صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۰۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1300

روزنامه صمت شماره 1300

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫رهبرمعظم انقالب در دیدار با دانشگاهیان خواستار راه‌حل‬ ‫برای بیماری‌های مزمن اقتصادی شدند‬ ‫اسراف بسیار خسارت‌بار‬ ‫در مصرف انرژی‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1300‬پیاپی ‪ 16 2618‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ما را مات کردید‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫چالش‌های‬ ‫تولید‬ ‫ارزش‌افزوده‬ ‫قربانی خام‌فروشی‬ ‫‌نقدی جدی‬ ‫بر نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫میز گرد‬ ‫صنعت ماشین‌آالت راهسازی‬ ‫ثروت‌آفرین اما بدون‌‌متولی‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫ثبات دالر‬ ‫بازار مس را سر به‌راه کرد‬ ‫پایان پروازهای صوری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر اصالح رابطه دولت با بخش خصوصی تاکید کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫آسیب‌های یک رابطه پرتنش‬ ‫تقویت تولی��دات داخلی‪ ،‬اصالح ارتباطات با تولیدکنندگان و ورود بخش خصوصی‬ ‫به عرصه تولید و س��رمایه‌گذاری ‪ ۳‬محوری است که بر اساس آخرین گفته‌های وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکالت اقتصادی امروز کشور‬ ‫را برطرف کند‪ .‬این موضوع در حالی از س��وی رضا رحمانی مطرح ش��ده که فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و تولیدکنندگان انتقادهای بس��یاری به سیاست‌های اقتصادی دولت‬ ‫دارند‪ .‬فعاالن اقتصاد تا‌کنون بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند که تاثیر تحریم‌های‬ ‫داخلی دس��ت‌کمی از تحریم‌ه��ای امریکا ندارد و در موارد قابل‌توجهی مانع رش��د و‬ ‫توسعه در کشور شد ‌ه است‪ .‬فعاالن بخش خصوصی معتقدند دولت حتی برای اصالح‬ ‫ارتباط با تولیدکنندگان هم نظر آنها را نمی‌پرس��د‪ .‬به گفته تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬تا زمانی که بخش خصوصی پیش از تنظیم سیاست‌های کالن کشور‬ ‫در جریان آن نباش��د و دولت جایگاه قدرتمندی به این بخش ندهد نمی‌توان منتظر‬ ‫‪3‬‬ ‫تغییرات خاصی بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫راهگشا یا راهبند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫اگر مس��افر پروازی باش��ید که خلب��ان آن‪ ،‬در زم��ان آموزش‪،‬‬ ‫نشس��ت و برخاس��ت واقعی را تجربه نکرده‪ ،‬چه احساسی به شما‬ ‫دس��ت می‌دهد؟ با تفاهمنامه‌ای که در روزهای گذش��ته سه نهاد‬ ‫ش��رکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی‪ ،‬س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری امضا کردند‪ ،‬به‌نظر‬ ‫می‌رسد مسئوالن در تالش برای جلوگیری از فاجعه‌هایی هستند‬ ‫که ممکن است در اثر صوری شدن پرواز‌های آموزشی رخ دهد‪13 .‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫آق��ای رئیس‌جمه��وری در دیدار ب��ا جمعی از کارآفرین��ان و فعاالن‬ ‫اقتصادی فرمایشاتی فرمودند که در شماره ‪( ۱۲۹۶‬شنبه هفته گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۴‬خرداد ‪ )۹۸‬از ایشان اجازه گرفتم و نکاتی از سخنان‌شان را درباره آب‬ ‫و برق و گاز و انرژی پاس��خ دادم و امروز بخش دیگری را تقدیم ایش��ان‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫در ادامه س��خنان خود درباره گالیه‌های مطرح شده از سوی نماینده‬ ‫ش��رکت‌های داروس��ازی در زمینه ارزانی دارو‪ ،‬فرموده‌اید‪ :‬اگر در بخش‬ ‫س�لامت‪ ،‬ایران را با کش��ورهای همجوار و حتی کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫مقایسه کنیم‪ ،‬شاهدیم که کار بسیار بزرگی در حوزه طرح تحول سالمت‬ ‫در کشور انجام شده‪ ،‬به‌طوری که بسیاری از سران کشورها اعم از اروپایی‬ ‫و غیراروپایی در زمینه اجرای طرح تحول سالمت در ایران‪ ،‬ابراز تعجب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ای��ن ن��گاه دیگر حیرت‌انگیز اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت چند تا از س��ران‬ ‫کشورهایی را که از وضعیت تحول سالمت و دارو و درمان و بیمارستان‌ها‬ ‫و پزش��کان و خدمات بیمارس��تانی ما انگش��ت تحیر به ده��ان برده‌اند‬ ‫به‌وضوح نام ببرید؟‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫اصال یک بار به‌عنوان یک فرد عادی به مطب پزشکان یا بیمارستان یا‬ ‫آزمایشگاه یا درمانگاهی مراجعه کرده‌اید؟‬ ‫اصال همه اعضای هیات دولت یک بار مثل بقیه مردم به بیمارس��تانی‬ ‫رفته‌اند؟‬ ‫اصال خبر دارید وضعیت دارو و بیماران چگونه است؟‬ ‫اصال می‌دانید بخش��ی از مردم داروهای خ��ود را به‌علت گرانی تهیه‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫اصال خبر دارید که بخشی از مردم سراغ دندانپزشکی نمی‌روند چون‬ ‫پولش را ندارند؟‬ ‫اص�لا می‌دانید که بخش��ی از مردم نمره عینک چشم‌ش��ان را تغییر‬ ‫نمی‌دهند تا هزینه نپردازند‪.‬‬ ‫اصال اسم خیابان ناصرخسرو به گوش‌تان خورده است؟‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ش��ما که بیش��تر از ما دنیا را گش��ته و دیده‌اید‪ ،‬چرا این مقایسه‌ها را‬ ‫می‌کنید؟ بله درس��ت می‌فرمایید‪ ،‬االن بیشتر کشورهای دنیا دفترچه‬ ‫خدمات درمانی ندارند‪ ،‬چون یک کارت ملی و یک ش��ماره دارند و همه‬ ‫خدمات درمانی را دریافت می‌کنند و فقط با بیمه کار دارند؛ دکتر نسخه‬ ‫را در رایانه می‌نویس��د و هر داروخانه‌ای که بروید‪ ،‬نس��خه را می‌پیچد و‬ ‫تحوی��ل می‌دهد و هر بیمارس��تانی که بروید ش��ما را پذیرش می‌کند و‬ ‫همه مردم به یک نسبت‌هایی با بیمه روبه‌رو هستند؛ فقط بیمه‪ .‬حاال ما‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��ال است که اصال بیمه نداریم‪ ،‬این شبه‌بیمه است‪ ،‬مثل شبه‌وبا‬ ‫و واگیردار هم است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای همسایه بیمارستان‌هایی ساخته شده‌اند که در اروپا و‬ ‫امریکا مشابه ندارند‪.‬‬ ‫ما بعد از ‪ 30‬س��ال خدمت در دولت جرات نمی‌کنیم دفترچه خدمات‬ ‫درمانی را از جیب‌مان مقابل پزشکان درآوریم‪.‬‬ ‫جنابعالی و اعضای دولت اصال دفترچه خدمات درمانی دارید؟‬ ‫برای مدتی درمانگاه ریاس��ت جمهوری را تعطیل کنید تا دس��ت‌کم‬ ‫گاهی آقایان وزیر بتوانند به یک درمانگاه‪ ،‬دندانپزش��کی و بیمارس��تان‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬هرچند حضور آنها هم با تش��ریفات و محافظ و بگیروببند‬ ‫است‪ ،‬اما باز هم ما قبول داریم‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫خاطرنش��ان کرده‌اید که در بخش آموزش کارهای بس��یار مهمی در‬ ‫کش��ور انجام ش��ده‪ ،‬به‌طوری که ما با ‪ ۱۴‬میلیون دانش‌آموز و ‪ ۴‬میلیون‬ ‫دانشجو‪ ،‬کار بسیار بزرگی در زمینه آموزش در کشور انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫خدا را شکر که ‪ ۱۸‬میلیون دانش‌آموز و دانشجو داریم‪ .‬از بابت کمیت‬ ‫خوشحالیم‪ ،‬اما یک بار به خودتان گفته‌اید با چه کیفیتی؟‬ ‫در همه ش��هرها و روس��تاهای کش��ور دانشگاه درس��ت کرده‌ایم‪ ،‬در‬ ‫دارقوزآبادها بدون اس��تاد مناس��ب‪ ،‬بدون کیفیت علمی‪ ،‬بدون انگیزه‬ ‫رقابتی؛ فقط مس��ابقه مدرک دادن و مدرک گرفتن راه انداخته‌ایم؛ حاال‬ ‫حاصل این همه مدرک چیست؟‬ ‫تحصیالت ابتدایی و متوس��طه هم که بدون برنامه‌ریزی علمی‪ ،‬فنی‪،‬‬ ‫حرفه‌ای و آینده‌نگری‪ ،‬معلوم است راه به کجا خواهد برد‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت درب��اره آموزش و پرورش و آم��وزش عالی خیلی صحبت‬ ‫نکنیم‪ ،‬مانند تورم چنان عیان است که احتیاجی به بیان ندارد‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کاملا غلط و اشتباه دانسته و‬ ‫گفته‌اید‪ :‬در شرایط مساوی به‌طور حتم بخش خصوصی در اولویت است‬ ‫و ح��ق تقدم با بخش خصوصی اس��ت‪ .‬نباید به‌هیچ عنوان بخش دولتی‬ ‫رقیب بخش خصوصی باشد و ما باید امتیاز را به بخش خصوصی بدهیم‬ ‫و به‌طور حتم بنگاه‌های دولتی باید واگذار ش��وند‪ .‬انشااهلل امسال شرایط‬ ‫مطلوبی برای واگذاری‌ها داشته باشیم‪ .‬خوشبختانه رهبر معظم انقالب‬ ‫هم با اینکه بخش‌های نظامی از اقتصاد بیرون بروند‪ ،‬موافق هستند‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫سال‌هاس��ت که همه از بخش خصوصی می‌گوین��د‪ .‬اصال امروز همه‬ ‫متوجه ش��ده‌اند که مصادره بسیاری از ش��رکت‌ها ازسوی دولت اشتباه‬ ‫بوده و باید از روز نخست در اختیار کارکنان و مدیران متعهد و متخصص‬ ‫و س��الم یا حتی همان صاحبان‌ش��ان قرار می‌گرفت تا بس��یاری از آنها‬ ‫دست‌کم ورشکسته و ضررده نمی‌شدند‪.‬‬ ‫اما شما بهتر از هر کسی می‌دانید که این شیوه واگذاری‌ها و نااطمینانی‬ ‫س��رمایه‌گذاران و حضور س��ازمان‌های نظارتی و باال‌دست و ده‌ها مورد‬ ‫دیگر‪ ،‬سرانجام از یک شرکت دولتی‪ ،‬یک شرکت خصولتی می‌سازد که‬ ‫شتر گاو پلنگی است که هر روز به یک رنگ جلوه‌گری می‌کند و درنهایت‬ ‫باز هم ضرر آن به پای دولت و سود آن به جیب این و آن است‪.‬‬ ‫در یادداش��ت هفته آینده س��عی می‌کنم به آخرین بخش س��خنان‬ ‫جنابعالی بپردازم‪.‬‬ ‫اسراف بسیار خسارت‌بار در مصرف انرژی‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی عصر چهارشنبه در دیداری سه‌‌ساعته‬ ‫ت علمی‬ ‫با هزاران نفر از اس��تادان و اعضای هیا ‌‬ ‫دانش��گاه‌ها با تمجید از پیش��رفت‌های حقیقی‬ ‫دانش��گاه‌ها و مراکز علمی‪ ،‬پیش��رفت پرشتاب و‬ ‫جهش علمی را برای رس��یدن ایران اس�لامی به‬ ‫اوج‪ ،‬ضروری خواندند و با اشاره به هوشیاری ایران‬ ‫در مقابل فریب امریکا برای پیش��برد «تاکتیک‬ ‫مذاکره در سایه راهبرد فشار» تاکید کردند‪ :‬روز‬ ‫قدس امس��ال از هر س��ال مهم‌تر اس��ت چرا که‬ ‫امری��کا و برخی دنباله‌هایش ب��ا «معامله قرن»‬ ‫به‌دنبال به فراموشی س��پردن مسئله فلسطین‬ ‫در جهان هستند که البته ناکام خواهند ماند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬شرط اساسی برای‬ ‫پیشرفت علمی کشور را وجود «امید» برشمردند‬ ‫و با هشدار درباره وجود جریانی در داخل و خارج‬ ‫که با اخبار دروغ و تحلیل‌های مغرضانه به‌دنبال‬ ‫دمی��دن روح ناامی��دی و ان��کار دس��تاوردهای‬ ‫علمی ایران اس��ت‪ ،‬افزودند‪« :‬جریان‬ ‫پرافتخ��ار‬ ‫ِ‬ ‫یأس‌آفرین» به‌دنبال آن اس��ت که دانش��جویان‬ ‫نخبه را بی‌انگیزه یا ترغیب به خروج از کشور کند‬ ‫و اس��تادان را نیز که میانداران مس��ائل دانشگاه‬ ‫هستند‪ ،‬از پیشرفت علمی مأیوس کند‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به بیماری‌های مزمن اقتصادی‬ ‫از جمل��ه «بهره‌وری پایین»‪« ،‬اس��راف بس��یار‬ ‫خس��ارت‌بار در مصرف ان��رژی»‪« ،‬نفتی بودن و‬ ‫دولتی بودن اقتصاد»‪« ،‬مشکالت نظام مالیاتی»‬ ‫و «س��اختار بودجه» افزودند‪ :‬دانشگاه‌ها در پرتو‬ ‫عل��م نافع و ایجاد س��ازکار مناس��ب به تأمل در‬ ‫راه‌حل‌های این‌گونه مشکالت بپردازند‪ .‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای گفتند‪« :‬جست‌وجوی راه‌های‬ ‫علم��ی ب��رای شکس��تن تحریم‌ه��ا» و «تحقق‬ ‫رونق تولید» از دیگر مس��ائلی است که استادان‬ ‫دانشگاه‌ها باید با اراده محکم به آنها ورود کنند‪.‬‬ ‫ایشان با ابراز خرسندی از اقدام وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اعالم فهرس��ت مش��کالت و‬ ‫نیازه��ای این بخش خاطرنش��ان کردند‪ :‬اکنون‬ ‫نوبت وزارت علوم و دانشگاه‌هاست که برای حل‬ ‫این مسائل وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در بخش دیگری‬ ‫کردند‪ :‬موضوعاتی همچون مسائل دفاعی‪ ،‬قابل‬ ‫مذاکره نیس��ت‪ .‬مذاکره در این مسائل دو کلمه‬ ‫خواهد بود؛ ط��رف مقابل می‌گوید ما این موارد‬ ‫را خواس��تاریم و ما هم می‌گویی��م «نه» و تمام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود تنها راه مقابله با ترفند‬ ‫امریکا برای مذاکره را استفاده از اهرم‌های فشار‬ ‫در مقابل امریکایی‌ها دانس��تند و افزودند‪ :‬اگر از‬ ‫اهرم‌ها و ابزارهای فشار به‌درستی استفاده شود‪،‬‬ ‫فش��ار امریکایی‌ها یا کم یا متوقف خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا اگر فریب «دعوت ب��ه مذاکره» امریکایی‌ها‬ ‫خورده ش��ود و از اهرم‌های فشار استفاده نشود‪،‬‬ ‫نتیجه‪ ،‬لغزیدن و باخت قطعی اس��ت‪ .‬ایش��ان با‬ ‫تاکی��د بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران فریب‬ ‫ترفن��د امریکایی‌ها را در زمینه مذاکره‪ ،‬نخواهد‬ ‫خورد‪ ،‬افزودند‪ :‬اهرم فش��اری که فعال اس��تفاده‬ ‫شده است‪ ،‬مصوبه اخیر شورای‌عالی امنیت ملی‬ ‫است اما همیشه در این حد متوقف نخواهیم ماند‬ ‫و در برهه بعدی‪ ،‬اگر الزم باشد‪ ،‬از اهرم‌های فشار‬ ‫دیگری استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫از سخنان‌ش��ان با اش��اره به جنجال رسانه‌های‬ ‫خارج��ی درباره مذاک��ره گفتند‪ :‬مقص��ود آنها‬ ‫از اینک��ه می‌گوین��د ایران باید ب��ه میز مذاکره‬ ‫بازگ��ردد‪ ،‬مذاکره با امریکا اس��ت زیرا ما با دیگر‬ ‫کشورها مشکلی نداریم و با اروپایی‌ها و دیگران‬ ‫مذاک��ره می‌کنیم‪ .‬حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای با‬ ‫تاکید بر اینکه مسئله اصلی در مذاکرات‪ ،‬تعیین‬ ‫موضوع مذاکره اس��ت‪ ،‬افزودن��د‪ :‬ما در مورد هر‬ ‫موضوع��ی مذاک��ره نمی‌کنی��م و «موضوع��ات‬ ‫ناموسی و اساسی انقالب» همچون توان دفاعی‬ ‫کش��ور نمی‌توانند موضوع مذاکره باشند‪ .‬ایشان‬ ‫ب��ا اش��اره به اینک��ه مذاکره به‌معن��ای معامله و‬ ‫کوتاه آمدن در برخی موارد اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان یارانه روزانه بنزین در ایران‬ ‫درحالی که پرداخت یارانه س��نگین به سوخت‬ ‫به‌وی��ژه بنزین ادامه دارد‪ ،‬کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫باتوج��ه به ش��رایط فعلی‪ ،‬ت��داوم این رون��د را به‬ ‫سود اقتصاد کشور ندانس��ته و بر اصالح آن تاکید‬ ‫دارند‪ .‬به گزارش ایس��نا براس��اس اعالم ش��رکت‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف س��وخت‪ ،‬روزان��ه فقط ‪۴۵‬‬ ‫میلیون دالر یارانه به بنزین پرداخت می‌ش��ود که‬ ‫اگر این رقم را در دالر ‪۱۰‬هزار تومانی (برای آسانی‬ ‫محاس��به و درک بهتر رقم رند ش��ده است) ضرب‬ ‫کنیم خواهیم دید روزانه دس��ت‌کم ‪ ۴۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان یارانه فقط به این سوخت پرداخت می‌شود‬ ‫که اگر یارانه پرداختی به سوخت مهم دیگر یعنی‬ ‫گازوئی��ل را هم به آن اضافه کنیم خواهیم دید که‬ ‫چه ارقام هنگفتی از جیب مردم خارج می‌شود و به‬ ‫آسمان می‌رود‪ .