صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۰۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1305

روزنامه صمت شماره 1305

‫ویژه‌نامه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‪ ،‬تجهیزات و خدمات وابسته منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مالیات سنگین برای خانه‌های خالی‬ ‫وضع شود‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ‪ ۵۰۰‬هزار مسکن اضافه در تهران و در کل ‪۲‬میلیون‬ ‫مس��کن اضافه در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود‪.‬‬ ‫علی الریجانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی درباره طرح ملی مسکن گفت‪:‬‬ ‫براس��اس قانون برنامه ششم‪ ،‬باید در س��ال حدود ‪ ۹۰۰‬هزار خانه ساخته می‌شد که البته انجام‬ ‫نش��د و یکی از دالیل افزایش نرخ مس��کن نیز همین مسئله بوده اس��ت‪ .‬از نکات مهمی که هم‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس و هم دولت به آن توجه دارد این است که در موضوع مسکن روستایی‬ ‫‪2‬‬ ‫بسیاری از روستاها به‌دلیل حریمی که برای آن قائل شده‌اند زمین کافی ندارند‪.‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1305‬پیاپی ‪ 16 2623‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‌ها‬ ‫تحویل خودروهای‬ ‫ش شده سال‬ ‫پیش‌فرو ‌‬ ‫گذشته تا پایان شهریور‬ ‫اجرای طرح «دریافت مالیات از خریداران سکه» چقدر قانونی است؟‬ ‫‪4‬‬ ‫تمرکز بر صادرات به‬ ‫کشورهای منطقه و همسایه‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫ریاضت چه زمانی کار می‌کند‬ ‫و چه زمانی کار نمی‌کند‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫شناخت حقیقت‬ ‫مهم‌ترین نیاز صنعت خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫آنالین‌ها یک‌شبه‬ ‫ره صد ساله نمی‌روند‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تور مالیاتی برای سفته‌بازان‬ ‫قیمت طال و س��که در یکی دو س��ال گذشته با توجه به رش��د نرخ ارز باال رفت و‬ ‫باعث شد بخش زیادی از سرمایه‌ها برای کسب سود وارد این بازار شود‪ .‬این وضعیت‬ ‫تا جایی ادامه یافت که این بازار به محلی برای س��ودآوری س��ودجویان تبدیل و هر‬ ‫روز بر آش��فتگی آن افزوده ش��د و حباب سکه روز به روز افزایش یافت‪ .‬قیمت سکه‬ ‫ای��ن روزها نزدیک ‪500‬هزار تومان حباب دارد و س��ازمان ام��ور مالیاتی با دریافت‬ ‫مالی��ات از خرید س��که می‌خواهد این ب��ازار را به نوعی کنترل کن��د؛ طرحی که از‬ ‫هفته گذش��ته کلی سروصدا راه انداخته و پرسش‌های زیادی را در ذهن افراد ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬از جمله اینکه آیا قرار است همه دارندگان و خریداران سکه مشمول این طرح‬ ‫شوند؟ آن‌طور که مشخص است‪ ،‬مالیات خرید سکه تنها از کسانی گرفته می‌شود که‬ ‫سال گذشته در طرح پیش‌فروش بانک مرکزی شرکت کرده بودند‪ .‬طرح پیش‌فروش‬ ‫سکه‪ ،‬سیاستی بود که بهمن سال ‪ ۹۶‬از سوی بانک مرکزی‪ ،‬با هدف کنترل تقاضا و‬ ‫‪9‬‬ ‫جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به اجرا درآمد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫دهکده صنایع دستی می‌سازد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خداحافظی صنعت ریلی ایران‬ ‫با دوران محرومیت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی و ششمین‬ ‫کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن‪،‬‬ ‫روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫آغاز ب��ه کار کرد‪ .‬به گفته وزیر راه و شهرس��ازی باتوجه به‬ ‫اینک��ه ای��ران‪ ،‬ی��ک دوره طوالنی محرومی��ت صنایع ریلی‬ ‫داش��ته‪ ،‬ب��ا اقدام‌های مطلوب س��ال‌های اخیر‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫صنعت ریلی در کش��ور فعال‌تر ش��ود و تولید رقابت‌پذیر در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫به‌تازگی آلبرتو آلسنیا‪ ،‬پروفسور اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد‬ ‫به‌همراه فرانسیس��کو گی��اوازی و کارلو فاورو‪ ،‬کت��اب جدیدی را با‬ ‫عن��وان «ریاضت چه زمانی کار می‌کن��د و چه زمانی کار نمی‌کند»‬ ‫منتش��ر کرده‌اند‪ .‬در این کتاب به رابطه همبستگی‪ ،‬نه رابطه علت و‬ ‫معلولی میان کاهش مخارج مالی (ریاضت) و رش��د اقتصادی اشاره‬ ‫مستقیم شده است‪ .‬در این کتاب‪ ،‬اجرای حدود ‪ ۲۰۰‬برنامه ریاضتی‬ ‫عنوان ش��ده در ‪ ۱۶‬کش��ور عضو س��ازمان ‪ OECD‬در بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۹۷۶‬ت��ا ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی (‪ ۱۳۹۳-۱۳۵۵‬خورش��یدی) تجزیه و‬ ‫تحلیل و این نتیجه حاصل ش��ده که در زمان رکود‪ ،‬بهترین گزینه‬ ‫سیاس��تی‪ ،‬اعمال برنامه ریاضت یا کاهش کس��ری بودجه از طریق‬ ‫«کاهش مخارج دولت» است‪.‬‬ ‫اجرای این سیاست در زمان رکود موجب تحریک رشد اقتصادی‬ ‫از مس��یر افزایش تقاضا و رشد سرمایه‌گذاری می‌شود‪ .‬البته ناگفته‬ ‫نمان��د که رکود زمانی در یک اقتص��اد اتفاق می‌افتد که در دو فصل‬ ‫متوالی‪ ،‬رش��د اقتصادی منفی ش��ود‪ .‬روند نزولی رشد اقتصاد ایران‬ ‫از زمس��تان گذش��ته آغاز ش��ده و هم‌اکنون که فصل بهار را پشت‬ ‫س��ر می‌گذاریم جریان اقتصادی حاکم بر کشور ضریب رشد منفی‬ ‫را نش��انه‌گیری کرده که عوامل مس��تقیم و غیرمستقیم آن بر هیچ‬ ‫کس پوشیده نیس��ت‪ .‬این روند با آغاز تحریم اقتصادی شروع شده‬ ‫و در ش��رایطی که میانگین تولید و عرضه نفت خام در سال گذشته‬ ‫به بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که در روز می‌رس��ید‪ ،‬امروز شاهد و ناظر‬ ‫روند کاهش��ی صادرات نفت خ��ام به کمتر از ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که در‬ ‫روز هس��تیم‪ .‬از آنجایی که س��هم نفت در ضریب رش��د اقتصادی‬ ‫تعیین‌کننده است و به‌عنوان عامل مستقیم و اثرگذار نقش‌آفرینی‬ ‫می‌کند‪ ،‬به‌طور قطع در س��ال جاری‪ ،‬با کمب��ود بودجه برای انجام‬ ‫فعالیت‌های ملی مطابق برنامه‌ها و اسناد باالدستی روبه‌رو خواهیم‬ ‫بود‪ .‬استدالل نویسندگان کتاب یادشده نیز بر این پایه استوار است‬ ‫که در صورت کاهش کسری بودجه‪ ،‬فعاالن انتظار کاهش مالیات را‬ ‫در آینده دارند و در نتیجه چش��م‌انداز سرمایه‌گذاری و تقاضا بهبود‬ ‫می‌یابد و بالعکس در صورت افزایش کس��ری بودجه‪ ،‬روند حرکتی‬ ‫اقتصاد کش��ور به سمت‌وس��وی افزایش مالیات‌ها خواهد رفت که‬ ‫بای��د گفت این جریان نقطه عطف کاهش حضور و فعالیت صاحبان‬ ‫مش��اغل و فعاالن اقتصادی است‪ .‬در این ش��رایط الزم است برنامه‬ ‫ریاضت��ی به مرحله اج��را دربیاید تا بت��وان از ظرفیت‌های موجود‬ ‫به‌ویژه در بخش خصوصی بهره الزم را برد؛ گرچه ساختار اقتصادی‬ ‫کش��ور برپایه فراوانی منابع طبیعی مانند نفت است‪ .‬به‌عبارت دیگر‬ ‫با افزایش س��هم دالرهای نفتی در اقتصاد‪ ،‬س��هم سایر بخش‌ها در‬ ‫اقتصاد کاهش می‌یابد و نیاز به برنامه ریاضتی احس��اس نمی‌شود‪،‬‬ ‫چراکه رشد س��رمایه‌گذاری و تولید در سایر بخش‌های اقتصادی و‬ ‫حتی صادرات غیرنفت��ی تاثیر باالیی بر صادرات نفت و گاز دارد؛ به‬ ‫بی��ان دیگر نرخ نفت همواره متغیر کلیدی و تعیین‌کننده اصلی در‬ ‫رون��د متغیرهای کالن اقتصادی اس��ت‪ .‬در این ص��ورت و از بعدی‬ ‫دیگر در ش��رایطی که بدهی دولت افزای��ش می‌یابد و روند کاهش‬ ‫درآمدهای نفتی ادامه‌دار می‌ش��ود‪ ،‬نرخ بهره اوراق دولتی افزایش‬ ‫می‌یابد و هزینه اس��تقراض زیاد می‌شود‪ .‬در این شرایط دولت راهی‬ ‫جز اعمال سیاس��ت ریاضت ندارد و‌باید در این موقعیت حساس که‬ ‫فرصت بهره‌گیری از ظرفیت ش��رکت‌های توسعه‌ای و حفظ سطح‬ ‫نگهداش��ت پروژه‌های کش��ور کاهش یافته‪ ،‬با ه��ر برنامه ممکن به‬ ‫حفظ اقتصاد روی آورد‪ .‬در این وضعیت با محدود کردن هزینه‌های‬ ‫لجام‌گسیخته‪ ،‬رشد بدهی دولت متوقف و نرخ بهره منطقی می‌شود‬ ‫و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد‪ .‬برای خروج از این‬ ‫بحران و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در راستای اعمال سیاست ریاضت‬ ‫اقتصاد بدون نفت این راهکارها پیشنهاد می‌شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬قیمت‌گ��ذاری نفت و فرآورده‌های نفتی اصالح و تا حد امکان‬ ‫صادرات ازسوی دیگر کشورهای صادرکننده نفت انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نفت در یک برنامه زمان‌بندی مشخص که امکان صادرات آن‬ ‫محدود شده تا حد امکان خام صادر نشود‪ .‬این امر شوک‌های ناشی‬ ‫از نوسان‌های نرخ جهانی نفت خام را به کمترین میزان می‌رساند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬درآمده��ای ناش��ی از ص��ادرات نف��ت و گاز در ی��ک دوره‬ ‫زمانی مش��خص در پروژه‌های س��ودآور برای افزایش ثروت کشور‬ ‫سرمایه‌گذاری شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سیاس��ت‌های تجاری (وارداتی‪-‬صادراتی) درست در راستای‬ ‫گسترش بازار داخلی و خارجی محصوالت تولیدی داخلی برمبنای‬ ‫«مزیت هزین��ه» با تحدید واردات کاالهای مصرفی دارای مش��ابه‬ ‫داخلی و افزای��ش واردات کاالهای س��رمایه‌ای‪ ،‬صادرات کاالهای‬ ‫صنعت��ی و کاالهای با ارزش افزوده ب��اال و همچنین خدمات فنی‪-‬‬ ‫مهندسی به‌ویژه به کشورهای همسایه‪ ،‬اسالمی‪ ،‬شریکان تجاری و‬ ‫بازارهای هدف اتخاذ شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬افزای��ش ظرفیت تولید‪ ،‬بهینه‌س��ازی مقیاس تولید و کاهش‬ ‫هزینه تمام‌شده و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید‬ ‫جزو اولویت‌ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬اصالحات س��اختاری در قوانین کار‪ ،‬دستمزدها و نظام تامین‬ ‫اجتماعی با اولویت بخش خصوصی انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬نقش س��رمایه انس��انی جوان و کارآمد در بخش‌های تولیدی‬ ‫به‌منظ��ور بهب��ود عملکرد تولیدی و دس��تیابی ب��ه نرخ‌های باالی‬ ‫اقتصادی ایران افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور با مشارکت مستقیم‬ ‫ش��رکت‌های ‪ SME‬داخلی و خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های‬ ‫ایجادی در پارلمان بخش خصوصی کش��ور و نیز دیپلماس��ی فعال‬ ‫خارجی انجام شود‪.‬‬ ‫در کالم پایانی و درک موقعیت ریاضت اقتصادی کشور پیشنهاد‬ ‫می‌شود مهندسی دوباره نقدینگی‪ ،‬پایه پولی و ضریب فزاینده پولی‬ ‫و کانال‌های اش��اعه پولی در بازار پول انجام شود‪ .‬البته سیاست‌های‬ ‫پول��ی‪ ،‬اعتب��اری و نظارتی اخیر بانک مرکزی نی��ز اقدامی موثر در‬ ‫مهندسی مزبور به‌شمار می‌رود اما کافی نیست‪.‬‬ ‫مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار مسکن اضافه در تهران و در کل ‪۲‬‬ ‫میلیون مس��کن اضافه در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬باید مالیات س��نگین ب��رای خانه‌های‬ ‫خالی وضع شود‪.‬‬ ‫علی الریجانی در جلس��ه علنی روز گذشته‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره ط��رح ملی‬ ‫مسکن گفت‪ :‬براساس قانون برنامه ششم‪ ،‬باید‬ ‫در سال حدود ‪ ۹۰۰‬هزار خانه ساخته می‌شد‬ ‫که البته انجام نش��د و یک��ی از دالیل افزایش‬ ‫نرخ مس��کن نیز همین مس��ئله بوده است‪ .‬از‬ ‫نکات مهمی که هم مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫و هم دولت به آن توجه دارد این اس��ت که در‬ ‫موضوع مس��کن روستایی بسیاری از روستاها‬ ‫به‌دلی��ل حریمی ک��ه برای آن قائل ش��ده‌اند‬ ‫زمین کافی ندارند‪.‬‬ ‫الریجان��ی اظهار امی��دواری ک��رد که این‬ ‫مشکل در کشور حل شود و افزود‪ :‬در شهرهای‬ ‫بزرگ نیاز به ش��هرک‌های اقماری وجود دارد‬ ‫که در طرح ملی مس��کن به این موضوع توجه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این طرح می‌تواند مشکل ما را‬ ‫از نظ��ر کمبود مس��کن حل کند؛ به‌ش��رطی‬ ‫که پیش��نهاد س��اخت یک میلیون مسکن در‬ ‫سال محقق شود‪ .‬الریجانی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی دیگر از موضوعات مربوط به وام اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس تقسیم‌بندی انجام شده مبلغ وام به‬ ‫هر نفر در س��طح روستاها ‪ ۴۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫در ش��هرهای کوچک و متوس��ط ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان و در شهرهای بزرگ ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫است اما افراد در نوبت قرار می‌گیرند زیرا سهم‬ ‫تس��هیالت بانکی برای وام مسکن ‪ ۸.۵‬درصد‬ ‫ب��وده که آقای همت��ی پذیرفتند آن را به ‪۲۰‬‬ ‫درصد برسانند تا گشایشی در زمینه تسهیالت‬ ‫برای ساخت مسکن فراهم شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ط��رح ملی مس��کن می‌تواند زمینه‌س��از حل‬ ‫مشکل مسکن باش��د‪ .‬البته باید در مقام اجرا‬ ‫ی راه و‬ ‫همه مجموعه‌ه��ا مانن��د وزارتخانه‌ها ‌‬ ‫شهرسازی‪ ،‬کش��ور و جهاد کشاورزی و بنیاد‬ ‫مس��کن یک فک��ر را دنبال کنن��د‪ .‬الریجانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در بسیاری از کشورها دولت‬ ‫زمین می‌دهد و انبوه‌س��ازان خانه می‌سازند‪.‬‬ ‫اروپایی‌ها در موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه گف��ت‪ :‬وظیف��ه‌ای که‬ ‫اروپایی‌ها و بقیه اعضای برجام دارند این اس��ت‬ ‫که ش��رایط روابط اقتصادی ایران عادی‌س��ازی‬ ‫ش��ود و اینها باید بگویند ت��ا به حال چقدر این‬ ‫موضوع عادی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدج��واد ظریف روز‬ ‫گذشته در حاشیه برنامه‌ای باعنوان «ماموریت‬ ‫من» در مدرسه عالمه حلی در جمع خبرنگاران‬ ‫درب��اره س��فر قریب‌الوقوع مقام��ات خارجی به‬ ‫ته��ران اظهار کرد‪ :‬س��فر نخس��ت‌وزیر ژاپن و‬ ‫وزیر امور خارجه آلمان‪ ،‬و همچنین س��فر آقای‬ ‫روحانی به بیشکک و دوشنبه و دیدار با رهبران‬ ‫این دو کش��ور‪ ،‬فرصتی برای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اس��ت تا ضمن تبیین سیاست‌های خود‪،‬‬ ‫درباره آینده و همچنین پیدا کردن راه‌حل برای‬ ‫برخورد با سیاس��ت‌هایی که همه دنیا را هدف‬ ‫قرار داده‪ ،‬تبادل‌نظر کند‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور خارج��ه درباره مذاک��رات هیات‬ ‫آلمانی و ایرانی و اینکه آیا آلمان پاس��خی برای‬ ‫بدعهدی‌ه��ای اروپا خواهد داش��ت یا نه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اروپایی‌ها در موقعیتی نیستند که از ایران حتی‬ ‫در حوزه‌هایی ک��ه به برجام ربطی ندارد‪ ،‬انتقاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاست‌های غرب در منطقه‬ ‫ما جز خس��ارت چیزی نداش��ته‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫واگذاری زمین دولتی برای ساخت مسکن‬ ‫برخی کش��ورها مانند آلمان فروش تس��لیحات‬ ‫به عربس��تان برای بمباران مردم یمن را متوقف‬ ‫کردند اما درمجموع غرب به رژیم‌های خودکامه‬ ‫اج��ازه می‌دهد که جنای��ت انجام دهند‪ .‬ظریف‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬وظیفه‌ای که اروپایی‌ها و بقیه‬ ‫اعضای برجام دارند این است که شرایط روابط‬ ‫اقتصادی ایران عادی‌س��ازی ش��ود و اینها باید‬ ‫بگویند تا به حال چقدر این موضوع عادی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در برجام اقدام مهم نیست‪ ،‬بلکه نتیجه‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬اینکه گفته ش��ود ما تالش کردیم‬ ‫و نش��د‪ ،‬ما هم می‌توانیم از ای��ن به بعد تالش‬ ‫کنیم و نشود‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه درب��اره ضرب‌االجلی که‬ ‫ای��ران برای اروپایی‌ها تعیین کرده‪ ،‬گفت‪ :‬بحث‬ ‫ضرب‌االجل مطرح نیس��ت‪ ،‬بلک��ه بحث برنامه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران است‪ .‬ما برنامه خود را‬ ‫اع�لام کردیم و گفتیم در ‪ ۶۰‬روز نخس��ت این‬ ‫اق��دام را انج��ام می‌دهی��م و در ‪ ۶۰‬روز بعدی‬ ‫اقدام‌های دیگ��ری انجام خواهیم داد و بعد هم‬ ‫برای اقدام‌های بع��دی تصمیم خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ظریف یادآور ش��د‪ :‬بحث ضرب‌االجل نیس��ت‬ ‫و آنه��ا می‌توانند اگ��ر اقدامی انج��ام می‌دهند‬ ‫براس��اس وظای��ف خودش��ان باش��د و م��ا هم‬ ‫اقدام‌های خود را یا متوقف می‌کنیم یا به‌تناسب‬ ‫اقدام‌های آنها تصمیم‌گیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مسکن را به یک امر پایدار تبدیل و در جهت‬ ‫پاس��خگویی به نیاز واقعی جامعه اعتماد الزم‬ ‫را بین توس��عه‌دهندگان‪ ،‬انبوه‌سازان و مردم‬ ‫ایج��اد کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم‌تری��ن دغدغه‬ ‫وزارت راه‪ ،‬هموار کردن شرایط برای خانه‌دار‬ ‫ن اولی‌هاست‪ .‬ما به‌دنبال این بودیم‬ ‫شدن خا ‌‬ ‫که مس��کن مهر نیمه‌تم��ام را تعیین تکلیف‬ ‫کنی��م و این پ��روژه را به پایان برس��انیم‪ .‬در‬ ‫همین راستا به جز مواردی که مسائل قضایی‬ ‫دارد‪ ،‬س��ایر موارد تعیین تکلیف شده است؛‬ ‫گرچ��ه تعدادی از آنها فاق��د متقاضی بوده و‬ ‫باید با سازکار متفاوتی برای آن تصمیم‌گیری‬ ‫شود‪ .‬اس�لامی با اش��اره به تالش وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی برای توانمندسازی در ساخت‬ ‫مسکن تصریح کرد‪ :‬در این زمینه یک محور‬ ‫مشخص زمین اس��ت که با بسترسازی برای‬ ‫کنترل بازار مسکن بااجرای طرح ملی مسکن‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به ارائه‬ ‫طرح ملی مس��کن از سوی دولت بیان کرد‪:‬‬ ‫با اجرایی شدن این طرح و پشتیبانی نظام‬ ‫بانکی کش��ور ش��اهد کنترل نرخ مس��کن‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا عبدالناص��ر همتی در‬ ‫جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫بررس��ی موضوع مس��کن بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دالیل افزایش نرخ مس��کن افزایش تقاضا و‬ ‫کاهش عرضه اس��ت و ما نیاز داریم عرضه‬ ‫را تقویت کنیم تا بازار به تعادل برس��د‪ .‬اما‬ ‫بخش قابل‌توجهی از افزایش نرخ مس��کن‬ ‫به‌دلی��ل قیمت‌های نس��بی و تمایل مردم‬ ‫وزیر کشور از آمادگی این وزارتخانه برای‬ ‫در اختی��ار ق��رار دادن یک میلی��ون هکتار‬ ‫زمین دولتی به پیمانکاران مسکن‌س��از خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرض��ا رحمانی‬ ‫فضلی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای‬ ‫اسالمی ضمن ارائه گزارشی درباره طرح ملی‬ ‫مسکن گفت‪ :‬مسکن یکی از پیش‌برنده‌های‬ ‫اقتص��اد در بخ��ش تولید اس��ت‪ .‬طرح ملی‬ ‫مسکن می‌تواند به تأمین نیاز افرادی که به‬ ‫مسکن نیاز دارند‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش مسکن می‌تواند در فعال‬ ‫کردن و به حرکت درآوردن س��ایر بخش‌ها‬ ‫نی��ز مؤثر باش��د‪ .‬باتوجه به نب��ود تعادل در‬ ‫بخش مس��کن در چند س��ال اخیر که این‬ ‫بخ��ش را با رکود روبه‌رو کرده بود‪ ،‬در یکی‪،‬‬ ‫دو س��ال گذشته شاهد افزایش نرخ مسکن‪،‬‬ ‫افزای��ش نرخ مصال��ح س��اختمانی‪ ،‬کاهش‬ ‫ارزش ریال و رقابت هس��تیم‪ .‬وزیر کش��ور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این بخش ب��ا بقیه بخش‌ها در‬ ‫س��وددهی همس��و حرکت کرده و این امر‬ ‫باعث ش��ده در بخش مس��کن با مشکالتی‬ ‫روبه‌رو باش��یم که بار آن بر دوش کس��انی‬ ‫بوده که فاقد مسکن هستند‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضل��ی ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح‬ ‫هموارسازی شرایط برای خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مهم‌ترین دغدغه‬ ‫وزارت راه‪ ،‬هموار کردن شرایط برای خانه‌دار‬ ‫شدن خانه‌اولی‌هاست‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد‬ ‫اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره طرح ملی مسکن گفت‪ :‬ما در‬ ‫بحث مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت‬ ‫به روان‌س��ازی و ایجاد گش��ایش در تولید و‬ ‫عرضه مس��کن اقدام کردیم ت��ا بتوانیم تولید‬ ‫به خرید مس��کن و حفظ ارزش سرمایه در‬ ‫جامعه بوده اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬یکی از کارهایی که‬ ‫اواخر س��ال گذشته ازس��وی شورای پول و‬ ‫اعتبار انجام ش��د افزایش وام س��اخت بود؛‬ ‫ب��ا این ویژگ��ی که افرادی که وام س��اخت‬ ‫دریافت می‌کنن��د در پایان می‌توانند آن را‬ ‫ب��ه خریدار منتقل کنند و با این کار قدرت‬ ‫خرید مردم حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با حرک��ت وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برای تولید و پشتیبانی از ساخت‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار مسکن شاهد کنترل بازار مسکن‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫درص��دی که مالکی��ت آن مربوط ب��ه دولت‬ ‫می‌ش��ود را در اختیار شهرداری‌ها می‌گذارند‬ ‫تا اجاره دهند‪ .‬می‌توان از این راهکارها هم در‬ ‫این طرح استفاده کرد‪ ،‬اما باید توجه شود که‬ ‫در این طرح زمین از حالت بورس‌بازی خارج‬ ‫شود‪ .‬این مجموعه اقدام‌ها می‌تواند مؤثر باشد‬ ‫که دولت و مجلس ش��ورای اسالمی روی این‬ ‫مس��ئله همصدا هستند‪ .‬الریجانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫الزم اس��ت وزارت راه و شهرس��ازی پی��ش از‬ ‫ساختن شهرک‌های اقماری امکانات شهری از‬ ‫جمله مسجد‪ ،‬مدرسه و ساختمان‌های اداری‬ ‫را در نظر بگیرد تا مانند مس��کن مهر نش��ود‬ ‫که در برخی از جاها امکانات ش��هری در نظر‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری برای مسکن‌دار شدن مردم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس این طرح بافت‌های فرسوده‬ ‫باید احیا ش��وند و در این زمینه‪ ،‬زمین‌های‬ ‫ارزان‌قیم��ت و تس��هیالت بانکی تخصیص‬ ‫می‌یابد‪ .‬همچنی��ن رئیس مجلس به وزارت‬ ‫کش��ور توصیه کرد تا از هم��ه ظرفیت‌های‬ ‫قانونی خود در راستای انسجام نهادها برای‬ ‫مس��کن‌دار شدن مردم استفاده کند‪ .‬وی به‬ ‫برخی اختیارات وزارت کش��ور اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری‌ها‬ ‫عالوه بر صدور پروانه س��اختمانی می‌توانیم‬ ‫در ساخت مسکن ارزان‌قیمت نیز مشارکت‬ ‫کنی��م و تس��هیالت ارزان‌قیم��ت بدهی��م‪.‬‬ ‫همچنین ش��هرداری‌ها موظف هستند برای‬ ‫متقاضیان مسکن تس��هیالتی برای ساخت‬ ‫خان��ه بدهن��د‪ .‬رحمانی فضل��ی در واکنش‬ ‫به اظهارات الریجانی بی��ان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫ش��هرداری‌ها موظ��ف به تهیه فهرس��تی از‬ ‫اراضی بایر با قابلیت مسکن‌س��ازی هستند‬ ‫و بای��د اع�لام کنند تا تس��هیالت به‌منظور‬ ‫اعطای مجوز قانونی برای واحدهای فرسوده‬ ‫داده ش��ود‪ .‬همچنین تسهیالت تشویقی در‬ ‫این زمین��ه در نظر گرفته ش��ده که بر این‬ ‫اساس ‪ ۵۰‬درصد بخشودگی عوارض و تراکم‬ ‫تشویقی لحاظ شده است‪.‬‬ ‫کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند‪ ،‬عرصه‬ ‫فعالیت این گروه را روان‌س��ازی خواهیم کرد‬ ‫و در این راس��تا به واحدهای اس��تانی تاکید‬ ‫کردیم که در این زمینه اقدام کنند‪ .‬همچنین‬ ‫با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع مالی‬ ‫مورد نی��از را افزایش قابل‌مالحظه‌ای داده‌ایم‬ ‫و س��االنه ‪ ۲۷‬ه��زار میلیارد توم��ان را برای‬ ‫پشتیبانی آن در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫تمرکز بر صادرات به کشورهای منطقه و همسایه‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با کلیات‬ ‫الیح��ه موافقتنامه موق��ت تش��کیل منطقه آزاد‬ ‫تجاری می��ان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‬ ‫موافق��ت کردن��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در جلس��ه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی‬ ‫الیح��ه موافقتنامه موق��ت تش��کیل منطقه آزاد‬ ‫تجاری بین جمهوری اس�لامی ای��ران و اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا گفت‪ :‬بنا بر تاکیدات رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬دولت برای توس��عه روابط با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و منطقه تالش می‌کند و در این راستا‬ ‫یک��ی از برنامه‌های محوری م��ا تقویت صادرات و‬ ‫تمرکز صادرات به کش��ورهای منطقه و همس��ایه‬ ‫اس��ت‪ .‬رضا رحمانی با بیان اینک��ه این توافقنامه‬ ‫عکس روز‬ ‫(تش��کیل منطقه آزاد تج��اری ایران و اوراس��یا)‬ ‫مفصل‌ترین و جامع‌ترین توافقی است که تاکنون‬ ‫ای��ران منعقد ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬تصوی��ب این الیحه‬ ‫به‌معنای عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا نیست‬ ‫بلکه یک توافق تجاری برای تعرفه ترجیحی است‪.‬‬ ‫این عضویت برای ‪ ۳‬س��ال خواهد بود و بعد از آن‬ ‫مختار هس��تیم که در این اتحادیه به‌عنوان عضو‬ ‫دائم بمانیم یا عضویت موقت خود را تمدید کنیم‬ ‫یا از آن خارج شویم‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬این ظرفیتی‬ ‫اس��ت که در س��ال‌های آینده می‌تواند به تجارت‬ ‫آزاد تبدیل ش��ود‪ .‬براساس آخرین آمار که مربوط‬ ‫به سال گذشته است ‪ ۰.۲‬درصد واردات کشورهای‬ ‫اتحادیه اوراسیا از جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫ویژه‌تر از خبر‬ ‫هفته دیپلماسی ایرانی‬ ‫قلعه سریزد مربوط به دوره ساسانیان‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫هفته جاری را باید «هفته دیپلماس��ی ایرانی» دانست‪ .‬اروپایی‌ها با فرستادن هایکو‬ ‫ماس‪ ،‬وزیر امور خارجه آلمان درصدد چاره‌جویی دیرهنگام خود هستند اما مهم‌ترین‬ ‫س��فر و تحرک دیپلماتیک این هفته را باید در س��فر ش��ینزو آبه‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ژاپن‬ ‫به تهران جس��ت‌وجو کرد‪ .‬س��ید حسین موس��ویان‪ ،‬دیپلمات پیشین‪ ،‬معاون پیشین‬ ‫ش��ورای‌عالی امنیت ملی و پژوهشگر ارشد دانشگاه پرینستون معتقد است نفس سفر‬ ‫رئیس دولت ژاپن به ایران مثبت و نش��انگر کارآمدی دیپلماس��ی ایران است‪ .‬در بین‬ ‫قدرت‌های جهانی‪ ،‬ژاپن نزدیک‌ترین متحد امریکا اس��ت که با ایران روابطی براساس‬ ‫احترام متقابل‪ ،‬منافع مش��ترک‪ ،‬نداش��تن مداخله و همکاری سازنده دارد؛ بنابراین از‬ ‫وزن مناسب برای این ماموریت برخوردار است‪ .‬معاون پیشین شورای‌عالی امنیت ملی‬ ‫در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید‪ :‬مسلم است که نخست‌وزیر ژاپن بدون چراغ سبز ترامپ‬ ‫به تهران سفر نمی‌کند‪ .‬این سفر به درخواست ترامپ نبوده بلکه پیشنهاد نخست‌وزیر‬ ‫ژاپ��ن ب��وده که ترامپ هم با آن موافقت کرده اس��ت‪ .‬وی در عین حال تاکید می‌کند‬ ‫س��ادگی است که درخواست ترامپ برای گفت‌وگو با ایران را عقب‌نشینی تلقی کنیم‪.‬‬ ‫ترامپ از روز نخس��ت پیشنهاد گفت‌وگوی مستقیم و بدون پیش‌شرط را مطرح کرده‬ ‫و همزمان با رد آن ازسوی تهران نیز بر ابعاد فشارها و تحریم‌ها افزوده است‪ ،‬به‌طوری‬ ‫که سیاست فش��ار حداکثری ترامپ‪ ،‬موجب بیشترین فشارها به ایران شده‪ ،‬به‌طوری‬ ‫که بعد از انقالب اس�لامی در سال ‪ ۵۷‬س��ابقه نداشته است‪« .‬تشدید فشار» و «تکرار‬ ‫پیشنهاد مذاکره»‪ ،‬یک برنامه و استراتژی حساب شده علیه ایران است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی ریاس�ت‌جمهوری‪-‬‬ ‫رئیس��ان‌جمهوری ای��ران و ترکی��ه در گفت‌وگوی‬ ‫تلفنی روابط و همکاری‌های دوطرف در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون را مثب��ت‪ ،‬روب��ه گس��ترش و راهبردی‬ ‫دانس��تند و بر اهتمام و اراده مس��ئوالن دو کش��ور‬ ‫برای اس��تفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود‬ ‫در مس��یر توس��عه‪ ،‬تحکیم و تعمی��ق بیش از پیش‬ ‫مناسبات تهران‪-‬آنکارا تاکید کردند‪ .‬حسن روحانی‬ ‫در ای��ن گفت‌وگ��و اراده تهران ب��رای همکاری‌های‬ ‫اقتص��ادی بین دو کش��ور و اس��تفاده از پول ملی دو‬ ‫کشور را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس‌جمهوری عراق در دیدار با وزیر امور‬ ‫خارجه آلمان که صبح ش��نبه وارد بغداد ش��د گفت‬ ‫عراق بر ض��رورت هماهنگی مواض��ع‌اش با اروپا در‬ ‫قب��ال تحوالت منطقه‌ای و بین‌الملل��ی تاکید دارد‪.‬‬ ‫برهم صالح در بیانیه‌ای که دفتر ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫ع��راق آن را منتش��ر ک��رد بر موضع ثاب��ت عراق در‬ ‫قب��ال بحران‌های منطقه تاکید ک��رد و گفت‪ :‬عراق‬ ‫بخش��ی از عمق عربی و اسالمی منطقه است و هرگز‬ ‫از مس��ئولیت‌های خود در چارچوب منافع متبادل و‬ ‫مش��ترک به‌منظور تحقق امنی��ت و صلح منطقه‌ای‬ ‫فروگذار نیست‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیر امور خارجه آلمان گفت در سفرش‬ ‫به ته��ران قصد دارد ب��ه ایرانی‌ها درب��اره پایبندی‬ ‫کش��ورش و اروپا به توافق هس��ته‌ای اطمینان دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا‪ ،‬هایک��و ماس‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه آلمان در دیدار با ع��ادل عبدالمهدی‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر عراق با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت‬ ‫منطقه تاکید کرد آلمان به ش��دت خواهان برقراری‬ ‫ثبات در منطقه اس��ت‪ .‬ماس با بیان اینکه قصد دارد‬ ‫در روزهای آینده به ایران سفر کند‪ ،‬گفت در دیدار با‬ ‫مقامات ایرانی درباره ثبات خاورمیانه رایزنی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬جان برن��ان‪ ،‬رئیس‬ ‫پیشین سازمان اطالعات مرکزی امریکا در تازه‌ترین‬ ‫اظهاراتش درباره سیاست‌های دولت ترامپ در قبال‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬امریکا ب��ا این تصور اش��تباه که ایران‬ ‫تغییر خواه��د کرد به تهران فش��ار وارد می‌کند اما‬ ‫این رویکرد اش��تباه اس��ت و باعث ایجاد بن‌بست در‬ ‫سیاست می‌ش��ود چراکه در ایران فرهنگ مقاومت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یک مقام ریاس��ت جمهوری فرانسه گفت‪:‬‬ ‫نقش ما این اس��ت که س��عی کنیم شرایطی را برای‬ ‫کاهش تنش بین ایران و امریکا ایجاد کنیم‪ .‬این مقام‬ ‫کاخ الیزه که به نام او اش��اره‌ای نش��ده در گفت‌وگو با‬ ‫نشریه نشنال امارات به دیدار دونالد ترامپ و امانوئل‬ ‫مکرون‪ ،‬رئیسان‌جمهوری امریکا و فرانسه اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بس��یار مهم اس��ت که درباره وضعیت بسیار‬ ‫پرتن��ش با ایران بحث و هدف را برای کاهش تنش و‬ ‫دس��تیابی به اهداف مشترک فرانسه و امریکا‪ ،‬بسیار‬ ‫روشن کنیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬ش��بکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داد‪:‬‬ ‫ب��ا اینکه بین رئی��س مجلس نماین��دگان و رئیس‬ ‫کارگروه قضایی این مجلس بر س��ر استیضاح دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امری��کا اختالف‌نظر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۵۹‬نماینده دموکرات خواس��تار آغاز‬ ‫روند بررس��ی اس��تیضاح رئیس‌جمه��وری امریکا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬تلویزیون انگلیس��ی‌زبان چین گزارش داد‬ ‫تحریم‌ه��ای جدید امریکا علیه صنایع پتروش��یمی‬ ‫ایران با ادعاهای دونالد ترامپ‪ ،‬برای مذاکره با تهران‬ ‫همخوانی ن��دارد‪ .‬در همین ح��ال تلویزیون دولتی‬ ‫ژاپن در آس��تانه س��فر ش��ینزو آبه‪ ،‬نخست‌وزیر این‬ ‫کشور به تهران در گزارش��ی اعالم کرد ایران زیر بار‬ ‫مذاکره توام با فشار و تحریم نخواهد رفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬وزیران مالی گروه ‪۲۰‬‬ ‫پ��س از مذاکرات دش��وار دوروزه در فوکوکای ژاپن‪،‬‬ ‫در بیانیه پایانی این نشس��ت ضمن اذعان به تشدید‬ ‫تنش‌های تجاری و ژئوپلتی��ک‪ ،‬نرخ پایینی را برای‬ ‫رشد جهانی در آینده پیش‌بینی کردند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬استاندار ایالم گفت‪ :‬رفع مشکالت مناطق‬ ‫س��یل‌زده اس��تان ایالم تا پی��ش از اربعین ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور ضمن ارائه گزارش��ی از‬ ‫وضعیت استان به‌ویژه آخرین اقدام‌های انجام شده‬ ‫در مناطق س��یل‌زده استان بر تداوم نگاه ویژه دولت‬ ‫به اس��تان تاکید کرد و گفت‪ :‬خواستار توجه و شتاب‬ ‫بیشتر دولت در بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده‬ ‫استان هستیم‪.‬‬ ‫بی‌بی‌س�ی‪ -‬نیلس هوگل‪ ،‬پرس��تار آلمانی که‬ ‫با قتل دس��ت‌کم ‪ ۸۵‬بیمار عنوان رکورددار قتل در‬ ‫آلمان بع��د از جنگ را به‌دس��ت آورده به حبس ابد‬ ‫محکوم ش��د‪ .‬او با تزریق دارو بیماران را دچار سکته‬ ‫قلبی می‌کرد تا بتواند مه��ارت خود را در نجات آنها‬ ‫امتحان کند‪‌.‬‬ ‫بی‌بی‌سی‪ -‬آژانس مبارزه با مواد مخدر اتحادیه‬ ‫اروپا می‌گوید باندهای قاچاق مواد مخدر برای فروش‬ ‫کوکائین خدمات تلفنی تحویل سریع راه انداخته‌اند‪.‬‬ ‫این نهاد می‌گوید در نروژ و سایر کشورهای اتحادیه‬ ‫یورو و ترکیه در س��ال گذشته میالدی بیش از ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار کیلوگرم کوکائین از قاچاقچیان ضبط شده که‬ ‫دو برابر میزان آن در س��ال پیش از آن و نشان‌دهنده‬ ‫رونق بازار مصرف آن است‪‌.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ریاضت چه زمانی کار‬ ‫می‌کند و چه زمانی‬ ‫کار نمی‌کند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫ریزش نسبی نرخ‬ ‫خودرو متاثر از‬ ‫جو روانی‬ ‫خداحافظی‬ ‫صنعت ریلی ایران‬ ‫با دوران محرومیت‬ ‫ارزان‌ترین بنزین‬ ‫متعلق به‬ ‫کدام کشور است؟‬ ‫از آخرین اقدام ایدرو برای رفع فاصله بین دانشگاه و صنعت گزارش می‌دهد‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫دانش��گاه در ای��ران‌مانند نوزادی ن��ارس متولد ش��ده و دانش و‬ ‫فناوری در دانش��گاه‌ها به‌درستی انتقال نمی‌یابد و ارتباط دانشگاه و‬ ‫صنعت‪ ،‬ضعیف اس��ت‪ .‬باید تناقض در ارتباط بین دانشگاه و صنعت‬ ‫و بنگاه‌های اقتصادی حل و روابط ش��فاف و تعریف‌ش��ده‌ای بین این‬ ‫بخش‌ها ایجاد شود‬ ‫بر اس��اس جدول منتشر‌ش��ده از س��وی مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس‪ ،‬با مصوبه هیات‌دولت‪ ،‬برخی مدیران دولتی توانسته‌اند‬ ‫از افزایش ‪ ۳‬میلیون تومانی حقوق در سال ‪ ۹۸‬بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫بر اساس این جدول که جزئیات افزایش حقوق برای تمامی‬ ‫ت رش��د ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫حقوق‌بگیران بر مبنای مصوبه هیات‌دول ‌‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ ،‬حداکثر حقوق از ‪ ۲۰‬میلیون تومان در سال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ه ‪ ۲۳‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان در س��ال ‪ ۹۸‬افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬البته این میزان پرداختی بعد از کس��ر مالیات ‪۵‬‬ ‫میلی��ون و‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫حسین حبیبی در این باره به ایلنا گفت‪ :‬حاال که دولت مایل‬ ‫است تا مدیران دولتی دس��تمزدهای خوبی داشته باشند‪ ،‬جا‬ ‫دارد که ترمیم دس��تمزد کارگران بر مبنای قانون در یکی دو‬ ‫ماه آینده نیز اعمال شود‌‪.‬‬ ‫به گفته دبیر کانون ش��وراهای اس�لامی کار اس��تان تهران‬ ‫اختالف زیادی بین دس��تمزد کارکنان دولتی و مدیران دولتی‬ ‫مش��اهده می‌شود‪ .‬اصل بر این اس��ت که بر اساس طبقه‌بندی‬ ‫مشاغل‪ ،‬دستمزدها متناس��ب با نوع مشاغل است اما در عین‬ ‫حال باید تناسبی بین دستمزدها و تامین حداقل‌های زندگی‬ ‫‹ ‹دولت میانجی‌گری کند‬ ‫رضا جاللی‪ ،‬تحلیلگر مس��ائل صنعتی درباره شکاف‬ ‫موجود و نقش سازمان‌های واسطه‌ای به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دانش��گاه‌ها در کش��ور بیش از هر چی��زی متمرکز بر‬ ‫ش��یوه‌های پیشین آموزش هس��تند و واقعیت موضوع‬ ‫این است که ش��یوه‌های کنونی آموزش نیازی از امروز‬ ‫ترمیم مزد باید در دستور کار قرار‌گیرد‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اظه��ارات این فع��ال کارگری‪ ،‬آنچ��ه در موضوع‬ ‫دس��تمزد مالک اس��ت‪ ،‬ماده ‪ ۴۱‬قانون کار و بندهای‬ ‫‌‌‬ ‫افزایش‬ ‫اول و دوم آن است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬افزایش دستمزد باید بر اساس‬ ‫نرخ تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی باشد و همچنین این‬ ‫نرخ تورم اعالم‌شده از س��وی بانک مرکزی باید بتواند زندگی‬ ‫یک خانوار کارگری را فارغ از نیروی جس��می و دیگر شرایط‪،‬‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫دبیر کانون ش��وراهای اسالمی کار استان تهران معتقد است‬ ‫ک��ه عبارت «نرخ تورم» موجود در قان��ون نه یک پدیده ثابت‬ ‫بلکه مولفه‌ای متغیر اس��ت که به‌طور مداوم س��بد معیش��ت‬ ‫خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬نیاز است تا افزایش‬ ‫دستمزد نیز متناسب با این پدیده و واقعیت سفره خانواده‌های‬ ‫کارگری باشد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در اردیبهش ‌‬ ‫ن امسال‬ ‫امسال ب ‌ه ‪ ۵۲.۱‬درصد رسیده‪ ،‬این شاخص در فروردی ‌‬ ‫معادل ‪ ۵۱.۴‬درصد بوده است‪ .‬همچنین سبد کاالهای مصرفی‬ ‫خانوارهای کش��ور در اردیبهش��ت‌امسال نس��بت به فروردین‌‬ ‫امسال معادل ‪ ۱.۵‬درصد گران شده است‪.‬‬ ‫حبیب��ی بیان کرد‪ :‬افزایش دس��تمزد به صورت س��االنه آن‬ ‫هم در شرایطی که تورم تکانه‌های شدیدی را تحمل می‌کند‪،‬‬ ‫معقول نیست و قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬افزای��ش دس��تمزد در اواس��ط س��ال یک��ی از‬ ‫ظرفیت‌های قانون کار اس��ت که در عمل‪ ،‬مغفول مانده است‪.‬‬ ‫در م��اده ‪ ۱۶۷‬قانون کار «تکلیف» و «ترکیب» ش��ورای‌عالی‬ ‫کار مش��خص شده است‪ .