صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۲۸

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1328

روزنامه صمت شماره 1328

‫سالروز میالد مسعود امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السالم خجسته و فرخنده و مبارک‌باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سیاست امریکا در قبال ایران‬ ‫فاقد عقالنیت و منطق است‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1328‬پیاپی ‪2646‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫از طال گشتن‬ ‫پشیمان گشته‌ایم‪...‬‬ ‫نقطه کور‬ ‫ارتباط صنعت با دانشگاه‬ ‫نقش بخش خصوصی‬ ‫در رشد معدن‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مزیت‌های مصوبه بخشودگی جریمه‌های بانکی بیشتر از عیب‌های آن است‬ ‫نقد اتاق بازرگانی‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫مدیرکل پیش��ین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سیاس��ت امریکا در قبال ایران را‬ ‫فاقد عقالنیت و مبنای حقوقی دانس��ت و تاکید ک��رد وضعیت کنونی پیرامون ایران‬ ‫یک بن‌بس��ت است‪ .‬محمد البرادعی‪ ،‬مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫در گفت‌وگو با بخش فارسی شبکه بی‌بی‌سی به انتقاد از سیاست‌های امریکا در قبال‬ ‫ایران پرداخت و گفت از نظر او‪ ،‬واش��نگتن در حال اس��تفاده از شیوه القای حس غرق‬ ‫‪2‬‬ ‫شدن (غرق شدن مصنوعی) برای ایران است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫استارت‌آپ‌های معدنی هنوز‬ ‫در ایران متولد نشده‌اند‬ ‫روزنه امید برای واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫نظ��ام بانک��ی اصلی‌ترین منبع تامین مالی بخش تولید و اقتصاد کش��ور اس��ت که‬ ‫متاس��فانه حجم باالی بدهی‌های غیرجاری از یک س��و و بنگاهداری بانک‌ها از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬منابع مالی این بخ��ش را برای حمایت از بخش اقتص��اد با چالش‌های جدی‬ ‫روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬در کنار اقدام‌‌های دولت در راستای کاهش بنگاهداری بانک‌ها‪ ،‬از‬ ‫ن شرایطی فراهم شد‬ ‫س��ال ‪ 95‬براساس تبصره ‪ ۳۵‬قانون بودجه و تصمیم هیات‌وزیرا ‌‬ ‫تا تس��ویه بدهی‌های بانکی تسهیل شود‪ .‬براساس این مصوبه سود بدهی آن دسته از‬ ‫افرادی که میزان بدهکاری‌شان کمتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان است‪ ،‬در صورت پرداخت‬ ‫اصل بدهی‪ ،‬از سوی دولت به بانک پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫اگرچه کارشناس��ان‪ ،‬بخشودگی جرایم و سود وام‌گیرندگان زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫را کمکی به بخش تولید و وصول بخش زیادی از مطالبات بانک‌ها می‌دانند‪ ،‬اما بر این‬ ‫موضوع نیز تاکید دارند که اجرای این قانون نباید انگیزه‌ای برای بدحس��ابی بدهکاران‬ ‫‪9‬‬ ‫در آینده شود‪.‬‬ ‫از ظرفیت‌های ملی جذب گردشگر خارجی غفلت نکنیم‬ ‫هرشهر ایرانی‪ ،‬یک برند جهانی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫ایدرو آماده همکاری با بخش‬ ‫خصوصی برای محرومیت‌زدایی‬ ‫نیاز مبرم به تجارت آزاد و‬ ‫ترجیحی در منطقه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫خصوصی‌سازی صنعت خودرو‬ ‫با چاشنی دولتی!‬ ‫‪3‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫اله‌مراد سیف‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫در قان��ون اساس��ی اصطالح بخش خصوص��ی‪ ،‬در اصل ‪ ،۴۴‬در‬ ‫کنار بخش دولتی و بخش تعاونی به‌عنوان یکی از س��ه پایه نظام‬ ‫اقتصادی جمهوری اسالمی ایران تعریف شده است‪ .‬بخش دولتی‬ ‫شامل تمامی صنایع بزرگ‪ ،‬صنایع مادر‪ ،‬بازرگانی خارجی‪ ،‬معادن‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬بانکداری‪ ،‬بیمه‪ ،‬تامین نیرو‪ ،‬س��دها و ش��بکه‌های بزرگ‬ ‫آبرس��انی‪ ،‬رادیو و تلویزیون‪ ،‬پس��ت و تلگراف و تلفن‪ ،‬هواپیمایی‪،‬‬ ‫کش��تیرانی‪ ،‬راه و راه‌آهن و مانند اینها اس��ت که در قالب مالکیت‬ ‫عمومی و در اختیار دولت است‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی ش��امل آن قس��مت از کش��اورزی‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫دولتی و تعاونی است‪.‬‬ ‫مالکیت در این س��ه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل‬ ‫مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد‬ ‫و توسعه اقتصاد کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‬ ‫قانونی جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫گرچ��ه تعری��ف اص��ل ‪ ۴۴‬از بخش خصوص��ی در ظاهر ابهامی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ام��ا در وضعیت فعلی اقتصاد ایران‪ ،‬مح��دوده دقیق آن را‬ ‫نمی‌توان مش��خص کرد‪ .‬دلیل اصلی این ایراد نیز به ش��کل‌گیری‬ ‫بخش‌هایی در اقتصاد ایران‪ ،‬پس از انقالب اس�لامی مربوط اس��ت‬ ‫که با تعابیری مانند ش��به‌دولتی‌ها‪ ،‬شبه‌خصوصی‌ها‪ ،‬عمومی‌های‬ ‫غیردولتی یا خصولتی‌ها از آنها نام برده می‌شود‪ .‬با اینکه بخش‌های‬ ‫یادش��ده در قانون اساس��ی جایی ندارند‪ ،‬اما به‌دلیل اینکه خارج از‬ ‫بخش‌ه��ای دولتی و تعاونی هس��تند‪ ،‬در تعریف بخش خصوصی‬ ‫جای می‌گیرند‪ .‬با این تفاس��یر روش��ن می‌ش��ود که دایره فعالیت‬ ‫بخش خصوصی بس��یار گسترده‌تر از تعریف مصطلح آن در قانون‬ ‫اساس��ی است‪ .‬عالوه بر این گستره مفهومی‪ ،‬بخش خصوصی یک‬ ‫بخش ش��فاف و یکدست هم نیس��ت‪ .‬شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها‬ ‫ب��ا دامنه نفوذی که در س��ازمان‌‌های حاکمیتی یا دولت دارند‪ ،‬از‬ ‫امتیازهای��ی برخوردارند که مانع بزرگی برای ش��کل‌گیری رقابت‬ ‫واقعی در فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران شده است‪.‬‬ ‫آنچه گفته شد بحث اصلی این نوشتار نیست‪ .‬در اینجا به مشکل‬ ‫دیگری در بخش خصوصی می‌پردازیم که در واقع مسائل مرتبط‬ ‫با متولیان این بخش است‪.‬‬ ‫در ای��ران نهادهای��ی وجود دارند ک��ه در دایره بخش خصوصی‬ ‫تعریف ش��ده‌اند‪ .‬از جمله این نهاده��ا‪ ،‬اتاق‌های اصناف‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬س��ندیکاها‪ ،‬اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی اس��ت‪.‬‬ ‫روشن است که هر یک از این تشکل‌ها منافع صنفی خود را دنبال‬ ‫می‌کنند و از این جهت ایرادی به آنها وارد نیست‪ .‬اما دو زیربخش‬ ‫مهم از بخش خصوصی در ایران از اساس متولی مشخصی ندارند‪،‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬بار مش��کالت ناش��ی از تصمیم‌های تش��کل‌های‬ ‫موجود را باید بر دوش خود حمل کنند‪ .‬این دو شامل قشر عظیم‬ ‫مصرف‌کننده و فعاالن خرده‌پا در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫تاکنون کمتر دیده شده اتاق‌های اصناف‪ ،‬ضمن مالحظه منافع‬ ‫صن��ف مربوط خود‪ ،‬به صرفه و ص�لاح مصرف‌کنندگان نیز توجه‬ ‫کنند‪ .‬برای مثال‪ ،‬نرخ‌هایی که از جانب اصناف به‌ویژه در بخش‌های‬ ‫خدماتی اعالم می‌شود‪ ،‬گاهی از نرخ‌هایی که عامالن مربوط خود‬ ‫اعالم می‌کنند‪ ،‬بیش��تر اس��ت‪ .‬نظارت بر کیفیت و تعهدات صنف‬ ‫مرب��وط هم جایگاه چندان��ی در اتاق‌های اصناف ندارد و باز کمتر‬ ‫دیده ش��ده که مصرف‌کننده به سهولت بتواند حقوق تضییع شده‬ ‫خود را استیفا کند‪.‬‬ ‫کشاورزان و دامداران و سایر فعاالن خرده‌پا در بخش کشاورزی‬ ‫نیز متولی مشخصی ندارند و درست به همین دلیل است که حقوق‬ ‫حقه آنها در معرض سودجویی واسطه‌گران و دالالن به تاراج برده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬گرچه اتاق‌های بازرگانی باید مدافع آنها هم باش��ند‪ ،‬اما‬ ‫آیا هیچ یک از اعضای اتاق از این قشر هستند؟ تا چه اندازه مسائل‬ ‫آنه��ا مورد اهتم��ام اتاق‌ها قرار می‌گیرد؟ س��هم عامالن اصلی در‬ ‫ارزش افزوده این بخش بسیار غیرعادالنه و اندک است‪ .‬در واقع از‬ ‫جمله مصادیق بارز بند ‪ ۵‬سیاس��ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی که‬ ‫در آن به‌صراحت س��هم‌بری عادالنه عوامل تولید مورد توجه قرار‬ ‫گرفته همین اقشار زحمت‌کش هستند‪ .‬سیاست‌های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی چنین اس��ت‪« :‬سهم‌بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید‬ ‫تا مصرف متناس��ب با نقش آنها در ایجاد ارزش‪ ،‬به‌ویژه با افزایش‬ ‫سهم سرمایه انس��انی از طریق ارتقای آموزش‪ ،‬مهارت‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫کارآفرینی و تجربه‪».‬‬ ‫این یادداشت ادامه دارد‪...‬‬ ‫مدیرکل پیش��ین آژان��س بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی سیاس��ت امری��کا در قبال ای��ران را فاقد‬ ‫عقالنیت و مبنای حقوقی دانس��ت و تاکید کرد‬ ‫وضعی��ت کنون��ی پیرامون ایران یک بن‌بس��ت‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایس��نا محمد البرادعی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل پیش��ین آژانس بین‌الملل��ی انرژی اتمی در‬ ‫گفت‌وگو با بخش فارس��ی ش��بکه بی‌بی‌سی به‬ ‫انتق��اد از سیاس��ت‌های امریکا در قب��ال ایران‬ ‫پرداخ��ت و گفت از نظر او‪ ،‬واش��نگتن در حال‬ ‫استفاده از ش��یوه القای حس غرق شدن (غرق‬ ‫ش��دن مصنوعی) ب��رای ایران اس��ت‪ .‬البرادعی‬ ‫ک��ه در کنار هان��س بلیکس هدایت بازرس��ان‬ ‫تس��لیحاتی س��ازمان ملل در ع��راق را برعهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬با تاکی��د بر اینکه سیاس��ت امریکا در‬ ‫قبال ایران فاقد عقالنیت و مبنای حقوقی است‪،‬‬ ‫گفت اوضاع کنونی برای او یادآور روزهای پیش‬ ‫از جنگ عراق اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬آنهایی‬ ‫ک��ه من پیش‌تر به آنها می‌گفت��م دیوانه‪ ،‬دارند‬ ‫ب��رای رویارویی ت�لاش می‌کنن��د‪ ،‬از امکانات‬ ‫نظامی صحبت می‌کنند و به‌دنبال راه رویارویی‬ ‫و خش��ونت هس��تند‪ .‬اگر هدف آنها این اس��ت‬ ‫ک��ه وارد جنگ ش��وند‪ ،‬پس دارند کارش��ان را‬ ‫عالی انجام می‌دهند‪ .‬مدیرکل پیش��ین آژانس‬ ‫افزود‪ :‬به‌نظر من مش��کل اصلی کنار کش��یدن‬ ‫امری��کا از توافق هس��ته‌ای اس��ت‪ .‬توافقی که‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد کارس��از بوده و تمام دنیا بر سر آن‬ ‫اتفاق نظ��ر دارد‪ .‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫پایبن��دی کامل ایران را تایید ک��رده و ناگهان‬ ‫آنها می‌گویند‪« :‬م��ا می‌خواهیم از توافق خارج‬ ‫شویم و حداکثر فشار را اعمال کنیم‪ ».‬البرادعی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به نظر من آنها از شیوه القای‬ ‫حس غرق ش��دن برای ایران استفاده می‌کنند‬ ‫و بع��د ب��ه ته��ران می‌گویند ک��ه بیایید بدون‬ ‫پیش‌شرط مذاکره کنیم‪ .‬کدام کشور در جهان‬ ‫ممکن اس��ت در چنین ش��رایط تحقیرآمیزی‬ ‫همکاری یا مذاکره کند؟‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه امریکا و‬ ‫انگلیس ادعا می‌کنند ایران کشتی‌های تجاری‬ ‫مصوبه جدید برای بیت‌کوین ابالغ می‌شود‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی با‬ ‫بیان اینکه براس��اس مصوبه شورای‬ ‫پولش��ویی در نیمه دوم سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫رمزارزه��ا درحال‌حاض��ر ممن��وع‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت مصوبه دیگری‬ ‫را در این زمینه در حال بررسی دارد‬ ‫ک��ه ابالغ خواهیم ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا فرهاد دژپسند پس از بازدید از بندر شهید‬ ‫رجایی بندرعباس‪ ،‬درباره ساماندهی رمزارزها‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در این زمینه بای��د مصوبات دولت‬ ‫ص��ادر و جهت‌گیری‌ه��ا و خطوط اصلی در آن‬ ‫مصوبه ابالغ ش��ود‪ .‬علت توضیح ندادن بیشتر‬ ‫در این زمینه آن اس��ت که در فرآیند بررس��ی‬ ‫و تصمیم‌گی��ری قرار دارد و برخی اظهارنظرها‬ ‫که در این زمینه انجام ش��ده خوب نبوده‪ ،‬زیرا‬ ‫باع��ث تالط��م در جامعه می‌ش��ود‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه باوجود ش��رایط خاصی که‬ ‫برخی دش��منان با تحمی��ل تحریم یکجانبه به‬ ‫کش��ور ایجاد کرده‌اند‪ ،‬توانسته‌ایم با همکاری‬ ‫بخش خصوصی و فعال کش��ور و سایر کشورها‬ ‫خیل��ی راحت از این مرحله عب��ور کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه چشم‌انداز‬ ‫خوب��ی داریم که نش��ان‌دهنده آن‬ ‫اس��ت که مردم آمادگی الزم را برای‬ ‫ایس��تادگی در مقاب��ل ح��رف زور و‬ ‫تنش‌ه��ای یکجانبه دارند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بررسی‌ها به این جمع‌بندی رسیدیم‬ ‫که باوجود تالش‌های دشمن‪ ،‬ورود‬ ‫کااله��ا به‌ویژه کاالهای اساس��ی در‬ ‫کش��ور وضعیت بس��یار خوب��ی دارد‪ .‬وی ابراز‬ ‫کرد‪ :‬در بندرهای ما حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن کاال‬ ‫در دس��ترس اس��ت که ‪ ۴.۲‬میلیون تن از این‬ ‫مقدار کاالهای اساس��ی هستند و این حجم از‬ ‫واردات که رش��د خوبی نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته داشته‪ ،‬نویدبخش روزهای خوب‬ ‫در آینده اس��ت‪ .‬دژپس��ند تاکید ک��رد‪ :‬با این‬ ‫پدی��ده هم روبه‌رو ش��دیم که موجودی کاالها‬ ‫در بندره��ا افزایش پیدا کرده و رس��وب کاالها‬ ‫را بررس��ی کردیم‪ .‬بخش��ی از رس��وب کاالها‬ ‫برای انجام اموری ش��امل بررس��ی استاندارد و‬ ‫قرنطینه باتوجه به اهمیتی که داش��تند‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬در همین زمینه تعامل بسیار خوبی‬ ‫با سازمان‌‌ها برقرار شده تا در کمترین زمان این‬ ‫موارد بررسی شوند‪.‬‬ ‫تبدیل سفرهای استانی رئیس‌جمهوری به مانور قدرت مردم‬ ‫وزیر کش��ور با تاکید بر اینکه حمایت‬ ‫م��ردم در هر عرص��ه‌ای می‌تواند توطئه‬ ‫دش��منان را خنث��ی کند‪ ،‬گفت‪ :‬س��فر‬ ‫رئیس‌جمه��وری به اس��تان‌ها به مانور‬ ‫ق��درت م��ردم تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا عبدالرضا رحمانی‌فضلی‬ ‫در نشس��ت صمیمی با عش��ایر منطقه‬ ‫گلیل از توابع شهرستان شیروان‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاق‌هایی‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬در کش��ور رخ داد ک��ه در‬ ‫همه کشورها ش��اهد این‌گونه اتفاق‌ها هستیم‪ ،‬اما‬ ‫دش��منان تحلیل غلطی داشتند که فکر می‌کردند‬ ‫نظام مقدس جمهوری اس�لامی مورد توجه مردم‬ ‫ای��ران نیس��ت و به‌طور قطع س��قوط خواهد کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضلی افزود‪ :‬دش��منان نظ��ام و انقالب‬ ‫اسالمی فشارهای اقتصادی‪ ،‬تحریم‌ها و تهدیدهای‬ ‫نظامی و اقدام‌های سیاس��ی خود را انجام دادند تا‬ ‫مردم ایران س��ال ‪ ۹۸‬زیر س��ایه والیت فقیه و نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی نباشند‪ ،‬اما امروز با تمام‬ ‫قدرت هس��تیم و نه‌تنها در ای��ران بلکه در منطقه‬ ‫مورد توجیه قرار داریم‪.‬‬ ‫وی مط��رح کرد‪ :‬باوج��ود همه نابس��امانی‌ها و‬ ‫ناامنی‌هایی که دش��منان چ��ه در قالب گروه‌های‬ ‫منح��رف و تروریس��تی مانن��د داعش و‬ ‫القاعده و چه جریاناتی مانند صهیونیست‬ ‫و چ��ه حامیان��ی مانن��د عربس��تان و‬ ‫کش��ورهای مرتج��ع منطق��ه که کمک‬ ‫می‌کنن��د و در رأس آنه��ا امریکا‪ ،‬ایجاد‬ ‫کردن��د‪ ،‬در چند روز اخیر دیدید امارات‬ ‫در کنار عربستان مجبور به خارج کردن‬ ‫نیروهای خود از یمن شد و همچنین در داخل عراق‬ ‫و سوریه داعش و جریان تروریستی شکست خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر کشور افزود‪ :‬دلیل شکست دشمنان به‬ ‫لطف خداوند‪ ،‬مقاومت و استقامت مردم این مناطق‬ ‫و توجه دنیای اس�لام به ای��ن جریانات بود و ما نیز‬ ‫به‌عنوان بخشی از دنیای اسالم به‌عنوان مستشار و‬ ‫برای کمک‌های انسان‌دوس��تانه ه��ر وقت نیاز بود‬ ‫حضور داش��تیم‪ .‬رحمانی فضلی گف��ت‪ :‬امروز هم‬ ‫پیغام‌های مختلفی می‌فرستند که ایران در شرایط‬ ‫کنونی اقدام‌هایی انجام دهد که به‌زعم خودش��ان‬ ‫آبرویش��ان در دنیا حفظ شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند ما تنها راه‬ ‫را مقاومت و استقامت می‌دانیم و دشمنان در داخل‬ ‫خود آنقدر مشکالت دارند که نمی‌توانند انرژی خود‬ ‫را برای مقابله با ایران بگذارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از طال گشتن پشیمان گشته‌ایم‪...‬‬ ‫پیمان مولوی‪ -‬مشاور سرمایه‌گذاری‪:‬‬ ‫در مس��یر ج��اده تهران‪-‬تبریز ک��ه با خودرو‬ ‫می‌روی همین که به زنجان می‌رس��ی و اتوبان‬ ‫ب��ه س��مت تبری��ز را انتخاب می‌کن��ی به مرور‬ ‫درمی‌یابی که استاندارد جاده از تهران به زنجان‬ ‫به ناگاه تغییر کرده اس��ت‪ .‬استاندارد نبودن یک‬ ‫جاده ترانزینی در کشورهای توسعه‌یافته آنقدر‬ ‫غیرمعم��ول و دور از ذهن اس��ت که ابتدا تصور‬ ‫می‌شود قسمت کوتاهی از جاده این‌گونه باشد‪.‬‬ ‫مگر می‌ش��ود جاده ترانزیت��ی مهمی اینچنین‬ ‫دچار مش��کل باش��د؛ دس��ت‌اندازهای پیاپی‪،‬‬ ‫حفره‌هایی بعضا عمیق که دست‌کم ‪ 2‬بار شاهد‬ ‫پاره ش��دن الستیک کش��نده‌های ترک بودیم‬ ‫و فرازونش��یب‌های جاده‌ای که بیش��تر ش��بیه‬ ‫تصویرهای مش��اهده شده در کارتون‌ها‪ ،‬خودرو‬ ‫را در مس��یر باال و پایین هدایت می‌کند‪ .‬از همه‬ ‫اینها گذش��ته اگر در ش��ب مجبور به رانندگی‬ ‫در این جاده ش��ده باش��ید‪ ،‬نبود نور کافی را هم‬ ‫عالوه بر تمام این مش��کالت تجربه می‌کنید‪ .‬در‬ ‫مس��یر که رانندگی می‌کردم با خود‬ ‫ب��ه چیزهایی فکر می‌ک��ردم که در‬ ‫تمام نوش��ته‌ها و یادداش��ت‌هایم به‬ ‫آنها اش��اره و درباره‌ش��ان بحث کرده‬ ‫ب��ودم‪ .‬درب��اره مگاپروژه‌هایی که در‬ ‫سرمقاله‌هایم بارها از ضرورت اجرای‬ ‫آنه��ا در اقتصاد ایران نوش��ته بودم‪.‬‬ ‫درب��اره اظه��ار امیدواری‌هایی ب��ا این مضمون‬ ‫ک��ه روزی ای��ران عزیز ما نیز بتواند در وس��عت‬ ‫جهان��ی پروژه‌های بزرگ را یکی پس از دیگری‬ ‫طراح��ی و اجرا کند‪ .‬اما وقتی اوضاع نابس��امان‬ ‫ج��اده‌ای ترانزیت��ی را دیدم با خ��ود گفتم این‬ ‫ج��اده ک��ه ترانزیت��ی اس��ت تکلیف��ش چنین‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیگر وضعی��ت جاده‌های فرع��ی و‪ ...‬را‬ ‫می‌ت��وان ح��س زد‪ .‬با تجربه ای��ن واقعیت‌ها به‬ ‫نکته‌ای ناخوش��ایند می‌رسیم‪ .‬اینکه باور کنیم‬ ‫یا نه اس��تانداردهای‌مان در حال نزول اس��ت و‬ ‫متاسفانه این کاهش کیفیت در تمامی عرصه‌ها‬ ‫به چشم می‌خورد؛ از جاده بگیرید تا شهرسازی‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫خودروسازی‪ ،‬پروژه‌های عمرانی و‪...‬‬ ‫البته یکی از دالیل نزول استانداردها‬ ‫قطع شدن ارتباطات بین‌المللی است‪.‬‬ ‫شاید در نگاه نخست این‌گونه به نظر‬ ‫نیای��د اما حضور ش��رکت‌های معتبر‬ ‫بین‌الملل��ی در حوزه‌های نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬جاده‌سازی‪ ،‬سدسازی‪،‬‬ ‫شهرس��ازی و به کل پروژه‌ه��ای عمرانی‪ ،‬تولید‬ ‫خ��ودرو و محصوالت صنعتی همه و همه در باال‬ ‫بردن اس��تانداردهای بین‌المللی صنایع ما نقش‬ ‫دارن��د‪ .‬آموزش روش‌های نوین به‌طور حضوری‬ ‫در کنار حضور کارشناسان ایرانی در کشورهای‬ ‫صاحب س��بک مهندسی همواره به ایران کمک‬ ‫ک��رده ت��ا بتواند خود را با دان��ش روز هماهنگ‬ ‫کند‪ .‬این امر در برهه‌هایی از تاریخ ایران همواره‬ ‫در جریان بوده و رش��د تولید ناخالص داخلی را‬ ‫هم به‌دنبال داش��ته است‪ .‬این واقعیت که شاهد‬ ‫کاهش اس��تانداردهای در کش��ور در بسیاری از‬ ‫حوزه‌ها هستیم‪ ،‬به نظر بر کسی پوشیده نیست‬ ‫و با این آگاهی عمومی پرس��ش اصلی این است‬ ‫که چرا اینقدر نس��بت به این مسئله بی‌اهمیت‬ ‫ش��ده‌ایم‪ .‬از مس��ئوالن گرفته تا مردم‪ .‬همزمان‬ ‫ب��ا نگارش این مت��ن‪ ،‬در کالیفرنی��ا زلزله‌ای ‪۷‬‬ ‫ریش��تری خس��ارت‌هایی ب��ر جای گذاش��ت و‬ ‫فراموش نکرده‌ایم همین اندازه زلزله در رودبار‪،‬‬ ‫ورزقان‪ ،‬کرمانش��اه و‪ ...‬چه خسارت‌های مهیبی‬ ‫برای هموطنان‌مان به‌دنبال داشت‪ .‬آیا زمان آن‬ ‫نرسیده که به‌جای تاکید بر رشد کمی و شتابزده‬ ‫به‌دنبال توسعه باشیم؟ توسعه‌ای پایدار و به دور‬ ‫از بزرگ‌نمایی‌ها؟ وقت آن نرسیده که باور کنیم‬ ‫کیفیت حلقه گمش��ده‌ای اس��ت که پروژه‌های‬ ‫عمران��ی و کلی��ت اقتصاد ایران به‌ش��دت به آن‬ ‫نیازمن��د اس��ت و این کیفیت ب��دون ارتباطات‬ ‫بین‌المللی مداوم‪ ،‬هدفمند و یادگیری از جهان‬ ‫امکان‌پذیر نیست‪ .‬در همین راستا به‌نظرم حفظ‬ ‫و حراس��ت و نگهداری از داشته‌های‌مان در کنار‬ ‫پروژه‌ه��ای آین��ده که مبتنی بر توس��عه پایدار‬ ‫طراحی و اجرا شوند از اولویت‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امریکا می‌خواهد ایران را‬ ‫در سرتیتر اخبار جهان نگه دارد‬ ‫پولی در دست بابک زنجانی نیست‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر نفت گفت‪ :‬بابک زنجانی در برخی رس��انه‌ها خیلی فعال‬ ‫است و فکر می‌کنم مقدار بسیار کمی از پول‌هایی را که برده خرج‬ ‫این رسانه‌ها می‌کند‪ .‬به گزارش ایرنا بیژن زنگنه در حاشیه نشست‬ ‫هم‌اندیش��ی کارگروه ارتقای س�لامت اداری و مبارزه با مفاس��د‬ ‫اقتصادی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت‬ ‫نف��ت درباره فضاس��ازی‌های اخیر بابک زنجان��ی ‪-‬بدهکار بزرگ‬ ‫نفتی‪ -‬افزود‪ :‬اگر س��رنخ بس��یاری از حرف‌هایی که زده می‌ش��ود‬ ‫را پیگیری کنند به داخل زندان خواهند رس��ید‪ .‬وزیر نفت درباره‬ ‫فروش اموال بابک زنجانی بابت بدهی نیز گفت‪ :‬اصل بدهی بابک‬ ‫زنجانی ‪ ۲.۷‬میلیارد دالر می‌ش��ود اما اموالی که در اختیار شرکت‬ ‫ملی نفت قرار گرفته حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬وزیر نفت‬ ‫در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری درباره ادعای خ��ودداری وزارت‬ ‫نفت در اعالم ش��ماره حس��اب برای پرداخت بدهی بابک زنجانی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصال پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد‪ .‬زنگنه با‬ ‫بیان اینکه بابک زنجانی از روش‌های جالبی برای سرکار گذاشتن‬ ‫مس��ئوالن عالی کشور اس��تفاده می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم پولی در‬ ‫دست بابک زنجانی نیست‪.‬‬ ‫را در خلیج‌ف��ارس تهدید می‌کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫یک واکنش نمادین از طرف کش��وری است که‬ ‫درحال‌حاضر به‌دلیل تحریم‌های امریکا نمی‌تواند‬ ‫دارو وارد کند‪ .‬به‌نظر من این فریاد کمک است‪.‬‬ ‫آنچ��ه به نظر من مردم باید متوجه ش��وند این‬ ‫اس��ت که ایران فاصله زیادی تا سالح هسته‌ای‬ ‫دارد و به هیچ وجه تهدیدی قریب‌الوقوع نیست‪.‬‬ ‫راستش این فرصتی برای بریتانیایی‌ها است که‬ ‫نش��ان دهند پای ارزش‌های خود می‌ایستند و‬ ‫فقط نماینده امریکا نیستند‪ .‬البرادعی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬اروپایی‌ها اگر بتوانند س��ر و س��امانی به‬ ‫کارش��ان بدهند باید به امری��کا بگویند‪« :‬دیگر‬ ‫کافی اس��ت‪ .‬این سیاست خالف منافع‪ ،‬منطق‬ ‫و قان��ون ما اس��ت و ش��ما باید تغیی��ر عقیده‬ ‫بدهید‪ ».‬من نمی‌دانم چرا اروپایی‌ها همیشه به‬ ‫س��از امریکا می‌رقصند؛ حتی اگر خالف منافع‬ ‫خودشان باشد و این درست نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل پیش��ین آژانس ادام��ه داد‪ :‬تنها راه‪،‬‬ ‫نشستن دور میز مذاکره است و فهمیدن اینکه‬ ‫مشکالت چیست و فهم ناامنی‌های طرف دیگر‪.‬‬ ‫ایران ناامنی‌های زیادی دارد‪ .‬وقتی آنها را محور‬ ‫ش��رارت می‌خوانید معلوم اس��ت که آن کشور‬ ‫احساس راحتی نمی‌کند‪ .‬آیا وقتی حداکثر فشار‬ ‫را اعمال می‌کنید‪ ،‬آن کش��ور تسلیم می‌شود و‬ ‫می‌گوید خیلی ممنون؟‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬اینکه ایران چگونه حکومتی‬ ‫اس��ت یا اینک��ه اقدام‌ها و برنامه موش��کی‌اش‬ ‫س��بب بی‌ثباتی در منطقه می‌شود یا نه‪ ،‬ربطی‬ ‫به توافق هس��ته‌ای ندارد‪ .‬مس��ئله این است که‬ ‫چه می‌خواهی��د‪ .‬اگر می‌خواهید ایران س�لاح‬ ‫هسته‌ای نداشته باشد توافق هسته‌ای برای این‬ ‫کار بی‌نقص اس��ت و دست‌کم ‪ ۱۰‬سال تضمین‬ ‫می‌کند که ایران دس��ت به فعالیت هس��ته‌ای‬ ‫نمی‌زند اما سیاست فعلی شبیه گاوی است در‬ ‫چینی‌فروشی که همه چیز را به‌طور کامل نابود‬ ‫می‌کند و بعد نمی‌ش��ود گفت بیایید بنشینیم‬ ‫گفت‌وگو کنیم‪ .‬این شیوه جواب نمی‌دهد؛ این‬ ‫بن‌بست است‪.‬‬ ‫برداشت گیالس از باغ‌های استان مرکزی‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬باشگاهعکس‪:‬‬ ‫خبرنگاران‬ ‫مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه طرح‬ ‫فریز در برابر فریز به ضرر ایران و غیرمتوازن است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬براساس این طرح‪ ،‬از ایران خواسته‬ ‫می‌ش��ود اقدامات��ش را متوق��ف کند و امریکا هم از افزایش تحریم‌ها خ��ودداری کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫ظرفیت تحریم چندانی برای امریکا باقی نمانده و این کش��ور حداکثر فش��ار خود را به ایران وارد‬ ‫کرده است‪ .‬دیاکو حسینی در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬درباره ناکامی امریکا در نشست اخیر شورای حکام‬ ‫گفت‪ :‬قابل پیش‌بینی بود که امریکا از آنجایی که بدون هیچ دلیل منطقی از توافق هسته‌ای خارج‬ ‫شده بود و بدون پشتوانه سیاسی و مشروعیت حقوقی و تنها به‌دلیل نفوذش در آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی اتمی توانست نشست فوق‌العاده را برگزار کند‪ ،‬نتواند موفق به محکوم کردن ایران شود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ادعای امریکا درباره بحران فعالیت‌های هس��ته‌ای ایران در حالی اس��ت که خود مسبب‬ ‫بروز بحران و افزایش تنش‌ها است‪ .‬این کشور در این جلسه نه‌تنها نتوانست موفق به همراه کردن‬ ‫کشورها با خود در محکوم کردن فعالیت‌های هسته‌ای و ارسال پرونده ایران به شورای امنیت شود‬ ‫بلکه حتی نتوانست کشورها را متقاعد کند که شرایط ایران در حالت ویژه و قابل‌توجهی است‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس مسائل استراتژیک با تش��ریح اهداف امریکا از تشکیل نشست ویژه شورای حکام علیه‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬امریکا در این نشس��ت به‌دنبال ایجاد فضایی برای ادامه فش��ار به ایران بود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬امریکایی‌ها با تش��کیل این جلس��ه درصدد بودند تا مشاهده کنند چه اندازه می‌توانند از این‬ ‫طریق موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در سرتیتر اخبار جهان نگه دارند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سیاست امریکا در قبال ایران فاقد عقالنیت و منطق است‬ ‫نقد اتاق بازرگانی‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی دولت‪ -‬هیات وزیران به‬ ‫پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬آیین‌نامه‬ ‫اجرایی قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور درباره‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد‪ .‬براس��اس این‬ ‫آیین‌نامه‪ ،‬دولت موظف است با استفاده از تمامی‬ ‫بانک‌های اطالعاتی در اختیار‪ ،‬نسبت به شناسایی‬ ‫و حذف س��ه ده��ک باالی درآمدی از فهرس��ت‬ ‫یارانه‌بگیران اقدام کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬جلس��ه ش��ورای‌عالی هماهنگ��ی‬ ‫اقتصادی با حضور س��ران س��ه قوه و به ریاس��ت‬ ‫حس��ن روحانی تش��کیل ش��د و در آن مهم‌ترین‬ ‫موضوعات اقتصادی کش��ور مورد بحث و بررسی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬س��ران ق��وا و اعضای ش��ورای‌عالی‬ ‫هماهنگ��ی اقتص��ادی در این جلس��ه ب��ه بیان‬ ‫دیدگاه‌ه��ا و نظ��ر خود درباره مس��ائل اقتصادی‬ ‫کشور پرداختند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬برخی روزنامه‌های لبنان و رس��انه‌های‬ ‫فرامنطقه‌ای تاکید کردند که پیام روشن مصاحبه‬ ‫دبیر کل حزب‌اهلل لبنان این بود که چنانچه جنگ‬ ‫ب��ا ای��ران رخ دهد‪ ،‬برای سراس��ر منطقه ویرانگر‬ ‫خواهد بود؛ از همین رو تمام کش��ورهای منطقه‬ ‫باید مس��ئولیت‌پذیر باش��ند و مان��ع وقوع جنگ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬پلیس جبل‌الطارق پس از انتش��ار خبر‬ ‫دستگیری دو ناخدای نفتکش توقیف شده ایرانی‬ ‫«گری��س ‪ »۱‬گفت همه کارکنان این نفتکش به‬ ‫قید وثیقه آزاد شده‌اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت دفاع ترکیه با صدور بیانیه‌ای‬ ‫اع�لام ک��رد خلوصی آکار‪ ،‬وزیر دفاع این کش��ور‬ ‫در تماس��ی تلفنی با مارک اس��پر‪ ،‬جانشین وزیر‬ ‫دف��اع امریکا درباره دس��تیابی آنکارا به س��امانه‬ ‫موش��کی «اس ‪ »۴۰۰‬روس��یه بحث و گفت‌وگو‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬دو طرف درباره خرید‬ ‫این سامانه موشکی دوربرد ازسوی ترکیه و مسائل‬ ‫امنیتی درباره سوریه گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��یدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه ب��ا اعالم حمایت کام��ل جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از سیاست چین واحد‪ ،‬دخالت‌های‬ ‫مخ��رب دولت‌ه��ای امری��کا و انگلی��س در امور‬ ‫داخلی چی��ن و اقدام‌های تحریک‌آمیز در تایوان‬ ‫و هنگ‌کنگ در روزهای اخیر را محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مقام��ات آگاه اع�لام کردند مذاکرات‬ ‫تج��اری هن��د و امریکا برای ح��ل اختالف‌ها در‬ ‫زمین��ه تعرفه‌ه��ای گمرکی‪ ،‬بدون دس��تیابی به‬ ‫نتیجه پایان یافت‪ .‬یک مقام هندی که خواس��ت‬ ‫نامش فاش نش��ود گفت‪ :‬در این مذاکرات درباره‬ ‫مهم‌تری��ن اختالف‌ه��ا و مس��ائل موج��ود مانند‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬بازرگانی دیجیتالی‪ ،‬فوالد‬ ‫و آلومینیوم گفت‌وگویی انجام نشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اس��ناد تازه منتش��ر ش��ده اف‌بی‌آی از‬ ‫وقای��ع مربوط به حمله ناو امریکایی به هواپیمای‬ ‫مسافربری ایران در خلیج‌فارس‪ ،‬اطالعات جدیدی‬ ‫از جاسوس��ی امریکایی‌ها از ایرانیان و خوشحالی‬ ‫منافقین از کشته شدن هموطنان‌شان افشا کرد‪.‬‬ ‫پال گاتینگر در یادداشتی که در تارنمای لوبالگ‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬به جنبه‌هایی از این اسناد پرداخته‬ ‫که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت خارج��ه چی��ن اع�لام کرد‬ ‫رئیس‌جمهوری چین ب��ه همتای امریکایی خود‬ ‫تاکی��د کرده در رویارویی با کره ش��مالی نرمش‬ ‫ب��ه خرج دهد و در زمان مناس��ب تحریم‌ها علیه‬ ‫ای��ن کش��ور را کاهش ده��د‪ .‬یک��ی از مقام‌های‬ ‫ارش��د امریکای��ی گفت‪ :‬سیاس��ت امری��کا ادامه‬ ‫اعمال تحریم‌ها علیه کره ش��مالی تا زمان توقف‬ ‫برنامه‌های تسلیحات اتمی است و وزارت خارجه‬ ‫امریکا همچنین تاکید و انتظار دارد سایر کشورها‬ ‫هم به‌طور کامل این تحریم‌ها را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزی��ر خارجه امریکا در‬ ‫گفت‌وگویی با یک ش��بکه امریکایی مدعی ش��د‪:‬‬ ‫دونال��د ترامپ در ارتباط با موضوع ایران بس��یار‬ ‫اخالق‌مداران��ه رفتار می‌کن��د‪ .‬ترامپ متوجه این‬ ‫ش��د ک��ه برجام توافق��ی بد و شکس��تی برای ما‬ ‫اس��ت؛ چراکه این توافق امکان دستیابی به سالح‬ ‫هس��ته‌ای را ب��رای ایران فراهم می‌ک��رد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه مدعی ش��د‪ :‬ما به‌دنبال کاهش منابع درآمد‬ ‫ایران هس��تیم تا از این طری��ق مانع از حمایت از‬ ‫تروریسم شویم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬س��فیر ایران در پاریس‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬اولوی��ت جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫خویش��تنداری و صبر استراتژیک برای کاستن از‬ ‫تنش‌های بیشتر با حفظ آمادگی برای دفاع مقابل‬ ‫هر اقدام نسنجیده آشوبگران و جنگ‌افروزان است‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬منص��ور غالمی‪ ،‬وزی��ر علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری و محم��د ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای پاس��خ به‬ ‫پرسش‌های تعدادی از نمایندگان در جلسات این‬ ‫هفته مجلس شورای اسالمی حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت در حساب‬ ‫توییتری خود با بیان اینکه «این هفته در جلس��ه‬ ‫علن��ی‪ ،‬الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت‬ ‫فرزن��دان ناش��ی از ازدواج زنان ایران��ی با مردان‬ ‫خارجی دوباره مطرح اس��ت» نوش��ت‪ :‬این امری‬ ‫انسانی و اخالقی و مقوم امنیت ملی است‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫خصوصی‌سازی صنعت‬ ‫خودرو با چاشنی دولتی!‬ ‫رویش «زندگی» در‬ ‫جای خالی «گیشا»‬ ‫راه‌اندازی مسیر‬ ‫اتوبوسرانی‬ ‫کرج‪‌-‬چهارباغ‬ ‫از آخرین سیاست‌های حمایتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای جذب سرمایه گزارش می‌دهد‬ ‫‹ ‹حضور ایدرو‪ ،‬راهی برای جذب سرمایه‬ ‫ایدرو آماده همکاری با سرمایه‌گذاران در ایجاد واحدهای صنعتی زودبازده‬ ‫است و دانش موجود و تخصص در این زمینه را به هر سرمایه‌گذاری که‬ ‫قصد ایجاد واحد صنعتی و تولید در مناطق محروم داش��ته باش��د بی‌منت‬ ‫خواهد داد و در سرمایه‌گذاری نیز همراهی خواهد کرد‬ ‫به تسهیل ورود سرمایه به این بخش‌ها شود‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری‬ ‫در مناطق محروم به‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش تولید به‌ش��دت کاهش یافت��ه و این موضوع در‬ ‫مناطق محروم و کم‌برخوردار به‌مراتب وخیم‌تر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت برای محرومیت‌زدایی‪ ،‬برنامه‌هایی‬ ‫را اع�لام کرده بود اما متاس��فانه با گذش��ت زمان هم‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور به گونه‌ای پی��ش رفت که‬ ‫برنامه‌ه��ای دولت زمینه اجرا پی��دا نکرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫توقعی ک��ه از دولت می‌رود این اس��ت که محرومیت‬ ‫مناط��ق کم‌برخ��وردار ب��ه دلیل مش��کالت اقتصادی‬ ‫افزایش نیابد و دولت از ظرفیت‌هایی که دارد بیشترین‬ ‫بهره را برای محرومیت‌زدایی ببرد‪.‬‬ ‫کوهکن با تاکید بر اینکه سازمان‌های دولتی سال‌ها‬ ‫در ایران بنگاه��داری و کارخانه‌داری کرده‌اند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این س��ازمان‌ها امروزه با اس��تفاده از توان مالی و‬ ‫علمی موج��ود می‌توانند در مناطق کم‌برخوردار نقش‬ ‫بس��یار مفیدی داشته باشند‪ .‬نگاهی به وضعیت جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری در دنیا به ما نشان می‌دهد که دولت‌ها‬ ‫در بس��یاری از موارد عالوه‌ب��ر کمک‌های علمی تالش‬ ‫می‌کنند با کاهش برخی از سختگیری‌ها شرایط ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران را تس��هیل کنند‪ .‬در ایران متاس��فانه‬ ‫هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند‬ ‫در محرومیت‌زدایی نقش بس��یار مهمی داشته باشند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬حض��ور س��ازمان‌های ب��زرگ دولتی در‬ ‫پروژه‌های جدید که پیش��ینه بنگاهداری و راه‌اندازی‬ ‫صنای��ع دارند‪ ،‬کمک می‌کند تا س��رمایه‌گذاران بخش‬ ‫خصوصی نیز راحت‌تر اعتم��اد کرده و وارد پروژه‌های‬ ‫همکاری مش��ترک شوند‪ .‬دولت باید از اندوخته‌ای که‬ ‫در طول س��ال‌ها به‌دست آورده به نفع مردم استفاده‬ ‫کند‪ .‬بخش خصوصی و افرادی که توان سرمایه‌گذاری‬ ‫دارن��د‪ ،‬به بازدهی بخش صنعت خوش��بین نیس��تند‪.‬‬ ‫حض��ور دول��ت در پروژه‌های بزرگ کم��ک می‌کند تا‬ ‫محمدحس��ین فرهنگ��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی درب��اره نق��ش‬ ‫سازمان‌های توس��عه‌ای در محرومیت‌زدایی به‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬س��ال اس��ت که دولت بر پایه قانون‬ ‫اساس��ی از بنگاهداری منع شده اما هنوز شاهد حضور‬ ‫جدی دولت در اقتصاد کش��ور هس��تیم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که قانون برای برخی از سازمان‌ها از جمله ایدرو‬ ‫منعی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم قائل نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع کمک می‌کند تا واحدهای صنعتی‬ ‫در مناطق کم‌برخوردار با هزینه و سرمایه‌گذاری دولت‬ ‫راه‌اندازی شوند‪ .‬در این زمینه البته باید در‌نظر داشت‬ ‫که پس از رس��یدن به مرحله بهره‌ب��رداری دولت باید‬ ‫پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی با اش��اره به اینکه متاس��فانه بدهی دولت‬ ‫به س��ازمان‌های توس��عه‌ای از جمله مواردی است که‬ ‫توان این واحدها را برای س��رمایه‌گذاری کاهش داده‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سازمان‌های توسعه‌ای نمی‌توانند با‬ ‫حجم طلبی که از دولت دارند طرح‌های بزرگ صنعتی‬ ‫را راه‌ان��دازی کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که به جز این‬ ‫س��ازمان‌ها بخش خصوصی نیز تمای��ل چندانی برای‬ ‫حض��ور در طرح‌های مناطق محروم ن��دارد‪ .‬در نتیجه‬ ‫دولت باید موضوع بدهی‌ها را برطرف کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری سازمان‌های‬ ‫دولت��ی در مناط��ق مح��روم باید جدی گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در گذشته سیاست توسعه متوازن صنعتی‬ ‫در کشور مطرح نبود‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬به دلیل تهدیدهایی‬ ‫که پیش روی کشور در سال‌های نخست انقالب وجود‬ ‫داشت‪ ،‬افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی توجیه‬ ‫اقتصادی نداش��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬م��ردم در این مناطق‬ ‫به‌س��ختی زندگی می‌کنند و اشتغال و درآمد مناسبی‬ ‫ندارن��د‪ .‬بدیهی اس��ت ک��ه رفع این مش��کل از جمله‬ ‫وظایف دولت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بخش خصوص��ی باید برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تشویق شود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬دول��ت برای ای��ن موضوع مش��وق‌هایی را درنظر‬ ‫گرفته اما این مش��وق‌ها در ش��رایط ع��ادی اقتصادی‬ ‫کشور جذابیت کافی نداشت‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی مش��خص اس��ت که مشوق‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری قدیم��ی نمی‌توان��د پاس��خگوی نیاز‬ ‫س��رمایه‌گذاران باش��د‪ .‬ب��ر این مبن��ا‪ ،‬دول��ت باید با‬ ‫هماهنگی س��ازمان‌های توس��عه‌ای و ارائه تس��هیالت‬ ‫راح��ت و ارزان‌قیمت مس��یر ورود س��رمایه به مناطق‬ ‫محروم را باز کند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫محسن کوهکن‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫نهضت ساخت داخل یکی از استراتژی‌های توسعه صنعتی‬ ‫نهض��ت س��اخت داخل ب��ه عن��وان یک��ی از محوری‌ترین‬ ‫سیاس��ت‌های کالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت محدود به‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بوده و سرفصل استراتژی توسعه صنعتی است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��اخت‬ ‫داخ��ل را به عن��وان یکی از اس��تراتژی‌های توس��عه صنعتی‬ ‫برشمرد و به شاتا گفت‪ :‬برنامه‌های گوناگونی در راستای توسعه‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل در کش��ور آغاز شده که دستاوردهای‬ ‫مناسبی هم برای کشور به همراه داشته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به بومی‌سازی تولید و ساخت تجهیزات و قطعات‬ ‫در کشور توضیح داد‪ :‬نهضت ساخت داخل یکی از محوری‌ترین‬ ‫سیاست‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و محدود به‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬نیست‪ .‬ساخت داخل رویکرد و سیاستی کالن است‬ ‫که باید همیشه به آن توجه کرد‪.‬‬ ‫او ب��ه خودکفایی در برخی صنایع اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫صنایعی مانند لوازم‌خانگی‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬صنای��ع غذایی‪ ،‬ریلی و‬ ‫دریایی اگر‌چه توسعه تعمیق داخلی‌سازی به یک میزان نیست‬ ‫ام��ا به ظرفیت‌های باالیی در این صنایع رس��یده‌ایم که باید از‬ ‫این مزیت برای رقابت‌پذیری و صادرات استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مقیمی شناس��ایی نیازهای خارجی نهادهای دولتی به ویژه‬ ‫نیازهای صنعت خ��ودرو‪ ،‬صنعت لوازم‌خانگی و پوش��اک را از‬ ‫جمله اقدام‌های انجام‌شده برای حمایت صنایع داخلی برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬با شناسایی توانمندی‌های صنایع کشور‪ ،‬اقدام‌هایی در‬ ‫راس��تای جلوگیری از خرید محصوالت خارجی دارای مش��ابه‬ ‫داخل انجام ش��د که اصالح تعرفه‌های صنعتی و جلوگیری از‬ ‫ثبت س��فارش محصوالت خارجی دارای مش��ابه داخلی مانند‬ ‫پیگیری برای جلوگیری از ثبت س��فارش فندرهای الستیکی‬ ‫مورد نیاز س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور و خرید خارجی‬ ‫ش��یرهای کنترلی برای طرح پاالی��ش میعانات گازی از جمله‬ ‫این اقدام‌ها بوده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بررس��ی و اعالم ش��رکت‌های توانمند داخلی ب��رای تامین ‪۷‬‬ ‫قلم تجهیزات پیش��رفته اعالمی مورد نیاز وزارت نفت و اعالم‬ ‫تخصیص نرخ ارز در مقابل صادرات برای واردات اسید‌سیتریک‬ ‫نیز از جمله اقدام‌هایی اس��ت که از س��وی این وزارتخانه برای‬ ‫حمایت از تولید داخلی انجام شد ‌ه است‪.‬‬ ‫مطرح‌شده را تنها بخشی از سیاست‌گذاری‬ ‫وی موضوع‌های ‌‌‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای توس��عه و تعمیق ساخت‬ ‫عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬تداوم برگ��زاری نمایش��گاه‌های دائمی‬ ‫شرکت‌های س��اپکو‪ ،‬مگاموتور و سازه‌گستر و تدوام اقدام‌های‬ ‫اجرایی برای پیشبرد داخلی‌سازی قطعات خارجی نیز از جمله‬ ‫برنامه‌هایی که از سوی این وزارتخانه در حال اجر‌‌است‪.‬‬ ‫به گفته مقیمی‪ ،‬ما در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‪،‬‬ ‫نس��اجی و پوشاک‪ ،‬فعالیت را با مونتاژ شروع کرده‌ایم تا جایی‬ ‫که درحال‌حاضر با تعمیق بخش تولید به طراحی و تولید کیفی‬ ‫در این بخش‌ها رسیده‌ایم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینک��ه صنعت در اختیار کس��انی خواهد بود‬ ‫که فناوری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و دانش را داشته باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫ظرفیت زیادی در حوزه ماش��ین‌آالت‪ ،‬طراحی و ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان داری��م و فقط توجه و نگاه به س��اخت داخل باید‬ ‫در اولویت باشد‪.‬‬ ‫معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای رفع موانع مش��کالت نخست باید توان داخل را‬ ‫بسنجیم و اگر با کسری روبه‌رو بودیم‪ ،‬به سراغ خارج از کشور‬ ‫و واردات برویم و سعی کنیم‌دانش نهایی را به‌دست آوریم‪.