صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جمهوری اسالمی دزدی دریایی انگلیس را‬ ‫بی‌جواب نمی‌گذارد‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1331‬پیاپی ‪2649‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‌ها‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫به ‪ 1487‬قلم کاال رسید‬ ‫پشت استارت‌آپ‌‌ها‬ ‫ایستاده‌ایم‬ ‫گزارش روز‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی بیان کردند‪ :‬جمهوری اسالمی ایران دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رهبر معظم انقالب پیش از ظهر دیروز در دیدار ائمه جمعه اظهار کردند‪ :‬آفت بزرگ دولت‌های غربی تکبر‬ ‫آنها است‪ .‬اگر ِ‬ ‫دولت مقابل آنها دولت ضعیفی باشد این تکبر کار خود را می‌کند اما اگر کشوری باشد که واقعیت آنها را دید‬ ‫و ش��ناخت و ایس��تاد‪ ،‬آنها زمین می‌خورند‪ .‬ایشان افزودند‪ :‬االن در قضایای بین ما و اروپایی‌ها‪ ،‬علت اینکه مشکالت باقی‬ ‫می‌ماند‪ ،‬تکبر آنها است‪ .‬به‌گفته وزیر خارجه ما که زحمت هم می‌کشد‪ ،‬اروپا ‪ ۱۱‬تعهد داشته و به هیچ کدام عمل نکرده‬ ‫است‪ .‬وزیر خارجه که ملاحظات دیپلماتیک دارد‪ ،‬به‌صراحت این را می‌گوید‪ .‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای عنوان کردند‪ :‬در‬ ‫بین این توقعات بی‌مورد‪ ،‬انگلیس خبیث دزدی دریایی می‌کند و کش��تی ما را می‌دزدد؛ جنایت می‌کنند و شکل قانونی‬ ‫به آن می‌دهند‪ .‬ایشان خاطرنشان کردند‪ :‬جمهوری اسالمی و عناصر مؤمن نظام‪ ،‬این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند‪.‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ریزش قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مونتاژکاری‪ ،‬نتیجه اقتصاد دولتی‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری‬ ‫در آیی��ن رونمایی از پ��ژو ‪ ۳۰۱‬موضوعی را مطرح کرد که‬ ‫صنعتگران نسبت به آن واکنش نشان دادند‪ .‬ستاری گفت‪:‬‬ ‫«ب��ه صرف داش��تن کارخانه‪ ،‬دانش و دانش��گاه و مهم‌تر از‬ ‫آن‪ ،‬خام‌فروش��ی‪ ،‬ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌شود‪ .‬تا زمانی که‬ ‫صنعتگران به س��مت تولید و بهینه‌سازی نروند و دانش به‬ ‫دست خودش��ان نباشد‪ ،‬پیش��رفتی رخ نمی‌دهد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫الزم اس��ت ساختار سنتی شکسته شود و به سمت فناوری‬ ‫در حیطه خودکفایی برویم‪ ».‬با اینکه تاکنون کارشناس��ان‬ ‫بس��یاری درباره اینکه ایران بیش��ترین زیرساخت مونتاژ را‬ ‫دارد بحث کرده‌اند و انتقادهای شدیدی به این شیوه تولید‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬اما پرسشی که اکنون مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫این است که با کدام زیرساخت مالی و علمی باید به سمت‬ ‫تولید مدرن حرکت کنیم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫آمادگی دالر برای ورود به کانال ‪ ۱۰۰۰۰‬تومان‬ ‫بیش از یک هفته است که نرخ ارز در بازار به صورت پلکانی رو به کاهش می‌رود و دالری‬ ‫ک��ه تا همین چند وقت پی��ش روی کانال ‪ ۱۵‬هزار تو‌مان قرار داش��ت‪ ،‬دیروز وارد کانال‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تو‌مان ش��د‪ .‬موج کاهش نرخ دالر که از اردیبهشت آغاز شده بود‪ ،‬سبب شد دالر‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومانی‪ ،‬در گام نخس��ت وارد کانال ‪ ۱۴‬هزار تومان و س��پس ‪ ۱۳‬هزار تو‌مان شود‬ ‫و پس از اندکی توقف س��رانجام به پله‌های پایین‌تر س��قوط کند و در نهایت روز گذشته به‬ ‫کانال قیمتی ‪ ۱۱‬هزار تو‌مان وارد ش��ود‪ .‬بر اساس پیش‌بینی کارشناسان و صاحب‌نظران‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مبنی‌‌بر ادامه روند کاهش��ی قیمت‌ها‪ ،‬به نظر می‌رس��د دالر خود را برای ورود به‬ ‫کانال ‪ ۱۰‬هزار تومان آماده می‌کند؛ نرخی که همواره کارشناس��ان معتقد بودند بر اساس‬ ‫‪9‬‬ ‫واقعیت‌های اقتصادی‪ ،‬دالر باید روی همان محدوده و پایین‌تر از آن قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪۵۰‬درصد قطعات خودرو‬ ‫‌هویت ندارند‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬
‫‪2‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫چندی اس��ت که موضوع خصوصی‌س��ازی خودرو‌سازی‌های‬ ‫ب��زرگ کش��ور ازس��وی دولت و مجلس مطرح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی نیز بهمن س��ال گذشته‬ ‫کلی��ات طرح س��اماندهی صنعت خ��ودرو را تصوی��ب کردند‪.‬‬ ‫بررس��ی اجمالی جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد ملی نش��ان‬ ‫می‌ده��د گرچه صنعت خودرو‪ ،‬موتور محرک صنایع بس��یاری‬ ‫هم در باالدست مانند فوالدسازی‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬الستیک‌سازی‬ ‫و‪ ...‬و ه��م در صنایع جانبی مانند رنگ‌س��ازی‪ ،‬شیشه‌س��ازی‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازی و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬اما بررس��ی ابعاد گوناگون این صنعت‬ ‫نش��ان می‌دهد جایگاه آن در اقتصاد مل��ی به‌ویژه در مدیریت‬ ‫کالن اقتص��اد کش��ور‪ ،‬آث��ار و پیامدهای تمرک��ز دولت بر این‬ ‫صنعت و وابستگی محض آن به سیاست‌های دولت در عمل آن‬ ‫را به یک صنعت وابسته‪ ،‬زیانده و غیرمولد تبدیل و بار هزینه‌ای‬ ‫آن ه��م برای مصرف‌کنن��دگان و هم برای دول��ت نگرانی‌های‬ ‫زیادی را ایجاد کرده است‪ .‬این در حالی است که مسائلی مانند‬ ‫نوس��ان‌های بازار ارز و اج��رای دور جدیدی از جنگ اقتصادی‬ ‫امریکا‪ ،‬اقتصاد ملی را هدف گرفته اس��ت‪ .‬صنعت خودروسازی‬ ‫کشور جزو نخستین بخش‌هایی بود که باوجود همه حمایت‌ها‬ ‫و تالش‌های انجام ش��ده‪ ،‬نس��بت به این شرایط واکنش نشان‬ ‫داد و بازار آن با التهاب‌های زیادی روبه‌رو ش��د‪ .‬کاهش عرضه‬ ‫محصوالت به دالیل گوناگ��ون‪ ،‬تقاضای افزایش قیمت‪ ،‬عرضه‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬اجرایی نش��دن تعه��دات و‪ ...‬درنهای��ت نارضایتی‬ ‫مردم و ارس��ال حجم زیادی از ش��کایات مردم��ی به نهادهای‬ ‫نظارتی را به‌دنبال داشت و زمینه ایجاد نگرانی‌های شدید بین‬ ‫دولتم��ردان و م��ردم را به‌وجود آورد‪ .‬رصد عملکرد ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته صنعت خودرو نش��ان می‌دهد صنعت خودروس��ازی‬ ‫کش��ور از منظر توسعه‌یافتگی‪ ،‬رش��د و تعالی‌سازمانی باتوجه‬ ‫به اهداف و سیاس��ت‌های مورد انتظار در اس��ناد باالدس��تی از‬ ‫پیش��رفت مناسبی برخوردار نبوده است‪ .‬گرچه رشد کمی این‬ ‫صنعت به س��بب حمایت‌های مالی دولت و نظام مالی و بانکی‬ ‫درحال‌حاضر آن را یک بن��گاه اقتصادی بزرگ و غیرقابل مهار‬ ‫نش��ان می‌دهد اما در متن نمی‌تواند نشانه‌هایی از رشد کیفی‬ ‫و توس��عه مورد انتظار و شایسته کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را داشته باشد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬صنعت خودرو به سبب جایگاه‬ ‫آن در س��بد اقتصادی خانوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‬ ‫اما در پاسخگویی به مطالبات مردم شرایط مناسبی ندارد‪ .‬این‬ ‫حوزه از نخستین بخش‌هایی است که نسبت به شرایط تورمی‪،‬‬ ‫رکود و س��ایر مشکالت اقتصادی واکنش نشان و در بسیاری از‬ ‫موارد دولت را برای اتخاذ تصمیم‌های مد نظر خود زیر فش��ار‬ ‫ق��رار می‌دهد و به‌ط��ور معمول نیز نتایج ای��ن تصمیم‌ها زائل‬ ‫ش��دن منافع و حقوق مصرف‌کنندگان اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫این پرس��ش مهم پیش می‌آید که چگونه ممکن است صنعتی‬ ‫که سال‌هاس��ت از نمونه‌ه��ای گوناگونی با برند و نش��ان ملی‬ ‫رونمایی می‌کند با کوچک‌ترین مش��کالت بین‌المللی این‌گونه‬ ‫دچ��ار انفعال ش��ود؟ بالتکلیفی که هرازگاه��ی دامن دولت و‬ ‫مس��ئوالن را می‌گیرد و منافع مردم که همان منافع ملی است‬ ‫را تحت‌شعاع قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در ابعاد اقتصادی نیز دولت و نهادهای نظارتی‬ ‫مجبور بوده‌اند به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی این صنعت و‬ ‫همکاری و تعامل با آن‪ ،‬از اجرای بسیاری از استانداردهای الزم‬ ‫در ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی با نگاهی همراه‬ ‫با اغماض عبور کنند و چشم‌پوشی‌های زیادی داشته باشند که‬ ‫در نهایت زیان آن دامن مصرف‌کننده و دولت را گرفته است‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه راهبرده��ای ابالغ��ی رهب��ر معظم انق�لاب در‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی نش��ان می‌دهد معظم‌له با یک‬ ‫نگاه عمیق و توام با شناخت کافی‪ ،‬موضوع‌ها و مباحث مبتالبه‬ ‫تولی��د را چه از منظر جلوگی��ری از اتالف منابع و چه از منظر‬ ‫حمای��ت از تولی��د باکیفیت داخل��ی و توجه به نیاز و س��لیقه‬ ‫مش��تری همواره مد نظر داشته‌اند؛ از این‌رو هرگونه کم‌توجهی‬ ‫به این دو مولفه مهم عالوه بر هزینه‌های زیادی که برای اقتصاد‬ ‫کش��ور به‌دنبال دارد‪ ،‬عدول از اسناد باالدستی تعبیر می‌شود‪.‬‬ ‫هدررفت منابع کش��ور با مصرف سرسام‌آور سوخت‪ ،‬حامل‌های‬ ‫ان��رژی و منابع معدنی و از همه مهم‌تر هدررفت س��رمایه‌های‬ ‫انسانی ناشی از اس��تفاده از خودروهای ناایمن و غیراستاندارد‬ ‫ک��ه مش��کالت گوناگونی را ایج��اد کرده‪ ،‬نش��ان می‌دهد این‬ ‫صنعت با چه شتابی در حال هدر دادن منابع و انهدام امکانات‬ ‫س��خت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور اس��ت‪ .‬این‌گونه است که در‬ ‫ح��وزه تلفات جاده‌ای و در میزان مصرف س��وخت به نس��بت‬ ‫خودروهای در حال تردد کش��ور‪ ،‬یکی از صدرنش��ینان جهان‬ ‫هس��تیم‪ .‬باتوجه به ارزیابی هزینه‪-‬فایده این صنعت در اقتصاد‬ ‫ملی و هزینه‌های مترتب بر آن به‌نظر می‌رس��د دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی باید نس��بت به پایان این ماجرای غم‌انگیز در‬ ‫صنعت خودرو و بازبینی جدی سیاست‌ها در این صنعت‪ ،‬اقدام‬ ‫عاج��ل انجام دهند؛ چراکه اس��تمرار این روند نه‌تنها به س��ود‬ ‫منافع ملی ارزیابی نمی‌شود‪ ،‬بلکه موجب گسترش نگرانی‌های‬ ‫اجتماعی و پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود‪ .‬البته‬ ‫رانت‌های ناشی از انحصار و مفاسد مترتب بر آن موجب فراهم‬ ‫ش��دن ثروت‌های بادآورده برای برخی اش��خاص خاص شده و‬ ‫همین موضوع‌ نیز بر گس��ترش نارضایتی‌ها و فس��اد اقتصادی‬ ‫دامن زده است؛ از این‌رو‪ ،‬پیشنهاد می‌شود در نخستین مرحله‬ ‫دولت تکلیف این صنعت را از منظر وابستگی داشتن یا نداشتن‬ ‫به دولت مش��خص و زمینه‌های آزادسازی آن از دام انحصار را‬ ‫فراه��م کند تا ع�لاوه بر حذف رانت‌های موج��ود زمینه تولید‬ ‫رقابتی در این صنعت از طریق پیوس��تن به صنایع پیش��رفته‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫بازگش��ت ای��ران به برجام و اج��رای تعهدات کار‬ ‫بس��یار ساده‌ای اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اراده کنیم تنها‬ ‫چند س��اعت کافی اس��ت تا همه تعهدات‌مان را‬ ‫اجرای��ی کنیم‪ ،‬اما در ش��رایط فعل��ی اروپایی‌ها‬ ‫باید به‌جای اینکه با ما جلس��ه بگذارند و بگویند‬ ‫ب��ه برجام بازگردی��د‪ ،‬به امریکایی‌ه��ا بگویند از‬ ‫تحریم‌های ظالمانه علیه ایران دست بردارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری صبح روز گذش��ته در نوزدهمین‬ ‫کنگ��ره ملی پرس��ش مه��ر ریاس��ت جمهوری‬ ‫که در س��الن اجالس س��ران برگزار ش��د‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه دولت تدبیر و امید باوجود اینکه ‪ 4‬س��ال‬ ‫از عمر ‪ 6‬س��اله خود را در تحریم کامل بود‪ ،‬باید‬ ‫هم به داخل کش��ور و هم جهان نشان می‌داد که‬ ‫جمهوری اسالمی ایران این ظرفیت را دارد که با‬ ‫قدرت‌های بزرگ بنش��یند‪ ،‬مذاکره و تعامل کند‬ ‫و به یک توافق مهم دس��ت یاب��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫برجام ایران در یک طرف و ‪ ۶‬کشور بزرگ جهان‬ ‫در طرف دیگر بودند و زمانی که مذاکرات ما با این‬ ‫‪ 6‬کش��ور آغاز ش��د‪ ۶ ،‬قطعنامه در شورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل علیه ایران تصویب ش��ده بود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به نق��ش دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان‬ ‫ایران��ی در ب��ه ثمر رس��یدن برجام خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬هنر دیپلماس��ی ایرانیان آن بود که در نبرد‬ ‫دیپلماتیک با قدرت‌های بزرگ جهان وارد شدند‬ ‫و به توافقی بزرگ دس��ت یافتند که دولت بعدی‬ ‫ای��االت متحده امریکا درباره این توافق بگوید که‬ ‫کاله سرش��ان رفته اس��ت‪ .‬جهانگیری در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود تصریح کرد‪ :‬ایران اجرای‬ ‫برخ��ی تعه��دات برجامی خ��ود را کاهش داد تا‬ ‫جهان بداند با کش��وری بی‌اراده رو‌به‌رو نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه با ملت متمدن و تاریخ‌ساز روبه‌رو است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط فعل��ی و باتوجه به‬ ‫اتفاق‌هایی که در س��طح منطقه و جهان در حال‬ ‫وقوع اس��ت‪ ،‬طرف‌ه��ای مقابل ای��ران در برجام‬ ‫راه��ی ج��زو پایبندی ب��ه تعهدات خ��ود ندارند‬ ‫و براس��اس برج��ام هی��چ تحریمی نبای��د علیه‬ ‫ایران وجود داش��ته باش��د‪ .‬وی با اش��اره به سهم‬ ‫یک‌س��ومی درآمدهای نفتی از بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امریکایی‌ها ایستاده‌اند تا درآمد‬ ‫نفت��ی ایران را به صفر برس��انند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫گرچ��ه آنها موفق نخواهند ش��د ام��ا به‌طورقطع‬ ‫اقدام‌های‌ش��ان تاثیراتی خواهد گذاش��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه جمهوری اس�لامی ایران در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذش��ته همواره با چالش‌ها و مشکالت گوناگونی‬ ‫روبه‌رو بوده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این روزها ازسوی‬ ‫اقتصاددانان و صاحب‌نظران می‌شنویم که برخی‬ ‫ش شده‌اند و‬ ‫از چالش‌های دیروز تبدیل به ابرچال ‌‬ ‫این چالش‌ها و ابرچالش‌ها برطرف نخواهند شد؛‬ ‫مگر آنکه از روش‌های علمی به موضوع‌ها پرداخته‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر به‌دنبال توسعه کشور و عبور از برخی‬ ‫بیماری‌های مزمن اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماعی هس��تیم و می‌خواهیم از تنگناها عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬هیچ راهی جز توجه به مدرسه و آموزش و‬ ‫پ��رورش وجود ندارد‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫با بیان اینکه س��رمایه انس��انی قادر اس��ت سایر‬ ‫س��رمایه‌های م��ادی و معنوی کش��ور را وادار به‬ ‫حرکت کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به‌دنبال توسعه همه‌جانبه‬ ‫و پایدار در کش��ور هس��تیم باید توجه ویژه‌ای به‬ ‫آموزش و پرورش و مدرسه داشته باشیم‪.‬‬ ‫جهانگیری خاطرنشان کرد‪ :‬همانطور که رهبر‬ ‫معظم انقالب فرموده‌اند نباید به هزینه آموزش و‬ ‫پرورش از منظر هزینه مصرفی و جاری نگاه کنیم‬ ‫بلکه هزینه کردن در آموزش و پرورش مهم‌ترین‬ ‫سرمایه‌گذاری است که باید در کشور انجام شود و‬ ‫بازدهی این سرمایه‌گذاری به‌طور قطع از بازدهی‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بیشتر است‪.‬‬ ‫راه‌حل خروج آبرومندانه امریکا از شرایط فعلی وجود دارد‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران گف��ت‪ :‬گزینه ما‬ ‫مقاومت در برابر هرگونه فش��ار اس��ت‪ ،‬اما اگر‬ ‫امری��کا به‌دنبال یک راه آبرومندانه برای خروج‬ ‫از ای��ن ش��رایط می‌گردد‪ ،‬راه‌ح��ل وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمد جواد ظری��ف‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه ای��ران در گفت‌وگو با ان‌بی‌س��ی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬دنبال تنش نیس��تیم‪ ،‬اما اگر به ما‬ ‫تعرض ش��ود در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬امری��کا خودش را از بازار ایران‬ ‫محروم کرده‪ ،‬اما بازار ایران به روی شرکت‌های‬ ‫امریکایی باز اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برای شرکت در نشست ساالنه‬ ‫مقامات عالی‌رتبه ش��ورای اقتصادی‪-‬اجتماعی‬ ‫ملل متحد به نیویورک سفر کرده است‪ .‬ظریف‬ ‫قرار اس��ت پ��س از نیویورک برای ش��رکت در‬ ‫نشس��ت وزی��ران خارجه جنبش ع��دم تعهد‬ ‫به ونزوئال س��فر کند‪ .‬مالقات‌ه��ای دوجانبه با‬ ‫مقام��ات دولت ونزوئال نیز در دس��تور کار وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان پس از ونزوئال‪ ،‬به دو‬ ‫کش��ور نیکاراگوئه و بولیوی در امریکای جنوبی‬ ‫نیز سفر می‌کند‪ .‬همچنین ظریف در گفت‌وگو‬ ‫با بخش «هارد تاک» ش��بکه خبری بی‌بی‌سی‬ ‫به توافق هس��ته‌ای ایران اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫ای��ن یک توافق مورد تایی��د جامعه بین‌المللی‬ ‫ش��امل ایاالت متحده امریکا بود‪ .‬اهمیت ندارد‬ ‫که مذاکره‌کننده آن دولت پیش��ین امریکا بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه برای این توافق با امریکا مذاکره‬ ‫ش��د‪ .‬وزی��ر امور خارج��ه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در واکنش به تحریم‌های ش��دید امریکا‬ ‫علیه مل��ت ایران گفت‪ :‬م��ا درنهایت نفت‌مان‬ ‫را خواهی��م فروخ��ت‪ ،‬اما ش��رافت‌مان را هرگز‬ ‫نمی‌فروش��یم‪ .‬وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران در‬ ‫یادآوری قوانین بین‌المللی به دولتمردان تندرو‬ ‫کاخ سفید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همانگونه که می‌دانید در‬ ‫قانون بین‌الملل‪ ،‬دولت‌ها شناسایی نمی‌شوند‪،‬‬ ‫بلکه کش��ورها را شناس��ایی می‌کنن��د که این‬ ‫دولت‌ها آن را نمایندگی می‌کنند‪ .‬ظریف درباره‬ ‫افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج‌فارس هش��دار‬ ‫داد‪ :‬اگر جنگ ش��ود تصور نمی‌کنم کس��ی در‬ ‫منطق��ه ما در امان باش��د‪ .‬بیایید از بروز جنگ‬ ‫جلوگی��ری کنیم‪ .‬ما به جنگ نیاز نداریم‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در بخشی‬ ‫از این گفت‌وگو که مش��روح آن روز سه‌ش��نبه‬ ‫آین��ده پخش خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬همانگونه که‬ ‫ترام��پ گفته ما تنها ‪ ۱۰‬دقیقه با جنگ فاصله‬ ‫داشته‌ایم و چنانچه آنها علیه ایران اقدامی انجام‬ ‫می‌دادند‪ ،‬ایران هم از خود دفاع می‌کرد‪ .‬ظریف‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چه پاسخ نظامی‬ ‫را برای دف��اع از خود انتخاب می‌کردید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫من نظامی نیس��تم و آن را ب��ه نظامیان واگذار‬ ‫می‌کنم‪ .‬وی در پاسخ به اینکه از برخی مقامات‬ ‫ایران ش��نیده می‌ش��ود در صورت حمله ایران‪،‬‬ ‫آنه��ا به برخی متحدان امریکا مانند عربس��تان‬ ‫س��عودی یا دوبی حمله می‌کنند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬ما چش��م بس��ته اق��دام نمی‌کنیم‪ .‬امریکا‬ ‫اکن��ون درگیر ی��ک جنگ اقتصادی ب��ا ایران‬ ‫است‪ .‬برخی از کشورها حمایت‌های لجستیکی‬ ‫از این اقدام دارند که به‌معنای مشارکت آنها در‬ ‫این جنگ اس��ت‪ .‬وزیر ام��ور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران تاکید کرد‪ :‬اگر جنگی درگیرد‪،‬‬ ‫فکر نمی‌کنم هیچ کس در منطقه ما ایمن باشد‪.‬‬ ‫اجازه دهید جلوی جنگ را بگیریم‪ ،‬هیچ یک از‬ ‫ما به جنگ نیاز نداریم‪.‬‬ ‫شریکان اروپایی برجام گام‌های عملی و مسئوالنه بردارند‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تاکید کرد‪ :‬انتظار ایران از شریکان‬ ‫اروپای��ی برجام‪ ،‬اتخ��اذ تصمیم‌ه��ا و گام‌های‬ ‫عملی‪ ،‬موثر و مس��ئوالنه در روند اجرایی شدن‬ ‫برجام است‪ .‬به گزارش اداره کل اطالع‌رسانی و‬ ‫امور سخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬سیدعباس‬ ‫موس��وی در واکن��ش ب��ه بیانیه تازه ‪ ۳‬کش��ور‬ ‫اروپایی (آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلیس) درباره برجام‬ ‫گفت‪ :‬دولت جمهوری اس�لامی ایران بیانیه‌ها و‬ ‫موضع‌گیری‌ه��ای طرف‌های اروپایی برجام را با‬ ‫دقت و براس��اس میزان انطب��اق با تعهدات این‬ ‫دولت‌ها در توافق یادشده و مصوبات کمیسیون‬ ‫مش��ترک مورد بررسی قرار می‌دهد‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ت��داوم اقدام‌ه��ای داوطلبان��ه مبتنی بر‬ ‫حس��ن نیت جمهوری اس�لامی ایران مطابق با‬ ‫برجام ریش��ه در متقابل بودن حقوق و تکالیف‬ ‫پیش‌بینی شده در برجام دارد و چنین مسیری‬ ‫نبای��د به‌عنوان یک جاده یکطرفه تلقی ش��ود‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ب��ا بیان اینکه‬ ‫انتظ��ار ایران از ش��ریکان اروپایی برجام‪ ،‬اتخاذ‬ ‫تصمیم‌ها و گام‌هایی عملی‪ ،‬مؤثر و مسئوالنه در‬ ‫روند اجرایی شدن آن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرگونه‬ ‫انتظار از ایران برای بازگش��ت به شرایط پیش از‬ ‫خروج امریکا از برجام‪ ،‬بدون اثبات اراده سیاسی‬ ‫ج��دی و توانایی عملی طرف‌ه��ای اروپایی در‬ ‫ایج��اد توازن در انجام تعهدات براس��اس برجام‬ ‫و منتفع ش��دن عملی ایران از آثار لغو تحریم‌ها‬ ‫ب��ه نحو پیش‌بینی ش��ده در برج��ام یک انتظار‬ ‫غیرواقع‌بینان��ه و مغای��ر ب��ا اه��داف‪ ،‬منطق و‬ ‫محتوای برجام اس��ت‪ .‬موس��وی اف��زود‪ :‬تکرار‬ ‫می‌کنیم تا زمانی ک��ه طرف‌های مقابل متعهد‬ ‫باشند ما نیز به همان میزان متعهد می‌مانیم‪.‬‬ ‫در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد‬ ‫وزیران خارجه کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا‬ ‫از دوش��نبه در بروکس��ل گرد هم آمده‌اند تا در‬ ‫جلسه‌ای با موضوع اصلی توافق هسته‌ای ایران‪،‬‬ ‫گام‌های بعدی خود را برای واکنش نش��ان دادن‬ ‫به کاهش تعهدات برجامی تهران که در پاس��خ‬ ‫ب��ه خروج یکجانبه امریکا از توافق و بازگرداندن‬ ‫تحریم‌های ظالمانه بود‪ ،‬تعیین کنند‪ .‬نشس��ت‬ ‫وزیران خارجه کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در‬ ‫حالی آغاز شده که آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلیس یک‬ ‫روز پیش از آغاز نشس��ت در بیانیه مش��ترکی‪،‬‬ ‫ب��ار دیگر بر تعهد خ��ود به برجام‪ ،‬توقف تنش‌ها‬ ‫در خلیج‌فارس و ازس��رگیری گفت‌وگوها تاکید‬ ‫کردن��د‪ .‬فدریکا موگرینی‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت‬ ‫خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا نیز در پایان نشس��ت‬ ‫وزی��ران خارج��ه اتحادیه اروپا در بروکس��ل در‬ ‫یک کنفرانس خبری در وین به اظهارنظر درباره‬ ‫برج��ام پرداخ��ت و گفت‪ :‬اینس��تکس عملیاتی‬ ‫ش��ده و تعدادی از کشورهای اروپایی عالقه‌مند‬ ‫به پیوستن به این سازکار مالی هستند‪ .‬موگرینی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اروپا همزمان برای بازگرداندن ایران‬ ‫به انجام کامل تعهداتش در برجام تالش خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بسیاری از افرادی که مخالف برجام بودند‪،‬‬ ‫ام��روز از ای��ران می‌خواهن��د آن را به‌طور کامل‬ ‫اجرا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرانس�ه ب�ه میانجی‌گ�ری ادام�ه‬ ‫می‌دهد‬ ‫ش��بکه خبری یورونیوز گ��زارش داد امانوئل‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تالش جامعه جهانی برای حفظ برجام‬ ‫مک��رون‪ ،‬رئیس‌جمهوری فرانس��ه در کنفرانس‬ ‫خبری مشترک با همتای صرب خود گفت برای‬ ‫جلوگی��ری از افزایش تنش‌ه��ا در منطقه غرب‬ ‫آسیا این هفته با رئیسان‌جمهوری ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و امری��کا گفت‌وگو می‌کند‪ .‬مکرون با بیان اینکه‬ ‫به گمان وی تالش‌هایی که فرانسه در هفته‌های‬ ‫اخیر داشته‪ ،‬از بدترین اتفاق‌ها جلوگیری کرده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این شرایط سخت ما به میانجی‌گری و‬ ‫مذاک��رات خود ادامه می‌دهیم‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫فرانس��ه نیز پیش از آغاز نشست وزیران خارجه‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا بر اهمیت متحد‬ ‫بودن اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از رویترز‪ ،‬ژان ایو لودریان‬ ‫در بروکس��ل گفت‪ :‬اروپ��ا باید برای حفظ توافق‬ ‫هسته‌ای متحد بماند و تهران باید از تصمیمش‬ ‫مبن��ی بر پایبند نبودن ب��ه بخش‌هایی از توافق‬ ‫[هسته‌ای] صرف نظر کند‪.‬‬ ‫ای��ن دیدار تصریح کرد طرف روس��ی بارها عزم‬ ‫خ��ود را ب��رای احی��ای گفت‌وگوه��ا و روابط و‬ ‫همکاری‌ه��ای کام��ل با اتحادیه اروپا براس��اس‬ ‫اصول متقابل و یکس��ان‪ ،‬نش��ان داده است‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن زمینه بر غیرس��ازنده بودن تحریم‌های‬ ‫یکجانبه اتحادیه اروپا که مانع گس��ترش روابط‬ ‫اقتص��ادی و بازرگان��ی دو طرف می‌ش��ود و نیز‬ ‫گام‌ه��ای دیگر که قوانی��ن بین‌المللی را نادیده‬ ‫می‌گی��رد و خطوط حائ��ل و جداکننده در اروپا‬ ‫به‌وجود می‌آورد‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬در این دیدار مسائل‬ ‫مهم بین‌المللی با محوریت چش��م‌انداز بهبودی‬ ‫اوض��اع پیرامون برجام و نیز مناقش��ه داخلی در‬ ‫اوکراین مطرح و بررس��ی شد‪ .‬پیش‌تر وزیر امور‬ ‫خارجه روس��یه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا‬ ‫گوش��زد کرده بود که باید مس��ئولیت خود را در‬ ‫حفظ برنامه جامع اقدام مشترک بپذیرند‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه نیز با س��فیران‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در مسکو و مدیر‬ ‫دفتر نمایندگی این اتحادیه در روس��یه دیدار و‬ ‫درب��اره برجام و برخ��ی موضوع‌های مهم از نظر‬ ‫روسیه به تبادل‌نظر پرداخت‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه روس��یه با انتشار بیانیه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در این دیدار اوضاع جاری و دورنمای‬ ‫توس��عه روابط روسیه و اتحادیه اروپا که در حال‬ ‫بهتر ش��دن نیس��ت‪ ،‬هم بررسی شد‪ .‬الوروف در‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه انگلیس نیز ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه برج��ام از بین نرفته‪ ،‬گف��ت‪ :‬هنوز روزنه‬ ‫بسیار کوچکی برای حفظ توافق هسته‌ای وجود‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬جرمی هانت‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه انگلیس در اظهاراتی پیش از آغاز نشست‬ ‫وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکس��ل تاکید‬ ‫کرد برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) هنوز‬ ‫از بین نرفته اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما همچنان‬ ‫به‌ط��ور کامل متعهد به حفظ خاورمیانه عاری از‬ ‫‹ ‹ مذاکره الوروف با سفیران اروپایی‬ ‫‹ ‹روزنه کوچکی ب�رای حفظ برجام‬ ‫وجود دارد‬ ‫چارچوب ما در انتخابات قانون است‬ ‫معاون اس��تاندار و فرماندار شهرستان کرج گفت‪:‬‬ ‫وحدت و انسجام بین سیاس��یون‪ ،‬نشاط سیاسی و‬ ‫رقاب��ت منطقی را در دس��تور کار داریم و از اجرا تا‬ ‫نظارت در انتخابات باید با مش��ارکت مردم باش��د‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان البرز‪ ،‬غفور قاسم‌پور با‬ ‫ارائ��ه گزارش همایش س��ه‌روزه «تبیین راهبردها و‬ ‫سیاست‌های کلی انتخابات» در وزارت کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این همایش سراس��ری در قال��ب کارگروه‌های‬ ‫تخصصی ب��ا موضوع سیاس��ت‌های اجرای��ی برگزار‬ ‫شد‪ .‬در حوزه سیاس��ی نیز باتوجه به سال انتخابات‪،‬‬ ‫مباحث جامعی مطرح شد که بخشی از آن به موضوع‬ ‫انتخابات اختصاص داش��ت‪ .‬وی در ادامه به بخش��ی‬ ‫از تاکیدات وزیر کش��ور و س��خنگوی شورای نگهبان‬ ‫مبنی بر رعایت بی‌طرفی در انتخابات پیش رو اش��اره‬ ‫س�لاح هسته‌ای هستیم‪ .‬اگر ایران به تسلیحات‬ ‫هسته‌ای دست یابد دیگر کشورهای منطقه نیز‬ ‫خواهان آن خواهند بود و چنین وضعیتی بسیار‬ ‫بسیار خطرناک است؛ به همین دلیل ما به‌دنبال‬ ‫راه‌های��ی برای حفظ توافق هس��ته‌ای هس��تیم‬ ‫ک��ه بهترین راه برای حف��ظ خاورمیانه عاری از‬ ‫سالح هسته‌ای به‌شمار می‌آید‪ .‬وزیر امورخارجه‬ ‫انگلیس با اشاره به اینکه ایران هنوز تا دستیابی‬ ‫به س�لاح هسته‌ای فاصله دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هنوز یک روزنه کوچک برای حفظ برجام وجود‬ ‫دارد و امروز درباره آن رایزنی خواهیم کرد‪ .‬هانت‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی درباره پاسخ احتمالی به‬ ‫عبور ای��ران از محدودیت‌های تعیین ش��ده در‬ ‫برج��ام گفت‪ :‬ما به‌زودی این موضوع را از طریق‬ ‫کمیسیون مشترک برجام که برای رسیدگی به‬ ‫مس��ائل مرتب��ط با نقض توافق ازس��وی هر یک‬ ‫از طرف‌ها تعریف ش��ده‪ ،‬بررس��ی می‌کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬م��ا به‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال راهی برای برون‌رفت ایران از‬ ‫این وضعیت هستیم تا آنها به پایبندی کامل به‬ ‫تعهدات‌ش��ان در تواف��ق بازگردند زیرا ما به‌طور‬ ‫صری��ح گفته‌ایم که الزم اس��ت مفاد توافق اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این ریشه مشکالت است اما ما‬ ‫درباره چگونگی حفظ خاورمیانه عاری از س�لاح‬ ‫هسته‌ای اختالف‌نظر داریم‪ .‬راه‌هایی برای رایزنی‬ ‫در ای��ن باره وج��ود دارد و من در همین زمینه‪،‬‬ ‫ب��ا وزیر خارجه پمپئ��و و همچنین وزیر خارجه‬ ‫ظریف گفت‌وگو کردم‪.‬‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ایجاد وحدت و انسجام بین سیاسیون و‬ ‫احزاب‪ ،‬ایجاد نشاط سیاسی در عین رقابت منطقی با‬ ‫طرح نظره��ای متفاوت و رعایت حق آرای مردمی از‬ ‫اولویت‌های س��ال انتخاباتی پیش رو خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬چارچوب ما در انتخابات قانون اس��ت و‬ ‫ش��رایط داوطلبان نیز بر مدار قانون مورد بررسی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماین��ده روس��یه در س��ازمان‌های‬ ‫بین‌الملل��ی در وین و آژان��س بین‌المللی انرژی‬ ‫اتم��ی اعالم کرد‪ :‬برخی گمان می‌کنند برجام به‬ ‫پنجمین سال خود نخواهد رسید و از بین خواهد‬ ‫رفت‪ .‬میخائیل اولیانوف در حس��اب کاربری خود‬ ‫در توییتر نوش��ت‪ :‬برجام روز گذش��ته چهارمین‬ ‫سالروز امضای خود را در شرایط نه‌چندان خوب‬ ‫گذراند و شرکت‌کنندگان در آن همچنان به این‬ ‫توافق بین‌المللی پایبند هستند‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬یپ��ه کوفود‪ ،‬وزی��ر خارجه دانمارک در‬ ‫بروکسل گفت‪ :‬همگی باید در مقابل ایران متحد‬ ‫باش��یم و یک پیام محکم را به ایران ابالغ کنیم‪.‬‬ ‫پیام ما این اس��ت که ایران باید به برجام احترام‬ ‫بگ��ذارد و به آن متعهد باش��د‪ .‬البته تالش برای‬ ‫کاهش تنش‌ها و تداوم مذاکرات بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ارنس��ت مونیز‪ ،‬وزیر پیش��ین انرژی‬ ‫امری��کا درب��اره تنش بین ایران و امریکا بر س��ر‬ ‫توافق هس��ته‌ای (برجام) که دولت ترامپ س��ال‬ ‫گذش��ته به طور یکجانبه از آن خارج شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر این باورم که در نهایت هر دو کش��ور خواهان‬ ‫یک تقابل عظیم نظامی با یکدیگر نیستند‪ ،‬اما از‬ ‫یک اشتباه محاسباتی ازسوی دوطرف درمنطقه‬ ‫هراسناک هستم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر امور خارجه روس��یه برای دیدار‬ ‫کاری دوروزه چهارش��نبه هفته جاری (امروز) به‬ ‫آلمان س��فر می‌کند و برجام از محورهای اصلی‬ ‫مذاک��رات وی با مقامات آلمان اس��ت‪ .‬س��رگئی‬ ‫الوروف پنجش��نبه قرار است با هایکو ماس‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه آلمان دیدار و مذاکره کند و انتظار می‌رود‬ ‫آنها درباره وضع و دورنمای روابط و گفت‌وگوهای‬ ‫سیاسی روسیه و آلمان و همکاری‌های دو کشور‬ ‫در عرصه‌ه��ای اقتصادی‪-‬بازرگان��ی‪ ،‬علم��ی‪،‬‬ ‫آموزشی و فرهنگی تبادل‌نظر کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رج��ب طی��ب اردوغان اع�لام کرد‬ ‫ق��رارداد خری��د اس‪ ۴۰۰‬از روس��یه مهم‌تری��ن‬ ‫توافقنامه تاریخ ترکیه اس��ت زیرا تولید مشترک‬ ‫این سامانه‌ها را تضمین می‌کند‪ .‬وی درباره دالیل‬ ‫خرید این سامانه‌ها گفت‪ :‬ترکیه این سامانه‌ها را‬ ‫نخری��ده که برای جنگ آماده ش��ود بلکه آنها را‬ ‫برای حفظ صلح و امنیت ملی خود خریده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مس��رور بارزانی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر جدید‬ ‫دولت محلی اقلیم کردس��تان ع��راق در دیدار با‬ ‫سرکنس��ول جمهوری اس�لامی ایران در اربیل‬ ‫تاکید ک��رد اجازه نمی‌دهد احدی از خاک اقلیم‬ ‫علیه همسایگان استفاده کند‪ .‬بارزانی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه روابط اقلیم کردس��تان عراق با جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران بس��یار حائز اهمیت است‪ ،‬افزود‬ ‫آماده تقویت همکاری‌ه��ای دولت اقلیم با ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئی��س رژی��م صهیونیس��تی‬ ‫ک��ه درحال‌حاض��ر ب��ه س��ئول س��فر ک��رده با‬ ‫رئیس‌جمه��وری کره جنوبی دی��دار و گفت‌وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬روون ریولین‪ ،‬رئیس رژیم صهیونیس��تی‬ ‫در جری��ان س��فر خود ب��ه کره جنوب��ی با مون‬ ‫جائه‌این‪ ،‬رئیس‌جمهوری این کش��ور دیدار کرد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری کره جنوبی در این دیدار از رژیم‬ ‫صهیونیس��تی خواس��ت تا از تالش‌های صلح در‬ ‫شبه‌جزیره کره حمایت کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه چین‬ ‫در واکن��ش ب��ه توقیف نفتک��ش ایرانی در تنگه‬ ‫جبل‌الطارق ازس��وی بریتانی��ا تاکید کرد تامین‬ ‫انرژی برای جامعه جهانی بس��یار بااهمیت است‬ ‫و نباید دچار اختالل ش��ود‪ .‬گنگ‌ش��وانگ گفت‪:‬‬ ‫کش��ورها باید تدابیر س��ازنده‌ای اتخاذ کنند که‬ ‫براس��اس آن از تنش‌ه��ا کاس��ته و از مخاطرات‬ ‫جلوگی��ری ش��ود‪ .‬این تدابیر باید بر این اس��اس‬ ‫باش��د ک��ه تامی��ن و عرضه انرژی برای سراس��ر‬ ‫جه��ان به‌ش��کلی روان انجام ش��ود و در عرضه‬ ‫انرژی اختاللی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��ازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرد‬ ‫ک��ه بر اس��اس آن تحریم‌های اقتص��ادی امریکا‬ ‫علیه کش��ورهای گوناگون مورد محکومیت واقع‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬پیش‌نویس این قطعنامه که ازس��وی‬ ‫ونزوئال و فلس��طین و ازس��وی جنبش عدم تعهد‬ ‫ارائه ش��د‪ ،‬ب��ا ‪ ۲۸‬رای مواف��ق و ‪ ۱۴‬رای مخالف‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت ام�ور خارجه‪-‬‬ ‫محم��ود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در‬ ‫حکم��ی فریدون وردی‌نژاد را به س��مت «معاون‬ ‫سیاس��ی دفتر رئیس‌جمه��وری» منصوب کرد‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارج��ه نیز در‬ ‫پیام��ی انتص��اب فریدون وردی‌ن��ژاد را به‌عنوان‬ ‫مع��اون سیاس��ی دفتر رئیس‌جمه��وری تبریک‬ ‫گفت و برای ایش��ان در مسئولیت جدید آرزوی‬ ‫توفیق و بهروزی روزافزون کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سعید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت با اشاره به‬ ‫ماموریت چراغ خاموش گروه‌هایی برای پیگیری‬ ‫تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عده‌ای تخلفاتی در این حوزه انجام داده‌اند‬ ‫که در حال پیگیری آنها هس��تیم و در این زمینه‬ ‫متاسفانه برخی افراد در سازمان غذا و دارو که با‬ ‫این افراد همراه بوده‌اند‪ ،‬بازداشت شده و در حال‬ ‫بازجویی هستند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده‌ای است‬ ‫آزادسازی صنعت خودرو‬ ‫از دام انحصار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫‪۵۰‬درصد قطعات‬ ‫خودرو‌هویت ندارند‬ ‫ساختمان‌ها هویت‌دار‬ ‫می‌شوند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از ریشه‌های مونتاژکاری در صنعت گزارش می‌دهد‬ ‫زمان‬ ‫اولویت‌بندی‬ ‫است‬ ‫مونتاژکاری نتیجه اقتصاد دولتی‬ ‫علی‌اکبر نیکواقبال‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫تاکنون کارشناسان بس��یاری درباره اینکه ایران بیشترین زیرساخت‬ ‫مونتاژ را دارد بحث کرده‌اند و انتقادهای ش��دیدی به این شیوه تولید‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬اما پرسشی که اکنون مطرح می‌شود‪ ،‬این است که‬ ‫با کدام زیرساخت مالی و علمی باید به سمت تولید مدرن حرکت کنیم‬ ‫سرمایه‌گذاری مش��ترک بخش��ی از دانش فنی انتقال‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬در مونتاژ این موضوع به حداقل ممکن‬ ‫می‌رس��د‪ .‬صادقین به پرس��ش دیگری درب��اره اینکه‬ ‫مهندس��ی معکوس در ایران چگونه است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫همیشه این موضوع گفته می‌شود که مهندسی معکوس‬ ‫در ایران رتبه باالیی دارد و مهندس��ان برجس��ته‌ای در‬ ‫این زمینه فعالیت می‌کنند‪ .‬شواهد صنعتی کشور نشان‬ ‫می‌دهد که این ادعا تا حدی واقعی اس��ت و مهندسان‬ ‫معک��وس در ایران توان مناس��بی دارند‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫موضوعی که مطرح می‌ش��ود این اس��ت که مهندسی‬ ‫معکوس یعنی پذیرفتن حداقل یک گام عقب ماندن از‬ ‫کشورهای تولیدکننده که این موضوع برای اقتصاد ایران‬ ‫آسیب‌های زیادی را به همراه داشته است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه تولید ایران باید به سمت خالقیت حرکت کند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬یکی از خطرهایی که تولید دارد‪ ،‬ریس��ک‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬متاس��فانه در ایران به دلی��ل اینکه صنایع‬ ‫سنگین بیش��تر درگیر مونتاژ هس��تند حوزه مطالعات‬ ‫بازار بسیار ضعیف است‪ .‬این موضوع در کشورهایی که‬ ‫بیشتر تولیدکننده هستند رش��د قابل‌توجهی داشته و‬ ‫عوامل شکس��ت برندها در بازار بارها مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬اگر صاحبان صنایع بخواهند در یک برنامه‬ ‫مدون رفته‌رفته از س��طح مونتاژ کم ش��ود و به سمت‬ ‫تولید حرکت کنند باید در زمینه مطالعات بازار بس��یار‬ ‫بیشتر فعالیت شود‪ .‬ش��رایط مطالعات بازار در ایران به‬ ‫گونه‌ای نیس��ت که امروز بتوانیم مونتاژ را کنار بگذاریم‬ ‫و باید این کار با برنامه انجام ش��ود‪ .‬محمدقلی یوسفی‪،‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه و تحلیلگ��ر اقتصاد صنعتی‬ ‫درب��اره وضعیت تولید و مونت��اژ ایران به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه سهم دولت در اقتصاد ایران بسیار زیاد است و‬ ‫این موضوع باعث می‌شود اقتصاد کشور مسیر مناسبی‬ ‫را ط��ی نکند‪ .‬دولت در صنایع باالدس��ت نقش پررنگی‬ ‫دارد و زمانی که صنایع س��نگین یک کش��ور مونتاژکار‬ ‫باشد طبیعی اس��ت که در پایین‌دست نیز شاهد تولید‬ ‫خالقانه نباش��یم‪ .‬یوسفی با اش��اره به اینکه راه خروج‬ ‫از مونتاژکاری خروج دولت از تولید اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دولت تنها بنگاهداری است که با زیان انباشته فراوان به‬ ‫دلیل دسترسی به منابع بی‌شمار می‌تواند تولید را ادامه‬ ‫دهد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬برخی از محصوالت در انحصار دولت‬ ‫است که متاس��فانه آغاز مونتاژکاری در کشور با همین‬ ‫محصوالت شروع شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫دولت به پشتوانه پول نفت می‌تواند مونتاژکاری را ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬ش��اهد تولید ایرانی در باالدس��ت نخواهیم بود و‬ ‫وضعیت به شکل مونتاژ ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصاد صنعتی معتقد اس��ت که بخش‬ ‫خصوصی به دلیل س��رمایه محدود‪ ،‬نمی‌تواند ریس��ک‬ ‫باالیی در تولید داشته باش��د‪ .‬بر این مبنا‌‪ ،‬حساب‌شده‬ ‫و باخالقی��ت تولید را پیش می‌برد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که دولت به دلیل توان باالی پول نفت و پشتوانه چاپ‬ ‫اس��کناس می‌تواند فعالیت‌های مونتاژی را برای سال‌ها‬ ‫ادامه دهد‪ .‬عالوه‌‌بر این‪ ،‬تعرفه واردات کاالهای مش��ابه‬ ‫در اختی��ار دولت اس��ت و از این اب��زار هم برای کنترل‬ ‫و محدودیت بازار اس��تفاده می‌کن��د‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫منطقی‌ترین مسیر برای آغاز تولید در باالدست و فاصله‬ ‫گرفتن از مونتاژکاری این اس��ت که دولت هویت بخش‬ ‫خصوص��ی را بازتعریف کن��د و رقابت با این بخش را به‬ ‫سرانجام برساند‪ .‬در این شرایط می‌توان امیدوار بود که‬ ‫کش��ور تا حدی به س��مت تولید هدایت شود‪ .‬یوسفی‬ ‫همچنین با اشاره به زیرساخت‌های تولید و مونتاژکاری‬ ‫در کش��ور افزود‪ :‬ایران از دهه‌ها پی��ش به مونتاژ‌کاری‬ ‫روی‌آورده و ای��ن موضوع باعث ش��ده زیرس��اخت‌های‬ ‫تولید در کش��ور چندان شکل نگیرد‪ .‬در زمینه تولید و‬ ‫عبور از مهندسی معکوس باید در‌نظر داشت که ارتباط‬ ‫نزدیک با مراکز علمی و همکاری مشترک با بنگاه‌های‬ ‫بزرگ صنعتی می‌تواند مشکالت قابل‌توجهی را در این‬ ‫زمینه برطرف کند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬از دیگر نیازهای کشور‬ ‫برای عبور از مونتاژکاری ارتباط هم‌افزا با سایر کشورها‌‪،‬‬ ‫نهادهای مالی و مراکز علمی است‪ .