صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۰۶

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1306

روزنامه صمت شماره 1306

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1306‬پیاپی ‪2624‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیل‪ ،‬ویرانی‪ ،‬بازسازی‬ ‫و مهندسی‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫حفظ تولید‬ ‫اولویت اول و آخر‬ ‫حاشیه‌ای بر‬ ‫یک قانون ‪ ۱۱۲‬ساله‬ ‫اهمیت بازرگانی‬ ‫در رشد و توسعه تولید‬ ‫گفت وگو‬ ‫ظرفیت قهوه‌‌خانه‌های‬ ‫سنتی در جذب‬ ‫دانش‌آموختگان موسیقی‬ ‫«ریل اکسپو» محل معرفی‬ ‫فناوری‌های مدرن ریلی‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫حنا چی در بازدید جهانگیری‬ ‫‌ از شرکت واگن‌سازی تهران‪:‬‬ ‫حمایت دولت از مترو‬ ‫نباید قطع شود‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫نرخ دالر همچنان کاهشی است ؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار ارز خالی از خریدار‬ ‫دالر ک��ه این روزها مس��یر کاه��ش نرخ را در پیش گرفته‪ ،‬در دو روز گذش��ته نزدیک ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان از ارزش خود را از دس��ت داد و از س��طح ‪ ۱۳‬هزار تومان‪ ،‬در کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این افت بی‌س��ابقه قیمت در حالی رخ داده که ش��اخص ارزی حداقل در ‪ ۵‬ماه گذشته‬ ‫هیچ زمانی در این محدوده قیمتی قرار نگرفته و همواره معامالت ارزی با قیمت‌های باالتری‬ ‫ت را تجربه می‌کند که‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬بازار ارز و سکه این روزها در حالی روند کاهشی قیم ‌‬ ‫معامله‌گران این بازار دیدگاه‌ها و دالیل متفاوتی را برای این شرایط مطرح می‌کنند‪ .‬آرام شدن‬ ‫فضای سیاس��ت خارجی‪ ،‬نزدیک شدن سفر نخست وزیر ژاپن به ایران‪ ،‬نزدیک شدن به زمان‬ ‫راه‌اندازی بازار متشکل ارزی‪ ،‬افزایش عرضه اسکناس ارز‪ ،‬افت قیمت درهم و‪ ...‬از جمله دالیلی‬ ‫است که برای کاهش قیمت ارز در بازار مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫«رقابت» در میدان «انحصار»‬ ‫دور باطل است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مجوز پیش‌فروش لوازم خانگی‬ ‫صادر شد‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫قیمت واقعی بلیت هواپیما‬ ‫چند است؟‬ ‫‪13‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیل‪ ،‬ویرانی‪ ،‬بازسازی‬ ‫و مهندسی‬ ‫سعید موسوی‬ ‫پژوهشگر و مدرس دانشگاه‬ ‫م��ردم ایران س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را به‌گونه‌ای آغ��از کردند که‬ ‫از ی��ک ط��رف ب��ارش باران‌های به��اری‪ ،‬پس از س��ال‌ها‬ ‫خشکس��الی و کمبود بارش در کشور‪ ،‬نوید روزهای خوب‪،‬‬ ‫سرس��بز و پربرکتی را می‌داد و اما از ط��رف دیگر با ادامه‬ ‫بارش‌ها و جاری ش��دن س��یل در برخی استان‌ها‪ ،‬شهرها‬ ‫و روس��تاهای کش��ور و آسیب وارد ش��دن به مجموعه‌ای‬ ‫از تاسیس��ات و تجهیزات زیربنایی‪ ،‬س��اختمان‌ها‪ ،‬مزارع و‬ ‫درنهایت تلفات جانی انس��انی و از بین رفتن دام‌های‌شان‪،‬‬ ‫ش��یرینی بارش‌ها به تلخی تبدیل شد و روزها و شب‌های‬ ‫سختی برای بخشی از مردم کشورمان‪ ،‬رقم خورد‪.‬‬ ‫اکن��ون که ح��دود ‪ ۳‬ماه از این اتفاق گذش��ته‪ ،‬ش��اید‬ ‫بتوان با نگاه��ی واقع‌بینانه‌تر به‌دالیل ایجاد س��یل‪ ،‬آثار و‬ ‫خس��ارت‌های آن و در‌نهایت درس‌هایی که از این موقعیت‬ ‫می‌توان و باید برای آینده گرفت‪ ،‬نگریس��ت و امیدوار بود‬ ‫که این درس‌ها بتوانند در س��ال‌های بع��د‪ ،‬آثار زیان‌بار و‬ ‫خس��ارت‌های ناش��ی از این‌گونه بالیای طبیعی را کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به‌دلی��ل اهمی��ت ای��ن موض��وع و تاثیری که س��یل و‬ ‫خسارت‌های ناش��ی از آن بر بخش‌های گوناگون اقتصادی‬ ‫و اجتماعی کش��ور گذارده‪ ،‬گزارش‌ه��ا‪ ،‬مقاله‌ها و مطالب‬ ‫گوناگون و متنوعی ازس��وی نهاد‌ها و موسسه‌های اجرایی‬ ‫و پژوهشی در کشور منتش��ر شده و به‌طور حتم در آینده‬ ‫نیز منتش��ر خواهد ش��د که از زوای��ای گوناگون به تحلیل‬ ‫چرایی و چگونگی حادثه سیل اخیر پرداخته‌اند یا خواهند‬ ‫پرداخت‪ .‬در تمامی آنها این نکته مش��خص اس��ت که چه‬ ‫درس‌هایی برای آینده باید از حوادث سیل امسال بگیریم‪.‬‬ ‫به‌وی��ژه توج��ه خوانن��دگان عزی��ز ای��ن س��تون را به‬ ‫گزارش‌ه��ای ارزنده‌ای که در اردیبهش��ت ازس��وی مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی درباره سیل تهیه و‬ ‫منتشر شده‪ ،‬جلب می‌کنم‪.‬‬ ‫اما الزم اس��ت یک نکته را در این ستون مورد توجه قرار‬ ‫دهم و آن هم نقش و سهم فعالیت‌های طراحی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و شرکت‌های خدمات مهندسی در خسارت‌های ایجاد شده‬ ‫یا نش��ده و نیز سهم و نقشی اس��ت که این‌گونه شرکت‌ها‬ ‫می‌توانن��د در فعالیت‌های بهس��ازی و نوس��ازی مناطق و‬ ‫حوزه‌ه��ای خس��ارت‌دیده برعهده بگیرند و مان��ع از تکرار‬ ‫فاجعه در سال‌های آینده شوند‪.‬‬ ‫به‌خوبی می‌دانی��م که ایجاد هر یک از زیرس��اخت‌های‬ ‫توس��عه کش��ور از جمله پل‌ه��ا‪ ،‬جاده‌ها‪ ،‬س��اختمان‌های‬ ‫بزرگ‪ ،‬سدها و‪ ...‬مستلزم انجام کار دقیق علمی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و مطالعات��ی اولی��ه در زمینه ش��رایط و ویژگی‌های محل‬ ‫س��اخت‪ ،‬مطالعات مربوط به ویژگی‌های مهندس��ی طرح‬ ‫در فازهای گوناگون و تهیه نقش��ه‌ها و مدارکی اس��ت که‬ ‫تیم‌های مهندسی باتجربه و ماهر برای توجیه اجرای طرح‬ ‫در قالب ش��رکت‌های مهندس مش��اور باید انجام دهند و‬ ‫پس از آن هم در هنگام اجرا‪ ،‬ضمن اس��تفاده شرکت‌های‬ ‫پیمانکاری از تیم‌های فنی مهندسی قوی‪ ،‬باید نظارت فنی‬ ‫مهندسی از طرف کارفرما یا نماینده او بر کار وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این صورت می‌توان امیدوار بود در پایان اجرای طرح‬ ‫و آغ��از بهره‌ب��رداری از آن‪ ،‬تمامی فرآینده��ای مطالعاتی‪،‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬اجرا‪ ،‬تامین تجهی��زات و مصال��ح و کاربرد آنها‬ ‫به‌گونه‌ای انجام شده که پروژه دارای ویژگی‌های الزم برای‬ ‫مقاومت منطقی و قابل پیش‌بینی در قبال حوادث و بالیای‬ ‫طبیعی باشد‪.‬‬ ‫حج��م باالی خرابی‌ها و خس��ارت‌های ایجاد ش��ده در‬ ‫س��یل ابتدای سال در بخش‌هایی مانند ساختمان‌ها‪ ،‬راه‌ها‬ ‫و پل‌ها نش��ان می‌دهد به‌طور قطع ای��ن فرآیند طراحی و‬ ‫س��اخت در پاره‌ای از پروژه‌ها با دقت و نظارت کامل انجام‬ ‫نش��ده و کاستی‌هایی در این زمینه‌ها وجود داشته که باید‬ ‫مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و خطاها و اشتباه‌های‬ ‫احتمالی مشخص و برای آنها چاره‌جویی شود‪.‬‬ ‫این امر در بخش بازسازی و مرمت آثار خرابی‌ها هم باید‬ ‫به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که رفع س��ریع خرابی‌ها و خسارت‌های‬ ‫ناشی از سیل باید در اولویت قرار گیرد و بازگرداندن وضع‬ ‫طبیعی به مناطق آس��یب‌دیده و بازگشت مردم و ساکنان‬ ‫خسارت‌دیده به خانه‌ها و محل‌های کار‪ ،‬آموزش‪ ،‬زندگی و‬ ‫مزارع باید نخستین مس��ئله و دغدغه همه باشد‪ ،‬اما نباید‬ ‫در این زمینه به‌ویژه برای بازس��ازی راه‌ها‪ ،‬جاده‌ها‪ ،‬خطوط‬ ‫آهن‪ ،‬پل‌ها و س��اختمان‌های آس��یب‌دیده و خراب‌ش��ده‬ ‫شتاب‌زده و به دور از تفکر و کار مهندسی و طراحی علمی‬ ‫و فنی وارد عمل شد‪.‬‬ ‫اگر ش��تابزدگی و روزمره‌گرایی در این زمینه حاکم شود‬ ‫بدیهی اس��ت که در حادثه بعدی هم دوباره ش��اهد چنین‬ ‫خس��ارت‌هایی خواهیم بود‪ .‬اینجاس��ت که نقش و س��هم‬ ‫ش��رکت‌های خدمات مهندسی مسئول‪ ،‬دارای صالحیت و‬ ‫دلسوز کشور و مردم مشخص می‌شود تا ضمن اینکه مانع‬ ‫از شتابزدگی و عملکرد غیرعلمی مسئوالن اجرایی شوند با‬ ‫دقت و کار کارشناس��ی و مهندسی دقیق‪ ،‬بازسازی مناطق‬ ‫و تاسیسات آسیب‌دیده را به‌گونه‌ای انجام دهند که میزان‬ ‫خس��ارت‌های احتمالی در حوادث و بالیای طبیعی بعدی‬ ‫به کمترین میزان برس��د و جایگاه فعالیت‌های مهندسی و‬ ‫طراحی در چنین اقدام‌هایی بیش از گذش��ته مش��خص و‬ ‫ارزش آن بیشتر نمایان شود‪.‬‬ ‫ایران ثابت کرده به تعهدات خود پایبند است‬ ‫صب��ح دیروز وزیر ام��ور خارجه آلمان برای‬ ‫گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران ش��د‪.‬‬ ‫هرچند هایک��و ماکس وزیر امورخارجه آلمان‬ ‫به ‪ ۳‬کشور دیگر در غرب آسیا هم سفر کرده‬ ‫اما چهارمین مقصد او یعنی تهران مورد توجه‬ ‫رسانه‌ها و محافل سیاس��ی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هدف از س��فر یکروزه وزی��ر خارجه آلمان به‬ ‫ای��ران تالش ب��رای حفظ برجام عنوان ش��د‪.‬‬ ‫فیش��ر‪ ،‬رئیس آلمانی اینس��تکس ک��ه وزیر‬ ‫خارجه آلمان را در جریان این س��فر همراهی‬ ‫می‌کرد‪ ،‬با همتای��ان ایرانی خود و تعدادی از‬ ‫مقامات کشورمان دیدار و رایزنی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف مشترک‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا محمدج��واد ظریف ظهر‬ ‫دیروز در نشس��ت خبری مش��ترک با هایکو‬ ‫ماس‪ ،‬همتای آلمانی‌اش‪ ،‬ضمن خوشامدگویی‬ ‫به دوس��ت قدیمی خود وزیر خارجه آلمان و‬ ‫هیات همراه اظهار ک��رد‪ :‬امروز گفت‌وگوهای‬ ‫بس��یار جدی‪ ،‬صریح و نسبتا طوالنی با هیات‬ ‫آلمانی داشتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ای��ران‪ ،‬آلمان و اتحادیه اروپا‬ ‫هدف مش��ترکی دارن��د و آن‪ ،‬حف��ظ برجام‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از تن��ش و درگی��ری در منطقه‬ ‫و برخ��ورداری م��ردم ای��ران از مزایای توافق‬ ‫هسته‌ای است‪.‬‬ ‫منافع هیچ کس��ی باشد‪ ،‬به همین دلیل الزم‬ ‫اس��ت از رس��یدن به این ش��رایط جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬وزیر خارجه آلمان ادامه داد‪ :‬من با تمام‬ ‫طرف‌هایی که در این چند روز در اردن‪ ،‬عراق‬ ‫و امارات گفت‌وگو داش��تم هیچ کس خواهان‬ ‫افزای��ش تنش‌ها نبود و این پیامی بود که من‬ ‫امروز می‌خواس��تم از منطقه به تهران انتقال‬ ‫دهم‪ .‬ماس اظهار ک��رد‪ :‬ما امروز صحبت‌های‬ ‫فش��رده‌ای درباره برج��ام و ش��یوه ادامه آن‬ ‫داش��تیم و موضع حمایت ‪ ۳‬کشور اروپایی از‬ ‫آن را اعالم کردیم‪ .‬البته نمی‌توانیم معجزه‌ای‬ ‫انجام دهیم اما تالش می‌کنیم که برجام ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این چارچوب تالش می‌کنیم‬ ‫اینس��تکس را هم در قالب ‪ ۳‬کش��ور اروپایی‬ ‫و ه��م فراتر از آن راه‌ان��دازی و اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وزیر خارجه آلمان با اشاره به گفت‌وگوهایش‬ ‫با ظریف درباره موضوعات منطقه‌ای‪ ،‬س��وریه‬ ‫و یم��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬آلم��ان از تالش‌های‬ ‫س��ازمان ملل حمایت می‌کند و اعتقاد داریم‬ ‫مس��ائل راه‌ح��ل سیاس��ی دارند‪ ،‬ن��ه راه‌حل‬ ‫نظامی؛ بنابرای��ن عالقه‌مندیم با ایران در این‬ ‫باره صحبت کنیم زیرا ایران نفوذ بسیاری در‬ ‫منطقه دارد و از آن استفاده می‌کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل با ایران رایزنی می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پایبندی ایران به تعهدات‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ب��ا بیان اینک��ه امریکا‬ ‫جنگ اقتصادی علیه ایران اعالم کرده‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این جنگ برای منطق��ه‪ ،‬جهان و نظم‬ ‫بین‌المللی بس��یار خطرناک است‪ .‬اقدام‌هایی‬ ‫که ایاالت متحده پس از خروج از برجام انجام‬ ‫داده‪ ،‬ه��دف قرار دادن مردم ایران اس��ت که‬ ‫قرار بود بیش از هر کس دیگری از این توافق‬ ‫منفعت ببرند‪.‬‬ ‫ظری��ف تاکید ک��رد‪ :‬ایران ثاب��ت کرده که‬ ‫به تعه��دات خود پایبند اس��ت و ‪ ۱۵‬گزارش‬ ‫آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مس��ئله را‬ ‫ثابت کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایران موظف است به همان‬ ‫میزان که به تعهداتش پایبند اس��ت از حقوق‬ ‫مردم خود دفاع کند‪ .‬یکی از این حقوق همان‬ ‫مس��ئله‌ای که در ماده ‪ ۳۶‬برجام به رس��میت‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام‌ها مطابق با تعهدات برجام‬ ‫وزیر امور خارجه یادآور شد‪ :‬اقدام‌های جدید‬ ‫ایران کاملا منطبق با حقوق شناخته‌ش��ده در‬ ‫ماده ‪ ۳۶‬برجام اس��ت‪ .‬م��ا آمادگی داریم این‬ ‫اقدام‌ها را برحس��ب اقدام‌های عملی شریکان‬ ‫برج��ام ادامه دهیم و برخی را متوقف کرده یا‬ ‫بازگشت دهیم‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه ما امروز فرصت داشتیم‬ ‫درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو‬ ‫و دیدگاه‌های خود را به‌صراحت مطرح کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم تالش‌های دوستان‬ ‫ما در آلمان و س��ایر شریکان ما در ‪ ۴+۱‬برای‬ ‫حفظ برجام به نتیجه برس��د و به‌طور حتم ما‬ ‫نیز در این تالش‌ها با آنها همکاری می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش می‌کنیم برجام ادامه یابد‬ ‫وزیر خارج��ه آلمان نیز بار دیگر بر حمایت‬ ‫‪ ۳‬کش��ور اروپایی از برجام تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫تالش می‌کنیم برجام ادامه یابد‪.‬‬ ‫هایک��و م��اس ب��ا قدردان��ی از اس��تقبال‬ ‫محمدجواد ظریف اظهار کرد‪ :‬مهم اس��ت که‬ ‫گفت‌وگوهای ایران و آلمان در شرایط کنونی‬ ‫انجام و نظرات به‌طور صریح تبادل ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما در منطقه‌ای حضور داریم که شرایط‬ ‫حس��اس و جدی دارد و فکر نمی‌کنم افزایش‬ ‫تنش و رس��یدن به مراحل نظامی در راستای‬ ‫شورای حکام پایبندی ایران به برجام را بررسی می‌کند‬ ‫نشس��ت فصل��ی ش��ورای ح��کام آژان��س‬ ‫بین‌الملل��ی انرژی اتمی از دوش��نبه تا جمعه‬ ‫ای��ن هفت��ه در مقر ای��ن آژان��س در وین در‬ ‫حال برگزاری اس��ت و بررس��ی گ��زارش تازه‬ ‫آژان��س درباره ت��داوم پایبندی ایران به برجام‬ ‫باوجود بدعهدی‌های طرف‌های دیگر ازجمله‬ ‫محورهای بحث شورای حکام است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی آژانس‪ ،‬در نشست فصلی‬ ‫هفت��ه جاری ش��ورای حکام آژان��س در وین‬ ‫مس��ائلی ازجمله گزارش س��االنه آژانس برای‬ ‫سال گذش��ته میالدی‪ ،‬گزارش همکاری فنی‬ ‫سال گذشته میالدی‪ ،‬گزارش کارگروه برنامه و‬ ‫بودجه آژانس‪ ،‬گزارش نظارت و راستی‌آزمایی‬ ‫در جمه��وری اس�لامی ایران ذی��ل قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫اج��رای پادمان‌ها در جمه��وری دموکراتیک‬ ‫خل��ق کره و اجرای توافق پادمانی «ان‌پی‌تی»‬ ‫در جمه��وری عرب��ی س��وریه م��ورد بحث و‬ ‫بررس��ی اعضا قرار خواهد گرف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬یوکیا آمانو‪ ،‬مدیر کل آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی اتمی دوش��نبه در آغاز نشس��ت فصلی‬ ‫ش��ورای ح��کام آژانس ضمن اب��راز نگرانی از‬ ‫«تنش‌ها بر س��ر موض��وع هس��ته‌ای ایران»‬ ‫اب��راز امیدواری ک��رد راه‌هایی ب��رای کاهش‬ ‫حنا چی در بازدید جهانگیری‌ از شرکت واگن‌سازی تهران‪:‬‬ ‫حمایت دولت از مترو نباید قطع شود‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذش��ته‬ ‫از ش��رکت واگن‌س��ازی تهران در مجموعه‬ ‫بزرگ فتح‌آباد ش��هرری بازدید کرد‪ .‬اسحاق‬ ‫جهانگی��ری در ای��ن بازدید گف��ت‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت برنام��ه کاملی‬ ‫برای رون��ق تولید و حمای��ت از صنعتگران‬ ‫و تولیدکنن��دگان ارائ��ه داده و اکنون در این‬ ‫حوزه می��دان‌دار اصلی اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در حاشیه بازدید‬ ‫از ش��رکت واگن‌س��ازی ته��ران در جم��ع‬ ‫خبرن��گاران اظهار کرد‪ :‬رون��ق تولید داخل‬ ‫نیازمند توج��ه ویژه به ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫صنعت س��اختمان و رش��ته‌های صنعتی از‬ ‫جمله پتروشیمی‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬واگن‌سازی‬ ‫و حمل‌ونقل عمومی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫توجه به ص��ادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از‬ ‫پیشران‌های رونق تولید داخل بسیار کارساز‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز واحدهای زیادی در داخل‬ ‫کش��ور از نظ��ر قیمت و کیفی��ت به‌گونه‌ای‬ ‫طراحی ش��ده‌اند که قابل رقابت با کاالهای‬ ‫خارجی هستند‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫یادآور شد‪ :‬توجه به صادرات غیرنفتی ضمن‬ ‫ایج��اد اش��تغال می‌تواند باع��ث ارزآوری و‬ ‫رون��ق تولید داخل ش��ود‪ .‬وی در ادامه یکی‬ ‫دیگر از پیش��ران‌های رونق تولی��د داخل را‬ ‫صنعت س��اختمان عنوان ک��رد و افزود‪ :‬اگر‬ ‫صنعت س��اختمان رونق یابد‪ ۱۲۰ ،‬رش��ته‬ ‫صنعتی دیگ��ر را نیز از رک��ود خارج خواهد‬ ‫کرد و وزارت راه و شهرسازی باید در راستای‬ ‫س��رعت بخش��یدن ب��ه رونق بازار مس��کن‬ ‫برنامه‌ای مدون و ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری با اش��اره به‬ ‫اینکه دولت در س��ال ‪ ۹۵‬ح��دود ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫ی��ورو ب��رای توس��عه و فعال‌س��ازی صنعت‬ ‫واگن‌سازی از فاینانس کشور چین اختصاص‬ ‫داده‪ ،‬اضافه کرد‪ ۲ :‬هزار واگن قطار شهری در‬ ‫‪5‬سال گذشته در اختیار حمل‌ونقل عمومی‬ ‫‪ 8‬کالنش��هر کش��ور قرار داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جهانگیری تصریح کرد‪ :‬نوس��انات بازار ارز و‬ ‫تحریم‌های ظالمانه باعث قطع ش��دن خط‬ ‫فاینانس صنعت واگن‌سازی شده که همین‬ ‫ام��ر اختالالتی را برای ای��ن صنعت به‌دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین به گ��زارش پایگاه‬ ‫خبری ش��هرداری تهران‪ ،‬پیروز حناچی در‬ ‫حاشیه بازدید معاون اول رئیس‌جمهوری از‬ ‫کارخانه واگن‌س��ازی تهران اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه ‪ ۷۰‬درصد واگن‌های مترو تهران را‬ ‫تامین می‌کند و ‪ ۳۶‬تا ‪۴۰‬درصد این واگن‌ها‌‬ ‫تولید داخل است‪ .‬شهردار تهران بر ضرورت‬ ‫ادامه حمایت دول��ت از مترو پایتخت تاکید‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬قصد داریم ب��ا افزایش میزان‬ ‫تولی��د داخ��ل‪ ،‬هر م��اه یک قطار به ش��بکه‬ ‫ریل��ی پایتخت اضاف��ه کنی��م‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تالش می‌ش��ود میزان تولیدات داخلی‬ ‫افزایش یابد و امروز نیز با ترخیص ‪ ۷۰‬واگنی‬ ‫ک��ه در گم��رک مانده بود‪ ۳ ،‬قط��ار آماده به‬ ‫ن��اوگان ش��هری پایتخت اضافه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫حناچ��ی با بی��ان اینکه برنامه ما این اس��ت‬ ‫که هر م��اه یک قطار به ن��اوگان حمل‌ونقل‬ ‫عموم��ی اضافه کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬نقطه بحرانی‬ ‫ما تعداد قطارهاس��ت‪ .‬برای افزایش بازدهی‬ ‫و رس��یدن به ‪ ۷‬میلیون س��فر روزانه با مترو‬ ‫باید س��رفاصله حرکت قطارها را کم و تعداد‬ ‫آنها را بیش��تر کنیم و این همان هدف اصلی‬ ‫اس��ت که در حوزه مت��رو پیگیری می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر این کارخانه‬ ‫قطار م��ورد نیاز برخی کالنش��هرهای دیگر‬ ‫را نی��ز تامی��ن می‌کند و بدون ش��ک یکی از‬ ‫مصادیق رونق تولید ش��مرده می‌شود و نیاز‬ ‫است دولت در این زمینه بیشتر حمایت کند‪.‬‬ ‫شهردار تهران با اشاره به اینکه برای رساندن‬ ‫س��رفاصله حرکت قطارها ب��ه ‪ ۲‬دقیقه‪ ،‬به ‪۲‬‬ ‫هزار واگن نی��از داریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬میزان تولید‬ ‫واگن در داخل حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد اس��ت‬ ‫و تالش می‌کنیم این میزان افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر ظرفی��ت کارخانه‬ ‫واگن‌س��ازی تهران کمتر از ‪ ۳۰‬درصد است‬ ‫و اصلی‌ترین مشکل برای رسیدن به ظرفیت‬ ‫نهایی محدودیت مالی است‪.‬‬ ‫حناچ��ی در پای��ان وج��ود کارخان��ه‬ ‫واگن‌س��ازی ته��ران را یک��ی از مزیت‌های‬ ‫مترو تهران دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫واگن‌س��ازی ته��ران یک��ی از بزرگ‌تری��ن‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکنن��ده واگن به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود و یکی از اه��داف بازدید معاون‌اول‬ ‫محترم رئیس‌جمهوری از کارخانه این است‬ ‫که این مجموعه را به ظرفیت حداکثری‌اش‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫تن��ش از طریق گفت‌وگو پیدا ش��ود‪ .‬آمانو در‬ ‫س��خنرانی خود در آغاز نشست فصلی شورای‬ ‫ح��کام آژانس گفت‪ :‬گ��زارش اخیر من درباره‬ ‫نظارت و راس��تی‌آزمایی در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران مطابق قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت‬ ‫سازمان ملل‪ ،‬فعالیت‌های آژانس در آن کشور‬ ‫در ماه‌های اخیر را پوشش می‌دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۸‬مه (‪ ۱۸‬اردیبهشت) شورای‌عالی امنیت ملی‬ ‫ایران اعالم کرد «دس��توری برای توقف برخی‬ ‫اقدام‌های ایران تحت برجام» صادر کرده است‪.‬‬ ‫آمانو گفت‪ :‬من درباره افزایش تنش‌ها بر س��ر‬ ‫موضوع هسته‌ای ایران نگران هستم‪ .‬همانطور‬ ‫ک��ه همواره تاکید کرده‌ام‪ ،‬تعهدات هس��ته‌ای‬ ‫ای��ران مطابق برجام یک دس��تاورد مهم برای‬ ‫راس��تی‌آزمایی هس��ته‌ای اس��ت؛ از ای��ن رو‬ ‫امیدوارم بتوان راه‌هایی برای کاهش تنش‌های‬ ‫ج��اری از طریق گفت‌وگو پی��دا کرد‪ .‬ضروری‬ ‫اس��ت که ایران به‌طور کامل تعهدات هسته‌ای‬ ‫خ��ود در برجام را اج��را کند‪ .‬مدیر کل آژانس‬ ‫همچنین گفت‪ :‬این سازمان به راستی‌آزمایی‬ ‫منحرف نش��دن از مواد هس��ته‌ای اعالم شده‬ ‫ای��ران مطاب��ق توافق پادمان��ی ادامه می‌دهد‬ ‫و ارزیاب��ی درب��اره نب��ود م��واد و فعالیت‌های‬ ‫هسته‌ای اعالم نشده در ایران نیز ادامه دارد‬ ‫شرط موفقیت سفر هایکوماس به تهران‬ ‫س��فیر پیش��ین ایران در نروژ و مجارس��تان‬ ‫ش��رط موفقیت سفر وزیر امور خارجه آلمان به‬ ‫تهران را به همراه داش��تن برنامه اجرایی برای‬ ‫عملیاتی کردن اینستکس دانست و گفت‪ :‬اروپا‬ ‫اگر می‌خواهد ایران گام دوم خود را در کاهش‬ ‫تعه��دات برجامی برن��دارد و همچن��ان مانند‬ ‫گذشته به برجام پایبند باشد‪ ،‬باید برنامه عملی‬ ‫برای جلب نظر ایران به همراه داش��ته باش��د و‬ ‫این برنامه را هم عملی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا فرجی‌راد با بیان‬ ‫اینک��ه ماموریت هایکو ماس در س��فر به تهران‬ ‫ت�لاش برای حف��ظ برج��ام و متقاع��د کردن‬ ‫ایران ب��رای کاهش ن��دادن تعه��دات خود در‬ ‫برجام اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین دلیل انجام‬ ‫این س��فر‪ ،‬مهلت ‪۶۰‬روزه‌ای اس��ت ک��ه ایران‬ ‫ب��ه طرف‌ه��ای مقابل خ��ود در برج��ام به‌ویژه‬ ‫اروپایی‌ها داده است‪.‬‬ ‫یک م��اه از آن تاریخ گذش��ته و کمتر از ‪۳۰‬‬ ‫روز دیگر‪ ،‬از مهلت مقرر باقی مانده اس��ت‪ .‬این‬ ‫تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارج��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫اروپایی‌ه��ا به‌طور کل��ی و آلمانی‌ها بیش��تر از‬ ‫هم��ه‪ ،‬از رون��دی که اکنون برج��ام در آن قرار‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬نگ��ران هس��تند‪ ،‬به همی��ن خاطر‪ ،‬بر‬ ‫اقدام‌ه��ای دیپلماتیک خود ب��رای حفظ برجام‬ ‫افزوده‌اند‪.‬‬ ‫فرج��ی‌راد ب��ا اش��اره به حض��ور پر فیش��ر‪،‬‬ ‫مدیرعامل اینستکس در هیات همراه وزیر امور‬ ‫خارجه آلم��ان تصریح کرد‪ :‬هایکو ماس در این‬ ‫س��فر بر پایبندی اروپا به توافق هسته‌ای تاکید‬ ‫خواه��د کرد و حض��ور مدیرعامل اینس��تکس‪،‬‬ ‫نش��انه‌ای برای ایران اس��ت که اروپا می‌خواهد‬ ‫این س��ازکار را توس��عه ده��د و به‌احتمالی در‬ ‫همین باره‪ ،‬رایزنی‌هایی انجام و پیش��نهادهایی‬ ‫نیز به ایران ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫درخواستی برای خرید‬ ‫سامانه اس ‪ ۴۰۰‬نداشته‌ایم‬ ‫‌بررسی شاخص‌های‬ ‫محیط کسب و کار‬ ‫سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه در نشس��ت خبری خود با‬ ‫اصحاب رسانه درباره برخی اخبار مبنی‬ ‫بر درخواست ایران برای خرید اس ‪۴۰۰‬‬ ‫از روس��یه گفت‪ :‬درخواس��تی از روسیه‬ ‫برای خرید س��امانه اس ‪ ۴۰۰‬نداشته‌ایم‬ ‫و در ح��ال حاض��ر احس��اس نی��ازی به‬ ‫ای��ن س��امانه نداری��م و دانش��مندان ما‬ ‫سامانه‌هایی را طراحی کرده‌اند که کمتر‬ ‫از آن نیست‪.‬‬ ‫در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی بررسی‬ ‫گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی درباره «عملکرد دولت در اجرای ماده‬ ‫‪ ۲۲‬قانون برنامه شش��م توس��عه درباره بهبود وضعیت ایران در‬ ‫ش��اخص‌های محیط کسب و کار» براساس ماده ‪ ۴۰‬آیین نامه‬ ‫داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارشی که‬ ‫در صحن مجلس قرائت ش��د آورده اس��ت‪ :‬باوجود اینکه بهبود‬ ‫محیط کسب‌وکار‪ ،‬هم وعده رئیس‌جمهوری و هم تکلیف دولت‬ ‫بوده‪ ،‬این وعده و تکلیف عملی نشده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تاکید ظریف بر هدف مشترک ایران‪ ،‬آلمان و اتحادیه اروپا برای حفظ برجام‬ ‫ایرن�ا‪ -‬تارنمای خب��ری تحلیلی لوبالگ در‬ ‫مطلبی با درج اینکه سفر وزیر خارجه آلمان به‬ ‫ایران نش��ان می‌دهد اروپایی‌ها به فکر راهکاری‬ ‫عملی برای نجات برجام افتاده‌اند و برنامه سفر‬ ‫نخس��ت‌وزیر ژاپ��ن ب��ه تهران این کش��ورها را‬ ‫خجالت‌زده کرده‪ ،‬نوشت‪ :‬اروپا باید برای برجام‬ ‫ایستادگی کند؛ حتی اگر چنین چیزی به معنی‬ ‫هزینه دادن در روابط با ایاالت متحده باشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یک روزنامه هندی در مطلبی نوشت‪:‬‬ ‫ایران و هند در مس��ائل مش��ترک منطقه‌ای از‬ ‫جمل��ه آینده افغانس��تان هم��کاری می‌کنند‪.‬‬ ‫روزنام��ه اکونومیک تایم��ز در ادامه این مطلب‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در کنار تالش‌های امریکا‪ ،‬روسیه و‬ ‫چین برای دس��تیابی به صلح‪ ،‬ایران و هند نیز‬ ‫به‌تازگی با شرکت در نشستی مشورتی‪ ،‬آخرین‬ ‫وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان را بررسی‬ ‫و بر برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری بدون‬ ‫هرگونه تاخیری تاکید کردند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رس�انی دولت‪ -‬علی ربیعی‪،‬‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‪ :‬سید جواد حسینی‬ ‫با حک��م رئیس‌جمهوری به‌عنوان سرپرس��ت‬ ‫وزارت آموزش و پرورش منصوب شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬برن��ی س��ندرز می‌گوی��د ب��ه‬ ‫نظرس��نجی‌هایی که نش��ان می‌ده��د «دونالد‬ ‫ترامپ» رئیس‌جمه��وری امریکا انتخابات را به‬ ‫او واگذار می‌کند یا در ایاالت سرنوشت‌ساز رای‬ ‫نمی‌آورد‪ ،‬ات��کا نمی‌کند‪ .‬این نام��زد انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمه��وری ‪ ۲۰۲۰‬امری��کا می‌گوید‪:‬‬ ‫می‌دانم که تمام این نظرس��نجی‌ها از شکست‬ ‫ترام��پ در انتخابات حکایت دارند و من نیز در‬ ‫ایالت‌های میشیگان‪ ،‬پنسیلوانیا و ویسکانسین‬ ‫از او جلو هستم‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی الیحه موافقتنامه هم��کاری و کمک‬ ‫متقاب��ل اداری در موضوع��ات گمرک��ی بی��ن‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران و اداره کل گمرک‬ ‫جمه��وری سوسیالیس��تی ویتن��ام را تصویب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه قطر گفت کشورش‬ ‫ب��رای گفت‌وگو با ایران و امریکا به‌منظور پایان‬ ‫دادن ب��ه تنش‌های منطق��ه‌ای تالش می‌کند‪.‬‬ ‫محم��د عبدالرحم��ن آل ثان��ی در گفت‌وگو با‬ ‫خبرن��گاران در لندن اظه��ار کرد‪ :‬قطر و برخی‬ ‫دیگر کشورها می‌کوشند ایران و امریکا را برای‬ ‫پای��ان دادن به تنش میان دو کش��ور تش��ویق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ش��یخ عبداهلل بن زائد آل نهیان‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه ام��ارات متحده عربی در تازه‌ترین‬ ‫اظهارات خود درباره ایران پس از دیدار با هایکو‬ ‫ماس در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬ایران باید برنامه‬ ‫موشکی خود و مداخله در کشورهای دیگر را در‬ ‫راس��تای کاهش تنش‌های منطق ‌ه متوقف کند‪.‬‬ ‫هایک��و ماس هم پس از ای��ن دیدار گفت‪ :‬هیچ‬ ‫کس خواه��ان افزایش تنش و درگیری نظامی‬ ‫در منطقه نیست و ما امیدواریم بتوانیم راه‌حل‬ ‫مناسب و سازنده‌ای برای نجات توافق هسته‌ای‬ ‫با ایران پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬میخایی��ل اولیان��وف‪ ،‬نماینده دائم‬ ‫روس��یه در س��ازمان‌های بین‌الملل��ی در وین‬ ‫با انتش��ار پیام��ی در توییتر از بررس��ی پرونده‬ ‫هس��ته‌ای ایران ازسوی ش��ورای حکام آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬خبرگ��زاری یونه��اپ گ��زارش داد‬ ‫هونگ‪-‬ن��ام کی‪ ،‬وزیر اقتص��اد و امور مالی کره‬ ‫جنوبی روز گذشته در دیدار با استیو منوچین‪،‬‬ ‫وزیر خزانه‌داری امریکا خواس��تار رفع مشکالت‬ ‫مرتبط با تحریم‌های واشنگتن علیه ایران برای‬ ‫شرکت‌های کره‌ای شد‪.‬‬ ‫هونگ‪-‬نام در حاش��یه نشس��ت وزیران اقتصاد‬ ‫کش��ورهای عضو گروه ‪ ۲۰‬در فوکویاما ژاپن از‬ ‫منوچین خواست مشکالت ناشی از تحریم برای‬ ‫ش��رکت‌های کوچک کره‌ای با رویکردی مثبت‬ ‫بررسی و رفع شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬قاس��م محبعلی‪ ،‬مدیرکل پیشین‬ ‫خاورمیان��ه وزارت امور خارج��ه‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ران نبای��د اج��ازه ده��د که نتیجه س��فر‬ ‫ش��ینزوآبه‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ژاپن به تهران منفی‬ ‫باش��د و برداش��تی منفی از نتایج این سفر به‬ ‫جامعه جهانی منتقل شود‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫«رقابت»‬ ‫در میدان «انحصار»‬ ‫دور باطل است‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫قیمت واقعی بلیت‬ ‫هواپیما چند است؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۷‬ماموریت ویژه به فرمانداران ابالغ شد‬ ‫باره��ا بر این موضوع تاکید ش��ده بود ک��ه دولت باید‬ ‫قدرت تصمیم‌گیری را به مدیران اس��تانی بدهد‪ .‬البته‬ ‫در چند س��ال گذشته این سیاست تا حد قابل‌توجهی‬ ‫پیشروی داشته و مسیر مناسبی را طی کرده اما هنوز‬ ‫مدیران اس��تانی معتقدند هماهنگی با مرکز کش��ور از‬ ‫آنها زم��ان می‌گیرد و وضعیت بنگاه‌ه��ای تولیدی به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که باید س��ریع‌تر مشکالت آنها برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش قدرت مدیران استانی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫افزایش بازدهی نشس��ت‌های س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫مس��تلزم این است که مدیران استانی قدرت عمل بیشتری داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬پیش از این نی��ز بارها بر این موضوع تاکید ش��ده بود که‬ ‫دولت باید قدرت تصمیم‌گیری را به مدیران استانی بدهد‬ ‫‹ ‹ماموریت برای فرمانداران‬ ‫‹ ‹تاکید بر بازگشایی کارخانه‌ها‬ ‫معاون وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه ‪ ۲۰۲۲‬واحد‬ ‫تولی��دی در کش��ور ب��ه عل��ت مش��کل در پرداخت‬ ‫تس��هیالت اعطایی در تملک شبکه بانکی قرار دارند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬رئیس‌جمهوری به جد بر فعال‌س��ازی‬ ‫ای��ن واحدها تاکید دارند و ب��ه وزیر اقتصاد و رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی درباره فعال ش��دن آنها دس��تورات‬ ‫الزم را ابالغ کرده‌اند و فرمانداران سراس��ر کشور هم‬ ‫موظف هس��تند در این جهت اقدام‌های اساس��ی را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه کارخانه‌ه��ای مش��کل‌دار و در‬ ‫وضعیت بحرانی اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس تاکید‬ ‫وزیر کش��ور فرمانداران باید مراقب��ت و کمک کنند‬ ‫تا واحدهای بحرانی نخس��ت به وضعیت مشکل‌دار و‬ ‫سپس به حالت عادی فعالیت بازگردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت س��تادهای‬ ‫تس��هیل و رف��ع موانع تولی��د به‬ ‫گف��ت‪ :‬این‬ ‫س��تادها تاکنون توانسته‌اند مش��کالت قابل‌توجهی را‬ ‫برطرف کنند اما در این زمینه دو مش��کل وجود دارد‬ ‫که دولت باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند‪ .‬تشکیل‬ ‫نشست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح‬ ‫اس��تان زمان زیادی از مدیران استانی می‌گیرد‪ .‬با این‬ ‫حال بازده این نشست‌ها کمتر از زمانی است که گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بر این اساس س��تادها باید کارکرد بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش بازدهی نشست‌های ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید مستلزم این است که مدیران استانی‬ ‫قدرت عمل بیش��تری داشته باش��ند‪ .‬پیش از این نیز‬ ‫‹ ‹رشد مدیران‪ ،‬رشد اختیارات‬ ‫بابک دین‌پرست‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‬ ‫آرمان خالقی‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم خبر داد‬ ‫ساخت بندر خشک ‪ ۱۰۰‬هکتاری در منطقه ویژه اقتصادی جهرم‬ ‫با ایجاد بندر خش��ک ‪ ۱۰۰‬هکتاری در منطقه وی��ژه اقتصادی جهرم‪ ،‬ظرفیت‬ ‫اقتصادی جدیدی در استان فارس ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬نشس��ت پیگیری ش��روع عملیات اجرایی ساخت دهکده‬ ‫لجس��تیک و بندرخشک جهرم با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬مدیران کل لجستیک و دفتر مهندسی راه‌آهن کشور‪ ،‬مدیرکل راه آهن‬ ‫ف��ارس‪ ،‬فرماندار و نی��ز مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جه��رم در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی برگزار شد‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت‪ :‬در این جلسه‪،‬‬ ‫موضوع اس��تقرار بندر خش��ک و تعیین مسیر خط راه آهن در محل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی جهرم بررسی شد‪ .‬پیام فخرو افزود‪ :‬این بندر خشک در محدوده فاز ‪۲‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی جهرم راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل منطق��ه ویژه اقتصادی جهرم‪ ،‬با توجه ب��ه اینکه در بنادر‬ ‫اصلی کشور از جمله بندر شهید رجایی‪ ،‬امکان نگهداری طوالنی بار وجود ندارد‪،‬‬ ‫دهکده لجس��تیک (بندر خشک) به عنوان بنادر پش��تیبان‪ ،‬نقش بار‌انداز را ایفا‬ ‫می‌کند و کانونی برای توزیع بار خواهد بود‪.‬‬ ‫دهکده لجس��تیکی‪ ،‬محلی اس��ت که ب��رای مدیریت فعالیت‌ه��ای مربوط به‬ ‫انتق��ال کاال س��اخته می‌ش��ود و افزون بر برخ��ورداری از زیرس��اخت‌های الزم‪،‬‬ ‫استخدام و توسعه اشتغال دانش‌آموختگان جدی‌تر شد‬ ‫نخس��تین دوره آمادگ��ی اس��تخدام و توس��عه اش��تغال‬ ‫دانش‌آموختگان در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنعتی اعالم کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به رویکرد ریاس��ت محترم جمهوری در زمینه مهارت‌محوری‬ ‫در نظ��ام آموزش عالی کش��ور و تاکید وزی��ر محترم صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬نخس��تین دوره آمادگی اس��تخدام و توسعه‬ ‫اشتغال دانش‌آموختگان در سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬طراحی‬ ‫و برگزار شد‪.‬‬ ‫کیان��ی بختیاری درب��اره مخاطبان ای��ن دوره اظهار کرد‪:‬‬ ‫مخاطبان اصلی این دوره‪ ،‬تمام دانش‌آموختگان دانش��گاهی‪،‬‬ ‫صرف نظر از رش��ته و مدرک آنها هستند‪ .‬این دوره به‌صورت‬ ‫یک روز در هفته (روزهای جمعه) برگزار می‌ش��ود و به مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه ط��ول خواهد کش��ید‪ .‬دوره‌های بعدی نی��ز در فواصل‬ ‫زمانی کوتاه در آینده برگزار خواهند ش��د و به‌زودی به شبکه‬ ‫نمایندگی‌های سازمان در تمام استان‌ها تسری خواهند یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز‪،‬‬ ‫افراد صرف‌نظر از حوزه‌های تخصصی برای ارائه عملکرد موفق‪،‬‬ ‫نیاز به تجهیز خود به مهارت و شایس��تگی‌های رفتاری دارند‬ ‫که آنه��ا را در عرص��ه فعالیت‌های کس��ب و کار‪ ،‬موفق کند‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی با درک اهمیت این موضوع و توجه‬ ‫به بررس��ی‌های مختلف درباره مدل‌های شایس��تگی رفتاری‪،‬‬ ‫اق��دام به طراح��ی دوره مهارت‌های عمومی با هدف توس��عه‬ ‫شایستگی‌های رفتاری تمام دانش‌آموختگان دانشگاهی کرده‬ ‫است‪ .‬مدت زمان این دوره ‪ ۸۵‬ساعت است‪.‬‬ ‫کیان��ی بختی��اری اف��زود‪ :‬مخاطب��ان پ��س از طی بس��ته‬ ‫شایس��تگی‌های رفتاری‪ ،‬ارزیابی دقیق می‌شوند‪ .‬در این بخش‬ ‫با اس��تفاده از پیشرفته‌ترین متدهای ارزیابی مشخص می‌شود‬ ‫ک��ه متقاضی ب��ا توجه به ابع��اد روان‌ش��ناختی و ویژگی‌های‬ ‫ش��خصیتی خود برای کدام دسته از مش��اغل مناسب‌تر است‬ ‫و نتای��ج حاصل از ارزیابی به‌صورت گ��زارش کتبی در اختیار‬ ‫ایشان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه نی��ز به منظور درک ش��رایط واقع��ی محیط کار‬ ‫و بکارگی��ری عمل��ی آموزه‌های��ی ک��ه در قال��ب بس��ته‌های‬ ‫شایس��تگی‌های رفت��اری و تخصص��ی ارائ��ه ش��ده‌اند؛ بخش‬ ‫کارآموزی در این دوره در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫متقاضیان پ��س از گذراندن بخش تخصص��ی‪ ،‬وارد مرحله‬ ‫کارآموزی می‌ش��وند‪ .‬در این مرحله‪ ،‬کارآموز بر اس��اس بسته‬ ‫شایس��تگی تخصصی طی شده به ش��رکتی حائز شرایط برای‬ ‫کارآموزی معرفی می‌شود‪ .‬مدت دوره کارآموزی ‪ ۲‬ماه خواهد‬ ‫بود و در آن شخص کارآموز در ارتباط مستقیم با مربی تعیین‬ ‫ش��ده از سوی سازمان است و هر هفته گزارش کار خود را به‬ ‫ایشان ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫کیان��ی بختیاری اذعان کرد‪ :‬در این مرحله برای متقاضیانی‬ ‫ک��ه ب��ا موفقی��ت ‪ ۲‬بس��ته توس��عه شایس��تگی‌های رفتاری‬ ‫و تخصص��ی و همچنی��ن بخ��ش کارآم��وزی را گذرانده‌ان��د‪،‬‬ ‫گواهینامه‌های صالحیت حرفه‌ای از س��وی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی ص��ادر می‌ش��ود‪ .‬نق��ش گواهینامه‌های صادرش��ده؛‬ ‫اطمینان دادن به مدیران و متولیان بنگاه‌های اقتصادی درباره‬ ‫داش��تن شایس��تگی‌های مورد نیاز برای استخدام فرد صاحب‬ ‫گواهینامه است‪.‬‬ ‫در پای��ان این دوره‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعت��ی در قرارداد‬ ‫انحصاری که با مجموعه‌های کاریابی معتبر امضا کرده اس��ت‪،‬‬ ‫فرآیند اس��تخدام اف��رادی که گواهینام��ه صالحیت حرفه‌ای‬ ‫دریاف��ت کرده‌ان��د را تس��هیل ک��رده و تا مرحله اس��تخدام‪،‬‬ ‫متقاضیان را همراهی و حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫می‌توان��د نیازهای خدماتی را نیز برای انجام فعالیت‌های حمل‌ونقلی تامین کند‪.‬‬ ‫خدم��ات گمرکی‪ ،‬امکانات مختلف ارتباط��ی و الکترونیکی‪ ،‬امکان تردد و رفت و‬ ‫آمد اتوبوس��ی در داخل دهکده‪ ،‬محوطه‌های پارک‪ ،‬تخلیه و بارگیری‪ ،‬رستوران‪،‬‬ ‫جایگاه سوخت‌گیری و کارواش‪ ،‬خدمات مختلفی هستند که در دهکده لجستیک‬ ‫ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی جهرم‪ ،‬یکی از ‪ ۵‬منطقه ویژه مصوب در استان فارس‪ ،‬در‬ ‫زمینی به حدود ‪ ۳۴۰‬هکتار زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در‬ ‫قالب ‪ ۲‬فاز در حال راه‌اندازی است‪.‬‬ ‫شاغالن و بیکاران کددار می‌شوند‬ ‫بار دیگر‪ ،‬موضوع راه‌اندازی س��امانه اش��تغال ایرانیان مطرح‬ ‫ش��ده است‪ .‬اظهار نظری جدید در این زمینه‪ ،‬از راه‌اندازی این‬ ‫سامانه تا کمتر از یک ماه دیگر حکایت دارد‪ .‬فعاالن حوزه کار‬ ‫از راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان استقبال کرده و آن را گامی‬ ‫در راستای دریافت اطالعات شفاف می‌دانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��ال گذشته‪ ،‬علی ربیعی‪ ،‬وزیر وقت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی از راه‌اندازی چنین س��امانه‌ای خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬هر ایرانی‪ ،‬یک کد اشتغال خواهد داشت‪ .‬سامانه اشتغال‪،‬‬ ‫ام��کان برنامه‌ریزی برای افراد بی��کار را فراهم می‌کند‪ .‬در این‬ ‫سامانه همه اعتراف‌ها و مراحل رسیدگی به آنها ثبت و بررسی‬ ‫خواهد شد‪ .