون بیش از ‪ ۴‬میلیارد دالر س��رمایه در‬ ‫این منطقه جذب ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬استقرار‬ ‫ش��رکت‌های ب��زرگ ف��والدی و اختص��اص‬ ‫بیش��ترین میزان تولی��د آلومینیوم کش��ور‬ ‫باعث ش��ده اس��ت منطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫درحال‌حاضر س��هم قابل توجه��ی در زمینه‬ ‫ص��ادرات محصوالت معدنی کش��ور داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رونق تولید و اس��تقبال سرمایه‌گذاران‬ ‫را ‪ ۲‬عامل مهم در راس��تای ساخت و تکمیل‬ ‫سایت توسعه منطقه ویژه خلیج‌فارس عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فل��زی خلیج‌ف��ارس از مزیت‌های‬ ‫بس��یاری برخوردار اس��ت و با وجود شرایط‬ ‫کنونی اقتصاد کش��ور و تحریم‌ه��ا‪ ،‬تولید در‬ ‫این منطقه رونق دارد‪ .‬نجیبی‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫خط��وط ریل راه آهن سراس��ری‪ ،‬همجواری‬ ‫با بندر ش��هید رجایی به‌عن��وان بزرگ‌ترین‬ ‫بن��در کش��ور‪ ،‬دسترس��ی آس��ان ب��ه منابع‬ ‫ان��رژی‪ ،‬فراهم ب��ودن زیرس��اخت‌های اولیه‬ ‫نظی��ر آب‪ ،‬برق‪ ،‬ج��اده و‪ ،..‬مجاورت اس��تان‬ ‫هرم��زگان ب��ا اس��تان‌های معدنی کش��ور و‬ ‫ش��رکت‌های بزرگی چون ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گه��ر را از مهم‌ترین ظرفیت‌های‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس برش��مرد‬ ‫و تصریح ک��رد‪ :‬اجرای طرح‌های توس��عه‌ای‬ ‫از س��وی ش��رکت‌های مس��تقر در منطق��ه‪،‬‬ ‫بیانگر رضایت س��رمایه‌گذاران از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج‌فارس و زیرس��اخت‌های ارائه‬ ‫شده است‪ .‬وی‪ ،‬رس��الت اصلی منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫را افزای��ش تولید و ایج��اد رونق اقتصادی در‬ ‫کش��ور دانست و گفت‪ :‬توس��عه زیرساخت‌ها‬ ‫در سال‌های گذش��ته‪ ،‬زمینه‌ساز رونق تولید‬ ‫در ای��ن منطقه هس��تند و تکمی��ل و بهبود‬ ‫زیرس��اخت‌ها و همچنین خدمت‌رس��انی به‬ ‫شرکت‌های مستقر در منطقه همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اعالم کرد‬ ‫بهرام شکوری‪:‬‬ ‫ما به عنوان‬ ‫کسانی که در‬ ‫حوزه معدن‬ ‫فعال بودیم‪،‬‬ ‫آمدیم ببینیم‬ ‫چگونه می‌توان‬ ‫واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط را‬ ‫فعال کرد‬ ‫‪ ۸‬م��رداد‪ ،‬همایش نهضت راه‌ان��دازی معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط که به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی در نهاد‬ ‫ریاست جمهوری تصویب شده‪ ،‬قرار است برگزار شود‪ .‬این‬ ‫طرح که پایان دوره مدیریت مهدی کرباسیان بر سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح شد‪ ،‬مورد‬ ‫استقبال دولتی‌ها و خصوصی‌ها قرار گرفت‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫یک شورای راهبردی نیز با موضوع احیای معادن کوچک‬ ‫و متوسط تشکیل شده که مصوبه‌های این شورا قرار است‬ ‫از سوی تشکل‌های مربوط‪ ،‬سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان‌ها و استانداری‌ها اجرا شوند‪ .‬یکی از اعضای‬ ‫این ش��ورای راهبردی‪ ،‬بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن‬ ‫مس ایران اس��ت‪ .‬با او گفت‌وگوی��ی مفصل درباره جرقه‬ ‫اولی��ه این نهضت تا اکنون‪ ،‬دس��تاوردهای احتمالی آن و‬ ‫موان��ع احیای معادن کوچک و متوس��ط انجام دادیم که‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €قرار اس�ت ‪ ۸‬م�رداد حرکتی با عن�وان احیا و‬ ‫فعال‌س�ازی ‪ ۵۰۰‬معدن کوچک و متوسط که حدود‬ ‫‪۲‬س�ال پیش شروع ش�د‪ ،‬اعالم عمومی شود‪ .‬این‬ ‫نهضت چگونه آغاز ش�د و چه مس�یری را تا کنون‬ ‫پیموده است؟‬ ‫ک چ��ه در معدن و‬ ‫اس‌ام‌ای‌ه��ا ی��ا واحده��ای کوچ�� ‌‬ ‫چ��ه در س��ایر بخش‌ها‪ ،‬موض��وع روز جهان اس��ت‪ .‬آمار‬ ‫بخ��ش معدن می‌گوید ‪ ۹۸.۳‬درصد مع��ادن ما را معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط تش��کیل می‌دهند ک��ه به طور عمده‬ ‫در دس��ت بخش خصوصی هس��تند و ‪ ۸۵‬درصد اشتغال‬ ‫و ‪ ۶۵‬درص��د تولی��د در بخ��ش معدن را به عه��ده دارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تحلیل بانک جهانی در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪،‬‬ ‫از هر ‪ ۱۰‬ش��غلی که در جهان ایجاد می‌ش��ود ‪ ۵‬ش��غل‬ ‫مربوط به اس‌ام‌ای‌هاس��ت‪ .‬تحلیل اتحادیه اروپا نیز نشان‬ ‫می‌دهد که پیشرفت‌ش��ان را مرهون اس‌ام‌ای‌ها بوده‌اند‪.‬‬ ‫با این حال داس��تان اس‌ام‌ای‌های آنها با ما کمی متفاوت‌‬ ‫اس��ت و شاید همین تفاوت عامل موفقیت آنهاست‪ .‬آنجا‬ ‫بزرگ‌ه��ا مانند قل��ه می‌مانند و کوچک‌ه��ا مانند دامنه‬ ‫کوه هس��تند‪ .‬تا قله نداش��ته باش��ید دامنه‌ای هم وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬واحدهای کوچک و متوس��ط به صورت‬ ‫خوش��ه عمل می‌کنند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬کارخانه مرسدس بنز‬ ‫ایجاد می‌ش��ود و تعداد زیادی واحد کوچک و متوس��ط‬ ‫به این ش��رکت سرویس می‌دهند‪ .‬این واحدهای کوچک‬ ‫در رش��د صادرات واحدهای بزرگ بس��یار موثرند‪ .‬ما به‬ ‫عنوان کس��انی ک��ه در حوزه معدن فع��ال بودیم‪ ،‬آمدیم‬ ‫ببینی��م چگون��ه می‌ت��وان ای��ن واحده��ای کوچ��ک و‬ ‫متوس��ط را فعال کرد‪ .‬حجم س��رمایه‌گذاری‌هایی که در‬ ‫معادن س��نگ‌آهن مس‪ ،‬س��رب و روی پیشنهاد می‌شد‬ ‫‪۳۵۰‬هزارتومان به ازای هر تن کنسانتره بود‪ .‬برای فعاالن‬ ‫بخش خصوصی معدن که به طور عمده کوچک هستند‪،‬‬ ‫ش��اید امکان س��رمایه‌گذاری این‌چنینی نبود؛ از این رو‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم تا ببینیم واحدهای فرآوری‬ ‫کوچ��ک را چگون��ه می‌توانیم با س��رمایه‌گذاری کمتر به‬ ‫نتیجه برس��انیم‪ .‬نخس��تین راه‌حلی که به نظر می‌رسید‪،‬‬ ‫این بود که اس��کیل یا مقیاس مع��ادن را کوچک در نظر‬ ‫بگیریم چراکه نمی‌توان با ذخایر کم این معادن‪ ،‬واحدهای‬ ‫بزرگ فرآوری را ساخت‪ .‬ما اسکیل ‪ ۵۵۰‬هزار تنی‪۷۰۰ ،‬‬ ‫هزار تنی و‪ ...‬را در نظر گرفتیم و طراحی آن را به مهندسان‬ ‫داخلی در دانش��گاه‌ها سپردیم‪ .‬در نهایت تمام تجهیزات‬ ‫را از بهتری��ن برنده��ای اروپا خری��داری کردیم و دیدیم‬ ‫این کارخانه‌ها در کمتر از یک س��ال راه‌اندازی ش��دند‪ .‬ما‬ ‫توانس��تیم از نیروی انسانی همان منطقه با آموزش‌هایی‬ ‫که دادیم بهره بگیریم که کمک زیادی به منطقه می‌شد‪.‬‬ ‫پ��س موض��وع آن‌قدر پیچیده نبود؛ دیدی��م با ‪ ۴‬میلیون‬ ‫ی��ورو می‌توان یک واحد ‪۵۰۰‬هزارتنی ایجاد کرد و نیازی‬ ‫ب��ه س��رمایه‌گذاری‌های خیلی عجیب نیس��ت‪ .‬محصول‬ ‫ای��ن واحدها می‌توانس��ت مورد اس��تفاده بزرگانی مانند‬ ‫گندله‌س��ازها باش��د که در زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند؛‬ ‫این فکر را در بخش معدن اش��اعه دادیم که می‌توانیم در‬ ‫این بخش دور هم جمع ش��ویم و با تش��کیل کنسرسیوم‪،‬‬ ‫مالکان این معادن کوچک‪ ،‬واحدهای فرآوری‌شان را فعال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €این ایده از کجا شکل گرفت؟‬ ‫در ادامه مطرح ش��د ک��ه حاضریم این الگو را مجانی به‬ ‫سایر معادن داده و مشاوره بدهیم تا آنها هم بتوانند این‌کار‬ ‫را انج��ام دهند‪ .‬این اتفاق را در خانه معدن به همراه آقای‬ ‫بهرام��ن آغاز کردیم که می‌توان ای��ن کار را انجام داد‪ .‬در‬ ‫نهای��ت این موضوع را در خانه معدن ایران و کمیس��یون‬ ‫معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با عنوان نهضت‬ ‫فرآوری‪ ،‬مطرح کردیم‪ .‬س��پس موضوع فعال‌س��ازی ‪۵۰۰‬‬ ‫معدن راکد مطرح شد‪ .‬در نهایت این طرح در نهاد ریاست‬ ‫جمهوری جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مطرح و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان متولی این طرح انتخاب‬ ‫شد‪ .‬وزارت یادشده نیز ایمیدرو را متولی کرد و در نهایت‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی به نمایندگی از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایمیدرو‪ ،‬مجری این طرح اعالم‬ ‫شد‪ .‬این موضوع بسط داده شد که در تمام کشور می‌توان‬ ‫انقالب معدن را ایجاد کرد‪ .‬به همین دلیل چند مس��یر را‬ ‫برای فعال کردن معادن کوچک و متوسط انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫یک مسیر این بود که اطالعات الزم را از استان‌ها در زمینه‬ ‫تعداد معادن کوچک و متوسط‪ ،‬حجم ذخیره و عیار ماده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ام��روز خوش��بختانه در بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫ی داریم که توان‬ ‫ش��رکت‌های معدنی و صنعت ‌‬ ‫تولید ماش��ین‌آالت و اب��زارآالت معدنی را در‬ ‫داخل کش��ور دارند‪ .‬بنابراین تا می‌توانیم باید‬ ‫از کاالی داخلی اس��تفاده کنیم و سعی کنیم‬ ‫از واردات آن اجتناب کنیم‪.‬‬ ‫در قانون اس��تفاده حداکثری از تولید آمده‬ ‫اس��ت که دولت ب��رای واردات کاال ابتدا باید‬ ‫مطمئن ش��ود ک��ه امکان س��اخت تجهیزات‬ ‫ماش��ین‌آالت صنعت��ی و معدن��ی در کش��ور‬ ‫وج��ود ندارد س��پس اجازه ثبت س��فارش به‬ ‫واردکنندگان معدنی داده ش��ود‪ .‬از آنجایی‌که‬ ‫مس��ئول نظارت ب��ر این کار دول��ت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬وزارتخانه باید‬ ‫مراقب��ت و کنترل کند تا اج��ازه واردات غیر‬ ‫قانونی داده نش��ود‪ .‬در این بین اگر کاالهایی‬ ‫در داخل موجود باش��ند و تولیدکنندگان نیز‬ ‫زحمت کشیده باش��ند اما آنها را وارد کنیم‪،‬‬ ‫در واقع خالف انجام ش��ده دولت و وزارتخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ا در مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬قوانین‬ ‫محکم��ی را در حمای��ت از تولیدکنن��دگان‬ ‫صنعتی و معدنی کش��ور تصویب کرده‌ایم‪ .‬در‬ ‫این بین اگر کس��ی مصداق��ی دارد که امکان‬ ‫تامین کاالیی در کشور وجود داشته اما دولت‬ ‫اج��ازه واردات آن کاال را داده‪ ،‬باید اعالم کند‬ ‫تا مجلس شورای اسالمی‪ ،‬پیگیری‌های جدی‬ ‫را انجام دهد و بر اساس قانون عمل شود‪.‬‬ ‫ام��ا مس��ئله و دغدغ��ه‌ای ک��ه ام��روز‬ ‫تولیدکننده‌ه��ا با آن درگیرند‪ ،‬موضوع بودجه‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر منابع مالی ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫تامین شود‪ ،‬امکان تولید مناسب هم از سوی‬ ‫آنها فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واقعیت این است که هم‌اکنون تعدادی از معادن کوچک و متوسط‬ ‫راه افتاده‌اند و در حقیقت این نهضت آغاز ش��ده است‪ .‬معادنی که‬ ‫هیچ کس به سراغ‌شان نمی‌رفت اکنون در حال فعالیت هستند‬ ‫معدنی‪ ،‬شناس��ایی مالکان آنها و اینک��ه چه تعداد فعالند‬ ‫و کارخان��ه ف��رآوری در نزدیکی آنها وج��ود دارد یا خیر‪،‬‬ ‫جمع‌آوری کنیم‪ .‬بخش��ی از استان‌ها اطالعات و آمارشان‬ ‫را فرس��تادند و برای آنهایی که اطالعات‌شان کامل شده‪،‬‬ ‫در حال مغایرت‌گیری هس��تیم‪ .‬حتی جانمایی کارخانه‌ها‬ ‫را با ش��رکت‌هایی که مش��اور ما هس��تند انجام داده‌ایم یا‬ ‫پیش‌ارزیاب��ی را برای آنه��ا انجام دادیم تا صاحبان معادن‬ ‫بیاین��د و کارخانه‌های فرآوری خود را راه‌اندازی کنند‪ .‬به‬ ‫برخی از این معادن چون ضعیف بودند پیش��نهاد تشکیل‬ ‫کنسرس��یوم را دادیم؛ به این ش��کل بخش��ی از سرمایه را‬ ‫خودش��ان و بخش دیگر را از صندوق فعالیت‌های معدنی‬ ‫تامین کردند و بخش��ی هم از س��وی کارخانه‌های بزرگ‬ ‫فرآوری که در نزدیکی‌ش��ان قرار دارند و به خاک آنها نیاز‬ ‫دارند تامین ش��د‪ ،‬البته نه به این ش��کل که این واحدهای‬ ‫بزرگ در مالکیت معادن ش��ریک ش��وند یا س��هام آنها را‬ ‫خری��داری کنن��د بلکه باید محصول ای��ن معادن کوچک‬ ‫را پیش‌خری��د کنند‪ .‬ای��ن اقدام باعث می‌ش��ود که توان‬ ‫مال��ی معادن کوچک افزایش یاب��د و بتوانند کارخانه‌های‬ ‫ی را بنا کنند‪ .‬مسیر دیگر اینکه کارخانه‌هایی وجود‬ ‫فرآور ‌‬ ‫دارن��د که زی��ر ظرفیت تولید می‌کنند‪ .‬ای��ن واحدها باید‬ ‫تعه��د تامی��ن خاک را به کارخانه‌ه��ا بدهند تا هم معادن‬ ‫فعال ش��وند و هم کارخانه‌های بزرگ به ظرفیت برس��ند‪.‬‬ ‫مس��یر دیگر‪ ،‬فراخوان دادن ب��ه معدندارانی بود که پروانه‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬پروانه بهره‌برداری و حتی گواهی کش��ف دارند‬ ‫تا به‌وس��یله س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مشکالت‌ش��ان را به ما اطالع دهند و ما تالش کرده و این‬ ‫واحدها را راه‌اندازی کنیم‪ .‬بعضی‌ها مش��کل مجوز‪ ،‬برخی‬ ‫مش��کل قانونی و برخی مشکل زیرس��اخت داشتند‪ .‬این‬ ‫معادن در صورت رفع مشکل‌شان حاضر به سرمایه‌گذاری‬ ‫در معادن خود هس��تند‪ .‬پس تعدادی از آنها به این شکل‬ ‫راه‌اندازی می‌شوند‪ .‬تعدادی را نیز ما برای سرمایه‌گذارانی‬ ‫فراخوان دادیم که حاضرند در معدن سرمایه‌گذاری کنند‬ ‫اما نمی‌دانند چه ظرفیت‌هایی وجود دارد‪ .‬در نتیجه نقطه‬ ‫اتصالی بین این ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €ش�ورای راهبردی‪ ،‬چگونه و با چه هدفی شکل‬ ‫گرفت؟‬ ‫این شورا متشکل است از من به عنوان دبیر کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن ات��اق بازرگانی‪ ،‬آق��ای بهرامن رئیس‬ ‫خان��ه معدن ایران‪ ،‬آق��ای عابدی��ن‌زاده نماینده معاونت‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وجی��ه‌اهلل‬ ‫جعف��ری مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی‬ ‫(ایمپاس��کو) که رئیس این شورا هستند و آقای عظیمی‬ ‫که دبیر ش��ورا هس��تند‪ .‬کار ش��ورای راهبردی این است‬ ‫که زلف صاحبان معدن و ظرفیت‌های س��رمایه‌گذاری را‬ ‫با آنهایی که صاحبان س��رمایه هس��تند به هم گره بزند‬ ‫ت��ا مع��ادن کوچک هم فعال ش��ده و در مجم��وع باعث‬ ‫ایج��اد انق�لاب و نهض��ت در معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €همایش نهضت فعال‌س�ازی مع�ادن کوچک و‬ ‫متوسط چگونه کلید خورد؟‬ ‫آخری��ن ب��اری ک��ه با رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جلس��ه داش��تیم‪ ،‬نظرش��ان این بود که‬ ‫ب��ا برگزاری یک همای��ش با موضوع احیا و فعال‌س��ازی‬ ‫مع��ادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬این حرک��ت را علنی کنیم و‬ ‫تبلیغ��ات الزم را در ای��ن باره انج��ام دهیم‪ .‬در این زمینه‬ ‫از ما خواستند مس��ئوالن سازمان‌های استان‌ها‪ ،‬رئیسان‬ ‫خانه‌های معدن اس��تان‌ها‪ ،‬اتاق‌های بازرگانی‪ ،‬خانه‌های‬ ‫صنع��ت و معدن اس��تان‌ها و همچنین معاونان اقتصادی‬ ‫اس��تانداری‌ها را دعوت کنیم تا درب��اره این طرح توجیه‬ ‫شوند و همایش در ‪ ۸‬مرداد هرچه باشکوه‌تر برگزار شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ای��ن ط��رح را توضی��ح داده و آنه��ا را توجیه و‬ ‫همراه��ی می‌کنیم تا واحدهای کوچک و متوس��ط فعال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €بسیاری انتقاد می‌کنند که مدت زمان عملیاتی‬ ‫ک�ردن این طرح طوالنی ش�ده و در عم�ل اتفاقی‬ ‫نیفت�اده اس�ت‪ .‬ب�رای عملیاتی ش�دن این نهضت‬ ‫چقدر زمان نیاز است؟‬ ‫واقعیت این اس��ت ک��ه هم‌اکنون هم تع��دادی از این‬ ‫مع��ادن راه افتاده‌اند و در حقیقت این نهضت آغاز ش��ده‬ ‫است‪ .‬معادنی که هیچ کس به سراغ‌شان نمی‌رفت اکنون‬ ‫در حال فعالیت هس��تند‪ .‬معدن مهدی‌آباد با همین نگاه‬ ‫فعال شد‪ .‬درست است که معدن بزرگی بود اما این معدن‬ ‫بزرگ را با اسکیل‌های کوچک راه‌اندازی می‌کنیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬نفر درحال‌حاضر مشغول به‬ ‫کارن��د؛ اواخر س��ال آینده‪ ،‬یک��ی از واحدهای ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن��ی «روی» راه می‌افتد و اش��تغال ه��زار نفری در آنجا‬ ‫خواهیم داش��ت؛ این در حالی اس��ت ک��ه از این واحدها‬ ‫‪ ۴‬واح��د ‪۲۰۰‬هزار تن��ی دیگر باید راه‌اندازی ش��وند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬زیرس��اخت‌های بس��یاری از مع��ادن مانند‬ ‫مس رمش��ک در سیستان و بلوچستان مشکل داشت که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ی��ا ایمیدرو در حال رفع‬ ‫مشکل زیرساخت‌های آنهاست‪ .‬در همایش از این معادن‬ ‫که تعدادش��ان بس��یار زیاد اس��ت نام می‌بریم اما آنچه ما‬ ‫دنبال می‌کنیم راه‌اندازی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬یا حتی ‪ ۲۰‬معدن نیست‬ ‫بلکه یک انقالب در حوزه معدن اس��ت که ش��امل فلزی‪،‬‬ ‫غیرفلزی و س��نگ‌های تزئینی می‌شود‪ .‬آن وقت خواهید‬ ‫دید نتایج این تالش برای انس��جام تمام معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط چه خواهد بود‪ .‬اگر این موارد به نتیجه برس��ند‬ ‫برنامه‌ریزی و زمان‌بندی ما برای سال جاری است‪ .‬شما از‬ ‫سال آینده خواهید دید چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫معدن اس��تارت خورده و تا آخر س��ال چه میزان اشتغال‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫€ €واقعا امیدوار به این حرکت هستیم‪.‬‬ ‫م��ا هم به عنوان بخش خصوصی س��عی می‌کنیم این‬ ‫اتفاق رخ بدهد و درگیر این داستان هم شده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €شما در صحبت‌تان اش�اره کردید که قله‌ها در‬ ‫ای�ران کمی با اروپا متفاوت هس�تند‪ .‬در این زمینه‬ ‫توضیح بیشتری می‌دهید؟ آیا قله‌ها در ایران عزم‬ ‫جدی ب�رای راه‌ان�دازی معادن کوچک و متوس�ط‬ ‫دارن�د یا حضور در این نهضت فقط در حد نام و نان‬ ‫است؟‬ ‫این عزم دیده می‌ش��ود؛ درحال‌حاضر مجتمع گل‌گهر‪،‬‬ ‫میدکو و چادرملو پای کار آمده‌اند و تفاهمنامه نوشته‌اند‬ ‫یعن��ی عالقه‌من��د به این موضوع هس��تند چراکه یکی از‬ ‫مش��کالتی ک��ه این قله‌ه��ا دارند نیاز به خاک اس��ت‪ .‬در‬ ‫صنع��ت مس ح��دود ‪ ۴۷۰‬هزارتن ظرفی��ت ذوب وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در حالی که کنس��انتره تولیدی‌ش��ان ‪ ۲۴۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت یعنی یک گپ در تولیدشان دارند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫عالقه‌مندند هر کس که می‌تواند معادن مس را فعال کند‬ ‫و کارخانه‌های کوچک کنس��انتره مس نیز از آن حمایت‬ ‫ک��رده و آن را ب��ه کاتد مس تبدیل کنند‪ ،‬کارخانه‌ش��ان‬ ‫ه��م با ظرفیت کار کند‪ .‬کارخانه‌های بزرگ به دنبال این‬ ‫هس��تند که واحدهای کوچک راه‌اندازی شوند و خوراک‬ ‫آنه��ا را تامی��ن کند؛ چه برای واحده��ای فعلی چه برای‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای‌شان‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه می‌توان مردم ع�ادی را در این معادن‬ ‫سهیم کرد؟‬ ‫حقیقت این اس��ت که واحدهای کوچک به‌صرفه‌ترند‪،‬‬ ‫سرمای ‌ه کمی می‌خواهند و سودآورند‪ .‬این زمینه‪ ،‬می‌تواند‬ ‫سرمایه‌گذاری خوبی ایجاد کند‪ ،‬در صورتی که به درستی‬ ‫بتوانیم آن را انعکاس دهیم‪ .‬مردمی که ‪۱۸۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان نقدینگی در دس��ت دارند‪ ،‬دنبال چه هس��تند؟‬ ‫ب��رای چه س��که ی��ا دالر می‌خرند ی��ا روی محصوالتی‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود بیشتری ببرند؟ احتماال‬ ‫برای اینکه در این سرمایه‌گذاری‌ها منافع بیشتری وجود‬ ‫دارد‪ .‬اگر بتوانیم ثابت کنیم که س��رمایه‌گذاری در معدن‬ ‫سود بیشتری برای‌شان دارد‪ ،‬شاید بتوانیم کمک شایانی‬ ‫به آنها و معادن کوچک و متوسط کنیم‪.‬‬ ‫€ €از اب�زار ب�ورس برای تامین مال�ی این معادن و‬ ‫اتصال س�رمایه‌های س�رگردان ب�ه آنها چه کمکی‬ ‫می‌توان گرفت؟‬ ‫ش��اید در حال حاضر درباره ب��ورس نتوان کار چندانی‬ ‫انجام داد‪ .‬البته بورس هم برای معادن کوچک و متوسط‬ ‫ابزارهایی دارد اما این معادن شاید نتوانند شرایط حضور‬ ‫در ب��ورس را احراز کنند‪ ،‬مگر اینکه واحدهای بزرگ این‬ ‫کار را برای‌ش��ان انجام دهند یا معادن کوچک به صورت‬ ‫یک کنسرس��یوم در بورس حضور یابند و پذیره‌نویس��ی‬ ‫کنن��د یا اوراق قرضه‌ای را چ��اپ کنند و در اختیار مردم‬ ‫ق��رار دهن��د‪ .‬اما متاس��فانه مش��کل فقط این نیس��ت؛‬ ‫برخ��ی ش��رکت‌ها با این ترفندها پول م��ردم را گرفته‌اند‬ ‫و سرمایه‌ش��ان را ضایع کرده‌اند‪ .‬به دلیل وجود نداش��تن‬ ‫اعتماد الزم از سوی مردم به این شرکت‌ها‪ ،‬فضای خوبی‬ ‫برای آن اقدام دیده نمی‌شود‪ .‬شاید الزم باشد ابتدا اعتماد‬ ‫مردم را جلب کنیم‪ ،‬در این صورت می‌توانیم ش��رایط را‬ ‫برای جذب سرمایه‌های در دست مردم ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫€ €متاس�فانه در مجامع ش�رکت‌های ب�زرگ هم‬ ‫س�هامداران ناراضی‌اند‪ .‬ای�ن بی‌اعتمادی مردم در‬ ‫شرکت‌های فعال بزرگ هم دیده می‌شود‪.‬‬ ‫می‌دانی��د چرا؟ بیش��تر ش��رکت‌های ب��زرگ با وجود‬ ‫اینک��ه ادعا می‌کنند دولتی نیس��تند اما دولتی‌اند؛ چون‬ ‫مدی��ران و هیات مدیره‌ش��ان را دول��ت تعیین می‌کند‪ .‬با‬ ‫اینکه دولت بیشتر از ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۲‬درصد در برخی شرکت‌ها‬ ‫س��هم ندارد ب ‌ه طور‪ ۱۰۰‬درصد در آن ش��رکت‌ها دخالت‬ ‫می‌کند و در نهایت دولت اس��ت ک��ه درباره آنها تصمیم‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬پ��س اینها خصوص��ی نیس��تند‪ .‬در برخی از‬ ‫این ش��رکت‌ها تصمیم‌هایی گرفته می‌ش��ود که به سود‬ ‫س��هامدار نیس��ت ام��ا مدیر دولت��ی‌اش ای��ن تصمیم را‬ ‫می‌گی��رد چ��ون آن آدم حقوق‌بگیر اس��ت و س��هامدار‬ ‫نیست؛ از این رو به سهامدار هم پاسخگو نیست در نتیجه‬ ‫تصمیم‌های��ی می‌گیرد که در مواردی به ضرر س��هامدار‬ ‫تمام می‌ش��ود‪ .‬البته در مواردی هم مدیران خوش‌فکری‬ ‫هس��تند که به خاطر آبروی خودش��ان خیلی خوب کار‬ ‫می‌کنن��د چ��ون آنها هم زیر فش��ار حاکمی��ت و دولت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €مجموع صورت مسئله و راه‌حل‌ها را که کنار هم‬ ‫می‌گذارید می‌بینید موضوع بس�یار ساده است اما‬ ‫اینکه در عمل چرا اجرا نمی‌شود جای سوال دارد‪.‬‬ ‫دولت بای��د تصدی‌گری‌اش را کم کند‪ .‬یکی از راه‌های‬ ‫برون‌رف��ت کش��ور از ای��ن وضعیت‪ ،‬این اس��ت که دولت‬ ‫از تصدی‌گ��ری‌اش خارج ش��ود‪ .‬بس��یاری از بانک‌ها نیز‬ ‫ک��ه بنگاهدار ش��دند باید خارج ش��وند ی��ا صندوق‌های‬ ‫بازنشس��تگی به جای آنکه خودش��ان بنگاهداری کنند و‬ ‫پول بازنشس��ته‌ها را هدر دهن��د می‌توانند از ابزار بورس‬ ‫استفاده کنند و سهامدار باشند‪ .‬باید شرکت‌های خصولتی‬ ‫را جم��ع کنند و به بخ��ش خصوصی واقعی اعتماد کنند‪.‬‬ ‫بای��د آنها را تقویت کنیم‪ .‬در بند الف ماده‪ ۴۴‬هم اش��اره‬ ‫ش��ده ک��ه باید بخش خصوصی را تقوی��ت کنیم تا بزرگ‬ ‫ش��ود و کش��ور را در تولید حمایت کند‪ .‬در بند جیم این‬ ‫ماده قانونی اشاره شده که دولت باید تصدی‌گری را کم و‬ ‫کارهایش را واگذار کند‪.‬‬ ‫€ €واگذاری‌ه�ا ت�ا این لحظ�ه مورد قب�ول مردم‬ ‫نیست و سرنوشت خوبی ندارند‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه اینجا محل اش��کال اس��ت اینکه فقط‬ ‫یک��ی از مدل‌های واگذاری تاکنون اجرا ش��ده و در واقع‬ ‫انتقال مالکیت اس��ت‪ .‬در این زمینه می‌توان به آلومینیوم‬ ‫المهدی‪ ،‬هپکو و ماشین‌سازی اراک اشاره کرد‪ .‬همه اذعان‬ ‫دارن��د ک��ه این واحدها مفت به فع��االن بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ده‌اند‪ .‬باید پرس��ید چرا م��دل واگذاری‌تان را‬ ‫عوض نمی‌کنید؟ چرا مانند سوئد که هم پیشرفته است‪،‬‬ ‫هم افکار سوسیالیس��تی دارد و هم بسیاری از واحدهای‬ ‫تولی��دی‌اش متعلق به دولت اس��ت‪ ،‬عمل نمی‌کنید؟ در‬ ‫س��وئد مدل واگذاری این‌گونه اس��ت ک��ه مالکیت برای‬ ‫دولت اس��ت ام��ا مدیریت را به بخش خصوصی س��پرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این اتفاق در ایران هم رخ داده؛ مانند معدن‬ ‫مهدی‌آباد که مالکیتش در دست دولت است اما مدیریت‬ ‫و بهره‌برداری‌اش را به‌دست بخش خصوصی داده‌اند‪ .‬چرا‬ ‫مدیریت هپکو‪ ،‬ماشین‌س��ازی اراک و آلومینیوم المهدی‬ ‫را ب��ه بخش خصوص��ی نمی‌دهند؟ البت��ه وقتی موضوع‬ ‫مدیریت مطرح می‌شود موضوع اهلیت نیز مطرح می‌شود‬ ‫و کسی می‌آید که اهلیت دارد اما چون این‌کار را نکردند‬ ‫یکی برای زمین‌های هپکو و یکی دیگر برای دارایی آنجا‬ ‫نقش��ه کشیده اس��ت‪ .‬در حقیقت نیامده تولید کند بلکه‬ ‫آمده از این رانت استفاده کند‪ .‬اگر مدیریت این شرکت‌ها‬ ‫واگذار ش��ود و نتواند کار کند می‌توان او را عوض کرد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ص��ورت اجازه ندارد زمین و محص��والت کارخانه را‬ ‫بفروش��د تا هم تولید را ارتقا دهد‪ ،‬هم خودش را بهره‌مند‬ ‫کند و هم به دولت سود برساند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫فهرست سیاه معارضان‬ ‫حقوق مصرف‌کننده‬ ‫منتشر شود‬ ‫چرا بازار سرمایه‬ ‫نمی‌تواند جای بانک‌ها‬ ‫را بگیرد؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫انتقاد فعاالن اقتصادی به تصمیم‌گیران دولتی‬ ‫‹ ‹از کاسبکاری تا کارآفرین نمونه‌‬ ‫حس��ینی‌نژاد در این آیین نخست به فعالیت‌های شرکت‬ ‫علی‌بابا در حوزه گردش��گری و نقش مهمی که در این حوزه‬ ‫ایف��ا می‌کند‪ ،‬اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته‪۶ ،‬‬ ‫میلیون بلیت فروختیم البته کار ما بلیت‌فروش��ی نیس��ت‪.‬‬ ‫‪۴۵‬درصد بازار آنالین گردش��گری س��هم س��ایت ما اس��ت‬ ‫و ‪۱۸۰۰‬میلیارد تومان نیز فروش داش��تیم‪ .‬ما از س��ال ‪۹۳‬‬ ‫ش��روع به‌کار کردیم و درحال‌حاضر ‪ ۶۰۰‬نفر کارمند داریم‪.‬‬ ‫ما از یک آژانس هواپیمایی کوچک زیر پله‌ای ش��روع کردیم‬ ‫و ب��ه اینجا رس��یدیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬خ��ودم را معرفی‬ ‫می‌کنم‪ ،‬من مجید فرصت‌طلب هستم‪ ،‬مجید منفعت‌طلب‬ ‫و‪ . ...‬البت��ه این منفعت‌طلبی هیچ ای��رادی ندارد ما مدام در‬ ‫روزنامه‌ه��ا می‌بینی��م که از س��ودجویان می‌نویس��ند‪ ،‬من‬ ‫یکی از آنها هس��تم‪ .‬در دولت دول��ت نهم و دهم کارم قاچاق‬ ‫بین‌المللی ب��ود و کاالی تحریمی وارد می‌کردم‪ ،‬اما قهرمان‬ ‫ملی بودم که شرکتم نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت‪ .‬از‬ ‫دو سالگی کاسب بازار بودم و هر جا پول داشت کار می‌کردم‬ ‫ک��ه البته باتوجه به ش��رایط و ویژگی‌ه��ای دولت‌ها کارم را‬ ‫تغیی��ر می‌دادم‪ .‬در دولت روحانی کاس��بکار تحریم ش��دم‪،‬‬ ‫دیدیم خوب نیس��ت؛ کاس��بکار تحریم بودن خوب نیست‪،‬‬ ‫هرچند بس��تر آن نی��ز فراهم نبود چون تحریم را نمی‌ش��د‬ ‫ادامه داد‪ .‬پس از آن فضا اس��تارت‌آپی ش��د و گفتیم نان در‬ ‫این کار است‪ .‬در نتیجه در این دولت «علی‌بابا» را راه‌اندازی‬ ‫کردم؛ می‌دانید اوایل به چه ش��کل بود؟ همیشه می‌گفتند‬ ‫غیرقانونی هس��تیم و متخلف هستیم و باید جمع کنیم‪ .‬من‬ ‫از شروع فعالیتم وقتی بچه بودم شهرداری بساطم را می‌برد‬ ‫و می‌رفتم التماس می‌کردم حاال هم می‌خواس��تند بساطم‬ ‫را جم��ع کنن��د‪ .‬حس��ینی‌‌نژاد تصریح کرد‪ :‬ت��ا اینکه اواخر‬ ‫دولت‪ ،‬شدیم کارآفرین نمونه‪ .‬وقتی دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی آمد؛‬ ‫ش��دم مجید نمونه‪ .‬شکر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گرفتم‪ ،‬آبنبات با ارز‬ ‫نیمایی صادر کردم‪ ،‬روغن‪ ،‬آرد و شکر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گرفتم‬ ‫و کیک با ارز نیمایی صادر کردم اما هنوز قاچاقچی نش��دم؛‬ ‫فعال همچنان صادرکننده نمون��ه‌ام‪ .‬پس از آن نیروگاه برق‬ ‫زدیم و با ش��ریکم که فارغ‌التحصیل دانش��گاه شریف است‬ ‫موتور فوق‌العاده‌ای س��اختیم که نخستین و تنها موتور یک‬ ‫مگاواتی اس��ت‪ .‬در بجنورد بی‌سر و صدا کار می‌کنیم؛ بچه‌ها‬ ‫کارگرند هرچند تحصیلکرده شریف هستند اما جنس‌شان‬ ‫کارگری است و سر و صدا ندارند‪ .‬برق را با قرارداد تضمینی به‬ ‫جذب‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫و لزوم بهبود‬ ‫فضای کسب و کار‬ ‫دولت بسترساز خلق ثروت باشد‬ ‫هرویک یاریجانیان‬ ‫رئیس اتاق ایران و ارمنستان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫دول��ت می‌فروختیم‪ .‬وقتی ارز گران و هزینه‌ها ‪ ۳‬برابر ش��د‪،‬‬ ‫ضریب نرخ تعدیل ارز را که باید برای ما محاس��به می‌کردند‬ ‫و درقرارداد قید می‌شد را با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی حساب کردند‪.‬‬ ‫ما برق را ‪۹۰‬تومان می‌فروختیم و وقتی هزینه‌ها ‪۳‬برابر و ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی وارد اقتصاد ش��د‪ ،‬برق را ‪ ۱۱۰‬تومان خریدند!‬ ‫پول‌م��ان را هم ‪۶‬ماه بعد می‌دهند‪ .‬ای��ن کارآفرین و رئیس‬ ‫جدید کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۷‬آقای فیروزآبادی مصاحبه کردند که استخراج‬ ‫ماینینگ براس��اس مصوبه دولت آزاد است‪ .‬اعتراض کردیم‬ ‫به وزارت نیرو ک��ه چرا برق را به نرخ از ما نمی‌خرید؟ گفتند‬ ‫نمی‌خواهی��م و فقط با همین رقم می‌خریم اگر نمی‌خواهید‬ ‫به ما نفروش��ید‪ .‬او با کنایه ادامه داد‪ :‬در نتیجه رفتیم ماینر از‬ ‫س��ایت دوست‌مان حسام که مثل من شب تا صبح در دادگاه‬ ‫است و بس��تر فساد را در س��ایتش مهیا می‌کند‪ ،‬خریدیم و‬ ‫امروز قاچاقچی ارز و انرژی هس��تیم‪ .‬بنابراین مجید جوان‪،‬‬ ‫واردکنن��ده کااله��ای تحریم��ی (قاچاقچ��ی بین‌المللی)‬ ‫دول��ت نهم و ده��م (قهرمان دولت قبل و کاس��بکار تحریم‬ ‫دولت جدید) بود؛ مجید میانس��ال‪ ،‬استارت‌آپی غیرقانونی‬ ‫اوایل دولت یازدهم داش��ت که بعد الگوی کارآفرینی دولت‬ ‫یازدهم شد؛ مجید در حوزه انرژی‪ ،‬نیروگاه‌دار دولت یازدهم‬ ‫قاچاقچ��ی ارز و ان��رژی اواخر دولت دوازده��م بود و مجید‬ ‫در بازرگان��ی و صنع��ت‪ ،‬واردکننده کاالهای پزش��کی با ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان��ی با درآمد باال و تولیدکننده نیمه ورشکس��ته‬ ‫همان کاال با واردات مواد اولیه با ارز نیمایی شد‪ .‬حسینی‌‌نژاد‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬من در ش��رکتی ‪۴‬درصد س��هام دارم‪ .‬در این‬ ‫ش��رکت با دالر دولتی تجهیزات پزش��کی وارد می‌کنیم که‬ ‫خدارا ش��کر سودمان هم ‪۳‬برابر ش��د‪ .‬این شریکان نادان به‬ ‫پیش��نهاد من گفتند برویم تولید داش��ته باش��یم؛ ما هم در‬ ‫شهرک صنعتی شمس‌آباد کارخانه زدیم و برای واردات مواد‬ ‫اولیه همان کاالیی که وارد می‌کنیم دالر نیمایی می‌گیریم‪.‬‬ ‫این کارآفرین کش��ور خطاب به جهانگیری اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫با چرخش دولت و بس��تری که دول��ت فراهم می‌کند برای‬ ‫خودمان اش��تغال ایجاد می‌کنیم‪ ،‬مهم نیس��ت واقعا ما چه‬ ‫می‌کنی��م‪ ،‬مهم این اس��ت ک��ه آقای جهانگیری ش��ما چه‬ ‫بس��تری برای خلق ثروت ایجاد می‌کنی��د؟ ما منفعت‌جو و‬ ‫س��ودجو هس��تیم؛ من آن جوان قاچاقچی هستم که خرج‬ ‫زندگی‌اش را نمی‌تواند بدهد لب مرز بنزین قاچاق می‌کند؛‬ ‫قاچاقچی که ش��اخ و دم ندارد خ��رج زندگی‌ام نمی‌چرخد‪،‬‬ ‫م��ن هم قاچاق می‌کنم‪ .