‬این تحلیلگر اقتصاد‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬مسیری که ایران باید برای تبدیل شدن‬ ‫به تولیدکننده طی کند‪ ،‬طوالنی و دش��وار است‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬باید در‌نظر داش��ت که خروج دول��ت از اقتصاد‬ ‫نخس��تین و مهم‌ترین گامی اس��ت ک��ه در این زمینه‬ ‫باید برداشته ش��ود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬موضوع توسعه‬ ‫اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫علی صادقین‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫س��عید زرندی گفت‪ :‬درحال‌حاضر بیش از ‪ ۶۵۰‬واحد فعال‬ ‫در صنعت لبنی وجود دارد که ظرفیت اس��می ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫و اشتغال بیش از ‪ ۴۷‬هزار نفر را دارند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬معاون‬ ‫طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه جلسه‌های‬ ‫پی‌درپ��ی ب��ا انجمن‌ه��ا و تش��کل‌های بخ��ش خصوصی در‬ ‫هم‌اندیش��ی بررسی مسائل صنایع لبنیات و شیرخشک گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تن ظرفیت اسمی صنعت لبنی‬ ‫انجمن‌ها محور اصلی تصمیم‌گیری در وزارتخانه هس��تند و ما‬ ‫در کنار آنها موضوع‌های مرتبط با صنعت را پیگیری می‌کنیم‪.‬‬ ‫در بررسی‌های انجام‌ش��ده‪ ،‬یکی از بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫در کشور در بخش صنایع غذایی است‪.‬‬ ‫زرن��دی گفت‪ :‬اهمیت صنعت لبنی ب��ه دلیل ارتباط زیاد با‬ ‫س�لامت جامعه ب��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بس��یار‬ ‫اهمی��ت دارد‪ .‬معاون طرح و برنامه گفت‪ :‬این صنعت به دلیل‬ ‫ماهی��ت خ��ود از جمله صنایعی اس��ت که ب��ا نهاد‌های دیگر‬ ‫همچون وزارت جهاد کش��اورزی و بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫پزشکی بسیار مرتبط است‪.‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه تاکی��د کرد‪ :‬ما از هم��ه انجمن‌ها و‬ ‫تشکل‌ها خواس��ته‌ایم نیاز‌های خود را اعالم کنند و همچنین‬ ‫برنام��ه خود را برای توس��عه ص��ادرات به‌ویژه به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه اعالم کنن��د‪ .‬وی همچنی��ن در این جلس��ه گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بیش از ‪ ۶۵۰‬واحد فعال در صنعت لبنی وجود‬ ‫دارد که ظرفیت اس��می ‪ ۱۲‬میلیون تن و اشتغال بیش از ‪۴۷‬‬ ‫هزار نف��ر را دارند‪ ۱۱۹ .‬طرح با پیش��رفت فیزیکی باالی ‪۴۰‬‬ ‫درصد درصنعت لبنی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫«کسری غفوری» عضو جدید هیات‌مدیره ایرانول شد‬ ‫در حکمی از سوی محمود مخدومی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی تامین‌(تاپیکو)‪،‬‬ ‫کس��ری غفوری به عنوان عضو موظف هیات‌مدیره شرکت‬ ‫نفت ایرانول منصوب شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط‌عموم��ی و تبلیغات‬ ‫ش��رکت نف��ت ایران��ول‪ ،‬ب��ر اس��اس این حکم‪ ‌،‬کس��ری‬ ‫غف��وری به عنوان نماینده ش��رکت س��رمایه‌گذاری نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی تامین‌(تاپیک��و) به س��مت عضو موظف‬ ‫هیات‌مدیره ش��رکت ایرانول منصوب و حکم وی از سوی‬ ‫اس��فندیاری‪ ،‬معاون نظارت بر امور ش��رکت‌های هلدینگ‬ ‫تاپیکو به وی تقدیم شد‪.‬‬ ‫عضو جدید هیات‌مدیره دانش��جوی دکترای صنایع بوده‬ ‫و از جمله س��وابق کاری وی می‌توان به عضو هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت فوالد اکس��ین خوزس��تان‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره و‬ ‫یادداشت‬ ‫سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری‬ ‫در آیی��ن رونمایی از پ��ژو ‪ ۳۰۱‬موضوعی را مطرح کرد‬ ‫که صنعتگران نسبت به آن واکنش نشان دادند‪ .‬ستاری‬ ‫گفت‪« :‬به صرف داش��تن کارخانه‪ ،‬دانش و دانش��گاه و‬ ‫مهم‌تر از آن‪ ،‬خام‌فروش��ی‪ ،‬ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که صنعتگران به س��مت تولید و بهینه‌س��ازی‬ ‫نروند و دانش به دس��ت خودشان نباشد‪ ،‬پیشرفتی رخ‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬الزم اس��ت س��اختار سنتی شکسته‬ ‫شود و به سمت فناوری در حیطه خودکفایی برویم‪».‬‬ ‫با اینکه تاکنون کارشناس��ان بس��یاری درباره اینکه‬ ‫ایران بیش��ترین زیرساخت مونتاژ را دارد بحث کرده‌اند‬ ‫و انتقادهای شدیدی به این شیوه تولید در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما پرسش��ی که اکنون مطرح می‌شود‪ ،‬این است‬ ‫ک��ه با کدام زیرس��اخت مالی و علمی به س��مت تولید‬ ‫مدرن باید حرکت کنیم؟‬ ‫علی صادقین‪ ،‬تحلیلگر اقتصاد صنعتی در این زمینه‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬ایران نس��بت به بسیاری از کشورهای‬ ‫دنیا مونتاژکننده است و باید این موضوع را بپذیریم که‬ ‫اقتصاد مونتاژ با اقتصاد تولیدی بس��یار متفاوت اس��ت‌‪،‬‬ ‫البته این به معنای ضعیف بودن صرف اقتصاد مونتاژی‬ ‫نیست و باید این موضوع را هم در‌نظر داشت که هر دو‬ ‫شیوه مزیت‌ها و مضر‌ات خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫صادقین درباره مزیت‌های مونتاژکاری توضیح داد‪ :‬از‬ ‫جمله مزیت‌های این س��بک تولید کاهش بس��یار زیاد‬ ‫هزینه‌هایی اس��ت که پیش از تولید به س��رمایه‌گذاران‬ ‫تحمیل می‌ش��ود‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬در بحث خودروس��ازی‬ ‫طراحی که یک��ی از مهم‌ترین س��رفصل‌های هزینه‌ای‬ ‫اس��ت‪ ،‬در کارخانه دیگری انجام می‌ش��ود و قطعات در‬ ‫کشور مونتاژکننده سوار می‌ش��وند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬کشور‬ ‫مونتاژکار هزینه‌ای برای طراحی نمی‌پردازد‪ .‬کاهش این‬ ‫هزینه‌ه��ا هرچند که می‌تواند نقش مناس��بی در تولید‬ ‫رقابتی داشته باشد اما موضوع به‌‌اینجا ختم نمی‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتص��ادی صنعتی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫تولید به س��بک مونتاژکاری مجال رشد چندانی ندارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬تا زمانی که یک کشور مونتاژکار است اندازه‬ ‫اقتصادی آن رش��د چندانی نمی‌کن��د‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫اقتصاد مونتاژ پذیرفته که چندین گام عقب‌تر از اتفاق‌ها‬ ‫و جریان‌های روز دنیا باشد‪ .‬ابتدا باید یک شرکت دست‬ ‫به خالقیت و ابتکار بزند‪ ،‬مسیر تولید و تامین مواد اولیه‬ ‫را مش��خص و راهکارهای کاهش هزینه را تعریف کند‪،‬‬ ‫سپس بخشی از اینها به کشور مونتاژکار منتقل شود‪.‬‬ ‫صادقین به این پرس��ش که تولید مشترک با انتقال‬ ‫دان��ش فنی در این زمینه چه نقش��ی می‌تواند داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬این‌گونه پاس��خ داد‪ :‬انتقال دانش فنی به معنای‬ ‫این نیست که تمام دانش مورد نیاز تولید یک محصول‬ ‫خاص به کش��ور وارد ش��ود‪ .‬درباره سطح دانش فنی و‬ ‫میزان انتقال همیش��ه بحث‌های فنی وجود دارد‪ .‬هیچ‬ ‫تولید‌کننده‌ای حاضر نمی‌شود تولید محصولی را که در‬ ‫انحصار دارد‪ ،‬واگذار کند‪ .‬بر این مبنا به تناس��ب میزان‬ ‫‪3‬‬ ‫آمار بیکاران‬ ‫مشخص نیست‬ ‫قائم‌مقام ش��رکت صنعتی معدنی گروه توسعه ملی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌مدیره ش��رکت گس��ترش مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫زرش��وران و مدیری��ت بازرگانی ش��رکت‌های زیرمجموعه‬ ‫صندوق بازنشس��تگی کشوری اش��اره کرد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫پیش از این مهرداد محق��ق‌زاده عضو موظف هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول بود ک��ه به‌تازگی با ص��دور حکمی‬ ‫معاون اداری و مالی سازمان تامین‌اجتماعی شد‪.‬‬ ‫آمارهای رشد نقدینگی در ایران حکایت از‬ ‫آن دارد که حجم نقدینگی در شروع تابستان‬ ‫‪ ۹۸‬از مرز ‪ ۲۰۰۰‬ه��زار میلیارد تومان فراتر‬ ‫رفت��ه و افزون‌بر آن‪ ۷۵ ،‬درصد این نقدینگی‬ ‫در طول‌ ‪ ۶‬سال گذشته ایجاد شده است‪.‬‬ ‫بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی‬ ‫اول نمون��ه برجس��ته‌ای از پیامده��ای چاپ‬ ‫پول و افزایش نقدینگی در یک کش��ور است‪.‬‬ ‫شمه‌ای از این تراژدی در تاریخ به این شکل‬ ‫نمایش داده می‌ش��ود‪« :‬برای اسکناس‌هایی‬ ‫که چاپ می‌ش��د پش��توانه‌ای وجود نداشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۳‬چاپخانه دولتی با ‪ ۱۷۸۳‬دستگاه چاپ‬ ‫روز و ش��ب مشغول تولید پول کاغذی به نام‬ ‫«مارک» ش��دند‪ .‬از آنجا که مارک پش��توانه‬ ‫قدرتمن��دی نداش��ت‌‪ ،‬ارزش آن‌‌ به س��رعت‬ ‫س��قوط کرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در سال ‪۱۹۱۹‬‬ ‫می�لادی (‪1298‬خورش��یدی) ‪ ۹‬مارک برابر‬ ‫ی��ک دالر امریکا در بازار جهان��ی بود‪ .‬اما در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۲۳‬میالدی (‪1302‬خورش��یدی)‬ ‫رقم باور‌نکردن��ی ‪ ۴‬تریلیون مارک برابر تنها‬ ‫ی��ک دالر بود! ب��ا این حال‪ ،‬دول��ت هنوز به‬ ‫چاپ اس��کناس‌های ب��ی‌ارزش ادامه می‌داد‬ ‫و از این راه س��عی می‌ک��رد تولید را حرکت‬ ‫دهد‪ .‬تورم افسار‌گسیخته سطح زندگی مردم‬ ‫را در آلم��ان به‌ش��دت تحت تاثیر ق��رار داد‪.‬‬ ‫قیمت‌ه��ا تنها در ی��ک روز ‪ ۱۰۰‬برابر و گاه‬ ‫بیش��تر می‌ش��د‪ .‬حقوق‌بگیران مجبور بودند‬ ‫برای حمل حقوق‌شان به خانه‪ ،‬گاری یا چرخ‬ ‫دستی به محل کارشان بیاورند‪ ،‬چون پول‌ها‬ ‫در جیب یا کیف جا نمی‌ش��د‪ .‬کارخانه‌ها به‬ ‫کارگران‌ خود دو بار در روز دستمزد پرداخت‬ ‫می‌کردن��د و ب��ه آنه��ا مرخص��ی کوتاه‌مدت‬ ‫می‌دادن��د تا پی��ش از آنکه قیمت‌ه��ا باالتر‬ ‫رود ب��رای خانواده خود م��واد غذایی بخرند‪.‬‬ ‫هیچ‌ک��س در آلم��ان یا حتی در تم��ام اروپا‬ ‫چنین تورمی ندیده بود‪ .‬فحش��ا‪ ،‬بزهکاری و‬ ‫مفاسد اجتماعی سراسر جامعه را در‌بر‌گرفته‬ ‫ب��ود‪ ».‬البته اقتصاد ایران ب��ا وجودی که در‬ ‫طول س��ال گذش��ته تورم طاقت‌فرسایی در‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬درصد را پشت‌س��ر گذاش��ته اما‬ ‫هنوز بس��یار زود است که از بحران اقتصادی‬ ‫در ایران نام برده ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬نباید از‬ ‫نظر دور داش��ت که متوسط تورم بین‌المللی‬ ‫در سال‌های گذشته زیر ‪ ۳‬در‌صد بوده است و‬ ‫بسیار از کشورهای در حال توسعه که در طول‬ ‫س��ال‌های متمادی تورم‌ ‪ ۳‬رقمی داش��ته‌اند‬ ‫مانن��د آرژانتین‪ ،‬برزی��ل و ترکیه در مهار آن‬ ‫و کاهش پیوس��ته تورم به اع��داد یک‌رقمی‬ ‫موفقیت‌های بزرگی کس��ب کرده‌اند‪ .‬نکته‌ای‬ ‫که در ش��رایط حاضر باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد آن اس��ت که تورم‌های امروزی با رکود‬ ‫همراه و همبس��ته شده اس��ت و دیگر با ابزار‬ ‫سیاس��ت‌های پولی و مالی سنتی نمی‌توان با‬ ‫تورم‪ ،‬رکود و بیکاری مقابله کرد‪ .‬با سیاس��ت‬ ‫افزایش مخارج دولت از طریق افزایش کس��ر‬ ‫بودجه‪ ،‬تورم باال می‌رود و با سیاست کاهش‬ ‫مخارج دولت ب��رای جلوگیری از تورم‪ ،‬رکود‬ ‫و بیکاری افزایش می‌یابد‪ .‬اکنون بیش از یک‬ ‫دهه اس��ت ک��ه نظریه‌‌پ��ردازان و تجربه‌های‬ ‫عملی سیاس��ت‌گذاری تنها راه برخورد با این‬ ‫مصیبت را شناس��ایی کرده‌ان��د‪ .‬این راه‌حل‬ ‫نشان می‌دهد‌رس��یدن همزمان به دو هدف‬ ‫رونق‌بخشی(اش��تغال) و ثبات سطح قیمت‌ها‬ ‫در شرایط امروزی‪ ،‬غیر‌ممکن است‪ ،‬پس باید‬ ‫ب��ه یکی از آنها اولوی��ت داد‪ .‬اولویت بین این‬ ‫دو هدف‪ ،‬بیش از نیم قرن اس��ت که به ثبات‬ ‫سطح قیمت‌ها داده شده است‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫مسئول‪ ،‬متعهد و موظف به حفظ ارزش پول‬ ‫ملی اس��ت و دولت به هیچ وجه مجوز ندارد‬ ‫که کسر بودجه ایجاد کند و برای تامین آن‪،‬‬ ‫بانک مرکزی را زیر فش��ار قرار دهد یا رئیس‬ ‫بانک مرکزی را از مقام خود معزول کند‪ ،‬اگر‬ ‫نگاهی به آمار تورم و کسر بودجه‌های دولت‬ ‫و رشد نقدینگی در ایران در دهه‌های گذشته‬ ‫بیندازیم همبس��تگی بسیار قوی و مطمئنی‬ ‫بین ای��ن ‪ ۳‬ش��اخص و تورم وج��ود دارد و‬ ‫پژوهش��گران آم��اری و اقتص��ادی می‌توانند‬ ‫ن��کات مرتب��ط ب��ا نوس��ان‌ها و انحراف‌های‬ ‫آم��اری را مورد تش��ریح و توجیه قرار دهند‪.‬‬ ‫ش��اید مروری بر تجربه دولت‌های گذشته در‬ ‫ایران در زمینه بودجه‌ریزی دولت و بررس��ی‬ ‫این لوایح در مجلس شورای اسالمی بی‌مورد‬ ‫نباشد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان فعال در بازار لوازم یدکی خودرو معتقدند‬ ‫خبر‬ ‫مهلت ‪ ۳‬تا‪۶‬ماهه‬ ‫به بانک مرکزی‬ ‫برای تامین تسهیالت‬ ‫‪۵۰‬درصد قطعات خودرو‌هویت ندارند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا مالکی‬ ‫ن قیمت‌ها در بازار‬ ‫‹ ‹نوسا ‌‬ ‫علیرضا نیک‌آیین‬ ‫قرارداد صنایع دفاع‬ ‫با خودروسازان‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ح��دود ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان قرارداد‬ ‫بی��ن صنای��ع دفاع��ی‬ ‫و خودروس��ازها ب��رای‬ ‫تامین قطعات حساسی‬ ‫که از سوی خودروسازان قابل تولید نبوده منعقد‬ ‫ش��ده اس��ت تا این قطع��ات تولی��د و در اختیار‬ ‫خودروسازان قرار گیرد‪.‬‬ ‫امیرس��رتیپ امیر حاتم��ی در گفت‌وگو با‬ ‫خانه ملت‪ ،‬با اشاره به همکاری وزارت دفاع با‬ ‫خودروسازی‌ها برای ساخت قطعات‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه خودروس��ازی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و خودروس��ازی‌ها گفته شد که اگر‬ ‫خارجی‌ها بازار ای��ران را ترک کردند‪ ،‬صنایع‬ ‫دفاعی ک��ه از فناوری و عل��م و دانش خوبی‬ ‫برخوردار بوده آماده کمک به خودروس��ازان‬ ‫برای تولید قطعات است‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با‬ ‫بیان اینکه ام��روز ارتباط و اتصال بین وزارت‬ ‫دفاع و خودروسازی‌ها برقرار شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخش قاب��ل توجهی از قطعاتی که خارجی‌ها‬ ‫تامین می‌کردند و با تحریم‌ها کش��ور را ترک‬ ‫کردند‪ ،‬امروز در داخل تولید شده و در اختیار‬ ‫خودروسازی‌ها قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ق��رارداد بی��ن صنایع دفاعی و خودروس��ازها‬ ‫ب��رای تامی��ن قطعات حساس��ی که توس��ط‬ ‫خودروسازان قابل تولید نبوده منعقد شده تا‬ ‫این قطعات تولید و در اختیار خودروس��ازان‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬این عضو کابینه دولت یازدهم با‬ ‫بیان اینکه قطعات ساخته شده توسط صنایع‬ ‫دفاعی برای تکمیل خودروهای موجود است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬قطعاتی که از س��وی صنایع دفاعی‬ ‫س��اخته می‌ش��ود همانن��د رایانه خ��ودرو از‬ ‫کیفیت خوبی برخوردار است و خودروسازان‬ ‫ه��ر کمک��ی بخواهند انج��ام می‌دهی��م‪ ،‬اما‬ ‫برنام��ه‌ای برای خ��ودرو غیرنظام��ی نداریم‪.‬‬ ‫امیرحاتم��ی تصریح ک��رد‪ :‬ب��ه‌زودی از یک‬ ‫خودرو نظامی رونمایی می‌ش��ود که به مردم‬ ‫درباره آن اطالع‌رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫درحالی‌که بسیاری از مصرف‌کنندگان نسبت به گرانی‬ ‫و کمبود قطع��ات مورد نیاز در لوازم یدکی‌ها‪ ،‬گالیه‌مند‬ ‫هس��تند عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف فروش��ندگان‬ ‫لوازم یدکی معتقد اس��ت؛ درحال‌حاضر بازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو راکد است و به‌همین دلیل شاهد فراوانی قطعه در‬ ‫بازار هس��تیم‪ .‬سیدمهدی کاظمی در گفت‌وگو با‬ ‫گفته بود؛ ضمن اینکه قیمت‌ها از ابتدای س��ال که فقط‬ ‫‪۱۰‬درصد افزایش یافته بود تا امروز‪ ،‬دیگر تغییری نداشته‬ ‫است؛ البته به غیر از قطعات خودروهای لوکس که تعداد‬ ‫محدودی از آنها در کشور تردد دارند‪ .‬این قطعات بیشتر‬ ‫مرب��وط به بدنه خودروها اس��ت ک��ه در تصادف‌ها دچار‬ ‫آسیب ش��ده‌اند‪ .‬کمبود قطعات این نوع خودروها سبب‬ ‫گرانی قطعات آنها در بازار لوازم یدکی شده است‪.‬‬ ‫به گفته کاظمی‪ ،‬برای تامین قطعات س��ایر خودروها‬ ‫مش��کلی وج��ود ندارد و قطع��ات مورد نی��از آنها‪ ،‬تولید‬ ‫یا وارد می‌ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت تولید قطعات نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برخی‬ ‫قطعه‌س��ازان عن��وان می‌کنند دو نوب��ت کاری فعالیت‬ ‫واحده��ای خود را ب��ه ‪ ۳‬نوبت کاری افزای��ش داده‌اند و‬ ‫گالیه‌مندی مصرف‌کنندگان بیش��تر مربوط به کمبود یا‬ ‫گرانی قطعات خودروهای لوکس است‪.‬‬ ‫این عض��و اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫کمب��ود‪ ،‬گران��ی و بی‌کیفیتی محص��والت را مربوط به‬ ‫قطعات خارجی دانس��ته بود که اتفاقا با مجوز از گمرک‬ ‫ترخیص می‌ش��وند‪ .‬این در حالی اس��ت که ابتدای هفته‬ ‫فرهاد کش��انی‪ ،‬رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان‬ ‫گلگیر و رادیاتور تهران در گفت‌وگو با ایس��نا اظهار کرده‬ ‫بود که به‌دنبال افزایش بی‌س��ابق ‌ه نرخ خودرو‪ ،‬نرخ لوازم‬ ‫جانبی و مصرفی خودرو نیز با رش��د قابل‌توجهی همراه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین علیرضا نیک‌آیین‪ ،‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف عنوان کرده‬ ‫بود‪ ،‬کمبود قطع��ات باعث ورود محصوالت بی‌کیفیت و‬ ‫غیراستاندارد به کشور و عرضه آنها در بازار شده است‪.‬‬ ‫فرهاد کشانی‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫در ادام��ه برای پیگیری موضوع کمبود قطعات‬ ‫و ورود محصوالت بی‌کیفیت به سراغ محمدرضا مالکی‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫ل��وازم یدک��ی رفت‪ .‬وی با بیان اینک��ه گرانی قطعات در‬ ‫ب��ازار غیرطبیعی نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از تالطم‌هایی که در‬ ‫ب��ازار ارز‪ ،‬تامی��ن مواد اولی��ه‪ ،‬واردات قطعات و حتی در‬ ‫وض��ع قوانین و مقررات وجود دارد‪ ،‬بازار لوازم یدکی هم‬ ‫بی‌تاثی��ر نب��وده و در تامین کاال برای ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫خألهایی ایجاد شده است‪ .‬هرجا دچار کمبود کاال شویم‪،‬‬ ‫ت��وازن عرض��ه و تقاضا بهم می‌ری��زد و قیمت‌ها افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال گذشته در انبارها موجودی داشتیم و‬ ‫کاالی مورد نیاز بازار لوازم یدکی تامین ش��د‪ ،‬اما ذخیره‬ ‫این انبارها کاهش یافته و در این بازار مش��کالت در حال‬ ‫ایجاد شدن است‪ .‬باید برای این مسئله تدابیری اندیشیده‬ ‫شود‪ .‬البته با توجه به ثباتی که به نسبت در بازار ارز ایجاد‬ ‫ش��ده‪‌،‬امیدواریم در چند م��اه آینده نرخ محصوالت هم‬ ‫به‌ثبات برس��د‪ ،‬بازار رقابتی ش��ود و در این رقابت نرخ‌ها‌‬ ‫هم متعادل شود‪.‬‬ ‫قطعات زیرپله‌ای داخلی با نشان خارجی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئیس فراکس��یون پاسخگو مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ ۳ :‬تا ‪ ۶‬ماه ب��ه بانک مرکزی‬ ‫مهلت داده شد تا این نهاد تسهیالت موردنیاز‬ ‫قطعه‌سازان را به آنها پرداخت کند‪.‬‬ ‫علی بختیار در گفت‌وگو با خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫برای رف��ع نیاز قطعه‌س��ازان و رون��ق تولید‬ ‫آنه��ا به‌منظور تامین نیاز داخلی در ش��رایط‬ ‫تحریم��ی مقرر ش��ده بود؛ ‪۱۱‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان برای کمک به ساخت قطعه در داخل‪،‬‬ ‫به قطعه‌س��ازان پرداخت ش��ود‪ ،‬ام��ا تاکنون‬ ‫فق��ط ‪۴‬هزار میلیارد تومان از این تس��هیالت‬ ‫پرداخت ش��ده و ‪۷‬هزار میلی��ارد تومان باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم گلپای��گان و خوانس��ار در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی افزود‪ :‬از آنجایی که‬ ‫مهلت بانک مرکزی برای پرداخت تس��هیالت‬ ‫به قطعه‌سازان منقضی شده‪ ،‬از بانک مرکزی‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازان و خودروس��ازان دعوت شد تا با‬ ‫حض��ور در فراکس��یون پاس��خگو مش��کالت‬ ‫صنعت خودرو بررسی شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با بیان اینکه مشکالت تولید‬ ‫داخل در فراکس��یون پاس��خگو مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بخش زی��ادی از‬ ‫مطالب��ات قطعه‌س��ازان پرداخت نش��ده‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل تعداد زی��ادی از این واحدها در‬ ‫حال تعطیلی است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س ده��م‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از بحث و بررسی مقرر‬ ‫ش��د؛ ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه ب��ه بانک مرکزی مهلت داده‬ ‫ش��ود تا تس��هیالت مورد نیاز قطعه‌سازان را‬ ‫به آنه��ا پرداخت کنند از س��وی دیگر‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی ملزم ش��د‪ ،‬برای تامین تس��هیالت‬ ‫قطعه‌س��ازان با فراخوان‪ ،‬بانک‌ه��ای عامل را‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫بختیاری با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی‬ ‫که در فراکس��یون پاسخگو مورد بررسی قرار‬ ‫گرف��ت‪ ،‬تعهدات مع��وق خودروس��ازان بود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬به باور خودروسازان‪ ،‬تعهدات بانک‬ ‫مرکزی در قبال خودروس��ازان و قطعه‌سازان‬ ‫اجرای��ی نش��ده در نتیج��ه ای��ن ش��رکت‌ها‬ ‫نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪۸۰‬درصد قطعات عرضه ش��ده در بازار لوازم یدکی‪ ،‬وارداتی اس��ت‪،‬‬ ‫اما نمی‌دانیم بخش زیادی از این قطعات چگونه وارد بازار ش��ده است‪.‬‬ ‫بدون شناس��نامه بودن این قطعات س��بب ش��ده قابل ردیابی نباشند‪.‬‬ ‫در واقع می‌توان گفت ‪۵۰‬درص��د قطعات بازار لوازم یدکی بی‌هویت و‬ ‫بدون‌اصالت هستند و مش��خص نیست از کجا و چگونه وارد شده‌اند و‬ ‫ی آنها مش��کلی رخ دهد چه کسی باید مسئولیت آن‬ ‫اگر به‌دلیل بکارگیر ‌‬ ‫را بر‌عهده بگیرد‬ ‫‹ ‹قطعات بدون اصالت‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫ل��وازم یدک��ی در ادامه با بیان اینک��ه ‪۲۰‬درصد بازار لوازم‬ ‫یدکی به‌وسیله کاالهای داخلی تامین می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫آمار دقیقی از موجودی قطعات داخلی در بازار وجود ندارد‬ ‫اما براساس آمار و گفته‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و انجمن قطعه‌س��ازان کشور‪ ،‬حداکثر قطعات داخلی بازار‬ ‫ل��وازم یدکی‪۲۰،‬درص��د اس��ت‪ .‬این موض��وع پیش‌تر از‬ ‫س��وی قطعه‌س��ازان مطرح ش��د که آنها مطرح کردند در‬ ‫خوش��بینانه‌ترین حالت فقط ح��دود ‪۱۵‬درصد بازار لوازم‬ ‫یدکی در اختیار قطعه‌س��ازان داخلی قرار دارد و باقیمانده‬ ‫نی��از بازار ب��ا واردات قطعات خارجی تامین می‌ش��ود‪ .‬اما‬ ‫درب��اره نحوه تامی��ن ‪۸۰‬درصد نیاز باقیمان��ده بازار لوازم‬ ‫یدک��ی ابهام‌های��ی وج��ود دارد‪ .‬مالک��ی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫‪۸۰‬درصد قطعات عرضه شده در بازار لوازم یدکی‪ ،‬وارداتی‬ ‫است‪ ،‬اما نمی‌دانیم بخش زیادی از این قطعات چگونه وارد‬ ‫بازار شده است‪ .‬مشکل بدون شناسنامه بودن این قطعات‬ ‫س��بب شده قابل ردیابی نباش��ند‪ .‬در واقع می‌توان گفت‬ ‫‪۵۰‬درصد قطعات بازار لوازم یدکی بی‌هویت و بدون‌اصالت‬ ‫هس��تند و مش��خص نیست از کجا و چگونه وارد شده‌اند و‬ ‫ی آنها مشکلی رخ دهد چه کسی باید‬ ‫اگر به‌دلیل بکارگیر ‌‬ ‫مسئولیت آن را بر‌عهده بگیرد و پاسخگو باشد؟‬ ‫‹ ‹قطعات زیرپله‌ای‬ ‫محمدرض��ا مالکی درب��اره احتمال ورود این قطعات به‬ ‫بازار به دو فرضیه اشاره کرد و گفت‪ :‬فرضیه نخست درباره‬ ‫نحوه واردات قطعات بی‌هویت به بازار‪ ،‬ورود کاال از مبادی‬ ‫غیررس��می(قاچاق) و دومین فرضیه‪ ،‬عرضه قطعات تولید‬ ‫شده در واحدهای زیرپله‌ای یا زیرزمینی است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کاالهایی که در بازار لوازم یدکی عرضه می‌ش��ود و رنگ و‬ ‫لعاب خارجی دارند‪ ،‬تولید داخل هس��تند اما به‌نام کاالی‬ ‫ایرانی به‌فروش نمی‌رسد‪ .‬افراد متقلبی در جاهای گوناگون‬ ‫ای��ن قطع��ات را تولید و در بس��ته‌بندی خارجی وارد بازار‬ ‫می‌کنن��د که بس��یار هم خطرآفرین اس��ت‪ ،‬چون هویتی‬ ‫ندارند‪ .‬برخی از این قطعات فوق‌ایمنی بوده و بخشی از آمار‬ ‫تصادف‌ه��ا به بدون کیفیت بودن همین قطعات بی‌هویت‬ ‫برمی‌گردد‪ ،‬چون این قطعات شناس��نامه و هویتی ندارند‪،‬‬ ‫نمی‌توان دنبال مقصر بود‪ .‬اظهارات مالکی در حالی عنوان‬ ‫می‌ش��ود که به گفته س��یدمهدی کاظمی یکی از اعضای‬ ‫هیات‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی‪ ،‬تولید‬ ‫زیرپله‌ای قطعه نداریم‪ .‬او در توضیح این موضوع که برخی‬ ‫از فروشندگان بازار به این موضوع معترف هستند نیز این‬ ‫موضوع را مرتبط با اتحادیه ندانسته و معتقد است‪ ،‬مردم‬ ‫برای اعتراض نس��بت به کیفیت قطعات و تولید زیرپله‌ای‬ ‫باید به انجمن‌های قطعه‌س��ازی کش��ور که رس��یدگی به‬ ‫ای��ن موض��وع در حیطه وظایف آنهاس��ت‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه اگر فروش��نده‌ای قطعه بی‌کیفیت در اختیار‬ ‫مصرف‌کننده قرار دهد‪ ،‬به‌طور قطع مشتری برای بار دوم‬ ‫از آن فروشنده قطعه مورد نیاز خود را خریداری نمی‌کند؛‬ ‫بنابراین در ای��ن چرخه‪ ،‬تولیدکننده زیرپله‌ای هم ناگزیر‬ ‫اس��ت به‌دنبال ارتقای کیفیت تولیدات خود باشد‪ .‬فعالیت‬ ‫زیرپله‌ای یک تولیدکننده حاکی از این اس��ت که سرمایه‬ ‫زیادی در اختیار ندارد و ماشین‌آالت کمی دارد و نمی‌تواند‬ ‫آنها را تبدیل به کارخانه کند و فعالیت خود را گس��ترش‬ ‫ده��د‪ .‬اگ��ر کیفیت و اس��تانداردها را رعای��ت کنند‪ ،‬چه‬ ‫ایرادی دارد قطعه‌ای در فضایی کوچک تولید ش��ود؟ وی‬ ‫حتی اظهار کرد‪ ،‬کس��انی که نمی‌توانند علت بی‌کیفیتی‬ ‫قطعات را در بازار بیان کنند‪ ،‬به سخنانی کذب مانند تولید‬ ‫زیرپله‌ای متوسل می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار آشفته لوازم یدکی‬ ‫ب��ا این همه رئیس کمیس��یون اقتصادی اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان لوازم یدک��ی در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬از حال‬ ‫بد بازار گفت‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬تعارف نداریم‪ ،‬بازار مش��کل‬ ‫دارد و مش��کالت آن هم زیاد اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت چند‬ ‫ی آنها‬ ‫روزی اس��ت درباره گرانی ل��وازم یدکی و بی‌کیفیت ‌‬ ‫صحبت‌هایی ش��نیده می‌ش��ود و در این‌باره حتی رئیس‬ ‫اتحادی��ه تعمیرکاران تهران از فعالیت زیرپله‌ای دالالن در‬ ‫بازسازی قطعات خودرو خبر داده و گفته بود عرضه لوازم‬ ‫یدکی خودرو به بازار قطره چکانی انجام می‌شود و عده‌ای‬ ‫سودجو از کمبود مواد اولیه در بازار سوءاستفاده کرده و با‬ ‫بازس��ازی و تعمیر قطعات یدکی غیراستاندارد(زیرپله‌ای)‬ ‫آنه��ا را ب��ا عن��وان برندهای مع��روف در ب��ازار به‌فروش‬ ‫می‌رس��انند؛ بنابراین اگر نهاده��ای ذی‌ربط‪ ،‬کمبود مواد‬ ‫اولی��ه را تامی��ن و بازار را مدیریت نکنند در ماه‌های آینده‬ ‫بازار شرایط مناسبی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عضو هیات‌علمی دانش�گاه علم و‬ ‫صنعت‪ :‬اخالق مقوله پیچیده‌ای اس��ت و من مهندس نمی‌توانم‬ ‫به‌طور کارشناسانه درباره آن نظر بدهم‪ ،‬اما در طول عمر کوتاه خود‬ ‫اطمین��ان یافت��م که در کنار انواع موانع نهادی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فنی و‪...‬‬ ‫نمی‌توان از تاثیر این موضوع و لزوم تغییر مسیر آن بین ما ایرانیان‪،‬‬ ‫دوری کرد‪ .‬صنعت مبتنی بر قابلیت‌های تکرارپذیری‪ ،‬اطمینان‪،‬‬ ‫فن��اوری و اعتم��اد اس��ت‪ .‬وقتی ش��ما یک خودرو بن��ز خریداری‬ ‫می‌کنی��د‪ ،‬به‌ط��ور ع��ادی به آن اعتماد داری��د‪ .‬این اعتماد نتیجه‬ ‫بهره‌ب��رداری بنز از فرآیندهای تکرارپذیر و فناوری‌های مناس��ب‬ ‫اس��ت که می‌تواند آن چیزی را که ادعا کرده با قابلیت اطمینان‬ ‫باال به مش��تری تحویل دهد‪ .‬مش��تری خیالش راحت است که بنز‬ ‫حاضر نیس��ت کوچک‌ترین تخلفی از آنچه مدعی آن ش��ده است‪،‬‬ ‫داشته باشد‪ .‬مشتری می‌داند که شرکت دایملر‪ ،‬حتی آنچه او از آن‬ ‫مطلع نیست‪ ،‬ولی برای سالمتی و راحتی وی الزم بوده را تدارک‬ ‫دیده است و اگر روزی مشخص شود موضوعی در نظر گرفته نشده‪،‬‬ ‫دایملر در مقابل آن مس��ئول اس��ت‪ .‬یک فرد که در آلمان زندگی‬ ‫می‌کند‪ ،‬خیالش راحت است که قوانینی از او در مقابل خودروساز‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬س��هام دولت در «ایران‌خودرو» و «سایپا» وثیقه بوده‬ ‫و قابل واگذاری نیست‪.‬‬ ‫س��یده‌حمیده زرآب��ادی در گفت‌وگو با خان��ه ملت درباره‬ ‫مصوبه سران ‪ ۳‬قوه مبنی بر موافقت بر واگذاری سهام دولت‬ ‫در «ایران خودرو» و «سایپا» گفت‪ :‬براساس گزارش مکتوب‬ ‫ارسال ش��ده به مجلس ش��ورای اس�لامی این شرکت‌های‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬بدهی‌های بس��یاری دارند؛ این بدهی شامل‬ ‫موانع اخالقی توسعه صنعت‬ ‫حمای��ت می‌کن��د‪ .‬او وقتی یک خ��ودرو بنز‪SLX ۵۰۰‬‬ ‫خری��داری می‌کند‪ ،‬می‌دان��د فرقش با خودرو لوگان(یا‬ ‫همان تندر ‪ ۹۰‬خودمان) چیس��ت و توقعش مش��خص‬ ‫اس��ت‪ .‬وقت��ی با خ��ودرو اول رانندگی می‌کند‪ ،‬با خیال‬ ‫راحت در اتوبان‌های آزاد آلمان‪ ،‬با سرعت بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت در خط سوم حرکت می‌کند‪ .‬اما وقتی‬ ‫خودرو دوم را در اختیار دارد‪ ،‬به خود اجازه نمی‌دهد در‬ ‫خط سوم با چنین سرعتی حرکت کند‪ .‬نتیجه این می‌شود که با‬ ‫وجود اینکه سرعت در آن اتوبان‌ها آزاد است‪ ،‬احتمال مرگ آدم‌ها‬ ‫بر اثر تصادف در آن‪ ،‬کمتر از اتوبان‌های ایران است‪ .‬در آنجا افراد‬ ‫جایگاه خود و امکانات خود را می‌داند و همه در مقابل هم پاسخگو‬ ‫هستند‪ .‬فردی که نمی‌تواند با سرعت باال حرکت کند‪ ،‬اصوال وارد‬ ‫خط سوم نمی‌شود‪ .‬او از سمت راست سبقت نمی‌گیرد و در اتوبان‬ ‫دنده عقب نمی‌رود‪ .‬اما دایملر چگونه به این همه قابلیت می‌رسد؟‬ ‫البته که در اینجا سرمایه‌گذاری و فناوری مسئله مهمی است‪ ،‬اما‬ ‫مهم‌تر از آن افرادی هستند که دایملر را می‌سازند‪ .‬من شخصا آنجا‬ ‫را ندیده‌ام‪ ،‬اما دوستانم برایم تعریف کرده‌اند و کتاب‌های زیادی هم‬ ‫در این زمینه مطالعه کرده‌ام‪ .‬اصوال این همه کتاب درباره‬ ‫مدیریت منابع انس��انی از کجا الگو‌برداری ش��ده است؟‬ ‫چنین الگوهایی از همین ش��رکت‌های بزرگ و معتبر‬ ‫ک��ه برمبن��ای اخالق و حقوق متقابل کارمند و کارفرما‬ ‫و جامعه اس��تخراج ش��ده است‪ .‬کارفرما در یک شرکت‬ ‫پیشرفته می‌داند برای اینکه بیشترین سود را ببرد باید‬ ‫به فکر راحتی و پیشرفت کارکنان خود باشد‪ .‬یادآوری‬ ‫می‌کنم در کشورهای پیشرفته قوانین پیشرفته‌ای این موضوع را‬ ‫حمایت می‌کند‪ .‬اتفاقا این قوانین در ایران هم وجود دارد‪ .‬اما چه‬ ‫فرقی بین کارفرمای یک ش��رکت پیش��رفته و یک شرکت ضعیف‬ ‫در یک چارچوب قانونی وجود دارد؟ یکی از موارد «اخالق» است‪.‬‬ ‫این اخالق کارفرماس��ت که نحوه اجرای قوانین را تبیین می‌کند‪.‬‬ ‫یک کارفرمای بی‌اخالق(یا حداقل کم‌اخالق) به‌دنبال این اس��ت‬ ‫که چگونه حق کارمند خود را ندهد و قانون را دور بزند‪ ،‬در حالی‬ ‫‌که یک کارفرمای با اخالق به این فکر می‌کند که چگونه با نوآوری‬ ‫در روش‌های مدیریتی‪ ،‬کارمند خود را بیش��تر به کار بکش��د‪ .‬هر‬ ‫دو به‌دنبال س��ود هس��تند اما نتیجه کاملا متفاوت اس��ت‪ .‬از آن‬ ‫س��و‪ ،‬کارمند(یا کارگر) یک ش��رکت پیشرفته صنعتی‪ ،‬خیالش از‬ ‫همه شرایط بدیهی مانند نیازمندی‌های معیشتی‪ ،‬راحت است‪ .‬او‬ ‫می‌داند اگر خوب کار کند‪ ،‬می‌تواند پیشرفت کند و اگر کارش را‬ ‫به خوبی انجام ندهد‪ ،‬خیلی راحت همه‌چیز را از دس��ت می‌دهد‪.‬‬ ‫او برای ش��رکتی که در آن کار می‌کند‪ ،‬ارزش قائل اس��ت و آبروی‬ ‫ش��رکتش را آبروی خود می‌داند‪ .‬در یک مهمانی بین دوس��تانش‪،‬‬ ‫از کار خود با افتخار یاد می‌کند و اگر کس��ی از ش��رکت متبوعش‬ ‫ب��د بگوی��د‪ ،‬دنبال واقعیت می‌گردد؛ اگر مش��کل واقعی بود‪ ،‬فردا‬ ‫می‌رود و به کارفرمای خود پیش��نهاد می‌دهد و تش��ویق می‌شود‪.‬‬ ‫اگر نه‪ ،‬رگ گردنش بیرون می‌زند و از شرکت خود دفاع می‌کند‪.‬‬ ‫بدیهی است آنچه بیان شد نه در آلمان به‌طور صد درصدی وجود‬ ‫دارد و نه در ایران نایاب است‪ .‬تفاوت یک شرکت موفق صنعتی با‬ ‫شرکت ضعیف در نحوه نگاه منابع انسانی(شامل کارفرما و کارمند)‬ ‫به خود‪ ،‬یکدیگر و جامعه است‪ .‬بحث در این زمینه بسیار است و‬ ‫در این نوشتار فقط گوشه‌ای از این موانع با مقایسه‌ای ساده ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬امید اس��ت تک‌تک ما به جایگاه خودمان در توس��عه صنعت‬ ‫و جامعه خود بیشتر توجه و مسئولیت‌های خود را قبول کنیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو از مهلکه ورشکستگی است اما خصوصی‌سازی‬ ‫در ش��رایط فعل��ی و با وج��ود تعه��دات مع��وق‪ ،‬بدهی به‬ ‫قطعه‌سازان و عقب‌ماندگی در رقابتی شدن و نیروهای مازاد‬ ‫این ش��رکت‌ها‪ ،‬امکان‌پذیر نیست‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬سهام دولت‬ ‫در «ایران‌خودرو» و «س��ایپا» قابل واگذاری نیس��ت چراکه‬ ‫این س��هام در وثیقه است‪ ،‬مطرح کردن واگذاری سهام این‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی نوعی وقت‌کشی‪ ،‬فرار از عمل به‬ ‫تعهدات و پاک کردن صورت مس��ئله است‪ .‬زرآبادی با طرح‬ ‫این پرسش که کدام بخش خصوصی به‌دنبال خرید شرکت‬ ‫بدهکار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورتی بخش خصوصی به‌دنبال‬ ‫خرید س��هام دولت در خودروس��ازی می‌رود که امتیازهای‬ ‫ویژه‌ای مانند قیمت‌های بس��یار پایی��ن‪ -‬که موجب نابودی‬ ‫صنعت می‌شود‪ -‬برای خرید آنها در نظر بگیرد که در صورت‬ ‫تحقق این موضوع نه تنها انحصار دولت در صنعت خودرو از‬ ‫بین نمی‌رود‪ ،‬بلکه بیشتر نیز می‌شود‪.‬‬ ‫سهام خودروسازان قابل واگذاری نیست‬ ‫تسهیالت دریافتی از بانک‌ها‪ ،‬بدهی به قطعه‌سازان و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم قزوی��ن‪ ،‬آبیک و البرز در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه باید روی موضوع واگذاری سهام دولت‬ ‫در خودروس��ازی‌ها تامل بیشتری ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن است‬ ‫واگذاری این س��هام انحص��اری بزرگی در خودروس��ازی‌ها‬ ‫ایجاد کن��د و به‌جای اینکه راه نجاتی ب��رای صنعت خودرو‬ ‫باش��د آن را به ورطه نابودی بکشاند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫خصوصی‌س��ازی یک��ی از اصلی‌ترین راهکاره��ا برای نجات‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫ماشین‌آالت‬ ‫معدنی فرسوده‬ ‫در انتظار نو شدن‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫فوالدسازان‬ ‫ریسک بومی‌سازی را‬ ‫می‌پذیرند‬ ‫دسترسی آسان به ذخایر‬ ‫معدنی خارج از دسترس‬ ‫با کمک بالون‌های هلیومی‬ ‫نرخ گندله ‪ ۲‬درصد باال رفت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مع��اون صنایع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬در نشس��ت تعیین‬ ‫نسبت‌های قیمتی زنجیره فوالد و نحوه تامین مواد اولیه‬ ‫واحدهای ب��زرگ فوالدی با این وزارتخانه درخواس��ت‬ ‫همای��ش «رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس» ‪ ۸‬مرداد سال جاری در تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمپاس��کو‪ ،‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی‬ ‫و توس��عه مع��ادن کوچک‌مقیاس در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با امضای ‪۲‬‬ ‫تفاهمنامه ‪ ۴‬جانبه و به‌صورت مجزا میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬ایمی��درو‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬ش��رکت میدک��و‪ ،‬گل‌گهر و‬ ‫انجمن سنگ‌آهن ایران کار خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫در فاز نخس��ت‪ ۵ ،‬اس��تان کش��ور به‌عنوان نمونه آزمایش��ی‬ ‫انتخاب ش��دند و عملیات اجرایی آنها ش��روع شد‪ .‬گفتنی است‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس به‌عنوان‬ ‫یک��ی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی در دولت مصوب ش��د و در‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۸‬مسئولیت اجرایی این طرح در قالب پروژه اقتصاد‬ ‫مقاومتی به ایمیدرو و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫افزایش ‪۵‬درصدی نرخ مواد اولیه را نپذیرفتند و سقف ‪۲‬‬ ‫درصدی برای افزایش ضریب قیمتی کنسانتره و گندله‬ ‫درنظر گرفته شد و به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ضری��ب کنس��انتره از ‪۱۳.۸‬درص��د ش��مش ف��والد‬ ‫‪۸‬مرداد‪ ،‬همایش رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدن��ی ایران ب��ه نمایندگی از‬ ‫ایمی��درو برای اجرای طرح‪ ،‬فعالیت خود را در ‪ ۴‬حوزه متمرکز‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بسیج کمک‌های دولت برای راه‌اندازی طرح‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای کمک به اجرای‬ ‫س��ریع و هرچه بهتر طرح از صندوق بیمه‪ ،‬طرح زیرساخت‌ها‪،‬‬ ‫آم��وزش و پژوهش‪ ،‬مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور و سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ها دع��وت به همکاری کرد که‬ ‫س��ازمان‌های یادشده از این طرح اس��تقبال کردند‪ ،‬تاکنون نیز‬ ‫همکاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شناسایی سرمایه‌گذاران‬ ‫با توجه به سیاس��ت استفاده از توان بخش خصوصی‪ ،‬شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید م��واد معدنی ایران‪ ،‬اقدام به شناس��ایی صاحبان‬ ‫س��رمایه‪ ،‬دارندگان واحدهای فرآوری م��واد معدنی‪ ،‬دارندگان‬ ‫تجهیزات معدنی‪ ،‬س��ازندگان تجهیزات و ماشین‌آالت فرآوری‪،‬‬ ‫خریداران مواد معدنی و صادرکنندگان مواد معدنی کرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬شناسایی سرمایه‌پذیران‬ ‫با توجه به تعدد مع��ادن کوچک و فعالیت نکردن آنها به هر‬ ‫دلیل‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬اقدام به شناسایی‬ ‫و دعوت از دارندگان گواهی کشف‪ ،‬دارندگان پروانه بهره‌برداری‬ ‫معادن زیر ظرفیت‪ ،‬معادن غیرفعال و اکتشاف تکمیلی کرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬همکاری انجمن‌ها و تشکل‌ها‬ ‫با توجه به اینکه انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی‪ ،‬نقش کلیدی‬ ‫در تحقق اجرای طرح داش��تند‪ .‬خانه معدن کمیسیون معدن و‬ ‫صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و انجمن‌های تخصصی نیز در‬ ‫تحقق موفقیت این طرح به ایفای نقش پرداختند‪.‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی به‌عنوان نقش واس��ط و‬ ‫یادداشت‬ ‫س��نگ‌آهنی‌ها به‌تازگی خواس��تار افزایش ‪۵‬درصدی‬ ‫نرخ مواد اولیه زنجیره تامین فوالد ش��ده‌اند درحالی که‬ ‫فوالدی‌ها به دلیل افزای��ش هزینه‌های تولید و کاهش‬ ‫نرخ محصوالت فوالدی در بازار خواهان کاهش و تثبیت‬ ‫قیمت‌های قبل هستند‪.‬‬ ‫همین اختالف‌نظر س��بب شد جعفر سرقینی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور معادن و صنایع معدنی ب��ه موضوع ورود کند و با‬ ‫دعوت از مدیران ش��رکت‌های فوالد درباره تعیین نرخ‬ ‫محصوالت س��نگ‌آهن و سایر محصوالت زنجیره فوالد‬ ‫و تامین م��واد اولی��ه زنجیره‪ ،‬اجم��اع و تصمیم‌گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نشس��ت تعیین نس��بت‌های قیمتی زنجیره فوالد و‬ ‫نحوه تامین مواد اولیه واحدهای بزرگ فوالدی با حضور‬ ‫مدیران عامل و ارشد ش��رکت‌های فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گهر‪ ،‬معدن��ی و صنعتی چادرملو‪ ،‬هلدینگ‬ ‫میدکو‪ ،‬س��نگ آه��ن مرکزی‪ ،‬اپال پارس��یان و انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران به ریاس��ت جعفر سرقینی‪،‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خاطره‌ای‬ ‫از آلومینیوم‬ ‫جاجرم‬ ‫افزایش نرخ کنسانتره سنگ‌آهن از ‪ ۱۳‬به ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫خوزس��تان به حداکث��ر ‪۱۶‬درصد افزای��ش یافت که با‬ ‫توجه به هزینه حمل ش��رکت‌ها از معادن‪ ،‬جزئیات آن‬ ‫در نشست‌‌های کارشناسی بین وزارتخانه و فوالدسازان‬ ‫و معادن تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫ضری��ب گندله هم از ‪۲۱.۵‬درصد نرخ ش��مش فوالد‬ ‫خوزس��تان به حداکثر ‪۲۳.۵‬درص��د افزایش یافت‪ .‬این‬ ‫درحالی است که درخواس��ت شرکت‌های سنگ آهنی‬ ‫ضریب ‪۲۷‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مبنای نرخ شمش فوالد خوزس��تان‪ ،‬میانگین ‪ ۳‬ماه‬ ‫نرخ سبد فروش داخلی و صادراتی این شرکت در کدال‬ ‫است‪ .‬نشست بین فوالدسازان و سنگ آهنی‌ها همچنان‬ ‫ادام��ه دارد و در بخ��ش دوم این نشس��ت‪ ،‬نحوه تامین‬ ‫کنس��انتره و گندله فوالدسازان و سهمیه هر شرکت از‬ ‫معادن بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬ضرایب نرخ کنسانتره و گندله در ایران‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۳‬و ‪۲۱.۵‬درصد نرخ شمش فوالد خوزستان‬ ‫بوده و درخواس��ت سنگ آهنی افزایش این اعداد برای‬ ‫کنسانتره به ‪۱۷.