‬شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از دیگر امکانات این‬ ‫سامانه است‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار‪ ،‬از‬ ‫راه‌اندازی س��امانه اش��تغال ایرانیان حداکثر تا نیمه تیر امسال‬ ‫خبر داده است‪ .‬عیسی منصوری‪ ،‬برخی ویژگی‌های این سامانه‬ ‫را این‌ط��ور توصیف کرده اس��ت‪ :‬با پیاده‌س��ازی این س��امانه‪،‬‬ ‫اطالعات تمام افراد در س��ن کار‪ ،‬بیکار‪ ،‬شاغل و حتی جمعیت‬ ‫غیرفعال سنجیده می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬گزارش‌های س��امانه اش��تغال ایرانی��ان به طور‬ ‫مس��تند و دال بر اطالعات شفاف بازار کار در الیه‌های مختلف‬ ‫است‪ .‬در واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان‪ ،‬شناسنامه یک‬ ‫فرد به لحاظ شغلی ثبت می‌شود‪.‬‬ ‫هم��واره کارشناس��ان و مس��ئوالن ب��ر لزوم وج��ود چنین‬ ‫سامانه‌ای تاکید کرده‌اند‪ .‬واقعیت این است که آمارها در حوزه‬ ‫کار‪ ،‬آمارهای ش��فاف و قابل اس��تنادی نیس��تند‪ .‬مرکز آمار بر‬ ‫اس��اس گزارش‌ها و آمارگیری‌ها‪ ،‬در هر فص��ل نرخ بیکاری را‬ ‫تعیی��ن و نرخ بیکاری س��االنه را اعالم می‌کند‪ .‬در گزارش‌های‬ ‫ای��ن مرکز‪ ،‬تعداد بیکاران از تفریق افراد جویای کار و جمعیت‬ ‫فعال به‌دست می‌آید و نه تنها اشاره‌ای به تالش کارجویانی که‬ ‫فعال هستند‪ ،‬اما خود را جویای کار معرفی نمی‌کنند‪ ،‬نمی‌شود‬ ‫بلکه این مرکز به مشاغل غیررسمی نیز نمی‌پردازد‪ .‬بیش از هر‬ ‫چیزی س��امانه اشتغال ایرانیان قرار است مشاغل غیررسمی را‬ ‫زیر ذره‌بین قرار دهد‪ .‬در مش��اغل غیررس��می در بیشتر مواقع‬ ‫حق��وق کارگران رعایت نمی‌ش��ود و نی��روی کار ایرانی که به‬ ‫خودی خود و در ش��رایط طبیعی‪ ،‬ارزان اس��ت‪ ،‬بازهم ارزان‌تر‬ ‫و از حقوقی مانند بیمه محروم می‌شود‪.‬‬ ‫یک فع��ال حوزه کارفرمایی ب��ا بیان اینکه ل��زوم راه‌اندازی‬ ‫س��امانه اش��تغال ایرانیان از مدت‌ها پیش احس��اس می‌ش��د‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬واقعیت این اس��ت که در حوزه کار مشکالت زیادی‬ ‫وج��ود دارد و بیکاری‪ ،‬اقتص��اد ما را تهدید می‌کند‪ .‬ما چاره‌ای‬ ‫جز ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری نداریم و این مهم محقق‬ ‫نمی‌ش��ود مگر اینکه اطالعاتی ش��فاف درباره بازار کار کش��ور‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫جمشید عدالتیان ش��هریاری ادامه می‌دهد‪ :‬اطالعات شفاف‬ ‫که نش��ان‌دهنده تعداد افراد شاغل‪ ،‬نوع ش��غل و درآمد آنها و‬ ‫همچنین افراد بیکار‪ ،‬پیشینه و وضعیت آنها باشد‪ ،‬به ما کمک‬ ‫می‌کند ظرفیت‌های موجود را بشناسیم و عرضه و تقاضای بازار‬ ‫کار را تنظیم کنیم‪ .‬اگر قرار باشد کارفرمایان اطالعات نیروهای‬ ‫خود را ارائه دهند‪ ،‬اطالعات شفافی به‌دست نمی‌آوریم‪ .‬در این‬ ‫س��امانه باید گزینه‌ای باشد که عالوه بر کارفرمایان‪ ،‬افراد دیگر‬ ‫نیز قابلیت ثبت اطالعات را داشته باشند‪.‬‬ ‫او عنوان می‌کند‪ :‬در س��امانه اشتغال باید هر فرد امکان ثبت‬ ‫اطالعات خود را داش��ته باش��د‪ .‬برای اینکه شهروندان به ثبت‬ ‫این اطالعات تمایل بیشتری پیدا کنند باید بسته‌های تشویقی‬ ‫ب��رای آنه��ا در نظر گرفت‪ .‬برای مثال باید آنه��ا را به بازار کار‪،‬‬ ‫وصل و روند یافتن شغل را برای آنها تسهیل کرد‪.‬‬ ‫حفظ واحدهای صنعتی در شرایط اقتصادی‬ ‫ای��ران به چند دلیل اهمیت دارد‪ .‬بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د واحده��ای صنعتی ایران ک��ه اکنون‬ ‫فعالی��ت می‌کنند پیش از افزایش قیمت‌ها به‬ ‫بهره‌برداری رسیده‌اند‪ .‬به‌عبارت دیگر‪ ،‬هزینه‬ ‫س��اخت آنها چندین برابر از ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫کمتر بوده است‪ .‬بر این مبنا اگر یک کارخانه‬ ‫تعطیل ش��ود و سرمایه‌گذاری قصد کند‪ ،‬یک‬ ‫کارخانه با همان کیفیت بس��ازد‪ ،‬باید چندین‬ ‫برابر سرمایه‌گذار ورشکسته هزینه کند‪.‬‬ ‫بر ای��ن مبنا‪ ،‬حف��ظ کارخانه‌ها و ش��رایط‬ ‫تولیدی کش��ور باید به‌گونه‌ای باشد که دولت‬ ‫اجازه نده��د واحدی از چرخ��ه تولید حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که اکنون ش��اهد‬ ‫از بین رفتن کارخانه‌های بس��یاری هس��تیم‪.‬‬ ‫کارخانه‌هایی ک��ه در این ش��رایط اقتصادی‬ ‫از بی��ن می‌روند‪ ،‬جایگزی��ن راحتی نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬س��رمایه‌گذاران برای‬ ‫راه‌ان��دازی ی��ک کارخانه باید چندی��ن برابر‬ ‫س��رمایه‌گذاران قبلی هزین��ه کنند‪ ،‬وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران به‌گونه‌ای نیس��ت که سرمایه‬ ‫راحت وارد چرخه تولید و صنعت شود‪.‬‬ ‫تمام این موضوع‌ها باعث می‌ش��ود اهمیت‬ ‫حفظ کارخانه‌ها بیش از پیش نمایان ش��ود‪.‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی ای��ران به‌گونه‌ای نیس��ت‬ ‫ک��ه کارخانه‌ه��ا ام��روز از بین برون��د و فردا‬ ‫س��رمایه‌گذاران جدی��دی جایگزین ش��وند‪.‬‬ ‫دول��ت در این زمینه بای��د تالش کند تا هیچ‬ ‫کارخان��ه‌ای تعطیل نش��ود‪ .‬در این بین البته‬ ‫برخی کارفرمایان نیز س��ودجویی‌هایی دارند‬ ‫اما به‌طور کلی حفظ تولی��د باید اولویت اول‬ ‫و آخر دولت باشد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی حقوق‬ ‫فاصله طبقاتی را کم نکرد‬ ‫یک کارش��ناس اقتص��اد معتقد اس��ت در‬ ‫جری��ان افزایش ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومانی حقوق‌ها‪،‬‬ ‫نه‌تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته‬ ‫بلکه دریافتی‌های باالتر رشد بیشتری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمی��د نجف ب��ا بی��ان اینکه کارگ��ران و‬ ‫حقوق‌بگیران در زمان بروز مش��کالت تحمل‬ ‫فق��ر را دارند و صب��وری و همراهی می‌کنند‬ ‫ام��ا‌چیزی که باعث ش��کنندگی و نارضایتی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تبعیض است‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬در‬ ‫جریان افزایش دس��تمزد س��ال ‪ ۹۸‬با نوعی‬ ‫پیچیدگی روبه‌رو بودیم؛ ابتدا افزایش پلکانی‬ ‫دستمزدها مطرح و با توجه به میزان دریافتی‬ ‫مقرر شد تا افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬درصدی لحاظ‬ ‫ش��ود اما مدتی بعد بح��ث افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی حقوق‌ها به میان آمد و در نهایت ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان به حقوق کارگ��ران‪ ،‬کارمندان و‬ ‫بازنشستگان اضافه شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد ادام��ه داد‪ :‬هدف از‬ ‫افزایش پلکانی دس��تمزدها‪ ،‬کاهش ش��کاف‬ ‫طبقاتی بود اما در عم��ل دریافتی‌های باالی‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان رش��د حقوق داش��تند‬ ‫که یک تخلف بزرگ به ش��مار می‌رود چراکه‬ ‫قانون مص��وب مجلس م�لاک تصمیم‌گیری‬ ‫برای افزایش حقوق‌ها در سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫نجف افزود‪ :‬بازنشس��ته‌ای که بر فرض یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان حقوق می‌گرفته‬ ‫اکنون دریافتی او با افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫ب��ه یک میلی��ون و‪ ۶۰۰‬هزار تومان رس��یده‬ ‫اس��ت اما در حقوق‌های باالتر افزایش��ی یک‬ ‫ت��ا دو میلیون تومان را ش��اهد بودیم‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬از ای��ن ماه که احکام جدید صادر ش��ده‬ ‫و می��زان دریافتی کارمندان و بازنشس��تگان‬ ‫ملموس‌ترمی‌ش��ود‪ ،‬بازتاب منفی این مسئله‬ ‫نیز مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ریشه بروز چنین مسئله‌ای را در ضعف‬ ‫قانون دانست و گفت‪ :‬متاسفانه در قوانین خود‬ ‫به قدری تبصره و ماده واحده می‌گذرانیم که‬ ‫کل قانون را زیر سوال می‌بریم و در اداره‌ها و‬ ‫شرکت‌های خصوصی و خصولتی‪ ،‬راه‌های فرار‬ ‫در قوانی��ن به قدری زیاد اس��ت که در عمل‪،‬‬ ‫اص�لاح چنین س��اختاری ممکن نیس��ت به‬ ‫همین دلیل با پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های‬ ‫نجومی روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به‌تازگ��ی ماموریت‌ه��ای وی��ژه‌ای ب��رای فرمانداران‬ ‫کل کش��ور در نظر گرفته ش��ده که کم��ک می‌کند این‬ ‫تاخیره��ا ایجاد نش��ود‪ .‬در این زمینه مع��اون هماهنگی‬ ‫اقتصادی وزیر کش��ور گفته اس��ت که ‪ ۷‬ماموریت ویژه‬ ‫برای فرمانداران سراس��ر کشور در راستای رفع مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬حفظ و افزایش فرصت‌های ش��غلی‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت کارخانجات و نیز رونق تولید تبیین شده‬ ‫و آنه��ا موظف به اجرای دقیق این ماموریت‌ها در س��ال‬ ‫جاری هستند‪.‬‬ ‫بابک دین‌پرست با بیان اینکه براساس این ‪ ۷‬ماموریت‪،‬‬ ‫فرمانداران وظیفه دارند طبق فهرست ارائه شده از تعداد‬ ‫واحده��ای فعال و اش��تغال آنها‪ ،‬نس��بت ب��ه مراقبت و‬ ‫جلوگی��ری از بروز مش��کل ب��رای واحده��ای تولیدی و‬ ‫احتمال کاهش تعداد ش��اغالن آنها اقدام‌ها الزم را انجام‬ ‫دهند به ایرنا گفت‪ :‬به فرمانداران ابالغ شده ضمن نظارت‬ ‫بر واحدهای تولیدی با فعالیت کمتر از ظرفیت اس��می‬ ‫تالش و پیگیری کنند تا بر میزان تولید و تعداد اشتغال‬ ‫آنها افزوده ش��ود‪ .‬همچنین فرمانداران موظف هس��تند‬ ‫ضمن شناسایی واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد علت‬ ‫را بررسی و در راستای فعال‌سازی دوباره آنها اقدام کنند‪.‬‬ ‫علی‌اکبر کریمی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫جعف��رزاده اظه��ار کرد‌‪ :‬در برخی موارد دیده ش��ده‬ ‫که س��تادهای تس��هیل و رفع موانع تولید برای اینکه‬ ‫آمار مناس��بی از خود ارائه کنند‪ ،‬واحدهایی که بحران‬ ‫پیچیده داشتند را رها کرده و به مشکالت کم‌اهمیت‌تر‬ ‫پرداخته‌‌اند‪ .‬این موضوع باعث می‌ش��ود آمار س��تادها‬ ‫رشد کند اما در واقع کاری انجام نمی‌شود‪ .‬دولت ارائه‬ ‫آمار را باید بر مبنای میزان اشتغالزایی‪ ،‬ارزآوری‪ ،‬سطح‬ ‫تولید و نوع تولید در نظر بگیرد‪ .‬در این صورت چنین‬ ‫مشکالتی نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫آرمان خالقی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره وضعیت ستادهای تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬این س��تادها تاکنون عملکرد‬ ‫موفقی داشته و توانسته‌اند مشکالت بسیاری را برطرف‬ ‫کنند‪ .‬با این حال طبیعی اس��ت که برخی نارسایی‌ها‬ ‫هم وجود داش��ته باش��د‪ .‬باید این موض��وع را در نظر‬ ‫داش��ته باش��یم که چند سال از تش��کیل این ستادها‬ ‫می‌گذرد و هنوز مشکالتی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره افزایش اختیارات استانی مدیران توضیح‬ ‫داد‪ :‬در زمان تش��کیل س��تادهای تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولی��د بس��یاری از مدیران اس��تانی به ان��دازه امروز‬ ‫از مش��کالت واحده��ای صنعت��ی آگاهی نداش��تند و‬ ‫نمی‌دانس��تند که باید چه ش��یوه‌ای را برای رفع یک‬ ‫مش��کل در نظر بگیرند‪ .‬این در حالی اس��ت که امروز‬ ‫این توان در مدیران وجود دارد و آنها نیز بر اثر گذشت‬ ‫زمان و بررس��ی مشکالت توانس��ته‌اند درک دقیقی از‬ ‫واحده��ای صنعتی داش��ته باش��ند‪ .‬به همین س��بب‬ ‫طبیعی اس��ت که امروز نیاز به اختیارات بیشتری هم‬ ‫داشته باشند‪ .‬رفته‌رفته آگاهی و اختیار مدیران بیشتر‬ ‫می‌ش��ود و این موضوع س��رعت فعالیت‌ه��ا را افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظ تولید‬ ‫اولویت اول‬ ‫و آخر‬ ‫عبور از گلوگاه‌های تولید با سرعت بیشتر‬ ‫تفویض اختیار به ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫از جمله دغدغه‌های بس��یاری از مدیران اس��تانی است‪.‬‬ ‫به‌گفته مدیران استانی باید تصمیم‌‌ها در سطح استان‌ها‬ ‫گرفت��ه ش��ود و به‌جز موارد خاص‪ ،‬نی��ازی به هماهنگی‬ ‫با مرکز وجود نداش��ته باش��د‪ .‬این موضوع در سال‌های‬ ‫گذشته تا حد قابل‌توجهی انجام شده است‪ .‬با آغاز دولت‬ ‫یازدهم که س��تادهای تس��هیل و رفع موانع تولید شکل‬ ‫گرف��ت‪ ،‬بحث افزایش قدرت مدیران اس��تانی نیز مطرح‬ ‫شد‪ .‬با این حال هنوز مدیران استانی معتقدند در برخی‬ ‫موارد نیازی به هماهنگی با مرکز و دریافت مجوز وجود‬ ‫ندارد اما به‌دلیل س��طح قدرت پایین مدی��ران باید این‬ ‫کار انجام شود‪ .‬مشکلی که در این زمینه ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫تاخیر در انجام اموری است که به رشد و بقای واحدهای‬ ‫صنعت��ی آس��یب می‌زن��د‪ .‬در ش��رایط کنون��ی به‌دلیل‬ ‫مشکالت اقتصادی کش��ور زمانی که واحدهای تولیدی‬ ‫با یک مش��کل روبه‌رو می‌شوند باید هرچه سریع‌تر آن را‬ ‫برطرف کنند‪ .‬به‌عبارت دیگر‪ ،‬تاخیر در بررس��ی وضعیت‬ ‫واحدهای تولیدی آس��یب‌های زیادی به تولیدکنندگان‬ ‫وارد می‌کند و باید از این تاخیرها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نانوپوشش‌ها و‬ ‫مزیت‌ها‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با‬ ‫ویژه‬ ‫بازسازی‬ ‫اتوبوس‌های فرسوده‬ ‫مطرح کردند‪:‬‬ ‫«رقابت» در میدان «انحصار» دور باطل است‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فربد زاوه‬ ‫شورای رقابت‬ ‫حدود یک دهه‬ ‫قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو را‬ ‫برعهده داشت‬ ‫و اگر قرار‬ ‫بود فعالیتی‬ ‫در زمینه‬ ‫ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫انجام دهد باید‬ ‫انحصار این‬ ‫بازار را برطرف‬ ‫می‌کرد‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای ملی رقابت در‬ ‫نیمه نخست دهه ‪ ۹۰‬کلید خورد‪ .‬پس از افزایش نرخ‬ ‫دالر از ح��دود‌هزارتومان به ‪۳‬هزار تومان به دس��تور‬ ‫رئیس‌جمه��وری وقت(دول��ت ده��م) در بهم��ن ‪۹۱‬‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو برعهده شورای رقابت قرار گرفت‬ ‫و این امر از سال ‪ ۹۲‬اجرایی شد‪.‬‬ ‫این مسئله در ادامه گالیه‌هایی را از سوی صنعتگران‬ ‫حوزه خودرو(خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان) به‌دنبال‬ ‫داش��ت‪ .‬با افزایش نرخ مواداولیه و روند روبه‌رشد نرخ‬ ‫محص��والت فلزی و غیرفلزی موردنیاز خودروس��ازان‬ ‫و قطعه‌سازان‪ ،‬عنوان می‌ش��ود نرخ تمام‌شده افزایش‬ ‫زی��ادی یافته و با قیمت‌های تعیین ش��ده از س��وی‬ ‫شورای رقابت‪ ،‬فرآیند تولید با زیان همراه شده است‪.‬‬ ‫قطعه‌س��ازان تاکید داش��تند همان‌گونه که ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در قیمت‌گذاری خودرو دخال��ت دارد باید در‬ ‫مس��ئله تعیین نرخ محصوالت پتروش��یمی و فلزاتی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم و‪ ...‬نیز ورود کند‪.‬‬ ‫در نهای��ت با درخواس��ت‌های مک��رر صنعتگران با‬ ‫‌عنوان آزادس��ازی نرخ خودرو‪ ،‬در ماه‌های پایانی سال‬ ‫‪ ۹۷‬مس��ئولیت از ش��ورای رقابت به ستاد تنظیم بازار‬ ‫محول و مقرر ش��د از ابتدای بهمن ‪ ۹۷‬خودروس��ازان‬ ‫محص��والت خ��ود را ‪۵‬درصد زی��ر نرخ حاش��یه بازار‬ ‫به‌فروش برسانند‪ .‬به‌این‌ترتیب نرخ کارخانه خودروهای‬ ‫کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان که بر عهده ش��ورای رقابت‬ ‫بود‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬البته نرخ تعیین شده بر مبنای نرخ‬ ‫همان محصوالت در بازار اول بهمن است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬اخبار حکایت از ورود دوباره شورای رقابت‬ ‫به‌موض��وع قیمت‌گ��ذاری خودروها دارد زی��را عنوان‬ ‫می‌شود در چند ماه گذشته ستاد تنظیم بازار و سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نتوانسته‌اند‬ ‫بازار خودرو را س��اماندهی کنن��د‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو در ‪ 29‬اردیبهش��ت امسال مسئله تعیین‬ ‫نرخ خودروها را به عهده شورای ملی رقابت گذاشتند‪.‬‬ ‫مجلس در جلس��ه علنی طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫به بررس��ی پیشنهاد بهرام پارس��ایی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اص��ل ‪ ۹۰‬پرداخت که مربوط به م��اده«‪ »۶‬این طرح‬ ‫بود‪ .‬براساس این ماده قانون‪ ،‬شرکت‌های خودروسازی‬ ‫موظف هس��تند هنگام فروش‪ ،‬نرخ تمام‌شده خودرو‪،‬‬ ‫درصد س��ود و نرخ قطعی را محاسبه و به شورای‌عالی‬ ‫رقابت اعالم کنند‪ .‬در ادامه این ماده قانون آمده است‬ ‫که تخل��ف از این امر جرم به‌ش��مار آم��ده و مرتکب‬ ‫آن ب��ه یکی از مجازات‌ه��ای تعزیزی درجه ‪ ۶‬موضوع‬ ‫ماده«‪ »۱۹‬قان��ون مجازات اس�لامی مصوب ‪۹۲.۲.۱‬‬ ‫محک��وم می‌ش��ود‪ .‬ضمن آنک��ه پارس��ایی در توضیح‬ ‫پیش��نهادش گفته بود‪ ،‬درحال‌حاضر نظارتی بر نحوه‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد‪ .‬خودروس��ازان سود‬ ‫را در گران‌ک��ردن قیمت خ��ودرو می‌بینند و طبیعی‬ ‫اس��ت در این ش��رایط بیش از ‪۴۰۰‬ه��زار تعهد انجام‬ ‫نش��ده وجود داشته باشد‪ .‬با این پیش��نهاد نظارت بر‬ ‫قیمت‌گذاری و راس��تی‌آزمایی آن انجام ش��ده و دیگر‬ ‫خودروس��ازان به بهانه نبود قطع��ات حدود ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش‬ ‫شدید نرخ خودرو در بازار باشد‪.‬‬ ‫در این گزارش به‌واکاوی موضوع ورود کردن‬ ‫یا ورود نکردن ش��ورای رقابت به‌مسئله قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو پرداخت و کارشناسان نیز استدالل‌های خود را‬ ‫مطرح کردند‪ .‬برخی معتقدند زمانی که شورای رقابت‬ ‫حضور داشت نیز بازار دچار آشفتگی بود و بعضی هم‬ ‫بر این باور هس��تند ورود خودروس��ازان مستقل بازار‬ ‫خودرو را از وضعیت فعلی نجات می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سکوت شورای رقابت هنگام انحصار‬ ‫تردیدی نیس��ت صنعت خودرو کشور و به‌طبع بازار‬ ‫آن انحصاری است و حضور شورای رقابت برای نظارت‬ ‫و کنت��رل بر قیمت‌ه��ا در این ب��ازار انحصاری‪ ،‬امری‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬فربد زاوه‪ ،‬یکی از کارشناس��ان خودرو‬ ‫درب��اره ورود کردن یا ورود نکردن ش��ورای رقابت به‬ ‫موضوع قیمت‌گذاری خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬ش��ورای‬ ‫علی خاکساری‌رفسنجانی رقاب��ت حدود یک دهه در این وادی حضور داش��ت و‬ ‫اگر قرار ب��ود فعالیتی درباره س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫تا زمانی که‬ ‫انجام دهد باید انحصار این بازار را برطرف می‌کرد‪.‬‬ ‫وجود‬ ‫انحصار‬ ‫زاوه درباره اینکه آیا ش��ورای رقاب��ت دارای چنین‬ ‫دارد‪ ،‬نمی‌توان اختیاری بوده‪ ،‬افزود‪ :‬شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای‬ ‫برای بازار خودرو اس��ت‪ ،‬نه نهاد قیمت‌گذار‪ .‬قیمت‌گذاری جزو ش��غل‬ ‫اتفاق مثبتی رقم عملیاتی این ش��ورا نبوده تا با نوشتن فرمول قیمت‌ها‬ ‫را تعیین کند‪ .‬وظیفه این نهاد‪ ،‬رفع انحصار بوده است‪.‬‬ ‫زد‪ .‬برای رفع‬ ‫او اف��زود‪ :‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دولت‬ ‫مشکالت این‬ ‫یازده��م وقتی اصرار بر انحصاری ک��ردن این صنعت‬ ‫بخش‪ ،‬یک راهکار و واردات ممن��وع ش��د و ح��ال پرس��ش این اس��ت‬ ‫ک��ه چ��را ش��ورای رقابت متعرض نش��د؟ چرا ش��ورا‬ ‫بیشتر وجود‬ ‫این دس��تور را لغو نک��رد؟ از س��ال ‪ ۹۴‬وزیر به‌دنبال‬ ‫ندارد که آن هم‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو بود‪ .‬ابت��دا واردات خودرو‬ ‫تعطیلی شورای برای غیرنمایندگی‌ها(گری مارکت‌ها) حذف ش��د که‬ ‫رقابت و شورای در نهای��ت دیدیم ح��دود ‪۳۰‬هزار خ��ودرو در همین‬ ‫سیاست‌گذاری زمان ممنوعیت ثبت‌س��فارش ش��ده بودند‪ .‬ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در این دوره چ��ه اقدامی انجام داد؟ در فضای‬ ‫خودرو است‬ ‫پس��ابرجام و ورود برخی شریکان خارجی که اصرار بر‬ ‫این بود فقط با این خودروس��ازان همکاری ش��ود چرا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ن��اوگان حمل‌ونق��ل خودروهای س��نگین از‬ ‫جمله اتوبوس و کش��ند ‌ه بس��یار فرس��وده است‬ ‫و خ��ود معضلی ب��رای محیط‌زیس��ت و اقتصاد‬ ‫در س��طح کالن کشور به‌ش��مار می‌رود؛ ازاین‌رو‬ ‫اجرای طرح نوس��ازی ناوگان حمل‌ونقل کشور‬ ‫بهمن ‪ ۹۶‬از س��وی رئیس‌جمهوری ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ناوگان باری‪ ،‬سهم قابل‌توجهی از‬ ‫درآمد کش��ورها به‌ویژه کش��ورهای توسعه‌یافته‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داد ‌ه و کش��ورهای در‬ ‫مسیر توس��عه در این‌باره سرمایه‌گذاری زیادی‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬ام��روزه نقش حمل‌ونقل در توس��عه‬ ‫بازرگان��ی و م��راودات تجاری بس��یار کلیدی و‬ ‫غیرقابل انکار اس��ت‪ .‬در سیاست‌های کلی بخش‬ ‫حمل‌ونق��ل ابالغی رهبر معظ��م انقالب کاهش‬ ‫مصرف انرژی‪ ،‬کاهش آلودگی زیس��ت‌محیطی‪،‬‬ ‫افزایش ایمنی و نیز تناس��ب بین زیرس��اخت و‬ ‫ن��اوگان مدنظر ویژه ق��رار گرفته و بر بهره‌گیری‬ ‫از موقعیت ترانزیتی کش��ور و افزایش س��هم در‬ ‫بازار حمل‌ونقل بین‌المللی تاکید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین در متن س��ند چش��م‌انداز ‪ ،۱۴۰۴‬در‬ ‫بخ��ش امور اقتصادی به فراهم کردن زمینه‌های‬ ‫الزم ب��رای تحقق رقابت‌پذیری کاالها و خدمات‬ ‫کش��ور در س��طح بازارهای داخل��ی و خارجی و‬ ‫ایجاد س��ازکارهای مناسب برای توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی اش��اره شده که به‌طورمستقیم به بحث‬ ‫توس��عه حمل‌ونقل اشاره دارد‪ .‬در این راستا باید‬ ‫در برنامه‌ریزی‌ه��ای آینده‪ ،‬فضای رقابت‌پذیری‬ ‫در حوزه حمل‌ونقل ایجاد شود‪.‬‬ ‫در این‌ب��اره ایران‌خ��ودرو یک��ی از فعاالن این‬ ‫ح��وزه ب��وده که تالش ب��رای نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل خودروهای سنگین دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایران‌خ��ودرو دی��زل گفت‪ :‬س��هم ایران‌خودرو‬ ‫دی��زل در بازار خودروهای تجاری و س��نگین از‬ ‫‪۳.۵‬درصد س��ال ‪ ۹۶‬به حدود ‪۱۶‬درصد در سال‬ ‫‪ ۹۷‬رسیده که بیش از ‪ ۵‬برابر است‪ .‬این افزایش‬ ‫در بازه زمانی ‪ ۱۲‬ماه محقق شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مهدی یونس��یان با‬ ‫بیان اینکه تولید س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به ‪ ۹۶‬بیش‬ ‫از ‪۷۰‬درصد رش��د داشته‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت ساالنه‬ ‫ایران‌خودرو دیزل ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬هزار خودرو سنگین‬ ‫اس��ت که درحال‌حاضر به‌دلیل برخی مشکالت‬ ‫بهره‌ب��رداری از تم��ام این ظرفی��ت امکان‌پذیر‬ ‫نیست‪ .‬وی برنامه تولید امسال ایران‌خودرو دیزل‬ ‫را تولی��د ‪ ۴‬هزار خ��ودرو اعالم کرد و گفت‪ :‬انواع‬ ‫کامیون‪ ،‬کش��نده‪ ،‬کامیون س��بک‪ ،‬پیکاپ‪ ،‬ون‪،‬‬ ‫مینی‌بوس و اتوبوس در سبد تولیدات این شرکت‬ ‫قرار دارند‪ .‬یونس��یان تصریح ک��رد‪ :‬ایران‌خودرو‬ ‫دیزل تنها ش��رکت ایرانی اس��ت که توان تولید‬ ‫انوع محصوالت تجاری و سنگین و نیمه‌سنگین‬ ‫باری و مس��افری را به صورت همزمان دارد‪ .‬وی‬ ‫بازس��ازی اتوبوس‌های فرس��وده را از برنامه‌های‬ ‫مهم این ش��رکت عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫نبود بودجه کافی برای نوس��ازی و خرید اتوبوس‬ ‫از سوی ش��رکت اتوبوسرانی‪ ،‬ایران‌خودرو دیزل‬ ‫بازسازی اتوبوس‌های فعلی ناوگان اتوبوسرانی را‬ ‫در دستورکار قرار داده است‪ .‬وی صرفه اقتصادی‬ ‫و صرفه‌جویی در منابع مالی را از مزیت‌های این‬ ‫اقدام دانس��ت و گفت‪ :‬بازسازی اتوبوس و تبدیل‬ ‫آن از ش��رایط فرس��ودگی و آالیندگ��ی ب��اال به‬ ‫خ��ودرو دارای اس��تاندارد آالیندگی یورو ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫بودجه‌ای کمتر از یک‌سوم خرید اتوبوس نو نیاز‬ ‫دارد که ایران‌خودرو دیزل با توجه به محدودیت‬ ‫منابع مالی و مشکالت نقدینگی این روش را در‬ ‫دس��تورکار قرار داده است‪ .‬یونس��یان ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر همکاری‌هایی را با ش��هرداری‌های‬ ‫برخی ش��هرها ب��رای اج��رای این پ��روژه آغاز‬ ‫کرده‌ای��م‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه ت��وان خرید و‬ ‫نوس��ازی مینی‌بوس و اتوبوس در ش��رکت‌های‬ ‫خصوصی وجود ندارد توان نوسازی در این بخش‬ ‫توسط ایران‌خودرو دیزل را ساالنه ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬اتوبوس ش��هری در اقتصاد‬ ‫و س��اختار حمل‌ونقل ایران به‌گونه‌ای اس��ت که‬ ‫نوس��ازی آن نیازمند حمایت مس��تقیم دولت و‬ ‫اختصاص بودجه و تس��هیالت مناس��ب است‪ .‬او‬ ‫واردات اتوبوس کارکرده را اقدامی غیرتخصصی‬ ‫و عجوالن��ه خواند و گفت‪ :‬ه��ر اتوبوس وارداتی‬ ‫دس��ت دوم نیازمن��د ش��بکه خدمات��ی‪ ،‬اب��زار‬ ‫مخص��وص‪ ،‬آم��وزش نیروی انس��انی و قطعات‬ ‫یدکی اس��ت که مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین‬ ‫و قابل‌توجهی اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بازس��ازی‬ ‫اتوبوس‌های فرسوده عالوه‌بر هزینه بسیار کمتر‬ ‫از واردات دس��ت دوم‪ ،‬ش��بکه خدماتی مناسبی‬ ‫نی��ز در اختی��ار مصرف‌کنندگان ق��رار می‌دهد‪.‬‬ ‫یونسیان خاطرنشان کرد‪ :‬اتوبوس‌های بازسازی‬ ‫شده تا ‪ ۱۲‬ماه از مزیت‌های گارانتی نیز بهره‌مند‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودرو از س��وی ش��ورای ملی رقابت در نیمه نخس��ت‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬کلید خورد‪ .‬پ��س از افزایش نرخ دالر از ح��دود‌هزار تومان‬ ‫به ‪۳‬هزار تومان به دستور رئیس‌جمهوری وقت(دولت دهم) در بهمن‬ ‫‪ ،۹۱‬قیمت‌گ��ذاری خودرو بر عهده ش��ورای رقابت ق��رار گرفت و این‬ ‫امر از س��ال ‪ ۹۲‬اجرایی شد که گالیه‌هایی را از سوی صنعتگران حوزه‬ ‫خودرو(خودروسازان و قطعه‌سازان) به‌دنبال داشت‬ ‫شورای رقابت ورود نکرد؟ چرا هنگامی که تعرفه‌های‬ ‫واردات خ��ودرو افزای��ش می‌یابد‪ ،‬این ش��ورا معترض‬ ‫نمی‌شود؟‬ ‫زاوه در پاس��خ به این پرس��ش که در این ش��رایط‬ ‫ش��ورای رقابت بای��د چ��ه کاری می‌کرد ک��ه نکرده‬ ‫اس��ت‪،‬گفت‪ :‬بای��د روی بخش��نامه‌های صادر ش��ده‬ ‫نظ��ارت و در مقاب��ل با برخ��ی رفتاره��ای انحصاری‬ ‫برخورد می‌کرد‪ .‬باید مانع ممنوعیت واردات می‌ش��د‬ ‫و ب��ا انحصاری ش��دن‌ها مقابل��ه می‌کرد‪ .‬اج��ازه داد‬ ‫فضا بس��ته و بس��ته‌تر ش��ود‪ .‬قیمت‌گذاری خودرو در‬ ‫قانون جزو وظایف ش��ورای رقابت نیس��ت‪ ،‬بلکه برای‬ ‫دوره‌گذار تا زمانی که موانع انحصار رفع ش��ود‪ ،‬ش��ورا‬ ‫به‌عنوان مرجعی برای اینکه فروشنده اجحافی در حق‬ ‫مصرف‌کننده نکن��د‪ ،‬می‌تواند ورود کرده و برای دوره‬ ‫کوتاهی روی این امر نظارت داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫روی��ه ش��ورای رقاب��ت منجر ب��ه رقابتی ش��دن بازار‬ ‫خودرو نش��ده و در واقع تمام وق��ت خود را روی این‬ ‫موضوع می‌گذارد که پراید‪۲۲ ،‬میلیون تومان است یا‬ ‫‪۲۱‬میلیون و ‪۸۳۰‬هزار تومان‪ .‬این ش��یوه عملکرد آیا‬ ‫مشکل رقابت را در کشور حل می‌کند؟‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬اصوال ش��ورای رقابت در یک مس��یر‬ ‫غلط قرار گرفته که این حرکت آن نه منجر به توسعه‬ ‫صنع��ت خودرو می‌ش��ود و نه فضای رقابت��ی در بازار‬ ‫به‌وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج دولت از بنگاهداری‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف‌کنن��ده هیچ‌کدام از ش��رایط‬ ‫فعلی رضایت ندارند‪ .‬زاوه در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫برای خ��روج بازار خودرو از وضعی��ت موجود و تولید‬ ‫رقابتی راهکار چیست‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه‌حل خروج دولت‬ ‫از بنگاهداری اس��ت و ت��ا زمانی که دول��ت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متوجه این مس��ئله نیس��تند‬ ‫که ش��أن و منزلت‌شان باالتر از یک رئیس بنگاه بودن‬ ‫اس��ت مشکالت حل نشده و سرنوشت صنعت نساجی‬ ‫برای صنعت خودرو هم رقم می‌خورد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مهم نیس��ت حتی مالکیت س��هام‌ها برای‬ ‫کیس��ت‪ .‬برخی گروه‌های خودروسازی به‌شکل اسمی‬ ‫خصوصی اس��ت و دولت در آن سهامی ندارد اما مجاز‬ ‫نیس��تند در فضای رقابت��ی محصولی را به بازار عرضه‬ ‫کنند‪ .‬در واقع مدل بنگاهداری دولتی باعث ش��ده ما‬ ‫در هم��ه حوزه‌ها دچ��ار از بین رفتن منابع ش��ویم و‬ ‫ش��رکت‌های داخلی ضعیف و زیان‌ده ش��وند‪ .‬از تولید‬ ‫خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف به جز اینکه س��الی‬ ‫ح��دود ‪۳۰‬ه��زار نفر کش��ته به‌جا می‌گ��ذارد و چند‬ ‫هزار میلی��ارد تومان ضرر برای خودروس��ازان‪ ،‬روزانه‬ ‫رقمی ح��دود ‪۷۰۰‬میلیارد تومان یارانه س��وخت هم‬ ‫می‌پردازی��م‪ .‬به‌این‌ترتی��ب یعنی همی��ن رقم صرف‬ ‫آلودگ��ی هوا می‌کنیم‪ .‬تمام ای��ن چرخه معیوب برای‬ ‫این اس��ت که حاضر نیس��تیم از بنگاه��داری دولتی‬ ‫دس��ت برداریم‪ .‬دولت باره��ا در این‌باره صحبت کرده‬ ‫ام��ا هیچ‌گاه به‌طور جدی ب��ه وزیرش اصرار نکرده آن‬ ‫را اجرایی کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو ادامه داد‪ :‬دول��ت روحانی‬ ‫در همای��ش س��وم خودروی��ی عن��وان ک��رد دول��ت‬ ‫بنگاه��دار خوب��ی نیس��ت و بای��د از آن خارج ش��ود‬ ‫ول��ی خود دول��ت برخ�لاف جهت در ح��ال حرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار آزاد و رفع موانع توسعه‬ ‫پیش از این برخی صنایع به س��وی خصوصی‌سازی‬ ‫حرک��ت کردن��د و خصوصی ش��دند اما ج��ز بدهی و‬ ‫ورشکس��تگی عایدی نداش��تند‪ .‬زاوه در پاسخ به این‬ ‫پرسش که آیا بخش خصوصی توانمند داریم تا بتواند‬ ‫از عهده مدیریت این صنع��ت بزرگ برآید‪ ،‬گفت‪ :‬آن‬ ‫صنایع خصوصی نش��دند بلکه اقتصادی‌س��ازی شدند‬ ‫و تا زمانی ک��ه فکر کنیم برای خصوصی‌س��ازی باید‬ ‫اهلیت‌سنجی کنیم ش��اهد چالش‌های بعدی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬به‌طور نمونه‪ ،‬چند روز پیش از باطل اعالم کردن‬ ‫یکی از معامالت خصوصی‌س��ازی از س��وی س��ازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور‪ ،‬معاون وزیر آن را نماد موفقیت‬ ‫عن��وان ک��رده بود‪ .‬بنابرای��ن تا زمانی ک��ه صحبت از‬ ‫اهلیت‌س��نجی است و اینکه هر کسی حق ورود ندارد‬ ‫یعنی نمی‌خواهیم صنعتی خصوصی شود و این یعنی‬ ‫هم��ان بنگاهداری دولتی اما یک پله پنهان‌تر‪ .‬در بازار‬ ‫خودرو باید اجازه دهیم هر کس می‌تواند محصولی با‬ ‫معیار اس��تانداردهای موجود تولید کند و بفروشد به‬ ‫ای��ن ح��وزه ورود کند‪ .‬یا به هر کس ک��ه می‌تواند در‬ ‫ب��ازار خودرو وارد کند و فروش داش��ته باش��د‪ ،‬مجوز‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫وی در توضیح توانمندی بخش خصوصی برای اداره‬ ‫صنع��ت خودرو گف��ت‪ :‬مگر بخش مس��کن از خودرو‬ ‫کوچک‌تر اس��ت؟ در بخش ساخت‌وساز مسکن کسی‬ ‫اهلیت افراد را بررس��ی نمی‌کند‪ .‬هرگاه بازار آزاد شود‬ ‫افراد توانمند هم فرصت ظهور خواهند داش��ت‪ .‬زمانی‬ ‫گفته می‌ش��د در صنعت لوازم خانگی کسی از بخش‬ ‫خصوص��ی توانای��ی تولید ندارد ام��ا دیدیم که بخش‬ ‫خصوصی توانس��ت از عه��ده کار برآید و باعث افتخار‬ ‫کشور هم شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو در ادامه به تجربه ترکیه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ترکیه برای اینکه بازارش را س��اماندهی‬ ‫کن��د تعرفه را روی ش��ماره‌گذاری محصول داخلی یا‬ ‫خارج��ی قرار داد‪ .‬هر کس که می‌خواس��ت خودرویی‬ ‫را ش��ماره کن��د باید بر اس��اس جدول تدوین ش��ده‬ ‫تعرف��ه می‌پرداخ��ت‪ .‬به‌این‌ترتیب مالی��ات بر درآمد‬ ‫خودروهای وارداتی به همین ش��یوه دریافت می‌ش��د‬ ‫که از خودروهای داخلی هم مالیات اخذ می‌ش��د‪ .‬اما‬ ‫درصدها متفاوت بود و به‌جای فشار روی مصرف‌کننده‬ ‫بر تاجر و بازرگان بود تا به‌دنبال تولید داخل بروند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬قطعه‌سازان و خودروسازان‬ ‫واحدهای کوچکی نیستند و با فشار رقابتی در بازار به‬ ‫سوی تولید اقتصادی حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫زاوه در ادام��ه به وضعیت بازار خودروهای س��نگین‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بازار خودروهای تجاری در دست‬ ‫دولت نیست و دو شرکت خصوصی یکی تولید اتوبوس‬ ‫و دیگری کامیون اس��کانیا را بر عه��ده دارد‪ .‬پیش از‬ ‫تحریم ش��رکت ایرانی که تولید اتوبوس داشت جزو ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬تولیدکننده بزرگ اسکانیا در جهان بود و به‌لحاظ‬ ‫کیفیت با ش��رکت مادر تفاوتی نداش��ت‪ .‬اتوبوس‌های‬ ‫ایرانی تا حدودی همس��طح اتوبوس‌های اروپایی است‬ ‫ی برای چن��د دهه پیش‬ ‫ام��ا مدل خودروهای س��وار ‌‬ ‫هس��تند؛ بنابراین اجازه دهی��م بخش خصوصی ورود‬ ‫کند و بازار تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود در تعطیلی شوراها و ستادها‬ ‫در ادامه‪ ،‬علی خاکساری‌رفس��نجانی از کارشناسان‬ ‫گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫اقتصادی کش��ور به‬ ‫و تجارت نتوانس��ته مدیریت درس��تی برای صنعت و‬ ‫بازار خودرو داش��ته باش��د‪ .‬ضمن آنکه شورای رقابت‬ ‫هم نتوانسته و نمی‌تواند تاثیری بر بازار خودرو داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در نتیجه این ش��ورا باید تعطیل شود‪ .‬مدیران‬ ‫این ش��ورا شناختی نس��بت به صنعت خودرو نداشته‬ ‫و نمی‌توانند عملکرد مناس��بی برای س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو داش��ته باش��ند‪ .‬ت��ا زمانی که انحص��ار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نمی‌ت��وان برای بازار خ��ودرو اتفاق‌های مثبتی‬ ‫رقم زد‪ .‬برای رفع مش��کالت این بخ��ش‪ ،‬یک راهکار‬ ‫بیشتر وجود ندارد که آن هم تعطیلی شورای رقابت و‬ ‫شورای سیاست‌گذاری خودرو است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قطعه‌س��ازان به نوعی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت را گمراه کرده‌اند‪ .‬اگر درهای کش��ور برای‬ ‫منافع اقتصادی کشور به روی تولیدکنندگان مستقل‬ ‫خارج��ی ب��از و انحص��ار از صنعت خ��ودرو و ‪ ۶‬تا ‪۷‬‬ ‫قطعه‌س��از خاص خارج ش��ود هیچ نیازی به ش��ورای‬ ‫رقابت و ستاد تنظیم بازار و نیز شورای سیاست‌گذاری‬ ‫خودرو نیست‪ .‬با شکسته شدن انحصار و رقابتی شدن‬ ‫بازار خودروهای باکیفیت و نرخ مناس��ب معادل ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۶‬م��اه حقوق افراد وارد بازار می‌ش��ود‪ .‬هر زمان افراد‬ ‫بتوانن��د معادل ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه حق��وق خود یک خودرو با‬ ‫اس��تاندارد روز جهانی خری��داری کنند می‌توان گفت‬ ‫بازار خودرو اصالح شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه عالمه اظهارکرد‪ :‬آشفتگی‬ ‫ب��ازار خودرو ج��زو بازی‌های قطعه‌س��ازان و مدیران‬ ‫خودروسازی است که در نهایت مردم و محیط‌زیست‬ ‫آس��یب می‌بینند‪ .‬با تعطیل شدن شوراهایی که برای‬ ‫بازار خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند وضعیت رقابتی در‬ ‫این بازار به‌وجود آمده و مش��کالت برطرف می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین تا زمانی که ش��وراها و ستادها تصمیم‌گیرنده‬ ‫باشند ما وضعیت مطلوبی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬حضور ش��رکت‌های مس��تقل خارجی‬ ‫کنار خودروسازان داخلی تولید را رقابتی کرده و بازار‬ ‫بسامان می‌شود‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو با اش��اره به امر داخلی‌سازی‬ ‫قطع��ات گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر بومی‌س��ازی قطعات‬ ‫تبدیل به ترفندی از س��وی قطعه‌س��ازان خاص برای‬ ‫دس��تیابی به منافع مورد نظرش��ان ش��ده است‪ .‬روند‬ ‫اشتباه داخلی‌س��ازی برخی قطعه‌سازان‪ ،‬منافع مردم‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت و صنعت خودرو را دچار چالش اساسی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید باکیفیت بازار خود را می‌یابد‬ ‫خاکساری‌رفس��نجانی در پاسخ به این پرسش که با‬ ‫فعالیت خودروسازان مستقل خارجی در کشور چگونه‬ ‫می‌توان منافع ملی در امر تولید و خودکفایی را حفظ‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت اش��تغالزایی می‌شود ضمن آنکه‬ ‫اگر قطعه‌س��از داخلی بتواند محصوالتش را براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی و باکیفیت بس��ازد به س��ود‬ ‫ش��رکت‌های خارجی است که این قطعات را از داخل‬ ‫تامین کنند اما اگر قطعه‌س��از به‌دنبال انحصار باش��د‬ ‫خودروساز خارجی آن را نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌علم��ی دانش��گاه عالمه با بی��ان اینکه‬ ‫نیاز به تحمیل نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ام��روز معتبرترین‬ ‫خودروسازان بین‌المللی به‌دنبال قطعه‌سازانی هستند‬ ‫ک��ه قطعات را باکیفیت و نرخ مناس��ب به آنها تحویل‬ ‫دهد‪ .‬ب��ه همین دلیل خودروس��ازان معتب��ر جهانی‬ ‫مانن��د بنز و ف��ورد قطعات خ��ود را به ش��رکت‌های‬ ‫چینی سفارش دادند و باکیفیت و نرخ مناسب از آنها‬ ‫می‌خرند‪ .‬اگر قطعه‌ساز داخلی به این توانمندی دست‬ ‫یابد مطمئن باش��ید خودروسازان معتبر خارجی خود‬ ‫به‌دنبال خرید این قطعات خواهند آمد‪.‬‬ ‫خاکساری‌رفسنجانی تاکید کرد‪ :‬خودروسازان معتبر‬ ‫جهان��ی خواه��ان محصوالت باکیفیت و ن��رخ رقابتی‬ ‫هستند و این اینکه این قطعات در چین یا هند تولید‬ ‫شود یا ایران‪ ،‬تفاوتی ندارد‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫ارتقای سوددهی شرکت‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی‬ ‫صبا نور در سال ‪1397‬‬ ‫طرح انتقال آب عمان‬ ‫به سنگان جدی شد‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫پتروشیمی ایران‬ ‫تحریم‌پذیر نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ابراز خرسندی وزیر راه و شهرسازی از تولید ریل در ذوب آهن اصفهان‬ ‫برنامه ذوب‌آهن برای تولید ‪ ۱۰۰‬هزار تن ریل در سال جاری‬ ‫ش��رکت ذوب آهن تنها تولیدکننده ریل در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت دارای ظرفیت تولید ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن ریل اس��ت و در نظر دارد در سال جاری به تولید‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫منصور یزدی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب‌آهن در نشست‬ ‫خب��ری با اصح��اب رس��انه در حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫حمل‌ونق��ل ریلی عنوان کرد ک��ه ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪۳‬نوع ریل تولید می‌کند‪.‬‬ ‫تنی ریل با وزارت راه و شهرسازی منعقد کرده‌ایم که‬ ‫اندازه و ابعاد ریل برای خطوط مترو بسته به پیمانکار‬ ‫آنها متفاوت است‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واردات ریل به طور‬ ‫میانگین در س��ال‌های گذش��ته ‪ ۸۰‬هزار تن در سال‬ ‫بوده بنابراین مش��کلی در تامی��ن این میزان ریل در‬ ‫ذوب آهن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل داخلی کیلویی ارزان‌تر از خارجی‬ ‫‹ ‹تولید ری�ل در ذوب آهن اصفهان باید‬ ‫شتاب بیشتری بگیرد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن‬ ‫به گزارش‬ ‫اصفهان در این نشس��ت خبری عنوان کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ذوب آه��ن با پیش��ینه ‪ ۵۰‬س��اله در کش��ور س��بد‬ ‫محص��والت تولی��دی متنوعی دارد که یک��ی از آنها‬ ‫ریل است‪.‬‬ ‫منصور یزدی‌زاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬آقای‬ ‫اس�لامی وزیر راه و شهرسازی از غرفه ذوب آهن در‬ ‫این نمایش��گاه بازدید و عنوان ک��رد که ما باید ریل‬ ‫مورد اس��تفاده در خطوط ریلی کشور را از ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان تامین کنیم تا نیازی به واردات این محصول‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬وی از تولید ریل و کیفیت آن رضایت‬ ‫داشت و تنها خواستار این موضوع بود که تولید ریل‬ ‫در ذوب آهن اصفهان شتاب بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به موانعی که تولید ریل را با‬ ‫کندی روبه‌رو می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬دو مانع بر سر راه تولید‬ ‫ریل وجود دارد که س��رعت آن را کند می‌کند؛ یکی‬ ‫ی مربوط‬ ‫بروکراسی طوالنی و بخش��ی هم سختگیر ‌‬ ‫به مباحث فنی در زمینه استانداردس��ازی اس��ت‪ .