‬ما چاله کنده‌ایم به‌نام یارانه انرژی و‬ ‫خاکش را بیرون ریخته‌ای��م و مدام چاله دیگری می‌کنیم و‬ ‫خ��اک در آن قبلی می‌ریزیم‪ .‬من و همس��رم خودرو با حجم‬ ‫موتور ‪ ۳۰۰۰‬داریم و بچه‌هایم نیز راننده دارند و بنزین هزار‬ ‫تومانی می‌گیریم‪ .‬من هوای آزاد را دوست دارم که البته گرم‬ ‫نباشد؛ عصرها پنجره را باز می‌کنم وکولر هم روشن می‌کنم‬ ‫و کار می‌کنیم‪ .‬اما در همین اسالمشهر خانه ‪ ۱۵‬متری دیدم‬ ‫که طرف کولر نمی‌تواند بخرد؛ آنوقت یارانه انرژی می‌دهیم‪.‬‬ ‫به چه کسی؟ به من قاچاقچی؛ به من سودجو و فرصت‌طلب‬ ‫و‪ ..‬در نتیجه بستر قاچاق و رانت و فساد را ایجاد می‌کنیم که‬ ‫البته شغل هم ایجاد می‌ش��ود؛ عده‌ای به‌دنبال این هستند‬ ‫ک��ه ما را بگیرند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬من جوان دنبال خلق ثروت‬ ‫برای خودم و خانواده‌ام و اطرافیانم هس��تم؛ من نمونه فردی‬ ‫هس��تم که هر بس��تری فراهم کرد در آن کار کردم که اتفاقا‬ ‫مجید حسینی‌نژاد‬ ‫محمود نجفی‌عرب‬ ‫همیش��ه هم غیرقانونی بود‪ .‬من مرده‪ ،‬ش��ما زنده‪ ۳ ،‬س��ال‬ ‫دیگر هر کس��ی در این مملک��ت در بخش ماینینگ فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬قهرمان ملی اس��ت‪ .‬کارآفرینان در ابتدا فعالیت‌ش��ان‬ ‫غیرقانونی بود و دادگاهی می‌ش��دند‪ .‬حسینی‌نژاد در پایان‬ ‫گفت‪ :‬من جایی می‌روم که س��ود باشد؛ آب جایی می‌رود که‬ ‫راحت‌تر باشد‪ .‬آقای زنگنه حرف خوبی زدند که مدیرانی که‬ ‫برای خدا کار می‌کردند‪ ،‬نسل‌ش��ان تمام ش��ده است‪ .‬امروز‬ ‫من سودجو و منفعت‌طلب هس��تم؛ ببخشید مرا‪ .‬می‌توانید‬ ‫مرا بازداش��ت کنید‪ ،‬چراکه من در بس��تری که دولت فراهم‬ ‫می‌کند کار می‌کنم‪ ،‬اگر این بس��تر ب��رای نوآفرینی و خلق‬ ‫ثروت از طریق کار و خلق ارزش برای جامعه باشد این کار را‬ ‫می‌کن��م اما اگر بنزین مفت بدهید‪ ،‬قاچاق می‌کنم‪ .‬اگر این‬ ‫بستر را از طریق شکر با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و صادرات آبنبات با‬ ‫دالر نیمایی فراهم می‌کنید‪ ،‬برای منفعت‌مان تولید آبنبات‬ ‫می‌کنیم‪ .‬در پایان‪ ،‬اگر این بستر از طریق نوآفرینی‪ ،‬خالقیت‬ ‫و اخ�لال در نظم موجود کس��ب‌وکارها و خل��ق ارزش برای‬ ‫جامعه فراهم باش��د ب��رای منفعت‌مان از ای��ن طریق اقدام‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد دولتی باید اصالح شود‬ ‫در همین‌باره‪ ،‬رئی��س اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه‬ ‫عص��ر اقتصاد دولت��ی و دس��توری تمام ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫دولت ب��ه جای اینکه بس��تری آم��اده کند ت��ا خلق ثروت‬ ‫عمومی برای هم��ه مناطق به‌ویژه مناط��ق محروم و کمتر‬ ‫توس��عه یافته ایجاد شود‪ ،‬متاسفانه مس��یر را برای تخلف و‬ ‫رانت باز می‌کند‪ .‬محس��ن احتش��ام در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��اید برخی بگویند ضعف در قوانین داریم‪ .‬ما‬ ‫قوانین بس��یار خوبی داریم اما در اجرا مش��کل داریم و نبود‬ ‫نظارت‌ها و کنترل‌های الزم را ش��اهد هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫روز به روز فضای واس��طه‌گری و داللی و س��وجودیی و رانت‬ ‫بر فعالیت‌های مول��د و ارزش‌آفرین که می‌تواند باعث خلق‬ ‫ثروت شود غالب می‌ش��ود و در نهایت هم برنده واقعی اینها‬ ‫هس��تند که در راس��تای منافع فردی و رانت و س��ودجویی‬ ‫حرک��ت می‌کنند و به‌طور عمده‪ ،‬باع��ث یاس و بی‌انگیزگی‬ ‫فعاالن اقتصادی می‌شوند که در راستای تولید ثروت و منافع‬ ‫مل��ی گام برمی‌دارند‪ .‬به‌گفته ای��ن کارآفرین و صادرکننده‬ ‫ممتاز کشور‪ ،‬فعاالن اقتصادی واقعی در این شرایط احساس‬ ‫مایوس��ی می‌کنند چراکه تئوری مساوات یا برابری را برقرار‬ ‫نکردیم‪ .‬به نظر من این بس��ترهای خلق ثروت و ایجاد ارزی‬ ‫را بنیان‌گ��ذاران و تصمیم‌گیران دولت��ی می‌توانند به‌وجود‬ ‫بیاورن��د چراکه همین دولت و س��اختار اقتصادی دولتی ما‬ ‫است که منجر به ایجاد فضای رانت و فساد می‌شود‪.‬‬ ‫احتش��ام تاکی��د ک��رد‪ :‬به‌عن��وان نمون��ه‪ ،‬درب��اره ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ببینید چه میزان رانت ایجاد شد و چه میزان‬ ‫کاال آوردن��د که به نرخ باال به‌دس��ت مردم رس��ید نه نرخ با‬ ‫ارز دولتی‪ .‬باید تحول و تغییر بنیادی ش��کل بگیرد که البته‬ ‫مشکل اصلی در اقتصاد دولتی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬من به‌عنوان‬ ‫یک تولیدکننده که بیش از ‪ ۳۵‬سال در استان محروم کشور‬ ‫فعالیت دارم‪‌،‬براس��اس تئوری مساوات می‌بینم که از لحاظ‬ ‫معن��وی‪ ،‬خدمات اجتماعی‪ ،‬خدمت به جامعه در راس��تای‬ ‫منافع ملی و اشتغالزایی و فقرزدایی از منطقه محروم خیلی‬ ‫جلوتر هس��تم؛ اما در مقایسه با همتراز خودم که راه داللی و‬ ‫رانتخواری را در پیش گرفته‪ ،‬از لحاظ مادی بس��یار عقب‌تر‬ ‫یادداشت‬ ‫چند روز پیش‪ ،‬یکی از کارآفرینان مطرح و نمونه کشوری‬ ‫که البته به‌گفته خودش از ابتدا کس��ب و کارش را غیرقانونی‬ ‫می‌دانس��تند‪ ،‬اما بعدها به درجه «قهرمان ملی» نائل شد‪ ،‬با‬ ‫سخنرانی جس��ورانه در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری‪،‬‬ ‫محمدجواد آذری‌جهرمی‪ ،‬وزیر فناوری و ارتباطات و جمعی‬ ‫از فعاالن اکوسیس��تم استارت‌آپی در آیین رونمایی از طرح‬ ‫نوآفرین‪ ،۹۸‬نکات مهمی را مطرح کرد که حرف دل بسیاری‬ ‫از فعاالن اقتصادی واقعی و اصیل اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫مجید حس��ینی‌نژاد بنیانگذار سایت «علی‌بابا» که به‌تازگی‬ ‫نیز وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ش��ده‪ ،‬در این‬ ‫سخنرانی به فعالیت‌های غیرقانونی و تخلف‌هایی اشاره کرد‬ ‫که دولت بسترس��از آن ش��ده و گفت‪ :‬دولت باید بسترس��از‬ ‫خل��ق و ایجاد ثروت و ارزش برای جامعه باش��د‪ ،‬نه اینکه راه‬ ‫را ب��رای فس��اد و رانت باز کند‪ .‬بس��ترهایی مانن��د ورود ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی که رانت‌های بسیاری را ایجاد کرده و به‌تازگی‬ ‫نیز ب��ه گفته یکی از مقامات دولتی‪ ،‬حدود یک میلیارد یورو‬ ‫ارز دولتی گم ش��ده است‪ .‬براساس خبرهایی که در رسانه‌ها‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس‌جمهوری‪،‬‬ ‫در نامه‌ای خطاب به ‪ ۴‬وزیر‪ ،‬از آنها خواسته درباره «تعهدات‬ ‫ارزی ایفانش��ده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کاال‌های‬ ‫اساس��ی»‪ ،‬توضیحات��ی ارائه دهند‪ .‬با جم��ع تعهدات ارزی‬ ‫ایفانش��ده که در نامه به آنها اش��اره ش��ده‪ ،‬ح��وزه کاال‌های‬ ‫اساسی در قبال حدود ‪ ۸۴۸‬میلیون و ‪ ۹۰۹‬هزار یورو‪ ،‬کاالی‬ ‫متعهدش��ده را وارد کشور نکرده که در مجموع رقمی حدود‬ ‫‪ ۹۷۹‬میلیون و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۶۹‬یورو را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برگزاری رویداد‬ ‫صنعتی کرمان در تبریز‬ ‫محسن احتشام‬ ‫هس��تم‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تاکید کرد‪ :‬فضا برای‬ ‫افراد رانتخوار و دالل س��هل‌تر اس��ت تا کسی که می‌خواهد‬ ‫قانونی و س��الم کار کند‪ .‬در واقع این افراد س��ودجو اصال در‬ ‫دسترس نیس��تند؛ به‌عنوان نمونه‪ ،‬ش��ما ببینید مالیات‌ها‬ ‫را چه کس��انی می‌دهند؟ کس��انی که کار قانونی می‌کنند یا‬ ‫آنهایی که واسطه‌گر و به‌دنبال رانت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت دیدگاه انقباضی نداشته باشد‬ ‫علیرض��ا مناقب��ی‪ ،‬رئیس مجم��ع عال��ی واردات نیز که‬ ‫دیدگاهی هم‌راستا با احتشام و حسینی‌نژاد دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫راه ب��رای فعاالن اقتص��ادی غیرقانونی هموارت��ر از فعاالن‬ ‫واقعی است‪ .‬او به‬ ‫گفت‪ :‬در حالی اعمال محدودیت و‬ ‫ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولید راه درستی نیست‬ ‫که حال و روز تولید هم خوب نیس��ت‪ .‬نباید دیدگاه انقباضی‬ ‫درباره مس��ائل اقتصادی کش��ور داش��ت‪ ،‬بلکه باید دیدگاه‬ ‫نظارتی قوی را جایگزین آن کرد تا شاهد فسادها و رانت‌های‬ ‫گسترده نباشیم‪ .‬مناقبی تصریح کرد‪ :‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬نباید‬ ‫در برهه‌ای از زمان مسیر واردات را به‌شدت بست و در زمانی‬ ‫دیگر بی‌اس��اس آن را باز گذاشت‪ .‬مانند زمانی که ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را تعیین کردند و فس��ادهای گسترده شکل گرفت‪.‬‬ ‫رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه دولت باید بسترساز‬ ‫خلق ارزش در کش��ور باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬دیدگاه انقباضی درباره‬ ‫مسائل اقتصادی اشتباه اس��ت اما در مقابل دیدگاه نظارتی‬ ‫راه‌حل درس��تی در اقتصاد به‌شمار می‌رود‪ .‬حاکمیت باید بر‬ ‫مس��یر اقتصادی کش��ور نظارت کند نه اینکه گاهی مسیر را‬ ‫سفت و سخت ببندد و گاهی هم بی‌اساس آن را باز بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه به واردات‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران نیز‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه چ��را باید فضایی ایجاد‬ ‫کنی��م که می‌دانیم رانت و فس��اد به همراه خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬زمانی ک��ه ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی در اقتصاد ش��کل‬ ‫گرفت باید کنترل‌ها و رصدها قوی‌تر و چندبرابر می‌ش��د اما‬ ‫متاسفانه با حجم بسیاری از تخلف‌ها روبه‌رو شدیم‪ .‬محمود‬ ‫نجفی‌عرب تصریح کرد‪ :‬در بخش دارویی‪ ،‬ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫را به واردات داروهای س��اخته ش��ده خارجی می‌دهیم و به‬ ‫حوزه تولید داخلی اما فقط به بخشی از آن تعلق می‌گیرد که‬ ‫آن هم مواد اولیه تولید است‪ .‬در حالی که سایر اجزای تولید‬ ‫و اقالم برای بسته‌بندی و‪ ...‬باید در بازار آزاد تهیه شود که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به آن تعلق نمی‌گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫ب��ا اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در واقع ب��ه واردات داروی‬ ‫خارجی یارانه می‌دهیم‪.‬‬ ‫نکته جالب‌تر اینجاس��ت که ب��رای داروهایی که فناوری‬ ‫پیش��رفته‌تری دارن��د (‌مانن��د داروه��ای بایوت��ک و نانو)‬ ‫‌‌ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی تخصی��ص نمی‌یاب��د و در واق��ع هرچه‬ ‫فناوری پیشرفته‌تر می‌ش��ود از یارانه کمتری بهره می‌برند‪.‬‬ ‫نجفی‌عرب با تاکید براینکه این تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫باعث قاچاق هم در حوزه دارو ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫بستر و فضا با استراتژی کشور همخوانی ندارد و برای ما سوال‬ ‫اس��ت که چه اصراری بر این امر وجود دارد؟ به گفته رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را اختصاص می‌دهیم و بعد به‌دنبال این هس��تیم که‬ ‫چه کس��ی رانتخواری و تخلف کرده و با او برخورد کنیم؛ این‬ ‫اصال برای ما مفهوم نیست‪.‬‬ ‫علیرضا مناقبی‪:‬‬ ‫راه برای فعاالن‬ ‫اقتصادی‬ ‫غیرقانونی‬ ‫هموارتر از‬ ‫فعاالن واقعی‬ ‫است‪ .‬نباید‬ ‫دیدگاه انقباضی‬ ‫درباره مسائل‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫داشت‪ ،‬بلکه باید‬ ‫دیدگاه نظارتی‬ ‫قوی را جایگزین‬ ‫آن کرد تا شاهد‬ ‫فسادو رانت‌های‬ ‫گسترده نباشیم‬ ‫در ش��رایطی ک��ه هی��ات دولت ح��دود ‪ ۱۰‬روز‬ ‫پی��ش مصوب کرد ب��ه س��رمایه‌گذاران خارجی با‬ ‫‪ ۲۵۰‬ه��زار دالر س��رمایه‌گذاری در ایران اقامت ‪۵‬‬ ‫ساله داده خواهد شد؛ قاطعانه معتقدم این مصوبه‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی را تش��ویق ب��ه حضور در‬ ‫ای��ران نمی‌کند‪ .‬زمانی تش��ویق س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذاری ‪ ۲۵۰‬ه��زار دالری و دادن‬ ‫اقام��ت ‪ ۵‬س��اله معنی پیدا می‌کند ک��ه ما با بیش‬ ‫از ‪۵‬میلی��ون ایران��ی مهاج��ر که بخ��ش مهمی از‬ ‫آنها هم تحصیلکرده و کارآفرین هس��تند؛ رو‌به‌رو‬ ‫نباش��یم‪ .‬وقتی ما نتوانس��ته‌ایم ایرانیان کارآفرین‬ ‫بس��یار موفقی ک��ه خارج از کش��ور داریم را جذب‬ ‫کنیم‪ ،‬چگونه می‌خواهیم سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫را تش��ویق به س��رمایه‌گذاری کنیم‪ .‬اکنون تعداد‬ ‫زی��ادی از کارآفرینان ایران��ی مانند برند منصوری‬ ‫در آلمان (که در حوزه خودرو فعال هستند) بسیار‬ ‫خوش درخش��یده‌اند‪ ،‬شرکت‌های ثروت‌آفرینی را‬ ‫ایجاد کرد ‌ه و در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند‬ ‫ام��ا ما در جذب این‌ها موفق نبوده‌ایم‪ .‬اگر ما فضای‬ ‫رقابتی و خالی از فس��اد و رانت را در داخل کش��ور‬ ‫فراه��م و برای جذب ایرانی��ان موفق مهاجر تالش‬ ‫کنیم‪ ،‬به‌طور حتم نسبت به تشویق سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی برای حضور در ایران و گذاش��تن مش��وق‬ ‫‪ ۲۵۰‬ه��زار دالر برای اقامت ‪ ۵‬س��اله‪ ،‬بهتر نتیجه‬ ‫خواهی��م گرفت‪ .‬من فک��ر نمی‌کنم تا یک س��ال‬ ‫آینده حتی از تعداد انگشتان دست هم فراتر برود‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی که به‌دلیل اقامت ‪ ۵‬ساله و‬ ‫با شرط ‪ ۲۵۰‬هزار دالر سرمایه‌گذاری بخواهند در‬ ‫ایران حضور داش��ته باش��ند‪ .‬به اعتقاد من مشکل‬ ‫اساس��ی که ما در جذب س��رمایه‌گذاران خارجی و‬ ‫ایرانی��ان موفق مهاجر برای حضور در کش��ورمان‬ ‫و س��رمایه‌گذاری داری��م‪ ،‬نب��ود فضای مناس��ب‬ ‫کسب‌وکار است‪ .‬برای نمونه وقتی یک سرمایه‌گذار‬ ‫ب��ه ایران می‌آید و می‌خواهد س��رمایه‌گذاری کند‬ ‫یک��ی از آیتم‌های��ی ک��ه در نظر می‌گی��رد نظام و‬ ‫ش��بکه بانکی اس��ت که در ایران سود ‪۲۰‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬ی��ا وقتی چتر پوش��ش بیمه‌ای م��ا جهانی و‬ ‫بین‌المللی نیست به‌طور قطع سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫نمی‌تواند ریس��ک س��رمایه‌گذاری داش��ته باشد‬ ‫و موارد بس��یاری از این دس��ت که نش��ان می‌دهد‬ ‫فضای کس��ب و کار در کش��ور ما اصال برای حضور‬ ‫سرمایه‌گذاران فراهم نیست‪ .‬از طرف دیگر هم شما‬ ‫فشار تحریم‌های امریکا و قطع ارتباط کشورمان با‬ ‫بانک‌های بین‌المللی و شبکه مالی بین‌المللی را در‬ ‫نظر داش��ته باشید که راه را مس��دود می‌کند‪ ،‬فکر‬ ‫کنید سرمایه‌گذار خارجی برای تولید کاال در ایران‬ ‫حضور داشته باشد‪ ،‬چگونه باید کاالی خود را صادر‬ ‫و پ��ول آن را دریافت کند؟ بنابرای��ن به اعتقاد من‬ ‫مصوبه دولت برای جذب س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫ب��ا ‪ ۲۵۰‬ه��زار دالر س��رمایه‌گذاری و دادن اقامت‬ ‫‪ ۵‬س��اله‪ ،‬بیش��تر جنبه تبلیغات��ی دارد تا واقعیت‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه کش��ور ارمنس��تان در س��ال‌های‬ ‫گذشته توانس��ته در جذب سرمایه‌گذاران هندی‪،‬‬ ‫چین��ی و‪ ...‬موفق عمل کن��د و مهم‌ترین نکته هم‬ ‫فراهم بودن فضای کس��ب‌وکار است که باعث شده‬ ‫با رش��د ‪۲۵‬درصدی در جذب سرمایه‌گذاران رو به‬ ‫رو ش��وند‪ .‬درحال‌حاضر ‪۱۰‬سال است که تلورانس‬ ‫نرخ برابری ارز ارمنس��تان با ارزهای دیگر و جهانی‬ ‫کمتر از ‪۵‬درصد بوده اس��ت؛ بنابراین فضایی وجود‬ ‫دارد که س��رمایه‌گذار می‌توانند برای کس��ب‌وکار‬ ‫خود برنامه‌ریزی داشته باشند‪.‬‬ ‫تصمیم‌های جدید برای جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات‬ ‫معاون گم��رک جزئیات تصمیم‌ه��ای جدید برای‬ ‫جلوگیری از رس��وب کاال در گمرکات کشور را تشریح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬سقف و سابقه بازرگانان برای واردات مواد‬ ‫اولیه و واس��طه‌ای با منشا ارز حاصل از صادرات در نظر‬ ‫گرفته نمی‌شود‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬مهرداد جمال‌ارونقی‬ ‫در یک نشست خبری افزود‪ :‬از بندهای مصوبه ترانزیت‬ ‫داخلی کاال به مقصد س��ایر گمرکات این است که نیاز‬ ‫ت س��فارش س��رزمین اصلی دارد‪ .‬برای تسهیل‬ ‫به ثب ‌‬ ‫ثبت س��فارش و ورود مواد اولیه و واس��طه‌ای با منشا‬ ‫ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد‪ ،‬سقف و سابقه برای‬ ‫بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش‬ ‫تولید در نظر گرفته نش��ود و ق��رارداد با واحد تولیدی‬ ‫ضرورت��ی نداش��ته باش��د‪ .‬وی با بیان اینک��ه در ‪ ۲۰‬و‬ ‫‪ ۲۱‬تیر با همراهی س��ازمان‌های دیگ��ر دخیل در امر‬ ‫تج��ارت از بندر ش��هید رجایی بازدی��د کردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رئیس‌جمهوری ‪ ۲‬تیر دس��توری درباره رس��وب کاال‬ ‫در بندره��ا به وزیر اقتصاد پیرامون تش��کیل کارگروه‬ ‫بررس��ی‪ ،‬صادر کرد‪ .‬معاون امور گمرکی گمرک ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در نشست برگزار شده‪ ،‬دست‌کم ‪ ۲۵‬فعال‬ ‫اقتص��ادی با وزی��ر اقتصاد صحبت کردند و مس��ائلی‬ ‫درب��اره ترخیص کاال و مش��کالت پیرامون آن مطرح‬ ‫شد‪ .‬جمال‌ارونقی با بیان اینکه در آن مقطع ‪ ۱۰۲‬هزار‬ ‫کانتینر رس��وب کاال اعالم شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬وزارت راه‬ ‫تعریفی دارد و براساس این تعریف اگر کاالیی در حال‬ ‫تخلیه از کش��تی است نیز در فهرس��ت رسوب عنوان‬ ‫می‌شود و با این فرض رس��وب کاال ‪ ۱۰۲‬هزار کانتینر‬ ‫اعالم شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مقرر شد وزارت راه در این تعریف‬ ‫تجدیدنظر کن��د‪ .‬در عین حال‪ ،‬پی��ش از حضور وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نشس��ت‌هایی به همراه نماینده بانک مرکزی‬ ‫با فعاالن اقتصادی داش��تیم و صورتجلسه‌ای به همراه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بانک مرکزی و گمرک‬ ‫در ‪ ۱۳‬بن��د تنظیم ش��د‪ .‬معاون فن��ی گمرک تصریح‬ ‫کرد‪۶۶ :‬هزار کانتینر بررس��ی ش��ده مربوط به گمرک‬ ‫شهید رجایی بود؛ بنابراین با دستور رئیس‌جمهوری و‬ ‫بررسی‌های انجام شده‪ ،‬رسوب کاال در بندرها معنادار‬ ‫نب��ود و وضعی��ت در گمرک ش��هید رجای��ی مطلوب‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬درحال‌حاضر‪ ۱۳ ،‬بند تصویب‬ ‫ش��ده‪ ،‬ابالغ نش��ده و با نظر وزیر اقتصاد ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫جمال‌ارونقی گفت‪ :‬مقرر شد ترانزیت کاالهای گروه ‪۴‬‬ ‫به مقصد مناطق آزاد ممنوع شود و همچنین کاالهای‬ ‫غیرگروه ‪ ۴‬در صورتی که معاف از ثبت سفارش موضوع‬ ‫تصوی��ب نامه ‪ ۱۱۸۸۷۵‬مورخ ‪ ۱۱‬آذر ‪ ۹۷‬باش��ند‪ ،‬به‬ ‫مقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬در عین حال‪ ،‬یک��ی دیگر از بندهای‬ ‫مصوبه حاکی از این اس��ت ک��ه برای ترانزیت کاالهای‬ ‫غی��ر گروه ‪ ۴‬به مقصد مناط��ق آزاد در صورتی که کاال‬ ‫ج��زو ردیف کاالهای معاف از ثبت س��فارش نباش��د‪،‬‬ ‫ثبت س��فارش از نوع ورود به مناطق آزاد یا س��رزمین‬ ‫اصلی کافی اس��ت و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد‪.‬‬ ‫معاون گمرک ایران اظهارکرد‪ :‬از بندهای دیگر مصوبه‬ ‫ترانزیت داخلی کاال به مقصد سایر گمرکات این است‬ ‫که نیاز به ثبت س��فارش س��رزمین اصلی دارد و برای‬ ‫تسهیل ثبت س��فارش و ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با‬ ‫منشا ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه‬ ‫برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای‬ ‫بخش تولید در نظر گرفته نشود و انعقاد قرارداد با واحد‬ ‫تولیدی ضرورت ندارد‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫جامعه تشنه‬ ‫آموزش‬ ‫کسب‌و‌کارهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫خبر‬ ‫رتبه‌بندی‬ ‫«کسب‌وکارهای اینترنتی»‬ ‫بعد از طرح رتبه‌بندی‬ ‫و ا ر د کنند گـ��ا ن ‪،‬‬ ‫صادرکنندگـ��ان و‬ ‫صراف‌ه��ا‪ ،‬رئی��س‬ ‫مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونی��ک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از اجرای��ی ش��دن رتبه‌بندی کس��ب‌وکارهای‬ ‫اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد‪ .‬علی رهبری‬ ‫در گفت‌وگو با تس��نیم‪ ،‬با اش��اره به رتبه‌بندی‬ ‫واحده��ای کس��ب‌وکارهای اینترنت��ی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت اعتماد مردم به کسب‌وکارهای‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬مرک��ز توس��عه تج��ارت الکترونیک‬ ‫برنامه‌ای در دس��ت اجرا دارد که بر اس��اس آن‪،‬‬ ‫کس��ب‌وکارهای اینترنتی رتبه‌بندی می‌ش��وند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬در این برنامه‪،‬‬ ‫همه کس��ب‌وکارهایی که در ‪ ecommerce‬یا‬ ‫کس��ب‌وکارهای اینترنتی فعال هستند با درنظر‬ ‫گرفت��ن ش��اخص‌های مرتب��ط ب��ا فعالیت این‬ ‫واحدها‪ ،‬رتبه‌بندی می‌ش��وند و نتیجه به‌دست‬ ‫آم��ده در نم��اد الکترونیکی این کس��ب‌وکارها‬ ‫لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ه عب��ارت دیگ��ر‬ ‫س��تاره‌های نم��اد الکترونیکی ی��ا ای‌نماد این‬ ‫کسب‌وکارها بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی‬ ‫انجام شده از سوی این مرکز داده خواهد شد‪.‬‬ ‫از الزام قدرت یافتن انجمن‌های مردم‌نهاد‬ ‫فهرست سیاه معارضان حقوق مصرف‌کننده منتشر شود‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داودچراغی‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫به موجب تغییراتی که در علوم و فناوری ایجاد شده‬ ‫است‪ ،‬شاهد تغییراتی در روش زندگی مردم‪ ،‬انتظارات‬ ‫آنها از فعاالن بازار و نیز روش تولید و عرضه کاالها و‬ ‫خدمات هستیم‪ .‬از این‌رو‪ ،‬در بسیاری از جوامع حقوق‬ ‫جدیدی برای حمایت از مصرف‌کنندگان تعریف شده‬ ‫اس��ت و این حقوق و انتظارات مصرف‌کننده با توسعه‬ ‫فناوري روزآمد می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در بس��یاری از کشورهای جهان‬ ‫قوانین مشخص و واضحی برای توجه بیشتر به حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان در هم��ه مراحل چرخ��ه اقتصادی‬ ‫(زنجی��ره تامی��ن و عرض��ه محص��والت) از تولید (یا‬ ‫واردات) تا عرضه کاالها و خدمات به‌وجود آمده است‪.‬‬ ‫اینگونه قوانین و مقررات در س��طوح محلی‪ ،‬شهری‪،‬‬ ‫اس��تانی‪ ،‬منطقه‌ای و کش��وری برای تامین دست‌کم‬ ‫اس��تانداردهای س��خت‌افزاری یا نرم‌افزاری تدوین و‬ ‫تصویب و سپس برای اجرا ابالغ‌شده است‪ .‬اما قوانین‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنندگان در ای��ران کافی‬ ‫نیست و به آنچه وجود دارد هم توجه کافی نمی‌شود‪.‬‬ ‫گرانفروش��ی‪ ،‬کیفی��ت نامناس��ب کاال و خدمات و‬ ‫ارائه نش��دن خدمات پس از فروش و حتی بدرفتاری‬ ‫با مش��تریان در واحد عرض��ه کاال و خدمات ازجمله‬ ‫پرتکرار‌ترین حقوق پایمال‌ش��ده مصرف‌کنندگان در‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫البت��ه اینها را همه می‌دانیم ام��ا نمی‌دانیم به‌طور‬ ‫دقیق کدام شرکت حق ما را پایمال می‌کند‪ .‬نمی‌دانیم‬ ‫جرم از طرف خرده‌فروش اس��ت یا تولیدکننده و این‬ ‫در حال��ی اس��ت که متخل��ف اصلی گاهی از س��وی‬ ‫مسئوالن شناسایی می‌شود‪.‬‬ ‫حال اینکه این حق مصرف‌کننده است که متخلفان‬ ‫را بشناسد و البته با تولیدکننده یا فروشنده‌ای که به‬ ‫حقوق آنها احترام گذاش��ته اس��ت نیز آشنا شده و با‬ ‫خرید از آنها به قوت‌یافتن‌شان کمک کند‪ .‬حال اینکه‬ ‫فهرس��تی از متخلفان یا درستکاران منتشر نمی‌شود‬ ‫و اگر هم همایش��ی برگزار و از چند ش��رکت تجلیل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬معیار انتخاب آنها ب��رای مصرف‌کنندگان‬ ‫واقعی مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین ناکافی در ایران‬ ‫استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫در این‌ب��اره گفت‪ :‬در ایران اگرچه در س��ال‌های دور‬ ‫(از ص��در اس�لام) تا قب��ل از ش��کل‌گیری بازارهای‬ ‫نوی��ن‪ ،‬قوانی��ن و مقررات��ی باعن��وان آداب و اصول‬ ‫تجارت در اس�لام با نام «مکاس��ب»وجود داشته که‬ ‫باتوجه ب��ه آن در بازارهای کش��ور‪ ،‬به حق و حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان به خوب��ی در مقابل تولیدکنندگان‬ ‫و توزیع‌کنن��دگان کااله��ا و خدمات توجه می‌ش��د‬ ‫ام��ا در بازارهای نوی��ن همواره چالش‌ه��ای زیادی‬ ‫در ارتب��اط با حمایت از حق��وق مصرف‌کنندگان در‬ ‫چرخه اقتص��ادی وجود داش��ته و دارد‪ .‬به‌طوری‌که‬ ‫فع��ال نب��ودن تش��کل‌های حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان به‌ویژه در ارائه مش��اوره تخصصی‬ ‫ب��ه دولتم��ردان همچ��ون تش��کل‌های زیرمجموعه‬ ‫اتاق‌ه��ای تع��اون‪ ،‬اصن��اف و صنایع‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬موجب وارد ش��دن اجحاف‌های فراوان در‬ ‫کیفی��ت و نرخ در فرآین��د تولید‪ ،‬تج��ارت و عرضه‬ ‫کاالها و خدمات در کش��ور به مصرف‌کنندگان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫داودچراغ��ی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن بین به تبع فعال نبودن چنین تش��کل مقتدر و‬ ‫قوی‪ ،‬تدوین‪ ،‬تصویب و ابالغ قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان‪ ،‬بیش از ‪2‬دهه زمان برد‪.‬‬ ‫ضمن آنک��ه درنهایت قانونی تصویب ش��ده که از‬ ‫نظر کمی و کیفی در مقایس��ه با کشورهای دیگر در‬ ‫حد ناچیزی اس��ت و دست‌کم موضوع‌های مرتبط با‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان را دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری قوانین با توجه به رشد فناوری‬ ‫چراغی ادامه داد‪ :‬در بیشتر کشورها قانون حمایت‬ ‫از مصرف‌کنندگان به تبع رش��د علوم و فناوری‌های‬ ‫نوین موجب نوآوری در کس��ب و کارها و ارائه کاالها‬ ‫ی حداکثر ‪10‬ساله‬ ‫و خدمات نوین شده و در دوره‌ها ‌‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ت��ا چند س��ال پیش اگ��ر جوان��ان حتی به‬ ‫خان��واده خود می‌گفتند که در فضای اینترنتی‬ ‫کار می‌کنن��د م��ورد تحقیر‪ ،‬تمس��خر و حتی‬ ‫سرزنش قرار می‌گرفتند‪ .‬وقتی به صاحب‌کاری‬ ‫درباره پیش��ینه ش��غلی خود در فضای مجازی‬ ‫توضی��ح می‌دادند و به آنها پیش��نهاد همکاری‬ ‫می‌دادن��د با تحقیر از دفت��ر کار آن فرد بیرون‬ ‫می‌ش��دند اما حاال همه‌چیز فرق کرده اس��ت‪.‬‬ ‫برخ��ی از کس��ب‌وکارهای اینترنت��ی نه‌تنه��ا‬ ‫س��اماندهی ش��ده‌اند بلکه قرار اس��ت از سوی‬ ‫دولت رتبه‌بندی هم شوند‪.‬‬ ‫اینه��ا راه صدس��اله را یک‌ش��به نرفته‌اند اما‬ ‫سرعت رشد فناوری و جذابیت‌های آن‪ ،‬چنان‬ ‫بوده است که پذیرش کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫در ای��ران در یک دهه روی داده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال هنوز هم کالهبرداری‌ها در کسب‌وکارهای‬ ‫اینترنت��ی زی��اد اس��ت و تعداد ش��رکت‌های‬ ‫ب��دون مج��وز در فض��ای اینترنت��ی زیاد‌تر از‬ ‫ش��رکت‌های دارای مجوز است‪ .‬هنوز بسیاری‬ ‫از مصرف‌کنندگان فریب رنگ و لعاب سایت‌ها‬ ‫را می‌خورن��د و به مجوز‌هایی که در س��ایت‌ها‬ ‫نشان داده شده یا نشده است‪ ،‬بی‌توجه هستند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه س��ایتی که اق��دام به فروش‬ ‫کاالی��ی می‌کن��د باید نش��ان آبی‌رنگ « عضو‬ ‫اتحادیه کشوری کس��ب و کارهای مجازی» را‬ ‫داشته باش��د تا اگر گرانفروشی کرد یا تخلفی‬ ‫در فروش داشت‪ ،‬از سوی این اتحادیه پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اطالع‌رس��انی‌ها درب��اره نح��وه‬ ‫تش��خیص س��ایت‌های متخل��ف و بی‌قان��ون‬ ‫از س��ایت‌های مورداعتم��اد ناکافی اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬امروز بس��یاری از کسب‌وکارهای‬ ‫س��نتی نیاز به ش��اخه‌ای از فعالیت به س��بک‬ ‫کس��ب‌وکارهای اینترنتی را احساس کرده‌اند و‬ ‫برخی از آنها اقدام��ات اولیه‌ای برای راه‌اندازی‬ ‫آن انجام داده‌اند اما آش��نایی آنها با این حوزه‬ ‫ناکافی است؛ سایت‌هایی کم‌محتوا که کمترین‬ ‫درآمد را برای ش��رکت‌ها به ارمغ��ان آورده‌اند‪.‬‬ ‫بنابراین آموزش برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای‬ ‫اینترنتی نیز ناکافی است‪ .‬شاید بهترین تشکلی‬ ‫که می‌توانست یا می‌تواند این کمبود آموزش‌ها‬ ‫را پوشش دهد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی‬ ‫باش��د که ه��م مصرف‌کنندگان را نس��بت به‬ ‫کس��ب‌وکارهای غیرقانون��ی آگاه کن��د و هم‬ ‫راهنم��ای مدیران کس��ب‌وکارهای س��نتی در‬ ‫راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی باشد‪.‬‬ ‫در این راستا پیش��نهاد می‌شود این اتحادیه‬ ‫مش��اورانی به دفترهای کسب و کارهای سنتی‬ ‫اع��زام کن��د و دوره یک س��اعت رایگانی برای‬ ‫آنها داش��ته باش��د و از س��وی دیگر مشاورانی‬ ‫تعلی��م دهد و در اماکن عمومی مانند پارک‌ها‪،‬‬ ‫مترو‪ ،‬مدرس��ه‌ها و مس��جدها راهنما و مشوق‬ ‫مصرف‌کنندگان به اس��تفاده از کسب‌وکارهای‬ ‫مجاز اینترنتی باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گرانفروشی‪ ،‬کیفیت نامناسب کاال و خدمات و ارائه نشدن خدمات پس‬ ‫از فروش و حتی بدرفتاری با مشتریان در واحد عرضه کاال و خدمات از‬ ‫پرتکرار‌ترین حقوق پایمال‌شده مصرف‌کنندگان در بازار است‬ ‫بازنگری در موضوعات جدید اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫کش��ورها از تجرب��ه هم در اص�لاح و بازنگری این‬ ‫قان��ون اس��تفاده می‌کنن��د و در این بی��ن در برخی‬ ‫مناطق‪ ،‬اص�لاح و بازنگری قان��ون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان پیش‌نیاز گس��ترش تج��ارت آنها‬ ‫به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه ترکیه برای پیوس��تن به اتحادیه اروپا‬ ‫و گس��ترش تجارت در این منطقه‪ ،‬ملزم به ویرایش‬ ‫و اصالح قانون حمایت از مصرف‌کننده این کش��ور با‬ ‫توجه به مفاد قانون یادشده در این اتحادیه شده بود‪.‬‬ ‫براین اساس در سال ‪ )۱۳۹۱( ۲۰۱۳‬قانون حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان ترکی��ه باتوجه به نظ��رات اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬بازنگری‪ ،‬اصالح‪ ،‬تصویب و ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ایران هم یکی از مفاد قانون تصویبی‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬ایجاد و فعالیت‬ ‫تش��کل مرتبط با حمایت حقوق مصرف‌کنندگان بود‬ ‫که در دور نخست طرح تحول نظام توزیع انجام شد‬ ‫اما در عمل این تشکل تا سال‌های پایانی دهه ‪۱۳۹۰‬‬ ‫فعالیت چندانی نداشت‪.