۵‬درصد و گندله ‪۲۷‬درصد است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمایت از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر‪ ،‬اقدام به امضای تفاهمنامه‬ ‫یا قرارداد بین س��رمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به‌صورت دو یا چند‬ ‫ل کردن معادن کوچک فراهم‬ ‫جانبه کرد و ش��رایط را برای فعا ‌‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫از اه��داف ط��رح «احی��ا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس» می‌ت��وان به مش��ارکت با بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫افزایش سطح اش��تغال پایدار و ثروت‌آفرینی‪ ،‬افزایش تولیدات‬ ‫معدنی و رونق تولید‪ ،‬اس��تفاده بهین��ه از تمام منابع و امکانات‪،‬‬ ‫رشد زیست‌بوم کارآفرینی و حمایت از استارت‌آپ‌های معدنی و‬ ‫آمارگیری به روز از معادن کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همای��ش ی��ک روزه «رون��ق تولید ب��ا احیا‪،‬‬ ‫فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» ‪ ۸‬مرداد سال جاری‬ ‫ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تهران برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از کارخانه ‪ ۴۰‬هزار تنی ش��مش‬ ‫آلومینی��وم با س��رمایه‌گذاری ‪ ۹۴‬میلیون یورو و‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان در جاجرم (خراسان‬ ‫شمالی) نوید اشتغال و استفاده معقول از ذخایر‬ ‫را می‌دهد؛ گامی به سوی تولید محصول با ارزش‬ ‫افزوده باال و کاهش خام‌فروش��ی‪ .‬این حاش��یه‌ای‬ ‫از مهدی کرباس��یان‪ ،‬رئیس هیات عامل پیشین‬ ‫ایمی��درو ب��ر بهره‌برداری از فاز نخس��ت کارخانه‬ ‫ش��مش آلومینیوم جاجرم اس��ت که می‌گوید‪ :‬با‬ ‫آغ��از فعالیتم در س��ازمان ایمیدرو در ش��هریور‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬مطل��ع ش��دم که کارخانه تولید ش��مش‬ ‫آلومینیوم هنوز به بهره‌برداری نرسیده و متوقف‬ ‫اس��ت‪ ،‬مدیران آن نیز به‌وسیله نهادهای نظارتی‬ ‫و امنیتی دس��تگیر شده‌اند؛ بحران پشت بحران‪.‬‬ ‫با استقرار گروه مدیریتی جدید‪ ،‬برنامه‌ریزی برای‬ ‫راه‌اندازی این واحد تولیدی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬ایمی��درو نیز توان خود را برای هم‌افزایی‬ ‫ظرفیت‌ها به‌کار بست‪ ،‬به طوری که برای تامین‬ ‫ماشین‌آالت خط تولید و برق کارخانه‪ ،‬از شرکت‬ ‫(‪ )NFC‬چی��ن ک��ه اعتبار جهان��ی دارد‪ ،‬دعوت‬ ‫ب��ه هم��کاری ک��رد‪ .‬از الگوی تهات��ر برای تامین‬ ‫نیازهای کارخانه بهره جس��تیم‪ .‬ایرالکو ش��مش‬ ‫آلومینی��وم تولی��دی خود را در ازای نقدینگی به‬ ‫ش��رکت چینی تحویل می‌داد و اعتبار نس��یه تا‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون یورو ب��رای تامین و تجهیز دریافت‬ ‫می‌کرد‪ .‬با راه‌اندازی این کارخانه‪ ،‬برای ‪۲‬هزار نفر‬ ‫به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شد‪.‬‬ ‫همزمان با راه‌اندازی کارخانه‪ ،‬عملیات اکتش��اف‬ ‫نیز انجام شد که ثمره آن افزایش ذخایر بوکسیت‬ ‫به ‪ ۳۸‬میلیون تن اس��ت‪ .‬بهره‌برداری از کارخانه‬ ‫آلومینیوم جاجرم را به همه دست‌اندرکاران این‬ ‫طرح ملی ش��ادباش می‌گویم و همواره احس��اس‬ ‫می‌کن��م م��ن هم در کنار ش��ما عزی��زان‪ ،‬نقش‬ ‫کوچکی ایفا کرده‌ام‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 450‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه‌ها و ارتقای سوددهی سرمایه‌گذاری توسعه معادن در سال ‪1397‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی عادی س��االنه ش��رکت‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫س��رمایه‌گذاری توس��عه معادن و فلزات با حضور ‪ 92/74‬درصد از س��هامداران‬ ‫ش��رکت در محل ته��ران‪ ،‬خيابان وليعصر‪ ،‬باالتر از مس��جد بالل‪ ،‬نرس��يده به‬ ‫چه��ارراه پارک‌وي‪ ،‬مجموع��ه فرهنگي و ورزش��ي وزارت کار و امور اجتماعي‪،‬‬ ‫س��الن تالش‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلسه به ریاست آقای رضا یزدخواستی و نظارت‬ ‫خانم نگار مولوی و آقای محمدرضا درخشنده و دبیری آقای مرتضی علی اکبری‬ ‫تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع آقای مهندس عزیزاله عصاری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات‌مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران‬ ‫پاسخ گفت‪ .‬سپس صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب‬ ‫صورت‌های مالی از س��وی سهامداران تقس��یم مبلغ ‪ 450‬ریال سود به ازای هر‬ ‫س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخ��اب روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان‬ ‫روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و مؤسسه حسابرس��ی «آزموده کاران» به‌عنوان‬ ‫بازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و موسسه حسابرس��ی «آزمون پرداز ایران‬ ‫مش��هود» به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال ‪ 98‬از دیگر مصوبات این‬ ‫مجمع بود‪ .‬بر اس��اس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای هیات‌مدیره دوره گذش��ته به‬ ‫مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای هیات‌مدیره جدید مجددا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫مهندس عصاري با اش��اره به عملکرد شرکت در‬ ‫س��ال مالی م��ورد گ��زارش خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درآمدهای عملیاتی ش��رکت از ‪ 10092‬میلیارد‬ ‫ریال در سال ‪ 96‬به ‪ 18954‬میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ ،97‬معادل ‪ 87/82‬درصد افزایش داش��ته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که جمع درآمدهای عملیاتی‬ ‫رش��د ‪ 92/93‬درصد را تجربه کرده است‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت س��ود عملیاتی ش��رکت در سال ‪97‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 96‬با افزایش ‪ 92/93‬درصدی‬ ‫همراه بوده اس��ت که نشان از عملکرد چشمگیر‬ ‫مدیریت و پرس��نل س��ختکوش این شرکت خوشنام در بازار س��رمایه دارد‪ .‬سود‬ ‫خالص شركت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات علی‌رغم مشکالت گوناگون‬ ‫صنع��ت از مبل��غ ‪ 10601‬میلیارد ریال به ‪ 20525‬میلی��ارد ریال معادل ‪93/60‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های شرکت از رشد ‪40/17‬‬ ‫درصدی برخوردار بوده است‪ .‬شایان ذکر است بدهی‌های سال مالی مورد گزارش‬ ‫‪ 185/17‬درصد افزایش نش��ان می‌دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ود انباشته ‪ 74/80‬درصد و‬ ‫حقوق صاحبان س��هام از ‪ 47128‬میلی��ارد ریال به ‪ 62850‬میلی��ارد ریال برابر‬ ‫‪33/36‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات‌مدیره‬ ‫مقام معظم رهبری‪« :‬تا چشم‌انداز را برای خود تعریف نکنیم‪ ،‬هیچ کار درستی‬ ‫صورت نخواهد گرفت – همه‌اش روزمرگی است‪ -‬بعد از آن که تعریف کردیم‪ ،‬اگر‬ ‫برنامه‌ریزی نکنیم‪ ،‬کار بی‌برنامه به سامان نخواهد رسید‪ .‬بعد از آن که برنامه‌ریزی‬ ‫کردیم‪ ،‬اگر همت نکنیم‪ ،‬حرکت نکنیم‪ ،‬ذهن و عضالت خود را به تعب نیندازیم و‬ ‫راه نیفتیم‪ ،‬به مقصد نخواهیم رسید؛ اینها الزم نیست‪».‬‬ ‫چش�م‌انداز‪ :‬تبدیل ش��دن به برترین شرکت س��رمایه‌گذاری تخصصی تا افق‬ ‫‪1404‬‬ ‫ماموریت‪ :‬شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با رویکرد سرمایه‌گذاری‬ ‫و بنگاه‌داری‪ ،‬حفظ و ارتقای ثروت سهامداران را مهم‌ترین اصل برای خود می‌داند‬ ‫و می‌کوشد تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی و منابع مالی‪ ،‬در زنجیره‬ ‫ارزش صنایعی که دارای مزیت رقابتی است سرمایه‌گذاری نماید تا با خلق ارزش‬ ‫در قالب ترکیب س��ود یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها‪ ،‬رضایتمندی ذینفعان و‬ ‫سهامداران را محقق سازد‪.‬‬ ‫اهداف‪:‬‬ ‫‪ )1‬رش��د حداکثری ساالنه در مقایسه با شرکت‌های هم‌گروه در نسبت بازدهی‬ ‫دارایی‌ها‬ ‫‪ )2‬رش��د حداکثری ساالنه در مقایسه با شرکت‌های هم‌گروه در نسبت بازدهی‬ ‫حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪ )3‬رش��د حداکثری س��االنه در مقایس��ه با ش��رکت‌های هم‌گروه در ارزش بازار‬ ‫شرکت‬ ‫‪ )4‬دس��تیابی به جایگاه ‪ 5‬شرکت با ارزش بازار باالتر در میان شرکت‌های بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران‬ ‫‪ )5‬دستیابی به جایگاه ‪ 5‬شرکت برتر از منظر شاخص نقدشوندگی سهام در میان‬ ‫شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫‪ )6‬کس��ب بیشترین ارزش‌افزوده و بازدهی س��االنه از سرمایه‌‌گذاری‌ها در میان‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور‬ ‫‪ )7‬باالترین سهم در رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی کشور در میان شرکت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری کشور‬ ‫‹ ‹ارزش‌های محوری‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬مس��ئولیت‌پذیری و پاس��خگویی‪ ،‬نظارت و کنترل‪ ،‬عدالت‌محوری‪،‬‬ ‫آینده‌نگری‪ ،‬تخصص‌گرایی‪ ،‬آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی‪،‬‬ ‫حفظ کرامت انسانی‬ ‫مروری اجمالی بر اهم فعالیت‌های شرکت در سال ‪ 1397‬جهت رسیدن‬ ‫به اهداف تعیین شده‪:‬‬ ‫‪ -1‬شرکت در سال مورد گزارش علی‌رغم تنگناهای اقتصادی کشور و مشکالت‬ ‫شدید نقدینگی توانسته سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهد که عمدتا شامل‬ ‫ادامه روند اجرای طرح‌های توس��عه شرکت س��نگ‌آهن گل‌گهر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬فوالد‬ ‫خراس��ان و گهرزمین‪ ،‬اجرا و ثبت افزایش س��رمایه قبلی و پیگیری انجام افزایش‬ ‫س��رمایه جدید گل‌گهر و چادرملو؛ استمرار روند اجرایی طرح‌های توسعه شرکت‬ ‫چادرملو‪ ،‬ادامه اجرای طرح‌های مجتمع فوالد خراس��ان و طرح ‪ 2.5‬میلیون تنی‬ ‫کنسانتره تهیه و تولید مواد معدنی شرق فوالد خراسان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫در س��ایر ش��رکت‌های س��رمایه‌پذیر‪ ،‬ادامه اجرای طرح توس��عه گندله‌س��ازی‬ ‫گهرزمین‪ ،‬اجرا ش��دن طرح ش��رکت مدیریت حمل‌ونقل ج��اده ریل دریا‪ ،‬خرید‬ ‫نیروگاه ش��اهرود (به‌عنوان زیرمجموعه هلدینگ پویا ان��رژی) و پیگیری اجرای‬ ‫طرح‌های نیروگاه سمنان و شاهرود‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته که در راستای تقویت‬ ‫حفظ عضویت در هیات‌مدیره و یا افزایش ارزش س��رمایه‌گذاری‌ها جهت تقویت‬ ‫سودآوری با رعایت صرف و صالح شرکت‌ها بوده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیگی��ری در مورد شناس��ایی و ثب��ت محدوده‌های معدن��ی جدید از طریق‬ ‫شرکت‌های زیرمجموعه‬ ‫‪ -4‬پیگیری موارد حقوقی له یا علیه ش��رکت از طریق وکیل حقوقی و همچنین‬ ‫پیگیری موارد حقوقی شرکت‌های تابعه‬ ‫‪ -5‬در جهت شفاف‌س��ازی حس��اب‌ها‪ ،‬ذخیره مورد نیاز در حساب‌های تلفیقی‬ ‫شرکت منظور شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬در سال مورد گزارش شرکت با حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها در تعیین‬ ‫خط‌مش��ی و سیاست‌گذاری و یا رفع مشکالت و کاس��تی‌ها مشارکت داشته و با‬ ‫عضویت در هیات‌مدیره ش��رکت‌های تابعه و وابس��ته در اجرای برنامه‌ها نظارت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪ -7‬بررس��ی بودجه و مطابقت با عملکرد ش��رکت‌های تابعه و وابسته و پیگیری‬ ‫موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر‪.‬‬ ‫‪ -8‬پیگیری و اجرای قوانین و مقررات س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار و تهیه انواع‬ ‫گزارش��ات ماهانه‪ ،‬فصلی‪ ،‬شش‌ماهه و سایر گزارش��ات مورد لزوم در این رابطه و‬ ‫گزارش تفسیری مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار‪.‬‬ ‫سرمای ‌ه‌گذاری‌های بورسی‬ ‫بهای تمام‌شده‬ ‫ذخیره کاهش ارزش‬ ‫خالص بهای تمام‌شده‬ ‫سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت‬ ‫سایر سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫مجموع سرمایه‌گذاری‌های بورسی‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی‬ ‫بهای تمام‌شده‬ ‫مجموع سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی‬ ‫جمع سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی‬ ‫‪ -9‬تش��کیل جلس��ات ش��ورای‌عالی مدیران باحضور مدیران‌عامل‌شرکت‌های‬ ‫سرمایه‌پذیرتابعه‪.‬‬ ‫‪ -10‬مش��ارکت در عرضه ‪5‬درصد س��هام س��نگ‌آهن گهرزمین در فرابورس با‬ ‫قیمت هر سهم ‪ 6800‬ریال در تاریخ ‪1397/8/26‬‬ ‫‪ -11‬ادام��ه فعالیت صندوق اختصاص��ی بازارگردانی معادن و فل��زات آرمان با‬ ‫همکاری مش��ترک تامین س��رمایه تمدن و افزایش س��رمایه در صندوق مزبور و‬ ‫پیگیری جهت ایجاد صندوق جدید‬ ‫‪ -12‬بازارس��ازی سهام ش��رکت‌های تابعه و وابسته بورس��ی در حد توان شامل‬ ‫چادرمل��و – گل‌گهر‪ -‬کارخانجات تولیدی ش��هید قندی‪ -‬ف��والد صبانور‪ -‬فوالد‬ ‫خراس��ان‪ -‬آهن و فوالد ارفع و توسعه معادن و فلزات (از طریق شرکت‌های تابعه)‬ ‫و گهرزمین‪ ،‬پیگیری‪ ،‬بررس��ی و کنترل روند ارزش س��هام شرکت در بازار بورس‬ ‫و فرابورس‬ ‫‪ -13‬پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسایل مربوطه‬ ‫‪ -14‬ثبت افزایش س��رمایه از مبلغ ‪ 31.000‬میلی��ارد ریال به ‪ 34.118‬میلیارد‬ ‫ریال از محل مطالبات و آورده نقدی‬ ‫‪ -15‬همکاری با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درخصوص موضوعات مطروحه‬ ‫و ش��رکت در نشس��ت‌ها و همایش‌های برگزارش��ده درخصوص بازار س��رمایه و‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ -16‬دعوت مستمر از مدیران ش��رکت‌های سرمایه‌پذیر جهت بررسی عملکرد‬ ‫و برنامه‌ه��ای آنان در هیات‌مدیره و بررس��ی صورت‌های مالی و گزارش��ات پایان‬ ‫سال مالی آنان‪.‬‬ ‫‪ -17‬بررس��ی و پیگی��ری تکالیف مجامع عمومی ش��رکت‌های س��رمایه‌پذیر و‬ ‫برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها‪.‬‬ ‫‪ -18‬اصالح مشخصات تعداد ‪ 1470‬نفر از سهامداران از طریق مکاتبه با شرکت‬ ‫سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و انجام انتقاالت قهری سهام مربوط به ‪ 220‬نفر‬ ‫از س��هامداران فوتی و همچنین پاسخ به استعالم‌های متعدد ادارات و سازمان‌ها‬ ‫در این خصوص‬ ‫‪ -19‬تهیه گزارشات ارزیابی سهام‌های خریداری شده و فروش رفته‬ ‫‪ -20‬تهی��ه گ��زارش توجیهی افزایش س��رمایه به مبل��غ ‪ 6.200‬میلیارد ریال‬ ‫(از مبل��غ ‪ 34.118‬میلیارد ریال به مبلغ ‪ 40.318‬میلی��ارد ریال) و اخذ گزارش‬ ‫حس��ابرس و بازرس قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس در تاریخ ‪ 97/12/27‬که‬ ‫برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه در فروردین ‪ 98‬انجام شد‪.‬‬ ‫‪ -21‬تعهد و ظهرنویس��ی م��دارک اخذ تس��هیالت دریافتی ب��رای تعدادی از‬ ‫شرکت‌های تابعه و وابسته از بانک‌ها پس از اخذ تضامین الزم‪.‬‬ ‫‪ -22‬بررسی در جهت توانمندسازی شرکت‌های تابعه جهت تسریع در مبادالت‬ ‫پولی با خارج از کشور و تولیدات صادراتی و تبادالت بازرگانی‬ ‫‪ -23‬ارزیابی س��هام شرکت‌های سرویس س��نتر (خدماتی) توسط کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری و مزایده سهام شرکت‌های مزبور طی ‪ 2‬مرحله‬ ‫‪ -24‬بررس��ی و تهیه گزارش��ات و مذاکرات متعدد با هیات‌مدیره و مدیرعامل و‬ ‫ت سرمایه‌گذاری امید‬ ‫مدیران بانک سپه جهت خرید شرک ‌‬ ‫‹ ‹وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک بورسی و غیربورسی‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به تفکیک بورسی و‬ ‫غیربورسی در پایان سال ‪:1397‬‬ ‫ سایر س��رمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بابت انتقال از سرمایه‌گذاری بلندمدت‬‫به منظور مدیریت بازار س��هام شرکت‌های تابعه و وابس��ته در بورس اوراق بهادار‬ ‫می‌باشند‪.‬‬ ‫مبالغ ‪ -‬میلیون ریال‬ ‫کوتاه‌مدت‬ ‫‪1.380.289‬‬ ‫(‪)238.320‬‬ ‫‪1.141.969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.141.969‬‬ ‫بلندمدت‬ ‫‪32.230.297‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32.230.297‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪517.094‬‬ ‫‪32.747.392‬‬ ‫مجموع‬ ‫‪33.610.586‬‬ ‫(‪)238.320‬‬ ‫‪33.372.266‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪517.094‬‬ ‫‪33.889.361‬‬ ‫‪141.502‬‬ ‫‪141.502‬‬ ‫‪1.283.471‬‬ ‫‪8.767.904‬‬ ‫‪8.767.904‬‬ ‫‪41.515.296‬‬ ‫‪8.909.406‬‬ ‫‪8.909.406‬‬ ‫‪42.798.767‬‬ ‫ بهای تمام‌شده س��رمایه‌گذاری بلندمدت غیربورسی شامل مبلغ ‪ 35‬میلیارد‬‫ریال مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار‪ 364 ،‬میلیارد‬ ‫ری��ال مربوط به س��رمایه‌گذاری در صن��دوق بازارگردانی توس��عه معادن فلزات‬ ‫آرمان و ‪ 118‬میلیارد ریال در صندوق بازارگردانی س��هام گهرزمین می‌باشد که‬ ‫مشارکت‌کنندگان آن عبارت از موسسات صندوق‌های بازنشستگی‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه و بانک می‌باشد‪ .‬ساختار و نوع فعالیت صندوق‬ ‫در حال بازنگری می‌باشد‪.‬‬ ‫ در س��ال ‪ 92‬تعداد ‪ 8‬قطعه زمین واقع در شهرستان کرج‪ ،‬اتوبان کرج‪ -‬قزوین‪،‬‬‫میدان اس��تاندارد‪ ،‬محله ش��یخ‌آباد مع��روف به اراضی ذوب‌آه��ن جمعا به متراژ‬ ‫‪ 236.701‬مترمربع از موسس��ه صندوق بازنشس��تگی کارکن��ان فوالد به قیمت‬ ‫کارشناس��ی خریداری گردیده اس��ت که اقدامات الزم در جه��ت تغییر کاربری‬ ‫اراضی فوق از طرف شرکت در حال پیگیری می‌باشد و پس از تغییر کاربری اراضی‬ ‫فوق در رابطه با اقدامات بعدی آن تصمیم‌گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه سال آتی شرکت‬ ‫‪ )1‬اصالح س��اختار س��رمایه‌گذاری‌های ش��رکت‪ ،‬جهت بهینه‌سازی پرتفوی و‬ ‫به‌تبع آن افزایش س��ودآوری از طریق تعدیل پرتفوی س��رمایه‌گذاری و خروج از‬ ‫دارایی‌ها و شرکت‌های کم‌بازده‬ ‫‪ )2‬پیگیری تملک دارایی‌ها و شرکت‌های ارزنده در حال واگذاری از سوی دولت‬ ‫و نهادهای عمومی و همچنین عرضه‌های بلوکی س��هام ش��رکت‌های اصل ‪ 44‬در‬ ‫جریان واگذاری‌های بانک‌ها و سازمان‌ها‬ ‫‪ )3‬بررسی ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با نیاز طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدید‬ ‫‪ )4‬تامین مالی جهت تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح‌های توسعه‬ ‫‪ )5‬توس��عه توان لجستیکی گروه جهت پش��تیبانی از حمل‌ونقل سریع و ارزان‬ ‫محصوالت به بازارهای هدف‬ ‫‪ )6‬پیگیری ثبت افزایش سرمایه در جریان‬ ‫‪ )7‬پرداخت به موقع بدهی‌ها و سود سهامداران‬ ‫‪ )8‬پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه‬ ‫‪ )9‬کمک به افزایش تولید و صادرات شرکت‌های تابعه و وابسته و انتقال مطالبات‬ ‫ارزی به کشور‬ ‫‪ )10‬افزایش تعداد و یا بازبینی هیات‌مدیره در شرکت‌های تابعه و وابسته جهت‬ ‫ارتقای کنترل‪ ،‬بهره‌وری و نوآوری در شرکت‌ها‬ ‫‪ )11‬تالش جهت توس��عه فعالیت‌های اکتشافی به منظور کشف معادن جدید و‬ ‫ارزشمند سنگ‌آهن‪ ،‬پلی‌متال‌ها‬ ‫‪ )12‬تالش جهت توس��عه دانش فن��ی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره‌گیری از‬ ‫توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی‬ ‫‪ )13‬تنوع‌بخش��ی به س��بد محصوالت متناس��ب با نیازها و الزام��ات بازارهای‬ ‫بین‌المللی‬ ‫‪ )14‬تالش‌جهتافزایشرتبه‌شفافیت وپاسخگویی‌شرکت‌هایتابعه بهبازار سرمایه‬ ‫‪ )15‬ارتقاء س��طح خدمات‌رسانی و پاسخگویی به س��هامداران از طریق توسعه‬ ‫زیرساخت‌های ارتباطی‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫درآمدهای عملیاتی‬ ‫درآمد سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫جمع درآمدهای عملیاتی‬ ‫هزینه‌های عملیاتی‬ ‫هزینه‌های اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫جمع هزینه‌های عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه‌های مالی‬ ‫سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درآمد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪18.954.910‬‬ ‫‪1.582.007‬‬ ‫(‪)115.001‬‬ ‫‪61.360‬‬ ‫(‪)8.449‬‬ ‫‪50.781‬‬ ‫(‪)390‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪1‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪20.536.917‬‬ ‫(‪)53.641‬‬ ‫‪20.483.276‬‬ ‫‪42.332‬‬ ‫‪20.525.608‬‬ ‫(‪)390‬‬ ‫‪20.525.218‬‬ ‫‪609‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪10.092.225‬‬ ‫‪616.600‬‬ ‫‪10.708.825‬‬ ‫(‪)100.671‬‬ ‫‪8.986‬‬ ‫(‪)91.685‬‬ ‫‪10.617.140‬‬ ‫(‪)4.590‬‬ ‫(‪)10.718‬‬ ‫(‪)15.308‬‬ ‫‪10.601.832‬‬ ‫(‪)226‬‬ ‫(‪)226‬‬ ‫‪10.601.606‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‬‫‪340‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬
‫‪6‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با کارشناسان و فعاالن معدن مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫گذر از نفت‬ ‫به ال‌ان‌جی‬ ‫در کشتیرانی‬ ‫ماشین‌آالت معدنی فرسوده در انتظار نو شدن‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫رئیس خانه اقتصاد ایران‬ ‫آس��ترالین‌ماینینگ‪ ،‬خب��ر داد ک��ه‬ ‫وب‌س��ایت‬ ‫َ‬ ‫بی‌اچ‌پی‌بیلت��ون بزرگ‌ترین ش��رکت معدنی جهان‪،‬‬ ‫تصمیم دارد با اس��تفاده از کش��تی‌هایی که سوخت‬ ‫ال‌ان‌ج��ی دارند‪ ،‬در چند س��ال آین��ده ‪۱۰‬درصد از‬ ‫محموله س��نگ‌آهن خود را جابه‌جا کند‪ .‬این خبر در‬ ‫حالی مطرح می‌ش��ود که شرکت‌های معدنی همواره‬ ‫درتالش بوده‌‌اند از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرند‪،‬‬ ‫هرچن��د ال‌ان‌ج��ی پایه فس��یلی دارد اما نس��بت به‬ ‫سوخت‌های دیگر گزینه مطلوب‌تری به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫زمانی این موضوع مطرح ش��د که از س��وخت‌های‬ ‫اتمی برای رانش کش��تی‌ها اس��تفاده می‌ش��د اما در‬ ‫عمل مش��اهده شد که ریسک کش��تی اتمی باالست‬ ‫و این کش��تی‌ها به‌ویژه انواع روس��ی آن نتوانستند با‬ ‫چالش‌ه��ای برآم��ده از این تغییر کن��ار بیایند‪ .‬حاال‬ ‫ال‌ان‌ج��ی گزین��ه جدیدی اس��ت که ب��رای تامین‬ ‫انرژی کش��تی به آن روی آورده‌اند‪ .‬در وهله نخس��ت‬ ‫کش��تی‌هایی از ال‌ان‌جی اس��تفاده می‌کنن��د که بار‬ ‫آنها س��نگ آهن است‪ .‬انتخاب س��نگ آهن به دلیل‬ ‫ریسک کمتر آن است‪ .‬تاکنون کشتی باری با سوخت‬ ‫ال‌ان‌جی نداش��ته‌ایم و حاال کشتی‌هایی که قرار است‬ ‫سوخت‌ش��ان ال‌ان‌جی باش��د‪ ،‬با این مس��ئله روبه‌رو‬ ‫هس��تند که حج��م بار آنه��ا زیاد اس��ت و در صورت‬ ‫وقوع حادث��ه‌ای مانند انفجار‪ ،‬بیمه زیر بار هزینه‌های‬ ‫کش��تی که ب��ا س��وخت ال‌ان‌جی حرک��ت می‌کند‬ ‫نمی‌رود‪ .‬درنتیجه ش��رکت‌های بیمه‌ای روی خوشی‬ ‫به این قضیه نش��ان نمی‌دهند؛ چون ریسک حادثه در‬ ‫کش��تی‌های ال‌ان‌جی باالتر از س��وخت‌های متداول‌‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین حال مزیت سنگ آهن این است که‬ ‫این کامودیتی ازجمل��ه کم‌بهاترین کامودیتی‌هایی‬ ‫به‌ش��مار می‌آید که به صورت فله جابه‌جا می‌ش��ود و‬ ‫در ص��ورت بروز حادثه نیز کمترین صدمه را می‌بیند‪.‬‬ ‫درنظر داش��ته باشید در یک کشتی فله‌بر که بار آن به‬ ‫طور نمونه گندم اس��ت‪ ،‬در صورت آتش‌س��وزی تمام‬ ‫بار از بین می‌رود‪ ،‬اما س��نگ‌آهن در حوادث مش��ابه‪،‬‬ ‫کمترین خس��ارت را می‌بیند و به همین دلیل گزینه‬ ‫مناس��بی برای آزمون و خطا در گذر از سوخت مازوت‬ ‫به ال‌ان‌جی به‌ش��مار می‌آید تا در ادامه استفاده از این‬ ‫س��وخت‌ها توس��عه یابد‪ .‬فاصله گرفتن از نفت و پیدا‬ ‫کردن موارد مصرف برای ال‌ان‌جی‪ ،‬محرک‌های اصلی‬ ‫این طرح هس��تند و به باور من کاهش آالیندگی‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی ک��ه از س��وی ش��رکت‌های معدنی‬ ‫به عنوان مح��رک اصلی این تغییر مطرح می‌ش��ود‪،‬‬ ‫نمی‌تواند انگیزه واقعی ش��رکت‌های معدنی باش��د؛‬ ‫ال‌ان‌جی هم می‌س��وزد و ایج��اد آالیندگی می‌کند و‬ ‫ادعای دغدغه کاهش آالیندگی بیش��تر شبیه زرورق‬ ‫زیبایی است که دالیل اصلی را می‌پوشاند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بزرگ‌ترین معدن الماس‬ ‫جهان در آستانه تعطیلی‬ ‫ش��رکت اس��تخراج معادن و فل��زات بریتانیایی ‪-‬‬ ‫اس��ترالیایی ریوتینتو که به عنوان غ��ول معدنکاری‬ ‫جه��ان به ش��مار می‌آی��د‪ ،‬اعالم کرد مع��دن آرگیل‬ ‫اس��ترالیا به س��بب کاهش میزان ذخیره آن تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬میالدی (‪ ۱۴۰۲‬خورش��یدی) تعطیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا به نقل از بلومبرگ‪ ،‬ش��رکت چند‬ ‫ملیت��ی ریوتینتو که مالکیت معدن آرگیل را به عهده‬ ‫دارد‪ ،‬اعالم کرد بازار جهانی ‪ ۸۲‬میلیارد دالری الماس‬ ‫با تعطیلی این معدن‪ ،‬شاهد کاهش عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��رکت آلروس��ا که یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین معادن الماس روس��یه به ش��مار می‌آید‪،‬‬ ‫اعالم کرده اس��ت ب��ا راه‌اندازی چند مع��دن جدید‪،‬‬ ‫کاهش عرضه را جبران می‌کند‪.‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬کانادا‪ ،‬بوتسوانا و اس��ترالیا از بزرگ‌ترین‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده الماس به شمار می‌آیند و‪۳‬‬ ‫ش��رکت آلروس��ا‪ ،‬دی‌بوئر و ریوتینتو‪ ،‬نزدیک به ‪۷۰‬‬ ‫درصد الماس جهان را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫اردیبهشت س��ال جاری‪ ،‬یک الماس سفید نادر به‬ ‫وزن ‪ ۲۸.۸۴‬قی��راط از معدن الماس آرگیل در ش��رق‬ ‫منطقه «کیمبرلی» در غرب اس��ترالیا کشف شد که‬ ‫گفته می‌ش��ود یکی از بزرگ‌ترین الماس‌های سفید‬ ‫کش��ف شده در جهان است و علت نادر بودن آن شکل‬ ‫تراش‌خورده آن هنگام استخراج از معدن است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه کیفیت الماس‌های جواهری معدن الماس‬ ‫آرگیل پایین اس��ت اما این معدن یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫معادن الماس از نظر حجم در جهان به شمار می‌آید و‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون تن در سال از آن الماس استخراج می‌شود‪.‬‬ ‫این معدن تنها معدن شناخته شده الماس صورتی‬ ‫است که ‪ ۹‬درصد تولیدات بازار را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫عالوه بر رنگ صورتی که کمیاب‌ترین رنگ در بین‬ ‫رنگ‌های فانت��زی الماس اس��ت‪ ،‬رنگ‌های طبیعی‬ ‫دیگری نیز از آن اس��تخراج ش��ده که می‌توان به زرد‬ ‫طالیی‪ ،‬قهوه‌ای و به ندرت آبی اشاره کرد‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫سیدمهدی مقدسی‬ ‫محمدعلی رحیمی‌پور انارکی‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه هرگونه فعالیت معدن��ی به تجهیزات‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و ابزارآالت معدنی وابس��ته است‪ ،‬برای‬ ‫توس��عه و ادامه کار معدن باید از ماش��ین‌آالت به‌روز‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬با توجه به افزایش ن��رخ ارز و موضوع‬ ‫تحریم‪ ،‬این مس��ئله ب��رای خیلی از معدن��کاران اگر‬ ‫نگوییم غیرممکن اما دشوار شده است‪ .‬با افزایش نرخ‬ ‫دالر حت��ی واردکردن ماش��ین‌آالت درجه دوم‪ ،‬لوازم‬ ‫مصرفی و قطعات دیگر ب��رای معدنکاران خرد امکان‬ ‫ندارد و نمی‌صرفد‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن حوزه معدن باور دارند که برای‬ ‫ادام��ه فعالیت معدنی دیگر نمی‌توان از ماش��ین‌آالت‬ ‫فرسوده بهره برد و باید چاره‌ای اندیشید‪.‬‬ ‫چندی پیش محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫ایران نیز به این مهم اش��اره کرد‪ .‬او ضمن بیان اینکه‬ ‫استفاده از ماش��ین‌آالت فرس��وده در معادن بازدهی‬ ‫پایین��ی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تخصیص ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫به‌منظور تامین ماش��ین‌آالت جدید‪ ،‬نقش بسزایی در‬ ‫روند بهره‌برداری خواهد داشت‪.‬‬ ‫درب��اره اهمیت این موضوع و دغدغه فعاالن‬ ‫معدنی با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت مالی از معدنکاران‬ ‫سیدمهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ماش��ین‌آالت‬ ‫فرس��وده در کار مع��ادن اختالل ایج��اد می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬برای اینکه ظرفیت معادن را باال ببریم‬ ‫باید ب��ه فناوری‌های روز مجهز ش��ویم‪ .‬امروز باوجود‬ ‫تحریم‌ها نمی‌توانیم در این حوزه واردات داشته باشیم‬ ‫و البت��ه اجازه این کار را هم به ما نمی‌دهند؛ بنابراین‬ ‫باید س��عی کنیم این توانمندی را در داخل به‌دس��ت‬ ‫بیاوریم و به دانش خود تکیه کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به هدف مسئوالن برای کمک به رشد‬ ‫تولیدات داخلی اظهار کرد‪ :‬قانون اس��تفاده حداکثری‬ ‫از ظرفیت توان تولید داخل و تاکید نمایندگان بر آن‪،‬‬ ‫این مس��ئله را مورد تاکید قرار می‌دهد که مس��ئوالن‬ ‫کش��ور دغدغه حمای��ت از تولید داخل��ی را دارند‪ .‬از‬ ‫آنجای��ی که این قانون به س��ازمان‌ها و وزارتخانه‌های‬ ‫مختلف ابالغ‌ش��ده‪ ،‬انتظار این اس��ت ک��ه از ظرفیت‬ ‫واحدهای تولیدی در تولید ماش��ین‌آالت و ابزارآالت‬ ‫معدنی استفاده شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬عالقه‌مندی در بین‬ ‫شرکت‌های تولیدکننده وجود دارد که خود را نمایش‬ ‫بدهند‪ .‬از طرفی بهره‌برداران هم که معدنداران هستند‬ ‫تمایل دارند ماشین‌آالت را به‌روز و جدید کنند‪.‬‬ ‫مقدس��ی درباره لزوم حمایت مالی از معدنداران نیز‬ ‫گفت‪ :‬ش��اه‌بیت حل مش��کل معدنداران‪ ،‬تامین مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه معدنداران و فع��االن معدنی برای‬ ‫اینکه س��فارش الزم را ب��ه تولیدکننده‌ه��ای داخلی‬ ‫بدهند بیش��تر در تامین منابع دچار مش��کل هستند‪.‬‬ ‫مقدس��ی‪ :‬امروز با توجه به تحریم‌ها و مش��کالت ارزی نمی‌توانیم‬ ‫به‌راحتی دست به واردات بزنیم؛ بنابراین باید سعی کنیم توانمندی‬ ‫س��اخت ابزارآالت معدنی را در داخل به‌دس��ت بیاوریم و به دانش‬ ‫خود تکیه کنیم‬ ‫اگ��ر یک مدل مالی مناس��ب از س��وی دولت طراحی‬ ‫ش��ود که بانک وام موردنیاز را به بهره‌برداران معدنی‬ ‫بده��د و آن را به تولیدکننده بپردازد‪ ،‬به رونق معادن‬ ‫کمک می‌کن��د؛ مثل اتفاقی که برای قطعه‌س��ازان و‬ ‫خودروس��ازان افتاد و دولت ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان وام‬ ‫به خودروس��ازان داد اما در پرداخت آن با قطعه‌سازان‬ ‫طرف بود‪ .‬این مس��ئله باعث ش��د قطعه‌س��ازان جان‬ ‫بگیرند و در افزایش میزان تولید خودرو اقدام موثری‬ ‫شود‪ .‬هرچند مطالبات‌ش��ان هنوز کامل وصول نشده‬ ‫اما اتفاق خوشایندی رخ داده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪:‬‬ ‫خوب��ی ای��ن مدل مالی‪ ،‬این اس��ت ک��ه وام عمده به‬ ‫یک بهره‌بردار پرداخت نمی‌ش��ود بلک��ه بهره‌برداران‬ ‫متع��دد‪ ،‬وام را دریافت می‌کنن��د‪ .‬درنهایت هم وقتی‬ ‫زمان پرداخت برسد‪ ،‬با هماهنگی بهره‌بردار و قرارداد‬ ‫سه‌جانبه به تولیدکننده پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫مقدس��ی تاکید ک��رد‪ :‬ما ش��رکت‌های تولیدکننده‬ ‫خوب��ی در کش��ور داریم اما ه��م تولیدکنن��ده و هم‬ ‫بهره‌ب��ردار برای تامین مالی مش��کل‌دارند‪ .‬اگر دولت‬ ‫به دنب��ال تقویت تولید و رفع مش��کالت بهره‌برداران‬ ‫در حوزه معدن اس��ت باید در این ش��رایط یک مدل‬ ‫مالی تعری��ف کند که بتواند وام را ب��ه بهره‌برداران و‬ ‫پرداختی‌ها را مس��تقیم به تولیدکننده بدهد‪ .‬اگر این‬ ‫مدل عملیاتی ش��ود هم تولیدکننده تقویت‌ می‌‌ش��ود‬ ‫و ه��م بهره‌بردار به س��ود می‌رس��د‪ .‬درنهای��ت تولید‬ ‫محقق می‌ش��ود‪ .‬در غیر این ص��ورت تولیدکننده‌ها و‬ ‫بهره‌برداران دچار مشکل هس��تند و نمی‌توانند مانور‬ ‫چندانی بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه دستگاه‌های‌مان قدیمی است‬ ‫محمدعل��ی رحیمی‌پور‌انارک��ی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل‬ ‫س��نگ‌آهن مرکزی ایران نیز درباره اهمیت اس��تفاده‬ ‫از ماشین‌آالت جدید و دغدغه معدنی‌ها در این زمینه‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ام��روز با اجبار از دس��تگاه‌هایی که‬ ‫سال‌ها وارد کشور شده‌اند استفاده می‌کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫بیشترش��ان ه��م دس��تگاه‌هایی هس��تند ک��ه دچار‬ ‫استهالک شده‌اند و بس��یار قدیمی هستند‪ .‬به همین‬ ‫ماش��ین‌آالت و ابزارآالت مشکل‬ ‫دلیل در حوزه تامین‬ ‫ُ‬ ‫اساسی داریم‪.‬‬ ‫مع��اون پیش��ین بهره‌برداری ش��رکت س��نگ‌آهن‬ ‫مرک��زی ب��ا اب��راز تاس��ف از اینک��ه نمی‌توانی��م‬ ‫دستگاهی‌هایی که به‌روز هستند را وارد کشور کنیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بزرگ‌ترین کار اکتش��افی‪ ،‬مغزه‌گیری است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در این حوزه هم دس��تگاه‌هایی که از آنها‬ ‫استفاده می‌کنیم متعلق به چندین سال گذشته است‪.‬‬ ‫ل‬ ‫انارکی با اشاره به مشکالت ارزی که در کشور شک ‌‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم همان دستگاه‌ها‬ ‫را وارد کنی��م ب��ا توجه به افزایش نرخ ارز کار بس��یار‬ ‫مشکلی است‪ .‬مس��ئله دیگر موضوع تحریم‌هاست که‬ ‫اجازه نمی‌دهد فعاالن معدنی آن‌طور که باید در حوزه‬ ‫بین‌الملل فعالیت کنند‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل سنگ‌آهن مرکزی ایران به‌عنوان‬ ‫راه��کار اظهار کرد‪ :‬معدن نیازمند ورود دولت اس��ت‪.‬‬ ‫انتظار داریم که دولت وارد شود و به معدنکاران کمک‬ ‫کن��د‪ .‬در این روند دول��ت می‌تواند ب��ا دادن وام‌های‬ ‫بالعوض ی��ا وام‌هایی با بهره پایین از تولیدکننده‌های‬ ‫ماش��ین‌آالت معدن��ی حمایت کن��د‪ .‬او تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬حمای��ت مالی دول��ت از معدنکاران را‬ ‫می‌طلبد‪.‬‬ ‫انارکی در پاسخ به این پرسش که چرا به این مرحله‬ ‫رس��یده‌ایم که همچنان وابسته به حمایت مالی دولت‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخش خصوصی آزاد بود و استقالل‬ ‫کافی و الزم را داش��ت‪ ،‬ش��اید امروز این‌قدر به دولت‬ ‫وابسته نبود و می‌توانست در چنین شرایطی روی پای‬ ‫خود بایستند‪.‬‬ ‫دستیابی آسان به ذخایر معدنی خارج از دسترس با کمک بالون‌های هلیومی‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‪ :‬وقتی ذخایر معدنی که دسترسی‬ ‫به آنها آسان اس��ت ته می‌کشد‪ ،‬بخش معدن برای ادامه کار به‬ ‫ذخایری دس��ت می‌زند که چندان در دس��ترس نیستند‪ .‬چنین‬ ‫رویکردی یک چالش نگران‌کننده برای شرکت‌های معدنی رقم‬ ‫می‌زند؛ اینکه اگر امکان ایجاد هیچ زیرس��اختی وجود نداش��ته‬ ‫باشد چگونه می‌توان ذخایر معدنی استخراج‌شده را به واحدهای‬ ‫فرآوری آورد؟ مدیران ش��رکت معدنی «کوا ِس��ت‌ریر» در کانادا‬ ‫راهکاری برای این مشکل پیدا کرده‌اند؛ بالون‌های هلیومی‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت مس��تقر در مونترال ب��ه دنبال توس��عه معدن‬ ‫ک ِریرارسِ ��ز» در ش��مال اس��تان کب��ک در ش��رق‬ ‫جل ِی ‌‬ ‫«اس ِت ِرن ‌‬ ‫کاناداس��ت؛ منطق��ه‌ای که هیچ جاده‌ای به آن ختم نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن «کوا ِس��ت‌ریر» در اقدام��ی مبتکران��ه به اس��تفاده از‬ ‫بالون‌های هلیومی ب��رای انتقال مواد معدنی از این منطقه روی‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬کوا ِس��ت‌ریر از توافق‬ ‫خ��ود با ش��رکت هوافض��ای امریکایی «الکهی��د مارتین» خبر‬ ‫داده و ق��رار اس��ت در جریان این تواف��ق‪ ،‬از خدمات بالون‌های‬ ‫هلیومی این شرکت هوافضا برای انتقال کنسانتره سنگ‪ ،‬ذخایر‬ ‫و کارکنان معدن اس��تفاده کند‪ .‬این بالون‌ها قرار است در مسیر‬ ‫ک ِریرارسِ ��ز در امت��داد یک خط ریلی به‬ ‫جل ِی ‌‬ ‫معدن روباز اس ِت ِرن ‌‬ ‫بندر «س��پت‌آیلز» رفت‌وآمد کنند‪ .‬این معدن روباز در ش��مال‬ ‫کبک در ش��هرک شفرویل قرار دارد و متعلق به شرکت یادشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دی��رک نومن‪ ،‬مدیرعامل «کوا ِس��ت‌ریرمینرالز» اس��ت‪ .‬او در‬ ‫این باره به شبکه سی‌بی‌س��ی (خبرگزاری رسمی کانادا) گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت ابتدا تصمیم داشت برای حمل‌ونقل مواد معدنی و‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬اقدام به ساخت جاده‌ای کند که از وسط زیستگاه‬ ‫گوزن‌های کانادایی رد می‌ش��د‪ .‬هزینه س��اخت و نگهداری این‬ ‫جاده‪ ،‬بس��یار زیاد ب��ود و باید ‪ ۳۵‬میلیون دالر صرف س��اخت‬ ‫‪ ۱۶۸‬کیلومتر جاده می‌ش��د‪ .‬در مقابل چنین هزینه‌ای‪ ،‬س��االنه‬ ‫‪ ۸۵‬میلیون دالر باید خرج گرداندن این بالون‌ها ش��ود‪ .‬مقایسه‬ ‫قیمت‌ها نش��ان می‌دهد انتخاب بالون‌ها می‌تواند برای پل زدن‬ ‫در مس��افت ‪ ۲۰۰‬کیلومتری معدن تا ش��هرک شفرویل‪ ،‬گزینه‬ ‫اقتصادی‌تر باشد‪.‬‬ ‫ک ِریرارسِ ز ‪ ۳۰‬سال طول‬ ‫جل ِی ‌‬ ‫قرار است استخراج معدن اس ِت ِرن ‌‬ ‫بکش��د و اکس��یدهای خاکی نادر تولید کن��د‪ .‬الکهید مارتین‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین ش��رکت سفینه هوایی جهان است که در ‪ ۳۰‬کشور‪،‬‬ ‫روزنامه تش��رین سوریه‪ ،‬از طرحی در دست بررسی پرده برداشت که در زمینه ساخت‬ ‫«ش��هر طال» در حلب است و ش��امل ‪ ۲۳۰‬مرکز فروش طال خواهد بود‪ .‬به گفته مقامات‬ ‫اس��تان حلب این شهر در صورت اجرایی ش��دن می‌تواند در توسعه منطقه نقش بسزایی‬ ‫داشته باشد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این روزنامه به نقل از کمیته عاصی‌الشیخ‪ ،‬عضو دفتر اجرایی‬ ‫شورای استانداری حلب نوشت‪ ،‬ساخت شهر طال در دست بررسی بوده و از سوی کارگروه‬ ‫ایده‌پردازی ش��هر مطرح شده است‪ .‬این مقام سوری افزود‪ :‬ایده مبتنی بر ایجاد بازار طال‬ ‫توسعه یافته و قرار است بالون جدید و منحصربه‌فرد ال‌ام‌اچ‪ ۱‬را‬ ‫برای این پروژه در اختیار این شرکت معدنی قرار دهد‪.‬‬ ‫ال‌ام‌اچ‪ ۱‬به خوبی با چالش‌های حمل‌ونقل موجود در مس��یر‬ ‫معدن استرنج‌لیک تناسب دارد و چرخ‌دنده‌های آن می‌تواند در‬ ‫صورت ناس��ازگار ش��دن جریان هوا به‌وس��یله ‪ ۳‬مکش به فرود‬ ‫بالون کمک کند‪ ،‬همچنین باعث شود دستگاه روی هر سطحی‬ ‫مانند یخ‪ ،‬برف‪ ،‬گل‪ ،‬لجن‪ ،‬ماس��ه و سنگریزه فرود آید و محکم‬ ‫بر زمین بنشیند‪.‬‬ ‫در ای��ن خط هوایی معدن به ش��هرک ش��فرویل‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫ناوگانی از ‪ ۷‬ال‌ام‌اچ‪ ۱‬مس��تقر ش��ود و کارکنان و ذخایر معدنی‬ ‫را جابه‌ج��ا کند‪ .‬ای��ن ناوگان می‌تواند حجم��ی بیش از ‪ ۲۰‬تن‬ ‫شهر طال در سوریه‬ ‫به ش��کل شهرک یا شهری کوچک است که ش��امل ساخت‪ ،‬عرضه و خرید و فروش طال‬ ‫و جواهرات اس��ت و چند منطقه به لحاظ سرمایه‌گذاری و تاریخی برای اجرای این پروژه‬ ‫درنظر گرفته شده است‪ .‬وی درباره اجرای این پروژه و تاثیر آن بر توسعه حلب و سوریه‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورت اجرا‪ ،‬این طرح در س��طح منطقه پیش��رو خواهد ب��ود و نقش تجاری و‬ ‫حرفه‌ای حلب را به عنوان یکی از س��تون‌های فعالیت تجاری کش��ور تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫عب��دو موصللی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان حلب نیز گف��ت‪ ،‬اجرای این پروژه مفاهیم‬ ‫کنس��انتره س��نگ معدنی کمیاب را برای تحوی��ل به تجهیزات‬ ‫پاالیش��ی در شهر بکانکور اس��تان کبک منتقل کند‪ .‬این بالون‬ ‫می‌توان��د روی آب نی��ز فرود آی��د و برای ف��رود آن نیاز به باند‬ ‫فرودگاه یا هیچ‌گونه امکانات زیرس��اختی نیست‪ .‬هر یک از این‬ ‫بالون‌های پر ش��ده از هلیوم و سنگین‌تر از هوا می‌تواند عالوه بر‬ ‫حمل ‪ ۲۰‬تن بار‪ ۱۹ ،‬مسافر را نیز جابه‌جا کند‪.‬‬ ‫ال‌ام‌اچ‪ ۱‬نس��بت به س��ایر دس��تگاه‌های هوانورد از س��وخت‬ ‫کمتری اس��تفاده می‌کن��د‪ ،‬دی‌اکس��یدکربن کمت��ری به هوا‬ ‫می‌فرس��تد و صدای کمتری هم تولید می‌کند همچنین نیاز به‬ ‫زیرس��اخت‌های زمینی پرهزینه را از بین می‌برد‪ .‬عالوه بر اینها‬ ‫تاثیرات مخربی که حمل‌ونقل جاده‌ای بر زیستگاه حیات وحش‬ ‫دارد را ندارد‪.‬‬ ‫کوا ِست‌ریرمینرالز می‌گوید بهای این قرارداد با شرکت الکهید‬ ‫مارتین و دریافت خدمات‪۸۵۰ ،‬میلیون دالر اس��ت که ش��امل‬ ‫هزینه س��وخت هم می‌شود‪ .‬نخس��تین محصول این معدن قرار‬ ‫اس��ت در سال جاری میالدی تحویل داده شود‪ .‬این قرارداد بین‬ ‫‪ ۲‬شرکت برای مدت ‪ ۱۰‬سال تنظیم شده و انتظار می‌رود تا ‪۲۰‬‬ ‫سال پس از آن و تا پایان عمر‪ ،‬بهره‌برداری از معدن تمدید شود‪.‬‬ ‫الکهید مارتین‪ ،‬یک شرکت فعال در زمینه هوافضا‪ ،‬تجهیزات‬ ‫نظامی و امنیت اطالعات امریکاست که در مارس ‪( ۱۹۹۵‬اسفند‬ ‫پیوس��تن ش��رکت‌های الکهید کورپوریشن و‬ ‫‪ )۱۳۷۳‬از به هم‬ ‫ِ‬ ‫مارتین‌مریتا‪ ،‬در ش��هر بت��زدا در ایالت مریلند امریکا تش��کیل‬ ‫ش��د و هم‌اکن��ون به عن��وان یک��ی از بزرگ‌تری��ن پیمانکاران‬ ‫صنایع جنگ‌افزاری جهان ش��ناخته می‌شود‪ .‬این شرکت بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬سال است س��رمایه‌گذاری بر توسعه فناوری هواپیماهای‬ ‫هیبریدی را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫بس��یاری دارد که در رأس آن بازگشت امنیت و ثبات به این شهر است؛ شهری که روزی‬ ‫پایتخت اقتصادی س��وریه بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این ش��هر در صورت ساخت شامل ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬مرک��ز عرضه تولیدات طال‪ ،‬هتل‪ ،‬کافی‌ش��اپ و پارکینگ زیرزمینی خواهد بود‪ .