‬ترکیب شورای‌عالی کار ‪ ۹‬نفره است‬ ‫که هر یک از گروه‌های کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت ‪ ۳‬نماینده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گفت��ه حبیبی‪ ،‬چون در عمل‪ ،‬به دلی��ل اینکه دولت نیز‬ ‫کارفرمای��ی بزرگ اس��ت‪ ،‬نمایندگان کارگ��ری در اقلیت قرار‬ ‫دارند‪ .‬بر پایه قانون‪ ،‬اگر درخواس��ت جلس��ه فوق‌العاده ش��ود‪،‬‬ ‫نمایندگان کارگری اهرم فش��ار خاصی ندارند و نظرش��ان در‬ ‫اقلیت قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته با وجود اینکه درخواست جلسه‬ ‫ش��د‪ ،‬دولت و‬ ‫‌‌‬ ‫فوق‌الع��اده برای ترمیم دس��تمزد کارگران داده‬ ‫نمایندگان کارفرمایی با وقت‌کش��ی باعث ش��دند تا نتیجه‌ای‬ ‫حاصل نشود‪ .‬از این رو‪ ،‬فعاالن کارگری بارها اعالم کرده‌اند که‬ ‫کارگران هستند که باید پای مطالبات خود بایستند و به دولت‬ ‫رمضانعلی سبحانی‌فر‬ ‫رضا جاللی‬ ‫فشار بیاورند‪ .‬آنها از طریق تشکل‌ها و اعتراضات می‌توانند اهرم‬ ‫فشار و کمکی برای به کرسی نشاندن نظر نمایندگان کارگری‬ ‫ی عالی کار باش��ند و به این ترتیب موض��ع نمایندگان‬ ‫ش��ورا ‌‬ ‫کارگری را تقویت کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دولت و کارفرما به دلیل منافع مش��ترک در مقابل‬ ‫کارگران قرار دارند‪ .‬در خوش��بینانه‌ترین حالت اگر درخواست‬ ‫جلس��ه موفقیت‌آمیز باش��د‪ ،‬در مذاکرات به نتیجه‌ای دس��ت‬ ‫نخواهند یافت‪.‬‬ ‫به گفته این فعال کارگری‪ ،‬قیمت س��بد یازده‌گانه در بحث‬ ‫س��بد هزینه کارگر همچون مسکن‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ایاب‌وذهاب‪،‬‬ ‫لوازم خانه‪ ،‬آموزش و بهداش��ت و درمان س��یر صعودی داشته‬ ‫و در ای��ن باره تورم مثبت را ش��اهد بوده‌ای��م‪ .‬بر مبنای قانون‬ ‫به‌روز کردن حقوق کارگران ضروری اس��ت‪ .‬حقوق کارگر باید‬ ‫متناسب با شأن نیروی کار باشد‪ .‬وی با اشاره به اینکه افزایش‬ ‫حقوق کارکنان بخش دولتی نیز در مقایسه با کارگران بیشتر‬ ‫نبوده‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران دولتی اما س��طح دستمزد خیلی باالتری‬ ‫دارن��د‪ .‬با افزایش اختالف طبقاتی‪ ،‬ای��ن تفاوت‌ها برای جامعه‬ ‫پررنگ‌تر می‌ش��ود‪ .‬ترمیم دس��تمزد کارگران باید در ماه‌های‬ ‫آینده در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی واقعی میدان می‌خواهد‬ ‫رئیس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است‬ ‫در اقتص��اد ایران‪ ،‬فضایی که بخش خصوصی واقعی در اختیار‬ ‫دارد بسیار محدود بوده و همین امر نقش‌آفرینی این بخش در‬ ‫اقتصاد کشور را محدود کرده است‪.‬‬ ‫مهدی پورقاض��ی با بیان اینکه متاس��فانه در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫دولت حرف اول و آخر را می‌زند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬یعنی از یک‬ ‫س��و تمام سیاست‌ها و ش��یوه‌نامه‌‌ها را دولت ابالغ می‌‌کند و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬در بخش قابل‌توجهی از فضای اجرایی‪ ،‬همچنان‬ ‫این ش��رکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند که نقش‌آفرینی‬ ‫می‌کنند و در چنین بس��تری نمی‌توان انتظار داشت که بخش‬ ‫خصوصی نقش محوری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجربه بس��یاری از کش��ورهای دنیا در اداره‬ ‫فضای اقتصادی‌شان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از مسائلی که امروز و با‬ ‫توجه به تحریم‌های جدید به ما اثبات ش��د این بود که بخش‬ ‫خصوصی در اقتصاد کش��ورهای اروپایی تا چه میزان س��هم و‬ ‫دارد یعنی در ش��رایطی که دولت‌های اروپایی از برجام‬ ‫قدرت ‌‌‬ ‫حمایت می‌کنند اما این بخش خصوصی آنهاس��ت که تصمیم‬ ‫می‌گیرد با کدام کش��ورها و شرکت‌ها همکاری کرده یا حضور‬ ‫خود را محدود کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنعت ات��اق بازرگانی ته��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود این تجربه‪ ،‬امروز بخ��ش خصوصی ما به هیچ عنوان‬ ‫چنین نقش��ی ندارد و با هر حرکت و تصمیم دولت‪ ،‬ش��رایط‬ ‫برای فعاالن اقتصا ‌د تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫پورقاضی ب��ا بیان اینکه عب��ور از محدودیت‌های خارجی با‬ ‫قدرت دادن به فعاالن اقتصا ‌د واقعی تس��هیل می‌ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در فضای واقع��ی‪ ،‬ابعاد مختلف فعالیت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫ش��فاف می‌ش��ود و وقتی تکلیف تولیدکنن��ده‪ ،‬صادرکننده و‬ ‫واردکننده مش��خص باشد‪ ،‬رانت و سودجویی شخصی کاهش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬کاهش حضور دول��ت در اقتصاد و از بین‬ ‫رفتن تصدی‌گری ش��رکت‌ها و س��ازمان‌های دولت��ی در این‬ ‫عرصه‪ ،‬مسئله‌ای جدی است که باید بعد از دورانی طوالنی در‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫یک��ی از نقاط ضعفی ک��ه در دولت یازدهم‬ ‫به‌درس��تی شناس��ایی ش��د‪ ،‬ش��کاف می��ان‬ ‫دانش��گاه‌ها و صنایع کشور بود‪ .‬دولت یازدهم‬ ‫پس از روی‌کار‌آمدن‪ ،‬این گلوگاه را شناسایی‬ ‫و برای رف��ع آن برنامه‌ریزی‌هایی کرد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬پس از گذش��ته چند سال از شناسایی‬ ‫این نقطه‌ضعف هنوز ش��اهد اقدام جدی برای‬ ‫رفع آن نیستیم‪.‬‬ ‫بی��ان ای��ن موضوع ضروری اس��ت که یک‬ ‫شکاف عمیق و چندین و چند ساله به‌سادگی‬ ‫برطرف نمی‌ش��ود اما موضوع مهم دیگری که‬ ‫در ای��ن زمین��ه مطرح می‌ش��ود‪ ،‬تدوین یک‬ ‫برنامه مش��خص ب��رای رفع ش��کاف موجود‬ ‫است‪ .‬برای تس��هیل روابط دانشگاه و صنایع‬ ‫باید این موضوع را در نظر داش��ت که هر دو‬ ‫سوی مس��ئله باید در س��طح توقع خود باید‬ ‫بازنگری کنند‪.‬‬ ‫زمانی که ف��رد فارغ‌التحصیل وارد کارخانه‬ ‫می‌ش��ود و نمی‌توان��د با ابزار ارتباط داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬تصور کارفرما این اس��ت که او س��واد‬ ‫در‌خور توجهی ندارد‪ .‬یکی از فعالیت‌هایی که‬ ‫در این زمینه می‌تواند به رشد کیفی موضوع‬ ‫کمک کن��د‪ ،‬برگ��زاری برخ��ی از واحدهای‬ ‫آموزش��ی در داخ��ل کارخانه‌ه��ا اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫دانش��جویان در زمان تحصی��ل چند کارخانه‬ ‫و بنگاه تولی��دی را از نزدیک ببینند‪ ،‬به طور‬ ‫حتم در تحلیل داده‌ها می‌توانند از مشاهدات‬ ‫خود اس��تفاده کنند‪ .‬هر چند که این موضوع‬ ‫در آغاز ممکن است برای کارخانه‌ها مشکالتی‬ ‫را ایجاد کند ام��ا در بلند‌مدت کمک می‌کند‬ ‫که همان کارخانه‌ها از افراد ماهرتری بهره‌مند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افزایش حقوق‌ها‬ ‫در نشست غیرعلنی‬ ‫بررسی شود‬ ‫عض��و هیات‌‌رئیس��ه کمیس��یون امنی��ت‬ ‫مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس پیش��نهاد‬ ‫داد ک��ه موض��وع افزایش حق��وق کارکنان و‬ ‫اخت�لاف دول��ت و مجلس در ای��ن زمینه در‬ ‫نشستی غیر‌علنی بررسی ش��ود‪ .‬محمدجواد‬ ‫جمالی‌نوبندگان��ی‪ ،‬عض��و هیات‌رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی با‬ ‫اش��اره به اختالف دولت و مجلس در اجرای‬ ‫قانون افزایش حقوق کارکنان در سال ‪ ،۹۸‬به‬ ‫خانه ملت گف��ت‪ :‬افزایش حقوق‌ها مربوط به‬ ‫بودجه‌‌ریزی است‪ ،‬در زمستان گذشته دولت‬ ‫در ای��ن زمین��ه اعالم موضع ک��رد که رئیس‬ ‫مجلس تاکید داش��ت که موضوع مطرح‌شده‪،‬‬ ‫مغایر با مصوبه مجلس است‪ .‬از این رو‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور به تمکین‬ ‫قانون تاکید کرد‪ .‬عضو هیات‌رئیسه کمیسیون‬ ‫امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫ت با وجود اینکه نظر دولت‬ ‫آقای نوبخت گف�� ‌‬ ‫در اجرای افزایش حقوق‌ها متفاوت با مصوبه‬ ‫مجلس است‪ ،‬در نهایت دولت به اجرای دقیق‬ ‫قانون مجلس تن می‌دهد‪ .‬نماینده مردم فسا‬ ‫در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫اختالف‌نظ��ر اخی��ر بین مجل��س و دولت در‬ ‫زمینه افزایش حقوق‌ها‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‌تازگی‬ ‫برخی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫اعالم کرده‌اند فرمولی که دولت برای افزایش‬ ‫حقوق‌ها در نظر گرفته اس��ت و تبدیل ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان ب��ه ضریب ضم��ن اینکه مصوبه‬ ‫مجلس را زیر پا گذش��ته که س��قف افزایش‬ ‫حقوق‌ها نیز در آن رعایت نش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫صورتی که اختالف‌نظر در نشست کمیسیون‬ ‫برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات بر‌طرف نش��د‪،‬‬ ‫پیش��نهاد می‌شود که در نشس��تی غیر‌علنی‬ ‫موض��وع پیگیری ش��ود‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫آنج��ا که به نظر می‌رس��د این اختالف‌نظر به‬ ‫دلی��ل تفاوت در دیدگاه و برداش��ت از قانون‬ ‫است‪ ،‬باید در گام نخست این اختالف‌نظر در‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪ .‬جمالی‌نوبندگانی در ادامه با‬ ‫بیان اینکه مجلس در مسائل مختلف نشست‬ ‫غیر‌علن��ی برگزاری ک��رده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که اختالف‌نظر در نشست کمیسیون‬ ‫برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات بر‌طرف نش��د‪،‬‬ ‫پیش��نهاد می‌شود که در نشس��تی غیر‌علنی‬ ‫موضوع پیگیری شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گذشت زمان نه‌تنها مشکلی رفع نشود‌ بلکه این شکاف‬ ‫عمیق و عمیق‌تر ش��ود‪ .‬س��بحانی‌فر معتقد اس��ت که‬ ‫اس��تفاده از س��ازمان‌ها یا نهادهای واس��طه‌ای در این‬ ‫زمینه کمک بس��یار بزرگی به رفع مشکل می‌کند‪ .‬وی‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران از جمله س��ازمان‌های توسعه‌ای در کشور‬ ‫اس��ت که پیش از خصوصی‌س��ازی قل��ب صنایع ایران‬ ‫بود‪ .‬پ��س از خصوصی‌س��ازی نیز این س��ازمان نقش‬ ‫خ��ود را در ارتباط با صنعت به گونه دیگری ادامه داده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬در بخش دولت سازمانی نداریم که‬ ‫ش��ناخت عمیق‌تری نسبت به این س��ازمان از صنایع‬ ‫کشور داشته باشد‪ .‬همچنین این سازمان با استفاده از‬ ‫بازوهای آموزش��ی خود از فرهنگ و مطالبات فضاهای‬ ‫آموزش��ی مطلع اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اگر دانش��گاه‌ها و‬ ‫صنایع می‌توانس��تند ش��کاف موجود را برطرف کنند‪،‬‬ ‫تاکنون این کار انجام ش��ده بود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید در‬ ‫نظر داشته باش��یم که امروزه بیش از هر زمان دیگری‬ ‫نیاز به حضور سازمان‌های واسطه‌ای احساس می‌شود‪.‬‬ ‫تفاهمنامه‌ه��ای هم��کاری و قراردادهای��ی که در این‬ ‫زمینه بس��ته ش��ده نیز تا زمانی که مش��کالت به طور‬ ‫اصولی مطرح و زبان مشترکی میان این دو بخش ایجاد‬ ‫نشود‪ ،‬کارکرد کافی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��بحانی‌فر ب��ا اش��اره به مش��کالت ریش��ه‌ای در‬ ‫دانش��گاه‌های کش��ور تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه دانشگاه‬ ‫در ای��ران‌مانند ن��وزادی نارس متولد ش��ده و دانش و‬ ‫فناوری در دانش��گاه‌ها به‌درس��تی انتق��ال نمی‌یابد و‬ ‫ارتباط دانش��گاه و صنعت‪ ،‬ضعیف اس��ت‪ .‬باید تناقض‬ ‫در ارتباط بین دانش��گاه و صنعت و بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫حل و روابط ش��فاف و تعریف‌شده‌ای بین این بخش‌ها‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹نقش سازمان‌های واسطه‌ای‬ ‫رمضانعل��ی س��بحانی‌فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره این تصمیم به‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت دانشگاه‌ها امروز بر مبنای چیزی‬ ‫تعریف ش��ده که در توان آنها اس��ت‪ .‬ب��ر این مبنا‪ ،‬اگر‬ ‫کم‌کاری وجود دارد نمی‌توان آن را در یک دانش��گاه یا‬ ‫یک دانشجو شناس��ایی کرد‪ .‬در زمینه ارتباط دانشگاه‬ ‫با صنعت ایران یک کم‌کاری پیچیده و ساختاری دارد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در کشور ما صنایع نیاز خود را دارند‬ ‫و دانشگاه‌ها بر مبنای الگوی از پیش تعریف شده خود‬ ‫آم��وزش می‌دهند‪ .‬از طرفی‪ ،‬دانش��گاه‌ها معتقدند نهاد‬ ‫علمی هس��تند و باید به تناس��ب جایگاه��ی که دارند‬ ‫دیده ش��وند و صنایع نیز ب��ر این باورند که بخش مولد‬ ‫اقتصاد را تش��کیل می‌دهند و دانشگاه‌ها باید بر مبنای‬ ‫نیاز صنایع آموزش دهند‪ .‬این ش��کاف باعث شده تا با‬ ‫غالم محمد‌زارعی‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کشور برطرف نمی‌کند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬ساالنه هزاران‬ ‫دانشجو در کش��ور فارغ‌التحصیل می‌شوند و همچنین‬ ‫صدها کارخانه و بنگاه تولیدی تعطیل می‌شود‪ .‬نگاهی‬ ‫به آمار فارغ‌التحصیالن دانش��گاهی و تعطیلی بنگاه‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد که هیچ ارتباطی می��ان این دو بخش‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬این تحلیلگر مس��ائل صنعت��ی با انتقاد‬ ‫از آموزش‌ه��ای غیرعمل��ی دانش��گاه‌ها توضی��ح داد‪:‬‬ ‫کوچک‌تری��ن فعالیتی که دانش��گاه‌ها ب��رای رفع این‬ ‫مش��کل می‌توانند انج��ام دهند‪ ،‬تعری��ف پژوهش‌های‬ ‫صنعتی است‪ .‬متاس��فانه در این زمینه نیز شاهد رشد‬ ‫چندانی نیس��تیم‪ .‬دلیل ش��کاف موجود این اس��ت که‬ ‫هنوز هیچ‌کدام از این دو بخش به لزوم همکاری عمقی‬ ‫با یکدیگر نرس��یده‌اند‌ به این دلیل در چنین شرایطی‬ ‫بهتر است دولت پیشگام ارتباط شود‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬بنگاه‌ه��ای تولی��دی دولتی با‬ ‫دانش��گاه‌های دولتی کار مش��ترک انجام دهند‪ .‬پس از‬ ‫اینکه نتیجه آن فعالیت مش��خص شد بخش خصوصی‬ ‫هم استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بودجه‌هایی که برای پژوهش‬ ‫اختصاص داده می‌شود‪ ،‬در این بخش هزینه نمی‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از دیگ��ر مش��کالت ای��ن بخ��ش هزینه‌ک��رد‬ ‫بودجه‌های پژوهش��ی در بخش‌های غیر‌پژوهشی و به‬ ‫طور عمده جاری اس��ت‪ .‬بس��یاری از دانشگاه‌ها بودجه‬ ‫پژوهش��ی خود را صرف هزینه‌ه��ای جاری می‌کنند و‬ ‫طبیعی اس��ت که فعالیتی با ه��دف پژوهش بر صنایع‬ ‫شکل نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تشکیل‬ ‫کالس‌ها‬ ‫در کارخانه‬ ‫«زبان مشترک» راه‌حل یک شکاف عمیق‬ ‫ب��ه باور بس��یاری از کارشناس��ان و فع��االن صنایع‪،‬‬ ‫فارغ‌التحصی�لان دانش��گاهی اگ��ر آموزش‌های جانبی‬ ‫ندی��ده باش��ند‪ ،‬کارآی��ی و مه��ارت کافی ب��رای ورود‬ ‫ب��ه بخش صنع��ت کش��ور را ندارند‪ .‬ای��ن موضوع در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های‬ ‫دولت تبدیل ش��ده و بسیاری از مس��ئوالن درباره آن‬ ‫اظهار‌نظر کرده‌اند‪ .‬فعاالن صنعتی معتقدند دانشجویان‬ ‫در طول تحصیل در س��رفصل‌هایی از آموزش صنعتی‬ ‫ق��رار می‌گیرند که در ایران کاربرد ندارد و بس��یاری از‬ ‫آنها تا پایان دوره تحصیل یک کارخانه را هم از نزدیک‬ ‫نمی‌بینند‪ .‬این موض��وع عالوه‌بر اینکه بخش صنعت را‬ ‫از نیروهای آموزش‌دیده و توانمند دانش��گاهی محروم‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬باع��ث هدررفت زم��ان و هزینه بس��یاری از‬ ‫افراد در طول تحصیل می‌ش��ود‪ .‬ب��ر این مبنا‪ ،‬با هدف‬ ‫کاه��ش فاصله آنچ��ه بخش صنعت نی��از دارد و آنچه‬ ‫دانش��گاه‌ها آموزش می‌دهند ماموری��ت جدیدی برای‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات‌عامل ایدرو در ابالغیه‌ای با اس��تناد به ابراز‬ ‫خرس��ندی رهبر معظم انقالب درب��اره اقدام اخیر این‬ ‫وزارتخانه مبنی‌بر اعالم فهرس��ت مشکالت و نیازهای‬ ‫بخش صنعت و تولید‪ ،‬ماموریت جدید سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی را اعالم ک��رد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫س��از‌کار و فرآین��د اجرای��ی مربوط به نح��وه انعکاس‬ ‫نیازهای بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دانشگاه‌های‬ ‫کش��ور و دریافت بازخ��ورد و اش��اعه یافته‌های علمی‬ ‫دانشگاهیان در بخش‌های صنعتی ماموریت جدید این‬ ‫س��ازمان اس��ت‪ .‬از جمله موضوع‌هایی که کارشناسان‬ ‫درب��اره ماموری��ت جدید س��ازمان مدیری��ت صنعتی‬ ‫اعالم کرده‌اند‪ ،‬این اس��ت که دانشگاه‌ها برای تحصیل‬ ‫آموزش‌های کاربردی نیاز به نهادهای واسطه‌ای دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫میتسوبیشی ژاپن همکاری خود را با ایران تا ‪ 3‬سال تمدید کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫در چارچوب‬ ‫سیاست‌های دولت‬ ‫ریزش نسبی نرخ خودرو متاثر از جو روانی‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تحویل خودروهای‬ ‫ش شده سال‬ ‫پیش‌فرو ‌‬ ‫گذشته تا پایان شهریور‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫تولید و فروش‬ ‫خودرو وابسته‬ ‫به نرخ ارز است‬ ‫‹ ‹نرخ ارز و خودرو‬ ‫علی خسروانی‬ ‫میتسوبیشی‬ ‫قرارداد خود‬ ‫با شریک‬ ‫ایرانی‌اش را ‪۳‬‬ ‫سال تمدید کرد‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ضمن پیش‌بین��ی تولید‬ ‫دس��ت‌کم ‪۵۵۰‬ه��زار خ��ودرو در ه��ر یک‬ ‫از دو خودروس��ازی ب��زرگ در امس��ال‪ ،‬از‬ ‫تحوی��ل خودروهای پیش‌فروش ش��ده در‬ ‫س��ال گذشته تا پایان ش��هریور امسال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه تمرکز در بخش خودروس��ازی‬ ‫بر تولید و تحویل خودرو اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا زمانی ک��ه تعهدات قبلی خودروس��ازان‬ ‫برطرف نش��ود هیچ تعهد جدی��دی به این‬ ‫شرکت‌ها اضافه نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی از تحوی��ل خودروه��ای پیش‌فروش‬ ‫ش��ده در س��ال گذش��ته تا پایان ش��هریور‬ ‫امس��ال خب��ر داد و گف��ت‪ :‬زم��ان تحویل‬ ‫پیش‌فروش‌ه��ای جدی��د نیز پایان امس��ال‬ ‫و ابت��دای س��ال آین��ده تعیی��ن ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اظهار کرد‪ :‬امسال پیش‌بینی می‌شود‬ ‫تولی��د خودرو در هر یک از دو خودروس��از‬ ‫بزرگ دس��ت‌کم به ‪۵۵۰‬هزار خودرو برسد؛‬ ‫بنابراین براس��اس برنامه‌های این وزارتخانه‬ ‫امس��ال دس��ت‌کم یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫خودرو پر تیراژ در خودروسازی‌های بزرگ‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو در سایر خودروسازی‌ها و‬ ‫نیز ‪ ۲۰‬هزار خودرو س��نگین تجاری تولید‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬یعنی در مجم��وع پیش‌بینی‬ ‫می‌شود یک میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار خودرو در‬ ‫امسال تولید شود‪.‬‬ ‫وی همچنین علت التهاب‌های اخیر بازار‬ ‫خ��ودرو را تالطم ن��رخ ارز و تقاضای کاذب‬ ‫در ای��ن ب��ازار عنوان کرد و گف��ت‪ :‬به‌دلیل‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی‪ ،‬بازار خ��ودرو تبدیل به‬ ‫فضایی ش��ده که مردم می‌توانند س��رمایه‬ ‫نق��دی خود را به کاالی س��رمایه‌ای تبدیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی در پایان گفت‪ :‬بنابراین با‬ ‫توج��ه به اینک��ه در بازارهای دیگر همچون‬ ‫مس��کن به‌دلیل حجم باالی س��رمایه مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬امکان س��رمایه‌گذاری ب��رای اکثریت‬ ‫جامع��ه وج��ود ن��دارد‪ ،‬ب��ازار خ��ودرو ب��ا‬ ‫افزای��ش غیرمنطقی متقاضی روبه‌رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ازار خودرو در چند س��ال گذش��ته فرازوفرودهای‬ ‫بس��یاری داشته‪ ،‬اما این مس��ئله از نیمه دوم سال ‪۹۷‬‬ ‫تاکنون تبدیل به معضلی جدی در این بازار شده است‪.‬‬ ‫ابتدای سال ‪ ۹۷‬خودروس��ازان تقاضای افزایش نرخ‬ ‫محصوالت‌شان را داشتند زیرا نرخ مواد اولیه چند برابر‬ ‫شده و به‌دنبال آن نرخ قطعات و نرخ تمام شده خودرو‬ ‫افزایش یافته بود‪ .‬بنابر سیاست‌های در نظر گرفته شده‬ ‫تقاضای افزایش ‪۳۰‬درصدی قیمت‌ها پذیرفته نش��د و‬ ‫کمت��ر از ‪۱۰‬درصد (‪۹.۶‬درص��د) قیمت‌ها باال رفت‪ .‬اما‬ ‫پس از آغاز تحریم و کاهش تولید‪ ،‬فضا برای سوداگران‬ ‫فراهم ش��د و آنها با استفاده از جو روانی به‌وجود آمده‬ ‫بازار را به سوی قیمت‌های دلخواه خود هدایت کردند‪.‬‬ ‫افزایش ح��دود ‪۵۰‬درصدی قیمت‌ها نه کمکی به روند‬ ‫تولید کرده و تیراژ تولید و عرضه را افزایش داده و نه از‬ ‫حجم تقاضا برای پیش‌خرید خودرو کاسته است‪ .‬ضمن‬ ‫آنک��ه کاهش قیمت‌ه��ا همخوانی با درص��د افزایش‌ها‬ ‫ندارد‪ .‬به‌عنوان مث��ال‪ ،‬اگر خودرویی ‪۱۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش نرخ داش��ته روند نزول��ی آنها کمتر از این عدد‬ ‫اس��ت‪ .‬این نش��ان می‌دهد دالالن بازار هن��وز بر موج‬ ‫قیمت‌ها سوار هستند و آن را هدایت می‌کنند‪.‬‬ ‫همان‌گونه که افزایش نرخ‌ها منطقی اتفاق نمی‌افتد‪،‬‬ ‫رون��د کاهش آن نی��ز روند قاعده‌مندی ن��دارد و همه‬ ‫حاک��ی از وجود نوع��ی هیجان در این بازار اس��ت‪ .‬آیا‬ ‫این‌بار ه��م کاهش قیمت‌ها موقتی خواهد بود؟ راهکار‬ ‫تثبیت نرخ در بازار خودرو چیست؟‬ ‫ابوالفضل خلخالی یکی از کارشناسان صنعت خودرو‬ ‫در این‌باره که راهکار ثبات در بازار خودرو چیس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬تولید و فروش خودرو وابس��ته به نرخ ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر دولت بتوان بازار ن��رخ ارز را ثابت نگه دارد‪،‬‬ ‫می‌توان امی��دوار بود قیمت‌ها در صنعت خودرو هم به‬ ‫نرخ ثابت و مش��خصی برسد‪ .‬با نوسان‌های قیمتی بازار‬ ‫ارز نباید منتظر ثبات نرخ در بازار خودرو بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکلی که بارها اعالم شده و هنوز درباره‬ ‫آن ترتیب اثری داده نشده‪ ،‬موضوع سرگردانی نقدینگی‬ ‫در این بازار است که باید به سوی تولید هدایت شود‪.‬‬ ‫در بح��ث ارز باید گفت بیش��تر خودروهای داخلی‪،‬‬ ‫قدیمی بوده و بیش از ‪۸۰‬درصد قطعات آن بومی‌سازی‬ ‫ش��ده است‪ .‬عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت در‬ ‫توضیح ارزبری خودروها به قطعات «های‌تک» اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬تولی��د داخل‪ ،‬سلس��له گلوگاه‌هایی دارد‬ ‫که مش��کالتی را برای آن به‌وجود آورده است‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬برخی قطعات مانن��د ایربگ‪ ،‬ترم��ز ای‌بی‌اس‪،‬‬ ‫درخواست می‌ش��ود‪ .‬بنابراین ترخیص خودروها به جز‬ ‫هزینه‌ه��ای مابه‌التفاوت ارزی که بر عهده ش��رکت‌ها‬ ‫گذاشته ش��ده تا از خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی‬ ‫گرفته ش��ود ح��دود ‪۳۶‬میلیون تومان ه��م بابت برگه‬ ‫اس��قاط به این رقم اضافه خواهد ش��د‪ .‬وی درباره الزام‬ ‫تعداد برگه‌های اسقاط هم گفت‪ :‬براساس میزان مصرف‬ ‫سوخت خودرو باید برگه اسقاط خریداری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید قرارداد میتسوبیشی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری ب��ا تاکید بر‬ ‫لزوم تدوین و ابالغ بخش��نامه قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو در چارچوب سیاس��ت‌های دولت و‬ ‫س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬از وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خواس��ت نس��بت به س��اماندهی‬ ‫تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی دولت‪،‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در هام��ش نامه رئیس‬ ‫س��ازمان بازرسی کل کش��ور درباره التهاب‬ ‫ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه‬ ‫قیمت‌های محصوالت ایران‌خودرو و سایپا‪،‬‬ ‫از وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��ت‬ ‫ضمن تدوین و ابالغ بخشنامه قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو در چارچوب سیاس��ت‌های دولت و‬ ‫س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬کاهش ن��رخ خودرو را‬ ‫از طری��ق حذف رانت ب��رای گروه‌ها و افراد‬ ‫خ��اص و نیز افزای��ش تولید و س��اماندهی‬ ‫تقاضای واقعی دنبال کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مع��اون اول رئیس‌جمهوری‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را موظف کرد‬ ‫ضمن پیگیری اقدام‌های یادش��ده‪ ،‬پاس��خ‬ ‫نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کاه��ش قیمت‌ها همخوانی بامی��زان افزایش‌ها ن��دارد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬اگر خودروی��ی ‪۱۰‬میلیون تومان افزایش نرخ داش��ته روند‬ ‫نزولی آنها کمتر از این عدد اس��ت‪ .‬این نش��ان می‌دهد دالالن بازار‬ ‫هنوز بر موج قیمت‌ها سوار هستند و آن را هدایت می‌کنند‬ ‫سیس��تم‌های برق��ی و الکترونیک��ی و‪ ...‬داخل‌س��ازی‬ ‫نشده‌اند و هنوز خودروسازان به واردات وابسته هستند‪.‬‬ ‫البته خودروس��ازان در حال برق��راری ارتباط با مراکز‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬علمی و مجموعه‌های دانش‌بنیان هستند‬ ‫که هنوز خروجی در امر تولید نداشته است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کمبود عرضه به‌دلیل نبود این قطعات‪ ،‬فضا‬ ‫را به‌نفع سودجویان کرده اس��ت‪ .‬داخلی‌سازی زمان‌بر‬ ‫اس��ت اما دولت اگر بتواند با ثابت نگه داش��تن نرخ ارز‬ ‫بخش��ی از مش��کالت را رفع کند با افزای��ش تیراژ نرخ‬ ‫خودروها ثابت می‌شود‪.‬‬ ‫ی یک تا دو س��اله‬ ‫خلخالی تصریح کرد‪ :‬با برنامه‌ریز ‌‬ ‫می‌توان بخشی از مشکالت این گلوگاه‌ها را برطرف کرد‬ ‫و نرخ خودرو از سوی خود تولیدکننده تعیین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش نسبی‬ ‫به س��راغ یکی از فعاالن بازار خودرو‬ ‫در ادامه‬ ‫رفت‪ .‬علی خس��روانی در پاس��خ ب ‌ه این پرسش که آیا‬ ‫ریزش نرخ خودروها موقتی اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬روند‬ ‫ری��زش قیمت‌ها در بازار خ��ودرو تحت‌تاثیر جو روانی‬ ‫است همان‌طور که گران شدن قیمت‌ها هیچ‌گونه مبنای‬ ‫اقتصادی و تخصصی(براس��اس عرضه و تقاضا) نداشت‪.‬‬ ‫در نتیجه با وجود همان ش��رایط پیش��ین(ناهمخوانی‬ ‫سایپا به رکوردی باالتر در تولید روزانه خودرو رسید‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا از دستیابی به‬ ‫رکوردی باالتر در تولی��د روزانه در این مجموعه خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬گروه س��ایپا توانس��ت در هجدهمین روز‬ ‫خ��رداد ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۷‬خودرو تولی��د کند‪ .‬به گزارش‬ ‫سایپانیوز‪ ،‬س��یدجواد س��لیمانی اظهار کرد‪ :‬با تالش‬ ‫‌مستمر و برنامه‌ریزی و نیز اجرای موفق راهبرد «رونق‬ ‫تولی��د»‪ ،‬می‌توان مش��کالت و معضالت��ی مانند ترک‬ ‫همکاری ازس��وی ش��ریکان خارجی و نیز تحریم‌ها علیه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور را بی‌اثر کرد‪ .‬س��لیمانی تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫طراحی و اجرای راهبرد رونق تولید در س��ایپا‪ ،‬این گروه توانسته‬ ‫در چند ماه گذش��ته روند رو به‌رش��د خود را ادامه دهد و پس‬ ‫از تولی��د بیش از ‪۴۲‬ه��زار خودرو در اردیبهش��ت‌‪ ،‬رکورد تولید‬ ‫خ��ودرو در ی��ک روز کاری را باز ه��م به‌نام خود ثبت‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا تاکید کرد‪:‬‬ ‫با ادامه روند کنونی‪ ،‬اس��تراتژی سایپا در سال جاری‪،‬‬ ‫یعن��ی تنوع محصول وارد مرحله اجرایی خواهد ش��د‬ ‫و با توجه به پیگیری مس��تمر ما ب��رای اجرای پویش‬ ‫ملی بومی‌س��ازی قطعات صنعت خودرو‪ ،‬امکان تولید‬ ‫محصوالت متنوع با استفاده از ظرفیت‌های داخلی در‬ ‫آینده نزدیک فراهم خواهد شد‪ .‬گفتنی است گروه خودروسازی‬ ‫سایپا در ‪ ۵‬ماه گذشته موفق شده تیراژ تولید محصوالت خود را‬ ‫با وجود مش��کالت و موانع فرا روی صنعت خودرو‪ ،‬افزایش داده‬ ‫و با اس��تمرار در عرضه محص��ول‪ ،‬ضمن کمک به کاهش قیمت‬ ‫در بازار‪ ،‬بیشترین سهم بازار کشور را نیز به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫عرضه و تقاضا) قیمت‌ها ریزش نسبی دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ترخیص خودروهای دپو در گمرکات‬ ‫کش��ور اف��زود‪ :‬برخی خودروه��ا در ح��ال ترخیص از‬ ‫گمرک هستند اگر روند خروج این خودروها تسهیل و‬ ‫دعوتنامه‌ها صادر شود‪ ،‬می‌توان امیدوار بود بازار خودرو‬ ‫به ثبات برس��د‪ .‬این امر و نیز خبرهای مثبت سیاس��ی‬ ‫می‌تواند روی ن��رخ خودروهای داخلی هم تاثیر مثبت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫خس��روانی در پاسخ به این پرس��ش که عامل ثبات‬ ‫نرخ در بازار خودرو در ش��رایط کنونی چیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امری که باعث ثبات در بازار محصوالت می‌شود عرضه‬ ‫آن کاال اس��ت‪ .‬وقتی محصوالت به‌شکل مناسب عرضه‬ ‫شود و مصرف‌کننده با سهولت به محصول موردنظرش‬ ‫دسترسی داشته باش��د و نیازی نباشد عده‌ای به‌عنوان‬ ‫واس��طه و دالل حضور داشته باشند این ثبات به‌وجود‬ ‫می‌آی��د‪ .‬واردات خ��ودرو منوط‌به خرید برگه اس��قاط‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬این فعال بازار در ادامه با اشاره به چالش‬ ‫این برگه‌ها خاطرنشان کرد‪ :‬درحال‌حاضر برگه اسقاط‬ ‫خ��ودرو ‪۶‬میلیون تومان ش��ده و تع��داد آنها هم تغییر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه پیش‌تر ب��رای واردات یک‬ ‫تیوولی فقط یک برگه اسقاط نیاز بود اما امروز ‪ ۶‬برگه‬ ‫به‌ط��ور معم��ول صنعتگ��ران ایران��ی معتقدند ژاپن‬ ‫نخستین کشوری اس��ت که با اعمال تحریم‪ ،‬همکاری‬ ‫خ��ود را ب��ا ای��ران قط��ع می‌کنن��د‪ .‬فع��االن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت عنوان می‌کنند پیش‌تر ژاپن در زمینه‬ ‫س��اخت موتورس��یکلت در کش��ور همکاری بیشتری‬ ‫داش��ت اما کم‌کم در ش��رایط تحریمی قطع همکاری‬ ‫ک��رد و جای خود را به چینی‌ه��ا داد‪ .‬در حوزه خودرو‬ ‫هم همین‌گونه اس��ت زیرا یک��ی از بازارهای بزرگ این‬ ‫کش��ور و نیز یکی از همکاران تجاری آنها امریکا است‪.‬‬ ‫خس��روانی از همکاری یک خودروساز ژاپنی با شریک‬ ‫ایران��ی آن خبر داد و درب��اره جزئیات این همکاری به‬ ‫گفت‪ :‬این خودروس��از‪ ،‬میتشوبیش��ی است که‬ ‫قرارداد خودش را با ش��رکتی ایرانی به‌عنوان ش��ریک‬ ‫ی برای ‪ ۳‬سال تمدید کرده است‪ .‬این یک رویداد‬ ‫تجار ‌‬ ‫مثبت اس��ت‪ .‬با توجه به اینک��ه واردات خودرو ممنوع‬ ‫اس��ت و تحریم‌ها علیه کشور اعمال می‌شود وقتی یک‬ ‫شرکت ژاپنی همکاریش را با طرف ایرانی ادامه می‌دهد‬ ‫خبر امیدوارکننده‌ای برای صنعت خودرو کش��ور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود اینکه ژاپن وابستگی زیادی به امریکا‬ ‫دارد این همکاری می‌توان چراغ سبزی باشد که امریکا‬ ‫نس��بت به ایران نشان داش��ته اس��ت‪ .‬این فعال بازار‬ ‫خودرو درباره این همکاری ادامه داد‪ :‬اگر ژاپن به‌عنوان‬ ‫یکی از شریکان اصلی امریکا تمایل به ادامه همکاری با‬ ‫ایران دارد پس می‌توان امیدوار بود از حجم فش��ارهای‬ ‫تحریمی علیه کش��ور کاس��ته ش��ود‪ .‬تمدید ق��رارداد‬ ‫یک ش��رکت ژاپنی با طرف ایرانی بس��یار متفاوت‌تر از‬ ‫تمدید همکاری به‌عنوان مثال با یک ش��رکت ترکیه‌ای‬ ‫است‪ .‬خس��روانی در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫این همکاری چقدر می‌تواند بس��تر را برای ورود س��ایر‬ ‫شریک‌های بین‌المللی صنعت خودرو هموار کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موضوع تحریم باید در فضایی کلی‌تر به‌لحاظ سیاس��ی‬ ‫و اقتصادی ریش��ه‌ای حل شود‪ .‬باید دید در نهایت چه‬ ‫توافقی بین ایران و هم‌پیمانانش در برجام(برنامه جامع‬ ‫اقدام مش��ترک) انجام می‌ش��ود؛ آیا امری��کا به برجام‬ ‫برمی‌گردد‪.‬‬ ‫حضور سایپا در نمایشگاه نوآوری وفناوری اینوتکس(‪)INOTEX ۲۰۱۹‬‬ ‫گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در هش��تمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی ن��وآوری و فن��اوری اینوتک��س‬ ‫(‪ )INOTEX ۲۰۱۹‬حضوری فعال خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬ای��ن گروه قصد دارد در نمایش��گاه‬ ‫یادش��ده با ارائه محتوا و شرکت در پنل تخصصی در ‪ ۶‬محور‬ ‫مربوط به حوزه خودروسازی‪ ،‬ضمن معرفی اقدام‌های خود در‬ ‫پویش ملی بومی‌سازی قطعات محصوالت گروه سایپا‪ ،‬نسبت‬ ‫به شناس��ایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در زمینه افزایش عمق‬ ‫داخلی‌سازی محصوالت اقدام کند‪.‬‬ ‫انج��ام مذاک��رات تخصص��ی با س��ایر ش��رکت‌کنندگان و‬ ‫مجموعه‌ه��ای عالقه‌من��د به مش��ارکت و فعالی��ت در زمینه‬ ‫طراحی و س��اخت قطعات پیش��رفته خودرویی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفی��ت مرکز فن ب��ازار ملی ایران برای معرفی ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و اس��تارت‌آپ‌ها و مطالعه و بررسی نحوه حمایت‌‬ ‫مالی از این شرکت‌ها از دیگر اهداف گروه خودروسازی سایپا‬ ‫برای شرکت در این نمایشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود بیش از ‪۸‬ه��زار نف��ر از متخصصان و‬ ‫نقش‌آفرین��ان گوناگ��ون اکوسیس��تم اس��تارت‌آپی به‌همراه‬ ‫چندی��ن هی��ات تجاری خارج��ی از ای��ن نمایش��گاه بازدید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد در حال برگزاری اس��ت‬ ‫و غرفه گروه خودروس��ازی سایپا در س��الن خلیج‌فارس واقع‬ ‫در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه‌های بین‌المللی ته��ران پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شناخت حقیقت‪ ،‬مهم‌ترین نیاز صنعت خودرو‬ ‫ص�ادق بشیری‪-‬کارش�ناس خ�ودرو‪ :‬بی��ش از نیم‌قرن از‬ ‫نخستین س��نگ‌بنای ش��رکت‌های بزرگ خودرو‌س��ازی کشور‬ ‫می‌گذرد‪ .‬این بس��یار مهم اس��ت که امروزه گروه‌های با س��ابقه‬ ‫خودرویی کش��ور با داش��تن رتبه‌های قابل‌تامل در شاخص‌های‬ ‫گوناگ��ون از جمله ش��اخص گ��ردش مالی‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫ف��روش و‪ ...‬به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌های‬ ‫تاثیر‌گذار درس��ت و س��نجیده عمل کنند‪ .‬موفقیت سرمایه‌های‬ ‫صنعتی کش��ور دغدغه اصلی مدیران دلسوز و مردم است‪ .‬وجود‬ ‫تقاضای خرید و خدمات‪ ،‬بی‌بدیل‌ترین فرصتی طالیی اس��ت که‬ ‫می‌توان��د توفیقات اقتص��ادی و دوام فعالیت یک بنگاه اقتصادی‬ ‫را تضمین کند که خوش��بختانه بنگاه‌ه��ای اقتصادی خودرویی‬ ‫کشور از این فرصت در ‪ ۴۰‬سال گذشته بهره‌مند بوده و هستند‪.‬‬ ‫قرار بود صنعت خودر ‌و پیش��ران واقعی موفقیت‌های اقتصادی و‬ ‫ارزش‌آفری��ن و نیز لکوموتیو صنایع دیگر باش��د یعنی محصول و‬ ‫خدم��ات رقابت‌پذیر قابل‌قبول مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی‬ ‫تولید و ارائه کنند‪ .‬همچنین قرار بود نیاز بازار داخلی در محصول‬ ‫و خدمات را در یک بازار رقابتی تامین کنند و به‌عنوان مهم‌ترین‬ ‫صنعت کش��ور س��هم قابل توجهی در صادرات داش��ته باشد و‪...‬‬ ‫به‌وی��ژه اینکه ب��ه روش‌‌های گوناگ��ون در دوره‌ه��ای زمانی‪ ،‬از‬ ‫حمایت‌ه��ای دولت بهره‌مند ش��دند درحالی‌که مصرف‌کنندگان‬ ‫ب��رای دریافت خودروی��ی که پیش‌خرید کرده‌ان��د باید ماه‌ها در‬ ‫انتظ��ار باش��ند‪ .‬هر قدر ه��م اوضاع صنعت خودرو بغرنج ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬مسئول خوب و بد آن خودمان هس��تیم و صد البته باید‬ ‫از س��رمایه‌های صنعتی کش��ورمان صیانت کنیم‪ .‬مبرهن است‬ ‫وضعیت موجود در س��ال‌های گذش��ته در طول زم��ان به‌وجود‬ ‫آمده البته که تحقق ش��رایط مطلوب در پویش زمان‬ ‫میس��ر و محقق خواهد شد‪ .‬منتها تالش‌ها باید هزینه‬ ‫فرصت‌های از دس��ت رفته را کاهش دهند‪ .‬متصدیان‬ ‫صنع��ت خودرو عالوه‌بر کارس��ازی درس��ت امور باید‬ ‫پاسخگوی نسل آینده از بابت عملکرد خود نیز باشند‪.‬‬ ‫با اندک نگاهی به گذشته‪ ،‬موانع رونق منطقی صنعت‬ ‫خودرو کش��ور را می‌توان برش��مرد ک��ه برخی از آنها‬ ‫به‌ش��کل پراکنده از س��وی برخی منتقدان عنوان شده است‪ .‬با‬ ‫این وجود آنچه الزمه تولید واقعی شامل صنعتی و خدماتی است‬ ‫هنوز در صنایع خودرو‌س��ازی کش��ور پا نگرفته و می‌توان اذعان‬ ‫کرد که خودرو‌سازی متناسب با شرایط زمانی و نیاز بازار مصرف‬ ‫کشور نیست‪.‬‬ ‫تغیی��ر الگو‌های عملکردی نیازمند ش��ناخت موانع آش��کار و‬ ‫پنه��ان بازدارنده پیش‌رو اس��ت که به اختصار ب��ه برخی از آنها‬ ‫اشاره می‌کنم‪:‬‬ ‫ جنگ تحمیلی ‪ ۸‬ساله و بحران‌های ناشی از آن؛‬‫ تحریم‌های خارجی؛‬‫ مشکالت ناشی از ناپایداری ارتباطات بین‌المللی؛‬‫ سیاست‌های پولی و مالی که از گذشته تا کنون هنوز هم در‬‫مسیر حمایت از تولید داخل نیستند؛‬ ‫ بی‌ثباتی نرخ ارز؛‬‫ وجود س��اختار و نگ��رش تصدی‌گ��ری در دولت‌ها به جای‬‫هدایت‌گری؛‬ ‫ فساد اداری ناشی از باندبازی به‌جای همکاری؛‬‫‪ -‬نبودن برنامه راهبردی و استراتژی متناسب با مزیت‌های داخلی؛‬ ‫ رفتاره��ای بازدارنده در همه س��طوح با نگاه‌های‬‫بخشی به‌دور از جامع‌نگری؛‬ ‫ وجود انحصار؛‬‫ بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و صدور دس��تورات و‬‫بخشنامه‌های آسیب‌رسان؛‬ ‫ سوءمدیریت در همه سطوح و اشتباه‌های فاحش‬‫مدیریتی و نظارتی؛‬ ‫ اعم��ال قدرت ذی‌نفعان قدرت‌مند و ذی‌نفوذ که مانع تحقق‬‫منافع سایر ذی‌نفعان شده است؛‬ ‫ دخی��ل نبودن مدی��ران انتصاب��ی به‌ویژه منصوب��ان دولتی‬‫در خس��ارت‌ها درحالی‌ک��ه در درآمده��ا‪ ،‬ذی‌نف��ع بوده‌ان��د و‬ ‫هستند(پاسخگو نبودن)‬ ‫ اجرا و توقف پروژه‌های غیراقتصادی که هزینه‌های گزافی را‬‫به این صنعت تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫ باال رفتن زمان برگشت سرمایه به‌ویژه برای قطعه‌سازان؛‬‫ بی‌توجهی به اصل لزوم تولید انبوه و نوآوری؛‬‫ وجود مازاد نیرو متناسب با نیاز‌های واقعی نیروی کار به‌ویژه‬‫نیروهای سفارشی و دست‌نشانده تحمیلی؛‬ ‫ پایی��ن بودن بهره‌وری هم��ه منابع به‌ویژه منابع انس��انی و‬‫مهم‌تر اینکه آمار و اطالعات و نیز گزارش‌های اطمینان‌بخش��ی‬ ‫در صنع��ت خودر ‌و وجود ندارد‪ .