‬محسن دالویز‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف س��وخت کش��ور در این‌باره‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬متاس��فانه به‌علت الگوی نامناس��ب‬ ‫نرخ س��وخت‪ ،‬نیمی از یارانه هنگفت پرداختی به‬ ‫بنزین به دهک‌های پردرآمد جامعه می‌رسد و اگر‬ ‫روند مصرف بنزین به همین ش��کل ادامه یابد‪ ،‬در‬ ‫چند س��ال آینده بخش عمده بودجه کش��ور باید‬ ‫ب��ه پرداخت یارانه س��وخت اختص��اص یابد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پرداخت ارقام هنگفت به‌عنوان یارانه بنزین‬ ‫که نیم��ی از آن ب��ه دهک‌های ثروتمن��د جامعه‬ ‫اختص��اص می‌یابد و همین‌طور قاچ��اق بنزین با‬ ‫نرخ یارانه‌ای‪ ،‬هر دو از نمودهای بی‌عدالتی اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ه اقدام‌های دولت برای افزایش تولید بنزین‬ ‫ه��م اش��اره کرد و ادام��ه داد‪ :‬در چند س��ال اخیر‬ ‫به‌واس��طه افزایش ظرفیت پاالیشی کشور‪ ،‬تولید‬ ‫روزانه بنزین از ح��دود ‪ ۶۰‬میلیون لیتر به بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون لیت��ر افزایش یافته‪ ،‬اما مصرف به‌طور‬ ‫مس��تمر از تولید س��بقت می‌گی��رد؛ در این میان‬ ‫مگر چقدر می‌توان پاالیش��گاه ساخت و بر میزان‬ ‫تولید بنزی��ن اضافه کرد؟ از س��وی دیگر‪ ،‬نگاهی‬ ‫به آمارهای جهانی نش��ان می‌ده��د ایران یکی از‬ ‫ارزان‌ترین قیمت‌های بنزین در جهان را داراس��ت‬ ‫معامله قرن به نتیجه نمی‌رسد‬ ‫رئیس‌جمه��وری با تاکید بر‬ ‫اینک��ه توطئه‌های اس��تکبار و‬ ‫متجاوزان علیه قدس ش��ریف‬ ‫و فلس��طین به نتیجه نخواهد‬ ‫رس��ید‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬تردید‬ ‫نداری��م که پی��روزی نهایی از‬ ‫آن ح��ق و فلس��طین خواهد‬ ‫بود و س��رزمین فلس��طین مأمنی برای‬ ‫مس��لمانان‪ ،‬مسیحیان و یهودیان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در مسیر راهپیمایی روز‬ ‫قدس‪ ،‬با بیان اینکه دش��منان اسالم در‬ ‫دو س��ال گذش��ته توطئه‌های جدیدی‬ ‫مذاکره دوباره هسته‌ای معنا ندارد‬ ‫علیه قدس طراح��ی کرده‌اند‬ ‫ک��ه البته به نتیجه نرس��یده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دش��منان‬ ‫ق��دس را پایتخ��ت رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی اعالم کردند که‬ ‫ج��ز یکی‪ ،‬دو کش��ور کوچک‬ ‫هیچ کش��وری در جهان از آن‬ ‫حمای��ت نکرد‪ .‬آنه��ا همچنین جوالن را‬ ‫از آن رژیم صهیونیس��تی معرفی کردند‬ ‫که هی��چ کش��ور و نه��اد بین‌المللی از‬ ‫آن حمای��ت نکرد‪ .‬روحان��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بی‌تردی��د موض��وع معامله ق��رن نیز به‬ ‫ورشکس��تگی قرن تبدیل خواهد ش��د و‬ ‫به‌طور قطع به نتیجه نخواهد رسید‪.‬‬ ‫رئی��س مجل��س ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫امریکایی‌ه��ا می‌گویند م��ا می‌خواهیم‬ ‫درب��اره منطق��ه‪ ،‬موش��ک و موض��وع‬ ‫هس��ته‌ای مذاکره کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکره‬ ‫دوب��اره در زمین��ه هس��ته‌ای چه معنا‬ ‫دارد؟ بس��اط فریبکاری‌ت��ان را جم��ع‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬عل��ی الریجان��ی‪ ،‬رئی��س‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در س��خنرانی پیش از‬ ‫خطبه‌های نماز جمعه ته��ران در روز قدس بیان‬ ‫کرد‪ :‬امریکایی‌ها می‌گویند ما توافق هس��ته‌ای را‬ ‫قبول نداریم‪ ،‬بنابراین از این توافق خارج ش��دند‬ ‫و تحریم‌ه��ای زی��ادی را علیه مل��ت ایران وضع‬ ‫کردند‪ .‬وقت��ی کاری از پیش نبردن��د‪ ،‬می‌گویند‬ ‫قدس فروشی نیست‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه‬ ‫ای��ران ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه قدس فروش��ی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قدس قبل��ه اول مس��لمین‬ ‫و مرک��ز آرزوه��ا و آم��ال هم��ه مس��لمانان‬ ‫اس��ت‪ .‬ظری��ف در ضیافت افطاری س��فیران‬ ‫کش��ورهای اس�لامی افزود‪ :‬ش��رایط کنونی‬ ‫جهان اس�لام ش��رایط دردناکی است و هیچ‬ ‫درد و خط��ری باالتر از این نیس��ت که معامله ش��رم‌آور‬ ‫ق��رن ازس��وی برخ��ی کش��ورهای منطق��ه حمای��ت‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایرن��ا وزیر امور خارج��ه ادامه داد‪ :‬درد‬ ‫بزرگی اس��ت که امروز که در آستانه روز قدس قرار داریم‪،‬‬ ‫و روش��ن اس��ت ثابت ماندن نرخ و ارزانی بنزین به‬ ‫قیمت پرداخت همان یارانه‌های هنگفت است که‬ ‫نفع اصل��ی‌اش به ثروتمن��دان دارای خودروهای‬ ‫گرانقیم��ت می‌رس��د و فقیران بی‌خ��ودرو از آن‬ ‫به��ره‌ای نمی‌برند‪ .‬نرخ بنزین در ایران حداکثر ‪۲۹‬‬ ‫س��نت اس��ت که از این نظر مقام سوم را در جهان‬ ‫دارد‪ .‬رتبه نخس��ت ارزانی بنزین متعلق به ونزوئال‬ ‫با یک س��نت و مقام دوم متعلق به س��ودان با ‪۱۴‬‬ ‫س��نت اس��ت‪ .‬پس از ایران هم کویت با نرخ بنزین‬ ‫‪ ۳۴‬سنت قرار دارد‪ ،‬این در حالی است که نرخ این‬ ‫سوخت در کشورهای همسایه ایران چندین برابر‬ ‫کشور ما است‪.‬‬ ‫ما می‌خواهیم درباره منطقه‪ ،‬موشک و‬ ‫موضوع هسته‌ای مذاکره کنیم‪ .‬این چه‬ ‫مذاکره‌ای است که شما اول تحریم‌های‬ ‫گس��ترده را وضع می‌کنید‪ ،‬این ش��یوه‬ ‫مذاک��ره امت��داد عمل تحریم اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫قدرت مقاومت ام��روز از نظر تجهیزات‬ ‫و گستردگی قابل قیاس با چند سال پیش نیست‬ ‫و این امر نکته امیدوارکننده‌ای اس��ت‪ .‬همین امر‬ ‫موجب شده آنها با ناپختگی طرح مفتضح معامله‬ ‫قرن را ارائه بدهند‪ .‬امس��ال شرایط از چند جهت‬ ‫مقداری متفاوت است؛ یکی توطئه‌های پیچیده‌ای‬ ‫ک��ه امریکا در منطقه دنبال می‌کند‪ ،‬دوم ش��فاف‬ ‫شدن صحنه و سوم قوی‌تر شدن جبهه مقاومت‪.‬‬ ‫شکست معامله قرن با حضور مردم‬ ‫می‌بینیم که در کش��ور اس�لامی‪ ،‬کنفرانسی‬ ‫برای فروش قدس تش��کیل می‌ش��ود‪ .‬قدس‬ ‫فروش��ی نیس��ت؛ قدس نه از آن ترامپ است‬ ‫که به کس��ی ببخش��د‪ ،‬نه هیچ گاه قدس از آن‬ ‫نتانیاهو خواهد شد و نه هیچ کس اجازه دارد از‬ ‫طرف ملت بزرگ فلس��طین‪ ،‬قدس را به کسی‬ ‫بفروش��د یا از کسی بخرد چون قدس قبله اول‬ ‫همه ما مس��لمانان و مرکز آرزوها و آمال مس��لمین است‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزیر امور خارجه در حس��اب کاربری خود در‬ ‫توییتر نوش��ت‪ :‬قدس نه از آن امریکا اس��ت که آن را بذل‬ ‫و بخشش کند و نه از آن اسرائیل که به چنگش آورد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری در جمع راهپیمایان روز قدس‬ ‫گفت‪ :‬با حضور مردم معامله قرن به شکس��ت کش��یده می‌شود‬ ‫و برای س��ران عرب که با رژیم صهیونیستی همراهی می‌کنند‪،‬‬ ‫روسیاهی تاریخی خواهد ماند‪ .‬به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری‬ ‫که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس در‬ ‫جم��ع راهپیمایی‌کنندگان تهرانی حضور یافته بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امام بزرگوار ما راهبرد بسیار مهمی برای مردم فلسطین ترسیم‬ ‫کرد و آن راهبرد در واقع حضور مردم در صحنه برای حمایت از فلسطینیان بود‪ .‬جهانگیری‬ ‫افزود‪ :‬مردم ایران همیش��ه تاریخ‌ش��ناس و وقت‌ش��ناس بود ‌ه و حساسیت‌ها را تشخیص‬ ‫داده‌اند‪ .‬اکنون کشورش��ان در ش��رایط خاصی قرار گرفته اس��ت؛ امریکایی‌ها از یک طرف‬ ‫چنگ و دندان نشان می‌دهند و از طرف دیگر درخواست مذاکره می‌کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫حکم ربیعی به‌عنوان‬ ‫«سخنگوی دولت» صادر شد‬ ‫افطار معدنچیان در عمق ‪ ۳۵۰‬متری زمین‬ ‫در معدن زغال‌سنگ سوما در ترکیه‬ ‫عکس‪ :‬خبرگزاری آناتولی‬ ‫دکت��ر علی ربیع��ی به‌عنوان «دس��تیار‬ ‫ارتباط��ات اجتماع��ی رئیس‌جمه��وری و‬ ‫سخنگوی دولت» منصوب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه اطالع‌رس��انی ریاس��ت جمهوری‬ ‫رئیس‌جمه��وری در حکمی عل��ی ربیعی‬ ‫را به‌عن��وان «دس��تیار ارتباطات اجتماعی‬ ‫رئیس‌جمه��وری و س��خنگوی دول��ت»‬ ‫منصوب کرد‪ .‬در متن حکم حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری خطاب‬ ‫به علی ربیعی آمده اس��ت‪ :‬نظر به تجربه‌ه��ا و توانایی جنابعالی در‬ ‫عرصه‌های گوناگون اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و ارتباط جمعی به موجب‬ ‫این حکم به‌عنوان «دس��تیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و‬ ‫س��خنگوی دولت» منصوب می‌شوید‪ .‬روحانی نوشت‪ :‬انتظار می‌رود‬ ‫از تم��ام ظرفیت‌های ارتباطی ارکان دول��ت در ابعاد گوناگون برای‬ ‫توس��عه همه‌جانبه تعامل با رس��انه‌ها و ارتباط ب��ا مردم بهره‌گیری‬ ‫شایسته به‌عمل آورید‪ .‬توفیق شما را در انجام بایسته وظایف محوله‬ ‫ب��ا رعایت اصول قانونمداری‪ ،‬اعتدال‌گرایی و منش��ور اخالقی دولت‬ ‫تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬ش��ورای همکاری خلیج‌فارس بامداد‬ ‫جمع��ه‪ ۱۰ ،‬خرداد‪ ،‬بعد از اتمام نشس��ت خود در‬ ‫شهر مکه قطعنامه‌ای صادر کرد‪ .‬شورای همکاری‬ ‫در یکی از بندهای این س��ند از ایران خواس��ته به‬ ‫اصول منش��ور مل��ل متحد و قوانی��ن بین‌المللی‪،‬‬ ‫حس��ن همج��واری‪ ،‬احت��رام به ح��ق حاکمیت‬ ‫کشورهای دیگر‪ ،‬دخالت نکردن در امور کشورهای‬ ‫دیگر و استفاده نکردن از قوای نظامی متعهد باشد‪.‬‬ ‫اعضای ش��ورا از جامعه بین‌المللی خواس��ته‌اند از‬ ‫دس��تیابی ای��ران ب��ه توانمندی‌های هس��ته‌ای‬ ‫جلوگیری کنند و محدودیت‌های شدیدتری علیه‬ ‫برنامه موش��کی ایران به کار بگیرند‪ .‬این کشورها‬ ‫همچنی��ن از راهب��رد دول��ت امریکا علی��ه ایران‬ ‫حمایت کرده‌اند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با ابراز تأسف‬ ‫از رویکرد عربس��تان س��عودی در س��وء استفاده‬ ‫از ش��رایط میزبان��ی اجالس س��ران کش��ورهای‬ ‫عضو س��ازمان همکاری اس�لامی گف��ت‪ :‬بیانیه‬ ‫صادرشده ازسوی س��ران برخی کشورهای عرب‬ ‫و خلیج‌ف��ارس را که در آن اتهام‌های بی‌اساس��ی‬ ‫علیه کشورمان مطرح شده‪ ،‬رد و محکوم می‌کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد‪ :‬ما تالش‬ ‫عربستان برای بس��یج آرای کشورهای همسایه و‬ ‫عرب��ی را ادامه فرآیند بی‌س��رانجامی می‌دانیم که‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران طی می‌کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬برخ��ی مقام��ات ش��رکت‌کننده در‬ ‫نشس��ت اضطراری سران اتحادیه عرب به‌میزبانی‬ ‫عربس��تان سعودی در ش��هر مکه با تاکید بر حفظ‬ ‫هوش��یاری برای پرهیز از ب��روز هرگونه درگیری‬ ‫در منطق��ه و کاهش تنش‪ ،‬بر حف��ظ صلح و ثبات‬ ‫برمبن��ای احترام متقاب��ل تاکید کردند‪ .‬س��ران‬ ‫کشورهای عربی ش��رکت‌کننده در این نشست با‬ ‫تاکی��د بر اینکه باید از افزایش تنش و بروز هرگونه‬ ‫درگی��ری به‌ش��دت پرهی��ز کنیم تاکی��د کردند‬ ‫کشورهای عربی منطقه توان از دست دادن امنیت‬ ‫خ��ود را ندارن��د چراک��ه هرگونه ناامن��ی‪ ،‬امنیت‬ ‫مجموعه کش��ورهای منطقه و حتی جهان را دچار‬ ‫تهدید جدی می‌کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا در امور‬ ‫ایران صحبت‌هایش در روزنامه وال‌استریت ژورنال‬ ‫مبنی بر امکان خرید مح��دود نفت از ایران را پس‬ ‫گرفت‪ .‬به‌نوشته وال‌اس��تریت ژورنال‪ ،‬هوک اعالم‬ ‫کرد کش��ورهایی مانند چین و هند که ماه گذشته‬ ‫مش��مول معافیت از تحریم نفت ایران شده بودند‪،‬‬ ‫می‌توانند تا زمان رس��یدن به سقفی که درباره آن‬ ‫مذاکره شده‪ ،‬به خرید نفت ایران ادامه دهند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان‬ ‫پی��ش از این اع�لام کرده بود ‪ 3‬انتخاب��ات را در ‪6‬‬ ‫مهر امس��ال برگزار می‌کند‪ ،‬اما روز گذشته تغییر‬ ‫عقیده داده اس��ت‪ .‬تصمیم جدید این کمیسیون‬ ‫برگزاری تنها انتخابات ریاس��ت جمهوری در مهر‬ ‫است و انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای استانی‬ ‫به وقت نامعلومی موکول شد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬هیات پارلمانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که در اس��لو به‌سر می‌برد‪ ،‬در دیدار با رئیس و‬ ‫اعضای کمیس��یون سیاست خارجی مجلس نروژ‬ ‫در‬باره مهم‌ترین مس��ائل و تح��والت بین‌المللی و‬ ‫همکاری‌های پارلمانی میان جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و نروژ با همتایان نروژی خود گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار هیات پارلمانی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران ب��ا انتقاد از کم‌کاری اروپا در مقابل تحریم‌ها‬ ‫تاکید کرد متاسفانه اروپا رویکرد مشارکت‌جویانه‬ ‫ایران را به اندازه کافی ارج ننهاده است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��رگئی ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر خارجه‬ ‫روس��یه که به تهران س��فر کرده‪ ۸ ،‬خرداد با سید‬ ‫عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان دیدار و گفت‌وگو ک��رد‪ .‬در این دیدار‪،‬‬ ‫دو طرف با بررس��ی آخرین وضعیت برجام و اقدام‬ ‫کش��ورمان در کاهش تعهدات خود در این توافق‪،‬‬ ‫بر لزوم ادامه مش��ورت‌ها بین اعضای باقیمانده در‬ ‫برجام و همکاری‌ه��ای دوجانبه و چندجانبه این‬ ‫کش��ورها با ای��ران به‌منظور تامین خواس��ته‌های‬ ‫کش��ورمان و رفع تحریم‌ه��ای غیرقانونی امریکا‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫در پیام‌های��ی جداگانه به‌همتای لبنانی و دبیرکل‬ ‫ح��زب‌اهلل‪ ،‬عی��د مقاوم��ت و آزادی و س��الروز‬ ‫آزادس��ازی پیروزمندان��ه جنوب لبنان از دس��ت‬ ‫نیروه��ای متجاوز رژیم صهیونیس��تی ازس��وی‬ ‫جوانان مقاومت را تبریک گفت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر خارجه عربستان‪ ،‬دبیرکل اتحادیه‬ ‫عرب و دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس پس‬ ‫از پایان نشس��ت کش��ورهای عربی و کش��ورهای‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬یک نشس��ت مشترک خبری برگزار‬ ‫کردند‪ .