صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 133

روزنامه صمت شماره 133

‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫ایجاد تشکل صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫‪8‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪:‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 133‬پیاپی ‪ 32 1451‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫ثبات «حقوق دولتی» برای سال آینده‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 5‬میلیارد دالری در فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تأکید کرد‬ ‫نگاه «برنامه ششم»‬ ‫صادرات‌محور باشد‬ ‫‪7‬‬ ‫معدن‬ ‫جای نفت را می‌گیرد‬ ‫«دی‪ »8‬باید با هدف برد‪-‬برد برگزار شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫طرحی که کارگر و کارفرما را‬ ‫راضیمی‌کند‬ ‫فروش و فرآوری‬ ‫مواد خامی‌که نیست!‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پاتیناژ رکود‬ ‫روی یخ بازار خودرو‬ ‫صادرات کشمش ایرانی‬ ‫به ‪ 100‬کشور جهان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گیاهان صنعتی اشتغالزا‬ ‫و ارزآور‬ ‫فریدون امیریان‬ ‫کارشناسبازرگانیاستانمازندران‬ ‫‪10‬‬ ‫ظرفیت های صادراتی‬ ‫سیمان سیستان‬ ‫صادرات خرما‬ ‫پس از تحریم‌ها‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اختصاص سرمایه‬ ‫‌در گردش‪ ،‬با نرخ مناسب‬ ‫عبدالحسین اویسی‬ ‫‪23‬‬ ‫مدیر پروژه مجموعه کسب‌وکار خرمای‬ ‫خوزستان‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی‬ ‫‪24‬‬ ‫رییسخانهصنعت‪،‬معدنوتجارتایران‬ ‫‪30‬‬ ‫کیش‪ ،‬منطقه‌ای‬ ‫برای کسب سود بیشتر‬ ‫حسین امیری خامکانی‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫دولت فرانسه روز چهارشنبه اعالم کرد که ‪ 54‬نفر‬ ‫را در مدت یک هفته پس از وقوع حمالت تروریستی‬ ‫در پاری��س که ‪ 17‬قربان��ی گرفت‪ ،‬به اته��ام دفاع از‬ ‫تروریسم‪ ،‬بازداشت کرده است‪.‬‬ ‫«سیدحس��ن نصراهلل» دبیرکل ح��زب‌اهلل لبنان با‬ ‫تاکید بر اینکه «قدرت جنگی مقاومت همچنان دست‬ ‫نخورده است»‪ ،‬به صهیونیست‌ها هشدار داد که برای‬ ‫آزمودن این قدرت و توانایی مرتکب اش��تباهی بزرگ‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫صدراعظم آلمان گفت که ناتو به دنبال رویارویی و‬ ‫برخورد با روسیه نیست‪.‬‬ ‫یک روزنامه امریکایی نوشت که روسیه ‪ 5‬سالح در‬ ‫اختی��ار دارد که موجب ترس و واهمه امریکا ش��ده و‬ ‫ازجمله آنها جنگنده «سو – ‪ ،»35‬زیردریایی «آمور»‬ ‫و تانک «تی ـ ‪ »90‬است‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری هن��د گفت که اصالح س��اختار‬ ‫س��ازمان ملل به منظور تضمین اعتبار و مش��روعیت‬ ‫تصمیم‌های این سازمان ضروری است‪.‬‬ ‫«بش��ار اسد» رییس‌جمهوری سوریه‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫دولت‌ه��ای اروپای��ی را عامل حم�لات مرگبار هفته‬ ‫گذشته افراد مسلح در فرانسه دانست‪.‬‬ ‫«ج��ان ک��ری» وزیر ام��ور خارج��ه امری��کا ابراز‬ ‫امیدواری کرد که طرح روس��یه ب��رای گردهم آوردن‬ ‫گروه‌ه��ای مخالف س��وری در قالب مذاک��رات صلح‪،‬‬ ‫موفقیت‌آمیز باشد‪.‬‬ ‫کش��ورهای ژاپن و کره‌جنوبی ب��ه رهبری امریکا‪،‬‬ ‫بار دیگ��ر درصدد اجرای طرحی هس��تند که بتوانند‬ ‫براس��اس آن ضمن مهار کره شمالی‪ ،‬فعالیت‌های این‬ ‫کشور را زیرنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫«میخائیل باگدانوف» معاون وزیر خارجه روس��یه‬ ‫گفت که مسکو میزبان مذاکرات صلح سوریه از ‪ 26‬تا‬ ‫‪ 29‬ژانویه (‪ 6‬تا ‪ 9‬بهمن) خواهد بود‪.‬‬ ‫س��ایت خب��ری «‪ »24‬وابس��ته به دول��ت امارات‪،‬‬ ‫روز چهارشنبه در خبری نوش��ت‪ :‬مسئوالن بلندپایه‬ ‫کش��ورهای عض��و اتحادیه عرب درنشس��تی موضوع‬ ‫تشکیل اداره‌ای برای مقابله با بحران را بررسی کردند‪.‬‬ ‫مط��رح ش��دن بدهی‌های آلمان به یونان ازس��وی‬ ‫مس��ئوالن و رسانه‌های یونانی‪ ،‬سبب تنش بین برلین‬ ‫و آتن شد‪.‬‬ ‫«جورج��و ناپولیتانو» یازدهمی��ن رییس‌جمهوری‬ ‫ایتالیا استعفا داد‪.‬‬ ‫پلیس ضد ترور یونان و مقامات این کش��ور نامه‌ای‬ ‫مبنی بر احتمال حضور تعدادی تروریس��ت اسالم‌گرا‬ ‫(تکفیری) از یوروپل (پلیس اروپا) دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫«مانوئل والس» نخست‌وزیر فرانسه از اتخاذ تدابیر‬ ‫«اس��تثنایی» برای چهارش��نبه و همزمان با انتش��ار‬ ‫شماره ویژه نشریه فکاهی شارلی ابدو خبر داد‪.‬‬ ‫واکن��ش اخیر برخ��ی مقامات خزان��ه‌داری امریکا‬ ‫مبنی‌ب��ر اعم��ال تحریم‌ه��ای مال��ی بیش��تر علی��ه‬ ‫کره‌شمالی‪ ،‬سبب شد که پیونگ‌یانگ در واکنشی تند‬ ‫از واش��نگتن بخواهد که مس��تندات حمله به شرکت‬ ‫سونی را ارائه دهد‪.‬‬ ‫نش��ریه فرانسوی «ش��ارلی ابدو» بار دیگر اقدامات‬ ‫موهن خود در انتش��ار کاریکاتورهای ضداس�لامی را‬ ‫تکرار کرد‪.‬‬ ‫فرمانده ارتش پاکس��تان برای انجام سفری ‪ 3‬روزه‬ ‫به انگلیس‪ ،‬اسالم آباد را به مقصد لندن ترک کرد‪.‬‬ ‫«ج��و بای��دن» مع��اون رییس‌جمه��وری امری��کا‬ ‫و «آرس��نی یاتس��نیوک» نخس��ت‌وزیر اوکرای��ن در‬ ‫یک تماس تلفنی درباره مس��ائل ش��رق آن کش��ور و‬ ‫کمک‌های واشنگتن به کی‌یف گفت و گو کردند‪.‬‬ ‫گزارش دریافتی حاکی اس��ت یک فعال سیاس��ی‬ ‫کره‌جنوبی که اظهاراتی را به طرفداری از کره شمالی‬ ‫ابراز کرده بود‪ ،‬بازداشت شده است‪.‬‬ ‫پایگاه خبری «اخبارالس��اعه» به نقل از «سعود بن‬ ‫س��یف النصر» یک شاهزاده س��عودی عضو «شورای‬ ‫بیعت» عربستان که در صفحه «توییتر» منتشر شد‪،‬‬ ‫از سقوط دولت آل‌سعود پس از فوت «ملک عبداهلل»‬ ‫شاه این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫«احم��د داود اوغلو» نخس��ت وزی��ر ترکیه گفت‪:‬‬ ‫«جنبش میهن‌پرس��تان اروپایی» (پگیدا) که مخالف‬ ‫حض��ور مس��لمانان در این قاره اس��ت‪ ،‬فرقی با گروه‬ ‫تروریستی داعش ندارد‪.‬‬ ‫رژیم آل‌خلیفه به‌منظور بازداش��تن مخالفان خود‬ ‫از خواس��ته‌های مشروع‌شان یعنی دستیابی به آزادی‬ ‫و دموکراس��ی‪ ،‬به اقدامات خصمانه خویش علیه آنان‬ ‫ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫ژاپن روز چهارش��نبه بزرگتری��ن بودجه دفاعی در‬ ‫تاری��خ این کش��ور را درحالی تصویب ک��رد که گفته‬ ‫می‌ش��ود این اقدام با هدف حفاظت بیشتر از آب‌های‬ ‫مورد مناقشه با چین انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس انگلیس��ی پلیس اتحادیه اروپا ( یوروپل ) با‬ ‫اش��اره به رفتن ‪ 3‬هزار تا ‪ 5‬هزار ش��هروند اروپایی به‬ ‫سوریه و بازگشت شماری از آنها اعالم کرد‪ :‬تهدیدات‬ ‫تروریس��تی علیه کش��ورهای غربی به باالترین حد از‬ ‫زمان وقوع حمالت یازدهم س��پتامبر‪ ،2001‬رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تأکید کرد‬ ‫«دی ‪ »8‬باید با هدف برد‪-‬برد برگزار شود‬ ‫گروه تجارت‪ :‬س��ازمان‌های منطقه‌ای که به‬ ‫دنبال کار سیاسی و تشریفاتی نیستند عملکرد‬ ‫موفق و قابل قبولی از خود به جای گذاشته‌اند‬ ‫اما برخی از این سازمان‌ها فقط جنبه تشریفاتی‬ ‫‌‪ ،‬مهندس محمدرضا‬ ‫دارند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‌‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نشس��ت هماهنگی برگزاری اجالس «دی ‪»8‬‬ ‫ب��ا اعالم ای��ن مطلب گفت‪ :‬عملکرد س��ازمان‬ ‫منطقه‌ای آ‌س��ه‌آن موفقیت‌آمیز بوده زیرا این‬ ‫سازمان اهداف سیاس��ی و تشریفاتی را دنبال‬ ‫نکرده‪ ،‬ولی سازمانی نظیر اکو با وجود اینکه از‬ ‫ظرفیت و قابلیت باالیی برخوردار است نتوانسته‬ ‫عملکرد خوب��ی از خود برجای بگذارد زیرا این‬ ‫س��ازمان در عمل درگیر مسائل سیاسی شده‬ ‫است‪ .‬وی با انتقاد از عملکرد اکو افزود‪ :‬چندین‬ ‫بار با وزارت امورخارج��ه پیرامون عملکرد اکو‬ ‫مذاکراتی داشته و اعالم کرده‌ایم که با توجه به‬ ‫این نحوه رفتار ما نمی‌توانیم در این سازمان به‬ ‫توفیقی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‌‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان این‬ ‫مطل��ب که ما امی��دوار بودیم س��ازمان دی ‪8‬‬ ‫نسبت به اکو وضعیت بهتری داشته باشد‌‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ارزیابی‌ها نش��ان می‌دهد که از گذشته در‬ ‫این س��ازمان فقط یکسری ش��عارها و مسائل‬ ‫بی‌نتیجه مطرح ش��ده که هیچ‌کدام از آنها نیز‬ ‫راه به جایی نبرده‌اند‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده با اشاره به برگزاری اجالس دی ‪8‬‬ ‫در تهران تصریح کرد‪ :‬ایران به دنبال دستیابی به‬ ‫اهداف خود در این سازمان و همچنین مثمرثمر‬ ‫کردن برگزاری اجالس‌های این سازمان است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از چند م��اه پیش ‪ 14‬گ��روه کاری‬ ‫برای تعیین اهداف برگ��زاری اجالس دی‪ 8‬در‬ ‫تهران تش��کیل داده‌‌ایم زیرا باید به طور واضح‬ ‫و ش��فاف مشخص ش��ود که ما با برگزاری این‬ ‫اجالس باید به چه اهدافی برسیم‪ .‬وزیر صنعت‪‌،‬‬ ‫معدن و تجارت خطاب به روس��ای گروه کاری‬ ‫اج�لاس دی ‪ 8‬اذعان کرد‪ :‬من انتظار ندارم که‬ ‫همه ش��ما یک یا چندین هدف قابل تحقق را‬ ‫برای ما تعیین کنید اما از ش��ما می‌خواهم که‬ ‫حداقل چند هدفی که می‌توانیم آنها را محقق‬ ‫کنیم پی��ش از برگزاری اجالس تعیین و به ما‬ ‫ارائ��ه دهید‪ .‬نعمت‌زاده با اش��اره ب��ه دلخوری‬ ‫وزارت امورخارج��ه از وزارت صنع��ت‌‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت برای تاخیر در برگ��زاری اجالس دی‬ ‫‪ 8‬خاطرنشان کرد‪ :‬هر چند وزارت امورخارجه‬ ‫از ما به‌خاطر تاخی��ری که در برگزاری اجالس‬ ‫پیش آمده دلخور است اما ما نمی‌توانستیم این‬ ‫اجالس را بدون داشتن اهدافی که بتوانیم آنها‬ ‫را محق��ق کنیم‌‪ ،‬برگزار کنیم‪ .‬این عضو کابینه‬ ‫دولت یازدهم متذکر ش��د‪ :‬به طورقطع اهدافی‬ ‫که برای اجالس دی ‪ 8‬تعیین ش��ده باید برای‬ ‫همه طرفین نتیجه برد‪-‬برد داشته باشد در غیر‬ ‫این صورت تحقق آنها غیرممکن است‪.‬البته به‬ ‫خوبی می‌دانیم که تعیین یک هدف دو جانبه‬ ‫که امکان برد‪-‬برد برای دوطرف را داشته باشد‬ ‫بسیار سخت اس��ت بنابراین تدوین هدفی که‬ ‫منافع ‪ 8‬کشور را در پی داشته باشد به طورقطع‬ ‫س��خت‌تر خواهد ب��ود‪ .‬وزیر صنع��ت‌‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با بیان این مطلب که ما در این اجالس‬ ‫باید به دنبال تحقق اهداف از پیش تعیین شده‬ ‫باش��یم‌‪ ،‬گفت‪ :‬نباید در اج�لاس دی ‪ 8‬که در‬ ‫تهران برگزار می‌شود‪ ،‬هیچ نوع کلی‌گویی انجام‬ ‫ش��ود زیرا کلی‌گویی برای ما فایده‌ای به دنبال‬ ‫ن��دارد‪ .‬به گفته نعمت‌زاده‌‪ ،‬در این اجالس باید‬ ‫برای ما مشخص ش��ود که اهداف تعیین شده‬ ‫به چه ش��کلی محقق خواهد ش��د و قرار است‬ ‫همکاری م��ا با این س��ازمان منطقه‌ای به چه‬ ‫نقطه‌ای برس��د؛ به عنوان مثال اگر قرار اس��ت‬ ‫ایران با گ��روه دی ‪ 8‬در زمینه انرژی همکاری‬ ‫کند باید روشن شود که که این همکاری به چه‬ ‫صورتی است و اینکه آیا منافع هر ‪ 8‬کشور را در‬ ‫پ��ی دارد یا خیر؟ وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به مذاکراتی که دو س��ال قبل با وزیر‬ ‫انرژی پاکستان داشت‌‪ ،‬افزود‪ :‬در تماس تلفنی‬ ‫که با وزیر انرژی پاکستان داشتم اعالم کرد که‬ ‫امریکا به کشورش اجازه همکاری با ایران برای‬ ‫صادرات و واردات برق را داده است اما این اجازه‬ ‫در زمینه همکاری گازی بین ایران و پاکستان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬تولید س��یمان کشور‬ ‫در شرایط کنونی بیش از مصرف آن بوده بنابراین باید همه‬ ‫مهندسان مشاور و دست‌اندرکاران صنعت سیمان بر تنوع‪،‬‬ ‫کاربردی کردن انواع سیمان و مصرف آن در ابعاد گوناگون‬ ‫توجه کنند‪ .‬به گزارش ش��بکه اطالع‌رسانی تولید و تجارت‬ ‫ایران (شاتا)‪ ،‬مهندس نعمت‌زاده در مراسم افتتاح هفتمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی س��یمان‪ ،‬بتن‪ ،‬فناوری س��اخت و‬ ‫ماشین‌آالت وابسته در تهران با بیان این مطلب افزود‪ :‬برای‬ ‫تنوع مصرف س��یمان ازجمله کاربری آن در جاده‌سازی از‬ ‫نوع بتنی که قیمت تمام‌شده آن کمتر از جاده‌سازی از نوع‬ ‫آسفالتی اس��ت و عمر بیشتری دارد می‌توان بهره برد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای اجرایی ش��دن این موضوع با وزارت راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرسازی تعامالتی داریم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬درحال حاضر میزان ظرفیت تولید سیمان در‬ ‫کش��ور بالغ بر ‪ 80‬میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود‬ ‫دستگاه قضا‪ ،‬حامی دولت در مبارزه با فساد‬ ‫رییس ق��وه قضاییه نقطه آغاز حرکت منس��جم و‬ ‫پیشگیرانه علیه فساد را از دستگاه‌های اجرایی کشور‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬قوه قضایی��ه از عزم و اراده دولت در‬ ‫مقابله با فس��اد و برخورد با بسترها و منشأ فسادهای‬ ‫اقتصادی حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خب��ر به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ق��وه قضاییه‪ ،‬آی��ت‌اهلل صادق‌آملی الریجانی‬ ‫افزود‪ :‬دولت باید به صورت جدی بحث مبارزه با فساد‬ ‫را در دس��تور کار قرار دهد و این مبارزه از س��خن و‬ ‫کالم به مرحله عمل برسد؛ در این صورت مسلما قوه‬ ‫قضاییه نیز همان طور ک��ه پیش از این نیز در گفتار‬ ‫و عم��ل نش��ان داده حامی دولت در مبارزه با فس��اد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ریی��س قوه قضاییه‪ ،‬نظارت‌ه��ای همه جانبه دولت‬ ‫ادوارد اس��نودن‪ ،‬کارمند سابق آژانس امنیت ملی‬ ‫امریکا گفت‪ :‬وزارت مهاجرت رژیم صهیونیس��تی در‬ ‫حادثه تروریستی علیه نش��ریه «شارلی ابدو» نقش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬اسنودن در مصاحبه‬ ‫با روزنامه روسی کومرسانت گفت؛ رژیم صهیونیستی‬ ‫از مهاج��رت معک��وس یهودیان در س��ال‌های اخیر‬ ‫ناخرسند است و همین نگرانی‪ ،‬مسئوالن وزارتخانه‬ ‫مهاج��رت رژیم صهیونیس��تی را بر آن داش��ت تا از‬ ‫دس��تگاه اطالعاتی این رژیم‪ ،‬موساد‪ ،‬بخواهند برای‬ ‫توقف مهاجرت معکوس کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موسس��ه اطالعات و ماموریت‌های ویژه‬ ‫رژیم صهیونیس��تی در پاس��خ به این درخواس��ت‪،‬‬ ‫عملیاتی را از طریق انتش��ار تصاوی��ر موهن پیامبر‬ ‫اس�لام (ص) در کشورهای غربی آغاز کرد تا فضایی‬ ‫ستیزه‌جویانه ضد یهودیان ساکن اروپا به راه اندازد و‬ ‫آنان را وادار به زندگی در اسرائیل کند‪.‬‬ ‫ادوارد اس��نودن گف��ت‪ :‬براس��اس چنین طرحی‪،‬‬ ‫تصاوی��ر موهن پیامبر اس�لام در س��ال ‪2005‬م در‬ ‫مجالت اروپایی منتشر شد‪ ،‬اما عملیات نتیجه‌بخش‬ ‫نبود‪ .‬پ��س از ناکامی صهیونیس��ت‌ها در این طرح‪،‬‬ ‫شارلی ابدو کاریکاتور سرکرده داعش ابوبکر بغدادی‬ ‫را چاپ کرد‪ ،‬که به حادثه تروریستی مجله «شارلی‬ ‫ابدو» و سوپرمارکت یهودی در پاریس منجر شد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در تظاهرات روز‬ ‫یکش��نبه پاریس گفته بود؛ ه��ر یهودی که خواهان‬ ‫مهاجرت به اس��رائیل باش��د ب��ا آغوش ب��از از آنان‬ ‫استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫تولید‪ ۱۲۰‬میلیون تن سیمان‬ ‫در س��ال ‪ 1404‬ای��ن ظرفیت به ‪ 120‬میلیون تن برس��د‪.‬‬ ‫به گفته مهن��دس نعمت‌زاده تولید کارخانه‌های س��یمان‬ ‫استاندارد است و هیچ‌گونه آلودگی از لحاظ زیست‌محیطی‬ ‫ندارند‪ .‬وی در توضیح این مطلب گفت‪ :‬نصب فیلتر بخشی‬ ‫از تجهیزات کارخانه‌های س��یمان محسوب شده همچنین‬ ‫ب��ا نصب مانیتورین��گ هرگونه آلودگی احتمالی ناش��ی از‬ ‫تولی��د س��یمان را رصد می‌کنیم و در این زمینه س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت همکاری خوبی ب��ا تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان داشته و راهکارهای الزم را برای آلودگی کمتر به‬ ‫تولیدکنندگان سیمان ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫سال گذش��ته بالغ بر ‪ 20‬میلیون تن سیمان به کشورهای‬ ‫هدف صادراتی ارسال شده است که در سال‌جاری نیز باید‬ ‫ای��ن رویه ادامه یابد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬هم‌اکنون کارخانه‬ ‫س��یمان ونزوئال با ظرفیت یک‌میلیون تن در سال درحال‬ ‫در نظ��ام بانک��ی ‪ ،‬منابع طبیعی و س��ایر زمینه‌های‬ ‫فس��ادخیز و بس��تن منافذ و بس��ترهای وقوع جرم و‬ ‫دس��تیابی به رانت‌های اقتصادی را خواس��تار ش��د و‬ ‫گف��ت‪ :‬برخوردهای قاط��ع و پیش��گیری بهترین راه‬ ‫اعتمادسازی برای تمام کسانی است که قصد خدمت‬ ‫و سرمایه‌گذاری در کشور را دارند‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل آملی الریجانی در ادامه از اعطای غیرقانونی‬ ‫برخی مجوزهای ساخت‌وس��از از جمل��ه دادن مجوز‬ ‫اح��داث هتل در بس��تر ی��ک رودخان��ه و مجوزهای‬ ‫غیرقانونی اقتص��ادی دیگر انتقاد کرد و گفت‪ :‬پس از‬ ‫اینکه مشکالت ایجاد ش��د همه به سراغ قوه قضاییه‬ ‫می‌آیند که برخ��ورد کند؛ البته دس��تگاه قضایی در‬ ‫چارچوب قانون همیش��ه به وظیفه خود عمل خواهد‬ ‫کرد اما این روند و رویه نامناسب باید اصالح شود‪.‬‬ ‫رابطه شارلی ابدو با مهاجرت صهیونیست‌ها‬ ‫از س��وی امریکا صادر نشده است متاسفانه ما‬ ‫این نکته را می‌دانستیم ولی بازهم برای توسعه‬ ‫همکاری گازی میان ایران و پاکس��تان تالش‬ ‫بی‌فای��ده کردیم‪ .‬وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان این مطلب که ما در اجالس دی‪ 8‬نباید‬ ‫فقط حرف‌های قش��نگ اما بدون عمل بزنیم‪‌،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما نمی‌گوییم که اهداف و طرح‌های‬ ‫م��ا در اجالس دی ‪ 8‬باید یک ش��ب به نتیجه‬ ‫برسد اما می‌توان به تحقق و اجرایی شدن آنها‬ ‫تا دو سال آینده امیدوار بود‪ .‬ما نباید اهدافی را‬ ‫عنوان کنیم که تحقق آنها تا ‪ 20‬س��ال آینده‬ ‫نیز ممکن نباش��د‪ .‬گفتنی اس��ت؛‌اجالس دی‬ ‫‪ 8‬امس��ال در تهران از ‪ 6‬ت��ا ‪ 8‬بهمن با حضور‬ ‫وزرای اقتصادی اعضا (ایران‪ -‬ترکیه‪ -‬بنگالدش‪-‬‬ ‫مصر‪ -‬اندونزی‪ -‬مالزی‪ -‬پاکس��تان‪ -‬و نیجریه)‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تولید است که افتتاح رس��می آن در آینده نزدیک توسط‬ ‫مقامات ارشد ایرانی انجام می‌شود‪ .‬نعمت‌زاده افزود‪ :‬احداث‬ ‫کارخانه س��یمان توسط جمهوری اس�لامی ایران در سایر‬ ‫کش��ورها دارای سابقه طوالنی اس��ت به‌طوری که پیش از‬ ‫این در کش��ور س��وریه این‌کار انجام‌ش��ده و در کشورهای‬ ‫لیبی و عراق در صدد ساخت کارخانه‌های سیمان یا صدور‬ ‫خدمات مهندس��ی‪ ،‬ساخت تجهیزات‪ ،‬سرویس‌های جانبی‬ ‫با توانمندی باال در این حوزه هستیم‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی س��یمان‪ ،‬بتن‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫ساخت و ماشین‌آالت وابسته با حضور ‪ 125‬شرکت ایرانی و‬ ‫‪ 11‬شرکت خارجی از ‪ 4‬کشور آلمان‪ ،‬امارات‪ ،‬ایتالیا و چین‬ ‫در فضایی به وس��عت ‪ 6‬هزار مترمربع برگزار می‌شود‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه تا روز ‪ 27‬دی‌ماه از ساعت ‪ 9‬صبح تا ‪ 4‬بعدازظهر‬ ‫آماده استقبال از عالقه‌مندان و متخصصان مربوط در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران است‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات‪ :‬از همه جریانات سیاسی استقبال می‌کنیم‬ ‫وزیر اطالعات گفت‪ :‬دولت تدبیر و امید با آغوش‬ ‫ب��از از تم��ام جریان‌ها‪ ،‬تفکرات و اح��زاب مختلف‬ ‫سیاس��ی کشور برای پیش��رفت و تعالی همه‌جانبه‬ ‫استقبال می‌کند و استمداد می‌طلبد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدمحمود علوی افزود‪ :‬دولت‬ ‫یازدهم معتقد اس��ت ب��ا حضور تم��ام جریانات و‬ ‫اح��زاب می‌توان در عین تض��ارب افکار در زیر یک‬ ‫پرچم ب��ه نام والیت فقیه و رهبری امور مملکت را‬ ‫ساماندهی کرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬راه��کار و س��ازوکار اصلی برای‬ ‫توس��عه‪ ،‬پیش��رفت و پایداری نظام اسالمی حفظ‬ ‫انس��جام‪ ،‬وحدت و یکپارچگی اقشار مختلف مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫علوی افزود‪ :‬ایران اسالمی امروزه با همت و تالش‬ ‫دولتمردان‪ ،‬حمایت رهبری و پش��توانه عظیم ملت‬ ‫از جایگاه ویژه و قابل قبولی در دنیا برخوردار است‪.‬‬ ‫وی تایید و تاکید رهبر معظم انقالب نس��بت به‬ ‫اقدام��ات دولت یازدهم را در ابع��اد مختلف یادآور‬ ‫شد و گفت‪ :‬ایشان بارها عملکرد رییس‌جمهوری و‬ ‫دول��ت را مورد حمایت خود قرار داده‌اند که خود از‬ ‫برکات تدبیر در این جامعه محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی احیای اخالق اجتماعی و سیاسی را سرلوحه‬ ‫کاره��ا و برنامه‌های دولت دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫توس��عه اخالق حسنه همواره از تاکیدات مهم دین‬ ‫مبین اسالم و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫عل��وی ابراز ک��رد‪ :‬اهتم��ام ویژه دول��ت بر رفع‬ ‫مشکالت و ایجاد رفاه اجتماعی برای ملت در ابعاد‬ ‫مختلف استوار است‪.‬‬ ‫افخم‪ :‬تصمیمات جدیدی می‌گیریم‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه در آس��تانه دور جدید‬ ‫مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬در ش��هر ژنو س��وئیس گفت‪ :‬هر‬ ‫وقت احساس کنیم مسیر مذاکرات متناسب با خواست‬ ‫ما نیست‪ ،‬تصمیمات جدیدی را اتخاذ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مرضیه افخم دیروز در نشست خبری‬ ‫با خبرنگاران درباره تهدیدات اخیر کنگره امریکا درباره‬ ‫تحریم‌ها اظهار کرد‪ :‬مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬در حال انجام‬ ‫اس��ت و در دوره تمدید هم توافق شده تا ابتدا به توافق‬ ‫سیاسی برسند و پس از آن وارد مباحث فنی شوند‪.‬‬ ‫افخم خاطرنشان کرد‪ :‬وزارت امور خارجه نسبت به هر‬ ‫دوره از مذاکرات و روند آن ارزیابی‌هایی خواهد داشت و‬ ‫هر وقت احساس کنیم که متناسب با خواست ما نیست‬ ‫و مس��یر‪ ،‬مسیری نیس��ت که به توافق جامع‪ ،‬عادالنه و‬ ‫عاقالنه و متناس��ب با خواست ما دست یابد‪ ،‬تصمیمات‬ ‫جدیدی را اتخاذ می‌کنیم‪ .‬وی در پاس��خ به این س��وال‬ ‫که حضور جمهوری اسالمی ایران در کنفرانس امنیتی‬ ‫مونیخ چگونه خواهد بود؟ گف��ت‪ :‬دعوتنامه‌هایی برای‬ ‫مس��ئوالن کش��ورمان ارس��ال ش��ده که آن را دریافت‬ ‫کرده‌ایم و در حال برنامه‌ریزی هس��تیم تا در زمان خود‬ ‫نسبت به س��طوح ش��رکت‌کننده اطالع‌رسانی خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارج��ه همچنین درباره‬ ‫دعوت عربس��تان از وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت‪:‬‬ ‫موض��وع دعوت مقامات س��عودی از ظریف همچنان در‬ ‫دستورکار اس��ت و به دنبال آن هستیم تا دیدار وزیران‬ ‫در تهران یا ریاض انجام شود‪.‬‬ ‫افخم خاطرنشان کرد‪ :‬در عین حال تماس‌ها میان دو‬ ‫کشور درباره مسائل منطقه‌ای به‌ویژه موضوعات مربوط‬ ‫به تروریسم و مقابله با آن در حال انجام است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پاتیناژ رکود روی یخ بازار خودرو‬ ‫احیای اروند رود؛ گامی برای توسعه حمل‌ونقل‬ ‫تولید همچنان چشم انتظار یارانه‬ ‫‪3‬‬ ‫از آمار بهره‏وری براساس برنامه پنجم توسعه نشان داد‬ ‫رشدشاخصبهره‏وریبههدفگذارینزدیکمی‏شود‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫دس��تیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای‬ ‫به��ره‏وری از مهم‌تری��ن اه��داف اقتصادی‬ ‫کشورها به ش��مار می‏رود‪ .‬ارتقای بهره‏وری‬ ‫با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل شده‬ ‫و در رس��یدن به رش��د اقتصادی مستمر و‬ ‫توس��عه پایدار نقش مهم��ی را ایفا می‏کند‪.‬‬ ‫بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه‬ ‫اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهره‏مند‬ ‫ش��ده‏اند‪ ،‬بیانگر این واقعیت است که بخش‬ ‫عمده‏ای از رشد اقتصادی بیشتر این کشورها‬ ‫از طریق بهره‏وری حاصل ش��ده است‪ .‬رشد‬ ‫تولید ناخالص داخلی در سطح ملی یا ارزش‬ ‫افزوده در هری��ک از بخش‏های اقتصادی از‬ ‫طریق دو منبع‪ ،‬یکی افزایش نهاده‏ها (نیروی‬ ‫کار و س��رمایه) و دیگری بهبود س��اختارها‬ ‫(ماش��ین‏آالت تولید و تجهیزات نیرو‪ ،‬بهبود‬ ‫نیروی انس��انی و مدیریت) حاصل می‏شود‪.‬‬ ‫به‏دلیل رقابت فشرده‏ای که در سطح جهان‬ ‫برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تمامی کشورها به‏ویژه کشورهای‬ ‫توسعه‏یافته و در حال‌گذار تالش می‏کنند تا‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده‬ ‫بخش‏ه��ا را حتی‏االم��کان از طری��ق بهبود‬ ‫ساختارها تامین کنند‪ .‬بر این اساس محاسبه‬ ‫رش��د بهره‏وری کام��ل عوامل در کش��ور و‬ ‫همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی‬ ‫برای برنامه‏ریزی‏های آینده از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬مصادیق به��ره‏وری به‏طور‬ ‫صری��ح در برنامه پنجم توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این برنامه‪ ،‬رشد اقتصادی ‪8‬درصد منظور‬ ‫و پیش‏بینی ش��ده است که ‪31/3‬درصد آن‬ ‫از طریق ارتقای بهره‏وری تامین شود‪ .‬بنا بر‬ ‫آخرین آمار موجود که تا پایان سال ‪ 1391‬و‬ ‫پس از پنجمین جشنواره ملی بهره‏وری ارائه‬ ‫ش��ده به بررسی رشد شاخص‏های بهره‏وری‬ ‫تا پایان این س��ال پرداخته‏ای��م‪ .‬با توجه به‬ ‫پایان ششمین دوره این جشنواره‪ ،‬آمار سال‬ ‫‪ 1392‬نی��ز تا چند هفته آینده اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصل�ه ش�اخص به�ره‏وری ب�ا‬ ‫هدفگذاری در برنامه‏های توسعه‏ای‬ ‫در بررس��ی مهم‌تری��ن ش��اخص‏های‬ ‫بهره‏وری‪ 3 ،‬گروه تغییرات میانگین شاخص‬ ‫بهره‏وری نی��روی کار‪ ،‬بهره‏وری س��رمایه و‬ ‫باالترین رشد خود در سال آخر مورد بررسی‬ ‫دست یافته و به ‪118/2‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د به�ره‏وری در صنع�ت ل�وازم‬ ‫خانگی و سیمان‬ ‫با نگاهی قیاسی میان‬ ‫اهداف برنامه چهارم‬ ‫و پنجم توسعه در‬ ‫این سال‏ها‪ ،‬همواره‬ ‫میزان بهره‏وری نسبت‬ ‫به هدفگذاری در این‬ ‫برنامه‏ها کمتر بوده‬ ‫است‬ ‫به��ره‏وری کل عوام��ل در ای��ن بخش مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفته‏اند‪.‬‬ ‫تغییرات میانگین شاخص بهره‏وری نیروی‬ ‫کار در بخش صنعت از سال ‪ 1383‬تا ‪1391‬‬ ‫نش��ان می‏دهد این بخش با در نظر گرفتن‬ ‫سال ‪ 1383‬به‏عنوان سال پایه مورد بررسی‪،‬‬ ‫ب��ا افت‌وخیز‏هایی مواجه ب��وده و به ‪93/04‬‬ ‫درصد در س��ال ‪ 1391‬رس��ید‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که ب��ا نگاهی قیاس��ی می��ان اهداف‬ ‫برنامه چهارم و پنجم توسعه در این سال‏ها‪،‬‬ ‫همواره میزان بهره‏وری نسبت به هدفگذاری‬ ‫در این برنامه‏ها کمتر بوده اس��ت‪ .‬به نحوی‬ ‫که در س��ال پایانی مورد بررسی این صنعت‬ ‫با اخت�لاف ‪48/46‬درصدی می��ان تغییرات‬ ‫به��ره‏وری به دس��ت آمده در س��ال ‪1391‬‬ ‫و اه��داف برنامه پنجم توس��عه مواجه بوده‬ ‫است زیرا بنا به بررسی‏های انجا ‌م شده آمار‬ ‫هدفگذاری سال ‪ 141/5 ،1391‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬تغییرات میانگین شاخص بهره‏وری‬ ‫در بخش صنعت نیز نشان می‏دهد تغییرات‬ ‫این بخش که در س��ال ‪100 ،1383‬درصد‬ ‫در نظر گرفته ش��ده بود‪ ،‬در سال ‪ 1391‬به‬ ‫‪92/19‬درصد رس��یده و این در حالی است‬ ‫که بنا بر آمارها در هدفگذاری سال ‪،1391‬‬ ‫تغییرات ‪134/4‬درصدی در نظر گرفته شده‬ ‫بود‪ .‬همچنی��ن در بررس��ی تغییرات بخش‬ ‫صنعت در به��ره‏وری کل عوامل این بخش‪،‬‬ ‫این آمار در س��ال ‪ 1391‬به ‪110/22‬درصد‬ ‫رس��یده ک��ه در برنام��ه پنج��م توس��عه‪،‬‬ ‫‪135/2‬درصد هدفگذاری شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ش�اخص‏های بهره‏وری در هر‬ ‫صنعت‬ ‫در بررس��ی درص��د رش��د ش��اخص‏های‬ ‫به��ره‏وری در هر صنعت که از س��ال ‪1386‬‬ ‫تا ‪ 1391‬در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬شاخص‏های‬ ‫به��ره‏وری کل عوامل محص��والت فلزی در‬ ‫س��ال ‪ ،1391‬به ‪133/3‬درصد رس��یده که‬ ‫نشان از رشد بهره‏وری در این صنعت دارد‪.‬‬ ‫در بررس��ی محصوالت کاغذی نیز رش��د‬ ‫ش��اخص‏های بهره‏وری کل عوامل نس��بت‬ ‫به س��ال ‪ 1390‬با کاهش روبه‌رو ش��ده و به‬ ‫‪78/7‬درصد نزول کرده اس��ت‪ .‬بهره‏وری کل‬ ‫عوام��ل در بخ��ش معادن در س��ال ‪ 91‬نیز‬ ‫نش��ان از رشد این بخش در عرصه بهره‏وری‬ ‫داش��ته‪ .‬این رقم در سال ‪ 91‬به ‪97/2‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین در صنعت تایرس��ازی‪ ،‬بهره‏وری‬ ‫کل عوامل با نوس��اناتی در سال‏های مختلف‬ ‫ب‬ ‫به ‪114/7‬درصد رسیده است‪ .‬صنعت چس ‏‬ ‫و رن��گ نیز با اینکه در س��ال‏های ‪ 89‬و ‪90‬‬ ‫ب��ا کاهش رش��د بهره‏وری مواج��ه بوده‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 91‬بهره‏وری خود را افزایش داده و به‬ ‫‪95/7‬درصد دست یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ش�اخص بهره‏وری در صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫رش��د ش��اخص به��ره‏وری کل عوامل در‬ ‫صنعت شوینده نیز همانند صنعت چسب و‬ ‫رنگ با گذشت از یک دوره نزول دوباره روند‬ ‫صعودی به خود گرفته و به ‪104/3‬درصد در‬ ‫سال ‪ 1391‬رسیده اس��ت‪ ،‬اما در این میان‬ ‫بهره‏وری در صنایع غذایی کش��ور نسبت به‬ ‫س��ال ‪ 1386‬روند نزولی به خود گرفته و از‬ ‫‪129/3‬درصد در سال ‪ 1387‬به ‪69/5‬درصد‬ ‫در سال ‪ 1391‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در صنعت خودروسازی که با نوساناتی در‬ ‫سال ‪ 89‬و ‪ 90‬روبه‌رو بوده که تاثیر مستقیم‬ ‫روی بهره‏وری این صنعت داش��ته‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 1390‬با افزایش قابل توجه بهره‏وری و رشد‬ ‫بهره‏وری کل ت��ا ‪108/6‬درصد روبه‌رو بوده‪،‬‬ ‫ام��ا در س��ال ‪ 1391‬دوباره اف��ت بهره‏وری‬ ‫داشته و به ‪98/6‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫از س��ویی رش��د به��ره‏وری کل عوامل در‬ ‫صنعت کاشی و س��رامیک از سال ‪ 1386‬تا‬ ‫‪ 1391‬با نوس��انات اندکی روبه‌رو بوده و در‬ ‫آخرین س��ال مورد بررسی به ‪117/7‬درصد‬ ‫دست یافته است‪ .‬رشد بهره‏وری کل عوامل‬ ‫در بخش‏های مرتبط با یارانه نیز با رش��دی‬ ‫روزاف��زون در به��ره‏وری مواجه ب��وده و به‬ ‫بهره‏وری کل عوامل در صنعت س��یمان‪،‬‬ ‫فرآورده‏ه��ای نفت��ی و پتروش��یمی نی��ز با‬ ‫رش��د مواجه بود ‏ه و به ترتیب بهره‏وری کل‬ ‫عوام��ل در این س��ه صنع��ت ‪ 84 ،102/7‬و‬ ‫‪151/6‬درصد بوده اس��ت‪ .‬ل��وازم خانگی نیز‬ ‫رش��د قابل توجهی را در این سال‏ها تجربه‬ ‫ک��رده و از رش��د به��ره‏وری ‪67‬درصدی در‬ ‫س��ال ‪ 87‬ب��ه ‪129‬درصد در س��ال ‪1391‬‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬ماشین‏آالت و تجهیزات‬ ‫صنعتی نیز با اندک نوس��اناتی در سال‏های‬ ‫اخیر مواجه بوده و به‏گونه‏ای رش��دی ثابت‬ ‫در به��ره‏وری کل عوام��ل را تجربه کرده به‬ ‫نحوی که در س��ال آخر مورد بررسی به ‪75‬‬ ‫درصد در رش��د بهره‏وری کل عوامل دست‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬بهره‏وری کل عوامل در صنعت‬ ‫فل��زات اساس��ی نیز با رش��دی روزافزون به‬ ‫‪ 113‬درصد رشد در سال ‪ 1391‬رسید‪.‬‬ ‫به��ره‏وری در کل عوامل صنعت بانکداری‬ ‫و بیمه کش��ور نیز به ‪100‬درصد در صنعت‬ ‫بانک��داری و ‪86/4‬درص��د در صنع��ت بیمه‬ ‫رسیده اس��ت که در بررسی‏های انجام شده‬ ‫در صنع��ت بانکداری با افزایش و در صنعت‬ ‫بیمه با کاهش روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫رش��د بهره‏وری در بخش س��رمایه‏گذاری‬ ‫کشور نیز در س��ال‏های اخیر با رشد مواجه‬ ‫بوده اما در س��ال ‪ 1390‬که رش��د بهره‏وری‬ ‫کل عوامل به ‪106/2‬درصد رس��یده بود در‬ ‫سال ‪ 1391‬با اندکی کاهش به ‪101/7‬درصد‬ ‫رسیده و همچنین رشد بهره‏وری کل عوامل‬ ‫در بخ��ش واس��طه‏گری مالی کش��ور نیز با‬ ‫افزایش روبه‌رو بوده و به ‪85‬درصد در س��ال‬ ‫آخر مورد بررسی رسیده است‪.‬‬ ‫با بررس��ی ای��ن آماره��ا تا س��ال ‪1391‬‬ ‫می‏توان به این نتیجه رس��ید که واحدهای‬ ‫مورد ارزیابی این جشنواره که حدود ‪1300‬‬ ‫بنگاه اقتصادی بوده‏ان��د تالش خود را برای‬ ‫ارتقای به��ره‏وری کرده‏ان��د‪ .‬هرچند به نظر‬ ‫می‏رسد عوامل بیرونی مانند تحریم و اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‏‏ه��ا نیز در این میان‬ ‫تاثی��ر منفی خ��ود را باقی گذاش��ته از و با‬ ‫نوس��ان‌هایی در س��ال‏های ‪ 89‬و ‪ 90‬مواجه‬ ‫بوده‏ایم‪.‬‬ ‫گزارش دو‬ ‫سازمان استاندارد ‪ ،‬آزمایشگاه سنجش کیفیت خودرو ندارد‬ ‫مش��اور امور ارتباطات ملی و بین‌الملل رییس سازمان ملی استاندارد از‬ ‫نبود آزمایش��گاه حمل‌ونقل‪ ،‬برای سنجش وضعیت استاندارد خودروها در‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد خبر داد‪ .‬امیدعلی مس��عودی گفت‪ :‬این سازمان‬ ‫آزمایش��گاه مجه��ز و روزآم��دی در ح��وزه حمل‌ونقل ج��اده‌ای ندارد تا‬ ‫آزمایش‌ه��ای الزم در ح��وزه اس��تاندارد را روی خودروها انجام دهد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬اکنون تنها ایران خودرو و س��ایپا‪ ،‬به عنوان دو خودروس��از عمده‬ ‫کشور آزمایشگاه‌هایی برای این منظور دارند‪ ،‬ولی آزمایش‌های آنها دقت‬ ‫الزم را ندارد و تامین‌کننده نیاز کشور نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مس��عودی روزآمد کردن آزمایش��گاه حوزه حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای کشور را ضروری خواند و بدون اشاره به رقمی خاص‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫راه‌اندازی این آزمایش��گاه به اعتبار کالنی نیاز اس��ت که ما راه‌اندازی آن‬ ‫را در برنامه‌های اولویت‌دار س��ال آینده سازمان گنجانده‌ایم‪ .‬وی از برنامه‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد و معاونت علم و فناوری ریاست‏جمهوری برای‬ ‫اتصال آزمایش��گاه‌های کنترل کیفیت کش��ور خبر داد و افزود‪ :‬با اجرایی‬ ‫ش��دن این طرح‪ ،‬بیشتر آزمایش‌های مورد نیاز در داخل انجام و از خروج‬ ‫ارز از کشور ممانعت می‌شود‪ .‬مشاور رییس سازمان ملی استاندارد‪ ،‬ترغیب‬ ‫م��ردم به مش��ارکت و همکاری با ای��ن بخش را از دیگ��ر برنامه‌های این‬ ‫س��ازمان خواند و گفت‪ :‬ما می‌خواهیم به‌تدریج از بار بازرسی خود کاسته‬ ‫و هرچه بیش��تر از کمک مردم ب��رای برخورد با متخلف��ان بهره بگیریم‪.‬‬ ‫مس��عودی افزود‪ :‬باید مشارکت مردم با این سازمان به‌گونه‌ای سازماندهی‬ ‫شود تا خود مردم تشخیص دهند که استاندارد الزم در کاالی تولید شده‬ ‫رعایت می‌ش��ود یا نمی‌شود‪ .‬وی در عین حال با اشاره به پهناوری کشور‬ ‫و ورود مقادی��ر زیادی کاالی قاچاق‪ ،‬کنترل کام��ل بر ورود کاال را کاری‬ ‫سخت عنوان کرد و افزود‪ :‬بهترین راهکار برای استفاده نکردن از کاالهای‬ ‫قاچاق و بدون استاندارد‪ ،‬ترویج فرهنگ استاندارد در میان مردم است‪.‬‬ ‫مس��عودی گفت‪ :‬کاالهایی که از مبادی قانونی وارد کش��ور می‌ش��وند‬ ‫بازرسی شده و استانداردهای الزم کیفیت را داشته و اکنون سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد با ‪ ۳۷‬کشور تفاهمنامه رعایت اس��تاندارد کاال را امضا کرده و‬ ‫کاالهای وارد شده از این کشورها استاندارد الزم را دارند‪.‬‬ ‫از س��ویی مدیرکل اس��تاندارد تهران از صدور ‪۲۳‬پروانه کاربرد عالمت‬ ‫اس��تاندارد در کمیت��ه عالئ��م ای��ن اداره کل خب��ر داد‪ .‬مس��لم بیات در‬ ‫تش��ریح این خبر گفت‪ :‬در جلس��ات کمیته عالئم آذرم��اه این اداره کل‬ ‫برای فرآورده‏های آبگرمکن گازی مخزن‏دار با نام تجارتی ارج‪ ،‬ش��یر‏آالت‬ ‫مخلوط اهرمی روش��ویی‪ ،‬ظرفش��ویی‪ ،‬دیواری و حمام از شرکت اسکندر‬ ‫زمانی‪ ،‬شیشه ایمنی آبدیده (سکوریت) خودرو با نام تجارتی شیشه ایمنی‬ ‫اطلس‪ ،‬ش��یرآالت مخلوط اهرمی روشویی‪ ،‬ظرفشویی‪ ،‬دیواری و حمام با‬ ‫ی‪-‬‏گازی ‪ ۱۸۰۰‬وات مدل ‪FGE۲TIX-‬‬ ‫نام تجارتی رستاک‪ ،‬فر توکار برق ‏‬ ‫‪ F۸۲TIX‬با نام تجارتی بی‌مکث‪ ،‬هود آشپزخانه با نام تجارتی صنایع هود‬ ‫بهش��ید‪ ،‬شیرآالت مخلوط اهرمی روشویی‪ ،‬ظرفشویی‪ ،‬دیواری و حمام با‬ ‫نام تجارتی پارس نوبل‪ ،‬ش��یرآالت مخلوط اهرمی روش��ویی‪ ،‬ظرفشویی‪،‬‬ ‫دیواری و حمام با نام تجارتی پالیزان‪ ،‬ظروف آلومینیوم نچس��ب (‏تفلون‏)‬ ‫ب��ا نام تجارتی جیت��و‪ ،‬اجاق گاز رومیزی توکار با گ��روه بازده انرژی ‪ B‬با‬ ‫ن��ام تجارتی ‪ ،T ampersand D‬ش��یرآالت مخلوط اهرمی روش��ویی‪،‬‬ ‫ظرفش��ویی‪ ،‬دی��واری و حمام با ن��ام تجارتی صنایع پلیمری‪ ،‬ش��یرآالت‬ ‫مخلوط اهرمی روش��ویی‪ ،‬ظرفشویی‪ ،‬دیواری و حمام با نام تجارتی زمرد‪،‬‬ ‫ش��یرآالت مخلوط کالسیک روشویی‪ ،‬ظرفش��ویی‪ ،‬دیواری و حمام با نام‬ ‫تجارتی کاش��انه‪ ،‬اج��اق گاز رومیزی توکار با گروه ب��ازده انرژی ‪ C‬با نام‬ ‫تجارت��ی رپیت��ون‪ ،‬بتن آماده ت��ا رده مقاومتی ‪ C۲۵‬با ن��ام تجارتی یکنا‬ ‫بتن همس��ایه‪ ،‬بلوک س��یمانی س��بک غیرباریر‪ ،‬بلوک سیمانی توخالی و‬ ‫جداول بتنی پیش‏س��اخته با نام تجارتی فاما بت��ن‪ ،‬عایق رطوبتی بام دو‬ ‫الیه نوع ‪ BPP‬با نام تجارتی ابرعایق‪ ،‬آجرنمای درجه با نام تجارتی جواد‬ ‫طاهری رس��تمی‪ ،‬سنگدانه‏ریز (‏ماسه طبیعی‪ ،‬ماسه شکسته‏) و سنگدانه‬ ‫درشت مورد مصرف برای بتن آماده نیرو هوا فضای سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری صادر شد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان به صدور پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد تش��ویقی برای‬ ‫دو فرآورده ش��یر پیس��وار ربع گرد آبی اندازه ‪ ۳/۴‬و ‪ ۱‬و ‪ ۱/۲‬اینچ‪ ،‬چراغ‬ ‫خیابانی و جاده‌ای کنترل ترافیک با منبع نور ال ای دی و چراغ نور افکن‬ ‫ال ای دی اش��اره کرد‪ .‬مدیرکل اس��تاندارد ته��ران همچنین از آزمون و‬ ‫صحت عملکرد ‪ ۶۲‬وس��یله توزین فرودگاه ام��ام خمینی (ره) خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این وسایل توزین با استانداردهای مربوط منطبق‌اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بررسی نقش صنعت‬ ‫روابط عمومی‬ ‫در توسعه صنعتی‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫در عص��ر کنون��ی‪ ،‬محیط‌ه��ای اجتماع��ی‪،‬‬ ‫ارتباط��ات س��ازمانی و فض��ای کس��ب‏وکار از‬ ‫پیچیدگی‌ه��ای زیادی برخوردارند و شناس��ایی‬ ‫آنه��ا نقش موثری در توس��عه بازاریابی و ارتقای‬ ‫نش��ان (برند) دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬روابط عمومی در‬ ‫مواردی همچون بهب��ود آگاهی‪ ،‬افزایش فروش‪،‬‬ ‫‌ایج��اد انگیزه در کارکنان فروش و عوامل توزیع‪،‬‬ ‫سهامداران و سایر ذی‏نفعان‪ ،‬معرفی محصوالت و‬ ‫خدمات جدید‪ ،‬توسعه نشان (برند)‪ ،‬تصویر‌سازی‬ ‫مثبت در جوامع و در بسیاری دیگر از موضوعات‬ ‫س��ازمانی نقش‌آفرین��ی ک��رده و ب��ه حمایت از‬ ‫بازاریابی س��ازمان می‌شتابد‪ .‬از طرفی در جوامع‬ ‫فعل��ی روابط عمومی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای‬ ‫تبلیغات پیش��بردی محس��وب می‌ش��ود‪ .‬روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬ایجاد مناسبات مطلوب با اقشار و جوامع‬ ‫مختلفی که با بنگاه یا ش��رکت س��ر و کار دارند‪،‬‬ ‫است‪ .‬این مناس��بات در روابط مطلوب از طریق‬ ‫کسب ش��هرت‪ ،‬ایجاد «ذهنیت مطلوب»‪ ،‬رفتار‬ ‫مناس��ب‪ ،‬رفع مس��ائل‪ ،‬خنثی کردن شایعات و‬ ‫وقایع نامطلوب یا غیرواقع امکانپذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی از ابزارهای مختلفی مانند‪ :‬روابط‬ ‫مطبوعاتی و رس��انه‏ای‪ ،‬ایراد س��خنرانی‪ ،‬معروف‬ ‫کردن کاال‪ ،‬ارتباطات جمعی و مش��اوره استفاده‬ ‫می‌کند‪ .‬در زمینه ایجاد آگاهی و در مقایس��ه با‬ ‫تبلیغات غیرشخصی‪ ،‬روابط عمومی تاثیر بیشتر‬ ‫و کم‏هزینه‏تری دارد‪ .‬با استفاده از روابط عمومی‪،‬‬ ‫بهره‏گیری س��ازمان‌ها و شرکت‌ها از فضا یا زمان‬ ‫در بیشتر رسانه‌های جمعی بدون پرداخت هزینه‬ ‫امکانپذیر اس��ت‪ .‬هماهنگی بین روابط عمومی و‬ ‫تبلیغات بدون داش��تن اطالعاتی شفاف از نقاط‬ ‫قوت و ضعف میس��ر نمی‌ش��ود‪ ،‬بنابراین زمانی‬ ‫این موفقیت حاصل می‌ش��ود که مدیریت روابط‬ ‫عموم��ی بتواند با آگاهی و درک کامل‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات و روابط عموم��ی را هماهنگ کند‪ .‬از‬ ‫طرفی در فضای رقابتی ام��روز‪ ،‬اگر برای ارتقا و‬ ‫تقویت نشان (برند) برنامه‏ای تدوین نشود‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫نش��ان (برند) آس��یب‌پذیر می‏ش��ود‪ ،‬بلکه از یاد‬ ‫خواه��د رفت‪ .‬در زمینه نق��ش روابط عمومی در‬ ‫ارتقا و توسعه نش��ان (برند) باید نکاتی را یاد‏آور‬ ‫ش��ویم‪ .‬رواب��ط عمومی‪ ،‬علمی در م��ورد ارتقای‬ ‫نشان (برند) و خوشنامی سازمان است‪ .‬اگر روابط‬ ‫عمومی سازمان‪ ،‬رقابت را جدی نگیرد از محیط‬ ‫کسب‏وکار حذف می‌شود‪.‬‬ ‫رواب��ط عموم��ی نتیج��ه تح��والت جوام��ع و‬ ‫سیستم‌ها و نظام‌های ارتباطی سازمان‌هاست که‬ ‫در دو بعد درون‌س��ازمانی و برون‌سازمانی اتفاق‬ ‫می افت��د تا اعتماد میان اف��راد در محیط‌کار و‬ ‫جامعه نس��بت به آنچه که ازسوی سازمان انجام‬ ‫می‌ش��ود به‌دس��ت آی��د‪ .‬بنابراین ایج��اد رابطه‬ ‫مناس��ب نیازمند ش��ناخت نگرش‌های افراد در‬ ‫داخل و خارج سازمان است‪ .‬برنامه‏های ارتباطی‪،‬‬ ‫اطالع‌رسانی و معرفی مناسب نشان (برند)‪ ،‬پایش‬ ‫رسانه‏ها‪ ،‬تولید خبر و اثرگذاری در افکار عمومی‬ ‫به‌ویژه در ش��بکه‏های اجتماعی‪ ،‬از یکپارچگی‪،‬‬ ‫انس��جام و تمامی��ت نش��ان (برن��د) محافظ��ت‬ ‫ک��رده و ارتقا و پیش��رفت آن را ب��ه بهترین نحو‬ ‫مدیری��ت می‏کند‪ .‬به ج��رات می‌توان گفت یکی‬ ‫ط عمومی ش��ناخت‬ ‫از دغدغه‏ه��ای مدیران رواب ‏‬ ‫ط‬ ‫نداش��تن صاحبان صنایع و بنگاه‌ها از علم رواب ‏‬ ‫عموم��ی م��درن و کارکرده��ای صنع��ت روابط‬ ‫عمومی اس��ت‪ ،‬بنابراین ضرورت دارد با تشکیل‬ ‫کمیته‏ای متش��کل از متخصصان و کارشناسان‬ ‫ط عمومی و تدوین برنامه‏ای منس��جم‪،‬‬ ‫حوزه رواب ‏‬ ‫ب��رای شناس��اندن صنع��ت رواب��ط عموم��ی به‬ ‫صاحبان صنایع کشور و نقش آن در توسعه نشان‬ ‫(برند) گام برداشت‪ .‬اخیرا بسیاری از شرکت‌های‬ ‫بزرگ صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی با گرایش به‬ ‫بازاریابی‪ ،‬همه ت��وان و امکانات روابط عمومی‌ها‬ ‫را برای حفظ نش��ان (برند) تجاری خود بس��یج‬ ‫کرده‌اند تا بتوانند نشان (برند) خود را حفظ کنند‬ ‫و درواقع به این‌باور رس��یده‌اند که روابط عمومی‬ ‫قادر اس��ت با تبلیغ نام تجاری بازاریابی مناسبی‬ ‫ل حاضر مدیران ارشد از روابط‬ ‫داشته باشد‪ .‬درحا ‌‬ ‫عمومی‌ها عالوه‌بر وظایف اصلی آنها‪ ،‬انتظار دارند‬ ‫که فعالیت‌ها و وظایف خود را با گرایش به سمت‬ ‫معرفی و بازاریابی خود شرکت به انجام برسانند‪،‬‬ ‫اما مدیران بازاریایی و روابط عمومی بیشتر اوقات‬ ‫یکدیگ��ر را درک نمی‌کنند‪ .‬زی��را برخی مدیران‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬حرفه اصلی‏شان را ایجاد و توسعه‬ ‫ارتباطات می‌پندارند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بهره خودروسازان‬ ‫داخلی از مزیت های‬ ‫فروش‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫درپی تداوم بی‌تحرکی در خرید و فروش خودروهای داخلی و وارداتی رخ داد‬ ‫پاتیناژ رکود روی یخ بازار خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه صنعت‬ ‫به‌نظر می‌رس��د طبق سنت همیش��گی و با نزدیک‬ ‫شدن به ایام عید‪ ،‬معامالت خودرو در روزهای منتهی‬ ‫به پایان س��ال افزایش یاب��د؛ از این‌رو خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی و واردکنندگان خودرو نی��ز در نظر دارند تا از‬ ‫این بازار داغ‪ ،‬بیشترین بهره را ببرند‪.‬‬ ‫با این حال به‌نظر می‌رسد در این شرایط خودروسازان‬ ‫داخلی با توجه به ش��رایط خاصی ک��ه در حوزه اقبال‬ ‫خری��داران در بح��ث خودروه��ای داخل��ی همچنین‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش گس��ترده و نمایندگی‌های‬ ‫فروش خودروهای داخلی در کنار دسترس��ی راحت به‬ ‫لوازم یدک��ی موجود در بازار‪ ،‬از این مزیت بیش��ترین‬ ‫به��ره را بگیرن��د‪ .‬اما نبای��د فراموش ک��رد که تقویت‬ ‫بخش‌های یاد ش��ده به دلی��ل نارضایتی مصرف‌کننده‬ ‫از این بخش تا اندازه‌ای میتواند به پررنگ شدن مزیت‬ ‫ف��روش خودروهای داخلی بیافزای��د‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫واردات خودرو نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته‬ ‫از این رو باید زنگ خطری باش��د برای خودروس��ازان‬ ‫داخلی که بازار گس��ترده داخل��ی را به رقبای خارجی‬ ‫خود ندهند‪ .‬اگرچه میزان تولید خودروهای داخی نیز‬ ‫در مقایس��ه واردات خارجی‌ها ب��ا افزایش قابل‌توجهی‬ ‫روبه‌رو ب��وده اما نباید از این نکته گذش��ت که برخی‬ ‫رفتاره��ای نامتع��ارف در بازار خ��ودرو می‌تواند مزیت‬ ‫خری��د خودروهای خارج��ی را به داخلی‌ه��ا افزایش‬ ‫ده��د‪ .‬در این میان می‌توان از افزایش میزان نارضایتی‬ ‫خریداران در حوزه‌های خدمات فروش و پس از فروش‪،‬‬ ‫همچنی��ن تاخی��ر در تعه��دات فروش خودروس��ازان‬ ‫ی��اد کرد که همچنان پرچم��دار افزایش نارضایتی در‬ ‫میان مصرف‌کنندگان اس��ت‪ .‬در این شرایط است که‬ ‫خودروس��ازان باید با افزایش کیفی��ت خدمات پس از‬ ‫ف��روش و بهبود خدم��ات یدکی و امدادی و ش��رایط‬ ‫خرید متنوع برای بازار ش��ب عی��د همچنین با درنظر‬ ‫گرفتن امتیازات و تس��هیالت ویژه س��هم بیشتری از‬ ‫متقاضی��ان را در اختیار بگیرند‪ .‬در ش��رایط فعلی که‬ ‫عملکرد خودروسازان نس��بت به سال‌های گذشته در‬ ‫حوزه افزایش تیراژ تولید بهتر شده و در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۹۲‬میزان آن بیش از ‪ ۶۴‬درصد افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد ظرفیت کیفی‌سازی محصول و افزایش‬ ‫کیفیت خدمات ف��روش و پس از فروش بتواند همگام‬ ‫با رش��د تولید‪ ،‬به بلوغ برس��د‪ .‬با این حال نمی‌توان از‬ ‫این نکته گذش��ت که برخی خودروه��ای وارداتی نیز‬ ‫ب��ه دلیل نداش��تن نمایندگی ف��روش و خدمات پس‬ ‫از ف��روش موج��ب نارضایتی مصرف‌کننده می‌ش��ود‬ ‫که خودروس��از داخلی می‌تواند با تقویت ظرفیت این‬ ‫بخ��ش بازار داخلی را برای خود حف��ظ کند‪ .‬اما نباید‬ ‫فراموش کرد توجه ب��ه بخش کیفی خودرو و خدمات‬ ‫پ��س از فروش آن برای رقاب��ت با خارجی‌های موجود‬ ‫در بازار نیاز به توجه بخش‌های مختلف و دستگاه‌های‬ ‫مرب��وط به این ح��وزه دارد‪ .‬در این می��ان می‌توان به‬ ‫نظ��ارت دولت ب��ر عملکرد خودروس��ازان و حمایت از‬ ‫تولید‌کننده ب��رای تقویت بخش کیفی تولید خودرو و‬ ‫خدمات پس از فروش آن اشاره کرد‪ .‬همچنین به دلیل‬ ‫افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان از قطعات نامرغوب‬ ‫و تقلبی در ب��ازار‪ ،‬نظارت بر واردات و اس��تاندارد این‬ ‫قطعات و مرغوبیت آنها می‌تواند بخش��ی از نگرانی‌ها و‬ ‫نارضایتی‌ها را در میان مالکان خودرو کم کند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫پیش‌بینی صادرات‬ ‫‪ ۴۵‬هزار دستگاه خودرو سایپا‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ -‬قائم‌مقام معاون صادرات و امور‬ ‫بین‌الملل س��ایپا گفت‪ :‬برای س��ال آین��ده پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود میزان صادرات محصوالت سایپا به بازارهای‬ ‫هدف ‪۴۵‬هزار دس��تگاه خودرو باشد‪ .‬احمد اسماعیلی‬ ‫درباره صادرات ‪۹‬ماه امس��ال گروه س��ایپا اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪۹‬ماه امس��ال به اندازه ‪۱۲‬ماه سال گذشته صادرات‬ ‫داش��تیم به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در صورت‬ ‫پوشش‌دهی تمام سفارش‌های رس��یده‌‪ ،‬تا پایان سال‬ ‫حداقل افزایش صددرصدی نسبت به سال گذشته در‬ ‫صادرات داش��ته باشیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬محصوالت‬ ‫س��ایپا ب��ه بازاره��ای همس��ایه همچ��ون آذربایجان‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬عراق‪ ،‬مصر‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬بالروس و ونزوئال‬ ‫همچنین بازارهای جدید ما همچون غنا‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫نیجریه و یمن ارسال می‌شوند‪ .‬اسماعیلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بازارهای رشدیافته‌ای همچون آذربایجان‪ ،‬بالروس‬ ‫و اوکراین فقط خودرو تیبا ارس��ال می‌ش��ود و خودرو‬ ‫پرای��د در بازارهایی همچون عراق محبوبیت دارد‪ .‬وی‬ ‫به خودرو تیبا‪ ۲‬اشاره کرد و گفت‪ :‬منتظر بازخورد بازار‬ ‫داخلی برای خودرو تیبا‪ ۲‬بودیم که با توجه به بازخورد‬ ‫مثبت در داخل و اس��تقبال از این خودرو در نمایشگاه‬ ‫خارجی‪ ،‬محموله ارس��ال تیبا‪ ۲‬را به آذربایجان و عراق‬ ‫در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حسین علیزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬روند بی‌سابقه رکود در‬ ‫بازار خودرو از اوایل تابس��تان تا به حال ادامه داشته و بیم‬ ‫آن می‌رود تا گرمای نزدیک ش��دن به ماه‌های آخر سال و‬ ‫شب عید نیز‪ ،‬یخ آن را نشکند‪ .‬درواقع بی‌تحرکی ناشی از‬ ‫قهر خریدار با بازار خودرو از فصل دوم سال که همواره به‬ ‫صورت سنتی و به‌دلیل شروع مسافرت‌های تابستانی‪ ،‬داغ‬ ‫داغ بود تا به حال ادامه داشته و همین موضوع موجب شد‬ ‫تا قیمت بسیاری از خودروها کاهش یابد‪ .‬با این حال نباید‬ ‫فراموش کرد که با کوتاه ش��دن فاصل��ه میان قیمت‌های‬ ‫ب��ازار و کارخان��ه‪ ،‬مصرف‌کنن��ده واقع��ی ترجیح می‌دهد‬ ‫خرید خ��ود را از نمایندگی‌های فروش خودرو انجام دهد‬ ‫ک��ه همین موضوع روی قیمت خودروه��ای صفر در بازار‬ ‫تاثیر‌گذاش��ته و قیمت آنها را در بازار کاهش داد‪ .‬رکود در‬ ‫بازار خودرو در ش��رایطی حاکم اس��ت که فعاالن این بازار‬ ‫از ثبات قیمت برخی خودروها و همچنین روند کاهش��ی‬ ‫قیمت برخی محصوالت داخلی در این بازار خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫از این‌رو به نظر می‌رس��د با نزدیک شدن به ایام شب عید‪،‬‬ ‫قیمت خ��ودرو در آن همچنان ثابت و در برخی موارد نیز‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود در بازار خودرو ادامه دارد‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه‌داران و‬ ‫فروش��ندگان خ��ودروی ته��ران با‬ ‫اشاره به اینکه بازار خودرو همچنان‬ ‫گف��ت‪ :‬این‬ ‫راک��د اس��ت به‬ ‫درحال��ی اس��ت ک��ه در ب��ازار‬ ‫خودروهای وارداتی به دلیل ورود برخی خودروهای جدید‬ ‫همچون خودروهای نشان (برند) هیوندای‪ ،‬قیمت برخی از‬ ‫وارداتی‌ها افزایش یافته که موجب تداوم رکود در این بازار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫غالمحسین قاسمیان در تشریح بازار خودروهای داخلی‬ ‫با بیان اینکه تداوم رکود ش��امل این بازار نیز بوده اس��ت‬ ‫افزود‪ :‬رکود بازار داخلی‌ها ناش��ی از کاهش قدرت خرید و‬ ‫در پی آن نبود رغبت در میان مصرف‌کنندگان برای خرید‬ ‫خودروهای صفر داخلی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬با این ح��ال بازار خودروهای‬ ‫دس��ت دوم به دلیل اینکه ق��درت خرید مصرف‌کننده در‬ ‫این مقوله بیش��تر اس��ت‪ ،‬همچنان فعال بوده و نسبت به‬ ‫خودروهای صفر بهتر است‪.‬‬ ‫قاس��میان ت��داوم رکود در ب��ازار وارداتی‌ها را ناش��ی از‬ ‫نامشخص بودن وضعیت قیمت‌ها اعالم و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در بح��ث خودروهای وارداتی مش��کالت موجود در بحث‬ ‫همچنین قیمت بس��یاری از خودروهای وارداتی نسبت‬ ‫به هفته گذش��ته تغییر زیادی نداش��ته و هیوندای توسان‬ ‫آی ایکس ‪( 35‬م��دل ‪ ۲۰۱۴‬ـ دو ایربگ) با قیمت ‪۱۴۴‬‬ ‫میلی��ون تومان همچنین تویوتا کم��ری جی ال ایکس با‬ ‫قیمت ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان و کیا اپتیما ‪ ۱۰ ،۲۰۱۴‬ایربگ‬ ‫با قیم��ت ‪ ۱۴۰‬میلیون توم��ان همچنی��ن تویوتا کمری‬ ‫‪( ۲۰۱۴‬جی‌ال‌ایکس اسپش��یال) با قیم��ت ‪ ۱۷۷‬میلیون‬ ‫تومان ثابت ماندند‪ .‬با این حال هیوندای سانتافه آی ایکس‬ ‫‪ ۲۰۱۵ - 35‬ب��ا افزایش قیمت ‪۱‬میلیون تومانی به قیمت‬ ‫‪ ۱۶۶‬میلیون تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹اقبال خودروهای دست دوم‬ ‫ش��ماره‌گذاری و بالتکلیفی این خودروه��ا برای عرضه تا‬ ‫اندازه‌ای به رکود این بازار دامن زده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات قیمتی در بازار خودرو‬ ‫ب��ا نگاه��ی ب��ه آخری��ن قیمت‌ه��ای موج��ود در بازار‬ ‫ی تغییرات محسوسی در قیمت‬ ‫خودروهای داخلی و واردات ‌‬ ‫این خودروها نسبت به هفته گذشته مشاهده می‌شود‪ .‬در‬ ‫جریان معامالت بازار خودرو در روز چهارشنبه ‪ ۲۴‬دی‌ماه‪،‬‬ ‫تغییرات قیمتی هفته گذشته یعنی هفدهم دی‌ماه مشهود‬ ‫بوده است‪ .‬این تغییرات در قیمت خودروهای تولید داخل‬ ‫و وارداتی‌ها در ‪ ۵‬گروه تفکیک ش��ده اس��ت که به ش��رح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫خودروه�ای با قیمت ‪ ۱۸‬ت�ا ‪ ۲۵‬میلیون تومان‪ :‬در‬ ‫گ��روه قیمت��ی خودروهای بین ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫بیش��تر خودروها با کاهش مواجه ش��ده که در این میان‬ ‫پراید اس ای ‪ 111‬با ‪ ۲۰۰‬هزار تومان کاهش قیمت نسبت‬ ‫به هفته گذش��ته‪ ۲۰ ،‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و پراید‬ ‫اس ای ‪ 131‬با ‪ ۱۰۰‬هزار تومان کاهش قیمت‪ ۲۰ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به فروش رس��ید؛ از س��ویی خودروی‬ ‫پراید اس ای ‪ ،132‬با قیمت ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫همچنان ثابت ماند‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۲۵‬ت�ا ‪ ۳۵‬میلیون تومان‪ :‬در‬ ‫این گروه قیمتی تغییرات قیمتی با روند افزایش��ی مواجه‬ ‫ب��وده که در این میان پژو پارس س��ال ب��ا افزایش قیمت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومانی نس��بت به هفته گذشته‪ ۳۵ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬توم��ان‪ ،‬پ��ژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس ب��ا افزایش قیمت‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تومانی‪ ۲۸ ،‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان و رانا‬ ‫ال ایکس با افزایش قیمت ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به قیمت ‪۳۲‬‬ ‫میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار تومان به فروش رس��یدند‪ .‬با این حال‬ ‫تیب��ا اس‌ایکس (یورو ‪ )۴‬با قیمت ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان و س��مند اس‌ای (دو ایربگ) با قیمت ‪ ۲۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان بدون تغییر قیمتی به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۳۵‬ت�ا ‪ ۴۵‬میلیون تومان‪ :‬در‬ ‫گ��روه قیمت��ی ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬میلیون توم��ان‪ ،‬تندر ‪ ۲E ۹۰‬با‬ ‫قیم��ت‪ ۴۱‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار توم��ان‪ ،‬ام‌وی‌ام ‪ ۵۳۰‬با‬ ‫قیم��ت ‪ ۴۰‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار توم��ان و پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‬ ‫‪( ۵‬ک��د ‪ )۲۶۸۱۵‬با قیمت ‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‬ ‫بدون تغییر در قیمت به فروش رس��یدند‪ .‬با این حال پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬اس‪.‬دی وی ‪ 8‬ب��ا کاهش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی با قیمت‬ ‫‪ ۳۶‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان و پژو پارس ای ال ایکس‬ ‫(دو ایرب��گ) با کاهش قیمت ‪ ۷۰۰‬ه��زار تومانی با قیمت‬ ‫‪۴۲‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۴۵‬ت�ا ‪ ۵۵‬میلیون تومان‪ :‬در‬ ‫این گ��روه‪ ،‬قیمت خودروی جک جی ‪ 5‬نس��بت به هفته‬ ‫گذش��ته با کاهش ‪ ۵۰۰‬هزار تومان��ی یعنی با قیمت ‪۴۹‬‬ ‫میلیون تومان در بازار خودرو به فروش رسید‪.‬‬ ‫خودروه�ای با قیمت باالت�ر از ‪ ۵۵‬میلیون تومان‪:‬‬ ‫این گ��روه قیمتی با افزایش قیمت مواجه بود تاجایی که‪،‬‬ ‫مزدا ‪ ۳‬تیپ ‪ ۴‬با افزایش قیمت ‪ ۲‬میلیون تومانی به ‪۱۵۱‬‬ ‫میلیون تومان و ج��ک جی ‪( 5‬اتوماتیک) با افزایش ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار تومانی با ‪ ۵۹‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان همچنین‬ ‫لیف��ان ایکس ‪ 60‬ب��ا افزایش‪ ۲۰۰‬ه��زار تومانی یعنی ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫در همین حال یک کارشناس بازار‬ ‫خ��ودرو از کاهش قیم��ت در بازار‬ ‫خودروهای داخلی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در هفته اخیر قیم��ت خودروهای‬ ‫داخلی چند درصدی کاهش داشته‬ ‫اس��ت که این کاهش قیمت به‌ط��ور عمده در خودروهای‬ ‫صف��ر اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬مصطفی زمانی افش��ار در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه ش��رکت‌های خودروس��از زودتر از‬ ‫موعد مقرر سایت‌های فروش را باز کردند و ثبت‌نام برخی‬ ‫از خودروهای داخلی آغاز ش��ده اس��ت ای��ن اقدام موجب‬ ‫کاه��ش قیمت ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ه��زار تومانی در خودروهای‬ ‫داخلی شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر با روند و‬ ‫شیب ملایمی خودروهای داخلی و به‌طور عمده دست دوم‬ ‫در بازار خرید و فروش می‌ش��وند‪ .‬زمانی افشار تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن مدت نه تنها در خودروهای صفر کیلومتر بلکه در‬ ‫خودروهای دس��ت دوم نیز هیچ‌گونه افزایش قیمتی اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪ .‬این فعال بازار خودرو با اشاره به شروع بسیار‬ ‫کم خرید و فروش در بازار خودروهای داخلی خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬البته اغلب این معامالت در بازار خودروهای دس��ت‬ ‫دوم بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به وضعیت بازار خودروهای وارداتی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بازار خودروهای وارداتی همچنان دچار رکود‬ ‫در خرید و فروش اس��ت حتی این ش��رایط نیز تاثیری بر‬ ‫افزایش یا کاهش قیمت در این خودروها نگذاش��ته است‪.‬‬ ‫زمانی افش��ار تاکید کرد‪ :‬با وجود عرضه خودروهای مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬بازار خودروهای وارداتی سرد و بی‌تحرک است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به رونق هر س��اله بازار خودرو در ماه‌های پایانی‬ ‫س��ال یادآور شد‪ :‬با توجه به شرایط بازار‪ ،‬به نظر نمی‌رسد‬ ‫در بهمن و اس��فند ماه نیز بازار خ��ودرو با تغییر و تحول‬ ‫خاصی در فروش و قیمت مواجه شود‪.‬‬ ‫رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در دیدار با مدیر عامل سایپا تاکید کرد‬ ‫تقویت صنعت خودروسازی با رشد تحقیق‌وتوسعه‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور‬ ‫در مرکز پژوهش‌های مجلس با کاظم جاللی‪،‬‬ ‫رییس این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬کاظم جاللی در این‬ ‫ش روی صنعت‬ ‫نشست با اشاره به مشکالت پی ‌‬ ‫خودروسازی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان ایران‪،‬‬ ‫ب��رای حف��ظ و تقویت ب��ازار داخلی و حضور‬ ‫چشمگیر در بازارهای خارجی باید در ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی خود بکوشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فعال‌س��ازی بخش‌های تحقیق‬ ‫و توس��عه در صنع��ت خودروس��ازی ایران به‬ ‫تقویت این صنعت اش��تغالزای کش��ور کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫جالل��ی تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای تقوی��ت بازار‬ ‫داخلی‪ ،‬خودروس��ازان می‌توانند مشوق‌هایی‬ ‫برای خرید به مش��تریان عرضه کنند به‌طور‬ ‫مث��ال ب��ا فعال ک��ردن مکانیزم‌ه��ای فروش‬ ‫اقس��اطی و ایج��اد تن��وع در روش‌ه��ا ضمن‬ ‫ترغیب مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬برای خرید خودرو‬ ‫تسهیالت الزم را مهیا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب‬ ‫درب��اره اقتص��اد مقاومتی و تاکید ایش��ان بر‬ ‫موض��وع تقوی��ت و حمای��ت از تولی��د ملی‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬تقویت اقتص��اد از طریق حمایت‬ ‫از خودروسازان و قطعه‌سازان خودروی کشور‪،‬‬ ‫اثرات مثبتی روی اقتصاد ملی برجای خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ .‬جاللی خاطرنش��ان کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از مدی��ران متخص��ص و صاح��ب تجرب��ه و‬ ‫متعه��د و لزوم تداوم هم��کاری آنها در حوزه‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬زمینه تقویت و رش��د فزاینده‬ ‫این صنعت در کشور را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باید از نگاه سیاس��ی به‬ ‫خودروس��ازان و تبدیل کردن آنها به حیاط‬ ‫خل��وت دولت‌ها خودداری ش��ود چراکه این‬ ‫مجموعه‌ه��ای صنعت��ی در حرک��ت موتور‬ ‫اقتصادی کشور بسیار فعال هستند‪ .‬جاللی‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دس��تگاه‌های مس��ئول باید با‬ ‫اتخاذ سیاس��ت‌های مناس��ب زمینه حمایت‬ ‫از خودروس��ازان داخلی را ب��ه نحو مقتضی‬ ‫فراه��م آورده و در کن��ار و همراه آن باید به‬ ‫نی��از مصرف‌کنندگان و حفظ حقوق آنها نیز‬ ‫توجه کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه‌ریزی مدون در‬ ‫‪ 3‬دوره کوتاه‌م��دت‪ ،‬میان‌م��دت و بلندمدت‬ ‫به تقویت خودروس��ازی کشور کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به‬ ‫کارکرد پژوهش��ی این مرکز بر آمادگی مرکز‬ ‫پژوهش‌ه��ای مجل��س برای آسیب‌شناس��ی‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی و نح��وه برون‌رف��ت‬ ‫از وضعی��ت فعل��ی اش��اره کرد و خواس��تار‬ ‫تدوین و تنظیم اس��تراتژی ک��ه دربرگیرنده‬ ‫رضایت مش��تری‪ ،‬ارتقای کیفیت‪ ،‬تنوع‌سازی‬ ‫محص��والت و کاه��ش مص��رف س��وخت و‬ ‫آالیندگی محیط‌زیست با تکیه بر دانش روز‪،‬‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل س��ایپا نیز در ادامه این دیدار‬ ‫با اش��اره به مش��کالت صنعت خودروسازی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬حذف قوانین معارض در حوزه صنعت‬ ‫کشور به‌ویژه در بخش خودروسازی به تقویت‬ ‫هرچه بیشتر صنعت کشور و تولیدملی کمک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫س��عید مدنی افزود‪ :‬بروز برخی مش��کالت‬ ‫پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫مسائلی را برای قطعه‌س��ازان کشور به وجود‬ ‫آورد که این امر در نهایت به کاهش تولیدات‬ ‫خودرو و افزایش قیمت آن منجر شد‪.‬‬ ‫وی با ارائه گزارش��ی از رون��د تولید خودرو‬ ‫و میزان تغیی��رات آن در دولت جدید‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا برنامه‌های‬ ‫مدونی را برای تولید بیش��تر و ارتقای کیفیت‬ ‫خودرو در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫مدن��ی توضی��ح داد‪ :‬گ��روه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا در هدف‌گذاری‌های خود‪ ،‬رشد میزان‬ ‫صادرات محصوالت تولیدی را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده اس��ت که امیدواریم ارقام پیش‌بینی‬ ‫شده محقق شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عصر خودرو‪ -‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با تاکیدبر‬ ‫اینک��ه عرض��ه و تقاض��ای قیمت‌ها بای��د در بازار تعیین ش��ود گفت‪:‬‬ ‫اگرخودروس��ازی به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��ود به طور قطع‬ ‫دولت دیگر نمی‌تواند نقشی در قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد‪ .‬سید‬ ‫محمد بیاتیان با اعتقاد بر اینکه خودرو کاالی انحصاری نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این باره باید ش��ورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خارج ش��ود و‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا در بازار قیمت‌ها را مش��خص کن��د و در کنار آن اگر‬ ‫خودروس��ازی‌ها از ش��به‌دولتی و خصوصی ب��ودن درآیند به‌طور قطع‬ ‫دولت و دس��تگاه‌های نظارتی بدون اغماض برخورد خواهندکرد و این‬ ‫معضالت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬دو غول بزرگ خودروسازی کشور ‪ ۸۳‬درصد بازار خودروی‬ ‫ایران را در اختیار دارند‪ .‬بر این اساس در ‪ ۹‬ماه امسال ‪ ۸۳‬درصد بازار‬ ‫خودروی ایران در اختیار ایران خودرو و سایپا و ‪ ۱۷‬درصد بازار نیز در‬ ‫اختیار باقی تولیدکنندگان و همچنین واردکنندگان خودرو قرار داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدت ایران خودرو ‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬س��ایپا ‪ ۳۴‬درصد‪ ،‬س��ایر‬ ‫شرکت‌های خودروساز ‪ ۹‬درصد و واردکنندگان ‪ 8‬درصد بازار خودروی‬ ‫ایران ش��امل خودروهای سواری‪ ،‬تجاری سبک و سنگین را در اختیار‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬در حوزه خودروهای س��واری نیز ‪ ۴۷/۹‬درصد بازار متعلق‬ ‫به ای��ران خودرو‪ ۳۴/۲ ،‬درصد بازار متعلق به س��ایپا‪ ۸/۷ ،‬درصد بازار‬ ‫متعلق به س��ایر خودروسازان و ‪ ۹/۳‬درصد نیز در اختیار واردکنندگان‬ ‫خودروهای سواری بوده است‪ ۹ .‬ماه امسال در حوزه خودروهای سبک‬ ‫تجاری (وانت) نیز ایران خودرو ‪ ۶۰/۶‬درصد بازار‪ ،‬س��ایپا ‪ ۳۴/۲‬درصد‬ ‫بازار و س��ایر خودروسازان ‪ ۵/۲‬درصد بازار را در اختیار داشته‌اند‪ .‬سهم‬ ‫واردکنندگان از بازار خودروهای س��بک تجاری اما صفر بوده است‪ .‬اما‬ ‫در حوزه خودروهای سنگین نیز ‪ ۱۵/۶‬درصد سهم بازار متعلق به ایران‬ ‫خودرو‪ ۲۳/۸ ،‬درصد سهم بازار متعلق به سایپا و ‪۶۰/۶‬درصد سهم بازار‬ ‫متعلق به دیگر شرکت‌های خودروسازی بوده است‪ .‬سهم واردکنندگان‬ ‫از این بازار نیز صفر بوده است‪.‬‬ ‫عصر خودرو‪ -‬حسین نجاری‪ ،‬مدیرعامل شرکت ساپکو‪ ،‬در حکمی‬ ‫مجید بادرستانی را به سمت مدیر جدید ارتباطات این شرکت منصوب‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی اس��ت ش��رکت ساپکو در ‪ 6‬سال گذش��ته مدیر ارتباطات‬ ‫مستقل نداشته و بادرستانی بعد از ‪ 6‬سال بر مسند مدیریت ارتباطات‬ ‫شرکت ساپکو خواهد نشست‪.‬‬
‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫گزارش‬ ‫برداشت زیرزمینی سنگ‌آهن‪ ،‬نقطه عطفی در معادن‬ ‫تغییر قیمت‌گذاری چینی‌ها و سهم اندک سنگ‌آهنی‌های ایران‬ ‫با ‪ 1500‬میلیارد ریال کارخانه رها شده احیا شد‬ ‫‪5‬‬ ‫از تاثیر بازنگری بر نرخ سود تسهیالت در‌توسعه بخش معدن‬ ‫معدن جای نفت را می‌گیرد‬ ‫حامدش�ایگان ـ گروه معدن‪ :‬افزای�ش درآمدهای‬ ‫ارزی دول�ت ب�ا رونق تولی�د و ص�ادرات کاالهای‬ ‫غیرنفت�ی در صورت�ی محق�ق می‌ش�ود ک�ه در‬ ‫گام نخس�ت مش�کل بخش‌ه�ای مول�د اقتصادی‬ ‫برط�رف ش�ود‪ .‬برخ�ی از ای�ن واحد‌ها هم�واره از‬ ‫کمب�ود نقدینگی به عنوان مانعی بر س�ر راه تولید‬ ‫بیش�تر س�خن می‌گویند‪ .‬از این رو ارائه تسهیالت‬ ‫ارزانقیم�ت راهکاری برای کم�ک به بهبود فعالیت‬ ‫معادن در رس�یدن ب�ه ظرفیت نهای�ی وهمچنین‬ ‫راه‌ان�دازی معادن و صنایع جدید اس�ت‪ .‬از س�وی‬ ‫دیگر در شرایطی که تورم در سال جاری نسبت به‬ ‫سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است همگام‬ ‫با آن باید نرخ س�ود تس�هیالت نیز کاهش یابد تا‬ ‫مس�یری برای رشد بخش معدن فراهم شود‪ .‬با این‬ ‫حال کارشناس�ان معتقدند کاهش سود تسهیالت‬ ‫تنها ب�رای واحدهایی که مش�کل نقدینگی دارند‬ ‫اثر‌گذار اس�ت‪ ،‬زیرا تولید در برخی صنایع و معادن‬ ‫با مشکل قیمت تمام‌شده باال‪ ،‬نبود بازار‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫پایین نیروی انس�انی و‪ ...‬مواجه است و کاهش نرخ‬ ‫تسهیالت به تنهایی به این واحدها کمک نمی‌کند‪.‬‬ ‫گرچ�ه نایب رییس کمیس�یون اقتص�ادی مجلس‬ ‫معتقد است اجرایی شدن این مسئله مطابق آنچه‬ ‫در برنامه شش�م مدنظر است پلی برای جایگزینی‬ ‫معدن با نفت خواهد بود‪.‬‬ ‫فرآیندهای بخش معدن که بیشتر متکی‬ ‫به تامین تجهیزات و ماشین‌آالت وارداتی‬ ‫هس��تند تا حدودی تحت‌تاثیر منابع مالی‬ ‫اس��ت تا برای افزایش اکتش��افات عمقی‬ ‫هم‌راس��تا با بهره‌برداری از ذخایر سطحی‬ ‫از فناوری‌های روز استفاده کنند‪ .‬از این رو‬ ‫تخصیص اعتبارات فعالیت معادن را بهبود‬ ‫خواهد بخشید‪ .‬به طوری که برخی از این‬ ‫مع��ادن به دلیل محدودی��ت تحریم‌ها و‪...‬‬ ‫نیمه فعال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد بخش معدن با تسهیالت ارزان‬ ‫ریی��س‬ ‫نای��ب‬ ‫کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س در رابطه با‬ ‫اهمی��ت کاهش نرخ‬ ‫سود تسهیالت بانکی‬ ‫برای بخش‌های مول��د اقتصادی همچون‬ ‫گفت‪ :‬یکی از عوامل‬ ‫بخش معدن به‬ ‫مهم تولید در ایران‪ ،‬تس��هیالت اس��ت‪ .‬از‬ ‫آنجای��ی که مدیری��ت تس��هیالت با نرخ‬ ‫پایین‌تر می‌تواند فضای اقتصادی را بهبود‬ ‫بخش��د به طور قط��ع در ش��رایط کنونی‬ ‫کاهش نرخ سود عالوه بر ایجاد جذابیت در‬ ‫بخش‌ه��ای اقتصادی به میزان بازگش��ت‬ ‫س��رمایه کمک خواهد ک��رد‪ .‬همچنین با‬ ‫کاهش نرخ سود در تسهیالت کشش باالتر‬ ‫ب��ه وج��ود آم��ده و همی��ن مس��ئله‬ ‫سرمایه‌گذاران را تش��ویق به تولید بیشتر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرج ندیمی با نگاهی به برنامه شش��م و‬ ‫جایگاه بخش مع��دن در آن ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بودج��ه ‪ 1394‬و برنامه شش��م دورخیزی‬ ‫برای جایگزینی درآمدهای بخش معدن به‬ ‫جای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬از این‌رو ارائه تسهیالت با سود پایین‬ ‫نه تنها ب��ه راه اندازی معادن جدید کمک‬ ‫می‌کند‪ ،‬بلکه در افزایش تولید معادنی که‬ ‫هم‌اکن��ون به دلیل کمب��ود منابع مالی از‬ ‫تمام ظرفیت خود اس��تفاده نمی‌کنند نیز‬ ‫تاثیر‌گذارخواه��د بود‪ .‬در واقع این موضوع‬ ‫برای تمام صنایع کوچک و بزرگ اهمیت‬ ‫دارد و حتی در بهبود بازار مصرفی آنها نیز‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت یکی از موانع تولید است‬ ‫یک اس��تاد اقتص��اد در رابط��ه با نقش‬ ‫کاهش س��ود تس��هیالت همگام با کاهش‬ ‫گف��ت‪ :‬منوط‬ ‫ت��ورم در کش��ور به‬ ‫شدن ارائه تس��هیالت به کاهش نرخ تورم‬ ‫نمی‌تواند راه��کاری برای حمایت از تولید‬ ‫و رش��د اقتصادی باشد‪ .‬حال از آنجایی که‬ ‫پیش��رفت فناوری در به��ره‌وری و افزایش‬ ‫تولید و صادرات محصوالت اثر‌گذار اس��ت‬ ‫و از طرف دیگر برخی از واحدهای تولیدی‬ ‫با مش��کل نیروی‌انس��انی مواجه هس��تند‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت ارزانقیمت ب��رای تولید‬ ‫بیش��تر تمام مش��کل را برط��رف نخواهد‬ ‫کرد بلکه تنه��ا در واحدهایی که به دلیل‬ ‫نداشتن تجهیزات با کمتر از ظرفیت تولید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بازنگری نرخ تس��هیالت توسط‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬به تولید بیش��تر آنها کمک‬ ‫خبر روز‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪:‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 5‬میلیارد دالری در فوالد‬ ‫مع��اون وزیر و رییس هی��ات عامل ایمیدرو‬ ‫با اش��اره به جزئیات راه‌ان��دازی ‪ 3‬طرح بزرگ‬ ‫فوالدی‪ ،‬از دس��تور جدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای تس��ریع در اج��رای طرح‌های‬ ‫ف��والدی خب��رداد و گف��ت‪5 :‬میلی��ارد دالر‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش فوالد طراحی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی کرباس��یان در گفت‌وگو با مهر‬ ‫با بی��ان اینکه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تاکی��د بر تس��ریع در تکمی��ل و راه‌اندازی ‪7‬‬ ‫طرح فوالدی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال‪3 ،‬طرح‬ ‫بزرگ فوالدی نیز در کشور طراحی شده که به‬ ‫نظر می‌رسد می‌تواند ظرفیت مناسبی را برای‬ ‫کشور در این بخش ایجاد کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫البت��ه این ‪5‬میلی��ارد دالر در بخش طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای س��رمایه‌گذاری خواهد شد و منابع‬ ‫مال��ی مورد نیاز با مش��ارکت س��رمایه‌گذاران‬ ‫داخلی و خارجی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬طرح ف��والد چابه��ار با‬ ‫ظرفیت ساالنه ‪3‬میلیون تن‪ ،‬فوالد بندرعباس‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪6‬میلیون تن و فوالد اروند از جمله‬ ‫این طرح‌های توسعه‌ای است‪.‬‬ ‫به گفته کرباس��یان‪ ،‬در زمین��ه طرح فوالد‬ ‫چابهار‪ ،‬ش��رکتی با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫تاس��یس ش��ده و در مرحله انتخاب پیمانکار‬ ‫اس��ت؛ ضمن اینکه طرح فوالد بندرعباس نیز‬ ‫با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی از هند‪ ،‬فوالد‬ ‫بندرعباس‪ 2‬با مشارکت سرمایه‌گذاران کویتی‬ ‫و فوالد قشم و فوالد اروند نیز با سرمایه‌گذاری‬ ‫بخش‌خصوصی داخلی اجرایی خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین همایش متال بولتن در ایران‬ ‫ش��رکت معتب��ر بین‌الملل��ی مت��ال بولتن‬ ‫برگزار‌کنن��ده همایش‌ه��ا و نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی در ح��وزه فل��زات از جمله فوالد‪،‬‬ ‫س��نگ آهن و مواد معدنی‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫در ایران تابستان آینده همایشی را با مشارکت‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫بندیکت اس��میت‪ ،‬مدیر برنامه‌ریزی شرکت‬ ‫بین‌المللی مت��ال بولتن در ای��ن دیدار گفت‪:‬‬ ‫ایمی��درو با ه��دف توس��عه بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی کش��ور و جذب سرمایه‌گذاران‬ ‫بین‌المللی برای حضور در طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫از برگزاری همایش‌ه��ای بین‌المللی در داخل‬ ‫کشور حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ران ظرفیت‌های بس��یار‬ ‫مناس��بی برای توس��عه بخش معدن و صنایع‬ ‫می‌کند اما مشکل بازار و محدودیت تحریم‬ ‫و واردات را برطرف نمی‌کند‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه هر‬ ‫صنع��ت ی��ا واحدی‬ ‫مشکل خاص خود را‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫دولت بخواهد مشکل تولید صنایع معدنی‬ ‫و‪ ...‬را در ایران برطرف کند باید نخست از‬ ‫کارشناس��ان ب��رای بررس��ی مش��کالت‬ ‫واحدهای تولیدی استفاده کند‪ ،‬همچنین‬ ‫ب��ا کس��ب مش��اوره و راهکاره��ای ح��ل‬ ‫مشکالت‪ ،‬ش��رایط رشد اقتصادی ناشی از‬ ‫تولی��د را فراه��م کن��د‪ .‬در غیراین‌صورت‬ ‫تسهیالت ارزانقیمت نمی‌تواند یک نسخه‬ ‫برای رفع مش��کل تمام واحدهای تولید به‬ ‫شمار آید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تسهیالت ارزانقیمت‬ ‫ب��رای محصوالتی که تقاضای باالیی دارند‬ ‫موثر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در تولیدات معدنی که‬ ‫جزو صنایع باالدس��تی صنعت است ارائه‬ ‫تسهیالت ارزانقیمت برای موادی می‌تواند‬ ‫اثر‌گذار باش��د که تقاضا ب��رای آنها وجود‬ ‫داش��ته و این تس��هیالت افزایش تولید را‬ ‫ب��رای آنها به هم��راه دارد که به طور قطع‬ ‫در بازگشت سرمایه نیز اثر‌گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت به بخش معدن از طریق‬ ‫تضمین بازگشت س��رمایه توسط صندوق‬ ‫بیم��ه معادن و از طری��ق بانک‌های عامل‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬از این رو اعطای تسهیالت‬ ‫به بخش معدن با اعتماد بیش��تری همراه‬ ‫خواهد ب��ود‪ ،‬زی��را کارشناس��ان صندوق‬ ‫میزان صرفه اقتصادی پروژه‌ها را بررس��ی‬ ‫می‌کنن��د و در صورت��ی ک��ه تخمی��ن‬ ‫بازگش��ت تس��هیالت کم باش��د اعتبارات‬ ‫داده نمی‌ش��ود‪ .‬ب��ه تازگ��ی طب��ق اعالم‬ ‫بانک مرکزی قرار ش��ده اس��ت بانک‌های‬ ‫عامل پروانه‌ه��ای بهره‌برداری معادن را به‬ ‫عن��وان وثیقه برای اخذ تس��هیالت قبول‬ ‫کنن��د‪ .‬از ای��ن رو قب��ول پروانه‌ها اهمیت‬ ‫بازنگ��ری در نرخ س��ود بانک‌ها را بیش��تر‬ ‫می‌کن��د زی��را ظرفیت‌های بک��ر معدنی‬ ‫در کش��ور تنه��ا در ش��رایطی ب��ه مرحله‬ ‫استخراج خواهند رسید که زیرساخت‌های‬ ‫مورد نی��از از طریق تامی��ن اعتبار فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معدنی دارد و برگزاری همایش‌های بین‌المللی‬ ‫در داخ��ل‪ ،‬ع�لاوه ب��ر معرف��ی توانمندی‌ها‬ ‫و ظرفیت‌ه��ای کش��ور ب��ه س��رمایه‌گذاران و‬ ‫درنتیجه جذب سرمایه‌های خارجی‪ ،‬در تامین‬ ‫فناوری‌های نوین خارجی نیز که برای توسعه‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی مورد نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬به همین دلیل با پیگیری‌هایی‬ ‫که انجام شد‪ ،‬ش��رکت متال بولتن توافق کرد‬ ‫یکی از همایش‌ه��ای بین‌المللی خود را برای‬ ‫نخستین بار در ایران برگزار کند‪.‬‬ ‫شرکت متال بولتن س��ال قبل ‪ 11‬همایش‬ ‫بین‌المللی در سطح دنیا برگزار کرد و آخرین‬ ‫کنفرانس آن در ماه گذش��ته در دوبی برگزار‬ ‫شد و سخنران اصلی بخش ایران این همایش‬ ‫هم کرباسیان‪ ،‬رییس هیات عامل ایمیدرو بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا مذاک��رات و پیگیری‌ه��ای‬ ‫ایمی��درو و تواف��ق فی‌مابین‪ ،‬مقرر ش��د متال‬ ‫بولتن نخس��تین کنفرانس خود را در ایران با‬ ‫موضوع فلزات‪ ،‬صنای��ع معدنی و فوالد برگزار‬ ‫کند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در دیدار با رییس هیات‬ ‫عامل ایمی��درو در این زمین��ه گفت‌وگوهایی‬ ‫انجام و توافق ش��د هیات متال بولتن در سفر‬ ‫خود به ای��ران‪ ،‬زمینه‌های برگزاری همایش را‬ ‫بررسی کند‪ .‬مدیر برنامه‌ریزی متال بولتن بیان‬ ‫کرد‪ :‬ایران کشوری است که در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت و ارائه آن برای سرمایه‌گذاران‬ ‫جهان جذابیت دارد‪.‬‬ ‫ثبات حقوق دولتی برای سال آینده‬ ‫اگرچه دولت پیشنهاددهنده موضوع‬ ‫لغو معافی��ت مالیاتی موادمعدنی نبود‬ ‫اما مخالفتی هم در این‌باره ندارد‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت‌وگو‬ ‫با معدن‪ 24‬درباره الحاقیه‌ای که اخیرا‬ ‫در مجل��س مطرح ش��ده و به‌منظور‬ ‫رس��یدگی ب��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس رفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫الحاقی��ه پیش��نهاد دولت نب��وده و از‬ ‫س��وی مجلس��ی‌ها مطرح شده است‬ ‫ب��ا این وجود این موضوع از س��وی ما‬ ‫نیز منع��ی نداش��ته و مخالفتی با آن‬ ‫نداریم چراکه تاحدودی از خام‌فروشی‬ ‫جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چون ای��ن الحاقیه تنها‬ ‫مواد خام را ش��امل می‌شود‪ ،‬مشکلی‬ ‫برای تولی��د ایجاد نک��رده و معافیت‬ ‫مالیاتی مواد فرآوری‌شده همچنان به‬ ‫قوت خود پابرجاست‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ادامه و در پاس��خ به سوال‬ ‫خبرنگار درباره حق��وق دولتی گفت‪:‬‬ ‫دولت با توجه ب��ه رکودی که در بازار‬ ‫بس��یاری از موادمعدن��ی وج��ود دارد‬ ‫به‌دنب��ال افزایش حقوق دولتی معدن‬ ‫در سال آینده نیست‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬حقوق دولتی‬ ‫برمبن��ای قیمت‌ه��ای موادمعدنی در‬ ‫بازار تعیین می‌ش��ود و چه‌بس��ا برای‬ ‫سال آینده ش��اهد کاهش هم باشیم‬ ‫چراکه رکود مش��هود است و با تداوم‬ ‫شرایط موجود قطعا افزایشی در سال‬ ‫آینده نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در خاتمه گفت‪ :‬موضوع عوارض‬ ‫صادراتی برای امس��ال و تا پایان آن از‬ ‫دستور کار خارج ش��ده اما برای سال‬ ‫آین��ده هنوز تصمیمی اتخاذ نش��ده و‬ ‫برنامه‌ای نداریم‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت‪ ،‬نح��وه اعمال‬ ‫معافیت‌های مالیات��ی و قیمت‌گذاری‬ ‫مواد معدنی غیرانحصاری و همچنین‬ ‫حق��وق دولت��ی مع��ادن از مهم‌ترین‬ ‫محورهای ماده الحاقی ‪ 15‬اس��ت که‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ش��نبه همین هفته و در ادامه بررسی‬ ‫الیحه رفع موانع تولی��د رقابت‌پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کشور تصمیم‌گیری‬ ‫درباره ماده الحاقی ‪ 15‬را به کمیسیون‬ ‫ارجاع دادند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استراتژی بخش‬ ‫معدن‪ ،‬راهنمای صنعت‬ ‫آرمان خالقی‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران‬ ‫اس��تراتژی بخ��ش معدن باید نش��ان دهد که‬ ‫چه ذخایر معدنی در کش��ور وجود دارد و اینکه‬ ‫چ��ه م��اده‌ای از قابلیت و ظرفی��ت باالیی برای‬ ‫ارزش‌‌آفرین��ی برخوردار اس��ت تا براس��اس آن‬ ‫سرمایه‌ها به س��مت افزایش تولید ناخالص ملی‬ ‫س��وق پیدا کنند‪ .‬برای نمون��ه باید محصوالتی‬ ‫که ظرفیت س��رمایه‌گذاری در آنه��ا وجود دارد‬ ‫مشخص و آنهایی که عایدی چندانی برای کشور‬ ‫ندارند نیز تعیین ش��وند‪ .‬گرچ��ه هریک از مواد‬ ‫معدن��ی دارای ارزش متفاوتی اس��ت اما به‌طور‬ ‫قطع در ش��رایطی ک��ه اولویت‌ها تعیین ش��ود‬ ‫میزان بهره‌ب��رداری از نقدینگی موجود بیش��تر‬ ‫خواهد بود‪ .‬ب��رای نمونه در آهن و مس ظرفیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ایران بسیار باالست و صنایع‬ ‫پایین‌دستی نیز به دنبال آن از شرایط مساعدی‬ ‫برخوردار هس��تند که در تنظیم برنامه‌ها باید به‬ ‫آن توجه ش��ود‪ .‬بنابراین این موضوع باید مسیر‬ ‫ارائه تس��هیالت را نیز مش��خص کند و اینکه در‬ ‫کجا و چقدر هزینه ش��ود؛ میزان درآمد کش��ور‬ ‫پس از بهره‌ب��رداری چقدر خواهد بود‪ .‬تمام این‬ ‫جزئیات می‌تواند کلید افزایش بازگشت سرمایه‬ ‫و رس��یدن به درصد باالیی از رشد اقتصادی در‬ ‫بخش معدن باشد‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو اس��تراتژی بخ��ش مع��دن نیازمند‬ ‫اطالع��ات کاملی اس��ت که فع��االن اقتصادی با‬ ‫مزیت‌ها و کاستی‌های آن آشنا شوند‪ .‬در شرایط‬ ‫کنون��ی این آمار و اطالعات س��رمایه‌های بخش‬ ‫معدن را مدیریت نمی‌کند‪ .‬درواقع این استراتژی‬ ‫عالوه‌بر اینکه باید در زیرمجموعه چشم‌انداز ‪20‬‬ ‫س��اله بخش معدن تنظیم ش��ود‪ ،‬باید منطبق با‬ ‫برنام ‌ه ‪ 5‬س��اله نیز باش��د‪ .‬ازس��وی دیگر تدوین‬ ‫درست آن در بخش‌های پایین‌دستی نیز اثر‌گذار‬ ‫خواهد بود‪ .‬به‌گونه‌ای که استراتژی صنعت سوار‬ ‫بر اس��تراتژی بخش معدن اس��ت و اگر زیربنای‬ ‫معدن به‌درس��تی تدوین نشده باشد به‌طور قطع‬ ‫بخش صنعت نیز در مس��یر درستی قرار نخواهد‬ ‫گرفت‪ .‬بنابراین استراتژی بخش معدن به عنوان‬ ‫راهنمای صنعت باید به درس��تی نگاشته شود تا‬ ‫زیرس��اخت‌های توس��عه‌ صنعتی را برای کشور‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫قطع گاز و پلمب مخازن‬ ‫مازوت ‪ ۷۰‬شرکت سیمانی‬ ‫دبیر انجمن س��یمان از قطع‌شدن گاز تمامی‬ ‫کارخانه‌های س��یمانی و پلمب مخ��ازن مازوت‬ ‫خبر داده تا برای نخستین‌بار در تاریخ ‪ ۸۰‬ساله‬ ‫صنعت س��یمان‪ ،‬تولید ‪۷۰‬ش��رکت سیمانی در‬ ‫مقاب��ل وعده وزارت نفت برای تامین بخش��ی از‬ ‫هزینه‌ها در قبوض گاز یا خریدهای آتی مازوت‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬صنعت س��یمان که‬ ‫ب��ا چالش‌هایی چ��ون کاهش تولی��د و مصرف‪،‬‬ ‫صادرات و رکود ساخت‌وساز و افت قیمت سهام‬ ‫در بورس مواجه اس��ت با چال��ش تازه‌ای روبه‌رو‬ ‫ش��ده که در عمر ‪ 80‬ساله این صنعت بی‌سابقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬صنعت سیمان به همراه‬ ‫س��ایر صنایع انرژی‌بر هر سال تجربه قطعی گاز‬ ‫مقطعی و یا قطع گاز و مازوت چندین شرکت در‬ ‫فصل زمستان را دارد اما تاکنون با دستور قطعی‬ ‫گاز و پلمب مخازن مازوت همه شرکت‌ها مواجه‬ ‫نش��ده بود‪ .‬اما طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده‬ ‫بین انجمن س��یمان و وزارت نفت مقرر ش��د از‬ ‫‪24‬دی ت��ا زمان نامعلوم گاز تمامی کارخانه‌های‬ ‫سیمانی قطع و مخازن مازوت پلمب شود‪.‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان ب��ا صدور نام��ه‌ای در روز‬ ‫گذش��ته ب��ه مدیران عام��ل همه ش��رکت‌های‬ ‫سیمانی اعالم کرد‪ :‬با توجه به دپو ( انبار) بیش از‬ ‫‪18‬میلیون تن کلینکر و سیمان در کارخانه‌های‬ ‫س��یمان کش��ور و پیش‌بینی ادامه این روند در‬ ‫ماه‌های بعد‪ ،‬مقرر ش��د تا ب��ا هماهنگی وزارت‬ ‫نفت نس��بت به توقف کوره‌ه��ای تولید کلینکر‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه ب��ا پیگیری‌های‬ ‫مس��تمر انجمن نهایتا توافق ش��د ت��ا در مقابل‬ ‫توقف تمام��ی کوره‌های تولی��د کلینکر‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت با تمهیدات الزم بخشی از هزینه‌های ثابت‬ ‫مرتبط با تولید کلینکر را در قبوض آتی گاز و یا‬ ‫خریدهای آتی مازوت جبران کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تحریم‌های دورزدنی‬ ‫فوالدی‬ ‫احمد دنیانور‬ ‫مدیر عامل فوالد جنوب‬ ‫صنعت فوالد در حوزه فن��اوری «های تک» به این‬ ‫دلیل که توانس��ت بسیاری از قسمت‌ها را بومی‌سازی‬ ‫کند موفق شد تحریم‌های اعمال‌شده در بخش صنایع‬ ‫فوالدی را دور بزند و در حقیقت تحریم‌ها نتوانس��ت‬ ‫جلوی پیش��رفت ما را بگیرد‪ .‬ما با کمک صنعت فوالد‬ ‫توانس��ته‌ایم تحریم‌ها را هم برای خود صنعت فوالد و‬ ‫هم برای درآمدهای نفتی دور بزنیم‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1339‬که نخستین کارخانه فوالد ایران با نام‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان احداث ش��د تا سال ‪ 1384‬ظرفیت‬ ‫تولید فوالد ‪ 10‬میلیون تن بود اما از سال ‪ 84‬تاکنون‬ ‫‪ 8‬میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید فوالد افزوده شده‬ ‫است‪ .‬این درحالی اس��ت که با احتساب ظرفیت‌های‬ ‫نیمه‌س��از‪ ،‬احداث و ساخت ‪ 7‬طرح فوالدی با ظرفیت‬ ‫‪ 7‬میلیون تن در دست اقدام است که اگر این ظرفیت‬ ‫وارد مدار تولید ش��ود به تولی��د ‪ 22‬میلیون تن فوالد‬ ‫دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫استفاده از توان صنایع داخلی و دل‌کندن از صنایع‬ ‫غربی گرانقیمت و رس��یدن ب��ه فناوری‌های جدید ما‬ ‫را به این جایگاه رس��انده است‪ ،‬اگرچه معتقدیم هنوز‬ ‫راه طوالنی برای رس��یدن ب��ه جایگاه و مقامی درخور‬ ‫صنعت ایران مانده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه از ابتدا معتقد‬ ‫بودیم تحریم‌ها باعث توقف ما نمی‌ش��ود؛ ممکن است‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید را باال ببرد ولی منجربه توقف تولید‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ولی موسسات پژوهش��ی غربی خود را به‬ ‫خواب‌زده بودند و این توانایی‌ها را باور نداشتند‪.‬‬ ‫صنعت فوالد زیر تحریم غربی‌ها بود و اخیرا بخشی‬ ‫از آن از ش��مول تحریم خارج شده البته این تحریم‌ها‬ ‫کم��اکان در بخ��ش کنت��رل پی‌‪.‬ال‪.‬س��ی و آی‪.‬تی و‬ ‫فناوری‌های «های تک» وجود دارد که در بخش��ی از‬ ‫اینها توانسته‌ایم فناوری‌ها را بومی‌سازی کنیم‪ .‬به‌طور‬ ‫مثال قب�لا در ُمدول‌ه��ای مکانیکی و سیس��تم‌های‬ ‫الکترونیکی در تحریم بودیم که االن بومی‌سازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین سیستم احیای مستقیم را بدون نیاز‬ ‫به کشورهای دیگر می‌توانیم در ایران بسازیم‪ .‬ساخت‬ ‫کوره‌ه��ای بلند نیز در ایران انجام می‌ش��ود و توانایی‬ ‫آن را یافته‌ایم که سیس��تم ریخته‌گ��ری مداوم را که‬ ‫قبال وابسته به خارج بودیم بومی‌سازی کنیم‪ .‬می‌توان‬ ‫ادعا کرد در بس��یاری از بخش‌ه��ای صنعت فوالد به‬ ‫خودکفایی رس��یده‌ایم و به همین دلیل روند توس��عه‬ ‫این صنع��ت با تحریم‌ها متوقف نمی‌ش��ود و ادامه‌دار‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬البته تحریم در مس��ائل مالی توانس��ته‬ ‫بیش��ترین تاثیر خود را بگ��ذارد و تهیه و خرید برخی‬ ‫پی‪.‬ال‪.‬س��ی کنترل‌ها را با مش��کل مواجه کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه در ف��روش نف��ت و انتقال پول آن با مش��کل‬ ‫مواجهیم و به همین دلیل با اس��تفاده از روش تهاتر‪،‬‬ ‫به‌ج��ای پول نفت فوالدهایی با آلی��اژ خاص که مورد‬ ‫مص��رف صنعت نفت اس��ت را وارد می‌کنیم‪ .‬راه دیگر‬ ‫دورزدن تحریم‌ه��ا به واس��طه صنعت ف��والد‪ ،‬تجهیز‬ ‫کارخانج��ات ف��والد از طریق فاینان��س از چین و به‬ ‫واسطه پول نفتی اس��ت که در کشورهای مختلف به‬ ‫خاطر دشواری‌های نقل و انتقال پول وجود دارد‪.‬‬ ‫وقت��ی امید م��ا به خ��ارج قطع می‌ش��ود نگاهمان‬ ‫ب��ه داخل خواهد ب��ود‪ .‬اگر تحریم‌ها ادام��ه پیدا کند‬ ‫می‌توانیم در صنعت فوالد به اس��تقالل نسبی برسیم‬ ‫اگرچ��ه در حال حاض��ر نیز در تولید فوالد مش��کلی‬ ‫نداری��م و تقریبا از این نظر در وضعیت خوبی به‌س��ر‬ ‫می‌بریم آنچه مشکل است رکود داخلی است و ربطی‬ ‫ب��ه تحریم‌ها ندارد‪ .‬رکود نیز ناش��ی از سیاس��ت‌های‬ ‫انقباضی دولت اس��ت که س��عی دارد تورم موجود را‬ ‫کنترل کند و رکود فعلی بخشی از تبعات این سیاست‬ ‫انقباضی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫رسیدگی به وضعیت چادرملو‬ ‫و گل‌گهر در کمیسیون صنایع‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس دس��تور کار جلس��ه ام��روز کمیس��یون را‬ ‫رس��یدگی به وضعیت مع��ادن چادرمل��و و گل‌گهر‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫تو‌گو با خانه ملت‪ ،‬در‬ ‫س��یدمحمد بیاتیان در گف ‌‬ ‫تشریح دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در جلس��ه روز گذشته که با حضور مسئوالن‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬مع��ادن گل‌گهر و چادرمل��و و نمایندگان‬ ‫اس��تان یزد و کرمان برگزار شد درباره وضعیت این‬ ‫دو معدن بزرگ و اختالف حساب آنها با دولت بحث‬ ‫و بررسی انجام شد‪ .‬نماینده مردم بیجار و گروس در‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬درنهایت مقرر شد که‬ ‫جهت‌گیری مجلس در بودجه ‪ 94‬به سمتی باشد که‬ ‫عالوه بر کمک به بخش معادن‪ ،‬از فرارهای پرداختی‬ ‫حق دولت جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برداشت زیرزمینی سنگ‌آهن‪ ،‬نقطه عطفی در معادن‬ ‫محبوبه ناطق ـ گروه معدن‪ :‬ایران سابقه‬ ‫چندانی در بهره‌ب��رداری از معادن زیرزمینی‬ ‫ن��دارد‪ .‬ذخای��ر ف��راوان معدن��ی و قوانی��ن‬ ‫زیس��ت‌محیطی نه چندان س��ختگیر‪ ،‬منجر‬ ‫به این ش��ده که معدنکاران به س��راغ ذخایر‬ ‫روزمینی و در سطح باشند‪.‬‬ ‫در دنی��ا نی��ز اقب��ال کش��ورها به س��مت‬ ‫بهره‌ب��رداری از مع��ادن روب��از اس��ت اما در‬ ‫برخی کش��ورها که قوانین زیس��ت محیطی‬ ‫سختگیرانه‌تری وجود دارد یا اینکه ذخایر مواد‬ ‫معدنی در عمق بیش��تری قرار دارند بنابراین‬ ‫چاره‌ای ب��رای معدنکار به جز برداش��ت‌های‬ ‫زیرزمینی وجود ندارد‪ .‬در ایران نیز به‌تازگی‪،‬‬ ‫ایمیدرو نخستین مناقصه برداشت زیرزمینی‬ ‫س��نگ‌آهن را برگزار کرد و بهره‌بردار معادن‬ ‫گل‌گهر توانست این مزایده را برنده شود‪.‬‬ ‫در این معدن که معدن شماره ‪ 6‬گل‌گهر نام‬ ‫دارد قرار اس��ت برداشت سنگ‌آهن به صورت‬ ‫زیر‌‌زمین��ی و در عمق ب��االی ‪ 500‬متر انجام‬ ‫شود‪ .‬این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی در تغییر‬ ‫رویکرد بهره‌برداری از معادن باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش باطله برداری‌های روباز‬ ‫برداش��ت مواد معدنی‬ ‫از اعم��اق زمی��ن در‬ ‫حال��ی ک��ه تاکن��ون‬ ‫فعاالن ای��ن بخش از‬ ‫روش‌ه��ای روب��از و‬ ‫سطحی برای اس��تخراج بهره می‌بردند از آن‬ ‫جهت حائز اهمیت است که آیا ذخایر معادن‬ ‫روباز کشور در شرف اتمام است یا برداشت از‬ ‫اعم��اق زمین از صرف��ه بیش��تری برخوردار‬ ‫خواهد بود؟ در این رابطه محمود سعدلو مدیر‬ ‫می‌گوید‪4 :‬‬ ‫امور مع��ادن گل‌گهر ب��ه‬ ‫معدن از ‪ 5‬معدن روباز گل‌گهر فعال هس��تند‬ ‫و معدن ششم را نیز در مناقصه‌ای که از سوی‬ ‫ایمیدرو برگزار ش��د برنده شدیم که باید نوع‬ ‫برداش��ت و بهره‌ب��رداری آن را ظرف مدت ‪5‬‬ ‫سال طراحی و اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کند‪ :‬تا آن زم��ان از معادن‬ ‫روباز استفاده می‌ش��ود که استفاده از معادن‬ ‫روباز و معدن زیرزمینی س��نگ‌آهن به نقطه‬ ‫تعادلی بی��ن خطوط تولید و میزان س��نگی‬ ‫که اس��تخراج می‌شود برسد‪ .‬ایجاد این تعادل‬ ‫برای پشتوانه معادنی برای خطوط تولید فوالد‬ ‫حیاتی است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬بر اساس طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫گل‌گه��ر که ب��ه ترتیب آماده می‌ش��وند و به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسند باید تا سال ‪ 98‬به تولید‬ ‫‪ 20‬میلیون تن کنس��انتره برس��یم؛ برای این‬ ‫مقدار کنسانتره‪ ،‬به ‪ 36‬میلیون تن سنگ‌آهن‬ ‫نیاز داریم به همین دلیل باید به سمت توسعه‬ ‫بهره‌برداری‌ه��ا برویم‪ .‬در حال حاضر س��االنه‬ ‫‪ 12‬میلیون تن س��نگ‌آهن از معادن گل‌گهر‬ ‫استخراج می‌ش��ود که از آن ‪ 8/5‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره به دست می‌آید‪.‬‬ ‫س��عدلو ادام��ه می‌ده��د‪ :‬در مع��ادن روباز‬ ‫م��واد معدنی بعد از باطله برداری اس��تخراج‬ ‫می‌شوند و پله‌پله پایین می‌روند و هر قدر که‬ ‫معدن عمیق‌تر می‌ش��ود میزان باطله برداری‬ ‫بیش��تر می‌شود و به همین نسبت هزینه‌های‬ ‫اس��تخراج باالتر می‌رود تا عمق��ی که برآورد‬ ‫هزینه برداش��ت از معادن روباز با برداشت از‬ ‫معادن زیرزمینی به یک تعادل می‌رسد‪.‬‬ ‫مدی��ر امور مع��ادن گل‌گهر با بی��ان اینکه‬ ‫باطله‌ب��رداری مع��ادن روباز گاه آنق��در زیاد‬ ‫می‌ش��ود که صرفه ب��ه برداش��ت زیرزمینی‬ ‫اس��ت اضافه می‌کند‪ :‬درس��ت اس��ت که در‬ ‫ایران تاکن��ون این روش مورد اس��تفاده قرار‬ ‫نگرفت��ه و تجربه‌ای در ای��ن زمینه نداریم اما‬ ‫در تمام دنیا روش ش��ناخته شده‌ای محسوب‬ ‫می‌ش��ود و کشورهایی مانند س��وئد‪ ،‬کانادا و‬ ‫اس��ترالیا بخشی از معادن سنگ‌آهن را با این‬ ‫روش اس��تخراج می‌کنند‪ .‬سعدلو در پاسخ به‬ ‫این س��وال که آیا با کاهش قیمت سنگ‌آهن‬ ‫ت زیرزمین��ی اقتص��ادی خواهد بود‬ ‫برداش�� ‌‬ ‫تصری��ح می‌کن��د‪ :‬پیش‌بینی کارشناس��ان‪،‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت جهانی س��نگ‌آهن در دراز‬ ‫مدت اس��ت و از ط��رف دیگر ‪ 5‬س��ال طول‬ ‫می‌کش��د این معدن به بهره‌برداری برسد و تا‬ ‫آن زمان با توجه به اینکه باطله‌برداری معادن‬ ‫روباز افزایش خواهد یافت هزینه بهره‌برداری‬ ‫از معادن منطقی می‌شود‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫قیمت تمام شده سنگ‌آهن با روش برداشت‬ ‫سعید صمدی‪:‬‬ ‫در معادن زیرزمینی‬ ‫باطله‌برداری بسیار کم‬ ‫است و دو چاه‬ ‫حفر می‌کنند و به ذخیره‬ ‫می‌رسند که قابل مقایسه‬ ‫با ده‌ها هکتار‌‬ ‫تخریب پوسته زمین‬ ‫در معادن‬ ‫روباز نیست‬ ‫زیرزمینی برای خام فروش��ان به صرفه نیست‬ ‫در حالی که ما خط تولید سنگ‌آهن را تولید‬ ‫فوالد داریم و برای م��ا صرفه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کن��د‪ :‬گاه باطله‌برداری‌ها ‪ 4‬به‬ ‫ی��ک و گاه ‪ 8‬به یک اس��ت و نمی‌توان هزینه‬ ‫تمام شده را از االن ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‌های بیشتر زیست محیطی‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬مدیر‬ ‫اسبق معادن گل‌گهر‬ ‫درباره تجربه معادن‬ ‫زیرزمینی و روباز در‬ ‫دنی��ا و کش��ور‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ب��ا وج��ود اینکه تجرب��ه کار‬ ‫زیرزمین��ی در ایران کم اس��ت و به طور‬ ‫عمده به زغال س��نگ خالصه می‌شود و‬ ‫آنه��م در عم��ق در نهای��ت ‪ 200‬متری‪،‬‬ ‫برداش��ت زیرزمین��ی از معدن ش��ماره ‪6‬‬ ‫بهره‌برداری از‪ 40‬معدن با‪ ۴۹۴‬میلیون تن ذخیره در مشهد‬ ‫گ�روه مع�دن ‪ -‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان رضوی گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماه گذشته ‪40‬‬ ‫مع��دن جدید با ‪ 494‬میلیون تن ذخیره مواد معدنی‬ ‫و ‪ 229‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫در این اس��تان به بهره‌برداری رسید‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫راضی��ه علیرضایی اف��زود‪ :‬مواد معدن��ی معادن فوق‬ ‫شامل سنگ الشه‪ ،‬گچ خاکی‪ ،‬تراورتن‪ ،‬خاک صنعتی‪،‬‬ ‫س��نگ آهک‪ ،‬مرمر‪ ،‬مرمریت‪ ،‬شن و ماسه‪ ،‬بنتونیت‪،‬‬ ‫منگنز‪ ،‬آهن (هماتیت)‪ ،‬خ��اک رس‪ ،‬کائولن‪ ،‬نمک و‬ ‫کرومیت است‪ .‬وی میزان استخراج سالیانه این معادن‬ ‫را ‪ 963‬هزار تن ذکر کرد و یادآور ش��د‪ :‬گروه معدنی‬ ‫معادن مذکور شامل س��نگ‌های تزئینی‪ ،‬غیرفلزی و‬ ‫فلزی و مصالح ساختمانی است که در شهرستان‌های‬ ‫خراسان رضوی توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬به گفته رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراسان رضوی با بهره‌برداری از این معادن‬ ‫برای ‪ 294‬نفر نیز به‌طور مستقیم اشتغال ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماه گذش��ته امسال ‪ 4‬هزار و ‪900‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیز در بخش صنعت این‬ ‫استان توس��ط بخش خصوصی انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬همچنین در این مدت ‪ 157‬فقره پروانه‬ ‫بهره‌برداری صنعتی برای بخش خصوصی در خراسان‬ ‫رضوی صادر شده است‪.‬علیرضایی گفت‪ :‬براساس آمار‬ ‫نهایی تا پایان سال ‪ 6 ،1392‬هزار و ‪ 70‬واحد صنعتی‬ ‫دارای پروان��ه بهره‌برداری با ایجاد ‪195‬هزار اش��تغال‬ ‫و س��رمایه‌گذاری ثابت ‪ 94‬هزار میلیارد ریال در این‬ ‫استان مش��غول فعالیت بوده‌اند‪ .‬وی افزود‪ :‬از سالیان‬ ‫قبل خراس��ان رضوی به عنوان استان صنایع غذایی‬ ‫در کش��ور مطرح بود چون سهم عمده‌ای در تولیدات‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی کشور داشته و همگان این‬ ‫خطه را به عنوان منطقه تولید قند‪ ،‬لبنیات و کنسرو‬ ‫می‌شناخته‌اند‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬در س��ال‌های اخی��ر به دلیل‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های فشرده‌ای که بخش خصوصی در‬ ‫صنایع مختلف این استان انجام داد دیدگاه اقتصادی‬ ‫درباره خراسان رضوی تغییر کرد به‌طوری که اکنون‬ ‫بیشترین حجم س��رمایه‌گذاری صنعتی در استان به‬ ‫ترتیب متعلق ب��ه صنایع فلزی‪ ،‬صنای��ع غیرفلزی و‬ ‫معدنی‪ ،‬صنایع پتروش��یمی و پلیمری است و صنایع‬ ‫غذای��ی در رتبه چهارم س��رمایه‌گذاری صنعتی قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی بی��ان ک��رد‪ :‬ب��ا وجود تغییر ش��اخص‌های‬ ‫صنعتی خراسان رضوی هنوز صنایع غذایی بیشترین‬ ‫سهم از اشتغال صنعتی اس��تان را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند و میزان نیروی انسانی کارآمد در این صنعت‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫گل‌گهر کار سختی خواهد بود با این حال‬ ‫هر کار سختی یک آغاز دارد و دیر یا زود‬ ‫بای��د ب��ه س��مت برداش��ت زیرزمین��ی‬ ‫سنگ‌آهن و دیگر مواد معدنی می‌رفتیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬در دنی��ا تجرب��ه‬ ‫برداشت س��نگ‌آهن به شکل زیر زمینی‬ ‫وجود دارد از جمله در اوکراین باالی ‪60‬‬ ‫درصد معادن سنگ‌آهن در عمق بیش از‬ ‫‪ 1200‬متر به صورت زیر‌زمینی استخراج‬ ‫می‌ش��ود و ما می‌توانیم از دانش فنی دنیا‬ ‫در این زمینه اس��تفاده کنیم‪ .‬گل‌گهر نیز‬ ‫شرایط فنی خوبی دارد و معدن شماره ‪6‬‬ ‫اتفاق خوبی می‌توان��د برای این مجموعه‬ ‫به‌ش��مار آید‪ .‬با این ح��ال نباید بالفاصله‬ ‫انتظار داش��ته باش��یم که بهره‌برداری از‬ ‫ای��ن معادن به ص��ورت کام��ل و با تمام‬ ‫ت��وان انج��ام گی��رد بلکه س��عی و خطا‪،‬‬ ‫اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مزیت‌های برداشت‌های‬ ‫زی��ر زمینی متعدد اس��ت ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫اولی��ن و مهم‌ترین مزیت برداش��ت‌های‬ ‫زیرزمین��ی که بس��یاری از کش��ورها به‬ ‫همین دلیل به س��راغ این روش می‌روند‬ ‫از بی��ن نرفتن محیط‌زیس��ت اس��ت‪ .‬به‬ ‫عن��وان مثال در یک مع��دن روباز در این‬ ‫س��ایت‪ 500،‬میلیون متر مکعب خاک در‬ ‫سطح ده‌ها هکتار زمین برداشت می‌شود‬ ‫و اکول��وژی منطق��ه را بر ه��م می‌زند و‬ ‫موجب تخریب پوسته زمین می‌شود و در‬ ‫عین حال کلی انرژی مصرف می‌شود‪ .‬اگر‬ ‫برداشت س��نگ‌آهن یک به ‪ 5‬باشد برای‬ ‫استحصال ‪ 100‬میلیون سنگ‌آهن‪500 ،‬‬ ‫میلیون تن خاک جابه‌جا می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬اما در معادن زیرزمینی‬ ‫باطله‌برداری بسیار کم است و دو چاه حفر‬ ‫می‌کنن��د و به ذخیره می‌رس��ند که قابل‬ ‫مقایسه با ده‌ها هکتار تخریب پوسته زمین‬ ‫در مع��ادن روباز نیس��ت‪ .‬در این روش با‬ ‫حفر چاه به زیرتوده سنگ‌آهن می‌رسند و‬ ‫برای استخراج آتشباری استفاده می‌کنند‬ ‫و با صرف کمترین انرژی و کمترین میزان‬ ‫برداش��ت باطله‪ ،‬س��نگ‌آهن را استخراج‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیر اس��بق مع��ادن گل‌گهر ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه به دلی��ل س��نگ‌های دربرگیرنده‬ ‫س��نگ‌آهن س��اختار محکم دارن��د و به‬ ‫خطر افتادن جان کارگران بسیار کمتر از‬ ‫معادن زغال‌سنگ است می‌افزاید‪ :‬معادن‬ ‫زغال‌سنگ حاوی مقادیر زیادی گازمتان‬ ‫اس��ت و هزینه زیاد و فناوری پیچیده‌ای‬ ‫برای تزریق ه��وا و رقیق کردن گاز متان‬ ‫باید صرف ش��ود در حال��ی که در معادن‬ ‫سنگ‌آهن زیرزمینی فقط باید اکسیژن به‬ ‫کارگران برسد‪.‬‬ ‫وی اظهار می‌دارد‪ :‬کسی که چاه می‌‌زند‬ ‫تا به عمق ‪ 500‬متری زمین برود به دنبال‬ ‫برنامه‌های ‪ 5‬تا ‪ 10‬ساله نیست بلکه برای‬ ‫مدت ‪ 50‬سال باید برنامه‌ریزی می‌کند‪.‬‬ ‫صمدی ادام��ه می‌دهد‪ :‬فناوری این کار‬ ‫بزرگ اما س��اده‌تر از معادن روباز است و‬ ‫وابستگی کمتری به ماشین‌آالت سنگین‬ ‫و گران‌قیم��ت دارد و در معدنکاری‪ ،‬نقطه‬ ‫عطفی محس��وب می‌ش��ود‪ .‬معادن روباز‬ ‫وابستگی بس��یار بیشتری به ماشین‌آالت‬ ‫خارج��ی دارد‪ ،‬در حالی ک��ه برای معادن‬ ‫زیرزمین��ی به دو آسانس��ور ب��رای حمل‬ ‫حداق��ل ‪ 140‬ت��ن م��واد معدن��ی و یک‬ ‫فن و تع��دادی واگن و ریل نیاز اس��ت و‬ ‫دس��تگاه‌های خاص و پیچی��ده‌ای به آن‬ ‫مفه��وم ندارد ولی یک نکته بس��یار مهم‬ ‫در معادن زیرزمینی وجود دارد و آن این‬ ‫اس��ت که باید مدیریت میلیمتری حاکم‬ ‫باشد به این معنی که برنامه‌ریزی و دقت‬ ‫کار باید در حد میلی‌متر باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در نخستین کار‬ ‫معدن زیرزمینی بهتر اس��ت صفر تا صد‬ ‫کار را به یک مجموعه پیمانکاری توانمند‬ ‫با مش��ارکت ش��رکت‌های معتبر خارجی‬ ‫بسپاریم و خود به آموختن این دانش در‬ ‫کنار آنان بپردازیم می‌گوید‪ :‬بعد از انتقال‬ ‫دانش به طور کامل می‌توان به س��راغ کار‬ ‫در دیگ��ر معادن رف��ت و آن آموخته‌ها را‬ ‫پیاده کرد‪.‬‬ ‫اولویت‌های نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی اعالم شد‬ ‫معاون س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬این س��ازمان با هدف تهیه نقشه‌های‬ ‫زمین‌شناس��ی کاربردی کشور فهرست اولویت‌های‬ ‫اول این نقشه‌ها را منتشر کرده که در این فهرست‬ ‫بیش از ‪ 1100‬نقش��ه به عن��وان مناطق پراهمیت‬ ‫برای تهیه نقش��ه‌های زمین‌شناسی کاربردی کشور‬ ‫‪ ،‬جلیل قلمقاش‬ ‫اعالم شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برنامه سازمان برای برداشت و تهیه این‬ ‫نقشه‌ها ‪ 3‬ساله اس��ت و از تمام ظرفیت‌های علمی‬ ‫و اجرایی کش��ور برای انجام طرح اس��تفاده خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی در‬ ‫مقیاس دقیق یک بیس��ت‌وپنج هزارم تهیه خواهند‬ ‫شد‪ .‬نقشه‌های کاربردی در یک چارچوب استاندارد‬ ‫با وسعت حدود ‪ 160‬کیلومتر مربع برداشت و تهیه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن نقش��ه‌ها به‌صورت مرک��ب از چن��د الیه یا‬ ‫نقش��ه زمین‌شناس��ی موضوعی و کارب��ردی تهیه‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬الیه‌های مختلف در این نقش��ه‌ها شامل‬ ‫الیه زمین‌شناسی‪ ،‬الی ‌ه زمین‌شناسی اقتصادی‪ ،‬الیه‬ ‫آب‌زمین‌‌شناس��ی و زمین‌شناس��ی زیست‌محیطی‪،‬‬ ‫الی��ه زمین‌‌شناس��ی مهندس��ی و الی��ه مخاطرات‬ ‫زمین‌شناس��ی هس��تند‪ .‬وی گفت‪ :‬در هر منطقه از‬ ‫کشور که یکی از اولویت‌های توسعه شهری‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ت پژوهشی‬ ‫معدنی‪ ،‬مخاطرات زمین‌شناسی و اولوی ‌‬ ‫وجود داش��ته باش��د یک یا چند الیه از نقشه‌های‬ ‫زمین‌شناس��ی با مقی��اس یک‌بیس��ت و‌پنج‌هزارم‬ ‫برداش��ت و تهیه خواهند شد‪ .‬در طرح سازمان این‬ ‫اولویت‌ها و مناطق به صورت کامل و دقیق مشخص‬ ‫و معرفی ش��ده‌اند‪ .‬معاون س��ازمان زمین‌شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی ادامه داد‪ :‬در طرح برداشت و تهیه‬ ‫نقش��ه‌های زمین‌شناس��ی کاربردی‪ ،‬سرتاسر کشور‬ ‫با اهداف اکتش��اف مواد معدن��ی جدید و مطالعات‬ ‫زمین‌شناس��ی مهندس��ی و مخاط��رات موردتوجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬در برآورد‌های انجام‌شده بیش از‬ ‫‪ 1100‬ش��هر یا منطقه معدنی در اولویت اول تهیه‬ ‫قرار گرفته‌اند که در ‪ 3‬ساله آینده تهیه خواهند شد‪.‬‬ ‫براساس این برنامه در اس��تان‌های مختلف اولویت‬ ‫برداشت و تهیه نقشه مشخص شده است‪ .‬قلمقاش‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به گس��ترش و اهمیت نقش��ه‌های‬ ‫حاضر در اکتش��اف منابع معدنی پنهان و توس��عه‬ ‫مناطق شهری‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور در نظ��ر دارد از تم��ام ظرفیت‌های‬ ‫علمی ـ اجرایی کش��ور استفاده کند‪ .‬در این زمینه‬ ‫سازمان از تمام دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫و ش��رکت‌های مهندسان مش��اور در کشور دعوت‬ ‫می‌کند در تهیه این نقشه‌ها مشارکت کنند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫تحلیلی بر تعیین ارز ‌‬ ‫ش‬ ‫صادرات با فناوری باال‬ ‫تحلیل‬ ‫یوسف حسن‌پورکارساالری‬ ‫رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی‬ ‫موسسه مطالعات بازرگانی‬ ‫پرت��ال مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجل��س در ‪ ۲۰‬آذر‪۹۳‬‬ ‫گزارش��ی با عنوان «سهم صنایع با فناوری باال در اقتصاد‬ ‫ایران» منتش��ر ک��رد که در آن با اس��تفاده از طبقه‌بندی‬ ‫س��ازمان همکاری اقتص��ادی‌و توس��عه(‪ )OECD‬که‬ ‫مبتنی بر طبقه‌بندی فعالیت (طبقه‌بندی آیسیک) است‬ ‫به ارائه آمار ارزش صادرات کاالهای با فناوری کش��ور در‬ ‫سال‌های ‪ ۱۳۷۹-۱۳۹۲‬پرداخت‪.‬‬ ‫براس��اس نتایج این گزارش‪ ،‬ارزش صادرات کاالهای با‬ ‫فناوری باالی کش��ور در س��ال‌های مورد مطالعه کمتر از‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون دالر برآورد شده است‪ .‬با استناد به این آمار‪،‬‬ ‫اینطور نتیجه‌گیری ش��ده‪« :‬صنایع های‌تک در اولویت و‬ ‫جهت‌گیری‌های دولت در این س��ال‌ها نبود و بلکه به‌طور‬ ‫کامل برعکس عمل ش��د و جایگاه صنایع مورد بررس��ی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬نیز از دس��ت رفت»‪ .‬صرف‌نظر از چنین‬ ‫نتیجه‌گیری س��اده انگارانه متکی بر یک بررس��ی ساده‬ ‫آماری‪ ،‬در اندازه‌گیری ارزش صادرات کاالهای با فناوری‬ ‫باال‪ ،‬نمی‌توان فقط براس��اس شدت وابستگی رشته‌های‬ ‫صنعتی به فناوری و بر مبنای طبقه‌بندی فعالیت صنعتی‬ ‫(آیس��یک)‪ ،‬در ش��رایطی ک��ه اطالع��ات ارزش تجارت‬ ‫خارجی برمبنای کاال قابل دس��ترس اس��ت‪ ،‬اقدام کرد‪.‬‬ ‫طبقه‌بندی «س��ازمان هم��کاری و توس��عه اقتصادی»‬ ‫براساس نمونه‌ای متشکل از ‪ ۲۲‬صنعت در ‪ ۱۰‬کشور عضو‬ ‫این سازمان ایجاد ش��ده که به کارگیری این طبقه‌بندی‬ ‫در مورد کش��ورهای در حال توس��عه تا حدودی مشکل‬ ‫آفرین اس��ت‪ .‬در کاربرد‌های تجربی مرتبط با طبقه‌بندی‬ ‫مذکور‪ ،‬چنین فرض می‌ش��ود که ش��رکت‌های شاغل در‬ ‫حوزه‌هایی که به‌عن��وان «بخش‌های دارای فناوری باال»‬ ‫ش��ناخته ش��ده‌اند‪ ،‬نوآورترند و نیروی کار ماهرتری را به‬ ‫کار می‌گیرن��د‪ ،‬ب��دون آنکه توجهی به شایس��تگی‌های‬ ‫فن��ی واقعی آنها وجود داش��ته باش��د‪ .‬اگر کش��ورهای با‬ ‫ویژگی‌های بس��یار مشابه‪ ،‬برحسب سطوح فناوری‪ ،‬باهم‬ ‫مقایسه شوند‪ ،‬این مشکل تا حدودی می‌تواند کاهش یابد‪.‬‬ ‫اما اگر کش��ورها‪ ،‬دارای ویژگی‌های بسیار متفاوتی باشند‬ ‫چنین مقایسه‌ای می‌تواند موجب بروز انحراف در تجزیه‬ ‫و تحلیل ش��ود‪ .‬ناهمگونی صنایع در کشورهای مختلف با‬ ‫س��طوح بسیار متفاوت توس��عه را نباید دست‌کم گرفت‪.‬‬ ‫به دلیل محدودیت‌های روش مورد اس��تفاده در گزارش‬ ‫مذک��ور آژانس آمار اروپا (یورو اس��تات) از س��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫فهرس��تی از کاالهای با فناوری باال ارائه شد که برمبنای‬ ‫سیستم اس��تاندارد تجارت بین‌المللی (‪ SITC‬ویرایش‬ ‫س��وم و چه��ارم) و نظ��ام هماهن��گ کاال (‪ HS‬ویرایش‬ ‫‪۱۹۹۶‬م) اس��ت‪ .‬دیگر مراکز و س��ازمان‌های بین‌المللی‬ ‫نیز نظی��ر بانک جهانی از همین روش برای اندازه‌گیری و‬ ‫ترسیم میزان صادرات کاالهای با فناوری باال برای بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬کشور جهان بهره می‌برند و نتایج آماری را همه‌ساله‬ ‫در قالب گزارش ساالنه شاخص توسعه جهانی (‪)WDI‬‬ ‫منتش��ر می‌کنند‪ .‬با اتکا به همی��ن روش‪ ،‬ارزش صادرات‬ ‫کاالهای با فناوری باالی ایران در س��ال‪2010( ۱۳۸۹‬م)‬ ‫نزدیک به ‪۵۸۴‬میلیون دالر و برای سال‪2011( ۱۳۹۰‬م)‪،‬‬ ‫رقم ‪۶۵۳‬میلیون دالر اعالم شد که تقریبا ‪3‬برابر رقم اعالم‬ ‫شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است‪.‬‬ ‫در داخل کشور نیز براس��اس اطالعات پرتال های‌تک‬ ‫ای��ران(‪ )HITECIRAN.IR‬ک��ه به‌طور مش��ترک‬ ‫توس��ط سازمان گسترش و نوس��ازی و موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش‌های بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پش��تیبانی می‌ش��ود‪ ،‬ارزش صادرات کاالهای با فناوری‬ ‫باال برای س��ال ‪ ،۱۳۸۹‬رقم ‪۶۱۱‬میلیون دالر و برای سال‬ ‫‪۵۵۴ ،۱۳۹۰‬میلی��ون دالر اعالم ش��ده که با برآورد انجام‬ ‫ش��ده بانک جهانی همخوانی دارد‪ .‬نکته قابل توجه اینکه‬ ‫براس��اس برآوردهای ای��ن پرتال‪ ،‬ارزش ص��ادرات اقالم‬ ‫مذک��ور از رقم ‪۵۷‬میلیون دالر در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬با ش��یب‬ ‫تندی به ‪۶۱۹‬میلیون دالر در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این رقم برای س��ال ‪ ۱۳۹۱‬به ‪۳۵۶‬میلیون دالر و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪۲۴۷‬میلیون دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به‌دلیل تحریم ظالمانه غرب و کاهش تعامالت بین‌المللی‬ ‫با کشورهای هدف منطقه‪ ،‬شاهد افول صادرات کاالهای‬ ‫با فناوری باال می‌باش��یم‪ .‬براس��اس آم��ار پرتال های‌تک‬ ‫ای��ران‪ ،‬میزان واردات کاالهای با فن��اوری باالی ایران در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪۲۹۱۰‬میلیون دالر رسید که در مقایسه با‬ ‫واردات همین کاالها کس��ری معادل ‪۲۶۶۳‬میلیون دالر‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬هدف‌گذاری ب��رای متعادل کردن تراز‬ ‫تجاری کااله��ای با فناوری باال می‌توان��د یکی از اهداف‬ ‫دولت تدبیر و امید در انتهای برنامه ششم توسعه باشد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مشکل صادرکنندگان با تهاتر مالی حل نمی‌شود‬ ‫گردشگری همتراز نفت و خودرو‬ ‫تعامل دولتی‌ها و خصوصی‌ها؛ برگ برنده حوزه انرژی‬ ‫‪7‬‬ ‫فعاالن اقتصادی از جایگاه تجارت در برنامه بعدی توسعه می‌گویند‬ ‫نگاه «برنامه ششم» صادرات‌محور باشد‬ ‫زه�را طهرانی ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بیش از یک‌س��ال تا‬ ‫پایان برنامه پنجم توسعه باقی‌مانده است و این درحالی‬ ‫است که هنوز تمام اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه‬ ‫محقق نش��ده اس��ت‪ .‬برنامه ششم توس��عه نیز درحال‬ ‫ی و واقعی‌تر‬ ‫تدوین است و انتظار می‌رود با نگاهی جد ‌‬ ‫به آن دولت بتواند رک��ورددار تهیه منطقی برنامه‌های‬ ‫توس��عه‌ای تاریخ پس از پیروزی انقالب اس�لامی شود‪.‬‬ ‫پنجمین برنامه توسعه کشور که از سال ‪ ۱۳۹۰‬به اجرا‬ ‫گذاش��ته شده بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬پایان خواهد یافت‬ ‫و انتظار می‌رود شش��مین برنامه توسعه کشور تا پایان‬ ‫خرداد س��ال آینده ازس��وی دولت در اختیار خانه ملت‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬قانون برنامه پنجم توس��عه پنجمین قانون‬ ‫توس��عه پس از پیروزی انقالب اس�لامی ایران اس��ت‬ ‫که برای تحقق س��ند چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬تدوین شده و‬ ‫‪ ۲۳۵‬ماده ه��م دارد‪ .‬صادرات غیرنفتی به عنوان مولفه‬ ‫مهم در خروج اقتصاد‪ ،‬در برنامه‌های توس��عه‌ای کمتر‬ ‫مورد توجه واقع ش��د که به گفته کارشناس��ان امر باید‬ ‫در برنامه شش��م توسعه به این بخش و بخش بازرگانی‬ ‫توجه ویژه‌ای شود‪.‬‬ ‫دچار ش��د و نتوانس��ت به اهداف مورد نظر جامه عمل‬ ‫بپوش��اند‪ .‬جمش��ید عدالتیان در گفت‌وگ��و با خبرنگار‬ ‫با اش��اره به اینکه باید نگاهی کارشناس��ی‌تر به‬ ‫تدوین برنامه‌ها داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قرار اس��ت تهیه‬ ‫‹ ‹ارائه پیش‌نویس تا پایان بهمن‬ ‫برنامه شش��م توس��عه واقعی‌تر باش��د تا بتوان به تمام‬ ‫به‌تازگی مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت اهداف تعیین‌ش��ده به‌راحتی دست یافت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از تش��کیل کارگروه‌های یکی از مش��کالت فعلی ابهاماتی اس��ت که در اقتصاد‬ ‫تخصصی مرتبط با تدوین برنامه ششم توسعه و بررسی وجود دارد‪ .‬مواردی ش��امل تحریم‌ها و روند کاهشی یا‬ ‫موضوع‌های مرتبط با توس��عه بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و ادامه آن‪ ،‬وضعیت بخش خصوصی‪ ،‬رکود تورمی اقتصاد‪،‬‬ ‫تجارت خبر داد‪.‬‬ ‫تف��اوت نرخ ارز و تحقق رش��د اقتص��ادی که ‪‌۸‬درصد‬ ‫محس��ن اتابکی گفت‪ :‬پیش‌نوی��س این برنامه پس از پیش‌بینی ش��ده بود‪ ،‬باعث می‌شود برنامه ششم هم به‬ ‫تایید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا پایان بهمن امسال سرنوش��ت برنامه‌های دیگر دچار شود‪ .‬عدالتیان افزود‪:‬‬ ‫ارائه می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تدوین احکام پیشنهادی بنابرای��ن دولت ب��ا رویکرد دقیق و منطق��ی به تدوین‬ ‫در برنامه شش��م توسعه از س��وی معاونت برنامه‌ریزی این برنامه بپردازد‪ ،‬ضمن اینکه در برنامه شش��م برای‬ ‫و نظارت راهبردی ریاس��ت‌جمهوری وقت و س��ازمان صنایعی که در بخش بازرگانی فعال هس��تند و درواقع‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (فعلی)‬ ‫تولی��دات صادرات‌مح��ور دارن��د‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از وظای��ف‬ ‫س��رمایه‌گذاری بیش��تر انجام شود‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫به عنوان مولفه مهم‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تعداد‬ ‫تهران تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در خروج اقتصاد‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۸‬ش��ورا با بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫قرار اس��ت صادرات غیرنفتی به ‪۸۰‬‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای‬ ‫تجارت ارتباط دارند که نس��بت به‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر برس��د بنابراین‬ ‫تدوین برنامه ششم اقدام می‌کنند و کمتر مورد توجه واقع شد فعالیت در این بخش باید با سرعت‬ ‫که به گفته کارشناسان‬ ‫از میان آنها در سه شورا وزیر صنعت‪،‬‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬دولت باید صنایعی که‬ ‫ششم‬ ‫مع��دن و تج��ارت ریاس��ت آنها را امر باید در برنامه‬ ‫در رده ص��ادرات فعالیت دارند را در‬ ‫عهده‌دار است و در ‪ ۱۵‬شورای دیگر‬ ‫توسعه به این بخش و‬ ‫بخش بازاریابی بیشتر حمایت کند‪.‬‬ ‫عضوی��ت خواهد داش��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬هدف‌گیری در برنامه‬ ‫بخش بازرگانی توجه‬ ‫سیاس��تگذاری و برنامه‌‏ریزی وزارت‬ ‫شش��م توس��عه در صنایع‪ ،‬بیش��تر‬ ‫ویژه‌ای شود‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‬ ‫برون‌مرزی اس��ت ت��ا درون‌مرزی و‬ ‫ک��ه طبق برنامه‌ری��زی به‌عمل‌آمده‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه امیدواریم‬ ‫تا پایان هفته آینده نس��بت به جمع‌بندی نظرات خود در ای��ن برنام��ه تم��ام مراح��ل زنجی��ره تولی��د ت��ا‬ ‫و ارائ��ه نتایج ب ‌ه کارگروه تلفی��ق و تنظیم برنامه‪ ،‬اقدام صادرات دیده ش��ود و تنها نگاه بخش��ی ب��ه آن وجود‬ ‫خواهند کرد‪.‬اتابکی افزود‪ :‬شاخص‌های کالن اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫مانند س��هولت انجام کسب‌وکار‪ ،‬رقابت‌پذیری جهانی و ‹ ‹توجه بیشتر به صادرات و بخش خصوصی‬ ‫رقابت‌پذیری صنعتی و رونق اقتصادی در برنامه ششم‬ ‫نایب‌ریی��س ات��اق بازرگانی تهران نیز ب��ا بیان اینکه‬ ‫توسعه مورد توجه قرار گرفته و در هدف‌گذاری‌ها نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد کش��ور م��ا به قدری مهم‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نیازهای قانونی آن نیز باید شده که باید توس��ط تصمیم‌گیران به‌طور جدی به آن‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬موضوع توسعه تجارت داخلی پرداخته ش��ود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در این ص��ورت می‌توان از‬ ‫و خارجی‪ ،‬موضوع فناوری‌های نو و صنایع پیشرفته نیز طریق درآمدهای ارزی که غیر از بازار نفت به حس��اب‬ ‫از دیگر موارد مهمی اس��ت که در تدوین برنامه ششم کش��ور واریز می‌ش��ود‪ ،‬در راس��تای اهداف تعیین‌شده‬ ‫توسعه به آن پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصادی گام‌های مثبتی برداشت‪ .‬عالءالدین میرمحمد‬ ‫‹ ‹برنامه ششم واقعی‌تر تدوین می‌شود‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬توجه به‬ ‫صادق��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران با انتقاد صادرات غیرنفتی مش��روط به این اس��ت که بازارهای‬ ‫از اینکه انگار این موضوع که برنامه‌ای نوش��ته ش��ود و جهانی به‌خوبی شناس��ایی ش��ود تا این نتیجه به‌دست‬ ‫س��پس اجرا نش��ود‪ ،‬تبدیل به یک رس��م و سنت شده آید که تولید چه محصوالت��ی برای رونق این بخش از‬ ‫است؛ گفت‪ :‬برنامه پنجساله پنجم هم به این سرنوشت تجارت الزم است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نظام اقتصادی ایران در‬ ‫ش��رایطی به استقبال برنامه ششم توسعه می‌رود که به‬ ‫نظر می‌رسد باید تغییراتی وسیع در صادرات غیرنفتی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬میرمحمد صادقی افزود‪ :‬تا به امروز شاهد‬ ‫این بودیم که عمده صادرات ما در بخش کاالهای سنتی‬ ‫چون پس��ته و فرش بود و این در حالی است که باید با‬ ‫بررسی نیاز ش��رکای تجاری‪ ،‬سبد صادرات غیرنفتی را‬ ‫متنوع‌‌تر کنیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشیم‪ .‬نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫تاکید بر اینکه برای رسیدن به رونق صادرات غیرنفتی‬ ‫بای��د بخش خصوصی به‌طور جدی م��ورد حمایت قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬به بخش تولید که ای��ن روزها به یکی از‬ ‫مولفه‌های بسیار مهم اقتصاد تبدیل شده است نیز باید‬ ‫بیش از پیش توجه ش��ود‪ .‬موفقیت اقتصادی در کشور‬ ‫زمانی محقق می‌ش��ود که دولت‌ه��ا‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫کارفرمای��ان بخش خصوصی را ج��دی بگیرند و فضا را‬ ‫برای فعالیت آنها مهیا کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تجربه جهانی‬ ‫نش��ان داده‪ ،‬دولت‌ها به مقداری ک��ه بخش خصوصی‬ ‫می‌تواند در تولید حرف‌هایی برای گفتن داش��ته باشد‪،‬‬ ‫نمی‌توانند تحرکی موثر در این بخش داش��ته باشند و‬ ‫به همین دلیل ش��اهد هستیم که قدرت‌های برتر نظام‬ ‫اقتصادی بین‌الملل روزبه‌روز بیشتر به بخش خصوصی‬ ‫گرایش پیدا می‌کنند‪ .‬میرمحمد صادقی افزود‪ :‬در ایران‬ ‫م��ا نیز بخش خصوصی می‌تواند نق��ش تاثیرگذاری در‬ ‫ب��ازار جهانی داش��ته باش��د‪ .‬پس تاکید این اس��ت که‬ ‫دول��ت با راهکارهای مناس��ب‪ ،‬نقدینگ��ی را در اختیار‬ ‫بخ��ش خصوصی بگذارد ‌‌‌تا آنها بتوانند چرخ تولید را به‬ ‫چرخش درآورند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه جدی و دقیق به بخش بازرگانی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با تاکید‬ ‫بر اینکه در برنامه شش��م توسعه باید به بخش بازرگانی‬ ‫و تجارت کش��ور بیش از پیش اهمیت داد ‌ه شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید رژیم س��اده تجاری در کش��ور فراهم شود تا‬ ‫امور این بخش به‌ویژه صادرات کش��ور که پیش��ران در‬ ‫خروج رکود تورمی محسوب می‌شود‪ ،‬به سهولت انجام‬ ‫تصریح‬ ‫ش��ود‪ .‬مهدی پورقاضی در گفت‌وگ��و با‬ ‫کرد‪ :‬تحقق این امر مس��تلزم بهبود وضعیت موضوع ارز‬ ‫مبادله‌ای و تک‌نرخی‌شدن ارز است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬روابط‬ ‫مناسب تجاری با کشورهای همسایه از جمله تعرفه‌های‬ ‫تجاری نیز باید با کار کارشناس��ی و بررسی دقیق‌تری‬ ‫دنبال شود‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫افزود‪ :‬اگر قرار اس��ت برنامه ششم توسعه تدوین شود و‬ ‫برنامه پنجم تمدید نخواهد شد‪ ،‬باید به این بخش مهم‬ ‫در اقتصاد و اهداف کمی آن نیز توجه بیش��تری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬درواقع باید نگاه جدی به این بخش انجام شود‬ ‫تا بتوان حجم مبادالت را با دنیا افزایش دهیم‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایسنا‪ -‬شاخص بهای کاالهای صادراتی‬ ‫در ایران در آذر امسال با رشد ‪۳/۹‬درصدی‬ ‫به ‪ ۲۷۷/۹‬رس��ید‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ن ح��دود ‪۰/۴‬درصد‬ ‫ای��ن ش��اخص در آبا ‌‬ ‫نس��بت به ماه قبل کاهش داشت و نسبت‬ ‫به ماه مشابه قبل ‪۱۱‬درصد افزایش نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫واح�د مرک�زی خب�ر‪ -‬چهارمی��ن‬ ‫نمایش��گاه مبلمان اداری دی��روز با حضور‬ ‫ول��ی‌اهلل افخمی‌راد‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در غرفه ‪ ۳۸‬نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی تهران آغاز ش��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی لوستر‬ ‫ای��ران هم در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران‪ ،‬گشایش یافت‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬حس��ن علیدوس��تی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ص��ادرات گم��رک ایران ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫گمرک ماهی‌رود و پرویزخان محروم‌‌ترین‬ ‫گمرکات صادراتی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬از وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و پایانه‌ها درخواست شده‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم را فراه��م کنن��د اما‬ ‫اقدامات در حد انتظارات نیست‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬در پی صادرات میگو به روسیه‬ ‫به نظ��ر می‌رس��د موانع بهداش��تی برای‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی غیرنباتی در‬ ‫حال بررس��ی و برطرف شدن است چراکه‬ ‫ب��ه گفته هومن فتحی‪ ،‬مدیرکل بین‌الملل‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی مجوزهای الزم‬ ‫برای صادرات مرغ و لبنیات به روس��یه تا‬ ‫پایان امسال صادر می‌شود‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬عبدهلل بهرامی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫تعاونی‌های فرش دس��تباف کشور با اعالم‬ ‫اینکه برای حل مش��کل بیم��ه قالیبافان‬ ‫نشس��تی با مع��اون وزیر تع��اون و رییس‬ ‫سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است‪،‬‬ ‫گفت‪۷۰۰ :‬هزار قالیباف در صف پوش��ش‬ ‫بیمه‌ای قرار دارند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬نعم��ت‌اهلل ترک��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫برنامه‌ریزی و اشتغال اس��تانداری تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارگروه اس��تانداری‪ ،‬تفاوت قیمت‬ ‫نان‌های آزادپز را ش��نبه آینده مش��خص‬ ‫خواه��د کرد‪۲۰ .‬درصد از نانوایان س��نتی‬ ‫و صنعتی ب��ه پخت و عرضه نان به قیمت‬ ‫آزادپز ملزم هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش‌های استقرار‬ ‫پنجره واحد تجاری(‪)۲‬‬ ‫روح‌اهلل نوری‬ ‫عضو هیات علمی موسسه مطالعات‬ ‫بازرگانی‬ ‫در مطل��ب قبلی این بحث‪ ،‬پیرام��ون اقدامات انجام‬ ‫ش��ده درباره اس��تقرار پنجره واحد تجاری در کشور و‬ ‫فهرس��تی از عوامل کلیدی موفقیت در استقرار پنجره‬ ‫واحد تجاری در کش��ورهای مختلف گفته ش��د که در‬ ‫این شماره تالش می‌شود‪ ،‬نگاهی به تجربه بین‌المللی‬ ‫و نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران امر داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمود بهش��تیان‪ ،‬مش��اور ارش��د گمرک‪ ،‬مواردی‬ ‫مانند «کند بودن میزان پیش��رفت امور به‌ویژه تفویض‬ ‫اختیار س��ازمان‌های مرتبط به امر تجارت به گمرک‪،‬‬ ‫نبود هماهنگی و همکاری بین س��ازمان‌های درگیر و‬ ‫فقدان اراده حاکمیتی برای اجرایی ش��دن سامانه را از‬ ‫جمله چالش‌های استقرار پنجره واحد تجاری می‌داند‬ ‫(بهشتیان‪ .»)۱۳۹۲ ،‬حمیدرضا محمدی‪ ،‬معاون دفتر‬ ‫هماهنگی اس��تان‌های گمرک نی��ز در تحقیقی که در‬ ‫این رابطه انجام داده‪ ،‬معتقد اس��ت‪« :‬با گذش��ت بیش‬ ‫از دو س��ال از ابالغ مصوبه مدیریت واحد مرزی‪ ،‬برخی‬ ‫از س��ازمان‌ها از جمل��ه بهداش��ت‪ ،‬اس��تاندارد و بنادر‬ ‫و دریانوردی مانند گذش��ته در مرزه��ا حضور دارند و‬ ‫بدون کمترین تفویض اختیار‪ ،‬به‌طور مستقیم مشغول‬ ‫انجام کارهای خود هس��تند‪ .‬همچنین بخش��نامه‌ها و‬ ‫دس��تورات روزمره‌ای که اختی��ارات گمرک را محدود‬ ‫می‌کند یا برای سایر سازمان‌های همکار در امر تجارت‬ ‫خارجی حق مداخله بیش��تر قائل می‌ش��ود‪ ،‬در نهایت‬ ‫مانع از اجرای این مصوبه اس��ت‪( .‬محمدی‪».)۱۳۹۲ ،‬‬ ‫حس��ین بدری‪ ،‬مدیر دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان‬ ‫توس��عه تجارت‪ ،‬مواردی چ��ون «چند وظیفه‌ای بودن‬ ‫پ��روژه و نبود همکاری بین س��ازمان‌های درگیر‪ ،‬نبود‬ ‫زیرس��خت‌های الزم فناوری‪‌،‬استانداردها و فرآیندها و‬ ‫درک صحیح نداشتن برخی خط‌مشی‌گذاران از مفهوم‬ ‫پنجره واحد را در زمر ‌ه موانع پیش‌روی استقرار پنجره‬ ‫واح��د تجاری قلمداد کرده اس��ت» (ب��دری‪.)۱۳۹۳ ،‬‬ ‫در تازه‌ترین گزارش کارشناس��ان مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬دو چالش عمده پیش‌روی استقرار موفق‬ ‫پنجره واحد تجارت فرام��رزی ایران عبارتند از (مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیکی‪:)۱۳۹۳ ،‬‬ ‫• جلب هم��کاری نزدیک تمام��ی ذی‌نفعان به‌ویژه‬ ‫گمرک ایران و سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫• بن��د ‪ ۴‬مصوبه هیات وزیران درباره نهایی‌س��ازی و‬ ‫اس��تقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط گمرک‬ ‫ی برای‬ ‫و در نتیج��ه ایج��اد فض��ای ابهام و س��ردرگم ‌‬ ‫ی اجرای این س��امانه‬ ‫س��ازمان‏های ذی‌نفع درباره تول ‏‬ ‫(حضور نداش��تن رییس یا نماینده گمرک در جلس��ه‬ ‫شورای هماهنگی اس��تقرار پنجره واحد تجاری موید‬ ‫این چالش اس��ت)‪ .‬برهمین اساس می‌توان مشکالت‬ ‫فوق را به صورت زیر دسته‌بندی کرد؛‬ ‫• ضعف عزم و اراده سیاس��ی و جهت‌گیری منسجم‬ ‫و یکپارچ��ه در ابالغ‪ ،‬راهبری و مرجعیت پروژه‪ ،‬وجود‬ ‫چند سازمان متولی و فقدان رهبری قوی پروژه‬ ‫• فق��دان راهبرد ارتباطی و هم��کاری مطلوب بین‬ ‫ذی‌نفعان‬ ‫• تامین مالی طراحی و اجرای پروژه توسط پیمانکار‬ ‫• ضعف برنامه بازاریابی و ترویج‬ ‫• نگاه سیاس��ی و کوتاه‌مدت به پروژه‪ :‬پروژه استقرار‬ ‫پنجره واحد تجاری از رون��دی تکاملی برخوردار بوده‬ ‫و نقط��ه آغ��از آن به ایجاد نقاط تجاری در س��ال‌های‬ ‫آغازین دهه ‪ ۹۰‬میالدی باز می‌گردد‪ .‬در کش��ور ما نیز‬ ‫نقاط تجاری ایجاد ش��دند‌‪ ،‬هر چند موفقیتی به همراه‬ ‫نداشتند‪ .‬موضوع پنجره واحد تجاری نیز سال‌هاست در‬ ‫دستور کار بوده اما به دالیل مختلف سیاسی‪‌،‬اقتصادی‬ ‫و مدیریتی استقرار واقعی آن به تاخیر افتاده و اخیرا از‬ ‫تیرماه امسال به‌صورت جدی پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫• نب��ود مدیری��ت ریس��ک و عدم شناس��ایی و حل‬ ‫ریس��ک‌های پیش‌روی پروژه‪ :‬در بخش‌های پیش��ین‬ ‫م��واردی از چالش‌ه��ا و ریس��ک‌های پروژه اس��تقرار‬ ‫پنجره واحد تجاری مورد اش��اره ق��رار گرفتند‪ .‬وجود‬ ‫این مشکالت و چالش‌ها نشان از نبود مدیریت ریسک‬ ‫پروژه پنجره واحد تجاری است‪.‬‬ ‫• وج��ود نواقص و خأل‌های قانون��ی‪ :‬حقوقدانان‪ ،‬قوه‬ ‫قضائی��ه و مجلس باید در پروژه وارد ش��ده و خأل‌های‬ ‫قانون��ی موج��ود را رفع کنند‪ .‬بازنگ��ری قانون تجارت‬ ‫الکترونیکی و برآورده ک��ردن دیگر الزامات قانونی که‬ ‫پیش از این مورد اش��اره ق��رار گرفتند‪ ،‬باید در اولویت‬ ‫تیم پروژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫• نگاه داخلی به س��امانه‌ای که لزوم��ا برای تجارت‬ ‫خارجی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫• نبود شناخت و ضعف همکاری ذی‌نفعان با پروژه‪:‬‬ ‫درکل پروژه‌ه��ای ملی و بزرگ مس��تلزم مش��ارکت و‬ ‫همکاری چندین ذی‌نفع هستند‪ .‬همچنان‌که از عنوان‬ ‫ذی‌نفع برمی‌آید‪ ،‬هریک از ذی‌نفعان به دنبال برآورده‬ ‫شدن خواس��ت و نفع خود از پروژه است و اگر چنین‬ ‫درکی در آنه��ا به‌وجود نیاید که نیاز و خواسته‌ش��ان‬ ‫برآورده خواهد شد‪‌،‬با پروژه همکاری نخواهند کرد‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫«تهاتر مالی» از کجا آمد؟!‬ ‫بروز بحران مالی ‪1997‬م در جنوب ش��رقی آسیا‬ ‫موجب شد تا کش��ورهای آ‌سه‌آن برای مقاوم‌سازی‬ ‫اقتصاد خود در قبال نوسان خارجی‪ ،‬روش جدیدی‬ ‫را برای تجارت انتخاب کنند‪ .‬در سال ‪2000‬م وزرای‬ ‫اقتصادی این کش��ورها در شهر چیانگ‌مای تایلند‬ ‫گردهم جمع ش��دند و طرح چیانگ مای را مصوب‬ ‫کردند که منشأ تحوالت بزرگی در این منطقه شد‬ ‫و استفاده از این شیوه به دیگر کشورهای جهان نیز‬ ‫تس��ری پیدا کرد‪ .‬یکی از مهم‌ترین مفاد این طرح‬ ‫هم��ان پیمان‌های پولی دو جانبه بین کش��ورهای‬ ‫عض��و بود که تاکنون ‪ 47‬پیمان پولی دوجانبه بین‬ ‫‪ 32‬کشور امضا شده اس��ت‪ .‬در این رویکرد جدید‪،‬‬ ‫تجارت به جای استفاده از یک پول واسط با دو پول‬ ‫محلی انجام می‌ش��ود و به‌طور قط��ع هدف پیمان‬ ‫پولی دوجانبه حذف دالر و یورو از تجارت نیس��ت‬ ‫بلکه تنوع‌بخشی و تقویت ارزهای محلی در تجارت‬ ‫فرامرزی اس��ت که می‌توان ای��ن را جزو مهم‌ترین‬ ‫دس��تاوردهای پیمان چیانگ مای دانست‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‌؛ در ایران نیز ظرفیت اس��تفاده از تهاتر مالی‬ ‫در س��ال ‪1974‬م ب��ا تاس��یس اتحادی��ه پایاپای با‬ ‫حضور ایران‌‪ ،‬هند‌‪ ،‬پاکس��تان و ‪ 6‬کش��ور آس��یایی‬ ‫در تهران مهیا ش��د‪ .‬هدف اصلی تاس��یس اتحادیه‬ ‫پایاپای آسیایی تس��ویه تراکنش‌های مالی و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های تهات��ر پول��ی دو و چندجانبه بین‬ ‫کشورهای عضو بود‪ .‬با توجه به اینکه دبیرخانه دائم‬ ‫این اتحادیه در بانک مرکزی ایران مس��تقر اس��ت‬ ‫می‌توان از ظرفیت این اتحادیه برای تس��ویه ارزی‬ ‫چندجانبه استفاده بیش��تری کرد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫قدرت‌های امریکایی و اروپایی با اعمال تحریم‌های‬ ‫اقتصادی مانع اس��تفاده از واحدهای پول ملی‌شان‬ ‫شده‌اند‪ ،‬به‌طور قطع استفاده از این رویکرد عالوه بر‬ ‫آنکه هم‌راستا با تحوالت بین‌المللی است‪ ،‬می‌تواند‬ ‫در جهات تامین منافع ملی ایران در شرایط تحریم‬ ‫کارساز محسوب شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عوارض ‪ 4‬درصدی‬ ‫برای محصوالت «آی‌تی»‬ ‫گ�روه تجارت ‪ -‬رییس مجم��ع واردات از اجرایی‬ ‫شدن مصوبه دولت برای اخذ عوارض ‪ 4‬درصدی از‬ ‫محص��والت آی‌تی و صوتی ـ تصویری وارداتی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬مصوبه دولت از دیروز اجرایی و عطف‬ ‫به ماسبق شده است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین برخ��وردار در نشس��ت خبری با‬ ‫اش��اره به اجرای مصوبه هیات دولت برای دریافت‬ ‫‪ 4‬درصد عوارض از اق�لام صوتی و تصویری دارای‬ ‫ابعاد فرهنگی‪ ،‬گفت‪ :‬مصوب��ه دولت با وجود اینکه‬ ‫در قانون بودجه س��ال ‪ 93‬کل کش��ور لحاظ شده‬ ‫ب��ود اما به دلیل تصمیم ریی��س کل گمرک مبنی‬ ‫ب��ر تعلیق دریافت ‪ 4‬درصد ع��وارض از اقالم دارای‬ ‫ابع��اد فرهنگ��ی از جمله لوازم صوت��ی و تصویری‬ ‫ب��ه تعویق افتاده ب��ود ک��ه از ‪ 24‬دی دریافت این‬ ‫عوارض الزم‌االجرا شده است‪ .‬رییس مجمع واردات‬ ‫افزود‪ :‬بر این اس��اس اکنون گمرک از ‪ 69‬قلم کاال‬ ‫‪ 4‬درصد عوارض دریافت می‌کند که فهرس��ت این‬ ‫اقالم مورداعتراض فعاالن اقتصادی و واردکنندگان‬ ‫رس��می قرار دارد چ��را که معتقدی��م دریافت این‬ ‫عوارض منجر به افزایش قاچاق می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تقاضای ما از دولت این اس��ت‬ ‫که چنانچ��ه می‌خواهد درآمدزایی ک��رده یا به هر‬ ‫دلیلی از برخی اقالم عوارض دریافت کند فهرس��ت‬ ‫کااله��ا را با نظر بخش خصوصی موردبازنگری قرار‬ ‫داده و اجازه دهد ما ‪ 100‬قلم کاالی دیگری که به‬ ‫هم��ان میزان برای دولت درآمدزایی دارد را معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬برخوردار خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫اقالم صوت��ی و تصویری با وج��ود مراکز عرضه‌ای‬ ‫همچون بانه با قاچاق مواجه است و تولیدکنندگان‬ ‫در ش��رایطی که دولت می‌خواهد افزایش اش��تغال‬ ‫داش��ته و فضای مناسب کس��ب و کار را در دستور‬ ‫کار قرار دهد‪ ،‬منجر به کاهش اشتغال خواهد شد‪.‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬اخ��ذ عوارض به هیچ عن��وان نمی‌تواند‬ ‫راهگشا باشد و اگرچه دولت ممکن است به صورت‬ ‫مقطعی درآمد کس��ب کند اما اش��تغال را از دست‬ ‫داده و زمینه قاچاق را فراهم می‌کند‪ .‬رییس مجمع‬ ‫واردات خاطرنشان کرد‪ :‬دولت یازدهم مدعی است‬ ‫که بخش خصوصی بازوی مس��تحکم او در اقتصاد‬ ‫اس��ت در حال��ی که با این ش��رایط نبای��د چندان‬ ‫امیدوار بود که این سیاس��ت دولت اجرایی ش��ود‪.‬‬ ‫برخ��وردار با بی��ان اینکه این مصوب��ه دولت از ‪24‬‬ ‫دی ماه اجرایی ش��ده و عطف به ماس��بق می‌شود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬گم��رک از واردکنندگانی که تا‬ ‫پیش از تاریخ یاد ش��ده اقدام ب��ه واردات کرده‌اند‬ ‫و آن زم��ان عوارض ‪ 4‬درص��دی را به خاطر تعلیق‬ ‫اجرای مصوبه پرداخت نکرده‌اند درخواست کرده تا‬ ‫دوباره این میزان عوارض را برای محصوالت وارداتی‬ ‫تا پیش از این بپردازند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست بررسی نقش پیمان‌های پولی در توسعه صادرات عنوان شد‬ ‫مشکل صادرکنندگان با تهاتر مالی حل نمی‌شود‬ ‫ملیح�ه خورده‌پ�ا ـ گ�روه تج�ارت‪« :‬زمانی فکر‬ ‫می‌کردند که اگر پیمان‌های مالی میان ایران با س��ایر‬ ‫کشورهای دنیا حذف شود به طور حتم مملکت سقوط‬ ‫خواهد کرد اما اصالحات ارزی‌‪ ،‬رفع مشکالت قانونی و‬ ‫یکسان‌س��ازی نرخ ارز موجب ش��د تا اقتصاد ما از این‬ ‫وادی متحمل هیچ آسیبی نشود»‪.‬‬ ‫این بخشی از سخنان سید‌کمال سیدعلی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک ایران زمین و معاون پیش��ین بانک مرکزی است‬ ‫که در نشس��ت تخصصی کمیسیون توسعه صادرات با‬ ‫عنوان پیمان‌های پولی دو جانبه در اتاق بازرگانی ایران‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫س��یدعلی در این جلس��ه گفت‪:‬‬ ‫بحث تهاتر و پیمان‌های پولی دو‬ ‫جانبه از قب��ل انقالب نیز مطرح‬ ‫ب��وده و انعقاد ای��ن قراردادها به‬ ‫هیچ عنوان بحث جدیدی نیست‪.‬‬ ‫ام��ا مهم‌ترین مس��ئله در مورد این پیمان‌ه��ا به اجرا‬ ‫نشدن آنها بر می‌گردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ایران زمین افزود‪ :‬پیش از این ایران‬ ‫با ‪ 20‬کش��ور از جمله بالروس‌‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مجارستان و ‪...‬‬ ‫ق��رارداد تهات��ر مالی منعقد کرده ام��ا هیچ یک از این‬ ‫پیمان‌ها به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرا نشدن پیمان‌های بانکی به بخش‬ ‫حاکمیت و بانک‌های مرکزی کشورها باز می‌گردد؛ اما‬ ‫مس��لم است که اگر بتوانیم این پیمان‌نامه‌ها را اجرایی‬ ‫کنی��م زمینه کمک بیش��تری برای ص��ادرات را مهیا‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رای اج��رای پیمان‌نامه‌های مالی‬ ‫الزم اس��ت تا بانک‌های مرکزی کشورها بخشنامه‌های‬ ‫مربوط به تهاتر را به بانک‌های تجاری خود ابالغ کرده‬ ‫تا مراحل گشایش ال‌س��ی از سوی آنها انجام شود اما‬ ‫هیچ‌گاه این بخش��نامه‌ها از س��وی بانک‌های مرکزی‬ ‫برای بانک‌های تجاری صادر نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ایجاد شرکت‌های هلدینگ‬ ‫س��یدعلی اذعان کرد‪ :‬ب��ه منظور انج��ام تهاتر مالی‬ ‫بین ایران با ش��رکای تجاری خود الزم اس��ت تا بخش‬ ‫خصوصی اقدام به ایجاد ش��رکت‌های هلدینگ بزرگ‬ ‫کند تا ب��دون نیاز به بانک مرکزی این تهاترهای مالی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین بان��ک مرکزی با تاکی��د بر ضرورت‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی ایران و توجه به بازار روسیه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی برای توس��عه صادرات‬ ‫کاالی ایرانی به روسیه باید بستر تهاتر مالی مهیا شده‬ ‫و البته از س��وی دیگر اگر قرار اس��ت تجار ایرانی ما به‬ ‫ازای صادرات خود از روس��یه روبل دریافت کنند باید‬ ‫نوس��انات نرخ ارز روسیه برای تجار ایرانی پوشش داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬در غیراین صورت تداوم سقوط ارزش پول ملی‬ ‫روس��یه برای تجار و بازرگانان ایرانی ضرر و زیان‌های‬ ‫بسیاری را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سیدعلی اظهار کرد‪ :‬برای تسهیل ورود صادرکنندگان‬ ‫ایرانی به بازار روس��یه و تداوم حض��ور صادرکنندگان‬ ‫ایرانی در بازار این کشور الزم است تا به صادرکنندگان‬ ‫ایرانی ما به ازای صادرات ریال پرداخت شود اما مبنای‬ ‫پرداخت این ریال باید با نرخ ارز آزاد محاس��به ش��ود‬ ‫ن��ه ارز مبادله‌ای‪ ،‬زی��را در غیراین صورت هیچ تاجری‬ ‫حاضر به فعالیت در بازار روسیه که مدام در حال تجربه‬ ‫سقوط ارزش پول ملی خود است‌‪ ،‬نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر ضرورت حمای��ت از صادرکنندگان‬ ‫گفت‪ :‬برای شناس��ایی و رفع مشکالت صادرکنندگان‬ ‫باید تیمی متشکل از بخش خصوصی و دولتی تشکیل‬ ‫ش��ده و مش��کالت به صورت دقیق شناس��ایی و سهم‬ ‫هر ی��ک از طرفین در قبال رفع مش��کالت نیز به‌طور‬ ‫دقیق اعالم ش��ده تا گام‌های جدی نسبت به رفع این‬ ‫مشکالت برداشته شود‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین بانک مرکزی در بخش��ی از سخنان‬ ‫خود به مسئله یکسان‌س��ازی نرخ ارز بر مبنای قیمت‬ ‫نف��ت ‪ 35‬دالری اش��اره و اذعان کرد‪ :‬ای��ن اقدام در ‪5‬‬ ‫سال نخست اجرا بسیار خوب پیش رفت اما در ‪ 5‬سال‬ ‫دوم به زور توانستیم مانع نوسانات شدید نرخ ارز شویم‬ ‫اما باید بدانیم اگر یکسان‌س��ازی قیم��ت ارز برمبنای‬ ‫نرخ نفت ‪ 35‬دالری انجام نشده بود امروز به طورقطع‬ ‫قیمت دالر به ‪10‬هزار تومان نیز رسیده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمیته‌ای برای شناسایی مشکالت صادرات‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه‪ ،‬مصطفی‬ ‫‌بهش��تی رو‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد ب��ا انتق��اد از‬ ‫سیاست‌های مالی کشور که برای‬ ‫حفظ ارزش پول ملی اتخاذ شده‪‌،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نتیجه تمام سیاس��ت‌گذاری‌ها موجب ش��د تا‬ ‫قیمت دالر از ‪ 7‬تومان به ‪ 3500‬تومان برسد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت تش��کیل کمیته‌ای با حضور‬ ‫بانک‌ها‌‪ ،‬بخش دولتی و بخش خصوصی با نظارت بانک‬ ‫مرکزی برای شناسایی مشکالت بخش تولید و صادرات‬ ‫اذعان کرد‪ :‬تا زمانی که این مش��کالت به صورت دقیق‬ ‫شناسایی نشود نمی‌توان انتظار داشت تا آنها به صورت‬ ‫کامل رفع شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 47‬پیمان مالی اجرا نشده‬ ‫همچنین امیرحس��ین مهران‪ ،‬مدیر س��رمایه‌گذاری‬ ‫بان��ک ص��ادرات در باره پیمان‌های مال��ی بین ایران و‬ ‫سایر کشورها اظهار کرد‪ :‬ایران تاکنون ‪ 47‬پیمان مالی‬ ‫با کش��ورهای مختلف دنیا منعق��د کرده که البته هیچ‬ ‫گاه آنها به مرحله اجرا نرسیده‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دنیا ‪131‬کشور وجود دارد شما مطمئن‬ ‫باشید اگر انعقاد قراردادهای مالی شیوه‌ای کارآمد برای‬ ‫بهبود روابط تجاری و تس��هیل صادرات بود باید تعداد‬ ‫این قراردادها به هزاران هزار قرارداد می‌رسید‪.‬‬ ‫مه��ران اف��زود‪ :‬اس��تقبال نش��دن از اج��را و انعقاد‬ ‫قرارداده��ای مالی میان کش��ورها بیانگ��ر این واقعیت‬ ‫است که شیوه تهاتر مالی نمی‌تواند مشکالت صادرات‬ ‫کش��ورها را برطرف کند بنابراین م��ا نیز باید به دنبال‬ ‫اتخاذ راهکار واقعی و منطقی باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من اعتقاد دارم پیوس��تن به س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی و ش��کوفایی اقتصاد کشور راه حل‌های‬ ‫بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور خواهد ب��ود زیرا اگر‬ ‫غیراز این بود س��ایر کش��ورها نیز به جای تالش برای‬ ‫پیوستن به س��ازمان تجارت جهانی سعی می‌کردند از‬ ‫طری��ق تهاترهای مالی به دنبال توس��عه روابط تجاری‬ ‫خود باشند‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل بانک پاس��ارگاد متذکر شد‌‪ :‬ایران‬ ‫باید تالش کند تا برای توسعه تجارت خود به بازارهای‬ ‫جهان��ی بازگ��ردد و از این طریق ب��ه ارزهای مختلف‬ ‫دسترس��ی پیدا کن��د زیرا اگ��ر ما پول نق��د و قدرت‬ ‫دسترسی به ارزهای قوی دنیا را داشته باشیم دیگر نیاز‬ ‫به اس��تفاده از ارزهای ضعیف نخواهیم داشت‪.‬صادرات‬ ‫کاالی ایران��ی در قبال دریاف��ت ارزهای ضعیف به نفع‬ ‫ایران و تجار و بازرگانان کشور نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹آت�ش س�ود تبدی�ل ارزها دس�ت تاج�ران را‬ ‫سوزاند‬ ‫در ادامه این جلس��ه مجیدرضا‬ ‫حری��ری ریی��س کمیس��یون‬ ‫واردات ات��اق بازرگان��ی و نایب‬ ‫رییس ات��اق بازرگان��ی ایران و‬ ‫چین با تاکید بر ضرورت یافتن‬ ‫راه حلی برای تس��هیل صادرات کاالی ایرانی و حذف‬ ‫س��ود تغیی��ر ارزها گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر تاجران و‬ ‫صادرکنن��دگان ایرانی ب��رای تبدیل ارزه��ا ناچار به‬ ‫پرداخت س��ود هس��تند که البته با توجه به ش��رایط‬ ‫تحریم و چرخان��دن اجناس در کش��ورهای مختلف‬ ‫گاهی ما مجبور هس��تیم که ‪ 5‬تا ‪ 6‬بار سود تغییر ارز‬ ‫را بپردازیم بنابراین نیاز داریم تا این مشکل به نحوی‬ ‫برطرف شود‪.‬رییس کمیس��یون واردات اتاق بازرگانی‬ ‫ایران اف��زود‪ :‬دالر مبنای تجارت در تمام دنیا اس��ت‬ ‫بنابراین نمی‌توان تجارتی را بدون داش��تن دالر انجام‬ ‫داد و از آنجایی که ایران در ش��رایط تحریم اس��ت ما‬ ‫برای دستیابی به دالر ناچار به پرداخت سودهای زیاد‬ ‫ب��رای تبدی��ل ارزه��ا ب��ه دالر هس��تیم‪ .‬ب��ه گفت��ه‬ ‫حریری‪،‬تهاتر پاس��خگوی مش��کالت صادرکنندگان‬ ‫نیس��ت و این راه حلی اس��ت که از سر شکم سیری‬ ‫اتخاذ می‌ش��ود بنابراین نمی‌توانیم از این شیوه برای‬ ‫حل مش��کالت صادرکنندگان استفاده کنیم‪ .‬واقعیت‬ ‫تجاری ایران این است که ما در تحریم هستیم‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫ایجاد تشکل صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫ایجاد و تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ می‌تواند در توسعه و ساماندهی‬ ‫نظام توزیع تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بازدی��د یکی از فروش��گاه‌های بزرگ ته��ران افزود‪ :‬به دلیل س��اختار نظام‬ ‫خرده‌فروش��ی در ایران در حال حاضر سهم فروشگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای از کل سهم خرده‌فروشی و نظام توزیع در کشور حدود ‪ 5‬درصد است‬ ‫این در حالی اس��ت که این سهم در مقایسه با دیگر کشورها که بین ‪ 10‬تا ‪85‬‬ ‫درصد از توزیع را به خود اختصاص می‌دهند‪ ،‬بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر جایگاهی که فروش��گاه‌های ب��زرگ و زنجیره‌ای می‌توانند در‬ ‫نظام توزیع کشور داشته باشند به بخشی از مزایای این فروشگاه‌ها اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬صرفه‌جویی در زمان و فراهم بودن ش��رایط خرید آسان‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫ارائ��ه خدمات‪ ،‬بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیفات‪ ،‬امکان نظارت و کنترل‬ ‫بیشتر به خدمات‪ ،‬افزایش رقابت بین نشان(برند)های مختلف‪ ،‬افزایش بهره‌وری‬ ‫و ایجاد اش��تغالزایی و همچنین شفافیت مالی در محاسبات و ارائه گزارشات را‬ ‫می‌توان به عنوان بخشی از مزیت‌های این فروشگاه‌ها برشمرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین افزود‪:‬‬ ‫به دلیل عرضه حجم باالی کاال در این شبکه‌ها که به طور مستقیم از واحدهای‬ ‫تولیدی تهیه و در نظام توزیع عرضه می‌شود‪ ،‬شاهد کاهش هزینه‌های مبادالتی‬ ‫و لجستیک در این فروشگاه‌ها هستیم که به صورت ارائه محصوالت و کاالهای‬ ‫ارزانتر از قیمت چاپ شده روی کاال‪ ،‬نمود پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت رقابتی در زنجیره‌ای‌ها‬ ‫به گفته خسروتاج‪ ،‬در اکثر کاالهای عرضه شده دراین فروشگاه‌ها با تخفیف‬ ‫حداق��ل ‪ 10‬درص��دی از قیمت نص��ب ش��ده روی کاال مواجهی��م‪ ،‬از این رو‬ ‫مصرف‌کنندگان می‌توانند با قیمت رقابتی‌تر و اطمینان بیشتر نسبت به خرید‬ ‫مایحتاج خ��ود اقدام کنند‪ .‬وی با بیان اینکه همه این مزایا‪ ،‬کاهش هزینه‌های‬ ‫توزیع و در نتیجه رضایتمندی بیشتر مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در کل می‌توان گفت هزینه نظام توزیع در فروش��گاه‌های بزرگ و‬ ‫زنجیره‌ای به دلیل فاصله کوتاه زنجیره تولید تا مصرف کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت از سرمایه‌گذاران خصوصی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران و‬ ‫بخش خصوصی برای حضور بیشتر دراین عرصه‪ ،‬حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را از تاس��یس و راه‌اندازی این فروشگاه‌ها اعالم و ابراز امیدواری کرد؛‬ ‫با افزایش این فروش��گاه‌ها بتوان در س��ایه رقابتی ش��دن فعالیت‌ها‪ ،‬به افزایش‬ ‫کیفیت و رضایت مشتری نزدیک شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تالش می‌کنیم تا بیش از‬ ‫پیش به‌منظور توسعه این فروشگاه‌ها در نظام توزیع گام برداریم چرا که توجه‬ ‫به نوین‌س��ازی شبکه‌های توزیع و حمایت در زمینه صدور مجوزهای مربوط از‬ ‫سیاست‌های مهم ما به‌شمار می‌آید‪ .‬خسروتاج‪ ،‬یکی از چالش‌های اصلی درباره‬ ‫تاسیس و راه‌اندازی این فروشگاه‌ها را تامین زمین مورد نیاز آنها دانست و گفت‪:‬‬ ‫تامین زمین و مکان مناسب و همچنین متراژی که برای راه‌اندازی این واحدها‬ ‫در نظر گرفته ش��ده از موضوعاتی است که به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی‬ ‫سرمایه‌گذاران در این زمینه به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹اجاره به شرط تملیک برای تاسیس‬ ‫ب��ه گفته معاون توس��عه بازرگانی داخلی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ؛‬ ‫یاُتی یا اجاره به ش��رط تملیک از مواردی است که به‬ ‫اس��تفاده از روش‌های ب ‌‬ ‫راحتی قابل انجام اس��ت ضمن اینکه از نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها نیز‬ ‫می‌توان انتظار داش��ت تا در صورتی که امکاناتی دراین زمینه دارند در اختیار‬ ‫س��رمایه‌گذاران قرار دهند‪ .‬خس��روتاج با اش��اره به میزان صنوف توزیعی در‬ ‫کش��ور یادآور ش��د‪ :‬در حال حاضر در کش��ور حدود یک میلیون و ‪ 800‬هزار‬ ‫صنف توزیعی وجود دارد و سرانه مصرف‌کننده برای هر فروشگاه خرده‌فروشی‬ ‫‪ 44‬نفر اس��ت که این موضوع خود باعث افزایش هزینه‌های توزیع می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن بدان معنی اس��ت که امروز برای ه��ر ‪ 44‬نفر ایرانی یک‬ ‫واحد صنفی در کش��ور وجود دارد که رقم پایینی اس��ت و می‌توان این رقم را‬ ‫با ایجاد فروش��گاه‌های بزرگ تا حد بس��یار زیادی افزایش داد‪ .‬قائم مقام وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور تجارت دراین باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای‬ ‫رسیدن به حد مطلوب باید این میزان را از ‪ 44‬نفر به حدود ‪ 300‬نفر برسانیم‪.‬‬ ‫خس��روتاج در بخش دیگری از س��خنان خ��ود درباره حمایت بیش��تر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از راه‌اندازی و فعالیت این فروش��گاه‌ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫تالش می‌کنیم مکانیزم صدور مجوزها را برای تاس��یس این نوع فروشگاه‌ها به‬ ‫نحوی سازماندهی کنیم که برای سرمایه‌گذار اطمینان خاطر بیشتری از بابت‬ ‫سرمایه‌گذاری ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکل‌های فروشگاه‌های بزرگ در راه هستند‬ ‫وی از ایجاد تش��کل‌های مربوط که اتحادیه فروش��گاه بزرگ سراسری کشور‬ ‫خواهد بود‪ ،‬خبرداد و گفت‪ :‬با ایجاد این تش��کل‌ها‪ ،‬مشکالت و مسائل این نوع‬ ‫فروشگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت تخصصی مورد بررسی‬ ‫و ارزیابی قرار می‌گیرد‪ .‬معاون توس��عه بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همچنین افزود‪ :‬واحد اموراصناف وزارتخان��ه در حال اعالم فراخوان‬ ‫اس��ت تا هر چه س��ریع‌تر حداقل دو تش��کل صنفی اتحادیه سراسری را برای‬ ‫فروش��گاه‌های بزرگ و فروش��گاه‌های زنجیره‌ای ایجاد کند تا شرکت‌های فعال‬ ‫در قالب این دو اتحادیه س��اماندهی ش��وند و مس��ائل و خواسته‌های آنها مورد‬ ‫بررس��ی و پیگیری دقیق قرار گی��رد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬درای��ن زمینه همچنین‬ ‫به اتاق اصناف پیش��نهاد ش��ده است تا اتاق‌های اصناف کش��ور در قالب بانک‬ ‫اصن��اف بتوانند ظرفیت مالی متمرکزی را ایجاد کنند و با س��ایر ش��رکت‌ها و‬ ‫س��رمایه‌گذاران خصوصی که به دنبال ش��ریک هستند مش��ارکت و از سرمایه‬ ‫واحدهای صنفی در ایجاد و راه اندازی این نوع فروشگاه‌ها نیز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 24‬فروشگاه بزرگ با ‪ 429‬شعبه‬ ‫ب��ه گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ در حال حاضر ‪ 24‬فروش��گاه‬ ‫بزرگ مثل فروش��گاه‌های شهروند‪ ،‬اتکاء‪ ،‬س��په و هایپر استار با ‪ 429‬شعبه در‬ ‫سراسر کشور وجود دارد که این رقم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ‪ 28‬فروشگاه‬ ‫و حدود ‪800‬ش��عبه درکش��ور با ان��واع محصوالت جوابگوی نیاز مش��تریان و‬ ‫مصرف‌کنندگان است‪ .‬مهندس خسروتاج در ادامه یادآور شد‪ :‬در تدوین برنامه‬ ‫شش��م توس��عه پیش‌بینی شده است حداقل س��االنه ‪ 10‬درصد در توسعه این‬ ‫فروش��گاه‌ها رشد داشته باش��یم از این رو هرگونه کمک برای حمایت بیشتر را‬ ‫دراین زمینه مبذول می‌داریم‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫پیگیری‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معدنداران‪ :‬اصالح قانون؛ مسئوالن‪ :‬اجرای قانون‬ ‫تجارت خارجی سیستان و بلوچستان؛ چشم‌اندازها و دستاوردها‬ ‫خرمای استعمران خوزستان به نام اماراتی‌ها صادر می‌شود‬ ‫از اخبار ضد و نقیض خام‌فروشی محصوالت فوالدی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫فروش و فرآوری مواد خامیکه نیست!‬ ‫فرانک میرزایی‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬در حالی‬ ‫ک��ه نماین��ده م��ردم ل��ردگان معتقد اس��ت‬ ‫خام‌فروش��ی در محص��والت ف��والد اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری وجود دارد‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اقدامات انجام شده‬ ‫در اس��تان را با س��خنان این نماینده در تعارض می‌داند‪.‬‬ ‫«محصوالت فوالد اس��تان به صورت خام فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫اکنون بخش��ی از تولیدات خام فوالد استان چهارمحال و‬ ‫بختی��اری در قالب آهن اس��فنجی‪ ،‬در فوالد مبارکه برای‬ ‫اس��تفاده مردم‪ ،‬تبدیل می‌ش��ود‪ ».‬این بخشی از سخنان‬ ‫مجید جلیل سرقلعه‪ ،‬نماینده مردم شهرستان لردگان در‬ ‫مجلس در مورد صنعت فوالد استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن س��خنان بهانه‌ای ب��رای پیگی��ری علت این‬ ‫از سازمان‬ ‫خام‌فروشی ش��د اما با پیگیری‌هایی که‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری به‬ ‫عمل آورد‪ ،‬گفته ش��د که این استان مواد اولیه واحدهای‬ ‫صنعتی خود را از استان‌های اصفهان و کرمان تامین کرده‬ ‫و اق��دام ب��ه تولید محص��والت گالوانیزه می‌کن��د که این‬ ‫فعالی��ت تولی��دی ب��ا مفه��وم خام‌فروش��ی در تع��ارض‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان چهارمح��ال و‬ ‫این‬ ‫بختیاری در گفت‌وگو با‬ ‫س��خن را بی‌پایه و اس��اس عنوان‬ ‫می‌کند و اخبار منتش��ر ش��ده در‬ ‫این‌باره را کاملا غلط می‌داند و می‌گوید‪ :‬این خبر نش��أت‬ ‫گرفته از ناآگاهی و حضور فعال نداش��تن برخی مسئوالن‬ ‫اس��تان در حوزه صنایع و تولی��دات صنعتی چهارمحال و‬ ‫بختیاری است‪.