‬تا‬ ‫پی��ش از این بازرس ویژه اس��تاندارد ریل در کش��ور‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫البته س��طح اس��تاندارد را خریدار باید تایید کند‬ ‫که هم‌اکنون س��ازمان راه‌آهن برای تایید اس��تاندارد‬ ‫موردنیاز خود‪ ،‬بازرس انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آهن همچنین خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫منصور یزدی‌زاده‪ :‬در زمینه صادرات ریل ذوب‌آهن مذاکراتی‬ ‫با کش��ورهای منطقه انجام داده‌ایم و درخواست‌‌هایی نیز داریم‪،‬‬ ‫چراکه این کشورها مزیت صادراتی مناسبی برای ما دارند‬ ‫ریل نیازمند شمش خاص خود است که البته زمانی‬ ‫ف��والد آلیاژی یزد این محص��ول را تولید می‌کرد اما‬ ‫اکنون ب��ا نصب تجهی��زات گاززدای��ی این محصول‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه اس��ت که در داخل ش��رکت ذوب‬ ‫آهن تولید می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع ریل تولید شده در ذوب‌آهن‬ ‫ل در‬ ‫یزدی‌زاده در ادامه با اش��اره به تولید انواع ری ‌‬ ‫ذوب آهن عنوان کرد‪ :‬در ذوب آهن ‪ ۳‬نوع ریل شامل‬ ‫ری��ل یو‪ ،۳۳‬یو‪ ۶۶‬و اس‪ ۴۹‬تولید کرده‌ایم‪ .‬البته ریل‬ ‫یو‪ ۴۵‬را نیز به ش��کل آزمایش��ی تولید کرده‌ایم‪ .‬ریل‬ ‫یو‪ ۳۳‬بر اساس اس��تاندارد تولید می‌شد و ‪۸‬هزار تن‬ ‫از آن تولید شد که ‪۵‬هزار تن آن فروخته شد و برای‬ ‫مابقی محصول درخواس��ت تغییر ن��رخ را به راه‌آهن‬ ‫دادیم که در صورت موافقت ‪ ۴۰‬هزار تن دیگر از این‬ ‫ری��ل را تحویل خواهیم داد‪ .‬ری��ل یو‪ ۶۰‬را نیز تولید‬ ‫کرده‌ایم و تحویل خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید ریل اس‪ ۴۹‬نی��ز مربوط به ریل‬ ‫مترو اس��ت و فروش آن را به مت��روی اصفهان آغاز‬ ‫کرده‌ای��م که حدود ‪ ۴‬هزار تن اس��ت‪ .‬یزدی‌زاده در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬به تازگی یک قرارداد ‪۱۵‬هزار‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان درب��اره نرخ ریل‌ها‬ ‫نیز خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت‌ها بر اساس فهرست بهای‬ ‫بودجه تعیین شده و نرخ ‪ ۳‬ماه دوم سال ‪ ۹۷‬به نرخ‬ ‫‪۶‬هزار و ‪ 9۰۰‬تومان تعیین ش��ده؛ این درحالی است‬ ‫که امروز نرخ ریل که از مبدأ وارد می‌ش��ود‪ ،‬کیلویی‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان است‪ .‬البته قیمت‌ها را براساس‬ ‫فهرست بهای بودجه‌روزآمد خواهیم فروخت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وزارت راه و شهرسازی و همچنین‬ ‫راه آهن از شرایط تولید و باالبودن هزینه تولید آگاه‬ ‫هس��تند اما با این حال شرکت ذوب آهن قصد دارد‪،‬‬ ‫این محصول را به عنوان کاالی اس��تراتژیک همه‌گیر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ریزی برای ‪ ۱۰۰‬هزار تن ریل در‬ ‫سال جاری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان با اش��اره به‬ ‫ظرفیت تولید ریل این ش��رکت عنوان کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫ری��ل ذوب آهن ‪ ۴۰۰‬هزار تن در س��ال اس��ت‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که میزان مصرف داخلی بین ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن در س��ال است که شرکت ذوب آهن با‬ ‫تغیی��رات جزئی در خط تولی��د می‌تواند به ظرفیت‬ ‫کامل خود برسد‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده در پاس��خ به این پرسش که تولید ریل‬ ‫چه سودآوری برای شرکت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به‌یقین تولید‬ ‫ری��ل با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار تن برای ش��رکت س��ودآور‬ ‫اس��ت و امیدواریم در س��ال جاری تولی��د ریل را به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن برسانیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرس��ش که آیا فناوری تولید‬ ‫ریل شما‌روزآمد شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬صنعت فوالد‬ ‫یک صنعت مادر اس��ت و ب��ا ‪ ۳‬نوع کوره کار می‌کند‬ ‫که کوره نوع س��وم درحقیقت آخرین فناوری آن به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬از این‌رو خط تولید ریل چندان مهم‬ ‫نیس��ت آنچه در ریل اهمیت دارد‪ ،‬اس��تاندارد تولید‬ ‫ریل اس��ت که باید مطابق با آخرین اس��تانداردهای‬ ‫روز جهان باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان همچنین با‬ ‫اشاره به میزان نیروهایی که در بخش تولید ریل کار‬ ‫می‌کنند‪ ،‬عنوان کرد‪‌:‬در کارگاه مربوط به بخش ریل‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬نفر و به‌طور مس��تقیم در خط تولید ریل‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬نفر مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده همچین در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫س��رعت قطار روی ریل‌های تولید ش��ده ذوب آهن‬ ‫چه‌اندازه اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‌طور معمول س��رعت‬ ‫قط��ار در ای��ران ح��دود ‪ ۱۲۰‬کیلومت��ر در س��اعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رعت قطار روی ریل تولید شده ذوب آهن بین‬ ‫‪ ۱۶۰‬ت��ا ‪ ۱۷۰‬س��اعت در کیلومتر گنجایش دارد که‬ ‫اگ��ر وزارت راه و شهرس��ازی تا س��رعت ‪ ۲۴۰‬را هم‬ ‫س��فارش بدهد‪ ،‬این امکان برای ما فراهم اس��ت که‬ ‫به س��اخت چنین ریلی دس��ت یابیم‪ ،‬چراکه نیاز به‬ ‫فن��اوری خاصی ندارد بلکه ب��ا عملیات حرارتی روی‬ ‫تاج ری��ل می‌توان گنجایش س��رعت ریل را افزایش‬ ‫داد‪ .‬البته ج��زو برنامه‌های وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫اس��ت که این س��رعت را تا ‪ ۲۲۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره واردات و صادرات ریل عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هم‌اکنون وارداتی در زمینه ریل انجام نمی‌‌شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه صادرات ریل ذوب‌آهن نی��ز مذاکراتی با‬ ‫کشورهای منطقه انجام داده‌ایم و درخواست‌‌هایی نیز‬ ‫داریم‪ ،‬چراکه این کش��ورها مزیت صادراتی مناسبی‬ ‫برای ما دارند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منصور‬ ‫یزدی‌زاده‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫ریل ذوب آهن‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن در‬ ‫سال است‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که‬ ‫میزان مصرف‬ ‫داخلی ساالنه‬ ‫بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن است‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح انتقال آب عمان به سنگان جدی شد‬ ‫حاشیه‌ای بر‬ ‫یک قانون‬ ‫‪ ۱۱۲‬ساله‬ ‫مجید پورمقدم ‪-‬پژوهشگر برتر و مشاور‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قدمت معدنکاری در ایران به هزاران س��ال‬ ‫گذشته بازمی‌گردد؛ باقی‌مانده معادن شدادی‬ ‫و پیدایی مردان نمکی‪ ،‬نشان از شأن و منزلت‬ ‫معدن��کاری به عن��وان یک جایگاه ش��غلی و‬ ‫اجتماعی که شاهزادگان به آن می‌پرداختند‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬اینکه نخستین قانون معادن ‪ ۱۱۲‬سال‬ ‫گذش��ته در زمان امیرکبیر تصویب شد نشان‬ ‫از این دارد که در آن زمان معدنکاری در ایران‬ ‫دارای چنان جایگاهی بوده که نیاز به تصویب‬ ‫قانون برای تس��هیل اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫داش��ته است‪ .‬البته این قانون بارها در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مورد بازنگری قرار گرفته که‬ ‫آخرین بار به تیر ‪ ۱۳۹۲‬باز می‌گردد‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه بخش معدن کش��ور دارای جایگاه‬ ‫ممت��از جهانی (رتبه دهم جهان از نظر ذخایر‬ ‫معدنی و رتبه ‪۱۵‬جهان در تنوع مواد معدنی)‬ ‫و وجود کم‌نظیر ظرفیت‌های گوهرس��نگ‌ها‪،‬‬ ‫تجهیزات و ماشین‌آالت است‪ ،‬نتوانسته‌ایم از‬ ‫این ظرفیت زیاد به سود اقتصاد کشور به ویژه‬ ‫زیر فشار خردکننده تحریم‌ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در کنار ذخایر بزرگ و متنوع معدنی باید از‬ ‫نیروهای متخصص و تش��کل‌های توانمند نیز‬ ‫ی��اد کنیم که پازل بخ��ش معدن را به عنوان‬ ‫یک پیش��ران اقتصادی کامل می‌کند‪ .‬معدن‬ ‫فرصتی در مقابل تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه‬ ‫تحریم‌های نفتی است که با ایجاد فرصت‌های‬ ‫ش��غلی پایدار و متن��وع و س��رمایه‌گذاری و‬ ‫هم��کاری همه‌جانب��ه در بخش‌های مختلف‬ ‫اقتص��ادی کش��ور می‌تواند اقتصاد کش��ور را‬ ‫واکس��ینه کند‪ .‬نقش مواد معدنی معادن در‬ ‫تامین مواد اولیه تمام صنایع کش��ور از جمله‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬فوالدس��ازی‪،‬‬ ‫صنایع آلومینیوم‪ ،‬صنایع نفتی‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫حوزه آبزی��ان‪ ،‬صنایع نظامی‪ ،‬دفاعی و انرژی‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬صنایع دارویی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫و‪ ...‬انکار ناپذیر اس��ت‪ .‬همچنین نقش معادن‬ ‫در تامی��ن مواد اولیه تمام پروژه‌های عمرانی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و هم��کاری در تامین مواد اولیه‬ ‫بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری‬ ‫و روس��تایی و حمل‌ونق��ل ج��اده‌ای و ریلی‪،‬‬ ‫بی‌بدی��ل و غیرقابل جایگزین اس��ت‪ .‬از دیگر‬ ‫ظرفیت‌های مهم بخش معدن کشور می‌توان‬ ‫به مش��اوره و هم‌اندیش��ی این بخش با ستاد‬ ‫بحران کش��ور‪ ،‬س��ازمان‌های امداد و پدافند‬ ‫غیرعامل کش��ور در س��وانح طبیع��ی مانند‬ ‫امدادرسانی پس از زلزله (از سوی معدنکاران‬ ‫به‌عنوان امدادگر و ماشین‌آالت مکانیزه معدنی‬ ‫برای امدادرس��انی وآواربرداری)‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫رانش‌ه��ا و جابه‌جایی زمین‪ ،‬زمین‌لغزش‌ها و‬ ‫آبراه‌ها‪ ،‬س��یالب‌ها‪ ،‬آتشفشان و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫حال باید دید مشکل کجاست و پاشنه آشیل‬ ‫بهره‌ب��رداری پایین از ظرفیت‌های یادش��ده‬ ‫معادن را باید در چه بخش‌هایی جس��ت و جو‬ ‫کرد‪ .‬آیا مش��کل در اطالع‌رس��انی و شناخت‬ ‫درست بخش معدن و ظرفیت‌های آن است؟‬ ‫در ای��ن باره چه س��ازمانی بای��د ورود کند؟‬ ‫صدا و س��یما یا آموزش و پرورش یا شبکه‌ای‬ ‫متش��کل از همه این ظرفیت‌ها برای معرفی و‬ ‫شناس��اندن بخش مع��دن به عموم مردم باید‬ ‫نقش فعال‌ت��ری ایفا کنن��د؟ نگارنده معتقد‬ ‫اس��ت با قانون قدیمی و ظرفیت‌های موجود‬ ‫و اطالع‌رس��انی دقی��ق‪ ،‬ام��کان رقابت جدی‬ ‫بخش معدن کشور با صادرات ترکیبات نفتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬درصورتی که در آموزش همگانی‬ ‫و اطالع‌رس��انی از ظرفیت‌های معدنی کشور‪،‬‬ ‫صداوسیما‪ ،‬رسانه‌ها و آموزش و پرورش برای‬ ‫اجرایی ش��دن اقتصاد مقاومتی و رونق تولید‬ ‫باید مشارکت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ریزش تونل جان‬ ‫‪۹‬معدنچی رادرچین گرفت‬ ‫بر اثر ریزش تونل یک معدن زغال‌س��نگ‬ ‫در اس��تان جیلین در ش��مال ش��رق چین‪،‬‬ ‫‪ ۹‬معدنچی کش��ته و ‪ ۱۰‬ت��ن دیگر زخمی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬تلویزیون ملی چین روز‬ ‫دوش��نبه به نقل از مناب��ع محلی اعالم کرد‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۱۰‬معدنکار در بیمارس��تان‬ ‫بستری هستند اما حال عمومی آنها مناسب‬ ‫اعالم شده است‪ .‬در این حادثه‪ ،‬زمین‌لرزه‌ای‬ ‫به ش��دت ‪ ۳.۳‬ریش��تر باعث ریزش یکی از‬ ‫تونل‌های معدن و منجر به حبس ‪ ۱۹‬کارگر‬ ‫ش��د‪ .‬پلیس محلی هم اع�لام کرد عملیات‬ ‫جس��ت‌وجو و نجات پایان یافته و تحقیقات‬ ‫درباره این پرونده آغاز شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد‬ ‫غریب‌پور‪:‬‬ ‫ایمیدرو مصمم‬ ‫به تعامل‬ ‫هرچه بیشتر با‬ ‫دانشگاه‌هاست‬ ‫و این همکاری در‬ ‫قالب تفاهمنامه‬ ‫و تبدیل آن‬ ‫به قرارداد در‬ ‫سال جاری ادامه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تفاهمنامه‌های بین ایمیدرو‪ ،‬دانشگاه‌ها و مراکز‬ ‫علمی برای اجرای نقش��ه راه معدن به قرارداد تبدیل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی همچنین از راه‌اندازی سازمان ناظر بر‬ ‫اجرای این قراردادها در ایمیدرو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب‌پور‬ ‫که در جلس��ه کارگروه تحقی��ق‪ ،‬پژوهش و آموزش‬ ‫در راس��تای نقشه راه معدن س��خن می‌گفت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایمیدرو در س��ال گذش��ته از ‪ ۹۰‬پایان‌نامه در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی حمایت کرد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تاکی��د ب��ر اثربخش ب��ودن طرح‌های‬ ‫تحقیقاتی در این حوزه افزود‪ :‬در راستای بهره‌مندی‬ ‫از آثار طرح‌های تحقیقاتی‪ ،‬نتیجه پیاده‌س��ازی آن از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به آمادگی این‬ ‫سازمان در حمایت از طرح‌های زیست‌محیطی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬اجرای طرح‌های تحقیقاتی در واحدهای معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی عملیاتی می‌ش��ود و در این زمینه‬ ‫مطالعات مرتبط با مس��ائل زیس��ت‌محیطی در نظر‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب‌پور در بخش دیگری از س��خنان خود تعیین‬ ‫راهبرد در طرح‌های تحقیقاتی مورد حمایت ایمیدرو‬ ‫را مهم خواند و افزود‪ :‬طرح‌های تحقیقاتی پیاده‌سازی‬ ‫شده در شرکت‌های تابع باید نتایج مشخصی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بومی‌س��ازی‪ ،‬توس��عه تولی��د و‬ ‫توانمندس��ازی‪ ،‬ارکان اصلی به ثمر رس��یدن اهداف‬ ‫ایمیدرو در راس��تای طرح‌های تحقیقاتی با محوریت‬ ‫اجرای نقشه راه معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫غریب‌پور با تاکید بر اینکه اس��تفاده از دانش روز‪،‬‬ ‫نیاز امروز معدن و صنایع معدنی است‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو‬ ‫مصمم به تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه‌هاست و این‬ ‫هم��کاری در قالب تفاهمنامه و تبدیل آن به قرارداد‬ ‫در سال جاری ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬جلسه کارگروه تحقیق‪ ،‬پژوهش‬ ‫و آموزش در راستای نقشه راه معدن با حضور جمعی‬ ‫از معاونان و مدیران ایمیدرو برگزار ش��د و در آن بر‬ ‫تقویت دانش مدی��ران و متخصصان معدن و صنایع‬ ‫معدنی تاکید شد‪.‬‬ ‫همچنین نحوه همکاری ایمیدرو با وزارت علوم در‬ ‫راستای قطب‌بندی دانش��گاه‌ها به منظور بهره‌مندی‬ ‫از دستاوردهای تحقیقاتی در این بخش بررسی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه جهاد دانشگاهی‬ ‫همچنی��ن در آیین��ی دیگ��ر‪ ،‬جهاد دانش��گاهی و‬ ‫سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‬ ‫با حضور حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانش��گاهی و‬ ‫خداداد غریب‌پور رئیس س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران تفاهمنامه امضا کردند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا طیبی در این آیین که صبح دوش��نبه‬ ‫‪ ۲۰‬خرداد در س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران برگزار ش��د‪ ،‬با بیان اینکه یکی‬ ‫از اهداف تاس��یس جهاد دانشگاهی‪ ،‬انجام تحقیقات‬ ‫کارب��ردی با موضوع تولید فناوری مورد نیاز صنایع و‬ ‫پیگی��ری تا کاربردی کردن کامل این تحقیقات بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ویژگی‌های مهم کار ما در این‬ ‫حوزه‪ ،‬کاربردی کردن تحقیقات اس��ت به طوری که‬ ‫در حوزه‌های پزش��کی تنها حدود ‪ ۲۰‬درصد بودجه‬ ‫به ص��ورت کمکی هزین��ه می‌ش��ود و در حوزه‌های‬ ‫مهندس��ی نی��ز کاربردی ک��ردن و کس��ب درآمد از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار اس��ت؛ بنابراین اصرار داریم‬ ‫که تحقیقات کاربردی شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تقاض��ای واحدها و ظرفی��ت علمی جهاد‬ ‫دانشگاهی تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت زمینه‌های همکاری تفاهمنامه بین‬ ‫سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران و جهاد دانش��گاهی‪ ،‬هم��کاری در حوزه‌های‬ ‫مرتب��ط پژوهش و فناوری به منظور تولید‪ ،‬توس��عه‪،‬‬ ‫انتق��ال و ارتقای فناوری‌های م��ورد نیاز ایمیدرو در‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی‪ ،‬ارائه خدمات علمی‬ ‫و پژوهش��ی در پژوهش‌های ایمیدرو‪ ،‬مش��ارکت در‬ ‫شناسایی نیازها و تعریف طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه‬ ‫م��ورد نیاز ایمیدرو‪ ،‬شناس��ایی پژوهش‌های الزم در‬ ‫زمینه طراحی س��اخت و بومی‌سازی تجهیزات مورد‬ ‫نی��از ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی و ارائه‬ ‫پیش��نهادهای مربوط‪ ،‬ارائه پیشنهادها و راهکارها در‬ ‫زمین��ه فناوری‌های نوین در بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در راس��تای انتق��ال دانش فن��ی‪ ،‬طراحی و‬ ‫تدوی��ن و اج��رای دوره‌ه��ا و کارگاه‌های آموزش��ی‬ ‫تخصصی مورد نیاز ایمیدرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنام�ه س�اخت راه آهن س�نگان به‬ ‫بافق‬ ‫حمیدرضا طیبی‪ :‬یکی از اهداف تاس��یس جهاد دانش��گاهی‪ ،‬انجام‬ ‫تحقیق��ات کارب��ردی ب��ا موضوع تولید فن��اوری مورد نی��از صنایع و‬ ‫پیگیری تا کاربردی کردن کامل این تحقیقات بوده است‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با اشاره به ظرفیت‌های باالی‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به ورود به صنایع معدنی عالقه داش��تیم و‬ ‫توس��عه فناوری در این صنایع را ب��ه منظور ارتقای‬ ‫بهره‌وری هدف قرار دادیم‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانش��گاهی افزود‪ :‬عالقه داش��تیم در‬ ‫زمینه مهندس��ی پایه و فرآیندهای تامین مواد اولیه‬ ‫و توس��عه تجهی��زات فعالیت کنیم؛ ب��ا توجه به نگاه‬ ‫دکتر غریب‌پور به فناوری‪ ،‬از توس��عه همکاری‌ با این‬ ‫س��ازمان به شدت اس��تقبال می‌کنیم و امیدواریم با‬ ‫وج��ود تفاهمنامه‌ای که امضا ش��د‪ ،‬ش��اهد توس��عه‬ ‫فناوری در این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫طیبی در پایان یادآور شد‪ :‬هر کشوری باید صاحب‬ ‫عل��م و فناوری باش��د و این علم و فن��اوری را مرتب‬ ‫ب��ه روز کند ت��ا بتواند به رقاب��ت در ب��ازار بپردازد‪.‬‬ ‫همچنی��ن طبیع��ت انقالب م��ا ایج��اب می‌کند که‬ ‫چنین باش��د‪ .‬بدون علم و فناوری‪ ،‬کش��ور ما حیات‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۷‬طرح تحقیقاتی در ایمیدرو‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این آیین با تاکید‬ ‫بر آنکه کش��ور ما ب��ه روحیه کار گروه��ی و نزدیک‬ ‫ش��دن واحدهای صنعت��ی به واحده��ای علمی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در ح��وزه علم‪ ،‬یافته‌های علمی ما‬ ‫بد نیس��ت اما در استفاده از این علم در عمل چندان‬ ‫موفق نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از تبدی��ل عل��م به عم��ل‪ ،‬فناوری‬ ‫حاصل می‌ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه و در ح��وزه دانش‬ ‫فن��ی‪ ،‬وابس��تگی ما به کش��ورهای خارج��ی یکی از‬ ‫موضوع‌هایی است که در سال‌های تحریم‪ ،‬ما را اذیت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫غریب‌پور افزود‪ :‬با جهاد دانشگاهی‪ ،‬دست در دست‬ ‫هم دادیم تا بتوانیم در این ش��رایط حساس با تکیه‬ ‫بر دانش پژوهش��گران و اندیش��مندان یک گام ملی‬ ‫برداری��م و ظرفیت باالی فنی و علمی را در کنار هم‬ ‫ق��رار داده و در زمینه‌های آموزش‪ ،‬پژوهش و دانش‬ ‫فنی‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬پ��س از نامه‌نگاری‌ه��ای‬ ‫متع��دد ب��ا دانش��گاه‌ها و هماهنگ��ی وزارت عل��وم‪،‬‬ ‫قطب‌بن��دی کش��ور ب��ه ‪ ۱۰‬قطب علمی بر اس��اس‬ ‫ظرفیت‌های علمی اس��تان‌ها انجام شد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫با ش��رکت‌های ب��زرگ صنعتی نی��ز تفاهمنامه امضا‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تفاهمنامه‌ای که امروز بین سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران و‬ ‫جهاد دانش��گاهی امضا ش��ده‪ ،‬گامی مه��م در ایجاد‬ ‫تح��ول در حوزه فن��اوری مع��دن در صنایع معدنی‬ ‫به ش��مار می‌آید و بن��ا داریم تفاهمنام��ه را تبدیل‬ ‫ب��ه قرارداد و قرارداد را تبدیل ب��ه عملیات کنیم‪ ،‬به‬ ‫طوری که یک س��ال دیگر شاهد محصول یا خروجی‬ ‫این همکاری مشترک باشیم‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬مهم‌تری��ن نقطه ضعف‬ ‫کاره��ای علم��ی و تحقیقاتی چند دهه گذش��ته در‬ ‫کش��ور‪ ،‬اثربخش نبودن این کارها بوده و در راستای‬ ‫هدف انجام نشده از تاثیرگذاری الزم برخوردار نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم تفاهمنامه امضا شده‪ ،‬فتح بابی در‬ ‫این حوزه باش��د‪ ،‬ضمن اینکه کمال کار آن است که‬ ‫تفاهمنامه تبدیل به کار عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬امس��ال ‪ ۲۷‬طرح‬ ‫تحقیقات��ی را بر اس��اس تقاضای واحدها شناس��ایی‬ ‫کردی��م‪ ،‬به این معنی ک��ه اعالم نی��از کرده‌اند و ما‬ ‫نیز س��عی می‌کنیم رابطه خود را با جهاد دانشگاهی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه س��اخت راه آهن سنگان به بافق به طول‬ ‫‪ ۸۰۰‬کیلومتر امضا شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یما‪ ،‬خ��داداد‬ ‫غریب‌پور همچنین در جلس��ه بررسی نحوه مشارکت‬ ‫ش��رکت‌های صنای��ع معدنی در ط��رح انتقال آب از‬ ‫چابهار به ش��رق کشور در استانداری خراسان رضوی‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس برنامه‌ریزی‌ها‪ ،‬شهریور امسال قرارداد‬ ‫این طرح امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انتقال کنسانتره و گندله تولیدی‬ ‫در منطق��ه س��نگان خ��واف نیازمند ایجاد ش��بکه‬ ‫ریلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت‌های صنعت��ی و معدنی‬ ‫ب��رای س��اخت ف��رودگاه در منطقه س��نگان خواف‬ ‫آمادگ��ی دارند و در صورت موافقت مدیران اس��تانی‬ ‫می‌توان ش��یوه مشارکت اجرای این طرح را در قالب‬ ‫تفاهمنامه تعیین کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در یک‬ ‫م��اه آینده‪ ،‬تفاهمنامه نحوه مش��ارکت ش��رکت‌های‬ ‫فوالدی با هماهنگی ایمیدرو با حضور مسئوالن ملی‬ ‫و محلی در اس��تانداری خراسان رضوی امضا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران اف��زود‪ :‬مجموعه ش��رکت‌های صنایع‬ ‫معدن��ی منطقه س��نگان ب��ا محوریت ایمی��درو در‬ ‫س��رمایه‌گذاری انتقال آب چابهار به مشهد مشارکت‬ ‫می‌کنند و ش��یوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های فوالدی‬ ‫در ای��ن طرح بای��د در قال��ب تفاهمنام��ه همکاری‬ ‫مشخص‌شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین نیاز آبی اس��تان در بخش فوالد و صنعت‬ ‫اس��ت و هدف برگزاری این نشست‪ ،‬جلب مشارکت‬ ‫مجموعه‌های فع��ال در حوزه صنایع معدنی در طرح‬ ‫انتق��ال آب و رف��ع نیاز آبی اس��تان اس��ت‪ .‬علیرضا‬ ‫رزم‌حس��ینی افزود‪ :‬در صورت انتق��ال آب از چابهار‬ ‫به س��نگان خواف‪ ،‬زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های‬ ‫صنایع معدنی در این منطقه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت منطقه س��نگان از توابع شهرستان‬ ‫خواف در ش��رق خراس��ان رضوی اس��ت که به علت‬ ‫دارا ب��ودن ذخایر غنی س��نگ آه��ن‪ ،‬تاکنون برای‬ ‫بهره‌ب��رداری از ای��ن مع��ادن‪ ،‬چند واح��د تولیدی‬ ‫کنسانتره و گندله‌سازی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫شرکت‌کنندگان در هفتمین نمایشگاه معدنیکرمان عنوان کردند‪:‬‬ ‫در کرمان امکان ارتباط با مجریان معدنی بیش از مدیران وجود دارد‬ ‫‹ ‹گردهمایی معدنی‌ها در بهشت معادن‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬اهالی معدن ای��ران ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬ماه جاری در کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن‬ ‫ایران‪ ،‬گرد هم می‌آیند‪ .‬این ش��هر‪ ،‬میزبان هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و همچنین پنجمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ماشین‌آالت معدنی و راهسازی است‪ .‬این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫شهر کرمان برگزار می‌شود و برگزاری آن را شرکت رستاک‌پادویژن در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با شرکت‌های حاضر در نمایشگاه پیش رو‪ ،‬دستاوردهای آنها را معرفی‬ ‫می‌کند و از دغدغه‌های آنها می‌پرسد‪ .‬این شرکت‌ها برگزاری این رویداد را در قطب معادن‬ ‫کشور اتفاقی مهم و ثمربخش معرفی می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن‪ ،‬منحصر به بخش خصوصی شود‬ ‫کامبیز کاظم‌پور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فراماش��ین جهان‌گس��تر‪ ،‬یکی از ش��رکت‌های‬ ‫حاضر در این رویداد اس��ت‪ .‬او در گفت‌وگو با‬ ‫به تش��ریح دستاوردهای این شرکت‬ ‫پرداخ��ت و در ای��ن باره گفت‪ :‬این ش��رکت زیرمجموعه‌ای از گروهی بزرگ‌تر به نام گروه‬ ‫فنی مهندس��ی فراماش��ین اس��ت و کار اصلی آن تجارت خارجی تجهیزات‪ ،‬متعلقات و‬ ‫لوازم جانبی مرتبط با ماش��ین‌آالت معدنی و راهس��ازی اس��ت‪ .‬این ش��رکت همچنین‬ ‫‪ ۵‬نمایندگی از شرکت‌های خارجی در ایران دارد که در زمینه ماشین‌آالت معدنی فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما تاکنون در نمایشگاه‌های گوناگون معدن و صنایع معدنی سراسر‬ ‫کشور شرکت کرده‌ایم و این دومین دوره پیوسته‌ای است که در نمایشگاه کرمان حضور‬ ‫پیدا می‌کنیم‪ .‬اینکه کرمان قطب معدنی کشور به شمار می‌آید‪ ،‬نقطه قوت این نمایشگاه‬ ‫اس��ت و بیش��تر ش��رکت‌های معدنی فعال در زمینه‌های گوناگون اکتش��اف‪ ،‬استخراج و‬ ‫ف��رآوری ب��ه طور ثابت و موق��ت در کرمان حضور دارند‪ .‬معادن کرم��ان همچنین معیار‬ ‫س��نجش خوبی برای کار با همه ش��رکت‌های معدنی کشور به ش��مار می‌آید‪ ،‬به عبارتی‬ ‫دیگر معادن کرمان‪ ،‬پیشتازان معادن ایران هستند‪ .‬کاظم‌پور در ادامه‪ ،‬کرمان را جایگاه‬ ‫شایسته‌ای برای برگزاری رویدادی این چنین معرفی کرد و گفت‪ :‬مزیت اصلی نمایشگاه‬ ‫کامبیز کاظم‌پور‬ ‫محمد خوش‌بین‬ ‫کرمان نس��بت به نمایش��گاه تهران آن اس��ت که در نمایش��گاه تهران فقط مدیران ارشد‬ ‫ش��رکت‌های معدنی حضور پیدا می‌کنند‪ ،‬در حالی که در نمایش��گاه کرمان این فرصت‬ ‫را داری��م که با مصرف‌کننده مس��تقیم ماش��ین‌آالت و تجهیزات معدن��ی هم در ارتباط‬ ‫باش��یم‪ ،‬در نتیجه بازاریابی در نمایش��گاه کرمان موفق‌تر اس��ت‪ .‬ش��رکت ما در ماینِکس‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ته��ران حضور داش��ت اما در ‪ ۲۰۱۷‬میالدی مای��ل به حضور نبود زیرا در تهران با‬ ‫مدیران در ارتباطیم‪ ،‬در حالی که در کرمان با اپراتورهای معدنی‪ ،‬مهندس��ان س��رویس‪،‬‬ ‫مهندس��ان معدن و کس��انی در ارتباط هس��تیم که درباره نیازمندی‌های بخش معدن‬ ‫داده‌ه��ای واقعی‌ت��ری در اختی��ار ما قرار می‌دهند‪ .‬کاظم‌پ��ور در نهایت بر تقویت بخش‬ ‫خصوصی در بخش معدن کشور تاکید کرد و توضیح داد‪ :‬پیشنهاد می‌شود توسعه معدنی‬ ‫در ایران در انحصار بخش خصوصی قرار بگیرد زیرا به باور من‪ ،‬بخش خصوصی با سرعت‬ ‫و کیفیت مطلوب‌تری پروژه‌ها را پیش می‌برد و معدن با بخش خصوصی موفق‌تر اس��ت‪.‬‬ ‫مروری بر پیش��ینه فعالیت ش��رکت‌های معدنی نشان می‌دهد که بخش خصوصی با همه‬ ‫مشکالتی که در این مسیر دارد‪ ،‬عملکرد بهتری داشته است‪.‬‬ ‫محمد خوش‌بین‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنعتی معدنی آریا ناران سرچش��مه است‪ .‬او در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬به دس��تاوردهای ش��رکت اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬این شرکت از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬فعالی��ت معدن��ی خ��ود را آغاز کرد و در زمینه‌های پی‌جویی‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫حفاری‪ ،‬انفجار‪ ،‬بارگیری و حمل مواد معدنی فعالیت می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما درحال‌حاضر‬ ‫به عنوان پیمانکار با شرکت مس سرچشمه همکاری می‌کنیم‪ ،‬البته توان همکاری با همه‬ ‫پروژه‌ه��ای بزرگ‌مقی��اس معدن��ی اعم از مس و غیر از آن را داریم و از اکتش��اف تا پایان‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬توانمندی کار در پروژه‌های معدنی را با تکیه بر توان بخش خصوصی داریم‪.‬‬ ‫در هر پروژه‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه باشد در هر کجای کشور همکاری می‌کنیم‪.‬‬ ‫خوش‌بین��ی اضاف��ه کرد‪ :‬دلیل تمرکز ما بر پروژه‌ه��ای بزرگ‌مقیاس‪ ،‬بزرگی تجهیزات و‬ ‫ماشین‌آالتی است که شرکت آریاناران در اختیار دارد‪ .‬این ماشین‌آالت تناسبی برای کار‬ ‫در پروژه‌هایی غیر از پروژه‌های کوچک‌مقیاس ندارند‪ .‬برای مثال ما دارای ‪ ۳۶‬دامپتراک‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۳۶‬تن هستیم و پس از شرکت مس سرچشمه که ‪ ۴۵‬دستگاه دارد‪ ،‬دومین‬ ‫شرکت ایرانی هستیم که این دامپتر‌اک‌ها را داریم‪ .‬همچنین مجهز به ‪ ۴‬لودِر ‪ ۸۰۰‬تنی‬ ‫و ‪ ۸‬بیل مکانیکی هس��تیم که بخش��ی از تجهیزات در اختیار ش��رکت به اضافه ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫نیروی انس��انی اس��ت‪ .‬با این ظرفیت‪ ،‬کار در پروژه‌های متوسط و کوچک‌مقیاس برای ما‬ ‫صرف��ه اقتص��ادی ندارد‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬این چهارمین دوره‌ای اس��ت که ما در‬ ‫نمایش��گاه کرمان حضور داریم و به باور من کرمان بهترین ش��رایط را برای شناس��ایی‪،‬‬ ‫معرفی و بهره‌گیری از محصوالت معدنی و همچنین شناس��ایی فرصت‌های موجود برای‬ ‫بومی‌س��ازی آنها دارد‪ .‬کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن است و گردهمایی معدنی‌های کشور در آن‬ ‫اتفاقی خجسته به شمار می‌آید‪ .‬حضور در نمایشگاه کرمان نسبت به نمایشگاه تهران برای‬ ‫ما ارجحیت دارد‪ .‬در واقع تا به حال در نمایشگاه تهران حضور نداشته‌ایم چون حضور در‬ ‫آن صرفه اقتصادی ندارد و انتقال تجهیزات به تهران نیز بسیار سخت است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫ظرفیت قهوه‌‌خانه‌های‬ ‫سنتی در جذب‬ ‫دانش‌آموختگان موسیقی‬ ‫«توکا ریل» پیشرو در‬ ‫توسعه‪ ،‬تعالی‪ ،‬خودباوری‬ ‫و حمل و نقل سبز‬ ‫بازار ارز‬ ‫خالی از خریدار‬ ‫‹ ‹سرشکن شدن قیمت‌ها با افزایش تولید‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تمهیدات ای��ن وزارتخانه برای تنظیم بازار لوازم‬ ‫خانگی گفت‪ :‬هزار و ‪ ۵۶۴‬واحد فعال تولیدی در زمینه‬ ‫لوازم خانگی داریم که ‪ ۶۵‬هزار اش��تغال مستقیم ایجاد‬ ‫کرده‌اند‪ .‬بیش از ‪ ۷۰۰‬جواز تاس��یس جدید صادر شده‬ ‫که می‌تواند ‪۲۸‬هزار شغل جدید ایجاد کند‪ .‬محمدرضا‬ ‫کالمی در ارتباط تلفنی با برنامه «تیتر امش��ب» شبکه‬ ‫خب��ر با موضوع بازار لوازم خانگ��ی افزود‪ :‬در حمایت از‬ ‫تولید ات��کا را بر تولید داخل ق��رار داده‌ایم؛ بنابراین به‬ ‫هر میزان که کش��ور نیاز داشته باشد ظرفیت تولید در‬ ‫داخل کشور فراهم است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬به‌دلیل تحریم‌ها‪،‬‬ ‫برخی برندهایی که در کش��ور عرضه می‌شد‪ ،‬ما را ترک‬ ‫کردن��د؛ بنابراین با سیاس��ت‌گذاری‌های الزم اتکا را بر‬ ‫تولید قرار دادیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با اس��تفاده از ش��رایط تحریم به‌عنوان یک‬ ‫فرصت پیش‌آم��ده می‌توانیم به س��مت تولید برویم و‬ ‫واردات را ممنوع کنیم‪ .‬افزایش تولید موجب سرش��کن‬ ‫ش��دن قیمت‌ها و رقابت بیش��تر در زمینه کیفیت بهتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بزرگ‌ترین مش��کل تولید م��ا تیراژ باالی‬ ‫محص��والت خارجی ب��ود که ب��ا تعرف��ه حمایتی ‪۳۶‬‬ ‫درصدی در زمان آزاد بودن واردات تولیدکننده مجبور‬ ‫ب��ود از ارز ب��ازار اس��تفاده کند که مهم‌تری��ن دغدغه‬ ‫واحده��ای تولیدی رقابت ب��ا واحدهای خارجی بود که‬ ‫محصوالت‌ش��ان بیشتر از راه قاچاق وارد کشور می‌شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬در سیاس��ت جدید تمام هدف‌گ��ذاری معطوف‬ ‫ب��ه ظرفیت تولید داخل ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل تنظیم‬ ‫ب��ازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در ش��رایط‬ ‫فعلی اگر ممنوعیت واردات برداش��ته ش��ود کاال با ارز‬ ‫آزاد ب��ازار تأمین می‌ش��ود اما با توجه ب��ه اینکه تولید‬ ‫داخل پاس��خگوی نیاز کش��ور را می‌دهد واردات انجام‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از علت‌های کاهش تولید سال‬ ‫‪ ۹۷‬این بود ک��ه واحدهای تولیدی ام��کان افزایش در‬ ‫تیراژ تولید نداشتند که تصمیم بر این شد عطش و نیاز‬ ‫بازار با پیش فروش برطرف شود‪ .‬کالمی گفت‪ :‬مکاتبات‬ ‫استفاده از ال‌سی‌های داخلی نیز در بانک‌ها انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجوز پیش‌فروش محصوالت و استفاده از منابع‬ ‫س��رگردان به سود تولید نیز صادر شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ب��رای خودکفای��ی در زم��ان تحریم نیز بای��د منابع و‬ ‫تسهیالت بیش��تری اختصاص یابد‪ .‬در ساخت تولیدات‬ ‫مکاتبات اس��تفاده از ال‌س��ی‌های داخلی در بانک‌ه��ا انجام و مجوز‬ ‫پیش‌فروش محصوالت و اس��تفاده از منابع سرگردان به سود تولید‬ ‫نیز صادر شده است‬ ‫داخلی برنامه‌ریزی تولید قطعه در داخل در دولت انجام‬ ‫ش��ده تا برای رقابت با محصول و قطعه خارجی شرایط‬ ‫فراهم باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تمهیدات و سیاس��ت‌گذاری‌ها برای کس��ری در‬ ‫ب��ازار لوازم خانگ��ی گفت‪ :‬در برنامه‌ری��زی تولید وقتی‬ ‫ب��رآورد نیاز می‌ش��ود تقاضای ب��ازار از ناحیه زوج‌های‬ ‫ج��وان و ازدواج‌ها نیز درنظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫طرح‌ه��ای ما ب��رای تحریک تقاضاس��ت ت��ا واحدهای‬ ‫تولی��دی بتوانند امکان بیش��تری برای فروش داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬در کارگ��روه رونق تولید با حضور وزیر کش��ور‬ ‫ب��ر تعمیق قطع��ات داخلی مکلف ش��دیم برای محقق‬ ‫ش��دن آن پیگیری‌های الزم انجام ش��ود‪ .‬همچنین در‬ ‫زمینه سرمایه در گردش نیز برمبنای تسهیالت و منابع‬ ‫پیش‌بینی شده در بودجه کمک الزم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار لوازم خانگی فعال متعادل است‬ ‫حمیدرض��ا غزن��وی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم خانگی نیز در ای��ن برنامه گفت‪:‬‬ ‫وضعیت تولید با برند ایرانی مناس��ب است اما با شوک‬ ‫اقتصادی که در سال ‪ ۹۷‬وارد صنعت لوازم خانگی شد‪،‬‬ ‫شاهد کاهش تولید ‪ ۲۳‬درصدی یخچال و ‪ ۴۱‬درصدی‬ ‫ماش��ین لباسش��ویی و افت تولید نس��بت به سال ‪۹۶‬‬ ‫بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در تکانه‌ها و ش��وک‌های اقتصادی اگر‬ ‫از قبل حمایتی نباشد با کاهش تولید روبه‌رو می‌شویم‬ ‫که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود‪ .‬غزنوی با‬ ‫بیان اینکه شرایط بازار لوازم خانگی فعال متعادل است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید تالش کنیم با افزایش تولید برندهای‬ ‫داخل��ی به مقیاس اقتص��ادی برس��یم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط تحریم بای��د به‌گونه‌ای برنامه‌ری��زی کنیم که‬ ‫برندهای تولیدی داخل توسعه پیدا کنند و با رسیدن به‬ ‫مقی��اس اقتصادی بتوانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم و به‬ ‫کیفیت جهانی برسیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫درباره اس��تفاده از توان تولید گفت‪ ۳۷ :‬درصد ظرفیت‬ ‫ایجاد ش��ده برای تولید یخچال در تولید لوازم خانگی و‬ ‫‪ ۴۵‬درصد از این ظرفیت برای تولید لباسشویی استفاده‬ ‫ش��ده که نش��ان‌دهنده این اس��ت که از ظرفیت تولید‬ ‫داخل و س��رمایه‌گذاران تولیدکنن��دگان ایرانی به‌دلیل‬ ‫دراختیار ق��رار دادن بازار به برندهای خارجی و تقویت‬ ‫تولید سرعت نگرفته بود‪ .‬مهم‌ترین معضل لوازم خانگی‬ ‫استفاده از س��رمایه در گردش‪ ،‬ال‌سی ریالی و خارجی‬ ‫است که نسبت به سال ‪ ۲۵ ،۹۶‬برابر نیاز به سرمایه در‬ ‫گردش داریم این نش��ان می‌دهد در سال ‪ ۹۷‬بیشتر با‬ ‫کاهش تولید روبه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫غزن��وی گف��ت‪ :‬تولیدات برنده��ای خارجی به لحاظ‬ ‫وابس��تگی به قطعات خارجی کم ش��ده و نتوانستند در‬ ‫کشور تولیدی داشته باشند؛ بنابراین بیشتر تولید داخل‬ ‫بوده که عرضه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شوک در لوازم خانگی معنی ندارد‬ ‫محمدحسین فرهنگی‪ ،‬عضو کمیسیون ویژه حمایت‬ ‫از تولی��د داخل مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز در این‬ ‫برنامه گف��ت‪ :‬رقابت با موضوع کیفیت و نرخ در ارتباط‬ ‫اس��ت؛ یعنی خریدار یا بضاعت ندارد که سراغ محصول‬ ‫بی‌کیفیت می‌رود یا امکان خرید دارد و به‌دنبال کاالی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جایگزین کشور کره در بازار ایران‬ ‫عضو انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه پیش از‬ ‫ای��ن‪ ،‬بین ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬درصد بازار لوازم خانگی را برندهای‬ ‫مشهور کره‌ای در اختیار داشتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایطی که از سال گذشته پس از تحریم‌ها پیش آمد‬ ‫و کش��ور کره از خرید نفت ایران منع شد‪ ،‬تاجران این‬ ‫کشور به‌دلیل ارتباطی که با بازارهای امریکا و شریکان‬ ‫آن دارند و برای اینکه بتوانند پاس��خ خزانه‌داری امریکا‬ ‫را بدهند از صادرات قطعه به بازار ایران ممانعت کردند‪.‬‬ ‫علیرض��ا خزایی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫در نتیج��ه ای��ن ش��رایط‪ ،‬مجموعه‌هایی ک��ه در ایران‬ ‫سرمایه‌گذاری کردند به یکباره با کمبود قطعات روبه‌رو‬ ‫ش��دند که البته برای جایگزینی تولیدات چین و ترکیه‬ ‫به‌جای محصوالت این شرکت‌های کره‌ای اقدام‌هایی در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬اما برندهای مشهور که سال‌ها در‬ ‫بازار ایران جا خوش ک��رده بودند‪ ،‬درحال‌حاضر به‌طور‬ ‫تقریب��ی دیگر در ب��ازار وجود ندارند مگ��ر اینکه اتفاق‬ ‫خاصی در حوزه سیاسی و تحریم‌ها رخ دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بازار با این حجم از کمبود روبه‌رو ش��ده‬ ‫است و البته در این رصد بخشی از بازار با قاچاق تامین‬ ‫می‌شود که به‌طور قطع برندهای خارجی سهمی را که‬ ‫در گذشته در این بازار داشتند دیگر نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مش��اور پیش��ین کمیس��یون صنایع مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به افزایش نرخ لوازم خانگی تحت‌تاثیر‬ ‫ن��رخ ارز اظهار کرد‪ :‬اس��فند ‪ ۹۶‬نرخ دالر حدود ‪۳۷۰۰‬‬ ‫تومان بود و انبارهای بیش��تر تولیدکننده لوازم خانگی‬ ‫و صوت��ی و تصویری پر بود اما به یکباره در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫سیاست‌های ارزی تغییر کرد و قیمت‌ها افزایش یافت‪.‬‬ ‫خزایی تاکید کرد‪ :‬درحال‌حاضر‪ ،‬نس��بت به اس��فند‬ ‫‪ ۹۶‬ن��رخ یک نوع لوازم خانگی بیش از ‪۲‬برابر ش��ده که‬ ‫س��رمایه در گردش واحدها را زیر فشار قرار داده و نیاز‬ ‫آنها را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تامین برخی از این لوازم حتی از کش��ور‬ ‫چین هم امکان‌پذیر نیس��ت چراک��ه واحدهای چینی‬ ‫صاحب‌نام که دارای فناوری باال هستند و به کشورهای‬ ‫امریکا و‪ ...‬صادرات دارند هم از ترس از دست دادن بازار‬ ‫امریکا و دیگر کش��ورهای مطرح برای همکاری با ایران‬ ‫اکراه دارند‪.‬‬ ‫محمدرضا کالمی‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫علیرضا خزایی‬ ‫احتمال افزایش نرخ بلیت ورودی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫ای��ران از احتم��ال افزای��ش ن��رخ بلی��ت ورودی‬ ‫نمایش��گاه‌ها ب��ه ‪ ۶‬ه��زار تومان خب��ر داد‪ .