‬‬ ‫مقیمی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحریم‌های خاصی‬ ‫از آن ب��ه عنوان یک فرصت یاد کرد و گفت‪ :‬بنا بر فرمایش��ات‬ ‫رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬اگرچه تحری��م محدودیت‌هایی را ایجاد‬ ‫ک��رد ‌ه اما فرصت‌هایی را هم به ارمغان آورده اس��ت که باید با‬ ‫آغوش باز به استقبال فرصت‌ها برویم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تامین مواد اولیه‪ ،‬قطع��ات‪ ،‬تجهیزات و تولید‬ ‫فن��اوری به عنوان یکی از سیاس��ت‌های خاص وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‌گفت‪ :‬س��اخت داخل ب��ه عنوان محوری‌ترین‬ ‫سیاس��ت مط��رح اس��ت و ما ب��ر آ‌ن پافش��اری می‌کنیم و در‬ ‫فشارهای اقتصادی بر تولید داخل تاکید بیشتری داریم و اجازه‬ ‫نمی‌دهیم که کاالهایی که امکان ساخت داخل آن وجود دارد‪،‬‬ ‫وارد کشور شود و همان‌طور که اشاره شد‪ ،‬موضوع‌های ساخت‬ ‫داخل شناس��ایی شده و توانایی آن به کل کشور را صادر کرده‬ ‫و ثبت سفارش‌ها را محدودتر کرد ‌ها‌یم‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع از بهره‌ب��رداری و راه‌اندازی س��امانه‬ ‫الکترونیکی جامع س��اخت داخل در آینده‌ای نزدیک خبرداد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از تمامی افراد و تولید‌کنندگان در صنایع گوناگون‬ ‫می‌خواهی�� ‌م هر آنچ��ه‌قابلیت تولید داخ��ل را دارد با جزئیات‬ ‫در این س��امانه ثب��ت کنند و ما در جمع‌بندی با تش��کل‌های‬ ‫غیردولتی و کسب صحت به فهرست توانمندی‌های‌مان اضافه‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی یکی دیگر از سیاس��ت‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حمایت از ساخت داخل را برنامه‌ریزی برای کاهش‬ ‫میزان واردات مواد اولیه خارجی دارای مشابه داخلی با اصالح‬ ‫تعرفه‌ها‪ ،‬اختصاص ارز نیمایی و ارزحاصل از صادرات به صنایع‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬با این سیاس��ت‌ها سعی در صیانت از تولید‬ ‫داریم و تالش می‌کنیم با تس��هیل فرآین ‌د کس��ب‌وکار‪ ،‬انگیزه‬ ‫تولید داخل را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره اینکه س��اخت داخل محدود ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬این سیاست نباید محدود به این‬ ‫وزارتخانه باش��د و باید محور نخست فعالیت بسیاری از نهاد‌ها‬ ‫و س��ازمان‌ها ازجمله‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬بهداش��ت و جهاد‌کشاورزی‬ ‫که ظرفیت بزرگی برای حمایت از ساخت داخل دارند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تعامل با‬ ‫بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫نیز خب��ر داد و گفت‪ :‬بس��یاری از واحد‌های جدید گش��ایش‬ ‫یافتند و بس��یاری از واحد‌های فعال‪ ،‬فعال‌تر ش��دند و بسیاری‬ ‫از واحد‌های تولیدی که به دلیل فش��ارها کمر خم کرده بودند‬ ‫دوباره به چرخه تولید بازگشتند‪.‬‬ ‫مقیمی همچنین از تمام تولیدکنندگان خواست که بیشتر به‬ ‫کیفیت تولید داخل توجه کنند و با مدیریت هزینه تمام‌ش��ده‪،‬‬ ‫از رعایت اس��تاندارد محصوالت خود نکاهند و ش��رایط را برای‬ ‫بهبود کیفیت و نوس��ازی و بازس��ازی واحده��ای خود مطابق‬ ‫ب��ا فناوری روز دنیا ب��ه وجود آورند تا نوی��دی برای صنعت و‬ ‫موسسه‌های جهانی و بسترساز افزایش رشد اقتصادی در کشور‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نقطه کور‬ ‫ارتباط صنعت‬ ‫با دانشگاه‬ ‫سیدجواد حسینی‌کیا‪ /‬عضو هیات‌رئیسه‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان یک‬ ‫استراتژی کالن باید در‌نظر گرفته شود‪ .‬موضوع‬ ‫مهم��ی که در این زمینه مطرح می‌ش��ود این‬ ‫است که آیا صنایع و دانشگاه‌های کشور برنامه‬ ‫مش��خصی برای رشد و توسعه دارند؟ متاسفانه‬ ‫ش��رایط اقتصادی و آموزشی کشور به گونه‌ای‬ ‫اس��ت که به نظر می‌رس��د سندی در باالدست‬ ‫با عن��وان برنامه اجرایی دانش��گاه‌ها یا صنایع‬ ‫تنظیم نش��ده اس��ت‪ .‬هر چند که در سال‌های‬ ‫گذشته موضوع‌هایی با عنوان «سند راهبردی‬ ‫صنایع» در کشور مطرح و چنین سندی تنظیم‬ ‫هم ش��د اما مشکل‌این است که سند راهبردی‬ ‫صنایع بیشتر شبیه برنامه ‪ ۵‬ساله صنایع است‪،‬‬ ‫البته باید این نکته را هم یادآور ش��د که شیوه‬ ‫تنظیم برنامه و س��ند در ایران به گونه‌ای است‬ ‫ک��ه هرگز محقق نمی‌ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با‬ ‫احتس��اب سال پایانی برنامه ششم توسعه باید‬ ‫به این موضوع توجه کرد که تا‌کنون هیچ‌کدام‬ ‫از برنامه‌ها محقق نش��ده‌اند‪ .‬به هر سوی‪ ،‬پیش‬ ‫از تقویت ارتباط صنعت و دانش��گاه باید پاسخ‬ ‫این پرسش داده شود که صنایع و نظام آموزشی‬ ‫ایران قرار اس��ت بر اس��اس کدام س��ند در چه‬ ‫م��دت و ب��ا چه هدفی به کدام نقطه برس��د‪ .‬تا‬ ‫زمانی که پاس��خ این پرس��ش‌ها داده نش��ود و‬ ‫همچنین برنامه مشخصی برای نظام آموزشی‬ ‫کشور تدوین نشود نمی‌توان برای تقویت رابطه‬ ‫این دو رکن اساسی در کشور برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه ب��ا اینکه بیش از ‪ ۴‬ده��ه از انقالب‬ ‫اس�لامی می‌گذرد‪ ،‬هنوز مش��خص نیست که‬ ‫توس��عه صنای��ع و نظام آموزش��ی باید در چه‬ ‫مس��یری باش��د‪ .‬بحث تقویت ارتباط صنعت و‬ ‫دانشگاه که رهبر معظم انقالب نیز بر آن تاکید‬ ‫فراوانی داش��تند‪ ،‬به معنای این اس��ت که ابتدا‬ ‫زیرس��اخت‌های این ارتباط تامین شود‪ ،‬سپس‬ ‫نهاده��ا برای تقوی��ت آن برنامه‌ری��زی کنند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین زیرس��اخت این ارتباط‪ ،‬برنامه و سند‬ ‫راهبردی اس��ت که متاس��فانه در هیچ‌کدام از‬ ‫حوزه‌ها برنامه یا سند دقیقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاهش وابستگی به نفت‬ ‫در سایه ارتباط‬ ‫صنعت با دانشگاه‬ ‫مع��اون آم��وزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گف��ت‪:‬‬ ‫کاهش وابس��تگی به‬ ‫نفت در س��ایه ارتباط‬ ‫اصول��ی صنع��ت ب��ا‬ ‫دانش��گاه ام��ری تحقق‌پذیر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ب��رات قبادیان با بیان اینکه سیاس��ت‬ ‫غلط عرضه‌محور‌بودن تربیت نیروی انسانی در‬ ‫کشور باید به سمت تقاضا‌محوری حرکت کند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬باید با تغییر سیاس��ت‌های تربیت‬ ‫نیروی انسانی در کشور و نگاه به توانمندی‌های‬ ‫پژوهش��گران داخل��ی از طری��ق به��ره‌وری از‬ ‫س��رمایه انسانی کش��ور‪ ،‬صنایع و دانشگاه‌های‬ ‫ایران اس�لامی را در مس��یر توسعه و شکوفایی‬ ‫قرار دهیم‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬کاهش وابس��تگی‬ ‫به نفت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی در س��ایه ارتب��اط اصول��ی صنعت‬ ‫ب��ا دانش��گاه ام��ری تحقق‌پذیر اس��ت و همه‬ ‫نهاده��ای ذی‌ربط باید در این راس��تا گام‌های‬ ‫عملی موثری بردارند‪ .‬قبادیان با اشاره به اینکه‬ ‫آذربایجان غربی نهمین اس��تان کشور است که‬ ‫طرح ملی تاپ‌(توانمندس��ازی تولید و توس��عه‬ ‫اشتغال پایدار) در آن رونمایی می‌شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اج��رای این ط��رح می‌تواند در توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬اشتغال پایدار جوانان دانش‌آموخته‪،‬‬ ‫به��ره‌وری تولی��د و احیای ارتباط دانش��گاه با‬ ‫صنع��ت تحوالت اساس��ی ایجاد کن��د‪ .‬معاون‬ ‫آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بی��ان اینکه امروزه دانش��گاه‌های‬ ‫نس��ل اول به عنوان دانشگاه‌های آموزش‌محور‬ ‫پاسخگوی نیازهای جامعه نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مقطع کنونی مراکز دانش��گاهی کشور باید‬ ‫به س��مت پژوهش‌های کاربردی‪ ،‬کارآفرینی و‬ ‫تولی��د ثروت از ایده‌های ن��و حرکت کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که همچنان برخی دانش��گاه‌های کشور‬ ‫همچنان در سطح دانشگاه‌های نسل اول درجا‬ ‫می‌زنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بر اس��اس آنچه مطرح ش��ده به نظر می‌رسد ایدرو‬ ‫برای محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق‬ ‫کم‌برخوردار کشور برنامه‌هایی دارد که می‌تواند منجر‬ ‫‹ ‹ارائه تسهیالت ارزان‌قیمت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫پ��س از کاه��ش می��زان س��رمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫صنعت نیاز ب��ه حمایت س��ازمان‌های تاثیرگذار برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه در طرح‌های صنعتی بی��ش از پیش‬ ‫احساس ش��د‪ .‬با وجود این‌‪ ،‬به لحاظ قانونی مشکالتی‬ ‫در این زمینه هس��ت که اجازه نمی‌دهد س��ازمان‌ها و‬ ‫ش��رکت‌های دولتی به‌راحتی وارد س��رمایه‌گذاری در‬ ‫طرح‌های صنعتی و اقتصادی ش��وند‪ .‬بر پایه اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬دولت‪ ،‬سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی‬ ‫ح��ق ورود به حوزه بنگاهداری را ندارند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که برخی از سازمان‌های دولتی از جمله سازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران از توان باالیی برای‬ ‫راه‌اندازی طرح‌های صنعتی برخوردار‌ند‪.‬‬ ‫اینها در حالی اس��ت که پس از طرح توسعه متوازن‬ ‫صنعتی قرار ش��د تمرکز س��رمایه‌گذاری ب��ر مناطق‬ ‫مح��روم افزای��ش یابد ت��ا مردمی ک��ه در این مناطق‬ ‫زندگی می‌کنند از رونق نس��بی اقتصادی و اش��تغال‬ ‫پایدار برخوردار ش��وند‪ .‬در ادامه بحث توس��عه متوازن‬ ‫صنعتی مش��کلی که ایجاد ش��د ریسک باالی سرمایه‬ ‫در راه‌ان��دازی بنگاه‌ه��ا و کارخانه‌ها در مناطق محروم‬ ‫بود‪ .‬دول��ت برای کاهش ریس��ک س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ای��ن مناط��ق دو سیاس��ت اصلی را در پی��ش گرفت؛‬ ‫نخس��ت اینک��ه س��ازمان‌هایی مانند ای��درو با هدف‬ ‫محرومیت‌زدایی می‌توانند راه‌اندازی طرح‌های صنعتی‬ ‫در مناطق محروم را در دستور کار قرار دهند‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫این‪ ،‬مش��وق‌ها و معافیت‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در مناط��ق مح��روم در‌نظ��ر گرفته ش��د تا ریس��ک‬ ‫سرمایه‌گذاری و هزینه سربار تولید کاهش یابد‪.‬‬ ‫در کنار آنچه ش��رح داده ش��د باید توج��ه کرد که‬ ‫ب��ه طور کل��ی ورود س��رمایه به بخش تولی��د پس از‬ ‫نوس��ان‌های ارزی و افزایش تورم تولید به‌کندی پیش‬ ‫رفت‪ .‬در این بین مش��خص اس��ت که مناطق محروم‬ ‫بیش از دیگر مناطق کش��ور در جذب س��رمایه برای‬ ‫تولید آس��یب دیدن��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬با ه��دف رفع‬ ‫مش��کالت کنون��ی و اس��تفاده حداکث��ری از توان و‬ ‫ظرفیتی که در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬محمدباقر عالی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫خبر داد که ایدرو آماده همکاری با س��رمایه‌گذاران در‬ ‫ایجاد واحدهای صنعتی زودبازده است و دانش موجود‬ ‫و تخص��ص در این زمینه را به هر س��رمایه‌گذاری که‬ ‫قص��د ایجاد واحد صنعتی و تولی��د در مناطق محروم‬ ‫داشته باشد بی‌منت خواهد داد و در سرمایه‌گذاری نیز‬ ‫همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه این افراد تسهیل شود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایدرو آماده همکاری با بخش خصوصی برای محرومیت‌زدایی‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫کارشناسان از دغدغه‌ بخش خصوصی و اعمال‌ نظر دولت می‌گویند‬ ‫خصوصی‌سازی صنعت خودرو با چاشنی دولتی!‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫آرش محبی‌نژاد‬ ‫توان تایرسازان‬ ‫برای پوشش بازار‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره ت��وان تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی ب��رای تولید الس��تیک س��نگین گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی توان تولید تایر خودروهای‬ ‫س��نگین و فوق‌س��نگین را ندارن��د؛ بنابراین باید‬ ‫زمین��ه واردات الس��تیک این خودروها تس��هیل‬ ‫ش��ود‪ .‬رض��ا علی��زاده در گفت‌وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫درب��اره ت��وان تولیدکنندگان داخل��ی در تامین‬ ‫الستیک موردنیاز کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخل در اولویت ق��رار دارد و‬ ‫بای��د به آن بهای بیش��تری داده و زمینه فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان داخلی فراهم شود‪ .‬او افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫باید از تولید داخل بیشترین حمایت را داشت اما‬ ‫توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی توان تولید تایر خودروهای‬ ‫س��نگین و فوق‌س��نگین را ندارن��د؛ بنابراین باید‬ ‫زمینه واردات الستیک این خودروها تسهیل شود‪.‬‬ ‫دومین نکته‌ای که در تامین تایر باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬تولید الس��تیک خودروهای س��واری‬ ‫اس��ت ک��ه در صورت حمای��ت از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی و افزای��ش نوب��ت کاری‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی می‌توانند این نیاز را تامین کنند‪ .‬علیزاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعرفه‌گذاری برای واردات تایر به میزان‬ ‫تولید و مصرف الس��تیک بستگی دارد در صورتی‬ ‫که واحده��ای داخلی توان تولید و پاس��خگویی‬ ‫به تقاضای بازار را داش��ته باش��ند باید با افزایش‬ ‫تعرفه واردات از آسیب و زیان تولیدکننده داخلی‬ ‫جلوگیری ش��ود اما در صورتی ک��ه تولیدکننده‬ ‫داخل��ی نمی‌تواند نیاز داخ��ل را تامین کند برای‬ ‫حمایت از مصرف‌کننده باید تعرفه را کاهش داد‪.‬‬ ‫اصطالح «خصوصی‌س��ازی» به هرگونه انتقال فعالیت از‬ ‫بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی اطالق می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این امر به‌عنوان یک سیاس��ت اقتصادی‪ ،‬بر این پایه اس��توار‬ ‫است که مالکیت و کنترل بخش خصوصی از نظر تخصیص‬ ‫منابع نسبت به مالکیت عمومی‪ ،‬کارآتر است‪ .‬خصوصی‌سازی‬ ‫صنعت خودرو تا پیش از آغاز س��ال ‪(۱۴۰۰‬موضوعی که از‬ ‫س��وی رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نیز‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح ش��ده اس��ت)‬ ‫ام��ا و اگره��ای زی��ادی به‌هم��راه دارد‪ .‬درحالی‌ک��ه برخی‬ ‫معتقدن��د توس��عه‌نیافتگی صنعت خودرو به ش��اخص‌های‬ ‫دیگ��ری برمی‌گ��ردد‪ ،‬مخالفان دولتی ب��ودن صنایع بر این‬ ‫باور هس��تند با خصوصی ش��دن صنعت خودرو‪ ،‬گام نخست‬ ‫برای رش��د و توس��عه برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬اینکه راه نجات‬ ‫بخش صنعت کش��ور از بس��تر خصوصی‌س��ازی می‌گذرد یا‬ ‫خیر‪ ،‬موضوع پیچیده‌ای است که اقتصاددانان و کارشناسان‬ ‫مربوط با توجه به شرایط و اقتصاد کشور باید به واکاوی آن‬ ‫بپردازن��د‪.‬‬ ‫در گزارش‌ه��ای گوناگ��ون آرا و نظرهای‬ ‫گروه‌ه��ای گوناگ��ون صنعتی و غیرصنعتی‪ ،‬مخالف و موافق‬ ‫خصوصی‌سازی صنعت خودرو را انعکاس داده است‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬یکی از موضوع‌های مطرح‌ش��ده در واگذاری س��هام‬ ‫خودروسازان‪ ،‬خریداری این سهام از سوی قطعه‌سازان است‪.‬‬ ‫صنعتگران این بخش که از بدو تاس��یس به ش��کل خصوصی‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬یکی از مدعیان خرید سهام خودروسازان‬ ‫هس��تند‪ .‬به‌طوری‌که هم‌اکنون بخشی از سهام ایران‌خودرو‬ ‫ت بزرگ قطعه‌سازی کشور خریداری شده که‬ ‫از سوی شرک ‌‬ ‫مناقشه‌هایی هم به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه‌سازان و خرید سهام خودروسازان‬ ‫مرتضی مرتضوی‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫مهدی مطلب‌زاده‬ ‫پیش‌ت��ر در نشس��تی خب��ری مرتضی مرتض��وی‪ ،‬رئیس‬ ‫انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌ه��ای خودرویی‪ ،‬با‬ ‫بی��ان رون��د خصوصی‌س��ازی صنعت خ��ودرو گفته بود؛ اگر‬ ‫بخواهیم فراتر از مشکالت روزمره صنعت خودرو به مسائل‬ ‫ای��ن صنع��ت بپردازیم‪ ،‬یک روند انحصاری برای واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی برای خودروسازی در جریان است‪ .‬اگر برای‬ ‫خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌طور انحصاری عمل کنیم‪،‬‬ ‫به‌طور قطع صنعت قطعه کشور دچار آسیب می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی‬ ‫حدود یک س��ال پیش از تش��کیل کنسرس��یومی در صنعت‬ ‫قطعه خبر داده بود که قرار اس��ت تمام قطعه‌س��ازان در آن‬ ‫مش��ارکت داش��ته باش��ند‪ .‬وی این مس��ئله را بسیار مهم و‬ ‫زمینه‌ای برای گس��ترش دامن��ه فعالیت‌ها و تضمینی برای‬ ‫ادامه حیات قطعه‌س��ازی دانس��ته بود‪ .‬مرتضوی افزوده بود؛‬ ‫ت��ا کن��ون کدام یک از این ش��رکت‌های خصوصی در بخش‬ ‫خودروس��ازی از قطعه‌س��ازان داخلی قطعه تهیه کرده‌اند؟‬ ‫دس��تاورد آنه��ا ب��رای صنعت قطعه چه بوده اس��ت؟ آنها در‬ ‫فعالی��ت خ��ود به نوعی در حال دور زدن قانون هس��تند و با‬ ‫عنوان کردن اینکه مدل جدید است‪‌،‬نخس��ت قطعات را به‬ ‫ش��کل کامل وارد می‌کنند و پس از مدتی با تغییر مدل این‬ ‫روند را ادامه می‌دهند؛ بنابراین اجازه داخلی‌سازی به صنعت‬ ‫قطع ‌ه نمی‌دهند‪ .‬در نتیجه سهام خودروسازان باید براساس‬ ‫کنسرسیوم قطعه‌سازان واگذار شود‪ .‬همچنین مازیار بیگلو‪،‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرده بود‪ ،‬خرید سهام خودروسازان از سوی قطعه‌سازان باید‬ ‫در قالب همین کنسرس��یومی باش��د که تمام قطعه‌سازان در‬ ‫آن ذی‌نفع هستند‪ .‬به این ترتیب زمینه رانت و فساد از بین‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر‬ ‫و رادیاتور تهران اظهارکرد‪ :‬به‌دنبال افزایش شدید‬ ‫و بی‌س��ابق ‌ه قیمت خ��ودرو‪ ،‬قیمت لوازم جانبی و‬ ‫مصرفی خودرو نیز با رشد قابل‌توجهی همراه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرهاد کشانی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫وضعی��ت بازار رادیاتور و گلگیر خودرو گفت‪ :‬بازار‬ ‫خدماتی گلگیر و رادیاتور در ماه‌های گذش��ته از‬ ‫افزایش قیمت خودرو موثر بوده اس��ت‪ .‬در شرایط‬ ‫فعل��ی با توجه به رش��د علم و فن��اوری‪ ،‬ظرفیت‬ ‫دانشگاه‌های کش��ور و افزایش قیمت محصوالت‬ ‫وارداتی‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید‬ ‫قطع��ات یدکی و لوازم جانبی خ��ودرو می‌توانند‬ ‫کمک زیادی به تولید کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تولیدات داخلی در حوزه رادیاتور و گلگیر قابلیت‬ ‫رقاب��ت با محصوالت ش��رکت‌های به‌نام جهان را‬ ‫دارند ضمن آنکه می‌توانند نیاز بازار را رفع کنند‪.‬‬ ‫در زمین��ه تولی��د محصوالتی همچ��ون اگزوز و‬ ‫رادیاتور‪ ،‬نیازی به واردات موارد اولیه نیست و فقط‬ ‫برخ��ی از واحدهای تولیدی برای ارائه محصوالت‬ ‫خ��اص از مواد اولی��ه خاص اس��تفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروشندگان گلگیر و‬ ‫رادیاتور گفت‪ :‬با توجه به آنکه قیمت خودرو رشد‬ ‫بی‌س��ابقه‌ای داشته و به‌‌طور ناگهانی این افزایش‬ ‫قیمت به‌ثبت رس��یده اس��ت‪ ،‬قیمت لوازم جانبی‬ ‫و مصرفی خودرو نیز با رش��د قابل‌توجهی همراه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به شرایط موجود چگونه خواهد بود‪ ،‬در هاله‌ای از ابهام قرار‬ ‫دارد‪ .‬محبی‌نژاد ادامه داد‪ :‬اگر س��هامدار خصوصی وارد کار‬ ‫ش��ود‪ ،‬به‌طور قطع از جنبه مدیریتی وضعیت خودروس��ازی‬ ‫کش��ور بهتر می‌ش��ود‪ .‬بخش خصوصی به‌دلیل منافعی که‬ ‫دارد به اصالح س��اختار می‌پردازد و تمهیداتی در این راس��تا‬ ‫می‌اندیشد و در نهایت شاهد افزایش بهره‌وری خواهیم بود‪.‬‬ ‫اما آیا در زمان خصوصی‌س��ازی دیگر دولت دخالت نخواهد‬ ‫داش��ت؟ دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور با بیان اینکه شاخص‌های بهره‌وری در‬ ‫خودروسازی بسیار پایین است‪ ،‬گفت‪ :‬نیروی مازاد انسانی در‬ ‫این صنعت وجود دارد و باید دید آیا دولت به بخش خصوصی‬ ‫اج��ازه می‌ده��د به ای��ن راحتی تعداد زیادی از آنها را تعدیل‬ ‫کند؟ یا اجازه اصالحات ساختاری و بنیادی خواهد داد؟‬ ‫‹ ‹رسوب تصمیم‌های اشتباه‬ ‫اگر سهامدار خصوصی وارد کار شود‪ ،‬به‌طور قطع از جنبه مدیریتی‬ ‫وضعیت خودروسازی کشور بهتر می‌شود‬ ‫می‌رود‪ .‬وی ضمن گالیه از روند خصوصی‌س��ازی در کش��ور‬ ‫گفته بود؛ خصوصی‌سازی با این کارنامه‌ای که ما از آن تا امروز‬ ‫دیده‌ایم اگر با همان فرآیند پیشین انجام شود‪ ،‬به این دلیل که‬ ‫تا امروز کارنامه خصوصی‌سازی در تمام صنایع ناموفق بوده‪،‬‬ ‫انجمن قطعه‌س��ازان صد درصد با آن مخالف اس��ت؛ بنابراین‬ ‫این مدل خصوصی‌سازی را به ضرر همه در بخش اقتصاد و‬ ‫صنعت می‌دانیم‪ .‬دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به‬ ‫تجربه‌های گذشته در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به‬ ‫بخ��ش خصوصی گفت‪ :‬از اصطالحاتی مانند خصولتی برای‬ ‫صنعت خودرو استفاده می‌شود یا حتی برخی خودروسازان‬ ‫خصوصی ش��دند یا خصوصی بودند اما در بروز بحران هیچ‬ ‫تفاوت عملکردی با یکدیگر نداشتند‪ .‬ظاهرا با به‌وجود آمدن‬ ‫بح��ران پیامده��ای منفی دامن همه مجموعه‌ها را می‌گیرد؛‬ ‫بنابراین اگر قرار است به هر شکلی خصوصی‌سازی شود اما‬ ‫مش��کالت قبلی در زمینه‌های اقتصادی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و کارگری در این صنعت همچنان وجود داش��ته باش��د با آن‬ ‫مخالف هس��تیم زیرا موارد گذش��ته نش��ان داده با خصوصی‬ ‫شدن شرکت‌ها فقط مشکالت آنها هنگام بحران افزایش یافته‬ ‫است و در واقع تغییری در عملکرد شرکت‌ها به‌وجود نیامده‬ ‫و شاهد بهبودی در وضعیت آنها نیستیم‪ .‬البته تشکیل خود‬ ‫این کنسرسیوم جای سوال دارد‪ .‬با وجود اینکه یک سال از‬ ‫موضوع ایجاد این کنسرس��یوم می‌گذرد اما هنوز خبری از‬ ‫تشکیل آن نیست‪ .‬بیگلو در پاسخ به این پرسش‬ ‫که‬ ‫تشکیل کنسرسیوم چه زمانی خواهد بود؟ هم توضیح داده‬ ‫بود؛ کارگروه‌هایی تش��کیل و طرح‌های اولیه پی‌ریزی ش��ده‬ ‫است‪ .‬نمی‌خواهیم زمان را از دست بدهیم‪ .‬تمام قطعه‌سازان‬ ‫یک درد مشترک و یک دغدغه دارند؛ بنابراین از پیش ارتباط‬ ‫وجود داش��ته و باید نظام‌مند و در قالب طرح تجاری مطرح‬ ‫شود که برای اجرای آن کارهایی در حال انجام است‪ .‬در واقع‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی یک بانی‬ ‫و تس��هیل‌کننده برای ایجاد این کنسرس��یوم است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬س��هم‌خواهی قطعه‌سازان در شرایط بحرانی فعلی که‬ ‫کمبود نقدینگی بخش��ی از واحدهای صنفی و صنعتی را به‬ ‫مرز ورشکستگی کشانده(اگرچه بخشی هم تعطیل و تغییر‬ ‫کارب��ری داده‌ان��د) برخی بزرگان این صنعت را به فکر خرید‬ ‫شرکت‌های در آستانه تعطیلی با کمترین مبلغ پیشنهادی‬ ‫واداشته است‪ .‬این امر اعتراض فعاالن این صنعت را برانگیخته‬ ‫است‪ .‬مهدی مطلب‌زاده‪ ،‬عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی اس��تان البرز در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫عنوان کرده بود؛ قطعه‌سازان بزرگ زور‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی دارند و عدالت رعایت نمی‌ش��ود‪ .‬درباره‬ ‫قطعه‌ای که پیش‌تر در واحدی تولید نمی‌شد‪ ،‬شاهد هستیم‬ ‫قرارداد بس��ته می‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬قطعاتی که از س��وی‬ ‫قطعه‌س��ازان کوچ��ک در حال تولی��د و تامین بود به نحوی‬ ‫در حال واگذاری به قطعه‌س��ازان دیگر اس��ت‪ .‬این شرکت‌ها‬ ‫به‌دنب��ال خری��د واحدهای صنفی و صنعتی کوچک‌تر با نرخ‬ ‫پایین هس��تند‪ ،‬مش��ارکت برای آنها معنا ندارد‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رده بود؛ نخس��ت برای انج��ام هر امری باید راهکار تدوین‬ ‫و در ادامه براس��اس همان راهکار در چارچوب قانون مس��ئله‬ ‫دنبال و انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت دولت در بخش خصوصی‬ ‫ب��ه س��راغ آرش محبی‌نژاد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫در ادام��ه‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور رفت‬ ‫تا نظر بخش��ی دیگر از قطعه‌س��ازان را جویا ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫نحوه واگذاری س��هام و اینکه چگونه قطعه‌س��ازان می‌توانند‬ ‫بازار خود را حفظ کنند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر خودروس��ازان‬ ‫در شرایط فوق‌بحرانی به‌سر می‌برند‪ .‬اینکه چگونه نرخ سهام‬ ‫قیمت‌گذاری و چگونه ارائه شود‪ ،‬جای پرسش بسیاری دارد‪.‬‬ ‫حال اگر قطعه‌س��ازان مبادرت به خرید س��هام کنند‪ ،‬آیا این‬ ‫سهام در قالب مطالبات‌شان به آنها واگذار خواهد شد‪ ،‬پرسش‬ ‫دیگری است که نیاز به پاسخ دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فراموش نکنیم جابه‌جا کردن سهام در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬مشکلی از صنعت خودرو کشور برطرف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع یک شمش��یر دولبه اس��ت و ه��م تهدید و هم‬ ‫فرصت خواهد بود‪ .‬در این میان اگر مشکل از یک سهامدار‬ ‫به سهامدار دیگر منتقل شود‪ ،‬چه امیدی به بهبودی وضعیت‬ ‫موج��ود خواه��د بود؟ این فعال صنعت خودرو یادآور ش��د‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر که دولت ش��ریک خودروس��ازان اس��ت و این‬ ‫صنعت منابع مالی نفت را دارد‪ ،‬وضعیت مالی خودروسازی‬ ‫این‌گونه اس��ت و اینکه آینده آن با بخش خصوصی با توجه‬ ‫محبی‌نژاد با اش��اره به سیاس��ی بودن تصمیم‌ها در صنعت‬ ‫خ��ودرو عنوان کرد‪ :‬درحال‌حاضر عملکرد خودروس��ازان ما‬ ‫به‌جای در نظر داشتن شاخص‌های اقتصادی و مالی‪ ،‬با حضور‬ ‫دولت سیاسی و امنیتی است‪ .‬دخالت دولتمردان و نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و تحمیل یک سلسله تصمیم‌ها به‬ ‫خودروس��ازی کش��ور وضعیت موجود را رقم زده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مسئله با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها در سال‌های گذشته هم‬ ‫قابل مش��اهد اس��ت‪ .‬در واقع می‌توان ردپای تغییر دولت‌ها و‬ ‫مجلس‌های گذشته را از ابتدا تا کنون در خودوسازی کشور‬ ‫دید‪ .‬تاثیر این تصمیم‌ها اش��تباه در س��ال‌های گوناگون در‬ ‫صنعت خودرو کشور رسوب کرده است‪ .‬این مقام صنفی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬آیا دولت‪ ،‬به بخش خصوصی از جمله قطعه‌سازان اجازه‬ ‫می‌دهد‪ ،‬سهام خودروسازان را خریداری و تغییرات اساسی و‬ ‫کلیدی در این صنعت اعمال کنند و به رسوب‌زدایی برخی‬ ‫مشکالت در این صنعت بپردازند؟ برای رشد این صنعت نیاز‬ ‫به اصالح بنیادی و ساختاری است‪ .‬وی گفت‪ :‬این‌ها مسائلی‬ ‫هستند که سیاست‌گذاران صنعت خودرو باید پیرامون آنها‬ ‫به جمع‌بندی برس��ند‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد و تصمیم بر این‬ ‫باشد که اجازه دهند صنعت خودرو به معنای واقعی خصوصی‬ ‫شود‪ ،‬اتفاق میمون و مبارکی است چراکه به‌لحاظ مدیریتی‬ ‫و عملکردی شاهد تحول اساسی و عمیق در صنعت خودرو‬ ‫کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خأل حقوقی و قانونی‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور با اشاره به قوانین ضدانحصاری‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��رای جلوگی��ری از انحصار‪ ،‬یک سلس��له قوانین ضد‬ ‫تراس��ت و ضد انحصار در جهان تدوین و مصوب ش��ده که‬ ‫متاسفانه در کشور ما این‌گونه قوانین وجود ندارد‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫در زمین��ه حقوق��ی و قانونی باید اصالحاتی انجام ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫تعداد محدودی از قطعه‌س��ازان بتوانند س��هام خودروسازان‬ ‫را خریداری کنند‪ ،‬سایر واحدهای تولیدی سرکوب و از رده‬ ‫خارج می‌شوند؛ بنابراین نباید برای اصالح یک روند‪ ،‬چالش‬ ‫دیگری ایجاد کنیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید زیرساخت‌ها‬ ‫فراهم ش��ود و در این میان آنچه مس��جل و مس��لم اس��ت‪،‬‬ ‫اینکه خصوصی‌س��ازی صنعت خودرو راه نجات این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬محبی‌نژاد در پایان اظهار کرد‪ :‬برای خصوصی‌س��ازی‬ ‫بای��د زودت��ر اق��دام کنیم و نباید بگذاری��م صنعت خودرو به‬ ‫ورشکستگی کامل برسد و پس از آن تصمیم‌هایی که گرفته‬ ‫شده‪ ،‬اجرایی شود‪ ،‬زیرا در آن زمان حتی از بخش خصوصی‬ ‫هم کاری برنمی‌آید‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫استارت‌آپ‌های معدنی‬ ‫هنوز در ایران‬ ‫متولد نشده‌اند‬ ‫صادرات سیمان ایران‬ ‫در منطقه رقیب ندارد‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن حوزه سنگ مطرح شد‪:‬‬ ‫‹ ‹به دنبال تولید ثروت و اشتغال پایدار‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹منتظر یک انقالب معدنی هستیم‬ ‫مالک رحمتی‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫انجمن سنگ ایران درباره‬ ‫وضعیت و ح��ال و هوای‬ ‫صنعت س��نگ کش��ور به‬ ‫گف��ت‪ :‬صنع��ت‬ ‫سنگ در کش��ور یکی از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای س��تودنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬همان‌طور که می‌دانید ایران جزو ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫معدن��ی تلقی می‌ش��ود‪ .‬خوش��بختانه م��ا در همه‬ ‫زمینه‌ها ازجمله فوالد‪ ،‬مس و طال استعداد داریم و‬ ‫امروز تمرکز ما بر سنگ‌های ساختمانی است‪.‬‬ ‫رحمتی ب��ا بیان اینکه باید برای صنعت س��نگ‬ ‫برنامه‌ای تدوین کنیم تا از همه ظرفیت‌های موجود‬ ‫آن بهره‌برداری شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این حوزه چیزی‬ ‫ح��دود ‪ ۲.۵‬میلیارد ت��ن ذخیره قطع��ی داریم‪ .‬بر‬ ‫اس��اس پروانه‌های رسمی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت صادر کرده‪ ،‬از این عدد باید س��االنه ‪۳۰‬‬ ‫میلی��ون تن تولی��د کنیم ام��ا درحال‌حاضر حدود‬ ‫‪ ۱۳.۵‬میلی��ون تن بهره‌برداری می‌کنیم‪ .‬این رقم‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد که از کمتر از‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‌مان‬ ‫مالک رحمتی‪ :‬اگر برای خانواده صنعت س��نگ ایران تصمیمی‬ ‫گرفته می‌ش��ود انتظار داری��م نظر فعاالن ای��ن صنعت را جویا‬ ‫شوند‪ .‬بنابراین امیدواریم هر قانونی را با خرد جمعی و محوریت‬ ‫فعاالن صنعت سنگ تصویب کنند‬ ‫استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫نایب‌رئی��س انجمن س��نگ ایران درب��اره دالیل‬ ‫اس��تفاده کمتر از حد ظرفیت این صنعت در کشور‬ ‫گفت‪ :‬همان‌طور که گفته شد باید نظام برنامه‌ریزی‬ ‫جامعی در این حوزه پیاده کنیم‪ .‬الزم اس��ت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حمایت‌های مادی و معنوی‬ ‫از این حوزه کند‪ .‬اما انتظار از وزارتخانه این اس��ت‬ ‫که حرف صنعت س��نگ را بش��نود و از آن حمایت‬ ‫کن��د‪ .‬حمایت‌هایی ازجمله کمک به رونق صادرات‬ ‫و حض��ور در نمایش��گاه‌های خارج��ی‪ ،‬کمک‌های‬ ‫م��ادی و همچنین پرهیز از بخش��نامه‌های آنی‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬نباید یک‌ش��به مطرح ش��ود که حقوق‬ ‫دولتی این است و عوارض صادراتی آن! درنتیجه از‬ ‫برنامه‌ریزی‌های بدون کارشناس��ی و حرف‌هایی که‬ ‫نصفه‌نیمه است باید پرهیز شود‪.‬‬ ‫رحمتی با تاکید بر اینکه باید صدای فعاالن حوزه‬ ‫سنگ ش��نیده شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انتظار ما این است‬ ‫که هر قانونی را ب��ا خرد جمعی و محوریت فعاالن‬ ‫این صنعت تدارک ببینند‪ .‬به عبارتی نمی‌توان برای‬ ‫خان��واده‌ای تصمیم گرفت اما حرف فرزندان و مادر‬ ‫آن خانواده را نش��نید‪ .‬درنتیجه اگ��ر برای خانواده‬ ‫صنعت س��نگ ای��ران تصمیم می‌گیری��م باید نظر‬ ‫صابر پرنیان‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی اس��تان تهران‬ ‫درب��اره اهمیت ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ش��مس‌آباد و‬ ‫فعالی��ت آن در ح��وزه‬ ‫س��نگ به‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��مس‌آباد بزرگ‌ترین‬ ‫ش��هرک صنعتی استان تهران در حوزه سنگ است‬ ‫که حدود ‪ ۴۰۰‬واحد سنگی دارد‪ .‬اگر این منطقه از‬ ‫کش��ور تقویت ش��ود قابلی��ت دارد ک��ه واحدهای‬ ‫بیشتری را در بربگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی استان تهران ادامه داد‪ :‬برنامه‬ ‫ما این است تا ‪ ۲‬سال آینده‪ ،‬واحدهای این شهرک‬ ‫صنعتی را افزایش دهیم‪ .‬ب��ا این عمل می‌توانیم با‬ ‫هم‌افزایی زنجیره تامی��ن‪ ،‬توزیع و جهش صادراتی‬ ‫انقالب س��نگ را در راستای تولید ثروت و اشتغال‬ ‫پایدار انجام دهیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫پیش برویم و از تکانه‌های مختلف در امان باش��یم‬ ‫می‌توانیم دس��ت به گس��ترش واحده��ای تولیدی‬ ‫بزنیم و در انقالب سنگی نقش مهمی ایفا کنیم‪.‬‬ ‫پرنی��ان با اش��اره ب��ه اینک��ه ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس‌آباد‪ ،‬بزرگ‌تری��ن مرکز اس��تقرار واحدهای‬ ‫س��نگی اس��ت‪ ،‬بر اهمیت اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫جدی��د تاکی��د کرد و ادام��ه داد‪ :‬ب��ه تازگی کمک‬ ‫کرده‌ایم در این ش��هرک حجاران مس��تقر شوند تا‬ ‫دست به فرآوری بزنند و مصنوعات سنگی بسازند‪.‬‬ ‫به این صورت ارزش هر کپ س��نگی را با فرآوری و‬ ‫یادداشت‬ ‫منیر حضوری‪ :‬سنگ و فعالیت روی آن در ایران‬ ‫پیش��ینه ‪ ۴‬هزارساله دارد‪ .‬کش��ور ما دارای ذخایر‬ ‫غن��ی انواع س��نگ‌های تزئینی اس��ت‪ ،‬به‌نحوی‌که‬ ‫درحال‌حاضر ایران چهارمین ذخایر س��نگ جهان‬ ‫را در اختیار دارد‪ .‬امروز در کش��ور ‪ ۱۸۰۰‬معدن با‬ ‫‪۶‬هزار کارخانه س��نگ‌بری وج��ود دارد‪ .‬ایران بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬میلی��ارد تن ذخایر م��واد معدنی دارد که ‪۴‬‬ ‫میلی��ارد تن آن ذخایر س��نگ‌های تزئینی اس��ت‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب معادن س��نگ در ایران ظرفیت زیادی‬ ‫دارند و در این حوزه ستودنی هستند‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره اهمی��ت حوزه س��نگ‪،‬‬ ‫نیازمندی‌ه��ا و دغدغه‌ه��ای آن با فعاالن س��نگی‬ ‫کشور گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نقش بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫در رشد معدن‬ ‫از تمامی ظرفیت‌های صنعت سنگ بهره ببریم‬ ‫فعاالن صنعت را نیز بدانیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دراین‌بین‬ ‫انتظار ما از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��ت‬ ‫که انقالب معدنی راه بیندازند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گاز مشترکان‬ ‫در چه شرایطی‬ ‫قطع می‌شود؟‬ ‫محمود گوهرین‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫خانه معدن ایران‬ ‫ایجاد مصنوعات سنگی به ‪ ۱۰‬هزار دالر می‌رسانیم‪.‬‬ ‫او درباره نقش دولت نی��ز در این حوزه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این روند‪ ،‬دولت باید کمک کند که زیرساخت‌ها‬ ‫آماده ش��وند و به سمت استفاده از فناوری و دانش‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان تهران درب��اره اینکه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بین‌المللی س��نگ‌های تزئینی‬ ‫ک��ه یازدهمی��ن دوره آن هفت��ه گذش��ته از ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬تی��ر در محل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬چقدر می‌تواند به رش��د حوزه س��نگ‬ ‫در کش��ور کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه خوبی بود؛‬ ‫درواقع برگزاری چنین نمایش��گاه‌هایی می‌تواند در‬ ‫توسعه صنعت سنگ‪ ،‬تشویق به فرآوری‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی و ارائه توانمندی‌های داخلی ایفای‬ ‫نقش کند اما باید از حالت نمایش��گاه سنتی خارج‬ ‫ش��ویم و به س��مت س��بک‌های جدی��د بازاریابی‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫پرنی��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬در ای��ن زمین��ه بای��د‬ ‫زیرس��اخت‌های صادراتی را اصالح کنیم و با روش‬ ‫جهانی دس��ت به فرآوری بزنیم تا بازارهای خارجی‬ ‫را تصاحب کنیم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت یازدهمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫سنگ‌های تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین‌آالت و تجهیزات‬ ‫مرب��وط در ‪ ۴‬بخ��ش اصلی اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪،‬‬ ‫ف��رآوری و ص��ادرات از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬کارخانه‌های سنگ‌بری‪ ،‬معادن‬ ‫سنگ‪ ،‬س��ازندگان ماش��ین‌آالت معدن‪ ،‬حفاری و‬ ‫فرآوری س��نگ‪ ،‬تولیدکنندگان اب��زارآالت فرآوری‬ ‫معدن و صادرکنن��دگان و واردکنندگان با یکدیگر‬ ‫به رقابت پرداختند‪ .‬در این نمایشگاه ‪ ۱۲۰‬شرکت‬ ‫داخل��ی و خارجی‪ ،‬جدیدتری��ن تولیدات و خدمات‬ ‫خ��ود را ارائه کردند و در مع��رض دید عالقه‌مندان‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌که بخش خصوصی ضابطه‌مند و‬ ‫قانونمند اس��ت و از رابطه استفاده نمی‌کند‬ ‫می‌توان��د به‌عن��وان یک بازیگ��ر کلیدی در‬ ‫حوزه‌های مختلف اقتصادی وارد شود اما با‬ ‫توجه به ش��رایط اقتصادی‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫تمایل چندانی برای ورود به این حوزه ندارد‬ ‫و ترجی��ح می‌ده��د راه‌ه��ای راحت‌تری را‬ ‫انتخاب کند تا بدون دردس��ر در آن بخش‬ ‫سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که مطرح شد‪ ،‬معدنکار باید‬ ‫عاش��ق یا دیوانه باش��د که دست به فعالیت‬ ‫معدنی بزند‪.‬‬ ‫در عمل هم می‌بینیم کس��ی که عاش��ق‬ ‫کشور و فعالیت در بخش معدن است‪ ،‬وارد‬ ‫حوزه معدن می‌شود اما در شرایط اقتصادی‬ ‫امروز نیاز اس��ت کس��انی که س��رمایه‌دار و‬ ‫توانمن��د هس��تند در مع��دن و حوزه‌ه��ای‬ ‫مختلف و وابس��ته ب��ه آن س��رمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر توانمندان بخش خصوصی در حوزه‬ ‫مع��دن ورود پیدا کنند موفق می‌ش��وند و‬ ‫پس از مدتی می‌توانند پول‌شان را برداشت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دراین‌بی��ن دول��ت باید س��رمایه‌داران را‬ ‫تش��ویق کند ت��ا در حوزه مع��دن فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین جوان‌ها را تش��ویق کنند که در‬ ‫منطقه بمانند و در معدن کار کنند تا کشور آباد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به‌طورکلی اعتقاد دارم اگر توجه کافی به‬ ‫معدن شود می‌تواند جای نفت را بگیرد و به‬ ‫رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت پتروشيمي مارون برای سال مالی منتهي به ‪1397/12/29‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 4000‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه‌ها و ارتقای سوددهی شرکت پتروشيمي مارون در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫پتروشيمي مارون با حضور ‪98/63‬درصد از سهامداران شرکت در محل مرکز‬ ‫همايش‌هاي بين‌المللي نيايش واقع در سعادت‌آباد‪ ،‬ميدان کاج‪ ،‬خيابان نهم‪،‬‬ ‫پالک ‪ ،12‬برگزار ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاست آقای مسعود بهزادپور و نظارت‬ ‫خان��م زهرا وهاب‌نژاد و حس��ین پناهیان و دبیری آق��ای مصطفی احمدزاده‬ ‫تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع آقای مهن��دس عبدالمجید محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ضم��ن ارائه گ��زارش عملکرد هیات‌مدیره به س��واالت‬ ‫سهامداران پاسخ دادند‪ .‬سپس صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال‬ ‫مال��ی منتهی ب��ه ‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این‬ ‫جلس��ه پس از تصویب صورت‌های مالی از س��وی س��هامداران تقسیم مبلغ‬ ‫‪ 4000‬ریال س��ود به ازای هر س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب‬ ‫روزنامه‌های اطالع��ات و دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های کثیراالنتش��ار‬ ‫ش��رکت و مؤسسه حسابرس��ی «هش��یار بهمند» به‌عنوان بازرس قانونی و‬ ‫حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی «بهمند» به‌عنوان بازرس علی‌البدل‬ ‫شرکت برای سال ‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫براس��اس تصمیم��ات مجم��ع‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات‌مدیره دوره گذشته به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫به‌عن��وان اعض��ای هیات‌مدی��ره جدید‬ ‫مجددا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹عملک�رد ش�رکت در س�ال‬ ‫مورد گزارش‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن اقدامات ص��ورت گرفته به‬ ‫منظ��ور بهره‌وری و افزایش ظرفیت تولید‬ ‫در واحدهای تولیدی مجتمع عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬طرح ‪NGL -1500‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون در راستای تامین ظرفیت خوراک رو به کاهش‬ ‫خود به دنبال منابع جدید گاز غنی از اتان می‌باشد‪ .‬در طراحی اولیه گازهای‬ ‫سبک خروجی از کارخانه‌های گاز و گاز مایع ‪1500/800/700/600/400‬‬ ‫به‌عنوان خوراک پتروش��یمی مارون در نظر گرفته شده بود‪ .‬گاز خروجی از‬ ‫‪ NGL -1500‬در حال حاضر جهت تزریق به میادین نفتی کرنج پارس��ی‬ ‫به ایس��تگاه‌های ‪ 500/600 -CS‬ارسال می‌شود‪ .‬لذا شرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب تحویل گاز ‪ NGL -1500‬را منوط به تامین و ارس��ال گاز‬ ‫جایگزین نموده است‪ .‬گاز سبک ‪ NGL -1500‬به میزان ‪ 4‬میلیون نرمال‬ ‫مترمکع��ب در روز (معادل ‪ 16‬درصد گاز ورودی س��ایت اهواز) می‌باش��د‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو جهت اس��تفاده از این گاز نیاز به اح��داث دو خط لوله ‪ 30‬اینچ از‬ ‫‪ NGL -1500‬به ‪ NGL -400‬می‌باش��د تا گاز غنی‌ش��ده از طریق خط‬ ‫موجود به واحد اهواز انتقال گردد و دیگری خط ‪ 20‬اینچ جهت انتقال گاز‬ ‫جایگزین برای تزریق به کرنج پارسی از ‪ IG-AT 6‬می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬خالص‌سازی اتیلن اکساید‬ ‫واحد ‪ EO/EG‬پتروشیمی مارون با الیسنس شرکت ‪ shell‬هلند مطابق‬ ‫طراحی ‪ 443‬هزار تن در س��ال اتیلن گالیکول‌ها را تولید می‌کند‪ .‬ضمنا در‬ ‫طراحی پایه امکان تولید ‪36‬هزار تن در س��ال اتیلن اکساید دیده شده بود‪.‬‬ ‫با توجه به روند قیمت‌های جهانی گالیکول‪ ،‬نیاز بازار و لزوم گسترش سبد‬ ‫تولید محصوالت‪ ،‬پروژه خالص‌س��ازی اتیلن اکس��اید در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬ماده اتیلن اکساید به‌عنوان یکی از مواد اولیه پایه جهت تولید‬ ‫بس��یاری از محصوالت میان‌دس��تی صنعت پتروشیمی مانند محصوالت‬ ‫اتوکس��یله‪ ،‬اتانول آمین‌ها و‪ ...‬اهمیت قابل توجهی دارد‪ .‬نتایج اولیه نشان‬ ‫می‌دهد که طراحی اولیه قابلیت تولید تا ‪ 45‬هزار تن در سال اتیلن اکساید‬ ‫خالص را دارد‪ .‬طرح در چندین نوبت مورد ارزیابی امکان‌سنجی قرار گرفته‬ ‫است که نتایج نشان‌دهنده سودآوری آن می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫حفظ پایداری‪ ،‬اس��تمرار و افزایش خوراک با هدف رس��اندن به ظرفیت‬ ‫اس��می کارخانه بازیاب��ی اتان به‌عن��وان مبدا خ��وراک ورودی واحدهای‬ ‫پایین‌دس��تی یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫از دیرب��از تا به امروز بوده و در این راس��تا اقدام به شناس��ایی مش��کالت و‬ ‫موان��ع موجود در واحدهای باالدس��ت کارخانه بازیابی اتان نموده اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو جهت تس��ریع در اجرا و انجام پروژه‌های بهبود تعریف ش��ده در‬ ‫کارخانه‌ه��ای ‪ 800/700/600/400‬ی��ا واحدهای باالدس��ت آنها ضمن‬ ‫تامین سرمایه مورد نیاز عالوه بر کاستن از جریان‌های پیوسته گاز ارسالی‬ ‫به سمت مش��عل‪ ،‬بر خوراک دریافتی کارخانه بازیابی اتان بیفزاید‪ .