‬‬ ‫نعیم امامی با بیان اینکه چیزی به‌عنوان خام‌فروش��ی‬ ‫در اس��تان معنا ندارد‪ ،‬می‌افزای��د‪ :‬تولید فوالد به مفهوم‬ ‫تولید ش��مش در اس��تان انجام نمی‌ش��ود که بخواهد‬ ‫خام‌فروشی انجام شود‪ .‬چهارمحال و بختیاری مواد را از‬ ‫اس��تان‌های دیگر چون فوالد مبارکه اصفهان یا خارج از‬ ‫کشور وارد و تبدیل به گالوانیزه می‌کند‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع و معادن این سازمان اما منعطف‌تر‬ ‫با ط��رح این موضوع برخورد می‌کن��د و در گفت‌وگو با‬ ‫می‌گوید که منظور نماینده لردگان از صحبت‌های‬ ‫مطرح ش��ده درب��اره خام‌فروش��ی محصوالت اس��تان‪،‬‬ ‫خام‌فروشی فوالد کش��ور بوده و همزمانی صحبت‌ها در‬ ‫مورد اس��تان باعث خلط مبحث و سوءتفاهم شده است‬ ‫وگرنه اس��تان‪ ،‬تولیدی ندارد که بخواهد به صورت خام‬ ‫در استان ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی مجتمع فوالد چهارمحال و بختیاری‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بخش��ی از صحبت‌ه��ای این نماینده‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه تکمیل زنجی��ره کامل فوالد اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا ظرفیت ‪2‬میلی��ون تن‪ ،‬از‬ ‫برنامه‌های اصلی مس��ئوالن بوده که با مشارکت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬قابل دس��تیابی است و در آینده نیز‪ ،‬باید‬ ‫توس��عه فازهای تکمیلی و گس��ترش صنای��ع تبدیلی‪،‬‬ ‫تکمیل��ی و جانبی‪ ،‬جزو برنامه‌ه��ای اجرایی اولویت‌دار‬ ‫مس��ئوالن اس��تان چهارمحال و بختیاری ق��رار گیرد‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬منظور ایش��ان این بود ک��ه باید چرخه تولید‬ ‫فوالد در کش��ور و اس��تان چهارمحال و بختیاری کامل‬ ‫ش��ود و با ایجاد صنایع پایین‌دستی در کنار تولید مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬ارزش‌افزوده محصوالت افزایش یابد‪.‬‬ ‫محمدکاظم منزوی‪ ،‬حرف این نماینده را تایید می‌کند‬ ‫و می‌گوید‪ :‬اگر در اس��تان ورقی تولید می‌ش��ود باید در‬ ‫‪ 100‬کارخانه دیگر به ‪ 100‬محصول دیگر تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای واحد عظیم فوالد چهارمحال‬ ‫در کش��ور ‪ 7‬واح��د بزرگ فوالدی در دس��ت احداث‬ ‫است که یکی از آنها واحد صنعتی فوالد شهرک صنعتی‬ ‫سفیددش��ت در اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت‪.‬‬ ‫مواجهه همه این واحدها با مشکالت مالی و تامین شدن‬ ‫تس��هیالت موجب شد تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫عمده س��هام آنها را به بخ��ش خصوصی واگذار کند‪ .‬در‬ ‫این واگذاری ‪65‬درصد از س��هام واحد فوالد چهارمحال‬ ‫و بختیاری به فوالد مبارکه اصفهان اعطا شد و بقیه آن‬ ‫بهره‌برداری از ‪ 15‬طرح صنعتی و معدنی در بویراحمد‬ ‫ف�ارس‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬در دهه فجر امس��ال ‪15‬‬ ‫ط��رح صنعتی و معدنی در بویراحم��د به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪ .‬داریوش دیودیده اظهار کرد‪ 15 :‬طرح صنعتی‬ ‫و معدنی با س��رمایه‌گذاری بالغ بر ‪ 167‬میلیارد ریال‬ ‫به‌مناسبت دهه فجر سالروز پیروزی شکوهمند انقالب‬ ‫اس�لامی ایران در شهرستان بویراحمد به بهره‌برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این طرح‌ها‬ ‫با س��رمایه‌ای بالغ ب��ر ‪ 167‬میلیارد ری��ال به مرحله‬ ‫تولید رس��یده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬با بهره‌برداری از این واحد‌ها‬ ‫همچنین برای ‪ 441‬نفر فرصت ش��غلی ایجاد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬دیودیده افزود‪ :‬خط نشاسته آرد و نشاسته دنا‪،‬‬ ‫آب معدنی‪ ،‬ش��ن و ماسه کوهی‪ ،‬سردخانه‪ ،‬مصنوعات‬ ‫پالستیکی و تیرچه و بلوک از جمله این محصوالت و‬ ‫زمینه‌های کاری این واحدهای تولیدی هستند‪ .‬رییس‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬طرح‌های عظیم صنعتی و‬ ‫معدنی در اس��تان در حال اجراس��ت و امیدواریم در‬ ‫دهه فجر و نیمه اول س��ال ‪ 94‬ش��اهد به بهره‌برداری‬ ‫رس��یدن برخی از این واحد‌ها و در نتیجه ریش��ه‌کن‬ ‫کردن معضل بیکاری در اس��تان باش��یم چرا که این‬ ‫واحدها با سطح باالی اشتغال نقشی مهم در شکوفایی‬ ‫و توسعه شهرستان و استان خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ 588‬انبار کاال در سطح قزوین شناسایی شده است‬ ‫ف�ارس‪ :‬مع��اون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬انبارهای کاال در س��طح اس��تان س��اماندهی‬ ‫ش��ده و تاکن��ون ‪ 588‬واحد انبار کاال شناس��ایی و‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر کبیری اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫س��اماندهی انبارها‪ ،‬راه‌اندازی سامانه ثبت انبارهای‬ ‫سطح اس��تان تاثیر مطلوبی روی س��اماندهی‌ آنها‬ ‫داشته و س��عی می‌ش��ود با هماهنگی‌های الزم به‬ ‫صورت مستمر از این انبارها بازرسی شود‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تأکید دولت جدید مبن��ی بر توزیع و‬ ‫عرضه کاال بدون واس��طه که موجب افزایش قیمت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اقدام��ات مطلوبی در زمینه س��اماندهی‬ ‫ش��رکت‌های پخش کاال در اس��تان صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 54‬واحد شرکت پخش‬ ‫استانی شناسایی ش��ده و برای ادامه فعالیت مجوز‬ ‫الزم را از اداره‌کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫کبی��ری اضافه ک��رد‪ 45 :‬واحد پخش سراس��ری‬ ‫نی��ز در س��طح اس��تان فعال هس��تند ک��ه وظیفه‬ ‫توزیع و عرضه کاال در س��طح استان قزوین و دیگر‬ ‫استان‌های کشور را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫نیز در اختیار ایمیدرو قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختی��اری با بیان اینکه در ‪4‬ماه آینده فاز‬ ‫ی��ک این واحد راه‌اندازی می‌ش��ود می‌گوید‪ :‬در این فاز‬ ‫س��نگ‌آهن احیا می‌شود و در واحد بعدی سنگ‌آهن به‬ ‫ش��مش فوالد تبدیل و پس از آن در واحد دیگر ورق و‬ ‫میلگرد تولید می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪30‬هزار نفری فوالد استان‬ ‫نعیم امامی در پاس��خ به این س��وال که ایجاد هر یک‬ ‫از ای��ن واحدها چه میزان اش��تغال برای اس��تان فراهم‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬می‌گوید‪ :‬فاز اول فوالد چهارمحال و بختیاری‬ ‫که توانایی یک میلی��ون تن عملیات احیا دارد در نیمه‬ ‫اول سال آینده راه‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬برآورد اشتغال این‬ ‫واحد صنعتی ‪ 250‬نفر اشتغال مستقیم و حدود ‪10‬برابر‬ ‫آن معادل ‪ 2500‬نفر اشتغال غیرمستقیم است‪.‬‬ ‫امامی ادامه می‌دهد‪ :‬در س��ال ‪ 95‬واحد فوالد‌س��ازی‬ ‫اس��تان ک��ه تولی��د ش��مش را در برنامه خ��ود دارد به‬ ‫بهره‌برداری می‌رس��د‪ ،‬این واحد نیز توانایی ایجاد ‪500‬‬ ‫فرصت ش��غلی مستقیم و ‪5‬هزار ش��غل غیرمستقیم را‬ ‫دارد‪ .‬در س��ال بع��د آن نیز واحد تولی��د ورق راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود که همین میزان اش��تغال برای اس��تان ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی تش��ریح می‌کن��د‪ :‬تا س��ال ‪ 97‬که س��ال تکمیل‬ ‫زنجیره تولید فوالد اس��تان چهارمحال و بختیاری است‬ ‫برای بیش از ‪30‬هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫براس��اس اطالع��ات دریافت��ی‪ ،‬اس��تان چهارمح��ال و‬ ‫بختی��اری دارای ی��ک واح��د گالوانیزه قطع��ات خودرو و‬ ‫قطعات س��اختمان اس��ت که تمام مواد اولی��ه خود را از‬ ‫اس��تان‌های دیگر وارد می‌کند‪ .‬عالوه بر آن‌‪ ،‬چندی پیش‬ ‫به منظور تکمیل زنجیره تولید فوالد اس��تان اقداماتی در‬ ‫دس��ت اجرا قرار گرفته بود که به‌دلیل مش��کالت مالی از‬ ‫حرکت باز ایس��تاده اس��ت؛ حاال چرخ‌های این زنجیره با‬ ‫حضور رییس‌جمهوری در استان چهارمحال و بختیاری به‬ ‫حرکت درآمده است‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع و معادن سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری از ق��ول‬ ‫قطع��ی رییس‌جمه��ور در رابطه با‬ ‫راه‌ان��دازی مجتم��ع ف��والد در‬ ‫چهارمحال و بختیاری می‌گوید و اضافه می‌کند‪ :‬با توجه به‬ ‫تمهیدات��ی که در س��فر رییس‌جمهور انجام ش��د‪ ،‬زمینه‬ ‫راه‌اندازی مجتمع عظیم تولید مقاطع فوالدی به ظرفیت‪2‬‬ ‫میلیون تن در سال ایجاد شد‪.‬‬ ‫محمدکاظ��م من��زوی از ارتق��ای ظرفیت اس��می این‬ ‫مجتمع از یک‌میلیون تن ساالنه تولید شمش به ‪2‬میلیون‬ ‫تن خبر می‌دهد و می‌افزاید‪ :‬فاز اول این مجموعه بخش‬ ‫احیاس��ت که حدود ‪85‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشته‬ ‫است‪ .‬وی تصریح می‌کند‪ :‬با راه‌اندازی این مجتمع‪ ،‬اقدام‬ ‫بزرگی در حوزه ایجاد اش��تغال و درآمد اس��تان محروم‬ ‫چهارمحال و بختیاری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری از س��رمایه‌گذاری شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در تکمیل زنجیره تولید می‌گوید و‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬واحد ورق فوالد چهارمحال و بختیاری مدتی‬ ‫اس��ت که احداث ش��ده و با ورود فوالد مبارکه به مبحث‬ ‫راه‌ان��دازی و احیای مجدد ‪ 3‬پ��روژه بزرگ فوالد‪ ،‬انقالب‬ ‫عظیمی در صنعت فوالد استان رخ می‌دهد‪ .‬منزوی اظهار‬ ‫می‌کن��د‪ :‬عالوه ب��ر آن‪ ،‬در کنارواح��د ورق چهارمحال و‬ ‫بختیاری که دارای ظرفیت اسمی تولید ‪ 400‬هزار تن در‬ ‫سال بود‪ ،‬طرح توسعه ‪ 500‬هزار تنی نیز ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬واحد مشابه در شهرک صنعتی شهرکرد‬ ‫که در مرحله راه‌اندازی است با نصب نزدیک به ‪85‬درصد‬ ‫از ماش��ین‌آالت‪ ،‬به چرخه تولید واح��د ورق چهارمحال‬ ‫اف��زوده و با ایجاد این پیوند‪ ،‬اس��تان تبدیل به بزرگترین‬ ‫تولیدکننده ورق گالوانیزه کشور می‌شود‪.‬‬ ‫فعالیت‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه‬ ‫تسنیم‪ :‬استاندار مرکزی گفت‪ :‬با توجه به اینکه منطقه‬ ‫اقتصادی س��اوه به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده در‬ ‫حال حاضر ‪ ۴۰۰‬واح��د صنعتی در این منطقه فعالیت‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬محمدحسین مقیمی در بازدید از منطقه‬ ‫اقتصادی ساوه با اشاره به اینکه ساوه دارای ظرفیت‌های‬ ‫بسیار باالی اقتصادی بوده اظهار کرد‪ :‬منطقه اقتصادی‬ ‫س��اوه به تازگی فعالی��ت خود را آغاز ک��رده و در حال‬ ‫حاض��ر ‪ 400‬واح��د صنعت��ی در این منطق��ه فعالیت‬ ‫اقتصادی دارد و باید تالش ش��ود ت��ا بتوانیم از حمایت‬ ‫و فعالیت س��رمایه‌گذاران در این بخش‌ها استفاده کنیم‬ ‫و در رش��د و ش��کوفایی اقتصادی گام‌های تاثیرگذاری‬ ‫را برداریم و با توجه به ش��عار امس��ال در تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار مرکزی تصریح کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاران بخش‬ ‫صنایع در این اس��تان می‌توانن��د از قوانین منطقه ویژه‬ ‫برخوردار ش��ده و اس��تفاده کنند و با توجه به این نکته‬ ‫ک��ه در حال حاض��ر ص��ادرات و واردات در این منطقه‬ ‫فعال شده می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی کشور و استان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به اینکه در راستای تولیدات باید به‬ ‫واردات و صادرات توجه ش��ود گف��ت‪ :‬وارد کردن مواد‬ ‫اولی��ه و نیز وج��ود این امکان ب��رای تولیدکنندگان به‬ ‫منظ��ور صادرات دارای اهمیت و مزایای فراوانی اس��ت‬ ‫که مهم‌ترین آن حذف برخی از عملیات گمرکی است‪.‬‬ ‫ساخت سیلو در گچساران‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د از اح��داث س��یلوی ذخی��ره گن��دم در‬ ‫شهرستان گچساران خبرداد‪.‬‬ ‫سیدعلی صادق فروزنده در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫این شهرستان با وجود افزایش سطح زیرکشت تولید‬ ‫گندم در س��ال‌های اخیر‪ ،‬فاقد س��یلوی ذخیره گندم‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬دسترس��ی نداشتن به انبارهای‬ ‫ذخیره‌س��ازی مکانی��زه از جمل��ه س��یلوی گندم در‬ ‫شهرس��تان گچس��اران مش��کالتی را برای کشاورزان‬ ‫به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت غله و خدم��ات بازرگانی کهگیلویه و‬ ‫بویراحم��د خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه رایزنی‌های‬ ‫اس��تاندار و همکاری مجموعه این ش��رکت و سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬پرون��ده متقاضی احداث‬ ‫سیلو به بانک عامل ارجاع شده و مراحل موافقت اخذ‬ ‫اعتبارات برای س��اخت س��یلوی گندم در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬فروزنده تصریح ک��رد‪ :‬پس از تامی��ن اعتبار‪،‬‬ ‫عملی��ات اجرای��ی پروژه اح��داث س��یلوی گندم در‬ ‫گچساران شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با بیان اینکه ارتقای س��طح کیفی و‬ ‫کمی نان این اس��تان در دستور کار قرار گرفته است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬آموزش نانوایان اس��تان با همکاری سازمان‬ ‫فن��ی و حرف��ه‌ای و دس��تگاه‌های متول��ی آرد و نان‬ ‫شهرستان‌های این استان شروع شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نظارت‪ ،‬تولید را‬ ‫توسعه می‌دهد‬ ‫بهرام اهلل‌بخشی هفشجانی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن‬ ‫شهرکرد‬ ‫محصوالت فوالدی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫در زنجیره تولید قرار نمی‌گیرد و بیشتر در فاز اول‬ ‫تولید به استان‌های دیگر فروخته می‌شود‪ .‬این امر‬ ‫سبب شده تا استان از درآمد حاصل از تبدیل فوالد‬ ‫ب��ه مواد دارای ارزش‌افزوده بی‌بهره بماند‪ .‬علت این‬ ‫امر‪ ،‬نظارت نداش��تن مسئوالن ذی‌ربط بر تولیدات‬ ‫استان اس��ت‪ .‬موادی که به صورت سهمیه‌ای وارد‬ ‫استان می‌ش��ود بدون نظارت دقیق وارد واحدهای‬ ‫تولی��دی می‌ش��ود‪ .‬ای��ن در صورتی اس��ت که اگر‬ ‫نظارت وجود داش��ته باشد‪ ،‬واحدهای تولیدی باید‬ ‫پاس��خگوی مس��ئوالن در مورد میزان تولید‪ ،‬روند‬ ‫تولی��د و اقدامات الزم برای توس��عه واحد باش��ند‪.‬‬ ‫برخ��ی واحدها مجوز دریافت کرده‌اند اما تجهیزات‬ ‫و دانش خود را ب��ه‌روز نمی‌کنند‪ .‬در صورت وجود‬ ‫نظارت این مشکل مرتفع می‌شود‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر موقعیت جغرافیایی اس��تان است‪.‬‬ ‫لو‌بختیاری با اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫همجواری چهارمحا ‌‬ ‫مهد فوالد کش��ور‪ ،‬باعث ش��ده واحدهای تولیدی‬ ‫استان توانایی رقابت با آنها را در سطح کشور نداشته‬ ‫باش��ند‪ .‬همین امر سبب شده برخی سرمایه‌گذاران‬ ‫مجوز اح��داث واحد را دریاف��ت و تجهیزات را هم‬ ‫نصب کرده باش��ند اما به دلیل ناتوانی در رقابت از‬ ‫ادامه کار منصرف شده باشند‪.‬‬ ‫مشکل دیگر این است که دستگاه‌ها و تجهیزاتی‬ ‫ک��ه در صنع��ت این اس��تان وجود دارد فرس��وده‬ ‫ش��ده و از رده خارج هس��تند؛ بر این استان نیاز به‬ ‫سرمایه‌گذارانی با قدرت سرمایه‌گذاری باال دارد‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذارانی که توانایی سرمایه‌گذاری برای‬ ‫تجهیز و نوس��ازی ماشین‌آالت داش��ته باشند‪ .‬باید‬ ‫همجواری با اس��تان اصفهان را یک مزیت ش��مرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینکه منطقه سپیددش��ت نی��ز درحال‬ ‫راه‌ان��دازی واحده��ای جدید اس��ت‪ ،‬ج��دا از آنکه‬ ‫کارخان��ه تولید ورق فوالد چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫در آن منطق��ه درحال تولید اس��ت‪ .‬ب��ه طور حتم‬ ‫سرمایه‌گذاری با موفقیت همراه است‪.‬‬ ‫بر اس��اس برنامه‌های تدوین ش��ده‪ ،‬در آینده‌ای‬ ‫نزدیک واحد ورق سپید‌دش��ت ک��ه تولید دارد به‬ ‫مجتمع��ی بزرگ تبدیل می‌ش��ود که مراحل تولید‬ ‫را تکمی��ل می‌کند‪ .‬به طور حتم با فعال‌ش��دن کل‬ ‫زنجیره تولید‪ ،‬شاهد استقرار کارخانه فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در ابعاد کوچک‌تر در چهارمحال و بختیاری‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها زمینه ایجاد اشتغال‬ ‫و درآمد را برای اس��تان فراه��م می‌کند‪ ،‬چراکه با‬ ‫راه‌اندازی هر واحد تولی��دی فلز‪ ،‬حداقل برای بین‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود‪ .‬فعال‬ ‫ش��دن همه این واحدها به معنی ایجاد اشتغال در‬ ‫ابعاد وسیع برای استان است‪ .‬عالوه بر از میان رفتن‬ ‫معضل بی��کاری‪ ،‬مازاد تولید به خارج از اس��تان یا‬ ‫کش��ور صادر می‌شود و برای اس��تان درآمد ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر واحدهای تولیدی انواع ورق‌های‬ ‫پوششی و س��ازه‌های فلزی در اس��تان برای اینکه‬ ‫بتوانند روی پا بایس��تند و با تولیدکنندگان سراسر‬ ‫کش��ور رقابت کنند و در بازار بمانند‪ ،‬تولیدات خود‬ ‫را با قیمت کمتر به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫کوتاه‌از استان‌ها‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری درباره تکمی��ل بزرگترین‬ ‫خ��ط تولید تخصصی خوراک آبزیان در چهارمحال‬ ‫و بختی��اری گفت‪ :‬این کارخان��ه هم‌اکنون نیاز ‪18‬‬ ‫اس��تان کش��ور و ‪60‬درصد نیاز داخل��ی را تامین و‬ ‫تولیدات خود را روانه بازار‌های ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬جمهوری آذربایجان‪ ،‬گرجس��تان و‬ ‫روس��یه کرده اس��ت‪ .‬نعیم امامی با بیان اینکه این‬ ‫خ��ط ظرفیت تولید روزانه ‪ 150‬ت��ن انواع خوراک‬ ‫آبزیان را دارد‪ ،‬که ب��ا تولیدات دیگر واحدهای این‬ ‫کارخانه ب��ه ‪ 300‬تن افزایش می‌یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫واحد همزمان‪ ،‬خوراک ماهیان س��ردابی‪ ،‬گرمابی و‬ ‫حیوانات خانگ��ی را تولید می‌کند و با ‪120‬میلیارد‬ ‫ریال س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ :‬قدرت‌اهلل ولدی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان لرس��تان گف��ت‪ :‬به‌منظور‬ ‫تش��دید بازرس��ی و نظ��ارت بر واحده��ای صنفی‬ ‫لرس��تان و جلوگی��ری از هرگونه تخل��ف اصناف و‬ ‫ارائ��ه خدم��ات بهتر به مردم‪ 95 ،‬واحد شناس��ایی‬ ‫و پرون��ده تخلفات��ی آنها ب��ه ارزش بی��ش از یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ 173‬میلیون ریال به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫گیاهان صنعتی‬ ‫اشتغالزا و ارزآور‬ ‫فریدون امیریان‬ ‫کارشناسبازرگانیاستانمازندران‬ ‫با توجه به وس��عت‪ ،‬تنوع آب‌وهوایی و ش��رایط‬ ‫ممت��از جغرافیای��ی و خ��اک حاصل‌خی��زی که‬ ‫اس��تان مازندران از آن برخوردار اس��ت سرزمین‬ ‫بسیار مطلوب و منحصربه‌فردی برای تولید انواع‬ ‫گل‌وگیاه است‪.‬‬ ‫وج��ود ح��دود ‪ 582‬هکتار اراضی زیر کش��ت‬ ‫ش��امل ‪ 7‬هکتار گلخانه شیش��ه‌ای‪ 200 ،‬هکتار‬ ‫گلخانه پوشش پالس��تیکی‪ ،‬همچنین فضای باز‬ ‫ش��رایط تولید‪ ‌،‬موجب تولید افزون‌بر ‪ 75‬میلیون‬ ‫ش��اخه بری��ده و ‪ 280‬میلی��ون اصل��ه درخت و‬ ‫درختچه و ‪ 11‬میلیون گیاهان آپارتمانی و حدود‬ ‫‪ 35‬ه��زار عدد پیازچ��ه و ‪ 20‬میلیون گل فصلی‬ ‫نشائی در استان شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این میزان تولید‪ ،‬اس��تان مازندران در تولید‬ ‫گیاه��ان آپارتمانی رتبه نخس��ت کش��وری و در‬ ‫تولی��د گل ش��اخه بریده‪ ،‬رتبه دوم را در کش��ور‬ ‫دارد که با توجه به این مزیت نس��بی‪ ،‬این کشور‬ ‫می‌تواند از طریق افزایش صادرات پرورش گل‌ها‬ ‫و گیاهان زینتی‪ ،‬ارزآوری میلیارد دالری داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫هزینه تولید گل‌وگیاه در کشور و به‌ویژه استان‬ ‫مازندران باال اس��ت و مسائلی ازجمله نبود تولید‬ ‫انبوه به‌خاطر ضعف در نقدینگی و نبود سیس��تم‬ ‫مناسب حمل‌ونقل بین‌المللی را می‌توان از عوامل‬ ‫پرهزینه‌ب��ودن گل‌وگیاه دانس��ت‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫نب��ود تولید خاک پیت در کش��ور برای نگهداری‬ ‫گل‌وگی��اه صادرات��ی‪ ،‬کارتن‌ه��ای بس��ته‌بندی‬ ‫غیراس��تاندارد برای نگهداری گل‌وگیاه صادراتی‪،‬‬ ‫به ویژه ش��اخه گل‌ه��ای بریده‪ ،‬تولی��د به‌روش‬ ‫س��نتی‪ ،‬واگذار نش��دن زمین در ارتفاعات برای‬ ‫تولید گیاهان دارویی‪ ،‬نبود س��اماندهی در تولید‬ ‫و صادرات گل‌وگیاه و کمبود فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫گل‌های مصنوع��ی را می‌توان از مهم‌ترین دالیل‬ ‫باال بودن هزینه تولی��د گل و گیاه و صادرات آن‬ ‫دانس��ت‪ .‬این درحالی است که کشورهای آسیای‬ ‫میانه و حوزه خلیج‌فارس نظیر روسیه‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫ام��ارات و ترکی��ه و‪ ...‬می‌توانن��د بازارهای هدف‬ ‫صادراتی خوبی برای استان باشند‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفیت باالی اشتغالزایی این صنعت‬ ‫و ارزآور بودن آن‪ ،‬باید به تولید و صادرات گل‌وگیاه‬ ‫اس��تان مازندران شتاب بیشتری بخشید و برخی‬ ‫برنامه‌ها و مطالعات انجام‌شده یا الگوبرداری‌شده‬ ‫را عملیاتی کرد؛ ازجمله سرعت‌بخشی در احداث‬ ‫یا تکمیل پایانه‌های صادراتی گل‌وگیاه‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫و بهینه‌س��ازی سیس��تم حمل‌ونق��ل و اف��زودن‬ ‫کانتینره��ای س��ردخانه‌دار ب��ه ن��اوگان زمینی‪،‬‬ ‫دریای��ی و حمل مناس��ب در فرودگاه‌ه��ا‪ ،‬ایجاد‬ ‫اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان گل‌وگیاه‬ ‫به‌صورت خاص و حمایت الزم در واگذاری زمین‬ ‫در ارتفاعات برای تولید گیاهان دارویی‪.‬‬ ‫تخصیص تسهیالت یارانه‌دار به احداث واحدها‬ ‫و مجتمع‌های گلخانه‌ای‪ ،‬برگزاری و ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی گل‌وگیاه‪ ،‬تالش برای‬ ‫تولی��د انبوه و باکیفیت صادرات��ی به جای تولید‬ ‫فله‌ای‪ ،‬فرهنگ‌سازی برای مصرف بیشتر گل‌وگیاه‬ ‫در کشور به‌جای گل‌های مصنوعی‪ ،‬ایجاد صنایع‬ ‫تبدیلی گیاهان دارویی به پودر عصاره و استفاده‬ ‫از ظرفی��ت ش��هرداری‌ها برای عرض��ه گل‌وگیاه‬ ‫به‌منظ��ور کوتاه‌ک��ردن دس��ت واس��طه‌ها و‪ ...‬از‬ ‫مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان برای رسیدن‬ ‫به چشم‌اندازه مطلوب و مطرح‌شده اجرایی کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬مهدی علم‌بیگی‪ ،‬س��رمایه‌گذار شرکت‬ ‫نس��اجی مازن��دران از پرداخ��ت یکص��د میلیارد‬ ‫ری��ال مطالبات و معوقات کارگ��ران کارخانه‌های‬ ‫نس��اجی‪ 370 ،‬نفر از بازنشس��تگان خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پرداخت مطالبات و معوقات کارگران شاغل‬ ‫و اتم��ام ق��راردادی این کارخان��ه را به‌عنوان گام‬ ‫بع��دی در پرداخت مطالبات و معوقات کارگران و‬ ‫بازنشستگان کارخانه نساجی مازندران است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬حس��ن صادقلو اس��تاندار گلستان با‬ ‫اش��اره به ارائه گ��زارش در زمینه مصوبات س��فر‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و تدوین الیحه بودجه ‪،1394‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اقداماتی برای اجرای مصوبات س��فر از‬ ‫جمله زهکشی اراضی شمالی استان‪ ،‬آغاز عملیات‬ ‫اجرایی راه‌آهن گرگان‪ -‬مش��هد‪ ،‬توجه به منطقه‬ ‫آش��وراده به‌عنوان قطب گردشگری‪ ،‬اتمام ساخت‬ ‫س��د قره‌چای و زرین‌گل و منطقه آزاد اینچه‌برون‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫در پیگیری‌های‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از مشکالت معدنکاران مازندران عنوان شد‬ ‫معدنداران‪ :‬اصالح قانون؛ مسئوالن‪ :‬اجرای قانون‬ ‫گروه استان‌ها ـ با وجود آنکه معادن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت‬ ‫به‌شمار می‌آیند‪ ،‬در اس�تان‌های شمالی کشور مانند مازندران‪ ،‬به‬ ‫دلیل وسعت اراضی و منابع طبیعی‪ ،‬معدنکاران استان در برداشت‬ ‫از معادن با تعارضات قانونی و زیس�ت‌محیطی مواجه می‌شوند که‬ ‫به گفته مس�ئوالن‪ ،‬اختالف معدنداران ب�ا منابع طبیعی در بخش‬ ‫محدوده برداش�ت معدن�ی معادن‪ ،‬عمده‌ترین مش�کل این بخش‬ ‫در مازندران محس�وب می‌ش�ود‪ ،‬درحالی که واگذاری‌ها به میزان‬ ‫یک هکتار و کمتر فاقد توجیه و صرفه اقتصادی اس�ت‪ .‬همچنین‬ ‫تفس�یرهای متفاوت از قان�ون معدن‪ ،‬آن هم در ش�رایطی که هر‬ ‫استان اقلیم و شرایط خاص خود را دارد‪ ،‬در مازندران دردسرساز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درحالی که با حمایت‌های الزم می‌توان اشتغال معادن در مازندران‬ ‫را از ‪ 4‬هزار به ‪ 40‬هزار نفر افزایش داد‪.‬‬ ‫این درحالی است که ستار بابایی‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی مازندران‬ ‫در بررسی مش�کالت معدنداران خواستار اصالح و تکمیل قوانین‬ ‫موجود توس�ط مجلس شورای اسالمی شد؛ وی معتقد به همکاری‬ ‫با معدنداران و مدیران مربوط در چارچوب قانون است و می‌گوید‬ ‫باید قوانین را نیز به‌روز کرد‪.‬‬ ‫به‌منظور بررس��ی این مشکالت‪ ،‬انجمن معدن‌خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‪ ،‬نشس��ت معدنکاران‬ ‫استان و مسئوالن دستگاه‌های مرتبط را در آمل برگزار‬ ‫کرد؛ در این نشس��ت مش��کالت معادن استان‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫شهرستان آمل بررسی شد‪.‬‬ ‫نصراله صدرزاده‪ ،‬رییس انجمن معدن خانه صنعت‪،‬‬ ‫به‬ ‫مع��دن و تج��ارت مازن��دران در گفت‌وگو با‬ ‫مش��کالت معدنداران استان اشاره و اظهار می‌کند‪ :‬در‬ ‫این نشس��ت تقاضای بررسی دقیق و تعامل بیشتر در‬ ‫مورد اخت�لاف معدنداران با مناب��ع طبیعی در بخش‬ ‫محدوده برداشت معدنی معادن ارائه شد‪.‬‬ ‫ستار بابایی با اشاره به اینکه باید‬ ‫معدن��داری علم��ی ش��ود و‬ ‫متخصص��ان مع��دن وارد عرصه‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی ش��وند‪،‬‬ ‫می‌افزاید‪ :‬در صورت نیاز و امکان‬ ‫افزایش سطح عرصه و محدوده استخراج و بهره‌برداری‬ ‫معدن��ی‪ ،‬معدن��داران را افزایش خواهی��م داد تا صرفه‬ ‫اقتصادی و ایمنی معادن افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹فصل الخط�اب در ح�وزه معادن بای�د قانون‬ ‫معادن باشد‬ ‫‹ ‹معادن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت‬ ‫داریوش هندوئ��ی‪ ،‬رییس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‬ ‫اینکه مع��ادن تامین‌کننده مواد‬ ‫اولی��ه صنعت به‌ش��مار می‌آید و‬ ‫جزو س��رمایه‌های اصلی صنایع‬ ‫کشور‌هاس��ت‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬اصالح قانون معادن به خوبی‬ ‫تدوین و تصویب ش��د ولی متاس��فانه با توجه به این‬ ‫اصالح قانون‪ ،‬هنوز مشکالتی را در اجرای قانون معادن‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫هندوئ��ی با بیان اینکه هر اس��تان‪ ،‬اقلیم و ش��رایط‬ ‫خاص خود را دارد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬با توجه به این ش��رایط‪،‬‬ ‫تفس��یرهای متفاوت از این قانون می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫مع��ادن در بخش‌ه��ای دریای��ی‪ ،‬جنگلی‪ ،‬دش��ت و‪...‬‬ ‫باید قوانین متناس��ب خود را داش��ته باشد اما مشکل‬ ‫اصلی در عملیاتی ش��دن قانون معادن و تطبیق آن با‬ ‫اقلیم‌های متمایز است‪.‬‬ ‫یداهلل عبدی‪ ،‬نایب رییس انجمن معدن در گفت‌وگو‬ ‫با اشاره به اینکه در صورت حمایت‌های الزم‬ ‫با‬ ‫می‌توان اش��تغال معادن را از ‪ 4‬ه��زار به ‪ 40‬هزار نفر‬ ‫افزای��ش داد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬مطابق منوی��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب باید اس��تفاده حداکثری از توان تولیدی داخل‬ ‫و پش��تیبانی‌های الزم و کافی از تولید کش��ور انجام و‬ ‫از تعطیلی کارخانه‌ه��ا و واحدهای تولیدی جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که عبدالرضا سرمس��تی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیته تخصصی شن‌وماس��ه انجمن معدن خواس��تار‬ ‫واگذاری بیش��تر عرصه‌های بهره‌ب��رداری طبق قانون‬ ‫معادن ش��د و اف��زود‪ :‬چالش اصل��ی در بخش معادن‬ ‫اس��تان ش��کایت‌های حقوقی ادارات منابع طبیعی از‬ ‫واحدهای معدنی به‌خاطر اختالف در محدوده برداشت‬ ‫و خروج از عرصه منابع طبیعی اس��ت و انتظار می‌رود‬ ‫در این مورد تعامل و کارشناسی الزم انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر محدوده‌های معدنی با توجیه اقتصادی‬ ‫حسین اس��ماعیل‌زاده‪ ،‬عضو هیات‌مدیره انجمن معدن‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مازن��دران نیز به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬واگ��ذاری مح��دوده موردنیاز خواس��ته اصلی‬ ‫معدنداران اس��تان اس��ت به‌ط��وری که بت��وان به صورت‬ ‫اصولی و فنی با ایمنی مطمئن و بیش��تر کار کرد‪ ،‬در واقع‬ ‫واگذاری‌ه��ا به میزان یک هکت��ار و کمتر‪ ،‬بدون توجیه و‬ ‫صرفه اقتصادی و امنیت س��رمایه‌گذاری اس��ت اما معادن‬ ‫ریزشی و رانشی نیازمند کار کارشناسی هستند‪.‬‬ ‫مرتضی حق‌شناس‪ ،‬عضو هیات‌مدیره انجمن شن‌وماسه‬ ‫آمل نیز بر این اعتقاد است که واگذاری عرصه کم‪ ،‬امکان‬ ‫ایجاد رمپ و جاده‌س��ازی برای رس��یدن به قله را س��لب‬ ‫می‌کند‪ ،‬این درحالی است که از قله کوه‌ها باید به صورت‬ ‫پلکانی برداشت شود‪.‬‬ ‫وی همچنین خواستار جلوگیری از فعالیت رانتخواران‪،‬‬ ‫تفکیک معدنداران واقعی با س��ودجویان‪ ،‬ساماندهی وضع‬ ‫موجود معادن‪ ،‬اعط��ای پروانه بهره‌ب��رداری به واحدهای‬ ‫دارای س��ابقه فعالیت‪ ،‬ندادن مجوز فرآوری به پیمانکاران‬ ‫موقتی حوزه راهس��ازی‪ ،‬حل مش��کل تردد کمپرس��ی‌ها‬ ‫در ج��اده هراز و جلوگیری از افزای��ش تصاعدی آب‌بهای‬ ‫مصرفی معادن شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عرصه واگذاری معادن استان‬ ‫مدی��رکل منابع طبیعی مازندران با اعتقاد و تمایل به‬ ‫همکاری با معدنداران و مدیران ذی‌ربط اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫این اداره کل هیچ مانع‌تراش��ی در فعالیت‌های معدنی‬ ‫ندارد و آماده همکاری و تعامل الزم در چارچوب قانون‬ ‫اس��ت اما باید منابع طبیعی و بیولوژیک ویژه استان را‬ ‫حفظ کرد بنابراین باید کارگروهی برای رفع مشکالت‬ ‫و موانع موجود معدنداران تشکیل شود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 1/4‬میلیارد دالری از آذربایجان شرقی‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬در ‪9‬ماه نخس��ت امس��ال بیش از‬ ‫یک‌میلی��ارد و ‪443‬میلی��ون دالر انواع کااله��ای مختلف از‬ ‫استان صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی‪ ،‬حس��ین نجاتی اظهار کرد‪ :‬وزن‬ ‫کاالهای صادراتی استان در ‪9‬ماه نخست امسال یک‌میلیون‬ ‫و ‪500‬ه��زار تن بوده ک��ه این رقم ش��امل تمامی کاالهای‬ ‫صادراتی آذربایجان شرقی از مبادی گمرکات استان و سایر‬ ‫گمرکات کشور است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه میزان صادرات برخ��ی گروه‌های کاالیی‬ ‫ادامه داد‪132 :‬میلیون و ‪200‬هزار‬ ‫دالر س��هم صادرات فرش و صنایع‬ ‫دستی از اس��تان در ‪9‬ماه بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫کاهش ‪3‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫نجاتی‪ ،‬میزان ص��ادرات تجارت‬ ‫چمدان��ی اس��تان را ‪37‬میلیون و‬ ‫‪600‬ه��زار دالر با رش��د ‪8‬درصدی‬ ‫عنوان کرد و با اش��اره به توس��عه صادرات غیرنفتی به‌عنوان‬ ‫برنامه راهبردی اساس��ی استان برای رونق تولید و اقتصاد از‬ ‫تالش‌های رییس و اعضای کمیته توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫اس��تان همچنی��ن فعاالن تج��اری و تش��کل‌های صادراتی‬ ‫رشد ‪ 3‬برابری صادرات ماشین‌سازی تبریز‬ ‫فارس‪ :‬مدیرعامل گروه ماشین‌س��ازی تبری��ز گفت‪ :‬صادرات‬ ‫ای��ن گروه ب��ه همت کارگ��ران و متخصصان و ب��ا وجود همه‬ ‫موانع و مش��کالتی که در ماشین‌س��ازی وجود داشت در ‪9‬ماه‬ ‫گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ 3‬برابر شده است‪.‬‬ ‫علی‌اکبر خادم‌اصل اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته ارزش صادرات از‬ ‫ماشین‌س��ازی ‪2‬میلیون دالر بوده که این رقم در ‪ 9‬ماه گذشته‬ ‫به ‪6/5‬میلیون دالر رسیده است‪ .‬وی مقصد محصوالت تولیدی‬ ‫در حوزه مدیریت‌اش را به ‪ 7‬کشور در دورترین نقطه دنیا اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬کشورهای افریقای جنوبی‌‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬آلمان و‪...‬‬ ‫از عمده مشتریان تولیدات ماشین‌سازی تبریز هستند‪.‬‬ ‫خ��ادم از پیش‌بین��ی افزای��ش ‪ 4‬ت��ا ‪ 5‬براب��ری ص��ادرات‬ ‫ماشین‌س��ازی خبر داد و تصریح کرد‪ :‬با توج��ه به قراردادها و‬ ‫تقاضاهایی که داریم‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��ود کل صادرات امسال‬ ‫در مقایس��ه با سال گذش��ته ‪ 4‬یا ‪ 5‬برابر شود‪ .‬این فعال عرصه‬ ‫صنعت کشور برون‌سپاری قطعات مورد نیاز در خطوط تولیدی‬ ‫ماشین‌سازی را در رونق اقتصادی منطقه موثر دانست و افزود‪:‬‬ ‫امسال نزدیک به ‪200‬میلیارد ریال قطعه از قطعه‌سازان داخلی‬ ‫توسط ماشین‌سازی خریداری شده که مطمئنا رونق اقتصادی‬ ‫و اجتماعی را در استان و کشور به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫نماینده مردم سوادکوه‪ ،‬قائمشهر‪ ،‬سیمرغ و جویبار در‬ ‫نشس��ت بررسی مشکالت معادن استان گفت‪ :‬تکیه ما‬ ‫درحال حاضر با توجه به مبحث اقتصاد مقاومتی مطرح‬ ‫شده از سوی رهبر معظم انقالب تا حد زیادی به معدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه ارزش‌افزوده باالیی را ب��ه همراه دارد و‬ ‫فصل‌الخطاب در حوزه معادن باید قانون معادن باشد‪.‬‬ ‫سید هادی حس��ینی افزود‪ :‬اگر‬ ‫کمبود یا نقصی در قانون معادن‬ ‫مش��اهده ش��د‪ ،‬معدن��داران و‬ ‫سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط‬ ‫به کمیته معدن مجلس موارد را‬ ‫منعکس ک��رده تا طرح‪ ،‬بررس��ی و اصالحیه‌های الزم‬ ‫تصویب ش��ود‪ ،‬همچنین اگ��ر اداره کل منابع طبیعی‬ ‫مش��کالت قانونی و تعارضی را دید در اس��رع وقت به‬ ‫مجل��س منعکس کند ت��ا گره‌های فعالی��ت در حوزه‬ ‫معدنداری استان هرچه زودتر مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از معدنداران خواس��ت با دستگاه‌های‬ ‫مرب��وط همراه��ی کنند و تصری��ح ک��رد‪ :‬در صورت‬ ‫ایجاد اش��تغال بسیاری از مش��کالت به دنبال آن حل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬درضمن آنکه حدود ه��زار میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه‌گذاری به معادن س��وادکوه و افزایش بودجه‬ ‫اکتش��افات معدنی در بودجه سال ‪ 94‬اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با مذاکرات و تش��ویق‌های انجام‌شده و سیاست‌های‬ ‫موجود‪ ،‬بنیاد برکت‪ ،‬شرکت‌الغدیر‪ ،‬ایمیدرو و برخی از‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده سرمایه‌گذاری‬ ‫در معادن استان هستند‪.‬‬ ‫زنجان ظرفیت ذاتی برای توسعه دارد‬ ‫‪ :‬اس��تاندار زنجان با بیان اینکه این اس��تان ظرفیت‬ ‫ذاتی برای توسعه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بستر الزم برای سرمایه‌‌گذاری‌‬ ‫و توس��عه اس��تان در حوزه‌های مختل��ف ازجمله صنایع و‬ ‫معادن‪ ،‬گردش��گری و خدمات فراهم ش��ده است‪ ،‬چراکه‬ ‫نزدیکی به تهران و قرارگرفتن این استان در کریدور کشور‬ ‫نیز از دالیل برتری زنجان برای جذب سرمایه‌گذاران است‬ ‫و قابلی��ت هر نوع فعالیت صنعت��ی و صنفی را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمش��ید انصاری با بیان اینکه ‪ 65‬درص��د از واحدهای‬ ‫صنعتی موجود در اس��تان زنجان فعال هستند‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫واحدها با حداکثر ظرفیت اسمی خود فعالیت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی هدف مسئوالن استان زنجان را فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای صنعتی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اقداماتی هم در این زمینه انجا ‌م شده که نتایج آن نیز محسوس است‪.‬‬ ‫انصاری‪ ،‬کارخانه در دست احداث پتروشیمی را یک واحد صنعتی مهم خصوصی برشمرد‬ ‫و با بیان اینکه مش��کل این واحد نداشتن س��هامدار عمده است‪ ،‬از وعده دولت درباره تامین‬ ‫منابع ارزی این طرح خبر داد و با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ورود یک سهامدار به‌طور‬ ‫عمده به مجموعه شرکت پتروشیمی زنجان تاکید کرد‪ :‬این شرکت در چند ماه آینده دوباره‬ ‫فعالیت اجرایی را از سر می‌گیرد‪.‬‬ ‫استاندار زنجان در مورد تعطیلی واحد سرب شرکت ملی سرب و روی ایران به دلیل مسائل‬ ‫زیس��ت محیطی گفت‪ :‬مسووالن ش��رکت اقدامات قابل‌توجهی برای رفع دغدغه‌های موجود‬ ‫در این حوزه انجام داده‌اند ولی هنوز موفق به جلب رضایت دستگاه‌های ذی‌ربط نشده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارگران واحد س��رب بیکار نش��ده‌اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از کارگران این واحد در‬ ‫بخش‌های دیگر اس��تفاده شده و مسئوالن استانی هم پیش��نهادهایی برای حل این مشکل‬ ‫ارائه داده‌اند‪ .‬استاندار زنجان بیکاری را یکی از مشکالت خانواده‌ها دانست و با تاکید بر اینکه‬ ‫بیکاری در هر صورت موجب نگرانی خانواده‌ها می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬س��عی می‌ش��ود از ظرفیت‬ ‫اشتغال حوزه خدمات به‌طور کامل استفاده شود‪.‬‬ ‫به گفته انصاری‪ ،‬درحال حاضر بهره‌مندی زنجان از اشتغال بخش خدمات ‪ 36‬درصد است‬ ‫که با آمار ‪ 49‬درصدی کشور فاصله دارد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫صادرات کشمش ایرانی به ‪ 100‬کشور جهان‬ ‫روزهاتان پرتقالی باد!‬ ‫درخشش ابدی‬ ‫‪11‬‬ ‫بخش عمده سود این بازار به جیب متقلبان می‌رود‬ ‫گردش مالی ‪ 240‬میلیارد تومانی بازار آبمیوه در ایران‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گ�روه گزارش‪:‬‬ ‫سرانه ‪10‬لیتری مصرف آبمیوه ایرانیان‬ ‫بیانگر نیاز ‪800‬میلیون لیتری بازار این‬ ‫محصول در کش�ور اس�ت که با در نظر‬ ‫گرفتن متوس�ط قیمت ‪3000‬تومانی هر‬ ‫لیتر آبمیوه گردش مال�ی ‪240‬میلیارد‬ ‫تومانی را برای این بازار رقم زده است‬ ‫که متاسفانه بخش عمده‌ای از سود این‬ ‫بازار به جیب تولیدکنندگان غیرمجاز‬ ‫م�ی‌رود به‌طوری‌که تع�داد بیش از ‪90‬‬ ‫کارخانه تولید کنس�انتره و آبمیوه در‬ ‫سال ‪ ،1385‬با وجود تعداد فعاالن این‬ ‫بخش هم اکن�ون به دالی�ل تخصیص‬ ‫نیافت�ن اعتب�ارات بانک�ی ب�ه موقع و‬ ‫نیز حضور تولیدکنن�دگان آبمیوه‌های‬ ‫نامرغوب ب�ه ‪ 60‬کارخانه کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنایع‬ ‫کنس��انتره و آبمی��وه‬ ‫ای��ران در گفت‌وگوی‬ ‫در‬ ‫اختصاصی با‬ ‫پاسخ به این سوال که‬ ‫«آبمی��وه صنعتی چه می��زان در ایران تولید‬ ‫می‌شود؟» گفت‪ :‬قبل از هر چیز باید این نکته‬ ‫را بی��ان کن��م که بس��یاری از کس��انی که از‬ ‫آبمیوه‌های صنعتی اس��تفاده می‌کنند بر این‬ ‫باورن��د که این تولیدات آبمیوه نیس��تند‪ .‬اگر‬ ‫م��ردم به یک س��ری نکات توج��ه کنند این‬ ‫اشتباهات به وجود نخواهد آمد‪ .‬نخست اینکه‬ ‫اگر مصرف‌کننده قیمت ه��زار تومان را برای‬ ‫یک آبمیوه ‪ 200‬سی س��ی پرداخت می‌کند‬ ‫نباید انتظار داشته باشد که یک آبمیوه خالص‬ ‫طبیعی را مصرف کن��د‪ .‬چون با مطالعه روی‬ ‫پاکت آبمیوه خریداری شده‪ ،‬متوجه می‌شود‬ ‫روی آن کلمه نوش��یدنی میوه‌ای درج ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این کلمه به این معنا نیست که‬ ‫آن نوش��یدنی آبمیوه نیس��ت بلکه بیانگر این‬ ‫است که درصد آن کمتر است و باید آبمیوه را‬ ‫با نوش��یدنی میوه‌‌ای از هم جدا کنند‪ .‬سرانه‬ ‫مصرف آبمیوه و نوش��یدنی میوه‌ای در ایران‬ ‫ب��دون در نظر گرفتن آمار امس��ال به دالیل‬ ‫اقتصادی و رکود قدرت خرید عموم‪ ،‬در سال‬ ‫گذش��ته برای هر نفر ‪ 10‬و نیم لیتر در سال‬ ‫بوده اس��ت که امسال افت مصرف داشته‌ایم‪.‬‬ ‫ولی‌اهلل داودآبادی در پاس��خ به این سوال که‬ ‫«س��االنه چه میزان واردات آبمیوه به داخل‬ ‫داریم؟» اظه��ار کرد‪ :‬آمار دقیق��ی از میزان‬ ‫واردات آبمیوه نداریم ولی متاس��فانه با وجود‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولید آبمی��وه در ایران واردات‬ ‫ای��ن محصول را داریم‪ .‬مق��داری هم قبال به‬ ‫صورت قاچاق وارد می‌شد ولی هم‌اکنون کم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ک��م ش��دن واردات آبمیوه به‬ ‫مس��ئوالن و تولیدکنن��دگان ای��ن محصول‬ ‫صنعت��ی‬ ‫بر می‌گردد‪ .‬به این ش��کل که با تالش تمامی‬ ‫مجموعه‌های ذی‌ربط در بخش‌های تحقیقاتی‬ ‫و فعالیت هرچه بیشتر کارخانه‌ها برای تولید‬ ‫آبمیوه‌ه��ا ب��ا تنوع بیش��تر‪ ،‬بر آن ش��دیم تا‬ ‫محصوالت خود را به بازار عرضه کنیم‪ .‬دبیر‬ ‫انجم��ن صنایع کنس��انتره و آبمیوه ایران در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که «این صنعت با چه‬ ‫مش��کالتی مواجه است؟» بیان کرد‪ :‬در وهله‬ ‫نخس��ت کمبود میوه صنعت��ی داریم‪ .‬حتی‬ ‫نام��ه‌ای از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫داشته‌ایم که از ما خواسته‌اند تعرفه کنسانتره‬ ‫چند نوع میوه ک��ه در داخل تولید نداریم را‬ ‫پایین بیاوریم‪ .‬نبود این محصول و واردات آن‬ ‫خود یک مش��کل برای تولید آبمیوه صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در جواب این س��وال که «به چه‬ ‫دلیل تولید میوه‌ه��ای صنعتی کاهش یافته‬ ‫اس��ت؟» گفت‪ :‬در این‌باره وزارت کش��اورزی‬ ‫باید عنایت بیش��تری می‌کرد‪ .‬البته در برخی‬ ‫باغ‌ه��ا درختان پرتقال از بین رفت و به جای‬ ‫آن درخت کیوی کاشته شد و در برخی باغ‌ها‬ ‫هم به‌جای تولید پرتقال آب��دار‪ ،‬پرتقال‌های‬ ‫مجلس��ی مانند تامس��ون کش��ت می‌شود و‬ ‫باغ��داری بزرگ به وجود نیامد و بس��یاری از‬ ‫باغداران ب��ا تغییر کاربری باغ‌ه��ای خود به‬ ‫ساختمان و ویال موجبات کمبود میوه‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫میوه صنعتی را ایجاد کردند‪.‬‬ ‫‪ 1200‬مرکز عرضه در تهران‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی‬ ‫و آبمیوه و نوشابه‌های تهران در گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫‪ ،‬در پاس��خ به این س��وال که «در حال حاضر‬ ‫با‬ ‫چ��ه تعداد مغازه زیرمجموعه این اتحادیه هس��تند و‬ ‫چه تعداد آنها فقط آبمیوه فروش هستند؟» گفت‪ :‬در‬ ‫مجموع بیشتر از ‪ 1200‬مغازه دارای جواز کافی‌شاپ‬ ‫و آبمیوه بستنی هستند که در حدود ‪10‬درصد از آنها‬ ‫تخصصی به کار آبمیوه مش��غول هستند و آن هم به‬ ‫دلیل کمبود متراژ مغازه‌ای اس��ت که در آن مشغول‬ ‫به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫اسکندر آزموده در پاسخ به این سوال‬ ‫که چند درصد از افرادی که در صنف‬ ‫آبمیوه مش��غول به فعالیت هستند‬ ‫آبمیوه طبیعی به مشتریان می‌دهند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تمام آنه��ا از میوه ت��ازه و در‬ ‫حضور خود مشتری اقدام به آبگیری‬ ‫می‌کنند چون هیچ یک از مش��تریان حاضر به مصرف‬ ‫آبمیوه‌های ش��رکتی نیستند پس تمامی این واحد‌ها از‬ ‫ارائ��ه آن خودداری می‌کنند‪ .‬چون خاصیت میوه به این‬ ‫است که تازه مصرف شود و در صورت دیر مصرف شدن‬ ‫‪30‬‬ ‫تم��ام خاصیت خود را هم از لحاظ طعم و رنگ و هم از‬ ‫لحاظ ارزش غذایی از دس��ت می‌دهد‪ .‬وی در جواب این‬ ‫سوال که نرخ انواع آبمیوه بر چه اساسی گذاشته می‌شود‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬آبمیوه نرخ ثابتی ندارد چون قیمت میوه در‬ ‫نوسان است و در قبال تغییر قیمت میوه متناسب با آن‬ ‫تغییر می‌کند‪ ،‬البته اندازه ظروف مورد اس��تفاده هم در‬ ‫تعیی��ن قیمت آبمیوه موثر اس��ت ول��ی در صورتی که‬ ‫واحدی اقدام به گران‌فروش��ی کند از س��وی بازرس��ان‬ ‫جریمه می‌شود‪ .‬آزموده در پایان اظهار کرد‪ :‬هر لیوان آب‬ ‫پرتقال ‪ 200‬سی‌سی ‪1500‬تومان قیمت دارد و قیمت‬ ‫فقط درصد آبمیوه دارند‬ ‫کارش��ناس تغذی��ه دانش��گاه عل��وم پزش��کی در‬ ‫در پاس��خ به سوالی‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی با‬ ‫مبن��ی بر این‌که«آبمیوه‌هایی در بازار وجود دارد که‬ ‫عب��ارت بدون افزودن��ی روی بس��ته‌بندی آنها درج‬ ‫ش��ده است آیا واقعاً هیچ نوع افزودنی خاصی به این‬ ‫محصوالت اضافه نمی‌ش��ود و خالص است؟» گفت‪:‬‬ ‫آبمی��وه خالص به آن معنی که روی بس��ته‌بندی‌ها‬ ‫نوش��ته می‌ش��ود وجود ندارد‪ .‬به عن��وان مثال اگر‬ ‫قرار باش��د یک آب پرتقال آب پرتقال واقعی باش��د‬ ‫قیمت تمام‌ش��ده آن بس��یار گران خواهد شد که نه‬ ‫برای کارخانه تولید‌کننده به صرفه اس��ت و نه کسی‬ ‫حاضر ب��ه خری��د آن خواهد بود‪ ،‬ب��ه همین خاطر‬ ‫بیش��تر آبمیوه‌های موج��ود دارای مقدار بس��یاری‬ ‫آب است‪.‬‬ ‫البته در ح��ال حاضر درصد آب موجود در آبمیوه‬ ‫را روی پاکت بس��ته‌بندی آن می‌نویسند که مثال از‬ ‫‪ 30‬درص��د تا ‪ 70‬درص��د آب در آنها وجود دارد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر امکان وجود آبمیوه کاملا طبیعی تقریبا‬ ‫غیرممک��ن اس��ت‪ .‬در ضمن به هم��راه آن مقداری‬ ‫ش��کر وجود دارد که خود برای استفاده در آبمیوه‌ها‬ ‫غیرمجاز اس��ت ولی به هر حال افزودنی اس��ت و در‬ ‫آبمیوه‌ها به عنوان یک مواد نگهدارنده از آن استفاده‬ ‫می‌ش��ود تا هم مقداری طعم شیرین به آن بدهد و‬ ‫هم از رشد میکروارگانس��یم‌ها در آبمیوه جلوگیری‬ ‫‌کند‪ .‬ولی وجود آن باعث چاقی هم می‌ش��ود‪ .‬بعضی‬ ‫از ترکیبات ضداس��یدی به آبمیوه اضافه می‌ش��ود و‬ ‫در برخی از آبمیوه‌ها از ویتامین س��ی به‌عنوان مواد‬ ‫غنی‌کننده در آنها استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫عباس دباغ‌مقدم در ادامه افزود‪:‬‬ ‫آب‌میوه‌هایی که صادر می‌شود‬ ‫دارای خلوص بیش��تری است‪.‬‬ ‫حال ی��ک پاک��ت آبمیوه ‪200‬‬ ‫سی‌س��ی ک��ه روی آن قیمت‬ ‫‪ 800‬تومان درج شده است را در نظر بگیرید و همان‬ ‫می��وه را خ��ود تهی��ه و در من��زل آب آن را بگیرید‪،‬‬ ‫می‌بینید میزان غلظت و کیفیت آن به مراتب بیشتر‬ ‫از آن مایع موجود در پاکت است به طوری که هم از‬ ‫لح��اظ قیم��ت و هم از لح��اظ حج��م دارای تفاوت‬ ‫بسیاری اس��ت‪ .‬دبّاغ‌مقدم در پاسخ به این سوال که‬ ‫«چن��د درصد حجم یک آبمیوه صنعتی را واقعاً میوه‬ ‫تشکیل می‌دهد؟» گفت‪ :‬آبمیوه‌هایی با درصد خلوص‬ ‫متفاوت وجود دارد اما آبمیوه‌هایی که عموما در بازار‬ ‫وج��ود دارد در حدود ‪ 30‬درص��د آن آبمیوه خالص‬ ‫اس��ت و ‪70‬درصد بقیه را افزودنی‌های مجاز تشکیل‬ ‫می‌دهد البته تمام آنها مجاز اس��ت و غیربهداشتی و‬ ‫مواد ممنوعه نیست ولی مردم این را باید بدانند که با‬ ‫تهیه این ن��وع آبمیوه‌ها نباید تصور کنند به فرزندان‬ ‫خود آبمی��وه طبیع��ی داده‌اند‪ .‬آنچه می‌ش��ود برای‬ ‫اعضای خانواده به عنوان آبمیوه‌ها مصرف شود همان‬ ‫آبمیوه‌هایی اس��ت که در منزل تهیه می‌ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫درون بافت‌های آن فیبر وجود دارد البته اس��تفاده از‬ ‫آبمیوه‌های دیگر هم بنا بر نوع آن متفاوت است‪.‬‬ ‫این در حالی است که هر پاکت آب پرتقال صنعتی که‬ ‫از شرکت‌های تولید آبمیوه بیرون می‌آید با همان وزن از‬ ‫‪ 800‬تومان تا ‪1500‬تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫آبمیوه هم دارای حد مجازی است که این میزان برای‬ ‫ک��ودکان‪ 90 ،‬تا ‪ 120‬سی‌س��ی و برای بزرگس��االن‬ ‫حدود ‪ 150‬تا ‪ 170‬سی‌س��ی بیشتر توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫برخالف تصور بسیاری که فکر می‌کنند آبمیوه دارای‬ ‫خاصیت بس��یار باالیی است قس��مت عمده آبمیوه را‬ ‫آب تش��کیل می‌دهد و هنگامی که از آبمیوه استفاده‬ ‫بیش از حد شود بیشتر حجم شکم کودکان و افراد را‬ ‫آب پ��ر می‌کند که ای��ن امر باعث می‌ش��ود افراد از‬ ‫غذاه��ای اصلی باز بمانند‪ .‬پ��س بنا بر این به تمامی‬ ‫افراد توصیه می‌شود از مصرف بیش از حد آبمیوه جدا‬ ‫خ��ودداری کنن��د‪ .‬آنچه بیش��تر مورد توصیه اس��ت‬ ‫اس��تفاده از خود میوه به همراه گوش��ت میوه است‪.‬‬ ‫چون وقتی از خود میوه اس��تفاده می‌شود تمام مواد‬ ‫مغذی ب��ه هم��راه فیبره��ا و ویتامین‌های��ی که در‬ ‫طوالنی‌مدت خاصیت خود را از دس��ت می‌دهند وارد‬ ‫بدن می‌ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه «آیا وجود‬ ‫تکه‌های می��وه و پالپ می��وه در آبمیوه‌های صنعتی‬ ‫دارای هم��ان خاصیت میوه‌های طبیعی هس��تند؟»‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬آبمیوه‌هایی ک��ه دارای تکه‌های میوه‬ ‫هس��تند دارای ارزش غذایی بیش��تری هستند‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند ک��ه از نظر تغذیه‌ای مصرف آبمیوه‌های‬ ‫پال��پ‌دار از س��ایر آبمیوه‌ها بهتر اس��ت چ��ون پالپ‬ ‫آبمیوه‌ها سرشار از فیبر است و برای بدن و پیشگیری‬ ‫از فش��ارخون باال‪ ،‬بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع‬ ‫س��رطان‌ها بسیار مفید و موثر اس��ت‪ ،‬اما یک آبمیوه‬ ‫خوب‪ ،‬س��الم و طبیعی‪ ،‬الزاماً نباید پالپ داشته باشد؛‬ ‫البته با گذش��ت زمان میزان خاصی��ت ویتامین‌های‬ ‫موج��ود در آن رو به کاهش می‌رود چراکه آنها دارای‬ ‫حساس��یت بس��یار باالیی هس��تند و با فرآیند زمان‬ ‫خاصیت خود را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫‌خواص‬ ‫و زمان مصرف آبمیوه‌ها‬ ‫بیش��تر مردم نمی‌دانند که زمان مناسب برای‬ ‫نوشیدن آبمیوه چه وقت است؛ با کمی‏آگاهی از‬ ‫عملکرد بدن و ارگان‌های آن در طول ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫ش��بانه‌روز‪ ،‬می‌توان به زمان مناس��ب نوش��یدن‬ ‫آبمیوه پی برد‪.‬‬ ‫‪‎‬صبح زود بهترین زمان برای نوش��یدن آبمیوه‬ ‫اس��ت؛ به‌ویژه اگر از آب س��یب‪ ،‬گالبی یا انگور‬ ‫استفاده کنید‪ ،‬چرا‏که باعث عملکرد بهتر دستگاه‬ ‫گوارش‪ ،‬جذب مواد مغذی و شادابی می‌شود‪.‬‬ ‫قبل از هر وعده غذایی‪ :‬توصیه می‌شود قبل از‬ ‫وعده‌های غذایی از آبمیوه‌ها و س��بزیجاتی مثل‬ ‫پرتقال و گوجه‌فرنگی‏اس��تفاده نکنید‪ ،‬زیرا آنها‬ ‫حاوی مواد تند و تیزی هستند که با اسید معده‬ ‫ترکیب ش��ده‪ ،‬روی دیواره معده فشار می‌آورند و‬ ‫باعث‏معده درد می‌ش��وند‪ .‬پرتقال اس��ید زیادی‬ ‫دارد و اگ��ر با مع��ده خالی مصرف ش��ود‪ ،‬باعث‬ ‫اس��تفراغ و مش��کالتی از قبی��ل رفالکس‏معده‬ ‫می‌شود‪‎.‬‬ ‫اگ��ر می‌خواهید بع��د از وعده‌های غذایی خود‬ ‫آبمیوه بنوش��ید‪ ،‬بهتر اس��ت از انب��ه‪ ،‬آناناس و‬ ‫پرتقال‏اس��تفاده کنی��د‪ ،‬زیرا آناناس سرش��ار از‬ ‫پروتئاز است که به هضم پروتئین کمک می‌کند‬ ‫و موج��ب بهبود فرآیند گوارش می‌ش��ود‪.‬‏آنزیم‬ ‫انبه به گوارش پروتئین گوش��ت کمک و از زخم‬ ‫معده جلوگیری می‌کند‪ .‬آب پرتقال باعث افزایش‬ ‫آنزیم‌ه��ای گ��وارش‏مع��ده می‌ش��ود و گوارش‬ ‫چربی‌ها را نیز تسریع می‌کند‪.‎‬‬ ‫نوش��یدن آبمی��وه بعد از ش��ام اص�لا توصیه‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬چراکه معده در حال استراحت است‪.‬‬ ‫در ضمن قند موجود در‏آبمیوه‌ها باالست و باعث‬ ‫جذب کالری بیش��تر و درنتیجه چاقی می‌شود‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬فیبر باالی موج��ود در آبمیوه‌ها باعث‬ ‫‏پرش��دن معده و روده ش��ده و گوارش ش��بانه را‬ ‫کندتر می‌کند و خواب را بر هم می‌زند‪.‎‬‬ ‫‹ ‹آبمیوه‌ها و کودکان‬ ‫اگر می‌خواهی��د به کودک خود آبمیوه بدهید‪،‬‬ ‫بهت��ر اس��ت از آبمیوه‌ه��ای صددرص��د طبیعی‬ ‫اس��تفاده کنی��د‪ ،‬همچنی��ن بهتر اس��ت آبمیوه‬ ‫رقیق باش��د‪ .‬آبمیوه‌ها‪ ،‬به‌‏‌وی��ژه عصاره میوه‌های‬ ‫اس��یدی ب��ه دندان‌ها آس��یب رس��انده و باعث‬ ‫پوسیدگی آنها می‌ش��وند‪ .‬‏پژوهشگران معتقدند‬ ‫مص��رف آبمیوه‌ه��ای صددرص��د طبیع��ی در‬ ‫ک��ودکان باعث چاقی آنها نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه برای‬ ‫جلوگی��ری از‏چاق‌ش��دن کودکان بای��د از دادن‬ ‫غذاهای فس��ت‌فودی و آبمیوه‌های بسیار شیرین‬ ‫غیرطبیعی خودداری کرد‪‎.‬‬ ‫‹ ‹آبمیوه‌ها و دیابت‬ ‫دیاب��ت ن��وع‪ ۲‬ش��ایع‌ترین نوع دیابت اس��ت‬ ‫ک��ه ارتب��اط تنگاتنگی ب��ا چاق��ی دارد‪‎.‬مصرف‬ ‫آبمیوه‌ه��ای صنعت��ی که ش��کر زی��ادی‏دارند‪،‬‬ ‫باع��ث افزای��ش وزن و همچنی��ن بیماری‌ه��ای‬ ‫قلبی عروقی می‌ش��ود‪ .‬دیابت ن��وع‪ ۱‬ارتباطی با‬ ‫مصرف مواد ش��یرین ن��دارد‏و این نوع دیابت در‬ ‫میان کودکان ش��ایع‌تر از دیابت نوع‪ ۲‬است‪ .‬غده‬ ‫پانکراس یا لوزالمعده در مواجهه بدن با قندهای‬ ‫ساده و‏کربوهیدرات‌ها‪ ،‬انسولین ترشح می‌کند و‬ ‫با دریافت باالی این مواد و ترش��ح زیاد انسولین‪،‬‬ ‫ق��درت پانکراس کاهش می‌یابد و‏فرد در معرض‬ ‫دیابت قرار می‌گی��رد‪ .‬به تمامی افرادی که دچار‬ ‫بیماری دیابت هس��تند‪ ،‬توصیه می‌ش��ود هنگام‬ ‫بیدارش��دن از‏خ��واب و به‌صورت ناش��تا آبمیوه‬ ‫نخورن��د‪ .‬چون مصرف مداوم آبمیوه‌ها خطر ابتال‬ ‫به دیابت را ‪ ۱/۱۸‬درصد افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین و مفیدترین آبمیوه‌ها‬ ‫آب انبه‪ :‬انبه از منابع بس��یار عالی بتاکاروتن‬ ‫محس��وب می‌ش��ود؛ بنابراین کس��انی که دچار‬ ‫کمبود ویتامین‪‎‬آ‪‎‬هس��تند‪ ،‬و زود به‏زود س��رما‬ ‫می‌خورند‪ ،‬بهتر است آب این میوه را میل کنند‪.‎‬‬ ‫آب سیب‪ :‬آنتی‌اکسیدان موجود در آب سیب‬ ‫به نام «کوئرستین» باعث کاهش کلسترول خون‬ ‫و کاه��ش ابتال ب��ه بیماری‌های‏قلبی و س��کته‬ ‫می‌ش��ود؛ بنابراین بیماران قلبی و افرادی که در‬ ‫میان سایر افراد خانواده‌شان سابقه بیماری قلبی‬ ‫وجود دارد‪،‬‏بهتر است آب سیب بنوشند‪.‎‬‬ ‫آب هندوانه‪ :‬آب هندوانه سرش��ار از لیکوپن‬ ‫اس��ت‪ .‬لیکوپن نوعی آنتی‌اکس��یدان اس��ت که‬ ‫از بروز س��رطان پروس��تات در‏آقایان جلوگیری‬ ‫می‌کند‪.‎‬‬ ‫آب آنان�اس‪ :‬آنان��اس سرش��ار از ویتامین‪‎C‬‬ ‫‪‎‬اس��ت‪ .‬این میوه آنزیمی به ن��ا ‪‎‬م »‪‎‬بروملین» دارد‬ ‫که باعث می‌ش��ود زخم‌ها و کبودی‌ها س��ریع‌تر‬ ‫بهبود یابند‪.‎‬‬ ‫آب انگور‪ :‬آب انگور سرشار از پتاسیم است و‬ ‫مصرف آن باعث تنظیم فشارخون می‌شود‪.‎‬‬
‫خواندنی‬ ‫اندر فواید کشمش‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫با تولید ‪175‬هزار تن کشمش‬ ‫صادرات کشمش ایرانی به ‪ 100‬کشور جهان‬ ‫کش��مش‪ ،‬میوه خشک مغذی است و مانند دیگر‬ ‫خش��کبارها در تمام سال یافت می‌شود‪ .‬یک غذای‬ ‫پ��ر ان��رژی‪ ،‬کم‌چرب و کم‌س��دیم اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫برای افرادی که رژیم‌های کم‌س��دیم را باید رعایت‬ ‫کنند‪ ،‬خوردن کش��مش بسیار مفید است‪ .‬در ادامه‬ ‫مهم‌تری��ن خواص این خش��کبار ش��یرین را مرور‬ ‫می‌کنیم‪:‬‬ ‫‪ -1‬کشمش دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی است‬ ‫و از تخریب سلولی جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کش��مش در سالمت استخوان‌ها و جلوگیری‬ ‫از پوکی اس��تخوان نقش مهمی را برعهده دارد‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل مصرف آن برای زنان قبل از یائس��گی‬ ‫بسیار مفید است‪.‬‬ ‫‪ -3‬منبع خوب ویتامین ‪ D‬و هورمون اس��تروژن‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -4‬کش��مش باوجودی که ش��یرین و چسبناک‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر دن��دان اثر مخربی ن��دارد و باعث خرابی‬ ‫دندان نمی‌ش��ود‪ ،‬حت��ی می‌توان گف��ت این میوه‬ ‫خش��ک از فساد دندان جلوگیری می‌کند‪ .‬کشمش‬ ‫برای سالمت دندان و لثه بسیار مفید است‪.‬‬ ‫‪ -5‬کش��مش منبع خ��وب ویتامین‌ه��ا و عناصر‬ ‫مغذی بدن اس��ت‪ .‬عناصر و ویتامین‌هایی همچون‬ ‫آهن‪ ،‬پتاس��یم‪ ،‬کلس��یم و ویتامین ‪ B‬در کشمش‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫‪ -6‬کش��مش محتوی مقدار زیادی آهن اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬گرم کشمش‪ ۹۰ ،‬درصد آهن مورد نیاز روزانه‬ ‫ب��دن را تامین می‌کند‪۱۰۰ .‬گرم کش��مش حدود‬ ‫‪۱/۸۸‬میلی‌گ��رم آه��ن دارد‪ ،‬درحالی‌که ‪ ۱۰۰‬گرم‬ ‫گوشت گاو بین ‪ 2‬تا ‪ 4‬میلی‌گرم آهن دارد‪.‬‬ ‫‪ -7‬کش��مش منبع خوب فیبر‪ ،‬آنتی‌اکس��یدان و‬ ‫همچنین منبع خوب انرژی است‪.‬‬ ‫‪ -8‬فیبر باعث جلوگیری از سرطان کولون‪ ،‬کمک‬ ‫در جلوگیری از رشد غیرمعمول سلول‌ها‪ ،‬بیماری‌ها‬ ‫و همچنین کنترل قند خون می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -9‬کش��مش را به گوش��ت اضافه کنید تا مقدار‬ ‫چربی غذا را کم کند و مقدار فیبر و آهن را افزایش‬ ‫و مقدار سدیم را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪ -10‬از پیری و بیماری‌های حاصل از آن می‌کاهد‪.‬‬ ‫‪ -۱1‬کشمش از سرطان جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -۱2‬کشمش میزان ال دی ال یا کلسترول بد را‬ ‫در خون ک��م می‌کند و باعث کاهش بیماری قلبی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۱3‬اگر به مدت ‪ ۴‬هفته هر روز کشمش مصرف‬ ‫کنید‪ ،‬آنتی‌اکس��یدان در خون افزایش و کلسترول‬ ‫بد ال دی ال کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫‪ -۱4‬کشمش موجب کاهش استرس می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۱5‬ای��ن میوه خش��ک باعث عملک��رد صحیح‬ ‫رگ‌های بدن می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۱6‬کش��مش برای درم��ان بی‌نظم��ی معده و‬ ‫یبوس��ت مصرف می‌ش��ود‪ .‬برای جلوگیری از این‬ ‫ناخوش��ی‌ها می‌توانید‪ 6،5 ،‬عدد کشمش را خیس‬ ‫کنید و بعد از چند ساعت آب آن را بنوشید‪.‬‬ ‫‪ -۱7‬تحقیقات نش��ان داده‌است ورزشکارانی که‬ ‫قبل و در حین ورزش‪ ،‬حدود یک فنجان کش��مش‬ ‫مصرف می‌کنند‪ ،‬بهتر از بقیه س��لول‌های بدن را از‬ ‫آسیب حفظ می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ -۱8‬کشمش به‌علت داشتن قند فروکتوز‪ ،‬دارای‬ ‫خاصیت مصرف س��ریع انرژی و کاه��ش وزن نیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -19‬کش��مش مانند هویج برای س�لامت چشم‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫‪ -۲0‬کشمش باعث تقویت اعصاب می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۲1‬کش��مش‪ ،‬سس��تی و رخوت را از بدن دور‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -۲2‬با خوردن کش��مش‪ ،‬غض��ب را از خود دور‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -۲3‬کشمش موجب از بین رفتن آب اضافی بدن‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۲4‬کشمش‪ ،‬دهان را خوشبو می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -۲5‬کش��مش‪ ،‬اسپاس��م یا گرفتگی‬ ‫عضالنی را کم می‌کند‪.‬‬ ‫گ�روه گ�زارش‪ ‌:‬ای��ران ب��ا ‪ 175‬هزار‬ ‫ت��ن تولید کش��مش در س��ال‪ ،‬س��ومین‬ ‫تولیدکنن��ده کش��مش پ��س از امریکا و‬ ‫ترکیه است‪ .‬بیش��ترین باغ‌های زیرکشت‬ ‫انگ��ور در اس��تان‌های آذربایجان‌غرب��ی‪،‬‬ ‫آذربایجان‌ش��رقی و هم��دان ق��رار دارد و‬ ‫س��االنه از باغ‌ه��ای انگور کش��ور به طور‬ ‫متوس��ط ‪ 3‬میلی��ون تن انگور برداش��ت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬کش��مش بعد از پس��ته دومین‬ ‫کاالی مه��م غیرنفت��ی کش��ور به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬مالیر به عنوان مهم‌ترین ش��هر‬ ‫کش��مش ایران ب��ه بیش از ‪ 100‬کش��ور‬ ‫جهان ازجمله روس��یه‪ ،‬عراق‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬ب�لاروس‪ ،‬آلمان و‬ ‫انگلی��س کش��مش ص��ادر می‌کن��د‪ .‬اما‬ ‫صنایع تبدیلی در این زمینه ضعیف عمل‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬ارزش این محص��ول به لحاظ‬ ‫قابلیت مصرف آن ب��ه روش‌های مختلف‬ ‫ازجمل��ه تازه‌خ��وری و تهی��ه کش��مش‪،‬‬ ‫کنسانتره‪ ،‬آبمیوه‪ ،‬فرآورده‌های تخمیری‪،‬‬ ‫مربا‪ ،‬ش��یره و روغن دانه انگور بسیار زیاد‬ ‫اس��ت و از ای��ن لح��اظ نق��ش مهمی در‬ ‫اقتصاد کش��ورهای تولیدکنن��ده آن دارد‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر این‪ ،‬فرآورده‌ه��ای دیگری چون‬ ‫اتانول و آنتوسیانین از انگور تهیه می‌شود‬ ‫که در بخش صنعت به‌کار می‌رود‪.‬‬ ‫متاسفانه انگورهای تولیدی بدون نشان‬ ‫(برند) ایرانی به کش��ورهای دیگر از جمله‬ ‫ترکیه صادر می‌ش��ود و در آنجا با تبدیل‬ ‫آنه��ا به آبمی��وه و ترکیبات کنس��انتره و‬ ‫بسته‌بندی ش��کیل دوباره صادر می‌شود‪.‬‬ ‫البته در چند س��ال اخیر رتبه سوم ما به‬ ‫هفتم نزول کرده اس��ت‪ .‬باال بودن قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده‪ ،‬پایی��ن ب��ودن به��ره‌وری در‬ ‫فرآوری محص��ول و بس��ته‌بندی ازجمله‬ ‫علل کاهش جایگاه کشمش ایران بوده که‬ ‫نیاز به بازنگری و ارائه راهکار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاشمر‬ ‫‹ ‹خلأ تش�کل‌های فع�ال بوم�ی در‬ ‫صنعت کشمش کشور‬ ‫صنعت کش��مش در مقایس��ه با نخستین و‬ ‫دومین محصول صادراتی کشور به شدت دچار‬ ‫خأل تش��کل‌های صنفی فعال است‪ .‬به گزارش‬ ‫عیار آنالین انجمن پس��ته ایران دارای بیش از‬ ‫‪ 1000‬عضو از تولیدکنندگان‪ ،‬فرآوری‌‌کنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان اس��ت و بی��ش از ‪‌90‬درصد‬ ‫صادرات پسته توسط اعضای این انجمن انجام‬ ‫می‌‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫زعفران‪ ،‬شورای ملی زعفران‪ ،‬صندوق غیردولتی‬ ‫توس��عه ص��ادرات و اتحادی��ه صادرکنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان زعفران خراسان‌جنوبی هر یک‬ ‫محلی برای گرد آمدن صادرکنندگان و فعاالن‬ ‫ی است که‬ ‫صنعت زعفران هس��تند‪ ،‬این درحال ‌‬ ‫چنی��ن تش��کل‌‌هایی در مورد کش��مش که از‬ ‫نظ��ر حجم صادرات تف��اوت چندانی با زعفران‬ ‫ندارد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬تشکل‌های ایجادشده توسط‬ ‫نهادهای دولتی مثل وزارت جهاد کش��اورزی و‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی هرگز توانایی‬ ‫نشان (برند)س��ازی و بازاریابی فعال جهانی را‬ ‫‹ ‹مالیر‬ ‫کشمش بعد از پسته‬ ‫دومین کاالی مهم‬ ‫غیرنفتی کشور به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬مالیر به‬ ‫عنوان مهم‌ترین شهر‬ ‫کشمش ایران به بیش‬ ‫از ‪ 100‬کشور جهان‬ ‫ازجمله روسیه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫آذربایجان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬بالروس‪ ،‬آلمان‬ ‫و انگلیس کشمش صادر‬ ‫می‌کند‬ ‫نداشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرهای کشمشی ایران‬ ‫چندین ش��هر در ایران در تولید کشمش‬ ‫نق��ش مهمی دارن��د از جمله آنه��ا مالیر و‬ ‫کاشمر است‪.‬‬ ‫شهرس��تان مالی��ر دارای بیش از ‪ ۶۳‬هزار‬ ‫هکت��ار باغ اس��ت و بزرگتری��ن تولیدکننده‬ ‫انگور در ایران و ششمین در جهان است که‬ ‫از ای��ن میزان ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۲۳‬هکتار مربوط‬ ‫به تاکس��تان‌های انگور اس��ت که ساالنه با‬ ‫تولی��د بی��ش از ‪ ۳۵۱‬هزار تن انگ��ور رتبه‬ ‫نخست تولید این محصول را در کشور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا مالیر ‪ 3‬برابر متوسط جهانی‬ ‫انگ��ور تولید می‌کند‪ .‬مالی��ر دارای باغ های‬ ‫بس��یاری از انگور است و بیشترین نوع انگور‬ ‫همان انگور کشمش��ی است‪ .‬کشمش مالیر‬ ‫در کشور شهره عام و خاص است‪ .‬در دو نوع‬ ‫کش��مش قرمز و س��بز وجود دارد‪ .‬کشمش‬ ‫سبز در تیزاب زده ش��ده و در سایه خشک‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما کشمش قرمز در آفتاب و روی‬ ‫خاک خشک می‌ش��ود‪ .‬کشمش سبز بیشتر‬ ‫به عن��وان تنقالت اس��تفاده می‌ش��ود ولی‬ ‫کش��مش قرمز برای انواع غذاه��ا مانند آب‬ ‫دوغ و کش��مش پلو و عدس‌پلو و‪ ...‬استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان کاش��مر ب��ا داش��تن ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هکت��ار تاکس��تان به جه��ت تولید‬ ‫انگ��ور لطی��ف و کش��مش بی‌نظی��رش‪،‬‬ ‫ش��ربت‌خانه خراس��ان ن��ام گرفت��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن محص��ول ب��ه لح��اظ لطافت‪،‬‬ ‫ش��یرینی‪ ،‬زودرس��ی و ع��اری ب��ودن از‬ ‫آلودگی‌های خاکی و تماس نداش��تن خوشه‬ ‫ب��ا خاک منحصربه‌فرد اس��ت‪ ،‬به طوری‌که‬ ‫انگور کاش��مر به خاطر اس��تفاده نکردن از‬ ‫سموم شیمیایی در مراحل کاشت و داشت‪،‬‬ ‫فاقد هرگونه بقایای سموم است‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د انگ��ور کاش��مر ب��ه مص��رف‬ ‫تازه‌خوری می‌رس��د و ‪ ۷۵‬درص��د دیگر به‬ ‫کشمش تبدیل می‌ش��ود‪ .‬کشمش تولیدی‬ ‫کاش��مر که ب��ه ‪ 2‬ص��ورت س��بز و طالیی‬ ‫فرآوری می‌ش��ود با عنوان کش��مش س��بز‬ ‫قلمی کاش��مر ش��هره آفاق اس��ت که مورد‬ ‫تقاضای کش��ورهای بس��یاری ق��رار گرفته‬ ‫است‪ .‬کشمش کاش��مر با بسته‌بندی‌های ‪۳‬‬ ‫کیلویی با عنوان کشمش سبز قلمی کاشمر‬ ‫در س��طح کشور شناخته ش��ده و از شهرت‬ ‫جهانی نیز برخوردار است‪ .‬کیفیت باال‪ ،‬رنگ‬ ‫و طعم‪ ،‬وضعیت کشمش کاشمر را در سطح‬ ‫باالیی ق��رار داده‪ ،‬به‌طوری‌ که این محصول‬ ‫جای��گاه واقعی خودش را در س��طح ملی و‬ ‫صادرات پیدا کرده است‪ .‬از مهم‌ترین مراکز‬ ‫تولید انگور در منطقه کاش��مر شهر کندر با‬ ‫سابقه تاریخی بسیار طوالنی است که در آن‬ ‫انواع مختلف انگور از جمله انگور عس��کری‪،‬‬ ‫پیکام��ی‪ ،‬پیش‌رس (یاقوتی)‪ ،‬س��پیدداری‪،‬‬ ‫ریش ‌باب��ا‪ ،‬صاحب��ی‪ ،‬رزقی‪ ،‬دیوان��ه‪ ،‬لعل‪،‬‬ ‫بج‪ ،‬س��یاه سیاه سرخی‪ ،‬مس��که و‪ ...‬کاشت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌طور عمده محص��ول انگورهای‬ ‫عس��کری و پیکامی به کش��مش‌های زرد و‬ ‫س��بز تبدیل می‌ش��ود و س��ایر ارقام به‌طور‬ ‫عمده به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شوند‪.‬‬ ‫فرآوری کشمش؛ از انتخاب انگور تا بسته‌بندی‬ ‫برای ف��رآوری یک کش��مش خوب باید چن��د مرحله‬ ‫«انتخاب انگور مناس��ب»‪« ،‬آماده‌سازی»‪« ،‬خشک کردن‬ ‫انگورها» و «بسته‌بندی و نگهداری» آن طی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب مواد اولیه و زمان برداشت‬ ‫ب��رای تولید ه��ر محص��ول غذایی باکیفی��ت مطلوب‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن اصل داش��تن ماده اولیه مناس��ب اس��ت‪ .‬نوع‬ ‫واریت��ه در تهیه کش��مش باکیفیت مرغوب بس��یار موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬هم��ه ارق��ام انگور برای تهیه کش��مش مناس��ب‬ ‫نیس��تند‪ .‬وجود هس��ته از مرغوبیت کش��مش می‌کاهد‪.‬‬ ‫به همین دلیل بیش��ترین ارقامی که ام��روزه برای تهیه‬ ‫کشمش استفاده می‌ش��ود‪ ،‬ارقام بی‌دانه است‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫آنها رقم کشمش��ی یا س��لطانی یا تامپس��ون س��یدلس‬ ‫است که بیش��تر در ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬یونان و امریکا استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این رقم حداکثر سطح زیرکشت را نیز به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬این نوع انگورها ع�لاوه بر بی‌دانه‬ ‫بودن‪ ،‬گوش��تی بوده و درصد قند زی��ادی دارند‪ .‬تعدادی‬ ‫از ارقام دانه‌دار نیز در تهیه کش��مش استفاده می‌شود که‬ ‫مهم‌تری��ن آنها انگور کورینت اس��ت و دارای رنگ قرمز و‬ ‫دانه‌های گرد بوده که بیش��تر در امریکا و یونان اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یکی دیگ��ر از ارقام انگور دان��ه‌دار که امروزه از‬ ‫لحاظ تهیه کش��مش در مقام دوم اهمیت قرار دارد‪ ،‬رقم‬ ‫فخری یا دیزماری اس��ت که‌ویژه نواحی آذربایجان ایران‬ ‫است‪ .‬درجه رس��یدگی در زمان برداشت برکیفیت‪ ،‬زمان‬ ‫خشک شدن و اندازه دانه کشمش موثر است‪ .‬بنابراین در‬ ‫موقع برداش��ت‪ ،‬انگورها باید رسیده باشند‪ .‬زمان رسیدن‬ ‫محصول به نوع و رقم انگور‪ ،‬ش��رایط آب و هوایی منطقه‬ ‫کاشت و‪ ...‬بستگی دارد‪ .‬انگور با درجه بریکس باال‪ ،‬دارای‬ ‫مواد جامد بیش��تری بوده و هنگام خش��ک ش��دن کمتر‬ ‫چروکیده می‌شود‪ .‬کشمش حاصل نیز دارای رنگ‪ ،‬بافت‪،‬‬ ‫مزه و شکل بهتری بوده و از نظر کمی نیز بازده بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬ولی کشمش تولیدی از انگورهای آبدار‪ ،‬سبک وزن‬ ‫و پوک بوده در نتیجه محصول کمتری به دس��ت می‌آید‪.‬‬ ‫در برداش��ت دیرهنگام نیز به علت خسارات ناشی از باد‪،‬‬ ‫باران‪ ،‬تگرگ‪ ،‬سرمازدگی‪ ،‬ریزش حبه‌ها‪ ،‬رنگ نامرغوب و‬ ‫در اث��ر چروکیدگی بیش از حد حبه‌ها‪ ،‬کش��مش حاصل‬ ‫فاقد کیفیت و کمیت مطلوب خواهد بود‪ .‬در هر دو زمان‬ ‫فوق‪ ،‬کش��مش حاصل به عل��ت ناهمگنی نیاز به بوجاری‬ ‫و در نتیجه هزینه اضاف��ی دارد‪ .‬بنابراین به دلیل اهمیت‬ ‫مق��دار بریکس انگور و تاثیر آن بر کیفیت کش��مش باید‬ ‫ب��ا روش‌های اس��تاندارد و یکس��ان از انگور تاکس��تان‌ها‬ ‫نمونه‌ب��رداری و با تعیین نس��بت قند انگور به اس��یدیته‪،‬‬ ‫مناس��ب‌ترین زمان برای برداش��ت انتخاب شود‪ .‬استفاده‬ ‫از میوه‌های پوسیده و کپک‌زده برای تهیه کشمش سبب‬ ‫پوسیدگی کشمش می‌شود‪ .‬قبل از هر گونه عملیات‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت انگورهای نارس‪ ،‬الوان‪ ،‬پوسیده‪ ،‬کپک‌زده‪ ،‬آلوده به‬ ‫بیماری س��فیدک و نیز حبه‌های ترکیده و آس��یب‌دیده‬ ‫جدا ش��وند تا محصول خش��ک ش��ده از کیفیت مطلوبی‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬رنگ کش��مش یکی از ویژگی‌های مهم‬ ‫کیفی آن است‪ .‬رنگ کشمش زمانی یکنواخت خواهد بود‬ ‫که رس��یدگی انگورها یکنواخت بوده و میوه‌ها در شرایط‬ ‫مناسبی خشک شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹آماده‌سازی‬ ‫براس��اس روش‌های آماده‌س��ازی‪ ،‬کش��مش‌ها به انواع‬ ‫مختلف تقس��یم می‌ش��وند که متداول‌تری��ن آنها عبارت‬ ‫است از‪:‬‬ ‫‪ -1‬کش�مش آفتابی؛ در ای��ن روش انگورهای بیدانه‬ ‫پ��س از چیدن بدون هیچ‌گونه عملیاتی در معرض آفتاب‬ ‫قرار گرفته و خشک می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کشمش سبز معمولی‬ ‫س�ایه خشک؛‬ ‫در ای��ن روش انگورهای مختلف در س��ایه و جریان هوای‬ ‫خنک و با حرارت کمتر آویزان و به‌تدریج خشک می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ -3‬کش�مش کالیفرنیایی؛ در تهیه این نوع کشمش‪،‬‬ ‫انگوره��ا ب��ه م��دت ‪ 2‬ت��ا ‪ 3‬ثانی��ه در محلول جوش��ان‬ ‫هیدروکس��ید سدیم با غلظت ‪ 0/2‬تا ‪ 0/3‬درصد فرو برده‬ ‫شده و پس از یک دوش آب سرد انگورها بررسی می‌شوند‬ ‫تا کافی بودن مدت زمان فروبری مشخص شود‪ .‬انگورهای‬ ‫مرطوب در محفظه دود به مدت ‪ 2‬تا ‪ 4‬ساعت در معرض‬ ‫دود سولفور قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫‪ -4‬کشمش تیزابی (استرالیایی)؛ این روش یکی‬ ‫از رایج‌ترین ش��یوه‌های کشمش‌سازی در دنیاست که‬ ‫در آن از مایعات قلیایی استفاده می‌شود‪ .‬در این روش‬ ‫برای تسریع عمل خشک کردن سطح خارجی انگورها‬ ‫را به مواد شیمیایی آغشته می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خشک کردن‬ ‫برای خشک کردن از دو روش استفاده می‌شود؛ یکی‬ ‫انتق��ال حرارت به داخل ماده غذای��ی به منظور تامین‬ ‫ان��رژی الزم برای تبخیر آب موج��ود در ماده غذایی و‬ ‫دوم گرفت��ن رطوبت از ماده غذایی به منظور ادامه‬ ‫عمل تبخیر و خش��ک ش��دن محصول‪.‬‬ ‫به‌طور کلی خش��ک ک��ردن انگور به‬ ‫دو روش آفتاب��ی و صنعت��ی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌بندی و نگهداری کشمش در تاکستان‬ ‫بعد از تولید کش��مش در تاکس��تان‪ ،‬گاهی ممکن است‬ ‫کشمش در کیسه یا گونی بسته‌بندی و روی هم انباشته یا‬ ‫به‌صورت فله نگهداری شود‪ .‬در این صورت ممکن است در‬ ‫اثر فشار‪ ،‬حبه‌ها ترکیده و له شوند‪ .‬در نتیجه شیره حاصل‬ ‫از حبه‌های آس��یب‌دیده موجب خیس و چس��بنده شدن‬ ‫حبه‌های س��الم ش��ود‪ .‬همچنین گرد و غبار‪ ،‬شن و ماسه‬ ‫روی سطوح محصول چسبیده و مشکالتی در شست‌وشو و‬ ‫تمیز کردن کشمش‌ها به‌وجود می‌آورد‪ .‬برای جلوگیری از‬ ‫این عمل بهتر است برای بسته‌بندی‪ ،‬نگهداری و حمل آن‬ ‫به کارگاه‌های بس��ته‌بندی کشمش از صندوق‌های چوبی‬ ‫یا پالس��تیکی استفاده ش��ود‪ .‬این جعبه‌ها معموال توسط‬ ‫کارخانه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند‪ .‬در حین‬ ‫حمل‌ونقل محصول به کارگاه‌های بس��ته‌بندی باید دقت‬ ‫ش��ود تا ارقام مختلف با یکدیگر مخلوط نشده و در ضمن‬ ‫صدماتی نیز به محصول وارد نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹آماده کردن کشمش برای بسته‌بندی‬ ‫ه��دف از ای��ن مرحله به‌ط��ور عمومی تمی��ز کردن‬ ‫کشمش‌ها‪ ،‬رساندن رطوبت آن به حد الزم و بسته‌بندی‬ ‫مناس��ب برای عرضه به بازار مصرف است‪ .‬این عملیات‬ ‫در کارگاه‌ه��ای بس��ته‌بندی انج��ام می‌ش��ود‪ .‬ه��ر چه‬ ‫عملیات بسته‌بندی سریع‌تر انجام شود درصد آلودگی و‬ ‫آفت‌زدگی و در نتیجه ضایعات کمتر خواهد بود‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫نظارت منسجم‌تر‪ ،‬قوانین جدید‌تر‬ ‫بنگاهداری بانک‌ها ویران‌کننده اقتصاد است‬ ‫تاالر حافظ همچنان تب‌دارد‬ ‫‪13‬‬ ‫اخبار‬ ‫احراز ‪۳‬میلیون پردرآمد‬ ‫برای انصراف از یارانه‬ ‫آیا افزایش ‪25‬درصدی حقوق در سال آینده مصوب می‌شود‬ ‫طرحیکه کارگر و کارفرما را راضی می‌کند‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬با نزدیک ش��دن به ایام پایان س��ال‬ ‫موضوع تعیین نرخ حقوق و دس��تمزد بیش از گذشته‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬جلسه‌های متعددی که در‬ ‫ای��ن مدت با حضور نمایندگان کارگ��ران و کارفرمایان‬ ‫برگزار شده‪ ،‬نش��ان‌دهنده اهمیت این موضوع و تالش‬ ‫برای رس��یدن به توافقی است که در شرایط فعلی هم‬ ‫حقوق کارگران را حفظ کند و هم شرایط را برای تولید‬ ‫س��خت‌تر نکند‪ .‬در این رابطه در طول یک ماه گذشته‬ ‫نشست‌ها و مذاکرات اولیه‌ای بین نمایندگان کارگران‪،‬‬ ‫کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد سال‬ ‫آینده مش��موالن قانون کار انجام ش��ده و قرار است از‬ ‫هفته آینده نیز این گفت‌وگوها ادامه یابد‪.‬‬ ‫بر اس��اس آنچه که نمایندگان کارگران و کارفرمایان‬ ‫تاکنون اعالم کرده‌اند‪ ،‬این جلس��ات بیشتر حول محور‬ ‫گفت‌وگوها درباره افت قدرت خرید و معیشت کارگران‬ ‫و همچنین ناتوانی بنگاه‌ه��ا در تامین مالی تولید بوده‬ ‫و دو گ��روه به دنبال راهکارهای��ی عملیاتی برای بهبود‬ ‫این ش��رایط هس��تند‪ .‬در این زمینه قرار است در هفته‬ ‫آینده دو نشست با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال‬ ‫‪ 1394‬کارگران و مش��موالن قانون کار برگزار ش��ود و‬ ‫دوباره نمایندگان کارگران‪ ،‬کارفرمایان و دولت دور یک‬ ‫میز جمع شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاهش نرخ تورم و تغییری که محسوس نیست‬ ‫گفته می‌ش��ود یکی از مس��ائلی ک��ه پیرامون تعیین‬ ‫میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مطرح است‪،‬‬ ‫کاه��ش نرخ تورم و چگونگی تاثیرگذاری آن بر افزایش‬ ‫دستمزد اس��ت‪ .‬دولت در ماه‌های گذشته به‌طور مرتب‬ ‫گزارش‌هایی از کاهش نرخ تورم ارائه کرده است‪ .‬بر پایه‬ ‫اعالم بانک مرکزی نرخ تورم در پایان آذرماه امسال به‬ ‫‪16/8‬درص��د کاهش یافته و بر طبق ماده ‪ ۴۱‬قانون کار‬ ‫ک��ه نرخ تورم به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی در تعیین‬ ‫مزد ساالنه مش��موالن است‪ ،‬استدالل می‌شود افزایش‬ ‫حقوق برای سال آینده باید در همین حد باشد‪.‬‬ ‫اما کارگران نظرات متفاوتی دارند‪ .‬آنها می‌گویند این‬ ‫کاهش قیمت‌ها در س��بد مصرفی آنه��ا نمود چندانی‬ ‫نداش��ته و تغییری در قدرت خرید آنها به وجود نیامده‬ ‫است‪ .‬آمارهای مربوط به هزینه درآمد خانوارها هم این‬ ‫موضوع را تایی��د می‌کند‪ .‬مقایس��ه هزینه‌ها با حداقل‬ ‫حقوق نش��ان می‌دهد که با دستمزدهای فعلی بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬روز از م��اه را نمی‌توان تامین کرد و به همین دلیل‬ ‫اعمال سیاست‌هایی برای افزایش سطح معیشت خانوار‬ ‫یک الزام جدی است‪.‬‬ ‫کارگران به دنبال این هستند که برای افزایش حداقل‬ ‫دس��تمزد س��ال آینده‪ ،‬بند دوم ماده ‪ ۴۱‬قانون کار که‬ ‫به تعیین حقوق با توجه به تامین معیش��ت نیروی کار‬ ‫تاکید دارد نیز توجه شود‪ .‬از این‌رو آنها معتقدند افزایش‬ ‫دریچه‬ ‫دس��تمزدها نمی‌تواند به‌طور دقیق براس��اس نرخ تورم‬ ‫باش��د‪ .‬بر اساس محاسبات انجام ش��ده مشخص شده‬ ‫اس��ت از س��ال ‪ 84‬تا ‪ 92‬قدرت خرید جامعه کارگری‬ ‫‪75‬درصد کاهش داش��ته اس��ت و این موضوع باید در‬ ‫تعیین دستمزد سال‌های آینده مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ تورم تنها معیار نیست‬ ‫شایان ذکر است در ماده‪ ۴۱‬قانون کار به چند فاکتور‬ ‫در تعیین دس��تمزد اش��اره ش��ده که عامل نخست آن‬ ‫تورم رسمی اعالم شده توس��ط مراکز آماری در کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما این تنها عامل نیس��ت و فاکتورهای دیگری‬ ‫هم برای تعیین حداقل دس��تمزد وج��ود دارد‪ .