‬این‬ ‫مقام س��وریه گفت‪ :‬تمام کارگاه‌های ساخت طال در این شهرک مستقر خواهند شد و در‬ ‫حال حاضر بررسی‌ها روی مکان ساخت این شهرک متمرکز است و ترجیح داده می‌شود‬ ‫در یک زمین خالی در کنار هتل شرایتون باشد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫آمادگی دالر‬ ‫برای ورود به کانال‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬تومان‬ ‫گردشگری سالمت‬ ‫در بحران بی‌برنامگی‬ ‫آبان ‪ ۹۸‬منتظر‬ ‫دوساالنه «آیرکس»‬ ‫باشید‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری‪ :‬تالش نکنید‪ ،‬در تقابل با نسل جدید شکست می‌خورید‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان�ی هرچ�ه س�ریع‌تر حذف‬ ‫شود‬ ‫‹ ‹مسیر را اشتباه رفته‌ایم‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در نشس��ت‬ ‫هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫بخ��ش خصوص��ی را در پژوه��ش فرام��وش کردی��م‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬فک��ر کردیم فق��ط دولت بای��د در پژوهش‬ ‫سرمایه‌گذاری کند‪ ،‬اما نباید انتظار محصول از پژوهشی‬ ‫داش��ت که س��رمایه آن فقط از پول دولت تامین شود‪.‬‬ ‫از دانش��گاهی که با پول دولت بچرخد نمی‌توان انتظار‬ ‫محصول داشت‪ .‬س��قف پرش دانشگاه‌ها با پول محدود‬ ‫اس��ت و مثل کارمن��دی می‌ماند که با پ��ول دولت کار‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫س��تاری ب��ا بیان اینک��ه در آینده‌ای ن��ه چندان دور‬ ‫بزرگ‌ترین شرکت‌های ایران مجموعه‌های دانش‌بنیان‬ ‫خواهن��د بود‪ ،‬گفت‪ :‬ما در بس��یاری از م��وارد و به‌ویژه‬ ‫در س��ابقه تاریخ��ی خ��ود مس��یر را اش��تباه رفته‌ایم‬ ‫چراک��ه کش��وری که ‪ ۵‬ت��ا ‪۶‬هزار س��ال تاری��خ علم‪،‬‬ ‫فن��اوری و تج��ارت دارد و زمان��ی آقای جه��ان بوده‪،‬‬ ‫اکن��ون در برخی مباحث پایه اقتصادی دچار مش��کل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ای��ران دارای یکی از فوق‌العاده‌ترین‬ ‫نیروهای انس��انی و دانش��گاه‌های در جهان اس��ت اما‬ ‫متأسفانه در اقتصاد نفتی همواره فکر می‌کند همه چیز‬ ‫با پول حل می‌ش��ود و مشکل پیشرفت و اشتغال‪ ،‬فقط‬ ‫پول اس��ت در حالی که بخش عمده‌ای از این مشکالت‬ ‫به اکوسیس��تم برمی‌گ��ردد و پول حتی آیتم س��وم و‬ ‫چهارم هم نیست‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با بیان اینکه‬ ‫در بخ��ش پژوهش هزینه‌های بس��یار اندکی از س��وی‬ ‫بخ��ش غیردولتی انجام می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در پژوهش‬ ‫یک چی��ز فراموش ش��ده و آن س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی است به این معنا که دولت باید در این بخش‬ ‫س��رمایه‌گذاری انجام دهد اما سرمایه‌گذار اصلی بخش‬ ‫خصوصی اس��ت چراکه تاکنون از هیچ‌یک از پژوهش‌ها‬ ‫و پژوهشکده‌های دولتی محصول بیرون نیامده است‪.‬‬ ‫‹ ‹با فرهنگ و اقتصاد سنتی مبارزه کنیم‬ ‫ستاری با اشاره به تقابل اقتصاد سنتی و دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫خط��اب به حاضران گف��ت‪ :‬تالش نکنی��د‪ ،‬در تقابل با‬ ‫اس��تارت‌آپ‌‌ها شکس��ت می‌خورید؛ ب��ا مخالفت با این‬ ‫جریان کسی س��ود نمی‌برد چراکه آنها برنده هستند و‬ ‫ما هم پش��ت آنها ایس��تاده‌ایم‪ .‬در تقابل با نسل جدید‬ ‫شکس��ت می‌خورید و تنها راه این اس��ت که روی آنها‬ ‫سرمایه‌گذاری کنید‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید پش��ت اکوسیس��تم جدید‬ ‫بایس��تیم و با فرهنگ و اقتصاد س��نتی مب��ارزه کنیم‪،‬‬ ‫‌اظهارک��رد‪ :‬وظیف��ه داریم ورود بخ��ش خصوصی را به‬ ‫اکوسیستم جدید ایجادشده تس��هیل کنیم‪ .‬اولویت ما‬ ‫سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌‌های حوزه فناوری است‬ ‫چراکه معتقدیم استارت‌آپ‌‌های حوزه خدمات راه‌شان‬ ‫را پی��دا می‌کنند‪ .‬بیش از ‪ 2‬هزار ای��ده جدید فقط در‬ ‫حوزه آی‌تی منتشر کرده‌ایم‪.‬‬ ‫معاون علم��ی و فناوری رئیس‌جمهوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش خصوصی باید اکوسیستمی طراحی کند که روی‬ ‫جوانان س��رمایه‌گذاری کرده و خ��ارج از اتکا به اقتصاد‬ ‫نفتی باشد‪ .‬این اکوسیستم البته تا حدودی شکل گرفته‬ ‫و ‪ ۴۴۰۰‬ش��رکت چند ده ه��زار میلیارد تومانی خود را‬ ‫در آن تثبی��ت کرده‌ان��د و این‌ها ب��ه‌زودی بزرگ‌ترین‬ ‫شرکت‌های کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫ستاری گفت‪ :‬هم اکنون بزرگ‌ترین شرکت‌های ایران‬ ‫بیوتک هستند و ما در این حوزه مزیت‌های ذاتی داریم‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که ارزش‌افزوده در اقتصاد با خام‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال‌حاضر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی‬ ‫فس��اد ایجاد ک��رده و می‌کند و بای��د هر چه س��ریع‌تر تخصیص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی را حذف کرد‬ ‫فروشی به‌دس��ت نمی‌آید‪ ،‬بلکه ارزش‌افزوده در دانشی‬ ‫نهفته است که روی ماده خام کار می‌کند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫اگر خط تولیدی را از خارج از کش��ور وارد کرده و نصب‬ ‫کردیم لزوما صنعت راه‌اندازی نکرده‌ایم‪ ،‬بلکه فقط یک‬ ‫کارخانه ایجاد ش��ده اما اگر می‌خواهیم صنعت داش��ته‬ ‫باش��یم باید اف��راد تحصیلکرده را جذب ک��رده و روی‬ ‫دانش سرمایه‌گذاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ ونچر را فراموش کردیم‬ ‫معاون علم��ی و فناوری رئیس‌جمه��وری اظهارکرد‪:‬‬ ‫تحریم اخیر به ما نش��ان داد که م��ا تنها فکر می‌کنیم‬ ‫تولیدکننده مرغ در کش��ور هس��تیم‪ ،‬بلک��ه نگاهی به‬ ‫زنجیره تولید این کاالی اساس��ی نشان می‌دهد ما یک‬ ‫خط تولید کام�لا خارجی را راه‌اندازی کرده‌ایم که نژاد‬ ‫جوجه‌ری��زی آن مش��خص بوده و حت��ی کاملا تعریف‬ ‫ش��ده که چه واکس��ن‪ ،‬نهاده دامی و مکمل‌هایی به آن‬ ‫جوجه داده ش��ود‪ ،‬پس این م��ا را به‌عنوان تولیدکننده‬ ‫م��رغ معرفی نمی‌کند‪ ،‬بلکه ما به‌طور کامل وابس��ته به‬ ‫خارج هستیم‪.‬‬ ‫وی به مزیت‌های بخش کش��اورزی در حوزه اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیان اش��اره کرد و افزود‪ :‬بخش‌های فوق‌العاده‌ای‬ ‫ب��ه لح��اظ فناوریک��ی وج��ود دارد که بای��د روی این‬ ‫بخ��ش و دانش مرتبط با آن س��رمایه‌گذاری کرده تا به‬ ‫ارزش‌افزوده برسد‪.‬‬ ‫س��تاری فرهنگ ونچ��ر را از جمله فراموش‌ش��دگان‬ ‫اقتصاد ایران دانس��ت و گفت‪ :‬ما در اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫رش��د اقتصادی را می‌خواهیم که ی��ک کارآفرین پول‬ ‫خود را در آن س��رمایه‌گذاری کرده باش��د در غیر این‬ ‫صورت اگر منتظر وام و تس��هیالت دولتی باش��یم کار‬ ‫پیش نخواهد رفت‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با بیان اینکه‬ ‫در پارک علمی و فناوری پردیس‪ ،‬نسبت سرمایه‌گذاری‬ ‫بخش خصوصی به دولت ‪٨‬به یک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فروش‬ ‫سال گذشته این ش��رکت‌ها ‪ ٩٠٠٠‬میلیارد تومان بوده‬ ‫است؛ پس اگر س��نتی‌ها با این شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫تقابل کنند‪ ،‬شکست خواهند خورد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید پش��ت این افراد ایس��تاد؛ چراکه‬ ‫در یک س��ال گذشته تراکنش فین‌تک‌ها ‪ 10‬برابر شده‬ ‫اس��ت؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری و کار برای‬ ‫استارت‌آپ‌‌های فناوری باید انجام‌شود؛ این بازار آماده‬ ‫کمک بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬راهکار برای اصالح بودجه‬ ‫بخش دیگری از این نشس��ت به موضوع‌‌های بودج ‌ه‬ ‫و ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی اختص��اص یافت‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫مس��عود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره‬ ‫به طرح س��ازمان برنامه و بودجه برای اصالح س��اختار‬ ‫بودجه گف��ت‪ :‬باتوجه به تحریم‌ها پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه‬ ‫در س��ال جاری داش��ته باش��یم‪ ،‬اما نگرانی اصلی این‬ ‫اس��ت که بخواهند این کس��ری را با استقراض از بانک‬ ‫مرکزی یا اوراق مش��ارکت تامین کنند‪ .‬همیشه در این‬ ‫ش��رایط راهکار سوم جبران کس��ری بودجه را افزایش‬ ‫فش��ارهای مالیاتی در نظر می‌گیرند که به‌طور معمول‬ ‫روی بنگاه‌هایی اضافه می‌شود که دفتر دارند و شناخته‬ ‫شده هس��تند و کمتر به‌دنبال افرادی می‌روند که فرار‬ ‫مالیاتی دارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خرداد امس��ال س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫موظف ش��د طرحی را در راستای ساختار بودجه بدون‬ ‫وابس��تگی به نفت ارائه ده��د؛ در این زمینه کارهایی را‬ ‫انجام داد ‌ه و ‪ ۲۶‬پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که برای اتاق‬ ‫هم این طرح ارسال شده است‪.‬‬ ‫این ‪۲۶‬عنوان کلی هستند که معموال در بودجه‌های‬ ‫هر س��ال و برنامه‌های ‪ ۵‬ساله هم به آنها اشاره می‌شود‬ ‫ک��ه به نظر نمی‌رس��د برای س��ال ‪ ۹۸‬بتوانند دردی را‬ ‫دوا کنند‪ .‬برخی پیشنهادهای مطرح شده نیاز به قانون‬ ‫دارد‪ ،‬برخ��ی از آنها س��اختاری هس��تند و بعضی دیگر‬ ‫شاید در بلندمدت قابل اجرا باشند‪.‬‬ ‫خوانساری با بیان اینکه اتاق تهران روی اصالح بودجه‬ ‫بررسی‌هایی انجام داده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر ما ‪ ۳‬راهکار‬ ‫اساس��ی برای اصالح بودجه وج��ود دارد که اگر دولت‬ ‫بخواهد انجام دهد‪ ،‬به‌طورکامل اجرایی و شدنی است و‬ ‫کمترین هزینه را خواهد داشت‪ .‬نخست موضوع یارانه‌ها‬ ‫است‪ .‬در کشور بیش از ‪ ۸۹۰‬هزار میلیارد تومان ساالنه‬ ‫یارانه پنهان و آش��کار پرداخت می‌ش��ود که س��ازمان‬ ‫برنام��ه آن را تا ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد توم��ان هم اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این عدد را به سرانه جمعیت مردم تقسیم‬ ‫کنیم می‌ش��ود نفری ی��ک میلیون توم��ان در ماه که‬ ‫اص�لا این حجم یاران��ه‌ای که پرداخت می‌ش��ود‪ ،‬عدد‬ ‫کم��ی نیس��ت‪ .‬در بح��ث س��وخت و فق��ط در ‪۳‬مورد‬ ‫بنزین‪ ،‬گازوئیل و گاز ح��دود ‪ ۵۸۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫یاران��ه پرداخت می‌ش��ود و همان‌طور ه��م که پیش‌تر‬ ‫اتاق‪ ،‬طرحی را برای بنزین ارائه داده اس��ت‪ ،‬می‌ش��ود‬ ‫از طری��ق ح��ذف ای��ن یارانه‌ه��ا و پرداخ��ت نقدی به‬ ‫اف��راد‪ ،‬به‌وی��ژه دهک‌های پایین این موض��وع را عملی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬دومین اقدام درب��اره کاهش بودجه‬ ‫ش��رکت‌ها باید انجام‌شود‪ .‬بودجه عمومی دولت حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬و خ��ورده‌ای هزارمیلیارد تومان اس��ت اما بودجه‬ ‫ش��رکت‌های دولتی ه��زار و ‪ ۲۷۷‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت یعنی ‪ ۳‬برابر بودجه عمومی دولت؛ اگر مسئوالن‬ ‫بتوانند دست‌کم ‪ ۱۰‬درصد از بودجه شرکت‌های دولتی‬ ‫ممنوعیت خروج کاالهای اساسی مربوط به یک سال قبل است‬ ‫به‌تازگی س��خنگوی س��تاد مرکزی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و‬ ‫ارز از ممنوعیت خروج کاالهای اساس��ی همراه مسافر و حتی‬ ‫در حد نیاز ش��خصی از کش��ور خبر داده بود که رئیس س��تاد‬ ‫مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در واکنش به این خبر گفت‪:‬‬ ‫ممنوعیت خروج کاالهای اساس��ی همراه مس��افر حتی در حد‬ ‫نیازهای ش��خصی‪ ،‬مربوط به یک س��ال قبل بوده و این مسئله‬ ‫در ای��ن مدت بارها مورد تاکید قرار گرفته که مس��افران حتی‬ ‫برای نیاز ش��خصی خودشان هم نمی‌توانند کاالهای اساسی را‬ ‫از کشور خارج کنند‪.‬‬ ‫عل��ی مویدی در گفت‌وگو با ایس��نا اف��زود‪ :‬در زمینه قاچاق‬ ‫خروج��ی گزارش خاصی از خروج کاالهای اساس��ی از کش��ور‬ ‫در یک س��ال گذش��ته نداش��ته‌ایم و اگر هم مواردی در برخی‬ ‫کاالهای اساسی گزارش شده‪ ،‬جزئی بوده و مورد پیگیری قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه گندم نیز باید گفت که تاکنون هیچ گزارش��ی از خروج‬ ‫و قاچاق گندم نداش��ته‌ایم و برخی شایعه‌ها مطرح شده در این‬ ‫زمینه تکذیب می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬س��ومین راهکار برای‬ ‫اصالح ش��رایط و جبران کس��ری بودج��ه را حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دانس��ت و گفت‪ :‬جمع‌بندی رئیس��ان‬ ‫تمامی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫نشس��تی که روز ش��نبه ما با آنها داشتیم‪ ،‬حذف هرچه‬ ‫س��ریع‌تر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بود‪ .‬اگر چه دولت هم سعی‬ ‫ک��رده در این مدت بخش زی��ادی از کاالهایی که با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد می‌ش��وند را ح��ذف کند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان به بخش��ی از کاالها اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫در این باره دو مس��ئله مطرح اس��ت؛ نخست اینکه ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان رانت��ی را برای یک‌س��ری از افراد خاص‬ ‫ایجاد می‌کند‪ ،‬چون به همه داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫دوم احتم��ال اینکه قیمت‌های باالت��ری برای خرید‬ ‫اعالم ش��ود را افزایش می‌دهد و خروج سرمایه از کشور‬ ‫را به همراه دارد‪ .‬همچنین کنترل نداشتن بر روند توزیع‬ ‫و مشخص نبود اثر آن در صادرات و دامن زدن به قاچاق‬ ‫کاال از مشکالت دیگر تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم در بخش خصوصی‬ ‫و هم دولتی فس��اد ایجاد کرده و می‌کند و باید هر چه‬ ‫س��ریع‌تر تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان را حذف کرد‪ .‬در‬ ‫همی��ن دوره‌ای که دولت ب��رای بس��یاری از کاالهای‬ ‫اساس��ی و خوراک��ی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اختصاص داد‬ ‫میزان تورم خوراکی‌ها حدود ‪ ۵۶.۶‬درصد بود‪ ،‬در حالی‬ ‫که برای دیگر اقالم غیرخوراکی تورم حدود ‪۳۰.۱‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪٤‬میلی�ون ت�ن رس�وب کاالی اساس�ی در‬ ‫گمرکات‬ ‫وی ب��ه دیگر مش��کالت اقتصادی و مس��ائلی که در‬ ‫نشست رئیسان کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران مطرح ش��د‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬رسوب کاالها در‬ ‫گمرکات موضوع جدی اس��ت؛ فقط ح��دود ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن کاالی اساس��ی هم اکنون در گمرکات رسوب کرده‬ ‫که به‌دلیل بروکراس��ی پیچیده و صدور بخش��نامه‌های‬ ‫گوناگون و متضاد اس��ت‪ .‬باید هر چه س��ریع‌تر موضوع‬ ‫رس��وب کاالها در گمرکات تعیین تکلیف ش��ود که در‬ ‫ادامه می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۱‬تی�ر‪ ،‬مهل�ت بان�ک مرک�زی ب�ه‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از نشس��ت هی��ات‬ ‫نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی تهران‪ ،‬احمد فرش��چیان‪،‬‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی تا ‪ ۳۱‬تیر به صادرکنندگان فرصت داده‪،‬‬ ‫‪۷۰‬درصد ارزش��ان را به کش��ور بازگردانن��د تا تاییدیه‬ ‫خوش حسابی از بانک دریافت کرده‪ ،‬از معافیت مالیاتی‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از صدور بخش��نامه‌های گوناگون بدون‬ ‫تعامل با بخش خصوصی گفت‪ :‬خوشبختانه اواخر سال‬ ‫‪ ۹۷‬و اوایل امسال‪ ،‬بانک مرکزی تا حدودی سیاست‌های‬ ‫خود و راه‌های بازگشت ارز را تغییر و در نتیجه ‪ ۴‬روش‬ ‫برای بازگش��ت ارز ارائه داد که البته درصد و س��هم در‬ ‫نظر گرفته شده برای هر یک از مدل‌ها مشکالتی ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫فرش��چیان ادام��ه داد‪ :‬بان��ک مرکزی ت��ا ‪ ۳۱‬تیر به‬ ‫صادرکنن��دگان فرصت داده‪ ۷۰ ،‬درصد ارزش��ان را به‬ ‫کشور بازگردانند تا تاییدیه خوش‌حسابی از بانک دریافت‬ ‫کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار باشند‪ .‬روشن است‬ ‫ک��ه همه صادرکنندگان مکلف هس��تند ارزش��ان را به‬ ‫کش��ور بازگردانند‪ ،‬اما ای��ن درصدبندی فرآیند این کار‬ ‫را مختل ک��رده و جلوی کار صادرکنن��دگان را گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بانک مرکزی در پاس��خ به اعتراض صادرکنندگان‬ ‫اعالم کرد به درصدبندی‌ها توجهی نکنند و به هر روشی‬ ‫که می‌توانند ‪ ۷۰‬درصد ارز صادراتی‌ش��ان را برگردانند‪،‬‬ ‫اما مس��ئوالن بانک مرکزی حاضر نیستند این موضوع‬ ‫را به‌ط��ور مکتوب به صادرکنن��دگان اعالم کنند و این‬ ‫مسئله باعث شده جسارت صادرکنندگان کاهش یابد‪.‬‬ ‫وظیفه داریم‬ ‫ورود بخش‬ ‫خصوصی را به‬ ‫اکوسیستم‬ ‫جدید ایجادشده‬ ‫تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫اولویت ما‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫روی‬ ‫استارت‌آپ‌‌های‬ ‫حوزه فناوری‬ ‫است‬ ‫عالمت ویژه استاندارد صادراتی تصویب شد‬ ‫در اج��رای بن��د ‪ ۱۱‬مصوبه‌های یکصد و دهمین اجالس��یه‬ ‫شورای‌عالی استاندارد‪ ،‬عالمت استاندارد ویژه صادرات تصویب‬ ‫و پ��س از تأیید وزیران صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و امور اقتصاد‬ ‫و دارایی و رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران ابالغ ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬نیره‬ ‫پیروزبخت‪ ،‬رئیس این س��ازمان با اعالم ای��ن خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫اعضای کارگروه بند ‪ ۱۱‬مصوبه‌های یکصد و دهمین اجالس��یه‬ ‫شورای‌عالی استاندارد‪ ،‬عالمت استاندارد ویژه صادراتی را برای‬ ‫تولید کاالهای صادراتی براس��اس اس��تانداردهای بین‌المللی‪،‬‬ ‫منطق��ه‌ای و ملی یا اس��تانداردهای مورد قبول س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران و قابل قبول کشور هدف یا مشخصات فنی مورد‬ ‫درخواست‪ ،‬طراحی کردند‪ .‬رئیس سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬داخل لوگوی اس��تاندارد ای��ران عبارت «‪ »COC‬و‬ ‫زیر آن عبارت ‪Certification Number Conformity‬‬ ‫‪( With Only For Export‬شماره گواهینامه مطابقت فقط‬ ‫با هدف صادرات) ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬طراحی این‬ ‫عالمت در راس��تای کنترل کیفیت کاالهای صادراتی با هدف‬ ‫کاهش ماندگاری کاال در گمرکات انجام شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫امس��ال س��ال رونق تولید اس��ت و این یک راهبرد‬ ‫اساس��ی در کش��ور به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر‬ ‫معظ��م انقالب درب��اره ای��ن راهب��رد توضیحات‬ ‫مبس��وطی ارائ��ه فرمودن��د؛ ایش��ان در چندی��ن‬ ‫سخنرانی عمومی فلس��فه و اهمیت رونق تولید را‬ ‫تش��ریح کرده و همواره تاکی��د دارند که در صورت‬ ‫به��ا دادن ب��ه تولید بی��کاری جوانان رف��ع‪ ،‬فقر و‬ ‫مس��ائل معیشتی مردم حل می‌ش��ود‪ ،‬ارزش پول‬ ‫ملی حفظ و وابس��تگی به بیگان��گان از بین می‌رود‬ ‫و همینطور موارد بس��یار مهمی از این دس��ت که با‬ ‫تعابیر گوناگون همواره مطرح فرموده‌اند‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی در نشس��ت با‬ ‫فعاالن اقتصادی شهرستان تربت جام با بیان اینکه‬ ‫پیش‌ش��رط توفیق همه ما در کش��ور ایجاد همین‬ ‫زمینه‌های همدلی و همکاری برای آبادانی کش��ور‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال گذشته ممنوعیت واردات‬ ‫هزار و ‪ ۳۳۹‬قلم انواع کاال به کش��ور از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و در ثبت سفارش‌ها اعمال‬ ‫ش��ده بود که امس��ال تاکنون و بناب��ر گزارش‌های‬ ‫دریافتی مبنی بر تولید نمونه مش��ابه داخلی‪ ،‬برای‬ ‫‪ ۱۴۸‬قلم کاالی دیگر هم ممنوعیت واردات لحاظ‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬به این موض��وع باور قلبی دارم‬ ‫که اگر تولید را در کش��ور جدی بگیریم مش��کالت‬ ‫دیگ��ر قابل حل‌تر هس��تند و البته ج��دا از هرگونه‬ ‫برنامه یا پیش��نهاد‪ ،‬باید نخس��ت باور و اعتقاد الزم‬ ‫برای تحقق اهداف رونق تولید در میان مس��ئوالن‬ ‫تصمیم‌گیرنده برای حوزه تولید ایجاد ش��ود‪ .‬امروز‬ ‫هر کس��ی مس��ئولیتی در حوزه صنع��ت بر عهده‬ ‫می‌گیرد باید شبانه‌روز خود را وقف خدمت کند‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به ساخت داخل به‌عنوان محور‬ ‫اصل��ی برنامه‌ها در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن تجارت‬ ‫گفت‪ :‬ما امسال ساخت داخل‪ ،‬توسعه بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬توسعه صادرات‪ ،‬توسعه فناوری را‬ ‫اولویت خود قرار دادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفوی�ض بخش�ی از اختی�ارات‬ ‫به تشکل‌های بخش خصوصی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬بخش��ی‬ ‫از اختیارات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که منع‬ ‫قانونی نداش��ته و قابلیت تفویض دارد‪ ،‬برش��مرده‬ ‫ش��ده و به‌زودی به تش��کل‌های بخش خصوصی از‬ ‫جمله خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬انجمن‌های‬ ‫تخصص��ی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن واگذار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه ص�ادرات براس�اس رعای�ت‬ ‫مازاد تولید‬ ‫رحمانی اظهارکرد‪ :‬ص��ادرات هر کاالیی به‌ویژه‬ ‫کاالهای ضروری کش��ور مش��روط بر رعایت مازاد‬ ‫تولی��د و در صورت تامین نیاز داخلی‪ ،‬آزاد اس��ت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هم اکنون در بخش فوالد‪ ۲.۵ ،‬برابر‬ ‫نیاز داخلی تولید انجام می‌ش��ود و الزم است همه‬ ‫ظرفیت‌ه��ای صادراتی در این بخش فعال ش��ود و‬ ‫همچنین در صنایعی مثل س��یمان‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫کاش��ی و سرامیک‪ ،‬لوازم خانگی و‪ ...‬هم این شرایط‬ ‫حاکم است‪.‬‬ ‫مصداق «هنر مقاومت»‬ ‫در برابر «تحریم‌ها»‬ ‫نخستین نمایشگاه ساخت داخل با هدف معرفی‬ ‫و شناسایی نیازهای صنایع کشور در زمینه خودرو‬ ‫و قطع��ات آن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دریای��ی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی و مخابرات ‪ ۲۷‬تا‬ ‫‪۳۰‬تیر در تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در همین‌زمین��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت برگزاری نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید را گام مهمی در راستای‬ ‫تعمیق ساخت داخل‪ ،‬خودکفایی و اجرای فرامین‬ ‫رهب��ر معظم انقالب درباره رون��ق تولید و مصداق‬ ‫«هنر مقاومت» در مقابل «تحریم‌ها» دانست‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬توجه به تعمیق و توس��عه ساخت‬ ‫داخ��ل مح��ور نخس��ت برنامه‌های تدوین ش��ده‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای امس��ال است‬ ‫که این نمایش��گاه فرصت مغتنمی ب��رای معرفی‬ ‫توانمندی‌ها و نیازها در این حوزه به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ای��ن نمایش��گاه نیازهای‬ ‫گوناگ��ون در زمین��ه قطع��ات و ملزوم��ات اعالم‬ ‫می‌ش��ود و ش��رکت‌های توانمندی که می‌توانند‬ ‫این نیازها را داخلی‌س��ازی کنن��د‪ ،‬اعالم آمادگی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نمایش��گاه را‬ ‫فرصتی برای معرفی توانمندی‌های ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و اس��تارت‌‌آپ‌ها توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫جوانان متخص��ص ایرانی با تکیه ب��ر فناوری‌های‬ ‫نوین‪ ،‬ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجهی دارند که این‬ ‫نمایشگاه میدان الزم برای عرضه این توانمندی‌ها‬ ‫را در اختیار آنها قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫چهارمین نشس��ت هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران در دوره جدید‪ ،‬روز گذشته با حضور اعضا برگزار‬ ‫شد و نمایندگان بخش خصوصی پایتخت میزبان سورنا‬ ‫س��تاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری بودند‪.‬‬ ‫در این نشست به موضوع‌های گوناگونی پرداخته شد که‬ ‫مهم‌ترین آنها حمایت تمام قد معاونت علمی و فناوری‬ ‫رئیس‌جمهوری از اس��تارت‌آپ‌‌ها و تاکید بر ورود بخش‬ ‫خصوصی و سرمایه‌‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین و‬ ‫دانش‌بنیان بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن رئیس ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره به‬ ‫بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬راهکارهایی را برای اصالح این بخش‬ ‫مطرح کرد و معتقد بود‪ ،‬تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی باید‬ ‫هرچه‌سریع‌تر حذف شود‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫به ‪ 1487‬قلم کاال رسید‬ ‫پشت استارت‌آپ‌‌ها ایستاده‌ایم‬ ‫را کاهش دهند‪ ،‬این موضوع هم کمک زیادی به جبران‬ ‫کس��ری بودجه خواهد کرد‪ .‬با توجه ب��ه اینکه معموال‬ ‫ش��رکت‌های دولتی حی��اط خلوت دولت هس��تند‪ ،‬با‬ ‫کارآیی بسیار پایین‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫از ظرفیت‌های چند استان برای درمان بیماران خارجی گزارش می‌دهد‬ ‫استقبال‬ ‫گردشگران‬ ‫از آشنایی با‬ ‫زندگی گیالنی‌ها‬ ‫گردشگری سالمت در بحران بی‌برنامگی‬ ‫شهرود امیرانتخابی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری استان گیالن‬ ‫موزه میراث روس��تایی گیالن تنها تجربه ملی‬ ‫در زمینه صیانت از فرهنگ و معماری روستایی‬ ‫با مفهوم موزه فضای باز در ایران است‪ .‬این موزه‬ ‫در ن��وع خ��ود در خاورمیانه و آس��یای مرکزی‬ ‫منحصربه‌فرد است‪.‬‬ ‫موزه میراث روس��تایی با هدف پاسداش��ت و‬ ‫حف��ظ میراث مادی و معنوی مردم خطه گیالن‬ ‫ایجاد شده است و الگوی کاملی از معماری بومی‬ ‫و شیوه زندگی مردمان این استان در گذشته‌ای‬ ‫نه‌چندان دور است‪ .‬این موزه از ابعاد و زاویه‌های‬ ‫گوناگ��ون در ن��وع خود در منطق��ه خاورمیانه و‬ ‫آس��یای مرکزی منحصربه‌فرد بوده و هر س��ال‬ ‫میزبان بسیاری از گردشگران است‪.‬‬ ‫هر سال در نوروز و تابستان و به مناسبت‌های‬ ‫گوناگون جش��نواره‌های متنوعی با هدف حفظ‬ ‫و احی��ای می��راث معنوی این منطقه از کش��ور‬ ‫و آش��نایی بیش��تر بازدیدکنن��دگان با فرهنگ‬ ‫ساکنان گیالن در این موزه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫جش��نواره تابس��تانی موزه میراث روس��تایی‬ ‫گیالن که امس��ال به س��یزدهمین دوره رسیده‬ ‫اس��ت ‪ ۲۱‬م��رداد تا ‪ 1‬ش��هریور در موزه میراث‬ ‫روس��تایی گیالن برگزار خواهد شد و امسال هم‬ ‫حضور گسترده گردشگران در فصل تابستان در‬ ‫این موزه پیش‌بینی می‌شود‪ .‬عالوه بر فعالیت‌های‬ ‫معمول در موزه‪ ،‬براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‬ ‫ش��ده در این جشنواره بازی‌ها و آیین‌های بومی‬ ‫و نیز موس��یقی سنتی برگزار می‌شود که اینها از‬ ‫جاذبه‌های این جشنواره است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کاهش تعداد گوشی‌های‬ ‫تلفن‌همراه در گمرک‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی‪،‬‬ ‫تصویری و گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از گوش��ی‌های جامانده در‬ ‫گمرک روانه بازار ش��ده و تعداد معدودی از‬ ‫آنها باقی مانده است‪.‬‬ ‫ابراهیم درس��تی با اشاره به تعیین‌تکلیف‬ ‫وضعی��ت ب��ازار تلفن‌هم��راه در ای��ن هفته‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم نرخ گوش��ی روند کاهشی‬ ‫داش��ته باش��د و ب��ازار با کمب��ودی روبه‌رو‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انتظار داش��تیم با کاهش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬ن��رخ گوش��ی تلف��ن هم��راه نیز‬ ‫کم ش��ود ک��ه متاس��فانه این ام��ر محقق‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫درستی در پاسخ به این پرسش که تکلیف‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار گوش��ی به‌جا مانده در گمرک به‬ ‫کجا رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری از این‬ ‫گوشی‌ها روانه بازار شده و تعداد معدودی از‬ ‫آنها باقی مانده است که به‌زودی تکلیف آنها‬ ‫نیز مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫هر کیلو تخم‌مرغ در‬ ‫مرغداری ‪ ۶۶۰۰‬تومان‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار‬ ‫اس��تان تهران گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه صادرات‬ ‫تخم‌مرغ‌های خراب و سردخانه‌ای از برخی‬ ‫اس��تان‌ها‪ ،‬عراق واردات تخم‌م��رغ ایرانی را‬ ‫متوقف کرد‪.‬‬ ‫ناص��ر نبی‌پ��ور در گفت‌وگ��و با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬از ثبات ن��رخ تخم‌مرغ‬ ‫در بازار خبر داد و گفت‪ :‬هم‌اکنون متوس��ط‬ ‫نرخ هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری‪ 6500‬تا‬ ‫‪ 6600‬تومان معادل شانه‌ای ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از نرخ ب��االی تخم‌مرغ در‬ ‫خرده‌فروش��ی‌ها افزود‪ :‬ف��روش تخم‌مرغ با‬ ‫نرخ‌ه��ای ب��اال ارتباطی ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چراکه خرده‌فروش��ان ب��ا نرخ‌های‬ ‫دلخواه اقدام به عرضه محصول به مش��تری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به همین دلیل س��ازمان حمایت‬ ‫حق��وق مصرف‌کنن��دگان و تولید‌کنندگان‬ ‫بای��د نظارت خود بر بازار را بیش��تر کند یا‬ ‫تع��دادی غرف��ه میدان‌های می��وه و تره‌بار‬ ‫در اختیار تش��کل‌ها قرار گی��رد تا مردم به‬ ‫تخم‌م��رغ با نرخ‌های مناس��ب دسترس��ی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫نبی‌پور نرخ تمام ش��ده هر کیلو تخم‌مرغ‬ ‫از دیدگاه وزارت جهاد کش��اورزی را ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬توم��ان اعالم کرد و گف��ت‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که س��ازمان حمای��ت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هنوز این‬ ‫نرخ را ابالغ نکرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش��رفته و گسترده بودن خدمات درمانی در ایران در‬ ‫مقایسه با کشورهای همسایه و برتری نسبی این خدمات‬ ‫از نظر قیمتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته‬ ‫باعث شده بازار خدمات درمان و سالمت ایران موردتوجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬باوجوداین بر اس��اس نظر کارشناس��ان وضع‬ ‫موجود نامطلوب اس��ت و پیش��رفت محسوسی در حوزه‬ ‫گردشگری سالمت نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برخی از اس��تان‌های کشور ظرفیت‬ ‫باالیی برای جذب گردش��گر سالمت دارند به‌شرط اینکه‬ ‫برنام��ه و راهب��ردی درباره این صنعت داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫کارشناسان براین باورند که برنامه‌ریزی‌ها نامطلوب است‬ ‫و از ظرفیت انجمن‌ها آنچنان‌که باید اس��تفاده نمی‌شود‪.‬‬ ‫به این دلیل‪ ،‬انجمن جهانی گردش��گری س�لامت که ‪۴۱‬‬ ‫کشور را به‌عنوان مقصدهای گردشگری سالمت تعیین و‬ ‫لو‌یکم)‬ ‫رتبه‌بندی کرده است‪ ،‬ایران را در جایگاه آخر (چه ‌‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده نکردن از ظرفیت انجمن‌ها‬ ‫محمد پناهی‬ ‫مهران اوچی اردبیلی‬ ‫دبیر پیشین شورای گردشگری سالمت کشور دراین‌باره‬ ‫گفت‪ :‬ما پیشرفت محسوسی در حوزه گردشگری سالمت‬ ‫نداریم و علت آن این است که نهاد‌های مرتبط با این حوزه‬ ‫آنچنان‌که باید هم‌افزایی ندارند‪.‬‬ ‫محم��د پناه��ی در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ما‬ ‫س��ازمان مردم‌نه��اد پرقدرت��ی برای پیگی��ری حقوق و‬ ‫مطالب��ات فعاالن بخش گردش��گری س�لامت نداریم و‬ ‫نیازمند انجمن دهکده‌های س�لامت‪ ،‬انجمن شرکت‌های‬ ‫گردش��گری سالمت و انجمن‌هایی ازاین‌دست که کارآمد‬ ‫باشند‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ازای��ن‌رو یکی از مطالب��ات جدی در حوزه‬ ‫گردش��گری سالمت‪ ،‬توس��عه کیفی و کمی سازمان‌های‬ ‫مردم‌نه��اد اس��ت و باره��ا تاکی��د کرده‌ایم ت��ا زمانی که‬ ‫س��ازمان‌های مردم‌نه��ادی که به معن��ای واقعی فرآیند‬ ‫قانونی و اصولی را طی می‌کنند‪ ،‬نداش��ته باش��یم‪ ،‬توسعه‬ ‫گردشگری سالمت را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬برخی از ش��هرها و استان‌ها این‬ ‫ظرفیت را دارند که در حوزه گردش��گری سالمت توسعه‬ ‫یابند‪ .‬در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اردبیل‬ ‫محسن یارمحمدیان‬ ‫آرش انیسیان‬ ‫سعید هاشم‌زاده‬ ‫اردبیل یکی از مناطقی است که ظرفیت باالیی در حوزه‬ ‫گردشگری سالمت دارد‪.‬‬ ‫تو‌گو با‬ ‫رئیس جهاد دانش��گاهی اس��تان اردبیل در گف ‌‬ ‫تسنیم با اشاره به موقعیت استراتژیک و ویژه جغرافیایی‬ ‫اس��تان اردبی��ل بی��ان کرد‪ :‬پیش��ینه درخش��ان و کهن‬ ‫طب‌س��نتی‪ ،‬ویژگی‌های س��یاحتی‪ ،‬زیارت��ی و تاریخی‪،‬‬ ‫آتش��کده‪ ،‬گرایش‌ه��ای قومیت��ی و دین��ی مش��ترک با‬ ‫جمهوری آذربایجان و منطقه سی‌آی‌اس می‌تواند استان‬ ‫اردبیل را به قطب گردشگری سالمت منطقه تبدیل کند‪.‬‬ ‫مه��ران اوچی اردبیلی با بیان اینکه در اس��تان اردبیل‬ ‫‪ ۶۰‬چش��مه آبگرم معدنی س��رد و گرم با خواص درمانی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طبیعت بکر و اقلیم منحصربه‌فرد‬ ‫منطق��ه و تنوع گیاهان داروی��ی با بیش از ‪ ۴۰۰‬نوع گیاه‬ ‫بوم��ی به‌ویژه تعدادی گیاه دارویی بوم��ی و اندومیک از‬ ‫مهم‌ترین عوامل ترغیب جهاد دانشگاهی برای راه‌‌اندازی‬ ‫مرکز رش��د فناوری گیاهان دارویی در راس��تای توس��عه‬ ‫گردشگری سالمت در استان اردبیل است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی در راستای تسهیل‬ ‫روند پیشرفت و توسعه استان تالش می‌کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این استان با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در منطقه و‬ ‫وجود مراکز درمانی تخصصی و بیمارستانی مدرن و تمدن‬ ‫غنی طب سنتی می‌تواند از قطب‌های گردشگری سالمت‬ ‫مبتنی بر طب سنتی و پزشکی روز باشد‪.‬‬ ‫اوچی اردبیلی با اش��اره به اینکه توس��عه گردش��گری‬ ‫سالمت‪ ،‬اش��تغال‌زایی و رش��د کیفی در بخش سالمت‪،‬‬ ‫کس��ب درآم��د و ارزآوری و تبدی��ل منطق��ه ب��ه قطب‬ ‫گردش��گری س�لامت را به دنبال خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫دستور اس��تاندار اردبیل سند توسعه گردشگری سالمت‬ ‫استان در ‪ 2‬فاز تدوین شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬دومین کنفران��س بین‌المللی‬ ‫س�لامت و گردش��گری کش��ورهای عضو اکو در دانشگاه‬ ‫محقق اردبیلی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصفهان‬ ‫با توجه به وجود مراکز درمانی مجهز در استان اصفهان‬ ‫به‌عنوان مهد هنر و تمدن ایران‪ ،‬فرصت‌های گس��ترده‌ای‬ ‫برای توسعه گردشگری سالمت در این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫اصفهان بیش از ‪ ۲۲‬هزار بنا و اثر تاریخی دارد و هزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬اثر آن دارای ثبت ملی و ‪ ۴‬اثر به نام‌های میدان امام‬ ‫(نقش‌جهان)‪ ،‬کاخ چهل‌س��تون‪ ،‬باغ فین کاشان و مسجد‬ ‫جامع دارای ثبت جهانی اس��ت‪ .‬مجموع این آثار تاریخی‬ ‫ش��اخص می‌تواند به جذب گسترده گردشگران خارجی‬ ‫و توسعه گردشگری سالمت در این استان کمک کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری گردش��گری س�لامت ایران‪ ،‬با‬ ‫توجه به مراکز درمانی شاخص اصفهان شامل بیمارستان‬ ‫صدوقی‪ ،‬مرکز تخصصی قلب چمران‪ ،‬مرکز چشم‌پزشکی‬ ‫صدرا‪ ،‬کلینیک‌ه��ای باروری و ناباروری‪ ،‬دیالیز‪ ،‬ارتوپدی‬ ‫و س��ایر مراکز درمان تخصصی‪ ،‬ش��رایط مطلوبی در این‬ ‫اس��تان تاریخی وج��ود دارد که می‌تواند بیماران خارجی‬ ‫زیادی را برای درمان به این استان جذب کند‪.‬‬ ‫مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری اصفهان هم تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫ایران ازجمله کش��ورهایی اس��ت که به دلیل برخورداری از قابلیت‌های‬ ‫متع��دد همچ��ون تن��وع اقلیم��ی و آب و هوایی‪ ،‬گ��ذرگاه مرزی ف��راوان و‬ ‫ظرفیت‌های پزش��کی پیش��رفته و ارزان می‌تواند درصنعت گردش��گری‬ ‫سالمت نقش چشمگیری ایفا کند اما داده‌ها و آمارهای موجود از وضعیتی‬ ‫برعکس این‪ ،‬حکایت دارند‬ ‫اس��تان از لحاظ پیش��ینه تمدنی و فرهنگ��ی و جذابیت‬ ‫حاصل از وجود بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردش��گری‬ ‫از یک‌س��و و از سوی دیگر به لحاظ وجود مراکز پیشرفته‬ ‫پزش��کی و درمان��ی‪ ،‬از قابلی��ت وی��ژه‌ای برای توس��عه‬ ‫گردش��گری سالمت برخوردار اس��ت‪ .‬البته در این راستا‬ ‫باید فرآیند سنتی جذب گردشگر سالمت را کنار بگذاریم‬ ‫و به دنبال توسعه گردشگری سالمت باشیم‪.‬‬ ‫محس��ن یارمحمدیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫اف��راد زی��ادی از کش��ورهای حاش��یه خلیج‌ف��ارس در‬ ‫بیمارس��تان‌های مجه��ز اصفه��ان درمان می‌ش��وند‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن فرآیند بیش��تر حال��ت س��نتی دارد‪ ،‬درحالی‌که ما‬ ‫بای��د ب��ه دنبال تکمی��ل و اصالح این فرآیند باش��یم‪ .‬در‬ ‫گام نخس��ت باید یک واحد مس��تقل برای گردش��گری‬ ‫س�لامت در دانشگاه علوم‌پزش��کی اصفهان ایجاد شود تا‬ ‫از ناهماهنگی‌ها در این مس��یر جلوگیری شود‪ .‬همچنین‬ ‫هماهنگی واس��طه‌ها با دفترهای مس��افرتی که در حوزه‬ ‫گردشگری سالمت فعالیت می‌کنند نیز بسیار مهم است‬ ‫و این دفترها باید با واحد گردش��گری س�لامت دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی هماهنگ باشند‪.‬‬ ‫هدایت مولوی‪ ،‬مدیر یکی از مراکز درمانی خصوصی در‬ ‫اصفهان که در زمینه جذب گردشگر سالمت نیز فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬با اش��اره به ضرورت توس��عه گردشگری سالمت در‬ ‫اصفهان یادآور شد‪ :‬اگر فازهای گوناگون شهرک سالمت‬ ‫اصفهان تکمیل شود‪ ،‬تحول بزرگی در صنعت گردشگری‬ ‫سالمت این استان رخ خواهد داد‪ .‬این شهرک از سال ‪۹۰‬‬ ‫راه‌اندازی ش��ده است و تکمیل این پروژه کالن همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با تکمیل شهرک سالمت اصفهان‪،‬‬ ‫جذابیت‌های این اس��تان برای جذب گردشگران خارجی‬ ‫افزای��ش خواهد یافت و بیم��ار خارجی می‌تواند عالوه بر‬ ‫دریافت خدمات درمانی اس��تاندارد در ش��هرک سالمت‬ ‫اصفهان‪ ،‬از جاذبه‌های پرش��مار گردشگری این استان نیز‬ ‫بازدید کند‪.‬‬ ‫مولوی گفت‪ :‬در شهرک سالمت اصفهان‪ ،‬بیمار می‌تواند‬ ‫خدمات درمانی متعددی را در یک مکان درمانی تجمیع‬ ‫ش��ده دریافت کند و عالوه بر این‪ ،‬اقامتگاه‌های استاندارد‬ ‫و مجهز برای اس��کان بیماران خارجی نیز اندیشیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬هم��ه این موارد می‌تواند تاثی��ر زیادی در افزایش‬ ‫میزان ارزآوری صنعت گردش��گری س�لامت در اصفهان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ش��هرک س�لامت اصفهان ‪ ۵‬فاز اجرایی‬ ‫دارد؛ ف��از نخس��ت آن ش��امل کلینیک‌ه��ای تخصصی‪،‬‬ ‫فروش��گاه‌های طبی و مطب‌ها است که مورد بهره‌برداری‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬ف��از دوم نی��ز با مس��احت ‪ ۴۶‬هزار‬ ‫مترمربع به مراکزی همچون آزمایش��گاه‪ ،‬توان‌بخش��ی‪،‬‬ ‫س��الن کنفران��س و تصویربرداری پزش��کی‪ ،‬مرکز جامع‬ ‫پرتوپزشکی مانند رادیولوژی تمام دیجیتال‪ ،‬رادیوتراپی‪،‬‬ ‫ش��یمی‌درمانی و آزمایش��گاه‌هایی با فناوری‌های مدرن‬ ‫تشخیص طبی بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی‬ ‫و داروخانه اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مولوی یادآور ش��د‪ :‬فاز س��وم این طرح ش��امل ساخت‬ ‫پارکین��گ اس��ت و در ف��از چه��ارم نیز هت��ل راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین در فاز پنجم بیمارستانی تجهیز شده‬ ‫با اعتبار ‪ ۲۲۰‬میلیون یورو راه‌اندازی خواهد شد‪ .‬بی‌شک‬ ‫در ص��ورت تکمیل همه فازهای این پروژه کالن‪ ،‬اس��تان‬ ‫اصفهان به یکی از مهم‌ترین ش��هرهای منطقه خاورمیانه‬ ‫در جذب گردشگر سالمت تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کردستان‬ ‫ب��ه دلیل نزدیک��ی جغرافیایی اس��تان کردس��تان به‬ ‫کش��ورهای همجوار ای��ران و همچنین وج��ود امکانات‬ ‫درمانی پیش��رفته‪ ،‬صنعت گردش��گری سالمت می‌تواند‬ ‫موتور محرکه توسعه این استان باشد‪.‬‬ ‫نزدیکی مراکز درمانی اس��تان کردستان به بسیاری از‬ ‫شهرهای عراق‪ ،‬ارزان بودن خدمات درمانی در این استان‬ ‫به نس��بت هزینه‌های باالی درمانی در عراق و پیش��رفت‬ ‫چشمگیر ایران در زمینه ارائه خدمات درمانی استاندارد‪،‬‬ ‫دالیلی اس��ت که می‌تواند موجب توس��عه گردش��گری‬ ‫سالمت در استان کردستان شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری گردش��گری س�لامت ایران‪،‬‬ ‫ش��هروندان عراقی می‌توانند از طری��ق پایانه‌های مرزی‬ ‫س��یرانبند بانه و باشماق مریوان به استان کردستان وارد‬ ‫ش��وند‪ .‬دراین‌بین‪ ،‬بیمارستان‌های بعثت‪ ،‬توحید و تامین‬ ‫اجتماعی س��نندج و بیمارس��تان فجر مریوان توانسته‌اند‬ ‫مج��وز پذیرش بیماران بین‌الملل (آی‌پی‌دی) را از وزارت‬ ‫بهداشت دریافت کنند‪.‬‬ ‫ب��ا اجرای طرح تحول س�لامت راه‌ان��دازی هزار و ‪۱۴‬‬ ‫تخت بیمارستانی دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان شامل‬ ‫بیمارس��تان ‪ ۶۳۷‬تختخوابی کوثر س��نندج‪ ،‬بیمارستان‬ ‫‪۳۲‬تختخواب��ی س��روآباد‪ ،‬بیمارس��تان ‪۳۲‬تختخواب��ی‬ ‫ده��گالن‪ ،‬بیمارس��تان ‪۹۶‬تختخوابی بانه و بیمارس��تان‬ ‫‪۲۱۷‬تختخواب��ی س��قز آغ��از ش��د ک��ه این گس��ترش‬ ‫زیرس��اخت‌های درمانی می‌تواند موجب توسعه گردشگر‬ ‫درمانی در استان کردستان شود‪.‬‬ ‫زانیار قاس��می‪ ،‬کارش��ناس نظام س�لامت با اش��اره به‬ ‫مشکالت استان کردستان در صنعت گردشگری سالمت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬واقعیت این است که بسیاری از مراکز درمانی‬ ‫اس��تان کردس��تان‪ ،‬توان رقابت با مراک��ز درمانی ترکیه‬ ‫را ن��دارد‪ ،‬ام��ا برخی مراکز درمانی پیش��رفته در اس��تان‬ ‫کردس��تان وجود دارند که اس��تانداردهای درمانی باالیی‬ ‫دارند و گردش��گر س�لامت می‌تواند ب��ا رضایت خاطر از‬ ‫دریافت خدمات از این مراکز به کش��ورش بازگردد‪ .