‬در این نشس��ت عنوان ش��د کش��ورهای‬ ‫عرب��ی عضو ش��ورای هم��کاری خلی��ج (فارس)‬ ‫برای ایجاد صلح و هم��کاری با ایران میل و رغبت‬ ‫دارند؛ به‌ش��رطی ک��ه ایران حمایت‌ه��ای خود از‬ ‫تروریس��ت‌ها را در کش��ورهای‌مان متوقف کند و‬ ‫برای کشورهای عربی یک همسایه باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ما را مات کردید (‪)۲‬‬ ‫رهبرمعظم انقالب در دیدار با دانشگاهیان خواستار راه‌حل برای بیماری‌های مزمن اقتصادی شدند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫شنبه‬ ‫خودکفایی صنعت‬ ‫خودرو در گرو همت‬ ‫دولتمردان‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫پایان‬ ‫پروازهای‬ ‫صوری‬ ‫خط ریلی‬ ‫گرگان‪‌-‬اینچه‌برون‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫راهی برای‬ ‫روابط خارجی‬ ‫آسیب‌های یک رابطه پرتنش‬ ‫تقوی��ت تولی��دات داخل��ی‪ ،‬اص�لاح ارتباط��ات با‬ ‫تولیدکنندگان و ورود بخش خصوصی به عرصه تولید‬ ‫و سرمایه‌گذاری ‪ ۳‬محوری است که بر اساس آخرین‬ ‫گفته‌ه��ای وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬می‌تواند‬ ‫بخش قابل‌توجهی از مشکالت اقتصادی امروز کشور‬ ‫را برط��رف کند‪ .‬این موضوع در حالی از س��وی رضا‬ ‫رحمانی مطرح ش��ده که فع��االن بخش خصوصی و‬ ‫تولیدکنندگان انتقادهای بس��یاری به سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصادی دولت دارند‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصاد تا‌کنون باره��ا این موضوع را مطرح‬ ‫کرده‌اند ک��ه تاثیر تحریم‌های داخلی دس��ت‌کمی از‬ ‫تحریم‌ه��ای امریکا ندارد و در موارد قابل‌توجهی مانع‬ ‫رشد و توسعه در کشور شد ‌ه است‪.‬‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوص��ی معتقدن��د دولت حتی‬ ‫برای اصالح ارتباط ب��ا تولیدکنندگان هم نظر آنها را‬ ‫نمی‌پرسد‪.‬‬ ‫به گفته تولیدکنن��دگان و فعاالن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ت��ا زمان��ی ک��ه بخ��ش خصوص��ی پی��ش از تنظیم‬ ‫سیاس��ت‌های کالن کش��ور در جریان نباشد و دولت‬ ‫جای��گاه قدرتمندی ب��ه این بخش نده��د نمی‌توان‬ ‫منتظر تغییرات خاصی بود‪.‬‬ ‫علی اسدی‌کرم‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سایه تصمیم‌های قبلی‬ ‫تا زمانی که بخش خصوصی پیش از تنظیم سیاست‌های کالن کشور‬ ‫در جری��ان نباش��د و دولت جای��گاه قدرتمندی به ای��ن بخش ندهد‬ ‫نمی‌توان منتظر تغییرات خاصی بود‬ ‫بای��د بخش خصوصی هم مش��کالت خ��ود را در این‬ ‫زمینه بیان کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف‌های قانونی‬ ‫به باور مرتضوی‪ ،‬برخی از مش��کالتی که امروز بین‬ ‫دولت و بخش خصوص��ی وجود دارد هم نه به دولت‬ ‫مرب��وط می‌ش��ود و نه به بخش خصوص��ی؛ برخی از‬ ‫مشکالت به دلیل ضعف‌های قانونی است‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫ی��ک وزارتخانه نمی‌تواند این مش��کالت را به‌تنهایی‬ ‫برط��رف کند‪ .‬دولت در تمام حوزه‌ها باید گلوگاه‌های‬ ‫تولید را شناس��ایی و برای رفع آنها با بخش خصوصی‬ ‫مشورت کند‪.‬‬ ‫مرتض��وی معتق��د اس��ت‌ اص�لاح رابط��ه دولت با‬ ‫تولیدکنندگان دغدغه کل کش��ور است و نباید سطح‬ ‫آن را به یک وزارتخانه کاهش داد‪ .‬بر اساس وضعیتی‬ ‫که امروز ب��ر اقتصاد ایران حاکم ش��ده‪ ،‬هیچ‌کدام از‬ ‫وزارتخانه‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلی مانند رابطه‬ ‫دولت و بخش خصوصی را برطرف کنند‪.‬‬ ‫ح��ل ای��ن موضوع نیاز ب��ه عزمی جدی‌ت��ر دارد و‬ ‫عالوه‌بر این‪ ،‬برای چنین موضوعی باید نقش نهادها و‬ ‫س��ازمان‌های حاکمیتی را در نظر داشت‪ .‬در بسیاری‬ ‫از موارد س��ازمان‌ها و نهادهای دولت و حاکمیتی در‬ ‫سیاست‌های اقتصادی نقشی جدی دارند‪.‬‬ ‫دبیر خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران با بیان‬ ‫اینکه اولویت کشور همان‌طور که مطرح شده‪ ،‬اصالح‬ ‫رابط��ه دولت با تولیدکنندگان اس��ت تولیدکنندگان‬ ‫نیز بارها بر همین طبل کوبیده‌اند اما متاس��فانه هنوز‬ ‫شاهد دستاورد بزرگی در این زمینه نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اعتمادسازی در روابط متقابل‬ ‫علی‌اکبر کریمی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی درباره وضعیت ارتباط دولت‬ ‫با خانواده تولید در کشور به‬ ‫گفت‪ :‬هنوز دولت‬ ‫در این زمینه به ش��یوه مناسبی برای ارتباط نرسیده‬ ‫و این موضوع نشان می‌دهد که اصالح این رابطه جز‬ ‫در همکاری هر دو قطب نیست‪ .‬بخش خصوصی باید‬ ‫از سیاس��ت‌های کالن کش��ور پیروی کند‪ .‬زمانی که‬ ‫یک موضوع تبدیل به قانون می‌ش��ود سرپیچی از آن‬ ‫به معنای رفتار خالف قانون است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬دولت نیز باید در صدور شیوه‌نامه و الیحه‬ ‫تمام موارد را بررس��ی کن��د و نظر بخش خصوصی را‬ ‫جویا ش��ود‪ .‬اینک��ه دولت در سیاس��ت‌گذاری‌ها نظر‬ ‫بخ��ش خصوصی را نخواهد ام��ا در اجرا این بخش را‬ ‫وادار کند‪ ،‬شدنی نیست‪.‬‬ ‫در مس��ئله ارز ای��ن موضوع به همه ثابت ش��د که‬ ‫نمی‌توان ب��دون مش��ورت و نظرخواه��ی‪ ،‬اقتصاد را‬ ‫مجاب به رفتار مورد نظر کرد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی توضیح داد‪ :‬آنچه ش��رایط اقتصاد‬ ‫ایران را تا این حد س��خت و دش��وار کرده نقدینگی‬ ‫موجود در جامعه اس��ت که مس��یر تولید را در پیش‬ ‫نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫در این زمینه دولت اگر قصد داشته باشد نقدینگی‬ ‫را وارد چرخ��ه تولی��د کش��ور کند‪ ،‬باید ب��ا توجه به‬ ‫دان��ش و تجربه فع��االن خصوصی ای��ن کار را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫اعتماد بخش خصوصی به دولت موضوعی است که‬ ‫اگر دوباره جان بگی��رد‪ ،‬ظرفیت‌های قابل‌توجهی در‬ ‫اقتصاد کشور ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫کریم��ی با بی��ان اینک��ه تزریق س��رمایه به بخش‬ ‫خصوصی از سیاس��ت‌هایی اس��ت که ه��م منجر به‬ ‫بهبود کیفیت محصول می‌ش��ود و هم دوباره تا حدی‬ ‫می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی خارج کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر این مبنا آنچه امروز نیاز داریم تزریق سرمایه‬ ‫به سمت تولید کنند‪.‬‬ ‫در این بین طبیعی است که سرمایه مردم به سرمایه‬ ‫بخش دولت تبدیل نمی‌ش��ود و اگر کسی تصمیم به‬ ‫اشتغالزایی داشته باشد می‌تواند با احتساب تجهیزاتی‬ ‫که دارد کار خودش را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫علی‌اکبر کریمی‬ ‫مواد اولیه صنعت چرم قاچاق می‌شود‬ ‫نایب‌رئیس انجمن صنایع چرم ایران خام‌فروشی را یکی از‬ ‫معضالت صنعت چ��رم اعالم کرد و راه مقابله با قاچاق مواد‬ ‫خام صنعت چرم را شفاف‌س��ازی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫عباس ترکمن با اشاره به اینکه خروج چرم از کشور بیشتر‬ ‫ب��ه صورت قاچاق مواد خام انجام می‌ش��ود به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫خام‌فروشی یکی از معضالتی است که به صنعت چرم کشور‬ ‫آس��یب‌های س��نگین وارد کرده و انجمن صنایع چرم ایران‬ ‫در نام��ه‌ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��تاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز و رئیس‌جمهوری نس��بت به این موضوع‬ ‫هشدار داده اس��ت‪ .‬رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه صادرات م��واد اولیه صنعت چرم ش��امل عوارض‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خام‌فروش��ان مواد اولیه صنعت چرم‬ ‫را با عنوان کاالی چرم به کش��ورهایی همچون هندوستان و‬ ‫ایتالیا صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫ترکمن تفاوت نرخ ارز‪ ،‬وجود رانت و پولش��ویی را از جمله‬ ‫دالیل قاچاق مواد اولیه صنعت چرم عنوان کرد و راه مقابله‬ ‫با قاچاق مواد خام صنعت چرم را شفاف‌س��ازی و تک نرخی‬ ‫شدن نرخ ارز دانست‪ .‬وی با بیان اینکه صنعت چرم و تولید‬ ‫کف��ش یک صنعت اش��تغالزا اس��ت‪ ،‬از تولید س��االنه ‪۲۱۰‬‬ ‫دست تولیدکنندگان برای صادرات باز باشد‬ ‫رئیس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫معتقد اس��ت که مش��کل بازار ارز با ش��یوه‌نامه‬ ‫جدید ارزی بانک مرکزی نیز حل نمی‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬بازگذاشتن دست تولیدکنندگان برای‬ ‫صادرات بهترین گزینه است‪.‬‬ ‫مه��دی پورقاضی ب��ا تاکید بر اینک��ه به نظر‬ ‫می‌رس��د ش��یوه‌نامه جدید ارزی بانک مرکزی‬ ‫چندان قابل اجرا نیس��ت‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به دش��واری‌هایی که در مس��یر بازگشت ارز به‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬نمی‌توان انتظار داش��ت ‪۵۰‬‬ ‫درصد ارز در یک مدت کوتاه وارد س��امانه نیما‬ ‫شود و تمام بخش‌های ش��یوه‌نامه اجرایی شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در ش��رایط کنونی ظرفیتی برای‬ ‫انجام چنین فعالیت‌هایی ندارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با بیان اینکه دولت اگر اصرار به بازگش��ت نقدی‬ ‫ارز دارد بای��د مقدم��ات الزم ب��رای آن را فراهم‬ ‫کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بر اساس تمامی آمارها عراق و‬ ‫افغانستان اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ما هستند‬ ‫و با وجود درخواست‌هایی که بود‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫صراف��ی یا مرکزی که بتواند مقدمات بازگش��ت‬ ‫ارز را فراهم کند‪ ،‬فعال نکرد و مش��کالت در این‬ ‫ح��وزه ادام��ه داد‪ .‬پورقاضی ادام��ه داد‪ :‬در کنار‬ ‫آن نرخ‌هایی که در س��امانه نیما وجود دارد نیز‬ ‫ل واقعی نیس��ت و نس��بت به بازار‬ ‫به طور معمو ‌‬ ‫پایین‌تر اس��ت‪ ،‬بنابراین نمی‌توان انتظار داشت‬ ‫صادرکنن��ده مواد اولیه خ��ود را با ارز آزاد بخرد‬ ‫و ارز خ��ود را ب��ا نرخی پایین‌ت��ر در نیما عرضه‬ ‫کند‪ .‬ن��رخ ارز را نمی‌توان ب��ا زور و اجبار پایین‬ ‫نگه داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره ام��کان اس��تفاده از ‪ ۳۰‬درصد ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات ب��رای واردات نی��ز گفت‪:‬‬ ‫این مس��ئله نیز نمی‌تواند گره‌گش��ا باش��د زیرا‬ ‫صادرکنندگان کاالهای صادراتی صنعتی مبلغی‬ ‫بیشتر از این ‪ ۳۰‬درصد را برای واردات مواد اولیه‬ ‫خود نیاز دارند‪.‬‬ ‫میلی��ون جفت کفش خبر داد که ح��دود ‪ ۶۰‬میلیون جفت‬ ‫آن کفش چرمی است‪.‬‬ ‫نایب‌رئی��س انجم��ن صنایع چرم ایران با اش��اره به اینکه‬ ‫ممنوعی��ت واردات محص��والت چرمی خارج��ی یک مزیت‬ ‫نس��بی برای صنعت چرم است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرایط یک‬ ‫فرصت طالیی برای صنعت چرم اس��ت و اگر ش��رایط الزم‬ ‫فراهم ش��ود تولیدکنندگان می‌توانند بازارهایی که از دست‬ ‫دادند را پس بگیرند‪.‬‬ ‫عباس ترکمن سال گذشته نیز اعالم کرده بود که واردات‬ ‫محص��ول نهایی چرم با عنوان‌های دیگر و به صورت کیلویی‬ ‫که ب��ا پرداخت عوارض ناچیز گمرکی انجام می‌ش��ود و نیز‬ ‫خ��روج غیرقانون��ی مواد خام چرم‌س��ازی از کش��ور موجب‬ ‫ش��ده اس��ت تا صنعت چرم ایران گریبانگیر مس��ائلی باشد‬ ‫که تولیدکنندگان را با چالش و مش��کل جدی روبه‌رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه در این زمینه گمرک ایران نیز پاس��خ داده بود که‬ ‫فقط برخ��ی از انواع خاص چرم مش��مول عوارض صادراتی‬ ‫می‌ش��ود‌ اما نکته مهم این اس��ت که میزان صادرات چرم با‬ ‫افزایش چشمگیر روبه‌رو بوده و همین امر عرضه چرم مورد‬ ‫نیاز در بازار را کاهش داده است‪.‬‬ ‫نخستین دوره آنالین آشنایی با الگوی تعالی سازمانی برگزار می‌شود‬ ‫مدیر مرکز تعالی س��ازمانی سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی از برگزاری نخس��تین دوره آموزش��ی‬ ‫آش��نایی ب��ا الگوی تعال��ی س��ازمانی به‌صورت‬ ‫مج��ازی و آنالین با ه��دف کمک به رونق تولید‬ ‫بنگاه‌های ایرانی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��ید علیرضا ش��جاعی گفت‪ :‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با پش��توانه بیش از ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫حض��ور موثر در فض��ای اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫کشور ماموریت خود را کمک به توسعه ظرفیت‬ ‫مدیری��ت و تح��ول و بهس��ازی س��ازمان‌ها و‬ ‫دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی‬ ‫کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نام‌گذاری امس��ال با عنوان‬ ‫«رون��ق تولید» افزود‪ :‬گام نخس��ت رونق تولید‪،‬‬ ‫قرار داش��تن بنگاه‌ها در مس��یر تعالی اس��ت‪ .‬از‬ ‫همی��ن رو‪ ،‬مرکز تعالی س��ازمانی در برنامه‌های‬ ‫امسال خود‪ ،‬کمک به بهبود شبکه‌ها و روش‌های‬ ‫مدیریت س��ازمان‌های دولتی و خصوصی را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫ش��جاعی ب��ا تاکید بر اینکه در ش��رایط فعلی‬ ‫کش��ور ضروری است مدیران س��ازمان‌ها دانش‬ ‫نظ��ری و مهارت‌ه��ای خ��ود را توس��عه دهند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این دوره آموزش��ی با هدف کس��ب‬ ‫نگرش��ی نوین در اس��تفاده از مدل تعالی برای‬ ‫برنامه‌ریزی در راس��تای ارتقای س��ازمان برای‬ ‫افراد و س��ازمان‌هایی که با مدل تعالی سازمانی‬ ‫آشنایی کافی ندارند طراحی شده است و تالش‬ ‫می‌کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه با‬ ‫الگوی تعالی سازمانی‪ ،‬بنگاه می‌تواند مسیر رشد‬ ‫خود را ترسیم کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مرکز تعالی سازمانی این فرصت‬ ‫را ایجاد کرده تا افراد و س��ازمان‌های مختلف در‬ ‫نقاط مختلف کشور بتوانند بدون حضور فیزیکی‬ ‫و در محلی که هس��تند از این آموزش استفاده‬ ‫کنند و با مباحث تعالی سازمانی آشنا شوند‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه ابراز امی��دواری کرد که‬ ‫ت��داوم این‌گونه فعالیت‌ه��ا و بهره‌مندی موثر و‬ ‫گس��ترده س��ازمان‌ها و بنگاه‌های سراسر کشور‬ ‫بتواند در رونق تولید نقشی بسزا ایفا کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این دوره که ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬خرداد‌‬ ‫به ص��ورت مجازی و آنالین برگزار می‌ش��ود به‬ ‫مباحث��ی از جمل��ه اینکه مدل تعالی س��ازمانی‬ ‫چیس��ت و چرا ب��ه آن نی��از داری��م‪ ،‬چگونه بر‬ ‫اس��اس مدل تعالی س��ازمانی‪ ،‬س��ازمان خود را‬ ‫در مس��یر تعالی قرار دهی��م‪ ،‬چگونه حوزه‌های‬ ‫رش��د و ارتقای سازمان خود را با منطق ارزیابی‬ ‫رادار شناسایی کنیم و فرآیند جایزه ملی تعالی‬ ‫س��ازمانی چگون��ه به رش��د فردی‪ ،‬س��ازمانی و‬ ‫ملی ما کمک می‌کند‪ ،‬می‌پ��ردازد‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫با مراجعه به س��امانه آموزش‌ه��ای مجازی و از‬ ‫راه دور س��ازمان مدیری��ت صنعتی به نش��انی‬ ‫‌‪ https: //lms.imi.ir‬می‌توانن��د در این دوره‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫ایران در س��ال‌های گذشته و پس از خروج‬ ‫امری��کا از برج��ام دچار مش��کالت اقتصادی‬ ‫گوناگون��ی ش��د ک��ه بیش��تر آنها ب��ه دلیل‬ ‫ضعف‌های س��اختاری در بخش مولد اقتصاد‬ ‫کشور بود‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬پس از خروج امریکا از‬ ‫برجام اروپا نیز گره خاصی از روابط اقتصادی‬ ‫ایران باز‌نکرد‪ .