صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۰۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1302

روزنامه صمت شماره 1302

‫فرارسیدن سالروز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را تسلیت می‌گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جمشید مالرحمان در آیین معارفه خود عنوان کرد‬ ‫اکتشاف جدید و طرح انتقال‬ ‫آب خلیج‌فارس‬ ‫درصدر اولویت‌های گل‌گهر‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1302‬پیاپی ‪2620‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫شما مقصرید‬ ‫یا نفت؟‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرمایه اجتماعی‪ ،‬ضامن‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫تنظیم سیاست‬ ‫بر مبنای تفکیک فعالیت‬ ‫مسدود کردن بخشی از‬ ‫تسهیالت؛ از قانون تا عمل‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پلتفرمی‬ ‫برای نوآوری در آینده‬ ‫گفت و گو‬ ‫گزارش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی تسلیم‬ ‫تحریم‌ها نشده است‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ماجرای بخش��ودگی جرایم دیرک��رد وام‌های زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان در حالی از س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد که این‬ ‫مصوبه از سوی مجلس برای تشویق گیرندگان تسهیالت‬ ‫و فعاالن بخش تولید به اجرا درآمد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ای��ران معتقدن��د آنچه مانع رش��د و توس��عه اقتصاد‬ ‫ایران ش��ده وجود نفت اس��ت‪ .‬به گفته آنه��ا‪ ،‬اگر در‬ ‫ای��ران نفت نبود دیگر ظرفیت‌های اقتصادی کش��ور‬ ‫فعال می‌ش��د و با اس��تفاده از آنها ایران می‌توانس��ت‬ ‫از اقتص��اد تک‌محصولی فاصله معن��اداری بگیرد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬زمانی که چنین موضوعی با کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی امروز مطرح می‌شود آنها نظر دیگری دارند‪.‬‬ ‫به دلیل ضعف مدیریتی در درآمد و هزینه و اس��تفاده‬ ‫از منابع طبیعی آیا باید گفته شود ای کاش ایران نفت‬ ‫نداش��ت؟! عالوه‌بر این‪ ،‬حتی اگ��ر بگوییم نفت مانع‬ ‫توس��عه اقتصادی ایران است اکنون که منابع نفتی در‬ ‫کشور وجود دارد باید چه کار کنیم؟‌‬ ‫‪3‬‬ ‫شاخص بهره‌وری کل صفر است‬ ‫صادرات خرما با تعرفه‌های صادراتی جدید به‌صرفه نیست‬ ‫ارزآوری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری خرما در معرض خطر‬ ‫‪7‬‬ ‫رش��د اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم‬ ‫بهره‌وری وابس��تگی عمی��ق دارد اما در طول س��ال‌های‬ ‫گذش��ته این ش��اخص حیاتی مغفول مان��ده و در نهایت‬ ‫منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقای رشد اقتصاد کشور شده‬ ‫است‪ .‬بررسی آمارها و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد‌‬ ‫رش��د اقتصادی در ایران به طور عمده ناش��ی از بکارگیری‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫آیا بخشودگی جرایم وام‌ها‬ ‫اجرایی می‌شود؟‬ ‫از چگونگی هزینه کرد پول و تاثیر نفت بر اقتصاد و توسعه ایران‬ ‫«به س��ود ایران و ایرانیان بود‌ اگر نفت نمی‌داشتند؛‬ ‫ملت کارآمد‪ ،‬فس��اد اقتصادی در حد‌اقل‪ ،‬دموکراسی‬ ‫برقرار و ای��ران برکنار از اصط��کاک منافع قدرت‌ها و‬ ‫بازی‌های آنها بود‪ ،‬روی پای خود می‌ایس��تاد و آسان‬ ‫نفس می‌کش��ید و چون ثروت بادآورده‌ای هم در کار‬ ‫نبود کس��ی جز دوس��تداران خدمت به ملت داوطلب‬ ‫مقام دولتی نمی‌ش��د و جرائ��م دولتی هم کمتر اتفاق‬ ‫می‌افتاد‪ ».‬ای��ن تحلیل از وجود نفت در ایران هرچند‬ ‫که نوش��ته ابوالفضل لسانی‪ ،‬س��ناتور مجلس سنای‬ ‫ای��ران در دهه ‪ ۳۰‬اس��ت اما ب��ه طور کل��ی در ایران‬ ‫موافقانی دارد و تنها یک گفته در دهه ‪ ۳۰‬خورشیدی‬ ‫نیس��ت‪ .‬برخی از کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی در‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی صادرات‬ ‫فوالد هرمزگان در سال جدید‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ی که در‬ ‫هرچ��ه بیش��تر مناب��ع تولیدی اس��ت به‌ط��ور ‌‬ ‫برنامه‌های توسعه‪ ،‬هدفی برای دستیابی به رشد اقتصادی‬ ‫از طریق افزایش بهره‌وری تعیین نشده یا به دلیل ناآگاهی‬ ‫سیاست‌گذار از فاکتورهای ارتقای بهره‌وری‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫درستی برای دس��تیابی به اهداف تعیین‌شده انجام نشده‬ ‫‪14‬‬ ‫است‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫باتوجه ب��ه تغییرات گس��ترده در ش��اخص‌های‬ ‫اقتص��ادی و با عنایت به مبان��ی درونزای آن یعنی‬ ‫س��رمایه اجتماعی باید گفت در س��ال‌های اخیر با‬ ‫گس��ترش مدل‌های رش��د درونزا‪ ،‬س��رمایه انسانی‬ ‫عامل اصلی رش��د اقتصادی عنوان ش��ده و در کنار‬ ‫آن نقش قابلیت‌های اجتماعی نیز مورد توجه جدی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در این راستا‪ ،‬سرمایه اجتماعی با‬ ‫مولفه اصلی «اعتم��اد» جایگاه خاصی در مطالعات‬ ‫مربوط به رش��د پیدا کرده اس��ت‪ .‬رابطه بین رشد‬ ‫اقتصادی و سرمایه اجتماعی باتوجه به مبانی نظری‬ ‫و مدل‌های رش��د می‌تواند عامل مهمی در بس��ط و‬ ‫گس��ترش وضعیت اقتصادی قلمداد ش��ود‪ .‬سرمایه‬ ‫اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تاثیر معناداری‬ ‫بر رشد اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫در این زمینه ضرورت دارد پارامترهای تاثیرگذار‬ ‫در بهبود یا رش��د وضعیت اقتصادی را مورد مطالعه‬ ‫قرار دهیم‪ .‬توجه به سرمایه‌های اجتماعی به همان‬ ‫ان��دازه مهم اس��ت که تمرک��ز بر بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتصادی و حصول اطمینان از داش��تن شرایط الزم‬ ‫برای رس��یدن به اهداف رفاهی کشور اهمیت دارد‪.‬‬ ‫در واقع توجه به بهبود وضعیت اقتصادی مس��تلزم‬ ‫تمرکز بر کیفیت س��رمایه اجتماعی اس��ت و وجود‬ ‫س��رمایه‌های اجتماعی در حقیقت بس��تر بهره‌وری‬ ‫سرمایه‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫براساس گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی از پایش شاخص‌های ملی محیط‬ ‫کسب‌وکار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری و‬ ‫تحلیل شاخص س��رمایه اجتماعی در سال گذشته‪،‬‬ ‫یک��ی از عوامل موثر در بهب��ود وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌های اجتماع��ی اس��ت که مجموع��ه‌ای از‬ ‫پیونده��ا‪ ،‬هم��کاری‪ ،‬اعتم��اد متقاب��ل و ارتباطات‬ ‫میان اعضای جامعه را ش��امل می‌شود‪ .‬به باور بانک‬ ‫جهانی توجه به س��رمایه انس��انی ک��ه در حقیقت‬ ‫همان اس��تعداد و خالقیت ذاتی افراد جامعه اس��ت‬ ‫و بیش��تر از طریق نهادهای مردم‌محور و س��من‌ها‬ ‫بروز می‌کند‪ ،‬مهم‌ترین و موثرترین س��رمایه‌گذاری‬ ‫بلندمدت است و موجب ایجاد رفاه و ارتقای کیفیت‬ ‫زندگی در هر کش��ور می‌شود‪ .‬دولت‌ها در این میان‬ ‫نقش ظریفی دارند زیرا باید ش��رایط استفاده بهینه‬ ‫از س��رمایه‌های اجتماعی را فراهم کنند اما نباید با‬ ‫مداخله‌گری‪ ،‬مانع بروز خالقیت‌ها شوند‪.‬‬ ‫ای��ن مهم ب��ا تمرکز بر نق��ش جوان��ان به‌عنوان‬ ‫س��رمایه‌های انس��انی و س��ازنده آینده کش��ور‪ ،‬در‬ ‫اه��داف اصلی و کلی حاکمیت جای گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫موضوع جوان‌گرایی نبای��د تنها در انتصاب مدیران‬ ‫و مس��ئوالنی ک��ه از لح��اظ س��نی جوانند خالصه‬ ‫ش��ود و در مقابل باید افکار و مطالبات نس��ل جوان‬ ‫که س��رمایه اصلی اجتماعی کش��ور هستند نیز مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪ .‬ناامیدی نس��ل جوان جامعه به‌دلیل‬ ‫بیکاری و نب��ود درآمد مکفی برای گذران زندگی و‬ ‫نبود انگیزه برای پیش��رفت‌های آینده و بی‌نشاطی‪،‬‬ ‫در نهای��ت منجر به ف��رار مغزها و از دس��ت رفتن‬ ‫س��رمایه‌های انسانی و به تبع آن‪ ،‬پسرفت اقتصادی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬متغی��ر دیگ��ر در این ش��اخص وضعیت‬ ‫نامطلوب درک و ش��ناخت متقابل مردم و مسئوالن‬ ‫اجرایی و عملیاتی اس��ت‪ .‬نگرانی خانواده‌ها نس��بت‬ ‫به آینده فرزندان نیز پارامتر موثر دیگری اس��ت که‬ ‫خود نشانی از نبود اطمینان به کیفیت مسئولیت‌ها‬ ‫و نگاه جامعه به فرد است‪.‬‬ ‫شکی نیس��ت که توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی بدون س��رمایه اجتماعی امکان‌پذیر نیست‬ ‫و انس��جام جامعه تنه��ا با اعتماد اف��راد به یکدیگر‬ ‫و احت��رام متقاب��ل محقق می‌ش��ود؛ هرچه س��طح‬ ‫ای��ن اعتماد پایین‌تر باش��د‪ ،‬میزان رش��د اقتصادی‬ ‫نی��ز پایین‌ت��ر خواهد ب��ود‪ .‬به‌طور مثال ما ش��اهد‬ ‫ای��ن اعتماد اجتماعی در س��ال‌های جنگ بوده‌ایم‪.‬‬ ‫به‌گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با اینکه کش��ور‬ ‫متحم��ل هزینه هنگفتی در ط��ول جنگ تحمیلی‬ ‫ش��د‪ ،‬س��رمایه اجتماع��ی و تعلق خاطر م��ردم به‬ ‫کش��ور و نظ��ام باع��ث حف��ظ آب و خاک کش��ور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بای��د بپذیریم که جوان��ان به‌عنوان بزرگ‌ترین و‬ ‫مهم‌ترین س��رمایه اجتماعی باید در تمام عرصه‌ها‬ ‫ش��انه‌های خود را زی��ر بار مس��ئولیت بدهند و در‬ ‫مس��یر هدایت‌های علمی‪-‬تجرب��ی گام بردارند‪ .‬اما‬ ‫افزون بر این توانمندی‌ها‪ ،‬استفاده از همه نیروهای‬ ‫انس��انی جامعه ازجمله بان��وان و اقلیت‌ها و آنهایی‬ ‫که همیش��ه در پس پرده فعالیت‌ه��ای اقتصادی و‬ ‫فرهنگی ساکن و ساکت مانده‌اند نیز باید در دستور‬ ‫کار قرار بگیرد؛ بنابراین در این زمان که مش��کالت‪،‬‬ ‫س��رمایه اجتماعی را تضعیف کرده‪ ،‬باید همه برای‬ ‫انسجام بهتر و بازگشت سرمایه‌های اجتماعی تالش‬ ‫کنیم‪ .‬شاید بهتر است بگوییم این تالش نباید تنها‬ ‫به این زمان محدود ش��ود و همگرایی و مش��ارکت‬ ‫حداکث��ری باید یک فرهنگ جاافت��اده در گفتمان‬ ‫سیاسی و اقتصادی کشورمان باشد‪.‬‬ ‫اگر با احترام سر میز بنشینند‪ ،‬اهل منطق و مذاکره‌ایم‬ ‫رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اگر در جنگ با‬ ‫امریکا امیدوارانه بایستیم‪ ،‬پیروز می‌شویم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ملت با ایس��تادگی در شرایط سخت‪ ،‬دشمن را تا‬ ‫پی��روزی نهایی به عقب می‌راند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫شامگاه ش��نبه در دیدار ورزش��کاران و قهرمانان‬ ‫ملی با بیان اینکه معلوالن ورزشکار‪ ،‬غرور مضاعف‬ ‫ملی ایجاد می‌کنند و نماد پیروزی اراده هس��تند‪،‬‬ ‫از وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک خواس��ت با‬ ‫هم��ه توان به ندای قهرمانان پاس��خ مثبت دهند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری در بخ��ش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با قدردانی از ملت ش��ریف ایران‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مل��ت ایران برای ماه‌ها و روزها‪ ،‬ایام س��ختی را با‬ ‫ایستادگی در برابر دشمنان سپری کرد و دشمنان‬ ‫را ق��دم ب��ه قدم عقب راند‪ .‬روحان��ی با بیان اینکه‬ ‫دش��منان از اردیبهش��ت سال گذشته‬ ‫تحریم‌ه��ای جدیدی را علیه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران وضع کردند تا به تعبیر‬ ‫خودش��ان باالترین فشار در طول تاریخ‬ ‫را بر ملت وارد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دش��منان‪،‬‬ ‫آرزوی واهی داش��تند که ملت ایران را‬ ‫وادار به تسلیم کنند‪ ،‬اما تا امروز باوجود‬ ‫سختی و مشکالت‪ ،‬مردم در برابر فریادهای دشمن‬ ‫با غرش قهرمانانه مقاومت کردند‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬دشمنی که تا سال گذشته اعالم می‌کرد‬ ‫هدف از بین بردن نظام جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬ام��روز به‌صراحت اعالم می‌کن��د کاری با‬ ‫نظ��ام ندارد‪ .‬دش��منی که تا چند م��اه پیش ادعا‬ ‫می‌ک��رد بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان اس��ت و‬ ‫اگ��ر اراده کند می‌تواند نیروهای مس��لح ایران را‬ ‫در ه��م بش��کند‪ ،‬امروز اع�لام می‌کند‬ ‫که قصد جن��گ ندارد و چند ماه پیش‬ ‫خلیج‌ف��ارس‪ ،‬جوالنگاه ناوهای آنها بود‬ ‫اما امروز از ناوگان آنها خبری نیس��ت و‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬مایل دورتر در آب‌های‬ ‫بین‌المللی لنگر انداخته‌اند‪.‬‬ ‫روحان��ی با تاکید ب��ر اینکه در طول‬ ‫این مدت نش��ان دادیم در برابر قدرت‌های زورگو‬ ‫و زیاده‌خ��واه‪ ،‬تس��لیم نمی‌ش��ویم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫اه��ل منط��ق و مذاکره‌ایم؛ اگر ب��ا احترام کامل و‬ ‫در چارچوب مقررات بین‌المللی س��ر میز مذاکره‬ ‫بنش��ینند؛ نه اینکه فرمان مذاکره صادر کنند‪ ،‬در‬ ‫آن صورت ما تاب��ع نخواهیم بود‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫با بی��ان اینکه همه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی‬ ‫باوج��ود پیچیدگی‌های یک س��ال اخیر به‌خوبی‬ ‫امریکا آماده مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران است‬ ‫خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرد مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر خارجه امریکا همزم��ان با افزایش تنش میان‬ ‫واشنگتن و تهران پس از دیدار با ایگنازیو کاسیس‪،‬‬ ‫همتای سوئیسی خود برای مذاکره درباره ایران ادعا‬ ‫کرد واشنگتن آماده مذاکره با ایران بدون پیش‌شرط‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا وزیر خارجه سوئیس نیز در‬ ‫پای��ان این دیدار گفت کش��ورش قص��د دارد میان‬ ‫ای��ران و امریکا میانجی‌گری کن��د‪ .‬همچنین مایک‬ ‫پومپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در جریان س��فرش‬ ‫به آلمان اعالم کرد مادامی که معامله با ایران شامل‬ ‫کمک‌های انسان‌دوس��تانه و اجن��اس دارای مجوز‬ ‫باش��د‪ ،‬ایاالت متحده مانعی برای تجارت کشورهای‬ ‫اروپایی با ایران نمی‌بیند‪ .‬به گزارش ش��بکه خبری‬ ‫بی‌بی‌س��ی پومپئو در دیدار با وزی��ر خارجه آلمان‬ ‫گفت‪ :‬امریکا مش��کلی ب��ا راه‌اندازی س��امانه مالی‬ ‫اینستکس که ازسوی کشورهای اروپایی برای انجام‬ ‫تجارت با ایران راه‌اندازی ش��ده‪ ،‬ندارد‪ .‬این سامانه‪،‬‬ ‫سازکار مالی است که برخی کشورهای اروپایی برای‬ ‫تس��هیل مبادله با ایران راه انداخته‌اند‪ .‬این کشورها‬ ‫ب��رای جبران پیامده��ای خروج امری��کا از برجام و‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬شکر خام بیش از حد نیاز‬ ‫س��ال در انبارها موجود اس��ت و‬ ‫هیچ نگرانی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره وجود شکر در بازار‬ ‫بیان کرد‪ :‬شکر خام یا مواد اولیه‬ ‫برای کارخانه‌ها تامین است و هیچ مشکلی‬ ‫ازس��وی ما نیس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ابتدای‬ ‫س��ال مشکلی برای تامین شکر با همکاران‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی به‌وجود آمده بود که‬ ‫برطرف شده اس��ت‪ .‬شکر فراوانی به کشور‬ ‫وارد ش��ده و در انبارهای جهاد کش��اورزی‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬مدیرکل دفت��ر برنامه‌ریزی‬ ‫تامی��ن‪ ،‬توزی��ع و تنظی��م بازار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬چغندر تولید داخلی‬ ‫در حال عرضه به بازار است و در‬ ‫زمینه تامین ش��کر مورد نیاز در‬ ‫بازار مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا‬ ‫کالمی اظهار کرد‪ :‬تولید داخلی چغندرقند‬ ‫در حال عرضه به بازار اس��ت و این وضعیت‬ ‫ش��کر را بهبود می‌بخش��د‪ .‬کالم��ی با بیان‬ ‫اینک��ه مصرف ش��کر کش��ور ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تن برآورد ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬از این میزان ‪۱.۶‬‬ ‫میلی��ون تن تولید داخل اس��ت و بقیه آن‬ ‫باید از محل واردات تامین شود‪.‬‬ ‫تالش کردند‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات غیرنفتی نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته بهتر شده و ش��رایط کشاورزی نیز‬ ‫باوجود مش��کالت ابتدای سال و بروز سیالب‌ها از‬ ‫س��ال گذشته بهتر است‪ .‬روحانی با اشاره به اینکه‬ ‫همه کش��اورزان‪ ،‬صنعتگران و مهندسان در همه‬ ‫زمینه‌ها حرکت درخشانی داشتند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫مقاومت ملت باشد‪ ،‬به‌طور حتم پیروز میدان و این‬ ‫صحنه خواهیم بود؛ البته س��ختی‌ها و مش��کالتی‬ ‫نیز برای مردم وجود دارد‪ .‬رئیس‌جمهوری تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت با هم��ه توان در کنار مردم اس��ت و‬ ‫خاضعان��ه از م��ردم می‌خواهم که متحد و در کنار‬ ‫هم در برابر توطئه‌های دش��من ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫روحانی در ابتدای سخنان خود از تمام ورزشکاران‬ ‫و قهرمان��ان ملی ک��ه برای کش��ور و ملت‪ ،‬غرور‪،‬‬ ‫افتخار و نشاط آفریدند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نشست مکه بدون بیانیه به پایان رسید‬ ‫کم‌اثر کردن تحریم‌ها‪ ،‬س��ازکار مالی اینس��تکس را‬ ‫راه انداخته‌اند تا بدون اس��تفاده از سوئیفت با ایران‬ ‫مواد غذایی و دارو و دیگر کاالهای اساس��ی معامله‬ ‫کنن��د‪ .‬پیش از این برونو لومر‪ ،‬وزیر دارایی فرانس��ه‬ ‫گفته ب��ود قدرت‌های اروپایی برای لغو اینس��تکس‬ ‫به‌شدت زیر فشار امریکا هس��تند‪ .‬لومر در این باره‬ ‫گفت‪« :‬بله‪ ،‬امریکا فش��ار می‌آورد‪ .‬این فش��ار شدید‬ ‫است‪ ،‬خیلی ش��دید و مستقیم روی همین موضوع‬ ‫فشار به مقام‌های سیاس��ی وارد می‌شود‪ ،‬به کابینه‬ ‫و همه کس��انی که به‌نوعی با این مس��ئله س��روکار‬ ‫دارند‪ ».‬همچنین به گزارش ایسنا‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه امریکا نیز در پی سفر وزیر امور خارجه‬ ‫امریکا به آلمان و دی��دار وی با صدراعظم آلمان به‬ ‫برخ��ی موارد م��ورد بحث درباره ایران اش��اره کرد‪.‬‬ ‫م��ورکان اورتاگوس‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا با انتش��ار تصویر بیانیه‌ای در صفحه رس��می‬ ‫توییتر خود در این باره نوش��ت‪ :‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه امریکا و آنگال مرکل‪ ،‬صدراعظم آلمان‬ ‫دیدار و درباره اولویت‌های مشترک از جمله حمایت‬ ‫از اوکراین و دشمنی روسیه رایزنی کردند‪.‬‬ ‫شکر خام بیشتر از حد نیاز در انبارها موجود است‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی دفت�ر مق�ام معظم‬ ‫نشست سران سازمان همکاری اسالمی در‬ ‫حال��ی در مکه مکرمه ب��ه کار خود پایان داد‬ ‫که این نشس��ت دو س��ند شامل سند نهایی و‬ ‫قطعنامه فلس��طین مصوب اجالس وزیران را‬ ‫مورد تایید قرار داد‪ .‬در این نشست که در کاخ‬ ‫صفا در مکه تشکیل شد‪ ،‬از مجموع ‪ ۵۷‬کشور‬ ‫عض��و به‌دلی��ل کمبود وقت تنها ‪ ۱۱‬کش��ور‬ ‫موف��ق به ایراد س��خنرانی ش��دند و برخالف‬ ‫تمام نشس��ت‌های پیش��ین س��ران سازمان‪،‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت پیش‌نوی��س بیانی��ه نهایی‬ ‫موس��وم به بیانیه مکه توزیع و تصویب نش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به‌گفته برخ��ی از منابع آگاه‬ ‫دلیل طرح نش��دن بیانی��ه نهایی مکه باوجود‬ ‫درج پیش��ین رس��یدگی به آن در دستور کار‬ ‫نشست سران‪ ،‬وجود اختالف نظر جدی میان‬ ‫کش��ورهای عضو درباره مفاد این بیانیه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیشتر کش��ورهایی که در این نشست‬ ‫امکان بیان نظر خود را پیدا کردند‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫پیگیری آرمان فلسطین به‌عنوان مهم‌ترین و‬ ‫باالترین اولویت مس��ئله جهان اس�لام تاکید‬ ‫کردند و اقدام مؤثرتر و منس��جم‌تر کشورهای‬ ‫عضو س��ازمان با هدف تضمین تشکیل کشور‬ ‫مستقل فلس��طین به پایتختی قدس شریف‬ ‫را ضروری دانس��تند‪ .‬در این جلس��ه برخالف‬ ‫تبلیغات رس��انه‌های س��عودی مانند اجالس‬ ‫دو روز پی��ش وزی��ران امور خارجه س��ازمان‬ ‫همکاری اس�لامی در جده‪ ،‬هیچ کشوری در‬ ‫سخنرانی خود اشاره‌ای به جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران نکرد‪ .‬تنها م��ورد در این زمینه ادعای‬ ‫پادش��اه س��عودی در ارتب��اط دادن حوثی‌ها‬ ‫ب��ه کش��ورمان بود ک��ه او نیز در ای��ن ادعا از‬ ‫ناحی��ه هی��چ یک از دولت‌ها حمایت نش��د و‬ ‫در ای��ن موضع‌گیری خود تنه��ا ماند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هی��ات نمایندگی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در نشست س��ران کشورهای‬ ‫عض��و س��ازمان هم��کاری اس�لامی‪ ،‬بیانیه‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری اس�لامی ای��ران خطاب به‬ ‫س��ران ای��ن کش��ورها در این اج�لاس را در‬ ‫اختیار هیات‌های حاضر قرار داد‪.‬‬ ‫شریعتمداری از مشخص شدن مطالبات شستا خبر داد‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی در توییتی از پیگیری و اقدام قضایی‬ ‫ب��رای دریافت بیش از ‪ ۱۳‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫مطالبات وصول‌ش��ده به دعوا رس��یده شس��تا‬ ‫ش��رکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی‪ -‬خبر‬‫داد‪ .‬شریعتمداری در این توییت نوشت‪ :‬فهرست‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان مطالب��ات‬ ‫وصول‌نش��ده به‌دعوا رس��یده ایجاد شده دوران پیشین در‬ ‫شس��تا‪ ،‬با مش��خصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ‌ها‬ ‫مشخص ش��د‪ .‬وی در صفحه اجتماعی خود تاکید کرد‪ :‬تا‬ ‫ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود و چنانچه بدهکاران‬ ‫اقدام نکنند آنها را با نام افش��ا می‌کنیم و اقدام‌های قضایی‬ ‫ش��دید علیه آنها انجام خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری ‪ 25‬اردیبهش��ت در آیی��ن معارفه مدیران‬ ‫جدید گفت‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫سامانه‌های شفافیت را برای اطالع‌رسانی در دو‬ ‫بخش ش��بکه مدیریت کشور و مردم راه‌اندازی‬ ‫کرده که ‪ ۶‬س��امانه در ماه‌های گذشته به نقاط‬ ‫خوبی رس��یده‌اند و باید کار خود را با قوت ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره‬ ‫اقدام‌های مهم این وزارتخانه افزود‪ :‬اعالم اسامی‬ ‫همه اعضای هیات مدیر ‌ه ش��رکت‌های تابع وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی‪ ،‬عزل مدیران چندش��غله‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫افزای��ش تعداد اعضای هیات مدیره ش��رکت‌های دارای ‪3‬‬ ‫عض��و هیات مدیره و راه‌اندازی س��امانه‌های ش��فافیت در‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬شرکت‌های شستا‪ ،‬سازمان‬ ‫بهزیستی‪ ،‬معاونت تعاون و سامانه ناظر بر اشتغال از جمله‬ ‫اقدام‌های مهم در حوزه شفافیت است‪.‬‬ ‫پرورش جوانان بانشاط باید در بستر جامعه شکل بگیرد‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬تربیت و پرورش جوانان فعال‪،‬‬ ‫بانش��اط‪ ،‬باانگیزه و متفکر باید در بستر جامعه و‬ ‫در ح��وزه اجتماع��ی ش��کل بگیرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫پای��گاه اطالع‌رس��انی وزارت کش��ور‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضل��ی در حاش��یه صدوهجدهمین‬ ‫جلس��ه ش��ورای اجتماعی کش��ور که با موضوع‬ ‫جوانان برگزار ش��د‪ ،‬در جم��ع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جلس��ه امروز ش��ورای اجتماعی کشور به‬ ‫موضوع جوانان و بیانیه گام دوم انقالب که رهبر‬ ‫معظم انقالب ابالغ کردند‪ ،‬اختصاص داشت‪ .‬وزیر‬ ‫کشور به گزارش نهاد‌های گوناگون از برنامه‌ها و‬ ‫فعالیت‌های‌شان در حوزه جوانان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬از همان ابتدای تش��کیل‬ ‫ش��ورای اجتماعی کش��ور‪ ،‬محوریت‬ ‫اصل��ی آن آسیب‌شناس��ی اجتماعی‬ ‫و مصونیت‌بخش��ی ب��ه فعالیت‌ه��ای‬ ‫اجتماعی به‌‌ویژه در بخش جوانان بوده‬ ‫است‪ .‬وی گزارش سازمان‌‌های اجرایی‬ ‫در حوزه جوانان را مناس��ب ارزیابی و بیان کرد‪:‬‬ ‫در این جلسه تقس��یم کار جدیدی انجام شد تا‬ ‫سازمان‌‌های متولی متناسب با تقسیم کار جدید‬ ‫موضوع را پیگیری کنند؛ همچنین مصوب ش��د‬ ‫عکس روز‬ ‫بیانیه گام دوم به‌عنوان سند باالدستی‬ ‫مورد توجه همه نهاد‌های اجرایی باشد‬ ‫و متناس��ب ب��ا این س��ند برنامه‌های‬ ‫خود را به‌ش��کل زمان‌بندی شده ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضل��ی عن��وان ک��رد‪ :‬م��ا‬ ‫معتقدی��م تربی��ت و پ��رورش جوانان‬ ‫فعال‪ ،‬بانش��اط‪ ،‬باانگیزه و متفکر باید در بس��تر‬ ‫جامع��ه و در ح��وزه اجتماع��ی ش��کل بگیرد و‬ ‫نقش خود م��ردم و تعامالت اجتماعی ازس��وی‬ ‫مردم مهم‌تر از س��ازمان‌‌های اجرایی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫سازمان‌‌های اجرایی هم ماموریت‌ها و وظایفی در‬ ‫حوزه‌های ایجابی و س��لبی دارند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اهمیت فعالیت نهاد‌های اجرایی در رفع موانع و‬ ‫ایجاد بس��ترهای اجتماعی برای فعالیت جوانان‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در جلس��ه ق��رار ش��د کارگروه‌هایی‬ ‫به‌ش��کل تخصصی و کارآمدتر موض��وع جوانان‬ ‫و ماموری��ت نهاده��ا را پیگیری کنن��د و نتایج‬ ‫پیگیری‌های‌شان درنهایت در قالب چند طرح در‬ ‫حوزه‌های گوناگون اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاس��ی در شورای اجتماعی کشور تصویب و‬ ‫برای اجرا ابالغ شود‪.‬‬ ‫ویژه‌تر از خبر‬ ‫اعطای تسهیالت به سرمایه‌گذاران ‪ ۱۰‬استان‬ ‫آغاز فصل پشم‌چینی گوسفندان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه عکس‪:‬‬ ‫خبرنگاران‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه‌ای وزارت کش��ور اعالم کرد تس��هیالت ریالی‬ ‫و ارزی به س��رمایه‌گذاران با ‪ ۵۰‬درصد نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار در ‪ ۱۰‬اس��تان اعطا‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بابک دین‌پرست که درباره اجرای تصمیم‌های دولت برای اعطای تسهیالت‪ ،‬مشوق‌ها و‬ ‫معافیت‌های ویژه به سرمایه‌گذاران سخن می‌گفت افزود‪ :‬قلمرو جغرافیایی این مصوبه که در آذر‬ ‫سال گذشته تصویب شد‪ ،‬شامل استان‌های آذربایجان غربی‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه و ایالم در غرب‬ ‫ن جنوبی‪ ،‬کرمان‪ ،‬هرمزگان و سیستان و‬ ‫ن رضوی‪ ،‬خراس��ا ‌‬ ‫ن شمالی‪ ،‬خراسا ‌‬ ‫و اس��تان‌های خراس��ا ‌‬ ‫بلوچس��تان در ش��رق کشور می‌شود‌‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی وزارت کشور‪ ،‬وی به مهم‌ترین‬ ‫تسهیالت‪ ،‬مشوق‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی شده در تصویب نامه «توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری‬ ‫توس��عه‌ای در ش��رق و غرب کشور» اشاره کرد و یادآور شد‪ :‬تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در این مناطق‬ ‫مش��مول تبصره (‪ )۱‬ماده ‪ ۱۳۲‬قانون مالیات‌های مس��تقیم ‪-‬مصوب ‪ ،۱۳۸۰‬س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫انجام شده ازسوی بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و بخش تعاونی از طریق نظام بیمه‌ای‬ ‫کشور‪ -‬در برابر حوادث ضدامنیتی به صورت ‪ ۱۰۰‬درصد تضمین می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای توس��عه و امنیت پایدار شرق و غرب کش��ور ادامه داد‪ :‬نرخ سود تسهیالت ریالی و‬ ‫ارزی برای ایجاد‪ ،‬توس��عه و س��رمایه در گردش در بخش‌های تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫فرهنگی و گردش��گری تا پایان برنامه شش��م توس��عه به میزان ‪ ۵۰‬درصد نرخ مصوب شورای پول‬ ‫و اعتب��ار تعیین ش��ده و تا س��قف ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال و ‪ ۲۰‬میلی��ون دالر افزایش یافته که از دیگر‬ ‫تسهیالت و مشوق‌های پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫رهب�ری‪ -‬حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای در‬ ‫پیامی ش��هادت مظلومانه امام جمعه فعال و‬ ‫موفق کازرون حجت‌االس�لام محمد خرسند‬ ‫را تبریک و تس��لیت گفتن��د‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و رئیس قوه قضاییه نیز در‬ ‫پیامی شهادت امام جمعه کازرون را تسلیت‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬از تجارت دوجانب��ه ایران و ترکیه با‬ ‫سازکار جدید مالی خبر داد‪ .‬محمد فرازمند‬ ‫با اش��اره به همکاری ایران و ترکیه در ایجاد‬ ‫ش��بکه مال��ی مق��اوم در براب��ر تحریم‌های‬ ‫امریکا افزود‪ :‬ایجاد سازکارهای جدید مالی‪،‬‬ ‫زمینه‌های تجارت دوجانبه را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش بلومبرگ‪ ،‬یک روزنامه‬ ‫ژاپنی اعالم کرد‪ :‬نخست‌وزیر ژاپن ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫به ایران س��فر خواهد کرد و هدف این سفر‬ ‫میانجی‌گری میان امریکا و ایران است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ش��بکه امریکایی س��ی‌ان‌ان با‬ ‫انتشار گزارش��ی درباره ‪ ۳‬نشست اضطراری‬ ‫ش��ورای هم��کاری خلیج‌ف��ارس‪ ،‬س��ران‬ ‫اتحادیه عرب و س��ازمان همکاری اس�لامی‬ ‫در ش��هر مک��ه‪ ،‬به‌دالیل مش��ارکت قطر در‬ ‫ای��ن نشس��ت‌ها پرداخت‪ .‬براس��اس گزارش‬ ‫سی‌ان‌ان‪ ،‬هیات قطر به‌دلیل فشارهای دولت‬ ‫امریکا در نشس��ت‌های مکه مشارکت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪-‬دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری‬ ‫امریکا در گفت‌وگو با روزنامه س��اندی‌تایمز‬ ‫با بیان اینک��ه اتحادیه اروپا باید به مطالبات‬ ‫انگلیس درباره برکس��یت پاسخ مثبت دهد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬انگلی��س در ص��ورت دریافت‬ ‫نک��ردن مطالبات خود از اتحادیه اروپا ضمن‬ ‫خ��ودداری از پرداخت ‪ ۳۹‬میلیارد پوند بابت‬ ‫الیح��ه جدایی‪ ،‬این اتحادی��ه را بدون توافق‬ ‫ترک کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دیپلم��ات پیش��ین امری��کا در‬ ‫عربس��تان پیش��نهاد وزیر امور خارجه ایران‬ ‫برای امضای پیم��ان عدم تعرض میان ایران‬ ‫و همس��ایگان آن در خلیج‌ف��ارس را ب��رای‬ ‫کاه��ش تنش‌ها در منطقه مهم توصیف کرد‬ ‫و گف��ت دولت ترامپ اج��ازه چنین کاری را‬ ‫به عربستان نخواهد داد‪ .‬مایکل اسپرینگمن‬ ‫گفت‪ :‬عربس��تان خ��ود را در سیاس��ت‌های‬ ‫ضدایرانی اسیر کرده و از پذیرش طرح ایران‬ ‫هراس دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ه��زاران ت��ن از دموکرات‌ها روز‬ ‫ش��نبه سانفرانسیس��کو را به مرکز همایشی‬ ‫از مخالف��ت و انتق��اد از دولت امریکا با هدف‬ ‫برکناری دونالد ترامپ از قدرت تبدیل کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش لس‌آنجلس‌تایمز‪ ،‬این گردهمایی‬ ‫به میزبانی حزب دموکرات کالیفرنیا با حضور‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬هزار هی��ات و مهم��ان و تعدادی‬ ‫از نامزده��ای احتمال��ی انتخاب��ات ریاس��ت‬ ‫جمهوری آینده امریکا در کنوانس��یون بهاره‬ ‫حزب دموکرات در سانفرانسیسکو برگزار شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ب��ه گ��زارش النش��ره‪ ،‬محم��د‬ ‫عبدالس�لام‪ ،‬سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن‬ ‫در س��خنانی اعالم کرد عربس��تان س��عودی‬ ‫بحران‌های منطقه را ش��عله‌ور کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬باوجود ش��عله‌ور‬ ‫ش��دن بحران‌های منطقه ازس��وی عربستان‬ ‫سعودی‪ ،‬مقامات ریاض با هرگونه وساطت و‬ ‫میانجی‌گری طرف‌های عربی و اسالمی برای‬ ‫حل این بحران‌ها مخالفت می‌کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نای��ب رئی��س فراکس��یون امید‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی از درخواست مطرح‬ ‫ش��دن تحقیق و تفحص از صداوس��یما بعد‬ ‫از تعطی�لات ای��ن هفت��ه در مجل��س خبر‬ ‫داد‪ .‬عبدالکری��م حس��ین‌زاده افزود‪ :‬به‌تازگی‬ ‫س��ازمان صداوس��یما با پخ��ش برنامه‌هایی‪،‬‬ ‫انتق��اد بس��یاری از کارشناس��ان فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی و استادان‬ ‫دانشگاهی را برانگیخته است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سرلش��کر باقری‪ ،‬رئیس س��تاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح گفت‪ :‬امروز هیچ مسئله‌ای‬ ‫در غرب آسیا بدون مشارکت ایران حل‌شدنی‬ ‫نیس��ت و ش��کل‌گیری جبهه مقاومت‪ ،‬رژیم‬ ‫صهیونیس��تی را بیش از هر زم��ان دیگر در‬ ‫کابوس امنیتی گرفتار کرده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عباس��علی کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ش��ورای نگهب��ان در فضای مجازی نوش��ت‪:‬‬ ‫ایرادهای ش��ورای نگهبان به الیحه فرزندان‬ ‫حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‬ ‫در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی‬ ‫بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند‪،‬‬ ‫اما شورای نگهبان با اصل این الیحه مخالفتی‬ ‫نداشت‪ .‬به موجب این الیحه فرزندان حاصل‬ ‫از ازدواج زن��ان ایران��ی با م��ردان خارجی تا‬ ‫پیش از ‪۱۸‬س��الگی به درخواست مادر و پس‬ ‫از آن به درخواس��ت خود می‌توانند تقاضای‬ ‫تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سرمایه اجتماعی‪،‬‬ ‫ضامن بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫روغن موتور قانونی بود‬ ‫‹ ‹نگوییم کاش نفت نداشتیم‬ ‫مرتضی بهروزی‌فر‪ ،‬کارش��ناس و پژوهشگر حوزه‬ ‫نف��ت درب��اره تاثی��ر نفت بر روند رش��د و توس��عه‬ ‫اقتصادی ای��ران به‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل ضعف‌های‬ ‫زیرس��اختی در حوزه مدیریت کش��ور در دهه‌های‬ ‫گذش��ته وجود منابع نفت و گاز باعث رشد بیش از‬ ‫حد دولت ش��د‪ .‬طبیعی اس��ت در این شرایط زمانی‬ ‫که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد‪ ،‬بخش جداشده‬ ‫از دولت بسیار زیاد بود‪ .‬این موضوع باعث شد درآمد‬ ‫دولت از محل ش��رکت‌هایی که مالکیت آنها برعهده‬ ‫دولت بود کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه‌بر اینها‪ ،‬باید در نظر داش��ت که‬ ‫بخش خصوص��ی نمی‌توانس��ت کارخانه‌هایی را که‬ ‫عادت به بریز و بپاش با پول نفت داش��تند‪ ،‬مدیریت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نبود نظارت بر هزینه‌‌کرد پول نفت در ایران باعث‬ ‫ش��د‪ ،‬س��رمایه زیادی در طول سال از بین برود و به‬ ‫ای��ن دلیل که نفت هنوز وج��ود دارد انگیزه‌ای برای‬ ‫کاهش هزینه‌ها وجود نداشت‪.‬‬ ‫بهروزی‌ف��ر توضیح داد‪ :‬این اخ�لاق مدیریتی در‬ ‫ایران ت��ا پیش از خصوصی‌س��ازی ش��کل گرفته و‬ ‫تبدیل به یک س��بک مدیریتی در ایران ش��ده بود‪.‬‬ ‫پس از خصوصی‌س��ازی عالوه‌بر انحراف‌های عمیقی‬ ‫که وجود داش��ت‪ ،‬بخش خصوصی واقعی دچار چند‬ ‫بحران جدی شد‪.‬‬ ‫نخست اینکه در ایران تصور عمومی هنوز هم این‬ ‫اس��ت که افراد موفق به استخدام دولت در‌می‌آیند‪.‬‬ ‫بر ای��ن مبنا‪ ،‬زمانی که کارخانه‌ها خصوصی ش��دند‬ ‫نیروی کار دچار احس��اس خس��ران بس��یاری شد و‬ ‫دیگ��ر نتوانس��ت در قال��ب فضای اقتص��ادی بخش‬ ‫شما مقصرید یا نفت؟‬ ‫خصوص��ی کار خود را انجام دهد‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪،‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی در ایران به دلیل تصورات عمومی‬ ‫جامع��ه همراه با کاهش ش��دید انگی��زه و بهره‌وری‬ ‫نیروی کار شد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر نفت معتقد اس��ت با تمام اینها نباید‬ ‫بگوییم‌ای کاش نفت در سرزمین ما نبود‪ .‬این تصور‬ ‫نه‌تنها مشکلی را از پیش روی ایران بر‌‌نمی‌دارد بلکه‬ ‫مشکالت دیگری را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫واقعی��ت موض��وع این اس��ت که امروز کش��ور با‬ ‫پ��ول نف��ت اداره می‌ش��ود و به همین دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه کوچک‌تری��ن تهدی��د پیش روی ف��روش نفت‬ ‫ایران تا ای��ن اندازه بر تمام ش��اخص‌های اقتصادی‬ ‫تاثی��ر می‌گذارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬وج��ود نفت امروز‬ ‫منجر به اداره کش��ور شده اس��ت‪ .‬اکنون اگر شرایط‬ ‫اداره کش��ور مناسب نیس��ت یا در گذشته پول نفت‬ ‫به‌درستی مدیریت نشده‪ ،‬باید مشکالت را شناسایی‪،‬‬ ‫آسیب‌یابی و برطرف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به مدیریت هزینه‬ ‫لطفعلی بخشی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫و تحلیلگر مس��ائل اقتصادی درب��اره وجود نفت در‬ ‫ایران به‬ ‫گفت‪ :‬حکومت در س��ال‌های گذشته‬ ‫تالش ک��رده مرزهای جدی میان خ��ودش با دوره‬ ‫پیش از انقالب اس�لامی ایجاد کند‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫که هر سیاستی نیاز به هزینه‌های قابل‌توجهی دارد‪.‬‬ ‫اگر درآمدهای نفتی در ایران وجود نداش��ت‪ ،‬ایران‬ ‫تورم صنعت از کشاورزی و معدن سبقت گرفت‬ ‫درص��د تغییرات میانگین ت��ورم تولیدکنن��ده در ‪ ۴‬فصل منتهی به‬ ‫زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه س��ال پیش از آن معادل‬ ‫‪ ۴۷.۵‬درصد است که در این میان به ترتیب صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬معدن‬ ‫و خدمات بیشترین تورم را متحمل شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مرکز ملی آم��ار‪ ،‬ش��اخص کل قیم��ت تولیدکننده در‬ ‫فصل زمس��تان ‪ ،۱۳۹۷‬به عدد ‪ ۴۱۲.۲‬رس��ید که نس��بت به شاخص‬ ‫فصل گذش��ته‌(‪ )۳۷۹.۰‬حدود ‪ ۸.۸‬درصد و ش��اخص فصل مشابه سال‬ ‫گذشته(‪ )۲۴۷.۹‬حدود ‪ ۶۶.۳‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تغییرات میانگین ش��اخص کل قیم��ت تولیدکننده در ‪۴‬‬ ‫فصل منتهی به فصل زمس��تان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذشته‌(میانگین تورم تولیدکننده) معادل ‪ ۴۷.۵‬درصد بوده که نسبت‬ ‫به تورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز سال ‪ ۳۴.۸(‌۱۳۹۷‬درصد) افزایش‬ ‫داشته‌است‪.‬‬ ‫تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در فصل زمستان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به‬ ‫فصل مشابه سال گذشته ‪ ۶۷.۴‬درصد افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی‬ ‫در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه‬ ‫س��ال پیش‌‌(میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ‪۴۸.۸‬‬ ‫درص��د بوده که نس��بت به ت��ورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز س��ال‬ ‫‪ ۳۹.۳(‌۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ت��ورم تولیدکننده در بخش معدن در فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬با ‪۷ ،۶‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به ش��اخص فصل پیش‌(‪ )۳۸۰.۴‬و ‪ ۶۰.۷‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت به شاخص فصل مشابه سال گذش��ته به عدد ‪۴۰۵.۹‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در‬ ‫‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذش��ته‌(میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ‪ ۵۰.۹‬درصد‬ ‫تنظیم سیاست‬ ‫بر مبنای‬ ‫تفکیک فعالیت‬ ‫بوده که نسبت به تورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز سال ‪۴۱.۹(۱۳۹۷‬‬ ‫درصد) افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬تورم تولیدکنن��ده در بخش صنعت در‬ ‫فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۴۷۹.۹‬رسید‪ .‬ش��اخص این بخش در فصل‬ ‫مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه ‪ ۸۹.۲‬درصد افزایش نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬درصد تغییرات میانگین ش��اخص قیم��ت تولیدکننده بخش‬ ‫صنعت در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به‬ ‫دوره مشابه سال پیش از آن‌(میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت)‬ ‫معادل ‪ ۶۴.۶‬درصد بوده که نس��بت به ت��ورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫پاییز سال ‪ ۴۷.۳(‌۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص قیمت تولیدکننده در بخش برق در فصل زمس��تان ‪‌۱۳۹۷‬‬ ‫با ‪ ۶ ،۴‬درصد کاهش نس��بت به شاخص فصل گذشته‌(‪ )۱۲۰.۵‬به عدد‬ ‫‪ ۱۱۵.۰‬رسید‪ .‬شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل‬ ‫مشابه سال پیش ‪ ۰.۲‬درصد افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ‪ ۴‬فصل منتهی به‬ ‫فصل زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال گذشته‌(میانگین‬ ‫ت��ورم تولیدکننده بخش ب��رق) معادل ‪ ۴.۷‬درصد افزایش داش��ته که‬ ‫نس��بت به تورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز سال ‪ ۰.۸(‌۱۳۹۷‬درصد)‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی‬ ‫خدم��ات در فص��ل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬با ‪ ۹ ،۵‬درصد افزایش نس��بت به‬ ‫ش��اخص فصل گذش��ته(‪ )۳۱۰.۱‬به عدد ‪ ۳۲۸.۵‬رس��ید‪ .‬شاخص این‬ ‫بخش در فصل مورد بررس��ی نس��بت به فصل مش��ابه سال پیش ‪۳۱‬‬ ‫درصد افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن درصد تغیی��رات میانگین ش��اخص قیم��ت تولیدکننده‬ ‫بخش اختصاصی خدمات در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال گذش��ته(میانگین تورم تولیدکننده‬ ‫بخش‌های خدمات) معادل ‪ ۲۲.