‬بهمن‬ ‫حس��ین‌زاده در نشس��ت خب��ری در پاس��خ ب��ه‬ ‫پرس��ش ایرنا از احتمال افزایش نرخ بلیت ورودی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫افزای��ش نرخ بلیت را از ‪ ۲‬هزار به ‪ ۶‬هزار تومان را‬ ‫به مجمع عمومی نمایشگاه‌ها ارائه داده‌ایم که باید‬ ‫تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در تمام کش��ورها ن��رخ ورودی‬ ‫نمایشگاه باالتر است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬در یک کشور‬ ‫خ��اص (بدون ذکر نام) نرخ بلیت ‪ ۳۳‬یورو اس��ت‬ ‫که برای دانش��جویان با تخفی��ف‪ ۱۱ ،‬یورو عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬حسین‌زاده معتقد اس��ت در صورت باال‬ ‫بودن نرخ بلیت‪ ،‬فقط افراد متخصص در آن شرکت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫ایران در پاسخ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌ها چ��ه میزان ب��ه صادرات‬ ‫کم��ک ک��رده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نمایش��گاه محل عرضه‬ ‫توانمندی‌ها است و بدون‌شک باعث شناخته شدن‬ ‫محصوالت و خدمات و صادرات آنها می‌ش��ود‪ .‬اما‬ ‫هنوز آمار و ارقام��ی درباره اینکه چه میزان منجر‬ ‫به صادرات شده‪ ،‬آماری نداریم که جزو ضعف‌های‬ ‫ما اس��ت و در تالش برای اج��رای پژوهش‌های و‬ ‫مطالعات مرتبط هستیم‪.‬‬ ‫در شرایطی که برخی برندهای مطرح لبنی‬ ‫در چن��د روز گذش��ته اقدام ب��ه افزایش نرخ‬ ‫ماست و پنیر کرده‌اند‪ ،‬رئیس سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان اعالم کرد‬ ‫ای��ن اقدام غیرقانونی بوده و با گران‌فروش��ان‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫عب��اس تاب��ش ب��ه ایس��نا گف��ت‪ :‬مالک‬ ‫قیمت‌گذاری در صنایع لبنی باید مصوبه آذر‬ ‫سال گذشته ستاد تنظیم بازار باشد و هر یک‬ ‫از برنده��ای لبنی که اقدام به گران‌فروش��ی‬ ‫یا افزایش نرخ کرده باش��ند‪ ،‬ب��ا آنها برخورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف‬ ‫و گران‌فروش��ی صنای��ع لبن��ی نداش��ته‌ایم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته هم‌اکنون پیش��نهاد‬ ‫صنایع لبنی برای افزایش نرخ محصوالت‌شان‬ ‫در حال بررسی است اما هیچ قیمتی تاکنون‬ ‫تایی��د و تصوی��ب نش��ده اس��ت‪ ،‬بنابراین با‬ ‫گران‌فروشان برخورد می‌کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مردم همگی باید هنگام خرید محصوالتی‬ ‫ک��ه دارای نرخ مصوب اس��ت‪ ،‬هوش��مندانه‬ ‫در ب��ازار برخ��ورد کنند و گران‌فروش��ی‌ها را‬ ‫به س��رعت به سامانه ‪ ۱۲۴‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کنند‬ ‫تا به سرعت با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫پیوستن ایران به‬ ‫اتحادیه اوراسیا تا چند‬ ‫ماه آینده اجرایی می‌شود‬ ‫سفیر ایران در اس��پانیا که به نمایندگی از‬ ‫وزارت امور خارجه در هجدهمین اجالس��یه‬ ‫رئیسان اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه‬ ‫خزر در بابلسر ش��رکت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس پیگیری وزارت ام��ور خارجه مصوبه‬ ‫پیوستن جمهوری اس�لامی ایران به اتحادیه‬ ‫اوراسیا دست‌کم در چند ماه آینده در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصویب و با ابالغ به دولت‬ ‫اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ن قش��قاوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با اجرایی ش��دن قانون پیوستن ایران به‬ ‫اتحادیه اوراسیا در مرحله نخست تعرفه ‪۸۰۰‬‬ ‫قلم کااله��ای صادراتی ایران به کش��ورهای‬ ‫عضو ای��ن اتحادی��ه کاهش خواه��د یافت و‬ ‫ای��ن موفقیت خوبی برای ص��ادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی ایران به اتحادیه اوراسیا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اواخر ماه جاری نیز کمیسیون‬ ‫مش��ترک ایران و روس��یه با ش��رکت حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬ش��رکت دولتی و خصوصی روس��ی در‬ ‫ایران برگزار می‌ش��ود و این نشست می‌تواند‬ ‫کارگش��ایی خوبی ب��رای توس��عه تجارت دو‬ ‫جانبه باشد‪.‬‬ ‫قش��قاوی برگ��زاری کارگروه اس��تانی این‬ ‫کمیس��یون را زیر نظر وزارت کشور با حضور‬ ‫معاونان استانداری‌های سراسر کشور از دیگر‬ ‫مزیت‌های این نشست برشمرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫استان‌ها می‌توانند در این نشست ظرفیت‌های‬ ‫دو جانبه خود را برای گسترش روابط تجاری‬ ‫و اقتصادی ارائه کنند‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین وزیر امور خارجه برگزاری‬ ‫هیجدهمی��ن نشس��ت رئیس��ان اتاق‌ه��ای‬ ‫بازرگانی کش��ورهای حاش��یه دریای خزر در‬ ‫بابلس��ر را گامی موثر در راس��تای گس��ترش‬ ‫مناس��بات تجاری و اقتصادی بین کشورهای‬ ‫عضو برش��مرد و توصیه کرد تا روابط تجاری‬ ‫و اقتصادی کش��ورهای عضو این اجالسیه با‬ ‫توج��ه ظرفیت‌ه��ا و زیرس��اخت‌های فراوان‬ ‫موجود بیش از گذشته گسترش یابد‪.‬‬ ‫وی از بنادر آستراخان‪ ،‬آفتاب‪ ،‬باکو و ترکمن‬ ‫باشی به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت‌های ایجاد‬ ‫شده برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی‬ ‫بین کش��ورهای حاشیه دریای خزر یاد کرد و‬ ‫خواهان بهره‌گیری از این زیرس��اخت‌ها برای‬ ‫گسترش روابط تجاری و بازرگانی شد‪.‬‬ ‫س��فیر ایران در اس��پانیا با اشاره به شرکت‬ ‫هی��ات تج��اری ای��ن کش��ور در هجدهمین‬ ‫اجالسیه رئیسان اتاق‌های بازرگانی کشورهای‬ ‫حاش��یه دری��ای خ��زر‪ ،‬از آمادگ��ی حضور و‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی اس��پانیا در‬ ‫ایران به‌ویژه استان مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مجوز پیش‌فروش لوازم خانگی صادر شد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت قول داد برای جبران‬ ‫کس��ری بازار لوازم خانگ��ی با هدف حمای��ت از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬دو چالش تولیدکنندگان از جمله مشکل سرمایه‬ ‫در گ��ردش و پیش‌فروش را برط��رف کند‪ .‬این وعده‌ای‬ ‫اس��ت که یکی از مسئوالن وزارتخانه متبوع داده و قرار‬ ‫اس��ت اتفاق‌های خوبی در صنع��ت و بازار لوازم خانگی‬ ‫ای��ران رخ دهد‪ .‬اتفاق‌هایی که به‌‌دنبال افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫تحریم‌ها و خارج ش��دن برندهای مشهور کره‌ای از بازار‬ ‫ایران شکل می‌گیرد و فرصتی برای عرض اندام تولیدات‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫با برندهای لبنی گران‌فروش‬ ‫برخورد می‌شود‬ ‫وعده جبران کسری بازار‬ ‫باکیفیت م��ی‌رود‪ .‬فرهنگی با بی��ان اینکه بیش از یک‬ ‫دهه است رهبر معظم انقالب بر حمایت از تولید داخل‬ ‫و قطع وابستگی به واردات تاکید کرده‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��وک در لوازم خانگی معنی ن��دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫قانون اس��تفاده حداکث��ری از تولید داخ��ل و خدمات‬ ‫داخل��ی با هدف اس��تفاده از تولید داخل مصوب ش��د‪،‬‬ ‫البته این قانون س��ال ‪ ۹۱‬است که با اصالحاتی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬مطرح ش��د‪ .‬عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬ضمانت بیمه برای صن��ف لوازم خانگی‬ ‫از ان��واع ریس��ک‌ها حمایت می‌کن��د‪ .‬در قانون تنظیم‬ ‫نی��ز صندوقی برای تس��هیالت درنظر گرفته ش��ده که‬ ‫ب��ا ضمانت بیمه‌ای از تولید‌کنن��ده حمایت کند که در‬ ‫آیین‌نامه اجرایی دولت باید لحاظ شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫بازرگانی در‬ ‫رشد و توسعه‬ ‫تولید‬ ‫داود چراغی‪/‬استادیار موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی در گفت‌وگو با‬ ‫خبر داد‬ ‫ظرفیت قهوه‌‌خانه‌های سنتی در جذب دانش‌آموختگان موسیقی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اداره نظارت بر‬ ‫اماکن عمومی‬ ‫ناجا از سال ‪۹۴‬‬ ‫شروع به کاهش‬ ‫ضوابط ترافیکی‬ ‫و انتظامی کرد‬ ‫و بر اساس‬ ‫این تغییرات‬ ‫قهوه‌خانه‌ها و‬ ‫سفره‌خانه‌ها‬ ‫می‌توانند‬ ‫در مجاورت‬ ‫آرایشگاه‌های‬ ‫زنانه‪ ،‬مدارس‬ ‫دخترانه‪ ،‬اماکن‬ ‫مسکونی و‪...‬‬ ‫ایجاد شوند‪ .‬این‬ ‫در حالی است‬ ‫که در گذشته‬ ‫باید دست‌کم‬ ‫‪۵۰۰‬متر با مراکز‬ ‫فاصله داشتند‬ ‫اگر قهوه‌خانه‌ها جمع ش��وند‪ ،‬از آنجایی که مش��تریان‬ ‫قلیان کم نمی‌ش��وند‪ ،‬آن وقت مکان‌ه��ای زیرزمینی که‬ ‫هیچ‌ک��س بر آنها نظ��ارت ندارد و به ط��ور معمول محل‬ ‫وقوع جرم هس��تند‪ ،‬بیش��تر می‌ش��وند‪ .‬براس��اس همین‬ ‫منط��ق و نگرانی اس��ت که قهوه‌خانه‌ها هن��وز به خاطره‬ ‫تبدیل نش��ده‌اند و گوش��ه‌کنارهای شهر تهران از ظرفیت‬ ‫ای��ن پاتوق‌های مردانه ی��ا خانوادگی به��ره می‌برد‪ .‬حاال‬ ‫قهوه‌خانه‌داران تهران در تالش هس��تند قلیان و مشتریان‬ ‫عالقه‌من��د ب��ه آن را برای خود حفظ کنند و خود را از زیر‬ ‫دس��ت و پای قانونی که مانع از عرضه قلیان در این مکان‬ ‫ت دهند‪ .‬در این زمینه با محسن‬ ‫عمومی ش��ده است‪ ،‬نجا ‌‬ ‫نظ��ری‪ ،‬رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و س��فره‌خانه‌های‬ ‫س��نتی به گفت‌وگو نشس��تیم و از ک��م و کیف اقدام‌های‬ ‫او (به‌عن��وان رئیس اتحادیه) برای رفع منع قانونی عرضه‬ ‫قلیان پرسیده و از دیگر دغدغه‌ها و ظرفیت‌های این صنف‬ ‫جویا شدیم‪ .‬شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €درباره این اتحادیه و اینکه از چه سالی ریاست‬ ‫اتحادیه را بر عهده دارید‪‌،‬برای ما بگویید؟‬ ‫در م��دارک ثبت اتحادیه س��ال ‪ ۱۳۲۴‬به‌عنوان س��ال‬ ‫تاس��یس این اتحادیه قید ش��ده‪ ،‬اما ای��ن اطالعات برای‬ ‫ما موثق نیس��ت؛ چراکه همه اس��ناد و م��دارک اینجا به‬ ‫علت‌هایی از بین رفته اس��ت‪ .‬یکی از دالیل نابودی اسناد‬ ‫آن ای��ن بود ک��ه در دوره جنگ تحمیلی این س��اختمان‬ ‫مورد اصابت موش��ک قرار گرفت و اعضای اتحادیه همین‬ ‫س��اختمان را بازس��ازی کردند که البته پس از این ماجرا‬ ‫بار دیگر (در همین دوره) این ساختمان بازسازی شد‪.‬‬ ‫از بهم��ن ‪ ۹۴‬به‌عن��وان رئیس اتحادی��ه در خدمت این‬ ‫صنف هستم‪ .‬یک ماه پیش از آن یعنی دی ‪ ،۹۴‬کمیسیون‬ ‫نظارت حکم به ادغام این اتحادیه با اتحادیه رستوران‌داران‬ ‫ته��ران صادر کرد‪ .‬این تصمیم از آن جهت بود که ‪ ۳‬دوره‬ ‫متوالی مدیران این اتحادیه از س��وی کمیس��یون نظارت‬ ‫عزل شده بودند‪ .‬با وجود این ما تالش کردیم از این ادغام‬ ‫جلوگی��ری کنی��م و تعه��د دادیم این اتحادی��ه را از آب و‬ ‫گل در بیاوریم‪ .‬در دوره‌های پیش��ین‪ ،‬اینجا قوانین رعایت‬ ‫نش��ده بود و برخی پروانه‌های کسب خالف مقررات صادر‬ ‫ش��ده و بدهی‌های س��نگینی باال آمده بود‪ .‬به هر حال از‬ ‫زمستان ‪ ۹۴‬که سکان اینجا را به‌دست گرفتیم‪ ،‬نخستین‬ ‫کاری که کردیم تهیه اسناد و مدارک و گردآوری اطالعات‬ ‫بود‪ .‬اتوماس��یون اداری و واحد بازرسی ایجاد و ساختمان‬ ‫اتحادی��ه را بازس��ازی کردیم و پ��س از آن کارهای جاری‬ ‫اتحادیه را در پیش گرفتیم‪.‬‬ ‫€ €این اتحادیه چه رسته‌ها و چه تعداد عضو دارد؟‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۵‬رسته داریم که شامل قهوه‌خان ‌ه معمولی‬ ‫(مخصوص آقایان)‪ ،‬قهوه‌خانه س��نتی‪ ،‬سفره‌خانه سنتی‪،‬‬ ‫دیزی‌س��را و فروش اسباب و لوازم قلیان می‌شود‪ .‬بیش از‬ ‫هزار و ‪ ۵‬واحد صنفی در این رس��ته‌ها دارای پروانه کسب‬ ‫فع��ال و بیش از ه��زار و ‪۳۰۰‬پرونده هم در دس��ت اقدام‬ ‫هس��تند‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود بیش از ‪ ۲۰۰‬واحد صنفی‬ ‫غیرمجاز هم در این صنف در حال فعالیت باشند‪.‬‬ ‫€ €با خبر هس�تیم ک�ه ممنوعیت ارائ�ه قلیان در‬ ‫قهوه‌خانه‌ها مورد اعتراض این اتحادیه و اعضای آن‬ ‫است‪ .‬آیا پیگیر لغو این ممنوعیت هستید؟‬ ‫بله‪ .‬کمیسیون نظارت در تاریخ ‪ 1392‌/02‌/‌01‬مصوبه‌ای‬ ‫داش��ت که براس��اس آن‪ ،‬عبارت «قلیان» از ضوابط خاص‬ ‫داخلی اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و س��فره‌خانه‌های س��نتی‬ ‫حذف شد و از سوی دیگر‪ ،‬در تبصره یک ماده«‪ »۱۳‬قانون‬ ‫جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات مصوب ‪1385‌/‌06‌/‌15‬‬ ‫مص��رف دخانیات در اماکنی عمومی همچون قهوه‌خانه و‬ ‫قهوه‌خانه سنتی ممنوع و مشمول جزای نقدی شد‪.‬‬ ‫درب��اره رف��ع ممنوعی��ت ارائه قلی��ان در قهوه‌خانه‌ها و‬ ‫قهوه‌خانه‌های س��نتی کارهای مفصلی انج��ام داده‌ایم‪ .‬از‬ ‫ن ش��وراها‪ ،‬فرهنگی‌‬ ‫جمله اینکه با نمایندگان کمیس��یو ‌‬ ‫و اجتماعی مجلس ش��ورای اس�لامی و تع��دادی از وکال‬ ‫نشس��ت‌هایی برگزار و مشکالت صنف‌مان را با آنها مطرح‬ ‫کردیم که منجر به پیش��نهاد استفس��اریه (درخواس��ت‬ ‫تفس��یر قان��ون از مراجعی که به‌طور قانونی حق تفس��یر‬ ‫دارند را استفس��اریه گویند) و مس��تثنا شدن قهوه‌خانه‌ها‬ ‫و قهوه‌خانه‌های س��نتی از تبصره یک م��اده«‪ »۱۳‬قانون‬ ‫جام��ع کنترل مبارزه ملی با دخانیات ارائه ش��د‪ .‬آنچه ما‬ ‫گفتی��م این بود که با این ممنوعی��ت‪ ،‬اماکن زیرزمینی و‬ ‫محفل‌های مخفی غیرمجاز ایجاد می‌ش��ود که هر کس��ی‬ ‫در نشستی با حضور رئیس و نایب رئیس اول‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬رئیس��ان اتحادیه‌های صنفی‬ ‫و تعاونی‌های مرتبط با حمل‌ونقل درون‌ش��هری‬ ‫و جاده‌ای تهران‪ ،‬شمیران و پردیس‪ ،‬نمایندگان‬ ‫ش��هرداری ته��ران و اداره اماک��ن‪ ،‬چالش‌ه��ا و‬ ‫مش��کالت بین فعاالن حمل‌ونقل با ش��هرداری‬ ‫بررس��ی و پیگیری شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫ات��اق اصناف تهران‪ ،‬در این نشس��ت رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف تهران با اش��اره به چالش‌ه��ای صنوف‬ ‫مرتب��ط ب��ا حمل‌ونق��ل تصریح ک��رد‪ :‬وضعیت‬ ‫حمل‌ونقل به‌گونه‌ایی است که فعاالن این حوزه‬ ‫با مشکالت متعدد از جمله تردد و طرح ترافیک‪،‬‬ ‫تالش برای لغو ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بخ��ش بازرگانی داخلی از جمل��ه حوزه‌های‬ ‫مهم در تکمیل چرخه اقتصاد کشورهاس��ت که‬ ‫در مقابل عرضه محصوالت به مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫اطالع��ات تجاری‪ ،‬پس‌انداز و نقدینگی آنها را به‬ ‫بخش‌ه��ای تولیدی (داخل یا خارج از کش��ور)‬ ‫انتقال می‌دهد‪.‬‬ ‫بخش بازرگانی داخلی ایران دربرگیرنده تعداد‬ ‫زیادی بنگا ‌ه عمده‌فروش��ی و خرده‌فروشی است‬ ‫که از یک سو تمایل چندانی به استفاده از ابزار و‬ ‫روش‌های نوین ندارند و از س��وی دیگر بخشی از‬ ‫استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط‬ ‫با نگهداری و عرضه سالم و بهداشتی محصوالت‬ ‫را رعایت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫بخش بازرگانی زمان��ی عملکرد مطلوبی دارد‬ ‫ک��ه محصوالت در کمترین زم��ان و با کمترین‬ ‫هزین��ه از تامین‌کنن��دگان (تولیدکنن��دگان یا‬ ‫واردکنندگان) ب��ه مصرف‌کنندگان انتقال یابد‪.‬‬ ‫ش��رط الزم انج��ام مطلوب این انتق��ال‪ ،‬رعایت‬ ‫حداقل استانداردهای معمول در تمامی مراحل‬ ‫ای��ن فرآین��د به‌وی��ژه اس��تانداردهای مرتبط با‬ ‫سالمت فیزیکی و شیمیایی محصوالت است‪.‬‬ ‫براین اس��اس بخش بازرگانی وظیفه برقراری‬ ‫ارتب��اط بخش‌ه��ای تولی��دی (داخل ی��ا خارج‬ ‫از کش��ور) با مصرف‌کنندگان را ب��ر عهده دارد‪.‬‬ ‫به‌طوریکه می‌توان اذعان داش��ت رشد و توسعه‬ ‫پوی��ای تولی��د محص��والت در ه��ر اقتصادی‪،‬‬ ‫تحت‌تاثیر س��اختار و عملکرد بخ��ش بازرگانی‬ ‫در آن کش��ور اس��ت‪ .‬بدین ترتیب نبود بس��تر و‬ ‫فضای رقابتی در بخش بازرگانی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان را مجب��ور به صرف هزینه و‬ ‫زمان بیشتری برای عرضه و تقاضای محصوالت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بخ��ش بازرگان��ی خارجی نیز‬ ‫همچون بازرگانی داخلی‪ ،‬نقش و اهمیت زیادی‬ ‫در رش��د تولید محصوالت در کش��ورها دارد‪ .‬در‬ ‫نتیجه بخش بازرگانی (داخلی و خارجی) موتور‬ ‫رشد تولید کاال و خدمات در اقتصاد کشورهاست‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس دولت‌‌ها در عمده کش��ورها‪،‬‬ ‫همراه ب��ا برنامه‌ریزی برای فراهم کردن بس��تر‬ ‫و فض��ای رقابتی در تولید کااله��ا و خدمات در‬ ‫کشورشان‪ ،‬اقدام‌های گس��ترده‌ای را برای رشد‬ ‫و توس��عه بخش بازرگانی پیگیری می‌کنند‪ .‬اما‬ ‫در ایران دولت بیش��تر بر رشد و توسعه تولید در‬ ‫صنعت و کش��اورزی تمرک��ز دارد و در ارتباط با‬ ‫رش��د و توسعه فضای رقابتی در بخش بازرگانی‪،‬‬ ‫اقدام��ات الزم انجام نش��ده اس��ت‪ .‬بدین‌ترتیب‬ ‫باوج��ود فعالیت گس��ترده و اقدام‌های س��ازنده‬ ‫دولت در رشد و توسعه تولید محصوالت (کاالها‬ ‫و خدم��ات) در بخش‌های صنعت و کش��اورزی‪،‬‬ ‫به‌دنبال اقدام‌های نامناسب در شکل‌دهی فضای‬ ‫رقابت��ی در بخ��ش بازرگانی (به‌وی��ژه بازرگانی‬ ‫داخلی)‪ ،‬ساختار و عملکرد این بخش را ناکارآمد‬ ‫کرده است و در این شرایط توان حمایت مطلوب‬ ‫و مناسب از بخش‌های تولیدی کشور را ندارد‪.‬‬ ‫به‌طوریک��ه در چند س��ال گذش��ته روزبه‌روز‬ ‫رس��وب بیش��تری از محص��والت در بنگاه‌های‬ ‫عمده‌فروش��ی و خرده‌فروش��ی(افزایش س��هم‬ ‫س��ود بازرگانی) مشاهده می‌ش��ود‪ .‬بدین‌ترتیب‬ ‫بازرگانی داخلی در ایران نس��بت به سایر عوامل‬ ‫زنجیره تامین و عرضه‪ ،‬س��هم بسیار بیشتری در‬ ‫ن��رخ محص��والت دارد و این در حالی اس��ت که‬ ‫برخ��ی از کش��ور‌ها این طور نیس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بنگاه‌ه��ای بازرگان��ی در مناطقی از ش��هرها که‬ ‫تعداد کمتری دارند‪ ،‬محصوالت را با نرخ بیشتری‬ ‫عرضه می‌کنند‪ .‬استانداردهای سالمت‪ ،‬بهداشت‬ ‫و حقوق مصرف‌کنندگان هم که در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته اجباری و الزامی اس��ت در بیشتر‬ ‫فعاالن بازرگانی داخلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ضم��ن آنکه با اجحاف‌های گوناگون‪ ،‬محصوالت‬ ‫را ب��ه کمتری��ن نرخ از تامین‌کنن��دگان (به‌ویژه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی) خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫در هر حال وضعیت بخش بازرگانی داخلی در‬ ‫چند س��ال گذش��ته به تبع برخی اقدام‌ها انجام‬ ‫ش��ده به ویژه ط��رح تحول نظ��ام توزیع کاالها‬ ‫و خدم��ات‪ ،‬بهتر ش��ده ام��ا همچن��ان نیازمند‬ ‫اقدام‌های گس��ترده‌تر برای رشد و توسعه پویا و‬ ‫مطل��وب در این بخش مهم اس��ت‪ .‬ازجمله الزم‬ ‫اس��ت‪ :‬رقابت در این بخش مهم گس��ترش یابد؛‬ ‫به حق��وق مصرف‌کنندگان در حد کش��ورهای‬ ‫همج��وار توج��ه ش��ود؛ رعایت اس��تانداردهای‬ ‫س�لامت و بهداش��ت محصوالت در حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫فرآوری‪ ،‬بس��ته‌بندی‪ ،‬نگهداری و عرضه الزامی‬ ‫شود؛ بنگاه‌های بازرگانی استفاده بیشتری از ابزار‬ ‫و روش‌های نوین تجارت داش��ته باشند و زمینه‬ ‫گس��ترش س��رمایه‌گذاری خارجی در بازرگانی‬ ‫داخلی فراهم شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قهوه‌خانه‌ها هنوز به خاطره تبدیل نشده‌اند و گوشه‌کنارهای شهر‬ ‫تهران از ظرفیت این پاتوق‌های مردانه یا خانوادگی بهره می‌برد‪ .‬حاال‬ ‫قهوه‌خانه‌داران تهران در تالش هستند قلیان و مشتریان عالقه‌مند‬ ‫به آن را برای خود حفظ کنند و خود را از زیر دست و پای قانونی که‬ ‫ت دهند‬ ‫مانع از عرضه قلیان در این مکان عمومی شده است‪ ،‬نجا ‌‬ ‫می‌خواهد از قلیان اس��تفاده کند ناخودآگاه به اماکنی که‬ ‫در آن جرم اتفاق می‌افتد‪ ،‬کش��انده می‌ش��ود‪ .‬واضح است‬ ‫که در این اماکن از نظر امور صنفی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫انتظامی هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت و طبیعی است‬ ‫که مشکل‌ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €موضوع استفساریه چه بود؟‬ ‫موضوع استفس��اریه این بود‪« :‬آیا اماکن عمومی مذکور‬ ‫در تبصره یک ماده«‪ »۱۳‬قانون جامع کنترل مبارزه ملی‬ ‫ب��ا دخانیات مص��وب ‪( 1385/۰۶/۱۵‬مصرف دخانیات در‬ ‫اماک��ن عمومی یا وس��ایل نقلیه عموم��ی موجب حکم به‬ ‫جزای نقدی از ‪ ۵۰‬تا ‪ 100‬هزار ریال است) با اصالحات و‬ ‫الحاقات بعدی ش��امل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی‬ ‫و اتاق‌ه��ای اس��تعمال دخانیات مس��تقر در فرودگاه‌ها و‬ ‫پایانه‌های مسافربری نیز می‌باشد؟»‬ ‫€ €این استفساریه را به مجلس دادید؟‬ ‫بله‪ .‬محمدجواد کولیوند‪ ،‬رئیس کمیس��یون ش��وراهای‬ ‫مجلس شورای اسالمی هم در این زمینه همیاری زیادی‬ ‫داش��ت و نامه‌ه��ای ما به مجل��س را پیگیری کرد تا طرح‬ ‫استفس��اریه با ی��ک فوریت در صحن علنی در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫مصوب ش��د‪ .‬پس از آن کمیسیون‌های مربوط (اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهداش��ت و ش��وراها) کمیس��یون مش��ترکی‬ ‫تش��کیل دادند و کلیات و جزئیات این استفساریه در این‬ ‫کمیس��یون بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت‪ .‬در پاسخ‬ ‫این استفس��اریه (م��ورخ ‪ )97‌/07‌‌/01‬نمایندگان مجلس‬ ‫نوش��ته‌اند‪« :‬خیر‪ .‬اماکن عمومی مذکور در تبصره ‪ ۱‬ماده‬ ‫‪ ۱۳‬قان��ون جام��ع کنترل مبارزه ملی با دخانیات ش��امل‬ ‫قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های س��نتی و اتاق‌های استعمال‬ ‫دخانیات مس��تقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مس��افربری‬ ‫نمی‌شود‪».‬‬ ‫درحال‌حاضر منتظر هستیم تا این طرح در صحن علنی‬ ‫مجلس عنوان و رای‌گیری نهایی انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تاییدیه هیات وزی��ران برای «طرح‬ ‫استفس��اریه تبص��ره ‪ ۱‬ماده«‪ »۱۳‬قان��ون جامع کنترل‬ ‫مب��ارزه ملی با دخانیات» و اعالم آن به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی را هم در ‪ 97‌/‌08‌/‌29‬گرفته‌ایم‪ .‬همه این کارها‬ ‫طی این دوره انجام ش��ده اس��ت‪ .‬برخ��ی ابهام‌ها وجود‬ ‫دارد که این تاییدیه‌ها در چه زمانی دریافت ش��ده است‪.‬‬ ‫تاکن��ون به اعضای این صنف توضیح روش��نی نداده‌ایم‬ ‫ک��ه ای��ن کارها چطور و با چه روالی انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو تمامی این مدارک را به ش��ما نش��ان می‌دهم‬ ‫ت��ا اطالع‌رس��انی دقیقی انج��ام دهید‪ .‬اینک��ه تا کنون‬ ‫اطالع‌رس��انی نشده هم به این علت بوده که کار تا جایی‬ ‫پیش برود و وعده بیهوده نداده باشیم‪.‬‬ ‫€ €تهران از نظر تعداد قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های‬ ‫س�نتی چه ش�رایطی دارد؟ تعداد ای�ن واحد‌ها به‬ ‫اندازه است یا دچار کمبود یا بسیاری آنها هستیم؟‬ ‫تعدادشان بیش از حد نیاز است‪ .‬برداشتن حدود صنفی‬ ‫در سال ‪ ۹۲‬موجب شد ما دچار خسارت‌های زیادی شویم‪.‬‬ ‫پیش‌ت��ر در بند الف ماده«‪ »۵۵‬قانون نظام صنفی نوش��ته‬ ‫ش��ده بود که تشخیص ضرورت و برقراری حدود صنفی و‬ ‫تعیین س��قف تعدادی برای صنف و صدور دس��تورالعمل‬ ‫در ای��ن زمینه از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت بر‬ ‫امور صنفی اس��ت‪ .‬حال اینکه این قانون چند س��الی است‬ ‫حذف ش��ده است‪ .‬این کار موجب شد واحد‌های صنفی با‬ ‫فاصله‌های کم در یک محله راه‌اندازی شوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫واحد‌های جدید که با هزینه و امید راه‌اندازی می‌شوند‪ ،‬پس‬ ‫از مدتی ورشکست می‌شوند و از سوی دیگر در این مدت به‬ ‫واحد‌های قدیمی هم صدمه وارد می‌کنند و مشتریان آنها‬ ‫را کاهش می‌دهند و آنها را نیز به ورشکستگی می‌کشانند‪.‬‬ ‫بعضی از صنوف مثل ما‪« ،‬پاتوق» هس��تند‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫چند فروشگاه لباس یا چند واحد فروش جواهرات را بتوان‬ ‫در کن��ار هم داش��ت‪ .‬این‌ها کاالهای��ی ارائه می‌کنند که با‬ ‫هم متفاوت اس��ت اما مگر در یک محله به چند قهوه‌خانه‬ ‫و س��فره‌خانه نیاز داریم؟ آیا بیش��تر از ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬تا نیاز است؟‬ ‫این تس��هیلگری در برداشتن حدود صنفی موجب افزایش‬ ‫بی‌رویه قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌ها شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اداره نظارت ب��ر اماکن عمومی ناجا نیز‬ ‫از س��ال ‪ ۹۴‬ش��روع به کاهش ضوابط ترافیکی و انتظامی‬ ‫ک��رده و به این ترتیب باز ه��م تعداد واحد‌های این صنف‬ ‫افزوده ش��ده است‪ .‬بر اس��اس این تغییرات قهوه‌خانه‌ها و‬ ‫س��فره‌خانه‌ها می‌توانند در مجاورت آرایش��گاه‌های زنانه‪،‬‬ ‫مدارس دخترانه‪ ،‬اماکن مس��کونی و‪ ...‬ایجاد شوند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در گذش��ته باید حداقل ‪ ۵۰۰‬متر با این‌ها‬ ‫فاصله داشتند‪ .‬قبال این واحد‌ها باید دید انتظامی داشتند‬ ‫اما حاال این طور نیس��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب محدودیت‌های‬ ‫پیشین برای صدور پروانه کسب کمتر شده است‪.‬‬ ‫€ €اتحادیه اختیاری در صادر نکردن پروانه کسب‬ ‫در ص�ورت تع�دد بیش از ان�دازه متقاضیان در یک‬ ‫محله ندارد؟‬ ‫خی��ر‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��امانه ایرانیان‬ ‫اصن��اف را راه‌اندازی کرده که هر کس��ی می‌تواند مدارک‬ ‫خود را بارگذاری کند و درخواست خود را به اتحادیه بدهد‬ ‫و اتحادیه نیز مکلف اس��ت در ‪ ۱۵‬روز به این درخواس��ت‬ ‫پاسخ داده و آن را رد و یا تایید کند و ما به‌عنوان اتحادیه‬ ‫نی��ز نمی‌توانی��م به‌دلیل تعدد بیش از ح��د متقاضیان در‬ ‫یک محله برای کس��ی پروانه کسب صادر نکنیم‪ .‬موضوع‬ ‫پیگیری چالش‌های صنوف حمل‌ونقل با شهرداری‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬تامین الستیک‪ ،‬موضوع سوخت و‪...‬‬ ‫دست به گریبان هستند که حل و فصل برخی از‬ ‫این موارد به همکاری‪ ،‬تعامل و مش��ارکت مراکز‬ ‫مرتب��ط از جمله ش��هرداری تهران گ��ره خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬قاس��م نوده‪‎‬فراهانی گفت‪ :‬در نشستی که‬ ‫سال گذش��ته با شهردار تهران داشتیم مقرر شد‬ ‫برای پیگیری و بررس��ی کارشناس��انه مشکالت‬ ‫صن��وف حمل‌ونق��ل ب��ا ش��هرداری‪ ،‬کارگ��روه‬ ‫مش��ترکی بین اتاق و شهرداری تشکیل شود که‬ ‫بن��ا به‌دالیلی تاکنون این موض��وع تحقق نیافته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬حس��ین زندی‪،‬‬ ‫رئیس کارگروه حمل‌ونقل در سخنانی با اشاره به‬ ‫موضوع نشس��ت مبنی بر اختالف بین شهرداری‬ ‫و اتحادیه‌ه��ای صنفی در خصوص ماده ‪ ۳۱‬و‪۳۲‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��کل اصلی صنوف مرتبط با حمل‌ونقل‬ ‫و ش��هرداری به اختالف نظر و تفسیر ماده ‪۳۱‬و‬ ‫‪ ۳۲‬برمی‌گردد که متاس��فانه با گذشت ‪۱۱‬سال‬ ‫و تشکیل نشست‌های متعدد هنوز نتوانستیم به‬ ‫نتیجه مطلوب و درس��تی دس��ت یابیم‪ .‬زندی‬ ‫اف��زود‪ :‬هم��ه اتحادیه‌ها بر این نظر هس��تند که‬ ‫براس��اس مواد یادشده ش��هرداری فقط می‌تواند‬ ‫بر ام��ور حمل‌ونقل نظارت داش��ته باش��د و در‬ ‫صورت مش��اهده تخلف نیز بای��د به اتحادیه‌ها و‬ ‫مراکز مرتبط اطالع‌رس��انی کرده و حق دخالت‬ ‫در ام��ور آنها را ندارد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫ادام��ه این نشس��ت حاضران به بیان مش��کالت‬ ‫و نظره��ای از ای��ن دس��ت پرداختن��د‪« :‬ادعای‬ ‫ش��هرداری مبن��ی بر زیر پوش��ش ق��رار گرفتن‬ ‫برخی از اتحادیه‌ه��ای حمل‌ونقل مانند اتحادیه‬ ‫دوم این اس��ت که وقتی یک واحد متقاضی پروانه کس��ب‬ ‫را به‌دالیلی که در قانون پیش‌بینی ش��ده مثل نداش��تن‬ ‫پارکین��گ رد صالحیت می‌کنیم‪ ،‬بس��یاری از متقاضیان‬ ‫از قوانین��ی سوء‌اس��تفاده می‌کنن��د و به اصط�لاح راه در‬ ‫روی قانون را یاد گرفته‌اند‪ .‬بنابراین حتی آنها که ش��رایط‬ ‫انتظام��ی و ترافیکی را ندارند هم می‌توانند پروانه کس��ب‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا در تالش��یم در رایزنی با ات��اق اصناف و‬ ‫تع��دادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی حدود‬ ‫صنفی را برگردانیم چراکه این شرایط موجب اعتراض‌های‬ ‫شدیدی از سوی اعضای ما و بیشتر صنوف شده است‪.‬‬ ‫€ €وقتی از قهوه‌خانه یاد می‌کنیم یاد پرده‌خوان‌ها‬ ‫می‌افتیم و سفره‌خانه‌های سنتی هم ظرفیت خوبی‬ ‫ب�رای پخش موس�یقی زنده س�نتی دارن�د‪ .‬از این‬ ‫ظرفیت چه بهره‌ای می‌برید؟‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬آیین‌نامه اجرای موسیقی زنده سنتی مصوب‬ ‫هیات وزیران ش��د که براساس آن س��فره‌خانه‌ها‪ ،‬هتل‌ها‬ ‫و رس��توران‌ها می‌توانن��د اجرای موس��یقی زنده س��نتی‬ ‫داش��ته باش��ند اما با توجه به درخواست‌هایی که از سوی‬ ‫قهوه‌خانه‌های س��نتی برای صدور اجازه اجرای موسیقی‬ ‫زن��ده داش��تیم‪ ،‬و ذکر این نکته که تع��داد قهوه‌خانه‌های‬ ‫س��نتی تهران زیاد اس��ت‪ ،‬مصمم ش��دیم که برای اصالح‬ ‫ای��ن آیین‌نامه و ش��یوه‌نامه پیوس��ت آن اق��دام کنیم تا‬ ‫قهوه‌خانه‌های س��نتی هم بتوانند موس��یقی زنده سنتی‬ ‫اجرا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب اس��فند ‪ ۹۷‬با مدی��رکل اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی اس��تان تهران نشستی در اتحادیه داشتیم‬ ‫و با این مقام مسئول توافق شد که شیوه‌نامه صدور مجوز‬ ‫اجرای موس��یقی زنده س��نتی در اماکن عمومی اصالح و‬ ‫اجازه اجرای موسیقی زنده سنتی به قهوه‌خانه‌های سنتی‬ ‫نی��ز داده ش��ود‪ .‬درحال‌حاضر هم در ح��ال پیگیری این‬ ‫موضوع هستیم‪ .‬بنابراین مخالفتی با اجرای موسیقی زنده‬ ‫س��نتی در قهوه‌خانه‌های سنتی وجود ندارد و بلکه از این‬ ‫ایده اس��تقبال هم ش��ده اما طی کردن مراحل اصالح این‬ ‫آیین‌نامه و ش��یوه‌نامه زمانبر است که ما خواستار تسریع‬ ‫هرچه س��ریع تر از س��وی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بس��یاری از فارغ‌التحصیالن رش��ته موس��یقی جویای‬ ‫ش��غل هس��تند از این رو در نظر داریم تا تفاهمنامه‌ای با‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان تهران در زمینه‬ ‫اجرای موس��یقی زنده سنتی در قهوه‌خانه‌ها منعقد کنیم‬ ‫و تع��دادی از این جوانان تحصیلکرده را به قهوه‌خانه‌های‬ ‫متقاضی اجرای موس��یقی زنده معرف��ی کنیم‪ .‬با این کار‬ ‫عالوه بر اش��تغالزایی‪ ،‬محیطی مفرح ب��رای آنهایی که به‬ ‫قهوه‌خانه‌ه��ا مراجع��ه می‌کنند‪ ،‬فراهم می‌ش��ود‪ .‬درباره‬ ‫پرده‌خوانی هم درحال‌حاضر فقط ‪ ۵‬اس��تاد ش��اخص در‬ ‫ای��ران وج��ود دارد که مدت یک ماه اس��ت یک��ی از این‬ ‫مرش��دان در یکی از قهوه‌خانه‌های تهران در میدان شهید‬ ‫هرندی مش��غول اجرای برنامه است و استقبال خوبی هم‬ ‫از آن شده است‪ .‬از این رو در حال پیگیری برای رواج این‬ ‫سنت فراموش شده در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌ه‌ا هستیم‪.‬‬ ‫حمل‌ونقل درون ش��هری‪ ،‬موسس��ات توریستی‬ ‫و اتومبیل کرایه و‪ ..‬ب��ه بهانه خدماتی بودن این‬ ‫صن��وف»‪« ،‬اجبار به دریاف��ت پروانه بهره‪‎‬برداری‬ ‫صنوف حمل‌ونقل از شهرداری برای برخورداری‬ ‫از برخی مزایا که مغایر با اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫مبنی بر خصوصی‌سازی است‪« ،».‬تعیین ساعات‬ ‫ت��ردد بدون هماهنگی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های‬ ‫حمل‌ونقل»‪« ،‬ثبت‌نام فعاالن این حوزه در سایت‬ ‫شهرداری برای گرفتن گازوئیل به شرط دریافت‬ ‫پروانه بهره‪‎‬برداری» و «دریافت باربرگ از سایت‬ ‫تعیین شده از سوی شهرداری و موازی‌کاری این‬ ‫نهاد»‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازار ارز خالی از خریدار‬ ‫قیمت دالر که این روزها مس��یر کاهشی را در پیش‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬در دو روز گذش��ته نزدیک ب��ه ‪ ۵۰۰‬تومان از‬ ‫ارزش خ��ود را از دس��ت داد و با کاهش از س��طح ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬روی قیمت ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این افت بی‌س��ابقه قیمت در حالی رخ داده که‬ ‫ش��اخص ارزی حداقل در ‪ ۵‬ماه گذشته هیچ زمانی در‬ ‫این مح��دوده قیمتی قرار نگرفت��ه و همواره معامالت‬ ‫ارزی با قیمت‌های باالتری انجام شده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بازار ارز در چند روز گذش��ته‬ ‫اتفاق عجیبی را تجربه کرده و آن پایین‌تر آمدن قیمت‬ ‫دالر بازار آزاد نسبت به صرافی‌های بانکی بوده است‪ .‬در‬ ‫حالی که همواره نرخ دالر بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان باالتر‬ ‫از قیمت صرافی‌ها قرار می‌گرفت‪ ،‬هر دالر روز یکشنبه‬ ‫در میدان فردوس��ی‪ ،‬از سوی دالالن حاشیه خیابان به‬ ‫قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ صرافی بانکی فروخته ش��ده‬ ‫است‪ .‬این شرایط سبب شده تا بازار همسایه یعنی طال‬ ‫و س��که نیز همس��و با بازار ارز حرکت کند و قیمت‌ها‬ ‫بی‌تف��اوت به رش��د ‪ ۳۶‬دالری اونس جهان��ی‪ ،‬به روند‬ ‫نزولی‌ش��ان ادام��ه دهند و س��که با افت ح��دود ‪۱۳۰‬‬ ‫تومان��ی در دو روز گذش��ته‪ ،‬روی مح��دوده قیمتی ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۳۰‬هزارتومان قرار گیرد‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬بازار ارز و سکه این روزها در حالی روند‬ ‫کاهش��ی قیمت‌ها را تجربه می‌کند که معامله‌گران این‬ ‫ب��ازار دیدگاه‌ها و دالیل متفاوتی را برای این ش��رایط‬ ‫مطرح می‌کنند‪ .‬آرام ش��دن فضای سیاس��ت خارجی‪،‬‬ ‫نزدیک ش��دن س��فر نخس��ت وزیر ژاپن ب��ه ایران که‬ ‫گمانی‌زنی‌ه��ا حکایت دارد پیغامی از س��وی امریکا به‬ ‫ایران به همراه دارد‪ ،‬انتظار بازار برای اعالم اخبار مثبت‬ ‫سیاسی‪ ،‬نزدیک شدن به زمان راه‌اندازی بازار متشکل‬ ‫ارزی‪ ،‬افزایش عرضه اسکناس ارز‪ ،‬افت قیمت درهم و‪...‬‬ ‫از جمله دالیلی است که برای افت قیمت دالر در بازار‬ ‫مطرح می‌شود‪ .‬اما آنچه مسلم است‪ ،‬اینکه نرخ دالر به‬ ‫هر دلیلی که کاهش یافته اس��ت‪ ،‬این ش��رایط موجب‬ ‫شده تا فروش دالر در بازار این روزها افزایش یابد و از‬ ‫تقاضای بازار به‌شدت کم شود که با وجود این وضعیت‪،‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن این بازار پیش‌بینی‬ ‫می‌کنن��د با تداوم این روند‪ ،‬نرخ دالر در روزهای آ‌ینده‬ ‫می‌تواند به س��طوح پایین‌تری برسد و ریزش بیشتری‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫کسانی که با هدف کسب سود سعی در خرید ارز دارند باید بدانند‬ ‫که این حوزه از اقتصاد جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست‬ ‫اخبار مثبت سیاست خارجی‪ ،‬طال را ارزان کرد‬ ‫عباداهلل محمدولی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر در گفت‌وگو با ایرنا درباره‬ ‫تحوالت بازار طال و سکه افزود‪ :‬در هفته‌های گذشته بازار طال و سکه وارد روندی نزولی شده‬ ‫به طوری که قیمت محصوالت این بازار کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اخبار مثبت سیاست خارجی‪ ،‬انتظارات برای کاهش قیمت طال و سکه را افزایش داده‬ ‫اس��ت به طوری که بخش عمده خریداران منتظر تعیین‌تکلیف تحوالت سیاس��ی هستند‪.‬‬ ‫محمدولی خاطر‌نشان کرد‪ :‬بر اساس تجربه سال‌های گذشته انتظار داشتیم که پس از پایان‬ ‫م��اه مب��ارک رمضان‪ ،‬حجم تقاضای خرید س��که و طال در بازارهای داخل��ی افزایش یابد و‬ ‫قیمت‌ها باال برو ‌د اما امس��ال این اتفاق رخ نداد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازار طال اکنون منتظر تحوالت سیاس��ت خارجی و نتایج‬ ‫س��فرهای هیات‌های خارجی از جمله هیات‌های ژاپنی و آلمانی و مذاکرات مربوط به آن است‪ .‬محمدولی یادآور شد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر جذابیت س��رمایه‌گذاری در بازار طال و س��که بسیار کاهش یافته و سرمایه‌گذاران خرد تا مشخص شدن‬ ‫نتایج مربوط به تحوالت سیاست خارجی‪ ،‬تمایلی برای ورود به این بازار ندارند‪ .‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال‬ ‫و جواهر با اش��اره به جزئیات کاهش قیمت س��که و طال در بازار آزاد گفت‪ :‬قیمت هر گرم طال از ‪ ۴‬خرداد تاکنون حدود‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان کاهش یافته و به گرمی ‪ ۴۰۶‬هزار تومان رسیده است‪ .‬قیمت هر سکه تمام بهار آزادی نیز بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان افت کرده و به رقم ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۳۰‬هزار تومان کاهش یافته است‪ .‬میزان حباب سکه اکنون به حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬محمدولی افزود‪ :‬کاهش بهای طال در ایران در حالی است که نرخ اونس جهانی در روزهای‬ ‫اخیر رشد زیادی داشته و در دو هفته گذشته حدود ‪ ۶۰‬دالر باال رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای کاذب ارز کم شد‬ ‫ش��هاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در‬ ‫گفت‌وگو با ایبِنا با اش��اره به کاهش نرخ ارز در روزهای‬ ‫اخی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬چند عامل در بهب��ود وضعیت فعلی بازار‬ ‫دخی��ل بوده ک��ه مهم‌ترین آن اق��دام به ایج��اد بازار‬ ‫متشکل ارزی از سوی بانک مرکزی بوده است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم پاوه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دیگر‬ ‫خری��د و فروش ارز صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬اذعان‬ ‫دالالن به این موضوع در پی اثربخش��ی سیاس��ت‌های‬ ‫اخی��ر بانک مرکزی تالط��م در بازار ب��رای خریدهای‬ ‫کاذب را نی��ز کاهش داده اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجل��س دهم ب��ا تاکید بر اینکه مردم دیگر به س��مت‬ ‫خری��د ارز با ه��دف س��رمایه‌گذاری نمی‌روند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معکوس ش��دن فرآیند عرضه و تقاضا در بازار ارز‬ ‫توانسته به از بین رفتن حباب قیمت‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز باز هم ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی که با هدف کسب سود سعی در‬ ‫خرید ارز دارند باید بدانند که این حوزه از اقتصاد جای‬ ‫مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه‬ ‫ح��ذف دالر در مب��ادالت بین‌الملل��ی ایران ب��ا دیگر‬ ‫کش��ورها به طور کلی قیمت این ن��وع ارز را در داخل‬ ‫می‌ش��کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر بس��یاری از خرید و‬ ‫فروش‌های انجام‌ش��ده در ب��ازار ارز به دلیل انجام امور‬ ‫ض��روری بوده و به همین دلیل روند کاهش نرخ ارز باز‬ ‫هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ورود س��رمایه‌ها ب��ه بازارهای مطمئن‬ ‫و اقبال مردم به بورس توانس��ته از نیاز کاذب به خرید‬ ‫ارز بکاهد‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی یادآور ش��د‪ :‬دولت و به‌ویژه بانک مرکزی باید‬ ‫با ترغیب مردم به س��پرده‌گذاری‌های ارزی نزد بانک‌ها‬ ‫ارزهای خانگی را نیز به سمت امور مولد هدایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جو روانی‪ ،‬نرخ دالر را کاهش داد‬ ‫ابراهیم عباسی از کارشناسان اقتصاد‌ و استاد دانشگاه‬ ‫نی��ز در این ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫رون��د نزولی ن��رخ دالر در روزهای اخی��ر به جو مثبت‬ ‫ایجاد‌ش��ده در فضای سیاس��ت خارجی و خوشبینی‌ها‬ ‫نسبت به سفر نخس��ت وزیر ژاپن به ایران برمی‌گردد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اثرات روانی این خبرها س��بب شده تا نرخ‌ها در‬ ‫بازار ارز با ریزش مواجه شود که ادامه این روند بستگی‬ ‫به نتایج این سفر و مذاکرات دارد که در روزهای آینده‬ ‫مش��خص می‌ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه ای��ن عوامل اثرات‬ ‫کوتاه‌‌م��دت ب��ر ب��ازار دارد و نتایج مثب��ت و منفی آن‬ ‫اس��ت که می‌تواند سمت و س��وی بازار را تعیین کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید توجه داش��ت که رون��د حرکتی بازار ارز به‬ ‫فاکتورهای زیادی وابسته است‪ .‬در شرایط کنونی‪ ،‬روند‬ ‫مذاکرات و توافقات در حوزه سیاس��ی‪ ،‬شدت و ضعف‬ ‫تحریم‌ه��ای نفتی‪ ،‬میزان صادرات و تس��هیل مراودات‬ ‫و مبادالت پولی با س��ایر کش��ورها‪ ،‬تعامل با اروپایی‌ها‬ ‫و‪ ...‬از جمل��ه عوامل مهمی هس��تند که هرچه مثبت‌تر‬ ‫باش��ند می‌توانند بر روند کاهشی قیمت‌ها تاثیر زیادی‬ ‫بگذارن��د و دالر را ارزان‌تر کنن��د‪ .‬وی در عین حال به‬ ‫تش��کیل بازار متشکل ارزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬به جز‬ ‫عوامل بیرونی‪ ،‬سیاست‌هایی که در داخل کشور اتخاذ‬ ‫می‌شو ‌د نیز عامل مهمی در جهت‌دهی بازار ارز هستند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در تالش است با برخی سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫از التهاب‌ه��ای این بازار بکاه��د که یکی از این اقدام‌ها‬ ‫تشکیل بازار متش��کل ارزی است‪ .