‬‬ ‫این تش��کل مهم و اساسی اگرچه باید برای تقویت‬ ‫بیش��تر نظارت‪ ،‬کنترل و بازرس��ی بر فعاالن زنجیره‬ ‫تامین و عرضه محصوالت فعالیت کند اما همان‌گونه‬ ‫که اذعان ش��د در عمل فعالیت قابل‌توجهی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نهاد باید همچون تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی‬ ‫زیرمجموع��ه اتاق‌های اصن��اف و همچنین اتاق‌های‬ ‫تعاون و بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی به‌صورت‬ ‫پوی��ا در جهت انجام اهداف مربوط به حمایت از حق‬ ‫و حقوق مصرف‌کنندگان در س��ایر کش��ورها فعالیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹آموزش و آگاه‌کردن مصرف‌کنندگان‬ ‫استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در ه��ر حال برای آم��وزش و آگاه‌ کردن‬ ‫مصرف‌کنندگان و ارتق��ای دانش عمومی آنها درباره‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬معرفی الگوهای بهتر خرید‪،‬‬ ‫مصرف و پس‌انداز‪ ،‬حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫هن��گام ض��رر به دلی��ل قیمت‌های ناعادالن��ه کاال و‬ ‫خدمات یا ایمنی نداش��تن کاال و خدمات در جامعه‬ ‫و بس��یاری از موارد اینچنینی‪ ،‬باید هرچه س��ریع‌تر‬ ‫نهاد‌های مردمی حمای��ت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫فعالیتی جدی‌تر داشته باشند‪.‬‬ ‫چراغ��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬ازجمل��ه فعالیت‌ه��ای‬ ‫رونمایی آسیاتک از تلفن‌های ‪ Toll-Free‬در الکامپ ‪۹۸‬‬ ‫ش��رکت انتقال داده‌های آس��یاتک در جریان برگزاری الکامپ‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از تلفن های‪ Toll-Free‬خود رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی آسیاتک‪ Toll-Free ،‬یک‬ ‫س��امانه تماس جدید در جهان است که بر اساس آن‪ ،‬در صورت‬ ‫تماس با مراکز پشتیبانی یا فروش سازمان یا شرکت‌ها‪ ،‬هزینه‌ای‬ ‫شامل مشتری (تماس‌گیرنده) نخواهد بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش س��ازمان‌هایی که با حج��م انبوهی از‬ ‫مش��تریان س��روکار دارن��د‪ ،‬در راس��تای تکریم مش��تریان و در‬ ‫جهت افزایش رضایتمندی آنها اقدام به اس��تفاده از تلفن ‪Toll-‬‬ ‫‪ Free‬ک��رده و تمامی هزینه‌های تماس مش��ترکان با مراکز آنها‬ ‫را بر عه��ده می‌گیرند‪ Toll-free .‬که ب��ه تلفن رایگان معروف‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��امانه‌ای اس��ت که هزینه مکالمه از سوی صاحب خط‬ ‫(دریافت‌کننده تماس) پرداخت ش��ده و ب��رای تماس‌گیرندگان‬ ‫هزینه‌ای نداش��ته و رایگان اس��ت‪ .‬ش��رکت آس��یاتک به عنوان‬ ‫یکی از برترین اپراتورهای ارتباطات ثابت در کش��ور‪ ،‬نخس��تین‬ ‫ش��رکتی اس��ت که س��امانه ‪ Toll-Free‬را به صورت تجاری و‬ ‫آماده واگذاری وارد بازار کرده اس��ت‪ .‬از دیگر مزایای اس��تفاده از‬ ‫خطوط ‪ Toll-Free‬می‌توان به امکان ارس��ال و دریافت پیامک‬ ‫و برقراری تماس از این شماره‌ها به سایر مشترکان اشاره کرد‪.‬‬ ‫این تلفن‌ها شامل یک ش��ماره ‪ ۸‬رقمی سراسری و بدون نیاز‬ ‫به ک ‌د با سرش��ماره ‪ ۹۰۰۰‬اس��ت که ‪ ۴‬رقم باقی مانده می‌تواند‬ ‫از ‪ ۵‬دس��ته‌بندی (پالتینیوم‪ ،‬طالیی‪ ،‬نق��ره‌ای‪ ،‬برنز و عادی) به‬ ‫سلیقه مشتری انتخاب شود‪ .‬در این طرح با قراردادی بین تمامی‬ ‫اپراتورهای تلفن همراه و تلفن ثابت و ایجاد بستر یکپارچه‪ ،‬هزینه‬ ‫تماس از تمامی خطوط به خط اعالم ش��ده‪ ،‬برای تماس گیرنده‬ ‫رایگان است و هزینه تماس‌ها بر اساس تعرفه توافقی آسیاتک با‬ ‫صاحب خط تلفن محاس��به می‌شود‪ .‬شرکت آسیاتک در راستای‬ ‫تس��هیل ارتباطات ثابت و افزایش کیفی��ت زندگی هموطنان‪ ،‬از‬ ‫روزآمدترین امکانات و فناوری‌های جهان به همراه دانش‪ ،‬تالش‬ ‫و تخصص جوانان کشور استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫انجمن‌های حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنندگان در‬ ‫سایر کش��ورها می‌توان به ایجاد بانک‌های اطالعاتی‬ ‫از پیش��ینه فعالیت بنگا‌ه‌ها در رعایت نکردن حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان در قالب فهرست سیاه اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این فهرس��ت مش��خصات بنگاه‌های‬ ‫اجحاف‌کنن��ده به حق��وق مصرف‌کنن��ده‪ ،‬ثبت و از‬ ‫راه‌های گوناگون به‌ویژه رس��انه‌های گروهی به اطالع‬ ‫عم��وم مردم رس��انده می‌ش��ود تا مردم ب��ا نخریدن‬ ‫کاال ی��ا نپذیرفت��ن خدم��ات از آنها‪ ،‬ای��ن بنگاه‌ها را‬ ‫مجبور ب��ه توجه به کیفیت و نرخ عادالنه و درنهایت‬ ‫جلوگیری از تداوم اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته چراغی‪ ،‬تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند‬ ‫که فعالیت‌های آموزشی و آگاه‌‌کردن مصرف‌کنندگان‬ ‫با حق و حقوق قانونی‌ش��ان از س��وی این انجمن‌ها‪،‬‬ ‫موج��ب نخریدن محصوالت عرضه ش��ده از س��وی‬ ‫بنگاه‌های ثبت شده در فهرست سیاه شده است‪.‬‬ ‫استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬درنتیجه بنگاه‌های تولی��دی و توزیعی‬ ‫برای جلوگیری از ضرر و زیان و حتی ورشکس��تگی‬ ‫در پی ورود نام شرکت‌شان به فهرست سیاه‪ ،‬مجبور‬ ‫به هزینه‌های زیادی برای جلب نظر نمایندگان مردم‬ ‫در انجم��ن مربوط و اصالح اجح��اف و جبران زیان‌‬ ‫مصرف‌کنندگان می‌شوند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬انجمن‌ها‪ ،‬ش��رکت‌ها و بنگاه‌هایی‬ ‫که توجه بیش��تری ب��ه حقوق مصرف‌کنن��دگان در‬ ‫ابع��اد گوناگون دارند را مورد تش��ویق قرار می‌دهند‬ ‫و با حمایت از این ش��رکت‌ها‪ ،‬استقبال خریداران از‬ ‫محصوالت این بنگاه‌ها بیشتر شده و درنهایت موجب‬ ‫رشد و توسعه فعالیت آن شرکت‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬براین اس��اس ض��رورت دارد که‬ ‫انجمن‌های حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنندگان در‬ ‫ای��ران نیز در انجام وظایف مرب��وط یعنی حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف‌کنندگان در مقاب��ل بنگاه‌های متعدد‬ ‫تولیدی و توزیعی و همچنین ارائه مش��اوره تخصصی‬ ‫به دولت در اصالح سیاس��ت‌های اقتصادی به همراه‬ ‫بازنگری در قوانین‪ ،‬مقررات و ش��یوه‌نامه‌های مربوط‬ ‫ب��ه ایجاد و فعالی��ت بنگاه‌های اقتص��ادی باتوجه به‬ ‫حق��وق مصرف‌کنن��دگان در ابع��اد گوناگ��ون فعال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫چراغی افزود‪ :‬بدون توجه به حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫هرگونه اقدامی برای ایج��اد و فعالیت فضای رقابتی‬ ‫در تولید‪ ،‬تجارت و توزیع کاال و خدمات با شکس��ت‬ ‫روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫درنتیجه برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫الزم اس��ت دولت همان‌گونه که به دنبال مش��ارکت‬ ‫بیش��تر نهاده��ا و تش��کل‌های مرتبط ب��ا بنگاه‌های‬ ‫کوچک و بزرگ کش��ور در عرض��ه کل اقتصاد مانند‬ ‫(اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق‌های اصناف‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی به منظور مش��اوره برای‬ ‫تصمیم‌گی��ری بهتر اس��ت‪ ،‬باید از مش��اوره تش��کل‬ ‫مرتب��ط ب��ا بخ��ش تقاض��ای اقتصاد کش��ور (عموم‬ ‫مصرف‌کنندگان) یعنی انجمن‌های حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان نیز بهره گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت یافتن انجمن با افزایش اعضا‬ ‫رئی��س انجمن حمایت از حق��وق مصرف‌کنندگان‬ ‫ای��ران نی��ز در این‌باره گفت‪ :‬انجمن‌ه��ای حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ‬ ‫مصرف‌کنن��دگان می‌توانن��د مطالب��ات متعددی را‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫این کار به شرطی انجام‌شدنی است که قدرت این‬ ‫انجمن‌ها با افزایش اعضا و انتخاب افراد کاردان برای‬ ‫هیات مدیره افزایش یابد‪.‬‬ ‫حس��ین ابراهیمی چن��دی پی��ش در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این روزها بهترین فرصت‬ ‫ب��رای انج��ام چنین کاری اس��ت؛ چراک��ه انتخابات‬ ‫هیات‌مدیره در شهر‌ها در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه اعضای باالی ‪ ۱۸‬سال به سن‬ ‫ش��رط تابعیت از ایران می‌توانند در این انجمن عضو‬ ‫ش��وند اما تعداد کمی از افراد جامع��ه از این رویداد‬ ‫باخبر هستند‪.‬‬ ‫این انجمن سامانه‌ای طراحی کرده است که همگی‬ ‫می‌توانند عضو آن ش��وند که چ��ون قدرت تبلیغاتی‬ ‫نداری��م هنوز در نزد مردم ش��ناخته ش��ده نیس��ت‪.‬‬ ‫افرادی که تمایل به عضویت در انجمن و ش��رکت در‬ ‫انتخاب��ات دارند یا اینکه عضو انجمن بوده‌اند و قصد‬ ‫رای دادن در روز برگ��زاری انتخابات را دارند باید در‬ ‫س��امانه ملی انجمن حمایت به آدرس ‪www.crps.‬‬ ‫‪ ir‬ثبت‌نام کنند‪.‬‬ ‫آنچ��ه مس��لم اس��ت اینک��ه افزای��ش و توس��عه‬ ‫مطالبه‌گ��ری در حوزه حق��وق مصرف‌کننده نیازمند‬ ‫فرهنگ‌س��ازی است‪ .‬مردم باید حقوق‌شان را مطالبه‬ ‫کنند و پیگیر آن باشند و بهترین روش برای پیگیری‬ ‫این حقوق از راه انجمن‌سازی است‪.‬‬ ‫انجم��ن موج��ود ق��وت و ق��درت کاف��ی ب��رای‬ ‫مطالبه‌گری حقوق مصرف‌کنندگان را ندارد و این بار‬ ‫نه دولت‪ ،‬بلکه مصرف‌کنندگان باید ارکان این انجمن‬ ‫را به دس��ت گیرند و از حقوق پایمال ش��ده خود در‬ ‫کارخانه‌های بزرگ یا حتی س��وپرمارکت‌های محلی‬ ‫دفاع کنند‪ .‬مطالبه‌گیری از راه انجمن‌س��ازی بهترین‬ ‫روشی است که باید آن را دنبال کرد‪.‬‬ ‫کاهش میزان سفارش‌دوزی پیراهن‬ ‫رئیس اتحادی��ه پیراهن‌فروش��ان و پیراهن‪‎‬دوزان‬ ‫درب��اره بازار پیراهن گفت‪ :‬میزان س��فارش‌دوزی در‬ ‫سال‌های اخیر به ش��دت کاهش یافته و مردم برای‬ ‫رفع نیاز خود به سمت کاال‌های آماده و دوخته شده‬ ‫س��وق پیدا کرده‌اند‪ ،‬زیرا محصول آماده نس��بت به‬ ‫پوشاک سفارش‌دوزی نرخ کمتری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫حس��ین آقاکوچکی در پاسخ به این پرسش که مصرف روزانه‬ ‫تولی��د در این صنف چه میزان اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫به ان��دازه مصرف در بازار تولید می‌ش��ود‪ ،‬اما ب��ه علت اینکه‬ ‫مص��رف بی‌رویه قاچاق در بازار زیاد اس��ت‪ ،‬آمار دقیقی از آن‬ ‫در دسترس نیست‪.‬‬ ‫به گفته آقاکوچکی‪ ،‬پیراهن به کش��ور‌هایی همچون عراق و‬ ‫ترکیه صادر می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه پیراهن‌فروش��ان و پیراه��ن‪‎‬دوزان با تاکید‬ ‫بر اینک��ه اگر خواهان تولید‪ ،‬اش��تغالزایی و حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی هس��تیم بای��د از این صنف حمایت‬ ‫کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از مس��ئوالن ذی‌ربط درخواس��ت‬ ‫می‌شود که از این صنف حمایت کنند‪.‬‬ ‫آقاکوچکی در پاس��خ به این پرسش که در تامین‬ ‫م��واد اولیه پیراهن با مش��کالتی روبه‌رو هس��تیم یا‬ ‫خیر گفت‪ :‬هم‌اکنون مشکل تامین اولیه در پیراهن‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما تولیدکنندگان توانسته‌اند تا حدی با ارز دولتی‬ ‫این مش��کل را برطرف کنند‪ .‬رئیس اتحادیه پیراهن‌فروشان و‬ ‫پیراهن‪‎‬دوزان با بیان اینکه صنعت نس��اجی در ایران‪ ،‬در زمره‬ ‫فعالیت‌های به نس��بت قدیمی ق��رار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫نداشتن برنامه‌ریزی مناسب‪ ،‬اصولی و قاعده‌مند‪ ،‬این صنف با‬ ‫چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫آقاکوچک��ی ابرازامیدواری کرد که بازار پارچه مانند س��ایر‬ ‫صنف‌ها‪ ،‬بتواند به تولیدات خود در این صنف بپردازد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫وابستگی ‪ ۹۰‬درصدی تولید به نظام بانکی‬ ‫چرا بازار سرمایه نمی‌تواند جای بانک‌ها را بگیرد؟‬ ‫همواره فهرس��ت مش��کالت بخش تولید بلند باالس��ت؛‬ ‫بخش��ی که قرار اس��ت چرخ اقتصاد را به گ��ردش درآورد‬ ‫و زمین��ه رون��ق اقتصاد کش��ور را فراهم کند‪ .‬در فهرس��ت‬ ‫بلند‌باالی��ی ک��ه به عنوان مش��کالت این بخ��ش از آن یاد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬هم��واره مش��کالت مالی در صدر ق��رار گرفته و‬ ‫انگش��ت اتهام هم در این زمینه همیش��ه بانک‌ها را نش��انه‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫دلی��ل آن واضح اس��ت؛ اقتصاد ما به‌ش��دت بانک‌محور‬ ‫اس��ت و ای��ن بانک‌ها هس��تند ک��ه در بح��ث تامین مالی‬ ‫بخش اقتصاد‪ ،‬حرف نخس��ت را می‌زنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر به‬ ‫هر دلیلی حمایت‌های بانکی که از مس��یر تس��هیالت‌دهی‬ ‫و تامین اعتبار انجام می‌ش��ود‪ ،‬به ش��کل کامل نباش��د و‬ ‫س��ختگیری‌هایی در ا‌ین زمینه وجود داشته باشد‪ ،‬دغدغه‬ ‫مال��ی تولید‌کنندگان همچنان پابرج��ا خواهد ماند و رفع‬ ‫مش��کل س��رمایه در گردش واحده��ای تولیدی همچنان‬ ‫چالش اصلی فعاالن این بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫ش اقتصاد‪،‬‬ ‫به یقین مهم‌ترین نکته درباره تامین مالی بخ ‌‬ ‫بانک‌محور بودن اقتصاد ایران است؛ وابستگی ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫تولید‌کنندگان به بانک‌ها س��بب ش��ده تا با برآورده نشدن‬ ‫خواسته‌های‌شان از سوی نظام بانکی‪ ،‬مشکالت‌شان تشدید‬ ‫شود و فعالیت‌شان تحت‌الشعاع این بی‌مهری قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫همی��ن راس��تا‪ ،‬همواره تاکید بر این ب��وده که تغییراتی در‬ ‫حوزه تامین مالی بخش اقتصاد اتفاق بیفتد و جایگزین‌های‬ ‫دیگری برای بانک‌ها انتخاب شود‪ .‬جایگزین‌های غیر‌بانکی‬ ‫همچ��ون ب��ازار س��رمایه و صندوق‌های س��رمایه‌گذاری؛‬ ‫موضوعی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز بر آن تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی با بیان اینکه ضرورت رس��اندن س��رمایه در‬ ‫گردش به تولید مانند آب به درخت اس��ت تاکید کرد ‌ه که‬ ‫نبود نقدینگی‪ ،‬بی‌ثباتی رویه‌ها و بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه از‬ ‫جمله مشکالت بر سر راه تولید‌کنندگان است اما متاسفانه‬ ‫نظام تامین مالی تولیدکنندگان ما حدود ‪ ۹۰‬درصد وابسته‬ ‫به بانک اس��ت و می‌توان این مش��کل را بزرگ‌ترین تفاوت‬ ‫ایران و دنیا بر‌شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه‬ ‫در رف��ع نیازهای مالی تولید‌کنندگان گام بر‌می‌دارند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرده است به دنبال یافتن‌‬ ‫ی��ا ایج��اد منابع مالی دیگری به غیر از بانک‌ها‪ ،‬برای تامین‬ ‫مالی تولید‌کنندگان هستیم که از آن میان می‌توان به بازار‬ ‫سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد‪.‬‬ ‫در راس��تای تحقق این هدف کارشناس��ان بر این باورند‬ ‫ک��ه نظام تامی��ن مالی در اقتصاد ای��ران نباید فقط بر پایه‬ ‫بانک‌ه��ا بچرخد و بازار س��رمایه باید نقش مس��لطی را در‬ ‫آن ایف��ا کند‪ .‬در همین زمینه نیز تاکید می‌کنند باید بازار‬ ‫س��رمایه از توسعه‌یافتگی و عمق بیشتری برخوردار شود و‬ ‫همین محدودیت س��بب می‌شود در نهایت درخواستش را‬ ‫به بانک ارائه دهد و نیاز مالی‌اش را از بانک تامین کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ه هر ح��ال‪ ،‬اگر قرار اس��ت بازار س��رمایه و‬ ‫صندوق‌های فع��ال در این بخش‪ ،‬جایگزینی برای بانک‌ها‬ ‫به شمار آیند‪ ،‬باید قدم‌های اولیه را در راستای توسعه بازار‬ ‫س��رمایه برداریم و ما نیاز داریم که به این س��مت حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تقویت بورس با هدایت نقدینگی‬ ‫در راس��تای دستیابی به این مهم گام‌های اساسی برداشته‬ ‫شود و با بکارگیری برخی روش‌ها‌‪ ،‬نقدینگی‌های سرگردان‬ ‫در کش��ور از مس��یر بازار سرمایه و بازار پول به تولید تزریق‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬توسعه این بازار می‌تواند شکل‬ ‫جدی��دی از تجهی��ز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران به‬ ‫وجود آورد و باعث رونق بخش تولید نیز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توسعه بازار سرمایه‬ ‫مه��دی طغیان��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این ب��اره در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫با بیان اینکه م��ا درحال‌حاضر حجم‬ ‫باالی��ی از نقدینگی در کش��ور داریم که ب��ه جای اینکه در‬ ‫بخش مولد کش��ور ب��ه کار آید‪ ،‬در بخش‌ه��ای غیر‌مولد و‬ ‫کاذب انباش��ته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع ضمن اینکه‬ ‫می‌تواند بازارها را دچار نوس��ان کند‪ ،‬راه بخش تولید را که‬ ‫بخشی مهم در اقتصاد کشور است برای دستیابی به منابع‬ ‫دشوار کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه این منابع موجود در کش��ور می‌تواند با‬ ‫جهت‌دهی مناس��ب از مسیرهای گوناگون به سمت تولید‬ ‫و صنعت کش��ور هدایت ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه همواره‬ ‫بانک‌ها هستند که محور تامین مالی قرار گرفته‌اند و نقش‬ ‫اصلی را در اقتصاد کش��ور ما ایفا می‌کنند و همه بخش‌ها‬ ‫و بنگاه‌های کوچک و بزرگ درخواست‌ش��ان را به بانک‌ها‬ ‫ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از آنج��ا ک��ه نظ��ام تامین مالی ما به‌ش��دت‬ ‫ل چون بازار س��رمایه در کش��ور‬ ‫بانک‌محور اس��ت و در عم ‌‬ ‫ما هنوز آن توسعه‌یافتگی که باید داشته باشد را ندارد‪ ،‬بار‬ ‫زیادی از تامین‌مالی به بانک‌ها وارد می‌ش��ود‪ .‬این ش��رایط‬ ‫در حالی است که تامین مالی‌های بلند‌مدت وظیفه بانک‌ها‬ ‫نیست و این نیاز بنگاه‌های بزرگ باید به‌واسطه بازار سرمایه‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫س��وداگران ارزی پ��س از کاهش نرخ ارز ت�لاش کردند که تقاضای‬ ‫کاذب در ب��ازار ایج��اد کنند‌ اما بانک مرکزی ب��ا اجرای برنامه‌های‬ ‫خود آنها را ناکام خواهد گذاش��ت‪ .‬ش��هاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به تالش برخی دالالن‬ ‫برای افزایش نرخ ارز و سکه در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اینکه نرخ دالر در‬ ‫بازار روند سریع کاهشی به خود گرفت و وارد کانال ‪۱۱‬هزار تومانی‬ ‫شد‪ ،‬دالالن بیکار ننشستند و برای افزایش نرخ دست به کار شدند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اورامانات در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین شود‪ .‬به گفته طغیانی‪،‬‬ ‫بو‌کار‌ها‬ ‫این مس��ائل ساختاری سبب شده تا صاحبان کس ‌‬ ‫که نیاز به تامین مالی بلند‌مدت دارند همواره از نظام تامین‬ ‫مالی کشور ناراضی باشند و به دلیل باال رفتن حجم تقاضاها‬ ‫حتی نیاز‌های کوتاه‌مدت از س��وی بانک‌ها به شکل درست‬ ‫و کامل انجام نشود‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است‌برای توسعه نظام تامین مالی‬ ‫و جایگزین کردن بازار س��رمایه با بانک‪ ،‬دراین زمینه باید‬ ‫گام‌های اساس��ی در راس��تای توسعه بازار سرمایه برداشته‬ ‫شود‪ ،‬بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه موضوعی است‬ ‫که در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفته و این مهم باید‬ ‫در کشور ما هم نهادینه شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در تحق��ق ای��ن ه��دف بای��د موان��ع و‬ ‫محدودیت‌های این بخش برداش��ته ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در همه جای دنیا ش��رکت‌های تولیدی و اقتصادی هستند‬ ‫ک��ه این ش��رایط را دارند تا بتوانند از طریق انتش��ار اوراق‬ ‫قرضه‪ ،‬تامین مالی کنند‌ در حالی که این مهم در کشور ما‬ ‫به‌راحتی ممکن نیست و به شرکت‌ها به این سهولت اجازه‬ ‫انتشار اوراق را نمی‌دهند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با تاکید ب��ر اینکه در دنی��ا تنوع اوراق‬ ‫بس��یار زیاد اس��ت و همین امر باعث شده تا کشورها اقدام‬ ‫به رتبه‌بندی این اوراق کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫ما در بحث تامین مالی از طریق این ابزار مالی به‌ش��دت با‬ ‫محدودیت روبه‌‌رو هستیم و ضعیف عمل کرده‌ایم‪.‬‬ ‫طغیان��ی در ادامه اف��زود‪ :‬اگر بخواهم به مورد دیگری در‬ ‫این زمینه اش��اره کنم‪ ،‬برای مث��ال‪ ،‬اگر بنگاه اقتصادی در‬ ‫بورس یا فرابورس حضور نداش��ته باشند‪ ،‬این امکان برایش‬ ‫فراهم نیست که بتواند از بازار سرمایه تامین مالی کند که‬ ‫آلبرت بغزیان‪ ،‬کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه نیز در‬ ‫ای��ن ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که‬ ‫همواره بانک‌ها در نظام اقتصادی ما نقش پررنگی داشته‌اند‬ ‫و این بانک‌ها هس��تند که همواره وظیفه تامین مالی را به‬ ‫دوش می‌کش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رایط در حالی اس��ت ما در‬ ‫حوزه بازار س��رمایه ظرفیت‌های زیادی داریم که می‌توانیم‬ ‫از آن بهره ببریم‪ .‬برای اینکه نقش بازار س��رمایه در اقتصاد‬ ‫کش��ور پررنگ ش��ود باید برای تقویت این بخش اقدام‌های‬ ‫الزم انجام ش��ود‪ .‬بی‌تردید با تقویت این بازار و بهره‌گیری‬ ‫از ابزاره��ای تامین مالی بازار س��رمایه‪ ،‬می‌توان به فرآیند‬ ‫تامین مالی در کش��ور سهولت بیش��تری داد و در راستای‬ ‫رفع مشکالت بخش تولید گام‌های محکم‌تری برداشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در حاضر ما با حجم زیاد نقدینگی در‬ ‫کش��ور روبه‌رو هس��تیم که این مهم می‌تواند برای اقتصاد‬ ‫کش��ور به‌ش��دت مخرب باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در‌حال‌حاضر حجم‬ ‫زیادی از نقدینگی‌ها در کشور وارد بازار ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬خودرو و‪...‬‬ ‫شده است که این بخش‌ها چون مولد نیستند و نمی‌توانند‬ ‫ارزش‌اف��زوده ایجاد کنند‪ ،‬برای اقتصاد مخرب خواهند بود‬ ‫اما همین نقدینگی اگر بتواند وارد بخش مولد کش��ور شود‬ ‫و در بخش تولید به کار‌آید می‌تواند بسیار مفید و اثر‌گذار‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر این سرمایه‌های سرگردان کوچک‬ ‫و بزرگ به س��مت بازار س��رمایه و بازار اوراق بهادار هدایت‬ ‫ش��ود به‌شدت می‌تواند گامی در راستای کمک به اشتغال‪،‬‬ ‫تولید و ثبات قیمت‌ها باشد و فعالیت‌های سوداگری را نیز‬ ‫کاهش دهد و مکمل مناسبی در کنار فعالیت بانک‌ها باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬اگر این نقدینگی در کشور مدیریت‬ ‫شود و در نهایت به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق یابد‪،‬‬ ‫نه‌تنه��ا مخ��رب نخواهد بود بلکه باع��ث رونق بخش تولید‬ ‫و اقتصاد واقعی کش��ور می‌ش��ود و مش��کالت بخش تولید‬ ‫هم از این بابت رفع خواهد ش��د‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪،‬‬ ‫زمان��ی که نقدینگی‌ها به س��مت فعالیت‌ه��ای غیرمولد و‬ ‫س��فته‌بازی حرکت می‌کند و برای اقتصاد کارآیی مناسبی‬ ‫ندارد‪ ،‬می‌تواند آس��یب‌زا باش��د و تورم ایجاد کند اما اگر در‬ ‫فعالیت‌ه��ای تولیدی به کار آید می‌تواند رونق ایجاد کند و‬ ‫از تورم نیز بکاهد و این موضوعی است که به ارتقای اقتصاد‬ ‫کشور و رونق بخش تولید کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫دالر باید ‪ ۸‬هزار تومان شود‬ ‫س��وداگران بازار ارز پس از کاهش نرخ دالر و سکه تالش کردند که‬ ‫تقاضای کاذب در این بازارها ایجاد کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بررس��ی‌ها نش��ان‬ ‫می‌دهد تقاضای ایجاد‌شده در روز پایانی کاری هفته گذشته کاملا‬ ‫سوداگرانه بوده که این موضوع از میزان تقاضا برای سکه و ارز کاملا‬ ‫مش��خص اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید بس��اط فعالیت دالالن و‬ ‫س��وداگران از سر بازارهای گوناگون به‌ویژه ارز و طال برچیده شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با تشکیل بازار متشکل ارزی بساط بسیاری از این داللی‌ها‬ ‫جمع می‌ش��ود چراکه با راه‌اندازی ای��ن بازار میزان عرضه‌و‌تقاضای‬ ‫واقعی مش��خص و نرخ واقعی دالر کشف می‌شود‪ .‬عده‌ای از دالالن‬ ‫در کش��ورهای همس��ایه و در داخل کشور به دنبال این بوده‌اند که‬ ‫هرج‌و‌مرج��ی در بازار ارز ایجاد کنند‪ ،‬اما با اقدام‌های انجام‌ش��ده از‬ ‫س��وی بانک مرکزی ت��ا حدود زیادی ناکام مانده‌ان��د و پس از این‬ ‫نیز موفقیتی کس��ب نمی‌کنند‪ .‬ن��ادری تاکید کرد‪ :‬با مدیریت بازار‬ ‫پول��ی و بانکی از س��وی بانک مرک��زی و همراهی مردم و اقدام‌های‬ ‫به‌موقع دولت در کنترل بازار ارز‪ ،‬دالالن نمی‌توانند با ایجاد تقاضای‬ ‫کاذب آرام��ش ب��ازار را بر هم زنند و نهاد قضایی نیز باید با خاطیان‬ ‫که به دنبال ایجاد تنش در اقتصاد کش��ور هس��تند‪ ،‬برخورد کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هیچ‌کدام از مولفه‌ه��ای اقتصادی نرخ فعلی ارز‬ ‫مهدی طغیانی‬ ‫آلبرت بغزیان‬ ‫را تایی��د نمی‌کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ ارز حداکثر باید ‪۸‬هزار تومان باش��د‬ ‫و بی��ش از ای��ن رقم ب��ا هیچ‌یک از مولفه‌های اقتص��ادی همخوانی‬ ‫ندارد و بازار باید تا رس��یدن به نرخ واقعی خود روند نزولی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‌ با اشاره‬ ‫به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت بازار ارز‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عده‌ای از دالالن در کش��ورهای همس��ایه و در داخل کشور به‬ ‫دنب��ال این بوده‌اند ک��ه هرج‌و‌مرجی در بازار ارز ایج��اد کنند‌ اما با‬ ‫اقدام‌ّهای بانک مرکزی تا حدود زیادی ناکام مانده‌اند و پس از این‬ ‫نیز موفقیتی کسب نمی‌کنند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹ی�ک هفت�ه ت�ا غیر‌فعال ش�دن حس�اب‌های فاقد‬ ‫شناسه شهاب بانک ملی‬ ‫حس��اب‌های فاق��د شناس��ه هویت‌س��نجی الکترونیک��ی‬ ‫بانکی(ش��هاب) در بانک ملی ایران از ‪ ۶‬مرداد غیرفعال می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬در راس��تای اجرای‬ ‫الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناس��ایی دقیق مش��تریان و بنا بر‬ ‫مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدها در این زمینه‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫از ارائه خدمات به حساب‌های فاقد شناسه شهاب منع شده‌اند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان مدارک یا احراز‬ ‫نشدن کامل هویت و نقص در اطالعات‪ ،‬حساب‌های‌شان غیرقابل‬ ‫برداش��ت شده اس��ت‪ ،‬ضرورت دارد به‌سرعت به شعب بانک ملی‬ ‫ای��ران مراجعه و ضمن ارائه مس��تندات و م��دارک هویتی خود‬ ‫نس��بت به تکمیل اطالعات اقدام کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬از یکشنبه‬ ‫‪ ۱۳۹۸.۵.۶‬حساب‌های مشتریان حقیقی ایرانی بانک ملی ایران‬ ‫که فاقد اطالعات معتبر سجلی شامل نام‪ ،‬نام‌خانوادگی‪ ،‬نام پدر‪،‬‬ ‫ش��ماره شناسنامه‪ ،‬تاریخ تولد و کد ملی باشد تا اصالح اطالعات‬ ‫مربوط‌‪ ،‬به صورت غیر‌قابل‌برداشت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نخس�تین مجم�ع عمومی بیمه معل�م پس از ورود‬ ‫به فرابورس‬ ‫نخس��تین مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه معلم پس‬ ‫از ورود به فرابورس تشکیل شد و صورت‌های مالی‪ ،‬مورد تصویب‬ ‫سهامداران قرار گرفت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم‪ ،‬مجمع‬ ‫عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه معلم با حضور ‪ ۹۳.۳۱‬درصد از‬ ‫س��هامداران تشکیل شد و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی‬ ‫منتهی به اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬به تصویب مجمع و س��هامداران رسید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزایش حجم پرتفوی بیمه‌ای ش��رکت بیمه معلم‪،‬‬ ‫برنامه اصالح ساختار مالی و افزایش سرمایه در دستور کار سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬هیات‌مدیره قرار گرفته‌ که باید تا پایان امس��ال عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سامان‪ ،‬بیمه بدنه اتومبیل پیمایشی را راهی بازار‬ ‫کرد‬ ‫بیمه‌نامه تجهیزات الکترونیک‪ ،‬موبایل و تبلت به عنوان یکی از‬ ‫‌روزآمدترین محصوالت شرکت بیمه سامان در نمایشگاه الکامپ‬ ‫‪ ۹۸‬ارائه می‌شود‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬شرکت بیمه سامان‬ ‫در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر و‬ ‫تجارت الکترونیک(الکامپ ‪ )۹۸‬حضور فعال دارد‪ .‬روابط‌عمومی‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان گزارش داد‪ :‬در این نمایش��گاه تازه‌ترین‬ ‫دس��تاوردهای ش��رکت به مخاطبان و مش��تریان ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫بیمه‌نام��ه تجهیزات الکترونیک‪ ،‬موبایل و تبلت به عنوان یکی از‬ ‫روزآمدترین محصوالت شرکت بیمه سامان در این نمایشگاه ارائه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬محصول جدید شرکت بیمه سامان با عنوان بیمه بدنه‬ ‫اتومبیل پیمایشی که حاصل همکاری با سامانتل است‪ ،‬به عنوان‬ ‫محصولی نوآورانه در این نمایشگاه ارائه و تشریح می‌شود‪ .‬امتیاز‬ ‫انحصاری این محصول در اختیار شرکت بیمه سامان است‪ .‬بیمه‬ ‫س��امان همچنین در الکامپ بیست‌و‌پنجم میزبان استارت‌آپ‌ها‬ ‫و ایده‌پردازان در حوزه اینش��ورتک است‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪:‬‬ ‫در س��الن «الکام‌جابز» ک��ه زمینه‌ای برای اتص��ال افراد جویای‬ ‫کار با صاحبان کس��ب‌و‌کار اس��ت نیز شرکت بیمه سامان حضور‬ ‫فعال دارد و فرصتی را برای همکاری با استارت‌آپ‌ها و نیروهای‬ ‫متخصص فراهم کرده است‪ .‬نمایشگاه الکامپ ‪ ۹۸‬از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬تیر‌‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد‪‌.‬‬ ‫‹ ‹آمادگ�ی بیم�ه س�رمد ب�رای جب�ران خس�ا ‌رت‌‬ ‫آتش‌سوزی میدان حسن‌آباد‬ ‫کارشناس��ان بیمه سرمد با حضور در محل آتش‌سوزی میدان‬ ‫حس��ن‌آباد نسبت به تهیه گزارش‌های اولیه ارزیابی این خسارت‬ ‫اقدام کردند‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬در حادثه آتش‌س��وزی‬ ‫که ش��امگاه چهارش��نبه‪ ۲۶ ،‬تیر در میدان حس��ن‌آباد تهران به‬ ‫وق��وع پیوس��ت‪ ،‬آتش در کارگاه��ی در ضلع ش��مال غربی این‬ ‫میدان ش��عله‌ور ش��د و با وجود نزدیکی با ایس��تگاه آتش‌نشانی‬ ‫به‌س��رعت گس��ترش یافت‪ .‬در این آتش‌س��وزی عالوه‌بر آسیب‬ ‫بخشی از بنای تاریخی این میدان‪ ،‬شعبه بانک صادرات نیز دچار‬ ‫آتش‌س��وزی ش��د و آس��یب دید‪ .‬با توجه به اینکه این شعبه زیر‬ ‫پوش��ش بیمه سرمد قرار داش��ت‪ ،‬کارشناسان این شرکت صبح‬ ‫پنجشنبه با حضور در محل این شعبه برای تهیه گزارش و ارزیابی‬ ‫خس��ارت‌های واردش��ده اقدام کردند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬ش��عبه بانک‬ ‫شهر در میدان حسن‌آباد نیز زیر پوشش بیمه سرمد قرار داشت‬ ‫که خس��ارت‌های واردش��ده به این شعبه نیز در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ممکن پرداخت خواهد ش��د‪ .‬مجبت��ی کاتب‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره‬ ‫بیمه س��رمد که به‌شخصه در محل وقوع حادثه حضور داشت در‬ ‫این باره گفت‪ :‬بیمه س��رمد ارائه خدمات باکیفیت در کوتاه‌ترین‬ ‫زمان را در دستور کار خود دارد و در این راستا ارزیابی‌های اولیه‬ ‫از حادث��ه در دس��تور کار قرار گرف��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه شعبه آسیب‌دیده بانک صادرات از شعب شلوغ و پرمراجع‌‬ ‫این بانک به ش��مار می‌رود‪ ،‬خسارت‌های واردشده در کوتاه‌ترین‬ ‫زمان ممکن پرداخت خواهد ش��د تا این ش��عبه به‌سرعت آماده‬ ‫خدمت‌رسانی به مشتریان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صورت‌های مالی بیمه دانا تصویب شد‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت سهامی بیمه دانا برگزار‬ ‫ش��د و صورت‌های مالی شرکت به تصویب رسید‪ .