‬ش��رایط بین‌المللی و اقتصادی‬ ‫کش��ور نش��ان می‌دهد اگر باز هم توافقی در‬ ‫زمین��ه روابط خارجی انجام ش��ود‪ ،‬مش��کل‬ ‫اعتماد طرف‌ها به یکدیگر بسیار اهمیت یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬امریکا زمانی از برجام خارج ش��د که‬ ‫ایران در بیش��ترین سطح تعامل و مذاکره در‬ ‫دنیا بود‪ .‬بر این مبنا اگر باز هم توافقی حاصل‬ ‫ش��ود باید در ش��رایط تقویت زیرساخت‌های‬ ‫تولید باش��د‪ .‬تا زمانی که بخش مولد اقتصاد‬ ‫از کارک��رد اصلی خود فاصل��ه گرفته طبیعی‬ ‫اس��ت که دیگ��ر کش��ورها نمی‌توانن��د جلو‬ ‫امری��کا را بگیرند‪ .‬اگر بخش تولید کش��ور به‬ ‫حد نصاب‌های صادرات برس��د‌‪ ،‬توافق با ایران‬ ‫منطقیتر و ضریب پایداری و دوام آن افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬ایران باید در مس��یری حرکت کند‬ ‫که بخش مولود اقتصادی مش��کالت کشور را‬ ‫برطرف کند‪ .‬در این صورت اس��ت که اعتماد‬ ‫مردم به حاکمیت بازتولید می‌شود و همچنین‬ ‫کشورهای خارجی‪ ،‬دیگر نمی‌توانند از ضعف‬ ‫ایران در حوزه صنایع و تولید استفاده کنند‪.‬‬ ‫ایدرو‪ ،‬سازنده نخستین‬ ‫کارخانه الیاف شیشه ایران‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ایدرو با هم��کاری طرف خارجی‬ ‫نخس��تین کارخانه تولید الیاف شیشه کشور را‬ ‫با برآورد حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر می‌س��ازد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایدرونیوز‪ ،‬محمد‌باقر عالی در بازدید از‬ ‫مراحل ساخت این واحد صنعتی در شهرستان‬ ‫مرن��د ب��ا اش��اره به اینک��ه مصوب��ه الزم برای‬ ‫راه‌اندازی این واحد صنعتی از ش��ورای اقتصاد‬ ‫دریافت ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬پس از تامین منابع‬ ‫ت دو سال‬ ‫مالی طرح الیاف شیشه مرند‪ ،‬در مد ‌‬ ‫آین��ده به بهره‌برداری می‌رس��د‪ .‬عالی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه الیاف شیش��ه از جمله مهم‌ترین‬ ‫مواد اولیه صنایع کامپوزیت اس��ت که در تولید‬ ‫انواع عایق‌های رطوبت��ی و فایبرگالس کاربرد‬ ‫دارد‌‪ ،‬ه��دف از اجرای این ط��رح جلوگیری از‬ ‫خروج ارز و کاهش وابس��تگی وارداتی در کنار‬ ‫رون��ق تولید و ایجاد اش��تغال اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫رئی��س هیات‌عام��ل ایدرو‪ ،‬روند س��اخت این‬ ‫کارخان��ه با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ن تسریع شده و با تامین‬ ‫تجارت و مقامات استا ‌‬ ‫منابع مالی تا دو س��ال به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫به گفته عالی‪ ،‬ظرفیت تولید این واحد س��االنه‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬نماینده مردم مرند و جلفا‬ ‫در مجلس شورای اسالمی هم که در این سفر‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را همراهی‬ ‫می‌کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح جزو فناوری‌های برتر‬ ‫به شمار می‌رود و ‪ ۵‬خرداد امسال در کمیسیون‬ ‫تخصصی شورای اقتصاد بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به این طرح اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫یک حکم انتصاب‬ ‫در ایدرو‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن تجارت و رئیس‬ ‫هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران در حکمی طاهر علی��زاده را به عنوان‬ ‫معاونت مالی و اقتصادی ایدرو منصوب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬در ای��ن حکم‌‌بر‬ ‫سازماندهی‪ ،‬نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مالی‬ ‫و اقتصادی س��ازمان‪ ،‬اعمال مدیریت بر منابع‬ ‫مالی ایدرو‪ ،‬اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و‬ ‫پیمانکاری‪ ،‬ارائه برنامه بهینه‌س��ازی ساختار‬ ‫ع و وابسته و‬ ‫مالی سازمان و ش��رکت‌های تاب ‌‬ ‫تعیین‌تکلیف مطالبات س��ازمان تاکید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬طاهر علیزاده س��مت‌هایی چون مدیر‬ ‫امور مالی‪ ،‬مدیر حسابرس داخلی ایدرو‪ ،‬مدیر‬ ‫ام��ور مال��ی و اداری پروژه پاالیش��گاه پارس‬ ‫جنوبی ف��از یک‪ ،‬عضو هیات‌مدیره س��ازمان‬ ‫منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات‌مدیره گروه س��رمایه‌گذاری صنعتی رنا‪،‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره ش��رکت پترونگین جنوب و‬ ‫شرکت پتروتک را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدرض��ا مرتضوی‪ ،‬دبیر خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ایران درب��اره ‪ ۳‬محوری که عنوان ش��د‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت در ماه‌های گذش��ته برای نظر‬ ‫بخش خصوص��ی و تولیدکنندگان اهمیت بس��یاری‬ ‫قائل ش��د و حتی در برخی از سیاس��ت‌گذاری‌ها این‬ ‫نظرها را اعمال کرد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬هن��وز در ای��ن زمینه مش��کالت‬ ‫س��اختاری وجود دارد‪ .‬تصمیم‌ه��ای بدون هماهنگی‬ ‫دول��ت با بخش خصوصی هنوز ب��ر جریان‌های تولید‬ ‫و بازار س��ایه انداخته و طبیعی اس��ت ک��ه اعتماد از‬ ‫دست رفته بخش خصوصی به‌راحتی جلب نمی‌شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بخش خصوصی در کش��ور راهی جز ارائه‬ ‫پیش��نهاد ندارد و دول��ت باید در این زمینه بیش��تر‬ ‫ب��ه فعاالن اقتصادی و تولیدکنن��دگان واقعی اهمیت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مرتض��وی معتق��د اس��ت رابط��ه دولت ب��ا بخش‬ ‫خصوصی در یک اتاق در‌بس��ته حل نمی‌ش��ود‪ .‬رفتار‬ ‫دولت تا‌کنون نش��ان داده که دول��ت می‌خواهد این‬ ‫ارتباط را ارزیابی کند و بر مبنای ارزیابی‌های خودش‬ ‫برای رفع مشکالت کنونی گام بردارد‪.‬‬ ‫هر چند که همین موضوع هم با توجه به پیش��ینه‬ ‫رابطه دولت‌ها با بخش خصوصی دس��تاورد به شمار‬ ‫می‌رود اما واقعیت این اس��ت که دولت باید دست‌کم‬ ‫نیمی از این موضوع را به بخش خصوصی بسپارد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی هم در این رابطه مش��کل دارد و‬ ‫این‌طور نیس��ت که فقط دولت از نبود تناسب در این‬ ‫رابطه متضرر ش��ود‪ .‬بیشترین صدمه از نبود رابطه‌ای‬ ‫هم‌افزا به بخش خصوصی وارد می‌شود‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر اصالح رابطه دولت با بخش خصوصی تاکید کرد‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫«های‌تک»‌ها با تامین نقدینگی بومی‌سازی می‌شوند‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش‌های‬ ‫تولید‬ ‫خودکفایی صنعت خودرو در گرو همت دولتمردان‬ ‫محمود نجفی‌سهی‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه استان سمنان‬ ‫خبر‬ ‫گردهمایی بزرگ‬ ‫قطعه‌سازان‬ ‫برای پژو‪۳۰۱‬‬ ‫نخس��تین نشس��ت مش��ترک س��اپکو و‬ ‫سازندگان پروژه تولید پژو ‪ ۳۰۱‬با هدف اعالم‬ ‫سیاست‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو درباره‬ ‫تولید این خودرو و رویکردهای جدید ساپکو‬ ‫در توس��عه زنجیره تامین و خودکفایی برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این نشست‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت پروژه و همسوس��ازی‬ ‫س��ازندگان و اع�لام آخری��ن وضعی��ت و‬ ‫اه��داف کیف��ی و زمان‌بندی اجرای��ی پروژه‬ ‫محصول‪ ،۳۰۱‬برگزار می‌شود‪ .‬در این نشست‬ ‫که ‪ 8‬خرداد و با حضور ‪ ۵۰۰‬نفر از نمایندگان‬ ‫قطعه‌س��ازی کشور برگزار ش��د‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫آینده این پروژه با توجه به خروج پژو از گردونه‬ ‫تولید این خودرو انجام ش��د‪ .‬خودرو ‪ ۳۰۱‬از‬ ‫جمله خودروهایی اس��ت که جزو برنامه‌های‬ ‫داخلی‌س��ازی گروه صنعتی ایران‌خودرو قرار‬ ‫دارد و برنامه س��اخت آن از چند ماه گذشته‬ ‫با جدیت بیش��تری دنبال می‌ش��ود‪ .‬وضعیت‬ ‫تحریمی موجب ش��ده‪ ،‬بومی‌س��ازی قطعات‬ ‫به طور جدی در دس��تورکار ایران‌خودرو قرار‬ ‫گی��رد و به‌‌گفته قطعه‌س��ازان‪ ،‬این توانمندی‬ ‫برای عمق بخشیدن به بومی‌سازی قطعات در‬ ‫داخل وجود دارد‪.‬‬ ‫ساعت «فروش فوری»‬ ‫روزانه ایران‌خودرو‬ ‫تغییر کرد‬ ‫شرکت ایران‌خودرو در اطالعیه‌ای اعالم کرد‬ ‫طرح فروش فوری روزانه تنظیم بازار این شرکت‬ ‫هر روز از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح ش��روع می‌شود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایکو پرس‪ ،‬پی��ش از این زمان اجرای‬ ‫طرح فروش فوری روزانه ایران‌خودرو س��اعت‬ ‫‪ ۱۰‬ب��ود‪ .‬متقاضی��ان می‌توانند ب��رای ثبت‌نام‬ ‫در این طرح فروش روزانه از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح‬ ‫هر روز به پایگاه فروش اینترنی ایران‌خودرو به‬ ‫نشانی ‪ esale.ikco.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫نباید‬ ‫تولیدکننده‬ ‫فقط با تکیه‬ ‫بر تسهیالت‬ ‫دولتی حرکت‬ ‫کند‪ ،‬چراکه‬ ‫این رویکرد‬ ‫تحقق نیافتن‬ ‫اهداف تولید را‬ ‫به‌دنبال دارد‬ ‫محمد شهپری‬ ‫دولت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید‬ ‫کمک کنند تا‬ ‫قطعه‌سازانی که‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫«های‌تک»‌ها را‬ ‫دارند با تامین‬ ‫نقدینگی مورد‬ ‫نیازشان به این‬ ‫سمت و سو‬ ‫حرکت کنند‬ ‫بس��یاری معتقدند صنعتگران داخلی با از دس��ت دادن‬ ‫زمان طالیی س��ال‌های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬فرصت‌س��وزی کردند‪،‬‬ ‫زی��را می‌توانس��تند با وج��ود ارز ارزان‌قیمت و درهای باز‬ ‫دیپلماسی سیاسی‪ ،‬دانش فنی را وارد کشور کنند‪ .‬به هر‬ ‫روی این زمان از دس��ت رفت و تجربه نش��ان داده با آغاز‬ ‫تهدیدها‪ ،‬انرژی برای غلبه بر مشکالت بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫به قولی‪ ،‬در سختی‌ها شکوفایی نهفته است‪.‬‬ ‫برای حرکت به س��وی خودکفای��ی در صنعت خودرو‬ ‫باید دانش فنی مربوط منتقل شود چراکه زیرساخت‌ها با‬ ‫شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬ضرورت دارد دولت به‌طور جدی ورود کرده و‬ ‫به این صنعت کمک مادی و معنوی کند‪ .‬تزریق تسهیالت‬ ‫ب��دون به��ره و کنترل بر هزینه‌کرد این تس��هیالت برای‬ ‫بومی‌س��ازی قطعات «های‌تک» ما را به نتیجه می‌رساند‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن میان‪ ،‬تعامل قطعه‌س��از و خودروس��از راه‬ ‫رسیدن به مقصد را کوتاه‌تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو یک��ی از اس��تراتژیک‌ترین صنایع و از‬ ‫شاخص‌های توس��عه‌یافتگی است‪ .‬مسئوالن مربوط باید‬ ‫کم��ر همت بر ی��اری صنعتگران ببندن��د و از آنها درباره‬ ‫دستاوردها در هر ایستگاه زمانی‪ ،‬گزارش بخواهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش‌افزوده بومی‌سازی «های‌تک»‌ها‬ ‫محم��د ش��هپری یکی از فع��االن حوزه قطع��ه درباره‬ ‫بومی‌س��ازی قطعات فوق‌پیش��رفته معتقد اس��ت که در‬ ‫شرایط فعلی هم با وجود امکانات و ظرفیت‌های مناسبی‬ ‫ک��ه در کش��ور داریم‪ ،‬رس��یدن ب��ه مرحل��ه خودکفایی‬ ‫امکان‌پذی��ر اس��ت‪ .‬وی در گفت‌وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫بسیاری از صنعتگران یک فرصت طالیی را از دست دادند‪.‬‬ ‫زمانی که تحریم‌ها در نیمه‌نخس��ت دهه ‪ ۹۰‬برداشته شد‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬شرایط مطلوبی برای آغاز این امر داشت و‬ ‫به‌راحتی می‌توانست فناوری‌های مورد نیاز را وارد کند و‬ ‫به سراغ تحقق خودکفایی برود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه اف��زود‪ :‬البته درحال‌حاضر هم‬ ‫می‌‌ت��وان به این هدف رس��ید و یک��ی از رازهای موفقیت‬ ‫واحدهای تولیدی در این زمینه این اس��ت که از ظرفیت‬ ‫و امکانات موجود نهایت استفاده را کرده و تهدیدها را به‬ ‫فرصت تبدیل کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور یادآور شد‪:‬‬ ‫ساخت قطعات فوق‌پیشرفته در شرایط فعلی ارزش‌افزوده‬ ‫بس��یار باالیی به‌دنب��ال دارد که به‌طور قطع نرخ آنها را تا‬ ‫‪۵۰‬درصد کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫تولی��د قطع��ات «های‌تک» نی��از به س��رمایه‌گذاری‬ ‫سنگینی دارد‪ ،‬از این‌رو تیراژ برای ورود به عرصه ساخت‪،‬‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬ش��هپری در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با‬ ‫تی��راژی که ممکن اس��ت این قطعات در داخل داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬باز هم نرخ آنها کمتر از انواع خارجی خواهد بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بله‪«‌.‬های‌تک‌»ها ش��امل چند قطعه خاص مانند‬ ‫گیربکس اتومات‪ ،‬ترمز «ای‌بی‌اس»(‪ )ABS‬و‪ ...‬می‌شود‪.‬‬ ‫چرا پس از این همه مدت هنوز نتوانس��ته‌ایم در راستای‬ ‫داخل‌سازی ترمز‌ای‌بی‌اس حرکت کنیم؟ این یک قطعه‌‬ ‫پیچیده نیس��ت و می‌توان آن را تولید کرد‪ :‬پس به دنبال‬ ‫داخلی‌سازی آن نبودیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��رمایه‌گذاری ب��رای س��اخت این قطعه‬ ‫سنگین است اما به لحاظ تیراژ و نیاز کشور کاملا ضروری‬ ‫ب��وده و توجیه اقتص��ادی دارد‪ .‬فرهنگ مردم تغییر کرده‬ ‫و هم��ه خواهان خودرو اتومات هس��تند؛ بنابراین صنعت‬ ‫خودرو کشور به این فناوری نیاز دارد‪.‬‬ ‫ش��هپری معتقد است نباید ش��رایطی به‌گونه‌ای فراهم‬ ‫ش��ود که واردات جذاب باشد‪ ،‬اگرچه تولیدکننده واقعی‬ ‫هیچ‌گاه به سو واردات نمی‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت وارد میدان شود‬ ‫فرهاد به‌نیا‬ ‫می‌توان با‬ ‫ارزهای خارج از‬ ‫کشور به جای‬ ‫خرید کاال‪ ،‬دانش‬ ‫فنی مربوط به‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫«های‌تک» را‬ ‫خریداری و وارد‬ ‫کشور کرد‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌س��ازان کشور در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش ک��ه چالش فعلی داخلی‌س��ازی قطعات‬ ‫«های‌ت��ک» چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کار‪ ،‬نش��د ن��دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫به‌دنب��ال آن ب��ود و ب��رای تحقق این امر از یک سلس��له‬ ‫مس��ائل چشم‌پوشی کرد‪ .