‬میزان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن پروژه مطابق اس��ناد مش��اور ‪ 164‬میلیون یورو و‬ ‫مجموع گازهای اضافه شده برابر ‪69‬تن در ساعت خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬خرید زمین چهار هکتاری از منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫زمین چهار هکتاری به‌منظور اجرای طرح‌های توس��عه‌ای پتروش��یمی‬ ‫م��ارون در ابعاد ‪ 220‬در ‪ 180‬متر از طریق س��رمایه‌گذاری منطقه ویژه به‬ ‫ش��رکت واگذار گردید‪ .‬طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫جداس��ازی ‪ 3C+‬از ‪ 4C+‬و تصفی��ه بنزین پیرولی��ز در زمین مذکور ایجاد‬ ‫خواهد گردید‪.‬‬ ‫‪Removal CO2 -5‬‬ ‫طبق قرارداد منعقده با شرکت ‪ ،BASF‬کاتالیست ‪high Selectivity‬‬ ‫این ش��رکت برای واح��د ‪ EO/EG‬خرید و به پتروش��یمی مارون منتقل‬ ‫گردید‪ .‬جهت اس��تفاده از این کاتالیس��ت باید مقدار ‪ CO2‬در گاز ورودی‬ ‫راکت��ور به می��زان چش��مگیری کاهش پیدا کن��د‪ .‬به این منظ��ور پروژه‬ ‫‪ Revamp‬بخش ‪ Removal CO2‬واحد ‪ EO/EG‬در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در این پروژه با اس��تفاده از ‪ additive‬وارد شده به محلول کربنات‬ ‫و نیز تغییرات سخت‌افزاری در بخش ‪ Removal CO2‬مقدار درصد گاز‬ ‫‪ CO2‬کاهش پیدا کند‪ .‬مهم‌ترین تغییر زیرساختی عبارت از افزودن یک‬ ‫مبدل حرارتی به موازات مبدل ‪ 2002‬جهت افزایش سردس��ازی مخلوط‬ ‫گازی می‌باشد که فاز مهندسی و خرید آن توسط واحد طرح و توسعه انجام‬ ‫گردیده و بنا به صالحدید مدیریت محترم‪ ،‬فاز اجرا برعهده بخش عملیات‬ ‫مجتمع قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ -6‬پ�روژه جم�ع‌آوری و ح�ذف ترکیب�ات آل�ی فرار از س�طح‬ ‫تصفیه‌خانه مارون (‪)VOC‬‬ ‫پروژه جمع‌آوری و حذف ترکیبات آلی فرار از س��طح تصفیه‌خانه مارون‬ ‫پروژه‌ای زیست‌محیطی اس��ت که بنا بر الزامات محیط‌زیست درخصوص‬ ‫ح��ذف آالینده‌های آلی فرار از س��طح تصفیه‌خانه‌ها و اث��رات مخرب این‬ ‫ترکیبات به‌عنوان آالینده‌های جوی و تهدید جدی س�لامت محیط کار و‬ ‫باتوجه به غلظت باالی این ترکیبات در پس��اب پتروش��یمی مارون تعریف‬ ‫و در حال اجرا می‌باش��د‪ .‬در این پروژ ‌ه حوضچه‌های جمع‌آوری و نگهداری‬ ‫پس��اب تصفیه‌خانه توسط پوش��ش‌های ‪ GRP‬پوشیده ش��ده و بخارات‬ ‫متصاعد از س��طح زیرین آن توس��ط خطوط انتقال که به یک مکنده اصلی‬ ‫متصل است جمع‌آوری شده و وارد ‪ RTO‬و یا کوره اکسیداسیون حرارتی‬ ‫ش��ده و در آنج��ا در دمای حدود ‪ 800-1000‬درجه شکس��ته ش��ده و به‬ ‫دی‌اکسیدکربن و بخار آب تبدیل شده و از طریق دودکش خارج می‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت‌های برجس�ته شرکت پتروش�یمی مارون در راستای‬ ‫حمایت از ساخت داخل و خودکفایی کشور‪:‬‬ ‫‪ -1‬ساخت کامل مبدل نیمه‌جوشی برای اولین بار در داخل کشور‬ ‫‪ -2‬دس��تیابی به دانش فنی طراحی و ساخت کامل توربواکسپندر واحد‬ ‫‪ N2/O2‬برای اولین بار در داخل کشور‬ ‫‪ -3‬ساخت کامل گیربکس فلندر مربوط به رآکتورهای واحد ‪HD‬‬ ‫‪ -4‬دس��تیابی به دانش فنی س��اخت ‪SERVO MOTOR‬های مورد‬ ‫استفاده در واحدهای بسته‌بندی‬ ‫‪ -5‬طراحی و س��اخت الکتروموتورهای ‪ LV‬مربوط به ‪40-EX-8001‬‬ ‫و ‪40-DA -8009‬‬ ‫‪ -6‬طراحی و س��اخت فن پرتابل ضدانفجار س��بک برای نخستین‌بار در‬ ‫کشور‬ ‫‪ -7‬طراحی و س��اخت انواع ترانس��فورماتورهای تک‌فاز و سه‌فاز ‪LOW‬‬ ‫‪POWER‬های مورد نیاز مجتمع‬ ‫‪ -8‬دس��تیابی به دانش فنی س��اخت گیربکس دوزینگ پمپ برای اولین‬ ‫بار در داخل کشور‬ ‫‪ -9‬طراحی و س��اخت مبدل‌ه��ای ‪ Doubhe Pipe‬مربوط به ‪،6014‬‬ ‫‪40 -E -6013‬‬ ‫‪ -10‬طراحی و ساخت قطعات کمپرسور ‪ HASKEL‬سایت بازیابی اتان‬ ‫‪ -11‬طراحی و ساخت پدهای تراست بیرینگ ‪ C-4702A/B‬سایت‬ ‫بازیابی اتان‬ ‫‪ -12‬طراح��ی و س��اخت ‪Complete Assembly Empty Bag‬‬ ‫‪ Pinacers‬مربوط به دستگاه بسته‌بندی‬ ‫‪ -13‬ساخت هیترهای صفحه‌ای اکسترودر‬ ‫‪ -14‬ساخت کامل پمپ هرمتیک واحد ‪PP‬‬ ‫‪ -15‬طراحـی و س��اخـت هیت��ر فلنجـی با تـ��وان‪ 25 kw‬مـربوط بـه‬ ‫‪50-EX -5002‬‬ ‫‪ -16‬طراحی و ساخت ترانسفورماتور جریان‬ ‫‪ -17‬طراحی و ساخت سنسور کانداکتیویتی میتر‬ ‫‪ -18‬طراحی و ساخت سنسور و نمایشگر سرعت توربواکسپندر‬ ‫‪ -19‬طراحی و س��اخت ‪( Addressable Smoke Detector‬برای‬ ‫نخستین بار در کشور)‬ ‫‪ -20‬ساخت ‪ GAS Detector‬واحد فایز آالرم‬ ‫‪ -21‬طراحی و ساخت فلومتر مربوط به ‪10 -P-3375‬‬ ‫‪ -22‬طراحی و ساخت ‪10-LI-90350 Level Indicator‬‬ ‫‪ -23‬طراحی و س��اخت برده��ای الکترونیکی مربوط به سنس��ور درایو‬ ‫کارت‌های ‪( 5701‬برای نخستین‌بار در کشور)‬ ‫‪ -24‬عیب‌یاب��ی و تعمی��ر کارت‌های ‪ 5701‬سیس��تم اعالم حریق واحد‬ ‫الفین (برای نخستین‌بار در کشور)‬ ‫‪ -25‬سوئیچ و نمایشگر فشار برای پکیج ‪CCP‬‬ ‫‹‹برخی از افتخارات شرکت در سال ‪:1397‬‬ ‫‪ )1‬انتخاب ش��رکت به عنوان صادرکننده نمونه اس��تان خوزستان برای‬ ‫ششمین سال پیاپی‬ ‫‪ )2‬دریافت عدم آالیندگی از س��وی سازمان محیط‌زیست و اخذ معافیت‬ ‫از پرداخت عوارض آالیندگی‬ ‫‪ )3‬اخذ رتبه ‪28‬ام در بین یکصد ش��رکت برتر کش��ور به انتخاب سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با شش پله صعود نسبت به سال قبل‬ ‫‪ )4‬کس��ب رتبه س��وم ش��اخص باالترین ارزش بازار در بین شرکت‌های‬ ‫برتر کشور‬ ‫‪ )5‬کس��ب رتب��ه ‪5‬ام از نظ��ر ف��روش در گروه‌ه��ای صنعتی زی��ر گروه‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪ )6‬اخذ تندیس بلورین جایزه صنعت پتروشیمی‬ ‫‪ )7‬اخذ گواهینامه‌های ‪ ISO45001‬به‌عنوان اولین ش��رکت در سطح‬ ‫کشور‬ ‫‪ )8‬اخ��ذ تندیس اس��تانداردهای سیس��تم مدیریت امنی��ت اطالعات‬ ‫‪ ،ISO27001‬مدیری��ت ایمنی و بهداش��تی حرف��ه‌ای ‪،ISO45001‬‬ ‫مدیریت ریسک ‪ISO31000‬‬ ‫‪ )9‬اخ��ذ گواهینامه‌های اس��تانداردهای مدیری��ت اندازه‌گیری رضایت‬ ‫مشتری ‪ ،ISO14001‬مدیریت سیستم رضایت مشتری ‪،ISO10001‬‬ ‫مدیریت سیستم رسیدگی به شکایات مشتری ‪ISO10002‬‬ ‫‪ )10‬اخ��ذ گواهینامه‌های اس��تانداردهای مدیری��ت بین‌المللی الزامات‬ ‫عمومی شایس��تگی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون ‪،ISO17025‬‬ ‫مدیریت سیس��تم کیفیت ‪ ISO9001‬و اس��تاندارد بین‌المللی سیستم‬ ‫مدیریت انرژی ‪ISO50001‬‬ ‫‪ )11‬اخ��ذ گواهینامه‌ه��ای اس��تانداردهای مدیریت زیس��ت‌محیطی‬ ‫‪ISO14001‬‬ ‫‹ ‹اطالعات طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‬ ‫‪ )1‬طرح پتروشیمی بوشهر‪:‬‬ ‫ش��رکت پتروشیمی بوش��هر یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی در‬ ‫نوع خود در کش��ور می‌باش��د که شرکت پتروش��یمی مارون در سال ‪1389‬‬ ‫اقدام به خرید ‪40‬درصد سهام شرکت مذکور نموده است‪ .‬شرکت پتروشیمی‬ ‫بوش��هر در مرحله قبل از بهره‌برداری با سرمایه ‪ 5.300‬میلیارد ریال منقسم‬ ‫به ‪5.300‬میلیون س��هم هزار ریالی با نام تمام پرداخت ش��ده می‌باش��د که‬ ‫میزان ‪60‬درصد س��هام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ساتا و ‪40‬درصد‬ ‫متعلق به شرکت پتروش��یمی مارون می‌باشد‪ .‬فعالیت اصلی شرکت در امور‬ ‫تولیدی‪ ،‬بازرگانی و خدماتی در صنایع ش��یمیایی و پتروشیمیایی می‌باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی بوش��هر مس��ئول اجرای طرح‌های ‪ )1‬شیرین‌سازی‬ ‫خ��وراک ب��ا ظرفیت ‪320‬میلیون ف��وت مکعب در روز گاز ت��رش ‪ )2‬بازیابی‬ ‫ات��ان ‪2.464‬ه��زار تن در س��ال ‪ )3‬کراکر اتان با ظرفی��ت یک‌میلیون تن در‬ ‫س��ال ‪ )4‬متانول با ظرفیت ‪ 1.650‬هزار تن در س��ال ‪ )5‬اتیلن گالیکول‌ها با‬ ‫ظرفیت ‪550‬هزار تن در س��ال ‪ )6‬پلیمر س��نگین‪ /‬س��بک خطی با ظرفیت‬ ‫‪300‬هزار تن در سال و‪ ...‬می‌باشد‪ .‬پیشرفت کل پروژه در سال مالی منتهی به‬ ‫‪29‬اس��فندماه ‪ 1397‬معادل ‪53.01‬درصد پیشرفت واقعی در مقابل ‪83.03‬‬ ‫درصد پیش��رفت برنامه‌ای می‌باش��د که کل هزینه‌های اجرای طرح به مبلغ‬ ‫‪103.861‬میلی��ارد ریال (ش��امل ‪18.443‬میلیون ی��وان و ‪9.341‬میلیارد‬ ‫ریال) برآورد گردیده اس��ت‪ .‬طبق برنامه اعالم ش��ده واحد اتان در نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ 1397‬به بهره‌برداری رسید و واحد متانول در نیمه اول سال ‪ 1398‬به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ )2‬طرح پتروشیمی سلمان فارسی (‪:)PDH‬‬ ‫فعالی��ت اصلی ش��رکت در زمینه تولیدی‪ ،‬بازرگان��ی و خدماتی در صنایع‬ ‫ش��یمیایی و پتروش��یمیایی می‌باش��د‪ .‬ظرفیت تولیدی این طرح ‪450‬هزار‬ ‫ت��ن پروپیل��ن از نوع گرید پلیمری و ‪12‬هزار تن گاز مایع (‪ )LPG‬می‌باش��د‬ ‫که ش��رکت در تاریخ ‪ 1392/11/13‬می��زان ‪20‬درصد به میزان ‪160‬میلیون‬ ‫سهم از س��هام آن شرکت را به مبلغ هر سهم ‪1.906‬ریال خریداری کرده که‬ ‫ثمن معامله مع��ادل ‪ 91.488‬میلیون ریال نقدی (‪30‬درصد مبلغ معامله) و‬ ‫مابقی طی ده قس��ط به مبلغ ‪ 31.081‬میلیون ریال پرداخت خواهد گردید‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب درصد مالکیت ش��رکت ب��ه ‪34‬درصد افزای��ش یافت‪ .‬برآورد‬ ‫س��رمایه‌گذاری ط��رح در بخش ارزی به مبلغ ‪264‬میلی��ون یورو و در بخش‬ ‫ریالی به مبلغ ‪3.671‬میلیارد ریال و جمعا برآورد کل سرمایه‌گذاری (ارزی و‬ ‫ریالی) به مبلغ ‪ 12.057‬میلیارد ریال می‌باشد که باتوجه به درصد مشارکت‬ ‫در این طرح (‪34‬درصد) سهم پتروشیمی مارون معادل ‪4.100‬میلیارد ریال‬ ‫خواهد بود‪ .‬مهندس��ی پایه طرح توس��ط ش��رکت اوده از آلمان پایان یافته و‬ ‫مهندس تفصیلی عمومی آن توس��ط ش��رکت پیدک در حال انجام می‌باشد‪.‬‬ ‫پیش��رفت کل پروژه در س��ال مال��ی منتهی به ‪29‬اس��فندماه ‪ 1397‬معادل‬ ‫‪16.65‬درصد پیش��رفت واقعی می‌باش��د که کل هزینه‌های اجرای طرح به‬ ‫مبل��غ ‪ 263.992‬ه��زار ی��ورو و ‪ 3.671.321‬میلیون ریال ب��رآورد گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ )3‬شرکت آمیزه‌های پویاپلیمری مارون‪:‬‬ ‫ش��رکت آمیزه‌های پویا پلیمری مارون در تاریخ ‪ 1395/02/13‬با س��رمایه‬ ‫ثبتی ‪10‬میلیارد ریال و با مش��ارکت ‪60‬درصدی ش��رکت پتروشیمی مارون‬ ‫و ‪40‬درصدی ش��رکت پویاجم ب��ا ظرفیت تولید ‪ 15000‬تن در س��ال انواع‬ ‫آمیزه‌های پلیمری (کامپاند) در سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‬ ‫تاسیس گردید‪ .‬در سال ‪ 1395‬در حال عملیات نصب و ایجاد بوده که باتوجه‬ ‫به اقدامات انجام ش��ده در س��ال ‪ 1396‬به بهره‌برداری رسید‪ .‬بنا به تصمیم و‬ ‫سیاس��ت‌های مدیریتی شرکت پتروش��یمی مارون‪ ،‬کل سهام شرکت فرعی‬ ‫آمیزه‌ه��ای پویا پلیمری مارون به مبلغ اس��می (دفتری) به ش��رکت فرعی‬ ‫صنایع تکمیلی مارون منتقل شده است‪.‬‬ ‫‪ )4‬طرح پتروشیمی ایالم (‪7‬درصد سهام)‪:‬‬ ‫طرح الفین س��یزدهم یکی از طرح‌های برنامه پنج س��اله چهارم می‌باش��د‬ ‫که پ��س از مطالعات اقتصادی اج��رای آن طبق مصوبه ش��ماره ‪ 947‬مورخ‬ ‫‪ 1381/04/18‬هیات‌مدی��ره ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی به ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی ایالم واگ��ذار و متعاقب آن مصوبه ش��ماره ‪ 34/103732‬مورخ‬ ‫‪ 1381/10/06‬ش��ورای عالی اقتص��اد اخذ و کار برگ��زاری مناقصه طرح به‬ ‫ش��رکت مدیریت توس��عه صنایع پتروش��یمی واگذار گردید‪ .‬ط��رح دارای‬ ‫واحده��ای فرآیند الفین (جه��ت تولید اتیلن و پروپیل��ن) و واحد پلی‌اتیلن‬ ‫س��نگین به ظرفیت ‪300‬میلیون تن در س��ال بوده و شامل تاسیسات جانبی‬ ‫ازجمله واحدهای تامین آب‪ ،‬برق و بخار می‌باش��د‪ .‬ق��رارداد واحد پلی‌اتیلن‬ ‫س��نگین از طریق ش��رکت مدیریت توسعه صنایع پتروش��یمی با مشارکت‬ ‫ش��رکت‌های میتسوبیش��ی ژاپن و طراحی مهندس��ی صنایع انرژی منعقد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫درآمدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه‌های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه‌های مالی‬ ‫سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از کسر مالیات‬ ‫مالیات بر درآمد‪:‬‬ ‫سال‌جاری‬ ‫سنوات قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪81.834.421‬‬ ‫(‪)46.908.331‬‬ ‫‪34.926.090‬‬ ‫(‪)2.895.072‬‬ ‫‪1.272.948‬‬ ‫(‪)1.622.124‬‬ ‫‪33.303.966‬‬ ‫(‪)870.159‬‬ ‫‪4.947.311‬‬ ‫‪4.077.152‬‬ ‫‪37.381.118‬‬ ‫‬‫(‪)270.573‬‬ ‫(‪)270.573‬‬ ‫‪37.110.545‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪54.759.311‬‬ ‫(‪)30.129.408‬‬ ‫‪24.629.903‬‬ ‫(‪)1.943.200‬‬ ‫(‪)157.846‬‬ ‫(‪)2.101.046‬‬ ‫‪22.528.857‬‬ ‫(‪)930.163‬‬ ‫‪3.211.238‬‬ ‫‪2.281.075‬‬ ‫‪24.809.932‬‬ ‫‬‫(‪)156.298‬‬ ‫(‪)156.298‬‬ ‫‪24.653.634‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزیده بنیاد ملی نخبگان علوم زمین کشور در گفت‌وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا بولیوی‬ ‫از توسعه‬ ‫لیتیومی‬ ‫باز می‌ماند؟‬ ‫استارت‌آپ‌های معدنی هنوز در ایران متولد نشده‌اند‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استارت‌آپ یعنی‬ ‫نوعی فناوری‌ که‬ ‫به یک نوآوری‬ ‫برسد یعنی‬ ‫فناوری از قبل‬ ‫وجود داشته‬ ‫اما شما آن را‬ ‫بهینه می‌کنید و‬ ‫ارتقا می‌دهید‬ ‫پروژه‌های مرتبط‬ ‫با بخش معدن به‬ ‫دلیل دیربازده‬ ‫بودن از سوی‬ ‫معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست‬ ‫جمهوری محل‬ ‫توجه نیست‬ ‫امیربیژن یثربی‪ ،‬مدرک دکترای خود را در رش��ته منابع‬ ‫زمین (‪ )Earth Resources‬از دانشگاه اگستر انگلیس‪،‬‬ ‫مدرسه معدن َکمبورن گرفته و برگزیده بنیاد ملی نخبگان‬ ‫در علوم زمین کشور است‪ .‬با یثربی در زمینه استارپ‌های‬ ‫معدنی به صحبت نشس��تیم‪ .‬او از ش��کاف بین پدیده‌های‬ ‫«مهندس��ی معکوس» و «اس��تارت‌آپ» گفت و نوآوری را‬ ‫پرکننده این ش��کاف دانس��ت‪ .‬اگرچه آنچه این کارشناس‬ ‫درباره موضوع اس��تارت‌آپ‌ها می‌گوید کمی تلخ اس��ت اما‬ ‫در نهایت بر دل می‌نشیند‪.‬‬ ‫€ €س�ر صحبت را با یک پرس�ش کلی باز می‌کنم‪.‬‬ ‫اوض�اع و احوال اس�تارت‌آپ‌های معدن�ی در ایران‬ ‫چطور است؟‬ ‫در ایران وقتی از استارت‌آپ حرف می‌زنیم‪ ،‬نمی‌توانیم از‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نام نبریم‪ .‬به باور‬ ‫من‪ ،‬این سازمان تسهیالت خوبی برای استارت‌آپ‌ها در نظر‬ ‫گرفته؛ تسهیالتی که بی‌شک مرهون زحمات سورنا ستاری‪،‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری ایران و رئیس بنیاد‬ ‫ملی نخبگان است‪ .‬من به این دلیل که برگزیده بنیاد ملی‬ ‫نخبگان در علوم زمین کش��ور هس��تم‪ ،‬خود را پروژه‌ای از‬ ‫ای��ن معاون��ت می‌دانم اما ب��ه باور من توجهی که تاکنون از‬ ‫این معاونت به اس��تارت‌آپ‌های بخش معدن کش��ور شده‪،‬‬ ‫به طور تقریبی صفر بوده است‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در رشته مهندس�ی معدن تحصیل کردید‬ ‫و برگزی�ده بنی�اد ملی نخبگان در علوم زمین بودید‪.‬‬ ‫پس چطور می‌گویید هیچ توجهی به این بخش نشده‬ ‫است؟‬ ‫ما صندوقی به نام صندوق حمایت از پژوهشگران جوان‬ ‫داری��م ک��ه زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری اس��ت‪ .‬این صندوق به طور کامل بر پش��تیبانی‬ ‫از استارت‌آپ‌ها و تخصیص بودجه به پروژه‌های تحقیقاتی‬ ‫متمرکز ش��ده و اپلیکیش��نی که در این صندوق است‪ ،‬یکی‬ ‫از حرفه‌ای‌ترین اپلیکیشن‌هایی است که تاکنون دیده‌ام اما‬ ‫اگر به فهرست پروژه‌هایی که در این صندوق قرار دارد و قرار‬ ‫اس��ت به آنها بودجه تحقیقاتی ارائه ش��ود‪ ،‬نگاهی بیندازید‬ ‫می‌بینی��د چند م��ورد از این پروژه‌ها در بخش معدن فعال‬ ‫هس��تند و در اولویت دریافت بودجه قرار دارند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که استارت‌آپ‌های‬ ‫معدنی در داخل کشور رشد کنند؟‬ ‫€ €چرا فکر می‌کنید اس�تارت‌آپ‌های معدنی برای‬ ‫شروع نیاز به حمایت آن‌چنانی دولت دارند؟‬ ‫ی که به یک‬ ‫اس��تارت‌آپ یعن��ی چه؟ یعنی نوع��ی فناور ‌‬ ‫نوآوری برس��د یعنی فناوری از قبل وجود داش��ته اما ش��ما‬ ‫آن را بهین��ه می‌کنی��د و ارتق��ا می‌دهید‪ .‬ن��وآوری در همه‬ ‫ج��ای جه��ان آزمون و خط��ا دارد‪ ،‬آزمون و خطا نیز هزینه‬ ‫دارد و بودجه می‌خواهد‪ .‬وقتی بودجه نباش��د چطور پروژه‬ ‫می‌خواهد حرکت کند؟ به باور من استارت‌آپ‌های معدنی‬ ‫اصال در ایران متولد نشده‌اند که بخواهند از جا بلند شوند و‬ ‫حتی می‌توانم بگویم تصمیم تولد آنها گرفته نشده است‪.‬‬ ‫€ €به طور دقیق به چه چیزی استارت‌آپ می‌گویید؟‬ ‫متاسفانه در کشور ما استارت‌آپ همان مفهوم مهندسی‬ ‫معکوس را دارد؛ مهندسی معکوسی که عمری ‪ ۳۰‬ساله در‬ ‫ایران دارد‪ .‬من ش��هید حس��ن تهرانی‌مقدم را پدر مهندسی‬ ‫معکوس در ایران می‌دانم‪ .‬ایران در زمان جنگ چند موشک‬ ‫از لیبی گرفت و ش��هید تهرانی‌مقدم از آقای رفیق‌دوس��ت‪،‬‬ ‫وزیر وقت دفاع که در آن زمان وزیر س��پاه نامیده می‌ش��د‪،‬‬ ‫خواست که به اصطالح دل و جگر یکی از این موشک‌ها را‬ ‫درآورد‪ .‬ایشان هم به شهید اعتماد کرد و اجازه این کار را داد‪.‬‬ ‫این کار به توانایی امروز کش��ور در موشک‌س��ازی انجامیده؛‬ ‫توانایی‌ای که با مهندس��ی معکوس ش��روع شد‪ .‬بنابراین از‬ ‫عمر مهندس��ی معکوس در ایران چیزی بیش از ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫می‌گذرد اما ما همچنان اندر خم مهندسی معکوس مانده‌ایم‬ ‫و نام مهندسی معکوس را گذاشته‌ایم استارت‌آپ‪ .‬نوآوری‬ ‫نداری��م بلک��ه مدل خارج��ی را می‌گیریم‪ ،‬دل و جگرش را‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بولی��وی ب��ه دلی��ل چالش‌های سیاس��ی‪،‬‬ ‫نابس��امانی اقتصاد و محصور بودن در خشکی‬ ‫با موانع گوناگونی برای رش��د و توس��عه ملی‬ ‫روبه‌رو است‪ ،‬هر چند حاال مقامات این کشور‬ ‫امریکای التین‪ ،‬عزم خود را جزم کرده‌اند تا با‬ ‫تکیه بر ذخایر غنی لیتیوم‪ ،‬وارد مسیر توسعه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بولی��وی‪ ،‬چش��م‌انداز جذاب��ی را ب��رای‬ ‫صنعت لیتیوم ترس��یم ک��رده و آن‌هم درآمد‬ ‫میلی��ون‌دالری از راه اس��تخراج و ص��ادرات‬ ‫لیتیوم تا س��ال آینده میالدی است که چنین‬ ‫هدف��ی ب��رای دومین کش��ور فقی��ر امریکای‬ ‫التین‪ ،‬بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫به هر حال بولیوی دست به صادرات لیتیوم‬ ‫به چین به وسیله کشتی زده و نخستین گامی‬ ‫است که این کش��ور در این مسیر برداشته تا‬ ‫به آرزوی خود در توس��عه اقتصادی با تکیه بر‬ ‫ذخایر چشمگیر لیتیوم‪ ،‬جامه‌عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫بولی��وی پ��س از گویانا‪ ،‬فقیرترین کش��ور‬ ‫امریکای جنوبی اس��ت و کارشناسان‪ ،‬قوانین‬ ‫امپریالیس��تی نیروه��ای خارج��ی را از زمان‬ ‫کش��ف ق��اره امری��کا‪ ،‬عام��ل ای��ن وضعیت‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫بولیوی از نظر منابع طبیعی‪ ،‬غنی اس��ت و‬ ‫غیر از معادن مش��هورش دارای دومین میدان‬ ‫گاز طبیعی در امریکای جنوبی پس از ونزوئال‬ ‫اس��ت‪ .‬می��زان فقر در این کش��ور ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫می��زان اس��تخراج مع��ادن و هیدروکربن‌ها‬ ‫‪۱۰‬درصد است و کارخانه‌ها کمتر از ‪۱۷‬درصد‬ ‫تولی��د ناخال��ص مل��ی بولی��وی را تش��کیل‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫نخس��تین عام��ل موثر در رک��ود اقتصادی‬ ‫این کش��ور‪ ،‬کاهش چش��مگیر ن��رخ نقره در‬ ‫س��ال ‪۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) بود‬ ‫که یک��ی از مهم‌ترین منابع درآمد بولیوی در‬ ‫صنایع معدنی به‌شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫عام��ل دوم‪ ،‬پ��س از جن��گ س��رد در‬ ‫اواخ��ر ده��ه ‪ ۸۰‬و اوای��ل ده��ه ‪۹۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۶۹‬خورش��یدی) اتفاق افتاد‪ .‬در این زمان‬ ‫کش��ورهای غربی که در گذشته به دلیل روی‬ ‫کار ب��ودن یک رژی��م با اقتص��اد آزاد‪ ،‬به این‬ ‫کش��ور کمک مالی می‌کردند‪ ،‬کمک‌های خود‬ ‫را قطع کردند‪.‬‬ ‫عامل س��وم‪ ،‬ریش��ه‌کن ک��ردن محصوالت‬ ‫کوکائین از س��وی ای��االت متحده بود که ‪۸۰‬‬ ‫درصد تولید کوکائین جهان را تامین می‌کرد‪.‬‬ ‫کاه��ش تولی��د کوکائی��ن باع��ث کاه��ش‬ ‫چش��مگیر درآمد این کشور به‌ویژه کشاورزان‬ ‫ش��د‪ .‬حاال بولیوی با هدف ش��روع اس��تخراج‬ ‫لیتی��وم‪ ۱۰ ،‬تن کربن��ات لیتی��وم را به طور‬ ‫آزمایش��ی اس��تخراج و صادر کرده است اما با‬ ‫ن��رخ ‪ ۷۰‬هزار دالر که بیش��تر به یک معامله‬ ‫نمادین شبیه است تا عبور از یک بحران مالی‪.‬‬ ‫این کش��ور انتظ��ار دارد این رقم تا س��ال‬ ‫‪۲۰۲۰‬می�لادی (‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی) ب��ه‬ ‫میلیون‌ها دالر برسد‪.‬‬ ‫لیتیوم بیشتر به عنوان نفت سفید شناخته‬ ‫می‌ش��ود و در صنعت امروز‪ ،‬عنصری مهم در‬ ‫باتری‌های شارژی به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫بنابراین بولیوی با بهره‌برداری از این کارکرد‬ ‫لیتی��وم می‌تواند به آینده خود امیدوار باش��د‬ ‫چون این کش��ور بیش��ترین ذخایر ش��ناخته‬ ‫ش��ده لیتیوم را دارد اما مش��کالت زیادی در‬ ‫مسیر صادرات آن وجود دارد که باید برطرف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫زیرس��اخت‌های ابتدایی‪ ،‬محیط پرچالش از‬ ‫نظر قانونی و تردید درباره امنیت سرمایه‌ها در‬ ‫این س��رزمین محصور در خشکی‪ ،‬به احتمال‬ ‫زی��اد موانعی را ب��رای س��رمایه‌گذاران ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کشور با مش��کالتی مانند فقر‪ ،‬ناآرامی‬ ‫اجتماعی و تولید موادمخدر دست به گریبان‬ ‫اس��ت و عالوه بر این چالش‌ه��ا‪ ،‬نوع لیتیومی‬ ‫که در بولیوی اس��تخراج و تهیه می‌شود نیاز‬ ‫به منبع ثابت مواد ش��یمیایی ب��رای فرآوری‬ ‫آب ش��ور دارد‪ ،‬در حالی ک��ه حمل‌ونقل مواد‬ ‫شیمیایی با توجه به امکانات محدود منطقه با‬ ‫مانع روبه‌رو است و جلگه‌های نمک این کشور‪،‬‬ ‫نرخ تبخیر پایین‌تری نس��بت به ‪۳‬تولیدکننده‬ ‫دیگر لیتیوم در جهان یعنی شیلی‪ ،‬استرالیا و‬ ‫آرژانتین دارند‪.‬‬ ‫شاید مسئله اساسی بولیوی این است که با‬ ‫وجود چالش‌های سیاسی و اقتصادی‪ ،‬چگونه‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی را متقاعد کند که این‬ ‫کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫درمی‌آوریم و همان را می‌سازیم‪ .‬بعد می‌گوییم بومی‌سازی‬ ‫کرده‌ای��م و ای��ن قطعه را دیگ��ر از خارج وارد نمی‌کنیم‪ ،‬در‬ ‫حالی که نوآوری الزمه اس��تارت‌آپ اس��ت یعنی این قطعه‬ ‫را که مش��ابه خارجی دارد بس��ازیم و البته کارآیی بیشتری‬ ‫به آن ببخشیم و به عبارتی دیگر نسل فناورانه آن را عوض‬ ‫کنیم وگرنه تقلید که اس��تارت‌آپ نیس��ت‪ .‬به باور من تنها‬ ‫جایی در ایران که نوآوری داشته‌ایم‪ ،‬همین صنایع موشکی‬ ‫اس��ت که با مهندس��ی معکوس شروع شد اما حاال به جایی‬ ‫رس��یده که خالقانه اس��ت و می‌توانیم بگوییم فناوری این‬ ‫مدل در دس��ت ما اس��ت‪ .‬اکنون س��ازمان هوا فضای س��پاه‬ ‫اعالم می‌کند که موشک سجیل‪ ۲‬فقط به ایران اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬رقیب ندارد و هیچ کشور دیگری غیر از ایران به این‬ ‫دس��تاورد نرس��یده است‪ .‬این یک استارت‌آپ از نوع نظامی‬ ‫با توان دفاعی بازدارنده است‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما چرا چنین دستاوردی در بخش‌های‬ ‫غیرنظامی از جمله بخش معدن کشور حاصل نشده‬ ‫است؟‬ ‫به یک دلیل بسیار ساده‪ .‬ما در ایران ثابت کردیم هر جا‬ ‫اراده بوده‪ ،‬دستاورد داشته‌ایم‪ .‬در صنایع موشکی جزو ‪۱۰‬‬ ‫کش��ور برتر هس��تیم و در پزش��کی و سلول‌های بنیادی نیز‬ ‫در زمره بهترین‌های جهان هس��تیم؛ یک روز اراده کردیم‬ ‫جاده‌های کشور را گسترش دهیم و اکنون در جاده‌سازی‬ ‫و سدس��ازی‪ ،‬یک��ی از توانمن��دان جهان هس��تیم‪ .‬هر چند‬ ‫استثناهایی هم وجود دارد که در این عرصه‌ها موفق عمل‬ ‫نکرده‌ایم اما در کل اگر اراده به انجام کاری داشتیم‪ ،‬موفق‬ ‫ش��دیم‪ .‬همچنی��ن در عرصه‌های ورزش��ی موفقیت‌هایی‬ ‫داشته‌ایم اما به گفته محسن رضایی‪ ،‬دبیر مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬در اقتصاد اراده وجود نداشته است‪ .‬درست‬ ‫اس��ت در جنگ اقتصادی هس��تیم اما برای حل چالش‌های‬ ‫اقتصادی اراده نکرده‌ایم‪ .‬جایی که اراده وجود داشته است‪،‬‬ ‫تمام موانع را کنار زده‌ایم‪ .‬ما در بخش معدن نیاز به نوآوری‬ ‫فناورانه داریم‪ .‬فناوری‪ ،‬هزینه و خطای انسانی را کم می‌کند‬ ‫و دق��ت را افزای��ش می‌دهد‪ .‬در نهایت به ایجاد محصولی با‬ ‫کیفی��ت باالت��ر و هزینه کمتر می‌انجامد و قدرت را در بازار‬ ‫رقابتی جهان افزایش می‌دهد‪ .‬بهای محصول معدنی از نرخ‬ ‫جهانی پیروی می‌کند و درآمد منهای هزینه سود است‪ ،‬پس‬ ‫هر چه هزینه تولید کمتر باشد‪ ،‬سود حاصل بیشتر است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا وج�ود ذخایر غنی معدن�ی در ایران‪ ،‬چرا باید‬ ‫چنین غنیمتی از نگاه سازمان‌های دولتی پشتیبان‬ ‫اس�تارت‌آپ‌ها از جمل�ه معاون�ت علم�ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری مغفول بماند؟‬ ‫چ��ون در ای��ران به پروژه‌هایی که زودبازده هس��تند و به‬ ‫عبارتی دیگر از همان ابتدا پولساز هستند‪ ،‬بها داده می‌شود‬ ‫و پروژه‌های مرتبط با بخش معدن به دلیل دیربازده بودن از‬ ‫سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محل توجه‬ ‫نیست‪ .‬چشم‌انداز بلندمدت نیست یعنی ما می‌خواهیم یک‬ ‫ش��به به پول برس��یم و از س��رمایه‌گذاری بلندمدت هراس‬ ‫داریم‪ ،‬در حالی که تامین رفاه نسل آینده در دل پروژه‌های‬ ‫بلندمدت از جمله پروژه‌های معدنی اس��ت‪ .‬وقتی نگاه این‬ ‫گونه اس��ت‪ ،‬انتظار دارید اس��تارت‌آپ‌های معدنی ش��کل‬ ‫بگیرند؟ مس��ئله دیگر وجود مدیران س��نتی بخش معدن‬ ‫است‪ .‬بدنه مدیریت کالن در بخش معدن در میانگین سنی‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬سال قرار دارند‪ .‬در بین این مدیران‪ ،‬گروهی هر‬ ‫چند در س��نین باال قرار دارند اما دید آنها وس��یع اس��ت و از‬ ‫ایده‌های نو استقبال می‌کنند‪ .‬حتی در یکی از شرکت‌های‬ ‫معدنی کش��ور‪ ،‬ش��اهد وجود معاونت تحقیق و توسعه بودم‬ ‫که در آن قطعاتی با کیفیت مطلوب ساخته می‌شد؛ قطعاتی‬ ‫که نیاز کشور را به خارج قطع می‌کرد اما چنین چیزی در‬ ‫بس��یاری از ش��رکت‌های معدنی ما وجود ندارد‪ .‬مدیران ما‬ ‫سنتی هستند و با پدیده‌های نوظهوری همچون استارت‌آپ‬ ‫آش��نایی ندارند‪ .‬گروهی از این مدیران حتی بازنشستگانی‬ ‫هستند که براساس قانون نباید کار کنند و برای آنها نوآوری‬ ‫فقط صرف هزینه‌ای اس��ت که معلوم نیس��ت نتیجه‌ای در‬ ‫پ��ی داش��ته باش��د یا ن��ه! من پیش‌تر گفت��ه‌ام و اکنون هم‬ ‫می‌گویم مدیران ما در ایران مدیران هزینه هستند و فقط‬ ‫ب��ر کاه��ش هزینه‌ها تمرک��ز دارند‪ .‬این دید وجود ندارد که‬ ‫ما باید س��رمایه‌گذاری کنیم که در میان‌مدت یا درازمدت‬ ‫آورده داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €اس�تارت‌آپ‌های معدنی‪ ،‬غیر از معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس�ت جمهوری از چ�ه محل‌های دیگری‬ ‫می‌توانند پشتیبانی شوند؟‬ ‫گزینه دوم شرکت‌های معدنی داخلی هستند که آنها هم‬ ‫اگر با همان دید سنتی مدیریت شوند‪ ،‬امیدی به پشتیبانی‬ ‫از س��وی آنها نمی‌رود‪ .‬نتیجه این می‌ش��ود که ما یکی از‬ ‫ثروتمن��دان جه��ان از نظر وجود ذخایر معدنی هس��تیم اما‬ ‫در استخراج و حتی اکتشاف و فرآوری در مقایسه با بخش‬ ‫معدن در جهان هنوز یکی از س��نتی‌ترین‌ها هس��تیم‪ .‬ما در‬ ‫بازاریابی هم با ش��یوه‌های س��نتی پیش می‌رویم‪ .‬به همین‬ ‫دلیل هزینه تولید در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای‬ ‫معدن��ی رقی��ب‪ ،‬در بازار جهانی باالتر می‌رود و توان رقابت‬ ‫ما را پایین می‌آورد‪.‬‬ ‫€ €درباره اهمیت نوآوری باز هم حرفی دارید؟‬ ‫من ‪ ۲‬س��ال پیش در گفت‌وگویی با ش��ما به چهارگانه‌ای‬ ‫متشکل از دالر‪ ،‬ترامپ‪ ،‬چین و قرارداد آب و هوایی پاریس‬ ‫اش��اره ک��ردم و این ‪۴‬م��ورد را در تعیین بهای مواد معدنی‬ ‫در جهان موثر دانستم‪ .‬امروز پس از ‪ ۲‬سال می‌گویم از آن‬ ‫چهارگان��ه‪ ۲ ،‬م��ورد از بی��ن رفته و به دوگانه ترامپ و چین‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬ترامپ تعرفه واردات کاال از چین به امریکا‬ ‫را افزایش داد تا چین در جایگاه دومین اقتصاد توانمند جهان‬ ‫از امریکا به عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان پیشی نگیرد‪.‬‬ ‫خیلی‌ه��ا ب��ر این باورند که چی��ن در نهایت بر امریکا غلبه‬ ‫خواه��د ک��رد اما م��ن باور دارم که این اتفاق نمی‌افتد چون‬ ‫در چین برخالف امریکا ایده متولد نمی‌ش��ود‪ .‬بس��یاری از‬ ‫تولیدات چین همان مهندسی معکوس محصوالتی هستند‬ ‫که پیش‌تر در س��ایر کش��ورها با توان فناورانه باالتر از چین‬ ‫س��اخته ش��ده‌اند و چین در واقع کپی این محصوالت را با‬ ‫کیفیت پایین‌تر تولید می‌کند‪ .‬اما کش��وری برنده اس��ت که‬ ‫ایده‌پرداز باش��د و مهندس��ی معکوس مانع تولید ایده است‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور من ضعفی که در ایران در ایده‌آفرینی وجود دارد‪،‬‬ ‫از نظام آموزش��ی ما سرچش��مه می‌گیرد؛ نظام آموزشی که‬ ‫به ما حل مسئله را یاد داده نه طرح مسئله را‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظر ش�ما اس�تارت‌آپ‌ها در کدام کش�ورها‬ ‫توانمندتر عمل کرده‌اند؟‬ ‫در دنیای غربی که اکنون با ما در جنگ اقتصادی است‪،‬‬ ‫ایده‌پردازی می‌ش��ود و مانع ایده‌پردازی با همه هزینه‌های‬ ‫آن نمی‌شوند‪ .‬به باور من ‪ ۲‬نوع کشور وجود دارد؛ کشورهای‬ ‫محصول‌محور که من آنها را کش��ورهای اقتصادی نوظهور‬ ‫کاالمحور نام دادم و چین‪ ،‬هند‪ ،‬برزیل و به تازگی قزاقستان‬ ‫در ای��ن گ��روه می‌گنجند و تولید کاال می‌کنند‪ .‬گروه دیگر‬ ‫نیز کش��ورهایی هس��تند که خدمات فنی و مهندسی ارائه‬ ‫می‌کنند مانند امریکا و بخشی از اروپای غربی و همچنین‬ ‫روس��یه و کانادا‪ .‬کش��ورهای گروه دوم همان کش��ورهای‬ ‫ایده‌پرداز هستند که استارت‌آپ‌ها به آنها تعلق دارند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه کنی�م ک�ه در بخش معدن‪ ،‬اس�تارت‌آپ به‬ ‫معنای واقعی داشته باشیم؟‬ ‫نخست باید به نیروهای توانمند در این عرصه اعتماد شود‪.‬‬ ‫من مدیرانی را می‌شناسم که به افراد ایده‌پردازی مانند من‬ ‫و همکاران من به چشم «آتاری‌باز» نگاه می‌کنند‪ .‬در واقع‬ ‫آنها دانشی نسبت به فناوری که درباره آن صحبت می‌شود‪،‬‬ ‫ندارند‪ .‬در این ش��رایط انتظار از نیروی باس��واد و توانمند‬ ‫چیس��ت؟ معجزه؟ باز هم تاکید می‌کنم که نوآوری بودجه‬ ‫می‌خواهد‪ .‬وقتی پروژه نوآورانه تغذیه نشود با همه توانمندی‬ ‫و دانش��ی که وجود دارد چه می‌توان کرد؟ نتیجه ناآگاهی‬ ‫مدیران معدنی از فناوری‌های روز این است که دانشجوی‬ ‫رشته مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط که ذهنش پر از‬ ‫ایده اس��ت هم امروز در پی فرصت‌های موفقیت‌آفرین در‬ ‫جایی خارج از کشور است‪.‬‬ ‫€ €شما در صحبت‌های‌تان به صنایعی مانند آی‌تی‬ ‫اشاره کردید که از توجه سازمانی مانند معاون علمی‬ ‫و فناوری دفتر ریاست جمهوری برخوردارند‪ .‬به نظر‬ ‫ش�ما آنه�ا چطور خود را ثاب�ت کردند؟ یعنی فعاالن‬ ‫بخ�ش مع�دن هی�چ ضعفی نداش�تند و همه چیز به‬ ‫عوامل بیرونی برمی‌گردد؟‬ ‫آنه��ا خ��ود را ثابت نکردن��د‪ .‬امتیاز زودبازدهی را دارند‪ ،‬در‬ ‫حالی که ذات معدن دیربازده اس��ت‪ .‬این را بگذارید در کنار‬ ‫ضعف‌های��ی که بخش معدن کش��ور در خ��ود دارد و قدرت‬ ‫چانه‌زنی آن را پایین می‌آورد‪ .‬ما نفرین شده نفتیم و در نتیجه‬ ‫آن بخش معدن ایران جایگاه واقعی خود را با وجود کثرت و‬ ‫تنوع ذخایر ندارد‪ .‬درحال‌حاضر بخش معدن در کشور ما از‬ ‫شرکت ملی نفت ثروتمندتر است و درست است که تحریم‬ ‫گلوگاه اقتصاد ایران را فشار می‌دهد اما معدن و صنایع معدنی‬ ‫در مقایسه با نفت آسیب‌پذیری کمتری از تحریم‌ها دارند‪.‬‬ ‫€ €بخش معدن کش�ور در کدام زمینه بیش از همه‬ ‫نیاز به نوآوری دارد؟‬ ‫با توجه به اینکه اس��تخراج در کش��ور ما س��نتی انجام‬ ‫می‌شود و سال‌هاست ماشین‌آالت جدید وارد کشور نشده‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین دغدغه بخش معدن تولید قطعاتی است که در‬ ‫اس��تخراج و فرآوری استفاده می‌ش��ود‪ .‬بنابراین مهندسی‬ ‫معک��وس در تولی��د قطعات توصیه می‌ش��ود اما ماندن در‬ ‫مهندسی معکوس یعنی درجا زدن نه رشد کردن‪ .‬ما نباید‬ ‫تنها دلخوش باش��یم که نیاز خود را به خارج از کش��ور به‬ ‫صفر رس��انده‌ایم بلکه باید به س��متی برویم که خارج را به‬ ‫خود نیازمند کنیم‪ .‬این اتفاق با رشد استارت‌آپ‌ها به معنی‬ ‫واقعی کلمه انجام می‌شود تا بتوانیم بگوییم فناوری بومی‬ ‫داریم نه اینکه فناوری را بومی‌سازی کرده‌‌ایم‪ .‬همه چیز به‬ ‫همان اراده برمی‌گردد‪ .‬اگر اراده باش��د بودجه هم می‌آید‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که ما‪ ،‬هم در بخش معدن و هم در‬ ‫سایر عرصه‌های علمی از شمار و توان مطلوب نیروی انسانی‬ ‫برخورداریم چون ایران کشور استعدادهای ناب است‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫هرشهر ایرانی‬ ‫یک برند جهانی‬ ‫روزنه امید‬ ‫برای واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫باز هم کشوری دیگر ورود کاالهای ایرانی به خاک خود را سخت‌تر می‌کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫کشور گرجستان درصدد تصویب قریب‌الوقوع الیحه ضد دامپینگ‬ ‫با هدف حمایت از تولید داخلی این کشور است‬ ‫‹ ‹نگاه پایدار و بلندمدت به بازار همسایه‬ ‫ایران متاسفانه با همس��ایگان خود کمترین تعداد‬ ‫موافقتنامه‌ه��ای تج��ارت آزاد و تج��ارت ترجیحی را‬ ‫منعقد کرده است که در این میان توافق بین ایران و‬ ‫ترکیه هم از س��وی برخی به معاهده‌نامه ترکمنچای‬ ‫بیش��تر ش��بیه اس��ت‪ .‬اما به هر حال سال‌هاست بر‬ ‫پیمان‌های ترجیحی ایران با دیگر کش��ورهای منطقه‬ ‫تاکید می‌شود اما مشکالت و موانع موجود راه را برای‬ ‫رسیدن به این هدف بسته است‪.‬‬ ‫مش��کالتی مانند مش��کالت حمل‌ونقل در منطقه‬ ‫آس��یای میانه که به‌س��ختی انجام می‌شود و سرعت‬ ‫ان��دک حمل‌ونقل ریلی که باید از س��وی دولت حل‬ ‫و فصل شود‪.‬‬ ‫در همین‌باره یحیی آل‌اسحاق‪ ،‬رئیس اتاق مشترک‬ ‫ایران و عراق معتقد اس��ت ما همیش��ه برای ورود به‬ ‫ی��ک بازار‪ ،‬ش��روع خوبی داریم ام��ا در ادامه الزامات‬ ‫ماندگاری در ب��ازار هدف را رعایت نمی‌کنیم‪ .‬وی در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در بازار عراق نیز شاهد‬ ‫این هس��تیم که چگونه رقیب ما یعنی ترکیه در حال‬ ‫کس��ب سهم خود از این بازار پرظرفیت است و حتی‬ ‫صاحبان اصلی نام و نش��ان‌های‌تجاری و کش��ورهای‬ ‫آهن و ش��رکت‌های فعال در عرصه‌ه��ای مهم صنعتی و‬ ‫معدنی می‌توانند با حضور در نمایش��گاه س��اخت داخل‪،‬‬ ‫نیازهای خ��ود را به نمای��ش بگذارند‪ .‬قبادیان با اش��اره‬ ‫به تدوین شناس��نامه تجهیزات‪ ،‬ماش��ین‌آالت و قطعات‬ ‫مورد نیاز ه��ر واحد تولیدی گف��ت‪ :‬بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫ب��زرگ و کوچک برای فن��اوری و دانش فنی تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالتی که نیاز دارند‪ ،‬کتابچ��ه‌ای تهیه می‌کنند و‬ ‫همچنین آن ماش��ین‌آالت‪ ،‬قطعات یا ماش��ین‌آالت را به‬ ‫نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادامه داد‪ :‬با اطالع‌رس��انی که در کش��ور برای‬ ‫نمایش��گاه نهضت ساخت داخل انجام می‌شود‪ ،‬همه افراد‬ ‫و نهادهای��ی که توانمندی تامین ای��ن نیازها را دارند‪ ،‬از‬ ‫این نمایش��گاه بازدید و با یکدیگر مذاکره و انعقاد قرارداد‬ ‫می‌کنند‪ .‬در حقیقت با برگزاری این نمایشگاه شبکه‌ای از‬ ‫نیازها و توانمندی‌ها را در کشور شکل داده‌ایم‪.‬‬ ‫افت ‪ ۷۳‬درصدی صادرات پسته ایران به اروپا‬ ‫صادرات پس��ته ایران به اروپا در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫ج��اری میالدی ب��ا اف��ت ‪ ۷۳‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته میالدی به ‪ ۲۵.۴‬میلیون یورو رسید‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬پایگاه خبری کمیس��یون اروپا (یورو‬ ‫اس��تات) از صادرات ‪۲۵.۴‬میلیون یورویی پسته ایران به‬ ‫اروپا در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال جاری می�لادی خبر داد‪.‬‬ ‫صادرات پس��ته ایران به اتحادیه اروپا در ‪ ۴‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری می�لادی با اف��ت قابل توج��ه ‪ ۷۳‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫ایران در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال گذش��ته میالدی افزون بر‬ ‫‪۹۴.۵‬میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده بود‪ .‬صادرات‬ ‫پسته با پوست ایران به اروپا در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری‬ ‫میالدی با افت ‪ ۸۳‬درصدی نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته روبه‌رو ش��ده و به ‪۹.۶‬میلیون یورو رسیده است‪.‬‬ ‫ایران در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال گذشته بیش از ‪ ۵۸‬میلیون‬ ‫یورو پس��ته با پوس��ت به اروپا صادر ک��رده بود‪ .‬صادرات‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫تامین ‪۷۰‬درصد نیازهای وارداتی با نمایشگاه ساخت داخل‬ ‫معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه «نهضت‬ ‫ساخت داخل» گفت‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد نیازهای وارداتی‬ ‫کشور براس��اس توانمندی‌هایی که در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫قابل تامین است‪.‬‬ ‫برات قبادیان‪ ،‬در گفت‌وگو با ش��اتا با اش��اره به تجربه‬ ‫برگزاری نمایشگاه معکوس در هفته پژوهش سال گذشته‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬پس از تجربه موفقیت‌آمیز نمایشگاه معکوس‬ ‫در م��دت ‪ 3‬روز و ب��ا عقد قرارداد بی��ش از ‪ ١٣٠‬میلیارد‬ ‫توم��ان که با حضور ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان‪ ،‬نخبگان‪،‬‬ ‫خبرگان صنعت‪ ،‬فناوران و استادان دانشگاه برگزار شد و‬ ‫با توجه به اینکه امس��ال به‌نام رونق تولید نام‌گذاری شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین تصمیم گرفته شد نمایشگاه ساخت داخل‬ ‫را در تهران و اس��تان‌های گوناگون ب��ا حضور بنگاه‌های‬ ‫بزرگ برگ��زار کنی��م‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫بزرگ مانند ش��رکت‌های خودرو‌س��از بزرگ‪ ،‬فوالد‪ ،‬ذوب‬ ‫سیدشریف حسینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مغز پس��ته ایران به اروپا در این دوره با افت ‪ ۵۶‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته به ‪۱۵.۸‬میلیون یورو‬ ‫رسیده است‪ .‬ایران در ‪ ۴‬ماه نخست سال گذشته میالدی‬ ‫افزون بر ‪۳۶.۵‬میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده‬ ‫بود‪ .‬آلمان‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬ایتالیا و لهس��تان بزرگ‌ترین‬ ‫واردکنندگان پس��ته از ایران در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری‬ ‫میالدی بوده‌اند‪.‬‬ ‫اروپایی ک��ه به‌دالیل امنیتی وارد عراق نمی‌ش��دند‪،‬‬ ‫حاال به‌دنبال حضور بیشتر در این بازار هستند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق مش��ترک ای��ران و عراق ادام��ه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر بازار عراق‪ ،‬بازاری رقابتی ش��ده که باید‬ ‫امتیاز بهتری نسبت به رقیبان داشت تا بتوان در این‬ ‫بازار ماند‪ .‬ایران مزیت‌های بسیاری در تجارت با عراق‬ ‫دارد و مهم‌ترین آن دیپلماس��ی سیاس��ی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫فقط همکاری‌های سیاس��ی تضمین‌کننده اقدام‌های‬ ‫اقتص��ادی نیس��ت؛ زیرا الزام��ات‪ ،‬ش��رایط و ادبیات‬ ‫اقتص��ادی با فضای سیاس��ی به‌طور کام��ل متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گفته آل‌‌اسحاق‪ ،‬هرچند مسئوالن عالی‌رتبه ایران‬ ‫و ع��راق عالقه‌مند ب��ه افزایش روابط بین دو کش��ور‬ ‫هستند؛ اما گاهی مسائل تبعیض‌آمیز در عراق نسبت‬ ‫ب��ه ایران اجرا می‌ش��ود و س��ختگیری‌هایی که برای‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی وجود دارد‪ ،‬برای دیگر کش��ورها‬ ‫نیس��ت‪ .‬با همه این تفاسیر‪ ،‬با توجه به تغییر رویکرد‬ ‫تجاری عراق‪ ،‬نگاه پایدار و بلندمدت فعاالن اقتصادی‬ ‫ایران به بازار همسایه‪ ،‬ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار‬ ‫م��ی‌رود که باید در جنگ اقتص��ادی و رقابت کاالها‪،‬‬ ‫امتیاز بیشتری کسب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت و ممنوعیت‪ ،‬ممنوع!‬ ‫رضا کامی‪ ،‬رئیس شورای بازرگانی ایران و ترکیه نیز‬ ‫با بیان اینکه نباید در تجارت محدودیت و ممنوعیتی‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه در ش��رایط‬ ‫خاصی ق��رار داریم‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بای��د تصمیم‌ه��ای وی��ژه‌ای را برای اص�لاح و بهبود‬ ‫ش��رایط بگیرد‪ .‬وی به‬ ‫گفت‪ :‬با صدور و ابالغ‬ ‫بخشنامه‌های گوناگون و آنی شاهد چالش‌هایی بوده‬ ‫و هستیم که در نتیجه تجارت خارجی را با مشکالتی‬ ‫روبه‌رو می‌کند‪ .‬هرچند این موضوع به سیاس��ت‌های‬ ‫کالن کش��ور نیز مرتبط اس��ت اما به ه��ر حال باید‬ ‫بخش‌ه��ای بازرگانی را به‌طور جداگانه بررس��ی کرد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه کامی‪ ،‬نمی‌توانی��م از تولی��د حمایت کنیم‬ ‫ام��ا فکری برای بازارهای خارجی نداش��ته باش��یم و‬ ‫محدودیت‌های��ی در واردات و ص��ادرات ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬ابتدای سال واردات حدود ‪۱۳۰۰‬قلم‬ ‫کاال ممنوع ش��دند که ‪ ۶۱‬تعرفه از این موارد ش��امل‬ ‫کاالهایی اس��ت که در فهرس��ت تجارت ترجیحی با‬ ‫ترکی��ه بود و مورد نارضایتی طرف مقابل را به همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید به این‬ ‫نکته توج��ه و این موضوع را لحاظ و به نحوی از این‬ ‫تعرفه‌ها ب��رای تجارت ترجیحی ب��ا ترکیه صرف‌نظر‬ ‫می‌کرد؛ بنابراین اگر قرار بر انعقاد تجارت ترجیحی با‬ ‫دیگر کشورها هم داریم نباید با چنین مسائلی خللی‬ ‫در آنها ایج��اد کنیم‪ ،‬بلکه باید این پیش‌ش��رط‌ها را‬ ‫رعایت کنیم‪.‬‬ ‫اینستکس از نظر فنی برای ایران تعیین‌کننده نیست‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬اینس��تکس از نظر فنی‬ ‫چندان برای ما تعیین‌کننده نیس��ت‪ ،‬اما به لحاظ سیاس��ی می‌توانست‬ ‫ب��ه اروپایی‌ه��ا کمک کند تا نش��ان دهند ک��ه این توانای��ی را دارند و‬ ‫حیثیت آس��یب‌دیده خودش��ان را از این طریق ترمیم کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬محمدرضا مودودی در یک برنامه تلویزیونی درباره اینستکس‬ ‫و مختص��ات این کانال اروپای��ی برای مبادالت تجاری ب��ا ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اینس��تکس یک سازکار برای تبادل تجاری بین ایران و اروپا است‬ ‫و نکته مهم آن اس��ت که آن س��وی قضیه اصال بانک‌ها نیس��تند‪ ،‬بلکه‬ ‫ش��رکتی اس��ت که مدیریت عام��ل آن با آلمان‌ها اس��ت‪ ،‬محل آن در‬ ‫فرانس��ه قرار گرفته و انگلیس‌ها به‌عنوان ناظ��ر در آن فعالیت خواهند‬ ‫داشت‪ .