۲‬درصد بوده که نسبت به تورم ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل پاییز سال ‪ ۱۶.۷(‌۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫نمی‌توانست نقشی را که امروز در منطقه دارد‪ ،‬حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بخش��ی با تاکید بر اینکه اگر نفت در ایران وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬سرنوشت خاورمیانه تغییر می‌کرد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در نبود نفت ایران جایگاه خاصی در خاورمیانه‬ ‫نداشت‪ .‬با این حال‪ ،‬نفت یک نقش دو‌‌گانه در ایران‬ ‫دارد‪ .‬خ��ودش عامل عقب‌ماندگی اس��ت و اگر نبود‬ ‫هم ایران نقش خاصی در منطقه و در دنیا نداشت‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه توضیح داد‪ :‬آنچه می‌تواند ایران‬ ‫را از چرخ��ه کنونی نفت خارج کن��د‪ ،‬اصالح روابط‬ ‫بین‌الملل و هزینه‌کرد مناس��ب پول نفت است‪ .‬یکی‬ ‫از سیاست‌هایی که پیشینه آن در ایران وجود داشت‬ ‫افزایش ش��دید قیمت و می��زان تولید نفت ایران در‬ ‫آغاز دهه ‪ ۵۰‬خورشیدی بود‪.‬‬ ‫در آن زم��ان دلیل اینکه حجم باالیی از پول وارد‬ ‫کشور نشود تا کش��ور با افزایش تورم روبه‌رو نشود‪،‬‬ ‫نگه‌داش��تن پول نفت در خ��ارج از ایران بود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬دیده می‌شود که پول نفت را می‌توان کنترل‬ ‫کرد و ترس��ی از درآمدهای باالی نفتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫آنچه امروز باید جدی گرفته ش��ود شیوه هزینه‌کرد‬ ‫پول نفت است‪ .‬متاسفانه یکی از ضعف‌های جدی در‬ ‫کشور ما مدیریت هزینه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ران بای��د ت�لاش کند ت��ا از محل‬ ‫فروش نفت درآمد بیش��تری داشته باشد اما این به‬ ‫معنای هزینه بیش��تر در امور جاری کش��ور نیست‪.‬‬ ‫متاس��فانه بعد از ه��ر دوره افزایش قیم��ت و تولید‬ ‫نف��ت در ای��ران ش��اهد افزایش نرخ ت��ورم و گرانی‬ ‫هستیم و این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که در‬ ‫سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم برنامه‌ای برای افزایش‬ ‫درآمدهای نفتی داشته باشیم‪ .‬این موضوع به ضعف‬ ‫ما در هزینه مربوط می‌شود و ارتباطی به وجود نفت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع کوچک و‬ ‫متوسط رونق گرفت؛‬ ‫فرصت‌سوزی نکنیم‬ ‫مرتضی بهروزی‌فر‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫هیچ‌جای دنیا با شوک ارزی از تولید حمایت نمی‌شود‬ ‫دولت وقتی می‌بیند که ش��رایط بحرانی شده‪،‬‬ ‫س��عی می‌کند از تولید حمای��ت کند و با همین‬ ‫اقدام هم فش��ارهای دیگری به تولید وارد می‌آید‪.‬‬ ‫در عمل‌ ه��م هیچ کاری نمی‌کند‪ ‌،‬همان‌گونه که‬ ‫بحث یارانه‌های انرژی به حمایت از خودروسازها‬ ‫رس��ید به این دلیل که خودروسازها خود مسبب‬ ‫افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ش��وک ش��دید بازار ارز کافی‬ ‫بود ت��ا دولت به فکر عملی کردن سیاس��ت‌های‬ ‫یاران��ه‌ای برای کاهش فش��ار از دهک‌های پایین‬ ‫جامع��ه و صنای��ع و واحده��ای تولی��دی بیفتد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن‌‪ ،‬همچنان خب��ر از تضعیف صنایع‬ ‫پایین‌دستی و واحدهای کوچک و متوسط منتشر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬احسان س��لطانی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد‬ ‫درباره این موضوع به ایلنا گفت‪ :‬ش��رایط تورمی‬ ‫بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬ش��وک ارزی اخیر این شرایط تورمی را‬ ‫تشدید کرد و دولت سیاست‌های تخصیص یارانه‬ ‫به صنایع و دهک‌های پایین درآمدی را در پیش‬ ‫گرفت‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬چه به لح��اظ اجرایی و چه‬ ‫به لح��اظ نظارتی همین تخصیص یارانه‌ها نیز به‬ ‫‌دست صنایع و در نتیجه جامعه نرسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نهای��ت ش��رایط ش��وک ارزی‬ ‫تضعی��ف برخ��ی بخش‌ه��ای صنعت��ی را در پی‬ ‫داشت‪ .‬وقتی که بحث تخصیص ارز دولتی مطرح‬ ‫شد‪ ،‬گفتند که از صنایع حمایت می‌کنیم اما هیچ‬ ‫اتفاقی نیفتاد‪ .‬در هیچ جای دنیا با شوک ارزی از‬ ‫صنای��ع تبدیل��ی از جمله صنایعی اس��ت‬ ‫ک��ه بیش��ترین ضریب اش��تغال مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم را دارد‪ .‬عالوه‌ب��ر ای��ن‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلی به دلیل اینکه بیشتر در حوزه صنایع‬ ‫غذایی اس��ت‪ ،‬باید در رقاب��ت قیمت عملکرد‬ ‫مناس��بی داشته باشند‪ .‬این رقابت در ماه‌های‬ ‫گذشته با بحران‌هایی روبه‌رو شد‪ .‬نوسان‌های‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬افزایش تورم‬ ‫بخ��ش تولید و نظام محاس��به وام‌های بانگی‬ ‫برای س��رمایه گ��ردش از جمله مش��کالتی‬ ‫اس��ت که این صنعت را تضعیف می‌کند‪ .‬این‬ ‫اتفاق‌ه��ا در حال��ی رخ می‌دهد ک��ه به دلیل‬ ‫شرایط کنونی شاهد افزایش بیکاری هستیم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬سبد اشتغال صنایع تبدیلی و‬ ‫غذایی در حالی الغر می‌شود که کشور بیش‬ ‫از هر زمان دیگری نیاز به افزایش اشتغالزایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این مش��کالت عالوه‌بر حوزه صنایع غذایی‬ ‫در برخی از صنایع دیگر هم وجود دارد‪ .‬سطح‬ ‫رقابت و نیاز صنایع به سرمایه و سیاست‌های‬ ‫حمایتی مش��ابه نیست اما متاس��فانه دولت‬ ‫واحده��ای صنعت��ی را در بس��یاری از موارد‬ ‫همسان درنظر می‌گیرد‪ .‬از جمله راه‌هایی که‬ ‫برای رفع این مش��کالت وجود دارد این است‬ ‫که دولت سیاست‌های حمایتی و مالی را برای‬ ‫واحدهای صنعتی به تفکیک ش��اخه فعالیتی‬ ‫در نظر گیرد‪ .‬این سیاست باعث می‌شود رفتار‬ ‫صنایع نیز به تناسب ماهیت آنها تنظیم شود‪.‬‬ ‫تفکیک‌های��ی که اکنون ش��کل گرفته هنوز‬ ‫در بس��یاری از موارد کلی اس��ت و کمکی به‬ ‫واحدهای صنعتی نمی‌کند‪.‬‬ ‫تولید حمایت نشده است‪ .‬در نهایت می‌بینیم که‬ ‫تولید تضعیف شده است‪ .‬اینکه دولتی بخواهد با‬ ‫ایجاد شوک ارزی از تولید حمایت کند‪ ،‬سیاستی‬ ‫اس��ت که در هیچ‌‌جای دنیا نه کس��ی اجرا کرده‬ ‫و نه عرف اس��ت‪ .‬کش��ورهایی ک��ه در دوره‌های‬ ‫زمان��ی با نرخ ارز بازی کرده‌اند‪ ،‬در حد ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درص��د بوده و عالوه‌بر آن خیلی از سیاس��ت‌های‬ ‫پش��تیبان را اج��را کرده‌ان��د‪ .‬این سیاس��ت‌های‬ ‫پشتیبان‪ ،‬سرمایه‌گذاری‪ ،‬هزینه‌های پایین تولید‪،‬‬ ‫رونق فضای کسب‌و‌کار و ثبات اقتصاد کالن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این را در هیچ‌جای دنی��ا قبول ندارند که‬ ‫اقتص��اد کالن را بی‌ثبات کنن��د و بگویند‪ ،‬تولید‬ ‫پیش��رفت می‌کند‪ .‬چنین چیزی نشده و نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین دهک‌های پایین جامعه قربانیان‬ ‫شوک ارزی بودند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��اد‌ با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫دولت وقتی می‌بیند‌ ش��رایط بحرانی شده‪ ،‬سعی‬ ‫می‌کن��د از تولی��د حمای��ت کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در پی‬ ‫همین اقدام‌ها فش��ارهای دیگری ب��ه تولید وارد‬ ‫می‌شود‪ .‬بارها اخباری مبنی‌بر دریافت ارز دولتی‬ ‫از س��وی برخ��ی و ف��روش در ب��ازار آزاد بودیم‪.‬‬ ‫همچنین برخی کارفرمایان با ثبت ش��رکت‌های‬ ‫صوری‌(شرکت‌هایی که فقط روی کاغذ هستند)‬ ‫توانستند ارز دولتی بیشتری بگیرند‪ .‬اگر حمایتی‬ ‫از تولی��د می‌ش��ود‪ ،‬در نهایت‌ نصی��ب واحدهای‬ ‫خصولتی می‌شود و نصیب بخش خصوصی واقعی‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران‬ ‫با بیان اینکه محدودیت‌های واردات باعث رونق‬ ‫صنایع کوچک و متوسط شده‪ ،‬از تولیدکنندگان‬ ‫خواس��ت که بخش��ی از س��ود خود را به بهبود‬ ‫ش��رایط و کیفیت تولید و توسعه زیرساخت‌ها‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬مهدی بس��تانچی با اش��اره به‬ ‫اینکه صنایع به ‪ ۳‬گروه کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ‬ ‫تقسیم می‌ش��وند‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بخش زیاد اشتغال در کشور در صنایع کوچک و‬ ‫متوسط ایجاد شده و مجموع شاغالن در صنایع‬ ‫بزرگ که اش��تغال چند هزار نفری دارند بیشتر‬ ‫از تعداد ش��اغالن در صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از ط��رف دیگر‪ ،‬اعضای اتاق‬ ‫بازرگان��ی از بین متولیان صنایع بزرگ انتخاب‬ ‫می‌ش��وند و نهاد‌ه��ای دولت��ی و خصولتی نیز‬ ‫صنای��ع بزرگ را زیر پوش��ش ق��رار می‌دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬صنای��ع کوچک و متوس��ط به طور‬ ‫تقریبی مغفول مانده اس��ت‪ .‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫سیس��تم‌های تهوی��ه مطبوع ایران با اش��اره به‬ ‫مش��کالت و محدودیت‌های��ی ک��ه در زمین��ه‬ ‫واردات ایجاد ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫قوانینی که برای واردات کاال وجود دارد‪ ،‬شامل‬ ‫نوع و نحوه ثبت سفارش‪ ،‬تخصیص ارز از سوی‬ ‫بانک مرکزی و حواله از س��وی بانک‌های عامل‬ ‫باعث شده که سرعت واردات کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫به گفته بس��تانچی‪ ،‬این روند باعث ش��ده تولید‬ ‫بخشی از محصوالت مصرفی و تولیدی در کشور‬ ‫به‌صرفه‌تر باش��د و در حالی که همه یا به مقدار‬ ‫زی��ادی از این محصوالت در گذش��ته از طریق‬ ‫واردات تامین می‌شد‪ ،‬امروزه واردات این کاالها‬ ‫سخت و زمان‌بر شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رونق ناشی از محدودیت‬ ‫واردات ویژه صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت و‬ ‫ش��امل صنایع بزرگ نمی‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه اخبار مرب��وط به صنایع بزرگ‬ ‫بیش��تر پوشش داده می‌ش��ود‪ ،‬به طور معمول‌‬ ‫شنیده می‌ش��ود که صنایع دچار رکود هستند‬ ‫که این مس��ئله بیش��تر درب��اره صنایع بزرگ‬ ‫ص��دق می‌کند‪ .‬این فعال اقتصادی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه برخی از صنایع بزرگ نیز ش��اهد چنین‬ ‫رونقی بودند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشتر صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط همچ��ون صنایع ترکیب��ی‪ ،‬فلزی و‬ ‫غیر‌فلزی با ایجاد مقررات سختگیرانه نسبت به‬ ‫واردات رونق خوبی گرفتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«به سود ایران و ایرانیان بود‌ اگر نفت نمی‌داشتند؛‬ ‫ملت کارآمد‪ ،‬فساد اقتصادی در حد‌اقل‪ ،‬دموکراسی‬ ‫برقرار و ایران برکن��ار از اصطکاک منافع قدرت‌ها و‬ ‫بازی‌های آنها بود‪ ،‬روی پای خود می‌ایستاد و آسان‬ ‫نفس می‌کشید و چون ثروت بادآورده‌ای هم در کار‬ ‫نبود کس��ی جز دوستداران خدمت به ملت داوطلب‬ ‫مقام دولتی نمی‌ش��د و جرائم دولتی هم کمتر اتفاق‬ ‫می‌افتاد‪».‬‬ ‫ای��ن تحلیل از وج��ود نفت در ای��ران هرچند که‬ ‫نوش��ته ابوالفضل لسانی‪ ،‬سناتور مجلس سنای ایران‬ ‫در دهه ‪ ۳۰‬اس��ت اما به طور کلی در ایران موافقانی‬ ‫دارد و تنها یک گفته در دهه ‪ ۳۰‬خورشیدی نیست‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادی در ایران‬ ‫معتقدند آنچه مانع رشد و توسعه اقتصاد ایران شده‬ ‫وجود نفت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه آنها‪ ،‬اگ��ر در ای��ران نفت نب��ود دیگر‬ ‫ظرفیت‌ه��ای اقتص��ادی کش��ور فع��ال می‌ش��د و‬ ‫ب��ا اس��تفاده از آنه��ا ای��ران می‌توانس��ت از اقتصاد‬ ‫تک‌محصولی فاصله معناداری بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬زمان��ی ک��ه چنی��ن موضوعی با‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی امروز مطرح می‌شود آنها نظر‬ ‫دیگری دارند‪ :‬به دلی��ل ضعف مدیریتی در درآمد و‬ ‫هزینه و استفاده از منابع طبیعی آیا باید گفته شود‬ ‫ای کاش ایران نفت نداشت؟! عالوه‌بر این‪ ،‬حتی اگر‬ ‫بگوییم نفت مانع توسعه اقتصادی ایران است اکنون‬ ‫که منابع نفتی در کش��ور وج��ود دارد باید چه کار‬ ‫کنیم؟‌‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ از چگونگی هزینه کرد پول و تاثیر نفت بر اقتصاد و توسعه ایران‬ ‫امروز کش��ور با پول نفت اداره می‌ش��ود و به همین دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه کوچک‌ترین تهدید پیش روی فروش نف��ت ایران تا این اندازه‬ ‫بر تمام ش��اخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬وجود‬ ‫نفت امروز منجر به اداره کشور شده است‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫زمین از دولت‬ ‫سرمایه و ساخت‌وساز‬ ‫از بخش خصوصی‬ ‫شاخص بهره‌وری کل‬ ‫صفر است‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫بن‌بست‬ ‫مدیریتی‬ ‫در تصادفات‬ ‫رانندگی‬ ‫با فعاالن بازار روغن موتور خودرو‬ ‫افزایش قیمت روغن موتور قانونی بود‬ ‫عباس مجیدی‌نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو کشور‬ ‫براس��اس آم��اری ک��ه مرک��ز پژوهش‌های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال‪ ۹۷‬ارائه ک��رده‪ ،‬هزینه‌ه��ای اقتصادی و‬ ‫اجتماع��ی تصادفات رانندگی معادل ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده که این مبلغ حدود ‪۸‬درصد‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی اس��ت‪ .‬جامعه ما روزانه‬ ‫‪۳۲‬میلی��ارد‌توم��ان ض��رر اقتصادی ناش��ی از‬ ‫تصادفات را متحمل‌شده است‪ .‬فرمانده پلیس‬ ‫راهور ناجا‪ ،‬اعالم کرده «روزانه ‪ ۴۳‬نفر در ایران‬ ‫بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دس��ت‬ ‫می‌دهند که هرکدام در ابعاد وسیعی می‌توانند‬ ‫موجب وارد ش��دن آس��یب‌های روحی و مالی‬ ‫به خانواده‌ها و ش��رکت‌های بیمه‌ای شوند‪ .‬آیا‬ ‫تصادف نکردن اینقدر سخت است؟»‬ ‫هر چه زمان بیش��تری می‌گذرد به‌دلیل نبود‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬این معض��ل پیچیده‌تر و بغرنج‌تر‬ ‫شده به‌گونه‌ای که به‌راستی با دیدگاه مدیریتی‬ ‫فعلی در حوزه حمل‌ونقل به بن‌بس��ت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته نقد می‌تواند بر ش��فافیت و طرح‬ ‫مس��ئله مناس��ب باش��د اما ضرورت پیشنهاد‬ ‫راهکارهای مناس��ب و عملی برای برون‌رفت از‬ ‫این شرایط‪ ،‬اجتناب‌نا‌پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه از ای��ن مه��م نمی‌توان به‌س��ادگی‬ ‫گذشت که در کارهای گروهی نهادهای دولتی‬ ‫روند مناس��بی ندارند‪ ،‬اما بدون‌شک بر تمامی‬ ‫دس��ت‌اندرکاران این فرآیند‪ ،‬آشکار است برای‬ ‫دس��تیابی به راه‌حل برای ای��ن معضل به اراده‬ ‫جمعی نیاز اس��ت و باید از تمامی ظرفیت‌های‬ ‫موجود در بخش‌های گوناگون بهره الزم را برد‪.‬‬ ‫فرهنگ‌س��ازی یک��ی از ارکان مه��م ای��ن‬ ‫فرآیند اس��ت‪ .‬برای فرهنگ‌س��ازی ارائه برنامه‬ ‫آموزشی‪ ،‬تبلیغ و ترویج الزم و ضروری خواهد‬ ‫بود‪ .‬فرهنگ‌س��ازی را در ‪ ۳‬سطح دست‌یافتنی‬ ‫می‌دانند‪ :‬نخس��ت نیاز‪ ،‬دوم راهکار و در نهایت‬ ‫ابزاره��ای اجرای��ی ب��رای تحقق ه��دف‪ .‬برای‬ ‫رس��یدن ب��ه این مقص��ود تامی��ن هزینه‌های‬ ‫اجرای��ی ب��رای بس��یار از نهاده��ا امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما نهاد‌های متول��ی چندین برابر آن‬ ‫را متحمل می‌ش��وند و بنابراین پیشگیری قبل‬ ‫از وق��وع از حادثه مدنظر نیس��ت‪ ،‬اما می‌توان‬ ‫بس��ترهای الزم را ب��رای ای��ن کار فراهم کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬رئیس بیمه مرکزی گفته‬ ‫اس��ت «خس��ارت پرداختی بیمه برای سوانح‬ ‫رانندگی از ‪۵۳۰۰‬میلیارد تومان در سال‪ ۹۲‬به‬ ‫حدود ‪۸۹۰۰‬میلیارد تومان در سال‪ ۹۶‬رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ارقام در حالی اعالم می‌شود که در‬ ‫سال‪ ،۹۷‬بودجه اداره کالنشهری مانند مشهد‪،‬‬ ‫کمتر از خس��ارت سوانح کشوری و فقط ‪۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعالم ش��ده است! از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع برای تمامی‬ ‫اقدام‌های ایمنی و نگه‌داری راه‌های فعلی کشور‬ ‫ب��ه بودجه‌ای برابر با ‪‌۸۵۰۰‬میلیارد تومان الزم‬ ‫است‪ .‬به‌طور تقریبی‪ ،‬رقمی برابر هزینه‌هایی که‬ ‫بیمه‌ها برای جبران خسارت ناشی از سوانح در‬ ‫سال‪ ۹۶‬پرداخت کرده‌اند‪».‬‬ ‫با اس��تناد به گ��زارش مرک��ز پژوهش‌های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و اظهارات سیلمانی‬ ‫اگ��ر بخش ناچی��زی از همی��ن هزینه‌ها برای‬ ‫فرهنگ‌س��ازی اختصاص داده ش��ود به‌راحتی‬ ‫مشکالت بخش مادی آن برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ایج��اد ابزاره��ای اجرای��ی در ای��ن فرآیند‪،‬‬ ‫نیازمند هم��کاری و همراهی نهادهای متولی‬ ‫با انجمن‌ه��ای گوناگون خواهد بود تا به‌عنوان‬ ‫بازوی اجرایی در پیش��برد این هدف تاثیرگذار‬ ‫باش��ند‪ .‬چال��ش دیگ��ر در این فرآین��د را باید‬ ‫در نب��ود اعتم��اد و هم��کاری نهاد‌های دولتی‬ ‫ب��ا س��ازمان‌های مردم نهاد دانس��ت‪ .‬در اینجا‬ ‫نکت��ه قابل تاملی ک��ه نباید از آن به‌س��ادگی‬ ‫گذشت‪ ،‬نبود دانش و آگاهی تشکیالتی در این‬ ‫سازمان‌های مردم‌نهاد است‪.‬‬ ‫کانون‌ه��ای و انجمن‌ه��ای کارفرمای��ی در‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونق��ل‪ ،‬کان��ون و انجم��ن‬ ‫کارگ��ری رانن��دگان وکانون‌ه��ا و انجمن‌های‬ ‫مراک��ز معاینه فنی‪ ،‬توانایی اثبات اجرایی خود‬ ‫را در چنین بس��تر‌های اجتماعی ندارند‪ .‬زمینه‬ ‫تش��کیل این س��ازمان‌ها بر مبن��ای مطالبات‬ ‫مادی اس��توار شده و مدیریت حاکم بر کانون و‬ ‫انجمن‌های یادشده براساس تفکرات پوپولستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫چالش‌های موجود در فعالیت نهادهای متولی‬ ‫و دولتی و بخش خصوصی که مجری انجام این‬ ‫فرآیند هس��تند‪ ،‬بازنگری و احیای فرهنگ کار‬ ‫گروه��ی و تعیین جایگاه س��ازمانی هر یک از‬ ‫ذی‌نفع��ان را ضروری می‌کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تحقق این ام��ر می‌تواند کمک قابل‌‌توجهی به‬ ‫موضوع موردنظر کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر بازار خودرو پس از افزایش نجومی قیمت‌ها در میانه‬ ‫اردیبهش��ت‪ ،‬خرداد ماه روند نزولی دارد اما شاهد افزایش‬ ‫بی��ش از ‪۵۰‬درصدی نر ‌خ روغن‌موتور خودرو هس��تیم که‬ ‫گالیه‌های بسیاری را به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت در بازار روغن موتور‬ ‫داود سعادتی‌نژاد‬ ‫نرخ روغن‌موتور‬ ‫خودروهای‬ ‫بنزینی‬ ‫‪۷۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫حمیدرضا خلیلی‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت‌ها‬ ‫براساس‬ ‫مجوز مراجع‬ ‫قانونی و گرانی‬ ‫خوراک و مواد‬ ‫افزودنی بود‬ ‫داود س��عادتی‌نژاد‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک‬ ‫و روغن درباره وضعیت نرخ روغن‌موتور و دلیل افزایش آن‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬در بحث چرای��ی قیمت‌ها باید از انجمن‬ ‫سو‌جو ش��ود‪ .‬اما از‬ ‫پاالیش��گاه‌های روغن‌س��ازی ایران پر ‌‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال روغن‌موتور دیزلی ح��دود ‪۶۰‬درصد‬ ‫و روغن‌موت��ور خودروهای بنزین��ی ‪۷۰‬درصد افزایش نرخ‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مذاک��ره‌ای ک��ه اتحادی��ه ب��ا انجم��ن‬ ‫پاالیش��گاه‌های روغن‌سازی ایران داشت‪ ،‬دلیل این گرانی‬ ‫را افزایش نرخ مواد اولیه مانند مواد افزودنی عنوان کردند‪.‬‬ ‫س��عادتی‌نژاد گفت‪ :‬به‌طور قطع نمی‌توان نرخ ارز را در این‬ ‫گرانی بدون تاثیر دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قانونی نرخ‬ ‫ب��ه س��راغ دبی��رکل انجم��ن پاالیش��گاه‌های‬ ‫روغن‌سازی ایران رفت‪.‬‬ ‫حمیدرضا خلیلی درباره چرایی افزایش نرخ روغن‌موتور‬ ‫خ��ودرو در ب��ازار به گفت‪ :‬دلیل این گرانی به ‪ ۲‬ش��اخص‬ ‫برمی‌گ��ردد؛ یکی خوراک و دیگری مواد افزودنی‪ .‬خوراک‬ ‫از پاالیش��گاه‌های نفت دریافت می‌ش��ود و داخلی است و‬ ‫افزودنی‌ه��ای هم وارد می‌ش��ود‪ .‬درباره اق�لام دیگر مانند‬ ‫ملزومات بسته‌بندی نظیر قوطی‪ ،‬ظرف و کارتن هم شاهد‬ ‫افزایش چند درصدی قیمت‌ها بودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نرخ خوراک از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۴.۵‬برابر ش��ده و یک کیلوگرم خوراک روغن‌موتور‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ،۹۶‬ه��زار تومان بود و ام��روز ‪۴۵۰۰‬تومان‬ ‫خریدوفروش می‌ش��ود‪ .‬از آبان س��ال گذش��ته‪ ،‬دولت نرخ‬ ‫خوراک پاالیش��گاه‌های روغن‌س��ازی را آزاد کرد و اکنون‬ ‫نرخ‌‌ه��ا براس��اس ارز نیمایی مورد محاس��به قرار می‌گیرد‬ ‫درحالی‌که پیش از این با ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی بود‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن پاالیش��گاه‌های روغن‌سازی ایران گفت‪:‬‬ ‫خ��وراک مورد نیاز روغن‌موتور تابعی از نرخ جهانی نفت و‬ ‫ارز اس��ت که نرخ از آبان گذش��ته ‪ ۲‬برابر شده است‪ .‬دولت‬ ‫برای این مس��ئله یارانه‌ای در نظر گرفت به‌ش��رط اینکه ‪۴‬‬ ‫تولیدکنندگان اصلی کش��ور تا پایان س��ال افزایش قیمت‬ ‫نداشته باشند‪ .‬البته این یارانه فقط حدود ‪۳۰‬درصد افزایش‬ ‫قیمت‌های مواد اولیه را پوش��ش می‌داد و باقیمانده آن را‬ ‫خود شرکت‌های تولیدکنندگان هزینه می‌کردند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه از مرداد همین س��ال (‪ )۹۷‬ارز تخصصی‬ ‫ی هم برداش��ته ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬واردات منوط به‬ ‫به مواد افزودن ‌‬ ‫ارز نیمایی ش��د ضمن آنکه تورم را هم نباید نادیده گرفت‪.‬‬ ‫در کنار این مس��ائل نرخ ملزومات بسته‌بندی(پلیمر برای‬ ‫و از ملزومات حمل‌ونقل به‌ش��مار می‌رود و باید جزو اقالم‬ ‫اساسی باشد و برای واردات افزودنی‌ها ارز دولتی اختصاص‬ ‫داده ش��ود یا برای تامین خوراک که تولید داخل اس��ت‪،‬‬ ‫یارانه‌ای در نظر گرفته ش��ود‪ .‬اگ��ر واحدهای تولیدی این‬ ‫صنف تعطیل شوند‪۱۰ ،‬هزار نفر بیکار می‌شوند‪.‬‬ ‫مواد افزودنی با قیمت‌های باال خریداری و وارد گمرک می‌شود اما تاخیر‬ ‫در صدور گواهی ثبت آماری بانک مرکزی سبب شده حجم زیادی از مواد‬ ‫اولیه در گمرک باقی بماند و تولیدکننده نتواند آنها را ترخیص کند‪ .‬این‬ ‫رویکرد با شعار رونق تولید تناقض دارد‬ ‫ظروف پالس��تیکی‪ ،‬ورق برای ظ��روف فلزی و کاغذ برای‬ ‫کارتن) هم ‪ ۲‬برابر شد‪.‬‬ ‫خلیلی با اش��اره به افزایش ‪۹‬درص��دی نرخ روغن‌موتور‬ ‫خودرو در مرداد س��ال گذش��ته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این امر پس از‬ ‫‪ ۴‬س��ال که قیمت‌ها ثابت بود (از اواس��ط سال ‪ )۹۳‬محقق‬ ‫شد‪ .‬با قطع یارانه دولت از ابتدای سال ‪ ،۹۸‬آزاد شدن نرخ‬ ‫خوراک‪ ،‬نوس��ان‌های نرخ ارز‪ ،‬رش��د نرخ نفت و ملزومات‬ ‫بس��ته‌بندی طبیعی اس��ت نرخ تمام شده تولیدکننده هم‬ ‫افزایش یابد‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬قیمت یک بش��که ‪۲۰۸‬لیتری‬ ‫ک��ه ‪ ۷۵‬تومان بود‪ ۱۸۵ ،‬تومان ش��د‪ .‬با این ش��رایط باید‬ ‫‪ ۴‬تولیدکننده‌ای ک��ه درحال‌حاضر فعالیت دارند‪ ،‬تعطیل‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬البته افزایش نرخ با اجازه نهادهای باالتر‬ ‫انجام ش��د‪ .‬پیش از س��ال ‪ ۹۸‬کارگروه تنظیم بازار اسفند‬ ‫نشستی داشت که صورت‌جلسات آن هم موجود است‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت براساس گزارش کارشناسی سازمان حمایت‬ ‫قرار شد افزایش نرخ ‪۴۰‬درصدی به‌دلیل افزایش ملزومات‬ ‫تولید و افزودنی‌ه��ا و نیز ‪۶۰‬درصدی به‌دلیل نرخ خوراک‬ ‫روغن‌موتور افزایش نرخ داش��ته باش��یم‪ .‬بنابراین افزایش‬ ‫قیمت‌ها براساس مجوز مراجع قانونی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجرب�ه گران�ی ب�ازار خ�ودرو ب�رای‬ ‫روغن‌موتور‬ ‫در ادامه خلیلی با اشاره به فعالیت دالالن در بازار گفت‪:‬‬ ‫‹ ‹کارشکنی و کاغذبازی‬ ‫پیش از س��ال ‪ ۹۸‬در کانال توزیع‪ ،‬چون دالالن ارزش این‬ ‫محصول را می‌دانس��تند که بی��ش از قیمت موجود آن در‬ ‫بازار اس��ت‪ ،‬بخش��ی از روغن‌موتورهای موجود در بازار را‬ ‫احت��کار‌کردند‪ .‬به همین دلیل انجمن درخواس��ت تعیین‬ ‫تکلیف موضوع را داش��ت زیرا با وجود اینکه س��ال گذشته‬ ‫نرخ از سوی تولیدکننده افزایش نیافته بود اما مردم به‌دلیل‬ ‫ب��ازی دالل‌ها محصول را ب��ا دو برابر نرخ واقعی خریداری‬ ‫می‌کردند‪ .‬باید رس��یدگی می‌شد تا هم تولیدکننده بتواند‬ ‫به حیات خود ادامه دهد و هم مردم با نرخ درست و مناسب‬ ‫محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود همین افزایش ن��رخ‪ ،‬باز هم‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ا دش��واری در حال فعالیت اس��ت چراکه‬ ‫هزینه‌های تولید به‌طور روزانه در حال افزایش است‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪۵۰‬درصدی روغن‌موتور خودرو برای بازار‬ ‫ف بس��یار سنگین است و به‌ویژه اینکه نرخ ارز و مواد‬ ‫مصر ‌‬ ‫اولیه ثابت نبوده و نوسان دارد‪ .‬بنابراین ممکن است دوباره‬ ‫با افزایش نرخ خوراک در بازار و نیز ارز روغن‌موتور گران‌تر‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیرکل انجمن پاالیشگاه‌های روغن‌سازی ایران در‬ ‫پاسخ به این پرسش که انجمن چه راهکاری در این زمینه‬ ‫پیشنهاد می‌کند که مصرف‌کننده هم متضرر نشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دفتر ستاد تنظیم بازار به‌صراحت اعالم کرده منابعی برای‬ ‫پرداخ��ت یارانه ندارد‪ .‬تنها راه این اس��ت که دولت کمک‬ ‫کند‪ .‬روغن‌موتور جزو کاالهای مصرفی خودروهای تجاری‬ ‫خلیلی در ادامه مشکالت تولیدکننده روغن‌موتور خودرو‬ ‫به بروکراس��ی اداری اش��اره کرد و گفت‪ :‬م��واد افزودنی با‬ ‫قیمت‌های باال خریداری و وارد گمرک می‌ش��ود اما تاخیر‬ ‫در صدور گواهی ثبت آماری بانک مرکزی سبب شده حجم‬ ‫زی��ادی از مواد اولیه در گمرک باق��ی بماند و تولیدکننده‬ ‫نتواند آنها را ترخیص کند‪ .‬این با شعار رونق تولید تناقض‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن پاالیش��گاه‌های روغن‌س��ازی ایران در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که آیا پرداخ��ت مابه‌التفاوت ارزی‬ ‫منجر به تاخیر در ترخیص کاالها ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫خیر‪ .‬تولیدکنندگان بخش��ی از محصوالت خود را صادر و‬ ‫بخش��ی از ارزشان را تامین می‌کنند‪ .‬بانک مرکزی گواهی‬ ‫ثب��ت را دیر صادر می‌کند و موادی که تاریخ مصرف دارند‬ ‫در گمرک دپو می‌ش��وند‪ .‬بارها این موضوع مطرح شده اما‬ ‫اقدامی در راستای آن انجام نشده است‪ .‬ضمن اینکه این امر‬ ‫هزینه سنگین انبار را هم روی دست تولیدکننده می‌گذارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با وجود فش��ار زیادی که ب��ر تولیدکنندگان وارد‬ ‫می‌ش��ود ام��ا با حداکث��ر ظرفیت در حال تولی��د و تامین‬ ‫روغن‌موتور هس��تند و کمبودی در بازار وجود ندارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬بین هزینه‌‌کردها و نرخ بازار تعادلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫خلیل��ی با بیان اینکه نیاز ب��ازار حدود ‪۵۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫انواع روغن‌موتور در س��ال اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫داخلی بیش از نیاز بازار تولید دارند و بخش��ی از محصول‬ ‫خود را در قالب روغن پایه صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ 301‬با مشارکت ‪ 300‬سازنده ایرانی تولید می‌شود‬ ‫مدیرعامل س��اپکو با بیان اینکه پژو ‪ ۳۰۱‬پروژه‌ای ملی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ای��ن نخس��تین‌بار اس��ت که تولی��د خودرویی با عمق‬ ‫خودکفایی باال در کشور راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬منصور منصوری در نخستین نشست ساپکو‬ ‫با سازندگان پژو ‪ ۳۰۱‬از دریافت تاییدیه خودکفایی ‪۶۰‬درصدی این‬ ‫خودرو از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و افزود‪ :‬از‬ ‫مهم‌ترین مس��ائلی که در این پروژه اجرا خواهد ش��د‪ ،‬مستندسازی‬ ‫فرآیندهاس��ت که متاسفانه درباره پروژه‌های پیشین به‌دلیل انجام‬ ‫این کار ازسوی شریکان خارجی مستنداتی در دست نداریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شاخص‌های اصلی انتخاب تامین‌کنندگان در این‬ ‫پروژه گفت‪ :‬توان تولید قطعه با بیش��ترین عمق خودکفایی‪ ،‬تولید‬ ‫محصول براساس نرخ رقابتی‪ ،‬وجود زیرساخت برای صادرات و توان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در پروژه از مهم‌ترین عواملی اس��ت که توانمندی‬ ‫سازندگان را برای ما آشکار خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��اپکو از برنام��ه این ش��رکت برای متوازن‌س��ازی‬ ‫قطعه‌سازان براساس رویکرد ماژوالر خبر داد و تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫این برنامه برای هر قطعه دست‌کم دو سازنده و حداکثر ‪ ۳‬منبع تامین‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬منصوری س��رمایه‌گذاری انجام شده تاکنون برای‬ ‫خودکفایی قطعات بدون قالب‌های بدنه را ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریال و ‪۶۳‬‬ ‫میلیون یورو اعالم کرد و گفت‪ :‬نباید فراموش کنیم سرمایه‌گذاری‬ ‫زیادی در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته ازس��وی ایران خودرو و سازندگان برای‬ ‫این پروژه انجام شده و باید این پروژه را محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی از ابالغ سیاس��ت‌های جدید س��اپکو در راس��تای توس��عه‬ ‫س��ازندگان‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬ارتقای رضایت مش��تریان و توسعه‬ ‫خودکفایی محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با این استراتژی هم فرآیند و هم محصول را برای تامین کیفیت‬ ‫قطعات مورد توجه قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫معاون طراحی و توسعه محصول جدید ایران خودرو نیز در این‬ ‫نشست ضمن ارائه گزارشی از روند تولید محصول ‪ ۳۰۱‬گفت‪ :‬پلتفرم‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت اعمال سیاس��ت‌های مالیاتی بساط دالالن را از بازار جمع‬ ‫کرده و باعث ثبات نس��بی بازار می‌ش��ود‪ .‬سیده‌حمیده زرآبادی‬ ‫در گفت‌وگو با خانه ملت با اش��اره به راهکارهای مناس��ب برای‬ ‫ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر خودرو مانند زمین و‬ ‫مس��کن به کاالیی سرمایه‌ای تبدیل شده و به همین دلیل مردم‬ ‫ای��ن محص��ول مبنایی برای تولید و عرضه ‪ ۴‬خودرو دیگر ازس��وی‬ ‫ایران خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫عادل پیرمحمدی افزود‪ :‬با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران‬ ‫خ��ودرو پ��س از ت��رک پژو پروژه تولید پژو ‪ ۳۰۱‬با اس��تفاده از توان‬ ‫سازندگان توانمند کشور فعال شد‪.‬‬ ‫وی ترک پژو را فرصتی برای خودکفایی در تولید دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در قرارداد‪ ،‬امکان توسعه‬ ‫و خودکفایی تولید ‪ ۳۰۱‬بدون حضور پژو نیز امکان‌پذیر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرپروژه ‪ ۳۰۱‬با اش��اره به مش��ارکت ‪ ۳۰۰‬س��ازنده در فرآیند‬ ‫تامی��ن و تولی��د قطع��ات این محصول‪ ،‬پیش��رفت در اجرای پروژه‬ ‫را حاصل کار گروهی و همکاری س��ازندگان کش��ور عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر در مرحله توسعه‌ای قطعات و محصول هستیم‬ ‫و ت��ا نیمه دوم امس��ال قال��ب قطعات به‌ویژه در بخش بدنه طراحی‬ ‫و س��اخته خواهد ش��د‪ .‬بیش از ‪ ۱۵‬قالب س��از درحال ساخت ‪۱۹۷‬‬ ‫قالب محصول ‪ ۳۰۱‬هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تمامی قطعات محص��ول ‪ ۳۰۱‬دارای تولیدکننده در‬ ‫میان س��ازندگان داخلی اس��ت‪ .‬قرار بود تولید این محصول با نرخ‬ ‫داخلی‌سازی ‪۴۰‬درصد آغاز شود اما ایران خودرو در آغاز با ‪۷۰‬درصد‬ ‫ساخت داخل آن را تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیرمحمدی خاطرنشان کرد‪ ۳۰۱ :‬محصولی دارای استانداردهای‬ ‫‪ ۸۵‬گانه و روز جهان است که محصولی دارای این استانداردها برای‬ ‫نخستین‌بار ازسوی ایران خودرو به تولید خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح و مدارک بخش��ی از قطعات از س��وی ش��رکت پژو‬ ‫دریافت ش��ده بود اما حدود ‪ ۶۰‬درصد فاقد مدرک و نقش��ه بود که‬ ‫با استفاده از تجربه و توان سازندگان داخلی درحال توسعه است‪.‬‬ ‫معاون طراحی و توس��عه محصول جدید ایران خودرو از آمادگی‬ ‫زنجیره تامین برای تولید محصول جدید این خودروس��از تا پایان‬ ‫امس��ال خب��ر داد و گفت‪ :‬تولی��د ‪ ۳۰۱‬ضامن آینده صنعت خودرو‬ ‫کشور خواهد بود‪ ،‬ایران خودرو چند محصول دیگر در کالس‌های‬ ‫گوناگون را نیز بر مبنای پلتفرم ‪ ۳۰۱‬تولید و عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره آماده‌س��ازی خ��ط تولی��د ای��ن خ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر خ��ط تولیدی با ظرفیت تولید ‪ ۱۶‬خودرو از محصول‬ ‫‪ ۳۰۱‬در هر س��اعت ایجاد ش��ده که با همکاری و همت س��ازندگان و‬ ‫تامین‌کنندگان به بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫سیاست‌های مالیاتی و حذف دالالن از بازار خودرو‬ ‫ب��رای حف��ظ ارزش نقدینگی خود به این ب��ازار هجوم آوردند‪ .‬با‬ ‫دریاف��ت مالیات از خریدوف��روش خودرو می‌توان از افزایش نرخ‬ ‫چهارچرخ‌ها جلوگیری کرد تا بازار به ثبات نس��بی برس��د‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال‌حاضر ش��رایط بازار به‌گونه‌ای اس��ت که حتی‬ ‫نرخ خودروهای فرس��وده نس��بت به زمان خرید آن گران‌تر شده‬ ‫است‪ ،‬درحالی‌که این خودروها مستهلک شده و قابلیت استفاده‬ ‫ندارند‪ .‬گران شدن خودروهای نو سبب شده تمایل مردم به سمت‬ ‫خودروهای مستهلک بیشتر شود که این امر پیامدهای نامطلوب‬ ‫بسیاری از جمله افزیش آلودگی هوا‪ ،‬خسارت جانی و‪ ...‬به‌همراه‬ ‫دارد‪ .‬زرآب��ادی ب��ا بی��ان اینکه از آنجایی که خ��ودرو به کاالیی‬ ‫س��رمایه‌ای تبدیل شده اس��ت‪ ،‬به مرور زمان از ارزش آن کاسته‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬عالوه‌بر دریافت مالی��ات از خریدوفروش‬ ‫پیرمحمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری که درحال‬ ‫انجام اس��ت فقط برای پژو ‪ ۳۰۱‬نیس��ت‪ ،‬بلکه محصوالت دیگری‬ ‫براس��اس این پلتفرم تولید خواهد ش��د که براساس استانداردهای‬ ‫زیس��ت محیطی خواهد بود‪ .‬دبیر انجمن قطعه‌س��ازان نیز در این‬ ‫نشس��ت ب��ا بی��ان اینکه در پ��روژه ‪ ۳۰۱‬درونزایی م��ورد نظر رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره اقتصاد مقاومتی اتفاق افتاده است‪ ،‬گردهمایی‬ ‫خودروسازان و قطعه‌سازان بدون حضور پژو را از مزیت‌های بزرگ‬ ‫ای��ن پ��روژه برش��مرد‪ .‬مازیار بیگلو اظهار ک��رد‪ :‬از جمله نکات این‬ ‫پ��روژه رویک��رد م��اژوالر اس��ت که تداخل در س��اخت قطعات را از‬ ‫بین برد و مدیریت پروژه را با اختصاص هر قطعه به س��ازنده مورد‬ ‫نظر به بهترین مدل به اجرا درآورده اس��ت‪ .‬وی اجرای این پروژه‬ ‫را در شرایط اقتصادی کنونی از صنعت خودرو کشور کاری ارزنده‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬پس از خروج شرکت‌های خارجی در سال گذشته‬ ‫درکنوانس��یونی مش��ترک با سازندگان ایرانی حضور داشتند‪ ،‬امروز‬ ‫می‌توان دید که موج‌های روی آب رفته و تنها س��ازندگان داخلی‬ ‫به‌عنوان س��نگ‌های رودخانه پایدار ایس��تاده‌اند‪ .‬بیگلو در ادامه با‬ ‫اشاره به مشکل نقدینگی سازندگان برای سرمایه‌گذاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫از س��ازندگانی که در بخش‌های مختلف صدای رس��ایی دارند‪ ،‬برای‬ ‫تامین نقدینگی پروژه‌های آینده طلب یاری می‌کنیم‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان با درخواس��ت حفظ مالکیت معنوی قطعات تولیدی‪،‬‬ ‫هریک از س��ازندگان س��رمایه‌گذار در این پروژه اضافه کرد‪ :‬امروز‬ ‫وظیفه ما قطعه س��ازان اس��ت که با همدلی و همکاری خودروهای‬ ‫ناقص خودروسازان را جمع کرده و از تنش بازار بکاهیم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نخستین نشست مشترک ساپکو و سازندگان پروژه‬ ‫‪ ۳۰۱‬با هدف اعالم سیاست‌های گروه صنعتی ایران خودرو درباره‬ ‫تولید این خودرو و رویکردهای جدید س��اپکو در توس��عه زنجیره‬ ‫تامین و خودکفایی برگزار ش��د‪ .‬همسوس��ازی س��ازندگان و اعالم‬ ‫آخری��ن وضعی��ت‪ ،‬اه��داف کیفی و زمانبندی اج��رای این پروژه از‬ ‫دیگر اهداف برگزاری این نشست بود‪.‬‬ ‫خ��ودرو بای��د برای اس��قاط خودرو نیز چارچ��وب زمانی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود تا پس از زمان مشخصی خودروهای فرسوده از رده‬ ‫خارج شود‪ .‬در صورتی که ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد مالیات از نرخ خودرو‬ ‫به ازای خریدوفروش دریافت شود‪ ،‬بساط داللی تا حدودی جمع‬ ‫می‌شود‪ .‬درحال‌حاضر سوداگران در بازار خودرو جوالن می‌دهند‬ ‫در نتیجه به‌راحتی می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫اکتشاف و طرح انتقال‬ ‫آب خلیج‌فارس درصدر‬ ‫اولویت‌های گل‌گهر‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫صادرات فوالد هرمزگان‬ ‫در سال جدید‬ ‫کارت سوخت‪ ،‬فرشته‬ ‫نجات می‌شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت‌کنندگان در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدنی کرمان مطرح کردند‬ ‫نمایشگاه کرمان فرصتی برای ارتقای کیفیت تجهیزات‬ ‫منیر حضوری‪ :‬اس��تان کرمان که بهشت معادن ایران‬ ‫ش��هرت دارد از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬میزبان برگزاری‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی‬ ‫و ف��رآوری م��واد معدنی و تجهیزات وابس��ته و همچنین‬ ‫پنجمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی ماش��ین‌آالت معدنی و‬ ‫راه‌س��ازی در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و‬ ‫فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته این استان فرصت‬ ‫مناس��بی برای گردهمایی معدنی‌ها و صنایع وابس��ته به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬قرار اس��ت در این نمایش��گاه شرکت‌های‬ ‫مختل��ف معدن��ی و صنایع معدن��ی و صنایع وابس��ته به‬ ‫آن‪ ،‬آخرین دس��تاوردهای اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فرآوری‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬سرمایه‌گذاری و ماشین‌آالت خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن باره با فعاالن معدنی و ش��رکت‌کنندگان در این‬ ‫نمایشگاه صحبت کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کرمان؛ زمینه‌ساز رشد اقتصاد پایدار‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‪ ،‬فضای مذاکره است‬ ‫حس��ین دالوریان‪ ،‬معاون اداری و‬ ‫پش��تیبانی گوهر زمین با اشاره به‬ ‫اهمیت مع��ادن اس��تان کرمان به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫ذخایر معدنی اس��تان کرمان زبانزد‬ ‫خاص و عام هستند و اینکه کرمان‬ ‫به عنوان بهش��ت مع��ادن معروف‬ ‫اس��ت‪ ،‬این استان می‌تواند پش��توانه بزرگی برای اقتصاد‬ ‫کش��ور در شرایط فعلی باشد‪ .‬دالوریان اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫کرمان از اقتصادی‌ترین استان‌های کشور است چراکه اگر‬ ‫اس��تان‌های دیگر فق��ط در یک بخ��ش از اقتصاد مطرح‬ ‫هستند‪ ،‬این استان در بخش‌های مختلف از صنعت گرفته‬ ‫تا معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬دامپروری و گردشگری‪،‬زمینه کار و‬ ‫س��رمایه‌گذاری دارد‪ .‬او به عن��وان مثال گفت‪ :‬در صنعت‬ ‫مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬تولید قطعات صنعتی و بسیاری‬ ‫صنای��ع و کارخانه‌ه��ای دیگر یا در بخ��ش معدن‪ ،‬تولید‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬م��س و کرومیت و نیز در بخش کش��اورزی‬ ‫وجود انواع محصوالت پس��ته‪ ،‬گردو‪ ،‬ب��ادام و محصوالت‬ ‫صیفی و فصلی و در بخش گردشگری به دلیل وجود آثار‬ ‫رضا علیزاده‪ ،‬نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬دکتر سعد محمدی از مدیران‬ ‫خوب و باتجربه صنعتی و معدنی کش��ور هس��تند و در زمان مدیریت نخست‌ش��ان بر شرکت مس‪،‬‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای بسیار خوبی در استان آذربایجان‌شرقی و مجتمع مس سونگون تعریف کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬علیزاده با بیان اینکه بین سال‌های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ ۱۳۹۱‬در زمان مدیرعاملی سعد‬ ‫محمدی‪ ،‬اتفاق‌های خوب و مبارکی برای حوزه توسعه شرکت مس در جریان بود‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫طرح‌های توسعه مجتمع مس سونگون همچون فاز ‪ ۳‬تغلیظ و تکمیل زنجیره تولید در این سال‌ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫محمدرضا کارگر‪ ،‬مدیر معدن مس‬ ‫سرچش��مه درب��اره اهمی��ت اینکه‬ ‫چق��در اس��تان کرم��ان در رش��د‬ ‫اقتص��ادی منطق��ه مهم اس��ت به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫سیاس��ت کالن اقتصادی کشور در‬ ‫راستای خارج شدن از وابستگی به‬ ‫صنع��ت نفت اس��ت‪ ،‬رو آوردن به صنایع معدنی اس��تان‬ ‫کرمان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عامل برای رس��یدن به این‬ ‫هدف بزرگ است‪.