‬حتی می‌توانیم صادرات داشته‬ ‫باشیم همان‌طور که امروز آنهایی که توانسته‌اند با دانش‬ ‫روز حرکت کنند‪ ،‬صادرات هم دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ساخت داخل هم ارزبری کاهش می‌یابد‬ ‫و هم می‌توان براس��اس سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود‬ ‫در کش��ور اش��تغالزایی کرد‪ .‬دانش فنی و ماش��ین‌آالت‬ ‫باید وارد ش��ود که نیاز به نقدینگ��ی دارد و دالر ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومانی می‌خواهد‪ .‬درحال‌حاضر هر س��ازنده‌ای نمی‌تواند‬ ‫دالر ‪۱۱‬ه��زار تومانی را برای خرید تجهیزات نرم‌افزاری و‬ ‫سخت‌افزاری هزینه کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه خودرو با بیان اینکه س��رمایه‌گذاری‬ ‫کالنی برای داخلی‌س��ازی قطعات نیاز است‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫اینجاست که نقش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران‌خودرو تبریز گفت‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫تالش اس��ت امسال ‪ ۲‬محصول جدید ش��امل سمند و سورن‬ ‫سال را تولید کند‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش ایرنا‪ ،‬حمی��د حاجی‌زاد‌منصور مجم��وع تولیدات‬ ‫س��االنه این ش��رکت را ‪ ۷۰‬هزار خودرو در سال اعالم و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در نیمه نخس��ت امسال برای تولید بیش از ‪ ۳۵‬هزار انواع‬ ‫خودرو س��مند برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬به‌گفته وی بیش از‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫شرایط نابسامان و کاملا بالتکلیف فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی مولد به‌ویژه واحدهای تولیدی و نبود‬ ‫ارتب��اط منطق��ی علم��ی و اقتصادی ب��ا جهان‪،‬‬ ‫نداش��تن قوانی��ن و مقررات مناس��ب و پایدار و‬ ‫جزیره‌ای عمل کردن تمام سازمان‌ها و نهادهای‬ ‫تاثیرگذار بر تولید و محدودیت‌های موجود‪ ،‬باعث‬ ‫ش��ده خطوط تولید و دانش تولید محصوالت ما‬ ‫از نظر‌روزآمد ب��ودن دچار عقب‌افتادگی زیادی‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن اینکه حفظ ش��رایط موجود بسیار‬ ‫مش��کل و عالق��ه چندانی برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫جدید در صنعت و تولید وجود ندارد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه از نظر نیروی انس��انی متخصص و کارآمد‬ ‫در شرایط خوبی قرار داریم‪ ،‬عالوه‌بر مواردی که‬ ‫اش��اره ش��د‪ ،‬تولیدات دانش‌بنیان محدودیت‌ها‌‬ ‫و مش��کالت مضاعفی دارد ک��ه در ادامه به آنها‬ ‫اش��اره شده است‪ .۱ .‬ارتباط با شرکت‌ها و مراکز‬ ‫صاحب فناوری روز جهان برقرار نیست‪ .۲ .‬امکان‬ ‫اینکه بتوانیم ماش��ین‌آالت و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫برای تولید حتی اگر دانش فنی الزم را به‌دس��ت‬ ‫آوریم‪ ،‬وجود ندارد‪ .۳ .‬تامین نقدینگی برای انجام‬ ‫کارها‪ ،‬روال مناسب و مشخصی ندارد‪ .۴ .‬مرجع‬ ‫یا مرک��ز تاثیر‌گذاری برای حمایت از افرادی که‬ ‫با اس��تفاده از فناوری‌های نوین دس��ت به تولید‬ ‫می‌زنند‪ ،‬نداریم‪ .۵ .‬ارتباط منطقی و کارآیی بین‬ ‫پژوهش‌های دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها با نیازهای‬ ‫صنعتی کش��ور برقرار نیست‪ .‬در کشورهایی که‬ ‫از این نظر پیش��رفت بس��یار خوبی داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫پژوهش‌های دانش��گاهی و پایان‌نامه‌ها براساس‬ ‫نیاز بخش‌های صنعتی و تولیدی انجام می‌شود و‬ ‫این ارتباط و اقدام دو جانبه تاثیر بسیاری بر رشد‬ ‫کیفی��ت تولیدات و ایجاد دانش‌های نوین هم در‬ ‫دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و هم در بخش تولید‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وقتی این مشکالت و موانع وجود‬ ‫دارد و شرایط مناسبی برای تولید داخلی نداریم‪،‬‬ ‫چگونه می‌توانیم صادرات پایدار و سودآور داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬به نظر من خام‌فروش��ی یا فروش قوت‬ ‫م��ورد نیاز م��ردم‪ ،‬آن هم با اس��تفاده از رانت و‬ ‫امتیازه��ای خاص و مخرب را نمی‌توان صادرات‬ ‫مناسب برای کشور دانست و تا زمانی‌که شرایط‬ ‫برای تولید در داخل مناس��ب نباشد و مشکالت‬ ‫فعلی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬فکر کردن در زمینه‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬آب در هاون کوبیدن است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بومی‌س��ازی قطع��ات «های‌ت��ک» ب��ه س��رمایه‌گذاری زیادی نی��از دارد و‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی در واحدهای تولی��دی‪ ،‬فعالیت روزان��ه صنعتگران را با‬ ‫دشواری‌های بسیاری همراه کرده است‪ .‬فعاالن صنعت خودرو کشور عنوان‬ ‫می‌کنند دولت باید به این صنعت کمک‌های مادی و حمایت‌های معنوی کند‬ ‫نمایان می‌ش��ود‪ ،‬اینکه وزارتخانه بتواند کمک و حمایت‬ ‫کند تا قطعه‌سازانی که چنین ظرفیتی دارند و می‌توانند‬ ‫قطعات مورد نیاز کش��ور را تولید کنند با تامین نقدینگی‬ ‫مورد نیازشان به این سمت و سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫ش��هپری عنوان کرد‪ :‬امروزصندوق ذخیره ارزی با سود‬ ‫‪۳.۵‬درصدی وام می‌دهد تا صنعتگران ماشین‌آالت مورد‬ ‫نی��از را خری��داری و وارد کنند‪ ،‬اما این وام ارزی اس��ت و‬ ‫هن��گام بازپرداخت این س��ود ‪ 3 .‌5‬درصد ب��ا نرخ ارز روز‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از این‌رو همه صنعتگران نگران هس��تند اگر‬ ‫به‌طور مثال‪ ،‬نرخ ارز ‪2۰‬هزار تومان شود‪ ،‬چگونه می‌توانند‬ ‫مبلغ وام را برگردانند‪.‬‬ ‫ای��ن تامین‌کنن��ده قطعات خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫ش��رایطی گذاشته ش��ود که این وام ارزی‪ ،‬در قالب ریالی‬ ‫تسویه شود‪ ،‬بسیار گره‌گشا خواهد بود‪ .‬هنوز این پیشنهاد‬ ‫پذیرفته نش��ده و صنعتگران برای گرفتن این وام با وجود‬ ‫بهره پایین آن‪ ،‬واهمه دارند‪.‬‬ ‫ش��هپری ب��ا تاکید بر اینک��ه اگر نقدینگی م��ورد نیاز‬ ‫س��رمایه‌گذاری تامین شود‪ ،‬کشور ظرفیت مطلوبی برای‬ ‫س��اخت داخل تمام قطعات از جمله «های‌تک»‌ها دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما انرژی ارزان در اختیار داریم و هنوز هم نرخ مواد‬ ‫اولیه داخلی نس��بت به نرخ جهانی ارزان‌تر است‪ ،‬اما برای‬ ‫حرکت در این مسیر نیازمند نقدینگی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی‪ ،‬چشم اسفندیار تولید‬ ‫فرهاد به‌نیا از دیگر فعاالن صنعت خودرو با بیان اینکه‬ ‫بیشتر ش��رکت‌های بزرگ خودروس��ازی جهان سازنده‬ ‫قطع��ات «های‌تک» نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان در‬ ‫زمینه ایربگ‪ ،‬قطع��ات الکترونیک‪ ،‬انجین‪ ،‬ای‌بی‌اس و‪...‬‬ ‫خدمات‌گیرن��ده از ش��رکت‌های دیگر هس��تند‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬ب��وش در زمینه ایربگ و‌ای‌ب��ی‌اس خدمات‌دهی‬ ‫می‌کند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رایط ایران‬ ‫خاص است و با توجه به این امر چه باید کرد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫توانایی ساخت قطعات «های‌تک» وجود دارد همان‌طور‬ ‫که متخصصان داخلی توانستند در زمینه انرژی هسته‌ای‬ ‫ب��ه موفقیت برس��ند یا در س��اخت موش��ک‌های دوربرد‬ ‫ج��زو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان قرار بگیریم‪ .‬مش��کل اصلی‬ ‫س��اخت قطعات «های‌تک» در کشور‪ ،‬کمبود نقدینگی و‬ ‫سرمایه‌گذاری سنگین این قطعات است‪ .‬این مقام صنفی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نبود منابع مالی کافی سبب شده تولیدکنندگان‬ ‫کمتر به بخش تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬توجه و در این‬ ‫بخش مهم سرمایه‌گذاری کنند‪ .‬جبران کمبود نقدینگی‬ ‫بیش��تر وظیفه دولت اس��ت که از طریق ش��بکه بانکی به‬ ‫ی «های‌تک»‌ها‬ ‫واحدهای تولیدی که توانایی داخلی‌ساز ‌‬ ‫را دارند‪ ،‬کمک کند تا با س��رمایه‌گذاری درست نسبت‌به‬ ‫بومی‌س��ازی قطعات اقدام کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫امروز بحث تامین نقدینگی بیش��تر به این س��و رفته که‬ ‫تولید کنونی متوقف نشود‪.‬‬ ‫به‌نیا در پاسخ به این پرسش که این منابع مالی با وجود‬ ‫چالش‌ه��ای پیش‌روی اقتصاد چگونه قابل تامین اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت پول‌هایی خارج از کشور بابت صادرات دارد‪،‬‬ ‫ارزهایی که با مش��کالت نقل‌وانتقال نمی‌توان آنها را وارد‬ ‫کش��ور کرد‪ .‬بنا به‌گفته بانک مرکزی حدود ‪۱۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر پ��ول خارج از کش��ور داریم‪ .‬اگر بانک مرکزی همت‬ ‫کن��د می‌ت��وان با این ارز به جای خری��د کاال‪ ،‬دانش فنی‬ ‫مرب��وط به س��اخت قطع��ات «های‌ت��ک» را خریداری و‬ ‫وارد کش��ور کرد‪ .‬س��خنگوی انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی با بیان اینکه با فعالیت واحدهای‬ ‫ن زیرساخت‌ها فراهم است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‌جرات‬ ‫دانش‌بنیا ‌‬ ‫می‌توان گفت واحدهای تولیدی با کمک این ش��رکت‌ها‬ ‫می‌توانند در مدت ‪ ۶‬ماه تا یک سال‪ ،‬سخت‌ترین قطعات‬ ‫را بومی‌سازی کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫آیا ش��رکت فروشنده خارجی به‌دلیل این همکاری مورد‬ ‫هجم��ه و تحریم امریکا قرار نمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این امر‬ ‫به بخش خصوصی س��پرده ش��ود آنها راه‌ه��ای انتقال را‬ ‫می‌دانند‪ .‬درحال‌حاضر که بیش از ‪ ۹‬ماه از وضع تحریم‌ها‬ ‫علیه کشور گذشته‪ ،‬صنعت خودرو با وجود نیاز به قطعات‬ ‫‌«های‌تک» فعال بوده و تولید هرگز متوقف نشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واقعیت این است که بخش خصوصی توانسته‌‬ ‫راه‌های��ی پی��دا کند ک��ه دانش فنی‪ ،‬قال��ب‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالت مورد نیاز را وارد کند‪ .‬گام نهادن در مس��یر‬ ‫س��اخت قطعات در داخل کشور در همکاری مجموعه‌ای‬ ‫از دول��ت‪ ،‬بان��ک مرک��زی‪ ،‬تولیدکننده و ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان دست‌یافتنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا «های‌تک»‌ها بومی‌سازی نشدند‬ ‫به‌نیا درب��اره دلیل این موضوع که چرا تا امروز قطعات‬ ‫فوق‌پیش��رفته داخلی‌س��ازی نش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫سیاس��تی داریم که جای گالیه دارد و آن هم سیاس��ت‬ ‫آتش‌نش��انی اس��ت‪ .‬وقتی جایی آتش می‌گیرد ماموران‬ ‫آتش‌نش��انی با تمام قوا برای خاموش کردن آتش بس��یج‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬درحالی‌ک��ه در این حوزه بای��د پیش از اینکه‬ ‫آتش‌سوزی اتفاق بیفتد‪ ،‬اقدام‌های الزم را انجام می‌دادیم‪.‬‬ ‫بخش��ی از ای��ن گالیه‌ها ب��ه قطعه‌س��ازان برمی‌گردد‬ ‫زی��را زمان��ی که درهای هم��کاری بین‌المللی ب��از بود و‬ ‫می‌توانس��تند دان��ش فنی م��ورد نیاز را به‌دس��ت آورند‪،‬‬ ‫انرژی و ارز ارزان را صرف واردات قطعات کردند‪ .‬یا خارج‬ ‫از کش��ور س��رمایه‌گذاری و س��پس قطعه ساخته شده را‬ ‫وارد می‌کردن��د‪ .‬ای��ن عضو انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی معتقد اس��ت این مسئله مربوط‬ ‫ب��ه بدنه صنعت قطعه کش��ور نبوده و ش��اید تعداد کمی‬ ‫مبادرت به این امر کرده باشند که انگشت‌شمار هستند‪.‬‬ ‫به‌نی��ا گف��ت‪ :‬اگ��ر پرون��ده صنع��ت خودرو از س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬ت��ا کن��ون که زیر نظر ش��ورای رقابت ب��ود‪ ،‬واکاوی‬ ‫ش��ود‪ ،‬موضوع ش��فاف‌تر می‌ش��ود‪ .‬تا زمان��ی که وظیفه‬ ‫قیمت‌گذاری خودروها را شورای رقابت در اختیار داشت‪،‬‬ ‫صنع��ت خودرو همواره محتاج و لن��گ نقدینگی بود‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط ک��ه تامین نقدینگی ب��رای خرید مواد اولیه‬ ‫روزمره دچار مش��کل اس��ت چگونه صنعتگران می‌توانند‬ ‫برای بومی‌س��ازی قطعاتی که بس��یار سرمایه‌بر هستند‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪ .‬دس��ت‌کم از س��ال ‪ ۹۳‬تا امروز این فرصت به‬ ‫تولیدکننده داخلی داده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط تکیه بر توان داخلی‬ ‫بومی‌س��ازی قطع��ات «های‌ت��ک» س��رمایه‌گذاری‬ ‫زی��ادی نی��از دارد و بنابر این گ��زارش‪ ،‬کمبود نقدینگی‬ ‫در واحده��ای تولی��دی‪ ،‬فعالیت روزان��ه صنعتگران را با‬ ‫دش��وارهای بس��یاری همراه کرده اس��ت‪ .‬فعاالن صنعت‬ ‫خودرو کش��ور عنوان می‌کنن��د دولت باید به این صنعت‬ ‫ایران‌خودرو تبریز‪ ،‬سمند و سورن سال تولید می‌کند‬ ‫یک‌س��وم تولیدات امسال این ش��رکت به سمند سال و سورن‬ ‫سال اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫حاجی‌زاد‌منصور اظهارکرد‪ :‬تولید سایت تبریز در اردیبهشت‬ ‫امس��ال در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته روند کاهشی‬ ‫داش��ته که علت اصلی آن مربوط به کمب��ود قطعات ایمنی و‬ ‫الکترونیکی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��مند سال و سورن سال به‌عنوان ‪ ۲‬محصول‬ ‫جدید این شرکت براساس برنامه از پیش تعیین شده از ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم امس��ال وارد چرخه تولید ش��ده و پس از تجاری‌سازی در‬ ‫س��بد فروش محصوالت گروه صنعتی ایران‌خودرو قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران‌خ��ودرو تبریز اف��زود‪ :‬تولید این ‪۲‬‬ ‫محص��ول مدل‌ه��ای ارتقا یافت��ه از محصوالت کنونی س��ایت‬ ‫ایران‌خودرو تبریز اس��ت که با ش��کل و شمایلی مشتری‌پسند‬ ‫کمک‌ه��ای م��ادی و حمایت‌های معن��وی کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه به س��راغ مش��اور عالی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت رفت و درب��اره برنامه‌های ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات «های‌ت��ک» از وی پرس‌وجو کرد‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی درباره تولید قطع��ات «های‌تک» و تامین‬ ‫نقدینگی برای تولیدکنندگان این صنعت به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫برای بومی‌س��ازی قطعات فوق‌پیش��رفته باید چند برنامه‬ ‫را در دس��تور کار قرار دهیم‪ .