‬به گفته عباسی‪ ،‬از‬ ‫آنجا که بازار متش��کل ارزی به معامالت ارزی رسمیت‬ ‫می‌دهد و دست معامله‌گران را در بازار سوداگری کوتاه‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬این ب��ازار می‌تواند تاحدی بازار را به س��مت‬ ‫آرامش هدای��ت کند‪ .‬این بازار به ش��فافیت معامالت‬ ‫و رقابتی‌تر ش��دن بازار ارز کم��ک می‌کند و این اقدام‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬اما به هر حال مجموع ش��رایط است که‬ ‫در نهای��ت بهبود وضعیت بازار ارز را س��بب می‌ش��ود‬ ‫و نمی‌ت��وان گفت که با راه‌اندازی بازار متش��کل ارزی‬ ‫مشکالت بازار ارز رفع می‌شود و زمینه کاهش قیمت‌ها‬ ‫را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫شهاب نادری‬ ‫‹ ‹بازار ارز اشباع شد‬ ‫همچنی��ن غالمعل��ی جعف��رزاده ایمن‌آب��ادی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‌ در گفت‌وگ��و با ایبِنا ب��ا بیان اینک��ه عوامل‬ ‫مختلفی به بهبود وضعیت بازار ارز منجر ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬کاهش تقاضا در زمینه خرید ارز یکی از عوامل‬ ‫مهم تاثیر‌گذار در بهبود وضعیت این بازار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در ماه‌های اخی��ر اعزام‌های‬ ‫پزشکی به خارج از کشور در جهت درمان کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با کاهش حجم سفرها و همچنین‬ ‫واردات غیرضرور تقاضا برای ارز کم ش��ده که این خود‬ ‫به افت قیمت آن منجر ش��ده است‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس دهم با بیان اینکه اش��باع شدن بازار از دالر‬ ‫عامل دیگر کاهش نوس��ان ارزی است‪ ،‬گفت‪ :‬دالرهای‬ ‫خانگی درحال‌حاضر به‌شدت دچار نوسان بوده و مردم‬ ‫در زمین��ه ادامه نگهداری آنها دچار واهمه ش��ده‌اند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬به س��مت فروش آنه��ا حرکت کرده‌اند که این‬ ‫خود قیمت را نزولی می‌کن��د‪ .‬جعفرزاده ایمن‌آبادی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه بازار ارز باید کاه��ش قیمت را تجربه‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر قیمت ارز واقعی نبوده و باید‬ ‫با کاهش همراه ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت دالر در‬ ‫مح��دوده ‪ ۸‬هزار تومان باید ق��رار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت‬ ‫دالر بر اساس روابطی حاصل می‌شود و فرمول خاصی‬ ‫نی��ز دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بر مبنای فرم��ول نهایت قیمت‬ ‫قاب��ل قبول ارز در محدوده ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی یادآور ش��د‪ :‬ادامه روند کاهش نرخ ارز ادامه‬ ‫خواهد داشت اما پیش‌بینی زمان دقیق پایان نوسان‌ها‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تس�هیالت وی�ژه طرح‌ه�ای توس�عه‌ای بان�ک‬ ‫توسعه تعاون‬ ‫بانک توسعه تعاون تسهیالت ویژه طرح‌های توسعه‌ای را با‬ ‫حداکثر اثرگذاری اعطا کرده است‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬سید باقر فتاحی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره بانک‬ ‫توس��عه تعاون گفت‪ :‬ای��ن بانک در اعطای تس��هیالت ویژه‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای ضمن رعایت حداکثر اثرگذاری به لحاظ‬ ‫اش��تغالزایی طرح‌ها بر نحوه مصرف تس��هیالت اعتباری نیز‬ ‫نظارت داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رعایت مالحظ��ات دقیق بازرس��ی در اعطای‬ ‫تس��هیالت ویژه طرح‌های توسعه‌ای و اش��تغالزایی بانک به‬ ‫‌گون��ه‌ای اس��ت که ضمن رعای��ت مراتب مش��تری‌مداری و‬ ‫جوان��ب احتیاطی و پیش��گیرانه‪ ،‬خللی نیز درروند مناس��ب‬ ‫عملیات تس��هیالتی پی��ش نیاید‪ .‬فتاح��ی در همین زمینه‬ ‫افزود‪ :‬نقش بازرس��ان در اج��رای برنامه‌ها و سیاس��ت‌های‬ ‫توس��عه‌ای و اش��تغالزایی بانک حیاتی است و حضور موثر و‬ ‫به‌موقع بازرس��ان‪ ،‬بانک را در مسیر درست اعطای تسهیالت‬ ‫و بانکداری توسعه‌ای قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬انتظار نهاد‌ه��ای باالدس��تی از بانک‌های‬ ‫عامل طرح‌های اش��تغالزایی‪ ،‬تصویب و اجرای تس��هیالت بر‬ ‫مبنای اش��تغالزایی و نحوه درست مصرف تسهیالت است و‬ ‫بانک توس��عه تعاون عالوه‌بر برخورداری از رتبه برتر اعطای‬ ‫تس��هیالت اشتغال روس��تایی و عش��ایری‪ ،‬از حیث تاثیرات‬ ‫مثبت مس��ئولیت اجتماعی نیز عملکرد قابل قبولی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به تاثیر مثبت بازرس��ی پیشگیرانه در‬ ‫کاهش انحراف‌ها و اشتباه‌های‪ ،‬آموزش ضمن خدمت درست‬ ‫و انتقال تجربه‌ها را در کارآمدی امور بازرسی بااهمیت تلقی‬ ‫کرد و در این باره افزود‪ :‬دانش بازرس��ان باید از حیث کمی‬ ‫و کیفی همیش��ه در س��طحی باالتر از کارکنان صف و ستاد‬ ‫باشد تا تسلط کافی برای نظارت درست و موثر بر واحدهای‬ ‫زیر نظارت با رویکرد پیش��گیرانه و بازرس��ی آموزشی‌محور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد بانک کشاورزی برای امهال مطالبات‬ ‫غیرجاری موسسه‌های اعتباری‬ ‫ش��ورای فقهی بانک مرکزی‪ ،‬شیوه‌نامه پیشنهادی شورای‬ ‫‌عالی بانکداری اسالمی بانک کشاورزی برای امهال مطالبات‬ ‫غیرجاری در موسسه‌های اعتباری را تصویب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬شورای فقهی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ی عالی بانکداری اسالمی بانک‬ ‫ش��یوه‌نامه پیشنهادی ش��ورا ‌‬ ‫کش��اورزی برای امهال مطالبات غیرجاری در موسس��ه‌های‬ ‫اعتباری را تصویب و برای ابالغ به ش��بکه بانکی‪ ،‬به مدیریت‬ ‫کل مق��ررات‪ ،‬مجوزه��ای بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک‬ ‫مرکزی ارس��ال کرد‪ .‬ش��ورای عالی بانکداری اسالمی بانک‬ ‫کش��اورزی در س��ال ‪ ۹۶‬با برگزاری جلس��ه‌های گوناگون با‬ ‫حضور اس��تادان برجسته دانش��گاه و صاحب‌نظران‪ ،‬موضوع‬ ‫امه��ال را به عنوان رس��الت کاری خود به نح��و تطبیقی و‬ ‫تحلی��ل فقهی‪ ،‬حقوقی و اجرایی‪ ،‬مورد بررس��ی قرار داد که‬ ‫ای��ن تالش‌ها در نهایت‌ منجر به دس��تیابی مدل عملیاتی و‬ ‫ش��یوه‌نامه جامع امهال مطالبات به تفکیک عقود ش��د‪ .‬این‬ ‫گزارش می‌افزاید‪ :‬این شیوه‌نامه پس از تصویب هیات‌مدیره‬ ‫بان��ک کش��اورزی‪ ،‬با امض��ای روح‌ال��ه خدارحم��ی رئیس‬ ‫هیات‌مدی��ره و مدیرعامل این بانک ب��رای رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران ارس��ال و پ��س از ارجاع‬ ‫موض��وع به ش��ورای فقهی بانک مرک��زی‪ ،‬در نهایت با الهام‬ ‫از بخش��نامه بانک کشاورزی‪‌« ،‬دس��تورالعمل اجرایی امهال‬ ‫مطالبات موسس��ه‌های اعتباری» در اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬تصویب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب‌و‌کارتان را با سککوک رونق دهید‬ ‫بانک ملی ای��ران با راه‌اندازی س��امانه سککوک(س��امانه‬ ‫کس��بو‌کار به کس��ب‌و‌کار) فرصتی را فراهم کرده‬ ‫‌‌‬ ‫کشوری‬ ‫اس��ت تا کس��ب‌و‌‌کارها بتوانند بدون واس��طه و بر اس��اس‬ ‫م��دل تجارت به تج��ارت‌(‪ )B2B‬فعالیت کنن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک مل��ی ایران‪ ،‬این بانک ب��ا هدف ارتقا و‬ ‫تس��هیل تعام�لات تج��اری داخل��ی و بین‌المللی‪ ،‬س��امانه‬ ‫کش��وری کس��ب‌و‌کار به کسب‌و‌کار موس��وم به «سککوک»‬ ‫را راه‌اندازی کرده که توس��عه فضای کس��ب‌و‌کار‪ ،‬گسترش‬ ‫تعام�لات بین واحده��ای عضو و توس��عه و ترویج تجارت و‬ ‫معامالت بین اعضا از سیاست‌های اصلی آن است‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫صدور و گردش برات الکترونیکی در معامالت مس��تقل یا در‬ ‫زنجیره تامی��ن جنبه نوآورانه آن به ش��مارمی‌رود‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس از برات الکترونیک در این پلتفرم اس��تفاده شده تا‬ ‫بتوان ابزارهای پرداخت کسب‌و‌کار به کسب‌و‌کار را برمبنای‬ ‫قوانی��ن جاری کش��ور پیکربندی کرد‪ .‬این س��امانه عالوه‌بر‬ ‫ایج��اد زیرس��اخت معام�لات ‪ B2B‬و‌‪ B2‌C‬در فعالیت‌های‬ ‫بنگاه‌ه��ای عضو‪ ،‬خدم��ات اختصاصی تامی��ن مالی زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬مدیریت چرخه تامین و خدمات لجستیک را در کنار‬ ‫س��ایر خدمات عمومی آن مانند بازاریابی و آموزش‪ ،‬خدمات‬ ‫مش��اوره‌ای و‪ ...‬ارائه می‌دهد‪ .‬هدف این محصول ساماندهی‬ ‫بازار کش��وری کس��ب‌و‌کار الکترونیکی با اختصاص هدفمند‬ ‫تس��هیالت در زنجیره ارزش از تامین‌کننده تا نقطه مصرف‬ ‫اس��ت‪ .‬ارائه راهکارهای تامین مالی در قالب زنجیره تامین با‬ ‫ات��کا بر فناوری زنجیره بلوک و بر پایه صدور و گردش برات‬ ‫الکترونیک��ی در معامالت در زنجیره تامین از جمله خدمات‬ ‫نوین ارائه‌شده برای ارتقای نظام پولی و بانکی کشور از سوی‬ ‫سککوک است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور بان�ک ایران‌زمین در برنامه تلویزیونی‬ ‫«یک شهر ضیافت»‬ ‫بان��ک ایران‌زمی��ن در راس��تای اجرای مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماع��ی و مش��ارکت در ام��ور خیرخواهان��ه در برنام��ه‬ ‫تلویزیونی «یک ش��هر ضیافت» اس��تان اصفه��ان حضور و‬ ‫هم��راه خیران در امر کمک به آزادس��ازی زندانیان غیرعمد‬ ‫مش��ارکت کرد‪ .‬برنامه یک شهر ضیافت با همراهی نهادهای‬ ‫مختل��ف اجرای��ی و کم��ک هنرمندان و خیران ش��اخص و‬ ‫فرهیخته اس��تان اصفهان وجوه جمع‌آوری ش��ده در برنامه‬ ‫را ص��رف آزادی زندانی‌های دیه (جرائم غیر‌عمد) و کمک به‬ ‫خانواده‌های زندانی‌های نیازمند می‌کند‪.‬‬ ‫معاون اقتص��ادی بانک مرک��زی با اعالم‬ ‫جزئیات افزایش تس��هیالت ساخت مسکن‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک‌ها ب��رای پرداخت تس��هیالت‬ ‫مسکن مانعی ندارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬پیمان قربان��ی درباره‬ ‫افزای��ش میزان تس��هیالت مس��کن‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شورای پول و اعتبار در اسفند سال گذشته‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش بانک مرکزی‪ ،‬س��قف‬ ‫تسهیالت ساخت مس��کن با قابلیت فروش‬ ‫اقس��اطی بلندمدت برای بانک‌های تجاری‬ ‫و بانک مس��کن را حدود ‪ ۶۰‬درصد افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬در تهران‬ ‫سقف پیش��ین تس��هیالت انفرادی ساخت‬ ‫مس��کن ‪ ۶۰‬میلیون توم��ان و برای زوجین‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان بود که هریک به ‪۱۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۶۰‬میلی��ون توم��ان به ترتی��ب افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مع��اون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد‪:‬‬ ‫در مراکز استان و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر نیز این س��قف ‪ ۵۰‬و ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫ب��ود‪ .‬به ترتیب‪ ،‬برای تس��هیالت انفرادی و‬ ‫زوجین به ‪ ۸۰‬و ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬به گفت��ه قربانی‪ ،‬در س��ایر مناطق‬ ‫ش��هری نیز ای��ن ارق��ام ‪ ۴۰‬و ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان بود که به ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫برای تس��هیالت انفرادی و زوجین افزایش‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این اقدام به دنبال‬ ‫تحلیل‌ه��ای انجام‌ش��ده در بانک مرکزی و‬ ‫بانک مسکن بود‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال مطالعات و‬ ‫بررسی‌های انجام شده‪ ،‬بیشترین مشکالتی‬ ‫ک��ه اکنون در حوزه مس��کن کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در بخ��ش عرضه اس��ت‌ زیرا با نگاهی‬ ‫ب��ه آمار معامالت در تهران از خرداد س��ال‬ ‫گذش��ته حجم معامالت نس��بت به گذشته‬ ‫کاهش و قیمت‌ها افزایش��ی بود که نشان از‬ ‫مشکالتی در طرف عرضه این بخش دارد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار‬ ‫داده ش��د تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا‬ ‫اثر داش��ته باشد و وام‌ها نیز قابل استطاعت‬ ‫باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته از ‪۷۷۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک‌ها‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۰۳‬ه��زار میلیارد ریال به بخش مس��کن‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قربانی‪ ،‬در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫به دلیل افزایش قیمت مس��کن‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بانکی ب��ه طور میانگی��ن ‪ ۳۵‬درصد قیمت‬ ‫خری��د مس��کن را در کل کش��ور پوش��ش‬ ‫می‌دهد و س��رمایه‌ای بودن مسکن از جمله‬ ‫علل گرانی مسکن است‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی بانک مرک��زی گفت‪:‬‬ ‫بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیالت‬ ‫برای س��اخت مسکن ندارند اما در سال ‪۹۶‬‬ ‫تقاضا برای دریافت این تس��هیالت کاهش‬ ‫یافت و ب��ه ‪ ۸‬درصد کل تس��هیالت بانکی‬ ‫رس��ید که این رقم در س��ال گذشته ‪۱۳.۴‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬البت��ه ‪ ۲۵.۲‬درص��د مان��ده‬ ‫تس��هیالت بانک‌ها در س��ال ‪ ۹۷‬مربوط به‬ ‫بخش مس��کن است‪ .‬در سال ‪ ۹۴‬تسهیالت‬ ‫مسکن اولی‌ها ‪ ۸۰‬درصد قیمت مسکن بود‬ ‫ام��ا اکنون این تس��هیالت ‪ ۵۳.۶‬درصد آن‬ ‫را پوش��ش می‌دهد‪ .‬قربانی افزود‪ :‬پرداخت‬ ‫تسهیالت به بخش مسکن مشروط به تعادل‬ ‫منابع و مصارف محدودیت ندارد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۶‬مدرسه در‬ ‫مناطق سیل‌زده لرستان‬ ‫کلن��گ س��اخت ‪ ۱۶‬مدرس��ه در مناطق‬ ‫سیل‌زده استان لرستان با حضور امام جمعه‬ ‫پلدختر‪ ،‬معاون اس��تاندار لرستان‪ ،‬مدیرکل‬ ‫آموزش و پرورش لرستان‪ ،‬عضو هیات‌عامل‪،‬‬ ‫مدیران و مسئوالن بانک پاسارگاد به زمین‬ ‫زده شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی پاسارگاد‪ ،‬کلنگ‬ ‫س��اخت ‪ ۲‬مدرس��ه در منطق��ه معم��والن‬ ‫و پلدخت��ر به نمایندگی از ‪ ۱۶‬مدرس��ه در‬ ‫دس��ت س��اخت این اس��تان‪ ،‬به زمین زده‬ ‫ش��د که در مجم��وع ‪ ۵۰‬کالس درس برای‬ ‫دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این آیین‪ ،‬س��ید محسن موسوی امام‬ ‫جمع��ه پلدخت��ر‪ ،‬مرادپور مع��اون عمرانی‬ ‫استاندار لرستان‪ ،‬زینی‌وند مدیرکل آموزش‬ ‫و پرورش لرستان‪ ،‬دوستی عضو هیات‌عامل‬ ‫بانک پاس��ارگاد و مدیران و مس��ئوالن این‬ ‫بانک حضور یافتند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نرخ دالر همچنان کاهشی است؟‬ ‫جزئیات افزایش‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫معافیت مالیاتی برای‬ ‫مشارکت‌کنندگان در‬ ‫نمایشگاه طالی اصفهان‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫حضور شرکت‌های‬ ‫ایرانی در ایران‌هلث‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت توکا ریل‬ ‫با حمل حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد بار‬ ‫معدنی ریلی‬ ‫کشور‪ ،‬باالترین‬ ‫رتبه را بین‬ ‫شرکت‌های ریلی‬ ‫به خود اختصاص‬ ‫داده است‬ ‫«توکا ریل» از جمله ش��رکت‌های مطرح در زمینه‬ ‫حم��ل و نق��ل ریلی به‌ش��مار می‌رود‪ .‬ت��وکا ریل در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬با موضوع فعالیت حمل و نقل ریلی بار‬ ‫تاسیس شده است‪.‬‬ ‫این شرکت از سال ‪ ۱۳۸۵‬در حمل ریلی کنسانتره‬ ‫و گندله از معادن چادرملو چغارت‪ ،‬گل‌گهر و کارخانه‬ ‫گندله‌سازی اردکان و سنگان به مقصد مجتمع فوالد‬ ‫مبارکه در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫به‌گزارش روابط عمومی شرکت توکا ریل‪ ،‬تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۱‬حدود ‪ ۳۵‬درصد مواد معدنی کل کشور‬ ‫برابر با ‪ ۲۳‬درصد کل بار ریلی ازس��وی شرکت توکا‬ ‫ریل حمل شد‪.‬‬ ‫در تاریخ ‪۱۳۹۰.۱۲.۱۶‬شرکت توکا ریل با سرمایه‬ ‫‪ ۶۵۳‬میلیارد ریال در بازار فرابورس پذیرفته و سهام‬ ‫آن با نماد توریل از تاریخ ‪ ۱۳۹۱.۰۲.۰۵‬معامله شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��ا در اختیار داش��تن ناوگانی با حدود‬ ‫‪ ۱۸۵۰‬واگن لبه بلند ‪‌۶‬محوره‪ ،‬قابلیت حمل س��االنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳‬میلی��ون تن مواد معدنی (کنس��انتره و‬ ‫گندله آهن) را در شبکه ریلی کشور دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت با حمل ح��دود ‪ ۳۰‬درصد بار معدنی‬ ‫ریلی کشور‪ ،‬باالترین رتبه را بین شرکت‌های ریلی به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شرکت توکا ریل با در اختیار داشتن‬ ‫‪ ۱۸۵۰‬واگ��ن لبه بلند ‪ ۶‬محوره‪ ،‬جابه‌جایی حدود ‪۹‬‬ ‫میلی��ون تن ب��ار و حدود ‪ ۶‬میلیارد ت��ن کیلومتر در‬ ‫ش��اخص بهره‌وری واگن باالتر از تمام ش��رکت‌های‬ ‫حمل و نقل ریلی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای پروژه‌ها‬ ‫از جمله پروژه‌های در دس��ت اجرای هلدینگ توکا‬ ‫ریل می‌توان به حمل کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬کنس��انتره‬ ‫مس‪ ،‬سنگ‌آهن‪ ،‬انواع آهن‌آالت‪ ،‬غالت و محصوالت‬ ‫کانتینری اشاره کرد‪ .‬نگهداری و تعمیر خطوط تخلیه‬ ‫سرباره فوالد نیز یکی دیگر از پروژه‌های این شرکت‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازجمله شاخص‌های مهم و زیربنایی توسعه صنعت‬ ‫ریلی‪ ،‬توس��عه ش��ریان‌های ریلی و نیز اتصال آن به‬ ‫ش��بکه ریلی سراس��ری اس��ت که باید به آنها توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت ت��وکا ریل ب��ا در اختیار داش��تن ‪ ۱۸۵۰‬واگ��ن لبه بلند‬ ‫‪۶‬مح��وره‪ ،‬جابه‌جایی حدود ‪ ۹‬میلیون تن ب��ار و حدود ‪ ۶‬میلیارد تن‬ ‫کیلومتر در شاخص بهره‌وری واگن باالتر از تمام شرکت‌های حمل و‬ ‫نقل ریلی قرار گرفته است‬ ‫‹ ‹کسب رتبه نخست در حوزه بهره‌وری در‬ ‫سال‌های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫یکی از افتخارهای ش��رکت توکا ریل این اس��ت که‬ ‫برابر با اعالم ش��رکت راه‌آهن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در رتبه‌بن��دی حمل بار در میان ش��رکت‌های حمل و‬ ‫نق��ل در حمل محصوالت معدنی در س��ال ‪ ۹۷‬به رتبه‬ ‫نخست دست یافت‪.‬‬ ‫اهداف بلندمدت شرکت‌های زیرمجموعه‪:‬‬ ‫از ش��اخص‌ترین اس��تراتژی‌های در درس��ت اجرای‬ ‫ت توکا ریل می‌توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫شرک ‌‬ ‫‪ -۱‬حفظ جایگاه حمل بار ریلی؛‬ ‫‪ -۲‬تامین منافع سهامداران؛‬ ‫‪ -۳‬ج��ذب‪ ،‬آم��وزش و تربی��ت نیروه��ای ج��وان‬ ‫تحصیلکرده؛‬ ‫‪ -۴‬تامین قطع��ات از تولیدکنندگان اصلی داخلی و‬ ‫خارجی؛‬ ‫‪ -۵‬توسعه ناوگان (افزایش واگن)؛‬ ‫‪ -۶‬توسعه نیروی کشش (خرید لکوموتیو)؛‬ ‫‪ -۷‬راه‌ان��دازی بزرگ‌ترین مرکز تعمیراتی (توس��عه‬ ‫بهین ریل)؛‬ ‫‪ -۸‬جذب مشتریان جدید؛‬ ‫‪ -۹‬ورود به بار ترانزیت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت س��رمایه‌گذاری ت��وکا فوالد‬ ‫(سهامی عام) شرکت س��رمایه‌گذاری تامین اجتماعی‬ ‫نیروی مس��لح (ساتا) (س��هامی عام) و شرکت حمل و‬ ‫نفی توکا (س��هامی عام) ازجمله سهامداران اصلی این‬ ‫شرکت هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های‪ :‬آسیا س��یرارس‪ ،‬توکاکش��ش‪ ،‬شرکت‬ ‫مهندس��ی راه‌آهن بهین ریل و شرکت راهوار نیرو آریا‬ ‫نیز از جمله ش��رکت‌های زیرمجموعه شرکت توکا ریل‬ ‫هستند دو شرکت نخست در زمین ‌ه حمل و نقل ریلی‪،‬‬ ‫ش��رکت مهندس��ی راه‌آهن بهین ریل در زمینه تعمیر‬ ‫و نگه��داری واگن‌های باری فعالیت می‌کند و ش��رکت‬ ‫راهوار نیرو و آریا دارای لکوموتیو است‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با مدیر برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی مطرح شد‬ ‫هفتمین نمایش��گاه حمل‌ونقل ریلی از ش��نبه‬ ‫‪ ۱۹‬خ��رداد با حض��ور محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهر‌س��ازی در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی جمهوری اس�لامی ایران برگزار ش��د‬ ‫که تا ‪ ۲۲‬خرداد ادامه خواهد داش��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی میالد نور و مدیر برگزاری‬ ‫این رویداد و همچنین شش��مین همایش ریلی‬ ‫معتقد اس��ت ایج��اد فضای تعامل��ی بین علم و‬ ‫صنع��ت می‌تواند یکی از اهداف اساس��ی درباره‬ ‫برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی باشد‪.‬‬ ‫عل��ی محتش��م امی��ری‬ ‫همچنی��ن از حض��ور و‬ ‫مش��ارکت ش��رکت‌های‬ ‫خارج��ی در ای��ن رخداد‬ ‫مه��م ریل��ی خب��ر داد و‬ ‫عنوان کرد که شرکت‌هایی‬ ‫از چین‪ ،‬لتونی‪ ،‬روس��یه و‬ ‫ترکیه آخرین دستاوردهای خود را در این نمایشگاه‬ ‫عرض��ه خواهند کرد‪ .‬به بهان��ه برگزاری دوره هفتم‬ ‫این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬گفت‌وگویی با این فعال‬ ‫حوزه برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی داشتیم که‬ ‫در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €شرکت نمایشگاهی میالد نور در برگزاری‬ ‫نمایشگاه صنعت حمل‌ونقل ریلی تا چه میزان‬ ‫توانس�ته به اهداف تعریف‌ش�ده خود در این‬ ‫سال‌ها دست یابد؟‬ ‫مجموعه ما مجری انحصاری نمایش��گاه ریلی در‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬هدف اصلی ای��ن مجموعه از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه صنعت حمل‌ونقل ریلی نوآوری‪ ،‬توسعه‬ ‫ص��ادرات و واردات غیرنفتی‪ ،‬توس��عه صنعت ریلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ارتقای صنعت حمل‌ونقل باری و مسافری‬ ‫ریل��ی‪ ،‬واردات فناوری‌ه��ای روز جه��ان‪ ،‬افزای��ش‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی و کمک به نوسازی ناوگان‬ ‫ریلی کشور است‪ .‬همچنین ایجاد یک فضای بسیار‬ ‫مناسب برای معرفی محصوالت و عرضه توانمندی‌ها‬ ‫و ظرفیت صنعت ریلی‪ ،‬فراهم کردن بستر مناسب‬ ‫برای هم‌اندیشی و استفاده از توان علمی شرکت‌ها‬ ‫و برنده��ای معتبر جهانی در راس��تای ارتقای توان‬ ‫داخلی کش��ور و فرصت ارائه نظرهای کارشناس��ان‬ ‫و اس��تادان این حوزه در قالب همایش‌های علمی و‬ ‫تخصصی را نیز در دستور کار داریم‪ .‬خوشبختانه با‬ ‫توجه به س��وابق موجود تا حدود زیادی این اهداف‬ ‫محقق ش��ده و البته تمام تالش و همت خود را در‬ ‫دس��تیابی کامل‌تر به اهداف یادش��ده را س��رلوحه‬ ‫فعالیت‌های خویش قرار داده است‪.‬‬ ‫ریل اکسپو‪ ،‬محل معرفی فناوری‌های مدرن ریلی به جهان‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫رئی��س انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫و صادرکنن��دگان تجهی��زات پزش��کی ح��ل‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و اجتماع��ی جامع��ه را‬ ‫در گ��روی نگاه اصولی‪ ،‬مس��تمر و برنامه‌ریزی‌‬ ‫ش��ده به تولید دانست‪ .‬به گزارش ستاد خبری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬مجید روحی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان تجهی��زات‬ ‫پزش��کی در حاشیه بیس��ت‌ودومین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی ایران‌هلث اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫ایر‌ا هلث با فراز و نشیب‌های همراه بوده است‪،‬‬ ‫اکنون تولید در کش��ور با مش��کالتی دس��ت و‬ ‫پنجه نرم می‌کند‪ ،‬این در حالی است که اگر به‬ ‫تولید نگاه اصولی‪ ،‬مس��تمر و برنامه‌ریزی شده‬ ‫ش��ود‪ ،‬می‌توانیم بسیاری از مشکالت اقتصادی‬ ‫و اجتماعی جامعه را به کمک آن برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی نقدینگ��ی و مطالب��ات از دول��ت را یکی از‬ ‫مش��کالت کش��ور در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬ش��رکت‌های تولید‌کننده‬ ‫تجهیزات پزش��کی در نمایشگاه امسال حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد رش��د داشته‌اند همچنین بین ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د هزینه‌ه��ا در حوزه تولید تجهیزات‬ ‫پزش��کی‪ ،‬هزینه انتقال و تخصیص ارز اس��ت و‬ ‫این هزینه‌ها گاهی به ‪ ۳۰‬درصد هم می‌رس��د‪،‬‬ ‫البته باید برای حذف این هزینه‌ها سیس��تم‌ها‬ ‫و فرآیندهای طاقت‌فرس��ا در بخش تخصیص و‬ ‫انتق��ال ارز حذف ش��ود‪ .‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان تجهی��زات‬ ‫پزشکی افزود‪ :‬ما باید در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫نگاه همه شرکت‌های تولیدکننده را لحاظ و در‬ ‫کن��ار صنعت دارو و غذا به تجهیزات پزش��کی‬ ‫هم به ش��کل متمرکز نگاه کنیم‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫در زمینه خریدهای متمرکز تجهیزات پزشکی‬ ‫ب��ا کمک هی��ات امنای صرفه‌جوی��ی ارزی به‬ ‫توافق‌هایی رس��یده‌ایم‪ .‬روحی با اشاره به شعار‬ ‫نمایش��گاه ایران‌هلث امس��ال یادآوری کرد‪ :‬ما‬ ‫در بس��یاری از بخش‌ها به‌ویژه تجهیزات ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نیاز کش��ور را تامین میکنیم همچنین‬ ‫می‌توانی��م تولی��د اف��زون بر نیاز داخ��ل را به‬ ‫کشورهای منطقه صادر کنیم‪.‬‬ ‫«توکا ریل» پیشرو در توسعه‪ ،‬تعالی‪ ،‬خودباوری و حمل‌ونقل سبز‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫معافی��ت مالیات��ی مش��ارکت‌کنندگان و‬ ‫فع��االن اقتص��ادی حاض��ر در س��یزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی طالی اصفهان در نشست‬ ‫هم‌اندیشی میز توس��عه صادرات طال و جواهر‬ ‫این استان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ازاصفهان‪ ،‬س��یزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی صنعت فل��زات گرانبها‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬س��نگ‌های قیمتی‪ ،‬ساعت‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و تجهیزات وابس��ته ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۳‬مهر‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫اصفهان برگزار می‌ش��ود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬نشست‬ ‫هم‌اندیشی میز توس��عه صادرات طال و جواهر‬ ‫اس��تان اصفهان در حالی برگزار ش��د که یکی‬ ‫از مصوب��ات آن‪ ،‬درنظرگرفتن معافیت مالیاتی‬ ‫برای مش��ارکت‌کنندگان و فع��االن اقتصادی‬ ‫حاضر در س��یزدهمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫طالی اصفهان بود‪ .‬مدیر نمایشگاه‌های داخلی‬ ‫شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان‬ ‫در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬مدیرکل ام��ور مالیاتی‬ ‫اس��تان اصفهان در این نشس��ت ب��ر معافیت‬ ‫مالیات��ی مش��ارکت‌کنندگان این نمایش��گاه‬ ‫تاکی��د کرد و به‌عنوان یک مصوبه به واحدهای‬ ‫زیرمجموعه ابالغ خواهد ش��د‪ .‬مجید نایب‌زاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان‬ ‫ی و مساعدت مطلوبی با تولیدکنندگان‬ ‫همکار ‌‬ ‫و صادرکنن��دگان به‌ویژه در حوزه طال و جواهر‬ ‫انجام داده و بر همین اساس هیچ‌گونه مالیاتی‬ ‫به مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه طال و جواهر‬ ‫تعلق نخواهد گرفت‪ .‬وی با اشاره به اینکه این‬ ‫نشست با حضور فعاالن شاخص و مطرح حوزه‬ ‫ط�لا و جواهرات اس��تان اصفهان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان طال و جواه��ر اصفهان و دیگر‬ ‫اعضای حاضر در نشس��ت نیز مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه تولید و صادرات ط�لا و جواهر را به ترتیب‬ ‫اولویت بی��ان کردند و هر یک از اعضای حاضر‬ ‫در نشست نیز به بیان راهکارها و پیشنهادهای‬ ‫الزم درباره تولید و توسعه صادرات طال و جواهر‬ ‫پرداختند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تالش می‌کنیم‬ ‫نمایشگاه قابل قبولی در سطح ملی و بین‌المللی‬ ‫برگزار کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬سیزدهمین نمایشگاه طال‬ ‫و جواهر اصفه��ان می‌تواند به‌عنوان یک نقطه‬ ‫اتکای بس��یار قوی و مهم در راس��تای توس��عه‬ ‫فرآیندهای فعاالن اقتصادی حوزه طال و جواهر‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه نمایشگاه‌ها در مقاطع‬ ‫گوناگون�ی از دوران تش�دید تحریم‌ه�ا‪،‬‬ ‫پسابرجام و در زمان خروج امریکا از برجام‬ ‫و اعمال دوب�اره تحریم‌ها برگزار ش�ده‌اند‪،‬‬ ‫در هر مقط�ع چه برنامه‌ری�زی و نگاهی در‬ ‫برگزاری نمایشگاه داشتید؟‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت حمل‌ونق��ل ریل��ی ایران‬ ‫بدون‌شک یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های کشور‬ ‫اس��ت و به همین دلیل ضرورت یک برنامه‌ریزی‬ ‫حساب‌ش��ده و بهره‌گی��ری از هم��ه ظرفیت‌ها و‬ ‫توانمندی‌‌ه��ای موجود داخلی را ایجاب می‌کند‪.‬‬ ‫اما بااین‌حال نمی‌توان و نباید از حجم بسیار باال و‬ ‫موثر ظرفیت‌های خارجی و بین‌المللی غافل بود‪.‬‬ ‫با توجه به فناوری‌های بس��یار جدید و پیشرفته‬ ‫کش��ورهای صنعتی جهان در حوزه صنعت ریلی‬ ‫و ض��رورت بهره‌گیری از این فناوری‌ها در جهت‬ ‫تقویت صنعت ریلی کش��ور‪ ،‬شرکت میالد نور با‬ ‫همراهی و همکاری دس��ت‌اندرکاران در صنعت‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کشور‪ ،‬بهره‌مندی هرچه بیشتر‬ ‫از این ظرفیت‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب برای‬ ‫حضور ش��رکت‌های معتب��ر خارج��ی را مدنظر‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در دوره‌ه��ای گوناگ��ون به‌دلی��ل تحریم‌های‬ ‫ظالمانه امریکا علیه ایران‪ ،‬ش��اهد کاهش حضور‬ ‫این ش��رکت‌ها بوده‌ایم‪ .‬بااین‌حال در برنامه‌ریزی‬ ‫خود تالش کرده‌ایم تا جایی که ممکن اس��ت به‬ ‫تقویت حضور ش��رکت‌های داخل��ی و همچنین‬ ‫ایجاد انگیزه در ش��رکت‌های خارجی که باوجود‬ ‫فش��ارهای دولت امریکا عالقه‌من��د به حضور در‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت حمل‌ونقل ریل��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران بوده‌اند‪ ،‬بپردازیم‪ .‬در دوران پس‬ ‫از برجام با حضور چشمگیر شرکت‌ها و برندهای‬ ‫معتبر خارجی در حوزه حمل‌ونقل ریلی ما شاهد‬ ‫ش��کوفایی چش��مگیری در این عرص��ه بوده‌ایم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ض��رورت دارد دس��ت‌اندرکاران امر در‬ ‫یک فضا و بستر مناسب ضمن حفظ چارچوب‌ها‬ ‫سیاست‌های کلی نظام در قالب تعامالت سازنده‬ ‫ب��ا جه��ان‪ ،‬زمینه‌های الزم در جه��ت ارتباطات‬ ‫بیش‌ازپیش صنایع داخلی کشور ازجمله صنعت‬ ‫مهم حمل‌ونقل ریلی با کش��ورها و ش��رکت‌های‬ ‫صاحب فناوری‌های پیشرفته را فراهم کنند‪.‬‬ ‫€ €مدی�ران دولتی به نمایش�گاه تخصصی‬ ‫از جمله نمایش�گاه صنعت حمل‌ونقل ریلی‬ ‫کش�ور چه نگاهی دارند؟ آیا از ظرفیت‌های‬ ‫ایجادشده بیشترین بهره را می‌برند یا خیر؟‬ ‫ب��دون ش��ک مدی��ران دولت��ی ک��ه در واقع‬ ‫تصمیم‌س��ازان و تصمیم‌گی��ران ه��ر ی��ک از‬ ‫حوزه‌ه��ای تخصصی در کش��ور هس��تند نقش‬ ‫بس��زایی در جهت‌دهی به مس��یر آن حوزه ایفا‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬خوش��بختانه مجموع��ه برگزارکننده‬ ‫این توفیق را داش��ته که در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫میزب��ان وزی��ران‪ ،‬معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫و دیگ��ر مقامات عالی در آیین گش��ایش‪ ،‬بازدید‬ ‫از غرفه‌ها و دیدار و گفت‌وگو با ش��رکت‌کنندگان‬ ‫داخلی و خارجی و همچنین ش��نیدن دغدغه‌ها‬ ‫آنها بوده و این مس��ئله ب��رای برگزارکنندگان و‬ ‫شرکت‌کنندگان بسیار دلگرم‌کننده است‪.‬‬ ‫امس��ال هم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل‬ ‫راه آهن جمهوری اس�لامی ای��ران مهمان ویژه‬ ‫نمایشگاه ما هستند‪.‬‬ ‫ای��ن نکته را نیز باید یادآور ش��ویم که توجه‬ ‫بیش‌ازپی��ش و تعام��ل هرچه بیش��تر مدیران و‬ ‫دس��ت‌اندرکاران این حوزه با س��رمایه‌گذاران و‬ ‫شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های خصوصی داخلی و‬ ‫خارجی‌می‌تواند در دستیابی به اهداف برگزاری‬ ‫این نمایشگاه‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫و اس�تارت‌آپ‌ها چ�ه برنامه‌ری�زی ب�رای‬ ‫حضور این دس�ته از شرکت‌ها در نمایشگاه‬ ‫داشته‌اید؟‬ ‫امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها‬ ‫به‌عن��وان فناوری‌ه��ای نوین در حال دس��تیابی‬ ‫ب��ه جایگاه مهمی در ح��وزه صنعت‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫نیازمندی‌های جوامع بشری هستند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه صنعت حمل‌ونقل ریلی امسال‬ ‫از این ظرفیت نوین نیز اس��تفاده ش��ده است و‬ ‫در یک همکاری مناس��ب و با هماهنگی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫امس��ال شاهد حضور ش��رکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها خواهیم بود‪ .‬همچنین جش��نواره‬ ‫استارت‌آپی «ریلی‌ش��و» نیز در نمایشگاه امسال‬ ‫برگزار خواهد ش��د و امیدواریم این جشنواره در‬ ‫شناس��اندن ظرفیت‌های این ش��رکت‌های نوین‬ ‫بسیار تاثیر‌گذار باشد‪ .‬شرکت میالد نور به‌عنوان‬ ‫مجری برگزاری نمایش��گاه تمامی تالش خود را‬ ‫راستای نیل به این هدف به انجام خواهد رساند‪.‬‬ ‫€ €در کن�ار این نمایش�گاه همایش�ی نیز‬ ‫با همکاری دانش�گاه عل�م و صنعت برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬هدف از برگزاری این همایش‌ها‬ ‫چیست؟‬ ‫وقتی به مس��یر پیش��رفت کشورهای صنعتی‬ ‫جهان نگاهی می‌اندازیم رابطه عمیق میان علم و‬ ‫صنعت در دس��تیابی به این سطح از پیشرفت در‬ ‫میان آن جوامع به‌خوبی نمایان است‪ .‬تاثیرگذاری‬ ‫متقابلی که علم بر صنعت و صنعت و تجربه‌های‬ ‫ارزنده در حوزه صنایع بر پیشرفت علمی می‌تواند‬ ‫داشته باشد بر هیچ‌کس پوشیده نیست‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت ای��ن رابطه‪ ،‬ش��رکت‬ ‫نمایش��گاهی می�لاد نور ب��ا همکاری دانش��گاه‬ ‫عل��م و صنع��ت اقدام ب��ه برگزاری همایش��ی با‬ ‫موضوع پیش��رفت‌های اخیر در حوزه مهندس��ی‬ ‫راه‌آه��ن می‌کند‪ .‬در این همایش س��خنرانان به‬ ‫ارائ��ه ایده‌های جدید و تش��ریح پیش��رفت‌ها و‬ ‫دستاوردهای نوین در مهندسی راه‌آهن خواهند‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫€ €شرکت‌های خارجی از کدام کشور‌ها در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارند؟‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال بیش از ‪ ۱۰‬ش��رکت از‬ ‫کشورهای چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه و لتونی حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫€ € با توجه به نیاز کشورهایی مانند سوریه‬ ‫و عراق در بازس�ازی زیرس�اخت‌های ریلی‬ ‫خود آیا برنامه‌ای برای برگزاری نمایش�گاه‬ ‫در این کشورها دارید؟‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی می�لاد ن��ور به‌عن��وان‬ ‫برگزارکننده انحصاری نمایش��گاه ریلی کش��ور‬ ‫در راس��تای سیاس��ت‌های کالن کشور مبنی بر‬ ‫حضور در کش��ورهای عراق و سوریه و بازسازی‬ ‫زیرس��اخت‌های آن کش��ورها از جمل��ه صنعت‬ ‫ریلی آن‪ ،‬با تم��ام توان و ظرفیت این آمادگی را‬ ‫دارد ک��ه در جهت حض��ور و تقویت فعالیت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعت ریلی کشور‬ ‫زمینه‌های مناسب را فراهم کند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 21‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ﺷﻮﺍﻝ ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژﻭﺋﻦ ‪2019‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪1306‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2624‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ‪ 480‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻮﺩﺩﻫﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪1397‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎ ﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ‪91/56‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭﻣﺤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻼﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻡﺟﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻰﺭﺍﺩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻳﺎﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺸــﻨﻰ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﭙﺲ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟــﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫‪ 1397/12/29‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﻀﺎﺭ ﺭﺳــﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 480‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫( ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ)‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺑﻬﺮﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 1398/12/29‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﻛﻼﻧﺘــﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫‪ 2793‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﺑﻪ ‪ 4081‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ ،97‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪46/12‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺳــﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺭﺷــﺪ ‪90/10‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 97‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪102/56‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺨﺘﻜﻮﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﻮﺷﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺻﺒﺎ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 943‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫‪ 1505‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 59/53‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ‪ 17/15‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ‪ 2/96‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳــﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ‪ 211/70‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻡ ﺍﺯ ‪ 3649‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 4793‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ‪ 31/35‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 1,107,965‬ﺗﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺑﻪ ‪ 1,121,343‬ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪1,2‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﺍﺯ ‪ 111,909‬ﺗﻦ ﺑﻪ‬ ‫‪ 321,375‬ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 187‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫــﺪ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﮔﺎﻩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺁﻫﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ 330‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ‪ 196‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺳــﻮﺩﺩﻫﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ‪ 10‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓــﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭘﻴﺎﻡ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺽ ﺳﻼﻡ‪ ،‬ﺧﻴﺮﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳــﻬﺎﻡ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺸــﺎﻥ‪ ،‬ﺣﺴــﺎﺑﺮﺱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧــﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻔﺘﺨﺮﻳﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 1397/12/29‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻌــﺎﻝ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘــﺮﻡ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ‪3‬ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺖ‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﻭ ﻋــﺰﻡ ﺟــﺪﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒــﻊ ﺁﻥ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻡﻓﺮﻭﺷﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳــﺎﻝ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ‪ ،‬ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻭ ﺷــﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎ‬ ‫ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧﻈﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺮﻭﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧــﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻮﺭﺳــﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﻗﻠﻮﻫﺎﻯ ﺳﻨﮓﺁﻫﻨﻰ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﮔﻞﮔﻬﺮ‬ ‫ﻭ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ( ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺳﻮﺩﺩﻫﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫‪ 10‬ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻘــﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗــﻦ ﮔﻨﺪﻟﻪ‪2 ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ‪ 4‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‬ ‫* ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫* ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ‬ ‫ﻃﻼ‪ ،‬ﻣﺲ‪ ،‬ﺳــﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫* ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪ ‬ﻣـﺮﻭﺭ ﻛﻠـﻰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷـﺮﻛﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳــﻤﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺸﻒ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣــﺬﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻓﺎﻗــﺪ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﺑﻜﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﭘﺮﺳــﻨﻠﻰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﻼﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﺘﻰﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﻌﻴﻴﻦﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻋﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫‪ -1‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻪ‬ ‫ﻭﺍﺣــﺪ ﻣﺠــﺰﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺷــﻬﺮﻙ‪ ،‬ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺑﺎﺑﺎﻋﻠﻰ‪ ،‬ﮔﻼﻟﻰ ﻭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫‪1,000,000‬ﺗــﻦ ﻭ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻫﻤــﺪﺍﻥ ‪600,000‬ﺗــﻦ ﻭ ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫‪550,000‬ﺗﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎﺯﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ‪ 1‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻨﻰ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﻴﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ‪ 2/5‬ﺍﻟﻰ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﻭﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﻴﺎﻥ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺭﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻣﻤﺘﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷــﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ‬ ‫)ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ(‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪789,232‬‬ ‫‪66,370‬‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫‪707,511‬‬ ‫‪418,983‬‬ ‫ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ‬ ‫‪124,342‬‬ ‫‪48,596‬‬ ‫‪3,191,747‬‬ ‫‪1,682,097‬‬ ‫‪6,006‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻧﻘﺪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪675,556‬‬ ‫‪895,106‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪698,823‬‬ ‫‪449,325‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻰﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫‪906,860‬‬ ‫‪1,058,948‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻰ‬ ‫‪28,808‬‬ ‫ﺫﺧﺎﻳﺮ‬ ‫‪69,870‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻰ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﭘﻴﺶﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﺷﺮﺡ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1396‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1397‬‬ ‫‪105,357‬‬ ‫‪80,070‬‬ ‫‪48,241‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪1,643,362‬‬ ‫‪1,340,609‬‬ ‫‪302,753‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫‪1,121,343‬‬ ‫‪1,107,965‬‬ ‫‪13,378‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﮔﻨﺪﻟﻪ‬ ‫‪321,375‬‬ ‫‪111,909‬‬ ‫‪209466‬‬ ‫‪187%‬‬ ‫‪3,086,080‬‬ ‫‪2,560,483‬‬ ‫‪525,597‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫‪640,822‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﮔﻨﺪﻟﻪ‬ ‫‪314,758‬‬ ‫‪106,426‬‬ ‫‪955,580‬‬ ‫‪1,042,641‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,336‬‬ ‫‪-20,336‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪915,879‬‬ ‫‪-275,057‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪208332‬‬ ‫‪196%‬‬ ‫‪-87,061‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺮﻭﺵ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺪﻭﺩ ‪46‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﺍﺯ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ‪955,850‬ﺗــﻦ ﻓــﺮﻭﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﻣــﻮﺭﺩ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ‪640,822‬ﺗﻦ‬ ‫)‪67‬ﺩﺭﺻــﺪ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ( ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺏ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‪ FOT ،‬ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭﺏ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫* ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4,081,513‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ‪2,128,904‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ )ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪52‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ( ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺭﺿﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪ .2‬ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺗﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫‪ .9‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫‪ .10‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪ .11‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻋﻰ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫‪ .12‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻴﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫‪ .13‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﮔﺴــﺘﺮﻩ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻯ‬ ‫‪ .14‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫‪ .15‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﺭﻥ‬ ‫‪ .16‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ )‪ (HSEE‬ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 29‬ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ‪1397‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫)‪(257,633‬‬ ‫)‪(16,519‬‬ ‫)‪(222,958‬‬ ‫)‪(104,755‬‬ ‫‪248,932‬‬ ‫‪568,967‬‬ ‫‪64,604‬‬ ‫‪62,064‬‬ ‫‪24,747‬‬ ‫‪32,475‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮﺩ‬ ‫‪3,884,906‬‬ ‫‪3,993,138‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‬ ‫‪4,238,632‬‬ ‫‪4,660,733‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ‬ ‫‪7,430,379‬‬ ‫‪6,342,830‬‬ ‫‪9,437‬‬ ‫‪3,811‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﺭﺯ‬ ‫ﺳﻮﺩ )ﺯﺑﺎﻥ( ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻋﻰ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻗﻠﻴﺖ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫)‪(1,867,229‬‬ ‫)‪(1,628,506‬‬ ‫‪4,081,908‬‬ ‫‪2,214,679‬‬ ‫)‪(274,152‬‬ ‫‪1,940,527‬‬ ‫)‪(327,713‬‬ ‫‪2,793,491‬‬ ‫‪1,164,985‬‬ ‫)‪(172,836‬‬ ‫)‪(34,126‬‬ ‫)‪(206,962‬‬ ‫‪958,023‬‬ ‫)‪(192,063‬‬ ‫‪194,792‬‬ ‫‪2,729‬‬ ‫‪1,037,259‬‬ ‫‪446,794‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫‪1,612,814‬‬ ‫‪170,404‬‬ ‫‪319,765‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫‪1,505,683‬‬ ‫‪942,819‬‬ ‫‪1,448,245‬‬ ‫‪925,358‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪2,318,558‬‬ ‫‪44,130‬‬ ‫‪1,997,948‬‬ ‫)‪(107,131‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ‬ ‫‪57,438‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫)ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ(‬ ‫‪960,752‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪23%‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫)ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ(‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﻠﺰﻯ )ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ( ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﺷﺸﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺰﺭگ ﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﻻﺩﻯ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ‪) FOT‬ﻛﻒﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ(‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ‪:‬‬ ‫ﺑﻬﺎﻯ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 29‬ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ‪1397‬‬ ‫ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﻰ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺻﻠــﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑــﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺏ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫‪ .5‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ )ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺍﺭﺯﻯ( ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ‬ ‫)‪(109‬‬ ‫‪486‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ )ﺯﻳﺎﻥ( ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫‪168,233‬‬ ‫‪583,983‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫‪217,208‬‬ ‫‪615,142‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﻨﻮﺍﺗﻰ‬ ‫‪48,975‬‬ ‫‪31,159‬‬ ‫‪2,535,766‬‬ ‫‪2,613,090‬‬ ‫‪2,936,422‬‬ ‫‪2,936,422‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ‪ -‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴﻖ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪288,607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪206,869‬‬ ‫‪3,423‬‬ ‫‪1,569,207‬‬ ‫‪503,442‬‬ ‫‪4,793,608‬‬ ‫‪3,649,542‬‬ ‫)‪(628‬‬ ‫‪101,005‬‬ ‫‪4,894,613‬‬ ‫‪7,430,379‬‬ ‫)‪(614‬‬ ‫‪80,198‬‬ ‫‪3,729,740‬‬ ‫‪6,342,830‬‬ ‫‪648,255‬‬ ‫‪1,505,683‬‬ ‫)‪(140,062‬‬ ‫‪18,561‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪943,819‬‬ ‫‪432,549‬‬ ‫)‪(583,926‬‬ ‫‪508,193‬‬ ‫)‪(151,377‬‬ ‫‪197,915‬‬ ‫)‪(545,323‬‬ ‫)‪(16,933‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,785‬‬ ‫)‪(233,629‬‬ ‫)‪(385,006‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫‪1,666,468‬‬ ‫‪558,813‬‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫)‪(83,189‬‬ ‫)‪(50,620‬‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫)‪(83,189‬‬ ‫‪1,582,279‬‬ ‫)‪(14,072‬‬ ‫‪1,569,207‬‬ ‫)‪(50,620‬‬ ‫‪508,193‬‬ ‫)‪(4,751‬‬ ‫‪503,442‬‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺮﺍﻓﻲ‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫استان‬ ‫پتروشیمی ایران تحریم‌پذیر نیست‬ ‫ممنوعیتی برای کشت‌های‬ ‫آبی در کرمانشاه نداریم‬ ‫بیس��ت‌ونهمین جلسه س��تاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید عصر یکش��نبه ‪ ۱۹‬خرداد با حضور‬ ‫هوش��نگ بازون ‌د استاندار کرمانش��اه‪ ،‬هدایت‬ ‫حاتمی معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی‬ ‫ی رئیس‬ ‫اس��تانداری کرمانشاه‪ ،‬محس��ن داراب ‌‬ ‫س��ازمان صنععت‪ ،‬معدن و تجارت کرمانش��اه‬ ‫و جمع��ی از مدیران نهادهای اجرایی اس��تان‬ ‫و مدیران بانک‌های عامل در س��الن جلس��ات‬ ‫تدبی��ر اس��تانداری کرمانش��اه برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط‌عموم��ی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمانش��اه‪،‬‬ ‫در این جلس��ه مشکالت ‪ ۵‬طرح صنعتی مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار گرفت که یک ط��رح مربوط به‬ ‫حوزه گردش��گری و ‪ ۴‬طرح دیگر آن مربوط به‬ ‫جهاد کش��اورزی استان بود‪ .‬استاندار کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬به س��ازمان جهاد کش��اورزی اعالم شده‬ ‫که هیچ ممنوعیتی در زمینه کش��ت‌های آبی‬ ‫نبای��د اعمال ش��ود‪ .‬بازوند اظه��ار کرد‪ :‬بخش‬ ‫کش��اورزی استان کرمانش��اه بر اثر بارش‌های‬ ‫سیل‌آسای فروردین خسارت‌های بسیاری دید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این بخش امس��ال نیازمند حمایت‬ ‫ویژه اس��ت و در این راس��تا به جهاد کشاورزی‬ ‫اع�لام کرده‌ایم که هی��چ ممنوعیتی در زمینه‬ ‫کشت‌های آبی در استان اعمال نکنند‪ .‬استاندار‬ ‫کرمانشاه خاطرنشان کرد‪ :‬کشاورزان می‌توانند‬ ‫با نظارت س��ازمان جهاد کشاورزی برای کشت‬ ‫برنج و دیگر محصوالت مجاز اقدام کنند‪ .‬بازوند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از سیاست‌های مدیریت ارشد‬ ‫اس��تان اس��تفاده از تمام��ی ظرفیت‌ها موجود‬ ‫برای اش��تغالزایی اس��ت ک��ه در همین زمینه‬ ‫از آب منطق��ه‌ای خواس��ته‌ایم ب��رای توس��عه‬ ‫گردشگری استان‪ ،‬امکان تخصیص آب برای ‪۸‬‬ ‫طرح خدمات بین‌راهی را فراهم کند‪ .‬دارابی نیز‬ ‫در این جلس��ه گزارشی از جلسه ستاد تسهیل‬ ‫ملی ارائه کرد و افزود‪ :‬در این جلسه بانک سپه‬ ‫متعهد شد که در مدت یک ماه نسبت به تملک‬ ‫ش��رکت کاغذ غرب اقدام کند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد مدیریت ارش��د استان مبنی‌بر ایجاد‬ ‫شهرک سرمایه‌گذاری استان در کارگروه ستاد‬ ‫تسهیل ملی مورد پذیرش واقع شده که به‌زودی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪‌.‬دارابی در پایان یادآور شد‪:‬‬ ‫‪ ۳‬پروژه مربوط به شس��تا نی��ز در این کارگروه‬ ‫تعیین‌تکلیف شده که به‌زودی صورتجلسه آن‬ ‫به تایید مقام عالی وزارت خواهد رسید‪.‬‬ ‫میز خدمت الکترونیکی‬ ‫در سایت شرکت گاز اردبیل‬ ‫به��زاد عباس��ی‪ -‬با اس��تقرار می��ز خدمت‬ ‫الکترونیکی خدمات قابل ارائه در بستر وب در‬ ‫قالب ‪ ۲۲‬خدمت طراحی ش��ده و در وب‌سایت‬ ‫ش��رکت گاز استان اردبیل در منو میز خدمت‬ ‫الکترونیکی قابل دسترس برای عموم مشتریان‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اس��تان اردبیل‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز استان اردبیل با اعالم‬ ‫ای��ن خبر بیان کرد‪ :‬در راس��تای اهداف دولت‬ ‫الکترونی��ک و به منظور کاه��ش مراجعه‌های‬ ‫حضوری مش��ترکین به اداره‌های گاز در سطح‬ ‫استان این شرکت اقدام به طراحی میز خدمت‬ ‫الکترونیکی در بس��تر وب در س��ایت شرکت‬ ‫گاز اس��تان ک��رد که با مطالعات انجام‌ش��ده و‬ ‫بر اس��اس تفاهمنامه ش��رکت ملی گاز ایران با‬ ‫س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور و مطابق‬ ‫ب��ا ماده ‪( ۴‬تبصره ی��ک و‪ )۲‬آیین‌نامه خدمات‬ ‫الکترونیک��ی نهاده��ای اجرای��ی‪ ۲۲ ،‬خدمت‬ ‫شناس��ایی و فرم‌های الکترونیکی مربوط به هر‬ ‫خدمت طراحی شده و درحال‌حاضر تعداد ‪۱۶‬‬ ‫خدمت برای اس��تفاده عموم مشترکین فعال و‬ ‫قابل دسترس است‪.‬‬ ‫فیروز خدائ��ی با بیان اینکه امکان‌س��نجی‬ ‫ارائ��ه خدمات در بس��تر وب ب��ا کار مطالعاتی‬ ‫کارشناس��ان این ش��رکت انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۲۲‬خدمت شناسایی شده‬ ‫و ‪ ۱۶‬خدمت قابل اس��تفاده اس��ت که عناوین‬ ‫این خدمات عبارتند از نمایش فهرست قبوض‪،‬‬ ‫تغییر نام‪ ،‬رفع اشکال قبض‪ ،‬تغییر نوع مصرف‬ ‫مش��ترک‪ ،‬جزئیات محاس��به صورتحس��اب‪،‬‬ ‫نمای��ش فهرس��ت پرداخت‌ها‪ ،‬تغییر ش��ماره‬ ‫موبای��ل‪ ،‬اعالم کارکرد‪ ،‬اص�لاح مبلغ قبوض‪،‬‬ ‫درخواس��ت تس��ت کنتور‪ ،‬اصالح آدرس و کد‬ ‫پس��تی‪ ،‬قطع گاز‪ ،‬تغییر ظرفیت‪ ،‬جابه‌جایی یا‬ ‫جمع‌آوری علمک‪ ،‬تفکیک کنتور گاز و فس��خ‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تسهیل در روند ارائه خدمات‬ ‫این شرکت در راس��تای افزایش رضایتمندی‬ ‫م��ردم اظهار کرد‪ :‬ارائه خدمات در بس��تر وب‬ ‫و برون‌س��پاری خدم��ات این ش��رکت باعث‬ ‫تمرکز‌زدایی‪ ،‬تسهیل و تسریع در ارائه خدمات‬ ‫و کاهش هزینه‌های جانبی شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اسداهلل قره‌خانی‬ ‫عباس شعری‌مقدم‬ ‫پ��س از تحریم‌هایی که علیه صنعت پتروش��یمی‬ ‫ایران مطرح ش��د‪ ،‬مس��ئوالن و فع��االن این صنعت‬ ‫نظره��ای متفاوتی ارائه کردند‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬صنعت‬ ‫پتروش��یمی از ارزآورترین صنایع کش��ور به ش��مار‬ ‫م��ی‌رود و دلی��ل تحریم این صنعت نی��ز اهمیت آن‬ ‫برای ایران قلمداد می‌شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر این‌که صنعت پتروشیمی از نفت متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از آنجا که پتروشیمی دارای بازار‬ ‫گس��ترده‌ای اس��ت و تنوع محصوالت در آن باالست‬ ‫مش��خص اس��ت که محدودیت‌های امری��کا در این‬ ‫بخش راه به جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫اس��داهلل قره‌خانی با اش��اره به اعم��ال تحریم‌های‬ ‫جدید امریکا علیه پتروش��یمی‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬دشمن‬ ‫اراده خ��ود را برای ضربه زدن به جمهوری اس�لامی‬ ‫و کش��ورمان متمرکز کرده و این بار اس��تراتژی که‬ ‫تعری��ف کرده جنگ اقتصادی اس��ت‪ .‬دش��من قصد‬ ‫دارد در جن��گ اقتصادی درآمدهای ارزی کش��ور را‬ ‫که به طور عم��ده از طریق فروش نفت و محصوالت‬ ‫پتروشیمی است محدود کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬در گام نخس��ت امریکا‬ ‫ف��روش نف��ت را مورد هدف ق��رار داد که حدود یک‬ ‫س��ال از آن می‌گذرد بعد از نف��ت انتظار می‌رفت تا‬ ‫پتروش��یمی را مورد هدف قرار دهد که این موضوع‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم علی‌آباد کتول در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی اظهار کرد‪ :‬امروز دشمن هلدینگ خلیج‌فارس‬ ‫را تحریم کرده اس��ت و شاید در آینده نیز بخش‌های‬ ‫دیگر پتروش��یمی را تحریم کند‪ .‬علت تدریجی جلو‬ ‫ب��ردن تحریم‌ها نیز این اس��ت که می‌خواهد در بازار‬ ‫خأل یا کمبودی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬ام��ا نکت ‌ه قابل توجه این‬ ‫اس��ت که پتروش��یمی متفاوت از نفت اس��ت‌ چرا‌که‬ ‫دارای بازار گس��ترده‌ای اس��ت و تنوع محصوالت آن‬ ‫باالست‪ .‬ما بیش از ‪ ۱۰۰‬نوع محصول در پتروشیمی‬ ‫داریم و تحریم‌های امریکا در صنعت پتروش��یمی راه‬ ‫به جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫قره‌خان��ی ادام��ه داد‪ :‬تحریم‌ه��ای امریکا ش��اید‬ ‫هزینه‌های م��ا را افزایش داده و مش��کالت کوچکی‬ ‫را ب��رای ما ایجاد کند‌ اما نمی‌تواند جلوی درآمدهای‬ ‫ارزی کشور را از بخش پتروشیمی بگیرد‪ .‬امسال نیز‬ ‫درآمده��ای حاصل از محصوالت پتروش��یمی مانند‬ ‫سال‌های قبل خواهد بود‪.‬‬ ‫در تحریم��ی که برای نفت ایران در نظر گرفته ش��ده بود به نوعی‬ ‫محصوالت پتروشیمی را هم شامل می‌شد اما اکنون دامنه تحریم‌ها‬ ‫را توس��عه داده‌اند و فهرستی از شرکت‌های پتروشیمی اعالم شده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹راه‌های دور زدن تحریم را بلدیم‬ ‫در همین زمینه مدیرعامل پیش��ین شرکت صنایع‬ ‫ملی پتروش��یمی گفت‪ :‬محصوالت پتروشیمی بسیار‬ ‫متنوع هس��تند و کنترل آنها به‌راحتی نفت نیس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه ایرانی‌ها راه‌ها را یاد گرفته‌اند و این‌گونه‬ ‫نیس��ت که تحریم پتروش��یمی به‌صورت فلج‌کننده‬ ‫در‌‌بیاید‪.‬‬ ‫عباس شعری‌مقدم با اشاره به تحریم پتروشیمی از‬ ‫سوی ایاالت متحده گفت‪ :‬در تحریمی که برای نفت‬ ‫ایران در نظر گرفته ش��ده بود ب��ه نوعی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی را هم ش��امل می‌ش��د اما اکنون دامنه‬ ‫تحریم‌ها را توس��عه داده و فهرس��تی از شرکت‌های‬ ‫پتروشیمی اعالم شده است‪ .‬در این شرایط شرکت‌ها‬ ‫در زمینه انتقال پول مش��کل پیدا می‌کنند‪ ،‬کارشان‬ ‫دش��وارتر می‌ش��ود‪ ،‬هزینه‌ه��ا باالت��ر رفته و س��ود‬ ‫ش��رکت‌ها هم تا ح��دی کمتر می‌ش��ود‪ .‬اما در کل‬ ‫محصوالت پتروشیمی بسیار متنوع هستند و کنترل‬ ‫آنه��ا به راحتی نفت نیس��ت‪ ،‬ضمن اینک��ه ایرانی‌ها‬ ‫راه‌ها را ی��اد گرفته‌اند و این‌گونه نیس��ت که تحریم‬ ‫پتروشیمی به‌صورت فلج‌کننده در‌بیاید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط بهترین کار این است که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فضای کس��ب‌و‌کار را‬ ‫به نحوی در کشور فراهم کند که صنایع پایین‌دست‬ ‫پتروش��یمی رونق بگیرند‪ ،‬مقررات شدید و بازدارنده‬ ‫که بر اس��اس بدبینی وضع ش��ده ب��ه این ترتیب که‬ ‫فکر می‌کنیم همه سوء‌استفاده‌گر هستند مگر اینکه‬ ‫عکس آن ثابت ش��ود‪ ،‬برداش��ته ش��وند‪ .‬بهتر است‬ ‫ف��رض را بر این بگذاریم که همه س��الم هس��تند تا‬ ‫فضا روان ش��ود‪ .‬مدیرعامل پیش��ین ش��رکت صنایع‬ ‫ملی پتروشیمی خاطرنشان کرد‪ :‬قوانین دست‌و‌پاگیر‌‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش‌پای صنعتگران باید برداشته شود برخی مواقع‬ ‫خودتحریمی‌ه��ا بی��ش از تحریم خارجی مش��کل‌‌زا‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬به کاالی وارد شده اجازه ترخیص‬ ‫داده نمی‌ش��ود و مقررات گمرکی مانع ایجاد می‌کند‬ ‫‌ی��ا گاه ممیز مالیات��ی آن‌قدر آزادی عم��ل دارد که‬ ‫می‌تواند صاحب صنعت را دچار بحران کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ن در زم��ان تص��دی مدیرعامل��ی‬ ‫ان‌پی‌س��ی جلس��ه‌ای با صاحبان صنایع پایین دست‬ ‫داش��تم‪ ،‬آنها گفتند م��ا خودمان توس��عه صنعت را‬ ‫بلدیم فقط س��نگ‌هایی که جلوی پای ما وجود دارد‬ ‫را بردارید‪.‬‬ ‫ش��عری‌مقدم تاکی��د ک��رد‪ :‬صنای��ع پایین‌دس��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاری کمت��ری الزم دارد‪ ،‬اش��تغالزایی و‬ ‫س��ودآوری بیش��تری دارد و زودت��ر هم ب��ه نتیجه‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬در صورتی که صنایع باالدس��ت دست‌کم‬ ‫‪ ۴‬س��ال نیاز دارد تا به بهره‌برداری برس��د و سرمایه‬ ‫هنگفتی هم نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد کرد‪ :‬فضای کسب‌و‌کار درست شود‬ ‫و دول��ت به همراه ق��وه قضاییه و مقنن��ه وقت خود‬ ‫را صرف برداش��تن قوانین دس��ت‌‌و‌پاگیر کنند‪ .‬پیدا‬ ‫کردن بازار صادرات کار آس��انی نیست‪ .‬وقتی هر روز‬ ‫یک قانون برای صادرات وضع می‌ش��ود کار با مشکل‬ ‫روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫مهم‌ترین خط لوله نفت خاورمیانه راه‌اندازی می‌شود؟‬ ‫تاریخ معاصر خاورمیانه همواره تحت‌تاثیر سیاست انرژی قرار‬ ‫داش��ته و نفت عالوه‌بر فراهم کردن درآمد برای خزانه دولتی‪،‬‬ ‫ابزار ژئوپلتیکی در دست کشورهای غنی از منابع بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬به‌تازگی مقامات لبنان‪ ،‬س��وریه و عراق‬ ‫مذاکراتی را برای ازسرگیری فعالیت خط لوله‌ای آغاز کرده‌اند‬ ‫ک��ه زمانی میدان‌های نفتی نزدیک کرکوک عراق را به ش��هر‬ ‫ساحلی طرابلس لبنان متصل می‌کرد‪ .‬راه‌اندازی این خط لوله‬ ‫می‌تواند پیامدهای سیاسی‪ ،‬اقتصادی و استراتژیک بلندمدتی‬ ‫برای کشورهای مربوط و کل منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫ش ساخته شد که ‪2‬لوله‬ ‫زیرساخت اولیه حدود ‪۱۰۰‬سال پی ‌‬ ‫ب��ا مصرف ‪ ۷۹۵۱‬مگاوات در یکش��نبه و عبور از اوج ‪۷۹۱۷‬‬ ‫مگاوات س��ال ‪ ،۹۷‬رکورد مصرف برق در اس��تان خوزس��تان‬ ‫شکسته شد‪.‬‬ ‫به‌گزارش پاون‪ ،‬محمود دشت بزرگ‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقه‌ای خوزستان اظهار کرد‪ :‬اوج مصرف برق در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ک ماه زودتر در ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫در ‪ ۱۹‬تیر ثبت شده بو ‌د اما امسال ی ‌‬ ‫از این رقم عبور کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر مدیری��ت مصرف برق‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته در دم��ای ‪ ۵۰‬درجه ش��اهد اوج مص��رف بوده‌ای ‌م اما‬ ‫یکشنبه در دمای ‪ ۴۸‬درجه از آن عبور کردیم‪.‬‬ ‫دش��ت‌بزرگ با بیان این‌که پیش‌بینی‌ها نش��ان می‌دهد که‬ ‫در روزه��ای آین��ده دمای هوا از ‪ ۵۰‬درج��ه عبور می‌کند و به‬ ‫دنبال آن اس��تفاده از وسایل سرمایش��ی و مصرف برق بیشتر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر مدیریت مصرف ایجاد نشود‪ ،‬به ازای هر‬ ‫درجه افزایش دمای باالی ‪ ۴۷‬درجه سانتی‌گراد‪ ۲۵۰ ،‬مگاوات‬ ‫‪ ۱۲‬اینچی نفت را از کرکوک به حیفا در فلس��طین در کنترل‬ ‫انگلیس��ی‌ها و طرابلس در لبنان در کنترل فرانسوی‌ها انتقال‬ ‫می‌دادند‪ .‬خط لوله طرابلس با یک خط لوله ‪ ۳۰‬اینچی در دهه‬ ‫‪ 1330‬کامل ش��د که قادر بود حدود ‪ ۴۰۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫نفت منتقل کند‪ .‬خط لول��ه کرکوک‪-‬طرابلس در طول جنگ‬ ‫ایران و عراق از سوی سوریه معلق شد‪.‬‬ ‫فضای سیاسی فعلی که همکاری میان لبنان‪ ،‬سوریه و عراق‬ ‫را امکان‌پذیر کرده پیامد سیاس��ت خارجی یک کشور است‪ .‬از‬ ‫زمان تهاجم امریکا به عراق و س��رنگونی صدام حسین‪ ،‬منطقه‬ ‫خاورمیانه ش��اهد تحوالت زیادی بوده که شامل تالش روسیه‬ ‫گ��رم‪ ،‬گرم و خنک دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازه زمانی بس��یار گرم از‬ ‫‪ ۲۰‬خرداد تا پایان مرداد است که شرایط غیرخطی از عرضه و‬ ‫مصرف برق است و بیشترین فشارها به شبکه برق وارد می‌شود‬ ‫از آغاز شهریور تا پایان مهر شرایط گرم و از ابتدای مهر تا پایان‬ ‫اسفند نیز زمان خنک در سال برقی تعیین شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی تصری��ح کرد‪ :‬برای‬ ‫اینکه مدیریت مصرف را اجرایی کنیم نیاز بود مدیریت مصرف‬ ‫اندازه‌گیری شود که در این باره سال گذشته بخشی از اقدام‌ها‬ ‫فعال ش��د امس��ال با‌روزآمد کردن اندازه‌گیری خروجی تمام‬ ‫فیدره��ای ‪ ۲۰‬کیلوولت می‌توانیم مصرف دقیق را اندازه‌گیری‬ ‫کنی��م‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬پایش به صورت ه��ر ‪ ۱۵‬دقیقه یک بار‬ ‫انجام می‌شود و در پایان سال می‌توانیم این عملکرد را ارزیابی‬ ‫کنی��م‪ .‬حائری همچنین ب��ه برنامه‌ریزی ب��رای حذف قبوض‬ ‫کاغذی تا پایان مهر اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقتی مص��رف افزایش می‌یابد تع��ادل عرضه و‬ ‫مصرف به هم می‌خورد و فش��ار روی تجهیزات وارد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مشترک پرمصرف باعث می‌ش��ود تامین برق کم‌مصرف‌ها نیز‬ ‫دچار اشکال شود‪.‬‬ ‫حائ��ری با اش��اره به افزای��ش تعرفه برق ک��ه از آغاز خرداد‬ ‫اجرایی ش��ده اظهار کرد‪ :‬در این زمینه الگوی مصرف مشخص‬ ‫کردیم و مناطق گرمس��یری و سردس��یری ب��ه لحاظ مصرف‬ ‫مش��خص شدند و بن‌ا ش��د که کمتر از الگوی مصرف ‪ ۷‬درصد‬ ‫افزای��ش در تعرفه‌ها در نظر گرفته ش��ود یعنی اگر مش��ترکی‬ ‫‪ ۱۰‬درصد صرفه‌جویی داش��ته باشد ‪ ۲۰‬درصد در قبوض خود‬ ‫کاهش پرداخت را شاهد خواهد بود‪ .‬همچنین برای مشترکین‬ ‫پرمص��رف عالوه‌بر افزایش ‪ ۷‬درصدی ‪ ۱۶‬درصد نیز جریمه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‪ .‬برای مش��ترکین خوش‌مصرف نیز که‬ ‫نسبت به سال گذشته الگوی مصرف را رعایت کنند پاداش در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و نسبت به سال گذشته کاهش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫در قبوض‌شان خواهند داشت‪.‬‬ ‫رکورد مصرف برق سال ‪ ۹۷‬شکسته شد‬ ‫افزایش بار در شبکه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا ب��ر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت برق منطقه‌ای‬ ‫خوزستان از همه مشترکان و مصرف‌کنندگان خواست تا مانند‬ ‫سال گذشته با استفاده بهینه از انرژی برق و جابه‌جایی مصارف‬ ‫غیر‌ضروری به س��اعت‌های خارج از اوج مصرف(س��اعت ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬و ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ )۲۳‬صنع��ت برق را در عبوری ایمن از تابس��تان‬ ‫‪ ۹۸‬همراهی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حق مشترکین کم‌مصرف ضایع می‌شود‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت‪ :‬ما درحال‌حاضر‬ ‫به ازای هر کیلووات س��اعت ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬تومان از مردم دریافت‬ ‫می‌کنی��م در حالی که میزان هزینه‌ک��رد در زمان اوج مصرف‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت و این یارانه‌ای اس��ت ک��ه بابت اختالف به‬ ‫پرمصرف‌ها داده می‌ش��ود و حق مش��ترکین کم‌مصرف ضایع‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همایون حائری با بیان اینکه س��ال برقی ‪ ۳‬بازه زمانی بسیار‬ ‫معافیت هزینه گاز مصرفی مشترکان مناطق سیل‌زده‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬مصوب��ه هیات‌وزی��ران مبنی‌بر «معافیت‬ ‫هزینه گاز مصرفی مش��ترکان خانگی و تجاری مناطق‬ ‫س��یل‌زده اس��تان‌های گلس��تان‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرستان و‬ ‫خوزس��تان مطابق با تاریخ‌های مورد اشاره با تشخیص‬ ‫شرکت‌های گاز استانی ذی‌ربط» را به شرکت ملی گاز‬ ‫ایران برای اقدام‪ ،‬ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت مل��ی گاز‪ ،‬هیات‌وزیران معافیت‬ ‫مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل‌زده استان‌های‬ ‫گلس��تان‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرستان و خوزس��تان از پرداخت‬ ‫هزینه گاز را بر اس��اس پیش��نهاد وزارت نفت تصویب‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬مشترکان خانگی و تجاری‬ ‫برای نفوذ بیش��تری در منطقه بوده است‪ .‬مشارکت روس‌نفت‬ ‫در تالش‌های مس��کو به این منظور بسیار مفید بوده است‪ .‬این‬ ‫غول انرژی روس��ی روابط بس��یار خوبی را با دولت عراق حفظ‬ ‫کرده و چندی��ن میدان نفتی و خط لوله کرکوک‪-‬س��یهان را‬ ‫در ای��ن منطقه اداره می‌کند‪ .‬به‌تازگ��ی روس‌نفت توافقی را با‬ ‫دولت لبنان برای اداره تاسیس��ات مخازن در طرابلس به مدت‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال آینده امضا کرده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬حضور روسیه برای‬ ‫این کشورهای عرب به منظور بازبینی احیای خط لوله قدیمی‬ ‫کرکوک‪-‬طرابلس دارای اهمیت بوده است‪.‬‬ ‫با وجود ظرفیت پایین این خط لوله‪ ،‬احیای آن می‌تواند تاثیر‬ ‫بلندمدتی بر سیاس��ت منطقه‌ای داشته باشد‪ .‬خط لوله جدید‬ ‫یک رابط فیزیکی میان کشورهای مشارکت‌کننده خواهد بود و‬ ‫روابط سیاسی آنها را به مدت دهه‌ها به دلیل وابستگی آنها به‬ ‫یکدیگر درباره امنیت انرژی و منافع اقتصادی صادرات انرژی‪،‬‬ ‫حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش اویل‌پرایس‪ ،‬با وج��ود تمایل برای احیای‬ ‫خ��ط لوله قدیم��ی کرکوک‪-‬طرابل��س‪ ،‬ابها ‌مّهای��ی درباره به‬ ‫س��رانجام رسیدن این پروژه وجود دارد‪ .‬به‌ویژه وضعیت سوریه‬ ‫ابهام‌هایی را ایجاد کرده که س��اخت و اداره خط لوله را وظیفه‬ ‫دشواری می‌سازد‪.‬‬ ‫مناطق س��یل‌زده استان‌های گلستان و مازندران از ‪۲۸‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬و نیز مشترکان‬ ‫خانگی و تجاری مناطق س��یل‌زده استان‌های لرستان‬ ‫ن تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬با‬ ‫و خوزس��تان از ‪ ۵‬فروردی�� ‌‬ ‫تشخیص شرکت‌های گاز اس��تانی ذی‌ربط از پرداخت‬ ‫هزینه گاز مصرفی معاف هستند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬رونوش��ت دس��تور وزیر نفت‬ ‫افزون‌بر حس��ن منتظرتربتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫گاز ایران به هوش��نگ فالحتیان‪ ،‬مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬ش��جاع‌الدین بازرگان��ی‪ ،‬معاون امور حقوقی‬ ‫و مجلس وزیر نفت نیز ارسال شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مگاوات ظرفیت جدید برای نیروگاه‌های حرارتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی تولی��د نیروی برق حرارتی ضمن‬ ‫تش��ریح آخرین وضعیت واحدهای نیروگاه‌ه��ای برق حرارتی از اضافه‬ ‫ش��دن ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات ظرفیت جدید به این نیروگاه‌ها تا هفته نخست‬ ‫تیر خبر داد‪ .‬محسن طرزطلب با بیان این‌که برنامه‌ریزی شده است‌در‬ ‫هفته جاری ‪ ۳۵۰‬مگاوات ظرفیت جدید به ظرفیت تولید نیروگاه‌های‬ ‫برق حرارتی اضافه ش��ود‪ ،‬به ایرنا گف��ت‪ :‬یک واحد نیروگاه گاز داالهو‬ ‫در اس��تان کرمانشاه است که واحد نخس��ت گاز این نیروگاه در هفته‬ ‫جاری برای شبکه سنکرون می‌شود و ظرفیت آن ‪ ۳۱۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۶ :‬واحد دیگر که در مجمو ‌ع ظرفیت آن ‪ ۴۰‬مگاوات بوده‬ ‫و خنک‌س��ازی هوای ورودی اس��ت‪ ۱۰ ،‬مگاوات آن مربوط به نیروگاه‬ ‫گازی اس�لام‌آباد و ‪ ۳۰‬مگاوات نیز مربوط به نیروگاه زاگرس در استان‬ ‫کرمانش��اه است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬پایان هفته جاری تا آغاز هفته آینده‬ ‫‪ ۳۵۰‬مگاوات ظرفیت در استان کرمانشاه اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد‪:‬‬ ‫عالوه‌بر ظرفیت یادش��ده هفته آ‌ینده و در هفته نخس��ت تی ‌ر دو ‪۳۵۰‬‬ ‫م��گاوات دیگر یعنی در مجموع ‪ ۷۰۰‬م��گاوات دیگر به ظرفیت اضافه‬ ‫تیر ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات ظرفیت جدید به مجموعه‬ ‫ش��ده و تا هفته نخست ‌‌‬ ‫نیروگاه حرارتی کشور اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬طرزطلب پیش از این درباره ‪ ۲۲‬واحد نیروگاه‬ ‫برق حرارتی که قرار بود تا خرداد وارد مدار تولید ش��وند‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫بود‪ :‬تعدادی از ‪ ۲۲‬واحد نیروگاهی تا خرداد وارد مدار تولید می‌شوند‬ ‫و بخشی هم تیر و مردا ‌د وارد مدار خواهند شد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان می‌گویند هزینه هر ساعت پرواز در ایران کمتر از ‪ ۴۵‬دالر است‬ ‫قیمت واقعی بلیت هواپیما چند است؟‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬شناور بودن نرخ بلیت هواپیما‬ ‫موجب ش��ده ای��ن کاال قیمت‌ه��ای گوناگونی‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬قیمت‌ها باتوجه به ساعت‪ ،‬روز و‬ ‫ترافیک تقاضا در زمان پ��رواز‪ ،‬تغییر کند و در‬ ‫عمل کس��ی نتواند نرخ بلیت دقیقی برای یک‬ ‫پرواز به خاطر بس��پارد‪ .‬البته با دخالت سازمان‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬ایرالین‌های کش��ورمان از س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬برای هر مس��یر پروازی‪ ،‬بازه قیمتی‬ ‫مش��خص کرده‌اند و اجازه ندارند بلیت را باالتر‬ ‫یا پایین‌تر از این بازه تعیین شده ارائه کنند اما‬ ‫در همین نظام قیمت‌گذاری نیز کفه بلیت‌های‬ ‫گران‪ ،‬س��نگین‌تر است‪ .‬با این حال دبیر انجمن‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی می‌گوید بلیت هواپیما‬ ‫در ای��ران گران نیس��ت و پایین‌تر از نرخ واقعی‬ ‫قیمت‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مقصود اسعدی سامانی با‬ ‫بیان اینکه نرخ تمام‌ش��ده یک س��اعت صندلی‬ ‫پرواز در ایران ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬دالر است‪ ،‬افزود‪ :‬اقبال‬ ‫مشتری و تقاضا در این موضوع تاثیر دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی هواپیم��ا به زمان انجام‬ ‫پرواز نزدیک می‌شود‪ ،‬نرخ صندلی هر مقدار هم‬ ‫ارزش داشته باش��د‪ ،‬به صفر می‌رسد؛ بنابراین‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی در جهان براساس عرضه‬ ‫و تقاضا نرخ صندلی را تعیین می‌کنند‪ .‬س��اعت‬ ‫و روز پرواز‪ ،‬میزان استقبال مسافر‪ ،‬اقبال مسافر‬ ‫به ش��رکت هواپیمای��ی‪ ،‬اقبال مس��افر به نوع‬ ‫صندلی پرواز و نوع هواپیما همه در تعیین نرخ‬ ‫هر ساعت صندلی پرواز موثر است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بلیت��ی که در مس��یر تهران به‬ ‫مقصد گردش��گری ی��ا زیارتی مانند مش��هد با‬ ‫نرخ ‪ ۷۰۰‬هزار تومان فروخته می‌ش��ود‪ ،‬ممکن‬ ‫است برای همان پرواز از مشهد به تهران ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان باش��د؛ یعنی اگر به‌ش��کل مجموع‬ ‫قیمت‌ه��ای رفت و برگش��ت محاس��به ش��ود‪،‬‬ ‫خ بلیت‌ها اع��داد باالیی‬ ‫مش��خص می‌ش��ود نر ‌‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت واقعی کمتر از نرخ فعلی‬ ‫گرچ��ه دبیر انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫می‌گوی��د هزین��ه هر س��اعت پ��رواز در ایران‬ ‫بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬دالر اس��ت‪ ،‬اما یک کارش��ناس‬ ‫حمل‌ونقل معتقد اس��ت این رقم درست نیست‬ ‫و هزینه‌های واقعی هر س��اعت پ��رواز در ایران‬ ‫کمتر از این اعداد است‪.‬‬ ‫مه��رداد فرش��یدی ب��ه‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ش��رکت‌های هواپیمای��ی بزرگ‬ ‫خارجی در همس��ایگی ما مانند شرکت امارات‪،‬‬ ‫ب��رای پ��رواز تهران‪-‬دوبی که مجم��وع رفت و‬ ‫برگش��ت آن ‪ ۱۸‬ساعت طول می‌کشد‪ ،‬ساعتی‬ ‫‪ ۲۶‬دالر از مسافر دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پرواز ترانزیتی اس��ت و در‬ ‫چند کشور مسیر نشس��ت و برخاست دارد که‬ ‫رد ش��دن از همه آنها نیازمند پرداخت عوارض‬ ‫عب��وری اس��ت‪ .‬فرش��یدی ادام��ه داد‪ :‬هزینه‬ ‫عملیاتی پروازهای این ش��رکت به دالر است و‬ ‫از سوی دیگر پروازهای این شرکت با هواپیمای‬ ‫نو و دست اول انجام می‌شود که دست‌کم ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون دالر ارزش دارد‪ .‬این کارش��ناس افزود‪:‬‬ ‫چگونه اس��ت که هزینه پروازه��ای داخلی که‬ ‫هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارند‪ ،‬ساعتی ‪۴۵‬‬ ‫تا ‪ ۵۵‬دالر می‌شود؟‬ ‫فرش��یدی با بی��ان اینکه هر پ��رواز در ایران‬ ‫‪ ۵‬هزین��ه اصلی دارد که هزین��ه ‪ ۴‬مورد ریالی‬ ‫اس��ت و فقط تامین قطعه‌ه��ای یدکی ارتباط‬ ‫مس��تقیم ب��ا ارز دارد‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬به‌نظ��ر‬ ‫می‌رسد ش��رکت‌های هواپیمایی از بی‌اطالعی‬ ‫م��ردم در زمینه هزینه‌ه��ای حمل‌ونقل هوایی‬ ‫سوءاس��تفاده می‌کنند و هزینه‌های خود را باال‬ ‫نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ساعت پرواز کمتر از ‪ ۲۰‬دالر‬ ‫ی��ک تحلیلگ��ر صنع��ت هوان��وردی ضم��ن‬ ‫زیرسوال بردن محاسبه هزینه هر ساعت پرواز‬ ‫در ای��ران از س��وی دبیر انجمن ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬معتقد اس��ت هزینه هرساعت پرواز‬ ‫در ایران کمتر از ‪ ۲۰‬دالر تمام می‌شود‪.