‬‬ ‫کارگر درباره اهمیت این اس��تان اظهار کرد‪ :‬کرمان به‬ ‫عنوان بهش��ت معادن ایران سهم بسیار بزرگی در کاهش‬ ‫س��هم وابستگی به صنایع نفتی و باال بردن سهم بیشتری‬ ‫در تولید ناخالص داخلی کشور دارد‪ .‬این استان با داشتن‬ ‫معادن ب��زرگ فلزی در حوزه مس و آهن و نیز س��اخت‬ ‫صنایع تولیدی وابس��ته‪ ،‬زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و‬ ‫افزایش نرخ اشتغال برای مردم منطقه شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر مع��دن م��س سرچش��مه درب��اره اهمیت مس‬ ‫سرچش��مه نیز گف��ت‪ :‬در میان صنایع معدن��ی ایمیدرو‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران به عنوان سکاندار صنایع‬ ‫م��س و در ای��ن میان معدن مس سرچش��مه ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن معدن روباز خاورمیانه ب��ا حجم خاکبرداری‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬میلیون تن مجم��وع ماده معدنی و باطله در‬ ‫سال از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن مع��دن ب��ا بکارگی��ری بهتری��ن و‬ ‫مجرب‌تری��ن مجموع��ه کارشناس��ی و فن��ی در ح��وزه‬ ‫معدن��کاری‪ ،‬زمینه فعالی��ت صنایع پایین‌دس��ت مس و‬ ‫خط��وط تولید مس را با اش��تغال بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر در‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه فراهم کرده است‪ .‬مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه به عنوان بزرگ‌ترین بن��گاه اقتصادی صنعت‬ ‫معدن از معدن گرفته تا پاالیش��گاه‪ ،‬تولید کاتد و مفتول‬ ‫مس در کش��ور‪ ،‬ضمن اختصاص س��هم بیشتری از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی به حوزه صنعت و معدن‪ ،‬پرچمدار جبهه‬ ‫اقتصادی صنایع غیر نفتی در کشور است‪.‬‬ ‫کارگر درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��تان کرم��ان نیز گفت‪ :‬در راس��تای اهتمام به‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫رون��ق تولی��د کاالی ایرانی‪ ،‬توجه به ش��رایط ویژه حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور و مش��کالت عدی��ده در تامین قطعات‬ ‫و تجهی��زات صنایع‪ ،‬نمایش��گاه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫می‌تواند نقش بسیار بزرگی در معرفی شرکت‌های ساخت‬ ‫و تامین‌کننده قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬بخشی از این شرکت‌ها در استان کرمان‬ ‫فعالیت می‌کنند که با آش��نایی معدن��کاران و صنعتگران‬ ‫اس��تان کرمان با ش��رکت‌های مرتبط‪ ،‬زمینه بومی‌سازی‬ ‫س��اخت تجهیزات و قطعات مورد نی��از صنایع معدنی را‬ ‫هر چه بیش��تر فراهم می‌کند‪ .‬مدیر معدن مس سرچشمه‬ ‫در پایان بیان کرد‪ :‬امیدوارم برگزاری این نمایشگاه باعث‬ ‫ش��ود تولیدکنندگان ب��رای باال بردن کیفی��ت قطعات و‬ ‫تجهیزات گلوگاهی گام بردارند‪ ،‬ضمن اینکه این نمایشگاه‬ ‫باعث می‌شود بازدیدکنندگان و شرکت‌های مصرف‌کننده‬ ‫و تولیدکننده با هم آشنا شوند‪.‬‬ ‫تاریخ��ی و باس��تانی ف��راوان‪ ،‬این اس��تان س��رمایه‌های‬ ‫ارزش��مندی دارد که آن را از س��ایر نقاط کشور متفاوت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دالوریان با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫اهمی��ت جایگزین��ی نفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایطی که با‬ ‫دش��من جنگ اقتصادی داری��م و رهبر معظم انقالب هم‬ ‫به جایگزینی کاالهای دیگر با نفت اشاره کرده‌اند‪ ،‬وظیفه‬ ‫ما اس��ت که به توس��عه زنجیره تولید و فرآوری در بخش‬ ‫معدن توجه کنیم‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬ما توانسته‌ایم سنگ‌آهن‬ ‫را پس از اس��تخراج به سمت خردایش‪ ،‬تولید کنسانتره و‬ ‫گندله ببریم‪.‬‬ ‫پس از گندله‌سازی‪ ،‬مرحله تولید آهن اسفنجی‪ ،‬فوالد و‬ ‫ش��مش است که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫تمرکزمان را بر این حوزه گذاشته‌ایم و قصد داریم بیشتر‬ ‫روی زنجیره فوالد تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫معاون اداری و پشتیبانی گوهرزمین با اشاره به نقش این‬ ‫مجموعه در رش��د اقتصادی کشور اظهار کرد‪ :‬گوهرزمین‬ ‫ب��ا بیش از ‪ ۶۴۰‬میلیون تن ذخیره س��نگ‌آهن به عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین معدن س��نگ‌آهن کشور شناخته می‌شود و با‬ ‫تولید و فرآوری این محصول و میزان اش��تغالی که ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬طبیعی اس��ت که بتوان��د در چرخه اقتصاد منطقه‬ ‫نقش قابل توجهی داشته باشد و به اقتصاد کشور و منطقه‬ ‫کمک کند‪ .‬دالوریان اظه��ار کرد‪ :‬امروز در گوهرزمین به‬ ‫طور مستقیم ‪ ۵۰‬هزار نفر مشغول به کار هستند و به طور‬ ‫غیر مستقیم هم ‪ ۱۰۱‬هزار نفر شاغل هستند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی که برای کش��ور به وجود‬ ‫آمد‪ ،‬گوهرزمین نه تنها تعدیل نیرو نداش��ت بلکه امسال‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر را از آغاز سال جدید مشغول به کار کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب این مجموع��ه تمام تالش خ��ود را برای‬ ‫اشتغالزایی و رونق تولید انجام داده است‪.‬‬ ‫معاون اداری و پش��تیبانی گوهرزمین در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که نمایشگاه معدن و صنایع معدنی استان کرمان‬ ‫چه اهمیت��ی دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬نمایش��گاه‌ها محل ارائه‬ ‫نمونه‌هایی از محصوالت معادن و محل مذاکره خریداران‬ ‫و فروشندگان محصوالت معدنی است‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های معدنی می‌توانند با استفاده از این فرصت‬ ‫بازار خود را بیش��تر و بهتر از گذشته پیدا کنند و از سوی‬ ‫دیگر با نمونه خدمات شرکت‌های تولید قطعات مورد نیاز‬ ‫آشنا شوند و تبادل همکاری کنند‪.‬‬ ‫او در پای��ان اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به وجود مواد اولیه در‬ ‫اس��تان کرمان‪ ،‬اگر زنجیره‌های تولید فوالد برای توسعه و‬ ‫رش��د این محصول بیشتر راه‌اندازی شود‪ ،‬می‌تواند استان‬ ‫کرم��ان را به قطب تولید فوالد که نیاز مبرم امروز اقتصاد‬ ‫ما اس��ت تبدیل کند و از طرفی میزان اشتغال افراد را به‬ ‫طور محسوسی افزایش دهد‪.‬‬ ‫کارگر‪ :‬در راس��تای اهتمام به فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب در حوزه‬ ‫اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کاالی ایرانی و با توجه به شرایط ویژه حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور و مش��کالت عدیده در بخش تامی��ن قطعات و تجهیزات‬ ‫صنایع‪ ،‬نمایش��گاه معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش بسیار بزرگی در‬ ‫معرفی ش��رکت‌های س��اخت و تامین‌کننده قطعات و تجهی��زات مورد نیاز‬ ‫صنایع معدنی داشته باشد‬ ‫گفتنی اس��ت ‪ ۲‬دوره نخس��ت این نمایشگاه در استان‬ ‫زنجان برگزار ش��د که از دوره سوم و همزمان با نخستین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی ماش��ین‌آالت معدنی و راه‌سازی از‬ ‫سوی ش��رکت رستاک پادویژن در اس��تان کرمان برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه در فضای بزرگی به وس��عت ‪۳‬‬ ‫سالن و فضای باز به مساحت ‪ ۱۰‬هزار متر مربع با حضور‬ ‫‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی از جمله ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫جمهوری چک و انگلیس در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫کرمان برگزار می‌ش��ود‪ .‬برنامه‌ه��ای متعدد و متنوعی در‬ ‫چن��د روز برگزاری نمایش��گاه‌های معدنی کرمان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬شرکتی استرالیایی به نام سیگنال دلتا‬ ‫پارس در حاشیه این نمایشگاه به معرفی و عرضه نرم‌افزار‬ ‫سعدمحمدی سنگ بنای توسعه مس سونگون را گذاشت‬ ‫تعریف شد‪ .‬علیزاده با بیان اینکه در سال‌های بعد و با تغییر تفکر و نگاه مدیریتی در حوزه توسعه‬ ‫شرکت مس‪ ،‬این طرح‌ها متوقف شدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال‌های گذشته‪ ،‬معدن مس سونگون فرصت‬ ‫طالیی توس��عه و تکمیل زنجیره تولید را از دس��ت داد‪ .‬نماینده مردم ورزقان با اشاره به اینکه پس‬ ‫از تعطیلی طرح‌های توسعه‪ ،‬زمان بسیار زیادی برای اقناع جامعه علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬مهندسی و سیاسی‬ ‫کشور گذاشته شد‪ ،‬گفت‪ :‬در همه این بحث‌ها تاکید ما بر این بود که به‌هیچ‌عنوان نباید توسعه در‬ ‫ش��رکت مس متوقف ش��ود‪ .‬علیزاده با بیان اینکه با تکمیل زنجیره تولید‪ ،‬استان آذربایجان شرقی‬ ‫ماک��رو مای��ن در حوزه اکتش��اف و در قالب ی��ک کارگاه‬ ‫آموزش��ی خواهد پرداخت که در آن راه‌حل‌های آس��ان و‬ ‫کاربردی اکتشاف و استخراج معادن ارائه داده می‌شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬یک گردهمایی بزرگ معدنی در حاش��یه این‬ ‫نمایش��گاه برگزار می‌ش��ود‪ .‬همچنین در این نمایش��گاه‬ ‫از مع��اون معدن��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات‌عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی م��س و همچنین مدیران‬ ‫شرکت‌های معدنی گل‌گهر‪ ،‬گوهرزمین و میدکو‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره خانه مع��دن ایران‪ ،‬رئیس نظام مهندس��ی‬ ‫معدن ایران و مهدی کرباسیان رئیس پیشین هیات عامل‬ ‫ایمیدرو دعوت شده است‪.‬‬ ‫باید به قطب دوم مس کشور تبدیل شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خواسته تمام مسئوالن استان و مردم ورزقان‪،‬‬ ‫تکمیل زنجیره تولید در مجتمع مس س��ونگون اس��ت‪ .‬علیزاده با بیان اینکه پس از پیگیری‌های‬ ‫مکرر در تمام سطوح مختلف‪ ،‬موفق به گرفتن مجوز باز کردن ال‌سی برای کارخانه ذوب و پاالیش‬ ‫س��ونگون ش��دیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سعد محمدی‪ ،‬شاه‌کلید توس��عه در مجتمع مس سونگون هستند و‬ ‫امیدواریم با وجود مشکالت عدیده‪ ،‬با نگاه توسعه‌ای ایشان این طرح‌ها هر چه سریع‌تر به سرانجام‬ ‫برسند و شاهد رونق تولید در استان آذربایجان شرقی باشیم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫سوخت فردا‬ ‫تورج فتحی‬ ‫کارشناس محیط‌زیست‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫خواستار شد‬ ‫خبر‬ ‫کنسرسیوم حفاری‬ ‫اکتشافی ایجاد شود‬ ‫رئی��س هی��ات‬ ‫عامل ایمی��درو گفت‪:‬‬ ‫کنسرس��یوم تامی��ن‬ ‫تجهی��زات و خدم��ات‬ ‫پیمان��کاری حف��اری‬ ‫اکتشافی ایجاد شود‪ .‬به‬ ‫گزارش سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پور اظهار کرد‪ :‬بخش خصوصی به‬ ‫حوزه اکتشاف وارد نمی‌شود و شرکت‌های بزرگ‬ ‫نظی��ر ف��والد مبارکه و گل‌گهر ک��ه در این حوزه‬ ‫وارد ش��ده‌اند و ریس��ک اکتش��اف را پذیرفته‌اند‪،‬‬ ‫ب��رای ما فرصت اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫جمله اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬واگ��ذاری پهنه‌های‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و خراس��ان جنوب��ی به‬ ‫ش��رکت ملی مس برای اجراست‪ .‬غریب‌پور ادامه‬ ‫داد‪ :‬به اکتش��اف باید نگاه مل��ی انداخت و از نگاه‬ ‫شرکتی پرهیز کرد‪ .‬این در حالی است که سرعت‬ ‫تصمیم‌گی��ری ایمیدرو زیاد اس��ت‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنانش بیان‬ ‫کرد‪ :‬در جلس��ه‌های اکتشافی باید از گزارشگری‬ ‫صرف درباره پهنه‌ها‪ ،‬به س��مت ارائه خالقیت‌ها‪،‬‬ ‫نوآوری‌ه��ا‪ ،‬ارائه پدیده‌های برجس��ته و ایده‌های‬ ‫مطلوب برویم‪ .‬وی افزود‪ :‬رویکرد سیاست‌گذاری‪،‬‬ ‫ایده‌پردازی و تعیین اس��تراتژیک در نشست‌های‬ ‫اکتش��افی پررنگ‌تر ش��ود‪ .‬همچنین باید تالش‬ ‫کنیم در این جلس�� ‌هّها به چش��م‌انداز اکتش��اف‬ ‫پرداخته ش��ود ت��ا موفق‌تر و کیفی‌ت��ر به اهداف‬ ‫ایمیدرو دست یابیم‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫با بیان اینکه آموزش فقط مربوط به کارشناس��ان‬ ‫س��ازمان نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیران نیز نیاز به‬ ‫آموزش دارند و می‌توان از اس��تادان دانش��گاهی‬ ‫برای به‌روز کردن اطالعات بهره برد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬خرداد ‪ ،۹۸‬صادرات‬ ‫س��نگ‌آهن فق��ط به‌وس��یله واح��د تولیدکننده‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله یا نماینده رسمی‬ ‫آنها مجاز اس��ت‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارس��ال نامه‌ای به‬ ‫میراشرفی‪ ،‬رئیس کل گمرک ایران‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد ‪ ،۹۸‬صادرات سنگ‌آهن فقط به‌وسیله‬ ‫واحد تولیدکننده سنگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله یا‬ ‫نماینده رسمی آنها مجاز است‪.‬‬ ‫تن بود‪ .‬شرکت‌های گل‌گهر با ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۵۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۲۱‬تن و چادرملو با ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۸۳‬هزار و ‪ ۲۴۵‬تن‬ ‫به ترتیب ‪ ۳۴.۲‬و ‪ ۱۹.۵‬درصد کل کنسانتره سنگ آهن‬ ‫را در سال گذشته به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تولید ‪ ۳.۸‬میلیون تن گندله سنگ آهن‬ ‫آمار ‪ ۹‬واحد بزرگ مورد بررس��ی که تعداد ‪ ۴‬مجتمع‬ ‫فوالدس��ازی در آن به چش��م می‌خورد‪ ،‬گویای آن است‬ ‫که فروردین امس��ال تولید گندله س��نگ آهن به رقم ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۹‬هزار و ‪ ۴۵‬تن رسید که در مقایسه با ماه‬ ‫مش��ابه سال گذشته رش��د ‪ ۶‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان گندله س��نگ آه��ن در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫مرب��وط به گل‌گهر با رقم یک میلیون و ‪ ۵۳‬هزار و ‪۵۳۸‬‬ ‫تن اس��ت و واحد توس��عه معادن نیز با رقم ‪ ۵۸۰‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷‬تن در جایگاه بعدی قرار گرفته است‪ .‬بیشترین رشد‬ ‫جمشید مالرحمان در آیین معارفه خود عنوان کرد‬ ‫اکتشاف و طرح انتقال آب خلیج‌فارس درصدر اولویت‌های گل‌گهر‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫آیین معارفه جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعامل گل‌گهر‬ ‫با حضور داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬ش��هباز حسن‌پور و اسدی‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬معاون سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی اس��تانداری کرم��ان‪ ،‬نماینده ول��ی فقیه و امام‬ ‫جمع��ه کرمان و جمعی از مدیران و معاونان ش��رکت‌های‬ ‫تاب��ع گل‌گهر در س��الن اجتماعات ای��ن مجموعه صنعتی‬ ‫معدنی برگزار شد‪ .‬جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گل‌گهر در این آیین به مردم و مس��ئوالن محلی کرمان و‬ ‫س��یرجان قول مس��اعد داد که درآمد این شرکت بزرگ از‬ ‫استان خارج نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک ریال از گل‌گهر به جای دیگر نمی‌رود‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫ایمان عتیقی‬ ‫محمد محمودآبادی‬ ‫‪ ،‬جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل‌گهر در آیی��ن معارفه خود‬ ‫گفت‪ :‬نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی کش��ور آن چیزی‬ ‫است که رهبر معظم انقالب مشخص کرده‌اند‪.‬‬ ‫ی نقشه راه معدن‬ ‫وی افزود‪ :‬صرف نظر از اجزا و استراتژ ‌‬ ‫که سال گذشته تدوین شد‪ ،‬گفتن یک نکته ضروری است؛‬ ‫هیچ چاره‌ای جز مهندس��ی مدیریت و نگاه عالمانه‪ ،‬علمی‬ ‫و مدبرانه به مدیریت و نهاده‌های تولید و توس��عه معدن و‬ ‫صنایع معدنی به عنوان پیش‌نیاز اقتصاد کش��ور نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مزیت نسبی صنعت معدن کشور‪ ،‬منابع‬ ‫آن است و صیانت از معادن و مال‌اهلل‪ ،‬چیزی جز بهره‌وری‬ ‫بهینه و جلوگیری از اتالف آن به عنوان سرمایه ملی نیست‪.‬‬ ‫مالرحمان در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬ما باید‬ ‫اکتشاف را به طور نامحدود به عنوان پشتیبان بخش معدن‬ ‫در سراسر کشور مورد نظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ب��ه تامین مواد اولیه‬ ‫کارخانه‌ها نپردازیم‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‌های انجام ش��ده در‬ ‫حوزه صنایع از بین خواهند رفت و این مهم میسر نمی‌شود‬ ‫جز با نگاه ویژه به س��رمایه‌های اس��تان و سوق دادن آن به‬ ‫سمت تولید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گه��ر با بیان‬ ‫اینک��ه توج��ه به رف��اه کارکنان این مجموع��ه‪ ،‬حق آنها و‬ ‫وظیفه مدیریت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما این امید و آرزو را در س��ر‬ ‫می‌پرورانیم که با توجه ویژه به مهندس��ی معکوس‪ ،‬خالق‬ ‫صنعت بوده و فروشنده صنعت به جهان باشیم‪.‬‬ ‫به گفته مالرحمان‪ ،‬توس��عه صنایع پایین‌دست به ویژه‬ ‫بخش‌های��ی که ارزش افزوده زی��ادی دارد‪ ،‬از اولویت‌های‬ ‫مدیریت گل‌گهر در این بخش اس��ت‪ .‬طرح عظیم آبرسانی‬ ‫از خلیج‌فارس که باید به عنوان یک طرح ملی دیده ش��ود‬ ‫نیز از اولویت‌های ما است‪.‬‬ ‫مالرحمان در ادامه تصریح کرد‪ :‬توجه به مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی در کنار تولید و توس��عه‪ ،‬یک اصل اساس��ی است‬ ‫که باید به آن توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫وی در میان تش��ویق حاضران گفت‪ :‬پیش از راه‌اندازی‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬چندصد میلیارد تومان از مح��ل منابع ایمیدرو‬ ‫صرف زیرساخت‌های این مجموعه شده اما حتی یک ریال‬ ‫از منابع گل‌گهر را به جایی دیگر نخواهیم فرستاد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گل‌گه��ر افزود‪ :‬برای نیل ب��ه آرزوهای خود‬ ‫در این مجموعه و رس��یدن به اهداف عالی باید از هرگونه‬ ‫حاشیه پرهیز کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در حاشیه این برنامه در پاسخ به پرسشی‬ ‫گفت‪ :‬قصد ندارد نیروهای این مجموعه را تعدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخای�ر س�نگ آه�ن کف�اف ‪ ۱۳‬س�ال نی�از‬ ‫کارخانه‌ها را می‌دهد‬ ‫از ‪۱۵‬خرداد ‪ ۹۸‬اعالم می‌شود‬ ‫شرایط جدید صادرات‬ ‫سنگ‌آهن‬ ‫(کرم��ان)‪ ،‬صبانور‪ ،‬اپال پارس��یان س��نگان (خراس��ان‬ ‫رضوی)‪ ،‬توس��عه مع��ادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه‪،‬‬ ‫صنعتی و معدنی توس��عه ملی (سنگان خراسان رضوی)‬ ‫و گهرزمی��ن (کرمان) دیگر واحدهای مورد بررس��ی در‬ ‫این گزارش هستند‪.‬‬ ‫بررس��ی آمار عملکردی واحدهای معدنی مزبور نشان‬ ‫می‌دهد در مقایسه با فروردین ‪ ۹۷‬بیشترین رشد با ‪۹۹‬‬ ‫درصد مربوط به صنعتی و معدنی توسعه ملی و باالترین‬ ‫میزان کاهش هم مربوط به سنگ‌آهن جالل‌آباد با افت‬ ‫‪ ۵۷‬درصد است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ س��نگ آهن کش��ور از ابتدای‬ ‫فروردین تا پایان اسفند‪ ۴۵ ،‬میلیون و ‪ ۴۸۴‬هزار و ‪۶۵۶‬‬ ‫تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند و این رقم در مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار و ‪۸۲۸‬‬ ‫تولید گندله س��نگ آهن در نخستین ماه ‪ ۹۸‬مربوط به‬ ‫فوالد سنگان خراسان با ‪ ۶۳۷‬درصد نسبت به ماه مشابه‬ ‫س��ال گذشته است و فوالد خراسان نیز با افزایش ‪۱۱۸‬‬ ‫درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد‪ .‬ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫سنگ آهن در سال ‪ ،۹۷‬بیش از ‪ ۲۶.۷‬میلیون تن گندله‬ ‫تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال ‪ ،۹۶‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۹‬درصد افزایش یافت‪ ۵ .‬شرکت بزرگ گندله‌ساز از‬ ‫ابتدای فروردین تا پایان اسفند ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۲۰‬ه��زار و ‪ ۱۰۳‬تن گندله تولید کردند‪ .‬این رقم در‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۸۹۳‬هزار و ‪۶۷۰‬‬ ‫تن بود‪ .‬شرکت گل‌گهر با تولید ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۰۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۲‬تن بیش از ‪ ۴۳.۸‬درصد کل گندله تولیدی سال‬ ‫‪ ۹۷‬در بی��ن ‪ ۵‬واحد معدنی مورد بررس��ی را از آن خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شهباز حسن‌پور‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران نیز در آیین معارفه مدیرعامل گل‌گهر گفت‪ :‬در نقشه‬ ‫راه معدن که س��ال گذش��ته تصویب شد‪ ،‬بر توسعه معادن‬ ‫تاکید جدی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در توسعه مجموعه گل‌گهر در زمان مدیریت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫زغال‌س��نگی ک��ه در اروپ��ای غرب��ی تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا انواعی ک��ه در ایران‬ ‫تولی��د می‌ش��ود‪ ،‬متف��اوت اس��ت و ای��ن دو‬ ‫از نظ��ر تاریخچ��ه زمین‌شناس��ی‪ ،‬مرب��وط‬ ‫ب��ه دوره‌ه��ای زمین‌شناس��ی مختلف��ی‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬زغال‌سنگ‌های اروپا مربوط به بازه‬ ‫زمانی طوالنی‌تری هس��تند و یکی از نکته‌ّهای‬ ‫مهمی که درباره زغال‌س��نگ‌های اروپای غربی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این اس��ت ک��ه درصد عناصر و مواد‬ ‫فرار داخل این زغال‌س��نگ‌ها به نسبت باالست‬ ‫در نتیج��ه وقت��ی از ای��ن زغال‌س��نگ‌ها برای‬ ‫مصارف سوختی اس��تفاده می‌شود‪ ،‬این عناصر‬ ‫ناخالص و فرار‪ ،‬جزو اصلی‌ترین آالینده‌های جو‬ ‫زمین به ش��مار می‌آیند چون غلظت آالیندگی‬ ‫در آنها باالست‪ .‬امروز زغال‌سنگ استخراج‌شده‬ ‫در اروپای ش��رقی جزو شاخص‌ترین زغال‌های‬ ‫آالین��ده در جه��ان به ش��مار می‌آیند‪ .‬مصرف‬ ‫زغال‌س��نگ در ش��هرهای بزرگ اروپ��ا به ویژه‬ ‫پ��س از انق�لاب صنعتی‪ ،‬افزای��ش یافته و حاال‬ ‫اروپایی‌ها برای ارتقای ش��رایط محیط‌زیس��ت‬ ‫و آب و ه��وا ب��ه وی��ژه در ش��هرهای ب��زرگ و‬ ‫ارتق��ای اس��تانداردهای آلودگی ه��وا به دنبال‬ ‫سوخت‌های جایگزین هستند‪ .‬در نتیجه همین‬ ‫عوام��ل‪ ،‬مصرف زغال‌س��نگ در اروپای غربی با‬ ‫محدودیت روبه‌رو ش��ده و این برخالف روش��ی‬ ‫اس��ت که در کشورهای آس��یایی مانند چین و‬ ‫هندوس��تان برق��رار اس��ت‪ .‬زغال‌س��نگ را در‬ ‫اروپا می‌توان به عنوان س��همیه س��وختی برای‬ ‫فردا به ش��مار آورد؛ فردای��ی که دیگر ذخایری‬ ‫ب��رای تولید انرژی وجود ن��دارد و تنها می‌توان‬ ‫به ای��ن کانی آالینده ب��رای تولید انرژی متکی‬ ‫ب��ود‪ .‬زغال‌س��نگ در اروپای غرب��ی رو به زوال‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫کنسانتره‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬از‬ ‫مرز ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن گذشت‬ ‫آمار عملکرد ‪ ۹‬واحد معدنی بزرگ در فروردین امسال‬ ‫گویای آن اس��ت که تولید کنس��انتره س��نگ آهن به ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۱۳‬تن رس��ید که در مقایس��ه با‬ ‫عملکرد ماه مشابه سال گذشته‪ ،‬افت یک درصدی را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بررسی آماری فعالیت واحدهای مزبور‬ ‫نشان می‌دهد در فروردین ماه مجتمع گل‌گهر سیرجان‬ ‫(کرمان) و چادرملو (یزد) به ترتیب با یک میلیون و ‪۴۳۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۷‬ت��ن و ‪ ۹۳۴‬ه��زار و ‪ ۱۱۲‬تن باالترین میزان‬ ‫عملکرد را در مدت مورد بررسی ثبت کردند‪.‬‬ ‫س��هم مجتمع گل‌گهر از کل کنس��انتره سنگ آهن‬ ‫تولی��دی‪ ،‬فروردین بی��ش از ‪ ۳۵.۸‬درصد و چادرملو به‬ ‫میزان افزون بر ‪ ۲۳.۲‬درصد ثبت شد‪.‬‬ ‫سنگ آهن مرکزی (بافق یزد)‪ ،‬سنگ آهن جالل‌آباد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ذخیره قطعی س��نگ‌آهن در کش��ور‪ ۳‬میلیارد تن است و با ضریب‬ ‫‪ ۰.۷‬قابلی��ت اس��تفاده از ای��ن ذخایر حدود ‪ ۲.۱‬میلی��ارد تن قابل‬ ‫استفاده خواهد بود که این میزان فقط برای ‪ ۱۳‬سال نیاز سنگ‌آهن‬ ‫کشور کافی است‬ ‫مهندس جالل‌مآب‪ ،‬ایش��ان نقش موثری داشتند‪ ،‬چنانکه‬ ‫مهندس تقی‌زاده آن را با سرعت زیاد اجرایی کردند و حاال‬ ‫مهندس مالرحمان با تجربه ارزش��مند مانند دو مدیریت‬ ‫گذشته بر پیش��رفت طرح‌های توسعه‌ای گل‌گهر خواهند‬ ‫افزود‪.‬‬ ‫اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مهندس مالرحمان‬ ‫تجرب��ه بس��یاری در بخش معدن دارن��د و تمام طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای گل‌گهر پس از تایید مهندس مالرحمان در زمان‬ ‫حضور ایشان در ایمیدرو اجرا شده و در واقع با این مجموعه‬ ‫بیگانه نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اوج شکوفایی مجموعه گل‌گهر در ‪۱۲‬‬ ‫س��ال گذشته بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬اعتق��اد عمیقی به بخش معدن دارد و مجموعه‬ ‫گل‌گهر و مس سرچشمه از جمله شرکت‌های موثر در این‬ ‫بخش هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه با تالش و صرف ی��ک هزار نفر‬ ‫ساعت وقت و حضور ‪ ۱۵‬تشکل معدنی‪ ،‬نقشه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی در شهریور سال گذشته تدوین و ابالغ شد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬کارگروه اجرایی نقش��ه راه هر ‪ ۲‬هفته یک‌بار‬ ‫تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن بر اساس‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬بخش مع��دن می‌تواند‬ ‫جایگزین نفت شود و در این زمینه هیچ شکی نیست‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی افزود‪ :‬اکتشاف از جمله بخش‌هایی است که‬ ‫در نقش��ه راه معدن بر آن تاکید بسیار شده و اعتقاد داریم‬ ‫بخش خصوصی باید در این زمینه ورود کند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫فوالد که تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به ازای‬ ‫هر تن فوالد ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬تن سنگ‌آهن مورد نیاز است و تا این‬ ‫افق به ‪ ۱۶۰‬میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ذخیره قطعی سنگ‌آهن در کشور‪ ۳‬میلیارد تن‬ ‫اس��ت و با ضریب ‪ ۰.۷‬قابلیت اس��تفاده از این ذخایر حدود‬ ‫‪ ۲.۱‬میلیارد تن قابل استفاده خواهد بود که این میزان فقط‬ ‫برای ‪ ۱۳‬س��ال نیاز س��نگ‌آهن کشور کافی است‪ .‬اگر عمر‬ ‫مفید کارخانه‌های فوالد را ‪ ۲۰‬س��ال بدانیم ‪ ۲‬میلیارد تن‬ ‫دیگر س��نگ آهن نیاز داریم‪ .‬از این رو چاره‌ای جز رویکرد‬ ‫جدی به اکتشاف نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته اسماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران‪ ،‬ظرفیت استخراج نیز باید به ‪ ۲‬برابر افزایش یابد و در‬ ‫نقشه راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬استخراج گام دوم ما است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم‌اکن��ون ط��رح انتق��ال مل��ی آب از‬ ‫خلیج‌فارس از س��وی گل‌گهر‪ ،‬چادرملو و شرکت ملی مس‬ ‫در حال انجام است و هر کدام از این ‪ ۳‬بخش یعنی اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و انتقال آب باید به‌وسیله بخش خصوصی انجام‬ ‫شود نه دولت‪ .‬در این میان گل‌گهر می‌تواند به عنوان بخش‬ ‫خصوصی حضور یابد چون چنین توانی را دارد‪.‬‬ ‫او س��پس افزود‪ :‬گل‌گه��ر را باید به عنوان یک مجموعه‬ ‫مل��ی و در نهای��ت بین‌المللی دی��د و آن را محدود به یک‬ ‫شهر یا منطقه نکرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ادامه داد‪ :‬بخش هوشمندس��ازی در بخش‬ ‫معدن کش��ور باید اتفاق بیفتد و انتظ��ار داریم مدیرعامل‬ ‫گل‌گهر در این زمینه توجه ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹گل‌گهر‪ ،‬پیشگام در توسعه فوالد و بورس‬ ‫ایمان عتیقی‪ ،‬مدیر مجتمع صنعتی گل‌گهر ضمن خیر‬ ‫مق��دم به حضور مهمانان و حاض��ران در آیین عنوان کرد‪:‬‬ ‫انتخاب امروز به میمنت و خوش��بختی رقم خورد تا شاهد‬ ‫اتفاق‌ه��ای خوب در مجموعه گل‌گهر باش��یم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫گل‌گهر در زمینه رشد توسعه فوالد و بورس‪ ،‬پیشگام بوده‬ ‫ک��ه نقش مهن��دس مالرحمان در زمانی ک��ه در ایمیدرو‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬بسیار پررنگ بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بابت انتخاب مهندس مالرحمان با توجه به س��وابق ایشان‬ ‫در ای��ن بخش بس��یار س��پاس‌گزاریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تمام‬ ‫شّهای مجموعه گل‌گهر هم‌قس��م شدند که در زمینه‬ ‫بخ ‌‬ ‫توس��عه این مجموعه همگام با ایش��ان حرکت کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬قدردان زحمات مهندس تقی‌زاده هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مهم گل‌گهر در اشتغالزایی سیرجان‬ ‫محمد محمودآبادی‪ ،‬سرپرست فرمانداری سیرجان در‬ ‫آیین معارفه مدیرعامل گل‌گهر گفت‪ :‬شهرستان سیرجان‬ ‫دارای ظرفیت‌ه��ای بس��یار زیاد و نیروه��ای متخصص و‬ ‫کارآمد است که در بخش صنعت و معدن توانسته خودش‬ ‫را ثابت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��یرجان ش��هر صنعت‪ ،‬معدن و رسانه است‪.‬‬ ‫نقش‌آفرینی این شهر در استان به طور کامل مشهود است‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید نسبت به این مجموعه‬ ‫و تغییر مدیریت توجه ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫محمودآبادی با بیان اینکه تغییر مدیریت سازنده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در غیاب مهندس تقی‌زاده از ایشان تشکر‬ ‫می‌کنیم که در توسعه این مجموعه بسیار کوشیدند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��رکت صنعتی و معدنی گل‌گهر در زمینه‬ ‫رونق تولید در جایگاه نخست شرکت‌ها قرار دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫کار مهندس مالرحمان کمی سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت فرمانداری س��یرجان ادامه داد‪ :‬از مجموعه‬ ‫گل‌گهر و زیرمجموعه‌های این ش��رکت در زمینه اقدامات‬ ‫بس��یار ارزشمندشان در بخش معین‌های اقتصادی استان‬ ‫بسیار سپاس‌گزاریم که عملکرد بسیار خوبی داشتند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬گل‌گه��ر در ایج��اد اش��تغالزایی این‬ ‫شهرستان‪ ،‬نقش بسیار مهم و اثرگذاری داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای مردان بزرگ هیچ کاری سخت نیست‬ ‫ش��هباز حس��ن‌پور‪ ،‬نماینده مردم سیرجان و بردسیر در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و عضو کمیسیون بودجه نیز در‬ ‫ای��ن آیین گفت‪ :‬وحدت و همدلی همیش��ه در س��یرجان‬ ‫وجود داش��ته و اگر توس��عه و توفیقی در این ش��هر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مرهون همین وحدت است‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز در تمام‬ ‫عوامل‪ ،‬مردم سیرجان نقش اثرگذاری داشته‌اند‪ .‬اگر امروز‬ ‫توسعه و پیشرفت گل‌گهر زبانزد است‪ ،‬پس از لطف خداوند‬ ‫به دلیل نقش نیروهای کارآمد و توانمند است‪.‬‬ ‫حس��ن‌پور تاکی��د ک��رد‪ :‬از مهندس تق��ی‌زاده به خاطر‬ ‫برنامه‌های بسیار اثرگذارشان در توسعه و به ویژه در بخش‬ ‫مسئولیت اجتماعی بسیار سپاس‌گزاریم‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از س��خنانش اظه��ار کرد‪ :‬مهندس‬ ‫مالرحمان توانمندی‌های بسیاری در توسعه بخش معدن‬ ‫دارند و توس��عه گل‌گهر زمانی اتفاق افتاده که ایش��ان در‬ ‫ایمیدرو مس��ئول توس��عه و تامین زیرساخت‌های گل‌گهر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��یرجان و بردس��یر در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تاکید ک��رد‪ :‬بابت تحریم‌های صنای��ع فلزی که‬ ‫امری��کا اعمال ک��رده‪ ،‬از همین تریبون اعالم می‌کنم برای‬ ‫مردان بزرگ هیچ کاری سخت نیست‪.‬‬ ‫مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو‪:‬‬ ‫صنایع انرژی‌بر المرد پروژه‌های اصلی زیرساختی را اجرا کرده است‬ ‫مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران (ایمی��درو) گفت‪ :‬صنایع انرژی‌بر‬ ‫الم��رد؛ پروژه‌ه��ای اصلی زیرس��اختی را اجرا ک��رده و تعدادی‬ ‫پروژه‌ه��ای تکمیلی درحال احداث اس��ت ک��ه بودجه الزم برای‬ ‫آنها پیش‌بینی ش��ده و از این نظر افق روش��نی برای این منطقه‬ ‫راهبردی ترس��یم می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط‬ ‫عموم��ی منطق��ه ویژه اقتص��ادی المرد‪« ،‬س��میه خلوصی» در‬ ‫جریان بازدید از زیرس��اخت‌ها و روند پیشرفت صنایع مستقر در‬ ‫این س��ایت افزود‪ :‬جلوگیری از خام‌فروشی‪ ،‬فرآیند ایجاد صنایع‬ ‫مادر برای رونق اقتصادی و توس��عه ای��ن مناطق به عنوان دیگر‬ ‫اهداف اس��تقرار این مناطق‪ ،‬از س��وی مدیریت ارش��د سازمان و‬ ‫دیگر مس��ئوالن با جدیت پیگیری می‌ش��ود‪ .‬وی با اشاره به وفور‬ ‫س��نگ معدن دولومیت در مجاورت منطقه ویژه اقصادی المرد‬ ‫گفت‪ :‬تولید فلز منیزیم از س��نگ معدن دولومیت منجر به خلق‬ ‫ارزش افزوده بس��یاری برای اقتصاد ملی می‌ش��ود که منوط به‬ ‫تدوین طرح جامع اس��ت و با توجه به نقش معادن در برون‌رفت‬ ‫از تنگناهای اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر پایه تدابیر‬ ‫دولت در حال تهیه اس��ت که امیدواریم با فراهم شدن سازکارها‬ ‫ش��اهد عملیاتی شدن آن باشیم‪ .‬وی با قدردانی از تالش مجری‬ ‫طرح صنایع انرژی‌بر المرد و پارس��یان و مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد تصریح کرد‪ :‬مناطق ویژه پارسیان و المرد‪ ،‬الزم و‬ ‫ملزوم یکدیگرند‪ .‬بنابراین توسعه متوازن آنها دارای اهمیت است‬ ‫و برای نظام‌مند ش��دن فرآیند فعالی��ت در این مناطق‪ ،‬کارگروه‬ ‫کنترل و بررسی طرح‌ها جریان زیرساخت‌ها را رصد می‌کند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫اقبال بازار لوازم‌خانگی‬ ‫به تولیدات داخلی‬ ‫آیا بخشودگی جرایم‬ ‫وام‌ها اجرایی می‌شود؟‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫تسلیم تحریم‌ها نشده‬ ‫است‬ ‫پارلمان بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫یا تشریفاتگاه‬ ‫ارزآوری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری خرما در معرض خطر‬ ‫«ص��ادرات خرم��ا مش��مول ع��وارض صادراتی ش��د‪».‬‬ ‫ی��ک خب��ر کوتاه که با مخالفت و انتق��اد تولید‌کنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان یک کاالی صادراتی روبه‌رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در نامه‌ای به مدی��رکل صادرات گمرک‬ ‫اعالم کرد که صادرات انواع خرما مش��مول عوارض ش��ده‬ ‫است‪ .‬براس��اس این تصمیم عوارض صادرات هر کیلوگرم‬ ‫خرم��ای مضافتی بم و کبکاب ب��ه ترتیب معادل ‪ ۸۰۰۰‬و‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬توم��ان و عوارض س��ایر خرماه��ا ‪ ۳۰‬درصد ارزش‬ ‫ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در س��امانه س��نا در روز‬ ‫اظهار و تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است تعرفه‌های‬ ‫جدید ص��ادرات خرما با اعت��راض و گالیه صادرکنندگان‬ ‫همراه ش��ده اس��ت‪ .‬صادرکنندگان معتقدند وضع عوارض‬ ‫ب��ر صادرات خرما در نهایت به ض��رر تولیدکنندگان تمام‬ ‫می‌ش��ود و این امر با شعار «رونق تولید» همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫فع��االن ای��ن صنف ب��ا تاکید ب��ر اینکه ص��ادرات خرما با‬ ‫تعرفه‌های صادراتی جدید به‌صرفه نیست و تولیدکنندگان‬ ‫به‌طور قطع آس��یب می‌بینند‪ ،‬می‌گوین��د‪ :‬تعرفه عوارض‬ ‫وضع ش��ده برای صادرات خرما زیانبخش و به بازار فروش‬ ‫این محصول آسیب می‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹دیگر صادرات به‌صرفه نیست‬ ‫نایب‌رئی��س انجمن صادرکنندگان نمون��ه و برتر ایران‬ ‫گفت‪ :‬صادرات خرما با تعرفه‌های صادراتی جدید به‌صرفه‬ ‫نیست و تولیدکنندگان به‌طور قطع آسیب می‌بینند‪.‬‬ ‫محمدرضا فرشچیان‪ ،‬نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان‬ ‫نمون��ه و برتر ای��ران درباره این تصمیم ب��ه ایرنا گفت‪ :‬در‬ ‫داخل کش��ور فق��ط خرم��ای مضافتی مصرف می‌ش��ود‪.‬‬ ‫خرمای خش��ک و نیمه‌خش��ک‪ ،‬مصرف صادراتی داشته و‬ ‫خارج از کشور در کارخانه‌های سس‌سازی و شیرینی‌سازی‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬وی معتقد اس��ت تصمیم‌گیری‌های‬ ‫غیرکارشناس��انه یک روز ابالغ شده و ممکن است روز بعد‬ ‫لغو شود‪ .‬فرشچیان ادامه داد‪ :‬صادرات خرمای قبلی هنوز‬ ‫تمام نشده و در انبار صادرکنندگان موجود است‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬فقط یک ماه ونیم تا شروع فصل برداشت خرما باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬همچنین مصرف عمده مردم در ماه رمضان‬ ‫است و این ماه چند روز دیگر تمام می‌شود‪ .‬با این شرایط‬ ‫براس��اس چه اس��تداللی باید عوارض برای صادرات خرما‬ ‫مش��خص شود؟وی با بیان اینکه س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫هم از چنین تصمیمی متعجب ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫که صادرات نفت با مش��کالتی روبه‌رو است‪ ،‬چرا مشکالت‬ ‫عدیده برای صادرات غیرنفتی ایجاد می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم‌گیری‌های بدون کارشناسی‬ ‫نایب‌رئیس انجم��ن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با‬ ‫اش��اره به تجربه جه��ان در زمینه صادرات گفت‪ :‬در حالی‬ ‫که در تمام کش��ورها تش��ویق صادرکنندگان در دس��تور‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌بینی��م که در ای��ران از صادرکنندگان کاالهای‬ ‫کش��اورزی عوارض دریافت می‌ش��ود‪ .‬وی درباره عوارض‬ ‫چنی��ن تصمیم‌هایی توضی��ح داد‪ :‬صادرکنندگانی که نرخ‬ ‫را برای خریدارش��ان بدون احتس��اب عوارض جدید اعالم‬ ‫کرده‌اند به‌طور قطع ضرر می‌بینند‪ .‬فرش��چیان ادامه داد‪:‬‬ ‫بازار جهانی از ش��کل متشکلی برخوردار است و هر درصد‬ ‫آن محاس��بات خ��ودش را دارد‪ ،‬چنین تصمیم‌هایی باعث‬ ‫بی‌انگیزگ��ی صادرکنن��ده و خریدار خارجی و در نهایت از‬ ‫دس��ت دادن بازار رقابتی می‌شود‪ .‬این صادرکننده نمونه با‬ ‫تاکید بر اینکه صادرات خرما با تعرفه‌های صادراتی جدید‬ ‫به‌صرفه نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر صادرکنندگان دست‬ ‫از صادرات بکشند‪ ،‬سردخانه‌ها مانند چند سال گذشته از‬ ‫خرمای مضافتی پر می‌ش��ود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬خرما رقمی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر در س��ال ارزآوری دارد و این رقم‬ ‫با تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بدون کارشناس��ی آس��یب‬ ‫می‌بیند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه زیانبخش‬ ‫مع��اون امور بازرگانی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوش��هر نیز گفت‪ :‬تعرفه عوارض وضع ش��ده برای‬ ‫ص��ادرات خرما زیان بخش و ب��ه بازار فروش این محصول‬ ‫لطمه می‌زند‪.‬قاسم محمد زاده در گفت‌وگو با ایسنا افزود‪:‬‬ ‫کشورهای تولید‌کننده خرما در جهان ساالنه ‪ ۷.۵‬میلیون‬ ‫تن خرما تولید می‌کنند که از این میزان‪ ،‬فقط ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن از مبادی کش��ورهای محل تولید و به س��ایر کش��ورها‬ ‫صادر می‌ش��ود که س��هم ایران از تولید فوق س��االنه یک‬ ‫میلیون تن و صادرات حداکثر ‪ ۲۰‬درصد تولید سال است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬با توج��ه به مصرف ح��دود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫خرما در کش��ورهای تولید‌کننده استراتژی و راهبرد همه‬ ‫کشورهای تولید‌کننده خرما توسعه صادرات این محصول‬ ‫به سایر کشورهاست‪ .‬محمدزاده ادامه داد‪ :‬در این ارتباط و‬ ‫از همان سال‌های ابتدایی آغاز برنامه سوم توسعه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران (در اوایل ده��ه ‪ ،)۸۰‬تمام برنامه‌ریزی‌های‬ ‫ح��وزه تولی��د و تج��ارت و فرآیندهای بع��دی برای خرما‬ ‫در ایران نیز بر سیاس��ت‌های توس��عه ص��ادرات بنا نهاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در دو دهه گذشته در استان‌های‬ ‫فارس‪ ،‬سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬کرمان‪ ،‬خوزستان‬ ‫و هرمزگان درباره محصول خرما و همه فعالیت‌های توسعه‬ ‫س��خت‌افزاری و نرم‌افزاری دنباله احکام برنامه‌های س��وم‬ ‫تا شش��م توسعه کش��ور موضوع «راهبرد توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی» کشور بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بحث و بررسی دوباره مصوبه جدید‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬در این زمینه پیش��نهاد می‌ش��ود‬ ‫با توجه به نزدیکی فصل برداش��ت خرما در نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال در نشس��ت می��ز ملی خرمای کش��ور ب��ا حضور‬ ‫کارشناسان نهاد‌های اجرایی‪ ،‬تشکل‌های بخش خصوصی‬ ‫و س��ایر نخبگان و صاحب نظ��ران‪ ،‬تصمیم اخیر در زمینه‬ ‫گرفتن عوارض از صادرات خرما به بحث گذاشته شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬پس از ابالغ مصوبه فوق‪ ،‬تولید‌کنندگان و واحدهای‬ ‫بس��ته‌بندی و صادرکنندگان خرما و تش��کل‌های تولیدی‬ ‫صادرات��ی از جمل��ه انجمن ملی خرما اعالم داش��ته‌اند که‬ ‫وضع این میزان عوارض صادراتی بر خرما همه برنامه‌های‬ ‫امسال فعاالن این بخش را متأثر می‌کند و به‌دلیل نداشتن‬ ‫توان رقابت قیمتی بازارهای صادراتی را از دس��ت خواهند‬ ‫داد‪ .