‬این یعنی ترکیبی از ‪ ۳‬کشور که به نسبت مساوی قرار است در‬ ‫اینس��تکس سهم داشته باشند‪ .‬سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود‪:‬‬ ‫این س��اختار به هیچ وجه یک ساختار بانکی نیس��ت که قرار باشد در‬ ‫آن پولی جابه‌جا ش��ود‪ ،‬بلکه بیشتر یک س��ازکار برای مبادالت تجاری‬ ‫در قالب تهاتر با اقالم غیرتجاری اس��ت و هدف اروپا هم این نبوده که‬ ‫بانک‌های خودش را درگیر آن کنند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫اینستکس چقدر می‌تواند خواسته‌های ایران را از اروپایی‌ها تامین کند‬ ‫و چق��در ظرفیت دارد‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬تجارت ما بیش��تر حول تجارت با‬ ‫کشورهای همس��ایه اتفاق می‌افتد و به‌طور تقریبی ‪ ۸۵‬درصد صادرات‬ ‫ما با کش��ورهای همس��ایه‌مان به عالوه چین و هند است؛ این یعنی ما‬ ‫وابستگی چندانی به اروپایی‌ها نداریم کما اینکه سهم کشورهای آسیای‬ ‫ش��رقی در ‪۱۵‬درصد باقیمانده تجارت خارجی ما‪ ،‬بسیار بیشتر از اروپا‬ ‫اس��ت‪ .‬مودودی گفت‪ :‬صادرات اروپا به ایران به‌ط��ور تقریبی ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫صادرات ما به اروپا بود و به نظر می‌رسد این کانال بیش از آنکه به سود‬ ‫ایران باشد‪ ،‬می‌توانست به سود اروپایی‌ها باشد تا از این کانال‪ ،‬دست‌کم‬ ‫جریان مبادله کاالیی خودش��ان با ای��ران را در قالب مجرای قانونی در‬ ‫ش��رایط فعلی ادامه می‌دادند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس به نظر‬ ‫نظرگاه‬ ‫نمایشگاهی برای‬ ‫تبدیل تهدیدها‬ ‫به فرصت‌های‬ ‫طالیی‬ ‫نیاز مبرم به تجارت آزاد و ترجیحی در منطقه‬ ‫بار دیگر‪ ،‬کش��وری در همسایگی و نزدیکی ایران‬ ‫دست به اقدامی زده که به سود ایران نیست؛ اقدامی‬ ‫که در راس��تای حمایت از تولید داخل کشورش��ان‬ ‫اس��ت ام��ا به هر حال بخش��ی از ص��ادرات ایران را‬ ‫تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫اقدام��ی ک��ه بارها برای ایران تکرار ش��ده و جز با‬ ‫انعقاد تج��ارت ترجیحی و آزاد میان کش��ورها‪ ،‬راه‬ ‫گریزی از آن نیست‪.‬‬ ‫گرجستان به‌تازگی در حال تدوین الیحه‌ای است‬ ‫که براساس آن ورود کاالهای ایرانی که هم‌اکنون با‬ ‫توجه افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬مزیت باالیی برای رقابت در‬ ‫این کش��ور به‌ویژه با تولیدات داخلی گرجستان پیدا‬ ‫کرده‌اند را محدود خواهد کرد‪.‬‬ ‫گرجس��تان در حالی درصدد تصویب قریب‌الوقوع‬ ‫الیحه ضددامپینگ با هدف حمایت از تولید داخلی‬ ‫این کش��ور است که اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای‬ ‫به اتاق‌های سراسر کشور از تصمیم کشور گرجستان‬ ‫ب��رای تصوی��ب الیحه ضد دامپینگ خب��ر داده و از‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگان��ی خواس��ته ب��رای جلوگیری از‬ ‫خسارت‌های احتمالی‪ ،‬این تصمیم کشور گرجستان‬ ‫را به اطالع اعضای خود برسانند‪.‬‬ ‫در نام��ه اتاق بازرگان��ی ایران به دیگ��ر اتاق‌های‬ ‫سراس��ر کشور آمده اس��ت‪ :‬حس��ب اطالع معاونت‬ ‫بین‌المل��ل اتاق ایران‪ ،‬کش��ور گرجس��تان درصدد‬ ‫تصوی��ب قریب‌الوقوع الیحه ض��د دامپینگ با هدف‬ ‫حمایت از تولید داخلی این کشور است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ ارزهای خارج��ی در بازار ایران باعث‬ ‫عرضه کاالهای ایرانی به‌ویژه سیمان‪ ،‬فوالد و میلگرد‬ ‫به بازار گرجس��تان با نرخ بس��یار پایین‌تر نسبت به‬ ‫مش��ابه داخلی آن شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ محصوالت‬ ‫وارداتی از ایران حتی از نرخ مواد خام تولیدکنندگان‬ ‫گرجی پایین‌تر بود‪.‬‬ ‫این موض��وع با اعت��راض تولیدکنن��دگان گرجی‬ ‫روبه‌رو شد و دولت گرجستان برای مقابله با آن ابتدا‬ ‫اعالم کرد که س��یمان وارداتی از ایران برای تطبیق‬ ‫با اس��تانداردهای اروپایی نیاز به توقف یک‌ماهه در‬ ‫گمرک این کش��ور و آزمایش‌ه��ای کنترل کیفیت‬ ‫دارد‪ .‬پیرو این تصمیم افزایش نرخ تمام ش��ده برای‬ ‫صادرکننده ایرانی در عمل صادرات س��یمان به این‬ ‫کشور را محدود کرد‪.‬‬ ‫پس از این اقدام‪ ،‬دولت این کشور قصد دارد الیحه‬ ‫ضد دامپینگ را در آینده نزدیک به تصویب برس��اند‬ ‫و با توجه به اینکه گرجس��تان ق��رارداد تجارت آزاد‬ ‫یا تج��ارت ترجیحی با ایران ن��دارد‪ ،‬نتیجه تصویب‬ ‫این الیحه‪ ،‬ایجاد مشکالتی برای واردات محصوالت‬ ‫فوالدی و میلگرد از ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تجارت به سبک‬ ‫عضله‌سازها‬ ‫یحیی آل‌اسحاق‬ ‫رضا کامی‬ ‫من اینس��تکس از نظر فنی چندان برای ما تعیین‌کننده نیست‪ ،‬ولی به‬ ‫لحاظ سیاسی می‌توانست به اروپایی‌ها کمک کند تا نشان‌دهند که این‬ ‫توانایی را دارند و حیثیت آس��یب‌دیده خودشان را از این طریق ترمیم‬ ‫کنند‪ .‬سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به فعالیت تجاری ایران‬ ‫در دو حوزه صادرات و واردات با کش��ورهای همسایه‪ ،‬گفت‪ :‬ما امروز با‬ ‫کش��ورهایی که در تجارت هستیم به نوعی از کانالی مشابه اینستکس‬ ‫اس��تفاده می‌کنیم؛ یعنی به هرحال ما س��االنه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات داریم و به‌طور تقریبی به همین میزان هم واردات؛ در شرایطی‬ ‫ک��ه بانک‌های ما و بانک مرکزی تحریم ش��ده‌اند‪ ،‬پس چگونه این پول‬ ‫جابه‌جا می‌ش��ود؟ مودودی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا تا امروز‬ ‫س��ازکار اینستکس به‌طور کامل فعال نشده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اروپایی‌ها بهانه‬ ‫می‌کنند که چون بخش عمده اقتصاد آنها متش��کل از بخش خصوصی‬ ‫اس��ت و بخ��ش خصوصی هم به‌دلی��ل ارتباطات تج��اری‌اش با امریکا‬ ‫نمی‌خواهن��د در ارتباط با ایران آس��یب ببین��د‪ ،‬دولت‌های اروپایی هم‬ ‫نمی‌توانن��د آنها را مجبور ب��ه کار کردن با ایران کنند‪ .‬وی درباره آینده‬ ‫اینس��تکس و امیدوار بودن به کارکرد آن افزود‪ :‬از یک سو امریکایی‌ها‬ ‫تهدید کرده‌اند اگر اینستکس شروع به کار کند‪ ،‬طرف ایرانی اینستکس‬ ‫را تحریم می‌کند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که ما هر ش��رکتی را‬ ‫هم معرفی کنیم‪ ،‬در فهرس��ت تحریم‌ه��ای امریکایی‌ها قرار گیرد؛ این‬ ‫یک داستانی است که اگر شروع شود‪ ،‬پایانی نخواهد داشت‪ .‬سرپرست‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت گفت‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬ما به هیچ اقدامی به جز‬ ‫رفتار امریکایی‌ها بدبین نیس��تیم و امیدواریم اینستکس بتواند جایگاه‬ ‫خودش را پیدا کند؛ چراکه معتقدیم اگر اروپایی‌ها در این ماجرا نتوانند‬ ‫راهکاری پیدا کنند با مشکالت جدی‌تری در آینده روبه‌‌رو خواهند شد؛‬ ‫بنابراین امیدواریم اتحادیه اروپا بتواند مس��یر خود را در این زمینه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬ولی واقعیت آن اس��ت که فعال شدن یا نشدن اینستکس در آمار‬ ‫تجارت خارجی ما تاثیر چندانی ندارد‪.‬‬ ‫هیچ تهدی��دی وجود ن��دارد که فرصتی‬ ‫طالی��ی تلقی نش��ود ام��ا اغل��ب در زمان‬ ‫‌تهدیده��ا‪ ،‬آنقدر غرق در فک��ر درباره نحوه‬ ‫رف��ع تهدیده��ا و تحریم‌ه��ا هس��تیم که‬ ‫فراموش می‌کنیم اینک زمان موعود اس��ت‬ ‫و بای��د تهدیده��ا و تحریم‌ه��‌ا را پلی برای‬ ‫عب��ور از بحران‌ها تلقی کنیم‪ ،‬کما اینکه در‬ ‫برخی موارد در چند سال گذشته این اتفاق‬ ‫افتاد و توانس��تیم بخ��ش از نیازهای‌مان را‬ ‫بومی‌سازی و درونی‌سازی کنیم‪.‬‬ ‫آنچ��ه در چن��د س��ال گذش��ته اهمیت‬ ‫فوق‌الع��اده‌ای پیدا ک��رده و رهب��ر معظم‬ ‫انقالب هم بر آن تاکید داشتند‪ ،‬بحث تولید‬ ‫داخل و دوری جس��تن از اقتصاد نفتی بود‬ ‫که می‌تواند راهگشای خروج از بحران‌های‬ ‫ناشی از تحریم‌ها باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد کش��وری مانند ایران با این میزان‬ ‫از ذخایر معدنی و علوم و فنون دانش‌بنیان‬ ‫با ظرفیت‌های تولیدی فراوان و قابل اتکا از‬ ‫جمله نیروی انسانی‪ ،‬سوخت و انرژی ارزان‬ ‫و از همه مهم‌ت��ر بازارهای مصرف داخل و‬ ‫کشورهای همجوار باید بیش از پیش مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رونق تولید در کش��ور ما می‌تواند بخش‬ ‫زیادی از مش��کالت اقتصادی کش��ور را که‬ ‫البته مهم‌ترین مش��کل و معضل اس��ت را‬ ‫برط��رف کند‪ ،‬ام��ا این مه��م نیازمند اراده‬ ‫قوی و عزمی راسخ اس��ت‪ .‬به‌عبارت دیگر‪،‬‬ ‫با ش��عاردادن و ارائه راهکاره��ای کاغذی‪،‬‬ ‫نمی‌ت��وان دردی از تولید و اقتصاد پایدار را‬ ‫درمان و دوا کرد‪.‬‬ ‫دان��ش به‌عنوان ب��ن مایه اصل��ی تولید‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬نی��روی کار در دس��ترس‪،‬‬ ‫ان��رژی س��وخت ب��ه نس��بت ارزان و بازار‬ ‫مصرف و تقاضا ه��م به اندازه کافی موجود‬ ‫است‪ ،‬در این شرایط آنچه به آن نیاز داریم‪،‬‬ ‫اراده‌ای ب��رای برون‌رفت از وضعیت فعلی و‬ ‫رس��یدن به نقطه مطلوب است و بی‌تردید‬ ‫برای رسیدن به این هدف باید مسیر اصلی‬ ‫را طی کرد‪ ،‬هرچند حرکت از مسیر میانبر‬ ‫هم س��رعت وصول ب��ه نتیج��ه را افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون این اراده بی��ن صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان به‌وج��ود آمده و دل بر این‬ ‫آراسته شده که رونق به تولید بازگردد و در‬ ‫راس��تای نیل به اهداف مورد نظر گام‌های‬ ‫عمل��ی برداش��ته ش��ود و در واق��ع نهضت‬ ‫س��اخت داخل به تکاپو افتاده که برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌هایی با عنوان‌های مربوط به تولید‬ ‫داخ��ل و آوردگاه‌ه��ای اینچنینی مقدمه و‬ ‫پیش‌فرض این نهضت است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بزرگ‌تری��ن و مناس��ب‌ترین‬ ‫آوردگاه ملی برای مذاکرات دو و چند جانبه‬ ‫می��ان طرفین تقاض��ا در گروه‌های صنعت‬ ‫خودرو و قطع��ات آن‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬صنای��ع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫مخاب��رات و صنای��ع دریای��ی ب��ا طرفی��ن‬ ‫عرضه مانند دانش��گاه‌ها و مراکز پژوهشی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬س��رمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫کارآفرین��ان و صندوق‌ه��ا و س��اختارهای‬ ‫حمایتی و‪ ...‬به کمک واس��ط‌های فناوری و‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی به همین منظور قرار است‬ ‫از ‪ ۲۷‬ت��ا ‪30‬تی��ر ‪ ۱۳۹۸‬در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی ته��ران برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬فرصت مناس��بی ب��رای متخصصان‬ ‫و فن��اوران به منظور شناس��ایی چالش‌ها و‬ ‫نیازهای صنعت و عقد تفاهمنامه همکاری‬ ‫برای داخلی‌سازی این نیازها خواهد بود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه‌ها‪ ،‬ایجاد همان فرصت‌هایی‬ ‫است که قراراس��ت غنیمت شمرده شود و‬ ‫آوردگاهی باش��د برای تعامالت و تفاهماتی‬ ‫که منجر به رشد و رونق تولید خواهد شد‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از ظرفیت‌های ملی جذب گردشگر خارجی غفلت نکنیم‬ ‫یادداشت‬ ‫رنج کفاشان‬ ‫از کاهش‬ ‫نقدینگی‬ ‫هرشهر ایرانی‪ ،‬یک برند جهانی‬ ‫رسول شجری‬ ‫رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران‬ ‫خبر‬ ‫واکنش اتحادی ‌‬ ‫ه‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫به توزیع برنج تقلبی‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهش��ت س��ال جاری بود که در‬ ‫یکی از فروشگاه‌های بزرگ تهران که دارای‬ ‫ش��عبه‌های متفاوت اس��ت کاالیی با عنوان‬ ‫برن��ج مرغ��وب ایرانی به نرخ ه��ر کیلوگرم‬ ‫‪۲۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان عرضه‌شد که پس از‬ ‫بررسی کارشناس��ان اتحادیه بنکداران مواد‬ ‫غذایی مشخص ش��د ‪ ۸۰‬درصد این برنج‌ها‬ ‫ایرانی نیست‪.‬‬ ‫خبرهای��ی در این‌ب��اره منتش��ر و ای��ن‬ ‫فروش��گاه‪ ،‬فروش��گاهی زنجی��ره‌ای خوانده‬ ‫ش��د‪ .‬حاال اتحادیه کش��وری فروشگاه‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای‪ ،‬پی��رو انتش��ار ای��ن اخب��ار‬ ‫می‌گوید این فروش��گاه عضو ای��ن اتحادیه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬رواب��ط عموم��ی‬ ‫اتحادیه کش��وری فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫در اطالعیه‌ای در پی خبر منتش��ر ش��ده با‬ ‫موضوع «برنج‌های به ظاهر ایرانی» و پخش‬ ‫آن در رس��انه‌ها و فضای مجازی‪ ،‬خبر داده‬ ‫که فروشگاه مورد اشاره در این گزارش عضو‬ ‫اتحادیه کش��وری فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫نبوده و به‌طور اساسی زنجیره‌ای نیستند‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن اطالعی��ه آم��ده‬ ‫اس��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه اصحاب رس��ان ‌ه‬ ‫همواره با هوش��یاری در ت�لاش برای تهیه‬ ‫برنامه‌هایی پرمحتوا در جهت روش��نگری و‬ ‫شفافیت‌بخشی ذهن عامه مخاطبان هستند‬ ‫و در ای��ن زمین��ه نقش مه��م و خطیری را‬ ‫برعهده گرفته‌اند همچون گذشته دعوت به‬ ‫بیان مطالب صحیح‪ ،‬علمی و برپایه واقعیت‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬چراکه تهیه گزارشاتی از این‌دست‬ ‫ک��ه در مواردی از اعضای ای��ن اتحادیه نیز‬ ‫به ش��مار نمی‌روند‪ ،‬باعث خدش��ه‌دار شدن‬ ‫فعالیت ش��فاف و ش��بانه‌روزی فعاالن این‬ ‫عرصه می‌شود‪.‬‬ ‫در پایان خاطرنشان می‌شود‪ ،‬این اتحادیه‬ ‫آماده رس��یدگی به هرگونه شکایت از نحوه‬ ‫عملکرد شعبه‌های زیر پوشش اعضای خود‬ ‫اس��ت و هموطن��ان می‌توانن��د ب��ا اتحادیه‬ ‫کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ارتباط‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��هرهای از ای��ران ب��ه قط��ب گردش��گری ب��رای‬ ‫گردش��گران خارج��ی تبدی��ل ش��ده‌اند‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬مش��هد و شیراز از این دسته‌اند اما برای‬ ‫ما روش��ن اس��ت که استان‌ها و ش��هرهای بیشتری از‬ ‫ایران این ظرفیت را دارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬یکی از الزامات اصلی گردشگری‪،‬‬ ‫برند‌س��ازی ش��هر‌ها اس��ت‪ .‬گروهی از کارشناس��ان و‬ ‫متخصصان برندسازی درتالش هستند برای شهرهای‬ ‫گردشگرپذیر ایران برندس��ازی کنند‪ .‬در سال گذشته‬ ‫ش��هرهای هم��دان و تبری��ز کارهایی در ای��ن زمینه‬ ‫انجام دادند اما این‌دس��ت اقدامات مقطعی اس��ت و به‬ ‫طورمعمول نتیج��ه‌ای کمتر از آنچه در تصور اس��ت‪،‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹همگرایی هویتی در برندسازی گردشگری‬ ‫حمیدرضا یعقوبی‌آوینی‬ ‫مسعود گلشیرازی‬ ‫یک کارش��ناس کس��ب و کار در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫هم��واره یک��ی از دغدغه‌های اصل��ی اقتصادی جذب‬ ‫گردشگر و سرمایه‌گذاری درست در مناطق گردشگری‬ ‫است که با توجه به ظرفیت فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬طبیعت‬ ‫و نگ��رش مردم ایران و از س��وی دیگر‪ ،‬ن��رخ ریال در‬ ‫برابر سایر ارزهای معتبر جهانی‪ ،‬کمترین استفاده‌ای از‬ ‫صنعت گردشگری در ایران نشده که این موضوع شاید‬ ‫به برندسازی نکردن فضاهای گردشگری این سرزمین‬ ‫در خارج از کشور برمی‌گردد‪.‬‬ ‫حمیدرضا یعقوبی‌آوین��ی در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬به‬ ‫طرح چند پرسش پرداخت و گفت‪ :‬مناطق گردشگری‬ ‫ای��ران چگونه می‌توانن��د تبدیل به برنده��ای جهانی‬ ‫ش��وند؟ چگونه مناطق گوناگون جهان مانند تاج‌محل‬ ‫در هندوس��تان یا س��بک زندگی تبتی‌ها این‌قدر برای‬ ‫گردش��گران خارج��ی جذابی��ت دارد ام��ا نقش‌جهان‬ ‫اصفهان و سبک زندگی بوشهری‌ها برای آنها ندارد؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز صنعت گردش��گری ایران عالوه بر‬ ‫پش��توانه‌ تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی و طبیعی نیازمند‬ ‫مدیریت تجربه‌ها اس��ت تا گردشگر‌ها به‌واسطه‌ تجرب ‌ه‬ ‫بد خ��ود‪ ،‬تبلیغات بد ب��رای مکان گردش��گری انجام‬ ‫ندهند و از س��وی دیگر‪ ،‬به‌واس��طه‌ تجربه‌های خوب‪،‬‬ ‫جدید و متن��وع در قالب بازاریاب��ی کالمی‪ ،‬تبدیل به‬ ‫تریبون تبلیغاتی مجموعه‌ گردشگری ایران در آن‌سوی‬ ‫مرزها ش��وند‪ .‬به گفت��ه یعقوبی‌آوین��ی‪ ،‬باید هر مکان‬ ‫گردشگری به‌عنوان یک کسب‌وکار یا برند دیده شود و‬ ‫گردشگرها در سطح مشتریان آن قرار گیرند‪ .‬به‌واسطه‌‬ ‫این نگرش بس��یاری از اجزای فرعی و ساخته شده در‬ ‫فضای موجود گردش��گری تغیی��ر خواهد کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫به وفور در مکان‌های گردش��گری غرفه‌های ناهمگن و‬ ‫غیرمرتبطی را دیده‌ایم که آس��یب‌های جبران‌ناپذیری‬ ‫ب��ه برند این مکان‌ه��ا وارد می‌کنند‪ ،‬زیرا رفتار بد یک‬ ‫مس��ئول در این محیط‌ها باعث شکل‌گیری تجربه‌های‬ ‫بد برای گردشگر خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس کس��ب و کار تصریح کرد‪ :‬به یقین‬ ‫ای��ن تجربه‌ها (خوب و بد) از س��وی گردش��گران در‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫کمب��ود نقدینگی‪ ،‬افزای��ش نرخ مواد اولیه‬ ‫و فرس��ودگی ماش��ین‌آالت باعث رکود بازار‬ ‫کفش شده است و بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫با شرایط سختی دست و پنجه نرم می‌کنند‪.‬‬ ‫رکود ش��دیدی بر صنعت کفش دست‌دوز‬ ‫حاکم اس��ت و کمبود م��واد اولیه این صنعت‬ ‫ازجمل��ه افزایش نرخ چ��رم‪ ،‬تولید‌کنندگان‬ ‫به‌ویژه تولید‌کنندگان کوچک را با مش��کالت‬ ‫بسیاری روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫نرخ این مواد همچنان باالس��ت و با وجود‬ ‫کاه��ش نرخ ارز‪ ،‬ن��رخ برخی از مواد اولیه‌ که‬ ‫افزایش یافته بود کاهش نیافته است‪.‬‬ ‫کفاشان دست‌دوز تهران مشکالت زیادی‬ ‫در نقدینگی برای گردش کار دارند و برای این‬ ‫منظور نیازمن��د حمایت‌های دولت در قالب‬ ‫پرداخت وام هستند‪.‬‬ ‫برخ��ی از واحد‌ه��ای تولیدی در ش��هرک‬ ‫صنعتی قرچ��ک مقداری هزین��ه کردند اما‬ ‫ب��ه دلیل نبود نقدینگ��ی همچنان زمین‌گیر‬ ‫هس��تند و اگ��ر وامی ب��ه آنها تعل��ق بگیرد‪،‬‬ ‫تحرک��ی در کارش��ان به وج��ود می‌آید و از‬ ‫حالت رکود خارج می‌شوند‪.‬‬ ‫تعدادی از واحد‌های تولیدی کفش نیاز به‬ ‫وام نوس��ازی و بازس��ازی دارند و این واحد‌ها‬ ‫مدت‌ها اس��ت که پیگیر دریاف��ت این وام از‬ ‫اتحادیه هستند‪.‬‬ ‫یک س��ال اس��ت که این مشکل رفع نشده‬ ‫است و ما همچنان درگیر موضوع دریافت این‬ ‫وام هستیم‪ .‬قرار بود که مرکز امور اصناف این‬ ‫وام را ب��ه تولید‌کنندگان بدهد اما این کار به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��پرده شد و‬ ‫هنوز این‌دست از وام‌ها پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫قدرت خرید مردم هم پایین آمده و همین‬ ‫موض��وع رکود ش��دیدی را در ب��ازار به‌وجود‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن انتظ��ار می‌رود دول��ت وضعیت‬ ‫کنون��ی اقتص��اد را مدنظ��ر ق��رار ده��د و از‬ ‫تولید‌کنندگان کوچک حمایت کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جذبگردشگردرتمامیمکان‌هایگردشگریکشورهایحاشیهخلیج‌فارس‬ ‫به جز تعداد معدودی‪ ،‬از جنس ایجاد تجربه اس��ت‪ .‬خوش��بختانه در ایران‬ ‫برخ��یاز بخش‌ه��ای خصوصی به طراحی بوم‌هایگردش��گریبر پای ‌ه تجربه‬ ‫پرداخته‌اند و تعداد این مناطق بومی و تجربه‌محور در حال افزایش است‬ ‫ش��بکه‌های اجتماعی گوناگون نشر داده می‌شوند‪ .‬در‬ ‫این‌ب��اره در مناطق گردش��گری تاریخی ای��ران نقاط‬ ‫تماس زی��ادی وجود دارد که اگ��ر تمامی آنها رنگ و‬ ‫ب��وی تاریخ مربوط به بنا ی��ا محیط را به خود بگیرند‪،‬‬ ‫در ذهن مخاطب ثبت خواهند ش��د ک��ه این اقدام را‬ ‫«همگرای��ی هویتی» می‌نامند‪ .‬به‌عن��وان نمونه لباس‬ ‫افرادی که مس��ئول این مکان‌ها هستند‪ ،‬غذاهایی که‬ ‫ممکن اس��ت در بخش‌های گوناگ��ون این مجموعه‌ها‬ ‫به فروش برس��د‪ ،‬صنایع‌دس��تی و طراحی‌های اضافه‬ ‫ش��ده به آن محیط‪ ،‬همگی بای��د از جنس تاریخ بنا یا‬ ‫محیط باشند تا تجربه‌‌ای شگفت‌انگیز برای گردشگران‬ ‫خارجی رق��م بخورد و مخاطبان وس��یع‌تری را جذب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن همگرایی هویت��ی و تاثیر آن‬ ‫بر ایجاد نگ��رش برندینگ بر مکان‌های گردش��گری‪،‬‬ ‫الزمه‌ توس��عه‌ صنعت گردشگری اس��ت؛ چراکه اضافه‬ ‫کردن هویت به مناطق گردش��گری باعث شکل‌گیری‬ ‫تجربه‌های متفاوتی خواهد‌ شد و فرصت‌های زیادی را‬ ‫پدی��د می‌آورد‪ .‬اگر فرآیند همگرایی هویتی هر منطقه‬ ‫گردشگری ایران‪ ،‬به‌طور مستقل و با پشتوان ‌ه فرهنگی‬ ‫و ش��خصیتی آن منطقه در راس��تای برندینگ صنعت‬ ‫گردش��گری کشور پیاده‌‌س��ازی ش��ود‪ ،‬دیگر به هیچ‬ ‫منبعی برای تامین بودجه نیاز نخواهد بود‪ .‬برای نمونه‬ ‫نقش‌جهان اصفهان یک ش��خصیت اصیل‪ ،‬اس�لامی‪،‬‬ ‫ش��اهانه و‪ ...‬دارد ک��ه با اس��تفاده از ای��ن ویژگی‌های‬ ‫ش��خصیتی می‌ت��وان یک س��اختار برند را ش��کل داد‬ ‫و همی��ن ش��یوه را می‌ت��وان برای تمام��ی مکان‌های‬ ‫گردشگری پیاد ‌ه کرد‪.‬‬ ‫یعقوبی‌آوین��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��دون این دی��دگاه‪،‬‬ ‫کش��ورهایی ک��ه هیچ پش��توانه‌ فرهنگی ی��ا تاریخی‬ ‫و طبیع��ی ندارن��د‪ ،‬س��هم ب��ازار صنعت گردش��گری‬ ‫جه��ان را از آن خود می‌کنن��د‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬جذب‬ ‫گردش��گر در تمامی مکان‌های گردشگری کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج‌فارس به جز تع��داد معدودی‪ ،‬از جنس‬ ‫ایجاد تجربه اس��ت که این موضوع باعث شده صنعت‬ ‫گردش��گری در این مناطق با رشد خوبی روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در ایران برخی از بخش‌های خصوصی به‬ ‫طراحی بوم‌های گردش��گری بر پایه‌ تجربه پرداخته‌اند‬ ‫و تع��داد ای��ن مناطق بوم��ی و تجربه‌مح��ور در حال‬ ‫افزایش است که همین عامل کمک فراوانی به صنعت‬ ‫گردش��گری کش��ور در آینده خواهد کرد و شغل‌های‬ ‫زی��ادی در ای��ن زمینه ایجاد خواهد ش��د که درآمد و‬ ‫الگوی ای��ن تفکر را می‌توان به فردی نس��بت داد که‬ ‫به‌واس��طه‌ ایجاد تجربه‌ روس��تایی برای چند گردشگر‪،‬‬ ‫امروز از گردشگران داخلی و خارجی بسیاری در منزل‬ ‫روستایی خود پذیرایی می‌کند‪.‬‬ ‫متخلف بازار شکر در زنجان روانه زندان شد‬ ‫دادستان زنجان در نخستین برخورد قاطع خود یکی از‬ ‫برهم‌زنندگان نظم بازار شکر در زنجان را روانه زندان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محسن کرمی بعد از دستگیری یکی‬ ‫از مخالن بازار ش��کر در زنجان اظهار کرد‪ :‬یکی از افرادی‬ ‫که مرکز قندریزی داش��ته به جرم اخالل در بازار و نظم‬ ‫اقتصادی دستگیر و روانه زندان شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این فرد که سهمیه شکر دولتی را از سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت دریافت می‌ک��رد‪ ،‬با تعویض‬ ‫کیس��ه‌ها و با تقلب شکرها را در کیس��ه‌های تقلبی آزاد‬ ‫ج��ای داده و به نام ش��کر آزاد به‌تدری��ج در بازار عرضه‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب زنجان با بیان اینکه در سابقه‬ ‫این فرد تخل��ف اینچنینی وجود دارد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این فرد‬ ‫که ‪ ۶۰۰‬تن ش��کر دولتی دریافت ک��رده بود‪ ،‬در مرحله‬ ‫نخست ‪ ۱۰‬تن را به نرخ آزاد روانه بازار کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��خص در دومین مرحله از تخلف‬ ‫خود یعنی روانه کردن کیسه‌های شکر دولتی که قرار بود‬ ‫به نرخ آزاد در بازار عرضه شود‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫کرمی بیان کرد‪ :‬پرون��ده متهم به جرم اخالل در نظم‬ ‫اقتصادی برای رس��یدگی به مراجع ذی‌صالح ارسال و با‬ ‫توجه به اقراری که شد روانه زندان شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاوت نرخ شکر آزاد و دولتی خاطرنشان‬ ‫همکاری صنف عینک با بنیاد‌های خیریه‬ ‫رئیس اتحادیه صنف سازندگان‬ ‫و فروش��ندگان عینک با اشاره به‬ ‫تالش‪‎‬ه��ا و اقدام��ات اتحادیه در‬ ‫زمینه پوش��ش مناط��ق محروم و‬ ‫رس��یدگی به امور چشم‌پزش��کی‬ ‫ای��ن مناطق گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫اتحادیه سال‌هاست که با همکاری‬ ‫و همراه��ی ‪ ۲۰‬موسس��ه خیریه در مس��یر‬ ‫حمای��ت از مناطق محروم به این حوزه ورود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫ات��اق اصن��اف ته��ران‪ ،‬حمی��د ثابت‪‎‬قدم در‬ ‫این‌باره توضیح داد‪ :‬این موسس��ه‌ها اتحادیه‬ ‫را در زمین��ه ارائه هزینه‌ه��ای معاینه و تهیه‬ ‫عینک‌ه��ای طبی کمک و حمایت می‌کنند‪.‬‬ ‫خیریه‌ه��ا با همراهی خود در این امور خیریه‬ ‫پ��ا در راه حف��ظ و مراقبت و اه��دای بینایی‬ ‫به افراد بی‌بضاعت و نیازمند گذاشته‌اند‪ .‬این‬ ‫افراد س��ال‌ها به جهت نداش��تن وس��ع مالی‬ ‫نتوانس��ته‌اند از عهده این ام��ر مهم بربیایند‬ ‫و هم��واره ب��ا درد ک��م بینایی و مش��کالت‬ ‫چش��م دس��ت و پنجه نرم ک��رده و روزهای‬ ‫عم��ر خود را ب��دون کوچک‌ترین‬ ‫لذت��ی که بینایی اس��ت س��پری‬ ‫کرده‌ان��د ثابت‌قدم ادامه داد‪ :‬بنیاد‬ ‫خیریه حضرت محمد رس��ول‌اهلل‬ ‫(ش��هید حاج حسین همدانی) در‬ ‫امدادرس��انی به مناطق سیل‌زده‬ ‫اتحادی��ه را بس��یار همراهی کرد‪.‬‬ ‫گروه بس��یار مجهزی متش��کل از پزشکان‪،‬‬ ‫دندانپزشکان‪ ،‬چشم‌پزشکان و اپتومتریست‬ ‫و همچنی��ن نیروهای امدادگر که در مناطق‬ ‫س��خت هستند نیز به کمک‌رس��انی اقدام و‬ ‫افراد را معاینه و با هزینه خود و اتحادیه تمامی‬ ‫مراحل تهیه وس��ایل‪ ،‬دارو و فریم عینک‪ -‬که‬ ‫ب��ا انتخاب بیمار انجام می‌ش��ود‪ -‬منتهی به‬ ‫نتیجه ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬دیدن این مراحل که‬ ‫همگی با خواس��ت و اراده دس��ت‌اندرکاران‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬می‌تواند شعف جبران‌ناپذیری‬ ‫ب��ه وجود آورد و ق��وت و نیروی محرکه برای‬ ‫دیگر مناطق فراهم کند‪ .‬شعارمان نجات یک‬ ‫انس��ان‪ ،‬نجات جامعه است و بخشیدن نور به‬ ‫چشم را نجات بشر از گمراهی می‌دانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به طراحی پلتفرم گردشگری‬ ‫مسعود گلشیرازی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز‬ ‫در این‌باره گفت‪ :‬در شرایط جنگ اقتصادی اخیر‪ ،‬باید‬ ‫پویش��ی برای شناسایی ظرفیت‌های گردشگری کشور‬ ‫در س��طح بین‌المللی معرفی ش��ده و با سیاه‌نمایی‌ها و‬ ‫سیاس��ت‌های ایران‌هراسانه تبلیغی رس��انه‌های غربی‬ ‫علی��ه ایران مقابله ش��ود‪ .‬به عنوان نمون��ه با توجه به‬ ‫ظرفی��ت بی‌نظیر مش��هد مقدس در جذب گردش��گر‬ ‫مذهبی خواس��تار تش��کیل پویش��ی برای جذب این‬ ‫گردشگران برای بازدید از آثار تاریخی اصفهان شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی اصفهان تصریح ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫چارترینگ هواپیما‌ها بزرگ‌ترین ضربه را به گردشگری‬ ‫می‌زند و باید برای رفع این چالش تدابیری اندیش��یده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خواس��تار طراحی پلتفرم گردش��گری‬ ‫کش��ور ش��د و تاکید کرد‪ :‬باید با ایجاد روابط عمومی‬ ‫بین‌المللی و از محل فروش بلیت اماکن گردشگری به‬ ‫گردش��گران خارجی‪ ،‬ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری‬ ‫کشور را به جهان معرفی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبه ملی پیش‌نیاز طرح‌ها‬ ‫تجربه‌ه��ای جس��ته و گریخته‌ای که در ش��هر‌ها و‬ ‫اس��تان‌ها داریم نش��ان می‌ده��د تا زمانی ک��ه مردم‬ ‫ش��هری برای برند‌سازی از شهرش��ان با هم‪ ،‬هم‌قسم‬ ‫نش��وند تصمیم‌گیری‌های کاغذی مسئوالن و عملیات‌‬ ‫کارمندان س��ازمان‌های دولتی و نیز تالش‌های بخش‬ ‫خصوصی به نتیجه‌ای که باید نمی‌رس��د‪ .‬برند‌سازی از‬ ‫شهر‌ها و استان‌ها در راس��تای جذب گردشگر باید به‬ ‫ی��ک مطالبه عمومی تبدیل ش��ود و حتی ش��اید بهتر‬ ‫باش��د چنین فرهنگ و مطالبه‌گری پی��ش از هرگونه‬ ‫هزینه‌های اجرایی‪ ،‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫خسارت زلزله مسجدسلیمان به اصناف‬ ‫کرد‪ :‬نهاد قضایی استان زنجان برای جلوگیری از هرگونه‬ ‫سوء‌اس��تفاده و اخالل در نظم ب��ازار برخورد قاطعی را با‬ ‫متخلفان این حوزه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دادس��تان عمومی و انقالب زنج��ان این اطمینان را به‬ ‫مردم داد که نهاد قضایی استان اجازه نخواهد داد عده‌ای‬ ‫س��ودجو اینچنین از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرده و‬ ‫سبب به هم خوردن آرامش اقتصادی جامعه شوند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگ��ری از اظهاراتش بر ضرورت نظارت‬ ‫دقیق مس��ئوالن بر امر توزیع صحیح کاالهای یارانه‌ای و‬ ‫مورد نیاز مردم تاکید کرده و یادآور شد که مدیران نیز در‬ ‫قبال تخلف‌های اینچنینی باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرس��تان مسجدسلیمان در استان خوزستان از آسیب‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د از واحدهای صنفی این شهرس��تان در پی زلزله (‪۱۷‬تیر) مس��جد‬ ‫سلیمان خبر داد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی اصناف ایران‪ ،‬علیمردان داودی‬ ‫منجزی گفت‪ :‬در پی زلزله شهرس��تان مسجد سلیمان ‪۱۵‬درصد از واحدهای‬ ‫صنفی این شهرس��تان که بیشتر در مرکز شهر مستقر هستند‪ ،‬آسیب دیده‌اند‬ ‫و دیوار برخی از این واحدها یا سقف آنها تخریب شده و برخی دیگر از واحدها‬ ‫دیوارهای مغازه‌ش��ان ترک‌های جدی برداشته است‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۴‬هزار‬ ‫واحد صنفی در شهرس��تان مسجد سلیمان مش��غول فعالیت هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خسارت زمین لرزه ‪٥.٧‬ریشتری شهرستان مسجد سلیمان هنوز به طور‬ ‫کامل برآورد نش��ده و درصدد برآورد کردن خس��ارت وارد ش��ده به واحدهای‬ ‫صنفی هستیم‪.‬‬ ‫یکپارچه‌سازی کرایه‌های حمل گندم‬ ‫باآغازفصلبرداشتگندم‪،‬کرایه‌هایحمل‬ ‫و نقل در برخی مناطق افزایش چشمگیری‬ ‫داش��ته‪ ،‬به گونه‌ای که صدای کش��اورزان را‬ ‫درآورده اس��ت و به گفته کارشناس��ان یکی‬ ‫از دالی��ل کندی جمع‌آوری محصول همین‬ ‫موضوع است‪ .‬یکی از راهکارهای پیشنهادی‬ ‫بنی��اد ملی گندم��کاران ایران برای حل این‬ ‫مشکل یکپارچه‌سازی کرایه‌های حمل از سوی کارگروه‬ ‫خرید تضمینی مس��تقر در اس��تان‌ها است‪ .‬کارگروهی‬ ‫که الزم اس��ت این‌بار با حضور نمایندگانی از س��ازمان‬ ‫تعزیرات و نهادهای نظارتی تش��کل ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬کرایه حمل گندم در اس��تان‌های گوناگون از ‪20‬‬ ‫تا ‪100‬درصد افزایش داشته و کشاورزان را برای انتقال‬ ‫محصول به مراکز تحویل با مش��کل جدی روبه‌رو کرده‬ ‫است‪ .‬محمد حسینی یکی از کشاورزان آذربایجانی است‬ ‫ک��ه این‌روزها به دلیل ب��اال رفتن کرایه کامیون‌ها برای‬ ‫حمل محصول خود دچار مشکل شده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫کامیون‌داران میزان کرایه حمل خود را نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته تا ‪30‬درصد افزایش داده‌اند که با توجه به شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی پرداخت آن برای بیش��تر کش��اورزان‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬به گفته حس��ینی‪ ،‬این هزینه در صورتی‬ ‫ک��ه کامی��ون به داخ��ل مزرعه بیاید و همراه با‬ ‫کمبای��ن حرکت کند ت��ا ‪ 100‬درصد افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬کامیون‌داران افزایش نرخ الستیک و‬ ‫گرانی تعمیر و قطعات را دلیل افزایش هزینه‬ ‫حمل عنوان می‌کنند‪ .‬حس��ینی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که در س��ال جاری دولت بخشی‬ ‫از کرای��ه حم��ل را پرداخت می‌کند چرا از آن‬ ‫امکان اس��تفاده نمی‌کنید‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی بخش��ی از‬ ‫کرایه حمل پرداخت می‌ش��ود که گندم را به س��یلوهای‬ ‫طرف قرارداد دولت تحویل دهیم‪ ،‬در حالی که در بیشتر‬ ‫روستاها سیلو وجود ندارد و کشاورزان گندم خود را به‬ ‫مراکز تعاون روس��تایی تحویل می‌دهند‪ .‬در این راس��تا‬ ‫علی‌قل��ی ایمان��ی‪ ،‬نایب رییس بنی��اد ملی گندمکاران‬ ‫ایران راهکار این مش��کل و مقابله با س��ودجویی برخی‬ ‫کامیون‌داران را یکپارچه‌سازی کرایه‌های حمل از سوی‬ ‫کارگروه خرید تضمینی مس��تقر در اس��تان‌ها می‌داند‪،‬‬ ‫کارگروهی که الزم است این‌بار با حضور نمایندگانی از‬ ‫سازمان تعزیرات و نهاد‌های نظارتی دیگر تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در برخ��ی اس��تان‌ها این کارگ��روه با حضور‬ ‫نمایندگان کامیون‌داران‪ ،‬س��ازمان تعزیرات حکومتی و‬ ‫برخی از نهادهای نظارتی و مرتبط تشکیل شده و قیمت‬ ‫مصوب��ی را ب��رای کرایه حمل کامیون‌داران تعیین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایمانی ادامه داد‪ :‬کامیون‌داران در این اس��تان‌ها‬ ‫موظف هستند بر اساس نرخ مصوب از کشاورزان کرایه‬ ‫حمل دریافت کنند و اگر مبلغ بیشتری از آنها درخواست‬ ‫کنند‪ ،‬تخلف به‌شمار می‌رود‪ .‬به گفته ایمانی‪ ،‬کشاورزان‬ ‫در این استان‌ها می‌توانند هر نوع تخلف کامیون‌داران را‬ ‫به شماره ‪ 124‬بازرسی و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت یا سازمان تعزیرات گزارش دهند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه الزم است کارگروه خرید تضمینی مستقر در هر‬ ‫اس��تان نسبت به یکپارچه‌سازی کرایه‌های حمل اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬تنها راهکار مقابله با س��ودجویی برخی از‬ ‫کامی��ون‌داران یکپارچه‌س��ازی کرایه‌های حمل در هر‬ ‫استان است تا کشاورزان تکلیف خود را با کرایه‌ها بدانند و‬ ‫محلی نیز برای گزارش تخلف‌های احتمالی داشته باشد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬بر اساس سیاست‌های حمایتی دولت‬ ‫از گندمکاران در سال جاری‪ ،‬کشاورزان برای حمل گندم‬ ‫به سیلوهای طرف قرارداد دولت به ازای هر تن محصول‪،‬‬ ‫مبلغ��ی ب��ه عنوان هزینه حمل دریافت می‌کنند‪ .‬اما این‬ ‫کمک‌هزینه شامل کشاورزانی که محصول خود را تحویل‬ ‫مراکز تعاون روستایی می‌دهند‪ ،‬نمی‌شود و هزینه حمل‬ ‫به‌طور کامل بر عهده کشاورزان است‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫روزنه امید برای واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫‹ ‹کاهش مطالبات بانک‌ها‬ ‫س شورای‬ ‫شهاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجل ‌‬ ‫اس�لامی در گفت‌وگ��و با ایبِنا با تاکید ب��ر ضرورت اجرای‬ ‫مصوبه مجلس درباره بخش��ش س��ود و جرایم وام‌های زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان از س��وی بانک‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫فعلی اقتصادی اجرای این مصوبه می‌تواند مطالبات معوق‬ ‫بانک‌ه��ا را کاهش دهد‪ .‬وی با بی��ان اینکه بانک‌ها باید در‬ ‫زمینه بخش��ش س��ود و جرایم این نوع وام‌ها س��ختگیری‬ ‫نکنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬با اج��رای این مصوبه مجلس بس��یاری از‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫نظام بانک��ی اصلی‌ترین منبع تامین مالی بخش تولید و‬ ‫اقتصاد کش��ور است که متاس��فانه حجم باالی بدهی‌های‬ ‫غیرجاری از یک س��و و بنگاهداری بانک‌ها از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تامی��ن مالی این بخ��ش را برای حمایت از بخش اقتصاد با‬ ‫چالش‌های جدی روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر بخش‬ ‫زیادی از دارایی بانک‌های کش��ور در قالب مطالبات دولت‪،‬‬ ‫مطالبات غیرجاری و دارایی‌های ملکی و‪ ...‬در این بخش‌ها‬ ‫بلوک ‌ه ش��ده و این موضوع توان تس��هیالت‌دهی بانک‌ها را‬ ‫به‌شدت کاهش داده است‪.‬‬ ‫این شرایط در حالی در طول سال‌های گذشته مشکالت‬ ‫نظام بانکی را تش��دید کرده اس��ت ک��ه در کنار اقدام‌‌های‬ ‫دولت در راس��تای کاهش بنگاه��داری بانک‌ها‪ ،‬تبصره ‪۳۵‬‬ ‫ن پای کار آمده تا شرایط‬ ‫قانون بودجه و تصمیم هیات‌وزیرا ‌‬ ‫تس��ویه بدهی‌ها را تسهیل کند‪ .‬این مصوبه که از سال ‪۹۵‬‬ ‫کلید خورده‪ ،‬ش��رایط ویژه‌ای برای بدهکاران بانکی ایجاد‬ ‫کرده تا آن دس��ته از افرادی که میزان بدهکاری‌شان کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان است‪ ،‬اگر اصل بدهی خود را پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬دولت از این محل‪ ،‬س��ود بدهی به بانک را پرداخت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬آن‌طور که آمارها نش��ان می‌دهد‪ ،‬در سال‌های‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ،۹۶‬تعداد ‪ ۵۴۰‬هزار پرونده از این طریق مختومه شد‬ ‫و بیش از ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نش��ده‬ ‫بود به نظام بانکی برگشت‪.‬‬ ‫مجلس در حالی این سیاس��ت را از س��ال ‪ ۹۵‬در راستای‬ ‫تش��ویق گیرندگان تس��هیالت و تش��ویق تولید و فعاالن‬ ‫صنعت به تصویب رس��انده و ش��بکه بانکی را ملزم به اجرا‬ ‫کرده که سال گذشته بر اساس برخی ادعاها‪ ،‬به دلیل تامین‬ ‫نشدن اعتبار و سرباززدن بانک‌ها از اجرای این سیاست‪ ،‬این‬ ‫مصوبه به طور درست و کامل اجرایی نشد‪.‬‬ ‫اما دولت با هدف رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫خرد و آن دسته از بدهکاران بانکی که واقعا برای پرداخت‬ ‫معوقات خود نیازمند کمک هستند‪ ،‬برای تسهیل در صفر‬ ‫کردن بدهی‌های‌ش��ان‪ ،‬بار دیگر بخشودگی جرایم دیرکرد‬ ‫وام‌ه��ای زیر‪ ۱۰۰‬میلیون تومان را در الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬آورده اس��ت‪ .‬در تبصره ‪ ۱۶‬الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬به‬ ‫بررسی بخشودگی جرایم وام‌ها پرداخته شده و به‌‌صراحت‬ ‫در آن اع�لام می‌ش��ود‪ :‬افرادی که وام‌ه��ای معوق کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون توم��ان دریافت کردند چنانچ��ه وام خود را‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬تس��ویه کنند تنها ملزم به پرداخت اصل آن‬ ‫هس��تند و سود وام و جریمه دیرکرد آنها بخشوده می‌شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بانک مرکزی امس��ال نیز موظف شده بدون‬ ‫رعای��ت مبلغ حداکثر مطالبات��ش از بانک‌ها‪ ،‬برای اجرای‬ ‫طرح بخش��ودگی سود تس��هیالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اقدام کند‪ .‬اگرچه کارشناس��ان بخش��ودگی جرایم و سود‬ ‫وام‌گیرن��دگان زیر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان را کمکی به بخش‬ ‫تولی��د و وصول بخش زیادی از مطالبات بانک‌ها می‌دانند‪،‬‬ ‫ام��ا بر این موض��وع نیز تاکید دارند که اج��رای این قانون‬ ‫نباید انگیزه‌ای برای بدحسابی بدهکاران در آینده شود زیرا‬ ‫‌می‌تواند پیامدهای منفی زیادی را در بلندمدت ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ا آزاد ش��دن مناب��ع بانکی با اج��رای این مصوبه تس��هیالت‌دهی‬ ‫بانک‌ها به واحدهای تولیدی از سر گرفته شده و مشکالت اقتصادی‬ ‫کاهش می‌یابد‬ ‫مطالبات فریز‌ش��ده بانک‌ها در قالب مطالبات معوق وصول‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫و متوسط مخاطب دریافت وام‌های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شاید بخشش سود و جریمه چنین‬ ‫وام‌هایی به ضرر ش��بکه بانکی در کوتاه‌مدت باش��د اما در‬ ‫بازپرداخت یا بازپرداخت‬ ‫‌‌‬ ‫بلندمدت از طوالنی‌ش��دن رون��د‬ ‫نکردن چنین تسهیالتی جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم با بی��ان اینکه این‬ ‫مصوبه ایرادهایی نیز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬محاسن این مصوبه بیش‬ ‫از ایرادهای آن بوده و به دلیل بازگش��ت منابع و همچنین‬ ‫کاهش تعداد بدهکاران بانکی می‌توان از آن در سایر وام‌ها‬ ‫نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫نادری با تاکید بر اینکه سیس��تم‌های تش��ویقی از سوی‬ ‫بانک مرکزی می‌تواند روند تسویه چنین وام‌هایی را سرعت‬ ‫بخشد‪ ،‬افزود‪ :‬با آزاد شدن منابع بانکی با اجرای این مصوبه‬ ‫تس��هیالت‌دهی دوباره بانک‌ها به واحدهای تولیدی از سر‬ ‫گرفت��ه ش��ده و مش��کالت اقتصادی کاه��ش می‌یابد‪ .‬این‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجلس دهم با بیان اینکه وام‌های بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان معوق نیز باید با س��ازکاری به شبکه‬ ‫بانکی بازپرداخت ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طور حتم درباره‬ ‫این نوع وام‌ها ملاحظات ش��بکه بانکی در راس��تای متضرر‬ ‫نش��دن آنها رعایت خواهد ش��د‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی یادآور شد‪ :‬طرح بخشودگی سود و‬ ‫جرایم وام‌های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان توانس��ت روزنه‌های‬ ‫امید در واحدهای تولیدی کوچک اقتصادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع کمبود نقدینگی بانک‌ها‬ ‫محمد ربیع‌زاده‪ ،‬کارشناس بانکی در این باره در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫با بیان اینکه این مصوبه از دو جهت قابل بررسی‬ ‫ت چراکه هم مزایا دارد ه��م معایب‪ ،‬افزود‪ :‬این مصوبه‬ ‫اس�� ‌‬ ‫از ای��ن جهت که می‌توان��د انگیزه پرداخت مطالبات معوق‬ ‫را در بدهکاران بانکی خرد و آن دس��ته از فعاالن اقتصادی‬ ‫واحد‌ه��ای کوچ��ک و متوس��ط را افزای��ش ده��د و توان‬ ‫تس��هیالت‌دهی بانک‌ها را که این روزها با کمبود نقدینگی‬ ‫روبه‌رو هس��تند از این بابت باال ببرد‪ ،‬اقدام مفیدی است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در سال‌های گذشته مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش‬ ‫تع��داد بدهکاران به نظام بانکی‪ ،‬س��بب ش��ده تا بانک‌ها با‬ ‫مش��کالت زیادی روبه‌رو شوند و قدرت تسهیالت‌دهی‌شان‬ ‫ب��ه بخش‌ه��ای اقتص��ادی به‌ش��دت کاهش یاب��د که این‬ ‫مصوب��ه می‌تواند این انگیزه را ایج��اد کند تا بدهکاران زیر‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون تومان دست‌کم با پرداخت اصل وام‪ ،‬تا حدی‬ ‫بانک‌ه��ا را از ای��ن بابت بهره‌مند کنن��د‪ .‬این اقدام از جهت‬ ‫مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها اقدام بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ضم��ن اینکه این ام��ر از جهات دیگر هم‬ ‫به نفع مردم و فعاالن اقتصاد اس��ت زیرا از آنجا که داش��تن‬ ‫بده��ی ب��ه بانک‌ها‪ ،‬باعث ایجاد برخ��ی محدودیت‌ها برای‬ ‫انجام فعالیت‌های بانکی و دریافت دس��ت‌چک می‌ش��ود‪،‬‬ ‫این بخش��ودگی سبب می‌شود تا این محدودیت‌ها برطرف‬ ‫شود‪ .‬ربیع‌زاده همچنین تاکید کرد‪ :‬این مصوبه نیز می‌تواند‬ ‫ب��ه نفع ضامنان وام‌گیرندگان‌‌باش��د‪ .