‬مجمع عمومی‬ ‫عادی س��االنه شرکت س��هامی بیمه دانا ‪ ۲۷‬تیر جاری با حضور‬ ‫‪ ۷۶‬درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی در س��الن اجتماعات‬ ‫س��اختمان سعدی این ش��رکت برگزار شد‪ .‬در این مجمع که به‬ ‫ریاس��ت عبدالحسین پهلوان‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره بیمه دانا برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬صورت‌های مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند‌ ‪ ۱۳۹۷‬مورد بحث‬ ‫و بررس��ی قرار گرفت و پس از قرائت بندهای مختلف از س��وی‬ ‫حس��ابرس قانونی و توضیح الزم از س��وی مدیران ارشد شرکت‪،‬‬ ‫با اکثریت آرا به تصویب اعضای مجمع رس��ید‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫همچنین با تایید اعضای مجمع‪ ،‬س��ازمان حسابرس��ی به عنوان‬ ‫حس��ابرس و بازرس قانونی و روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان‬ ‫روزنامه رسمی شرکت انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت ارزان‌ن�رخ بان�ک اقتص�اد نوی�ن ویژه‬ ‫دارندگان ‪POS‬‬ ‫بان��ک اقتص��اد نوین پ��س از معرفی طرح «صب��ا ‪ »۱‬مختص‬ ‫خانوارها و فعاالن اقتصاد‪ ،‬طرح «صبا ‪ »۲‬را به دارندگان پایانه‌های‬ ‫ف��روش‌(‪ )POS‬این بانک تقدیم کرد‪ .‬ب��ه گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک اقتصادنوین‪ ،‬در طرح «صبا» تس��هیالتی متنوع در ‪ ۳‬بسته‬ ‫متفاوت و بر اس��اس معدل موجودی مش��تریان پیش‌بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بسته ش��ماره ‪ ۲‬این طرح‌(صبا ‪ )۲‬دارندگان پایانه‌های‬ ‫فروش‌(‪ )POS‬بانک اقتصاد نوین می‌توانند برای تامین نیازهای‬ ‫ضروری تا سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال تسهیالت قرض‌الحسنه یا تا‬ ‫سقف ‪ ۲‬میلیارد ریال تسهیالت مرابحه با نرخ ‪ ۱۵‬درصد دریافت‬ ‫کنند‪ .‬در طرح «صبا ‪ ،»۲‬بر اس��اس معدل موجودی سپرده‌های‬ ‫کوتاه‌م��دت و قرض‌الحس��نه جاری متصل ب��ه پایانه‌های فروش‬ ‫بان��ک اقتصاد نوین در بازه‌های زمانی ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬ماه‪ ،‬امکان پرداخت‬ ‫تس��هیالت قرض‌الحس��نه تا ‪ ۷۰‬درصد معدل موجودی سپرده و‬ ‫تا سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال‌ یا پرداخت تسهیالت مرابحه تا ‪۱۴۰‬‬ ‫درصد معدل موجودی سپرده و تا سقف ‪ ۲‬میلیارد ریال و با نرخ‬ ‫‪ ۱۵‬درصد فراهم شده است که پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی‬ ‫بان��ک اقتص��اد نوین می‌توانند با توجه به نیاز خود‪ ،‬از یکی از این‬ ‫تس��هیالت بهره‌مند ش��وند‪ .‬در این طرح مدت‌زمان بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت به خواس��ت متقاضی ‪ ۲۴ ،۱۲‬و ‪ ۳۶‬ماهه تعیین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین کس��به و اصنافی که تمایل به اس��تفاده از این‬ ‫تسهیالت دارند اما تاکنون از پایانه‌های فروش بانک اقتصاد نوین‬ ‫اس��تفاده نکرده‌اند می‌توانند ضمن مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه‬ ‫ای��ن بانک‪ ،‬همزمان با درخواس��ت نصب پایان��ه فروش‪ ،‬تقاضای‬ ‫استفاده از تسهیالت این طرح را نیز به شعبه خود ارائه کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬ارتباطات و‬ ‫اطالع��ات بیمه‌ای باید روزآم��د‪ ،‬کارآمد و در‬ ‫بس��تر الکترونیک باشد تا روند خدمات‌رسانی‬ ‫ب��ه مردم تقویت ش��ود‪.‬به گ��زارش اداره کل‬ ‫روابط‌عموم��ی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫تو‌پنجمین‬ ‫غالمرضا سلیمانی در بازدید از بیس ‌‬ ‫نمایش��گاه الکامپ با اع�لام این مطلب افزود‪:‬‬ ‫سرعت در ارائه خدمات و تسهیل ارتباطات از‬ ‫نیازهای جدی یک جامعه مدرن و رو به جلو‬ ‫به شمار می‌رود و صنعت بیمه به دلیل ارتباط‬ ‫بی‌واسطه با مردم باید در این عرصه پیشتاز»‬ ‫باشد‪ .‬وی با ابراز خرسندی از دریافت عنوان‬ ‫نخس��ت و جایزه ویژه از س��وی مرکز فناوری‬ ‫ارتباطات و اطالعات بیم��ه مرکزی در حوزه‬ ‫«خدمات‌رس��انی در بس��تر الکترونی��ک» در‬ ‫بین ‪ ۱۰۵‬س��ازمان دولتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بلوغ‬ ‫خدم��ات الکترونیک��ی می‌توان��د زمینه‌س��از‬ ‫بهره‌گی��ری از تمام��ی ظرفیت‌ه��ای صنعت‬ ‫بیمه کش��ور و در نهایت افزایش ضریب نفوذ‬ ‫در جامع��ه باش��د‪ .‬او از صنعت بیمه به عنوان‬ ‫امانت��دار اطمینان و اعتماد م��ردم یاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬تبادل اطالعات بی��ن نهادهای مرتبط‬ ‫از الزام‌های س��رعت‪ ،‬دق��ت و صحت در ارائه‬ ‫خدمات اس��ت که باید ضم��ن رعایت حقوق‬ ‫بیمه‌گذاران این مبادالت انجام ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫ش��ورای‌عالی بیمه در حاش��یه این بازدید با‬ ‫مدیران اس��تارت‌آپ‌های بیمه‌ای به گفت‌وگو‬ ‫نشس��ت و با ارائ��ه رهنمودهایی ب��رای رفع‬ ‫ابهام‌ها و مش��کالت آنها دستور الزم را صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ساز‌کار تولید ارز دیجیتال‬ ‫در کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت مصوب شد‬ ‫ی گفت‪ :‬س��از‌کار‬ ‫رئی��س‌کل بان��ک مرکز ‌‬ ‫تولی��د ارز دیجیتال در کمیس��یون اقتصادی‬ ‫دولت مصوب شده و به‌زودی در دولت بررسی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی‪ ،‬درب��اره آخرین وضعیت اس��تفاده از‬ ‫بیت‌کوی��ن در کش��ور گفت‪ :‬س��ازکار تولید‬ ‫ارز دیجیت��ال در کمیس��یون اقتصادی دولت‬ ‫مصوب شده و در دستور کار دولت قرار گرفته‬ ‫ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکز ‌‬ ‫به‌زودی موضوع ارز دیجیتال در دولت مطرح‬ ‫و بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن زمین��ه قرار اس��ت به‬ ‫منظ��ور س��اماندهی وضعی��ت بیت‌کوی��ن و‬ ‫رمز‌ارزها جلس��ه‌ای ب��ا حضور وزی��ران نیرو‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی و رئی��س کل بان��ک مرک��زی‬ ‫در مح��ل کمیس��یون اقتص��ادی برگ��زار‬ ‫ش��ود‪ .‬الی��اس حضرت��ی رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره‬ ‫به تش��کیل این جلسه افزود‪ :‬با کشف و ضبط‬ ‫ماینره��ا نمی‌توان راهی را پی��ش برد و باید‬ ‫فرآیند تولید ارز دیجیتال س��اماندهی ش��ده‬ ‫و به ص��ورت قانونی مدیریت ش��ود‪ .‬این نوع‬ ‫روش‌ها‪ ،‬در گذش��ته بارها شکس��ت خورده‪،‬‬ ‫در زمینه‌بیت‌کوی��ن نیز جوابگو نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران کشوری است که ارز خارجی‬ ‫در آن طرف��دار زی��ادی دارد‪ ،‬پ��س نبای��د با‬ ‫غیرقانونی دانستن تولید بیت‌کوین و خرید و‬ ‫فروش آن‪ ،‬خود را تحریم کنیم‪ .‬ما در تحریم‬ ‫هستیم و بهترین وسیله برای مقابله با تحریم‬ ‫استفاده از ارزهای دیجیتالی است‪.‬‬ ‫تمایل افغانستان‬ ‫و پاکستان برای‬ ‫گشایش بانک در ایران‬ ‫غالمرضا انصاری‪ ،‬ظهر یکش��نبه در حاشیه‬ ‫جلس��ه س��تاد هماهنگ��ی رواب��ط اقتصادی‬ ‫خارج��ی که ب��ا حضور س��فیران ای��ران در‬ ‫پاکستان و افغانستان و تعدادی از استانداران‬ ‫استان‌های شرقی کش��ور برگزار شده بود در‬ ‫ن گفت‪ :‬طرف‌های افغانستانی‬ ‫جمع خبرنگارا ‌‬ ‫و پاکس��تانی اظه��ار عالق��ه کرده‌ان��د که به‬ ‫بازگش��ایی بان��ک در مناط��ق آزاد ای��ران یا‬ ‫س��رزمین اصلی کمک کنند و امیدواریم این‬ ‫موض��وع با هم��کاری بانک مرک��زی‪ ،‬وزارت‬ ‫خارجه و دو کش��ور پاکس��تان و افغانس��تان‬ ‫عملیاتی و اجرایی شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی‬ ‫با اش��اره به سیاست دولت برای توسعه روابط‬ ‫اقتصادی و تجاری با کش��ورهای همس��ایه از‬ ‫جمله پاکستان و افغانستان ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫جلسه موانعی که برای گسترش روابط تجاری‬ ‫و اقتصادی با این دو کشور وجود دارد مطرح‬ ‫شد و مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اطالعات بیمه‌ای‬ ‫باید کارآمد باشد‬
‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫کرمانی‌ها ‪ 3‬هزارمتر فضای تخصصی برای رویداد تبریز می‌گیرند‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایشگاه توانمندی‬ ‫روستاییان فرصتی‬ ‫برای توسعه بوم‌گردی‬ ‫مع��اون امور عمران��ی اس��تاندار تهران با‬ ‫بیان اینکه نمایش��گاه توانمندی روستاییان‬ ‫فرصت��ی بی‌بدی��ل در معرف��ی جاذبه‌های‬ ‫گردشگری روستاهای اس��تان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برگ��زاری چنی��ن نمایش��گاهی فرصت��ی‬ ‫بی‌بدی��ل ب��رای شناس��اندن ظرفیت‌ه��ای‬ ‫اقتص��ادی و به‌وی��ژه توس��عه بوم‌گ��ردی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد تق��ی‌زاده در‬ ‫دومین نشس��ت ش��ورای فنی استان تهران‬ ‫با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه توانمندی‬ ‫روس��تاییان در اس��تان ته��ران اظهارکرد‪:‬‬ ‫برگزاری چنین نمایشگاهی فرصتی بی‌بدیل‬ ‫برای شناس��اندن ظرفیت‌ه��ای اقتصادی و‬ ‫گردش��گری به‌ویژه بوم‌گردی روس��تاهای‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت روستاها به‌عنوان‬ ‫قطب مولد اس��تان بی��ان ک��رد‪ :‬در برنامه‬ ‫کالن توس��عه و آمای��ش س��رزمینی بر این‬ ‫مناط��ق به‌عنوان کانون تولید تأکید ش��ده‬ ‫که می‌توان با ارائه تس��هیالت ویژه نس��بت‬ ‫ب��ه ایج��اد اش��تغال پای��دار در روس��تاها‬ ‫و مان��دگاری جمعی��ت روس��تایی اق��دام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون امور عمرانی استاندار تهران افزود‪:‬‬ ‫جاذبه‌ه��ای گردش��گری در اس��تان تهران‬ ‫به‌وی��ژه در روس��تاها بس��یار منحصربه‌فرد‬ ‫اس��ت و بخش عم��ده‌ای از خروجی نهایی‬ ‫غرفه اس��تان تهران در نمایشگاه توانمندی‬ ‫روس��تایی می‌توان��د معط��وف به آش��نایی‬ ‫بازدیدکنندگان از جاذبه‌های گردشگری در‬ ‫روستاها باشد‪.‬‬ ‫تقی‌زاده تصریح کرد‪ :‬جاذبه‌های طبیعی‪،‬‬ ‫تاریخی و فرهنگی روستاها می‌توانند نقش‬ ‫مؤثری در توس��عه اقتصادی کش��ور داشته‬ ‫باشند چراکه خالی شدن روستاها از سکنه‬ ‫کانون‌های تولیدی را با تهدید روبه‌رو کرده‬ ‫و در مقابل جمعیت مصرف‌کننده کش��ور را‬ ‫افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عم��ده تمرکز در برگزاری‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای روستاییان در غرفه‬ ‫استان تهران باید معرفی مزیت‌های نسبی و‬ ‫ظرفیت‌‪‎‬های روستاهای استان در حوزه‌های‬ ‫گوناگون باشد‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور عمران��ی اس��تاندار تهران‬ ‫مطرح ک��رد‪ :‬در این زمینه هم��ه نهاد‌های‬ ‫مرتب��ط در ام��ور روس��تایی مل��زم ب��ه‬ ‫معرف��ی نماین��ده تام‌‪‎‬االختی��ار ب��ه اداره‬ ‫کل روس��تایی اس��تانداری هس��تند تا این‬ ‫نمایش��گاه ب��ه بهترین نحو ممک��ن برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون ام��ور عمرانی اس��تاندار تهران در‬ ‫پایان با بیان اینکه نمایش��گاه دستاوردهای‬ ‫روستاییان فرصتی برای جذب سرمایه‌گذار‬ ‫در حوزه‌های تولیدی و گردش��گری استان‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬محص��والت ارائه‬ ‫ش��ده در ای��ن نمایش��گاه نبای��د منحص��ر‬ ‫ب��ه محص��والت س��نتی محض روس��تاها‬ ‫باش��د و ای��ن نمایش��گاه بهتری��ن فرصت‬ ‫ب��رای ارائه محص��والت متفاوت روس��تایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی کاالی ایرانی‬ ‫در قزوین‬ ‫سومین نمایشگاه کاالی ایرانی از ‪ 31‬تیر‬ ‫در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫استان قزوین برپا می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یما‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫استان گفت‪ :‬این نمایشگاه با رویکرد خرید‬ ‫کاالی برپای��ی نمایش��گاه کاالی ایرانی در‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬تقوی��ت و معرف��ی توانمندی‌ها و‬ ‫تولیدات داخلی تا چهارم مرداد دایر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫علی‌اصغر حاجی‌محمدی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه بیش از ‪ ۶۰‬واح��د تولیدکننده و‬ ‫عرضه‌کنن��ده از اس��تان‌های تهران‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫زنج��ان‪ ،‬هم��دان‪ ،‬البرز‪ ،‬گی�لان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫ی��زد‪ ،‬ق��م‪ ،‬آذربایجان‌ش��رقی‪ ،‬ف��ارس و‬ ‫خراس��ان‌رضوی در فضایی به مس��احت ‪۴‬‬ ‫هزار مترمرب��ع‪ ،‬محصوالت خ��ود را عرضه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سومین نمایشگاه کاالی ایرانی‬ ‫در م��دت برگزاری از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان‬ ‫آماده بازدید عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری رویداد صنعتی کرمان در تبریز‬ ‫حسین جعفری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اواخ��ر هفته گذش��ته برگزاری نمایش��گاه تخصصی‬ ‫توانمندی‌ه��ای کرمان در تبریز‪ ،‬قطعی و نهایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬رویدادی نوظهور و ابتکاری جالب که از س��وی‬ ‫مدی��ران نمایش��گاه بین‌المللی جنوب‌ش��رق در حال‬ ‫پیگی��ری و انجام ام��ور مربوط به برگزاری اس��ت‪ .‬این‬ ‫دومین تجربه مدیران س��ایت نمایشگاهی جنوب‌شرق‬ ‫اس��ت که س��عی دارند به‌واس��طه معرفی ظرفیت‌های‬ ‫تولیدی و صنعتی‪ ،‬مزیت‌های نمایش��گاهی خود را هم‬ ‫به رخ شهرهای دیگر بکشند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت تصویری روش��ن و واقع��ی از کرمان که‬ ‫مبتن��ی ب��ر ظرفیت‌ه��ا و توانمندی‌ه��ای پهناورترین‬ ‫استان کش��ور در زمینه‌های گوناگون علمی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی اس��ت در مرکز آذربایجان شرقی به نمایش‬ ‫گذاش��ته ش��ود و فرصتی طالیی برای توسعه تعامل و‬ ‫همکاری بین این دو اس��تان مس��تعد کش��ور رقم زده‬ ‫ش��ود‪ .‬این ش��اید نخس��تین جوینت‌ونچر نمایشگاهی‬ ‫و البت��ه ملی باش��د که باید آن را ب��ه فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫در گفت‌وگ��و با مدیران هر دو اس��تان از کم و‬ ‫کیف برگزاری این رویداد نمایشگاهی گزارش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬هزار متر فضای تخصصی‬ ‫حبیب ماهوتی‬ ‫امید فدایی‬ ‫حبی��ب ماهوتی‪ ،‬مدیرعام��ل نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫تبری��ز با اب��راز خرس��ندی از برگزاری ای��ن رویداد در‬ ‫استان آذربایجان غربی گفت‪ :‬درباره برگزاری نمایشگاه‬ ‫توانمندی‌های کرمان س��النی به وسعت حدود ‪ ۳‬هزار‬ ‫مترمرب��ع در اختیار برگزارکنندگان قرار دارد و س��عی‬ ‫داری��م به همکاران خوب‌مان در اس��تان کرمان کمک‬ ‫کنیم تا بهترین و اثرگذارترین عملکرد را در این زمینه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی درباره دس��تاوردهای این نمایشگاه اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫در گام نخس��ت باید محصوالتی ک��ه در کرمان تولید‬ ‫می‌ش��ود را شناس��ایی کنیم‪ .‬این منطقه ظرفیت‌های‬ ‫صنعت��ی و معدنی بس��یاری دارد که بای��د مورد توجه‬ ‫قرار گیرند‪ .‬در گام دوم خریداران و صنعتگران اس��تان‬ ‫آذربایجان شرقی باید از این تولیدات بازدید کنند و در‬ ‫جریان امور مربوط به کرمان قرار بگیرند‪.‬‬ ‫پدر صنعت نمایش��گاهی همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫نهایت با ارتباطاتی که بین دو اس��تان آذربایجان‌غربی‬ ‫و کرم��ان ش��کل می‌گی��رد‪ ،‬خواهیم توانس��ت درباره‬ ‫موضوع‌های مربوط به حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫همکاری‌های مشترک برسیم‪ .‬به‌طور قطع‪ ،‬تجربه موفق‬ ‫برگزاری ای��ن رویدادها می‌تواند در آینده به اتفاق‌های‬ ‫بس��یار خوب و به س��ود تولید و حمایت از بومی‌سازی‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب‌وکارهای نوین در اولویت‬ ‫مدیرعامل س��ایت کرمان نیز در گفت‌وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬ما با برگزاری این نمایش��گاه قصد ایجاد بازار و‬ ‫رونق کس��ب و کار‪ ،‬به‌ویژ‌ه برای واحدهایی که به‌تازگی‬ ‫در استان کرمان فعال شده‌اند را داریم‪.‬‬ ‫امی��د فدای��ی با تاکید بر تالش��ی که ه��م در بخش‬ ‫خصوصی و هم در بخش دولتی در استان کرمان برای‬ ‫برگزاری رویدادهای فرااس��تانی آغاز ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫براس��اس تصمیم‌هایی که از ‪ ۳‬س��ال گذشته گرفتیم‬ ‫ب��ه این نتیجه رس��یدیم که نمایش��گاه توانمندی‌های‬ ‫کرمان را به جای س��ایت کرمان در س��ایت‌های دیگر‬ ‫استان‌ها برگزار کنیم تا بر این اساس هم مراوده‌ای بین‬ ‫شرکت‌های نمایشگاهی انجام شود و هم توانمندی‌های‬ ‫استان‌ها بیشتر نمود پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬ب��ا ظرفیتی که نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی مش��هد داش��ت‪ ،‬فکر کردیم بهتر است این‬ ‫پدر صنعت نمایش��گاهی‪ :‬در نهایت با ارتباطاتی که بین دو استان‬ ‫آذربایجان‌غربی و کرمان ش��کل می‌گیرد‪ ،‬خواهیم توانس��ت درباره‬ ‫موضوع‌ه��ای مربوط به حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همکاری‌های‬ ‫مشترک برسیم‬ ‫نمایش��گاه را در مش��هد برگزار کنیم‪ .‬واقعا اس��تقبال‬ ‫از روی��داد م��ا بی‌نظی��ر بود‪ .‬امس��ال هم ب��ا توجه به‬ ‫هماهنگی‌هایی که با مدیرعامل نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫تبریز داش��تیم‪ ،‬تصمی��م گرفتیم ب��رای دومین دوره‪،‬‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی را به‌عن��وان میزبان بعدی‬ ‫صنعتگران خودمان انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫فدایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نمایشگاه در ابعادی به‬ ‫وسعت بیش از ‪ ۲۵۰۰‬متر برگزار می‌شود‪ .‬در این دوره‬ ‫قص��د داری��م روی توانایی ش��رکت‌های نوظهوری که‬ ‫حرف‌های تازه برای گفتن دارند‪ ،‬کار کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه کرم��ان به وضعی��ت حضور‬ ‫ش��رکت‌های داخلی و خارجی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ما‬ ‫هنوز برای این دوره فراخوان‌های الزم را برای شرکت‌ها‬ ‫ارس��ال نکرده‌ایم‪ ،‬اما با توجه ب��ه بازخوردهایی که در‬ ‫حال حاضر از ش��رکت‌ها دریافت می‌کنیم این‌گونه به‬ ‫نظر می‌رس��د که همه اس��تقبال می‌کنن��د‪ .‬امیدواریم‬ ‫ب��ا کمبود فضا روبه‌رو نش��ویم و در نهایت بتوانیم یک‬ ‫نمایش��گاه خوب و در شأن هر دو استان کرمان و تبریز‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی در‬ ‫برگزاری نمایش��گاه گفت‪ :‬ما در این دوره قصد نداریم‬ ‫بخش دولتی را در برگزاری نمایش��گاه مشارکت دهیم‬ ‫اما این بدین معنا نیس��ت که ما حمایت بخش دولتی‬ ‫را نیاز نداریم‪ .‬در شرایطی که بخش خصوصی و دولتی‬ ‫در کن��ار یکدیگر همراه باش��ند‪ ،‬بخش خصوصی نمود‬ ‫بیش��تری پیدا می‌کند‪ .‬با توجه به اینکه در سال رونق‬ ‫تولی��د قرار داریم‪ ،‬امیدواریم این امر برای هر دو بخش‬ ‫دولتی و خصوصی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫فدای��ی تصریح کرد‪ :‬در این مس��یر به حمایت بخش‬ ‫دولتی در کنار بخش خصوصی نیاز داریم‪ ،‬به این دلیل‬ ‫که می‌خواهیم حضور بهتر و کامل‌تری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫تقاضای��ی که از بخش دولتی داریم این اس��ت که ما را‬ ‫حمایت کنند‪ .‬در بخ��ش برگزاری همایش‌های جانبی‬ ‫ک��ه در حال پیگیری برای برگزاری آن هس��تیم‪ ،‬قصد‬ ‫داریم ی��ک همایش ی��ک روزه همزمان با نمایش��گاه‬ ‫تبریز با عنوان «همایش فرصت‌های س��رمایه‌گذاری و‬ ‫س��رمایه‌پذیر در استان کرمان» در محل اتاق بازرگانی‬ ‫تبریز برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه تبریز ‪ ۴‬کنس��ولگری‬ ‫فعال دارد‪ ،‬در حال رایزنی هس��تیم که اگر امکان‌پذیر‬ ‫گردهمایی جذاب خودروهای آفرود و کالسیک در شهرآفتاب‬ ‫جش��نواره خودروهای آف��رود‪ ،‬تیونینگ و کالس��یک‬ ‫ب��ا بیش از ه��زار ش��رکت‌کننده از سراس��ر ای��ران و با‬ ‫مس��ئولیت هی��أت موتورس��واری و اتومبیلرانی اس��تان‬ ‫ته��ران در نمایش��گاه بین‌الملل��ی ش��هرآفتاب برگ��زار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫هیأت موتورس��واری و اتومبیلرانی‬ ‫استان تهران‪ ،‬با همکاری نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب‪،‬‬ ‫به مناسبت گرامیداش��ت ایام خجسته تولد امام رضا(ع)‬ ‫اقدام به برگزاری همایش خودروهای اسپرت‪ ،‬کالسیک‪،‬‬ ‫آفرود و تیونینگ‪ ،‬همراه با اجرای حرکات نمایشی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن همایش با ش��رکت بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬اتومبیل و‬ ‫ده‌ها موتورس��یکلت س��نگین در پارکینگ‌ه��ا و فضای‬ ‫ب��از نمایش��گاه بین‌المللی ش��هرآفتاب برگزار ش��د و در‬ ‫ادامه کارگروه‌‌های ش��رکت‌کننده ش��امل موتورسیکلت‪،‬‬ ‫کالس��یک‪ ،‬آفرود و اس��پرت به اجرای برنامه نمایش��ی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ای��ن جش��نواره با هدف ایج��اد فضاه��ای تفریحی و‬ ‫افزایش نشاط در میان شهروندان انجام شد که به‌منظور‬ ‫س��پری ش��دن اوقات فراغت خانواده‌ها و جوانان در یک‬ ‫روز تعطیل‪ ،‬ایجاد نش��اط و ش��ادابی بین ش��هروندان و‬ ‫ترویج فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در کشور اجرا شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ک��ه اس��تقبال پرش��وری از س��وی‬ ‫ش��رکت‌کنندگان و ش��هروندان از همای��ش خودروهای‬ ‫قدیم��ی و کالس��یک انج��ام ش��د و بی��ش از ه��زار‬ ‫ش��رکت‌کننده خودروه��ای آفرود‪ ،‬کالس��یک‪ ،‬قدیمی و‬ ‫موتورهای ‪ ،ATV‬چهارچرخ و اس��تالوم از سراسر ایران‬ ‫در این همایش حضور یافتند‪.‬‬ ‫باشد از بخش تجاری و بازرگانی این کنسولگری‌ها هم‬ ‫در نمایشگاه حضور داشته باشند و حتی هیات‌هایی هم‬ ‫از کش��ورهای ترکیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬جمهوری آذربایجان و‬ ‫روسیه را پذیرا باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه جنوب‌ش��رق خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قصد داریم تمام بخش‌های خصوصی اس��تان را درگیر‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کنیم‪ .‬بخش‌های��ی مانند صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬بازرگان��ی‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در‬ ‫اس��تان کرمان وجود دارد را برای نمایش در این دوره‬ ‫مد نظر قرار دادیم‪ .‬وی افزود‪ :‬هدف اصلی ما این اس��ت‬ ‫که برای تولیدات اس��تان یک بازار جدید ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به تولیدات جدیدی که وارد ش��ده و مراوداتی‬ ‫که از گذش��ته بین این دو اس��تان وجود داش��ته‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه باعث تقویت این امور ش��ده و شرکت‌هایی‬ ‫ک��ه به‌تازگی وارد ب��ازار کار ش��ده‌اند می‌‌توانند از این‬ ‫فرصت برای معرفی خود اس��تفاده کنند‪ .‬کارش��ناس‬ ‫صنعت نمایشگاهی کشور به اهمیت اطالع‌رسانی دقیق‬ ‫و منس��جم نیز تاکید کرد و گفت‪ :‬برای اطالع‌رس��انی‬ ‫درس��ت و هدفمند‪ ،‬دو مجموع��ه تخصصی را یکی در‬ ‫سطح کشوری و یکی در سطح استانی به‌عنوان حامیان‬ ‫رس��انه‌ای برگزیده‌ایم‪ .‬در این‌باره‪ ،‬موسس��ه فرهنگی و‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫به‌عنوان حامی کشوری و وب‌سایت‬ ‫اقتصاد کرمان به‌عنوان حامی استانی انتخاب شده‌اند و‬ ‫در کنار ما خواهند بود‪.‬‬ ‫فدای��ی در پایان ب��ه اهداف برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫اشاره و اظهارکرد‪ :‬با برگزاری این نمایشگاه قصد ایجاد‬ ‫بازار و رونق کس��ب و کار‪ ،‬به‌وی��ژه برای واحدهایی که‬ ‫به‌تازگی در استان کرمان فعال شده‌اند را داریم‪ .‬کرمان‬ ‫ظرفیت‌های��ی در بخش معدن دارد ک��ه ظرفیت‌هایی‬ ‫کل��ی به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬م��ا در بخش قطعه‌س��ازی‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت بسته‌بندی‪ ،‬صنایع‌دستی و فرش دستباف‬ ‫مراودات��ی با اس��تان تبریز داش��تیم و می‌خواهیم این‬ ‫مراودات را تقویت و از تجربه‌های این دو اس��تان برای‬ ‫تکمیل تولیدات استفاده کنیم‪ .‬این یک رویداد مشترک‬ ‫است که تا امروز شاهد آن نبودیم‪ .‬این رویداد می‌تواند‬ ‫یک ش��روع و الگوی خوبی باش��د برای سایر استان‌ها‬ ‫تا بتوانند از این فرص��ت برای رونق تولید‪ ،‬هم‌افزایی و‬ ‫ایجاد کسب و کارهای جدید استفاده کنند‪.‬‬ ‫‌مترو ‪ ۵‬سال دیگر‬ ‫به نمایشگاه بین‌المللی تهران می‌رسد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران و حومه درب��اره زمان بهره‌برداری از مترو‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی گفت‪ :‬اگر ش��رایط تامین مالی انجام شود‪ ،‬در ‪ ۵‬سال‪،‬‬ ‫محدوده غربی خط‪ ۱۰‬که ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی هم در آن قرار دارد‬ ‫و شامل ‪ ۲۰‬کیلومتر می‌شود‪ ،‬به بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫علی امام در گفت‌وگو با تس��نیم‪ ،‬با اش��اره به امضای تفاهمنامه اخیر میان‬ ‫ش��رکت مترو و ش��رکت نمایش��گاه‌های بین‌المللی اظهارکرد‪ :‬خط ‪ ۱۰‬از ‪۴‬‬ ‫خط جدیدی اس��ت که در بخش��نامه ساخت قرار گرفته و ایستگاه نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی تهران هم در این خط که نخس��تین خط ش��رقی غربی مترو در‬ ‫شمال تهران است‪ ،‬جانمایی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با اشاره به تعهدات شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران برای س��اخت ایس��تگاه در محل نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی گفت‪ :‬شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی در این تفاهمنامه متعهد‬ ‫ش��ده زمین را برای س��اخت ایستگاه در اختیار مترو قرار دهد و عالوه بر آن‬ ‫سرمایه‌گذار ساخت این ایستگاه را به شرکت مترو تهران و حومه معرفی کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر شرایط تامین مالی این پروژه انجام شود‪ ،‬در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۵‬س��اله‪ ،‬محدوده غربی خط ‪ ۱۰‬که ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی هم‬ ‫در آن قرار دارد و شامل ‪ ۲۰‬کیلومتر می‌شود‪ ،‬به بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۶‬تیر‪ ،‬تفاهمنامه‌ای میان ش��رکت س��هامی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ش��هرداری منطق��ه یک و مترو تهران‬ ‫منعقد ش��د تا براساس توافق‌های انجام شده‪ ،‬نمایشگاه بین‌المللی تهران به‬ ‫شبکه حمل‌ونقل مترو تهران متصل شود‪ .‬ساخت این ایستگاه مترو و اتصال‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی به شبکه حمل‌ونقل قطار شهری باعث می‌شود عالوه‬ ‫بر دسترسی آسان بازدیدکنندگان به نمایشگاه‪ ،‬روان‌سازی ترافیک در معابر‬ ‫بزرگراهی حاشیه نمایشگاه نیز محقق شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پنل تخصصی نمایشگاه ساخت داخل عنوان کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪۳‬میلیارد دالری هزینه‌ها‬ ‫‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون معدن‬ ‫به گزارش‬ ‫و صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در کارگاه «چالش‌ه��ا و راهکارهای س��اخت داخل‬ ‫در بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی» عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش صادرات معدن و صنایع معدنی س��ال گذشته‬ ‫‪ ۹‬میلی��ارد دالر درآمد ارزی داش��تیم‪ ،‬از این میزان‬ ‫‪۴.۵‬میلیارد دالر صرف هزینه بخش معدن می‌شود‪،‬‬ ‫‪۲.۵‬میلیارد دالر آن نیز مربوط به هزینه‌های صنعت‬ ‫ف��والد اس��ت‪ .‬بنابراین حدود نیم��ی از درآمد ارزی‬ ‫ح��وزه معدن و صنایع معدنی هزینه خود این بخش‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬سرقینی ادامه داد‪ :‬یکی از صنایع هزینه‌بر‬ ‫در حوزه معدن‪ ،‬صنعت فوالد اس��ت که باید بتوانیم‬ ‫هزینه‌ه��ای ارزی آنها را کاهش دهیم‪ .‬تولید هر تن‬ ‫فوالد ‪ ۱۰۰‬دالر هزینه دارد که بخشی از این هزینه‬ ‫مرب��وط به الکترود گرافیتی اس��ت‪ ،‬البته با توجه به‬ ‫راهکارهایی که درنظر گرفته‌ایم این هزینه را به ‪۸۰‬‬ ‫دالر رسانده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬برپایی نمایشگاه ساخت داخل‬ ‫درحقیق��ت بر کاهش هزینه‌های تولی��د با توجه به‬ ‫بومی‌س��ازی تاکید دارد‪ .‬اگر ای��ن اتفاق روی بدهد‬ ‫و الکترود گرافیتی بومی‌س��ازی شود‪ ۵۰۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر در صنعت فوالد صرفه‌جویی می‌ش��ود‪ .‬البته در‬ ‫صنعت فوالد الکترود گرافیت��ی‪ ،‬فروآلیاژها و برخی‬ ‫نسوزها وارداتی هستند‪.‬‬ ‫مع��اون مع��دن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬هزینه‬ ‫ارزی برخ��ی صنای��ع معدنی مربوط ب��ه خرید مواد‬ ‫اولیه اس��ت‪ .‬البته واردات م��واد اولیه ایرادی ندارد و‬ ‫تولیدکنن��دگان می‌توانند هر اندازه که الزم داش��ته‬ ‫باشند وارد کنند؛ چراکه مواد اولیه تبدیل به ماده‌ای‬ ‫با ارزش‌افزوده بیش��تری می‌ش��ود و واردات آن کار‬ ‫پسندیده‌ای اس��ت چون این مواد در داخل موجود‬ ‫نیس��ت‪ .‬س��رقینی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬هدف از‬ ‫بومی‌س��ازی و داخلی‌سازی این است که هزینه‌های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی را به یک میلیارد دالر‬ ‫برسانیم و آن هم صرف مواد اولیه‌ای در کشور شود‬ ‫که موجود نیست و به اندازه ‪ ۳‬میلیارد دالر هزینه‌ها‬ ‫را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه فرصت‌های ساخت داخل و‬ ‫رونق تولید دائمی است‬ ‫محمدباق��ر عال��ی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در این کارگاه تخصصی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نخستین نمایشگاه «فرصت‌های ساخت‬ ‫داخ��ل و رونق تولی��د» فراتر از انتظار م��ا بود‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه منحصربه‌ف��رد بود؛ چراکه نخس��تین‌بار‬ ‫است که یک نمایشگاه با رویکرد تقاضامحور برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬عالی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری این‬ ‫نمایشگاه با خواست رهبر معظم انقالب و با پیگیری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور ش��د‪ :‬نمایش��گاه «فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخل و رون��ق تولید» برای ش��رکت‌های‬ ‫ت مس‪ ،‬ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫بزرگ همچون ش��رک ‌‬ ‫و خودروس��ازان به ص��ورت دائمی برگزار می‌ش��ود‬ ‫ک��ه برای این موضوع یک میز مجازی درنظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬سایر ش��رکت‌های کوچک نیز به وسیله‬ ‫انجمن‌های خود می‌توانند در این نمایش��گاه حضور‬ ‫داش��ته باشند و س��امانه‌های این نمایش��گاه دائمی‬ ‫خواهد بود‪ .