‬محم��دزاده ادامه داد‪ :‬در ای��ن زمینه نامه‌نگاری‌هایی‬ ‫ب��ا مدیرکل دفتر توس��عه صادرات محصوالت کش��اورزی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران صورت گرفت��ه که انتظار‬ ‫می‌رود خروجی مناسب برای نخل‌داران داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر تشکل‌ها گرفته نشده‬ ‫محم��د الهوتی‪ ،‬رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران‬ ‫نیز معتقد اس��ت؛ وضع عوارض صادراتی مانند ممنوعیت‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬براس��اس م��واد قانونی در برنامه‌های توس��عه‬ ‫ممنوع اس��ت‪‌،‬مگر در شرایطی که کاالی صادراتی شامل‬ ‫خام‌فروشی شود یا از ارزش‌افزوده پایینی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫الهوتی افزود‪ :‬البته قانون‌گذار تاکید کرده‪ ،‬نباید اجرای‬ ‫چنین سیاس��ت‌هایی به کاهش س��هم ایران در بازارهای‬ ‫جهانی منجر شود‪ .‬وی با بیان اینکه‌ وضع عوارض صادراتی‬ ‫نمی‌توان��د با ه��دف تنظیم ب��ازار انجام ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫مس��ائلی که طی حدود ‪ ۱۴‬ماه گذش��ته در حوزه ارز اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬باعث شد دولت از خروج برخی کاالها که قیمت‌شان‬ ‫نسبت به نرخ جهانی پایین‌تر است جلوگیری کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نی��ز دولت با هدف جلوگی��ری از خروج‬ ‫کاال‪ ،‬از ع��وارض صادراتی به‌عنوان ابزاری دیگر اس��تفاده‬ ‫می‌کن��د؛ البته وضع عوارض از ممنوع کردن صادرات بهتر‬ ‫اس��ت اما باید قان��ون در ارتباط با آن رعایت ش��ود‪ ،‬نباید‬ ‫این سیاس��ت به‌‌طور یکباره اعمال ش��ود و فرصت قانونی‬ ‫برای صادرکنندگان لحاظ نشود‪ ،‬چراکه صادرکنندگان از‬ ‫قبل قرارداد بس��ته‌اند و قیمت‌های‌شان تعیین شده است‪.‬‬ ‫الهوت��ی همچنین با انتقاد از میزان عوارض در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای خرما گفت‪ :‬نظرهای تش��کل‌ها برای وضع این‬ ‫عوارض گرفته نش��ده و روند قانونی در این ارتباط رعایت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫امیرعادل طاهرخانی‬ ‫عضوهیاتنمایندگان اتاق بازرگانی قزوین‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا فرشچیان‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ج ممنوعیت‌های صادراتی‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د پس از م��و ‌‬ ‫که روند آن از س��ال گذشته آغاز شد‪ ،‬اکنون سیاست‌گذار‬ ‫ابزار دیگری به‌نام عوارض صادراتی را با هدف تنظیم بازار‬ ‫داخلی به‌کار گرفته است‪.‬‬ ‫این سیاس��ت محدودکننده جدید در حالی مورد توجه‬ ‫متولی��ان تجارت کش��ور قرار گرفته ک��ه فعاالن اقتصادی‬ ‫تصری��ح می‌کنند ک��ه باید رویه‌های قانون��ی درباره وضع‬ ‫عوارض صادراتی طی ش��ود و اجرای این سیاس��ت بدون‬ ‫اط�لاع قبلی و به‌ص��ورت یکباره به ض��رر صادرکنندگان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به ع�لاوه اینکه به گفته بس��یاری را تاجران‬ ‫ممنوعی��ت ص��ادرات خرم��ا فقط موجب از دس��ت دادن‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی ای��ران ش��ده و در نهای��ت بازارهای‬ ‫صادراتی را در اختیار عربستان قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫قاسم محمد زاده‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫ب��ه لف��ظ‪ ،‬ات��اق بازرگان��ی را پارلمان بخش‬ ‫خصوص��ی نامیده‌اند‪ .‬واژه‌ای که بار مس��ئولیت‬ ‫بس��یار دارد؛ ام��ا در عم��ل‪ ،‬ات��اق بازرگان��ی‬ ‫تش��ریفاتگاهی اس��ت که درده��ا و آالم بخش‬ ‫خصوصی درستکار و قانونمدار را به جان می‌خرد‬ ‫و گریزی جز تسلیم در برابر حاکمیت ( دولت‪،‬‬ ‫مجلس و نهاد قضا ) ندارد‪ .‬نمایندگان و مدیران‬ ‫عالی اتاق‌های بازرگانی در تعاملی سازنده سعی‬ ‫و اهتمام در حل معضالت بخش خصوصی دارند‪.‬‬ ‫ای��ن نمایندگان در تالش برای تعبیری عادالنه‬ ‫از قوانین��ی هس��تند ک��ه ن��ه در پارلمان بخش‬ ‫خصوص��ی ک��ه در پارلمان سیاس��ی حاکمیت‬ ‫مدون و مصوب شده است اما در این کارزار آنچه‬ ‫غالب شده‪ ،‬فرامین قانونی و حاکمیتی است که‬ ‫دغدغه‌های بخش خصوصی واقعی و‌درس��تکار‬ ‫را در نیافت��ه و نمی‌یاب��د‪ .‬آنچه امروز بیش از هر‬ ‫زمانی برای «رونق تولید » الزم اس��ت‪ ،‬تدوین‬ ‫قوانی��ن اقتصادی و تج��اری از مجرای پارلمان‬ ‫بخش خصوصی اس��ت تا از این محل عالوه بر‬ ‫تثبیت قدرت حمایتی و صیانت از حقوق فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اتاق بازرگانی معنای حقیقی پارلمان‬ ‫اقتصادی کش��ور را اعتال بخش��د‪ .‬ضروری‌ترین‬ ‫اس��تراتژی و برنام��ه اتاق نه��م می‌تواند اصالح‬ ‫قان��ون اتاق بازرگانی باش��د و در این اصالحات‬ ‫رون��د تقنین قوانی��ن الزم االجرای اقتصادی و‬ ‫تج��اری از مج��رای ات��اق بازرگانی تحقق یافته‬ ‫است‪ .‬اتاق‌های شهرستان به مثابه پارلمان‌های‬ ‫محلی اقتصادی و همانند ش��وراهای ش��هر در‬ ‫تعیین سرنوشت اجرای مصوبات تاثیر گذار‌اند‪.‬‬ ‫این اتاق‌ها باید با تصویب در انتصاب‌های دولتی‬ ‫مرتب��ط ب��ا حوزه اقتص��اد‪ ،‬صنعت و تجارت‪ ،‬در‬ ‫تصمیم‌های اس��تانی حائز جایگاه حقیقی خود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات خرما با تعرفه‌های صادراتی جدید به‌صرفه نیست‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫سهم ‪ ۶۰‬درصدی قشر متوسط از بازار لوازم‌خانگی ایرانی‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه منفی به‬ ‫تولید‌کنندگان‬ ‫صنایع‌دستی‬ ‫اقبال بازار لوازم‌خانگی به تولیدات داخلی‬ ‫سیده‌زهرا همتی‬ ‫کارآفرین حوزه صنایع‌دستی‬ ‫خبر‬ ‫افزایش مالیات اصناف‬ ‫از صفر تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران گفت‪ :‬براساس‬ ‫تواف��ق انجام ش��ده‬ ‫مالیات اصناف امسال‬ ‫از صفر تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی ات��اق اصن��اف تهران‪ ،‬قاس��م‬ ‫نوده‌فراهانی ادامه داد‪ :‬براساس توافق یادشده‬ ‫کس��انی که یک تا ‪۲.۵‬میلیون تومان مالیات‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬مالیات پرداخت کرده‌اند امسال‬ ‫هم باید براساس همان سال مالیات بپردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کس��انی هم ک��ه ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫ت��ا ‪ ۵‬میلی��ون توم��ان در س��ال ‪ ۹۶‬مالیات‬ ‫پرداخ��ت کرده‌اند هم اکن��ون باید ‪ ۵‬درصد‬ ‫ب��ه اصل مالیات پرداختی خود در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫بیفزایند‪.‬‬ ‫نوده‌فراهان��ی ادام��ه داد‪ :‬کس��انی ک��ه ‪۵‬‬ ‫ت��ا ‪۱۰‬میلیون توم��ان مالیات در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫پرداخت کرده‌اند‪ ،‬امسال باید ‪۹‬درصد بیشتر‬ ‫مالیات پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬به اصل مالیات کس��انی هم‬ ‫ک��ه بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تومان در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫پرداخت کرده‌اند امسال باید ‪ ۱۵‬درصد اضافه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬کسانی‬ ‫مشمول توافق مدنظر می‌شوند و می‌توانند از‬ ‫تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات‌های مستقیم‬ ‫بهره‌گی��ری کنند که ت��ا ‪ ۸۲۸‬میلیون تومان‬ ‫عملکرد کاری دارند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��اید گزافه‌گویی نباش��د اگر بگوییم در چند س��ال‬ ‫گذش��ته سامسونگ و ال‌جی معتمد‌ترین برندهای لوازم‬ ‫خانگ��ی در میان خانواده‌های ایرانی بودند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بس��یاری از مردم نمی‌دانس��تند کارخانه‌های‬ ‫ایران��ی با پذی��رش هزینه‌هایی هنگفت‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫روز جه��ان را به کش��ور آورده و در هم��کاری با این دو‬ ‫ش��رکت به تولید مشترک مشغول شده‌اند؛ به‌طوری که‬ ‫تمامی محصوالت ال‌جی و سامسونگی که در چند سال‬ ‫گذش��ته خریداری کرده‌ایم‪ ،‬تولی��د فرزندان ایران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کره هم که در این سال‌ها روابط اقتصادی خوبی‬ ‫با ایران رقم زده بود‪ ،‬در این همکاری مشترک‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫کارخانه‌های ایرانی را تامین می‌کردند‪.‬‬ ‫به‌گزارش‬ ‫‪ ،‬حاال با تحریم‌های ظالمانه امریکایی‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬بح��ث قطع ارتباط کارخانه سامس��ونگ و‬ ‫ال‌جی با کارخانه‌های ایرانی ش��نیده می‌شود‪ .‬موضوعی‬ ‫که به نظر می‌رس��د هنوز قطعی و نهایی نش��ده اس��ت و‬ ‫رایزنی‌ه��ا درب��اره فعالیت آنها ادام��ه دارد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫آنچه مسلم است اینکه حاال لوازم خانگی ایرانی در بازار‬ ‫بیش��تر به چش��م می‌خورد‪ .‬چرا که واردات لوازم خانگی‬ ‫هم ممنوع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار با تولیدات داخلی تامین شده است‬ ‫سید‌مرتضی میری‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫سیدعلیرضا موسوی مجد‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم‌خانگی تهران در‬ ‫این‌باره گفت‪ :‬بازار لوازم‌خانگی در آرامش اس��ت و تهیه‬ ‫اقالم مورد نیاز خانواده‌ها و تهیه جهیزیه در آرامش انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬با این حال‪ ،‬نرخ‌ها باال است‪.‬‬ ‫س��ید‌مرتضی می��ری ک��ه پ��س از اس��تعفای محمد‬ ‫طحان‌پ��ور‪ ،‬به‌تازگ��ی ریاس��ت اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫لوازم‌خانگ��ی ته��ران را عهده‌دار ش��ده‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫خبرن��گار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ازار از کاال‌های ایرانی و‬ ‫مونت��اژ تامین اس��ت اما از نظر کاال‌ه��ای وارداتی دچار‬ ‫کمبود هس��تیم‪ .‬چراکه واردات لوازم خانگی چندین ماه‬ ‫اس��ت ممنوع شده است و عرضه و تقاضای لوازم خانگی‬ ‫خارجی با هم جور نیس��ت‪ .‬با وج��ود این‪ ،‬از آنجایی که‬ ‫کیفی��ت لوازم خانگی ایرانی باال رفته‪ ،‬مش��کلی در بازار‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی به پرسشی مبنی بر آخرین اطالعات درباره ادامه‬ ‫تولید مش��ترک سامس��ونگ و ال‌جی در ایران‪ ،‬این‌گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬با توجه به اینکه کره موضوع خروج از ایران‬ ‫را مطرح کرده‪،‬از این کشور دلخور هستیم چراکه روابط‬ ‫اقتص��ادی ایران و کره پی��ش از این خوب بود‪ ،‬اما اینجا‬ ‫دس��ت این دو ش��رکت ایرانی را که ب��ا آنها محصوالت‬ ‫مش��ترک تولید می‌کردند را به اصطالح در پوست گردو‬ ‫گذاش��ت‪ .‬این ش��رکت‌ها به امید اینکه با کره همکاری‬ ‫کامل داشته باشند‪ ،‬سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام دادند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم‌خانگ��ی تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬من به س��یرجان‪ ،‬جاده ک��رج و قزوین رفتم‬ ‫و کارخانه‌های ال‌جی و سامس��ونگ را از نزدیک دیده‌ام‬ ‫و می‌دانم که دس��تگاه‌های روز جهان را (در ‪ ۴ ،۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته) وارد کرده‌ان��د و تم��ام آنچه به اس��م ال‌جی و‬ ‫سامس��ونگ در یکی دو سال گذش��ته مصرف‌کنندگان‬ ‫ایرانی خریداری می‌کردند‪ ،‬مونتاژ ایران بود و فقط مواد‬ ‫اولیه آن را از کره می‌گرفتند‪ .‬اینکه کره طرف ش��یطان‬ ‫بزرگ را گرفت‪ ،‬مش��کالت زیادی را برای این کارخانه‌ها‬ ‫به وجود آورده اس��ت‪ .‬البته چاره‌جویی‌هایی برای تامین‬ ‫مواد اولیه از دیگر کشورها انجام شده که این تولید‌ات با‬ ‫برندی ایرانی ادامه یابد‪.‬‬ ‫می��ری گفت‪ :‬درحال‌حاضر از نظ��ر قطعات مورد نیاز‬ ‫برای تعمیر مش��کل خاصی نداریم و این قطعات تامین‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫فروش صنایع‌دس��تی ایرانی��ان به‌جز مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬طراحی و مش��کالت صنف��ی با موانعی‬ ‫از س��وی رس��انه‌ها نیز روبه‌رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به‌عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬به‌دلیل نوع نگاه رس��انه‌ها‬ ‫و ش��ناخت نادرس��ت آنه��ا از صنایع‌دس��تی‬ ‫و فع��االن ای��ن عرصه گاهی ش��اهد تبلیغات‬ ‫منفی علیه صنایع‌دس��تی به‌ویژه در فیلم‌ها و‬ ‫سریال‌های ساخته شده در سینماها و رسانه‬ ‫ملی هس��تیم‪ .‬فیلم‌ها و س��ریال‌های ما باید‬ ‫جایگاه و تشخص مصرف‌کنندگان و همچنین‬ ‫تولید‌کنن��دگان صنایع‌دس��تی را حفظ کنند‬ ‫و وجه��ه آنه��ا را در جامع��ه باال ببرن��د‪ .‬اگر‬ ‫نگاهی به س��ینمای جهان بیندازیم خواهیم‬ ‫دیدیم که رس��انه‌ها چگونه از صنایع‌دس��تی‬ ‫خ��ود حمای��ت می‌کنن��د‪ .‬ح��ال اینک��ه در‬ ‫س��ینمای ایران‪ ،‬اس��تفاده از صنایع‌دس��تی‬ ‫جایگاه مطلوب��ی ندارد‪ .‬دومین مش��کلی که‬ ‫در س��ینمای ای��ران وج��ود دارد مرب��وط به‬ ‫قصه‌هایی اس��ت ک��ه درب��اره تولید‌کنندگان‬ ‫و فع��االن صنایع‌دس��تی س��اخته و پرداخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬کارگردان‌ه��ا و فیلمنامه‌نویس��ان‬ ‫وقت��ی می‌خواهن��د زن��ی درمانده را نش��ان‬ ‫دهن��د به او ش��غلی در حوزه صنایع‌دس��تی‬ ‫می‌دهند‪ .‬زنی که ش��وهرش ترکش کرده‪ ،‬یا‬ ‫ش��وهری معتاد یا مریض دارد را پشت چرخ‬ ‫خیاطی یا پش��ت دار قالی می‌نش��انند‪ .‬حال‬ ‫اینکه فعاالن صنایع‌دس��تی ما فقیر و بیچاره‬ ‫نیس��تند‪ .‬ش��اید گروهی از افراد آسیب‌پذیر‬ ‫به این تولید صنایع‌دس��تی اش��تغال داش��ته‬ ‫باش��ند اما این یک حکم کلی نیست‪ .‬پخش‬ ‫چنین تصاویری در رس��انه‌های ما‪ ،‬ذهنیت‌ها‬ ‫را نسبت به صنایع‌دس��تی مخدوش می‌کند‪.‬‬ ‫فعاالن صنایع‌دس��تی را نبای��د با فقر نمایش‬ ‫داد چراکه همه این‌ها در فروش صنایع‌دستی‬ ‫تاثیر منفی می‌گذارد‪ .‬تا زمانی که ما به هویت‬ ‫خود باور نداش��ته باش��یم نمی‌توانیم فعالیت‬ ‫موثری داش��ته باش��یم‪ .‬این نگاه نادرست به‬ ‫صنایع‌دس��تی گاه در متولی��ان دولت��ی نیز‬ ‫دیده می‌ش��ود‪ .‬تا جایی که برخی کارمندان‬ ‫اداره‌ه��ای میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری به شغل‌ش��ان به‌عنوان یک کار‪،‬‬ ‫کارمندی نگاه می‌کنند و واقعیت این اس��ت‬ ‫که برای‌ش��ان تفاوتی نمی‌کن��د که در تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ش��هرداری یا در سازمان مربوط به‬ ‫این حوزه فعالیت کنند‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت‬ ‫تا نگاه‌ها به افراد تولید‌کننده و مصرف‌کننده‬ ‫صنایع‌دس��تی تغییر کن��د‪ .‬دغدغه حمایت از‬ ‫صنایع‌دستی باید ملی ش��ود و البته از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬افراد فع��ال در ای��ن حوزه نی��ز باید‬ ‫براس��اس طراحی‌ه��ای مدرن نیاز و س��لیقه‬ ‫مصرف‌کنندگان را تامین کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هیجان‌ها و سردرگمی‌هایی که سال گذشته در بازار لوازم خانگی‬ ‫وجود داش��ت کمتر شده اس��ت و تولید‌کنندگان در تالش هستند‬ ‫کیفیت کاالهای خود را باال ببرند‬ ‫اس��ت که البته ممکن است با ادامه روند فعلی در آینده‬ ‫دچار کمبود قطعات شویم‪ .‬اینکه بگوییم تعداد تعمیرات‬ ‫لوازم خانگی از خرید آن بیشتر شده است‪ ،‬صحت ندارد‬ ‫با وجود این‪ ،‬طبیعی اس��ت تا زمانی که بتوان این لوازم‬ ‫را تعمی��ر کرد‪ ،‬عده‌ای از مردم ترجیح می‌دهند از خرید‬ ‫ص��رف نظ��ر ک��رده و آن را تعمیر کنند‪ .‬ب��ا وجود این‪،‬‬ ‫ب��رای تهیه جهیزیه هیچ وقت ل��وازم خانگی تعمیراتی‬ ‫خریداری نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار داده بودیم‬ ‫س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان ل��وازم خانگی نیز‬ ‫درب��اره بازار ای��ن محصوالت گفت‪ :‬مهم‌ترین مش��کل‬ ‫صنعت لوازم‌خانگی ایران‪ ،‬برندسازی است که در نتیجه‬ ‫آن‪ ،‬در س��ال‌های گذشته شاهد هجوم برندهای خارجی‬ ‫در بازار لوازم‌خانگی بودیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا غزن��وی در گفت‌وگ��و ب��ا ایرن��ا اف��زود‪:‬‬ ‫آیین‌نامه‌ه��ا‪ ،‬قوانی��ن داخل��ی و حتی عملک��رد برخی‬ ‫مس��ئوالن به‌گونه‌ای بوده که در س��ال‌های گذشته فضا‬ ‫را ب��رای تاخت و ت��از برندهای خارج��ی در بازار فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی یادآور شد‪ :‬زمانی نسبت به پشتیبانی‬ ‫از حض��ور برنده��ای خارجی ل��وازم خانگی در کش��ور‬ ‫هشدار دادیم‪ ،‬اما کمتر کسی توجه کرد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫امروز ش��اهدیم با اعمال تحریم‌ها‪ ،‬این برندها از کش��ور‬ ‫خارج ش��ده‌اند و آنهایی که باقی مانده‌اند نیز با کمتر از‬ ‫یک‌پنج��م ظرفیت خود فعالیت دارند و هنوز هم برخی‬ ‫مسئوالن از آنها حمایت می‌کنند‪.‬‬ ‫غزن��وی گفت‪ :‬اگر آنقدر ک��ه از این برندهای خارجی‬ ‫حمای��ت کردیم‪ ،‬یک صدم این حمایت را برای تولیدات‬ ‫داخلی خرج می‌کردیم وضع امروز را شاهد نبودیم‪ ،‬زیرا‬ ‫قیمت‌ها آنقدر افزایش یافته که مردم به س��ختی لوازم‬ ‫خانگی مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت لوازم خانگی ایران امروز‬ ‫کاهش متراژ قانونی مجتمع‌های قالیبافی به ‪ ۱۲‬متر‬ ‫رئیس اتحادیه بافن��دگان فرش‌های‬ ‫دس��تباف اعالم کرد‪ :‬پروانه‌های فرش‬ ‫دس��تباف از ‪ ۳۳۰‬متر مجتمع قالیبافی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲‬متر تبدیل ش��ده؛ یعنی با ‪۱۲‬‬ ‫متر فض��ا می‌توان پروان��ه تولید فرش‬ ‫دس��تباف گرف��ت و از مزیت‌های جواز‬ ‫تولید برخوردار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬محمدعلی زرینه‌کفش ب��ا اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این کار با کمک س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬اتاق اصناف و اتحادیه فرش تهران شکل‬ ‫گرفته و در کمیسیون هیات عالی نظارت تصویب‬ ‫و اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تا س��ال گذش��ته هرکس‬ ‫می‌خواس��ت مجتمع قال��ی بافی تاس��یس کند‬ ‫بای��د ‪ ۳۳۰‬مت��ر فض��ا در اختیار می‌داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫ام��روز با ‪ ۱۲‬متر می‌توان پروانه تولید گرفت و از‬ ‫مزیت‌های جواز تولید برخوردار شد‪ .‬زرینه‌کفش‬ ‫درب��اره مزیت‌های این طرح توضیح داد‪ :‬این‌گونه‬ ‫می‌توان آماری از تولید فرش دس��تباف داشت و‬ ‫واحدها می‌توانند زیر چتر پروانه و اصناف‪ ،‬به‌طور‬ ‫هدفمن��د تولید کنند‪ .‬این ط��رح در تهران اجرا‬ ‫شده و امیدواریم شهرهای دیگر از آن الگوبرداری‬ ‫کنند‪ .‬وی با اش��اره به آم��ار و ارقامی که درباره‬ ‫صادرات فرش دستباف اعالم می‌شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫هر کس��ی گفت چه درصد از ف��رش ایران صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به‌طور حتم‪ ،‬آمار نادرس��تی‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬وقتی آماری از میزان‬ ‫س��االنه تولی��د فرش دس��تباف وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چگون��ه می��زان ص��ادرات آن‬ ‫محاسبه می‌ش��ود؟ زرینه‌کفش افزود‪:‬‬ ‫صادرات فرش دستباف مزیت است‪ ،‬با‬ ‫این وجود فرش دس��تباف در نهایت به‬ ‫‪ ۵۰‬کشور صادرات شده و از باقی کشورها غفلت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه بافندگان فرش‌های‬ ‫دستباف درباره بازار داخلی این صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال گذش��ته فروش داخلی فرش دستباف‬ ‫حدود ‪ ۵‬برابر رشد کرده که ظرفیت رشد بیشتر‬ ‫ه��م دارد‪ .‬وی با اش��اره به تاثی��ر تحریم‌ها روی‬ ‫ای��ن صنعت افزود‪ :‬تا پی��ش از تحریم‌ها بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د فروش فرش ایران ب��ه امریکا بود که‬ ‫این بازار با تحریم از دس��ت می‌رود‪ .‬زمان تحریم‬ ‫نیز کشورهایی مانند چین‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند و نپال‬ ‫ت�لاش کردند جای بازار ف��رش ایران را بگیرند و‬ ‫تاح��دودی هم موفق ش��دند‪ .‬زرینه‌کفش گفت‪:‬‬ ‫فق��ط تحریم به فرش دس��تباف صدمه نزده‪ ،‬اگر‬ ‫فرش‌های مناس��بی از لحاظ ن��رخ و طرح تولید‬ ‫کنی��م‪ ،‬همین امروز هم می‌توان آن را صادر کرد‬ ‫و بازار خ��ودش را دارد‪ .‬رئیس اتحادیه بافندگان‬ ‫فرش‌های دستباف خاطرنشان کرد‪ :‬درست است‬ ‫تحریم تاثیر منفی بر این صنعت گذاشته اما همه‬ ‫مشکل تحریم نیست‪ ،‬چراکه وقتی تحریم را هم‬ ‫از نظر کیفیت‪ ،‬کشورهایی همچون ترکیه و کره جنوبی‬ ‫را پشت سر گذاشته و حتی قادر به تامین نیازمندی‌های‬ ‫قشر متوسط جامعه است‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬نیاز اصلی امروز این صنعت‪ ،‬س��رمایه در گردش‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا تا دیروز امکان گش��ایش اعتبار برای تامین‬ ‫مواد اولیه و قطعات وجود داشت‪ ،‬اما امروز حواله‌ها نقدی‬ ‫شده و ‪ ۱۰۰‬درصد مبالغ باید پیش‌پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی به داخلی‌س��ازی قطعات در یخچال و لباسشویی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از مجموع بیش از ‪ ۳۵۰‬قطعه مورد‬ ‫استفاده در یخچال‪ ،‬شاید ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬مورد آن نیازمند ارزبری‬ ‫اس��ت که البته ارزبری باالی��ی دارد‪ ،‬بنابراین تاب‌آوری‬ ‫تولید این لوازم در برابر تحریم‌ها بس��یار باالس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ ۲۵ :‬درصد خریداران لوازم خانگی داخلی از‬ ‫قش��ر ضعیف‪ ۶۰ ،‬درصد از قش��ر متوسط و ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫قشر قوی‌تر جامعه هستند‪.‬‬ ‫این مقام صنعتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نرخ و کیفیت این‬ ‫تولیدات به گونه‌ای است که پاسخگوی نیاز قشر ضعیف‬ ‫اس��ت و تحریم‌ها نیز نتوانسته خدش��ه‌ای به تولید این‬ ‫برندها به‌ویژه آنهایی که مدیریت تولیدشان ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫در اختیار بخش خصوصی است‪ ،‬وارد کند‪.‬‬ ‫به‌گفته وی‪ ،‬چند ش��رکت انگش��ت ش��مار داخلی نیز‬ ‫نیازهای قش��ر متوس��ط جامعه به لوازم خانگی را تامین‬ ‫می‌کنند که کیفیت تولیدات‌ش��ان با محصوالت مشابه‬ ‫اروپایی و حتی امریکایی قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات پس از فروش کره‌ای‌ها ادامه داد‬ ‫رئی��س هیأت مدیره انجمن ل��وازم صوتی و تصویری‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬مشکلی در تامین لوازم خانگی و خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش آنها در کش��ور وجود ن��دارد‪ ،‬خدمات‬ ‫ش��رکت‌های ک��ره‌ای ادام��ه دارد و مدرن‌ترین خطوط‬ ‫تولی��د این نوع کاالها با س��رمایه ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی در‬ ‫کش��ور ایجاد شده است‪ .‬س��یدعلیرضا موسوی مجد در‬ ‫برداشتند مش��کل فرش دستباف حل نشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا گالیه از بی‌توجهی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به فرش دستباف عنوان کرد‪ :‬این صنعت‬ ‫در ه��ر وزارتخانه دیگری بود توجه بهتری به آن‬ ‫می‌کردند‪ .‬زرینه‌کفش با بیان اینکه سال‌هاس��ت‬ ‫ف��رش دس��تباف نی��از ب��ه حمای��ت درس��ت و‬ ‫کارشناسی‌شده دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فقط به حمایت‬ ‫پولی نیاز نیس��ت‪ ،‬گاهی با مبلغ‌های کم می‌توان‬ ‫حمایت‌های اساسی انجام داد که وضعیت بافنده‬ ‫و تولی��د و ف��رش را تغییر ده��د‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫بافندگان فرش‌های دستباف با ارائه مثالی توضیح‬ ‫داد‪ :‬می‌ت��وان مرکز مش��اوره‌ای ب��رای بافندگان‬ ‫تاسیس کرد تا در آن آموزش ببینند چه طرح و‬ ‫نقشی روی فرش تاجر و متقاضی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫زرینه‌کفش با اش��اره به اهمیت فرش دس��تباف‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروزه میلیون‌ه��ا نفر در این‬ ‫بخش مشغول فعالیت هستند و حدود ‪ ۲۵‬شغل‬ ‫در فرش دس��تباف وجود دارد‪ .‬در میان این همه‬ ‫ش��غل‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر در بخش بافندگی‬ ‫فعالی��ت می‌کنند که فقط ی��ک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر کارت شناس��ایی دارند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫بافندگان فرش‌های دستباف بیان کرد‪ :‬تنها کمتر‬ ‫از یک س��وم این بافندگان دارای کارت شناسایی‬ ‫بیمه بافندگی هستند‪ .‬سال‌هاست خواهان بهبود‬ ‫بیمه بافندگان هستیم اما امسال بودجه آنها فقط‬ ‫‪ ۳‬درصد اضافه شده است‪.‬‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا ایرنا اظهار کرد‪ :‬مش��کلی از بابت خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش برندهای لوازم‌خانگی ک��ره‌ای در ایران‬ ‫وج��ود ندارد و ش��رکت‌های تولیدکننده این محصوالت‬ ‫براس��اس ضوابط س��ازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان به ارائه خدمات می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در زمین��ه تامین قطعات م��ورد نیاز برای‬ ‫اس��تفاده در خدم��ات پ��س از فروش نیز ج��ای نگرانی‬ ‫نیست و قطعه به اندازه کافی وجود دارد؛ این موضوع با‬ ‫تامین قطعات بزرگ برای تولید که این روزها از مس��ئله‬ ‫تحریم‌ه��ا متاثر ش��ده‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬وی‪ ،‬منکر تاثیر‬ ‫تحریم‌ه��ای ظالمانه بر فعالیت برنده��ای لوازم خانگی‬ ‫کره‌ای نش��د‪ ،‬اما افزود‪ :‬در حال مذاکره با شرکت کره‌ای‬ ‫سامس��ونگ هس��تیم ک��ه در صورت تواف��ق‪ ،‬تولید این‬ ‫برند در کش��ورمان ادامه خواهد یافت‪ ،‬اما حتی اگر این‬ ‫مهم محقق نش��د از طریق ایجاد جوینت ونچر با س��ایر‬ ‫ش��رکت‌های خارجی‪ ،‬تولید برنده��ای جدیدی را برای‬ ‫پاسخگویی به نیاز بازار کلید خواهیم زد‪.‬‬ ‫موس��وی‌مجد گفت‪ :‬در سال‌های گذشته کارشناسان‬ ‫م��ا تخصص‌ه��ای الزم برای تولید محص��ول روز جهان‬ ‫را پی��دا کرده‌اند و از س��وی دیگ��ر بهترین و مدرن‌ترین‬ ‫خط��وط تولید ل��وازم خانگی را با س��رمایه ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ایرانی در کشور ایجاد کرده‌ایم‪ .‬دلیل این ادعا همین که‬ ‫سال‌هاس��ت محصوالت برترین برند لوازم خانگی جهان‬ ‫در کشور ازسوی همین جوانان ایرانی تولید و عرضه شد‬ ‫و نیاز بازار را پاس��خگو بودیم و کش��ور را از واردات این‬ ‫برند و به‌دنبال آن خروج ارز بی‌نیاز کردیم‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫زی��ادی در حوزه تولید ل��وازم خانگی با برندهای کره‌ای‬ ‫در کشورمان انجام شده‪ ،‬خطوط تولید بزرگی راه‌اندازی‬ ‫ش��ده و به همین دلیل‪ ،‬چاره‌ای جز عبور از تحریم‌ها و‬ ‫استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجاد شده نداریم‪.‬‬ ‫آنچ��ه قاب��ل مش��اهده اس��ت اینک��ه هیجان‌ه��ا و‬ ‫س��ردرگمی‌هایی که س��ال گذشته در بازار لوازم خانگی‬ ‫وجود داشت کمتر شده است و تولید‌کنندگان در تالش‬ ‫هس��تند کیفیت کاالهای خود را باال ببرند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫هن��وز ه��م قیمت‌ها گران اس��ت و ازدواج‌ه��ای زیادی‬ ‫به‌دلی��ل این گرانی به تاخیر افت��اده و خانواده‌ها گرفتار‬ ‫این گرانی شده‌اند‪.‬‬ ‫اول تامین بازار‪ ،‬بعد بستن سامانه رجیستری‬ ‫گوشی همراه مسافر‬ ‫نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اصناف‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬بستن سامانه رجیس��تری مسافری‬ ‫گوش��ی تلفن هم��راه بدون تامی��ن کاال برای بازار‬ ‫آس��یب‌های جبران‌ناپذیری ب��ه واحدهای صنفی‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان خواه��د زد‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬ابراهیم درستی‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان صوت��ی‪ ،‬تصویری و‬ ‫تلف��ن هم��راه تهران اف��زود‪ :‬در روزهای گذش��ته‬ ‫ش��اهد فروش‌های ترکیبی به‌طور اجباری ازسوی‬ ‫ش��رکت‌های واردکننده تلفن هم��راه بوده‌ایم که‬ ‫نتیج��ه انحصاری اس��ت که برای این ش��رکت‌ها‬ ‫محی��ا و باع��ث تضییع ح��ق واحده��ای صنفی و‬ ‫مصرف‌کنندگان شده است‪ ،‬چراکه مجبور به خرید‬ ‫با قیمت‌های غیرواقعی ش��ده‌اند و حق انتخاب نیز‬ ‫برای آنها بس��یار محدود شده است‪ .‬وی تاکیدکرد‪:‬‬ ‫هی��چ واحد صنفی در کش��ور خواهان عرضه تلفن‬ ‫هم��راه قاچ��اق نیس��ت‪ .‬عضو هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫اصناف ایران و تهران تصریح کرد‪ :‬در روزهای آینده‬ ‫نشستی با ش��رکت‌های واردکننده برگزار خواهیم‬ ‫ک��رد تا توانای��ی تامین کاال در بازار از س��وی این‬ ‫شرکت‌ها را ارزیابی کنیم‪ .‬اهلیت این شرکت‌ها باید‬ ‫بررس��ی و از هرگونه فعالیت واردکنندگان متخلف‬ ‫جلوگی��ری به عمل آید‪ .‬درس��تی گفت‪ :‬از حقوق‬ ‫واحدهای صنفی و مصرف‌کنندگان کوتاه نخواهیم‬ ‫آم��د و به‌دنبال بهترین راه‌ح��ل برای تامین کاال و‬ ‫ایجاد تعادل در بازار هستیم‪.‬‬ ‫صدور مجوز خرید مرغ با هدف ایجاد تعادل‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران از صدور مجوز س��تاد‬ ‫تنظیم بازار به شرکت پشتیبانی امور دام به‌منظور‬ ‫خری��داری گوش��ت مرغ ب��ا هدف تنظی��م ذخایر‬ ‫راهبردی و تعادل‌‌بخش��ی بازار در ماه‌های آینده در‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬سعید ممبینی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از وظایف ستاد یادشده بررسی شرایط‬ ‫ن��رخ و موجودی کاال در س��طح بازار ب��ا تمرکز بر‬ ‫اقالم اساسی است‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک با کاهش موج��ودی کاال در ب��ازار قیمت‌ها‬ ‫برمدار افزایش��ی قرار می‌گیرد‪ .‬عضو س��تاد تنظیم‬ ‫بازار کش��ور گفت‪ :‬سیاس��ت‌ها و تصمیم‌های این‬ ‫ستاد باید متضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و‬ ‫هم‌زمان تولید‌کنندگان باش��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫گوش��ت مرغ در روزهای گذش��ته در ب��ازار با افت‬ ‫ن��رخ روبه‌رو و همین‌ط��ور نگرانی‌های جدی برای‬ ‫تولیدکنندگان به‌وجود آورد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تکرار مصوبه بخشودگی جرایم بانکی در سال ‪۹۸‬‬ ‫آیا بخشودگی جرایم وام‌ها اجرایی می‌شود؟‬ ‫‹ ‹اولویت‌های مشموالن بخشودگی‬ ‫این ش��رایط سبب ش��ده تا بانک مرکزی دست به‬ ‫اولویت‌بندی مشموالن بخشودگی سود تسهیالت بزند‬ ‫و در همین راس��تا اطالعی��ه‌ای را درباره نحوه اجرای‬ ‫این بخش از قانون در سال ‪ ۹۸‬ارائه دهد‪.‬‬ ‫آن‌ط��ور ک��ه بانک مرک��زی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به اینک��ه آمار مربوط به تم��ام مطالبات کمتر‬ ‫از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۶‬میلی��ون پرون��ده با مانده اص��ل بدهی بیش از‬ ‫‪ ۴۷۸ ،۲‬ه��زار میلی��ارد ری��ال و س��ود متعلقه آن به‬ ‫میزان بیش از ‪ ۴۳۸‬هزار میلیارد ریال مش��مول قانون‬ ‫یادش��ده می‌ش��ود و با توجه به محدودی��ت منابع در‬ ‫نظرگرفته ش��ده در مفاد تبص��ره (‪ )۳۵‬قانون اصالح‬ ‫قان��ون بودجه س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬حس��ب مباحث مطرح‬ ‫ش��ده در کمیس��یون اقتصادی مجلس‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫ناگزیر شد تا اولویت‌هایی را در مفاد شیوه‌نامه اجرایی‬ ‫مرب��وط‌ مدنظر قرار دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ش��یوه‌نامه‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نفع چند‌جانبه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ماجرای بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان در حالی از س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد که‬ ‫این مصوبه از س��وی مجلس برای تش��ویق گیرندگان‬ ‫تسهیالت و فعاالن بخش تولید به اجرا درآمد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬در تبصره ‪ ۳۵‬قانون بودجه سال ‪ ۹۵‬تمهیداتی‬ ‫مبنی‌بر بخشودگی س��ود و جرایم تسهیالت کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اندیشیده شد که بدهکاران بانکی‬ ‫بتوانند با پرداخت اصل بدهی خود به بانک از پرداخت‬ ‫س��ود متعلقه و وجه التزام معاف ش��وند و فقط اصل‬ ‫مبلغ تسهیالت دریافتی را پرداخت کنند‪ .‬آن‌طور که‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهد‪ ،‬در س��ال‌های ‪ ۹۵‬و ‪۵۴۰ ،۹۶‬‬ ‫ه��زار پرونده از این طریق مختومه ش��د و بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نش��ده بود به‬ ‫نظام بانکی برگشت‪.‬‬ ‫به ه��ر حال‪ ،‬مجل��س در حالی این سیاس��ت را از‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬در راس��تای تش��ویق گیرندگان تسهیالت‬ ‫و تش��ویق تولید و فعاالن صنعت به تصویب رس��انده‬ ‫و ش��بکه بانکی را ملزم به اجرا کرده اس��ت که س��ال‬ ‫گذش��ته بر اساس برخی ادعاها‪ ،‬به دلیل تامین نشدن‬ ‫اعتبار از س��وی بانک مرکزی و س��رباز‌زدن بانک‌ها از‬ ‫اجرای این سیاست‪ ،‬این مصوبه به طور درست و کامل‬ ‫اجرایی نش��د‪ .‬اما دولت با هدف رونق تولید و حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان خرد‪ ،‬بار دیگر بخش��ودگی جرایم‬ ‫دیرکرد وام‌های زیر‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان را در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬آورده است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در تبص��ره ‪ ۱۶‬الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬به بررس��ی بخش��ودگی جرایم وام‌ه��ا پرداخته و‬ ‫به‌صراحت می‌گوید‪ :‬افرادی که وام‌های معوق کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان دریافت کردند چنانچه وام خود‬ ‫را در س��ال ‪ ۹۸‬تس��ویه کنند تنها مل��زم به پرداخت‬ ‫اصل آن هستند و سود وام و جریمه دیرکرد بخشوده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬بانک مرکزی امسال نیز موظف شده‬ ‫بدون رعایت مبل��غ حداکثر مطالب��ات بانک مرکزی‬ ‫از بانک‌ها‪ ،‬نس��بت به اجرای طرح بخش��ودگی س��ود‬ ‫تس��هیالت زیر ‪۱۰۰‬میلیون تومان اقدام کند‪ .‬اگرچه‬ ‫کارشناس��ان بخشودگی جرایم و س��ود وام‌گیرندگان‬ ‫زیر‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان را کمکی ب��ه بخش تولید و‬ ‫حتی م��ردم می‌دانند‪ ،‬اما حجم باالی این معوقه‌ها به‬ ‫عنوان مانعی بر س��ر راه اجرای این مصوبه اس��ت که‬ ‫همین موض��وع نگرانی‌های را از این بابت ایجاد کرده‬ ‫که شاید در اجرای این سیاست به شکل درست عمل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬در این زمینه دولت و بانک مرکزی باید‬ ‫حمایت‌های مالی الزم را داش��ته باش��ند تا بانک‌ها از‬ ‫این بابت متضرر نشوند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک‌ها نمی‌توانند سود‬ ‫تسهیالت را ازمنابع خودشان ببخشند زیرا باید از این‬ ‫منابع دریافتی به سپرده‌گذاران سود دهند و این مبلغ‬ ‫باید از محل دیگری تامین شود‪.‬‬ ‫س��لیمی در مجموع با لحاظ کردن ای��ن فاکتورها‬ ‫و اجرای درس��ت این سیاس��ت‪ ،‬این موضوع را بسیار‬ ‫مثبت ارزیاب��ی کرد و گفت‪ :‬بانک‌ها ب��ا نظارت بانک‬ ‫مرک��زی باید این مصوب��ه را اجرایی کنن��د و این در‬ ‫نهای��ت می‌تواند گشایش��ی در نظ��ام بانکی و بخش‬ ‫اقتصادی کشور باشد‪.‬‬ ‫بخشودگی سود وام‌های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون با کدام پول؟‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬منابعی در بودجه امسال‬ ‫برای بخش��ودگی سود وام‌های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وجود ندارد‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس درباره اعالم بانک مرکزی مبنی‌بر بخشودگی سود‬ ‫تسهیالت کمتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون بر اساس احکام قوانین بودجه سال‌های ‪ ۹۶ ،۹۵‬و ‪۹۷‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این قانون وجود دارد اما برای اجرای آن منابعی در قانون بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫پیش‌بینی نشده است‪.‬‬ ‫محمدرضا پور‌ابراهیمی افزود‪ :‬بانک مرکزی اعالم کرده‌ این بخش��ودگی‌ها بر اساس‬ ‫منابع سال‌های گذشته انجام می‌‌شود در حالی که در عمل‪ ،‬منابع سال‌های پیشین هزینه و تمام شده است‪.‬‬ ‫وی این ابالغیه را فقط «‌حکمی بدون پش��توانه مالی‌» خواند و گفت‪ :‬با توجه به اینکه این مصوبه در راس��تای‬ ‫اس��تمرار قانون بودجه ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬اس��ت و پیش از این‪ ،‬منابع آن از محل تس��عیر ارز اختصاص یافته‪ ،‬بر مبنای‬ ‫گزارش دریافتی کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی‪ ،‬منابعی برای اجرای این بخشودگی‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مورد اش��اره در اسفند ‪ ۱۳۹۵‬به بانک‌های عامل ابالغ‬ ‫ش��د و همچنین در ادامه اجرای طرح با بررس��ی‌های‬ ‫به‌عمل‌‌آم��ده و ب��ه مقتضای تصمیم‌های اتخاذ‌ش��ده‪،‬‬ ‫اولویت‌های��ی خاص��ی م��ورد تاکید ق��رار گرفته و به‬ ‫بانک‌های عامل ابالغ شد‪.‬‬ ‫این بخش��ودگی فقط مش��مول افرادی است که به‬ ‫بانک‌ه��ای دولتی بدهی ج��اری و غیرج��اری دارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بانک‌ه��ای عام��ل می‌توانن��د در چارچوب‬ ‫س��همیه ابالغی و اولویت‌های تعیین‌ش��ده نسبت به‬ ‫اجرای این قانون اقدام کنن��د‪ .‬برپایه اولویت‌ها‌‪ ،‬بانک‬ ‫عامل در ابتدا باید نسبت به بخشودگی سود تسهیالت‬ ‫اولویت‌ها بابت حوادث غیرمترقبه و مس��کن روستایی‬ ‫و مانده مطالبات امهال‌ش��ده آس��یب‌دیدگان ناشی از‬ ‫حوادث غیرمترقبه اقدام‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست بانک‌ها باز‌می‌شود‬ ‫سیدحس��ین سلیمی‪ ،‬کارش��ناس بانک‌ در این باره‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه معوقه‌های‬ ‫بانکی دردسر بزرگی است که بانک‌ها را با محدویت‌ها‬ ‫و مش��کالت زیادی روبه‌رو کرده و ای��ن معوقه‌ها باید‬ ‫هر طور که ش��ده‪ ،‬در کوتاه‌ترین زمان به نظام بانکی‬ ‫برگردد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از مش��کالت فعلی بانک‌ها به‬ ‫دلیل انباشت معوقه‌هایی است که از سال‌های گذشته‬ ‫از بابت تس��هیالت پرداختی به وج��ود آمده که هنوز‬ ‫ب��ه نظام بانکی برنگش��ته و دس��ت بانک‌ه��ا را خالی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اگر این منابع ب��ه نظام بانکی‬ ‫برگردد می‌توان امیدوار بود دست بانک‌ها در پرداخت‬ ‫تس��هیالت دوباره و حمایت از بخش‌ه��ای اقتصادی‬ ‫بازتر شود‪.‬‬ ‫او در همین راس��تا به مصوبه بخش��ودگی س��ود و‬ ‫جرایم تس��هیالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این سیاس��تی اس��ت که از س��ال ‪ ۹۵‬به اجرا‬ ‫درآمده و در بودجه امسال نیز بانک‌ها ملزم به اجرای‬ ‫آن ش��ده‌اند که به نظر من سیاس��ت خوبی است که‬ ‫می‌تواند تسهیالت‌گیرندگان را تشویق به بازگرداندن‬ ‫منابع به بانک‌ها و هم بخش��ی از کمبود منابع بانک‌ها‬ ‫را برطرف کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تع��داد وام‌های پرداختی‬ ‫زی��ر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان زیاد اس��ت و ای��ن مصوبه‬ ‫می‌توان��د ای��ن امکان را بدهد که ای��ن منابع به بانک‬ ‫برگردد ک��ه این موضوع هم به نفع بانک اس��ت‪ ،‬هم‬ ‫تسهیالت‌گیرنده و هم بخش‌های اقتصادی‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط بانک زودتر به منابعش می‌رس��د‪،‬‬ ‫تس��هیالت‌گیرنده مجبور به پرداخت جرایم و س��ود‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بدهکاران بانک��ی که بخش��ی از آنها فعاالن‬ ‫اقتصاد‌ هس��تند از محدویت‌ه��ای قانونی و بانکی که‬ ‫برای‌شان لحاظ شده خالص می‌شوند‪ ،‬ضمن اینکه با‬ ‫بازگشت این منابع‪ ،‬بانک می‌تواند تسهیالت دوباره به‬ ‫تولید و بخش‌های اقتصادی دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس با تاکید بر اینکه البته در این مصوبه‬ ‫اگر فقط بخشودگی جرایم مدنظر بود‪ ،‬مشکلی وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬اما چون بحث بخشودگی سود تسهیالت نیز‬ ‫فرهاد رمضان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد‌ نی��ز در این باره‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه اج��رای این‬ ‫سیاس��ت را باید ب��ه فال نیک گرفت ب��ه دلیل اینکه‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت بنگاه‌های اقتصادی و حتی‬ ‫نظام بانک��ی از این بابت حل می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بدهی‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی به بانک‌ها‪،‬‬ ‫سبب شده تا جرایم سنگینی به این بخش‌ها تحمیل‬ ‫شود و به دلیل محدودیت‌های قانونی از بابت دریافت‬ ‫تس��هیالت جدی��د‪ ،‬دریاف��ت دس��ته‌چک و‪ ...