‬در بند‬ ‫دوم همی��ن قانون اش��اره ش��ده که در تعیی��ن میزان‬ ‫حداقل حقوق باید س��بد هزینه یک خان��وار ‪۵‬نفره در‬ ‫کش��ور هم در نظر گرفته ش��ود‪ .‬در ای��ن حالت اگر در‬ ‫یک دوره خاص اقتصادی مانند سال‌های ابتدای انقالب‬ ‫به دلیل ش��رایط خاص اقتصادی‪ ،‬اتحادیه‌های کارگری‬ ‫موافقت کرده بودند که افزایش دستمزدی کمتر از تورم‬ ‫داشته باشند‪ ،‬این موضوع به معنی کاهش قدرت خرید‬ ‫آنها بوده و الزم اس��ت در س��ال‌های بعد توسط دولت‬ ‫جبران ش��ود‪ .‬این موضوع تاکنون محقق نشده و حتی‬ ‫در س��ال‌های بعد هم به دلیل تورم‌های بس��یار باال در‬ ‫کشور و تعدیل نشدن دستمزدها متناسب با این تورم‪،‬‬ ‫این اختالف بیشتر شده است‪ .‬از همین رو نماینده‌های‬ ‫اتحادیه کارگ��ری معتقدند باید بن��د دوم ماده‪ 41‬نیز‬ ‫درتعیین دستمزد در سال آینده لحاظ شود تا به‌تدریج‬ ‫دس��تمزد‌ها به سطحی برس��د که بتواند کفاف مخارج‬ ‫خانوار را بدهد‪.‬‬ ‫با توجه به این موارد به نظر می‌رسد برای آنکه توافقی‬ ‫نهایی در تعیین نرخ دستمزد آنجام شود باید دو فاکتور‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬نخس��ت اینکه افزایش دستمزد‬ ‫باید بیش از نرخ تورم باشد تا کاهش قدرت خرید‌های‬ ‫گذش��ته را جبران کند و دوم اینک��ه این افزایش نباید‬ ‫به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ کارفرمایان روی چه نرخی توافق دارند‬ ‫خبرهای رسیده از نشست‌های مختلف نشان می‌‌دهد‬ ‫کارفرمایان افزایش ‪۲۵‬درصدی حقوق‌ها را پذیرفته‌اند و‬ ‫مذاکرات درباره درصد سایر مزایا ادامه دارد‪.‬‬ ‫ش��نیده‌ها حاک��ی از آن اس��ت ک��ه کارفرمای��ان‬ ‫پیش��نهادهایی را ب��رای افزای��ش ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصدی‬ ‫حداقل دس��تمزد مش��موالن قانون کار در سال آینده‬ ‫ارائ��ه کرده‌اند‪ .‬در صورتی که کارگران نیز بر س��ر این‬ ‫میزان افزایش توافق کنند‪ ،‬حداقل دستمزد سال آینده‬ ‫کارگران از ‪۶۰۹‬هزار توم��ان به میزان ‪۱۵۲‬هزار تومان‬ ‫افزایش خواهد یافت و به ‪ ۷۶۱‬هزارتومان می‌رسد‪ .‬البته‬ ‫افزایش‌هایی نیز در مورد حق مس��کن‪ ،‬حق اوالد‪ ،‬حق‬ ‫بن نقدی و سایر مزایای شغلی اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫اعمال این میزان افزایش در دس��تمزد در عین حال‬ ‫که می‌تواند بخش��ی از قدرت خرید کارگران را به آنها‬ ‫بازگردان��د‪ ،‬بار هزین��ه‌ای باالیی نیز ب��رای کارفرمایان‬ ‫نخواه��د داش��ت و درنهای��ت می‌تواند با ی��ک افزایش‬ ‫حداقلی در هزینه‌های تولید‪ ،‬بخشی از مشکالت جامعه‬ ‫کارگری را نیز رفع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح نمایندگان کارگری‬ ‫این موضوعی است که رییس کارگروه تخصصی مزد‬ ‫و به��ره‌وری وزارت کار ه��م بر آن تواف��ق دارد و آن را‬ ‫متناسب با طرح‌های مطرح شده در این زمینه می‌داند‪.‬‬ ‫فرام��رز توفیق��ی با بیان اینکه پیش��نهاد مش��خص‬ ‫نمایندگان ‪ 3‬تش��کل بزرگ کارگری بازگرداندن قدرت‬ ‫خری��د کارگران در یک بازه زمانی ‪4‬س��اله اس��ت‪ ،‬در‬ ‫تش��ریح مدل پیش��نهادی نماین��دگان کارگران گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر ‪75‬درصد کاهش ق��درت خرید جامع��ه کارگری‬ ‫بخواهد تنها دریک فرآیند یک‌س��اله برگردانده ش��ود‪،‬‬ ‫در آن صورت رقم درش��تی خواهد شد که به‌طور قطع‬ ‫کارفرمایان از عهده پرداخت آن بر نخواهند آمد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه همین منظور پیش��نهاد دومی را‬ ‫مطرح کرده‌ایم و بر اس��اس آن اگر ‪25‬درصد به حقوق‬ ‫و دس��تمزد همه کارگران در همه س��طوح اضافه شود‪،‬‬ ‫افزایش قیمت تمام شده کاال به شرط ثابت ماندن سایر‬ ‫عوامل بین ‪ 3‬تا ‪8‬درصد اس��ت که میانگین آن ‪5‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت‪ :‬از‬ ‫دولت خواس��ته‌ایم تا به کارفرمایان اجازه دهد ‪5‬درصد‬ ‫روی قیم��ت کاالی خود اضافه کنند که در این صورت‬ ‫بدون آنکه تورم‌زا باش��د گردش پول ایجاد می‌شود‪ ،‬به‬ ‫عبارتی پول از جامعه به صنعت وارد می‌شود و گردش‬ ‫پول به وجود می‌آید‪ .‬به گفته توفیقی‪ ،‬نمایندگان گروه‬ ‫کارفرمای��ی موافقت خود را با ای��ن طرح اعالم کرده‌اند‬ ‫مشروط بر آنکه دولت نیز سهم خود را بپذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ‌چیز قطعی نیست‬ ‫ب��ا توجه به ای��ن دو خبر‪ ،‬به نظر می‌رس��د توافق روی‬ ‫افزای��ش حقوق ب��ه میزان ‪ 20‬تا ‪25‬درصد برای س��ال‬ ‫آین��ده امکانپذیر باش��د ام��ا نایب‌رییس کان��ون عالی‬ ‫انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران معتقد اس��ت هنوز‬ ‫هیچ تصمیم قطعی از تعیین دستمزد برای سال آینده‬ ‫گرفته نش��ده و خبرهایی که در این زمینه منتشر شده‬ ‫بیشتر گمانه‌زنی است‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫محم��د عطاردیان در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫برای تعیین قطعی دس��تمزد برای س��ال آینده باید تا‬ ‫نیمه اس��فند صبر کرد تا نرخ تورم ساالنه به‌طور قطعی‬ ‫مشخص ش��ود و برآورد صحیحی از هزینه‌های خانوار‬ ‫به دس��ت آید‪ .‬وی با بیان اینکه تعیین دس��تمزد باید‬ ‫براس��اس دو معیار تورم و تعیین هزینه زندگی ساالنه‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬آمارهای دقیق از این دو شاخص تا پایان‬ ‫س��ال مشخص خواهد ش��د و تا آن زمان هر خبری که‬ ‫مطرح شود بیشتر جنبه پیشنهاد دارد و قطعی نیست‪.‬‬ ‫عطاردی��ان تاکید کرد‪ :‬ت��ا پایان س��ال آمارها تغییر‬ ‫خواهند کرد و به همین دلی��ل نمی‌توان روی اعدادی‬ ‫که قطعی نشده است‪ ،‬سیاستگذاری کرد‪ .‬وی خبرهای‬ ‫اعالم شده از توافق‌های نهایی بین نمایندگان کارگران‬ ‫و کارفرمایان را شایعه دانس��ت و گفت‪ :‬مذاکرات برای‬ ‫تعیین نرخ نهایی ادام ‌ه دارد‪.‬‬ ‫رشد ‪1‬درصدی برای ایران‪3 ،‬درصدی برای جهان‬ ‫بان��ک جهانی در آخری��ن گزارش خود به تش��ریح وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ورها در سال ‪2014‬م و پیش‌بینی رش��د اقتصادی در سال ‪2015‬م‬ ‫پرداخته است‪ .‬در این گزارش ضمن اینکه به رشد اقتصادی ‪1/5‬درصدی‬ ‫کشورمان در سال ‪2014‬م اذعان شده اما با توجه به پایین آمدن قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬رش��د اقتصادی ایران در س��ال ‪2015‬م را کمتر از س��ال ‪2014‬م‬ ‫برآورد کرده است‪.‬‬ ‫این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است؛ اقتصاد ایران در سال ‪2015‬م‬ ‫معادل ‪ 0/9‬درصد رشد داشته باشد‪ .‬در گزارش قبلی این سازمان که مهر‬ ‫ماه منتشر شده بود رشد اقتصادی ایران برای سال ‪2015‬م افزون بر ‪2/2‬‬ ‫درصد پیش‌بینی شده بود‪.‬‬ ‫بانک جهانی همچنین در این گزارش رش��د اقتصادی ایران در س��ال‬ ‫‪2014‬م را ‪1/5‬درصد برآورد کرده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی کل تراز حساب‌های جاری ایران در سال ‪2014‬م را معادل‬ ‫‪ 3/6‬درصد تولید ناخالص داخلی دانسته و پیش‌بینی کرده است این رقم‬ ‫در سال ‪2015‬م به منفی ‪ 2/6‬درصد تولید ناخالص داخلی برسد‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬ماه سوم سال ‪2014‬م برابر با تابستان ‪ 93‬متوسط نرخ تورم ایران‬ ‫به ‪23/7‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬نرخ تورم ‪ 12‬ماهه ایران در نوامبر ‪2014‬‬ ‫نیز ‪ 20/4‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین از رش��د قابل توجه تولی��دات صنعتی ایران در‬ ‫‪ 3‬ماه س��وم ‪2014‬م برابر با تابس��تان ‪ 93‬خبر داده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫برآورده��ای این نه��اد بین‌المللی تولیدات صنعتی ایران در ‪ 3‬ماه س��وم‬ ‫‪2014‬م رشد ‪17/3‬درصدی داشته است‪ .‬در ‪ 3‬ماه دوم ‪2014‬م تولیدات‬ ‫صنعتی ایران رش��د منفی ‪ 15/9‬درصدی را تجربه ک��رده بود‪ .‬در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخس��ت ‪2014‬م نیز تولیدات صنعتی ایران رش��د ‪ 8/5‬درصدی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نهاد همچنین در گزارش خود درباره پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان‬ ‫در سال جدید میالدی اعالم کرد‪ ،‬پس از آنکه جهان سال ‪2014‬م را نیز‬ ‫با یک رش��د ناامیدکننده به پایان رساند‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود امسال یک‬ ‫رشد ‪ 3‬درصدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫بانک جهانی در گزارش خود آورده اس��ت‪ ،‬کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫باید امسال به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت‪ ،‬افزایش رشد اقتصادی‬ ‫امری��کا‪ ،‬تداوم س��طح پایین نرخ به��ره در جهان و کمتر ش��دن عوامل‬ ‫تضعیف‌کننده رشد در برخی از بازارهای نوظهور‪ ،‬رشد کوچکی را تجربه‬ ‫کنن��د‪ .‬بانک جهانی در این گ��زارش اعالم کرد‪ ،‬پس از رش��د تخمینی‬ ‫‪ 2/6‬درصدی جهان در س��ال ‪2014‬م‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی‬ ‫امس��ال ‪ 3‬درصد‪ ،‬در س��ال ‪2016‬م ‪ 3/3‬درصد و در س��ال ‪2017‬م ‪3/2‬‬ ‫درصد رشد کند‪.‬‬ ‫کشورهای در حال توسعه که در سال ‪2014‬م ‪ 4/4‬درصد رشد کردند‪،‬‬ ‫انتظار می‌رود در س��ال ‪2015‬م معادل ‪ 4/8‬درصد‪ ،‬در سال ‪2016‬م ‪5/3‬‬ ‫درصد و در سال ‪2017‬م ‪ 5/4‬درصد رشد کنند‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود رشد اقتصادی در گروه کشورهای با درآمد باال‪ ،‬به آرامی‬ ‫افزایش یابد و از ‪ 1/8‬درصد سال ‪2014‬م به ‪2/2‬درصد در سال ‪2015‬م‬ ‫برسد و در سال‌های ‪ 2016‬و ‪ 2017‬نیز ساالنه ‪ 2/3‬درصد رشد کنند‪.‬‬ ‫در امریکا امید است که رشد اقتصادی از ‪ 2/4‬درصد در سال ‪2014‬م‪،‬‬ ‫به ‪ 3/2‬درصد در سال ‪2015‬م افزایش یافته و سپس در سال‌های ‪2016‬‬ ‫و ‪2017‬م به ترتیب به ‪ 3‬و ‪ 2/4‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫در منطقه یورو‪ ،‬انتظار می‌رود نرخ تورم در س��طح بس��یار پایین باقی‬ ‫بماند و رشد اقتصادی این منطقه از ‪ 0/8‬درصد در سال ‪2014‬م به ‪1/1‬‬ ‫درصد در س��ال ‪2015‬م برس��د و در سال‌های ‪ 2016‬و ‪2017‬م نیز رشد‬ ‫ساالنه ‪1/6‬درصد را تجربه کند‪.‬‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی ژاپن از ‪ 0/2‬درصد در سال ‪2014‬م‪ ،‬به ‪ 1/2‬درصد‬ ‫در س��ال ‪2015‬م و ‪ 1/6‬درصد در هر یک از س��ال‌های ‪ 2016‬و ‪2017‬م‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫نرخ رشد اقتصادی چین از ‪ 7/4‬درصد در سال ‪2014‬م‪ ،‬به ‪ 7/1‬درصد‬ ‫در سال ‪2015‬م‪ 7 ،‬درصد در سال ‪2016‬م و ‪ 6/9‬درصد در سال ‪2017‬م‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫در جلس��ه کمیس��یون اقتصادی‪ ،‬نمایندگان علت‬ ‫‌حذف نشدن یارانه اغنیا را از وزیر اقتصاد سوال کردند‬ ‫که طیب‌نیا در پاسخ تاکید کرد‪ :‬حذف یارانه این گروه‬ ‫از ش��عارهای من هم بوده ولی چون رییس‌جمهور با‬ ‫سرک کش��یدن به حساب‌های مردم مخالف است‪ ،‬و‬ ‫ریی��س مجلس هم با این موضوع مخالفت دارد‪ ،‬فعال‬ ‫راهی برای شناس��ایی دهک‌ها نداریم‪ .‬در این جلسه‬ ‫ک��ه با محور هدفمن��دی یارانه‌ها بود ع�لاوه بر وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬رییس س��ازمان امور مالیات��ی و معاون وزیر‬ ‫کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی هم حضور داشتند‪ .‬سوال‬ ‫مشترک اکثر نمایندگان از وزیر اقتصاد در این جلسه‬ ‫«علت حذف نش��دن یارانه اغنیا» بود‪ ،‬که در نهایت‬ ‫نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نش��دند و‬ ‫بنا ش��د در جلس��ه‌های آینده این موضوع با حضور‬ ‫طیب‌نیا موردبررسی قرار گیرد‪ .‬وزیر اقتصاد در رابطه‬ ‫با حذف دهک‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬اطالعات دقیقی از دهک‌های‬ ‫باالی درآمدی در اختیار دولت نیست‪.‬‬ ‫در این جلس��ه رییس س��ازمان مالیاتی هم تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر بخواهیم به طور مثال یارانه افراد با حقوق‬ ‫باالی ‪3‬میلیون تومان را ح��ذف کنیم‪ ،‬تنها یارانه ‪2‬‬ ‫تا ‪ 3‬میلیون نفر قطع می‌ش��ود‪ ،‬چراکه در سیس��تم‬ ‫خوداظهاری تنها همین تع��داد حقوق خود را باالی‬ ‫‪3‬میلیون تومان اعالم کرده‌اند‪ .‬وزیر اقتصاد این را هم‬ ‫گفت که حذف یارانه اغنیا به وزیر کار مرتبط اس��ت؛‬ ‫این درحالی اس��ت که قانون تصریح کرده دهک‌های‬ ‫باالی درآمدی به‌پیش��نهاد وزی��ر اقتصاد و وزیر کار‬ ‫و جمع‌بن��دی دولت حذف ش��وند‪ .‬مع��اون وزیر کار‬ ‫اعتراض��ات مردم و وجود نداش��تن اطالعات کافی را‬ ‫از علت‌های اصلی حذف نشدن یارانه اغنیا اعالم کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در حال حاضر ب��رای جلوگیری از تنش در‬ ‫جامع��ه قصد حذف نداریم و احتماال طرح تش��ویقی‬ ‫برای افرادی قرار خواهیم داد که داوطلبانه از دریافت‬ ‫یارانه انصراف دهند‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ 2379‬میلیون‬ ‫سهم دولتی در بورس‬ ‫تعداد ‪ 2379‬میلیون سهم دولتی به ارزش ‪9561‬‬ ‫میلیارد ریال از ابتدای امس��ال تا پایان آذر‪ ،‬توس��ط‬ ‫س��ازمان خصوصی‌س��ازی در بورس اوراق بهادار به‬ ‫فروش رس��یده است‪ .‬به گزارش س��نا‪ ،‬در فروردین‪،‬‬ ‫اردیبهش��ت و خرداد امس��ال به ترتیب ‪ 36‬میلیون‬ ‫س��هم به ارزش ‪ 50‬میلیارد ریال‪ 156 ،‬میلیون سهم‬ ‫به ارزش ‪ 1482‬میلیارد ریال و ‪ 1780‬میلیون سهم‬ ‫دولتی به ارزش ‪ 6837‬میلیارد ریال در بورس واگذار‬ ‫شده است‪ .‬در چهارمین ماه امسال نیز ‪ 107‬میلیون‬ ‫س��هم دولتی به ارزش ‪ 417‬میلی��ارد ریال از طریق‬ ‫بورس فروخته ش��ده و س��ازمان خصوصی‌سازی در‬ ‫ماه‌ه��ای مرداد و ش��هریور موفقیتی ب��رای واگذاری‬ ‫س��هام از طریق بورس نداش��ته اس��ت‪ .‬این گزارش‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬تعداد ‪ 43‬میلیون س��هم دولتی به ارزش‬ ‫‪ 112‬میلی��ارد ری��ال و تعداد ‪ 257‬میلیون س��هم به‬ ‫ارزش ‪ 663‬میلیارد ریال نیز به ترتیب در مهر و آبان‬ ‫امسال در بورس به فروش رسیده و در آذر هیچ سهم‬ ‫دولتی از طریق بورس واگذار نشده است‪.‬‬ ‫بخشنامه جدید‬ ‫معافیت بیمه سالمت‬ ‫براس��اس بخش��نامه جدید س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬س��ازمان بیمه س�لامت از قانون مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده در قب��ال وجوه و حق بیم��ه دریافتی‬ ‫ک��ه ص��رف خری��د خدم��ات درمانی بیمه‌ش��دگان‬ ‫می‌شود‪ ،‬معاف ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور‪ ،‬تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره‬ ‫‪/26932‬ت‪ 50604‬ه م��ورخ ‪ 92/4/8‬مبن��ی ب��ر‬ ‫معافیت س��ازمان بیمه س�لامت از قان��ون مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که‬ ‫صرف خرید خدمات درمانی بیمه‌شدگان می‌شود را‬ ‫به اداره‌های مالیاتی ابالغ کرد‪ .‬در تصویب‌نامه هیات‬ ‫وزیران آمده است‪ :‬با توجه به اینکه وجوه منظور شده‬ ‫در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سالمت ایران‬ ‫و نیز حق‌بیمه دریافتی س��ازمان بیمه سالمت ایران‪،‬‬ ‫صرف خرید خدمات درمانی بیمه‌ش��دگان می‌شود‪،‬‬ ‫وج��وه مذکور و حق بیمه‌های دریافتی س��ازمان یاد‬ ‫ن مالیات بر‬ ‫ش��ده از مصادیق بند (‪ )9‬ماده (‪ )12‬قانو ‌‬ ‫ارزش‌افزوده محسوب می‌شود‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫حمایت بانک صنعت و معدن‬ ‫از مرکز مغز و اعصاب ایران‬ ‫مدیرعامل بان��ک صنعت و معدن به‬ ‫هم��راه پروفس��ور س��میعی از پروژه‬ ‫مرکز مغز و اعصاب ایران بازدید کرد‪.‬‬ ‫علی اش��رف افخمی‪ ،‬مدیرعام��ل بانک صنعت و‬ ‫معدن در بازدید از پروژه بیمارستانی و مرکز مغز‬ ‫و اعص��اب ایران که ب��ه اتفاق پروفس��ور مجید‬ ‫س��میعی‪ ،‬چه��ره مان��دگار ای��ران‪ ،‬نخس��تین‬ ‫جراح میکروس��کپی مغز و مبدع جراحی قاعده‬ ‫جمجمه در ایران انجام ش��د گف��ت‪ :‬ایرانیان به‬ ‫وج��ود چنی��ن مرک��زی در کشورش��ان افتخار‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام خب��ر تخصی��ص تس��هیالت‬ ‫‪٩٠‬میلیون یورویی بان��ک صنعت و معدن برای‬ ‫احداث این بیمارس��تان اب��راز امیدواری کرد که‬ ‫طرح مزبور هرچه زودتر به پایان رسیده و مورد‬ ‫استفاده مردم کشورمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫پروفسور س��میعی نیز ضمن ابراز خرسندی از‬ ‫اقدام��ات بانک صنعت و معدن برای تامین مالی‬ ‫طرح یادش��ده مرک��ز تحقیقاتی و بیمارس��تانی‬ ‫مذک��ور را از خدم��ات مان��دگار ای��ن بان��ک‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫نحوه محاسبه سپرده‌های‬ ‫کوتاه مدت‬ ‫بان��ک مرک��زی در بخش��نامه‌ای به‬ ‫ش��بکه بانکی کش��ور ضم��ن تاکید‬ ‫دوب��اره بر ل��زوم پایبن��دی و التزام‬ ‫بانک‌ها به توافقات و تفاهمات انجام‌ش��ده نحوه‬ ‫محاسبه سود س��پرده‌های کوتاه مدت عادی را‬ ‫برمبن��ای حداقل مانده در هر روز و در پایان هر‬ ‫ماه اعالم و ابالغ کرد‪.‬‬ ‫سود س��پرده‌های س��رمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‬ ‫ع��ادی‪ ،‬برمبنای حداقل مان��ده در هر روز و در‬ ‫پایان هر ماه محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫سپرده ویژه پزشکان‬ ‫و پرستاران به بازار آمد‬ ‫بان��ک صادرات‪،‬ب��ه منظ��ور تامین‬ ‫نیازه��ای مال��ی و پروژه‌ه��ای آت��ی‬ ‫پزش��کان‪ ،‬پیراپزش��کان و پرستاران‬ ‫کش��ور‪،‬اقدام ب��ه ارائ��ه و اجرای طرح س��پرده‬ ‫س��رمایه‌گذاری گنجینه س��پهر ویژه پزشکان و‬ ‫پرستاران کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن بان��ک ب��ه منظور ج��ذب و جل��ب نظر‬ ‫پزش��کان‪ ،‬پیراپزش��کان و پرس��تاران و افزایش‬ ‫رضایتمن��دی آن��ان و همچنین ب��رای حفظ و‬ ‫ارج‌نه��ادن به اعتماد عمومی تالش��گران عرصه‬ ‫س�لامت‪ ،‬این بار اق��دام به ارائه ط��رح گنجینه‬ ‫س��پهر برای پزشکان و پرستاران جامعه با هدف‬ ‫بهره‌من��دی و اس��تفاده از مزایای ط��رح مزبور‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گنجینه س��پهر سپرده‌ای اس��ت که مشتریان‬ ‫با دریافت نرخ س��ود س��پرده بلندمدت بتوانند‬ ‫به‌صورت اقس��اطی س��پرده‌گذاری ک��رده و در‬ ‫صورت نیاز از حساب خود به هر میزان برداشت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ر دارای ارزش اقتصادی در راس��تای‬ ‫تس��ریع و تامین تمام یا بخشی از سرمایه مورد‬ ‫نیاز جامعه پزش��کان‪ ،‬پیراپزش��کان و پرستاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقدامات جدید بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع تخلفات بانکی وارد فاز جدید می‌شود‬ ‫نظارت منسجم‌تر‪ ،‬قوانین جدید‌تر‬ ‫گروه اقتصاد‌‪ :‬دول��ت یازدهم از زمان روی کار آمدن‬ ‫تا به ام��روز روی موضوع مبارزه با فس��اد اقتصادی در‬ ‫کش��ور تاکید بسیار داش��ته و عزم مس��ئوالن را برای‬ ‫مب��ارزه ب��ا این پدیده ش��وم جدی اعالم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫نگاه��ی به گزارش‌های ارائه ش��ده در مورد تخلف‌های‬ ‫ن می‌دهد‪،‬‬ ‫بزرگ در چند س��ال گذش��ته در کشور نشا ‌‬ ‫یکی از مهم‌ترین مجراهای این فس��ادها سیستم بانکی‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬این موضوع تا آنجایی اهمیت پیدا کرده‬ ‫ک��ه به‌تازگی باالترین مقام بانکی کش��ور نی��ز از لزوم‬ ‫بکارگیری روش‌های نظارتی جدید برای پیش��گیری از‬ ‫وقوع دوباره این مشکالت سخن گفته است‪.‬‬ ‫ولی‌ال��ه س��یف‪ ،‬رییس بانک‌مرک��زی درب��اره اینکه‬ ‫چ��ه اقداماتی در جهت پیش��گیری از وقوع مجدد این‬ ‫س��وءجریانات می‌توان انجام داد‪ ،‬گفته اس��ت‪ :‬بدیهی‬ ‫اس��ت اعمال کنترل و نظارت ب��ر عملیات بانکی‪ ،‬بدون‬ ‫اس��تفاده از فناوری‌ه��ای نوی��ن و ب��ه روز و همچنین‬ ‫اس��تفاده از تجربیات اجرایی بانک‌های پیش��رفته کار‬ ‫بسیار مشکلی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه الزم اس��ت بانک‌ها بدون فوت‬ ‫وقت و با انجام سرمایه‌گذاری الزم نقص‌های سیستمی‬ ‫و ضعف‌های نظام‪ ،‬کنترل‌ه��ای داخلی خود را برطرف‬ ‫کنن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به این‬ ‫کار کرده و مقرر شده در آینده پیگیری‌های جدی‌تری‬ ‫را در این ارتباط معمول دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س کل بان��ک مرکزی‪ ،‬مش��ابه این‬ ‫سوءجریان تاکنون چند بار در نظام بانکی کشور تکرار‬ ‫شده که البته این امر از دو اشکال نشأت می‌گیرد؛ اول‬ ‫اینکه نظامات و دستورالعمل‌های اجرایی در بانک‌های‬ ‫ما کاملا س��نتی اس��ت و دیگر اینکه اقدامات مربوط به‬ ‫مکانیزه و سیستمی کردن این عملیات به صورت دقیق‬ ‫و اصولی پیاده‌سازی نشده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورت��ی ک��ه ب��رای جامعی��ت و‬ ‫کفایت کنترل‌ه��ای داخلی در سیس��تم‌های عملیاتی‬ ‫بانک‌ها الزم اس��ت از روش‌های نوین اس��تفاده ش��ود‬ ‫البته محدودیت‌هایی در دسترس��ی بانک‌ها در شرایط‬ ‫فعلی نیز وجود دارد مع‌الوصف تجهیز بانک‌ها به برنامه‬ ‫بازرسی‌های منظم و دوره‌ای با کیفیت مناسب می‌تواند‬ ‫تا حدودی از این‌گونه پیامدهای ناگوار جلوگیری‌کند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه کارشناس��ان و صاحب‌نظ��ران این حوزه‬ ‫هم با اش��اره به خألهایی که در سیس��تم پولی کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این خأل‌ها را عاملی برای باال رفتن تخلفات‬ ‫مالی در سیس��تم بانکی کشور می‌دانند و در این رابطه‬ ‫پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حسابرسی دقیق در عملیات بانکی‬ ‫ابوالقاسم حکیمی‌پور‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫و استاد دانش��گاه در گفت‌وگو با‬ ‫در این رابطه آمار مطالبات‬ ‫معوق بانکی و تخلفات در سیستم‬ ‫بانک��ی کش��ور را نس��بت ب��ه‬ ‫کشورهای توسعه‌یافته رقم بسیار باالیی دانست و گفت‪:‬‬ ‫آمارهای موجود در این رابطه بسیار تکان‌دهنده است و‬ ‫بای��د هرچ��ه زودتر ب��رای پیش��گیری و کاه��ش این‬ ‫سوء‌جریانات اقدامی اساسی صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی دالیل متفاوتی را برای وقوع چنین جریاناتی قایل‬ ‫شد و گفت‪ :‬خأل حسابرس��ی دقیق از میزان تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی و میزان دقیق مطالب��ات معوق بانک‌ها یکی‬ ‫از موضوع��ات مهم در این بخش اس��ت که باعث نبود‬ ‫ش��فافیت و به موقع انجام‌نش��دن تصمیم��ات و اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم در این زمینه می‌شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه مکانیزم پرداخت تس��هیالت باید به‬ ‫گونه‌ای باش��د که مشخص ش��ود وام‌های پرداختی از‬ ‫س��وی بانک‌ها ب��ه چه افرادی‪ ،‬با چ��ه هدفی و در کجا‬ ‫هزینه می‌ش��ود ت��ا این امر در نهایت ب��ه ایجاد رانت و‬ ‫افزای��ش مطالبات مع��وق بانک‌ها منجر نش��ود افزود‪:‬‬ ‫گاهی اتفاق می‌افتد که فردی از چند بانک بدون اینکه‬ ‫وثیقه‌ه��ای معتبر ارائه دهد‪ ،‬به ش��کل صوری اقدام به‬ ‫دریاف��ت وام‌ه��ای کالن می‌کند و در نهای��ت هم این‬ ‫مناب��ع را به بانک بازنمی‌گرداند که این امر به باال رفتن‬ ‫مطالبات معوق سیس��تم بانکی منجر می‌شود و تبعات‬ ‫منفی را برای اقتصاد به همراه می‌آورد‪.‬‬ ‫به گفت ‌ه او‪ ،‬س��خت‌گیری در اعطای وام به بخش‌های‬ ‫واقع��ی اقتصاد از جمله تولید و صنعت و خروج رونق از‬ ‫این بخش‌ها یکی از تبعات منفی این موضوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه سازمان نظارتی منسجم‬ ‫حکیمی‌پور بر این باور اس��ت که یک سازمان نظارتی‬ ‫منسجم و هماهنگ در نظام بانکی وجود ندارد که بتوان‬ ‫این موارد را بررس��ی و پیگی��ری دقیق کرد که در این‬ ‫زمینه الزم است سازمانی برای این هدف ایجاد شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی انتخاب مدی��ران دارای‬ ‫تخصص ک��ه از علم و دانش الزم برخوردار هس��تند و‬ ‫دارای کارآم��دی الزمند را یک��ی از ضروریات در نظام‬ ‫پولی کش��ور عنوان کرد و گفت‪ :‬البته باید توجه داشت‬ ‫ک��ه فقط تخص��ص در این زمینه کافی نیس��ت و باید‬ ‫مدیران بانکی از س�لامت اخالقی الزم ه��م برخوردار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینک��ه ضابطه باید‬ ‫ج��ای رابطه را بگی��رد‪ ،‬در ادامه به بازنگ��ری قوانین و‬ ‫به روز ش��دن آیین‌نامه‌ها و بخش��نامه‌ها اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬قانونی کارآمد خواهد بود ک��ه خودش را بتواند‬ ‫با تحوالت روز جامعه و اقتصاد کش��ور هماهنگ کند ‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در حال حاض��ر قوانینی که در حوزه بانکی‬ ‫وجود دارد چندان با شرایط روز کشور هماهنگ نیست‬ ‫و همین امر می‌تواند راه دورزدن قوانین را برای فعاالن‬ ‫این بخش فراهم کند‪.‬‬ ‫حکیمی‌پ��ور معتقد اس��ت که مس��ئله تخلفات نظام‬ ‫بانکی باید ریش��ه‌ای ب��ه آن پرداخت ش��ود و نیازمند‬ ‫کار کارشناس��ی و علمی اس��ت که اگر این اتفاق بیفتد‬ ‫می‌توان امیدوار بود که بسیاری از تخلفات و جرایم در‬ ‫این بخش به حداقل برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مستقل شدن بانک مرکزی‬ ‫عب��اس ابون��وری یک��ی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی و اس��تاد‬ ‫با‬ ‫دانش��گاه در گفت‌وگو با‬ ‫بیان اینک��ه بانک مرکزی باید به‬ ‫نهادی مستقل تبدیل شود و این‬ ‫نداش��تن اس��تقالل باعث به وجود آمدن مس��ائل این‬ ‫چنینی می‌ش��ود افزود‪ :‬به نظر بن��ده تنها راهکاری که‬ ‫می‌توان برای افزایش کارآی��ی در نظام بانکی‪ ،‬افزایش‬ ‫نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بهبود شرایط سیستم بانکی‬ ‫پیشنهاد کرد‪ ،‬مستقل شدن بانک مرکزی از بدنه دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه باید ش��رایطی ایجاد شود که‬ ‫کاهش اختالف قیمت دالر بانکی با آزاد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬در حالی که بانک مرکزی نرخ بانکی دالر‬ ‫را دیروز معادل ‪2‬هزار و ‪ 734‬تومان اعالم کرد قیمت این‬ ‫اس��کناس سبز در بازار آزاد با اختالف ‪ 700‬تومانی به هر‬ ‫واحد ‪3‬هزار و ‪ 455‬تومان رسید‪ .‬فاصله دالر آزاد و بانکی‬ ‫در یک‌سال گذشته و همزمان با ثبات نرخ ارز حدود ‪۵۸۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰۰‬تومان بود اما با افزایش قیمت ارز در ماه اخیر این‬ ‫رقم به حدود ‪ ۸۰۰‬تومان رس��یده بود‪ .‬پس از رشد قیمت‬ ‫دالر در هفته‌ه��ای اخیر قیمت این واحد پولی در بازار در‬ ‫روزهای گذش��ته س��یر نزولی به خود گرفت به نحوی که‬ ‫نرخ دالر در روز سه‌ش��نبه به‪ ۳۴70‬تومان رس��ید‪ .‬به هر‬ ‫ح��ال ن��رخ دالر در معامالت دیروز نی��ز روند نزولی خود‬ ‫را ادام��ه داد و با قیمت ‪ 3455‬تومان به خریداران عرضه‬ ‫ش��د‪ ،‬بنابراین قیمت دالر نسبت به معامالت روز گذشته‬ ‫ت��ا این لحظ��ه ‪ 15‬تومان با کاهش مواجه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی‪ ،‬محدود شدن تقاضاهای سفته‌بازان‬ ‫را دلی��ل کاهش نرخ ارز اع�لام می‌کنند‪ .‬ناگفته نماند که‬ ‫با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی تعطیالت ژانویه حجم‬ ‫تقاض��ای بازار به دلیل کاهش تقاضای ارز مس��افرتی نیز‬ ‫محدود ش��ده و به‌تبع آن نرخ دالر در مس��یر نزولی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬البته ولی‌اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی‬ ‫نیز پیش از این و در زمان رش��د قیم��ت ارز در بازار آزاد‬ ‫پیش‌بینی کرده بود که با پایان تعطیالت ژانویه و کاهش‬ ‫مس��یر نقدینگی در بانک‌ها به ش��کل ش��فاف و روشن‬ ‫مشخص ش��ود گفت‪ :‬باید معلوم شود که هدایت منابع‬ ‫بانک‌ها به کدام سمت و بخش است تا در این بین منابع‬ ‫به انحراف کشیده نشود‪.‬‬ ‫ابونوری در بخش دیگری از س��خنانش با تاکید براین‬ ‫موض��وع که یک ضعف بزرگ در سیس��تم بانکی وجود‬ ‫دارد که این خود راه دور زدن قوانین و تخلفات بانکی را‬ ‫ایجاد می‌کند تصریح کرد‪ :‬موضوعی که وجود دارد این‬ ‫است که قوانین فعلی و آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد با‬ ‫توجه به تحوالت دنیای امروز تغییری نکرده یا تبصره و‬ ‫ماده‌ای به آن اضافه نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به‌روزش��دن قوانین بانکی می‌تواند‬ ‫راه کنترل بیش��تر را افزایش دهد و نظارت بیشتری بر‬ ‫سیاست‌های اتخاذ شده انجام شود گفت‪ :‬به روز نبودن‬ ‫قوانین باعث شده که بسیاری از بانک‌ها به قانون عمل‬ ‫نکنند و شرایط دور زدن قوانین را داشته باشند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه‪ ،‬بر لزوم سیاس��ت‌های دقیق در‬ ‫نظ��ام پولی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬به هرح��ال اگر بانک‬ ‫مرکزی مس��تقل ش��ود و سیاس��ت‌ها و تصمیماتی که‬ ‫می‌گی��رد با اس��تقالل کامل همراه باش��د و همچنین‬ ‫تغییراتی در قوانین بانکی ایجاد ش��ود می‌توان امیدوار‬ ‫بود که بانک مرکزی به ش��کل مطلوب‌تری عمل کند و‬ ‫نظارت بر عملکرد بانک‌ها افزایش یابد تا تخلفات مالی‬ ‫که تبعات منفی آن ش��امل تمامی بخش‌های اقتصادی‬ ‫می‌شود‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬کاهش و در نهایت از بین برود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رویکرد بانک تجارت‬ ‫حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان‬ ‫تقاضا در بازار‪ ،‬نرخ دالر روند کاهشی را تجربه کند‪.‬‬ ‫در بازار س��که و طال هم با توجه ب��ه افزایش ناچیز روز‬ ‫سه‌ش��نبه قیمت‌ها‪ ،‬دیروز نیز قیمت سکه و دالر در بازار‬ ‫کاه��ش یافت و س��که تمام ب��ا قیمت ‪988‬ه��زار تومان‬ ‫دادوس��تد ش��د که نسبت به روز سه‌ش��نبه ‪2‬هزار تومان‬ ‫ارزان‌تر بود‪.‬‬ ‫‪ 2‬برابر شدن سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ش��رکت سرمایه‌گذاری‬ ‫تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در یک‌سال گذشته‬ ‫با وجود مشکالت بورس‪ ،‬میزان این سرمایه‌گذاری به دو برابر رسیده است‪.‬‬ ‫سیدتقی نوربخش مهم‌ترین تولید سازمان تامین اجتماعی را ایجاد امنیت‬ ‫اجتماعی و اعتماد بین مردم و سازمان دانست و افزود‪ :‬اگر امنیت اجتماعی را‬ ‫تقویت کنیم‪ ،‬یعنی در مسیر صحیح گام برداشته‌ایم در غیراین‌صورت با یک‬ ‫چالش جدی در این سازمان بیمه‌گر اجتماعی روبه‌رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تفاوت این سازمان با دیگر‬ ‫نظام‌های بیمه‌ای‪ ،‬نگاه ویژه به توس��عه همراه با عدالت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‬ ‫دلیل توسعه‪ ،‬نباید عده‌ای از کارگران و شهروندان دچار آسیب شوند‪.‬‬ ‫نوربخش تصریح کرد‪ :‬نخس��تین وظیفه ما‪ ،‬خارج کردن سازمان از شرایط‬ ‫بحرانی اس��ت و باید با عبور از حاش��یه‌ها‪ ،‬س��ازمان را به ماموریت اصلی آن‬ ‫برگردانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی ادامه داد‪ :‬در ‪۹‬ماه نخس��ت امسال با‬ ‫وجود همه مش��کالت‪ ،‬عالوه بر پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان ‪۵۵۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای خری��د خدمات درمانی از مراکز ط��رف قرارداد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان نیز در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی بدون استقراض وام‪،‬‬ ‫هزینه کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت بر عزم این بانک برای تداوم‬ ‫حضور موثر در محیط‌های دانشگاهی تاکید کرد‪ .‬مقدم‬ ‫ک��ه در دیدار با مصلح‪ ،‬رییس دانش��گاه خلیج فارس‬ ‫سخن می‌گفت‪ ،‬با اشاره به اینکه ‪ 86‬دانشگاه کشور و‬ ‫مرکز آموزش عالی معتبر کشور مشتری بانک تجارت‬ ‫هس��تند‪ ،‬رویکرد این بانک را در حمایت از طرح‌های‬ ‫اقتصادی دانش بنیان دانست و اظهار کرد‪ :‬به‌طور قطع‬ ‫دانشگاه‌ها می‌توانند و باید مبدع و محرک اصلی برای‬ ‫آغاز یک تحول دانش‌بنیان در اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫باشند و بانک تجارت نیز به سهم خود خواهد کوشید‬ ‫ت��ا هر طرح دانش بنیان را که در مس��یر اولویت‌های‬ ‫اصلی اقتصاد کشور و همسو با منافع بانک باشد مورد‬ ‫حمایت مالی قرار دهد‪.‬‬ ‫حضور مسئوالن بانک انصار‬ ‫در خانواده بزرگ ورزش‬ ‫مس��ئوالن و کارشناس��ان بان��ک انصار ب��ا حضور در‬ ‫تحریریه خانواده بزرگ ورزش از فعالیت این خبرگزاری‬ ‫بازدید خواهند کرد‪ .‬مس��ئوالن ارشد بانک انصار پس از‬ ‫جلس��ه با رییس و اعضای هی��ات مدیره خانواده بزرگ‬ ‫ورزش ب��ا حض��ور در تحریریه خانواده ب��زرگ ورزش‬ ‫از عملک��رد این خبرگ��زاری بازدید و ب��ا نماینده‌های‬ ‫خانواده ورزش به گفت‌وگ��و خواهند پرداخت‪ .‬علیرضا‬ ‫شمیرانی‌راد‪ ،‬جانشین اداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک‬ ‫انصار‪ ،‬میرزایی جانش��ین معاونت فناوری و اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات بانک انصار و چند تن از کارشناس��ان خبره‬ ‫در این بازدید حضور خواهند داشت‪ .‬کارشناسان بانک‬ ‫انصار با حضور در جمع خانواده بزرگ ورزش نخستین‬ ‫جلس��ه قرائت و تصوی��ب قرارداد این بان��ک با خانواده‬ ‫بزرگ ورزش را برگزار می‌کنند‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34000‬‬ ‫‪34550‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41200‬‬ ‫‪41380‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52350‬‬ ‫‪52850‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,865,000‬‬ ‫‪9,895,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪29500‬‬ ‫‪29850‬‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫نام شاخص‬ ‫‪7293.7‬‬ ‫‪-0.108195464‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪-0.196206671‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3675.3‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,790,000‬‬ ‫‪9,860,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪9470‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪618.1‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27850‬‬ ‫‪28450‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6634.8‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪33550‬‬ ‫‪34200‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,790,000‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪15350‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪990,800‬‬ ‫‪1,009,200‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1673.6‬‬ ‫‪-1.979618133‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪2382.4‬‬ ‫‪-0.758143797‬‬ ‫‪4254.5‬‬ ‫‪0.858165612‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2195.6‬‬ ‫‪-0.548081714‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1858.6‬‬ ‫‪0.313039724‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6239.1‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪62362544‬‬ ‫‪737‬‬ ‫ت‪-‬بيمه پارسيان‬ ‫‪869‬‬ ‫‪7.82‬‬ ‫موتوژن‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫‪14861920‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪34341635‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪10634202‬‬ ‫بهمن ليزينگ‬ ‫‪8092235‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪8524620‬‬ ‫‪5790‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫توليد برق عسلويه مپنا‬ ‫ايرکاپارت صنعت(کاربراتور ايران)‬ ‫سايپا آذين‬ ‫کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي‬ ‫آهن و فوالد ارفع‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪9304‬‬ ‫‪3078‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1630.4‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪125935.1‬‬ ‫‪-0.289310019‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪794.4‬‬ ‫‪0.290367378‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4224‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2969.9‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪55366.1‬‬ ‫موتوژن‬ ‫‪5790‬‬ ‫‪198846134020‬‬ ‫ت‪-‬شركت ملي صنايع مس ايران‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪10136‬‬ ‫‪39302081676‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫‪6316‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪736‬‬ ‫‪31713671720‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫‪25765918165‬‬ ‫بيمه دي‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪6699‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪6454‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪1929‬‬ ‫‪26162674232‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪-4.52‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪1.980374665‬‬ ‫‪0.050532273‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪-4.92‬‬ ‫‪-0.070972321‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪-6.88‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪1.125485873‬‬ ‫‪75310.2‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪571.6‬‬ ‫‪-0.111773472‬‬ ‫‪-0.096573498‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪-5.49‬‬ ‫‪536.2‬‬ ‫‪3486.2‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪33681650812‬‬ ‫‪602.5‬‬ ‫‪-0.479022134‬‬ ‫‪3354.4‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫قند شيروان‪ ،‬قوچان و بجنورد‬ ‫‪-0.879447977‬‬ ‫‪0.74147306‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪3114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪-0.095450207‬‬ ‫‪1471.4‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪737‬‬ ‫‪732.6‬‬ ‫‪-0.534068807‬‬ ‫‪0.095238095‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪45984730193‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.172608773‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫ت‪-‬مجتمع پتروشيمي شيراز‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3450.5‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪11181‬‬ ‫‪11671.4‬‬ ‫‪0.336133009‬‬ ‫‪-1.487466453‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪11816‬‬ ‫‪-1.0468135‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪43103817‬‬ ‫‪29464.3‬‬ ‫‪-0.294740689‬‬ ‫‪19721.2‬‬ ‫‪0.260294865‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪293954.2‬‬ ‫‪-0.043899127‬‬ ‫‪307692.4‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫اجاره مسکن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪43995.5‬‬ ‫‪-3.733340335‬‬ ‫‪-3.751414396‬‬ ‫‪-0.364421999‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪19472.4‬‬ ‫‪2.309159403‬‬ ‫‪-0.193767156‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1113.1‬‬ ‫‪0.125933255‬‬ ‫‪-1.105908944‬‬ ‫‪22135.2‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫فرابورس‬ ‫‪13366.7‬‬ ‫‪-0.640015461‬‬ ‫‪-0.249205741‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫بورس‬ ‫‪814.1‬‬ ‫‪-3.474033673‬‬ ‫‪127714‬‬ ‫‪2686.9‬‬ ‫‪0.305123483‬‬ ‫‪0.07449067‬‬ ‫‪0.069585523‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪48874.3‬‬ ‫‪-0.099748381‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪128030.6‬‬ ‫‪-0.029827718‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪194‬‬ ‫‪0.936524454‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪65939.1‬‬ ‫‪738.1‬‬ ‫‪347.3‬‬ ‫‪0.015167809‬‬ ‫‪-0.418240691‬‬ ‫‪-0.714694111‬‬
‫‪16‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪806860‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪792127‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشکي‪ ،‬اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪7731‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪170,437‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪154,025‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪8338‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪4046‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫باما‬ ‫‪8400‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4336‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪3436‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪21,248‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3,632,568‬‬ ‫‪6781860638‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪1,827,562‬‬ ‫‪3659012373‬‬ ‫‪213,954‬‬ ‫‪785778194‬‬ ‫‪10,807‬‬ ‫‪42212142‬‬ ‫‪588,623‬‬ ‫‪36,596‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪5494‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪8,083,138‬‬ ‫‪6381‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪3,632,568‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪6781860638‬‬ ‫‪482934604‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫باما‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫‪1,000‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪801637‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪40,222‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪234889824‬‬ ‫‪311035120‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪50‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪3432004100‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪2461035596‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪125418551‬‬ ‫‪7446000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪331162045‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪26162674232‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪5,771,880‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪4,587,620‬‬ ‫‪6033192549‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪2,944,566‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪21080499657‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪1,295,439‬‬ ‫‪10347418509‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪2,599,847‬‬ ‫‪5621566513‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1,557,204‬‬ ‫‪2501001212‬‬ ‫‪135‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪437,002‬‬ ‫‪1230902777‬‬ ‫‪85‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪616,416‬‬ ‫‪910694637‬‬ ‫‪72‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪7988‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2215‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1864‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2270‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1606‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3397‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪1570‬‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫‪3211‬‬ ‫افست‌‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3,303,620‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪16959576529‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪1,557,513‬‬ ‫‪313,502‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪9,032‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫س‌گستر‬ ‫توسعه‌شهري‌تو‬ ‫توكاريل‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫افست‌‬ ‫حمل‌ونقل‌توكا‬ ‫‪846‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪10,634,202‬‬ ‫‪814135‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪13,737‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪4,563,567‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪4,788,690‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪43,103,817‬‬ ‫‪31713671720‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪7,792,802‬‬ ‫‪8985177744‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪3,788,944‬‬ ‫‪7478726703‬‬ ‫‪4,633,615‬‬ ‫‪7414687571‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪2409‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪659,449‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪802008‬‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪3,795‬‬ ‫‪1,301‬‬ ‫‪3027728203‬‬ ‫‪1059564263‬‬ ‫‪986‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪809184‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪806860‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪792127‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪781134533‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪6381‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪7988‬‬ ‫‪1425‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪869‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪1863‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪1705‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪9411‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪37704‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪2286‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪11411‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫ايران‌‌خودروديزل‌‬ ‫‪774‬‬ ‫سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪14,861,920‬‬ ‫انبوه ‪-4.52‬‬ ‫‪8,083,138‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪5,505,572‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪5,771,880‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪2,145,037‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪3,303,620‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪967,485‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪4,587,620‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪2,393,760‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪1,295,439‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪1,830,980‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪2,944,566‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪31,648‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2,599,847‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪55,126‬‬ ‫‪7.82‬‬ ‫‪1,557,513‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪166,925‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1,557,204‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪313,502‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫پیمانکاري صنعتي‬ ‫‪437,002‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪73,409‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪222,539‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫حمل ونقل‪،‬‬ ‫‪0.27‬انبارداري و ‪616,416‬‬ ‫‪138,806‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪621,272‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪9,032‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪914,909‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪1,664,164‬‬ ‫‪-4.16‬‬ ‫‪78,856‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪151,131‬‬ ‫‪-1.29‬موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪2,367‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪421987576‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪533683200‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫‪787036‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪421064216‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫‪804975‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪392022704‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫‪805987‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪543399430‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪626308807‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫‪504,223‬‬ ‫‪1208458315‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪256866191‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪223258326‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪204333709‬‬ ‫‪8950092780‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪3,473,866‬‬ ‫‪7773778439‬‬ ‫‪5901802425‬‬ ‫‪1,382,227‬‬ ‫‪4143961431‬‬ ‫‪320,106‬‬ ‫‪514897270‬‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪3311‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪273,471‬‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫‪3007‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪170,855‬‬ ‫‪513698080‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪78,228‬‬ ‫‪367693328‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪66,009‬‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫‪2737‬‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫سايپاآذين‌‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪5,227,066‬‬ ‫‪9260752753‬‬ ‫‪905488640‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3,796,901‬‬ ‫‪7,439,468‬‬ ‫‪11183767748‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2937518050‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪1915338508‬‬ ‫‪2070141861‬‬ ‫‪899791126‬‬ ‫‪322922334‬‬ ‫‪718,128‬‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌ق‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪103,234‬‬ ‫‪10,634,202‬‬ ‫‪6599160492‬‬ ‫‪26162674232‬‬ ‫‪8808144080‬‬ ‫‪16959576529‬‬ ‫‪3051024809‬‬ ‫‪21080499657‬‬ ‫‪1838379512‬‬ ‫‪6033192549‬‬ ‫‪2825245443‬‬ ‫‪10347418509‬‬ ‫‪2609702168‬‬ ‫‪6522501962‬‬ ‫‪62772969‬‬ ‫‪5621566513‬‬ ‫‪47924606‬‬ ‫‪2903778998‬‬ ‫‪301565000‬‬ ‫‪2501001212‬‬ ‫‪13640200‬‬ ‫‪711756156‬‬ ‫‪1230902777‬‬ ‫‪690839537‬‬ ‫‪756040609‬‬ ‫‪910694637‬‬ ‫‪5233608871‬‬ ‫‪143278341‬‬ ‫‪2752131211‬‬ ‫‪27863720‬‬ ‫‪2091616699‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪483882954‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪7446000‬‬ ‫‪197206190‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8,524,620‬‬ ‫‪566,790‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪125418551‬‬ ‫‪198932513‬‬ ‫‪42212142‬‬ ‫‪252914826‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7876187105‬‬ ‫‪1384644708‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2461035596‬‬ ‫‪820531994‬‬ ‫‪785778194‬‬ ‫‪280495606‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1,548‬‬ ‫‪3432004100‬‬ ‫‪316581302‬‬ ‫‪3659012373‬‬ ‫‪285039145‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪8985177744‬‬ ‫‪25765918165‬‬ ‫‪7544974039‬‬ ‫‪3809589023‬‬ ‫‪7478726703‬‬ ‫‪6952289465‬‬ ‫‪7446918374‬‬ ‫‪7414687571‬‬ ‫‪3027728203‬‬ ‫‪45984730193‬‬ ‫‪2838515502‬‬ ‫‪19318132356‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪1246078487‬‬ ‫‪334712320‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪4861‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪334478376‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪383298181‬‬ ‫‪31713671720‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪256866191‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪63‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪1544157346‬‬ ‫س‬ ‫مهركام‌پار ‌‬ ‫‪588,623‬‬ ‫‪467,055‬‬ ‫‪213,954‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪36,596‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪10,807‬‬ ‫‪119,504‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪98,398‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪236,353‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪43,103,817‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪13,737‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪814135‬‬ ‫خدمات‌فني‌و‌مهندسي‌‬ ‫‪7,792,802‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪3,992,506‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪6454‬‬ ‫‪4,563,567‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪340,286‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪11195‬‬ ‫‪3,788,944‬‬ ‫غیرتخصصي‬ ‫‪-0.60‬فروشگاه هاي‬ ‫‪2000‬خرده فروشي در‬ ‫‪4,788,690‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪551,958‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪13492‬‬ ‫‪4,633,615‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪0.57‬و ساخت قطعات‬ ‫خودرو‬ ‫‪3,728‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪812159‬‬ ‫‪62,362,544‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪1,758,075‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪7,397,761‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪2611‬‬ ‫سايپا‌ديزل‌‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪408,556‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪1,827,562‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1208458315‬‬ ‫‪-3.61‬و خدمات جنبي جز‬ ‫‪720‬استخراج نفت گاز‬ ‫اکتشاف ‪36000000000‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪62,642‬اجتماعي ‪331162045‬‬ ‫بیمه وصندوق ‪-0.20‬‬ ‫‪5494‬‬ ‫بازنشستگي به جزتامین‬ ‫‪924‬‬ ‫زامياد‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪416‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪779347‬‬ ‫‪802707‬‬ ‫‪147‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪21,248‬‬ ‫‪515‬‬ ‫استخراج سایر معادن‪415‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪245‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫سهامي‌عام)‬ ‫گروه‌مپنا‌(‬ ‫بانك‌گردشگري‌تكين‌كو‬ ‫كنترل‌خوردگي‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫قاسم‌ايران‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫پارس‌‌خودرو‬ ‫بانك‌دي‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪801416‬‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪805395‬‬ ‫‪4046‬‬ ‫‪2116‬‬ ‫‪7172‬‬ ‫‪2061‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‪320‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪787810‬‬ ‫‪350‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪795609‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪797434‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪800672‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪1757‬‬ ‫‪504,223‬‬ ‫گیري‬ ‫‪-2.88‬اپتیکي و اندازه‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪420067892‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪3043619499‬‬ ‫‪800124028‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪1892133837‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪804960‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪2838515502‬‬ ‫‪1,799,790‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪750846887‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪791815‬‬ ‫‪2,328‬‬ ‫‪6952289465‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪789369‬‬ ‫‪1,758,075‬‬ ‫‪7544974039‬‬ ‫‪1,301,323‬‬ ‫‪811485‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪3,728‬‬ ‫‪11183767748‬‬ ‫‪1735186066‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪8950092780‬‬ ‫‪806124‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫‪2‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫بيمه‌اتكايي‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫ح‪.‬بيمه‌پارسيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫‪72‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪11411‬‬ ‫‪814423‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪95‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‌منگنزايران‌ن‌‬ ‫كن‬ ‫بانمعاد‬ ‫‌اقتصادنوي‬ ‫كي‬ ‫بانمعدن‬ ‫‌‌دماوندن‌‬ ‫‌‌كارآفري‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫‪230‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫‪804597‬‬ ‫‪78,856‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‪414‬‬ ‫‪802707‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪899791126‬‬ ‫‪812772‬‬ ‫بانك‌پارسيان‌‬ ‫‪27863720‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪805972‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫‪711756156‬‬ ‫‪143278341‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪2903778998‬‬ ‫‪222,539‬‬ ‫‪812159‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪6522501962‬‬ ‫‪756040609‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫‪40,222‬‬ ‫‪62,642‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪51‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪234889824‬‬ ‫‪7172‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪463509690‬‬ ‫‪55‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪788799‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪800917‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪154,025‬‬ ‫‪230329293‬‬ ‫‪463509690‬‬ ‫‪177168530‬‬ ‫‪412472159‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫‪54‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫‪1317574637‬‬ ‫‪115‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪805987‬‬ ‫‪7731‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪170,437‬‬ ‫‪223258326‬‬ ‫‪1317574637‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪787810‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪804975 92‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪0.85‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫‪408,556‬‬ ‫‪787036‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪421064216‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪543399430‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪795‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪487‬‬ ‫‪177168530‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪779347‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪420067892‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪626308807‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪392022704‬‬ ‫‪13‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪421987576‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪436,110‬‬ ‫‪438,611‬‬ ‫‪123,137‬‬ ‫‪133,876‬‬ ‫‪146,830‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪204,420‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪1403629810‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪687391861‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1070754506‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪337007974‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪142115222‬‬ ‫‪368781710‬‬ ‫‪316062713‬‬ ‫‪356312000‬‬ ‫‪468326220‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19‬‬
‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫‪2441‬‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫‪2737‬‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫‪2755‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪2153‬‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫سايپاآذي‬ ‫كنتورسازن‌ي‌ايرا ‌ن‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪7731‬‬ ‫‪2329‬‬ ‫گ‌ساز‬ ‫رين‬ ‫‌مشهده‌گري‌‬ ‫ي‌‌ريخت‬ ‫‌‌ماسه‬ ‫تامين‬ ‫لنت‌‌ترمزايران‌‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪3181‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫افرانتي‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدن‬ ‫‌انفورماتيك‌‬ ‫ت‬ ‫خدما‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫‌ارقام‌‬ ‫ايرا‬ ‫‌‌دماوند‬ ‫معدنني‬ ‫توسعه‌فناوري‌اطالعات‌خوارزمي‬ ‫‪3157‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪11285‬‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪3980‬‬ ‫‪4046‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫صنايع‌‌آذرآب‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫صنعتي‌‌آما‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪4893‬‬ ‫‪7988‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌نسوزآذر‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫سايپاشيشه‌‬ ‫‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‌شيشه‌رازي‌‬ ‫كارخانجات‌توليدي‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫گیري‬ ‫‪ 3.99‬اپتیکي و اندازه‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪204,420‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪170,437‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪28,617‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪63,761‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪154,025‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪18,834‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪21,248‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪14,370‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪88,254‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪40,222‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪52,716‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪14246‬‬ ‫‪6381‬‬ ‫‪3074‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪5396‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪4791‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫شيشهن‌‌همدان‌‬ ‫‌‌گستراصفها ‌ن‬ ‫ساما‬ ‫‌گستر‌‬ ‫س‌ايران‬ ‫‌چيني‬ ‫ك‬ ‫‌خا‬ ‫ع‬ ‫صناي‬ ‫توسعه‌شهري‌تو‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪10032‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪7403‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫‪6481‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫افست‌‬ ‫ليزينگ‌خودروغدير‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪11411‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫ليزينگ‌ايران‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‌‌سايپا‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪2062‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪356312000‬‬ ‫‪468326220‬‬ ‫‪1317574637‬‬ ‫‪64455831‬‬ ‫‪127665214‬‬ ‫‪463509690‬‬ ‫‪46610140‬‬ ‫‪177168530‬‬ ‫‪45213550‬‬ ‫‪189922608‬‬ ‫‪234889824‬‬ ‫‪165949968‬‬ ‫‪1240539093‬‬ ‫‪2461035596‬‬ ‫‪1125017565‬‬ ‫‪785778194‬‬ ‫‪830745399‬‬ ‫‪125418551‬‬ ‫‪214523449‬‬ ‫‪42212142‬‬ ‫‪6,386,725‬‬ ‫‪5,771,880‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,303,620‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪39058013‬‬ ‫‪26162674232‬‬ ‫‪17284276792‬‬ ‫‪16959576529‬‬ ‫‪142911800‬‬ ‫‪21080499657‬‬ ‫‪138463000‬‬ ‫‪6033192549‬‬ ‫‪251,338‬‬ ‫‪313,502‬‬ ‫‪103,055‬‬ ‫‪437,002‬‬ ‫‪137,716‬‬ ‫‪222,539‬‬ ‫‪93,496‬‬ ‫‪616,416‬‬ ‫‪217,861‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪11,960‬‬ ‫‪9,032‬‬ ‫‪2338397939‬‬ ‫‪711756156‬‬ ‫‪1230658575‬‬ ‫‪1230902777‬‬ ‫‪1019524861‬‬ ‫‪756040609‬‬ ‫‪605956554‬‬ ‫‪910694637‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪3057‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1,452,669‬‬ ‫‪4,633,615‬‬ ‫‪2,254,207‬‬ ‫‪3,728‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪2,758,747‬‬ ‫‪1,758,075‬‬ ‫‪635,960‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪206,293‬‬ ‫‪996,142‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪15993411034‬‬ ‫‪899791126‬‬ ‫‪6868191526‬‬ ‫‪3,132,351‬‬ ‫‪3,788,944‬‬ ‫‪2,868,818‬‬ ‫‪4,788,690‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫‪11‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‌‌شمال‌‬ ‫سيمانن‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‌‌ماسه‬ ‫تامي‬ ‫سيمان‌‌قائن‌‬ ‫‪3476‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪3354580426‬‬ ‫‪7478726703‬‬ ‫‪3790972355‬‬ ‫‪6952289465‬‬ ‫سرمايه‌گذاريها‌‪7,792,802‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪7,786,156‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪4,563,567‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪5320250818‬‬ ‫‪7414687571‬‬ ‫‪1362918624‬‬ ‫‪3027728203‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪350‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫‪1144‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫س‬ ‫نفت‌‌پار ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫ح‌‪‌‌.‬توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫مس‌‌شهيدباهنر‬ ‫سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان‬ ‫افست‌‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌گردشگري‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬ملي‌‌صنايع‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزد‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪407041182‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪1500‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫‪11123‬‬ ‫‪6381‬‬ ‫‪8661‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪605,650‬‬ ‫انبوه ‪-0.41‬‬ ‫‪8,083,138‬‬ ‫صندوق ‪2.63‬‬ ‫معامله‬ ‫سرمایه گذاري قابل‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪5,771,880‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,303,620‬‬ ‫‪2,001‬‬ ‫‪4,587,620‬‬ ‫عرضه‪-1.42‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫‪1,295,439‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪1,813,129‬‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪7988‬‬ ‫‪11181‬‬ ‫‪2,944,566‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬کك و سوخت هسته اي‬ ‫‪2,599,847‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪119,945‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪10614‬‬ ‫‪1,557,513‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪124,845‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪11589‬‬ ‫‪1,557,204‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪115,403‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪13885‬‬ ‫‪313,502‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪31,834‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫‪17115‬‬ ‫‪437,002‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪13822‬‬ ‫‪222,539‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪616,416‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪2,670,065‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪3427‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪3,843,940‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪9,032‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪2,668,404‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪1,950,658‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪1623‬‬ ‫‪78,856‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪11411‬‬ ‫‪1,131,883‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪1,542,427‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪10,634,202‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪550,968‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪43,103,817‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪1,093,123‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪13,737‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪814135‬‬ ‫‪1929‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪3078‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪7023‬‬ ‫‪812159‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-6.88‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪245,533‬‬ ‫‪7,792,802‬‬ ‫‪843,341‬‬ ‫‪4,563,567‬‬ ‫‪562,553‬‬ ‫‪3,788,944‬‬ ‫‪215,324‬‬ ‫‪4,788,690‬‬ ‫‪229,754‬‬ ‫‪4,633,615‬‬ ‫‪219,298‬‬ ‫‪3,728‬‬ ‫‪87,567‬‬ ‫‪1,758,075‬‬ ‫‪55,817‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪80,768‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪27,279‬‬ ‫‪7446000‬‬ ‫‪1410676650‬‬ ‫‪26162674232‬‬ ‫‪10347418509‬‬ ‫‪20272254420‬‬ ‫‪6522501962‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪6033192549‬‬ ‫‪5621566513‬‬ ‫‪1238084741‬‬ ‫‪2903778998‬‬ ‫‪1440486234‬‬ ‫‪2501001212‬‬ ‫‪1602376432‬‬ ‫‪711756156‬‬ ‫‪544828029‬‬ ‫‪1230902777‬‬ ‫‪132960000‬‬ ‫‪756040609‬‬ ‫‪910694637‬‬ ‫‪9150813646‬‬ ‫‪143278341‬‬ ‫‪2139240881‬‬ ‫‪27863720‬‬ ‫‪4911830495‬‬ ‫‪3166864390‬‬ ‫‪899791126‬‬ ‫‪1362559880‬‬ ‫‪707167489‬‬ ‫‪7414687571‬‬ ‫‪1519251557‬‬ ‫‪3027728203‬‬ ‫‪295166223‬‬ ‫‪2838515502‬‬ ‫‪207978556‬‬ ‫‪99002921‬‬ ‫‪72425745‬‬ ‫‪13335‬‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫سپنتا‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪151811207‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21,634,399‬‬ ‫‪32456002301‬‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪1,980,266‬‬ ‫‪2567914140‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪853,450‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪1600218750‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1,984‬‬ ‫‪3056‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪26448704‬‬ ‫فوالدكاويان‌‬ ‫‪3239‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪8,520‬‬ ‫‪28542000‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪3,311,024‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪350‬‬ ‫فوالد‌خوزستان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4333674860‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪5928‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪15212650‬‬ ‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫‪496‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪875443004‬‬ ‫‪7478726703‬‬ ‫‪695087147‬‬ ‫‪6952289465‬‬ ‫‪3114‬‬ ‫‪70,797‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪473510865‬‬ ‫‪8985177744‬‬ ‫‪639560916‬‬ ‫‪7544974039‬‬ ‫‪-4.92‬‬ ‫‪150186485‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪5860132680‬‬ ‫‪8950092780‬‬ ‫‪1150643725‬‬ ‫‪31713671720‬‬ ‫‪1994949475‬‬ ‫‪11183767748‬‬ ‫‪256,254‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪798061384‬‬ ‫‪83,374‬‬ ‫‪177759040‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪16959576529‬‬ ‫‪11123000‬‬ ‫‪21080499657‬‬ ‫‪17330661‬‬ ‫‪1,317,734‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1382268460‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪2416‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,807‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪42212142‬‬ ‫‪4720000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪68,218‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪0.17‬چند رشته اي ‪1,000‬‬ ‫صنعتي‬ ‫شرکتهاي‬ ‫‪-0.90‬و خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج نفت گاز‬ ‫‪1,313,796‬اکتشاف ‪3915020456‬‬ ‫‪3066‬‬ ‫‪331162045‬‬ ‫‪62,642‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪5494‬‬ ‫‪2627154038‬‬ ‫‪614,623‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪4291‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4046‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪7172‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3,245‬‬ ‫‪127,050‬‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫‪557‬‬ ‫‪36,596‬‬ ‫‪2378947‬‬ ‫‪125418551‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪213,954‬‬ ‫‪2487800‬‬ ‫‪785778194‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪18467295‬‬ ‫‪153702628‬‬ ‫‪2225‬‬ ‫‪27,492‬‬ ‫‪1,827,562‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪588,623‬‬ ‫‪217320072‬‬ ‫‪3659012373‬‬ ‫‪236334000‬‬ ‫‪2461035596‬‬ ‫‪7404‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪4448‬‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فروسيليس‌‌ايران‌‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5,030‬‬ ‫‪3,632,568‬‬ ‫‪11,931‬‬ ‫‪408,556‬‬ ‫‪64013740‬‬ ‫‪6781860638‬‬ ‫‪105887625‬‬ ‫‪3432004100‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪213‬‬ ‫نوردوقطعات‌‌فوالدي‌‬ ‫‪281,195‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪101,678‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪40,222‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪63,040‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪274225566‬‬ ‫‪234889824‬‬ ‫‪2335947200‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪76159332‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4546‬‬ ‫‪510366683‬‬ ‫س‪.‬صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫‪102,871‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪21,248‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪16,578‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪2172102161‬‬ ‫‪463509690‬‬ ‫‪311493388‬‬ ‫‪177168530‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪8020‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪4774‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪56,407‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪371,999‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪154,025‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪428975405‬‬ ‫‪1317574637‬‬ ‫‪108083022‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪94,493‬‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪91,584‬‬ ‫‪169810062‬‬ ‫‪13225‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪9219‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪135,206‬‬ ‫گیري‬ ‫‪-3.21‬اپتیکي و اندازه‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪112,531‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪170,437‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪696020367‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪427167458‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4772‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪7‬‬ ‫‪211,373‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫‪214557431‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫‪1916‬‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫سيمان‌‌شر ‌ق‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫‌گذاري‌اطلس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪641356360‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫مختلط‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌صنوين‪-‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪84,640‬‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫‪1462299553‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪96468644‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫‪44‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫صنايع‌سيمان‌دشتستان‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪988828154‬‬ ‫‪2838515502‬‬ ‫‪1413478966‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫‌هگمتان‌‬ ‫سيمانن‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫‪174‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫سيماين‌‌ايالم‌‬ ‫‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدن‬ ‫‪383‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫‌معاد ‌‬ ‫سيماهن‌خا‬ ‫شن‌وفلزات‌‬ ‫توسع‬ ‫‌‌خزر‬ ‫ن‬ ‫سيما‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‌گذاري‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪178,210‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫‌هرمزگان‌‬ ‫‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫سيماهن‌‌معادن‬ ‫توسع‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫باما‬ ‫‪111‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪327801348‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫‌‌ايرا‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪298,973‬‬ ‫‌شاهرود‬ ‫سيمان‬ ‫‌ايرا ‌ن‬ ‫كنتورسازي‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫‪3919‬‬ ‫‪7731‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪37055‬‬ ‫‪1301481442‬‬ ‫‪143278341‬‬ ‫‪117547604‬‬ ‫‪27863720‬‬ ‫‪8985177744‬‬ ‫‪8417635356‬‬ ‫‪7544974039‬‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫‪5189‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1689896507‬‬ ‫‪8950092780‬‬ ‫‪307163202‬‬ ‫‪31713671720‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫سيمان‌فارس‌نون‌‌ط‌بس‌‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگي‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫‪5839‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪3139‬‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪212,574‬‬ ‫‪1,557,513‬‬ ‫‪426,562‬‬ ‫‪1,557,204‬‬ ‫‪3,006,998‬‬ ‫‪3.30‬موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪929,159‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪10,634,202‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1018482418‬‬ ‫‪2903778998‬‬ ‫‪769858783‬‬ ‫‪2501001212‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪814135‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪6522501962‬‬ ‫‪2574447013‬‬ ‫‪5621566513‬‬ ‫‪322949994‬‬ ‫‪11183767748‬‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪812159‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪37‬‬ ‫‪18800000‬‬ ‫‪10347418509‬‬ ‫مالي‬ ‫گریهاي‬ ‫واسطه‬ ‫سایر‬ ‫تکثیر‬ ‫چاپ و‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪8,092,235‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪78,856‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪42‬بورس و بازار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪4,587,620‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,295,439‬‬ ‫‪150,786‬‬ ‫‪43,103,817‬‬ ‫‪159,982‬‬ ‫‪13,737‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫‪73,517‬‬ ‫‪36,596‬‬ ‫‪53,902‬‬ ‫‪10,807‬‬ ‫ساير‌محصوالت‌كاني‌غيرفلزي‌‬ ‫‪2,944,566‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪477,108‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪2,599,847‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪9304‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪11947‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫بانك‌تجارتت‌ومعدن‌‬ ‫ليزينگ‌صنع‬ ‫‪655,549‬‬ ‫‪588,623‬‬ ‫‪272,960‬‬ ‫‪213,954‬‬ ‫سازي‪ ،‬امالك و ‪1,303‬‬ ‫انبوه ‪-0.11‬‬ ‫مستغالت‬ ‫‪ 2.63‬محصوالت فلزي‬ ‫ساخت‬ ‫‪8,083,138‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‌شيشه‌ايران‌‬ ‫پشم‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪142115222‬‬ ‫‪298094299‬‬ ‫‪107,906‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪7446000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪7172‬‬ ‫‪ 9,993‬اکتشاف ‪62454040‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪-0.08‬و خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج نفت گاز‬ ‫‪-0.20‬و خدمات وابسته‬ ‫زراعت‬ ‫‪331162045‬‬ ‫‪62,642‬‬ ‫‪5494‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫كشاورزي‌‌ودامپروي‌‌مگسال‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫شيشه‌‌و‌گاز‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪367693328‬‬ ‫‪-3.86‬چرم و ساخت انواع‬ ‫‪1867‬دباغي‪ ،‬پرداخت‬ ‫پاپوش ‪6781860638‬‬ ‫‪3,632,568‬‬ ‫‪47190000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪3432004100‬‬ ‫‪408,556‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫‪3659012373‬‬ ‫‪1,827,562‬‬ ‫‪ 2052‬رایانه و‪-1.49‬‬ ‫‪30554‬‬ ‫جام‬ ‫‌دارو‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫الميرا‬ ‫سرمايهن‌‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪133,876‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪146,830‬‬ ‫‪368781710‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪316062713‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪66,009‬‬ ‫فنرساز‬ ‫‌زر‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‌سنيگ‬ ‫ذغال‬ ‫چرخشگر‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌ملي‌‌(هلدينگ‌‬ ‫باما‬ ‫‪123,137‬‬ ‫‪337007974‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪78,228‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪8338‬‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪438,611‬‬ ‫‪1070754506‬‬ ‫‪59‬‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫‪2662‬‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫‪2180‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫‪3549‬‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫شهد‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫چيني‌‌ايران‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪1,031,487‬‬ ‫‪518,856‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪94,810‬‬ ‫‪234465130‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪381789200‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪123,071‬‬ ‫‪6818‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪17968‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪3493‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪3086‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪109,809‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪43,917‬‬ ‫‪113,352‬‬ ‫كاشي‌و‌سراميك‌‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪331513371‬‬ ‫‪2474‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪654650797‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪1210477943‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪244,815‬‬ ‫‪226,697‬‬ ‫‪326630884‬‬ ‫‪95735797‬‬ ‫‪405594892‬‬ ‫‪31574628‬‬ ‫‪855193775‬‬ ‫‪699649698‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪96‬‬