‬او ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫پرداخت‌نش��دن به‌موقع اقس��اط وام‌ها‪ ،‬مش��کالت زیادی‬ ‫را ب��رای ضامنان ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا این مصوبه‬ ‫می‌ت��وان امیدوار بود مش��کالت این افراد نیز رفع ش��ود و‬ ‫بح��ران بی‌اعتم��ادی که این روزها در حال افزایش اس��ت‬ ‫به‌تدریج کمرنگ شود و این موضوع بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�ویق افراد بدهکار برای پرداخت‌نکردن‬ ‫بدهی‬ ‫ای��ن کارش��ناس تصریح ک��رد‪ :‬اما اگ��ر از زاویه دیگری‬ ‫بخواهی��م به این موضوع نگاه کنیم‪ ،‬این سیاس��ت معایبی‬ ‫هم می‌تواند داش��ته باش��د که س��رانجام به ض��رر اقتصاد‬ ‫کش��ور تمام خواهد شد و آن تشویق شدن افراد بدهکار به‬ ‫پرداخت‌نکردن بدهی‌شان است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬برخی از افراد با‬ ‫این امید که در آینده این‌گونه قوانین حمایتی وجود خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬بدهی‌های خرد خود را پرداخت نکنند و بانک‌ها را با‬ ‫ریسک نقدینگی روبه‌‌رو کنند‪ .‬او در این راستا بر طبقه‌بندی‬ ‫ک��ردن اف��راد بدهکار تاکید کرد و گفت‪ :‬باید در اجرای این‬ ‫سیاست بین افرادی که به‌عمد قصد‌بازپرداخت تسهیالت‬ ‫را ندارند و آن دس��ته از بدهکارانی که به دلیل مش��کالت‬ ‫اقتصادی و گرفتاری‌ها توان پرداخت اقس��اط وام‌های‌شان‬ ‫را ندارند تفکیکی ایجاد شود تا سرانجام این موضوع سبب‬ ‫نش��ود هر فردی که تسهیالتی از بانک می‌گیرد با احتمال‬ ‫مشمول شدن از این مشوق‌ها‪ ،‬بدهی‌اش را پرداخت نکند‪.‬‬ ‫ربی��ع‌زاد ‌ه در ادامه ب��ا تاکید بر این موضوع که البته اجرای‬ ‫چنین سیاس��ت‌هایی می‌تواند اثر موقتی داش��ته باشد و به‬ ‫ش��کل مقطعی مش��کالت نظام بانکی را رف��ع کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بی‌تردید رفع مش��کل بدهی بانک‌ه��ا‪ ،‬نیازمند راه‌حل‌های‬ ‫ریشه‌ای‌تر و زیرس��اختی است که دستیابی به یک راهکار‬ ‫مفید و اثرگذارتر همکاری و مش��ورت بانک مرکزی‪ ،‬دولت‬ ‫و نظام بانکی با یکدیگر را می‌طلبد‌‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش اعتب�ار بان�ک ص�ادرات‬ ‫برای فوالدی‌ها‬ ‫‹ ‹رفع محدودیت‌های بانکی وام‌گیرندگان‬ ‫فرهاد رمضان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این زمینه در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫ت درحال‌حاضر بخش زیادی‬ ‫معتقد اس ‌‬ ‫از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مش��کالت حاکم بر اقتصاد‬ ‫و نوس��ان‌های موجود‪ ،‬دچار مشکالت مالی هستند که این‬ ‫موضوع س��بب ش��ده فعاالن این بخش‌ه��ا در بازپرداخت‬ ‫وام‌های‌شان دچار مشکل شوند‪.‬او با بیان اینکه این موضوع‬ ‫س��بب ش��ده تا بانک‌ها با بحران بدهی‌ها و مطالبات معوق‬ ‫ی آنها به وجود‬ ‫روبه‌رو ش��وند و مش��کالت مالی زیادی برا ‌‬ ‫آید‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رایط در حالی اس��ت که بر مبنای قانون‪،‬‬ ‫ب��ه دلی��ل افزایش بدهی افراد بدهکار و آن دس��ته افرادی‬ ‫که در بازپرداخت بدهی‌ش��ان تعلل می‌کنند‪ ،‬بانک‌ها ملزم‬ ‫هس��تند پ��س از مدتی‪ ،‬این‌گونه اف��راد را از خدمات بانکی‬ ‫من��ع و از دادن دس��ته‌چک یا دادن اعتب��ار دوباره محروم‬ ‫کنند‪ ،‬این موضوع خود یک عامل برای تش��دید مش��کالت‬ ‫فع��االن اقتص��ادی ش��ده و آنها را در معام�لات و مراودات‬ ‫مالی‌شان دچار مشکل کرده است‪ .‬به گفته رمضان‪ ،‬با توجه‬ ‫به این ش��رایط‪ ،‬اقدامی که برای بخش��ش سود تسهیالت‬ ‫و جرای��م وام‌ه��ای زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌تواند در این ش��رایط هم به نفع نظام بانکی که‬ ‫نیازمند بازگش��ت مطالبات معوقش است باشد هم به نفع‬ ‫فعاالن اقتصادی که از انجام برخی از خدمات بانکی محروم‬ ‫مالی‬ ‫هس��تند و ممکن اس��ت در فعالیت‌ه��ای اقتصادی و ‌‌‬ ‫برای آنها محدودیت‌های زیادی ایجاد کند‪ ،‬ضمن اینکه از‬ ‫این بابت بانک‌ها توان اعتباری‌ش��ان افزایش خواهد یافت‬ ‫و این موضوع در نهایت راه تس��هیالت‌دهی دوباره را برای‬ ‫بانک‌ه��ا فراهم خواهد کرد که این هم به نفع بانک اس��ت‬ ‫و ه��م ب��ه نفع فعاالن اقتصادی‪.‬او با بی��ان اینکه با توجه به‬ ‫مزیت‌های زیاد این طرح‪ ،‬به نظر می‌رس��د‌باید بانک‌ها در‬ ‫اجرای این مصوبه تالش بیش��تری کنند و در بخشش این‬ ‫س��ود تس��هیالت و جرایم دولت و مجل��س را یاری دهند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬مزایای اج��رای این طرح خیلی بیش��تر از‬ ‫معایبی است که گاه درباره آن صحبت می‌شود‪ .‬به گفته این‬ ‫کارشناس‪ ،‬بی‌تردید بلوکه‌بودن حجم باالیی از دارایی‌های‬ ‫بانک‌ها در قالب مطالبات معوق و بدهی‌های دولت می‌تواند‬ ‫بانک‌ها را هر روز ضعیف‌تر کند و توان اعتباردهی‌ش��ان را‬ ‫به‌شدت کاهش دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬این سیاست اگرچه ممکن‬ ‫اس��ت کاستی‌هایی هم داشته باش��د‪ ،‬اما از آنجا که قدرت‬ ‫اعتبار‌ده��ی بانک‌ها را افزایش خواهد‪ ،‬اتفاق مثبتی اس��ت‬ ‫که می‌توان آن را به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫شهاب نادری‬ ‫محمد ربیع‌زاده‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اعط�ای «نش�ان عالی مدیر س�ال» ب�ه مدیرعامل‬ ‫بانک کارآفرین‬ ‫در چهارمین اجالس سراس��ری نش��ان عالی مدیر س��ال ‪-۹۸‬‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬ب��ه پ��اس خدمات ارزنده در نظام بانک��داری و اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬نشان عالی مدیر سال به حمید تهرانفر‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫کارآفری��ن اعطا ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عموم��ی بانک کارآفرین‪،‬‬ ‫مس��عود عزمی‪ ،‬معاون مدیرعام��ل در امور بانکی به نمایندگی از‬ ‫بان��ک کارآفرین‪ ،‬این نش��ان را دریافت ک��رد‪ .‬در این گردهمایی‬ ‫ک��ه از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و در محل تاالر‬ ‫دیپلماتی��ک وزارت ام��ور خارجه برگزار ش��د‪ ،‬جمعی از مدیران‬ ‫بخش‌ه��ای خصوص��ی و دولتی و کارآفرینان برتر کش��ور حضور‬ ‫داشتند‪ .‬گفتنی است‌‪ ،‬مدل توانمندسازی مدیران در حوزه توسعه‬ ‫پایدار اقتصاد کش��ور که همس��ویی‪ ،‬پویایی‪ ،‬شکوفایی و توسعه‬ ‫س��ازمان از س��ر فصل‌های کلی و جامع آن است‪ ،‬از شاخص‌های‬ ‫ارزیابی مدیران ش��رکت‌ها به ش��مار می‌رود که مس��تندات آن از‬ ‫س��وی اعضای کمیته علمی و ارزیابی‪ ،‬مورد بررس��ی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمایت از تولید ملی و صادرات‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دانش‌بنی��ان‪ ،‬توس��عه ارتباطات جهانی‪ ،‬توجه ب��ه اصالح الگوی‬ ‫مص��رف و رف��ع موانع تولید ملی از جمل��ه مواردی بود که در این‬ ‫همایش درباره آنها بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم زمان برگزاری مجمع بانک تجارت‬ ‫بانک تجارت زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع‬ ‫عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬با انتشار اطالعیه‌ای در سامانه کدال‪ ،‬زمان و محل‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه و فوق‌العاده ش��رکت بانک‬ ‫تج��ارت که با نم��اد «وتجارت» در بازار س��هام حضور دارد‪ ،‬اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬ش��رکت بانک تجارت مجمع عمومی‬ ‫عادی س��االنه و مجمع عمومی عادی ب��ه طور فوق‌العاده صاحبان‬ ‫س��هام خود را دوش��نبه‪ ۳۱ ،‬تیر‌‌‪ ۹۸‬برگزار می‌کند‪ .‬افزون‌بر این‪،‬‬ ‫تمامی سهامداران‪ ،‬وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم یا نماینده‬ ‫یا نمایندگان اش��خاص حقوقی می‌توانند برای ش��رکت در جلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه بانک تجارت س��اعت ‪ ۱۳‬و جلس��ه‬ ‫مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده س��اعت ‪ ۱۴:۳۰‬دوش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬تی��ر ‪ ۹۸‬به نش��انی‪ :‬تهران‪ ،‬بزرگراه ش��هید چم��ران‪ ،‬خیابان‬ ‫یمن‪ ،‬میدان ش��هید ش��هریاری‪ ،‬بلوار دانشجو‪ ،‬مرکز همایش‌های‬ ‫بین‌المللی دانش��گاه ش��هید بهش��تی مراجعه کنند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫انتخاب اعضای هیات‌مدیره‪ ،‬تصویب صورت‌های مالی سال‌(دوره)‬ ‫مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فن ‌د ‪ ۹۷‬و اس��تماع گزارش هیات‌مدیره و‬ ‫بازرس قانونی دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع‬ ‫عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک تجارت اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نسخه ویژه اپلیکیشن «بله» با ‪ ۲۰‬قابلیت جدید‬ ‫نس��خه ویژه اپلیکیش��ن «بله» با عنوان «بله‌فش��ان» با رویکرد‬ ‫توس��عه ابزارهای پیام‌رس��انی برای پلتفرم اندروید و ارائه بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬قابلیت جدید منتش��ر شد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬با بروزرسانی اپلیکیشن «بله» می‌توانید عالوه‌بر شرکت در‬ ‫قرعه‌کشی جایزه نقدی ‪ ۳‬میلیون تومانی و ‪ ۱۰‬جایزه نقدی ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومانی‪ ،‬از ‪ ۲۰‬امکان جدید نسخه «بله‌فشان» این اپلیکیشن‬ ‫بهره‌مند ش��وید‪ .‬در نس��خه جدید این اپلیکیشن‪ ،‬امکاناتی مانند‬ ‫ایجاد رسانه‌های مش��ترک(فیلم‪ ،‬عکس و‪ )...‬در پروفایل شخص‪،‬‬ ‫کان��ال و گروه‪ ،‬خالصه‌کردن خ��ودکار متن‌های طوالنی در پیام‪،‬‬ ‫هش��دار امنیت��ی بازوی «بله» در ص��ورت ورود فرد دیگر با اکانت‬ ‫کاربر‪ ،‬مشاهده و حذف حافظه اشغال‌شده با فایل‪ ،‬فیلم‪ ،‬مستندات‬ ‫و ص��وت از قس��مت تنظیم��ات‪ ،‬ویرایش عکس قبل از ارس��ال‪،‬‬ ‫فرستادن فایل اصلی و باکیفیت عکس‪ ،‬میانبر خرید شارژ و بسته‬ ‫اینترنت برای کاربران فراهم شده است‪ .‬پشتیبانی از گیف و ارسال‬ ‫فایل‌های ویدئویی به صورت گیف‪ ،‬پسند(الیک) راحت پست‌های‬ ‫کانال‪ ،‬مش��اهده تاریخ ش��ناور در هنگام اسکرول در صفحه چت‪،‬‬ ‫ایجاد لینک یکتای هر پست کانال‪ ،‬مشاهده و ارسال استیکرهای‬ ‫مرتبط با یک ایموجی‪ ،‬ایجاد لینک با عنوانی مانند «ادامه مطلب»‬ ‫با اس��تفاده از ‪ ۳‬اپاس��تروف برای متن‌های طوالنی‪ ،‬صدای اعالن‬ ‫مخصوص «بله» و امکان تغییر آن‪ ،‬پاسخ سریع به پیام با کشیدن‬ ‫آن به س��مت چپ‪ ،‬فعال کردن صدای ارس��ال و دریافت پیام در‬ ‫هنگام گفت‌وگو‪ ،‬مشاهده یا خلع مدیران کانال از سوی مالک آن‬ ‫و همچنین ویرایش پس��ت‌های آن‪ ،‬ارسال عکس یا هر فایل دیگر‬ ‫به بازوی پش��تیبانی و بهبود راب��ط کاربری کارت‌به‌کارت از دیگر‬ ‫امکانات ایجادشده در اپلیکیشن «بله» است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک سامان‪ ،‬سهامداران خود را به مجمع دعوت‬ ‫کرد‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه بانک سامان برای بررسی عملکرد‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬این بانک برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش سامان‌رسانه‪ ،‬بانک‬ ‫س��امان با انتشار اطالعیه‌ای از تمامی سهامداران خود دعوت کرد‬ ‫تا در مجمع عمومی عادی س��االنه این بانک ش��رکت کنند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت در این جلس��ه‪ ،‬گزارش هیات‌مدیره درباره عملکرد س��ال‬ ‫مال��ی منتهی ب��ه ‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۹‬و همچنین گزارش حس��ابرس‬ ‫و ب��ازرس قانون��ی در زمینه عملکرد بان��ک در همین مدت قرائت‬ ‫شود‪ .‬همچنین بررسی و تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری‬ ‫درباره تقس��یم سود س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۷‬از دیگر‬ ‫دس��تورکارهای مجمع بانک س��امان خواهد بود‪ .‬دستور کار دیگر‬ ‫این جلسه‪ ،‬انتخاب بازرس قانونی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه‬ ‫آنها‪ ،‬تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیات‌مدیره و‬ ‫در نهایت تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار برای درج آگهی‌ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬این جلسه یکش��نبه‪ ۳۰ ،‬تیر‌‪ ۹۸‬رأس ساعت‬ ‫‪ ۱۵‬در مجموعه فرهنگی‪ ،‬ورزش��ی و تفریحی «تالش» در خیابان‬ ‫ولیعصر‪ ،‬نرسیده به چهارراه پارک‌وی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر روابط‌عمومی بانک پارسیان از تمدید‬ ‫عرضه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ریالی بانک‬ ‫پارسیان‪ ،‬تا روز پنجشنبه ‪ ۲۷‬تیر خبر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بانک پارس��یان‪ ،‬مریم‬ ‫وحیدنی��ا افزود‪ :‬فروش اوراق گواهی س��پرده‬ ‫یک‌س��اله بانام و الکترونیکی(از طریق سامانه‬ ‫س��یما) با مجوز بانک مرکزی با نرخ سود ‪۱۸‬‬ ‫درصد علی‌الحساب و قابل پرداخت در مقاطع‬ ‫ماهان��ه و با ن��رخ بازخرید ‪ ۱۰‬درصد س��االنه‬ ‫پیش از سررس��ید خواهد بود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هموطنان می‌توانن��د برای بهره‌مندی از‬ ‫این فرصت س��رمایه‌گذاری استثنایی از شنبه‬ ‫‪ ۹۸.۰۴.۲۲‬تا پنجش��نبه ‪ ۹۸.۰۴.۲۷‬به شعب‬ ‫بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه‌گذاری بان�ک صنعت و مع�دن در ‪۲۹۰۰‬‬ ‫بنگاه اقتصادی‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن گف��ت‪ :‬این بانک در ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬طرح اقتصادی کش��ور در قالب س��رمایه در گردش‪ ،‬سرمایه‬ ‫ثابت و تکمیل صنایع مشترک سرمایه‌گذاری کرده است‪ .‬حسین‬ ‫مهری در حاش��یه بازدید از کارخانه ذوب‌آهن بیس��تون در جمع‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬در سال رونق تولید این بانک ‪ ۱۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال در قالب س��رمایه در گردش و ثابت و تکمیل طرح‌ها درنظر‬ ‫دارد در سراس��ر کشور س��رمایه‌گذاری کند که با توجه به افزایش‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪ ۵‬براب��ری قیمت م��واد اولیه ‪ ۷۵‬درصد ای��ن مبلغ در قالب‬ ‫س��رمایه در گردش به منظور کمک به تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ ۲۵ :‬درصد اعتبارات بانک صنعت و معدن در کشور‬ ‫شامل تسهیالت سرمایه ثابت به منظور راه‌اندازی طرح نیمه‌تمام‬ ‫و طرح‌های توس��عه‌ای اس��ت‪ .‬وی کمک به طرح‌های توس��عه‌ای‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی در راس��تای تکمی��ل چرخه زنجیره تولید به‬ ‫منظور افزایش ارزش‌افزوده کاال را یکی از اولویت مهم بانک صنعت‬ ‫و معدن کشور اعالم کرد‪ .‬مدیرکل بانک صنعت و معدن در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬این بانک در اس��تان کرمانش��اه ‪ ۲۱‬ه��زار میلیارد ریال در‬ ‫قالب س��رمایه در گردش‪ ،‬سرمایه ثابت و تسهیالت اشتغالزا برای‬ ‫بنگاه هاب اقتصادی تامین اعتبار کرده است‪ .‬مهری گفت‪ :‬از این‬ ‫میزان اعتبار ‪ ۱۳۳‬میلیون یورو و ‪ ۲۱‬میلیون دالر برای تامین ارز‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی کرمانش��اه بوده اس��ت‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫بانک صنعت و معدن بر مبنای رسالت خود برای رونق تولید در ‪۱۱‬‬ ‫پروژه اقتصادی مهم کرمانشاه با اعتبار ‪ ۲۹‬هزار میلیارد ریال که ‪۸‬‬ ‫هزار میلیارد ریال آن آورده متقاضیان اس��ت سرمایه‌گذاری کرده‬ ‫اس��ت که از هر ‪ ۱۱‬پروژه بازدید ش��د‪ .‬وی در پایان افزود‪ ۶ :‬طرح‬ ‫از این طرح‌ها نیمه‌راکد است که به کمک استاندار و مسئوالن در‬ ‫راستای کمک توسعه استان درصدد رفع مشکالت آنها هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون اعتباری بان��ک صادرات ای��ران از‬ ‫افزایش اعتبارات این بانک برای فوالدس��ازان‬ ‫کش��ور در قالب طرح «ط��راوت» خبر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بانک ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫امی��ر یوس��فیان در نشس��ت مش��ترک بانک‬ ‫ص��ادرات ای��ران و انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫ف��والد ایران گفت‪ :‬بانک ص��ادرات ایران برای‬ ‫حمای��ت از تولی��د فوالد کش��ور با اس��تفاده‬ ‫از اعتب��ارات اس��نادی ریال��ی در قالب طرح‬ ‫«طراوت» آمادگی کام��ل دارد بدون افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ای مالی و وقف��ه در تامین نقدینگی‬ ‫موردنیاز واحدهای تولیدی‪ ،‬تسهیالت ویژه‌ای‬ ‫به‌منظ��ور خرید مواد اولی��ه و فروش کاالهای‬ ‫تولیدی به‌صورت نس��یه فراهم کن��د‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬به‌زودی در قالب تفاهمنامه‌ای برای‬ ‫اعضای انجمن فوالدس��ازان کشور تسهیالت‬ ‫وی��ژه‌ای در این طرح درنظ��ر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این اقدام در راستای احیای‬ ‫فروش اعتب��اری در بین واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫کمک به اس��تمرار تولید و اشتغال و همچنین‬ ‫تامین سرمایه در گردش آنها است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که خرید و فروش‌ه��ا در واحدهای‬ ‫تولیدی تنها به صورت نقدی انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫طرح «طراوت» بانک صادرات ایران در نتیجه‬ ‫مطالعات متغیرهای کالن اقتصادی در شرایط‬ ‫فعل��ی اقتصاد کش��ور‪ ،‬بهتری��ن راه‌حل برای‬ ‫تامین اعتب��ار موردنیاز بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫است و ضمن کاهش هزینه‌ها‪ ،‬امکان استمرار‬ ‫تولید در سطح پیشین و سرانجام رونق تولید‬ ‫را برای این واحدها فراهم می‌کند‪ .‬یوس��فیان‬ ‫اب��راز کرد‪ :‬در ای��ن طرح چنانچ��ه واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬کاالهای تولیدی را در قبال گشایش‬ ‫اعتبارات اس��نادی ریالی بانک صادرات ایران‬ ‫بفروش��ند‪ ،‬بانک به‌س��رعت و فق��ط در قبال‬ ‫ق��رارداد الزم‌االج��را ب��دون گرفت��ن هرگونه‬ ‫ضمانت ی��ا وثیقه دیگری نس��بت ب��ه خرید‬ ‫دین این اعتبارات اس��نادی صادرشده به نفع‬ ‫واحد تولیدی اقدام می‌کند و تسهیالت ریالی‬ ‫را در اختیار واح��د تولیدی قرار می‌دهد یا بر‬ ‫اساس این اعتبارات‪ ،‬اعتبار جدیدی را به نفع‬ ‫فروش��نده مواد اولیه واحد تولیدی گش��ایش‬ ‫می‌‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی س�امانه اس�تعالم کس�ر‬ ‫اقساط بیمه‌شدگان کوثر‬ ‫س��امانه اس��تعالم کس��ر اقس��اط وی��ژه‬ ‫بیمه‌شدگان شرکت بیمه کوثر در تارنمای این‬ ‫شرکت راه‌اندازی شد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بیم��ه کوث��ر‪ ،‬مع��اون مالی ش��رکت هدف از‬ ‫راه‌اندازی این س��امانه را تسریع و تسهیل در‬ ‫ارائه خدمات و افزایش رضایت بیمه‌ش��دگان‬ ‫و پاس��خگویی در کمتری��ن زم��ان ممکن به‬ ‫آنها اعالم کرد و افزود‪ :‬چنانچه بیمه‌ش��دگان‬ ‫مش��کلی در کس��ر اقس��اط یا ابهامی درباره‬ ‫کسور بیمه‌نامه‌هایی که در فیش حقوقی خود‬ ‫مشاهده می‌کنند داش��ته باشند‪ ،‬می‌توانند با‬ ‫مراجعه حض��وری یا برق��راری ارتباط تلفنی‬ ‫با کارشناس��ان واحد صادرکننده بیمه‌نامه یا‬ ‫نماین��ده ش��رکت اطالعات الزم را به دس��ت‬ ‫آورند‪ .‬مصطفی مقصودی تاکید کرد‪ :‬آن دسته‬ ‫از نماین��دگان ک��ه بیمه‌نامه اقس��اطی صادر‬ ‫کرده‌ان��د نیز ب��ا توجه به فرآیند این س��امانه‬ ‫می‌توانند به‌صورت آنالین همه مبالغ وصولی‬ ‫بیمه‌نامه‪ ،‬مانده‌های معوق و مبلغ قس��ط‌های‬ ‫سررسید‌ش��ده بیمه‌ش��دگان را مش��اهده و‬ ‫برای وص��ول آن پیگیری و اق��دام کنند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان‌کرد‪ :‬بیمه‌شدگان با برقراری ارتباط‬ ‫با نماین��دگان می‌توانند اطالع��ات مربوط به‬ ‫ش��ماره بیمه‌نامه‪ ،‬مبلغ اقس��اط‪ ،‬مانده‌بدهی‪،‬‬ ‫تاری��خ صدور و مبلغ بیمه‌نامه‪ ،‬تعداد اقس��اط‬ ‫کس��ر ش��ده و‪ ...‬را مش��اهده کنند و چنانچه‬ ‫مش��کلی وجود داشت آن را حل کنند‪ .‬معاون‬ ‫مال��ی بیمه کوث��ر یادآور ش��د‪ :‬این س��امانه‬ ‫ب��ا هم��کاری کارشناس��ان اداره حس��ابداری‬ ‫کنسرس��یوم این معاون��ت و مدیریت فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات در بیمه کوثر انجام شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مزیت‌های مصوبه بخشودگی جریمه‌های بانکی بیشتر از عیب‌های آن است‬ ‫‹ ‹تمدی�د عرض�ه اوراق گواه�ی‬ ‫سپرده ‪۱۸‬درصدی در بانک پارسیان‬
‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫نظرگاه‬ ‫قیمت‬ ‫غرفه‌سازی‬ ‫در ایران بسیار‬ ‫پایین است‬ ‫از هجدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی‬ ‫تجارت به سبک عضله‌سازها‬ ‫ایرج طاهریان‬ ‫پیشکسوت غرفه‌سازی‬ ‫یکی از مهم‌ترین مش��کالتی که غرفه‌س��ازی با‬ ‫آن روبه رو ش��ده‪ ،‬تعداد کس��انی اس��ت که در این‬ ‫زمینه فعالیت می‌کنند‪ .‬امروز تعداد غرفه‌س��ازان‬ ‫به حدی زیاد ش��ده ک��ه توازن عرض��ه و تقاضا در‬ ‫این ح��وزه را کاملا بهم ریخت��ه و اگر به‌طور دقیق‬ ‫نگاهی بیندازید‪ ،‬متوجه خواهید شد که ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫ش��رکت‌های غرفه‌س��از‪ ،‬ش��رکت‌های ورشکسته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به این دلیل که ش��غل ما فصلی اس��ت‪ ،‬اسفند‪،‬‬ ‫فروردی��ن و ماه رمض��ان کاری ب��رای انجام دادن‬ ‫نداری��م‪ .‬در واق��ع ‪ ۸‬یا ‪ ۹‬ماه کار ب��رای انجام دادن‬ ‫داری��م‪ ،‬ام��ا ‪ ۱۵‬ماه با احتس��اب عی��دی و پاداش‬ ‫و س��نوات بای��د حق��وق پرداخت کنی��م‪ .‬در تمام‬ ‫نمایش��گاه‌ها هم که امکان فعالی��ت وجود ندارد؛‬ ‫بنابراین باید یک حاش��یه س��ود داش��ته باشیم تا‬ ‫بتوانیم به حیات و فعالیت خود ادامه دهیم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در یک واحد غرفه‌سازی نمی‌توان‬ ‫نی��روی موقت داش��ت چراکه باید نیروها ش��امل‬ ‫طراح‪ ،‬بازاریاب و همینطور افراد اجرایی را آموزش‬ ‫داده و آنها را تبدیل به سرمایه انسانی کنیم‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط کسانی در عمل س��ود می‌برند که شرکت‬ ‫غرفه‌سازی نیستند و بدون بیمه و مالیات مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬همین‌ها قیمت‌ه��ای عجیب و‬ ‫غریب��ی ارائه می‌کنند که ای��ن صنعت را به چالش‬ ‫کشاند ‌ه است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬یا ‪ ۴‬س��ال اس��ت با این مشکل روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫م��ا پیش‌ت��ر در وضعیت ب��د قیمتی ه��م که کار‬ ‫می‌کردی��م‪ ،‬حدود مت��ری ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬ی��ورو بود‪.‬‬ ‫اکن��ون عددی ک��ه کار می‌کنیم و ع��رف این بازار‬ ‫شده‪ ۳۰،‬یورو است! یعنی قیمتی بسیار بی‌منطق‪.‬‬ ‫درباره طرح‌های غرفه‌س��ازی هم ک��ه گالیه همه‬ ‫غرفه‌س��ازان اس��ت و اعتقاد دارند ما طرح رایگان‬ ‫به ش��رکت‌ها می‌دهیم‪ .‬من به دوستان در انجمن‬ ‫غرفه‌س��ازان پیش��نهاد دادم‪ ،‬ب��رای جلوگیری از‬ ‫نابسامانی‪ ،‬مشارکت‌کنندگان را محدود به انتخاب‬ ‫فقط ‪ ۷‬غرفه‌س��از و گرفتن طرح از این ‪ ۷‬غرفه‌ساز‬ ‫کنیم و در نهایت یک غرفه‌س��از موفق به س��اخت‬ ‫غرفه خواهد شد‪ .‬در آن صورت هم سامانه می‌تواند‬ ‫محدودیت‌های مورد نظر خود را برای غرفه‌سازان‬ ‫اعمال کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬می‌توان از هر شرکت‌کننده متری‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان هزینه مجوز غرفه‌س��ازی دریافت‬ ‫ک��رد که با تقس��یم این هزینه میان آن ‪ ۶‬ش��رکت‬ ‫غرفه‌س��ازی که طرح م��ورد نظر آنها م��ورد قبول‬ ‫واقع نش��ده ما دیگر طرح رایگان نخواهیم داش��ت‬ ‫و قیمت‌های ارائه ش��ده از س��وی غرفه‌سازان هم‬ ‫معقول‌تر و منطقی‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫این پیشنهاد‌ها می‌تواند این صنف را نجات دهد‬ ‫چراکه این روند اش��تباه است و غرفه‌سازی را رو به‬ ‫ورشکس��تگی خواهد برد و بدون کنترل این صنف‬ ‫ای��ن اتف��اق خواهد افتاد‪ .‬با ای��ن چارچوب و قواعد‬ ‫می‌ت��وان قیمت‌ها را ب��اال برد وگرن��ه هیچ‌کس را‬ ‫نمی‌توان مجبور کرد که نرخ را باال ببرد‪.‬‬ ‫چون بعضی از کس��انی که در نمایشگاه‌ها غرفه‬ ‫می‌س��ازند حتی نمی‌دانن��د باید بیم��ه و مالیات‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬این چارچوب نامش می‌تواند هرچه‬ ‫باشد اما باید منافع عام را در بربگیرد تا بتوان آینده‬ ‫این صنف را نجات داد‪.‬‬ ‫امیدوارم صنعت نمایشگاهی دوباره به روزهایی‬ ‫برگردد که در آن امنیت شغلی و آرامش را به اعضای‬ ‫خ��ود بدهد‪ .‬ما ام��روز از برگزار‌کننده تا غرفه‌س��از‬ ‫امنیت ش��غلی نداریم‪ .‬برگزارکننده‌ای که امس��ال‬ ‫نمایش��گاهی را برگزار می‌کند نمی‌داند که آیا سال‬ ‫بعد هم این نمایشگاه را برگزار خواهد کرد یا خیر و‬ ‫غرفه‌سازی هم در شرایطی است که توضیح دادم و‬ ‫همه امیدوار هستیم شرایط بهتر شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه ورزش و تجهیزات ورزشی از‬ ‫سه‌ش��نبه ‪ ۱۸‬تیر با حضور محمدرض��ا داورزنی معاون‬ ‫ورزش حرف��ه‌ای و قهرمان��ی وزارت ورزش و جوانان و‬ ‫محمدرضا مودودی سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت‬ ‫در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران آغاز‬ ‫به‌کار کرد که تا ‪ ۲۱‬تیر نیز ادامه داشت‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه به‌عن��وان مهم‌تری��ن و بزرگ‌ترین‬ ‫نمایشگاه حوزه محصوالت و خدمات ورزشی کشور هر‬ ‫س��ال باعنوان «‪ » Sportex‬در تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد تازه‌ترین و نوین‌ترین صنایع‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و وس��ایل ورزشی تولید ش��ده و به‌ویژه تولیدات داخل‬ ‫کشور معرفی و نمایش داده می‌شود‪ .‬همچنین متناسب‬ ‫با وضعیت حضور بازدیدکنندگان‪ ،‬برنامه‌های گوناگون‬ ‫ورزش��ی و آموزش��ی ارائه و در معرض دید مس��ئوالن‬ ‫و مدی��ران تربی��ت بدنی نهادها و س��ازمان‌ها و س��ایر‬ ‫عالقه‌مندان به تجهیزات ورزش��ی گذاش��ته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫از ک��م و کیف برگ��زاری این رویداد در س��ال‬ ‫جاری گزارش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رضایت ‪ ۸۰‬درصدی مشارکت‌کنندگان‬ ‫علی محتشم‌امیری‬ ‫در شرایط‬ ‫فعلی سیاسی و‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫تولیدکنندگان و‬ ‫شرکت‌کنندگان‬ ‫باید بیشترین‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫را ازنمایشگاه‬ ‫ورزش و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ورزشی داشته‬ ‫باشند چراکه‬ ‫بازار لوازم‬ ‫ورزشی ایران‪،‬‬ ‫بازاری بسیار‬ ‫بزرگ و قابل‬ ‫توسعه‌ است‬ ‫رویداد امسال در فضایی به وسعت ‪ ۲۰‬هزار مترمربع‬ ‫و در س��الن‌های ‪ ۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ۱۳‬و همچنی��ن‬ ‫س��ری ‪ ۲۵‬و س��الن ‪ ۲۷‬مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی تهران برگزار ش��د‪ .‬بخش دیگ��ری از این‬ ‫نمایشگاه نیز در فضای باز میزبان مخاطبان بوده است‪.‬‬ ‫به‌گفته س��تاد برگزاری این نمایش��گاه‪ ،‬در این دوره‬ ‫‪ ۱۵۶‬ش��رکت حضور داش��تند که از ای��ن تعداد ‪۱۵۳‬‬ ‫شرکت ایرانی و ‪ ۳‬شرکت خارجی بودند‪.‬‬ ‫علی محتش��م امیری‪ ،‬مدیر ش��رکت می�لاد نور به‬ ‫مهم‌ترین دس��تاوردهای این رویداد اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن دس��تاوردی که ای��ن رویداد در س��ال‌های‬ ‫برگ��زاری داش��ته‪ ،‬بخ��ش تولیدات آن اس��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫است که ما امس��ال بخش استارت‌‌‌‌‌آپ‌ها را هم داشتیم‬ ‫ک��ه در کنار این رویداد برگزار ش��د‪ .‬امس��ال در مدت‬ ‫زم��ان برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬ش��اهد نخس��تین رویداد‬ ‫استارت‌‌‌‌‌آپ‌های ورزشی کشور در موضوع‌های اینترنت‬ ‫اشیاء‪ ،‬خدمات از راه دور‪ ،‬باشگاه مکانیزه‪ ،‬مربی مجازی‬ ‫هم��راه‪ ،‬نانوفن��اوری‪ ،‬گجت‌‌ها و پوش��یدنی‌ها‪ ،‬واقعیت‬ ‫مجازی‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬ربات و ماش��ین و‪ ...‬بودیم که‬ ‫برخی از آنها در نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات‬ ‫ورزشی برای نخستین‌بار رونمایی شدند‪.‬‬ ‫مدیر نمایش��گاه اس��پورتکس در ادام��ه درباره نحوه‬ ‫اس��تقرار ش��رکت‌های حاضر در نمایش��گاه اظهارکرد‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه امسال س��الن‌های متفاوتی به تجهیزات‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬پوش��اک ورزش��ی‪ ،‬اتوماس��یون‪ ،‬ورزش‌های‬ ‫همگانی‪ ،‬دستگاه‌های بدنسازی‪ ،‬مکمل‌های ورزشی و‪...‬‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به حض��ور و همکاری چن��د هیات و‬ ‫ش��رکت‌خارجی در نمایشگاه امسال اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های خارجی گوناگونی در نمایش��گاه امس��ال‬ ‫حضور داشتند و از آخرین اخبار و دستاورد‌های جهانی‬ ‫این حوزه در این رویداد رونمایی کردند‪.‬‬ ‫محتشم‌امیری خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط سیاسی و‬ ‫اقتصادی کشور تولیدکنندگان و شرکت‌کنندگان باید‬ ‫بیش��ترین بهره‌برداری را ازنمایشگاه ورزش و تجهیزات‬ ‫ورزشی داشته باش��ند چراکه بازار لوازم ورزشی ایران‪،‬‬ ‫بازاری بس��یار بزرگ و قابل توسعه است‪ .‬عضو سازمان‬ ‫جهانی یوفی گفت‪ :‬مهم‌ترین تفاوتی که این دوره نسبت‬ ‫به دوره‌های پیش داش��ت‪ ،‬یکی بخش استارت‌‌‌‌‌آپ‌ها و‬ ‫دیگری برگزاری کالس مربیگری بدنس��ازی بود که در‬ ‫آن گواهینامه هم ارائه می‌شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در صنع��ت ورزش به‌راحتی می‌توان‬ ‫گف��ت تولیدات ای��ن صنعت در مقایس��ه با گذش��ته‬ ‫پیش��رفت زیادی داشته اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر در بخش‬ ‫تولی��د به‌واس��طه کاهش واردات محص��والت خارجی‪،‬‬ ‫فعاالن این حوزه با قدرت بیش��تری فعالیت می‌کنند و‬ ‫بازارشان شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است‪.‬‬ ‫مدی��ر نمایش��گاه بین‌الملل��ی ورزش و تجهی��زات‬ ‫ورزش��ی با اظهار رضایت از عملکرد دس��ت‌اندرکاران و‬ ‫ه و دس��تاورد‌هایی‬ ‫صالحی امیری‪:‬اس��تارت‌آپ‌ها با کار‌های خالقان ‌‬ ‫ک��ه در نمایش��گاه ورزش و تجهی��زات ورزش��ی عرض��ه کردن��د‪،‬‬ ‫می‌توانن��د آینده بس��یار جذاب��ی در ص��ادرات این بخش داش��ته‬ ‫باشند‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در هجدهمین نمایش��گاه ورزش به‬ ‫گف��ت‪ :‬تا اندازه زیادی به اهداف مورد نظر خود‬ ‫در طول زمان برگزاری نمایش��گاه هجدهمین دس��ت‬ ‫یافتیم و این موفقیت تنها با همراهی تمامی دوس��تان‬ ‫و عزیزان��ی که در این راه هم��گام و همدل با ما بودند‪،‬‬ ‫به دست آمد‪.‬‬ ‫عضو فعال س��ازمان یوفی مش��ارکت غرف��ه‌داران در‬ ‫نمایش��گاه امس��ال را مطلوب‌تر از سال گذشته ارزیابی‬ ‫کرد و افزود‪ :‬امسال باوجود شرایط و مشکالت اقتصادی‬ ‫خوشبختانه هم از نظر کمی و هم کیفی شاهد افزایش‬ ‫مش��ارکت در این نمایشگاه هستیم‪ .‬گفتنی است تمام‬ ‫دست‌اندرکاران و ش��رکت‌کنندگان این رویداد امسال‬ ‫اهداف و مسیر فعالیت خود را شعار «رونق تولید» قرار‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫محتش��م‌امیری در ادامه گفت‪ :‬اظهار رضایت بیش از‬ ‫‪ ٨٠‬درص��دی بازدیدکنندگان از نمایش��گاه‪ ،‬بیانگر این‬ ‫واقعیت اس��ت که تولید‌کنندگان داخلی توانسته‌اند در‬ ‫کار خ��ود موف��ق عمل کرده و اعتماد م��ردم را با خود‬ ‫هم��راه کنن��د؛ تولیدکنندگان بی‌ادعایی که به عش��ق‬ ‫اش��تغال جوانان شایس��ته ایرانی بازار کار را برای آنها‬ ‫فراهم کرده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت میالد ن��ور افزود‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫اس��تقبال کم نظیر م��ردم‪ ،‬قهرمان��ان‪ ،‬اهالی ورزش و‬ ‫اصحاب رس��انه در نخس��تین روز از برگزاری نمایشگاه‬ ‫به ش��کلی ب��ود که من و هم��کاران را غافلگیر کرد که‬ ‫ای��ن نش��ان از غنای ب��اال و میزان عالقه‌من��دی مردم‬ ‫خوب کش��ورمان به صنعت تولید داخل در سال رونق‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬ب��ا افتخار باید بگویم ک��ه در هجدهمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی حضور‬ ‫تولید‌کنندگان داخلی ‪ ٢٠‬درصد رش��د داش��ت و البته‬ ‫مش��ارکت تولید‌کنندگان خارج��ی ‪ ٦٠‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاهی میالد ن��ور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای برگ��زاری نمایش��گاه ورزش با مرکز‬ ‫مش��ارکت‌های اقتص��ادی وزارت ورزش و کمیته ملی‬ ‫المپیک تعامالتی را برقرار کردیم و از فدراسیون‌ها نیز‬ ‫ب��رای حضور و بازدید از نمایش��گاه دعوت کردیم تا از‬ ‫ای��ن طریق حمایت و همراه��ی را از آنها دریافت کرده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫محتشم‌امیری همچنین گفت‪ :‬با پایان کار نمایشگاه‬ ‫هجده��م‪ ،‬کارمان ب��رای برگزاری هدفمند نمایش��گاه‬ ‫نوزدهم را با اس��تفاده از نقاط ضعف و قوت نمایش��گاه‬ ‫هجدهم آغاز خواهیم کرد‪ ،‬چراکه قصد داریم هر س��ال‬ ‫عملکردی بهتر از سال قبل داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹معرف�ی دس�تاوردهای جدی�د و فناورانه‬ ‫ورزشی‬ ‫در این نمایش��گاه جدیدترین فناوری‌های ورزش��ی‬ ‫ساخت داخل نیز عرضه ش��د‪ .‬در این میان می‌توان به‬ ‫همکاری مرکز نوآوری پژوهش��گاه عل��وم تربیت بدنی‬ ‫و علوم ورزش��ی اش��اره کرد که یکی از نتایج آن تولید‬ ‫شبیه‌س��از تمرین در ارتفاع اس��ت‪ .‬همچنین از سامانه‬ ‫«با مرب��ی» کانون علمی بازی‌ه��ای حرکتی کودکان‪،‬‬ ‫کفپوش هوش��مند تعاملی‪ ،‬قایق پدل بورد و سازه‌های‬ ‫تجهی��زات تمرین��ی کراس‌فیت نیز در این نمایش��گاه‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫غی��ر از این م��وارد‪ ،‬آزمون پایش س�لامت‪ ،‬معرفی‬ ‫طرح‌ه��ای پژوهش��ی مبتنی ب��ر فناوری پژوهش��گاه‬ ‫علوم ورزش��ی‪ ،‬ارائه آخرین کتاب‌ها و نشریات علمی‪-‬‬ ‫پژوهشی‪ ،‬مشاوره در زمینه فرآیندهای ثبت اختراعات‬ ‫ورزشی و معرفی خدمات مرکز مشاوره تخصصی اعضای‬ ‫هیأت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی طی برگزاری این‬ ‫دوره از نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی شد‪.‬‬ ‫یعقوب سالکی‌نیا‪ ،‬دبیر بخش استارت‌‌‌‌‌آپ‌های ورزشی‬ ‫در این باره به ورزش ‪ ۳‬گفت‪‌:‬بیش از ‪ ۱۰۰‬استارت‌‌‌‌‌آپ‬ ‫ورزش��ی در ‪ ۴‬روز برگ��زاری هجدهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزش��ی گردهم آمدند و‬ ‫ضمن ارائه نوآوری‌های خود در ورزش‪ ،‬با فعاالن صنعت‬ ‫ورزش ارتباط برقرار کردند‪.‬‬ ‫او همچنین به برگزاری نشست‌های مذاکره علمی و‬ ‫فنی در بخش جانبی این نمایشگاه با همکاری مرکز فن‬ ‫بازار اش��اره کرد و افزود‪ :‬پنل‌های تخصصی با مشارکت‬ ‫مراکز علمی و فدراس��یون همگانی ب��ا رویکرد ورزش‬ ‫شهروندی و همگانی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهارک��رد‪ :‬گردش��گری ورزش��ی‪،‬‬ ‫اش��تراک اماکن ورزش��ی‪ ،‬تجهیزات و پوشاک ورزشی‪،‬‬ ‫هوشمندس��ازی در ورزش‪ ،‬خدم��ات ورزش از راه دور‪،‬‬ ‫فناوری‌های ورزشی‪ ،‬و بازاریابی نوین در ورزش از دیگر‬ ‫محورهای این نمایشگاه و فعالیت‌های جنبی آن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید صالحی‌امیری از نمایشگاه‬ ‫در خ�لال برگزاری نمایش��گاه اس��پورتکس‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیت��ه ملی المپیک نیز از این رویداد بازدید کرد‪ .‬رضا‬ ‫صالحی‌امیری‪ ،‬رئیس کمیته ملی المپیک ضمن بازدید‬ ‫از هجدهمین نمایش��گاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات‬ ‫ورزش��ی اظهارکرد‪ :‬با ش��رایط ویژه‌ای که داریم باید از‬ ‫تولی��د داخل حمای��ت و نیازهای جامع��ه ورزش را از‬ ‫کاالهای داخلی تامین کنیم‪.‬‬ ‫ایش��ان در ادامه افزود‪ :‬درحال‌حاضر بهترین شرایط‬ ‫ب��رای تولید‌کنندگان داخلی و بهتری��ن بازار برای آنها‬ ‫در سراس��ر کش��ور فراهم شده اس��ت و وزارت ورزش‪،‬‬ ‫کمیت��ه ملی المپیک و مجموعه دولت نیز برای تقویت‬ ‫بخش‌‌های خصوصی آماده حمایت اس��ت چراکه حجم‬ ‫واردات بی‌روی��ه کااله��ای ورزش��ی به‌وی��ژه کاالهای‬ ‫بی‌کیفیت در گذش��ته و با ارزهای بسیار ارزان بازار این‬ ‫حوزه را اش��باع و خراب کرده بود‪ .‬امروز ش��رایط کاملا‬ ‫تغییر ک��رده و ما باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل‬ ‫و نیازهای جامعه ورزش را در سراس��ر کش��ور از تولید‬ ‫داخل تامین کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته ملی المپیک بیان کرد‪ :‬استارت‌‌‌‌‌آپ‌های‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬نس��ل آین��ده تولی��د ای��ن س��رزمین در‬ ‫ای��ن بخش هس��تند و ب��ازار آین��ده ای��ران دراختیار‬ ‫اس��تارت‌‌‌‌‌آپ‌ها خواه��د ب��ود‪ .‬درحال‌حاض��ر معاون��ت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز ب��ا تمام توان‬ ‫س��الی چند ه��زار میلیارد تومان ب��ه این بخش کمک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫صالحی‌امی��ری همچنی��ن گف��ت‪ :‬اس��تارت‌آپ‌ها با‬ ‫کار‌ه��ای خالقان�� ‌ه و دس��تاورد‌هایی که در نمایش��گاه‬ ‫ورزش و تجهی��زات ورزش��ی عرضه کردن��د‪ ،‬می‌توانند‬ ‫آینده بسیار جذابی در صادرات این بخش داشته باشند‬ ‫و با روندی که آغاز ش��ده‪ ،‬هم داخل را اش��باع خواهیم‬ ‫ک��رد و هم در آینده فضای ب��ازار منطقه را تا حدودی‬ ‫تحت‌تاثیر صادرات قرار خواهیم داد‪ .‬البته در اس��تفاده‬ ‫از کاالهای ورزشی باید استانداردهای جهانی را مد نظر‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی این نکته را نیز خاطرنشان کرد که وزارت ورزش‬ ‫و مجموع��ه دولت ضم��ن حمای��ت از تولید‌کنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬بای��د با تالش آنها را ب��ه مصرف‌کننده متصل‬ ‫کنند‪ .‬باید باشگاه‌ها‪ ،‬تیم‌ها و فدراسیون‌های ورزشی را‬ ‫به تولیدکنندگان داخلی متصل و بستری فراهم کنیم‬ ‫ک��ه آنها در نمایش��گاه‌های خارج از کش��ور نیز حضور‬ ‫داشته باشند‪ .‬فضای امروزی که من در نمایشگاه دیدم‬ ‫نشان‌دهنده حرکتی رو به جلو بوده و نویددهنده آینده‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬ان‌ش��اهلل در یک س��ال آینده نیز شاهد‬ ‫رویدادهای بس��یار خوبی در ح��وزه ورزش در منطقه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‹ ‹ایران همسایه فرانسه و مکزیک در اکسپو دوبی‬ ‫پاوی��ون ‪ ۲۰۱۴‬مت��ری ای��ران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی بین‬ ‫پاویون‌های فرانس��ه و مکزیک و در منطقه نامگذاری ش��ده با‬ ‫موضوع «تحرک» ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش عصر نمایش��گاه‪ ،‬حس��ین میرظفر جویان‪ ،‬معاون‬ ‫فنی‌مهندس��ی نمایش��گاه تهران با اعالم این خبر گفت‪ :‬از کل‬ ‫فضای ‪ ۴۳۸‬هکتاری اکسپو‪ ۲۰۲۰‬دوبی‪ ،‬فضای تخصیص‌یافته‬ ‫به کش��ور ایران‪ ۲۰۱۴ ،‬مترمربع است و ایران جزو کشورهایی‬ ‫است که به‌طورمستقل پاویون ملی خود را خواهد ساخت‪.‬‬ ‫در این رویداد ‪ ۱۹۲‬کش��ور حضور دارند و بیش از ‪ ۸۰‬کشور‬ ‫که به‌طور عمده ش��امل کشورهای توسعه یافته هستند به‌طور‬ ‫مستقل اقدام به ساخت‌وساز پاویون خود در مکان‌‌های مشخص‬ ‫شده می‌کنند‪.‬‬ ‫طرح پاوی��ون ایران نیز به‌زودی با به پایان رس��یدن مراحل‬ ‫نهایی مسابقه طراحی مشخص خواهد شد‪ .‬اکسپو ‪۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫از ‪ ۲۹‬مه��ر ‪ ۱۳۹۹‬ت��ا ‪ ۲۱‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در کش��ور امارات‬ ‫متحده عربی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برپایی نمایشگاه نیروی دریایی در روسیه‬ ‫در س��ن‌پیترزبورگ نمایش��گاه بین‌الملل��ی نی��روی دریایی‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬نمایندگان به‌طور‬ ‫تقریبی ‪ ۵۰‬کش��ور جهان در نهمین نمایش��گاه نیروی دریایی‬ ‫در س��ن‌پترزبورگ حضور یافتند‪ .‬نمایش��گاه بین‌المللی نیروی‬ ‫دریایی جایی اس��ت که آخرین دستاوردهای به‌دست آمده در‬ ‫این حوزه در معرض عموم گذاش��ته شده است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫که در س��ن پیترزبورگ برگزار شده‪ ،‬شامل دستاوردهایی است‬ ‫که مربوط به کشتی و تجهیزات آبی است و شامل بیش از ‪۳۵۰‬‬ ‫نمایشگاه از ‪ ۲۰‬کش��ور بوده و همچنین در اسکله‌های آن ‪۱۷‬‬ ‫کش��تی جدید و قایق وجود دارد که بازدیدکنندگان می‌توانند‬ ‫روی آنها رفته و از آنها بازدید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برپایی نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی در مهاباد‬ ‫سرپرس��ت اداره میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫مهاب��اد گفت‪ :‬نمایش��گاه منطقه‌ای صنایع‌دس��تی با ش��رکت‬ ‫‪ ۸‬اس��تان گوناگون کش��ور به میزبانی این شهرس��تان برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫غالمرض��ا عبده روز ش��نبه در گفت‌وگو با ایرن��ا افزود‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری آذربایجان‌غرب��ی در راس��تای توس��عه و ترویج‬ ‫صنایع‌دس��تی و با هدف اس��تفاده از ظرفیت‌های گردشگری‬ ‫مهاب��اد با حض��ور هنرمندان اس��تان‌های کردس��تان‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬هم��دان‪ ،‬زنج��ان‪ ،‬آذربایجان‌ش��رقی و قزوین برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه در قالب ‪ ۵۰‬غرفه شامل انواع‬ ‫رش��ته‌های بومی و شاخص اس��تان‌های ذکر شده همچنین با‬ ‫حضور جمعی از هنرمندان منطقه به مدت ‪ ۵‬روز از ‪ ۲۴‬تا ‪۲۸‬‬ ‫تیر جاری به نمایش گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫عب��ده اضاف��ه ک��رد‪ :‬عالقه‌من��دان می‌توانن��د ه��ر روز از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۳‬ش��ب از این نمایش��گاه که در جوار میدان‬ ‫م��ادر ای��ن شهرس��تان برگزار می‌ش��ود‪ ،‬دی��دن و در صورت‬ ‫تمایل از آثار دس��تی هنرمن��دان گوناگون کش��ور خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬یک��ی از اه��داف ای��ن نوع از نمایش��گاه‌ها‬ ‫آگاه‌س��ازی عموم مردم برای حمایت از صنایع‌دستی است که‬ ‫می‌توان از این ظرفیت برای رس��یدن به ش��عار سال مبنی بر‬ ‫رونق تولید قدم‌های بزرگی برداشت‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫مهاباد بیان کرد‪ :‬نمایش��گاه‌ها از مهم‌ترین ابزارها برای عرضه‬ ‫صنایع‌دس��تی و رونق تولید داخلی است‪ .‬آذربایجان‌غربی رتبه‬ ‫نهم گردش��گری در میان استان‌های کش��ور را دارد و یکی از‬ ‫اصلی‌ترین مقاصد گردش��گران این اس��تان نیز شهر مهاباد و‬ ‫جاذبه‌های گردشگری آن است‪.‬‬ ‫مهاباد ‪ ۹۲‬اثر تاریخی ثبت ش��ده ملی دارد که س��د مهاباد‪،‬‬ ‫غار س��هوالن‪ ،‬تاالب کانی‌ب��رازان‪ ،‬موزه و حمام میرزارس��ول‪،‬‬ ‫تخته س��نگی فقره قا‪ ،‬برده کنته و مس��جد جامع از مهم‌ترین‬ ‫اثره��ای تاریخ��ی و جاذبه‌های گردش��گری این شهرس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه آثار نمکی در اتریش‬ ‫م��وزه هنره��ای م��درن س��الزبورگ(اتریش) میزب��ان آثار‬ ‫س��یگالیت لندو هنرمند متولد بیت المقدس(‪ )۱۹۶۹‬اس��ت‪.‬‬ ‫ش��هرت لندو به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان معاصر‬ ‫به فعالیت‌های وی در زمینه هنر اینستالیشن و مجسمه‌سازی‬ ‫مربوط می‌ش��ود‪ .