‬رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫قص��د داریم که مش��ابه این نمایش��گاه را به صورت‬ ‫اس��تانی برگزار کنی��م‪ .‬برای نمونه اس��تان اصفهان‬ ‫مهد فوالدس��ازی اس��ت که می‌توانیم در این استان‬ ‫نمایش��گاه با محوریت فوالد یا در تبریز با محوریت‬ ‫قطعه‌سازی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنای�ع معدنی نیازهای خود را تجمیع‬ ‫کنند‬ ‫همچنین اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی مس ایران در این کارگاه تخصصی عنوان کرد‪:‬‬ ‫امسال در برنامه شرکت ملی مس‪ ،‬برنامه ‪ ۲۶۰‬هزار‬ ‫تنی تولید را در دست اقدام داریم‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ش��رکت ملی مس ظرفیت ‪ ۴۰۰‬هزار تن ذوب را‬ ‫دارد که از این میزان ‪ ۲۸۰‬هزار تن آن در سرچشمه‬ ‫قرار دارد و کار در خاتون‌آباد نیز از اول مرداد تعطیل‬ ‫‪۹۹‬درص��د بنگاه‌های جهان در حوزه مس س��ودده‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬وی در ادامه با توجه به تاکید بر س��اخت‬ ‫داخل پیش��نهاد کرد‪ :‬یکی از مشکالت ما در زمینه‬ ‫س��اخت در حوزه صنایع معدنی این است که برخی‬ ‫قطعات ما تک‌محصولی هس��تند‪ ،‬ازاین‌رو سازندگان‬ ‫داخل��ی تمایل��ی به س��اخت محصوالتی ک��ه تیراژ‬ ‫باالیی موردنیاز نیس��ت‪ ،‬ندارن��د‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫بومی‌س��ازی صنعت خودروس��ازی موفق‌تر بوده‌ایم؛‬ ‫چراک��ه یک قطعه در تیراژ باال س��اخته می‌ش��ود و‬ ‫رغبت برای س��رمایه‌گذاری در س��اخت داخل برای‬ ‫کاالهایی با تیراژ باال‪ ،‬بیش��تر اس��ت‪ .‬سعدمحمدی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ممکن اس��ت‪ ،‬برخی قطع��ات در صنایع‬ ‫ف��والد و مس یا تمام ش��رکت‌هایی که بخش ذوب‬ ‫دارند‪ ،‬مش��ابه باش��ند‪ ،‬بنابراین اگر یک س��اختاری‬ ‫ب ‌ه وج��ود بیاید ک��ه نیازهای این واحده��ا در کنار‬ ‫هم چیده و دس��ته‌بندی ش��ود‪ ،‬بهتر می‌توان تولید‬ ‫داخلی داش��ت‪ .‬باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که‬ ‫این نیازها را برای ‪ ۲‬سال به قطعه‌سازها بدهیم‪ .‬اگر‬ ‫این اتفاق بیفتد‪ ،‬رغبت برای س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫بخش‌ها و همچنین سود بنگاه‌ها بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی م��س ای��ران در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل پایین بودن تیراژ‪ ،‬کیفیت‬ ‫نیز کاه��ش می‌یابد‪ ،‬درحالی‌که تی��راژ باال می‌تواند‬ ‫سبب ارتقای کیفیت شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬محسن ارجمند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه «فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید» با هدف ارائ��ه نیازمندی‌های صنایع‬ ‫کش��ور در گرو‌ه��ای متعدد و داخلی‌س��ازی و رونق‬ ‫تولید روز گذش��ته ب��ه کار خود پای��ان داد‪ .‬یکی از‬ ‫بخش‌هایی که در این نمایشگاه حضور فعال داشتند‪،‬‬ ‫صنای��ع معدن��ی بودن��د‪ .‬ازای��ن‌رو کارگاه تخصصی‬ ‫با عن��وان «چالش‌ه��ا و راهکارهای س��اخت داخل‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنایع معدن��ی» و چالش‌های‬ ‫پیش‌روی این صنعت به همراه راهکارهای آن مورد‬ ‫کنکاش بیشتری قرار گرفت‪.‬‬ ‫هزینه تولید فوالد را ‪20‬درصد کاهش دادیم‬ ‫جعف��ر س��رقینی‪ :‬اگ��ر الکترود گرافیتی بومی‌س��ازی ش��ود‪،‬‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون دالر در صنعت فوالد صرفه‌جویی می‌شود‬ ‫می‌ش��ود تا فن��اوری جدید فل��ش در آن راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با این اقدام ظرفی��ت تولید آن از ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تن به ‪ ۱۲۰‬هزار ت��ن در ‪ ۴.۵‬ماه ارتقا پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این بدان معنا اس��ت که س��االنه در‬ ‫استان کرمان ‪ ۲‬میلیون تن کنسانتره مس موردنیاز‬ ‫اس��ت درحالی‌که ظرفیت موجود فقط ‪۸۵۰‬هزار تن‬ ‫بوده که الزم است در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در آذربایجان نیز قرار اس��ت‪ ،‬یک واحد ذوب‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تنی ساخته شود که نیازمند ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫کنسانتره است‪ ،‬بنابراین باید یک کارخانه کنسانتره‬ ‫نیز در آذربایجان ساخته شود‪ .‬سعدمحمدی افزود‪:‬‬ ‫در صنعت مس هزینه‌های ارزی‪ ،‬بیش��تر مربوط به‬ ‫قطعات و ریخته‌گری در بخش ذوب اس��ت‪ .‬البته در‬ ‫زمینه ساخت داخل‪ ،‬ش��رکت مس شرایط خوبی را‬ ‫دنبال کرده اس��ت‪ .‬اگر قرار است کارخانه کنسانتره‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬حجم عملیات معدنی این شرکت باید‬ ‫دو برابر ش��رایط فعلی انجام ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫‪۱۸۵‬میلیون تن عملیات معدنی فعلی باید به حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تن برس��د‪ .‬از ای��ن‌رو نیازمند افزایش‬ ‫تعداد معادن هستیم و باید نوع ماشین‌آالت را تغییر‬ ‫بدهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فناوری کوره‌های شرکت ملی‬ ‫مس به فناوری فلش ارتقا پیدا کرده است‪ .‬در جهان‬ ‫‪۶۹‬درصد تولید مس با این مدل انجام می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫نرخ تمام‌شده نیز ش��رایط خوبی را دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫سعدمحمدی همچنین یادآور ش��د‪ :‬از سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۹۳‬بیش��تر کشورها به سمت تولیدات‬ ‫معدنی و کنسانتره‌های جدید پیش رفته‌اند و تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬می�لادی (‪ )۱۴۰۲‬و کمتر از ‪ ۵‬س��ال آینده‬ ‫تقاضای م��س جهانی حدود ‪۲.۵‬میلیون تن افزایش‬ ‫پی��دا می‌کن��د و امیدواری��م در ش��رکت ملی مس‪،‬‬ ‫بخش��ی از این ب��ازار را از آن خ��ود کنیم‪ .‬در جهان‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت که ح��دود ‪۴‬تریلیون دالر‬ ‫برای زیرساخت‌ها هزینه شود‪ .‬دولت‌ها به این سمت‬ ‫آمدند که هزینه‌ها را به سوی زیرساخت‌ها ببرند که‬ ‫همین موضوع سبب رش��د صنایع دیگر می‌شود‪ .‬از‬ ‫این میزان یک‌دهم آن مربوط به اسکلت‌های جدید‪،‬‬ ‫یک‌ده��م مربوط به فرودگاه‌های جدید‪ ،‬یک‌دهم آن‬ ‫نیز مربوط به جاده‌های جدید و‪ ...‬اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال آینده قرار است ‪۳۰‬درصد خودروهای‬ ‫جهان الکترونیکی ش��وند و این موضوعی اس��ت که‬ ‫کش��ور ما نیز باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه اینکه اتحادیه اروپ��ا ‪۲۰‬عنصر را به عنوان‬ ‫عناصر اس��تراتژیک در دهه‌های آینده معرفی کرده‬ ‫که نخستین عنصر آن مس است‪ .‬نکته جالب اینکه‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه ارزی هر تن فوالد‬ ‫عزیزاهلل سرچمی‪ ،‬مشاور مدیرعامل در پروژه‌های‬ ‫خارج از کش��ور ش��رکت میدکو نی��ز در این کارگاه‬ ‫تخصص��ی عنوان کرد‪ :‬عمده هزینه فوالدس��ازان در‬ ‫کش��ور مربوط الکترود گرافیتی‪ ،‬فروآلیاژها و برخی‬ ‫نس��وزها و به عالوه برخی قطعات یدکی اس��ت که‬ ‫البت��ه کاهش این هزینه‌ها با توان داخلی امکان‌پذیر‬ ‫است‪ .‬برای نمونه در شرکت میدکو حدود ‪۹۵‬درصد‬ ‫نیازمندی‌ها از داخل قابل‌تامین است‪.‬‬ ‫س��رچمی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا چند سال‬ ‫پیش بیش��تر نس��وزها وارداتی بودن��د اما هم‌اکنون‬ ‫بیشترش��ان در داخل قابل تامین اس��ت‪ .‬تجهیزات‬ ‫ذوب نی��ز در واحدها در حال بومی‌س��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن هزین��ه فوالدی‌ه��ا مربوط ب��ه الکترود‬ ‫گرافیتی اس��ت و تامین آن برای فوالدسازان بسیار‬ ‫حیاتی به‌شمار می‌رود که باید این مشکل در داخل‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید ک��رد‪ :‬صنعت فوالد روی ریل‬ ‫بومی‌س��ازی قرار گرفته و با تقویت س��اخت داخل‬ ‫وابس��تگی‌های این صنعت را به خ��ارج می‌توان به‬ ‫کمتری��ن میزان رس��اند‪ .‬همچنین می‌ت��وان هزینه‬ ‫ارزی هر تن فوالد را به ‪ ۶۰‬تا ‪ ۵۰‬دالر کاهش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش خصوص�ی مطالبه‌گ�ر اجرای�ی‬ ‫شدن نقشه راه معدن باشد‬ ‫همچنین داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در این‬ ‫کارگاه تخصص��ی عن��وان کرد‪ :‬مح��ور اصلی ما در‬ ‫مجلس شورای اسالمی تولید داخل است که قوانین‬ ‫متعدد و مترقی را در این زمینه برای رونق تولید در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی به تصویب رس��انده‌ایم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در اواخر سال‬ ‫‪ ۹۶‬و اوایل س��ال ‪ ۹۷‬روی نقشه راه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد‪ .‬این نقشه راه با همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫انجمن‌ه��ا و حدود ‪ ۴۰‬نماینده در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تدوین شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بند ‪ ۳۵‬این نقش��ه راه بر صادرات‬ ‫محصوالت معدن��ی باکیفیت و پایدار تاکید دارد که‬ ‫این امر را سازمان ایمیدرو باید پیگیری کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬ما از بخش خصوص��ی می‌خواهیم که‬ ‫گفتم��ان نقش��ه راه معدن را بی��ش از پیش مطرح‬ ‫کنند و مطالبه‌گر نحوه اجرایی ش��دن این نقشه راه‬ ‫باشند؛ چراکه اگر این نقشه اجرایی شود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مشکالت قابل حل خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توان شرکت‌ها برای ساخت داخل‬ ‫سعید پیرمرادی‪ ،‬سرپرست صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫در ای��ن کارگاه تخصصی عنوان کرد‪ :‬ما باید بتوانیم‬ ‫ش��رکت‌هایی که توان ساخت داخل را دارند در یک‬ ‫مجموع��ه گردهم آوریم تا ای��ن مجموعه‌ها در کنار‬ ‫ه��م قرارگیرند و بدین وس��یله داده‌ه��ای پایه‌ای را‬ ‫جمع‌آوری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹آینده‌پژوهی استراتژی ایمیدرو‬ ‫امید امامی‪ ،‬سرپرس��ت امور مع��ادن ایمیدرو نیز‬ ‫در این کارگاه تخصصی عنوان کرد‪ :‬باید اس��تراتژی‬ ‫خ��ود را اصالح ک��رده و با توجه ب��ه تحریم‌ها آن را‬ ‫طراحی کنیم‪ .‬س��ازمان ایمیدرو نیز در اس��تراتژی‬ ‫خود قرار اس��ت بر مبنای آینده‌پژوهی پیش برود و‬ ‫ی داخلی و نیروی انس��انی‬ ‫در این زمینه بر توانمند ‌‬ ‫تاکید دارد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬باید در زمینه صنایع‬ ‫سنگین سرمایه‌گذاری بیشتری شود‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫آخرین آمارها از وضعیت آب آشامیدنی‬ ‫عامل اصلی کاهش هزینه برای انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫باد و خورشید هنوز قدرت رقابت با سوخت فسیلی را ندارند‬ ‫افت چشمگیر هزینه روی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در نیمه اول‬ ‫امس��ال میالدی نش��ان می‌دهد که نیروی بادی و خورشیدی در تولید‬ ‫نیرو‪ ،‬هنوز چندان که باید قدرت رقابت با منابع س��وخت فس��یلی را‬ ‫ندارند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بررسی بلومبرگ نیو انرژی فاینانس حاکی از‬ ‫آن اس��ت که هزینه روی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در فاصله ژانویه‬ ‫تا ژوئن سال میالدی جاری(بهمن ‪ ۹۷‬تا مرداد ‪ )۹۸‬به ‪ ۱۱۷.۶‬میلیارد‬ ‫دالر افزون ش��د که ‪ ۱۴‬درصد کمتر از مدت مش��ابه س��ال گذش��ته و‬ ‫پایین‌ترین میزان در ‪ ۶‬سال گذشته بود‪ .‬این افت در همه بازارهای مهم‬ ‫انرژی‌های تجدیدپذیر آشکار بود اما در چین بیشتر به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫دلیلش هم این است که پکن یارانه‌ها برای نیروهای خورشیدی و بادی‬ ‫را کاه��ش داده و ت�لاش می‌کند این بخش‌ها از حمایت دولتی بی‌نیاز‬ ‫شوند‪ .‬چین چند سالی است که درگیر یارانه‌ها به‌ویژه یارانه‌های انرژی‬ ‫خورش��یدی ش��ده است‪ .‬این یارانه‌ها دو س��ال پیش به ‪ ۱۵.۶‬میلیارد‬ ‫دالر(‪ ۱۰۰‬میلی��ارد یوآن) صعود کردند و دولت چین هنوز نتوانس��ته‬ ‫آنه��ا را به طور کامل پرداخت کند‪ .‬بر مبنای برآوردهای ش��رکت وود‬ ‫م��ک کنزی‪ ،‬با نرخ فعلی تصویب پروژه‌های خورش��یدی‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫یارانه‌ه��ا تا س��ال آینده می�لادی به ‪ ۳۹‬میلیارد دالر می‌رس��ید‪ .‬پکن‬ ‫ناچار شد به‌سرعت اقدام کند و اواسط سال گذشته اعالم کرد تصویب‬ ‫پروژه‌های خورش��یدی جدید را تا پایان س��ال گذشته میالدی متوقف‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬س��پس دولت چین در ژانویه اع�لام کرد تنها پروژه‌های‬ ‫ب��ادی و خورش��یدی را تایید خواهد کرد ک��ه هزینه آنها مطابق با نرخ‬ ‫پایه زغال‌سنگ باشند‪ .‬آمار نیوانرژی فاینانس بلومبرگ نشان داد تاثیر‬ ‫این اقدام‌های کاملا فوری بود و سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها در چین‬ ‫‪ ۳۹‬درصد کاهش پیدا کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬این کشور همچنان بزرگ‌ترین‬ ‫راه‌اندازی نخستین واحد پاالیشگاهی فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس‌جنوبی تا پاییز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پارس از‬ ‫راه‌اندازی واحد تولید گاز سوخت پاالیشگاه‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی تا پایان مهر امسال خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ش��انا بر اس��اس اعالم شرکت‬ ‫نف��ت و گاز پارس‪ ،‬محمد مش��کین‌فام پس‬ ‫از بازدی��د میدان��ی از پاالیش��گاه در ح��ال‬ ‫س��اخت فاز ‪ ۱۴‬پ��ارس جنوبی و جلس��ه با‬ ‫پیمان��کاران این بخش‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬فاز ‪۱۴‬‬ ‫آخری��ن و اولویت‌دارترین ط��رح باقی‌مانده‬ ‫پارس جنوبی اس��ت که تولی��د یک میلیارد‬ ‫فوت‌مکع��ب گاز از دو س��کوی ف��از اول آن‬ ‫محقق ش��ده و دو س��کوی باقی‌مان��ده نیز تا‬ ‫قبل از فصل زمس��تان امس��ال نصب و تولید‬ ‫می‌شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬برداشت گاز از میدان‬ ‫پارس‌جنوبی اولویت وزارت نفت اس��ت و در‬ ‫ف��از ‪ ۱۴‬پارس جنوبی با رس��یدن به ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۵۶‬میلی��ون مترمکعب گاز ترش‪ ،‬این‬ ‫برنامه تکلیفی به ط��ور کامل محقق خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز پارس‬ ‫به تحرک ایجاد‌ش��ده در بخش پاالیشگاهی‬ ‫ای��ن فاز اش��اره کرد و گفت‪ :‬پی��ش از این در‬ ‫بخ��ش تامین کااله��ای فل��ه‌ای باقی‌مانده‬ ‫پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬عقب‌ماندگی وجود داشت‬ ‫بازار انرژی تجدیدپذیر ماند و میزان س��رمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در‬ ‫چی��ن در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۲۸.۸‬میلیارد دالر ب��ود که بزرگ‌ترین‬ ‫س��هم در سبد س��رمایه‌گذاری جهانی بود‪ .‬جالب است که هزینه روی‬ ‫پروژه‌های خورش��یدی و ب��ادی در اروپا هم ک��ه دولت‌ها و گروه‌های‬ ‫محیط‌زیس��ت حامی طرح‌های انرژی پاک هس��تند‪ ،‬کاهش داشت‪ .‬با‬ ‫وجود افزایش هزینه روی پروژه‌های تجدیدپذیر در کشورهای متعدد‬ ‫ش��امل اسپانیا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬انگلیس و اوکراین‪ ۴ ،‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫هزینه روی پروژه‌های تجدیدپذیر در امریکا ‪ ۶‬درصد کاهش داش��ت‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش اویل‌پرایس‪ ،‬با وجود قطع تدریجی یارانه‌ها‪ ،‬چین به‬ ‫س��وی یک مدل مبتنی‌بر مناقصه برای پروژه‌های جدید خورش��یدی‬ ‫و ب��ادی حرکت کرده اس��ت و انتظار می‌رود ای��ن اقدام به موج جدید‬ ‫فاینانس پروژه‌های خورشیدی منجر شود‪.‬‬ ‫احتمال تنش آبی برای ‪ ۷‬استان‬ ‫که با تالش و مدیریت کارفرما بر پیمانکاران‬ ‫ای��ن اقالم تامین می‌ش��ود‌‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش‬ ‫می‌کنیم ت��ا همه این اقالم وارد پاالیش��گاه‬ ‫ش��ود و واحدهای��ی که تکمیل می‌ش��وند‪،‬‬ ‫سریع‌تر در اختیار گروه راه انداز قرار بگیرند‪.‬‬ ‫مشکین‌فام با اشاره به تکمیل مکانیکال واحد‬ ‫تولید گاز سوخت‌(واحد‪ )۱۲۲‬پاالیشگاه فاز‬ ‫‪ ۱۴‬گفت‪ :‬این واحد پیش‌‌نیاز روش��ن شدن‬ ‫فل��ر ب��وده و نخس��تین واحد پاالیش��گاهی‬ ‫اس��ت که با دریافت گاز از خط سراسری‪ ،‬در‬ ‫م��دار بهره‌برداری قرار می‌گی��رد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا عملیاتی ش��دن این واح��د در پایان مهر‬ ‫امسال‪ ،‬به‌تدریج س��رویس‌های جانبی وارد‬ ‫مدار تولید خواهد ش��د‪ .‬توس��عه بخش‌های‬ ‫باقی‌مان��ده فازهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا ‪ ،۲۴‬س��اخت‬ ‫اس��کله خدماتی صادراتی منطقه پارس دو‪،‬‬ ‫ساخت نیروگاه س��یکل ترکیبی و همچنین‬ ‫پروژه مخ��ازن ذخیره‌س��ازی و اندازه‌گیری‬ ‫میعان��ات گازی از دیگ��ر طرح‌ه��ای در‬ ‫ح��ال اجرای ش��رکت مل��ی نفت ای��ران در‬ ‫پارس‌جنوبی اس��ت که مدیرعامل ش��رکت‬ ‫نفت و گاز پارس در جری��ان بازدید میدانی‪،‬‬ ‫روند توسعه آنها را مطلوب ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫وزارت نی��رو اع�لام ک��رد‪ :‬ب��ر اس��اس پیش‌بینی‌ه��ا‬ ‫بیش��ترین احتمال تنش در اس��تان‌های اصفهان‪ ،‬بوش��هر‪،‬‬ ‫خراس��ان‌رضوی‪ ،‬سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمان و‬ ‫هرمزگان رخ خواهد داد و این در حالی اس��ت که ‪ ۵۹‬ش��هر‬ ‫کش��ور در این زمینه مورد پیمایش قرار گرفتند‪ .‬به گزارش‬ ‫پاون‪ ،‬بر اساس بررسی انجام‌شده‪ ۵۹ ،‬شهر کشور امسال از‬ ‫نظر سطح تنش در وضعیت قرمز‌(یعنی کمبود بیشتر از ‪۲۰‬‬ ‫درص��د) قرار دارن��د و در اوج مصرف روزانه احتمال کمبود‬ ‫آب در آنها وجود دارد‪ ،‬در این س��طح از تنش آبی ‪ ۲۵‬ش��هر‬ ‫دارای کمبود تولید بیشتر از ‪ ۲۰‬درصد و دارای مخزن کافی‬ ‫و ‪ ۳۴‬شهر دارای کمبود تولید بیشتر از ‪ ۲۰‬درصد و کمبود‬ ‫مخزن هستند‪ .‬تابستان امسال ‪ ۳۴‬شهر از نظر سطح تنش‬ ‫در وضعی��ت نارنجی(یعن��ی کمبود بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد)‬ ‫ق��رار دارن��د و در اوج مصرف روزان��ه احتمال کمبود آب در‬ ‫آنها وجود دارد‪ .‬در این س��طح نیز ‪ ۱۷‬ش��هر دارای کمبود‬ ‫تولید بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد و دارای مخزن کافی و ‪ ۱۷‬شهر‬ ‫دارای کمب��ود تولید بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد و کمبود مخزن‬ ‫هستند‪ ۱۴۰ .‬شهر کشور تابستان امسال از نظر سطح تنش‬ ‫در وضعیت زرد قرار دارند در اوج مصرف س��اعتی احتمال‬ ‫کمبود آب در آنها وجود دارد‪ .‬بر اس��اس بررسی انجام‌شده‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬ش��هر این سطح دارای کمبود تولید کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫و کمبود مخازن ذخیره‪ ۷ ،‬ش��هر دارای کمبود تولید کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد و دارای مخزن کافی و ‪ ۱۱۹‬ش��هر فاقد کمبود‬ ‫تولی��د و دارای کمبود مخزن هس��تند‪ .‬منظور از تنش آب‬ ‫آش��امیدنی‪ ،‬حداکث��ر میزان آب مورد نی��از در اوج مصرف‬ ‫نسبت به حداکثر ظرفیت تولید یک شهر است‪.‬‬ ‫امکان افت ولتاژ در برخی نقاط شبکه برق‬ ‫س��خنگوی صنع��ت برق ایران بر ض��رورت تداوم مدیریت‬ ‫مصرف از س��وی مش��ترکان برق تاکید ک��رد و گفت‪ :‬امکان‬ ‫اف��ت ولتاژ به دلی��ل افزایش مصرف در برخی نقاط ش��بکه‬ ‫وج��ود دارد ک��ه با اعمال مدیریت مصرف برطرف می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی‌مشهدی به ایرنا گفت‪ :‬اکنون‌ به دلیل افزایش‬ ‫میزان مصرف مسئله اضافه‌ولتاژ در شبکه وجود ندارد و افت‬ ‫احتمالی ولتاژ هم با رعایت مصرف از سوی مشترکان برطرف‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در‌حال‌حاضر با افزایش ظرفیت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید به بیش از ‪ ۳‬هزار مگاوات در بخش نیروگاه‌های حرارتی‬ ‫موجود و نیروگاه‌های جدیدی که س��اخته شده‌اند و نیز یک‬ ‫واح��د نیروگاه برقابی سردش��ت و افزای��ش ظرفیت تولیدی‬ ‫نیروگاه‌های برقابی در س��ال جاری به بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫م��گاوات ظرفیت قابل اتکاء ‪ ۵۸‬هزار مگاوات در نیروگاه‌های‬ ‫کش��ور موجود است‪ .‬رجبی‌مشهدی خاطرنشان کرد‪ :‬این در‬ ‫حالی است که میزان مصرف به ‪ ۵۶‬هزار مگاوات رسیده است‬ ‫و نشان می‌دهد در زمینه تولید هیچ مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫می��زان مص��رف آب در تهران به ط��ور تقریبی ‪ ۲‬تا ‪۲.۵‬‬ ‫درصد در هر س��ال رش��د دارد و بر مبنای آخرین آمار این‬ ‫اس��تان درحال‌حاضر باالترین رک��ورد تولید آب را تجربه‬ ‫می‌کن��د که این مقدار حدود ‪ ۴۳‬هزار لیتر در ثانیه اس��ت‬ ‫در حال��ی که مصرف آب آش��امیدنی در ته��ران روزانه ‪۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب اس��ت که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته‪ ۲۵۰ ،‬هزار مترمکعب افزایش‬ ‫مص��رف اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مردم ش��هر‬ ‫تهران در مقایس��ه با بقیه شهرهای کشور ‪ ۲۰‬درصد و در‬ ‫مقایسه با برخی کشورهای اروپایی‪ ۳۰ ،‬درصد بیشتر آب‬ ‫آش��امیدنی مصرف می‌کنند‪ .‬این درحالی است که هزینه‬ ‫تمام‌ش��ده هر مترمکعب آب آش��امیدنی در تهران ‪ ۲‬هزار‬ ‫و‪ ۵۰۰‬تومان است در حالی که به ازای هر مترمکعب ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان از مشترکین دریافت می‌شود‪ .‬بر اساس آخرین آمار‬ ‫مصرف آب آش��امیدنی در تهران روزانه ‪ ۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب اس��ت که در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ۲۵۰ ،‬هزار مترمکعب افزایش مصرف اتفاق افتاده‬ ‫است‪ .‬با اینکه یک روی سکه افزایش مصرف آب در تهران‬ ‫افزایش س��االنه ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬درصدی جمعیت پایتخت است‬ ‫اما امس��ال مصرف آب آش��امیدنی در تهران در مقایسه با‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته‪ ۴ ،‬درصد رشد دارد که این رقم‬ ‫بیشتر از رشد جمعیت ساالنه تهران است‪ .‬بر اساس آماری‬ ‫که مسئوالن ارائه کرده‌اند‪ ،‬تهرانی‌ها روزانه به اندازه حجم‬ ‫دریاچه چیتگر آب آشامیدنی مصرف می‌کنند‪ ۲۰ .‬درصد‬ ‫از کل آب آش��امیدنی مصرفی در ایران‪ ،‬در تهران مصرف‬ ‫می‌ش��ود که این میزان در شهر تهران معادل یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعب و در اس��تان تهران یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون مترمکعب اس��ت‪ .‬تهرانی‌ها ‪ ۴۰‬لیتر بیشتر‬ ‫از س��رانه مصرف آب آش��امیدنی مصرف می‌کنند‪ .‬سرانه‬ ‫مصرف روزانه آب آشامیدنی در کشور به ازای هر نفر ‪۲۱۰‬‬ ‫لیتر اس��ت که این میزان در تهران معادل ‪ ۲۵۰‬لیتر است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم آبفای استان تهران‪ ،‬علی کرمی‌نژاد‪ ،‬معاون‬ ‫نظارت بر بهره‌برداری آبفای اس��تان تهران اعالم کرده که‬ ‫امس��ال به روش‌های گوناگون از جمله بهس��ازی چاه‌ها‪،‬‬ ‫حفر چاه‌های عمیق‪ ،‬افزایش توان تولید تصفیه‌خانه‌های‬ ‫ش��ش‌گانه تهران(حدود ‪ ۲۷۰۰‬لیتر برثانیه) در مجموع‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰۰‬لیتر در ثانیه افزایش تولید داش��ته‌ایم که‬ ‫به فراخور نی��از و تا آنجا که امکان انتقال داریم‪ ،‬این منابع‬ ‫را انتق��ال داده‌ایم‪ .‬وی با اش��اره به با وارد مدار ش��دن فاز‬ ‫دوم تصفیه‌خان��ه هفتم آب تهران در مهر امس��ال‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ف��از دوم ای��ن تصفیه‌خانه ح��دود ‪ ۲.۵‬مترمکعب ثانیه بر‬ ‫ظرفیت س��امانه شرق‪ ،‬جنوب شرق و جنوب غربی تهران‬ ‫می‌افزاید و با ساخت‪ ،‬تجهیز و وارد مدار شدن تصفیه‌خانه‬ ‫شش��م تهران در س��ال آینده‪ ۱۰ ،‬مترمکع��ب در ثانیه به‬ ‫ظرفی��ت آب تهران افزوده خواهد ش��د‪ .‬معاون نظارت بر‬ ‫بهره‌برداری آبفای اس��تان تهران همچنین گفت‪ :‬کمبود‬ ‫آب‪ ،‬شرق استان تهران را با حفر چاه‌های جدید‪ ،‬بهسازی‬ ‫چاه‌های قدیمی‪ ،‬افزایش برداش��ت آب از سد لتیان و وارد‬ ‫مدار ک��ردن تصفیه‌خانه‌های اضطراری‪ ،‬به صورت موقت‬ ‫برطرف کردیم‪ .‬به‌زودی با ساخت فاز دوم تصفیه‌خانه آب‬ ‫ش��هر پردیس و تکمیل خط انتق��ال آب از نیروگاه کالن‬ ‫ب��ه این تصفیه‌خانه‪ ،‬مش��کل کمب��ود آب آن محدوده به‬ ‫طور کامل برطرف خواهد ش��د‪ .‬کرمی‌نژاد درباره پایداری‬ ‫آب ش��هرهای جنوب غرب اس��تان تهران از جمله پرند‪،‬‬ ‫نسیم‌ش��هر و اسالم‌ش��هر گف��ت‪ :‬برای حل این مش��کل‬ ‫عالوه‌ب��ر افزایش تولید ‪ ۶۰۰‬لیتری ناش��ی از بهس��ازی‬ ‫چاه‌ه��ا و حف��ر چاه‌های جدی��د در آن مح��دوده و اجاره‬ ‫چاه‌ه��ای جدید‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰۰‬لیتر ب��ر ثانیه آب از تهران‬ ‫به اسالم‌ش��هر‪ ،‬پرند و نسیم‌شهر انتقال دادیم‪ .‬شاخص ما‬ ‫برای تش��خیص و اعالم بحران در یک محدوده‪ ،‬س��امانه‬ ‫‪ ۱۲۲‬اس��ت و توجه داشته باشیم برای شهری با ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫اش��تراک ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬تماس از مشترک در روز نشان‌دهنده‬ ‫بحران و مشکل در آن منطقه نیست‪.‬‬ ‫ل رو به‬ ‫در حال��ی میزان مص��رف آب در تهران هر س��ا ‌‬ ‫افزایش اس��ت که نگرانی‌های��ی در زمینه تامین آب مورد‬ ‫نیاز این استان وجود دارد‪ .‬از یک طرف جمعیت این استان‬ ‫رو ب��ه افزایش بوده و از طرف دیگر بس��یاری از طرح‌هایی‬ ‫که قرار بوده آینده آبی این اس��تان را تامین کنند‪ ،‬متوقف‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬برآوردها نش��ان می‌دهد جمعیت تهران در افق‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬دو میلیون نفر افزایش خواهد یافت‪ .‬پیش‌بینی‌ها‬ ‫حاکی از آن اس��ت که تا س��ال ‪ ۵۸۰ ،۱۴۱۰‬ه��زار نفر به‬ ‫جمعی��ت پردیس‪ ،‬یک میلیون نفر ب��ه منطقه ‪ ۲۲‬تهران‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ه��زار نفر در حواش��ی تهران‪ ،‬ب��ه جمعیت اضافه‬ ‫ش��ود و این موضوع بح��ران آب را جدی‌تر می‌کند‪ .‬میزان‬ ‫مصرف فعلی شهر تهران ساالنه یک میلیارد و ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬طرح‌های آب‌رسانی از سد‬ ‫الر به کالن‪ ،‬آب‌رس��انی از سد لتیان به پردیس‪ ،‬انتقال آب‬ ‫از طالقان به کرج و تهران و آب‌رس��انی به صنایع تهران از‬ ‫سد ماملو‪ ۴ ،‬طرح عمده تامین آب تهران به شمار می‌روند‬ ‫که به دالیل مس��ائل مال��ی و بحث‌های محیط‌زیس��تی‬ ‫متوقف ش��ده‌اند و اج��رای آنها به حدود ‪ ۶‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه نیاز دارد‪.‬‬ ‫تقسیم سود ‪ ۸۰۰‬ریالی برای هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد‬ ‫مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در س��ال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ 1397‬با حضور بیش از ‪ ۸۶‬درصد سهامداران برگزار شد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان سهام ش��رکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫در س��اعت ‪ ۹:۰۰‬صبح روز چهارشنبه‪ ۱۳۹۸.۴.۲۶ ،‬با حضور دارندگان ‪‌86.۹۳‬‬ ‫درصد از سهامداران و نماینده سازمان بورس خانم مهناز سیدرحمانی و نماینده‬ ‫موسس��ه حسابرسی بهمند(به‌عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت) آقای‬ ‫رضا آتش در محل س��الن آمفی‌تئاتر شهرک شهید محمد منتظری برگزار شد‪.‬‬ ‫پ��س از احراز حدنصاب قانون��ی و با توجه به مفاد م��اده ‪ ۱۰۱‬اصالحیه قانون‬ ‫تجارت‪ ،‬آقای مجید اعظمی(نماینده ش��رکت آراز شیمی جلفا) به عنوان رئیس‬ ‫جلس��ه و آقای حس��ن مومنی ملکشاه(نماینده ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی ایران) و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان(نماینده شرکت‬ ‫توس��عه س��رمایه رفاه) به‌عنوان نظار و آقای مهدی صرامی فروش��انی به‌عنوان‬ ‫منشی جلسه انتخاب شدند‪ .‬سپس رسمیت جلسه از سوی رئیس مجمع اعالم‬ ‫و دس��تور جلسه از سوی منشی جلس��ه به شرح ذیل قرائت شد‪ .‬پس از قرائت‬ ‫دس��تور جلسه‪ ،‬مجمع وارد دستور جلسه شد‪ .‬ابتدا گزارش فعالیت هیات‌مدیره‬ ‫در زمینه عملکرد و س��پس گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس قانونی درباره‬ ‫صورت‌های مالی س��ال مالی منتهی ب��ه ‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۹‬قرائت و مجمع پس از‬ ‫بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج‬ ‫در صورت خالصه مذاکرات مجمع‪ ،‬تصمیم‌های ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ کرد‪:‬‬ ‫الف) صورت‌های مالی ش��رکت ش��امل ترازنامه‪ ،‬صورتحساب سود و زیان و‬ ‫صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ‪ ،‌۱۳۹۷.۱۲.۲۹‬با توجه به تکالیف‬ ‫تعیین‌ش��ده صاحبان س��هام مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع‪ ،‬مورد‬ ‫تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب) در اج��رای م��واد ‪ ۲۳۹ ،۹۰‬و ‪ ۲۴۰‬اصالحیه قانون تجارت‪ ،‬مجمع مقرر‬ ‫کرد مبلغ ‪ ۸۰۰‬ریال به‌عنوان س��ود خالص هر س��هم بابت عملکرد سال مالی‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تقس��یم و در مهلت مقرر قانونی به س��هامداران پرداخته و باقیمانده به‬ ‫مبل��غ ‪ ۲۵.۰۹۵.۶۴۹‬میلیون ریال پس از کس��ر پ��اداش عملکرد هیات‌مدیره‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع عادی سالیانه شرکت خبر داد‬ ‫تولید گازوئیل یورو ‪ ۵‬در پاالیشگاه اصفهان‬ ‫مرتضی ابراهیمی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫پاالیش��گاه اصفهان در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‬ ‫پاالی��ش نفت این اس��تان در جلس��ه گزارش��ی از اقدام‌ها و‬ ‫فعالیت‌های انجام‌شده منتهی به ‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۹‬به سهامداران‬ ‫ارائه داد‪.