‬اطالع��ات موجود غیرمفید برای‬ ‫هرگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌س��ازی اس��ت‪ .‬در بیش��تر موارد‬ ‫نش��انی‌های غلط ارائه می‌ش��ود‪ .‬به همین جهت اس��تراتژی‌ها و‬ ‫عملکردها همچنان توالی سیاست‌های ناکارآمد است‪.‬‬ ‫‪ -‬ش��کل‌گیری رویه‌ها و ارتباط‌های غیرموج��ه به‌دلیل اعمال‬ ‫نفوذ افراد ذی‌نفوذ قدرتمند که ش��رایط غی��ر هم‌افزا را به‌وجود‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬روابط با سازکارهای ناکارآمد و گروگانگیر به‌طوری‬ ‫که خیلی از امور به مصادره عده‌ای خاص در آمده است‪.‬‬ ‫ ضعف‌های جدی و غیرموثر نظارتی که گاهی تبدیل به روابط‬‫به‌جای ضوابط شده است‪.‬‬ ‫ یک��ی دیگ��ر از مقصران وضعی��ت موجود صنع��ت خودرو‪،‬‬‫مصرف‌کنندگان هس��تند که با وجود غرزدن‌ه��ا و اعتراض‌های‬ ‫پراکنده پیگیر موث��ر برای مطالبه حقوق خود نبوده‌اند‪ .‬تنها گام‬ ‫مصرف‌کنن��دگان « پویش نخریدن خودرو» بود که آن هم با وام‬ ‫تخصیص��ی برای خرید خودرو شکس��ت خورد‪ .‬پر واضح اس��ت‬ ‫شرکت‌های س��ازنده و عرضه‌کننده خودرو س��ازکار و رفتارهای‬ ‫خود را متناسب با رفتار مصرف‌کنندگان تنظیم می‌کنند‪.‬‬ ‫ نب��ودن زیرس��اخت‌های الزم برای توس��عه صنعت قطع ‌ه و‬‫نظارت و کنترل‌های موثر؛‬ ‫ خأل یک مرجع قدرتمند کاردان و آگاه به مسائل کارشناسی‬‫ثالث مس��تقل غیراقتصادی که با تحلیل و استخراج گزارش‌های‬ ‫واقع‌بینانه بتواند راه را از بیراهه نشان دهد‪.‬‬ ‫عملکرد‌های بازدارنده گمرک و سیاس��ت‌های تعرفه‌ای و‪ ...‬در‬ ‫مجموع موجب ش��ده صنعت خودر ‌و از مس��یر بالندگی منحرف‬ ‫شود‪ .‬امروزه این صنعت با وجود داشته‌هایش در چنبره محصوالت‬ ‫قدیمی‪ ،‬بدهی‌های انباش��ته‪ ،‬وابستگی شدید به واردات از چین‪،‬‬ ‫صرفه اقتصادی نداش��تن‪ ،‬گران‌فروشی‪ ،‬وابستگی به حمایت‌های‬ ‫غیرموج��ه دولتی‪ ،‬رفتارهای نمایش��ی و تبلیغات��ی پرهزینه‪ ،‬در‬ ‫گروگان باش��د به‌طوری که موانع موجود بهار اقتصادی آن را دور‬ ‫از دسترس کرده است‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫‪2‬دیدگاه حکومتی‬ ‫و صنفی درباره یک‬ ‫بخشنـامه صادراتی‬ ‫هند دومین و ایران‬ ‫یازدهمین تولیدکننده‬ ‫فوالد جهان‬ ‫رویکرد تخصصی و‬ ‫مکان مناسب‪ ۲ ،‬مزیت‬ ‫نمایشگاه معدن کرمان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫داریوش اسماعیلی با تشریح ‪ ۳‬محور اصلی فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران اعالم کرد‬ ‫توان معادن برای جذب ‪1800‬هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن کش��ور‪ ،‬روز گذش��ته‬ ‫‪۳‬محور اصلی این سازمان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫در این جلسه که با تاخیر برگزار شد‪ ،‬داریوش اسماعیلی اظهار کرد‪۳ :‬محور را‬ ‫برای ارتقای فعالیت‌های خود در س��ازمان نظام مهندسی معدن در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫نخس��ت صیانت از معادن و مواد معدنی‪ ،‬دوم هوشمندسازی و سوم تالش برای‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن‪ .‬وی افزود‪ :‬برای صیانت از معادن‪ ،‬مسیرهایی‬ ‫از جمله حضور مسئوالن فنی‪ ،‬اصالح و تدوین نظام‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی برای‬ ‫صیانت از معدن را در نظر گرفته‌ایم‪ .‬در صیانت از معادن به عنوان نخس��تین و‬ ‫مهم‌ترین محور فعالیت س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران‪ ،‬آموزش‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫و اصلی‌ترین موضوع اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه آموزش در داخل و خارج از معدن‬ ‫امکان‌پذیر می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور شفاف‌سازی تمام فعالیت‌های معادن کشور‬ ‫س��عی کردیم از هوشمندس��ازی کمک بگیریم‪ .‬در این زمینه در نظر داریم با ‪۳‬‬ ‫برنامه به ش��کل هوشمند‪ ،‬خدمت‌رسانی کنیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه نقدینگی‬ ‫س��رگردان در ایران بسیار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز بیش از ‪ ۱۸۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی در کش��ور وجود دارد که بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند‬ ‫بخش قابل توجهی از این رقم را جذب کند‪ .‬این نقدینگی به هر سمتی از جمله‬ ‫مس��کن‪ ،‬طال و دالر برود ویرانگر اس��ت‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬واحدی را در سازمان‬ ‫نظام مهندسی ایجاد کردیم که بخشی از سرمایه را جذب معدن کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این موضوع که ارتقای س��طح نظام مهندسی ایران از دیگر اهداف‬ ‫این س��ازمان اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬اقدام در داخل و خارج از نظام برای بهبود جایگاه‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن انجام داده‌ای��م‪ .‬تالش می‌کنی��م اعضای نظام‬ ‫مهندسی ایران را تقویت و در میان آنها خودباوری ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در پاس��خ به پرس��ش یک خبرنگار درباره توجه نظام مهندسی به‬ ‫اکتشاف بر اساس نقشه راه گفت‪ :‬تاکید زیادی به نقشه راه شده است‪.‬‬ ‫‪۲۰‬درصد منابع داخلی ایمیدرو در س��ال که حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‬ ‫باید صرف اکتشاف شود و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان در سال با توجه به دیگر بخش‌ها‬ ‫به اکتش��اف اختصاص داده ش��ود که با این تخصیص‌ها‪ ،‬انقالبی در اکتش��اف به‬ ‫وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما به عنوان نظام مهندس��ی در این موضوع مش��اور نیستیم اما در‬ ‫کن��ار بخش خصوصی کمک می‌کنی��م و می‌دانیم اگر نقش��ه راه به طور کامل‬ ‫اجرایی ش��ود موفقیت‌های بس��یاری در این زمینه کسب خواهد شد‪ .‬وی سپس‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری به موضوع ایمنی معادن اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬درباره ایمنی‬ ‫معادن‪ ،‬بازرس��ی‌های متعدد و پیاپی از معادن به‌ویژه زغال‌س��نگ انجام ش��ده و‬ ‫کارگروهی ش��امل ‪ ۳‬بخش بین وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫‪۲۰‬درص��د منابع داخلی ایمیدرو در س��ال ک��ه حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اس��ت باید صرف‬ ‫اکتش��اف ش��ود و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان در س��ال با توجه به دیگر بخش‌ها به اکتشاف اختصاص‬ ‫یابد‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی و نظام مهندس��ی برای حل مش��کالت ای��ن بخش تعیین‬ ‫ش��ده و با جدیت به امور ایمن��ی معادن خواهد پرداخت‪ .‬اس��ماعیلی همچنین‬ ‫درب��اره واگذاری پهنه‌های معدنی گفت‪ :‬در زمینه پهنه‌ها‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مکلف اس��ت واگذاری‌ها را در مدت یک‌س��ال تعیین تکلیف کند تا به‬ ‫لحاظ مشکل زیست‌محیطی‪ ،‬مالی و‪ ...‬مشکالت‌شان حل شود‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫برای بازپس‌گیری آن اقدام می‌شود و ما موافقیم به بخش خصوصی در این زمینه‬ ‫توجه بیش��تری شود‪ .‬وی درباره استانداردس��ازی معادن نیز گفت‪ :‬به دنبال این‬ ‫هستیم که ‪ ۱۰‬تعریف درباره استاندارد‪ ،‬تعیین شده و در معادن رعایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳‬میلیارد دالر ارزش محصوالت مصرفی‬ ‫در ادامه این نشس��ت اس��ماعیلی اظهار کرد‪ :‬بر پای��ه آمارهای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ارز محصوالت تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ح��دود ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۳‬میلیارد دالر ب��ود که از این رقم ‪ ۱۳‬میلیارد دالر س��هم‬ ‫مصرف بازار داخلی بود و بقیه صادر شد‪ .‬وی گفت‪ :‬تولیدات سال گذشته ضمن‬ ‫حفظ اش��تغال در این بخش‪ ،‬نقش بسزایی در صرفه‌جویی ارزی داشت که مانع‬ ‫هزینه ارزی ش��د‪ .‬اسماعیلی افزود‪ :‬آمارها‪ ،‬گویای این است که بیش از ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫متخصص به عضویت این س��ازمان درآمده و ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۱۶۴‬مورد ارجاع کار در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬وجود داش��ته که بیشترین آن مربوط به اس��تان زنجان با یک هزار و‬ ‫‪ ۸۴۰‬مورد بود‪ .‬همچنین از ‪ ۳۱۱۲‬مجوز برداشت‪ ،‬بیشترین مورد با تعداد ‪۱۳۸۷‬‬ ‫مربوط به زنجان بوده است‪.‬‬ ‫وی درباره طرح‌های اکتش��اف نیز گفت‪ ۱۱۶۰ :‬طرح اکتش��اف‪ ۷۷۴ ،‬گواهی‬ ‫کش��ف و ‪ ۱۰۳۹‬گواهی بهره‌برداری در سال گذش��ته صادر شد‪ ۱۶۹۴ ،‬مسئول‬ ‫فنی اکتشاف داش��تیم و بیش از ‪ ۶۰۰۰‬مسئول فنی استخراج به معادن معرفی‬ ‫کردیم‪ ۳۳۶۵ .‬طرح در کل کش��ور بررسی ش��دند که بیش از ‪۲۰۰۰‬طرح آن از‬ ‫سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تایید ش ‌ده‌اند‪.‬‬ ‫اسماعیلی بیان کرد‪ :‬درباره مسئوالن فنی اکتشاف‪ ،‬بیشترین تعداد در کرمان‬ ‫با ‪ ۲۲۲‬مورد و کمترین تعداد مربوط به گیالن‪ ،‬البرز و خوزس��تان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۳۶۵‬طرح‌‪ ،‬بررسی شده که از این میزان ‪ ۲۷۵۰‬طرح به تایید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��یده است‪ .‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن بیان‬ ‫کرد‪ :‬در بخش مس��ئول ایمنی نیز بیش��ترین تعداد برای استان خراسان رضوی‬ ‫با ‪ ۱۹‬مورد بوده اس��ت‪ .‬اس��ماعیلی ضمن یادآوری اینکه ذخایر معدنی کش��ور‬ ‫تجدیدناپذیرند‪ ،‬گفت‪ :‬نحوه برداش��ت مواد معدنی باید به‌گونه‌ای باش��د که این‬ ‫ذخیره خدادادی بین نسل‌ها حفظ شود و از آن بتوان سال‌ها بهر ‌ه گرفت‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد مس��ئوالن فنی اکتش��اف و اس��تخراج ک��ه از اعضای‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن هستند‪ ،‬بتوانند در چارچوب شیوه برداشت اصولی‬ ‫و درست معادن‪ ،‬نقش خود را ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی درباره نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی گفت‪ :‬کارگروه اجرای نقش��ه راه‬ ‫مع��دن هر هفته یک بار برای رصد اجرای این س��ند تش��کیل جلس��ه می‌دهد‪.‬‬ ‫نقش س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران در این نقشه این است که مسئولیت‬ ‫اج��رای هر بند ب��ر عهده یکی از معاونت‌ها قرار داده ش��ده اس��ت‪ .‬ما به عنوان‬ ‫بخ��ش خصوصی برای اج��رای بیش از ‪ ۳۵‬بند از این ‪ ۷۲‬بن��د به عنوان همکار‬ ‫حضور داریم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تفاهمنامه‌ای با ایمیدرو‪ ،‬شس��تا و صندوق حمایت از‬ ‫فعالیت‌های معدنی امضا ش��ده است‪ .‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای عالی معادن‪ ،‬ماموریت بررس��ی حقوق دولتی را به س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی واگذار کرده است‪ .‬اس��ماعیلی با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی شورای‬ ‫مرکزی را اصالح کرده‌ایم تا در ش��ورا به نظر کارشناسی کمیسیون‌ها بپردازیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در زمینه شورای انتظامی نیز گام‌هایی برداشته شده است‪ .‬همچنین‬ ‫به دنبال فعال‌تر ش��دن این شورا در استان‌ها هستیم و اگر تخلفی رخ دهد‪ ،‬این‬ ‫شورا برخورد خواهد کرد‪ .‬اسماعیلی درباره اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫درباره اینکه کارمندان دولت نمی‌توانند عضو هیات مدیره باش��ند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن موض��وع را پیگیری کردیم ت��ا بتوانیم کارمندان دول��ت را در هیات مدیره‬ ‫استان‌ها قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجالس هیات عمومی برای تکمیل شورای مرکزی‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران همچنین با بیان اینکه ‪ ۲۱‬و ‪۲۲‬‬ ‫خرداد س��ال جاری‪ ،‬اجالس هیات عمومی س��ال ‪ ۹۸‬این س��ازمان در مازندران‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اس��ت در این اجالس با برگ��زاری انتخابات‪ ،‬از بین‬ ‫اعضای س��ازمان یک نفر در رشته معدن برگزیده شود تا ‪ ۱۱‬نفر شورای مرکزی‬ ‫این سازمان تکمیل‌شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تفویض اختیارات در حوزه عملکردی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نقش موث��ری در ارتقای روند‬ ‫بهره‌برداری از معادن کشور دارد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫آمار و ارقام انجمن جهانی فوالد حکایت می‌کند‬ ‫یادداشت‬ ‫کف‌شکنی‌های‬ ‫جدید در‬ ‫بورس کاال‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۸۰‬درصد نیروهای واحد‬ ‫گندله‌سازی مادکوش‬ ‫باید بومی باشند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رش�د تدریج�ی تولید جهان�ی فوالد در‬ ‫قرن گذشته و حاضر‬ ‫‪ ،‬داده‌های آخرین نسخه از گزارش‬ ‫به گزارش‬ ‫انجم��ن جهانی ف��والد و آمار و ارق��ام مرتبط با تولید‬ ‫فوالد خام جهان نش��ان می‌دهد که تولید جهانی این‬ ‫آلیاژ آهن از سال ‪ ۱۹۵۰‬میالدی (‪۱۳۲۹‬خورشیدی)‬ ‫رشد تدریجی داشته و از ‪ ۱۸۹‬میلیون تن در آن سال‬ ‫ب��ه یک‌میلیارد و ‪ ۸۰۸‬میلیون تن در س��ال گذش��ته‬ ‫رش��د پیدا کرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که تولید‬ ‫جهانی در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی)‬ ‫یک‌میلیارد و ‪ ۴۳۳‬میلیون تن بود‪ .‬این گزارش‪ ،‬میزان‬ ‫تولی��د جهانی فوالد خام را در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۴‬خورش��یدی) یک‌میلی��ارد و ‪ ۱۴۸‬میلی��ون‬ ‫تن‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬می�لادی (‪۱۳۷۹‬خورش��یدی)‬ ‫‪۸۵۰‬میلی��ون تن‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۹۹۰‬می�لادی (‪۱۳۶۹‬‬ ‫خورشیدی) ‪ ۷۷۰‬میلیون تن‪ ،‬در سال ‪ ۱۹۸۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) ‪ ۷۱۷‬میلیون تن‪ ،‬در سال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۴۹‬خورش��یدی) ‪ ۹۵۹‬میلیون تن و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۰‬میالدی (‪ ۱۳۳۹‬خورش��یدی) ‪ ۳۴۷‬تن‬ ‫اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫هند در سال‬ ‫گذشته میالدی‬ ‫‪۱۰۶.۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد تولید‬ ‫کرد‪ ،‬در حالی‬ ‫که تولید ژاپن‬ ‫‪۱۰۴.۳‬میلیون‬ ‫تن بود‬ ‫‹ ‹ یازدهمین تولیدکننده فوالد خام جهان‬ ‫انجمن جهانی فوالد در ادامه گزارش‪ ،‬به معرفی ‪۲۰‬‬ ‫کش��ور برتر تولیدکننده فوالد جهان در س��ال گذشته‬ ‫میالدی می‌پردازد‪ .‬بنا بر داده‌های این گزارش‪ ،‬در سال‬ ‫یادش��ده‪ ،‬چین همچنان در صدر تولیدکنندگان فوالد‬ ‫جهان قرار داش��ت و رقم تولید آن ‪ ۹۲۸.۳‬میلیون تن‬ ‫عنوان ش��د‪ .‬هند سرانجام موفق شد به جایگاه دومین‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان دس��ت یابد و گوی سبقت را‬ ‫از ژاپن برباید‪ .‬در نتیجه این پیش��تازی‪ ،‬هند در س��ال‬ ‫گذشته میالدی ‪۱۰۶.۵‬میلیون تن فوالد تولید کرد‪ ،‬در‬ ‫حالی که تولید ژاپن ‪۱۰۴.۳‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫رتبه چهارمی��ن تولیدکننده بزرگ جهانی فوالد در‬ ‫‹ ‹چین بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫در س��ال گذش��ته (‪ 2018‬می�لادی)‪ ،‬هن��د از جای��گاه س��ومین‬ ‫تولیدکنن��ده ف��والد جهان به دومین ارتقا یاف��ت و در این زمینه از‬ ‫ژاپن پیشی گرفت‪ .‬ایران یازدهمین تولیدکننده فوالد جهان است‬ ‫و س��رانه مصرف ظاهری محصوالت نهایی فوالد آن در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪۲۳۸.۵‬کیلوگرم بود‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬به امریکا با ‪ ۸۶.۶‬میلیون تن‬ ‫تولید اختصاص داش��ت‪ .‬کره جنوب��ی با ‪۷۲.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن رتبه پنجم‪ ،‬روس��یه ب��ا ‪۷۱.۷‬میلیون ت��ن رتبه‬ ‫شش��م‪ ،‬آلمان با ‪۴۲.۴‬میلیون ت��ن رتبه هفتم‪ ،‬ترکیه‬ ‫با ‪۳۷.۳‬میلیون تن رتبه هشتم‪ ،‬برزیل با ‪۳۴.۹‬میلیون‬ ‫تن رتبه نهم و ایتالی��ا با ‪۲۴.۵‬میلیون تن تولید‪ ،‬رتبه‬ ‫دهم جهانی را داشتند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬رتبه یازدهم این فهرس��ت متعلق به‬ ‫ایران با تولید ‪۲۴.۵‬میلیون تن فوالد در س��ال گذشته‬ ‫میالدی بود و رتبه‌های دوازدهم تا بیس��تم به ترتیب‬ ‫به تایوان ب��ا ‪۲۳.۲‬میلیون تن‪ ،‬اوکراین با ‪۲۱.۱‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬مکزیک با ‪۲۰.۲‬میلیون تن‪ ،‬فرانسه با ‪۱۵.۴‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬اسپانیا با ‪۱۴.۳‬میلیون تن‪ ،‬ویتنام با ‪۱۴.۱‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬کانادا با ‪۱۲.۹‬میلیون تن‪ ،‬لهستان با ‪۱۰.۲‬میلیون‬ ‫تن و در نهایت بلژیک با ‪۸‬میلیون تن اختصاص داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سرانه مصرف ظاهری فوالد جهان‬ ‫انجمن جهانی فوالد در بخشی دیگر از این گزارش‬ ‫به س��رانه مصرف ظاهری فوالد در جهان می‌پردازد‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬مص��رف ظاهری ای��ن آلیاژ در‬ ‫سال گذش��ته میالدی در این کش��ورها به این شرح‬ ‫فهرست می‌شود؛ ارقام در واحد کیلوگرم است‪ :‬سوئد‬ ‫‪ ،۴۰۹.۱‬آلمان ‪ ،۴۹۵.۵‬هلند ‪ ،۲۷۲.۲‬لهستان ‪،۳۹۰.۹‬‬ ‫انگلیس ‪ ،۱۶۲.۳‬کان��ادا ‪ ،۴۶۹‬بلژیک ‪ ،۳۸۳.۳‬اتریش‬ ‫‪ ،۴۷۴.۱‬روس��یه ‪ ،۲۸۵.۹‬کره جنوب��ی ‪1‬هزارو ‪47/2‬‬ ‫ژاپن ‪ ،۵۱۴.۱‬چین ‪ ،۵۹۰.۱‬اوکراین ‪ ،۱۰۵.۶‬فرانس��ه‬ ‫‪ ،۲۱۵.۹‬امریکا ‪ ،۳۰۶.۵‬تایوان ‪ ،۷۵۳.۵‬ایران ‪،۲۳۸.۵‬‬ ‫مصر ‪ ،۱۱۱.۴‬اس��پانیا ‪ ،۳۰۸.۵‬مکزیک ‪ ،۱۹۴.۴‬هند‬ ‫‪ ،۷۰.۹‬رومان��ی ‪ ،۲۳۵‬ایتالی��ا ‪ ،۴۴۵‬جمه��وری چک‬ ‫‪ ،۷۰۳‬ونزوئال ‪ ،۵.۳‬اقیانوس��یه ‪ ،۱۷۰.۹‬ترکیه ‪،۷۳۷.۴‬‬ ‫برزیل ‪ ،۱۰۰‬افریقای جنوبی ‪ ۸۱.۳‬و ویتنام ‪.۱۰۸‬‬ ‫این گزارش در بخشی دیگر به بررسی تولید جهانی‬ ‫فوالد خام در یک دهه گذش��ته و س��ال‌های ‪۲۰۰۸‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪ ۱۳۸۷‬تا ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی)‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫بنا بر داده‌های منتش��ر ش��ده‪ ،‬در ابتدای این دهه‬ ‫ی��ک میلیارد و ‪ ۳۴۳‬میلیون تن فوالد خام در جهان‬ ‫تولید ش��د و این رق��م در پایان دهه به یک‌میلیارد و‬ ‫‪۸۰۸‬میلیون تن رشد پیدا کرد‪.‬‬ ‫این گ��زارش همچنین می‌افزای��د مصرف ظاهری‬ ‫فوالد (محصوالت نهایی فوالدی) در جهان در ابتدای‬ ‫این دهه یک‌میلیارد و ‪ ۲۳‬میلیون تن بوده‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه در پایان دهه به یک‌میلی��ارد و ‪۷۱۲‬میلیون تن‬ ‫رشد پیدا کرده است‪.‬‬ ‫داده‌های گزارش همچنین نشانگر آن است که در‬ ‫این دهه‪ ،‬چی��ن بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد خام و‬ ‫در همین ح��ال بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصوالت‬ ‫نهایی فوالدی جهان بوده است‪.‬‬ ‫این کش��ور در ابتدای دهه‪ ،‬س��هم ‪۳۸.۱‬درصدی و‬ ‫در پایان دهه س��هم ‪۵۱.۳‬درص��دی از تولید جهانی‬ ‫فوالد داشته است‪.‬‬ ‫همچنین س��هم چین در س��رانه مص��رف ظاهری‬ ‫محصوالت نهایی فوالد جهان در ابتدای دهه ‪ ۳۶.۳‬و‬ ‫در پایان دهه ‪ ۴۸.۸‬درصد بود‪.‬‬ ‫شرکت‌کنندگان در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته کرمان عنوان کردند‬ ‫رویکرد تخصصی و مکان مناسب‪ ۲ ،‬مزیت نمایشگاه معدن کرمان‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی و‬ ‫فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و همچنین پنجمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی ماش��ین‌آالت معدن��ی و راهس��ازی‬ ‫کرمان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۹۸‬در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی کرمان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ش��رکت‌های مختل��ف معدنی و صنایع‬ ‫وابس��ته به آن‪ ،‬آخرین دس��تاوردهای اکتش��اف‪ ،‬استخراج‪،‬‬ ‫فرآوری‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و ماش��ین‌آالت را ارائه‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬ش��رکت‌کنندگان در هفتمین نمایش��گاه کرمان‬ ‫معتقدند این نمایش��گاه ب ‌ه ش��کل تخصصی و منسجم و در‬ ‫مکان مناس��بی برگزار می‌ش��ود که امکان حضور مشتریان‬ ‫زیادی در آن وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه کرمان‬ ‫درباره هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫معدن و صنای��ع معدنی کرمان‪ ،‬رضا‬ ‫رضایی مدیر بازرگانی ش��رکت رای‬ ‫صنعت ت��وس در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت رای صنعت توس‬ ‫یک مجموعه دانش‌بنیان است که با‬ ‫آمیخت��ن دانش فنی روز‪ ،‬فرآیندها و‬ ‫روش‌ه��ای تولیدی در زمینه تولید انواع تجهیزات و قطعات‬ ‫موردنی��از صنایع معدنی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬نف��ت و گاز و‬ ‫پتروشیمی فعالیت می‌کند‪ .‬رضایی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ما معتبرترین تولیدکننده پمپ‌های اس�لاری و آب صنعتی‬ ‫در ایران هس��تیم که در بیش��تر صنایع معدنی ایران کاربرد‬ ‫وسیعی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشتریان شرکت در سطح کشور بیان کرد‪:‬‬ ‫مهم‌ترین مش��تریان صنایع معدنی ما ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر‪ ،‬شرکت صنعتی‬ ‫و معدنی چادرملو‪ ،‬شرکت سنگ آهن مرکزی ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت فرآوری زغال سنگ‬ ‫پروده طبس هستند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫استاندار هرمزگان گفت‪ :‬مرحله نخست واحد‬ ‫تولیدی گندله‌سازی مادکوش که درحال‌حاضر‬ ‫‪۹۵‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد‪ ،‬به‌زودی با‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۲.۵‬میلیون تن گندله گش��ایش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فریدون همتی در نشس��ت‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید هرمزگان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬افق درنظر گرفته ش��ده برای این‬ ‫واحد‪ ،‬تولید ‪ ۱۰‬میلیون تن گندله است که در‬ ‫راستای رس��یدن به این هدف‪ ،‬تامین سرمایه‬ ‫در گردش و کمک به آن در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در تامی��ن نیروی انس��انی واحد‬ ‫گندله‌سازی مادکوش نیروهای بومی هرمزگان‬ ‫باید در اولویت باشند و ‪۸۰‬درصد نیروهای این‬ ‫واحد از میان متقاضیان و نیروهای بومی تامین‬ ‫شود‪ .‬مجتمع گندله‌سازی مادکوش از سال ‪۸۴‬‬ ‫فعالیت خود را به‌منظور توس��عه پایدار صنعت‬ ‫فوالد آغ��از کرد و هم‌اکن��ون ظرفیت تولید ‪۵‬‬ ‫میلیون تن گندله در س��ال را دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫کمبود گندله در کش��ور‪ ،‬این ش��رکت فعالیت‬ ‫خ��ود در منطقه ویژه ف��والد هرمزگان و فوالد‬ ‫کاوه جنوب که نیاز ش��دیدی ب��ه گندله دارند‬ ‫را آغاز کرد‪ .‬ساخت مرحله نخست این مجتمع‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزارتن گندله در‬ ‫س��ال‪ ،‬از ابتدای سال ‪ ۹۲‬ش��روع شد و اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫برگردان و تنظیم‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫انجم��ن جهانی فوالد آخرین نس��خه از آمار و ارقام‬ ‫مرتبط با تولید جهانی فوالد را منتش��ر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این نس��خه‪ ۳ ،‬ژوئن (‪ ۱۳‬خرداد) امسال منتشر شد و‬ ‫در آن به تولید جهانی فوالد خام‪ ،‬برترین کش��ورهای‬ ‫تولیدکننده فوالد در س��ال گذش��ته‪ ،‬س��رانه مصرف‬ ‫ظاهری فوالد کشورها و همچنین روند تولید و مصرف‬ ‫فوالد جهان در یک دهه گذشته پرداخته شد‪.‬‬ ‫داده‌های این انجمن همچنی��ن حکایت از آن دارد‬ ‫که در س��ال گذشته (‪ 2018‬میالدی)‪ ،‬هند از جایگاه‬ ‫سومین تولیدکننده فوالد جهان به دومین ارتقا یافت‬ ‫و در این زمینه از ژاپن پیش��ی گرفت‪ .‬همچنین بنا بر‬ ‫این گزارش‪ ،‬ایران یازدهمین تولیدکننده فوالد جهان‬ ‫اس��ت و سرانه مصرف ظاهری محصوالت نهایی فوالد‬ ‫آن در سال گذشته میالدی ‪۲۳۸.۵‬کیلوگرم بود‪ .‬سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی از ‪ 11‬دی ‪ ۱۳۹۶‬آغاز ش��د و ‪ ۱۰‬دی‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬پایان یافت‪.‬‬ ‫عکس‪:‬فوالد مبارکه‪ /‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫س��قف نرخ‌های رقابتی بورس کاال در هر دو‬ ‫حوزه ش��مش و محصول نهایی مقاطع طویل‬ ‫ف��والدی با توج��ه به کف‌ش��کنی‌های جدید‪،‬‬ ‫قابل‌توجه و قابل‌تامل است‪.‬‬ ‫در دو روز گذش��ته درحالی ش��اهد حداکثر‬ ‫س��قف رقابتی ‪ ۴۲۵۰‬تومانی معامالت شمش‬ ‫ارف��ع (میانگین نرخ معامالت��ی حدود ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان)‪ ۴۵۰۰ ،‬تومانی معامالت میلگرد آجدار‬ ‫خراس��ان (میانگین ‪ ۴۴۰۰‬توم��ان) و باالخره‬ ‫‪ ۴۴۰۰‬تومان��ی تیرآه��ن ذوب آه��ن اصفهان‬ ‫(میانگین ح��دود ‪ ۴۳۰۰‬تومان) با احتس��اب‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده در بورس کاال بودیم که‬ ‫به‌نظر می‌رس��د این نرخ‌های کش��ف شده به‬ ‫نوعی کف‌شکنی‌های جدید توأم با کاهش نرخ‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫به‌ط��ور حتم کش��ف این نرخ‌ه��ای جدید و‬ ‫کف‌ش��کنی‌های حاصل شده‪ ،‬تاثیر بسزایی در‬ ‫کشف قیمت‌های بازار خارج از بورس کاال و در‬ ‫حوزه بخش خصوصی داش��ته و ادامه مقاومت‬ ‫در کاه��ش قیمت‌ها ب��رای بخش خصوصی را‬ ‫دشوارتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫چه‌بس��ا اینکه متوسط نرخ ش��مش القایی‬ ‫هم ب��ا کاهش قابل‌توجه‪ ،‬میانگین کف قیمتی‬ ‫‪ ۴۱۰۰‬توم��ان را شکس��ت‪ .‬کاه��ش قیمت‌ها‬ ‫نش��ان‌دهنده تخلیه هیجان کاذبی اس��ت که‬ ‫پیش از این به وج��ود آمده در برخی دیگر از‬ ‫حوزه‌های کاالیی شکل گرفته بود؛ البته عامل‬ ‫اصلی این هیجانات پشت پرده نوسانات نرخ ارز‬ ‫و مناقش��ات سیاسی بود که مشکالتی را برای‬ ‫کاالهایی که وابس��تگی بیشتری به حوزه‌های‬ ‫واردات و ارز دارن��د‪ ،‬ب��ه وج��ود آورد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که همزمان با آرام گرفتن فضای‬ ‫حاص��ل از نگرانی‌های به وج��ود آمده متاثر از‬ ‫خبرهای منف��ی تحریم‌های اقتصادی امریکا و‬ ‫برخی تهدیدهای پوش��الی نظامی این کش��ور‬ ‫و درنهایت عقب‌نش��ینی امری��کا از تهدیدهای‬ ‫نظامی و به‌ط��ور کلی کم‌اثرش��دن جو روانی‬ ‫حاص��ل از خبرهای منفی ای��ن تحریم‌ها و از‬ ‫طرفی ادامه کاهش نرخ اسکناس صرافی و نرخ‬ ‫ارز حاش��یه ب��ازار و ورود دالر به کانال قیمتی‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومانی و محیط بودن بانک مرکزی بر‬ ‫کنترل ارز حاش��یه بازار و باالخره کنترل بازار‬ ‫عرض��ه فوالد ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و اقدامات پیشگیرانه این وزارتخانه در‬ ‫جهت جلوگیری از نوس��ان‌‌های سمت عرضه‪،‬‬ ‫همگی دست‌به‌دس��ت هم دادند تا بازار داخلی‬ ‫فوالد کش��ور حداقل برای مدت��ی دوباره رنگ‬ ‫آرام��ش را به خ��ود ببین��د‪ ،‬به‌طوری‌که امروز‬ ‫ش��اهد کف‌ش��کنی‌های جدید در بورس کاال‬ ‫بودیم که این وضعیت اگر ادامه پیدا کند نوید‬ ‫کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی خارج از‬ ‫بورس کاال در حوزه بخش خصوصی را خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫هند دومین و ایران یازدهمین تولیدکننده فوالد جهان‬ ‫مدیر بازرگانی ش��رکت رای صنعت توس در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چندمین‌بار اس��ت که در نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی و تجهیزات وابس��ته به آن ش��رکت‬ ‫می‌کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امس��ال چهارمین سال پیاپی است که‬ ‫در نمایشگاه بین‌المللی کرمان حضور داریم‪.‬‬ ‫رضایی درباره سطح نمایشگاه کرمان عنوان کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی کرمان در س��طح خوب��ی قرار دارد‪،‬‬ ‫البته الزم به یادآوری اس��ت که با حمایت صنایع مادر جای‬ ‫بهتر شدن نیز دارد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که علت حضور شرکت آنها در‬ ‫این نمایش��گاه چیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه گستره‬ ‫وس��یعی از مشتریان ما در اس��تان کرمان قرار دارند‪ ،‬امکان‬ ‫حضور مدیران و کارشناس��ان کارخانه‌ها در این نمایش��گاه‬ ‫راحت‌تر فراهم می‌ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر نمایش��گاه کرمان‬ ‫به‌‌ط��ور تخصص��ی و منس��جم و در مکان مناس��بی برگزار‬ ‫می‌ش��ود که امکان حضور مش��تریان بس��یاری وجود دارد‪.‬‬ ‫درحقیقت نزدیکی به مش��تریان بالفع��ل و بالقوه در کرمان‬ ‫برای شرکت ما بیشتر است‪.‬‬ ‫مدی��ر بازرگانی ش��رکت رای صنعت ت��وس همچنین در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که نمایش��گاه معدن و صنایع معدنی‬ ‫کرمان چه تفاوتی با نمایشگاه‌های تهران در این حوزه دارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‌جای اضافه کردن نمایشگاه‌های موازی‬ ‫که سال گذشته برپا شد‪ ،‬بهتر است به تقویت یک نمایشگاه‬ ‫پرداخت تا مشکلی که در تهران برای برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫موازی ماینکس و ایران‌کانمین به‌وجود آمد‪ ،‬پیش نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‪ ،‬فرصت مناسبی برای رقابت‬ ‫همچنین مجتبی حیرانی‌مقدم مدیر اجرایی شرکت ابتکار‬ ‫ت��وس در گفت‌وگو با‬ ‫درباره حضور این ش��رکت در‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت ابت��کار توس انواع دس��تگاه‌های فیلترپرس را‬ ‫تولی��د می‌کند‪ .‬این فلیترها در زمینه آب و فاضالب و معدن‬ ‫و فرآوری م��واد معدنی و برخی صنای��ع دیگر مانند صنایع‬ ‫غذایی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫حیرانی در ادام��ه با توضیح عملکرد دس��تگاه فیلترپرس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬فیلترپرس دستگاهی است که تصفیه را در حجم‬ ‫زیاد انجام داده و مایع و جامد را از یکدیگر جدا می‌کند که‬ ‫در بعض��ی از صنای��ع از جامد‪ ،‬در بعضی صنایع از مایع و در‬ ‫برخی دیگر‪ ،‬هم از مایع و هم از جامد استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬فیلترپرس در بس��یاری از‬ ‫ش��رکت‌های معدنی و صنایع معدنی ازجمله ش��رکت ملی‬ ‫م��س و ش��رکت مل��ی س��رب‌وروی و‪ ...‬کارب��رد دارد و این‬ ‫شرکت‌ها مشتری‌های ما به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی ش��رکت ابتکار توس در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چندمین س��ال است که در نمایش��گاه بین‌المللی معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی کرمان حضور دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ابتکار توس برای نخس��تین‌بار است که در نمایشگاه کرمان‬ ‫حضور دارد و از آنجا که ش��رکت‌های معدنی بزرگی در این‬ ‫نمایش��گاه حضور دارند‪ ،‬فرصت مناس��بی نیز برای ش��رکت‬ ‫به‌شمار می‌‌رود تا به معرفی محصول خود بپردازد‪.‬‬ ‫حیران��ی همچنین در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که حضور در نمایشگاه‌های‬ ‫تخصص��ی تا چه اندازه می‌تواند برای‬ ‫تولیدکنن��دگان مفید باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه فرصت مناسبی برای ارائه‬ ‫محصوالت و توانمندی‌های شرکت‌ها‬ ‫و تولیدکنن��دگان اس��ت‪ .‬از آنجا که‬ ‫تولیدکنندگان بس��یار زیاد ش��ده‌اند‪ ،‬درحقیقت نمایش��گاه‬ ‫فرصت مناس��بی برای رقابت است تا به بهترین شکل ممکن‬ ‫توانایی خود را در معرض دید و نمایش قرار دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به مش��کالت تولید عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫یک س��ال گذش��ته و با وجود تحریم‌ها واردات مواد اولیه با‬ ‫مشکل روبه‌‌رو شده‌ و این موضوع کار را برای تولیدکنندگان‬ ‫تا حدی دشوار کرده است‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫بخش خصوصی دهکده‬ ‫صنایع دستی می‌سازد‬ ‫سکوی پرش‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫تور مالیاتی‬ ‫برای سفته‌بازان‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رونمایی از ‪ ۴‬فرش‬ ‫بزرگ یکپارچه جهان‬ ‫گام نخست در تاسیس مدرسه صادرات‬ ‫نشست خبری سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫با محوریت بررس��ی عملکرد تجارت خارجی کش��ور و‬ ‫همچنین عقد دو تفاهمنامه با س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و متوسط و انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬ای��ن تفاهمنامه‌ها با هدف توانمندس��ازی‬ ‫بنگاه‌های صادراتی‪ ،‬ایجاد مدرسه صادرات و موضوع‌های‬ ‫مرتبط با تجارت خارجی کشور امضا شد‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹آمارهای مهم‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹ارتقای جایگاه صنعت نمایشگاهی‬ ‫تفاهمنام��ه دیگ��ری ک��ه در ای��ن آیین امضا ش��د‪،‬‬ ‫تفاهمنام��ه میان س��ازمان توس��عه تج��ارت و انجمن‬ ‫برگزارکنندگان نمایشگاه‌های ایران بود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران در این‬ ‫نشست با اشاره به اینکه امروز الزم است نگاه به توسعه‬ ‫ب��ازار را تغیی��ر دهیم و یک��ی از این اقدام‌ه��ا برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌هاس��ت که مد نظر فعاالن اقتصادی قرار دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت نمایشگاهی ما جوان است و با توجه‬ ‫به رقابتی که عرصه بین‌المللی ایجاد ش��ده‪ ،‬الزم است‬ ‫اصالحات��ی انجام داده و راهبری جدیدی را در دس��تور‬ ‫کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫مودودی اف��زود‪ :‬یکی از این راهبری‌ها که براس��اس‬ ‫آن توافقی با انجمن برگزارگنندگان نمایش��گاه‌ها انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬تبدیل نمایش��گاه‌ها به یک فرمت بزرگ‌تر به‌نام‬ ‫رویداد است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬براس��اس ای��ن تفاهمنامه دبیرخانه‬ ‫دائم��ی رویدادهای بین‌المللی را در س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت بنا خواهیم کرد و تمام فعالیت‌هایی که مرتبط‬ ‫ب��ا حوزه آموزش و اطالع‌رس��انی‪ ،‬مذاک��ره‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫توسعه بازار است را برای فعاالن اقتصادی که در عرصه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬رشد صادرات را تجربه نکردیم‪ ،‬اما امسال تا حدودی‬ ‫سیاس��ت‌ها تغییر کرده و امیدواریم با تغییراتی که در سیاست‌های‬ ‫ارزی ازس��وی بانک مرکزی ایجاد شده‪ ،‬تجارت غیرنفتی کشور بهبود‬ ‫یابد‬ ‫نمایشگاهی حضور می‌یابند‪ ،‬ارائه می‌کنیم‪.‬‬ ‫م��ودودی با تاکید بر اینکه امیدواری��م بتوانیم با این‬ ‫اق��دام بتوانیم جایگاه صنعت نمایش��گاهی ارتقا دهیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مع��رف هرچه بهتر برن��د ای��ران و برند تجاری‬ ‫محصول و ش��رکت ایرانی در عرصه بین‌المللی باش��یم‬ ‫و فضای��ی فراتر از فض��ای محدود نمایش��گاهی ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عل��ی م��رادی‪ ،‬رئی��س انجم��ن برگزارکنن��دگان‬ ‫نمایش��گاه‌های ایران نیز با بیان اینکه اهمیت نمایشگاه‬ ‫در حوزه صادرات برکسی پوش��یده نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه محلی برای بازاریاب��ی رو در رو و بهترین و‬ ‫مطمئن‌تری��ن راه برای برق��راری ارتب��اط تجاری بین‬ ‫شرکت‌ها است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برگزاری نمایشگاه‌ها یک گام جلوتر از‬ ‫جامعه اس��ت؛ به این معناکه فناوری‌های آینده در این‬ ‫رویدادها به نمایش در می‌آید‪ .‬برهمین اس��اس در این‬ ‫تفاهمنامه سعی ش��ده رویکرد نمایشگاه‌ها‪ ،‬از برگزاری‬ ‫ص��رف به رویکرد صادراتی تغییر پی��دا کند و با عنوان‬ ‫رویدادهای تجاری ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه مرادی‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه اهداف��ی را دنبال‬ ‫می‌کن��د که یک��ی از مهم‌ترین آن بازگرداندن ش��أن و‬ ‫منزلت صنعت نمایشگاهی کشور است؛ چراکه متاسفانه‬ ‫در چند س��ال گذش��ته به‌دلیل عملکرد نامناس��بی که‬ ‫داش��تیم الگوی نمایش��گاهی کش��ور ما به کشورهای‬ ‫منطقه مانند ترکیه و امارات انتقال پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن برگزارکنندگان نمایش��گاه‌های ایران‬ ‫همچنین تمرکز و اس��تفاده از ظرفیت‌های رویدادهای‬ ‫تج��اری برای ارائه توانمندی‌های تولیدی ش��رکت‌های‬ ‫ایرانی در راس��تای توس��عه صادرات و کمک به توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی از طریق توانمند‌س��ازی بنگاه‌های‬ ‫صادراتی را از دیگر اهداف این تفاهمنامه دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صادرات‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت درباره صادرات‬ ‫خدمات فنی‌‌مهندس��ی گفت‪ :‬در ای��ن بخش از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر صادرات داشته‌ایم که‬ ‫نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی در نشست خبری خود با اصحاب‬ ‫رس��انه با بیان اینکه هنوز آمار تجارت خارجی کش��ور‬ ‫به‌طور رس��می اعالم نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس اطالعات‬ ‫برخط گمرک جمهوری اس�لامی ایران میزان صادرات‬ ‫در ‪2‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬ح��دود ‪ ۸.