‬فقط‬ ‫نیاز داریم که این مراکز مجهز‪ ،‬تبلیغ و معرفی شوند‪.‬‬ ‫قاس��می خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��کل عمده گردشگری‬ ‫سالمت اس��تان کردستان‪ ،‬وفور دالالن غیرقانونی و نبود‬ ‫اقامتگاه‌های مناس��ب در ش��هرهای این استان است‪ .‬این‬ ‫اتفاق باعث می‌شود بسیاری از بیماران عراقی‪ ،‬وقتی ایران‬ ‫را برای درمان انتخاب می‌کنند‪ ،‬در ادامه وارد استان‌های‬ ‫دیگر کش��ورمان ش��وند‪ .‬یعنی به‌جای اینکه استان‌های‬ ‫مرزی ایران از صنعت گردشگری سالمت بهره‌مند شوند‪،‬‬ ‫منافع این صنعت بیش��تر به کالنشهرهای مرکزی کشور‬ ‫می‌رس��د‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ ،‬با توجه ب��ه اینکه عراقی‌ها‬ ‫به‌ویژه مردمان کردستان عراق‪ ،‬تمایل بیشتری دارند که‬ ‫به‌جای س��فر به ترکیه‪ ،‬وارد ایران ش��وند زیرا با مردمان‬ ‫کشور ما تشابه فرهنگی و زبانی بیشتری دارند‪ ،‬ولی فقط‬ ‫عالقه کافی نیس��ت‪ .‬در بسیاری از شهرهای مرزی استان‬ ‫کردستان‪ ،‬فقر زیادی وجود دارد و ساده‌ترین امکانات هم‬ ‫در اختیار مردمان بومی و گردشگران سالمت قرار ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین بدیهی اس��ت که اگر استان کردستان می‌خواهد‬ ‫در صنعت گردش��گری سالمت‪ ،‬حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬باید ابتدا زیرس��اخت‌های عمرانی و رفاهی در این‬ ‫استان دگرگون شود‪ .‬در این صورت می‌توان انتظار داشت‬ ‫که صنعت گردش��گری سالمت در این استان توسعه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار گردشگری سالمت داغ اما در اختیار‬ ‫دالل‌ها‬ ‫قائم‌مقام انجمن خدمات بین‌الملل س�لامت نیز معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬بازار گردشگری سالمت داغ اما در اختیار دالل‌ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خب��ری اتاق ایران‪ ،‬آرش انیس��یان‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬با توجه به اینکه هنوز نتوانسته‌ایم زنجیره‬ ‫تامی��ن ج��دی را برای بازار گردش��گری س�لامت ایجاد‬ ‫کنیم‪۹۰ .‬درصد این بازار دست واسطه‌ها‪ ،‬دالل‌ها و افراد‬ ‫غیررس��می و گاه سودجو است‪ .‬توس��عه زیرساخت‌های‬ ‫گردش��گری سالمت نیاز به س��رمایه‌گذاری خارجی دارد‬ ‫وگرنه با سرمایه داخلی این کار سال‌ها طول می‌کشد‪.‬‬ ‫آرش انیس��یان‪ ،‬قائم‌مق��ام انجمن خدم��ات بین‌الملل‬ ‫سالمت افزود‪ :‬گردشگران حوزه سالمت در منطقه‪ ،‬ایران‬ ‫را به‌عنوان یکی از مقصدهای اصلی خود انتخاب می‌کنند؛‬ ‫گردش��گرانی از عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬عم��ان‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫جمهوری آذربایجان و حتی کش��ورهای سی‌آی‌اس راهی‬ ‫ایران می‌ش��وند تا در کنار گردشگری تفریحی از خدمات‬ ‫درمانی و س�لامت بهره بگیرند‪ .‬آنها ب��رای به ‌ره‌گیری از‬ ‫خدمات درمانی س��رپایی یا بستری راهی شهرهایی چون‬ ‫تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز و شیراز می‌شوند‪ .‬گردشگری سالمت‬ ‫در ایران‪ ،‬بازار پررونقی است؛ از عراقی‌ها که در کنار زیارت‬ ‫مشهد مقدس به شیوه سنتی خدمات درمانی می‌گیرند تا‬ ‫آذربایجانی‌هایی که به تبریز سفر می‌کنند و عمانی‌هایی‬ ‫که خدمات چشم‌پزش��کی را در شیراز دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫اما هرچه هس��ت آمارها نش��ان‌دهنده این اس��ت که باید‬ ‫ظرفیت‌ه��ای حوزه س�لامت ایران معرفی ش��ود و برای‬ ‫جذب سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه کاری انجام شود؛‬ ‫کاری دشوار اما مهم است تا بتوان مانع حضور گردشگران‬ ‫س�لامت در دیگر کشورهای نزدیک ایران ازجمله ترکیه‬ ‫و هندوس��تان شد‪ .‬وی از بازار داغ گردشگری سالمت در‬ ‫کش��ور گفت و درعین‌حال تاکید کرد که بازار در اختیار‬ ‫دالل‌هاس��ت‪ .‬باتوجه به اینکه هنوز زنجیره تامین جدی‬ ‫را نتوانسته‌ایم برای بازار گردشگری سالمت ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫حدود ‪۹۰‬درصد این بازار دست واسطه‌ها‪ ،‬دالل‌ها و افراد‬ ‫غیررسمی و گاه سودجو است‪.‬‬ ‫‹ ‹رنجی که از فقدان نقشه راه می‌بریم‬ ‫رئیس اداره گردش��گری پزش��کی وزارت بهداشت در‬ ‫گفت‌وگ��و با فراتاب‪ ،‬گردش��گری س�لامت کش��ور را در‬ ‫رنج از فقدان نقش��ه راه توصیف کرد و افزود‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته به‌عنوان یکی از نهادهای رس��می متولی بخش‬ ‫گردش��گری س�لامت‪ ،‬تالش کرده‌ایم چندی��ن برنامه و‬ ‫راه��کار برای ارتقای ایران ب��ه جایگاه واقعی خود در این‬ ‫عرصه را در دس��تورکار و فعالیت خود قرار دهیم‪ .‬س��عید‬ ‫هاشم‌زاده افزود‪ :‬اگر به وضعیت بخش گردشگری سالمت‬ ‫ای��ران نگاهی بیندازیم‪ ،‬می‌بینیم که باوجود توجه به این‬ ‫عرصه در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬س��هم ایران از این صنعت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬فقط ‪ ۱۰۲‬میلیارد تومان بوده اس��ت که‬ ‫در مقایس��ه ب��ا درآمد جهانی ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد دالری آن و‬ ‫ظرفیت‌ه��ا و توان ای��ران برای نقش‌آفرینی در این عرصه‬ ‫رقم ناچیزی اس��ت و بنابر امکانات و توانمندی‌های فعلی‬ ‫کشور در عرصه سالمت ازجمله تعداد و تخصص پزشکان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬تعداد بیمارس��تان‌ها و مراکز درمانی تخصصی و‬ ‫فوق‌تخصصی و کادر و تجهیزات درمانی و پزشکی‪ ،‬امکان‬ ‫ارتق��ای ای��ن درآمد تا ‪۵‬برابر درآم��د کنونی یعنی حدود‬ ‫‪ ۷‬میلی��ارد دالر امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اما آنچه به‬ ‫مانعی اساسی برای به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬نداش��تن برنامه‌ریزی و ساماندهی‬ ‫مناس��ب زنجیره تامین حوزه گردش��گری سالمت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬انجمن جهانی گردش��گری س�لامت‪۴۱ ،‬‬ ‫کشور را به‌عنوان مقصدهای گردشگری سالمت تعیین و‬ ‫رتبه‌بندی کرده اس��ت که ایران در جایگاه آخر یعنی ‪۴۱‬‬ ‫قرار دارد‪ .‬علت اصلی این وضعیت‪ ،‬نداش��تن برنامه‌ریزی‬ ‫هدفمند و منسجم است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه‌ای ضد افراد بی‌صالحیت‬ ‫یکی از نگرانی‌های جدی در حوزه گردشگری سالمت‪،‬‬ ‫ورود افراد سودجو و غیرمتخصص به حوزه درمان بیماران‬ ‫خارجی است که به امید بهبودی به ایران سفر می‌کنند‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو م��اه گذش��ته (خ��رداد ‪ )۹۸‬در تفاهمنام��ه‌ای‬ ‫س��ه‌جانبه؛ آیین‌نامه تاس��یس و بهره‌برداری شرکت‌های‬ ‫تس��هیل‌گر حوزه گردش��گری س�لامت ابالغ شد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس وزارت بهداش��ت‪‌،‬س��ازمان می��راث فرهنگی و‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری تفاهمنام ‌ه آیین تاسیس و‬ ‫بهره‌برداری از ش��رکت‌های تسهیل‌گر حوزه گردشگری‬ ‫س�لامت را ابالغ کردن��د‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬از مهم‌تری��ن اهداف این آیین‌نام��ه جلوگیری از‬ ‫فعالی��ت غیرقانون��ی فعاالن بدون صالحی��ت در صنعت‬ ‫گردش��گری سالمت و همچنین ایجاد بستر مناسب برای‬ ‫رقابت س��الم بین شرکت‌های تس��هیل‌گر و ارائه خدمات‬ ‫تشخیصی درمانی است‪ .‬از شرط‌های مهم برای تاسیس و‬ ‫گرفتن مجوز گردشگری سالمت از وزارت بهداشت‪ ،‬وجود‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۳‬عضو هیات مدی��ره و یک نفر فارغ‌التحصیل‬ ‫یکی از رش��ته‌های پزشکی یا وابسته به گروه پزشکی نیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گردش��گری س�لامت به‌عنوان بخش مهمی از صنعت‬ ‫گردش��گری‪ ،‬عرصه اقتصادی مهمی است که کشورهای‬ ‫ن به‌منظور‬ ‫دارای توان خدمات‌رس��انی در ای��ن حوزه‪ ،‬ازآ ‌‬ ‫بهبود و توس��عه اقتصاد کش��ور و افزایش درآمد ناخالص‬ ‫مل��ی خود بهره می‌گیرن��د و همزمان از این طریق گامی‬ ‫در جهت بهبود کمی و کیفی ش��اخص‌های ملی سالمت‬ ‫کشورشان برمی‌دارند‪ .‬ایران ازجمله کشورهایی است که‬ ‫ب��ه دلیل برخورداری از قابلیت‌های متعدد همچون؛ تنوع‬ ‫اقلیمی و آب هوایی‪ ،‬گذرگاه مرزی فراوان و ظرفیت‌های‬ ‫پزش��کی پیش��رفته و ارزان می‌تواند در این صنعت نقش‬ ‫چش��مگیری ایفا کن��د‪ .‬اما داده‌ها و آماره��ای موجود از‬ ‫وضعیت��ی برعک��س این‪ ،‬حکایت دارن��د و به علت برخی‬ ‫کاس��تی‌ها در مدیریت حوزه گردشگری و نبود بسترهای‬ ‫مناس��ب برای توسعه آن‪ ،‬ایران نتوانس��ته در جغرافیای‬ ‫گردشگری سالمت جهان به موقعیتی متناسب با ظرفیت‬ ‫و توان پزشکی کشور دست یابد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ریزش قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴‬میلیون تراکنش مالی موفق در‬ ‫اپلیکیشن «بله»‬ ‫دولت و بانک مرکزی برای ثبات قیمت‌ها دست به کارشوند‬ ‫بیش از یک هفته است که نرخ ارز در بازار به صورت پلکانی‬ ‫رو به کاهش می‌رود و دالری که تا همین چند وقت پیش‬ ‫روی کانال ‪ ۱۵‬هزار تو‌مان قرار داش��ت‪ ،‬دیروز وارد کانال‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تو‌مان شد‪ .‬موج کاهش نرخ دالر که از اردیبهشت‬ ‫آغاز ش��ده بود‪ ،‬س��بب ش��د تا دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی‪ ،‬در گام‬ ‫نخست وارد کانال ‪ ۱۴‬هزار تومان و سپس ‪ ۱۳‬هزار تو‌مان‬ ‫ش��ود و پس از اندکی توقف س��رانجام به پله‌های پایین‌تر‬ ‫س��قوط کند و در نهایت روز گذش��ته به کانال قیمتی ‪۱۱‬‬ ‫هزار تو‌مان وارد ش��ود‪ .‬بر اس��اس پیش‌بینی کارشناسان و‬ ‫صاحب‌نظران اقتصاد‪ ،‬مبنی‌‌بر ادامه روند کاهشی قیمت‌ها‪،‬‬ ‫به نظر می‌رس��د دالر خود را برای ورود به کانال ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان آماده می‌کند؛ نرخی که همواره کارشناسان معتقد‬ ‫بودند بر اساس واقعیت‌های اقتصادی‪ ،‬دالر باید روی همین‬ ‫مح��دوده و پایین‌ت��ر از آن ق��رار گیرد‪ .‬به هر حال‪ ،‬همزمان‬ ‫ب��ا اقدام‌ه��ای کنترلی دولت و کاهش تنش‌های سیاس��ت‬ ‫خارجی که تقویت ارزش پول ملی را به دنبال داشته‪ ،‬دالر‬ ‫به نرخ‌ کمتری رس��یده و اینک خود را برای ورود به کانال‬ ‫پایین‌تر آماده می‌کند‪.‬‬ ‫طال به نرخ ‪ ۲‬سال پیش رسید‬ ‫یک کارشناس بازار طال و سکه با اشاره به تاثیر کاهش ارزش دالر بر بازار طال و افزایش‬ ‫عرضه س��که از س��وی صاحبان آن گفت‪ :‬بعد از حدود ‪ ۲‬س��ال نرخ طالی خام ‪ ۱۸‬عیار به‬ ‫کمتر از ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رسیده و هر گرم طال به نرخ ‪ ۳۹۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان ارزش‌گذاری‬ ‫شده است‪ .‬محمدرضا کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسن‌ا اظهار کرد‪ :‬در پی کاهش شدید نرخ‬ ‫دالر در بازار ایران‪ ،‬ارزش طال و انواع س��که روند نزولی به خود گرفته و این موضوع عاملی‬ ‫ش��ده تا نرخ هر گرم طال بعد از ‪ ۲‬س��ال به کمتر از ‪ ۴۰۰‬هزار تومان برس��د‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار طال و س��که با بیان اینکه حجم عرضه از تقاضا پیش��ی گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در چند روز‬ ‫گذش��ته میزان فروش و عرضه س��که در بازار به‌‌ش��دت افزایش یافته و این موضوع در کنار کاهش ارزش دالر‪ ،‬عامل‬ ‫کاهش قابل‌توجه نرخ طال و سکه بوده است‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬صاحبان سکه در چند روز اخیر به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که نگهداری س��که س��ودی برای آنها ندارد و داش��ته‌های خود را در بازار عرضه کرده‌اند که در پی این اتفاق‌ها‪ ،‬حباب‬ ‫سکه به ‪ ۱۳۰‬هزار تومان کاهش یافته و بررسی‌ها نشان از آن دارد که حباب سکه در یک روز گذشته‪ ۹۰ ،‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافته که به کاهش ‪ ۱۸۰‬هزار تومانی نرخ س��که منجر ش��ده اس��ت‪ .‬کشتی‌آرای با تاکید دوباره بر اینکه ارزش‬ ‫طالی خام ‪ ۱۸‬عیار بعد از ‪ ۲‬سال به کمتر از ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رسیده است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬درحال‌حاضر هر قطعه سکه‬ ‫تمام بهار آزادی طرح قدیم ‪ ۴‬میلیون تومان‪ ،‬سکه تمام طرح جدید ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم‌سکه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه یک میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزار تومان‪ ،‬سکه گرمی ‪ ۹۶۰‬هزار تومان‪ ،‬هر مثقال طالی خام ‪۱۷‬‬ ‫عیار یک میلیون و ‪ ۷۲۰‬هزار تومان و هر گرم طالی خام ‪ ۱۸‬عیار ‪ ۳۹۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان ارزش‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل تالطم‌زا بر دالر کم شد‬ ‫افزایش تنش در سیاست خارجی‪ ،‬وضع تحریم‌ها از سوی‬ ‫امریکا و بی‌ثباتی اقتصادی از مهم‌ترین دالیل رشد نرخ دالر‬ ‫در س��ال گذش��ته بود‪ .‬این عوامل باعث شد تا زمینه تالطم‬ ‫در بازار ارز تش��دید ش��ود و در نتیجه موج‌س��واری دالالن و‬ ‫رشد قیمت‌ها در این بازار افزایش یابد‪ .‬اما اکنون تاثیر این‬ ‫عوامل تالطم‌زا به ش��کل تقریبی از بین رفته و تهدیدهای‬ ‫امریکایی‌ها دیگر اثر‌گذاری پیش��ین را ندارد و بازارها مثل‬ ‫گذش��ته به اخبار سیاسی واکنش نشان نمی‌دهند‪ .‬ناکامی‬ ‫تاثیر تنش‌های مربوط به سیاس��ت خارجی در رش��د نرخ‬ ‫دالر به حدی است که حتی حمله به چند نفتکش در بندر‬ ‫فجیره امارات و دریای عمان و س��رنگونی پهپاد جاس��وس‬ ‫امریکایی نیز نتوانس��ت نرخ دالر را باال ببرد‪ .‬مدیریت بازار‬ ‫ارز از س��وی دولت و بانک مرکزی نیز در برقراری ثبات در‬ ‫ب��ازار ارز و کاه��ش تالطم‌ه��ا‪ ،‬تاثیرگذار بوده به طوری که‬ ‫ب��ه اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬بخش مهم��ی از ثبات بازار ارز در‬ ‫هفته‌های اخیر ناش��ی از کنترل بازار به دس��ت دولت بوده‬ ‫است‪ .‬همچنین کارشناسان بر این باورند که جذابیت دالر‬ ‫با توجه به همین شرایط برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته و‬ ‫بخش عمده‌ای از تقاضا برای خرید دالر در ماه‌های گذشته‬ ‫که مربوط به نگهداشت با هدف سرمایه‌گذاری بوده‪ ،‬در بازار‬ ‫ارز کم شده است‪ .‬پس از رشد شدید تورم و کاهش ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬در بیش از یک س��ال گذش��ته‪ ،‬بسیاری از افراد با‬ ‫هدف حفظ قدرت سرمایه‌ش��ان به خرید دالر روی‌آوردند‬ ‫که در بین آنها حتی زنان خانه‌دار نیز وجود داش��تند‪ .‬این‬ ‫ش��رایط س��بب شد تا حجم زیادی از دالرها که می‌توانست‬ ‫در اقتصاد به کار آید و به فعالیت‌های اقتصادی رونق دهد‪،‬‬ ‫تبدیل به ارزهای خانگی شود‪ .‬اما این روزها که روند حرکت‬ ‫دالر نزولی شده و هر روز از جذابیت این بازار کم می‌شود‪،‬‬ ‫ب��ه گفت��ه فع��االن این بازار‪ ،‬هر روز بر تعداد فروش��ندگان‬ ‫دالرهای خانگی افزوده و به همان نسبت نیز نقش دالالن‬ ‫در بازار ارز کمرنگ می‌شود‪ .‬از آنجا که بخشی از رشد نرخ‬ ‫دالر در ماه‌ه��ای گذش��ته مربوط ب��ه جوالن دالالن ارز در‬ ‫بازار سیاه بوده‪ ،‬با کمترشدن نوسان‌های بازار‪ ،‬شرایط برای‬ ‫نوس��ان‌گیران هم از بین رفته و همین موضوع س��بب شده‬ ‫تا در هفته‌های گذشته از میزان فعالیت‌شان کاسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ارز ثبات کاهنده یافته است‬ ‫به هر حال‪ ،‬پیش‌بینی‌ها این است که همزمان با افزایش‬ ‫کنت��رل دول��ت‪ ،‬کاهش تنش‌ه��ا و تالطم‌ه��ا در بازارها و‬ ‫کم‌ش��دن انگیزه دالالن برای فعالیت س��وداگرانه‪ ،‬باز هم‬ ‫رون��د نزول��ی نرخ دالر ادامه یابد و دالر به نرخ‌های کمتری‬ ‫برس��د‪ .‬اما موضوع مهمی که کارشناس��ان مطرح می‌‌کنند‬ ‫این اس��ت که این ش��رایط باید ماندگار باش��د و قیمت‌ها در‬ ‫بازار ارز در یک محدوده منطقی به ثبات برسد‪ .‬آن‌طور که‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعاالن اقتصادی اس��تان‬ ‫اصفهان گفته اس��ت‪ ،‬ما همه فش��ارها را پشت‌سر گذاشتیم‬ ‫و اکن��ون در مرحل��ه‌ای هس��تیم که ن��رخ ارز ثبات کاهنده‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬عبدالناصر همتی‪ ،‬سیاست‌های بانک مرکزی‬ ‫را دخالت‌نک��ردن در ن��رخ ارز عنوان و اضافه کرد‪ :‬ش��رایط‬ ‫محیط��ی بای��د به گونه‌ای باش��د که نرخ ارز بر مبنای ذاتی‬ ‫ش��کل گیرد‪ ،‬نه اینکه با زور کاهش یا افزایش یابد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه ارزش پول ملی باید با صادرات و تولید ملی‬ ‫تعیی��ن ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬یکی از سیاس��ت‌های ما‪ ،‬کنترل‬ ‫نقدینگی است زیرا افزایش آن برای کشور‪ ،‬سم است‪ .‬همتی‌‬ ‫مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را کنترل نرخ تورم خواند و‬ ‫اف��زود‪ :‬کنت��رل تورم و تامین نقدینگی بخش اقتصاد باید با‬ ‫هم انجام شود و همه تالش بانک مرکزی رونق تولید ملی‬ ‫و تامین ارز کاالهای اساسی و مواد اولیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای ثبات نرخ دالر چه باید کرد؟‬ ‫آن‌ط��ور ک��ه از صحبت‌ه��ای رئی��س کل بانک مرکزی‬ ‫برمی‌آید‪ ،‬برای ماندگاری ش��رایط به‌وجود‌آمده در بازار ارز‬ ‫و تقویت پول ملی‪ ،‬باید ش��رایط محیطی فراهم ش��ود و در‬ ‫همین راستا‪ ،‬بانک مرکزی در تالش است تا زمینه تقویت‬ ‫بخ��ش تولی��د و صادرات و کنترل ن��رخ تورم و نقدینگی را‬ ‫در کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارشناس اقتصاد درباره اقدام‌های مثبت‬ ‫بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و‬ ‫همچنین برنامه‌ریزی که بانک مرکزی برای ماندگاری این‬ ‫وضعیت باید انجام دهد‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬بازار‬ ‫ن زیادی روبه‌رو بوده‬ ‫ارز در حالی در ماه‌های گذشته با نوسا ‌‬ ‫و ش��اهد رش��د شدید قیمت‌ها است که بخشی از اقدام‌های‬ ‫مثبت بانک مرکزی در مدت اخیر سبب شد تا سرانجام نرخ‬ ‫ارز تعدیل شود و روند نزولی به خود بگیرد‪ .‬او گفت‪ :‬مشکلی‬ ‫که در ماه‌های گذشته در حوزه ارزی وجود داشت‪ ،‬مداخله‬ ‫دولت در نرخ‌گذاری ارز در بازار نیمایی بود‪ .‬در واقع‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی ب��ه نح��وی نرخ ارز را خیلی پایین‌تر از نرخ تعادلی‬ ‫در بازار نیمایی تعیین می‌کرد که این موضوع باعث کاهش‬ ‫انگیزه ورود ارز به این سامانه می‌شد و در نهایت عرضه‌و‌تقاضا‬ ‫ارز را برهم‌می‌زد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اما س��رانجام بانک مرکزی‬ ‫اج��ازه داد ک��ه عرضه‌و‌تقاضا تعیین‌کنن��ده نرخ‌ها در بازار‬ ‫نیمای��ی باش��د و همی��ن امر باعث متعادل‌ش��دن قیمت‌ها‬ ‫در بازار ارز ش��د و در کنار س��ایر اقدام‌های کنترلی بانک‬ ‫مرک��زی زمین��ه کاه��ش قیمت‌ها را در بازار ارز فراهم کرد‪.‬‬ ‫ندری بحث رکود اقتصادی‪ ،‬کاهش انگیزه س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بازاره��ا‪ ،‬کم‌ش��دن تنش‌ه��ا و‪ ...‬را از دیگر دالیل موثر بر‬ ‫روند کاهشی نرخ ارز دانست و افزود‪ :‬اما در این بین‪ ،‬نکته‬ ‫مهم در بحث کاهش نرخ ارز‪ ،‬ماندگاری این نرخ اس��ت که‬ ‫موضوع بس��یار دارای اهمیتی اس��ت‪ .‬او به همراهی دولت‬ ‫ب��ا بان��ک مرکزی در آزادک��ردن نرخ‌ها در بازار نیما‪ ،‬حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬اختصاص‌نیافتن این ارز به همه کاالها‪،‬‬ ‫توجه بیش��تر به یک تهدید جدی به نام رش��د نقدینگی‪،‬‬ ‫کنترل نرخ تورم و مواردی از این دس��ت اش��اره کرد و با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه موضوع‌های مهم باید در برنامه‌ریزی‌های‬ ‫دول��ت و بان��ک مرک��زی قرار گیرد تا در نهایت به ثبات نرخ‬ ‫ارز در اقتصاد منجر ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬رش��د نقدینگی از جمله‬ ‫چالش‌هایی اس��ت که همواره در اقتصاد وجود داش��ته و‬ ‫عامل ایجاد بس��یاری از مش��کالت دیگر بوده اما در شرایط‬ ‫فعلی در کنار بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن‬ ‫به نظرمی رسد برای این چالش باید فکری اساسی شود تا‬ ‫جلوی بحران‌های ناش��ی از آن گرفته ش��ود‪ .‬این کارشناس‬ ‫معتقد است مهار رشد نقدینگی مسئله بسیار مهمی است‬ ‫که نیاز به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دارد تا سرانجام‬ ‫آثار مثبت آن در اقتصاد نمایان شود‪ .‬برای تحقق این مهم‬ ‫باید اصالحات ساختاری در حوزه بانکی آغاز و جلوی رشد‬ ‫نقدینگ��ی ک��ه بخ��ش زیادی از آن از س��وی بانک‌ها ایجاد‬ ‫می‌ش��ود گرفته ش��ود‪ .‬مقدمه مهار نقدینگی‪ ،‬کنترل نرخ‬ ‫تورم و هدایت درست منابع به سمت بخش‌های مولد است‬ ‫و در این راستا باید چارچوب‌های سیاست‌های پولی تغییر‬ ‫کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬درحال‌حاضر ظرفیت‌های اقتصادی برای‬ ‫کاهش بیش��تر نرخ ارز وجود دارد که باید از آن به عنوان‬ ‫یک ابزار کنترلی استفاده کرد‪.‬‬ ‫محمد وطن‌پور دیگر کارش��ناس اقتصاد در این باره در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬نرخ ارز درحالی روند‌ کاهشی‬ ‫ب��ه خ��ود گرفت��ه و باعث امیدواری اف��راد جامعه و فعاالن‬ ‫اقتصادی شده که در این بین موضوع مهم‌تر به‌ثبات‌رسیدن‬ ‫این نرخ است‪ .‬وی گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی بیش از اینکه باال‬ ‫و پایین بودن نرخ ارز برای‌ش��ان مهم باش��د‪ ،‬بی‌ثبات بودن‬ ‫نرخ ارز و تغییرات قیمتی که در این حوزه ایجاد می‌ش��ود‬ ‫برای‌ش��ان دارای اهمیت اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬اینکه ارز روی‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۵‬ه��زار توم��ان قرار گیرد یا با ن��رخ ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫یا حتی ‪ ۴‬هزار تومان معامله ش��ود‪ ،‬ش��اید اهمیت عددها‬ ‫آنق��در زیاد نباش��د که ثبات ای��ن نرخ‌ها در همان محدوده‬ ‫قیمتی برای فعاالن اقتصادی و روند فعالیت‌شان مهم باشد‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصاد می‌توانند با نرخ‌های جدید خودش��ان را به‬ ‫مرور س��ازگار کنند اما با نوس��ان‌ها و تغییر‌های پی‌در‌پی‬ ‫نمی‌توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مناس��ب داش��ت و با‬ ‫مناس��بات بین‌المللی‪ ،‬داخلی و تحلیل‌های هزینه‪ -‬فایده‬ ‫سازگار شد‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬دولت و بانک مرکزی‬ ‫باید در راستای به ثبات رساندن نرخ ارز تالش کنند‌‌‪ .‬اگر‌چه‬ ‫بخشی از تغییرات نرخ ارز ناشی از سیاست‌هایی است که از‬ ‫سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود‪ ،‬اما به هرحال بخشی از‬ ‫عوامل اثر‌گذار در حوزه ارزی به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‬ ‫بین‌الملل��ی و بح��ث تحریم‌ها برمی‌گردد که ش��اید کنترل‬ ‫آن از عهده بانک مرکزی خارج باش��د‪ .‬این کارش��ناس بر‬ ‫این باور اس��ت که هرچه تنش‌های سیاس��ی کمتر باش��د و‬ ‫بان��ک مرکزی و دولت در حوزه سیاس��ت‌گذاری اقتصادی‬ ‫تصمیم‌ه��ای درس��ت‌تری بگیرند‪ ،‬امی��د به بهبود وضعیت‬ ‫بیش��تر اس��ت و می‌ت��وان ثبات نرخ‌ه��ا را در همه بخش‌ها‬ ‫از جمل��ه ارز مش��اهده ک��رد‪ .‬او در عی��ن حال به نقش مهم‬ ‫بانک مرکزی در افزایش قدرت پول ملی در راستای حفظ‬ ‫منابع ملی اش��اره کرد و گفت‪ :‬هر اقدامی که باعث تحقق‬ ‫این هدف ش��ود می‌تواند مثبت باش��د اما موضوع مهم‌تر‪،‬‬ ‫ماندگاری این ش��رایط اس��ت که برای فعاالن اقتصاد بسیار‬ ‫حیاتی تلقی می‌ش��ود‪ .‬به گفته وطن‌پور‪ ،‬در این راس��تا باید‬ ‫تورم کنترل ش��ود و این عامل بس��یار مهمی اس��ت زیرا اگر‬ ‫تورم باال باش��د‪ ،‬دالر هم ازاین وضعیت تاثیر می‌پذیرد هم‬ ‫ب��ر این ش��رایط تاثیر می‌گ��ذارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای بهبود این‬ ‫وضعیت نکته مهم کنترل نرخ تورم است‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹محص�والت خ�ود را ب�ا تضمی�ن‬ ‫بفروشید‬ ‫کامران ندری‬ ‫بخشی از‬ ‫اقدام‌های مثبت‬ ‫بانک مرکزی در‬ ‫مدت اخیر سبب‬ ‫شد سرانجام نرخ‬ ‫ارز تعدیل شود‬ ‫‹ ‹‪ ،۹۸‬سالی متفاوت برای بیمه «ما»‬ ‫محمد وطن‌پور‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫بیش از اینکه‬ ‫باال یا پایین‬ ‫بودن نرخ ارز‬ ‫برای‌شان مهم‬ ‫باشد‪ ،‬بی‌ثبات‬ ‫بودن نرخ ارز‬ ‫برای‌شان دارای‬ ‫اهمیت است‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�رمایه بانک‌ها ش�تاب‌دهنده رونق‬ ‫تولید است‬ ‫ی در بازدی��د از هلدین��گ‬ ‫‹ ‹رئی��س هیات‌مدی��ره بان��ک د ‌‬ ‫توربوکمپرس��ور نفت‌(‪ )OTC‬بر تامین مالی هدفمند و اعطای‬ ‫تس��هیالت بانکی مناس��ب به پروژه‌ه��ای کالن ملی و صنایع‬ ‫اش��تغالزا بر اس��اس اولویت‌های اقتصادی کشور تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره روابط‌عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬رضا سهم‌دینی‪،‬‬ ‫در این بازدید‪ ،‬ضمن آشنایی با دستاوردها و اقدام‌های هلدینگ‬ ‫توربو‌کمپرسور نفت با تمجید از فعالیت‌های انجام‌شده در این‬ ‫مجموعه گفت‪ :‬دستاوردهای توسعه‌ای حاصل‌شده در هلدینگ‬ ‫توربوکمپرسور نفت‪ ،‬بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب علیه‬ ‫کشور و قطع همکاری شریکان خارجی این مجموعه می‌تواند‬ ‫به عنوان یک الگوی موفق برای سایر شرکت‌های ایرانی مطرح‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید نخس��تین توربین ملی ‪ ۲۵‬مگاواتی در‬ ‫زیرمجموعه ‪ OTC‬که موجب ش��د ایران در جمع ‪ ۵‬کش��ور‬ ‫دارنده دانش فنی این صنعت قرار گیرد پس از آن اتفاق افتاد که‬ ‫در پی موج جدید تحریم‌های غرب علیه ایران همکاری بسیاری‬ ‫از کشورها و شرکت‌ها با کشور قطع شده بود اما مهندسان این‬ ‫ش��رکت با اراده مثال‌زدنی خود موفق به بومی‌س��ازی و تامین‬ ‫توربوکمپرس��ورهای موردنیاز صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫بدون اتکا به ش��ریکان و س��رمایه‌گذاران خارجی شدند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به رسالت بانک‌ها در حمایت از مجموعه‌های خودکفا و‬ ‫مس��تقلی چون مجموعه ‪ OTC‬تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫تحری��م اقتصاد ای��ران به عنوان مهم‌ترین حربه دش��من برای‬ ‫فش��ار به صنایع داخلی و معیش��ت مردم انتخاب ش��ده است‪،‬‬ ‫حمای��ت بنگاه‌های مال��ی از مجموعه‌هایی چون ‪ OTC‬که با‬ ‫خنث��ی کردن اثر تحریم‌ها بر حوزه فعالیت‌های خود‪ ،‬موفق به‬ ‫بومی‌سازی دانش و برآورده کردن نیازهای کشور شده‌اند یک‬ ‫رسالت تاریخی ب ‌ه شمار می‌رود‪ .‬سهم دینی با تاکید بر اهمیت‬ ‫هدفمندی تسهیالت ارائه‌شده از سوی بانک‌ها به بخش تولید‬ ‫گفت‪ :‬بانک‌ها می‌توانند از طریق تامین مالی هدفمند و اعطای‬ ‫تس��هیالت بانکی مناس��ب به پروژه‌ه��ای کالن ملی و صنایع‬ ‫اشتغالزا بر اس��اس اولویت‌های اقتصادی کشور‪ ،‬نقش پررنگی‬ ‫در کمک به رونق بخش تولید داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش‬ ‫س��رمایه بانک‌ها ک��ه در قانون رفع موانع تولی��د رقابت‌پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کشور به آن توجه خاصی شده است‪ ،‬می‌تواند‬ ‫حرکتی ش��تاب‌دهنده برای رونق تولید باش��د و هر اقدامی که‬ ‫بخواهد بدون افزایش س��رمایه بانک‌ها برای اعطای تسهیالت‬ ‫حتی در راس��تای کمک به تولید‪ ،‬فش��ار وارد کند به مانعی در‬ ‫برابر تولید تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرض�ه بیمه‌نام�ه مس�افرتی در تمام�ی ش�عب‬ ‫بانک سامان‬ ‫بانک سامان با هدف ارائه خدمات و امکانات متمایز به مشتریان‬ ‫خود‪ ،‬امکان صدور بیمه‌نامه مسافرتی در تمامی شعب این بانک‬ ‫را فراه��م ک��رد‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بانک س��امان‪ ،‬تمامی‬ ‫مشتریان بانک سامان از این پس برای خرید بیمه‌نامه مسافرتی‬ ‫برای پوش��ش هزینه‌های پزش��کی و دیگر خسا ‌رت‌های ناشی از‬ ‫س��فر‪ ،‬می‌توانند به یکی از ش��عب بانک سامان در سراسر کشور‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بیمه‌نامه مسافرتی سامان‪ ،‬عالوه‌بر‬ ‫آنکه امکان ارائه خدمات کمک‌رس��انی به صورت ‪ ۲۴‬س��اعته در‬ ‫سراسر جهان را دارد‪ ،‬هزینه‌های خسارت را به صورت مستقیم به‬ ‫مراکز درمانی می‌پردازد و این موضوع باعث می‌شود که بیمه‌گذار‬ ‫لزومی به پرداخت هزینه‌ها در سفر نداشته باشد‪ .‬همچنین بانک‬ ‫س��امان با ارائه مس��تقیم بیمه‌نامه مسافرتی‪ ،‬این امکان را فراهم‬ ‫کرده که مش��تریان بدون واسطه ش��رکت‌های خارجی مسائل و‬ ‫مش��کالت خود را از طریق ش��عب بیمه س��امان پیگیری کنند‪.‬‬ ‫عالوه‌‌بر این‪ ،‬خریداران این بیمه‌نامه از خدمات اپراتور فارسی‌زبان‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته و همچنین اطالعات و موقعیت مکانی مراکز درمانی‪،‬‬ ‫پزش��کان و داروخانه‌ه��ای طرف قرارداد در سراس��ر جهان بهره‬ ‫خواهند برد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای مناسب عملکرد مالی بانک صادرات‬ ‫نایب‌رئی��س دوم کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی‬ ‫مجلس به عملکرد مثبت بانک صادرات ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫عملک��رد مالی این بان��ک ارتقای قابل‌توجهی یافت��ه و زمینه را‬ ‫ب��رای تحقق جهش بزرگ آماده‌تر کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫محمدج��واد جمالی نوبندگان به خدمات مختلف بانک صادرات‬ ‫ایران اشاره کرد و افزود‪ :‬اقدام‌ها و فعالیت‌های بانک صادرات ایران‬ ‫در س��ال‌های اخیر امید به آینده را در ارائه خدمات نوین بانکی‬ ‫بیشتر کرده و درحال‌حاضر اعتماد عمومی به این بانک باالست‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬بانک صادرات‬ ‫ایران از جمله ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬بانک مطرح کش��ور بوده و یک بانک پیش��رو‬ ‫به شمار می‌آید‪ .‬وی به گستره بانک صادرات ایران اشاره و تصریح‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ و فروشگاه‌های آنالین‬ ‫معتبر با عضویت در طرح خالقان ‌ه «خرید آنالین‬ ‫اقس��اطی بانک پاسارگاد» می‌توانند تولیدات و‬ ‫محصوالت خود را با تضمین و بدون ریس��ک به‬ ‫فروش برس��انند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫پاسارگاد‪ ،‬قاسم رضازاده‪ ،‬رئیس اداره بازاریابی و‬ ‫برنامه‌ریزی عملیاتی بانک پاسارگاد با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬در طرح «خرید آنالین اقساطی بانک‬ ‫پاسارگاد»‪ ،‬فروش��ندگان بدون تحمل ریسک‪،‬‬ ‫نس��بت به فروش اقس��اطی کاال و خدمات خود‬ ‫اقدام می‌کنند و از این طریق عالوه‌بر آنکه حجم‬ ‫فروش و سود آنها افزایش خواهد یافت‪ ،‬ب ‌ه عنوان‬ ‫عض��و این طرح از س��وی بانک معرفی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بانک پاس��ارگاد به‌منظور‬ ‫ایجاد ش��رایط الزم برای تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫ب��رای ف��روش آنالین محصوالت خ��ود‪ ،‬امکان‬ ‫بهره‌مندی از یک فروش��گاه آنالین را در اختیار‬ ‫آنها قرار می‌دهد‪ .‬مش��تریان بانک پاسارگاد به‬ ‫اعتب��ار س��پرده‌ای که نزد بان��ک دارند‪ ،‬کاالی‬ ‫موردنظر خود را از فروشندگان طرف همکاری‬ ‫خری��داری کرده و بانک نیز با همین پش��توانه‬ ‫که به‌عنوان وثیقه مش��تری تعریف شده است‪،‬‬ ‫پرداخت اقساط مشتریان را در موعدهای مقرر‬ ‫تضمی��ن می‌کند‪ .‬رض��ازاده تصریح کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫بس��تر الزم برای تولیدکنندگان و فروشگاه‌های‬ ‫آنالی��ن به منظ��ور عرضه اقس��اطی کاال برای‬ ‫جامعه بزرگ مش��تریان بانک پاسارگاد‪ ،‬بدون‬ ‫ریسک و با تضمین بانک از ویژگی‌های این طرح‬ ‫برای فروشندگان است‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬وجود شعبه‌های زیاد بانک صادرات ایران در خارج از کشور‬ ‫را می‌توان یک ظرفیت مطلوب قلمداد کرد که به طور قطع باید از‬ ‫این ظرفیت در روابط مالی بین ایران و سایر کشورها بهره جست‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بانک شهر از مسابقه عکاسی «روایت گِ ل‬ ‫و دل»‬ ‫مدیر مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر با تاکید بر توجه‬ ‫ویژه این بانک به حوزه مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در سال‌های گذشته بانک شهر با توجه به این اصل مهم‪ ،‬توانسته‬ ‫در بس��یاری از طرح‌های حمایتی و عام‌المنفعه حضور گسترده و‬ ‫تاثیر‌گذار داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمی با اش��اره به برگزاری مسابقه عکاسی «روایت گِل و دل»‬ ‫و حمای��ت این بان��ک از این رویداد فرهنگی‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ش��هر‬ ‫در راس��تای ایفای مس��ئولیت‌های اجتماع��ی و حمایت از مردم‬ ‫س��یل‌زده کش��ور‪ ،‬حمایت مالی مسابقه عکاس��ی «روایت گل و‬ ‫دل» را عهده‌دار ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه خوش��بختانه شهروندان‬ ‫پایتخت نیز استقبال چشمگیری از این مسابقه عکاسی داشتند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حمایت‌های بانک ش��هر از زلزله‌زدگان اس��تان کرمانشاه و‬ ‫س��یل‌زدگان تا بهبود وضعیت هموطنان‌مان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫عظیمی با تاکید بر اینکه پیش��روی بانک ش��هر در توجه به حوزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی همواره زبان��زد بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تاثیرگذاری مثبت و رو به رشد این بانک بر این حوزه‪ ،‬در سال‌های‬ ‫اخیر باعث محبوبیت بیش از پیش این بانک و قرار گرفتن نام آن‬ ‫در میان ‪ ۵‬بانک محبوب کشور شده است‪.‬‬ ‫بیمه ما سال ‪ ۹۸‬را با عملکردهای خیره‌کننده‬ ‫آغاز کرده و توانس��ته رکوردهای س��ال گذشته‬ ‫را بش��کند‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بیمه ما‪،‬‬ ‫ش��رکت بیمه ما از یک طرف در دو ماه ابتدایی‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬موف��ق به تحق��ق ‪ ۱۲۴‬درصدی‬ ‫برنامه‌ه��ای ابالغ��ی ش��د و از ط��رف دیگر در‬ ‫عملکرد در حوزه حق بیمه صادرشده ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫رش��د را نسبت به دوره مشابه در ‪ ۳‬ما‌ه نخست‬ ‫سال ‪ ۹۸‬پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت بیمه ما در دو ماه آغاز سال‬ ‫‌‪ ۹۸‬و در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد رش��د در میزان حق بیمه صادرشده‬ ‫داش��ته است‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ۸۳ ،‬درصد از حق‬ ‫بیمه شرکت از سوی شبکه فروش محقق شده‬ ‫که این امر نش��ان‌دهنده موفقی��ت بیمه «ما»‬ ‫در ج��ذب و حفظ نماین��دگان جدید و باتجربه‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬بیمه ما در‬ ‫‪ ۳‬ما‌ه نخس��ت امس��ال یک هزار و ‪ ۷۶۸‬میلیارد‬ ‫ریال حق بیمه صادر کرده که در مقابل آن فقط‬ ‫‪ ۷۵۷‬میلیارد ریال خسارت پرداخت که نسبت‬ ‫خسارت ش��رکت ‪ ۰.۴۲‬درصد شده که یکی از‬ ‫بهترین نسبت‌های خسارت در بین شرکت‌های‬ ‫بیمه‌گری اس��ت‪ .‬در دوره ‪ ۳‬ما‌ه امسال باالترین‬ ‫رقم حق بیمه صادرشده متعلق به بیمه زندگی‬ ‫ب��ا مبلغ ‪ ۴۸۸‬میلیارد ری��ال معادل ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫تخصیص داش��ته و بعد از آن بیمه شخص ثالث‬ ‫با مبل��غ ‪ ۳۷۸‬میلیارد ریال معادل ‪ ۲۱‬درصد و‬ ‫س��پس بیمه درمان با مبلغ ‪ ۲۴۱‬میلیارد ریال‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۴‬درص��د قرار داش��ت‪ .‬در دوره مورد‬ ‫بررسی‪ ،‬باالترین خسارت پرداختی نیز به بیمه‬ ‫زندگی ب��ا رقم ‪ ۲۷۸‬میلیارد ری��ال معادل ‪۳۷‬‬ ‫درص��د و بع��د از آن «‌بیمه درمان با مبلغ ‪۲۵۸‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال معادل ‪ ۳۴‬درص��د و در مرحله‬ ‫بعدی بیمه ش��خص ثالث ب��ا مبلغ ‪ ۸۲‬میلیارد‬ ‫ریال معادل ‪ ۱۱‬درصد قرار اشته است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در خرداد ‪ ۹۸‬بیمه ما ‪ ۵۸۶‬میلیارد ریال‬ ‫ح��ق بیم��ه صادر کرده ک��ه ‪ ۲۶‬درصد به بیمه‬ ‫ش��خص ثالث‪ ۲۰ ،‬درصد به بیمه زندگی و ‪۱۴‬‬ ‫درص��د به بیم��ه درمان اختصاص داش��ت‪ .‬در‬ ‫خرداد ‪ ۹۸‬ش��رکت ‪ ۳۰۴‬میلیارد ریال خسارت‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫آمادگی دالر برای ورود به کانال ‪ ۱۰۰۰۰‬تومان‬ ‫به��ار امس��ال می��زان تراکنش‌ه��ای مال��ی‬ ‫انجام‌ش��ده در اپلیکیش��ن «بله» به بیش از ‪۱۴‬‬ ‫میلیون‌رس��ید‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫مل��ی ایران‪ ،‬در ماه‌های فروردین‪ ،‬اردیبهش��ت‬ ‫و خ��رداد بیش از ‪ ۸.۴‬میلی��ون تراکنش موفق‬ ‫کارت‌ب��ه‌کارت انج��ام ش��ده و حج��م کل پول‬ ‫انتقال‌یافته به ‪ ۳.۳‬هزار میلیارد تومان می‌رسد‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱.۶‬میلیون خرید‬ ‫ش��ارژ در اپلیکیش��ن بل��ه انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اپلیکیشن مالی «بله» اکنون بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۸۰‬ه��زار عضو دارد و در بهار امس��ال ‪۳۵۹‬‬ ‫هزار کانال و گروه در اپلیکیش��ن مالی بله فعال‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬درحال‌حاضر ‪ ۲۰‬بانک به عنوان مبدأ‬ ‫انتقال وجه به این اپلیکیشن پیوسته‌اند‪ .‬خرید‬ ‫شارژ و بسته اینترنت‪ ،‬پرداخت قبوض و خالفی‬ ‫خودرو‪ ،‬دریافت موجودی کارت‪ ،‬صورتحس��اب‬ ‫و‪ ...‬از دیگ��ر خدمات بانکی اس��ت ک��ه در این‬ ‫اپلیکیشن ارائه می‌شود‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫نظرگاه‬ ‫مشتری‌محوری‬ ‫بسیار شدید‬ ‫کای هاتندورف‬ ‫مدیرعامل انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی‬ ‫یک موضوع بس��یار مهم در برگزاری یک‬ ‫نمایشگا ‌ه این است که چه میزان مشتریان‬ ‫خ��ود را در مرک��ز اه��داف اس��تراتژیک و‬ ‫عملکرد خود قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫به‌تازگی این مس��ئله بس��یار مورد توجه‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن یک موضوع مهم به ش��مار می‌رود‬ ‫که در نشس��ت جهانی مدی��ران در لندن و‬ ‫در همایش آسیا پاسیفیک در توکیو مورد‬ ‫بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در مطالعات مرکز پژوهش‌های یوفی نیز‬ ‫با بررس��ی نظرهای ‪ ۱۳‬هزار بازدید‌کننده‬ ‫نمایشگاه‌های تجاری به‌طور هماهنگ شده‬ ‫یک بازخورد جهانی به‌دست آمد که نشان‬ ‫می‌دهد این موضوع در این مرکز مطالعاتی‬ ‫بسیار اهمیت دارد و مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی‌ها نشان داد برای به‌دست آوردن‬ ‫حق��وق اولیه در یک نمایش��گاه خوب‪ ،‬راه‬ ‫طوالنی در پیش است‪.‬‬ ‫زمان طوالنی در صف ثبت‌نام و کیفیت‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬در بیش��تر نمایش��گاه‌ها باعث‬ ‫آزار و اذی��ت بازدیدکننده اس��ت که البته‬ ‫رفع هر دو مشکل برای برگزارکننده بسیار‬ ‫آسان خواهد بود‪.‬‬ ‫درباره صف‌های طوالنی ثبت‌نام‪ ،‬می‌توان‬ ‫از تجهی��زات دیجیتال��ی مث��ل بکارگیری‬ ‫دستگاه‌های تشخیص چهره در ورودی‌های‬ ‫نمایشگاه اس��تفاده کرد که مشکالت تمام‬ ‫مراحل این قسمت را برطرف می‌کند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ثابت ش��ده ب��ا اینک��ه فناوری‬ ‫حالل مشکالت اس��ت اما در بعضی موارد‬ ‫مشکل‌آفرین خواهد بود‪.‬‬ ‫با توج��ه به تم��ام نظرهایی ک��ه درباره‬ ‫نمونه‌های تجاری داده‌محور و قدرت علوم‬ ‫پژوهش��ی گفته ش��ده‪ ،‬نظر دیگری نیز از‬ ‫س��وی «ادی چوی» که در نشس��ت یوفی‬ ‫در توکیو س��خنرانی کرد‪ ،‬عنوان می‌ش��ود‬ ‫که روی من بس��یار تاثیرگذار بود‪« :‬بسیار‬ ‫عالی اس��ت که اطالعات را بررسی کنیم و‬ ‫براساس آن یک استاندارد متریک بسازیم‪،‬‬ ‫ام��ا بیش��تر ای��ن اندازه‌گیری‌ها براس��اس‬ ‫واقعیت‌های مربوط به مشتریان نیست‪».‬‬ ‫همچنی��ن او می‌گوی��د که گاه��ی این‬ ‫اندازه‌گیری‌ها درباره وجود مش��کالت ما را‬ ‫به اش��تباه می‌اندازد‪ ،‬یا درب��اره موفقیت‌ها‬ ‫پیام اشتباه به ما می‌دهد‪.‬‬ ‫ی��ک توصی��ه س��اد ‌ه ب��رای تم��ام‬ ‫برگزارکنندگان این است که تمرکز خود را‬ ‫روی شرکت‌کنندگان نمایشگاهی که برای‬ ‫ارائه حرفه خود و پیدا کردن ارتباط کاری‬ ‫در محل هستند را از دست ندهید‪.‬‬ ‫همینطور به تعداد زیاد بازدیدکنندگان‬ ‫ثب��ت ش��ده دیجیتالی و اینک��ه در ارتباط‬ ‫خواهن��د مان��د‪ ،‬اطمینان نکنی��د و به‌طور‬ ‫مستقیم در ارتباط با مشتری بمانید‪.‬‬ ‫نکته عنوان ش��ده از سوی ایشیزومی نیز‬ ‫تایید می‌شود‪.‬‬ ‫ایشان رئیس ‪( Reed‬یکی از سایت‌های‬ ‫نمایشگاهی معتبر آسیایی) در ژاپن هستند‬ ‫و صده��ا میلی��ون دالر عای��دی را نصیب‬ ‫تاجران ژاپنی کرده‌اند‪.‬‬ ‫او می‌گوی��د؛ ش��اید بیش��ترین عام��ل‬ ‫موفقیت‌های مه��م‪ ،‬تماس‌ها و بازدید‌های‬ ‫ش��خصی اس��ت که از طریق گروه فعاالن‬ ‫نمایش��گاهی ب��ا مش��تریان آنه��ا انج��ام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اتفاقا فوریسلس‪ ،‬رئیس فناوری و انتقال‬ ‫دیجیتالی گروه ‪ Easyfair‬بر این موضوع‬ ‫تاکید می‌کند‪.