‬نتوانند‬ ‫س��قف اعتباری‌ش��ان را افزایش دهند که این موضوع‬ ‫در ش��رایط تورمی فعلی مشکالت زیادی را برای این‬ ‫بخش‌ها ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این ش��رایط باعث می‌شود شرکت‌های‬ ‫تولیدی و اقتصادی نتوانند در بازارهای رقابتی حرفی‬ ‫برای گفتن داش��ته باشند و سهم‌ش��ان را در اقتصاد‬ ‫باال ببرند و این موضوع به کل اقتصاد آس��یب خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با بخش��ش سود تسهیالت و جرایم‬ ‫وام‌ه��ای زیر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان می‌ت��وان امیدوار‬ ‫بود ه��م بنگاه‌های اقتصادی و ه��م دریافت‌کنندگان‬ ‫تس��هیالت تش��ویق به بازگرداندن مطالبات‌ش��ان به‬ ‫بانک‌ها ش��وند و هم دس��ت بانک‌ها از ای��ن بابت در‬ ‫پرداخت تس��هیالت دوباره باز ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬بانک‌ها‬ ‫ب��ه عن��وان بنگاه‌های اقتص��ادی زمانی ک��ه اقدام به‬ ‫پرداخت تس��هیالت می‌کنن��د از همان ماه نخس��ت‬ ‫باید اقساط‌ش��ان را دریافت کنن��د تا خللی در فرآیند‬ ‫پرداخت سود سپرده‌ها‪ ،‬سهامداران و اعطای تسهیالت‬ ‫به سایر بخش‌ها ایجاد نشود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬زمانی که اقس��اط وام‬ ‫به‌موقع پرداخت نش��ود و در نهایت اصل پول به بانک‬ ‫بازنگردد‪ ،‬این انباش��ت بدهی‌ه��ا در نهایت بانک‌ها را‬ ‫ضعیف می‌کند و مشکالت زیادی را برای نظام بانکی‬ ‫ایجاد خواهدکرد‪.‬‬ ‫به گفته رمضان‪ ،‬به هرحال‪ ،‬با اعمال این سیاس��ت‬ ‫می‌توان امیدوار بود بخش��ی از معوقه‌ه��ای بانکی به‬ ‫نظام بانکی بازگردد و بانک‌ها از مشکل کمبود منابعی‬ ‫که با آن روبه‌رو هستند خارج شوند‪ ،‬البته این نیازمند‬ ‫این اس��ت که هم��کاری الزم از س��وی دولت و بانک‬ ‫مرکزی انجام ش��ود و بانک‌ها را در بخشش این سود‬ ‫تسهیالت و جرایم کمک کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬در ای��ن فرآیند همچنین‬ ‫ش��رکت‌ها و بخش‌های تولیدی ترمیم مالی می‌شوند‬ ‫و ای��ن در نهایت می‌تواند فعالیت این بخش‌ها را بهتر‬ ‫کن��د و به‌تدریج باعث رونق تولید ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫محدودیت‌ه��ای قانونی و بانکی که برای‌ آنها به دلیل‬ ‫بدهی که داش��تند ایجاد شده بود از بین خواهد رفت‬ ‫و این یک اتفاق مثبت است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از بیمه‌نام�ه جام�ع‬ ‫مجتمع‌های مسکونی نوین در زنجان‬ ‫و گرگان‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫یادداشت‬ ‫مسدود کردن بخشی از تسهیالت؛ از قانون تا عمل‬ ‫وهاب قلیچ‪ /‬عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی‪:‬‬ ‫یکی از گالیه‌های تسهیالت‌گیرندگان به اقدام برخی از بانک‌های‬ ‫تس��هیالت‌دهنده در بلوکه کردن بخش��ی از مبلغ تسهیالت نزد‬ ‫همان بانک است‪ .‬این دسته از بانک‌ها در مقابل تسهیالتی که به‬ ‫مشتری اعطا می‌کنند بخشی از آن را در قالب سپرده تا پایان‌مدت‬ ‫بازپرداخ��ت تس��هیالت نزد خود بلوکه نگ��ه می‌دارند و کل مبلغ‬ ‫مقرر را به طور کامل در اختیار مش��تری قرار نمی‌دهن ‌د تا اینکه‬ ‫بعد از تس��ویه کامل‪ ،‬بقیه تس��هیالت که گاه تا حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد تس��هیالت پرداختی نیز می‌رس��د‪ ،‬در اختیار مشتری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬بانک مرکزی بارها بانک‌ها را از این رفتار منع کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از جمله این موارد می‌توان به بخشنامه شماره ‪ ۹۱.۶۲۶۶۸‬مورخ‬ ‫‪ ۱۰‬خرداد ‪ ۱۳۹۱‬با عنوان «ابالغ ممنوعیت بلوکه کردن بخش��ی‬ ‫از تسهیالت اعطایی به عنوان سپرده» اشاره کرد‪.‬‬ ‫آنچه مسلم است از لحاظ اقتصادی‪ ،‬بلوکه کردن بخشی از مبلغ‬ ‫تسهیالت نزد بانک با هر عنوانی‪ ،‬موجب کاهش حجم تسهیالت‬ ‫دریافتی و بالطبع افزایش نرخ س��ود آن می‌شود و فشار مضاعفی‬ ‫برتس��هیالت‌گیرنده اس��ت‪ .‬اما سوال این نوش��تار آن است که از‬ ‫منظر بانکداری اس�لامی و رعایت قواعد ش��رعی این اقدام چطور‬ ‫ارزیابی می‌شود؟‬ ‫بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا‪ ،‬تسهیالت اعطایی بانک‌ها‬ ‫و موسسه‌های اعتباری باید در بستری از عقود شرعی جریان یابند‪.‬‬ ‫در اینجا با بیان یک مثال در قالب «تس��هیالت مرابحه ‌» سعی در‬ ‫موشکافی مسئله بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیالت‬ ‫داریم‪ .‬در تس��هیالت مرابح��ه‪ ،‬بانک در جایگاه موکل‪،‬‬ ‫مبلغی را به تسهیالت‌گیرنده‌(مشتری) منتقل می‌کند‬ ‫ی مورد نیاز‬ ‫تا مش��تری به وکالت از بانک‪ ،‬کاالی اعالم ‌‬ ‫خود را برای بانک به طور نقدی خریداری کرده و سپس‬ ‫آن کاال را از جان��ب بانک به صورت مرابحه‌ای‌( به طور‬ ‫عمو ‌م اقس��اطی و مدت‌دار) و با مبلغی باالتر به خودش‬ ‫بفروشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بانک بر اساس قرارداد‪ ،‬تسهیالت‌گیرنده‬ ‫را وکی��ل می‌کن��د که کاالی مدنظر را ب��ا منابع بانک به مبلغ ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان برای بانک به طور نقدی خریداری کرده و آنگاه آن‬ ‫را با احتساب سود مرابحه‌ای‌(برای مثال‪ ،‬به نرخ ‪ ۵۵‬میلیون تومان)‬ ‫از جانب بانک به خودش (تسهیالت‌گیرنده) بفروشد‪ .‬در این حال‬ ‫تس��هیالت‌گیرنده مالک کاالی مدنظر شده و موظف است اقساط‬ ‫خود را در سررسیدهای مشخص شده به بانک پرداخت کند‪.‬‬ ‫ح��ال چنانچه قصد بانک آن باش��د که بخش��ی از ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان مبلغ تس��هیالت‌(برای مث��ال‪ ۱۰ ،‬میلیون تومان) را بلوکه‬ ‫کند‪ ،‬روش��ن است که مشتری مجبور است از منابع خود استفاده‬ ‫کند و کس��ری مبلغ بلوکه ش��ده در بانک را جبران کند‪ .‬در این‬ ‫حالت‪ ،‬مالکیت کاالی خریداری‌‌ش��ده برای بانک از س��وی وکیل‬ ‫بانک(مش��تری) به‌تمامی به بانک تعلق نخواهد داشت و مالکیت‬ ‫س��همی از کاال‌(معادل ‪ ۱۰‬میلیون تومان) متعلق به خود مشتری‬ ‫می‌شود‪ .‬از این‌رو‪ ،‬بانک فقط به اندازه سهم خود‌(میزان تسهیالت‬ ‫آزاد و غیربلوکه ش��ده یعنی ‪ ۳۰‬میلیون تومان) مالک‬ ‫آن کاال ب��وده و فقط می‌تواند س��هم خود را به صورت‬ ‫مرابحه‌ای به مبلغ باالتر به مش��تری بفروش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بر اساس شواهد نخست قصد بانک آن‬ ‫اس��ت که کل کاال را به صورت مرابحه‌ای به مش��تری‬ ‫بفروشد و قصد مشتری نیز بر این استوار است که کل‬ ‫کاال را از بان��ک خری��داری کن��د در حالی‌که این قصد‬ ‫در مرحل��ه عمل واقع نخواهد ش��د‪ .‬همچنین تعیین نرخ مرابحه‬ ‫بر اس��اس فروش مرابحه‌ای کل کاال از س��وی بانک به مش��تری‬ ‫محاس��به شده اس��ت و نه بخشی از کاال‪ .‬روش��ن است که اضافه‬ ‫ایجاد ش��ده می‌تواند مصداق اکل مال به‌باطل بوده و ش��بهه‌های‬ ‫شرعی ایجاد کند‪.‬‬ ‫حالت دیگر آن اس��ت که بانک و مش��تری ه��ر دو توافق کنند‬ ‫که اقس��اط تس��هیالت فقط برای خرید س��هم بانک از کل کاال‬ ‫تعیی��ن ش��ود و ن��ه کل کاال‪ .‬در این ش��رایط مش��تری باید برای‬ ‫خری��د مرابح��ه‌ای س��هم ‪ ۳۰‬میلیون تومانی بان��ک از کاال‪ ،‬مبلغ‬ ‫ج در اقس��اط معین بپردازد‪ .‬در این‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون توم��ان را به‌تدری ‌‬ ‫حالت س��ود مرابحه‌ای تاحدی توجیه می‌شود اما پرسش دیگری‬ ‫که در اینجا ایجاد می‌ش��ود آن اس��ت ک��ه آن ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫بلوکه‌ش��ده در س��پرده مش��تری که بعد از تس��ویه اقس��اط آزاد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در ابتدای س��پرده‌گذاری اجباری‪ ،‬با چه مبنای شرعی‬ ‫به مالکیت مش��تری درآمده اس��ت‌(این سپرده به نام مشتری و به‬ ‫بر اس��اس بررس��ی‌ها از آغاز امسال تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ ۹۶ ،‬هزار و ‪ ۷۹۷‬نفر از مزدوجین‌(به‬ ‫مبل��غ ‪ ۲۹.۹۲۷‬میلی��ارد ری��ال) تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک مرکزی‪ ،‬این‬ ‫بان��ک ضمن قدردان��ی از همکاری نظام بانکی‬ ‫کش��ور در پرداخت تس��هیالت قرض‌الحسنه‬ ‫ازدواج ب��ه متقاضیان‪ ،‬به اطالع می‌رس��اند در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعداد یک میلی��ون و ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫‌تس��هیالت قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬همچنین در‌سال جاری با توجه به مفاد‬ ‫بند‌(الف) تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه کل کشور‪ ،‬به‬ ‫منظور حمایت از ازدواج جوانان‪ ،‬از محل منابع‬ ‫پس‌ان��داز و جاری قرض‌الحس��نه نظام بانکی‪،‬‬ ‫تس��هیالت قرض‌الحس��نه ازدواج به زوج‌هایی‬ ‫ک��ه تاریخ عقد آنها بعد از یک فروردین ‪۱۳۹۶‬‬ ‫اس��ت و تاکن��ون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند‪،‬‬ ‫پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫عنوان وجوه تحت مالکیت مشتری سپرده‌گذاری می‌شود)‪ ،‬حال‬ ‫آنکه تسهیالت مرابحه‌ای برای خرید کاال است و تسهیالت‌گیرنده‬ ‫اجازه ندارد منابع را در مسیری جز خرید کاالی مدنظر‌‌(همچون‬ ‫سپرده‌گذاری) استفاده کند!‬ ‫راه ساده‌ای که به نظر می‌رسد آن است که بانک پس از توجیه‬ ‫کامل مشتری‪ ۴۰ ،‬میلیون تومان به او بدهد تا او به صورت وکالتی‬ ‫کاال را از جان��ب بان��ک و برای بانک خریداری کند‪ ،‬به این ش��رط‬ ‫که همزمان مش��تری ‪ ۱۰‬میلیون تومان نزد بانک س��پرده‌گذاری‬ ‫کن��د در حالت��ی که این ‪ ۱۰‬میلیون توم��ان متفاوت و جدا از ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان پرداختی باش��د‪ .‬به عبارتی‪ ،‬مش��تری ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان از بانک تحویل می‌گیرد‌(برای خرید وکالتی)‪ ،‬مش��روط به‬ ‫س��پرده‌گذاری ‪ ۱۰‬میلیون تومانی نزد بانک‪ .‬حال مش��تری با ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون تومان دریافتی‪ ،‬کاال را ب��رای بانک به‌طور نقدخریداری‬ ‫کرده و به وکالت از بانک آن را به نحو مرابحه‌ای به خود می‌فروشد‪،‬‬ ‫در ضمن اعمال این وکالت و انجام خرید و فروش‪ ،‬مشتری متعهد‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰‬میلیون تومان نزد بانک س��پرده‌گذاری کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ش��اید بتوان با این راهکار جنبه ش��رعیت انتقال وجه از بانک به‬ ‫مشتری را در صورت بلوکه کردن بخشی از وجه تا حدی توجیه و‬ ‫تفسیر کرد‌ اما بدیهی است تخلف بانک از مقررات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اعمال سود باالتر از نرخ سود تعیینی‪ ،‬برهم خوردن نظم و انضباط‬ ‫بازار مالی‪ ،‬پرهزینه ش��دن تس��هیالت برای مش��تری و‪ ...‬از جمله‬ ‫مسائلی است که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد‪.‬‬ ‫«بیمه‌نام��ه جامع مجتمع‌های مس��کونی»‬ ‫بیم��ه نوین ‪ ۱۱‬خرداد‪ ،‬همزمان در ش��هرهای‬ ‫زنج��ان و گ��رگان رونمایی ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی و ام��ور بین‌المل��ل ب��ه نقل از‬ ‫معاونت امور ش��عب‪ ،‬شبکه فروش و بازاریابی‪،‬‬ ‫در راستای گسترش خدمات بیمه‌ای و توسعه‬ ‫بازار‪« ،‬بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی»‬ ‫بیمه نوین به شهرهای زنجان و گرگان رسید و‬ ‫این بیمه‌نامه از ‪ ۱۱‬خرداد در شهرهای نام‌برده‬ ‫اجرایی شد‪« .‬بیمه‌نامه مجتمع‌های مسکونی»‬ ‫بیمه نوین با درک اهمیت مس��ئولیت اعضای‬ ‫هیات‌مدیره‌یا مدیران ساختمان‌های مسکونی‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس قانون تملک‬ ‫آپارتمان‌ها و مس��ئولیت مدنی‪ ،‬خسا ‌رت‌های‬ ‫ناش��ی از آتش‌س��وزی‪ ،‬تامین هزینه پزشکی‪،‬‬ ‫غرام��ت ف��وت و نق��ص عضو ناش��ی از حادثه‌‬ ‫بهره‌ب��رداران و اس��تفاده‌کنندگان ب��ه دلی��ل‬ ‫خرابی آسانس��ور و همچنین هزینه پزش��کی‪،‬‬ ‫غرام��ت ف��وت و نق��ص عضو ناش��ی از حادثه‬ ‫س��رایدار‪ ،‬نظافتچی‪ ،‬نگهبان‌یا هر شخصی که‬ ‫برای انجام کارهای ساختمان گماشته می‌شود‬ ‫در هن��گام انج��ام کار‪ ،‬بر‌عهده مدیر یا مدیران‬ ‫ساختمان است‪ .‬بنابراین‪ ،‬این بیمه‌نامه پوشش‬ ‫ریسک‌های متنوعی را در قبال چنین حوادثی‬ ‫در‌برگرفته است‪.‬‬ ‫این محصول بیمه‌ای که س��ال گذشته برای‬ ‫نخس��تین‌بار از س��وی بیمه نوین ارائه ش��د‪،‬‬ ‫تا‌کنون در فاز نخست از طریق شعب شهرهای‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫کاش��ان‪ ،‬رش��ت‪ ،‬کرم��ان‪ ،‬قزوین‪ ،‬ک��رج و قم‬ ‫رونمایی و اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�ته رون�ق مس�کن هفت�ه آ‌ینده‬ ‫نهایی می‌شود‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مس��کن با بی��ان اینکه‬ ‫بس��ته رونق بانک مس��کن هفته آینده نهایی‬ ‫می‌شود‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که بخشی از این‬ ‫بس��ته تا تیر وارد فاز اجرایی ش��ود‪ .‬ابوالقاسم‬ ‫رحیمی‌انارک��ی در گفت‌وگو ب��ا ایبِنا‪ ،‬درباره‬ ‫برنامه‌های مطرح‌ش��ده درباره افزایش س��هم‬ ‫مسکن از تس��هیالت بانکی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک‬ ‫مس��کن بیش از ‪ ۹۰‬درصد تس��هیالت خود را‬ ‫در حوزه مس��کن پرداخ��ت می‌کند و در این‬ ‫زمین��ه تعه��دات خود را ایفا کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع درباره س��ایر بانک‌ها صدق‬ ‫می‌کن��د و آنها باید بیش��تر به این حوزه ورود‬ ‫کنند که بانک مرکزی باید این تقس��یم‌بندی‬ ‫را انج��ام ده��د‪ .‬رحیمی‌انارکی درباره بس��ته‬ ‫رونق مس��کن بانک مس��کن نیز گف��ت‪ :‬این‬ ‫موض��وع به‌تازگی در جلس��ه‌ای در وزارت راه‬ ‫مطرح ش��د و هفته آینده نهایی می‌شود‪ .‬این‬ ‫بس��ته می‌تواند بخش عرض ‌هو‌تقاضا را پوشش‬ ‫دهد و‌نتیجه‌بخش باشد‪ .‬همچنین بازار رهن‬ ‫و اج��اره را در ای��ن بس��ته پوش��ش داده‌ایم و‬ ‫س��عی کردیم بخش‌‌هایی را ب��رای آن در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن در زمینه روند‬ ‫تصویب و زمان اجرایی ش��دن این بس��ته نیز‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی مربوط به دولت اس��ت که باید‬ ‫مصوبه‌هایی را بدهد‪ ،‬بخش��ی مربوط به بانک‬ ‫مرکزی و بخشی مرتبط با سازمان بورس است‪.‬‬ ‫همچنین بخشی مربوط به اصالح قوانین است‬ ‫که امیدواریم قسمتی از این بسته را تا تیرماه‬ ‫ب��ه جمع‌بن��دی برس��انیم‪ .‬رحیمی‌انارکی با‬ ‫اش��اره به وضعیت صندوق پس‌انداز مس��کن‬ ‫یکم یادآور ش��د‪ :‬همچنان در بخش اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت صندوق استقبال خوبی می‌شود‬ ‫و هفته گذش��ته باالی ‪ ۹۰۰‬مورد از تسهیالت‬ ‫اس��تفاده کرده‌اند‪ ،‬البته روند کاهشی بوده اما‬ ‫به‌نسبت رقم خوبی است‪ .‬وی در پاسخ به اینکه‬ ‫تسهیالت خرید مسکن تغییری خواهد داشت‬ ‫یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه‌ای در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹‪ ۹۶‬ه�زار و ‪ ۷۹۷‬نف�ر وام ازدواج‬ ‫دریافت کردند‬
‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پلتفرمی برای‬ ‫نوآوری‬ ‫در آینده‬ ‫از بزرگ‌ترین گردهمایی فعاالن نمایشگاهی‬ ‫صنعت نمایشگاهی تسلیم تحریم‌ها نشده است‬ ‫بهمن حسین‌زاده‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‌ها‪:‬‬ ‫‪ -‬آیین روز جهانی نمایشگاه‌ها‬ ‫ب��دون تردید ای��ن روز گرامی‪ ،‬ی��ادآور نقش‬ ‫پررنگ و روزافزون صنعت نمایشگاهی به‌عنوان‬ ‫ی��ک راهبرد اساس��ی در دیپلماس��ی فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و به‌ویژه توس��عه اقتصادی کش��ورها‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش‌های بین‌المللی مانند یوفی و ‪Oxford‬‬ ‫‪ Economies‬نشان‌دهنده همبستگی و تاثیر‬ ‫مس��تقیم صنعت نمایش��گاهی بر شاخص‌های‬ ‫توس��عه اقتصادی مانند رشد اش��تغال و تولید‬ ‫ناخالص ملی کش��ورها اس��ت به‌ط��وری که در‬ ‫س��ال گذشته میالدی صنعت نمایشگاهی ‪۱۹۸‬‬ ‫میلیارد دالر به تولید ناخالص ملی جهان کمک‬ ‫کرده و باعث ایجاد ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۴۰‬هزار شغل‬ ‫شده است و کش��ورهای امریکای شمالی‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫آس��یایی پاسیفیک‪ ،‬امریکای جنوبی‪ ،‬خاورمیانه‬ ‫و افریقایی به ترتیب اولویت بیش��ترین سهم را‬ ‫همزمان در فعالیت‌های صنعت نمایش��گاهی و‬ ‫توسعه اقتصادی داشته‌اند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌ها در حال تبدیل ش��دن به محل‬ ‫اصل��ی تب��ادل ایده‌ها‪ ،‬افکار و م��راودات فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و صنایع گوناگون در سراس��ر جهان‬ ‫هس��تند و ای��ن صنع��ت ه��ر روز از جنبه‌ها و‬ ‫زمینه‌های گوناگون در حال رش��د و پیش��رفت‬ ‫است و هرساله در کش��ورها و مناطق گوناگون‬ ‫جهان شاهد رش��د این صنعت هستیم‪ ،‬اگر چه‬ ‫در برخی نقاط این رش��د بسیار چشمگیر بوده‪،‬‬ ‫ولی به‌طور کلی در تمام نقاط جهان این صنعت‬ ‫رو به بهبود است‪.‬‬ ‫این رش��د نه‌تنها ش��امل فضای نمایشگاهی‪،‬‬ ‫بلکه دربرگیرن��ده تعداد مش��ارکت‌کنندگان و‬ ‫بازدید‌کنندگان نیز بوده است‪ .‬نمایشگاه‌ها عالوه‬ ‫بر اینکه بهتری��ن فرصت‌های بازاریابی و فروش‬ ‫را ب��ه وجود می‌آورند‪ ،‬به‌عن��وان پلتفرم نوآوری‬ ‫مهم‌تری��ن نقش را در جذب ن��وآوری از طریق‬ ‫انتق��ال دانش و فناوری دارن��د و با ایجاد ارزش‬ ‫نوآورانه و خلق ارزش مش��ترک بین ذی‌نفعان‪،‬‬ ‫عوامل بازیگر در اکوسیستم کارآفرینی را به هم‬ ‫وصل کرده و با ایجاد هم‌افزایی بین این عوامل‪،‬‬ ‫نوآوری و رشد را در اکوسیستم‌های کارآفرینی‬ ‫به ارمغان می‌آورند‪.‬‬ ‫بنابراین امروز ش��رکت سهامی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی جمهوری اس�لامی ایران به‌واس��طه‬ ‫رویکرد جدید و نوآورانه س��عی دارد با پرداختن‬ ‫ب��ه موضوع‌های آم��وزش و پژوهش‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از ن��وآوری و فناوری‌ه��ای جدی��د در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌ها؛ مانند دیجیتالی��زه کردن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی و برپایی نمایشگاه‌های تقاضامحور‬ ‫و ب��ا رویک��رد ن��وآوری ب��از نق��ش خوی��ش را‬ ‫در توس��عه تولی��د مل��ی و کارآفرینی‪ ،‬توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬برند‌س��ازی و دس��تیابی ب��ه بازارهای‬ ‫منطق��ه‌ای و بین‌المللی بیش از بیش پر رنگ‌تر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قط��ع‪ ،‬در س��ال پی��ش رو به‌دلی��ل‬ ‫نام‌گذاری هوش��مندانه سال ‪ ۹۸‬با عنوان «رونق‬ ‫تولید» ازس��وی رهبر معظ��م انقالب و موقعیت‬ ‫اقتصادی کشور عزیزمان در شرایط تحریم‌های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬جایگاه صنعت نمایش��گاهی را افزون‌تر‬ ‫از گذشته حساس و مهم کرده است‪ .‬بدون‌شک‬ ‫در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد‬ ‫کشور اعمال می‌ش��ود از ظرفیت بزرگ صنعت‬ ‫نمایشگاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای‬ ‫معرف��ی کاال و خدم��ات در بازاره��ای ه��دف‬ ‫صادراتی بهره وافر را خواهیم برد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت موفقیت در این مس��یر؛ ارتباط‬ ‫مس��تمر هم��ه نهاده��ای خارج��ی و داخل��ی‬ ‫نمایش��گاهی مانن��د یوف��ی‪ ،BIE ،‬انجمن‌ه��ا‪،‬‬ ‫اتحادیه‌ه��ا‪ ،‬اصن��اف‪ ،‬اتاق‌ه��ای بازرگان��ی‪،‬‬ ‫س��ایت‌داران نمایشگاهی و س��ایر سازمان‌های‬ ‫مرتب��ط را می‌طلب��د و م��ا فع��االن صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی این پیام را به جامعه جهانی و دنیا‬ ‫مخابره می‌کنیم که باوجود تمامی ناملایمات و‬ ‫مانع‌تراشی‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬صنعت نمایشگاهی ایران بسیار‬ ‫پویا و زنده است‪.‬‬ ‫در پایان ضمن ارج نهادن به زحمات و مساعی‬ ‫ارزش��مند تالشگران عرصه صنعت نمایشگاهی‪،‬‬ ‫فرارس��یدن روز جهانی صنعت نمایشگاهی را به‬ ‫همه فعاالن این صنعت به ویژه صاحبان صنایع‪،‬‬ ‫بازرگان��ان‪ ،‬صادرکنندگان‪ ،‬مجریان‪ ،‬تش��کل‌ها‬ ‫و اتحادیه‌ه��ای صنف��ی‪ ،‬دارندگان س��ایت‌های‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬همکاران سختکوش و گرامی‌مان‬ ‫در شرکت س��هامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و همه کس��انی که به‬ ‫پیش��رفت این صنعت و رونق اقتصاد و بازرگانی‬ ‫کش��ور کم��ک می‌کنن��د صمیمان��ه تبری��ک‬ ‫می‌گویم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاهرخ مدرس‬ ‫محمدجواد قنبری‬ ‫علی مرادی‬ ‫علی ابراهیم‌زاده‬ ‫روز گذش��ته ب��ا حض��ور برخ��ی از فع��االن صنعت‬ ‫نمایشگاهی کش��ور‪ ،‬آیین ویژه بزرگداشت روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه‌ها در س��ایت بین‌المللی تهران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی جمهوری اسالمی ایران در این روز گرد هم‬ ‫آمدند تا برای س��ومین س��ال متوالی ضمن تازه کردن‬ ‫دیدار با همکاران خود‪ ،‬برنامه‌های مربوط به آینده این‬ ‫صنعت در ‪ ۳‬عرصه برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫مدیریت سایت‌های نمایش��گاهی و غرفه‌سازی را ارائه‬ ‫کنند‪ .‬فعاالن صنعت نمایشگاهی در سراسر جهان این‬ ‫روز مهم را جش��ن می‌گیرند‪ .‬در ایران نیز تش��کل‌های‬ ‫فع��ال در امر برپایی رویدادهای سراس��ر کش��ور‪ ،‬چند‬ ‫سالی اس��ت در خرداد ماه دور هم جمع می‌شوند و به‬ ‫بیان نظرها و ایده‌های خود برای بهتر شدن شرایط این‬ ‫صنعت می‌پردازند‪ .‬درحال‌حاضر‪ ۱۸۰ ،‬کشور در عرصه‬ ‫نمایشگاهی فعال هستند و این صنعت به‌طور مستقیم‬ ‫ساالنه ‪ ۱۴۰‬میلیارد دالر درآمدزایی برای این کشورها‬ ‫ب��ه هم��راه دارد‪ .‬بازدید بی��ش از ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر در‬ ‫سطح جهان از نمایش��گاه‌های گوناگون نشان می‌دهد‬ ‫این صنعت جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کرده است و‬ ‫روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫در آیین جش��ن روز جهانی نمایش��گاه‌ها‪ ،‬مدیران و‬ ‫افراد این حوزه از جمله مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫تهران‪ ،‬معاون امور نمایش��گاهی کش��ور‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫برگزارکنندگان نمایشگاه‌های ایران و عضوهیات‌مدیره‬ ‫انجمن و مبتک��ر ایده روز جهانی نمایش��گاه‌ها حضور‬ ‫داش��تند و در زمینه صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬مشکالت و‬ ‫معضالت و آینده پیش رو این صنعت سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه تهران در روز جهانی نمایشگاه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬نیاز به هم��کاری و همدلی اعضای صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در تمامی جنبه‌های داریم‪ .‬اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫و طرح رجیستری از جمله کارهای بزرگ و مهم پیش‬ ‫رو در این صنعت است که همکاری تمامی فعاالن این‬ ‫عرص��ه را می‌طلبد‪ .‬بهمن حس��ین‌زاده در روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه‌ها‪ ،‬نخست درباره ش��ناخت حوزه نمایشگاه‬ ‫به‌عنوان ی��ک صنعت گفت‪ :‬یکی از موارد مهمی که ما‬ ‫برای پیش��برد آن باید دست به‌دست هم دهیم‪ ،‬مربوط‬ ‫به تدوین الیحه و قانون شناخته شدن حوزه نمایشگاه‬ ‫به‌عنوان یک صنعت اس��ت که همت تمامی فعاالن این‬ ‫عرصه را می‌طلبد‪ .‬در صورتی که انجمن‌های این حوزه‬ ‫و برگزارکنندگان حضور نداش��ته باش��ند ما نیز وجود‬ ‫خارجی نخواهیم داشت‪ .‬در این مسیر باید اتحاد داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬درباره مناطق س��یل‌زده با هم��کاری یکدیگر‬ ‫س��ایت‌های نمایش��گاهی را ب��رای اس��کان در اختیار‬ ‫هموطنان س��یل‌زده قرار دادیم‪ .‬از س��ویی کمک‌های‬ ‫انسان‌دوس��تانه را جمع کرده و در این راستا ‪ ۴‬کامیون‬ ‫به مناطق سیل‌زده ارس��ال کردیم‪ .‬به‌تازگی یک چادر‬ ‫نمایش��گاهی ‪ ۲۷۰۰‬متری را به استان خوزستان اهدا‬ ‫کرده‌ایم تا در اختیار س��یل‌زدگان ق��رار بگیرد‪ .‬تمامی‬ ‫این موارد نوعی همدلی بوده و انتظار این اس��ت که در‬ ‫فعالیت‌های صنفی و اقتصادی بزرگ کش��ور نیز با هم‬ ‫همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش تمدن و فرهنگ ایران‬ ‫وی درب��اره اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬و اقدام‌ه��ای پیش رو در‬ ‫حوزه نمایش��گاه اظهار کرد‪ :‬یک��ی از برنامه‌های بزرگ‬ ‫س��ال آینده‪ ،‬اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوحه اس��ت‪ .‬ب��رای این‬ ‫اکس��پو در بهترین مکان‪ ،‬فضای��ی افزون بر ‪ ۲۰۱۴‬متر‬ ‫در اختیار جمهوری اس�لامی ایران قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫مذاک��رات خوبی را در این زمینه انجام داده و مس��ابقه‬ ‫طراحی بدون حاش��یه‌ای را برگ��زار کرده‌ایم‪ .‬به تازگی‬ ‫‪ ۱۰‬ش��رکت ک��ه ماکت‌های��ی در این زمینه س��اخته‬ ‫بودند در حضور اس��تادان برجس��ته دانشکده هنرهای‬ ‫زیبای تهران‪ ،‬دانش��کده هنر اس�لامی تبریز و اصفهان‬ ‫طرح‌ه��ای خود را به نمایش گذاش��تند ک��ه در نهایت‬ ‫‪ ۳‬طرح برتر انتخاب ش��د‪ .‬امیدوارم ب��ا حضور فعاالنی‬ ‫از تمامی اس��تان‌ها بتوانیم به‌طور چش��مگیر در اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬فعالیت داش��ته باشیم و تمدن و فرهنگ ایرانی‬ ‫امس��ال سومین س��الی اس��ت که این افتخار را داریم با همکاری ‪۳‬‬ ‫تشکل مرتبط در صنعت نمایشگاهی و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها‪ ،‬روز‬ ‫جهانی نمایشگاه‌ها را جشن بگیریم‬ ‫را به تمامی جهان نشان دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رجیستری صنعت نمایشگاهی‬ ‫حس��ین‌زاده درب��اره ط��رح رجیس��تری صنع��ت‬ ‫نمایشگاهی گفت‪ :‬یکی از برنامه‌هایی که امسال شروع‬ ‫کردیم‪ ،‬مربوط به طرح رجیستری است‪ .‬در این زمینه‬ ‫از خانواده صنعت نمایش��گاهی می‌خواه��م اقدام‌های‬ ‫الزم را انج��ام دهند‪ .‬رجیس��تری در کش��ورهای دیگر‬ ‫جهان اجرا می‌ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه در کشور ما به‌طور‬ ‫دیجیتالی نیس��ت‪ .‬صنعت نمایش��گاهی جهان در حال‬ ‫گام برداش��تن به سمت اس��تفاده از فناوری‌های جدید‬ ‫و دیجیتالی ش��دن اس��ت‪ .‬ما نباید در این عرصه عقب‬ ‫بیفتی��م‪ .‬از این‌رو‪ ،‬طرح رجیس��تری را باید با همکاری‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی انجام دهیم‪ .‬در این زمینه‬ ‫به همکاران دس��تورهای الزم داده ش��ده ت��ا کارهای‬ ‫الزم را انج��ام دهند‪ .‬به‌طور قطع‪ ،‬باید ثبت‌نام‌ها به‌طور‬ ‫دیجیتالی در سایت‌ها انجام شود و غرفه‌داران را نیز باید‬ ‫مجاب کنیم که رجیس��تر شوند‪ .‬در نهایت متخصصانی‬ ‫که از نمایشگاه‌ها بازدید می‌کنند باید در برقراری طرح‬ ‫رجیستری به صنعت نمایشگاهی کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق شهرآفتاب‬ ‫وی اش��اره‌ای به سایت ش��هرآفتاب نیز کرد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که با شهردار مطرح کردیم مربوط به‬ ‫سایت ش��هر آفتاب است که هنوز موفقیت‌های الزم را‬ ‫کس��ب نکرده که دالیل گوناگونی دارد‪ .‬ما برنامه‌ریزی‬ ‫کردیم که به توافق‌هایی دست پیدا کنیم و شهرآفتاب‬ ‫نیز فعال شود چراکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این‬ ‫س��ایت انجام شده اس��ت‪ .‬مردم تهران در شهرآفتاب و‬ ‫از طریق ش��هرداری س��رمایه‌گذاری کرده‌اند؛ بنابراین‬ ‫م��ا وظیف��ه خود می‌دانیم ب��ه این عرصه وارد ش��ویم‪.‬‬ ‫امیدواریم شهر آفتاب نیز در آینده رونق پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ صاحب اصلی ایده‬ ‫مبتک��ر ای��ده روز جهان��ی نمایش��گاه‌ها گف��ت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر صاحب اصلی ایده روز جهانی نمایشگاه‌ها‬ ‫را کشور ایران و نمایشگاه بین‌المللی تهران می‌دانم‪.‬‬ ‫ش��اهرخ م��درس در حاش��یه جش��ن روز جهان��ی‬ ‫نمایش��گاه‌ها درب��اره کیفی��ت برگ��زاری این جش��ن‬ ‫اظهارکرد‪ :‬جش��ن خوبی بود‪ ،‬البته اگ��ر امکان حضور‬ ‫مقاماتی از یوفی و برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بزرگ‬ ‫جه��ان در س��ال‌های آینده فراهم ش��ود‪ ،‬ای��ن رویداد‬ ‫جامع‌تر خواهد شد‪ .‬مبتکر ایده روز جهانی نمایشگاه‌ها‬ ‫با اش��اره به ارائه خود به زبان انگلیس��ی در این رویداد‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ای��ن ارائه در جش��ن روز جهان��ی صنعت‬ ‫نمایشگاهی در تمام جهان پخش خواهد شد که نشان‬ ‫از ق��درت ایران به‌ویژه نمایش��گاه بین‌المللی تهران در‬ ‫برگزاری چنین رویداد مهمی دارد‪.‬‬ ‫م��درس درباره محور س��خنان خ��ود در این رویداد‬ ‫بین‌الملل��ی اف��زود‪ :‬مح��ور س��خنرانی م��ن چرای��ی‬ ‫ش��کل‌گیری ای��ده روز جهانی نمایش��گاه‌ها و ضرورت‬ ‫نام‌گذاری یک روز به‌نام روز جهانی نمایش��گاه‌ها است‪.‬‬ ‫اینکه صنعت نمایش��گاهی به سایر صنایع در روزهایی‬ ‫که به نام‌شان ثبت شده است‪ ،‬خدمات ارائه می‌دهد اما‬ ‫خود فاقد روزی در تقویم است‪.‬‬ ‫مبتکر ایده روز جهانی نمایش��گاه‌ها به کتابی که در‬ ‫س��ال ‪۱۳۹۱‬درباره صنعت نمایشگاهی به رشته تحریر‬ ‫درآورده‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این کتاب را به یوفی ارسال‬ ‫کردم و در س��ال ‪ 1394‬نیز پیش��نهاد م��ن درباره روز‬ ‫جهانی نمایشگاه‌ها به تایید یوفی رسید‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬خرداد س��ال ‪ 96‬جش��نی برگزار شد که از من نیز‬ ‫در آن جش��ن قدردانی ش��د‪ .‬در آن جشن افتخار ایده‬ ‫روز جهانی نمایش��گاه‌ها را به جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و ش��رکت سهامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تقدیم کردم‪.‬‬ ‫‹ ‹با همفکری تصمیم‌گیری کنیم‬ ‫معاون امور نمایش��گاهی کش��ور درب��اره این صنعت‬ ‫گفت‪ :‬حضور ایران در نمایش��گاه جهانی نش��ان‌دهنده‬ ‫فع��ال بودن ایران در این حوزه اس��ت و اینکه تس��لیم‬ ‫تحریم‌ها نشده‌ایم‪.‬‬ ‫محمدجواد قنبری‪ ،‬معاون امور نمایش��گاهی کش��ور‬ ‫درب��اره وضعی��ت صنعت نمایش��گاهی گف��ت‪ :‬درباره‬ ‫مس��ائل مربوط به صنعت نمایشگاهی باید با هم‌فکری‬ ‫تصمیم‌گیری کنیم‪ .‬در این زمینه‪ ،‬تقویم نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫ارتقای فعالیت‌ها و س��ایت‌ها و رس��اندن آنها به سطح‬ ‫اس��تانداردهای باالت��ر از اهمی��ت زی��ادی برخ��وردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برگ��زاری نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫و تخصصی‌‪ ،‬ش��ناخت هرچه بیش��تر جامع��ه اقتصادی‬ ‫و تجاری کش��ور نس��بت به فعالیت‌های نمایشگاهی و‬ ‫بس��یاری از موارد دیگر‪ ،‬اتفاق‌های خوبی اس��ت که در‬ ‫س��الیان گذشته ش��کل گرفته و امیدواریم این موضوع‬ ‫بتوان��د در س��ال‌های بعد ب��ا یک نگرش مناس��ب‌تر و‬ ‫خارج از فضاهای خاصی که وجود دارد‪ ،‬دس��تاوردهای‬ ‫بااهمیتی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ایران در نمایشگاه‌های جهانی‬ ‫قنبری درباره فعالیت صنعت نمایشگاهی در شرایط‬ ‫تحریم گفت‪ :‬م��ا درحال‌حاضر در فض��ای تحریم قرار‬ ‫داری��م و اینکه صنعت نمایش��گاهی توانس��ته تس��لیم‬ ‫نش��ود و با قدرت بجنگ��د و بتواند ص��دای ایران را به‬ ‫جهانیان برساند‪ ،‬موفقیت به‌شمار می‌رود‪ .‬زمانی که ما‬ ‫در نمایش��گاه جهانی حضور پیدا می‌کنیم نشان‌دهنده‬ ‫این است که ما همچنان فعال هستیم و در عرصه‌های‬ ‫اقتصادی حضور داریم‪ .‬فکر می‌کنم جش��ن روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه‌ها اتف��اق بس��یار خوبی اس��ت ک��ه باید در‬ ‫سال‌های آینده به‌طور گسترده‌تر داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ هدف اصلی صنعت نمایشگاهی‬ ‫رئیس انجمن برگزارکنندگان ایران اظهارکرد‪ :‬صنعت‬ ‫نمایش��گاهی با توجه به شعاری که امسال دارد‪ ،‬کمک‬ ‫ش��ایانی به اشتغالزایی پایدار و رونق تولید می‌کند‪ .‬این‬ ‫امر با توجه به مش��کالت امروز اقتصاد کش��ور می‌تواند‬ ‫بسیار اثربخش باشد‪.‬‬ ‫علی مرادی در حاشیه جشن روز جهانی نمایشگاه‌ها‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬در گام نخس��ت این روز‬ ‫را به همه دس��ت‌اندرکاران صنعت نمایشگاهی تبریک‬ ‫می‌گویم‪ .‬امس��ال سومین سالی اس��ت که این افتخار‬ ‫را داری��م تا ب��ا همکاری ‪ ۳‬تش��کل مرتب��ط در حوزه‬ ‫صنعت نمایشگاهی و ش��رکت سهامی نمایشگاه‌ها این‬ ‫روز را جش��ن بگیری��م‪ .‬مرادی ادامه داد‪ :‬در دو س��ال‬ ‫گذش��ته تالش‌هایی انجام ش��د تا اهداف نمایشگاهی‬ ‫ک��ه از پیش برنامه‌ریزی ش��ده بود را جل��و ببریم و تا‬ ‫ح��دی هم موفق بودیم اما تحریم‌ها مانع از پیش��رفت‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از برنامه‌های ما ش��د و در هر صورت‬ ‫در تالش��یم آن بخش‌ه��ا را نیز به جل��و هدایت کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬صنعت نمایش��گاهی با توجه به شعاری‬ ‫که امس��ال دارد‪ ،‬کمک ش��ایانی به اشتغالزایی پایدار و‬ ‫رونق تولید می‌کند‪ .‬این امر با توجه به مش��کالت امروز‬ ‫اقتصادی می‌تواند بسیار اثربخش باشد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫برگزارکنندگان ایران در پایان گفت‪ :‬به جرأت می‌توان‬ ‫گف��ت اگر صنعت نمایش��گاهی در کن��ار صنایع تولید‬ ‫کش��ورمان نبود هرگز نمی‌توانس��تیم به اهداف‌مان در‬ ‫حوزه صادرات و توسعه تجارت برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹آثار مثبت برگزاری‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن برگزارکنن��دگان‬ ‫نمایشگاه‌های ایران درباره تاثیر روز جهانی نمایشگاه‌ها‬ ‫بر کیفی��ت برگزاری نمایش��گاه‌ها اظهار ک��رد‪ :‬به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬برگ��زاری روز جهانی صنعت نمایش��گاهی به ما‬ ‫کم��ک ک��رده بتوانیم توج��ه اهالی صنعت نمایش��گاه‬ ‫به‌ویژه برگزارکنندگان را بیش��تر به سمت این صنعت‬ ‫سوق دهیم‪ .‬علی ابراهیم‌زاده گفت‪ :‬روز جهانی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی روزی است که اهالی این صنعت زیر یک‬ ‫س��قف در کنار یکدیگر جمع می‌شوند و مواردی که به‬ ‫ارتق��ای این صنعت کمک می‌کند را مطرح و بررس��ی‬ ‫می‌کنند‪ .‬ابراهیم‌زاده ابراز امیدواری کرد در س��ال‌های‬ ‫آینده ضمن بزرگداشت چنین روزی بتوانند با برگزاری‬ ‫برنامه‌ه��ای جانبی در حاش��یه این رویداد به بررس��ی‬ ‫عمیق‌تر مس��ائل مربوط به این صنعت بپردازند‪ .‬عضو‬ ‫هیات‌مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های ایران‬ ‫با اشاره به ش��عار روز جهانی نمایش��گاه یعنی «پیوند‬ ‫ایده‌ها برای فردایی بهتر» افزود‪ :‬صنعت نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫صنعتی گروهی است و نیاز به خرد جمعی و مشارکت‬ ‫عمومی دارد‪ .‬همه س��ازمان‌ها و مراکزی که می‌توانند‬ ‫به رونق این صنعت کمک کنند باید مش��ارکت داشته‬ ‫باش��ند تا بتوانیم در صنعت نمایشگاهی گام‌های مفید‬ ‫و موث��ری برداری��م‪ .‬وی با بی��ان اینک��ه درحال‌حاضر‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگا‌ها‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت و‬ ‫تمام فعاالن صنعت نمایشگاهی برای برداشتن گام‌های‬ ‫موثر در این ح��وزه عالقه‌مند به مش��ارکت با یکدیگر‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬این مش��ارکت‌ها جای خرسندی دارد‪.‬‬ ‫برای نخس��تین‌بار است که توجه ویژه‌ای به این صنعت‬ ‫می‌ش��ود و همه اعضای این صنعت عالقه‌مند به کمک‬ ‫موثر برای ارتقای آن هستند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی صادرات فوالد هرمزگان در سال جدید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فوالد‬ ‫بعد از انقالب‪ ،‬در کنار خلیج نیلگون همیش��ه فارس در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۹۵‬هکتار در ‪ ۱۳‬کیلومتری غرب شهر بندرعباس‬ ‫و در منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫اس��ت که با وجود این شرکت اس��تان هرمزگان به قطب سوم‬ ‫فوالد کش��ور تبدیل می‌شود‪ .‬ش��رکت فوالد هرمزگان دارای‬ ‫ظرفیت اس��می ‪ ۱.۵‬میلیون تن تختال(اس��لب) به ضخامت‬ ‫‪ ۲۰۰‬و ‪ ۲۵۰‬میلیمت��ر‪ ،‬عرض ‪ ۹۰۰‬ت��ا ‪۲۰۰۰‬میلیمتر و طول‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیمتر اس��ت‪ .‬همچنین این شرکت قادر‬ ‫ب��ه تولید محصوالت میانی ازجمله ی��ک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫تن آهن اس��فنجی در سال‪ ۹۰ ،‬هزار تن آهک در سال‪۷۵۰۰ ،‬‬ ‫نرمال مترمکعب اکسیژن بر ساعت‪ ۱۸۰۰۰ ،‬نرمال مترمکعب‬ ‫بر س��اعت نیتروژن و ‪ ۱۲۰‬نرمال‌مترمکعب بر س��اعت آرگون‬ ‫است‪ .‬تختال‌های تولیدی این شرکت در خط نورد گرم به طور‬ ‫عمده برای کاربری پروفیل‌سازی‪ ،‬لوله‌های آب‪ ،‬نفت و مخازن‬ ‫در فشار و قطعات سنگین فوالدی مورد استفاده قرار می‌گیرد‬ ‫و ورق‌ه��ای تولیدی در نورد س��رد جهت کارب��ری ورق بدنه‬ ‫خودرو‪ ،‬بدنه لوازم خانگی ازجمله یخچال‪ ،‬بخاری و همچنین‬ ‫کاربردهای ویژه مانند ورق‌های قلع‌اندود و گالوانیزه است‪.‬‬ ‫این شرکت فوالدی توانس��ته است در ‪ ۲‬ماه نخست امسال‬ ‫‪ ۳۱۰‬هزار تن تولید داش��ته باشد و رش��د ‪۹۶‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته برای خود رقم بزند‪ .‬این مطلب‬ ‫را ف��رزاد ارزان��ی‪ ،‬مدیرعامل ف��والد هرم��زگان در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان کرد که در ادامه مش��روح ای��ن گفت‌وگو را‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت فوالد هرمزگان چه برنامه‌هایی برای سال‬ ‫جدید دارد؟‬ ‫امسال قرار است به تولید یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن تختال‬ ‫برسیم که ‪ ۹۶۰‬هزار تن آن را به صادرات و ‪ ۵۴۰‬هزار تن را نیز‬ ‫به بازار داخل اختصاص‌می‌دهیم‪ .‬در ‪ ۲‬ماه نخس��ت سال ‪۹۸‬‬ ‫فوالد هرمزگان موفق شده ‪ ۳۱۰‬هزار تن تولید داشته باشد که‬ ‫از ای��ن میزان ‪۱۵۶‬ه��زار تن به بازار صادرات و ‪ ۱۵۴‬هزار تن به‬ ‫بازار داخل اختصاص یافته اس��ت‪ .‬بر اساس برنامه‌ریزی انجام‬ ‫شده اهداف موردنظر در این ‪ ۲‬ماه محقق شده است‪ .‬اگر ‪۲‬ماه‬ ‫امس��ال را با سال گذشته مقایس��ه کنیم‪ ،‬در بازار داخل ‪۲۵۸‬‬ ‫درص��د و در بازار ص��ادرات ‪۳۵‬درصد و درمجموع با ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫رشد در فوالد هرمزگان روبه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €آیا ب�ا وج�ود تحریم‌ه�ای امریکا‪ ،‬مش�تری‌‌های‬ ‫صادراتی قب�ل خود را دارید یا مش�تری‌های جدیدی‬ ‫پیدا کرده‌اید؟‬ ‫برخی مشتری‌های قبلی همچنان مشتری‌های ما هستند‪،‬‬ ‫البت��ه به‌دنبال بازارهای جدید نیز هس��تیم‪ .‬ش��رایط تولید تا‬ ‫اندازه‌ای مش��کل ش��ده اما تالش ما این است که به تولید یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن برس��یم و هم بازارهای قبل را داش��ته‬ ‫باش��یم و هم بازارهای جدید را رصد کنیم‪ .‬البته مشکالتی در‬ ‫زمین��ه تولید وج��ود دارد اما تمام تالش ما این اس��ت که این‬ ‫مش��کالت در روند تولید تاثیرگذار نباش��د و حتی قرار اس��ت‬ ‫عملکردی بهتر از سال ‪ ۹۷‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €در تامین مواد اولیه کارخانه مشکلی ندارید؟‬ ‫م��واد اولیه ما در فوالد هرمزگان گندله اس��ت و این مواد را‬ ‫از ب��ازار داخل و معادن کش��ور تامین می‌کنی��م اما از آنجا که‬ ‫کارخانه‌ه��ای گندله مجوز ص��ادرات دارند و اقدام به صادرات‬ ‫می‌کنند‪ ،‬کارخانه‌هایی ک��ه گندله نیاز دارند برای تامین نیاز‬ ‫خود دچار مشکل شده‌اند‪.‬‬ ‫€ €آیا تامین نیاز گندله ب�رای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در اولوی�ت قرار ن�دارد یا گندله در ب�ورس کاال عرضه‬ ‫نمی‌شود؟‬ ‫از آنج��ا که کارخانه‌های معادن مجوز صادرات دارند‪ ،‬تامین‬ ‫گندله برای واحدهای تولیدی دچار مش��کل شده و با توجه به‬ ‫اینکه نرخ جهانی گندله افزایش یافته اس��ت‪ ،‬واحدهای تولید‬ ‫گندله ترجیح می‌دهند صادرات داش��ته باشند‪ .‬صادرات هم‬ ‫ارزآوری خوب��ی به هم��راه دارد‪ .‬در ب��ورس کاال گندله عرضه‬ ‫نمی‌شود اما در کل تامین داخل باید جزو اولویت‌ها قرار گیرد‪،‬‬ ‫چراک��ه برخی کارخانه‌ها که گندله نیاز دارند تامین مواد اولیه‬ ‫برای‌ش��ان حیاتی است زیرا اگر دچار مش��کل شوند‪ ،‬بخشی‬ ‫از نیروی انس��انی بیکار خواهد ش��د و کارخانه دچار مش��کل‬ ‫می‌شود‪ .‬البته ما با همکاری معادن در حال کار هستیم و مواد‬ ‫اولیه خود را در داخل تامین می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €تیر فصل برگزاری مجمع س�االنه فوالد هرمزگان‬ ‫است‪ ،‬برای سهامداران خود چه خبر خوشی دارید؟‬ ‫فوالد هرمزگان به دنبال افزایش س��رمایه خود اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت اهداف خود را در س��ال ‪ ۹۷‬محقق ک��رده و افزایش‬ ‫س��رمایه نیز ناش��ی از این سود اس��ت‪ ،‬البته ما قصد داریم این‬ ‫س��ود را ‪ ۲‬برابر کنیم‪ .‬این افزایش س��رمایه شرکت درحقیقت‬ ‫ناشی از سود انباشته است‪.‬‬ ‫€ €چه برنام ‌ه توسعه‌ای برای فوالد هرمزگان دارید؟‬ ‫م��ا در حال پیگی��ری برنامه‌های توس��عه‌ای ش��رکت نیز‬ ‫هس��تیم‪ .‬تا پیش از تحریم‌ها برای برنامه توسعه‌ای شرکت نیز‬ ‫فاینانس خارجی گرفته بودیم اما بعد از تحریم‌ها دچار مشکل‬ ‫شدیم که هم‌اکنون در حال پیگیری این برنامه از طریق منابع‬ ‫دیگر هستیم‪.