‫قنداصفهان‌‬ ‫‪18‬‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪3056‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪109,809‬‬ ‫‪331513371‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2474‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪94,810‬‬ ‫‪234465130‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪381789200‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2662‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪326630884‬‬ ‫‪123,071‬‬ ‫ژانویه ‪ -2015‬شماره‬ ‫‪2180‬االول ‪15 -1436‬‬ ‫دی‪ 23 - 1393‬ربیع‬ ‫پنجشنبه ‪25‬‬ ‫‪ -133‬پیاپی ‪957357971451‬‬ ‫‪43,917‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫شهد‬ ‫نام شرکت‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪6818‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪3549‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪113,352‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫گیري‬ ‫‪-0.23‬اپتیکي و اندازه‬ ‫‪ 17968‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪7731‬‬ ‫كاشي‌و‌سراميك‌‪170,437‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫‪3086‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪226,697‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪21,248‬‬ ‫چيني‌‌ايران‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪3493‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪405594892‬‬ ‫‪1317574637‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪699649698‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪855193775‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫س‬ ‫كاشي‌‌پار ‌‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫كاشي‌‌وسراميك‌‌حافظ‌‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪3848‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪24,350‬‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫كاشني‌‌ماس‬ ‫تامي‬ ‫‌‌سعدهي‌‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪40,222‬‬ ‫‪4,514‬‬ ‫‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫توسعه‬ ‫پالسكوكار‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪3,632,568‬‬ ‫‪2,147,769‬‬ ‫‪6781860638‬‬ ‫‪2696935468‬‬ ‫‌‌‌سهند‬ ‫‌‌الستيكي‬ ‫صناي‬ ‫‌وفلزات‌‬ ‫توسععه‌معادن‬ ‫‪5672‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪46,779‬‬ ‫‪1,827,562‬‬ ‫‪268044175‬‬ ‫‪3659012373‬‬ ‫‪69,657‬‬ ‫‪213,954‬‬ ‫‪315938070‬‬ ‫‪785778194‬‬ ‫‪11,666‬‬ ‫‪129246215‬‬ ‫توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌‬ ‫بامان‌‌تاير‬ ‫ايرا‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪18315‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫ح‌‪‌.‬ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫‪2847‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌بارز‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪11132‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪7172‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪4046‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫‪9617‬‬ ‫‪7988‬‬ ‫پمپ‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2215‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1864‬‬ ‫ايران‌‌ترانسفو‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫صنايع‌جوشكاب‌يزد‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫سرمايهن‌‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫موتوژ‬ ‫‌توسعه‌ساختمان‬ ‫ي‬ ‫‌الملل‬ ‫بيپارنس‌سويچ‌‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامالن‬ ‫‌‌البرز‬ ‫كاب‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫‪221,087‬‬ ‫‪3,303,620‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪45,001‬‬ ‫‪4,587,620‬‬ ‫‪156625444‬‬ ‫‪6033192549‬‬ ‫‪6,579‬‬ ‫‪1,295,439‬‬ ‫‪8842‬‬ ‫‪4732‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪176,660‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪222,539‬‬ ‫‪34,341,635‬‬ ‫‪616,416‬‬ ‫‪69,419‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪437,002‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪3082‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪25,391‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫محصوالت چوبي‪9,032‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫‪5790‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪3945‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪32,703‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪78,856‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪2.73‬موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪5,027,878‬‬ ‫‪10,634,202‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪3,833,586‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪814135‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪4757‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪-3.21‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪304,914‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫‪6837‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫‪7944‬‬ ‫لعابيران‌‬ ‫‪1073728071‬‬ ‫‪833308837‬‬ ‫‪1230902777‬‬ ‫‪479516548‬‬ ‫‪756040609‬‬ ‫‪1.98846E+11‬‬ ‫‪910694637‬‬ ‫‪266756092‬‬ ‫‪143278341‬‬ ‫‪75995263‬‬ ‫‪27863720‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1,758,075‬‬ ‫‪188,130‬‬ ‫‪44,740‬‬ ‫‪699287998‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪805702394‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪57,902‬‬ ‫‪486618058‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪174,068‬‬ ‫‪1198328330‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪603271869‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪27,484‬‬ ‫‪155335734‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪4642‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪3607‬‬ ‫پاكسان‌‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪16,968‬‬ ‫‪60325041‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪2202‬‬ ‫س‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فار ‌‬ ‫‪5986‬‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‬ ‫‪27388‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لبنيات‌كالبر‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫‪-5.49‬‬ ‫‪92,447‬‬ ‫‪203585481‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪14208041‬‬ ‫‪12072‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪9272‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪26,666‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪589‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر‬ ‫‪2,133,683‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪319433270‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17075500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15487166‬‬ ‫‪2781406161‬‬ ‫‪84,400‬‬ ‫‪393135200‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪9868‬‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪4585‬‬ ‫‪4046‬‬ ‫‪19353‬‬ ‫‪7172‬‬ ‫‪6792‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪588,623‬‬ ‫‪15,655‬‬ ‫‪27,475‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪36,596‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪10,807‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪2246‬‬ ‫‪5494‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪24,246‬‬ ‫‪62,642‬‬ ‫‪3298‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪8,083,138‬‬ ‫‪3829‬‬ ‫‪6381‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪515,771‬‬ ‫‪3,303,620‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪7988‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪29938‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫سازي‪ ،‬امالك و ‪200‬‬ ‫انبوه ‪0.00‬‬ ‫مستغالت‬ ‫منسوجات‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫‪736‬‬ ‫‪16420‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪19,046‬‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫‪15331‬‬ ‫كيميدارو‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪812159‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫پارس‌‌دارو‬ ‫‪35005‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪10862‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫كارخانجات‌داروپخش‌‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪7059‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫‪8516‬‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫‪10474‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫‪7858‬‬ ‫‪8950092780‬‬ ‫‪211444042‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7,792,802‬‬ ‫‪90,036‬‬ ‫‪8985177744‬‬ ‫‪533779116‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪3,788,944‬‬ ‫‪7478726703‬‬ ‫‪77,436‬‬ ‫‪621998188‬‬ ‫‪13,643‬‬ ‫‪4,788,690‬‬ ‫‪4,633,615‬‬ ‫‪23,939‬‬ ‫‪3,728‬‬ ‫‪11183767748‬‬ ‫‪748042433‬‬ ‫‪7544974039‬‬ ‫‪101642245‬‬ ‫‪114085538‬‬ ‫‪6952289465‬‬ ‫‪7414687571‬‬ ‫‪367451385‬‬ ‫‪3027728203‬‬ ‫‪44821803‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,758,075‬‬ ‫‪2838515502‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫‪24334820‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3,239‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪16,600‬‬ ‫‪2,775‬‬ ‫‪109181097‬‬ ‫‪29777568‬‬ ‫‪167488400‬‬ ‫‪22004375‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13009‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪15,239‬‬ ‫‪191279928‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14899‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪74497080‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫‪53466‬‬ ‫دارويي‌‌لقمان‌‬ ‫‪4555‬‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫‪899791126‬‬ ‫‪205985189‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪43,103,817‬‬ ‫‪26,267‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪883784754‬‬ ‫‪27863720‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪31713671720‬‬ ‫‪444621509‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪29564920‬‬ ‫‪711756156‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6,602‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪198752796‬‬ ‫‪7704‬‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫‪5621566513‬‬ ‫‪7448900907‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪78,856‬‬ ‫‪50,011‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪10347418509‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪450950341‬‬ ‫‪4,563,567‬‬ ‫‪6047‬‬ ‫‪1974664226‬‬ ‫‪21080499657‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪257,344‬‬ ‫‪9,032‬‬ ‫‪0.19‬موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪33,595‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪118,531‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪814135‬‬ ‫‪29336‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪1751000‬‬ ‫‪26162674232‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪588400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1222117724‬‬ ‫‪143278341‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪54458145‬‬ ‫‪331162045‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13,737‬‬ ‫‪25,430‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫‪7446000‬‬ ‫‪85993632‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪701307592‬‬ ‫‪910694637‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪5980‬‬ ‫‪42212142‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10,634,202‬‬ ‫‪65,824‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫‪846‬‬ ‫‪3212‬‬ ‫‪36037926‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪368,483‬‬ ‫‪222,539‬‬ ‫‪3658‬‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫‪125418551‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1749343846‬‬ ‫‪756040609‬‬ ‫‪126,991‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪5916‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1230902777‬‬ ‫‪10311‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪11411‬‬ ‫‪4165‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2,648‬‬ ‫‪313,502‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1,557,204‬‬ ‫‌ساختمانهلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌البرز(‬ ‫بيح‌ن‪‌‌.‬المللي‌توسعه‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪2501001212‬‬ ‫مواد و محصوالت دارویي‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1,557,513‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪3467‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪270923100‬‬ ‫‪2903778998‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪2461035596‬‬ ‫‪115191276‬‬ ‫‪6522501962‬‬ ‫‪6110743212‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 1.27‬مخابرات ‪1,295,439‬‬ ‫‪2,944,566‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪2,448,642‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2,599,847‬‬ ‫‪250,190‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪68742681‬‬ ‫‪3432004100‬‬ ‫‪4,587,620‬‬ ‫‪39,614‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪6033192549‬‬ ‫‪606670212‬‬ ‫‪306,211‬‬ ‫‪616,416‬‬ ‫‪4725‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫‪333213212‬‬ ‫محصوالت کاغذي‬ ‫‪5,771,880‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪154239543‬‬ ‫‪16959576529‬‬ ‫داروسازي‌‌ابوريحان‌‬ ‫‪28905500‬‬ ‫‪6,295‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪213,954‬‬ ‫‪785778194‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪7514‬‬ ‫‪14,880‬‬ ‫‪408,556‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪21878‬‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پار ‌‬ ‫‪3047‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪24,088‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪3502‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,827,562‬‬ ‫‪19,665‬‬ ‫‪3659012373‬‬ ‫‪68915475‬‬ ‫‪4605‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ش‬ ‫گلتا ‌‬ ‫‪11228‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪35,145‬‬ ‫‪388395063‬‬ ‫‪71505838‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪57,700‬‬ ‫‪3,632,568‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫داروسازي‌‌امين‌‬ ‫‪177168530‬‬ ‫‪177640412‬‬ ‫‪6781860638‬‬ ‫‪6316‬‬ ‫‪52,757‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪463509690‬‬ ‫‪2778520448‬‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪437,002‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‪7813273374‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪10758‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪1317574637‬‬ ‫‪2781406161‬‬ ‫‪40,222‬‬ ‫‪144,489‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪234889824‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪15487166‬‬ ‫‪1,532,517‬‬ ‫داروسازي‌‌روزدارو‬ ‫‪30‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪7397‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪24,092‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪21,248‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪3‬‬ ‫‪1835076593‬‬ ‫‪5246‬‬ ‫س‬ ‫بين‌‌المللي‌‌محصوالت‌‌‌پار ‌‬ ‫‪5245‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪151,450‬‬ ‫‪794350500‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,238,967‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪176473366‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪154,025‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪127,013‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫داروسازي‌‌اكسير‬ ‫‪304439006‬‬ ‫‪75,942‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪1,048,219‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪33681650812‬‬ ‫‪8950092780‬‬ ‫‪39302081676‬‬ ‫‪2838515502‬‬ ‫‪1369281301‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪688‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫افست‌‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫‪7414687571‬‬ ‫‪2394363091‬‬ ‫‪3027728203‬‬ ‫‪2299388655‬‬ ‫‪7731‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪170,437‬‬ ‫‪2,133,683‬‬ ‫‪17075500‬‬ ‫اندازه‬ ‫ابزارپزشکي‪ ،‬اپتیکي و‬ ‫گیري و شکر‬ ‫جز قند‬ ‫آشامیدني به‬ ‫محصوالت غذایي و‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫‪124058490‬‬ ‫‪899791126‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪319433270‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪27388‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫س‬ ‫ايران‌‌مرينو ‌‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سرمايعه‌‌گذاري‬ ‫‌‌شاهده‌‬ ‫‌كاغذسازي‌كاو‬ ‫صناي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪14208041‬‬ ‫‪26,666‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪589‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪15315‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪8985177744‬‬ ‫‪2888856372‬‬ ‫‪7544974039‬‬ ‫‪2617900236‬‬ ‫‪9272‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪12072‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫هلدينگ‌‬ ‫‌‌البرز(‬ ‫‌‌گذاريي‬ ‫‌گستر‬ ‫‌توس‬ ‫سرمايهه‌شهر‬ ‫توسع‬ ‫‪3,788,944‬‬ ‫‪923,848‬‬ ‫‪4,788,690‬‬ ‫‪304,775‬‬ ‫‪8541‬‬ ‫‪5831‬‬ ‫‪2501001212‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪7478726703‬‬ ‫‪2327857691‬‬ ‫‪6952289465‬‬ ‫‪1449812645‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2903778998‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪4148‬‬ ‫‪15852‬‬ ‫‪18388060‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪43,103,817‬‬ ‫‪3,291,879‬‬ ‫‪13,737‬‬ ‫‪3,997,027‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪6522501962‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪31713671720‬‬ ‫‪7401177190‬‬ ‫‪11183767748‬‬ ‫‪8634901435‬‬ ‫‪194,236‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪7278‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪24397969‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪7,792,802‬‬ ‫‪1,929,023‬‬ ‫‪4,563,567‬‬ ‫‪1,415,886‬‬ ‫‌‌گرجي‌‬ ‫بيسكويت‬ ‫‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‌‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫سالمين‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫‪313,502‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫حفاري‌شمال‌‌گرجي‌‬ ‫ح‌‪‌.‬بيسكويت‬ ‫‪62044550‬‬ ‫‪10347418509‬‬ ‫‪711756156‬‬ ‫‪121,430‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪17‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1,557,204‬‬ ‫كشت‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪21‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪8608‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫لبنيات‌‌پاك‌‬ ‫‪254692224‬‬ ‫‪21080499657‬‬ ‫‪2,346,731‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫توليدي‌مهرام‌‬ ‫‪21‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪20201646150‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪14971‬‬ ‫‪812159‬‬ ‫‪14766‬‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫‪37‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪294‬‬ ‫ماشین آالت و دستگاههاي برقي‬ ‫‪1,557,513‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪8021‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهرن‌‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسا‬ ‫‌‌ايران‌‬ ‫كارت‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازني‬ ‫‪2,386‬‬ ‫‪4,633,615‬‬ ‫‪159,930‬‬ ‫‪3,728‬‬ ‫‪155,072‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,599,847‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫بامات‌وصنعت‌پياذر‬ ‫كش‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫‪5621566513‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪2,944,566‬‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3451‬‬ ‫‪6699‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪10136‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫نيروكلر‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪460,159‬‬ ‫‪5,771,880‬‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫افست‌‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيم ‌‬ ‫ي‬ ‫بانك‌ملتن‌‬ ‫كربن‌‌ايرا‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7,351‬‬ ‫‪3774‬‬ ‫‪11411‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫گروه‌پتروشيمي‌س‪‌.‬ايرانيان‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8,083,138‬‬ ‫‪15,465‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪6381‬‬ ‫‪3461‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪26162674232‬‬ ‫‪529913584‬‬ ‫‪1478800559‬‬ ‫‪16959576529‬‬ ‫ح‌‪‌.‬صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪41‬‬ ‫سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪113,880‬‬ ‫انبوه ‪-2.08‬‬ ‫‪507413450‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪454845951‬‬ ‫‪2461035596‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫توسعه‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪46‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪62,642‬‬ ‫‪693,709‬‬ ‫‪374,670‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫توسعه‬ ‫مارگارين‌‬ ‫‪37‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪651308882‬‬ ‫‌كالبر‌ايران‌‬ ‫كنتورسازي‬ ‫لبنيات‬ ‫‪319‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪331162045‬‬ ‫‪1478444359‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫سه‌‌مينو‬ ‫پار‬ ‫‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫توسع‬ ‫‪32‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌بوتان‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‬ ‫پتروشيمي‌مارون‬ ‫‪4521‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪848951632‬‬ ‫‪3432004100‬‬ ‫‪7446000‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪1738‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪156992630‬‬ ‫‪125418551‬‬ ‫‪36,596‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪921,585‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪34265‬‬ ‫پارس‌‌خزر‬ ‫‪55,146‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪4649299871‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪24,835‬‬ ‫‪588,623‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪140‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‌نيرومحركه‌‬ ‫ماشين‌سازي‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪244,072‬‬ ‫‪408,556‬‬ ‫ماشين‌آالت‌و‌تجهيزات‌‬ ‫‪5494‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‌‌ايرانن‌‬ ‫ي‌‌سازي‬ ‫نوسازن‬ ‫كمباي‬ ‫‌تهران‌‬ ‫‌وساختما‬ ‫‪234889824‬‬ ‫‪14408688‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪10,807‬‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫آبسال‌‬ ‫‪108413228‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪42212142‬‬ ‫‪5045‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪177168530‬‬ ‫فلزي‬ ‫کانه هاي‬ ‫استخراج‬ ‫پالستیك‬ ‫الستیك و‬ ‫‪3478‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‌ياساتايرورابر‬ ‫ايرا‬ ‫‌چادرملو‬ ‫معدنني‌وصنعتي‬ ‫‪91031967‬‬ ‫‪105,330‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪54,029‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4536‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪154,025‬‬ ‫‪463509690‬‬ ‫‪743254672‬‬ ‫س‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فار ‌‬ ‫‪5986‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫‪25‬بورس و بازار‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪31574628‬‬ ‫‪244,815‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪-5.49‬‬ ‫‪92,447‬‬ ‫‪203585481‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13599‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪16016886‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪27,782‬‬ ‫‪123529348‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪13110000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪121‬‬ ‫واسطهگريهاي مالي و پولي‬ ‫‪54550‬‬ ‫‪2722500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌كاريس‪-‬سهام‬ ‫‪9557‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪115,950‬‬ ‫‪1108095000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪7192‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1,237,406‬‬ ‫‪8899884599‬‬ ‫‪484‬‬ ‫هتل و رستوران‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫تب بنگاهداری بانکی‌ها و ضررهای آن بر اقتصاد کشور‬ ‫‪19‬‬ ‫بنگاهداری بانک‌ها ویران‌کننده اقتصاد است‬ ‫چند سالی اس��ت که تب بنگاهداری و واسطه‌گری‬ ‫مال��ی بدون توج��ه به عواقب مخ��رب آن بر اقتصاد‪،‬‬ ‫میان بانک‌ها باال گرفته است‪.‬‬ ‫تحری��م‪ ،‬باال رفت��ن مطالب��ات‪ ،‬افزایش ت��ورم در‬ ‫کنار کاهش نرخ س��ود بانکی در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫و خروج س��رمایه‌های م��ردم از بانک‌ها برای ورود به‬ ‫بازارهای موازی و زود سودده زمینه‌ای شد تا بانک‌ها‬ ‫چ��ه خصوصی و چ��ه دولتی به ن��ام تامین بخش از‬ ‫هزینه‌های درآم��دی خود‪ ،‬راه بنگاه��داری را پیش‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫امروز در هر کوچه و خیابانی به راحتی یک یا چند‬ ‫ش��رکت یا کارگزاری وابس��ته به بانک‌های خصوصی‬ ‫و دولتی فارغ از دس��تورالعمل بانک مرکزی در حال‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براساس دستورالعمل بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬هرگون��ه واس��طه‌گری و فعالیت‌های مالی‬ ‫خ��ارج از چارچ��وب نظام بانک��داری ب��رای بانک‌ها‬ ‫ممنوع است بنابراین از دیدگاه کارشناسان‪ ،‬گسترش‬ ‫و فعالی��ت این بنگاه‌ها و برخورد نامناس��ب با آنها از‬ ‫سوی بانک مرکزی جای سوال دارد‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬در ش��رایطی که‬ ‫کشور با رکود تورمی مواجه است این‌گونه فعالیت‌ها‬ ‫ن��ه تنها بخش تولید را از پ��ای می‌اندازد‪ ،‬که اقتصاد‬ ‫را ه��م نابود می‌کند چراکه س��رمایه بانک‌ها تنها به‬ ‫شرکت‌های تاسیسی خود آنها وارد می‌شود تا بخش‬ ‫تولید کش��ور‪ .‬با توج��ه به این ش��رایط فرآیند رکود‬ ‫تورمی همچنان در کشور پابرجا خواهد ماند‪.‬‬ ‫یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌و‌گو با‬ ‫ایرنا می‌گوید‪ :‬در هیچ نظام و قواعد بانکداری نیامده‬ ‫اس��ت که بانک‌ها خود شرکت تاسیس و سرمایه‌های‬ ‫خود را گردشی به این شرکت‌ها وارد کنند‪.‬‬ ‫محمدحسن اعتضادی افزود‪ :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ 600‬موسسه مالی و اعتباری در کشور فعال هستند‬ ‫که به‌راحتی و با کمترین سود کارهای بانکی را انجام‬ ‫می‌دهند که این موضوع به اقتصاد ضربه می‌زند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بانک��داری حرفه واس��طه‌گری‬ ‫مالی اس��ت که سود س��پرده‌گذاران را جذب کرده و‬ ‫به صورت تسهیالت به س��رمایه‌گذار می‌دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بانک‌ها از این طریق از سرمایه‌گذار سود گرفته‬ ‫و به سپرده‌گذار می‌دهند در حالی که اکنون سیستم‬ ‫بانکی ما مس��تقیم در س��رمایه‌گذاری وارد می‌شود و‬ ‫تسهیالتی به سرمایه‌گذاری واقعی که منجر به رونق‬ ‫تولید در کشور می‌شود هم نمی‌دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد‪ :‬وقتی از یک‬ ‫طرف موسس��ات مال��ی در قالب تعاون��ی و با مجوز‬ ‫نظارت��ی بدون ترس از بانک مرک��زی کارهای بانکی‬ ‫را با کمترین هزینه انجام می‌دهند و سودهای کالن‬ ‫می‌برند و از طرف دیگر نرخ س��ود پایین تس��هیالت‬ ‫و تحریم‌ه��ا درآمدهای بانک‌ه��ا را کم کرده‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت بانک‌ها هم قدم در راه��ی بگذارند که نابودی‬ ‫اقتصادی را سبب می‌شود‪.‬‬ ‫اعتض��ادی ب��ا تاکی��د بر آنک��ه باید هرچ��ه زودتر‬ ‫بنگاه��داری بانک‌ها و موسس��ات مالی جمع ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مناب��ع مالی که در بانک‌ها وجود دارد به جای‬ ‫آنکه صرف تولید و رونق اقتصاد کش��ور ش��ود‪ ،‬سر از‬ ‫همی��ن بنگاه‌ه��ا و ش��رکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها‬ ‫و موسس��ات مال��ی در م��ی‌آورد که عالوه ب��ر ایجاد‬ ‫رانت‌خواری و فساد‪ ،‬مطالبات را نیز افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه اضافه کرد‪ :‬این شرکت‌ها بیشتر‬ ‫ب��ه کارهای زود بازده و مس��ائلی ک��ه زودتر به پول‬ ‫می‌رس��ند‪ ،‬می‌پردازند بنابراین طبیعی اس��ت چرخه‬ ‫تولید که زمانبر هم هس��ت و بخش صنعت از داشتن‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با اختصاص‬ ‫یکصده��زار میلیارد ری��ال از محل منابع عمومی در‬ ‫بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه بانک‌های عامل‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری خانه مل��ت‪ ،‬نمایندگان در‬ ‫نشست علنی دیروز (چهارشنبه ‪ 24‬دی‌ماه) مجلس‬ ‫شورای اسالمی و در جریان بررسی الیحه رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با الحاق‬ ‫متنی به ماده ‪ 13‬این الیحه موافقت کردند‪.‬‬ ‫بر این اساس متن زیر به ماده ‪ 13‬الیحه رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور الحاق‬ ‫می‌شود‪ :‬مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال از محل منابع‬ ‫عموم��ی در قوانین بودجه س��نواتی تا ‪ 10‬س��ال به‬ ‫افزایش س��رمایه بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫بانک‌ه��ای مذکور موظف هس��تند حداقل معادل ‪3‬‬ ‫برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران‬ ‫غیردولت��ی‪ ،‬خصوص��ی یا تعاون��ی طرح‌های تملک‬ ‫دارایی‌های س��رمایه‌ای ملی و اس��تانی تسهیالت با‬ ‫اقساط بازپرداخت حداقل ‪ 7‬ساله پرداخت کنند‪.‬‬ ‫فهرس��ت طرح‌ه��ا و پروژه‌ه��ا توس��ط معاون��ت‬ ‫برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی رییس‌جمهوری‬ ‫تعیی��ن و اعالم می‌ش��ود‪ .‬به صندوق توس��عه ملی‬ ‫نیز اجازه داده می‌ش��ود تا از طریق بانک‌های عامل‬ ‫ذی‌ربط ب��ه خریداران طرح‌ه��ا و پروژه‌های مذکور‬ ‫تس��هیالت پرداخت کند‪ .‬متقاضیان خرید طرح‌ها و‬ ‫پروژه‌های مذک��ور موظفند حداقل ‪ 20‬درصد منابع‬ ‫موردنی��از برای تکمیل و بهره‌ب��رداری از هر طرح یا‬ ‫پ��روژه را تامین کنند‪ .‬دس��تگاه‌های اجرایی طرح‌ها‬ ‫و پروژه‌ه��ا موظفند با تایید معاون��ت برنامه‌ریزی و‬ ‫نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در صورت ضرورت‬ ‫با عقد قرارداد بلندمدت تا ‪ 50‬سال کاالها و خدمات‬ ‫ناش��ی از اج��رای طرح‌ه��ا و پروژه‌ه��ا را از بخ��ش‬ ‫غیردولتی‪ ،‬خصوصی ی��ا تعاونی خریداری یا به آنها‬ ‫کمک زیان پرداخت کنند و در صورت نیاز نداشتن‬ ‫خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کاال یا خدمات‬ ‫ناش��ی از اج��رای طرح‌ها یا پروژه‌ه��ا را در داخل یا‬ ‫خارج به فروش رس��انند‪ .‬به معاون��ت برنامه‌ریزی و‬ ‫نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اجازه داده می‌شود‬ ‫طرح‌ه��ای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه‬ ‫یا کم��ک زیان توجیه‌‌دار و س��ودآور کن��د‪ .‬رعایت‬ ‫ش��رایط رقابت��ی و برگ��زاری مزای��ده عمومی برای‬ ‫فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫برای خرید کاال یا خدمات ناش��ی از اجرای طرح‌ها‬ ‫و پروژه‌ها الزامی اس��ت‪ .‬آیین‌نام��ه اجرایی این بند‬ ‫با پیش��نهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمهوری و وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی و‬ ‫صندوق توس��عه ملی و بانک مرک��زی حداکثر تا ‪2‬‬ ‫م��اه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیات وزیران‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫در م��اده ‪ 13‬ای��ن الیحه آمده اس��ت؛ ب��ه دولت‬ ‫اجازه داده می‌ش��ود از محل اعتب��ارات بودجه‌های‬ ‫س��نواتی ت��ا ‪ 50‬درص��د هزینه‌ه��ای تحقیقاتی یا‬ ‫ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی‬ ‫دارای مج��وز ی��ا پروانه بهره‌ب��رداری را که منجر به‬ ‫کس��ب ح��ق امتیاز تولی��د کاال یا خدم��ات یا ثبت‬ ‫اخت��راع از مراج��ع ذی‌صالح داخلی ی��ا بین‌المللی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬کمک کند‪ .‬آیین‌نامه اجرایی این ماده‬ ‫ظ��رف ‪‌3‬م��اه از تاریخ ابالغ این قانون به‌پیش��نهاد‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای ام��ور اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و جهاد کش��اورزی ب��ه تصویب‬ ‫هیات وزیران می‌رسد‪.‬‬ ‫این س��رمایه‌ها محروم می‌ش��ود تا به گفته مسئوالن‬ ‫تنها ‪ 10‬درصد صنعت فعال باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬بنگاهداری باید ب��ه طور کامل از‬ ‫سیستم بانکی ما حذف شود ضمن اینکه اکنون بیش‬ ‫از ‪ 15‬درص��د کل نقدینگی ما در اختیار ‪ 6‬موسس��ه‬ ‫مالی غیرمجاز اس��ت ام��ا اینکه چرا این موسس��ات‬ ‫پلم��ب نمی‌ش��وند و س��رمایه‌های آنه��ا به س��مت‬ ‫بانک‌های دولتی نمی‌رود‪ ،‬جای سوال دارد‪.‬‬ ‫اعتضادی افزود‪ :‬وجود این‌گونه بنگاه‌ها و شرکت‌ها‬ ‫خود یک سیستم تخریب اقتصاد است بنابراین نباید‬ ‫گذاش��ت این ش��رکت‌ها کار کنند‪ .‬جم��ع‌آوری این‬ ‫موسس��ات و ش��رکت‌ها هیچ تبعاتی نمی‌تواند برای‬ ‫اقتصاد داشته باشد بلکه به نفع اقتصاد هم هست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید تمام بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به‬ ‫بانک‌ها تعطیل و س��هام آنها نیز برای فروش گذاشته‬ ‫شده یا به بخش خصوصی واگذار شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬هفته گذش��ته نماین��دگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی س��ود فعالیت‌های غیرمادی بانک‌ها‬ ‫شامل بنگاهداری و نگهداری سهام را مشمول مالیات‬ ‫ب��ا نرخ ‪ 28‬درصد کردند که به این رقم هر س��ال ‪3‬‬ ‫واحد اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی‬ ‫الیح��ه رفع موان��ع تولید رقابت‌پذی��ر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کش��ور و براساس ماده ‪ 5‬این الیحه مجازاتی را‬ ‫برای بنگاهداری بانک‌ها و موسسات اعتباری تصویب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫براین اساس در صورت انجام نشدن تکالیف ماده ‪4‬‬ ‫این قانون‪ ،‬مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه‬ ‫اعتباری متخلف اعمال می‌شود‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬بانک مرکزی با اخطار قبلی نسبت به اعمال‬ ‫مجازات قانونی از جمله ماده ‪ 44‬قانون پولی و بانکی‬ ‫کش��ور مصوب ‪ 18‬تی��ر ‪ 1351‬و اصالحات بعدی آن‬ ‫اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن‬ ‫فعالیت‌های غیرمادی ش��امل بنگاهداری و نگهداری‬ ‫سهام باشد در سال ‪ 1395‬با نرخ ‪ 28‬درصد مشمول‬ ‫مالیات می‌شود‪ .‬پس از آن هر سال ‪ 3‬واحد به درصد‬ ‫به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ‪ 55‬درصد برسد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عای��دی ام�لاک غیرمنق��ول م��ازاد بانک‌ها و‬ ‫موسس��ات اعتباری شامل زمین‪ ،‬مستغالت‪ ،‬سرقفلی‬ ‫و اموال مش��ابه آن در س��ال ‪ 1395‬با نرخ ‪ 28‬درصد‬ ‫مش��مول مالیات می‌شود‪ .‬پس از آن هر سال ‪ 3‬واحد‬ ‫درصد به نرخ مذکور افزوده می‌ش��ود تا به ‪ 55‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫منظ��ور از عایدی امالک در ای��ن ماده مابه‌التفاوت‬ ‫قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است‬ ‫و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد‬ ‫نگهداری می‌کند‪ ،‬موظف است از سال ‪ 1395‬به بعد‬ ‫بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده همه ساله مالیات‬ ‫بر عایدی دارای��ی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود‬ ‫را بپردازد‪ .‬چگونگی تقوی��م دارایی موضوع این ماده‬ ‫مطابق آیین‌نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی‬ ‫و س��ازمان امور مالیاتی تهیه می‌ش��ود و ظرف ‪ 3‬ماه‬ ‫از تاری��خ ابالغ ای��ن قانون به تصوی��ب هیات وزیران‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬مدیرعام��ل و اعض��ای هیات‌مدی��ره بانک‌ها و‬ ‫موسس��ات اعتباری که به دالیلی ج��ز موارد تبصره‬ ‫ی��ک این ماده یا حکم قضایی مبنی بر واگذار نکردن‬ ‫اموال و س��هام موض��وع ماده ‪ 4‬این قان��ون‪ ،‬اقدام به‬ ‫اجرای این حکم نکنند به مدت ‪ 5‬سال از عضویت در‬ ‫هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و‬ ‫موسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند‪.‬‬ ‫محاسبه بدهی بدهکاران ارزی با ‪ 70‬درصد نرخ مبادله‌ای‬ ‫عضو ش��ورای پول و اعتبار گفت‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫شب گذشته شورای پول و اعتبار کسانی که ظرف ‪6‬‬ ‫ماه بدهی ارزی خود را با سیستم بانکی تسویه کنند‬ ‫بده��ی آنها با ‪ 70‬درصد نرخ ارز مبادله‌ای محاس��به‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬هادی قوامی روز چهارش��نبه در گفت‌وگو‬ ‫با ایرنا به جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در این جلس��ه با اصالح تبصره ‪ 5‬بودجه سال‬ ‫‪ 93‬اجازه داده شد ش��ورای پول و اعتبار درباره نرخ‬ ‫تس��هیالت و نحوه تس��ویه بدهی بدهکاران حساب‬ ‫ذخیره ارزی تصمیم‌گیری کند‪ .‬این عضو شورای پول‬ ‫و اعتبار اضافه کرد‪ :‬بر این اساس کسانی که ظرف ‪6‬‬ ‫ماه بدهی خود را با سیستم بانکی تسویه کنند‪ ،‬بدهی‬ ‫آنان با ‪ 70‬درصد نرخ مبادله‌ای محاسبه می‌شود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬در حال حاضر نرخ مبادله‌ای ‪ 2650‬تومان‬ ‫اس��ت و افرادی که بتوانند ظرف ‪ 6‬ماه بدهی خود را‬ ‫تس��ویه کنند بدهی آنها با ن��رخ حدود ‪ 1700‬تومان‬ ‫محاس��به می‌شود‪ .‬نماینده مردم اسفراین در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬همچنین مقرر شد کسانی‬ ‫ک��ه ظرف ‪ 6‬ماه تا یک‌س��ال بده��ی ارزی خود را با‬ ‫حس��اب ذخیره ارزی تس��ویه کنند‪ ،‬نرخ محاسباتی‬ ‫برای آنها ‪ 85‬درصد نرخ روز ارز باش��د و کس��انی که‬ ‫پرداخت بدهی آنها بیش از یک‌سال طول بکشد عمال‬ ‫از این مشوق‌ها محروم می‌شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد در حال حاضر میزان بدهی‬ ‫ارزی به حس��اب ذخیره ارزی ‪ 24‬میلیارد دالر است‬ ‫ک��ه ‪ 14‬میلیارد دالر آن مرب��وط به بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬قوامی ادام��ه داد‪ :‬این افراد به دنبال ش��وک‬ ‫ارزی س��ال ‪ 1391‬به بعد‪ ،‬نتوانس��تند بدهی خود را‬ ‫تس��ویه کنند چراکه این افراد قبل از شوک ارزی از‬ ‫ارز ‪ 1250‬تومان��ی اس��تفاده می‌کردند که به یکباره‬ ‫ن��رخ ارز افزایش یافت‪ .‬قوامی افزود‪ :‬افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫نقدینگی واحده��ای تولید را مح��دود کرد و بدهی‬ ‫بده��کاران به‌ویژه واحدهای تولید معوق ش��د و این‬ ‫افراد باید عالوه بر ‪ 6‬درصد سود تسهیالت ‪ 12‬درصد‬ ‫جریمه هم پرداخت کنند‪.‬‬ ‫برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی تالش خواهیم کرد‬ ‫ن کمیسیون آماده همکاری‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت ای ‌‬ ‫با بانک کش��اورزی اس��ت‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‪ ،‬ارس�لان فتحی‌پور که در جلسه‬ ‫هم‌اندیشی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این بانک با رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس در محل س��اختمان مرکزی بانک کش��اورزی سخن می‌گفت‪ ،‬با اعالم این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬پیشنهادات بانک کشاورزی در این کمیسیون تصویب شد و برای افزایش سرمایه این‬ ‫بانک نیز تالش خواهیم کرد‪ .‬وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی شعب برای خدمت‌رسانی‬ ‫به بخش کشاورزی‪ ،‬بر ضرورت گسترش تعامل و ارتباطات مدیریت‌های شعب این بانک‬ ‫در اس��تان‌ها با نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز تأکید کرد‪ .‬فتحی پور تقویت بانک کشاورزی را تقویت بخش‬ ‫کشاورزی دانست و گفت‪ :‬کاهش اتکا به منابع نفتی و استفاده از تولیدات داخلی یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫است و بانک کشاورزی برای تحقق این موضوع می‌تواند بیشتر نقش آفرینی کند‪ .‬وی با تاکید دوباره بر ضرورت حرکت‬ ‫جهادی بانک کشاورزی در این عرصه گفت‪ :‬ما در کنار شما هستیم تا با همفکری در زمینه مسائل مربوط بودجه و‬ ‫قانونگذاری این بانک را کمک کنیم‪ .‬رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت مدیریت‬ ‫برای کوتاه شدن فرآیند پرداخت تسهیالت‪ ،‬بر ساده تر کردن این فرآیند نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بانکداری راستین‪ ،‬سیستم‬ ‫نوین بانکداری اسالمی‬ ‫کارشناس ارشد امور بانکی‪،‬‬ ‫ضمن معرفی سیس��تم نوین‬ ‫بانکداری اس�لامی ب��ا عنوان‬ ‫«بانک��داری راس��تین»‪ ،‬در‬ ‫توصی��ف اص��ول و محاس��ن‬ ‫اجرایی کردن آن گفت‪ :‬برای‬ ‫تس��هیل امور حقوق��ی عملیات بانکداری راس��تین‬ ‫اصالحات��ی برای عق��ود معین مطرح ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫برخی از عقود معین که با توجه به ش��رایط کسب و‬ ‫کار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصالح شدند‪.‬‬ ‫عقود جدیدی نیز با عنوان مواسطه؛ مقاسطه‪ ،‬مبادله‬ ‫و مغارسه در الیحه بانکداری راستین تعریف شده‌اند‪.‬‬ ‫بی��ژن بیدآباد در گفت‌وگو با ایلنا‪ ،‬توضیحات خود را‬ ‫چنین ادامه داد‪ :‬برای رفع نیازهای حقوقی عملیات‬ ‫مشارکت بانکی‪ ،‬صندوق‌های مشاع سرمایه‌گذاری و‬ ‫تسهیل عملیات بیمه‌های اجباری و اختیاری تامین‬ ‫اجتماعی چند نهاد حقوقی جدید صندوق با سرمایه‬ ‫ق مستمری (صندوق تامین و صندوق‬ ‫متغیر‪ ،‬صندو ‌‬ ‫بازنشس��تگی) در بانکداری راستین تعریف شده‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به منظ��ور اصالح الگ��وی مصرف منابع‬ ‫بانکی و تولید محصوالت و س��رمایه‌گذاری در جهت‬ ‫منع اس��راف و تبذیر و جلوگیری از اتالف منابع که‬ ‫تبع��ات زیانبار اقتص��ادی و اجتماعی آن بیش از ربا‬ ‫اس��ت و همچنین افزایش بهره‌وری‪ ،‬بانک مکلف به‬ ‫رعایت موارد مش��خص در عملیات بانکی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس اقتصادی‪ ،‬بان��ک می‌تواند‬ ‫طرح‌هایی ک��ه به منظور احیای اراض��ی موات ارائه‬ ‫می‌شود را تامین مالی کند‪.‬‬ ‫تهیه ‪ 16‬طرح پژوهشی بیمه‬ ‫در پژوهشکده بیمه‬ ‫‪ 16‬طرح از ‪ 40‬طرح پژوهش��ی پیش‌بینی شده‪،‬‬ ‫توس��ط پژوهشکده بیمه در یکسال گذشته اجرایی‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫با آغاز بکار دولت یازدهم‪ ،‬اجرای ‪ 40‬طرح پژوهشی‬ ‫بر اس��اس خواس��ته بیم��ه مرکزی در دس��تورکار‬ ‫پژوهشکده بیمه قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن پروژه‌ها در چند محور کلی ش��امل «بازنگری‬ ‫ش��رایط عمومی رش��ته‌های بیمه‌ای»‪« ،‬عوامل موثر‬ ‫ب��ر ریس��ک رش��ته‌های مختل��ف بیم��ه»‪« ،‬تدوین‬ ‫اس��تانداردهای آموزش��ی ش��بکه فروش» و «مطالعه‬ ‫ذخایر بیمه‌ای» با هدف گام برداشتن در مسیر توسعه‬ ‫صنع��ت بیمه و افزایش ش��اخص ضری��ب نفوذ بیمه‬ ‫تعریف شده است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬تهیه نرخنامه‬ ‫مشورتی بیمه‌های اموال‪ ،‬مسئولیت و اشخاص به‌عنوان‬ ‫یکی از مهم‌ترین پروژه‌های انجام شده‪ ،‬با هدف تنظیم‬ ‫ب��ازار و جلوگیری از نرخ ش��کنی بود که برای ارزیابی‬ ‫ریس��ک و تعیین حق بیمه‪ ،‬دراختیار محاسبان فنی‬ ‫و کارشناس��ان بیمه قرار گرفت ت��ا از تزلزل و هرج و‬ ‫مرج ناش��ی از حذف نظارت تعرفه‌ای که در سال‌های‬ ‫اخیر ب��ر بازار قیمت‌گذاری بیمه‌نامه‌ها س��ایه افکنده‬ ‫اس��ت‪ ،‬کاس��ته ش��ود‪ .‬عناوین طرح‌های اجرا ش��ده‬ ‫مذکور عبارت اس��ت از‪ :‬نرخنامه مش��ورتی بیمه‌های‬ ‫بازرگان��ی س��ال ‪( ۱۳۹۳‬جلد اول‪ :‬بیمه‌ه��ای اموال و‬ ‫مسئولیت)‪ ،‬نرخنامه مشورتی بیمه‌های بازرگانی سال‬ ‫‪( ۱۳۹۳‬جلد دوم‪ :‬بیمه‌های اش��خاص)‪ ،‬تدوین ضوابط‬ ‫علمی تجربی و قابلیت‌های مهارتی نمایندگان بیمه و‬ ‫استانداردهای آموزش��ی مربوط‪ ،‬تدوین ضوابط حاکم‬ ‫و مالک‌ه��ای علمی برای تدوین ش��رایط عمومی در‬ ‫بیمه‌نامه‌ها‪ ،‬مطالعه عوامل ریس��ک و فاکتورهای موثر‬ ‫بر محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اتومبیل‪ ،‬مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده در صنعت بیمه‪ :‬بررسی وضعیت موجود‪،‬‬ ‫تجربیات جهانی و ارائ��ه راهکارهای اصالحی‪ ،‬تحلیل‬ ‫کمی و کیفی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور در سال‬ ‫‪،۱۳۹۱‬تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ صنعت بیمه‬ ‫کشور در س��ال ‪ ،۱۳۹۲‬بازنگری شرایط عمومی بیمه‬ ‫اتومبیل (شخص ثالث) و ارائه پیشنهادهای اصالحی‪،‬‬ ‫بازنگری شرایط عمومی بیمه اتومبیل (حوادث راننده)‬ ‫و ارائه پیش��نهادهای اصالحی‪ ،‬مطالعه عوامل ریسک‬ ‫و فاکتوره��ای موثر بر محاس��به حق بیمه در رش��ته‬ ‫بیمه‌های باربری‪ ،‬علل و عوامل رواج نرخ‌های غیرفنی‬ ‫ق‬ ‫در بازار بیمه کش��ور‪ ،‬بررس��ی و مقایس��ه نسبت ح ‌‬ ‫بیمه تولیدی به س��رمایه و حقوق صاحبان س��هام در‬ ‫شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی‪ ،‬مطالعه روش‌های‬ ‫محاس��باتی و ارزیابی ریس��ک‌های مختلف بیمه‌های‬ ‫عم��ر‪ ،‬ضواب��ط و مالک‌ه��ای علمی ش��رایط عمومی‬ ‫بیمه‌نام��ه عمر و ارائه پیش��نهاد‌های اصالحی مطالعه‬ ‫عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه‬ ‫در رشته بیمه‌های آتش سوزی‪ .‬در اجرای این طرح‌ها‬ ‫از ظرفیت‌های دانش��گاهی و پژوهش��ی دانشگاه‌های‬ ‫کش��ور نیز استفاده ش��ده و هم‌اکنون متن کامل آنها‬ ‫در بخش «طرح‌های پژوهشی بیمه مرکزی» در پرتال‬ ‫بیمه مرکزی قابل دسترسی است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫سردی در بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫درجا زدن شاخص کل در کانال ‪ 65‬هزار واحدی‬ ‫تاالر حافظ همچنان تب‌دارد‬ ‫احسان رضاپورنیکرو‬ ‫عضوهیات‌مدیرهمشاورسرمایه‌گذاریآوایآگاه‬ ‫پ��س از خبر تمدید مذاکرات هس��ته‌ای روزهای‬ ‫زمستانی بازار سرمایه زودتر از فصل سرما آغاز شد‪.‬‬ ‫سهامداران روزهای خوشی را سپری نمی‌کنند زیرا‬ ‫شاخص بورس پس از گذشت یک سال روند نزولی‪،‬‬ ‫وارد محدوده‌های��ی ش��ده که کمتر کس��ی انتظار‬ ‫این میزان افت را از ش��اخص و بس��یاری از س��هام‬ ‫شرکت‌ها داشته است‪.‬‬ ‫عوامل بسیاری مانند ابهامات بودجه‌ای و مسائل‬ ‫سیاسی‪ ،‬افت قیمت نفت و پیش‌بینی تداوم و تاثیر‬ ‫این روند در فروش و درآمد ناشی از آن برای برخی‬ ‫از کاالهای اس��تراتژیک‪ ،‬بازار سرمایه را تحت‌تاثیر‬ ‫قرار داده است‪ .‬از سوی دیگر به دلیل کاهش قیمت‬ ‫جهانی نفت‪ ،‬انتظار می‌رود دولت با کس��ری بودجه‬ ‫روبه‌رو ش��ود و به احتمال زیاد دولت مجبور خواهد‬ ‫ش��د پروژه‌های عمرانی خود را ب��ه تاخیر بیندازد‬ ‫که این عامل می‌تواند موجب فش��ار بیشتر بر بازار‬ ‫سرمایه شود‪.‬‬ ‫اگرچه بس��یاری از گروه‌ها به صورت مستقیم از‬ ‫این موضوع تاثی��ر نمی‌پذیرند‪ .‬اما به‌طور کلی بازار‬ ‫را تحت‌تاثی��ر قرار خواهد داد و س��رمایه‌گذاران را‬ ‫به احتیاط بیش��تر در همه صنایع ترغیب می‌کند‪.‬‬ ‫س��هامداران در چنی��ن ش��رایطی محتاطانه عمل‬ ‫می‌کنند ک��ه این موضوع موجب می‌ش��ود‪ ،‬میزان‬ ‫عرضه بیشتر از تقاضا ش��ود‪ .‬در این میان برخی از‬ ‫سرمایه‌گذاران نیز برای جلوگیری از زیان احتمالی‬ ‫بیشتر‪ ،‬به صورت هیجانی عمل می‌کنند و به فروش‬ ‫سهام خود می‌پردازند اما برخی سهام خود را ارزنده‬ ‫ارزیابی می‌کنند و تمایلی به عرضه س��هام ندارند‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��هم‌ها به دلیل رفتار هیجانی و به‬ ‫دور از منطق در قیمت‌های بسیار جذابی قرار دارند‪.‬‬ ‫ب��ازار س��رمایه این روزه��ا منتظر اخب��ار خوش‬ ‫سیاس��ی اس��ت‪ .‬به این ترتیب ه��رگاه خبر موثق‬ ‫مطلوب از نتیجه مذاکرات هسته‌ای به گوش برسد‪،‬‬ ‫به‌طور قطع می‌تواند موجب رش��د قیمت‌ها در بازار‬ ‫س��رمایه ش��ود‪ .‬اکنون نیز هر روزه اخبار و شایعات‬ ‫سیاسی مثبت پیرامون مذاکرات هسته‌ای به گوش‬ ‫می‌رس��د اما اهالی بازار سرمایه نش��ان داده‌اند که‬ ‫این‌بار به شایعات غیرموثق اهمیت جدی نمی‌دهند‬ ‫و برای رشد بازار و حرکت آن منتظر شنیدن اخبار‬ ‫موثق و تاییدشده در زمینه توافق هستند‪.‬‬ ‫فرابورس‬ ‫معامله یک طرح صنعتی در بازار‬ ‫دارایی فکری فرابورس ایران‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ ‌:‬شاخص کل بورس‬ ‫اوراق بهادار روز گذشته افزایش اندکی داشت و درجا‬ ‫زد و تنها با ‪ 10‬واحد افزایش‪ ،‬بازهم نتوانست از مدار‬ ‫‪ 65‬هزار واح��دی عبور کند‪ .‬با توج��ه به ریزش‌های‬ ‫طوالنی‌مدت ش��اخص‪ ،‬قیمت‌ها واقعا به کف رس��یده‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از کارشناسان معتقدند اکنون فرصت‬ ‫مناس��بی برای خرید س��هام و ورود دوب��اره برخی از‬ ‫س��هامداران به بورس فراهم شده اس��ت و به عبارت‬ ‫دیگ��ر دوره اف��ت و خیزهای هیجانی ب��ازار به زمان‬ ‫پایانی خ��ود نزدیک ش��ده و س��هامداران رفتارهای‬ ‫منطقی از خود نشان می‌دهند‪ .‬از سوی دیگر برخی از‬ ‫آگاهان بازار عقیده دارند‪ ،‬بازار سرمایه افت‌های شدید‬ ‫دیگری را تجربه نخواهد کرد و تنها در صورتی امکان‬ ‫تکرار مجدد آن وجود دارد که نمادهای پاالیش��گاهی‬ ‫بعد از کیفی‌سازی محصوالت بازگشایی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫‹ ‹ثبات قیمت‌های جهانی‬ ‫دراین‌ب��اره محم��د صابونچ��ی‪،‬‬ ‫مدی��ر ش��رکت س��رمایه‌گذاری‬ ‫صابونچی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد‪ :‬سهامداران‬ ‫صندوق بازنشستگی نیز در باره‬ ‫روند ای��ن روزهای ب��ورس‪ ،‬در برای آنکه در ش��رایط بحرانی زی��ان کمتری متحمل‬ ‫گف��ت‪ :‬بازار شوند‪ ،‬بهتر است سهامی را خریداری کنند که میزان‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫سرمایه این روزها روند نزولی را پشت‌سر می‌گذارد و ‪ p/e‬کمتری داش��ته باش��د و از س��وی دیگر امید به‬ ‫به نظر می‌رس��د تا زمانی که قیمت نفت ثابت نشده و افزایش سود آنها نیز در بازار وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ب��ازار س��رمایه در ایران‬ ‫تکلیف نمادهای پاالیشگاهی نیز مشخص نشود‪ ،‬بازار‬ ‫ش��عارمحور شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در چند ماه اخیر‬ ‫روند صعودی در پیش نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قیمت سهام در بازار سرمایه س��رمایه‌گذاران بیش��تر به خریداری سهم‌هایی روی‬ ‫به ش��دت افت پیدا کرده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به ‌آوردند که بیش��تر از بقیه سهم‌ها برای آن بازار گرمی‬ ‫ارزندگی س��هام در بازار‪ ،‬نمی‌توان انتظار داش��ت که می‌ش��د و به این ترتیب سهامداران زیان‌های بسیاری‬ ‫افت‌های بیشتری در بازار اتفاق بیفتد اما اگر نمادهای را متحمل شدند‪ .‬در چنین شرایطی مناسب است که‬ ‫پاالیش��گاهی به شرط کیفی‌س��ازی بازگشایی شوند‪ ،‬سهامداران تغییرات مناسبی را در پرتفوی خود ایجاد‬ ‫به‌طور قطع بازار با افت مجدد روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫کنند و همچنین س��هامی را که امیدی به سودآوری‬ ‫صابونچ��ی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬در صورت��ی که آنها نیس��ت و زیان انباشته بسیاری هم دارند از سبد‬ ‫پاالیشگاه‌ها مجبور ش��وند به کیفی‌سازی محصوالت دارایی‌های خود خارج کنند‪.‬‬ ‫خود اقدام کنند‪ ،‬قیمت تمام‌شده آنها افزایش می‌یابد‬ ‫صابونچی به انتظارات سهامداران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫و میزان سودآوری این ش��رکت‌ها را کاهش می‌دهد‪ .‬قیمت سهام ناشی از انتظاراتی است که سهامداران از‬ ‫همه این موارد باعث خواهد ش��د بازار دوباره روزهای آین��ده قیمت‌ها دارند‪ .‬این انتظارات هر اندازه مبهم‌تر‬ ‫منفی را س��پری کند اما اگر کیفی‌س��ازی محصوالت باشد و هرچه خدشه بیشتری به آن وارد شود‪ ،‬به‌طور‬ ‫به تعویق بیفتد‪ ،‬اثر منفی بازار کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫حتم قیمت سهم را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه به سهامداران‬ ‫وی به واکنش‌های بیش از حد س��هامداران اش��اره‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه در همه بازارهای س��رمایه ک��رد و گف��ت‪ :‬در حال حاضر س��هامداران به کاهش‬ ‫دنیا افت و خیز وج��ود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اکنون بورس قیم��ت جهان��ی نفت بی��ش از اندازه واکنش نش��ان‬ ‫تهران بعد از یک دوره صعودی در حال سپری کردن می‌دهند‪ ،‬همانطور که در ماه‌های گذش��ته در مقابل‬ ‫مس��یر نزولی اس��ت که این موضوع در همه دنیا نیز نتیجه مذاکرات هسته‌ای واکنش زیادی از خود نشان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹حاکم شدن رکود‬ ‫در همین رابطه حسین صالحی‪،‬‬ ‫مدیر معامالت کارگزاری آگاه نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬از‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫آنجای��ی ک��ه رکود هم��ه ارکان‬ ‫اقتص��ادی را فراگرفت��ه‪ ،‬ب��ازار‬ ‫س��رمایه نیز در رک��ود عمیقی فرو رفته اس��ت‪ .‬عوامل‬ ‫بسیاری بر این رکود حاکم بر بورس تهران دامن زده که‬ ‫از آن جمله می‌توان به بودجه س��ال ‪ ،94‬کاهش قیمت‬ ‫فلزات و نفت جهانی و تمدید مذاکرات هس��ته‌ای اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی به ش��فافیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگر نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای مش��خص شود‪ ،‬به طور‬ ‫حتم می‌تواند جهش بزرگ��ی در بورس به وجود آورد‪،‬‬ ‫زیرا بازار سرمایه اکنون درگیر ریسک‌های سیستماتیک‬ ‫بس��یاری اس��ت و شفاف‌ش��دن هر کدام از این عوامل‬ ‫می‌تواند به جذب نقدینگی‌ها در بورس کمک ش��ایانی‬ ‫کن��د‪ .‬صالحی به نرخ باالی س��ودهای بانکی به عنوان‬ ‫یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬به دلیل آنکه بانک‌ها بدون داش��تن ریسک‪ ،‬به‬ ‫میزان بس��یار زیادی سود به س��رمایه‌گذاران پرداخت‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬در حال حاضر با توجه به ابهامات موجود در‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬سهامداران ترجیح می‌دهند پول‌های خود‬ ‫را از بازار س��رمایه که دارای ریسک است خارج کرده و‬ ‫آنها را در بانک‌ها س��پرده‌گذاری کنن��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫پول‌ه��ا از بخ��ش مولد جامعه به س��وی بانک‌ها که به‬ ‫نوعی بخش غیرمولد هستند سوق داده می‌شود‪.‬‬ ‫از تاالر حافظ‪ ،‬در معامالت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫روز گذشته‪ ،‬سرمایه‌گذاران بیش از ‪ 430‬میلیون برگه‬ ‫و حق تقدم در بازار دست‌به‌دست کردند که ارزش این‬ ‫مبادالت بیش از ‪ 928‬میلیارد ریال بود و در ‪ 41‬هزار‬ ‫نوبت معامالتی انجام ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر‬ ‫در بورس تهران‪ ،‬گروه دس��تگاه‌های برقی توانس��ت با‬ ‫بیش��ترین ارزش معامالت در ص��در برترین گروه‌های‬ ‫صنعت قرار گی��رد و پس از آن گروه مالی و خودروها‬ ‫در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز گذشته ش��اخص کل درجا زد و با ‪ 10‬واحد‬ ‫افزای��ش‪ ،‬به عدد ‪ 65‬هزار و ‪ 939‬رس��ید‪ .‬در این بازار‬ ‫صنایع پتروش��یمی خلیج فارس‪ ،‬گس��ترش نت و گاز‬ ‫پارس��یان و گ��روه مپنا بیش��ترین تاثیر مثب��ت را بر‬ ‫ش��اخص کل داش��تند‪ .‬در مقابل نیز س��رمایه‌گذاری‬ ‫غدی��ر‪ ،‬بانک صادرات ایران‪ ،‬بانک تجارت و توس��عه و‬ ‫معادن و فلزات دارای بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‬ ‫کل بودند‪.‬‬ ‫همچنین در آخرین روز کاری هفته در بورس تهران‬ ‫س��ایپا آذین‪ ،‬ایرکا پارت صنعت‪ ،‬کارخانجات تولیدی‬ ‫شیش��ه رازی‪ ،‬ایران تایر‪ ،‬پالس��کوکار‪ ،‬شیشه و گاز و‬ ‫پس��ت بانک ایران بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق‬ ‫به سیمان قائن‪ ،‬س��یمان فارس نو‪ ،‬باما‪ ،‬کارتن ایران‪،‬‬ ‫قند مرودشت‪ ،‬تولیدی مهرام و شهد بود و این نمادها‬ ‫در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌های خرید را برای صنعتی بهش��هر‪ ،‬نوس��ازی و‬ ‫س��اختمان تهران‪ ،‬پس��ت‌بانک ایران‪ ،‬ح‪.‬لیزینگ رایان‬ ‫س��ایپا‪ ،‬کنترل خوردگ��ی تکین کو‪ ،‬داروس��ازی روز‬ ‫دارو و گلوکوزان تش��کیل دادن��د‪ .‬در مقابل نمادهای‬ ‫کمباین‌س��ازی ایران‪ ،‬سیمان تهران‪ ،‬ملی صنایع مس‬ ‫ایران‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬توسعه معادن و فلزات‪،‬‬ ‫س��یمان هگمتان و س��یمان کرمان با س��نگین‌ترین‬ ‫صف‌های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت روز چهار‌ش��نبه پ��ارس خ��ودرو با‬ ‫‪ 62‬میلیون س��هم و معامله بلوکی بانک صادرات ایران‬ ‫با ‪ 50‬میلیون در صدر بیش��ترین حجم معامالت قرار‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین موتوژن ب��ا معامالتی به ارزش ‪198‬‬ ‫میلی��ارد ریال در صدر بیش��ترین ارزش معامالت قرار‬ ‫گرف��ت و پ��س از آن پارس خ��ودرو ب��ا معامالتی به‬ ‫ارزش ‪ 45‬میلی��ارد ریال و صنایع پتروش��یمی خلیج‬ ‫فارس به ارزش ‪ 39‬میلیارد ریال در جایگاه‌های بعدی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه باتری فرسوده و محور چرخ لکوموتیو‬ ‫ریی��س اداره عملیات ب��ازار فراب��ورس ایران از‬ ‫قطعی��ت دومین معامل��ه در ب��ازار دارایی فکری‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی فرابورس ایران‪،‬‬ ‫بهنام محس��نی با اشاره به قطعیت دومین معامله‬ ‫در بازار دارایی فک��ری گفت‪ :‬بازار دارایی فکری با‬ ‫معامل��ه یک اختراع در فرابورس راه‌اندازی ش��د و‬ ‫روز گذش��ته نخس��تین طرح صنعتی نیز با عنوان‬ ‫باربند نرم خودرو در این بازار واگذار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهره‌برداری از طرح صنعتی باربند نرم‬ ‫خودرو که مش��اور عرضه آن کارگزاری سهم آشنا‬ ‫بود‪ ،‬با قیمت ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال به خریدار واگذار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ریی��س اداره عملی��ات ب��ازار فراب��ورس ای��ران‬ ‫از برگ��زاری چن��د جلس��ه معارفه ب��رای معرفی‬ ‫دارایی‌ه��ای فکری به مش��تریان بالقوه خبر داد و‬ ‫یادآور شد‪ :‬برگزاری جلسه معارفه برای دارایی‌های‬ ‫فک��ری یکی از عوامل موث��ر در روند نقل و انتقال‬ ‫محس��وب می‌ش��ود چرا که ضم��ن معرفی هرچه‬ ‫بیش��تر دارایی‌های فکری‪ ،‬بس��تر مناس��ب‌تری را‬ ‫برای مذاکره میان خریداران و فروشندگان فراهم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫محس��نی ب��ا بی��ان اینکه ع�لاوه بر اخت��راع و‬ ‫ط��رح صنعتی‪ ،‬نحوه عرضه مرب��وط به انواع دیگر‬ ‫دارایی‌های فکری نیز در حال بررس��ی اس��ت‪ ،‬از‬ ‫درخواس��ت‌های مربوط به واگذاری عالئم تجاری‬ ‫(برند) از طریق ب��ازار دارایی فکری فرابورس خبر‬ ‫داد و اجرای��ی ش��دن ای��ن موضوع را وابس��ته به‬ ‫تکمیل بررسی‌های انجام شده‪ ،‬دانست‪.‬‬ ‫دی��روز‪ ،‬در حال��ی ب��ازار فرعی‬ ‫ب��ورس کاال ش��اهد عرض��ه باتری‬ ‫فرسوده و محور چرخ لکوموتیو بود‬ ‫که ش��رکت سی‪.‬سی‪.‬دی سنگاپور‬ ‫نخس��تین عرض��ه منوم��ر وینیل‬ ‫اس��تات خود را در ب��ورس کاالی‬ ‫ایران تجرب��ه کرد‪ .‬به گزارش بورس کاال‪ ،‬در این روز‬ ‫و در بازار فرعی‪ ،‬ش��رکت راه‌آهن جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ۴۵ ،‬تن باتری فرسوده را با قیمت ‪۳۳‬هزار ریال‬ ‫در هر کیلو عرضه کرد‪ .‬این شرکت همچنین‪ ۳۰ ،‬تن‬ ‫محور چرخ لکوموتیو را ب��ا قیمت پایه ‪۱۱‬هزار ریال‬ ‫روانه تاالر فرعی کرد‪ .‬شایان ذکر است‪ ،‬موارد استفاده‬ ‫باتری فرس��وده و محور چرخ لکوموتیو به ترتیب در‬ ‫کوره‌های ذوب‌آهن و صنعت سرب است‪ .‬این گزارش‬ ‫همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬دیروز در تاالر صادراتی بازار‬ ‫فیزیکی بورس کاالی ایران‪۱۰۰ ،‬هزار تن سنگ‌آهن‬ ‫دانه‌بن��دی مجتمع گل‌گهر با قیمت پایه ‪ ۴۱‬دالر در‬ ‫هر تن عرضه‌ش��د‪ .‬این تاالر همچنین ش��اهد عرضه‬ ‫‪ ۱۱۵۰‬تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت توسعه نفت هرمزان‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن عایق رطوبتی شرکت پاسارگاد عایق پارس‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ن قی��ر معدنی ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت پترو میالد‬ ‫کاس��پین بود‪ .‬شرکت فوالد خوزستان نیز با ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن ش��مش بلوم ب��ا قیمت پایه ‪۱۴‬ه��زار و ‪ ۵۰‬ریال‬ ‫در ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی حضور یافت‪.‬‬ ‫ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان نیز ‪۴۲‬هزار تن ش��مش‬ ‫بل��وم را با قیمت پایه ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰‬ریال راهی تاالر‬ ‫معامالت کرد‪ .‬این شرکت همچنین‪ ۴۴۰۰ ،‬تن سبد‬ ‫میلگرد ‪6 ،۲۲-۱۲-A۳‬هزار تن س��بد تیرآهن ‪،۳۰‬‬ ‫‪ ۴۴۰۰‬تن س��بد میلگرد و تیرآهن و ‪ ۲۶۴۰‬تن سبد‬ ‫ناودان��ی و تیرآهن مخلوط را روی‬ ‫تابل��وی عرضه‌برد‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫‪ ۴۶۰۰‬تن س��بد میلگ��رد مخلوط‬ ‫ش��رکت تولیدی فوالد سپید فراب‬ ‫کوی��ر و ‪ ۱۱۵۰‬تن س��بد میلگرد‬ ‫‪ ۲۵-۱۶-A۳‬شرکت فوالد آلیاژی‬ ‫ایران‪ ،‬عرضه را تجربه کردند‪ .‬تاالر محصوالت صنعتی‬ ‫و معدنی همچنین ش��اهد عرض��ه ‪۱۰‬کیلوگرم انواع‬ ‫ش��مش طالی معدن موته بود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این‬ ‫روز و در تاالر فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار منومر وینیل استات شرکت سی‪.‬سی‪.‬‬ ‫دی سنگاپور با قیمت پایه ‪۴۳‬هزار و ‪ ۱۷۲‬ریال عرضه‬ ‫‌ش��د‪ .‬این تاالر همچنین شاهد عرضه حدود ‪۲۰‬هزار‬ ‫تن انواع ماده شیمیایی چون ارتوزایلن‪ ،‬اسید استیک‪،‬‬ ‫اسید ترفتالیک‪ ،‬اسید سولفوریک‪ ،‬الکیل بنزن خطی‪،‬‬ ‫اوره صنعتی‪ ،‬بنزن‪ ،‬جوش‌ش��یرین‪ ،‬دی‌اتانول آمین‪،‬‬ ‫دی‌اتیل هگزانول‪ ،‬دی‌اتیل گالیکول‪ ،‬زایلین مخلوط‪،‬‬ ‫کربنات سدیم‪ ،‬کریستال مالمین‪ ،‬منواتیل گالیکول‬ ‫و نرم��ال بوتانول بود‪ .‬دیگ��ر عرضه‌های این روز تاالر‬ ‫فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی بازار فیزیکی شامل‬ ‫‪۷۱‬ه��زار و ‪ ۴۰۲‬ت��ن انواع قیر‪۲۴ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫وکیوم باتوم‪8 ،‬هزار تن لوب کات سنگین و ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫گوگرد گرانوله بود‪ .‬شایان ذکر است‪ ،‬دیروز و در تاالر‬ ‫محصوالت کش��اورزی‪ ۳۰۰ ،‬تن ذرت دانه‌ای استان‬ ‫مرک��زی‪ ۳۰۰ ،‬تن شکرس��فید کارخان��ه قند کرج و‬ ‫‪ ۴۰‬تن کنجاله س��ویا پلی��ت آرژانتین عرضه ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬دی��روز در مجم��وع‪ ،‬حدود‬ ‫‪۳۹۵‬هزار تن انواع کاال راهی دو بازار فیزیکی و فرعی‬ ‫بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه با بورس‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۲‬دی ‪ ۹3‬جلسه مشترکی میان مدیران عامل شرکت‌های‬ ‫تامین سرمایه و مدیران ارشد شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این جلس��ه که به منظور هم‌اندیش��ی در خصوص مسائل و‬ ‫مش��کالت مربوط به فعالیت ش��رکت‌های تامین سرمایه و با تمرکز بر‬ ‫گس��ترش بازار ابزارهای مالی تشکیل ش��د مدیران عامل شرکت‌های‬ ‫تامین سرمایه امین‪ ،‬نوین‪ ،‬ملت‪ ،‬آرمان‪ ،‬امید‪ ،‬لوتوس پارسیان و سپهر‬ ‫ف اصل‪،‬‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬به گزارش سنا‪،‬در ابتدای جلسه‪ ،‬حسن قالیبا ‌‬ ‫مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬با اش��اره به حجم گردش بازار بدهی در بورس اس��تانبول‪ ،‬سهم بازار‬ ‫بدهی در مقایس��ه با ابزار س��هام را در کشور ناچیز دانست و بر لزوم چاره‌اندیشی در این حوزه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت تامین مالی بلندمدت صنعت از محل منابع بانکی و مشکالت موجود در این زمینه‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از راهکارهای برون رفت از این وضعیت‪ ،‬فعالیت بیش از پیش ش��رکت‌های تامین س��رمایه‬ ‫و رفع مش��کالت موردی در این خصوص است‪ .