۴‬میلی��ارد دالر‬ ‫بوده و این رقم نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫ک��ه ‪ ۷.۷‬میلیارد دالر بوده‪ ۷.۱ ،‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به‬ ‫میزان واردات به کش��ور اظهارکرد‪ :‬واردات ‪۲‬ماه نخست‬ ‫امسال ‪ ۶.۷‬میلیارد دالر بوده که این رقم نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۸‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در فروردین امس��ال شاهد افت ‪۱۸‬‬ ‫درصدی صادرات نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬تلقی از این موضوع این بود که براس��اس‬ ‫سیاس��ت‌های ارزی کاهش صادرات انجام ش��ده‪ ،‬اما با‬ ‫توج��ه به رش��د ص��ادرات در ‪ ۲‬ماه گذش��ته این تلقی‬ ‫پذیرفتنی نیست‪ ،‬ضمن اینکه با توجه به وقوع سیل در‬ ‫ابتدای امس��ال و از آنجایی که بخش زیادی از کاالهای‬ ‫ایرانی به کش��ور عراق صادر می‌شد‪ ،‬به‌دلیل مشکالتی‬ ‫که ب��رای عبور و مرور کامیون‌ها پیش آمد‪ ،‬صادرات ما‬ ‫را تحت‌تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫مودودی درباره صادرات خدمات فنی‌‌مهندسی گفت‪:‬‬ ‫در این بخش از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات داش��ته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫رشد ‪ ۱۷‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت با اشاره به تغییر‬ ‫سیاست‌های بانک مرکزی و انطباق آن با سیاست‌های‬ ‫تجاری گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬ما رش��د صادرات را تجربه‬ ‫نکردیم‪ ،‬اما امس��ال تا حدودی سیاست‌ها تغییر کرده و‬ ‫امیدواریم با تغییراتی که در سیاست‌های ارزی ازسوی‬ ‫بانک مرکزی ایجاد شده‪ ،‬تجارت غیرنفتی کشور بهبود‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین به پدیده صدور کارت‌های جدیدالورود‬ ‫بازرگانی اش��اره و اظهارکرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬شاهد صدور‬ ‫‪ ۶۵۰۰‬کارت بازرگان��ی جدیدال��ورود بودیم که فعالیت‬ ‫ای��ن تعداد کارت در س��ال‌های قبل س��ابقه نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد‪ :‬امسال‬ ‫براساس اطالعات واصله حدود ‪ ۱۳۷۰‬کارت جدیدالورود‬ ‫بازرگانی به عرصه تجارت کشور وارد شده که این تعداد‬ ‫کارت در یک ماه ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر صادرات داشته‌اند و‬ ‫ورود این تعداد کارت به چرخه بازرگانی کشور ضرورت‬ ‫اصالح سیاست‌های ارزی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین بانک‬ ‫مرکزی به این موضوع ورود کرده و قدری سیاست‌های‬ ‫ارزی را تغییر داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگش�ت ‪ ۴‬میلی�ارد دالر ارز صادراتی در‬ ‫سال‌جاری‬ ‫م��ودودی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعالم‬ ‫ک��رده ‪ ۶۰‬درص��د ارز حاصل از صادرات در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫به چرخه اقتصاد کشور برگش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫آم��ار‪ ۱۸ ،‬میلیارد یورو ارز به س��امانه نیما برگش��ته و‬ ‫این آمار نش��ان می‌دهد‪ ،‬جریان برگش��ت ارز از زمانی‬ ‫که سیاس��ت‌های ارزی اصالح شده‪ ،‬تغییر چشمگیری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬امس��ال ‪ ۴‬میلی��ارد دالر ارز حاصل از‬ ‫صادرات به سامانه نیما برگشته است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار کرد‪ :‬کل اقالم‬ ‫صادراتی کش��ور در س��ال ‪ ۳۴۰۰ ،۹۶‬قلم کاال براساس‬ ‫کد سیس��تم هماهنگ ‪ HS‬بوده است که در سال ‪۹۷‬‬ ‫این اقالم به ‪ ۴۴۰۰‬مورد افزایش یافته که حاکی از رشد‬ ‫‪ ۲۹‬درصدی است‪.‬‬ ‫مودودی همچنین ادامه داد‪ :‬تعداد کل صادرکنندگان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲۰۰ ،۹۶‬نفر بوده که در سال ‪ ۹۷‬تعداد کل‬ ‫صادرکنندگان به ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر افزایش پیدا کرده‬ ‫است که حکایت از افزایش ‪ ۴۰‬درصدی صادرکنندگان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت همچنین افزود‪:‬‬ ‫به‌طور تقریب��ی‪ ۱۳۴۰ ،‬صادرکنن��ده حقیقی و ‪۱۷۱۸‬‬ ‫صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات به کشور در سال‬ ‫‪ ۹۷‬جدا شده‌اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه تجارت هی��چ‌گاه موافق‬ ‫ممنوعیت در امر تجارت نیس��ت و ‪ ۷۰‬س��ال است در‬ ‫تجارت جهان ممنوعیت ممنوع شده است اما گاهی در‬ ‫ش��رایطی مانند تحریم‌ها قرار داریم که مجبور به اتخاذ‬ ‫تصمیم‌ه��ای ویژه به‌عنوان مث��ال ایجاد ممنوعیت‌های‬ ‫وارداتی می‌شویم‪.‬‬ ‫م��ودودی با بیان اینکه به نظر می‌رس��د برای کنترل‬ ‫بازار باید از ابزارهایی مانند وضع عوارض اس��تفاده کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سازمان توسعه تجارت سازمانی تخصصی نیست‬ ‫که درباره میزان عوارض وضع شده بر کاالهای صادراتی‬ ‫نظ��ر دهد اما نباید فضایی را در صادرات ایجاد کرد که‬ ‫با صادرات ارزان کش��ورهای دیگر این تصور را داش��ته‬ ‫باشند که قصد دامپینگ وجود دارد‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر ارز حاصل‬ ‫از صادرات به‬ ‫سامانه نیما‬ ‫برگشته است‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت‪ :‬بزرگ‌ترین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف جهان از ‪ ۳‬تا‬ ‫‪۹‬شهریور امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی در تهران برگزار می‌شود و در جریان‬ ‫ای��ن روی��داد مهم ب��رای نخس��تین‌بار ‪۴‬فرش‬ ‫ب��زرگ یکپارچه جهان‪ ،‬رونمایی خواهند ش��د‪.‬‬ ‫فرش��ته دس��ت‌پاک در گفت‌وگو با ش��اتا افزود‪:‬‬ ‫در این نمایش��گاه حدود ‪ ۸۰۰‬غرفه با مشارکت‬ ‫بهترین‌های فرش دس��تباف برپا خواهد شد و از‬ ‫هیات‌های تج��اری بزرگ جهان برای حضور در‬ ‫نمایشگاه دعوت به عمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این نکته که نمایش��گاه امسال‬ ‫با روش و ابعاد متفاوتی برگزار می‌ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تاج��ران خارج��ی و عالقه‌من��دان فرش‬ ‫دس��تباف ایران برای حضور در نمایشگاه دعوت‬ ‫ش��ده‌اند و از طریق بانک‌ها‪ ،‬کارت‌های اعتباری‬ ‫(‪ )credit card‬ب��رای مهمان��ان خارج��ی که‬ ‫عالقه‌من��د به خرید هس��تند‪ ،‬ق��رار می‌دهیم تا‬ ‫مش��کل ارزی نداشته باش��ند‪ .‬رئیس مرکز ملی‬ ‫فرش ای��ران با اش��اره به برنامه‌ه��ای این مرکز‬ ‫برای توسعه تجارت فرش دستباف ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال در این راستا موضوع‌هایی مانند شرکت‬ ‫در نمایش��گاه‌های بین‌المللی و داخلی‪ ،‬دعوت از‬ ‫هیات‌های تجاری و اع��زام هیات‌های تجاری را‬ ‫در دس��تور کار داریم و ات��اق بازرگانی تهران نیز‬ ‫در این زمینه با ما همکاری می‌کند‪ .‬دس��ت‌پاک‬ ‫فرش دستباف را به نوعی شناسنامه و پرچم دوم‬ ‫کشور دانست و بیان کرد‪ :‬یکی از دالیل اصلی که‬ ‫فرش دستباف نتوانسته بازارهای خود را داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬عدم برندسازی و شناسنامه‌دار کردن آن‬ ‫اس��ت که برای حل و فص��ل این موضوع‪ ،‬انتهای‬ ‫سال گذش��ته با یکی از سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫تفاهمنامه‌ای را برای شناسنامه‌دار کردن فرش‬ ‫دستباف امضا کردیم‪.‬‬ ‫قرار است که این سازمان‪ ،‬فرش‌های دستباف‬ ‫صادر‌کنن��دگان را ت��ا دو س��ال به‌ط��ور رایگان‬ ‫شناس��نامه‌دار کند که این موضوع س��بب رونق‬ ‫فرش دس��تباف کش��ورمان در بازارهای جهانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اقدام‌های نظارتی‬ ‫سازمان حمایت‬ ‫مدی��رکل بازرس��ی وی��ژه س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان گف��ت‪:‬‬ ‫براس��اس جمع‌بندی گزارش عملکرد بازرس��ی‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در سطح کش��ور بیش از ‪۱۲۱‬هزار‬ ‫م��ورد بازرس��ی از واحد تولیدی‪ ،‬بس��ته‌بندی‪،‬‬ ‫پخش و عمده فروشی و خرده‌فروشی قند و شکر‬ ‫در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت‬ ‫ضوابط و مقررات انجام ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬مجتبی ماجد به نحوه رصد وضعیت بازار‬ ‫ش��کر و اعمال نظ��ارت و کنترل ب��رای مقابله با‬ ‫افزایش خودس��رانه قیمت‌ها اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬به‌منظور کنترل و تنظیم بازار شکر‬ ‫در مجم��وع ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۴۷۱‬مورد بازرس��ی از‬ ‫س��طح مبادی تولی��د‪ ،‬تامین و توزیع ازس��وی‬ ‫بازرسان س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در س��طح کشور انجام شد که حاصل آن تشکیل‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۲۵‬پرونده تخلف به ارزش حدود ‪۶۴۰‬‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سازمان توسعه تجارت دو تفاهمنامه در راستای توسعه صادرات منعقد کرد‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران پیش از‬ ‫امضای تفاهمنامه با س��ازمان صنای��ع کوچک‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه در س��ال ‪ ۹۶‬تعداد شرکت‌های صادرکننده باالی‬ ‫یک میلیارد دالر فقط یک شرکت پتروشیمی در کشور‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد شرکت‌های که بین‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر تا یک میلیارد دالر در این سال صادرات داشته‌اند‪،‬‬ ‫‪ ۸‬ش��رکت و همچنین تع��داد ش��رکت‌های که میزان‬ ‫ص��ادرات آنها ‪ ۱۰۰‬میلیون ت��ا ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بوده‬ ‫‪ ۳۲‬شرکت و تعداد ش��رکت‌هایی که صادرات آنها بین‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬دالر در سال ‪ ۹۶‬بوده فقط ‪ ۳۷‬شرکت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مودودی تصریح ک��رد‪ :‬بنابراین کل صادرات بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون دالر ما در س��ال ‪ ۹۶‬ازس��وی ‪ ۱۰۰‬شرکت‬ ‫انجام ش��ده است و تعداد ش��رکت‌هایی که بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون دالر صادرات داشته‌اند‪ ۴۰۰ ،‬شرکت بوده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در مجموع ‪ ۴۷‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غیرنفتی ما در س��ال ‪ ۹۶‬ازسوی بیش از ‪ ۸‬هزار شرکت‬ ‫انجام شده و این به معنای ضعف بزرگ در توانمندسازی‬ ‫بنگاه‌ها است‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران با اشاره به‬ ‫اینک��ه ‪ ۴۰‬هزار واح��د تولیدی کوچک و متوس��ط در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬میزان کل‬ ‫صادرات این واحدها باالی ‪ ۲‬میلیارد دالر است که رقم‬ ‫بسیار ناچیزی است‪.‬‬ ‫بنابراین توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی را در قالب‬ ‫تشکیل یک مدرسه صادراتی در دستور کار قرارداده‌ایم‬ ‫و در این راس��تا یکی از ضروری‌ترین بحث‌ها این است‬ ‫که هر چه زودتر صادرکنن��دگان را با فضای بین‌الملل‬ ‫آش��نا کنیم‪ .‬در این مس��یر از بخ��ش خصوصی واقعی‬ ‫بهره‌مند خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی ظرفیت‌های شهرهای ایران به مناسبت روز جهانی صنایع دستی‬ ‫یادداشت‬ ‫آنالین‌ها‬ ‫یک‌شبه ره‬ ‫صد ساله‬ ‫نمی‌روند‬ ‫بخش خصوصی دهکده صنایع دستی می‌سازد‬ ‫کیارش عباس‌زاده‬ ‫مشاور کسب‌وکار‬ ‫‹ ‹شیراز را شهر جهانی صنایع‌دستی می‌کنیم‬ ‫حیدرعلی زاهدیان‬ ‫حاتم شیراز در‬ ‫حال گذراندن‬ ‫مراحل‬ ‫ثبت نشان‬ ‫بین‌المللی‬ ‫جغرافیایی‬ ‫است که این‬ ‫کار در حفظ این‬ ‫اثر تاثیر‌گذار‬ ‫خواهد بود‬ ‫شهرود امیرانتخابی‬ ‫صنایع‌دستی‬ ‫گیالن‬ ‫ارزان‌قیمت‬ ‫هستند و در‬ ‫این میان شاید‬ ‫چادرشب یا‬ ‫رشتی‌دوزی‌ها‬ ‫جزو‬ ‫گران‌ترین‌ها‬ ‫باشند‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی و هنره��ای س��نتی اداره کل‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری فارس در‬ ‫این‌باره گفت‪ :‬در تالش هس��تیم ش��یراز را به‌عنوان شهر‬ ‫جهانی صنایع‌دس��تی معرفی کنیم‪ .‬ش��یراز سابقه برند‬ ‫ش��دن در برخی از حوزه‌ها را دارد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬شیراز‬ ‫در ح��وزه فرهنگ��ی یک برند بوده و در جهان ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حال اینکه اگر بتوانیم از نظر صنایع‌دستی‬ ‫نیز به ش��هرت جهانی برس��یم ناخ��ودآگاه توجه فعاالن‬ ‫و س��رمایه‌گذاران داخل��ی و خارجی صنایع‌دس��تی را به‬ ‫خود جل��ب می‌کند‪ .‬این س��رمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در‬ ‫حوزه زیر‌س��اخت‌های صنایع‌دستی باشد یا خط تولیدی‬ ‫راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫حیدرعل��ی زاهدیان در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در حوزه زیرساخت‌ها به‌عنوان نمونه می‌توان‬ ‫شهرک‌های صنایع‌دس��تی یا بازارچه‌های صنایع‌دستی‬ ‫ایجاد شود‪ .‬این بازارچه‌ها می‌تواند در مبادی ورودی شهر‬ ‫ش��یراز باشد‪ .‬برند ش��دن و ثبت شدن هر کدام از صنایع‬ ‫دس��تی ش��یراز هم می‌تواند در نهایت به معرفی جهانی‬ ‫آن تاثیر‌گذار باش��د‪ .‬حاتم ش��یراز هم در حال گذراندن‬ ‫مراحل ثبت نش��ان بین‌المللی جغرافیایی اس��ت که این‬ ‫کار در حفظ این اثر تاثیر‌گذار اس��ت و جلوی کپی‌کاری‬ ‫آن را می‌گی��رد‪ .‬هدف م��ا از ثبت‌های جهانی هم معرفی‬ ‫اس��ت و ه��م اینکه در نهایت فرصتی ب��رای رونق تولید‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال و ارزش‌افزوده فراهم می‌کند و در نهایت‬ ‫صنایع‌دس��تی به‌عنوان یک محص��ول غیرنفتی (بیش از‬ ‫آنچه امروز است) ارزآور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همین امروز هم در حوزه‌های نمایشگاه‌های‬ ‫داخل��ی و خارجی و ایجاد بازارچه‌های دائمی و ش��هرک‬ ‫صنایع‌دستی کارهای ارزشمندی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت دهکده صنایع‌دستی در شیراز‬ ‫زاهدی��ان ادام��ه داد‪ :‬دهکده صنایع‌دس��تی از س��وی‬ ‫بخش خصوصی در ش��یراز در حال راه‌اندازی اس��ت‪.‬در‬ ‫ای��ن دهکده صفر تا ‪ ۱۰۰‬تولید و فروش صنایع‌دس��تی‬ ‫از آم��وزش گرفت��ه تا تولید و عرضه را خواهیم داش��ت و‬ ‫می‌توانیم پایانه صادراتی داشته باشیم و حتی گردشگری‬ ‫تجربه محور را در این مجموعه می‌توانیم داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫این دهکده از نظر ابعاد پروژه‪ ،‬پروژه بزرگی اس��ت که در‬ ‫مسیر شیراز و تخت‌جمشید خواهد بود و درحال‌حاضر از‬ ‫سوی بخش خصوصی در حال ساخت است‪.‬‬ ‫به‌گفته معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری فارس‪ ،‬عالوه‬ ‫بر این نشس��ت‌های تخصصی را در هفته صنایع‌دس��تی‬ ‫خواهیم داش��ت که در حوزه‌های زن��ان و خانواده‪ ،‬رونق‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬ارتباط اصول عملی و تئوری‪ ،‬بهداشتی‬ ‫کردن کارگاه‌ها و‪ ...‬خواهد بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬رونمایی‌هایی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫پی��ش از راه‌ان��دازی کس��ب‌وکار اینترنتی‬ ‫خانگی باید نکاتی را دانسته و از تکرار اشتباه‬ ‫دیگران بپرهیزید‪ .‬در این یادداش��ت به چند‬ ‫نکته اشاره می‌کنیم‪.‬‬ ‫نخس��تین موضوعی که باید در نظر داشته‬ ‫باشید‪ ،‬رقابت اس��ت‪ .‬درست است که هزینه‬ ‫راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی به نسبت سایر‬ ‫کسب‌وکارها پایین است و هر شخصی ممکن‬ ‫است بتواند در حتی یک‌روز یک‌کسب و کار‬ ‫آنالین ب��رای خودش دس��ت‌وپا کند اما این‬ ‫بدان معنا نیس��ت که ادامه کار هم به همین‬ ‫سادگی خواهد بود‪.‬‬ ‫در واقع باید در نظر داش��ته باشید که این‬ ‫سادگی برای همه وجود دارد و اگر راه‌اندازی‬ ‫چنین کس��ب‌وکاری برای ش��ما ساده است‪،‬‬ ‫ب��رای دیگران هم راح��ت خواهد بود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب شما رقیب‌های خرد بسیاری خواهید‬ ‫داشت که الزم اس��ت از پیش برای رقابت با‬ ‫آنها فکری کرده باشید‪.‬‬ ‫نکت��ه دوم اینک��ه وقتی ای��ده‌ای دارید که‬ ‫مطمئ��ن هس��تید‪ ،‬جواب می‌دهد و ش��ما را‬ ‫ثروتمن��د می‌کن��د‪ ،‬بای��د فردی مناس��ب را‬ ‫برای مش��ورت پی��دا کنید‪ .‬یادت��ان نرود که‬ ‫اطرافی��ان نزدیک اغلب نمی‌خواهند ش��ما را‬ ‫ناامید یا ناراحت کنند و بنابراین اشکال‌های‬ ‫ایده‌های‌ت��ان را نخواهن��د گف��ت‪ .‬پس بهتر‬ ‫اس��ت از آنها که غریبه‌تر هس��تند و آنهایی‬ ‫ک��ه احتمال دارد بی‌پروات��ر‪ ،‬واقعیات و نقاط‬ ‫ضع��ف آن ای��ده را بگویند‪ ،‬کم��ک بگیرید‪.‬‬ ‫البت��ه بهترین و مطمئن‌ترین راه مش��ورت با‬ ‫متخصصی اس��ت ک��ه پیش‌تر این مس��یر را‬ ‫پیموده است و تجربه آن را دارد‪.‬‬ ‫تعیین و تعریف مش��تریان موضوع مهمی‬ ‫اس��ت که نباید از آن غافل ش��وید‪ .‬گاهی در‬ ‫کسب‌وکارهای خانگی روی فروش به‌خانواده‬ ‫و فامیل بیش از حد حس��اب باز می‌ش��ود تا‬ ‫جای��ی که تک‌ت��ک افراد فامی��ل را به‌عنوان‬ ‫مش��تری بالق��وه قلم��داد ک��رده و در ذهن‬ ‫خ��ود پول خدمات یا محص��ول را هم از آنها‬ ‫می‌گیرید‪.‬‬ ‫شاید عجیب باشد اما خیلی اوقات خانواده‬ ‫و فامی��ل نمی‌توانن��د مش��تریان خوبی برای‬ ‫کس��ب و کار ش��ما باش��ند یا اگر هم باشند‪،‬‬ ‫استمرار نخواهد داشت و باز هم نیاز خواهید‬ ‫داشت جای دیگری به‌دنبال مشتری بگردید‪.‬‬ ‫پس الزم است از همین حاال روش‌هایی موثر‬ ‫برای رسیدن به سوددهی را در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫غول‌های بزرگ��ی مانند گوگل و فیس‌بوک‬ ‫وج��ود دارند ک��ه همگی در بس��تر اینترنت‬ ‫کس��ب‌وکارهای بسیار س��ودآور و موفقی را‬ ‫راه‌اندازی کرده‌اند و به س��رعت در حال رشد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اینک��ه آنها تا ای��ن حد موف��ق بوده‌اند و‬ ‫میلیاردها دالر درآمد داشته‌اند‪ ،‬ممکن است‬ ‫هر کس��ی را به ح��رص و طمع بین��دازد تا‬ ‫جایی که بعضی گمان می‌کنند با کسب‌وکار‬ ‫اینترنت��ی می‌توانند یک‌ش��به ره صدس��اله‬ ‫بروند‪ .‬همین نگرش موجب ش��ده بس��یاری‬ ‫از کس��ب‌وکارهای خانگی و استارت‌آپ‌های‬ ‫اینترنتی با ش��ور و شوق بس��یار آغاز کنند و‬ ‫با ناامیدی بسیار به فعالیت‌شان پایان دهند‪.‬‬ ‫ب��ازار تج��ارت الکترونیک و کس��ب‌وکارهای‬ ‫اینترنتی به‌ش��دت می‌تواند س��ودآور باش��د‬ ‫به‌ش��رطی که عل��م آن را پیش‌ت��ر آموخته‬ ‫باش��یم‪ .‬یادمان نرود گوگل‪ ،‬فیس‌بوک‪ ،‬اپل‪،‬‬ ‫دیزن��ی و آمازون همگی از پارکینگ ش��روع‬ ‫ش��ده‌اند و اس��تارت‌آپ ایرانی زودفود نیز از‬ ‫پشت‌بام کار خودش را آغاز کرده است‪ ،‬پس‬ ‫با حداقل‌ها هم می‌شود کارهای بزرگ انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫داشتن ش��هامت یکی از رمزهای موفقیت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر فک��ر می‌کنید‪ ،‬آنهای��ی که موفق‬ ‫شده‌اند مسیر مستقیم را سپری کرده‌اند و به‬ ‫هدف خود رس��یده‌اند باید بدانید که این‌طور‬ ‫نیست!‬ ‫ای��ن اتفاق جز در فیلم‌ه��ای هندی جای‬ ‫دیگری اتفاق نمی‌افتد و الزم اس��ت‪ .‬بپذیریم‬ ‫ک��ه هزین��ه آرزوه��ا و موفقیت‌های‌م��ان را‬ ‫خودم��ان بپردازیم‪ .‬برای این کار الزم اس��ت‬ ‫زمان صرف کنیم‪ ،‬پش��تکار به‌خ��رج دهیم‪،‬‬ ‫دانش‌م��ان را زی��اد کنی��م‪ ،‬در کارگاه‌ه��ای‬ ‫آموزش��ی ش��رکت کنیم و آنچه نیاز داریم را‬ ‫فراهم آوریم‪.‬‬ ‫رویاه��ای م��ا ارزش آن را دارند تا زحمت‬ ‫سپری کردن این مسیر را به خودمان بدهیم‬ ‫و برایش شهامت به خرج دهیم‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امروز ‪ ۲۰‬خرداد روز جهانی صنایع‌دس��تی است‪ .‬ایران‬ ‫یکی از مدعی‌ترین کشور‌ها در حوزه صنایع‌دستی است‪،‬‬ ‫به‌طوری که قصد دارد یکی از شهر‌های ایران (شیراز) را‬ ‫به‌عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی به ثبت برساند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬ایران برنامه‌های متنوعی را در حوزه صنایع‌دستی‬ ‫دنب��ال می‌کن��د‪ .‬ایجاد دهکده صنایع‌دس��تی ازس��وی‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ثبت‌های ملی و جهانی صنایع‌دس��تی‬ ‫ایران‪ ،‬تجاری‌س��ازی و تنوع بخش��یدن ب��ه کاربردهای‬ ‫صنایع‌دس��تی و ایجاد نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های فروش‬ ‫دائمی و موقت‪ ،‬حذف صنایع‌دس��تی چینی از بازار و‪ ...‬از‬ ‫برنامه‌هایی است که در این حوزه دنبال می‌شود‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬مهم‌ترین خبرهای صنایع‌دستی در ‪ ۳‬استان‬ ‫کشور یعنی گیالن‪ ،‬شیراز و لرستان است‪.‬‬ ‫ایران برنامه‌های متنوعی را در حوزه صنایع‌دستی دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫ایجاد دهکده صنایع‌دس��تی ازس��وی بخش خصوصی‪ ،‬ثبت‌های ملی‬ ‫و جهان��ی صنایع‌دس��تی ای��ران‪ ،‬تجاری‌س��ازی و تنوع بخش��یدن به‬ ‫کاربردهای صنایع‌دس��تی و ایجاد نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های فروش‬ ‫دائمی و موقت‪ ،‬حذف صنایع‌دستی چینی از بازار و‪ ...‬از برنامه‌هایی‬ ‫است که در این حوزه دنبال می‌شود‬ ‫هم در خواهیم داش��ت و همچنین بازارچه دائمی نیز با‬ ‫همت بخش خصوصی به‌عنوان س��رمایه‌گذار و صنعتگر‬ ‫راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع‌دس�تی چین�ی از بازار گیلان حذف‬ ‫می‌شوند‬ ‫مدی��رکل اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری استان گیالن نیز گفت‪ :‬صنایع‌دستی گیالن‬ ‫ارزان قیمت هستند و چندان سرمایه‌بر نیستند و نیاز به‬ ‫تس��هیالت زیادی ندارند‪ .‬معرق ممکن است قیمت‌های‬ ‫چندین میلیون تومانی داش��ته باش��د اما صنایع‌دستی‬ ‫گی�لان این چنی��ن قیمتی ندارند و در این میان ش��اید‬ ‫چادرشب یا رشتی دوزی‌ها جزء گران‌ترین‌ها باشند‪.‬‬ ‫ش��هرود امیرانتخابی در گفت‌وگ��و با خبرنگار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از مصداق‌های اقتصاد مقاومتی مربوط‬ ‫به صنایع‌دستی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬گیالن ‪ ۲۴‬هزار صنایع‌دس��تی کار دارد‬ ‫و از بیش��تر آنه��ا در مقاطع گوناگونی از تس��هیالتی که‬ ‫اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان داده اس��ت‪ ،‬استفاده کرده‌اند‪ .‬در استان گیالن ما‬ ‫بازارچه‌های محلی داریم که با ارتباط خوبی که با فعاالن‬ ‫صنایع‌دستی برقرار کرده‌ایم از آنها دعوت می‌کنیم تا در‬ ‫این بازارچه‌های حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫امیرانتخاب��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا کاهش امکان س��فر‌های‬ ‫خارجی و افزایش س��فرهای داخلی‪ ،‬گردشگران داخلی‬ ‫بیش��تر ش��ده‌اند و این به معنای باال رفتن امکان فروش‬ ‫صنایع‌دستی گیالن است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در راس��تای حمایت از تولید داخلی در‬ ‫تالش��یم صنایع‌دستی ساخت کش��ور چین را از گیالن‬ ‫حذف کنیم‪ .‬در این راس��تا نامه‌هایی به‌طور رس��می به‬ ‫فروشندگان صنایع‌دستی زده‌ایم که از فروش این کاالها‬ ‫اجتناب کنند‪ .‬همان طور که می‌دانید نرخ صنایع‌دستی‬ ‫چینی نازل (مثال ‪ ۵‬هزار یا ‪ ۱۰‬هزار تومان) است و به این‬ ‫جهت بازار صنایع‌ستی ایرانی را کساد کرده است‪ .‬البته‬ ‫ایرانی‌ها هم صنایع‌دستی به همان نرخ در بازار دارند‪ .‬در‬ ‫بازدیدی که به تازگی داشتم با کاالهایی روبه‌رو شدم که‬ ‫گمان کردم چینی هس��تند اما بعد متوجه شدم که اینها‬ ‫کار ایران اس��ت‪ .‬پس نیازی نیس��ت که از صنایع‌دستی‬ ‫کوچ��ک و ارزان ن��رخ را از چین بیاوریم و ب��ازار را برای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی تنگ کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت جهانی چادر شب قاسم‌آباد‬ ‫مدی��رکل اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری اس��تان گیالن خاطرنشان کرد‪ :‬چادرشب از‬ ‫صنایع دستی فاخر گیالن است که در حال تجاری‌سازی‬ ‫آن هستیم و در هفته صنایع‌دستی‪ ،‬نماینده شورای ثبت‬ ‫جهانی به ایران می‌آیند تا چادرشب بافی قاسم‌آباد را که‬ ‫پیش‌تر ثبت ملی شده بود را ثبت جهانی کنیم‪ .‬این اتفاق‬ ‫بزرگی برای آن منطقه و کل استان گیالن است‪.‬‬ ‫امیرانتخاب��ی گفت‪ :‬رش��تی‌دوزی هم به دلیل اینکه با‬ ‫نخ ابریش��م دوخته می‌شود نسبت به سایر صنایع‌دستی‬ ‫گی�لان گ��ران تر اس��ت‪ .‬این‌ها هم بازاری ش��ده اس��ت‬ ‫و ب��ا طراحی‌ه��ای روز‪ ،‬روی مانتو‪ ،‬ش��لوار‪ ،‬کیف دوخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫از آنجای��ی که در گی�لان بازارچه‌های دائمی داریم و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬توانمندی ایجاد بازارچه‌های موقت برای‬ ‫فروش این دس��ت کاالها را نیز داریم در نهایت مش��کل‬ ‫حادی وجود ندارد اما باید از صنایع‌دس��تی حمایت شود‬ ‫که در تالش هستیم این حمایت را بیشتر کنیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫اس��تان گیالن درباره برنامه‌های هفته صنایع‌دستی نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در این هفته بی��ش از ‪ ۷۰‬عنوان برنامه داریم که‬ ‫سیب‌زمینی کیلویی ‪۵‬هزار تومان‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی ضمن‬ ‫رد برخ��ی ادعاه��ا مبنی بر افزایش نرخ س��یب زمینی‬ ‫ت��ا کیلویی ‪۸‬هزار تومان گفت که این محصول کیلویی‬ ‫حدود ‪۵‬هزار تومان در بازار فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫در چند روز گذش��ته برخی رسانه‌ها اعالم کردند که‬ ‫نرخ هر کیلوگرم س��یب زمینی در میدان مرکزی میوه‬ ‫و ت��ره ب��ار تهران به ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۶‬هزار تومان رس��یده و در‬ ‫خرده‌فروشی‌ها کیلویی ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬هزار تومان عرضه می‌شود و عامل‬ ‫این افزایش نرخ نیز آزاد ش��دن صادرات سیب زمینی و پیاز بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که اسداهلل کارگر در این‌باره به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫قیمت‌هایی که برای س��یب زمینی گفته می‌ش��ود حقیقت ندارد‬ ‫و مش��خص نیس��ت برخی رسانه‌ها چگونه در ش��رایطی که بازار‬ ‫تعطیل اس��ت‪ ،‬نرخ این محص��ول را از میدان مرکزی میوه و تره‬ ‫بار اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در چن��د روز گذش��ته به دلیل‬ ‫تعطیلی‌ه��ای متوال��ی ب��ازار مرک��زی میوه و ت��ره بار‬ ‫تعطی��ل بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مالک اصلی نرخ و کش��ف‬ ‫آن ب��رای ان��واع می��وه و تره ب��ار‪ ،‬قیمت‌ه��ای هفته‬ ‫جاری اس��ت و نمی‌توان در ش��رایطی که بازار تعطیل‬ ‫اس��ت ن��رخ درس��تی ارائ��ه ک��رد چراک��ه تعطیالت‬ ‫می‌توان��د خ��ود یکی از عوام��ل افزایش نرخ و نوس��ان‌های بازار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی گفت‪ :‬آخرین نرخ‬ ‫موجود در بازار خرده‌فروشی نشان می‌دهد که هر کیلوگرم سیب‬ ‫زمینی در ش��هر ته��ران حدود ‪۵‬هزار تومان فروخته می‌ش��ود و‬ ‫قیمت‌های��ی ک��ه برخ��ی رس��انه‌ها از آن یاد می‌کنن��د‪ ،‬صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ته��ران در مجلس اظهارکرد‪ :‬لغ��و مجوز ‪۱۶‬‬ ‫کشتی صید ترال در جاس��ک موجب بازگشت رونق به فعالیت‬ ‫صیادان سنتی شده است‪.‬‬ ‫سیده‌فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫ی‌های صیادی چین در خلیج‌فارس و‬ ‫‪۱۳۹۷‬موضوع حضور کشت ‪‎‬‬ ‫دریای عمان مطرح ش��د که با توجه به اینکه اقتصاد و معیشت‬ ‫صیادان س��نتی را دچار تالطم کرده و زیس��ت بوم دریا را مورد‬ ‫هجوم قرار داده بود‪ ،‬مورد پیگیری وکالی مردم قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع‌دس�تی لرس�تان‪ ۳۲‬نش�ان مرغوبیت‬ ‫کسب کرد‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری لرس��تان نیز در آخرین خبر‬ ‫از این اس��تان گفت‪ ۳۲ :‬نشان مرغوبیت صنایع‌دستی در‬ ‫این استان کسب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬افشین باباحسینی‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۲۶‬نش��ان ملی و ‪ ۸‬نش��ان یونس��کو و‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در راستای جهانی شدن‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫تحت‌تاثیر ش��رایط اقتصادی قرار گرفت��ه‪ ،‬افزود‪ :‬اهداف‬ ‫برگزاری نشان ملی مرغوبیت کاالی صنایع‌دستی‪ ،‬کمک‬ ‫ب��ه ارتقا و بهبود کیفی محصوالت براس��اس فاکتور‌های‬ ‫تعیین ش��ده نش��ان بین‌المللی مرغوبیت صنایع‌دستی‬ ‫یونسکو است‪.‬‬ ‫باباحس��ینی بیان کرد‪ :‬براس��اس تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین معاونت صنایع‌دس��تی و هنر‌های س��نتی سازمان با‬ ‫بانک گردشگری با محوریت حمایت و توسعه کارگاه‌های‬ ‫صنایع‌دس��تی در کش��ور و اب�لاغ بخش��نامه مربوط به‬ ‫اداره‌ه��ای کل‪ ،‬صاحب��ان کارگاه‌ه��ای صنایع‌دس��تی‬ ‫می‌توانن��د با مراجعه صنایع‌دس��تی و هنر‌های س��نتی‬ ‫اس��تان و در یک روال قانونی از این تس��هیالت استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی‪ ،‬اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری لرس��تان اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫تسهیالت به میزان یک تا ‪۵‬میلیارد ریال با نرخ ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بوده و مدت بازپرداخت آن نیز ‪ ۳۶‬ماه است‪.‬‬ ‫باباحس��ینی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬نفر از هنرمندان برای‬ ‫دریافت تس��هیالت یادشده به س��ازمان مرکزی معرفی‬ ‫شده که با پرداخت تسهیالت یکی از صاحبان کارگاه‌های‬ ‫مذکور در رش��ته تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی‬ ‫موافقت شده است‪ .‬صنایع‌دستی ایران روزهای خوبی را‬ ‫پشت سر می‌گذارد و این امید وجود دارد که با ثبت‌های‬ ‫جهان��ی و مل��ی‪ ،‬توجه س��رمایه‌گذاران و طراحان به این‬ ‫صنای��ع افزایش یافت��ه و در نهایت بازار داخلی و خارجی‬ ‫آن از رونق مناسبی برخوردار شود‪.‬‬ ‫پیشنهاد افزایش ‪ ۱۴‬درصدی نرخ لبنیات‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنایع لبن��ی از ارائه پیش��نهاد‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۴‬درص��دی ن��رخ لبنیات به س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در هفت��ه ج��اری قیمت‌های‬ ‫پیش��نهادی‪ ،‬م��ورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه و‬ ‫تکلی��ف صنای��ع لبن��ی در این زمینه مش��خص‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رض��ا باکری در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش هزینه‌های تولید و هزینه تمام شده متأثر از نرخ شیر‬ ‫خام‪ ،‬به نظر می‌رس��د مواردی همچون حقوق و دس��تمزد‪،‬‬ ‫مواد بسته‌بندی‪ ،‬قطعات و تجهیزات تأثیر قابل‌توجهی روی‬ ‫نرخ تمام شده لبنیات گذاشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به همه این موارد ضمن بررس��ی تاثیر‬ ‫هر یک از عوامل روی نرخ تمام ش��ده ش��یر خام پیش��نهاد‬ ‫رونق فعالیت صیادان سنتی با لغو مجوز ‪ ١٦‬کشتی صید ترال‬ ‫در نتیجه تذکر و سوالی با حمایت نمایندگان مطرح شد و به‬ ‫دنبال پیگیری‌های انجام شده رئیس سازمان شیالت عزل شد‪،‬‬ ‫عملکرد شیالت مورد بازنگری قرار گرفت و نیروی دریایی سپاه‬ ‫برای مقابله با کش��تی‌های چینی که خلیج‌فارس و سرمایه‌های‬ ‫ملی را «جارو» می‌کردند و زیس��ت بوم دریا را از بین می‌بردند‪،‬‬ ‫ورود کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه پیرو‬ ‫این اقدام‌ها کارگروه مرزی شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای‬ ‫چند افتتاحیه و همایش داریم و بازدید نماینده ش��ورای‬ ‫ثبت جهانی از چادرش��ب بافی قاسم‌آباد نیز از جمله این‬ ‫برنامه‌ها است‪.‬‬ ‫فعالیت ‪۱۶‬کشتی ترال صیادی چینی را لغو کرد و تعدادی دیگر‬ ‫نیز توقیف ش��ده‌اند که از این پس این کشتی‌ها حق هیچ‌گونه‬ ‫فعالیت دریانوردی و صیادی در آب‌های ساحلی ایران را ندارند‬ ‫و همین امر موجب رونق فعالیت صیادان سنتی شده است‪.‬‬ ‫ذوالق��در گف��ت‪ :‬انتظار داریم ای��ن اقدام‌ها بتوان��د رونق تور‬ ‫ماهیگیران س��نتی را به همراه داش��ته باشد و مشکالت کمبود‬ ‫ماهی و آس��یب‌های زیس��ت بومی متاثر از صید ت��رال را پایان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫افزایش ن��رخ ‪ ۱۴‬درصدی لبنیات را به س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنندگان و تولیدکنن��دگان ارائه‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع لبن��ی ادام��ه داد‪ :‬به نظر‬ ‫می‌رسد پس از بررسی این نرخ پیشنهادی و تایید‬ ‫آن از سوی س��ازمان حمایت‪ ،‬این تجزیه وتحلیل‬ ‫نرخ به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و در آن‬ ‫جا پس از تصویب به صنایع لبنی ابالغ می‌شود‪.‬‬ ‫باکری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این افزایش‬ ‫نرخ مشمول صنایع لبنی هم می‌شود که در سال گذشته در‬ ‫چندین مرحله نرخ محصوالت‌شان را افزایش داده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مالک اصلی نرخ ابالغ شده از سوی ستاد تنظیم بازار در آذر‬ ‫ماه س��ال گذشته است و افزایش قیمت‌ها براساس آن روی‬ ‫محصوالت لبنی اعمال خواهد شد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫اجرای طرح «دریافت مالیات از خریداران سکه» چقدر قانونی است؟‬ ‫بانک مرکزی در حالی با اجرای سیاس��ت پیش‌فروش‬ ‫س��که در بیش از یک س��ال گذشته س��ود سرشاری را‬ ‫نصی��ب عده‌ای خاص ک��رد که در دوره اخیر به‌ش��دت‬ ‫تالش ش��د تا پیامدهای منفی ب��ه وجود آمده از اجرای‬ ‫این سیاس��ت جبران ش��ود‪ .‬در همین راس��تا با گذشته‬ ‫یک س��ال از اجرای طرح پیش‌فروش س��که‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی تصمیم گرفت ‌ه از خریداران س��که مالیات‬ ‫بگیرد‪ .‬س��ازمان امور مالیاتی در بخش��نامه‌ای جزئیات‬ ‫مالیات قطعی خریداران س��که از نظام بانکی را این‌گونه‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ :‬خریداران س��که از بانک مرکزی که‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬س��که خود را دریافت کرده‌اند‪ ،‬تا ‪ ۲۰‬سکه‬ ‫دریافتی معاف از مالیات هستند و برای کسانی که بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��که دریافت کرده‌اند‪ ،‬نس��بت به مازاد ‪ ۲۰‬سکه‬ ‫تا میزان ‪ ۶۰‬س��که به ازای هر سکه یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار ریال مالیات مقطوع‪ ،‬نس��بت به مازاد ‪ ۶۰‬س��که تا‬ ‫میزان ‪ ۱۰۰‬سکه به ازای هر سکه ‪ ۲‬میلیون ریال مالیات‬ ‫مقطوع و نسبت به مازاد ‪ ۱۰۰‬سکه تا میزان ‪ ۲۰۰‬سکه‬ ‫ب��ه ازای هر س��که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار ریال مالیات‬ ‫مقطوع تعیین شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن ش��یوه‌نامه مودیان این ن��وع فعالیت‬ ‫که مش��مول مالی��ات نمی‌ش��وند‪ ،‬نیازی ب��ه ثبت‌نام و‬ ‫ت ام��ا مودیان‬ ‫تش��کیل پرونده مالیاتی نخواهند داش�� ‌‬ ‫مش��مول باید برای پرداخت مالیات به س��امانه عملیات‬ ‫الکترونیک��ی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور به نش��انی‬ ‫‪ www.tax.gov.ir‬مراجع��ه کنند‪ .‬همچنین مودیانی‬ ‫که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این شیوه‌نامه‬ ‫را به صورت یک‌جا در خ��ردا ‌د ‪ ۱۳۹۸‬ندارند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫حداکثر تا ‪ ۴‬ماه به صورت مساوی‪ ،‬مالیات خود را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتمادسازی حرف نخست را می‌زند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹آغ�از وص�ول مالی�ات از س�که‌های‬ ‫پیش‌فروشی‬ ‫تور مالیاتی برای سفته‌بازان‬ ‫س��ال گذش��ته عده‌ای از مردم در پی نوسان‌های به وجود آمده در‬ ‫بازار طال و س��که‪ ،‬با خرید سکه‌های پیش‌فروشی‪ ،‬سودهای کالنی را‬ ‫کسب کردند که سازمان امور مالیاتی در‌صدد است تا از عایدی این‬ ‫افراد مالیات دریافت کند که این سیاست به هیچ عنوان بد نیست‬ ‫پرداخ��ت نکردن به موقع مالیات ی��ا پرداخت نکردن‬ ‫اقساط در سررس��یدهای مقرر‪ ،‬مشمول جریمه موضوع‬ ‫م��اده ‪ ۱۹۰‬قانون مالیات‌های مس��تقیم از پایان خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬خواهد بود‪ .‬بر اس��اس این ش��یوه‌نامه‪ ،‬اشخاصی‬ ‫که بیش از ‪ ۲۰۰‬س��که در سال ‪ ۱۳۹۷‬دریافت کرده‌اند‪،‬‬ ‫مش��مول این ش��یوه‌نامه نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی‬ ‫مرب��وط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تس��لیم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دریافت مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده در حالی‬ ‫آغاز شده است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫زم��ان پایان آن بس��تگی به همکاری مودی��ان مالیاتی‬ ‫دارد‪ .