‬‬ ‫€ €آین�ده صنعت فوالد اس�تان هرم�زگان را چگونه‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫واحده��ای فوالد به‌طور معمول در کنار آب و دریا س��اخته‬ ‫می‌شوند تا مسائل محیط‌زیستی و تامین آب را بهتر مدیریت‬ ‫کنن��د‪ .‬با توجه به اینکه در افق‪ ۱۴۰۴‬باید به تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن در س��طح کشور برس��یم‪ ،‬بهترین مکان برای توسعه‌های‬ ‫فوالد کش��ور کنار دریا اس��ت و یکی از بهتری��ن مکان‌ها برای‬ ‫توسعه صنعت فوالد ایران‪ ،‬اس��تان هرمزگان خواهد بود‪ .‬این‬ ‫اس��تان ظرفیت‌ها و زیرس��اخت‌هایی چون تامین آب و گاز و‬ ‫آب ش��یرین‌کن و‪ ...‬را دارد و منطق ‌ه ویژ ‌ه اقتصادی مناس��بی‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این‌رو برنامه‌ریزی شده ‪۱۰‬میلیون تن فوالد در این‬ ‫اس��تان تولید ش��ود و حتی معتقدیم بیش��تر از این میزان نیز‬ ‫ظرفیت تولید دارد‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت صنعت فوالد را برای امس�ال و با توجه به‬ ‫تحریم‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫صنع��ت فوالد با توج��ه به اینکه پس از نفت و پتروش��یمی‬ ‫در پیش��انی تحریم‌ها قرار گرفته‪ ،‬همواره مورد رصد است که‬ ‫همین موضوع مش��کالتی را برای ای��ن صنعت ایجاد می‌کند‬ ‫ام��ا جدای این مس��ائل خارج��ی‪ ،‬موضوعی ک��ه می‌تواند به‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان فوالد کم��ک کند‪ ،‬قوانین‬ ‫داخلی اس��ت که باید به سمت قوانین سهل‌انگارانه‌تری پیش‬ ‫ب��رود تا تولیدکنندگان بتوانند از این پیچ‌‌ها به س�لامت عبور‬ ‫کنن��د‪ .‬به عبارت دیگر نباید با قوانین داخلی پیچیده ش��رایط‬ ‫تحریم را برای تولیدکننده س��خت‌تر کنیم یا آنچه در کمرگ‬ ‫اس��ت اگر مواد اولیه کارخانه‌ها است را باید آزاد کنیم تا کارها‬ ‫راحت‌تر ش��ود و صادرات هم با روند بهتری انجام شود که این‬ ‫امر سبب ارزآوری بیشتر برای کشور می‌شود‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د برای صادرات باید مش��وق‌های صادراتی‬ ‫بیش��تری درنظر گرفته ش��ود‪ .‬در مقابل واردات مواد اولیه به‬ ‫کش��ور نیز تس��هیل ش��ود چون اگر تولیدکننده یک کاال را با‬ ‫هزاران دردسر وارد کشور کند اما همان کاال در مبادی ورودی‬ ‫کش��ور و در گمرک گرفتار ش��ود‪ ،‬کار برای تولیدکننده بسیار‬ ‫مش��کل خواهد شد‪ .‬از این‌رو باید شرایط را برای تولید آسان‌تر‬ ‫کرد‪ .‬باید با قوانین س��اده کمک کرد تا از این شرایط بحرانی به‬ ‫سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫اگر ‪۲‬ماه امسال‬ ‫را با سال گذشته‬ ‫مقایسه کنیم‪،‬‬ ‫در بازار داخل‬ ‫‪ ۲۵۸‬درصد و در‬ ‫بازار صادرات‬ ‫‪۳۵‬درصد و‬ ‫درمجموع با ‪۹۶‬‬ ‫درصد رشد در‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫روبه‌رو بوده‌ایم‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪ :‬هر چند آلمان از جمله کشورهای داعیه‌دار تالش‬ ‫برای کاهش گرمایش زمین اس��ت و در همی��ن زمینه تالش بر کاهش‬ ‫سوخت زغال‌سنگ دارد اما همچنان در تامین بیش از ‪ ۲۰‬درصد سوخت‬ ‫موردنی��از برای تولید برق‪ ،‬از این کانی اس��تفاده می‌کند و مصرف زغال‬ ‫سنگ نسبت به دیگر منابع تولید انرژی بیشتر است‪ .‬این کشور به تازگی‬ ‫یکی از معادن متروک زغال‌سنگ را به دریاچه‌ای مصنوعی تبدیل کرده‬ ‫که از جمله اقدامات چشمگیر آن در کاهش آسیب‌های برآمده از مصرف‬ ‫زغال‌س��نگ بر محیط‌زیست‪ ،‬به شمار می‌آید‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از دویچه‌ول��ه‪ ،‬یک معدن زغال س��نگ در آلمان به دریاچه‌ای مصنوعی‬ ‫تبدیل ش��ده و تابستان امس��ال از آن بهره‌برداری می‌شود‪ .‬هدف اصلی‬ ‫این پروژه بزرگ زیس��ت‌محیطی‪ ،‬ایج��اد بزرگ‌ترین دریاچه مصنوعی‬ ‫در اروپ��ا عنوان ش��ده که به وس��یله آن‪ ،‬یک منطقه صنعت��ی را به یک‬ ‫مکان گردش��گری تبدیل می‌کند‪ .‬البته در یک نمای کلی از این دریاچه‬ ‫بزرگ‪ ،‬کمترین نش��انه‌ای از یک معدن زغال س��نگ و آنچه پیش از این‬ ‫در آن انجام ش��ده‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬منطقه‌ای که این معدن زغال سنگ در‬ ‫آن قرار گرفته‪ ،‬در گذش��ته یک منطقه صنعتی ب��وده که هزاران کارگر‬ ‫در آن مش��غول به کار بودند‪ .‬این پروژه بزرگ زیس��ت‌محیطی با هدف‬ ‫پاکس��ازی منطقه‌ای به نام «لوس��اتیا» اجرا شده اس��ت؛ منطقه‌ای که‬ ‫پیش‌تر تامین‌کننده اصلی س��وخت خانه‌ها و مراکز صنعتی آلمان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاترین وینکلر‪ ،‬رئیس انجمن گردشگری دریاچه لوساتیا در این‬ ‫باره می‌گوید‪ :‬در این منطقه پیش‌تر زغال‌سنگ از الیه‌های بسیار عمیق‬ ‫زمین اس��تخراج می‌شده است‪ .‬ایده ایجاد این دریاچه‪ ،‬ابتدا بسیار بعید‬ ‫به نظر می‌رس��ید اما در ‪ ۲‬دهه گذش��ته در این منطقه ‪ ۲۶‬دریاچه شکل‬ ‫گرفته که با ‪ ۱۳‬کانال به هم متصل شده‌اند و به شکل‌گیری یک دریاچه‬ ‫بزرگ انجامیده است‪ .‬یک مس��یر دوچرخه‌سواری به طول صدها مایل‬ ‫نیز در حوالی این دریاچه شکل گرفت و این منطقه حاال نه با زغال‌سنگ‬ ‫بلکه با اس��تفاده از توربین‌های بادی و خورشیدی‪ ،‬انرژی خود را تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬یویی اس��تین هوبر‪ ،‬سخنگوی شرکت معادن مرکزی آلمان در‬ ‫این باره می‌گوید‪ :‬این پروژه یک کار منحصر به فرد به ش��مار می‌آید‪ .‬ما‬ ‫در این منطقه ‪ ۲۵‬هزار هکتار چش��م‌انداز آبی ایجاد کردیم‪ .‬فضای سبز‬ ‫این دریاچه در منطقه لوساتیا را می‌توان بزرگ‌ترین چشم‌انداز بازسازی‬ ‫ش��ده در اروپا معرفی کرد و شرکت معادن مرکزی آلمان ‪ ۱۲.۵‬میلیارد‬ ‫از انرژی تجدیدپذیر و پشتیبانی از توسعه پایدار در سطح جهانی است و‬ ‫دولت این کشور فعالیت‌ها برای کاهش انتشار و تولید گازهای گلخانه‌ای‬ ‫را آغاز کرده اما این کش��ور باالترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در‬ ‫اتحادیه اروپا تا سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی) را داشته است‪.‬‬ ‫در کن��ار اینها آلمان همچنان یک��ی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زغال‬ ‫قهوه‌ای (لیگنیت) در جهان به ش��مار می‌آید‪ .‬این کشور همراه با یونان‪،‬‬ ‫لهس��تان و جمهوری چک‪ ،‬بیش از یک سوم تولید جهانی لیگنیت را به‬ ‫خود اختصاص داده و این ماده در بخش گس��ترده‌ای از غرب و شرق این‬ ‫کشور استخراج می‌شود‪.‬‬ ‫کارنامه صادرات شمش فوالد در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫صادرات شمش فوالدی (بیلت ‪ -‬بلوم و اسلب)‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬به ‪۳۹۲‬هزار تن رسید و در مقایسه‬ ‫با عملکرد ماه مش��ابه سال گذشته که ‪ ۴۹۵‬هزار‬ ‫تن بود‪ ،‬کاهش ‪۲۱‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫کارنامه صادرات شمش فوالد در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جدول‌های آماری مورد بررسی‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گویای آن است‬ ‫که در فروردین سال جاری تولید «بیلت ‪ -‬بلوم»‬ ‫و «اس��لب» به ترتیب ‪ ۹‬و ‪ ۴۱‬درصد نس��بت به‬ ‫ماه مشابه در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫صادرات بیلت و بلوم فروردین سال جاری ‪۲۸۴‬‬ ‫هزار تن و اسلب ‪ ۱۰۸‬هزار تن ثبت شد‪ ،‬درحالی‬ ‫که س��ال گذش��ته این رقم‌های به ترتیب ‪ ۳۱۱‬و‬ ‫‪۱۸۴‬هزار تن گزارش شده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کل تولی��دات ف��والدی صادرات��ی‬ ‫(مقاطع تخت و طویل فوالدی) در نخس��تین ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۰۹‬هزار تن رس��ید که نسبت به‬ ‫‪ ۱۱۹‬ه��زار تن عملکرد فروردی��ن ‪ ۹۷‬کاهش ‪۸‬‬ ‫درصدی داشت‪.‬‬ ‫مجم��وع مقاطع تخت ف��والدی صادراتی (ورق‬ ‫گرم‪ ،‬س��رد و پوشش��دار) در فروردین امسال ‪۳۲‬‬ ‫هزارتن بود که در مقایسه با ‪ ۵۳‬هزار تن عملکرد‬ ‫م��اه مش��ابه ‪ ۹۷‬کاه��ش ‪ ۴۰‬درصدی را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی آمارهای یاد ش��ده گویای آن اس��ت‬ ‫ک��ه ص��ادرات ورق گرم در فروردی��ن ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫کاهش را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬صادرات ورق س��رد با رقم یک‌هزار تنی‬ ‫عملکرد مشابه با فروردین ‪ ۹۷‬دارد و بدون تغییر‬ ‫ماند و در زمینه ورق پوششدار رشد ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫با رقم ‪۲‬هزار تن در مقایس��ه با عملکرد فروردین‬ ‫‪ ۹۷‬ثبت شد‪.‬‬ ‫آمارهای انجمن یاد ش��ده حاکی است‪ ،‬مجموع‬ ‫مقاط��ع ف��والدی صادرات��ی (تیرآه��ن‪ ،‬میلگرد‪،‬‬ ‫نبش��ی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع) در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫به ‪۷۷‬هزار تن رس��ید و رشد ‪ ۱۷‬درصدی نسبت‬ ‫ب��ه فروردین ‪ ۹۷‬که ‪ ۶۶‬هزار ت��ن صادرات انجام‬ ‫شد‪ ،‬نشان می‌دهد‪ .‬برپایه داده‌های موردبررسی‪،‬‬ ‫ص��ادرات تیرآه��ن درحالی که فروردین امس��ال‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د کاهش در مقایس��ه با ماه مش��ابه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬داش��ت‪ ،‬صدور میلگرد ‪ ۲۶‬درصد رشد‬ ‫یافت و صادرات نبش��ی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع‬ ‫ه��م در این م��دت ‪ ۲۵‬درصد اف��ت را ثبت کرد‪.‬‬ ‫میزان صادرات تیرآهن و میلگرد در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫ب��ه ترتیب ب��ه ‪ ۶‬و ‪۶۸‬هزارتن رس��ید و در زمینه‬ ‫نبشی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع در مجموع ‪۳‬هزار‬ ‫تن صادرات رقم خ��ورد‪ ،‬درحالی‌که این رقم‌های‬ ‫فروردین ‪ ۹۷‬به ترتی��ب ‪ ۵۴ ،۸‬و ‪۴‬هزار تن ثبت‬ ‫ش��ده بود‪ .‬براب��ر آمار گمرک جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬س��ال ‪ ۹۷‬درمجموع ارزش صادرات شمش‬ ‫فوالدی به عن��وان مهم‌ترین محص��ول صادراتی‬ ‫بخش معدنی فلزی ‪۲‬میلیارد و ‪ ۲۳۸‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه وزن ‪ ۵.۵‬میلیون تن ب��ود‪ ،‬ارزش محصوالت‬ ‫طویل فوالدی صادراتی یک میلیارد و ‪ ۲۷‬میلیون‬ ‫دالر و محصوالت تخت فوالدی هم به ارزش ‪۴۱۰‬‬ ‫میلیون دالر صادر شده بود‪.‬‬ ‫عب��ور از رکود ب��ه یقین بی��ش از آنکه به‬ ‫عوامل خارجی بس��تگی داشته باشد‪ ،‬از رونق‬ ‫داخلی نشأت می‌گیرد؛ امری که هدف‌گذاری‬ ‫میان‌م��دت و بلندمدت و درای��ت و عملکرد‬ ‫دولتمردان در بخش‌های مختلف را می‌طلبد‪.‬‬ ‫به یقین از یک‌سو باید موانع کسب و کار در‬ ‫بازار را ش��ناخت و از سوی دیگر موتور بخش‬ ‫خصوصی را ب��ه تحرک واداش��ت؛ این راهی‬ ‫اس��ت که می‌تواند بازار را ب��ه خروج از رکود‬ ‫رهنم��ون‌کن��د‪ .‬از آنجا که توس��عه به غیر از‬ ‫بخش خصوصی و بهادادن به این بخش مسیر‬ ‫دیگری ندارد باید بیش از پیش به حمایت از‬ ‫این بخش پرداخ��ت‪ .‬به یقین صنایع مختلف‬ ‫در بخش معدن نیز اگر به ش��کل صد درصد‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شود‪ ،‬در بلندمدت‬ ‫نتیجه بهتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫ام��روز بیش��تر فع��االن بخ��ش خصوصی‬ ‫اعتق��اد دارند ک��ه نب��ود قوانین ش��فاف در‬ ‫حوزه مع��دن و صنایع معدنی دس��ت آنها را‬ ‫برای فعالیت بیش��تر بس��ته اس��ت‪ .‬از سویی‬ ‫دخالت س��ازمان‌های مختلف و جلوگیری از‬ ‫فعالیت‌های اجرایی توانس��ته تع��داد زیادی‬ ‫از س��رمایه‌گذاران معدن��ی فع��ال در بخش‬ ‫خصوصی را دلسرد کند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫دولت باید بی��ش از پیش به بخش خصوصی‬ ‫اطمینان دهد و بخ��ش عمده‌ای از امور را به‬ ‫آنها واگذار کند‪ .‬بی‌شک با ارتباطی که فعاالن‬ ‫بخش خصوصی از طری��ق اتاق‌های بازرگانی‬ ‫دارن��د‪ ،‬می‌توانند درهای جدی��د ارتباطی را‬ ‫برای صادرات بگش��ایند و شرایط تحریم را به‬ ‫بهترین ش��کل مدیریت کنند و از این طریق‬ ‫موجب��ات عبور از رک��ود در ح��وزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی را رقم بزنند‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصد فناوری‬ ‫صنعت فوالد کشور‬ ‫بومی‌سازی شده است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در دیدار‬ ‫با رئیس دانش��گاه اصفه��ان گفت‪ ۷۵ :‬درصد‬ ‫فناوری صنعت فوالد کشور بومی‌سازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان‬ ‫با تاکید بر اهمیت تعامل صنعت و دانش��گاه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از چراغ دانش می‌تواند‬ ‫در توس��عه فناوری و چرخ��ه تولید و اقتصاد‬ ‫کشور نقش بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در چش��م‌انداز و‬ ‫هدف‌گذاری‌های جدید فوالد مبارکه دستیابی‬ ‫ب��ه دانش فن��ی روز و فناوری فوالد ترس��یم‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‬ ‫کرده‌ایم تا ‪۵‬س��ال آینده ب��ه این هدف مهم‬ ‫و تعیین‌کننده برس��یم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اینکه فوالد مبارک��ه بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫فوالد کشور و خاورمیانه است خوب است ولی‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬باید از این مرحله عبور کنیم و‬ ‫صاحب فناوری شویم‪ .‬در این صورت است که‬ ‫می‌توانیم مجموعه کاملی باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از دس��تیابی به دانش فنی تولید‬ ‫گندله و آهن اسفنجی در کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر با اتکا به دانش فنی شرکت‌های‬ ‫داخلی ‪۷۵‬درصد فناوری تولید فوالد را کسب‬ ‫کرده‌ایم و نیاز به تالش بیش��تری اس��ت که‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬درصد فناوری بومی دسترس��ی پیدا‬ ‫کنیم و برای تحقق این امر راهی جز استفاده‬ ‫از دانش داخلی که به‌ویژه در دانشگاه‌ها تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نداری��م و این ب��رای صنعت فوالد‬ ‫کشور یک الزام است‪.‬‬ ‫در این‌باره طالبی‪ ،‬رئیس دانش��گاه اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت دانش��گاه‌ها بس��یار باال است و‬ ‫شاید هم‌اکنون ‪۵۰‬درصد این ظرفیت استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این تجرب��ه ش��رکت‌های بزرگ و‬ ‫موف��ق جهان اس��ت که دانش��گاه‌ها را به دل‬ ‫صنع��ت برده‌اند‪ .‬رمز موفقی��ت در این مقوله‬ ‫این اس��ت که دانش��گاه در همکاری نزدیک‬ ‫ب��ا صنعت قرار داش��ته باش��د و در اتاق‌های‬ ‫فکر مش��ترک از دانش کسب‌ش��ده استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در پایان این نشس��ت بر‬ ‫توسعه ارتباط و همکاری‌های دوجانبه شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و دانش��گاه اصفهان تاکید شد و‬ ‫قراردادهای همکاری در زمینه‌های مختلف به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫این دریاچه پیش‌تر یک معدن بوده است‬ ‫دالر ب��رای این پروژه هزینه کرده اس��ت‪ .‬یک��ی از چالش‌های طراحان‬ ‫ای��ن پروژه‪ ،‬اطمینان از درصد اس��یدی بودن آب دریاچه به دلیل وجود‬ ‫مواد معدنی منطقه اس��ت تا از امنیت الزم برای مردم و سایر موجودات‬ ‫برخوردار باش��د؛ امری که با وارد کردن مقادیر زیادی آب به رودخانه یا‬ ‫وارد کردن آب آهکی برای باال بردن پی‌اچ آب ممکن ش��د‪ .‬این دریاچه‪،‬‬ ‫فواید زیادی برای آلمان دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ش��هرهایی همچون برلین به‬ ‫آب دریاچه لوس��اتیا وابسته هس��تند و این دریاچه مانند ذخیره آب در‬ ‫زمان خشکسالی عمل خواهد کرد‪ .‬این منطقه همچنین به بزرگ‌ترین‬ ‫آزمایش��گاه زمین‌شناس��ان‪ ،‬اقتصاددان��ان و زیست‌شناس��ان تبدیل‬ ‫می‌شود‪ .‬با این وجود بنا بر داده‌های منتشر شده در دانشنامه ویکی‌پدیا‪،‬‬ ‫زغال‌سنگ همچنان ‪ ۲۲.۹‬درصد نیاز آلمان به انرژی را تامین می‌کند و‬ ‫بیشتر اتکای این کشور همچنان بر این کانی سیاه پرانرژی و ارزان‌قیمت‬ ‫اس��ت و گاز طبیعی با ‪ ۲۱.۸‬درصد‪ ،‬انرژی هس��ته‌ای با ‪ ۱۰.۸‬درصد‪ ،‬آب‬ ‫و ب��اد با ‪ ۱.۵‬درصد و دیگر مناب��ع تجدیدپذیر با ‪ ۷.۹‬درصد در رتبه‌های‬ ‫بع��دی قرارمی‌گیرند‪ .‬آلم��ان متعهد به پروتکل کیوت��و و چند معاهده‬ ‫دیگر ترویج تنوع زیس��تی‪ ،‬استانداردهای گسیل‌کم‪ ،‬بازیافت و استفاده‬ ‫یادداشت‬ ‫فرزاد ارزانی در گفت‌وگو با‬ ‫عنوان کرد‬ ‫عبور از رکود‬ ‫با اعتماد به‬ ‫بخش خصوصی‬
‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫کارت سوخت‪ ،‬فرشته نجات می‌شود؟‬ ‫‌با سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫خبر‬ ‫عملیات اجرایی طرح‬ ‫پتروشیمی سنقر آغاز شد‬ ‫هنوز فساد دکل‌های نفتی‬ ‫رمزگشایی نشده است‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۱‬سال از‬ ‫تش��کیل پرونده دکل‌های نفتی می‌گذرد‌ اما‬ ‫قوه قضاییه در پاسخ به نامه کمیسیون اعالم‬ ‫کرده که تاکنون ‪ ۱۰‬جلسه برای این پرونده‬ ‫تشکیل شده و نیازمند بررسی بیشتر است‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره‬ ‫ب��ه نامه‌نگاری با قوه قضایی��ه درباره آخرین‬ ‫وضعیت پرونده دکل‌های نفتی‪ ،‬به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۱‬س��ال از تش��کیل پرونده‬ ‫دکل‌های نفتی می‌گذرد و مستندات موجود‬ ‫درب��اره آن تخلف‌ها در ای��ن پرونده به طور‬ ‫تقریبی تکمیل شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای‬ ‫ی با بیان اینکه جمع‌آوری اطالعات در‬ ‫اسالم ‌‬ ‫حوزه دکل‌های نفت��ی پیچیده نبوده و همه‬ ‫جزئیات در آن مشخص است‪ ،‬افزود‪ :‬ابهامی‬ ‫در این پرونده وجود نداش��ته و مخاطب آن‬ ‫نیز مشخص اس��ت‌ اما قوه قضاییه در پاسخ‬ ‫به نامه کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬اعالم کرده که‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰‬جلس��ه برای این پرونده تشکیل‬ ‫شده و نیازمند بررسی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از رئیس جدید قوه قضاییه‬ ‫انتظار م��ی‌رود که با توجه ب��ه تجربه قبلی‬ ‫خ��ود در ح��وزه قضایی پرونده‌های��ی‌مانند‬ ‫دکل نفتی که س��بب تاراج بیت‌المال ش��ده‬ ‫و بی��ش از ‪ ۱۱‬س��ال ب��ه نتیجه نرس��یده را‬ ‫س��ریع‌تر تعیین‌تکلی��ف کند‌ چراک��ه روند‬ ‫طوالنی بررسی این نوع پرونده‌های اقتصادی‬ ‫نگران‌کننده اس��ت‪ .‬پارسایی با بیان اینکه از‬ ‫یک سو برای رس��یدگی به مفاسد اقتصادی‬ ‫سریع تش��کیل پرونده می‌دهند اما از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬روند بررس��ی آن پیچی��ده و طوالنی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬امیدواری��م چنین‬ ‫پرونده‌های��ی که با بیت‌الم��ال ارتباط دارند‬ ‫به‌س��رعت‌ر‌س��یدگی ش��وند و حکم نهایی‬ ‫درباره آنها صادر شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د ب��ا عوام��ل اصل��ی در‬ ‫فس��ادهای اقتص��ادی برخورد ش��ود چراکه‬ ‫در برخی موارد عوامل اصلی و در س��ایه در‬ ‫امان بوده و با عوامل غیراصلی برخورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه به جای اینکه دادگاه اولیه حکم‬ ‫نهایی بدون امکان تجدیدنظر صادر کند باید‬ ‫زمان تجدیدنظر کوتاه شده و حق اعتراض از‬ ‫افراد سلب نش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید برخورد با‬ ‫مفاسد اقتصادی جدی‌‌تر و منطقی‌تر شود تا‬ ‫متهمان اصلی فرار نکنند و بیت‌المال تضییع‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدحسن ضیا کاشانی‬ ‫درحال‌حاضر‬ ‫‌سوخت به‬ ‫روش‌های‬ ‫مختلفی قاچاق‬ ‫می‌شود‌‬ ‫به‌گونه‌ای‬ ‫که شاهد‬ ‫لوله‌گذاری و‬ ‫حتی کاروان‌های‬ ‫قاچاق اطراف‬ ‫مرز هستیم که‬ ‫این موضوع نیز‬ ‫دالیل مختلفی‬ ‫دارد‬ ‫در چند ماه گذش��ته اخبار مربوط به بنزین حواش��ی‬ ‫بس��یاری را ب��ه دنبال داش��ت‌ اما در نهای��ت دولت برای‬ ‫احیای دوباره کارت س��وخت اقدام کرد تا ش��اید از این‬ ‫طریق بتواند وضعیت مصرف و قاچاق بنزین را سروسامان‬ ‫دهد‪ .‬کارشناسان می‌گویند ارقام سرسام‌آوری که درباره‬ ‫میزان مصرف س��وخت‪ ،‬یارانه و قاچاق س��وخت منتشر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬زن��گ خطر را درب��اره وضعیت ای��ن فرآورده‬ ‫نفت��ی و بودج��ه‌ای ک��ه در ای��ن زمینه دود می‌ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه صدا درآورد و دولت را بر آن داش��ت ت��ا راهکاری را‬ ‫ب��رای س��امان‌دهی وضع موجود ب��ه کار گیرد‪ .‬برای این‬ ‫منظور س��ناریوهای مختلف��ی روی میز دولت و مجلس‬ ‫قرار گرفت که مهم‌ترین آن بازگش��ت کارت س��وخت و‬ ‫در پی آن سهمیه‌بندی بنزین بود‪ .‬در این راستا زمستان‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های‬ ‫نفتی اعالم کرد بازگش��ت کارت س��وخت جدی اس��ت‬ ‫و از مال��کان خ��ودرو و موتور‌س��یکلتی ک��ه فاقد کارت‬ ‫س��وخت بودند خواس��ت تا برای دریافت کارت سوخت‬ ‫المثنی اقدام کنند‪ .‬س��رانجام ب��ر مبنای آخرین خبرها‪،‬‬ ‫اس��تفاده از کارت س��وخت اجباری ش��د و عرضه بنزین‬ ‫در جایگاه‌های سراس��ر ایران از ‪ ۲۰‬مرداد‌ امس��ال فقط با‬ ‫ارائه کارت هوشمند س��وخت خودرو امکان‌پذیر خواهد‬ ‫بود؛ موضوعی که حسن ضیا کاشانی‪ ،‬مدیرعامل پیشین‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی‌ معتقد‬ ‫اس��ت می‌تواند نتایج خوبی را در پی داش��ته است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه تنها ابزار مفید و موثری که در دوره نخس��ت‬ ‫اج��را نی��ز امتحان خ��ود را پس داده‪ ،‬اس��تفاده از کارت‬ ‫س��وخت است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در گذشته نیز تاکید کرده‬ ‫بودم که با عملیاتی شدن کارت هوشمند سوخت در دوره‬ ‫نخست تا ‪ ۲۵‬میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته خواهد‬ ‫ش��د اما در هم��ان زمان نیز چون اس��تنباط این بود که‬ ‫قاچاق سوخت فقط با نفتکش انجام می‌شود‪ ،‬این موضوع‬ ‫مورد اس��تقبال قرار نگرفت‪ .‬مدیرعامل پیش��ین شرکت‬ ‫مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا افزود‪ :‬درحال‌حاضر‌سوخت به روش‌های مختلفی‬ ‫قاچاق می‌ش��ود‌ به‌گونه‌ای که ش��اهد لوله‌گذاری و حتی‬ ‫کاروان‌ه��ای قاچاق اطراف مرز هس��تیم که این موضوع‬ ‫نیز دالیل مختلفی دارد‪.‬‬ ‫به گفته ضیا کاش��انی‪ ،‬اختالف قیمت بنزین در ایران‬ ‫و س��ایر کشورها انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد‌ چراکه‬ ‫درحال‌حاض��ر در داخل‪ ،‬بنزی��ن لیتری ‪ ۱۰۰۰‬تومان به‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی پتروشیمی شهرستان سنقر‬ ‫و کلیای��ی در مس��احتی افزون‌ب��ر ‪ ۵‬هکتار و با‬ ‫ل آغاز شد‪ .‬این‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۴۸‬هزار تن در سا ‌‬ ‫پروژه در س��ال رونق تولید و با س��رمایه‌گذاری‬ ‫و عاملیت هلدینگ خلیج‌فارس قرار اس��ت در‬ ‫طول ‪ ۱۴‬ماه آینده افتتاح شود و به بهره‌برداری‬ ‫برسد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬محس��ن‬ ‫ن استان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫دارابی‪ ،‬رئیس س��ازما ‌‬ ‫تجارت کرمانشاه با بیان مطالب یادشده افزود‪:‬‬ ‫پتروش��یمی س��نقر با س��رمایه‌گذاری اولیه ‪۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال پنجمین پتروش��یمی استان‬ ‫کرمانش��اه اس��ت‪ .‬دارابی در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا س��اخت و راه‌اندازی این واحد پتروش��یمی‬ ‫محصوالت��ی مانن��د کامپان��د اتیل��ن‪ ،‬کامپاند‬ ‫پروپیلن‪ ،‬مس��تربچ که در صنعت س��اختمان‪،‬‬ ‫صنعت برق‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬صنایع بسته‌بندی‪،‬‬ ‫کشاورزی نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارد‪،‬‬ ‫تولید خواهد ش��د‪ .‬آیین کلنگ‌زنی پتروشیمی‬ ‫س��نقر ب��ا حضو ‌ر محم��دی مع��اون وزیر نفت‬ ‫و مدیرعامل پتروش��یمی ایران‪‌‌،‬حس��ینی‌کیا‬ ‫نماین��ده م��ردم شهرس��تان س��نقر و کلیایی‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی‪‌،‬حاتمی معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه‪‌،‬‬ ‫دارابی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬ربیع��ی مدیرعامل صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج‌فارس‌‪ ،‬کردستانی مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان کرمانشاه‬ ‫و جمع��ی از مدیران نهادهای اجرایی اس��تان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این آیین حسینی‌کیا‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم شریف سنقر و کلیایی در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ا ‌ز دارابی به منظور تس��ریع در صدور‬ ‫مجوز و س��ایر پیگیری‌های مرتبط با این پروژه‬ ‫به صورت ویژه قدردانی و تشکر کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر هر کس��ی فق��ط با کارت س��وخت خودش وارد جایگاه ش��ود و‬ ‫همزمان با گرفتن س��وخت بتواند با هم��ان کارت مبادالت پولی نیز‬ ‫انجام ده��د که اکنون س��ازکار آن طراحی ش��ده‪ ،‬می‌توان وضعیت‬ ‫موجود را س ‌رو‌سامان داد‬ ‫فروش می‌رسد و آن طرف مرز قیمت این کاال حدود ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬هزار تومان برآورد می‌ش��ود که همین موضوع نیز‬ ‫انگیزه بزرگی برای قاچاق این فرآورده است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر این موضوع که قاچاق بنزین قباحت و زش��تی قاچاق‬ ‫م��واد مخدر را ندارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یکی دیگر از عواملی‬ ‫که در این حوزه می‌توان به آن اشاره کرد موضوع بیکاری‬ ‫در مناطق مرزی کش��ور است که بحران‌های زیادی را به‬ ‫وجود آورده است‪ .‬مدیرعامل پیشین شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخ��ش فرآورده‌های نفتی با بی��ان اینکه تنها راهی که‬ ‫می‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد‪ ،‬اس��تفاده از کارت‬ ‫هوشمند س��وخت است‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه نشان داده که اگر‬ ‫کارت هوش��مند سوخت کارت خودرو شود‪ ،‬دیگر سرقت‬ ‫اتومبیل و موتورس��یکلت وجود خارجی نخواهد داش��ت‬ ‫چون این وسیله نقلیه هر جایی که بخواهد سوخت‌گیری‬ ‫کند‪ ،‬قابل ردیابی است‪.‬‬ ‫ضیا کاشانی افزود‪ :‬اگر هر کسی فقط با کارت سوخت‬ ‫خودش وارد جایگاه ش��ود و همزمان با گرفتن س��وخت‬ ‫بتوان��د با همان کارت مبادالت پول��ی نیز انجام دهد که‬ ‫اکنون سازکار آن طراحی شده‪ ،‬می‌توان وضعیت موجود‬ ‫را سر‌و‌س��امان داد چراکه در آن ش��رایط‪ ،‬کس��ی حاضر‬ ‫نمی‌شود کارت خود را به شخص دیگری بدهد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در طرح اولی��ه راهکارهایی در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده بود که ب��ر اس��اس آن داخ��ل جایگاه‌ها‬ ‫تجهیزاتی را نصب کنیم که ش��ماره خودرو را با ش��ماره‬ ‫کارت تطبیق دهد و اگر همخوانی داشت‪ ،‬سیستم‪ ،‬فعال‬ ‫و س��وخت‌گیری انجام شود که این مسئله هزینه زیادی‬ ‫درب��ر‌دارد ام��ا اگر همین کارت تبدی��ل به کارت خودرو‬ ‫ش��ود‪ ،‬کسی حاضر نیس��ت کارت سوخت خودرو خود را‬ ‫به شخص دیگری بدهد که همین موضوع جلوی قاچاق‬ ‫سوخت را می‌گیرد‪.‬‬ ‫ش و پخش‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت ملی پاالی�� ‌‬ ‫فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این مس��ئله که کارت‌هایی‬ ‫که در جایگاه‌ها وجود دارد‪ ،‬بالی جان سیس��تم و قاچاق‬ ‫شده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬تا زمانی که فرد می‌تواند هر میزان‬ ‫که بخواهد سوخت‌گیری کند‪ ،‬نمی‌توان وضعیت قاچاق‬ ‫را مدیری��ت کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم اس��ت برای این موضوع‬ ‫تدابیری در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫سمپوزیوم «قنات بلده فردوس» برگزار می‌شود‬ ‫رئیس س��مپوزیوم قنات بلده فردوس از برگزاری جشن ثبت‬ ‫جهان��ی قنات بلده فردوس در ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬خرداد در شهرس��تان‬ ‫ف��ردوس خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مهدی اس�لام‌پناه در‬ ‫نشس��ت خبری «قن��ات بلده ف��ردوس» با اش��اره به ضرورت‬ ‫توجه ب��ه فناوری‌های نوین اظهارکرد‪ :‬ب��رای فعالیت در حوزه‬ ‫فناوری‌ه��ای «های‌تک» و فناورانه‪ ،‬طرح‌ها و ایده‌های جدیدی‬ ‫داریم و در این راس��تا رویدادهای استارت‌آپی‪ ،‬باشگاه فناوران‬ ‫و نخبگان طراحی ش��ده تا اکوسیس��تم نوآوری مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬اس�لام‌پناه در ادامه به ضرورت اص�لاح مصرف آب در‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬مفهوم حقابه‪ ،‬نوع برداش��ت آب از‬ ‫حوضه‌های آبریز‪ ،‬الگوی روابط انسان و آب و‪ ..‬نیاز به اصالحات‬ ‫ج��دی دارد ک��ه با توجه به اینکه قرن آین��ده‪ ،‬قرن آب خواهد‬ ‫بود‪ ،‬موضوع اصالحات آبی از س��وی انجمن‌ها و س��من‌ها برای‬ ‫احیای اراضی مس��تعد کش��ور پیگری می‌شود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی این آمادگی را دارند که به این‬ ‫ح��وزه ورود کنن��د و با توجه ب��ه اینکه مدیری��ت منابع آبی و‬ ‫سدسازی در اختیار بخش خصوصی نیست و از این جهت اصل‬ ‫‪ ۴۴‬ناقص اجرا می‌شود‪ ،‬باید در این زمینه تغییراتی ایجاد شود؛‬ ‫چراکه اکوسیس��تم مهار بحران‪ ،‬یکی از مباحث جدید در رفاه‬ ‫اقتصادی و عدالت آبی اس��ت‪ .‬در ادامه حسین ابراهیمی‪ ،‬دبیر‬ ‫س��مپوزیوم قنات بلده فردوس با بیان اینکه قنات بلده فردوس‬ ‫‪ ۲۷‬رش��ته قنات دارد که ‪ ۱۱‬رشته آن خشک شده و ‪ ۱۶‬رشته‬ ‫فعال است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان آبدهی این قنات‌ها ‪ ۸۰‬تا ‪ ۲۶۰‬لیتر بر‬ ‫ثانیه گزارش شده که بخش عمده اراضی منطقه را نیز پوشش‬ ‫می‌ده��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در گذش��ته بخ��ش عمده آب این‬ ‫شهرس��تان از این قنات تامین می‌ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این قنات از‬ ‫پیشرفته‌ترین و تخصصی‌ترین قوانین توزیع آب که ‪ ۵۰۰‬سال‬ ‫پیش اجرا می‌ش��ده پیروی می‌کند که به س��بب همین قوانین‬ ‫این قنات ثبت جهانی شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر س��مپوزیوم قن��ات بلده فردوس س��پس با اش��اره به‬ ‫محورهای این س��مپوزیوم افزود‪ :‬در زمینه گردش��گری پایدار‪،‬‬ ‫ترویج فرهنگ بهره‌برداری درست از قنات‪ ،‬آینده‌پژوهی قنات‪،‬‬ ‫تغیی��ر اقلیم و الگوی مص��رف آب در آینده‪ ۴۵ ،‬مقاله پذیرفته‬ ‫ش��ده است‪ ،‬همچنین در بخش دوم ارائه طرح‌ها و ایده‌ها برای‬ ‫بهینه‌سازی مصرف آب‪ ،‬اقتصاد آب و گردشگری آب مورد توجه‬ ‫قرار گرفته که ‪ ۸‬طرح آن داوری و تصویب شده است‪ .‬ابراهیمی‬ ‫با بیان اینکه این سمپوزیوم ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬خرداد در فردوس برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬طرح « از آبخیز تا جالیز» که هم تامین‬ ‫آبخی��زداری و ه��م تامین منابع آب را دنبال می‌کند نیز در این‬ ‫سمپوزیوم پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫پای آب‌شیرین‌کن‌ها به جنوب ایران بازمی‌شود‬ ‫اقلیم خش��ک ایران باعث ش��د همواره دغدغه آب روی دوش‬ ‫این کش��ور س��نگینی کند؛ دغدغه‌ای ک��ه راهکارهای مختلفی‬ ‫برای حل آن در نظر گرفته ش��ده و به نظر می‌رس��د استفاده از‬ ‫واحدهای آب‌شیرین‌کن سرخط مهم‌ترین اقدام‌ها درحال بوده و‬ ‫در این راستا ‪ ۶۸‬واحد تاسیسات نمک‌زدایی آب در نوار ساحلی‬ ‫جنوب کش��ور در حال س��اخت و بهره‌برداری اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬برای تامین آب برخی استان‌ها و کمرنگ‌تر شدن دغدغه‬ ‫کم‌آبی‪ ،‬اس��تفاده از آب دریا هم یکی از راه‌حل‌هاس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬با وضعیت کنونی خشکسالی و تغییر اقلیم موجود‪،‬‬ ‫چاره‌ای جز رفتن به س��مت تامین آب شیرین از محل آب دریا‬ ‫وجود نخواهد داش��ت‪ .‬در این راس��تا نیز مطالعات��ی که وزارت‬ ‫نیرو و ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور انجام داده‌اند‪،‬‬ ‫به تصویب رس��یده و ابالغ ش��ده اس��ت که در فاز نخس��ت‪ ،‬آب‬ ‫مورد نیاز حاش��یه ‪ ۱۰۰‬کیلومتری جنوب کش��ور در استان‌های‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خوزس��تان و بوشهر‪ ،‬به‌طور‬ ‫کام��ل از آب دریا تامین و از آب‌های درون س��رزمینی رفع نیاز‬ ‫شود‪ .‬همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده‪ ،‬باید در آینده ‪۲‬‬ ‫‌میلیون مترمکعب در ش��بانه‌روز‪ ،‬آب‌ش��یرین کن داشته باشیم؛‬ ‫هم‌اکنون نیز ‪ ۴۰۰‬هزار مترمکعب آب‌شیرین‌کن‌ در حال ساخت‬ ‫و بهره‌برداری اس��ت و قرار ش��ده در دو فاز‪ ،‬با تامین ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب آب در ش��بانه‌روز‪ ،‬به اهداف مورد نظر دس��ت یافت و‬ ‫به نظر می‌رس��د ک��ه با این رویکرد دولت بتوان��د گام بزرگی در‬ ‫این حوزه بردارد‪ .‬اواس��ط س��ال گذش��ته رئیس‌جمهوری بر این‬ ‫مس��ئله تاکید کرده و گفته بود که ایران به طور تقریبی در یک‬ ‫منطق��ه خش��ک قرار گرفته اس��ت و ما باید برای م��ردم به فکر‬ ‫آب باش��یم؛ ایران هیچ مش��کل آبی ندارد‪ ،‬بلکه مشکل تالش و‬ ‫برنامه‌ریزی دارد‪ .‬وی همچنین گفته بود در جنوب و ش��مال آب‬ ‫داریم؛ چطور تمام کش��ورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از این‬ ‫آب اس��تفاده می‌کنند و ما استفاده نمی‌کنیم و همه چشم ما به‬ ‫آسمان بوده که باران ببارد‪ .‬خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما‬ ‫قرار داده و باید از آنها استفاده کنیم‪ .‬به گفته او‪ ،‬در شمال باید‬ ‫مانند دیگر همس��ایگان از دریای خزر اس��تفاده کنیم‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه دیگران در ح��ال بهره‌گیری از آب دریای خزر هس��تند‪ ،‬ما‬ ‫معطل مانده‌ایم و تماش��ا می‌کنیم‪ .‬کشورهای همسایه در دریای‬ ‫خزر‪ ،‬این همه آلودگی درس��ت می‌کنند به‌گونه‌ای که در ساحل‬ ‫خزر در مازندران‪ ،‬گیالن و گلس��تان الیه نفتی روی آب بس��ته‬ ‫ش��ده است و ما استفاده مش��روع‌مان از این دریا را به بهانه‌های‬ ‫بس��یار جزئی که نادرس��ت اس��ت‪ ،‬انجام نمی‌دهی��م‪ .‬همچنین‬ ‫اواسط سال گذش��ته‪ ،‬رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو‌اعالم کرد که در‬ ‫زمینه آب‌ش��یرین‌کن‌ها‪ ۱۴۲ ،‬قرارداد مشارکت بخش خصوصی‬ ‫با س��رمایه‌ای افزون‌بر ‪ ۷۳۰۰‬میلیارد تومان بس��ته شده‌ و وزارت‬ ‫نیرو برنامه‌های ویژه‌ای را برای این موضوع در نظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و‬ ‫فاضالب کش��ور با اش��اره به اجرای سیاست تامین آب آشامیدنی‬ ‫نوار ساحلی جنوب کشور از دریا‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای این سیاست‌ها‬ ‫‪ ۶۸‬واحد تاسیس��ات نمک‌زدایی آب در نوار ساحلی جنوب کشور‬ ‫در حال ساخت و بهره‌برداری است‪.‬‬ ‫ش��اهین پاکروح ب��ا بیان اینکه به اس��تناد بند ال��ف ماده ‪۳۶‬‬ ‫برنامه شش��م توسعه‪ ،‬دولت مکلف اس��ت تا پایان اجرای برنامه‪،‬‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۳۰‬درصد آب آش��امیدنی مناطق جنوبی کش��ور را از‬ ‫طریق شیرین‌سازی آب دریا تامین کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫در کشور ‪ ۶۲‬واحد نمک‌زدایی آب با مجموع ظرفیت تولید ‪۲۶۰‬‬ ‫هزار مترمکعب در شبانه‌روز در حال بهره‌برداری و ‪ ۲۵‬واحد دیگر‬ ‫نیز با مجموع ظرفیت تولید ‪ ۲۳۶۲۲۰‬مترمکعب در شبانه‌روز در‬ ‫دست ساخت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۶۸‬واحد با مجموع‬ ‫ظرفیت تولی��د روزانه ‪ ۴۳۹‬هزار مترمکعب در اس��تان‌های واقع‬ ‫در حاش��یه خلیج‌ف��ارس و دریای عم��ان قرار دارند ک��ه از نظر‬ ‫تعداد ‪ ۲.۷۸‬درصد و از نظر ظرفیت ‪ ۵.۸۸‬درصد کل تاسیس��ات‬ ‫نمک‌زدایی آب آشامیدنی کشور را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور‬ ‫درب��اره دیگر طرح‌ها نیز توضیح داد‪ :‬عالوه‌بر طرح‌های یادش��ده‪،‬‬ ‫مطالعات طرح جامع ارزیابی س��امانه‌های نمک‌زدایی از آب‌های‬ ‫ش��ور و لب شور در مناطقی از ‪ ۷‬اس��تان در نوار ساحلی جنوبی‬ ‫کشور که در فاصله ‪ ۱۰۰‬کیلومتری از خلیج‌فارس و دریای عمان‬ ‫قرار دارند‪ ،‬انجام شده است‪ .‬در این مطالعات امکان جبران کمبود‬ ‫آب استان‌های هرمزگان و بوشهر و بخشی از استان‌های سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزس��تان و کهگیلویه و بویر‌احمد‬ ‫از طریق سامانه‌های آب‌شیرین‌کن همزمان بررسی شده است‪.‬‬ ‫چگونه خوش مصرف باشیم؟‬ ‫ش��رکت توزیع نی��روی برق ته��ران بزرگ به‌منظ��ور جلب‬ ‫مش��ارکت ش��هروندان در مدیری��ت مص��رف ب��رق‪ ،‬پوی��ش‬ ‫فرهنگ‌سازی «خوش‌مصرف باشیم» را راه‌اندازی کرده است‪.‬‬ ‫می��زان مص��رف برق در کش��ور ب��ا نزدیک ش��دن به فصل‬ ‫تابس��تان‪ ،‬افزایش دما و اس��تفاده از وس��ایل سرمایشی‌مانند‬ ‫س��ال‌های گذش��ته رون��د صع��ودی ب��ه خ��ود گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫البت��ه گاه��ی مصرف ب��رق در کش��ور روی مدار نوس��ان قرار‬ ‫می‌گیرد و پس از افزایش وارد کانال کاهشی می‌شود اما در دو‬ ‫هفته گذشته نگاه اجمالی به نمودار مصرف حاکی از روند رو به‬ ‫رشد مصرف برق در کش��ور است‪ .‬به گزارش پاون‪ ،‬در روزهای‬ ‫پایان اردیبهش��ت نمودار مصرف برق در کشور صعودی و وارد‬ ‫کانال ‪ ۴۳‬هزار مگاوات ش��ده بود‪ .‬مس��ئوالن دلیل این افزایش‬ ‫مصرف را همزمانی ش��روع ماه مبارک رمضان و افزایش دمای‬ ‫سراس��ر کشور در اردیبهشت‌ امسال نس��بت به سال گذشته و‬ ‫استفاده بیشتر از شبکه‌های سرمایشی اعالم کردند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬می��زان مصرف که در زم��ان اوج مصرف‌‪۲۷‬‬ ‫اردیبهش��ت‌ ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۴۵۸‬مگاوات ب��ود‌ در زمان اوج مصرف‬ ‫ت به ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات رس��ید‌‌در حالی که‬ ‫‪ ۲۹‬اردیبهش�� ‌‬ ‫این میزان در مدت مشابه سال گذشته‌(‪ ۲۹‬اردیبهشت‌‌‪)۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۲۴۳‬مگاوات بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬هر درجه افزایش‬ ‫دما حدود ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات افزایش بار مصرف را به‌ همراه دارد‪.‬‬ ‫همین امر موجب ش��ده بود تا با افزایش یک درجه‌ای دمای‬ ‫متوس��ط کل کشور در هفته‌های گذشته نسبت به مدت مشابه‬ ‫هفته‌ه��ای پیش از آن اوج مصرف برق نی��ز از حدود ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫مگاوات هفته گذشته به بیش از ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات برسد‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬ساده‌س��ازی ارتباط دوسویه شهروندان و شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق تهران بزرگ‪ ،‬ارائه آموزش‌های الزم در حوزه‬ ‫مدیریت مصرف برق به شکلی ساده و کاربردی‪ ،‬امکان مشارکت‬ ‫ش��هروندان در این طرح از طریق معرفی برنامه‌های آموزش��ی‪،‬‬ ‫همچنین به اش��تراک‌گذاری تجربه‌های خ��ود در این حوزه با‬ ‫س��ایر افراد و توسعه فعالیت‌های مش��ترک با سایر شرکت‌های‬ ‫توزیع برق در کش��ور‪ ،‬از جمله نتایج مثبتی است که پیش‌بینی‬ ‫می‌شود با اجرای این طرح‪ ،‬حاصل شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬نزدیک ش��دن به فصل گرما‪ ،‬افزایش‬ ‫مص��رف برق و لزوم همکاری بیش��تر ش��هروندان در راس��تای‬ ‫رعایت اصول بهره‌وری درست انرژی‪ ،‬از جمله دالیل راه‌اندازی‬ ‫ای��ن پویش بوده تا توجه س��اکنان پایتخت را بیش از پیش به‬ ‫مفهوم مدیریت مصرف برق و تاثیر آن بر محیط‌زیست و اقتصاد‬ ‫خانواده و کشور جلب کند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬ب��ا ش��ناخت نیازه��ای جامعه ام��روز و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای قابل اس��تفاده فضای مجازی‪ ،‬از خرداد امس��ال‪،‬‬ ‫پویش چندجانبه فرهنگ‌سازی با عنوان «خوش‌مصرف باشیم»‬ ‫در ش��بکه‌های مجازی و رس��انه‌های دیداری و شنیداری‪ ،‬آغاز‬ ‫به کار کرده اس��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود این طرح که از س��وی‬ ‫ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اجرا ش��ده است‪ ،‬تاثیر‬ ‫قابل‌توجهی بر توس��عه فرهنگ مصرف درس��ت انرژی برق در‬ ‫پایتخت‪ ،‬حفظ پایداری شبکه توزیع برق و کاهش آالینده‌های‬ ‫زیست‌محیطی داشته باشد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نخستین طرح عملیاتی کابینه تدبیر و امید در حوزه مسکن کلید خورد‬ ‫زمین از دولت‬ ‫سرمایه و ساخت‌وساز از بخش خصوصی‬ ‫گرچ��ه باتوج��ه ب��ه تولی��د انبوه مس��کن در ط��رح اقدام‬ ‫ملی‪ ،‬به‌نظر می‌رس��د این طرح نوعی مس��کن مهر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫به‌گفته مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید‪ ،‬این طرح‬ ‫تفاوت‌های اساسی با مسکن مهر دارد‪.‬‬ ‫حبی��ب‌اهلل طاهرخانی در آیین آغاز اجرای طرح اقدام ملی‬ ‫تولید و عرضه مس��کن گفت‪ :‬در این برنامه‪ ،‬توس��عه بیشتری‬ ‫در ش��هرهای جدید نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه از مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوصی و عمومی برای این طرح اس��تفاده می‌کنیم‬ ‫که امکان اتالف منابع را به کمترین میزان خواهد رساند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید ب��ا بیان اینکه‬ ‫در برنام��ه اق��دام مل��ی تولید و عرضه مس��کن‪ ،‬دیگر موضوع‬ ‫کارفرمایی و پیمانکاری وجود ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این طرح‬ ‫سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر خواهیم داشت و سازندگان تبدیل‬ ‫به ش��ریکان دولت می‌شوند‪ ،‬به همین دلیل پاشنه آشیل این‬ ‫طرح می‌تواند این باش��د که نتوانیم شریکان مناسبی انتخاب‬ ‫کنی��م‪ .