‬‬ ‫ابراهیمی درباره عملکرد مالی ش��رکت که در سال منتهی‬ ‫به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫اصفه��ان فعالی��ت خ��ود را در زمین��ه پاالیش نف��ت خام و‬ ‫تولید فرآورده‌های نفتی تامین خوراک صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫ش��رکت‌های پتروش��یمی اصفهان‪ ،‬پترو‌ش��یمی اراک‪ ،‬نفت‬ ‫س��پاهان‪ ،‬پاالیش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران از سال‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬آغاز کرده و هم‌اکنون حدود ‪ ۳۳‬درصد از فرآورده‌های‬ ‫نفتی مورد نیاز کشور را تولید می‌‌کند‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با راه‌اندازی و بهره‌برداری‬ ‫کام��ل از مجتمع بنزین‌س��ازی و تولید متوس��ط روزانه ‪۱۱‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین یورو ‪ ۵‬س��هم بسزایی در کاهش آلودگی‬ ‫کالنش��هر اصفهان و کشور دارد‪ .‬این شرکت همچنین روزانه‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬میلیون لیتر گازوئیل یورو‌‪ ۴‬و ‪ ۵‬تولید می‌کند و با‬ ‫بهره‌برداری از واحد تصفیه گازوئیل که در پایان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫محقق می‌ش��ود تمام ‪ ۲۲‬میلیون لیتر گازوئیل تولیدی این‬ ‫شرکت یورو‌‪ ۵‬خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه راهبرد این ش��رکت گفت‪ :‬ب��ا اجرای طرح‬ ‫عظیم راهبردی بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پاالیشگاه اصفهان‬ ‫با توج��ه به اهداف زیس��ت‌محیطی افزایش کم��ی و کیفی‬ ‫محصوالت و فرآورده‌ها و س��ودآوری ش��رکت سیس��تم‌های‬ ‫مدیریت کیفیت زیست‌محیطی‪ ،‬ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را‬ ‫بر اس��اس آخرین ویرایش استانداردهای جهانی بنا کرده و با‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه اجرا می‌‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش��گاه اصفهان اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫پاالی��ش نفت اصفه��ان از نظر دریافت خ��وراک نفت خام و‬ ‫میعان��ات گازی جایگاه دوم و از نظر تولید محصوالت نفت و‬ ‫گاز مقام نخس��ت‪ ،‬گاز مایع مقام دوم‪ ،‬نفت سفید مقام سوم‪،‬‬ ‫نفت کوره مقام س��وم و تولید بنزین مقام پنجم را داراس��ت‪.‬‬ ‫وی درباره میزان سهم پاالیشگاه در تولیدات گفت‪ :‬میانگین‬ ‫ع نیز ‪ ۱۶‬درصد‪ ،‬نفت‬ ‫خوراک پاالیش��گاه ‪ ۱۶‬درصد‪ ،‬گاز مای ‌‬ ‫ن ‪ ۱۲‬درص��د‪ ،‬گاز ‪ ۲۰‬درصد و نفت‬ ‫س��فی ‌د ‪ ۱۷‬درصد‪ ،‬بنزی ‌‬ ‫کوره ‪ ۱۵‬درصد در س��ال گذشته بوده است‪ .‬حذف ترکیبات‬ ‫گوگردی کمک زیادی به باال رفتن سوددهی می‌کند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی مدیریت طرح تصفیه گازوئی��ل پروژه تقطیر‪،۳‬‬ ‫انج��ام عملی��ات بازرس��ی کاالی خارجی و داخل��ی‪ ،‬پروژه‬ ‫ساخت پست ‪ ۲۳۰‬کیلووات و پروژه ساخت خط انتقال ‪۲۳۰‬‬ ‫کیلوول��ت از نیروگاه به پاالیش��گاه را ج��زو ‪ ۵‬پروژه در حال‬ ‫فعالیت خواند و گفت‪ :‬این ش��رکت ‪ ۱۲‬پروژه فعال دیگر هم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا راه‌اندازی واحد تقطی��ر ال‌پی‌جی ‪ ۳‬و‬ ‫‪ ۷‬درصد در س��اعت پروپان داریم که باعث س��ودآوری ‪۸۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۰۰‬میلی��ارد تومانی برای پاالیش��گاه خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫وی درب��اره س��اخت واحد تقطیر‌‪ ۳‬در این پاالیش��گاه گفت‪:‬‬ ‫واحدهای غلظت‌ش��کن ج��ای خود را ب��ه واحدهای تقطیر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬از تولیدات محصوالت سنگین به‌ویژه‬ ‫نفت کوره که دارای ارزش‌افزوده بسیار پایین نسبت به سایر‬ ‫محصوالت است‪ ،‬جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت پاالیش��گاه نف��ت اصفهان‬ ‫ب��ه منظور بهب��ود فرآینده��ای عملیات��ی و افزایش کیفیت‬ ‫س��وخت‌های تولیدی و با ه��دف حذف ترکیبات س��ولفور‪،‬‬ ‫نیتروژن‪ ،‬آمونی��اک از دیزل تولیدی اقدام ب��ه اجرای پروژه‬ ‫تصفی��ه گازوئیل ب��ه ظرفیت ‪۱۰۰‬هزار بش��که در روز کرده‬ ‫اس��ت با ح��ذف ترکیبات گوگردی مق��دار آن از ‪ ۱۰‬هزار به‬ ‫‪ ppm ۱۰‬خواهد رس��ید ک��ه این خود تاثی��ر در باال رفتن‬ ‫سوددهی دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی در ادامه این نشس��ت گفت‪ :‬ش��رکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان برای تامین آب مورد نیاز واحدهای عملیاتی و‬ ‫پاالیش اقدام به تصفیه پساب و تبدیل آن به آب تصفیه‌شده‬ ‫پساب پاالیشگاه کرده و همچنین پساب خواب از تصفیه‌خانه‬ ‫شاهین‌ش��هر از طریق ایجاد یک ایستگاه پمپاژ به این محل‬ ‫منتقل ش��ده و در فرآیند تصفیه مقدمات��ی و تکمیلی برای‬ ‫مصارف تاسیسات پاالیشگاه پمپاژ می‌شود‪ .‬همچنین در این‬ ‫پاالیش��گاه با گرفتن برق مورد نیاز از شبکه به کاهش میزان‬ ‫مصرف آب کمک زیادی شد‪.‬‬ ‫وی درباره تولی��د بنزین گفت‪ :‬در هر واحد بنزین‌س��ازی‬ ‫موفق به تولید ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬بش��که ش��دیم‪ .‬سال گذشته‬ ‫دیزل و نفت کوره به‌دلیل انباش��تگی پاالیشگاه را در سمت‬ ‫ورشکس��تگی سوق می‌داد اما امس��ال ‪ ۱۲‬مخزن ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫بشکه‌ای شرکت پر شده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مرتضی ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفه��ان از اختصاص مبلغ ‪ ۵۵‬میلیارد توم��ان برای تامین‬ ‫پای��دار آب صنایع و مس��ئولیت‌های اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫رفاهی خبر داد و اف��زود‪۲۵ :‬میلیارد از مبلغ اختصاص یافته‬ ‫ب��رای انتقال آب از خلیج‌فارس برای تامین پایدار آب صنایع‬ ‫و مبلغ ‪۳۰‬میلیارد آن برای مباحث مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫و زیست‌محیطی و فرهنگی است‪.‬‬ ‫به‌عنوان سود تخصیص نیافته در حساب‌ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫ج) موسس��ه حسابرسی بهمند به‌عنوان حس��ابرس مستقل و بازرس قانونی‬ ‫اصلی و موسس��ه حسابرس��ی ارقام‌نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل ش��رکت‬ ‫برای س��ال مالی منته��ی به ‪ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹‬انتخاب ش��د‪ .‬مجمع اختیار تعیین‬ ‫حق‌الزحمه ب��ازرس قانون��ی را در چارچوب قرارداد فی‌مابی��ن به هیات‌مدیره‬ ‫شرکت تفویض کرد‪.‬‬ ‫د) روزنامه‌های اطالعات و دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های کثیراالنتش��ار‬ ‫برای درج آگهی‌های ش��رکت برای سال مالی منتهی به ‪ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹‬انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۲‬پروژه فرودگاهی به بهره‌برداری رسید‬ ‫ایران در مسیر پیوستن به جمع صادرکنندگان رادار‬ ‫اکرم امینی‪ :‬فرودگاه مهرآباد روز گذشته میزبان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی و جمعی از مدیران صنعت فرودگاهی کشور‬ ‫ب��ود تا بهره‌ب��رداری از مرکز عملیات ایمن��ی و اضطراری‬ ‫فرودگاه‌ها به‌طور رسمی کلید بخورد‪.‬‬ ‫ماموریت این مرکز افزای��ش ایمنی حمل‌ونقل هوایی و‬ ‫زمینه‌س��ازی برای جذب پروازهای عبوری بیش��تر است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی پیش از حضور در ای��ن مرکز‪ ،‬به‬ ‫منطقه کوش��ک ب��زم واق��ع در آزادراه تهران‪-‬قم رفت تا‬ ‫س��ایت راداری این منطقه را وارد م��دار بهره‌برداری کند‪.‬‬ ‫ای��ن رادار دقت نظارت ب��ر پروازهای عب��وری را افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سایت راداری کوشک‌بزم‪ ،‬روز گذشته‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرس��ازی به بهره‌برداری رسید‪ .‬رادار‬ ‫‪ TMA‬در ای��ن منطقه‪ ،‬یکی از پیش��رفته‌ترین رادارهای‬ ‫موجود در جهان به‌شمار می‌رود و پس از رادار بندرعباس‪،‬‬ ‫دومی��ن رادار در خاورمیان��ه اس��ت که نص��ب آن به‌طور‬ ‫‪100‬درصد بومی انجام شده است‪.‬‬ ‫این رادار ش��امل سامانه راداری ‪ PSR‬به شعاع پوششی‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتر و ‪ MSSR‬به ش��عاع پوششی ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫اس��ت و پش��تیبان رادار فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و‬ ‫مهرآباد خواه��د بود‪ .‬با بهره‌برداری از این رادار‪ ،‬پوش��ش‬ ‫فضای ‪ TMA‬تهران تکمیل می‌ش��ود و ضریب ایمنی در‬ ‫این محدوده افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ارتقای چشمگیر سطوح ایمنی و کیفیت خدمات ناوبری‬ ‫هوایی از دیگر دس��تاوردهای این پروژه عنوان شده است‪.‬‬ ‫به‌گفته کارشناس��ان ای��ن رادار نمونه‌ای از طیف وس��یع‬ ‫س��امانه‌های ارتباط��ی‪ ،‬کم��ک ناوبری‪ ،‬نظارت��ی‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫امنیتی‪ ،‬مکانی��کال‪ ،‬الکتریکال و انواعی از دیگر تجهیزات‬ ‫فرودگاهی اس��ت که با اس��تفاده از فرصت برجام ازسوی‬ ‫ش��رکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خریداری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس اطالعات ارائه شده ازسوی کارشناسان شرکت‬ ‫فرودگاه‌ها‪ ،‬نصب رادار ‪ TMA‬کوشک‌بزم‪ ،‬بخشی از پروژه‬ ‫بزرگ پوشش نظارتی فضای کل کشور است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۷‬س��ایت راداری در کشور نصب شده و مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫و شهرس��ازی با بیان اینکه امروز پایان توس��عه سایت‌ها و‬ ‫پوشش‌های راداری نیست و تا پایان بهمن‪ ،‬همه فرودگاه‌ها‬ ‫به این رادارها مجهز می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬ایمنی را در الیه‌های‬ ‫گوناگ��ون افزای��ش داده‌ایم و با افزایش مس��یرها به‌دنبال‬ ‫کاه��ش هزینه‌های هوانوردی و ارتق��ای حداکثری ایمنی‬ ‫هستیم تا بتوانیم پروازهای بیشتری را جذب آسمان ایران‬ ‫کنیم و حرکت در مسیر توسعه را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات رادار در دستور کار‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی در آیی��ن بهره‌ب��رداری از رادار‬ ‫‪ TMA‬در کوش��ک‌بزم گف��ت‪ :‬یک��ی از اولویت‌ه��ای ما‬ ‫رس��اندن حوزه مراقبت پرواز به اس��تانداردهای جهانی و‬ ‫توجه به تجهیزات برای افزای��ش دقت در هدایت پروازها‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬با نصب این رادار‪ ،‬پوشش منطقه‌ای‬ ‫ش��مال کشور و محدوده تهران در حوزه حمل‌ونقل هوایی‬ ‫به‌طور کامل محقق شده و از وقتی هواپیما روی باند موتور‬ ‫خود را روش��ن می‌کند تا زمان اوج گرفتن و ادامه مس��یر‬ ‫ت��ا مقصد‪ ،‬اطالعات از طریق س��امانه مراقب��ت پرواز داده‬ ‫می‌شود و به‌طورکامل مورد کنترل و نظارت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی این کار را اقدامی اساس��ی برای افزایش س�لامت و‬ ‫ایمنی پروازها دانس��ت و افزود‪ :‬امیدوارم بتوانیم پوش��ش‬ ‫‪100‬درصدی را در فضای کشور ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬در حوزه راداری پیشرفت قابل‌توجهی‬ ‫داش��ته‌ایم و این مرهون توانمندی‌های نیروی انسانی در‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان و ش��رکت فرودگاه‌ه��ا و ناوبری‬ ‫هوای��ی ایران اس��ت که می‌توانیم در ای��ن زمینه به تولید‬ ‫بپردازیم و برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز به کار مرکز عملیات ایمنی و اضطراری‬ ‫وزیر راه و شهرسازی بعد از بهره‌برداری از سامانه راداری‬ ‫کوشک‌بزم به فرودگاه مهرآباد رفت تا دستور بهره‌برداری‬ ‫از مرک��ز عملیات ایمنی و اضطراری ش��رکت فرودگاه‌ها و‬ ‫ناوبری هوایی را صادر کند‪.‬‬ ‫وظیفه این مرکز ش��امل جم��ع‌آوری اطالعات ایمنی و‬ ‫پردازش سیس��تماتیک آن‪ ،‬تش��کیل میز بحران به‌منظور‬ ‫مدیری��ت کالن در س��وانح و ح��وادث پیش‌بینی نش��ده‬ ‫و آموزش‌ه��ای ح��وزه مدیری��ت ایمنی اس��ت‪ .‬این مرکز‬ ‫منب��ع تامی��ن اطالعات ایمنی ش��امل اطالعات بررس��ی‬ ‫ح��وادث‪ ،‬گزارش ازس��وی خلبان��ان‪ ،‬گزارش‌گیری مداوم‬ ‫درب��اره صالحیت کاری‪ ،‬اطالعات ارزیابی ریس��ک ایمنی‪،‬‬ ‫اطالع��ات استخراج‌ش��ده مطالعات یا بررس��ی‌های ایمنی‬ ‫و امثال آن اس��ت‪ .‬خروجی این بخش ش��امل تولید انواع‬ ‫توصیه‌های ایمنی‪ ،‬تعیین ش��اخص‌ها و هشدارهای ایمنی‬ ‫است‪ .‬تس��ریع زمان کنترل ریسک خطرات شناسایی‌شده‬ ‫‹ ‹اتصال ‪ ۹‬فرودگاه به مرکز عملیات ایمنی‬ ‫اس�لامی‪ :‬در حوزه راداری پیش��رفت قابل‌توجهی داش��ته‌ایم‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫می‌توانیم در این زمینه به تولید بپردازیم و برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم‬ ‫در فرودگاه‌ه��ای کش��ور و بازنگ��ری در قوانین و مقررات‬ ‫ملی و اثربخش��ی فرآیندهای نظارتی از دیگر خروجی این‬ ‫بخش برای صنعت حمل‌ونقل هوایی و ش��رکت فرودگاه‌ها‬ ‫و ناوبری هوایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ایمنی هوایی در پرریسک‌ترین مناطق‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی در آیی��ن بهره‌ب��رداری از مرکز‬ ‫عملی��ات ایمنی اضطراری ش��رکت فرودگاه‌ه��ا و ناوبری‬ ‫هوای��ی گف��ت‪ :‬با آغ��از ب��ه کار ای��ن مرک��ز و همزمان‪،‬‬ ‫بهره‌برداری از س��ایت راداری کوشک‌بزم‪ ،‬پایش و کنترل‬ ‫پروازه��ا و فرودگاه‌ها وس��یع‌تر خواهد ش��د‪ .‬این اقدام‌ها‪،‬‬ ‫حرکتی راهب��ردی در زمینه پیاده‌س��ازی سیاس��ت‌های‬ ‫وزارت راه و شهرسازی برای پوشش حداکثری راداری در‬ ‫آسمان کشور و افزایش توان نظارت و کنترل پروازهاست‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬بهره‌برداری از این امکانات کمک می‌کند‬ ‫ت��ا ایمن��ی را در پرریس��ک‌ترین مناطق هم ب��ه حداکثر‬ ‫برسانیم‪ .‬با استفاده از این تجهیزات‪ ،‬امیدواریم دیگر شاهد‬ ‫اتفاق‌هایی مانند س��انحه فرودگاه پیام نباشیم و از چنین‬ ‫اشتباه‌هایی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬بهره‌برداری از ای��ن تجهیزات پیام‬ ‫مهمی دارد و آن هم این اس��ت که ایران همواره در مسیر‬ ‫توس��عه گام برداش��ته و دش��من به هیچ وجه نتوانس��ته‬ ‫حرکت ما در مس��یر رشد و تعالی را متوقف کند‪ .‬وزیر راه‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به‬ ‫س��یاوش امیرمک��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فرودگاه‌ها و‬ ‫ناوب��ری هوایی ایران نی��ز در آیین بهره‌ب��رداری از مرکز‬ ‫عملیات ایمنی و اضطراری این شرکت بیان کرد‪ :‬بالفاصله‬ ‫پ��س از بهره‌ب��رداری از این مرکز ‪ ۹‬ف��رودگاه بین‌المللی‬ ‫مهرآب��اد‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبری��ز‪ ،‬زاه��دان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬بندرعباس‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬کرمان و یزد زیر پوش��ش کامل فعالیت‌های این‬ ‫مرکز قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه وی‪ ،‬مکان��ی که امروز به‌عن��وان مرکز عملیات‬ ‫ایمنی اضطراری به بهره‌برداری رسید‪ ،‬زمانی مرکز کنترل‬ ‫فضای کش��ور بود‪ .‬آن زمان هدایت پروازها به سامانه‌‌های‬ ‫ارتباطی محدود بود‪ ،‬اما در س��ال ‪ ۸۰‬مرکز کنترل فضای‬ ‫کشور به تهرانس��ر منتقل شد و اکنون این سالن به‌عنوان‬ ‫مرکز عملیات ایمنی و اضطراری ش��رکت فرودگاه‌ها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گی��رد‪ .‬امیرمکری افزود‪ :‬پ��س از وقوع‬ ‫اتفاق‌های جوی اخیر و س��یالب‪ ،‬مشخص شد که ضرورت‬ ‫دارد هرچه زودتر این مرکز به بهره‌برداری برسد؛ بنابراین‬ ‫تصمی��م گرفتیم فعالیت و عملی��ات این مرکز به عملیات‬ ‫ایمنی و اضطراری تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تا آذر امسال ‪ ۳۳‬فرودگاه مرز هوایی و تا‬ ‫پایان امس��ال همه فرودگاه‌های کشور به این مرکز متصل‬ ‫خواهند شد‪ .‬به‌گفته امیرمکری‪ ،‬فرآیند آموزش‌های ایمنی‬ ‫همه کارکنان ش��رکت فرودگاه‌ه��ا‪ ،‬فرآیند ممیزی ایمنی‬ ‫داخلی اداره‌ها‪ ،‬فرآیند بررس��ی داخلی س��وانح و حوادث‪،‬‬ ‫فرآین��د گزارش اجباری و داوطلبی خط��رات و رویدادها‪،‬‬ ‫فرآیند احراز صالحیت ش��غلی هر یک از رسته‌ها و فرآیند‬ ‫اتخاذ تدابیر کنترلی برابر ریس��ک خطرات شناسایی‌شده‬ ‫در هر یک از حوزه‌ها از مواردی است که باید در این مرکز‬ ‫مورد تحلیل قرار گیرد‪.‬‬ ‫توضیح داد‬ ‫مبنای آمار روحانی درباره افزایش ‪ ۳۰‬درصدی اجاره‌بها‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی می‌گوی��د مبن��ای‬ ‫اظهارنظ��ر رئیس‌جمه��وری درب��اره افزایش‬ ‫حداکثر ‪ ۳۰‬درص��دی اجاره‌بها‪ ،‬اطالعات ارائه‬ ‫شده ازس��وی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د اس�لامی روز گذش��ته در حاش��یه‬ ‫آیی��ن بهره‌ب��رداری از مرکز عملی��ات ایمنی‬ ‫اضطراری ش��رکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی‬ ‫ای��ران در جم��ع خبرنگاران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش‬ ‫که «آمار ارائه ش��ده ازسوی‬ ‫رئیس‌جمه��وری مبنی بر افزایش حداکثر ‪۳۰‬‬ ‫درصدی اجاره‌بها در سال جاری درست نیست‬ ‫و به‌نظر می‌رسد آمار اشتباه به رئیس‌جمهوری‬ ‫ارائه ش��ده» بیان کرد‪ :‬کس��ی حق ن��دارد به‬ ‫رئیس‌جمهوری گزارش اش��تباه بدهد و مالک‬ ‫او در اعالم رقم‌ها‪ ،‬گزارش‌های آماری رس��می‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬در کشور قیمت‌های گوناگونی‬ ‫برای اجاره خانه ارائه می‌شود‪ .‬مبنای معاونت‬ ‫مس��کن و س��اختمان‪ ،‬اطالعات رس��می ثبت‬ ‫ش��ده و گزارش‌های مرکز آم��ار ایران و بانک‬ ‫مرکزی اس��ت‪ .‬براس��اس این داده‌ها‪ ،‬میانگین‬ ‫افزایش نرخ اجاره در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫اس�لامی ی��ادآور ش��د‪ :‬در ‪ 2‬ماه‬ ‫گذش��ته شاهد توقف حرکت شتابان‬ ‫نرخ مس��کن بوده‌ایم و قیمت‌ها روند‬ ‫نزولی گرفته‌اند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسش دیگر‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه باوجود مس��کن مه��ر‪ ،‬چرا‬ ‫دولت با اجرای طرح س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی‪ ،‬تعهد جدید برای خود ایجاد کرده‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در دولت‌های نه��م و دهم کمتر از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار واحد مسکن مهر تحویل مردم شد‬ ‫ام��ا در دولت‌های یازده��م و دوازدهم بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار واحد مس��کن تحویل‬ ‫دادی��م‪ .‬در دوره فعالیت من ه��م ‪ ۱۱۲‬هزار‬ ‫واحد مس��کن تکمیل و تحویل ش��د‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر هم ‪ ۱۶۵‬ه��زار واحد مس��کن مهر در‬ ‫اولویت تامین آب و برق در وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تقاضای واقعی مس��کن برای‬ ‫خانه‌ه��ای زیر ‪ ۱۰۰‬متر اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫برنامه س��اخت ‪ ۴۰۰‬ه��زار واحد مس��کونی‪،‬‬ ‫جامعه هدف ما متقاضیان خانه‌های زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫متر و متوس��ط ‪ ۷۵‬متری هس��تند‪ .‬برآورد ما‬ ‫نش��ان می‌دهد نرخ چنی��ن خانه‌ای‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومان اس��ت؛‬ ‫البت��ه ن��رخ واقع��ی‪ ،‬ن��ه قیمت‌های‬ ‫س��وداگرانه بازار‪ .‬اس�لامی ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن پ��روژه در تهران در ش��هرهای‬ ‫جدی��د کلی��د خ��ورده و از مجموع‬ ‫‪ ۴۰۰‬ه��زار واح��د‪ ،‬ح��دود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫برای اطراف تهران در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫در کنار این مس��ئله تبدیل پادگان‌ها به خانه‬ ‫هم از اقدام‌هایی اس��ت که برای تولید مسکن‬ ‫در نظر داریم و امیدواریم با این اقدام‌ها تولید‬ ‫مسکن به سطح مناس��بی برسد و پاسخگوی‬ ‫تقاضا باش��د‪ .‬او توضیح داد‪ :‬سال گذشته ‪۵۴۵‬‬ ‫هزار ازدواج در کشور ثبت شده و ما ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ای��ن جمعیت را به‌عنوان جامعه هدف خود در‬ ‫طرح ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی در نظر‬ ‫گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی یادآور شد‪ :‬نرخ مسکن‬ ‫افت کرده و روند ش��تابان رش��د آن کند شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اسالمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران‬ ‫مبنی بر اینکه شما چند واحد مسکونی دارید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬من مس��تاجر بودم و بعد از ‪ ۲۸‬س��ال‬ ‫امروز یک خانه دارم‪.‬‬ ‫پیوستن ‪ ۴‬واگن نو به رجا‬ ‫شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا ‪ ۴‬واگن مسافری‬ ‫‪ ۴‬تخته س��اخت داخل را از شرکت واگن پارس‬ ‫تحویل گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت حمل‌ونق��ل ریلی رجا‪ ،‬محم��د رجبی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت رجا با اع�لام این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬واگن‌ه��ای تحویل گرفته ش��ده از قرارداد‬ ‫خرید ‪ ۳۳‬واگن ‪۴‬تخته پارس��ی است که ‪ ۱۷‬تیر‬ ‫تحویل گرفته شد و ‪ ۲۳‬تیر با حضور کارشناسان‬ ‫راه‌آهن مورد آزمون سیر دینامیک قرار گرفت‪.‬‬ ‫رجبی گفت‪ ۲۶ :‬دس��تگاه از این واگن‌ها پیش‬ ‫از این‪ ،‬از واگن پارس تحویل گرفته ش��د که در‬ ‫حال بهره‌برداری اس��ت و با ورود این ‪ ۴‬واگن به‬ ‫ناوگان مسافری رجا‪ ،‬مجموع واگن‌های مسافری‬ ‫تحویل گرفته ش��ده از قرارداد یادشده ‪ ۳۰‬واگن‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا درباره‬ ‫زم��ان تحویل‌گی��ری واگن‌ه��ای باقیمانده بیان‬ ‫کرد‪ :‬براساس مذاکرات و برنامه‌ریزی انجام شده‬ ‫با ش��رکت واگن پارس‪ ۳ ،‬واگ��ن دیگر در آینده‬ ‫نزدیک تحویل شرکت رجا می‌شود‪.‬‬ ‫تغییر کاربری‪ ،‬علت اولیه آتش‌سوزی حسن‌آباد‬ ‫رئیس کمیس��یون س�لامت‪ ،‬محیط‌زیس��ت و‬ ‫خدمات ش��هری شورای ش��هر گفت‪ :‬مکان‌ها و‬ ‫س��اختمان‌هایی مانند گنبد حس��ن‌آباد‪ ،‬به‌علت‬ ‫تغیی��ر کارب��ری و ن��وع فعالیت صنف��ی‪ ،‬درجه‬ ‫خطرپذیری باالیی در زمینه آتش‌سوزی دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬زه��را صدراعظم ن��وری در‬ ‫تذک��ری در صح��ن علنی ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫گفت‪ :‬در حادثه آتش‌س��وزی در انبار بزرگ ابزار‬ ‫و یراق‌آالت واقع در میدان حسن‌آباد چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬که به‌علت بی‌توجهی به ضوابط و‬ ‫مقررات ایمنی در دوره بهره‌برداری رخ داد‪ ،‬آتش‬ ‫با تالش آتش‌نشانان مهار و خاموش شد و به هیچ‬ ‫یک از ش��هروندان آسیبی نرسید و فقط خسارت‬ ‫مالی بر جای ماند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬س��ازمان‬ ‫آتش‌نش��انی حدود ‪ ۷۳۶‬عملی��ات در مکان‌های‬ ‫تج��اری کس��بی و انبارها داش��ته‪ ،‬تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫ای��ن رقم ‪ ۱۲‬درصد از مجموع آتش‌س��وزی‌های‬ ‫س��اختمانی و مکان‌ها را ب��ه خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر پنجم اضافه کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه بند «ز» ماده ‪ ۳۷‬قانون نظام صنفی کش��ور‪،‬‬ ‫الزم است سازکار مشترکی بین اتحادیه اصناف و‬ ‫سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران برای منوط‬ ‫کردن صدور ی��ا تمدید جواز صنفی به دارا بودن‬ ‫تاییدیه ایمنی س��اختمان در برابر آتش‌سوزی به‬ ‫تناسب نوع فعالیت صنفی ایجاد شود‪.‬‬ ‫نوری ب��ا تاکید ب��ر ضرورت حف��ظ ایمنی در‬ ‫آث��ار تاریخی گفت‪ :‬باتوجه به اینکه آثار تاریخی‪،‬‬ ‫هویت شهر به‌ش��مار می‌روند و شهروندان با آنها‬ ‫احس��اس تعلق خاط��ر به تهران پی��دا می‌کنند‪،‬‬ ‫محافظت از آنها در مقابل آتش و هر نوع آسیب‪،‬‬ ‫ضروری است‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫نظرگاه‬ ‫اصالح ساختار بودجه با هدف قطع وابستگی به نفت‬ ‫در شرایط فعلی‬ ‫امکان واگذاری‬ ‫خودرویی‌ها در‬ ‫بورس نیست‬ ‫میرعلی اشرف عبداهلل پوری‌حسینی‬ ‫مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی‬ ‫درباره واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و‬ ‫س��ایپا باید به این نکته توجه کرد که بر اساس‬ ‫ت واگذاری‪ ،‬باید سهام دولت در این‬ ‫مصوبه هیا ‌‬ ‫دو ش��رکت هم عرضه ش��ود اما ورقه سهام این‬ ‫دو ش��رکت در وثیقه جای دیگری اس��ت و در‬ ‫گرو وام‌های بانکی اس��ت‪ .‬کس��ی که وام گرفته‬ ‫این س��هام در گرو و بازداش��ت بانک است و اگر‬ ‫نتوانس��ت به‌موقع اقساط خود را بدهد‪ ،‬ممکن‬ ‫است بانک مراجعه کند که در آن صورت بحث‬ ‫س��هام وثیقه چه می‌ش��ود؟ تا زمانی که بحث‬ ‫وثیقه بودن سهام این شرکت‌های خودروسازی‬ ‫حل نش��ود‪ ،‬نمی‌ت��وان آنه��ا را از طریق بورس‬ ‫واگذار کرد‪.‬‬ ‫سازمان خصوصی‌س��ازی عرضه‌کننده سهام‬ ‫دولت در شرکت‌ها است‪ ،‬اگر یک شرکت دولتی‬ ‫عرضه شد و به فروش نرسید‪ ،‬تعجب‌آور نیست‌‬ ‫زی��را پیش از این نیز ش��رکت‌هایی بوده‌اند که‬ ‫برای واگذاری عرضه ش��ده‌اند‪ ،‬اما ابتدا مشتری‬ ‫نداشته‌اند‪.‬‬ ‫وقتی ش��رکتی عرضه می‌ش��ود و مش��تری‬ ‫ندارد‪ ،‬دوباره در هیات واگذاری مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫بی‌مشتری ماندن این شرکت‌ها ممکن است به‬ ‫دلیل این باش��د که نرخ ارائه‌ش��ده مقداری تند‬ ‫باشد که در آن صورت هیات واگذاری یا تصمیم‬ ‫می‌گیرد نرخ واگ��ذاری را قدری تعدیل کند یا‬ ‫اینکه اصرار کند همان نرخ اولیه را دوباره اعالم‬ ‫کند‪ .‬در این روند ممکن است در هیات واگذاری‬ ‫ش��رایط واگذاری تغییر کن��د یا اینکه دوباره بر‬ ‫اس��اس همی��ن روش قبلی اصرار ب��ر واگذاری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۴‬ش��رکت پاالیش��گاهی از طرف‬ ‫سازمان خصوصی‌سازی آگهی روزنامه شده‌اند‬ ‫ک��ه ‪ ۲‬م��ورد از آنها از س��وی ب��ورس اطالعیه‬ ‫عرضه‌شان صادر شده و ‪۲‬شرکت هنوز از طرف‬ ‫بورس آگهی نشده‌اند‪ .‬همچنین ‪ ۳‬شرکت دیگر‬ ‫هفت��ه آینده آگهی خواهند ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫منتظر باش��یم ‪ ۱۱‬عرضه دیگر از ش��رکت‌های‬ ‫دول��ت ک��ه در آین��ده انجام می‌ش��ود‪ ،‬چگونه‬ ‫خواه��د بود؛ اگر با اس��تقبال متقاضیان روبه‌رو‬ ‫ش��ود‪ ،‬با همه ش��رایط کنونی یعنی به صورت‬ ‫بلوکی نقدی و یکجا عرضه خواهند ش��د و اگر‬ ‫هیچ‌کدام از ش��رکت‌ها مشتری نداشته باشند‪،‬‬ ‫هیات واگذاری ممکن است تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬شرکتی که آگهی واگذاری آنها در روزنامه‬ ‫چاپ ش��ده است ش��امل پاالیشگاه‌های تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬بندرعباس و تبریز می‌ش��ود که همه‬ ‫ش��رکت‌های بورسی یا فرابورس��ی هستند که‬ ‫آگه��ی روزنام��ه آنها منتش��ر ش��ده و آگهی ‪۲‬‬ ‫ش��رکت از این ‪ ۴‬ش��رکت از سوی بورس اعالم‬ ‫شده است‪ .‬بر اساس قوانین وقتی یک بلوک ‪۲۰‬‬ ‫درصدی سهام عرضه می‌شود‪ ،‬یعنی به اندازه‌ای‬ ‫عرضه می‌ش��وند که از صندل��ی هیات‌مدیره یا‬ ‫به‌اصطالح س��یت هیات‌مدیره خار ج نش��ود و‬ ‫برای خریدار جذابیت داشته باش ‌د ممکن است‬ ‫هیات واگ��ذاری تصمیم بگیر ‌د بخش��ی از این‬ ‫س��هام را به صورت خرد بفروشد و بخشی را نیز‬ ‫در قالب بلوک مدیریتی واگذار کند‪.‬‬ ‫ل در بورس ‪ ۱۷‬درصد سهام یک‬ ‫به طور معمو ‌‬ ‫ش��رکت هم به عنوان یک صندلی هیات‌مدیره‬ ‫به ش��مار می‌آید و ممکن است بخشی از سهام‬ ‫بورسی خرد شود‪ ،‬اما درحال‌حاضر مصوبه هیات‬ ‫واگذاری این است که همه این سهام باقی‌مانده‬ ‫دولت��ی به صورت بلوکی یکج��ا و نقدی عرضه‬ ‫ش��ود‪ ،‬البته چون س��هام شرکت‌های دولتی در‬ ‫بورس و فرابورس عرضه می‌ش��ود که به صورت‬ ‫خرد و یا چه به صورت بلوکی باشد‪ ،‬در هر حال‬ ‫خرید در بازار بورس نقدی اس��ت و برای دولت‬ ‫تفاوت��ی نمی‌کند اما از نظر خریدار جذابیت در‬ ‫این است که سهام به صورت بلوکی و مدیریتی‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬درباره اینکه آیا اولویت واگذاری به‬ ‫ت نیز باید‬ ‫بخش تعاونی مدنظر قرار گرفته اس�� ‌‬ ‫ت معن��ی اجرایی اولویت برای بخش تعاون‬ ‫گف ‌‬ ‫درباره حراج‌های خارج بورس است اما در بورس‬ ‫و فرابورس یک رقابتی است که یک نفر می‌تواند‬ ‫موفق ش��ود ک��ه ما کاری به نف��ر دوم نداریم و‬ ‫آن ی��ک نفر می‌تواند بخش خصوصی یا تعاونی‬ ‫باشد و برای ما فرقی نمی‌کند‪ .‬در واگذاری‌های‬ ‫ت اگر دو متقاضی‬ ‫مزای��ده و پاکتی ممکن اس�� ‌‬ ‫تعاونی و غیرتعاونی یک نرخ را ارائه کرده باشند‪،‬‬ ‫ب��ر پایه قانون اولویت با بخش تعاون باش��د اما‬ ‫در فروش‌های بورسی و فرابورسی رقابت واقعی‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنین در فروش نقد و اقس��اطی‬ ‫ممکن اس��ت امتیازاتی برای شرکت‌های بخش‬ ‫تعاونی در‌نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬فارس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصالح ساختار بودجه با هدف قطع وابستگی اقتصاد‬ ‫ایران به نفت‪ ،‬فرآیند‌ی بلندمدت یا دست‌کم میان‌مدت‬ ‫خواهد بود که ضرورت آغ��از آن مورد اجماع همه قوا‪،‬‬ ‫نهادها و س��ازمان‌ها بوده و نتیج��ه آن عبور از اقتصاد‬ ‫نفت‌محور به اقتصاد پایدار است‪ .‬موضوع اصالح ساختار‬ ‫بودجه و فرآیند بودجه‌ریزی سال‌هاست که در دولت‌ها‬ ‫و مجال��س گوناگ��ون به عن��وان ضرورت��ی مهم مورد‬ ‫تاکی��د قرار می‌گیرد اما اجرای طرح‌های مربوط به این‬ ‫اصالح همواره با موانع بی‌ش��ماری روبه‌رو بوده اس��ت؛‬ ‫از س��ردرگمی در اولویت‌بندی نیازها تا اختالف‌نظرها‬ ‫درباره موارد اصالح‪ .‬اکنون اما به نظر می‌رس��د با تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب بر ضرورت اصالح در ساختار بودجه‪،‬‬ ‫دولت دوازدهم پرچمدار این اصالح شده و پیشنهادها و‬ ‫بررس��ی‌های خود را در قالب بسته‌های نه‌گانه به قوای‬ ‫دیگر ارائه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سابقه طرح‬ ‫بر مبنای چارچوب‬ ‫مورد‌نظر سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫مهم‌ترین هدف‬ ‫اصالح چارچوب‬ ‫بودجه تقویت‬ ‫نهاد بودجه‌ریزی‬ ‫به عنوان‬ ‫مهم‌ترین نهاد‬ ‫تنظیم‌کننده‬ ‫سند مالی ساالنه‬ ‫کشور است‬ ‫دی س��ال گذش��ته اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی‬ ‫از تاکی��د رهبر معظم انق�لاب مبنی‌بر تدوین برنامه‌ای‬ ‫برای اصالح ساختار بودجه کشور سخن گفت‪ .‬به فاصله‬ ‫یک ماه علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ه��م از تاکید دوباره رهبری بر ض��رورت اصالح بودجه‬ ‫خبر داد‪ .‬س��ازمان برنامه و بودجه در فرصت ‪ ۴‬ماهه‌ای‬ ‫به بررس��ی راهکارها و تدوین برنامه‌های موردنیاز برای‬ ‫اصالح بودجه پرداخت و سرانجام متن کامل چارچوب‬ ‫کلی برنامه اصالح ساختار بودجه عمومی با هدف قطع‬ ‫وابس��تگی مس��تقیم بودجه به نفت ‪ ۲۰‬خرداد امسال‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬هیات‌دولت ‪ ۵‬تی ‌ر چارچ��وب اصالحات‬ ‫ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت را مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪ .‬سرانجام این طرح پس از تایید از سوی‬ ‫ی عالی هماهنگی‬ ‫قوه مجریه‪ ۲۲ ،‬تیر در جلس��ه شورا ‌‬ ‫اقتصادی س��ران ‪ ۳‬قوه به ریاس��ت رئیس‌جمهوری و با‬ ‫حضور س��ایر اعضا مورد بررس��ی قرار گرفت و کلیات‬ ‫اصالح س��اختار بودجه در ‪ ۴‬محور اصلی تصویب شد‪.