‬فرهاد دژپس��ند درباره مالیات‌س��تانی از خریداران‬ ‫س��که‌های پیش‌فروش‌ش��ده‪ ،‬گفته اس��ت که بخش��ی‬ ‫از خری��داران س��که‌های پیش‌فروش قصد س��وداگری‬ ‫نداش��تند‪ ،‬از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که در واقع‬ ‫بخش قابل‌توجهی از خریداران را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬اما‬ ‫اج��ازه قانونی داریم از فعالیت‌های س��وداگرانه در بحث‬ ‫سکه‌ها مالیات بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹خوب و بد یک طرح‬ ‫به ه��ر ح��ال بح��ث دریافت مالی��ات از س��که‌های‬ ‫پیش‌فروش‌ش��ده در حالی وارد فاز اجرایی شده‌که این‬ ‫ط��رح موافقان و منتقدانی را با خود همراه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫گروه��ی از صاحب‌نظران از وص��ول مالیات از خریداران‬ ‫س��که در س��ال ‪ ۹۷‬دفاع کرده‌ان��د و معتقدند که طرح‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه در بس��یاری از کشورها اجرا‬ ‫می‌شود و این موضوع باید در کشور ما هم محقق شود‪،‬‬ ‫اما گ��روه دیگر در عین حال که ط��رح نام‌برده را بحث‬ ‫قابل‌قبولی می‌دانند‪ ،‬به‌شدت به سیاست‌های غیر‌منتظره‬ ‫و اعالم‌نشده از سوی دولت تاخته‌اند و گفته‌اند که چون‬ ‫دولت و بانک مرکزی در زمان فروش این س��که‌ها بحث‬ ‫دریاف��ت مالیات را مط��رح نکرده‌اند‪ ،‬اج��رای این طرح‬ ‫می‌تواند نوعی بی‌اعتمادی را نس��بت به سیاس��ت‌های‬ ‫ک مرکزی در بلندمدت ایجاد کند‪.‬‬ ‫اجرایی بان ‌‬ ‫‹ ‹شفاف‌سازی شود‬ ‫محمد کش��تی‌آرای‪ ،‬رئیس کمیسیون تخصصی طال‬ ‫و جواه��ر اتاق اصناف کش��ور در این ب��اره در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه تصمی��م اخیر س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی در زمینه دریافت مالیات از خریداران سکه‌های‬ ‫پیش‌فروش��ی‪ ،‬اتفاق پیچیده‌ای نیس��ت ک��ه اجرای آن‬ ‫مش��کل ایجاد کند‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته عده‌ای از مردم‬ ‫در پی نوس��ان‌های به وجود آمده در بازار طال و سکه‪ ،‬با‬ ‫خرید س��که‌های پیش‌فروشی‪ ،‬سودهای کالنی را کسب‬ ‫کردند که سازمان امور مالیاتی در‌صدد است تا از عایدی‬ ‫این افراد مالیات دریافت کند که این سیاس��ت به هیچ‬ ‫عنوان بد نیست‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در این طرح تاکید ش��ده اس��ت افرادی که‬ ‫تا ‪ ۲۰‬س��که ثبت‌نام کرده‌اند مع��اف از پرداخت مالیات‬ ‫هس��تند اما افرادی که برای کس��ب سود اقدام به خرید‬ ‫تع��داد باالیی از س��که کرده‌ان��د باید بابت س��ودی که‬ ‫عایدش��ان می‌شود‪ ،‬مالیات پرداخت کنند که منطقی به‬ ‫نظر می‌رس��د و این طرح در دنیا مطرح اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬بر مبنای قوانین جاری کشور‪ ،‬به هر درآمدی مالیات‬ ‫تعلق می‌گیرد و این مالیات نیز به نوعی مالیات بر درآمد‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای البته به این موضوع نیز اش��اره کرد که‬ ‫درحال‌حاض��ر برخی موضوع قانون��ی و غیر‌قانونی بودن‬ ‫اج��رای این طرح را بی��ان می‌کنند ک��ه در این زمینه‬ ‫باید شفاف‌س��ازی ش��ود ت��ا ابهام‌های موج��ود برطرف‬ ‫شود‪ .‬اینکه این انتقاد وجود دارد بانک مرکزی در زمان‬ ‫فروش این سکه‌ها بحث دریافت مالیات را مطرح نکرده‬ ‫و بعد از یک س��ال می‌خواهد مالیات بگیرد و این اقدام‬ ‫قانونی نیست‪ ،‬موضوعی اس��ت که باید به آن رسیدگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال تاکید ک��رد که بح��ث مالیات بر‬ ‫س��که تاثی��ری بر ن��رخ آن ندارد زی��را ای��ن مالیات از‬ ‫اف��رادی گرفته می‌ش��ود ک��ه در پیش‌ثبت‌نام س��که از‬ ‫بانک مرکزی تعداد زیادی س��که دریافت کرده‌اند‪ .‬او با‬ ‫تاکید براینکه این مالیات ش��امل معامالت عادی س��که‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کس��انی که در ثبت‌ن��ام عمومی‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬س��که دریافت کرده‌اند‪ ،‬ام��روز اگر بخواهند‬ ‫س��که‌های خود را بفروشند سود زیادی کسب می‌کنند‬ ‫که س��ازمان امور مالیاتی از آن س��ود مالی��ات دریافت‬ ‫همچنین علی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و اس��تاد‬ ‫دانشگاه در این باره در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر این‬ ‫موضوع که در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی‪ ،‬مقرر‬ ‫شده‌مالیات از افرادی گرفته شود که با هدف سفته‌بازی‬ ‫و س��وداگری اق��دام به خرید س��که‌های پیش‌فروش��ی‬ ‫ن افراد چگونه شناسایی خواهند‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه ای ‌‬ ‫ش��د و محاس��بات و ارزیابی‌های دریافت مالیات به چه‬ ‫نحوی خواهد بود باید مشخص شود و این مبحث مهمی‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬اما موضوع مهم‌تر زمان اجرای این قانون‬ ‫اس��ت که سبب شد ‌ه انتقاد‌هایی به اجرای این طرح وارد‬ ‫شود‪ .‬بی‌تردید دریافت مالیات بر عایدی در شرایط تورم‬ ‫ی سفته‌بازی‬ ‫انتظاری اقدام خوبی است که می‌تواند تاحد ‌‬ ‫را کاهش دهد و این در همه جای دنیا مطرح است‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت می‌تواند افرادی را که با دید س��فته‌بازانه وارد‬ ‫بازاری می‌ش��وند را وادار ب��ه پرداخت مالیات کند و این‬ ‫موجب بازتوزیع درآمد می‌ش��ود‪ .‬اما اجرای این سیاست‬ ‫در حوزه س��که با وجود مثبت بودن آن در شرایط فعلی‬ ‫اقدام چندان مناس��بی نیس��ت‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫اجرای طرح دریافت مالیات از سکه‌های پیش‌‌فروشی‪ ،‬آن‬ ‫هم بعد از یک سال که سکه‌ها توزیع شده و نقدینگی‌ها‬ ‫از این بابت جمع‌آوری شده‪ ،‬می‌تواند سرمایه اجتماعی و‬ ‫اعتماد مردم و جامعه را نس��بت به دولت و سیاست‌گذار‬ ‫اقتص��ادی در بلند‌مدت دچار خدش��ه کند‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫که این‌گونه سیاس��ت‌ها که در قالب مالیات‪ ،‬عوارض و‪‌...‬‬ ‫بدون در نظر گرفتن جوانب آن‪ ،‬در جامعه اجرا می‌ش��ود‬ ‫می‌تواند آس��یب‌های زیادی ایج��اد کند‪ .‬صادقین بر این‬ ‫ی مثبتی‪،‬‬ ‫باور اس��ت که برای اعمال چنین سیاس��ت‌ها ‌‬ ‫‌سازی شود تا در نهایت‬ ‫‌رس��انی و شفاف ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ابتدا باید اطالع‬ ‫پیامدهای منفی با خود همراه نکند و باعث بی‌اعتمادی‬ ‫جامعه به سیاس��ت‌های پولی و اقتصادی دولت نش��ود‪.‬‬ ‫شاید اگر سیاست‌گذار در ابتدای اجرای طرح‪ ،‬بر دریافت‬ ‫مالیات تاکید می‌کرد‪ ،‬افراد برای سرمایه‌گذاری یا کسب‬ ‫س��ود وارد این بازار نمی‌شدند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬شبیه این‬ ‫وضعیت را در زمینه سپرده‌های ارزی بانک‌ها داشتیم‪ .‬در‬ ‫جهش ارزی و بحران س��ال ‪ ۹۱‬متاسفانه با وجود اینکه‬ ‫اعالم ش��ده ب��ود س��پرده‌های ارزی در نهایت به صورت‬ ‫ارزی به س��پرده‌گذاران باز‌خواهد‌گشت‪ ،‬شاهد بودیم که‌‬ ‫‌وجوه ارزی به صورت ریالی به س��پرده‌گذاران برگردانده‬ ‫ش��د و بانک به تعهد خود عمل نک��رد و این موضوع به‬ ‫معنی افزایش بی‌اعتمادی دو‌‌س��ویه اس��ت و می‌تواند به‬ ‫سرمایه‌های اجتماعی لطمه بزند‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمایت بانک صادرات‬ ‫از صنعت و تولید کشور‬ ‫محمد کشتی‌آرای‬ ‫علی صادقین‬ ‫‹ ‹مالیات قانونی اما مشروط‬ ‫یاس��ر مرادی‪ ،‬کارش��ناس حقوقی بانک��ی در این باره‬ ‫‌نی��ز در گفت‌وگ��و با مهر‪ ،‬اظه��ار کرد‌‪ :‬دریاف��ت مالیات‬ ‫از خریداران س��که بس��ته به ش��رایطی که در روز اعالم‬ ‫فروش‌های حراجی بانک کارگشایی اعالم شده‪ ،‬می‌تواند‬ ‫قانونی باش��د یا نباشد؛ به این معنا که اگر بانک مرکزی‬ ‫در ش��رایط فروش و حراج‌های خود‪ ،‬اعالم کرده باش��د‬ ‫که این گواهی‌ها و س��که‌های خریداری ش��ده معاف از‬ ‫مالیات هستند‪ ،‬امروز حق دریافت مالیات از آنها را ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما اگ��ر در گواهی‌های فروش چیزی مبنی‌بر‬ ‫ی مطرح نشده باشد‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫مالیات‌س��تان ‌‬ ‫می‌توان��د وارد عمل ش��ده و مطابق با م��اده ‪ ۱۸۶‬قانون‬ ‫مالیات‪ ،‬برای گرفتن مالیات از خریداران سکه اقدام کند‬ ‫چراکه این معامله سودآور بوده و مشمول دریافت مالیات‬ ‫اس��ت؛ مگر اینکه در ش��رایط فروش آن بیان شده باشد‬ ‫که از دریافت مالیات معاف اس��ت‪ .‬مرادی ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫ن ش��ده باشد که‬ ‫در آگهی بانک مرکزی به صراحت عنوا ‌‬ ‫مالیات از خریداران گرفته نمی‌ش��ود؛ در غیر این صورت‬ ‫اگر این موضوع مسکوت مانده باشد‪ ،‬اکنون سازمان امور‬ ‫مالیاتی مجاز است که از خریداران سکه مالیات بگیرد‪.‬‬ ‫یاسر مرادی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ تمام‌شده پول در بانک شهر‬ ‫معاون مالی و اقتصادی بانک شهر با اشاره به اهمیت کیفیت‬ ‫خدمات بانکی و نقش آن در افزایش رضایتمندی مشتریان‪ ،‬از‬ ‫کاهش نرخ تمام‌ش��ده پول در این بانک‪ ،‬در یک سال گذشته‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر‪،‬‬ ‫حسن رستم‌پناه با اشاره به برخی تغییرات ایجادشده در این‬ ‫بانک در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ای��ن مدت و بر‬ ‫مبنای حرکت در راس��تای اصول بانکی‪ ،‬سیاست این بانک به‬ ‫جای سوددهی به سپرده‌ها‪ ،‬به سمت افزایش خدمات بانکی‪،‬‬ ‫تغییر کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا شاهد‌هستیم که‬ ‫در این مدت‪ ،‬نرخ تمام‌‌شده پول به طور چشمگیری از حدود‬ ‫‪ ۲۴‬ب��ه کمت��ر از ‪ ۱۹‬درص��د کاهش یافته ک��ه این موفقیت‬ ‫بزرگی در نظام بانکداری است‪ .‬معاون مالی و اقتصادی بانک‬ ‫ش��هر‪ ،‬وضعیت نقدینگی این بانک را بس��یار مطلوب ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬همه اقدام‌های بانک ش��هر در چارچوب قوانین و‬ ‫مقررات بانک مرکزی در حال انجام اس��ت و تمامی خدمات‬ ‫ب��ا تکیه بر اصول بانکداری انجام می‌ش��ود که همین موضوع‬ ‫در معرفی و ارائه خدمات بانک شهر به مردم بسیار تاثیرگذار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رستم‌پناه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در نظرسنجی اخیر‪،‬‬ ‫بانک شهر جزو ‪ ۵‬بانک محبوب از نگاه مردم معرفی شده که‬ ‫نشان‌دهنده حرکت اصولی است که در راستای ارائه خدمات‬ ‫با‌کیفیت بانکی و کسب رضایتمندی مشتریان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور فع�ال بان�ک س�امان در نمایش�گاه‬ ‫‪Iran Health ۲۰۱۹‬‬ ‫بیس��ت‌و‌دومین نمایش��گاه بین‌الملل��ی تجهی��زات‬ ‫پزش��کی‪ ،‬دندانپزش��کی‪ ،‬آزمایش��گاهی و داروی��ی با عنوان‬ ‫‪ ،Iran Health ۲۰۱۹‬ب��ا حضور بانک س��امان و بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬شرکت دیگر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عمومی بانک س��امان‪ ،‬ای��ن بانک که به‬ ‫دلیل پیش��ینه و امکانات و زیرس��اخت‌های فراوان در طول‬ ‫س��ال‌های اخیر به انتخاب اول ش��رکت‌های ح��وزه دارو و‬ ‫درمان تبدیل ش��ده است با کادری کامل متشکل از مدیران‬ ‫ارش��د‪ ،‬میانی و کارشناس��ان متخصص در حوزه‌های ارزی‪،‬‬ ‫اعتباری و ریالی در نمایشگاه حضور دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این نمایشگاه از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار می‌ش��ود و بانک‬ ‫س��امان به معرفی دستاوردها و امکانات و راهکارهای جدید‬ ‫خ��ود برای ش��رکت‌های فع��ال در حوزه بازرگان��ی و تولید‬ ‫تجهیزات پزشکی و دارویی می‌پردازد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬غرفه بانک سامان در این نمایشگاه در سالن‬ ‫‪ B ۳۸‬آم��اده میزبانی از همه فع��االن حوزه دارو و درمان و‬ ‫عالقه‌مندان به دریافت مش��اوره در زمین��ه خدمات مالی و‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بانک توسعه صادرات تامین سرمایه در‬ ‫گردش بنگاه‌های تولیدی‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ای��ران گفت‪ :‬تامین نیاز‬ ‫بنگاه‌ه��ای تولی��دی به تامین س��رمایه در گ��ردش با توجه‬ ‫ب��ه افزایش ن��رخ ارز در اولویت برنامه‌های این بانک اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک توس��عه ص��ادرات ایران‪ ،‬علی‬ ‫صالح‌آبادی در نشس��ت تخصص��ی صادرات ات��اق بازرگانی‬ ‫کاش��ان با اع�لام این مطل��ب اف��زود‪ :‬هرچند مناب��ع ما به‬ ‫نس��بت گذشته چندان افزایش نداش��ته‌ اما در رفع این نیاز‬ ‫بنگاه‌ه��ای تولیدی عزم جدی داریم‪ .‬صالح‌آبادی اضافه کرد‪:‬‬ ‫امروز فرصت خوبی اس��ت که پس از ‪ ۲‬سال از افتتاح شعبه‬ ‫بانک توس��عه صادرات در کاش��ان‪ ،‬عملکرد خود را در حوزه‬ ‫حمای��ت از صادرات ارزیاب��ی کنیم‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬تالش‬ ‫م��ا این ب��وده که نرخ‌های مص��وب بانک مرک��زی را رعایت‬ ‫کنی��م‪ .‬در این راس��تا منابع صندوق توس��عه ملی با نرخ ‪۱۱‬‬ ‫درص��د و س��ایر مناب��ع با نرخی بی��ن ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۱۸‬درصد در‬ ‫اختیار مش��تریان قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫صادرات افزود‪ :‬خوش��بختانه ش��عبه بانک توس��عه صادرات‬ ‫در کاش��ان در م��دت فعالیت خود تا امروز مش��تریان خوبی‬ ‫را جذب کرده و توانس��ته ضمن تعام��ل مطلوب با مجموعه‬ ‫بانک‪ ،‬بس��ته‌ای متنوع از خدمات و تسهیالت را به مشتریان‬ ‫ارائ��ه دهد‪ .‬صالح‌آبادی تاکید کرد‪ :‬بر این باورم که کلید حل‬ ‫ن��رخ دالر روز گذش��ته پ��س از مدت‌ه��ا‬ ‫مقاوم��ت وارد کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان ش�� ‌د به‬ ‫ط��وری که ه��ر دالر در صرافی‌های بانکی به‬ ‫بهای ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫صرافی‌های بانکی‪ ،‬در ساعت ‪ ۱۰‬و ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫دیروز(‪ ۱۹‬خرداد) هر دالر را به بهای ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬توم��ان خریدند و به ن��رخ ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تومان به فروش رساندند‪ .‬میانگین‬ ‫بهای هر یورو در روز کاری گذشته در سامانه‬ ‫سنا ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۹۸۲‬تومان و هر دالر ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان بود‪ .‬همچنین حواله فروش در‬ ‫س��امانه نیما برای هر ی��ورو ‪ ۱۲‬هزار و ‪۳۹۱‬‬ ‫توم��ان و دالر ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۸۱۵‬تومان تعیین‬ ‫قیمت شد‪.‬آرام شدن فضای سیاست خارجی‪،‬‬ ‫انتظار بازار برای اعالم اخبار مثبت سیاس��ی‪،‬‬ ‫نزدیک شدن به زمان راه‌اندازی بازار متشکل‬ ‫ارزی‪ ،‬تزریق مناسب ارز از سوی بانک مرکزی‬ ‫از مهم‌ترین عواملی هستند که زمینه کاهش‬ ‫ن��رخ ارز را فراهم کرده‌ان��د‪ .‬کاهش جذابیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در دالر و پیش‌بین��ی کاهش‬ ‫بیشتر نرخ‌ها سبب شده که در روزهای اخیر‬ ‫شمار فروش��ندگان دالر در بازار آزاد افزایش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مش��کالت کشور‪ ،‬صادرات غیر‌نفتی اس��ت‪ ،‬در شرایط فعلی‬ ‫آنچه وضعیت ش��رکت‌ها را بهبود می‌دهد‪ ،‬صادرات است‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬در حالی که دشمن تالش دارد صادرات نفت ما را‬ ‫به صفر برس��اند و برای کاهش هرچه بیشتر درآمدهای ارزی‬ ‫س��خت‌ترین انواع تحریم را به کار بس��ته‪ ،‬این فرصت فراهم‬ ‫اس��ت که از طریق صادرات سایر گروه‌ها‪ ،‬نیاز ارزی کشور را‬ ‫تامین کنیم؛ حتی اگر صادرات نفتی کش��ور به صفر برسد با‬ ‫صادرات غیر‌نفتی و اولویت‌بندی نیازهای اساس��ی‪ ،‬می‌توان‬ ‫نیاز ارزی کش��ور را برای واردات تامین کرد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫توس��عه صادرات ایران به ظرفیت‌های کاش��ان در نس��اجی‪،‬‬ ‫فرش و گالب و س��ایر محصوالت متنوع صادراتی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی صادرات‌محور کاش��ان می‌توانند در‬ ‫حوزه ارزآوری نقش مهمی ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به مشکالت صادرکنندگان در حوزه نرخ ارز‪،‬‬ ‫مقررات گمرکی و‪ ...‬اشراف داریم که باید رفع شود چرا‌که اگر‬ ‫بخواهیم ب��ه عنوان یک اصل ملی‪ ،‬امری مهم و مقدس‪ ،‬نیاز‬ ‫ارزی کشور را از محل صادرات غیر‌نفتی تامین کنیم باید در‬ ‫مسیر رفع موانع صادرات همفکر و همدل باشیم‪ .‬صالح‌آبادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ضرورت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بر کسی‬ ‫پوش��یده نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید در مطرح کردن حرف حق‪،‬‬ ‫مصر بود تا شنیده شود‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای برگشتن ارز حاصل از‬ ‫صادرات اهتمام کامل داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران در بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی ماموت‪ ،‬ط��رح «طراوت»‬ ‫را یک��ی از مهم‌ترین طرح‌های این بانک برای‬ ‫حمایت از صنایع بزرگ کشور در سال جاری‬ ‫عن��وان و آمادگی بانک صادرات ایران را برای‬ ‫تامین مالی طرح‌های توس��عه پروژه‌های این‬ ‫مجموعه اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بان��ک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬حجت‌اله صیدی در بازدیدی از شهرک‬ ‫صنعت��ی مام��وت و نشس��ت با مدی��ران این‬ ‫مجموعه‪ ،‬ظرفیت‌ه��ا و قابلیت‌های این بانک‬ ‫ب��رای ارائه خدمات مالی و بانکی را برش��مرد‬ ‫و گفت‪ :‬موفقیت شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی‬ ‫چون ماموت مایه افتخار صنعت کش��ور بوده‬ ‫و مالکیت دارایی‌های بزرگ در س��طح کالن‬ ‫متعلق به کل کش��ور اس��ت و هم��ه در قبال‬ ‫آن احس��اس مس��ئولیت می‌کنند چراکه این‬ ‫مجموعه ب��رای کش��ور ارزش‌اف��زوده ایجاد‬ ‫می‌کند و در واقع ثروت کش��ور است و دراین‬ ‫راس��تا بانک ص��ادرات ایران آمادگ��ی دارد با‬ ‫تمام��ی ظرفی��ت از طرح‌ه��ای توس��عه‌ای و‬ ‫صادرات این شرکت پشتیبانی کند‪ .‬وی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در بح��ث ارز در هم��ه عرصه‌ها و همه‬ ‫جای دنیا نیازهای این مجموعه تامین خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این آمادگی وجود دارد تا برای افزایش‬ ‫خط اعتباری نیز حمایت‌های ویژه‌ای از تولید‬ ‫شود‪ .‬صیدی تصریح کرد‪ :‬بانک صادرات ایران‬ ‫فارغ از سودآوری‪ ،‬به دنبال حمایت از صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با انعطاف‌پذی��ری به دنبال‬ ‫حل مشکالت تولید هستیم‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫ص��ادرات ایران «طرح ط��راوت» را به عنوان‬ ‫طرح ویژه رونق تولی��د‪ ،‬از جمله قابلیت‌های‬ ‫این بانک عنوان ک��رد و افزود‪ :‬بانک صادرات‬ ‫در قال��ب ای��ن ط��رح برنامه‌ه��ای وی��ژه‌ای‬ ‫برای حمای��ت از تولید طراحی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫صیدی اف��زود‪ :‬با اس��تفاده از ضمانتنامه‌های‬ ‫ریالی ام��کان فروش اعتب��اری فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۸۵‬درصدی سود‬ ‫هر سهم بانک سینا‬ ‫بررسی عملکرد بانک س��ینا در پایان سال‬ ‫‪ ۹۷‬حاکی از رشد ‪ ۸۵‬درصدی سود نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال پیش از آن آست‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک سینا‪ ،‬این بانک د ‌ر ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫اسفند ‪ ،۱۳۹۷‬به ازای هر سهم‬ ‫‌‌‬ ‫منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫خود ‪ ۱۲۹‬ریال س��ود کس��ب کرده است که‬ ‫نس��بت به دوره مش��ابه در سال ‪ ۹۶‬رشد ‪۸۵‬‬ ‫درصدی را نش��ان می‌دهد‪« .‬وسینا» در دوره‬ ‫‪ ۱۲‬ماه س��ال مالی منتهی به اس��فند ‪ ،۹۶‬به‬ ‫صورت حسابرسی‌ش��ده‪ ،‬مبل��غ ‪ ۶۹۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۷۷‬میلی��ون ریال مع��ادل ‪ ۷۰‬ریال برای‬ ‫هر س��هم سود خالص کس��ب کرده بود‪ .‬بنا‬ ‫بر همی��ن گزارش‪ ،‬یکی دیگر از موفقیت‌های‬ ‫بان��ک س��ینا‪ ،‬می��زان وصولی‌ه��ای نقدی و‬ ‫غیر‌نقدی در س��ال ‪ ۹۷‬با رشد ‪ ۱۶۳‬درصدی‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین با توجه به پیگیری‌ه‌ا در‬ ‫س��ال مالی منتهی به اس��فند ‪ ۹۷‬رشد ‪۱۰۴‬‬ ‫درص��دی در وص��ول مطالب��ات پرونده‌های‬ ‫حقوق��ی از محل وجوه نقد و تملیک اموال را‬ ‫ش��اهد بودیم که امیدواریم این روند امس��ال‬ ‫نیز تداوم یابد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫قیمت طال و س��که در یکی دو س��ال گذشته با توجه‬ ‫به رش��د نرخ ارز به ش��کل عجیبی باال رفت و باعث شد‬ ‫تا بخش زیادی از س��رمایه‌ها برای کسب سود وارد این‬ ‫بازار ش��ود‪ .‬این وضعیت تا جایی ادامه یافت که این بازار‬ ‫به محلی برای س��ودآوری س��ودجویان تبدیل شد و هر‬ ‫روز بر آش��فتگی این بازار افزود و حباب س��که را روز به‬ ‫روز افزایش داد‪.‬‬ ‫قیمت س��که این روزها نزدیک به نیم میلیون تومان‬ ‫حباب دارد و س��ازمان امور مالیاتی با دریافت مالیات از‬ ‫سکه می‌خواهد این بازار را به نوعی کنترل کند‪ .‬طرحی‬ ‫ک��ه از هفته گذش��ته کلی س��روصدا ب��ه راه انداخته و‬ ‫پرسش‌های زیادی را در ذهن افراد ایجاد کرد که آیا قرار‬ ‫است همه دارندگان و خریداران سکه مشمول این طرح‬ ‫شوند؟‬ ‫آن‌طور که مش��خص اس��ت‪ ،‬مالیات خرید سکه تنها‬ ‫از کس��انی گرفته می‌ش��ود که سال گذش��ته در طرح‬ ‫پیش‌ف��روش بان��ک مرکزی ش��رکت ک��رده بودند‪ .‬این‬ ‫طرح آخرین‌بار‌‌بهار‌س��ال گذش��ته اجرایی شد و در آن‬ ‫‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار قطعه س��که پیش‌فروش شد‪۵۰ .‬‬ ‫نفر نخست در فهرست خریداران‪ ۵ ،‬درصد کل سکه‌های‬ ‫پیش‌فروش ش��ده را به خ��ود اختصاص دادند و نفر اول‬ ‫به‌تنهایی ‪ ۳۸‬هزار س��که خرید‪ .‬طرح پیش‌فروش سکه‪،‬‬ ‫سیاس��تی بود که بهمن سال ‪ ۹۶‬از سوی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ب��ا هدف کنترل تقاضا و جلوگی��ری از افزایش قیمت‌ها‬ ‫به اجرا درآمد‪.‬‬ ‫در زم��ان پیش‌فروش اگرچه نرخ قطعی س��که تمام‪،‬‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومان بود ام��ا بعد از مدت‬ ‫کوتاهی نرخ س��که به ‪ ۴‬میلیون تومان افزایش پیدا کرد‬ ‫و حتی برای مدتی از مرز ‪ ۵‬میلیون تومان گذش��ت‪ .‬این‬ ‫یعنی کس��انی که موفق به ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش‬ ‫سکه شده بودند سرمایه‌ش��ان در مدتی کوتاهی حدود‬ ‫‪ ۳‬برابر شد‪.‬‬ ‫دالر به کانال ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان برگشت‬
‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫ارتقای ‪ ۵۵‬پله‌ای‬ ‫شاخص نوآوری ایران‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون علم��ی و‬ ‫فناوری رئیس‌جمهوری‬ ‫از راه‌اندازی ش��بکه‬ ‫ا س��تا ر ت‌آ پ‌ها ی‬ ‫آس��یا و اقیانوس��یه‬ ‫در نخستین مجمع‬ ‫ن��وآوری و فن��اوری‬ ‫آس��یا و اقیانوس��یه خب��ر داد و گفت‌‪ :‬ایران‬ ‫بزرگ‌تری��ن اس��تارت‌آپ‌ها را در منطق��ه‬ ‫دارد ک��ه با برگزاری این نشس��ت می‌توانیم‬ ‫تجربه‌های خود را به کشورهای دعوت شده‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫سورنا ستاری در نشست خبری نخستین‬ ‫مجمع نوآوری آس��یا و اقیانوسیه با تاکید بر‬ ‫اینکه هفت��ه جاری یک هفته اس��تارت‌آپی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در هفت��ه جاری ع�لاوه بر‬ ‫برگزاری نخس��تین مجمع نوآوری آس��یا و‬ ‫اقیانوسیه هش��تمین دوره رویداد اینوتکس‬ ‫را در پی��ش رو داریم‪ .‬نمایش��گاه اینوتکس‬ ‫یکش��نبه‪ ۱۹‬خ��رداد آغاز به کار ک��رده و با‬ ‫حضور ش��ماری از مهمان��ان خارجی برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری اجالس اس��کاپ‬ ‫در روزه��ای ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۲‬خرداد‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذشته کمیس��یون اقتصادی و‬ ‫اجتماعی آسیا و اقیانوس��یه سازمان ملل با‬ ‫عن��وان اس��کاپ در تایلند برگزار ش��د و در‬ ‫این نشست از س��وی ایران برگزاری مجمع‬ ‫نوآوری آسیا و اقیانوسیه مطرح شد که مورد‬ ‫تایید اعضا قرار گرفت‪.‬‬ ‫ستاری با تاکید بر اینکه ریاست نخستین‬ ‫مجمع نوآوری آس��یا و اقیانوس��یه بر عهده‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬این نشس��ت در‬ ‫روزهای ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۲‬خ��رداد در تهران برگزار‬ ‫می‌ش��ود و ای��ران میزبان‪ 50‬کش��ور جهان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در‬ ‫بخ��ش دیگری از صحبت‌ه��ای خود وزیران‬ ‫آم��وزش عالی و معاونان س��ازمان ملل را از‬ ‫جمله مدعوین این نشس��ت عن��وان کرد و‬ ‫در این‌ب��اره اظه��ار کرد‪ :‬ایجاد ش��بکه‌های‬ ‫اس��تارت‌آپ‌های ایران و اقیانوسیه از جمله‬ ‫موضوع‌ه��ای مطرح در این نشس��ت خواهد‬ ‫بود که این ش��بکه با محوری��ت ایران ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ستاری به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در کش��ور اش��اره و با تاکید ب��ر اینکه ایران‬ ‫بزرگ‌تری��ن اس��تارت‌آپ‌ها را در منطق��ه‬ ‫داراس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬با اقدام‌های��ی که در‬ ‫چند س��ال‌ گذش��ته رخ داد‪ ،‬ایران توانسته‬ ‫در حوزه ن��وآوری ‪ ۵۵‬پله رتبه خود را ارتقا‬ ‫دهد که این امر انگیزه‌ای برای سایر کشورها‬ ‫ش��ده تا بتوانند با این تجربه‌های ایران آشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی بازدی��د از پارک‌های عل��م و فناوری‪،‬‬ ‫شتاب‌دهنده‌ها و نمایشگاه‌های اینوتکس را‬ ‫از برنامه‌های جانبی این نشست عنوان و در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با برگزاری‬ ‫این نشس��ت عالوه بر توس��عه اکوسیس��تم‬ ‫ن��وآوری در کش��ور بتوانی��م محص��والت‬ ‫دانش‌بنیان را در کش��ور رق��م بزنیم‪ .‬معاون‬ ‫علمی و فن��اوری رئیس‌جمهوری همچنین‬ ‫با تاکید بر اینکه ایران در حوزه آی‌س��ی‌تی‬ ‫نهمین کش��ور جهان اس��ت‪ ،‬گفت‌‪ :‬اینکه ما‬ ‫چگون��ه بتوانی��م از ای��ن ظرفیت اس��تفاده‬ ‫کنیم تا با زبان فارس��ی اقدام به توسعه بازار‬ ‫کنی��م‪ ،‬نیاز به راهکارهای��ی دارد‪ ،‬اما برخی‬ ‫استارت‌آپ‌ها که دارای زبان فارسی هستند‬ ‫جزو سایت‌های پربازدید جهان قرارگرفته‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهارات��ش همچنین تمرکز‬ ‫روی اس��تارت‌آپ‌ها در حوزه‌ه��ای فناوری‬ ‫نوین را از برنامه‌ه��ای جدی معاونت علمی‬ ‫در سال جاری نام برد و یادآور شد‪ :‬در حوزه‬ ‫آی‌س��ی‌تی کمتر نیاز به حمایت‌های دولتی‬ ‫اس��ت و ازای��ن‌رو ما به س��مت فناوری‌های‬ ‫جدید مانند س��لول‌های بنیادی‪ ،‬س�لامت‪،‬‬ ‫آب و محیط‌زیست متمرکز شدیم تا بتوانیم‬ ‫اکوسیس��تم نوآوری را در این حوزه‌ها شکل‬ ‫دهیم‪ .‬س��تاری با اش��اره به تک��راری بودن‬ ‫برخی از حوزه‌های آی‌س��ی‌تی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫به‌منظور جلوگیری از این امر ما ‪ ۲‬هزار ایده‬ ‫موفق را به ش��تاب‌دهنده‌ها معرفی کردیم و‬ ‫ش��رکت‌ها می‌توانند روی این ایده‌ها تمرکز‬ ‫کنند که این امر نیاز به اکوسیس��تمی دارد‬ ‫ت��ا این ایده‌ها به ثمر برس��د‪ .‬به گفته وی با‬ ‫همت پژوهشگران حوزه آی‌سی‌تی در حال‬ ‫حاضر تراکنش اینترنتی کش��ور از مرز هزار‬ ‫میلیارد تومان گذش��ته اس��ت که این هنر‬ ‫جوانان خالق کشور را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با نایب‌رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران درباره ارز‌های دیجیتال‬ ‫سکوی پرش اقتصاد ایران‬ ‫نرگس حافظی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرضا نوروزی‬ ‫امروز که‬ ‫به‌سختی پول‬ ‫را انتقال‬ ‫می‌دهیم و برای‬ ‫جابه‌جایی پول با‬ ‫مشکالت زیادی‬ ‫روبه‌رو هستیم‬ ‫رمزارزها و‬ ‫ارزهای دیجیتال‬ ‫ویژگی‌هایی‬ ‫دارند که‬ ‫می‌توانند کمک‬ ‫قابل‌توجهی‬ ‫برای انتقال‬ ‫پول کنند‬ ‫ارزه��ای دیجیتال(رمزارزه��ا) داده‌های ارزش��مندی‬ ‫در فض��ای اینترنت هس��تند ک��ه با اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک‌چین‪ ،‬ویژگی‌هایی همچون هک نش��دن یا خواصی‬ ‫مانند ش��فافیت و بی‌نیازی به‌واس��طه‌ها برای پردازش و‬ ‫تب��ادل داده‌ها را از خود بروز می‌دهند‪ .‬از س��ویی دیگر‪،‬‬ ‫به‌دلیل نبود واس��طه‪ ،‬این داده‌های مجازی در گس��تره‬ ‫اینترنت – یعنی کل جهان ‪ -‬قابل بهره‌برداری هس��تند‬ ‫و ب��رای تبادل این داده‌ها‪ ،‬زمان بس��یار اندکی مورد نیاز‬ ‫است‪ .‬با ظهور بیت‌کوین‪ ،‬داده ارزشمندی (غیرقابل هک‪،‬‬ ‫غیرقابل دستکاری‪ ،‬شفاف و‪ )...‬در اینترنت ایجاد شد که‬ ‫در تمام جهان امکان دسترسی بدان وجود داشت و هیچ‬ ‫نهاد و دولتی هم در این میان نقش��ی نداش��تند‪ .‬امروزه‬ ‫بیت‌کوین مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نوس��ان‌های ن��رخ رمزارزها ب��ا دالر و به‌طور خاص –‬ ‫نوس��ان‌های دالر با ریال‪ -‬س��بب رونق صنعت ماینینگ‬ ‫در جهان و البته کشور ما ایران شده است‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظ��ور درباره ارزه��ای دیجیتال‪ ،‬ضرورت‬ ‫بومی‌س��ازی آن در ای��ران و فرصت‌هایی ک��ه این نوع از‬ ‫ارزها در ش��رایط تحریم می‌توانند برای کشور به ارمغان‬ ‫بیاورند با عبدالرضا نوروزی‪ ،‬نایب‌رئیس کمیسیون فاوای‬ ‫اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس اول کمیسیون فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات‬ ‫و اقتص��اد رس��انه درب��اره ضرورت بومی‌س��ازی ارزهای‬ ‫دیجیتال به‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از فناوری در کشورهای‬ ‫گوناگون جهان باعث رش��د و توسعه اقتصادی آنها شده‬ ‫اس��ت و اس��تفاده از فناوری‌های روز جهان در ایران نیز‬ ‫می‌تواند موجبات رش��د و توسعه اقتصادی را فراهم کند‬ ‫اما با توجه به تجربه‌هایی که در اس��تفاده از نرم‌افزارها و‬ ‫س��خت‌افزارها از گذش��ته تاکنون داریم الزم است برای‬ ‫اس��تفاده از ه��ر نوع فناوری در ایران‪ ،‬ابتدا بومی‌س��ازی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬نوروزی گفت‪ :‬اگر فناوری‌های روز جهان را‬ ‫به همان شکلی که در کشورهای غربی یا شرقی استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬وارد کشور و استفاده کنیم مشکالتی به‌وجود‬ ‫خواهد آمد که پیش‌از این نیز در کش��ور در زمینه‌های‬ ‫گوناگون سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی به‌وجود‬ ‫آمده و سیاس��ت‌مداران و غیر سیاستمداران به آن اذعان‬ ‫می‌کنند‪ .‬نوروزی ادامه داد‪ :‬این مشکالت زمانی به وقوع‬ ‫می‌پیوندد که بومی‌سازی از پوسته اولیه خود انجام نشده‬ ‫است بنابراین باید بومی‌سازی را با جدیت دنبال کنیم‪ .‬او‬ ‫درباره نقش دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در بومی‌سازی‬ ‫فناوری‌های وارداتی به کش��ور گفت‪ :‬وزارتخانه‌های علوم‬ ‫و آموزش‌وپرورش‪ ،‬ارش��اد‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نقش اساس��ی بر عهده دارند‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران به تشریح وظایف این نهادها در‬ ‫رویاروی��ی با فناوری‌های واردات��ی پرداخت و اظهارکرد‪:‬‬ ‫به‌عنوان‌مث��ال از زمان��ی ک��ه موض��وع ارز دیجیتال در‬ ‫جهان مطرح ش��د باید دانش��گاه‌های م��ا پژوهش‌هایی‬ ‫روی ای��ن موضوع انجام می‌دادند و به اطالعات کاربردی‬ ‫و قابل‌قبول��ی درب��اره ای��ن فن��اوری روز جهان دس��ت‬ ‫می‌یافتن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬درصورتی‌که نهاد‌های تصمیم‌گیر‬ ‫به‌موقع ورود نکنند و بررسی‌های خود را در اختیار عموم‬ ‫جامعه ق��رار ندهند‪ ،‬به‌ناچار زمانی که فناوری‌های نو در‬ ‫جهان ش��کوفا ش��ود و قد علم کند کس��انی که امکانات‬ ‫کافی در اختیار دارند از این فناوری‌ها اس��تفاده می‌کنند‬ ‫درحالی‌که هنوز قوانین مدونی برای آن در کش��ور وضع‬ ‫گ�ردآوری و تنظی�م‪ :‬نرگس حافظی‪ -‬پریس��ا تبریز یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن و با ارزش‌ترین نیرو‌های ش��رکت گوگل اس��ت‪ .‬جوان‬ ‫ایرانی متخصص در امنیت سایبری که گوگل لقب وی را «شاهزاده‬ ‫امنیت» گذاش��ته اس��ت‪ .‬پریسا تبریز از مدیران ارشد گوگل است‬ ‫که بیش��تر فعالیت‌های خود را به امنیت اختصاص داده اس��ت‪ .‬او‬ ‫در س��ال ‪ 13۸۶‬خورش��یدی به استخدام ش��رکت گوگل درآمد و‬ ‫مدیر و متخصص امنیت در این ش��رکت ش��د‪ ،‬بخش��ی که بعدها‬ ‫گسترش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹خأل جدی قوانین‬ ‫الزم است س��ازمان‌ها به‌ویژه نهادهای دولتی ارزهای دیجیتال را‬ ‫به رسمیت بشناسند و سازکار و قوانینی برای استفاده از آنها وضع‬ ‫کنند تا امکان اس��تفاده از آنها به شیوه‌ای درست و مطمئن فراهم‬ ‫شود‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به‌طور معمول‪ ،‬پس‌ازآنکه فناوری موردتوجه‬ ‫جمعیت قابل‌توجهی در داخل کش��ور قرار گرفت و آنها‬ ‫به اس��تفاده از آن روی آوردند تازه دولت از خواب بیدار‬ ‫می‌شود و به‌عنوان نخستین راه‌حل استفاده از آن فناوری‬ ‫را ممنوع می‌کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یعنی دولت ساده‌ترین‬ ‫راه که برخورد است را انتخاب می‌کنند‪ .‬نوروزی به ارائه‬ ‫مثال��ی در همی��ن باره پرداخت و عن��وان کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫دس��تگاه فکس وارد ایران ش��د‪ ،‬برای اس��تفاده از آن در‬ ‫محل کار باید مجوز کس��ب ک��رده و به همین منظور به‬ ‫اداره پست مراجعه می‌کردیم( چون پس از ورود دستگاه‬ ‫فک��س به ایران به پس��ت منتقل ش��د) البته امروز طرح‬ ‫چنی��ن موضوع��ی خنده‌دار اس��ت‪ .‬در واق��ع وقتی یک‬ ‫فناوری منقضی می‌ش��ود دولت تازه مجوز استفاده از آن‬ ‫را صادر می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹با فناوری نمی‌توان مقابله کرد‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه ام��روزه نمی‌توان با فناوری‌ها مقابله کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫بومی‌س��ازی می‌توانیم ضمن اس��تفاده از این فناوری‌ها‪،‬‬ ‫نمونه‌های داخلی آنها را هم توس��عه دهیم‪ .‬نوروزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درصورتی‌که درب��اره فناوری‌های نوظهور اطالعات‬ ‫الزم را کس��ب و بس��ترهای الزم برای اس��تفاده از آنها را‬ ‫فراه��م کنیم و در رأس همه نهادها‪ ،‬وزارتخانه‌های علوم‬ ‫و آموزش‌وپ��رورش برای تحقق این دو مهم تالش کنند‪،‬‬ ‫می‌توانی��م در زمان مناس��ب از این فناوری‌ها به ش��یوه‬ ‫مطلوب اس��تفاده و زمینه رش��د و توسعه اقتصادی خود‬ ‫را فراه��م کنی��م‪ .‬عضو اتاق بازرگانی ای��ران ضمن انتقاد‬ ‫از برخ��ورد قهری که با فناوری‌های نوظهور و بس��یاری‬ ‫از اپلیکیش��ن‌ها انجام می‌شود‪ ،‬رویارویی به‌موقع با آنها‪،‬‬ ‫پژوهش درباره فناوری‌های نو و آموزش اس��تفاده درست‬ ‫از آنها را راه‌حل توس��عه و رشد این کسب‌وکارهای نوپا و‬ ‫در نتیجه رشد و توسعه اقتصاد کشور دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه روبه رشد رمزارزها‬ ‫نوروزی درباره اهمی��ت و جایگاه فعلی رمزارزها در‬ ‫جهان گفت‪ :‬درحال‌حاضر ارزهای دیجیتال را افزون‌بر‬ ‫‪ ۴۰‬کش��ور در جهان مورد تأیید ق��رار داده‌اند و از آنها‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به‌عنوان‌مثال‪۳۲۰ ،‬‬ ‫میلیارد دالر در بیت‌کوین س��رمایه‌گذاری شده و سایر‬ ‫رمزارزها در عمر کوتاه خود رشد چشمگیری داشته‌اند‬ ‫و افزون‌بر چند صد میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری روی‬ ‫آنها ش��ده است‪ .‬عضو کمیس��یون فاوای اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه بیت‌کوین از سال ‪ ۹۲‬در ایران‬ ‫مطرح ش��ده اما بانک مرکزی در این س��ال‌ها فقط به‬ ‫هش��دار درباره آن و تایید نکردن آن اکتفا کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بسیاری از کشورهای جهان بیت‌کوین به‌عنوان کاال‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬وارد بازار شده و حتی دولت‌ها از‬ ‫آن مالی��ات دریافت می‌کنن��د‪ .‬بنابراین دولت و بخش‬ ‫خصوص��ی تاکن��ون فرصتی خوب��ی را در اس��تفاده از‬ ‫رمزارزها از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزهای دیجیتال و تحریم‌ها‬ ‫نوروزی در پاس��خ به پرسش��ی درباره اینکه آیا ارزهای‬ ‫دیجیتال ازجمله بیت‌کوین ابزار مناس��بی برای دور زدن‬ ‫تحریم‌هاست یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌توان به‌راحتی پاسخ این‬ ‫پرس��ش را داد چون درحال‌حاض��ر بیت‌کوین در جهان‬ ‫جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده و هر روز اشکال‌های‬ ‫نرم‌افزاری بیش��تری از آن رفع می‌ش��ود تا راه نفوذ به آن‬ ‫«شاهزاد ‌ه امنیت» گوگل این بانوی ایرانی است‬ ‫‹ ‹کودکی و تحصیل‬ ‫پریس��ا تبریز در س��ال ‪ 1362‬خورشیدی در ش��هر شیکاگو به‬ ‫‌دنیا آمد‪ .‬پدرش پزش��کی ایرانی و مهاجر و مادرش یک پرس��تار‬ ‫لهستانی‪-‬امریکایی بود‪ .‬او فرزند بزرگ‌تر خانواده است و دو برادر‬ ‫کوچک‌تر دارد‪ .‬عالقه او به ریاضیات باعث ش��د برای تحصیل در‬ ‫رشته‌ مهندسی وارد دانشگاه ایلینوی شود اما پس از مدت کوتاهی‬ ‫به علوم رایانه عالقه‌مند ش��د و به این رش��ته تغییر مس��یر داد‪ .