‬نخس��ت خودروس��ازان باید‬ ‫با قطعه‌س��ازان برای تولید و تامی��ن قطعات «های‌تک»‬ ‫قراردادهای بلندمدت ببندند تا قطعه‌س��از نسبت به بازار‬ ‫محصوالتی که سرمایه‌گذاری کرده‪ ،‬مطمئن شود‪ .‬برنامه‬ ‫دیگر این است که با داخلی‌سازی این قطعات‪ ،‬واردات آنها‬ ‫ممنوع ش��ود تا خدشه‌ای به تولید داخل وارد نشود‪ .‬مورد‬ ‫س��وم هم موضوع کمک به س��رمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت تا قطعه‌سازان بتوانند مشکالت این بخش‬ ‫را برطرف کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توانمند شدن صنعتگران‪،‬‬ ‫مسیر خودکفایی با سرعت بیشتری طی خواهد شد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی صنعتگران نیاز به نقدینگی و از دولت‬ ‫انتظار حمایت دارند‪ .‬مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه در این زمینه‬ ‫چ��ه کمکی می‌تواند به فعاالن صنعت خودرو کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی قراردادهای بلندمدت بس��ته شود مشتری می‌تواند‬ ‫بخش��ی از پول را به‌عن��وان پیش‌پرداخت به تولیدکننده‬ ‫بپردازد و قطعه‌س��از ه��م می‌تواند با این پول تجهیزات و‬ ‫ماشین‌آالت مورد نیاز خود را وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها‬ ‫وی با اش��اره ب��ه بخش نرم‌افزاری تولی��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫دان��ش فنی م��ورد نی��از را بای��د با کمک ش��رکت‌های‬ ‫اس��تا ‌رت‌آپ و دانش‌بنیان داخلی به‌دست آورد‪ .‬نمی‌توان‬ ‫فقط پول تزریق کنیم تا واردات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‬ ‫داشته باشیم‪ .‬در برخی بخش‌ها‪ ،‬زیرساخت‌ها فراهم شده‬ ‫و باید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی برای به حداقل‬ ‫رساندن وابستگی‌ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نجف��ی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬با مهندس��ی معکوس‬ ‫ه��م دانش قطعات قابل دس��تیابی هس��تند‪ .‬برای تولید‬ ‫فقط ماش��ین‌آالت و سرمایه در گردش نیاز است و اینکه‬ ‫محصوالت بازار و مشتری داشته باشند‪ .‬نباید اجازه دهیم‬ ‫قطعات مانند گذش��ته وارد شود‪ .‬باید نظارت و کنترل‌ها‬ ‫دقیق باش��د تا تولیدکننده خود را ملزم به داخلی‌س��ازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است‬ ‫فردی که نسبت به تولید عشق داشته باشد با ایستادگی‬ ‫و هم��ت‪ ،‬محصوالت م��ورد نیاز را به ه��ر نحوی تولید و‬ ‫تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه افزود‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای تامین س��رمایه در‬ ‫گردش صنعتگرانی که اهلیت تولید دارند‪ ،‬کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه اگر ابالغ شود که‬ ‫صنعتگران برای تامین سرمایه در گردش خود می‌توانند‬ ‫وام با بهره ‪۱۸‬درصدی دریافت کنند که وزارتخانه ‪۲‬درصد‬ ‫آن را یارانه می‌دهد و این وام با سود ‪۱۶‬درصد در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان واقعی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه باید با گام‌های کوچک کار را شروع‬ ‫کنیم و کم‌کم آن را توسعه دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬نباید تولیدکننده‬ ‫فقط با تکیه بر تسهیالت دولتی حرکت کند‪ ،‬چراکه این‬ ‫رویکرد تحق��ق نیافتن اهداف تولید را به‌دنبال دارد‪ .‬باید‬ ‫درون واحده��ای صنفی و صنعتی‪ ،‬همت و اراده‌ای برای‬ ‫تولید وجود داشته باشند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ه��م پیگیر موضوع اس��ت و برگزاری نمایش��گاه قطعات‬ ‫مورد نیاز در همین راستا بوده تا بتوانیم از توانمندی‌ها و‬ ‫امکانات داخلی بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وارد بازار هدف خواهند ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬سمند سال با موتور‪۷‬‬ ‫‪ EF‬و س��ورن سال نیز با موتور توربوش��ارژ عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫البته از س��ال گذشته تولید آزمایش��ی این ‪ ۲‬خودرو به‌عنوان‬ ‫پروژه جدید در دستورکار قرار گرفت که برنامه تولید انبوه آنها‬ ‫امسال کلید می‌خورد‪.‬‬ ‫حاج��ی‌زاد منصور ی��ادآوری کرد‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪۳۰‬درصد‬ ‫قطعات خودرویی کشور در آذربایجان‌شرقی تولید می‌شود‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫حضور بزرگ‌ترین‬ ‫شرکت‌های معدنی در‬ ‫بهشت معادن ایران‬ ‫ثبات دالر‪ ،‬بازار مس را‬ ‫سر به‌راه کرد‬ ‫آخرین وضعیت‬ ‫پرداخت بدهی‬ ‫عراقی‌ها به ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست هم‌‌اندیشی نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان فارس مطرح شد‬ ‫اکتشاف ‪۱۰۰‬هزار کیلومتری از استان فارس شروع می‌شود‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬رئیس هیات عامل ایمی��درو از برنامه تامین‬ ‫ت اکتشافی از محل سود انباشت شرکت‌های بزرگ‬ ‫مالی عملیا ‌‬ ‫معدن��ی خبر داد و گفت‪ :‬با تش��کیل ی��ک کارگروه‪ ،‬عملیات‌‬ ‫اکتشافی از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی انجام می‌شود‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب‌پور در نشس��ت‬ ‫هم‌اندیشی با نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان فارس‬ ‫افزود‪ :‬اکتش��اف‪ ،‬حلقه نخس��ت توسعه بخش معدن است‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه‪ ،‬ایمی��درو آمادگی خود را ب��رای انجام مطالعات‬ ‫زمین‌شناسی در استان اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰۰‬معدن غیرفلزی در فارس‬ ‫‹ ‹راه‌ان�دازی واحد آلومینیوم جنوب در س�ال‬ ‫جاری‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنی��ن از برنامه‬ ‫راه‌اندازی فاز نخست آلومینیوم جنوب خبر داد و گفت‪ :‬پروژه‬ ‫‹ ‹«فارس» در دستور کار عناصر نادر خاکی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بخش معدن خالق فناوری هستیم و مهندسان‬ ‫ایرانی‪ ،‬دانش فنی در این حوزه را فرا گرفته‌اند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به مطالعات روی عناصر نادر خاکی از س��وی مرکز تحقیقات‬ ‫ف��رآوری م��واد معدنی گفت‪ :‬برنامه‌ریزی برای بررس��ی روی‬ ‫ظرفیت‌های اس��تان فارس در عناصر نادر خاکی در دس��تور‬ ‫کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۶۰۰‬معدن اس��تان فارس‪ ،‬غیرفلزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش زی��ادی از ظرفیت‌ه��ای معدنی فارس‪،‬‬ ‫در بخ��ش کانی‌ه��ای غیرفلزی اس��ت و ایمیدرو ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت‌های مناس��ب این استان در بخش کانه‌های غیرفلزی‪،‬‬ ‫برنامه احیای معادن کوچک با اولویت در این اس��تان را کلید‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو تاکید کرد‪ :‬ایمیدرو‪ ،‬عهده‌دار‬ ‫ت اکتش��اف عمقی اس��ت چراکه اعتقاد داریم ریس��ک‬ ‫عملیا ‌‬ ‫اکتش��اف برای بخش خصوصی باالس��ت‪ .‬غریب‌پور ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های ایمیدرو این اس��ت که امور اجرایی را به‬ ‫شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» واگذار کند و ایمیدرو نقش‬ ‫سیاست‌گذاری و حمایت خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اش��تغالزایی حوزه معدن و صنایع معدنی را ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫نفر به طور مس��تقیم عنوان کرد و افزود‪ :‬س��ال گذشته افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۹‬میلیارد دالر از مجموع حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غیر نفتی به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داش��ت‪.‬‬ ‫این رقم افزون بر ‪ ۲۰‬درصد صادرات کشور را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پور رقابت‌پذیر کردن بخش تولید را از اهداف اساسی‬ ‫ای��ن بخش خواند و گف��ت‪ :‬امیدواریم دولت وارد بخش تولید‬ ‫نشود و فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند‪.‬‬ ‫مهم ‪ ۱.۲‬میلیارد دالری س��الکو در سال جاری به بهره‌برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ایمیدرو مانع س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی نیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬واگذاری کک‌سازی اروند و طرح‬ ‫الکترود گرافیتی اردکان به کنسرس��یوم شرکت‌های معدنی و‬ ‫همچنین طرح‌های توسعه زرشوران و تیتانیوم کهنوج حاکی‬ ‫از آن است که ایمیدرو نقش توسعه‌ای و حمایتی خود را ایفا‬ ‫می‌کند‪ .‬غریب‌پور ادامه داد‪ :‬با این تعریف‪ ،‬س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ایران ب��ه اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی(خصوصی‌سازی) پایبند است‪.‬‬ ‫استان فارس کمک کند‪ .‬نماینده عالی دولت در استان فارس‪،‬‬ ‫خواس��تار توجه جدی به بهره‌مندی مردم و ساکنان همجوار‬ ‫مناطق معدنی از منافع معادن شد و افزود‪ :‬در صورتی که مردم‬ ‫در توسعه معادن مشارکت کنند‪ ،‬مقاومت در برابر توسعه این‬ ‫بخش نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی اکتش��اف معادن جدید و اس��تفاده از فناوری جدید را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬ایمیدرو فعالیت‌های مناسبی در‬ ‫حوزه معدنی اس��تان فارس داشته که امیدواریم با پیگیری‌ها‬ ‫و حمایت‌های بیش��تر در بهره‌برداری از آنها تس��ریع ش��ود‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس تصریح کرد‪ :‬باید نگاه متعادل و علمی که هم‬ ‫باعث حفظ بس��ترهای طبیعی و محیط‌زیست می‌شود و هم‬ ‫بهره‌برداری از معادن‪ ،‬ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را به دنبال‬ ‫دارد بر بخش معدن حاکم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش معدن از مزیت‌های استان فارس است‬ ‫اس��تاندار فارس نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬یکی از مزیت‌های‬ ‫این استان‪ ،‬بخش معدن است که توسعه آن نقش ویژه‌ای در‬ ‫افزای��ش صادرات‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و کاهش اتکای کش��ور‬ ‫ب��ه خارج دارد‪ .‬عنایت‌‌اله رحیمی در جلس��ه توس��عه معدنی‬ ‫اس��تان ک��ه با حضور خداداد غریب‌پور‪ ،‬مع��اون وزیر و رئیس‬ ‫هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) تش��کیل ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از الزامات در‬ ‫استان فارس حرکت به سمت تنوع در تولید و کاهش اتکا به‬ ‫بخش‌هایی همچون کش��اورزی است که به دلیل محدودیت‬ ‫آب با مشکل روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان فارس با اش��اره به اینکه رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬سال ‪ ۹۸‬را «رونق تولید» نام‌گذاری کرده‌اند و‬ ‫در بیانیه گام دوم انقالب نیز بر اهمیت شکوفایی اقتصاد تاکید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد اشتغال و رونق تولید‪ ،‬متاثر از جلب‬ ‫و جذب س��رمایه‌گذاری است و در این زمینه عواملی همچون‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور‪ :‬یکی از سیاس��ت‌های ایمیدرو این اس��ت که امور‬ ‫اجرایی را به ش��رکت «تهیه و تولید مواد معدنی» واگذار کند و ایمیدرو‬ ‫نقش سیاست‌گذاری و حمایت خود را داشته باشد‬ ‫دانش‌بنیان بودن‪ ،‬صادراتی بودن‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و توجه‬ ‫به مزیت‌های نس��بی استان فارس مورد تاکید مدیریت ارشد‬ ‫استان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن‪ ،‬ش��غل‌های پایه‌ای را‬ ‫ایجاد می‌کند و به دنبال آن مشاغل وابسته و غیرپایه نیز رشد‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مزیت‌های اس��تان فارس‪ ،‬معادن‬ ‫متنوع به ویژه در بخش خاک‌های نس��وز و سنگ‌های زینتی‬ ‫است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس تاکید کرد‪ :‬راهبرد مدیریت ارشد استان از‬ ‫ابتدا حفظ بنگاه‌های تولیدی موجود و توس��عه آنها‪ ،‬کمک به‬ ‫بنگاه‌های نیمه‌فعال و بنگاه‌های تعطیل و تملک شده از سوی‬ ‫بانک‌ه��ا و تالش برای تاس��یس بنگاه‌ه��ای جدید با توجه به‬ ‫مزیت‌های استان بوده است‪.‬‬ ‫رحیمی اکتش��اف و تاس��یس صنایع معدن��ی را از الزامات‬ ‫توس��عه اس��تان فارس برش��مرد و گفت‪ :‬بسترس��ازی برای‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی می‌تواند به توس��عه بخش معدنی‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت زنجی�ره تولی�د آهن و فوالد اس�تان‬ ‫فارس به میزان ‪ ۳.۲‬میلیون تن‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس نیز گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس ویژگی‌های زمین‌شناسی معدنی استان‪ ،‬هم‌اینک ‪۲۳‬‬ ‫نوع ماده معدنی از معادن این استان استخراج شده و در صنایع‬ ‫مختلف استان و کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫فریبرز رضازاده‪ ،‬درب��اره قابلیت‌ها و توانمندی‌های معدنی‬ ‫فارس افزود‪ :‬تنوع مواد معدنی قابل برداشت‪ ،‬انواع سنگ‌های‬ ‫تزئینی و نما با مزیت صادراتی و تولید در حدود ‪ ۱۸‬درصد کل‬ ‫تولید کشور‪ ،‬وجود انواع خاک‌های نسوز و صنعتی‪ ،‬منابع انواع‬ ‫مصالح ساختمانی‪ ،‬کش��ف ذخایر دولومیت در جنوب استان‬ ‫ف��ارس و پیگیری برای تکمیل مطالعات مربوط به آن‪ ،‬وجود‬ ‫ظرفیت‌های س��نگ آهن در ش��رق فارس که از سوی سازمان‬ ‫ایمیدرو در حال اکتشاف است و همچنین معادن فلزی استان‬ ‫از جمله این قابلیت‌هاست‪.‬‬ ‫وی تولی��دات صنایع معدنی در این اس��تان را حائز اهمیت‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬زنجیره تولید آهن و فوالد با ظرفیت ‪۳.