‬‬ ‫چارچوب اصالحات ساختار بودجه‪ ،‬یکشنبه‪ ۲۳ ،‬تیر به‬ ‫مجلس رسید و در جلسه غیرعلنی بهارستان کلیات آن‬ ‫مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹چارچوب کلی‬ ‫حال باید پرسید مختصات این «چارچوب اصالحات‬ ‫ساختاری بودجه» که از سوی سازمان سازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارائه شده است‪ ،‬چیست؟ دولت در ارزیابی خود‬ ‫از نقاط‌ضعف بودجه چه مسائلی را مورد توجه قرار داده‬ ‫است؟ سازمان برنامه و بودجه از این چارچوب به عنوان‬ ‫پش��تیبان رش��د پایدار اش��تغالزا نام برده و زمان‌بندی‬ ‫س��ه‌گانه کوتاه‌مدت‪ ،‬میان‌مدت و بلندمدت را بر اساس‬ ‫ایجاد درآمد به‌ویژه درآمد پایدار با توجه به نارسایی‌های اقتصاد‬ ‫ایران و وابس��تگی ش��دید آن ب��ه منب��ع ناپایداری مانن��د نفت از‬ ‫مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناس��ان بودجه است که در طرح سازمان‬ ‫برنامه برای اصالح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفته است‬ ‫اولویت‌های کش��ور برای اجرای آن درنظر گرفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس طرح چارچوب اصالحات ساختاری ‪ ۴‬محور‬ ‫مهم مورد توجه س��ازمان برنام��ه و بودجه قرار گرفته‬ ‫است‪:‬‬ ‫الف) تقویت نهادی بودجه‪ :‬با راهکارهای کلی ارتقای‬ ‫شفافیت و انضباط مالی و نیز ارتقای اثربخشی بودجه‬ ‫ب) هزینه‌ک��رد کارآ‪ :‬ب��ا اهداف��ی مانن��د تامی��ن‬ ‫حداقل‌ه��ای معیش��تی‪ ،‬اصالح هدفمن��دی یارانه‌ها و‬ ‫کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی‬ ‫ج) درآمدزای��ی پایدار‪ :‬با راهکار اصالح یارانه انرژی و‬ ‫اصالح یارانه کاالهای اساسی‬ ‫د) ثبات‌س��ازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار‪ :‬با هدف‬ ‫طراح��ی مقدار بهینه منابع نفت��ی در بودجه با در‌نظر‬ ‫گرفتن بده‌بستان‌های بین‌نسلی و نیز انتشار اوراق ارزی‬ ‫و ریالی برای سرمایه‌گذاری به همراه عملیات بازار باز‬ ‫‹ ‹اصالح رویه‌ها؛ راهکار عملی‬ ‫ای��ن ‪ ۴‬مح��ور مورد اش��اره ب��ر اس��اس گفته‌های‬ ‫‌محمدباق��ر نوبخت‌ در ‪ ۹‬بس��ته اجرایی ابتدا به دولت‪،‬‬ ‫س��پس ش��ورای ‪ ۳‬قوه و بعد مجلس ارائه شده است‪.‬‬ ‫بر مبنای چارچوب مورد‌نظر س��ازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن هدف چارچوب اص�لاح بودجه تقویت نهاد‬ ‫بودجه‌ریزی به عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم‌کننده سند‬ ‫مالی س��االنه کشور است‪ .‬نهادی که در صورت افزایش‬ ‫ش��فافیت و انضباط مالی و نیز پاسخگویی و اثربخشی‬ ‫می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط بحرانی کنونی خارج‬ ‫کند‪ .‬برای رسیدن به این هدف سازمان برنامه و بودجه‬ ‫اصالح رویه‌ها را به عنوان راهکار عملی پیشنهاد کرده‬ ‫است‪ .‬سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌های کوتاه‌مدت‬ ‫میان‌مدت و بلند‌مدت بسته‌های راهکاری خود را برای‬ ‫اصالح اعالم کرده است‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگری که در چارچوب اصالح ساختاری‬ ‫بودج��ه مورد توجه قرار دارد مفهوم «هزینه‌کرد کارآ»‬ ‫اس��ت‪ .‬کس��ری بودجه و اتخاذ سیاس��ت‌های انقباض‬ ‫بودج��ه‌ای از مهم‌ترین چالش بودجه‌ریزی در کش��ور‬ ‫اس��ت و دولت‌های گوناگون چندین دهه با آن دست‬ ‫به گریب��ان بوده‌ان��د‪ .‬با اص�لاح س��اختار موردنظر و‬ ‫تدوین س��ازکاری که هزینه‌های دول��ت در حوزه‌های‬ ‫خدمات عمومی و بهداش��تی‪ ،‬پرداخت حقوق کارکنان‬ ‫و خریده��ای تضمین��ی را مدیریت کن��د می‌توان به‬ ‫هزینه‌کرد کارآ دست یافت‪ .‬در این زمینه هم سازمان‬ ‫برنامه دو دس��ته راهکار کوتاه‌م��دت و میان‌مدت ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایج��اد درآم��د به‌وی��ژه درآم��د پایدار ب��ا توجه به‬ ‫نارس��ایی‌های اقتصاد ایران و وابس��تگی ش��دید آن به‬ ‫منبع ناپای��داری مانند نف��ت از مهم‌ترین دغدغه‌های‬ ‫کارشناس��ان بودجه اس��ت که در طرح سازمان برنامه‬ ‫برای اصالح س��اختار بودجه م��ورد توجه قرار گرفته و‬ ‫آمده اس��ت‪« :‬الزم اس��ت‪ ،‬تدبیری برای تامین منابع‬ ‫پایدار مالی دولت در کوتاه‌مدت نیز در‌نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در عین حال این برنامه‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای‬ ‫باش��ند که به فضای کس��ب‌و‌کار ضرب��ه نزنند‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش ش��دید سطح قیمت‌ها نش��وند‪ ،‬درآمد حقیقی‬ ‫بیش��تر جامعه مصون بمان��د و خللی نی��ز در فرآیند‬ ‫اصالحات میان‌م��دت درآمدزایی پایدار ایجاد نکنند‪».‬‬ ‫ب��ا رعایت این ش��یوه‌نامه دو نوع راه��کار میان‌مدت و‬ ‫بلندم��دت در این بخش ارائه ش��ده که مواردی مانند‬ ‫اصالح نظام یارانه انرژی(بنزین‪ ،‬گازوئیل و برق) اصالح‬ ‫یاران��ه کاالهای اساس��ی و نیز مدیریت و مولدس��ازی‬ ‫دارایی‌های مالی دولت بخشی از آنهاست‪ .‬ثبات اقتصاد‬ ‫کش��ور که تحت‌‌تاثیر تروریس��م اقتصادی امریکا قرار‬ ‫گرفته اس��ت به عنوان محور چهارم در طرح اصالحی‬ ‫سازمان برنامه و بودجه بررسی شده و برای این محور‬ ‫هم س��ازمان دو برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت در‌نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در نهایت قاعده مالی و نیز ش��فافیت و‬ ‫پاس��خگویی به عنوان دو پارادای��م فکری این طرح از‬ ‫سوی سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادی نیازمند بررسی‬ ‫بودجه دوس��االنه پیشنهادی بود که چندی‌پیش در‬ ‫جریان بررسی غیرعلنی اصالح ساختار بودجه از صحن‬ ‫مجلس مطرح ش��د؛ پیش��نهادی که با توجه به تاکید‬ ‫قانون در تنظیم یک‌س��اله بودجه و به گفته الریجانی‪،‬‬ ‫باید در مجلس بررس��ی ش��ده و در ص��ورت ضرورت‬ ‫اجرایی ش��دن آن‪ ،‬قانون تصویب شود‪ .‬فرهاد دژپسند‪،‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی هم تدوی��ن بودجه به‬ ‫صورت دوس��االنه را یکی از پیش��نهاد‌های مطرح‌شده‬ ‫در اصالح س��اختار بودجه دانسته و گفته این پیشنهاد‬ ‫هم‌اکنون در حال بررس��ی در ش��ورای‌عالی اقتصادی‬ ‫قوای سه‌گانه اس��ت‪ .‬این در حالی است که محمد‌باقر‬ ‫نوبخت درب��اره ایده تدوی��ن بودجه دوس��االنه تاکید‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬برای پایداری بودج��ه و تصمیم‌ها‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت‬ ‫دوساله درنظر بگیریم تا با اطمینان بیشتر برای آینده‬ ‫تصمیم‌گیری کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محمد فاضلی‪ -‬عضو هیات‌علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهش�تی‪ :‬فس��اد پدی��ده‌ای کالن و در عین ح��ال محلی‬ ‫اس��ت‪ .‬درس��ت اس��ت که توزی��ع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‌طور‬ ‫کلی فس��اد تولید می‌کند یا مجوزهای دولتی منش��أ تولید‬ ‫رانت هس��تند اما برای مبارزه با فس��اد کافی نیست بدانید‬ ‫که ارز ارزان‌قیمت منش��أ فس��اد اس��ت‪ .‬فس��اد را باید در‬ ‫ش��کل‌های دقیق و متناسب با شرایط محلی شناخت‪ .‬فساد‬ ‫در عرصه آموزش عالی گونه‌ای اس��ت و فساد در عرصه دارو‬ ‫و تجهیزات پزشکی‪ ،‬واردات محصوالت دامی‪ ،‬خودرو‪ ،‬بانک‬ ‫و بیمه‪ ،‬پرداخت قبوض آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‌ و سایر عرصه‌ها‬ ‫گونه‌ه��ای دیگ��ری دارد‪ .‬ارزی که به ص��ورت ترجیحی با‬ ‫نرخ پایین‌تر از بازار توزیع می‌ش��ود مولد فس��اد اس��ت‌ اما‬ ‫ش��یوه تبدیل ارز ارزان به فس��اد در صنعت شیر و لبنیات‪،‬‬ ‫ب��ا تبدیل همین ارز به فس��اد در صنع��ت دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬فرق می‌کند‪ .‬اینکه ارز چگونه به جو وارداتی تبدیل‬ ‫«ویکی‌فساد» راه بیندازیم‬ ‫می‌ش��ود و این جو چگونه به ش��یر‪ ،‬شیر به شیر‬ ‫خشک‌ و ش��یر خش��ک به صادرات و تولید رانت‬ ‫مابه‌التف��اوت ن��رخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی و صادرات‬ ‫شیرخشک با دالر آزاد تبدیل می‌شود؛ با چگونگی‬ ‫تبدیل ش��دن ارز ارزان به واردات خودرو‪ ،‬گوشت‬ ‫یا تبدیل آن به سازه‌ها و پروژه‌های ساخت‌وسازی‬ ‫تف��اوت دارد‪ .‬اینک��ه ران��ت ارز و واردات چگون��ه‬ ‫س��ر از س��تادهای انتخاباتی درمی‌آورد یا پولشویی می‌شود‬ ‫هم با بقیه روش‌های فس��اد ف��رق دارد‪ .‬یکی از دالیلی که‬ ‫کش��ور در مقابله با فساد ناتوان است‪ ،‬کمبود دانش در بین‬ ‫مبارزه‌کنن��دگان و البته جامعه‌خواهان مبارز اس��ت‪ .‬ما اگر‬ ‫بتوانیم دانش درباره همه یا اصلی‌ترین ش��یوه‌های فساد در‬ ‫نظام اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و‪ ...‬تولید کنیم‪ ،‬راه برای مقابله با‬ ‫فس��اد هموارتر می‌شود‪ .‬ایده من برای این کار‪ ،‬راه انداختن‬ ‫«ویکی‌فس��اد» (‪ )WikiFesad‬است‪ .‬ویکی‌فساد چیست؟‬ ‫مکمل یکدیگر باشیم‬ ‫‌سجاد وجدانیان‪ -‬کارشناس اقتصاد‪ :‬در شرایط‬ ‫بسیار سختی قرار گرفته‌ایم و نیاز داریم که در کشور‬ ‫مکمل یکدیگر باشیم‪ ،‬نه متمم یکدیگر‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫باید از یکدیگر حمایت کنیم‪ .‬دولت از ملت و ملت از‬ ‫دولت‪ .‬بهترین حمایت هم نقد سازنده است؛ انتقادی‬ ‫که باعث بهبود شود و نه تخریب‪ .‬برنامه‌های دولت که‬ ‫ل با رویکرد توس��عه‌ای تنظیم می‌شوند‪،‬‬ ‫به طور معمو ‌‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین محورهایی اس��ت که باید مورد نقد منصفانه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬منطقی و نتیجه‌گ��را بودن برنامه‌های دولت یکی از‬ ‫مواردی است که پیش‌‌نیاز برنامه‌های توسعه است‪ .‬با وجود این‌‪،‬‬ ‫در برخی از موارد ش��اهد تصمیم‌هایی از س��وی دولت هستیم‬ ‫که ج��ای تامل دارد‪ .‬مصوبه هیات‌دول��ت در برگزاری همایش‬ ‫بین‌الملل��ی تغییر اقلیم به میزبانی وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫آب��ان ‪ ۹۸‬با اختص��اص اعتبارات ‪ ۵‬میلیارد ریال��ی یکی از این‬ ‫موارد اس��ت‪ .‬تغییر اقلیم یا تغیی��رات آب و هوایی به هر تغییر‬ ‫مش��خص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و‬ ‫هوایی گفته می‌ش��ود که در طوالنی‌م��دت برای منطقه خاص‬ ‫ی��ا تمام کره زمی��ن رخ می‌دهد‪ .‬تغییر اقلیم س��بب باران‌های‬ ‫ناگهانی و سیل‌آسا‪ ،‬توفان‌های مهیب با قدرت پیش‌بینی اندک‪،‬‬ ‫کاهش دما و یخبندان‌های ش��دید و طوالنی‪ ،‬خشکس��الی‌های‬ ‫گس��ترده و دمای ب��االی هوا خواهد ش��د‪ .‬بی‌توجهی به تغییر‬ ‫اقلیم ممکن اس��ت به قیمت فروپاشی تمدن بشری‬ ‫تمام ش��ود‪ .‬مخاطب اصلی تغییرات اقلیمی و به طور‬ ‫مشخص این ترس��الی‌ها و خشکسالی‌های شدید در‬ ‫کش��ور‪ ،‬وزارت نیرو است که نخستین جایی است که‬ ‫از این تغییرات ناگهانی‪ ،‬آس��یب می‌بیند‪ .‬هیات‌دولت‬ ‫در پایگاه اطالع‌رس��انی خود‪ ،‬برگ��زاری این همایش‬ ‫را به اس��تناد قان��ون نحوه اعمال نظ��ارت بر کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای غیرض��رور و جلوگیری از تجمل‌گرای��ی به وزارت‬ ‫راه و شهر‌س��ازی واگذار کرده اس��ت‪ .‬این قانون به هیچ عنوان‬ ‫نمی‌تواند ب��ه منزله یک مس��تند منطقی برای ای��ن واگذاری‬ ‫اس��تفاده شود چرا‌که این قانون کلی اس��ت و ناظر به برگزاری‬ ‫تمامی همایش‌هاس��ت و هیچ ارتباطی فقط با وزارت راه ندارد‪‌.‬‬ ‫درست است که پیشنهاد برگزاری این همایش را این وزارتخانه‬ ‫داده و س��ازمان هواشناسی هم که با متغیرهای وضعیت آب و‬ ‫هوا س��روکار دارد‪ ،‬زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است اما‬ ‫وزارتخانه‌ای که مس��تقیم با اثرهای پدی��ده تغییر اقلیم درگیر‬ ‫است و باید برنامه‌های اقتضایی راهبردی برای مقابله با تغییرات‬ ‫اقلیمی تدوین کند‪ ،‬وزارت نیرو است‪ .‬این وزارت نیرو است که‬ ‫باید تصمیم بگیرد در نوس��ان‌های ش��دید آب و هوایی‪ ،‬آب را‬ ‫چگون��ه توزیع و برق را چگونه تولید کند تا در س��ایر متغیرها‬ ‫به‌ویژه متغیرهای امنیتی مرتبط اختاللی پیش نیاید‪.‬‬ ‫«ویکی»ها س��ایت‌های اینترنت��ی دایره‌المعارفی‬ ‫هس��تند که ش��اید مش��هورترین آنه��ا ویکی‌پدیا‬ ‫اس��ت‪ .‬ویکی‌پدیا دایره‌المعارف اینترنتی است که‬ ‫همه می‌توانند در نوش��تن آن سهم داشته باشند‪.‬‬ ‫به طور تقریبی توضی��ح درباره هر مفهوم‪ ،‬عبارت‬ ‫یا ش��خصیت مهم��ی را می‌توانی��د در ویکی‌پدیا‬ ‫پی��دا کنید‪ .‬خ��ود م��ردم در نوش��تن مقاله‌های‬ ‫این دایره‌المعارف س��هم دارند‪ .‬ویکی‌فس��اد ه��م می‌تواند‬ ‫یک دایره‌المعارف اینترنتی ش��یوه‌های بروز فس��اد باش��د‪.‬‬ ‫دایره‌المعارفی که مردم در آن می‌توانند مش��اهده کنند که‬ ‫در بانک‌ها‪ ،‬دادگستری‪ ،‬ادار‌‌ه‌های آب و برق‪ ،‬وزارتخانه‌های‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬کشور‪ ،‬مخابرات‪ ،‬ارش��اد‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‪،‬‬ ‫شهرداری‌ها و‪ ...‬چه نوع فسادهایی با چه سازکارهایی انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬همه کس��انی که شیوه‌های بروز فساد را می‌دانند‬ ‫می‌توانند در نوش��تن مقاله‌های ای��ن دایره‌المعارف عمومی‬ ‫شیوه‌های فساد مشارکت کنند‪ .‬بیشتر مردم سالم و اخالقی‬ ‫هس��تند و دوس��ت دارند کشورشان پاک باش��د‪ .‬کارمندان‬ ‫دولتی و غیردولتی زیادی هس��تند که شیوه‌های بروز فساد‬ ‫در اداره‌ه��ا و نهاد‌ه��ای دولتی و غیردولت��ی را می‌دانند و‬ ‫می‌توانند بنویس��ند که در محل کارش��ان فساد چگونه رخ‬ ‫می‌ده��د‪ .‬ش��هروندان زیادی هس��تند که به اجب��ار درگیر‬ ‫فس��اد و پرداخت رشوه شده‌اند‪ .‬صدها هزار یا میلیون‌ها نفر‬ ‫می‌توانند نوشتن درباره شیوه‌های بروز فساد را شروع کنند‪.‬‬ ‫شیوه‌های بروز فساد در نهاد‌ها که مشخص شود‪ ،‬چند پیامد‬ ‫دارد؛ نخست‪ ،‬ذهن مردم فقط روی یکی دو نوع فساد مانند‬ ‫بانک یا اختالس متمرکز نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه همه ش��یوه‌های‬ ‫فس��اد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد‪ .‬دوم‪ ،‬آشکار شدن‬ ‫هر ش��یوه فساد‌‌(نه افراد مفسد)‪ ،‬فشار اجتماعی برای مقابله‬ ‫با آن ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫به کجا می‌رویم؟‬ ‫محمدمه�دی بهکی�ش‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتص�اد‪ :‬وف��ور منابع زیرزمینی در کش��ورمان‬ ‫موجب ش��ده ت��وان رقابت��ی اهمیت خ��ود را از‬ ‫دس��ت بدهد و فاصله م��ا در عملکرد اقتصادی با‬ ‫کش��ورهای دیگر مانند کره‌جنوبی یا حتی ترکیه‬ ‫و‪ ...‬افزای��ش یاب��د‪ .‬به ترتیبی که نرخ تمام‌ش��ده‬ ‫تولید یک کاال یا خدمت در کش��ور ما به‌ش��دت‬ ‫بیش��تر از کش��ورهای هم‌ردیف اس��ت و از آن مهم‌تر آنکه‬ ‫مفهوم بهره‌وری در کش��ور ما ناش��ناخته باقی مانده است‪.‬‬ ‫اگر فرآیند خصوصی‌س��ازی در کش��ورمان را برای مثال‪ ،‬با‬ ‫آلمان مقایسه کنیم به سهولت درمی‌یابیم که برخورد ما با‬ ‫دارایی‌های کشور‌(اعم از خصوصی یا دولتی) مانند ارثیه‌ای‬ ‫بوده که به افراد مورد اعتماد س��پردیم تا از آن بهره‌برداری‬ ‫کنن��د در حال��ی‌که غافل بودی��م این دارایی‌ه��ا آورده‌ای‬ ‫ی برای تولید بیش��تر و کسب سود‬ ‫اس��ت ملی و بین‌نس��ل ‌‬ ‫یا مص��رف و الزمه آن قراردادن دارایی در دس��ت مدیران‬ ‫متخصص بوده اس��ت که بتوانند ارزش‌افزوده ایجاد کنند و‬ ‫ب��رای این کار‪ ،‬راه‌های افزایش به��ره‌وری را بدانند یا افراد‬ ‫کاردان را به خدمت گیرند که اس��تفاده بهینه از عوامل را‬ ‫آموخته باشند که می‌دانیم چنین عملکردی نیاز به فضای‬ ‫مناس��ب حقوقی و کس��ب‌وکار دارد‪ .‬در چنین فضایی تنها‬ ‫وظیفه دولت فراهم آوردن فضایی مناس��ب برای‬ ‫کسب‌وکار‪ ،‬افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد‬ ‫و البت��ه عرض��ه کاال و خدمات عموم��ی بوده‪ ،‬نه‬ ‫آنک��ه خود به اداره اقتصاد مش��غول ش��ود یا آن‬ ‫را در اختیار وابس��تگان ق��رار دهد‪ .‬ما نه‌تنها ابزار‬ ‫افزایش به��ره‌وری را به‌وج��ود نیاوردیم‌ بلکه به‬ ‫مصرف دارایی‌های کش��ور مش��غول ش��دیم و به‬ ‫‌دنبال اهداف سیاس��ی هر روز بیش از گذش��ته و به جای‬ ‫تولیدکننده بودن‪ ،‬مصرف‌کننده دارایی‌های کشور شدیم و‬ ‫به همین دلیل در خصوصی‌س��ازی ناموفق بودیم‌ زیرا فکر‬ ‫کردیم به کیکی دس��ت یافته‌ایم که نباید مصرف آن را به‬ ‫غیرخودی س��پرد و در این راه به‌س��ادگی زمینه گسترش‬ ‫فس��اد را نیز فراهم آوردیم‪ .‬روس��یه نی��ز همچون ما به راه‬ ‫نامناس��ب در خصوصی‌سازی رفت و نتیجه آن را می‌بینیم‬ ‫که از ‪ ۳۵۰‬میلیارد دالر صادرات آن کشور در سال‪ ،‬نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۲۲۰‬میلیارد دالر نفت صادر می‌کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬مجموع‬ ‫عوامل یادش��ده به همراه تحریم‌ها شرایطی را فراهم آورده‬ ‫که بازنگری در چگونگی اداره اقتصاد کشور بسیار ضروری‬ ‫به‌نظر می‌رسد‪ .‬شاید آن‌قدر گرفتار مسائل روزمره بوده‌ایم‬ ‫که نتوانس��تیم اهمیت و تاثیر ش��گرف حکمرانی خوب بر‬ ‫عملکرد اقتصاد را بشناسیم و برای آن چاره‌ای بیندیشیم‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1334‬‬ ‫پیاپی ‪2652‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت بازار موسیقی و رشد انتشار تک‌آهنگ‌‬ ‫دیگر کسی به آلبوم‌ها گوش نمی‌دهد‬ ‫بازار موس��یقی دیگر مانند گذش��ته نیس��ت‪ .‬با ورود‬ ‫ابزارهای جدید در عرصه ارتباطات و فناوری‌های جدید‬ ‫در بازار دیگر مخاطبان موس��یقی ذائقه خود را همراه با‬ ‫یک آلبوم موسیقی همراه نمی‌کنند‪ .‬مخاطبان موسیقی‬ ‫در هر رده و سن و سلیقه‌ای دیگر مانند گذشته منتظر‬ ‫انتشار آلبوم کامل خواننده مورد عالقه‌شان نمی‌ایستند‬ ‫و اشتیاق آنها باید خیلی سریع پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫اگر در گذش��ته مجوز انتشار آلبوم در وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی با روند منظم‌تری روبه‌رو بود‪ ،‬امروز‬ ‫خواننده‌ه��ای حاض��ر در ب��ازار موس��یقی به انتش��ار‬ ‫تک‌آهنگ‌های خود عالقه بیش��تری نش��ان می‌دهند‪.‬‬ ‫دلی��ل این عالقه را ه��م می‌توان در چن��د مولفه نگاه‬ ‫ک��رد‪ .‬منبع درآمدی خواننده‌ها دیگر مانند گذش��ته از‬ ‫راه فروش آلبوم موسیقی‌شان نیست‪ .‬آنها باید آثارشان‬ ‫را در اختی��ار مخاطب قرار دهند تا س��لیقه ب��ازار را با‬ ‫خود همراه و س��پس در کنسرت‌های موسیقی به سود‬ ‫مادی دست پیدا کنند‪ .‬فرمولی که به نظر می‌رسد تابع‬ ‫بسیاری از اتفاق‌ها است‪.‬‬ ‫در آخری��ن آماری که دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی منتش��ر کرده‪ ،‬در بهار امسال ‪۴۹۵‬‬ ‫تک‌آهن��گ از دفت��ر موس��یقی ب��رای انتش��ار مج��وز‬ ‫گرفته‌اندک��ه به‌طور میانگین در ه��ر روز ‪ 5‬تک‌آهنگ‪،‬‬ ‫مجوز انتشار گرفته است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال گذش��ته ‪ ۲۷۷‬ت��ک آهنگ‬ ‫‪ ۷۶،‬آلبوم موس��یقی و یک آلبوم تصویری مجوز انتشار‬ ‫گرفتند در حالی که ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری ‪ ۹۱‬آلبوم‬ ‫موسیقی و ‪ ۳‬آلبوم تصویری مجوز انتشار دریافت کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بهار امس��ال ‪ ۴۸‬نماهنگ و بهار س��ال گذش��ته ‪۶۰‬‬ ‫نما‌آهنگ مجوز انتشار گرفتند‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‬ ‫مجوز ‪ ۳۱‬کت��اب گویا و ‪ ۳۴‬اس��تودیوی صدابرداری و‬ ‫مراک��ز تولی��د و تکثیر آثار صوتی و تصویری از س��وی‬ ‫دفتر موس��یقی صادر شده است؛ در حالی که در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال گذشته مجوز ‪ ۲۶‬کتاب گویا و ‪ ۳۰‬استودیو‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عالقه مافیای موسیقی به کنسرت‬ ‫رضا مهدوی‪ ،‬نوازنده س��نتور و کارش��ناس موسیقی‬ ‫با اش��اره به اینکه دالیل گوناگونی موجب رش��د انتشار‬ ‫تک‌آهنگ‌ها در بازار ش��ده‪،‬گفت‪ :‬دلیل نخس��ت رعایت‬ ‫نش��دن قان��ون کپی‌رایت در ایران اس��ت‪ .‬س��ایت‌های‬ ‫دانل��ود قانون��ی آهنگ مانند «بیپ تون��ز» که به‌تازگی‬ ‫وارد عرصه شده‌اند‪ ،‬نتوانسته‌اند درباره قانون کپی‌رایت‬ ‫به‌خوبی فرهنگ‌س��ازی کنند؛ چراکه زیرس��اخت‌های‬ ‫درس��تی ندارن��د‪ ،‬تجربی به این محیط می‌رس��ند و از‬ ‫مش��اوران و اتاق فکران خوبی بهره‌مند نیس��تند‪ .‬دلیل‬ ‫دوم نیز به روند رو به نابودی صنعت موس��یقی در ایران‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬درحال‌حاضر بخش زیادی از موس��یقی ما‬ ‫ازسوی مافیا اداره می‌شود؛ مافیا نیز بیشتر به اجراهای‬ ‫صحنه‌ای اهمیت می‌دهند و فروش سنتی سی‌دی برای‬ ‫آنها جایگاهی ندارد؛ به همین دلیل درآمد کنس��رت‌ها‬ ‫در حس��اب‌های بانک��ی آنها دپو می‌ش��ود و در اقتصاد‬ ‫موسیقی به گردش در نمی‌آید‪.‬‬ ‫او دلیل س��وم گرایش هنرمندان موس��یقی به انتشار‬ ‫تک‌آهنگ را اس��تقبال نکردن مردم از موسیقی جدی‬ ‫و گرای��ش آنها به موس��یقی‌های دم‌دس��تی و دس��ت‬ ‫پایین برش��مرد‪ .‬مهدوی اضافه کرد‪ :‬زمانی که رسانه‌ها‬ ‫از موس��یقی نواحی و س��نتی حمایت نکنند‪ ،‬در نهایت‬ ‫موس��یقی‌های دم‌دس��تی جای آنه��ا را خواهد گرفت؛‬ ‫از آنجای��ی ک��ه مردم ما چون چش��م و گوش‌ش��ان به‬ ‫رسانه‌های رسمی و غیررسمی است‪ ،‬فکر می‌کنند هنر‬ ‫درست همین مواردی است که می‌بینند و می‌شنوند‪.‬‬ ‫او درباره انتشار تک‌آهنگ در اروپا و هالیوود گفت‪ :‬ما‬ ‫در ایران برعکس جهان عمل می‌کنیم؛ چراکه در اروپا یا‬ ‫هالیوود هنرمندان عرصه موسیقی تک‌آهنگ‌های خود‬ ‫را به‌عنوان یک دمو یا نسخه‌ای برای معرفی آلبوم جدید‬ ‫خود به ب��ازار ارائه می‌کنند تا واکن��ش و بازخوردهای‬ ‫کنار کشیده اس��ت‪ .‬ارش��اد با حمایت از موسیقی‌های‬ ‫جدی‌تر می‌تواند چرخ اقتصاد موس��یقی‌های س��نتی و‬ ‫محلی را به کار بیندازد‪ .‬در واقع می‌تواند س��الن رایگان‬ ‫ی��ا با تخفیف در اختیار آنها قرار دهد و اگر قرار اس��ت‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د از س��ود مالی اجرای یک کنس��رت پاپ را‬ ‫که در یک س��الن چند هزار نفری اجرا می‌کند بردارد‪،‬‬ ‫نباید همین سیس��تم را برای کنسرت‌های اقوام که در‬ ‫سالن‌های کوچک‌تر اجرا می‌کنند نیز پیاده کند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دودی که به چشم اهالی موسیقی می‌رود‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست سال گذشته ‪ ۲۷۷‬تک آهنگ ‪ ۷۶،‬آلبوم موسیقی‬ ‫و یک آلبوم تصویری مجوز انتشار گرفتند در حالی که ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال ج��اری‪ ۹۱‬آلبوم موس��یقی و ‪ ۳‬آلب��وم تصویری مجوز انتش��ار‬ ‫دریافت کرده بودند‬ ‫مردم را ببینند و براساس آن نیازسنجی کنند‪ .‬در ایران‬ ‫نیز پیش‌تر هنرمند فقط مجاز به انتش��ار ‪ ۳‬تک‌آهنگ‬ ‫بود اما این روند از زمانی که وزارت ارشاد به هنرمندان‬ ‫اج��ازه داد ه��ر چند تا که می‌خواهن��د تک‌آهنگ وارد‬ ‫بازار کنن��د‪ ،‬تغییر کرد؛ چراکه س��ایت‌ها فضا را ایجاد‬ ‫کردند که کارهای جدید در آنجا ش��نیده شود اما چون‬ ‫قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود مردم خیلی راحت این‬ ‫آهنگ‌ها را دانلود می‌کنند و به آنها گوش می‌دهند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس موس��یقی س��ی‌دی خ��ور نبودن‬ ‫اتومبیل‌های جدید را به ضرر صنعت موسیقی کشورهای‬ ‫جهان سوم دانس��ت و گفت‪ :‬بسیاری از ماشین‌های در‬ ‫ح��ال تولید س��ی‌دی خور نیس��تند و از طریق فلش یا‬ ‫بلوتوث قادر به پخش موسیقی هستند‪ .‬این موارد بیانگر‬ ‫تغییر جایگاه موس��یقی و مدرن شدن آن است‪ ،‬ولی به‬ ‫س��ود کشورهای در حال توس��عه‌ای مانند ایران نیست‬ ‫و برای کش��ورهای توسعه‌یافته مناسب است‪ .‬چون این‬ ‫کش��ورها پی��ش از ورود فناوری یا امکان��ات بین مردم‬ ‫جامعه فرهنگ‌س��ازی می‌کنند و به آنها می‌فهمانند که‬ ‫هنرمندان چقدر برای تولید یک آهنگ یا آلبوم سختی‬ ‫کش��ید ‌ه و هزینه کرده‌اند و بای��د پس از تولید اثر خود‬ ‫سود کسب کنند و بتوانند با پولی که به‌دست می‌آورند‬ ‫زندگ��ی کنند‪ ،‬در نتیجه م��ردم از آنها حمایت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬ولی این امر در کش��ور ما یک شوخی است و باور‬ ‫عمومی بر این نیس��ت که هنرمن��د باید از راه تولید اثر‬ ‫کسب درآمد داشته باشد‪.‬‬ ‫مهدوی حجم زیاد موس��یقی‌های ناس��الم بی‌هویت‪،‬‬ ‫کم‌هویت‪ ،‬موس��یقی‌های به‌دنبال هوی��ت را که به‌‌طور‬ ‫تک‌ترک منتش��ر می‌ش��وند‪ ،‬س��هل‌انگاری مس��ئوالن‬ ‫ذی‌رب��ط و اهمیت ن��دادن آنها به ای��ن موضوع‌ها را از‬ ‫جمل��ه دالیل از بی��ن رفت��ن فرهنگ ایرانی به‌ش��مار‬ ‫آورد و بی��ان ک��رد ک��ه این ن��وع موس��یقی‌ها به‌دلیل‬ ‫پیروی نکردن از اصول و قواعد‪ ،‬س��ریع از عرصه بیرون‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬در بح��ث افزایش انتش��ار تک‌ترک‬ ‫موس��یقی‪ ،‬موضوع اقتصاد و معیش��ت بخش خصوصی‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬مانند تعداد آموزش��گاه‌هایی که بی‌رویه‬ ‫در ش��هر زیاد ش��ده و مجوزهایی ک��ه بی‌رویه در حال‬ ‫صادر ش��دن است‪ .‬ما شاهد شعرها‪ ،‬ترانه‌ها و کالم‌هایی‬ ‫هس��تیم که از هیچ نظام و ساختاری پیروی نمی‌کنند‪.‬‬ ‫اصالح کارشناس��ی نبای��د فقط ش��امل واژگانی که به‬ ‫امنی��ت ملی ضرر نمی‌زند‪ ،‬به اقوام ایرانی آس��یبی وارد‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬فحاشی ندارد و به مقدسات توهین نمی‌کند‪،‬‬ ‫باش��د؛ چراکه در چنی��ن حالتی ی��ک کالم خنثی که‬ ‫محتوای آن برای کارشناس اهمیتی ندارد‪ ،‬ارائه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار آلبوم در ایران مساوی است با ضرر‬ ‫مالی هنرمند‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬حی��در کاکی‪ ،‬نوازنده ت��ار‪ ،‬تنبور‬ ‫و س��ه‌تار گفت‪ :‬از تک‌آهنگ‌ها بیش��تر ب��رای تبلیغات‬ ‫هنرمند اس��تفاده می‌ش��ود تا اینکه دارای بار هنری و‬ ‫حتی اقتصادی باشند‪ .‬درحال‌حاضر چه تک‌آهنگ و چه‬ ‫آلبومی که منتشر می‌شود به‌سادگی در فضای مجازی‬ ‫پخش می‌ش��ود؛ زیرا در ایران قان��ون کپی‌رایت رعایت‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬در نهایت نیز هزینه‌های��ی که هنرمند برای‬ ‫س��اخت آلبوم خود یا حت��ی تک‌آهنگ صرف می‌کند‪،‬‬ ‫بازنمی‌گردد و حتی ممکن است باعث نابودی او شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر کمت��ر هنرمندی قصد‬ ‫انتش��ار آلبوم دارد؛ مگر اینکه بخواه��د خود را معرفی‬ ‫کن��د؛ چ��ون ای��ن کار از هر زاوی��ه‌ای که ب��ه آن نگاه‬ ‫کنید برابر با ضرر مالی هنرمند اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫اگ��ر هنرمند قصد برگزاری کنس��رتی داش��ته باش��د‬ ‫از مجم��وع تک‌آهنگ‌های��ی که منتش��ر ک��رده برای‬ ‫اجرا اس��تفاده می‌کن��د و دیگر نیازی به انتش��ار آلبوم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫کاکی درباره هزینه‌های ساخت آلبوم در ایران افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر اگر بخواهید ی��ک آلبوم ضبط کنید باید‬ ‫س��اعت‌ها وق��ت بگذارید ک��ه در نهایت نی��ز باید پول‬ ‫زیادی را فقط برای ضبط کار پرداخت کنید‪ .‬همچنین‬ ‫کمتری��ن پول��ی که برای ضب��ط یک آلب��وم می‌توانید‬ ‫پرداخ��ت کنید‪ ،‬س��اعتی ‪ ۱۸۰‬هزار تومان اس��ت و در‬ ‫نهایت باید برای س��اخت یک آلبوم ابتدایی‪ ،‬دس��ت‌کم‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون تومان هزینه کنی��د‪ .‬به همین دلیل حتی‬ ‫آنهایی که مخاطب‌شان زیاد است هم ترجیح می‌دهند‬ ‫به جای آلبوم‪ ،‬تک‌آهنگ منتش��ر کنند یا کنس��رت به‬ ‫روی صحنه ببرند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به اینکه افزایش انتشار تک‌آهنگ تا چه‬ ‫اندازه به سیاس��ت‌های ارش��اد برمی‌گ��ردد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ارش��اد کاری به این موضوع‌ها ن��دارد؛ چون خودش را‬ ‫مدیرعامل خانه موس��یقی معتقد است دست دالالن‬ ‫بازار موس��یقی باز است و این باعث می‌شود بسیاری از‬ ‫فعالیت‌های موسیقی تحت‌تاثیر سلیقه بخش محدودی‬ ‫از جامعه قرار بگیرند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا نوربخ��ش در این‌ب��اره به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر افزایش انتش��ار تک‌آهنگ در کل جهان‬ ‫نیز دیده می‌ش��ود‪ ،‬چراکه بیش��ترین مصرف موسیقی‬ ‫در فضای مجازی اس��ت‪ .‬درواقع در کل جهان از طریق‬ ‫آی‌تی‌ونز یا اسپاتی‌فای با تک‌آهنگ‌ها رو به رو هستیم؛‬ ‫البته در آنجا آلبوم هم تولید می‌شود ولی دورنمای بازار‬ ‫این است که تولید آلبوم در کل جهان کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫از او س��وال کردیم چرا در ایران این اتفاق س��ریع‌تر‬ ‫در ح��ال رخ دادن اس��ت؟ وی پاس��خ داد‪ :‬دلیل عمده‬ ‫آن س��ختی کار تولید آلبوم در ایران اس��ت‪ .‬درواقع اگر‬ ‫در ایران کس��ی بخواهد آلبومی را با ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬تک آهنگ‬ ‫منتش��ر کند باید هزینه زی��ادی را صرف کند در حالی‬ ‫که هزینه او بازگش��تی نخواهد داش��ت‪ .‬بنابراین زمانی‬ ‫ک��ه هزینه باز نمی‌گردد‪ ،‬تولید آلب��وم برای هنرمند به‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��ردم ما از موس��یقی پاپ اس��تقبال‬ ‫می‌کنند اما به‌دنبال موس��یقی جدی نیستند به همین‬ ‫دلیل س��رمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی نسبت به‬ ‫س��رمایه‌گذاری روی این سبک موسیقی بسیار بی‌میل‬ ‫هس��تند و اگر هم هنرمندان با س��رمایه شخصی خود‬ ‫کاری را ب��ه زحمت انجام دهند و با نرخ خیلی نازل هم‬ ‫به انتشار برسانند درآمد خاصی از انتشار آلبوم نخواهند‬ ‫داشت و فقط این اقدام را برای اینکه کاری کرده باشند‬ ‫انجام می‌دهند تا رزومه‌ای در این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫این خواننده موس��یقی ایرانی بیان کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫تعداد زی��ادی از هنرمندان موس��یقی ده��ه ‪ ۶۰‬دیگر‬ ‫فعالیتی در عرصه موسیقی ندارند‪ ،‬در صورتی که اکنون‬ ‫در دوره میانس��الی خود به سر می‌برند نه کهنسالی که‬ ‫بگوییم دیگر بازنشسته شده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مشکالت به‌دلیل رعایت نشدن‬ ‫قان��ون کپی‌رایت در ایران اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫اوضاع موس��یقی ایران ویران اس��ت‪ .