‬در‬ ‫نهایت تبریز مدارک کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د خود را از‬ ‫همین دانشگاه دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پریسا تبریز؛ دانشجوی فعال و کنجکاو دانشگاه‬ ‫پریس��ا تبری��ز در دوران دانش��جویی در یک گروه دانش��جویی‬ ‫به‌نام ‪ SIGMil‬عضو ش��د‪ .‬دانشجویان در این گروه درباره امنیت‬ ‫وب‌سایت‌ها تحقیق می‌کردند و پروژه‌هایی را انجام می‌دادند‪ .‬نکت ‌ه‬ ‫جالب این اس��ت که انگیزه اصلی پریس��ا تبریز از پیوس��تن به این‬ ‫گروه آشنایی با روش‌های هک کردن بود تا بتواند سایت خودش را‬ ‫هک کند‪ .‬پریسا با عضویت در این گروه به مرور توانست با موضوع‬ ‫امنیت اینترنت بیشتر آشنا و به آن عالقه‌مند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از کارآموزی تا فرمانروایی در گوگل‬ ‫پریس��ا تبریز در تابس��تان آخرین س��ال تحصیلش در دانشگاه‪،‬‬ ‫ب��رای گذراندن دوره‌ کارآموزی به ش��رکت گ��وگل رفت‪ .‬فعالیت‬ ‫او در این ش��رکت موردتوجه مدیران قرار گرفت و به همین دلیل‬ ‫و بهره‌برداری‌های خاص( مثل همین موضوع تحریم‌ها ‌)‬ ‫از آن ب��ه حداقل برس��د‪ .‬وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫اس��تفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین در شرایط‬ ‫تحری��م امکان خوبی برای دور زدن تحریم‌هاس��ت‪ .‬این‬ ‫عضو اتاق بازرگانی در همین‌باره گفت‪ :‬امروز که به‌سختی‬ ‫پول را انتقال می‌دهیم و برای جابه‌جایی پول با مشکالت‬ ‫زی��ادی روب��ه‌رو هس��تیم رمزارزها و ارزه��ای دیجیتال‬ ‫ویژگی‌های��ی دارند ک��ه می‌توانند کم��ک قابل‌توجهی‬ ‫برای انتقال پول کنند‪  .‬نوروزی با بیان اینکه زیرس��اخت‬ ‫اس��تفاده از رمزارزها هنوز در ایران آماده نیس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر آماده نبودن زیرس��اخت‌ها‪ ،‬در این سال‌ها‬ ‫آم��وزش کافی به کارب��ران رمزارزها نداده‌ایم و همچنان‬ ‫ش��نیده می‌شود که استفاده از رمزارزها غیرقانونی است‬ ‫بنابراین طبیعی است که سیستم توان پذیرش و اعتماد‬ ‫برای استفاده از رمزارزها را در شرایط فعلی نداشته باشد‪.‬‬ ‫تبری��ز به‌مح��ض فارغ‌التحصیلی در س��ال‪ 13۸۶‬خورش��یدی به‬ ‫گوگل پیوس��ت‪  .‬پریسا تبریز عالوه بر مدیریت تیم‌های توسعه‌ای‬ ‫و امنیت��ی گوگل‪ ،‬وظیف ‌ه آموزش و تربیت کارمندانی از گوگل که‬ ‫به حوزه‌ امنیت عالقه‌مند هستند را نیز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پریسا تبریز‪ :‬هکر کاله‌سفید این روزهای گوگل‬ ‫از تبری��ز به‌عن��وان هکر کاله‌س��فید نام برده ش��ده که با حمله‬ ‫به سیس��تم‌های ش��رکت‪ ،‬وضعیت امنیتی آنها را در برابر حمالت‬ ‫هکرهای کاله‌سیاه بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫ب��رای درک بهت��ر کار مهمی که پریس��ا تبری��ز در گوگل انجام‬ ‫می‌دهد بهتر اس��ت با معنای هکر و هکر کاله‌س��فید بیش��تر آشنا‬ ‫شویم‪ .‬هکر به معنای فردی است که توانایی هک کردن را داشته‬ ‫باشد‪ .‬یعنی بتواند عمل ورود و دزدی اطالعات را انجام دهد‪ .‬به‌طور‬ ‫معمول این افراد ضریب هوش��ی باال و س��رعت عمل فوق‌العاده‌ای‬ ‫دارند‪ .‬کار هکرها هم می‌تواند گروهی باشد و هم فردی‪.‬‬ ‫هکرهای کاله‌س��فید (‪ )White Hat Hacker‬هم به گروهی‬ ‫از هکره��ا گفته می‌ش��وند ک��ه کارهای مفیدی انج��ام می‌دهند‪،‬‬ ‫ای��ن هکره��ا ب��ه وب‌س��ایت‌ها و سیس��تم‌های اطالعات��ی نفوذ‬ ‫می‌کنن��د ام��ا نیت بدی ندارند‪ .‬علت اصلی نف��وذ این‌گونه هکرها‬ ‫به سیس��تم‌ها به‌طور معمول بررس��ی امنیت یک سیس��تم است‪.‬‬ ‫البته این کار در جامعه امنیت رایان ‌ها‌ی تست نفوذ گفته می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین در این نوع نفوذ هدف نش��ا ن دادن ضعف سیس��تم‌های‬ ‫امنیت��ی ش��بکه‌های رایانه‌ای اس��ت‪ .‬ای��ن گروه به‌ن��ام هکرهای‬ ‫خ��وب معروف هس��تند‪ .‬پس هکره��ای کاله‌س��فید نه‌تنها مضر‬ ‫نیس��تند بلکه در تحکیم دیواره حفاظتی ش��بکه‌ها نقش اساسی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫با توجه به توضیحاتی که در باال گفته ش��د وظیفه پریس��ا تبریز‬ ‫در گوگل به‌عنوان یک هکر «کاله‌سفید»‪ ،‬هک کردن سیستم‌های‬ ‫اطالعاتی گوگل است تا پیش از آنکه دست هکرهای «کاله‌سیاه»‬ ‫یا مجرمان س��ایبری به خلل و فرج‌های امنیتی گوگل برسد‪ ،‬آنها‬ ‫را برط��رف کن��د‪ .‬کار وی و تیم همراه‪ ،‬نجات به‌طور تقریبی بیش‬ ‫از یک میلیارد کاربر گوگل کروم اس��ت که جزو پر‌مخاطب‌ترین و‬ ‫محبوب‌ترین مرورگر‌های کنونی است‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اشاره به اینکه در عرصه قوانین فناوری اطالعات‬ ‫و قوانی��ن تجارت الکترونیک خألهای جدی وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هنوز نتوانسته‌ایم بحث مالکیت فکری و کپی‌رایت‬ ‫را ب��ه نتیجه مطلوبی برس��انیم‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬برای وضع‬ ‫قان��ون در زمین��ه ارزه��ای دیجیتال ه��م اقدامی انجام‬ ‫نش��ده است و اس��تفاده از آنها پشتوانه قانونی ندارد‪ .‬وی‬ ‫با تأکید بر اهمیت وجود پشتوانه قانونی برای استفاده از‬ ‫رمزارزه��ا ادامه داد‪ :‬فعاالن بخش خصوصی آورده جزئی‬ ‫دارند که نمی‌توانند همان س��هم اندک را در جایی مثل‬ ‫ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند که پشتوانه قانونی‬ ‫و قابل قبولی ندارد‪ .‬وی در همین باره افزود‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫س��ازمان‌ها به‌ویژه نهادهای دولتی ارزهای دیجیتال را به‬ ‫رسمیت بشناسند و سازکار و قوانینی برای استفاده از آنها‬ ‫وضع کنند تا امکان اس��تفاده از آنها به شیوه‌ای درست و‬ ‫مطمئن فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به ارزهای دیجیتال‬ ‫نایب‌رئیس کمیس��یون فاوای ات��اق بازرگانی ایران با‬ ‫بیان اینکه تاکنون این کمیس��یون در چندین نشس��ت‬ ‫بر موضوع ارزهای دیجیتال تمرکز کرده و نمایندگانی از‬ ‫بخش‌های گوناگون دولت مانند وزارتخانه‌های ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات‪ ،‬ارش��اد و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫این نشست‌ها حضور داشته‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درباره جایگاه‬ ‫ارزهای دیجیتال در اقتصاد و ضرورت قان ‌ون‌گذاری درباره‬ ‫آن به مس��ئوالن توضیحاتی ارائه‌ش��ده و نمایندگان آنها‬ ‫توضیح��ات و مطالب��ات ما را تایید کردن��د اما وقتی این‬ ‫مطالبات در مسیر عملیاتی شدن قرار می‌گیرند‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫بروکراس��ی‌هایی که وجود دارد بسیاری از آنها از اولویت‬ ‫بررس��ی دولت و قانون‌گذاران خارج‌ش��ده و حتی زمان‬ ‫خ��ود را از دس��ت می‌دهد‪ .‬نوروزی با بی��ان اینکه تعدد‬ ‫مش��کالت و موان��ع باعث می‌ش��ود تصمیم‌گیری دولت‬ ‫درب��اره این موضوع‌ها با تأخیر انجام ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه بحث ارزهای دیجیتال بحث بس��یار‬ ‫داغ و بااهمیت��ی اس��ت همچن��ان این آمادگ��ی در اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران و کمیس��یون فن��اوری اطالعات وجود‬ ‫دارد ک��ه موض��وع رمزارزه��ا دوباره با حضور مس��ئوالن‬ ‫س��ازمان‌ها و نهاده��ای دولتی موردبررس��ی قرار گیرد‬ ‫تا قوانین الزم و مناس��ب برای اس��تفاده از آنها تصویب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پریس��ا تبریز در تشریح وظیفه خود به‌عنوان هکر کاله‌سفید در‬ ‫گوگل می‌گوید‪ :‬من باید نقاط ضعف و باگ‌هایی را که در مرورگر‬ ‫کروم وجود دارد‪ ،‬شناس��ایی کرده و از برطرف شدن آنها اطمینان‬ ‫پیدا کنم‪ .‬برای اینکه در این کار به‌خوبی بتوان موفق شد شما باید‬ ‫ذهنیت یک مجرم را داشته باشید تا بتوانید بهتر متوجه راه‌هایی‬ ‫که نفوذ از طریق آنها امکان‌پذیر است‪ ،‬بشوید‪ .‬گروه ما باید هر روز‬ ‫از میلیون‌ها نفر محافظت کند و این مسئولیت بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫جالب است درباره پریسا تبریز بدانید‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ 1391‬خورش��یدی یکی از ‪ ۳۰‬زن برتر سال از سوی‬ ‫مجله فوربس انتخاب ش��د‪ .‬نشریه فوریس از پریسا تبریز به‌عنوان‬ ‫یک��ی از ‪ ۳۰‬چه��ره برتر در زمینه فن��اوری‪ ،‬در کنار افرادی چون‬ ‫مارک زاکربرگ هم نام برده است‪.‬‬ ‫لقب ش��اهزاده‌ امنیت در جریان یک همایش در توکیو ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬تبری��ز در این همایش تصمیم گرفت تا به‌جای اس��تفاده از‬ ‫عنوان ش��غلی خود یعنی «مهن��دس امنیت اطالعات»‪ ،‬از عبارت‬ ‫ش��اهزاد ‌ه امنیت استفاده کند‪ .‬این لقب از آن روز به‌عنوان شناسه‌‬ ‫این متخصص امنیت اس��تفاده ش��د‪ .‬او درب��اره‌ انتخاب این لقب‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫من می‌دانس��تم که در این همای��ش باید کارت ویزیت خود را‬ ‫به افراد گوناگون بدهم‪ .‬با خودم فکر کردم عنوان مهندس امنیت‬ ‫اطالعات بسیار خشک و رسمی است‪ .‬فعاالن صنعت ما‪ ،‬عناوین را‬ ‫بسیار جدی در نظر می‌گیرند اما من تصمیم گرفتم با یک عبارت‬ ‫جدید‪ ،‬آنها را غافلگیر کنم‪.‬‬ ‫او در بخش‌های تحت مدیریت خود‪ ،‬نهایت تالش را به کار می‌گیرد‬ ‫تا نبود توازن بین نیروهای کاری زن و مرد را از بین ببرد و به همین‬ ‫منظور‪ ،‬کارمندان زن بیشتری استخدام می‌کند‪ .‬او معتقد است تا‬ ‫‪ ۵۰‬سال پیش‪ ،‬این نابرابری در صنایعی همچون پزشکی و حقوق‬ ‫نیز وجود داشته که خوشبختانه تا حد قابل‌توجهی امروز از بین رفته‬ ‫است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫معدن‬ ‫‪2‬دیدگاه حکومتی و صنفی‬ ‫درباره یک بخشنـامه صادراتی‬ ‫‹ ‹صادرکننده‌ها همواره ارزآوری کرده‌اند‬ ‫قدیر قیافه‪ ،‬نایب رئیس کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ای��ران در گفت‌وگو با‬ ‫ضمن انتقاد از این ابالغیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫نظر می‌رس��د دولت باید شرایط را برای‬ ‫ص��ادرات محصوالت ایران��ی از هر نوع‬ ‫تس��هیل کند‪ ،‬نه اینکه کار را س��خت‌تر‬ ‫کند‪ .‬اما وزیر محترم در ‪ ۲‬ماه گذش��ته با‬ ‫صدور بخشنامه‌های بی‌رویه و مسئله‌ساز و نه تسهیل‌کننده موجب‬ ‫شد که به ساختار صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی لطمه وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قیافه با اظهار اینکه این بخش��نامه نمی‌تواند به صادرات و توسعه‬ ‫ص��ادرات بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور کم��ک کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬همه می‌دانیم درحال‌حاضر کش��ور ما درگیر مبارزه اقتصادی‬ ‫نابرابر با کش��ورهای زورگویی همچون امریکاست و شرایط سختی‬ ‫داریم‪ .‬در این ش��رایط که آنه��ا کار را برای صادرات محصوالت ما از‬ ‫س��نگ‌آهن گرفته تا کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬آهن اسفنجی و فوالد در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی و در بخش نفت در حوزه پتروش��یمی‬ ‫س��خت می‌کنند‪ ،‬ما نباید گل به خودی بزنیم‪ .‬البته آقای سرقینی‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت خبری با اصحاب‬ ‫‹ ‹تاجر واقعی حذف نمی‌شود‬ ‫گفتنی است جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نشس��ت خبری خ��ود به این‬ ‫بحث نیز پاس��خ داده بود که نمی‌توان انتخاب صادرکنندگان را به‬ ‫انجمن‌ها س��پرد زیرا رویکرد انجمن‌ها نیز موجب اختالف اعضای‬ ‫انجم��ن خواهد ش��د‪ .‬وی درباره اینکه تعرفه‌ه��ا و محدودیت‌های‬ ‫صادرات��ی که از س��وی معاونت معدنی وضع می‌ش��ود‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫چه سیاس��ت‌هایی اعمال خواهد شد و چرا اتاق فکر مشترکی بین‬ ‫وزارتخانه و بخش خصوصی برای اتخاذ این تصمیم‌ها وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از تصمیم‌گیری‌ها‪ ،‬حاکمیتی و برخی نیز صنفی است‬ ‫که ب��ا یکدیگر مغایرت دارند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬ما جلس��ه‌های منظم و‬ ‫متعددی با بخش خصوصی برگزار می‌کنیم اما در وزارتخانه همیشه‬ ‫حافظ منافع عموم هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کارهای دستوری هرگز موفق نبوده‌اند‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬کارشناس بازار‬ ‫جهانی س��نگ‌آهن نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫ضم��ن اش��اره ب��ه ه��دف این‬ ‫بخشنامه‪ ،‬به پیامدهای منفی آن اشاره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬هدف این بخش��نامه‪ ،‬در‬ ‫واقع حمایت از برگش��ت ارز به س��امانه‬ ‫نیما و به دلیل نیاز کشور به ارز صادراتی‬ ‫اس��ت که می‌تواند موفق باشد اما فراموش نکنیم درباره سنگ‌آهن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪ :‬هفته گذش��ته‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫گمرک ابالغ کرد که صادرات س��نگ آهن مش��روط شود‪ .‬بر اساس‬ ‫این بخش��نامه‪ ،‬از ‪ ۱۵‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬برای اطمینان از برگش��ت ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات بخش معدن‪ ،‬صادرات محصوالت س��نگ‌آهن‬ ‫با ک��د تعرفه‌ای (‪۴ )HS‬رقم��ی ‪ ۲۶۰۱‬فقط به‌وس��یله واحدهای‬ ‫تولیدکننده س��نگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی‬ ‫آنها و بر اس��اس روال جاری ب��رای محصوالت فوالدی پس از تایید‬ ‫دفت��ر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��امانه‬ ‫فرامرزی گمرک امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫بر اساس این نامه‪ ،‬مقرر شد معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره سایر مواد معدنی نیز بر اساس‬ ‫بخشنامه از راه سامانه فرامرزی گمرک اقدام کند‪.‬‬ ‫روزگار معدن درباره اینکه این ابالغیه چه هدفی داش��ته و آیا به‬ ‫بهبود ش��رایط بازار کمک خواهد کرد یا خیر‪ ،‬با کارشناس��ان حوزه‬ ‫سنگ‌آهن گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫رس��انه‪ ،‬اظهار ک��رده بود که این موضوع موجب تس��هیل صادرات‬ ‫می‌شود اما من مخالف این نظر هستم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه این ابالغیه‪ ،‬کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند‬ ‫و موجب بازگرداندن ارز صادراتی نمی‌ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تنها کاری‬ ‫که این ابالغیه انجام می‌دهد این اس��ت که کمک می‌کند برخی به‬ ‫تخلفات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ جعفر س��رقینی در نشست خبری روز شنبه خود‬ ‫با اصحاب رس��انه‪ ،‬درباره بخش��نامه جدید صادرات س��نگ آهن و‬ ‫نظرخواهی از انجمن‌ها گفت‪ :‬در این بخش��نامه‪ ،‬تاجر واقعی حذف‬ ‫نمی‌ش��ود و محدودیتی برای آنها در نظ��ر نگرفته‌ایم‪ .‬این کار فقط‬ ‫در راس��تای شفاف‌سازی و تضمین بازگشت ارز انجام شده است تا‬ ‫سنگ آهنی بدون شناسنامه صادر نشود‪.‬‬ ‫س��رقینی تاکید کرد‪ :‬صادرکنندگان واقعی نگران نباش��ند‪ ،‬آنها‬ ‫اگر مش��خص کنند به نمایندگی از ک��دام مجموعه صادرات انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬مجوزشان به صورت سیستمی و سریع صادر می‌شود‪.‬‬ ‫اما نایب رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران درباره هدف این‬ ‫ابالغیه گفت‪ :‬اگر مس��ئوالن به دنبال این هس��تند که ارز حاصل از‬ ‫صادرات برگردانده ش��ود باید گفت مگر صادرکننده‌های ما در این‬ ‫حوزه همیش��ه ارز را برنگردانده‌اند؟ اگر اتفاق��ی افتاده و از گمرک‬ ‫به نام ش��خص ثالث‪ ،‬مقادیر زیادی سنگ‌آهن خارج‌شده‪ ،‬به دلیل‬ ‫بخش��نامه‌های محدودکننده خود وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬همین بخشنامه‌های محدودکننده موجب شده‌اند که افراد‬ ‫به س��مت تخلف سوق داده شوند‪ .‬قیافه با بیان اینکه صادرکننده‌ها‬ ‫هیچ‌وقت مقصر نبوده‌اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سال‌های گذشته همیشه‬ ‫صادرکنندگان به تعهدات‌ش��ان عمل کرده‌اند و همواره ارز حاصل‬ ‫از صادرات را به کش��ور برگردانده‌اند‪ .‬اینها نس��بت به توسعه معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی اهتمام ورزیده‌اند و آن را توس��عه داده‌اند‪ .‬حاال در‬ ‫ای��ن‌بین تعداد اندکی هم س��وء اس��تفاده می‌کنند ک��ه به حتم از‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیس��تند بلکه افراد فرصت‌طلبی‬ ‫هس��تند که در تمام جهان و دولت‌ها آنه��ا را دیده‌ایم‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کنفدراس��یون ص��ادرات ایران به‌عنوان راهکار اظه��ار کرد‪ :‬در این‬ ‫ابالغیه‪ ،‬محدودیت گذاش��ته‌اند تا کس��انی که عضو تش��کل‌های‬ ‫معدنی هس��تند و کارت عضویت و تاییدی��ه دارند صادرات را انجام‬ ‫دهند اما به‌هیچ‌وجه منافع کشور‪ ،‬صادرکنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫را تامی��ن نک��رده و به برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات هم کمک‬ ‫آن‌چنانی نمی‌کند‪ .‬اگر بتوانیم از ظرفیت انجمن‌ها و تش��کل‌های‬ ‫بخش خصوصی اس��تفاده کنیم‪ ،‬مشکل حل می‌شود‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کنفدراسیون صادرات ایران در پایان گفت‪ :‬بهترین راهکار و رویکرد‬ ‫دولت این است که به انجمن و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی‬ ‫که اعضای حوزه خود را به‌خوبی می‌شناس��ند و می‌دانند دیگران به‬ ‫لحاظ تولید و صادرات چه وضعیتی دارند‪ ،‬اعتماد کند و این مهم را‬ ‫دست آنها بس��پارد‪ .‬قیافه تاکید کرد‪ :‬تا امروز مراکز نظارتی زیادی‬ ‫را برقرار کرده‌ایم اما هیچ‌کدام نتوانس��ته‌اند از بروز فساد جلوگیری‬ ‫کنند‪ .‬بهترین شیوه‪ ،‬استفاده از توان و تشکل‌های بخش خصوصی‬ ‫و اعتم��اد به این تشکل‌هاس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬انجمن س��نگ‌آهن‬ ‫ایران و کنفدراس��یون صادرات می‌توانند به‌عنوان بازیگران کلیدی‬ ‫کمک کنند‪ .‬ما باید اجازه بدهیم صادرکنندگان واقعی به کارش��ان‬ ‫ادامه دهند و آنها را متوقف نکنیم‪.‬‬ ‫و گندله که عوارض صادراتی دارد یا کنس��انتره که از عوارض معاف‬ ‫است‪ ،‬قضیه متفاوت است‪ .‬جعفری طهرانی با بیان اینکه بخشنامه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره معدن تاثیر منفی دارد و موجب‬ ‫کاهش صادرات س��نگ‌آهن می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی محصوالت‬ ‫معدنی‪ ،‬عوارض صادراتی داش��ته باشند و از آن‌طرف هم اجبار شود‬ ‫که بر اس��اس ارز نیمایی‪ ،‬پول را به نظام بانکی برگردانند و از طرفی‬ ‫هم به دلی��ل تحریم‌ها هزینه حمل دریایی به‌ش��دت افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬پیامده��ای بدی به وجود خواهد آم��د‪ .‬به‌این‌ترتیب در کنار‬ ‫تحریم‌ه��ای خارج��ی‪ ،‬محدودیت‌ه��ای داخل��ی نی��ز موج��ب‬ ‫س��رخوردگی صادرکننده‌ها می‌ش��ود‪ .‬این کارشناس بازار جهانی‬ ‫س��نگ‌آهن درباره هدف این بخش��نامه و کمک به برگش��ت ارز به‬ ‫سامانه نیما نیز اظهار کرد‪ :‬گاهی ما مانع بروز یک مشکل می‌شویم‬ ‫و آن را کنترل می‌کنیم که جای دیگری نقطه قوت می‌ش��ود‪ .‬اینجا‬ ‫هم مصلحت در این بوده که برگش��ت ارز از راه س��امانه نیما دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬اما موضوع این اس��ت ک��ه در این س��ال‌ها هیچ‌وقت به‌طور‬ ‫دس��توری موفق نبوده‌ای��م‪ .‬تجربه نش��ان داده که وقت��ی اتفاقی‬ ‫دس��توری می‌افتد‪ ،‬حمایت‌های الزم انجام نمی‌ش��ود و با مشکل‬ ‫ی که نرخ‬ ‫روبه‌رو می‌ش��ویم‪ .‬جعف��ری طهرانی ادام��ه داد‪ :‬از آنجای ‌‬ ‫محصوالت معدنی هنوز بر اساس ارز آزاد در بازار است‪ ،‬تطبیق کار‬ ‫فع��االن معدنی ب��ر اس��اس ارز نیمایی زمان‌بر اس��ت‪ .‬معدندارانی‬ ‫هس��تند که عادت کرده‌اند محصوالت خود را بر اساس نرخ ارز آزاد‬ ‫بفروش��ند ام��ا وقتی ن��رخ محصول معدنی مش��خص می‌ش��ود‪،‬‬ ‫صادرکننده آن را تطبیق می‌دهد و می‌بیند که قرار اس��ت ارز را بر‬ ‫اس��اس نرخ نیما وارد کش��ور کند و در نتیجه ضرر می‌بیند و باعث‬ ‫می‌ش��ود ک��ه صادراتی انجام ندهد‪ .‬این کارش��ناس ب��ازار جهانی‬ ‫س��نگ‌آهن به عواقب این بخشنامه اشاره کرد و گفت‪ :‬هر کاری که‬ ‫انجام دهیم همیش��ه عوارضی دارد‪ .‬حتی واکس��ن هم که پزشکان‬ ‫تجویز می‌کنند مخاطراتی دارد و اثرات سوئی در بدن ایجاد می‌کند‬ ‫ت��ا بدن‪ ،‬خود را وفق دهد‪ .‬درباره این موضوع هم همین‌طور اس��ت‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه کار بخش��نامه باعث سردرگمی می‌ش��ود‪ .‬عده‌ای‬ ‫سنگ‌آهن خود را یک ماه پیش خریده‌اند و آن را در بندر گذاشته‌اند‪،‬‬ ‫حاال دغدغه دارند که چه‌کار کنند‪ .‬برخی توانستند پیش از تعطیلی‬ ‫عید فطر از گمرک عبور کنند اما برخی هنوز کاالی‌ش��ان نیامده و‬ ‫خریدشان را نیز با نرخ باال انجام داده‌اند‪ ،‬درنتیجه متضرر می‌شوند‪.‬‬ ‫جعف��ری طهرانی تاکید کرد‪ :‬وقتی بخ��ش خصوصی ضرر کند‪،‬‬ ‫انقباض��ی عم��ل می‌کند و عقب می‌نش��یند‪ .‬در نهای��ت از چرخه‬ ‫ص��ادرات خارج می‌ش��ود‪ .‬اینک��ه تولیدکننده‌ه��ای داخلی‪ ،‬نرخ‬ ‫محص��ول خود را بر اس��اس ارز نیمایی (که بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫پایین‌تر از نرخ ارز آزاد است) وفق دهند‪ ،‬زمان‌بر است‪ .‬در نتیجه این‬ ‫بخشنامه‪ ،‬بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬ماه کاهش صادرات خواهیم داشت و این روند‬ ‫حتی بیش از گذش��ته کاهش پیدا می‌کند‪ .‬پس از ‪ ۳‬ماه‪ ،‬آنهایی که‬ ‫حرفه‌ای‌تر هس��تند‪ ،‬مقاومت بیشتری در برابر شرایط دارند‪ ،‬دارای‬ ‫توان مالی بیشتر هستند و تولیدکننده‌اند‪ ،‬می‌مانند‪ .‬در این شرایط‪،‬‬ ‫آنها باید خودشان وارد چرخه صادرات شوند و کاالی‌شان را به نرخ‬ ‫بازار که واقعی است‪ ،‬به تاجران بفروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم آخر‬ ‫بنا به باور کارشناس��ان‪ ،‬هدف این بخش��نامه در واقع حمایت از‬ ‫برگشت ارز به سامانه نیما است و به علت نیاز کشور به ارز صادراتی‬ ‫بنا ش��ده اس��ت که می‌تواند موف��ق عمل کند اما ب��ه این دلیل که‬ ‫تجربه نشان داده اس��ت هیچ اقدام دستوری نمی‌تواند موفق باشد‬ ‫این بخشنامه هم کارآیی چندانی ندارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که جعفر سرقینی‌‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه‪ ،‬نظ��ری غیر از این‬ ‫داش��ت‪ .‬او بر عکس نظر کارشناس��ان باور دارد که این بخش��نامه‪،‬‬ ‫ن��ه تنها تاجر واقعی را حذف نمی‌کند بلکه ش��رایط بهتری را برای‬ ‫شفاف‌سازی و تضمین بازگشت ارز فراهم خواهد کرد‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬عراق به جمع مشتریان گازی ایران پیوست و‬ ‫تاکنون با وجود فشارهای امریکا جزو مشتریان وفادار ایران‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬به‌تازگی نیز این کشور دوباره اعالم کرده‬ ‫ک��ه هیچ گزین��ه‌ای به‌غیر از ایران ن��دارد و در این میدان‬ ‫باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫به‌ گزارش ایس��نا‪ ،‬تفاهمنامه صادرات گاز ایران به عراق‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬امضا و ‪ ۲‬س��ال بعد به قرارداد تبدیل شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این قرارداد‪ ،‬ایران متعهد می‌ش��د که روزانه ‪۲۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۵‬میلی��ون متر‌مکعب گاز به عراق ص��ادر کند‪ .‬حجم‬ ‫این ق��رارداد که ب��ه منظ��ور تامین س��وخت نیروگاه‌های‬ ‫«المنص��وره» و «الصدر» بغداد بود‪ ،‬با یک پیوس��ت به ‪۲۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب رس��ید‪ .‬با این تبصره که در روزهای گرم‬ ‫س��ال این مقدار تا ‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب افزایش یابد‪ .‬آبان‌‬ ‫‌‪ ۱۳۹۴‬نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران به ش��هر بصره‬ ‫عراق میان حمیدرضا عراقی‪ ،‬معاون پیشین وزیر نفت ایران‬ ‫در امور گاز و خالد حسن‌صالح‪ ،‬معاون وقت وزیر برق عراق‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫ق��راردادی که هرچند ایران همواره تاکید داش��ت‌ آماده‬ ‫اجرای آن اس��ت اما مسائل مختلف از جمله مسائل امنیتی‬ ‫در عراق و گش��ایش نیافتن ال‌سی در این کشور‪ ،‬مدام آن‬ ‫را به تعویق می‌انداخت‪ .‬صادرات گاز طبیعی ایران به بغداد‬ ‫از شامگاه چهارش��نبه‪ ۳۱ ،‬خرداد ‪ ۱۳۹۶‬با حجم حدود ‪۷‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب در روز آغاز و قرار ش��د به ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب برسد‪.‬‬ ‫صادرات گاز به بصره نیز در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬آغاز ش��د و بر‬ ‫اس��اس آخرین آماری که وزارت نفت پایان س��ال گذشته‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ ،‬میانگین صادرات گاز به عراق نیز روزانه‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون مترمکعب است که بر پایه توافق‌ها‪ ،‬در سال‌های‬ ‫آ‌ینده به روزانه ‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫با خروج امریکا از برجام و شروع تحریم‌ها علیه ایران فشار‬ ‫به مش��تریان انرژی کش��ورمان افزایش یاف��ت اما در همان‬ ‫زمان نیز عراق برای گرفتن معافیت از امریکا و ادامه واردات‬ ‫برق و گاز از ایران تالش کرد و سال گذشته موفق به گرفتن‬ ‫معافیت ‪ ۴۵‬روزه شد؛ معافیتی که پس از پایان به مدت ‪۹۰‬‬ ‫روز تمدید ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬به نظر نمی‌رسد عراقی‌ها قصد‬ ‫داش��ته باشند زیر س��ایه معافیت‌های امریکا تعامل گازی و‬ ‫برقی خ��ود با ایران را ادامه دهن��د چراکه به‌صراحت اعالم‬ ‫کرده‌اند واردات خود را متوقف نخواهند کرد‪.‬‬ ‫عراق مشتری پروپاقرص گاز ایران‬ ‫ع��راق اکنون ‪ ۱۱۰۰‬مگاوات برق و نی��ز گاز برای تولید ‪ ۲۸۰۰‬مگاوات‬ ‫ب��رق از ای��ران وارد می‌کند که مجم��وع آنها به بی��ش از ‪ 4‬هزار مگاوات‬ ‫می‌رسد‪ .‬این کشور گزینه بهتری از ایران از نظر حجم انرژی‪ ،‬خرید آسان‬ ‫و قیمت مناسب پیدا نکرده است‬ ‫‹ ‹چرا عراق مشتری ایران است؟‬ ‫دلیل این امر را می‌توان در این مسئله جست‌وجو کرد که‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۸۰‬درصد برقی که در نیروگاه‌های عراق تولید‬ ‫می‌شود‪ ،‬به گاز وابسته است و این کشور از نظر ذخایر گازی‬ ‫بسیار فقیر است‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند که اگر عراق بتواند همه گازهای‬ ‫همراه نف��ت خود را جمع‌آوری کن��د‪ ،‬می‌تواند ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز تولید کند‪.‬‬ ‫در حال��ی که عراق به حدود ‪ ۱۵‬ه��زار مگاوات برقی نیاز‬ ‫دارد که کمبودهای فعلی خود را برطرف کند و امکان اینکه‬ ‫ب��ا ‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب گاز بتوان ‪ ۱۵‬ه��زار مگاوات برق‬ ‫تولید کرد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫در دوره‌ای ام��ا مس��ائلی بی��ن ایران و ع��راق پیش آمد و‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬صادرات برق به عراق را برای دریافت طلب خود‬ ‫قطع کرد و این باعث ش��د که عکس‌العمل‌هایی داخل عراق‬ ‫ش��کل بگیرد‪ .‬برخی از وزیران عراق که عالقه‌ای به گسترش‬ ‫ارتباط با ایران نداش��تند‪ ،‬در هیات‌دول��ت مطرح کردند که‬ ‫س��ایر کشورهای همس��ایه را برای واردات برق و گاز بررسی‬ ‫کنیم و هیات‌هایی را به عربس��تان‪ ،‬کوی��ت و‪ ...‬روانه کردند‪.‬‬ ‫این اقدام آنها در عمل‪ ،‬نتیجه‌ای در پی نداش��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬عربس��تان اعالم آمادگی کرد که برای تاس��یس برق‬ ‫خورشیدی‪ ،‬سرمایه‌گذاری می‌کند که قیمت آن یک‌چهارم‬ ‫قیمت برق ایران اس��ت اما ای��ن‪ ،‬طرحی نبود که به‌‌زودی به‬ ‫نتیجه برسد و هنوز به مرحله قرارداد هم نرسیده است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬عراقی‌ها از ادامه خرید برق و گاز از س��ایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬منصرف ش��دند‪ .‬اقدام دیگری که عراقی‌ها انجام‬ ‫دادند‪ ،‬این بود که برای تامین برق آینده عراق‪ ،‬با شرکت‌های‬ ‫زیمن��س و جنرال‌موتورز مذاکراتی انج��ام دادند و در ظاه ‌ر ً‬ ‫قرارداده��ای بزرگ��ی ه��م امضا کردن��د‪ .‬اما این ش��رکت‌ها‬ ‫اع�لام کردند تا ‪ 4‬س��ال آینده نمی‌توانند ای��ن نیروگاه‌ها را‬ ‫به بهره‌برداری برس��انند‪ .‬درواقع مذاکرات انجام شد‌اما بحث‬ ‫تامین مالی‪ ،‬فاینانس آن و نحوه قرارداد نهایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گاز ایران جایگزین ندارد‬ ‫‪ ۲‬اردیبهش��ت وزارت ب��رق ع��راق اعالم ک��رد عراق هیچ‬ ‫جایگزین��ی برای واردات گاز ایران ن��دارد و توقف واردات به‬ ‫بهای از دست رفتن ‪4‬هزار مگاوات ظرفیت در شبکه نیروی‬ ‫عراق تمام می‌ش��ود‪ .‬مصعب‌المدرس‌‪ ،‬سخنگوی وزارت برق‬ ‫ق نیز در این ب��اره گفت‪ :‬تاکنون ما هی��چ منبعی برای‬ ‫ع��را ‌‬ ‫جایگزی��ن کردن با واردات گاز ایران نداش��ته‌ایم‪ .‬عراق برای‬ ‫تامین خوراک ش��بکه برق خود به واردات گاز ایران به‌شدت‬ ‫وابسته است‪ .‬این کشور ‪ ۱۴‬هزار مگاوات در شبکه ملی برق‬ ‫تولی��د می‌کن��د و ‪ ۴‬هزار مگاوات نیز ب��ا گاز و برق وارداتی‪،‬‬ ‫تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد که واردات گاز عراق از ایران در ژوئن از ‪۲۸‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب به ‪ ۳۵‬میلیون متر‌مکعب در روز افزایش‬ ‫پیدا خواه��د کرد و به این ترتیب‪ ،‬تولید برق با اس��تفاده از‬ ‫واردات از ای��ران به ‪ ۴۷۰۰‬مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که نیازهای برق عراق هر سال ‪ ۷‬درصد رشد‬ ‫می‌کند‪ .‬در ماه‌های تابستان که از ژوئن آغاز می‌شود و دمای‬ ‫هوا در ع��راق افزایش پیدا می‌کند‪ ،‬تقاضا در ش��بکه به ‪۲۴‬‬ ‫هزار مگاوات در روز می‌رسد‪.‬‬ ‫ام��ا در خبرها اعالم ش��د که لووی الخطی��ب‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫ع��راق‌هم به‌تازگ��ی و برای چندمین‌بار اع�لام کرد ‌ه اکنون‬ ‫ش��رایط عراق ویژه اس��ت و به برق و گاز نیاز شدیدی دارد‪،‬‬ ‫ما هیچ گزینه‌ای جز ای��ران نداریم و معافیت تحریمی برای‬ ‫خری��د گاز و ب��رق از ایران ادامه خواهد یاف��ت و با توجه به‬ ‫ش��رایط ویژه این کش��ور‪ ،‬معافیت تحریمی برای خرید گاز‬ ‫و ب��رق از ایران ادامه خواهد یافت چراک��ه ایران تنها گزینه‬ ‫مناس��ب برای خرید برق و گاز است و اکنون ما چاره‌ای جز‬ ‫خری��د از ایران نداریم‪ .‬نیاز ما برای گاز حدود ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫طول خواهد کش��ی ‌د یعنی تا زمانی که ما وضع تولید گاز در‬ ‫عراق را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫ع��راق اکنون ‪ ۱۱۰۰‬م��گاوات برق و نی��ز گاز برای تولید‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬م��گاوات برق از ایران وارد می‌کند که مجموع آنها به‬ ‫بیش از ‪ 4‬هزار مگاوات می‌رس��د‪ .‬این کشور گزینه بهتری از‬ ‫ایران از نظر حجم انرژی‪ ،‬خرید آس��ان و قیمت مناسب پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک فرصت برای ایران‬ ‫در این راستا‪ ،‬سیدحمید حسینی‪ ،‬کارشناس حوزه انرژی‬ ‫نیز با تاکید بر اینکه ایران گاز مازاد دارد و به دنبال بازارهای‬ ‫صادراتی اس��ت به ایس��نا گفت‪ :‬زمانی که ایران گاز عراق را‬ ‫تامین می‌کند‪ ،‬باعث می‌ش��ود اقتصاد عراق به نوعی به ایران‬ ‫وابسته ش��ود و این موضوع باعث ایجاد امنیت شده و روابط‬ ‫دو کشور را پایدار می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه صادرات گاز برای ای��ران درآمدزایی به‬ ‫هم��راه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬قیم��ت گازی که ایران ب��ه عراق صادر‬ ‫می‌کند‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۱۵‬درصد بیش��تر از قیمت گازی اس��ت که‬ ‫داخل ایران توزیع می‌شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬عمده مصرف گاز‬ ‫ایران در زمستان است در حالی که عراقی‌ها به گاز در فصل‬ ‫تابستان نیاز بیشتری دارن ‌د زیرا از این گاز برای نیروگاه‌ها با‬ ‫هدف تولید برق استفاده می‌کنند‪ .‬همین موضوع یک فرصت‬ ‫برای ایران است‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫همزمان با بهره‌برداری از ‪ ۴۰۰‬واگن و امضای قرارداد خرید و ساخت ‪ ۲۵۹‬واگن عنوان شد‬ ‫خداحافظی صنعت ریلی ایران با دوران محرومیت‬ ‫‹ ‹‪۲‬هزار میلیارد تومان برای ریل‬ ‫در بخش دیگری از این آیین‪ ،‬س��عید رسولی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫راه‌آهن با بیان اینکه س��ال ‪ ۹۸‬س��ال فرصت‌ها برای حوزه‬ ‫ریلی کش��ور اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راه‌آهن از ابتدای سال همه‬ ‫تالش خود را برای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید به کار‬ ‫بسته که مهم‌ترین اقدام در این زمینه‪ ،‬امضای تفاهمنامه ‪۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی برای استفاده از تبصره‪ 18‬قانون بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬برای تولید واگن‪ ،‬ناوگان و بازسازی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه‌آه��ن افزود‪ :‬مراحل اجرایی این کار انجام و‬ ‫بخش نخست تخصیص آن به ما ابالغ شد که در این زمینه‬ ‫از بانک‌های عامل قدردانی می‌کنیم‪.‬‬ ‫رس��ولی با بیان اینک��ه به‌زودی ش��اهد تولید محصوالت‬ ‫موردنی��از ریلی در داخل کش��ور خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬روزگار‬ ‫تحری��م نیز می‌گ��ذرد اما کار و پیش��رفت در ای��ران ادامه‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬بای��د از ش��رکت‌هایی که در توس��عه ریل��ی با ما‬ ‫همکاری می‌کنند‪ ،‬قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه‌آهن با بیان اینکه ش��رایط امروز‪ ،‬ش��رایط‬ ‫جنگی با رویکرد اقتصادی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دش��من تالش‬ ‫می‌کند مقاومت و ایس��تادگی را از ایران بگیرد‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫بای��د بداند م��ا آماده هرگون��ه تالش برای موفقیت کش��ور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رسولی با اش��اره به امضای پنجمین تفاهمنامه راه‌آهن با‬ ‫امیدواریم باوجود زیرساخت‌های علمی‪ ،‬تحقق این هدف‬ ‫در کش��ور ما نیز سرعت یابد که این مسئله‪ ،‬ارتباط صنعت‬ ‫و دانشگاه را می‌طلبد‪.‬‬ ‫در ادام��ه آیین آغاز به‌کار هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫صنعت حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬جبارعلی ذاکری‪ ،‬رئیس دانش��گاه‬ ‫علم و صنعت ایران گفت‪ :‬در سال‌های اخیر اقدام‌های مهمی‬ ‫در صنع��ت حمل‌ونقل ریلی انجام ش��ده ک��ه در این زمینه‬ ‫می‌توان به افزایش طول ش��بکه ریلی کشور و اتصال بیشتر‬ ‫مراکز استان به شبکه ریلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضرورت دارد گام دوم توسعه ریلی‪ ،‬ارتقای‬ ‫بهره‌وری و افزایش سهم ریل از حمل بار و مسافر باشد‪.‬‬ ‫رئی��س دانش��گاه علم و صنع��ت افزود‪ :‬در س��ال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫(‪ ۱۹۹۸‬می�لادی) در کنفرانس��ی در ژاپ��ن دبی��ر اتحادیه‬ ‫بین‌المللی راه‌آهن‌ گفت‪« :‬ممکن اس��ت درحال‌حاضر تصور‬ ‫حمل‌ونق��ل در ت��ا در و ترکیب ریلی درون و برون‌ش��هری‬ ‫برای ما سخت باشد‪ ،‬اما به‌زودی این اتفاق رخ خواهد داد»‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر با ش��کل گرفتن عزم ج��دی در راه‌آهن ایران‬ ‫برای توسعه قطارهای پرس��رعت در درون و بیرون شهرها‪،‬‬ ‫مقدمه تحقق این مسئله در ایران نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا گش��ایش هفتمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی و شش��مین کنفران��س بین‌الملل��ی‬ ‫پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن که از ‪۱۹‬خرداد آغاز‬ ‫به‌‌کار کرده و تا ‪ ۲۲‬خرداد ادامه دارد‪ ۳ ،‬تفاهمنامه و قرارداد‬ ‫تامین منابع مالی و تولید ناوگان به امضا رسید‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه تامین مالی خرید واگن ب��اری از محل منابع‬ ‫مالی بازار سرمایه بین شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و‬ ‫شرکت راه‌آهن به امضا رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن تفاهمنامه دو طرف توافق کردند در زمینه تامین‬ ‫منابع مالی و ارائه خدمات مش��اوره برای نوسازی و بهسازی‬ ‫ناوگان ریل��ی از محل منابع مالی بازار س��رمایه‪ ،‬با یکدیگر‬ ‫همکاری داش��ته باش��ند‪ .‬این قرارداد به امضای مدیرعامل‬ ‫ش��رکت تامین س��رمایه بانک مس��کن و مدیرعامل شرکت‬ ‫راه‌آهن جمهوری اسالمی ایران رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن در حاش��یه این آیین‪ ،‬ق��رارداد پرداخت یارانه‬ ‫صرفه‌جویی س��وخت برای ط��رح توس��عه حمل‌ونقل بار و‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش سهم راه‌آهن از بار و مسافر‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬وزیر راه و شهرس��ازی می‌گوید باتوجه به‬ ‫اینک��ه ای��ران‪ ،‬ی��ک دوره طوالنی محرومی��ت صنایع ریلی‬ ‫داش��ته‪ ،‬ب��ا اقدام‌های مطلوب س��ال‌های اخیر‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫صنعت ریلی در کش��ور فعال‌تر ش��ود و تولید رقابت‌پذیر در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل‬ ‫ریلی و ششمین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در‬ ‫مهندسی راه‌آهن‪ ،‬روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد‪ .