‬حضور آثار س��یگالیت لندو در س��الزبورگ‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه انفرادی وی در یک کش��ور آلمانی زبان‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬نمک در آثار لندو نقش اصلی را برعهده دارد‬ ‫و دلی��ل اصلی اس��تقبال از آثارش نیز دقیقا ب��ه همین مورد‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬این هنرمند بخش زیادی از آثار خود را با استفاده‬ ‫از نمک موجود در دریای مرده خلق کرده است‪ .‬روش کار نیز‬ ‫بدین ترتیب اس��ت که اش��کال مورد نظر پس از تنظیم روی‬ ‫یک فریم در دریا یا حوضچه آب شور با درصد باالیی از نمک‬ ‫غوطه‌ور می‌شود و پس از گذشت زمان معین یک حجم نمکی‬ ‫ایجاد می‌ش��ود که نمایی مرمرین دارد‪ .‬برای نمونه یک لباس‬ ‫رقص باله که ازسوی لندو و با استفاده از تکنیک یادشده آماده‬ ‫شده‪ ،‬پس از نمکی شدن وزنی افزون بر ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم دارد‪.‬‬ ‫لندو برای ایجاد س��اختارهای مدنظر خود محدودیتی ایجاد‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬وی از تور ماهیگیری‪ ،‬سیم خاردار‪ ،‬اشیا شخصی‬ ‫و هر چیز دیگری که در اطرافش بوده‪ ،‬استفاده کرده است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان با اشاره به روند صادرات سیمان در سال‌های اخیر عنوان کردند‬ ‫صادرات سیمان ایران در منطقه رقیب ندارد‬ ‫محدودیت واردات سیمان به عراق؛ متهم ردیف اول‬ ‫صنعت س��یمان‪ ،‬جزو صنایعی در کشور به‌شمار می‌رود‬ ‫که س��هم ‪۲‬درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و ایجاد‬ ‫ظرفیت ‪ ۸۶‬میلیون تنی آن سبب شده است که این صنعت‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) رتبه دهم‬ ‫تولید سیمان در جهان و رتبه نخست تولید در خاورمیانه‬ ‫را به خود اختصاص دهد اما از مجموع حدود ‪۸۶‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت سیمان کشور‪ ،‬افزون بر ‪۱۴.۵‬درصد آن به صادرات‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬این درحالی است که میزان صادرات‬ ‫س��یمان در سال‌های ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۳‬بسیار چشمگیر بوده است‬ ‫و از س��ال ‪ ۹۴‬ش��اهد افت آن بوده‌ایم‪ .‬برخی گزارش‌ها نیز‬ ‫مدعی رقیب ش��دن کش��وری مانند تاجیکستان در حوزه‬ ‫صادرات سیمان هستند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاجیکستان با ظرفیت محدود تولید‬ ‫درب��اره وضعیت صادرات س��یمان کش��ور و همچنین‬ ‫ص��ادرات کش��وری مانند تاجیکس��تان‪ ،‬محمد فاطمیان‪،‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل ش��رکت س��رمایه‌گذاری مس و عضو‬ ‫هیات‌مدیره هلدینگ توس��عه معادن و فلزات در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صادرات سیمان در سال‌های گذشته‬ ‫به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫فاطمی��ان با اش��اره به این موضوع که کش��وری مانند‬ ‫تاجیکس��تان نمی‌تواند رقیب صادرات برای ایران به‌شمار‬ ‫رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نخست اینکه کشوری مانند تاجیکستان‬ ‫ظرفیت بس��یار محدودی در زمینه تولید سیمان دارد که‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن با این ظرفیت‬ ‫محدود‪ ،‬این کش��ور چگونه می‌تواند رقیب ایران با ظرفیت‬ ‫‪ 86‬میلیون تن سیمان شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر ایران ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬کیلومترمرب��ع مرز آبی دارد و این موضوع می‌تواند‬ ‫زمینه صادرات را فراهم کند‪ ،‬درحالی که تاجیکستان مرز‬ ‫آبی ندارد‪ .‬س��وم اینکه ایران با ‪ ۱۲‬کش��ور همس��ایه است‬ ‫و مرز خش��کی دارد؛ درحقیقت به لحاظ اس��تراتژیکی در‬ ‫منطقه یک کریدور به‌شمار می‌رود و این موضوع می‌تواند‬ ‫زمینه‌های صادرات را برای کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫این کارشناس خبره صنایع معدنی در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬موضوع قابل‌توجه اینک��ه میزان صادرات ما در چند‬ ‫س��ال گذش��ته به‌ش��دت کاهش یافته اس��ت‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫صادرات س��یمان کش��ور زمانی ‪ ۲۲.۵‬میلیون تن بود اما‬ ‫‌اکنون به ‪ ۱.۵‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫فاطمی��ان ادام��ه داد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته با کاهش‬ ‫ص��ادرات س��یمان روبه‌رو بوده‌ایم‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫زمان��ی که مدی��ر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بودم‪ ،‬س��ند توسعه صادرات را با هماهنگی انجمن‬ ‫صنفی تولیدکنندگان سیمان در کشور برنامه‌ریزی کرده و‬ ‫به تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسانده و به شورای‬ ‫اقتصادی ارسال کردم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در آن زمان با همکاری انجمن صنفی‬ ‫محمد فاطمیان‪ :‬تاجیکس��تان ظرفیت بسیار محدودی در زمینه تولید‬ ‫س��یمان دارد که حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬بنابراین با این ظرفیت‬ ‫محدود‪ ،‬این کش��ور چگونه می‌تواند رقیب ایران با ظرفیت ‪ 86‬میلیون‬ ‫تن سیمان شود‬ ‫تولیدکنندگان سیمان در کشور‪ ،‬کل ‪ ۷۲‬کارخانه سیمان‬ ‫را سهامدار یک کنسرسیوم کرده و شرکت توسعه صادرات‬ ‫سیمان ایران را راه‌اندازی کردیم‪.‬‬ ‫فاطمیان یادآور ش��د‪ :‬صادرات سیمان در آن سال‌ها‪ ،‬از‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن به ‪ ۲۲.۵‬میلیون تن رسید و بیشتر صادرات‬ ‫س��یمان به عراق و افغانس��تان‪ ،‬کش��ورهای خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫کشورهای سی‌آی‌اف و حتی تاجیکستان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصدی صادرات‬ ‫درباره میزان صادرات سیمان در سال‌های گذشته و در‬ ‫س��ال‌های اخیر‪ ،‬حسن صباغیان‌بیدگل کارشناس سیمان‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیشترین میزان صادرات‬ ‫س��یمان در کش��ور از س��ال ‪ ۹۱‬تا پایان ‪ ۹۳‬اتفاق افتاد اما‬ ‫میزان صادرات از سال ‪ ۹۴‬رو به کاهش رفت و سال‌های ‪۹۵‬‬ ‫تا ‪ ۹۶‬صادرات سیمان بیش از ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد متوقف شد‪.‬‬ ‫صباغیان‌بیدگل با اش��اره به این موضوع که بیش��ترین‬ ‫صادرات ما در این سال‌ها به کشور عراق اختصاص داشت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کشور عراق به کمک کشورهای اروپایی دست‬ ‫به س��اخت کارخانه سیمان زد‪ ،‬از این‌رو از آن زمان به بعد‬ ‫این کشور واردات سیمان را محدود و قوانین سختگیرانه‌ای‬ ‫برای واردات آن وضع کرد تا آنجایی که براس��اس مصوبه‬ ‫دولت عراق واردات سیمان ممنوع اعالم شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چند درصد صادرات‬ ‫س��یمان کشور به بازار عراق اختصاص داشت‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫برخی ش��رکت‌ها با درصدهای متف��اوت به عراق صادرات‬ ‫داش��تند‪ ،‬برای نمونه ش��رکت س��یمان ای��ران ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫س��یمان خود را به عراق صادر می‌کرد‪ .‬در کل اس��تان‌های‬ ‫غ��رب تا جنوب کش��ور بی��ن ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد از س��یمان‬ ‫خ��ود را صادر می‌کردند‪ .‬پس از توق��ف صادرات به عراق‪،‬‬ ‫شرکت‌های جنوب و غرب کشور دچار رکود شده و مجبور‬ ‫ب��ه صادرات کلینکر به این کش��ور حت��ی پایین‌تر از نرخ‬ ‫مصوب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹عمان و قطر‪ ،‬جایگزین ایران‬ ‫این کارشناس حوزه سیمان با اشاره به وضعیت صادرات‬ ‫کنونی س��یمان عنوان کرد‪ :‬درحال‌حاضر صادرات سیمان‬ ‫به عراق انجام نمی‌‌شود و تا حدی کشورهای قطر و عمان‬ ‫جایگزین ایران شده‌اند‪ .‬اما درکل وضعیت صادرات سیمان‬ ‫چندان خوب نیس��ت و ش��رکت‌های سیمانی در وضعیت‬ ‫خوبی قرار ندارند‪ .‬تا حدودی صادرات به قطر در راس��تای‬ ‫برگزاری جام جهانی و ساخت‌وسازها انجام می‌شود‪ .‬عمان‬ ‫هم قراردادهایی با ایران برای صادرات سیمان بسته است‪.‬‬ ‫برای نمونه س��یمان اصفهان غرب به عمان صادرات دارد‪.‬‬ ‫البت��ه به ش��کل محدود به امارات متح��ده عربی نیز صادر‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬اما وضعیت صادرات س��یمان در کش��ور خوب‬ ‫نیس��ت و شرکت‌هایی که سهمی از تولید را برای صادرات‬ ‫برنامه‌ریزی کرده بودند‪ ،‬همچنان دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫صباغیان‌بیدگل در پاس��خ به این پرسش که راهکارهای‬ ‫صادراتی برای بازار سیمان در شرایط کنونی چیست‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اما سهم بازاری که پس از جنگ عراق پیش‌بینی شده‬ ‫بود‪ ،‬از دست رفته است‪ .‬در زمینه عراق نمی‌توان به راهکار‬ ‫جدید رسید‪ .‬این کشور صاحب کارخانه‌های سیمان شده‬ ‫است و نیازی به واردات سیمان ندارد‪.‬‬ ‫محمد فاطمیان‬ ‫‹ ‹سوریه‪ ،‬بازار هدف مناسب‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در زمین��ه ص��ادرات می‌توان به‬ ‫کش��ورهایی که ب��ا داعش در جنگ بودن��د ورود کرد؛ در‬ ‫این زمینه سوریه بازار مناسبی برای صادرات سیمان ایران‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه امید‬ ‫مشارکت دارند و ایران قصد دارد که پروژه‌های عمرانی این‬ ‫کشور را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه صادرات سیمان‬ ‫مشکل حمل‌ونقلی وجود دارد که باید برطرف شود‪ .‬در این‬ ‫راستا راه‌آهن ایران تا سوریه در حال راه‌اندازی است‪ .‬ایران‬ ‫با توجه به اینکه روابط دوس��تانه‌ای با سوریه دارد‪ ،‬مترصد‬ ‫گرفتن پروژه‌هایی در س��وریه است و این موضوع می‌تواند‬ ‫سهم صادرات سیمان به این کشور را افزایش دهد‪.‬‬ ‫حسن صباغیان‌بیدگل‬ ‫فوالدسازی بوتیای ایرانیان مراحل پایانی را می‌گذراند‬ ‫مدیر مجتمع ش��رکت فوالد بوتیای ایرانیان در جریان بازدید‬ ‫بابک دین‌پرس��ت‪ ،‬مع��اون اقتصادی وزیر کش��ور از این مجتمع‬ ‫صنعتی اعتبار کل طرح‌های اجرا ش��ده و در دست اجرای فوالد‬ ‫بوتی��ا را افزون‌ب��ر ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر عنوان ک��رد و گفت‪ :‬برآورد‬ ‫طرح‌های اصلی این ش��رکت نیز به‌طورتقریبی یک میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬عباس صالحی‌زاده با بیان اینکه هزینه انجام‬ ‫ش��ده برای طرح‌های زیربنای��ی مانند خط لوله آب‪ ،‬گاز و فضای‬ ‫س��بز ‪ ۰.۲‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت تولید گندله‌سازی‬ ‫س��االنه ‪ ۲.۵‬میلیون تن است که تالش دس��ت‌اندرکاران در این‬ ‫است که تا پایان سال به این ظرفیت اسمی در تولید برسند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گفت‪ :‬برای تامین س��وخت پروژه‌های مجتمع‬ ‫به‌‌ویژه تامین س��وخت مجموعه فوالدسازی یک انشعاب ‪۳۰‬اینچ‬ ‫از منطقه باغین به س��مت ف��والد بوتیای ایرانی��ان به طول ‪۴۳‬‬ ‫کیلومتر در حال س��اخت است و در ادامه خط لوله یادشده باید‬ ‫تامین‌کننده سوخت صنایع و آبادی‌های مسیر تا زرند باشد‪.‬‬ ‫صالحی‌زاده همچنی��ن گفت‪ :‬یک‌هزار و ‪ ۴۵۰‬هکتار در بیرون‬ ‫و داخ��ل محوط��ه کارخانه جنگل‌کاری داش��ته‌ایم که در داخل‬ ‫کارخانه حدود ‪ ۹۰‬هکتار درختان کاج و مابقی در اطراف کارخانه‬ ‫و بیشتر درختان مرتعی مانند بادام تلخ و گز را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬تنها ‪ ۲‬ط��رح در حال اج��را در این کارخانه‬ ‫داریم که یکی فوالد‌س��ازی است که مراحل پایانی را می‌گذارند‬ ‫و دیگری واحد تامین برق (نیروگاه) اس��ت که با سرعت در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫صالحی‌زاده افزود‪ :‬مبلغ‌ه��ای قابل‌توجهی در ماه برای ایاب و‬ ‫ذه��اب‪ ،‬حمل‌ونقل کاال‪ ،‬تامین غذا و پوش��اک کارکنان از طریق‬ ‫این مجتمع هزینه می‌شود که این هزینه‌ها اثر مستقیم و موثری‬ ‫در رش��د اقتصاد و تامی��ن معاش مردم منطقه و اس��تان دارد و‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرمجتمع ش��رکت فوالد بوتیای ایرانی��ان همچنین نیروی‬ ‫اش��تغال به کار این مجتمع را حدود هزار نف��ر اعم از کارفرما و‬ ‫پیمان��کار اعالم کرد و گفت‪ :‬از این تع��داد ‪ ۴۰۰‬نفر نیرو مربوط‬ ‫ب��ه کارفرما بوده که از طریق آزمون جذب ش��ده‌اند ضمن اینکه‬ ‫‪ ۹۵‬درص��د این نیروها بومی منطقه و اس��تان هس��تند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با اش��اره به ‪ ۶۰۰‬نف��ر نیروی پیمانکار گف��ت‪ :‬در آینده با‬ ‫راه‌ان��دازی پروژه‌ه��ای مجتمع ‪ ۲‬ه��زارو ‪ ۶۰۰‬نفر نی��رو به‌طور‬ ‫مس��تقیم جذب و ‪ ۲۶‬هزار نفر نیز به‌طور غیرمس��تقیم مشغول‬ ‫به کار خواهند ش��د و از مزایای وجود این کارخانجات در کرمان‬ ‫بهره‌مند خواهند ش��د‪ .‬شرکت فوالد بوتیای ایرانیان از نیمه دوم‬ ‫سال ‪ ۹۰‬و با سرمایه‌گذاری هلدینگ میدکو به ثبت رسیده است‬ ‫و از همان زمان با فنس‌کش��ی کار پ��روژه را آغاز و برای امنیت‬ ‫عب��ور و مرور خودروها در تقاطع جاده کمربندی امام رضا (ع) با‬ ‫جاده دسترسی اختصاصی یک پل دو دهانه با عنوان بوتیا ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک صادرات‬ ‫پیش‌قدم‬ ‫در اعطای‬ ‫اعتبارات‬ ‫بانکی به‬ ‫فوالدی‌ها‬ ‫نشس��ت مش��ترک انجمن تولیدکنندگان فوالد و بانک‬ ‫ص��ادرات ایران ب��ا حضور اعض��ای هیات‌مدی��ره و برخی‬ ‫فوالدس��ازان و امیر یوس��فیان معاون اعتباری مدیرعامل‬ ‫بان��ک ص��ادرات با ه��دف تش��ریح خدمات ای��ن بانک به‬ ‫فوالدی‌ها برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی عض��و‬ ‫هیات‌مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران درباره‬ ‫نشست انجمن و بانک صادرات ایران گفت‪ :‬با توجه به تورم‬ ‫شدیدی که در جامعه شاهد آن بودیم بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی ب��ه دلیل تامین نقدینگی و س��رمایه در گردش با‬ ‫چالش روبه‌رو ش��دند‪ ،‬به طوری که ش��اید به جرات بتوان‬ ‫گفت میزان نقدینگی مورد نیاز فوالدی‌ها ‪3‬برابر شده و در‬ ‫این ش��رایط حداکثر می‌توان ‪ ۳۰‬درص��د از این میزان را از‬ ‫آورده سهامداران و سرمایه‌گذاران تامین کرد و برای مابقی‬ ‫آن باید از شبکه اعتبارات بانکی استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این رو بانک صادرات درباره تامین نقدینگی‬ ‫و س��رمایه در گردش تولیدکنندگان پیش��قدم ش��ده و با‬ ‫اعتماد ب��ه انجمن فوالد و از طریق اعتبارس��نجی اعضا در‬ ‫این زمینه اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی خاطرنشان کرد‪ :‬در این نشست درباره مفاد‬ ‫تفاهمنام��ه‌ای بین انجمن و بانک صادرات ایران تبادل‌نظر‬ ‫ش��د تا واحدهای تولی��دی عضو انجمن قادر به اس��تفاده‬ ‫از ال‌س��ی و اعتبار اس��نادی یک س��اله داخلی برای تامین‬ ‫نقدینگی و س��رمایه در گردش خود باش��ند و چنانچه این‬ ‫ال‌سی از فوالدس��ازان به صنایع باالدست که شرکت‌های‬ ‫بزرگ‌تری هس��تند‪ ،‬انتقال پیدا کن��د‪ ،‬چون اعتبار قوی‌تر‬ ‫می‌شود‪ ،‬در نتیجه هزینه ال‌سی از ‪ ۲۰.۵‬درصد به ‪ ۴‬درصد‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با این اقدام بانک صادرات‪ ،‬فوالدس��ازان‬ ‫می‌توانند مش��کالت نقدینگی خود را تا حد زیادی برطرف‬ ‫کنند‪ .‬از س��وی دیگر بروکراس��ی و زمان‌بر بودن فرآیندها‬ ‫به‌واس��طه افزایش ‪ ۱۰‬برابری میزان اعتبارات کم ش��ده و‬ ‫برای هر مشتری می‌توان تا سقف ‪ ۷۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫ایج��اد کرد‪ .‬این فرآیند نیازمند هیچگونه وثیقه یا ضمانتی‬ ‫نیس��ت و تنها امضا و تعهد ش��رکت برای‌شان معتبر است‬ ‫ک��ه این اعتماد به تولیدکننده گام بس��یار خوبی در جهت‬ ‫رون��ق تولید اس��ت و نتیجه برد‪-‬برد را ب��رای تولیدکننده‪،‬‬ ‫مصرف‌کنن��ده و بانک رقم می‌زند و هرچه انتقال ال‌س��ی‬ ‫از تولیدکنندگان به صنایع باالدس��ت بیش��تر باشد‪ ،‬سود‬ ‫بیشتری نصیب بانک خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد از اعضای‬ ‫این انجمن درخواست کرد تا اطالعات خود را در این زمینه‬ ‫و با بهره‌گیری از ابزارهای اطالع‌رسانی‌های انجمن افزایش‬ ‫دهند و چنانچه نیاز اس��ت این موض��وع در قالب دوره‌های‬ ‫آموزشی آکادمی فوالد از س��وی بانک صادرات برای اعضا‬ ‫تشریح و آموزش داده شود‪ ،‬به انجمن اعالم کنند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی تصریح کرد‪ :‬نکته مهم درباره این نشس��ت‬ ‫این اس��ت که تاکنون ال‌سی‌ها تنها به شرکت‌های دولتی و‬ ‫خصولتی اختصاص داشت اما خوشبختانه با این اقدام بانک‬ ‫صادرات‪ ،‬این موضوع ب��ه تولیدکنندگان بخش خصوصی‬ ‫نیز تعمیم داده ش��ده و برای آنها نیز درنظر گرفته می‌شود‬ ‫که نقطه‌عطفی برای تعامل بانک‌ها و فوالدسازان است‪.‬‬ ‫وی ای��ن نکت��ه را نیز گف��ت که بانک ص��ادرات عالوه بر‬ ‫سرمایه در گردش و تامین نقدینگی واحدها برای توسعه‌ها‬ ‫نی��ز چاره‌ای اندیش��یده ت��ا پیمانکاران نیز از این ال‌س��ی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫مسیر صادرات‬ ‫هیچ‌گاه بسته‬ ‫نبوده است‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫برخی گالی��ه دارند که م��ا موانع صادراتی‬ ‫ف��والد داری��م‪ ،‬ص��ادرات ُکند ش��ده‪ ،‬دولت‬ ‫بخشنامه‌های دست‌وپاگیر وضع کرده و‪ ...‬اما‬ ‫مفهوم صادرات چیست؟‬ ‫صادرات به زبان س��اده یعن��ی فروش یک‬ ‫محص��ول به خ��ارج از کش��ور و دریافت ارز‬ ‫مع��ادل ارزش واقعی آن یا دس��ت‌کم نزدیک‬ ‫ب��ه ارزش واقعی آن و وارد ک��ردن این ارز به‬ ‫چرخه اقتصادی کشور‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه در هیچ برهه زمانی مس��یر‬ ‫صادرات فوالد و محصوالت نهایی و نیمه‌نهایی‬ ‫آن برای تولیدکنندگان ما بس��ته نبوده است‪،‬‬ ‫بلک��ه قوانین صادراتی ب��رای صیانت از حراج‬ ‫منابع معدن��ی و کنترل بازار داخلی‪ ،‬در طول‬ ‫زمان با بهره‌گیری از تجربه تحریم‌ها به‌تدریج‬ ‫ضابطه‌مندتر شده است‪.‬‬ ‫به م��وازات س��خت‌تر ش��دن فعالیت‌های‬ ‫صادراتی متاث��ر از تحریم‌ه��ای ناجوانمردانه‬ ‫امری��کا‪ ،‬در چن��د س��ال گذش��ته کش��ور‬ ‫بحران‌هایی را پشت‌س��ر گذاش��ت؛ برخی از‬ ‫قوانین نظارتی کش��ور ضعف‌هایی داشت که‬ ‫در ظاهر بس��یاری از آنها برطرف شده و این‬ ‫اصالحیه‌ه��ا ه��م همچنان در جه��ت بهبود‬ ‫پیاده‌س��ازی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬در حال تغییر‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر فروش��ی که نام��ش صادرات نیس��ت؛‬ ‫می‌گویند صادرات ُکند ش��ده است؛ تحریم‌ها‬ ‫آزاردهن��ده هس��تند و دس��ت‌وپاگیر‪ ،‬اما اگر‬ ‫قرار اس��ت منابع معدنی این کش��ور با عنوان‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬بدون ضابطه و بدون بازگش��ت ارز‬ ‫حاصل از صادرات آن به چرخه مالی کش��ور‪،‬‬ ‫به تاراج برود همان بهتر که ُکند شود‪ .‬بیشتر‬ ‫فع��االن ف��والدی می‌دانند ما با این س��رعت‬ ‫تولی��د‪ ،‬چند س��ال دیگر معدن س��نگ‌آهنی‬ ‫نخواهیم داش��ت که استخراج کنیم؛ چنانچه‬ ‫اگ��ر ای��ن مناب��ع مح��دود و تجدیدناپذیر و‬ ‫ارزش��مند با کمترین میزان ارزش واقعی آن‬ ‫به فروش برس��د‪ ،‬چه کس��انی به فرزندان‌مان‬ ‫پاسخگو خواهند بود؟!‬ ‫عنوان ش��ده ک��ه ف��والد ‪ ۴‬ه��زار تومانی‬ ‫برای ع��ده‌ای ایج��اد رانت ک��رده و گروهی‬ ‫منفع��ت می‌برند؛ ف��والد باید بر اس��اس نرخ‬ ‫دالر جهانی باش��د‪ ۲ .‬ماه پی��ش هنگامی که‬ ‫میلگ��رد آجدار در بازار داخلی بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫تومان نرخ داش��ت‪ ،‬گروهی اذعان می‌کردند‬ ‫که فوالد باید گران‌تر و جهانی ش��ود‪ ،‬درغیر‬ ‫این صورت کس��انی که از ب��ورس کاال خرید‬ ‫می‌کنند از رانت برخوردار می‌شوند‪ ،‬این کاال‬ ‫را می‌برند و ب ‌ه شکل قاچاق در خارج از مرزها‬ ‫می‌فروشند‪.‬‬ ‫نخست اینکه افرادی که ‪ ۲‬ماه پیش با هدف‬ ‫سفته‌بازی از بورس خرید کردند‪ ،‬این روزها با‬ ‫ض��رر و زی��ان بیش از کیلوی��ی‪ ۱۰۰۰‬تومان‬ ‫روبه‌رو ش��ده‌اند‪ ،‬چرا؟ چون راه‌های صادراتی‬ ‫بی‌ضابطه برای آنها هم بس��ته شد؛ می‌گویند‬ ‫قاچ��اق می‌ش��ود‪ ،‬نمی‌گوییم نمی‌ش��ود ولی‬ ‫حجم آن در این ش��رایط و باتوجه به ماهیت‬ ‫فوالد بسیار اندک و سخت است که اگر اندک‬ ‫نبود‪ ،‬اکنون نرخ داخلی ف��والد حدود ‪۴‬هزار‬ ‫توم��ان نبود تا همه مردم ایران از یارانه ریالی‬ ‫آن تا حدودی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫ع��ده‌ای نگ��ران حمای��ت از تولی��د بخش‬ ‫خصوص��ی به واس��طه خرید ش��مش ارزان و‬ ‫ص��ادرات محصول نهایی آنها ب��ا نرخ دالری‬ ‫هس��تند؛ ای��ن بهانه دلیل نمی‌ش��ود که کل‬ ‫کش��ور را از نرخ عادالن��ه ریالی فوالد محروم‬ ‫کنند؛ می‌توانند برای حل این مش��کل تعرفه‬ ‫صادراتی وضع کنند؛ حتی می‌توانند صادرات‬ ‫واسطه‌ها را هم آزاد کنند ولی برای جلوگیری‬ ‫از اخت�لاف ن��رخ داخل و خ��ارج تعرفه وضع‬ ‫کنند؛ در ه��ر صورت هر بهان��ه‌ای که منجر‬ ‫به محرومیت کل م��ردم ایران از انتفاع فوالد‬ ‫ریالی داخلی شود‪ ،‬غیرمنصفانه بوده و محکوم‬ ‫به شکست است‪.‬‬ ‫اگر قوانین درس��ت اجرا شوند و چوب الی‬ ‫چرخ نگذارند‪ ۲ ،‬ماه بعد هم س��فته‌بازانی که‬ ‫امروز به‌دنبال رانت هس��تند‪ ،‬ض��رر خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انتظار کاهش بیشتر نرخ‌ها نیست؛ با توجه‬ ‫ب��ه افزای��ش ‪ ۳‬برابری نرخ فوالد در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته همگام با تورم‪ ،‬فوالد ‪ ۴‬هزار تومانی‬ ‫به‌ط��ور تقریبی عادالنه اس��ت‪ ،‬ول��ی افزایش‬ ‫هیجان��ی هم دلیل منطقی ن��دارد مگر اینکه‬ ‫این گروه همچنان دنبال فوالد دالری در بازار‬ ‫داخلی باشند و چوب الی چرخ اجرای قوانین‬ ‫تنظیم بازار بگذارند‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫گاز مشترکان در چه شرایطی قطع می‌شود؟‬ ‫راهکارهای دولت‬ ‫برای مقابله با خاموشی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در صورتی که‬ ‫مشترکی از‬ ‫گاز استفاده‬ ‫غیرمجاز کند و‬ ‫مسئول خدمات‬ ‫مشترکین ناحیه‬ ‫مربوط این‬ ‫نوع استفاده‬ ‫را خطرناک‬ ‫تشخیص دهد‪،‬‬ ‫بدون اخطار‬ ‫قبلی جریان‬ ‫گاز مشترک‬ ‫قطع می‌شود‬ ‫قطع گاز مش��ترکان از سوی شرکت گاز بنا بر دالیل‬ ‫گوناگون انجام می‌ش��ود که این مس��ئله لزوم توجه به‬ ‫اخطارهای این شرکت را گوشزد می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دالیل قطع موقت جریان گاز شامل‬ ‫پرداخت نشدن صورتحس��اب مصرفی و سایر بدهی‌ها‬ ‫در مهلت تعیین‌شده‪ ،‬قصور برخی مشترکان در رعایت‬ ‫مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و تعهدات خود‬ ‫با تش��خیص شرکت و س��ایر مراجع ذی‌صالح‪ ،‬مصرف‬ ‫غیرمجاز یا هرگونه دس��تکاری دس��تگاه‌ها و تجهیزات‬ ‫متعلق به ش��رکت‪ ،‬نبود امکان قرائت کنتور در دو دوره‬ ‫متوالی‪ ،‬صدور حکم از س��وی مراجع قانونی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫مش��ترک از بازدی��د و قرائ��ت وس��ایل اندازه‌گی��ری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین بر مبنای اعالم شرکت ملی گاز‪ ،‬در صورتی‬ ‫که مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قانونی رأسا‬ ‫به تغییر کاربری مبادرت کند‪ ،‬ش��رکت موظف است با‬ ‫اخط��ار قبلی جریان گاز مش��ترک را قطع کند و وصل‬ ‫دوباره آن منوط به ارائه م��دارک مثبته با نوع کاربری‬ ‫جدید و در صورت لزوم ارائه ش��بکه لوله‌کش��ی خواهد‬ ‫بود‪ .‬ام��ا در حوادث غیرمترقبه و ضرورت‌های عملیاتی‬ ‫که باعث قطع یا محدودیت گاز بیش از دو روز می‌شود‪،‬‬ ‫هزینه خدمات مس��تمر و هزین��ه قطع و وصل دریافت‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫چنانچه در زمان قطع گاز مش��ترک رأسا به برقراری‬ ‫جریان گاز اقدام کند‪ ،‬شرکت برای قطع دوباره جریان‬ ‫اق��دام می‌کن��د و برق��راری آن مس��تلزم گرفتن تعهد‬ ‫کتبی و جبران خس��ا ‌رت‌ها و هزینه‌های متعلقه است‪.‬‬ ‫نظ��ر ش��رکت در تعیین میزان و تاریخ ش��روع مصرف‬ ‫غیرمجاز قطعی اس��ت‪ ،‬مسئولیت هرگونه حادثه ناشی‬ ‫از برق��راری غیرمجاز جریان گاز که به ورود خس��ارت‬ ‫جان��ی و مالی منجر ش��ود‪ ،‬برعهده مش��ترک خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه مدت‌زمان قطع گاز بی��ش از ‪ ۶‬ماه‬ ‫به طول بینجامد‪ ،‬ارائه تاییدیه دوباره ش��بکه لوله‌کشی‬ ‫داخلی از مرجع ذی‌صالح الزامی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشترکان دارای بدهی معوق‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ش��رکت گاز ته��ران اع�لام کرده‬ ‫مش��ترکانی که بیش از دو دوره قب��ض گاز مصرفی را‬ ‫پرداخت نکنند‪ ،‬ابتدا اخط��ار روی قبض گاز آنها چاپ‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ب��ا آغاز فص��ل گرما و افزایش می��زان مصرف‬ ‫برق در کش��ور‪ ،‬دولت چراغ‌های مختلفی را برای‬ ‫مقابله با خاموش��ی‌های برنامه‌ریزی‌شده روشن‬ ‫کرد تا تابس��تان امس��ال س��ایه خاموشی بر سر‬ ‫کش��ور سنگینی نکند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬خاموشی‬ ‫تابس��تان سال گذشته بر ایران سایه انداخت و به‌‬ ‫دلیل وجود بحران آب‪ ،‬کش��ور با خاموش��ی‌های‬ ‫برنامه‌ریزی‌ش��ده روبه‌رو شد‪ .‬پرونده این چالش‬ ‫با اینکه امس��ال به دلی��ل بارندگی‌های اخیر که‬ ‫در سراسر کشور رخ داد‪ ،‬به پررنگی سال گذشته‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به صورت قطعی بس��ته نش��ده و هنوز‬ ‫مسئوالن به این پرسش که آیا امسال تابستان را‬ ‫بدون خاموش��ی برنامه‌ریزی‌شده سپری خواهیم‬ ‫کرد یا نه‪ ،‬پاس��خ قطع��ی نمی‌دهند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫وزارت نی��رو به‌تازگی اعالم کرده‌از مرداد س��ال‬ ‫گذش��ته برای تابستان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬برنامه‌ریزی‬ ‫کردیم و اساس را بر این گذاشتیم که شرایط آبی‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۸‬مانند سال ‪۱۳۹۶-۱۳۹۷‬‬ ‫باش��د؛ یعنی حدود ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات کمبود تولید‬ ‫نیروگاه‌های برقابی در تابس��تان ‪ ۱۳۹۸‬داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬به دلیل کمبود بارش‌ها برای تابس��تان‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ح��دود ‪ ۸۰۰۰‬م��گاوات کمب��ود تولی��د‬ ‫پیش‌بینی کردیم که بارش‌های اخیر موجب شد‌‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات کمبود ناش��ی از کم‌بارشی‬ ‫و در نتیجه کمبود تولید برق در سدهای مخزنی‬ ‫که بیش��تر در خوزستان قرار دارند‪ ،‬برطرف ش ‌ود‌‬ ‫ام��ا ح��دود ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات دیگ��ر کمبود وجود‬ ‫دارد‪ .‬عالوه‌ب��ر ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات یادش��ده‪ ،‬افزایش‬ ‫مصرف غیرمتعارفی که ممکن اس��ت امس��ال به‬ ‫دلیل نوعی خاطر‌جمعی از اینکه مشکلی نداریم‪،‬‬ ‫ب��ه وج��ود بیاید؛ در واقع اینک��ه دوباره برگردیم‬ ‫به عادت قبلی می‌تواند مشکل‌س��از باش��د‪ ،‬البته‬ ‫س��عی کردیم تعدادی از واحدها را زودتر به مدار‬ ‫بیاوری��م‪ .‬اگر به همان عاد‌ت پرمصرف گذش��ته‬ ‫برنگرد‌یم؛ یعنی اگر رش��د مصرف‌مان نسبت به‬ ‫تابستان سال گذش��ته ‪ ۲.۵‬درصد بیشتر نباشد‪،‬‬ ‫امیدواری زیادی داریم که تابس��تان با آس��ایش‬ ‫س��پری ش��ود‪ .‬در این میان دول��ت راهکارهای‬ ‫مختلف��ی را برای جلوگیری از خاموش��ی به کار‬ ‫گرفته که یکی از آنها تشویق صنایع است‪ .‬وزارت‬ ‫نیرو هر س��ال به صنایع مشوق می‌دهد که طرح‬ ‫ذخیره عملیاتی را اجرا کنند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬در‬ ‫س��ال جاری بیش از ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات تفاهمنامه با‬ ‫صنایع امضا ش��ده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مشوقی‬ ‫برای کش��اورزان در‌نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ به‬ ‫این ش��رح که کشاورزان در س��اعت اوج مصرف‬ ‫چاه‌های کش��اورزی خ��ود را خاموش کنند و در‬ ‫ای��ن ص��ورت می‌توانند در ‪ ۲۰‬س��اعت بعدی از‬ ‫برق رایگان اس��تفاده کنند‪ .‬س��ال گذشته از این‬ ‫طری��ق ‪ ۷۰۰‬مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی‬ ‫ش��د‪ .‬راهکار دیگر مولدهای خودتامین است که‬ ‫باید به شبکه‌های سراسری متصل شوند‪ .‬در این‬ ‫زمینه ‪ ۴۵۰‬مگاوات تفاهمنامه بس��ته شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬راهکار دیگر مربوط به روش��نایی اداره‌ها‪ ،‬معابر‬ ‫عمومی و پارک‌هاست‪ .‬همچنین با ایستگاه‌های‬ ‫س��ی‌ان‌جی مذاکره شده که در صورت نیاز دیزل‬ ‫اضطراری را به کار بگیرند و از برق شبکه سراسری‬ ‫کمتر اس��تفاده کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬اصالح ساعت‬ ‫کاری اداره‌ها عنوان مهم‌ترین راهکار وزارت نیرو‬ ‫برای مقابله با خاموشی را یدک می‌کشد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬مذاکراتی با استانداران شد و بر پایه آخرین‬ ‫اخبار تغییر ساعات اداری در ‪ ۲۹‬استان آغاز شد‬ ‫که اس��تان تهران تاکنون در این فهرس��ت جای‬ ‫نگرفت‪ .‬بر اساس این تغییر‪ ،‬شروع و پایان ساعات‬ ‫کار روزان��ه اداره‌ه��ا به میزان یک تا ‪ ۱.۵‬س��اعت‬ ‫زودتر اعالم و پیش‌بینی شد ‌ه به دلیل خنکی هوا‬ ‫در ساعات آغازین صبح و استفاده از روشنایی روز‬ ‫و همچنین قرار‌گرفتن بیش��تر ساعات اداری در‬ ‫زمان غیراوج مصرف‪ ،‬این طرح نقش قابل‌توجهی‬ ‫در کاهش بار مصرفی در ساعات گرم سال داشته‬ ‫باشد‪ .‬تصمیم‌گیری درباره ساعات شروع و پایان‬ ‫کار اداره‌ها بر اساس اولویت‌ها و شرایط هر استان‬ ‫ک ماه یا کل فصل تابس��تان‬ ‫اس��ت که در مدت ی ‌‬ ‫اجرا شود‪ ،‬البته این راهکار که برای جلوگیری از‬ ‫خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در فصل تابستان اتخاذ‬ ‫ش��ده که سال گذشته نیز اجرا شده بود و آمارها‬ ‫نش��ان می‌دا‌د تغییر س��اعت اداری سال گذشته‬ ‫نتایج مناس��بی در پی داشت و از این طریق سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ح��دود ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات صرفه‌جویی ش��د‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬دول��ت در جدیدترین تصمیم‬ ‫خ��ود برای مدیریت مص��رف اعالم کرده که برق‬ ‫س��ازمان‌ها و موسس��ه‌هایی که دمای ‪ ۲۵‬درجه‬ ‫س��انتی‌گراد را روی ش��بکه‌های سرمایشی خود‬ ‫تنظیم نکنند‪ ،‬از س��اعت ‪ ۱۳‬قطع خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه برای پیش��گیری از قطع برق و در‬ ‫راس��تای هماهنگی‌های به‌‌عمل‌آم��ده با وزارت‬ ‫نیرو دس��تور داده شده که برق سازمان‌هایی که‬ ‫دمای ‪ ۲۵‬درجه س��انتی‌گراد را روی سامانه‌های‬ ‫سرمایش��ی خ��ود تنظیم نکنند‪ ،‬از س��اعت یک‬ ‫بعدازظهر قطع شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چنانچه در زمان قطع گاز مشترک رأسا به برقراری جریان گاز اقدام‬ ‫کند‪ ،‬ش��رکت برای قطع دوباره جری��ان اقدام می‌کند و برقراری آن‬ ‫مستلزم گرفتن تعهد کتبی و جبران خسا ‌رت‌ها و هزینه‌های متعلقه‬ ‫است‬ ‫می‌شود تا مشترک برای پرداخت بدهی خود اقدام کند‬ ‫و نتیجه را به خدمات مش��ترکین ناحیه مربوط اطالع‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه مش��ترکی دارای بدهی مع��وق بیش از دو‬ ‫دوره قبض به اخطار کتبی ارسال‌شد ‌ه توجهی نکند‪ ،‬در‬ ‫فهرس��تی اسامی و نشانی وی برای قطع جریان گاز به‬ ‫واحد امداد ارسال می‌شود و وصل گاز منوط به پرداخت‬ ‫بدهی و هزینه قطع و وصل گاز از سوی مشترک و ارائه‬ ‫فیش مربوط به مسئول خدمات مشترکین ناحیه است‪.‬‬ ‫(هزین��ه قطع و وصل گاز مش��ترک از طریق قبض گاز‬ ‫مصرفی دریافت می‌شود‪).‬‬ ‫عالوه‌بر این‪ ،‬چنانچه پس از قطع گاز ب ‌ه علت بدهی‪،‬‬ ‫خود مش��ترک یا از س��وی غی��ر به وصل دوب��اره گاز‬ ‫مبادرت کند‪ ،‬ضمن قطع دوباره گاز‪ ،‬مش��ترک متخلف‬ ‫به محاکم قضائی معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫اصالح صورتحساب مشترکین با توجه به درخواست‬ ‫مش��ترک یا مسئول خدمات مش��ترکین بنا بر دالیلی‬ ‫انجام می‌ش��ود که ش��امل اش��تباه در هنگام قرائت از‬ ‫س��وی ماموران قرائت کنتور مشترکانی که برای قرائت‬ ‫از سوی ماموران قرائت کنتور در خانه نبودند‪ ،‬می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی‬ ‫در صورت��ی که مش��ترکی از گاز اس��تفاده غیر‌مجاز‬ ‫کند‪ ،‬ابتدا با ارسال اخطار کتبی ب ‌ه مدت ‪ ۴۸‬ساعت به‬ ‫وی مهلت داده می‌ش��ود که ضمن جمع‌آوری انشعاب‬ ‫اصالح الگوی مصرف آب و انرژی نیازمند همکاری جامعه‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬پای��داری منابع آب و انرژی و‬ ‫به‌ویژه حکمرانی این منابع‪ ،‬به‌ش��دت به الگوهای‬ ‫هم��کاری می��ان بخش‌ه��ای مختل��ف جامعه و‬ ‫ذی‌نفعان گوناگون بستگی دارد‪.‬‬ ‫ن در نشس��ت‬ ‫ب��ه‌گزارش پ��اون‪ ،‬رضا اردکانیا ‌‬ ‫سرمایه اجتماعی و نظام تدبیر آب و انرژی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬امری ک��ه تا به این اندازه اجتماعی اس��ت‬ ‫فقط می‌تواند از مس��یری که بر مشارکت مردم و‬ ‫اثرگ��ذاری آنها در مراحل گوناگون تصمیم‌گیری‬ ‫پروژه گازرس��انی در دولت تدبی��ر و امید صورت‬ ‫جدی‌ت��ری به خ��ود گرفت‪ ،‬به‌گون��ه‌ای که تاکنون‬ ‫گاز به بیش از ‪ ۸۰‬درصد مناطق روس��تایی رس��یده‬ ‫و آن‌ط��ور ک��ه وزیر نفت اعالم ک��رده‪ ،‬روزانه ‪ ۸‬تا ‪۹‬‬ ‫روستا گازرسانی می‌شوند و تا پایان امسال جمعیت‬ ‫زیر‌پوشش شبکه گاز در دو بخش شهری و روستایی‬ ‫به حدود ‪ ۹۵‬درصد خواهد رس��ید‪ .‬به‌گزارش شانا‪،‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات موجود‪ ۱۱۴۸ ،‬ش��هر در سطح‬ ‫کشور با ‪ ۱۷‬و نیم میلیون خانوار شهری زیر پوشش‬ ‫شبکه گازرسانی بوده که ‪ ۹۸‬درصد شهرها را شامل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۷۹۳‬روس��تا با ‪ ۴‬و‬ ‫نیم میلیون خانوار زیر پوش��ش ش��بکه گاز هستند‬ ‫که ‪ ۷۸.۹‬درصد از روس��تاهای مشمول گازرسانی را‬ ‫شامل می‌شوند‪ .‬امسال ‪ ۴۹‬شهر با ‪ ۲۹۰‬هزار خانوار‬ ‫و ‪ ۳۰۶۲‬روستا با ‪ ۲۱۰‬هزار خانوار گازرسانی خواهند‬ ‫شد و اکنون سهم گاز در سبد انرژی کشور بر اساس‬ ‫اعالم مومنی‪ ،‬مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران‌‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصد است که در این میان ‪ ۱۸‬شهر فاقد گاز در‬ ‫استان کرمان وجود دارد‪ .‬در حالی که ورودی گاز به‬ ‫و اج��را تاکید دارد‪ ،‬پیش برود و به نتایج مطلوب‬ ‫برسد‪ .‬وی به دیوانساالری پیچیده‌ای که در کشور‬ ‫حاکم است اشاره کرد و افزود‪ :‬به حساب نیاوردن‬ ‫و نادی��ده گرفتن این دیوانس��االری خس��ارت‌بار‬ ‫اس��ت‪ .‬کس��انی که قص��د دارن��د در عرصه‌های‬ ‫میان‌بخشی مانند آب و انرژی فعالیت کنند باید‬ ‫به این دیوانساالری توج ‌ه و با آن ارتباطات نزدیک‬ ‫برق��رار کنند‪ .‬وزیر نیرو با تاکید بر اینکه پایداری‬ ‫مناب��ع آب و انرژی و به‌ویژه حکمرانی این منابع‪،‬‬ ‫روزانه به ‪ 9‬روستا گاز‌ می‌رسد‬ ‫ش��مال این استان در دهه ‪ ۷۰‬اتفاق افتاده و توسعه‬ ‫خیلی خوبی داش��ته اما در جن��وب خط انتقال‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬به گاز رسیده و موجب شده است جنوب‬ ‫استان در گازرسانی عقب باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه‬ ‫به گش��ایش شهر جیرفت‪ ،‬عملیات اجرایی ‪ ۱۸‬شهر‬ ‫فاقد گاز در جنوب اس��تان کرمان نیز تا اواسط سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تمام می‌ش��ود‪ .‬همچنین پوشش گازرسانی‬ ‫در بخش ش��هری استان کرمان ‪ ۹۳‬درصد و بخش‬ ‫روستایی ‪ ۴۴‬درصد اعالم شده و محورهای صنعتی‬ ‫بزرگی در استان کرمان از گاز استفاده می‌کنند و ‪۱۳‬‬ ‫محور صنعتی دیگر تعریف ش��ده که با بهره‌برداری‬ ‫از آن ‪ ۶۴‬میلیون لیتر فرآورده صرفه‌جویی می‌شود‪.‬‬ ‫در مجموع گازرس��انی به روستاها در گذشته حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بود که اکنون به بیش از ‪ ۸۶‬درصد رسیده‬ ‫است چراکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی در کشور‬ ‫ت�لاش زیادی در عرص��ه محرومیت‌زدایی به‌ویژه از‬ ‫روس��تاها شده اس��ت‪ .‬به گفته محمد امید‪ ،‬معاون‬ ‫توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری‌‪،‬‬ ‫آمارها نشانگر اتفاق‌های بزرگی است که در روستاها‬ ‫به‌ش��دت به الگوهای هم��کاری میان بخش‌های‬ ‫مختلف جامعه و ذی‌نفعان گوناگون بستگی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امری که تا به این اندازه اجتماعی اس��ت‪،‬‬ ‫فقط می‌تواند از مس��یری که بر مشارکت مردم و‬ ‫اثرگ��ذاری آنها در مراحل گوناگون تصمیم‌گیری‬ ‫و اج��را تاکید دارد‪ ،‬پیش برود و به نتایج مطلوب‬ ‫برسد‪ .‬اردکانیان ادامه داد‪ :‬به‌شدت به ضرورت کار‬ ‫میان‌بخش در حوزه آب معتقدم و تصور می‌کنم‬ ‫این رویکرد به حوزه انرژی نیز قابل تسری است‪.‬‬ ‫در طول دهه‌های گذش��ته به وقوع پیوس��ته است و‬ ‫روس��تاهای امروز ما با گذش��ته قابل قیاس نیست‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬بیژن زنگن��ه‪ ،‬وزیر نف��ت در آخرین‬ ‫صحبت‌ه��ای خود درباره گازرس��انی به روس��تاها‬ ‫اظهار کرده اس��ت که این پروژه همچنان ادامه دارد‬ ‫و روزانه ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬روس��تا گازرسانی می‌شوند و تا پایان‬ ‫امس��ال جمعیت زیر پوش��ش ش��بکه گاز در کشور‬ ‫ب��ه حدود ‪ ۹۵‬درصد خواهد رس��ید که در دنیا این‬ ‫موضوع بسیار استثنایی است‪ .‬جمعیت روستایی زیر‬ ‫پوش��ش ش��بکه گاز به ‪ ۸۰‬درصد و جمعیت شهری‬ ‫زیر پوشش شبکه گاز بیش از ‪ ۹۹‬درصد است که در‬ ‫مجموع به ‪ ۹۵‬درصد می‌رسد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه در روس��تاهایی از جمله خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانش��اه و آذربایجان‬ ‫غربی عملیات گازرس��انی به طور کامل انجام نشده‪،‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬اهتمام بیشتری در این ‪۴‬استان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در هر حال ام��روز ‪ ۸۵‬درصد جمعیت‬ ‫روس��تایی و بیش از ‪ ۹۳‬درصد جمعیت کش��ور زیر‬ ‫پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند‪.‬‬ ‫غیرمجاز مراتب را به خدمات مشترکین اطالع دهد‪.‬‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬جریان گاز مشترک قطع می‌شود‬ ‫و وص��ل جری��ان گاز من��وط ب��ه جمع‌آوری انش��عاب‬ ‫غیر‌مجاز و پرداخت هزینه قطع و وصل خواهد بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در صورتی که مشترکی از گاز استفاده‬ ‫غیرمج��از کند و مس��ئول خدمات مش��ترکین ناحیه‬ ‫مربوط این نوع اس��تفاده را خطرناک تش��خیص دهد‪،‬‬ ‫بدون اخطار قبلی جریان گاز مش��ترک قطع می‌شود و‬ ‫وصل جریان گاز منوط به جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز‬ ‫و پرداخت هزینه قطع و وصل است‪.‬‬ ‫همچنی��ن چنانچه ش��خصی ب��دون پرداخت هزینه‬ ‫اش��تراک‌پذیری مبادرت به گرفتن انش��عاب غیرمجاز‬ ‫گاز کند‪ ،‬ضمن جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز‪ ،‬متخلف‬ ‫ب��رای اعمال قانون به محاکم قضائی معرفی می‌ش��ود‪،‬‬ ‫چنانچه موضوع گزارش استفاده غیر‌مجاز از گاز طبیعی‬ ‫از سوی منطقه دریافت شود الزاما پس از بررسی کنتور‬ ‫بر اس��اس ش��یوه‌نامه تدوین‌شده تش��کیل و به محل‬ ‫مراجعه می‌کنند و پس از بررسی جامع اقدام‌های الزم‬ ‫وفق روش و مقررات جاری معمول می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬میلیارد دالر برای «نفت و گاز» کنار گذاشته شد‬ ‫در فرآین��د پرداخت تس��هیالت ارزی از محل‬ ‫منابع صندوق توس��عه مل��ی‪ ،‬تاکنون حدود ‪۱۷‬‬ ‫میلی��ارد دالر برای طرح‌های نف��ت و گاز مورد‬ ‫تایید و در مسیر پرداخت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در اجرای قراردادهای عاملیت‬ ‫اعطای تس��هیالت ارزی از محل صندوق توسعه‬ ‫ملی روال به این ترتیب اس��ت که طرح‌هایی که‬ ‫بانک‌ه��ا تایید و به صندوق ارس��ال می‌کنند از‬ ‫نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تس��هیالت‬ ‫از منابع صندوق بررس��ی می‌شوند و در صورت‬ ‫تایی��د مورد پذی��رش قرار می‌گیرن��د‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫بان��ک عامل می‌توان��د قرارداد مش��ارکت برای‬ ‫اج��رای طرح را ب��ا متقاضی ببندد و با ارس��ال‬ ‫ط برای دریافت مس��دودی برای‬ ‫مدارک مرب��و ‌‬ ‫طرح که ب��ه مفهوم تخصیص تس��هیالت ارزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اقدام کند تا از محل آن اعتبارات مربوط‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬در صورت ارسال نکردن مستندات‬ ‫الزم در مهلت مقرر‪ ،‬اعالم وصول طرح لغو و در‬ ‫صورت ارائه دالیل توجیهی کافی از سوی بانک‬ ‫عامل مهلت تمدید می‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق‬ ‫توس��عه ملی از ابتدای فعالیت(آغاز دهه ‪)۱۳۹۰‬‬ ‫تا پایان س��ال گذشته نش��ان می‌دهد که حدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬م��ورد با حدود ‪ ۴۱‬میلی��ارد دالر طرح در‬ ‫صندوق اعالم وصول ش��ده اس��ت‪ .‬از طرح‌های‬ ‫اعالم‌وصول شده سهم طرح‌های باالدستی نفت‬ ‫و گاز از حدود ‪ ۱۶.۸‬میلیارد دالر و در قالب ‪۱۱‬‬ ‫طرح بوده که برای تمامی آنها مس��دودی صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر برای طرح‌های‬ ‫باالدستی نفت و گاز تامین اعتبار و ‪ ۸.۸‬میلیارد‬ ‫دالر پرداخت شده اس��ت‪ .‬از مبلغ مسدود شده‬ ‫‪ ۶.۸‬میلی��ارد دالر در ‪ ‌‌‌۴‬ط��رح مربوط به بخش‬ ‫خصوص��ی و ‪ ۹.۹‬میلی��ارد دالر ب��رای هر طرح‬ ‫در ش��رکت‌های وابس��ته به نهاده��ای عمومی‬ ‫غیردولتی بوده است‪.‬‬ ‫در زمین��ه طرح‌های پایین‌دس��تی نفت و گاز‬ ‫نیز عملکرد صندوق توس��عه ملی این‌گونه بوده‬ ‫که سهم آنها از طرح‌های اعالم‌وصول شده ‪۲۹۸‬‬ ‫میلی��ون دالر و در ‪ ۳‬طرح بوده که برای تمامی‬ ‫آنها مسدودی صادر شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای ‪ ۲‬م��ورد از ای��ن طرح‌ها در‬ ‫مجموع ‪ ۳۶‬میلیون دالر گش��ایش اعتبار انجام‬ ‫ش��ده که بابت ی��ک طرح ‪ ۲۸‬میلی��ون دالر به‬ ‫متقاض��ی پرداخ��ت ش��ده و تمام��ی طرح‌های‬ ‫مسدود ش��ده در طرح‌های پایین‌دستی نفت و‬ ‫گاز مربوط به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬مجم��وع س��هم طرح‌های‬ ‫باالدستی و پایین‌دستی نفت و گاز از طرح‌های‬ ‫اعالم‌وصول ش��ده صندوق توسعه ملی به حدود‬ ‫‪ ۱۷‬میلیارد دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫صندوق توس��عه ملی در اوای��ل دهه ‪ ۱۳۹۰‬و‬ ‫بع��د از تجرب��ه نه‌چندان موفق حس��اب ذخیره‬ ‫ارزی راه‌اندازی ش��د و با هدف تبدیل بخشی از‬ ‫عوا‌ید ناش��ی از فروش نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬میعانات گازی‬ ‫و فرآورده‌ه��ای نفتی به ث��روت ماندگار‪ ،‬مولد و‬ ‫س��رمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم‬ ‫نسل‌های آینده از محل نفت‪ ،‬گاز و فرآورده‌های‬ ‫نفتی ش��روع به کار کرد‪ .‬س��االنه از منابع ارزی‬ ‫ورودی ب��ه صندوق نیز تس��هیالتی بیش��تر به‬ ‫صورت ارزی و تا بخش��ی ریالی بر اساس موارد‬ ‫درج‌شده در اساسنامه پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع عادی عمومی ساالنه ریل ‌‌پرداز سیر‬ ‫مجمع عادی عمومی ساالنه شرکت ریل‌پرداز سیر با حضور‬ ‫‪ ۶۳‬درصدی سهامداران تشکیل شد‪ .