۲‬‬ ‫میلیون تن (ش��امل آهن اس��فنجی‪ ،‬شمش فوالدی و مقاطع‬ ‫فوالدی)‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬سیمان‪ ،‬فرآوری انواع سنگ‌های‬ ‫ساختمانی و نما و انواع مصالح ساختمانی از جمله این تولیدات‬ ‫است‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرمان در تب و تاب هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار فوالد‬ ‫مکان مناسبی‬ ‫برای سفته‌بازی‬ ‫نیست‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان طرح توسعه‌ای‬ ‫درمس سونگون‬ ‫مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫گفت‪ :‬رش��د و توسعه‌‬ ‫مجتمع مس سونگون‬ ‫بای��د با ذخای��ر جدید‬ ‫اکتشافی دنبال شود و‬ ‫ب��ا توجه به طرح بنای‬ ‫کارخانه ذوب ‪ ۱۰۰‬هزار تنی و همچنین کش��ف‬ ‫ذخایر جدید‪ ،‬فاز ‪ ۳‬تغلیظ س��اخته می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ملی مس‪ ،‬س��عدمحمدی در دیدار با اس��تاندار‬ ‫آذربایجان ش��رقی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در دوره نخست‬ ‫مدیریتم در ش��رکت مس‪ ۵۴ ،‬طرح توس��عه‌ای‬ ‫تعریف ش��د و چشم‌انداز تولیدی شرکت مس به‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار تن کاتد افزایش یافت‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫مجتم��ع مس س��ونگون ‪ ۱۷‬طرح توس��عه‌ای با‬ ‫س��رمایه‌گذاری بی��ش از ‪۴‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫دارد که س��ال ‪ ۹۸‬ه��زار میلیارد تومان عملیاتی‬ ‫می‌شود‪ .‬با این طرح‌ها‪ ،‬رونق اقتصادی و افزایش‬ ‫گ��ردش مالی در اس��تان را ش��اهد خواهیم بود‬ ‫و اش��تغالزایی زی��ادی انج��ام خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬خرید تجهیزات و قطع��ات باید از‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی انجام ش��ود و اگر در‬ ‫تولید برخی نیازها دچار ضعف هس��تیم با اعالم‬ ‫فراخ��وان و شناس��ایی توانمندی‌های اس��تان و‬ ‫حمایت شرکت مس‪ ،‬نیازهای مورد نیاز ساخته‬ ‫و تولید شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امسال بیش از ‪۲۶۰‬‬ ‫هزار تن مس کاتدی تولید خواهیم کرد‪ .‬با وجود‬ ‫محدودیت‌های بین‌المللی‪ ،‬تمام تمهیدات الزم‬ ‫برای تحقق برنامه تولید اندیش��یده ش��ده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای فروش محصوالت مشکل‬ ‫خاصی در س��ال جاری نداریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬نیاز بازار‬ ‫داخ��ل را به‌ط��ور کام��ل تامین خواهی��م کرد‪.‬‬ ‫خواس��ته من از مس��ئوالن اس��تانی‪ ،‬همکاری و‬ ‫همدل��ی ب��رای رفع برخی موان��ع و دغدغه‌های‬ ‫دستگاه‌های دولتی استان است تا هر چه سریع‌تر‬ ‫وضعیت محدوده‌های اکتشافی استان مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش‬ ‫گردش مالی در اس��تان‪ ،‬نیازمند تعیین تکلیف‬ ‫هر چه س��ریع‌تر محدودهای اکتشافی هستیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی تصریح ک��رد‪ :‬در انجام طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای هیچ‌گون��ه تخریب محیط‌زیس��تی‬ ‫نخواهیم داش��ت و بدون شک شرافت کاری‌ام را‬ ‫برای بهره‌مندی هر چه بیش��تر م��ردم از منابع‬ ‫خدادادی خواهم گذاشت تا طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫مجتمع مس س��ونگون بر پایه باالترین ضوابط و‬ ‫استانداردهای بین‌المللی انجام‌شود‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امید فدایی‬ ‫وجه تمایز این‬ ‫رویداد نسبت‬ ‫به رویدادهای‬ ‫مشابه این‬ ‫است که کرمان‬ ‫محل استقرار‬ ‫شرکت‌های مادر‬ ‫معدن کشور‬ ‫است‬ ‫علی ایزدخواه‬ ‫این پنجمین‬ ‫دوره‌ای است‬ ‫که مس شهر‬ ‫بابک در رویداد‬ ‫معدنی کرمان‬ ‫حضور دارد‬ ‫کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن ایران‪ ۲۶ ،‬تا ‪ ۲۹‬خرداد سال‬ ‫ج��اری‪ ،‬میزبان نمایش��گاه بین‌المللی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی و ف��رآوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته و‬ ‫همچنین پنجمین نمایش��گاه بین‌المللی ماشین‌آالت‬ ‫معدنی و راهسازی اس��ت‪ .‬این رویداد در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر کرمان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫اس��تان پهناور کرمان تاکنون میزبان ‪ ۶‬دوره از این‬ ‫رویداد بوده و حاال در آستانه برپایی هفتمین دوره آن‬ ‫قرار دارد‪ .‬گفتنی اس��ت برگزارکننده آن نیز ش��رکت‬ ‫رستاک پادویژن است‪.‬‬ ‫فع��االن معدن��ی باور دارن��د که نمایش��گاه معدن و‬ ‫صنایع معدنی اس��تان کرمان‪ ،‬فرصت مناس��بی برای‬ ‫گردهمایی معدنی‌ها و صنایع وابسته به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫تن��وع مع��ادن مختل��ف از جمله مس در رفس��نجان‬ ‫و ش��هربابک؛ زغال‌س��نگ در زرند‪ ،‬کوهبن��ان و راور؛‬ ‫س��نگ‌آهن در سیرجان و زرند؛ کرومیت در اسفندقه‪،‬‬ ‫فاری��اب و صوغان و همچنین ماده معدنی تیتانیوم در‬ ‫جنوب این استان‪ ،‬نشان از غنی بودن مواد معدنی این‬ ‫استان و استقبال فعاالن این حوزه دارد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در این نمایش��گاه ش��رکت‌های مختلف‬ ‫معدنی و صنایع معدنی و صنایع وابسته به آن‪ ،‬آخرین‬ ‫دس��تاوردهای اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فرآوری‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری و ماشین‌آالت خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ‌تری�ن نمایش�گاه معدن�ی پ�س از‬ ‫نمایشگاه تهران‬ ‫امید فدایی‪ ،‬رئیس س��ایت نمایشگاهی کرمان است؛‬ ‫جایی که این رویداد هر س��ال در آن برپا می‌ش��ود‪ .‬او‬ ‫در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫توضیح داد‪ :‬رویداد امس��ال با‬ ‫همکاری رس��تاک‌پادویژن و ش��رکت نمایش��گاه‌های‬ ‫جنوب ش��رق برگزار می‌ش��ود‪ .‬اس��تان کرمان نیز به‬ ‫عنوان بهش��ت معادن ای��ران مطرح اس��ت و ظرفیت‬ ‫چش��مگیری در بخ��ش معدن کش��ور دارد‪ .‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬سایت نمایش��گاهی کرمان برپا شد که کیفیت‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی از جمله نمایشگاه معدن را در‬ ‫کرمان ارتقا داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفتمین دوره این رویداد در کرمان برگزار‬ ‫می‌ش��ود و ‪ ۴‬دوره گذش��ته آن در مرکز نمایش��گاهی‬ ‫جن��وب ش��رق ب��وده اس��ت‪ .‬ای��ن نمایش��گاه پس از‬ ‫نمایش��گاه تهران بزرگ‌ترین و جامع‌ترین نمایش��گاه‬ ‫معدنی کش��ور به ش��مار می‌آید و ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫معدن��ی مانند ش��رکت ملی مس ایران‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫گل‌گهر‪ ،‬گوهرزمین و‪ ...‬در آن حضور دارند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از ش��رکت‌های بزرگ در خود اس��تان مستقر هستند‬ ‫و برگزاری چنین رویدادی در اس��تانی با این ظرفیت‬ ‫برای فعاالن این بخش در کرمان توجیه بیشتری دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ /‬مس سرچشمه‬ ‫بازاره��ای داخلی امروز فوالد کش��ور در همه‬ ‫حوزه‌ه��ا متاثر از ضعف مش��هود تقاضا و کاهش‬ ‫انگی��زه فعالی��ت س��فته‌بازان در ای��ن ح��وزه و‬ ‫باالخ��ره کاهش نرخ دالر و ق��رار گرفتن در ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬توام با ثبات اس��ت و در برخی از‬ ‫مبادی به‌طور نامحسوس��ی منفی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫موضوع��ی که نمی‌توانی��م از آن بی‌تفاوت عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬افزایش قابل‌توجه نرخ حواله دالر نیمایی‬ ‫و افزایش نرخ ش��مش منطقه س��ی‌آی‌اس است‬ ‫ک��ه متاث��ر از افزایش نرخ س��نگ‌آهن و خروج‬ ‫ترکیه از بازارهای هدف آس��یایی اس��ت و باعث‬ ‫می‌ش��ود به نرخ ش��مش مع��ادل ‪ ۴۳۸۰‬تومان‬ ‫برس��یم که با احتس��اب مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫ح��دود ‪ ۴۷۷۰‬تومان خواهد ش��د‪ .‬این موضوع‬ ‫نش��ان‌دهنده آتش زیر خاکس��تر شرایط کنونی‬ ‫است‪ .‬بنا بر تاثیر بنیادین کنونی بر بازار داخلی‬ ‫براساس آخرین شیوه‌نامه‌های تنظیم بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫کف امروز بازار فوالد مناس��ب دیده ش��ده و این‬ ‫موضوع بر اس��اس آخرین شیوه‌نامه‌های دولتی‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬می‌تواند چراغ س��بزی برای تسریع‬ ‫خرید مصرف‌کنندگان واقعی باش��د که به امید‬ ‫کاهش نرخ بیش��تر‪ ،‬از خرید امتناع می‌کنند‪ .‬هر‬ ‫چند درنهایت بازه��م غیرقابل پیش‌بینی بودن‬ ‫بازاره��ای داخلی ای��ران‪ ،‬این‌روزه��ا موضوعی‬ ‫بدیهی به‌ش��مار می‌رود‪ .‬ب��ا تمام این صحبت‌ها‪،‬‬ ‫تاکید ما همچنان بر این موضوع اس��ت که حوزه‬ ‫داخلی فوالد‪ ،‬مکان مناس��بی برای س��فته‌بازی‬ ‫و ورود اف��راد غیرحرفه‌ای به این حرفه نیس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن هرگونه دپوی مازاد ب��ر نیاز و خارج از‬ ‫قاعده و بی‌توجهی به متوازن نگه‌داش��تن سطح‬ ‫دپ��وی منطقی ورود و خ��روج انبارها‪ ،‬درنهایت‬ ‫محکوم به ضرر و زیان خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی در بهشت معادن ایران‬ ‫را می‌یابند که از مع��ادن و بخش‌های مختلف معدنی‬ ‫ایران بازدید کنند و بتوانند کارخانه‌های معدنی استان‬ ‫را از نزدی��ک ببینند‪ .‬این اتف��اق می‌تواند بخش معدن‬ ‫کش��ور را در تامین نیازهایش راهنمای��ی کند‪ .‬ما نیز‬ ‫ب��ه عنوان برگزارکننده در تالش��یم ظرفیت و کیفیت‬ ‫کار را باال ببریم‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های داخلی و خارجی که در رویداد کرمان حضور پیدا می‌کنند‪،‬‬ ‫ای��ن ام��کان را می‌یابند ک��ه از معادن و بخش‌های مختل��ف معدنی ایران‬ ‫بازدید کنند و بتوانند کارخانه‌های معدنی استان را از نزدیک ببینند‪ .‬این‬ ‫اتفاق می‌تواند بخش معدن کشور را در تامین نیازهایش راهنمایی کند‬ ‫فدایی در پاس��خ به پرسشی درباره بررسی کیفیت و‬ ‫کمیت رویداد در ‪ ۷‬س��ال گذشته توضیح داد‪ :‬مسائل‬ ‫اقتصادی در ایران پیچیدگی منحصر به خود را دارد و‬ ‫بخش معدن هم به عنوان یکی از ارکان همین اقتصاد‪،‬‬ ‫از این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ .‬وقوع تحریم‌ها کشور را‬ ‫دچار فراز و فرودهای��ی می‌کند که البته بخش معدن‬ ‫با توجه به ظرفیت چش��مگیر داخلی‪ ،‬چندان متاثر از‬ ‫تحریم‌ها نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از چند س��ال گذش��ته که ای��ن رویداد به‬ ‫طور پیوس��ته برگزار می‌ش��ود‪ ،‬رش��د کم��ی و کیفی‬ ‫مطلوب��ی را تجربه می‌کنیم‪ .‬فضای مفید نمایش��گاهی‬ ‫ما درحال‌حاضر حدود ‪۴‬هزار مترمربع اس��ت که امید‬ ‫می‌رود در س��ال‌های پیش رو بتوان این فضا را توسعه‬ ‫داد‪ .‬این فضا البته میزبان حضور ش��رکت‌های معتبر و‬ ‫تراز اول کشور است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیش��تر درباره حضور ش��رکت‌های‬ ‫خارجی توضیح داد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬از حضور مطلوب‬ ‫ش��رکت‌های خارجی در این رویداد برخ��وردار بودیم‬ ‫اما متاس��فانه با اعمال تحریم‌ها‪ ،‬ش��رکت‌های خارجی‬ ‫مانند گذش��ته به حضور در نمایش��گاه رغبت نش��ان‬ ‫نمی‌دهند‪ ،‬هر چند این اتفاق تاثیر چندانی بر کیفیت‬ ‫کار ما نداشته و درحال‌حاضر نیز نمایندگی بسیاری از‬ ‫شرکت‌ها به طور مس��تقیم در این رویداد حضور پیدا‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬به باور من کیفیت برگزاری مطلوب اس��ت‬ ‫و هر س��ال تقاضا برای حض��ور در این رویداد بیش از‬ ‫سال گذشته اس��ت‪ .‬این تقاضای بیشتر باعث می‌شود‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ‌تر را در اولوی��ت حضور قرار دهیم‪.‬‬ ‫البته ش��اهد حضور شرکت‌های تراز اول معدنی جهان‬ ‫نیستیم اما ش��رکت‌هایی در رده‌های پایین‌تر هستند‬ ‫که نمایندگان آنها به طور غیرمس��تقیم از کش��ورهای‬ ‫ک��ره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالی��ا و‪ ...‬در این رویداد حضور‬ ‫دارند‪ .‬فدایی ادامه داد‪ :‬وجه تمایز این رویداد نس��بت‬ ‫به رویدادهای مش��ابه در پایتخت یا دیگر ش��هرها این‬ ‫است که کرمان محل استقرار شرکت‌های مادر معدن‬ ‫کش��ور است و به یقین ش��رکت‌های داخلی و خارجی‬ ‫که در روی��داد کرمان حضور پیدا می‌کنند‪ ،‬این امکان‬ ‫‹ ‹حضور دوباره مجتمع مس شهر بابک‬ ‫علی ایزدخواه‪ ،‬مدیر روابط عمومی مجتمع مس شهر‬ ‫بابک نیز در گفت‌وگو با‬ ‫از حضور این شرکت در‬ ‫روی��داد پیش رو خبر داد و گفت‪ :‬در این رویداد‪ ،‬مس‬ ‫ش��هر بابک نمونه محصوالت خود را اعم از آند و کاتد‬ ‫ارائه می‌دهد‪ .‬این شرکت عالوه بر محصول نهایی مس‪،‬‬ ‫نمونه‌های س��نگ فیروزه که از معدن میدوک به‌دست‬ ‫می‌آید را در این رویداد عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پنجمین دوره‌ای است که مس شهر بابک‬ ‫در ای��ن رویداد حضور دارد‪ .‬هدف از حضور آن در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬عرضه محصوالت خ��ود و تامین قطعات و‬ ‫نیازمندی‌های مجتمع مس است‪.‬‬ ‫ایزدخواه ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه‪ ،‬صنعتی‪-‬معدنی‬ ‫به ش��مار می‌آید و ش��رکت‌های بزرگ معدنی کشور‪،‬‬ ‫دس��تاوردهای خود را در آن ارائ��ه می‌کنند‪ .‬ما نیز با‬ ‫توج��ه به نیازهای‌مان دس��تاوردهای دیگر ش��رکت‌ها‬ ‫را از نظ��ر کیفیت و نرخ‪ ،‬بررس��ی می‌کنیم و عالوه بر‬ ‫حضور و معرفی دستاوردها‪ ،‬تامین نیازمندی‌ها در این‬ ‫نمایشگاه برای ما یک نقطه قوت به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫در بررسی اهمیت واگذاری معادن به بخش خصوصی مطرح شد‪:‬‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬معدن مانند س��ایر بخش‌ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی کش��ور‪ ،‬یک حوزه اقتصادی اس��ت‪ .‬بر اساس اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬بهره‌برداری از مع��ادن باید به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ود و دراین‌بین معادنی که در اختیار بخش دولتی‌اند‬ ‫و در قالب خصولتی‌ها شناخته می‌شوند نیز باید واگذار شوند‪.‬‬ ‫برخ��ی ب��اور دارند که باوج��ود خصولتی‌ها مع��ادن را فقط‬ ‫به‌طور اس��می به بخش خصوصی واگ��ذار کرده‌ایم و در عمل‪،‬‬ ‫کنترل معادن هنوز در دس��تان بازیگر اصلی یعنی دولت است‪.‬‬ ‫دراین‌بین اگر می‌خواهیم کش��ور به س��مت رونق برود‪ ،‬جلوی‬ ‫رانت‌خواری گرفته ش��ود و رقابت س��الم حاکم ش��ود‪ ،‬مجبور‬ ‫هستیم اقتصاد را آزاد کنیم و آن را در اختیار بخش خصوصی‬ ‫ق��رار دهی��م‪ .