‬طاهرخانی اضافه کرد‪ :‬در ای��ن برنامه دقت باالیی در‬ ‫انتخ��اب ش��ریکان خود در زمینه ساخت‌وس��از داریم و نظام‬ ‫ارزیابی مالی و فنی در این زمینه ایجاد ش��ده تا انبوه‌س��ازانی‬ ‫ک��ه حداقل امتیاز را به‌دس��ت نیاورند‪ ،‬نتوانن��د در این طرح‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه‌س��ازان اس��تان تهران معتقد است‬ ‫ط��رح اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن به ج��ز روش تامین‬ ‫هزینه‌های ساخت‪ ،‬تفاوت چندانی با طرح مسکن مهر ندارد‪،‬‬ ‫با این حال می‌تواند در تامین بخشی از نیاز جامعه به مسکن‬ ‫و خ��روج بازار از رکود اثرگذار باش��د‪ .‬ایرج رهبر در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬این طرح از نظ��ر هزینه برای متقاضی‪،‬‬ ‫نس��بت به مسکن مهر س��هل‌الوصول‌تر نیست زیرا قرار است‬ ‫س��رمایه‌گذار بخش خصوصی با سرمایه‌های شخصی وارد کار‬ ‫شود؛ بنابراین هزینه ابتدایی ساخت‌وساز نسبت به مسکن مهر‬ ‫بیش��تر می‌ش��ود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در طرح مسکن مهر‪ ،‬دولت‬ ‫ی��ک کارش��ناس اقتصاد مس��کن معتقد اس��ت ب��ا اجرای‬ ‫طرح‌هایی مانند برنامه ملی تولید و عرضه مس��کن‪ ،‬ش��انس‬ ‫مردم برای خانه‌دار شدن افزایش خواهد یافت‪ .‬فرهاد بیضایی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬از سال ‪ ۷۸‬که قانون حمایت از عرضه مسکن‬ ‫مصوب ش��د‪ ،‬دولت باید حق بهره‌برداری از زمین‌های دولتی‬ ‫را به مردم واگذار می‌کرد اما در دولت یازدهم اعالم ش��د این‬ ‫قانون اشتباه است و جلوی اجرای آن گرفته شد‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬سهم نرخ زمین در بخش مسکن‪ ،‬موضوعی است که نه در‬ ‫ایجاد اشتغال در این صنعت نقش دارد و نه در رشد اقتصادی‬ ‫حاص��ل از رون��ق این بخش و درحال‌حاضر س��ود آن فقط به‬ ‫و بخش مربوط به دولت‪ ،‬آورده زمین است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت اساسی اقدام ملی با مسکن مهر‬ ‫‹ ‹شرط موفقیت طرح اقدام ملی‬ ‫‹ ‹افزایش شانس خانه‌دار شدن مردم‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬با گذش��ت حدود یک ده��ه از کلنگ‌زنی‬ ‫نخس��تین واحدهای طرح مسکن مهر در دولت دهم‪ ،‬پرونده‬ ‫این طرح هنوز بس��ته نش��ده و ساخت‌وساز در برخی شهرها‬ ‫همچن��ان ادامه دارد‪ .‬از میان خانه‌های س��اخته ش��ده نیز‬ ‫برخی به‌دلیل تامین نش��دن زیرساخت‌ها هنوز به متقاضیان‬ ‫واگ��ذار نش��ده و برخی دیگ��ر‪ ،‬به‌دلیل جانمایی نامناس��ب‪،‬‬ ‫ب��دون مش��تری‪ ،‬روی دس��ت دولت مانده اس��ت‪ .‬همه این‬ ‫ویژگی‌ها موجب ش��د دس��ت و دل دولت بعدی برای اجرای‬ ‫طرح مس��کن مشتری‌پس��ند و مطلوب بلرزد اما این احتیاط‬ ‫تبدیل به وس��واس ش��د و دولت یازدهم ب��دون اجرای هیچ‬ ‫طرح مش��خصی در حوزه مس��کن به کار خ��ود پایان داد‪ .‬با‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن به‌نظر می‌رسد‬ ‫دول��ت دوازدهم قصد دارد کم‌کاری دول��ت اول روحانی در‬ ‫این زمینه را جبران کند و از نتایج منفی آن یعنی انباش��ته‬ ‫شدن تقاضای مسکن و نابسامان شدن بازار بکاهد‪ .‬به گزارش‬ ‫«اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن» نام برنامه دولت‬ ‫دوازدهم در زمینه تولید انبوه مسکن است و باتوجه به اجرا‬ ‫نش��دن هیچ طرح مس��کن دیگ��ری در دولت‌های یازدهم و‬ ‫دوازده��م و عملیات��ی نش��دن طرح دولت پیش��ین باعنوان‬ ‫مسکن اجتماعی‪ ،‬می‌توان گفت نخستین برنامه دولت تدبیر‬ ‫و امید در حوزه مسکن است که وارد مرحله اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫این طرح شنبه هفته جاری در زمینی به مساحت بیش از‬ ‫‪۶‬هزار مترمربع در شهر جدید اندیشه کلنگ‌زنی و اعالم شد‬ ‫در فاز نخست‪ ۱۴۰۰ ،‬واحد مسکونی و تجاری شامل ‪۱۲۰۰‬‬ ‫واحد مس��کونی و ‪ ۲۰۰‬واحد تجاری در این ش��هر س��اخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬س��اخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫برعهده ش��رکت عمران ش��هرهای جدید است‪ .‬در این طرح‬ ‫درمجموع قرار اس��ت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی در شهرهای‬ ‫جدید‪ ۱۰۰ ،‬هزار واحد در شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واحد در بافت‌های فرسوده ساخته شود‪.‬‬ ‫در آیینی که روز ش��نبه با ه��دف معرفی این طرح برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬پروژه‌ای هزار میلیارد تومانی آغاز به کار کرد که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان آن ازسوی بخش خصوصی تامین شده‬ ‫تس��هیالت بانک��ی ارزان‌قیمت ارائه می‌داد ام��ا در این طرح‪،‬‬ ‫هنوز تس��هیالتی دیده نش��ده و بخش عمده سرمایه و منابع‬ ‫مالی برای س��اخت را باید س��رمایه‌گذار فراهم کند که هزینه‬ ‫آن نس��بت به تس��هیالت ارزان‌قیمتی که در مس��کن مهر به‬ ‫خریدار ارائه می‌شد‪ ،‬بیشتر است‪ .‬رهبر با بیان اینکه این طرح‬ ‫در دیگر بخش‌ها تفاوت چندانی با مس��کن مهر ندارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای س��رعت گرفتن کار باید تس��هیالتی برای س��ازنده‬ ‫در بخ��ش هزینه‌ه��ای جانب��ی مانند عوارض ص��دور پروانه‪،‬‬ ‫انشعاب آب‪ ،‬برق و گاز و‪ ...‬در نظر گرفته شود‪ .‬این کار موجب‬ ‫می‌ش��ود اجرای طرح سرعت بگیرد و س��رمایه‌گذار با خواب‬ ‫طوالنی‌مدت سرمایه روبه‌رو نشود‪ .‬او با تاکید بر اثرگذار بودن‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در بازار گفت‪ :‬در‬ ‫این طرح دولت زمین را در اختیار س��رمایه‌گذار قرار می‌دهد‬ ‫و قرار نیست بابت زمین هزینه‌ای شود اما اینکه دولت چگونه‬ ‫می‌خواهد پول زمین‌ها را با متقاضی حس��اب کند‪ ،‬مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬به هرحال سهم دولت از این طرح‪ ،‬تامین زمین است‬ ‫و می‌توان��د هرطور می‌خواه��د آن را واگذار کند‪ .‬نایب رئیس‬ ‫انجمن انبوه‌سازان استان تهران یادآور شد‪ :‬این برنامه به‌عنوان‬ ‫طرحی برای رونق بازار مس��کن مناس��ب است اما باید سرعت‬ ‫عمل در اجرای آن داش��ته باشند‪ .‬ارائه تسهیالت بانکی ارزان‬ ‫برای س��ازندگان و قابل انتقال به خریدار‪ ،‬از جمله اقدام‌هایی‬ ‫است که می‌تواند تاثیرگذاری این طرح را بیشتر کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه‌س��ازان‪ :‬برای سرعت گرفتن کار باید تسهیالتی‬ ‫برای س��ازنده در بخ��ش هزینه‌های جانبی مانند ع��وارض صدور پروانه‪،‬‬ ‫انشعاب آب‪ ،‬برق و گاز و‪ ...‬در نظر گرفته شود‬ ‫جیب دالل‌ها می‌رود؛ بنابراین دولت با اجرای طرح‌هایی مانند‬ ‫برنام��ه تولید و عرضه مس��کن که مبتن��ی بر حذف یا کاهش‬ ‫ارزش زمین در نرخ تمام ش��ده مسکن باشد‪ ،‬می‌تواند فرصت‬ ‫خانه‌دار شدن مردم را افزایش دهد‪ .‬این کارشناس با اشاره به‬ ‫اینکه نرخ زمین بیشترین سهم را در نرخ تمام شده یک واحد‬ ‫ساختمانی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با حذف هزینه زمین از نرخ نهایی‬ ‫مسکن‪ ،‬مردم می‌توانند بخش زیادی از هزینه تمام‌شده واحد‬ ‫مسکونی را تامین کنند؛ بدون اینکه به بانک مرکزی یا بانک‬ ‫مس��کن فشار وارد یا قرار باشد تسهیالت دولتی به مردم داده‬ ‫ش��ود که تورم ایجاد می‌کند‪ .‬او یادآور ش��د‪ :‬تسهیالت خرید‬ ‫مسکن در بهترین حالت‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۵۰‬درصد نرخ خرید را پوشش‬ ‫می‌دهد‪ ،‬درحالی که س��هم زمین از نرخ تمام‌ش��ده مسکن در‬ ‫تهران بیش از ‪ ۶۰‬درصد اس��ت‪ .‬بیضایی با تاکید بر لزوم وضع‬ ‫سیاس��ت دولتی مش��خص در حوزه زمین افزود‪ :‬عرضه زمین‬ ‫در ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال گذش��ته در کش��ور متوقف شده و زمین برای‬ ‫ساخت‌وس��از در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد‪ .‬چنین ش��رایطی‬ ‫منجر به افزایش س��وداگری در بخش زمین می‌ش��ود‪ .‬درواقع‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با طرح تعیین س��قف‬ ‫اجاره‌بهای مسکن مخالفت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد اس�لامی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که آیا گزارش کمیته ‪۹‬نفره درباره‬ ‫تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن به شما ارائه شده‪،‬‬ ‫منابع زمین محدود و تقاضا برای ساخت‌وساز بیشتر می‌شود‬ ‫و سوداگری در این حوزه افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه مسکن ویژه‬ ‫ویژگی‌های برنامه ملی تولید و عرضه مسکن‪ ،‬یادآور تجربه‬ ‫طرح مس��کن ویژه در دولت دهم اس��ت که با استقبال مردم‬ ‫روبه‌رو شد و به‌گفته کارشناسان‪ ،‬نمونه موفقی از حذف سهم‬ ‫زمین از نرخ تمام‌شده مسکن بود‪ .‬در این طرح که در تهرانسر‬ ‫اجرا ش��د‪ ،‬دولت پول ساخت واحدها را نقدی و در چند قسط‬ ‫و پ��ول زمین را در قالب تس��هیالت بلندم��دت از متقاضیان‬ ‫گرفت‪ .‬متقاضیان مسکن ویژه ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان پول ساخت‬ ‫واحدها را به س��ازندگان دادند که مبلغ مناسبی برای ساخت‬ ‫خان��ه و هم��ه هزینه‌ها در آن دیده ش��ده بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫کارشناس��ان معتقدند کیفیت مس��کن ویژه به‌مراتب بهتر از‬ ‫مس��کن مه��ر از آب درآمد‪ .‬در این طرح‪ ،‬ن��ه دولت مجبور به‬ ‫تزریق نقدینگی ش��د و نه بابت تامین تس��هیالت‪ ،‬فشاری به‬ ‫بان��ک مرکزی آمد‪ .‬طرح مس��کن ویژه گرچه طرح موفق‌تری‬ ‫نسبت به مسکن مهر بود‪ ،‬اما ادامه پیدا نکرد‪.‬‬ ‫اجاره‌بها سقف ندارد‬ ‫گفت‪ :‬این گزارش هنوز به‌دس��ت من نرسیده اما‬ ‫ما نمی‌توانیم برای اجاره‌بهای مس��کن اشخاص‪،‬‬ ‫س��قف تعیین کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی افزود‪:‬‬ ‫س��قف اجاره‌به��ا و نرخ مس��کن از ش��رایط بازار‬ ‫پیروی می‌کند‪ .‬وی با بیان اینکه براس��اس قانون‬ ‫ساماندهی عرضه و تولید مسکن نباید در تعیین‬ ‫سقف اجاره‌بها دخالت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬باید به سمت‬ ‫س��اماندهی نظام اج��اره‌داری ک��ه در آن بحث‬ ‫امالک اجاره‌ای به‌طور حرفه‌ای دنبال می‌ش��ود‪،‬‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۴‬خط جدید مترو در راه پایتخت‬ ‫معاون حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از تکمیل خطوط فعلی مترو‪ ۴ ،‬خط‬ ‫جدید طراحی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محسن پورسیدآقایی با اشاره‬ ‫ب��ه تکمیل خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو در س��ال آینده‬ ‫گفت‪ :‬با بهره‌ب��رداری کامل از این خطوط‪ ،‬حلقه‬ ‫مترو پایتخت کامل می‌شود‪.‬‬ ‫البته مطالع��ه و طراحی ‪ ۴‬خط جدید مترو در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫اصلی‌تری��ن خط‪ ،‬خط ش��ماره ‪ ۱۰‬اس��ت که‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۷‬ایس��تگاه را در منطقه ‪ ۲۲‬پوش��ش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫آغاز بررسی الیحه ساماندهی بازار اجاره مسکن‬ ‫کمیس��یون اقتص��اد هی��ات دولت بررس��ی‬ ‫الیحه پیش��نهادی وزارت راه و شهرس��ازی برای‬ ‫س��اماندهی بازار اجاره مسکن و معافیت موجران‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬درص��د مالیات بر درآمد امالک در مدت‬ ‫اجاره را آغ��از کرد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬براس��اس متن‬ ‫پیش‌نوی��س الیح��ه پیش��نهادی وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از‬ ‫‪ ۲‬سال کمتر و همچنین افزایش اجاره‌بها بیش از‬ ‫نرخ رشد اجاره‌بهای اعالمی از سوی «کمیته ملی‬ ‫براس��اس اعالم بان��ک مرکزی در اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۱۲۸‬واحد مس��کونی خرید و‬ ‫فروش ش��د که نیمی از آنها کمتر از ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نرخ داش��تند‪ .‬به گزارش مهر بانک مرکزی‬ ‫تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران در اردیبهشت‬ ‫امس��ال را براس��اس آمارهای سامانه ثبت امالک و‬ ‫مستغالت کشور اعالم کرد‪ .‬براساس این گزارش در‬ ‫اردیبهشت امسال‪ ۱۲ ،‬هزار و ‪ ۱۲۸‬واحد مسکونی‬ ‫در پایتخ��ت معامله ش��د که واحدهای تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫س��اخت با س��هم ‪ ۴۱‬درصد بیش��ترین تعداد را به‬ ‫تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» نباشد‪ ،‬موجران در‬ ‫طول مدت اجاره از ‪ ۱۰۰‬درصد مالیات بر درآمد‬ ‫امالک معاف می‌ش��وند‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی ب��ا توجه به تح��والت اخیر در‬ ‫بازار اج��اره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای‬ ‫حمایت از مس��تاجران و نیز تعریف مش��وق‌های‬ ‫الزم برای عرضه بیش��تر واحدهای استیجاری به‬ ‫بازار مس��کن‪ ،‬پیش‌نویس الیحه «اصالح تبصره‬ ‫‪ ۱۱‬ماده ‪ ۵۲‬قانون مالیات‌های مستقیم» را برای‬ ‫بررسی و طی تش��ریفات قانونی به هیات وزیران‬ ‫‪ ۶‬هزار خانه میلیاردی معامله شد‬ ‫خ��ود اختصاص داده‌اند‪ .‬میانگین نرخ هر مترمربع‬ ‫واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۷۰‬هزار تومان بود که نسبت به فروردین امسال‬ ‫‪ ۱۲.۵‬درصد و نس��بت به اردیبهشت سال گذشته‬ ‫‪ ۱۱۲‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬براساس گزارش‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬در فروردین و اردیبهش��ت ‪ ،۹۸‬برای‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد مس��کونی مبایعه‌نامه‬ ‫امضا ش��د که در مقایس��ه با ‪ ۲‬ماه نخست سال ‪۹۶‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵.۶‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫در ای��ن بازه زمانی میانگین نرخ هر مترمربع واحد‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ .‬براساس این الیحه موثر نبودن‬ ‫معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی‬ ‫قانون ب��رای کمک به بازار اجاره مس��کن‪ ،‬عرف‬ ‫یکس��اله بودن قراردادهای اجاره مسکن در ایران‬ ‫و نبود تمای��ل به انعقاد قرارداده��ای بلندمدت‪،‬‬ ‫هزینه‌های گزاف مالی از جمله هزینه جابه‌جایی‬ ‫و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجران و موجران‬ ‫(مستاجران هزینه‌های بیشتری را تقبل می‌کنند)‬ ‫از دالی��ل توجیه��ی ارائ��ه این الیحه ب��ه دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��کونی ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۶۷۰‬ه��زار تومان بود که‬ ‫نسبت به ‪ ۲‬ماه نخست سال گذشته ‪ ۱۰۸.۱‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می‌دهد‪ .‬بناب��ر اعالم بانک مرکزی‬ ‫‪ ۱۴.۲‬درصد معامالت مس��کن در اردیبهش��ت به‬ ‫واحدهای مس��کونی با دامنه قیمتی ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون تومان و ‪ ۵۰.۴‬درصد معامالت به خانه‌های‬ ‫ب��ا ارزش کمتر از ‪ ۹۰۰‬میلی��ون تومان اختصاص‬ ‫داشته است‪ .‬با این حساب حدود نیمی از معامالت‬ ‫اردیبهش��ت مرب��وط به ام�لاک میلی��اردی بوده‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫توقیف خودروهای با بیش از یک میلیون تومان تخلف‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬طرح تابستانی پلیس‬ ‫در جاده‌های سراس��ر کش��ور با مش��ارکت نهادهای‬ ‫ام��دادی و خدمات��ی از ‪ ۲۰‬خرداد در جاده‌ها و معابر‬ ‫ش��هری آغاز می‌شود و تا پایان تابستان ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش ایس��نا سردار سیدکمال هادیانفر‬ ‫درباره اینکه آیا در طرح تابستانی نیز مانند ایام نوروز‬ ‫با رانندگان خودرو دارای بیش از یک میلیون تومان‬ ‫تخلف با ارفاق برخورد می‌ش��ود ی��ا خیر؟ گفت‪ :‬آن‬ ‫تصمی��م ویژه نوروز بود و دیگر این ارفاق وجود ندارد‬ ‫و خودروهای باالی یک میلیون تومان تخلف توقیف‬ ‫می‌شوند و با خودروهای دارای تخلف‌های حادثه‌ساز‬ ‫برخورد خواهد ش��د‪ .‬هادیانفر اضاف��ه کرد‪ :‬در نوروز‬ ‫امس��ال مهم‌ترین مشکل ترافیکی در جاده‌ها مربوط‬ ‫ب��ه واژگونی خودروها بود که از س��هم متوس��ط ‪۲۵‬‬ ‫درص��دی در حوادث ب��ه ‪ ۴۹‬درصد در نوروز افزایش‬ ‫یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس آمار پزشکی قانونی ‪۱۷.۶‬‬ ‫درصد کاهش کش��ته‌های س��وانح رانندگی در نوروز‬ ‫امس��ال در مقایسه با س��ال گذشته ثبت شده است‪.‬‬ ‫به‌گفته وی تا پایان اردیبهشت نیز در مجموع ‪۱۴.۳‬‬ ‫درصد معادل ‪ ۳۸۹‬نفر کاهش کشته در تصادف‌های‬ ‫رانندگی کشور داشته‌ایم‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬حلقه گمشده در رشد اقتصاد‬ ‫گفت‌و‌گو‬ ‫کدام مکتب راهگشای‬ ‫اقتصاد ایران است؟‬ ‫رش�د اقتص�ادی و پای�داری آن در کش�ور ب�ه‬ ‫ش�اخص مهم به�ره‌وری وابس�تگی عمی�ق دارد اما‬ ‫در ط�ول س�ال‌های گذش�ته ای�ن ش�اخص حیات�ی‬ ‫مغف�ول مان�ده و در نهای�ت منج�ر ب�ه ناتوان�ی‬ ‫در حف�ظ و ارتق�ای رش�د اقتص�اد کش�ور ش�ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس�ی آماره�ا و گزارش‌ه�ای اقتص�ادی نش�ان‬ ‫د رش�د اقتصادی در ایران به طور عمده ناشی‬ ‫می‌ده ‌‬ ‫از بکارگی�ری هرچه بیش�تر منابع تولیدی اس�ت به‬ ‫ی که در برنامه‌های توسعه‪ ،‬هدفی برای دستیابی‬ ‫‌طور ‌‬ ‫به رش�د اقتصادی از طریق افزای�ش بهره‌وری تعیین‬ ‫نش�ده یا به دلیل ناآگاهی سیاست‌گذار از فاکتورهای‬ ‫ارتقای بهره‌وری‪ ،‬برنامه‌ریزی درس�تی برای دستیابی‬ ‫به اهداف تعیین‌ش�ده انجام نش�ده است‪ ،‬این مسئله‬ ‫موجب ش�ده سهم بهره‌وری از رش�د اقتصادی ایران‬ ‫بین س�ال‌های ‪۱۳۹۴-۱۳۷۹‬خورشیدی فقط ‪ ۷‬درصد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای‬ ‫عض�و س�ازمان به�ره‌وری آس�یایی از مح�ل ارتقای‬ ‫بهره‌وری در مدت مش�ابه به‌ط�ور میانگین ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫شاخص بهره‌وری کل صفر است‬ ‫ش شده است‪.‬‬ ‫گزار ‌‬ ‫بررس�ی همین ش�اخص در اقتصاد ای�ران در دوره‬ ‫دو دهه پیش تاکنون حرکت نزدیک به صفر ش�اخص‬ ‫بهره‌وری را نشان می‌کند‪.‬‬ ‫متوس�ط نرخ رش�د س�االنه ش�اخص بهره‌وری کل‬ ‫عوامل تولید بر اس�اس ارزش‌اف�زوده‪ ،‬در این دوره به‬ ‫ط�ور تقریبی صفر اس�ت و این موضوع گویای س�هم‬ ‫ناچیز رشد بهره‌وری از رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در این دوره رش�د اقتصادی کشور بیشتر‬ ‫از محل تخصیص مناب�ع بوده که گویای نهاده‌محوری‬ ‫و بی‌توجه�ی به اصالح س�اختارها‪ ،‬نهاده�ا و ارتقا‌ی‬ ‫کیفیت عوامل تولید به‌منظور افزایش بهره‌وری است‪.‬‬ ‫همی�ن مس�ئله و تبیی�ن روند ش�اخص بهره‌وری‬ ‫کل عوام�ل تولید‪ ،‬هش�دار جدی ب�رای اقتصاد ایران‬ ‫ص کاهش توان‬ ‫می‌تواند به شمار رود‪ .‬بررسی دو شاخ ‌‬ ‫رقابت�ی بنگاه‌ها و محدودیت‌های س�رمایه‌گذاری در‬ ‫مرحله بعد این هش�دار را جدی‌ت�ر می‌کند‪ .‬متولیان‬ ‫بهره‌وری کشور در همایشی به بررسی نقش بهره‌وری‬ ‫در اقتصاد و رش�د اقتصادی پرداختند که بخش‌هایی‬ ‫از این دیدگاه‌ها را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫اقتصاد ایران در حالی زیر‬ ‫فش��ار تش��دید تحریم‌های‬ ‫امری��کا‪ ،‬دومی��ن رک��ود‬ ‫تورم��ی خ��ود را در دهه ‪۹۰‬‬ ‫تجربه می‌کند که بس��یاری‬ ‫از اقتصاددان��ان منتق��د‬ ‫سیاس��ت‌های ب��ازار آزاد‬ ‫ب مکتبی دیگر و رفت��ن راهی متفاوت‬ ‫معتقدن��د انتخا ‌‬ ‫می‌توانست شرایط را امروز دستخوش تغییر کند‪.‬‬ ‫حس��ین راغفر از جمله اقتصاددانانی است که خود را‬ ‫به سوسیالیس��ت‌ها در ایران و جه��ان نزدیک می‌داند و‬ ‫سیاست‌های اقتصادی ایران را نولیبرالیستی می‌خواند‪.‬‬ ‫او در سال گذش��ته چند اظهارنظر تند و تیز علیه دولت‬ ‫روحانی و تئوریس��ین‌های اقتصادی آن به‌ویژه مسعود‬ ‫نیلی داش��ت که البته این نظرها با پاسخ تند و جنجالی‬ ‫محمد طبیبیان همراه شد‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان منتق��د در گفت‌وگو ب��ا خبرآنالین‬ ‫ضمن تش��ریح علل ضع��ف اقتصاد ای��ران در دهه‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست بازار آزاد در کشورهای پیشرفته‬ ‫نی��ز ضعف‌های زیادی را از خود نش��ان داده و در نتیجه‬ ‫تالش ش��ده است با محدود و قانونمند کردن آن‪ ،‬جلوی‬ ‫بروز ایرادها و بحران‌ها گرفته ش��ود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که برخی بدون توجه به این ایرادها ش��یفتگی خود را به‬ ‫سیاس��ت اقتصادی بر محور بازار آزاد نش��ان می‌دهند‪.‬‬ ‫آنچ��ه در ادامه می‌خوانید بخش‌های��ی از مصاحبه این‬ ‫کارشناس اقتصاد است‪.‬‬ ‫€ €به عنوان یک اقتصاددان منتقد به نظر ش�ما‬ ‫کدام مکت�ب اقتصادی راهگش�ای اقتصاد ایران‬ ‫است؟‬ ‫برای پاس��خ به این پرسش طبیعی اس��ت که باید به‬ ‫گذشته نگاه کنیم تا مسیر آینده را دریابیم‪ .‬من معتقدم‬ ‫وضعیت کنونی ما ریشه در اجرای سیاست‌های منتسب‬ ‫به اقتصاد آزاد دارد در حالی که باید این دوستان توضیح‬ ‫دهن��د که منظورش��ان از اقتصاد ب��ازار و اقتصاد آزاد به‬ ‫طور دقیق چیس��ت‪ .‬اگر منظور از بازار آزاد اقتصادهایی‬ ‫چون ایاالت متحده‪ ،‬انگلس��تان و ژاپن است‪ ،‬ما چیزی‬ ‫شبیه آنچه دوس��تان می‌گویند در این کشورها نداریم‬ ‫چرا‌ک��ه اقتصاد فعلی ما در عمل‪ ،‬اقتصاد غارتی اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه بازار آزاد و نظام لیبرالی کاستی‌های فراوانی دارد‬ ‫ام��ا این بحث‌ها در ایران موضوعیت ندارد‪ .‬اقتصاد امروز‬ ‫کشور ما ناشی از یک‌سری اصالحات نولیبرالی است که‬ ‫نظام اقتصادی را به شرایط امروز کشانده و مانند دفعات‬ ‫پیش‪ ،‬با آغاز بحران مسببان خود را کنار کشیدند و توپ‬ ‫را به زمین دیگران می‌اندازند‪.‬‬ ‫€ €‌الگوه�ای جایگزین و موفق اقتصاد بازار آزاد‬ ‫چیست؟‬ ‫اجرای سیاست‌های مختلف سبب می‌شود مدل ناب‬ ‫هیچ مکتبی را مش��اهده نکنیم‪ .‬با وجود این‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از اقتصادهای نوظهور ش��رق مداخله مس��تقیم دولت‬ ‫را در چند دهه گذش��ته تجربه ک��رده و می‌کنند‪ .‬به هر‬ ‫حال الگوهای مشارکتی و اجتماعی‪ ،‬بهترین جایگزین‬ ‫ب��رای س��رمایه‌داری حاکم ب��ر جهان اس��ت‪ .‬ماحصل‬ ‫بازارگرایی چیس��ت؟ از یک س��و برخی معتقدند چین‬ ‫ب��ا لیبرالی ش��دن و آزاد کردن اقتصاد خودش توس��عه‬ ‫یافت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برخی معتقدن��د چین همچنان‬ ‫مسیر لیبرالی شدن را نپیموده است‪ .‬این دعوای نظری‬ ‫هنوز هم ادامه دارد‪ .‬نابس��امانی امروز ماحصل‪ ۳۰‬سال‬ ‫بازارگرایی اس��ت‪ .‬جز در ایران هیچ کسی در کشورهای‬ ‫دیگر چین را اقتصادی لیبرال یا بازار آزادی نمی‌خواند‪.‬‬ ‫این تبلیغات ایدئولوژیک اس��ت که خریداری ندارد‪ .‬در‬ ‫چین برنامه‌ریزی متمرکز دولت��ی وجود دارد و کنترل‬ ‫دولتی بر همه بخش‌ها حاکم اس��ت‪ .‬آنه��ا هیچ‌کدام از‬ ‫صنایع مادر و بزرگ خ��ود را واگذار نکردند و اصالحات‬ ‫«پسا‌مائو» نیز اجازه ایجاد بنگاه‌ها را به بخش خصوصی‬ ‫ل در دست‬ ‫داد وگرنه سیاس��ت‌گذاری پولی به طور کام ‌‬ ‫دولت اس��ت ک��ه بر اس��اس برنامه‌ریزی‌ه��ای مختلف‬ ‫کوتاه‌م��دت‪ ،‬میان‌م��دت و بلند‌مدت تعیین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این رو‌ش پوچی اس��ت که معنا ندار ‌د چرا‌که هر کشوری‬ ‫ش��رایط خاص خود را دارد و حتی در میان کش��ورهای‬ ‫پیشرفته نیز مدل‌های مختلفی داریم‪ ،‬دانمارک و امریکا‬ ‫هر دو توسعه‌یافته هستند اما با دو نظام اقتصادی و سطح‬ ‫مداخله‌گری مختلف دولتی‪ .‬با این حال‪ ،‬مقایسه کوبا با‬ ‫امریکا و فرانسه با ویتنام به طور کامل عوامانه است‪ .‬به هر‬ ‫حال بازار در برخی بخش‌ها و در کشورهای جهان موفق‬ ‫بوده اما در این کشورها که اغلب در غرب هستند‪ ،‬نهادها‬ ‫به‌ش��دت بر عملکرد بازار نظ��ارت می‌کند و هر تخلفی‬ ‫از س��وی س��رمایه‌داران و قدرتمندان با پاسخ و اعتراض‌‬ ‫اجتماع��ی روبه‌رو می‌ش��و ‌د وگرنه بازار ب��ه تنهایی و در‬ ‫غیاب قوانین‪ ،‬ابزاری است برای چپاول مردم‪.‬‬ ‫€ €بهره‌گیری از الگوی توس�عه بازار چطور؟ آیا‬ ‫این الگو می‌تواند در حل معضالت راهگشا باشد؟‬ ‫ب��ه هیچ عن��وان؛ تجرب��ه همی��ن س��ال‌ها در ایران‬ ‫واه��ی ب��ودن این ادعا را نش��ان می‌دهد و ای��ن الگویی‬ ‫شکس��ت‌خورده ب��رای ناب��ودی کش��ورهای در حال‬ ‫توسعه اس��ت‪ .‬اغلب کشورهای پیشرفته دخالت دولت‪،‬‬ ‫تخصیص منابع و سیاس��ت‌های تکلیفی را اجرا کرده و‬ ‫پس از توس��عه یافتن حامی تجارت آزاد ش��دند‪ .‬چین‬ ‫نیز از همین مسیر پیروی کرد و هم‌اکنون نیز برای چند‬ ‫دهه آین��ده برنامه‌ریزی دقیقی دارد ام��ا در ایران همه‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها در خدمت منافع سرمایه‌داران است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره‌وری شاخص مهم اقتصاد کالن‬ ‫فاطمه پهلوانی‪ ،‬رئیس سازمان ملی بهره‌وری‬ ‫ایران با بیان اینکه س��ازمان ملی بهره‌وری یک‬ ‫سازمان حاکمیتی است‪ ،‬گفت‪ :‬بهره‌وری یکی از‬ ‫مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کالن کشور است‪.‬‬ ‫پهلوانی با بیان اینکه بهره‌وری سهم مدیریت‬ ‫در توسعه اقتصادی یک کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫مدیران چه مدیران��ی که در حوزه عملیاتی کار‬ ‫می‌کنند و چه مدیرانی که در حوزه لجستیک و حوزه‌های‬ ‫سیاست‌گذاری کار می‌کنند سهم بسزایی در رشد اقتصادی‬ ‫دارند‪ .‬متوس��ط نرخ رش��د ساالنه ش��اخص بهره‌وری کل‬ ‫سهم باالی دولت در اقتصاد‬ ‫عوامل تولید بر اساس ارزش‌افزوده‪ ،‬در این دوره‬ ‫به طور تقریبی صفر اس��ت و این موضوع گویای‬ ‫س��هم ناچیز رش��د بهره‌وری از رش��د اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬پهلوانی تصریح کرد‪ :‬اگرچه دس��تاورد‬ ‫بهره‌وری در برنامه توسعه متوازن نبوده و شاید‬ ‫در یک برنامه توانسته‌ایم اهداف را تحقق‌دهیم‬ ‫و در یک برنامه‌ای دیگر به دالیل مختلف موفق‬ ‫نش��ده‌ای ‌م اما آنچ��ه در حاکمیت بهره‌وری مطرح اس��ت و‬ ‫ش��کل می‌گیرد این اس��ت که نقش و جایگا ‌ه این سازمان‬ ‫شفاف شده است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫بیش‌از پیش‬ ‫جمش��ید انص��اری‪ ،‬مع��اون رئیس‌جمه��وری و رئیس‬ ‫س��ازمان اداری و استخدامی کش��ور گفت‪ :‬درباره موضوع‬ ‫به��ره‌وری چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ عملکردی‬ ‫بحث‌های زیادی مطرح اس��ت که ب��ه آن پرداخته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وقتی‌که در س��ال ‪ ۷۷‬مصوبه مربوط ب��ه بهره‌وری‬ ‫برای تصویب ش��ورای‌عالی اداری را تنظیم می‌کردیم به‬ ‫جنبه‌های مختلفی از کار توجه شد ازجمله اینکه چرا این‬ ‫موضوع مه ‌م باید در حوزه س��ازمان اداری و استخدامی کشوری قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬وی با بیان اینکه به طور قط ‌ع در آن سال‌ها هنوز سیاست‌های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬ابالغ نش��ده بود و دولت با گس��تردگی زیادی در حوزه‌های‬ ‫اقتصادی حضور داش��ت و اقتصاد کش��ور بیشتر از اینکه‬ ‫در اختیار بخش خصوصی باش��د در اختی��ار دولت بود و‬ ‫دول��ت چه در حوزه اقتص��اد و چه در حوزه خدمات نقش‬ ‫گس��ترده‌ای را ایف��ا می‌کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز ه��م با وجود‬ ‫اینکه سیاس��ت‌های اصل ‪ ۴۴‬ابال ‌غ ش��ده و قوانین مربوط‌‬ ‫به تصویب رس��یده و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی‬ ‫بخ��ش عمده‌ای از آن انجام‌ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه دلیل نوع‬ ‫رویکرد و مداخله‌هایی که دولت دارد همچنان دولت درس��ت یا غلط‬ ‫تصمیم‌گیر و بازیگر اصلی عرصه اقتصاد کش��ور است و در بسیاری از‬ ‫امور بنگاه‌ها تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وضعیت نامطلوب بهره‌وری در صنعت‬ ‫رضا اشرف‌سمنانی‪ ،‬مشاور صنعتی و عضو شورای ملی بهره‌وری نیز در این‬ ‫باره معتقد است‪ :‬ب ‌ه دست آوردن مقدار تولید بیشتر از طریق مجموعه معینی‬ ‫از نهاده‌ها و یا استفاده از منابع کمتر برای دستیابی به یک سطح مشخص و‬ ‫ثابت تولید و همچنین افزایش تولید با نرخی بیش��تر از نرخ افزایش نهاده‌ها‪،‬‬ ‫به‌عنوان رشد یا بهبود بهره‌وری تعریف می‌‌شود‪.‬‬ ‫‌وی در پاس��خ به این پرس��ش که وضعی��ت بهره‌وری در صنعت کش��ور‬ ‫ما چطور اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بعضی از صنایع مانند صنعت فوالد که پیش��ینه‬ ‫ت بیشتری دارند و فناوری به‌روزتری در آنها استفاده می‌شود و نیروی‬ ‫به‌نسب ‌‬ ‫انس��انی مازاد ندارند وضعیت بهتر اس��ت اما در برخی دیگر از صنایع میزان‬ ‫بهره‌وری مطلوب نیست‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در بخش نس��اجی میزان بهره‌وری بس��یار پایین بود ب ‌ه طوری‬ ‫که حتی منجر به حذف این صنعت شده است‪.‬‬ ‫همین وضعیت در زمینه بهره‌وری انرژی نیز صدق می‌کند؛ ساختمان‌ها و‬ ‫صنایع قدیمی به��ره‌وری پایینی در صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی‌دارند‬ ‫اما در ساختمان‌های جدید وضعیت بهتر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد از نهاد قضایی چه می‌خواهد؟‬ ‫محس�ن جالل‌پ�ور‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬این روزها س��یگنال‌های مثبتی‬ ‫از س��مت قوه‌قضاییه ارسال می‌شود که‬ ‫باعث تمرکز بیش��تر افکار عمومی بر این‬ ‫بخش از حکمران��ی و افزایش امید مردم‬ ‫شده است‪ .‬بدون ش��ک تغییر در تفکر و‬ ‫تحول در مدیریت نهاد قضا می‌تواند نقطه‬ ‫آغازین تحوالت مثبت و امیدوارکننده در‬ ‫جامعه امروز ایران باش��د منوط به اینکه قوه قضاییه‬ ‫خود را بیشتر از همیش��ه ملزم به دفاع از حاکمیت‬ ‫قانون و مبارزه با فساد در سیاست و سیاست‌گذاری‬ ‫اقتصادی بداند‪ .‬بس��یاری از دل‌سوختگان کشور در‬ ‫یکی دو سال گذشته نقطه آغاز اصالحات امیدبخش‬ ‫را اصالح نهاد قضایی اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫چرخ جامعه با کمک مجموعه‌ای از قوانین و قواعد‬ ‫که «نه��اد» نام دارند می‌چرخد‪ .‬نهادها همان قواعد‬ ‫بازی در سیاست و اقتصاد هستند که اگر به‌درستی‬ ‫تهیه و تدوین شوند و به‌درستی کار کنند‪ ،‬می‌توان از‬ ‫جامعه انتظار پیش��رفت داشت‪ .‬وظیفه حکمرانی نیز‬ ‫چیزی جز تعریف درست قواعد بازی و ارتقای مداوم‬ ‫کیفیت عملکرد نهادها نیست‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده کش��ورهایی که دارای نهادهای‬ ‫با کیفیت هس��تند ه��م ثبات سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫و اقتص��ادی دارند و هم س��ریع‌تر رش��د می‌کنند و‬ ‫کش��ورهایی که کیفیت نهادها در آنها پایین است از‬ ‫سطوح رشد پایین‌تری برخوردارند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان نهاد قضای��ی یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫نهاده��ا و ق��وه ‌قضایی��ه یک��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫تنظیم‌کنندگان نهادها به‌ش��مار می‌رود زیرا وظیفه‬ ‫دارد قواع��د ب��ازی می��ان عوامل اقتص��اد را تنظیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تردیدی نیس��ت که قوانی��ن و قواعد حقوقی روی‬ ‫رفتار اقتص��ادی و کنش و واکن��ش آحاد اقتصادی‬ ‫اث��ر می‌گذارن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬بدون درک درس��ت از‬ ‫ای��ن اثر و تحلی��ل درس��ت روابط می��ان بازیگران‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬دس��تیابی ب��ه رش��د اقتص��ادی ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫برای اینکه نهادها به‌درستی کار کنند‪ ،‬نقش نهاد‬ ‫قضا بی‌بدیل اس��ت و این نها ‌د اس��ت که می‌تواند به‬ ‫آحاد اقتص��ادی اطمینان دهد که با ابزار «حاکمیت‬ ‫قان��ون» در برابر فس��اد و سوءاس��تفاده‬ ‫سیاس��تمداران می‌ایس��تد و با «تحکیم‬ ‫پایه‌های مالکیت» نمی‌گذارد عواید ناشی‬ ‫از ن��وآوری خدش��ه‌دار ش��ود و از طریق‬ ‫«نظارت بر حسن و استحکام قراردادها»‬ ‫محیطی امن ب��رای فعال اقتصادی ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫منظ��ور از حاکمی��ت قانون‪ ،‬ال��زام به‬ ‫پاس��خگویی حکمران��ان در همه س��طوح و محدود‬ ‫کردن ق��درت با ه��دف جلوگیری از سوءاس��تفاده‬ ‫سیاستمداران از قدرت است‪.‬‬ ‫حق��وق مالکیت هم این معنی را می‌دهد که افراد‬ ‫نه‌تنه��ا مالک قطع��ی دارایی‌های خود هس��تند که‬ ‫مالکیت آنها بر عواید ناش��ی از نوآوری نیز خدشه‌دار‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫هرچ��ه حق��وق مالکی��ت کیفیت بهتری داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬ریس��ک س��رمایه‌گذاری کمتر و انگیزه افراد‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری بیشتر می‌شود‪ .‬سومین نهادی‬ ‫ک��ه نق��ش نه��اد قضای��ی در کیفی��ت آن اهمیت‬ ‫مضاعف دارد‪« ،‬نظارت بر حس��ن اج��رای قرارداد»‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن اجرای قراردادها باعث ایجاد اعتماد بیشتر‬ ‫در آحاد اقتصادی ش��ده و زمانی که در سرمایه‌گذار‬ ‫این اطمینان ایجاد شود که در صورت وقوع اختالف‬ ‫می��ان طرف‌های ق��رارداد‪ ،‬نهاد قضایی به‌درس��تی‬ ‫کارش را انجام خواهد داد ریس��ک س��رمایه‌گذاری‬ ‫کاه��ش و حجم آن افزایش خواه��د یافت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫به‌عن��وان فعال اقتصادی اعتق��اد جدی دارم اگر قوه‬ ‫‌قضاییه در بهبود کیفیت نهادهای مورد اش��اره یک‬ ‫گام پی��ش بگذارد‪ ،‬اقتصاد چن��دگام پیش‌تر خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫به گمانم خطاست اگر مسئو‌الن ارشد قوه‌قضاییه‬ ‫گمان کنند کثرت نزاع و دعاوی و همین‌طور افزایش‬ ‫روزاف��زون جرم و بزه در کش��ور فقط یک مس��ئله‬ ‫تخصص��ی قضایی اس��ت و فقط با سیاس��ت‌گذاری‬ ‫حقوق��ی و قضایی باید حل و فصل ش��ود‪ .‬امیدوارم‬ ‫ریاس��ت جدید ق��وه‌قضاییه باع��ث و بانی تحوالت‬ ‫عمیق در قواعد زمین بازی اقتصاد ش��ده و با اصالح‬ ‫نهادها‪ ،‬بسترس��از فعالیت س��الم اقتصادی در کشور‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بودن یا نبودن اقتصاد آزاد؟‬ ‫مجی�د س�لیمی‌بروجنی‪-‬تحلیلگر اقتص�ادی‪:‬‬ ‫اقتص��اد ای��ران از منظ��ر عملک��رد‪ ،‬متاث��ر از ش��رایط‬ ‫تحریم��ی و فش��ارهای بیرونی در کنار نب��ود تعادل‌های‬ ‫اقتص��ادی در داخ��ل وارد ی��ک دوره رکود تورمی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ک س��ال گذش��ته و با تش��دید تحریم‌های‬ ‫در طول ی ‌‬ ‫بین‌المللی علیه کش��ور‪ ،‬دسترس��ی بنگاه‌های کش��ور به‬ ‫بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی محدود ش��ده اس��ت‪ .‬دسترس��ی‬ ‫نداشتن به بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی باعث شده است بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی از منظر دسترسی به مواد اولیه و کاالهای واسطه‌ای وارداتی‬ ‫با محدودیت روبه‌رو شوند یا به دلیل هزینه‌های ناشی از تحریم و لزوم‬ ‫پرداخت هزینه مبادله بیشتر‪ ،‬هزینه‌های بنگاه برای سطح مشخصی‬ ‫از مواد اولیه و کاالهای واسطه‌ای افزایش یابد و همین امر باعث شود‬ ‫تقاض��ای بنگاه برای مواد اولیه و کاالهای واس��طه‌ای وارداتی کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ش��دت اثرپذیری بنگاه از این مس��یر به امکان و میزان جانشینی‬ ‫مواد اولیه و کاالهای واسطه‌ای وارداتی با تولید داخل بستگی دارد‪.‬‬ ‫در چن��د دهه گذش��ته ش��اهد تاثیرات منفی سیاس��ت بر اقتصاد‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬رابطه میان سیاس��ت و اقتصاد‌‪ ،‬دو طرفه اس��ت و از آنجا که‬ ‫دستیابی به سهم بیشتر کیک اقتصاد‪ ،‬به معنای برخورداری از قدرت‬ ‫و نفوذ سیاس��ی باالتر است‪ ،‬عملکرد اقتصادی نیز به نوبه خود توزیع‬ ‫قدرت در محیط سیاسی‌تاثیر گذاشته و از این مسیر‪ ،‬سیاست‌گذاری‬ ‫آینده اقتصاد را متاثر می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگر‪ ،‬تقابل میان سیاس��ت و اقتصاد یک بازی پویاس��ت‬ ‫ک��ه در بلندم��دت‪ ،‬کامیابی شکس��ت ملت‌ه��ا از مس��یر آن تعیین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫آنچ��ه در جهان امروز می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم و تاثیرگذار‬ ‫ق��درت ایفای نقش ک��رده و از کش��ور در مقابل دس��ت‌اندازی‌های‬ ‫بیگان��گان محافظت کند‪ ،‬ایجاد وابس��تگی متقابل س��ایر کش��ورها‬ ‫ب��ه اقتص��اد کش��ورمان اس��ت‪ .‬جامعه ایران��ی در طول ‪ ۱۰۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته هی��چ‌گاه در مس��یر عب��ور از اقتصاد دولتی و رش��د بخش‬ ‫خصوص��ی موفق نبوده و همه چیز تنه��ا در حد حرف و تئوری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران در طول چند دهه گذش��ته به دالیل مختلف اقتصاد آزاد را‬ ‫نپذیرفت و نتوانست آن را جایگزین اقتصاد دولتی کند‪ .‬متاسفانه این‬ ‫روند تاکنون نیز ادامه داش��ته و بارها دیده‌ایم که هر بار سیاس��یون‬ ‫در دولت‌های مختلف‪ ،‬پس از پایان کار دولتی‌ش��ان روانه بنگاه‌های‬ ‫خصوصی شده‌اند‪.‬‬ ‫در محیط داخلی بزرگ‌ترین مشکلی که بنگاه‌های ما با آن روبه‌رو‬ ‫هس��تند و قابلیت برنامه‌ریزی در تخصیص مناب��ع و تولید را از آنها‬ ‫س��لب می‌کن��د و از این رهگ��ذر زیان‌ه��ای فراوانی را بر‬ ‫بنگاه و س��رمایه‌های ملی تحمی��ل می‌کند‪ ،‬نبود ثبات در‬ ‫سیاست‌ها و ش��یوه‌نامه‌های نهادهای دولتی‌‪ ،‬وزارتخانه‌ها‬ ‫و گم��رکات و بانک مرکزی و تغیی��رات هفتگی و ماهانه‬ ‫آنها است که هزینه‌های بسیاری را به بنگاه‌های خصوصی‬ ‫تحمیل می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه بنگاه‌ها چه به طور مس��تقیم و چه‬ ‫ب��ه ط��ور غیرمس��تقیم نیازمند تدارک از مس��یر کااله��ای وارداتی‬ ‫ی��ا متاث��ر از فعالیت‌ه��ای صادراتی برای توس��عه بازاره��ای فروش‬ ‫هس��تند و واردات و صادرات کاال پی‌در‌پی دس��تخوش سیاست‌های‬ ‫متف��اوت ارزی هس��تند‪ ،‬این امر آن‌چن��ان بی‌ثباتی و س��ردرگمی‬ ‫در ح��وزه فعالیت‌ه��ای بنگاه‌ها ایج��اد کرده که گاه مدی��ران بنگاه‬ ‫از پرداخت��ن به بخش��ی از فعالیت‌ه��ای اصلی خود که تاس��یس و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های بنگاه بر آن اس��اس مبتنی بوده است‪ ،‬منحرف‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫بای��د قب��ول کنیم ک��ه تهدید سیاس��ت‌گذاری‌های غل��ط داخلی‬ ‫هزینه‌های س��نگین‌تری از تحریم‌های خارجی به اقتصاد کشور وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رون��د تحریم‌ها و آثار مخ��رب آنها از ثبات نس��بی برخوردار بوده‬ ‫اس��ت و فرصت مقابله و چگونگی برخورد با آنها و یافتن راه‌حلی که‬ ‫از آنها به دور زدن تحریم‌ها یاد می‌ش��ود‪ ،‬برای مدیران بنگاه میسرتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دولت‌ه��ا همواره ب��رای مقابله با بحران‌های خودس��اخته‪ ،‬دو ابزار‬ ‫قدیم��ی و ناکارآمد دارند‪ .‬ابزار نخس��ت‪ ،‬اعط��ای ارز ارزان‌قیمت به‬ ‫واردات اس��ت که رانت و فس��ار و انحصار ایجاد می‌کن��د‪ .‬ابزار دوم‪،‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری و تش��دید نظارت‌ه��ای تعزیراتی بر بازار اس��ت‪ .‬این‬ ‫سیاست‌ها چنان فساد بزرگی را ایجاد کرده که حتی قوه قضاییه نیز‬ ‫نتوانسته آن را مهار کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که بیشتر مشکالت امروز بنگاه‌های ایرانی ناشی‬ ‫از سیاس��ت‌های اقتصادی داخلی اس��ت‪ .‬این سیاست‌ها هیچ‌گاه در‬ ‫دوره رون��ق و رش��د اجازه عرض‌اندام ب��ه بنگاه‌های بخش خصوصی‬ ‫ن��داده و در واق��ع امکانات و فرصت‌های فراهم ش��ده را یا در اختیار‬ ‫بنگاه‌های دولتی قرار داده یا به بنگاه‌های شبه‌دولتی که بر اثر اجرای‬ ‫نادرست سیاست‌های خصوصی‌سازی شکل گرفته بودند‪ ،‬اعطا کرده‬ ‫و از ای��ن میان س��هم بنگاه‌های واقعی بخش خصوص��ی اندک بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آزادس��ازی اقتصادمان ب ‌ه گونه‌ای که محوریت اقتصاد در دس��ت‬ ‫بخش خصوصی واقعی قرار گیرد و دخالت‌های دولت تمام شود‪ ،‬تنها‬ ‫سیاست‌گذار و ناظر باشد‪ ،‬راهی است که کشورهای توسعه‌یافته پیش‬ ‫از این‌تجربه کرده‌اند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫بازگشت خوانندگان به صحنه‪ ،‬از احسان خواجه‌امیری و فرزاد فرزین تا چارتار‬ ‫رونق بازار موسیقی در آخرین ماه بهار‬ ‫خوانن��دگان س��بک‌های مختلف موس��یقی در تدارک‬ ‫برپایی کنس��رت برای طرفداران‌ش��ان هس��تند تا اوقات‬ ‫خوشی را برای‌شان به ارمغان آورند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صمت‪ ،‬ماه مبارک رمض��ان هم به روزهای‬ ‫پایانی خود نزدیک می‌شود و به همین مناسبت گروه‌های‬ ‫موسیقی و خواننده‌ها در تدارک برپایی کنسرت‌های خود‬ ‫هس��تند تا پس از مدتی با مخاطبان و عالقه‌مندان‌ش��ان‬ ‫دیدار تازه کرده و برای‌ش��ان قطعات خاطره‌انگیز یا شاید‬ ‫جدیدی را اجرا کنند‪.‬‬ ‫دوس��تداران موسیقی فرصت را از دست ندهند‪ ،‬چراکه‬ ‫با هر سلیقه‌ای این‌روزها دست پری برای انتخاب دارند و‬ ‫می‌توانند در کنسرت خواننده موردعالقه‌شان حضور پیدا‬ ‫کنند‪ .‬از پاپ گرفته تا کالس��یک‪ ،‬تلفیق��ی و‪ ...‬طرفداران‬ ‫همه سبک‌های موسیقی حق انتخاب دارند‪.