‬به گزارش‬ ‫فرهنگ‬ ‫طلوعی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت‬ ‫در سال گذشته به تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های انجام‌شده در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬پرداخت‪ .‬وی درباره روند سودآوری رو به رشد شرکت‬ ‫که از تداوم قابل‌قبولی برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬در آغاز سال ‪،۹۷‬‬ ‫سود هر سهم به میزان ‪ ۹۲‬ریال پیش‌بینی شد که در نهایت با‬ ‫افزایش بهره‌وری‪ ،‬این رقم در پایان سال ‪ ۹۷‬به رقم ‪ ۱۱۴‬ریال‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬طلوعی همچنین در زمینه کیفیت س��ودآوری‬ ‫شرکت بیان کرد‪ :‬از آنجا که ‪ ۱۰۰‬درصد سود حاصل شده برای‬ ‫هر س��هم شرکت نشأت‌گرفته از سود عملیاتی است‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫به سهامداران اطمینان‌دهیم که این روند سودآوری برای سال‬ ‫آین��ده نیز تداوم خواهد داش��ت‪ .‬فرهن��گ طلوعی‪ ،‬مدیرعام ‌‬ ‫ل‬ ‫شرکت ریل پرداز سیر در سال گذشته نزدیک به ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫کاال حمل کرده که این موضوع س��بب ایجاد یک هزار و ‪۳۶۱‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۶۲‬میلیون ریال درآمد عملیاتی شده که رشد ‪۸۰‬‬ ‫درصدی را نسبت به سال ‪ ۹۶‬نشان می‌دهد‪ .‬شرکت ریل پرداز‬ ‫س��یر در سال مالی منتهی به اسفند ‪ ۹۷‬افزون‌بر ‪ ۲۲۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۲۷‬میلیون ریال س��ود خالص کس��ب کرد ک��ه درآمد هر‬ ‫س��هم به میزان ‪ ۱۱۴‬ریال گزارش شد‪ .‬در مجمع این شرکت‬ ‫هیات‌مدیر‌ه پیشنهاد تقسیم سود ‪ ۱۱۴‬ریالی را به سهامداران‬ ‫داد و در نهای��ت باتوجه به موارد س��رمایه‌گذاری و زمینه‌های‬ ‫توسعه‌ای شرکت برای سال ‪ ،۹۸‬سهامداران تقسیم ‪۱۱۴‬ریالی‬ ‫سود را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫‹ ‹افق‌های روشن پیش روی «حریل»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهم‌ترین چشم‌انداز شرکت ریل پرداز سیر‬ ‫در س��ال جاری ر‌ا تبدیل ش��دن به ش��رکتی بین‌المللی و پیشرو با‬ ‫برندی ممتاز و مورد اعتماد با ارائه خدمات لجس��تیکی هوش��مند‬ ‫در بازارهای داخلی و بین‌المللی بیان کرد‪ .‬البته وی فاکتور اصلی‬ ‫دس��تیابی به ارتقای بهره‌وری در ش��رکت را حذف زنجیره اضافی‬ ‫و کاهش بروکراس��ی‌های اداری دانس��ت و گفت‪ :‬هرچه حلقه‌های‬ ‫زنجیره خدمات ش��رکت کوتاه‌تر شود‪ ،‬بهره‌وری خدمات ارائه‌شده‬ ‫از س��وی شرکت رش��د قابل‌‌قبولی خواهد یافت‪ .‬طلوعی همچنین‬ ‫درب��اره اهداف کالن ش��رکت در حوزه مش��تری‌مداری بیان کرد‪:‬‬ ‫افزایش و حفظ سهم از بازار و ارزش‌آفرینی یکی از مهم‌ترین اهداف‬ ‫کالن ش��رکت برای تنوع مش��تریان اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر مشتری‬ ‫اصلی حریل‪ ،‬ذوب‌آهن اصفهان است که البته شرکت برای کاهش‬ ‫ریس��ک اتکا به یک مش��تری‪ ،‬در سال گذشته قرارداد بلندمدتی با‬ ‫فوالد خوزستان برای حمل ریلی مواد معدنی بسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد سال گذشته‬ ‫مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر درباره عملکرد سال گذشته به‬ ‫بهره‌برداری از ‪ ۵۰‬واگن ‪ ۶۸‬تنی اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫عالوه‌بر بهره‌برداری از ‪ ۵۰‬واگن‪ ،‬قرارداد خرید ‪ ۵۰‬واگن دیگر برای‬ ‫‪ ۳‬ما‌ه دوم سال ‪ ۹۸‬بسته شده است‪ .‬در این باره مدیرعامل شرکت‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به روند رو به رش��د ش��رکت در س��ال ‪ ۹۸‬و تعریف‬ ‫پروژه‌های استراتژیک‪ ،‬بهبود وضعیت عملیات و به‌ویژه اضافه شدن‬ ‫ناوگان جدید پیش‌بینی می‌ش��ود شرکت ریل پرداز سیر موفق به‬ ‫کسب رکورد جدید در شاخص تن کیلومتر شود‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫آخرین قطعه پل ‪ ۴۵‬ساله با حضور شهردار تهران برچیده شد‬ ‫رویش «زندگی» در جای خالی «گیشا»‬ ‫آخری��ن قطع��ه از پل گیش��ا دیروز برچیده ش��د‪.‬‬ ‫ش��اید این خبر بدی برای نوس��تالژی‌بازها باش��د اما‬ ‫حت��ی خاطره‌بازترین آدم‌ها ه��م می‌دانند مکان‌های‬ ‫دوست‌داش��تنی‪ ،‬با خاطرات خوبش ماندگار می‌شود‪.‬‬ ‫پل گیش��ا که نام جدی��د آن یعنی «نص��ر» هیچ‌گاه‬ ‫ورد زبان کس��ی نش��د‪ ،‬بعد از ‪ ۴‬دهه خدمت‌رس��انی‬ ‫به خودروهای تهران‪ ،‬تبدیل به س��ازه‌ای خطرناک و‬ ‫ناایمن ش��ده ب��ود و بعید نبود دیر ی��ا زود حادثه‌ای‬ ‫بیافرین��د و خاط��ره‌ای تل��خ از خود به ج��ا بگذارد‪.‬‬ ‫حاال این س��ازه می‌رود تا جای خ��ود را به پلی برای‬ ‫پیاده‌ه��ا بدهد؛ پلی که در ص��ورت موفقیت می‌تواند‬ ‫در س��ال‌های آینده به نوس��تالژی برای دهه نودی‌ها‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫شهروندان تهرانی که مسیر کار و‬ ‫فعالیت روزانه‌شان از حوالی محله گیشا می‌گذرد‪ ،‬در‬ ‫روزهای گذش��ته شاهد جمع‌آوری پل سواره‌رو گیشا‬ ‫و درگیر ترافیک ناش��ی از این پروژه بودند؛ پلی ‪۶۰۰‬‬ ‫متری که در سال ‪ ۱۳۵۳‬با هدف تسهیل در میزبانی‬ ‫بازی‌های آس��یایی در ش��هر تهران‪ ،‬از سوی شرکتی‬ ‫بلژیکی س��اخته ش��د و گرچه قرار بود به طور موقت‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ ،‬اما بیش از ‪ ۴‬دهه به مردم‬ ‫تهران خدمت‌رس��انی کرد‪ .‬روز گذش��ته‪ ،‬با برداشته‬ ‫ش��دن آخرین قطعه‪ ،‬کار جم��ع‌آوری این پل بعد از‬ ‫حدود ‪ ۲۴‬روز به پایان رسید‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬زیرگذر ش��امل ‪ 3‬محور عبوری خواهد بود‬ ‫و تالش ‪ ۲۴‬ساعته ما بر این است تا در اسفند ساخت‬ ‫آن به پایان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گیشا مقاوم‌شدنی نبود‬ ‫فرسودگی و نداشتن کشش الزم برای بار ترافیکی‪،‬‬ ‫دو دلی��ل اصلی برچیده ش��دن پل گیش��ا ازس��وی‬ ‫مسئوالن اعالم شده است‪.‬‬ ‫صفا صب��وری دیلمی‪ ،‬سرپرس��ت معاون��ت فنی و‬ ‫عمرانی ش��هرداری تهران با بیان آنکه فرسودگی پل‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید گف��ت‪ :‬از‬ ‫مجم��وع ‪۲۰۰‬ه��زار واح��د مس��کونی‪ ۱۴۵ ،‬ه��زار واح��د‬ ‫تاکن��ون مکان‌یاب��ی و تعیین تکلیف ش��ده و ‪ ۵۵‬هزار واحد‬ ‫باقیمان��ده در مرحله کارشناس��ی و دریاف��ت مجوزهای الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫حبیب‌اهلل طاهرخانی اظهار کرد‪ :‬ما در بحث فروش اقساطی‪،‬‬ ‫ظرفی��ت باالیی داریم و باید هرچه س��ریع‌تر در این زمینه به‬ ‫نتیجه مشخص و اهداف تعیین شده برسیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی‪ ،‬آغاز عملی��ات پروژه‌های‬ ‫ساخت در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را مهم‌ترین‬ ‫بخش این برنامه دانست‪.‬‬ ‫فلزی گیش��ا تا مرز ناایمن ش��دن این پل پیش رفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬به خبرنگاران گفت‪ :‬ملاحظات مربوط به ایمنی‬ ‫پل در کنار ضرورت تس��ریع عملی��ات اجرایی پروژه‪،‬‬ ‫ای��ده جمع‌آوری پل را بیش از پیش تقویت کرد‪ .‬این‬ ‫پل مقاوم��ت الزم را در مقابل زلزله و بارهای لرزه‌ای‬ ‫نداشت و مقاوم‌سازی آن بی‌معنی بود‪.‬‬ ‫صب��وری با بیان آنکه پل گیش��ا با برخورداری از ‪۲‬‬ ‫خط عبوری در هر یک از باندهای ش��مالی و جنوبی‪،‬‬ ‫نقش یک گلوگاه ترافیکی را در مس��یر بزرگراه جالل‬ ‫آل احمد داش��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ترافیک ناشی از تعادل‬ ‫نداش��تن خط��وط ترافیکی پل کوی نصر نس��بت به‬ ‫بزرگ��راه ج�لال آل‌احم��د‪ ،‬به‌گونه‌ای ب��ود که عالوه‬ ‫ب��ر افزای��ش زمان س��فر و مصرف س��وخت‪ ،‬کارکرد‬ ‫تقاطع‌های موج��ود در بزرگراه ش��هید گمنام را نیز‬ ‫به‌وی��ژه در س��اعت اوج رفت‌وآم��د تح��ت تاثیر قرار‬ ‫می‌داد‪.‬‬ ‫به‌گفته سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬با بهره‌برداری از پروژه در حال ساخت زیرگذر‬ ‫کوی نصر‪ ،‬یک مسیر زیرگذر با ‪ ۳‬خط عبوری در هر‬ ‫یک از باندهای شمالی و جنوبی‪ ،‬جریان عبور و مرور‬ ‫در این تقاطع پرترافیک را ساماندهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫صبوری دیلمی یادآور شد‪ :‬ساخت زیرگذر پل گیشا‬ ‫به جای مقاوم‌سازی آن از چند سال گذشته آغاز شد‬ ‫اما به‌دالیلی متوقف ش��ده بود و چند ماه است که با‬ ‫تامین اعتبار‪ ،‬کار ساخت آن از سر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه افزایش تعداد پروژه‌های س��اخت از‬ ‫مس��ائل ویژه در دستور کار ش��رکت عمران شهرهای جدید‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬همه قراردادهای مربوط به س��اخت‪،‬‬ ‫باید تا هفته دولت عملیاتی ش��ود و به مرحله خوبی برس��د‪،‬‬ ‫از این رو از تمامی ش��هرها انتظار داریم با دقت و تالش الزم‬ ‫و برنامه‌ریزی مناس��ب این پروژه‌ه��ا را به جایگاه قابل قبولی‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ش��یوه برخورد با م��ردم و پیمانکاران را‬ ‫امری بس��یار مهم در این حوزه دانست و گفت‪ :‬نیروهایی که‬ ‫در صف نخس��ت برخورد با مردم هس��تند باید توجیه ش��ده‬ ‫باشند و تمامی ناهماهنگی‌های موجود در نظام مدیریت باید‬ ‫از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۶‬هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به مترو مشهد‬ ‫تامین شوند‪ .‬رئیس سازمان ش��هرداری‌ها و دهیاری‌ها‬ ‫ادامه داد‪ :‬هزینه س��اخت هر کیلومتر خط قطارشهری‬ ‫در گذش��ته ‪۲‬هزار میلیارد ریال ب��ود اما هم‌اکنون این‬ ‫هزین��ه به ‪ ۷‬هزار میلیارد ریال و همچنین هزینه خرید‬ ‫واگن قطارش��هری افزایش یافته است‪ .‬باتوجه به هزینه‬ ‫سنگین س��اخت قطارشهری باید منابع جدید درآمدی‬ ‫ب��رای این بخش تعریف ش��ود زیرا ب��ا روش‌های فعلی‬ ‫نمی‌توان خطوط س��وم و چهارم قطار شهری مشهد را‬ ‫تکمیل کرد‪ .‬جمالی‌نژاد گفت‪ :‬خط چهارم قطار شهری‬ ‫مش��هد از نقاط اصلی این کالنشهر می‌گذرد و می‌تواند‬ ‫در حمل‌ونق��ل روان ش��هری موثر باش��د؛ بنابراین باید‬ ‫در نخس��تین فرصت کلنگ‌زنی ای��ن خط انجام و روند‬ ‫ساخت آن با شتاب پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت ترافیکی جدید محله گیشا‬ ‫به‌گفت��ه مس��ئوالن‪ ،‬همزمان با برداش��ته ش��دن‬ ‫پل گیش��ا‪ ،‬ش��اهد بهبود ترافیک در بزرگراه چمران‬ ‫خواهی��م بود چراک��ه پایه‌های پل گیش��ا جمع‌آوری‬ ‫می‌ش��ود و با ایجاد زیرگذر در مسیر شرق به غرب و‬ ‫غرب به ش��رق شاهد بهبود جریان تردد خواهیم بود‪.‬‬ ‫همچنین با ایجاد زیرگذر کوی نصر با ‪ 3‬خط عبوری‬ ‫(که در دس��ت س��اخت است) ش��اهد بهبود ترافیک‬ ‫و تس��هیل تردد در مس��یر ش��رقی‪-‬غربی و برعکس‬ ‫خواهیم بود‪ .‬س��اخت زیرگذر کوی نصر از س��ال ‪۹۴‬‬ ‫آغاز شد اما در همان سال متوقف و از سال ‪ ۹۶‬دوباره‬ ‫فعال ش��د و درحال‌حاضر پیشرفت فیزیکی آن حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ایستگاه مترو‬ ‫در آستانه بهره‌برداری‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی پل سبز زندگی به جای گیشا‬ ‫براس��اس اعالم ش��هرداری تهران‪ ،‬باتوجه به اینکه‬ ‫پل گیش��ا بخشی از تاریخ معاصر این شهر است‪ ،‬بعد‬ ‫از جمع‌آوری‪ ،‬از رده خارج نمی‌ش��ود بلکه س��ازه پل‬ ‫پ��س از ایمن‌س��ازی در قالب پل جدی��دی با نام پل‬ ‫س��بز زندگی مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬این‬ ‫پل‪ ،‬پیاده‌راه است و در تقاطع چمران‪-‬جالل آل‌احمد‬ ‫نصب خواهد شد‪ .‬درحال‌حاضر هزینه تقریبی ساخت‬ ‫این پل ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برآورد شده است‪.‬‬ ‫ایده این پل را حناچی‪ ،‬وقتی معاون فنی و عمرانی‬ ‫ش��هرداری تهران بود برای نخس��تین بار مطرح کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این طرح حدود ‪ ۵۵۰۰‬متر مربع از عرش��ه‬ ‫پل گیش��ا بع��د از بهس��ازی دوباره ب��ه همین مکان‬ ‫بازمی‌گردد و تبدیل به پل س��بز زندگی می‌شود‪ .‬در‬ ‫پل س��بز زندگ��ی‪ ،‬مکان‌های فرهنگ��ی‪ ،‬تفریحی و‪...‬‬ ‫ایجاد خواهد ش��د ت��ا این پل‪ ،‬به مکان��ی برای عبور‬ ‫ایمن عابران و فضای مکث شهری تبدیل شود‪.‬‬ ‫فرسودگی و‬ ‫نداشتن کشش‬ ‫الزم برای بار‬ ‫ترافیکی‪ ،‬دو‬ ‫دلیل اصلی‬ ‫برچیده شدن‬ ‫پل گیشا ازسوی‬ ‫مسئوالن اعالم‬ ‫شده است‬ ‫نجات ‪ ۱۸۶‬هکتار زمین دولتی از دست زمین‌خواران‬ ‫فرمان��ده یگان حفاظت از زمین‌های س��ازمان ملی زمین‬ ‫و مس��کن خب��ر داده که زمین‌های دولت��ی قابل‌توجهی از‬ ‫زمین‌خواران بازپس‌گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬جواد خردمند در جلس��ه کمیس��یون‬ ‫عملی��ات یگان حفاظت از زمین‌های س��ازمان ملی زمین و‬ ‫مس��کن از رفع ‪ ۲۱۵‬مورد تعرض فوری معادل ‪ ۱۸۶‬هکتار‬ ‫از مجموع ‪ ۲۲۴‬مورد گ��زارش دریافتی در خرداد ‪ ۹۸‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه وی‪ ،‬بقیه م��وارد برای تش��کیل پرونده و صدور‬ ‫حکم قضایی به نهاد قضایی ارسال شده است‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت از زمین‌های س��ازمان ملی زمین و‬ ‫مس��کن افزود‪ :‬در زمینه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها هم‬ ‫در خرداد درمجموع ‪ ۷۷‬مورد به میزان ‪ ۵۷‬هکتار به ارزش‬ ‫‪ ۸۹‬میلیارد تومان اجرا شد که از این میزان ‪ ۳۱‬مورد خلع‬ ‫ید‪ ۳۶ ،‬مورد قلع و قمع (رفع تصرف براساس حکم دادگاه)‬ ‫و ‪ ۱۰‬مورد تخلیه بوده است‪.‬‬ ‫خردمن��د بیش��ترین موارد رف��ع تع��رض را در مجموعه‬ ‫یگان ایرانش��هر با ‪ ۴۹‬مورد‪ ،‬بیشترین مساحت رفع تعرض‬ ‫را متعلق به اس��تان یزد به میزان ‪ ۱۱۰‬هکتار و بیش��ترین‬ ‫تع��داد اجرای حکم را متعلق به اصفهان با اجرای ‪ ۲۱‬حکم‬ ‫قطعی اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی بیش��ترین ارزش ریالی اجرای احکام معادل‬ ‫‪ ۲۸‬میلی��ارد تومان متعلق به یگان حفاظت اس��تان تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرط واگذاری فرودگاه‌ها به استانداری‌ها‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه‌ه��ا و ناوبری‬ ‫هوایی ایران با بیان اینکه در فرودگاه مهرآباد‬ ‫از س��اعت ‪ ۲۴‬تا ‪ ۶‬صب��ح محدودیت پروازی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬فرودگاه امام می‌تواند‬ ‫مکم��ل فرودگاه مهرآب��اد در انجام پروازهای‬ ‫داخلی باشد‪ .‬سیاوش امیرمکری در گفت‌وگو‬ ‫با ایلنا درباره انتقال برخی پروازهای داخلی به‬ ‫فرودگاه امام خمینی اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ظرفیت اعزام و پذی��رش در فرودگاه مهرآباد‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬میلیون مس��افر در س��ال است اما‬ ‫ف��رودگاه امام ظرفیت جدیدی را ایجاد کرده‬ ‫که می‌توان از آن استفاده کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه‌ه��ا و ناوبری‬ ‫هوایی ایران با بی��ان اینکه مردم برای خرید‬ ‫بلیت هواپیما از مبدا ته��ران یا فرودگاه امام‬ ‫حق انتخ��اب دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬قرار نیس��ت به‬ ‫اجبار برخی پروازها ب��ه فرودگاه امام منتقل‬ ‫شود‪ .‬ایرالین‌های گوناگون اگر توانایی تامین‬ ‫هواپیم��ا را داش��ته باش��ند‪ ،‬می‌توانند برخی‬ ‫پروازهای داخلی خود را از فرودگاه امام انجام‬ ‫دهند؛ به‌ویژه در س��اعت‌هایی که در فرودگاه‬ ‫مهرآب��اد با محدودیت پرواز روبه‌رو هس��تیم‪.‬‬ ‫امیرمکری با تاکید بر اینکه مخالفتی با انتقال‬ ‫پروازهای داخلی به فرودگاه امام نداش��ته‌ام‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬موضوع‪ ،‬تقس��یم بار مس��افر بین‬ ‫دو فرودگاه اس��ت و انتق��ال برخی پروازهای‬ ‫زیر پل شلوغ است و پلیس در حال جریمه‬ ‫ک��ردن چند خودرو‪ .‬راننده ش��اکی اس��ت و‬ ‫پلیس خسته در حال ثبت تخلف‪ .‬با خود فکر‬ ‫کردم شانس هر خودرو چقدر باید زیاد باشد‬ ‫که در همین لحظه که پلیس سرگرم جریمه‬ ‫کردن متخلفان اس��ت‪ ،‬مرتکب تخلفی ش��ود‬ ‫که از چش��م پلی��س دور بماند‪ .‬در این زمینه‬ ‫طرحی به ذهنم رسید که جزئیات آن به این‬ ‫قرار است‪:‬‬ ‫اگر دس��تگاه‌های پلیس‪ ،‬محدوده‌های خطا‬ ‫را ب��ه ط��ور خودکار و سیس��تمی مش��خص‬ ‫و همزمان با س��رعت باال به جای بررس��ی و‬ ‫کنترل با کمترین خطای انسانی‪ ،‬تخلف را به‬ ‫طور دقیق ثبت کند‪ ،‬کار چقدر س��اده خواهد‬ ‫شد‪ .‬دس��تاورد این کار برای پلیس‪ ،‬سرعت و‬ ‫دقت در ثبت تخلفات است و برای رانندگان‪،‬‬ ‫برقراری عدالت در برخورد پلیس با متخلفان‬ ‫و رعایت دقیق مقررات‪ .‬کافی است مشخصات‬ ‫جغرافیایی م��کان موجود باش��د‪ ،‬مکان‌های‬ ‫ممنوع عالمت‌گذاری و س��پس با شبیه‌سازی‬ ‫اطالعات استخراج شود‪.‬‬ ‫این کار نش��دنی نیس��ت‪ .‬می‌توان آن را با‬ ‫کمک ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان نرم‌افزاری و‬ ‫س��خت‌افزاری انجام داد و ع�لاوه بر اینکه به‬ ‫پلیس در فعالیت‌های روزانه‌اش یاری رساند‪،‬‬ ‫رانندگان را به س��مت نظ��م هدایت کرد‪ .‬در‬ ‫ای��ن صورت دیگر جایی ب��رای فرار از عدالت‬ ‫وجود نخواهد داشت و همه چیز در آن مکان‪،‬‬ ‫نظم‌پذیر می‌شود‪ .‬به امید آن روز‪...‬‬ ‫داخلی ب��ه ف��رودگاه امام می‌تواند به س��ود‬ ‫مردم باشد‪ .‬وی درباره واگذاری فرودگاه‌ها به‬ ‫اس��تانداری‌ها گفت‪ :‬اگر استانداری‌ها بتوانند‬ ‫منابع مالی م��ورد نیاز اداره فرودگاه را تامین‬ ‫کنن��د و از لحاظ عملیاتی هم ت��وان اداره را‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬ما در این زمینه هم مخالفتی‬ ‫نداری��م‪ .‬امیرمکری درباره می��زان پروازهای‬ ‫عبوری از آس��مان کش��ورمان گفت‪ :‬پس از‬ ‫س��اقط شدن پهپاد جاسوس��ی امریکا میزان‬ ‫پروازه��ای عب��وری از فضای کش��ور کاهش‬ ‫یافت اما شرکت‌های هواپیمایی متوجه شدند‬ ‫که آسمان ایران همچنان امن و به‌صرفه است‬ ‫و دوباره میزان پروازها افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مترو تهران با بیان اینکه قرارداد‬ ‫خرید ‪ ۷۰‬واگن برای خط فرودگاه امام خمینی‬ ‫در مدیریت پیش��ین امضا ش��ده اما ال‌سی آن‬ ‫باز نش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته با همکاری‬ ‫بانک ش��هر ال‌سی برای شرکت واگن‌سازی باز‪،‬‬ ‫تجهی��زات وارد گمرک بندرعب��اس و با تعهد‬ ‫ش��هرداری ‪ ۸۵‬درصد تجهیزات‪ ،‬ترخیص شد‬ ‫و تنه��ا ‪ ۱۵‬درصد تجهیزات در کش‌وقوس‌های‬ ‫کاره��ای قانونی در گمرک مانده و امیدواریم با‬ ‫همکاری دولت این تجهیزات ترخیص شود‪.‬‬ ‫عل��ی امام در گفت‌وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫بع��د از روی کار آم��دن مدیریت جدید‪ ،‬خط ‪۷‬‬ ‫به‌دلیل مشکالت جدی بسته شد و اولویت این‬ ‫ب��ود که خ��ط ‪ ۷‬را به وضعیت قابل قبولی برای‬ ‫بهره‌برداری برس��انیم که حدفاصل ایس��تگاه‬ ‫مهدیه تا نواب به طول ‪ ۶‬کیلومتر با ‪ ۵‬ایستگاه‬ ‫در تیر ‪ ۹۷‬به بهره‌برداری رسید‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بخش شمالی این خط حدفاصل نواب تا صنعت‬ ‫با ‪ ۳‬ایستگاه در اسفند ‪ ۱۳۹۰‬بهره‌برداری شد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ایس��تگاه مهدیه تا بس��یج نیز در حال‬ ‫تکمیل اس��ت و امیدواریم از ‪ ۲‬ایس��تگاه بسیج‬ ‫و میدان محمدیه تا مرداد بهره‌برداری ش��ود‪ .‬از‬ ‫آنجایی که ایس��تگاه محمدیه ایستگاه تقاطعی‬ ‫با خط یک اس��ت امیدواریم هرچه زودتر مورد‬ ‫بهره‌ب��رداری قرار گیرد‪ .‬امام با بیان اینکه همه‬ ‫تالش شرکت مترو در خط ‪ ۷‬این بود که ایمنی‪،‬‬ ‫س��یگنالینگ و تهویه را پیش از بهره‌برداری به‬ ‫وضعیت اس��تاندارد برس��انیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬در خط‬ ‫‪ ۷‬مت��رو بخش‌های��ی از روس��ازی خ��ط دچار‬ ‫مش��کالت جدی بوده و فاصله‌ها از ریل از نظر‬ ‫تراز درست نیست و مجبور بودیم زیرساز بتنی‬ ‫را تخریب کنیم و ریل‌ها را سرجایش قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اقدام‌هایی که در خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬هنگامی که مدیریت جدید‬ ‫مستقر ش��د در بازدیدی متوجه شدیم خط ‪۶‬‬ ‫مترو از نظر کار ساختمانی ‪ ۸۷‬درصد پیشرفت‬ ‫داش��ته‪ ،‬اما باوجود آنکه پشتیبان مالی‪ ،‬اعتبار‬ ‫خوب��ی را تزریق ک��رده بود‪ ،‬در حوزه تجهیزات‬ ‫فقط ‪ ۷‬درصد پیش��رفت داش��تیم‪ .‬امام با بیان‬ ‫اینکه کار س��اختمانی خط ‪ ۶‬پیش��رفت زیادی‬ ‫داشت‪ ،‬اما متاسفانه برنامه‌ریزی غلط و نخریدن‬ ‫تجهیزات سبب ش��ده بود سرمایه‌های زیادی‬ ‫زیر خاک معطل بماند‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال گذشته ‪۹‬‬ ‫کیلومتر جنوبی خط ‪ ۶‬با ‪ ۳‬ایس��تگاه ش��هدا تا‬ ‫دولت‌آباد آماده و در فروردین تقدیم مردم شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مترو تهران با بیان اینکه در خط ‪۳‬‬ ‫و ‪ ۴‬مت��رو باوجود کمبود اعتبار س��عی کردیم‬ ‫مش��کالت را برطرف کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬دو ورودی‬ ‫دوم در ایس��تگاه‌های ش��ادمان و شیخ‌الرئیس‬ ‫راه‌اندازی ش��د‪ .‬همچنین ایستگاه مهدیه را در‬ ‫خط ‪ ۳‬راه‌اندازی کردیم که ایس��تگاه تقاطعی‬ ‫‪ ۳‬و ‪ ۷‬است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��ود چراکه در آن زمان ‪ ۳۰‬درصد به حجم ترافیک‬ ‫ته��ران افزوده می‌ش��ود‪ .‬همکاران من ق��ول داده‌اند‬ ‫قس��مت زیرسطحی هم تا آخر س��ال به بهره‌برداری‬ ‫برسد‪ .‬تا آن زمان ش��هروندان می‌توانند از مسیرهای‬ ‫جایگزین که ازسوی پلیس اعالم شده‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫حناچی با اش��اره ب��ه برقراری ترافی��ک در منطقه‬ ‫گیشا تا پایان ساخت پروژه زیرگذر بیان کرد‪ :‬تا وقتی‬ ‫کارگاه فعالیت عمرانی دایر اس��ت‪ ،‬ترافیک نیز وجود‬ ‫دارد ام��ا ت�لاش می‌کنیم ترافیک منطق��ه را هدایت‬ ‫کنی��م‪ .‬امیدواریم ب��ا پایان کار و بهره‌ب��رداری پروژه‬ ‫گیشا‪ ،‬گره‌های ترافیکی این منطقه باز شود‪ .‬این کار‬ ‫هم فقط با اتصال غرب به شرق جالل آل‌احمد انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ایده‌هایی داریم ب��رای اینکه پل‬ ‫گیش��ا را به ایس��تگاه مت��رو تربیت م��درس متصل‬ ‫کنیم که یکی از راه‌های این کار‪ ،‬س��اخت پل هوایی‬ ‫عابر پیاده اس��ت اما پیش‌بین��ی می‌کنم با فراخوان و‬ ‫برگزاری مس��ابقه‪ ،‬ایده‌های مناسبی برای ارتباط این‬ ‫دو قسمت به‌دست آوریم‪.‬‬ ‫مکان‌یابی واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی‬ ‫معاون وزیر کش��ور و رئیس س��ازمان ش��هرداری‌ها‬ ‫و دهیاری‌ها گفت‪ :‬امس��ال ‪ ۶‬ه��زار میلیارد ریال اوراق‬ ‫مش��ارکت در مرحله نخست برای اجرا و توسعه خطوط‬ ‫قطار شهری مشهد اختصاص یافت‪.‬‬ ‫مهدی جمالی‌نژاد افزود‪ :‬پروژه خطوط قطارش��هری‬ ‫مش��هد به‌ویژه خطوط س��وم و چه��ارم آن به همکاری‬ ‫س��ازمان ش��هرداری‌ها و دهیاری‌ها و معاونت عمرانی‬ ‫وزارت کش��ور نیاز دارد زیرا پروژه‌ای پرهزینه است که‬ ‫باید تمهیدات آن فراهم ش��ود تا اج��رای آن همچنان‬ ‫باقوت ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه‬ ‫تاکی��د و بیان ک��رد‪ :‬باید با بهره‌گی��ری از ظرفیت‌های‬ ‫قانون��ی واگن‌ه��ای خطوط قطار ش��هری مش��هد نیز‬ ‫کارشناس فناوری‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‹ ‹حناچ�ی‪ :‬ع�ذر می‌خواهم ام�ا چاره‌ای‬ ‫نداشتیم‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران که روز گذش��ته در‬ ‫آیین برداش��تن آخرین قطعه پل گیش��ا حاضر شد و‬ ‫تمبر یادبود این پ��روژه را امضا کرد‪ ،‬پیش‌تر از مردم‬ ‫تهران بابت ترافیک ایجاد شده در اثر جمع‌آوری این‬ ‫پل عذرخواهی کرده و گفته بود گریزی از اجرای این‬ ‫پروژه نیست‪.‬‬ ‫با آغاز جمع‌آوری پل گیش��ا‪ ،‬حناچ��ی در توییتی‬ ‫نوش��ت‪« :‬پل موقت گیشا که برای بازی‌های آسیایی‬ ‫‪ ۱۹۷۴( ۱۳۵۳‬می�لادی) تهران س��فارش داده و در‬ ‫ده��ه ‪ 50‬نصب ش��ده بود‪ ،‬مقاومت الزم را نداش��ت؛‬ ‫بنابراین ناچار به برداش��تن این پل فرس��وده بودیم‪.‬‬ ‫ط��رح جایگزین زیرگذر کوی نصر به‌طور همزمان در‬ ‫حال اجراست‪ .‬از مردم تهران بابت مشکالت ترافیکی‬ ‫ایجاد شده عذرخواهی می‌کنم‪».‬‬ ‫او همچنین در آیین برداش��ته شدن آخرین قطعه‬ ‫پل گیشا در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬این پروژه به‌علت‬ ‫پیچیدگی‌ها‪ ،‬یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شهری بود‬ ‫زیرا دو شریان اصلی شهر را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫او ی��ادآور ش��د‪ :‬این پل در ده��ه ‪ ۵۰‬به‌طور موقت‬ ‫نصب و تاکنون با وصله و پینه نگهداری شد‪ .‬پل گیشا‬ ‫مقاومت الزم را نداشت و دچار فرسودگی کامل بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اولویت مدیریت ش��هری توجه به‬ ‫ایمنی ش��هروندان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬همزمان با برداشتن‬ ‫پ��ل‪ ،‬طرحی در ادام��ه بزرگراه ج�لال آل‌احمد اجرا‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬البته برداش��تن پل مش��کالتی را به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬به همین دلیل تالش کردیم در نیمه نخست‬ ‫س��ال و پ��س از تعطیلی مدرس��ه‌ها ای��ن تصمیم را‬ ‫عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫حناچی گفت‪ :‬تالش می‌کنیم تا پیش از آغاز س��ال‬ ‫تحصیلی جدید‪ ،‬بخش عمده سطحی آن بهره‌برداری‬ ‫تابان رضایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باتوجه به اینکه پل گیش��ا بخش��ی از تاریخ معاصر این شهر است‪،‬‬ ‫بع��د از جم��ع‌آوری‪ ،‬از رده خارج نمی‌ش��ود بلکه س��ازه پ��ل پس از‬ ‫ایمن‌سازی در قالب پل جدیدی با نام پل سبز زندگی مورد استفاده‬ ‫قرار خواهد گرفت‬ ‫یادداشت‬ ‫فناوری‬ ‫دستیار پلیس‬
‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫در آیین بازگشایی سرای محله چهارباغ مطرح شد‬ ‫خبر‬ ‫تودیع و معارفه رئیس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اصفهان‬ ‫آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اصفهان برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط‌عمومی اتاق‬ ‫ن با‬ ‫اصناف مرکز اس��تان اصفه��ان‪ ،‬در این آیی ‌‬ ‫ی مع��اون بازرگانی داخلی‬ ‫حضور عب��اس قباد ‌‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬پیمان زندی‌‬ ‫رئی��س امور اصن��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ابراهیم درس��تی نماینده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در اتاق اصن��اف ایران و عضو‬ ‫هیات‌رئیس��ه ات��اق اصناف تهران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫اس��رافیل احمدیه مسئو‌لیت و ادامه فعالیت در‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫را به ایرج موفق واگذار کرد‪ .‬در این آیین اعضای‬ ‫هیات‌رئیس��ه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان‪،‬‬ ‫اعض��ای هیات‌مدی��ره اتحادیه‌ه��ای صنف��ی و‬ ‫مس��ئوالن استان در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اصفهان نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫امنیت مرزی ایران و ترکیه‬ ‫با توسعه روابط استانی‬ ‫فرمان��دار ارومی��ه گفت‪ :‬توس��عه روابط این‬ ‫شهرس��تان به عنوان مرکز آذربایجان غربی با‬ ‫استان حکاری ترکیه‪ ،‬امنیت امنیت مرزی دو‬ ‫کش��ور را افزایش داده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫علیرض��ا مالمحم��دی‌زاده در دی��دار ب��ا والی‬ ‫حکاری در ترکیه افزود‪ :‬همکاری‌های مرزی دو‬ ‫کشور و امنیت مناطق مرزی آذربایجان غربی‬ ‫و حکاری در سال‌های گذشته افزایش یافته و‬ ‫امروز آرامش قابل‌توجهی در این مناطق حاکم‬ ‫اس��ت‪ .‬فرماندار ارومیه به توس��عه استان‌های‬ ‫م��رزی در س��ایه پیش��رفت‌های روزافزون دو‬ ‫کشور اش��اره کرد و گفت‪ :‬همه ما باید در این‬ ‫راس��تا با تمام توان وارد عمل ش��ویم و در این‬ ‫امر مهم س��هیم باشیم‌‪ .‬مالمحمدی‌زاده افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت‌های گردشگری زیادی در ارومیه وجود‬ ‫دارد که می‌توان گردش��گران ترکیه‌ای را برای‬ ‫بازدید از این جذابیت‌ها هدایت کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راه‌اندازی مسیر اتوبوسرانی کرج‪‌-‬چهارباغ‬ ‫گروه استان‌ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کالس‌های هنری‬ ‫مانند نقاشی‪،‬‬ ‫خطاطی و‪ ...‬از‬ ‫دیگر برنامه‌های‬ ‫قابل اجرا در‬ ‫سرای محله است‬ ‫ش��هردار چهارب��اغ از آغ��از به کار ‪ ۲‬واحد «س��رای‬ ‫محله» در بوس��تان‌های ملک‌آباد و مهدی‌آباد چهارباغ‬ ‫در آینده‌ای نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان البرز‪ ،‬حس��ین عطایی‪،‬‬ ‫ش��هردار چهارب��اغ گف��ت‪ :‬در راس��تای گذران��دن‬ ‫اوقات‌فراغ��ت جوانان‪‌ ،‬ورزش‌ه��ا و تفریح‌های جمعی‬ ‫و افزای��ش نش��اط اجتماعی‪ ۲ ،‬واحد س��رای محله در‬ ‫بوس��تان‌های ‪ ۹‬دی ملک‌آب��اد و الغدی��ر مهدی‌آب��اد‬ ‫ش��هر چهارباغ تحویل داده شده که به‌زودی گشایش‬ ‫می‌یابند‌‪.‬‬ ‫ش��هردار چهار‌‌باغ ادامه داد‪ :‬با راه‌اندازی سرای محله‬ ‫در سطح بوستان‌ها‪ ،‬ورزش‌های جمعی و قدیمی مانند‬ ‫لی‌‌لی‪ ،‬مار و پله‪ ،‬هفت‌س��نگ و طناب‌کشی با طراحی‬ ‫زیبا بر سنگفرش پارک‌ها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫عطای��ی بیان کرد‪ :‬کالس‌های هنری مانند نقاش��ی‪،‬‬ ‫خطاط��ی و‪ ...‬از دیگر برنامه‌های قابل اجرا در س��رای‬ ‫محله اس��ت که تنها ویژه ماه‌های تابس��تان نیس��ت و‬ ‫برای اس��تفاده نوجوانان و جوانان به صورت مس��تمر‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماه س��ال فع��ال خواهد بود‪ .‬وی ضمن اش��اره‬ ‫ب��ه وجود حوزه‌ه��ا و بافت‌های نیازمن��د بازآفرینی در‬ ‫چهارباغ عنوان کرد‪ :‬برای توانمندس��ازی این حوزه از‬ ‫بودجه‌های کش��وری و اس��تانی در بخش بازآفرینی‌ها‬ ‫اس��تفاده می‌کنیم که در این راستا عالوه‌بر راه‌اندازی‬ ‫س��رای محله‪ ،‬آس��فالت معابر و جم��ع‌آوری آب‌های‬ ‫سطحی نیز به صورت جدی دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫شهردار چهارباغ با اش��اره به وجود مشکالت فراوان‬ ‫در حوزه‌های خدماتی در این ش��هر گفت‪ :‬این منطقه‬ ‫در مح��دوده پلی��س راه ب��وده و با هم��ت و پیگیری‬ ‫مسئوالن شهری موفق به راه‌اندازی پایگاه پلیس راهور‬ ‫در این منطقه شدیم که همزمان با میالد امام رضا(ع)‬ ‫راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی ‪ ۲‬ایستگاه آتش‌نشانی‬ ‫عطایی خبر داد‪ :‬کلنگ س��اخت یک واحد کالنتری‬ ‫نی��ز در داخل پارک ملک‌آباد به زمین زده می‌ش��ود و‬ ‫همچنین افزودن ‪ ۲‬ایستگاه آتش‌نشانی تا پایان امسال‬ ‫از دیگ��ر برنامه‌های ش��هرداری چهارباغ در راس��تای‬ ‫تم��ام تالش خ��ود را ب��ه کار می‌گیریم تا در ‪ ۲‬م��اه آینده خط‬ ‫اتوبوس��رانی کرج‪ -‬چهارباغ با مش��ارکت بخش خصوصی با ‪ ۳‬یا‬ ‫‪‌‌۴‬اتوبوس راه‌اندازی ش��ود؛ س��ایر موارد نی��ز در حال پیگیری‬ ‫هستند‬ ‫خدمات‌رسانی به شهروندان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور رفاه حال شهروندان رایزنی‌ها و‬ ‫اقدام‌های اولیه برای راه‌اندازی مسیر اتوبوسرانی کرج‪-‬‬ ‫چهارباغ نیز در حال انجام اس��ت و در جلسه‌هایی که‬ ‫با ش��رکت‌های حمل‌ونقل بخش خصوصی کرج برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مقرر شد به دلیل نداش��تن امکان خرید اتوبوس‬ ‫جدید‌‪ ،‬از امکانات بخش خصوصی برای راه‌اندازی این‬ ‫خط استفاده کنیم‪.‬‬ ‫شهردار چهارباغ گفت‪ :‬تاکنون اتوبوسی به این مسیر‬ ‫اختصاص داده نشده بود و اتوبوس‌هایی هم که در این‬ ‫خط تردد می‌کردند‪ ،‬از میدان دانش��گاه تا انتهای بلوار‬ ‫پیام در حال جابه‌جایی مسافران بودند که در راستای‬ ‫تامین امنیت سفر شهروندان راه‌اندازی مسیر اتوبوس‬ ‫در دستورکار قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم خدمات‌دهی مطلوب به شهروندان‬ ‫عطای��ی با تاکید ب��ر لزوم خدمات‌ده��ی مطلوب به‬ ‫شهروندان اظهار کرد‪ :‬در این راستا مکاتباتی با سازمان‬ ‫شهرداری‌ها انجام شده تا هم از تسهیالت دولتی برای‬ ‫ای��ن ام��ر به��ره گرفته و هم تع��دادی اتوب��وس برای‬ ‫شهرداری تهیه شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬به دلیل وجود پل‬ ‫قدیمی در بلوار پیام که هنوز مراحل بازسازی آن ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬زم��ان تردد اتوبوس‌ها در هنگام رفت‌و‌برگش��ت‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬دقیق��ه افزای��ش می‌یاب��د و در صورت��ی‬ ‫ک��ه طول مس��یر ح��دود ‪ ۱۷‬کیلومتر درنظ��ر گرفته‬ ‫ش��ود فعالیت دس��ت‌کم ‪ ۵‬اتوب��وس در این خط الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هردار چهارباغ با بیان اینکه بخشی از این بودجه‬ ‫در قالب حمل‌ونقل ش��هرداری چهارباغ و اس��تهالک‬ ‫سرمایه بخش خصوصی تامین و بخش دیگر از عایدی‬ ‫ناش��ی از حضور مسافر در اختیار بخش خصوصی قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش خ��ود را به کار می‌گیریم‬ ‫ت��ا در ‪ ۲‬ماه آینده خط اتوبوس��رانی کرج‪ -‬چهارباغ با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی با ‪ ۳‬یا ‪‌‌۴‬اتوبوس راه‌اندازی‬ ‫شود؛ سایر موارد نیز در حال پیگیری هستند‪.‬‬ ‫راه‌اندازی فاز یک خط دوم مترو‌ شیراز تا پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫شهردار ش��یراز اعالم کرد که شهرداری برای‬ ‫راه‌اندازی فاز یک خط دوم مترو این کالنشهر در‬ ‫قالب ‪ ۳‬ایستگاه کلیدی تا دهه فجر چهل‌و‌یکمین‬ ‫سال پیروزی انقالب تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان ش��یراز‪ ،‬حیدر‬ ‫اس��کندرپور در حاش��یه بازدی��د خبرن��گاران از‬ ‫رون��د اجرای پروژه خط دوم مترو ش��یراز گفت‪:‬‬ ‫ب��ه م��وازات حف��اری خ��ط دوم قطار ش��هری‬ ‫ش��یراز‪ ،‬برنامه‌ری��زی ب��رای اجرای ‪ ۳‬ایس��تگاه‬ ‫عادل‌آباد‪ ،‬امیرکبیر و امام حسین‌(ع) انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��کندرپور خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ای��ن اقدام با‬ ‫هدف آن اس��ت که دهه فجر سال ‪ ،۹۹‬خط دوم‬ ‫قطار ش��هری ش��یراز را با ‪ ۳‬ایس��تگاه کلیدی به‬ ‫بهره‌برداری برسانیم و چنین اقدامی به طور قطع‌‬ ‫یک رکورد در س��اخت پروژه‌های قطار ش��هری‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ف��روش ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت س��ال ‪ ۹۷‬با ه��دف اجرای خط‬ ‫دوم قطار ش��هری ش��یراز‪ ،‬افزود‪ :‬برای سال ‪۹۸‬‬ ‫نی��ز ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد تومان دیگر اوراق مش��ارکت‬ ‫به خط دو اختص��اص یافته که در صورت تحقق‬ ‫در کل یک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان اعتبار‬ ‫برای س��اخت خ��ط دوم قط��ار ش��هری تزریق‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ش��هردار شیراز اضافه کرد‪ :‬بر اساس بررسی‌ها‪‌،‬‬ ‫با یک هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار می‌توانیم‬ ‫بخش‌ه��ای س��ازه‌ای و اجرایی پ��روژه را تکمیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن تجهیزات و بخش‌ه��ای فنی که بر‬ ‫پایه دالر اس��ت ر‌ا تامین اعتب��ار خواهیم کرد و‬ ‫پروژه را به سرانجام خواهیم رساند‪.‬‬ ‫اس��کندرپور ضمن ی��ادآوری برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام‌ش��ده برای به پایان رس��اندن حفاری خط‬ ‫دوم قطار شهری تا پایان امسال گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫این پ��روژه ب��ه صورت دو ش��یفت ‪ ۱۲‬س��اعته‬ ‫فعالیت می‌کند و به طور متوس��ط روزانه ‪ ۱۵‬متر‬ ‫حف��اری مکانیزه دارد که بر این اس��اس‪ ،‬حفاری‬ ‫خط دوم آن اردیبهش��ت س��ال آین��ده به پایان‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای جبران ای��ن تاخیر‬ ‫دو ماه��ه به پیمان��کار پیش��نهاد داده‌ایم که در‬ ‫‪ ۳‬ش��یفت ‪ ۸‬س��اعته کار کنند و در این صورت‬ ‫می‌توانی��م حفاری خط دو را تا پایان امس��ال به‬ ‫سرانجام برس��انیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکنون ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۸۰‬متر از خط دوم قطار ش��هری شیراز‬ ‫حفاری ش��ده‌و با توجه به برنامه‌ریزی‌‌و افزایش‬ ‫تعداد ش��یفت‌ها س��رعت اج��رای پ��روژه را باال‬ ‫می‌بریم‪.‬‬ ‫ش��هردار ش��یراز درب��اره اجرای خ��ط ‪ ۳‬مترو‌‬ ‫ش��یراز از پ��ل معالی‌آباد تا ایس��تگاه راه‌آهن نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬اجرای خط ‪ ۳‬قطار ش��هری در پیوس��ت‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۹۸‬ق��رار دارد و ت�لاش می‌کنیم‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۹‬آن را قطع��ی کنیم‪‌.‬کلنگ‌‬ ‫ن��زدن‌ آن نیز به این دلیل بود که می‌خواس��تیم‬ ‫اج��رای ای��ن خ��ط ابت��دا در بودج��ه تصوی��ب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران‪ ،‬حمل‌ونقل و ترافیک‬ ‫شورای اس�لامی شهر ش��یراز نیز در این بازدید‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدواری��م حفاری تونل خ��ط دوم قطار‬ ‫شهری ش��یراز را تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬به سرانجام‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۹‬ایس��تگاه‌هایی از ای��ن خط را به‬ ‫بهره‌برداری برسانیم‪.‬‬ ‫ن��واب قائ��دی با اش��اره ب��ه برگزاری جلس��ه‬ ‫هیات‌مدیره س��ازمان قطار شهری در محل خط‬ ‫دوم مترو افزود‪ :‬تالش ش��هردار شیراز‪ ،‬مجموعه‬ ‫مدیریت ش��هری و ق��رارگاه س��ازندگی خاتم به‬ ‫عنوان پیمانکار خط دو قابل‌توجه اس��ت و مقرر‬ ‫ش��ده برای رصد و پایش مستمر پیشرفت پروژه‬ ‫هر ‪ ۳‬هفته یک بار جلسه هیات‌مدیره را در محل‬ ‫پروژه خط دو برگزار کنیم‪.‬‬ ‫عضو‌ شورای اسالمی ش��هر شیراز بهره‌برداری‬ ‫از خ��ط دوم قط��ار ش��هری را از منظر توس��عه‬ ‫عدالت اجتماعی‪ ،‬تس��هیل دسترسی شهرک‌های‬ ‫جنوبی شیراز به قطار شهری و وسایل حمل‌ونقل‬ ‫عمومی و افزایش کارکرد خط یک قطار ش��هری‬ ‫دارای اهمیت دانست‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‪ ،‬خط یک قطار ش��هری شیراز به‬ ‫طول بیش از ‪ ۲۴‬کیلومتر‪ ،‬مسیر جنوب شرق به‬ ‫ش��مال غرب این کالنشهر را به هم متصل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قطار شهری از زمستان سال ‪ ۹۷‬سهم عمده‌ای‬ ‫در جابه‌جایی مس��افران این کالنشهر ایفا کرده و‬ ‫با راه‌ان��دازی خط دوم‪ ،‬زمین��ه اتصال جنوب به‬ ‫مرکز ش��یراز در فاز نخس��ت و جنوب به شمال‬ ‫و شمال ش��رق این کالنشهر در فازهای بعدی را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫تالش اتاق فارس برای ارتقای اخالق حرفه‌ای کسب‌و‌کار‬ ‫رئی��س کمیس��یون اخ�لاق کس��ب‌و‌کار ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ف��ارس‪ ،‬هدف از ایجاد این کمیس��یون‬ ‫را بهره‌گی��ری از داش��ته‌های تم��دن کهن ایرانی‬ ‫و منابع سرش��ار معرفتی اس�لامی ب��رای ارتقای‬ ‫ش��اخص‌های اخ�لاق حرف��ه‌ای در کس��ب‌و‌کار‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬صالح‌الدین‬ ‫ایزدفر در نخس��تین نشس��ت کمیس��یون اخالق‬ ‫کس��ب‌و‌کار ات��اق بازرگانی فارس گف��ت‪ :‬جامعه‬ ‫ایران��ی از دو می��راث غن��ی در اخ�لاق حرفه‌ای‬ ‫کسب‌و‌کار بهره‌مند است‪ ،‬یکی میراث تمدن کهن‬ ‫ایران باس��تان و دیگری تمدن سترگ و باعظمت‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه باید از این دو داش��ته موثر‪ ،‬در‬ ‫ارتقای ش��اخص‌های اخالق حرفه‌ای کس��ب‌و‌کار‬ ‫به��ره کافی را برد‪ ،‬گفت‪ :‬در تمدن ایران باس��تان‬ ‫تعه��د به اخ�لاق‪ ،‬اخ�لاق حرفه‌ای و احت��رام به‬ ‫مشاغل به‌ویژه در زمینه کار و روابط بین‌الملل به‬ ‫خوبی ترسیم شده و شاهد هستیم‪.‬‬ ‫ایزدف��ر بی��ان ک��رد‪ :‬در فرهنگ غنی اس�لامی‬ ‫نی��ز بر مطال��ب اخالقی تاکی��د فراوان ش��ده به‬ ‫گون��ه‌ای ک��ه پیامبر مک��رم اس�لام(ص) مبعوث‬ ‫ش��دن خود را به منظ��ور تکمیل م��کارم اخالق‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌نمایندگان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی اس��تان ف��ارس اضافه کرد‪:‬‬ ‫هدف از کمیس��یون کس��ب‌و‌کار در اتاق بازرگانی‬ ‫نیز ارتقای اخالق حرفه‌ای در محیط کس��ب‌و‌کار‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫وی به خروجی مورد انتظار از این کمیسیون در‬ ‫اتاق بازرگانی نیز اشاره و بیان کرد‪ :‬جایگاه شایسته‬ ‫ف��ارس در زمینه فرهنگ اقتصادی و فرهنگ کار‪،‬‬ ‫ترویج اخالق کس��ب‌و‌کار و مدرن‌س��ازی فرهنگ‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تش��کیل انجمن اخالق کسب‌و‌کار در اتاق‬ ‫بازرگان��ی فارس‪ ،‬مهارت آنالی��ز تصمیم اخالقی و‬ ‫تمایز بی��ن یک تصمیم اخالق��ی و غیراخالقی از‬ ‫سوی مدیران‪ ،‬پیش��نهاد الزام ارائه گزارش اخالق‬ ‫حرفه‌ای ب��رای دریاف��ت مجوز یا ارتق��ای گروه‪،‬‬ ‫ح��وزه اخالقی حمایت از مصرف‌کننده و بازاریابی‬ ‫اخالق��ی از س��وی تولیدکنن��دگان و تدوین نظام‬ ‫بازاریاب��ی اخالق‌محور از موارد م��ورد انتظار این‬ ‫کمیسیون است‪.‬‬ ‫ایزدفر همچنین توضیح داد‪ :‬تعامل سازمان‌های‬ ‫مرتب��ط و بس��تن تفاه��م و ق��رارداد هم��کاری‬ ‫و ارائ��ه راهبرده��ای کارشناس��ی ب��ا محوری��ت‬ ‫اخ�لاق کس��ب‌و‌کار از دیگ��ر مواردی اس��ت که‬ ‫در ای��ن کمیس��یون به ص��ورت ج��دی پیگیری‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1328‬‬ ‫پیاپی ‪2646‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫‹ ‹اجراهای پاپ‬ ‫بلیت‌های کنسرت‌های «گروه امو» ‪ ۲۲‬تیر در سالن‬ ‫میالد نمایشگاه‪« ،‬گروه ماکان» ‪ ۲۴‬تیر در برج میالد‪،‬‬ ‫«مه��دی یراح��ی» ‪ ۲۶‬تیر در برج میالد‪« ،‬محس��ن‬ ‫گزارش‬ ‫� اجراهای سنتی‪ ،‬کالسیک‬ ‫و تلفیقی‬ ‫کنس��رت با من بخوان از علیرضا‬ ‫قربان��ی تا ‪ ۲۷‬تیر در کاخ س��عدآباد‬ ‫برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬فرهنگس��رای نی��اوران میزبان‬ ‫اجراهای گروه موسیقی هماهور در ‪ ۲۵‬تیر‪ ،‬گروه نغمه‬ ‫رامشگر در ‪ ۲۹‬تیر و س��ه‌نوازی پیمان یزدانیان‪ ،‬رضا‬ ‫عسگرزاده و حسام اینانلو در ‪ ۲۲‬و ‪ ۳۰‬تیر خواهد بود‪.‬‬ ‫تاالر رودکی نیز میزب��ان اجراهای تکنوازی پیانوی‬ ‫پی��ام پهلوانی��ان در ‪ ۲۲‬تیر‪ ،‬گروه آئی��ن در ‪ ۲۳‬تیر‪،‬‬ ‫رسیتال ویولن و پیانو در ‪ ۲۵‬تیر و کنسرت گروه دنگ‬ ‫از وضعیت نظام دستمزد و لزوم نظارت بر سرمایه‌های تولید‬ ‫پول‌های مشکوک شفافیت را در سینما از بین می‌برد‬ ‫دادگاه‌های مفس��دان اقتصادی که برگزار ش��د‪ ،‬کم‌کم‬ ‫پای برخی پروژه‌های س��ینمایی و نمایش خانگی هم به‬ ‫کیفرخواس��ت‌ها و اظهارات متهمان ب��از و این موضوع‌ها‬ ‫نقل محافل رس��انه‌ای شد‪ .‬از همان زمانی که پروژه‌هایی‬ ‫با توجیه غیرمنطقی و دس��تمزدهای نجومی در سینما و‬ ‫نمایش خانگی س��اخته شد‪ ،‬صدای برخی تهیه‌کنندگان‬ ‫بلند ش��د که صدای پای پولش��ویی در س��ینما به گوش‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫پول‌های ب��ادآورده‌ای که همگی یا از س��رریز تخلفات‬ ‫بانک��ی یا از راه‌های غیرقانونی دیگر به این حوزه آمدند و‬ ‫فقط برای سرپوش گذاشتن به برخی اتفاق‌ها پشت پرده‬ ‫فعالیت متهمان فسادهای مالی شکل گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حاال دیگ��ر پول‌های مش��کوک‬ ‫ترجیع‌بند تمامی اظهارات دس��ت‌اندرکاران سینما است‪.‬‬ ‫کافی اس��ت پ��روژه‌ای با بودجه کالن س��اخته ش��ود تا‬ ‫انگش��ت اتهام به سمت آن نش��انه برود که این پروژه از‬ ‫محل پول‌های ناس��الم تغذیه می‌کن��د‪ .