‬مدیرعامل بورس تهران افزود‪ :‬بورس اوراق بهادار تهران به‬ ‫دنبال فراهم آوردن بستر مناسب برای انتشار محصوالت مالی استاندارد است و مقام ناظر هم با این موضوع‬ ‫موافق اس��ت‪ .‬این کار از طریق تس��هیل مقررات پذیرش و ایجاد مزیت‌‌های مناس��ب برای ناشر امکان‌پذیر‬ ‫است‪ .‬قالیباف اصل به ظرفیت باالی همکاری بورس و شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه تامین مالی اشاره‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید تسهیالتی در حوزه پذیرش ش��رکت‌های بزرگ و ابزارهای مالی برای شرکت‌های‬ ‫تامین سرمایه فراهم شود‪ .‬سخنگوی بورس تهران فرهنگ‌سازی در حوزه ابزارهای بازار سهام را مورد توجه‬ ‫قرار داد و گفت‪ :‬عمده فعالیت‌های انجام شده در حوزه ابزارهای بازار سهام بوده و این یکی از نکاتی است‬ ‫که باید در بحث فرهنگ‌س��ازی س��رمایه‌گذاری مدنظر قرار گیرد‪ ،‬به گونه‌ای که با برنامه‌ریزی منس��جم و‬ ‫نظام‌مند در امر فرهنگ‌س��ازی‪ ،‬بازار ابزارهای مالی از سمت تامین مالی و سرمایه‌‌گذاری به صورت توامان‬ ‫تقویت ش��ود‪ .‬در پایان طرفین بر لزوم تش��ریک مساعی در رفع مش��کالت و نقش‌آفرینی بیشتر در حوزه‬ ‫تامین مالی از طریق تش��کیل تیم‌های تخصصی تاکید کردند‪.‬الزم به ذکر اس��ت در این جلسه موضوعات‬ ‫متعددی از سوی مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه در حورهای زیر مطرح و پیشنهاداتی ارائه شد‪:‬‬ ‫هزینه‌های تامین مالی از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه و اقتصادی‌سازی آن‬ ‫لزوم حمایت از حوزه‌های اصلی فعالیت و کسب و کار تامین سرمایه‌ها در بازار رقابتی توسط نهاد‬ ‫ناظر‬ ‫گسترش شبکه فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه‬ ‫‌ موانع و مشکالت انتشار اوراق بدهی و سایر ابزارهای مالی‬ ‫‌ فرهنگ‌سازی در خصوص سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی غیراز سهام توسط سرمایه‌گذاران‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫چگونه کارخانه‌ای برای پوست پرتقال‌ها ایجاد کنیم؟‬ ‫روزهاتان پرتقالی باد!‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫حس�ن فرازمن�د‪ -‬گروه گ�زارش‪:‬‬ ‫سلس�له گزارش‌هایی که حدود ‪16‬‬ ‫سال پیش از سوی محققان دانشگاه‬ ‫فلوریدای امریکا منتشر شد‪ ،‬نشان می‌دهد که‬ ‫فقط ظرف یک سال در فاصله سال‌های ‪ 1993‬تا‬ ‫‪1994‬م حدود ‪ 58‬میلیون تن مرکبات در جهان‬ ‫تولید ش�ده که حدود ‪ 75‬درص�د از آنها برای‬ ‫تولید آب‌پرتقال مورد استفاده واقع شده است‪.‬‬ ‫بنابر تحلیل‌هایی که روی این سلسله گزارش‌ها‬ ‫انجام شده‪ ،‬کارخانه‌های آبمیوه‌گیری مرکبات‬ ‫در این فرآیند‪ ،‬مقادیر زیادی دورریز یا ضایعات‬ ‫دارند که ش�امل پوس�ت‪ ،‬غش�ا‪ ،‬دان�ه و دیگر‬ ‫قس�مت‌های میوه اس�ت که مقادیر زی�ادی را‬ ‫تش�کیل می‌دهن�د و چنانچ�ه از این م�واد به‬ ‫گونه‌ای اس�تفاده نشود‌‪ ،‬مش�کالت زیادی را از‬ ‫لحاظ دفع آنها برای کارخانه‌ها ایجاد خواهد‬ ‫ک�رد‪ .‬در گزارش محققان دانش�گاه‬ ‫فلوری�دا آمده اس�ت که همین‬ ‫ضایع�ات و دورریزها می‌تواند‬ ‫‪21‬‬ ‫تبدیل به یک سری محصوالت مفید شده و در‬ ‫دسترس مردم قرار گیرند‪‌،‬چنانچه محصوالت‬ ‫جانبی زی�ادی این روزها توس�ط کارخانه‌های‬ ‫آبمیوه‌گی�ری از مرکب�ات درکالیفرنیای تهیه‬ ‫می‌ش�ود که ش�امل اس�انس‌ها‪ ،‬پکتین‪ ،‬خالل‬ ‫خش�ک ش�ده‪ ،‬پوره‪ ،‬سیتریک اس�ید‪ ،‬الکل و‬ ‫سرکه از پوست‌ها و دورریز و ضایعات میوه‌هایی‬ ‫است که آب آنها در قوطی‌ها و ظروف آبمیوه به‬ ‫بازار عرضه شده است‪ .‬محصوالتی که به برخی‬ ‫از آنه�ا درگزارش ام�روز اش�اراتی داریم‪ .‬این‬ ‫گزارش را بخوانید و این تکه ش�عر را از سهراب‬ ‫س�پهری زمزمه کرده و به دوس�تان‌تان هدیه‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫دس�ت من در رنگ‌های فطری بودن ش�ناور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پرتقالی پوست می‌کندم‬ ‫شهر در آیینه پیدا بود‬ ‫دوستان من کجا هستند؟!‬ ‫روزهاشان پرتقالی باد!‬ ‫مالیات گرفتن از پوست پرتقال‬ ‫ما ایرانی‌ها عادت داریم وقتی کسی را زیر‌فشار قرار داده‌اند می‌گوییم دارند‬ ‫مالیات ط��رف را می‌گیرند‪ ،‬امریکایی‌ها همه‌ش��ان همین‌طورند‪ ،‬از همه‌چیز‬ ‫مالیات می‌گیرند‪ ،‬حتی مالیات پوس��ت پرتقال‌ها و زباله‌ها را‪ ،‬آنها از هیچ‌چیز‬ ‫به آس��انی نمی‌گذرند و تقریب��ا هیچ‌چیز را دور نمی‌اندازن��د و معتقدند که‬ ‫پس��ت‌ترین عناصر خاصیتی دارند که باید آن خاصیت‌ها را شناخت و از آنها‬ ‫بهر ‌ه گرفت‪ .‬در بسیاری از ادیان الهی نیز چیزی شبیه این اعتقاد وجود دارد‬ ‫که می‌گوید‪« :‬خداوند هیچ‌چیز را بیهوده نیافریده است» اینکه آنها از پوست‬ ‫پرتقال چه چیز‌هایی به دس��ت می‌آورند و چگونه‪ ،‬در اینجا برای‌تان توضیح‬ ‫می‌دهیم ولی در خاطر داش��ته باشید آنها سال‌هاست برای بهره‌گیری از این‬ ‫نوع ضایعات سیستم‌های مجهز و کارخانه‌های زیادی را راه‌اندازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت پوست پرتقال‬ ‫یکی از محصوالت تهیه ش��ده از پوست پرتقال پالپ خشک شده و مالس‬ ‫است که به چگونگی تولید آن اشاره می‌کنیم‪:‬‬ ‫برای تولید این محصوالت نخس��ت پوست و بقایای میوه‪ ،‬به کارخانه تهیه‬ ‫غذای دام منتقل می‌ش��ود‪ .‬عمل خش��ک کردن ضایع��ات مرطوب منجر به‬ ‫کاهش رطوبت این مواد از ‪ 80‬تا ‪ 10‬درصد می‌شود‪ .‬نقطه بحرانی این فرآیند‪،‬‬ ‫در زمان اضافه کردن آب آهک به پوس��ت میوه است که موجب می‌شود‪ ،‬در‬ ‫ت خارج شود‪ .‬در‬ ‫عمل پرس کردن و فش��ردن پوست‌ها‪ ،‬آب موجود در پوس ‌‬ ‫روش جدید تهیه غذای دام از ضایعات کارخانه‌های آبگیری از مرکبات‪ ،‬مایع‬ ‫اس��تخراجی حاصل از پرس کردن ضایعات و پوس��ت میوه‌ها به وسیله یک‬ ‫تبخیر‌کنن��ده که تحت منبع انرژی حرارتی بخار قرار دارد‪ ،‬تغلیظ می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این عمل تغلیظ به‌طور مداوم انجام می‌ش��ود تا اینکه این مایع غلیظ ش��ده‬ ‫به ش��یره‌ای با درجه بریکس ‪ ۵۰‬درجه تبدیل ش��ود‪ .‬البت��ه با انجام موازنه‬ ‫جرم در طول فرآیند و انجام محاسبات الزم دیده شد که باید بریکس شیره‬ ‫به ‪۷۰‬درجه برس��د‪ .‬اما قبل از خشک کردن این شیره به دست آمده توسط‬ ‫ت میوه‌هایی که هنوز فرآیندی روی آنها‬ ‫خشک‌کن‪ ،‬مقداری از آن را به پوس ‌‬ ‫انجام نش��ده است برمی‌گردانند که درنهایت در اثر تخمیر تبدیل به یک نوع‬ ‫نوشیدنی جدید می‌شود‪ .‬می‌بینید که از پرس کردن و فشردن پوست پرتقال‬ ‫چق��در راحت می‌توان مایعاتی برای اس��تفاده در کارخانه‌های خوراک دام به‬ ‫دست آورد و در مرحله بعد نیز باز هم از آن نوشیدنی تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه روغن و اسانس از پوست پرتقال‬ ‫روغن‌های س��رد فشرده را می‌توان به وسیله س��انتریفوژ کردن امولسیون‬ ‫روغن و آب حاصل از پرس کردن پوست مرکبات به دست آورد‪.‬‬ ‫دراث��ر تقطیر کردن فاز اس��انس موجود در مخل��وط آب و روغن در طول‬ ‫فرآیند تبخیر‪ ،‬که برای غلیظ س��اختن این مخلوط انجام می‌ش��ود‪ ،‬اسانس‬ ‫به دس��ت می‌آید‪ .‬مق��دار محصول به دس��ت آمده از میوه بس��ته به عوامل‬ ‫زیادی مانند‪ :‬دس��تگاهای مورد اس��تفاده و شرایط عملیات‪ ،‬فصل رشد میوه‬ ‫و گوناگونی میوه‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ ،‬ولی با این حال امکان دارد بازیافت‌های به‬ ‫عمل آمده از ضایعات تولید‪ ،‬کمتر از ‪ ۵۰‬درصد این مقادیر باش��د یا در یک‬ ‫فرآیند خوب‪ ،‬حتی بیش از ‪ ۶۰‬درصد بازیافت داشته باشیم‪« .‬دی لیمونن»‪،‬‬ ‫ترکیب اصلی روغن پوس��ت مرکبات است که با عملیات جداسازی از طریق‬ ‫ایجاد چند فاز مختلف در جداس��از از جریان مالس (شیره) به دست آمده از‬ ‫تبخیر‌کننده‪ ،‬حاصل می‌ش��ود‪ .‬به‌طور کلی مقدار بازیافت‪ ،‬به بازدهی فرآیند‬ ‫بازیافت روغن سرد فشرده بستگی دارد‪ .‬به عبارت دیگر اگر هیچ روغن سرد‬ ‫فش��رده‌ای بازیافت نشود‪ ،‬همان‌طور که نمی‌توان هیچ روغنی را از میوه‌های‬ ‫وسط سال در فصل رشد استخراج کرد‪ ،‬همه دی لیمونن‌ها در پوست میوه‌ها‬ ‫باقی می‌ماند و اس��تخراج نش��ده به غ��ذای دام منتقل می‌ش��ود‪ .‬اگر روغن‬ ‫استخراجی به ‪ 60‬درصد برسد‪ ،‬به‌طوری که این عمل در مورد نوعی پرتقال‬ ‫به نام والنس��یا انجام می‌ش��ود‪ ،‬روغن کمتری برای بازیافت دی لیمونن باقی‬ ‫می‌ماند‪ .‬براساس گزارش‌های داده شده‪ ،‬مقدار بازیافت واقعی دی – لیمونن‬ ‫در حدود ‪ 0/05‬تا ‪ 0/07‬کیلوگرم به ازای هر جعبه پرتقال است‪ .‬بیشتر موارد‬ ‫اس��تفاده از دی لیمونن به خاطر خاصیت حاللیت (حالل بودن) و خاصیت‬ ‫شیمیایی آن است‪.‬‬ ‫‹ ‹استخراج پالپ از پوست پرتقال‌ها‬ ‫پالپ آبمیوه‌ها که در نتیجه فرآیند اس��تخراج آبمیوه به دس��ت می‌آید‪ ،‬به‬ ‫عنوان محصوالتی که برای آبمیوه‌ها‪ ،‬آش��امیدنی‌ها و غذاها استفاده می‌شود‪،‬‬ ‫دارای ارزش اس��ت و ب��رای اس��تفاده ک��ردن از این پالپ‌ها‪ ،‬آنه��ا را از ابتدا‬ ‫پاس��توریزه و سپس منجمد می‌کنند و فرآیندهایی روی پالپ به عنوان یک‬ ‫محصول جانبی بازیافت شده انجام می‌شود‪ ،‬عالوه بر این می‌توان مواد جامد‬ ‫محلول در پالپ را از طریق یک جریان آب که به‌طور غیر هم جهت با جریان‬ ‫حرکت پالپ‪ ،‬در تماس با پالپ قرار می‌گیرد‪ ،‬اس��تخراج کرده و ش��ربتی به‬ ‫دس��ت آورد که این شربت را تغلیظ می‌کنند‪ ،‬مقدار پالپ آبمیوه در حدود‪۲‬‬ ‫کیلوگرم به ازای هر جعبه پرتقال والنسیایی و ‪ ۳‬کیلوگرم برای گریپ فروت‬ ‫می‌باش��د و چنانچه عمل شست‌وش��و بر روی این مقدار پالپ ذکر ش��ده‪ ،‬از‬ ‫طریق آب و با راندمان خوبی انجام ش��ود‪ ،‬می‌توان به میزان ‪ 0/01‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫مواد جامد محلول به ازای هر جعبه گریپ فروت تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتانول‬ ‫زمانی که از «مالس» برای تهیه غذای گاو اس��تفاده نمی‌شود‪ ،‬از آن برای‬ ‫تهیه الکل اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬که برای این منظور از تخمیر مالس به‌وسیله‬ ‫یکس��ری از مخمرهای تجاری اس��تفاده می‌کنند‪ .‬به‌طور کلی فرآیند تولید‬ ‫اتانول مستلزم رقیق کردن مالس تا حدود بریکس‪ ،۲۵‬تخمیر مالس به‌وسیله‬ ‫مخمر و تزریق کردن اتانول تولیدی به داخل دس��تگاه تقطیر اس��ت‪ .‬مالس‬ ‫تجارت��ی مرکبات که با درجه بریکس ‪ ۷۲‬وجود دارد‪ ،‬دارای ‪ ۴۵‬تا‪ ۵۰‬درصد‬ ‫قند قابل تخمیر اس��ت و برای تولید یک لیتر اتانول خالص به ‪ ۵‬لیتر مالس‬ ‫مرکبات با بریکس‪ ،۷۲‬نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید پکتین از پوست پرتقال‬ ‫تولید پکتین از پوس��ت مرکبات مستلزم استخراج اسیدی‪ ،‬رسوب دادن و‬ ‫خالص‌سازی پرتوپکتین است‪ .‬قسمت سفید پوست مرکبات بیشترین مقدار‬ ‫پکتین را داراست و برای به دست آوردن پکتین بیشتر با درجه کیفیت باالتر‪،‬‬ ‫ترجیح داده می‌شود به جای پرتقال از لیموترش و لیموعمانی و گاهی اوقات‬ ‫از گریپ فروت به عنوان ماده اولیه استفاده شود‪.‬‬ ‫ضایعات چنین فرآیندی که برای تولید پکتین مورد استفاده قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫منجربه ایجاد‪ BOD‬باالیی می‌ش��ود‪ ،‬زیرا این ضایعات به ش��کلی هس��تند‬ ‫آلودگی‬ ‫که حمل‌ونقل آنها بس��یار مش��کل اس��ت و می‌توانند باعث‬ ‫محیط‌زیس��ت ش��وند‪ .‬محصول تولی��دی در این‬ ‫فرآیند یعنی پکتین‪ ،‬در غذاهایی ماننند مربا‬ ‫و ژله استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن دانه مرکبات‬ ‫فرآیند روغن‌گیری از دانه مرکبات در‬ ‫س��ال‌های قبل چندان رواجی نداش��ته‬ ‫اس��ت و دلیل آن نبود مقدار مناس��ب و کافی از دانه‌های مرکبات بوده‪ ،‬که‬ ‫باعث کاهش راندمان استخراج روغن از این دانه‌ها شده است‪ .‬همچنین تولید‬ ‫میوه‌های بدون هسته از قبیل پرتقال‪ ،‬گریپ‌فروت باعث شده که این فرآیند‬ ‫چندان رواج نداشته باشد‪ .‬حتی با وجود حجم زیادی از میوه فرآوری‌شده در‬ ‫یک کارخانه‪ ،‬مقدار وزن دانه‌ها به ازای وزن هر جعبه میوه کم اس��ت‪ .‬برای‬ ‫روغن‌گیری موفق از دانه‌های مرکبات‪ ،‬احتیاج به جمع‌آوری دانه‌ها از تعدادی‬ ‫کارخانه فرآیندس��ازی مرکبات اس��ت که باید این دانه‌ه��ا را به یک منطقه‬ ‫مرکزی منتقل کرده و با عمل خشک کردن قبل از روغن‌گیری از کپک زدن‬ ‫آنها جلوگیری کنند‪ .‬مقدار دانه‌های موجود درمیوه مرکبات متفاوت است و‬ ‫از ح��دود ‪ 0/2‬درصد برای گونه‌های کم‌دانه و تا ‪%7‬درصد برای گریپ فروت‬ ‫دانه‌دار‪ ،‬متغیر است‪.‬‬ ‫براس��اس وزن خشک دانه‪ ،‬مقدار روغن موجود در دانه حدود ‪ 40‬درصد از‬ ‫کل دانه را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫اسیدهای چرب دانه‌های پرتقال و گریپ فروت عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹پالمتیک‪ ،‬پالمیتوائیک‪ ،‬اتئاریک‪ ،‬اولیئک و لینوائیک‬ ‫روغن‌های موجود در دانه‌های مختلف مرکبات از نظر ترکیب شبیه به هم‬ ‫هستند‪ ،‬به‌جز در مورد لیموترش و لیموعمانی که میزان لینولنیک اسید آنها‬ ‫‪۲‬تا‪ ۳‬برابر بیشتر از دیگر گونه‌هاست‪ .‬تفاله یا گوشت دانه پس از روغن‌گیری‬ ‫چیزی حدود ‪ ۲۵‬درصد پروتئین دارد و مش��خص شده که حاوی اسیدهای‬ ‫آمینه خاصی از قبیل گلیسین‪ ،‬سیستئین‪ ،‬متیونین و تریپتفان است و مقدار‬ ‫مش��خصی ماده خشک که شامل تری ترپنوئید و لیمونین و گلیکوسیدهای‬ ‫نامحلول در آب که تلخ‌مزه هم است‪ ،‬در دانه مرکبات وجود دارد که می‌توانند‬ ‫به عنوان مواد بازدارنده کاربرد داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹فلیوونوئیدها‬ ‫از بین فلیوونوئیدها‪ ،‬هس��پریدین در پرتقال و نارنجین در گریپ فروت‪ ،‬به‬ ‫مقدار زیادی در پوست میوه و به مقدار کمتری در بافت میوه دیده شده‌اند‪.‬‬ ‫ه��ردو نوع این فیلونوئیدها در دمای محیط در داخل آب محلول هس��تند‬ ‫ولی نارنجین در داخل آب داغ خیلی سریع حل می‌شود‪ .‬در قدیم استخراج‬ ‫این مواد از داخل پوست و بافت میوه تحت شرایط بازی ویژه‌ای انجام می‌شد‬ ‫و این فرآیند با اسیدی کردن محیط برای خنثی‌سازی محیط بازی و سپس‬ ‫کریستالیزاس��یون به پایان می‌رس��ید‪ .‬پرتقال و گریپ‌فروت تقریبا دارای‪./۲‬‬ ‫کیلوگرم هس��پریدین و نارنجین به ازای هر جعبه میوه هستند‪ .‬به‌طور کلی‬ ‫می‌توان گفت پی��ش از این محصوالت جانبی حاصل از صنایع آبمیوه‌گیری‬ ‫به عنوان منبع مهمی از درآمد اضافی کارخانه‌های آبمیوه‌گیری به حس��اب‬ ‫نمی‌آمد و اما امروز این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و از آنجا که‬ ‫تقاضای مصرف‌کنندگان برای نوشیدنی‌ها و آبمیوه‌ها افزایش یافته‪ ،‬مسئله‬ ‫تولی��د محصوالت جانبی این صنایع نه به عن��وان یک درآمد جانبی و‬ ‫فرعی‪ ،‬بلکه به عنوان یک منبع اصلی درآمد ملی محس��وب می‌شود‪،‬‬ ‫زی��را هریک از م��واد بازیافتی می‌تواند صادر ش��ده و به عنوان منبع‬ ‫وارد‌کننده ارز به کشور مطرح شود‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫پرتقال‌ها از کجا آمدند؟‬ ‫منش��أ مرکب��ات با ی��ک تاری��خ پ��ر از جنجال و‬ ‫افس��انه‌های جالب ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬برخی از‬ ‫پژوهش��گران بر این باورند که مرکبات بومی مناطق‬ ‫نیمه‌گرمس��یری و گرمسیری آس��یا هستند و منشأ‬ ‫آن بخش‌های خاصی از جنوب ش��رقی آس��یا شامل‬ ‫چی��ن‪ ،‬هند و مجمع‌الجزایر مالی اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫نسخه‌های خطی قدیمی که در میان اسناد باستانی‬ ‫چینی پیدا ش��ده‌اند‪ ،‬نخستین متونی که به مرکبات‬ ‫اش��اره کرده‌ان��د مربوط به دوران «تای��و» در حدود‬ ‫‪ 2200‬سال پیش اس��ت یعنی زمانی که مرکبات و‬ ‫به‌ویژه نارنگی و پوملو (شداک) ارزش بسیاری داشته‬ ‫و فقط در دربار امپراطوری اس��تفاده می‌شده است‪.‬‬ ‫همچنین مشخص ش��ده که خاستگاه لیمو در هند‬ ‫بوده و پرتقال و نارنگی بومی چین هستند‪ .‬تحقیقات‬ ‫جدید نش��ان می‌دهن��د اگرچه خاس��تگاه برخی از‬ ‫گونه‌ه��ای تجاری مرکبات مانن��د پرتقال‪ ،‬نارنگی و‬ ‫لیمو جنوب ش��رقی آسیاس��ت اما گفته می‌شود که‬ ‫منش��ا اصلی مرکبات استرالیا‪ ،‬گینه نو و نیوکالدونیا‬ ‫در نزدیکی استرالیاس��ت‪ .‬گسترش مرکبات به سایر‬ ‫نق��اط جهان مانند ش��مال افریقا و جن��وب اروپا به‬ ‫کندی انجام شده است‪ .‬بعضی از گونه‌های مرکبات‬ ‫قبل از میالد مس��یح ب��ه مناطق غربی آس��یا نظیر‬ ‫عمان‪ ،‬ایران و فلس��طین انتق��ال یافته و نیز گزارش‬ ‫شده اس��ت که اس��کندر مقدونی ‪ 330‬سال قبل از‬ ‫میالد مسیح یکی از گونه‌های مرکبات به نام بالنگ‬ ‫را در ایران مش��اهده کرد‪ .‬نارن��ج‪ ،‬لیمو ترش و لیمو‬ ‫عمانی حدود ‪ 1200‬تا ‪ 1300‬س��ال پیش و توسط‬ ‫اع��راب به ای��ران آورده ش��ده و درخ��ت پرتقال به‬ ‫احتمال زیاد در قرن ‪ 16‬میالدی توس��ط پرتغالی‌ها‬ ‫از اروپا به ایران آورده ش��ده اس��ت و ب��ه این دلیل‬ ‫آن را پرتقال نامیده‌اند‪ .‬کش��ت اقتصادی مرکبات در‬ ‫ایران از ‪ 300‬س��ال پیش در شمال کشور آغاز شده‬ ‫و به جنوب کشور رفته است‪ .‬عقیده بر این است که‬ ‫بالن��گ از ایران به مناطق مدیترانه‌ای راه یافت و در‬ ‫دوران امپراطوری روم‪ ،‬یعنی بین سال‌های ‪ 27‬قبل‬ ‫از میالد و ‪ 248‬بعد از میالد مس��یح در ایتالیا برخی‬ ‫از گونه‌های مرکبات وجود داشته‌اند‪.‬‬ ‫وضعیت مرکبات ایران‬ ‫براس��اس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬سطح زیرکش��ت مرکبات کشور‬ ‫‪ 290/000‬هکتار و میزان برداشت ‪ 4/700/000‬تن‬ ‫اس��ت که ‪41‬درصد باغ‌ها درجه ی��ک و ‪ 27‬درصد‬ ‫باغ‌ها نیاز به اصالح و نوسازی دارند و بقیه شبه باغ‬ ‫هس��تند‪ .‬به طور متوس��ط از هر هکتار باغ مرکبات‬ ‫حدود ‪ 18500‬کیلوگرم میوه برداش��ت می‌شود که‬ ‫باید تا پایان برنامه پنجم توس��عه به ‪ 25‬تن برس��د‪.‬‬ ‫البت��ه باغداران پیش��رو رکوردی تا ب��االی ‪ 75‬تن‬ ‫در هکتار هم داش��ته اند‪ .‬در آخرین رکوردش��کنی‬ ‫در س��ال ‪ 88‬ب��ود که ‪ 108‬تن در هکتار برداش��ت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��رانه تولید مرکبات در کش��ور ‪56‬‬ ‫کیلوگرم اس��ت‪ .‬ای��ن رقم در جه��ان ‪ 17‬کیلوگرم‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابر این ای��ران معادل ‪ 3/4‬برابر بیش��تر از‬ ‫س��رانه جهان تولی��د مرکبات دارد‪ .‬مصرف س��رانه‬ ‫در ای��ران حدود ‪ 48‬کیلوگرم برآورد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در اروپ��ا و بازاره��ای بین‌المللی مرکب��ات ترش و‬ ‫بدون هس��ته از بازارپس��ندی باالتری برخوردارند‪،‬‬ ‫در ای��ران مصرف کنندگان به دنبال مرکبات با قند‬ ‫باال و شیرین‌ترند‪.‬س��رانه مصرف پرتقال در ایران به‬ ‫عنوان پرمصرف‌ترین مرکبات کشور پس از کسر ‪37‬‬ ‫درص��د ضایعات و یک درصد صادرات‪ 21 ،‬کیلوگرم‬ ‫و نارنگ��ی ‪ 5/5‬و لیموش��یرین ‪ 7/7‬کیلوگرم برآورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پرتقال تامسون‬ ‫پرتقال «تامسون ناول» که حاصل جهش ژنتیکی‬ ‫پرتقال «واش��نگتن ناول» است نخستین بار در باغ‬ ‫شخصی به نام «تامس��ون» در سال ‪1891‬میالدی‬ ‫در ایال��ت کالیفرنیای امریکا کش��ف ش��د‪ .‬پرتقال‬ ‫تامس��ون به علت زودرس بودن نسبت به واشنگتن‬ ‫ناول بعد از آن س��ال به‌طور گس��ترده‌ای در سراسر‬ ‫امریکا و کشورهای دیگر کشت شد‪ .‬این رقم دارای‬ ‫میوه‌ای اس��ت تا حدی کوچکتر از واش��نگتن ناول‪،‬‬ ‫مخروطی‌ش��کل‪ ،‬بی‌تخم‪ ،‬دارای بافتی لطیف با آب‬ ‫متوس��ط‪ ،‬نافی کوچک‪ ،‬پوس��تی نازک با ضخامت‬ ‫متوسط و ش��فاف‌تر از واشنگتن ناول است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اس��ت این میوه که در نهالستان «میرنیا» قابل‬ ‫ارائه است‪ ،‬از لحاظ ماندگاری روی درخت وضعیت‬ ‫ضعیف��ی دارد و به س��رعت دچار کاه��ش کیفیت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ولی قدرت انبارمانی باالی��ی دارد‪ .‬گرچه‬ ‫این رقم نسبت به واش��نگتن ناول مقاومت کمتری‬ ‫به سرما و گرما دارد ولی نسبت به درختان مرکبات‬ ‫دیگر مقاوم��ت خوبی در برابر تغییرات آب و هوایی‬ ‫از خود نشان می‌دهد‪ .‬زمان رسیدن این میوه اواخر‬ ‫پاییز یا اوایل زمستان است‪.‬‬
‫تاریخچه‬ ‫سرگذشت ملی شدن‬ ‫جواهرات درخشان‬ ‫این سرزمین‬ ‫یاس�مین س�هرابی ‪ -‬جم��ع‌آوری و نگه��داری‬ ‫جواه��رات در ای��ران‪ ،‬از دوره حکومت صفویه آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تا قبل از صفویه‌‪ ،‬جواه��رات گران‌بهایی‬ ‫در خزانه دولتی وجود نداش��ته و پادشاهان صفوی‬ ‫بی��ش‌از دو قرن به جمع‌آوری جواهرات پرداختند‪.‬‬ ‫حت��ی کارشناس��ان دولت صفوی‪ ،‬جواه��رات را از‬ ‫بازارهای هند و عثمانی و کشورهایی مانند فرانسه‬ ‫و ایتالیا خریداری می‌کردند و به اصفهان‌‪ ،‬پایتخت‬ ‫حکومت‌‪ ،‬می‌آوردند‪ .‬این سرمایه در نهایت ‪50‬سال‬ ‫پیش به‌طور رسمی در یک گنجینه با عنوان خزانه‬ ‫جواهرات ملی نگهداری شد‪.‬‬ ‫خزانه جواه��رات ملی یکی از موزه‌های پرطرفدار‬ ‫ایران اس��ت که روزان��ه تعداد زی��ادی عالقه‌مند و‬ ‫بازدیدکننده را به خود جلب می‌کند و این گنجینه‬ ‫با دارایی‌هایش‪ ،‬پش��توانه پولی کش��ورمان است و‬ ‫حت��ی نامش به تنهایی پش��توانه خوبی برای ریال‬ ‫به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫به این ترتیب در دوران قاجار بسیاری از جواهرات‬ ‫خارج شده از خزانه سلطنتی دوباره بازگردانده شد‬ ‫و ب��رای جلوگیری از س��رقت یا غ��ارت دوباره آنها‬ ‫به دس��تور حکام قاجار بس��یاری از جواهرات روی‬ ‫س��ازه‌هایی مثل تاج کیانی‪ ،‬تخ��ت طاووس‪ ،‬تخت‬ ‫نادر‪ ،‬کره جواهرنش��ان‪ ،‬سینی‪ ،‬شمشیر جهانگشای‬ ‫نادری‪ ،‬خنجر یا قلیان‌ها نشانده شد‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفته نمان��د مقدار قابل توجه��ی از این‬ ‫جواهرات که بس��یار بیش��تر از تعدادی بود که در‬ ‫ح��ال حاضر در موزه نگهداری می‌ش��ود‪ ،‬به رس��م‬ ‫ارمغان و پیش��کش به ش��اهان و حکام کشورهای‬ ‫همس��ایه فرستاده و مقدار دیگری از آنها بین سپاه‬ ‫افش��اریه تقس��یم شد و عجیب و خوش��بختانه که‬ ‫مابقی در امان ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹راز جواهراتی که قیمت ندارند‬ ‫به طور کل��ی تا قبل از پادش��اهان صفوی کمتر‬ ‫حاک��م یا حکمران��ی در ایران آن زم��ان بود که به‬ ‫فکر جم��ع‌آوری یا نگهداری س��نگ‌های قیمتی و‬ ‫جواهرات باشد و برخی سنگ‌های قیمتی یا طال به‬ ‫صورت س��رمایه‌ای در دست تاجران و افراد متمول‬ ‫جابه‌ج��ا می‌ش��د‪ .‬اما از این تاریخ ب��ه بعد (‪ 907‬تا‬ ‫‪ 1114‬هجری‌قمری) به دستور حکام وقت‪ ،‬سفرایی‬ ‫برای خریداری و جمع‌آوری جواهرات و سنگ‌های‬ ‫قیمتی به کشورهای اطراف یا دوردست مثل ایتالیا‬ ‫و فرانس��ه فرستاده شدند و با این کار نخستین گام‬ ‫برای جم��ع‌آوری و حفظ و نگه��داری گنجینه‌ای‬ ‫گرانبها در خزانه حکومت برداشته شد‪.‬‬ ‫این س��نگ‌ها ی��ا زی��ورآالت گرانبه��ا در خزانه‬ ‫س��لطنتی و در پایتخ��ت آن دوران یعن��ی ش��هر‬ ‫اصفهان نگهداری می‌شد‪ .‬با حمله محمود افغان به‬ ‫ایران‪ ،‬بخشی از این مجموعه گرانبها به تاراج رفت‪.‬‬ ‫بخش��ی از این جواهرات که از مرزهای ایران خارج‬ ‫شده بود به افغانس��تان امروزی و بخش دیگری به‬ ‫هندوستان رسید‪.‬‬ ‫این گنجینه شامل مقدار زیادی وجه نقد‪ ،‬سالح‪،‬‬ ‫جواهرات‪ ،‬س��نگ‌های قیمت��ی و پارچه‌های نفیس‬ ‫بود اما طبق اس��ناد تاریخی بس��یاری ازآن ها در‬ ‫میانه راه از س��وی نادر ش��اه به والی��ان یا حاکمان‬ ‫مختلف یا س��پاهیان بخشیده و بخشی هم به حرم‬ ‫امام رضا(ع) اهدا شد و در‌‌نهایت بخش کوچکی از‬ ‫آن به پایتخت و خزانه سلطنت رسید‪.‬‬ ‫ب��ه روایت تاری��خ برخ��ی جواه��رات در اختیار‬ ‫افغان‌ها با همت نادرش��اه دوباره به ایران بازگش��ت‬ ‫و ب��رای گرفتن بخ��ش دیگری از جواه��رات ایران‬ ‫که به هندوس��تان فرس��تاده ش��ده بود‪ ،‬نامه‌ای از‬ ‫س��وی نادرشاه به هندوس��تان ارسال شد که هرگز‬ ‫توسط هندی‌ها پاسخی به آن داده نشد‪ .‬در‌‌نهایت‬ ‫نادرش��اه در س��ال ‪ 1158‬هجری قمری به منظور‬ ‫باز پس گرفتن جواه��رات ایرانی تصمیم گرفت به‬ ‫هندوستان حمله کند که با وارد شدن سپاه نادر به‬ ‫هندوستان‪ ،‬حاکم وقت این کشور یعنی محمدشاه‬ ‫گورکانی برای جلوگیری از حمله نادر به سرزمینش‬ ‫عالوه بر جواهرات ایرانی مقداری هم هدایای بسیار‬ ‫ارزشمند برای او فرستاد‪.‬‬ ‫پس از قتل نادرشاه‪ ،‬یکی از سران او به نام احمد‬ ‫بیگ افغان ابدالی‪ ،‬دس��ت به غ��ارت این جواهرات‬ ‫زد ک��ه بس��یاری از جواهرات قیمتی غارت ش��ده‬ ‫هرگز به ایران بازگردانده نشد‪ .‬یکی از معروف‌ترین‬ ‫جواهراتی که توس��ط این فرد از کش��ور خارج شد‪،‬‬ ‫الم��اس کوه نور بود‪ .‬این الم��اس گرانبها در اختیار‬ ‫احمدش��اه درانی قرار گرفت و بعد از آن به دس��ت‬ ‫رنجیت س��ینگ پنجابی افتاد و با شکست دادن او‬ ‫توس��ط انگلیسی‌ها کوه نور ایرانی به دست کمپانی‬ ‫هند ش��رقی افت��اد و به گواه تاری��خ‪ ،‬مدتی بعد در‬ ‫س��ال ‪ 1266‬هجری قمری به ملکه ویکتوریا هدیه‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارشی درباره جواهراتی که بر تارک ثروت سرزمین ما افتخارند‬ ‫درخشش ابدی‬ ‫مری�م ابراهیم�ی – گروه گزارش‪ :‬می‌خواهیم با س�ربلندی و افتخار از گنجین�ه جواهرات ایرانی‬ ‫بگوییم که در س�رزمین ما به زیبایی و فریبندگی می‌درخش�د‪ .‬جواهراتی که نام الماس کوه‌نور و‬ ‫تخت‌طاووس آن حداقل بارها و بارها به گوش‌تان خورده یا دست‌کم تصویر آنها را بارها دیده‌اید‪.‬‬ ‫ای�ن جواهرات از آن دس�ته ثروت‌ه�ای ملی‌اند که نگه�داری و مراقبت از آنها‪ ،‬آن س�رزمین را‬ ‫ثروتمندتر می‌کند‪ .‬در دوران قاجار مجموعه‌ای از جواهرات جمع‌آوری و ضبط ش�د و تعدادی از‬ ‫جواهرات بر تاج کیانی‌‪ ،‬تخت نادری‌‪ ،‬کره جواهرنشان و تخت‌طاووس نصب شد‪.‬‬ ‫موزه جواهرات ملی در چهارراه اس��تامبول‬ ‫در طبقه زیرش��عبه مرکزی بان��ک ملی که‬ ‫هم‌اکن��ون در اختیار بانک مرکزی اس��ت و‬ ‫باید برای ورود به آن از ساختمان قدیم بانک‬ ‫مرکزی رفت‪ ،‬از سال ‪ 1334‬محل نگهداری‬ ‫باارزش‌ترین دارایی ایران بوده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫برخی جواه��رات آن با تاس��یس بانک ملی‬ ‫در س��ال ‪ 1316‬شمسی در اختیار خزانه آن‬ ‫بانک قرار داش��تند‪ ،‬اما در‌‌نهایت با تاس��یس‬ ‫بان��ک مرک��زی از س��ال ‪ 1334‬در خزانه‌ای‬ ‫زیرنظر این بانک به مس��احت حدود ‪1000‬‬ ‫مترمربع نگهداری شده‌اند‪.‬‬ ‫در برآورد دیگری که در‬ ‫مورد ارزش جواهرات‬ ‫خزانه موزه جواهرات‬ ‫انجام شده‪ ،‬این‌طور‬ ‫اعالم کرده‌اند که ارزش‬ ‫آنها ‪75‬درصد از پشتوانه‬ ‫اسکناس کشور است‬ ‫این م��وزه ‌‌یا همان خزانه جواهرات ملی از‬ ‫بدو تاس��یس خود تاکن��ون به عنوان یکی از‬ ‫گنجینه‌های بی‌بدیل جهان با انواع و اقس��ام‬ ‫جواهرات تاریخی و ارزش��مند خود عالوه‌بر‬ ‫معرفی توانای��ی جواهرس��ازان و هنرمندان‬ ‫ایران��ی در کنار تمدن کش��ور به حفظ پول‬ ‫ملی کشورمان نیز کمک کرده است‪.‬‬ ‫ش��ناخته ش��ده جهان هس��تند‪ .‬این الماس‬ ‫صورتی رنگ‪ ،‬یک��ی از بزرگترین الماس‌های‬ ‫شناخته شده جهان است‪.‬‬ ‫دری��ای نور پ��س از قت��ل نادر ب��ه نوه او‬ ‫ش��اهرخ‌میرزا (آخرین پادشاه افشار) رسید و‬ ‫سپس به محمد حس��ن‌خان قاجار و بعد به‬ ‫لطفعلی‌خان زند رس��ید و سرانجام به دست‬ ‫آغامحمدخ��ان قاجار افتاد‪ .‬ناصرالدین ش��اه‬ ‫معتقد ب��ود که این جواهر یکی از گوهرهای‬ ‫تاج کوروش بزرگ بوده است‪ .‬او برای تولیت‬ ‫این گوهر قیمتی منصبی مخصوص قرار داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ای��ن جواهر در زم��ان محمدعلی ش��اه و‬ ‫هنگام شکس��ت وی از مش��روطه‌خواهان به‬ ‫سفارت روس��یه برده شد که خوشبختانه به‬ ‫همت مشروطه‌خواهان بازپس داده شد‪.‬‬ ‫دریای نور‪ ،‬درشت‌ترین و زیباترین الماس‬ ‫برلیان در میان گوهرهای س��لطنتی ایران و‬ ‫یکی از گوهرهای معروف جهان است‌‪ .‬گفته‬ ‫می‌شود این الماس هزار سال پیش کشف و‬ ‫استخراج شده است‌‪ .‬وزن آن ‪ 7‬مثقال و ‪20‬‬ ‫ط و صورتی‬ ‫نخود‪ ،‬یعنی در حدود ‪ 182‬قیرا ‌‬ ‫ت ولی پیش از تراش‌‪ ،‬زیادتر از این بوده‬ ‫اس�� ‌‬ ‫است‌‪.‬‬ ‫‹ ‹‌تخت طاووس‬ ‫‹ ‹گنجین�ه بی‌مانند «خزان�ه جواهرات‬ ‫ملی»‬ ‫گنجینه بی‌مانن��د «خزانه جواهرات ملی»‬ ‫مجموع��ه‌ای از گرانبهاتری��ن جواه��ر جهان‬ ‫است که در قرون و اعصار مختلف گردآوری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جواهر و قطعه‌های موجود در‬ ‫خزان��ه جواه��رات ملی در قال��ب‪ 36 ‬گنجه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محتوی��ات این‬ ‫‌‌‬ ‫دس��ته‌بندی‬ ‫گنجه‌ها بس��یار متنوع ب��وده و به‌طور عمده‬ ‫ش��امل انواع زی��ورآالت تزئینی‪ ،‬ان��واع تاج‬ ‫و نیم‌تاج‪ ،‬ان��واع جقه (پی��ش‌کاله)‪ ،‬گلدان‪،‬‬ ‫س��رپوش‌های غذا‪ ،‬قلیان‪ ،‬آین��ه‪ ،‬تنگ‌های‬ ‫مینا‪ ،‬شمعدان‪ ،‬فیروزه‪ ،‬شمشیر‪ ،‬خنجر‪ ،‬سپر‪،‬‬ ‫س��اعت‪ ،‬قلمدان‪ ،‬انفیه‌دان‪ ،‬اش��یای آراسته‬ ‫به یاقوت و لعل‪ ،‬تفن��گ‪ ،‬عصا‪ ،‬مدال‪ ،‬تخت‪،‬‬ ‫سنجاق و گل‌سینه‪ ،‬مروارید و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹الماس کوه نور‬ ‫بنابر روایات مختلف‪ ،‬رس��تم الماس دریای‬ ‫نور را در جنگ با تورانیان تصاحب کرد ولی‬ ‫در پیکارهای بعدی به غارت رفت و به دست‬ ‫ش��اه هند افتاد‪ .‬قصه‌ای که ش��بیه شاهنامه‬ ‫و افس��انه‌های کهن خواندنی اس��ت و س��یر‬ ‫نمی‌شود آدم از بس که درباره‌شان می‌خواند‬ ‫و تصاویرشان را می‌بیند‪.‬‬ ‫دریای ن��ور‪ ،‬زوج الماس مع��روف کوه نور‬ ‫اس��ت و ه��ر دو از قدیمی‌تری��ن جواه��رات‬ ‫و آرپل از میان جواهرات ملی س��اخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزن این تاج یک کیل��و و ‪ 489‬گرم‬ ‫است و از الماس‪ ،‬برلیان‪ ،‬زمرد‪ ،‬لعل‪ ،‬یاقوت و‬ ‫مروارید ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪ ‬دسته شمش��یر و غالف متعلق به سلسله‬ ‫پهلوی‪ ،‬معروف به «شمش��یر ش��اهی» با ‪٣‬‬ ‫هزار سنگ تزئین شده از جمله زمرد‪ ،‬یاقوت‬ ‫و الماس‪.‬‬ ‫‹ ‹جبه تاج‌گذاری رضاشاه‬ ‫این جبه از ابریشم دست‌بافت است‪ ،‬زمین ‌ه‬ ‫س��فید و بته‌جقه‪‎‬ای درش��ت دارد‪ .‬این جبه‬ ‫برای مراسم تاج‪‎‬گذاری رضاشاه دوخته شده‬ ‫و در مراسم تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی در‬ ‫س��ال ‪ 1346‬نیز مورد اس��تفاده قرار گرفت‪،‬‬ ‫وزن مرواریدهای ش��نل بی��ش از ‪ 21‬مثقال‬ ‫است‪ .‬هر مثقال حدود ‪ 4/6‬گرم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ویترین زمرد‬ ‫بخش��ی از جواهرات نادرش��اه هستند که‬ ‫حاال در م��وزه جواهرات ملی ایران نگهداری‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاله عباس‌میرزا‬ ‫کاله مروارید‌دوزی‌ش��د ‌ه عباس‌میرزا (پسر‬ ‫فتحعلی‌شاه) به‌شکل تاج و از پارچ ‌ه اطلس و‬ ‫مخمل قرمز است که روی آن‪ ،‬مرواریددوزی‬ ‫و پولک‪‎‬دوزی شده و در باالی آن‪ ،‬یک تخمه‌‬ ‫زمرد درشت و الماس نصب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاج فرح پهلوی‬ ‫این تاج در س��ال ‪ 1346‬توسط وان کلیف‬ ‫از ای��ن تاج‪ ،‬پادش��اهان ب��رای تاج‌گذاری‬ ‫استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ن جواهرات از چ�ه تاریخی ملی‬ ‫شدند؟‬ ‫به روایت تاریخ برای نخستین‌بار جواهرات‬ ‫سلطنتی در دوره مظفرالدین‌شاه‪ ،‬مکتوب و‬ ‫رسید ش��دند‪ .‬این اتفاق این‌گونه رخ داد که‬ ‫با پیروزی مشروطه‌خواهان بر حکومت‪ ،‬شاه‬ ‫ب��رای حفظ جان خ��ود از کاخ گریخت و به‬ ‫سفارت روسیه پناه برد‪.‬‬ ‫‹ ‹کره جغرافیایی‬ ‫ک��ره جغرافیای��ی که وزن آن ب��ا پایه‌های‬ ‫طالی��ی ح��دود ‪ 5/37‬کیلوگ��رم و روی آن‬ ‫‪ 51366‬قطعه جواهر گوناگون نش��انده شده‬ ‫است‌‪.‬‬ ‫اقیانوس‌ها و دریاهای زمردنش��ان و آس��یا‬ ‫مرصع ب��ه یاقوت و لع��ل‌‪ ،‬ای��ران مرصع به‬ ‫الم��اس‌‪ ،‬اروپا مرصع به یاقوت‌‪ ،‬آفریقا مرصع‬ ‫به یاقوت س��رخ و کبود و امریکای شمالی و‬ ‫جنوبی و اس��ترالیا مرصع ب��ه یاقوت و لعل‬ ‫اس��ت و خط استوا به وس��یله الماس نشان‬ ‫داده شده و دو حلقه زرین ساده که در روی‬ ‫آنها گل‌های الماس نشان نصب شده‌‪ ،‬به‌طور‬ ‫متقاطع کره را در میان گرفته است‌‪.‬‬ ‫روی ک��ره القاب ناصرالدین ش��اه منبت و‬ ‫الماس‌نشان ش��ده اس��ت‌‪ .‬در این کره‌‪ ،‬کوه‬ ‫دماوند با یاقوت درش��تی مش��خص و ش��هر‬ ‫ته��ران با یاقوت معروفی ب��ه نام اورنگ زیب‬ ‫نمایان است‌‪.‬‬ ‫‹ ‹تاج‌ماه‬ ‫این تخت به فرمان فتحعلی‌ش��اه در سال‬ ‫‪ 1216‬قم��ری و با جواهرات و طالی موجود‬ ‫در خزانه ساخته ش��د و به‌دلیل وجود نشان‬ ‫خورش��ید در باالی تخت‪ ،‬به تخت خورشید‬ ‫معروف ش��د‪ .‬البته بعد از ازدواج فتحعلی‌شاه‬ ‫با «ط��اووس تاج‌الدوله» تخ��ت طاووس نام‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاج‌کیانی‬ ‫تاج‌ماه بعد از دریای نور‪ ،‬در میان جواهرات‬ ‫س��لطنتی خودنمای��ی می‌کند‪ .‬این س��نگ‬ ‫سفید و خوش آب و رنگ بادامی شکل ‪112‬‬ ‫قیراط وزن دارد و در وسط بازوبند سلطنتی‬ ‫بازوی چپ قرار داش��ت‌‪ .‬اما بعدها به صورت‬ ‫دکمه قس��مت جلوی کاله نصب شد و اینک‬ ‫به صورت پیاده در خزانه جواهرات سلطنتی‬ ‫ایران نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫محمدعلی‌ش��اه‪ ،‬تعداد زی��ادی از جواهرات‬ ‫س��لطنتی ازجمله دریای نور را نیز به عنوان‬ ‫اموال شخصی همراه خود به سفارت روسیه‬ ‫برد که با پافشاری مشروطه‌خواهان به ناچار‬ ‫برخی از آنها ازجمله الماس دریای نور دوباره‬ ‫به کاخ گلس��تان منتق��ل و در نهایت از آنها‬ ‫فهرس��تی تهیه ش��د تا از میزان واقعی این‬ ‫جواهرات اطالعات دقیقی در دست باشد‪.‬‬ ‫اما اصلی‌تری��ن زمانی که این جواهرات در‬ ‫واقع مل��ی یا به عبارت دیگر ب��ه بانک ملی‬ ‫ایران اهدا ش��دند‪ ،‬مربوط به زمان رضاش��اه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این دوره یک شرکت فرانسوی به‬ ‫نام کمپانی بوش��رون به دس��تور شاه از همه‬ ‫جواهرات س��لطنتی صورت‌ب��رداری و ارزش‬ ‫آنه��ا را تعیین کرد و درنهایت س��ال ‪1316‬‬ ‫هجری شمسی با تاس��یس بانک ملی ایران‬ ‫بس��یاری از آنها به خزانه بانک ملی به عنوان‬ ‫پشتوانه پولی و مالی کشور منتقل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹پش�توانه پ�ول مل�ی ی�ا ارزش مالی‬ ‫جواهرات ملی‬ ‫اگرچ��ه ارزش جواه��رات مل��ی ای��ران به‬ ‫ارزش اقتصادی آن محدود نمی‌شود‪ ،‬ولی از‬ ‫جواهرات ملی ایران به‌عنوان پشتوانه قدرت‬ ‫و ذخیره خزانه کشور و گاه به‌عنوان پشتوانه‬ ‫پول منتش��ر ش��ده توس��ط بان��ک مرکزی‬ ‫استفاده می‌شده است‪.‬‬ ‫از نظ��ر فن��ی ب��ه لح��اظ منحصربه‌ف��رد‬ ‫ب��ودن‪ ،‬بی‌نظیر ب��ودن و اهمی��ت تاریخی‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری برای چنی��ن جواهراتی (حتی‬ ‫به‌طور تقریبی) برای زبده‌ترین کار‌شناسان و‬ ‫ارزیابان نیز مقدور نیست‪ .‬اما برخی مورخان‬ ‫تنها ارزش جواه��رات غنیمتی ایران از هند‬ ‫را به ارزش آن زم��ان حدود ‪ 70‬کرور روپیه‬ ‫برآورد کرده‌اند‪.‬‬ ‫در ب��رآورد دیگ��ری ک��ه در م��ورد ارزش‬ ‫جواه��رات خزان��ه م��وزه جواه��رات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬این‌طور اعالم کرده‌اند که ارزش آنها‬ ‫‪75‬درصد از پش��توانه اسکناس کشور است‪.‬‬ ‫توضیح کامل‌تر اینک��ه از زمانی که حواله یا‬ ‫بیجک در دس��ت مردم و تاج��ران به عنوان‬ ‫س��ند دارای��ی ط�لا یا نق��ره ق��رار گرفت و‬ ‫حمل‌ونقل طال ب��رای انجام مبادالت کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬طال یا نقره به عنوان پشتوانه حواله‌ها‬ ‫در صندوق‌ه��ا ذخیره ش��دند‪ .‬ای��ن اتفاق را‬ ‫می‌توان نخستین کارکرد طال یا جواهرات به‬ ‫عنوان پشتوانه اسکناس معرفی کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫طبق عرف ی��ا قانون‪ ،‬دولت‌ها تا مدتی پیش‬ ‫ب��ا توجه به ذخایر ط�لا و جواهرات خود به‬ ‫انتش��ار اس��کناس اقدام می‌کردند‪ .‬در واقع‬ ‫آنها با توجه به توان و ارزش پش��توانه ذخایر‬ ‫طالی کشور‪ ،‬اسکناس در اختیار عموم قرار‬ ‫می‌دادند و هر واحد از پول‌ش��ان را با مقدار‬ ‫معینی طال ارزش‌گذاری می‌کردند‪ .‬در ایران‬ ‫نیز طبق قانون اساسی و بند یک قانون پولی‬ ‫و بانکی کشور‪ ،‬واحد پولی کشور ریال و برابر‬ ‫یکصد دینار انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬این مقدار‬ ‫پول یا ی��ک ریال طبق قان��ون مذکور برابر‬ ‫‪ 180‬ه��زار و ‪ 10 ،55‬میلیونیوم گرم طالی‬ ‫خالص تعریف شده است‪.‬‬ ‫به‌طور کلی براس��اس قانون یاد شده بانک‬ ‫مرک��زی بای��د ‪100‬درصد میزان اس��کناس‬ ‫منتش��ر ش��ده‪ ،‬دارای��ی و وثیقه ب��ه عنوان‬ ‫پش��توانه ریال در اختیار داشته باشد که این‬ ‫پشتوانه عبارت است از‪:‬‬ ‫‹ ‹طال‪ ،‬ارزهای خارجی و اوراق بهادار‪.‬‬ ‫ای��ن دارایی‌ها طبق همین قان��ون باید به‬ ‫ص��ورت ‪ 25‬درصد طال و ارز و مابقی باید به‬ ‫صورت اوراق بهادار در خزانه موجود باشد‪.‬‬ ‫در بند «ب» م��اده ‪ 8‬قانون پولی و بانکی‬ ‫کشور‪ ،‬این جواهرات به عنوان وثیقه تعهدات‬ ‫ناش��ی از اسناد و اوراق بهادار دولت شناخته‬ ‫شده‌اند‪ .‬از این تاریخ به بعد جواهرات ملی به‬ ‫عنوان وثیقه و پشتوانه پولی ایران در اختیار‬ ‫بانک ملی ودر نهایت در اختیار بانک مرکزی‬ ‫قرار گرف��ت‪ ،‬اما جواهرات مل��ی ایران برای‬ ‫اس��ناد دولتی فقط حالت ش��کلی دارند و از‬ ‫لحاظ ماهیت‪ ،‬تاثیری بر نحوه یا روند انتشار‬ ‫اسکناس و پشتوانه آن نخواهند داشت‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تجارتخارجیسیستانوبلوچستان؛چشم‌اندازهاودستاوردها‬ ‫گروه استان‌ها ـ استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬به دلیل همجواری با افغانستان و پاکستان و برخورداری از ‪1200‬‬ ‫کیلومتر مرز خاکی با این دو کشور و داشتن ‪ 300‬کیلومتر مرز ساحلی در کنار دریای عمان‪ ،‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫ویژه‌ای دارد‪ .‬دسترس��ی به آب‌های آزاد بین‌المللی خارج از تنگه هرمز و امکان ارتباط با کش��ورهای ش��رق آسیا‪،‬‬ ‫شبه قاره هند‪ ،‬کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و بازارهای افریقایی‪ ،‬از دیگر ظرفیت‌های طبیعی این استان است‪.‬‬ ‫نگاهی به آمار عملکرد اس��تان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد این استان از هدف‌گذاری‌های انجام شده در‬ ‫برنامه پنجم توسعه در سال‌های ‪ 1389‬تا ‪ ،1392‬حتی فراتر نیز رفته است‪ .‬صادرات ‪ 300006464‬دالری استان‬ ‫در ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری‪ ،‬بیانگر تحقق ‪ 88‬درصد از برنامه هدف اس��تان اس��ت‪ .‬به گفته نادر میرشکار‪ ،‬مدیر سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬با پیگیری مسئوالن بخش دولتی و خصوصی و با برنامه‌ریزی‌های کالن و عملیاتی‬ ‫شدن آنها‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود بقیه اهداف مورد نظر نیز تحقق یابد و استان حتی از برنامه‌های خود نیز فراتر برود‪.‬‬ ‫واحد دالر‬ ‫سال ‪1389‬‬ ‫سال ‪1390‬‬ ‫سال ‪1391‬‬ ‫سال ‪1392‬‬ ‫صادرات‬ ‫سال ‪1394‬‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫(‪ 9‬ماه)‬ ‫‪266000000‬‬ ‫‪319474879‬‬ ‫‪438889922‬‬ ‫‪332083794‬‬ ‫‪300006464‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامه هدف‬ ‫‪200000000‬‬ ‫‪228000000‬‬ ‫‪259920000‬‬ ‫‪296308800‬‬ ‫‪339273000‬‬ ‫‪396950000‬‬ ‫نسبت رشد ساالنه به‬ ‫سال قبل (درصد)‬ ‫‪47‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبت رشد صادرات به‬ ‫برنامه هدف (درصد)‬ ‫‪33‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‹ ‹صادرات‬ ‫مجم��وع ص��ادرات از گمرکات و بازارچه‌های مرزی سیس��تان و بلوچس��تان در ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری‪ 6720 ،‬فقره‬ ‫اظهارنامه به وزن ‪ 746529‬تن و ارزش دالری ‪ 300/006/464‬بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‪ ،‬از نظر‬ ‫وزنی ‪ 4‬درصد کاهش و از لحاظ ارزش‪ 23 ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مصالح س��اختمانی (س��یمان)‪ ،‬قیر‪ ،‬تخم گشنیز‪ ،‬س��یب درختی و محصوالت ش��یمیایی و صنعتی‪ ،‬اقالم عمده‬ ‫صادراتی سیس��تان و بلوچس��تان را تش��کیل می‌دهند‪ ،‬از مهم‌تری��ن بازارهای محصوالت این اس��تان می‌توان به‬ ‫افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ارمنستان اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €میزان صادرات استان در ‪ 9‬ماه سال‌های ‪ 1392‬و ‪1393‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪1392‬‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪1393‬‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫ارزش (دالر)‬ ‫‪243595413‬‬ ‫‪300006464‬‬ ‫‪23‬درصد افزایش‬ ‫وزن(تن)‬ ‫‪777719‬‬ ‫‪746529‬‬ ‫‪4‬درصد کاهش‬ ‫€ €جدول میزان ارزش دالری صادرات گمرکات استان در ‪ 9‬ماه سال‌های ‪ 1392‬و ‪1393‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام گمرک‬ ‫‪9‬ماهه ‪1392‬‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪1393‬‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪1‬‬ ‫زاهدان‬ ‫‪130189759‬‬ ‫‪103837816‬‬ ‫‪20‬درصد کاهش‬ ‫‪2‬‬ ‫چابهار‬ ‫‪2909002‬‬ ‫‪3014212‬‬ ‫‪4‬درصد افزایش‬ ‫€ €جدول مقایسه عملکرد صادرات استان به پاکستان در ‪ 9‬ماه سال‌های ‪ 1392‬و ‪1393‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫‪9‬ماهه ‪1392‬‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪1393‬‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫‪1‬‬ ‫صادرات از گمرکات‬ ‫‪137101201‬‬ ‫‪117409749‬‬ ‫‪14‬درصد کاهش‬ ‫‪2‬‬ ‫صادرات از بازارچه ها‬ ‫‪37680363‬‬ ‫‪75781238‬‬ ‫‪101‬درصد( با افزایش دوبرابری)‬ ‫‪3‬‬ ‫جمع کل صادرات به پاکستان‬ ‫‪174781564‬‬ ‫‪193190987‬‬ ‫‪11‬درصد افزایش‬ ‫‹ ‹واردات از پاکستان‬ ‫مجموع واردات سیس��تان و بلوچس��تان از پاکس��تان از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی اس��تان در ‪ 9‬ماه‬ ‫سال‌جاری‪ 151 ،‬میلیون و ‪ 958‬هزار و ‪ 952‬دالر بوده و بررسی آمار نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 34‬درصدی داشته است‪ ،‬این رقم نشان می‌دهد در مجموع ‪ 20‬درصد واردات استان در ‪ 9‬ماه سال‌جاری‪ ،‬از‬ ‫پاکستان بوده است‪ .‬برنج خوراکی‪ ،‬گندم‪ ،‬کنجد‪ ،‬دام‪ ،‬نخود‪ ،‬پارچه‪ ،‬لوازم یدکی خودرو‪ ،‬کاالهای صنعتی و خانگی‪،‬‬ ‫عمده اقالم وارداتی استان از پاکستان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات به افغانستان ‬ ‫کل صادرات از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان به افغانستان در ‪ 9‬ماه سال‌جاری‪ 103 ،‬میلیون و ‪ 616‬هزار و‬ ‫‪ 688‬دالر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ 57 ،‬درصد افزایش داشته است‪ .‬براساس آمار‪ ،‬از مجموع‬ ‫صادرات استان‪ 34/5 ،‬درصد به افغانستان بوده است‪ .‬مصالح ساختمانی (سیمان)‪ ،‬قیر‪ ،‬تخم گشنیز‪ ،‬سیب درختی‬ ‫و محصوالت شیمیایی و صنعتی‪ ،‬عمده کاالهای صادراتی استان به افغانستان هستند‪.‬‬ ‫€ €جدول مقایسه عملکرد صادرات استان به افغانستان در ‪ 9‬ماه سال‌‌های ‪ 1392‬و ‪1393‬‬ ‫‪9‬ماهه ‪1393‬‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫‪3‬‬ ‫کنارک‬ ‫‪.‬‬ ‫‪184577‬‬ ‫‪100‬درصد افزایش‬ ‫‪1‬‬ ‫صادرات از گمرکات‬ ‫‪26810167‬‬ ‫‪39455003‬‬ ‫‪47‬درصد افزایش‬ ‫‪4‬‬ ‫میرجاوه‬ ‫‪6177632‬‬ ‫‪12120650‬‬ ‫‪96‬درصد افزایش‬ ‫‪2‬‬ ‫صادرات از بازارچه ها‬ ‫‪39094679‬‬ ‫‪64161685‬‬ ‫‪ 64‬درصد افزایش‬ ‫‪5‬‬ ‫میلک‬ ‫‪26810167‬‬ ‫‪39455003‬‬ ‫‪ 47‬درصد افزایش‬ ‫‪3‬‬ ‫جمع کل صادرات به افغانستان‬ ‫‪65904846‬‬ ‫‪103616688‬‬ ‫‪ 57‬درصد افزایش‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشین‬ ‫‪733810‬‬ ‫‪1451283‬‬ ‫‪98‬درصد افزایش‬ ‫جمع کل‬ ‫‪166820370‬‬ ‫‪160063541‬‬ ‫‪4‬درصد کاهش‬ ‫‹ ‹واردات‬ ‫تع��داد ‪ 2423‬فق��ره اظهارنامه وارداتی به وزن ‪ 743232‬تن و ارزش ‪ 760829658‬دالر‪ ،‬آمار واردات اس��تان از‬ ‫طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی اس��تان در ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری است‪ .‬بررسی‌ها نشان می‌دهد این آمار نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل‪ ،‬شاهد افزایش ‪ 77‬درصدی در وزن و افزایش ‪ 51‬درصدی در ارزش بوده است‪.‬‬ ‫برنج‪ ،‬گندم‪ ،‬کنجد‪ ،‬دام زنده‪ ،‬نخود‪ ،‬پارچه و کاالهای صنعتی و خانگی‪ ،‬اقالم عمده وارداتی سیستان و بلوچستان‬ ‫را تش��کیل می‌دهند‪ .‬این اقالم بیش از همه از افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬چین‪ ،‬عمان و هند وارد‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫€ €سهم کشورها از مجموع صادرات و واردات استان در ‪ 9‬ماه سال ‪1393‬‬ ‫کشورها‬ ‫صادرات (دالر)‬ ‫واردات (دالر)‬ ‫سهم صادرات از کل (درصد)‬ ‫سهم واردات از کل (درصد)‬ ‫پاکستان‬ ‫‪193190987‬‬ ‫‪151958952‬‬ ‫‪64/3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫افغانستان‬ ‫‪103616688‬‬ ‫‪783830‬‬ ‫‪34/5‬‬ ‫‪0/1‬‬ ‫سایر کشورها‬ ‫‪3198789‬‬ ‫‪608086876‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪79/9‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪300006464‬‬ ‫‪760829658‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‹ ‹صادرات به پاکستان ‬ ‫مجموع صادرات از گمرکات و بازارچه‌های مرزی سیس��تان و بلوچس��تان به پاکستان در ‪ 9‬ماه سال‌جاری‪193 ،‬‬ ‫میلیون و ‪ 190‬هزار و ‪ 987‬دالر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬افزایش ‪ 11‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫آمار نشان می‌دهد مجموع صادرات استان در ‪ 9‬ماه سال‌جاری‪ ،‬برابر با ‪ 300‬میلیون و ‪ 6‬هزار و ‪ 464‬دالر بوده که‬ ‫از این رقم‪ ،‬حدود ‪ 64/3‬درصد صادرات به پاکستان انجام شده است‪.‬‬ ‫اصلی‌ترین صادرات سیس��تان و بلوچس��تان به پاکستان‪ ،‬مصالح ساختمانی (س��یمان)‪ ،‬قیر‪ ،‬تخم گشنیز‪ ،‬سیب‬ ‫درختی و محصوالت شیمیایی و صنعتی هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی در تشریح ‪ 54‬مصوبه دولت در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫س��االنه حدود ‪1/5‬میلیون تن زغال‌س��نگ از معادن‬ ‫استان استخراج می‌شود و برای حدود ‪4‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر در بخش معادن زغال‌سنگ و صنایع مرتبط با آن‬ ‫اشتغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نعمت‌ال��ه حقیقی تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه‌ای که در این‬ ‫س��فر به تصویب رسیده‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��ده این میزان اس��تخراج به‬ ‫‪5‬میلیون تن در س��ال افزایش‬ ‫یابد که با اجرای این طرح اش��تغال در بخش معادن‬ ‫زغال‌سنگ و صنایع مرتبط با آن به حدود ‪۱۲‬هزار نفر‬ ‫عنوان‬ ‫ردیف‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪1392‬‬ ‫‹ ‹واردات از افغانستان‬ ‫کل واردات از کش��ور افغانس��تان از طریق بازارچه‌های مرزی استان در ‪9‬ماه سال‌جاری به ارزش ‪ 783830‬دالر‬ ‫بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ‪89‬درصدی روبه‌رو بوده است‪ .‬براساس‬ ‫آمار موجود‪ ،‬می‌توان گفت در ‪ 9‬ماه امسال‪ ،‬تنها یک درصد واردات سیستان و بلوچستان از افغانستان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورهای هدف‬ ‫تانزانیا‪ ،‬اوگاندا‪ ،‬سومالی‪ ،‬زنگبار‪ ،‬هند‪ ،‬کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی‪ ،‬چین‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬عراق‪ ،‬امارات و ارمنس��تان‪ ،‬مهم‌ترین بازارهای هدف کاالهای سیس��تان و بلوچس��تان هستند‪ .‬از مهم‌ترین‬ ‫کاالهای صادراتی اس��تان می‌توان به مصالح س��اختمانی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬میگو‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬محصوالت بهداش��تی‪،‬‬ ‫محصوالت صنعتی‪ ،‬خدمات فنی مهندسی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫میزکاالیی خرما و صنایع تبدیلی‪ ،‬میزکاالیی صنایع دس��تی و فرش دس��تباف‪ ،‬میزکاالیی تخصصی محصوالت‬ ‫کشاورزی (اعم از باغی‪ ،‬گلخانه‌ای‪ ،‬جالیزی)‪ ،‬میزکاالیی کانی‌های معدنی‪ ،‬میزکاالیی صنایع شیالتی و فرآورده‌های‬ ‫دریایی‪ 5 ،‬میزکاالیی تخصصی است که در استان برای ‪ 6‬ماه دوم ‪ 1393‬در نظر گرفته شده است‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫دو میز کش��وری در س��ال ‪ 1393‬برای استان در نظر گرفته شده که عبارتند از میز کشوری پاکستان در دی‌ماه و‬ ‫میز کشوری افغانستان در اسفندماه‪.‬‬ ‫€ €آمار کلی بخش صنعت و معدن‬ ‫تعداد جواز تاسیس معتبر ( بخش صنعتی )‬ ‫‪ 1750‬فقره‬ ‫تعداد شرکت‌ها و نواحی صنعتی‬ ‫‪28‬‬ ‫تعداد شرکت‌های تولیدی بخش صنعت ( پروانه بهره برداری معتبر)‬ ‫‪1270‬فقره‬ ‫جمع کل ذخایر معادن دارای پروانه بهره برداری ( ذخیره قطعی)‬ ‫‪ 4500‬میلیون تن‬ ‫جمع کل استخراج از معادن‬ ‫‪ 37163‬هزارتن‬ ‫تعداد پروانه بهره برداری از معادن‬ ‫‪ 106‬فقره‬ ‫تعداد معادن استان‬ ‫‪ 106‬واحد معدنی‬ ‫مصوبات دولت درباره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬وی با بی��ان اینکه این نیروگاه‬ ‫بیش از یک‌هزار نفر در بخش معدن و نیروگاه اشتغال‬ ‫ایجاد می‌کند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬راه‌اندازی این نیروگاه هم به‬ ‫لحاظ ایجاد اش��تغال و هم به لحاظ تولید نیروی برق‬ ‫نیروگاه‌ها‪ ،‬تاثیر زیادی دارد و اقتصاد استان را متحول‬ ‫می‌کن��د‪ .‬حقیقی با بی��ان اینکه ای��ن الیاف مصرف‬ ‫زی��ادی از جمل��ه در تولید میلگ��رد بازالتی به‌عنوان‬ ‫جایگزین ف��والد دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خراس��ان جنوبی‬ ‫ظرفیت‌های خوبی در بخش الیاف بازالتی دارد که در‬ ‫ح��ال حاض��ر بال��غ ب��ر ‪۱۰۰‬میلی��ون ت��ن ذخیره‬ ‫زمین‌شناس��ی بازالت در استان داریم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در جریان این سفر مصوب شد سازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫با مش��ارکت بخش خصوصی نس��بت به ایجاد واحد‬ ‫‪3‬هزار تنی الیاف بازالتی در یک بازه زمانی یک‌س��اله‬ ‫در شهرس��تان سربیش��ه اقدام کنند‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یکی دیگر از مصوبات‬ ‫را مربوط به انجام مطالعات ژئوفیزیکی هوایی منطقه‬ ‫آهنگران زیرکوه عنوان ک��رد و افزود‪ :‬حدود ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 400‬کیلومتر مربع از مس��احت این منطقه توس��ط‬ ‫سازمان زمین‌شناس��ی و اکتشاف معدنی کشور مورد‬ ‫بررس��ی و پژوهش قرار خواهد گرف��ت که با ذخیره‬ ‫قطعی ‪1/5‬میلیون تنی این محصول و پژوهش انجام‬ ‫ش��ده می‌توانیم تمام ذخایر پنهان فلزی آهن و تمام‬ ‫عناصر فلزی این منطقه که هنوز ناش��ناخته است را‬ ‫کشف کنیم‪ .‬س��یدنعمت‌اله حقیقی اختصاص اعتبار‬ ‫‪۶۰‬میلیارد تومان س��رمایه در گردش برای واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان را از دیگر مصوبات سفر هیات دولت‬ ‫اع�لام کرد و گفت‪ :‬این اعتب��ارات به‌صورت پرداخت‬ ‫تس��هیالت در اختی��ار واحدهای تولیدی ق��رار داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬حقیق��ی همچنی��ن از ایج��اد فض��ای‬ ‫‪۳۹۰‬میلی��ون یورو فاینانس از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت برای فوالد قائنات و طرح توس��عه‬ ‫کویرتای��ر خب��ر داد و افزود‪ :‬همچنین در این س��فر‬ ‫حدود ‪۲۷۴‬میلیارد تومان برای تامین س��رمایه ثابت‬ ‫واحده��ای تولیدی ازجمله س��یمان باق��ران و دیگر‬ ‫واحد‌های تولیدی در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اجرای طرح توسعه کویرتایر بیرجند گفت‪:‬‬ ‫طبق این طرح میزان تولید ‪۲۵‬هزار تن الس��تیک در‬ ‫سال به ‪55‬هزار تن افزایش می‌یابد که اجرای آن نیاز‬ ‫به ‪۱۰۰‬میلیون یورو اعتبار ارزی داش��ته که قرار شد‬ ‫این اعتبار از طریق فاینانس در اختیار س��رمایه‌گذار‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ظرفیت های صادراتی‬ ‫سیمان سیستان‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫یکی از مهم‌ترین تولیدات سیس��تان و بلوچستان‬ ‫سیمان است که تولید و صادرات آن‪ ،‬صرفه اقتصادی‬ ‫مناسبی برای استان دارد‪ .‬درحال حاضر ‪ ۲‬کارخانه‬ ‫سیمان‌سازی در استان سیستان و بلوچستان فعال‬ ‫است که س��هم عمده‌ای از بازار س��یمان کشور را‬ ‫تامین می‌کند‪ .‬کارخانه س��یمان زابل (سیستان) و‬ ‫کارخانه خ��اش‪ ،‬هر دو از واحدهای صادراتی موفق‬ ‫اس��تان هس��تند‪ .‬کارخانه س��یمان زابل بزرگترین‬ ‫کارخانه صادرکننده س��یمان اس��ت که بیشترین‬ ‫صادرات س��یمان کش��ور به افغانس��تان را پوشش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫بحث ع��وارض متقاب��ل حمل‌‌ونق��ل‪ ،‬بزرگترین‬ ‫مش��کل صادرات سیمان استان اس��ت‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫ب��االی حمل‌ونقل و عوارض متقاب��ل مرزی‪ ،‬عمده‬ ‫مش��کالت صادرکنندگان سیمان استان است و در‬ ‫این راستا‪‌،‬با دس��تور وزیر راه‪ ،‬قرار شده با توجه به‬ ‫ماهیت و اهمیت کاالیی که از مرز رد می‌شود و به‬ ‫خاطر تقویت صادرات‪ ،‬سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها‬ ‫ل کاالی صادراتی ایرانی‬ ‫ای��ن عوارض را برای حم�� ‌‬ ‫دریاف��ت نکند‪ .‬کارخانه س��یمان زابل‪ ،‬حدود ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار تن و کارخانه خ��اش‪ ۴۰۰ ،‬هزار تن تولید در‬ ‫س��ال دارد و اگر مش��کالتی مثل بحث عوارض هم‬ ‫حل ش��ود‪ ،‬واحدها توان افزای��ش تولید و صادرات‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫مش��تری اصلی س��یمان سیس��تان‪ ،‬افغانس��تان‬ ‫است؛ س��االنه حدود ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تن سیمان‬ ‫سیستان به افغانس��تان صادر می‌شود که می‌تواند‬ ‫تا ‪ ۶‬ه��زار تن نیز افزایش یاب��د؛ هرچند ارزش آن‬ ‫چندان باال نیس��ت اما در رونق اقتصاد منطقه و در‬ ‫حفظ بازار کش��ور موثر اس��ت‪ .‬همچنین کارخانه‬ ‫سیمان تیس چابهار با سرمایه ثابت ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال راه‌اندازی ش��ده و با اتمام پروژه س��االنه یک‬ ‫میلیون تن س��یمان تولید خواهد کرد‪ .‬با راه‌اندازی‬ ‫کارخانه س��یمان‪ ،‬زمینه اش��تغال ب��رای ‪ ۳۵۰‬نفر‬ ‫به‌طور مس��تقیم فراهم خواهد شد‪ .‬سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫مورد نی��از این پروژه ‪ 3‬هزار میلی��ارد ریال برآورد‬ ‫ش��ده که بخشی توس��ط بخش خصوصی و بخشی‬ ‫دیگر از طریق تس��هیالت دولتی تامین شده است‪.‬‬ ‫این پروژه با توجه به ش��رایط ویژه اقتصادی استان‬ ‫جدای از تامین بخش��ی از نیاز س��یمان کش��ور با‬ ‫رویکرد صادراتی ایجاد خواهد شد‪ .‬عملیات اجرایی‬ ‫کارخانه سیمان تیس از ابتدای سال ‪ 93‬آغاز شده‬ ‫و پیش‪‎‬بینی زمان راه‪‎‬اندازی پروژه براس��اس برنامه‬ ‫زمان‌بندی ابتدای سال ‪ 96‬است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رسیدگی به قراردادهای راکد‬ ‫شهرک‌های صنعتی کرمان‬ ‫‪ :‬پنجمی��ن جلس��ه هی��ات داوری و ح��ل‬ ‫اختالف ب��ا حضور مدیرعامل و مدی��ر امور حقوقی‬ ‫و قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان و‬ ‫نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعتی ایران برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی کرمان‪ 17 ،‬پرونده از‬ ‫قرارداده��ای راکد ب��ا مت��راژ ‪ 88551/72‬مترمربع‬ ‫مرب��وط ب��ه ش��هرک‌ها و نواحی صنعت��ی کرمان‪،‬‬ ‫س��یرجان‪ ،‬جیرفت‪ ،‬شهر بابک‪ ،‬ماهان‪ ،‬سعدی و انار‬ ‫مورد رس��یدگی قرار گرف��ت‪ .‬از مجموع پرونده‌های‬ ‫مورد بررس��ی‪ 12 ،‬مورد با مت��راژ ‪ 44279/25‬متر‬ ‫مربع فس��خ قطع��ی‪ 4 ،‬مورد با مت��راژ ‪41928/47‬‬ ‫متر مربع اعطای مهل��ت داده و یک مورد با ‪2344‬‬ ‫مترمربع از دستور کار جلسه خارج شدند‪ .‬با توجه به‬ ‫برنامه‌ریزی دفتر حقوقی تا پایان سال‌جاری تمامی‬ ‫قراردادهای راکد شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان‬ ‫تعیین‌تکلیف خواهند شد‪.‬‬ ‫حمایتازصنایعخراسانشمالی‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬ظرف یک ماهه اخیر با ‪6‬‬ ‫بانک صنعت و معدن‪ ،‬رفاه‪ ،‬صادرات‪ ،‬توسعه تعاون‪،‬‬ ‫مهر اقتص��اد و صندوق مهر امام رضا(ع) جلس��ات‬ ‫مش��ترکی برای بررس��ی طرح‌های پیش��نهادی و‬ ‫حمایت مالی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان برگزار‬ ‫ش��د‪.‬به گزارش روابط‌عمومی ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی خراسان شمالی‪ ،‬محمدعلی یوسفی گفت‪:‬‬ ‫‪ 3‬واحد صنعتی به‌منظور دریافت تس��هیالت بیش‬ ‫از ‪7‬میلی��ارد ریالی ب��ه بانک مهر اقتص��اد معرفی‬ ‫ش��ده‌اند که در حال گذراندن مراحل کارشناس��ی‬ ‫بانک هستند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫صادرات خرما پس از‬ ‫تحریم‌ها‬ ‫عبدالحسین اویسی‬ ‫مدیر پروژه مجموعه کسب‌وکار‬ ‫خرمای خوزستان‬ ‫پیش از تحریم‌ها ایران بزرگترین صادرکننده خرما‬ ‫در دنیا بود اما پس از تحریم‌ها صادرات کاهش یافت‬ ‫و به ناچار صادرات خرما از طریق امارات انجام ش��د؛‬ ‫به این ص��ورت که محموله‌های خرم��ا را به امارات‬ ‫منتقل ک��رده و از آنجا به دیگر نقاط مختلف جهان‬ ‫صادر کرده‌ایم‪ .‬همین امر س��بب شد امارات در دنیا‬ ‫رتبه نخس��ت را به خود اختص��اص دهد‪ .‬عراق رتبه‬ ‫دوم و ای��ران رتبه س��وم را در صادرات خرما به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪ .‬به این ترتیب شرایطی حاکم شد‬ ‫که به‌تبع آن ایران مجبور ش��د خرم��ای خود را به‬ ‫امارات بفروشد‪.‬‬ ‫خرمایی که استان خوزستان صادر می‌کند خرمای‬ ‫س��ایر (‪ )SAYER‬اس��ت‪ .‬این نوع خرم��ا متقاضی‬ ‫فراوان��ی دارد به‌وی��ژه آنک��ه در امریکای ش��مالی و‬ ‫انگلی��س بازار خوبی نیز دارد‪ .‬ای��ن نوع خرما به نام‬ ‫امارات صادر می‌ش��ود‪ .‬در ام��ارات کانتینرها عوض‬ ‫می‌ش��وند که این تعوی��ض کانتینر‪ ،‬ح��دود ‪ 4‬تا ‪5‬‬ ‫میلی��ون تومان هزینه در ب��ر دارد‪ .‬در حال حاضر با‬ ‫توج��ه به روی کار آمدن دول��ت یازدهم و ارتباطات‬ ‫دیپلماتی��ک برقرار ش��ده‪ ،‬روزنه‌ه��ای امیدی دیده‬ ‫می‌شود و امید است شرایطی برای صادرات خرمای‬ ‫«سایر» از داخل ایران فراهم شود چراکه در شرایط‬ ‫کنونی نمی‌توان به‌طور مستقیم خرمای خوزستان را‬ ‫صادر کرد‪ .‬مواردی مانند ال‌‪.‬سی‪ ،‬گشایش اعتبارات‪،‬‬ ‫ن موانعی بر سر راه‬ ‫تبادل پول و مشکالت ناشی از آ ‌‬ ‫افزایش صادرات اس��ت‌‪ .‬برای مثال اگ��ر خرما را به‬ ‫انگلی��س صادر کنیم و ح��دود ‪500‬هزار یورو از این‬ ‫صادرات درآمد داش��ته باشیم اما موفق به باز کردن‬ ‫ال‌‪.‬سی نشویم‪ ،‬این محموله خرما به ایران برگردانده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مجموعه کس��ب‌وکار خرمای خوزس��تان سومین‬ ‫مجموعه کس��ب‌وکار صادراتی کشور پس از زعفران‬ ‫و پسته است‪ .‬خرمای سایر امتیازاتی نسبت به تمام‬ ‫انواع خرما در دنیا دارد‪ .‬به عنوان مثال این خرما تا دو‬ ‫سال ماندگاری دارد‪ ،‬ترش نمی‌شود و نیاز به یخچال‬ ‫و سردخانه ندارد همچنین چون سلولز بسیار پایینی‬ ‫دارد نفخ‌آور نیس��ت‪ .‬خرمای مضافتی نفخ‌زاست و با‬ ‫اینکه خش��ک است‪ ،‬گلوکز بسیار باالیی دارد‪ .‬مردم‬ ‫ایران کمتر نام این خرما را ش��نیده‌اند چراکه بیشتر‬ ‫محصول خرمای «س��ایر» صادر می‌شود و در داخل‬ ‫کشور کمیاب اس��ت‪ .‬بیماران دیابتی می‌توانند این‬ ‫خرم��ا را به قطعات کوچک تقس��یم کرده و با چای‬ ‫مصرف کنند‪.‬‬ ‫در کانادا این خرم��ا را با ذرت بوداده و خرده‌های‬ ‫گندم و ش��یر ترکیب کرده یا با آن شکالت خرمایی‬ ‫درس��ت می‌کنند‪ .‬فرآوری‌های بس��یار زیادی از این‬ ‫خرما انجام می‌شود‪ .‬تولیدکنندگان خرمای «سایر»‬ ‫حدود ‪ 70‬ت��ا ‪80‬درصد صادرات خرم��ا را در ایران‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده‌اند ام��ا انجمن خرمای ایران‬ ‫آن‌طور که شایس��ته اس��ت‪ ،‬به ای��ن تولید‌کنندگان‬ ‫بها نمی‌دهد‪ .‬این انجمن متاس��فانه تنها بر یک نوع‬ ‫خرمای خاص تمرکز کرده و این در حالی اس��ت که‬ ‫خرمای خوزس��تان ‪75‬درصد از صادرات ایران را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در س��ال‌های ‪ 87‬تا ‪89‬‬ ‫صادرات خرمای خوزس��تان نزدیک ب��ه ‪14‬میلیون‬ ‫دالر بوده است‪ .‬قدمت صادرات این خرما به پیش از‬ ‫انقالب بازمی‌گردد‪ .‬در آن زمان امریکایی‌ها کش��تی‬ ‫کرای��ه می‌کردن��د و به بندر خرمش��هر رفته و تمام‬ ‫خرمای «س��ایر» را خریداری می‌کردن��د‪ .‬فردی به‬ ‫ن��ام «پیترز» که به مرغوبیت این نوع خرما پی برده‬ ‫بود‪ ،‬تمام محصول «س��ایر »را تا پیش از آغاز جنگ‬ ‫می‌خری��د و به امریکا می‌برد‪ .‬پس از اتمام جنگ نیز‬ ‫‪90‬درصد خرمای خوزستان به کانادا صادر می‌شود‪.‬‬ ‫کانادایی‌ها بخش��ی از این محصول را به امریکا صادر‬ ‫می‌کنند‪ .‬مصرف این خرما در انگلیس نیز زیاد است‪.‬‬ ‫بهتری��ن مرکز تولی��د این خرم��ا در منطقه‌ای واقع‬ ‫در استان خوزس��تان به نام «دارخوئین» است‪ .‬این‬ ‫منطقه در ‪ 25‬تا ‪ 30‬کیلومتری آبادان قرار دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬محمد راس��تاد‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی‬ ‫بوش��هر گفت‪ :‬طرح توس��عه بندر بوشهر با ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 300‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری در مدت ‪ 30‬ماه‬ ‫اجرایی می‌ش��ود‪ .‬عملیات اجرایی طرح توسعه بندر‬ ‫بوشهر در جزیره نگین آغاز شد‪ .‬ظرفیت پایانه چند‬ ‫منظوره در جزیره نگین یک میلیون تن است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫به دلیل نبود صنایع بسته‌بندی‬ ‫خرمای استعمران خوزستان به نام اماراتی‌ها صادر می‌شود‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬ای��ران پس از ع��راق در دنیا یکی از‬ ‫قطب‌های بزرگ تولید خرماس��ت‪ .‬اس��تان خوزس��تان‬ ‫بیش��ترین تولی��د خرم��ا در دنیا را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬خرما در ای��ران گونه‌های مختلفی دارد که‬ ‫معروف‌ترین آنها خرمای «استعمران» یا «سایر» است‬ ‫و خرمای مورد عالقه کشورهای خارجی است‪ .‬متاسفانه‬ ‫این خرما در خود ایران چندان ش��ناخته ش��ده نیست‪.‬‬ ‫چرا که بیش��تر خرمای تولید ش��ده اس��تعمران‪ ،‬صادر‬ ‫می‌شود‪ .‬امس��ال طبق آمارهای منتشر شده‪200 ،‬هزار‬ ‫تن خرمای استعمران در خوزستان برداشت شده است‪.‬‬ ‫صادرات امسال خرمای خوزستان نیز حدود ‪90‬هزار تن‬ ‫برآورد شده که میزان دقیق آن در پایان سال مشخص‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫قس��مت بزرگ خرمای برداشت ش��ده در این استان‬ ‫به امارات منتقل ش��ده و به نام این کشور به سایر نقاط‬ ‫جهان صادر می‌ش��ود‪ .‬این امر دالیل بی‌ش��ماری دارد‬ ‫از جمله مش��کالت ناش��ی از تحریم‌ه��ا و ضعف در امر‬ ‫بس��ته‌بندی خرما‪ .‬از آنجا که بس��ته‌بندی خرما در این‬ ‫استان با اس��تاندارد‌های بس��ته‌بندی همخوانی ندارد‪،‬‬ ‫همچنین کمبود انبار و س��ردخانه‌های مناس��ب سبب‬ ‫می‌ش��ود کیفیت اولیه خرما کاهش یافته و پوسته آن‬ ‫از میوه خرما جدا ش��ود‪ ،‬خرمای صادر شده‪ ،‬از ظاهری‬ ‫مناسب برخوردار نیست‪.‬‬ ‫خرمای خوزستان نیز مانند زعفران به صورت کیلویی‬ ‫به دیگر کش��ورها ارسال شده و آن کشورها خرما را به‬ ‫ن��ام خود به بازار جهانی ص��ادر می‌کنند‪ .‬همانگونه که‬ ‫زعفران به کش��ور اسپانیا ارسال و سپس به نام زعفران‬ ‫اس��پانیایی ب��ه بازار جهان��ی عرضه می‌ش��ود‪ ،‬خرمای‬ ‫«سایر» نیز به نام خرمای اماراتی به کشورهای اروپایی‬ ‫و امریکایی صادر می‌شود‪.‬‬ ‫خوزس��تان یک��ی از مهم‌تری��ن و اصلی‌ترین مناطق‬ ‫خرماخی��ز ایران اس��ت به‌ط��وری که بیش��ترین نرخ‬ ‫برداش��ت خرما را می‌توان در این منطقه یافت‪ .‬خرمای‬ ‫«استعمران» یا همان «سایر» بیشترین سطح کشت را‬ ‫در این منطقه داراست و نزدیک به ‪80‬درصد سطح زیر‬ ‫کش��ت این منطقه را شامل می‌شود‪ .‬خرمای استعمران‬ ‫خرما نیمه خشک که دارای قیمت بسیار مناسب برای‬ ‫عرضه به بازارهای جهانی اس��ت‪ .‬این امر باعث شده تا‬ ‫این رقم شهرت جهانی یابد و تاجران خرما برای خرید‬ ‫ای��ن نوع خرمای با کیفیت به عرضه‌کنندگان اصلی آن‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خصوصی��ات خوب خرم��ای خوزس��تان از دیرباز در‬ ‫جه��ان به وی��ژه در اروپا و کش��ورهایی مانن��د کانادا‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬اس��ترالیا و نیوزیلند ش��ناخته شده است‪ .‬این‬ ‫خرما از ویژگی‌های خاصی برخوردار است؛ از قبیل دارا‬ ‫بودن مواد مغذی فراوان و س��لولز پایی��ن آن‪ .‬این نوع‬ ‫خرما در هنگام برداش��ت نیمه‌خش��ک است و رطوبت‬ ‫آن کمتر از ‪17‬درصد اس��ت‪ .‬به همین خاطر نگهداری‬ ‫آن بیش از یک سال در انبار معمولی و بدون سردخانه‬ ‫ب��ه راحتی امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬ام��کان حمل‌ونقل آن به‬ ‫دورترین نقاط دنیا با کانتینر غیریخچالی از خصوصیات‬ ‫دیگر آن اس��ت‪ .‬این نوع خرما با توجه به نیمه‌خش��ک‬ ‫بودن آن در آب س��ریع حل می‌ش��ود و فقط پوست و‬ ‫کم��ی از الیاف آن باقی می‌ماند که بس��یار مورد توجه‬ ‫خریداران اروپایی قرارگرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس آمار اعالم ش��ده از گمرک‪ ،‬در ‪3‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ،93‬صادرات خرمای اس��تعمران تازه یا خشک به‬ ‫می��زان ‪1/6‬هزار تن به ارزش ‪1/9‬میلیون دالر و در س��ال‬ ‫‪ 92‬به میزان ‪1/7‬هزار تن به ارزش ‪2‬میلیون دالر اس��ت‪.‬‬ ‫به لحاظ وزنی این محصول ‪7/97‬درصد و به لحاظ ارزشی‬ ‫‪4/32‬درصد تغییر داشته است‪.‬‬ ‫کیخس��رو چنگلواری رییس س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان خوزس��تان‪ ،‬در این باره به ایلنا گفته است‪ :‬تولید‬ ‫خرمای خوزس��تان در سال گذش��ته ‪۱۸۹‬هزار تن بوده و‬ ‫در سال‌جاری انتظار می‌رود نزدیک به ‪۱۹۰‬هزار تن خرما‬ ‫برداشت شود‪ .‬در سال گذشته صادرات خرمای خوزستان‬ ‫‪۶۱‬ه��زار تن بود‪ .‬اس��تان خوزس��تان رتب��ه اول صادرات‬ ‫خرم��ا را دارد و افزایش تولید موج��ب رونق در صادرات‬ ‫خواهد شد‪ .‬مش��کلی که خرمای صادراتی دارد این است‬ ‫که به‌صورت فله‌ای و بدون بس��ته‌بندی صادر می‌شود که‬ ‫همین امر موجب سوءاس��تفاده برخی کش��ورهای عربی‬ ‫مانند امارات ش��ده به‌طوری که خرمای ایران را با بس��ته‬ ‫بندی مخصوص خود به کشورهای دیگر صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫یون��س حس��ین نژادی��ان‪ ،‬معاون‬ ‫تجارت خارجی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خوزستان‬ ‫می‌گوید‪ :‬نام‬ ‫در این‌ب��اره به‬ ‫اصلی این خرما اس��تعمران است‪،‬‬ ‫خرمای خوزس��تان س��االنه بیش از ‪ 180‬تا ‪190‬هزار تن‬ ‫تولید می‌شود که بیش از ‪50‬هزار تن آن صادر می‌شود‪ .‬با‬ ‫توجه به نوع خرما و کیفیت آن در دنیا بازار خیلی خوبی‬ ‫دارد و کش��ورهای اروپایی‪ ،‬کانادا و اس��ترالیا از خریداران‬ ‫خوب خرمای استعمران هستند‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬صادرات خرمای خوزس��تان با مش��کالت‬ ‫عدیده‌ای روبه‌رو است‪ .‬این خرما یک کاالی ایرانی است و‬ ‫مسائلی مانند تحریم‌ها بر صادرات خرمای استعمران نیز‬ ‫تاثیر گذاش��ته از جمله برگشت پول تاجران و بسیاری از‬ ‫مشکالت دیگر که سبب شده صادرکنندگان با هزینه‌های‬ ‫گزاف محصوالت خود را به آن سوی مرزها صادر کنند‪.‬‬ ‫حسین نژادیان در ادامه بیان می‌کند‪ :‬خرمای خوزستان‬ ‫می‌تواند تاثیر خوبی در اش��تغال داشته باشد؛ ماده غذایی‬ ‫که بس��یاری ف��رآورده و بی��ش از ‪ 150‬نوع ف��رآوری از‬ ‫ای��ن خرما به دس��ت می‌آید‪ .‬متاس��فانه در ارتباط با این‬ ‫خرم��ا امکان��ات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬ف��رآوری و صنایع‬ ‫تبدیلی مدرن به حد کافی در اس��تان خوزس��تان ایجاد‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬بخش خصوصی تولید و ص��ادرات خرمای‬ ‫خوزس��تان ب��ا ضعف‌هایی مواج��ه اس��ت از جمله نبود‬ ‫فرهنگ احداث شرکت‌های مدیریت صادرات و مشارکت‬ ‫نکردن صادرکنندگان‪ .‬سال‌ها تالش کردیم تا در تاسیس‬ ‫شرکت‌های مدیریت صادرات و ساماندهی موفق شویم اما‬ ‫بخش خصوصی همکاری و مش��ارکت نمی‌کند‪ .‬در نتیجه‬ ‫نمی‌توانیم بازار هدف را ساماندهی‪ ،‬تنظیم بازار کنیم و در‬ ‫رابطه با قیمت جهانی خرمای استعمران تاثیر‌گذار باشیم‪.‬‬ ‫اگر صادرکنندگان س��رمایه و اندیشه خود را در قالب یک‬ ‫سازمان ساماندهی کنند بهتر می‌توانند موفق شوند‪.‬‬ ‫او اظهار می‌کند‪ :‬همکاری نکردن جدی سیستم بانکی‬ ‫از دیگ��ر مش��کالت پیش روی تولید و ص��ادرات خرمای‬ ‫خوزستان است‪ .‬بانک توسعه صادرات باید اعالم کند چند‬ ‫درصد از تس��هیالت خ��ود را در رابطه با صادرات خرمای‬ ‫خوزس��تان به خود اختصاص داده است؟ صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات چند درص��د برای صادرات خرمای خوزس��تان‬ ‫ضمانت داده اس��ت؟ بانک‌ها هم در س��رمایه در گردش و‬ ‫هم در صادرات سیس��تم بانکی بسته عمل می‌کنند و این‬ ‫عوامل برای صادرات خرمای اس��تعمران مشکالتی ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫معاون تجارت خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان خوزس��تان عنوان می‌کند‪ :‬امیدوارم روزی ایجاد‬ ‫پایانه‌های صادراتی خرما و ایجاد صنایع تبدیلی مدرن در‬ ‫استان خوزستان محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم پشتیبانی از صادرکنندگان‬ ‫اس��ماعیل جلیلی نماینده استان‬ ‫خوزس��تان در مجل��س به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬تالش��ی که مس��ئوالن‬ ‫استان برای صادرات این محصول‬ ‫دارند بر آن اس��ت ک��ه تمهیدات‬ ‫اتخاذ ش��ده ب��ه گونه‌ای پی��ش رود تا ص��ادرات خرمای‬ ‫خوزس��تان آس��ان‌تر صورت گی��رد و موان��ع پیش روی‬ ‫صادرات این محصول پرطرفدار رفع شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تس��هیالت و تمهیدات خوبی در استان برای‬ ‫صادرکنندگان در نظر گرفته شده‪ ،‬نگرانی صادر‌کنندگان‬ ‫بحث طوالنی بودن فرآیند صادرات است و صادرکنندگان‬ ‫در بازارهای مبدا به پش��تیبانی نیاز دارند‪ .‬محصول خرما‪،‬‬ ‫صیفی ج��ات و حتی گندمی که در اس��تان خوزس��تان‬ ‫کاش��ته می‌ش��ود از با کیفیت‌ترین محصوالت در کشور‬ ‫هس��تند‪ .‬تولید باکیفیتی در استان انجام می‌شود‪ .‬مشکل‬ ‫عم��ده اس��تان در بحث نگهداری و ص��ادرات محصوالت‬ ‫اس��ت که بخش عمده آن به موانعی بر می‌گردد که برای‬ ‫صادرات کش��ور ایجاد می‌ش��ود‪ .‬در مرزها برای نگهداری‬ ‫و انتقال با مش��کل مواجه هستیم‪ .‬خوشبختانه با رویکرد‬ ‫مثبتی که مجموعه اس��تانداری با افزایش صادراتی ما به‬ ‫بازارهای همس��ایه مورد توجه قرار داده امیدواریم شرایط‬ ‫صادرات محصوالت استان خوزستان بهبود یابد‪.‬‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان تا پایان سال جاری‬ ‫‪ :‬مع��اون برنامه‌ریزی اس��تانداری خوزس��تان بر ل��زوم تدوین برنامه‬ ‫منسجم برای توسعه صادرات غیرنفتی در استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزستان‪ ،‬امید حاجتی گفت‪ :‬برنامه منسجم توسعه صادرات غیرنفتی باید‬ ‫توس��ط س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با همکاری اتاق‌های بازرگانی و‬ ‫تعاون و سازمان‌های مربوط ترسیم و تا پایان سال جاری تدوین شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تدوین این برنامه چش��م‌اندازی از صادرات غیرنفتی را برای‬ ‫خوزستان ترسیم می‌کند و بر اساس آن صادراتی هدفمند خواهیم داشت‪،‬‬ ‫ه��دف از تدوین برنامه صادراتی‪ ،‬اس��تمرار یک ش��رایط پایدار در توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی است‪.‬‬ ‫حاجتی تصریح کرد‪ :‬سال آینده بخش قابل توجهی از اعتبارات استان‪ ،‬به‬ ‫تفکیک شهرستان‪ ،‬بهبود شاخص‌های اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬هرچه در زمینه توس��عه صادرات غیرنفتی پیشرفت کنیم‪،‬‬ ‫اس��تان بیشتر از مش��کل بزرگ بیکاری رهایی می‌یابد‪ .‬معاون برنامه‌ریزی‬ ‫اس��تانداری خوزس��تان یادآور شد‪ :‬س��فر اس��تاندار به همراه هیات همراه‬ ‫ب��ه بصره و انعق��اد تفاهمنامه همکاری‪ ،‬اقدامی در جهت توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی به عراق بود‪.‬‬ ‫حاجتی با اشاره به ساماندهی بازارچه‌های مرزی خوزستان گفت‪ :‬در این‬ ‫جهت طراحی اولیه بازارچه چذابه در حال انجام است تا اقدامات الزم برای‬ ‫توس��عه آن انجام شود‪ .‬همچنین ساماندهی بازارچه شلمچه توسط سازمان‬ ‫منطقه آزاد اروند انجام می‌ش��ود و از س��وی دیگر در بازارچه آبادان امکان‬ ‫توسعه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای بهره‌برداری مش��ترک از اس��کله آبادان مقرر ش��د‪،‬‬ ‫دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی برای صنعتگران بوشهر‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های صنعتی بوشهر گفت‪ :‬رییس‌جمهور در سفر به استان بوشهر برای‬ ‫رونق در بخش صنعت استان به بانک مرکزی اعالم کرد که از طریق بانک‌های مختلف ‪130‬میلیارد تومان‬ ‫برای س��رمایه در گردش و ‪330‬میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های صنعتی‪ ،‬به این بخش در بوش��هر‬ ‫تسهیالت پرداخت کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی بوشهر‪ ،‬مهدی صفوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مش��کالت مهمی که فعاالن بخش صنعت در اس��تان بوشهر با آن دست به گریبان هستند‪،‬‬ ‫کمبود تسهیالت و تخصیص دیرهنگام آن به سرمایه‌گذاران است و حجم تسهیالتی که در قالب وام‌های‬ ‫بانک��ی در اختی��ار صاحبان صنایع قرار می‌گی��رد‪ ،‬حاکی از نارضایتی بخش صنعت ب��ه ویژه در مقدار و‬ ‫بوروکراسی زمانبری است که مانع از فعالیت روان و بدون دغدغه این افراد می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در جریان‬ ‫سفر هیات دولت حسین ابویی مهریزی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت و هیات همراه‬ ‫ب��ه نمایندگی از وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت از ش��رکت صنعتی دریایی ای��ران صدرا بازدید کردند و از‬ ‫نزدیک با فعالیت‌های این شرکت و پروژه‌های در دست ساخت این شرکت آشنا شدند‪.‬‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫بازارچ��ه اروندکنار ایجاد ش��ود و این بازارچه تا بهمن م��اه به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد که می‌تواند اقدامی موثر در توسعه صادرات غیرنفتی و فعال شدن‬ ‫تجارت مرزی در اروندکنار باشد‪.‬‬ ‫انصراف تاجران ایالمی از حضور در نمایشگاه عراق‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای�لام گفت‪ :‬تاجران و‬ ‫بازرگانان این استان از شرکت در نمایشگاه بین‌المللی عراق انصراف داده‌اند‪ .‬جمیل شوهانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی بغداد از ‪ 27‬تا ‪ 30‬بهمن در پایتخت عراق برگزار می‌شود و شرکت‌های مختلفی‬ ‫از سراس��ر کش��ور به همراه معاون اول رییس‌جمهوری در آن حضور می‌یابن��د‪ .‬معاون امور بازرگانی و‬ ‫توس��عه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم افزود‪ :‬تاجران و فع��االن بازرگانی ایالم به علت‬ ‫مش��کالتی همچون کمبود نقدینگی و نبود توان مالی از ش��رکت در این نمایشگاه و استفاده از سهمیه‬ ‫استان انصراف داده‌اند‪.‬‬ ‫شوهانی تاکید کرد‪ :‬تفکر قدیمی‪ ،‬محدودیت توان مالی‪ ،‬تنگ‌نظری و نبود آینده نگری باعث حضور‬ ‫نداش��تن فعاالن اقتصادی استان در نمایش��گاه‌های مختلف درون یا برون‌مرزی شده که باید این نگاه‬ ‫تغییر کند چون حضور در نمایش��گاه‌های داخلی و خارجی باعث شناس��اندن استعدادها و ظرفیت‌های‬ ‫استان در حوزه‌های گوناگون می‌شود‪.‬‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫تجارت گردشگری را در جهان بررسی می‌کند‬ ‫‪25‬‬ ‫گردشگری همتراز نفت و خودرو‬ ‫س�عید ش�مس ـ گروه تجارت‪ :‬گردش�گری به طور کلی به عنوان‬ ‫مس�افرت تفریحی درنظر گرفته می‌ش�ود‪ .‬هرچند که در سال‌های‬ ‫اخیر ش�امل هرگونه مسافرتی می‌ش�ود که شخص به واسطه آن از‬ ‫محیط کار یا زندگی خود خارج ش�ده اس�ت‪ .