‬‬ ‫آرم��ان بیات در گفت‌وگ��و با‬ ‫توضیح‬ ‫داد‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪ ۱۶‬ش��رکت هواپیمایی در‬ ‫ای��ران فعالی��ت می‌کنند که بیش��تر آنها بدون‬ ‫اتکا به الگوی کس��ب‌وکار مشخص و با رویکرد‬ ‫پروازه��ای غیربرنام��ه‌ای یا چارتری مش��غول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۲‬شرکت هواپیمایی‬ ‫ایران‪ ،‬بدون راهبرد مش��خصی در زمینه برنامه‬ ‫پ��روازی عم��ل می‌کنند و ناوگان آنه��ا از انواع‬ ‫متفاوتی تش��کیل ش��ده که ای��ن‪ ،‬ضریب خطا‬ ‫در مدیری��ت و بهره‌برداری و نیز پش��تیبانی را‬ ‫به‌شدت افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر معتقد اس��ت یکنواخت نبودن‬ ‫ناوگان و نبود مهندس��ی هزینه‪ ،‬نبود مدیریت‬ ‫نظام گردش س��رمایه و نقدینگی‪ ،‬نبود طراحی‬ ‫مش��خص برای شبکه پرواز در بلندمدت و نبود‬ ‫پیش‌بینی بهره‌وری ناوگان‪ ،‬هزینه تمام ش��ده‬ ‫عملیات��ی ای��ن ش��رکت‌ها و در نتیج��ه هزینه‬ ‫صندل��ی پ��رواز را به ش��دت افزای��ش داده و‬ ‫بحران‌های اقتصادی مانند نوس��ان‌های نرخ ارز‬ ‫بر این چالش افزوده اس��ت؛ بنابراین برای باقی‬ ‫ماندن در رقابت‪ ،‬به ناچ��ار از کیفیت خدمات‪،‬‬ ‫ک��م و از ناوگانی با س��ن ب��اال و نیازمند هزینه‬ ‫سرمایه‌ کمتر استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر با انتقاد از نبود راهبرد توس��عه‬ ‫مش��خصی در ایرالین‌های کش��ور اضافه کرد‪:‬‬ ‫هم��ه این ش��رکت‌ها با ن��گاه کوتاه‌م��دت و با‬ ‫ه��دف جب��ران نیازه��ای روز‪ ،‬ب��دون توجه به‬ ‫آینده مدیریت می‌ش��وند و به‌منظور پشتیبانی‬ ‫از نیاز ب��ازار و تقاضای روز‪ ،‬اقدام به مدیریت و‬ ‫بهره‌برداری از ظرفیت‌ها می‌کنند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬ضعف در نظام بازاریابی‪ ،‬موجب‬ ‫افزای��ش هزینه‌های عملیات��ی‪ ،‬هزینه صندلی‬ ‫پ��روازی و ش��کل‌گیری هزینه‌ه��ا و بدهی‌های‬ ‫پنه��ان و انباش��ته می‌ش��ود‪ ،‬به همی��ن دلیل‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬دچ��ار بدهی‌های��ی ش��ده‌اند‪ .‬این‬ ‫شرکت‌ها گاه با فروش صندلی پرواز‪ ،‬نسبت به‬ ‫جذب نقدینگی اق��دام می‌کنند اما در موضوع‬ ‫مرتبط‪ ،‬ذخیره‌سازی و هزینه نکرده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر اضافه کرد‪ :‬ش��رکت‌ها تالش‬ ‫می‌کنند مناب��ع را از محل درآمدهای عملیاتی‬ ‫بعدی جب��ران کنند اما در زمین��ه هزینه‌های‬ ‫عملیات��ی نق��دی و هزینه‌ه��ای مس��تقیم که‬ ‫دریافت‌کننده خدمات از نهادی دیگر هس��تند‪،‬‬ ‫با کمبود بودجه روبه‌رو می‌ش��وند و ش��اهدیم‬ ‫که همی��ن مدیریت نک��ردن نقدینگی حاصل‬ ‫از درآمده��ای عملیات��ی‪ ،‬موج��ب زمین‌گیری‬ ‫ن��اوگان آنها ش��ده اس��ت‪ .‬بیات معتقد اس��ت‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی نمی‌توان انتظار داش��ت‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬هزینه تمام ش��ده عملیاتی خود را‬ ‫که ازسوی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫بی��ن ‪ ۴۵‬دالر تا ‪ ۵۵‬دالر اعالم ش��ده‪ ،‬مدیریت‬ ‫کنن��د که چالش‌ه��ای ارزی و تامین‪ ،‬انتقال و‬ ‫هزینه آن بر س��ایر مش��کالت افزوده اس��ت و‬ ‫ت��اوان آن را مش��تری می‌پ��ردازد‪ .‬وی ب��ا زیر‬ ‫س��وال بردن نرخ‌های اعالم ش��ده ازسوی دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی برای هزینه هر‬ ‫س��اعت پرواز در ایران گفت‪ :‬باتوجه به ساختار‬ ‫هزینه‌های عملیاتی در س��ه بخش مس��تقیم‪،‬‬ ‫غیرمس��تقیم و باالدس��تی‪ ،‬چنین نرخی‪ ،‬دور‬ ‫از واقعیت اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باید پرس��ید این‬ ‫رقم متعلق ب��ه چه نوع هواپیمایی اس��ت زیرا‬ ‫هزینه‌ه��ای عملیات��ی هواپیماها‪ ،‬متناس��ب با‬ ‫مدل‪ ،‬نوع و اندازه آنه��ا با یکدیگر تفاوت دارد؛‬ ‫به‌عنوان مثال هزین��ه تامین یک موتور با عمر‬ ‫باقی مانده یکس��ان هواپیم��ای ام‌دی با ارزش‬ ‫حداکث��ر ‪ ۷۰۰‬ه��زار دالر با موت��ور هواپیمای‬ ‫ایرباس ‪ ۳۲۰‬با دست‌کم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫دالر‪ ،‬در محاس��به هزینه تمام‌شده تاثیر دارد و‬ ‫نمی‌توان این دو را در یک طبقه قرار داد‪.‬‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها‪ ،‬هزینه تمام شده عملیاتی‬ ‫خود را که ازس��وی دبیر انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی بین‬ ‫‪ ۴۵‬دالر تا ‪ ۵۵‬دالر اعالم شده‪ ،‬مدیریت کنند‬ ‫این درحالی اس��ت که هر دو این هواپیماها‪،‬‬ ‫در یک طبقه‌بندی ظرفیتی هستند‪.‬‬ ‫بی��ات اف��زود‪ :‬همچنین این پرس��ش مطرح‬ ‫می‌ش��ود که این رقم‪ ،‬با چه نرخ تس��عیری و با‬ ‫چه ضریب اشغال صندلی اعالم شده است؟‬ ‫بی��ات ب��ا تاکی��د بر اینک��ه به‌نظر می‌رس��د‬ ‫محاس��به دقیق و مبتنی بر شاخص‌های حاکم‪،‬‬ ‫انجام نشده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز و کاهش‬ ‫ارزش ریال‪ ،‬فقط هزینه‌های ریالی بخش ارزی‬ ‫را افزای��ش داده و قس��مت ریالی آن در تبدیل‬ ‫ارزی‪ ،‬به‌ط��ور قطع کم می‌ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه بحران ایجاد ش��ده‪ ،‬در ش��بکه‬ ‫داخل��ی به‌دلیل ف��روش ریالی‪ ،‬بیش��تر نمایان‬ ‫می‌ش��ود و پروازه��ای بین‌المللی‪ ،‬متناس��ب با‬ ‫ش��اخص‌های ارزی‪ ،‬نرخ‌گذاری می‌شوند‪ ،‬فقط‬ ‫هزینه‌های عملیاتی داخلی از این موضوع تاثیر‬ ‫می‌گی��رد که در ای��ن بخش‪ ،‬ج��ز هزینه‌های‬ ‫ت��دارک فنی از جمله موت��ور و قطعات یدکی‪،‬‬ ‫هزینه‌های آموزشی کادر عملیاتی و مستندات‬ ‫فن��ی و عملیاتی‪ ،‬هزینه دیگ��ر ارزی در بخش‬ ‫هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد‪.‬‬ ‫البته هزینه‌ه��ای مالکیت از جمله اس��تهالک‬ ‫س��رمایه یا اجاره و حتی اجاره به شرط تملیک‬ ‫اگر ارزی باش��د‪ -‬به این بخش اضافه می‌شود؛‬‫بنابرای��ن در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬هزینه‌های اعالم‬ ‫ش��ده واقعی نیست و در صورت محاسبه با نرخ‬ ‫تسعیر ‪ ۱۰‬هزار تومانی سامانه نیما یا تامین ارز‬ ‫از ب��ازار آزاد و دوباره تبدیل آن با تس��عیر نرخ‬ ‫نیم��ا‪ ،‬برای هواپیمایی مانن��د ام دی در بخش‬ ‫هزینه‌های متغیر در یک ساعت پرواز‪ ،‬کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬دالر اس��ت اما آنچه ممکن است این هزینه‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬زیان انباشته سال‌های گذشته‬ ‫و هزینه‌های باالدس��تی گران اس��ت‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال هزینه‌های باالدس��تی مدیریتی و ستادی‬ ‫دو شرکت ایران‌ایر و زاگرس‪ ،‬با هم برابر نیست‪.‬‬ ‫این تحلیلگر تاکید کرد‪ :‬پیشنهاد می‌شود دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی‪ ،‬به‌طور ریالی‪،‬‬ ‫هزین��ه صندلی س��اعت را با قید ن��رخ ضریب‬ ‫اش��غال و به‌طور تفکیک ش��ده نسبت به نوع و‬ ‫مدل هواپیماها اعالم کند‪.‬‬ ‫افزایش سرعت قطار پرسرعت در ایران‬ ‫مدیرعام��ل راه‌آهن گفت‪ :‬س��رعت پیش‌بینی‬ ‫شده برای قطار پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان از‬ ‫‪ ۲۵۰‬کیلومتر به ‪ ۳۵۰‬کیلومتر بر ساعت افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��عید رس��ولی در حاشیه‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی‬ ‫در جمع خبرنگاران بیان کرد‪ :‬اجرای پروژه قطار‬ ‫پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفه��ان برعهده ش��رکت‬ ‫ساخت و توس��عه زیربناهای حمل‌ونقل گذاشته‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما طرح در قانون به نام ش��رکت راه‌آهن‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل راه‌آهن افزود‪ :‬مسئولیت اجرای‬ ‫پروژه برعهده ش��رکت ساخت است اما راه‌آهن و‬ ‫ش��رکت س��اخت در این پروژه به‌طور مشترک با‬ ‫یکدیگر کار می‌کنند‪.‬‬ ‫رس��ولی با اش��اره به اینکه پیش��رفت فیزیکی‬ ‫پ��روژه در بخش‌ه��ای گوناگون متفاوت اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ضرورت دارد س��رعت این قطار‪ ،‬س��رعتی‬ ‫قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫مذاک��رات برای ارتقای س��رعت ای��ن قطار با‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه آغاز شده تا سرعت آن‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬به ‪ ۳۵۰‬کیلومتر بر س��اعت افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت قطار پرسرعت در‬ ‫کشور داش��ته باشیم‪ ،‬باید سرعت آن باالی ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر باشد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه مدیرعام��ل راه‌آه��ن‪ ،‬فاینانس چین‬ ‫برای این پروژه گش��ایش یافته اس��ت‪ .‬رس��ولی‬ ‫درب��اره قطار برقی تهران‪-‬مش��هد گفت‪ :‬کارهای‬ ‫پروژه انجام ش��ده اما هنوز طرف چینی نتوانسته‬ ‫تضمین‌ه��ای الزم را تامین کند و در صورت حل‬ ‫این مشکل‪ ،‬پروژه آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫کوچ طبقاتی در اثر افزایش اجاره‌بها‬ ‫کس��ادی خرید و فروش مسکن‪ ،‬منجر به اثر‬ ‫تورمی در بازار اجاره شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با نزدیک ش��دن به فصل‬ ‫جابه‌جایی‪ ،‬بازار اجاره در مسیر صعود نرخ قرار‬ ‫گرفت��ه و نرخ‌های اجاره در ‪ ۲‬هفته اخیر ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد افزایش یافته است‪ .‬معامالت قطعی‬ ‫هم نش��ان می‌دهد ن��رخ اج��اره آپارتمان‌های‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬س��ال ساخت در شمال تهران متری‬ ‫‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬هزار تومان‪ ،‬مناطق میانی ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫ه��زار تومان و مناطق جنوب��ی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان در هر مترمربع اس��ت؛ هرچند در بعضی‬ ‫موارد براساس موقعیت خانه‪ ،‬قراردادهای اجاره‬ ‫با نرخ‌های باالتر منعقد می‌شود‪.‬‬ ‫قراردادهای خرید و فروش مس��کن در شهر‬ ‫تهران ‪ ۳۶‬درصد نس��بت به سال گذشته کمتر‬ ‫شده است‪ .‬با اینکه تصور می‌شد با کساد شدن‬ ‫بازار خرید و فروش مسکن‪ ،‬آپارتمان‌ها وارد فاز‬ ‫اجاره شوند و نرخ‌ها بش��کند‪ ،‬مشاوران امالک‬ ‫می‌گویند هرچه به س��مت تیر و نزدیک شدن‬ ‫ب��ه فصل جابه‌جای��ی پیش می‌روی��م تب بازار‬ ‫اجاره باال می‌رود و موجران قیمت‌ها را افزایش‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬به‌گفته واس��طه‌های ملکی‪ ،‬افرادی‬ ‫که در ماه‌های گذشته به‌دلیل جهش قیمت‌ها‬ ‫موفق به خرید آپارتمان نشده‌اند به بازار اجاره‬ ‫روی آورده‌اند و تقاضا در این بخش در روزهای‬ ‫گذشته باال رفته است‪.‬‬ ‫براس��اس آمار بانک مرکزی از بازار مس��کن‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬اجاره‌بها در شهر تهران‬ ‫‪ ۲۳‬درصد و در کل کش��ور ‪ ۲۰‬درصد نسبت به‬ ‫زمان مش��ابه سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود مش��اوران ام�لاک از افزایش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی نس��بت به سال گذشته خبر می‌دهند‬ ‫ک��ه البته این رقم نیز کمتر از نصف رش��د نرخ‬ ‫خرید و فروش اس��ت‪ ،‬ام��ا به‌دلیل پایین بودن‬ ‫توان اقتصادی قش��ر اجاره‌نش��ین‪ ،‬کارشناسان‬ ‫پیش‌بین��ی می‌کنند امس��ال با ک��وچ طبقاتی‬ ‫روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫سلمان خادم‌المله‪ ،‬کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬باتوج��ه ب��ه اینکه مس��کن کاالی‬ ‫ناهمگن به‌شمار می‌رود ش��اید در سال جاری‬ ‫افزایش بی��ش از ‪ ۳۰‬درص��دی اجاره‌بها را نیز‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫خروج��ی این رون��د منجر به ک��وچ طبقاتی‬ ‫می‌ش��ود؛ یعنی کس��انی که در مناطق شمال‬ ‫ش��هر اجاره‌نش��ین هس��تند به مناطق میانی‬ ‫می‌روند‪ ،‬اجاره‌نش��ین‌های وس��ط شهر به نقاط‬ ‫پایین مهاجرت می‌کنند و پایین ش��هری‌ها به‬ ‫بیرون از شهر پرتاب می‌شوند‪.‬‬ ‫نرخ واقعی عوارض آزادراه‌های دولتی چقدر است؟‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫علت مخالفت وزیر راه و شهرس��ازی با واگذاری‬ ‫آزادراه‌ه��ای دولت��ی را افزایش چش��مگیر نرخ‬ ‫تمام‌شده نگهداری آزادراه‌ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫عبدالهاشم حسن‌نیا در گفت‌وگو با مهر درباره‬ ‫علت واگذار نش��دن آزادراه‌های دولتی به بخش‬ ‫خصوص��ی و مخالف��ت وزی��ر راه و شهرس��ازی‬ ‫ب��ا این واگ��ذاری‪ ،‬باوج��ود تاکید قان��ون برنامه‬ ‫پنج‌س��اله شش��م بر انجام این واگذاری‌ها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نرخ تمام‌ش��ده نگهداری و تعمیر آزادراه با‬ ‫ش��اخص‌هایی که پیش از توقف فرآیند واگذاری‬ ‫ازسوی س��ازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫لحاظ ش��ده بود‪ ،‬به‌دنبال تورم‌های اخیر افزایش‬ ‫شدیدی داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در فرآیند تازه با قیمت‌های ریالی‬ ‫و ارزی جدی��د‪ ،‬هزینه‌های نگه��داری آزادراه با‬ ‫عوارضی ک��ه خودروهای عب��وری باید پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬مطابقت داده می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باشد عوارض آزادراه براساس نرخ تمام‌شده‬ ‫تعمیر و نگهداری آن تعیین شود‪ ،‬مجبوریم نرخ‬ ‫عوارض آزادراه‌های دولتی (به‌عنوان مثال آزادراه‬ ‫تهران‪-‬ق��م) را ‪ ۱۰‬برابر یا ه��زار درصد افزایش‬ ‫دهیم اما از آنجایی ک��ه جامعه ظرفیت پذیرش‬ ‫چنین افزایش��ی را ندارد‪ ،‬این روند متوقف شده‬ ‫اما به‌طور کلی از دس��تور کار خارج نشده است؛‬ ‫ب��ا این ح��ال در نظر داری��م بتوانیم ب��ا تعریف‬ ‫ش��اخص‌های جدید‪ ،‬ن��رخ ع��وارض آزادراه‌های‬ ‫دولتی که قرار اس��ت به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��وند‪ ،‬تعیین و سپس مراحل واگذاری آنها طی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حس��ن‌نیا درباره علت افزایش نرخ تمام‌ش��ده‬ ‫تعمیر و نگهداری آزادراه‌ها در یک سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته قیر م��ورد نیاز را‬ ‫رایگان به ما واگذار می‌کردند اما درحال‌حاضر هر‬ ‫یک تن قیر ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان و خط‌کش��ی‬ ‫آزادراه‌ها در ه��ر کیلومتر ‪ ۷‬میلیون تومان برای‬ ‫سازمان راهداری هزینه دربردارد؛ بنابراین بخش‬ ‫خصوص��ی نمی‌توان��د ب��ا این قیمت‌ه��ا و بدون‬ ‫افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی‪ ،‬نگهداری آن‬ ‫را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬باتوجه به افزایش هزینه‌های‬ ‫نگهداری آزادراه‌ها‪ ،‬پیش��نهاد جدیدی به وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی داده‌ایم تا نرخ عوارض افزایش‬ ‫یاب��د و وزارتخانه نی��ز رقم نهایی را به ش��ورای‬ ‫اقتصاد ارائه داده اس��ت‪ .‬ام��ا رقم جدید عوارض‬ ‫مورد نظ��ر وزارت راه و شهرس��ازی هنوز اعالم‬ ‫نشده است‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانوپوشش‌ها و مزیت‌ها‬ ‫علم چیست؟‬ ‫یادداشت‬ ‫دانش‌آفرینی‬ ‫و سرمایه‬ ‫نمادین‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫«شی» سود نمادین را که پذیرفتگی ایجاد‬ ‫‌کند و با ن��وآوری علمی یا دانش‌آفرینی‬ ‫می ‌‌‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬در نتیج��ه می‌بیند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل دانش��گری ک��ه با پرداخت��ن به یک‬ ‫مسئله در حل آن موفق نمی‌شود‪ ،‬مقاله‌ای‬ ‫چاپ نمی‌کن��د‪ ،‬دانش‌آفرین��ی نمی‌کند و‬ ‫س��ود نمادین نمی‌برد‪ .‬این برداش��ت شی‬ ‫چندان با واقعیت‌های فعالیت علمی سازگار‬ ‫نیس��ت‪ .‬هنگامی که فعالی��ت علمی داخل‬ ‫نهاد تحقیقاتی با دانش‌آفرینی همراه اس��ت‬ ‫و سود نمادین حاصل می‌شود‪ ،‬افراد زیادی‬ ‫درگیر این فعالیت هستند‪ .‬بنا بر نظر بوردیو‬ ‫و ش��ی‪ ،‬س��ود نمادین‪‌،‬تنها س��هم کسانی‬ ‫می‌شود که در انتش��ار نتایج نام‌شان ظاهر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما کسانی هم هستند که نام‌شان‬ ‫ب��ه هر دلیل در انتش��ارات مورد نظر عنوان‬ ‫نمی‌ش��ود اما نقش س��ازنده‌ای در نوآوری‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬دانش��گران هم��کار این نقش‬ ‫گفتمان��ی را می‌پذیرند و ب��رای صاحب آن‬ ‫امتیاز و اعتبار قائلند که منجر به پذیرفتگی‬ ‫آنهایی می‌ش��ود که به ظاه ‌ر س��ود نمادین‬ ‫نبرده‌ان��د‪ .‬دانش��گری که در ی��ک فرآیند‬ ‫علمی موفق به انتش��ارات علمی نمی‌ش��ود‬ ‫الزاما به این معنی نیس��ت که سود نمادین‬ ‫کسب نکرده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از مفهوم پذیرفتگی در تعیین‬ ‫این نقش کارس��ازتر است‪ .‬دانشگر در خالل‬ ‫فرآین��د علم��ی توانایی‌هایی ب��روز می‌دهد‬ ‫ک��ه به پذیرفتگ��ی وی در اجتماع علمی از‬ ‫ف و از طرف دیگر‪ ،‬در آزمایش��گاه‬ ‫ی��ک طر ‌‬ ‫یا نه��اد تحقیقاتی کمک می‌کند و وی این‬ ‫پذیرفتگ��ی را به اعتب��اری دوجانبه‪ ،‬چه در‬ ‫نهاد و چه در اجتماع‪ ،‬تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫ی یا به زبان‬ ‫به این ترتیب این فرآیند علم ‌‬ ‫شی فرآیند هدف‪-‬وس��یله‪-‬نتیجه است که‬ ‫در کسب س��ود نمادین موثر است و نه‌تنها‬ ‫نتیجه‪ .‬مفه��وم پذیرفتگی ب��ه این واقعیت‬ ‫نزدیک‌تر اس��ت تا مفهوم س��رمایه نمادین؛‬ ‫ش��ی با وارد کردن مفه��وم دانش‌آفرینی از‬ ‫درک واقعی‌تر فعالیت دانشگر دور می‌شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بومی‌سازی سامانه‌های‬ ‫امنیت اطالعات شبکه‬ ‫پژوهشگران یکی از ش��رکت‌های فناور با‬ ‫حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی سامانه‬ ‫بومی برای ثبت حمالت و رخدادهای شبکه‬ ‫را تولی��د کردند ک��ه به گفته آنه��ا در این‬ ‫س��امانه امکان گزارش‌گی��ری از رخدادهای‬ ‫شبکه فراهم شده است‪.‬‬ ‫محمدهادی مسلم‌یزدی از پژوهشگران این‬ ‫طرح در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬عنوان محصول‬ ‫تولیدی و دانش‌بنیان این ش��رکت را سامانه‬ ‫‪ SIEM‬ی��ا مرکز عملیات امنیت دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬این س��امانه با ثبت حمله‌ها‪ ،‬اتفاق‌ها‬ ‫و رخدادهایی که در ش��بکه به وجود می‌آید‬ ‫و گزارش‌گیری از آن‪ ،‬مدیر شبکه را به طور‬ ‫کام��ل در جریان اتفاق‌هایی که در ش��بکه‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬قرار می‌ده��د‪ .‬وی خدمات‬ ‫‪ SIEM‬را نوع��ی مدیری��ت متمرکز ‪‌log‬ها‬ ‫و تهی��ه گزارش‌ها بر اس��اس نیازها توصیف‬ ‫کرد و یادآور شد‪ :‬امروزه بسیاری از نهاد‌ها و‬ ‫س��ازمان‌ها از این سرویس برای بررسی‌های‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬تش��خیص حوادث و کنت��رل آنها‬ ‫اس��تفاده می‌کنن��د چراک��ه س��رویس‌ها و‬ ‫محصوالت ‪ SIEM‬دو هدف اصلی «متمرکز‬ ‫ک��ردن ‪ log‬ه��ا» و «گزارش‌گی��ری ب��رای‬ ‫کمک به سازمان‌ها و نهادها برای شناسایی‪،‬‬ ‫آنالیز و کاهش مش��کالت امنیتی» را دنبال‬ ‫می‌کنند‪ .‬یزدی اف��زود‪ :‬بازار هدف و نهایی‬ ‫این محصول زیرس��اخت‌های حیاتی کشور‬ ‫مانن��د وزارتخانه‌ه��ا‪ ،‬ش��رکت‌های نف��ت و‬ ‫گاز‪ ،‬ش��رکت‌های آب و ب��رق منطقه‌ای و به‬ ‫طور کلی س��ازمان‌ها و اداره‌هایی اس��ت که‬ ‫اطالعات مهمی در داخل شبکه دارند‪.‬‬ ‫وی کش��ورهای حوزه خلیج‌ف��ارس مانند‬ ‫عم��ان و قط��ر را از بازاره��ای ه��دف این‬ ‫محصول نا ‌م برد و ادام��ه داد‪ :‬مزیت رقابتی‬ ‫این محصول نیروی متخصص اس��ت و این‬ ‫مزیت رقابتی باعث ش��ده اس��ت که توانایی‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی را داش��ته‬ ‫م زیرا نیازی به مراجعه حضوری نیست‬ ‫باشی ‌‬ ‫و می‌توانیم از طریق اینترنت خدمات را ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عای�ق‌کاری مناس�ب در صنع�ت نف�ت و صنایع‬ ‫وابس�ته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪ .‬امروزه‬ ‫نانوعایق‌ها توانسته‌اند تاثیر بسیار بیشتری نسبت‬ ‫به عایق‌های متداول داشته باشند‪.‬‬ ‫ی نانوعایق‌ه�ا نس�بت ب�ه‬ ‫همچنی�ن بکارگی�ر ‌‬ ‫عایق‌های معمولی عالوه‌ب�ر صرفه‌جویی اقتصادی‬ ‫باع�ث حف�ظ منابع انس�انی و جلوگی�ری از ایجاد‬ ‫بیماری‌های خطرنا‌ک ب�رای کارکنان مجموعه‌های‬ ‫صنعتی می‌شو‌د‪.‬‬ ‫از طرف�ی‪ ،‬برای بهبود کارآی�ی عایق‌هایی مانند‬ ‫پشم‌شیش�ه که به طور سنتی اس�تفاده می‌شوند‬ ‫باید ضخامت عایق‌ها افزایش یابد که در بس�یاری‬ ‫از شرایط چنین امکانی به علت کمبود فضا ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫همچنی�ن افزایش ضخامت باع�ث افزایش ماده‬ ‫مصرف�ی و درنتیج�ه افزای�ش هزین�ه عایق‌کاری‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬برای عایق‌کاری خطوط لوله و تجهیزات‬ ‫پیش از ورود فناوری نانو از پشم‌شیش�ه‪ ،‬آزبس�ت‬ ‫و‪ ...‬استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫عایق پشم شیشه و آزبست‬ ‫پش��م شیش��ه با س��اختار الیاف��ی و فیب��ری از جمله‬ ‫عایق‌های حرارتی اس��ت‪ .‬پشم شیش��ه به همراه مقداری‬ ‫ماس��ه معمولی و رزین ویژه ساخته می‌ش��ود و به دلیل‬ ‫مقاومت حرارتی بسیار خوبی که از خود نشان می‌دهد در‬ ‫مقایسه با عایق‌های دیگر یکی از پرکاربردترین آنها است‪.‬‬ ‫ساختار فیبری و متخلخل این‌گونه از عایق‌ها‪ ،‬در مقابل‬ ‫رطوب��ت و نفوذ بخار و آب‪ ،‬مقاومت کمی از خود نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫اما اس��تفاده از پشم شیشه معایبی دارد از جمله‌ اینکه‌‬ ‫تماس مس��تقیم پشم شیشه با پوس��ت‪ ،‬چشم و سیستم‬ ‫تنفسی مش��کل‌زا خواهد بود‪ .‬در بس��یاری از گزارش‌ها‪،‬‬ ‫تنفس مس��تقیم گرد پش��م شیش��ه عل��ت افزایش نرخ‬ ‫ابتال به س��رطان عنوان می‌ش��ود‪ .‬همچنین پشم شیشه‬ ‫در مقاب��ل رطوب��ت و بخار مقاومت نداش��ته و در صورت‬ ‫از نانو‌عایق‌های حرارتی تا صفحه‌های عایق خأل‬ ‫نصب در فضای باز‪ ،‬بهره‌گیری از پوشش‌های ضدرطوبت‬ ‫و فویل‌های آلومینیومی اجباری است‪.‬‬ ‫پنبه کوه یا پنبه نس��وز که به آزبست هم معروف است‪،‬‬ ‫نام گروهی از ترکیب‌های معدنی منیزیوم و سیلیس��یوم‬ ‫اس��ت که بیش��تر در طبیعت به صورت الی��اف معدنی و‬ ‫سنگ یافت می‌شود‪.‬‬ ‫این مواد به دلیل مقاومت زیادی که در برابر حرارت و‬ ‫آتش دارند به عنوان مواد نسوز به کار می‌روند‪ .‬الیاف پنبه‬ ‫کوهی می‌تواند به ذرات بس��یار ریز و نامرئی با قطرهایی‬ ‫کمت��ر از ‪ ۰.۵‬میک��رون تبدیل ش��و‌د و در هنگام تنفس‬ ‫به اعماق ش��ش نفوذ‌کند و برای همیش��ه در آنجا بماند‪.‬‬ ‫با گذش��ت زمان ای��ن ذرات می‌تواند س��بب بیماری‌های‬ ‫آزبستوسیس‪ ،‬سرطان ریه یا بیماری مزوتلیوم‌ا و به مرگ‬ ‫منتهی‌شو‌د‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر فناوری عایق حرارتی نانویی رشد چشمگیری در‬ ‫تمام صنایع داشته است‪.‬‬ ‫عایق حرارتی نانویی‪ ،‬محصول جدیدی از فناوری نانو اس��ت که‬ ‫محافظ و عایق حرارتی مناس��بی در مقابل هر ‪ ۳‬نوع انتقال گرما‬ ‫شامل تشعشع‪ ،‬جابه‌جایی و هدایت است‪.‬‬ ‫ب��ا این ویژگی‌ها می‌ت��وان از آن به‌راحت��ی در صنایع مختلف‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬نانوعایق یک��ی از جدیدترین محص��والت عایق‬ ‫حرارتی تولیدش��ده در جهان است که با بهره‌گیری از فناوری نانو‬ ‫تولید می‌ش��ود و نسبت به عایق‌های س��نتی دارای میزان انتقال‬ ‫حرارت کمتری است‪.‬‬ ‫ان��واع تولیدات این فناوری با چس��بندگی باال امکان پوش��ش‬ ‫بیش��تر س��طوح و جلوگیری از خوردگی زی��ر عایق که مهم‌ترین‬ ‫مش��کل لوله‌های عایق ش��ده در صنایع نفت و گاز است را فراهم‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫مقایسه عایق‌های حرارتی با نانوعایق‌ها‬ ‫در عایق‌ه��ای حرارت��ی مت��داول‬ ‫مشکالت و نقطه‌ضعف‌هایی مانند بازده‬ ‫پایین‪ ،‬وزن و ضخامت باال‪ ،‬اشغال فضای‬ ‫زیاد و هزینه تولید باال وجود دارد‪.‬‬ ‫فن��اوری نانو ب��رای هر ی��ک از این‬ ‫معض�لات راه‌حل‌های��ی ارائ��ه می‌دهد‪.‬‬ ‫یکی از این راهکارها استفاده از ساختار‬ ‫نانوالیاف با تخلخل‌های فراوان و ضخامت‬ ‫بس��یار پایین در س��اخت عایق حرارتی‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهره‌گی��ری از نانوالی��اف در س��اختار‬ ‫عایق‪ ،‬سبب کاهش رس��انایی حرارتی‪،‬‬ ‫کاه��ش ضخام��ت و وزن عای��ق ش��ده‬ ‫تولیدی در مقایسه با عایق‌های متداول‬ ‫شده اس��ت در حالی که این امر نه‌تنها‬ ‫بازده عملکرد عای��ق را کم نکرده‪ ،‬بلکه‬ ‫صرفه‌جویی هزین��ه تولید و انرژی را به‬ ‫دنبال داشته است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از عایق‌ه��ای حرارت��ی در‬ ‫صنعت س��اختمان باع��ث صرفه‌جویی‬ ‫در مص��رف انرژی می‌ش��ود و نتیجه آن‬ ‫جلوگی��ری از هدر‌رف��ت‌‌ مناب��ع انرژی‬ ‫است که بهر‌ه‌گیری از مواد عایق بر پایه‬ ‫فناوری نانو س��هم بزرگی در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ایران پژوهشگران دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر برای افزایش کارآیی عایق‌های‬ ‫حرارتی و نیز کاهش هزینه تمام‌ش��ده‪،‬‬ ‫اقدام به بررس��ی بکارگیری از نانوالیاف‬ ‫در ساختار عایق کردند‪.‬‬ ‫نتای��ج این طرح عالوه‌بر افزایش بازده‬ ‫محص��ول‪ ،‬منجر به کاه��ش ضخامت و‬ ‫وزن آن شده و قابل استفاده در صنعت‬ ‫ساخت‌وساز خواهد بود‪.‬‬ ‫عایق‌های صوتی بر پایه دانش‌بنیان‬ ‫نانوکامپوزیت عایق صدا نیز بر پایه پلی‌پروپیلن‬ ‫ب��رای کاربردهایی که به دانس��یته باال‪ ،‬مدول باال‪،‬‬ ‫پایداری ابعادی خوب‪ ،‬مقاومت شیمیایی و خواص‬ ‫عای��ق ص��دا نیاز دارند‪ ،‬طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫محصول ب��رای تزریق لوله و اتصاالت پلی‌پروپیلنی‬ ‫با عبورپذیری کم‌صدا و س��ایر کاربردهای مش��ابه‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ویژگی‌هایی که این ن��وع عایق‌ها‬ ‫دارن��د و همچنین کاربردی ک��ه لوله‌ها و اتصاالت‬ ‫پروپیلن��ی در صنع��ت نف��ت و صنایع وابس��ته از‬ ‫جمل��ه در لوله‌های انتقال گاز دارند می‌توان از این‬ ‫نانوکامپوز‌یت‌ها برای کاهش آلودگی‌های صوتی در‬ ‫این صنعت استفاده کرد‪.‬‬ ‫انواع پشم سنگ با پوشش حاوی نانوذرات مقاوم‬ ‫در برابر جذب آب از انواع عایق‌های صوتی‪ ،‬حرارتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫م��اده اولیه ب��رای تولید این نوع عایق‌ها س��نگ‬ ‫تدابیر صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت‌های فناور‬ ‫مع��اون توس��عه صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی از‬ ‫تدوین بس��ته‌ای به منظور حمای��ت از پارک‌های علم‬ ‫و فن��اوری خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ب��ا تصویب ای��ن طرح‪،‬‬ ‫پارک‌ه��ا به کارگ��زاران صندوق نوآوری و ش��کوفایی‬ ‫تبدی��ل می‌ش��وند و ش��رکت‌های فن��اور می‌توانند به‬ ‫صورت مس��تقیم خدمات این صندوق را از س��تادهای‬ ‫مس��تقر در پارک‌ه��ای عل��م و فن��اوری دریاف��ت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌‌رسانی دولت به نقل از صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری‪ ،‬سیاوش ملکی‌فر‬ ‫در جمع مدیران ش��رکت‌های دانش‌بنیان استان البرز‬ ‫با اش��اره به تدابیر اندیشیده‌ش��ده در صندوق نوآوری‬ ‫و ش��کوفایی ب��ه منظور کمک به ش��رکت‌های فناور و‬ ‫غیر‌دانش‌بنی��ان گفت‪ :‬صندوق نوآوری ب��ر پایه قانون‬ ‫و اساس��نامه‪ ،‬محدود به ارائه خدمات به ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان اس��ت اما به‌تازگ��ی تدابیری اندیش��یده‬ ‫ش��د که حمایت‌های صندوق به صورت غیرمس��تقیم‬ ‫ش��امل حال ش��رکت‌های فن��اور و غیر‌دانش‌بنیان هم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اب��زار صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی ب��رای ارائه‬ ‫رنگ‌ه��ای نانوعایق حرارت��ی را نیز می‌توان ب��ه عنوان یکی از‬ ‫این پوش��ش‌ها دانست که برای س��طوح غیرفلزی و فلزی کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن محصول برای عایق‌کاری مخازن‪ ،‬لوله‌های انتقال نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬صنعت کشتی‌سازی‪ ،‬عایق‌کاری حرارتی برای لوله‌های آب‬ ‫سرد و گرم و منابع انبس��اط موتورخانه‌ها‪ ،‬مخازن نگهداری مواد‬ ‫ف��رار‪ ،‬خطوط لوله بخار‪ ،‬بویلرها‪ ،‬موتورخانه‌ها‪ ،‬مخازن و تجهیزات‬ ‫فرآین��دی‪ ،‬فلنج‌ه��ا و ش��یرهای صنعتی‪ ،‬س��وله‌ها و س��الن‌های‬ ‫نگهداری محصول و مواد اولیه و‪ ...‬مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫صفحه‌ه��ای عایق خ�لأ نمونه دیگری از این نانوعایق‌ها اس��ت‬ ‫ک��ه در میان این صفحه‌ها از س��یلیکای نانومقی��اس‪ ،‬گرافیت یا‬ ‫سیلیکون کاربید تحت خأل بهره‌گیری شده است‪.‬‬ ‫در اط��راف آن ورقه‌های متراکم و پایداری که از مواد مصنوعی‬ ‫و آلومینیوم س��اخته شده است‪ ،‬قرار می‌گیرد‪ .‬در این نوع عایق‌ها‬ ‫با حذف هوا انتقال حرارت کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫ای��ن خدم��ت ر‌ا صندوق‌ه��ای پژوه��ش و فن��اوری‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬این صندوق‌ها یک��ی از بازیگران‬ ‫اکوسیس��تم فن��اوری و ن��وآوری کش��ور هس��تند که‬ ‫آیین‌نام��ه و کارگ��روه مس��تقل دارن��د ام��ا دبیرخانه‬ ‫آن در صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی مس��تقر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملکی‌فر خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته صندوق حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان به ‪ ۹‬صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫اعتب��ار اختص��اص داد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ش��رکت‌های فناور‬ ‫غیردانش‌بنی��ان ک��ه عالقه‌مند به اس��تفاده از خدمات‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی هستند باید به صندوق‌های‬ ‫پژوه��ش و فناوری مراجعه کنند چراکه این صندوق‌ها‬ ‫در ارائه تس��هیالت محدودیتی برای غیردانش‌‌بنیان‌ها‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ملکی‌ف��ر در پای��ان تصریح کرد‪ :‬صن��دوق نوآوری و‬ ‫ش��کوفایی در مدت چند ماه اخیر و با تغییر مدیریت‪،‬‬ ‫تالش کرده اس��ت فرآیندها را تسهیل و تسریع کند و‬ ‫در کنار چابک‌س��ازی همه فرآیندها و خدمات گذشته‪،‬‬ ‫خدمات جدی��دی نیز تعری��ف کند ک��ه امیدواریم به‬ ‫پویایی بیشتر اکوسیستم فناوری و نوآوری منجر شود‪.‬‬ ‫بازالت اس��ت‪ .‬س��اختار الیافی خاص پش��م سنگ‪،‬‬ ‫خ��واص آکوس��تیک و جذب صوت بس��یار خوبی‬ ‫ب��رای این نوع عای��ق فراهم کرده اس��ت‪ .‬این نوع‬ ‫پش��م س��نگ‌ها تا دمای ‪ ۷۵۰‬درجه سانتی‌گراد را‬ ‫نی��ز تحمل می‌کنند و نقطه‌‌ذوب آنها ‪ ۱۳۰۰‬درجه‬ ‫س��انتی‌گراد است‪ .‬پشم س��نگ جزو بهترین گروه‬ ‫عایق‌های صوتی و حرارتی برای صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی و‪ ...‬به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫پشم س��نگ عادی هنگامی که در معرض باران‬ ‫قرار گیرد‌یا زمانی که رطوبت موجود در محیط را‬ ‫جذب کند وزن آن افزای��ش می‌یابد و باعث ایجاد‬ ‫بوی نامطلوبی در محیط می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن هنگامی که پش��م س��نگ رطوبت را‬ ‫به خ��ودش جذب می‌کند با توجه به رس��انا بودن‬ ‫آب میزان رس��انایی حرارتی نیز افزایش می‌یابد و‬ ‫مهم‌ت��ر از همه عایق مرطوب باعث ایجاد خوردگی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از این مش��کالت از نانوذرات‬ ‫اس��تفاده ش��ده تا میزان جذب آب به‌واسطه پشم‬ ‫سنگ به حداقل برس��د‪ .‬از ویژگی‌های پشم سنگ‬ ‫می‌توان به غیرس��می بودن‪ ،‬قاب��ل باز‌یافت بودن و‬ ‫س��ازگاری با محیط و نصب س��اده‪ ،‬ثب��ات ابعاد و‬ ‫سبک بودن اشاره کرد‪.‬‬ ‫ط��رح نانوعای��ق صوت��ی آبگریز ی��ک محصول‬ ‫دانش‌بنیان اس��ت که جزو یکی از طرح‌های موفق‬ ‫نانومچ به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ای��ن نانوعایق بس��یار س��بک و نازک اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬می‌توان از آن ب��رای عایق‌کاری در صنایع‬ ‫مختلف از جمله صنایع پر‌س��روصدا و قسمت‌هایی‬ ‫که فضا و دسترسی محدودی دارد استفاده کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر پشم سنگ و پشم شیشه از رقبای‬ ‫این محصول به شمار می‌آیند که کیفیت‪ ،‬ضخامت‪،‬‬ ‫آبگریزی و وزن بهتر ای��ن محصول منجر به پیش‬ ‫افتادن از رقیبان شده است‪.‬‬ ‫«شیک شیم» در صنعت پوشاک مشاوره می‌دهد‬ ‫‌«‌ش��یک ش��یم» یکی از اس��تارت‌آپ‌های نوپای دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف است که با اس��تفاده از هوش مصنوعی‪ ،‬س��لیقه و نیازهای‬ ‫افراد را تحلیل می‌کند و به آنها مناس��ب‌ترین نوع لباس و اس��تایل را‬ ‫پیشنهاد و مشاوره می‌دهد‪ .‬به گزارش دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬شیک‬ ‫ش��یم‪ ،‬یکی از اس��تارت‌آپ‌های مستقر در دانش��گاه صنعتی شریف‬ ‫است که با استفاده از هوش مصنوعی به کاربران استایل‪ ،‬لباس‌هایی‬ ‫را پیش��نهاد می‌دهد که مطابق با س��لیقه و نیاز آنها اس��ت‪ .‬مجتبی‬ ‫زاهدیان‪ ،‬دانش‌آموخته رش��ته فیزیک از دانش��گاه صنعتی ش��ریف‬ ‫درباره این اس��تارت‌آپ می‌گوید‪ :‬ش��یک شیم یک مشاور و استایلی‬ ‫ش��خصی اس��ت که از یک موتور جست‌وجو در فروشگاه‌های آنالین‬ ‫لب��اس‪ ،‬به��ره می‌گیرد و به صورت مختلف ب��ا طبقه‌بندی داده‌های‬ ‫جم��ع‌آوری ش��ده از فروش��گاه‌های آنالین‪ ،‬مش��خصات لباس‌های‬ ‫موج��ود مانند رنگ‪ ،‬طرح‪ ،‬نوع‪ ،‬قیمت و س��ایر م��وارد را جمع‌آوری‬ ‫می‌کند‪ .‬سیس��تم هوش مصنوعی ش��یک شیم‪ ،‬س��لیقه کاربران را‬ ‫بر‌اس��اس رفتاری که دارند‪ ،‬تحلیل می‌کند‪ .‬در این تحلیل مش��خص‬ ‫می‌‌ش��ود که کدام‌یک از لباس‌ها با خواسته کاربران انطباق بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬در صورت تمایل به خرید‪ ،‬ش��یک ش��یم کاربران را به س��ایت‬ ‫فروشنده آن لباس معرفی می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه‌بر پیشنهاد لباس‬ ‫این اس��تارت‌آپ از موتور جس��ت‌وجوی دیگری استفاده می‌کند که‬ ‫صفحه‌های مربوط به مد و فشن اینستاگرام را جمع‌آوری و با تحلیل‬ ‫اطالع��ات آنه��ا‪ ،‬مولفه‌هایی مانند مد‪ ،‬حجاب‪ ،‬قد‪ ،‬وزن و دیگر موارد‬ ‫را شناس��ایی می‌کند‪ .‬زاهدیان تصریح کرد‪ :‬ب��ر مبنای تحلیل‌هایی‬ ‫که روی کاربران انجام ش��ده‌‪ ،‬اس��تایل‌ها به کاربران پیش��نهاد داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین این امکان‌‌ فراهم ش��ده تا لباس‌هایی که به یک‬ ‫استایل مربوط می‌شود‪ ،‬ذیل همان استایل از فروشگاه‌های مربوط‌ به‬ ‫کاربران پیشنهاد داده شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬کاربران می‌توانند مطابق‬ ‫س��لیقه خود‪ ،‬لباس‌های اس��تایل مورد عالقه خود را پیدا کنند‪ .‬این‬ ‫دانش‌آموخته دانش��گاه شریف یادآور ش��د‪ :‬مشاوره گرفتن از شیک‬ ‫شیم رایگان است و درحال‌حاضر این سرویس برای بانوان فعال است‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند به نش��انی ‪ www.shikshim.com‬رفته و‬ ‫در سایت ثبت‌نام کنند‪.‬‬ ‫صرفه‌جویی مصرف بنزین با فیلتر هوای نانویی‬ ‫با توس��عه فناوری فیلترهای نانویی و استفاده از این فیلتر‌ها‪ ،‬می‌توان مصرف بنزین‬ ‫را در سطح کشور کاهش دا ‌د و از سو‌ی دیگر‪ ،‬سهم خودروها در آالیندگی هوا به‌ویژه‬ ‫در فصل‌های س��رد س��ال را نیز به کمترین حد رس��اند‪ .‬به گزارش ستاد نانو شرکت‬ ‫فرانگار ش��رق‪ ،‬در فیلترهای جدید‪ ،‬یک الی��ه نازک از الیاف پلیمری روی کاغذ فیلتر‬ ‫قرار می‌گیرد تا توانایی فیلتراسیون به میزان چشمگیری افزایش یابد‪ .‬به دلیل وجود‬ ‫نانوالیاف‪ ،‬ذرات موجود در هوا حتی در مقیاس نانومتری در فیلتر گرفتار شده و میزان‬ ‫آالیندگی به حداقل می‌رس��د‪ .‬ای��ن فیلترها به دلیل بهره‌من��دی از فناوری نانوالیاف‬ ‫توانایی فیلتراسیون باالتری نسبت به فیلترهای رایج دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬استفاده از آنها به‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۰‬درصدی آلودگی هوا کمک می‌کند‪ .‬همچنین این فیلترها توانایی کاهش‬ ‫مصرف سوخت را دارا هستند و می‌توانند بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد مصرف سوخت را کاهش‬ ‫دهن��د‪ .‬در نتیجه اس��تفاده از فیلترهای نانویی می‌تواند کاه��ش آالیندگی و مصرف‬ ‫سوخت را برای مصرف‌کننده درپی داشته باشد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی درباره وضعیت فروشگا‌ه‌های آنالین کتاب و کتابفروشی مجازی‬ ‫رقابت مجازی‌ها برای سلطه بر کاغذ‬ ‫کتاب الکترونیکی در ایران به‌تازگی و در چند س��ال‬ ‫گذش��ته رواج یافته و فعالیت‌ها در ای��ن زمینه به اوج‬ ‫خود رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کتاب‌های الکترونیک (‪)E-book‬‬ ‫می‌توانند در دنیای امروزی که با افزایش مش��غله‌های‬ ‫روزمره‪ ،‬زمان اندکی برای مطالعه باقی مانده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫افراد در راستای استفاده بهینه از زمان یاری برسانند‪.‬‬ ‫کافی است یک تلفن هوشمند یا رایانه داشته باشیم‬ ‫تا بتوانیم با مراجعه ب��ه یکی از مراکز اینترنتی فروش‬ ‫کتاب الکترونیک‪ ،‬کتاب موردنظر را به ش��کل مجازی‬ ‫خریداری کنیم و آن را به صورت داده در حافظه تلفن‬ ‫همراه یا رایانه ذخیره کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط دیگر نی��ازی به حم��ل کتاب‌های‬ ‫س��نگین چاپی برای مطالع��ه در زمان‌های رفت و آمد‬ ‫خارج از منزل نداریم‪.‬‬ ‫این فناوری ش��اید بتوان��د س��رانه کتابخوانی را در‬ ‫جوامع��ی مانند ما که میزان مطالعه پایین اس��ت‪ ،‬باال‬ ‫بب��رد‪ .‬هم‌اکنون فن��اوری کتاب الکترونی��ک در ایران‬ ‫مانن��د دیگر فناوری‌های نو در حال گس��ترش اس��ت‪.‬‬ ‫اینک تارنماهای بسیاری راه‌اندازی شده‌اند که به تولید‬ ‫کتاب‌های الکترونیک و فروش آن می‌پردازند‪.‬‬ ‫آنچه در این زمینه از اهمیت برخوردار است‪ ،‬فعالیت‬ ‫قانونی اینگون��ه مراکز مجازی فروش کتاب الکترونیک‬ ‫است؛ فعالیتی که در آن حقوق مادی و معنوی ناشران‬ ‫و مولفان به طور کامل حفظ شود‪.‬‬ ‫ب��ه یقین رفتارهای غیرقانون��ی در این فرآیند که به‬ ‫موجب آنها حق مالکیت معنوی ناش��ران و نویسندگان‬ ‫نادی��ده گرفته ش��ود‪ ،‬می‌توان��د از چالش‌های مس��یر‬ ‫گسترش فروش کتاب الکترونیک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت مجازی و حقیقی‬ ‫مدی��ر داخل��ی کتابفروش��ی اینترنت��ی کت��اب فردا‬ ‫معتق��د اس��ت‪ ،‬صنع��ت نش��ر راهی جز مدرن ش��دن‬ ‫ن��دارد و رقابت‌های می��ان کتابفروش��ی‌های آنالین و‬ ‫کتابفروشی‌های سنتی یک امر طبیعی است‪.‬‬ ‫امید پای��دار بیان کرد‪ :‬کس��ب‌و‌کارها در طول زمان‬ ‫دچ��ار تح��والت مختلف��ی می‌ش��وند و این مس��ئله‬ ‫تنه��ا مربوط ب��ه کس��ب‌و‌کارهای خاص نیس��ت بلکه‬ ‫کتابفروش��ی‌های س��نتی را نیز دربرمی‌گیرد و ممکن‬ ‫است در هر دوره‌ای تحوالت خاصی رخ بدهد‪.‬‬ ‫پای��دار درب��اره رقاب��ت کتابفروش��ی‌های آنالین با‬ ‫کتابفروش��ی‌های فیزیکی گفت‪ :‬اینکه کتابفروشی‌های‬ ‫آنالی��ن و به‌ط��ور کل��ی کس��ب‌و‌کارهای اینترنت��ی با‬ ‫فضاهای س��نتی و فیزیکی به رقاب��ت می‌پردازند‪ ،‬یک‬ ‫امر اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه کتابفروش��ی‌های آنالی��ن در‬ ‫دوره‌ای رقی��ب کتابفروش��ی‌های س��نتی بودند‪ ،‬حاال‬ ‫کتابفروش��ی‌های آنالین و س��نتی با رقیب��ی بزرگ‌تر‬ ‫روبه‌رو شده‌اند که همان کتاب‌های الکترونیک است‪.‬‬ ‫این فع��ال حوزه کتاب ادامه داد‪ :‬این تغییر ش��کل‬ ‫در محص��ول نهای��ی با اینکه برای ناش��ر و پدیدآورنده‬ ‫چالش‌های��ی را به همراه دارد اما تهدید اصلی آن برای‬ ‫س��هم بازار کتاب کاغذی و کتابفروشی‌های فیزیکی و‬ ‫اینترنتی اس��ت‪ .