‬‬ ‫گرچ��ه ایش��ان ب��ه کارآم��دی فناوری‬ ‫دیجیتالی در موفقیت‌های نمایش��گاه‌ها در‬ ‫دوره دیجیت��ال باور دارد‪ ،‬ب��ا وجود این به‬ ‫بسیاری از این راهکارها انتقاد شدیدی هم‬ ‫وارد می‌کند‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که منتظر چه‬ ‫نتایجی در موفقیت‌های مربوط به تغییرات‬ ‫دیجیتالی هستند‪ ،‬به‌سادگی می‌گویند که‬ ‫«مش��تری‌محوری بس��یار ش��دید» و الزم‬ ‫می‌دانند که همه ب��ر رضایت بازدیدکننده‬ ‫در م��دت کوتاه‪ ،‬به‌ط��ور دیجیتال متمرکز‬ ‫شوند و این را به فرآیند تجارت خود اضافه‬ ‫بو‌کار خود ب��ه موفقیت‬ ‫کنن��د تا در کس�� ‌‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬عصر نمایشگاه‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫برای‬ ‫مقاوم‌سازی‬ ‫اقتصاد‬ ‫و تحقق شعار‬ ‫رونق تولید‬ ‫از ابتدای امس��ال و با توجه به نامگذاری س��ال با‬ ‫عنوان رونق تولید‪ ،‬تالش‌های بس��یاری برای تحقق‬ ‫شعار س��ال انجام شده اس��ت‪ ،‬اما یکی از مهم‌ترین‬ ‫اقدام‌های این اس��ت که مسئوالن در تالش هستند‬ ‫برای کم کردن تاثی��ر تحریم‌ها‪ ،‬صنعت داخلی را تا‬ ‫حد امکان از وابستگی به خارج رها کنند و به همین‬ ‫منظور قرار اس��ت نمایشگاهی با عنوان «فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخل و رون��ق تولید» در ‪ ۲۷‬تیر امس��ال‬ ‫ب��ه م��دت ‪ 4‬روز و در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش‌نیوز این نخستین نمایشگاه در‬ ‫این زمینه است و قرار است بزرگ‌ترین و مناسب‌ترین‬ ‫آوردگاه مل��ی برای مذاک��رات دو و چند جانبه میان‬ ‫طرفی��ن تقاضا در گروه‌های صنعت خودرو و قطعات‬ ‫آن‪ ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬مخابرات و صنایع‬ ‫دریایی با طرفین عرضه مانند دانشگاه‌ها و‬ ‫مراکز پژوهشی‪ ،‬شرکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران‪ ،‬کارآفرینان و صندوق‌ها‬ ‫و س��اختار‌های حمایت��ی و‪ ...‬ب��ه کمک‬ ‫واسط‌های فناوری و صنعتی باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عبداله��ی‪ ،‬مع��اون برنامه‌ری��زی و‬ ‫توس��عه سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫در مصاحب��ه‌ای در ‪ ۱۹‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬درباره نمایش��گاه‬ ‫فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید گفت‪ :‬در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬صنایع بزرگ که بیشترین نیاز را دارند در‬ ‫کنار انجمن‌ها و تشکل‌های فعال بخش خصوصی به‬ ‫ارائه و معرفی نیاز‌های خود می‌پردازند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالهی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‬ ‫س��اخت داخل که موضوع تازه و جدیدی‬ ‫در کشور است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما برای اینکه‬ ‫از همه ظرفیت‌های صنایع گوناگون برای‬ ‫داخلی‌سازی استفاده و ارزبری را به حداقل‬ ‫برس��انیم؛ نخس��ت باید نیاز‌ها را در یک‬ ‫مکان عرضه کنیم که با برگزاری نمایشگاه‬ ‫«نهض��ت س��اخت داخل» ما به این ه��دف خواهیم‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی از همه ش��رکت‌های توانمند‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫س��رمایه‌گذاران صنایع گوناگون کشور خواست این‬ ‫نمایش��گاه را ببینند و براساس توان‪ ،‬قرارداد‌هایی را‬ ‫منعقد کنند تا س��اخت به س��مت داخل سوق پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عبدالهی با اش��اره به شناسایی موانع تولید گفت‪:‬‬ ‫موانع ساخت داخل را وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شناس��ایی می‌کند و در راس��تای رفع آن اقدام‌های‬ ‫الزم را انج��ام می‌دهد ت��ا واردات از نیاز‌هایی که در‬ ‫داخل تامین می‌شود‪ ،‬مبرا شود‪.‬‬ ‫به ه��ر صورت می‌ت��وان برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫را یک گام اساس��ی و مثبت در زمینه مقاوم‌س��ازی‬ ‫اقتصاد ایران و کم کردن تاثیر تحریم‌ها دانست‪.‬‬ ‫همچنین برگزاری این‌گونه نمایش��گاه‌ها می‌تواند‬ ‫رونق را به تولید داخل بازگرداند و اشتغال را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بای��د برگ��زاری این‌گون��ه نمایش��گاه‌ها به‌منظور‬ ‫قط��ع وابس��تگی تولید ب��ه خ��ارج‪ ،‬افزای��ش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از نشست خبری نمایشگاه رباتیک ایران‬ ‫آبان ‪ ۹۸‬منتظر دوساالنه «آیرکس» باشید‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی رباتیک( آیرکس)‬ ‫ش��هرآفتاب با حضور سعید عواطفی امجد مدیر بخش‬ ‫رباتی��ک و فن��اوری مرکز تحول و پیش��رفت ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬محمدرئ��وف قادری مدیرعامل نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی ش��هرآفتاب و جمعی از اصحاب رس��انه در‬ ‫محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رویدادی با شعار افزایش دانش و ساختن‬ ‫آینده‌ای بهتر‬ ‫محمدرئوف قادری‬ ‫علیرضا غالمی‬ ‫مدیرعامل ش��هر آفتاب در این نشس��ت با اش��اره به‬ ‫آثار غیرقابل انکار فن��اوری در زندگی امروز اظهارکرد‪:‬‬ ‫فن��اوری رباتیک نه‌تنها موجب پیش��رفت‌های صنعتی‬ ‫ش��ده‪ ،‬بلکه به طرز غیرقابل ان��کاری در ابعاد گوناگون‬ ‫زندگ��ی روزم��ره مانند صنعت‪ ،‬پزش��کی و س�لامتی‪،‬‬ ‫هوافضا‪ ،‬کشاورزی و بخش‌های علمی ورود کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایش��گاه رباتیک در ش��هر آفتاب‬ ‫برگ��زار خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این موض��وع ایده جدیدی‬ ‫اس��ت که قرار اس��ت در ح��وزه رباتیک دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫امروز در کش��ور با فناوری جدیدی روبه‌رو هستیم که‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی را به س��متی می‌برد که به جای‬ ‫انسان‌ها ربات‌ها مشغول کار می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قادری‪ ،‬جایگزینی ربات از یک جنبه خوب‬ ‫و از جنبه دیگر‪ ،‬بد اس��ت‪ .‬در کش��ور‌هایی که مشکل‬ ‫بی��کاری دارند‪ ،‬کمتر از ربات اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم ربات را جایگزین انسان کنیم‪ ،‬شاید در جذب‬ ‫انس��ان به اشتغال کمک نکرده باشیم‪ ،‬اما نمی‌توانیم از‬ ‫فناوری‌های روز جهان هم دور بمانیم و فناوری‌های روز‬ ‫جهان را در زندگی به‌کار نبریم‪.‬‬ ‫محمدرئ��وف قادری تصریح ک��رد‪ :‬تالش‌های زیادی‬ ‫شد تا با ساخت فناوری‌‌های گوناگون رباتیک مشکالت‬ ‫در بخش‌ه��ای تولی��دی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬پزش��کی و مراقبتی‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود فن��اوری رباتیک و‬ ‫ربات‌های خدماتی نفش کلیدی و مهم‌تری در س��اخت‬ ‫نوع جدیدی از صنایع ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه همی��ن دلیل ش��عار نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه رباتیک ایران (آیرک��س ‪ )۲۰۱۹‬با توجه به‬ ‫مضامین ذکر‌ش��ده «افزایش دانش و ساختن آینده‌ای‬ ‫بهت��ر و امن‌تر با فناوری رباتیک» در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هر آفتاب همچنین گفت‪ :‬شرکت‌ها و‬ ‫س��ازمان‌های پیشگام از سراسر کش��ور تالش خواهند‬ ‫ک��رد تا بهترین و جدیدترین دس��تاوردها و محصوالت‬ ‫خ��ود را در نمایش��گاه «آیرک��س» در مع��رض دی��د‬ ‫متخصصان و عموم بازدیدکنندگان قرار دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این نمایش��گاه به‌طور دو س��االنه برگزار‬ ‫خواهد شد تا ضمن حفظ ارتباط میان صاحبان فناوری‬ ‫رباتی��ک و بخ��ش متقاضی و بازار ه��دف این فناوری‪،‬‬ ‫موجبات دسترسی به بروزرس��انی‌های آن و همچنین‬ ‫فناوری‌ه��ا و محصوالت و متقاضیان آن ور بازار داخلی‬ ‫ایران را فراهم کند‪.‬‬ ‫ق��ادری تصریح کرد‪ :‬آیرکس فرصتی مناس��ب برای‬ ‫حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به‌منظور تولید‬ ‫محصوالت و استقرار این فناوری در داخل ایران‌اسالمی‬ ‫اس��ت و در آینده‌ای نزدیک یکی از بخش‌های غیرقابل‬ ‫حذف زندگی و صنایع خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه بین‌المللی شهر آفتاب با بیان‬ ‫اینکه امروزه در جهان حرف نخست را فناوری می‌زند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فناوری بزرگ‌ترین عامل توسعه هر کشور است و‬ ‫در همه حوزه‌ها باید به فناوری روز جهان مجهز باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما نس��بت به بسیاری از کشور‌ها در‬ ‫این حوزه عقب هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود اینکه جوانان ما‬ ‫در حوزه‌های رباتیک پیش��رفت داشته‌اند‪ ،‬اما در حوزه‬ ‫بهره‌برداری بسیار ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫به گفته قادری باید در کشور رقابتی را در این حوزه‬ ‫ایج��اد کنیم تا افراد توانمندی‌ه��ای خود را به نمایش‬ ‫بگذارند‪ ،‬در غیر این صورت امکان رشد و توسعه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه بین‌المللی شهر آفتاب با بیان‬ ‫اینک��ه جوانان ما اختراع‌های خیلی مهمی دارند‪ ،‬اما به‬ ‫جامعه معرفی نش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشگاه‌ها مکان‌های‬ ‫مناسبی برای معرفی این نوع اختراع‌ها هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهر آفتاب‪ :‬شرکت‌ها و سازمان‌های پیشگام از سراسر‬ ‫کش��ور تالش خواهن��د ک��رد بهتری��ن و جدیدترین دس��تاوردها و‬ ‫محصوالت خود را در نمایشگاه «آیرکس» در معرض دید متخصصان‬ ‫و عموم بازدیدکنندگان قرار دهند‬ ‫او با اش��اره به اینکه تاکنون ‪ ۶۰‬نمایش��گاه در شهر‬ ‫آفتاب برگزار شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امسال ‪ ۲۶‬نمایشگاه دیگر‬ ‫ه��م برگزار خواهد ش��د و در حوزه فن��اوری و رباتیک‬ ‫برای نخستین بار این نمایشگاه برگزار شده است و اگر‬ ‫پایه‌های نمایشگاه را خوب قرار دهیم‪ ،‬مخاطبان خاطره‬ ‫خوبی از نمایشگاه خواهند داشت‪.‬‬ ‫این مقام ارش��د نمایش��گاهی در پای��ان گفت‪ :‬هیچ‬ ‫فعالیت اقتصادی و سیاس��ی در کش��ور بدون حمایت‬ ‫رس��انه‌ها موفق نمی‌شود‪.‬برگزاری نمایشگاه‌ها و توسعه‬ ‫کشور نیازمند این است که ایده‌ها مطرح شود‪ ،‬تا نتیجه‬ ‫مطلوب به‌دست آید‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۴۰‬شرکت در رویداد نمایشگاهی‬ ‫رباتیک‬ ‫علیرضا غالمی‪ ،‬مجری نخستین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫رباتیک و فناوری‌های برتر ایران در این نشست خبری‬ ‫ضمن تش��ویق بخش‌های گوناگ��ون صنعتی و ورود به‬ ‫دنیای فن��اوری اطالعات در ح��وزه رباتیک اظهارکرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬ش��رکت فع��ال در زمین��ه رباتی��ک و فن��اوری‬ ‫«های‌تک» داریم که ش��ناخته شده نیستند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این ش��رکت‌ها ب��ه این دلیل ک��ه محصولی برای‬ ‫صادرات نداشتند و ندارند‪ ،‬مطرح نشده‌اند‪.‬‬ ‫مجری نخستین نمایشگاه رباتیک گفت‪ :‬در این دوره‬ ‫از نمایشگاه شرکت‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون‬ ‫آموزش��ی‪ ،‬پزش��کی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬خانگ��ی و تجهیزات به‬ ‫معرفی محصوالت خود ب��ه بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه تقاضای ب��ازار در حوزه‬ ‫رباتی��ک افزود‪ :‬با توجه به اهمیت پایین آمدن هزینه‌ها‬ ‫و باال بردن کیفیت تولید‪ ،‬صنایع ما نیازمند محصوالت‬ ‫رباتیک هستند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه سال ‪ ۹۸‬با عنوان‬ ‫رونق تولید نام‌گذاری ش��ده‪ ،‬برگزاری این نمایشگاه را‬ ‫متناسب با شعار این سال عنوان کرد و گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫رباتیک با حمایت معاونت فناوری ریاس��ت‌جمهوری و‬ ‫وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات‪ ۱۴۰ ،‬ش��رکت از‬ ‫‪ ۱۹۲‬ش��رکت برای حضور در نمایش��گاه اعالم آمادگی‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫غالم��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ ۶۰ :‬ش��رکت خارج��ی‬ ‫«های‌تک» و مالک فناوری از کشورهای هند‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬چین‪ ،‬امریکا و کانادا مایل به‬ ‫ارائه فناوری و سرمایه‌گذاری در ایران هستند‪.‬‬ ‫مدیر نمایش��گاه رباتیک در ادامه با اشاره به اینکه از‬ ‫‪ ۱۶‬دانش��گاه مطرح از کشورهای گوناگون برای حضور‬ ‫در این نمایشگاه دعوت به عمل آمده‪ ،‬افزود‪ :‬دانشگاه‌ها‬ ‫به‌عنوان حامی علمی در این نمایشگاه حضور دارند که‬ ‫سبب می‌شود ما با آنها مبادله مستقیم علمی در حوزه‬ ‫رباتیک و فناوری«های‌تک» داشته باشیم‪.‬‬ ‫غالمی با اش��اره ب��ه اینکه فن��اوری رباتیک در همه‬ ‫حوزه‌ها کارب��رد دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این فن��اوری در صنایعی‬ ‫همچ��ون دفاع��ی‪ ،‬نظام��ی‪ ،‬هوافض��ا و پزش��کی نیز‬ ‫کاربردهای فراوانی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا در صنعت پزش��کی ربات جراح‬ ‫داریم‪ .‬ایران به‌عنوان سومین کشور جهان پس از امریکا‬ ‫و هند اعمال جراحی را با ربات انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫مدی��ر نمایش��گاه رباتی��ک یک��ی دیگ��ر از اه��داف‬ ‫ای��ن نمایش��گاه را فعال‌س��ازی صنایعی دانس��ت که‬ ‫درحال‌حاضر به‌دلیل مشکالتی که وجود دارد به حالت‬ ‫تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند‪.‬‬ ‫غالمی در ادامه با اش��اره به اهمیت س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن زمین��ه گفت‪ :‬قص��د داریم با توجه بیش��تر به‬ ‫ش��رکت‌های س��رمایه‌گذار داخلی فع��ال راه ورود این‬ ‫محص��والت به بازارهای جهانی باز کنیم‪ .‬تا زمینه‌س��از‬ ‫فعالیت و اشتغال‌آفرینی در کشور شوند‪.‬‬ ‫مدیر نمایشگاه رباتیک با بیان این مطلب که صنعت‬ ‫رباتیک باعث اش��تغ‌ال‌آفرینی می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ژاپن با‬ ‫داشتن ‪ ۸۶‬درصد صنایع رباتیک‪ ،‬توانسته آمار بیکاری‬ ‫را به کمتر از ‪ ۳‬درصد برساند‪.‬‬ ‫غالمی در پایان از تمامی سازمان‌ها بخش‌ها و صنایع‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی و نیمه‌دولتی درخواس��ت کرد از این‬ ‫رویداد حمایت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ورود این صنایع در هر‬ ‫حوزه‌ای می‌تواند باعث کاهش هزینه‪ ،‬افزایش کیفیت و‬ ‫افزایش سرعت تولید شود و اثرات مثبتی را در زندگی‬ ‫همه افراد جامعه بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش بروکراس�ی با توسعه فناوری‌های‬ ‫اتوماسیون اداری‬ ‫مدیر بخش فناوری مرکز تحول و پیش��رفت ریاست‬ ‫جمه��وری نی��ز در ای��ن نشس��ت ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫اتوماسیون اداری موجب کاهش گلوگاه‌های بروکراتیک‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬حذف انسان از فرآیند امور در کاهش‬ ‫و از بین رفتن بروکراس��ی اداری نقش مهمی دارد‪ ،‬اما‬ ‫طبیعی اس��ت که در این مسیر مقاومت‌هایی نیز وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫سعید عواطفی‌امجد‪ ،‬مدیر بخش فناوری مرکز تحول‬ ‫و پیش��رفت ریاس��ت جمهوری اظهارکرد‪ :‬اتوماسیون‬ ‫اداری با جنبه‌های نرم‌افزاری رباتیک و هوش مصنوعی‬ ‫در ارتباط اس��ت که از آن به‌نام انقالب صنعتی چهارم‬ ‫نام برده می‌شود و استفاده از آن موجب کاهش بسیاری‬ ‫از گلوگاه‌های بروکراتیک شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��یاری از فعالیت‌های اداری و خدماتی‬ ‫اکنون به‌وسیله نیروی انسانی و با صرف هزینه و زمان‬ ‫زیاد در حال انجام اس��ت و این ظرفیت وجود دارد که‬ ‫بتوان با استفاده از اتوماس��یون اداری آنها را جایگزین‬ ‫کرد‪ .‬بس��یاری از فعالیت‌های اداری می‌توانند از طریق‬ ‫اپلیکیشن‌ها یا سایر ابزارهای هوش مصنوعی جایگزین‬ ‫ش��وند که براساس اسناد فدراسیون بین‌المللی رباتیک‬ ‫جزو زیرشاخه‌های هوش مصنوعی است‪.‬‬ ‫عواطفی‌امج��د تاکید ک��رد‪ :‬حذف انس��ان از فرآیند‬ ‫امور در کاهش بروکراس��ی و از بین رفتن بروکراس��ی‬ ‫نقش مهمی دارد اما طبیعی اس��ت که در این مس��یر‬ ‫مقاومت‌هایی نیز وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫عواطفی‌امج��د با اش��اره به س��هم پایی��ن رباتیک و‬ ‫فناوری‌های نوین از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی)‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬حوزه رباتیک و «های‌ت��ک» در ایران در‬ ‫الیه‌ه��ای علمی‪ ،‬پژوهش��ی و دانش��گاهی از پش��توانه‬ ‫مناس��بی برخوردار است‪ .‬اس��تارت‌آپ‌های متفاوتی در‬ ‫این حوزه ایجاد ش��ده‌اند و ‪ ۱۰۰‬ش��رکت نیز در حوزه‬ ‫رباتی��ک فعال هس��تند‪ ،‬ام��ا در اجرا و ج��ذب آنها از‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها عقب هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت‌هایی نی��ز در ح��وزه آم��وزش‬ ‫رباتیک فعال ش��ده‌اند و در حوزه ربات‌های زیردریایی‬ ‫که با عن��وان «‌ای‌او‌وی» فعال هس��تند‪ ،‬تالش ش��ده‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به ساخت و تجاری‌سازی آنها‬ ‫جذب شود‪.‬‬ ‫مدیر بخش فناوری مرکز تحول و پیش��رفت ریاست‬ ‫جمه��وری ب��ا بیان اینک��ه بیش از ‪ ۳۰۰‬س��د در حال‬ ‫بهره‌ب��رداری در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫ربات‌های کنترل از راه دور می‌تواند مخاطرات انس��انی‬ ‫در بازرسی از این سدها را کاهش دهد‪ .‬همچنین ایران‬ ‫نخستین کشور خاورمیانه از لحاظ طول خطوط لوله و‬ ‫نفت است و ساالنه ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر صرف بازرسی از‬ ‫این خطوط می‌شود‪ ،‬درحالی که با استفاده از ابزارهای‬ ‫فناوران��ه و رباتی��ک می‌ت��وان پایش و بازرس��ی از این‬ ‫خطوط را با هزینه‌های حداقلی انجام داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۱۰‬شرکت دانش‌بنیان وجود‬ ‫دارد ک��ه از محل فروش ابزار رباتی��ک درحال فعالیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ت�لاش می‌ش��ود ش��رکت‌های فعال‬ ‫دعوت ش��وند و محصوالتی بسازند که بتواند بخشی از‬ ‫فعالیت بازرس��ی و پایش را در صنای��ع بزرگ به انجام‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫عواطفی‌امج��د با بیان اینکه حوزه رباتیک ش��امل ‪۴‬‬ ‫بخش است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ربات صنعتی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬دفاعی‬ ‫و نظامی و ربات‌های فضایی انواعی از ربات‌ها هس��تند‬ ‫که در زمینه تولید برخی از آنها موفقیت‌های خوبی در‬ ‫کشور حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪‌:‬چگال��ی رباتی��ک یک ش��اخص‬ ‫و جایگزین��ی ‪ ۱۰‬ه��زار نی��روی کار ب��ه ازای ی��ک‬ ‫ش��اخص رباتی��ک اس��ت اما ای��ن ش��اخص در ایران‬ ‫بس��یار پایین و در حد ‪ ۶‬اس��ت‪ ،‬درحالی که میانگین‬ ‫کش��ورهای توس��عه‌یافته جه��ان در این ش��اخص ‪۶۴‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه واحد فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫نه��ادی نوپا اس��ت ام��ا در همین زمان ک��م نیز موفق‬ ‫شده در حوزه تجاری‌سازی فناوری اقدام‌های مناسبی‬ ‫انج��ام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬ادبی��ات پارک‌های عل��م وفناوری‪،‬‬ ‫ش��تاب‌دهنده‌های رشد و بسیاری از عنوان‌ها اکنون در‬ ‫این حوزه جا افتاده و جایگاه مناس��بی در حوزه تولید‬ ‫علم و فناوری به‌دس��ت آمده‪ ،‬اما واقعیت آن اس��ت که‬ ‫در بهره‌برداری از این دانش در حوزه‌های اجرایی اقدام‬ ‫چندانی انجام نشده تا به کمک آنها جایگاه ایران را در‬ ‫این زمینه ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت «آیرک��س ‪ »۲۰۱۹‬از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬آبان در‬ ‫محل سایت آفتاب برگزار می‌شود که شامل بخش‌های‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬س��مینار و همایش‌های علمی و مسابقه‌ای‬ ‫رباتیک است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید برگزار می‌شود‬ ‫فوالدسازان ریسک بومی‌سازی را می‌پذیرند‬ ‫حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫نخستین نمایش��گاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق‬ ‫تولید ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬تیر در تهران برگزار می‌ش��ود تا فرصتی‬ ‫برای تولیدکنندگان در راس��تای رونق تولید داخل باشد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در راس��تای اه��داف و برنامه‌های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و در جهت تعمیق ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه صنایع گوناگونی‬ ‫ازجمله صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) حضور خواهند‬ ‫داشت تا به معرفی توانمندی‌ها و نیازهای خود در زمینه‬ ‫بومی‌س��ازی بپردازند‪ .‬البته س��ال گذش��ته نی��ز انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران‪ ،‬نمایش��گاه بومی‌س��ازی را‬ ‫برای این صنعت برگزار ک��رد تا واحدهای تولیدی فوالد‬ ‫با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه تحریم‌ها‪،‬‬ ‫توانمندی‌ه��ا و نیازهای خود را در معرض دید قرار دهند‬ ‫و بیش از پیش این صنعت را به سوی بومی‌سازی ببرند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹بومی‌سازی نتیجه تولید داخل‬ ‫فرزاد ارزانی‪ :‬در نمایش��گاه بومی‌س��ازی‪ ،‬شرکت‌ها این فرصت را‬ ‫پیدا خواهند کرد که خدمات خود را در زمینه بومی‌سازی در معرض‬ ‫دید بگذارند تا سایر شرکت‌ها از آن بهره بگیرند و همچنین نیازهای‬ ‫خود را اعالم کنند‬ ‫قطعه‌ای داخلی برای نخستین‌بار ریسک نخواهد داشت و‬ ‫واحد ش��ما تا چه اندازه قدرت این ریسک‌پذیری را دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان در نگاه بلندمدت به سمت‬ ‫بومی‌س��ازی در حرکت اس��ت‪ ،‬اما برخی شرکت‌ها مانند‬ ‫ف��والد مبارکه دارای ظرفیت‌های قوی اس��ت‪ .‬این واحد‬ ‫‪ ۸‬ک��وره برای تولید دارد و راحت‌تر می‌تواند روی قطعات‬ ‫جدی��د آزمایش انجام دهد اما در فوالد هرمزگان ‪ ۲‬کوره‬ ‫وجود دارد و اگر یک کوره با مشکل روبه‌رو شود‪ ،‬نیمی از‬ ‫ظرفیت تولید شرکت از کار می‌افتد که البته در استفاده‬ ‫از قطعات جدید این موضوع‌ها را نیز باید درنظر گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬آزمایش‌هایی که انجام می‌‌شود‪ ،‬همراه با‬ ‫ریسک‌هایی است‪ .‬درکل تا جایی باید این ریسک را انجام‬ ‫داد که ضربه‌ای به واحد تولیدی وارد نش��ود‪ .‬در مس��یر‬ ‫بومی‌س��ازی باید به صورت حساب‌ش��ده پیش رفت‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر اینگونه نیست که یک واحد تولیدی صفر یا‬ ‫صد و آن‌هم به یکباره بومی‌سازی انجام دهد‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگ��ر یک واحدی قطعه‌ای را بومی‌س��ازی کند‪ ،‬خرید آن‬ ‫قطعه از خارج کشور را تا حدود ‪۲۰‬درصد کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫پ��س از مدتی اگر این آزمون نتیجه داد‪۵۰ ،‬درصد خرید‬ ‫از خ��ارج را کاهش می‌ده��د و درنهایت پس از فرآیندی‬ ‫یک‌س��اله و اطمینان از محصول داخلی‪ ،‬خرید از خارجی‬ ‫را قطع خواهد کرد و پس از آن نیز نتیجه بومی‌سازی را‬ ‫دوباره در چند مرحله خواهد سنجید‪.‬‬ ‫ارزان��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬اینگونه نیس��ت ک��ه به‌صورت‬ ‫‪۱۰۰‬درص��د و از همان ابتدا خرید از خارج را قطع کنیم‪،‬‬ ‫بنابراین بومی‌س��ازی در یک فرآیند مدت‌دار و براس��اس‬ ‫محاسبه و روش خاصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ما ریسک بومی‌سازی را می‌پذیریم‬ ‫همچنین درباره فرآیند بومی‌سازی صنعت فوالد مجید‬ ‫رضاپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنایع ورق‌های پوش��ش‌دار‬ ‫تاراز چهارمحال در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط ارزی کشور و درگیری‌های سیاسی در منطقه‬ ‫و در سطح جهان می‌توان اذعان کرد که بومی‌سازی برای‬ ‫صنعت فوالد ایران بدون ریسک است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا پی��ش از تحریم‌ها‬ ‫برخ��ی امکان��ات را در اختیار داش��تیم و تامین ارز برای‬ ‫واحدها به‌راحتی انجام می‌ش��د ولی هم‌اکنون با توجه به‬ ‫محدودیت‌های به‌وجود آمده‪ ،‬ثبت سفارش‌‌ها و تخصیص‬ ‫ارز دچار مش��کل اس��ت‪ ،‬بنابراین اگر بخواهیم کاالیی را‬ ‫وارد کنیم ممکن اس��ت دل‌نگرانی‌ها برای ورود آن وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬تا پیش از این برای ورود کاالیی گارانتی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬که درحال‌حاضر به دلیل تحریم‌ها این گارانتی‌‬ ‫برداش��ته ش��ده و وارد کردن کاال ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫همراه با ریس��ک بیش��تری اس��ت تا اس��تفاده از مواد یا‬ ‫قطعاتی که بومی‌سازی شده است‪.‬‬ ‫رضاپور با اشاره به این موضوع که یکی از فرصت‌هایی‬ ‫ک��ه تحریم‌ها ب��رای اقتصاد ایجاد ک��رده‪ .‬پیش رفتن به‬ ‫سمت بومی‌سازی است‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان داخلی باید‬ ‫بر توان داخلی تکیه داشته باشند‪ .‬البته برخی از آلیاژهای‬ ‫خاص در کشور تولید نمی‌شود که باید آنها را وارد کنیم‪،‬‬ ‫اما به صورت کلی تمام امکانات بومی‌سازی صنعت فوالد‬ ‫در داخل موجود اس��ت‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که آیا‬ ‫شرکت شما حاضر است ریسک استفاده از یک قطعه که‬ ‫برای نخستین‌بار در کشور تولید می‌شود را بپذیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما این ریسک را می‌پذیریم‪ ،‬چراکه باور داریم بومی‌سازی‬ ‫سبب افزایش توانایی داخلی می‌شود‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫بومی‌سازی در کشور آن است که بانک اطالعاتی کامل و‬ ‫دقیقی در حوزه بومی‌سازی در صنایع متعدد وجود ندارد‪.‬‬ ‫برخی تجهیزات که مورداس��تفاده صنعت ماست ممکن‬ ‫است در برخی واحدها ساخته شوند که ما از آن اطالعی‬ ‫نداریم‪ .‬برای نمونه ممکن است در یک شهر کوچکی یک‬ ‫قطعه‌ای س��اخته ش��ود که در جایی ثبت نش��ده باشد و‬ ‫واحد ما به آن نیازمند باشد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬البته نمایش��گاه‌ها فرصت مناس��بی‬ ‫هس��تند تا این توانمندی‌ها معرفی شوند و در این راستا‬ ‫نیز وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با عنوان فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخلی اواخر تیر نمایشگاهی را برپا می‌کند‪ .‬اما‬ ‫موضوع این است که به دلیل بار مالی که این نمایشگاه‌ها‬ ‫به همراه دارند‪ ،‬برخی شرکت‌ها که بنیه مالی قوی ندارند‪،‬‬ ‫فرصت حضور نخواهند داش��ت‪ .‬از این‌رو پیشنهاد ما این‬ ‫است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای بومی‌سازی‬ ‫و حمایت از تولید داخلی یک نمایش��گاه رایگان با حضور‬ ‫ش��رکت‌های نفت‪ ،‬پتروشیمی و صنایع معدنی و‪ ...‬برگزار‬ ‫کند‪ .‬رضاپور در ادامه عنوان کرد‪ :‬این راهکار می‌تواند به‬ ‫کمک ش��رکت‌هایی بیاید که توان مالی چندانی ندارند و‬ ‫منافع آن می‌تواند به کل صنعت کش��ور بازگردد‪ .‬وی در‬ ‫پایان یادآور ش��د‪ :‬شرکت ما با جست‌وجوی شرکت‌ها در‬ ‫شهرک‌های صنعتی به‌دنبال تامین قطعات خود از طریق‬ ‫بومی‌سازی است‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬نیازمند کاال و تجهیزات بی‌شماری‬ ‫اس��ت که باوجود تحریم‌ها نیاز به بومی‌سازی آنها‬ ‫در کش��ور یک ضرورت قلمداد می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫در ای��ن راس��تا یک��ی از زمینه‌هایی ک��ه می‌تواند‬ ‫ب��ه بومی‌س��ازی صنعت فوالد کمک کند‪ ،‬رش��د‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان اس��ت‪ .‬به‌ط��ور کلی اگر‬ ‫واردات کاال ب��ه دلیل کمبود آن در کش��ور انجام‬ ‫‌شود‪ ،‬امکان تولیـد و دانش آن در کشور می‌تـواند‬ ‫وجـود داش��تـه باش��د ولی اگـر وارداتـی به دلیل‬ ‫نب��ود دانش فنی تـولید کاال انجـام ش��ود‪ ،‬نقـش‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیـان می‌توانـد پـررنگ‌شود‪.‬‬ ‫از این‌رو برای پـر کردن فاصله فنـاوری داخلـی با‬ ‫ش��رکت‌های خارجی که قـادر به تولیـد کاالهای‬ ‫ویـژه هس��تند‪ ،‬بـه ش��رکت‌هایی نیاز داریم که با‬ ‫پژوهش‌ه��ا‪ ،‬الگوبـرداری یا نوآوری نیـاز کش��ـور‬ ‫را ب��ه آن کااله��ا بـرطرف کنند‪ .‬باید توجه کنیم‬ ‫که نامگذاری «دانش‌بنیان» برای یک ش��رکت‪ ،‬به‬ ‫معنای خروجی و بومی‌س��ازی حتمی آن شرکت‬ ‫نیست و در راستای بومی‌سازی باید خروجی‌های‬ ‫واقعی و اجرایی به‌دست آید‪ .‬بنابراین پنهان شدن‬ ‫پش��ت نام‌ها گاه می‌تواند خطرناک و گمراه‌کننده‬ ‫باشد و نتیجه عملی می‌تواند موثر باشد‪ .‬بنابـراین‬ ‫در ای��ن راس��تا بایـد به بخ��ش خصوصـی میدان‬ ‫بیش��تـری داد هرچن��د اگ��ر بخ��ش خصـوصی‬ ‫حمایت کافـی از بومی‌س��ازی انجام دهد‪ ،‬نقش و‬ ‫مسئولیت اجتمـاعی شرکت‌های بزرگ‪ ،‬منجر به‬ ‫حرکتی می‌ش��ود که می‌تواند این شرکت‌ها را در‬ ‫حمایت خود قرار دهند‪.‬‬ ‫کارگروه اصلی تنظیم بازار‬ ‫تصمیم کارگروه تخصصی‬ ‫را پذیرفت‬ ‫جلسه کارگروه اصلی تنظیم بازار دولت برگزار شد‬ ‫و یک��ی از تصمیم‌های کارگروه تخصصی تنظیم بازار‬ ‫فوالد که در زمینه شیوه‌نامه جدید مچینگ ورق‌های‬ ‫فوالدی بود‪ ،‬در آن مطرح شد و مورد موافقت اعضای‬ ‫کارگ��روه ق��رار گرفت‪ .‬ب��ا ابالغ صورت‌جلس��ه این‬ ‫کارگروه‪ ،‬مچینگ ورق‌های فوالدی با ش��یوه جدید‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ .‬بررسی‌ها حاکی از آن است که‬ ‫در ش��یوه جدید مچینگ ورق‌های فوالدی قرار است‬ ‫‪۶۰‬درصد عرضه به ش��کل ورق گرم در تاالر اصلی و‬ ‫‪۴۰‬درصد به صورت مچینگ باش��د‪ .‬این نس��بت در‬ ‫ورق سرد برعکس خواهد بود و ‪۴۰‬درصد آن در تاالر‬ ‫اصلی و ‪۶۰‬درصد در قالب مچینگ عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬س��ایر موضوع‌های کارگروه تخصصی‬ ‫تنظی��م ب��ازار مانند اصالح فرمول نرخ پایه ش��مش‬ ‫و میلگرد که هفته گذش��ته در جلس��ه این کارگروه‬ ‫تصویب ش��د‪ ،‬در دستورجلسه کارگروه اصلی تنظیم‬ ‫بازار قرار نگرفته بود و بررسی آنها به جلسه‌های آینده‬ ‫موکول شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بومی‌س��ازی می‌تواند ریس��ک‌هایی را به همراه داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬از این‌رو تولیدکنن��دگان باید در جهت حمایت از‬ ‫تولی��د داخلی این ریس��ک‌ها را نیز پذیرا باش��ند‪ .‬درباره‬ ‫بومی‌سازی صنعت فوالد و مراحل و ریسک‌های آن فرزاد‬ ‫ارزانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد هرم��زگان در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬بومی‌س��ازی در صنع��ت فوالد‬ ‫موضوع جدیدی نیس��ت‪ ،‬اما زمانی که کشور دچار برخی‬ ‫محدودیت‌ها مانند تحری ‌م می‌شود‪ ،‬این موضوع پررنگ‌تر‬ ‫مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫ارزانی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه بومی‌سازی‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬س��ال گذشته انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫نمایش��گاهی را برپا کرد و امس��ال نیز این نمایش��گاه را‬ ‫پیگی��ری می‌کند‪ .‬در این زمینه نیز وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت حمایت‌ه��ای الزم را انجام داده و قرار اس��ت‬ ‫نمایش��گاه دائمی با موضوع بومی‌سازی صنایع در کشور‬ ‫برگ��زار کند که اقدا ‌م قابل‌توجهی در زمینه بومی‌س��ازی‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدام‌هایی که فوالد هرمزگان در جهت‬ ‫بومی‌سازی انجام داده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬طبیعی است که‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان نیز با توجه به شرایط موجود از‬ ‫طریق کارگروهی که باموضوع بومی‌س��ازی تشکیل داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در مس��یر بومی‌س��ازی پیش برود‪ .‬شرکت ما نیز‬ ‫در نمایش��گا ‌ه بومی‌سازی ش��رکت کرده و نیازهای خود‬ ‫را اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به مزیت‌های‬ ‫نمایش��گاه‌های بومی‌س��ازی عن��وان کرد‪ :‬در نمایش��گاه‬ ‫بومی‌س��ازی‪ ،‬ش��رکت‌ها این فرصت را پیدا خواهند کرد‬ ‫که خدمات خود را در زمینه بومی‌س��ازی در معرض دید‬ ‫بگذارند که سایر شرکت‌ها از آن بهره بگیرند و همچنین‬ ‫نیازه��ای خ��ود را اعالم کنن��د‪ .‬در کل نمایش��گاه‌های‬ ‫بومی‌س��ازی محل مناس��بی برای بیان نی��از و خدمات‬ ‫شرکت‌ها اس��ت‪ .‬در این راستا کارگروه بومی‌سازی فوالد‬ ‫هرمزگان نیز در جهت بومی‌س��ازی مواد اولیه‪ ،‬نسوزها و‬ ‫قطع��ات و‪ ...‬اقدام‌هایی را انج��ام داده و می‌تواند خدمات‬ ‫خ��ود را ارائه دهد و البته در برخ��ی زمینه‌ها نیز نیاز به‬ ‫کمک سایر شرکت‌ها دارد‪.‬‬ ‫ارزان��ی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا بکارگیری‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫در بومی‌سازی‬
‫‪12‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبور ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مرز ‪ ۸۱‬هزار مگاوات‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به اینکه ظرفیت نصب‌شده‬ ‫نیروگاه‌ه��ای کش��ور از م��رز ‪ ۸۱‬ه��زار مگاوات‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه ‪۲‬هزار مگاوات به ظرفیت‬ ‫نصب‌شده برق کشور افزوده شده است‪ .‬ب ‌ه گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬رضا اردکانیان در آیین آغاز عملیات اجرایی‬ ‫همزمان پروژه‌های صنعت آب و برق در اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با‬ ‫رئیس‌جمه��وری ب��ا بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬تا‬ ‫پیش از سال ‪ ۹۲‬حداکثر ساالنه یک هزار و ‪۷۷۵‬‬ ‫مگاوات نیروگاه ساخته می‌شد که خوشبختانه از‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬تاکنون به‌طور متوسط هر سال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫مگاوات به ظرفیت نصب‌ش��ده برق کشور اضافه‬ ‫ش��ده و س��االنه ‪ ۱۸‬هزار کیلومتر خ��ط انتقال‪،‬‬ ‫فوق‌توزیع و توزیع س��اخته شده است‪ .‬اردکانیان‬ ‫با بیان اینکه هر هفته به طور متوسط ‪ ۳۰‬روستا‬ ‫در کش��ور به شبکه آب‌رس��انی مطمئن و پایدار‬ ‫وصل می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از آغاز دولت تدبیر و‬ ‫امید تاکنون ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۵۸‬روس��تای کش��ور به‬ ‫ب آشامیدنی پایدار وصل شده و جمعیتی‬ ‫شبکه آ ‌‬ ‫افزون‌‌ب��ر ‪۶‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر از هموطنان‬ ‫روستایی کش��ور از این نعمت برخوردار شد ‌ها‌ند‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو اف��زود‪ :‬هر ‪ ۴۵‬روز ی��ک تصفیه‌خانه‬ ‫بارش بیش از حد نرمال نشان از پایان خشکسالی نیست‬ ‫مدیرکل دفتر مدیری��ت مصرف و ارتقای‬ ‫به��ره‌وری آب و آبف��ای وزارت نی��رو در‌باره‬ ‫اینکه آیا بارش‌های کم‌نظیر سال آبی جاری‬ ‫نشان از پایان خشکسالی‌ها و رفع تنش‌های‬ ‫آبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه هیچ‌وجه نمی‌توان یک‬ ‫س��ال پربارش را نش��انه توقف خشکسالی‌ها‬ ‫و تکرار نش��دن س��ال‌های کم‌بارش دانست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫بنفشه زهرایی افزود‪ :‬اکنون هیچ چشم‌انداز‬ ‫مش��خصی درباره س��ال آبی بعد که از آغاز‬ ‫مهر ‪ ۹۸‬آغاز می‌شود وجود ندارد و نمی‌توان‬ ‫از حاال گفت که س��الی پربار است یا نرمال‪،‬‬ ‫یا اینکه با سالی خش��ک و کم‌بارش روبه‌رو‬ ‫خواهی��م ش��د‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬بای��د منابع آبی‬ ‫مناس��بی که در سال آبی جاری در سدهای‬ ‫کش��ور ذخی��ره ش��ده را عالوه‌ب��ر مصارف‬ ‫تابس��تانی‪ ،‬برای حداقل بخش��ی از مصارف‬ ‫پایی��زه نیز در‌نظ��ر گرفت تا اگر س��ال آبی‬ ‫خشکی در پیش داش��تیم‪ ،‬بتوانیم مدیریت‬ ‫بهین��ه‌ای کنیم‪ .‬وی با بی��ان اینکه ایران در‬ ‫منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده و این‬ ‫واقعی��ت با یک یا چند س��ال پربارش تغییر‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬عالوه‌بر اقلیم کش��ورمان‪،‬‬ ‫عوامل انسان ساخت و پایین بودن بهای آب‬ ‫از جمله عوامل تاثیرگذار بر کم‌آبی بوده‪ ،‬در‬ ‫واقع با آب ک��م در ایران‪ ،‬آن‌طور که باید به‬ ‫صورت مدیریت‌ش��ده‪ ،‬رفتار نشده است‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬سازگاری با کم‌آبی‬ ‫یک الگوی درس��ت برای اص�لاح رفتار ما با‬ ‫آب اس��ت‪ ،‬حال اگر یک یا چند سال بارشی‬ ‫بیش از نرمال در کشور داشتیم‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که الگوهای مبتنی‌بر سازگاری با کم‌آبی در‬ ‫کشور اجرا ش��وند‪ ،‬می‌توان از منابع آبی که‬ ‫بی��ش از وضعیت نرم��ال در اختیارمان قرار‬ ‫گرفته به بهینه‌ترین صورت ممکن استفاده‬ ‫کرد‪ .‬اما اگر رون��د مصرف در همه بخش‌ها‪،‬‬ ‫همچنان بی‌ضابطه و اس��راف‌گونه باشد‪ ،‬اگر‬ ‫آبی بیش از شرایط نرمال ناشی از بارش‌های‬ ‫خوب یک س��ال مثل سال آبی جاری نیز در‬ ‫اختیارمان باشد‪ ،‬با کمترین بهره‌وری ذخایر‬ ‫آبی جدید را نیز از دس��ت می‌دهیم که این‬ ‫رویه در کش��وری خشک و نیمه‌خشک مثل‬ ‫ایران‪ ،‬منطقی نیس��ت‪ .‬زهرایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مصرف بهینه آب به‌‌ویژه در بخش آشامیدنی‬ ‫که نیاز به تامین آب با استانداردهای باالتری‬ ‫نس��بت به آب صنعت و کش��اورزی است‪ ،‬با‬ ‫وجود بارش‌های خوب س��ال آبی جاری‪ ،‬باز‬ ‫هم در تابس��تان امس��ال یک ضرورت است‬ ‫و اگ��ر مردم ب��ه این ض��رورت توجه کنند‪،‬‬ ‫خدمت‌گذاران آنها در صنعت آب و آبفا بهتر‬ ‫می‌توانند در این راستا خدمات‌رسانی کنند‬ ‫تا آب آشامیدنی با‌کیفیت و کمیتی مناسب‬ ‫را ب��ه صورت پایدار برای همه نقاط کش��ور‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫فاض�لاب در مدار بهره‌ب��رداری قرار می‌گیرد و تا‬ ‫پایان امس��ال نی��ز ‪ ۳۰‬تصفیه‌خانه فاضالب دیگر‬ ‫وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به همکاری نزدی��ک وزارت نیرو‬ ‫سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور برای‬ ‫بهره‌برداری از س��دها برای استفاده گردشگری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه این هم��کاری به نقطه اجرا‬ ‫رس��یده و ش��یوه‌نامه بهره‌برداری سرمایه‌گذاران‬ ‫از س��دهای کش��ور برای اس��تفاده گردشگری را‬ ‫در هفت��ه آینده ابالغ خواهی��م کرد‪ .‬اردکانیان از‬ ‫تمام��ی عالقه‌من��دان به س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫قانونی شدن استخراج ارز مجازی به نفع صنعت برق‬ ‫زمینه دعوت کرد تا دس��ت‌کم در ‪ ۵۰‬سد بزرگ‬ ‫کش��ور که امکانات خوبی ه��م در اختیار دارند‪،‬‬ ‫ب��ا وزارت نیرو و س��ازمان گردش��گری همکاری‬ ‫کنن��د‪ .‬وزی��ر نی��رو در پای��ان گفت‪ :‬در اس��تان‬ ‫خراس��ان شمالی به‌عنوان نخستین استان کشور‬ ‫موفق شدیم به‌منظور حفظ محیط زیست‪ ،‬قطع‬ ‫نش��دن ش��اخ و برگ درختان در معابر عمومی و‬ ‫کاهش خاموش��ی در زمان وقوع طوفان شدید‪ ،‬با‬ ‫س��اخت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر کابل خودنگهدار‬ ‫و جایگزینی با ش��بکه‌های قدیمی‪ ،‬این استان را‬ ‫مجهز به شبکه فشار ضعیف بهنگام و جدید کنیم‪.‬‬ ‫آمادگی«امیرآباد» برای صادرات سوخت به روسیه‬ ‫مدی��ر بن��ادر و دریان��وردی و منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫امیرآب��اد در ش��رق مازندران گف��ت‪ :‬تواف��ق اولیه برای‬ ‫ص��ادرات نفت از بندر امیرآباد به آس��تاراخان روس��یه با‬ ‫همکاری نفت شمال انجام شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیاوش‬ ‫رضوان��ی افزود‪ :‬اگر‌چه تاکنون ص��ادرات نفت به صورت‬ ‫عملیاتی انجام نش��ده اما پیش‌بینی می‌ش��ود تا به‌زودی‬ ‫ص��ادرات نفت به آس��تاراخان در برابر س��وآپ نفتی که‬ ‫پیش از این انجام می‌ش��د‪ ،‬عملیاتی ش��ود‪ .‬وی صادرات‬ ‫نف��ت را از برنامه‌ه��ای پی��ش روی بندرامیرآب��اد پس از‬ ‫تحریم محصوالت نفتی ایران از س��وی امریکا دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬این موضوع را وزارت نف��ت پیگیری می‌کند و دو‬ ‫س��کوی نفتی نی��ز در بندر امیرآباد ب��رای این کار وجود‬ ‫دارد‪ .‬مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از افزایش‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری بخش خصوص��ی در این بندر در‬ ‫س��ال‌های گذشته به‌ویژه در دولت تدبیر و امید به عنوان‬ ‫ب��رق اداره‌ه��ای پرمص��رف دولت��ی و غیردولتی‬ ‫پایتخت در راس��تای بخش��نامه اس��تانداری مبنی‌بر‬ ‫کاه��ش مصرف انرژی‪ ،‬قطع خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫انرژی ام��روز‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق‬ ‫ته��ران بزرگ با اع�لام این خبر گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫مصوب��ه هیات‌‌وزیران و ابالغ بخش��نامه اس��تانداری‬ ‫تهران مبنی‌ب��ر کاهش مصرف ان��رژی در زمان اوج‬ ‫بار‪ ،‬برق تعدادی از اداره‌ها و س��ازمان‌هایی که الگوی‬ ‫مصرف را رعایت نکرده‌اند‪ ،‬قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره س��ندیکای ش��رکت‌های تولیدکننده‬ ‫ب��رق گفت‪ :‬صنعت اس��تخراج ارزهای مج��ازی از نظر فنی‬ ‫ب��ه دلیل تداوم در مصرف‪ ،‬جزو مصرف‌کنندگان خوب برق‬ ‫به ش��مار می‌رود و قانونی‌ش��دن آن و تعیین‌‌تکلیف فعاالن‬ ‫ای��ن عرص��ه به نفع صنعت برق کش��ور اس��ت‪ .‬اگر فعالیت‬ ‫اس��تخراج‌کنندگان ارزهای مجازی ب��ه عنوان یک صنعت‬ ‫ش��ناخته ش��ود می‌توان برای آنها برق تولی ‌د کرد و به آنها‬ ‫برق فروخت یا اینکه خود آنها نیروگاه‌های کوچک بس��ازند‬ ‫و ب��ا ب��رق تولیدی خود فعالیت کنن��د‪ .‬محمدعلی وحدتی‬ ‫در گفت‌وگ��و با ایرنا اف��زود‪ :‬از نظر فنی مصرف‌کننده‌ای که‬ ‫در طول س��ال و در ش��بانه‌روز مصرف پیوسته داشته باشد‬ ‫نقط��ه قوت یاد کرد و گفت‪ :‬بخش خصوصی در س��اخت‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعتی در این بن��در افزون‌بر ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری کرده است‪ .