‬صنعت گردشگری از‬ ‫آغاز هزاره س�وم ب�ه یکی از مولفه‌های اصلی تجارت تبدیل ش�ده‬ ‫و دقیقا به همین دلیل کش�ور‌ها س�عی دارند تا با بازسازی معابر و‬ ‫نشانه‌های تاریخی‪ ،‬تفریحی و‪ ...‬سهم بیشتری از این صنعت تقریبا‬ ‫نوپا داش�ته باشند‪ .‬ازسوی دیگر تجارت در تعریف مشخص قانونی‬ ‫خود به داد و ستدی گفته می‌شود که کشور‌ها بین هم انجام می‌دهند‬ ‫ت�ا هم نیازهای داخلی خود را ب�ا واردات تامین کنند و هم اینکه با‬ ‫صادرات در کنار رونق بخش�یدن به بخش مهم تولید‪ ،‬درآمد ارزی‬ ‫قابل توجهی داشته باش�ند‪ .‬پس باید گفت «تزریق ارز» هدف اول‬ ‫کشور‌ها در فضای تجاری است‪ .‬این در شرایطی است که کشورهای‬ ‫مقصد بدون ورود به مبادالت تجاری‪ ،‬سود سرشاری را از محل سفر‬ ‫گردشگران خارجی به دست می‌آورند و ارز قابل توجهی را به خزانه‬ ‫خود واریز می‌کنند‪ .‬بنابراین می‌توان گفت؛ گردش�گری وجهه‌ای از‬ ‫تجارت است و در دنیایی که تجارت یکی از عوامل اصلی پیشرفت‬ ‫به ش�مار می‌رود‪ ،‬بی‌توجهی به این مسئله نیز توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫س�ازمان گردش�گری جهانی (‪ )UNWTO‬پیش‌بین�ی می‌کند که‬ ‫گردشگری بین‌المللی با نرخ رشد ‪ ۴‬درصد به کار خود ادامه دهد و‬ ‫اروپا تا سال ‪ ۲۰۲۰‬م همچنان جزو پرجاذبه‌ترین مناطق گردشگری‬ ‫جهان خواهد ماند‪ .‬آلمان‪ ،‬ایاالت متحده‪ ،‬انگلستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬سوییس‪ ،‬استرالیا و سوئد گردش‌پذیر‌ترین کشورهای‬ ‫جهان در سال ‪۲۰۱۴‬م شناخته و معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫تاریخی‪ ،‬هیچگاه نتوانس��ته اس��ت س��هم‬ ‫قاب��ل توجهی را از ای��ن صنعت پرطرفدار‬ ‫به خودش اختصاص بدهد‪ .‬پرویز کاظمی‬ ‫در پایان س��خنانش گفت‪ :‬ایران کشوری‬ ‫مطرح و البته مهم در جامعه جهانی است‬ ‫و ب��ه همین دلیل تاکید موکد این اس��ت‬ ‫که نگاهی خاص به مس��ئله گردش��گری‬ ‫داشته باشیم تا بلکه از این طریق بتوانیم‬ ‫درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹آخری�ن وضعی�ت گردش�گری در‬ ‫جهان‬ ‫در ‪ ۶‬دهه گذشته گردشگری با گسترش‬ ‫و تنوع بس��یار زی��ادی در س��طح جهانی‬ ‫روب��ه‌رو ب��وده و ب��ه یک��ی از بخش‌ه��ای‬ ‫اقتص��ادی در دنی��ا تبدی��ل ش��ده ک��ه‬ ‫سریع‌ترین رش��د را داشته است‪ .‬ساالنه به‬ ‫تعداد نقاط و جاذبه‌های گردشگری در دنیا‬ ‫اضافه می‌ش��ود و این نقاط افراد بیش��تری‬ ‫را به س��مت خود جذب می‌کنند‪ .‬با وجود‬ ‫شوک‌های اقتصادی که در این مدت وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬رش��د صنعت گردش��گری به‌طور‬ ‫تقریبی بدون وقفه بوده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش س��ازمان جهانی گردشگری از ‪۲۵‬‬ ‫میلیون گردشگر در سال ‪۱۹۵۰‬م به ‪۲۷۸‬‬ ‫میلیون در سال ‪ ۱۹۸۰‬م و ‪ ۵۲۸‬میلیون در‬ ‫سال ‪۱۹۹۵‬م و ‪ ۱۰۸۷‬میلیون نفر در سال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م رسیده است‪ .‬طبق پیش‌بینی‌هایی‬ ‫که توسط سازمان جهانی گردشگری انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬صنعت جهانی گردش��گری تا سال‬ ‫‪۲۰۳۰‬م س��االنه ‪3/3‬درصد رش��د خواهد‬ ‫داش��ت و تا س��ال ‪۲۰۳۰‬م به ‪8/1‬میلیارد‬ ‫نفر گردش��گر خواهد رسید‪ .‬آمار می‌گوید؛‬ ‫تع��داد گردش��گران در س��ال ‪۲۰۱۳‬م در‬ ‫سطح جهانی حدود ‪۵‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت و به رکورد ‪ ۱۰۸۷‬میلیون رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬قاره آس��یا و اقیانوس��یه با افزایش‬ ‫‪ ۶‬درصدی میزان گردشگران‪ ،‬باال‌ترین رتبه‬ ‫را نس��بت به قاره‌های دیگر دارند‪ .‬قاره‌های‬ ‫اروپ��ا و افریقا نیز هر کدام به تنهایی باالی‬ ‫‪ ۵‬درصد افزایش گردشگر را داشته‌اند‪ .‬در‬ ‫قاره امریکا نیز تعداد گردش��گران ‪ ۳‬درصد‬ ‫افزایش داشته درحالی که خاورمیانه شاهد‬ ‫افزایش تعداد گردشگران نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پردرآمدترین‌های گردشگری‬ ‫براس��اس آخری��ن آمار س��ازمان جهانی‬ ‫گردشگری‪ ،‬فرانسه با میزبانی از ‪ ۸۱‬میلیون‬ ‫گردشگر در س��ال ‪۲۰۱۳‬م مقصد نخست‬ ‫گردش��گری جه��ان ب��وده اس��ت‪ .‬درحال‬ ‫حاضر بیشتر گردشگران فرانسه از ‪ 3‬کشور‬ ‫اروپای��ی انگلیس‪ ،‬بلژیک و هلند هس��تند‪،‬‬ ‫هرچن��د در س��ال‌های اخیر گردش��گران‬ ‫این کش��ور از دو کش��ور پرجمعیت چین‬ ‫و هن��د رش��د چش��مگیری یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��هر پاریس نیز س��االنه میزب��ان حدود‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون گردشگر است‪ .‬پس از فرانسه‌‪،‬‬ ‫امریکا پردرآمد‌ترین کشور جهان در حوزه‬ ‫صنعت گردشگری و مقصد دوم گردشگران‬ ‫جهان بوده و در این سال میزبان حدود ‪۶۱‬‬ ‫میلیون گردشگر بوده است‪.‬‬ ‫به ط��وری که صنعت گردش��گری یکی‬ ‫از ارکان اقتص��اد امری��کا به‌ش��مار می‌آید‪.‬‬ ‫این کش��ور در سال ‪ ۲۰۱۳‬م بیش از ‪۱۳۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر از محل صنعت گردش��گری‬ ‫درآمد داش��ته اس��ت‪ .‬در رتب��ه بعدی این‬ ‫رده‌بن��دی چین ق��رار گرفته ک��ه میزبان‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۸‬میلیون گردشگر بوده است‪.‬‬ ‫با این حس��اب چین توانس��ته با بیشترین‬ ‫می��زان رش��د در کس��ب درآم��د از محل‬ ‫صنعت گردش��گری و میزبانی از بیشترین‬ ‫تع��داد گردش��گران در صدر کش��ورهای‬ ‫آس��یایی قرار بگیرد‪ .‬دولت چین همچنین‬ ‫قصد دارد در زمینه تبدیل کردن این کشور‬ ‫به مقصد نخس��ت گردشگری جهان‪ ،‬چین‬ ‫را به مقصد ‪ ۱۰۰‬میلیون گردشگر در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬م تبدیل کند‪ .‬در رتبه‌های چهارم و‬ ‫پنجم این رده‌بندی نیز اسپانیا با میزبانی از‬ ‫‹ ‹صنعت پردرآمد و کم هزینه‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۷‬میلیون گردش��گر و ایتالیا با‬ ‫میزبانی از حدود ‪ ۴۶‬میلیون قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در رتبه شش��م نیز ترکیه با میزبانی از ‪۳۴‬‬ ‫میلیون گردش��گر دیده می‌ش��ود‪ .‬درحال‬ ‫حاضر ترکیه ساالنه حدود ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫از محل صنعت گردش��گری درآمد دارد و‬ ‫دولت این کش��ور قصد دارد این رقم را به‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر در سال ‪ ۲۰۲۳‬م برساند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط پیش‌بینی می‌شود ترکیه‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۳‬م با قرار گرفتن در جمع‬ ‫‪ 5‬مقصد بر‌تر گردش��گری جه��ان میزبان‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون گردش��گر نیز باشد‪ .‬در‌‌نهایت‬ ‫انگلیس با میزبان��ی از بیش از ‪ ۲۹‬میلیون‬ ‫گردشگر‪ ،‬آلمان با میزبانی از نزدیک به ‪۲۹‬‬ ‫میلیون گردشگر‪ ،‬روسیه با میزبانی از بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬میلیون گردشگر و مالزی با میزبانی‬ ‫از حدود ‪ ۲۴‬میلیون گردشگر در رتبه‌های‬ ‫بر اساس گزارش‬ ‫سازمان جهانی‬ ‫گردشگری از ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫گردشگر در سال ‪۱۹۵۰‬م‬ ‫به ‪ ۲۷۸‬میلیون در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬م و ‪ ۵۲۸‬میلیون‬ ‫در سال ‪۱۹۹۵‬م و ‪۱۰۸۷‬‬ ‫میلیون نفر در سال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م رسیده است‬ ‫هفتم تا دهم مقاصد بر‌تر گردشگری جهان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۳‬م قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ ۷۰‬درصدی گردش�گری در‬ ‫فضای تجاری‬ ‫برخی از کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی ک��ه اتفاقا‬ ‫رشد اقتصادی را هم‬ ‫ب��ه عن��وان ی��ک‬ ‫موفقی��ت می‌بینند‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد از درآمدهای ارزی خود را‬ ‫مرهون گردش پذیری کشورشان هستند‪.‬‬ ‫عباس قائدرحمت عضو کمسیون اجتماعی‬ ‫ضمن بیان‬ ‫مجلس در گفت‌وگ��و با‬ ‫این مطلب می‌گوید‪ :‬مش��اهده می‌شود که‬ ‫برخ��ی از کش��ورهای اروپای��ی ب��ه لحاظ‬ ‫برخورداری از فاکتورهای الزم برای رش��د‬ ‫اقتصادی دست‌شان بسته است و نمی‌توانند‬ ‫فعالیت چندان��ی در عرصه تولید و تجارت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬آنها به جای اینکه دست‬ ‫روی دس��ت بگذارند‪ ،‬س��عی کرده‌اند تا با‬ ‫آماده‌سازی زیرس��اخت‌های الزم برای باال‬ ‫بردن جذابیت‌های کشورش��ان‪ ،‬در صنعت‬ ‫گردش��گری فع��ال ش��وند و در م��واردی‬ ‫مش��اهده ش��ده که حت��ی درآمدش��ان از‬ ‫درآمدهای نفتی کشورهای فروشنده نفت‬ ‫هم بیشتر ش��ده است‪ .‬نماینده مردم ازنا و‬ ‫دورود در مجلس شورای اسالمی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬دنیا به دنیایی تبدیل ش��ده که برای‬ ‫درآمد به سرمایه ارزی نیاز ندارد و راه‌های‬ ‫مختلف��ی را برای پولدار ش��دن به دس��ت‬ ‫آورده اس��ت ک��ه گردش��گری یک��ی از‬ ‫اصلی‌تری��ن آنه��ا به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬پس‬ ‫می‌ت��وان این‌ط��ور گف��ت که ای��ن پدیده‬ ‫(گردش��گری) به قدری در مناسبات مالی‬ ‫نظام اقتصاد بین‌المل��ل اهمیت پیدا کرده‬ ‫که بی‌توجهی به آن نوعی غفلت در عرصه‬ ‫تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اس��ت‪.‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ب��ه همین دلیل ش��اهد هس��تیم که‬ ‫کشور‌ها برای جذب گردشگر بیشتر نسبت‬ ‫به هم‪ ،‬وارد رقابتی بس��یار جدی شده‌اند تا‬ ‫ه��ر کدام بتوانند در نق��ش گردش پذیری‬ ‫فعالیت گس��ترده تری داش��ته باشد و در‬ ‫نتیج��ه به رش��د فض��ای تج��اری و البته‬ ‫اقتصادی کشورش کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه‌نشینی گردشگری در ایران‬ ‫صنعت گردش��گری‬ ‫در ای��ران از‬ ‫ظرفیت‌های بس��یار‬ ‫باالیی برای رش��د و‬ ‫توس��عه برخ��وردار‬ ‫است‪ .‬براس��اس گزارش س��ازمان جهانی‬ ‫گردش��گری‪ ،‬ایران رتبه ده��م جاذبه‌های‬ ‫باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های‬ ‫طبیع��ی را در جه��ان داراس��ت و یکی از‬ ‫امن‌ترین کش��ورهای منطق��ه و جهان از‬ ‫لحاظ امنی��ت برای گردش��گران خارجی‬ ‫است‪ .‬به نظر کار‌شناس��ان‪ ،‬این صنعت تا‬ ‫امروز از توس��عه‌ای که شایس��ته آن است‬ ‫برخوردار نبوده که از دالیل آن می‌توان به‬ ‫آماده نبودن بس��ترهای اقتصادی مناسب‬ ‫در ای��ران برای جذب س��رمایه‌گذاری در‬ ‫س��اخت هتل و س��ایر صنایع جانبی این‬ ‫حوزه اشاره کرد‪.‬‬ ‫در مقایس��ه با ای��ران‪ ،‬برخی کش��ور‌ها‬ ‫توانس��ته‌اند کارنام��ه موفق��ی را در ای��ن‬ ‫در ‪ ۶‬دهه گذشته‬ ‫گردشگری با گسترش‬ ‫و تنوع بسیار زیادی‬ ‫در سطح جهانی‬ ‫روبه‌رو بوده و به یکی‬ ‫از بخش‌های اقتصادی‬ ‫در دنیا تبدیل شده که‬ ‫سریع‌ترین رشد را‬ ‫داشته است‬ ‫زمین��ه از خ��ود برجای بگذارن��د‪ .‬آخرین‬ ‫آمار نش��ان می‌دهد که حدود ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫گردش��گر خارجی از شهر دوبی در کشور‬ ‫امارات متحده عربی در جنوب خلیج‌فارس‬ ‫دیدار کردند‪ .‬این درحالی اس��ت که ایران‬ ‫با س��همی کمتر از «ی��ک پانزدهم تعداد‬ ‫گردش��گران ش��هر دوبی»‪ ،‬تنه��ا کمتر از‬ ‫«ی��ک درص��د» س��هم درآم��د جهانی از‬ ‫صنعت گردش��گری را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده‌است‪.‬‬ ‫پرویز کاظمی‪ ،‬کار‌ش��ناس اقتصادی‪ ،‬با‬ ‫اشاره به مطالعاتی که در حوزه گردشگری‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫تو‌گوی��ی ب��ا‬ ‫دارد‪ ،‬در گف ‌‬ ‫گردش��گری یکی از نش��انه‌های پیشرفت‬ ‫جهان اس��ت و کش��ورهای دنیا به همین‬ ‫دلی��ل تالش می‌کنند تا س��هم پررنگی از‬ ‫این پدیده داشته باشند‪ .‬حتی کشورهایی‬ ‫مثل آلمان و ژاپن یا به عنوان مثال فرانسه‬ ‫که اقتصاد بر‌تر لقب گرفتند هم خودشان‬ ‫را نس��بت ب��ه ج��ذب گردش��گر بی‌نیاز‬ ‫نمی‌بینن��د‪ .‬ب��ه همین دلی��ل نمی‌توانیم‬ ‫بگوییم که گردش��گری بحثی حاش��یه‌ای‬ ‫است‪ .‬کاظمی همچنین ادامه داد‪ :‬کشور‌ها‬ ‫ب��رای اینک��ه بتوانن��د اقتصادش��ان را به‬ ‫شکوفایی برس��انند‪ ،‬در کنار تولید به‌طور‬ ‫جدی صادرات و واردات را جدی می‌گیرند‬ ‫و ب��ه همین دلیل تجارت را در عصر فعلی‬ ‫یک��ی از کارهایی می‌بینند که می‌تواند در‬ ‫رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه بای��د گف��ت ک��ه‬ ‫گردش��گری با اینکه در آن خرید و فروش‬ ‫کاال انجام نمی‌ش��ود‪ ،‬به دلی��ل تزریق ارز‬ ‫در تراز تجاری نقش دارد‪ .‬این کار‌ش��ناس‬ ‫اقتص��ادی همچنین اظهار ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه قدمت ای��ران و وجودآثار باس��تانی و‬ ‫داری��وش قنب��ری‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه نیز با‬ ‫اشاره به درآمدهای‬ ‫ترکی��ه از بخ��ش‬ ‫در‬ ‫گردش��گری‬ ‫گف��ت‪ :‬ترکیه در طول‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫یکس��ال حدود ‪ ۶۰‬میلیارد دالر درآمد از‬ ‫بح��ث گردش��گری داش��ته تا ب��ه اندازه‬ ‫درآمدهای نفتی ای��ران دالر به خزانه‌اش‬ ‫بیفزای��د‪ .‬به همین دلیل باید اینطور گفت‬ ‫که صنعت گردشگری یکی از پدیده‌هایی‬ ‫در جهان اس��ت ک��ه نادی��ده گرفتن آن‪،‬‬ ‫می‌توان��د کش��ور‌ها را از موقعی��ت مالی‬ ‫وس��یعی محروم کند‪ .‬آن هم در شرایطی‬ ‫که بحث گردش��گری برای موفق ش��دن‬ ‫فقط به ساختن زیر ساخت‌ها احتیاج دارد‬ ‫و ب��ه تولی��د و ورود به بحث ص��ادرات و‬ ‫واردات نی��ازی ن��دارد‪ .‬ای��ن کار‌ش��ناس‬ ‫اقتصادی همچنین ادامه می‌دهد‪ :‬استفاده‬ ‫از ظرفیت‌های گردشگری به کشور‌ها این‬ ‫فرصت را می‌دهد که میزبانی مسافران را‬ ‫از کش��ورهای سرتاس��ر جهان بپذیرند و‬ ‫همچنی��ن درآمد فوق الع��اده‌ای را از این‬ ‫حیث به دست آورند‪.‬‬ ‫اهمیت این مس��ئله به قدری اس��ت که‬ ‫حتی آلمان که هیچ مش��کلی را در حوزه‬ ‫اقتصاد ن��دارد هم به قدری به گردش��گر‬ ‫اهمی��ت می‌ده��د که در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬م‬ ‫نس��بت ب��ه کش��ورهای دیگر گردش��گر‬ ‫بیشتری را در کشور خود می‌بیند‪ .‬چراکه‬ ‫این صنعت (گردشگری) صنعتی پردرآمد‬ ‫و کم‌هزینه اس��ت‪ .‬قنبری ابراز امیدواری‬ ‫می‌کند که ایران هم بتواند با اس��تفاده از‬ ‫آثار تاریخی و‪ ...‬س��هم بیشتری از صنعت‬ ‫گردشگری را از آن خود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹موقعیتی برای بر هم زدن معادالت‬ ‫تجاری‬ ‫حاال دیگر گردش��گری ن��ه تنها فرصتی‬ ‫برای نمای��ش فرهنگ و آیین کش��ور‌ها‪،‬‬ ‫بلکه موقعیتی است که می‌تواند معادالت‬ ‫تج��اری بین کش��ور‌ها را جا ب��ه جا کند‪.‬‬ ‫کشورهایی که درآمدهای میلیارد دالری‬ ‫را از ای��ن صنع��ت دارند‪ ،‬خودش��ان را به‬ ‫«لح��اظ دارای��ی» هم ردیف کش��ورهای‬ ‫نفتخیر قرار داده‌اند تا بتوان این‌طور گفت‬ ‫که گردش��گری در تراز با نفت می‌تواند به‬ ‫رش��د اقتصاد کش��ور‌ها کمک کند‪ .‬نکته‬ ‫مش��خص و غیرقابل انکار‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫صنعت گردش��گری در س��ال‌های آغازین‬ ‫‪۲۰۱۵‬م‪ ،‬بعد از درآمدهای نفتی و صنعت‬ ‫خودروسازی به پولس��از‌ترین پدیده برای‬ ‫کش��ور‌ها بدل شده است و به همین دلیل‬ ‫باید گفت که «بی‌توجهی به گردشگری»‬ ‫خطایی استراتژیک برای کشور‌ها به‌شمار‬ ‫می‌رود و توجه نشان دادن به آن می‌تواند‬ ‫به عن��وان نکت��ه‌ای درخش��ان در عرصه‬ ‫تصمیم‌گیری قلمداد شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اولویتی به نام‬ ‫گردشگری‬ ‫اردشیر عروجی‬ ‫کارشناس و استاد دانشگاه گردشگری‬ ‫گردش��گری را بای��د یک��ی از پدیده‌های��ی قلمداد‬ ‫کنی��م که چاره‌ای به غیراز ج��دی گرفتن آن نداریم‪.‬‬ ‫گردش��گری ب��ه صنعتی تبدیل ش��ده اس��ت که در‬ ‫حقیقت تاثیر بس��زایی در گردش مالی کشورها دارد‬ ‫و حتی می‌تواند با گ��ردش مالی صنایع بزرگ برابری‬ ‫کن��د‪ .‬طبق آمار س��ازمان جهانی گردش��گری‪ ،‬تعداد‬ ‫گردشگران س��ال ‪2013‬م‪ ،‬یک‌میلیارد و ‪187‬میلیون‬ ‫نفر عنوان شده است که سود ناشی از آن مبلغی افزون‬ ‫بر هزارمیلیارد و ‪250‬میلیون دالر برآورد شده؛ تا بتوان‬ ‫اینط��ور گفت که این پدیده به یکی از ش��اخصه‌های‬ ‫اصلی اقتصاد تبدیل شده است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬تاکید‬ ‫کش��ورها به این است که در کنار فعالیت‌های مختلف‬ ‫مالی‪ ،‬توجه ویژه‌ای به این صنعت نشان بدهند تا سهم‬ ‫پررنگی از این منبع درآمدی داش��ته باشند‪ ،‬گردشگر‬ ‫در امریکا به‌ط��ور میانگی��ن ‪ 1500‬دالر درآمد دارد‪،‬‬ ‫اما گردش��گران خاورمیان��ه ‪ 800‬دالر هزینه می‌کنند‬ ‫و درس��ت به همی��ن دلیل درآم��د ربطی ب��ه تعداد‬ ‫گردش��گر ندارد‪ .‬همچنین باید گفت که کش��ورهایی‬ ‫ک��ه در اقتصاد حرف اول را می‌زنند‪ ،‬حتی بیش��تر از‬ ‫کشورهایی که احتیاج مبرمی به «درآمد ارزی» دارند‬ ‫به صنعت گردشگری توجه نشان می‌دهند تا در کنار‬ ‫س��ایر فعالیت‌های اقتصادی و تج��اری بی‌پایان خود‪،‬‬ ‫از این پدی��ده هم منفعت‌هایی ببرن��د‪ .‬در پایان ذکر‬ ‫این نکته ضروری اس��ت که کشورها در عرصه اقتصاد‬ ‫در کن��ار اینکه فعالیت‌های گس��ترده اقتصادی انجام‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬با هم «رقابت» هم دارند و «گردش��گری»‬ ‫یکی از عواملی اس��ت ک��ه موفقیت در آن می‌تواند در‬ ‫رش��د و تعالی اقتصادی و همچنی��ن «جا نماندن» از‬ ‫«قطار پیشرفت» اقتصادی کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫افزایش مبادالت تجاری‬ ‫آرژانتین و چین‬ ‫رییس‌جمه��وری آرژانتین به منظ��ور تقویت روابط‬ ‫دوجانبه و گس��ترش همکاری‌ها به چین سفر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬س��فر «فرناندز» ب��ه چین پس از اینکه «ش��ی‬ ‫جی��ن پینگ» درپ��ی انجمن جامع��ه امریکای التین‬ ‫و ح��وزه کارائیب (س�لاک) و مقامات چین متعهد به‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ 250‬هزار میلیون دالر در این منطقه‬ ‫ش��د‪ ،‬رخ خواهد داد‪ .‬تاییدیه سفر «فرناندز» به چین‬ ‫هفته گذش��ته توس��ط «هکتور تیمرم��ن»‪« ،‬خولیو‬ ‫دوی��دو» و «خورخ��ه کاپیتانیچ»‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‪،‬‬ ‫وزی��ر برنامه‌ری��زی و ریی��س کابینه دول��ت آرژانتین‬ ‫اعالم شد‪.‬در این راس��تا «کاپیتانیچ» خاطرنشان کرد‬ ‫که چین ‪ 3‬هدف اساس��ی را در امریکای التین دنبال‬ ‫می‌کن��د که ش��امل اختصاص ‪ 10‬بیلی��ون دالر برای‬ ‫خرید محصوالت استراتژیک منطقه (انرژی‪ ،‬استخراج‬ ‫مع��ادن‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬گوش��ت و غ�لات و حبوبات)‪،‬‬ ‫اختص��اص ‪ 500‬ه��زار میلی��ون دالر در زمینه تبادل‬ ‫تجارت و یک اس��تراتژی از سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ده ‪ 250‬هزار میلیون دالری برای ‪ 10‬س��ال آینده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجالس تجارت بین‌الملل هند‬ ‫اجالس ‪‌3‬روزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در گجرات‬ ‫هند با حضور س��ران و نمایندگان کشورهای مختلف‬ ‫جه��ان آغاز ب��ه کار کرد‪ .‬با حضور نخس��ت‌وزیر هند‪،‬‬ ‫نارندرا م��ودی‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‪ ،‬جان کری‪ ،‬و‬ ‫همچنین دبیر کل سازمان ملل‪ ،‬بان کی مون‪ ،‬اجالس‬ ‫تجارت بین‌الملل گجرات هند آغاز به کار کرد‪.‬از دیگر‬ ‫شخصیت‌های شرکت‌کننده در اجالس سرمایه‌گذاری‬ ‫هند می‌ت��وان ب��ه جیم‌یونگ‌کیم‪ ،‬ریی��س کل بانک‬ ‫جهانی نیز اش��اره کرد‪.‬س��روزیر ایالت گجرات هند در‬ ‫این اجالس اعالم کرده اس��ت که این کش��ور در حال‬ ‫حاضر به یک قطب تجارت بین‌المللی تبدیل ش��ده و‬ ‫تمام کش��ورها می‌توانند از حضور در این اجالس سود‬ ‫ببرن��د‪ .‬همچنین روابط عمومی ش��ورای عالی مناطق‬ ‫آزاد از حضور اکبر ترکان‪ ،‬رییس شورای عالی مناطق‬ ‫آزاد ایران و مشاور رییس‌جمهور‪ ،‬در این اجالس خبر‬ ‫می‌دهد‪ .‬محمد س��عید نژاد‪ ،‬مدیر عامل سازمان بنادر‬ ‫و دریان��وردی‪ ،‬علی مبارکی‪ ،‬مدی��ر عامل منطقه آزاد‬ ‫چابهار‪ ،‬نیز در این س��فر ت��رکان را همراهی می‌کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه امریکا در ای��ن اجالس اعالم کرده‬ ‫است که به شدت تحت تأثیر شعار اعالم شده از سوی‬ ‫نخس��ت وزیر هند برای این اجالس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نخست وزیر هند شعار «همه باهم‪ ،‬توسعه برای همه»‬ ‫را برای این اجالس اعالم کرده است‪ .‬نخست‌وزیر هند‬ ‫در این اجالس به بی‌ثباتی اقتصاد بین‌الملل به عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین نگرانی در این حوزه اشاره و اعالم کرد که‬ ‫باید تالش‌ها در زمینه ایجاد رش��د اقتصادی پایدار و‬ ‫فراگیر در جهان افزایش یابد‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در بغداد‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ایران در بغ��داد – عراق ‪27‬‬ ‫ت��ا ‪ 30‬بهمن‌ماه با هدف ایج��اد فرصت جدید تجاری‬ ‫برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در بغداد ‪ -‬عراق با ارائه دس��تاوردهای تولیدی‬ ‫و صادرات��ی بنگاه‌ه��ای ایران��ی در زمینه‌های نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬خدم��ات فنی و مهندس��ی‪ ،‬آب و ب��رق و مصالح‬ ‫س��اختمانی به منظور توسعه حضور و نفوذ در بازار با‬ ‫اهمیت عراق برگزار می‌‌شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه صنعتی و بازرگانی‬ ‫ایران در ترکمنستان‬ ‫نمایش��گاه ب��زرگ صنعت��ی و بازرگانی ای��ران ‪ 6‬تا‬ ‫‪8‬اس��فندماه س��ال‌جاری با حضور صاحب��ان صنایع و‬ ‫تاجران ایرانی در قصر نمایش��گاهی عشق‌آباد پایتخت‬ ‫ترکمنس��تان برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش ایرنا از ستاد‬ ‫برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در ترکمنس��تان در همایش��ی که ب��ه همین منظور‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایران برای کس��ب سهم بیشتر از‬ ‫بازار ترکمنستان رقابت سختی با دیگر کشورها به‌ویژه‬ ‫ترکی��ه دارد‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ‌گلپایگانی با اشاره‬ ‫به اینکه رشد اقتصادی ترکمنس��تان در سال ‪٢٠١٤‬م‬ ‫بیش از ‪١٠‬درصد بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬ترکمنستان امروز‬ ‫با سال‌های گذشت��ه تفاوت زیادی از لحاظ فیزیکی و‬ ‫برنامه‌ریزی دارد و چش��م‌انداز این کش��ور برای آینده‬ ‫درخش��ان است‪ .‬سفیر ایران در ترکمنس��تان با بیان‬ ‫اینک��ه شرکت‌های ایرانی ارزش‌های افزوده بیش��تری‬ ‫ب��رای پی��روزی در مقاب��ل شرکت‌ه��ای رقی��ب در‬ ‫ترکمنس��تان دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه با اشتراک‬ ‫فرهنگ��ی و تاریخی دو کش��ور و همچنین با توجه به‬ ‫پیشرفت فناوری ایران در سال‌های اخیر‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫ب��ا روی باز از شرکت‌های موفق ایرانی در این کش��ور‬ ‫استقب��ال می‌کند و به‌درستی شرکت‌های ایرانی را به‬ ‫رسمیت می‌شناسد‪ .‬مش��اور وزیر نفت کشورمان نیز‬ ‫گفت‪ :‬با اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته بیش‬ ‫از ‪ ٤٠‬میلیون دالر انواع مختلف کاال برای ترکمنستان‬ ‫معرف��ی شده و بیش از ‪ 3‬هیات ترکمن از شرکت‌های‬ ‫ایران بازدید کردند‪ .‬محمدتقی امانپور افزود‪ :‬همچنین‬ ‫در م��دت اخیر هیاتی ‪ ٣٤‬نفره به دستور وزیر نفت به‬ ‫ترکمنستان سفر کرد و با شرکت‌های ترکمنی درباره‬ ‫ص��ادرات ک��اال و خدمات فنی ‪ -‬مهندس��ی مذاکرات‬ ‫خوبی انجام داد و در این مذاکرات پیشنهادهای خوبی‬ ‫نیز ارائه شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با مجری یازدهمین نمایشگاه انرژی کیش‬ ‫تعامل دولتی‌ها و خصوصی‌ها؛ برگ برنده حوزه انرژی‬ ‫میالد محم�دی – گروه تجارت‪ :‬یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی انرژی کیش با رویکرد سرمایه‌گذاری و با هدف‬ ‫ایجاد فضای رقابت سالم می��ان تولید‌کنندگان داخلی در‬ ‫جه��ت ارتقای کیفیت تولید و معرفی مش��کالت‪ ،‬موانع و‬ ‫نق��اط ضعف موجود در صنایع مرتب��ط در کیش در حال‬ ‫برگ��زاری اس��ت‪ .‬وزارت نفت جمه��وری اسالمی‪ ،‬شرکت‬ ‫مل��ی نفت ای��ران‪ ،‬شرکت ملی گاز ای��ران‪ ،‬شرکت نفت و‬ ‫گاز پ��ارس‪ ،‬بانک مل��ت‪ ،‬شرکت صنای��ع تجهیزات نفت‬ ‫ایران‪ ،‬پتروشیمی بندر امام‪ ،‬جهاد دانش��گاهی‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫نفت بندرعباس‪ ،‬نفت سپاهان‪ ،‬شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫صنعت نف��ت‪ ،‬صنایع هواپیمایی ای��ران‪ ،‬لوله‌سازی اهواز‪،‬‬ ‫شرکت پش��تیبانی و ساخت کاالی نفت ته��ران از جمله‬ ‫شرکت‌کنندگان داخلی در این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫با توجه به گس��تردگی برگزاری این نمایش��گاه به سراغ‬ ‫محمود صدیقی‪ ،‬مدیر شرکت مش��اوران سپنتاس کیش و‬ ‫مجری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش رفتیم‬ ‫ت��ا آمار دقیق‌ت��ری از ابعاد مختلف برپایی این نمایش��گاه‬ ‫به‌دست آوریم‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫€ € نمایش�گاه انرژی کیش را ب�ه طور کامل معرفی‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫در ابتدا باید بدانید که این نمایش��گاه در ‪ 10‬دوره سابق‬ ‫با رویک��رد تولید و ساخت داخل و فقط ب��ا زمینه اتکا بر‬ ‫دستاوردهای داخل��ی برگزار می‌شد اما امس��ال براساس‬ ‫نظرها و سیاست‌هایی که وزارت نفت داشت‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫را با رویکرد سرمایه‌گذاری همه‌جانبه برپا کردیم‪.‬‬ ‫حمایت وزارت نفت و سازمان‌های مرتبط با امر انرژی در‬ ‫این زمینه به خوبی در نمایشگاه مشهود است‪ .‬به‌طوری‌که‬ ‫در همه ابعاد نمایش��گاه به ما کمک کردند و نتیجه خوب‬ ‫آن را می‌توانیم در قالب نمایش��گاه تخصصی انرژی کیش‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬اگر چه ممکن است که شکل سرمایه‌گذاری‬ ‫در این نمایش��گاه به شکلی که در ابت��دا مورد انتظار ما و‬ ‫مدیران نفتی کش��ور بوده‪ ،‬نباشد اما ای��ن را نباید به پای‬ ‫کم ک��اری همکاران ما گذاشت‪ .‬به هر حال دوره اولی بود‬ ‫ک��ه سعی کردیم نمایش��گاه را بادیدگاهی تازه برپا کنیم‪،‬‬ ‫بنابراین برخی ضعف‌های قابل چشم‌پوشی هم داشتیم که‬ ‫منکر آنها نمی‌شویم‪ .‬امیدوار هس��تیم که با ادامه و تداوم‬ ‫حمایت‌های��ی که از ما انجام شده؛ در سال‌های بعد‪ ،‬شاهد‬ ‫شکوفایی بیشتر این نمایشگاه باشیم‪.‬‬ ‫€ €در واق�ع نمایش�گاه ان�رژی کیش گام نخس�ت‬ ‫وزارت نفت برای آغاز س�رمایه‌گذاری‌های گسترده‬ ‫در این جزیره به حساب می‌آید‪ .‬درست است؟‬ ‫دقیقا‪ .‬این یک تصمیم کارشناسی است که بعد از روزها‬ ‫و ماه‌ها فکر و ایده سنجی اتخاذ شده و متولیان حوزه نفت‬ ‫و انرژی تالش‌های گسترده‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫همه‌جانبه در جزیره کیش انجام داده‌اند‪ .‬ما هم امیدواریم‬ ‫کیش در سال‌های آینده به قطب سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫انرژی تبدیل شود‪.‬‬ ‫€ €بازدید‌ه�ا تا روز س�وم نمایش�گاه چط�ور بوده‬ ‫اس�ت؟ از می�زان تاثیرگذاری این نمایش�گاه تا این‬ ‫لحظه آماری دارید؟‬ ‫از مدت‌ه��ا قب��ل از برگ��زاری نمایش��گاه م��ا تبلیغات‬ ‫گس��ترده‌ای را ب��رای کار خودمان آغ��از و شرایطی را نیز‬ ‫فراه��م کردیم که ابع��اد مختلف این نمایش��گاه به اطالع‬ ‫عموم مردم به‌ویژه فعاالن حوزه نفت و انرژی برسد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه به نوعی نمایش��گاه م��ا دوره اولی است‬ ‫ام��ا استقبال خوب��ی از آن انجام‌شده ک��ه واقعا انتظار آن‬ ‫را نداشتیم‪ .‬فکر می‌کنم تبلیغات محیطی این نمایش��گاه‬ ‫واقع��ا موثر ب��وده و بازدیدکنندگان بس��یاری را به جزیره‬ ‫کیش جذب کرده اس��ت‪ .‬البته من هنوز در جریان حجم‬ ‫قراردادهای منعق��د شده بین حاضران در نمایش��گاه و‪...‬‬ ‫نیستم و برآوردی هم از بازدهی نمایشگاه ندارم‪ .‬باید صبر‬ ‫کرد و نتیجه کار را بعد از پایان برنامه ‪ 4‬روزه مشاهده کرد‪.‬‬ ‫€ €ق�رار ب�ود ش�رکت‌های خارجی زی�ادی در این‬ ‫نمایش�گاه حضور پیدا کنند‪ .‬اما ظاهرا باز هم همان‬ ‫ش�رکت‌های داخلی حضور فعال دارند و نمایندگان‬ ‫شرکت‌های خارجی به نمایشگاه آمده‌اند‪.‬‬ ‫منظور از شرکت‌های خارجی‪ ،‬نمایندگان ایرانی آنهاست‬ ‫که با نظارت کش��ورهای مختلف در ای��ران فعالیت دارند‪.‬‬ ‫البت��ه در این میان دو کش��ور خارجی یعنی مصر و عمان‬ ‫نیز به‌‌طور مستقل و مس��تقیم حضور دارند‪ .‬بنابراین همه‬ ‫شرکت‌های خارجی حضور پی��دا کرده‌اند و امیدواریم در‬ ‫دوره‌های بعدی تعداد آنها از این دوره بیشتر باشد‪.‬‬ ‫€ €*دو کش�ور خارج�ی که مس�تقل حض�ور پیدا‬ ‫کردند‪ ،‬چه دس�تاوردهایی برای معرفی و عرضه در‬ ‫این نمایشگاه دارند؟‬ ‫به‌طور عمده در بخش ساخت و تولیدات فعال هس��تند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال جا افتادن نمایش��گاه انرژی کی��ش را باید به‬ ‫دست زمان سپرد تا از این طریق راه خودش را پیدا کرده‬ ‫و پیش��رفت کن��د‪ .‬در حال حاضر با توجه ب��ه روند بهبود‬ ‫روابط اقتصادی با کشورهای مهم‪ ،‬می‌توان امیدوار بود که‬ ‫در آینده‌ای نزدیک نمایشگاه انرژی کیش به درجه بسیار‬ ‫خوبی از تاثیرگذاری برسد‪.‬‬ ‫€ €س�ایت نمایش�گاهی کیش در میان سایت‌های‬ ‫نمایش�گاهی استانی و شهرس�تانی جایگاه مطلوبی‬ ‫دارد‪ .‬دلیل این تاثیرگذاری را چه می‌دانید؟‬ ‫بزرگترین جذابیت جزیره بحث گردشگری است‪ .‬همین‬ ‫موضوع به نظر من آنقدر ظرفیت مهمی است که می‌تواند‬ ‫روی هر موضوع تجاری تاثیر بگذارد‪ .‬نمایش��گاه کیش هم‬ ‫از این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ .‬اما در مورد اینکه آیا واقعا‬ ‫نمایش��گاه کیش یکی از بهترین‌ها باشد یا خیر برای نظر‬ ‫دادن زود است‪ .‬به هر ح��ال سازمان منطقه آزاد کیش با‬ ‫مدیریت آقای مونس��ان برنامه‌های خوبی را در دستور کار‬ ‫دارد که به‌طور قطع به زودی اتفاقات خوبی در این زمینه‬ ‫رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما نقطه قوت نمایشگاه انرژی کیش در‬ ‫چه چیزی است؟‬ ‫م��ن فکر می‌کن��م بحث حض��ور موثر دول��ت و وزارت‬ ‫نفت در این زمینه بس��یار حائز اهمیت است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫تعامل بس��یار خوبی میان بخش خصوصی و دولتی شکل‬ ‫گرفت��ه که می‌تواند یک ب��رگ برنده و گام��ی رو به جلو‬ ‫ب��رای نمایش��گاه‌هایی از این دست باش��د‪ .‬از دیدگاه من‬ ‫همکاری بخش دولتی و خصوصی باید جزء جدانشدنی هر‬ ‫نمایش��گاهی باشد‪ .‬در سالن برگزاری ما انجمنی با عنوان‬ ‫«استصنا» – انجم��ن سازندگان تجهی��زات صنعت نفت‬ ‫ای��ران‪ -‬حضور دارد که در واقع انجمن��ی برای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگ��ان داخلی است‪ .‬این نهاد ضمن حضور خوب‬ ‫و مطل��وب در این نمایش��گاه اقدام به دع��وت از مهمانان‬ ‫موثر برای نمایش��گاه در ح��وزه انرژی می‌کند که هم آمار‬ ‫بازدیدکنندگان تخصصی نمایشگاه ما را باالتر می‌برد و هم‬ ‫راهی است برای تعام��ل بهتر تولیدکنندگان و بخش‌های‬ ‫مرتبط با دولت و نهادهای تاثیرگذار در امر انرژی‪ .‬تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ 100‬مهم��ان تاثیرگ��ذار در بخش‌های مختلف‬ ‫خصوص��ی و دولتی با همت همک��اران ما در «استصنا» از‬ ‫نمایشگاه بازدید کرده‌اند که باید آن را به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫نمایشگاه خوراک دام‪ ،‬طیور‬ ‫و آبزیان از امروز‬ ‫سرپرس��ت دفتر بهبود تغذیه و جایگ��اه دام وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی از برگ��زاری نخس��تین همای��ش و‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی خوراک دام‪ ،‬طیور و آبزیان ایران‬ ‫با حض��ور تولیدکنندگان برتر خارجی و داخلی از ‪25‬‬ ‫تا ‪ 27‬دی‌ماه سال‌جاری در سالن نمایش��گاهی مرکز‬ ‫آفرینش‌های هنری حجاب تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از معاونت امور تولیدات دامی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬ت��ورج صارمی گف��ت‪ :‬این همایش‬ ‫‪3‬روزه ب��ا حض��ور اتحادیه‌ها‪ ،‬تش��کل‌های تولیدی و‬ ‫صنف��ی‪ ،‬تعاونی‌ه��ا‪ ،‬کارخانه‌ها خ��وراک دام‪ ،‬طیور و‬ ‫آبزیان و شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در صنعت‬ ‫خ��وراک دام‪ ،‬طی��ور و آبزیان و همچنی��ن تعدادی از‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬موسس��ات ملی‪ ،‬تحقیقات��ی‪ ،‬مراکز علمی‬ ‫و دانش��گاهی برگزار می‌شود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با برگزاری‬ ‫کارگاه‌ه��ای آموزش��ی و حض��ور کارشناسان مجرب‪،‬‬ ‫اطالع��ات روز دنیا در روش‌های نوی��ن برداشت مواد‬ ‫علوف��ه‌ای‪ ،‬حمل‌ونقل مواد اولیه‪ ،‬انب��ارداری‪ ،‬فناوری‬ ‫فرآوری خوراک‪ ،‬بس��ته‌بندی‪ ،‬نگهداری و حمل‌ونقل‬ ‫محص��ول نهای��ی و روش‌های جلوگی��ری از ضایعات‬ ‫خ��وراک با ه��دف ارتقای بهره‌وری و بهب��ود راندمان‬ ‫خ��وراک و به‌منظور استفاده بهین��ه از اقالم خوراکی‬ ‫موردنی��از دام و طی��ور و مباح��ث جدی��د مدیری��ت‬ ‫یکپارچ��ه تولید در اختی��ار تولیدکنندگان این بخش‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در این نمایش��گاه و همایش‬ ‫جانبی آن ‪ 88‬شرکت معتبر داخلی و خارجی مرتبط‬ ‫با خوراک دام‪ ،‬طیور و آبزیان حضور خواهند داشت که‬ ‫حدود ‪ 70‬شرکت از کش��ورهای امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬دانمارک‪ ،‬بلژیک‪ ،‬اتریش‪ ،‬مجارستان‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫ترکیه و چی��ن آخرین دستاورد‌های خ��ود در زمینه‬ ‫خ��وراک دام‪ ،‬طیور و آبزی��ان را در معرض دید عموم‬ ‫قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش ‪ 11‬عن��وان سخنران��ی علمی و‬ ‫کارب��ردی در قال��ب همایش‌ه��ای برنامه‌ریزی‌شده و‬ ‫طی س��ه روز توس��ط متخصصان داخل��ی و خارجی‬ ‫ارائه می‌شود‪ .‬بی��ش از ‪ 40‬کارشناس مطرح خارجی‬ ‫از سراسر دنیا در این همایش حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫‌‬ ‫جواهر‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬نمایش��گاه‌های ب��زرگ ط�لا و‬ ‫جذاب‌ترین نمایش��گاه‌های جهان هستند‪ .‬در این محافل‬ ‫معموال آدم‌های عادی جایی ندارند و میلیاردرها هستند‬ ‫که برای تماش��ای نمایش وسوسه انگیز بشر حضور پیدا‬ ‫می‌کنند‪ .‬در میان کشورهای مختلفی که دست به برپایی‬ ‫نمایش��گاه می‌زنن��د ‪ 3‬م��ورد از آنه��ا دارای مهم‌ترین و‬ ‫بزرگترین نمایشگاه‌ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه جواهرات خاص در ایتالی ا‬ ‫مهم‌ترین نمایش��گاه طال و جواهر جه��ان در ایتالیا با‬ ‫حض��ور ‪ 120‬کمپانی متخصص در تولید ماش��ین‌آالت و‬ ‫تجهیزات طالس��ازی ک��ه در نوع خ��ود در اروپا بی‌نظیر‬ ‫می‌باشد‪ ،‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫همه ساله خبره‌ترین و بزرگترین طراحان و متخصصان‬ ‫صن��ف طال و جواهر در دنیا برای نش��ان دادن هنر خود‪،‬‬ ‫ب��ه محفل نمای��ش صنعت طال و جواهر جهان در ش��هر‬ ‫ونی��ز ایتالیا به ن��ام ‪ vicenzaoro‬می‌رون��د تا در این‬ ‫فضای مجلل با هم رقابت کنند‪ .‬تاریخ برپایی نمایش��گاه‬ ‫ویسنزائورو در ماه ژانویه و مکان آن شهر ویچنزا است که‬ ‫در آخرین دوره بیش از ‪ 1600‬غرفه‌دار بزرگ از سراس��ر‬ ‫جه��ان برای نمایش محصوالت خ��ود در آن حضور پیدا‬ ‫کردند‪ .‬مساحت این نمایشگاه افزون‌بر ‪ 70‬هزار مترمربع‬ ‫نگاهی به نمایشگاه‌های مهم جواهرات در جهان‬ ‫برق درخشان تجارت‬ ‫اس��ت که برای یک نمایشگاه جواهر‌‪ ،‬متراژ بسیار بزرگی‬ ‫به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫گروه‌ه��ای مختلف طراحی طال با ماش��ین و دس��ت‪،‬‬ ‫جواه��رات‪ ،‬پالتین‪ ،‬نقره‪ ،‬تزئینات طال و جواهر انگش��تر‪،‬‬ ‫ساعت‪ ،‬س��نگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها‪ ،‬تراش جواهر‪،‬‬ ‫مرواریدهای طبیعی و مصنوعی انواع مرجان‌ها‪ ،‬جعبه‌های‬ ‫جواهر‪ ،‬ماش��ین‌آالت‪ ،‬ابزار و تجهیزات برای طال و جواهر‬ ‫ازجمله بخش‌های نمایشگاه ایتالیا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکسپو جواهرات آسیا در چین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی الم��اس‪ ،‬س��نگ‌های قیمتی و‬ ‫مروارید هنگ‌کنگ با نام تجاری‪AsiaWorld-Expo‬‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬در این نمایشگاه سنگ‌های قیمتی و مواد‬ ‫ب��ا ارزش ب��ه نمایش در می‌آیند و یک س��الن در اختیار‬ ‫الماس‌های زیبا و گنجینه‌های طبیعت گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه بخشی از طرح «دو نمایش‪ ،‬دو نمایشگاه»‬ ‫است که در چند سال اخیر ازسوی شورای توسعه تجارت‬ ‫هنگ‌کنگ برپا می‌شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه جزو برترین رویدادهای جهان جواهرات‬ ‫اس��ت و بازدیدکنندگان می‌توانند از نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫الماس‪ ،‬سنگ‌های قیمتی و مروارید هنگ‌کنگ موادخام‬ ‫را خریداری و در نمایش��گاه جواهرات‪ ،‬کارهای تمام‌شده‬ ‫این صنعت را مش��اهده کنند‪ .‬هنگ‌کنگ یکی از برترین‬ ‫مراکز تج��اری جهان جواه��رات اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫هنگ‌کنگ بس��یار ماهر ب��وده و از عناصر م��د روز بهره‬ ‫می‌برن��د‪ .‬توانایی آنها در طراحی و چیدمان س��نگ‌های‬ ‫قیمتی بس��یار باال ب��وده و رقیبی ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫اروپای��ی و جهانی به‌ش��مار می‌آیند‪ .‬در س��ال ‪2013‬م‬ ‫متخصصان حوزه جواهرات و س��نگ‌های قیمتی بیش از‬ ‫‪ 7/2‬میلیارد دالر درآمد داش��ته‌اند و این رقم افزایشی ‪7‬‬ ‫درصدی نسبت به سال ‪2012‬م نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه جواهرات قیمتی در ترکیه‬ ‫نمایش��گاه طال و جواهر‪ ،‬س��نگ‌های قیمتی‪ ،‬س��اعت‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات وابسته در اس��تانبول با عنوان‬ ‫فرصت‌های کس��ب‌وکار برای فروش و ارتباطات تجارت‪،‬‬ ‫چند سالی است که بدون وقفه در ترکیه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه جواهرات استانبول به عنوان یک بازار جامع‬ ‫برای جامع��ه جواهرات بین‌الملل��ی و مدل‌های حرفه‌ای‬ ‫جواهرات اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬در این نمایشگاه مدل‌های‬ ‫جواه��رات ظریف‪ ،‬الماس‪ ،‬س��نگ‌های قیمتی‪ ،‬س��اعت‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات وابسته در معرض دید عموم قرار‬ ‫می‌گیرد و جزو نمایش��گاه‌های پربازدید آسیایی به‌شمار‬ ‫می‌آی��د‪ .‬به عل��ت افزایش خدمات تجارت در نمایش��گاه‬ ‫استانبول که فضای کس��ب‌وکار منحصربه‌فردی را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬میزان ش��رکت‌کنندگان در این نمایش��گاه‬ ‫س��ال به سال روبه افزایش است‪ .‬ترکیه به عنوان سومین‬ ‫تولیدکننده زی��ورآالت طال و دومین صادرکننده قطعات‬ ‫ط�لا به دنیا‪ ،‬ب��ه عنوان مرکز تجاری کش��ورهای اطراف‬ ‫مدیتران��ه و اروپای ش��رقی ش��ناخته می‌ش��ود‪ .‬با وجود‬ ‫موقعیت استراتژیک ترکیه‪ ،‬نمایشگاه جواهرات استانبول‬ ‫دروازه‌ای برای ورود به این صنعت محس��وب می‌ش��ود و‬ ‫فرص��ت بی‌نظیری ب��رای متخصصان یا تاج��ران فراهم‬ ‫می‌کند؛ زیرا طیف وس��یعی از محصوالت و آخرین روند‬ ‫تغییرات س��لیقه در آن به چشم می‌خورد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫ازسوی بنگاه‌های کوچک و متوسط و انجمن جواهرات و‬ ‫اشیای قیمتی حمایت می‌شود‪.‬‬
‫‪27‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تغییر قیمت‌گذاری چینی‌ها و سهم اندک سنگ‌آهنی‌های ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬انجمن آهن و فوالد چین که نماینده‬ ‫کارخانه‌ه��ای فوالدس��ازی چین اس��ت درنظر دارد‬ ‫درب��اره روش ش��اخص قیمت‌گ��ذاری س��نگ‌آهن‬ ‫تجدیدنظر کند‪ .‬این خبری اس��ت که روز گذشته از‬ ‫س��وی سایت کیتکو بر خروجی اکثر خبرگزاری‌های‬ ‫معدن��ی ق��رار گرف��ت و در آن تاکید ش��ده بود که‬ ‫کارخانه‌های فوالدس��ازی چین خواس��تار شده‌اند تا‬ ‫ش��اخص تنها مالک عمل برای تعیین قیمت نباشد‬ ‫و با توجه بیشتر روی قیمت معامالت جهانی قیمت‬ ‫س��نگ‌آهن را تعیین کنند‪ .‬درواقع این موضع از آن‬ ‫جهت حائز اهمیت است که در شرایط کنونی برزیل‬ ‫به عنوان یکی از قدرت‌های سنگ‌آهنی جهان با تهیه‬ ‫کشتی‌های ‪ 400‬هزار تنی قیمت حمل‌ونقل خود را‬ ‫به ش��دت کاهش داده و ضمن آنکه توانس��ته قدرت‬ ‫رقابت خود را با اس��ترالیا افزایش دهد سهم خود را‬ ‫نیز از بازار سنگ‌آهن باال برده است بنابراین طبیعی‬ ‫است‪ ،‬ازس��وی دیگر چینی‌ها به دلیل غیراقتصادی‬ ‫بودن تولید س��نگ‌آهن داخلی در تالش برای تامین‬ ‫نی��از کارخانه‌های فوالدی فق��ط از طریق واردات و‬ ‫خرید س��نگ‌آهن هس��تند که افزایش سهم برزیل‬ ‫امکان کاهش بیش��تر قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد‬ ‫‪ .‬بنابراین چین با اعالم تغییر روش قیمت‌گذاری در‬ ‫تالش اس��ت تا زمان قیمت‌گذاری س��نگ‌آهن را که‬ ‫بعد از س��ال ‪2014‬م به صورت ماهانه تعیین می‌شد‬ ‫به هفتگی کوتاه کرده تا نوسان قیمتی نیز به حداقل‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫آنچه مسلم اس��ت با تغییر روش قیمت‌گذاری در‬ ‫سال ‪2015‬م نه تنها چین قادر خواهد بود به واسطه‬ ‫خرید س��نگ‌آهن ارزانت��ر رقابت خ��ود را در فوالد‬ ‫افزایش دهد بلکه سهم ایران نیز از بازار جهانی کمتر‬ ‫ش��ده و افت قیمت بیشتر در انتظار سنگ‌آهن ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سهم سنگ‌آهن ایران‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن در این‌باره به‬ ‫هم‌اکنون تولید سنگ‌آهن در چین به دلیل عیار پایین‬ ‫از صرف��ه اقتصادی برخ��وردار نیس��ت و از آنجایی که‬ ‫چینی‌ها همچنان تولید فوالد و فروش ارزانقیمت را در‬ ‫برنام��ه دارند در تالش برای تامین نی��از خود از طریق‬ ‫واردات هستند‪.‬‬ ‫کی��وان جعفری طهران��ی افزود‪:‬‬ ‫ازس��وی دیگ��ر برزی��ل ک��ه از‬ ‫قدرت‌های س��نگ‌آهنی جهان‬ ‫است به جهت خرید کشتی‌های‬ ‫‪ 400‬هزار تنی توانس��ته هزینه‬ ‫حمل را به‌طور چشمگیری کاهش داده به‌گونه‌ای که‬ ‫هم‌اکنون فاصله هزینه تمام ش��ده تولید سنگ‌آهن‬ ‫برزیل با استرالیا نیز بسیار کاهش یافته و این کشور‬ ‫توانسته سهم خود را از بازار جهانی افزایش دهد‪.‬‬ ‫طهران��ی در ادامه درباره روش‌ه��ای قیمت‌گذاری‬ ‫سنگ‌آهن گفت‪ :‬در گذشته قیمت‌گذاری سنگ‌آهن‬ ‫به صورت ساالنه بود که پس از بحران سال ‪2008‬م‬ ‫و افت ش��دید قیمت‌ها به ص��ورت فصلی تغییر کرد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه از س��ال ‪2014‬م نیز روش‬ ‫قیمت‌گذاری به صورت ماهانه تغییر کرده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫به نظر می‌رس��د در پی افزایش سهم برزیل از بازار‪،‬‬ ‫چینی‌ها قصد دارند فاصل��ه قیمت‌گذاری را کوتاه‌تر‬ ‫کرده و حتی به هفتگی و روزانه تغییر دهند‪ .‬تا از این‬ ‫طریق نوسان قیمتی به حداقل کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تالش چین برای تامین سنگ‌آهن صنایع‬ ‫فوالدی خود از طریق واردات باعث شده تا این کشور‬ ‫از هر راهی برای کاهش بیش��تر قیمت س��نگ‌آهن و‬ ‫در نتیج��ه تولید فوالد ارزانت��ر اقدام کند‪ ،‬که به نظر‬ ‫می‌رس��د در صورت اجرای این موضوع فضای رقابت‬ ‫برای س��نگ‌آهن ایران تنگ‌تر ش��ده و سهم فعاالن‬ ‫سنگ‌آهنی کشور از بازار جهانی کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار روزانه قیمت‌ها‬ ‫در رابط ب��ا تغییر روش قیمت‌گذاری س��نگ‌آهن‬ ‫چین سایت کیتکو در گزارشی به نقل از انجمن فوالد‬ ‫و آهن چین گفته اس��ت؛ کارخانه‌های فوالدس��ازی‬ ‫چین از انجمن خود خواس��ته‌اند تا توجه بیش��تری‬ ‫خیز اتوتک در صنعت آلومینیوم با خرید یک شرکت استرالیایی‬ ‫گ�روه مع�دن‪ «:‬اتوت��ک» فن��اوری اس��ملتر آلومینی��وم «کم��پ‬ ‫اینجینیرین��گ» و همچنین امتیاز کس��ب‌وکار خدم��ات و قطعه‌های‬ ‫یدکی این شرکت در خاورمیانه و افریقا را خریداری کرد‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود این قرارداد در فوریه سال ‪ 2015‬نهایی شود اما طبق‬ ‫توافق دوطرف‪ ،‬قیمت قرارداد فاش نخواهد شد‪.‬‬ ‫«کمپ» یک ش��رکت استرالیایی خصوصی اس��ت که فناوری برای‬ ‫اس��ملترهای آلومینیوم‪ ،‬خدمات فعالیت و تعمیر و نگهداری‪ ،‬خدمات‬ ‫مدرنیزه کردن و قطعه‌های یدکی فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫خری��د امتیاز کس��ب‌وکار خدمات و فناوری جای��گاه «کمپ» را در‬ ‫خاورمیانه و افریقا تحکیم کرده و توانمندی‌های این شرکت برای ارائه‬ ‫خدمات در این منطقه را گسترش می‌دهد‪ .‬میزان زیادی از تجهیزات‬ ‫اختصاصی «کمپ» مجموعه محصوالت «اتوتک» در بخش آلومینیوم‬ ‫را کامل می‌کند و رش��د بیش��تر کس��ب و کار تجهیزات و قطعه‌های‬ ‫یدکی این شرکت در سطح جهانی را امکانپذیر می‌سازد‪ .‬فروش ساالنه‬ ‫ش��رکت خریداری شده حدود ‪ 25‬میلیون یورو است و «اتوتک» قصد‬ ‫دارد حجم کسب‌وکار را در چند سال آینده دو برابر کند‪ .‬حدود ‪400‬‬ ‫کارمن��د «کمپ» به جم��ع کارمندان «اتوتک» خواهند پیوس��ت که‬ ‫تعداد آنها در سطح جهان ‪ 5‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫بهبود جزئی کمبود آلومینیوم در سال جدید‬ ‫آغاز تولید زغال‌سنگ در استرالیا‬ ‫غ��ول امریکای��ی آلکوا پیش‌بین��ی کرد با‬ ‫افزوده ش��دن بیش از ‪ 5‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫جدید که تا اندازه‌ای رش��د تقاضا را جبران‬ ‫خواهد ک��رد‪ ،‬کمبود جهان��ی آلومینیوم در‬ ‫س��ال جدید میالدی به ‪ 38‬هزار تن کاهش‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫رقم برآورد ش��ده برای امس��ال کاهش قابل‌توجهی نسبت به‬ ‫‪ 948‬هزار تن در سال ‪2014‬م نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫آلکوا اعالم کرد ‪ 5/1‬میلیون تن ظرفیت تولید جدید در سال‬ ‫جدید میالدی اضافه می‌شود و مجموع تولید جهانی آلومینیوم‬ ‫را به ‪52/8‬میلیون تن می‌رس��اند‪ .‬حدود ‪ 4/4‬میلیون تن از این‬ ‫تولی��د جدید در چین خواهد بود ک��ه بزرگترین تولیدکننده و‬ ‫مصرف‌کننده آلومینیوم در جهان است‪.‬‬ ‫آلک��وا در پیش‌بینی خود از می��زان عرضه و تقاضا بیش از ‪4‬‬ ‫میلیون تن آلومینیوم ذخیره شده در انبارهای بازار فلز لندن و‬ ‫میزان مشابهی از موجودی خارج از شبکه این بازار را به حساب‬ ‫نیاورده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬با وجود پیش‌بینی این تولیدکننده‬ ‫آلومینیوم از رش��د ‪ 7‬درصدی تقاضا برای آلومینیوم در س��ال‬ ‫‪2015‬م که مشابه رشد سال ‪2014‬م خواهد بود‪ ،‬انتظار می‌رود‬ ‫میزان کمبود در عرضه این فلز کمتر شود‪.‬‬ ‫قیم��ت آلومینیوم برای تحوی��ل ‪ 3‬ماه در ب��ازار فلز لندن از‬ ‫ابتدای دسامبر ‪ 10‬درصد کاهش یافته و حدود ‪ 1800‬دالر در‬ ‫هر تن معامله می‌شود‪.‬‬ ‫ش��رکت اس��ترالیایی گلنکور اع�لام کرد‪،‬‬ ‫پس از ‪ 3‬هفته تعطیلی معادن زغال س��نگ‬ ‫و توقف تولی��د برای مبارزه ب��ا عرضه مازاد‬ ‫جهان��ی از یک‌طرف و از طرف دیگر اقدامات‬ ‫حمایت‌گرایانه تجاری چین‪ ،‬دوباره تولید این‬ ‫ماده معدنی را آغاز کرد‪.‬‬ ‫تعلیق تولید توسط بزرگترین صادر‌کننده زغال‌سنگ حرارتی‬ ‫در جهان س��بب نگرانی اغلب تولید‌کنندگان در خصوص عرضه‬ ‫مازاد در بازارهای زغال‌س��نگ ش��د چون نتوانست تحولی را در‬ ‫قیمت‌های پایین این محصول ایجاد کند‪.‬‬ ‫گلنک��ور می‌گوید‪ :‬ب��ه زودی تولید زغال‌س��نگ خود را طبق‬ ‫برنامه آغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫قیمت‌های نقد زغال‌س��نگ حرارتی در واکنش به عرضه مازاد‬ ‫و اقدامات اجرایی توس��ط پکن در حمایت از صنعت زغال‌سنگ‬ ‫داخلی در سال ‪2014‬م کاهش داشت‪.‬‬ ‫قیم��ت نقد زغالس��نگ حرارت��ی در بندر نیوکاس��ل (قیمت‬ ‫پایه آس��یایی) ب��ه ‪ 61/94‬دالر درهر تن کاه��ش پیدا کرد که‬ ‫پایین‌ترین قیمت در ‪ 5‬س��اله گذشته بوده و کمتر از نصف اوج‬ ‫قیمت آن ( هر تن ‪136/3‬دالر) بعد از اوج بحران س��ال ‪2008‬م‬ ‫در ژانویه ‪ 2011‬است‪.‬‬ ‫ن زده می‌ش��ود که به‌طور احتمالی تجارت زغال‌س��نگ‬ ‫تخمی ‌‬ ‫حرارت��ی در جهان با ‪4/5‬درصد کاهش ب��ه ‪ 1/023‬میلیارد تن‬ ‫در سال ‪2014‬م رسیده باشد که دلیل اصلی آن کاهش واردات‬ ‫چین پس از اعالم اهداف تجاری است‪.‬‬ ‫روی قیمت‌های معامالت واقعی داشته باشند و تنها‬ ‫ش��اخص مالک عمل نباش��د و باید از انواع گوناگون‬ ‫س��نگ‌آهن برای محاسبه شاخص قیمت سنگ‌آهن‬ ‫در سبد استفاده کرد و تنها به نرمه سنگ‌آهن توجه‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس انجمن آه��ن و فوالد چین آماده‬ ‫انتشار قیمت‌های س��نگ‌آهن وارداتی برای تک‌تک‬ ‫بنادر ی��ا بنادر موردنظ��ر درخواس��تی کارخانه‌های‬ ‫فوالدسازی چینی است‪.‬‬ ‫گفتنی است در محاس��به قیمت‪ ،‬نرخ سنگ‌آهن‬ ‫تولی��د داخل برای کنس��انتره‌هایی با عیار ‪ 62‬و ‪65‬‬ ‫درص��د نیز در محاس��به این ش��اخص درنظر گرفته‬ ‫ش��ده اما کارخانه‌های فوالدس��ازی چینی از انجمن‬ ‫خواس��ته‌اند ک��ه در روش ش��اخص قیمت‌گ��ذاری‬ ‫کنونی خود تجدیدنظر کند چون این کارخانه‌ها باید‬ ‫قیمت‌های دقیق معامالت را داشته باشند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال انجمن‪ ،‬قیمت سی‌اف‌آر چین برای‬ ‫نرمه س��نگ‌آهن با عیار ‪ 62‬درصد نرخ را برحس��ب‬ ‫دالر به کارخانه‌ه��ا می‌دهد تا از آن به عنوان قیمت‬ ‫مرجع در زمان امضای قرارداد معامالت با شرکت‌های‬ ‫بین‌المللی به جای یک شاخص استفاده کنند‪.‬‬ ‫در رابط��ه با قیمت‌گ��ذاری‪ ،‬ش��اخص‌های قیمت‬ ‫س��نگ‌آهن وارداتی همواره برای فوالس��ازان چینی‬ ‫اهمیت فزاینده‌ای داشته است چون اتکای زیادی به‬ ‫واردات س��نگ‌آهن دارند و درحال حاضر سنگ‌آهن‬ ‫واردات��ی بی��ش از ‪ 70‬درصد مصرف س��االنه آن را‬ ‫پوش��ش می‌دهد‪ .‬این تحول زمینه‌ای را ایجاد کرده‬ ‫است که بازار چین شاخص قیمت‌گذاری خاص خود‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫با اف��ت قیمت‌های س��نگ‌آهن وارداتی در س��ال‬ ‫‪2014‬م به‌طور احتمالی در س��ال ‪2015‬م نیز سهم‬ ‫بیشتری از بازار چین را وارداتی‌ها به خود اختصاص‬ ‫خواهن��د داد چ��ون بعضی از ش��رکت‌های معدنی و‬ ‫واحدهای فرآیند چین که هزینه‌های‌شان برای تولید‬ ‫باالس��ت‪ ،‬از اواخر سال گذشته از بازار خارج شده‌اند‬ ‫و هرچه بیش��تر اهمیت ش��اخص‌های قیمت‌گذاری‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫افزایش تقاضای جهانی مس‬ ‫به اعتقاد مدیر بخش مس شرکت ریوتینتو‪ ،‬جین‬ ‫سباستین‪ ،‬صنعت جهانی مس در ‪ 10‬سال آینده هر‬ ‫‪ 15‬ماه نیازمند یک معدن جدید شبیه اسکودندیدا‬ ‫است تا بتواند پاسخگوی تقاضای جهانی مس باشد‪.‬‬ ‫این ش��رکت معدنی که دارای سهم قابل توجهی در‬ ‫این معدن عظیم مس در ش��یلی اس��ت و در آن با‬ ‫بی‌اچ‌پی سهیم است فعالیتش را سرعت بخشیده تا‬ ‫سهم بیشتری از ‪ 140‬میلیارد تن سهم بازار جهانی‬ ‫را به‌دست آورد‪ .‬در این رقابت یا تالش تنها نیست و‬ ‫دیگر دست اندرکار کلیدی یعنی بی‌اچ پی و فرست‬ ‫کوانتم درحال مذاکره برای افزایش توان بالقوه خود‬ ‫در مس هستند‪ ،‬اگرچه نگرانی برسر کاهش تقاضای‬ ‫این فلز صنعتی به پایین‌ترین سطح خود در ‪ 4‬سال‬ ‫گذشته رسیده است‪ .‬دفتر اقتصادی منابع معدنی و‬ ‫انرژی اس��ترالیا پیش‌بینی می‌کن��د که عرضه مازاد‬ ‫مس امس��ال به ‪ 300‬هزار تن برس��د‪ ،‬اما بی‌‪،‬اچ‪،‬پی‬ ‫و ری��و معتقدند که بازار از س��ال ‪ 2018‬میالدی با‬ ‫کس��ری مس مواج��ه خواهد ش��د‪ .‬ریومی‌گوید‪ ،‬ما‬ ‫نس��بت به رقب��ا‪ ،‬دارای مزیت هس��تیم و یک مدل‬ ‫تجاری ابداع کرده‌ایم که بتواند در بحران اقتصادی‬ ‫ارزش ایجاد کند‪ .‬شرکت بی‪،‬اچ‪،‬پی نیز ‪ 13/3‬میلیارد‬ ‫دالر یا ‪ 17‬درصد از کل هزینه‌های گروه را در بخش‬ ‫بهره‌برداری از مس در ‪ 5‬سال گذشته سرمایه‌گذاری‬ ‫کرده است‪ .‬تحلیلگران معتقدند که چالش‌هایی در‬ ‫برابر این ش��رکت‌های بزرگ قرارگرفته است‪ .‬یکی‬ ‫از این مش��کالت‪ ،‬پیچیدگی در هزینه‌های پروژه‌ها‬ ‫و طرح‌های توس��عه است که به آس��انی نمی‌توانند‬ ‫به تولیدات‌شان بیافزایند‪ .‬بی‪،‬اچ‪،‬پی به‌دلیل کاهش‬ ‫عیارس��نگ مس از میزان تولیدش خواهد کاست و‬ ‫ریو نیز به‌طور احتمالی به‌دلیل بازسازی معدن پس‬ ‫از بزرگتری��ن لغزش آتشفش��انی معدن‪ ،‬تولیدش را‬ ‫کاهش ده��د‪ .‬تولید معدن زیرزمین��ی اویوتولگوی‬ ‫همواره به تاخیر افتاده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این س��اخت‬ ‫معادن جدید مس در شرایط کنونی بسیار پرهزینه‬ ‫شده و اس��تخراج مواد معدنی مشکل و گرانتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش اعظم ذخایر مس در عمق زمین قرار‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬گفته می‌ش��ود که این دو شرکت نباید از‬ ‫میزان تس��لط خود بر مس به هم��ان میزان که بر‬ ‫س��نگ‌آهن تسلط دارند بکاهند‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫که در آینده‪ ،‬ش��رکت‌های کودلک��و‪ ،‬گلنکور و فری‬ ‫پورت مک موران همچنان بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫مس در جهان باشند‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن‬ ‫قیمت سنگ‌آهن در بازار معامالت به زیر ‪ 70‬دالر‬ ‫در ه��ر تن کاهش یافت‪ .‬س��نگ‌آهن س��ال نو را با‬ ‫افزایش قیمت ش��روع کرده و در هفته گذش��ته به‬ ‫قیمت ‪71/26‬دالر در هر تن داد و ستد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو از نش��ریه معدنی اس��ترالیا‪،‬‬ ‫قیمت پایه سنگ‌آهن برای تحویل در بندر تیانجین‬ ‫چی��ن در پایان کار آخرین بازار ب��ه ‪ 69/8‬دالر در‬ ‫هرت��ن کاه��ش یافت و در همین س��طح نیز داد و‬ ‫ستد شد‪.‬‬ ‫این کاهش ‪6‬درص��دی باالتر از کاهش قیمت به‬ ‫س��طح ‪65/7‬دالر در هر تن در ماه دس��امبر س��ال‬ ‫گذشته بود که خود در ‪5‬سال گذشته بی‌سابقه بود‬ ‫اما ‪40‬درصد کمتر از قیمت دادوس��تد شده در یک‬ ‫سال پیش در همین زمان است‪.‬‬ ‫سیتی‌گروپ پیش‌بینی می‌کند قیمت سنگ‌آهن‬ ‫در س��ال‌های ‪ 2015‬و ‪ 2016‬میالدی به میانگین‬ ‫‪ 60‬دالر در ه��ر ت��ن کاهش خواه��د یافت‪ .‬دولت‬ ‫فدرال استرالیا نیز پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن خود‬ ‫را به ‪ 63‬دالر در هر تن کاهش داده است‪.‬‬ ‫ماموریت فضاپیمای چینی‬ ‫برای بررسی معدنکاری در ماه‬ ‫ی��ک فضاپیم��ای چینی ب��رای بررس��ی احتمال‬ ‫معدنکاری در س��طح ماه به‌طور موفقیت‌آمیزی وارد‬ ‫مدار زمین شد‪.‬‬ ‫برنامه چینی‌ها نشاندن یک فضاپیمای روباتیک در‬ ‫س��طح ماه و انتقال نمونه‌هایی از س��نگ و خاک آن‬ ‫برای کمک به تست هلیوم ‪ 3‬است‪.‬‬ ‫دانشمندان چینی می‌گویند که هلیوم ‪ 3‬می‌تواند‬ ‫کلید تامین نیازهای انرژی زمین در سال‌های آینده‬ ‫باش��د‪ .‬ناس��ا هم احتمال معدنکاری در ماه را مورد‬ ‫بررس��ی قرار داده اس��ت‪ ،‬اما همان‌ط��ور که یکی از‬ ‫دانش��مندان اظهار ک��رده‪ ،‬این پیش��نهاد فوق‌العاده‬ ‫پیچیده‌ای است‪.‬‬ ‫ماموری��ت فضاپیم��ای چینی کنونی در راس��تای‬ ‫تالش برای نش��اندن یک فضاپیمای بدون سرنشین‬ ‫در ماه و بازگرداندن آن به زمین است‪ .‬ارزش چنین‬ ‫موفقیتی قابل برآورد نیست به‌ویژه که منابع معدنی‬ ‫در ماه به‌وفور یافت می‌شوند‪.‬‬ ‫صعود سهام معدنکار اورانیوم‬ ‫در کانادا‬ ‫ارزش س��هام ش��رکت اکتش��اف و توس��عه فیژن‬ ‫اورانی��وم که در پروژه پاترس��ون لیک‌س��اوت کانادا‬ ‫مش��غول به کار اس��ت‪ ،‬پس از اینکه این شرکت از‬ ‫ذخای��ر باالتر از ب��رآورد قبلی این پ��روژه خبر داد‬ ‫به‌طور تقریبی ‪14‬درصد صعود کرد‪.‬‬ ‫تحلیلگران انتظار داش��تند ذخای��ر این پروژه ‪50‬‬ ‫تا ‪80‬میلی��ون پوند باش��د اما در ع��وض دریافتند‬ ‫این پروژه بی��ش از ‪105‬میلیون تن ذخایر قطعی و‬ ‫احتمالی دارد‪.‬‬ ‫پاترسون‌لیک‌س��اوت سومین منبع بزرگ اورانیوم‬ ‫کان��ادا پس از مک‌آرتور ریور و س��یگارلیک خواهد‬ ‫بود و معدن��کاری را در عمق ‪ 60‬تا ‪250‬متری آغاز‬ ‫می‌کند‪.‬این پروژه همچنین ذخایر طال هم دارد‪.‬‬ ‫ذخایر سنگ‌آهن بنادر چین‬ ‫به زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تن رسید‬ ‫موج��ودی س��نگ‌آهن در بنادر چی��ن با کاهش‬ ‫ذخایر برای هفتمین ماه متوالی‪ ،‬برای نخس��تین‌بار‬ ‫از فوریه سال ‪ 2014‬به زیر ‪100‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫آمار ش��رکت فناوری اطالعات ش��انگهای استیل‬ ‫هوم نش��ان داد ذخایر سنگ‌آهن بنادر چین تا نهم‬ ‫ژانویه ‪0/8‬درصد کاه��ش یافت و به ‪99/85‬میلیون‬ ‫تن رس��ید‪ .‬این ذخایر از ماه ج��والی که به رکورد‬ ‫‪113/7‬میلیون تن رس��یده ب��ود‪12 ،‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬سنگ‌آهن سال گذشته با افزایش عرضه‬ ‫کم‌هزین��ه از س��وی ریوتینتو‪ ،‬بی‌اچ‌پ��ی بیلیتون و‬ ‫واله در اس��ترالیا و برزیل که منجر به افزایش مازاد‬ ‫جهانی ش��د‪47 ،‬درصد ریزش قیمت داشت‪ .‬بعضی‬ ‫از معادن چین هم در طول زمس��تان تعطیل شدند‬ ‫و به این ترتیب اتکای این کش��ور ب��ه ذخایر بنادر‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬ح��دود ‪ 71‬درص��د از ذخایر بنادر‬ ‫متعلق به کارخانه‌های فوالدسازی و باقی آن متعلق‬ ‫به معامله‌گران اس��ت و ذخای��ر موجود در ‪ 44‬بندر‬ ‫برای تامین فوالدس��ازی چی��ن به مدت حدود یک‬ ‫ماه کافی است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با ‪ 1500‬میلیارد ریال کارخانه رها شده احیا شد‬ ‫نرگس قیصری‪-‬گ�روه معدن‪ :‬اهمیت‬ ‫و کاربرد روزاف��زون آلومینیوم در صنایع‬ ‫و زندگی امروزی باعث ش��ده توجه اکثر‬ ‫کشورهای توس��عه‌یافته و درحال توسعه‬ ‫به تولید و استفاده از این صنعت معطوف‬ ‫ش��ود به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند‬ ‫در ده��ه آینده این آلومینیوم اس��ت که‬ ‫به‌عن��وان فل��زی اس��تراتژیک جایگزین‬ ‫فوالد خواهد ش��د‪ .‬هم‌اکن��ون در برخی‬ ‫از کش��ورهای ح��وزه خلیج‌ف��ارس نی��ز‬ ‫ش��اهد احداث و راه‌اندازی کارخانه‌های‬ ‫تولید آلومینیوم هس��تیم؛ کارخانه‌هایی‬ ‫ک��ه نیازمند تامی��ن مواد اولی��ه خود از‬ ‫سایر کش��ورها هس��تند‪ .‬در ایران نیز با‬ ‫وجودی‌که چند دهه از احداث نخستین‬ ‫کارخانه تولید آلومینیوم می‌گذرد اما در‬ ‫چند س��ال اخیر توجه بخش عظیمی از‬ ‫فعاالن صنعتی به این فلز معطوف ش��ده‬ ‫و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این‬ ‫بخش هس��تیم که کارخان��ه آلومینیوم‬ ‫کاوه خوزس��تان نیز از این جمله اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه هرچن��د مس��ئوالن ای��ن واح��د‬ ‫صنعت��ی هدف اصلی خ��ود را از احداث‬ ‫کارخان��ه محرومیت‌زدای��ی در منطق��ه‬ ‫عنوان می‌کنند که قابل‌تقدیر اس��ت اما‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د محرومیت‌زدایی‬ ‫نمی‌تواند ب��ه تنهایی عاملی برای احداث‬ ‫کارخانه‌ای باش��د ک��ه از صنایع انرژی‌بر‬ ‫محسوب شده و نیازمند ایجاد زیرساخت‬ ‫برای تداوم تولید اس��ت‪ .‬بنابراین انتظار‬ ‫م��ی‌رود مطالع��ات کارشناس��ی ب��رای‬ ‫جانمایی مناسب و تامین زیرساخت‌های‬ ‫ان��رژی انجام ش��ود تا مش��کالت صنایع‬ ‫فوالدی را شاهد نباش��یم؛ موضوعی که‬ ‫از س��وی مدیران مجموع��ه کاوه نیز بر‬ ‫آن تاکید ش��ده و معتقدند بررس��ی‌های‬ ‫کارشناس��ان نش��ان می‌دهد برخورداری‬ ‫از زیرس��اخت‌های الزم ای��ن مجموعه را‬ ‫نه‌تنها ق��ادر به تامین نیاز داخل می‌‌کند‬ ‫بلکه زمینه صادرات محصوالت را در بازار‬ ‫منطقه نیز فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت آلومینی��وم کاوه‬ ‫خوزس��تان درباره راه‌ان��دازی این پروژه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬راه‌اندازی ش��رکت‬ ‫ب��ه‬ ‫آلومینیوم کاوه خوزس��تان که در س��ال‬ ‫‪ 85‬به تصویب هیات دولت رسید به‌دلیل‬ ‫وجود برخی موانع و مشکالتی که وجود‬ ‫داش��ت راه‌ان��دازی آن با کن��دی همراه‬ ‫ب��ود‪ .‬حال ب��ا توجه ب��ه برنامه‌ریزی‌ها و‬ ‫تدابیری که از سوی رییس سازمان بنیاد‬ ‫مستضعفان و اس��تاندار خوزستان انجام‬ ‫شد پس از چندین سال وقفه در ‪23‬دی‬ ‫‪ 1393‬پروژه کلید خورده است‪.‬‬ ‫س��یدعباس حسینی در ادامه به میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری در این پروژه اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬میزان س��رمایه موردنیاز برای این‬ ‫پروژه رقمی افزون بر ‪150‬میلیارد تومان‬ ‫است که کل آن توسط بنیاد مستضعفان‬ ‫انقالب اس�لامی تامین شده است‪ .‬البته‬ ‫ش��رکت گس��ترش صنایع معدن��ی کاوه‬ ‫پ��ارس که وابس��ته ب��ه بنیاد اس��ت نیز‬ ‫‪40‬درصد سهام این شرکت را در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره میزان تولید و نوع محصول‬ ‫این ش��رکت گف��ت‪ :‬در فاز نخس��ت این‬ ‫کارخانه قرار اس��ت ‪60‬ه��زار تن بیلت و‬ ‫ش��مش آلیاژی تولید کند که براس��اس‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده فاز نخست‬ ‫تا ‪ 2‬س��ال‌ آینده به بهره‌ب��رداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫حس��ینی به دالیل تعوی��ق راه‌اندازی‬ ‫پروژه اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬نب��ود زمین‬ ‫مناس��ب برای تاس��یس این کارخانه از‬ ‫دالی��ل اصل��ی تعوی��ق این پ��روژه بود‪،‬‬ ‫چراکه در ش��هر مسجد سلیمان به دلیل‬ ‫ش��رایط اقلیمی خاصی ک��ه وجود دارد‬ ‫انتخاب زمین مناسب برای احداث پروژه‬ ‫مشکل شده بود‪ .‬اما با حمایت‌هایی که از‬ ‫س��وی رییس بنیاد مستضعفان انقالب و‬ ‫استاندار استان انجام شد بخش عمده‌ای‬ ‫از مشکالت حل شده است‪.‬‬ ‫استان خوزستان‬ ‫شاهراه برق کشور‬ ‫است و از سوی دیگر‬ ‫فاصله کم این استان با‬ ‫بندر امام آن را به مکان‬ ‫مناسبی برای تولید و‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫تبدیل می‌کند‬ ‫‹ ‹اشتغال در منطقه‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت آلومینی��وم کاوه‬ ‫خوزستان هدف از راه‌اندازی این پروژه را‬ ‫ایجاد اشتغال برای مردم منطقه دانست و‬ ‫افزود‪ :‬در مسجد سلیمان معضل بیکاری‬ ‫مش��کالت زیادی را برای ساکنان منطقه‬ ‫به‌وی��ژه جوانان به وجود آورده اس��ت به‬ ‫گونه‌ای که در برخی از موارد خودکش��ی‬ ‫و آس��یب‌های اجتماعی را در نتیجه نبود‬ ‫شغل مناسب شاهد هستیم‪.‬‬ ‫قانون مشاغل سخت در «سیمان داراب» اجرا نمی‌شود‬ ‫س��نگ‌اندازی‌های تعدادی از مس��ئوالن این کارخانه‬ ‫مانع اجرای قانون مش��اغل سخت و زیان‌آور در کارخانه‬ ‫سیمان داراب شده است و به‌دلیل اجرا نشدن این قانون‪،‬‬ ‫بازنشس��تگی کارگران مش��مول مزایای مشاغل سخت‪،‬‬ ‫به‌طور عادی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬کارگران کارخانه «سیمان داراب» در‌‬ ‫‌اس��تان فارس از محقق نشدن بخشی از مطالبات معوقه‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬کارگر این کارخانه خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫کارگران گفته‌اند قانون مش��اغل س��خت و زیان‌آور در‬ ‫کارخانه س��یمان داراب اجرا نمی‌ش��ود‪ .‬آنان در توضیح‬ ‫علت اجرا نش��دن این قانون و تبع��ات‌اش برای کارگران‬ ‫بازنشسته گفته‌اند‪ :‬س��نگ‌اندازی‌های تعدادی مسئوالن‬ ‫این کارخانه مانع اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور‬ ‫شده است و به دلیل اجرا نشدن این قانون‪ ،‬بازنشستگی‬ ‫کارگران مشمول مزایای مشاغل سخت‪ ،‬به‌صورت عادی‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬کارگران سیمان داراب همچنین می‌گویند‬ ‫پرداخت حق شیفت به آنان مطابق قانون انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫به گفته آنان‪ ،‬حق شیفت کارگران این کارخانه هم‌اکنون‬ ‫به صورت ‪۱۵‬درصد پرداخت می‌شود اما طبق استعالمی‬ ‫که کارگران از اداره کار گرفتند کارفرما موظف است در‬ ‫هر ماه بابت حق شیفت کارگران ‪۲۲‬درصد پرداخت کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گفت��ه کارگران‪ ،‬بخش��ی از مزایای‬ ‫عرفی شغل‌شان که در گذشته به آنان پرداخت می‌شده‪،‬‬ ‫سال‌هاست که قطع شده است‪.‬‬ ‫این کارگران در حکم نمونه به پرداخت حق بین راهی‬ ‫که مشمول سایر کارگران استان می‌شود اشاره کرده‌اند‬ ‫که از ‪ ۱۲‬س��ال قبل با ورود آخرین کارفرما (سال‪ ۸۲‬تا‬ ‫دی‌ماه ‪ )۹۳‬پرداخت این مزیت شغلی متوقف شده است‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از‪ ۱۵‬طرح صنعتی و معدنی در بویراحمد‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬در دهه فجر‬ ‫امس��ال ‪ 15‬ط��رح صنعت��ی و معدنی در‬ ‫بویراحمد به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬داری��وش دیودیده‬ ‫اظه��ار کرد‪ 15 :‬ط��رح صنعتی و معدنی‬ ‫با س��رمایه‌گذاری افزون ب��ر ‪167‬میلیارد‬ ‫ریال به‌مناس��بت دهه فجر پیروزی شکوهمند انقالب‬ ‫اس�لامی ایران در شهرستان بویراحمد به بهره‌برداری‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د با بیان اینکه ای��ن طرح‌ها با‬ ‫س��رمایه‌ای افزون ‪167‬میلیارد ری��ال به مرحله تولید‬ ‫رسیده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬با بهره‌برداری از این واحد‌ها همچنین‬ ‫برای ‪ 441‬نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫دیودی��ده افزود‪ :‬خط نشاس��ته آرد و‬ ‫نشاس��ته دنا‪ ،‬آب معدنی‪ ،‬ش��ن و ماسه‬ ‫کوهی‪ ،‬سردخانه‪ ،‬مصنوعات پالستیکی‬ ‫و تیرچه و بلوک از جمله این محصوالت‬ ‫و زمینه‌ه��ای کاری ای��ن واحده��ای‬ ‫تولیدی هس��تند‪ .‬رییس صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬طرح‌های عظیم صنعتی و‬ ‫معدنی در استان در حال اجرا است و امیدواریم در‬ ‫دهه فجر و نیمه اول سال ‪ 94‬شاهد به بهره‌برداری‬ ‫رس��یدن برخی از این واحد‌ها و در نتیجه ریشه‌کن‬ ‫ک��ردن معضل بیکاری در اس��تان باش��یم‪ ،‬چرا که‬ ‫این واحدها با س��طح باالی اش��تغال نقشی مهم در‬ ‫ش��کوفایی و توس��عه شهرستان و اس��تان خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه‌اندازی این کارخانه از یک‬ ‫سو مش��کالت بیکاری منطقه را برطرف‬ ‫خواهد ک��رد و از س��وی دیگ��ر به‌دلیل‬ ‫قرارگیری کارخان��ه ایرالکو به‌عنوان یکی‬ ‫از بزرگتری��ن تولیدکنن��دگان بیل��ت در‬ ‫کش��ور در این منطقه ق��ادر خواهیم بود‬ ‫ضمن تامی��ن نیاز داخلی به‌عنوان رقیبی‬ ‫قدرتمند بازارهای منطقه را نیز پوش��ش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینک��ه هدف اصلی از‬ ‫اح��داث کارخان��ه محرومیت‌زدایی بوده‬ ‫آیا برای این پروژه مطالعات کارشناس��ی‬ ‫در زمینه جانمایی مناس��ب و دسترس��ی‬ ‫ب��ه منابع ان��رژی در نظر گرفته ش��ده تا‬ ‫همچون برخ��ی از پروژه‌های فوالدی در‬ ‫آینده با مش��کل و کندی مواجه نباشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬راه‌اندازی این پروژه در سال ‪ 85‬به‬ ‫تصویب دولت رس��یده ب��ود که به دالیل‬ ‫مختل��ف اجرای آن با کندی همراه ش��د‬ ‫اما ب��ا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید‬ ‫اس��تاندار خوزستان حمایت خود را برای‬ ‫به س��رانجام رس��یدن پروژه اعالم کرد تا‬ ‫با رف��ع موان��ع و ایجاد زیرس��اخت‌های‬ ‫موردنیاز راه را برای رس��یدن به این مهم‬ ‫هموار کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استان خوزستان شاهراه برق‬ ‫کشور است و از سوی دیگر فاصله کم این‬ ‫استان با بندر امام آن را به مکان مناسبی‬ ‫برای تولی��د و صادرات محصوالت تبدیل‬ ‫می‌کند‪ .‬از س��وی دیگر وج��ود نیروهای‬ ‫متخصص و فنی که در این استان وجود‬ ‫دارد می‌تواند تاثیر بس��زایی در راه‌اندازی‬ ‫و پیشرفت پروژه‌ها داشته باشد‪ .‬از این رو‬ ‫می‌توان با رفع موانع موجود زمینه توسعه‬ ‫فعالیت در این حوزه را فراهم کرد‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫کارخانه از آخرین تجهیزات و فناوری‌های‬ ‫روز دنیا بهره می‌برد‪ ،‬گفت‪ :‬با استفاده از‬ ‫ای��ن فناوری‌ها می‌توان نس��بت به تولید‬ ‫محص��والت با اس��تانداردهای بین‌المللی‬ ‫اق��دام کرده و به این ترتیب پیش��رفت و‬ ‫توسعه در صنعت آلومینیوم را به ارمغان‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره ف��از دوم کارخانه‬ ‫گفت‪ :‬در مسیر توسعه کارخانه و راه‌اندازی‬ ‫فاز دوم مش��کالتی همچ��ون حمل‌ونقل‬ ‫ریلی وج��ود دارد که در تالش برای رفع‬ ‫آنها هس��تیم‪ .‬اما مسئله اصلی در احداث‬ ‫این کارخان��ه موض��وع محرومیت‌زدایی‬ ‫است؛ نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد‬ ‫بحث محرومیت‌زدایی منطقه است که با‬ ‫توجه به سیاست سازمان مستضعفان در‬ ‫این زمینه راه‌ان��دازی این پروژه می‌تواند‬ ‫رونق اقتصادی را برای مسجد سلیمان به‬ ‫ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت آلومینی��وم کاوه‬ ‫خوزس��تان درباره تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از برای این کارخان��ه گفت‪ :‬از آنجایی‬ ‫ک��ه ماده اولیه برای تولی��د بیلت و آلیاژ‪،‬‬ ‫ش��مش آلومینیوم است از این‌رو می‌توان‬ ‫آن را از ش��رکت‌های تولیدکننده داخلی‬ ‫همچ��ون ایرالک��و‪ ،‬المه��دی و هرم��زال‬ ‫تهی��ه ک��رد‪ .‬همچنی��ن در ص��ورت نیاز‬ ‫به واردک��ردن این محص��ول می‌توان از‬ ‫طریق بندر امام نسبت به وارد کردن این‬ ‫محصول از کشورهای همسایه اقدام کرد‪.‬‬ ‫حس��ینی گف��ت‪ :‬با توج��ه ب��ه اینکه‬ ‫بیل��ت کاربرده��ای فراوان��ی در صنای��ع‬ ‫مختل��ف دارد از این‌رو ب��ا راه‌اندازی آن‬ ‫موجبات ش��کل‌گیری کارگاه‌های صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی نیز فراهم ش��ده و مشاغل‬ ‫بس��یاری را برای افراد منطق��ه به وجود‬ ‫خواهد آورد که می‌توان به پروفیل‌سازی‪،‬‬ ‫قطع��ات خ��ودرو و وس��ایل الکترونیکی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جانمایی مناسب‬ ‫‹ ‹دسترسی مواد اولیه‬ ‫گزارش روز‬ ‫امکان شناسایی‪ 4‬عنصر فلزی آلیاژها در کشور فراهم شد‬ ‫محققان دانش��گاه صنعتی‌ش��ریف دستگاهی برای‬ ‫شناس��ایی ‪ 4‬عنص��ر آلیاژه��ای فل��زی موردنیاز در‬ ‫صنای��ع آلومینیوم و مس عرضه کردن��د و امیدوارند‬ ‫در آینده بتوانند از آن برای شناس��ایی ‪6‬عنصر دیگر‬ ‫فلزی اس��تفاده کنند‪ .‬ابوذر حیدرزاده از پژوهشگران‬ ‫این پ��روژه تحقیقاتی‪ ،‬با بیان اینکه این دس��تگاه با‬ ‫ن��ام کوآنتومتر توتال اس��کن برای نخس��تین بار در‬ ‫کش��ور طراحی و س��اخته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫اینکه تشخیص دهیم یک آلیاژ فلزی از چه عناصری‬ ‫تش��کیل شده اس��ت از دس��تگاهی به نام کوآنتومتر‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تاکنون این دس��تگاه از خارج‬ ‫خریداری می‌ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نیاز صنایع متالورژی‬ ‫و فوالد کشور به این سیستم و نبود نمونه داخلی‪ ،‬ما‬ ‫را بر آن داش��ت تا با حمایت و سرمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی و جمع‌آوری اطالعات بسیاری از نمونه‌های‬ ‫خارجی و نقاط قوت و ضعف آنها‪ ،‬دستگاه مزبور را با‬ ‫بهره‌گی��ری از توان متخصصان بومی طراحی کرده و‬ ‫مطابق با استاندارد‌های روز دنیا تولید کنیم‪.‬‬ ‫حیدرزاده گفت‪ :‬هم‌اکنون با کمک محققان دانشگاه‬ ‫صنعتی‌ش��ریف در مجموع��ه آزمایش��گاه کاربردی‬ ‫طیف‌سنجی بر روی بهینه‌سازی کارکردی و افزایش‬ ‫عملکرد این دس��تگاه در حال کار هستیم‪ .‬وی‪ ،‬منبع‬ ‫تغذیه «های ولتاژ»‪ ،‬سیس��تم طیف‌سنجی و نرم‌افزار‬ ‫بس��یار پیشرفته دس��تگاه را از قسمت‌های اصلی آن‬ ‫ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬بخش نرم‌افزاری عالوه بر امکان‬ ‫کنترل دستگاه به‌صورت آنالین‪ ،‬وظیفه تعیین برنامه‬ ‫آنالیز به منظور تحلیل پایه‌های فلزی متفاوت و انجام‬ ‫آنالیزهای نهایی را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫حیدرزاده درخصوص عملکرد دس��تگاه کوآنتومتر‬ ‫گفت‪ :‬با استفاده از منبع تغذیه با ولتاژ باال پالسمای‬ ‫ولتاژ باال با طبقات فرکانس��ی پیچیده بر س��طح یک‬ ‫نمونه فلزی آماده‌سازی شده و باعث می‌شود عناصر‬ ‫تش��کیل‌دهنده فلز و ناخالصی‌ه��ا در میان نوک‌اند و‬ ‫کاتد پالس��مای گرم تبخیر شده و از خود نور ساطع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن محقق اضافه ک��رد‪ :‬طیف نوری ک��ه در این‬ ‫فرآیند به دست می‌آید توسط یک دستگاه طیف‌سنج‬ ‫نوری دریافت و پ��س از پردازش‌های الزم آنالیزهای‬ ‫کم��ی و کیفی از آن اس��تخراج می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این سیس��تم عالوه بر دارا بودن منبع تولید پالسما‬ ‫(‪ )Spark‬بسیار قوی و پایدار‪ ،‬همچنین مجهز بودن‬ ‫‪ Spark Stand‬ب��ه تکنیک ‪ Triple Purging‬در‬ ‫تزریق گاز آرگون برای کاهش مصرف آن یک سیستم‬ ‫کنت��رل و مانیتورینگ دمای دتکت��ور را برای آن در‬ ‫نظر گرفته که منجر به تصحیح بسیاری از خطاهای‬ ‫ناش��ی از افزایش و کاهش دما در دس��تگاه می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظه��ار کرد‪ :‬دس��تگاه اس��پکترومتر‬ ‫براس��اس نرم‌افزار طراحی شده توانایی خواهد داشت‬ ‫در پایه‌ه��ای متفاوت فلزی از قبیل آهن‪ ،‬آلومینیوم‪،‬‬ ‫م��س و نیکل اقدام به آنالیز عناص��ر موجود در آلیاژ‬ ‫موردنظ��ر ک��رده و گراف‌های کالیبراس��یون دقیقی‬ ‫مبتنی بر نمونه‌های استاندارد به دست دهد‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫با تردد دوباره کشتی‌های غول‌پیکر در اروند رود‪ ،‬محقق می‌شود‬ ‫‪29‬‬ ‫احیای اروند رود؛ گامی برای توسعه حمل‌ونقل‬ ‫زهرا فری�دزادگان ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬نام‬ ‫رودخانه «اروندرود»‪ ،‬اگر چه تداعی‌کننده‬ ‫یک منطقه استراتژیک و جنگی در دوران‬ ‫‪ 8‬س��ال دفاع مقدس اس��ت‪ ،‬اما بی‌شک‬ ‫اهمیت این رودخان��ه و مناطق پیرامونی‬ ‫آن برای ایران بیش از یک منطقه جنگی‬ ‫و اس��تراتژیک اس��ت‪ .‬یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫ویژگی‌ه��ای اروند رود که ای��ن رودخانه‬ ‫را در زم��ره مناط��ق مه��م کش��ور ق��رار‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬امکان تردد کش��تی‌ به ویژه‬ ‫کش��تی‌های غول‌پیکر بوده ک��ه پیش از‬ ‫آغاز جنگ ای��ران و عراق در این رودخانه‬ ‫آمد و شد داشتند و بخش قابل توجهی از‬ ‫صادرات و واردات کشور از طریق این بندر‬ ‫انجام می‌شده اس��ت تا جایی که دولت با‬ ‫ایجاد یک منطقه آزاد با نام اروند اقدام به‬ ‫تسهیل در روند تجارت ایران با کشورهای‬ ‫دیگر کرد‪.‬‬ ‫منطق��ه آزاد اروند با مس��احت ‪ 37‬هزار‬ ‫و ‪ 400‬هکت��ار در ش��مال غرب��ی خلی��ج‬ ‫فارس شامل شهرهای آبادان‪ ،‬خرمشهر و‬ ‫مینوش��هر(جزیره مینو) و در محل تالقی‬ ‫دو رودخان��ه ارون��د رود و کارون واق��ع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این منطقه در همجواری با‬ ‫کش��ورهای عراق و کویت قرار دارد که با‬ ‫داشتن ظرفیت‌های بسیار چشمگیر مانند‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و هوایی‬ ‫از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹خلف وعده دولت عراق‬ ‫اروندرود در سال‌های جنگ ‪ 8‬ساله میان‬ ‫ایران و رژیم بعث عراق بارها مورد اصابت‬ ‫موشک و تسلیحات نظامی قرار گرفته بود‬ ‫و در سال‌های گذشته‪ ،‬بارها از سوی ایران‬ ‫مورد پاک‌س��ازی قرار گرفت��ه و در چند‬ ‫مرحل��ه ب��رای فعالیت دوباره کش��تیرانی‬ ‫آماده شده‪ ،‬اما با توجه به مشکالت پیش‬ ‫آمده در سال‌های گذشته برای عراق‪ ،‬چه‬ ‫از نظر سیاس��ی و چه از نظ��ر اقتصادی‪،‬‬ ‫نتوانسته توجه چندانی به این رود داشته‬ ‫باشد بنابراین باید گفت که تا انجام نشدن‬ ‫عملی��ات الیروب��ی و باقی مان��دن برخی‬ ‫مین‌های دریایی از سال‌های جنگ‪ ،‬موانع‬ ‫اصلی کش��تیرانی در این رودخانه برطرف‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش خبری ب��ا عن��وان« با‬ ‫پای��ان یافت��ن عملی��ات الیروب��ی تا یک‬ ‫م��اه آین��ده کش��تی‌های غ��ول پیکر به‬ ‫ارون��د بازمی‌گ��ردد» بر خروج��ی برخی‬ ‫خبرگزاری‌ه��ا ق��رار گرف��ت‪ .‬خب��ری که‬ ‫ب��ه واقع ب��رای حوزه حمل‌ونق��ل و دیگر‬ ‫بخش‌های اقتصادی کش��ور اتفاق بس��یار‬ ‫خوشایندی خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا ش��بهه‌ای ک��ه در این خب��ر وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬زمان اعالم ش��ده‪ ،‬یعنی یک ماه‬ ‫ورود س��رمایه تس��هیل و کوتاه کند‪ .‬این‬ ‫اق��دام دولت بدون تردید عواقب خوبی به‬ ‫همراه دارد و عالوه ب��ر بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های خارجی نی��ز تمایل به ورود‬ ‫س��رمایه‌های خود به این منطقه دارند و‬ ‫در نتیجه این رودخانه دوباره روزهای پر‬ ‫رونق خود را خواهد دید‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل مغروقه‌ها‬ ‫آینده بود‪ .‬چرا که دولت عراق بارها بر سر‬ ‫س��هم خود از الیروبی اروند رود کوتاهی‬ ‫ک��رده و به نوعی از انج��ام آن طفره رفته‬ ‫است‪ .