‬بخش موس��یقی‬ ‫به‌وی��ژه در حوزه پ��اپ‪ ،‬گردش مالی باالی��ی دارد ولی‬ ‫پ��ول آن ب��ه جی��ب دالالن‪ ،‬س��رمایه‌گذاران بخ��ش‬ ‫خصوص��ی یا س��الن‌دارها می‌رود و س��ودی به هنرمند‬ ‫نمی‌رس��د؛ البته این گردش مالی ه��م از فروش بلیت‬ ‫کنسرت به‌دست می‌آید و تولید اثر موسیقی برای هیچ‬ ‫هنرمندی در ایران سود مالی یا حتی بازگشت سرمایه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نوربخش با ش��رح وضعیت حاضر فروش اثر موسیقی‬ ‫در ای��ران و رعای��ت نش��دن قانون کپی‌رای��ت‪ ،‬گرایش‬ ‫هنرمن��دان به تک‌آهنگ را طبیع��ی خواند و گفت که‬ ‫دس��ت‌کم تولی��د تک‌آهنگ ب��رای هنرمن��دان به‌ویژه‬ ‫جوان‌ترها که می‌خواهند خود را به مردم معرفی کنند‪،‬‬ ‫راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫«انتقام‌جویان»‬ ‫پرفروش‌ترین فیلم‬ ‫تاریخ‬ ‫رضا مهدوی‬ ‫حیدر کاکی‬ ‫حمیدرضا نوربخش‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫آغاز به‌کار شبکه تلویزیونی ناشنوایان‬ ‫آیین راه‌اندازی ش��بکه تلویزیونی اینترنتی «اشاره»‪ ،‬نخستین‬ ‫شبکه ویژه ناشنوایان که به همت شرکت مبتکر و پشتیبانی فنی‬ ‫موسسه باران تلکام (آیو) متولد شده‪ ،‬عصر شنبه ‪ ۲۹‬تیر در سالن‬ ‫موسسه آموزش عالی خاتم برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمدحس��ن حافظی‌پ��ور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مجموعه باران تلکام در س��خنانی کوتاه گفت‪ :‬با راه‌اندازی شبکه‬ ‫اش��اره‪ ،‬یکی از حسن‌های فضای مجازی به منصه ظهور رسید و‬ ‫ثابت ش��د با ایده‌های جذاب می‌توان از این فضا به بهترین شکل‬ ‫ممکن استفاده کرد و به قشری عزیز و محروم از رسانه که دچار‬ ‫کم خبری و کوچک بودن ش��عاع ارتباطات اس��ت‪ ،‬یاری رساند‪.‬‬ ‫به‌طور حتم این حرکتی در مسیر عدالت فرهنگی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مجموعه آی��و اتفاق‌های متفاوت��ی را در ‪IPTV‬‬ ‫برنامه‌ریزی کرده که پش��تیبانی ش��بکه اشاره یکی از نشانه‌های‬ ‫آن اس��ت و یقین داریم مردم با آگاه��ی از این رویکردهای تازه‬ ‫استقبال قابل‌توجهی از آن به عمل می‌آورند‪.‬‬ ‫اسماعیل ثنایی‪ ،‬رئیس هیات مدیره موسسه باران تلکام‪ ،‬دیگر‬ ‫س��خنران این آیین بود‪ .‬او گفت‪ :‬پس از تاس��یس این موسس��ه‬ ‫در نخس��ت بحث ‪ VOD‬مطرح ش��د و مانند سایرش��رکت‌های‬ ‫دیگر که در این زمینه فعال هس��تند ما نیز با گذاش��تن فیلم‌ها‬ ‫و س��ریال‌های گوناگون کار را ش��روع کردیم؛ اما پس از دریافت‬ ‫مج��وز‪ ،‬تعاری��ف گوناگونی برای‌مان مطرح ش��د که می‌خواهیم‬ ‫‪ VOD‬باش��یم ی��ا ‪ ،IPTV‬چراکه ‪‌VOD‬ها فقط فیلم نش��ان‬ ‫می‌دهند اما ‪‌IPTV‬ها ش��رایط متفاوت‌ت��ری دارند و به تولید و‬ ‫پخش برنامه می‌توانند اقدام کنند‪ .‬براس��اس تعاریف صداوسیما‬ ‫این جریان روند پیچیده‌ای داش��ت و در نهایت ‪ ۵‬شرکت موفق‬ ‫به دریافت مجوز ‪ IPTV‬ش��دند که ما نیز یکی از این شرکت‌ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در خالل کار به این نتیجه رسیدیم که وظیفه‬ ‫ما فقط پخش س��ریال نیس��ت و رس��الت دیگری نیز در کشور‬ ‫داریم‪ .‬وقتی ش��بکه‌های سراس��ری را آس��یب شناس��ی کردیم‬ ‫متوجه ش��دیم بنا به برخی دالیل سازمانی‪ ،‬صدا و سیما امکان‬ ‫تولید محتوا در برخی عرصه‌ها را ندارد؛ بنابراین ما به این نتیجه‬ ‫رس��یدیم ک��ه در عرصه‌هایی که دچار خأل تولید هس��تیم‪ ،‬گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫کتایون ریاحی‪ ،‬بازیگر سینما و تلویزیون و مدیر بنیاد خیریه‬ ‫«کمک» دیگر س��خنران راه‌اندازی شبکه اشاره بود‪ .‬او گفت‪ :‬در‬ ‫«آواتار» پس از ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬عنوان پرفروش‌ترین‬ ‫فیلم تاریخ س��ینما را به «انتقامجویان‪ :‬آخر بازی»‬ ‫محصول مشترک مارول و دیزنی سپرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬شنبه شب ‪ ۲۰‬ژوئیه‬ ‫به وقت امریکا (ساعتی پیش) در کمیک کان اعالم‬ ‫شد که فیلم ابرقهرمانی «انتقام‌جویان‪ :‬پایان بازی»‬ ‫با عب��ور از مرز فروش ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۷۸۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار دالر ف��روش‪ ،‬پرفروش‌ترین فیلم تاریخ‬ ‫سینما شده است‪.‬‬ ‫آلن هورن از رئیس��ان دیزنی استودیوز با صدور‬ ‫بیانیه‌ای از همه دست‌اندرکاران مارول استودیوز و‬ ‫تیم والت دیزن��ی و از همه طرفداران این مجموعه‬ ‫فیلم‌ها در سراس��ر جهان که با اقب��ال از این فیلم‪،‬‬ ‫رک��ورد تاریخ را تغییر دادن��د‪ ،‬قدردانی کرد‪ .‬گفته‬ ‫شده روز جمعه فروش این فیلم ‪ ۲‬میلیارد و ‪۷۸۹.۲‬‬ ‫میلیون دالر بود که ‪ ۵۰۰‬هزار دالر کمتر از «آواتار»‬ ‫ب��ا ف��روش ‪ ۲۷۸۹.۷‬میلیون دالری قرار داش��ت‪.‬‬ ‫این فاصله روز ش��نبه از بی��ن رفت‪ .‬این پایان هفته‬ ‫«انتقام‌جویان» ‪ ۲.۸‬میلیون دالر در س��طح جهان‬ ‫فروش ک��رد‪ .‬به این ترتیب در پایان ش��ب «انتقام‬ ‫جوی��ان» دس��ت‌کم روی کاغذ و ب��ر مبنای تعداد‬ ‫بلیت‌های فروخته شده از «آواتار» پیش افتاد‪ .‬این‬ ‫فیل��م با بزرگ‌ترین افتتاحیه در س��طح جهانی که‬ ‫براب��ر ‪ ۱.۲۲‬میلیارد دالر بود نی��ز پیش تر نام خود‬ ‫را در تاری��خ ثبت کرده بود ک��ه از این میان ‪۳۵۷.۱‬‬ ‫میلیون دالر آن در بازار امریکا و ‪ ۸۶۶.۵‬میلیون دالر‬ ‫در بازار بین‌المللی کسب شده بود‪.‬‬ ‫الهه میزبان هنر ایرانیان‬ ‫به نظر می‌رس��د‪ ،‬انتش��ار تک‌آهنگ رویه جدید بازار‬ ‫موسیقی کشور است که باید فکر جدی برای آن کنیم‪.‬‬ ‫نبود قانون کپی‌رایت‪ ،‬سود میلیاردی حاصل از برگزاری‬ ‫کنس��رت‌ها و رشد چش��مگیر فناوری در دهه گذشته‪،‬‬ ‫باعث ش��ده بازار موس��یقی و خوانندگان حاضر در این‬ ‫عرصه بیش از پیش به فکر انتشار تک‌آهنگ‌ها و تنظیم‬ ‫فعالیت خود براساس ذائقه بازار باشند‪.‬‬ ‫ابت��دا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود ما از منش��ایی در ذهن‌مان‬ ‫استفاده می‌کنیم که جهان را برای ما تعریف می‌کند و متاسفانه‬ ‫این منشا در ذهن ناشنوایان وجود ندارد البته تا زمانی‌که قدرت‬ ‫ش��نوایی و تعلیم و گفتار درمانی و شنیدارسنجی شوند‪ .‬بسیار‬ ‫ش��اکرم که خداوند م��ن را در این حد الیق دانس��ته که بتوانم‬ ‫خدمتگزار مردم و به‌ویژه خدمتگزار ناشنوایان مادرزاد باشم‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در این س��ال‌ها ج��ای خالی ش��بکه‌ای ویژه‬ ‫ناش��نوایان و کم‌شنوایان بسیار محسوس بود؛ بنابراین سال‌های‬ ‫زیادی را از دس��ت دادیم چراکه قش��ر زی��ادی از جامعه ما که‬ ‫بی��ش از‪ ۵‬میلیون نفر هس��تند از این اتفاق محروم هس��تند و‬ ‫ای��ن خبر خیلی خوبی برای آنهاس��ت که ام��روز اتفاق افتاده و‬ ‫بس��یار خوشحال‌کننده اس��ت‪ ،‬هرچند دیر اما همین که شروع‬ ‫ش��ده جای ش��کر دارد و تبریک می‌گویم به برگزار‌کنندگان و‬ ‫حمایت‌کنندگان این مهم‪.‬‬ ‫مصطف��ی برهانی‪ ،‬مدیر کل راهب��ردی تلویزیون‌های مجازی‬ ‫صدا و سیما آخرین س��خنران این آیین بود‪ .‬او گفت‪ :‬راه‌اندازی‬ ‫ش��بکه اشاره با رویکرد نو در فضای رس��انه‌ای ایران بیانگر روح‬ ‫تحول خواهی در آیو اس��ت‪ ،‬و این مس��یر مستمر این مجموعه‬ ‫مدیرعام��ل ب��رج می�لاد از راه‌اندازی ارکس��تر‬ ‫فیالرمونیک ش��هر تهران با هدف ترویج موسیقی‬ ‫فاخر ایرانی‪ ،‬به دس��تور ش��هرداری خبر می‌دهد؛‬ ‫اتفاق��ی ک��ه چند باری ب��رای اجرایی ش��دنش به‬ ‫اشکال گوناگون گام‌هایی برداشته شد‪ ،‬اما در عمل‬ ‫اتفاقی که باید‪ ،‬رخ نداده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫هدف از راه‌اندازی این ارکستر‪ ،‬محوریت قرار دادن‬ ‫ب��رج میالد به‌عن��وان نماد و یادمان مل��ی ایرانیان‬ ‫بیان ش��ده و اینطور که عنوان کرده‌اند‪ ،‬دس��تور و‬ ‫تاکید حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران مبنی بر پرداختن‬ ‫به ظرفیت‌های موس��یقی ایرانی‪ ،‬باعث ش��ده که‬ ‫در نهای��ت برج میالد تاس��یس این ارکس��تر را در‬ ‫اولویت‌های کاری خود در سال ‪ ۹۸‬بگذارد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم یادشان نرفته میزان پوشش برنامه‌هایی که آیو در‬ ‫جام جهانی یا جام ملت‌ها داش��ت در مواقعی از پوش��ش شبکه‬ ‫س��ه با بیش از ‪ ۳۰‬س��ال سابقه بیش��تر بود و این حاصل تالش‬ ‫تمام��ی مدیران در بخش خصوصی و دولتی اس��ت که آیو را از‬ ‫یک ایده به جایی رس��انده که انتظ��ارات مخاطبان از آن از یک‬ ‫رسانه فراگیر نیز بیشتر ش��ده است‪ .‬امیدواریم در آینده هرقدر‬ ‫جلوتر می‌رویم این فضا روش��ن‌تر ش��ده و بتوانیم سرویس‌های‬ ‫مخاطب‌محور داشته باشیم‪ .‬در ادامه این آیین لوح بهره‌برداری‬ ‫عمومی شبکه اشاره به محمدحسن حافظی‌پور‪ ،‬مدیرعامل باران‬ ‫تلکام (آیو) اهدا شد تا این شبکه به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرده‬ ‫و در خدمت جامعه ناشنوایان قرار گیرد‪.‬‬ ‫آث��اری از نقاش��ی‌خط و نگارگری‌ه��ای چن��د‬ ‫هنرمن��د ایران��ی مقیم هلن��د از ‪ ۲۶‬تیر س��ال در‬ ‫محل خانه ایرانیان هلند به نمایش درآمده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایشگاه «قلمس��تان خیال»‬ ‫(‪ )Drawing Dream‬ک��ه دربردارن��ده آث��ار‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬نقاشی خط و نگارگری چند هنرمند‬ ‫ایرانی اس��ت‪ ،‬جلوه‌هایی از وحی الهی‪ ،‬اش��عاری از‬ ‫شاعران کهن و معاصر ایران و جلوه‌هایی از فرهنگ‬ ‫و تمدن ایران و مش��ترکات هنری دو کشور ایران و‬ ‫هلند را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه قلمس��تان خی��ال که تا‬ ‫دوش��نبه ‪ ۳۱‬تیر(ب��ه غیر از روز یکش��نبه ‪ ۳۰‬تیر)‬ ‫پذیرای عالقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی است‪،‬‬ ‫به‌منظور آش��نا کردن مخاطب��ان ایرانی و هلندی‬ ‫با هنر خوشنویس��ی و نگارگ��ری ایرانی‪ ،‬دو کارگاه‬ ‫آموزش��ی و نمایش��ی خوشنویس��ی و نگارگ��ری‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬در آیین گش��ایش این نمایشگاه‬ ‫برخی سفیران‪ ،‬دیپلمات‌ها و مقامات سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی مقیم هلند و جمعی از ایرانیان مقیم این‬ ‫کشور حضور داشتند‪.‬‬ ‫«نورا رابرتز» به جمع‬ ‫پرفروش‌ها بازگشت‬ ‫نا ‌م «‌نورا رابرتز» نویسنده پرفروش امریکایی در‬ ‫جدیدترین فهرس��ت منتشرش��ده از سوی نشریه‬ ‫نیویورک‌تایمز بین ‪ ۵‬نویسنده پرفروش کتاب‌های‬ ‫داستانی به چشم می‌خورد‪ .‬به گزارش ایسنا‪‌« ،‬نورا‬ ‫رابرتز»‌ک��ه همواره به‌عنوان یکی از نویس��ندگان‬ ‫پرفروش نیویورک‌تایمز شناخته می‌شود بار دیگر‬ ‫ب��ا خلق اثری جدید موفق ش��د در هفته نخس��ت‬ ‫حضور خود در فهرس��ت پرفروش‌های این نشریه‬ ‫به جایگاه دوم راه یابد‪.‬‬ ‫برخی از آثار «‌نورا رابرتز ‌» همچون «بازگش��ت‬ ‫در غروب ‌»‌‪‌« ،‬جادوگر تاریکی»‌و «طلس��م سایه»‌‬ ‫‌پیش‌تر به زبان فارسی ترجمه شده‌اند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر کتاب‌های داس��تانی پرف��روش هفته‌‬ ‫پایانی ژوئیه نشریه نیویورک‌تایمز می‌توان به رمان‬ ‫«جایی ک��ه خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند»‌نوش��ته‬ ‫«دلیا اونز ‌» اشاره کرد که همچنان با اقتدار در چهل‬ ‫و چهارمین هفته حضورش در فهرست پرفروش‌ها‬ ‫در جایگاه نخست می‌درخشد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫میالد‪ ،‬تهران را صاحب‬ ‫ارکستر می‌کند؟‬
‫دوشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 31‬تیر ‪ 19 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 22 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1334‬پیاپی ‪2652‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫آب هست اما کم است‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محیط زیست‬ ‫پیشبرد برنامه‌های فرهنگی به‌طور دستوری به نتایج موفقی نمی‌رسد‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه‬ ‫پیشبرد برنامه‌های فرهنگی نیازمند وفاق‬ ‫ملی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیش��برد برنامه‌های‬ ‫فرهنگی به‌طور دس��توری به نتایج موفقی‬ ‫نمی‌رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬نخس��تین جلس��ه‬ ‫س��تاد هماهنگی و راهبری اجرای نقش��ه‬ ‫مهندسی فرهنگی کشور روز گذشته به ریاست معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه نقش��ه‬ ‫مهندس��ی فرهنگی کشور پس از بررسی در ‪ ۳۳‬جلسه‬ ‫شورای‌عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید‪ ،‬اهمیت‬ ‫ای��ن س��ند را مورد تاکید ق��رار داد و گفت‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب نیز بر اجرای این س��ند تاکید دارند و الزم است‬ ‫با پیگیری مجدانه س��تاد هماهنگ��ی و راهبری اجرای‬ ‫نقش��ه مهندسی فرهنگی کش��ور را به ستادی کارآمد‬ ‫تبدی��ل کنیم‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه‬ ‫پیش��برد اهداف و برنامه‌های فرهنگ��ی نیازمند وفاق‬ ‫ملی‪ ،‬مش��ارکت مردم و اجماع اندیشمندان و نخبگان‬ ‫فرهنگی کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باتوجه به تالش‬ ‫بیگان��گان برای غلبه فرهنگ��ی بر جامعه و‬ ‫نسل جوان کش��ور‪ ،‬نیازمند آن هستیم که‬ ‫با مش��ارکت نخب��گان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و دین��ی‪ ،‬برنامه‌ریزی دقیق��ی برای اجرای‬ ‫نقش��ه مهندس��ی فرهنگی کش��ور انجام‬ ‫دهیم‪ .‬جهانگیری با تاکید بر اینکه پیشبرد‬ ‫برنامه‌های فرهنگی به‌طور دستوری نتایج‬ ‫موفقی در بر نخواهد داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ستاد هماهنگی‬ ‫و راهب��ری اجرای نقش��ه مهندس��ی فرهنگی کش��ور‬ ‫به‌دنبال اجرای برنامه‌های فرهنگی با دس��تور نیس��ت‬ ‫بلکه در حقیقت حمایت از برنامه‌های فرهنگی کش��ور‬ ‫را ب��ا اتکا ب��ه نقش آحاد جامعه دنب��ال می‌کند‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری ب��ا تاکید بر ضرورت اس��تفاده از‬ ‫نظ��ر و دیدگاه‌های نخب��گان و صاحب‌نظران فرهنگی‬ ‫کشور در بروزرسانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور‪ ،‬از‬ ‫دبیرخانه ستاد خواست جزئیات این سند به‌طور کامل‬ ‫در اختی��ار همه صاحب‌نظران و جامعه قرار گیرد تا نظر‬ ‫و نقدهای س��ازنده آنها بتواند به بروزرس��انی بهتر این‬ ‫س��ند کمک کند‪ .‬وی همچنین با اشاره به اینکه الزمه‬ ‫تصویب طرح‌ها و پروژه‌های کالن کش��ور‪ ،‬برخورداری‬ ‫از پیوست اقتصادی و زیست‌محیطی است‪ ،‬افزود‪ :‬الزم‬ ‫است دبیرخانه س��تاد ویژگی‌های مورد نظر خود برای‬ ‫پیوس��ت فرهنگی طرح‌های کالن را با س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه مطرح کند تا از این به بعد پیوس��ت فرهنگی‬ ‫نیز در طرح‌های کالن کش��ور مد نظر قرار گیرد‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری مهم‌ترین وظیفه ستاد هماهنگی‬ ‫و راهبری اجرای نقش��ه مهندس��ی فرهنگی کش��ور را‬ ‫تقس��یم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقش��ه‬ ‫مهندس��ی فرهنگی کش��ور در س��طح ملی و اس��تانی‬ ‫دانست و خاطرنش��ان کرد‪ :‬دبیرخانه ستاد با مشارکت‬ ‫نهادهایی مانند وزارت کش��ور و سازمان برنامه و بودجه‬ ‫که نقش موث��ری در برنامه‌های مل��ی دارند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫ضمن جلوگی��ری از م��وازی‌کاری‪ ،‬زمینه مش��ارکت‬ ‫بیشتر اس��تانداران و مردم سراسر کشور را در پیشبرد‬ ‫برنامه‌های س��تاد فراهم کند‪ .‬نظرخواهی از نخبگان و‬ ‫صاحب‌نظران کش��ور برای بروزرسانی نقشه مهندسی‬ ‫فرهنگی کشور و نیز هماهنگی با وزارتخانه‌های نفت و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تدوین پیوس��ت فرهنگی‬ ‫در اجرای طرح‌های کالن کش��ور از مصوبات این جلسه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫معمار آسمان‌خراش‌های مشهور جهان درگذشت‬ ‫«س��زار پلی» معمار برجسته جهان که طراحی برخی‬ ‫از بلندترین آسمان‌خراش‌های سراسر جهان مانند برج‌‬ ‫دوقلو «پتروناس» را در کارنامه خود دارد‪ ،‬درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل نیویورک‌تایم��ز‪ ،‬این معمار‬ ‫نام��دار آرژانتینی‪-‬امریکای��ی روز جمع��ه در س��ن ‪۹۲‬‬ ‫سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫از آثار مهم این هنرمند می‌توان به س��اختمان «مرکز‬ ‫مال��ی جهانی» واق��ع در نیویورک و س��اختمان «مرکز‬ ‫طراح��ی آرام» ک��ه به‌دلیل شیش��ه‌های آب��ی رنگ نما‬ ‫شناخته ش��ده و همچنین برج «سیلسفورس ‌» واقع در‬ ‫«سانفرانسیسکو» اشاره کرد‪.‬‬ ‫«پل��ی» در طول دوران فعالیتش به‌عنوان یک معمار‪،‬‬ ‫صدها جایزه معتبر در زمینه طراحی و معماری دریافت‬ ‫کرد ک��ه از مهم‌ترین آنها می‌توان به مدال طالی س��ال‬ ‫‪1374‬خورشیدی (‪ )۱۹۹۵‬موسسه معماران امریکایی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬س��زار پل��ی در س��ال‌های ‪ ۱۳۵۶‬تا ‪۱۳۶۳‬‬ ‫به‌عن��وان رئیس دانش��کده معماری دانش��گاه «ییل»‬ ‫فعالیت کرد‪.‬‬ ‫پلی که در شهر «نیوهیون» ایالت «کنتیکت» سکونت‬ ‫داش��ت‪ ،‬بیش��تر برای نوآوری در طراح��ی بخش‌های‬ ‫شیشه‌ای ساختمان شهرت دارد‪ .‬این معمار برجسته در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۶‬به‌عنوان مسئول بازسازی و توسعه موزه هنر‬ ‫مدرن «منهتن» نیز برگزیده شد‪ .‬وی شرکت معماری و‬ ‫طراحی خود را در سن ‪۵۰‬سالگی راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫ک‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪188‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪189‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫علی صانعی‪ ،‬کارشناس صنعتی و‬ ‫معدنی و فعال محیط‌زیست‪ :‬ماجرای‬ ‫آش��نا ش��دن من با لغت گان��دو‪ ،‬نه از‬ ‫طریق س��ریال‌های تلویزیونی که از دل‬ ‫ماجرایی بود که ب��ا خون و درد عجین‬ ‫بود‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کودکی در روس��تای‬ ‫کشاری در سیستان‌وبلوچستان هنگام‬ ‫آب خوردن‪ ،‬طعمه تمس��اح ش��د؛ تمس��اح پوزه کوت��اه ایرانی‬ ‫معروف به گاندو‪ ،‬گونه‌ای در حال انقراض‪ ،‬مورد حمایت سازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت‪ ،‬بومی منطقه باهو کالت و شهرس��تان‬ ‫س��رباز‪ ،‬شمالی‌ترین بخش شهرستان چابهار‪ .‬تنها گونه جانوری‬ ‫که عصر یخبندان را پش��ت سر گذاش��ته و یک فسیل زنده در‬ ‫فالت ایران است‪.‬‬ ‫مردم نجیب بلوچس��تان‪ ،‬این مرزبانان غیور و بی‌ادعا ساکنان‬ ‫این اقلیم گرم و خشک و نگاهبان بیدار اقلیم و جانداران زیبای‬ ‫آن هس��تند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کودکی ‪۱۰‬س��اله به ن��ام علیرضا‬ ‫ب��زرگ‌زاده‪ ،‬دانش‌آموز دبس��تان که از فرط تش��نگی برای آب‬ ‫خوردن به برکه گاندوها نزدیک شده بود طعمه این جانور درنده‬ ‫و کش��ته ش��د؛ آب خوردنی که اصلی‌ترین نیاز یک انسان برای‬ ‫بقا است‪.‬‬ ‫در همان سال معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫سرکار خانم دکتر فرشچی از شرکت‌های فعال در صنعت دریایی‬ ‫ایران خواست آستین همت باال بزنند تا مشکل مردم این خطه را‬ ‫مرتفع کنند‪ .‬در آن جلس��ه شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران قبول کرد تا این مهم را هرچند دشوار‪ ،‬به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬بعد از طی شدن مقدمات طرح ازجمله بازبینی‬ ‫میدان��ی و طراحی‪ ،‬کلنگ عملی��ات آن ‪ ۱۶‬خرداد به زمین زده‬ ‫ش��د و اینجانب و همکاران نیز در قالب خیریه عهده‌دار ساخت‬ ‫پروژه نخستین تصفیه‌خانه روس��تایی یا به اختصار «اوتر یک»‬ ‫شدیم و با ‪ ۸‬ماه تالش توانستیم مخزنی زمینی با ظرفیت ‪۲۵۰۰‬‬ ‫مترمکعب آب و تصفیه‌خان��ه‌ای با ظرفیت ‪ ۱۵‬مترمکعب کاملا‬ ‫بهداشتی در حد اس��تاندارد سازمان بهداشت جهانی ایجاد و به‬ ‫مردم رنج‌دیده کشاری و آزاتی پیشکش کنیم‪ .‬قرار بر این بود که‬ ‫بعد از بهره‌برداری از اوتر یک‪ ،‬فرمانداری س��رباز با همیاری برق‬ ‫منطقه‌ای و حفاظت محیط‌زیس��ت و بعدها منطقه آزاد چابهار‪،‬‬ ‫ب��ا تکف��ل هزینه برق و فیلتر و دس��تمزد اپراتور‪ ،‬ای��ن پروژه را‬ ‫عملیاتی نگاه دارند‪.‬‬ ‫اما بش��نویم از فردای پ��س از بهره‌برداری ک��ه هیچ کدام از‬ ‫مس��ئوالن ذی‌ربط به قول‌ه��ا و تعهداتی ک��ه داده بودند عمل‬ ‫نکردند‪ ...‬و وزارت نیرو در اقدامی خداپس��ندانه به‌عنوان متولی‬ ‫بخش برق و آب کش��ور‪ ،‬ب��رق تصفیه‌خانه اوتر ی��ک را قطع و‬ ‫مردم را از آب آش��امیدنی س��الم محروم کرد‪ .‬فرمانداری سرباز‬ ‫ه��م در اقدامی کام�لا حرفه‌ای خالف قول‌ه��ای اولیه از تامین‬ ‫دستمزد اپراتور آموزش‌دیده اوتر یک سرباز زد و حتی در زمینه‬ ‫تامین ‪ ۷۵‬لیتر بنزین برای س��وخت ساالنه موتور پمپ بنزینی‬ ‫تصفیه‌خانه‪ ،‬اقدامی نکرد‪( .‬تشابه لغوی تصادفی است)‪.‬‬ ‫ه��ر ماه مردم س��ه روس��تای کش��اری‪ ،‬آزات��ی و موالآباد یا‬ ‫دام‌های‌ش��ان طعمه تمس��اح می‌ش��وند یا فرزندان‌ش��ان‪ ...‬در‬ ‫تازه‌ترین اتفاق از این دس��ت‪ ۲۸ ،‬تیر ‪ ۹۸‬دختربچه‌ ‪10‬ساله‌ای‬ ‫به‌نام حوا رئیس��ی‪ ،‬طعمه تمساح شده و دست راست او از بازو‬ ‫قطع ش��د‪ .‬معلوم نیس��ت کودکان خردس��ال تا کی باید تاوان‬ ‫بی‌عمل��ی‪ ،‬بی‌خ��ردی و ناکارآمدی مدیران��ی را بپردازند که از‬ ‫مدیریت س��اده‌ترین امور عاجزند‪ ،‬ام��ا چند کیلومتر آن‌طرف‌تر‬ ‫قو‌ب��رق‬ ‫همایش‌ه��ای پرزر ‌‬ ‫و ریخت‌وپاش‌ه��ای چن��د‬ ‫میلی��ارد تومان��ی را درس��ت‬ ‫جلوی چشم نهادهای نظارتی‬ ‫انجام می‌دهند و کسی از آنها‬ ‫عمل به وظایف قانونی‌شان را‬ ‫مطالبه نمی‌کند‪ .‬کاش مستند‬ ‫گاندو جدیدی ساخته شود‪.‬‬ ‫کشف یکی از قدیمی‌ترین مساجد‬ ‫در سرزمین‌های اشغالی‬ ‫گروهی از باستان‌شناس��ان در س��رزمین‌های‬ ‫اش��غالی موف��ق به کش��ف یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫مساجد روس��تایی جهان شدند که پیشینه آن به‬ ‫زمان ورود اسالم به این سرزمین بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از رویت��رز‪،‬‬ ‫ن زده‌اند قدمت بقایای این‬ ‫باستان‌شناسان تخمی ‌‬ ‫مس��جد که در جریان یک عملیات عمرانی در ش��هر «راهات» در صحرای نگب در جنوب‬ ‫سرزمین‌های اشغالی کشف شده‪ ،‬به قرن هفتم تا هشتم میالدی بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫مس��جدهای بزرگ و شناخته‌شده‌ای مربوط به این دوره زمانی در مکه و بیت‌المقدس‬ ‫وجود دارد اما کش��ف این مس��جد که کاربران آن به‌احتمالی کش��اورزان محلی بوده‌اند‪،‬‬ ‫به‌گفته باستان‌شناسان نادر است‪.‬‬ ‫بقایای این مسجد کهن ساختاری مربعی‌شکل کوچک را نشان می‌دهد که محراب آن‬ ‫به سمت جنوب و مکه ساخته شده است‪.‬‬ ‫«گیدون آونی» از باستان‌شناسان این کاوش می‌گوید این یکی از نخستین نمونه‌های‬ ‫قدیمی شناخته‌شده از زمان ورود اسالم به سرزمین‌های اشغالی پس از پیروزی اعراب در‬ ‫س��ال ‪ ۶۳۶‬پس از میالد اس��ت و کشف روستا و مسجد نقش مهمی در مطالعات مربوط به‬ ‫تاریخ منطقه در این دوران متالطم دارد‪.‬‬ ‫مروری بر آثار نوگرایان نقاشی‌خط ایران‬ ‫نمایشگاهی گروهی با هدف مرور آثار نوگرایان‬ ‫نقاش��ی‌خط ایران جمعه‪ ۴ ،‬مرداد در گالری ایده‬ ‫گشایش می‌یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این نمایش��گاه که تالش‬ ‫دارد ب��ا گردآوری آث��اری در حوزه نقاش��ی‌خط‬ ‫مروری بر آثار نوگرایان این حوزه داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫جمعه آینده از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬گش��ایش می‌یابد و تا تاریخ ‪ ۱۶‬مرداد ادامه دارد‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه آثار هنرمندانی چون مرتضی شمیسا‪ ،‬حسین احصائی‪ ،‬ساناز البرزی‪ ،‬ابراهیم‬ ‫وفای��ی‪ ،‬ایمان مالجعفری‪ ،‬روح‌اهلل عطاییان‪ ،‬محس��ن دایی‌نبی‪ ،‬مهس��ا دواچی‪ ،‬کوروش‬ ‫قاضی‌مراد‪ ،‬ابوالفضل عبداهلل‌زاده‪ ،‬کاظم خراسانی‪ ،‬سحر فتح‌اللهی‪ ،‬حسین نوروزی‪ ،‬فرشاد‬ ‫آل‌خمی��س‪ ،‬مراد فتاحی‪ ،‬کریم قوچانی‪ ،‬هانی ش��رار‪ ،‬عب��اس رحیمی و عظیم فالح ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گالری ایده در خیابان کریم‌خان‪ ،‬خردمند شمالی‪ ،‬کوچه هجدهم‪ ،‬شماره ‪ ۲۶‬واقع شده‬ ‫است‪ .‬ساعت بازدید از این نمایشگاه هر روز ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام قدیمی بندر کازابالنکا در مراکش ‪ -‬رقم و اعداد‬ ‫‪ -2‬ش��هری در غرب اس��تان گلس��تان ‪ -‬زبانی که مردم پاکستان به آن تکلم می‌کنند‬ ‫ خالیق‬‫‪ -3‬نوعی پرنده شکاری ‪ -‬خط برجسته الفبای نابینایان ‪ -‬یک‌چهارم‬ ‫‪ -4‬پراکندگ��ی و تف��رق ‪ -‬نویس��نده و تالیف‌کننده ‪ -‬مورد اعتم��اد ‪ -‬از بت‌های عهد‬ ‫جاهلیت‬ ‫‪ -5‬سخن حکمت‌آموز ‪ -‬ظلمات ‪ -‬طایفه‌ای در شمال کشورمان‬ ‫‪ -6‬سرزمین کوه فوجی‌یاما ‪ -‬ماه میانی فصل پاییز‬ ‫‪ -7‬اندیشه اهریمنی ‪ -‬پاکیزگی‬ ‫‪ -8‬پاسخ بی‌ادبانه ‪ -‬نوعی شیرینی ‪ -‬قسمت پایین پای ستوران ‪ -‬مظهر حیات‬ ‫‪ -9‬دارای زندگی مرفه و خوش ‪ -‬فعلی و حالیه‬ ‫‪ -10‬خطاب سراینده به قلب خود ‪ -‬روستاها‬ ‫‪ -11‬درخت لرزان ‪ -‬جایگزین آن فناوری شده ‪ -‬کیفر‬ ‫‪ -12‬مرکز ایتالیا ‪ -‬پیمان و عهد ‪ -‬واحد مکعبی ‪ -‬پهلوان‬ ‫‪ -13‬خوب و پسندیده ‪ -‬زبان تازی ‪ -‬قطعه گوشت بی‌استخوان دام یا ماهی‬ ‫‪ -14‬به صورت کج بریده شده ‪ -‬طوالنی و ادامه‌دار ‪ -‬به قول شاعر نیکو شود اما به صبر‬ ‫‪ -15‬آراسته و زیبا ‪ -‬آسوده خاطر‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬محقق ‪ -‬کشتی جنگی بزرگ‬ ‫‪ -2‬ساقه بی‌سروته‪ -‬راحت‌طلب ‪ -‬به دفعات‬ ‫‪ -3‬نرم‌دلی ‪ -‬انبار تسلیحات ‪ -‬نزاکت ‪ -‬از عشاق داستانی‬ ‫‪ -4‬دردناک ‪ -‬از اقس��ام خطوط فارس��ی که از قرن نهم هـ ‪.‬ق به وجود آمده‬ ‫است‪ -‬کلمه همراهی‬ ‫‪ -5‬عالم الهی ‪ -‬حجمی در هندسه ‪ -‬مته از نوع برقی‬ ‫‪ -6‬دوستی و محبت ‪ -‬نامی که همه دارند‬ ‫‪ -7‬حرف گزینش ‪ -‬شکوه و عظمت ‪ -‬هم‌معنی بودن چند کلمه‬ ‫‪ -8‬از چهار عمل اصلی حساب ‪ -‬پدربزرگ‬ ‫‪ -9‬فهمیدن ‪ -‬زدن ناراضی ‪ -‬صدف‌نشین‬ ‫‪ -10‬کاهگل‪ -‬فدراسیون جهانی دوومیدانی‬ ‫‪ -11‬عنوان مسابقات سراسری ورزشی‪ -‬هر بخش کتاب اوستا ‪ -‬ماهی کوچک‬ ‫کنسروی‬ ‫‪ -12‬فرانام جمع ‪ -‬محتاج ‪ -‬صحابی حبشی‬ ‫‪ -13‬زشت و کریه‪ -‬کناره میز‪ -‬شعله زدن آتش‪ -‬گریختن بر اثر شکست‬ ‫‪ -14‬از گل‌های خوشبوی بهاری‪ -‬قتل از روی ترحم ‪ -‬بخار دهان‬ ‫‪ -15‬چراغ زینتی سفره عقد ‪ -‬دارایی عمومی‬ ‫سریالی برای گاندو‬ ‫محسن جالل‌پور‪ ،‬فعال اقتصادی‪:‬‬ ‫‪ ...‬س��اختار م��ا دارد ب��ازی را به سیاس��تمداران دغل‌باز‬ ‫می‌بازد؛ سیاستمدارانی که دغدغه مردم‪ ،‬ساختار سیاسی‬ ‫و ای��ران را ندارند‪ .‬حتی اگر همین ام��روز چرخه دغل‌بازی‬ ‫ش��ریکان تیولداری در ایران متوقف ش��ود‪ ،‬سیاستمداران‬ ‫عصر ما چند نسل دیگر به مردم بدهکار خواهند بود‪.‬‬ ‫هم��ه تالش سیاس��تمداران انحصارطلب ی��ا تیولداران‬ ‫سیاسی این است که اقتصاد را در کنترل خود نگه دارند‪ .‬دعوای اصلی اقتصاد است اما‬ ‫بازی و رقابت در زمین سیاست اتفاق می‌افتد‪ .‬وقتی گروه اندکی قدرت سیاسی را در‬ ‫کنترل خود نگه می‌دارند‪ ،‬رش��د اقتصادی هم محدود خواهد بود چون بازارها مجال‬ ‫رش��د پیدا نمی‌کنند و زمانی که رقابت و بازار زندانی ش��ده باشند‪ ،‬جامعه هم انگیزه‬ ‫تحرک و خالقیت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در کشور ما از چند سو پیام‌های ناامیدکننده به نیروهای خالق و نوگرا داده می‌شود‪.‬‬ ‫اینها باید آزادانه فعال باش��ند تا بتوانن��د ایده‌های خود را به فناوری و خدمات تبدیل‬ ‫کنند و بعد تبدیل به کارآفرینان جوانی ش��وند که برای کشور رشد اقتصادی ایجاد و‬ ‫جوانان جویای کار را استخدام کنند‪ .‬اگر سرکوب‌شان کنیم در حقیقت فرصت تعالی‬ ‫و توسعه را از یک نسل گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫کار خاص نیروهای کارآفرین و خالق این اس��ت که ایده‌های جدید و خالقانه را به‬ ‫فناوری تبدیل کنند‪ .‬فرآیند تبدیل فکر خالقانه به فناوری مدرن همیش��ه هراس دو‬ ‫دس��ته نیروی منف��ی را به‌دنبال دارد؛ هم تیولداران از ای��ن فرآیند هراس دارند و هم‬ ‫ذی‌نفعان انحصار‪.‬‬ ‫به تجربه استارت‌آپ‌ها در کشور خودمان نگاه کنید‪ .‬خیلی‌های‌شان با موانع جدی‬ ‫ازسوی ذی‌نفعان سیاسی و انحصاری روبه‌رو هستند‪ .‬هرگونه نوآوری ازسوی نیروهای‬ ‫خالق جامعه می‌تواند برهم‌زننده تعادلی باش��د که سال‌هاس��ت منافع عده‌ای حول‬ ‫آن شکل گرفته است‪ .‬در این زمینه هیچ تفاوتی میان تولید فکر و تولید کاال نیست‪.‬‬ ‫اندیش��ه‌ورز در کش��ور ما به همان چوبی نواخته می‌ش��ود که تولیدکننده واقعی‪.‬‬ ‫تولیدکننده کاال و خدمات همان موانع تولیدکننده فکر و اندیش��ه را دارد‪ .‬به تحوالت‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی س��ال‌های گذش��ته نگاه کنید‪ .‬در همه تح��والت یک اتفاق رخ‬ ‫می‌دهد؛ آنهم این اس��ت که تیولداران سیاس��ی و اقتصادی می‌ترسند پدیده‌های نو‪،‬‬ ‫بنیان‌ه��ای پیش��ین را به هم بزنند و طرحی نو دراندازند‪ .‬عج��م اوغلو در کتاب «چرا‬ ‫ملت‌ها شکست می‌خورند؟» این فرآیند را تخریب خالق می‌نامد و معتقد است حتی‬ ‫نفع نهادهای بهره‌کش در رش��د اقتصادی باال نیس��ت‪ .‬آنها به سطحی از رشد رضایت‬ ‫می‌دهند که منافع‌شان را تامین کند و به کسب‌وکارهایی اجازه فعالیت می‌دهند که‬ ‫منافع‌شان را به خطر نیندازد‪.‬‬ ‫در جامع��ه‌ای که نهادهای بهره‌ک��ش برتری پیدا می‌کنند‪ ،‬تالش‌ه��ا برای ایجاد‬ ‫نهادهای فراگیر مدام به سنگ موانع می‌خورد و به قول عجم اوغلو و رابینسون‪ ،‬چرخه‬ ‫رذیلت شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫ش��کی نیس��ت که اگر اقتصاد رقابتی نباشد‪ ،‬خالقیت و کارآفرینی می‌میرد‪ .‬رشد و‬ ‫شکوفایی اقتصاد تنها در زمین رقابتی پایدار است و اگر اقتصادی فاقد قواعد مستحکم‬ ‫در زمینه مالکیت و رقابت باش��د رشد پایدار نخواهد داشت‪ .‬تصور اینکه فناوری‌های‬ ‫م��درن که زندگی ما را متحول کرده‌اند در اقتصادهای دولتی هم فرصت بروز و ظهور‬ ‫پیدا‌کنند‪ ،‬ممکن نیست‪.‬‬ ‫چند سال پیش یکی از نزدیکانم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت‪ .‬یک‌بار‬ ‫ک��ه به دی��دارش رفتم جمعی از دوس��تان ایرانی‌اش را دعوت کرد و از من خواس��ت‬ ‫برای‌ش��ان صحب��ت کنم‪ .‬بیش��تر مهمانان دانش��جو بودند و پرس��ش مهمی که در‬ ‫ذهن‌ش��ان ش��کل گرفته بود این بود که پس از پایان تحصیل به ایران بازگردند یا نه؟‬ ‫سال ‪ ۹۲‬بود و به‌شخصه به تحوالت پیش رو بسیار امیدوار بودم‪.‬‬ ‫به ی��اد دارم خیلی با آنها صحبت کردم و دالیل زیادی آوردم که بازگشت‌ش��ان به‬ ‫کشور گزینه بهتری از بازنگشتن است‪ .‬بعضی‌ها برگشتند و از شرایط راضی بودند اما‬ ‫از سال ‪ ۹۶‬به این سو خیلی‌ها ساز مهاجرت کوک کردند‪.‬‬ ‫از آن مهمان��ی چن��د س��ال می‌گذرد و من مطمئن نیس��تم اگر دوب��اره از من نظر‬ ‫بخواهند بتوانم همان پاسخ را بدهم‪ .‬می‌دانید چرا؟ چون بخش تیولداری در ایران در‬ ‫سال‌های گذشته به قدری قدرت گرفته که راه را بر همه گونه فعالیت و تولید خالقانه‬ ‫بس��ته و این جوانان در عمل راهی برای رش��د و تعالی خود نمی‌بینند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگر در داخل کش��ور بمانند س��رخورده می‌ش��وند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند از این‬ ‫چرخه خارج شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫انحصار سیاسی چگونه به انسداد اقتصادی‬ ‫ختم می‌شود؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!