‬بنابراین چ��رخ اینگونه محصوالت و‬ ‫ش��یوه‌های جدید در حال حرکت است و گریزی از آن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر حوزه کتاب‌های الکترونیک‬ ‫به س��رعت و از کانال‌های مختلفی در حال رشد است‬ ‫که متاس��فانه بخ��ش زیادی از ای��ن کتاب‌ها به‌صورت‬ ‫کتاب‌ه��ای الکترونیک (‪ )E-book‬می‌توانن��د در دنیای امروزی‬ ‫که با افزایش مشغله‌های روزمره‪ ،‬زمان اندکی برای مطالعه باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬به افراد در راس��تای اس��تفاده بهینه از زمان یاری‬ ‫برسانند‬ ‫غیرقانون��ی و ب��دون توجه به حق کپی‌رایت به ش��کل‬ ‫پی‌دی‌اف در هر سایت و کانالی دست‌به‌دست می‌شود‬ ‫و قوانی��ن و رویه‌های موجود نیز نمی‌تواند از دس��ترنج‬ ‫ناشر و پدیدآورنده به‌درستی محافظت کند‪.‬‬ ‫پایدار بیان ک��رد‪ :‬کار ک��ردن در حوزه‌های مختلف‬ ‫کتاب‪ ،‬ش��رایط خاص��ی دارد‪ .‬متاس��فانه درحال‌حاضر‬ ‫وضعیت نشر و توزیع کتاب در حوزه دانشگاهی به‌ویژه‬ ‫فنی‌مهندس��ی و علوم پایه‪ ،‬تضعیف شده و این موضوع‬ ‫را هم در کتابفروشی‌های سنتی و هم کتابفروشی‌های‬ ‫اینترنتی می‌توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل این مس��ئله آن است که دانشجویان‬ ‫ای��ن حوزه‌ه��ا راحت‌تر به س��مت کت��اب الکترونیکی‬ ‫می‌رون��د و دلیل دیگر آن‪ ،‬تغییر تقاضای دانش��جویان‬ ‫ب��رای تحصی��ل در رش��ته‌های غیرمهندس��ی اس��ت؛‬ ‫چراکه بازار کار مناس��بی در مهندسی پیش‌روی خود‬ ‫نمی‌بینند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامات راه‌اندازی‬ ‫مدیر داخلی کتابفروش��ی اینترنتی کتاب فردا درباره‬ ‫مجوز‌ه��ای راه‌اندازی کتابفروش��ی آنالی��ن بیان کرد‪:‬‬ ‫ش��ناخت دقیق بازار کتاب و دشواری‌های آن و داشتن‬ ‫هدفی روش��ن و برنامه‌ای عملیاتی‪ ،‬نخستین قدم‌های‬ ‫حرکت به سمت کتابفروشی آنالین است‪.‬‬ ‫در ح��وزه مجوزه��ای الزم برای کس��ب و کارهای‬ ‫اینترنتی هنوز فضای روش��نی وجود ندارد و داش��تن‬ ‫پروان��ه نش��ر یا ج��واز کس��ب و دریافت نم��اد اعتماد‬ ‫الکترونیکی کافی است‪.‬‬ ‫پایدار‪ ،‬اختصاص فضای فیزیکی به کتابفروش��ی‌های‬ ‫اینترنتی را امری ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬کمتر ناشر‬ ‫یا فروش��نده‌ای وج��ود دارد که فضای��ی فیزیکی برای‬ ‫کس��ب‌و‌کار اینترنتی خود فراهم نکند؛ حداقل آنها که‬ ‫موفق هستند این اقدامات را درنظر داشته‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موفق‌ترین افراد و برندها در حوزه فروش‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬یک انب��ار و مکان فیزیکی را به بخش��ی از‬ ‫محص��والت خ��ود اختصاص می‌دهند و س��پس درگاه‬ ‫اینترنت��ی محص��والت را ب��ه انب��ار متص��ل می‌کنند‪.‬‬ ‫نمونه‌های موفق��ی نیز در ایران وج��ود دارد که مردم‬ ‫روزانه از آن خریدهای متنوعی انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند‬ ‫وی با بیان اینکه مدرن ش��دن برای صنعت نشر یک‬ ‫ام��ر اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بدون ش��ک رفتن به‬ ‫سمت کسب و کارهای اینترنتی غیرقابل اجتناب است‬ ‫و این‌گونه فضاها در ایران‪ ،‬هرچند به س��ختی و کندی‬ ‫اما درحال توسعه هستند‪.‬‬ ‫پایدار ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر مش��اهده می‌کنید که‬ ‫بخش بزرگی از خریدها و فروش‌ها در س��طح کش��ور‬ ‫از طری��ق اینترنت انجام می‌ش��ود و دلیل این موضوع‬ ‫نی��ز به امکاناتی که فضاه��ای اینترنتی فراهم کرده‌اند‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ .‬مردم به‌س��ادگی و از راه دور می‌توانند به‬ ‫محصوالت متنوعی دسترس��ی داش��ته باشند و همین‬ ‫هم دلیلی برای گس��ترش روزاف��زون چنین فضاهایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر مزایایی که فضاهای اینترنتی در‬ ‫اختیار کاربر نهایی می‌گذارد‪ ،‬فوایدی نیز برای ش��هرها‬ ‫و کالنش��هرها دارد که یک��ی از مهم‌ترین آنها‪ ،‬کاهش‬ ‫رفت‌و آمد شهری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترس از دست دادن سود‬ ‫محم��د صدوقی تاکی��د کرد‪ :‬با فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫فایل‌ه��ای الکترونیکی آش��نا نیس��تیم و هن��وز برای‬ ‫م��ردم ما جانیفتاده که باید برای فایل دیجیتال هزینه‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫محمد صدوقی (مدیر سایت و اپلیکیشن طاقچه) در‬ ‫ارزیابی شرایط نش��ر الکترونیک و فروش آنالین کتاب‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬مبح��ث کتاب الکترونی��ک و فروش‬ ‫آنالین کت��اب در برخی م��وارد تفاوت‌هایی با یکدیگر‬ ‫دارن��د چراکه در بحث ف��روش آنالین تمرکز بر فروش‬ ‫فیزیکی کتاب اس��ت و نه نس��خه الکترونیک‪ .‬در حوزه‬ ‫ف��روش کتاب الکترونیک هم ما درحال‌حاضر ‪ ۳‬چالش‬ ‫عمده را پیش‌رو داریم‪.‬‬ ‫نخس��ت آنکه ناشران و تولیدکنندگان کتاب کاغذی‬ ‫هن��وز نتوانس��ته‌اند با کتاب الکترونی��ک ارتباط برقرار‬ ‫کنند و تمایل ندارند محتوای‌ش��ان‌ را در اختیار بخش‬ ‫الکترونیک قرار دهند؛ ازاین‌رو نگاه س��نتی بازار نشر به‬ ‫نشر الکترونیک یکی از چالش‌های پیش‌روی ما است‪.‬‬ ‫صدوقی ادامه داد‪ :‬آش��نانبودن مردم با مقوله کتاب‬ ‫الکترونی��ک و نرم‌افزاره��ای مرتب��ط‪ ،‬از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت که در حوزه کت��اب الکترونیک جای بحث دارد‪.‬‬ ‫البته موضوع آشنایی مردم با کتاب الکترونیک نیازمند‬ ‫یک همکاری خوب رسانه‌ای برای معرفی و شناساندن‬ ‫نرم‌افزاره��ای مرتبط با عرضه کتاب الکترونیک اس��ت‪.‬‬ ‫وقت��ی می‌بینیم پویش‌هایی برگزار ی��ا تبلیغات خوبی‬ ‫انجام می‌ش��ود و مردم هم مش��ارکت می‌کنند‪ ،‬یعنی‬ ‫رس��انه کتاب الکترونیک خیلی ضعیف است و ما هنوز‬ ‫نتوانس��ته‌ایم مفهوم کتاب الکترونیک را به درستی به‬ ‫جامعه معرفی کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال نش��ر الکترونی��ک نبود فرهن��گ صحیح‬ ‫اس��تفاده از فایل‌های دیجیت��ال را از دیگر چالش‌های‬ ‫ح��وزه نش��ر الکترونیک خوان��د و بیان کرد‪ :‬مس��ئله‬ ‫س��وم هم نبود فرهنگ درس��ت اس��تفاده از فایل‌های‬ ‫الکترونیکی اس��ت‪ .‬هنوز برای مردم جا نیفتاده که باید‬ ‫برای فایل دیجیتال هزینه پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مردم ش��اید خیلی راحت در یک کتابفروش��ی یک‬ ‫جل��د کتاب ‪۳۰‬هزار تومانی بخرند اما هنوز برای‌ش��ان‬ ‫نامانوس است که ‪۵‬هزار تومان برای فایل همان کتاب‬ ‫پرداختی داشته باش��ند و فکر می‌کنند فایل دیجیتال‬ ‫باید رایگان باشد‪.‬‬ ‫صدوق��ی در ادامه ب��ا انتق��اد از اینکه مس��ئوالن و‬ ‫فعاالن حوزه نش��ر اهتمام جدی به توسعه فضای نشر‬ ‫دیجیتال نمی‌ورزند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه هنوز مس��ئوالن‬ ‫امر برای توس��عه نش��ر دیجیتال اهتم��ام نمی‌ورزند و‬ ‫حت��ی در نمایش��گاه بین‌المللی کتاب ک��ه بزرگ‌ترین‬ ‫رویداد فرهنگی کش��ور است‪ ،‬توجهی به نشر دیجیتال‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫صدوقی در پایان تاکید کرد‪ :‬شنیده‌هایی هم هست که‬ ‫می‌گوید قرار است کتاب الکترونیک هم در زیرمجموعه‬ ‫معاون��ت فرهنگی قرار بگیرد که می‌تواند مفید باش��د‪.‬‬ ‫بحث دریافت ش��ابک مجزا برای کتاب‌های الکترونیک‬ ‫هم نش��ان می‌دهد که مسئوالن ما به سمت کتاب‌های‬ ‫الکترونیک متمایل شده‌اند و حرکت دارند ولی حرکت‬ ‫کند اس��ت و از بازار عقب‌تر هس��تند‪ ،‬برای نمونه تازه‬ ‫بعد از ‪ ۴‬س��ال پلتفرم ش��ابک الکترونیک مهیا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد اینترنت که تا چند سال پیش‪ ،‬متهم‬ ‫ردی��ف اول از بین بردن مطالع��ه و کتاب‌های کاغذی‬ ‫بود‪ ،‬به‌تازگی به ناجی صنعت نش��ر تبدیل ش��ده و راه‬ ‫خ��ود را در بازار کت��اب ایران باز کرده اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫کارشناس��ان این مبحث در ایران برخالف کشورهایی‬ ‫مانند س��وئد ک��ه در آن از نش��ر الکترونی��ک چندان‬ ‫استقبال نشده است‪ ،‬موردتوجه کاربران قرار می‌گیرد و‬ ‫در آینده‌ای نه‌چندان دور در کنار نش��ر کاغذی‪ ،‬دنیای‬ ‫کتاب و کتابخوانی را دگرگون خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شروع ناامیدکننده‬ ‫«مردان ایکس»‬ ‫در گیشه امریکا‬ ‫مردم شاید‬ ‫خیلی راحت در‬ ‫یک کتابفروشی‬ ‫یک جلد کتاب‬ ‫‪۳۰‬هزار تومانی‬ ‫را بخرند اما‬ ‫هنوز برای‌شان‬ ‫نامانوس است‬ ‫که ‪۵‬هزار تومان‬ ‫برای فایل همان‬ ‫کتاب پرداختی‬ ‫داشته باشند‬ ‫و فکر می‌کنند‬ ‫فایل دیجیتال‬ ‫باید رایگان باشد‬ ‫هفتاد و سومین دوره با معرفی برگزیدگان به پایان رسید‬ ‫رقابت بزرگان تئاتر جهان در تونی‬ ‫نمای��ش موزیکال «هادس‌ت��اون» با دریاف��ت ‪ ۸‬جایزه فاتح‬ ‫جایزه‌های تونی ‪ ۲۰۱۹‬شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برندگان هفتاد و سومین دوره جایزه‌های‬ ‫تون��ی که به نمایش‌های اجراش��ده در برادوی اعطا می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بامداد دوشنبه به وقت ایران در آیینی در رادیو سیتی میوزیک‬ ‫هال در نیویورک معرفی‌شدند‪.‬‬ ‫نمای��ش موزیکال «هادس‌تاون» که با ‪ ۱۴‬نامزدی‪ ،‬پیش��تاز‬ ‫نامزده��ای جایزه‌های تونی امس��ال ب��ود‪ ،‬در ‪ ۸‬بخش ازجمله‬ ‫بهترین موزی��کال جایزه گرفت‪ .‬این نمایش برداش��تی تازه از‬ ‫یکی از اس��اطیر یونان و ماجراهای اورفئ��وس و دنیای زیرین‬ ‫و هادس اس��ت‪« .‬هادس‌تاون» همچنین در بخش‌های بهترین‬ ‫کارگردانی یک موزیکال (ریچل چاوکین)‪ ،‬بهترین بازیگر مرد‬ ‫نقش مکمل یک موزیکال (آندره دی شیلدز)‪ ،‬بهترین موسیقی‬ ‫(آن��ی میچل)‪ ،‬بهتری��ن طراحی صحنه ی��ک موزیکال (ریچل‬ ‫هاوک)‪ ،‬بهتری��ن طراحی نور یک موزی��کال (برادلی کینگ)‪،‬‬ ‫بهترین طراحی صدا یک موزیکال (نوین استاینبرگ و جسیکا‬ ‫پاز) و بهترین ارکستراس��یون (مایکل کورنی و تاد سیکافوس)‬ ‫برنده جایز ‌ه ام��ی ش��د‪ »The Ferryman« .‬به کارگردانی‬ ‫سام مندس کارگردان و فیلمنامه‌نویس بریتانیایی برنده اسکار‬ ‫با دریاف��ت ‪ ۴‬جایزه ازجمله جایزه بهتری��ن نمایش و بهترین‬ ‫کارگردانی یک نمایش‪ ،‬دیگر نمایش موفق این دوره جایزه‌های‬ ‫تونی بود‪ .‬این فیلم درباره یک مامور سابق ارتش جمهوریخواه‬ ‫ایرلند اس��ت که اس��یر گذشته رادیکال خود ش��ده است‪ .‬این‬ ‫نمای��ش در ‪ ۹‬بخش ازجمله بهترین نمایش‪ ،‬ش��انس دریافت‬ ‫جایزه را داش��ت‪ .‬این نخس��تین جایزه تونی مندس بود‪ .‬او به‬ ‫خاطر آثار نمایشی و آثار سینمایی خود شهرت دارد‪ .‬او در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬با «زیبایی امریکایی» نخستین فیلم بلند داستانی خود‬ ‫با بازی کوین اسپیس��ی در صحنه س��ینمای جهان به شهرت‬ ‫رس��ید و جایزه اس��کار بهترین کارگردانی را هم دریافت کرد‪.‬‬ ‫«جاده رولوشنری» با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و کیت وینسلت‬ ‫همس��ر س��ابق مندس و دو فیلم بس��یار موف��ق جیمز باندی‬ ‫‌‌«اس��کای فال» در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬و «اس��پکتر» در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫از دیگر فیلم‌های س��ینمایی او است‪ .‬درام جنگی «‪ »۱۹۱۷‬به‬ ‫کارگردانی مندس این روزها در مرحله پس از تولید است و به‬ ‫همین دلیل او نتوانست در آیین تونی شرکت کند‪.‬‬ ‫«توتسی» که برداشتی روزآمد از یک فیلم کمدی کالسیک‬ ‫به همین نام با بازی داس��تین هافمن اس��ت‪ ،‬جایزه تونی را در‬ ‫دو بخش بهترین بازیگر مرد نقش اصلی یک موزیکال (سانتینو‬ ‫فونتانا) و بهترین کتاب یک موزیکال (رابرت هورن) از آن خود‬ ‫ک��رد‪« .‬توتس��ی» در ‪ ۱۱‬بخش نامزد جایزه تون��ی بود‪ .‬فونتانا‬ ‫در ای��ن نمایش نقش مردی را بازی می‌کن��د که برای حضور‬ ‫در ی��ک نقش مه��م وانمود می‌کن��د یک زن اس��ت‪ .‬نمایش‬ ‫موزی��کال «‪ » Ain’t Too Proud‬که با ‪ ۱۲‬نامزدی بعد از‬ ‫«هادس‌تاون» بیشترین بخت را برای دریافت جایزه داشت‪ ،‬تنها‬ ‫در بخش بهترین طراحی رقص (سرخیو تروخیو) جایزه گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش نوعی ادای احترام به موس��یقی گروه تمپتیش��نز‬ ‫است‪ .‬همچنین نمایش بسیار پرفروش «کشتن یک مرغ مقلد»‬ ‫که نام��زد ‪ ۹‬جایزه تونی بود‪ ،‬تنها در بخش بهترین بازیگر زن‬ ‫نقش مکمل یک نمایش (سیلیا کینان‪-‬بولجر)‪ ،‬جایزه دریافت‬ ‫کرد‪ .‬این نمایش با اقتباس از رمان کالسیک «هارپر لی» روی‬ ‫صحنه رفت‪ .‬نمایش خبرس��از «ش��بکه» که در ‪ ۵‬بخش نامزد‬ ‫ب��ود‪ ،‬جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی یک نمایش را برای‬ ‫برایان کرانستن ستاره سریال «ب ِریکینگ بَد» به همراه داشت‪.‬‬ ‫او در این نمایش نقش هوارد بیل‪ ،‬مفس��ر خبری کهنه‌کار یک‬ ‫ش��بکه تلویزیونی را بازی می‌کند که به جنون مبتال می‌شود‪.‬‬ ‫کرانس��تن پیش از این در ‪ ۲۰۱۴‬ب��رای بازی در نقش لیندون‬ ‫بی‌جانسون رئیس‌جمهوری پیشین امریکا در نمایش «به طور‬ ‫کام��ل» همین جایزه را گرفت‪ .‬به جز کرانس��تن‪ ،‬چند نفر از‬ ‫دیگر بازیگران معروف هالیوود ازجمله جف دانیلز «کشتن یک‬ ‫مرغ مقلد»‪ ،‬آدام درایور «این را بس��وزان»‪ ،‬آنت بنینگ «همه‬ ‫دومی��ن دوره جش��نواره بین‌الملل��ی فیل��م‬ ‫«ناش��ناخته» در روس��یه‪ ۴ ،‬فیل��م ایرانی را در‬ ‫بخش‌های مختلف به نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلم کوتاه «حلزون» که‬ ‫پیش از این موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم‬ ‫جش��نواره « ‪»Milestone Worldwide‬‬ ‫امریکا ش��ده ب��ود و در چهاردهمین جش��نواره‬ ‫فیلم‌های ش��رقی «ژنو» در س��وئیس از س��وی‬ ‫هی��ات داوران موردقدردان��ی ق��رار گرفته بود‪،‬‬ ‫هم��راه با فیلم «ش��هر عس��ل» ب��ه کارگردانی‬ ‫معی��ن روح‌االمین��ی به نمایندگی از س��ینمای‬ ‫ای��ران در بخش رقابت��ی آثار کوتاه جش��نواره‬ ‫فیلم «ناشناخته» در کشور روسیه به روی پرده‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫همچنین فیلم کوتاه «ناتمام» ساخته عرفان‬ ‫پارس��اپور و «آتش بازی» ساخته شهاب غفاری‬ ‫ب��ه ترتیب ب��ه نمایندگ��ی از ای��ران در بخش‬ ‫انیمیش��ن کوتاه و بخش ویدئوهای موبایلی این‬ ‫رویداد سینمایی پذیرفته شده‌اند‪.‬‬ ‫دومین جش��نواره جهانی فیلم «ناش��ناخته»‬ ‫روس��یه ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬ژوئ��ن (‪ ۷‬و ‪ ۸‬تی��ر) برگ��زار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پسران من آرتور میلر » و لوری متکالف «هیالری و کلینتون»‬ ‫در بخش‌ه��ای بازیگری نامزد جای��زه تونی بودند اما هیچ‌کدام‬ ‫جایزه دریافت نکردند‪ .‬ایلین می‪ ،‬کمدین ‪ ۸۷‬س��اله برای بازی‬ ‫در نق��ش یک مادربزرگ دچار زوال عق��ل در نمایش «گالری‬ ‫ویورلی» جایزه تونی بهترین بازیگر زن نقش اصلی یک نمایش‬ ‫را دریافت کرد‪ .‬این نخس��تین حضور می‌در برادوی بعد از ‪۵۲‬‬ ‫س��ال بود‪« .‬اکالهما! » که برداشتی تیره‌تر از نمایش موزیکال‬ ‫کالسیک راجرز و هامرستاین است‪ ،‬در دو بخش بهترین احیاء‬ ‫ی��ک موزیکال و بهترین بازیگ��ر زن نقش مکمل یک موزیکال‬ ‫(الی استروکر) جایزه گرفت‪ .‬این اثر در ‪۸‬بخش نامزد بود‪.‬‬ ‫نمای��ش موزیکال «بیتل‌جوس» که در ‪ ۸‬بخش نامزد جایزه‬ ‫تونی بود‪ ،‬آیین را دست خالی ترک کرد‪.‬‬ ‫جیمز کوردن مجری آیین هفتاد و س��ومین دوره جایزه‌های‬ ‫تونی بود که از شبکه سی‌بی‌اس پخش شد‪.‬‬ ‫برندگان جایزه‌های تونی ب��ا رأی صدها تهیه‌کننده‪ ،‬بازیگر‪،‬‬ ‫نویسنده و‪ ...‬مشخص می‌شوند‪ .‬ش��اخه تئاتر امریکا در ‪۱۳۲۶‬‬ ‫جایزه‌ه��ای تونی را راه‌اندازی کرد و اکنون با همکاری اتحادیه‬ ‫ب��رادوی جوایز را اداره می‌کن��د‪ .‬این جایزه به نام آنتوانت پری‬ ‫بازیگ��ر و کارگردان نمایش که لقب��ش «تونی» بود‪ ،‬نامگذاری‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این دوره جایزه‌‌های تونی در حالی برگزار شد که‬ ‫موفقیت‌های تجاری نمایش‌ها در برادوی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در فصل گذش��ته فروش بلیت از مرز ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫و تعداد تماشاگران به باالترین حد رسید‪.‬‬ ‫فیلم «دارک فینیک��س» جدیدترین فیلم از‬ ‫مجموع��ه «مردان ایکس» با فروش ‪ ۳۳‬میلیون‬ ‫دالری‪ ،‬رکورد کمترین فروش آغازین این سری‬ ‫فیلم اکشن در امریکا را به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از ورایتی‪ ،‬این فیلم‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی «سیمون کینبرگ»‬ ‫که بر اساس شخصیت‌های مجموعه کتاب‌های‬ ‫مصور شرکت مارول ساخته شده و دوازدهمین‬ ‫قس��مت در دنیای س��ینمایی «مردان ایکس»‬ ‫اس��ت باوجود ف��روش بس��یار ناامیدکننده در‬ ‫س��ینماهای امریکا‪ ،‬در گیشه بین‌الملل نمایش‬ ‫بهتری داشت و ‪ ۱۰۷‬میلیون دالر در ‪ ۵۳‬کشور‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫فیلم جدید «عالء‌الدین» شرکت دیزنی که بر‬ ‫اس��اس انیمیشن معروف و کالسیک آن ساخته‬ ‫ش��ده نیز این هفته ‪ ۶۷.۶‬میلی��ون دالر در ‪۵۵‬‬ ‫کشور فروخت تا فروش خارجی‌اش را به ‪۳۷۲.۵‬‬ ‫میلیون دالر برس��اند‪ .‬ف��روش جهانی این فیلم‬ ‫هم‌اکنون بیش‌از ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫معرفی اعضای‬ ‫شورای فیلم‌های تجربی‬ ‫اعضای ش��ورای فیلم‌های س��ینمایی تجربی‬ ‫«مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی»‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نشس��تی که با حضور‬ ‫س��یدمحمدمهدی طباطبایی‌ن��ژاد مدیرعامل‪،‬‬ ‫مرتض��ی رزاق‌کریمی قائم‌مقام‪ ،‬ش��هنام صفاجو‬ ‫مدی��ر رواب��ط عموم��ی و محمدرضا بهش��تی‬ ‫مدی��ر امور مجامع و جش��نواره‌ها برگزار ش��د‪،‬‬ ‫طباطبایی‌ن��ژاد در حکمی به��رام توکلی‪ ،‬بهنام‬ ‫به��زادی و نیم��ا جاویدی را به عن��وان اعضای‬ ‫شورای فیلم‌های سینمایی تجربی این «مرکز»‬ ‫منصوب و معرفی کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ش��ورای فیلم‌های س��ینمایی‬ ‫تجرب��ی «مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند‬ ‫و تجرب��ی» ب��ا حض��ور س��یدمحمدمهدی‬ ‫طباطبایی‌ن��ژاد‪ ،‬مرتض��ی رزاق‌کریم��ی‪ ،‬بهرام‬ ‫توکل��ی‪ ،‬بهنام بهزادی و نیما جاویدی‪ ،‬نس��بت‬ ‫به بررس��ی و تصویب فیلمنامه‌های س��ینمایی‬ ‫تجربی ارائه‌شده به این «مرکز» برای مشارکت‬ ‫در تولی��د اقدام خواهن��د کرد‪ .‬دبیر ش��ورا نیز‬ ‫محمدرضا بهشتی است‪.‬‬ ‫اجرای نمایشی با درونمایه‬ ‫عشق میانسالی‬ ‫کارگ��ردان «ی��ک زن و یک مرد» با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه فضای اث��ر جدید نمایش��ی او دارای‬ ‫درونمایه عاش��قانه اس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد که این‬ ‫نمایش به دنبال دغدغه‌های انسانی و اجتماعی‬ ‫کارهای من‪ ،‬به عشق میانسالی می‌پردازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬نمای��ش «یک زن و یک‬ ‫مرد» نوش��ته الکس��ی آربوزوف و به کارگردانی‬ ‫هوشمند هنرکار از دوش��نبه ‪ ۲۰‬خرداد ساعت‬ ‫‪ ۱۹:۳۰‬در تاالر موزه استاد انتظامی روی صحنه‬ ‫می‌رود‪ .‬هنرکار معتقد اس��ت‪ ،‬مضمون عاشقانه‬ ‫و جذاب ای��ن اثر با آنچه این روزها روی صحنه‬ ‫تئاتر می‌بینیم‪ ،‬متفاوت است‪ .‬او در این نمایش‬ ‫ک��ه دارای دو ش��خصیت اس��ت‪ ،‬ب��ا دو بازیگر‬ ‫پیشینه‌دار تئاتر؛ کاظم هژیرآزاد و ناهید مسلمی‬ ‫همکاری دارد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫دعوت از ‪ ۴‬فیلم ایرانی‬ ‫به جشنواره روسی‬
‫سه‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪ 7 - 1398‬شوال ‪ 11 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1306‬پیاپی ‪2624‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫آیا ایرانی‌ها اینقدر قاتل و کالهبردارند؟‬ ‫مصیبت و خشونت در صداوسیما داد می‌زند‬ ‫خانواده‌های ایرانی‪ ،‬یک نفر دست به سرقت از خانواده یا‬ ‫دیگران می‌زند‪ .‬یک س��وم ایرانی‌ها در حال حق‌السکوت‬ ‫دادن هس��تند‪ ،‬یک س��وم در حال حق‌السکوت گرفتن و‬ ‫یک سوم هم بی‌عرضه هستند؛ وگرنه در یکی از دو دسته‬ ‫پیشین قرار می‌گرفتند! در هر خانواده ایرانی یک نفر پیدا‬ ‫می‌ش��ود که به دسیسه مشغول و حاضر است حتی عمر‬ ‫و هس��تی خ��ود یا دیگران را تباه کن��د تا چیزی را تالفی‬ ‫کرده باشد‪ .‬خش��ونت‌طلبی‪ ،‬توطئه‌گری‪ ،‬انتقام‌جویی‪،‬‬ ‫خ�لاف‌کاری‪ ،‬مصیبت‌زدگ��ی‪ ،‬درماندگ��ی و البت��ه‬ ‫آدم‌کش��ی‪ ،‬نزد ایرانیان و خانواده‌های ایرانی‪ ،‬امری رایج‬ ‫است! این‪ ،‬تصویری است که سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی‬ ‫روایت می‌کنند و این پرس��ش را به‌وجود می‌آورند که آیا‬ ‫واقعا این‌گونه اس��ت و ما در چنین وحش��تکده هولناکی‬ ‫زندگ��ی می‌کنیم؟ کافی اس��ت به همین س��ریال‌های‬ ‫رمضانی که مدت زیادی هم از پخش آنها نگذشته‪ ،‬نگاهی‬ ‫بیندازید‪ .‬حمید شکری‌خانقاه‪ ،‬استاد ارتباطات با نگاهی‬ ‫به س��ریال‌های تلویزیونی با تمرکز بر خشونت نهفته در‬ ‫تو‌گو با ایس��نا گفت‪ :‬صداوس��یما باتوجه به‬ ‫آنه��ا در گف ‌‬ ‫همه‌گی��ر بودن و کارکردی ک��ه دارد ‪-‬باتوجه به توده‌ای‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ک س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جان سنگ در ساربان‬ ‫ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪161‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نخستین ش��ماره مجله «وزن دنیا» که ویژه شعر است‪ ،‬در خانه‬ ‫وارطان رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پنجش��نبه‪ ۲۳ ،‬خرداد ‪ ،۱۳۹۸‬آیین رونمایی‬ ‫از نخستین شماره این مجله‪ ،‬باعنوان «عصری برای شعر» در خانه‬ ‫وارطان واقع در میدان فلس��طین‪ ،‬خیابان طالقانی غربی‪ ،‬ش��ماره‬ ‫‪ ،۵۱۴‬از س��اعت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬با حضور شاعران و دیگر اهالی فرهنگ‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین روی جلد این ش��ماره به طراحی از چهره نیما یوشیج‬ ‫اختص��اص پیدا کرده که همراه ب��ا پرونده‌ای مفصل درباره کارنامه‬ ‫شاعری‌اش در صفحات داخلی مجله است‪.‬‬ ‫پوریا سوری‪ ،‬صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول این ماهنامه تخصصی‬ ‫اس��ت و شورای س��ردبیری مجله را علی مس��عودی‌نیا‪ ،‬سیدفرزام‬ ‫حسینی و پوریا سوری تشکیل می‌دهند‪ .‬وزن دنیا در ‪ ۲۰۸‬صفحه‬ ‫با نرخ ‪ ۳۰‬هزار تومان هم‌اکنون در کتابفروش��ی‌ها و کیوسک‌های‬ ‫مطبوعاتی منتخب در سراسر ایران در دسترس عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی به نفع آسیب‌دیدگان در‬ ‫س��یل باعنوان «خانه خوبان» جمعه‪ ۲۴ ،‬خرداد در گالری پردیس‬ ‫ملت گشایش می‌یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه و فروش آثار استادان و پیشکسوتان‬ ‫هنره��ای تجس��می باعنوان خان��ه خوبان به نفع آس��یب‌دیدگان‬ ‫س��یل با مش��ارکت اداره کل هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی‪ ،‬موسسه تصویر شهر‪ ،‬س��ازمان نوسازی و توسعه و‬ ‫تجهیز مدارس کش��ور‪ ،‬خانه س��ینما و قرارگاه فرهنگی حمایت از‬ ‫س��یل‌زدگان‪ ،‬جمعه‪ ۲۴ ،‬خرداد ساعت ‪ ۱۷‬در گالری پردیس ملت‬ ‫گش��ایش می‌یابد‪ .‬این نمایشگاه با حضور س��عید اوحدی رئیس و‬ ‫معاونان سازمان فرهنگی هنری‪ ،‬هادی مظفری مدیر کل هنرهای‬ ‫تجس��می وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی و جمعی از هنرمندان‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خانه خوبان ب��ا ‪ ۱۲۵‬اثر از هنرهای تجس��می مانند‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬خوشنویس��ی‪ ،‬طراحی‪ ،‬مجسمه‌س��ازی‪ ،‬کاریکاتور و‪ ...‬به‬ ‫مدت ‪ 8‬روز از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬خرداد در گالری پردیس ملت برپاست‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪ ۸۴‬هنرمند بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درصد فروش‬ ‫آثار خود را به آس��یب‌دیدگان س��یل اهدا می‌کنن��د‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫برای بازدید از نمایش��گاه خانه خوبان می‌توانند از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫به گالری پردیس ملت به نش��انی خیابان ولیعصر‪ ،‬بزرگراه نیایش‪،‬‬ ‫روبه‌روی کردستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫س ش‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪160‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬زمانی معادل نصف سال ‪ -‬رده بزرگی از بندپایان‬ ‫‪ -2‬طاقچه‌ای بر بلندی دیوارهای قدیمی ‪ -‬رش��ته‌ای در پهنای پارچه ‪ -‬قیم و سرپرس��ت‬ ‫ زدنی نارفیق‬‫‪ -3‬از تقسیمات قرآنی ‪ -‬کتاب حماسی ابوالقاسم فردوسی ‪ -‬اخطار به شاه شطرنج‬ ‫‪ -4‬پس��وند دس��توردهنده ‪ -‬از طوایف غرب ایران ما ‪ -‬هم‌داستان عذرا در منظومه داستانی‬ ‫ حرف نداشتن‬‫‪ -5‬بیم عقوبت دادن ‪ -‬نوعی پارچه لباس ‪ -‬نفس دودآلود‬ ‫‪ -6‬چراغ آسمان در شب ‪ -‬فنی زیبا در ورزش کشتی‬ ‫‪ -7‬نماد ممانعت ‪ -‬صابون دوزندگان ‪ -‬سوره پیامبران‬ ‫‪ -8‬نژادی در اروپا ‪ -‬بدان ‌و آگاه باش‬ ‫‪ -9‬جانوران وحشی‪ -‬خرسی در افالک ‪ -‬شکوه‌گر جدایی‌ها‬ ‫‪ -10‬قلعه تاریخی تگزاس ‪ -‬جناح لشکر‬ ‫‪ -11‬قدم یک‌پا ‪ -‬صدای دردمند و شیون ‪ -‬دنبالش نگردید پیدا نمی‌شود‬ ‫‪ -12‬پدربزرگ ‪ -‬ظرف خمیر نانوایی ‪ -‬افسار گسیخته ‪ -‬موثر و مفید‬ ‫‪ -13‬بازی که ابداع آن را به بزرگمهر حکیم نسبت می‌دهند ‪ -‬آبشاری در زالندنو ‪ -‬دودمان‬ ‫‪ -14‬سایت جست‌وجوگر ‪ -‬چارچوبی برای عکس ‪ -‬حکم بازداشت ‪ -‬راه پیمودن‬ ‫‪ -15‬حباب تصویرنمای تلویزیون‪ -‬گنجدار تاریخی زمان حضرت موسی(ع)‬ ‫‪14‬‬ ‫مجله «وزن دنیا» رونمایی می‌شود‬ ‫فروش آثار هنرهای تجسمی به نفع‬ ‫سیل‌زدگان در یک نمایشگاه‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بزرگواری و بلند قدری‪ -‬لقب میرزا کوچک‌خان‬ ‫‪ -2‬نوزاد حشره ‪ -‬مردد ‪ -‬سرگردان و حیران‬ ‫‪ -3‬هم‌سخن ‪ -‬اندیشه و فکر ‪ -‬غیرقابل انعطاف در عقیده‬ ‫‪ -4‬نصف اپرا ‪ -‬روزگاران ‪ -‬کتابی از ژان ژاک‌روسو ‪ -‬برجستگی گونه‌ها‬ ‫‪ -5‬بجا بودن حواس ‪ -‬پایتخت هندوستان ‪ -‬پایه و بنیاد‬ ‫‪ -6‬مبتکر تهیه کاغذ از چوب ‪ -‬نارسایی‌ها‬ ‫‪ -7‬پیراستن درخت ‪ -‬فاصله دو صوت در موسیقی‬ ‫‪ -8‬در رگ جاری است ‪ -‬پروردگار من‬ ‫‪ -9‬نیکو خواندن قرائت قرآن ‪ -‬شتاب در رسیدن‬ ‫‪ -10‬قرارداد و شرط ‪ -‬نوعی قایق موتوری‬ ‫‪ -11‬تالش و کوشش ‪ -‬ماهی قوطی‌نشین ‪ -‬تن‌پوش صوفی‬ ‫‪ -12‬آف��ت م��زارع ‪ -‬ترازوی یک پله ‪ -‬بخش باالی پرچم گل ‪ -‬کلمه‬ ‫همراهی‬ ‫‪ -13‬درخت انگور ‪ -‬خانه چوبی کوچک ‪ -‬درخشان و تابان‬ ‫‪ -14‬کج بریده ش��ده ‪ -‬دیگ بزرگ س��ر پهن ‪ -‬حکیم و فیلس��وف‬ ‫یونان باستان‬ ‫‪ -15‬از طایفه‌های بلوچ ‪ -‬تکیه‌گاه خفته‬ ‫معاون هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اس��تان ایالم از برگزاری بیست‌وششمین جش��نواره ملی هنرهای‬ ‫تجس��می جوانان ایران به میزبانی اس��تان ایالم در شهریور امسال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬عبدالحس��ین رحمتی اظهار کرد‪ :‬جش��نواره‬ ‫ملی جوانان در ‪ ۱۰‬رشته هنرهای تجسمی شامل نقاشی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫حجم‪ ،‬مجسمه‌س��ازی‪ ،‬تصویرس��ازی‪ ،‬نگارگری‪ ،‬ارتباط تصویری‪،‬‬ ‫عکاسی‪ ،‬کاریکاتور و خوشنویسی با شرکت حدود ‪ ۲۰۰‬هنرمند از‬ ‫اس��تان‌های گوناگون به‌شکل رقابتی در شهریور ‪ ۹۸‬برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نقاش��ی‌های ژی�لا کامیاب در گالری س��اربان روی دیوار خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫«جان سنگ» جمعه‪،‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی‌های ژیالکامیاب با عنوان‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد در گالری س��اربان گش��ایش خواهد یاف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این هنرمند متولد س��ال ‪ ۱۳۳۶‬در کرمانشاه است‪ .‬او ابتدا‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۵‬مشغول تحصیل در دانشکده هنرهای تزئینی شد‪،‬‬ ‫س��پس تحصیالتش را در مقاطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد‬ ‫نقاشی در دانشکده هنر و معماری تهران از سر گرفت‪ .‬او همچنین‬ ‫دوره سرامیک (راکو) را در آتلیه میه پاریس گذرانده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه روز جمعه‪ ۲۴ ،‬خ��رداد گش��ایش می‌یابد و تا‬ ‫دوش��نبه‪ ۳ ،‬تیر ادامه‌خواهد داش��ت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند برای‬ ‫بازدید از آثار این رویداد همه روزه به‌جز سه‌شنبه‌ها‪ ،‬از ساعت ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬به گالری س��اربان به نشانی سهروردی شمالی‪ ،‬هویزه‌غربی‪،‬‬ ‫نبش خ یوسفی‪ ،‬شماره ‪ ۱۳۰‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تیراندازی در محوطه تئاتر شهر‬ ‫یک حادثه تیراندازی در اطراف تئاتر شهر این‬ ‫مجموعه هنری را بی‌دفاع‌تر از همیش��ه درگیر‬ ‫یک نزاع خیابانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سعید اس��دی‪ ،‬مدیر تئاتر‬ ‫ش��هر درباره این اتف��اق توضی��ح داد‪ :‬از یکی‪،‬‬ ‫دو ماه گذش��ته در نامه‌نگاری‌های گوناگونی با‬ ‫مس��ئوالن ذی‌ربط هش��دار دادم که وضعیت امنیتی اطراف تئاتر شهر نگران‌کننده‬ ‫است چون با سالح سرد و نزاع خیابانی و حضور افرادی که شأنیتی با این مجموعه‬ ‫فرهنگی ندارند و در قالب س��ازماندهی در اینجا اقامت دارند‪ ،‬روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬حتی‬ ‫از طرف اداره کل هم پیگیری ش��ده بود تا اقدام‌های الزم انجام ش��ود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در پیگیری‌های تلفنی و حضوری هم نگرانی‌ها ابالغ ش��ده بود و امیدوار بودیم تمام‬ ‫کس��انی که دس��ت‌اندرکار رعایت امنیت در مکان‌های عمومی هس��تند اقدام‌کنند‬ ‫اما متأس��فانه اتفاقی نیفتاده و اکنون فضای اطراف تئاتر ش��هر اصال برای مخاطبان‪،‬‬ ‫هنرمندان و کارمندان تئاتر شهر امن نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ما همیش��ه اظهار نگرانی کرده بودیم اما با اتفاقی که امشب افتاده به‌نظر‬ ‫می‌رسد باید فکر عاجلی برای این ماجرا شود‪.‬‬ ‫اسدی گفت‪ :‬درگیری امشب میان دو نفر اتفاق افتاد و یکی از آنها با اسلحه‌ای که‬ ‫داش��ت شلیک کرد و با دخالت پلیس مستقر در محل خلع سالح شد اما باتوجه به‬ ‫ازدحام شدیدی که در محوطه پیش آمده بود پلیس آنها را به داخل ساختمان تئاتر‬ ‫شهر آورد تا پلیس کالنتری برسد و این افراد تحویل داده شوند‪.‬‬ ‫مدیر تئاتر ش��هر تاکید کرد‪ :‬اکنون مس��ئله مهم این اس��ت که بیرون ساختمان‬ ‫تئاتر ش��هر به‌طور جدی در حال آسیب دیدن است و ما فقط از در ورودی به داخل‬ ‫س��اختمان را می‌توانی��م حفظ و امنی��ت را در آن برقرار کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که مس��ئوالن مربوط مانند ش��هرداری پیش از این وعده‌های زیادی دادند اما هیچ‬ ‫اتفاقی نیفتاده اس��ت‪ .‬با این وضعیت ما همیش��ه در حالت اضطراب به س��ر می‌بریم‬ ‫که خدای ناکرده اتفاق وحش��تناکی نیفتد اما متاس��فانه امش��ب آن اتفاق افتاد که‬ ‫می‌توانس��ت خیلی پیچیده‌تر ش��ود‪ ،‬به همین دلیل اگر این ماجرا به‌طور ریش��ه‌ای‬ ‫حل نش��ود نمی‌توانیم به‌تنهایی از پس آن برآییم چون به شکل بی‌دفاعی مجبوریم‬ ‫فقط نگران باشیم‪.‬‬ ‫بررسی بیش از ‪ 2‬هزار اثر در مهرگان‬ ‫با پایان یافتن مهلت ارسال آثار در اردیبهشت‌‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬دبیرخانه «جایزه مهرگان» در چهارمین‬ ‫گزارش خود تعداد کل کتاب‌های دریافت شده‬ ‫در بخش‌های گوناگون این جایزه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫براساس گزارش دبیرخانه‬ ‫در پایان مهلت ارسال آثار در دو بخش مهرگان‬ ‫ادب (رمان و مجموعه داستان) و مهرگان علم (کتاب‌های علمی‪-‬زیست‌محیطی) در‬ ‫مجموع ‪ ۲۱۰۱‬عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه مهرگان رس��ید که ‪ ۱۹۵۸‬عنوان آن‬ ‫به مهرگان ادب و ‪ ۱۴۳‬عنوان آن به مهرگان علم مربوط است‪ .‬در بخش مهرگان ادب‬ ‫از میان ‪ ۱۹۵۸‬عنوان رمان و مجموعه داس��تان چاپ اول سال‌های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۷۴۵‬عنوان (حدود یک‌س��وم آثار) ازسوی دبیرخانه و داوران مرحله مقدماتی تایید‬ ‫شده و در چرخه داوری جایزه مهرگان قرار گرفته که از این میان ‪ ۳۸۵‬عنوان رمان‬ ‫و ‪ ۳۶۰‬عنوان مجموعه داستان کوتاه است‪.‬‬ ‫نکته قابل‌توجه اینکه در طول ‪ 2‬دهه برگزاری جایزه مهرگان این دومین دوره‌ای‬ ‫اس��ت که تعداد رمان‌ها از مجموعه داس��تان‌ها بیشتر اس��ت‪ .‬در بخش مهرگان علم‬ ‫از میان ‪ ۱۴۳‬عنوان کتاب علمی دریافت‌ش��ده‪ ۸۵ ،‬عنوان کتاب ازس��وی دبیرخانه‬ ‫تایید ش��ده و در چرخه داوری جایزه مهرگان علم قرار گرفته اس��ت‪ .‬براساس برنامه‬ ‫تنظیم‌ش��ده دبیرخانه‪ ،‬نشست‌های اقناعی هیات داوران در دو بخش مهرگان ادب و‬ ‫مهرگان علم از نخس��تین هفته تیر امسال آغاز می‌شود و تا چند هفته ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬نشس��ت‌های اقناعی هیات داوران جایزه مهرگان طالیی نیز اندکی پس از‬ ‫پایان این نشست‌ها در شهریور آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫رخدادها‬ ‫نیازی نیست سری به صفحه حوادث روزنامه‌ها بزنید؛‬ ‫امروزه بمباران خبری دعواهای خانوادگی و دوس��تانه و‬ ‫دشمنانه آنقدر باال گرفته که چه بخواهید و چه نخواهید‬ ‫هر روز با قصه جدیدی در فضای مجازی روبه‌رو خواهید‬ ‫ش��د‪ .‬قصه‌هایی که برخی از آنها سروش��کل گانگستری‬ ‫پی��دا می‌کند و اف��راد معمولی در آنه��ا هفت‌تیر و چاقو‬ ‫به‌دس��ت هستند و هر لحظه کس��ی بد بگویید هفت‌تیر‬ ‫خ��ود را از جی��ب درآورده ی��ک گلوله در مغ��ز او خالی‬ ‫می‌کنن��د و الب��د مثل کارتون‌های خارج��ی بعد از فوت‬ ‫ک��ردن دودش آن را در جی��ب می‌گذارند و به راه‌ش��ان‬ ‫ادامه می‌دهند‪ .‬شاید لبخند بزنید اما با یک جست‌وجوی‬ ‫ساده می‌توانید بفهمید نمایش خشونت در قاب تصویری‬ ‫با فراگیری باالیی مانند رس��انه ملی چقدر به قبح‌زدایی‬ ‫از آن و تأثیر روی ضمیر ناخودآگاه افراد منجر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه در این گزارش قصد نداریم بگوییم اگر فالن رفیق‬ ‫دوست چندین ساله خود را بر اثر یک عصبانیت لحظه‌ای‬ ‫چاقو زد یا حتی سیاستمدار معروف که به متانت و آرامش‬ ‫معروف بود مرتکب قتل همس��رش ش��د دلیلش دیدن‬ ‫سریال‌های تلویزیون بوده است اما پرسش اینجاست که‬ ‫نقش تلویزیون در فضای ناآرام جامعه امروز که به سمت‬ ‫تنش‌ها و جدال‌ه��ای لفظی و کالمی و فیزیکی می‌رود‪،‬‬ ‫چیس��ت؟ سریال‌های تلویزیون در معنوی‌ترین ماه خدا‬ ‫باید بر صبوری و آرامش و کنترل فردی و خویشتن‌سازی‬ ‫تمرکز کنند یا اینکه هرکس��ی چماق به‌دس��ت بگیرد و‬ ‫س��عی کند جامعه ایده‌آل و آرمانش��هر خود را بس��ازد؟‬ ‫در هر فامیل ایرانی‪ ،‬دس��ت‌کم یک قت��ل اتفاق می‌افتد‬ ‫و ه��ر خانواده ایرانی به‌طور حتم درگیر یک قتل در بطن‬ ‫یا پیرامون خود ش��ده اس��ت‪ .‬به‌ط��ور تقریبی در تمامی‬ ‫بودن که قش��ر عظیمی از توده‌ها را پوشش می‌دهد‪ -‬هر‬ ‫کاری کند اثرات خوب یا بد خود را خواهد گذاش��ت‪ .‬وی‬ ‫با اعتقاد به اینکه صداوس��یما نتوانس��ته اثر مثبت روانی‬ ‫و جریان‌س��ازی فرهنگ��ی مثبت در جامع��ه ایجاد کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما یکس��ری آثار خش��ونت‌آمیز در تلویزیون‬ ‫می‌بینی��م که بخش��ی از واقعیت‌های زندگی ماس��ت؛‬ ‫چیزی که واقعیت زندگی باش��د طرفدار خودش را پیدا‬ ‫می‌کن��د و جای��گاه خودش را ه��م در میان مردم خواهد‬ ‫داشت اما متأسفانه در ساخت فیلم‌های عاطفی و عشق و‬ ‫عاشقی دست تلویزیون بسته است‪ .‬صداوسیما نمی‌تواند‬ ‫ای��ن بخ��ش از واقعیت‌های جامعه را در آثار خود نش��ان‬ ‫ده��د‪ ،‬اما می‌تواند بدبختی‪ ،‬خش��ونت‪ ،‬قتل و بیچارگی‬ ‫ک��ه گاهی در جامعه رخ می‌دهد را نش��ان دهد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫صداوس��یما نتوانسته در این چند سال در بخش عاطفی‬ ‫و ایجاد رابطه عاطفی مثبت نقش��ی ایفا کند و این ش��اید‬ ‫به‌دلیل محدودیت‌های فکری یک جناح غالب اس��ت که‬ ‫ما در صداوس��یما آن را می‌بینیم‪ ،‬اما در بخش خش��ونت‬ ‫در فضای التهاب فقر و بدبختی توانس��ته فضاسازی کند؛‬ ‫در واق��ع چهره جامعه ایران در صداوس��یما فقیر اس��ت‬ ‫و مصیبت‌زدگی و خش��ونت در صداوس��یما داد می‌زند‪.‬‬ ‫ش��کری با اش��اره به آثاری که در ایام رمضان امس��ال از‬ ‫تلویزیون پخش شد‪ ،‬گفت‪ :‬این آثار شاید از لحاظ صحنه‪،‬‬ ‫لوکیشن و برخی س��کانس‌ها جذابیت داشته باشند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی به اصل ماجرا نگاه می‌کنید می‌بینید حس مثبتی‬ ‫را در افراد ایجاد نکرده اس��ت؛ به‌عنوان مثال در جامعه ما‬ ‫افراد به‌ش��دت به یکدیگر بی‌اعتماد هستند و در فیلم‌ها‬ ‫به‌ندرت پیدا می‌کنید که فردی به فرد دیگر اعتماد کند‬ ‫و ضربه نخورد‪.‬‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی جوانان‬ ‫به ایالم می‌رود‬ ‫س�عید فانیان‪ ،‬مدرس و کارش�ناس رسانه‪ :‬در ماه‬ ‫رمضان امسال شاهد پخش ‪ 3‬سریال جدید از یادها رفته‬ ‫(شبکه یک)‪ ،‬دلدار (ش��بکه دو) و برادرجان (شبکه سه)‬ ‫از تلویزی��ون بودیم‪ .‬زمان‌بندی و جدول پخش برنامه‌های‬ ‫س��یما به‌گونه‌ای بود که از نخس��تین دقایق افطار امکان‬ ‫تماش��ای هر ‪ 3‬س��ریال چس��بیده و پشت س��رهم برای‬ ‫مخاطب��ان فراهم بود‪ .‬ضمن اینکه چند ش��بکه دیگر هم‬ ‫بازپخش برخی س��ریال‌های پیش��ین را در دستور کار خود قرار داده بودند‪ .‬امسال‬ ‫نه‌تنها مانند بیشتر سال‌های اخیر شاهد تولید و پخش سریالی مفرح یا با مضامین‬ ‫طنز اجتماعی نبوده‌ایم‪ ،‬بلکه در س��ریال‌ها ش��اهد صحنه‌های گوناگون خشونت‪،‬‬ ‫ش��کنجه‪ ،‬قتل و نمایش ابراز تنفر بوده‌ایم‪ .‬عجیب اس��ت که بارها کارشناس��ان و‬ ‫مدیران تلویزیون در برنامه‌ها بر نیاز جامعه به ش��ادی‪ ،‬نش��اط‪ ،‬آرامش و پرهیز از‬ ‫خش��ونت تاکید می‌کنند و از لزوم ترویج فرهنگ گذش��ت و عفو و مدارا می‌گویند‬ ‫اما در برنامه‌های تولیدی از پیش برنامه‌ریزی شده و طراحی و کنترل‌شده در همه‬ ‫مراحل تولید و در نهایت نظارت پخش ش��اهد نمایش بیش��ترین تعداد خشونت و‬ ‫صحنه‌های گوناگون و خسته‌کننده آزار جسمی و نزاع و درگیری فیزیکی بوده‌ایم‪.‬‬ ‫بدیهی است که هر ‪ 3‬سریال را به‌طور کامل ندیده‌ام اما آن مقدار که موفق به تماشا‬ ‫شدم‪ ،‬پر از نمایش خشونت و درگیری بود‪ .‬در سریال برادرجان شاهد درگیری‌های‬ ‫فیزیکی‪ ،‬ناس��زاگویی‌ها و انتقام‌گیری‌های گوناگون بوده‌ایم‪ .‬دست‌کم در دو صحنه‬ ‫گوناگون شاهد پاشیدن نفت یا ماده قابل اشتعال دیگر به خانه مسکونی و به آتش‬ ‫کش��یدن آنها به‌عنوان راهی برای انتق��ام بوده‌ایم‪ .‬نمی‌گویم چنین صحنه‌هایی در‬ ‫زندگی جاری مردم در جامعه پیش نمی‌آید اما تنها در چند قسمت از یک سریال‬ ‫سه بار به آتش کشیدن خانه برای انتقام گرفتن به‌طور قطع زیاده‌روی است‪ .‬از آن‬ ‫گذش��ته نمایش مکرر سهولت این نوع انتقام یعنی ریختن نفت و انداختن کبریت‬ ‫می‌تواند دست‌کم برای تعدادی نوجوان ولو اندک تحریک‌کننده و بدآموز باشد‪.‬‬ ‫در س��ریال از یادها رفت ‌ه نیز شاهد صحنه‌های گوناگون به دار کشیدن‪ ،‬شکنجه‬ ‫ک��ردن و البته قتل‌ه��ای گوناگون بوده‌ایم‪ .‬برخی از صحنه‌های ش��کنجه و به دار‬ ‫آویختن بس��یار طوالنی‪ ،‬کش��دار و تلخ بود‪ .‬اگر این‌گونه صحنه‌ها برای نقل قصه و‬ ‫پیش بردن داس��تان آن ضروری بود دست‌کم می‌شد از مدت نمایش این بخش‌ها‬ ‫حتی‌المقدور کاس��ت‪ .‬بدتر از اینها صحنه‌های گوناگون تیراندازی و قتل با اسلحه‬ ‫شخصی بود که در برخی صحنه‌ها تداعی‌کننده فیلم‌های وسترن بود‪.‬‬ ‫در گذش��ته تلویزیون شیوه‌نامه‌هایی داش��ت مبنی بر منع به تصویر کشیدن و‬ ‫نمایش خشونت و آزار جسمی و قتل‪ .‬بعید است آن چارچوب‌ها منقضی و منتفی‬ ‫شده باشد اما آنچه به نمایش درآمد آزاردهنده و خسته‌کننده بود‪.‬‬ ‫آنچه بیان شد نقد میزان نمایش خشونت و کم شدن لطافت و آرامش‌بخشی در‬ ‫سریال‌های اخیر تلویزیون بود‪ ،‬نه نقد کل داستان‌ها‪.‬‬ ‫اتفاقا داس��تان‌های سریال‌های امسال کمابیش کش��ش و جذابیت الزم را برای‬ ‫بیننده داش��ت‪ .‬بیش��تر بازی‌ها قابل قبول و برخی‌ها از جمله بازی استاد نصیریان‬ ‫شایسته قدردانی بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫خشونت افراطی در قاب سیما‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه صمت شماره 1347

روزنامه صمت شماره 1347

شماره : ۱۳۴۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه صمت شماره 1346

روزنامه صمت شماره 1346

شماره : ۱۳۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!