‬اگرچه این شانه خالی کردن دولت‬ ‫عراق بی‌‌ربط با اوضاع سیاس��ی و امنیتی‬ ‫این کش��ور نیس��ت‪ ،‬اما بر اساس توافقات‬ ‫انجام ش��ده مقرر بود تا ب��ا الیروبی اروند‪،‬‬ ‫پس از س��ال‌ها دوباره کش��تی‌های غول‬ ‫پیکر به آب انداخته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم بازگش�ایی دفت�ر مش�ترک‬ ‫هماهنگی‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان در حال حاضر و‬ ‫در ش��رایط موجود حداکثر توان پذیرش‬ ‫این رود‪ ،‬کشتی‌های ‪ 5000‬تنی است که‬ ‫در صورت آماده‌سازی و احیای دوباره آن‪،‬‬ ‫امکان تردد کشتی‌هایی با حجم ‪ 12‬هزار‬ ‫تن نیز وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬س��عید نژاد مدیر کل‬ ‫بن��در و دریانوردی خرمش��هر اعالم کرده‬ ‫بود که بهبود کش��تیرانی آبراه بین‌المللی‬ ‫ارون��د در گرو بازگش��ایی دفتر مش��ترک‬ ‫هماهنگی بین ایران و عراق اس��ت و رفع‬ ‫چالش‌های منطق��ه‌ای در آبراه بین‌المللی‬ ‫ارون��د مهم‌ترین دغدغه ح��ال حاضر این‬ ‫بندر تجاری به شمار می‌رود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫ارتقای ضری��ب ایمنی و افزایش بهره‌وری‬ ‫از ظرفیت ایجاد ش��ده در بن��در از جمله‬ ‫مس��ائل مورد نظر در حمل و نقل دریایی‬ ‫این آبراه اس��ت که باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود که وج��ود مغروقه‌های‬ ‫جن��گ تحمیل��ی به‌عنوان یک��ی دیگر از‬ ‫مش��کالت جاری این آبراه باید رفع شود‬ ‫و اگرچ��ه تاکن��ون‪ 16‬فرون��د مغروقه از‬ ‫فعال‌سازی اروندرود‬ ‫بی‌تردید نیازمند‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌باشد‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫بهترین گزینه برای‬ ‫حضور در این بندر و‬ ‫سرمایه‌گذاری برای‬ ‫ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫مورد نیاز است‬ ‫رودخانه خارج ش��ده اس��ت‪،‬اما همچنان‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اقدام��ات کارشناس��ی و‬ ‫مدارک موجود‪ ،‬تع��داد ‪ 62‬فروند مغروقه‬ ‫ب��زرگ و کوچ��ک دیگ��ر در تم��ام آبراه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم‌ترین اتفاق حوزه حمل‌ونقل‬ ‫یحیی آل‌اس��حاق‪ ،‬رییس اتاق مشترک‬ ‫با بیان‬ ‫ایران و عراق در گفت‌وگو با‬ ‫اینکه احیای دوباره اروند رود بهترین و در‬ ‫عین حال مهم‌ترین اتفاقی است که منافع‬ ‫متعدد آن عاید تمام کش��ور خواهد شد و‬ ‫از این رو اهمی��ت ویژه‌ای دارد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫فعال‌س��ازی ارون��د‪ ،‬نخس��ت نیازمن��د‬ ‫هماهنگی و توافق میان دو کش��ور عراق‬ ‫و ایران و س��پس هماهنگی میان سازمان‬ ‫بنادر و منطقه آزاد اروند است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی برای احیای دوباره منطقه‬ ‫آزاد ارون��د نیاز اس��ت تا زیرس��اخت‌های‬ ‫مورد نیاز نوسازی و به روز شود که شامل‬ ‫تجهی��زات و امکان��ات بن��دری‪ ،‬فضاهای‬ ‫اداری‪ ،‬انبارها‪ ،‬اس��تقرار گمرک‪ ،‬اسکله‌ها‬ ‫و بس��یاری از امور زیربنایی است‪ .‬در واقع‬ ‫به روز کردن تجهیزات و همگام ش��دن با‬ ‫فناوری‌ها روز دنیا ضرورتی است که باید‬ ‫برای احیای این بندر مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه اقتصاد با توسعه تجارت‬ ‫اگر قرار باشد اقتصاد کشور رونق گیرد‬ ‫باید تولید و تجارت رونق گیرد‪ ،‬برای رشد‬ ‫تجاری بای��د ترانزیت‪ ،‬ترانش��یپ و تمام‬ ‫بخش‌ه��ای مرتبط فعال باش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫احی��ای مناط��ق اس��تراتژیک و تج��اری‬ ‫کش��ور مانند منطق��ه آزاد اروند ضرورتی‬ ‫دوچندان پی��دا می‌کند‪ .‬آل‌اس��حاق این‬ ‫موض��وع را بی��ان می‌کن��د و می‌افزای��د‪:‬‬ ‫فعال‌س��ازی ارون��د رود بی‌تردید نیازمند‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌باشد و بخش خصوصی‬ ‫بهترین گزینه برای حضور در این بندر و‬ ‫سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫مورد نیاز است‪.‬‬ ‫چ��را ک��ه بخ��ش خصوص��ی ب��ه ویژه‬ ‫بومیان منطقه به‌دلیل رونق کس��ب‌وکار‬ ‫و اش��تغالزایی ک��ه احیای ارون��د با خود‬ ‫ب��ه هم��راه دارد‪ ،‬تمای��ل زی��ادی ب��رای‬ ‫س��رمایه‌گذاری دارند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که تحقق این امر مس��تلزم کمرنگ شدن‬ ‫نقش دول��ت و اعتماد به بخش خصوصی‬ ‫در این حوزه است‪.‬‬ ‫به گفته وی دولت باید مس��ئولیت تام‬ ‫به بخش خصوصی داده و مس��یر را برای‬ ‫موضوع تردد کش��تی‌های غول‌پیکر به‬ ‫ارون��درود و چالش‌ه��ای پی��ش‌روی این‬ ‫رخ��داد مهم را با محمدجواد مومن‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران اتاق بازرگانی خرمشهر‪،‬‬ ‫به عنوان فردی ک��ه از نزدیک در جریان‬ ‫این قضیه اس��ت‪ ،‬در میان گذاشتیم‪ .‬وی‬ ‫می‌گوید‪ :‬تنها مش��کل کنونی‬ ‫ب��ه‬ ‫اروندرود‪ ،‬وجود مغروقه‌هاست که نیاز به‬ ‫الیروب��ی دارد و در صورتی که این اقدام‬ ‫انجام می‌شد‪ ،‬سال‌های پیش کشتی‌های‬ ‫غول‌پیکر ام��کان تردد در این رودخانه را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی ویژگی‌ه��ای مهم ای��ن رودخانه‌ را‬ ‫برخورداری از امکانات بندری و مسیرهای‬ ‫دسترسی می‌داند و می‌افزاید‪ :‬منطقه آزاد‬ ‫ارون��د‪ ،‬نزدیک‌ترین مس��یر را ب��ه مرکز‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬ع�لاوه بر اینکه دسترس��ی‬ ‫ب��ه حمل‌ونق��ل ج��اده‌ای و ریلی موجب‬ ‫می‌ش��ود که س��رعت عمل و صرفه‌جویی‬ ‫در زم��ان برای حمل کاال‪ ،‬این بندر را در‬ ‫جایگاهی متمایز از بنادر دیگر قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد در آب‌های شیرین‬ ‫وی معتقد اس��ت در صورت فعال‌سازی‬ ‫اروند‪ ،‬مس��یر واردات کش��ور عراق بسیار‬ ‫کوتاه خواهد ش��د و کااله��ای چینی در‬ ‫زمان و مسافت کوتاه‌تری به عراق و دیگر‬ ‫کشورهای همسایه خواهد رسید‪.‬‬ ‫ش��ناور شدن کش��تی‌ها در آب شیرین‬ ‫یک��ی دیگ��ر از مزیت‌ه��ای منحص��ر به‬ ‫فرد اروندرود اس��ت ک��ه مومن با ذکر آن‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬آب اروند رود ش��ور نیس��ت و‬ ‫کش��تی‌ها با حرکت در این مسیر نیاز به‬ ‫تمیز کردن رس��وبات ناشی از حرکت در‬ ‫آب شور را ندارند از این رو کشتی‌های با‬ ‫عمر باالتر می‌توانند دراین رودخانه تردد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفته‌ه��ای کارشناس��ان در ای��ن حوزه‬ ‫گویای این نکته اس��ت ک��ه هرچه برای‬ ‫فع��ال ک��ردن ظرفیت‌های بالقوه کش��ور‬ ‫سرمایه‌گذاری شود‪ ،‬به همان اندازه سود‬ ‫حاص��ل از آن عای��د اقتص��اد و در نتیجه‬ ‫آبادانی کشور خواهد شد‪ .‬این امید وجود‬ ‫دارد که احی��ای ارون��د‌رود هرچه زودتر‬ ‫اتف��اق افت��اده و دروازه غربی کش��ور نیز‬ ‫دوباره ش��اهد تردد کشتی‌های غول‌پیکر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫‪ :‬ب��ه فاصله کمت��ر از یکماه پس از رونمایی‬ ‫از دس��تورالعمل تاس��یس و فعالی��ت ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمای��ی و تاکی��د وزیر راه بر اعم��ال محدودیت‬ ‫در خرید هواپیما‪ ،‬معاونت اس��تاندارد پرواز سازمان‬ ‫هواپیمای��ی از تصویب دس��تورالعمل جدید خرید و‬ ‫اجاره هواپیما خبر داد‪ .‬اواخر آذر س��ال‌جاری رییس‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری علیرضا جهانگیریان‬ ‫در حاشیه مراس��م رونمایی دس��تورالعمل تاسیس‬ ‫و فعالی��ت ش��رکت‌های هواپیمای��ی گفت��ه بود‪:‬در‬ ‫آیین‌نام��ه جدید کفایت ش��رکت‌های هواپیمایی به‬ ‫لح��اظ مالی س��رمایه‌ای و صالحیت‌ه��ای بازرگانی‬ ‫به‌طور گس��ترده مورد بررس��ی قرار می‌گیرد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه ش��رکت‌های هواپیمایی موجود باید‬ ‫ضوابط دس��تورالعمل جدید را رعای��ت کنند‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در مهلتی که به ایرالین‌ه��ای داخلی داده‌ایم‬ ‫آنها موظف هس��تند ش��رایط خود را با دستورالعمل‬ ‫تاس��یس و فعالیت ش��رکت‌های هواپیمایی تطبیق‬ ‫دهن��د‪ .‬براس��اس ضواب��ط ای��ن دس��تورالعمل هر‬ ‫ایرالین داخلی باید حداقل ‪ 5‬هواپیما داش��ته باشد‪.‬‬ ‫جهانگیریان با بی��ان اینکه ایرالین‌های داخلی برای‬ ‫پروازهای بین‌المللی باید ‪ 5‬هواپیما با مش��خصات و‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی داش��ته باشند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی موظف هس��تند تا براساس‬ ‫یک س��قف مش��خص بلیت را به ص��ورت چارتر به‬ ‫فروش برسانند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬یاس��ر لک‪ ،‬قائم‌مقام مجری طرح پروژه‬ ‫مسکن ویژه تهرانسر از مخالفت سازمان ملی زمین و‬ ‫مسکن با طوالنی‌تر شدن پرداخت اقساط متقاضیان‬ ‫مس��کن ویژه تهرانس��ر خبر داد‪ .‬وی درباره بررسی‬ ‫درخواس��ت متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر مبنی بر‬ ‫افزایش مدت بازپرداخت اقساط اظهار کرد‪ :‬در همین‬ ‫رابطه جلس��ه‌ای با حضور مس��ئوالن س��ازمان ملی‬ ‫زمین و مس��کن برگزار ش��د‪ ،‬اما سازمان ملی زمین‬ ‫و مس��کن با این موضوع مخالفت کرد و قرار نیست‬ ‫م��دت بازپرداخت اقس��اط افزایش یابد و براس��اس‬ ‫همان ‪10‬س��ال خواهد بود و این موضوع از دس��تور‬ ‫کار خارج ش��ده اس��ت‪.‬قائم مقام مجری طرح پروژه‬ ‫مس��کن ویژه تهرانس��ر افزود‪ :‬با مساعدت مسئوالن‬ ‫س��ازمان ملی زمین و مس��کن با دو ماه تنفس برای‬ ‫آغاز پرداخت اقس��اط موافقت شد و متقاضیان پس‬ ‫از تحویل گرفتن واحدهای خود از دو ماه بعد از آن‬ ‫می‌بایست پرداخت اقساط را آغاز کنند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬در حالی قرار بود مس��کن مه��ر پرند برای‬ ‫متقاضیانی با درآمد کمتر س��اخته شود که با توجه‬ ‫ب��ه قیمت‌های اعالم ش��ده برخی پ��روژه ها‪ ،‬قیمت‬ ‫هر واحد بی��ش از ‪65‬میلیون تومان برای خریداران‬ ‫تمام می‌شود‪ .‬شرکت عمران شهر جدید پرند قیمت‬ ‫نهایی واحدها در پروژه‌های آبادگران ری نو‪ ،‬توس��ار‬ ‫‪ ،1‬کیس��ون‪ ،‬نوآوران اسکان قم‪ ،‬آبادگر دهدشت ‪،2‬‬ ‫ارژن‌س��ازه ایلیای کویر‪ ،‬ابنیه پردازش میثاق‪ ،‬اورین‬ ‫پادیر‪ ،‬مرتبه‌س��ازان نواندیش پارسیان‪ ،‬پارس سازه‬ ‫نوید‪ ،‬پ��والد پادیر و بهمن هام��ون را اعالم کرد اما‬ ‫متقاضیان این پروژه‌ها که از سال‌های قبل در انتظار‬ ‫تحویل واحدها هستند‪ ،‬این قیمت‌ها را برای مسکن‬ ‫مهر گران می‌دانند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬در حالی که طرح متنوع سازی نرخ بلیت‬ ‫هواپیما از ابتدای تابس��تان امس��ال ب��ا هدف آماده‬ ‫ش��دن بازار برای کلید زدن آزادسازی نرخ‌ها شروع‬ ‫ش��د‪ ،‬اما هن��وز اقدامات جدید س��ازمان هواپیمایی‬ ‫تنها در ح��وزه برخورد با متخلفان خالصه ش��ده و‬ ‫طرح جدیدی در دس��تور کار قرار ندارد‪ .‬پس از آغاز‬ ‫اجرای طرح متنوع سازی رییس سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری به‌طور رسمی اعالم کرد این طرح ‪6‬ماه به‬ ‫ط��ول خواهد انجامید و پس از آن با در نظر گرفتن‬ ‫ش��رایط دقیق بازار آزادس��ازی بلیت هواپیما عملی‬ ‫می‌شود‪.‬اما پس از این اظهارات و به دنبال مشخص‬ ‫ش��دن محدودیت‌ه��ای ب��ازار هواپیماه��ای داخلی‬ ‫در ای��ران س��ازمان هواپیمایی اعالم ک��رد تا زمانی‬ ‫که ش��رایط بازار فراهم نش��ود نمی‌توان نس��بت به‬ ‫آزادسازی نرخ‌ها اقدام خاصی انجام داد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬حس��ین ابراهیم‪‎‬زاده‪ ،‬مدیرعامل صندوق‬ ‫توس��عه صنایع دریایی با اش��اره به بازگش��ت سریع‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش تعمی��رات ش��ناورهای‬ ‫دریایی و فراس��احل‪ ،‬گفت‪ :‬بازگشت سرمایه برخی از‬ ‫پروژه‪‎‬های فراس��احل در کمترین زمان ممکن تحقق‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬به گفت��ه وی نرخ پ��ول در ایران زیاد‬ ‫اس��ت و اگر بازگشت سرمایه نیز با تاخیر همراه شود؛‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری در حوزه دریایی با توجه به نرخ سود‬ ‫تسهیالت ‪ 28‬تا ‪31‬درصدی باصرفه نخواهد بود‪ .‬وی با‬ ‫بیان آنکه سرمایه برخی از پروژه‪‎‬های دریایی بازگشت‬ ‫خوبی دارند یادآور ش��د‪ :‬بازگشت س��رمایه در زمینه‬ ‫تعمیرات ش��ناورهای دریایی و فراساحل سریع است‬ ‫و تس��هیالت ‪ 12‬تا ‪20‬درصدی بانک‪‎‬ها و صندوق‪‎‬های‬ ‫دولتی می‪‎‬تواند به این بخش رونق بخشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاری به‬ ‫سمت شناورهای سبک‬ ‫توجیه اقتصادی دارد‬ ‫مسعود پل مه‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت کشتیرانی‬ ‫اردیبهشت بندر‬ ‫اهمیت تجاری و نقش ژئواستراتژیک چند صد ساله‬ ‫اروندرود بر کس��ی پوشیده نیس��ت‪ .‬متاسفانه به‌دالیل‬ ‫متعدد این رودخانه در حال حاضر فاقد امکان پذیرش‬ ‫ش��ناورهای تجاری ب��ا بیش از طول ‪ 5‬متر اس��ت که‬ ‫متاسفانه شناورهای زیر این مقیاس تناژ قابل توجهی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬هر چند توافق پیشین دو کشور ایران و‬ ‫عراق مبنی بر الیروبی اروندرود نتایج ملموسی در پی‬ ‫نداشته است و به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر تلقی می‌شود‪،‬‬ ‫ولی عوامل دیگری هم چون خارج‌س��ازی ش��ناورهای‬ ‫مغ��روق‪ ،‬تورریزی و ماهیگیری خ��ارج از قاعده طرف‬ ‫عراقی و بی‌میلی س��رمایه‌گذاری عراقی‌ها در س��احل‬ ‫جنوب��ی ارون��د و غی��ره را نباید از نظ��ر دور کرد‪ .‬هم‬ ‫اینک بیش��ترین بهره‌برداری از نظ��ر حمل و نقل کاال‬ ‫در تراز تجاری و بهره‌من��دی از اروندرود متوجه ایران‬ ‫می‌باش��د‪ .‬از س��وی دیگر نقش مهم بندر خرمشهر در‬ ‫واردات و صادرات کاالیی کشور و ترانزیت کاال به عراق‬ ‫و نیز فعالیت صادراتی پاالیش��گاه آبادان از طریق دریا‪،‬‬ ‫تمای�لات روز افزون ما را در اس��تفاده بهینه تر از این‬ ‫آبراه ترغیب می‌کند‪ .‬به‌ط��ور طبیعی اولین قدم برای‬ ‫گسترش فعالیت کشتیرانی در اروندرود الیروبی خواهد‬ ‫بود که در حال حاضر این امر میس��ر نیست‪ .‬در نتیجه‬ ‫باید س��رمایه‌گذاری به سمت ش��ناورهای سبک سوق‬ ‫پی��دا کند تا با افزایش ت��ردد و جابه‌جایی حجم باالی‬ ‫کاال‪ ،‬الیروب��ی از اهمیت و توجی��ه اقتصادی برخوردار‬ ‫ش��ود‪ .‬ارزش‌افزوده حاصل از حمل دریایی نس��بت به‬ ‫حم��ل جاده‌ای در مقایس��ه با تناژ ب��اال و کرایه حمل‬ ‫نازل‪ ،‬موجب می‌ش��ود انتقال کاال به بخش��ی از کشور‬ ‫با سهولت بیشتر انجام شود و کاهش قیمت تمام شده‬ ‫کاال در بازارهای هدف را در پی داش��ته‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫تراکم و ترافیک بنادر دیگر تعدیل خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫معادله بر تعداد کشتی‌های متردد در این بخش افزوده‬ ‫و عل��ی القاعده توجه فعاالن بخش خصوصی را به‌خود‬ ‫جلب می‌کند‪ .‬خوش��بختانه آب��راه اروند از امنیت الزم‬ ‫و پویا برخوردار و تعامالت و مراودات سیاس��ی هر دو‬ ‫کش��ور متضمن این ثبات بوده است‪ .‬اکثر شناورهایی‬ ‫که در اروندرود تردد می‌کنند با پرچم و مالکیت ایرانی‬ ‫و البته شناورهای دارای ملیت عراقی و سایر کشورهای‬ ‫جنوب��ی خلیج فارس نیز در این حوزه فعال هس��تند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که در تمام دنی��ا پرجمعیت‌ترین‪،‬‬ ‫پررونق‌تری��ن و زیبا‌تری��ن ش��هرها در کن��ار س��احل‬ ‫س��اخته می‌شود‪ ،‬ولی متاس��فانه مناطق ساحلی ما از‬ ‫کم‌برخوردارترین مناطق و کمتر توسعه‌یافته هستند‪.‬‬ ‫ح��ال باید توج��ه کرد افزایش تردد کش��تی‌ها در این‬ ‫مناطق ابتداء موجب افزایش حجم بار دریایی و به‌تبع‬ ‫آن موجب گسترش ش��ریان‌های مویرگی حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای خواهد ش��د‪ .‬حلقه واسط این دو شیوه حمل‬ ‫که یک سلس��له اقدامات لجس��تیکی تلقی می‌شوند‪،‬‬ ‫خدمات گمرکی و بندری را شکل می‌دهد و البته این‬ ‫دو حوزه خود نیز دارای طبقات متعددی هس��تند که‬ ‫در نتیجه گردش مالی و اش��تغالزایی مولد را به وجود‬ ‫خواهند آورد‪ .‬با ش��کل‌گیری زنجی��ره تامین می‌توان‬ ‫امید بازگش��ت سرمایه به این مناطق را متصور بود در‬ ‫عین حال کمک دولت در تحقق هر یک از این عوامل‬ ‫حیاتی و تعیین‌کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫گره ترانزیتی ایران‬ ‫به دست واعظی باز می‌شود؟‬ ‫پس از آنکه تقریبا تمامی مذاکرات انجام شده ازسوی‬ ‫وزارت راه‌وشهرسازی ایران با وزارت حمل‌ونقل ترکیه‬ ‫بی‌نتیجه باقی ماند‪ ،‬حاال وزیر ارتباطات ایران به عنوان‬ ‫نماینده دولت به ترکیه سفر کرده تا شاید موانع موجود‬ ‫برسر راه کامیون‌های دو طرف برداشته شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده محمود واعظی‬ ‫روز س��ه ش��نبه به ترکیه س��فر کرده تا ضمن مذاکره‬ ‫با برخی مقامات ترک ش��رایط همکاری‌های اقتصادی‬ ‫دوط��رف در آین��ده را موردبررس��ی ق��رار دهند‪ .‬این‬ ‫س��فر درحالی انجام می‌شد که تقریبا تمامی مراودات‬ ‫اقتصادی دو طرف در ماه‌های گذش��ته تحت‌الش��عاع‬ ‫اختالف‌نظرهای موجود در مرزهای زمینی دو کش��ور‬ ‫ق��رار داش��ته و مذاکرات نی��ز در این زمین��ه به هیچ‬ ‫نتیجه محسوس��ی نرسیده اس��ت‪.‬چند ماه قبل ترکیه‬ ‫به دنبال به‌نتیجه‌نرس��یدن مذاکرات با طرف ایرانی به‬ ‫یکب��اره بحث دریافت ع��وارض از کامیون‌های ایران را‬ ‫مطرح کرد که این مس��ئله هر چند ب��ا واکنش ایران‬ ‫مواجه اما به عقب‌نش��ینی مقامات ترک منجر شد اما‬ ‫به‌نظر می‌رس��د یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های وزیر‬ ‫ارتباطات ایران در سفر خود به ترکیه حول محور عبور‬ ‫کامیون‌های ایرانی ت��رک از مرزهای زمینی دو طرف‬ ‫خالصه شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫اختصاص سرمایه‌در‬ ‫گردش‪ ،‬با نرخ مناسب‬ ‫در زمان مطلوب‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی‬ ‫رییس خانه صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران‬ ‫نیاز به نقدینگی صنایع در این روزها برکس��ی‬ ‫پوش��یده نیست اما اینکه تس��هیالت موردنیاز با‬ ‫چه نرخی به‌دست تولیدکننده برسد تا هزینه‌ای‬ ‫ب��ر هزینه‌ه��ای او اضافه نکن��د از درجه اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬به‌طور‌قطع در ش��رایطی‬ ‫که صنایع نیازمند تسهیالت هستند‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫می‌تواند صنایع را متح��ول کند که قیمت آن با‬ ‫وضعیتی که درحال‌حاضر اس��ت‪ ،‬متفاوت بوده و‬ ‫قیمت بهره آن کمتر باشد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د در این ش��رایط دولت باید از‬ ‫طریق بانک‌های تخصصی نظیر صنعت و معدن‪،‬‬ ‫تس��هیالت خاصی را در ش��رایط وی��ژه‌ای‪ ،‬برای‬ ‫صنایع در نظر بگیرد‪ .‬هم‌اکنون نرخ س��ود باالی‬ ‫بانکی یکی از اصلی‌ترین معضالت بخش صنعت‬ ‫کشور به ش��مار می‌رود و تاثیر افزایش نرخ سود‬ ‫بانک��ی خود را در تالش دولتمردان برای افزایش‬ ‫تولید و صادرات نش��ان می‌دهد و توان رقابت را‬ ‫در بازاره��ای بین‌الملل��ی از تولیدکننده داخلی‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫براین اساس از دولت انتظار می‌رود تا در راستای‬ ‫حمای��ت از تولید‪ ،‬ضم��ن کاهش به��ره بانکی‪،‬‬ ‫تس��هیالت ویژه‌ای ب��رای تولیدکنندگان در نظر‬ ‫بگیرد زیرا هم‌اکنون اصلی‌ترین مش��کل صنایع‪،‬‬ ‫در دستیابی به سرمایه در گردش با نرخ مناسب‬ ‫در زمان مطلوب است‪ .‬هم‌اکنون نرخ سود سپرده‬ ‫بانک��ی برای بانک‌های خصوص��ی تا ‪۳۰‬‏درصد و‬ ‫ب��رای بانک‌ه��ای دولتی باالی ‪۲۰‬‏درصد اس��ت‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در کش��ورهای دیگر این‬ ‫میزان به طور میانگین ‪۴‬‏درصد است که بی‌شک‬ ‫تاثیر چش��مگیری بر کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫آنها خواهد داش��ت‪ .‬دسترسی سخت به منابع و‬ ‫تس��هیالت بانکی نیز یکی دیگ��ر از چالش‌های‬ ‫بانکی صنعتگران است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر این بخش در دستیابی به سرمایه‬ ‫در گردش با نرخ و زمان مطلوب با مشکل جدی‬ ‫مواج��ه اس��ت‪ .‬براین اس��اس دول��ت می‌تواند با‬ ‫پرداخت س��هم صنعت از هدفمن��دی یارانه‌ها به‬ ‫بانک‌ه��ای تخصصی و در اختی��ار قرار دادن این‬ ‫تسهیالت به بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت باال‪ ،‬به‬ ‫بخش صنعت کمک شایان توجهی کند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پلمب ‪6‬شهربازی در تهران‬ ‫ایس�نا‪ -‬رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد‬ ‫خدمات اس��تان تهران از پلمب ‪6‬ش��هربازی این‬ ‫استان به دلیل رعایت نکردن استانداردهای الزم‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی علیپور گفت‪ :‬ش��هربازی‌های «ش��اهد‬ ‫پونک»‪« ،‬پارک س��اعی»‪« ،‬رودهن»‪« ،‬بومهن»‪،‬‬ ‫«شهر ستاره‌ها» و «فجر افسریه» شهربازی‌هایی‬ ‫هستند که نس��بت به جمع‏آوری تجهیزات آنها‬ ‫اقدام شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه از ابتدای امس��ال تاکنون‬ ‫‪ 118‬مورد بازرسی از شهربازی‏های استان تهران‬ ‫توسط کارشناس��ان و بازرس��ان این اداره انجام‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان این بازرسی‏ها حدود‬ ‫‪ 1500‬تجهیز شهربازی بازرسی و آزمون شد‪.‬‬ ‫علیپور با اش��اره ب��ه اهمیت استانداردس��ازی‬ ‫تجهیزات ش��هربازی و نظارت ب��ر اجرای آن در‬ ‫مرحله بهره‌برداری و انجام بازرس��ی‏های دوره‌ای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از این تعداد تجهیز بازرسی شده ‪42‬‬ ‫تجهیز به دلیل غیراستاندارد بودن پلمب و برای‬ ‫‪ 578‬تجهیز نیز مجوز فعالیت صادر شد‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خدمات‬ ‫اس��تان تهران افزود‪ :‬برای اس��تاندارد شهربازی‬ ‫آیتم‌ه��ای زیادی را مدنظر قرار می‏دهیم که این‬ ‫آیتم‏ها می‏تواند مکانیک��ی‪ ،‬الکترونیکی یا حتی‬ ‫درباره محل قرارگیری این تجهیزات باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره دالی��ل جم��ع‏آوری کام��ل ی��ک‬ ‫ش��هربازی اظهار کرد‪ :‬این گونه موارد به شکلی‬ ‫اس��ت که معموال کارشناسان ما نواقصی را اشاره‬ ‫می‏کنند که رفع آنها و فعالیت مجدد ش��هربازی‬ ‫برای مسئول آن مقرون به صرفه نیست یا اینکه‬ ‫مثل یکی از همین ‪ 6‬مورد اصوال محل قرارگیری‬ ‫تجهیزات نامناسب بوده و قابل اصالح نیست‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خدمات‬ ‫استان تهران درباره سانحه ایجاد شده برای یکی‬ ‫از تجهیزات پارک ارم در اردیبهش��ت امسال نیز‬ ‫گفت‪ :‬این س��انحه برای تجهیزی به نام «کریزی‬ ‫م��وس» رخ داد که از همان زم��ان تاکنون این‬ ‫تجهیز پلمب شده است‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با گذشت ‪ 6‬ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫تولید همچنان چشم انتظار یارانه‬ ‫گروه صنعت‌‪ :‬با گذش��ت ح��دود ‪ 6‬ماه از اجرای فاز دوم‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها هنوز هیچ مبلغی بابت یارانه به بخش‬ ‫صنعت اختصاص داده نش��ده و به نظر می‌رسد که بازهم‬ ‫تولید در بخش درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مظلوم واقع‬ ‫شده است‪ .‬صنعتگران به نظر ناامیدتر از گذشته به یارانه‬ ‫اختصاصی تولید می‏اندیش��ند و تنها خواسته‏شان بهبود‬ ‫فضای کسب‏وکار و جلوگیری از ایجاد مانع از سوی دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬اما نمی‏توان دور از نظر داش��ت که وعده پرداخت‬ ‫یارانه به بخش تولید از س��وی مس��ئوالن بارها و بارها در‬ ‫میان تولیدکنندگان ایجاد خوش‏بینی کرد‪ ،‬اما با گذشت‬ ‫‪ 6‬ماه محقق نش��دن آن دید منفی نس��بت به وعده‏های‬ ‫دولت ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس تبصره ‪ 21‬قانون بودجه ‪ ،1393‬دولت می‌تواند‬ ‫از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ‪ 48‬هزار میلیارد‬ ‫تومان درآمد کسب کند‪ .‬این درحالی است که با توجه به‬ ‫شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین‬ ‫و گازوئیل‪ ،‬کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر دولت باید ب��رای پرداخت یارانه ‪ 45‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان��ی به ‪ 73‬میلیون نف��ر حدود ‪ 40‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در سال هزینه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سهم تولید از یارانه‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس سازمان مدیریت چندی پیش‬ ‫گفته بود که به احتمال زیاد در کس��ب درآمد هدفمندی‬ ‫با کس��ری همراه خواهیم بود و درآم��دی بین ‪ 42‬تا ‪45‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان خواهیم داش��ت که در همین زمینه‬ ‫مجبوریم س��هم بخش تولی��د را از ‪ 10‬ه��زار میلیارد به‬ ‫‪ 5000‬میلیارد تومان کاهش دهیم‪.‬‬ ‫با این حال غالمرضا مصباحی مقدم‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس محاسبه کرده که تا پایان امسال‪،‬‬ ‫دولت حدود ‪ 38‬هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که مهن��دس محمدرضا نعمت‌زاده‪،‬‬ ‫وزی��ر‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در حاش��یه افتت��اح‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین‏المللی صنع��ت از تخصیص‬ ‫یاران��ه ‪ 1200‬میلیارد تومانی به بخ��ش صنعت خبر داد‬ ‫و گفت که پیگیر هستیم این رقم به‌زودی محقق شود‪.‬‬ ‫تولیدی که بیشترین تاثیر را از اجرای این قانون برده‌اند‪،‬‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬یکی از سیاست‌هایی که دولت قصد داشت‬ ‫در زمینه پرداخت یاران��ه تولید در پیش بگیرد‪ ،‬پرداخت‬ ‫یارانه براساس میزان رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت یارانه در قالب سود تسهیالت‬ ‫پس از آن در ‪ 15‬دی‌ماه امس��ال نوبخت‪ ،‬درباره آخرین‬ ‫پرداخت‌ه��ا در یارانه تولید گفت‪ :‬تاکنون از رقم ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 727‬میلیارد تومانی مصوب برای تولید که ‪ 1200‬میلیارد‬ ‫ب��ه صنعت‪ 1200 ،‬میلیارد ب��ه حمل‏ونقل و هزار میلیارد‬ ‫تومان برای کشاورزی اختصاص دارد حدود ‪ 500‬میلیارد‬ ‫تومان برای صنعت‪ 300 ،‬میلیارد برای کش��اورزی و ‪175‬‬ ‫میلیارد برای حمل ونقل پرداخت شده است‪.‬‬ ‫نوبخت همچنین به جلس��اتی که به‌تازگ��ی با مدیران‬ ‫عامل بانک‌ها داش��ته اش��اره کرده و گفته که سازوکاری‬ ‫تعری��ف کردیم ک��ه برمبنای آن بنگاه‌هایی که شایس��ته‬ ‫دریافت تسهیالت هستند معرفی شده و همزمان سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی ضمانت کند تا مابه‌التفاوت س��ود‬ ‫آنها را بپردازد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که معاون توس��عه مدیریت منابع و‬ ‫امور اس��تان‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌تازگی‬ ‫اعالم ک��رده که باوج��ود پیگیری‌های مس��تمر‪ ،‬تاکنون‬ ‫منابعی در چارچوب یارانه تولید به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫عل��ی یزدانی ب��ا بیان اینک��ه این وزارتخان��ه مکاتباتی‬ ‫‹ ‹نگرانی از تخصیص نیافتن سهم یارانه‌ای تولید‬ ‫س��رانجام پرداخت این یارانه هنوز شبهه‌برانگیز است و‬ ‫هرچ��ه زمان پیش می‌رود‪ ،‬این نگرانی افزون‌تر می‌ش��ود‬ ‫که ب��از هم اختصاص ای��ن یارانه با وج��ود پیگیری‌های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بی‌نتیجه بماند‪ .‬از این‌رو‬ ‫با روی کار آمدن دولت یازدهم‪ ،‬اختصاص یارانه به بخش‬ ‫تولید یکی از راهکاره��ای حمایتی دولت برای واحدهای‬ ‫تولیدی مدنظر قرار گرفت و به سبب کمبود منابع دولت‬ ‫قرار بر این ش��د تا این یارانه با اولویت‌بندی به واحدهای‬ ‫سازمان آگهی ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رادی�و اقتص�اد‪ -‬مدیرکل صنای��ع فلزی‪ ،‬برق و الکترونی��ک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه ‪ ۱۱‬واحد‪ ،‬مجوز کارخانه تولید گوش��ی تلفن همراه‬ ‫را دریافت کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فقط دو واحد فعال اس��ت که س��االنه ‪1/5‬میلیون‬ ‫دس��تگاه گوشی تلفن همراه تولید می‌کند‪ .‬عباس هاشمی اظهار کرد‪ :‬این میزان‬ ‫تولید می‌تواند ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‏درصد نیاز داخلی را پوش��ش دهد اما با توجه به سرعت‬ ‫تغیی��ر فناوری و کیفیت و تنوع گوش��ی‌های تلفن هم��راه‪ ،‬رقابت در این عرصه‬ ‫خیلی سخت است و بخش مهمی از مصرف‌کنندگان به نشان‌های مشهور جهانی‬ ‫عالقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگرچه تعرفه واردات گوشی‬ ‫تلفن همراه از ‪۲۵‬‏درصد س��ال ‪ ۱۳۹۱‬به ‪۶‬‏درصد کاهش یافته اما در تغییر مسیر‬ ‫واردات غیررس��می به س��مت مبادی رس��می موفق نبوده است‪ .‬هاشمی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تعرفه واردات‪ ،‬حقوق ورودی گمرکی و همچنین خواب ‪ ۵۰‬روزه س��رمایه‬ ‫در انبارها و هزینه ترخیص و دیگر موارد باعث ش��ده اس��ت که سود قاچاق برای‬ ‫متخلفان چندین برابر شود و آنها حاضر نیستند از مسیرهای قانونی گوشی تلفن‬ ‫همراه وارد کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬طرح ثبت س��ریال گوشی‌های تلفن همراه چند‬ ‫س��ال پیش اجرا شد که قرار است در صورت همکاری وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات ثبت گوشی‌ها در رگوالتورها در آینده اجرایی شود که نقش بازدارنده‌ای‬ ‫در کنترل واردات گوشی تلفن همراه و ساماندهی بازار این محصول خواهد داشت‬ ‫که البته هنور نهایی نشده است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬معاون محیط زیس��ت انسانی س��ازمان حفاظت محیط‏زیست گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال آینده خط تولید وانت پیکان متوقف خواهد شد‪ .‬سعید متصدی با بیان‬ ‫اینکه هم‏اکنون تمام خودروهای داخلی استاندارد یورو ‪ 4‬را کسب کرده‌اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در هفته گذشته به ‪ 7‬مدل خودرو توسط سازمان محیط زیست اجازه شماره‌گذاری‬ ‫داده نشد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هر خودرویی که می‌خواهد تولید شود باید پیش از‬ ‫شماره‌گذاری آزمایش‌های الزم در آن انجام شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برخی از تولید‌کنندگان‬ ‫خودرو درخواست مجوز شماره‌گذاری برای خودروهایی داشتند که یا در خط تولید‬ ‫در حال تولید بودند یا برای شروع تولید و تولید دوباره این درخواست را ارائه کرده‬ ‫بودند‪ .‬متصدی گفت‪ :‬مهم این اس��ت که تمام خودروها مطابق با مصوبات کش��ور‬ ‫تولید ش��وند و بر همین اس��اس سازمان حفاظت محیط‏زیس��ت تمام خودروهای‬ ‫کش��ور را آزمایش می‌کند و هر کدام که مطابق با استانداردهای آالیندگی نباشد‪،‬‬ ‫متوقف می‌کند و اجازه شماره‌گذاری به آنها نمی‌دهد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬عضو انجمن نساجی با بیان اینکه اعطای جایزه صادراتی و حل مشکالت‬ ‫مالیاتی تولیدکنندگان باعث افزایش صادرات بخش صنعت خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫نس��اجی دارای ظرفیت صادرات ‪ ۵‬میلیارد دالری اس��ت‪ .‬احد کرمانی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تولیدات نس��اجی ایران از نظر کیفیت و قیمت تولید در س��طح مناسبی‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬اما واردات کاالهای بی‌کیفیت باعث ش��ده تا عرضه محصوالت داخلی با‬ ‫مشکل روبه‌رو شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پوشاکی که از چین‪ ،‬بنگالدش و پاکستان به ایران‬ ‫وارد می‌ش��وند‪ ،‬کیفیت مطلوبی ندارند اما محصوالت داخلی دارای کیفیت مناسبی‬ ‫هس��تند که اگر زمینه صادرات فراهم ش��ود‪ ،‬ارزآوری مناسبی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو انجمن نساجی تصریح کرد‪ :‬دولت برای فراهم شدن زمینه صادرات محصوالت‬ ‫نساجی باید مش��کالت مالیاتی تولیدکنندگان را برطرف کند و عالوه بر این‪ ،‬جایزه‬ ‫صادراتی به صادرکنندگان تعلق گیرد تا رقابت در این بخش انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ا عن��وان معاون��ت برنامه‏ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫رییس‏جمهوری داشته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دستور تسریع‬ ‫الزم در تخصیص منابع مصوب را خواس��تار ش��ده‌ایم اما‬ ‫تاکنون پیگیری ب��رای دریافت هزار میلی��ارد ریال بابت‬ ‫رقابت‌پذیری صادرات خدمات فنی مهندس��ی و کاالهای‬ ‫غیرنفتی با فناوری باال هم به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امیدواری کرده که با توجه به اهمیت تولید‪،‬‬ ‫تجارت و توسعه صادرات در کشور و اجرای سیاست‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی هرچ��ه زودتر ای��ن مناب��ع در اختیار‬ ‫وزارتخانه قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمود دودانگه‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ام��ور اقتصادی و بانکی پیش از این در گفت‌وگو با‬ ‫گفت��ه بود‪ :‬در قانون پیش‌بینی نش��ده که یارانه به‌صورت‬ ‫مستقیم در اختیار بخش تولید قرار گیرد‪ .‬درواقع بخشی‬ ‫از ای��ن یارانه قرار اس��ت به‌صورت کمک ب��ه تولید برای‬ ‫اصالح زیرساخت‌ها و فرآیندها‪ ،‬ارتقای بهره‌وری و فناوری‬ ‫استفاده شود تا آثار منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫در بخ��ش تولید به حداقل برس��د و افزای��ش حامل‌های‬ ‫انرژی در بخش تولید مدیریت شود‪.‬‬ ‫دودانگه ادامه داد‪ :‬این‌گونه نیس��ت که مبلغی به‌عنوان‬ ‫یاران��ه به‌صورت مس��تقیم در اختی��ار بنگاه‌های تولیدی‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬زیرا تعداد قابل‌توجه��ی بنگاه کوچک‪ ،‬بزرگ‬ ‫و متوس��ط در کش��ور وجود دارد و همه به‌صورت یکسان‬ ‫از نتایج حاص��ل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متاثر‬ ‫نشده‌اند‪۱۲۰۰ .‬میلیارد تومان یارانه بخش تولید به‌صورت‬ ‫یارانه سود تسهیالت در نظر گرفته شده است تا بنگاه‌های‬ ‫تولیدی ب��ا هزینه کمتری تس��هیالت دریاف��ت کنند تا‬ ‫اصالحات مورد نظر خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬به‌ط��ور قطع بنگاه‌هایی هس��تند که‬ ‫تاثیرپذیری زی��ادی از هدفمندی یارانه‌ها داش��تند و در‬ ‫عی��ن حال تاثیرگ��ذاری قابل‌توجهی در خ��روج از رکود‬ ‫دارند‪ .‬یکی از اولویت‌ها این اس��ت که فارق از اینکه کدام‬ ‫صنع��ت بزرگ یا کوچک اس��ت‪ ،‬صنای��ع مختلف را با دو‬ ‫ش��اخص تاثیرپذیری از افزای��ش قیمت حامل‌های انرژی‬ ‫و دیگری تاثیرگذاری در رش��د اقتصادی و خروج از رکود‬ ‫رتبه‌بندی کنیم زیرا رش��د این صنایع اثرگذاری باالیی بر‬ ‫دیگر صنایع نیز خواهد گذاش��ت‪ .‬وقت��ی اقتصاد از رکود‬ ‫خارج می‌ش��ود همه بخش‌ها می‌توانن��د آثار آن را لمس‬ ‫کنن��د و به‌عنوان بخش‌های پس��ین در عم��ل می‌توانند‬ ‫وضعیت خود را بهبود دهند‪.‬‬ ‫‪021-88722732-3‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آگهی دعوت به مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور) در نظر دارد به منظور خرید پنج‌میلیارد‬ ‫قطع��ه باند رول هولوگ��رام‌دار (برش خورده) و پانصد میلیون قطعه برچس��ب هولوگ��رام‌‌دار را از طریق مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله‌ای به شرکت‌های واجد شرایط و دارای مجوز از مراجع ذیصالح به شرح ذیل واگذار نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه‌گزار‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬تهیه پنج‌میلیارد قطعه باند رول هولوگرام‌دار (برش خورده) و پانصد میلیون قطعه برچسب هولوگرام‌دار‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬در ساعات اداری (‪ 9‬الی ‪ )15/30‬در تاریخ‌های ‪ 93/10/23‬لغایت ‪93/10/29‬‬ ‫‪ -4‬نشانی دریافت اسناد‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان استاد نجات‌الهی‪ ،‬خیابان شهید کالنتری‪ ،‬پالک‪ ،33‬ساختمان شهید الهی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬واحد امور قراردادها و مناقصات و یا مراجعه به پایگاه ملی اطالع‌رسانی مناقصات به نشانی‪:‬‬ ‫‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫‪ -5‬مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه‪ :‬معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت‬ ‫‪ -6‬آدرس محل تسلیم پیشنهادها‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان استاد نجات‌الهی (ویال)‪ ،‬خیابان شهید کالنتری‪ ،‬شماره ‪ 33‬ساختمان‬ ‫شهید الهی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اداره دبیرخانه مرکزی و رسید اسناد را دریافت نمایید‪.‬‬ ‫‪ -7‬آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 15/30‬روز شنبه مورخ ‪93/11/11‬‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پیشنهادهای واصله در ساعت ‪ 10‬صبح روز سه‌شنبه مورخ ‪ 93/11/14‬در کمیسیون مناقصه باز‬ ‫و خوانده می‌شود‪ .‬پس از بازگشایی پاکات (الف و ب) و بررسی اسناد پیمانکاران‪ ،‬پاکات (ج) در همان روز بازگشایی می‌شود‪.‬‬ ‫به پیش��نهادهای فاقد امضا و مش��روط و مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند‪ 7‬آگهی واصل شود ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل برگزاری کمیسیون‪ :‬سالن جلسات طبقه ‪ 11‬ساختمان شهید الهی به نشانی فوق‌الذکر‬ ‫‪ -10‬تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (‪ 3/000/000/000‬ریال) به حروف سه‌میلیارد ریال که‬ ‫در اسناد مناقصه توضیحات الزم جهت ارائه ضمانتنامه ذکر شده است‪.‬‬ ‫درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گزار ایجاد نمی‌نماید‪.‬‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع‌رسانی‬ ‫م‌الف‪3785 :‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در گفت‌وگو با‬ ‫خبر داد‬ ‫‪31‬‬ ‫کیش‪ ،‬محفلی برای جذب سرمایه‌گذاران‬ ‫میالد محمدی‪ :‬دوش��نبه شب‪ ،‬یازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی ان��رژی کیش با عنوان «معرفی توانمندی‬ ‫کش��ور در زمینه نفت‏‏‪ ،‬گاز‪ ،‬برق‪ ،‬آب و انرژی‌های نو»‬ ‫در مرکز نمایش��گاه‌های بین‌المللی کیش آغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬در این نمایشگاه درمجموع ‪ ۲۱۰‬شرکت داخلی‬ ‫و خارجی برای معرفی دستاوردها و محصوالت خود‬ ‫حض��ور دارند‪ .‬ایجاد ارتباط مس��تقیم و رودررو میان‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به منظور آش��نایی‬ ‫بهت��ر با نیازهای بازار مصرف‪ ،‬ایجاد یا ارتقای رویکرد‬ ‫صادرات محصول به سایر کشورها‪ ،‬تبادل فکر‪ ،‬فناوری‬ ‫و محصول میان ش��رکت‌کنندگان داخلی و خارجی‬ ‫نمایشگاه و ایجاد ارتباط تجاری میان آنها و همچنین‬ ‫شناس��ایی واحدهای برتر در زمینه تولید‪ ،‬بازرگانی و‬ ‫خدم��ات مرتبط با موضوع نمایش��گاه ازجمله اهداف‬ ‫این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫اکب��ر نعمت‌اللهی‪ ،‬مدیرکل رواب��ط عمومی وزارت‬ ‫نفت یکی از مس��ئوالنی بود که ب��رای بازدید از این‬ ‫نمایشگاه به جزیره کیش آمد‪ .‬برگزاری این نمایشگاه‬ ‫مقارن با بررس��ی و جمع بندی بودجه ساالنه کشور‬ ‫در کمیس��یون تلفیق مجلس ب��ود‪ .‬از این‌رو اعضای‬ ‫کمیس��یون ان��رژی و البته برخی مس��ئوالن دولتی‬ ‫فرصت حض��ور در این نمایش��گاه را نداش��تند‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه با حضور اکبر نعمت‌اللهی‪ ،‬مدیرکل روابط‬ ‫عمومی وزارت نفت و علی‌اصغر مونس��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان منطقه آزاد کیش گشایش یافت‪.‬‬ ‫€ €فع�االن بخ�ش ان�رژی معتقدند نمایش�گاه‬ ‫بین‌الملل�ی انرژی کیش یکی از نمایش�گاه‌های‬ ‫تاثیرگ�ذار در ح�وزه نف�ت و انرژی اس�ت‪ .‬در‬ ‫صورت تایید این نظر‪ ،‬فک�ر می‌کنید دلیل این‬ ‫تاثیرگذاری چیست؟‬ ‫به نظر من نمایش��گاه کیش در میان نمایشگاه‌های‬ ‫کش��ور امکان��ات مناس��ب‌تری دارد‪ .‬از طرفی محل‬ ‫قرارگیری این س��ایت ش��رایطی را فراه��م کرده که‬ ‫هم��واره در مرکز توجه اس��ت بنابرای��ن وزارت نفت‬ ‫هم سعی کرده به این نمایشگاه توجه ویژه‌ای داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به عالوه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌ش��ده از‬ ‫س��ال آینده تمرکز خودمان را در این نمایش��گاه بر‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذاری خواهیم گذاش��ت یعنی قرار‬ ‫است س��ایت نمایش��گاهی کیش محفلی باشد برای‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاران متعدد از داخل و خارج کشور‬ ‫بانک جهانی از رشد ‪ 2/6‬درصدی اقتصاد‬ ‫جهان در س��ال ‪۲۰۱۴‬م خبر داد و با اشاره‬ ‫به افت قیمت نفت اع�لام کرد پایین‌آمدن‬ ‫قیمت نفت فرصتی ب��رای حذف یارانه‌های‬ ‫س��نگین ان��رژی در کش��ورهای وارد‌کننده‬ ‫نفت به ش��مار می‌رود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪،‬‬ ‫بانک جهانی در گزارش چش��م‌انداز اقتصاد‬ ‫جهانی که امروز منتشر شده اعالم کرد پس‬ ‫از پشت سر گذاشتن یک سال ناامیدکننده‬ ‫دیگر در س��ال ‪2014‬م‪ ،‬کشورهای در حال‬ ‫توس��عه امسال ش��اهد یک رش��د محدود‬ ‫خواهند ب��ود که تا حدی ناش��ی از کاهش‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬تقویت اقتصاد امریکا‪ ،‬ادامه نرخ‬ ‫پایین بهره در دنی��ا و کاهش موانع داخلی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری (سهامی خاص)‬ ‫در بخ��ش انرژی‪ .‬از این طریق به نظر می‌رس��د گام سایت نمایشگاهی منطقه آزاد کیش این تاثیر‌گذاری‬ ‫خوب��ی ب��رای تخصصی ش��دن نمایش��گاه‌های نفت را نس��بت به سایر شهرها دارد‪ .‬دلیل هم آن است که‬ ‫ورود به مناطق آزاد نسبت به سایر‬ ‫برداش��ته خواهد شد‪ .‬مجموع این‬ ‫ش��هرها برای مخاطب��ان خارجی‬ ‫عوامل‪ ،‬نمایشگاه بین‌المللی انرژی‬ ‫راحت‌تر اس��ت و مس��ائل مربوط‬ ‫کیش را به یکی از نمایش��گاه‌های‬ ‫ب��ه ص��دور وی��زا و ورود و خروج‬ ‫تاثیرگذار در ح��وزه نفت و انرژی‬ ‫نس��بت به دیگر مناطق با سهولت‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫بیشتری انجام می‌‌شود‪ .‬همین امر‬ ‫€ € ب�ه نظ�ر می‌رس�د حضور‬ ‫باعث می‌ش��ود‪ ،‬حضور خارجی‌ها‬ ‫ش�رکت‌های خارج�ی ک�ه به‬ ‫جدا شدن در آمدهای‬ ‫در س��ایت نمایشگاهی کیش نمود‬ ‫نمایندگ�ی از کش�ورهای نفتی از بودجه کشور در‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ .‬امیدواریم که‬ ‫مختلف به نمایش�گاه می‌آیند‪،‬‬ ‫حد یک توصیه و طرح‬ ‫در آینده این اتفاق بیش��تر و بهتر‬ ‫در مناطق آزاد بازخورد بهتری‬ ‫نسبت به شهرهای دیگر دارد‪ .‬است و هنوز وارد مرحله رخ دهد‪.‬‬ ‫درواق�ع به غی�راز ته�ران که جدی برای تصمیم گیری € €زمزمه‌های�ی مبن�ی ب�ر‬ ‫نشده است‬ ‫جدا ش�دن درآمدهای نفتی از‬ ‫موقعی�ت متفاوتی نس�بت به‬ ‫بودجه کشور به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫دیگر شهرها دارد و همواره در‬ ‫در این زمینه چه نظری دارید؟‬ ‫کانون توجه اس�ت‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫این موضوع فعال در حد یک توصیه و طرح از طرف‬ ‫جزیره کیش در جذب ش�رکت‌ها و سازمان‌های‬ ‫خارجی نقش قابل توجهی را ایفا می‌کند‪ .‬دلیل آقای توکلی به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس است‬ ‫و هنوز وارد مرحله جدی برای تصمیم‌گیری نش��ده‬ ‫این امر را چه می‌دانید؟‬ ‫البت��ه امس��ال بیش��تر از نمایندگان ش��رکت‌های است و نمی‌توان درباره آن حرف جامعی زد‪.‬‬ ‫خارجی در نمایش��گاه به��ره برده‌ایم ام��ا درمجموع € €در مجم�وع به‌عنوان یک طرح اگر بخواهیم‬ ‫به آن نگاه کنیم‪ ،‬شما فکر می‌کنید تا چه اندازه‬ ‫قابل اجرا و منطقی است؟‬ ‫اگ��ر ای��ن اتف��اق رخ دهد و ش��رایطی ب��ه وجود‬ ‫بیاید که کش��ور م��ا بتواند روی پای خودش باش��د‬ ‫و از اقتصاد وابس��ته به نفت فاصل��ه بگیریم به نظرم‬ ‫بس��یار عالی اس��ت‪ .‬اینکه وابس��تگی خودمان را به‬ ‫نفت کاهش دهیم یک حرکت بس��یار بزرگ اس��ت‬ ‫و دیگ��ر نوس��ان قیمت��ی آن نیز روی بودج��ه تاثیر‬ ‫نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه به هر حال نفت��ی که امروز مجبور به‬ ‫فروش آن هس��تیم‪ ،‬می‌تواند به‌عن��وان ثروت ملی با‬ ‫س��رمایه‌گذاری مواجه ش��ود‪ .‬به ج��ای اینکه مثل ‪۸‬‬ ‫س��ال گذش��ته درآمد حاصل از نفت را خرج کنیم‪،‬‬ ‫این درآمد را صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد‬ ‫کنی��م‪ .‬این در حالی اس��ت که در دول��ت قبل فقط‬ ‫‪۸۰۰‬میلی��ارد دالر از درآمد نفت��ی را به جای ذخیره‬ ‫کردن خرج کردیم‪.‬‬ ‫€ €آی�ا افتتاح ف�از دوازدهم پ�ارس جنوبی در‬ ‫شرایط گازی کش�ور ازجمله قیمت آن تاثیری‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫ب��ر قیم��ت بازار ک��ه خیر‪ ،‬ام��ا از نظ��ر تامین گاز‬ ‫مورد نیاز کش��ور می‌توانیم روی آن حس��اب ویژه باز‬ ‫کنی��م‪ .‬وزیر نفت قبال وعده داده بود که ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز را ت��ا س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه بهره‌ب��رداری‬ ‫می‌رسانیم‪ .‬این وعده به‌طور قطع تا پایان سال عملی‬ ‫خواهد ش��د و ‪۱۰۰‬میلیون مترمکع��ب گاز وارد مدار‬ ‫و شبکه سراسری ش��ده و ان‌شاءاهلل تا پایان سال‪۹۴‬‬ ‫نیز ‪۱۰۰‬میلیون مترمکعب دیگر به این چرخه اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬با این ‪ ۲۰۰‬مترمکعب ظرفیت تازه هم‬ ‫خوراک پتروش��یمی بهتر تامین می‌ش��ود و هم گاز‬ ‫نیروگاه‌ه��ا‪ .‬ضمن اینکه به هر حال از نظر تامین گاز‬ ‫مورد نیاز کش��ور نیز شرایط بس��یار بهتری خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د کیش به‌عنوان یکی از مناطق آزاد‬ ‫کش��ور نقش بسیار موثری در گسترش روابط تجاری‬ ‫ایران با س��ایر کش��ور‌های جهان داش��ته باشد‪ .‬این‬ ‫اهمیت مکانی زمانی تش��دید می‌شود که این جزیره‬ ‫به نسبت کوچک در نزدیکی حاشیه نفتی کشور قرار‬ ‫دارد‪ .‬این نزدیکی موجب س��هولت در نقل و انتقاالت‬ ‫تجهیزاتی و نفتی کشور می‌شود‪.‬‬ ‫وقت حذف یارانه انرژی در کشورهای نفتی فرا رسیده است‬ ‫در چند بازار نوظه��ور بزرگ خواهد بود‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش پس از رشد ‪ 2/6‬درصدی‬ ‫در سال ‪2014‬م‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود اقتصاد‬ ‫جهانی امس��ال ‪ 3‬درصد رش��د داشته باشد‬ ‫و ای��ن رقم در س��ال‌های ‪ 2016‬و ‪2017‬م‬ ‫ب��ه ‪ 3/3‬و ‪ 3/2‬درصد برس��د‪ .‬کش��ورهای‬ ‫در حال توس��عه در س��ال ‪2014‬م‪ ،‬رشدی‬ ‫‪ 4/4‬درص��دی را تجربه کردند و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود رقم رش��د آنها در سال ‪2015‬م به‬ ‫‪ 4/8‬درصد و در سال‌های ‪ 2016‬و ‪2017‬م‬ ‫به ‪ 5/3‬و ‪ 5/4‬درصد برسد‪ .‬جیم یونگ‌کیم‪،‬‬ ‫رییس بانک جهانی گف��ت‪« :‬در این فضای‬ ‫اقتصادی مبهم‪ ،‬کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫باید به شکلی خردمندانه از منابع خود برای‬ ‫حمای��ت از برنامه‌های اجتماعی اس��تفاده‬ ‫کنند و تمرکز آنها بر فقرا و انجام اصالحات‬ ‫س��اختاری‌ای باش��د که سرمایه‌گذاری‌شان‬ ‫روی مردم اس��ت‪ ».‬وی اف��زود‪« :‬همچنین‬ ‫ض��روری اس��ت کش��ورها هرگون��ه مان��ع‬ ‫غیرض��روری را برای س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوص��ی مرتفع س��ازند‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫بزرگترین منبع اشتغالزایی است و می‌تواند‬ ‫صده��ا میلیون نفر را از فق��ر نجات دهد‪».‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش در زی��ر الیه ترمیم‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین کاال‬ ‫شماره ‪ /066‬ت ک آج ‪93 /‬‬ ‫شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه‬ ‫عموم��ی دو مرحله‌ای کاالی مش��روحه ذی��ل را از طریق ش��رکت‌های‬ ‫تامین‌کننده داخلی خریداری نماید‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ شرح مختصر کاالی موردنیاز‪:‬‬ ‫‪P/F:NUOVO PIGNONE GAS COMP.‬‬ ‫‪COMP.MODEL:2BCL 406/B‬‬ ‫‪DRY GAS SEAL TYPE:TANDEM T.28XP‬‬ ‫‪ 2‬ـ محل تحویل کاال‪ :‬ش��رکت بهره‌ب��رداری نفت‌وگاز آغاجاری ـ اداره‬ ‫تدارکات و امور کاال‬ ‫‪3‬ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی به مبلغ‬ ‫‪ 130/000/000‬ریال‬ ‫‪ 4‬ـ شرایط متقاضی‪ :‬توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین‬ ‫انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬داشتن‬ ‫ش��خصیت حقیقی ‪ /‬حقوقی‪ ،‬شماره اقتصادی‪ ،‬توانایی مالی‪ ،‬ارائه سوابق‬ ‫کاری و همچنین مدارک و گواهینامه‌های مرتبط و متناس��ب با موضوع‬ ‫مناقصه‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند پس از انتش��ار آگه��ی نوبت دوم با مراجعه حضوری‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1393. 424 :‬‬ ‫و یا پایگاه اطالع‌رس��انی زیر نس��بت به تهیه و تکمیل اطالعات موردنیاز‬ ‫اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر‬ ‫ظرف مدت ‪ 14‬روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و‬ ‫بررس��ی صالحیت تامین‌کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس‬ ‫مناقصه‌گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫ش��رکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری پس از بررس��ی اسناد و مدارک‬ ‫واصل��ه و ارزیاب��ی کیفی مناقصه‌گران طبق قانون برگ��زاری مناقصات از‬ ‫شرکت‌های واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد‬ ‫آورد‪ .‬ضمنا ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد‬ ‫نخواهد کرد و این ش��رکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون‬ ‫برگزاری مناقصات مختار است‪.‬‬ ‫آدرس پایگاه اطالع‌رسانی‪ http://agogpc.nisoc.ir :‬بخش مناقصه‌ها‪،‬‬ ‫مزایده‌ها‬ ‫آدرس‪ :‬اس��تان خوزس��تان ـ شهرس��تان امیدیه ـ بلوار نفت ـ ش��رکت‬ ‫بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری ‪ /‬اداره تدارکات و امور کاال‬ ‫فاکس‪06152622683 :‬‬ ‫ش��کننده اقتصاد جهانی‪ ،‬روندهای مختلفی‬ ‫وج��ود دارند که تاثی��رات قابل‌توجهی را بر‬ ‫رش��د اقتصاد جهان��ی می‌گذارن��د‪ .‬فعالیت‬ ‫اقتصادی در امریکا و انگلیس با بهبود اوضاع‬ ‫در بازار کار و ادامه سیاس��ت‌های حمایتی‪،‬‬ ‫ش��تاب گرفته اس��ت‪ .‬اما ترمی��م اقتصادی‬ ‫در ح��وزه یورو و ژاپن ب��ه دلیل برجا ماندن‬ ‫میراث بحران مالی‪ ،‬آش��فته است‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬چین در حال تجربه‌کردن یک کاهش‬ ‫رش��د مدیریت شده اس��ت‪ ،‬و رشد در حال‬ ‫رس��یدن به ‪ 7/1‬درصد اس��ت که همچنان‬ ‫رقم باالیی اس��ت‪ .‬رقم رشد اقتصادی چین‬ ‫تلفن‪06152623492 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری‬ ‫در س��ال ‪2014‬م‪ 7/1 ،‬درصد بود‪ .‬این رقم‬ ‫در س��ال‌های ‪ 2016‬و ‪2017‬م به ‪ 7‬و ‪6/9‬‬ ‫درصد خواهد رس��ید‪ .‬بانک جهانی در ادامه‬ ‫نوش��ت‪ :‬ریس��ک‌های موجود در چشم‌انداز‬ ‫اقتص��اد جهانی ب��ه دلیل وج��ود ‪ 4‬عامل‪،‬‬ ‫همچنان کاهش��ی اس��ت‪ .‬عامل اول تداوم‬ ‫عملکرد ضعیف تجارت جهانی اس��ت‪ .‬عامل‬ ‫دوم احتمال نوس��ان در بازار مالی همزمان‬ ‫با احتم��ال افزایش نرخ بهره در اقتصاد‌های‬ ‫مه��م دنیا در مقاطع زمانی مختلف اس��ت‪.‬‬ ‫سومین عامل تاثیر منفی کاهش قیمت نفت‬ ‫بر کشورهای تولید‌کننده است‪ .‬عامل چهارم‬ ‫هم ریسک ناشی از طوالنی‌شدن دوره رکود‬ ‫یا کاهش تورم در حوزه یورو و ژاپن است‪.‬‬ ‫تکذیب تهاتر نفت ایران با کاالی روسی‬ ‫ه��دف مقامات دو کش��ور از تدوین‬ ‫و امض��ای س��ند «یادداش��ت تفاهم‬ ‫همکاری‌ه��ای اقتص��ادی جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران و فدراس��یون روسیه»‬ ‫توس��عه همکاری‌های جامع اقتصادی‬ ‫دو کش��ور بوده که امری مرس��وم در‬ ‫روابط کش��ورها در جهان محس��وب‬ ‫می‌شود اما آنچه به‌تازگی باعث ایجاد‬ ‫حساس��یت ش��ده‪ ،‬نام بردن از س��ند‬ ‫مذکور با عنوان «تهاتر نفت در مقابل‬ ‫کاال» اس��ت که برخ�لاف متن و روح‬ ‫تفاهمنامه مذکور است‪.‬‬ ‫قابل ذکر اس��ت فروش نفت یکی از‬ ‫بخش‌ه��ای مندرج و م��ورد توافق دو‬ ‫کش��ور و جزئی از س��ند مذکور است‬ ‫و ارجاع آن به کل یادداش��ت تفاهم‪،‬‬ ‫ن��ه تنه��ا برخ�لاف روح این س��ند و‬ ‫اه��داف تهیه‌کنن��دگان اس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌تواند به محدودیت دایره اختیارات‬ ‫و وظای��ف مجری��ان آن منجر ش��ود‪.‬‬ ‫به‌ویژه اینکه کلم��ه «تهاتر» هیچ‌گاه‬ ‫در متن س��ند آورده نش��ده است‪ ،‬لذا‬ ‫ب��ا توجه به اینکه اس��تفاده از کلمات‬ ‫و اصطالحات نادرس��ت ممکن اس��ت‬ ‫ب��ه ب��روز حساس��یت‌هایی در برخی‬ ‫مجام��ع و سوءاس��تفاده علی��ه منافع‬ ‫کشورمان منجر ش��ود‪ ،‬مقتضی است‬ ‫از درج اصط�لاح «تهات��ر» در خبرها‬ ‫و گزارش‌ه��ای مربوط به یادداش��ت‬ ‫تفاهمات و روابط میان ایران و روسیه‬ ‫خودداری به عمل آید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کیش‪ ،‬منطقه‌ای برای‬ ‫کسب سود بیشتر‬ ‫حسین امیری خامکانی‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫نمایشگاه‌های حوزه نفت که هر چند وقت یکبار برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬فرصت بس��یار مناس��بی برای تبادل نظر‪،‬‬ ‫پیشنهاد‪ ،‬عرضه و نمایش کاال و تجهیزات این صنعت‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬این تبادل تجربه و عرضه تجهیزات‬ ‫که میان کش��ور ایران و س��ایر کشور‌های توسعه‌یافته‬ ‫حوزه انرژی برگزار می‌شود‪ ،‬می‌تواند فرصت فوق‌العاده‬ ‫مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫برق کشور به شمار رود‪ .‬نمایشگاه بین‌المللی کیش نیز‬ ‫جزو همین دسته از نمایشگاه‌ها محسوب می‌شود‪ .‬به‬ ‫عبارتی دیگر می‌توان گفت که چنین نمایش��گاه‌هایی‬ ‫فرصت مناس��بی برای بازاریابی محصوالتی اس��ت که‬ ‫در کش��ور تولید می‌ش��ود‪ .‬به طور کل��ی تجربه ثابت‬ ‫کرده است که از چنین نمایشگاه‌هایی استقبال خوبی‬ ‫می‌شود‪ .‬زیرا که شرکت در این نمایشگاه‌ها و در ادامه‬ ‫این حضور‪ ،‬انعقاد قرارداد به نفع طرفین معامله است‪.‬‬ ‫از آنجای��ی که بخ��ش بزرگی از صنایع ح��وزه انرژی‬ ‫کش��ور ما در حاش��یه خلیج فارس و حاش��یه جنوبی‬ ‫کش��ور قرار دارد‪ ،‬بهترین شرایط برای برگزاری چنین‬ ‫نمایشگاه‌هایی مناطق جنوبی کشور است‪ .‬از آنجایی‬ ‫که جزیره کیش هم در جنوب کش��ور قرار دارد و هم‬ ‫جزو مناطق آزاد اقتصادی کش��ور محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫بهترین شرایط را برای دعوت سرمایه‌گذاران و فعاالن‬ ‫ح��وزه انرژی به کش��ور دارد‪ .‬البته بد نیس��ت بدانیم‬ ‫که کش��ورهای خارجی برای حض��ور در مناطق آزاد‬ ‫کش��ور به منظور هدف اقتصادی تمایل زیادی دارند‪.‬‬ ‫عل��ت این تمایل نیز س��هولت دریافت مجوز کس��ب‬ ‫و کار در منطقه آزاد نس��بت به س��ایر مناطق کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬در مناطق آزاد روند اجرای قوانین از س��هولت‬ ‫بیشتری برخوردار اس��ت‪ .‬البته الزم به یادآوری است‬ ‫که هدف اساسی و اولیه ش��کل‌گیری مناطق آزاد در‬ ‫کش��ور نیز‪ ،‬س��هولت تجارت و کس��ب و کار است‪ .‬بر‬ ‫همین اساس است که مناطق آزاد برای ایجاد شرایط‬ ‫مناسب برای سرمایه‌گذاران شکل گرفته است‪ .‬مناطق‬ ‫آزاد از لح��اظ نحوه و رون��د پرداخت مالیات‪ ،‬عوارض‪،‬‬ ‫واردات م��واد اولیه‪ ،‬صادرات محصول تولید ش��ده و‪...‬‬ ‫ش��رایط مس��اعدتری دارند‪ .‬کیش جزو مناطقی است‬ ‫که فرصت بس��یار مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫صنعتی یا گردشگری به وجود آورده است‪ .‬با توجه به‬ ‫تمام نکات یاد ش��ده‪ ،‬تمایل کشور‌های خارجی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در مناط��ق آزاد به وی��ژه منطقه آزاد‬ ‫جزیره کیش کاملا طبیعی است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ش�انا‪ :‬مصرف گاز کش��ور در ‪ ۲۴‬س��اعت گذشته‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه پارسال ش��اهد افزایش ‪۷۲‬‬ ‫میلیون متر مکعبی بود‪ .‬مجید بوجارزاده‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬در ‪ ۲۴‬س��اعت گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۲‬میلیون متر مکعب گاز در کش��ور مصرف ش��د‬ ‫و ای��ن درحالی اس��ت که این مقدار در مدت مش��ابه‬ ‫پارس��ال‪ ۵۳۰ ،‬میلیون مترمکعب ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫بازه زمانی س��ال گذشته‪ ۴۷۰ ،‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫در بخش خانگی مصرف ش��د و این مقدار امس��ال به‬ ‫‪ ۴۶۶‬میلیون مترمکعب رسیده است‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ :‬بی��ژن حاج‌محمدرض��ا‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه جایگاه‌داران س��وخت کش��ور با تاکید‬ ‫براینکه بنزین ذخیره‌ش��ده ‪ ۴۰۰‬تومانی به هیچ‌عنوان‬ ‫نمی‌س��وزد گفت‪ :‬هم‏اکنون اتفاق خاصی در جایگاه‌ها‬ ‫به‌خاط��ر فروش این ف��رآورده رخ ن��داده تنها فروش‬ ‫بنزین آزاد کاهش و بنزین ‪ ۴۰۰‬تومانی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬فاز ‪ ۱۲‬پارس جنوبی که عنوان بزرگترین‬ ‫فاز توس��عه‌ای این میدان مشترک در جنوب ایران را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ 3 ،‬سکوی تولید گاز هر‬ ‫کدام به ظرفیت نهایی یک میلیارد فوت مکعب معادل‬ ‫‪ 3/28‬میلیون مترمکعب دارد‪ .‬از مجموع این ‪ 3‬س��کو‬ ‫تاکنون دو س��کو‪ ،‬یکی با ظرفیت کام��ل و دیگری با‬ ‫نیمی از ظرفیت به تولید رس��یده‌اند و س��کوی سوم‬ ‫نیز در ماه آینده به تولید می‌رس��د‪ ۹ .‬س��ال پیش که‬ ‫قرارداد طر ‌ح توسع ‌ه فاز ‪ ۱۲‬پارس جنوبی منعقد شد‪،‬‬ ‫فشار مخزن این فاز بیش از امروز بود و در این ‪ ۹‬سال‬ ‫با برداش��ت بی‌وقفه قطر‪ ،‬فشار گاز مخزن فاز ‪ ۱۲‬افت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬یک منب��ع آگاه از موافقت وزیر نفت برای‬ ‫کاهش قیمت گاز س��ی‌ان‌جی خب��ر داد و گفت‪ :‬وزیر‬ ‫نفت پس از کاهش جهانی قیمت بنزین موافقت کرد‬ ‫تا قیمت گاز س��ی‌ان‌جی به می��زان ‪ ۱۰‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه اینکه این‬ ‫موافقتنامه به مس��ئوالن ش��رکت ملی گاز ایران ابالغ‬ ‫شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اما بنا به دالیلی هنوز این‬ ‫طرح اجرایی نش��ده و مش��خص نیست که چه زمانی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دی‪ 23 - 1393‬ربیع االول ‪ 15 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -133‬پیاپی ‪1451‬‬ ‫فضاهای فرهنگی‬ ‫تقویت می‌شود‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫شیخ بهایی‪:‬‬ ‫عاق��ل‪ ،‬به قوانین خ��رد‪ ،‬راه تو پوید‬ ‫دیوانه‪ ،‬ب��رون از همه‪ ،‬آیی��ن تو جوید‬ ‫تا غنچ ‌ه بش��کفته این ب��اغ که بوید‬ ‫ه��ر کس به زبانی‪ ،‬صفت حمد تو گوید‬ ‫بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه‬ ‫بیچاره بهایی که دلش زار غم توست‬ ‫هرچندکهعاصیاست‪،‬زخیلخدمتوست‬ ‫امید وی از عاطفت دم‌به‌دم توس��ت‬ ‫تقصی��ر خیالی ب��ه امید کرم توس��ت‬ ‫یعنی که گنه را به از این نیست بهانه‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬مع��اون رییس‌جمهوری و رییس س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کشور گفت‪:‬‬ ‫در س��فر دولت تدبیر و امید به استان بوشهر احداث دو‬ ‫دهکده گردشگری درکنار چند پروژه دیگر مصوب شده‬ ‫که یکی از آنها مربوط به شهرستان گناوه است‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬معاون فرهنگی و پرورش��ی وزیر آموزش و‬ ‫پرورش از آغاز مجلس هفتم دانش‌آموزی از روز شنبه‬ ‫(بیست و هفتم دی) خبر داد و گفت‪ :‬با رییس‌جمهور‬ ‫برای حضور در این مجلس مکاتبه انجام شده است‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬معاون آموزش��ی وزیر بهداش��ت از تصویب‬ ‫کلی��ات پذی��رش دکت��رای تخصصی پیوس��ته برای‬ ‫رش��ته‌های عل��وم پزش��کی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار این نحوه پذیرش از دیپلم به طور محدود‬ ‫اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬دبیر شورای ملی نخبگان و رییس صندوق‬ ‫حمای��ت از پژوهش��گران و فناوران کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫پژوه��ش و آموزش کش��ور به مدیریت نی��از داریم و‬ ‫بای��د دنبال منابع باش��یم تا ش��اخص‌های کیفی را با‬ ‫استانداردهای جهانی به دست آوریم‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش‬ ‫و پ��رورش به اعالم جزئی��ات افزایش مرخصی زایمان‬ ‫فرهنگی��ان از ‪ 6‬به ‪ 9‬م��اه پرداخت و گفت‪ :‬همکارانی‬ ‫که به اداره‌های مناطق خود مراجعه و مدارک پزشکی‬ ‫خود را ارائه می‌دهند‪ ،‬از این مزایا برخوردار می‌شوند‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬نشست «گردشگری مذهبی؛ حافظ روابط‬ ‫ی در‬ ‫فرهنگ��ی ای��ران و ع��راق» در روز ش��نبه ‪ 27‬د ‌‬ ‫کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬یک ش��هروند مشهد با خرید ‪ 350‬بلیت‬ ‫سینما در سال گذشته‪ ،‬بیش��ترین تعداد خرید بلیت‬ ‫سینما در کشور را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬منیژه حکم��ت یکی از دو تهیه‌کننده فیلم‬ ‫«ش��هر موش‌ه��ا ‪ »2‬ک��ه پرفروش‌ترین فیل��م تاریخ‬ ‫س��ینمای ایران لق��ب گرفته درباره اینکه قرار اس��ت‬ ‫دکورهای این فیلم تخریب ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورت‬ ‫ادام��ه تهدیدها قس��مت س��وم «ش��هر موش‌ه��ا» را‬ ‫نمی‌سازم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬کتاب تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا غزنویان‬ ‫به تالیف «محمت آتاالی» از اس��تادان ادبیات فارسی‬ ‫دانش��گاه استانبول‪ ،‬به زبان ترکی استانبولی در ترکیه‬ ‫منتشر و به بازار عرضه شده است‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬بعد از ‪ 4‬بار حضور در فهرس��ت نامزدهای‬ ‫دریافت جایزه ش��عر تی‌اس الیوت‪ ،‬دیوید هارس��نت‬ ‫باالخ��ره ب��رای یازدهمین مجموعه ش��عری خود که‬ ‫«نغمه‌های آتش» نام دارد موفق به کس��ب این جایزه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سردبیر هفته‌نامه «همشهری جوان» تغییر کرد‬ ‫و مجید رفیعی جایگزین ایمان جلیلی شده که از اعضای‬ ‫قدیمی تحریریه همشهری جوان محسوب می‌شد‪ .‬پیش‬ ‫از جلیل��ی هم‪ ،‬عل��ی قنواتی‪ ،‬فریدالدین ح��داد عادل و‬ ‫سیدجواد رسولی‪ ،‬سردبیران این نشریه بودند‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬مرگ و میر ناش��ی از مسمومیت با سم در‬ ‫‪8‬ماه امسال با کاهش مواجه بوده‪ ،‬به‌طوری که در این‬ ‫مدت ‪ 688‬نفر بر اثر مس��مومیت با س��م جان خود را‬ ‫از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مع��اون صنایع‌دس��تی و هنرهای س��نتی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری‬ ‫چهارمحال‌وبختی��اری‪ ،‬از ثبت لباس «چوقا» با قدمت‬ ‫‪ 150‬س��اله به‌عنوان یازدهمین اثر میراث معنوی این‬ ‫استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مرم��ت فضاه��ای داخلی م��وزه ملت در‬ ‫مجموعه سعدآباد از س��ال ‪ 1390‬در دو مرحله انجام‬ ‫ش��د که تع��دادی از بخش‌ه��ا به‌دلیل فراه��م نبودن‬ ‫ش��رایط قبال‪ ،‬مرمت نش��ده بود؛ از ای��ن رو مرمت و‬ ‫بازس��ازی آنها با حمایت مستقیم سرپرست مجموعه‬ ‫سعدآباد انجام می شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫تقوی��ت فضاه��ای فرهنگی و برداش��تن‬ ‫موانع برای بروز استعدادهای هنرمندان‬ ‫از اولویت‌های این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا علی جنت��ی افزود‪:‬‬ ‫نکت��ه مهم این اس��ت که ت�لاش کنیم‬ ‫عدالت نس��بی در توزی��ع امکانات ایجاد‬ ‫ش��ود و این‌گونه نباشد که همه امکانات‬ ‫در مرکز و پایتخت کش��ور متمرکز شود‬ ‫بلکه هر منطقه‌ای محروم‌تر باشد باید از‬ ‫امکان��ات و اعتبارات بیش��تری برخوردار‬ ‫ش��ود تا بتواند خود را ب��ه دیگر مناطق‬ ‫نزدی��ک کن��د‪ .‬وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬برای‬ ‫توس��عه فضاه��ای فرهنگی بای��د دولت‬ ‫همراه با شهرداری‌ها و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی و بخش خصوصی برای تحقق‬ ‫ای��ن مهم تالش کند‪ .‬جنت��ی گفت‪ :‬اگر‬ ‫فضای فرهنگی نباشد هنرمند نمی‌تواند‬ ‫هنر خود را به دیگران عرضه و ارائه کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬با توجه به پیش��ینه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تمدنی‪ ،‬هنری و استعدادهایی‬ ‫ک��ه در نق��اط مختلف کش��ور داریم در‬ ‫مرحله نخست تالش می‌کنیم از نیروهای‬ ‫موجود در این زمینه که شایستگی خود‬ ‫را نشان داده‌اند تقویت‪ ،‬کمک و حمایت‬ ‫کنیم تا بتوانند آثار خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬درباره هنرمندانی ک��ه تازه وارد‬ ‫صحنه می‌ش��وند نیز بای��د تالش کنیم‬ ‫استعدادهایشان را کش��ف کنیم‪ ،‬آنها را‬ ‫آم��وزش دهی��م و مهارت‌افزایی کنیم تا‬ ‫بتوانن��د وارد صحنه ش��وند و این راه را‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫جنتی ادامه داد‪ :‬این کاروانی است که‬ ‫هم��ه باید به آن بپیوندن��د و بتوانند این‬ ‫راه را تا پایان ادامه دهند زیرا متاس��فانه‬ ‫برخ��ی از پیشکس��وتان و هنرمندان ما‬ ‫به‌تدری��ج براث��ر کهولت س��ن از صحنه‬ ‫خ��ارج می‌ش��وند و باید اف��راد دیگری‬ ‫جایگزین آنها شوند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬نویس��ندگانی که در‬ ‫ح��وزه کت��اب فعالیت می‌کنن��د میدان‬ ‫را برایش��ان ب��از کنی��م تا آنچ��ه را که‬ ‫می‌خواهند‪ ،‬بنویسند‪ .‬در دیگر حوزه‌های‬ ‫هنری مانند هنرهای نمایشی‪ ،‬تجسمی‪،‬‬ ‫موس��یقی و فیلمس��ازی نی��ز بای��د به‬ ‫هنرمندان کمک کنیم که استعداد خود‬ ‫را بروزدهند‪.‬‬ ‫رشد ‪ 21‬درصدی بودجه‬ ‫پیشنهادی بخش فرهنگ‬ ‫س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی بودجه‬ ‫پیشنهادی بخش فرهنگ را در سال آینده حدود ‪۸۷۰‬‬ ‫میلیارد توم��ان برآورد کرد که رش��دی ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫نسبت به بودجه س��ال جاری دارد‪ .‬به گزارش مهر حسین نوش‌آبادی گفت‪:‬‬ ‫بودجه پیشنهادی فرهنگی برای سال آینده رقمی حدود ‪ ۷۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫است که نسبت به سال جاری ‪ ۲۱‬درصد رشد را نشان می‌دهد و ما امیدواریم‬ ‫که پیش‌بینی رشد حدود ‪ ۲۰‬درصدی در بودجه این بخش برای سال آینده‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در عی��ن حال رقمی حدود ‪ ۹۸‬میلی��ارد تومان از ارقام متفرقه‬ ‫به این بودجه افزوده خواهد ش��د‪ ،‬لذا بودجه بخش فرهنگ در سال آینده به‬ ‫حدود ‪ ۸۷۰‬میلیارد تومان خواهد رس��ید که رشد به‌نسبت خوبی است و اگر‬ ‫همین میزان بودجه به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ما سال آینده را‬ ‫با بودجه بهتری پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫نوش‌آبادی تاکید کرد‪ :‬بیش��ترین رش��د بودجه در بخش فرهنگ به حوزه‬ ‫پژوهش‌های کاربردی‪ ،‬بخش حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان‪،‬‬ ‫هنرمندان و روزنامه‌نگاران تعلق دارد‪ .‬بودجه در نظر گرفته‌ش��ده برای تولید‬ ‫فیلم‌های فاخر دینی بیش از ‪ ۵‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫افزایش‪10‬برابری قیمتوسایلتوانبخشی‬ ‫به عم��ل آورند‪ .‬مدیرعامل انجم��ن دفاع از حقوق‬ ‫معلوالن به برگزاری نشست سازمان‌های مردم نهاد‬ ‫با معاون توانبخشی بهزیستی اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به دستور رییس‌جمهوری برای رفع مشکالت‬ ‫تجهیزات توانبخشی معلوالن‪ ،‬براساس پیشنهادی‬ ‫مقرر شد تا اواسط سال ‪ 94‬پیش‌نویس طرح ملی‬ ‫رفع مشکالت توانبخشی توسط این انجمن تدوین‬ ‫و از طریق اداره کل تجهیزات و معاونت توانبخشی‬ ‫بهزیستی متن نهایی و به دولت و رییس‌جمهوری‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫کارگران ساختمانی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫غالمرضا تختی‬ ‫قهرمانی اسطوره‌ای‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم این‬ ‫خبر که دولت در الیحه بودجه سال ‪ ،94‬مبلغ ‪2300‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��ه منظور پرداخ��ت مطالبات تامین‬ ‫اجتماع��ی در نظر گرفت��ه‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون بدهی دولت به این س��ازمان به ‪60‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می‌رسد‪ .‬به گزارش ایسنا نوربخش درباره این موضوع که‬ ‫آیا تس��وی ‌ه بدهی‌های تامین اجتماعی در الیحه بودجه ‪ 94‬پیش‌بینی ش��ده‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مطالبات تجمیعی تامین اجتماعی مربوط به این دولت نیس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ 1384‬مطالبات تامین اجتماعی از دولت ‪ 3700‬میلیارد‬ ‫تومان بود در حالی که این میزان در ‪ 8‬سال فعالیت دولت نهم و دهم به ‪60‬‬ ‫هزار میلیارد تومان افزایش یافت‪ .‬مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان‬ ‫اینک��ه امکان پرداخت این مطالب��ات تجمیعی همانند بانک‌ها و مانند آن در‬ ‫یک برنامه یک ساله امکانپذیر نیست اظهار کرد‪ :‬البته انتظار می‌رود هرساله‬ ‫دولت بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کند‪.‬‬ ‫نوربخش افزود‪ :‬امس��ال اقدامات خوبی از س��وی س��ازمان هدفمندسازی‬ ‫یارانه‌ها انجام شده و بخشی از مطالبات را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬دولت تدبیر و امید تامین اجتماعی را در س��ال گذش��ته با ‪54‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل انجمن دف��اع از حق��وق معلوالن از‬ ‫افزایش ‪ 10‬برابری قیمت وس��ایل توانبخش��ی در‬ ‫کش��ور خبرداد و گفت‪ :‬متاسفانه در ایران بیماری‬ ‫همراه در تعیین ش��دت معلولی��ت در نظر گرفته‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬عل��ی همت محم��ود افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه در ایران طبقه‌بندی بین‌المللی ش��دت‬ ‫معلولیت فق��ط برای معلولیت تعریف می‌ش��ود و‬ ‫بیماری معل��والن در این سیس��تم در نظر گرفته‬ ‫نمی‌ش��ود در صورتی که بیماری‌های همراه‪ ،‬باعث‬ ‫تش��دید معلولیت‌ها شده بنابراین معلول در سطح‬ ‫واقعی شدت معلولیت خود قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برهمین اساس‪ ،‬معلول از خدمات‬ ‫رفاهی متناس��ب با وضعیت جسمی‌اش برخوردار‬ ‫نمی‌ش��ود بنابراین الزم است که سازمان بهزیستی‬ ‫و وزارت بهداش��ت در ای��ن م��ورد اقدامات الزم را‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫یک چهره‬ ‫پرداخت ‪2300‬میلیاردتومان‬ ‫به تامین اجتماعی‬ ‫خبر‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫عکاس‪ :‬علی رفیع‌پور‬ ‫در باب قناعت‬ ‫چشم تنگ دنیا دوست را ‪...‬‬ ‫بداهلل نامور معروف به س��عدی‬ ‫محمد ُمصلِح‌الدین بن َع ُ‬ ‫ش��یرازی (‪ ۵۸۵‬ی��ا ‪ 606 -691‬هجری قم��ری‪ ،‬برابر با‪:‬‬ ‫‪ ۵۶۸‬یا ‪ 588 -671‬هجری شمس��ی) ش��اعر و نویسنده‬ ‫پارس��ی‌گوی ایرانی اس��ت‪ .‬آوازه او بیشتر به خاطر نظم و‬ ‫نثر آهنگین‪ ،‬گیرا و قوی اوست‪ .‬جایگاهش نزد اهل ادب‬ ‫تا بدان‌جاس��ت که به وی لقب اس��تاد سخن و شیخ اجل‬ ‫داده‌اند‪ .‬آثار معروفش کتاب گلستان در نثر و بوستان در‬ ‫بحر متقارب و نیز غزلیات و دیوان اشعار اوست که به این‬ ‫‪ 3‬اثر کلیات سعدی می‌گویند‪.‬‬ ‫از این‌ب��ه بع��د در س��تونی با عن��وان «در باب قناعت»‬ ‫دیدگاه‌‌های سعدی را در زمینه صرفه‌جویی و قناعت ذکر‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬این نخستین حکایت است‪..‬‬ ‫بازرگانی را ش��نیدم که ‪150‬ش��تر بار داشت و ‪ 40‬بنده‬ ‫خدمت��کار ش��بی در جزیره کیش مرا ب��ه حجره خویش‬ ‫درآورد همه ش��ب نیارمید از س��خن‌های پریشان گفتن‬ ‫که فالن انبازم به ترکستان و فالن بضاعت به هندوستان‬ ‫اس��ت و این قباله فالن زمین اس��ت و فالن چیز را فالن‬ ‫ضمی��ن‪ ،‬گاه گفت��ی خاطر اس��کندری دارم ک��ه هوایی‬ ‫خوشست باز گفتی نه که دریای مغرب مشوشست‪.‬‬ ‫س��عدیا سفری دیگرم در پیشس��ت اگر آن کرده شود‬ ‫بقیت عمر خویش به گوش��ه بنش��ینم‪ .‬گفت��م آن کدام‬ ‫سفرست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که‬ ‫ش��نیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاس��ه چینی به روم‬ ‫آرم و دیبای رومی به هند و فوالد هندی به حلب و آبگینه‬ ‫حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت‬ ‫کنم و به دکانی بنشینم‪.‬‬ ‫انص��اف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت‬ ‫گفتنش نماند‪ ،‬گفت ای س��عدی تو هم س��خنی بگوی از‬ ‫آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای گفتم‪:‬‬ ‫آن شنیدستى که در اقصاى غور‬ ‫بار ساالرى بیفتاد از ستور‬ ‫گفت چشم تنگ دنیا دوست را‬ ‫یاقناعت پر کند یا خاک گور‬ ‫هفدهم دی ماه س��الروز درگذش��ت جه��ان پهلوان‬ ‫تختی بود و ‪ 26‬دی مراسمی در بزرگداشت یاد و نام او‬ ‫برپا می‌شود‪ .‬غالمرضا تختی یک کشتی‌گیر و قهرمان‬ ‫معمولی نبود‪ ،‬او انس��انی بزرگ‪ ،‬ش��ریف وسلحشور و‬ ‫ن��ام آور و مردم��ی بود که نام ارزن��ده و نیکی ازخود‬ ‫برجای گذاش��ت و تا ابدیت نامش بر پیشانی تاریخ نام‬ ‫آوران این سرزمین تابنده است‪.‬‬ ‫گوهر پاک بباید که شود الیق فیض‬ ‫ورنه هر سنگ وگلی لولو ومرجان نشود‬ ‫آن سال‌ها که گزارشگر جوانی در مطبوعات ایران بودم و‬ ‫هنوز سال‌های اولیه بعد از انقالب بود و جوانان بسیاری در‬ ‫اندیش��ه اسطوره‌هایی که در رژیم گذشته به خاک و خون‬ ‫غلتی��ده بودن��د‪ ،‬نام تختی درخش��ان‌تر از دیگران بر ذهن‬ ‫جوانان بود‪ .‬یک‌روز همکار من روزنامه از تختی گفت و‪...‬‬ ‫یک پسربچه ‪ 5-6‬ساله بودم و خانه‌مان نزدیک خانه‬ ‫تختی قرار داش��ت‪ .‬تختی خیلی وقت‌ها صبح‌ها که از‬ ‫خان��ه بیرون می‌آمد صف طویلی از بچه ها‪ ،‬ازکودکان‬ ‫نوپ��ا تا نوجوانان وجوانان ‪ 12‬تا ‪ 20‬س��اله به دنبال او‬ ‫یله می‌ش��دند‪ .‬همه بچه‌ها داد می‌زدند‪ :‬آقا تختی‪ ،‬آقا‬ ‫تختی‪ ،‬او شانه‌هایی س��تبر داشت و همیشه لبخندی‬ ‫بر لبانش ش��کوفا بود با خیلی از بچه‌ها دست می‌داد و‬ ‫روبوسی می‌کرد‪ .‬من به نسبت بچه‌های دیگر کوچکتر‬ ‫بودم اما خیلی دوست داشتم روزی مرا بغل کند و روی‬ ‫شانه‌هایش بنشاند‪ ،‬اغلب می‌دیدم که بچه‌های دیگر را‬ ‫روی شانه‌هایش نش��انده و آنان را تا مسافتی طوالنی‬ ‫ب��ا خود می‌برد‪ .‬من قد کوتاهی داش��تم و صدای ریزم‬ ‫در فریاد کودکان و نوجوانان و بزرگتر‌ها گم می‌ش��د‪.‬‬ ‫یکروز نقشه‌ای کشیدم‪ ،‬همین که سروکله تختی پیدا‬ ‫شد و همهمه بچه‌ها پیچید من خود را به میان بچه‌ها‬ ‫انداخته و نقش بر زمین کردم و ش��روع به داد زدن و‬ ‫آه وناله کردم‪ ...‬ناگاه دیدم دو دست مردانه بسیار قوی‬ ‫م��را از جایم بلند کرد‪ ،‬بله خودش بود تختی قهرمان‪،‬‬ ‫مرا در آغوش گرفت و نوازش کرد‪ :‬پسرم چه شده ؟‬ ‫م��ن درحالی که بغ��ض کرده بودم البته از ش��ادی‬ ‫گفتم‪ :‬آقا تخت��ی زمین خوردم‪ .‬ب��ا مهربانی گونه مرا‬ ‫بوس��ید و گفت‪ :‬نگران نباش پس��رم می‌خواهی تو را‬ ‫پیش دکتر ببرم‪ .‬من که مانند همه کودکان راس��تگو‬ ‫وس��اده دل بودم برای اینکه آقا تختی کلک مرا نفهمد‬ ‫با نوعی ش��رمندگی گفتم‪ :‬نه آقا تختی من برای اینکه‬ ‫ش��ما مرا روی دوش‌تان سوار کنید کلک زدم و خودم‬ ‫را زیر دست‌وپا انداختم‪.‬‬ ‫تختی با صدای بلند خندید وگفت‪ :‬حاال می‌خواهی‬ ‫ترا قلمدوش بگیرم و به درخانه‌تان برسانم‪.‬‬ ‫با شادی کودکانه گفتم‪ :‬آره اقا تختی مرسی!‬ ‫تختی بزرگ مرا قلمدوش کرد و تا مسافتی طوالنی‬ ‫به این ش��کل برد و همه کودکان و نوجوانان و جوانان‬ ‫دور وبر ما فریاد می‌زدند‪ :‬آقا تختی‪ ،‬آقا تختی‪.‬‬ ‫بله تختی قهرمانی مردمی ب��ود اما افتخارات او هم‬ ‫در زمینه کش��تی قهرمانی بس��یار زیاد است او با یک‬ ‫مدال ط�لا و دو مدال نقره المپیک‪ ،‬دو طال و دو نقره‬ ‫قهرمان��ی جهان و ی��ک طالی بازی‌های آس��یایی در‬ ‫فهرست برترین‌های قرن فیال در جایگاه سیزدهم قرار‬ ‫دارد‪ .‬او یکی از ‪ 3‬کشتی‌گیر ایرانی (در کنار حبیبی و‬ ‫عبداهلل موحد) اس��ت که تصویر آنها در تاالر افتخارات‬ ‫فیال (فدراس��یون بین‌المللی کشتی) نصب شده است‪.‬‬ ‫غالمرضا تختی در ‪ ۵‬شهریور ‪ ۱۳۰۹‬در محله خانی‌آباد‬ ‫در جنوب تهران به دنیا آمد‪ .‬که به قول جالل آل‌احمد‬ ‫هرگز از طبقه اش جدا نشد‪ .‬تختی در ‪ ۱۷‬دی ‪۱۳۴۶‬‬ ‫در هتل آتالنتیک تهران درگذشت‪ .‬درباره دالیل مرگ‬ ‫او اختالف نظرهای زی��ادی وجود دارد‪ .‬عده‌ای گفتند‬ ‫که خودکش��ی کرده اما مردمی ک��ه در دوران خفقان‬ ‫رژیم گذشته زندگی می‌کردند هرگز این دروغ ساواک‬ ‫مخ��وف را باور نکردن��د و صدها هزار نفر در تش��ییع‬ ‫پیکر او و تدفینش در ابن بابویه ش��رکت کردند‪ .‬جالل‬ ‫آل‌احمد درب��اره مرگ او چنین نوش��ت‪« :‬از آن همه‬ ‫جماعت هیچ‌کس‪ ،‬حت��ی برای یک لحظه‪ ،‬به احتمال‬ ‫خودکش��ی فکر نمی‌کرد‪ .‬عده‌ای معتقدند‪ ،‬تختی اگر‬ ‫خودکشی هم کرده باشد مسئولیت آن با حکومت شاه‬ ‫اس��ت که با فش��ارها و تنگناهایی که برایش به وجود‬ ‫آورد او را به این سمت سوق داد‪».‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!