‬وی‬ ‫با اعالم اینکه ‪ ۸۰‬درصد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫در بندر امیرآباد در دوره دولت تدبیر و امید به ثمر نشست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال نیز ‪ ۱۳‬درخواست سرمایه‌گذاری از سوی‬ ‫بخش خصوصی با حجم پیشنهادی حدود ‪ ۲‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال ارائه ش��د که ط��رح مطالعاتی برای اجرای‬ ‫آنها در دس��ت بررسی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان‬ ‫سال آینده این سرمایه‌گذاری‌ها نیز محقق شود‪ .‬رضوانی‬ ‫می��زان س��رمایه‌گذاری خارجی در این بن��در را حدود ‪۹‬‬ ‫میلیون دالر اعالم کرد و توضیح داد‪ :‬دو پروژه گچ‌سازی و‬ ‫صنایع چوب با سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای ترکیه‬ ‫و تاجیکستان در بندر انجام شده که واحد گچ بهره‌برداری‬ ‫شد و صنایع چوب نیز در دست اجراست‪.‬‬ ‫فناوری‌های بومی تجاری‌سازی می‌شوند‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی خواستار توسعه همکاری‌های‬ ‫فناوران��ه جه��اد دانش��گاهی و وزارت نی��رو در ح��وزه‬ ‫انرژی‌های ن��و‪ ،‬خطوط انتقال آب‪ ،‬آب‌ش��یرین‌کن‌ها و‬ ‫زباله‌سوزها و همکاری در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی‬ ‫شد‪ .‬به گزارش پاون‪ ،‬نشست مشترک حمیدرضا طیبی‪،‬‬ ‫رئیس جهاد دانش��گاهی ب��ا محم��د صالح‌اولیا‪ ،‬معاون‬ ‫تحقیق��ات و مناب��ع انس��انی وزیر نی��رو و محمدصادق‬ ‫قاضی‌زاده‪ ،‬رئیس پژوهش��گاه نیرو و مدیران مرتبط‪ ،‬در‬ ‫محل وزارت نیرو برگزار ش��د‪ .‬حمیدرضا طیبی‪ ،‬رئیس‬ ‫جهاد دانش��گاهی در این نشس��ت ضمن ارائه گزارشی‬ ‫از فعالیت‌های فناورانه موفق جهاد دانش��گاهی و وزارت‬ ‫نیرو در زمینه طراحی و س��اخت آزمایشگاه فشار قوی و‬ ‫سامانه ‪ ،HVDC‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت فناورانه‬ ‫جهاد دانش��گاهی و الزامات و قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫کش��ور‪ ،‬خواستار توسعه همکاری‌های فناورانه در حوزه‬ ‫قطع برق مشترکان پرمصرف اداری پایتخت‬ ‫حس��ین صبوری افزود‪ :‬با توجه به وظیفه ش��رکت‬ ‫توزیع نیروی ب��رق تهران بزرگ درباره کنترل پایش‬ ‫مص��رف انرژی‪ ،‬این ش��رکت در راس��تای نظارت بر‬ ‫حس��ن اجرای بخشنامه یادش��ده با اعزام ‪ ۲۵۰‬گروه‬ ‫فنی و مهندسی به سازمان‌ها و اداره‌های شهر تهران‬ ‫برای ارزیاب��ی و پایش مصرف انرژی و رعایت الگوی‬ ‫مصرف برق در اداره‌ها اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ارزیابان این ش��رکت همچنین با‬ ‫مراجعه به س��ازمان‌ها و اداره‌های ته��ران و ارزیابی‬ ‫از بهتری��ن ن��وع مصرف‌کنندگان به ش��مار م��ی‌رود که در‬ ‫جه��ان نیز برای این نوع مصرف‌کنندگان هیچ تعرفه باالیی‬ ‫اختصاص داده نمی‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از نظر تولیدکنندگان‬ ‫برق‪ ،‬مشترکینی که در یک بازه زمانی خاص و با شدت باال‬ ‫مصرف کنند برای صنعت برق جزو مصرف‌کنندگان سخت‬ ‫به ش��مار می‌‌آیند‪ .‬وحدتی وس��ایل سرمایشی را که در یک‬ ‫بازه زمانی وارد مدار می‌ش��وند و مصرف باالیی هم دارند‪ ،‬از‬ ‫جمله مصرف‌کنندگان س��خت برای تولید برق برش��مرد و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬وزارت نیرو و شرکت‌های تولیدکننده برق‬ ‫ناگزیر هستند به دلیل مصرف باالیی که این وسایل در بازه‬ ‫زمانی محدود دارند به تولید هرچه بیشتر برق بپردازند‪.‬‬ ‫مواردی مانند تنظیم دمای محیط کار در مدت‌زمان‬ ‫کار اداری حداق��ل روی ‪ ۲۵‬درج��ه س��انتی‌گراد‪،‬‬ ‫اطمینان از به مدار آم��دن دیزل ژنراتورهای تمامی‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬صنایع‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬از ساعت ‪ ۱۲‬تا ‪۱۶‬‬ ‫و اصالح شبکه‌های روش��نایی محیط کار‪ ،‬نسبت به‬ ‫ص��دور اخطار به اداره‌هایی که ای��ن موارد را رعایت‬ ‫نکرده‌ان��د‪ ،‬اقدام کردن��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت توزیع‬ ‫نی��روی برق تهران ب��زرگ بر کاه��ش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫مص��رف برق نس��بت به گذش��ته‪ ،‬اس��تفاده از مولد‬ ‫انرژی‌های ن��و‪ ،‬خطوط انتقال آب‪ ،‬آب‌ش��یرین‌کن‌ها و‬ ‫زباله‌سوزها و همکاری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی‬ ‫هستیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به مدیریت و نیاز کشور‬ ‫به تجهیزات فناورانه می‌توان با تجمیع این نیاز و مدیریت‬ ‫س��فارش‌های خارجی و انتقال فناوری و بومی‌سازی آن‬ ‫ضمن کمک به توس��عه کش��ور‪ ،‬اش��تغال ایجاد کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬قاضی‌زاده‪ ،‬رئیس پژوهشگاه نیرو ضمن با استقبال‬ ‫از همکاری با جهاد دانش��گاهی و اش��اره به همکاری در‬ ‫چندین پروژه فناورانه با جهاد دانشگاهی درحال‌حاضر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر سیاست خرید خدمت در وزارت نیرو که شامل‬ ‫خرید آب یا برق می‌ش��ود‪ ،‬مدیریت و تبدیل به سیاست‬ ‫مدیریت خرید تجهیزات پر‌کاربرد و اس��تراتژیک شود‪،‬‬ ‫ضمن بومی‌س��ازی فناوری‪ ،‬ساخت محصول به صورت‬ ‫صنعتی توسعه پیدا می‌کند و ریسک بومی‌سازی فناوری‬ ‫از سوی وزارت نیرو پذیرفته می‌شود‪.‬‬ ‫اضط��راری در س��اعت اوج مص��رف و تنظیم درجه‬ ‫ش��بکه سرمایش��ی حداقل ‪ ۲۵‬درج��ه تاکید کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه اهمیت موضوع ان��رژی و رفاه و‬ ‫آسایش شهروندان و پیشگیری از هرگونه مشکل در‬ ‫تامین برق پایدار پایتخت‪ ،‬برق تمامی س��ازمان‌های‬ ‫دولت��ی‪ ،‬غیردولت��ی‪ ،‬موسس��ه‌ها و بانک‌هایی که با‬ ‫دریافت اخطار همچنان ب��رای اصالح الگوی مصرف‬ ‫و اجرای بخش��نامه یادش��ده اق��دام نکرده‌اند‪ ،‬قطع‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫عزم سازمان نظام مهندسی برای صدور شناسنامه فنی‬ ‫ساختمان‌ها هویت‌دار می‌شوند‬ ‫شناسنامه فنی و ملکی صادر شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به قابل‌تشخیص بودن مسائل فنی و نوع‬ ‫مصالح به کار رفته در س��اختمان با صدور شناس��نامه‬ ‫فن��ی و ملک��ی گفت‪ :‬اگر این بار عزم نظام مهندس��ی‬ ‫جزم و کار صدور شناس��نامه فنی به‌درستی پیگیری‬ ‫شود‪ ،‬شاهد نتایج مطلوبی ازجمله بهره‌برداری درست‬ ‫از ساختمان‪ ،‬افزایش عمر مفید و جلوگیری از تخریب‬ ‫بی‌دلیل و اشتباه آن خواهیم بود‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نقش شناسنامه فنی در حل اختالف‌ها‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫درحال‌حاض��ر میانگین عمر مفید س��اختمان‌ها در ایران بین ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫سال اس��ت اما صدور شناس��نامه فنی و ملکی می‌تواند موجب تعمیر و‬ ‫نگهداری مطلوب‌تر آنها شود و عمر مفیدشان را افزایش دهد‬ ‫شناس��نامه فنی و ملکی‪ ،‬امکان ورود و امدادرس��انی‬ ‫به‌موق��ع ب��ه س��اختمان وجود نداش��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون همه برج‌های نوساز تهران دارای شناسنامه‬ ‫فن��ی و ملک��ی هس��تند و در این شناس��نامه‪ ،‬تمامی‬ ‫جزئیات ساختمان و نقشه‌های کلی دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عمر مفید ساختمان‌ها‬ ‫یکی از اعض��ای هیات مدیره انجمن ش��رکت‌های‬ ‫س��اختمانی با ابراز امیدواری نس��بت به اجرایی شدن‬ ‫قانون صدور شناس��نامه فنی و ملکی بعد از س��ال‌ها‬ ‫وع��ده‪ ،‬وجود این برگه هویت��ی را عامل افزایش عمر‬ ‫مفید ساختمان می‌داند‪.‬‬ ‫محم��د عل��ی پورش��یرازی در پاس��خ به‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه قوانین زیادی در کش��ور برای رس��یدن به‬ ‫وضعیت بهین��ه داریم اما به‌دالی��ل گوناگون‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفته می‌ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیش‌تر نیز بحثی مش��ابه‬ ‫شناس��نامه فنی ساختمان را داش��تیم‪ .‬درواقع پروانه‬ ‫س��اختمان که در آغاز ساخت‌وس��از صادر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫در کن��ار گواه��ی دیگری ک��ه با هماهنگی س��ازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ی‪ ،‬در پایان کار صادر می‌ش��د‪ ،‬حکم‬ ‫شناس��نامه فنی را داش��تند‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬باوجود‬ ‫اینکه در زمینه شناس��نامه فنی‪ ،‬ش��یوه‌نامه‌های الزم‬ ‫را پیش‌ت��ر نیز داش��تیم‪ ،‬به‌دلی��ل اختالف‌نظرهایی‬ ‫ک��ه میان نهادهای گوناگون وجود دارد‪ ،‬این مس��ئله‬ ‫به‌درس��تی اج��را نمی‌ش��د‪ .‬ای��ن کارش��ناس حوزه‬ ‫س��اختمان با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه این بار‪،‬‬ ‫بحث صدور شناس��نامه فنی س��اختمان به‌درس��تی‬ ‫پیگیری و اجرا شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صدور شناسنامه فنی‬ ‫به هر شکل و در هر قالبی که باشد‪ ،‬مهم آن است که‬ ‫در زم��ان صدور پروانه س��اخت‪ ،‬همه جزئیات و طرح‬ ‫ساختمان روشن باشد‪ .‬او یادآور شد‪ :‬در گذشته برای‬ ‫س��اختمان‌های بلند‪ ،‬صدور شناسنامه به این صورت‬ ‫بود که بعد از پایان کار اس��کلت س��اختمان‪ ،‬بازرسی‬ ‫ازس��وی نظام مهندس��ی انجام می‌شد تا بررسی شود‬ ‫که آیا س��اختمان براساس نقشه مصوب ساخته شده‬ ‫ی��ا خیر‪ .‬ای��ن بازدید در پایان ن��ازک‌کاری نیز دوباره‬ ‫انجام و این مس��ئله بررسی می‌شد که آیا ساختمان با‬ ‫شرایط کلی منطقه همخوانی دارد یا خیر‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی تاکید کرد‪ :‬آغاز‬ ‫و پایان ساخت هر ساختمانی‪ ،‬باید با صدور شناسنامه‬ ‫و تاییدیه همراه باش��د و این گواهی می‌تواند در قالب‬ ‫توضیح سازمان هواپیمایی درباره پرواز یک میلیون‌و ‪200‬هزار تومانی‬ ‫معاون هوانوردی و ام��ور بین‌الملل‬ ‫س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری گفت‪:‬‬ ‫به‌هیچ عن��وان فروش بلی��ت هواپیما‬ ‫رهاس��ازی نش��ده و ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمای��ی س��قف و ک��ف قیمتی را‬ ‫رعای��ت می‌کنن��د‪ .‬مرتض��ی دهق��ان‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا مهر درباره س��خنان‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر‬ ‫«رهاسازی» نرخ بلیت هواپیما ازسوی شرکت‌های‬ ‫هواپیمای��ی به‌جای «آزادس��ازی» با بی��ان اینکه‬ ‫اجرای قانون آزادس��ازی در چند س��ال گذش��ته‬ ‫عامل توس��عه صنعت هوانوردی ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال‌های پیش از آزادسازی نرخ بلیت‪ ،‬مسافران‬ ‫چه در دوران پایین بودن تقاضا و چه در زمان‌های‬ ‫افزایش تقاضا و اوج سفر‪ ،‬باید یک نرخ را پرداخت‬ ‫جاوید تقی‌زاده‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن نگهداری و‬ ‫تعمیرات ایران‬ ‫می‌کردن��د اما درحال‌حاض��ر که قانون‬ ‫آزادسازی نرخ بلیت در حال اجراست‪،‬‬ ‫در ساعت‌هایی از روز که تقاضای سفر‬ ‫کمتر اس��ت‪ ،‬نرخ بلیت پایین‌تر بوده و‬ ‫در ساعت‌هایی که تقاضای سفر بیشتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬نرخ بلیت باالتر م��ی‌رود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به تعیین کف و سقف نرخ بلیت‬ ‫هواپیما ازس��وی خود ایرالین‌ها در آذر ‪ ۹۷‬افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی در ایام کم‌س��فر یک نرخ‬ ‫و در ای��ام اوج س��فر‪ ،‬نرخ دیگ��ری دارند که این‬ ‫س��قف و کف قیمتی همواره در این مدت رعایت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬دهقان با اشاره به سخنان سخنگوی‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر فروش بلیت‬ ‫یک‌میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی ازس��وی ایران‌ایر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به هی��چ عنوان در بلیت‌های اکونومی‬ ‫چنی��ن قیمتی وجود ن��دارد و این رقم‪ ،‬مربوط به‬ ‫بلیت‌های کالس تجاری اس��ت‪ .‬بلیت‌های کالس‬ ‫تج��اری مش��مول رعای��ت کف و س��قف قیمتی‬ ‫نیس��تند و فهرس��ت قیمتی ایرالین‌ها فقط برای‬ ‫بلیت‌ه��ای اکونومی اس��ت‪ .‬تع��داد صندلی‌های‬ ‫تجاری انگشت‌ش��مار است و کسی که می‌خواهد‬ ‫خدم��ات در کالس باالتر دریافت کند‪ ،‬باید هزینه‬ ‫آن را بپردازد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اگر سخنگوی سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی ش��اهدی دارد که فردی بلیت‬ ‫اکونومی تهران‪-‬مش��هد ایران‌ایر را ب��ا نرخ باالتر‬ ‫از ی��ک میلیون تومان یا حت��ی ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‬ ‫خریداری ک��رده‪ ،‬به س��ازمان هواپیمایی معرفی‬ ‫کن��د‪ .‬ما تا امروز یک مورد نداش��ته‌ایم که فردی‬ ‫به ما مراجعه کن��د و بگوید بلیت اکونومی را یک‬ ‫میلیون تومان خریده‌ام‪.‬‬ ‫یک کارشناس دادگستری در حوزه راه و ساختمان‬ ‫معتقد اس��ت باتوجه به مزیت‌هایی که شناسنامه فنی‬ ‫س��اختمان دارد‪ ،‬اجرای قان��ون مبنی بر الزامی بودن‬ ‫صدور آن باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫فرخ فروتن در پاسخ به‬ ‫با انتقاد از بی‌توجهی‬ ‫به مسئله صدور شناسنامه فنی ساختمان در سال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬صدور این شناسنامه مانند صدور پایان‬ ‫کار‪ ،‬باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬نقش‌آفرین��ی شناس��نامه‬ ‫س��اختمان در حل اختالف و مش��کالت قضایی را از‬ ‫مهم‌ترین مزیت‌های وجود این ورق هویتی می‌داند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه شناس��نامه فنی ب��رای پیدا کردن‬ ‫مقص��ر آس��یب یک س��اختمان ب��ه کار می‌آید‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورت آس��یب دیدن یک س��اختمان باید‬ ‫احتمال‌های گوناگون بررس��ی شود؛ آیا سازنده مقصر‬ ‫بوده اس��ت؟ آیا مصالح نامرغوب ب��وده یا گودبرداری‬ ‫در مج��اورت س��اختمان موجب بروز مش��کل ش��ده‬ ‫اس��ت؟ در چنین ش��رایطی‪ ،‬شناسنامه فنی می‌تواند‬ ‫وضعی��ت دقیق س��ازه را ب��رای ما مش��خص و راه را‬ ‫برای بررس��ی احتمال‌های گوناگ��ون هموار کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس راه و س��اختمان ب��ا بیان اینک��ه در نبو ِد‬ ‫شناس��نامه فنی‪ ،‬این بررس��ی‌ها با دش��واری فراوان‬ ‫انج��ام می‌ش��ود‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر فرآیند‬ ‫بررس��ی احتمال‌های گوناگون و کش��ف مقصر اصلی‬ ‫در زمان آس��یب دیدن س��اختمان‪ ،‬طوالنی اس��ت و‬ ‫به‌س��ادگی نمی‌ت��وان نتیجه‌گی��ری تخصصی درباره‬ ‫عل��ت س��انحه‌های س��اختمانی کرد اما این مش��کل‬ ‫ب��ا صدور شناس��نامه فنی ت��ا اندازه زی��ادی برطرف‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫او ی��ادآور ش��د‪ :‬درحال‌حاضر میانگی��ن عمر مفید‬ ‫س��اختمان‌ها در ایران بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬س��ال اس��ت اما‬ ‫صدور شناس��نامه فنی و ملکی می‌تواند موجب تعمیر‬ ‫و نگه��داری مطلوب‌تر آنها ش��ود و عم��ر مفید آنها را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫اگر این بار عزم‬ ‫نظام مهندسی‬ ‫جزم و کار صدور‬ ‫شناسنامه‬ ‫فنی به‌درستی‬ ‫پیگیری شود‪،‬‬ ‫شاهد نتایج‬ ‫مطلوبی ازجمله‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫درست از‬ ‫ساختمان‪،‬‬ ‫افزایش عمر‬ ‫مفید و جلوگیری‬ ‫از تخریب‬ ‫بی‌دلیل و اشتباه‬ ‫آن خواهیم بود‬ ‫زمان بهره‌برداری از مترو امام‌حسین‬ ‫ش��هردار تهران گفت‪ :‬به‌زودی ایستگاه‬ ‫امام‌حس��ین از خط ‪ ۶‬مترو به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا پیروز حناچی گفت‪:‬‬ ‫تالش ما این اس��ت که ب��ا رواج فرهنگ‬ ‫دوچرخه‌س��واری‪ ،‬س��هم دوچرخ��ه از‬ ‫حمل‌ونقل عمومی به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬ای��ن رقم درحال‌حاضر کمت��ر از یک درصد‬ ‫است‪ .‬ش��هردار تهران درباره اس��تفاده غیرقانونی‬ ‫موتورس��واران از مسیرهای دوچرخه‌سواری گفت‪:‬‬ ‫شهرداری تهران به‌تنهایی متولی جلوگیری از این‬ ‫حرکت‌های غیرقانونی نیست اما باید تالش کنیم‬ ‫این رفتارها کنار گذاش��ته ش��ود‪ .‬متاسفانه تصور‬ ‫می‌شود الزم نیس��ت موتورسوار قوانین راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی را رعایت کند‪ .‬ما باید رفتار غیرقانونی‬ ‫موتورس��واران را به ضدارزش تبدیل‬ ‫کنیم تا آنها این کار را کنار بگذارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره کمب��ود ایس��تگاه‌های‬ ‫دوچرخه در شهر گفت‪ :‬ایستگاه‌های‬ ‫دوچرخه ازسوی بخش خصوصی در‬ ‫حال راه‌اندازی و توس��عه است‪ .‬هفته‬ ‫گذشته پنجاهمین ایستگاه دوچرخه‬ ‫را ب��ه بهره‌برداری رس��اندیم و تالش‌مان توس��عه‬ ‫این ایستگاه‌هاس��ت‪ .‬به شرکتی که این خدمات را‬ ‫می‌دهد توصی��ه می‌کنم هزینه‌های خود را پایین‬ ‫بی��اورد و به مردم هم توصیه می‌کنم از این روش‬ ‫استقبال کنند‪ .‬حناچی ادامه داد‪ :‬همه تالش خود‬ ‫را می‌کنی��م که خ��ط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مت��رو به‌طور کامل‬ ‫راه‌اندازی ش��ود و به‌زودی ایستگاه امام حسین از‬ ‫خط ‪ ۶‬به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته رئیس ق��وه قضایی��ه در جلس��ه‌ای با‬ ‫تولیدکنندگان در شهر اراک گفت‪« :‬واردات واگن از خارج‬ ‫چ��ه معنایی دارد؟ اگر تصمیم‌گی��ران از ظرفیت‌های این‬ ‫کارخانه بی‌اطالع هس��تند که خیلی بد است و اگر باوجود‬ ‫اطالع دس��ت به واردات می‌زنند‪ ،‬کارش��ان عنوان دیگری‬ ‫دارد!» اما پرسش اینجاست که تصمیم‌گیران با چه عنوان‬ ‫یا بهانه‌ای‪ ،‬دس��ت به واردات واگن می‌زنند؟ عمده دالیل‬ ‫ای��ن کار عبارت اس��ت از‪ - :‬قیمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫واگن‌س��ازان داخلی باالس��ت‪ - .‬واگن‌س��از داخلی تاخیر‬ ‫زیادی در تحویل محصول دارد و بدقول اس��ت‪ - .‬کیفیت‬ ‫واگن داخلی و متعلقات به کار رفته در آن‪ ،‬مناسب نیست‪.‬‬ ‫ برنامه‌های توس��عه‌ای خری��دار نباید به ظرفیت محدود‬‫واگن‌ساز داخلی‪ ،‬گره زده شود و معطل او بماند‪ - .‬خدمات‬ ‫پس از فروش واگن‌سازان داخلی رضایت‌بخش نیست‪.‬‬ ‫جالب این است که طرفداران خرید واگن از خارج‪ ،‬برای‬ ‫ایج��اد تحول در نوع س��فرهای ریلی یقه پ��اره می‌کنند و‬ ‫با دهان کف‌آلود‪ ،‬از مزیت‌های بی‌ش��مار این خرید س��خن‬ ‫می‌گویند‪ .‬اما بی‌انصافی اس��ت اگر از واگن‌س��ازی داخلی‬ ‫س��خن نگوییم‪ - :‬باتوجه به افزایش نرخ ارز‪ ،‬خرید واگن نو‬ ‫خارج��ی به هیچ وجه توجیه ن��دارد‪ .‬درحال‌حاضر به طور‬ ‫تقریبی‪ ،‬نرخ یک واگن اروپایی کارکرده با س��ن باالی ‪۲۰‬‬ ‫س��ال‪ ،‬با واگن نو ایرانی برابر اس��ت‪ - .‬از س��ال ‪ ۹۲‬به بعد‪،‬‬ ‫کیفیت واگن‌های تولید داخل ارتقای چش��مگیری داشته‬ ‫و همین حاال چندین ش��رکت مس��افری‪ ،‬از این واگن‌ها با‬ ‫عنوان ناوگان چهارس��تاره و موردپسند مسافران استفاده‬ ‫می‌کنند‪ - .‬مهندس��ان به‌خوبی می‌دانن��د که خط تولید‬ ‫جای جب��ران عقب‌ماندگی مدی��ران در مذاکرات خرید‪،‬‬ ‫چانه‌زن��ی‪ ،‬عقد قرارداد و‪ ...‬نیس��ت‪ .‬برخی مدیران ماه‌ها و‬ ‫حتی بیش از چندسال در حال بازدید و رفت‌وآمد به کشور‬ ‫خارجی و مذاکره برای خرید هستند و زمان تصمیم‌گیری‬ ‫می‌گویند‪« :‬ش��رکت ما فرصت خیل��ی کمی برای خرید و‬ ‫بکارگیری واگن دارد؛ اگر زمان را از دست بدهیم تسهیالت‬ ‫بانکی از دست می‌رود یا مهلت مجوز توسعه ناوگان به پایان‬ ‫می‌رس��د؛ بنابراین چون واگن‌س��از داخلی قادر به تولید‪،‬‬ ‫براساس زمان‌بندی مورد نظر ما نیست‪ ،‬به ناچار باید سراغ‬ ‫واگ��ن خارجی آم��اده تحویل رف��ت!» ‪ -‬باتوجه به تحریم‬ ‫ظالمانه و ش��رایط خاص سیاسی کش��ور‪ ،‬کسانی که ادعا‬ ‫دارند امکان واردات برخی قطعات یا خدمات پس از فروش‬ ‫با مشکل روبه‌رو و آهنگ تولید داخل کند شده‪ ،‬بهتر است‬ ‫پاسخ دهند آیا در تامین قطعات یدکی واگن‌های خارجی‬ ‫این مش��کالت وجود ندارد؟! ‪ -‬در مجموع در کش��ور چند‬ ‫کارشناس خبره و تیم حرفه‌ای برای خرید واگن مسافری‬ ‫وج��ود دارد؟ متخصص��ان ریلی می‌دانند که ش��اید تعداد‬ ‫این افراد به تعداد انگش��تان دو دس��ت نباشد‪ .‬آیا در خرید‬ ‫خارجی به‌طور پیوس��ته (نه گزینش��ی و فقط برای برخی‬ ‫مراحل کار) از نظر این خبرگان اس��تفاده می‌ش��ود؟ پس‬ ‫چ��را در خرید داخلی‪ ،‬برخی اص��رار دارند که همه مراحل‬ ‫کار‪ ،‬از سفارش تا تحویل‌گیری زیر نظر این خبرگان انجام‬ ‫ش��ود؟ ‪ -‬همی��ن حاال تولیدکنندگان داخلی هس��تند که‬ ‫به��ای واگن تحویلی‌ش��ان در س��ال‌های ‪ ۹۵‬و پیش از آن‬ ‫را هنوز دریافت نکرده‌اند‪ ،‬در حالی که برخی مس��ئوالن از‬ ‫ت��رس اینکه مب��ادا پرداخت پول به طرف خارجی با تاخیر‬ ‫روب��ه‌رو ش��ود‪ ،‬زمین و زم��ان را به‌هم می‌دوزن��د‪ - .‬اگر به‬ ‫مزایده‌ه��ای ف��روش واگن داخلی در س��ال ‪ ۹۶‬و بعد از آن‬ ‫نگاهی بیندازیم و نرخ پیشنهادی شرکت‌کنندگان در این‬ ‫مزایده‌ها با نرخ پیشنهادی آنها برای خرید واگن کارکرده‬ ‫داخلی و خارجی مش��اهده ش��ود‪ ،‬می‌توان دریافت که این‬ ‫س��خن رئیس محترم قوه قضاییه درس��ت اس��ت که «اگر‬ ‫با وجود اطالع دس��ت به واردات می‌زنند‪ ،‬کارش��ان عنوان‬ ‫دیگری دارد!»‬ ‫یادداشت‬ ‫س��اختمان پالس��کو ازجمله قربانیان بی‌توجهی به‬ ‫بحث هویت ساختمان‌ها در کشور ماست‪ .‬کارشناسان‬ ‫می‌گویند اگر این س��اختمان شناسنامه‌دار و جزئیات‬ ‫و ویژگی‌های فنی آن مش��خص بود‪ ،‬عملیات امداد و‬ ‫آتش‌نشانی سمت و س��وی دیگری می‌گرفت‪ .‬مشابه‬ ‫س��اختمان پالس��کو در کش��ور زیاد داریم‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬مس��ئله صدور اوراق هویتی برای ساختمان‌ها‪،‬‬ ‫از مهم‌تری��ن دغدغه‌ه��ای ح��وزه ساخت‌وس��از در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته بوده اس��ت‪ .‬گرچه در این زمینه‪،‬‬ ‫قانون مش��خصی مبنی بر لزوم صدور شناسنامه فنی‬ ‫و ملکی س��اختمان در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اما به‌دالیل‬ ‫گوناگ��ون ازجمله نبود متولی مش��خص‪ ،‬تاکنون این‬ ‫قانون به درس��تی اجرا نش��ده اس��ت‪ .‬س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی می‌گوی��د این بار عزم ج��دی برای اجرای‬ ‫قانون در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫صدور شناس��نامه فنی و ملکی‬ ‫س��اختمان‪ ،‬تاکی��د بند «ز» م��اده ‪ ۲۱‬قان��ون نظام‬ ‫مهندس��ی و آیین‌نام��ه اجرایی آن اس��ت که به‌دلیل‬ ‫مس��ائلی ازجمله نبود متولی مش��خص و زیرساخت‬ ‫مناس��ب‪ ،‬به اجرا درنیامده اس��ت‪ .‬با ای��ن حال اخبار‬ ‫جدید حاکی از آن است که سرانجام بعد از سال‌ها اما‬ ‫و اگر‪ ،‬صدور این شناس��نامه به‌طور جدی در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محم��د طاهری‪ ،‬رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان تهران‪ ،‬دوش��نبه در جم��ع خبرنگاران با‬ ‫اش��اره به راه‌اندازی سامانه‌ای الکترونیکی برای صدور‬ ‫شناس��نامه فنی ساختمان گفت‪ :‬در سال‌های گذشته‬ ‫ع�لاوه بر کوتاهی نهادهای مدیریتی در اجرای قانون‬ ‫صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‪ ،‬سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی هم ضعف‌های بسیار بزرگی در اجرای این‬ ‫طرح داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در گذش��ته این شناس��نامه باعنوان‬ ‫سند ارزشی صادر نمی‌شد‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه در چند‬ ‫ماه گذشته‪ ،‬س��ازمان نظام مهندسی در زمینه صدور‬ ‫این شناسنامه‪ ،‬اقدام الزم را انجام داده و سایر نهادها‬ ‫هم همکاری‌های الزم را کرده‌اند‪.‬‬ ‫طاه��ری با اش��اره ب��ه راه‌ان��دازی س��امانه صدور‬ ‫شناس��نامه فنی و ملکی س��اختمان گفت‪ :‬در گذشته‬ ‫صدور شناسنامه فنی و ملکی به‌شکل کاغذی بود‪ ،‬اما‬ ‫با راه‌اندازی سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‪،‬‬ ‫صدور این شناسنامه الزامی شده و همه نهادها موظف‬ ‫به اجرای آن هستند‪.‬‬ ‫او با یادآوری اینکه در حادثه پالس��کو به‌دلیل نبود‬ ‫حالوت خرید‬ ‫واگن از خارج!‬
‫‪14‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یادآوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی‌کم‌وکاست نقل می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گام‌های اولیه‬ ‫مدیریت کارخانه‬ ‫و تربیت کارگر‬ ‫فنی‬ ‫آمار بیکاران مشخص نیست‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫در س��ال‌های اولیه تاسیس کارخانه‌ها و تالش برای‬ ‫صنعتی‌ش��دن‪ ،‬ن��کات گوناگونی بای��د در‌نظر گرفته‬ ‫می‌شد‪ .‬اس��تفاده از تجهیزات مناسب‪ ،‬از جمله اینکه‬ ‫مق��دار کافی مواد خ��ام از نوع مرغوب برای تولید کاال‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬ضرورت دیگر بازار کافی برای فروش‬ ‫ای��ن کاالها ب��ود‪ .‬همچنین کارگ��ران کافی و باتجربه‬ ‫ب��رای کار در این کارخانه‌ها باید تربیت می‌ش��دند اما‬ ‫در مراحل اولیه همه کارگران نمی‌توانستند از پیشینه‬ ‫و مه��ارت کافی برخوردار باش��ند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید در‬ ‫زمان انجام کار از روش‌هایی برای ارتقای س��طح فنی‬ ‫کارگ��ران بهره می‌گرفتن��د‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬همزمان با‬ ‫آغ��از فعالیت‌های صنعتی جدی��د در تاریخ معاصر از‬ ‫دوره قاجار‪ ،‬صنعتی‌شدن نواحی گوناگون کشور مورد‬ ‫ت ب��ه همین دلیل در گوش��ه و کنار‬ ‫توجه قرار داش�� ‌‬ ‫کش��ور کارخانه‌های مختلفی ساخته شدند‪ .‬این نکته‬ ‫آخ��ر نیز موجب می‌‌ش�� ‌د فراهم آوردن ش��رایط کار و‬ ‫پیش��رفت برای کارگران گوناگون‪ ،‬متفاوت باشد‌‪ .‬پیرو‬ ‫همین سیاس��ت‌ها‪ ،‬کارخانه‌های��ی در این دوران آغاز‬ ‫به کار کردند‪ .‬در نخس��تین گام کارخانه‌هایی ساخته‬ ‫شدند که با فعالیت‌های قبلی صنعتی در کشور ارتباط‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬یکی از کاالهایی که در قدیم به مقدار‬ ‫زیادی به کش��ور وارد می‌ش��د پارچه‌های نخی بود که‬ ‫سال‌ها جزو اجناس وارداتی به شمار می‌آمد در حالی‬ ‫که در ایران پنبه به میزان فراوانی کشت و استحصال‬ ‫می‌شد‪ .‬در کنار دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس در‬ ‫جنوب امکان بهره‌گیری از محصول پنبه وجود داشت‪.‬‬ ‫همچنین برای کاهش میزان صادرات پارچه ابتدا الزم‬ ‫ب��ود کارخانه‌های تولید نخ فعالی��ت خود را آغاز کند‪.‬‬ ‫نخس��تین کارخانه نخ در قائمش��هر و در سال ‪۱۳۰۴‬‬ ‫تاسیس شد‪ .‬این کارخانه عالوه‌بر تولید نخ‪ ،‬پارچه‌های‬ ‫پنبه‌ای نیز که از کشور آلمان وارد می‌شدند رنگ‌آمیزی‌‬ ‫و به بازار عرضه می‌کرد‪ .‬د ‌ر اصفهان نیز‌پیشینه ساخت‬ ‫کارخانه‌های نخ و پارچه بسیار قدیمی است و حتی به‬ ‫دوران صفویه بازمی‌گردد‪ .‬اما در تاریخ معاصر در سال‬ ‫‪ ۱۳۰۴‬ی��ک کارخانه پارچه‌بافی در اصفهان تاس��یس‬ ‫ش��د‪ .‬در این کارخانه عالوه‌بر تهیه پارچه برای لباس‬ ‫پوشاک‪ ،‬قالی‌هایی که از پشم شتر نیز بافته شده بودند‬ ‫به اضافه پارچه‌های پش��می ضخیم تولید می‌ش��دند‪.‬‬ ‫تمام وسایل و تجهیزات این کارخانه از آلمان وارد شده‬ ‫بود و‌حدود ‪ ۵۰۰‬نفر در این کارخانه مشغول کار بودند‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه آنکه در این زمان فقط چند استاد‌کار‬ ‫زن در کارخانه‌ه��ا مش��غول به کار بودن��د و کارگران‬ ‫زن در این کارخانه‌ها اس��تخدام نمی‌شدند‪ .‬استدالل‬ ‫مسئوالن آن زمان‪ ،‬این بود که دستمزد کارگر آن‌قدر‬ ‫ارزان اس��ت که نیاز به اس��تخدام کارگران زن نیست‌!‬ ‫‌کارخانه دیگر در ‪ ۵۰۰‬کیلومتری ش��هر اصفهان یعنی‬ ‫شهر شیراز ساخته شده بود‪ .‬یکی از تاجران ایرانی که‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬س��ال در منچس��تر اقامت داش��ت و تجارت‬ ‫مس��تقیم با ایران انجام می‌داد‪ ،‬یک کارخانه تولید نخ‬ ‫در ش��یراز تاسیس کرد‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬همه وسایل‬ ‫و تجهیزات این کارخانه از انگلس��تان وارد ش��ده و از‬ ‫شرکت« اولدهام» خریداری شده بود‪ .‬کارخانه نام‌برده‬ ‫فقط از حیث وس��ایل یک موسسه انگلیسی نبود بلکه‬ ‫از حی��ث مدیریت نیز مدیران کارخانه‌ها‪ ،‬با بهره‌گیری‬ ‫از ش��یوه‌های انگلیسی مش��غول اداره کارخانه بودند‪.‬‬ ‫ای��ن کارخان��ه دارای ‪ ۲۵۰‬نفر کارگر بوده و روش‌های‬ ‫مبتکرانه برای فراهم آوردن ش��رایط مناسب در محل‬ ‫کار کارگران مورد توجه قرار گرفته بود‪ .‬محل س��اخت‬ ‫کارخانه در یک نقطه خوش آب و هوا بود‪ .‬برای فراهم‬ ‫آوردن ش��رایط بهتر نیز ابداعاتی انجام شده بود‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬در جلوی د ‌ر این کارخانه‪ ،‬حصیرهایی آویخته‬ ‫بودن��د که در طول روز‪ ،‬چند بار روی آن آب پاش��یده‬ ‫می‌ش��د که ه��وای داخل کارخان��ه را تهویه کنند‪ .‬در‬ ‫ن درنظر گرفته ش��ده‬ ‫حوال��ی کارخانه یک قطعه زمی ‌‬ ‫که انواع بذرهای مختلف پنبه را در آ‌ن کاش��ته بود‌ند‬ ‫تا سرانجام بذر مناسبی را پیدا کنند زیرا پنبه حاصل‬ ‫در ش��یراز به درد مصرف کارخانه نمی‌خورد و به طور‬ ‫ل پنبه‌هایی که در اطراف تهران کاش��ته می‌شد‪،‬‬ ‫معمو ‌‬ ‫به ش��یراز فرستاده می‌شد‪ .‬در نزدیکی کارخانه چاهی‬ ‫ب��رای رفع نیاز آب مورد مصرف کارخانه ایجاد ش��ده‬ ‫بود‪ .‬در داخل کارخانه نیز اتاق وسیعی برای استراحت‬ ‫کارگران س��اخته ش��ده بود که موقع خوردن ناهار نیز‬ ‫از آن اس��تفاده می‌کردند‪ .‬آب آشامیدنی کارگران نیز‬ ‫از محل مطمئنی به کارخانه حمل می‌ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫به موضوع تعلیم و تربیت کارگران توجه جدی می‌شد‬ ‫ب��ه گونه‌ای ک��ه هر کارگر جدیدی که به کارخانه وارد‬ ‫می‌ش��د در مدت کوتاهی آموزش‌های الزم را می‌دید‬ ‫ت��ا فعالیت‌های خ��ود را به صورت دقی��ق انجام دهد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در پی ضرورت به ‌ره‌گیری از کارگر متخصص‪،‬‬ ‫از دهه ‪ ۴۰‬به راه‌اندازی مراکز کاریابی در کشور توجه‬ ‫ش�� ‌د به گونه‌ای که در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬در تهران ‪ ۴‬مرکز‬ ‫کاریابی و در سراس��ر کشور ‪ ۵۰‬مرکز کاریابی فعالیت‬ ‫می‌کردند‪ .‬این مراکز قرار بود توس��عه یافته و به ‪۳۵۰‬‬ ‫مرکز افزایش یابد‪ .‬وظیفه این موسس��ه‌های کاریابی و‬ ‫اشتغال به کار کارگران فنی و متخصص بود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫آمار افراد آماده اشتغال به کار در دهه‪ ۵۰‬خورشیدی‬ ‫دقیق نبود‪ ،‬به همین دلیل بکارگیری کارگر مناس��ب‪،‬‬ ‫بس��یار مش��کل بود‪ .‬به طور معمول در اردیبهش��ت و‬ ‫خرداد سال ‪۱۳۵۵‬روس��تاییان و کارگران شهرستانی‬ ‫به ش��هرها می‌آیند‪ .‬اینها به ط��ور عمده در زاویه‌های‬ ‫میدان‌ها و س��ر چهارراه‌های بزرگ و کوچک را پاتوق‬ ‫خود س��اخته‪ ،‬س��اعت‌ها به انتظار می‌ایستادند تا اگر‬ ‫فرصت اش��تغال به‌دست آمد‪ ،‬س��ریع مشغول به کار‬ ‫ش��وند اما اغلب گرفتار دالالن و واسطه‌گران می‌شدند‬ ‫و تا آخرین ریال پس‌اندازش��ان را از دس��ت می‌دادند‬ ‫و ب��از ه��م بیکار و س��رگردان باق��ی می‌ماندند‪ .‬برای‬ ‫س��ازماندهی و بکارگیری فوری این کارگران‪ ،‬ماموران‬ ‫کاریاب��ی به نقاط��ی که به طور معم��ول محل تجمع‬ ‫بی��کاران فصلی بود می‌رفتند و ب��ه منظور آمارگیری‪،‬‬ ‫ب��ا آنها مصاحبه کرده و از اس��تعداد و تخصص‌ش��ان‬ ‫پرس‌وجو می‌کردند‪.‬‬ ‫س��پس آنها را به نماین��دگان کارفرمایان راهنمایی‬ ‫کرده تا به وس��یله مینی‌ب��وس و اتوبوس به محل کار‬ ‫بروند‪ .‬در همین س��ال ‪ ۱۳۵۵‬قرار ش��د سمیناری در‬ ‫تهران برگزار شود تا این روش مورد سنجش و ارزیابی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در ضمن‪ ،‬آماری از می��زان افراد آماده به‬ ‫کار‪ ،‬هزینه‌های اشتغال آنها و نیز درآمدشان تهیه شد‬ ‫تا از الگوی کامل ش��ده آن در همه شهرهای بزرگ و‬ ‫کوچک بهره بگیرن��د‪ .‬در این زمان متصدیان کارهای‬ ‫دولتی معتقد بودند ک��ه معرفی هر آدم بیکار‪ ،‬مبلغی‬ ‫در ح��دود ‪ ۳۰‬هزار ریال هزین��ه دارد و البته تا باالی‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬ریال هم می‌توانست باشد‪.‬‬ ‫در این زمان برای یک متقاضی ش��غل رانندگی کار‬ ‫ب��ا ماهی ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار تومان ف��راوان بود اما افراد‬ ‫به مرکز کاریابی مراجعه می‌کردند تا حقوق بیش��تری‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال‪ ،‬در ش��رکت هواپیمای��ی مل��ی‪ ،‬افراد‬ ‫زن‌های ایرانی بیشتر از مردها می‌میرند‬ ‫زن‌ه��ای ایرانی بیش��تر از مرده��ای ایرانی‬ ‫می‌میرند و کمتر متولد می‌شوند‪ .‬آمار سازمان‬ ‫ثبت‌احوال کشور در سال ‪ ۱۳۵۳‬نشان می‌دهد‬ ‫که س��ال پیش از آن‪ ۶۲۶۱۰۱۶ ،‬پسر در ایران‬ ‫متولد ش��ده‌اند‪ .‬متولدین دختر ‪ ۵۸۰۷۴۰‬نفر‬ ‫بوده است‪‌.‬نسبت زاد و ولد در روستاها به علت‬ ‫پیشرفت ناقص برنامه تنظیم خانواده بیشتر از‬ ‫شهرهاست؛ به این صورت که متولدین مرد‪ ،‬در‬ ‫سال گذشته فقط ‪ ۲۱۸۷۸۲‬نفر و متولدین زن‬ ‫فقط ‪ ۲۲۹۳۱۱‬نفر در ش��هر بوده‌اند‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۵۲‬تعداد مردان فوت‌ش��ده در تهران ‪۱۸۴۸۴‬‬ ‫نفر و درگذش��تگان زن ‪ ۴۶۷۷۳‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬از سال ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵3‬جمعیت ایران‬ ‫‪ ۶‬میلیون نفر افزایش یافته است‪ .‬آمار سازمان‬ ‫ثبت‌احوال کشور جمعیت ایران در سال ‪ ۵۲‬را‬ ‫حدود ‪ ۳۲‬میلیون نفر نش��ان می‌ده ‌د جمعیت‬ ‫ایران در سرش��ماری رسمی سال ‪ ۱۳۴۵‬حدود‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون نفر برآورد شده بود‪.‬‬ ‫تغییر و تبدیل تاریخ‬ ‫تا آغاز دهه اول قرن ‪ ۱۴‬میالدی‪ ،‬اس��تفاده از تاریخ رس��می هجری شمس��ی مرسوم نبود‪ .‬مهر ‪۱۳۱۲‬‬ ‫اعالم ش��د‪ :‬نظر به اینکه تاریخ رس��می کش��ور برای ماه‌های شمسی تنظیم ش��ده و موافق قانون مصوب‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۳‬تمام دوایر دولتی مکلف به اجرای آن هستند‪ .‬بنابراین الزم است از تاریخ وصول به این‬ ‫متحدالمال(بخش��نامه) در کلیه اس��ناد معامالت رسمی و نوشتجات تاریخ شمسی را قید و از ذکر تاریخ‬ ‫قمری مطلقا خودداری نمایید‪.‬‬ ‫آماری از پزشکان و بیمارستان‌ها‬ ‫س��ال ‪۱۳۵۲‬؛ برای تمامی کودکان کش��ور‬ ‫‪ ۴۴۳‬پزش��ک متخصص وجود دارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر میزان مرگ و میر در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته‬ ‫از ‪ ۲۴‬به ‪ ۱۶‬در هزار نفر کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫این آمار در یک س��مینار بهداشتی در خرداد‬ ‫‪ ۵۳‬اعالم شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین آمار که از طرف مسئوالن‬ ‫ام��ور بهداش��تی وزارت بهداری در س��مینار‬ ‫تلفیق برنامه‌های تنظیم خانواده و بهداش��ت‬ ‫م��ادر و کودک قرائت ش��د‪ ،‬از ‪ ۴۴۰۰۰‬تخت‬ ‫بیمارستانی موجود در کشور ‪ ۱۱.۴‬درصد آن‬ ‫مخصوص زایمان و ‪ ۸.۳‬درصد آن ویژه کودکان‬ ‫اس��ت‪ .‬برای هر ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۵۷۲‬نفر زن یک‬ ‫متخص��ص بیماری‌های زن��ان و زایمان وجود‬ ‫دارد‪ .‬همچنی��ن در همین زمان در ایران ‪۴۰۵‬‬ ‫نف��ر متخصص در رش��ته بیماری‌ه��ای زنان‬ ‫و ‪ ۲۰‬ه��زار و ‪ ۱۷‬نف��ر ماما و پرس��تار ماما در‬ ‫امر زایمان و بهداش��ت مادر و کودک فعالیت‬ ‫دارن��د‪ .‬این آمار می‌گوید در س��ال ‪ ۵۱‬میزان‬ ‫تول��د در ایران ‪ ۴۸‬در هزار‪ ،‬مرگ و میر ‪ ۱۶‬در‬ ‫هزار و رش��د جمعیت ‪ ۳.۲‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫تعداد بیمارس��تان‌های کش��ور در اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬ب��ه ‪ ۴۱۱‬بیمارس��تان بال��غ گردی��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این تع��داد ‪ ۱۰۶‬بیمارس��تان خصوصی‬ ‫و ‪ ۲۰۵‬بیمارس��تان دولت��ی و وابس��ته ب��ه‬ ‫س��ازمان‌های خیریه است‪ .‬از ‪ ۱۰۶‬بیمارستان‬ ‫خصوصی ‪ ۴۷‬بیمارس��تان در پایتخت و بقیه‬ ‫در شهرستان‌ها اس��ت‪ .‬بیمارستان‌های کشور‬ ‫در جمع ‪ ۴۲‬هزار تخت دارند‪.‬‬ ‫نگاهی به مصرف سوسیس و کالباس‬ ‫سال ‪۱۳۵۳‬؛ تعداد زیادی از مردم سوسیس‬ ‫و کالباس را جایگزین غذاهای س��نتی کرده‌اند‬ ‫به گونه‌ای که برخی از آنها بیشتر شب‌ها برای‬ ‫ش��ام کالباس و سوس��یس می‌خرند و به خانه‬ ‫می‌برن��د‪ .‬مقارن با این موضوع ارائه سوس��یس‬ ‫و کالباس نیز به مش��تریان دچار مش��کل شد‬ ‫ب��ه گونه‌ای ک��ه برخی از مغازه‌داره��ا به مردم‬ ‫می‌گفتن��د که حداکثر دو س��اندویچ می‌توانند‬ ‫بفروش��ند‪ .‬در اردیبهش��ت این سال اعالم شد‬ ‫کالباس و سوس��یس به مدت یک ماه است که‬ ‫کم‌عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫فروش��ندگان در این باره می‌گویند کارخانه‬ ‫در روز ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬کیلو سوس��یس و کالباس بیشتر‬ ‫به ما نمی‌دهد و ما هم مجبوریم به مردم فقط‬ ‫س��اندویچ بفروشیم‪ .‬پیش از این در روز ‪ ۸‬کیلو‬ ‫سوس��یس می‌خریدی��م به مردم ه��م کیلویی‬ ‫می‌فروختی��م‪ .‬ام��ا درحال‌حاض��ر نمی‌توانیم‬ ‫بیش��تر از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬گرم کالباس و سوسیس‬ ‫مردم بفروش��یم‪ .‬در غیر این صورت باید همان‬ ‫اول صبح در مغازه را ببندیم‪ .‬در این سال اعالم‬ ‫ش��د که کالباس و سوس��یس کیلویی ‪ ۲‬تومان‬ ‫گران ش��ده و ه��ر کیلو ‪ ۱۰۰‬ری��ال به فروش‬ ‫می‌رس��د در حالی که یک ماه پیش از آن نرخ‬ ‫کالباس و سوس��یس ‪ ۸‬تومان بود یعنی در یک‬ ‫ماه ‪ ۲‬تومان گران ش��ده است‪ .‬با این حال‪ ،‬باز‬ ‫هم کمیاب اس��ت‪ .‬برخ��ی از مغازه‌داران اعالم‬ ‫کردند برای اینکه کارشان بچرخد و به اصطالح‬ ‫لنگ نمانند‪ ۱۰۰۰ ،‬تومان به یکی از آش��نایان‬ ‫دادند تا برای‌ش��ان مرتب سوس��یس و کالباس‬ ‫بیاورند‪ .‬مس��ئوالن وقت‪ ،‬دلیل کاهش میزان‬ ‫تولی��د سوس��یس و کالباس را کاه��ش توزیع‬ ‫گوش��ت گاو ب��ه کارخانه‌ه��ا اع�لام کردند به‬ ‫گون��ه‌ای که مص��رف ‪ ۵‬کارخانه سوس��یس و‬ ‫کالباس‌س��ازی در اردیبهشت به‌تدریج کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬بر اساس توافق با اتاق اصناف‪ ،‬قرار‬ ‫ب��ود روزانه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬کیلو گوش��ت گاو در اختیار‬ ‫کارخانج��ات ق��رار گی��رد اما به عل��ت کمبود‬ ‫گوشت گاو این توافق عملی نشد‪ .‬در این زمان‬ ‫عمده محصول کالباس و سوس��یس‪ ،‬از س��وی‬ ‫‪ ۵‬کارخان��ه در تهران‪ ،‬رش��ت و اصفهان تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بزرگ‌ترین ظرفیت تولید‪ ،‬متعلق به‬ ‫کارخان��ه آرزومان و روزانه ‪ ۱۵‬تن اس��ت و در‬ ‫درج��ه دوم کارخانه میکائیلی��ان با ظرفیت ‪7‬‬ ‫تن بزرگ‌ترین تولیدکننده این دو ماده غذایی‬ ‫اس��ت کارخانه‌های دیگری ک��ه در اصفهان و‬ ‫رش��ت فعالیت داشتند قادر بودند روزانه بین ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬تن مواد گوش��تی تولید و ب��ه بازار عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫می‌توانس��تند ب��ا روزی ‪ ۳۰‬هزارتوم��ان یعنی ماهی‬ ‫‪۹۰۰‬هزار تومان به کار نظافت بپردازند اما تا زمانی که‬ ‫آمار شاغالن به کار و نیازهای شغلی مملکت مشخص‬ ‫نشود‪ ،‬نمی‌توان افراد را در مشاغل مناسب جای داد‪.‬‬ ‫افزایش مصرف نوشابه و چپق!‬ ‫ایرانی‌ها در سال ‪ ۱۳۵۵‬به میزان ‪ ۲۷۰‬میلیون‬ ‫لیت��ر نوش��ابه‌های غیرالکلی تولی��د داخل را که‬ ‫مع��ادل ‪ ۸۱۰‬میلی��ون بطری اس��ت‪ ،‬به مصرف‬ ‫رسانده‌اند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬مصرف سرانه نوشابه‌ها‬ ‫از ‪ ۲۱‬بطری در س��ال ‪ ۵۴‬به ‪ ۲۴‬بطری در سال‬ ‫‪ ۵۵‬افزایش یافت‪ .‬در همین مدت ‪ ۸۱۰۰‬میلیون‬ ‫نخ س��یگار بدون فیلتر‪ ۷۱۰۰ ،‬میلیون نخ سیگار‬ ‫فیلتردار و‪ ۳۵۷۰۰‬عدد سیگار برگ که به وسیله‬ ‫خرداد ‪۱۳۵۲‬؛ تعداد ‪ ۳۱۵‬کتابخانه عمومی در‬ ‫تهران و شهرستان‌ها وجود دارد‪ .‬این کتابخانه‌ها‬ ‫از مح��ل یک و نیم درصد درآمد ش��هرداری هر‬ ‫محل تاس��یس یافته است‪ .‬در این سال تعدادی‬ ‫از کتابخانه‌ه��ای عموم��ی‪ ،‬ش��بانه‌روزی ش��ده‬ ‫ی��ا تا نیمه‌‌ش��ب باز بود ت��ا دانش‌آم��وزان برای‬ ‫درس‌خواندن از این مکان‌ها استفاده کنند‪ ،‬البته‬ ‫نکته این بود که همه کتابخانه‌های عمومی محل‬ ‫مناسبی نداشتند‪.‬‬ ‫چنانک��ه ‪ ۹۵‬کتابخانه به ط��ور موقت در یک‬ ‫اتاق از بناهای مدارس یا ش��هرداری‌ها دایر است‬ ‫و ‪ ۷۸‬کتابخانه در امالک اس��تیجاری و بسیاری‬ ‫از کتابخانه‌ها به طور کلی محل مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫تعداد کتاب‌های این کتابخانه‌ها در سال ‪۱۳۵۱‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰‬ت��ا ‪ ۲۵۰‬نس��خه بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کتاب‌ه��ا اغلب مجان��ی و به‌ص��ورت هدیه‌ای از‬ ‫جانب دوس��تداران کتابخانه در اختیار گذاش��ته‬ ‫ش��ده بود‪ .‬اما کتابخانه عموم��ی مرکزی که در‬ ‫پارک ش��هر ق��رار دارد در این زم��ان ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫جلد کت��اب دارد‪ .‬کتابخانه‌ه��ای دیگر بین ‪ ۴‬تا‬ ‫تعداد کتابخانه‌ها و کتابخوان‌ها‬ ‫دخانی��ات ایران تولی��د و به بازار عرضه ش��د‪ ،‬از‬ ‫سوی ایرانی‌ها دود هوا شد‪ .