‬همزمان با این نمایشگاه و‬ ‫کنفرانس‪ ،‬سومین کنفرانس بین‌المللی آخرین دستاوردهای‬ ‫ریلی نیز در دانشگاه علم و صنعت آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز به کار‬ ‫هفتمین نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی گفت‪ :‬در طول سال‌های‬ ‫پ��س از انقالب به دالیلی از توس��عه ریلی غفلت کردیم‪ ،‬اما‬ ‫در سال‌های اخیر توجه بیشتری به صنعت حمل‌ونقل ریلی‬ ‫شد و زیرساخت‌های ریلی گسترش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نرخ بهره‌مندی م��ردم از ظرفیت ریلی‬ ‫رو به رشد است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اتصال ریلی به مراکز بار‪ ،‬توسعه‬ ‫ترانزی��ت ریل��ی و افزایش س��هم ریل از بار و مس��افر‪ ،‬جزو‬ ‫تاکی��دات رهب��ر معظم انقالب‪ ،‬رئیس‌جمه��وری‪ ،‬مجلس و‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر لزوم ش��کوفایی صنایع‬ ‫ریلی در کش��ور گفت‪ :‬م��ا دوران طوالنی محرومیت صنایع‬ ‫ریلی داش��تیم و ام��روز باید ای��ن صنایع فعال‌تر ش��وند و‬ ‫گس��ترش تولید داخ��ل و تولید رقابت‌پذیر در دس��تور کار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ ۲۷ :‬اس��فند ‪ ۹۷‬با هم��کاری رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه از محل تبص��ره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‬ ‫تفاهمنامه‌ای امضا ش��د که ‪۲‬هزار میلیارد تومان برای تولید‬ ‫رقابت‌پذی��ر و تولید داخل در ح��وزه ریلی اختصاص یابد و‬ ‫‪ ۹‬ش��رکت س��ازنده در حوزه لکوموتیو و واگن و ‪ ۱۶‬شرکت‬ ‫بهره‌بردار از محل تبصره ‪ ۱۸‬از این محل پشتیبانی شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اس��تفاده از فرصت بازار س��رمایه در‬ ‫صنع��ت ریلی ضروری اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تامین مال��ی از بازار‬ ‫س��رمایه در مقایسه با تس��هیالت بانکی هزینه‌های کمتری‬ ‫دارد و آسان‌تر است‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه نی��از داریم وارد ح��وزه قطارهای‬ ‫پرس��رعت ش��ویم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬باید تراز کش��ور را در زمینه‬ ‫حمل‌ونقل ارتقا دهیم و زیرس��اخت‌ها را در مسیر توسعه با‬ ‫این هدف اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی اضافه کرد‪:‬‬ ‫باید بازدهی س��رمایه برای بخش خصوصی به‌گونه‌ای باشد‬ ‫که مزیت رقابتی ایجاد و بخش خصوصی‪ ،‬فعال شود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به آغاز به‌کار ش��رکت‬ ‫قطارهای حوم��ه‌ای در آینده نزدیک گفت‪ :‬این ش��رکت با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی و ش��هرداری‌ها باید بتواند سهم‬ ‫قابل‌مالحظ��ه‌ای از حمل‌ونقل ش��هری و حوم��ه‌ای را از آن‬ ‫خود کند تا ترافیک سنگین در شهرهای بزرگ مانند تهران‬ ‫کاهش یابد و با توس��عه قطارهای حومه‌ای‪ ،‬شبکه مویرگی‬ ‫حمل‌ونقل در حومه شهرهای بزرگ پایه‌گذاری شود‪.‬‬ ‫بورس در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه صنعت ریلی گفت‪:‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت قانونی رفع موانع تولی��د که از قوانین‬ ‫مترق��ی جمهوری اس�لامی ایران اس��ت‪ ،‬درواقع بازگش��ت‬ ‫به اصل و س��ود س��رمایه در هر حوزه‌ای است که منجر به‬ ‫کاهش مصرف س��وخت و جلوگیری از تولی��د آالینده‌های‬ ‫زیس��ت محیطی می‌ش��ود‪ .‬در این زمینه در شرکت راه‌آهن‬ ‫ب��ا همکاری س��ازمان برنامه و بودج��ه و وزارت نفت‪ ،‬امروز‬ ‫‪ ۲‬ق��رارداد از ‪ ۲۲‬قراردادهای م��اده ‪ ۱۲‬را که در این حوزه‬ ‫عملیاتی شده‪ ،‬امضا می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه‌آهن افزود‪ :‬این ‪ ۲۲‬ق��رارداد ‪ ۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ظرفی��ت مالی دارد و اعتماد بخ��ش خصوصی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در راه‌آهن را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫رس��ولی اظهار کرد‪ :‬در این نمایشگاه از لکوموتیو مپ ‪۲۴‬‬ ‫برای نخس��تین ب��ار رونمایی می‌ش��ود‪ .‬همچنین ریل ملی‬ ‫به‌عن��وان یکی دیگ��ر از افتخارهای کش��ور‪ ،‬به مرحله عمل‬ ‫رسیده و در نمایشگاه عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲‬سامانه سیگنالینگ داخلی نیز در این‬ ‫نمایش��گاه رونمایی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران جزو ‪ ۸‬کشوری‬ ‫است که به این فناوری دست یافته و آن را صادر می‌کند‪.‬‬ ‫راه‌آهن از ابتدای س��ال همه تالش خود را برای تحقق ش��عار سال یعنی‬ ‫رون��ق تولید به کار بس��ته ک��ه مهم‌ترین اق��دام در این زمین��ه‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهمنام��ه ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومانی برای اس��تفاده از تبص��ره‪ 18‬قانون‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬برای تولید واگن‪ ،‬ناوگان و بازسازی است‬ ‫‹ ‹امضای ‪ ۳‬تفاهمنامه ریلی در حاشیه نمایشگاه‬ ‫مسافر بین ش��رکت راه‌آهن و ش��رکت ریل‌پرداز سیر امضا‬ ‫ش��د‪ .‬در این قرارداد مقرر شد براساس ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید در زمینه تخصیص یارانه به بخش ریلی از محل‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف س��وخت‪ ،‬دو ط��رف در زمینه تولید‬ ‫‪ ۵۰‬واگن ب��اری لبه‌بلند با اس��تفاده از ظرفیت‌های داخلی‬ ‫ب��ا یکدیگر همکاری کنند‪ .‬این قرارداد از س��وی مدیرعامل‬ ‫راه‌آه��ن جمه��وری اس�لامی ای��ران و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ریل‌پرداز سیر امضا شد‪.‬‬ ‫در س��ومین ق��راردادی ک��ه همزم��ان با آغ��از هفتمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی حمل‌ونق��ل ریل��ی به امضا رس��ید‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه‌آهن و مدیرعامل ش��رکت توکاریل‬ ‫تواف��ق کردند برای خری��د ‪ ۲۰۹‬واگن لبه‌بلن��د ‪۶‬محوره با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت تولید داخل ب��ا یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬ ‫محل تامین مالی این قرارداد‪ ،‬استفاده از یارانه صرفه‌جویی‬ ‫سوخت برای طرح‌های توس��عه حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬به استناد‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه همچنین ‪ ۴۰۰‬واگن لبه‌بلند س��اخت‬ ‫داخل که از محل ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید در داخل‬ ‫کشور ساخته شده‪ ،‬به ش��کل ویدئوکنفرانس با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرسازی در یزد به بهره‌برداری رسید‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫نگاه روز‬ ‫ارزان‌ترین بنزین متعلق به کدام کشور است؟‬ ‫دیدگاه‌های یک متفکر‬ ‫سیستمی‬ ‫چگونه می‌توانیم زخم‌های عمیق اقتصادی کش��ور را‬ ‫درمان کنیم‪ ،‬رونق اقتصادی و شغل ایجاد کنیم‪ ،‬نابرابری‬ ‫فقیر و غنی را کاهش دهیم و پول ملی را تقویت کنیم؟‬ ‫‪ -۱‬موثرتری��ن راه‌حل‪ :‬احت��رام به مالکیت خصوصی و‬ ‫ممنوعیت ورود س��ازمان‌های عمومی ب��ه فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی(و الزام به خروج کامل آنها از تمام فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی) سال‌هاس��ت که س��ازمان‌های غیرمرتبط به‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی وارد ش��ده‌اند و آسیب‌های بسیار‬ ‫بزرگی به اقتصاد کش��ور وارد کرده‌اند‪ .‬ش��اید در نگاهی‬ ‫جزئی‌نگرانه‪ ،‬ورود چنین س��ازمان‌هایی به فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی منافعی داش��ته باش��د‪ .‬اما یک ن��گاه کل‌نگر‬ ‫نظام‌مند نش��ان می‌دهد که آسیب‌ها بسیار بزرگ است‪.‬‬ ‫باوجود گذش��ت ‪ ۴۰‬س��ال از انقالب‪ ،‬نه‌تنه��ا این نهادها‬ ‫اموال‌ش��ان را به م��ردم واگذار نکرده‌ان��د‪ ،‬بلکه هنوز هم‬ ‫رو ب��ه گس��ترش هس��تند و هنوز هم بخ��ش خصوصی‬ ‫امنی��ت کامل ح��س نمی‌کند و گ��زارش رقابت‌پذیری‬ ‫اقتصاد ایران نش��ان می‌دهد که فعاالن اقتصادی نگران‬ ‫تصاح��ب اموال‌ش��ان از س��وی س��ازمان‌های پر‌قدرت‬ ‫هستند‪ .‬س��خنان سال گذشته وزیر اطالعات در این باره‬ ‫هم قابل تامل اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬این تفکر غلط که هر‬ ‫س��ازمانی بدنه اقتصادی‌ای داشته باشد که هزینه‌هایش‬ ‫را از آن مح��ل تامین کند‪ ،‬منجر به ورود س��ازمان‌هایی‬ ‫مث��ل بنیاد ش��هید‪ ،‬کمیته ام��داد امام خمین��ی(ره) و‬ ‫س��ازمان زندان‌ها به فعالیت‌های اقتصادی شد‪ .‬این تفکر‬ ‫غلط حت��ی نهادهای خیریه و نهاده��ای فرهنگی را هم‬ ‫درگی��ر کرد و برای مث��ال‪ ،‬معادن بس��یاری را به چنین‬ ‫نهادهایی بخشیدند تا از محل درآمد آنها هزینه‌های‌شان‬ ‫را تامین کنند و حتی س��ازمان تبلیغات اسالمی هم وارد‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی ش��د یا این تفک��ر غلط که از توان‬ ‫نیروه��ای نظامی برای فعالیت‌های اقتصادی اس��تفاده‬ ‫شود‪ ،‬باعث ورود گسترده آنها به چنین فعالیت‌هایی شد‬ ‫ب��ه طوری که به ط��ور تقریبی انحصار بعض��ی از بازارها‬ ‫ب ‌ه دس��ت چنین س��ازمان‌هایی افتاد‪ .‬همین تفکر غلط‬ ‫موجب ورود تولیت آس��تان‌های مقدس��ه مثل آس��تان‬ ‫قدس رضوی به فعالیت‌های اقتصادی ش��د‪.‬همین تفکر‬ ‫غلط حتی نهادهای وابس��ته به نهاد رهبری مانند س��تاد‬ ‫اجرایی فرمان امام را هم وارد فعالیت‌های اقتصادی کرد‪.‬‬ ‫همین تفک��ر غلط اجرای سیاس��ت‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی را هم به انحراف کشاند و به اسم خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫بدنه اقتص��ادی چنین نهادهای��ی را فربه‌تر کرد‪ .‬چنین‬ ‫س��ازمان‌ها و نهادهایی که مبنای‌شان اقتصادی نیست و‬ ‫با اهداف و ماموریت‌های دیگری تاسیس شده‌اند‪ ،‬اگر‌چه‬ ‫بخش بزرگی از اقتصاد کش��ور را به‌دس��ت گرفته‌ان ‌د اما‬ ‫هیچ‌گاه نخواهند توانس��ت فعالی��ت اقتصادی کارآمدی‬ ‫انجام دهند و منابع کش��ور را‌هدر خواهند داد‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از قدرت سیاس��ی و اجتماعی این س��ازمان‌ها و دخالت‬ ‫دادن مس��ائل سیاسی و مناسبات قدرت در تصمیم‌های‬ ‫اقتصادی‌ش��ان‪ ،‬آس��یب‌های بزرگی به بخش خصوصی‬ ‫کشور هم وارد می‌کند و مانع رشد آن می‌شود‪ .‬استفاده از‬ ‫مناسبات قدرت و رایزنی‌ها برای دریافت وام‌های کم‌بهره‪،‬‬ ‫معافیت از مالیات و عوارض‪ ،‬ترک تش��ریفات مناقصه‌ها‪،‬‬ ‫دسترس��ی به مناب��ع ارزی و بس��یاری ویژه‌خواری‌های‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬نه‌تنه��ا در طول زمان این بخش‌ه��ای اقتصادی‬ ‫وابسته به موسسه‌های عمومی و نهادها را فربه‌تر و بخش‬ ‫خصوصی واقعی را ضعیف‌تر می‌کند بلکه از مس��یرهای‬ ‫گوناگونی بودجه کش��ور را هم تضعیف می‌کند و به نظام‬ ‫آموزشی‪ ،‬نظام سالمت و توس��عه زیرساخت‌های کشور‬ ‫صدم��ه می‌زند‪ .‬اگر می‌خواهی��م موثرترین اقدام را برای‬ ‫اص�لاح اقتصاد کش��ور انجام دهیم‪ ،‬بای��د ضمن صیانت‬ ‫بدون قید و ش��رط از مالکیت خصوص��ی‪ ،‬در یک برنامه‬ ‫زمان‌بندی شده مش��خص‪ ،‬تمام سازمان‌های عمومی از‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی خارج ش��وند‪ .‬بدون چنین اتفاقی‪،‬‬ ‫هر اقدام دیگری فقط روبنایی خواهد بود و آثار محدودی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حذف رانت ارز و انرژی‪ :‬ارز چند‌نرخی و انرژی ارزان‬ ‫آبش��خور اژدهای هفت‌س��ر فساد اس��ت‪ .‬ارز چند‌نرخی‬ ‫یعنی کس��ی ک��ه بتواند ارز با نرخ پایین‌ت��ر بگیرد و آن را‬ ‫ب��ا نرخ باالتر بفروش��د‪ ،‬بدون انج��ام کار مولد اقتصادی‪،‬‬ ‫می‌تواند به ثروت افسانه‌ای برسد‪.‬‬ ‫به محض وجود چنین فرصتی در اقتصاد‪ ،‬بدون‌شک‪،‬‬ ‫گردن‌کلفت‌های��ی پیدا خواهند ش��د ک��ه مانند بختک‬ ‫روی اقتص��اد کش��ور بیفتند و خون اقتص��اد را بمکند و‬ ‫گردن‌کلفت‌ت��ر ش��وند‪ .‬هی��چ خی��ری از ارز چندنرخی‬ ‫ب��ه م��ردم جامع��ه نخواهد رس��ید‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬همان‬ ‫گردن‌کلفت‌ه��ا تمام توان خودش��ان را به کار می‌گیرند‬ ‫تا چنین سیاس��ت‌هایی تصویب شود و اجرای آنها ادامه‬ ‫پی��دا کند‪ .‬حکایت انرژی ارزان هم همین اس��ت‪ .‬از یک‬ ‫ط��رف‪ ،‬زمین��ه قاچاق را فراه��م و قاچاقچی‌ه��ا را پروار‬ ‫می‌کن��د‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬بودج��ه دولت را ضعیف می‌کند‬ ‫و در ضلع س��وم ب��ه اقتصاد پیام غل��ط می‌دهد و موجب‬ ‫رشد صنایع و تجهیزات انرژی‌بر می‌شود‪ .‬تمام نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی رس��انه‌ها و مسئو‌النی که به هر‬ ‫طریقی به دنبال توجیه چند‌نرخی کردن ارز و ایجاد رانت‬ ‫انرژی هستند‪ ،‬دانسته یا ندانسته در خدمت اربابان فساد‬ ‫اقتصادی هس��تند‪ .‬سرمایه زمانی به سمت تولید خواهد‬ ‫رفت و ت�لاش برای ایجاد ارزش‌افزوده زمانی در کش��ور‬ ‫معن��ادار خواهد ب��ود که چنین رانت‌هایی که یک‌ش��به‬ ‫ثروت‌های افس��انه‌ای به وجود می‌آورند‪ ،‬از اقتصاد کشور‬ ‫حذف شوند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی سیستم تکنیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ونزوئال و سودان ارزان‌ترین و هنگ‌کنگ گران‌ترین بنزین را عرضه می‌کنند‬ ‫گروه اقتصاد و توسعه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬بنزین کاالی حساسی است و‬ ‫باید به‌صورت کارشناسی درباره قیمت آن تصمیم گرفته‬ ‫شود؛ هرچند که گفته می‌شود که قیمت بنزین را باید به‬ ‫نس��بت سرانه درآمدی هر کشور سنجید‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫میانگین قیمت بنزین در سراس��ر جهان‪ ۱.۱۳ ،‬دالر در‬ ‫هر لیتر است‪ .‬با این حال‪ ،‬تفاوت‌های قابل‌توجهی در این‬ ‫در ایران بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫دالر یارانه‬ ‫انرژی پرداخت‬ ‫می‌شود‪ .‬این‬ ‫در حالی است‬ ‫که چین‪ ،‬با ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد نفر‬ ‫جمعیت‪۳۷ ،‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫یارانه انرژی‬ ‫می‌پردازد‬ ‫قیمت‌ها بین کش��ورها وجود دارد‪ .‬به عنوان یک قاعده‬ ‫کلی‪ ،‬کش��ورهای ثروتمند قیمت‌ه��ای باالتری دارن ‌د در‬ ‫حالی که کش��ورهای فقیرتر و کشورهای تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده نفت‪ ،‬قیمت‌ها را به طور چشمگیری کاهش‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬در ای��ن بین‪ ،‬ایاالت متح��ده امریکا با وجود‬ ‫اینکه یک کش��ور پیشرفته اقتصادی اس��ت‌‪ ،‬بنزین را با‬ ‫قیمت پایین عرض��ه می‌کند‪ .‬ب ‌ه طور کلی تفاوت قیمت‬ ‫در سراس��ر کش��ور به دلیل مالیات و یارانه‌های مختلف‬ ‫برای بنزین در‌نظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در‬ ‫ای��ران نیز بیش از ‪ ۴۵‬میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که چین‪ ،‬با ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫جمعی��ت‪ ۳۷ ،‬میلیارد دالر یارانه ان��رژی می‌پردازد‪۱۵ .‬‬ ‫ارزان‌ترین بنزین در ونزوئال‬ ‫بر اساس آمارهای سایت «گلوبال پتروپرایس»‪ ،‬قیمت‬ ‫هر لیتر بنزین در ایران حدود ‪ ۲۹‬س��نت اس��ت که فقط‬ ‫در مقایس��ه با ونزوئال و س��ودان‪ ،‬ارزان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫قیمت هر لیتر بنزین در این دو کشور به ترتیب ‪ 7‬و ‪۱۳‬‬ ‫سنت برآورد شده است‪ .‬پس از ایران‪ ،‬کویت با قیمت ‪۳۴‬‬ ‫سنت در هر لیتر جزو کشورهای عرضه‌کننده ارزان‌قیمت‬ ‫بنزین در دنیاست‪.‬‬ ‫الجزای��ر‪ ،‬نیجری��ه‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬مصر و‬ ‫آذربایجان در فهرس��ت بعدی قرار گرفته‌اند که به ترتیب‬ ‫بنزی��ن را در هر لیتر‪ ۴۶ ،۴۶ ،۴۳ ،۴۰ ،۳۵ ،‬و‪ ۴۷‬س��نت‬ ‫عرضه می‌کنند‪ .‬همچنین اک��وادور و آنگوال بنزین را ‪۴۹‬‬ ‫سنت در هر لیتر عرضه می‌کنند‪ .‬پس از این‪ ،‬کشورهای‬ ‫مال��زی‪ ،‬بحری��ن‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬بولیوی‪ ،‬قطر‪ ،‬عربس��تان‬ ‫س��عودی و عمان در ردیف باالت��ری از قیمت بنزین قرار‬ ‫گرفته‌ان��د به‌گونه‌ای که به ترتیب قیم��ت بنزین در این‬ ‫کش��ورها در هر لیت��ر‪ ‌۵۶ ،۵۵ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۳ ،۵۰ ،‬و ‪۵۷‬‬ ‫سنت عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬افغانستان و قرقیزستان بنزین را در هر‬ ‫گران‌ترین بنزین‬ ‫درهنگ‌کنگ‬ ‫تحلیل روز‬ ‫محمدحسین ادیب‪ /‬کارشناس اقتصاد ‪ :‬بدهی خارجی‬ ‫جهان از ‪ ۱۲۷۰۰‬میلیارد دالر در سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی‌(‪۱۳۸۴‬‬ ‫خورش��یدی) به ‪ ۷۶‬هزار میلیارد دالر در پایان س��ال گذشته‬ ‫می�لادی افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬این حج��م از افزایش بدهی‬ ‫خارجی‪ ،‬ش��گفت‌انگیز اس��ت؛ ش��گفت‌انگیز که نه‪ ،‬بهت‌آور‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس این آمار‪ ۴ ،‬کش��ور چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬امریکا‬ ‫و اتحادی��ه اروپا در کل ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد دالر بدهی خارجی‬ ‫دارن��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬از ‪ ۷۶‬هزار میلیارد دالر بدهی جهانی‬ ‫‪ ۶۵‬درصد آن فقط به ‪ ۴‬کش��ور یاد‌شده و اتحادیه اروپا تعلق‬ ‫دارد‪ .‬بدهی خارجی این ‪ ۴‬کش��ور و اتحادیه اروپا از ‪۱۲۷۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر در سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی به ‪ ۵۰‬هزار میلیارد دالر‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۷‬هزار میلیارد دالری بدهی خارجی این کشور‌ها‬ ‫نشان می‌دهد بس��یاری از خریدهای خارجی این کشور‌ها از‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۵‬تا‌کنون با استقراض بوده و هنوز پول آن پرداخت‬ ‫نش��ده است‪ .‬پیام آشکار این مقاله این است که این ‪ ۴‬کشور‬ ‫و اتحادیه اروپا‪ ،‬از س��ال ‪ ۲۰۰۵‬تاکنون بس��یار بیش از جیب‬ ‫خود خرج کرده‌اند‪ .‬رش��د بدهی از سال ‪ ۲۰۰۵‬تاکنون بسیار‬ ‫بیش��تر از رشد اقتصادی این کشور‌ها بوده است‪ .‬این کشورها‬ ‫و اتحادیه اروپا‪ ،‬در رفاهی زندگی کرده‌اند که برای آن زحمت‬ ‫نکش��یده‌اند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬این کش��ورها از س��ال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫تا‌‌کنون با استقراض اداره شده‌اند‪ ،‬این کشور‌ها قرض می‌کنند‬ ‫و زندگی می‌کنند‪ .‬همچنین این ‪ ۴‬کش��ور و اتحادیه اروپا ‪۶۵‬‬ ‫درصد نفت جهان را در سال ‪ ۲۰۱۸‬وارد کرده‌اند‪ .‬این کشور‌ها‬ ‫نفت را نسیه می‌خرند و پول آن را ‪ ۱۴‬سال است که نداده‌اند‪،‬‬ ‫البته به نوع��ی داده‌اند‪ ،‬یعنی قرض گرفته‌اند و مدام قرض را‬ ‫تمدید کرده‌اند‪.‬‬ ‫ی ‪ ۶۵‬درصد نفت جهان را به صورت اعتباری و با‬ ‫این یعن�� ‌‬ ‫وام می‌خرند‪ ،‬البته منظور این نیس��ت که خرید نفت در دنیا‬ ‫نقدی نیس��ت‪ ،‬گاه نقدی اس��ت اما در نهایت‪ ،‬رشد ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫میلیارد دالری بدهی خارجی این کش��ور‌ها گواه این است که‬ ‫درص��د یارانه‌ای که در دنیا و در ح��وزه انرژی پرداخت‬ ‫ت یعنی ‪ ۱۰‬درصد درآمد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬متعلق به ایران اس�� ‌‬ ‫ناخالص داخل��ی را به یارانه اختص��اص می‌دهیم و ‪۵۰‬‬ ‫درصد یارانه انرژی به ‪ ۳‬دهک ثروتمند جامعه اختصاص‬ ‫می‌یابد‪ .‬این در حالی اس��ت که کمتر از ‪ ۳‬درصد هزینه‬ ‫این دهک‌ها‪ ،‬به سوخت مربوط است‪.‬‬ ‫قیمت بیش از یک دالر‬ ‫لیتر ‪ ۶۲‬س��نت و کش��ورهای برمه و عراق هر لیتر بنزین‬ ‫را ‪ ۶۳‬س��نت عرضه می‌کنند‪‌.‬امارات متحده عربی قیمت‬ ‫بنزین خود را ‪ ۶۴‬س��نت‪ ،‬هائیتی ‪ ۶۶‬س��نت و تونس ‪۶۹‬‬ ‫سنت در‌نظر گرفته‌اند‪ .‬در رده بعدی قیمت بنزین شاهد‬ ‫حضور کشورهای روسیه با ‪ ۷۰‬سنت‪ ،‬اندونزی ‪ ۷۱‬سنت‪،‬‬ ‫کلمبیا ‪ ۷۳‬سنت‪ ،‬پاکستان ‪ ۷۴‬سنت‪ ،‬اتیوپی ‪ ۷۵‬سنت‪،‬‬ ‫بوتان ‪ ۷۷‬س��نت‪ ،‬سیرا‌لئون ‪ ۷۸‬سنت و لیبریا ‪ ۷۹‬سنت‬ ‫در هر لیتر هستیم‪ .‬این در حالی است که هرچه به سمت‬ ‫قیمت‌های باالتر پیش می‌رویم تعداد کشورها نیز افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬بالروس قیمت ‪ ۸۱‬سنت‪ ،‬بنین ‪ ۸۱‬سنت‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده امریکا ‪ ۸۴‬س��نت‪ ،‬ترینیداد و توباگو ‪ ۸۵‬س��نت‪،‬‬ ‫بوتسوانا ‪ ۸۶‬سنت‪ ،‬دومینیکا و پاناما ‪ ۸۷‬سنت‪ ،‬سورینام‪،‬‬ ‫لبن��ان و نامیبی��ا بنزین را در هر لیتر ‪ ۸۹‬س��نت عرضه‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در پورتوریک��و قیمت بنزین در ه��ر لیتر ‪۹۰‬‬ ‫سنت‪ ،‬س��ریالنکا ‪ ۹۱‬سنت‪ ،‬فیجی ‪ ۹۳‬س��نت‪ ،‬ویتنام و‬ ‫لسوتو ‪ ۹۴‬س��نت‪ ،‬تگو و گواتماال و السالوادور ‪ ۹۶‬سنت‪،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬تانزانیا ‪ ۹۷‬سنت و در کشور کامبوج ‪۹۹‬‬ ‫سنت برآورد شده است‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که قیم��ت بنزین را بی��ش از یک دالر‬ ‫عرضه می‌کنند‪ ،‬کم نیس��تند اما کمترین قیمت را در‬ ‫ای��ن بازه‪ ،‬نپال با قیمت ی��ک دالر در هر لیتر به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‌‪ .‬بعد از آن نیز زیمبابوه با قیمت‬ ‫یک دالر و یک س��نت‪ ،‬پاراگوئه ب��ا قیمت یک دالر و‬ ‫‪ ۲‬س��نت‪ ،‬گینه و گایانا با قیمت یک دالر و ‪ ۴‬س��نت‬ ‫و کش��ورهای بنگالدش‪ ،‬نیکاراگوئه و استرالیا با قیمت‬ ‫ی��ک دالر و ‪ ۵‬س��نت در صدر کش��ورهای یک دالری‬ ‫بنزین قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بعد از کش��ورهای هند و فیلیپین که بنزین را در هر‬ ‫لیتر یک دالر و ‪ ۶‬س��نت و کشورهای غنا‪ ،‬ساحل عاج‪،‬‬ ‫مراک��ش و کامرون بنزی��ن را در هر لیتر یک دالر و ‪۷‬‬ ‫سنت عرضه می‌کنند‪ ،‬کشورهای مکزیک و موزامبیک‬ ‫بنزین را با قیمت یک دالر و ‪ ۸‬سنت در هر لیتر عرضه‬ ‫می‌کنند‪‌.‬کان��ادا بنزین را در هر لیت��ر یک دالر و ‪۱۰‬‬ ‫سنت عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای افریقای جنوبی و ماداگاسکار قیمت‬ ‫ای��ن انرژی به ترتیب ی��ک دالر و ‪ ۱۴‬و یک دالر و ‪۱۵‬‬ ‫بنزین در فرانسه با قیمت یک دالر و ‪ ۷۸‬سنت و در ایتالیا نیز قیمت این انرژی در هر لیتر یک‬ ‫ت و دانمارک یک دالر و‬ ‫دالر و ‪ ۸۱‬س��نت‪ ،‬یونان یک دالر و ‪ ۸۵‬س��نت‪ ،‬هلند یک دالر و ‪ ۹۱‬سن ‌‬ ‫سنت تخمین زده شده‪ ،‬کشورهای آروبا و اوکراین نیز‬ ‫قیم��ت هر لیتر بنزین خود را یک دالر و ‪ ۱۶‬س��نت و‬ ‫کش��ورهای تایلند‪ ،‬ماالوی و پرو یک دالر و ‪ ۱۷‬سنت‬ ‫و همچنین کش��ورهای کاس��تاریکا‪ ،‬س��نگال و ترکیه‬ ‫بنزی��ن را در ه��ر لیتر ی��ک دالر و ‪ ۱۸‬س��نت عرضه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در قبرس و مجارس��تان با ‪ ۳‬سنت بیشتر و در اردن‬ ‫با قیمت یک دالر و ‪ ۴۱‬س��نت بنزین عرضه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در لوکزامبورگ و لتون��ی قیمت این انرژی‬ ‫یک دالر و ‪ ۴۳‬س��نت تخمین زده شده و در جمهوری‬ ‫چ��ک و مونته‌نگ��رو قیم��ت این کاال ی��ک دالر و ‪۴۴‬‬ ‫س��نت اس��ت که در اتریش با یک سنت بیشتر عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین در کشورهای یمن و نیوزلند قیمت هر لیتر‬ ‫بنزین یک دالر و ‪ ۵۸‬س��نت برآورد ش��ده که این عدد‬ ‫در کش��ورهای ایرلند و سنگاپور یک دالر و ‪ ۶۰‬سنت‪،‬‬ ‫آلبانی یک دالر و ‪ ۶۲‬سنت‪ ،‬انگلستان و لیختن‌اشتاین‬ ‫یک دالر و‪ ۶۳‬سنت‪ ،‬بلژیک یک دالر و ‪ ۶۵‬سنت است‪.‬‬ ‫‪ ۹۳‬سنت عرضه می‌‌شود‪ .‬اما هنگ‌کنگ نیز که گران‌ترین بنزین را عرضه می‌کند‪ ،‬قیمت ‪ ۲‬دالر‬ ‫و ‪ ۲۲‬سنت را انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫نگاه اشتباه سیاستمداران ایرانی به نفت‬ ‫این کشورها عمری است با استقراض اداره می‌شوند‪.‬‬ ‫اما کشور‌های صادر‌کننده نفت چگونه نفت خود‬ ‫را به این کشورها و منطقه می‌فروشند؟‬ ‫آیا این کش��ور‌ها نیز ‪ ۶۵‬درصد نفت خود را نسیه‬ ‫می‌فروش��ند و تاکنون در عمل ‪ ۶۵‬درصد پول نفت‬ ‫خود را دریافت نکرده‌اند؟‬ ‫اگر نقد می‌فروش��ند باید یک واسطه‌ای بین این‬ ‫کش��ورها و اتحادیه اروپا باشد تا این واسطه نفت را به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬نقد از ایران بخرد و نسیه به اینها بفروشد؟ آیا این‌گونه‬ ‫اس��ت؟ این واس��طه باید عقل معاش هم نداش��ته باشد‪ ،‬بله‬ ‫چنین واسطه‌ای وجود دارد اما نه با ویژگی‌ای که گفته شد‪.‬‬ ‫این واسطه در حقیقت بانک‌های انگلیس و امریکا هستند‪،‬‬ ‫امریکا ‪ ۴۷۰۰‬بانک دارد اما عمده کار دست ‪ ۵‬بانک است‪ ،‬در‬ ‫انگلیس هم عمده کار دست ‪ ۴‬بانک است‪ ،‬پس ‪ ۹‬بانک عمده‬ ‫تامین مالی خریداران نفت را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫ام��ا این ‪ ۹‬بانک منابع الزم برای پرداخت وام به خریداران‬ ‫نف��ت را از کج��ا می‌آورند؟ به طور قطع ای��ن پول را از جیب‬ ‫خود نمی‌دهند‪.‬‬ ‫به غیر از ایران‪ ،‬ونزوئال و نیجریه بقیه کشورهای صادر‌کننده‬ ‫نف��ت حدود ‪ ۶۵‬درصد درآمد ناش��ی از صادرات نفت را خرج‬ ‫نمی‌کنند بلکه در امری��کا و انگلیس پس‌انداز می‌کنند و این‬ ‫‪ ۶۵‬درصد ه��م در نهایت از این ‪ ۹‬بانک س��ر‌در‌می‌آورد‪ ،‬این‬ ‫بانک‌ها هم این ‪ ۶۵‬درصد را به این ‪ ۴‬کش��ور و اتحادیه اروپا‬ ‫وام می‌دهند‪.‬‬ ‫در این بین نه کش��ور‌های صادر‌کننده نفت به این بانک‌ها‬ ‫می‌گویند پول ما را بدهید و نه این کش��ورها و اتحادیه اروپا‬ ‫بدهی را پس می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم نفتی ایران لغو می‌شود؟‬ ‫‪ ۹۹‬درص��د ایرانیان‪ ،‬ب��دون توجه به تغیی��رات در اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬رویداد‌های سیاس��ی ایران را تفس��یر می‌کنند و این‬ ‫باعث نتیجه‌گیری‌های نادرس��ت و غلط می‌ش��ود‪ ۹۹ .‬درصد‬ ‫ایرانیان بدون توجه به تغییرات گسترده در اقتصاد‬ ‫نفت‪ ،‬در یک کشور نفتی‪ ،‬تحلیل سیاسی می‌کنند‪،‬‬ ‫تحلیل سیاسی در یک کش��ور نفتی باید متکی به‬ ‫اقتصاد نفت باشد‪.‬‬ ‫تحریم نفت ایران را باید با توجه به تغییر در بازار‬ ‫مصرف نفت‪ ،‬ارزیابی کرد‪ .‬نظ��ر به اینکه آمار‌هایی‬ ‫که در این تحلیل طرح می‌ش��ود نتایج تکان‌دهنده‬ ‫دارد از ‪ ۵‬منب��ع معتب��ر هر آمار‪ ،‬راس��تی‌آزمایی و صحت آن‬ ‫تایید شده است‪.‬‬ ‫واردات نف��ت در جهان با ‪ ۱۵‬میلیون بش��که کاهش از ‪۶۵‬‬ ‫میلیون بشکه در سال ‪ ۲۰۰۵‬به ‪ ۵۰‬میلیون بشکه در امسال‬ ‫رس��یده است‪ ۱۵ .‬میلیون بش��که کاهش واردات نفت باید از‬ ‫سهمیه چه کشورهایی کسر شود؟‬ ‫چه کش��ورهایی باید کمتر تولید کنند؟ تولید نفت امریکا‬ ‫از ‪ ۷.۶‬میلیون بش��که در روز در سال ‪ ۲۰۰۵‬به ‪ ۱۲.۳‬میلیون‬ ‫بشکه رسیده به عبارت دیگر‪ ،‬نزدیک به ‪ ۵‬میلیون بشکه تولید‬ ‫نفت امریکا اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬تولید نفت ع��راق هم از ‪۲.۱‬‬ ‫میلیون بشکه در روز در سال ‪ ۲۰۰۵‬به ‪ ۴.۷‬میلیون بشکه در‬ ‫روز افزایش یافته افزایش تولید نفت عراق ‪ ۲.۶‬میلیون بشکه‬ ‫در روز بوده است‪.‬‬ ‫جمع‌بندی‪:‬‬ ‫‌‪ -‬واردات نفت نس��بت به س��ال ‪ ۲۰۰۵‬افزون‌بر ‪۱۵‬میلیون‬ ‫بش��که و تولید نفت امریکا و عراق ‪ ۷.۶‬میلیون بشکه افزایش‬ ‫داش��ته است‪ .‬این ‪ ۲‬فقره نزدیک به ‪ ۲۳‬میلیون بشکه در روز‬ ‫اختالف ایجاد می‌کند‪ .‬این ‪ ۲۳‬میلیون بش��که در روز چگونه‬ ‫باید تقسیم شود؟ یک‌‌سری کشورها باید کمتر تولید کنند!‬ ‫ آیا کش��ور‌هایی که باید کمتر تولی��د کنند ایران‪ ،‬ونزوئال‬‫نیجریه و لیبی هس��تند؟ آیا تحریم نفت ای��ران فقط به این‬ ‫سبب نیست که برای اضافه‌تولید امریکا و عراق ظرفیت ایجاد‬ ‫شود؟‬ ‫‪ -‬تحری��م نفت ایران اگر اتفاق نمی‌افتاد‪ ،‬باید س��هم تولید‬ ‫یک‌سری از کشورهای دیگر کم می‌شد‪ .‬اگر ایران کمتر تولید‬ ‫نکند باید بقیه تولید‌کنندگان نفت کمتر تولید کنند‪.‬‬ ‫ قضیه با ایران هم حل نمی‌ش��ود‪ ،‬خیلی کشور‌های دیگر‬‫هم باید کمتر تولید کنند‪ .‬سیاسی کردن حذف ایران از بازار‬ ‫نفت‪ ،‬پاک کردن صورت‌مس��ئله اس��ت‪ .‬غیر از ایران و ونزوئال‬ ‫خیلی از کشورهای دیگر هم باید تولید خود را کم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اما چرا این‌گونه شد؟‬ ‫ ب��رای م��دت ‪ ۱۵‬س��ال قیمت نف��ت باال تعیین ش��د و‬‫کش��ورهای فاق��د نفت به س��راغ راه‌ه��ای جایگزی��ن برای‬ ‫نف��ت رفتن��د و این تقاض��ا برای نف��ت را به‌ش��دت کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ واردات نفت در اتحادیه اروپا از ‪ ۱۸‬میلیون بشکه در روز‬‫در سال ‪ ۲۰۰۱‬به ‪ ۱۱.۵‬میلیون بشکه در ماه گذشته کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬کاهش ‪ ۶.۵‬میلیون بشکه‌ای مصرف اروپا به حذف‬ ‫نسبی ایران و ونزوئال و نیجریه از بازار نفت انجامیده است‪.‬‬ ‫ مص��رف نف��ت ژاپ��ن ه��م ‪ ۲‬میلیون بش��که نس��بت به‬‫س��ال ‪ ۲۰۰۵‬کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬حتی اگ��ر تحریمی هم‬ ‫در کار نب��ود‪ ،‬ای��ران ب��ازار صادرات��ی نفت خود را از دس��ت‬ ‫می‌داد‪.‬‬ ‫ حض��ور ایران در بازار نفت مس��تلزم کاهش نقش امریکا‪،‬‬‫عراق‪ ،‬روسیه و عربستان در بازار نفت است‪ .‬آنهایی که تحریم‬ ‫نف��ت ایران را تنها به روابط سیاس��ی ای��ران و امریکا محدود‬ ‫می‌کنن��د و از منظر تغییر در باش��گاه صادرکنندگان نفت و‬ ‫وارد‌کنندگان نفت‪ ،‬به مس��ئله ورود نمی‌کنند‪ ،‬درک درستی‬ ‫از آنچ��ه روی می‌ده��د ندارن��د‪ .‬حتی اگر تحریم لغو ش��ود‪،‬‬ ‫س��هم ای��ران از بازار نفت به رقابت بین این کش��ور‌ها مربوط‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اینکه اقتصاددانانی می‌گفتند باال ماندن طوالنی‌قیمت نفت‪،‬‬ ‫مصرف‌کنندگان را به سمت کاالهای جایگزین و بهینه‌سازی‬ ‫مصرف می‌برد و باال ماندن طوالنی مدت نفت فقط یک بازنده‬ ‫دارد و آن کشورهای نفتی هستند‪ ،‬اشتباه نیست‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫پیاپی ‪2623‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫با حضور سفیران و رایزنان فرهنگی کشورهای اروپایی و مقامات ایرانی سومین «هفته فیلم‌های‌ اروپایی» گشایش یافت‬ ‫تالش برای ایجاد پل فرهنگی میان ایران و اروپا‬ ‫آیین گش��ایش «هفته فیلم‌های اروپایی» شنبه ‪۱۸‬‬ ‫خ��رداد با حضور س��فیران کش��ورهای هلن��د‪ ،‬قبرس‪،‬‬ ‫ن‬ ‫اس��لواکی‪ ،‬اکوادور‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬دانمارک‪ ،‬پرتغال و رایز ‪‎‬‬ ‫فرهنگی مجارس��تان‪ ،‬معاون سفیر اس��لوونی‪ ،‬دبیر اول‬ ‫سفارت هلند‪ ،‬رایزن فرهنگی لهستان‪ ،‬دبیر اول و رایزن‬ ‫فرهنگی س��وئیس‪ ،‬معاون سفیر اسپانیا‪ ،‬رایزن فرهنگی‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬رایزن فرهنگی بلغارس��تان‪ ،‬دبیر اول س��فارت‬ ‫ن ون‌دول��د کارگردان‬ ‫س��وئد‪ ،‬دبیر س��فارت ن��روژ‪ ،‬ژا ‌‬ ‫فیلم«ارتش خاموش» در خانه هنرمندان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در ای��ن آیین همچنین‬ ‫مس��ئوالن ایرانی همچون محمدجواد ش��ریعتی رئیس‬ ‫اداره ام��ور‪ ،‬همکاری‌ه��ای دین��ی‪ ،‬فرهنگ��ی‪ ،‬هنری و‬ ‫ورزش��ی وزارت امور خارجه‪ ،‬محمدعلی کیانی مدیرکل‬ ‫همکاری‌ه��ای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کش��ور‬ ‫س��ازمان فرهن��گ و ارتباط��ات اس�لامی‪ ،‬محمدجواد‬ ‫حق‌ش��ناس عض��و ش��ورای اس�لامی ش��هر ته��ران‪،‬‬ ‫س��یدمهدی طباطبایی‌نژاد مدیرعامل مرکز گس��ترش‬ ‫س��ینمای مس��تند و تجربی‪ ،‬علیرضا تابش مدیرعامل‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی‪ ،‬مجید رجبی معمار مدیرعامل‬ ‫خانه هنرمن��دان‪ ،‬رائد فریدزاده مع��اون امور بین‌الملل‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی‪ ،‬روح‌اهلل حسینی مدیر کل دفتر‬ ‫جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌المللی سازمان سینمایی‬ ‫و‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ابتدای این برنامه الکساندر ریگر مدیر موسسه‌های‬ ‫مل��ی فرهنگ��ی اتحادی��ه اروپ��ا در ای��ران (اوینی��ک‬ ‫‪ )EUNIC‬و دبیر انجمن فرهنگی اتریش در توضیحی‬ ‫درباره فعالیت‌های این نه��اد گفت‪« :‬اوینیک از ابتدای‬ ‫تاس��یس در س��ال ‪ ،1385‬همواره در پی ایجاد اعتماد‪،‬‬ ‫درک و فه��م میان ملل اروپای��ی و دیگر مناطق جهان‬ ‫از طری��ق فرهنگ بوده اس��ت‪ .‬ما معتقد به همرس��انی‬ ‫اقدامات س��ازنده‪ ،‬تشویق تنوع فرهنگی و درک متقابل‬ ‫فرهنگ‌ها هس��تیم‪ .‬خرس��ندم از اینکه امروز می‌توانیم‬ ‫اینجا‪ ،‬برای نخس��تین‌بار توضیح��ات مختصری درباره‬ ‫فعالیت‌های مختلف اوینیک در سراسر جهان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫هفته فیلم اروپای امسال «‪ ،»۲۰۱۹‬هدفمندترین پروژه‬ ‫فرهنگی اروپا تا امروز و گویای ماه‌ها فعالیت کشورهای‬ ‫شرکت‌کننده ازجمله اتریش‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬قبرس‪،‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬آلمان‪ ،‬یونان‪ ،‬مجارستان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬لهستان‪ ،‬پرتغال‪ ،‬سوئد‪ ،‬اسلوانی‪ ،‬اسلواکی‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و س��وئیس است که در قیاس با سال پیش‪ ،‬توانسته‌ایم‬ ‫شمار کشورهای شرکت‌کننده و شهرهای همکار پروژه‬ ‫را تا ‪ ۲۵‬درصد افزایش دهیم که این امر گویای اهمیت‬ ‫زیادی است که کشورهای اتحادیه اروپا و البته سوئیس‬ ‫و نروژ برای گس��ترش تعامالت فرهنگ��ی خود با ایران‬ ‫قائل هستند‪».‬‬ ‫او همچنی��ن از تالش برای گس��ترش ای��ن مراودات‬ ‫خبر داد‪« :‬درتالش��یم تا پل‌های فرهنگی‌مان را با ایران‬ ‫بس��ازیم زیرا معتقدیم تب��ادل فرهنگی عنصر اصلی در‬ ‫عمق‌بخشی به درک متقابل از یکدیگر است‪ .‬همچنین‬ ‫مفتخریم فیلمسازانی از قبرس‪ ،‬هلند‪ ،‬سوئد و سوئیس‬ ‫کارگاه‌هایی را در تهران و دیگر شهرها برگزار می‌کنند‬ ‫که امیدواریم آغازگر گفتمانی پرثمر و حتی بیش از آن‪،‬‬ ‫همکاری‌های جدیدی شود‪ .‬امیدواریم فیلم‪‎‬های اروپایی‬ ‫ک��ه در بابل‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬کرمان‪ ،‬کیش‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫تهران و ش��یراز اکران می‌ش��ود به عمق بخش��یدن به‬ ‫درک تنوع فرهنگی و هنری اروپا کمک کند‪ .‬امیدواریم‬ ‫جامع��ه ایران که با فیلمس��ازان‪ ،‬کارگردانان و بازیگران‬ ‫در س��طح جهان خو گرفته‌ان��د‪ ،‬از فیلم‌های منتخب ما‬ ‫الهام بگیرند‪».‬‬ ‫ریگ��ر در ادامه با بی��ان اینکه از این پ��س به عنوان‬ ‫دبیر انجم��ن فرهنگی اتریش س��خن می‌گوید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪« :‬نخس��تین اکران امروز‪ ،‬فیلم «دره تاریک» نامزد‬ ‫اسکار در سال ‪ 1393‬به کارگردانی آندرس پروچاسکا‪،‬‬ ‫درتالش��یم پل‌های فرهنگی‌مان را با ایران بسازیم زیرا معتقدیم‬ ‫تبادل فرهنگی عنصر اصلی عمق‌بخش��ی به درک متقابل از یکدیگر‬ ‫است‬ ‫تدوینگ��ر پیش��ین میش��اییل هانک��ه اس��ت‪ .‬فیلم��ی‬ ‫تکان‌دهنده از منظر دیداری که در روس��تایی برفی در‬ ‫تریول‪ ،‬با مکان‌بخشی نوین به اسطوره‌سازی کابویی در‬ ‫کوه‌ه��ای برفی اتریش ق��رن ‪ ۱۹‬میالدی پیش می‌رود‪.‬‬ ‫پروچاس��کا و فیلمبردارش تامس کیناست با بکارگیری‬ ‫چوب تیره و توناژ رنگی زمین که در مواردی مونوکروم‬ ‫به‌نظر می‌آید‪ ،‬رنگ‌آمیزی چش��مگیری ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫در میان ‪ ۲۶‬جایزه‌ای که این فیلم موفق به دریافت‌شان‬ ‫ش��د‪ ،‬در ‪ ۸‬بخش بهترین فیلم اتریش در س��ال ‪1394‬‬ ‫کس��ب مقام کرد‪ ».‬او در پای��ان صحبت‌هایش از گروه‬ ‫سینمایی هنروتجربه و کشورهای شرکت‌کننده در این‬ ‫رویداد تشکر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه راهی بهتر از تبادل فرهنگی‬ ‫در ادامه ژاک وارنر‪ ،‬س��فیر کشور هلند با بیان اینکه‬ ‫امس��ال افتخار برگزاری جش��نواره فیلم اروپا در ایران‬ ‫نصیب س��فارت هلند ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪« :‬ما با کمک‬ ‫و همراهی گروه س��ینمایی هنروتجربه توانس��تیم ‪۱۹‬‬ ‫فیلم اروپایی را در ‪ ۸‬ش��هر ایران معرفی کنیم‪ .‬امس��ال‬ ‫ما نه‌تنها به دنبال فیلم‌هایی با کیفیت ارزشی باال بودیم‬ ‫که جایزه برده‌اند و نامزد دریافت جایزه‌های بین‌المللی‬ ‫هم هستند‪ ،‬بلکه یک موضوع دیگر را هم برای انتخاب‬ ‫مدنظ��ر ق��رار دادیم؛ اینک��ه فیلم‌ها باید نش��ان‪‎‬دهنده‬ ‫ارزش‌ه��ای اروپایی بوده و پیام‌های مثبتی برای جوامع‬ ‫جهان دربرداشته باشند‪ .‬این پیام‌ها می‌توانند برای باال‬ ‫بردن آگاهی برای نمونه درباره محیط‌زیست و تغییرات‬ ‫اقلیمی باش��ند مانند فیلم سوئیسی که درباره انقراض‬ ‫تدریجی زنبورها است‪.‬‬ ‫گاهی ای��ن پیام‌ها درباره مراقبت و حمایت از جوامع‬ ‫و فرزندان‌مان هستند مانند فیلم نروژی که درباره یک‬ ‫حمله تروریس��تی در سال ‪ 1390‬اس��ت که در اثر آن‬ ‫تعداد زیادی کودک کشته شدند‪».‬‬ ‫او درباره دیگر فیلم‌هایی که قرار اس��ت در این هفته‬ ‫نمایش داده شوند‪ ،‬گفت‪« :‬فیلم هلندی که قرار است در‬ ‫این هفته نمایش داده شود درباره اهمیت باالی مراقبت‬ ‫و حمایت از کودکان‌مان در مقابل خش��ونت و درگیری‬ ‫است‪ .‬این فیلم داستان پس��ربچه کوچکی است که در‬ ‫افریقا ربوده می‌ش��ود تا به اجب��ار به عنوان یک کودک‬ ‫س��رباز کار کند‪ .