‬‬ ‫به جز ش��هر تهران‪ ،‬س��اکنان ش��هرهای دیگ��ر ایران‬ ‫مانند خرم‌آباد‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬زاهدان‪ ،‬ش��اهرود‪ ،‬کرمانش��اه‬ ‫و‪ ...‬می‌توانند از این هفته به کنس��رت ب��ه عنوان یکی از‬ ‫گزینه‌های مناسب برای تفریح فکر کنند‪.‬‬ ‫در این میان بازار موس��یقی پاپ براساس روال همیشه‬ ‫داغ‌تر از س��ایر س��بک‌ها اس��ت و خوانندگان این سبک‪،‬‬ ‫کنس��رت‌های گوناگون را در سراسر ایران برگزار خواهند‬ ‫کرد؛ موس��یقی که با حواشی بس��یاری هم دست و پنجه‬ ‫نرم می‌کند و به همین دلیل خوانندگان پاپ حسابی زیر‬ ‫ذره‌بین قرار گرفته‌اند‪ .‬طرفداران موس��یقی کالس��یک در‬ ‫تهران هم فرصت را غنیمت ش��مرده و ت��ا پایان تیر از ‪۵‬‬ ‫کنس��رتی که برگزار خواهد ش��د نهایت لذت را می‌برند‪.‬‬ ‫موس��یقی نواحی و س��نتی نیز هرکدام در خ��رداد و تیر‬ ‫کنسرت‌هایی برای عالقه‌مندان خواهند داشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاثیر قانون جدید در نرخ بلیت‌ها‬ ‫در زمین��ه نرخ بلیت‌ها هم نام خواننده و مکان برگزاری‬ ‫کنس��رت س��هم عمده‌ای در باال یا پایین رفتن آن داشته‬ ‫اس��ت و بلیت کنسرت برخی از خوانندگان با افزایش نرخ‬ ‫همراه ش��ده و برخی هم تغییری نس��بت به سال گذشته‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬این درحالی‌اس��ت که به تازگ��ی قانونی‬ ‫تصویب ش��ده است که براس��اس آن ‪ ۱۰‬درصد از درآمد‬ ‫حاصل از کنسرت‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود‪ .‬اتفاقی‬ ‫که واکنش‌های زیادی را در میان اهالی موس��یقی درپی‬ ‫داش��ته است تا جایی که تعداد زیادی از فعاالن این حوزه‬ ‫در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نسبت به این‬ ‫قان��ون اعتراض کردند‪ .‬قانونی که باعث اس��تعفای مدیر و‬ ‫مدیر روابط عمومی دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد شد و‬ ‫برخ��ی از افزایش ن��رخ بلیت کنس��رت‌ها در پی تصویب‬ ‫این قانون نوش��تند‪ .‬ازجمله بهمن بابازاده خبرنگار حوزه‬ ‫موس��یقی که در توییت��ر خود به این افزایش نرخ اش��اره‬ ‫ک��رد و نوش��ت‪« :‬در حالی ک��ه ‪ ۴۵‬و ‪ ۱۵۰‬ه��زار تومان‬ ‫کمتری��ن و بیش��ترین نرخ بلیت کنس��رت در تهران بود‪،‬‬ ‫پس از تصویب «قان��ون اختصاص ‪۱۰‬درصد فروش بلیت‬ ‫نام خواننده‬ ‫سبک‬ ‫مکان برگزاری‬ ‫توضیحات‬ ‫احسان خواجه‌امیری‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۱‬خرداد‬ ‫فرزاد فرزین‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫محسن ابراهیم‌زاده‬ ‫پاپ‬ ‫برج میالد‬ ‫‪ ۲۵‬و ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫داریوش دهری‬ ‫پاپ‬ ‫فرهنگسرای نیاوران‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫گروه دال‬ ‫پاپ‬ ‫تاالر وحدت‬ ‫‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫امید حاجیلی‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۱‬تیر‬ ‫بابک جهانبخش‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۵‬تیر‬ ‫سیمین غانم‬ ‫پاپ‬ ‫تاالر وحدت‬ ‫‪ ۶‬و ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۱‬تیر ویژه بانوان‬ ‫چارتار‬ ‫پاپ‬ ‫برج میالد‬ ‫‪ ۱۰‬تیر‬ ‫علیرضا طلیسچی‬ ‫پاپ‬ ‫برج میالد‬ ‫‪ ۱۲‬تیر‬ ‫ماکان‌بند‬ ‫پاپ‬ ‫سالن کارگران‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد در زاهدان‬ ‫بهنام بانی‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪۲‬تیر‬ ‫اشوان‬ ‫پاپ‬ ‫تاالر فخرالدین‬ ‫‪ ۱‬تیر‬ ‫ارکسترسمفونیک تهران‬ ‫کالسیک‬ ‫تاالر وحدت‬ ‫‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫کنس��رت به دولت»‪ ،‬از امروز دور جدید بلیت‌فروشی‌های‬ ‫کنسرت با افزایش قیمت‌های نجومی آغاز شد‪ .‬این اتفاق‬ ‫یک پیام روش��ن ب��ه تصویب‌کنندگان این قان��ون دارد ؛‬ ‫بچرخ تا بچرخیم‪ »...‬اما این قانون روی افزایش نرخ بلیت‬ ‫کنس��رت‌های پیش‌رو هم تاثیری داشته است؟ نمی‌توان‬ ‫به طور قطع��ی دراین‌باره نظر داد اما مقایس��ه نرخ بلیت‬ ‫کنس��رت بعضی از خواننده‌ها خب��ر از افزایش حدود ‪۳۰‬‬ ‫هزارتومانی در کف و س��قف نرخ بلیت کنس��رت‌ها داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما آیا تنها این قانون اس��ت که باعث افزایش نرخ‬ ‫بلیت برخی از خوانندگان ش��ده یا دالی��ل دیگری مانند‬ ‫آنچه سال گذشته درباره نرخ بلیت کنسرت حامد همایون‬ ‫شاهد آن بودیم‪ ،‬دارد؟‬ ‫سال گذش��ته نرخ بلیت کنسرت حامد همایون نسبت‬ ‫به س��ایر خوانن��دگان مق��دار قابل‌توجهی بیش��تر بود و‬ ‫این اتف��اق واکنش‌های زیادی را به همراه داش��ت و این‬ ‫درحال��ی بود که محس��ن رجب‌پور تهیه‌کنن��ده آثار این‬ ‫خواننده درباره علت گران‌تر بودن بلیت کنس��رت او گفته‬ ‫بود‪« :‬هر تهیه‌کننده‌ای در یک قواره و ش��کلی کنس��رت‬ ‫برگ��زار می‌کن��د که ش��اید تماش��اگری که به تماش��ای‬ ‫کنس��رت می‌رود تفاوت آن را نداند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه در‬ ‫زمینه نورپردازی تمامی س��الن‌ها ی��ک قالب اصلی دارند‬ ‫ول��ی ما تمهیداتی اندیش��یده‌ایم ت��ا ال‌ای‌دی و ابزاری را‬ ‫فراهم کنیم که نورپردازی س��الن بهتر باشد‪ ،‬از این گونه‬ ‫تغییرات تا س��ایر امکانات س��الن مانن��د امکانات صوتی‪،‬‬ ‫موس��یقی و‪ ...‬را انجام می‌دهیم تا کنسرت بهتری برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬نرخ کنس��رت‌های حامد همای��ون با درنظر گرفتن‬ ‫این مولفه‌ها تعیین شده است‪ ،‬ما در کنسرت‌های گذشته‬ ‫حداکث��ر امکان��ات باکیفیت را اس��تفاده می‌کردیم و نرخ‬ ‫باالی بلیت‌ها نیز به این دلیل بود که س��ودمان را کس��ب‬ ‫کنیم اما درحال‌حاضر این تغیی��رات را هم انجام داده‌ایم‬ ‫ولی افزایشی در نرخ بلیت نداشته‌ایم‪».‬‬ ‫حال با داغ ش��دن دوباره بازار کنس��رت‌ها‪ ،‬می‌توان به‬ ‫شکل تخصصی و دقیق‌تر به بررسی دالیل افزایش یا ثبات‬ ‫نرخ بلیت کنسرت‌ها پرداخت‪ .‬در ادامه مروری بر جزئیات‬ ‫کنسرت‌های موسیقی (تا پایان تیر) داشته‌ایم‪.‬‬ ‫مقایسه نرخ‬ ‫بلیت کنسرت‬ ‫بعضی از‬ ‫خواننده‌ها خبر‬ ‫از افزایش‬ ‫حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هزارتومانی‬ ‫در کف و سقف‬ ‫نرخ بلیت‬ ‫کنسرت‌ها‬ ‫می‌دهد‬ ‫گزارشی از چگونگی انتخاب رهبر ارکستر سمفونیک ملی‬ ‫ش پیدا کردن رهبری برای موسیقی‬ ‫چال ‌‬ ‫پس از اجرایی ش��دن قانون منع بکارگیری کارکنان بازنشسته‬ ‫در مش��اغل دائم و ب��ه دنبال آن خداحافظی فریدون ش��هبازیان‬ ‫بازنشس��ته صدا و س��یما از ارکستر ملی‪ ،‬مس��ئوالن بنیاد رودکی‬ ‫به رس��انه‌ها گفتند که به زودی رهبر دائم ارکستر ملی انتخاب و‬ ‫معرفی خواهد ش��د‪ .‬اما آیا انتخاب رهبر به تنهایی حال نه‌چندان‬ ‫مساعد این ارکس��تر را درمان خواهد کرد یا فقط مسکنی موقتی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در همین مدت اندکی که از رفتن فریدون‬ ‫شهبازیان از ارکستر ملی گذشته‪ ،‬گمانه‌زنی‌ها میان اهالی رسانه و‬ ‫هنرمندان درباره اینکه رهبر جدید ارکس��تر ملی چه‌کسی خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬در فض��ای مج��ازی و گفت‌وگوهای حضوری درب��اره اینکه‬ ‫درنهایت چوب رهبری ارکس��تر ملی در دس��تان چه کس��ی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬آغاز شد‪ .‬صرف نظر از پاسخ این پرسش قصد داریم‬ ‫به این مسئله بپردازیم که رهبر ارکستر ملی باید چه ویژگی‌هایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫از نخس��تین س��اعات کناره‌گیری فریدون ش��هبازیان از سمت‬ ‫رهبری ارکستر ملی این پرسش پیش آمد که رهبر جدید ارکستر‬ ‫ملی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟‬ ‫فرهاد فخرالدینی رهبر و پایه‌گذار ارکستر ملی و از برجسته‌ترین‬ ‫ملودی‌نویس��ان تاریخ موس��یقی ایران‪ ،‬با انتق��اد از وضعیت فعلی‬ ‫ارکستر سمفونیک ملی گفت‪« :‬وقتی دوران پرشکوه ارکستر ملی‬ ‫را با ش��رایط امروز آن مقایسه می‌کنم‪ ،‬چنان اندوهگین و ناراحت‬ ‫می‌ش��وم ک��ه بهتر می‌دان��م در اعتراض به این وضعیت س��خنی‬ ‫نگویم»‪.‬‬ ‫لوریس چکناواریان‪ ،‬موسیقیدان بین‌المللی ایران در گفت‌وگوی‬ ‫کوتاهی درب��اره ویژگی‌های رهبر جدید گفت‪ :‬حرف همیش��گی‬ ‫خود را تکرار می‌کنم‪ .‬رهبر ارکس��تر باید پیش��ینه کاری طوالنی‬ ‫و معلومات عمیقی داش��ته باشد؛ این حرفی است که بارها و بارها‬ ‫گفته‌ام‪.‬‬ ‫فردین خلعتبری‪ ،‬آهنگساز و از اعضای شورای فنی ارکستر ملی‬ ‫در ابتدای تاسیس‪ ،‬معتقد است تشکیل شورای فنی برای انتخاب‬ ‫رهبر تازه ارکس��تر ملی از انتخاب رهبر مهم‌تر است‪ .‬او رهبری را‬ ‫برای ارکستر ملی مناس��ب می‌داند که عالوه بر تجربه و تخصص‬ ‫در موس��یقی ایرانی‪ ،‬اش��راف عمیقی به موسیقی کالسیک داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی شرط موفقیت رهبر ارکستر جدید را قدرت تعامل او با‬ ‫نوازندگان می‌داند‪.‬‬ ‫پیروز ارجمند‪ ،‬موس��یقیدان و مدیرکل پیش��ین دفتر موسیقی‬ ‫وزارت ارش��اد‪ ،‬ش��خصیت کاریزماتی��ک و ق��درت مدیریت رهبر‬ ‫ارکستر را از شروط بسیار ضروری برای موفقیت یک رهبر ارکستر‬ ‫می‌داند و معتقد است‪ ،‬رهبر ارکستر باید دارای چنان قدرتی باشد‬ ‫که فصل‌الخط��اب تمام تصمیمات مدیریتی در رابطه با ارکس��تر‬ ‫باش��د‪ .‬این هنرمند با نگاهی به ضعف ارکستر ملی از آغاز تاکنون‬ ‫گفت‪ :‬حلقه گمش��ده این ارکستر نداشتن خروجی ملموس است‪.‬‬ ‫امروز از ارکستر ملی از آغاز تاکنون جز اجراهای صحنه‌ای چیزی‬ ‫در اذهان نمانده و متاسفانه نه آلبومی ضبط شده و نه دی‌وی‌دی‬ ‫از اجراهای این ارکستر در بازار موجود است‪ .‬این یک اصل الزم و‬ ‫به‌ش��دت مهم است‪ .‬کافی است ببینیم که کشورهایی مانند مصر‬ ‫تا چه حد به ضبط و انتش��ار آثار صوتی و تصویری ارکسترش��ان‬ ‫اهمیت داده‌اند و این امر تا چه حد در شناس��اندن ارکس��ترهای‬ ‫مصری به جهان موثر بوده اس��ت‪ .‬متاس��فانه به‌خاطر نبود چنین‬ ‫آرش��یو و خروجی‌هایی ش��ناخت بین‌المللی از ارکستر ملی ما به‬ ‫همان اجرای صحنه‌ای محدود شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی که بود و نبود یکی است‬ ‫علی رهبری‪ ،‬رهبر پیش��ین ارکستر سمفونیک تهران گفت‪ :‬من‬ ‫از س��ال‌ها قبل معتقد بودم ارکستر ملی ارکستری است که بود و‬ ‫نبودش یکی است‪ ،‬مشروط به اینکه ارکستر سمفونیک را به چنان‬ ‫قابلیتی برسانیم که با استفاده از هنرمندان مهمان قادر به نواختن‬ ‫قطعات موسیقی ایرانی هم باشند‪.‬‬ ‫او تاسیس ارکستر سمفونیک ملی ایران را تنها راه‌حل خروج از‬ ‫بحران رهبری ارکس��تر ملی می‌داند و معتقد است‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫بنی��اد رودکی امکانات و زیرس��اخت‌های الزم ب��رای مدیریت دو‬ ‫ارکستر بزرگ را در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش کمتر صاحبنظری در زمینه موس��یقی در ایران‬ ‫را می‌ت��وان یافت که به اهمیت دس��تیابی به اساس��نامه رس��می‬ ‫ارکس��تر ملی و ش��ورای فنی انتخاب رهبر ارکستر معتقد نباشد‪.‬‬ ‫چه خوب اس��ت که اگر امروز مسئوالن مربوط قصد احیای دائمی‬ ‫ارکستر ملی را دارند‪ ،‬به دور از هر نگاه سلیقه‌ای و اعمال نفوذهای‬ ‫احتمالی‪ ،‬قبل از هر چیزی به تدوین اساس��نامه ارکستر با کمک‬ ‫اهل فن و متخصصان و در گام بعدی احیای ش��ورای فنی ارکستر‬ ‫ملی بیندیش��ند که در غیر این صورت ش��اهد ب��ه اغما رفتن این‬ ‫ارکس��تر خواهیم بود؛ اغما برای ارکستری که بسیاری نبود آن را‬ ‫مفیدتر می‌دانند‪.‬‬ ‫س��ومین دوره هفته فیلم اروپایی در ‪ ۸‬ش��هر‬ ‫ای��ران و ب��ا فیلم‌هایی از ‪ ۲۰‬کش��ور ب��ه عنوان‬ ‫مهم‌ترین روی��داد فرهنگی اروپا در س��ال‌های‬ ‫گذشته در ایران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ومین دوره هفته فیلم‬ ‫اروپایی کار مش��ترکی از گروه سینمایی «هنر و‬ ‫تجربه» و اوینیک ایران (موسسات ملی فرهنگی‬ ‫اتحادیه اروپا) به‌طوررسمی ‪ ۸‬ژوئن (‪ ۱۸‬خرداد)‬ ‫در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار می‌کند‪.‬‬ ‫مقامات ایرانی و رئی��س اوینیک تهران هفته‬ ‫فیل��م اروپای��ی ‪ ۲۰۱۹‬را ب��ا حض��ور س��فیران‬ ‫کش��ورهای اروپایی‪ ،‬فیلمس��ازان و کارگردانان‬ ‫ایرانی و اروپایی گشایش خواهند کرد و در ادامه‬ ‫آیین گشایش‪ ،‬دو فیلم «دره تاریک» از اتریش‬ ‫و «ارت��ش خاموش» از هلند ب��رای حاضران به‬ ‫نمایش درمی‌آید‪.‬‬ ‫در س��ومین دوره هفته فیل��م اروپایی ‪۲۰۱۹‬‬ ‫که از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۷‬خرداد برگزار می‌ش��ود‪۲۰ ،‬فیلم‬ ‫برجس��ته اروپایی در س��ینماهای ‪ ۸‬شهر ایران‬ ‫ش��امل بابل‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬کرمان‪ ،‬کیش‪ ،‬مش��هد‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬تهران و شیراز به نمایش درمی‌آید‪.‬‬ ‫این فیلم‌ها از کش��ورهای اتریش‪ ،‬بلغارستان‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬قب��رس‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬آلمان‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫مجارستان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬نروژ‪ ،‬هلند‪ ،‬لهستان‪ ،‬پرتغال‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬اس��لوونی‪ ،‬اسلواکی‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬سوئیس و‬ ‫انگلیس انتخاب و نمایش داده خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنین سینماهای خانه هنرمندان ایران در‬ ‫تهران‪ ،‬پردیس گلستان ش��یراز‪ ،‬پردیس هویزه‬ ‫مش��هد‪ ،‬پردی��س س��تاره‌باران تبری��ز‪ ،‬پردیس‬ ‫سیتی‌س��نتر اصفهان‪ ،‬س��ینما لبخن��د کیش‪،‬‬ ‫تماشاخانه پارس کرمان و سالن سینمای «هنر‬ ‫و تجرب��ه» بابل ب��ا هفته فیل��م اروپایی ‪۲۰۱۹‬‬ ‫مشارکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در بخش جنبی هفته فیلم‪۵ ،‬کارگاه با حضور‬ ‫تهیه‌کنن��دگان و کارگردانان��ی از کش��ورهای‬ ‫قب��رس‪ ،‬هلند و س��وئیس با موض��وع فیلم‌های‬ ‫هن��ری و تولید مش��ترک در ش��هرهای تهران‪،‬‬ ‫ش��یراز‪ ،‬اصفهان و مش��هد برگزار می‌شود‪ .‬برای‬ ‫اجرای این برنامه‌ها اداره‌های کل ارشاد استان‌ها‬ ‫نیز همکاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫بازگشت‬ ‫ترانه علیدوستی‬ ‫به سینما با «ملخ»‬ ‫«مل��خ» ب��ه کارگردان��ی فائ��زه عزیزخانی و‬ ‫تهیه‌کنندگی نیک��ی کریمی در چند روز آینده‬ ‫وارد مرحله پیش‌تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬تاکنون از میان بازیگران‬ ‫حضور فرهاد اصالنی و ترانه علیدوس��تی در این‬ ‫فیلم سینمایی قطعی شده و در چند روز آینده‬ ‫گ��روه تولید با چند بازیگر دیگر برای حضور در‬ ‫این پروژه به توافق خواهند رسید‪.‬‬ ‫فره��اد اصالنی پ��س از س��ریال «هیوال» ی‬ ‫مه��ران مدی��ری و فیلم جدید اصغ��ر نعیمی با‬ ‫عنوان «خط اس��توا» – که هم‌اکنون در کشور‬ ‫اندونزی در مرحل��ه فیلمبرداری قرار دارد – به‬ ‫این پروژه می‌پیوندد‪ .‬آخرین تجربه س��ینمایی‬ ‫تران��ه علیدوس��تی نیز ب��ه فیلم «فروش��نده»‬ ‫اصغر فره��ادی برمی‌گردد که در س��ال ‪ ۹۵‬در‬ ‫ایران به نمایش درآمد‪ .‬علیدوس��تی چندسالی‬ ‫درگیر س��ریال پرحاشیه «ش��هرزاد» بود و حاال‬ ‫در تجربه جدید س��ینمایی خود قرار اس��ت در‬ ‫فیلم فائ��زه عزیزخانی به ایف��ای نقش بپردازد‪.‬‬ ‫«ملخ» به نویسندگی فائزه عزیزخانی مضمونی‬ ‫روانش��ناختی دارد‪ .‬نیکی کریمی پس از تهیه ‪۲‬‬ ‫فیلم «آذر» (محمد حمزه ای) و «شیفت شب»‬ ‫ب��ه کارگردانی خ��ودش‪ ،‬در این فیل��م برای بار‬ ‫س��وم تهیه‌کنندگی یک اثر سینمایی را برعهده‬ ‫می‌گیرد‪« .‬روز مبادا» عنوان نخس��تین ساخته‬ ‫بلن��د فائزه عزیزخانی اس��ت که ن��وروز ‪ ۹۴‬در‬ ‫سینماهای گروه هنر و تجربه به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫هدیه تهرانی‪ ،‬شیرین آقارضاکاشی‪ ،‬و‪ ...‬بازیگران‬ ‫اصلی این فیلم بودند‪.‬‬ ‫کمال تبریزی‬ ‫تهیه‌کننده تئاتر می‌شود‬ ‫نمایش «مختلف‌االضالع» ب��ه تهیه‌کنندگی‬ ‫کمال تبریزی در تماش��اخانه سپند روی صحنه‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن نمایش به‬ ‫تهیه‌کنندگی کمال تبری��زی و کارگردانی نادر‬ ‫فالح خرداد و تیر ‪ ۹۸‬در تماش��اخانه س��پند به‬ ‫صحن��ه می‌رود‪ .‬این اثر نمایش��ی درباره روایتی‬ ‫چندوجهی از دوتایی‌های تاریخ است‪ .‬در نمایش‬ ‫«مختلف‌االضالع» نادر فالح عالوه بر کارگردانی‬ ‫اثر به عن��وان بازیگر در کنار میترا حجار بازیگر‬ ‫سینما‪ ،‬تلویزیون و تئاتر حضور دارد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫آیا‬ ‫دستفروشان‬ ‫کتاب‬ ‫ساماندهی‬ ‫می‌شوند؟‬ ‫مدت‌ه��ا اس��ت در گوش��ه و کنار خیاب��ان انقالب‬ ‫تهران دستفروشانی بس��اط می‌کنند و کتاب را ارزان‬ ‫می‌فروشند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدتها است که گرانی کاغذ تاثیر‬ ‫خود را بر صنعت نشر گذاشته و ما هر بار شاهد افزایش‬ ‫نرخ کتاب‌ها هستیم‪ .‬با مراجعه به کتابفروشی‌ها برای‬ ‫خری��د کتاب‌های داس��تانی و رم��ان و‪ ...‬قیمت‌ها به‬ ‫قدری ما را شگفت‌زده می‌کند که از خرید آن منصرف‬ ‫می‌ش��ویم‪ .‬البته در این میان بسیاری فایل اینترنتی‬ ‫کت��اب موردنظر را دانلود کرده تا هم از خواندن کتاب‬ ‫بهره ببرند و هم در خرید آن صرفه‌جویی کرده باشند‬ ‫ولی اش��خاصی هم ترجیح می‌دهند ارزان‌قیمت‌ترین‬ ‫نس��خه آن کتاب را پیدا کنند تا مجبور نباشند زمان‬ ‫خ��ود را صرف مطالعه کت��اب از طریق تلفن همراه یا‬ ‫کامپیوت��ر کرده و بتوانند لذت تورق کتاب‬ ‫را حس کنند‪.‬‬ ‫یافتن ارزان‌قیمت‌ترین نس��خه کتاب‌ها‬ ‫در می��ان کتابفروش��ان کاری س��خت اما‬ ‫در میان دستفروش��ان کاری آس��ان است‪.‬‬ ‫دستفروش��ان کتاب در خیابان‌های انقالب‬ ‫کتاب‌های مختلفی را ب��ا تخفیف‌های باال‬ ‫که به ‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬درصد هم می‌رس��ند‪ ،‬عرضه می‌کنند‬ ‫که در نگاه نخس��ت سود خوبی برای مخاطب حساب‬ ‫می‌ش��ود اما پرس��ش این اس��ت چرا این کتاب‌ها با‬ ‫قیمت‌ه��ای بس��یار پایین‌تر از کتابفروش��ی‌ها عرضه‬ ‫می‌شوند و چرا تاکنون دستفروشان کتاب ساماندهی‬ ‫نشده‌اند؟‬ ‫محم��د یراقچ��ی‪ ،‬مدی��ر کارگ��روه کتابفروش��ان‬ ‫اتحادی��ه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران‪،‬‬ ‫درباره تخفیف‌های ب��االی کتاب در میان‬ ‫دستفروشان کتاب در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫ح��وزه ادبی��ات گ��روه فرهنگی باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان گف��ت‪ :‬اینه��ا گروهی‬ ‫هستند که بیشتر کار قاچاق کتاب را انجام‬ ‫می‌دهند؛ یعنی کتاب‌های ناشران مختلف‬ ‫را که با موفقیت و استقبال مخاطبان روبه‌رو می‌شود‪،‬‬ ‫کپی می‌کنن��د‪ .‬این کپی دقیق مانن��د کتاب و با نام‬ ‫همان ناشر بوده یا نام ناشر را تغییر داده و برای همان‬ ‫کتاب مج��وز می‌گیرند و زحمتی هم ب��رای تالیف و‬ ‫ترجمه آن متحمل نمی‌شوند‪.‬‬ ‫یراقچی با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد این گروه‌ها‬ ‫ش��بکه‌ای بودن��د و جری��ان قاچاق کت��اب را کنترل‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن گروه‌های ش��بکه‌ای در همه‬ ‫ج��ا نفوذ داش��ته و فعالیت آنها مح��دود به خیابان‌ها‬ ‫نمی‌ش��ود؛ در مترو‪ ،‬پایانه‌ها‪ ،‬پارک‌ه��ا و‪ ...‬نفوذ کرده‬ ‫و ب��ازاری موازی با بازار کتابفروش��ی ایج��اد کردند‪.‬‬ ‫کارگروه صیانت اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تالش‬ ‫بسیاری در این زمینه انجام داده و با همکاری نیروی‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬قوه قضاییه و ش��هرداری تهران تا حدودی‬ ‫جلوی این کار گرفته ش��ده اما این مش��کل سراسری‬ ‫اس��ت و مح��دود به تهران نمی‌ش��ود‪ .‬حت��ی بعضی‬ ‫از شهرس��تان‌ها مرک��ز قاچاق کتاب هس��تند‪ .‬حتی‬ ‫در نمایش��گاه کتاب امس��ال هم برخی از غرفه‌ها که‬ ‫مربوط به شهرس��تان‌های خاصی بودند‪ ،‬کتاب قاچاق‬ ‫را عرضه می‌کردند البته این موضوع در نمایشگاه‌های‬ ‫شهرستان بیشتر دیده می‌شود‪.‬‬ ‫تدارک پروپیمان‬ ‫اروپایی‌ها برای‬ ‫سینماروهای ایرانی‬
‫دوشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪ 28 - 1398‬رمضان ‪ 3 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1302‬پیاپی ‪2620‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫در نشست رسانه‌ای سریال «برادرجان» عنوان شد‬ ‫تسویه بدهی ‪ ۲.۵‬میلیاردی ارشاد‬ ‫به تئاتری‌ها‬ ‫واکنش‌ها به دستمزد ‪ ۸۰۰‬میلیونی‬ ‫نشست رسانه‌ای سریال «برادرجان» روز گذشته‪۱۲ ،‬‬ ‫خرداد با حضور جمعی از بازیگران و عوامل این س��ریال‬ ‫در دفتر وصف صبا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این نشس��ت با بیش از یک س��اعت‬ ‫تاخی��ر به‌دلیل ورود با تاخیر برخ��ی بازیگران‪ ،‬با حضور‬ ‫محمدرض��ا آهن��ج کارگ��ردان‪ ،‬محمدرض��ا ش��فیعی‬ ‫تهیه‌کننده‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬آفرین عبیسی‪ ،‬ندا جبرائیلی‪،‬‬ ‫ش��یوا ابراهیمیان‪ ،‬حسام منظور و س��عید چنگیزیان از‬ ‫بازیگران سریال آغاز شد‪ .‬شفیعی در ابتدای جلسه گفت‪:‬‬ ‫س��ریال «برادرجان» نتیجه زحمت ی��ک گروه ‪۸۰‬نفره‬ ‫اس��ت و امیدواریم مخاطب این سریال را دوست داشته‬ ‫باشد‪ .‬آهنج نیز در ادامه درباره افت فیلمنامه در دهه دوم‬ ‫ماه رمضان گفت‪ :‬ش��اید بخش نخست فیلمنامه توقع را‬ ‫باال برده و انتظار بیش��تری داشته‌اید که ما نتوانستیم آن‬ ‫را برآورده کنیم‪ .‬با این حال عواملی وجود دارد که تعیین‬ ‫می‌کند فیلمنامه به چه س��متی برود‪ .‬حسام منظور نیز‬ ‫درباره دیالوگ‌های س��ریال گفت‪ :‬من ادبیات دراماتیک‬ ‫خوان��دم و از این منظر می‌توان��م به دیالوگ‌ها نگاه کنم‪.‬‬ ‫نبای��د انتظ��ار داش��ت دیالوگ‌ها ش��بیه زندگی واقعی‬ ‫باش��د‪ .‬از طرفی هر نویس��نده ش��یوه خودش را دارد و با‬ ‫آن شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫عل��ی نصیریان نیز در ادامه درب��اره نمایش واقعیت و‬ ‫همچنین پرداختن به خش��ونت گفت‪ :‬نمایش‪ ،‬سینما و‬ ‫تئاتر روایتی دارد که عکسبرداری از واقعیت نیست‪ .‬وی‬ ‫درباره دیالوگ‌های سریال نیز گفت‪ :‬من کمی نسبت به‬ ‫دیالوگ‌ه��ا ایراد دارم‪ .‬نعمت‌اهلل خیلی خوب نوش��ته اما‬ ‫گاهی اوقات پیچیدگی باعث می‌شد برای ما هم به لحاظ‬ ‫حفظ کردن دشواری ایجاد شود‪.‬‬ ‫ای��ن بازیگر پیشکس��وت تاکید کرد‪ :‬البت��ه هر کاری‬ ‫ایده‌آل نمی‌شود‪ ،‬با این حال تا آنجا که من با مردم کوچه‬ ‫و بازار تماس داش��تم به‌ط��ور تقریبی همه این مجموعه‬ ‫را نگاه می‌کردند و ابراز لطف داش��تند‪ .‬آفرین عبیس��ی‬ ‫نی��ز تصریح کرد‪ :‬در س��ینما این‌طور نیس��ت که اینقدر‬ ‫تمرین داش��ته باشد و برای من به‌شخصه مشکل بود که‬ ‫در کنار دیگر بازیگران حضور مستمر داشته باشم‪ .‬شیوا‬ ‫ابراهیم��ی نیز در ادامه درباره مت��ن نعمت‌اهلل بیان کرد‪:‬‬ ‫متن‌های نعمت‌اهلل از فیلترهای زیادی رد می‌ش��ود و در‬ ‫ادام��ه بازیگران هم حس خ��ود را به کار اضافه می‌کنند‪.‬‬ ‫ما وقت کمی داش��تیم اما س��عی کردی��م اتفاق خوبی را‬ ‫ش��کل دهیم‪ .‬ندا جبرائیلی‪ ،‬بازیگر نقش لیال نیز در این‬ ‫نشس��ت درباره تفاوت نقش‌ها گفت‪ :‬این انتخابی است‬ ‫که جهان نمایش را ش��کل می‌داد اما تنوع شخصیت‌ها‬ ‫نوعی تفاوت‌ها را نمای��ش می‌دهد‪ .‬آهنج در ادامه بدون‬ ‫اینکه نامی از کس��ی ببرد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مس��ئوالن قوه‬ ‫قضاییه به م��ن گفت اگر زمانی قرار ب��ود فیلمی درباره‬ ‫حق‌الناس بس��ازیم به‌طور حتم می‌خواس��تیم با همین‬ ‫شکل ساخته شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به پرسش��ی درباره خشونت‬ ‫سریال برای کودکانی که پای سریال می‌نشینند عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به‌نظرم روی اخبار هم باید زیر ‪ ۱۲‬س��ال و ‪ ۱۴‬سال‬ ‫بزنند تا کودک کنار بزرگسال ننشیند و اصال یک آرم زیر‬ ‫‪ ۱۸‬س��ال گاهی باید روی تلویزیون حک ش��ود؛ هرچند‬ ‫جامعه نس��بت به این مس��ئله لجبازی دارد و اگر بزنیم‬ ‫بیش��تر می‌بینند‪ .‬علی نصیریان در پایان جلس��ه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نخستین بار بود که وارد کاری می‌شدم که متن‬ ‫را تا آخر نخوانده بودم اما احس��اس کردم باید این کار را‬ ‫انجام دهم و آنچه دیدم بیش از توقع اولیه‌ام بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه‌های نشست‬ ‫نشس��ت با ح��دود یک س��اعت تاخیر آغاز ش��د و از‬ ‫نخس��تین هنرمندانی که در جلس��ه حاضر شدند علی‬ ‫نصیریان و آفرین عبیسی‪ ،‬دو بازیگر پیشکسوت سریال‬ ‫بودند‪ .‬در یکی از پرس��ش‌ها مطرح شد که علی نصیریان‬ ‫باب��ت ایفای نق��ش در این س��ریال ‪ 800‬میلیون تومان‬ ‫دستمزد دریافت کرده که این پرسش با خنده بازیگران‬ ‫و ش��وخی‌های نصیریان روبه‌رو شد‪ .‬حس��ام منظور در‬ ‫این بخش تاکید کرد این رقم هم برای دس��تمزد استاد‬ ‫نصیریان اندک است‪.‬‬ ‫س��عید نعمت‌اهلل‪ ،‬نویسنده س��ریال غایب اصلی این‬ ‫نشست بود چراکه بیشتر پرسش‌ها درباره متن داستان‬ ‫و دیالوگ‌های کاراکترها بود‪ .‬برخی بازیگران نس��بت به‬ ‫پرسش‌های خبرنگاران نقد داشتند که در پایان نصیریان‬ ‫نقدها را باعث پیشرفت و رشد سریال‌ها دانست‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ژ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫‪8‬‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪156‬‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فروش��گاه آمازون اعالم کرده قصد دارد سیاست فروشگاه‌های فیزیکی‬ ‫خود را گس��ترش ده��د‪ .‬به گزارش ایبنا ب��ه نقل از بیزینس اینس��ایدر‪،‬‬ ‫فروش��گاه آمازون اعالم کرده قصد دارد سیاس��ت فروشگاه‌های فیزیکی‬ ‫خود را گسترش دهد و در ظاهر این کار را با ساخت کیوسک‌های کوچک‬ ‫کتابفروشی در سطح شهرهای بزرگ امریکا شروع کرده است‪.‬‬ ‫پیش از این آمازون فروش��گاه‌های بزرگ کت��اب در ایالت‌های امریکا‬ ‫س��اخته بود اما درظاهر این سیاس��ت را به ساخت کیوسک‌های کوچک‬ ‫کتابفروشی در سطح شهرها ترجیح داده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مرتضی کالنتریان درگذشت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪157‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پ‬ ‫کیوسک‌های کتابفروشی آمازون‬ ‫برمی‌گردند؟‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش‌های تازه از بازار کتاب آلمان از کاهش فروش کتاب الکترونیک‬ ‫در آلمان در نیمه نخست سال جاری خبر می‌دهد‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل‬ ‫از اکتوالیته اتحادیه ناش��ران و کتاب‌فروش��ان آلمان با همکاری شرکت‬ ‫پژوهش��ی بازار آلمانی ‪ ،GFK‬هر ‪ 3‬ماه گزارش��ی را درب��اره بازار کتاب‬ ‫الکترونیک در این کش��ور ارائه می‌دهند‪ .‬نتایج آخرین گزارش‌ها‪ ،‬کاهش‬ ‫خری��د کتاب الکترونیک را در نیمه نخس��ت س��ال جاری در مقایس��ه با‬ ‫نیمه نخس��ت سال گذش��ته میالدی نشان داده اس��ت‪ .‬گزارش شرکت‬ ‫‪( GFK‬بزرگ‌ترین ش��رکت پژوهشی بازار آلمانی) نشان می‌دهد فروش‬ ‫کتاب‌های الکترونیک در آلمان به جز کتاب‌های آموزش��ی و تخصصی در‬ ‫‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال جاری‪ ۱.۷ ،‬درصد کاهش یافته و از تعداد خریداران‬ ‫کتاب‌های الکترونیک به همان میزان کاسته شده است‪.‬‬ ‫مرتضی کالنتریان در س��ن ‪۸۷‬س��الگی از‬ ‫دنیا رفت‪ .‬مرتضی کالنتریان دکترای حقوق‬ ‫را از دانش��گاه پاریس گرفت و در بازگشت به‬ ‫ایران به‌عنوان قاضی دادگستری مشغول کار‬ ‫ش��د‪ .‬کالنتریان مدتی پس از بازنشستگی به‬ ‫کار وکال��ت پرداخت‪ ،‬اما وکال��ت را نیز ادامه‬ ‫ن��داد و به ترجمه متون ادب��ی و حقوقی روی‬ ‫آورد‪ .‬از آثار کالنتریان به این کتاب‌ها می‌توان اش��اره کرد‪« :‬وجدان زنو»‪،‬‬ ‫«س��یمای زنی در میان جمع»‪« ،‬نقطه ضعف» ‪« ،‬ظرافت جوجه تیغی»‬ ‫‪« ،‬دیدار به قیامت» ‪.‬‬ ‫موفقیت کوچک‪ :‬جلسه کتابخوانی خانوادگی‬ ‫کانال وحید احس��انی (@‪ )vahidehsani_vh‬یکی از‬ ‫کانال‌های تلگرامی اس��ت که به ترویج فرهنگ کتابخوانی‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫در توضیح این کانال آمده اس��ت‪ :‬ما ‪-‬جمعی متش��کل‬ ‫از ‪ ۴‬خانواده دوس��ت‪ -‬از حدود یک س��ال پیش جلس��ات‬ ‫کتابخوانی خانوادگی خود را آغاز کردیم‪ .‬جلس��ات به‌شکل‬ ‫هفتگ��ی (یا دوهفته یک بار) به‌ش��کل گردش��ی در منزل‬ ‫اعضای داوطلب برگزار می‌شود‪ .‬در این جلسات اعضا به ترتیب درباره کتاب‌ها‪ ،‬کتاب‬ ‫ی��ا صفحاتی از یک کتاب که مطالعه کرده‌ان��د صحبت می‌کنند (چرایی و چگونگی‬ ‫انتخاب کتاب‪ ،‬خواندن گزیده‌هایی از کتاب‪ ،‬نظر و نقد ش��خصی درباره کتاب و‪ )...‬و‬ ‫به‌طور معمول گفت‌وشنودهای کوچکی هم شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون جلسات با حضور ‪ ۱۲‬بزرگسال و ‪ 3 ،2‬خردسال تشکیل می‌شود‪ .‬حضور‬ ‫خردساالن هرچند گاهی اسباب مزاحمت‌هایی می‌شود اما در راستای یکی از اهداف‬ ‫اصلی جلسه است؛ یعنی «تشویق خردساالن به مطالعه» که دستاوردهای محسوسی‬ ‫هم داش��ته اس��ت‪ .‬خردساالن با عالقه مش��ارکت می‌کنند و به‌طور مثال کتاب‌های‬ ‫قصه‌ای که والدین‌شان برای‌شان تعریف کرده‌اند را توضیح می‌دهند و ازسوی حضار‬ ‫تش��ویق می‌شوند‪ .‬پیشنهاد کانال‪ :‬این تجربه موفق را درباره حوزه‌های دیگری مانند‬ ‫تماشای فیلم‪ ،‬نمایشنامه‌خوانی‪ ،‬شنیدن موسیقی و‪ ...‬نیز می‌توان انجام داد‪.‬‬ ‫تا زمانی که ارز دولتی باشد‬ ‫مشکل کاغذ حل نمی‌شود‬ ‫رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اش��اره به لزوم حمایت از‬ ‫تولی��د داخل��ی اظهار کرد تا زمانی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به واردات کاغذ تخصیص‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬مش��کالت این بازار حل نخواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا ابوالفضل روغنی‬ ‫گلپایگانی اظهار کرد‪ :‬مش��کالت بازار کاغذ باتوجه به تولید داخل حل خواهد ش��د؛‬ ‫در غیر این صورت منابع ارزی کشور به ایجاد شغل در کشورهای خارجی و واردات‬ ‫کاغذ بی‌کیفیت‪ ،‬تخصیص داده می‌ش��ود و راه برای افرادی که از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫سوءاستفاده می‌کنند باز می‌ماند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مابه‌التفاوتی که در نتیجه تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات کاغذ ایجاد شده باعث می‌شود افرادی به راه‌های فرعی‬ ‫رج��وع و این مناب��ع مالی را در راه‌ه��ای دیگری به ج��ز واردات کاغذ صرف کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ای��ران توجه به تولید داخل را یکی‬ ‫از راهکارهای برطرف ش��دن مشکالت بازار کاغذ عنوان کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات کاغذ تخصیص داده ش��ود مش��کالت این بازار حل نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪1‬‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کاهش فروش کتاب الکترونیک‬ ‫در آلمان‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرفرازی ‪ -‬فرشته مرگ‬ ‫‪ -2‬فرمانروایی ‪ -‬آجر نصفه ‪ -‬آخرین سوره قرآن‬ ‫‪ -3‬ش��یوه‌ای در رنگ‌آمیزی موی س��ر ‪ -‬خورش��ید ‪ -‬علت و دلیل‪ -‬رئیس ایل‬ ‫و طایفه را گویند‬ ‫‪ -4‬در مقام رنج و حسرت گویند ‪ -‬عقل و خرد ‪ -‬سرگشته و متحیر‪ -‬چهارمن‬ ‫تبریزی‬ ‫‪ -5‬هر آدم نمای شریر ‪ -‬نامه فراخوانده شدن به دادگاه‬ ‫‪ -6‬نویسنده نمایشنامه در انتظار گودو ‪ -‬فرودگاهی در شهر پاریس‬ ‫‪ -7‬چهارمین نت موسیقی ‪ -‬پسوند مانندگی ‪ -‬طینت و سرشت‬ ‫‪ -8‬درختی که از آن تسبیح می‌سازند ‪ -‬واحد پول کشور پرو‬ ‫‪ -9‬ضدخشونت ‪ -‬صدایی در موسیقی ‪ -‬روز سپری شده‬ ‫‪ -10‬سیاره خریدار ‪ -‬نژادی در اروپا‬ ‫‪ -11‬آبزی درازقامت ‪ -‬درستی در کار‬ ‫‪ -12‬نگاه به س��بک خیره ‪ -‬خالف صلح و آش��تی ‪ -‬از پیامبران الهی ‪ -‬کشوری‬ ‫در قاره آفریقا همنام با پایتخت خود‬ ‫‪ -13‬امر به بودن ‪ -‬دریای تازی ‪ -‬دومین مهره گردن انسان ‪ -‬از حروف ندا‬ ‫‪ -14‬حرف تردید و شرط ‪ -‬زمین بایر ‪ -‬شهر مرزی در شمال غربی استان گیالن‬ ‫‪ -15‬فاقد مرز یا انتها ‪ -‬وصف اشعار نوروزی‬ ‫‪14‬‬ ‫ساخت پارک انیمیشن در ژاپن‬ ‫اس��تودیو جیبلی متعلق به هایائو میازاکی‪ ،‬چهره ش��اخص انیمیشن‬ ‫ژاپن‪ ،‬پارک موضوعی با تمرکز بر انیمیشن‌های این استودیو می‌سازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬اس��تودیو جیبل��ی که به‌عنوان خانه‬ ‫تولید انیمیش��ن در جهان از اعتبار بس��یاری برخوردار است‪ ،‬با همکاری‬ ‫شریکان داخلی نخستین پارک موضوعی خود را بنا می‌کند‪ .‬دولت استان‬ ‫آیچی و روزنامه چونیچی ش��یمبون از ش��ریکانی خواهن��د بود که برای‬ ‫س��اخت این پارک موضوعی وارد عمل ش ‌ده‌اند‪ .‬این پارک در محل اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬اس��تان آیچی بنا می‌ش��ود‪ .‬در این مکان در سال ‪)1384( ۲۰۰۵‬‬ ‫یک نمایشگاه جهانی به مدت ‪ ۱۸۵‬روز برپا شده بود و بیش از ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫نفر بازدیدکننده را به این فضای بزرگ ‪ ۴۶۰‬هکتاری جلب کرد‪ .‬استودیو‬ ‫جیبلی دیروز با انتش��ار این خبر در ی��ک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد‬ ‫قرار اس��ت این پارک در پاییز ‪ )1401( ۲۰۲۲‬بهره‌برداری و در یک سال‬ ‫بعد جاذبه‌های دیگری به آن افزوده شود‪.‬‬ ‫معرفی صفحات مجازی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مولف کتاب لباب‌االلباب ‪ -‬سرحددار‬ ‫‪ -2‬غیرتمند ‪ -‬از نمادهای صفحه کلید رایانه ‪ -‬کاهن بودایی‬ ‫‪ -3‬صدمه و آسیب ‪ -‬همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد‪ -‬ضربات آهنگ موسیقی‬ ‫ آخرین وعده غذایی‬‫‪ -4‬سعی و کوشش ‪ -‬اشعه مجهول ‪ -‬شهری در استان مرکزی‬ ‫‪ -5‬آماده‌سازی کشتزار ‪ -‬حرف هشتم الفبای یونانی ‪ -‬بداندیش‬ ‫‪ -6‬بقیه و باقیمانده ‪ -‬کلمه تحسین‬ ‫‪ -7‬جدا از هم ‪ -‬مسیر بین مبدا و مقصد‬ ‫‪ -8‬ضمیر مغرور ‪ -‬بخیل و ممس��ک ‪ -‬نفس آدم‌های خس��ته ‪ -‬نش��انه نفی در نام‬ ‫و صفت‬ ‫‪ -9‬زبان کشیدن به بستنی ‪ -‬راه گم کرده‬ ‫‪ -10‬ارزان‌قیمت ‪ -‬درس اعداد و ارقام دبستانی‬ ‫‪ -11‬کتاب شعری از فریدون مشیری ‪ -‬بیماری سفیدک پوست ‪ -‬نویسنده آلمانی‬ ‫کتاب گرگ بیابان‬ ‫‪ -12‬شیشه را آینه می‌کند ‪ -‬دوستی ‪ -‬الی جامه‬ ‫‪ -13‬شخصیت و رفتار ‪ -‬ترس بسیار ‪ -‬سنگ فسان ‪ -‬مقیاس سطح‬ ‫‪ -14‬سیم اتصال دلکو به شمع موتور خودرو ‪ -‬دشمن سرسخت ‪ -‬خوشخوان اسیر‬ ‫‪ -15‬نوعی وکیل که دادگاه خود برای متهم انتخاب می‌کند ‪ -‬فهرست مساله‌دار‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایش��ی اع�لام کرد کمک‌هزینه‌ه��ای گروه‌های‬ ‫نمایشی در سال ‪ ۹۷‬در حال تسویه است و تا هفته آینده دیگر تعهدی در‬ ‫زمینه اجراهای س��ال گذشته تئاتر باقی نمی‌ماند‪ .‬به گزارش مهر شهرام‬ ‫کرمی‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت تسویه تعهدات مالی این‬ ‫اداره‌کل در س��ال ‪ ۹۷‬برای اجراها و کمک‌هزینه‌های گروه‌های نمایشی‬ ‫گفت‪ :‬از روز ش��نبه‪ ۱۱ ،‬خرداد تس��ویه تمامی تعهدات اداره‌کل هنرهای‬ ‫نمایش��ی در قبال گروه‌های تئاتری برای س��ال ‪ ۹۷‬ش��روع شده و تا روز‬ ‫ش��نبه هفته آینده به‌طور کامل تعهدات گذشته ما در این زمینه‪ ،‬تسویه‬ ‫می‌شود‪ .‬وی درباره مبلغ دیون باقیمانده از سال ‪ ،۹۷‬یادآور شد‪ :‬کل دیون‬ ‫سال‌های گذشته که عمده‌اش تعهدات اداره‌کل هنرهای نمایشی نسبت‬ ‫به اجراهای نمایش��ی و کمک‌هزینه‌ها بوده‪ ،‬حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان است‬ ‫که اولویت ما پرداخت کمک‌هزینه گروه‌های تئاتری در س��ال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫ما نصف این مبلغ را دریافت کرده‌ایم و خوش��بختانه تمامی دیون‌مان در‬ ‫زمینه کمک‌هزینه گروه‌ها را تسویه می‌کنیم‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬استاد دانشگاه شهید بهشتی‪:‬‬ ‫تول��دش آ‌نقدر مهم ب��ود که از س��اعت ‪ 20‬و‪ 30‬دقیقه‬ ‫غروب یکشنبه‪ ۲۴ ،‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۴۶‬برنامه تولد شروع‬ ‫ش��د و این برنامه را تلویزیون ملی ایران مس��تقیم پخش‬ ‫می‌کرد‪ .‬هنرمن��دان آن روز ایران‪ ،‬عارف‪ ،‬رامش‪ ،‬گوگوش‪،‬‬ ‫پرویز یاحقی‪ ،‬ایرج و مهس��تی در این مراس��م‪ ،‬برنامه اجرا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پ��در این نورس��یده زندگی را از کارگری ش��روع ک��رده ب��ود؛ از کار در کارواش‬ ‫ماش��ین‌های س��نگین‪ ،‬گاراژی در مش��هد و حاال هزاران کارگر در کارخانه‌اش تولد‬ ‫نورسیده را جشن می‌گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرس��دس زمانی در پاسخ به شاه که درباره کیفیت محصوالت کارخانه‬ ‫او پرس��ید‪ ،‬گفته بود‪« :‬محصوالت‪ ...‬از نظر کیفیت و استحکام ‪100‬درصد با آنچه ما‬ ‫در کارخانه مانهایم می‌س��ازیم‪ ،‬برابرند‪( ».‬ص‪ )۱۰۴ .‬گواهینامه کیفیت را هم برایش‬ ‫ص��ادر کرده بود و با همان گواهینام��ه مناقصه‌ای برای فروش اتوبوس در بغداد را از‬ ‫مرسدس برد‪.‬‬ ‫شخصیت‌های زیادی از پرنس فیلیپ (همسر ملکه الیزابت دوم) تا نوبوسکه کیشی‬ ‫(نخست‌وزیر ژاپن) و پادشاه هلند از کارخانه‌اش دیدن کرده بودند‪ .‬او از جوانی عالقه‬ ‫داش��ت برای کشورش ماشین تولید کند‪ .‬کارش را با تولید اتوبوس و مینی‌بوس‌های‬ ‫بنز شروع کرده بود اما آنچه او را برای ایرانیان جاودانه کرد خودرویی بود که قرار بود‬ ‫با نام ‪ ARROW‬در کمپانی روتس انگلیس تولید ش��ود‪ ،‬همان که ترجمه فارسی‬ ‫نامش «پیکان» می‌شد‪.‬‬ ‫پیکان ‪-‬نورس��یده احمد خیامی‪ -‬س��رانجام در ‪ ۲۳‬اردیبهشت ‪ ۱۳۴۶‬متولد شد‪.‬‬ ‫م��ردی که از کارگری آغاز ک��رده بود حاال در کنار ه��زاران کارگرش‪ ،‬تولید پیکان‬ ‫خودرویی که به بخش��ی از حافظه تاریخی‪ ،‬تاریخ صنعتی ش��دن و زندگی روزمره‬‫مردم ایران بدل شد‪ -‬را جشن می‌گرفت‪ .‬بنیان‌گذار شرکت ایران‌ناسیونال‪ ،‬سرانجام‬ ‫ماشینی را که دوست داشت ساخته بود و قصد داشت در مدت چند سال آن‌را به ‪۹۵‬‬ ‫درصد تولید داخل برساند‪ .‬این پدر می‌خواست فرزندش را معرفی و حتی صادر کند‪.‬‬ ‫قیمت تمام‌ش��ده محصولش از ش��رکت‌های خارجی کمتر ب��ود و با انحصار تولید‬ ‫خ��ودرو خ��ودش هم مخالفت کرده ب��ود‪ .‬یک بار به وزیر وقت گفت��ه بود‪« :‬منافعی‬ ‫در جلوگی��ری از ورود س��ایر خودروه��ا نمی‌بینم؛ مگر اینکه م��ردم به همین دلیل‬ ‫اعتمادشان از ما که بزرگ‌ترین تولیدکننده اتومبیل در داخل کشوریم سلب‌شود‪».‬‬ ‫(ص‪ )۱۵۸ .‬مردم��ی ب��ود و در خاطراتش گفته چند ماه یک ب��ار کارگران را جمع‬ ‫می‌کرد و درباره اهداف ش��رکت و برنامه‌های آینده با آنها حرف می‌زد‪ .‬پیکان‌شهر را‬ ‫هم برای کارگران ایران‌ناسیونال با همین رویکرد ساخته است‪.‬‬ ‫آنچه در باال آمد‪ ،‬مختصری است از کتاب «پیکان سرنوشت ما» (نشر نی‪)۱۳۹۷ ،‬‬ ‫که براس��اس خاطرات و نوش��ته‌های «احمد خیام��ی» بنیان‌گذار ایران‌ناس��یونال‪،‬‬ ‫تولیدکننده پیکان‪ ،‬ایران خودرو فعلی نوشته و توسط نشر نی در سال ‪ ۱۳۹۷‬منتشر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این کتاب عالوه بر آنکه حاوی درس‌های بسیار برای کارآفرینی بومی‬ ‫است و هر کارآفرین ایرانی‪ ،‬بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها یا صنعتگران ایرانی باید آن‌را‬ ‫بخوانند‪ ،‬حاوی درس‌های بسیاری درباره اخالق کسب‌وکار و همچنین امید و روحیه‬ ‫ایران‌دوستی است‪.‬‬ ‫کتاب حاوی ارزش‌های تاریخی بس��یاری درباره روند صنعتی‌شدن ایران در دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬و رویکرده��ای کارآفرینان ایران��ی در آن دهه به‌ویژه رویکرد احمد و محمود‬ ‫خیامی به تولید صنعتی و کارخانه ایران ناسیونال در آن زمان است‪ .‬نکاتی نیز درباره‬ ‫رویک��رد وزارت اقتصاد ایران با مدیریت نقی عالیخانی به صنعتی‌ش��دن در آن دهه‬ ‫دارد‪ .‬کتاب��ی بس��یار خوش‌خوان با نثری روان و دوست‌داش��تنی و حاوی رویکردی‬ ‫غرورآمی��ز به انس��ان به‌ویژه کارگر ایران��ی در ‪ ۲۴۶‬صفحه که خوان��دن آن در این‬ ‫روزها که صداهای کم‌امیدی از هر جایی به گوش می‌رس��د‪ ،‬الهام‌بخش و فوق‌العاده‬ ‫لذت‌بخش است‪ .‬ایران‌دوستی را می‌شود در خط خط نوشته‌ها و کالم احمد خیامی‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬مقدمه کتاب را هم دکتر علی‌اصغر س��عیدی‪ ،‬جامعه‌ش��ناس و مورخ‬ ‫اقتصادی معتبر و به‌واقع متخصص تاریخ صنعتی‌شدن عصر پهلوی اول و دوم نوشته‬ ‫و به‌نوعی مهر تاییدی بر محتوای کتاب است‪ .‬نشر نی کتاب را با کیفیت عالی و نرخ‬ ‫بس��یار مناس��ب ‪ ۲۸۰۰۰‬تومان (در بازار فعلی کتاب) در سال ‪ ۱۳۹۷‬به بازار کتاب‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ .‬همه ایرانیان کتابخوان‪ ،‬دانشجویانی که دنبال امید و سختکوشی‬ ‫و الگوی ایران‌دوس��تی می‌گردند‪ ،‬صنعتگرانی که می‌خواهند راه و رس��م کسب‌وکار‬ ‫بیاموزند و حتی طالبان اخالق می‌توانند از این کتاب بس��یار بیاموزند و لذت ببرند‪.‬‬ ‫اگر خواندید و لذت بردید‪ ،‬کتاب را به دیگران هم توصیه کنید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫پدر و فرزندی افتخارآمیز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه صمت شماره 1347

روزنامه صمت شماره 1347

شماره : ۱۳۴۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه صمت شماره 1346

روزنامه صمت شماره 1346

شماره : ۱۳۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!