‬برخی می‌گویند‬ ‫هنرمندان برای تولید فیلم‌های‌ش��ان به پ��ول نیاز دارند‬ ‫و مرجع تش��خیص پول‌های آلوده هنرمندان و س��ازمان‬ ‫سینمایی نیست‪.‬‬ ‫ی��ک کارش��ناس حوزه نمای��ش خانگی معتقد اس��ت‬ ‫رسیدگی به سرمایه‌های ناسالم در حیطه اختیارات وزارت‬ ‫ارش��اد نیس��ت‪ .‬س��عید رجبی‌فروتن درباره قانون جدید‬ ‫شبکه نمایش خانگی گفت‪ :‬در قانون جدید تولیدات این‬ ‫ح��وزه برای برخی از کارگردانان مط��رح می‌توان به آنها‬ ‫تذکر و اخطار شفاهی داد و حسب مورد محرومیت‌هایی‬ ‫مثل تعلیق فعالیت برای آنها در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ح��وزه نمای��ش خانگ��ی درب��اره‬ ‫محدودیت‌های جدید شبکه نمایش خانگی و لزوم عرضه‬ ‫یک سریال پس از تولید تمامی قسمت‌ها به‌منظور حفظ‬ ‫حق��وق مخاطبان‪ ،‬ب��ه بانی‌فیلم اظهارک��رد‪ :‬البته گاهی‬ ‫توقف انتش��ار و توزیع یک اثر ناش��ی از استقبال نکردن‬ ‫مخاطبان اس��ت و اینکه ادامه کار برای گروه س��ازنده و‬ ‫س��رمایه‌گذار صرفه و توجیه اقتصادی ن��دارد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی به موجب ضوابط‪ ،‬یک ش��ورا یا هیأت می‌تواند‬ ‫ضمن بررسی ابعاد موضوع با شناسایی مقصران و عوامل‬ ‫خاط��ی‪ ،‬به صدور رأی اقدام و در س��وابق افراد مورد نظر‬ ‫آن را درج کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار اس��ت با همکاری آیفیک تشکل صنفی‬ ‫تخصص��ی تولید فیلم‌ه��ای غیرس��ینمایی‪ ،‬نظامنامه‌ای‬ ‫به تصویب وزیر ارش��اد برس��د که به موجب آن می‌توان‬ ‫شرایط الزم برای تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجموعه‌های‬ ‫نمایشی را مشخص و صالحیت متقاضیان را احراز کرد‪.‬‬ ‫رجبی‌فروت��ن درب��اره راه��کار اصلی ب��رای جلوگیری‬ ‫از ورود س��رمایه‌های مش��کوک به آثار نمایش خانگی و‬ ‫برخی از فیلم‌های سینمایی گفت‪ :‬این موضوع در حیطه‬ ‫کاری وزارت ارش��اد نیست و باید به آن در سطح کالن‌تر‬ ‫رسیدگی شود‪ .‬در واقع سازمان سینمایی و وزارت ارشاد‬ ‫درباره اینکه س��رمایه‌گذاران یک پ��روژه در چه کارهایی‬ ‫مش��غول هستند و از چه طریقی به آثار نمایش خانگی و‬ ‫سینمایی بودجه تزریق می‌کنند‪ ،‬فقط می‌تواند خواستار‬ ‫معرفی آنها ازس��وی تهیه‌کنندگان ش��ود و اینکه هنگام‬ ‫دریافت پروانه س��اخت اطالعات الزم را در پرسشنامه‌ها‬ ‫درج کنن��د‪ .‬در ای��ن ص��ورت اگ��ر دادخواس��تی درباره‬ ‫مش��روعیت سرمایه و سالمت س��رمایه‌گذار مطرح شود‪،‬‬ ‫مراجع قضایی حق رسیدگی به ادعاها را خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ دیوار هنرمندان از همه کوتاه‌تر است‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬هنرمندان سینما معتقدند اتهام به اهالی‬ ‫این حوزه تنها از روی سرپوشانی مسائل دیگر است و باید‬ ‫رد این موضوع را در جای دیگر جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫مدیر فیلمبرداری فیلم‌های «موج س��وم» و «ضیافت»‬ ‫درباره ماجرای ورود پول‌های کثیف معتقد است از سوی‬ ‫دولت باید منش��أ اصلی آن پیگیری شود و هنرمندان در‬ ‫این میان تقصیری ندارند‪.‬‬ ‫علیرضا زرین‌دس��ت‪ ،‬مدیر فیلمبرداری مطرح س��ینما‬ ‫درباره حواش��ی س��ریال «ش��هرزاد» و اعتراض برخی به‬ ‫هنرمندان مبن��ی بر بازگرداندن دس��تمزهای این پروژه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بی‌پناه‌ترین و شریف‌ترین طیف‌های جامعه به‬ ‫س��ینما می‌آیند‪ .‬قاطعانه می‌گوی��م حدود ‪ ۸۰‬درصد این‬ ‫افراد امنیت ش��غلی و مالی چندانی ندارند و در حالی که‬ ‫س��رپا و مش��غول به کار هس��تند نمی‌دانند تا چه زمانی‬ ‫کافی اس��ت پروژه‌ای با بودجه کالن س��اخته ش��ود تا انگشت این‬ ‫اتهام به س��مت آن نش��انه برود ک��ه این پروژه از پول‌های ناس��الم‬ ‫تغذیه می‌کند‬ ‫می‌توانن��د از این طریق امرار معاش کنند‪ .‬دوس��ت دارم‬ ‫از آن دس��ته از اف��رادی که معتقدند باید دس��تمزدهای‬ ‫بازیگران به‌دلیل ارتکاب جرم سرمایه‌گذاران‌ش��ان عودت‬ ‫داده شود‪ ،‬بپرسم اگر زمانی همان هنرمند خانه‌نشین شد‬ ‫آی��ا همین افراد می‌آیند س��راغش را بگیرند و احوالش را‬ ‫بپرس��ند‪ .‬یک هنرمند بی‌اطالع از اینکه پشت پرده ماجرا‬ ‫چه بوده‪ ،‬براس��اس چه منطقی باید دستمزد چندین ماه‬ ‫زحمت خود را پس بدهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬افراد با آوردن سرمایه‌شان به سینما‬ ‫می‌خواهند به آن پول آبرو بدهند‪ .‬آنها از تأمین س��رمایه‬ ‫اولیه پروژه‌ه��ا آغاز به کار می‌کنند‪ .‬اف��رادی می‌آیند به‬ ‫اس��تخدام پروژه در می‌آین��د و در نهایت هم کار جذابی‬ ‫تولید می‌شود که مخاطب از آن لذت می‌برد‪ .‬پس از چند‬ ‫ماه که مش��خص می‌شود آن س��رمایه از طریق نامشروع‬ ‫جمع ش��ده‪ ،‬این موضوع چه ارتباطی ب��ه عوامل آن کار‬ ‫دارد‪ .‬بازیگران و تک‌تک عوامل پش��ت دوربین پروژه‌های‬ ‫س��ینمایی و تلویزیون��ی عمر‪ ،‬هنر و خالقیت‌ش��ان را به‬ ‫منصه ظهور می‌گذارند و این به نظر من در درجه نخست‬ ‫نرخ ندارد و شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫مدیر فیلمبرداری فیلم‌های «حک��م» و «بی‌پولی» در‬ ‫ادامه با بیان اینکه دولت باید به‌دنبال منش��أ این اتفاق‌ها‬ ‫باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این اتفاق‌ها دولت باید به‌دنبال منش��أ و‬ ‫مقصر اصلی باش��د‪ .‬کسانی که مس��بب دادن این پول‌ها‬ ‫و وام‌ها بودند حاال باید پاس��خگوی افکار عمومی باش��ند‬ ‫ک��ه چ��را چنین مبالغی بی‌قید و ش��رط پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا از آنها پرس‌و جو نمی‌کنند و به س��راغ دیوار‬ ‫کوتاه هنرمن��دان آمده‌اند‪ .‬به هر حال قانون در این میان‬ ‫پیگیری‌ه��ای الزم را انجام می‌دهد‪ ،‬ام‌ا ای کاش به جای‬ ‫زیر س��وال بردن شأن و ش��خصیت یک هنرمند به سراغ‬ ‫مس��ببان اصلی این اتفاق‌ها می‌رفتن��د‪ .‬از این جنجال‌ها‬ ‫واقعا حیرت می‌کنم‪ ،‬چون تک‌تک این افراد را می‌شناسم‬ ‫و ایمان دارم که شریف زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫زرین‌دس��ت در پایان درباره فعالیت‌ه��ای حال حاضر‬ ‫خود نیز گفت‪ :‬پیشنهادهایی برای همکاری داشته‌ام‪ ،‬اما‬ ‫هیچ‌کدام از آنها ترغیبم نکرده است‪ .‬با این حال تا نتوانم‬ ‫با کاری ارتباط برقرار کنم‪ ،‬انجام آن را قبول نمی‌کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی از کارگردانان ش�بکه نمایش خانگی‬ ‫فقط به‌دنبال منافع مادی هستند!‬ ‫تولی��د غیرمنطقی برخی س��ریال‌های ش��بکه نمایش‬ ‫خانگ��ی حتی صدای نمایندگان مجل��س را هم درآورده‬ ‫است‪ .‬تولیداتی که ضعیف و غیرقابل دفاع هستند و تنها‬ ‫برای سودهای مالی ساخته می‌شوند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجلس ده��م با بی��ان اینکه نرخ‬ ‫محصوالت ش��بکه نمایش خانگی ب��ا وضعیت اقتصادی‬ ‫م��ردم همخوانی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬برخ��ی از کارگردانان فقط‬ ‫به‌دنبال منافع مادی هس��تند؛ بنابراین مش��خص اس��ت‬ ‫که نمی‌توان از آنها انتظار داش��ت با این ش��رایط‪ ،‬سطح‬ ‫محصوالت سینمایی خانگی را به‌طور جامع ارتقا دهند‪.‬‬ ‫علیرضا ابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره سطح‬ ‫کیفی محصوالت هنری در س��ینما افزود‪ :‬شبکه نمایش‬ ‫خانگی در جامعه هنری کش��ور بر حس��ب یک ضرورت‬ ‫فرهنگی شکل گرفته است‪ ،‬اما متاسفانه نتوانسته همسو‬ ‫با شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه حرکت کند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم رامیان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه برخ��ی از فیلم‌های س��ینمایی خانگی با‬ ‫فرهنگ ایرانی سنخیت ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شبکه نمایش‬ ‫خانگی باید تحکیم‌کننده ملزومات فرهنگی و هنری بین‬ ‫خانواده‌ها باشد‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬پایه و اساس شکل‌گیری‬ ‫سینمای خانواده‪ ،‬بهبود اقتصاد سینمایی کشور است اما‬ ‫نباید فیلم‌ها در سینمای خانگی فقط براساس معیارهای‬ ‫اقتصادی تولید شوند‪.‬‬ ‫عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه نرخ محصوالت س��ینمای خانگی‬ ‫با اقتص��اد مردم همخوانی ن��دارد‪ ،‬یادآورش��د‪ :‬برخی از‬ ‫کارگردان��ان فقط به‌دنبال منافع مادی هس��تند و این در‬ ‫حالی است که برخی از فیلم‌ها در سینمای خانواده فاقد‬ ‫محتوای فرهنگی و اجتماعی مناسبی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دستمزدهای نجومی‬ ‫یکی از مش��کالتی که موجب ش��د در سرازیری شدن‬ ‫پول‌های مش��کوک ب��ه س��ینما نظارتی وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬افزایش افسارگس��یخته دس��تمزد بازیگران بود‪.‬‬ ‫دس��تمزدهای میلیاردی برای حض��ور چند دقیقه‌ای که‬ ‫نظام دس��تمزد را در س��ینما با مش��کالت زیادی روبه‌رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کارگردان «چهل سالگی» و «دوران عاشقی»‪ ،‬بخشنامه‬ ‫جدید تولیدات نمایش خانگی را راه‌حل درستی برای سر‬ ‫و سامان دادن به این وضعیت نمی‌داند‪.‬‬ ‫علیرضا رئیس��یان درباره بخش��نامه جدید آثار نمایش‬ ‫خانگی گفت‪ :‬ب��ه نظر می‌آید مدیران م��ا برای رفع یک‬ ‫مشکل به سراغ ساده‌ترین راه‌حل‌ها می‌روند‪.‬‬ ‫اینکه یک کارگردان تمامی قس��مت‌های س��ریالش را‬ ‫بس��ازد و س��پس اجازه عرضه آن را پیدا کن��د‪ ،‬در هیچ‬ ‫جای جهان مرس��وم نیس��ت‪ .‬تولیدات نمای��ش خانگی‬ ‫در همه جا براس��اس میزان اس��تقبال مخاطبان ساخته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال‪ ،‬عوامل یک س��ریال پ��س از دریافت‬ ‫بازخوردها و نظرهای تماشاگران در قسمت‌های بعدی به‬ ‫س��راغ پررنگ کردن نقاط قوت آن بخش‌ها می‌روند‪ .‬اگر‬ ‫فق��ط به این دلیل که یکی‪ ،‬دو پ��روژه نمایش خانگی به‬ ‫تعهدات خود در قبال مخاطبان وفادار نبوده‌اند‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫برای همه افراد چنین قانونی را وضع کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هزین��ه تولید یک س��ریال نمایش خانگی‬ ‫نسبت به پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی به‌دلیل حضور‬ ‫بازیگ��ران چه��ره و مدت زمان��ی که اف��راد در مجموعه‬ ‫مش��غول ب��ه‌کار هس��تند‪ ،‬به مرات��ب باالتر اس��ت‪ .‬پس‬ ‫نمی‌توان از عوامل انتظار داش��ت به مدت یک تا دو سال‬ ‫منتظر باشند تا تولید به‌طور کامل به پایان برسد و سپس‬ ‫اجازه عرضه را به آنها داد‪ .‬ضمن اینکه به اصطالح س��وژه‬ ‫کار قدیمی می‌شود و دیگر اینکه تا پیش از پخش سریال‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذار نیز به بودجه‌اش نمی‌رسد‪ .‬در واقع برای رفع‬ ‫چنی��ن معضالتی‪ ،‬وضع کردن ای��ن قوانین به هیچ وجه‬ ‫منطقی و درست نیست‪.‬‬ ‫رئیس��یان با اش��اره به اینک��ه وزارت ارش��اد و مدیران‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬برای جلوگی��ری از ناتمام مان��دن پروژه‌های‬ ‫نمای��ش خانگی باید تهیه‌کنندگان حرف��ه‌ای را در رأس‬ ‫پروژه‌ها قرار دهن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی افراد ناش��ناخته را‬ ‫ی‌مقدمه و به‌راحت��ی به این حرفه ورود می‌کنند‪ ،‬نتیجه‬ ‫آن همین می‌ش��ود که می‌بینیم‪ .‬به‌طور معمول‪ ،‬این‌گونه‬ ‫اتفاق‌ها در پروژه‌هایی با تهیه‌کنندگان کاربلد و حرفه‌ای‬ ‫کمتر اتفاق می‌افتد‪ ،‬چون این افراد با شناخت درستی که‬ ‫از کارشان دارند و با تجربه باالی خود پروژه را به بهترین‬ ‫ش��کل ممکن مدیریت می‌کنند و در ادامه برای عوامل و‬ ‫بازیگران حواشی نیز به‌وجود نمی‌آید‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��ردان و تهیه‌کننده در ادام��ه درباره معضل‬ ‫دس��تمزدهای ب��االی بازیگران در پروژه‌ه��ای اینچنینی‬ ‫نیز گفت‪ :‬متأس��فانه این اتفاق ط��وری در تمام زمینه‌ها‬ ‫گس��ترده ش��ده که باید برای جبران آن به‌دنبال راه‌حلی‬ ‫جدی بود‪ .‬ماجرای دستمزدهای کالن نخست در سینما‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬س��پس به آثار نمایش خانگی رسید‪ ،‬پس از‬ ‫آن ع��ده‌ای از پرداخت رقم‌های آنچنان��ی در تئاتر پرده‬ ‫برداشتند‪ .‬همانطور که ما در دهه ‪ ۶۰‬به سراغ چهره‌های‬ ‫جدیدی رفتیم که هر کدام از آنها درحال‌حاضر برای خود‬ ‫بازیگران صاحب س��بکی هس��تند‪ ،‬درحال‌حاضر نیز باید‬ ‫این ش��یوه در پیش گرفته شود‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬بازیگران‬ ‫ش��اخصی مانند ابوالفضل پورعرب‪ ،‬نیکی کریمی‪ ،‬فاطمه‬ ‫معتمدآری��ا و‪ ، ...‬همگی با اعتم��اد برخی کارگردانان کار‬ ‫خ��ود را آغاز کردند‪ .‬پس حاال نیز می‌توان برای دهه‌های‬ ‫بعدی به سراغ چهره‌های جدید رفت و به جوانان اعتماد‬ ‫بیشتری کرد تا بتوانیم این معضل را ریشه‌کن کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی می‌گوین��د ورود پول‌های کثیف به‬ ‫سینما باعث باال رفتن دستمزدهای بازیگران شده است‪.‬‬ ‫صحبت من این اس��ت ک��ه این اتف��اق را تهیه‌کنندگان‬ ‫بای��د مدیریت کنند تا دود آن به چش��م پروژه‌های دیگر‬ ‫نرود‪ .‬س��ینماگران از ورود سرمایه‌گذاران جدید استقبال‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما نه به این معنا که افراد بتوانند به هر ش��کل‬ ‫و وضعی و با هر س��رمایه‌ای وارد سینما شوند‪ .‬افرادی که‬ ‫تجربه نشان داده خیلی زود نیز فراموش می‌شوند‪ .‬وقتی‬ ‫می‌بینیم فردی بدون هیچ‌گونه پش��توانه سینمایی وارد‬ ‫این حرفه ش��ده و بالفاصله توانسته کارت تهیه‌کنندگی‬ ‫نیز دریافت‌کند‪ ،‬باید به سیاس��ت‌گذاری مدیریت صنفی‬ ‫شک کرد‪.‬‬ ‫رئیس��یان درب��اره حواش��ی به‌وج��ود آم��ده ب��رای‬ ‫س��رمایه‌گذاران س��ریال «ش��هرزاد» نیز گفت‪ :‬دادستان‬ ‫پرونده بانک سرمایه که به پروژه «شهرزاد» هم پرداخته‪،‬‬ ‫ب��ه صراحت اعالم ک��رده این افراد برای پولش��ویی اثری‬ ‫را تولید کرده‌اند‪ .‬حاال پرس��ش من این اس��ت که چرا ما‬ ‫س��رمایه‌گذارانی را جذب نکنیم که از خود سینما باشند‪.‬‬ ‫متأس��فانه این روزها شرایط به شکلی رقم خورده که هر‬ ‫کس برای مط��رح کردن خودش به‌راحتی وارد س��ینما‬ ‫می‌شود‪ .‬به نظرم شورای‌عالی تهیه‌کنندگان براساس یک‬ ‫بخش��نامه حساب شده باید به این گونه‌موضوع‌ها به‌طور‬ ‫جدی رس��یدگی کنند تا بدبینی جامعه نسبت به اهالی‬ ‫سینما نیز از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می‌رس��د س��ینمای ایران باید مسیر خود را به‬ ‫سمت حرفه‌ای شدن پیش ببرد؛ مسیری که در آن نظام‬ ‫دس��تمزد و تولید همگی بر مدار شفافیت حرکت کنند و‬ ‫بتوانند در هر لحظه با پاسخ شفاف جلوی برخی ریخت و‬ ‫پاش‌های غیرقانونی در عرصه هنر را بگیرند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید رجبی‌فروتن‬ ‫علیرضا زرین‌دست‬ ‫علیرضا رئیسیان‬ ‫علیرضا ابراهیمی‬ ‫کیان��وش عیاری از‬ ‫تصویرب��رداری دوباره‬ ‫سریال «‪ ۸۷‬متر» خبر‬ ‫داد‪ .‬به‌گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫تصویربرداری مجموعه‬ ‫تلویزیونی «‪ ۸۷‬متر»‬ ‫پ��س از ح��دود ‪۲‬ماه‬ ‫وقفه‪ ،‬از ‪ ۲۳‬تیر دوباره آغاز می‌شود‪ .‬این سریال‬ ‫طنز ک��ه به‌دلیل مس��ائل مالی مدت��ی متوقف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬از ام��روز کار خود را ب��ا حضور همه‬ ‫بازیگران اصلی شروع می‌کند‪ .‬به‌گفته کیانوش‬ ‫عیاری‪ ،‬قرار اس��ت گروه در لوکیشن منطقه ‪۱۵‬‬ ‫خرداد تهران مستقر شوند و پالن‌های باقیمانده‬ ‫از س��کانس‌های قبل��ی را تصویرب��رداری کنند‪.‬‬ ‫این کارگ��ردان تصریح ک��رد‪ :‬تصویربرداری در‬ ‫این لوکیش��ن تا یک هفته ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سریال «‪ ۸۷‬متر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی‬ ‫کیانوش عی��اری کاری از گروه فیلم و س��ریال‬ ‫شبکه یک س��یما است که هم اکنون حدود‪۷۰‬‬ ‫درصد از آن تصویربرداری شده است‪.‬‬ ‫همکاری سوفیا لورن‬ ‫با بابک کریمی‬ ‫بازیگ��ر سرش��ناس‬ ‫س��ینمای ایتالی��ا ب��ا‬ ‫فیل��م «زندگی پیش‬ ‫رو» ب��ه پرده‌ه��ای‬ ‫نقره‌ای برمی‌گردد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر به نقل از‬ ‫ورایتی‪ ،‬س��وفیا لورن‪،‬‬ ‫بازیگر برنده اسکار بار دیگر در برابر دوربین قرار‬ ‫می‌گیرد تا نخس��تین فیلم بلندش در یک دهه‬ ‫گذشته را بازی کند‪ .‬این فیلم به کارگردانی پسر‬ ‫او ادواردو پونتی س��اخته می‌شود و او در آن در‬ ‫نقش مادام رزا بازمانده‌ای از هولوکاست را بازی‬ ‫می‌کند و با یک پس��ر بچه ‪ ۱۲‬س��اله مهاجر از‬ ‫سنگال به‌نام مامو پیوند دوستی برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫این فیلم با عنوان «زندگی پیش رو» اقتباسی‬ ‫از رمان «رومن گاری» نویس��نده برجس��ته به‬ ‫همین نام اس��ت که پیش‌تر نیز از آن برای پرده‬ ‫نق��ره‌ای اقتباس ش��ده بود‪ .‬آن فیل��م با عنوان‬ ‫«مادام رزا» با بازی س��یمونه س��ینیوره ساخته‬ ‫ش��ده و س��ال ‪ 1356‬جایزه اسکار خارجی زبان‬ ‫را نیز دریافت کرده بود‪ .‬س��وفیا لورن ‪ ۸۴‬ساله‬ ‫است و همان نقشی را ایفا می‌کند که سینیوره‬ ‫ایفا کرده بود‪ .‬پونتی اعالم کرده این دو اقتباس‬ ‫با ه��م تفاوت‌های زی��ادی دارن��د‪ .‬فیلمبرداری‬ ‫این فیلم در ایتالیا ش��روع ش��ده و لورن روزی‬ ‫‪ ۱۰‬س��اعت برای این فیل��م کار می‌کند‪ .‬پونتی‬ ‫برای س��ومین بار اس��ت که م��ادرش را در یک‬ ‫فیلم کارگردانی می‌کن��د‪ .‬بابک کریمی از فیلم‬ ‫«فروش��نده» اصغ��ر فرهادی نی��ز در این فیلم‬ ‫حضور دارد‪ .‬یک بچه غیرحرفه‌ای به‌نام ایراهیما‬ ‫گویس نقش مومو را بازی می‌کند‪.‬‬ ‫افزایش فروش کتاب‬ ‫در نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫مس��ئوالن نمایش��گاه کتاب فرانکفورت برای‬ ‫نخس��تین ب��ار دو روز پایان��ی نمایش��گاه را به‬ ‫فروش کتاب ازس��وی ناشران اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا‪ ،‬مس��ئوالن نمایش��گاه کتاب‬ ‫فرانکفورت برای نخس��تین ب��ار تصمیم گرفتند‬ ‫روزهایی نیز برای کتابفروش��ی اختصاص دهند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه کتاب فرانکفورت امس��ال قرار است‬ ‫از ‪ 16‬اکتب��ر (‪23‬مه��ر) به م��دت ‪4‬روز برگزار‬ ‫شود‪ .‬مس��ئوالن نمایش��گاه کتاب فرانکفورت‬ ‫برای نخس��تین‌بار دو روز پایانی نمایشگاه را به‬ ‫فروش کتاب ازس��وی ناشران اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫در گذشته ناشران فقط می‌توانستند در ساعات‬ ‫پایانی به‌طور محدود اقدام به فروش کتاب کنند‪.‬‬ ‫این تصمیم مسئوالن نمایش��گاه فرانکفورت به‬ ‫تایید اتحادیه کتابفروش��ان و ناشران آلمان نیز‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬گفته می‌شود براس��اس قوانین‬ ‫این اتحادیه ناش��ران باید کتاب‌ه��ای خود را با‬ ‫قیمت‌های مص��وب این اتحادی��ه عرضه کنند‪.‬‬ ‫یورگن بوس‪ ،‬رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت‬ ‫افزای��ش روزهای فروش کتاب در نمایش��گاه را‬ ‫نش��انه‌ای مهم برای صنعت چ��اپ کتاب عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬به‌دلیل افزایش فروش کتاب در‬ ‫بازار کتاب آلمان به‌ویژه در سال گذشته تصمیم‬ ‫گرفتی��م روزهای فروش کتاب را در نمایش��گاه‬ ‫زیاد کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش روزهای اختصاص‬ ‫داده ش��ده به فروش کتاب زمینه ارتباط بیشتر‬ ‫ناشران با مشتری‌ها و مخاطبان کتاب را فراهم‬ ‫می‌آورد‪ .‬اتحادیه ناشران آلمان در گزارش اخیر‬ ‫خ��ود از افزایش فروش کت��اب در بازار آلمان از‬ ‫سال ‪ 2012‬میالدی(‪1391‬خورشیدی) تا کنون‬ ‫خبر داده بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ ۳‬اجرای‬ ‫موسیقی سهم‬ ‫بانوان در‬ ‫روزهای پایانی‬ ‫تیر‬ ‫روزهای پایانی تیر س��ال ج��اری‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬اجرای‬ ‫پاپ‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬اجرا در سبک‌های سنتی‪ ،‬کالسیک‬ ‫و تلفیق��ی و همچنین ‪ ۳‬کنس��رت خارجی در تهران‬ ‫برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در روزهای پایان��ی این ماه ‪۳‬‬ ‫اجرا به بانوان اختصاص داده ش��ده که شامل کنسرت‬ ‫«گ��روه بهارآفری��ن و گروه حرکت مانت��ره» ‪ ۳۱‬تیر‪،‬‬ ‫نمایش موس��یقی «س��رزمین من ایران» ‪ ۲۶‬تیر در‬ ‫فرهنگس��رای نیاوران و اجرای گروه نوای مستانه ‪۲۷‬‬ ‫تیر در تماشاخانه مهر می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیم‌زاده» ‪ ۲۷‬تیر در برج میالد و‬ ‫«فرزاد فرخ» ‪ ۳۱‬تیر در سالن میالد‬ ‫نمایش��گاه به‌طور کام��ل به فروش‬ ‫رسیده‌اند‪.‬‬ ‫کنس��رت «رضا یزدان��ی» ‪ ۲۲‬تیر‬ ‫در برج می�لاد برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین تاالر وحدت ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬تیر‬ ‫میزبان کنس��رت ترانه‌های قدیمی خواهد بود‪ .‬اجرای‬ ‫آذربایجانی «داریوش دهری» ‪ ۲۴‬تیر در فرهنگسرای‬ ‫نیاوران روی صحنه خواهد رفت‪ ۲۷ .‬تیر نیز دو اجرای‬ ‫«س��یاوش پاالهنگ» در پردیس تئاتر تهران و «گروه‬ ‫پازل‌بند» در سالن میالد نمایشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کنسرت «احس��ان خواجه‌امیری» ‪ ۳۰‬تیر در سالن‬ ‫میالد نمایش��گاه برگزار خواهد ش��د‪ .‬اجرای «ماکان‬ ‫اش��گواری» و «امی��ر صارمی» برای‬ ‫‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬تی��ر در برج آزادی تمدید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دنگ در ‪ ۳۰‬تیر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کنس��رت‌های آواری تب��ری در ‪ ۲۲‬تیر‪،‬‬ ‫ارکس��تر ملی ایران با حضور علیرض��ا افتخاری و نادر‬ ‫مرتضی‌پور در ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬تیر و نمایش خسرو و شیرین‬ ‫در ‪ ۲۹‬تیر در تاالر وحدت برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫کنس��رت پرواز همای (شهریار) در ‪ ۲۷‬تیر در سالن‬ ‫همای��ش خلیج‌فارس واقع در شهرس��تان ش��هریار و‬ ‫کنس��رت گروه موسیقی صائب در حوزه هنری در ‪۲۸‬‬ ‫تیر اجرا خواهند کرد‪.‬‬ ‫سه اجرای خارجی یوگنی گرینکو ‪ ۲۷‬تیر در سالن‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬کنسرت گروه کر دولتی ارمنستان (شب‬ ‫گرامیداش��ت کومیتاس) در ‪ ۳۰‬تیر در تاالر وحدت و‬ ‫کنسرت گروه کر دولتی ارمنستان (شب گرامیداشت‬ ‫تیگران منصوریان) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کیانوش عیاری‬ ‫سریالش را از سر گرفت‬
‫یکشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 23‬تیر ‪ 11 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 14 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1328‬پیاپی ‪2646‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫جشنواره نمایش‌های آیینی‪-‬سنتی بازتاب هویت تئاتر ملی کشور‬ ‫دبی��ر نوزدهمین جش��نواره بین‌المللی‬ ‫نمایش‌ه��ای آیینی‪-‬س��نتی‪ ،‬مهم‌تری��ن‬ ‫اولویت نگاه حمایتی در حوزه تئاتر را مربوط‬ ‫ب��ه نمایش‌ه��ای آیینی‪-‬س��نتی به‌عنوان‬ ‫بن‌مایه تئاتر ملی کش��ور دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حمایت از تئاتر ملی نسبت به دعوت از‬ ‫گروه‌های متوس��ط و درجه دو خارجی برای‬ ‫حضور در این رخداد اولویت دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬داود فتحعلی‌بیگی‪ ،‬اش��کال و‬ ‫ش��یوه‌های نمایش آیینی‪-‬س��نتی و خرده‌روایت‌های‬ ‫نمایش��ی را مهم‌ترین زمینه برای بنا کردن س��اختمان‬ ‫تئاتر ملی ایران دانس��ت و یادآور شد‪ :‬در تمام کشورهای‬ ‫صاح��ب تئاتر وقتی درب��اره هویت تئات��ر ملی صحبت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تنه��ا نقطه تمرک��ز کارشناس��ان‪ ،‬منتقدان‪،‬‬ ‫هنرمندان و حت��ی مخاطبان نمایش‌های ملی (آیینی‪-‬‬ ‫س��نتی) اس��ت‪ .‬وی درباره بخش بین‌المللی جشنواره‬ ‫نمایش‌های آیینی‪-‬س��نتی در گام نوزدهم گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫یک جش��نواره به کیفیت آثار حاضر در آن اس��ت‪ .‬نباید‬ ‫اعتبار و ش��خصیت جشنواره نمایش‌های آیینی‪-‬سنتی‬ ‫را که بازتاب هویت تئاتر ملی کش��ور است‪،‬‬ ‫تنها برای داش��تن عن��وان بین‌المللی فدای‬ ‫دع��وت از گروه‌ه��ای متوس��ط و درجه دو‬ ‫خارجی کنی��م‪ .‬فتحعلی‌بیگی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به مش��کالت اقتصادی چند س��ال‬ ‫گذش��ته به‌وی��ژه از س��ال ‪ ،۹۷‬تصمیم‌های‬ ‫مدیری��ت کالن در عرص��ه فرهن��گ و هنر‬ ‫همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی‬ ‫از اصول کالن هدایت کش��ور ش��د‪ ،‬به همین س��بب بنا‬ ‫ش��د در میزبانی و دعوت از گروه‌ه��ای بین‌المللی برای‬ ‫حضور در جش��نواره‌های جهانی خ��ود مانند تئاتر فجر‬ ‫و نمایش‌های آیینی‪-‬س��نتی تمرکز خود را بر دعوت از‬ ‫افراد‪ ،‬گروه‌ها و هنرمندانی ق��رار دهیم که از چهره‌های‬ ‫معتبر جهانی هس��تند و تنها برای داش��تن آمار دعوت‬ ‫از گروه‌ه��ای متوس��ط را کن��ار بگذاری��م‪ .‬به‌گفته دبیر‬ ‫نوزدهمین جش��نواره بین‌الملل��ی نمایش‌های آیینی‪-‬‬ ‫س��نتی ش��یوه حمایت از نمایش‌های آیینی‪-‬سنتی در‬ ‫کش��ور ما ب��ا مطالبه و خواس��ته هنرمن��دان این عرصه‬ ‫تطبی��ق ن��دارد‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬در تمام ابع��اد از نگاه‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫آکادمیک و فعالیت دانش��گاهی تا ش��کل و شیوه تولید‬ ‫و اج��رای عمومی آثار نمایش��ی و تئاتری در کش��ور ما‬ ‫گونه نمایش‌های آیینی‪-‬س��نتی که شناسنامه و هویت‌‬ ‫خش تئاتر ملی ماس��ت به شایستگی حمایت نمی‌شود‪.‬‬ ‫فتحعلی‌بیگی با قدردانی از تالش‌های اداره کل هنرهای‬ ‫نمایش��ی وزارت ارشاد در برگزاری جشنواره بین‌المللی‬ ‫نمایش‌های آیینی‪-‬س��نتی گفت‪ :‬اگ��ر تالش‌های اداره‬ ‫کل هنرهای نمایش��ی ارش��اد در برگزاری دوساالنه این‬ ‫رویداد وجود نداشت‪ ،‬مش��خص نبود چه سرنوشتی در‬ ‫انتظار نمایش‌های آیینی‪-‬س��نتی کش��ور است‪ ،‬زیرا در‬ ‫محیط‌ه��ای دانش��گاهی چند واحد درس��ی محدود به‬ ‫دروس ای��ن قالب هنری اختصاص دارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫سازمان‪ ،‬مرکز یا نهادی با بودجه مشخص برای حمایت‬ ‫از نمایش‌های آیینی‪-‬س��نتی نداری��م‪ .‬تنها یک کانون‬ ‫نمایش‌ه��ای آیینی‪-‬س��نتی داریم ک��ه آن نیز به‌دلیل‬ ‫بودجه بسیار محدود‪ ،‬فعالیتش آن‌گونه که باید به چشم‬ ‫نمی‌آید‪ .‬نوزدهمین جش��نواره بین‌المللی نمایش‌های‬ ‫آیینی‪-‬س��نتی ‪19‬تا ‪ 26‬مرداد مص��ادف با عید قربان تا‬ ‫غدیر در تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه مش��ترک بیان کرد‪ :‬در دوره‬ ‫جدید‪ ،‬شبکه آموزش از شبکه آموزش‌محور‬ ‫صرف به ش��بکه‌ای مهارت��ی تغییر رویکرد‬ ‫داده است‪ .‬این رویکرد که به‌طور مثال به چه‬ ‫مهارت‌هایی باید بپردازیم و چه مهارت‌هایی‬ ‫را باید کس��ب کنیم دغدغه امروز ماس��ت‪.‬‬ ‫مدیر ش��بکه آموزش با اش��اره به برگزاری‬ ‫المپی��اد جهانی مه��ارت در کازان روس��یه بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫مدیر شبکه آموزش با معاون وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامه‌ای مش��ترک‬ ‫امضا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫مس��عود احم��دی‬ ‫افزادی مدیر ش��بکه آموزش صبح ش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬تیر با سلیمان پاک‌سرشت‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامه‌ای را‬ ‫امضا کردن��د‪ .‬احمدی افزادی در ابتدای جلس��ه درباره‬ ‫ام��روز فقط در بح��ث ورزش مانده‌ایم اما المپیاد جهانی‬ ‫مهارت کازان که در روس��یه برگزار می‌ش��ود دروازه‌ای‬ ‫برای ورود به مهارت‌هاست و قرار است در شبکه آموزش‬ ‫به این المپیاد بپردازیم‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬رویکرد ما در‬ ‫این بحث برنامه‌ای مس��تمر و همیش��گی است که فصل‬ ‫تابستان آغازگر این حرکت بود‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه تفاهمنامه همکاری بین سازمان‬ ‫آموزش فنی و حرفه‌ای و شبکه آموزش امضا شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عاشق و دوستدار ‪ -‬نوعی استراق سمع‬ ‫‪ -2‬آموزش رفتارهای ناپسند و زیان‌بار ‪ -‬از ابنیه تاریخی ایتالیا‬ ‫‪ -3‬خیالی و غیرواقعی ‪ -‬قسمتی از گوش ‪ -‬ابزار لحیم‌کاری‬ ‫‪ -4‬واحد شمارش دام ‪ -‬تندرست و بی‌عیب ‪ -‬گریز جانور‬ ‫‪ -5‬سنگ آسیاب ‪ -‬گیاه ترش‌مزه کوهی ‪ -‬نهال نازک‬ ‫‪ -6‬سالح گزندگان ‪ -‬نتیجه کار و اعمال آدمی‬ ‫‪ -7‬میوه دانه یاقوتی ‪ -‬کرم کدو‬ ‫‪ -8‬هواپیمای سریع ‪ -‬نیزه کوچک ‪ -‬چه کسی و چه وقت ‪ -‬لحظه‬ ‫کوتاه‬ ‫‪ -9‬اندام ‪ -‬دکل گیرنده امواج‬ ‫‪ -10‬دیوی در شاهنامه ‪ -‬نرم‌دلی‬ ‫‪ -11‬پارچه کم‌پهنا ‪ -‬با دیانت ‪ -‬عدد ورزشی‬ ‫‪ -12‬ک��رک لطی��ف ‪ -‬صفت جر و بحث طوالن��ی و مداوم ‪ -‬آهنگ‬ ‫و صوت‬ ‫‪ -13‬اشاره تاکیدی به دور دارد ‪ -‬زشت و بدمنظر ‪ -‬کندر رومی‬ ‫‪ -14‬پروژکتور ‪ -‬نوعی آب و هوای گرم‬ ‫‪ -15‬از گل‌های زینتی ‪ -‬کتابی نوشته آندره ژید‪ ،‬نویسنده فرانسوی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خ‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س ش‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کشف ‪ 3‬فیلمنامه جدید‬ ‫از«استنلی کوبریک»‬ ‫بخش‌هایی از ‪ 3‬فیلمنامه ناتمام نوش��ته‬ ‫«استنلی کوبریک» کارگردان بزرگ سینما‬ ‫ک��ه در دهه ‪ ۱۳۳۰‬نوش��ته ش��ده‌اند‪ ،‬پیدا‬ ‫ش��د که همگی بازتاب مشکالت خانوادگی‬ ‫اوست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫کوبریک ک��ه به‌عنوان یک��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫استادان سینمای جهان و یک هنرمند بصری شناخته می‌شود‪ ،‬در طول‬ ‫دوران حیات خود تنها ‪ ۱۳‬فیلم بلند سینمایی ساخت و حاال بخش‌هایی‬ ‫از ‪ 3‬فیلمنامه ناتمام نوش��ته وی کشف ش��ده که به موضوع‌هایی مانند‬ ‫ازدواج‪ ،‬حسادت و خیانت می‌پردازد‪.‬‬ ‫وی در س��ال ‪ ۱۳۳۴‬ت��ا ‪ ۱۳۳۵‬نگارش این فیلمنامه‌ه��ا را آغاز کرده‬ ‫است؛ زمانی که با همسر دومش «روتا سوبوتکا» که یک بازیگر هم بود‪،‬‬ ‫مشکالت و اختالف‌های زیادی داشت‪.‬‬ ‫کوبری��ک ‪ 4‬ده��ه بعد و در آخرین فیلمش باعنوان «چش��مان کاملا‬ ‫بس��ته» محصول س��ال ‪ ۱۳۷۸‬با بازی «تام ک��روز» و «نیکل کیدمن»‬ ‫ایده‌هایی مش��ابه مطالب تازه کشف شده را به‌تصویر کشید؛ فیلمی که‬ ‫کوبریک در فاصله‌ای کوتاه پس از تکمیل آن درگذشت‪.‬‬ ‫«لولیتا»‪« ،‬دکتر اس��ترنجالو»‪« ،‬پرتقال کوک��ی»‪« ،‬بری لیندون»‪،‬‬ ‫«درخش��ش» و «غالف تمام فلزی» از دیگر آثار شاخص این کارگردان‬ ‫بزرگ سینماست‪.‬‬ ‫چین میزبان اجالس کارگروه میراث‬ ‫جهانی یونسکو ‪ ۲۰۲۰‬شد‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪183‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪182‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ک‬ ‫‪14‬‬ ‫ش ک‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام قدیم قوچان ‪ -‬معادل فارسی برای واژه اینترنت‬ ‫‪ -2‬شکلک ‪ -‬عصب طویل بدن ‪ -‬ماه سریانی‬ ‫‪ -3‬پاک گوهر و از نام‌های خدای متعال ‪ -‬س��نگ ریزه ‪ -‬محله و برزن‪ -‬عقاید‬ ‫انتخاباتی‬ ‫‪ -4‬چوپان ‪ -‬دارایی‌ها و زمین‌های ملکی ‪ -‬نی میان تهی‬ ‫‪ -5‬عادت و خصلت ‪ -‬اجرام آسمانی کوچک ‪ -‬آلوی کوهی ‪ -‬نرخ بازاری‬ ‫‪ -6‬سنجیدن ‪ -‬غذای آبکی متنوع ‪ -‬ویتامین بستن خون‬ ‫‪ -7‬از نام‌های رنگین‌کمان ‪ -‬شبه جزیره بزرگ آسیایی‬ ‫‪ -8‬از مزه‌ها ‪ -‬گزنده خوش خط و خال‬ ‫‪ -9‬ارزش کاال ‪ -‬شیره خشخاش‬ ‫‪ -10‬پیچ و تاب مو ‪ -‬اول شخص مفرد ‪ -‬وجود دارد‬ ‫‪ -11‬س��طح زبر دندانه س��وهان ‪ -‬یک بس��ته پارچه ‪ -‬اتاقک خلبان ‪ -‬گرمای‬ ‫غیرعادی بدن‬ ‫‪ -12‬نیم‌نخود ‪ -‬هر دو قسمت دستگاه تنفس ‪ -‬جشن باستانی ایرانیان‬ ‫‪ -13‬پهلوانی در شاهنامه ‪ -‬از آیین نظامی ‪ -‬نوعی شیرینی ‪ -‬پناه‌جویی‬ ‫‪ -14‬قوی‌ترین مهره شطرنج ‪ -‬متوسط قامت ‪ -‬کالم پرسش‬ ‫‪ -15‬از القاب امام اول شیعیان ‪ -‬زهرابه میکروب‌ها‬ ‫از عواقب بزرگ جنگ داخلی یمن‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین فجایع انس��انی‬ ‫جهان‪ ،‬به خطر نابودی بس��یاری از آثار باس��تانی و میراث فرهنگی مهم‬ ‫این کشور می‌توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از دیلی صاباح‪ ،‬ه��زاران اثر تاریخی یمن که‬ ‫برای قرن‌های متوالی از ش��رایط دشوار گوناگون جان سالم به‌در بردند‪،‬‬ ‫ممکن است برای همیشه در جریان جنگ داخلی پنج‌ساله این کشور از‬ ‫بین بروند‪ .‬مدتی اس��ت بسیاری از آثار باستانی و مکان‌های تاریخی این‬ ‫کشور که نقش مهمی در تاریخ بشر داشته‌اند‪ ،‬به حال خود رها شده‌اند‪.‬‬ ‫ش��هر «مأرب» مرکز حکومت دولت «سبأ» بود و اکنون هم به‌عنوان‬ ‫یک استان در یمن شناخته می‌شود‪ .‬آثار باستانی مربوط به دوران ملکه‬ ‫«س��با» هنوز در این ش��هر وجود دارد‪ .‬معبد «عرش بلقیس» متعلق به‬ ‫قرن ‪ ۱۰‬پیش از میالد مسیح یکی از چندین اثر باستانی است که حضور‬ ‫ملکه «س��با» را ثابت می‌کند‪ .‬با اینکه این معبد هزاران سال قدمت دارد‬ ‫ام��ا هنوز بخش اصلی این بنا پا برجاس��ت و در زم��ره یکی از مهم‌ترین‬ ‫آث��ار تاریخی یمن قرار می‌گیرد‪ .‬معب��د «أوام» یکی دیگر از مکان‌های‬ ‫مهم تاریخی باقیمانده از تمدن ‪ ۳‬هزار س��اله یمن است که به حال خود‬ ‫رها شده است‪ .‬پیش��ینه این معبد که با نام «حرم بلقیس» نیز شناخته‬ ‫می‌ش��ود و وقف خدای ماه یمن باستان ش��ده بود به قرن ‪ 5‬تا ‪ 7‬پیش از‬ ‫میالد بازمی‌گردد‪ .‬س��د «مأرب» یکی از مهم‌ترین بناهای ساخته شده‬ ‫در تاری��خ یمن اس��ت که برای تامی��ن آب مورد نیاز م��ردم این منطقه‬ ‫س��اخته شد‪ .‬ویرانه‌های این سد هنوز هم قابل مشاهده هستند‪ ،‬اما این‬ ‫بنای تاریخی در جریان حمالت ائتالف با رهبری عربس��تان سعودی در‬ ‫سال ‪ )1394( ۲۰۱۵‬دچار خسارت شد‪.‬‬ ‫چهل‌وس��ومین اج�لاس کارگروه میراث جهانی یونس��کو در باکوی‬ ‫آذربایجان با ثبت ‪ ۲۹‬اثر در فهرست جهانی و معرفی میزبان سال آینده‬ ‫به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬چهل‌وس��ومین اجالس کارگ��روه میراث جهانی‬ ‫یونسکو در شهر باکو در جمهوری آذربایجان در حالی به کار خود پایان‬ ‫داد که شهر «فوجو» در چین نیز به‌عنوان میزبان سال آینده این رویداد‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬در جریان چهل‌وس��ومین اجالس کارگروه میراث جهانی‬ ‫یونس��کو که از ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۹‬در باکو برگزار ش��د‪ ،‬در مجموع ‪ ۳۵‬محوطه در‬ ‫کش��ورهای گوناگون برای جهانی‌ش��دن مورد بررسی قرار گرفتند و در‬ ‫نهای��ت ‪ ۲۹‬محوطه (ی��ک محوطه در افریقا‪ 2 ،‬محوطه در کش��ورهای‬ ‫عرب��ی‪ ۱۰ ،‬محوطه در منطقه آس��یا پاس��یفیک‪ ۱۵ ،‬محوطه در اروپا و‬ ‫امریکای شمالی و یک محوطه در امریکای التین) توانستند به فهرست‬ ‫میراث جهانی یونسکو وارد شدند‪ .‬این ‪ ۲۹‬میراث جهانی جدید یونسکو‬ ‫ش��امل ‪ ۴‬محوطه طبیعی‪ ۲۴ ،‬محوطه فرهنگی و یک محوطه مختلط‬ ‫(طبیعی‪-‬فرهنگی) می‌شود‪ .‬با این ثبت مجموع میراث جهانی یونسکو‬ ‫به ‪ ۱۱۲۱‬محوطه در ‪ ۱۶۷‬کشور جهان رسید‪.‬‬ ‫جشنواره قصه‌گویی با شعار‬ ‫«آینده ساختنی است» آمد‬ ‫بیس��ت‌ودومین جش��نواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پ��رورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان در دو بخش قصه‌گویی صحنه‌ای و ‪ ۹۰‬ثانیه‌ای آذر ‪ ۱۳۹۸‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫بخش صحنه‌ای ش��امل مس��ابقه ملی و بین‌الملل اس��ت که‬ ‫ش��رکت‌کنندگان بخش مسابقه ملی دختران و پس��ران (نوجوانان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال)‪،‬‬ ‫زن��ان و مردان (‪ ۱۸‬س��ال به ب��اال) و مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها هس��تند‪ .‬در بخش‬ ‫مسابقه بین‌الملل بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی برگزیدگان ‪ ۲۱‬دوره‬ ‫گذش��ته جش��نواره قصه‌گویی در مراحل منطقه‌ای‪ ،‬مل��ی و بین‌الملل و قصه‌گویان‬ ‫و مجری��ان دارای س��ابقه اج��را در رس��انه ملی و تئاتر کش��ور به هم��راه داوطلبان‬ ‫سایر کش��ورها می‌توانند شرکت کنند‪ .‬براس��اس این فراخوان‪ ،‬بخشی از شیوه‌های‬ ‫قصه‌گویی صحنه‌ای ش��امل کالسیک (س��نتی)‪ ،‬قصه‌هایی از روزگاران کهن‪ ،‬تاریخ‪،‬‬ ‫س��نت‌ها‪ ،‬مذهب‪ ،‬آداب‪ ،‬قهرمانی‌ها و‪ ...‬از منابع شفاهی یا کتبی است که بدون ابزار‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ .‬بخش دیگری از قصه‌گویی صحنه‌ای در این جش��نواره به قصه‌گویی‬ ‫مدرن (نوآورانه) اختصاص یافته اس��ت‪ .‬این بخش شامل قصه‌هایی است که به‌شکل‬ ‫گفت‌وگو‪ ،‬ترانه‪ ،‬آواز با موسیقی یا بدون آن‪ ،‬با تصویر و سایر ابزارهای خالق از منابع‬ ‫شفاهی یا کتبی انتخاب و اجرا می‌شود‪ .‬قصه‌گویی به‌شکل تک‌نفره و در مدت زمان‬ ‫حداکثر ‪ ۱۵‬دقیقه و تصویربرداری از قصه‌گویی در نمای باز ازجمله ش��رایط شرکت‬ ‫در بخش صحنه‌ای اس��ت‪ .‬عالقه‌مندان به شرکت در بخش صحنه‌ای تا ‪ ۱۷‬شهریور‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬فرصت دارند برای ثبت‌نام و بارگذاری فیلم قصه‌های خود به پایگاه اینترنتی‬ ‫جشنواره به نشانی ‪ www.kanoonfest.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫قدردانی از محمدعلی بهمنی‬ ‫از محمدعلی بهمنی‪ ،‬شاعر و غزل‌سرای پیشکسوت‪ ،‬در‬ ‫پنجمین اجالس شاعران هم‌سرا قدردانی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬امیر عبدالحسینی‪ ،‬دبیر این اجالس‪،‬‬ ‫از قدردانی از محمدعلی بهمنی در «نشس��ت شاعران آزاد‬ ‫ایران» که قرار است یکشنبه‪ ۲۳ ،‬تیر ‪ ۹۸‬مصادف با میالد‬ ‫امام رضا (ع) در سالن همایش‌های صداوسیمای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برگزار شود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫او درباره این قدردانی گفت‪ :‬اس��تاد بهمنی از چهره‌های ش��اخص و محبوب شعر‬ ‫ل اس��ت که در بیش از نیم قرن فعالیت ش��اعرانه‪ ،‬عالوه‬ ‫معاصر به‌ویژه در قالب غز ‌‬ ‫بر س��رایش و ارائه اشعار گوناگون‪ ،‬بر ش��عر معاصر نیز تاثیر گذاشته است‪ .‬نخستین‬ ‫ش��عر او در سال ‪ 1330‬و زمانی که ‪۹‬س��اله بود با انتخاب فریدون مشیری در مجله‬ ‫روش��نفکر منتشر شد‪ .‬فروردین امسال این ش��اعر پیشکسوت وارد هفتادوهشتمین‬ ‫س��ال زندگی‌اش ش��د‪ .‬با این وصف این هنرمند عرصه شعر و ادب نزدیک ‪ ۷۰‬سال‬ ‫است که شعر می‌سراید‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ ۱۹‬کتابفروشی استان خوزستان‬ ‫در طرح «تابستانه کتاب»‬ ‫‪ ۱۹‬کتابفروشی از شهرستان‌های استان خوزستان در طرح «تابستانه کتاب» که از‬ ‫‪ ۲۵‬تیر تا ‪ ۳‬مرداد در سراسر کشور اجرا می‌شود‪ ،‬شرکت کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬از اهواز کتابفروش��ی‌های رش��د ش��عبه نادری‪ ،‬شعبه مرکزی‪،‬‬ ‫کتاب ش��رق‪ ،‬کتاب محام‪ ،‬شهر کتاب اهواز‪ ،‬رسانه بیداری‪ ،‬پاتوق کتاب‪ ،‬اسوه‪ ،‬شهر‬ ‫کتاب اهواز‪ ،‬کیهان‪ ،‬رشد شعبه زیتون‪ ،‬جعفری شعبه زیتون و نمایشگاه دائمی کتاب‬ ‫تبیان‪ ،‬متقاضیان این دوره طرح تابستانه کتاب هستند‪.‬‬ ‫برپای��ه این گ��زارش‪ ،‬از شهرس��تان‌های دزفول‪ ،‬شوش��تر‪ ،‬آب��ادان و بهبهان هم‬ ‫کتابفروشی‌های رشد‪ ،‬کتاب معراج‪ ،‬کتابسرای دانش‪ ،‬کتاب رشد شوشتر‪ ،‬شهر کتاب‬ ‫آبادان و جیحون ازجمله شرکت‌کنندگان در طرح «تابستانه کتاب ‪ »۹۸‬هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫المپیاد جهانی مهارت در کازان به تلویزیون می‌آید‬ ‫میراث باستانی یمن‬ ‫در خطر نابودی ابدی‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬یک شیوه زیس��تن روی کره زمین این است‬ ‫که منابع طبیعی بسیاری (آب‪ ،‬خاک‪ ،‬نفت‪ ،‬پالستیک‪،‬‬ ‫فلزات و‪ )...‬مصرف کنیم‪ ،‬زباله زیادی تولید کنیم و هیچ‬ ‫تالش��ی برای اس��تفاده دوباره از آنها نکنیم‪ .‬این همان‬ ‫شیوه خطی اس��ت که مواد اولیه را بعد از مصرف راهی‬ ‫پس��ماندگاه‌ها کرده و ما را به نابودی محیط‌زیس��ت و‬ ‫خودمان نزدیک‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫ش��یوه دیگری نیز وجود دارد که بر اس��تفاده کمتر از منابع طبیعی (به کمک‬ ‫طراحی بهتر)‪ ،‬استفاده دوباره از محصوالت (برای مثال به کمک تعمیر)‪ ،‬بازیافت‬ ‫و بازچرخانی حداکثری مواد و تولید کمترین میزان زباله تاکید دارد‪ .‬این شیوه‬ ‫زیس��تن‪ ،‬مبنای علمی به نام «اقتصاد چرخش��ی» (‪)Circular Economy‬‬ ‫است؛ علمی که برآمده از اقتصاد محیط‌زیست است‪.‬‬ ‫هدف اقتصاد چرخش��ی «تامین‪ ،‬حفظ و نگهداری کاالها و مواد اولیه تولیدی‬ ‫در بیش��ترین س��طح مطلوبیت و بهره‌وری بهینه از عامل‌ه��ای تولیدی با حفظ‬ ‫محیط‌زیس��ت است‪( ».‬ص‪ )۲۵ .‬چهار مؤلفه کاهش اس��تفاده از منابع طبیعی‪،‬‬ ‫استفاده دوباره‪ ،‬بازیافت و بهبود بهره‌وری (ص‪ )۲۷ .‬نقش تعیین‌کننده دارند‪.‬‬ ‫اقتصاد چرخش��ی بر اصولی مانند حذف ضایع��ات (یعنی ضایعات نهاده برای‬ ‫استفاده دوباره خود بنگاه یا سایر بنگاه‌هاست)‪ ،‬استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫و انواع حلقه‌های چرخش��ی (مانن��د تعمیر و نگهداری طوالنی‌مدت‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫دوباره‪/‬بازیابی‪ ،‬بازسازی‪/‬مرمت و در نهایت بازیافت) متکی است‪.‬‬ ‫کت��اب «اقتصاد چرخش��ی‪ :‬مفاهیم پای��ه‪ ،‬تئوری‌ها و تجربه‌ها» که در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ازسوی سیدحسین سجادی‌فر‪ ،‬مسعود درخشانی‪ ،‬علی‌اصغر قانع و محمد‬ ‫داودآبادی به فارس��ی ترجمه شده و ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور آن‬ ‫را منتش��ر کرده‪ ،‬ضمن معرفی اصول و نظریه‌های اقتصاد چرخشی‪ ،‬تجربه‌های‬ ‫میدان��ی زیادی را از مؤسس��ه‌های گوناگون جهان در زمینه اقتصاد چرخش��ی‬ ‫معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫گزارش مؤسس��ه مک‌آرتور نشان می‌دهد اس��تقرار اقتصاد چرخشی در یکی‬ ‫از س��ناریوها س��بب ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۳‬درصد کاهش هزینه‌های فعلی یا معادل ‪ ۳‬تا ‪۳.۹‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪1389‬خورشیدی)‬ ‫ش��د‪ .‬ارزش اس��تقرار این نوع اقتصاد برای کاالهای پرمصرف جهانی نیز معادل‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ارد دالر ی��ا ‪ ۱.۱‬درصد تولید ناخالص داخلی جهان در س��ال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫برآورد شده است‪( .‬ص‪)۸۹ .‬‬ ‫فصول هش��تم ت��ا دوازدهم این کتاب به تجربه اقتصاد چرخش��ی در اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ژاپن و چین اختص��اص دارد‪ .‬مدیریت زباله‪ ،‬فاضالب‌های‬ ‫ش��هری‪ ،‬پسماند مواد غذایی‪ ،‬اش��تغال در اقتصاد چرخشی‪ ،‬تولید بیوگاز‪ ،‬تولید‬ ‫ب��رق در تصفیه‌خانه‌های آب و چالش‌های اس��تقرار اقتصاد چرخش��ی از جمله‬ ‫مطالب بس��یار مهم و جذابی است که برای عالقه‌مندان به توسعه پایدار‪ ،‬فعاالن‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬خوانندگان و متخصصان اقتصاد محیط‌زیست و مدیران اقتصادی‬ ‫بسیار مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط نامناسب محیط‌زیست ایران و ظرفیت‌های اشتغالزایی‪ ،‬کاهش هزینه‌ها‬ ‫و اثرات کالن اقتصاد چرخشی‪ ،‬توجه به آن‌را مهم می‌سازد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫اقتصاد چرخشی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!