‬یک خواننده مشهور هلندی که سفیر‬ ‫انجمنی اس��ت به‌نام کودک جنگ‪ ،‬می‌خواهد در هلند‬ ‫نسبت به سرنوشت تعداد بسیار زیادی کودک در افریقا‬ ‫که در اثر جنگ و درگیری بحران‌زده ش��ده‌اند‪ ،‬آگاهی‬ ‫م��ردم را باال ببرد‪ .‬ای��ن خواننده مش��هور از کارگردان‬ ‫هلندی فیلم‪ ،‬آقای ژان ون دولد خواست تا به او کمک‬ ‫کند این داس��تان را برای درست کردن فیلم او بنویسد‪.‬‬ ‫آنها در س��اختن این فیلم از تجربه‌های واقعی کودکانی‬ ‫که م��ورد حمایت انجمن کودک جنگ ق��رار گرفتند‪،‬‬ ‫اس��تفاده کردند‪ .‬تمامی درآمد حاص��ل از این فیلم به‬ ‫این انجمن اهدا می‌ش��ود‪ .‬اکران این فیلم هلندی تاثیر‬ ‫بس��یار قابل‌توجهی گذاش��ت‪ ،‬به حدی که از کارگردان‬ ‫آن دعوت ش��د ک��ه فیلم را در س��ازمان ملل متحد در‬ ‫نیویورک‪ ،‬در کمیس��یون اروپ��ا و در دادگاه بین‌المللی‬ ‫الهه به نمایش بگذارد‪».‬‬ ‫به گفته س��فیر هلند‪ ،‬تصویرها گوی��ای هزاران کلمه‬ ‫هس��تند و این فیلم ب��ه سیاس��ت‌گذاران بین‌المللی و‬ ‫قض��ات و رهبران کمک کرد ت��ا اهمیت اهداف جهانی‬ ‫حمایت از حقوق بش��ر و حمایت از ضعیف‌ترین اعضای‬ ‫جوام��ع یعنی کودکان‪ ،‬زن��ان و اقلیت‌ها را درک کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬اتحادیه اروپا همیش��ه آماده گفت‌وگو در‬ ‫این زمینه‌ها است و آمادگی دارد با تمام کشورهایی که‬ ‫می‌خواهند به این اهداف برسند در این زمینه همکاری‬ ‫کند‪».‬‬ ‫او درباره نمایش چنین فیلم‌هایی در ایران نیز عنوان‬ ‫ک��رد‪« :‬افتخار دارم به اطالع‌تان برس��انم که این هفته‬ ‫طیف گس��ترده‌ای از فیلم‌های جالب را تماشا می‌کنیم‬ ‫که هرکدام پیام مهمی دارند‪ .‬به اش��تراک گذاشتن این‬ ‫داس��تان‌ها با ایرانیان امری اس��ت که همه سفارت‌های‬ ‫اروپای��ی برای آن اهمیت قائل هس��تند و برای این‌کار‬ ‫چ��ه راهی بهتر از تبادل فرهنگی‪ .‬امیدوارم فیلم‌های ما‬ ‫برای‪‎‬تان سرگرم‌کننده و جالب باشند‪».‬‬ ‫‹ ‹حق بهره‌مندی از امکانات مختلف‬ ‫جعف��ر صانعی‌مقدم‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه هنروتجربه‬ ‫س��ینمای ایرانی��ان نیز آخرین س��خنران ای��ن برنامه‬ ‫بود که ضم��ن خوش��امدگویی به مهمان��ان حاضر در‬ ‫آیین از الکس��اندر ریگر مدیر موسس��ات ملی فرهنگی‬ ‫اتحادیه اروپا در ایران (اوینیک ‪ ،)EUNIC‬س��یدعلی‬ ‫پاکدام��ن مدی��رکل دیپلماس��ی عموم��ی وزارت امور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬ش��ریعتی رئی��س اداره ام��ور‪ ،‬همکاری‌های‬ ‫دین��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزش��ی وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫محمدعلی کیانی مدیرکل همکاری‌های فرهنگی و امور‬ ‫ایرانیان خارج از کش��ور س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات‬ ‫اس�لامی‪ ،‬روح‌اهلل حس��ینی مدیرکل دفتر جشنواره‌ها‬ ‫و همکاری‌های بین‌المللی‪ ،‬س��فیران و هنرمندان برای‬ ‫همکاری در برگزاری این رویداد تشکر کرد‪ .‬او همچنین‬ ‫برگ��زاری هفته‌های فیلم و ایجاد امکان برای آش��نایی‬ ‫هنرمن��دان کش��ورهای مختلف با همدیگ��ر را موجب‬ ‫نزدیکی و آش��نایی این قش��ر با فرهنگ و آداب زندگی‬ ‫سایر انسان‌ها در مناطق مختلف جهان دانست و افزود‪:‬‬ ‫«به عبارت دیگر هنر سینما و فیلم دریچه‌ای است برای‬ ‫گ مختلف‪،‬‬ ‫ن و فرهن ‌‬ ‫اینکه نشان دهیم انس��ان‌ها با زبا ‌‬ ‫عضوی از جامعه بزرگ انس��انی هستند و همگی باید از‬ ‫حق مساوی برای زندگی و از امکانات مختلف فرهنگی‬ ‫و اقتصادی برخوردار باش��ند‪ .‬متاس��فانه زیاده‌خواهی‌ها‬ ‫و نظرات سیاس��ی بعضی از کش��ورها‪ ،‬محدودیت‌هایی‬ ‫را ب��رای برخ��ی از کش��ورها ازجمل��ه ای��ران به‌وجود‬ ‫آورده‌اند‪».‬‬ ‫او خطاب به حاضران در این آیین گفت‪« :‬هنرمندان‪،‬‬ ‫مهمان��ان و س��فیران محترم که در ای��ن جمع حضور‬ ‫دارید‪ ،‬بیایی��د از این رویداد فرهنگی در حال برگزاری‪،‬‬ ‫الگ��و بگیریم و ام��کان بهره‌مندی همه انس��ان‌ها را از‬ ‫پیش��رفت‌های اقتصادی و فرهنگ��ی و اجتماعی فراهم‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه س��ینمایی هنروتجرب��ه درباره‬ ‫جزئیات این هفته عنوان کرد‪« :‬در مهر س��ال گذش��ته‬ ‫هفته فیلم اروپایی را با نمایش ‪ ۱۵‬فیلم از کش��ورهای‬ ‫مختلف اروپایی در ‪ ۷‬شهر برگزار کردیم که خوشبختانه‬ ‫این نمایش‌ها با استقبال خوبی روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫هفت��ه فیلم اروپایی امس��ال نیز با همکاری فعاالنه و‬ ‫صمیمان��ه مدیر محترم موسس��ه‌های فرهنگی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا در ای��ران و ت�لاش و پیگیری میش��ل دامین از‬ ‫س��فارتخانه کش��ور هلند با مش��ارکت ‪ ۱۹‬کش��ور و با‬ ‫نمای��ش ‪ ۱۹‬فیلم از ‪ ۱۸‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫متاس��فانه کش��ور انگلیس به دلیل تهی��ه نکردن رایت‬ ‫فیلم در آخرین لحظه نتوانس��ت در این رویداد شرکت‬ ‫کند‪».‬‬ ‫به گفت��ه او این فیلم‌ها عالوه‌بر تهران در ش��هرهای‬ ‫مش��هد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز‪ ،‬کرمان‪ ،‬بابل و کیش به‬ ‫نمایش گذاشته می‌ش��وند و همزمان با نمایش فیلم‌ها‬ ‫برای توس��عه همکاری‌های سینمایی بین فیلمسازان و‬ ‫تهیه‌کنندگان ایران��ی و اروپایی‪ ،‬چند کارگاه در تهران‬ ‫و ای��ن ش��هرها در زمینه بح��ث و تبادل نظ��ر درباره‬ ‫تولید فیل��م هنری و چگونگی تولید مش��ترک فیلم با‬ ‫حضور فریدون جیرانی‪ ،‬محمدمهدی عسگرپور‪ ،‬رسول‬ ‫صدرعامل��ی‪ ،‬مازیار می��ری‪ ،‬مانی میرصادق��ی‪ ،‬مهرداد‬ ‫اسکویی و سیاوش جمالی برگزار می‌شود‪ .‬صانعی‌مقدم‬ ‫در بخش دیگری از این آیین به حضور مهمانان خارجی‬ ‫در ای��ن برنامه‌ها اش��اره کرد و گف��ت‪« :‬همچین تیری‬ ‫اس��پیچر از کش��ور س��وئیس و ژان ون دولد از هلند و‬ ‫ماری��وس پیپه ریدس از قبرس در این کارگاه‌ها حضور‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫او در پای��ان صحبت‌های��ش از مجی��د رجبی معمار‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه هنرمن��دان و دیگر دس��ت‌اندرکاران‬ ‫برگزاری این رویداد قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در نخستین روز هفته فیلم اروپایی و پس از برگزاری‬ ‫آیین گش��ایش دو فیل��م «دره‌تاریک» ب��ه کارگردانی‬ ‫آندرس پروچاس��کا محصول کش��ور اتری��ش و «ارتش‬ ‫خاموش» ب��ه کارگردانی ژان ون دول��د محصول هلند‬ ‫برای تماشاگران به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هفته فیلم‬ ‫اروپایی‬ ‫امسال نیز با‬ ‫همکاری فعاالنه‬ ‫و صمیمانه‬ ‫مدیر محترم‬ ‫موسسه‌های‬ ‫فرهنگی اتحادیه‬ ‫اروپا در ایران و‬ ‫تالش و پیگیری‬ ‫میشل دامین‬ ‫از سفارتخانه‬ ‫کشور هلند با‬ ‫مشارکت ‪۱۹‬‬ ‫کشور و با نمایش‬ ‫‪ ۱۹‬فیلم از ‪۱۸‬‬ ‫خرداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫گردهمایی اهالی سینما و روزنامه‌نگاران جوان و پیشکسوت در آیین اکران «میدان جوانان سابق»‬ ‫علی‪‎‬اکبر قاضی‌زاده‪ :‬از گفتمان‌ صادقانه با مردم خوشحال بودیم‬ ‫مجموعه باغ فردوس‪ ۱۸ ،‬خرداده میزبان اهالی هنر و رسانه‬ ‫و روزنامه‌ن��گاران قدی��م و جدید بود تا به بهانه اکران مس��تند‬ ‫«می��دان جوان��ان س��ابق» دیداری ت��ازه کنن��د و از علی‌اکبر‬ ‫قاضی‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت قدردانی شود‪.‬‬ ‫این برنامه اندکی قبل از ساعت ‪ ۲۰‬آغاز شد‪ .‬بهمن فرمان‌آرا‪،‬‬ ‫علی‌اکبر قاضی‌زاده‪ ،‬لیلی گلس��تان‪ ،‬مژده دقیقی‪ ،‬گلی امامی‪،‬‬ ‫س��یروس علی‌نژاد‪ ،‬هانا کامکار‪ ،‬س��هیال گلس��تانی‪ ،‬ش��قایق‬ ‫فراهانی‪ ،‬پوریا عالمی‪ ،‬عمادالدین باقی‪ ،‬علی شکوری‌راد‪ ،‬احمد‬ ‫مس��جدجامعی و‪ ...‬از مهمان��ان آیی��ن دیدار مس��تند «میدان‬ ‫جوانان سابق» به کارگردانی مینا اکبری بودند‪.‬‬ ‫در ابتدای این آیین‪ ،‬مجری ش��عری از افش��ین عال با مطلع‬ ‫«ای خبرن��گاران‌ای راوی��ان دانای��ی‪ /‬وارث رس��والنید ب��ا دم‬ ‫مس��یحایی»را برای حاضران خوان��د و در ادامه از مینا اکبری‪،‬‬ ‫کارگردان این مس��تند دع��وت کرد تا روی صحن��ه آمده و با‬ ‫حاضران صحبت کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مینا اکبری‪ ،‬از مهمانان برای حضور در این‬ ‫آیین گشایش تشکر کرد و ادامه داد‪« :‬همین االن که می‌گویم‬ ‫آیین گشایش«میدان جوانان سابق»‪ ،‬هنوز هم باورم نمی‌شود‬ ‫مستندم در حال اکران است‪ .‬یکی از دالیلش این است که این‬ ‫مس��تند مسیر سختی را تا رس��یدن به اینجا طی کرده است‪.‬‬ ‫خوشحالم این فیلم را ساختم؛ از این جهت که توانستم روایت‬ ‫ش��خصی خود را از تاری��خ مطبوعات و دوره مهم��ی از تاریخ‬ ‫مطبوعات ایران ثبت کنم‪ .‬گذش��ته فقط آن چیزی نیست که‬ ‫ما در رس��انه‌های داخل و خارج و تلویزیون می‌بینیم‪ .‬گذشته‬ ‫همان روایات شخصی ماست که خیلی وقت‌ها در صندوقچه‌ها‬ ‫می‌ماند و خاک می‌خورد‪ .‬گذش��ته خیلی وقت‌ها در آلبوم‌های‬ ‫قدیمی‌می‌ماند که هیچ‌گاه ورق نمی‌خورد و همیش��ه تاریخ را‬ ‫کسانی می‌نویسند که در رأس قدرت هستند نه کسانی که در‬ ‫آن دوره زندگی کرده‌اند و نفس کشیده‌اند‪».‬‬ ‫کارگ��ردان مس��تند در پایان از حس��ین انتظام��ی‪ ،‬علیرضا‬ ‫رضاداد‪ ،‬حس��ین پارس��ایی‪ ،‬جعفر صانعی مقدم‪ ،‬امیرحس��ین‬ ‫علم‌الهدی تش��کر کرد که به تس��ریع مسیر دریافت مجوز این‬ ‫کار کمک کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این آیین تعدادی از عوامل فیلم ازجمله احس��ان‬ ‫رس��ول‌اف تهیه‌کنن��ده‪ ،‬آرش زاهدی‪ ،‬س��پیده ابطحی‪ ،‬دانیال‬ ‫ش��ایگان و الهه خس��روی به روی صحنه آم��ده و به حاضران‬ ‫خوشامد گفتند‪.‬‬ ‫ای��ن آیین ب��ا قدردان��ی از علی‌اکبر قاضی‌زاده به مناس��بت‬ ‫بازنشس��تگی و یک عمر حضور موثر در عرصه مطبوعات ادامه‬ ‫یافت‪ .‬مجری آیین از سیروس علی‌نژاد روزنامه‌نگار پیشکسوت‬ ‫دعوت کرد ت��ا چندکالمی از همکار قدیم��ی مطبوعاتی خود‬ ‫بگوید‪ .‬پیش از صحبت‌های علی‪‎‬نژاد‪ ،‬متن تقدیرنامه قاضی‪‎‬زاده‬ ‫خوانده ش��د‪« :‬جناب آقای علی‌اکبر قاضی‌زاده‪ ،‬بازنشس��تگی‬ ‫برای روزنامه‌نگاری که قلم را فقط برای ایران و مردمش به‌کار‬ ‫بست و لحظه‌ای از پرورش نسل جدید غافل نشد‪ ،‬بی‌معناست‪.‬‬ ‫امید که سایه درخت پربار وجودتان بر سر ما مستدام بماند‪».‬‬ ‫س��یروس علی‌ن��ژاد هم پ��س از تش��ویق حاض��ران درباره‬ ‫قاض��ی‌زاده گف��ت‪ « :‬افتخار می‌کنی��م در این آیی��ن از آقای‬ ‫قاضی‌زاده برای یک عمر فعالیت مطبوعاتی قدردانی می‌کنیم‪.‬‬ ‫او ی��ک روزنامه‌نگار درجه یک بوده و اس��ت؛ هم در کار و هم‬ ‫تدریس��ش‪ .‬در واقع باید بگویم این تجلیل از قاضی‌زاده تجلیل‬ ‫از همه استادانی اس��ت که من و قاضی‌زاده داشتیم و همیشه‬ ‫هم آنها را یاد می‌کنیم و امیدواریم نسلی که زیردست او تربیت‬ ‫شده‌اند هم شریف و بزرگ باشند‪».‬‬ ‫قاضی‌زاده نیز در س��خنانی عن��وان کرد‪« :‬ربع قرن پیش ما‬ ‫سعی کردیم سبکی در روزنامه‌نگاری را آغاز کنیم که قرار بود‬ ‫حاصلش آگاهی بیش��تر مردم باشد‪۵ .‬روزنامه‪ ،‬پشت هم در آن‬ ‫ن صادقانه با مردم‬ ‫ش��رایط‪ ،‬از آن گروه منتشر شد‪ .‬ما از گفتما ‌‬ ‫خوشحال بودیم‪» .‬‬ ‫قاض��ی‌زاده در پایان گف��ت‪« :‬من فکر می‌کن��م اگر جریان‬ ‫روز‌نامه‌های آن زمان با آن س��لیقه ادامه پیدا می‌کرد‪ ،‬ش��اید‬ ‫ما در دهه‌های ‪ ۸۰‬و ‪ ،۹۰‬ش��اهد آن حوادث بزرگ و رقم‌های‬ ‫باورنکردنی از اختالس و سوءاستفاده و خیانت در امانت مردم‬ ‫‌نبودی��م‪ .‬فکر می‌کنم اگر گفتم��ان ادامه پیدا می‌کرد و اصالح‬ ‫می‌شد‪ ،‬ما می‌توانستیم مردم را بیشتر آگاه کنیم‪».‬‬ ‫او درنهایت از مینا اکبری کارگردان مس��تند تشکر کرد و با‬ ‫بیان اینکه می‌داند کارشان چقدر سخت بوده است برای دیدن‬ ‫کارهای هنرمندانه دیگری از او اظهارامیدواری کرد‪.‬‬ ‫ای��ن آیین با نمایش مس��تند «میدان جوانان س��ابق» پایان‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی‬ ‫«س��گ‌ها دیش��ب‬ ‫نخوابیدند» محصول‬ ‫مشترک س��ینمای‬ ‫ای��ران و افغانس��تان‬ ‫در شهرک سینمایی‬ ‫دفاع مق��دس کلید‬ ‫خورد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬س��گ‌ها دیش��ب‬ ‫نخوابیدند» دومین همکاری مش��ترک رامین‬ ‫رسولی نویسنده و کارگردان افغانستانی تبعه‬ ‫هلند و س��یاوش حقیقی در مقام تهیه‌کننده‬ ‫بعد از فیلم سینمایی «لینا» است‪.‬‬ ‫عاطفه امینی‪ ،‬فهیم ابراهیمی‪ ،‬امیرحس��ین‬ ‫صادق��ی‪ ،‬فاطمه خ��دادادی‪ ،‬قاس��م علیزاده‪،‬‬ ‫صغری بیات‪ ،‬اردالن برس��ی‪ ،‬یارمحمد نصیر‬ ‫محم��دی‪ ،‬پارس��ا حس��ینی و امی��ن میری‬ ‫بازیگران «سگ‌ها دیشب نخوابیدند» هستند‪.‬‬ ‫این فیلم که محصول مش��ترک س��ینمای‬ ‫ایران و افغانستان است‪ ،‬همزمان با عید سعید‬ ‫فطر در ش��هرک سینمایی دفاع مقدس کلید‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫پیش از این فیلم‌های «شکس��تن همزمان‬ ‫بیس��ت اس��تخوان» و «رفتن» به کارگردانی‬ ‫و تهیه‌کنندگی ب��رادران محم��ودی‪ ،‬به‌طور‬ ‫مش��ترک ازس��وی ایران و افغانستان ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«کوچه ژاپنی‌ها»‬ ‫و «عنکبوت»‬ ‫مجوز ساخت گرفتند‬ ‫ش��ورای صدور پروانه س��اخت در نشست‬ ‫اخیر با ساخت ‪ ۲‬فیلمنامه «کوچه ژاپنی‌ها»‬ ‫و «عنکبوت» موافقت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلمنامه کوچه ژاپنی‌ها‬ ‫ب��ه تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی و کارگردانی‬ ‫و نویس��ندگی امیرحس��ین ثقفی در آخرین‬ ‫نشس��ت شورای پروانه س��اخت مجوز گرفت‪.‬‬ ‫امیرحس��ین ثقفی پیش‌تر آثاری چون مردی‬ ‫که اس��ب ش��د‪ ،‬مرگ کس��ب‌وکار من است‪،‬‬ ‫همه‌چیز برای فروش و روس��ی را کارگردانی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفته علی‌اکب��ر ثقفی کوچه‬ ‫ژاپنی‌ها یک اثر ش��هری و پربازیگر است که‬ ‫ب��ا دیگر آثار امیرحس��ین ثقفی از جهت فضا‬ ‫فرق می‌کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این نشس��ت ش��ورای پروانه‬ ‫ساخت با فیلمنامه عنکبوت به تهیه‌کنندگی‬ ‫جواد نوروزبیگی و نویسندگی ابراهیم ایرج‌زاد‬ ‫و کارگردانی اکتای‌محمد براهنی موافقت شد‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «زهرمار» ب��ه تهیه‌کنندگی‬ ‫نوروزبیگ��ی و کارگردانی س��یدجواد رضویان‬ ‫به‌زودی در س��ینماهای سراسر کشور اکران‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اکتای براهنی نی��ز پیش از این‬ ‫ب��ا فیلم‌های کوتاه «کاناپ��ه» و «تولد داماد»‬ ‫همچنین فیلم سینمایی بلند «پل خواب» در‬ ‫سینما بخت‌آزمایی کرده است‪.‬‬ ‫«کارت پرواز»‬ ‫به هنر و تجربه رسید‬ ‫بهمن کامی��ار تهیه‌کننده فیلم س��ینمایی‬ ‫«کارت پرواز» از برطرف شدن مشکالت فیلم‬ ‫ب��رای نمایش خبر داد و اع�لام کرد‪« :‬کارت‬ ‫پ��رواز» ب��ه‌زودی در گروه س��ینمایی هنر و‬ ‫تجربه اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بهمن کامیار تهیه‌کننده‬ ‫فیلم س��ینمایی «کارت پرواز» ساخته مهدی‬ ‫رحمان��ی با اعالم اینکه این فیلم به زودی در‬ ‫گروه هنر و تجربه اکران می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬پس‬ ‫از مصائبی که بر این فیلم از زمان جش��نواره‬ ‫فیلم فج��ر تاکنون بر ما گذش��ته‪ ،‬اکنون در‬ ‫حال آماده‌س��ازی فیلم برای اک��ران در گروه‬ ‫هنر و تجربه هس��تیم تا هرچه زودتر «کارت‬ ‫پرواز» برای تماش��ای مخاطب��ان این اثر که‬ ‫مدت‌هاس��ت جویای سرنوش��ت اکران فیلم‬ ‫هستند‪ ،‬آماده شود‪.‬‬ ‫کامیار اضافه کرد‪ :‬عالقه‌مندیم که تماشاگر‬ ‫فیلم را با آگاهی و ب��دون هیجان‌های کاذب‬ ‫که متاس��فانه در فضای تبلیغات س��ینمایی‬ ‫رواج یافته است‪ ،‬برای دیدن انتخاب کند و به‬ ‫نتیجه بازخورد آن‌هم خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «کارت پرواز» که آخرین‬ ‫س��اخته مهدی رحمانی اس��ت‪ ،‬پیش از این‬ ‫در جش��نواره‌های خارجی معتبری به نمایش‬ ‫درآم��ده و اکنون در حال آماده‌س��ازی برای‬ ‫اکران در سینمای ایران است‪.‬‬ ‫منصور ش��هبازی‪ ،‬ندا جبرائیلی‪ ،‬محمدعلی‬ ‫نجفی‪ ،‬اصغر رفیعی‌جم‪ ،‬ش��یرین یزدانبخش‪،‬‬ ‫طال معتضدی‪ ،‬علی کالنت��ری و امین قوامی‬ ‫بازیگران «کارت پرواز» هستند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ایران و افغانستان‬ ‫فیلم مشترک می‌سازند‬
‫دوشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪ 6 - 1398‬شوال ‪ 10 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1305‬پیاپی ‪2623‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رونمایی از نخستین نشریه فکاهی ایران‬ ‫مالنصرالدین الگو و سرمش��قی برای نشریه‌های‬ ‫بعدی مانند بهل��ول (باک��و ‪ ۱۹۰۷‬م)‪ ،‬آذربایجان‬ ‫(باک��و ‪ ۱۹۰۷‬م) ب��ه مدیریت علی‌یف‪ ،‬کش��کول‬ ‫(ته��ران ‪۱۳۲۵‬ق‪۱۹۰۷/‬م)‪ ،‬صوراس��رافیل‬ ‫(‪۱۳۲۵‬ق‪۱۹۰۷/‬م) و نی��ز (‪۱۳۲۷‬ق‪۱۹۰۹/‬م)‪،‬‬ ‫نسیم ش��مال (رشت ‪۱۳۲۵‬ق‪ )۱۹۰۷/‬و نیز تهران‬ ‫(‪۱۳۳۳‬ق‪۱۹۱۵/‬م) و حش��رات‌االرض (تبری��ز‬ ‫‪۱۳۲۶‬ق‪۱۹۰۸/‬م) شد‪.‬‬ ‫هفته‌نامه بهلول یک س��ال پس از مالنصرالدین‬ ‫به مدیر مس��ئولی «علی‌یف» در باکو منتشر شد‪.‬‬ ‫این نش��ریه مداف��ع «ارگان ح��زب دموکرات» در‬ ‫ایران بود‪ .‬طنزی تند داش��ت‪ ،‬به همین دلیل فقط‬ ‫‪ ۹‬ش��ماره از آن منتشر شد‪ .‬روزنامه «آذربایجان»‬ ‫نی��ز از الگ��وی مالنصرالدی��ن پی��روی می‌کرد و‬ ‫شخصیتی تمثیلی مانند «حاجی‌بابا» را به تقلید از‬ ‫«مال عمو» بازسازی کرد‪ .‬البته باید آن را نخستین‬ ‫روزنام��ه طنز و فکاهی ایرانی دانس��ت که به زبان‬ ‫ترکی فارسی به انتقاد از اوضاع و مسائل اجتماعی‬ ‫سیاس��ی می‌پرداخ��ت‪ .‬مدیر مس��ئول آذربایجان‬ ‫علی‌قلی‌خان صفراوف کاریکاتوریست بود؛ بنابراین‬ ‫ای��ن روزنامه از دو جنبه (طن��ز و کاریکاتور) حائز‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬منفعت‌طلب‪ -‬نصیحت‬ ‫‪ -2‬راهنمایی برای رسیدن به مقصد ‪ -‬نوعی نان ضخیم ‪ -‬قدرت و تاب‬ ‫‪ -3‬ماه سوم سال میالدی ‪ -‬رئیس حزب ‪ -‬کشور افریقایی با مرکز اکرا‬ ‫‪ -4‬هرگز تازی ‪ -‬تقسیم‌بندی قرآنی ‪ -‬طرح کوچک ساختمان ‪ -‬سنگ‌ریزه‬ ‫‪ -5‬پرنده درشت‌چشم ‪ -‬ترسناک و هراس‌انگیز ‪ -‬شانس نصف شده‬ ‫‪ -6‬کارت اخطار ‪ -‬تیرگی و ظلمت‬ ‫‪ -7‬تالطم دریا ‪ -‬سالن بزرگ مهمانی‬ ‫‪ -8‬سود حرام پول ‪ -‬به‌طور علنی‬ ‫‪ -9‬گیاهی برای تغذیه دام‌ها ‪ -‬گیاه کتیرا‬ ‫‪ -10‬مرطوب و خیس ‪ -‬حالتی از نیمکره روشن ماه‬ ‫‪ -11‬تکرارش پرنده‌ای می‌ش��ود ‪ -‬گدایان س��مج ‪ -‬س��ازمان جهانی دو‬ ‫ومیدانی‬ ‫‪ -12‬بخار دهان ‪ -‬نوعی سبزی کوهی ‪ -‬اشعه مجهول ‪ -‬طالی ناب‬ ‫‪ -13‬پسوند آلودگی ‪ -‬نویسنده قدیمی ‪ -‬گزند و صدمه‬ ‫‪ -14‬جانوران زهردار ‪ -‬عدد رکعت نماز ‪ -‬پارچه لبه چین‌دار تزئینی‬ ‫‪ -15‬ماه سوم سال قمری ‪ -‬فرشتگان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫چ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪159‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ناصر امامی‪ ،‬نویسنده و شاعر شیرازی‬ ‫روز ش��نبه در س��ن ‪۸۰‬س��الگی از دنیا‬ ‫رفت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این نویس��نده‪،‬‬ ‫روزنامه‌نگار و ش��اعر ش��یرازی شامگاه‬ ‫ش��نبه (‪ ۱۸‬خرداد) بعد از عمل جراحی‬ ‫دیس��ک کمر‪ ،‬دیگر به هوش نیامد و از‬ ‫دنیا رف��ت‪ .‬امامی متول��د ‪ ۱۳۱۷‬بود و‬ ‫پیش��ه ش��اعری را از ‪13‬س��الگی آغاز کرد‪ .‬او که در خانواده‌ای‬ ‫روحانی به دنیا آمده بود‪ ،‬نویسندگی و شاعری را تا پایان زندگی‬ ‫پیشه خود قرار داد‪ .‬امامی در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت داشت‬ ‫و آخرین دفتر شعر او «باران خاطرات؛ زیرچتر ‪ ۷۵‬سالگی» بود‪.‬‬ ‫«ی��ک دریا مروارید»‪« ،‬به س��وی فردایی بهتر»‪« ،‬پای مهتاب»‪،‬‬ ‫«مرواریدهای غلتان» و «یک س��ال شور و عش��ق و دانایی» از‬ ‫دیگر آثار این شاعر فقید است‪.‬‬ ‫آلبوم جدید ساالر عقیلی منتشر شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪160‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫«به سوی فردایی بهتر»‬ ‫نش��ریه گاردین فیلم «همه می‌دانند» را در فهرس��ت منتشر‬ ‫ش��ده خود از برترین فیلم‌های اکران ش��ده در بریتانیا از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬تاکنون قرار داد‪ .‬به گزارش ایسنا فیلم اسپانیایی‌زبان‬ ‫«همه می‌دانند» جدیدترین ساخته اصغر فرهادی که تاکنون به‬ ‫فروش ‪ ۱۸‬میلیون دالری در گیشه جهانی سینما دست‌یافته‪ ،‬از‬ ‫تاریخ ‪ 17‬اس��فند ‪8( 1397‬مارس ‪ )۲۰۱۹‬نیز اکران خود را در‬ ‫س��ینماهای بریتانیا آغاز کرده و بنا به انتخاب گاردین در میان‬ ‫برترین آثار سینمایی اکران‌شده در این منطقه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم با بازی «خاویر باردم» و «پنه لوپه کروز» نخس��تین‬ ‫نمایش جهان��ی خود را به‌عنوان فیل��م افتتاحیه هفتادویکمین‬ ‫جش��نواره فیلم ک��ن و در بخش رقابتی این رویداد س��ینمایی‬ ‫تجربه کرد‪« .‬همه می‌دانند» از ‪11‬خرداد (اول ژوئن) اکران خود‬ ‫را در سینماهای ژاپن آغاز کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رئیس موزه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت‪ :‬دستاوردهای‬ ‫س��ازمانی مراکز اس��تانی و تاریخ محلی را به ش��کلی منسجم و‬ ‫متناوب به نمایش خواهیم گذاشت‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬بهروز خرم‪،‬‬ ‫رئیس موزه سازمان اسناد و کتابخانه ملی‪ ،‬با اشاره به اینکه محل‬ ‫نمای��ش عمومی و معرفی گزی��ده‌ای از گنجینه‌ها و آثار نفیس‬ ‫کتابخانه ملی از س��ال ‪ ۹۵‬با عنوان موزه کتاب و میراث مستند‬ ‫ایران ش��کل گرفته‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬آثاری را ک��ه دارای ارزش‌های‬ ‫وی��ژه محتوایی‪ ،‬بصری و تاریخی هس��تند‪ ،‬در ‪ 2‬قالب فصلی و‬ ‫مناس��بتی‪-‬موضوعی در معرض دید عالقه‌مندان و پژوهشگران‬ ‫قرار می‌دهیم‪ .‬خرم با اشاره به یادمان‌های رئیسان‌جمهوری بیان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از وظایف س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی این است‬ ‫که هدایا‪ ،‬اس��ناد‪ ،‬دست‌نوشته‌ها‪ ،‬اشیا و آثار رئیسان‌جمهوری را‬ ‫به‌طور ویژه و در قالب یادمان این شخصیت‌های مهم جمع‌آوری‪،‬‬ ‫نگهداری و بخش��ی از آنها را به‌عنوان آثار تاریخ سیاس��ی کشور‬ ‫در قال��ب موزه‌های اختصاصی در معرض دید مردم قرار دهد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬درحال‌حاضر یادمان مرحوم اکبر هاش��می رفسنجانی در‬ ‫ش��هر رفسنجان در حال فعالیت است‪ .‬بخش کوچکی از یادمان‬ ‫سیدمحمد خاتمی در شهر اردکان فعال و عمده این آثار در کاخ‬ ‫س��عدآباد تهران موجود و متاسفانه درحال‌حاضر غیرفعال است‪.‬‬ ‫از اه��داف آینده و امور در دس��ت اقدام مرب��وط به یادمان‌های‬ ‫رئیس��ان‌جمهوری ک��ه مورد تاکید و دغدغه ریاس��ت س��ازمان‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ ،‬تالش برای ساماندهی‪ ،‬احیا و راه‌اندازی یادمان‬ ‫سایر رئیسان‌جمهوری از جمله حسن روحانی است‪.‬‬ ‫«همه می‌دانند» در میان‬ ‫برترین‌های سال از نگاه گاردین‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از محالت قدیمی شهر تهران در محدوده پارک‌شهر ‪ -‬از جاذبه‌های گردشگری‬ ‫استان لرستان‬ ‫‪ -2‬پنبه پاک نکرده ‪ -‬خوب و نیکو ‪ -‬گستردنی‪ ،‬زیرانداز ‪ -‬رسول پرتحمل خداوند‬ ‫‪ -3‬تله صیاد ‪ -‬عاجز در کار خویش ‪ -‬از زندان‌های مسعود سعد سلمان‬ ‫‪ -4‬از صنایع ادبی ‪ -‬ورزش نفس‌افزا ‪ -‬افسون شده ‪ -‬حرف همراهی عرب‬ ‫‪ -5‬عامل سرماخوردگی ‪ -‬مرکب آبکی ‪ -‬کاالی نو درون کارتن‬ ‫‪ -6‬خالص و ناب ‪ -‬کشنده‌ترین زهر افسانه‌ای‬ ‫‪ -7‬حجمی از دود توتون ‪ -‬یار غم ‪ -‬کفایت و بسندگی‬ ‫‪ -8‬سوره ‪ 27‬قرآن ‪ -‬ابتدا و در آغاز‬ ‫‪ -9‬پیوسته و همیشگی ‪ -‬گشوده ‪ -‬سیاهدانه معطر‬ ‫‪ -10‬محکمه باطنی ‪ -‬دورویی‬ ‫‪ -11‬حرف رودررو ‪ -‬بزرگ و عظیم‌الجثه ‪ -‬ثلث‬ ‫‪ -12‬الفبای ساز ‪ -‬کرم کدو ‪ -‬کاغذی برای چاپ روزنامه ‪ -‬بسیار روان و جاری‬ ‫‪ -13‬نوشیدنی ماستی ‪ -‬دوران کهنسالی ‪ -‬گرفتاری و سختی‬ ‫‪ -14‬حرکت الیه‌های زمین ‪ -‬سرسرا ‪ -‬موضوع پنهان ‪ -‬بانگ ندا‬ ‫‪ -15‬کتابی نوش��ته میریام هاری‪ ،‬نویس��نده فلس��طینی‪ -‬مادر فری��دون در روایت‬ ‫شاهنامه‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اهمیت بود‪ .‬در ادامه روزنامه «قاسم‌االخبار بلدیه»‬ ‫پیش‌قراول مجموعه نش��ریه‌ها با عن��وان بلدیه‪ ،‬با‬ ‫محت��وای کاملا فکاهی همراه با طنز نوش��تاری و‬ ‫کاریکات��ور در فروردین ‪ ۱۲۸۶‬خورش��یدی (صفر‬ ‫‪ ۱۳۲۵‬ق) با مدیریت میرزا ابوالقاسم‌خان همدانی‬ ‫ملقب به ذوالریاستین منتشر شد‪ .‬نخستین شماره‬ ‫این نش��ریه در ‪ ۳‬فروردین ‪ ۹( ۱۲۸۶‬صفر ‪)۱۳۲۵‬‬ ‫به همت میرزا ابوالقاسم همدانی منتشر شد‪ .‬اداره‬ ‫مرکزی آن در س��رای حاجی سقاباشی قرار داشت‬ ‫و در چاپخانه ش��رقی چاپ می‌ش��د‪ .‬قاسم‌االخبار‬ ‫در یک ورق به خط تعلیق درش��ت با چاپ سنگی‬ ‫در ابع��اد ‪ ۱۲۱۲×۷۳۴‬این��چ چاپ می‌ش��د‪ .‬وجه‬ ‫اش��تراک س��االنه آن در تهران ‪ 8‬قران‪ ،‬داخله ‪12‬‬ ‫قران و تک ش��ماره ‪ 100‬دینار بود‪ .‬ش��ماره سوم‬ ‫آن ب��ه تاریخ ‪ 10‬ربی��ع‌االول ‪ ۱۳۲۵‬در س��ازمان‬ ‫اسناد و کتابخانه ملی ایران ‪-‬مدیریت غرب کشور‬ ‫(همدان)‪ -‬و شماره‌های دیگری از آن در کتابخانه‬ ‫مرکزی دانش��گاه تهران موجود اس��ت‪ .‬آنچه ما را‬ ‫ب��ر آن می‌دارد ت��ا خالف نظر دیگر پژوهش��گران‬ ‫و برای نخس��تین بار‪ ،‬قاس��م‌االخبار را‪ ،‬نخس��تین‬ ‫نش��ریه فکاهی ایران معرف��ی کنیم‪ ،‬ماهیت کاملا‬ ‫فکاهی‪ ،‬اس��تفاده از کاریکاتور و خالف نشریه‌های‬ ‫فکاه��ی قدیمی‌تر که از دو زبان فارس��ی و ترکی‬ ‫استفاده می‌کردند‪ ،‬اس��تفاده کامل از زبان فارسی‬ ‫اس��ت‪ .‬تصویر این نشریه به‌مناس��بت روز جهانی‬ ‫آرشیو ازس��وی س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی‬ ‫ایران ‪-‬مدیریت غرب کش��ور‪ -‬رونمایی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این نسخه ازسوی یوس��ف رجبی از فعاالن اسناد‬ ‫و فعاالن فرهنگی استان به این سازمان اهدا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫راه‌اندازی یادمان حسن روحانی‬ ‫آلبوم موسیقی «در وادی عشق» به آهنگسازی کیوان کیانیان‬ ‫و صدای س��االر عقیلی منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫کیوان‬ ‫کیانیان‪ ،‬آهنگساز این آلبوم توضیح داد‪ 3 :‬سال پیش کار ضبط‬ ‫و میکس و مستر آلبوم «در وادی عشق» انجام و به‌تازگی منتشر‬ ‫ش��ده است‪ .‬این آلبوم ش��امل ‪ 8‬قطعه است که در آنها از اشعار‬ ‫مولوی‪ ،‬حافظ‪ ،‬باباطاهر و عطار اس��تفاده شده است‪ .‬او همچنین‬ ‫گف��ت‪ :‬تم این آلبوم براس��اس ملودی‌های تنبور اس��ت‪ .‬کیوان‬ ‫کیانیان به‌عنوان سرپرست گروه‪ ،‬آهنگساز و نوازنده تنبور در این‬ ‫کار حضور دارد و عالوه بر ساالر عقیلی در مقام خواننده‪ ،‬علیرضا‬ ‫عقیقی نوازنده سه‌تار و عود‪ ،‬اشکان مرادی نوازنده کمانچه‪ ،‬صفا‬ ‫ش��الپوش نوازنده دف و همایون نصی��ری نوازنده دم‌دم‪ ،‬بندیر و‬ ‫کوزه در این اثر هنرنمایی کرده‌اند‪.‬‬ ‫آثار ‪ ۱۰‬هنرمند ایرانی در حراج بزرگ‬ ‫«ون‌هام» آلمان فروش رفت‬ ‫ح��راج بزرگ «ون‌هام» آلمان به‌مناس��بت ‪۶۰‬س��الگی‬ ‫این حراج در ش��هر کلن برگزار ش��د و ‪ ۱۵‬اثر از هنرمندان‬ ‫مدرنیست و معاصر ایران در این حراج به فروش رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫حراج ون‌هام در ش��هر کلن که س��ابقه‬ ‫‪ ۶۰‬س��ال برگزاری مس��تمر حراج آثار هنری اروپا‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫افریقا و آس��یا را دارد به‌مناس��بت ‪ ۶۰‬سالگی خود‪ ،‬حراجی‬ ‫بزرگی از آثار هنرمندان سراس��ر جهان برگزار کرد و بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬اثر را در ‪ 2‬ش��ب برگزاری‪ ،‬چکش زد‪ .‬در این حراج که بیشتر آثار ابعاد کوچک‬ ‫و کاغذی هنرمندان سراس��ر جهان ارائه شده بود‪ ،‬آثار هنرمندانی مانند پابلو پیکاسو‪،‬‬ ‫پیِر آگوست ِرنوار‪ ،‬کیس فان دوگن‪ ،‬خوان میرو‪ ،‬ماکس ارنست‪ ،‬پل کله‪ ،‬رنه ماگریت‪،‬‬ ‫ویلم دکونینگ‪ ،‬س��الوادور دالی‪ ،‬گرهارد ریش��تر‪ ،‬اندی واره��ول‪ ،‬یوزف بویز‪ ،‬فرانک‬ ‫اس��تال‪ ،‬دیوید لینچ و‪ ...‬در کنار هنرمندانی از کش��ورهای گوناگون اروپایی‪ ،‬آسیایی و‬ ‫افریقایی چکش خورد‪ .‬در نخستین شب حراج ون‌هام که باعنوان «هنر مدرن‪ ،‬پس از‬ ‫جنگ و معاصر» ‪ ۸‬خرداد (‪ ۲۹‬مه) برگزار ش��د ‪ ۵۸۵‬اثر چکش خورد که در این میان‬ ‫‪ ۸‬اثر از ‪ ۶‬هنرمند ایرانی به فروش رسید‪ .‬در این حراج اثر بهمن محصص ‪ ۸‬هزار یورو‪،‬‬ ‫اثر مس��عود عربشاهی ‪ ۷‬هزار یورو‪ 2 ،‬اثر از رضا درخشانی هر کدام ‪ ۸‬هزار یورو‪ ،‬اثر آنه‬ ‫محمد تاتاری ‪ ۴‬هزار یورو‪ 2 ،‬اثر از ش��هرام کریمی هر کدام ‪ ۱۰‬هزار یورو و اثر مسعود‬ ‫سعدالدین ‪ ۸‬هزار یورو چکش خوردند‪ .‬همچنین در شب دوم این حراج که ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫(‪ ۵‬ژوئن) باعنوان «کش��ف» برگزار ش��د‪ ۵۰۷ ،‬اثر چکش خورد که در میان این آثار ‪۷‬‬ ‫اثر از هنرمندان ایرانی نیز به فروش رس��ید‪ .‬اثر بهمن محصص ‪ ۱.۸۰۰‬یورو‪ ،‬اثر فریده‬ ‫الشایی ‪ ۴‬هزار یورو‪ ،‬اثر واحد خاکدان ‪ ۳‬هزار یورو‪ 2 ،‬اثر از احمد نصرالهی هر کدام ‪۳‬‬ ‫هزار یورو و ‪ 2‬اثر از سید اسداهلل شریعت‌پناهی هر کدام ‪ ۵‬هزار یورو به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫جایزه بزرگ ترجمه را چه کسی برد؟‬ ‫«آن‌کولی��ن دو تری��ال» مترج��م فنالندی‌تب��ار ک��ه از‬ ‫زبان‌های انگلیس��ی و فنالندی به فرانس��ه ترجمه می‌کند‪،‬‬ ‫جایزه بزرگ ترجمه سال ‪ ۲۰۱۹‬فرانسه را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬به گزارش مهر خانم آن کولین دو تریال اصالتا فنالندی‬ ‫اس��ت و از زبان فنالندی و انگلیسی به زبان فرانسه ترجمه‬ ‫می‌کن��د‪ .‬او ب��ا فعالیت خود نویس��ندگان مه��م فنالندی‬ ‫را به فرانس��ه‌زبانان شناس��انده اس��ت‪ .‬وی پیش‌تر در سال‬ ‫‪ )۲۰۰۳( 1382‬به‌دلی��ل مجموعه فعالیت‌هایش در ح��وزه ترجمه موفق به دریافت‬ ‫جایزه بهترین مترجم ازس��وی دولت فنالند ش��ده بود‪ .‬خان��م دو تریال هم‌اکنون در‬ ‫مدرسه زبان‌های شرقی پاریس (‪ )INALCO‬به تدریس مشغول است‪ .‬تحصیالت‬ ‫آکادمیک او در رشته معماری بود اما به ترجمه متون فنی و بعدها ترجمه متون ادبی‬ ‫روی آورد‪ .‬یادآوری می‌ش��ود فرانک ریس��تر‪ ،‬وزیر فرهنگ فرانس��ه سال گذشته در‬ ‫خالل بازدید خود از نمایش��گاه کتاب پاریس اعالم کرد با همکاری اهالی ادب‪ ،‬جایزه‬ ‫وی��ژه ترجمه را به‌منظور تجلیل از مترجمانی که به ترجمه آثار ارزنده اقدام کرده‌اند‪،‬‬ ‫راه‌اندازی خواهد کرد‪ .‬قرار است این جایزه به‌طور ساالنه اعطا شود‪ .‬این جایزه پس از‬ ‫رأی هیات داوران متشکل از نمایندگانی از وزارت فرهنگ و جامعه اهل ادب به برترین‬ ‫نامزد اعطا می‌شود‪ .‬امسال خانم شاتلن ریاست تیم داوران را برعهده داشت‪ .‬به برنده‬ ‫این جایزه ‪ ۱۵‬هزار یورو پاداش اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫برای نخستین بار سازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ایران به‌مناسبت هفته جهانی آرشیو‪ ،‬نسخه نایاب‬ ‫«قاس��م االخبار» به‌عنوان نخستین نشریه فکاهی‬ ‫کاملا فارسی ایران را رونمایی می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫همزمان با هفته جهانی آرشیو‬ ‫از نس��خه نایاب «قاس��م االخبار» با ماهیت کاملا‬ ‫فکاهی که در آن از کاریکاتور اس��تفاده ش��ده در‬ ‫استان همدان رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫از نخس��تین نش��ریه‌های فارس��ی‌زبان دارای‬ ‫بخش طن��ز و فکاه��ی می‌توان به «شاهس��ون»‬ ‫چاپ اس��تانبول در سال ‪ ۱۳۰۶‬قمری به مدیریت‬ ‫حاجی عبدالرحیم طالبوف‪« ،‬طلوع» چاپ بوشهر‬ ‫در سال ‪ ۱۳۱۸‬قمری به مدیریت عبدالحمیدخان‬ ‫متین‌الس��لطنه و «ادب» چاپ مش��هد در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۱۸‬قم��ری و ته��ران ‪ ۱۳۲۱‬قمری به مدیریت‬ ‫ادیب‌الممالک اشاره کرد‪.‬‬ ‫طنز به‌عنوان عنصری نوین‪ ،‬بعدها در مطبوعات‬ ‫جای بیشتری پیدا کرد و از پیشگامان طنزپردازی‬ ‫مطبوعاتی می‌ت��وان به روزنام��ه «مالنصرالدین»‬ ‫از ‪ ۱۳۲۴‬ت��ا ‪ ۱۳۴۰‬قم��ری ب��ا قط��ع ‪۲۴×۳۲‬‬ ‫س��انتی‌متر‪ ،‬در ‪ ۸‬صفح��ه به زبان ترکی فارس��ی‬ ‫چاپ تفلیس اش��اره کرد‪ .‬در این نش��ریه‪ ،‬صورت‬ ‫اولیه طنز نوشتاری در کنار کاریکاتور‪ ،‬با پرداختن‬ ‫ب��ه دغدغه‌ها و موضوع��ات اجتماعی ای��ران ارائه‬ ‫می‌ش��د‪ .‬در نشریه یادشده نوش��ته‌هایی از جلیل‬ ‫محمدقلی‌زاده‪ ،‬ش��عرهای علی‌اکبر صابر‪ ،‬در کنار‬ ‫کاریکاتورهای دو نقاش آلمانی منتشر می‌شده‌اند‪.‬‬ ‫این روزنامه نه‌تنها به مطالب و مس��ائل سیاسی‬ ‫منطق��ه‌ای محدود نبود‪ ،‬بلکه جریانات مهم جهان‬ ‫در اوایل قرن ‪ ۲۰‬را نقد می‌کرد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دکتر اش�کان تقی‌پور‪ ،‬عضو کمیس�یون جذب‬ ‫مش�ارکت‌های مردم�ی و تبلیغ�ات س�ازمان‬ ‫بهزیستی کل کش�ور‪ ،‬مدیرعامل موسسه خیریه‬ ‫نیک‌گامان جمش�ید‪« :‬ش��بی که ماه کامل ش��د» را‬ ‫دی��دم‪ .‬پیش از دی��دن فیلم باتوجه به آنچه س��ال‌های‬ ‫طوالن��ی اس��ت که نرگ��س آبی��ار برای‌مان س��اخته و‬ ‫پرداخت��ه‪ ،‬توقع دیدن فیلمی خوب و باب س��لیقه‌ام را‬ ‫داش��تم‪ .‬ام��ا این بار فیلم فرات��ر از لذت بردن از اثر هن��ریِ وزین‪ ،‬روی دیگری‬ ‫هم داش��ت‪ .‬آنچه در طول فیلم جادوی دوربین و کارگردان با روح و روانم کرد‬ ‫چنان بود که عطش س��یراب ناش��دنی مدرسه‌س��ازی و انجام کارهای زیربنایی‬ ‫ِ‬ ‫روایت‬ ‫و مش��ارکت اجتماعی کودک‌محور در اس��تان‌های مرزیِ کم‌برخوردار‪ ،‬با‬ ‫هنرمندانه و اس��تادانه داستانی واقعی‪ ،‬در وجودم ده‌ها برابر شد‪ .‬این اثر هنری‪،‬‬ ‫احس��اس مسئولیت ساختن مدرس��ه و فعالیت‌های زیربنایی مستمر در مناطق‬ ‫کم‌برخوردار را در وجودم‪ ،‬ده‌ها برابر کرد‪ .‬به‌طور قطع یکی از رسالت‌های اصلی‬ ‫اث��ر هنریِ «جامعه‌محور» افزایش حساس��یت مخاطب عام و خاص از دریچه‌ای‬ ‫متفاوت به س��وژه مورد نظر و دغدغه پدیدآورندگان آن در راس��تای چاره‌جویی‬ ‫برای پرداختن بهتر و بیش��تر به آن موضوع اجتماعی اس��ت‪ .‬نرگس آبیار‪ ،‬هوتن‬ ‫ش��کیبا‪ ،‬الناز شاکردوست‪ ،‬ش��بنم مقدمی و تمام آنها که نقشی در خلق این اثر‬ ‫داش��تند هم «مسئولیت اجتماعی» خود را در قبال کودکان و نوجوانان معصوم‬ ‫مناطق مرزی به‌ویژه کودکان‪ ،‬نوجوانان‪ ،‬زنان و مردم ش��ریف بلوچستان ایران و‬ ‫قوم بزرگوار بلوچ و در نگاهی گس��ترده‌تر و عمیق‌تر در قبال اقوام دیگر جاهای‬ ‫مرز پرگهر به‌غایت نیک انجام دادند و ازس��وی دیگر مسئولیت و حساسیت کا ِر‬ ‫فعاالن حوزه‌های اجتماعی به‌ویژه حوزه خدمت‌رسانی به کودکان و نوجوانان را‬ ‫در این مناطق کم‌برخوردار چه در س��ازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی‬ ‫و چ��ه نهادهای دولتی و حاکمیتی ده‌ها برابر کردند‪ .‬کار زیربنایی در حوزه‌های‬ ‫س�لامت‪ ،‬آسایش‪ ،‬آموزش و اشتغال کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانان در استان‌هایی‬ ‫مانند سیستان‌وبلوچستان‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬ایالم و خوزستان به‌طور قطع به خودیِ‬ ‫خود نیک است؛ حال بیندیشیم اگر این مهم با هماهنگی‪ ،‬هم‌افزایی و هم‌فکری‬ ‫بیشتر و عمیق‌ت ِر نهادهای دولتی‪ ،‬سازمان‌های مردم‌نهاد شناسنامه‌دار‪ ،‬نهادهای‬ ‫غیردولتی و سازمان‌‌های ذی‌ربط حاکمیتی و امنیتی و برمبنای استوار علمی و‬ ‫منطقی انجام ش��ود به یکی از مولفه‌های امنیت پایدار در این مناطق و به‌دنبال‬ ‫آن کل کش��ور بدل خواهد ش��د‪ .‬این هم‌افزایی ملی‪ ،‬فقر و جهل را که س��بب‬ ‫به‌وجود آمدن گسترده آسیب‌های اجتماعی است و محصوالت دهشتناکی مانند‬ ‫عبدالمالک ریگی‌ها‪ ،‬داعش��ی‌ها و تکفیری‌ها را به‌وج��ود می‌آورد در نطفه خفه‬ ‫خواه��د ک��رد و نوجوانان و حتی کودکان این س��رزمین را که به دام نادانس��ته‬ ‫جهل و تندروی و برادرکش��ی که عاقبتی جز کش��تن و کش��ته ش��دن ندارد‪،‬‬ ‫می‌ان��دازد نجات خواهد داد؛ دامی که بیگانه ایران‌س��تیز با نگاه مکارانه و دقیق‬ ‫به نقطه‌ضعف‌های اجتماعی کهن‌دیار و با ش��ناخت و سوءاستفاده از آسیب‌های‬ ‫اجتماعی حل نش��ده در مناطق کم‌برخوردار ایران‌زمین برای همه ایرانیان پهن‬ ‫کرده اس��ت؛ دامی که «ایرانیان» با تکیه بر انسجام ملی‪ ،‬خیر جمعی و با دانایی‬ ‫توان برچیدن کام��ل آن را دارند‪ .‬هرچند نیک می‌دانیم‬ ‫و توانای��ی‪ ،‬به‌طور قطع ِ‬ ‫نیروهای امنیتی‪ ،‬س��ازمان‌های مردم‌نهاد‪ ،‬نهاده��ای دولتی‪ ،‬حاکمیتی و فعاالن‬ ‫فرهنگ��ی و هنری هر یک ب��ه نوبه خود در این زمینه از ج��ان و دل فعالند اما‬ ‫به‌یقین هم‌افزایی برنامه‌محور همه این نیروها با یکدیگر در تسریع برچیده شدن‬ ‫این بساط خانمان‌سوز در سرتاسر میهن اسالمی و کاهش چشمگیر آسیب‌های‬ ‫اجتماعی نقش بس��زایی خواهد داشت‪« .‬شبی که ماه کامل شد» شاید مصداق‬ ‫راس��تین اثر فرهنگی تاثیرگذار بر جامع��ه و مطالبه‌گری جدی درباره موضوعی‬ ‫مهم در عین ظرافت و صداقت به زبان زیبای هنر و در راس��تای آگاهی‌بخش��ی‬ ‫برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫جایگاه واالی هنر در کاهش آسیب‌های اجتماعی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه صمت شماره 1347

روزنامه صمت شماره 1347

شماره : ۱۳۴۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه صمت شماره 1346

روزنامه صمت شماره 1346

شماره : ۱۳۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!