‬بر این آمار دودکردن‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬ت��ن توتون چپ��ق‪ ۳۵۰۰ ،‬ت��ن تنباکو و‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬تن توتون پیپ را باید افزود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ه��زار تا ‪ ۲۵‬ه��زار کتاب دارن��د‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫‪ ۹۹۰۵۶۸‬عدد کت��اب در کتابخانه‌های عمومی‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫از شهریور ‪ ۵۱‬تا اسفند ‪ ۵۲‬یعنی در یک سال‬ ‫و نیم با اجرای طرح تش��ویق مولفان و ناش��ران‬ ‫‪ ۶۳۴۳۹۷‬کت��اب بی��ن کتابخانه‌ها توزیع ش��ده‬ ‫اس��ت‌ یعنی در طول ‪ ۱۸‬م��اه موجودی کتاب‌ها‬ ‫‪ ۵۸‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬کس��انی که در‬ ‫کتابخانه‌های عموم��ی عضویت دارند‪ ،‬اغلب آنها‬ ‫از دانشجویان و دانش‌آموزان هستند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1331‬‬ ‫پیاپی ‪2649‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫با مرضیه میرجعفری‪ ،‬هنرمند نقاش به بهانه برگزاری نمایشگاه در گالری آس‬ ‫پیوند معماری و نقاشی در «من و پیپِ آقای شارل»‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاش��ى «مرضیه میرجعفری» با‬ ‫عنوان «من و پیپ آقای شارل» در گالرى آس در حال‬ ‫برگزاری اس��ت‪« .‬مرضیه میرجعفری» در این نمایشگاه‬ ‫تالش کرده‪ ،‬معمار و معماری را با رفتار نقاشانه توامان‬ ‫به سمت فرم و فضایی پیش ببرد که در آن خصلت‌های‬ ‫بصری‪ ،‬گویای احواالت معماران تاثیرگذار قرن بیس��تم‬ ‫تا به امروز است‪ .‬این نمایشگاه که تا ‪ ۳۱‬تیر ادامه دارد‬ ‫ن��گاه ویژه‌ای به معماری و ف��رم ایرانی در آثار معماری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با مرضی��ه میرجعفری هنرمند نقاش پیرامون برپایی‬ ‫این نمایشگاه و اقتصاد هنر گفت‌وگو کردیم که در ادامه‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫€ €از فعالیت‌ه�ا و تجربه‌ه�ای خ�ود در عرص�ه‬ ‫نقاشی بگویید؟ چند سال اس�ت به‌طور حرفه‌ای‬ ‫فعالیت می‌کنید و نقاشی را چگونه یادگرفته و به‬ ‫فضای حرفه‌ای آن ورود کردید؟‬ ‫نقاش��ی را از سال ‪۸۲‬شروع کردم و همزمان با نقاشی‬ ‫در رشته معماری به تحصیل می‌کردم‪.‬‬ ‫ش��رکت در مسابقه «یک روز بدون آب» در اصفهان‬ ‫و کس��ب رتبه نخست در این مس��ابقه عالقه من را در‬ ‫این مسیر چندین برابر کرد و در ‪۱۶‬سال گذشته سعی‬ ‫کردم تکنیک‌های گوناگون نقاش��ی را زیر نظر استادان‬ ‫این رش��ته ی��اد بگی��رم و همزمان در رش��ته معماری‬ ‫فعالیتم را ادامه دادم‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه‌های گوناگونی ش��رکت کردم اما چون‬ ‫دغدغه من ارتباط موثر این دو رش��ته بود‪ ،‬با آش��نایی‬ ‫اس��تاد عیس��ی جباری توانستم مس��یر جدیدی را در‬ ‫دنیای بی‌مرز هنر پیدا کنم و به‌‌طور جدی کارم را ادامه‬ ‫دهم‪.‬‬ ‫€ €نمایش�گاه «من و پیپ آقای شارل» چندمین‬ ‫نمایش آثار ش�ما اس�ت؟ ایده اصلی برگزاری این‬ ‫نمایش�گاه چه بود و چه مح�وری را برای آثار این‬ ‫نمایشگاه انتخاب کردید؟‬ ‫در این س��ال‌ها در چندین نمایشگاه گروهی شرکت‬ ‫داشتم اما «من و پیپ آقای شارل» نخستین نمایشگاه‬ ‫انفرادی من است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه نقط��ه عطف س��ال‌ها تالش من‬ ‫برای دو رش��ته معماری و نقاش��ی است و خوشحالم‬ ‫که توانس��تم ی��ک کار بینامتنی بین این دو رش��ته‬ ‫ارائه دهم که پاس��خی بود ب��ه مهم‌ترین دغدغه این‬ ‫سال‌های من‪.‬‬ ‫در ای��ن ایده با ملاحظات دقیق دریافتم که معماری‬ ‫و نقاش��ی می‌توانند نقطه تالقی بین فرهنگ‌ها باشند‪.‬‬ ‫کشف مفاهیم و رفتارهای زیباشناسانه و بحث هندسه‬ ‫و حرکت و چرخش نور که خصلت معماران است‪ ،‬ریشه‬ ‫عمیقی در نقاش��ی دارد و به‌نوع��ی فرارفتن از مرزهای‬ ‫جغرافیایی است‪.‬‬ ‫هنرمن��دان غ��رب و ش��رق پیرو این دانس��تگی‌های‬ ‫فراگیر و بی‌مرز برای ایده‌آل‌های‌ش��ان تالش می‌کنند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حراج‌ه��ا می‌توانند کمک کنندبه‌طور موازی بخش��ی از س��رمایه‌ها‬ ‫ه��ر چند اندک‪ -‬به بخش‌های دیگر هنرهای تجس��می هم رس��وخ‬‫پیدا کند و آنها هم از این رویکرد بی‌نصیب نمانند‬ ‫مجموعه ارائه ش��ده تالش دارد معم��ار و معماری را با‬ ‫رفتار نقاش��انه توامان به سمت فرم و فضایی پیش ببرد‬ ‫ک��ه در آن خصلت‌های بصری گویای احواالت معماران‬ ‫تاثیر‌گ��ذار قرن بیس��تم تا به امروز اس��ت‪ .‬در این ایده‬ ‫ی��ک مثلث داریم که یک ضل��ع آن معمار و ضلع دیگر‬ ‫معم��اری و دیگ��ری خودم بودم و هر جا که احس��اس‬ ‫ک��ردم توانایی آن وجود دارد که ب��ر اثر ظرفیت باالی‬ ‫اثربخش��ی از معماری و فعالیت‌هایش را انعکاس دهد و‬ ‫راضی از این ماجرا بودم آن اثر را برای مجموعه انتخاب‬ ‫می‌کردم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به رون�ق اقتصاد هنر در چند س�ال‬ ‫گذشته‪ ،‬گالری‌ها در برقراری ارتباط بیشتر میان‬ ‫هنرمن�دان و خریداران چه تاثیری دارند و چقدر‬ ‫می‌توانن�د به برقراری و ت�داوم این ارتباط کمک‬ ‫کنند؟‬ ‫گال��ری را می‌ت��وان حلقه اصلی و موث��ر ارتباط بین‬ ‫هنرمن��د و مخاطب دانس��ت و نقش آن ب��رای ایجاد و‬ ‫برق��راری ارتباط بین هنرمن��د و مخاطب حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬در این‌باره می‌توان به تبلیغات درست در راستای‬ ‫معرفی هنرمند به جامعه و بهتر برگزار شدن نمایشگاه‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €نقش کیوریتور در معرف�ی بهتر آثار هنرمند‬ ‫و نگاه حرفه‌ای به نقاش�ی چقدر است؟ چه میزان‬ ‫می�ان ش�ما و کیوریتور نمایش�گاه ش�ما‪ ،‬ارتباط‬ ‫سازنده و پیش‌برنده برقرار شده است؟‬ ‫ب��ا توجه به تجرب��ه بیش��تر کیوریت��ور در برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌ها و گس��تره دید آنها نسبت به هنر‪ ،‬می‌توان‬ ‫در جم��ع‌آوری هر چه بهتر مجموعه آثار برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه از تجربه‌های آنها بهره‌مند شد‪.‬‬ ‫از ابت��دای ش��کل‌گیری‪ ،‬ایده‌یابی و توس��عه ایده و‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬در ویرایش آثار و به س��رانجام رس��یدن‬ ‫مجموعه ت��ا ارائه آثار روی دیوار گال��ری‪ ،‬از نظرهای‬ ‫س��ازنده و مفید کیوریتور نمایشگاه‌ بهره‌مند شده‌ام و‬ ‫به‌طور قطع‪ ،‬نقش غیرقابل انکار و بسزایی در این روند‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاضر‪ ،‬با توجه به ش�رایط اقتصادی‬ ‫و معیش�تی م�ردم‪ ،‬آی�ا می‌ت�وان امی�دوار ب�ود‬ ‫همچن�ان محص�والت هن�ری در س�بد فرهنگی‬ ‫خانواده‌ه�ا جای�ی داش�ته باش�د؟ آیا هن�وز هم‬ ‫مخاطبان ج�دی آثار هنری و خریداران حرفه‌ای‪،‬‬ ‫نس�بت به خریداری آثار هنرمندان اقبال نش�ان‬ ‫می‌دهند؟‬ ‫متاس��فانه باید بگویم خیر‪ .‬چه در گذش��ته و چه در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬هی��چ‌گاه آثار هنری ج��زو محصوالت‬ ‫جدی در س��بد کاالی خانواده‌ها منظور نشده است‪ ،‬از‬ ‫نظ��ر من باید در این زمینه فرهنگ‌س��ازی ش��ده و در‬ ‫قالب یک مهندسی دائمی فرهنگی نسبت به خرید آثار‬ ‫هنری برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی انجام شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما ی�ک هنرمن�د می‌توان�د‬ ‫به‌طورحرف�ه‌ای فقط از طری�ق فعالیت‌های هنری‬ ‫خود کس�ب درآمد کند؟ آیا درآمدهای این حوزه‬ ‫کفاف زندگی او را می‌دهد؟‬ ‫باید اینطور باشد‪ ،‬اما در این زمینه هم باید با واقعیت‬ ‫جامعه کنار بیاییم‪ .‬در ش��رایط فعلی درآمد هنرمند به‬ ‫هی��چ عنوان کف��اف زندگی او را نمی‌دهد‪ .‬البته ش��اید‬ ‫بتوان با پایین آوردن س��طح توقع و اصل ساده زیستی‬ ‫یک هنرمند در این زمینه امیدوار بود‪.‬‬ ‫€ €نقش حراج‌های معتبر داخلی مثل حراج تهران‬ ‫و حراج‌های منطقه‌ای مانند کریستیز و ساتبیز را در‬ ‫پیشرفت هنر و اقتصاد هنر چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫این حراج‌ها نمی‌توانند به الیه‌های پایین‌تر هنرمندان‬ ‫و به هنرمندانی که به‌تازگی وارد فضاهای حرفه‌ای هنر‬ ‫شده‌اند‪ ،‬چیزی اضافه کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬سرمایه‌ها که به‬ ‫سمت هنر می‌آیند‪ ،‬بی‌تاثیر نیستند و برای همین نگاه‬ ‫جامعه و نگاه س��رمایه‌داری بای��د به خرید از نخبگان و‬ ‫مسترها معطوف نشد‪ .‬حراج‌ها می‌توانند کمک کنند که‬ ‫به‌طور موازی بخش��ی از سرمایه‌ها ‪-‬هر چند اندک‪ -‬به‬ ‫بخش‌های دیگر هنرهای تجسمی هم رسوخ پیدا کند و‬ ‫آنها هم از این رویکرد بی‌نصیب نمانند‪.‬‬ ‫نکوداشت فردوس‬ ‫کاویانی در خانه سینما‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پیپ آقای‬ ‫«من و ِ‬ ‫شارل» نقطه‬ ‫عطف سال‌ها‬ ‫تالش من برای‬ ‫دو رشته معماری‬ ‫و نقاشی است‬ ‫و خوشحالم که‬ ‫توانستم یک کار‬ ‫بینامتنی بین‬ ‫این دو رشته‬ ‫ارائه دهم که‬ ‫پاسخی بود به‬ ‫مهم‌ترین دغدغه‬ ‫این سال‌های من‬ ‫نشست خبری مدیر و داوران جایزه ادبی «مهرگان» در اصفهان برگزار شد‬ ‫عمر جایزه‌های ادبی بخش خصوصی در کشور کوتاه است‬ ‫مدیر جایزه ادبی «مهرگان» در نشس��ت استانی خود عالوه‬ ‫بر بیان تاریخچه و روند برگزاری این جایزه‪ ،‬درباره آسیب‌های‬ ‫فضای ادبی کشور نیز سخن گفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬علیرضا زرگر در نخستین نشست استانی‬ ‫خود با اهالی فرهنگ و ادب اصفهان که در شهر کتاب اصفهان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬جایزه مهرگان قدیمی‌ترین جایزه مستقل‬ ‫و خصوصی ایران اس��ت که فعالیت خود را از مهر س��ال ‪ ۸۷‬با‬ ‫انتخاب بهترین رمان فارس��ی آغاز ک��رده و با اهدای جایزه در‬ ‫دیگ��ر بخش‌های ادب��ی و علمی ادامه داده اس��ت‪ .‬هدف بنیاد‬ ‫فرهنگی و غیرتجاری مهرگان‪ ،‬کمک به اعتالی ادبیات‪ ،‬علم و‬ ‫هنر‪ ،‬ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای دانش زیس��ت‌محیطی‬ ‫م��ردم بوده و تالش کرده با اعطای جایزه‪ ،‬انگیزه بیش��تری در‬ ‫نویس��ندگان و فعاالن محیط‌زیس��ت به‌وج��ود آورده و زمینه‬ ‫معرف��ی‪ ،‬فروش و توزیع بهتر کتاب‌ه��ا و ترجمه آنها را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬جای��زه مه��رگان درحال‌حاض��ر در دو ح��وزه‬ ‫و ‪ ۹‬بخ��ش برگزار می‌ش��ود که ‪ 6‬بخ��ش آن در حوزه ادبیات‬ ‫داس��تانی معاصر با عنوان «مه��رگان ادب» در داخل و خارج‬ ‫از ای��ران و ‪ 3‬بخش در حوزه علم‪ ،‬با عن��وان «مهرگان محیط‌‬ ‫زیس��ت» اس��ت‪ .‬در طول دو دهه برگزاری جای��زه‪ ،‬حدود ‪۶۰‬‬ ‫نفر از چهره‌های برجسته ادبی و علمی کشورمان هیات‌داوران‬ ‫جای��زه مه��رگان را در بخش‌های گوناگون تش��کیل داده‌اند و‬ ‫در ای��ن مدت‪ ،‬بیش از‪ 100‬نفر از نویس��ندگان‪ ،‬پژوهش��گران‬ ‫و تالش��گران محیط‌زیس��ت به‌عنوان برگزیدگان جایزه معرفی‬ ‫‌ شده‌اند‪.‬‬ ‫مدیر جایزه ادبی مهرگان تصریح کرد‪ :‬جایزه مهرگان به‌طور‬ ‫س��االنه یا دوس��االنه به کتاب‌های برگزیده ادب��ی و علمی و یا‬ ‫پژوهندگان و تالش��گران عرصه محیط‌زیست تعلق می‌گیرد و‬ ‫براب��ر تقویم زمانی جایزه مهرگان‪ ،‬آیین نهایی اهدای جایزه در‬ ‫مهر ماه و در صورت فراهم نبودن ش��رایط‪ ،‬در یکی از ماه‌های‬ ‫دیگر سال در مکان عمومی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬جایزه بخش «مه��رگان ادب» ب��ه بهترین رمان‪،‬‬ ‫بهتری��ن مجموعه داس��تان کوتاه‪ ،‬یک عمر ت�لاش در عرصه‬ ‫نوشتن‪ ،‬بهترین رمان نوجوان‪ ،‬بهترین رمان انتشاریافته به زبان‬ ‫فارسی در خارج از ایران و بهترین مجموعه داستان انتشاریافته‬ ‫به زبان فارس��ی در خارج از ایران تعل��ق می‌گیرد و «مهرگان‬ ‫طالیی» جایزه‌ای برای بهترین رمان از میان رمان‌های منتخب‬ ‫جایزه مهرگان در طول یک دهه است‪.‬‬ ‫مدیر جایزه ادبی مهرگان با اش��اره به اینکه عمر جایزه‌های‬ ‫ادب��ی بخش خصوصی در کش��ور ما کوتاه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫جایزه‌های��ی که در بخش خصوصی برگزار می‌ش��وند باید دوام‬ ‫و بهبود روش داشته باشند‪ .‬این جایزه‌ها باید با یکدیگر تعامل‬ ‫داش��ته باشند تا انتخاب‌های سنجیده‌تری نسبت به آثار انجام‬ ‫شود‪ .‬الزامی نیست که همه جایزه‌هایی مثل هم برگزیده داشته‬ ‫باشند‪ ،‬دامنه سلیقه‌ها‪ ،‬عالقه‌های گوناگون داوران و همین‌طور‬ ‫نویس��ندگان ایج��اب می‌کند که جایزه‌ها باهم تفاوت داش��ته‬ ‫باشند و این تفاوت به نظر من خوب است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬نهاد مس��تقل و پرداخت بهای استقالل‬ ‫همواره باید مورد توجه جایزه‌های بخش خصوصی باشد‪ .‬جایزه‬ ‫مهرگان نه دارای بودجه‌های وحش��تناکی اس��ت که در بخش‬ ‫دولت��ی هزینه می‌ش��ود و نه ما می‌خواهی��م چنین بودجه‌ای‬ ‫داشته باشیم‪ .‬جایزه مهرگان چند همراه دارد که در بخش‌های‬ ‫گوناگون به جایزه مهرگان کمک مالی می‌کنند‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬مبلغ نقدی جایزه مهرگان در ‪ ۲۰‬سال فعالیت‬ ‫ک میلیون تومان اس��ت‪.‬‬ ‫خ��ود تغییری پیدا نک��رده و همان ی ‌‬ ‫کوشش��ی که ما در مهرگان کردیم و مدیون محبت و همراهی‬ ‫داوران و افراد همکار با جایزه مهرگان بوده‪ ،‬این اس��ت که این‬ ‫جایزه با ی��ک داوری منصفانه در چارچوب معیارهای حرفه‌ای‬ ‫و با فاصله از حلقه‌ها و نحله‌های ادبی این س��ال‌ها به کار خود‬ ‫ادامه بدهد‪.‬‬ ‫البت��ه وج��ود این حلقه‌ه��ا و نحله‌های ادبی بد نیس��ت اما‬ ‫مهرگان ناچار است که جانب احتیاط را رعایت کند‪ .‬زحمت و‬ ‫بار اصلی جایزه مهرگان بر دوش داوران این جایزه اس��ت و ما‬ ‫فقط می‌کوشیم که بستری را فراهم آوریم تا در این بستر‪ ،‬یک‬ ‫داوری عادالن��ه و منصفانه در چارچ��وب و معیارهای حرفه‌ای‬ ‫شکل بگیرد‪.‬‬ ‫او ب��ا انتقاد از جای خالی مجالت نقد ادبی در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬تعداد زیادی مجله نقد ادبی وجود داش��ت‬ ‫و افرادی که در این مجالت کار می‌کردند‪ ،‬با وس��واس و دقت‬ ‫ب��اال به تولید محتوا می‌پرداختند‪ .‬امروز ما بیش از گذش��ته به‬ ‫چنی��ن مجالتی نیاز داریم تا عده‌ای تعارف را کنار گذاش��ته و‬ ‫آسیب‌های موجود را نقد کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��یاوش گلش��یری‪ ،‬داور ‪ 4‬دوره از جایزه ادبی‬ ‫مهرگان گفت‪ :‬برای این دوره از جایزه مهرگان‪ ،‬از سال گذشته‬ ‫تا کنون حدود ‪ ۹۰‬کتاب را مطالعه کرده‌ام‪.‬‬ ‫روند انتخاب کتاب برای جایزه مهرگان بدین شکل است که‬ ‫داوران نظرهای خ��ود را بدون اینکه با داوران دیگر این جایزه‬ ‫صحبت کنند‪ ،‬به دبیرخانه ای��ن جایزه اعالم می‌کنند و معیار‬ ‫س��نجش هر یک از داوران نیز با بقیه تفاوت دارد‪ .‬آنها پس از‬ ‫«پس از برخور ِد جس��م س��خت به س��ر» دوباره‬ ‫روی صحنه می‌رود‪ .‬س��جاد داغستانی نویسنده و‬ ‫کارگردان نمایش «پس از برخور ِد جس��م س��خت‬ ‫به سر» از اجرای دوباره این نمایش با شیوه اجرایی‬ ‫متفاوت نسبت به اجرای قبل خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬داغس��تانی با اش��اره به این‬ ‫موضوع که اجرای دوباره این نمایش آغازی اس��ت‬ ‫بر فرآیند تولید آثار تجربی او‪ ،‬بر این موضوع تاکید‬ ‫کرد که س��اختن‪ ،‬خراب کردن و دوباره ساختن در‬ ‫خلق این آثار برای ما از همه چیز مهم‌تر بوده‬ ‫رون��د ِ‬ ‫و خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا تعدادی از بازیگران این اجرا در‬ ‫ادامه مس��یر‪ ،‬پس از اجرای این نمایش برای تولید‬ ‫یک اثر دیگر که در پایان سال اجرا خواهد شد نیز با‬ ‫ما همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫نمایش «پس از برخورد جسم سخت به سر» که‬ ‫روایتگر ‪ ۳‬دوره از تاریخ معاصر ایران اس��ت در سال‬ ‫‪ ۹۷‬در دو دوره از اجراهای خود در تماش��اخانه‌های‬ ‫باران و مهرگان با اس��تقبال بسیار خوب مخاطبان‬ ‫روبه‌ر ‌و ش��د و ای��ن بار با حض��ور تع��داد زیادی از‬ ‫بازیگران ج��وان تئاتر در تماش��اخانه آژمان روی‬ ‫صحنه می‌رود‪.‬‬ ‫اطالعات تکمیلی مربوط به اجرا‪ ،‬از س��وی گروه‬ ‫اجرایی این نمایش به‌زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫بررسی کتاب‌های گوناگون به ‪ ۲۱‬عنوان کتاب می‌رسند و این‬ ‫تع��داد در بررس��ی‌های بعدی به ‪ ۱۴‬و س��پس ‪ ۷‬عنوان کتاب‬ ‫می‌رسد و انتخاب اصلی از بین این ‪ 7‬کتاب است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در نشس��ت‌های اقناع��ی ای��ن جای��زه ک��ه با‬ ‫حض��ور داوران برگزار می‌ش��ود‪ ،‬آنه��ا دیدگاه‌ه��ای گوناگون‬ ‫خ��ود را بیان و بررس��ی می‌کنند و به وحدت نظر می‌رس��ند‪.‬‬ ‫ای��ن نشس��ت‌های اقناع��ی ب��ا نظای��ر آن متف��اوت اس��ت و‬ ‫دلی��ل تمایز جای��زه مه��رگان از دیگ��ر جایزه‌ها نی��ز همین‬ ‫است‪.‬‬ ‫داور ای��ن دوره از جایزه مهرگان بی��ان کرد‪ :‬آنچه در داوری‬ ‫کتاب‌ه��ا برای م��ن اهمی��ت دارد رعایت س��ویه‌های فرمی و‬ ‫تکنیکی اس��ت‪ ،‬به‌عالوه امکانات زبانی که به‌طور قطع می‌تواند‬ ‫دریچه تازه و متفاوتی را به سمت ادبیات بگشاید‪.‬‬ ‫گلشیری خاطرنشان کرد‪ :‬عطش به زیاد نوشتن‪ ،‬زیاد گفتن‬ ‫و حضور داش��تن در عرصه نمایش‪ ،‬س��طحی و ساده‌انگاری را‬ ‫موجب شده و ناشران بارها و بارها بر طبل این فقر کوبید ‌ه و از‬ ‫این آب گل‌آلود ماهی‌ها گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ما امروز با داستان‌هایی روبه‌رو هستیم که به‌هیچ‌وجه ایجاد‬ ‫ش��گفتی نمی‌کنند‪ ،‬حرف تازه‌ای برای گفت��ن ندارند و حرف‬ ‫بزرگان پیش از خود را تکرار کرده‌اند‪.‬‬ ‫هل��ن اولیایی‌نیا‪ ،‬دیگر داور جایزه مهرگان نیز گفت‪ :‬امکانات‬ ‫و مناس��بت‌های فرهنگ��ی در اصفه��ان خیلی محدود اس��ت‪.‬‬ ‫زاون قوکاس��یان با برگزاری جش��نواره‌های گوناگون داخلی و‬ ‫بین‌المللی و‪ ...‬مدتی به اصفهان زندگی داد و او تنها کسی است‬ ‫که بی‌ادعا عاشق اصفهان بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این جایزه دارای ویژگی‌های مثبت فراوانی است‪ ،‬اما‬ ‫استقالل مهم‌ترین ویژگی آن به‌شمار می‌رود‪ .‬داوران این جایزه‬ ‫از مهر س��ال گذشته نقد و بررسی کتاب‌ها را شروع کرده‌اند و‬ ‫هنوز هم مطالعه آثار و بررسی آنها ادامه دارد‪.‬‬ ‫م��ن به‌عن��وان یک��ی از داوران مهرگان هیچ اث��ری را نیمه‬ ‫نخوانده‪،‬قضاوت نکرده‌ام‪ ،‬بلکه تا صفحه آخر هر اثر را خوانده‌ام‬ ‫چون برخی از کتاب‌ها در س��ه‌چهارم کار خوب پیش می‌روند‬ ‫اما در پایان انسجام خود را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫در ادامه نشس��ت‌های کانون فیلم خانه سینما‪،‬‬ ‫با عنوان «گوش��ه‌های کم‌پیدای س��ینمای ایران»‬ ‫به کوش��ش امی��ر پوریا‪ ،‬آیین نکوداش��ت فردوس‬ ‫کاویانی‪ ،‬بازیگر باس��ابقه تئاتر‪ ،‬س��ینما و تلویزیون‬ ‫ای��ران‪ ،‬چهارش��نبه ‪ ۲۶‬تی��ر‪ ،‬س��اعت ‪ ۱۸‬برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬این آیین‪ ،‬مروری بر کارنامه‬ ‫هنری او خواهد داشت و همکاران او در عرصه هنر‪،‬‬ ‫از جمله مس��عودجعفری جوزان��ی‪ ،‬حمید جبلی‪،‬‬ ‫علی‌رض��ا خمس��ه و صدرالدین زاهد درب��اره این‬ ‫هنرمند سخنرانی می‌کنند‪ .‬نمایش گوشه‌هایی از‬ ‫تئاترهای قدیمی و فیلم‌ها و سریال‌های او و پخش‬ ‫پیام تصویری اختصاصی داریوش مهرجویی برای‬ ‫این نشست‪ ،‬قسمت‌های دیگری از این آیین است‪.‬‬ ‫حضور در این برنامه برای همه آزاد و رایگان است‬ ‫و عالقه‌من��دان می‌توانند به نش��انی خیابان بهار‪،‬‬ ‫خیابان سمنان‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۲۹‬خانه سینما‪ ،‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شبکه تلویزیونی‬ ‫ناشنوایان در راه است‬ ‫ش��بکه تلویزیونی اینترنتی ناش��نوایان با عنوان‬ ‫«اش��اره» به‌زودی راه‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬آیین گشایش نخستین شبکه تلویزیونی‬ ‫اینترنتی ناش��نوایان با عنوان «اشاره» عصر شنبه ـ‬ ‫‪ 29‬تیر ـ برپا می‌ش��ود‪ .‬محمدحس��ن حافظی‌پور‪،‬‬ ‫مدی��ر تلویزی��ون اینترنت��ی آیو اع�لام کرده پس‬ ‫از گذراندن پخش آزمایش��ی‪ ،‬نخس��تین ش��بکه‬ ‫تلویزیون��ی تخصصی ناش��نوایان ـ اش��اره ـ آماده‬ ‫راه‌اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬حافظی‌پور پاس��خگویی‬ ‫شایس��ته به نی��از فرهنگی قش��ر عزی��ز و مظلوم‬ ‫ناش��نوایان و کم‌ش��نوایان را دلیل اصلی تاسیس‬ ‫ش��بکه «اش��اره» خوان��د‪ .‬او افزود‪ :‬دسترس��ی به‬ ‫این شبکه از طریق س��امانه ‪ www.aionet.ir‬یا‬ ‫نرم‌افزارهای تلفن همراه آیو در بخش ش��بکه‌های‬ ‫اختصاصی برای اس��تفاده عالقه‌مندان امکان‌پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬آی��و‪ ،‬تلویزی��ون اینترنتی ای��ران در بخش‬ ‫خصوصی و در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با مجوز رس��می آغاز‬ ‫به‌کار کرده اس��ت‪ .‬شبکه اشاره به دیگر شبکه‌های‬ ‫اختصاصی آیو مانند آیواسپرت (ورزش)‪ ،‬آیو فیلم‬ ‫(فیلم و سریال) و آیوتون (کودک) اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫شروع جشنواره فیلم‬ ‫لندن با‬ ‫«دیوید کاپرفیلد»‬ ‫جش��نواره فیلم لندن کارش را با نمایش فیلمی‬ ‫از آرماندو یانوچی با عنوان «تاریخ ش��خصی دیوید‬ ‫کاپرفیلد» ش��روع می‌کند‪ .‬به گزارش مهر به نقل از‬ ‫آسوشیتدپرس‪ ،‬شصت و س��ومین دوره جشنواره‬ ‫فیل��م لندن در بریتانیا با پیش‌نمایش اروپایی فیلم‬ ‫«تاریخ ش��خصی دیوید کاپرفیلد» ساخته آرماندو‬ ‫یانوچی خالق س��ریال «ویپ»‪ ،‬در افتتاحیه کلید‬ ‫می‌خ��ورد‪ .‬ای��ن فیلم پ��س از آن نمای��ش جهانی‬ ‫خود را در جش��نواره‌های دیگ��ر از تورنتو و تلوراید‬ ‫ت��ا نیوی��ورک ادامه خواه��د داد‪ .‬در ای��ن فیلم دِو‬ ‫پات��ل در نقش دیوید کاپرفیلد ب��ازی کرده و فیلم‬ ‫اقتباس��ی جدی��د از رمان کالس��یک چارلز دیکنز‬ ‫اس��ت‪ .‬جش��نواره فیلم لندن ‪ ۲۰۱۹‬از چهارشنبه‬ ‫‪ ۲‬اکتبر تا یکش��نبه ‪ ۱۳‬اکتبر (‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬مهر) ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اجرای «پس از برخورد‬ ‫جسم سخت به سر»‬
‫چهارشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 26‬تیر ‪ 14 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 17 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1331‬پیاپی ‪2649‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫خیابان‌های شهر به نام شاعران معاصر شد‬ ‫تع��دادی از خیابان‌ه��ای منته��ی به خانه ش��اعران‬ ‫ب��ه نام اهالی مطرح ش��عر معاصر ش��د‪ .‬پیش‌ت��ر در این‬ ‫نام‌گذاری‌ها‪ ،‬مطرح ش��دن نام‌هایی مانند فروغ فرخزاد‪،‬‬ ‫س��یمین بهبهانی و محمدرضا ش��جریان‪ ،‬حاشیه‌هایی‬ ‫به‌دنبال داشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫چندی پیش از طرف ش��ورای شهر‬ ‫تهران‪ ،‬پیشنهادی مبنی بر تغییر نام برخی گذرگاه‌های‬ ‫شهر در مناطق ‪ ۱‬و ‪ ۳‬شهرداری تهران از جمله خیابان‌ها‬ ‫و کوچه‌ه��ای منتهی به باغ خانه ش��اعران و نام‌گذاری با‬ ‫اسامی شاعران مطرح معاصر داده شد که پس از بررسی‬ ‫در کمیسیون نام‌گذاری شورای شهر تهران‪ ،‬محمدجواد‬ ‫حق‌شناس از تصویب این موضوع خبر داد‪.‬‬ ‫س��رانجام پس از گذش��ت کمتر از ‪ 3‬ماه‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫خیابان‌ه��ا و کوچه‌های منتهی به خانه ش��اعران به نام‬ ‫اهالی مطرح شعر معاصر نام‌گذاری شد‪.‬‬ ‫پیش‌تر‪ ،‬س��هیل محمودی‪ ،‬شاعر و عضو هیات مدیره‬ ‫خانه ش��اعران ای��ران‪ ،‬بزرگ‌تری��ن نکته ای��ن اتفاق را‪،‬‬ ‫شناسنامه‌ای فرهنگی برای منطقه دانسته و گفته بود‪ :‬با‬ ‫نام‌گذاری کوچه‌ها به نام بزرگان ادبیات و ش��عر معاصر‪،‬‬ ‫تابستانه ‪ ۹۸‬کلید خورد‬ ‫کتابفروش��ان ب��ه تاثیرات مثب��ت این طرح‬ ‫امیدوارند؛ البته برگزار نش��دن عیدانه کتاب‬ ‫نیز در میزان اس��تقبال از این طرح موثر بود‪.‬‬ ‫براساس اعالم موسس��ه خانه کتاب‪ ،‬استان‬ ‫ته��ران با ثبت‌نام ‪ ۹۷‬کتابفروش��ی‪ ،‬اصفهان‬ ‫با ‪ ۸۰‬کتابفروش��ی و خراس��ان رضوی با ‪۶۶‬‬ ‫کتابفروشی بیشترین مش��ارکت را در طرح‬ ‫«تابستانه کتاب ‪ »۹۸‬داش��ته‌اند‪ .‬تابستانه کتاب ‪ ۹۸‬در‬ ‫مقایس��ه با دوره‌های گذشته‪‌،‬غیر از افزایش سقف مجاز‬ ‫خرید برای خریدار به ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‪ ،‬از نظر س��اختار‪،‬‬ ‫تفاوت چندانی ندارد‪ .‬هدف اصلی از افزایش میزان یارانه‬ ‫خرید کتاب ب��رای مخاطبان افزای��ش هزینه ملزومات‬ ‫تولید کتاب و به‌دنبال آن افزایش نرخ کتاب اعالم ش��ده‬ ‫حضور کتابفروش��ان در تابس��تانه ‪ ۹۸‬و‬ ‫تکرار میزان مشارکت‌های سراسری در این‬ ‫طرح نش��ان می‌دهد کتابفروشان همچنان‬ ‫به بازدهی طرح‌های فصلی امیدوارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با‬ ‫شعار «کتاب‪ ،‬همنشین دلنشین» به همت‬ ‫موسس��ه خانه کتاب و معاون��ت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از سه‌ش��نبه‪ ۲۵ ،‬تیر‬ ‫در سراس��ر کش��ور‌غیر از پایتخت آغاز ش��د و تا ‪ 3‬مرداد‬ ‫در کتابفروش��ی‌های عضو طرح در اس��تان‌ها و از ‪ ۲۷‬تیر‬ ‫تا ‪ 3‬مرداد در ش��هر تهران اجرا می‌ش��ود‪ .‬مشارکت ‪۶۶۰‬‬ ‫کتابف��روش در تابس��تانه کتاب نش��ان می‌دهد باوجود‬ ‫تمام��ی دش��واری‌ها ازجمله تاخی��ر در پرداخت یارانه‪،‬‬ ‫گوش کودکان و نوجوانان ما با این اسامی آشنا می‌شود‪.‬‬ ‫به‌طبع این ش��خصیت‌ها در آثار خود متجلی هس��تند و‬ ‫جوان‌ترها با آثار آنها بیش��تر مرتبط می‌شوند و در نهایت‬ ‫تربیت و پرورش اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫همچنی��ن هیات مدیره خانه ش��اعران ای��ران در این‬ ‫زمین��ه بیانیه‌ای منتش��ر کرده بود ک��ه در بخش‌هایی‬ ‫از آن آمده اس��ت‪ :‬خانه ش��اعران ایران مراتب س��پاس و‬ ‫قدردانی خود را از ش��ورای محترم ش��هر تهران‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫اعض��ای کمیس��یون فرهنگی ک��ه از ط��رح نام‌گذاری‬ ‫خیابان‌های تهران به نام ارجمند ش��اعران و هنرمندان‬ ‫حمای��ت کردند‪ ،‬اعالم م��ی‌دارد‪ .‬امیدواریم این عزیزان‬ ‫به فضل حق مصداق این س��خن معصوم (ع) باش��ند که‬ ‫«شکرگزارترین شما نس��بت به خداوند‪ ،‬شکرگزارترین‬ ‫شما به مردم است‪».‬‬ ‫اس��ت‪ .‬دیگر تفاوت این دوره از طرح با دوره‌های پیشین‬ ‫اجرای مشارکتی طرح با کتابفروشان عضو است‪ .‬باتوجه‬ ‫به محدودیت منابع تالش ش��ده کتابفروش��ی‌هایی که‬ ‫ب��االی ‪ ۱۰‬میلیون تومان یارانه در اختی��ار دارند‪ ،‬بعد از‬ ‫پایان ‪ ۸۰‬درصد یارانه وارد فاز مشارکتی شوند؛ به همین‬ ‫ترتیب کتابفروش��ی‌هایی که بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫یاران��ه در اختی��ار دارند‪ ،‬با صرف ‪ ۴۰‬درص��د یارانه وارد‬ ‫فاز مشارکتی می‌ش��وند و کتابفروش‌ها با زیر ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان یارانه بعد از ‪ ۱۰‬درصد وارد فاز مشارکتی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬آخرین طرح حمایتی پاییز سال گذشته (‪ ۲۴‬آبان‬ ‫تا ‪ ۴‬آذر) اجرا ش��د که ‪ ۶۷۵‬کتابفروشی در آن مشارکت‬ ‫داش��تند و ‪ ۸‬میلی��ارد تومان کت��اب در این دوره فروش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫پ‬ ‫‪10‬‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪185‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مزایده ‪ 3‬حلقه فیلم‬ ‫از سفر انسان به ماه‬ ‫‪ 3‬حلقه فیلم از نخس��تین قدم‌های انس��ان روی ماه شنبه همزمان با‬ ‫پنجاهمی��ن س��الروز «فرود آپولو ‪ »۱۱‬روی ماه در حراجی «س��اتبیز»‬ ‫به مزایده گذاش��ته می‌شود‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از نیویورک‌تایمز‪،‬‬ ‫حراجی س��اتبیز از این ‪ 3‬حلقه فیلم به‌عن��وان تنها فیلم‌های موجود از‬ ‫نخستین نسل فیلم‌های رژه تاریخی انسان روی کره ماه یاد کرده است‪.‬‬ ‫به‌گفته س��اتبیز یک کارمند «ناسا» به نام «گری جورج» این حلقه‌های‬ ‫فیل��م را در جریان یک حراجی در س��ال ‪1346( ۱۹۶۷‬خورش��یدی)‬ ‫به‌دس��ت آورد‪ .‬این ‪ 3‬حلقه فیلم تنه��ا بخش کوچکی از ‪ ۱۵۰ ،۱‬فیلمی‬ ‫اس��ت که ج��ورج در جریان آن حراج��ی خریداری ک��رد و در مجموع‬ ‫‪ ۲۱۷.۷۷‬دالر ب��رای این مجموعه فیلم پرداخت‪ .‬قیمت پایه فروش این‬ ‫‪ 3‬حلق��ه فیلم در حراجی س��اتبیز ‪ ۷۰۰‬هزار دالر خواهد بود و س��اتبیز‬ ‫امیدوار است این آثار در نهایت با نرخی بیش از یک میلیون دالر فروش‬ ‫بروند‪ .‬حراجی «کریس��تیز» نی��ز همزمان با پنجاهمین س��الروز فرود‬ ‫«آپولو ‪ »۱۱‬روی کره ماه چندین اثر مرتبط با سفر انسان به ماه از جمله‬ ‫تصاویر امضا شده دفترچه‌های راهنما و مدارک فضانوردان را ‪ 18‬ژوئیه‬ ‫به مزایده می‌گذارد‪.‬‬ ‫کتاب خاطرات «الیور استون»‌‬ ‫در راه است‬ ‫«الیور اس��تون» از چ��اپ کتاب خاطرات‬ ‫زندگی‌اش که بخش زی��ادی از آن به دوران‬ ‫اولی��ه حرفه‌اش ازجمل��ه دوران حضور او در‬ ‫ویتنام اختص��اص دارد‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نق��ل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬انتش��ارات‬ ‫«هات��ون مافی��ن ک��ورت ‌» انتش��ار کتاب‬ ‫خاطرات این فیلمساز برنده اسکار را برعهده‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬هنوز عنوان مش��خصی برای این کتاب تعیین نشده اما‬ ‫قرار است پاییز س��ال ‪1399( ۲۰۲۰‬خورش��یدی‌) به‌دست مخاطبان‬ ‫برسد‪« .‬اس��تون» که پیش از ‪۳۵‬سالگی جایزه اسکار را در کارنامه خود‬ ‫به ثبت رس��اند‪ ،‬بیشتر برای فیلم‌هایی مانند «جوخه»‪«‌،‬جی کی اف» و‬ ‫«متولد چهارم ژوئیه» شهرت دارد‪ .‬باتوجه به اطالعات ارائه‌شده ازسوی‬ ‫این انتش��ارات‪ ،‬کتاب خاطرات این فیلمساز بیش��تر بر سال‌های اولیه‬ ‫فعالیتش تمرکز خواهد داشت‪.‬‬ ‫الیور اس��تون پیش��ینه اعتیاد به الکل و مواد مخدر را دارد و تاکنون ‪3‬‬ ‫بار ازدواج کرده اس��ت‪ .‬استون ‪ ۷۲‬س��اله در بیانیه‌ای اعالم کرد‪ ،‬تمامی‬ ‫خاطرات زندگ��ی‌اش از جمله خاطرات خوش��ایند و غم‌انگیز را در این‬ ‫کتاب ثبت خواهد کرد‪.‬‬ ‫گشایش موزه «نجیب محفوظ»‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪186‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س ک ش‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انتش��ارات «نوزی کرو» از انتش��ار کتابی‬ ‫درباره فعاالن محیط‌زیس��ت مانند «دیوید‬ ‫اتنب��رو ‌» و «گرتا توبرگ» ‪۱۶‬س��اله در پاییز‬ ‫امس��ال خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫بوکس��لر‪« ،‬قهرمانان زمین‪ :‬بیست داستان‬ ‫الهام‌بخ��ش از اف��رادی که جه��ان را نجات‬ ‫می‌دهند ‌» نوشته «لیلی دایو ‌» و تصویرگری‬ ‫«جکی لی ‌» منتش��ر خواهد ش��د‪ .‬این کتاب ‪ ۲۰‬داستان درباره افرادی‬ ‫ک��ه برای آینده کره زمین جنگیده‌اند ارائ��ه می‌دهد که هر کدام از آنها‬ ‫را می‌ت��وان روزن��ه‌ای از امید در جنگ برای آینده زمین به‌ش��مار آورد‪.‬‬ ‫انتشارات «نوزی کرو ‌» حق پخش جهانی این رمان را در اختیار گرفته و‬ ‫آن را پاییز امسال روانه بازار خواهد کرد‪.‬‬ ‫پس از گذشت‪ ۱۳‬سال از درگذشت «نجیب محفوظ»‪ ،‬نویسنده نامدار‬ ‫مصری و برنده جایزه نوبل ادبیات‪ ،‬یک موزه به‌مناسبت گرامیداشت این‬ ‫نویسنده در شهر «قاهره» گشا یش یافت‪ .‬به گزارش یورونیوز این موزه‬ ‫که «موزه نجیب محفوظ و مرکز خالقیت ‌» نام دارد‪ ،‬در حقیقت متعلقات‬ ‫کتابخانه شخصی «محفوظ»‌‪ ،‬نخستین نویسنده عرب برنده جایزه نوبل‬ ‫ادبی��ات را در خود جای داده اس��ت‪ .‬برنامه راه‌اندازی ای��ن موزه که در‬ ‫حقیقت یک خانه بازسازی‌شده است‪ ،‬سال‌ها پیش مطرح‪ ،‬اما مشکالت‬ ‫مالی و دیگر شرایط خاص مانع آن شده بود‪.‬‬ ‫این س��اختمان دوطبقه در نزدیکی منطق��ه‌ای که محفوظ در آن به‬ ‫دنیا آمده بود و الهام‌بخش بس��یاری از داس��تان‌ها و شخصیت‌های این‬ ‫نویس��نده بود‪ ،‬قرار دارد‪ .‬محفوظ در س��ال ‪ ۱۳۶۷‬موفق به کسب جایزه‬ ‫نوبل ادبیات ش��د و در س��ال‌های ‪ ۱۳۳۵‬و ‪« ۱۳۳۶‬س��ه‌گانه قاهره» را‬ ‫نوش��ت‪ .‬او نخستین نویسنده مصری و عرب‌زبانی بود که توانست جایزه‬ ‫نوبل ادبیات را از آن خود کند‪.‬‬ ‫حمایت‌های دولتی همیشه متوجه واردات‬ ‫کاغذ بوده؛ نه تولید‬ ‫رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا معتقد است وجود حمایت‌هایی مانند‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬معافیت از مالیات ارزش افزوده و تعرفه پایین ‪4‬درصدی‬ ‫واردات کاغذ‪ ،‬بازار را به س��مت کاغذ وارداتی س��وق داده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایبنا‪،‬‬ ‫ابوالفضل روغنی‪ ،‬رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا‪ ،‬با اش��اره به فعالیت‬ ‫‪ 3‬کارخان��ه تولید کاغذ تحریر در کش��ور گفت‪ :‬نیاز کش��ور به کاغذ تحریر س��االنه‬ ‫حدود ‪ ۳۸۰‬هزار تن اس��ت و ظرفیت تولید داخل کش��ور حدود ‪ ۱۸۰‬هزار تن و این‬ ‫یعنی س��االنه باید حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تن کاغذ تحریر به کش��ور وارد کنیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه صنعت کاغذس��ازی در کشور ما حدود ‪ ۵۰‬س��ال سابقه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور‬ ‫ما دولت‌ها همواره از واردات کاغذ حمایت کرده‌اند اما حمایت از تولید همیش��ه در‬ ‫حد ش��عار باقی مانده و به‌جای اینکه از تولید حمایت کنیم در عمل فرصت‌ها را به‬ ‫واردات واگذار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫بزرگداشت استاد محمدتقی دانش‌پژوه‬ ‫در دانشگاه تهران‬ ‫بزرگداش��ت می��راث علم��ی و فرهنگ��ی‬ ‫دکت��ر محمدتق��ی دانش‌پ��ژوه از بزرگ‌تری��ن‬ ‫کتاب‌شناسان و نخبه‌شناس برجسته با حضور‬ ‫جم��ع زیادی از چهره‌های علمی و فرهنگی در‬ ‫کتابخانه مرکزی دانش��گاه تهران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات نوشت‌‪ :‬دکتر رسول جعفریان‪،‬‬ ‫رئیس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران در این آیین‪ ،‬در سخنانی با اشاره به اینکه‬ ‫کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از زمانی که دکتر افشار ریاست آن را برعهده گرفت‪،‬‬ ‫یک کتابخانه بزرگ و قطب کتابخانه‌های کش��ور ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬باید عالوه بر مرحوم‬ ‫افشار به شخصیت ممتاز دیگری اشاره کنیم که در خلق این کتابخانه نقش داشته و‬ ‫آن مرحوم استاد دانش‌پژوه است‪ .‬مرحوم دانش‌پژوه برای راه‌اندازی این مرکز باارزش‬ ‫زحمات زیادی کش��ید و حق ایش��ان است که به پاس سال‌ها تالش آیینی برای‌شان‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬مرحوم دانش‌پژوه در بخش فهرست‌نویسی رکن رکین کتابخانه دانشگاه‬ ‫تهران اس��ت؛ به‌عبارتی دیگر ایشان اعتبار و آبروی فهرست‌نویسی ایران است‪ .‬پس از‬ ‫س��خنان رس��ول جعفریان پیام تصویری آیت‌اهلل‌العظمی جوادی آملی به این نشست‬ ‫قرائت ش��د که با اشاره به تلمذ از محضر مرحوم دانش‌پژوه در سال‌های ابتدایی دهه‬ ‫‪ ۳۰‬بر حق‌شناسی و استادی ایشان تاکید کرده بود‪ .‬گفتنی است در پایان این آیین از‬ ‫چندین جلد کتاب فهرست اسناد‪ ،‬فهرست نسخ خطی و کتاب باغ دانش که به‌تازگی‬ ‫منتشر شده‪ ،‬رونمایی و از نویسندگان این کتاب‌ها قدردانی شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬صوفی و عارف قرن پنجم هـ ‪.‬ق که آرامگاهش در شیراز است‪ -‬مقام بلند‬ ‫‪ -2‬مرکز اسکاتلند ‪ -‬یکی از دو عصب کنار ستون فقرات‬ ‫‪ -3‬سخن‌چین ‪ -‬غیره ‪ -‬قدرت خواندن‬ ‫‪ -4‬خواب عرب ‪ -‬صفرا ‪ -‬مکمل ماده‬ ‫‪ -5‬از مایعات هستی‌بخش ‪ -‬پایان ‪ -‬خودی و آشنا‬ ‫‪ -6‬از پسوندهای نفی انگلیسی ‪ -‬موافق و دارای نظر مشترک‬ ‫‪ -7‬علم و آگاهی داشتن ‪ -‬مال‌التجاره‬ ‫‪ -8‬حرف گزینش ‪ -‬ضمیر متکلم وحده ‪ -‬بلی روسی ‪ -‬هزار کیلو‬ ‫‪ -9‬دارای روشنایی اندک ‪ -‬ابزار حمل مصالح‬ ‫‪ -10‬خویشتنداری ‪ -‬کیف دستی‬ ‫‪ -11‬چیره‌دس��ت و بسیار نیرومند ‪ -‬س��تم و تعدی بر دیگران‪ -‬حرف اثبات‬ ‫و همراهی‬ ‫‪ -12‬پنبه‌دانه ‪ -‬گلخانه‌ای در آپارتمان ‪ -‬وسیله شانه زدن‬ ‫‪ -13‬خوف بسیار ‪ -‬سرگردان و نوعی زیرانداز ‪ -‬پماد سرماخوردگی‬ ‫‪ -14‬سلطان صفوی مقتدر ‪ -‬مبتال به بیماری عصبی‬ ‫‪ -15‬نوعی عصای س��بک دستی ‪ -‬نویس��نده آلمانی کتاب بازی با مهره‌های‬ ‫شیشه‌‌ای‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬گل پیرا ‪ -‬عددی سه‌رقمی است‬ ‫‪ -2‬نخستین انسان ‪ -‬صفت چشم زیبا ‪ -‬بادبان کشتی‌های قدیمی‬ ‫‪ -3‬نطق کالم ‪ -‬خم کاغذ ‪ -‬بخشی از پا ‪ -‬افراد خانواده‬ ‫‪ -4‬تنهایی و گوشه‌گیری ‪ -‬سرمشق و الگو برای دیگران ‪ -‬کوشیدن‬ ‫‪ -5‬نصف کباب ‪ -‬چوبدس��تی قلندران ‪ -‬بس��یار عالی و بهترین در میان‬ ‫همانندان خود ‪ -‬صدایی در موسیقی‬ ‫‪ -6‬گل سرخ ‪ -‬عالمت مفعولی ‪ -‬از ویتامین‌ها‬ ‫‪ -7‬از شهرهای مرزی استان خوزستان ‪ -‬پس از آن‬ ‫‪ -8‬زاویه هدف‌گیری برای آتش توپخانه ‪ -‬عشیره و طایفه بزرگ‬ ‫‪ -9‬کم حرارت ‪ -‬سنگ‌های گوهرین گرانبها‬ ‫‪ -10‬قلم فرنگی ‪ -‬غذای ساده و آبکی ‪ -‬رقیب همیشگی زر‬ ‫‪ -11‬باال در لفظ انگلیسی ‪ -‬اسباب و بار سفر ‪ -‬نام قدیم زاهدان ‪ -‬پسوند‬ ‫مانندگی‬ ‫‪ -12‬ناامیدی ‪ -‬آسان و محتمل بودن ‪ -‬متواضع و بی‌تکبر‬ ‫‪ -13‬نفی رای ‪ -‬خانه ادبی ‪ -‬کافی ‪ -‬خوی و رفتار‬ ‫‪ -14‬شاداب و باطراوت ‪ -‬افروخته شدن آتش ‪ -‬چروک پارچه‬ ‫‪ -15‬با داشتن یک فاصله در وسط ‪ -‬خودرو نوزاد‬ ‫‪ ۲۰‬داستان از ناجیان زمین‬ ‫محس�ن جالل‌پور‪ ،‬فعال اقتص�ادی‪ :‬در و دیوارهای‬ ‫اتاقش پر بود از عکس بزرگان؛ محمدرضا ش��جریان‪ ،‬اصغر‬ ‫فرهادی‪ ،‬بهروز وثوقی‪ ،‬محمود خیامی‪ ،‬محمد بهمن‌بیگی‪،‬‬ ‫آی��ت‌اهلل طالقانی‪ ،‬ناصر حجازی و خیلی‌های دیگر‪ .‬س��ن و‬ ‫س��الی داش��ت و راس��تش تعجب کردم که مثل جوان‌ها‪،‬‬ ‫عکس آدم‌های مش��هور را به در و دی��وار دفتر کارش زده‬ ‫اس��ت‪ .‬کنجکاوی‌ام را پنهان نکردم و پرسیدم‪ .‬گفت‪ :‬همه‬ ‫دنیای من همین‌ها هس��تند‪ .‬مرد تاجری که در یکی از قدیمی‌ترین س��اختمان‌های‬ ‫ب عکس دفترش سخن می‌گفت که برایم‬ ‫تهران دفتر داش��ت‪ ،‬طوری درباره ده‌ها قا ‌‬ ‫عجیب بود‪.‬‬ ‫پرسیدم این عکس‌ها چه حسی به تو می‌دهند؟ گفت‪ :‬هیچ چیز به اندازه اینکه به‬ ‫ایرانی بودنم افتخار کنم برایم ارزشمند نیست و خیلی خوشحالم که با این آدم‌های‬ ‫بزرگ هم‌دوره‌ام‪.‬‬ ‫درس��ت باالی سرش‪ ،‬عکسی رنگی از یک خانم موکوتاه با چشم‌های آبی در قابی‬ ‫بزرگ‪ ،‬میان انبوهی عکس س��یاه و سفید روی دیوار خودنمایی می‌کرد‪ .‬با دقت که‬ ‫ن روزها مریم میرزاخانی‬ ‫ن��گاه می‌کردی‪ ،‬متوجه تمایز این قاب با بقیه می‌ش��دی‪ .‬آ ‌‬ ‫تازه جایزه فیلدز را برده بود و شاید پیش از آن‪ ،‬خیلی‌ها او را نمی‌شناختند‪ .‬پرسیدم‬ ‫این خانم چرا؟ گفت‪ :‬بدون شک او نابغه است‪ .‬مهم‌ترین جایزه ریاضیات را برده و در‬ ‫بهترین دانشگاه‌های جهان درس می‌دهد‪ .‬آرزو دارم نوه‌ام مثل او شود‪.‬‬ ‫آن‌روز وقت��ی دفتر تاجر کهن��ه‌کار را ترک می‌کردم‪ ،‬پیش خ��ودم گفتم دارایی‬ ‫آدم‌ها فقط خانه و ماش��ین و زمین و ملک نیس��ت‪ .‬همین آدم‌های بزرگ بخشی از‬ ‫دارایی‌های ما هستند‪.‬‬ ‫مریم میرزاخانی در میان ناباوری همه ما درگذشت‪ .‬جامعه ایران یکی از ارزنده‌ترین‬ ‫دارایی‌هایش را از دست داد‪.‬‬ ‫او رفت اما این زخم کهنه دوباره س��ر باز کرد‪ .‬اینکه چرا با او و هزاران نخبه مانند‬ ‫او مهربان نبوده‌ایم؟ مریم می‌توانس��ت در کشور خودش زندگی کند‪ .‬مگر این بانوی‬ ‫معصوم چه چیزی می‌خواس��ت؟ آن چش��م‌های آبی چه در سر داشتند؟ مریم یکی‬ ‫از عاش��ق‌ترین آدم‌های زمانه‌اش بود‪ .‬س��اده بود و بی‌پیرایه و چه می‌شد اگر همین‬ ‫اطراف‪ ،‬رؤیاهایش را با فرزندان ما قس��مت می‌کرد‪ .‬چه می‌ش��د اگر میان این همه‬ ‫هیاهو‪ ،‬به بزرگی‌اش میدان می‌دادیم؟‬ ‫ما را چه می‌ش��ود؟ چرا همیشه عالمت خروج را نش��ان می‌دهیم؟ چند کشور را‬ ‫می‌توانیم مثال بزنیم که به این س��ادگی مس��یر مهاجرت نخبگانش را هموار کرده‬ ‫باشد؟ زیان روحی و روانی و اقتصادی جامعه از مهاجرت این همه نخبه چقدر است؟‬ ‫هرچند اعداد و ارقام متناقضی از تعداد مهاجران نخبه ایرانی در دیگر نقاط جهان‬ ‫ارائه ش��ده اما باتوجه به جایگاه شایسته بسیاری از ایرانیان خارج از کشور‪ ،‬به‌خوبی‬ ‫می‌توان دریافت چه ثروت مادی و معنوی عظیمی از کشورمان در دیگر نقاط جهان‬ ‫توزیع ش��ده‌است‪ .‬اما پرس��ش مهم این است که چرا بسیاری از جوانان نخبه ایرانی‬ ‫عزم مهاجرت می‌کنند و زندگی دور از وطن را برمی‌گزینند؟ ش��اید دم‌دس��تی‌ترین‬ ‫پاس��خ این باشد که آنها به‌دنبال رفاه یا شاید آزادی بیشتر‪ ،‬ترک وطن کرده‌اند‪ ...‬اما‬ ‫برای من که با خیلی از مهاجران نخبه ایرانی از نزدیک صحبت کرده‌ام‪ ،‬دلیل دیگری‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬خیلی از جوانان ما ایران را ترک می‌کنند چون امکان سرمایه‌گذاری‬ ‫و برنامه‌ریزی بلندمدت ندارند؛ خیلی‌ها ایران را ترک می‌کنند چون فضای کسب‌وکار‬ ‫را عادالنه و شفاف نمی‌بینند؛ خیلی‌ها ایران را ترک می‌کنند چون حوصله این همه‬ ‫دعوای سیاسی و بی‌اطمینانی را ندارند؛ خیلی‌ها ایران را ترک می‌کنند چون فضای‬ ‫مساعدی برای شکوفایی توانایی‌هایشان نمی‌بینند‪.‬‬ ‫اگر بپذیریم نبوغ و استعداد هم ثروت خدادادی است‪ ،‬باید کاری کنیم که انگیزه‬ ‫مهاجرت کاهش پیدا کند‪ .‬چرا باید جوانان نخبه ما به بهانه‌های واهی زیر فشار قرار‬ ‫بگیرند و ترک وطن کنند؟ در یکی از س��فرهایم به اروپا‪ 2 ،‬ساعت پای صحبت‌های‬ ‫یکی از همین نخبگان نشس��تم‪ .‬او که جذب یکی از شرکت‌های بزرگ اروپایی شده‬ ‫و برای خودش شهرتی به هم زده بود‪ ،‬آرزو داشت به ایران بازگردد‪ .‬پرسیدم در چه‬ ‫صورتی حاضری به کش��ور برگردی؟ گفت‪ :‬فقط می‌خواهم سالم و شفاف در فضای‬ ‫رقابت��ی کار کنم‪ .‬نمی‌خواهم ب��رای کاری که می‌کنم‪ ،‬از همه مجوز بگیرم و به همه‬ ‫رشوه بدهم‪ .‬صدای پیرمردی که تصویر مریم میرزاخانی را به دیوار دفتر کارش زده‬ ‫بود‪ ،‬هنوز در گوشم می‌پیچد‪ .‬وقتی داشتم خداحافظی می‌کردم گفت‪ :‬تو که دستت‬ ‫می‌رسد‪ ،‬کاری کن‪ .‬کاری کن بچه‌های خوب ما به وطن بازگردند و من به دست‌های‬ ‫خالی‌ام نگاه می‌کنم و از آن چشم‌های اقیانوسی خجالت می‌کشم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫دارایی آدم‌ها‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!