‬درباره اهمیت ای��ن موضوع‌ه��ا‪ ،‬روزگار معدن با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی توانمند نیست‬ ‫مخت��ار حیدری‪ ،‬رئیس خانه صنعت و‬ ‫مع��دن اس��تان ای�لام ب��ا اش��اره به‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫اهمیت خصوصی‌س��ازی در بنگاه‌های‬ ‫تولی��دی کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬رهبری‬ ‫چندی��ن ب��ار ب��ر خصوصی‌س��ازی و‬ ‫واگ��ذاری س��رمایه‌گذاری‌های مهم و‬ ‫اس��تراتژیک به بخش خصوصی تاکید کرده‌ان��د که نمونه آن‬ ‫تاکید بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی بوده اما آن‌طور که باید‬ ‫در این موضوع موفق عمل‌نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫حیدری با بیان اینکه ما برنامه بلندمدت و استراتژیک در این‬ ‫حوزه نداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در کشور ما نمی‌توان نقاط‬ ‫ضعف و قوت‪ ،‬تهدید و فرصت را دقیق روشن کرد‪ .‬ازآنجایی‌که‬ ‫ریسک س��رمایه‌گذاری باالست و ممکن است مشکالت زیادی‬ ‫برای فرد پیش بیاید‪ ،‬خیلی‌ها به نام بخش خصوصی ورود پیدا‬ ‫می‌کنند اما هر جا که به سودشان باشد و احساس خطر کنند‪،‬‬ ‫خود را زیر پرچم دولت می‌برند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬وقتی یک س��ازمان دولتی ی��ا خصولتی در‬ ‫بخ��ش معدن ورود می‌کن��د درواقع روابط ب��ر ضوابط ترجیح‬ ‫داده می‌ش��ود و درنتیجه‪ ،‬شفاف‌سازی به‌درستی انجام‌نشده و‬ ‫کار خ��وب پیش نمی‌رود‪ ،‬درحالی‌ک��ه اعتقاد بخش خصوصی‬ ‫به ضابطه اس��ت تا رابطه و می‌تواند به کیفیت کار و س�لامت‬ ‫اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه صنعت و معدن اس��تان ایالم ادام��ه داد‪ :‬وقتی‬ ‫برنامه بلندمدت در حوزه معدن نداریم‬ ‫صحب��ت از یارانه‌ها می‌ش��ود و قرار می‌ش��ود دولت به بخش‬ ‫خصوصی یارانه بدهد مش��کلی نیس��ت اما ماجرا وقتی شروع‬ ‫می‌ش��ود که نهاد غیرخصوصی یا همان خصولتی‌ها ورود پیدا‬ ‫می‌کنند‪ .‬اینها در عمل‪ ،‬تسهیالت ارزی و ریالی را غیر هدفمند‬ ‫و در جاهای دیگری غیر از تولید هزینه می‌کنند و درنتیجه به‬ ‫آشفتگی بازار نقدینگی در کشور و رشد تورم کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫حیدری اظهار کرد‪ :‬نهادهای وابسته خیلی نگران نیستند که‬ ‫از آنها سوال و جواب شود چراکه دانه‌درشت‌ها و ژن‌های خوب‬ ‫هس��تند و در مقابل پرس��ش‌ها هیچ‌گونه احساس مسئولیتی‬ ‫ندارند‪ .‬به‌این‌ترتیب دست دولت از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه‬ ‫ش��ده و در ادامه‪ ،‬قانونی هم که بخواهد اینها را به کاری ملزم‬ ‫کند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان ایالم س��پس به اهمیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌ویژه بخش معدن‬ ‫هنوز ب��ه جایگاهی نرس��یده‌ایم که بگویی��م بخش خصوصی‬ ‫توانمند است‪ .‬متاسفانه به این دلیل که در حوزه معدن‪ ،‬فناوری‬ ‫و فناوری الزم را نداریم‪ ،‬ارزبری سنگینی برای کشور به وجود‬ ‫آمده و فعاالن این حوزه مجبور هس��تند وس��ایل الزم ازجمله‬ ‫ماش��ین‌آالت خود را از خارج تامین کنند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه اگر معدن با فناوری روز داخلی پیش می‌رفت حتما بخش‬ ‫خصوصی در آن توانمند می‌شد و به سودآوری هم می‌رسید‪.‬‬ ‫حیدری در ادامه‪ ،‬با اش��اره به خام‌فروشی‌ها در حوزه معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وقتی خام‌فروش��ی می‌کنیم در عمل‪ ،‬سودی را که‬ ‫باید در داخل کش��ور هزینه شود مس��تقیم به خارج از کشور‬ ‫می‌بری��م‪ .‬درصورتی‌که اگر توانمندی خ��ود را افزایش دهیم و‬ ‫دس��ت از خام‌فروش��ی برداریم می‌توانیم درآمدزایی کرده و به‬ ‫رشد اقتصادی کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت دولتی از نوع باشگاهی است‬ ‫مصطفی غنیمتی‪ ،‬کارشناس معدن با‬ ‫اش��اره به اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و‬ ‫اینکه باید تغییر نقش دولت از مالکیت‬ ‫و مدیری��ت مس��تقیم بنگاه‌ه��ا ب��ه‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و هدایت و نظارت در‬ ‫کش��ور اتفاق بیفت��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫باید توانمندسازی بخش‌های خصوصی‬ ‫و تعاون��ی در اقتص��اد و حمایت از آن ب��رای رقابت کاالها در‬ ‫بازارهای بین‌المللی انجام ش��ود اما متاس��فانه مدیران دولتی‬ ‫تمایلی به واگذاری‌ها به بخش خصوصی ندارند و گاهی دست‬ ‫ت هم می‌زنند‪.‬‬ ‫به مقاوم ‌‬ ‫غنیمتی با اش��اره به شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬خصوصی‌س��ازی به‌وس��یله رد دیون از س��وی دولت به‬ ‫سازمان‌های غیرتخصصی موجب تشکیل نهادهای شبه‌دولتی‬ ‫با حمایت دولت ش��ده که س��بب کاهش ت��وان رقابتی بخش‬ ‫خصوصی در بازار و بروز مشکالتی در اقتصاد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مع��دن با اش��اره به اینک��ه مدیریت دولتی‬ ‫صنای��ع از نوع مدیریت باش��گاهی ب��وده‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫ص��رف بودجه‌ه��ای هنگف��ت و کارا نبودن مناس��ب این نوع‬ ‫مدیریت دولتی‪ ،‬بنگاه‌‌های اقتصادی زیان‌ده شده‌اند که موجب‬ ‫حذف بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی ش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫ب��ا واگذاری بنگاه‌ه��ای دولتی به بخ��ش خصوصی و مدیریت‬ ‫چاب��ک‪ ،‬با ح��ذف هزینه‌های مصرفی و کاه��ش هزینه تولید‪،‬‬ ‫نرخ تمام‌ش��ده تولی��د به‌ویژه در بخش مع��دن کاهش‌یافته و‬ ‫توان بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی دوچندان ش��ده که سبب‬ ‫افزایش جذابیت صنایع معدنی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی‬ ‫و خارجی و توسعه و اشتغالزایی در صنعت می‌شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس می‌توانند‬ ‫موتور محرکه توس��عه باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ویژگی اصلی این گروه‬ ‫از بنگاه‌ها رابطه معکوس رشد آنها با میزان فساد اداری و رابطه‬ ‫مستقیم با شفافیت است‪.‬‬ ‫غنیمتی با اش��اره به اهمیت میزان اشتغال‌آفرینی در بخش‬ ‫مع��دن برای بخ��ش خصوصی بیان کرد‪ :‬بررس��ی‌های جهانی‬ ‫نش��ان می‌دهد متوسط اش��تغالزایی بنگاه‌های خرد تا متوسط‬ ‫در ایتالی��ا ‪ ۶۵‬درصد‪ ،‬ژاپن ‪۵۳‬درصد‪ ،‬آلمان ‪۴۲‬درصد و امریکا‬ ‫‪۲۲‬درصد اس��ت‪ .‬در بخش معدن کش��ور ‪۸۵‬درصد اشتغال در‬ ‫دس��ت بخش خصوصی یا به عبارتی بنگاه‌های خرد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوسط‌مقیاس است که نش��انه توانایی و اهمیت وجود بخش‬ ‫خصوصی و لزوم سرمایه‌گذاری در آن است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی دولت در‬ ‫زیرساخت‌ها گفت‪ :‬اگر دولت نسبت به اجرای زیرساخت‌هایی‬ ‫مث��ل نیروگاه‌ها‪ ،‬بنادر‪ ،‬جاده‌ها‪ ،‬خطوط ریلی و‪ ...‬اقدام کند‪ ،‬به‬ ‫دلیل سهولت دسترسی به امکانات‪ ،‬بسیاری از کسب‌وکارها در‬ ‫مناطق مختلف کش��ور رونق می‌گی��رد‪ .‬معادنی که در مناطق‬ ‫دورافت��اده قرار دارند با ایجاد جاده‌ها و خطوط ریلی می‌توانند‬ ‫به س��هولت مواد معدن��ی را به کارخانه‌های ف��رآوری یا بنادر‬ ‫صادراتی برس��انند‪ ،‬به این شیوه دولت می‌تواند با ایجاد و رونق‬ ‫کس��ب‌وکارهای حاصل‌شده‪ ،‬پایه‌های مالیاتی خود را گسترش‬ ‫دهد و مالیات بیش��تری دریافت کن��د‪ .‬او در پایان اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود دولت با نگاه مصلحت‌اندیش��انه و حمایت‌گرانه‬ ‫خود در برنامه‌ریزی‌های آینده‪ ،‬زمینه رشد و توسعه کشور را با‬ ‫استفاده و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور فراهم کند‬ ‫و فضای کس��ب‌وکار معدنی را با فراه��م کردن الزامات تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش مواد معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در داخل‬ ‫کش��ور و همچنین ارائه مشوق‌های مناسب‪ ،‬به فضایی پررونق‬ ‫و جذاب برای س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی که زمینه‌س��از‬ ‫پیشرفت و توسعه کشور است‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫آغاز دور جدید‬ ‫کاهش نرخ دالر‬ ‫«رونق بازار» چشم به‬ ‫راه تدبیری صنفی‬ ‫صنعت ماشین‌آالت‬ ‫راهسازی‪ ،‬ثروت‌آفرین‬ ‫اما بدون‌‌متولی‬ ‫دولت به‌دنبال گسترش صادرات و مدیریت واردات است‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹کاه�ش ‪۳۲‬درص�دی واردات کااله�ای‬ ‫مصرفی‬ ‫‹ ‹با ممنوعیت به نتیجه خوبی نمی‌‌رسیم‬ ‫رئی��س مجمع عالی واردات کش��ور درباره ممنوعیت‬ ‫و محدودی��ت در واردات می‌گوید‪ :‬با ممنوعیت واردات‬ ‫هی��چ اتفاق مثبتی را در کش��ور ش��اهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫علیرض��ا مناقبی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫نگاه��ی واقع‌بینانه در می‌یابیم که هرگاه ممنوعیتی در‬ ‫اقتصاد ایجاد ش��د‪ ،‬نتیجه و تاثیر خوبی نگرفتیم چراکه‬ ‫اقتصاد را نمی‌توان با محدودیت پیش برد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همانطور که تولید بر مبنای نیاز انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬واردات بخش��ی از تجارت خارجی کش��ورها‬ ‫است که باید براس��اس نیاز وارد شود‪ ،‬نه اینکه بی‌رویه‬ ‫و بی‌اندازه باشد‪.‬‬ ‫به‌گفته رئیس مجمع عال��ی واردات‪ ،‬اگر هدف خارج‬ ‫نشدن ارز از کشور و مدیریت منابع ارزی است که باید‬ ‫گفت‪ ،‬با ممنوعیت واردات ارز به گونه دیگری از کش��ور‬ ‫خارج می‌ش��ود که متاس��فانه غیررس��می و غیرقانونی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در این صورت حقوق دولت و مردم پایمال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مناقبی تصریح کرد‪ :‬اعم��ال محدودیت و ممنوعیت‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬مورد بازرسی در طرح نظارتی ویژه رمضان‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت‪ ،‬تعداد‬ ‫کل بازرس��ی‌های انجام ش��ده از صنوف شهر تهران و کاالهای‬ ‫مرتبط با ایام ماه مبارک رمضان شامل مرغ‪ ،‬روغن‪ ،‬شکر‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫زولبی��ا بامیه و حبوب��ات را ‪ ۷۲۰‬مورد برش��مرد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمع ارزش ریالی کل پرونده‌های تشکیل حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫ریال بوده که برای رس��یدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‬ ‫است‪ .‬به‌گزارش شاتا‪ ،‬شهرام میراخورلو افزود‪ :‬با فرا رسیدن ماه‬ ‫مبارک رمضان طرح بازرس��ی‪ ،‬نظارت و پایش بازار اقالم هدف‬ ‫و پرمصرف ماه مبارک رمضان که از ‪ 10‬اردیبهش��ت در سراسر‬ ‫کشور شروع شده تشدید شد و این طرح همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به‌منظ��ور ایجاد هم‌افزایی و اجرای دقیق‌تر‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬با بهره‌گیری از ظرفیت بازرس��ی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬اتاق اصن��اف‪ ،‬اداره کل تعزی��رات حکومتی‬ ‫اس��تان تهران و دیگر نهاد‌های ذی‌ربط مس��ئول برنامه‌ریزی و‬ ‫تدابیر الزم برای نظارت و پایش موثر و بهنگام بر فرآیند تامین‬ ‫و توزیع کاال با نرخ مناسب به مردم اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫میراخورلو گفت‪ :‬اردیبهشت ماه از ‪ ۱۱۴‬هزار و ‪ ۲۳۶‬بازرسی‬ ‫انجام ش��ده درباره امتناع از عرضه و گران‌فروش��ی در مجموع‬ ‫‪ ۶۴۷۱‬پرونده تخلف به ارزش بیش از ‪ ۳۹۲‬میلیارد ریال تنظیم‬ ‫و به اداره‌های کل تعزیرات حکومتی اس��تان‌ها برای رسیدگی‬ ‫ارس��ال شده است‪ .‬تعداد ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۴۹۱‬مورد بازرسی انجام‬ ‫شده که در مجموع ‪ ۸۵۹۳‬پرونده با ارزش ریالی افزون بر ‪۷۰۴‬‬ ‫هزار ریال تنظیم شده است‪.‬‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی ب��ه تخلفات س��ازمان حمایت‬ ‫ب��ا اعالم تداوم و تش��دید اقدام‌های نظارتی و بازرس��ی درباره‬ ‫پیش��گیری از هرگون��ه کمبود و افزای��ش غیر‌منطقی نرخ کاال‬ ‫و خدمات اظهار کرد‪ :‬پایش مس��تمر بازار و تش��دید بازرسی‌ها‬ ‫و نظارت��ی بر واحدهای تولیدی‪ ،‬توزیع��ی و خدماتی با اهداف‬ ‫تنظی��م مطلوب ب��ازار و رفع التهاب کاالی��ی‪ ،‬ایجاد آرامش در‬ ‫فضای روانی جامعه و برخورد موثر با تخلفات احتمالی‪ ،‬بس��یج‬ ‫هم��ه امکان��ات و نیروهای در اختیار‪ ،‬اس��تفاده از توان ناظران‬ ‫افتخاری و تس��ریع در رس��یدگی به‌شکایات در دستور کار این‬ ‫سازمان و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها و اتاق‌های‬ ‫اصناف سراسر کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫واردات ب��ا ه��دف حمای��ت از تولید نی��ز منطقی و راه‬ ‫درستی نیست‪ ،‬پیش از اینها نیز واردات برخی کاالهای‬ ‫مش��ابه داخل ممنوع ش��ده بود اما مگر امروز تولید ما‬ ‫حال و روز خوبی دارد؟ در نتیجه نباید دیدگاه انقباضی‬ ‫درباره مس��ائل اقتصادی کشور داشت بلکه باید دیدگاه‬ ‫نظارت��ی قوی را جایگزین آن ک��رد‪ .‬نباید در برهه‌ای از‬ ‫زمان مس��یر واردات را به‌ش��دت بست و در زمانی دیگر‬ ‫بی‌اس��اس آن را باز گذاشت‪ .‬مانند زمانی که ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را تعیین کردند و فس��ادهای گس��ترده ش��کل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫‹ ‹هر وارداتی ضرر نیست‬ ‫رئیس کمیس��یون واردات ات��اق بازرگانی ایران نیز با‬ ‫تاکید براینکه بازار باید دارای تنوع محصول باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬م��ردم حق انتخاب دارند و بای��د تولید به‌گونه‌ای‬ ‫باش��د که در بازار با موارد مش��ابه رقابت کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬واردات را می‌ت��وان به س��متی هدایت کرد که‬ ‫بیش��تر صرف کاالی سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای‬ ‫برای رونق تولید ملی شود‪.‬‬ ‫محم��د جعف��ری ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای اینک��ه‬ ‫واردکنندگان را به س��وی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای‬ ‫سوق دهیم باید تعرفه گمرکی آنها را به‌شدت کاهش و‬ ‫در مقابل تعرفه واردات کاالی مصرفی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینک��ه بت��وان ب��ا واردات کاالی خارجی‬ ‫رقابت را در بازار تولید داخلی افزایش داد هم مس��تلزم‬ ‫پیش‌نیازهایی اس��ت‪ .‬به طور مثال باید بتوانیم کیفیت‬ ‫کاالی تولید داخل را به س��طحی از استاندارد برسانیم‬ ‫که توانایی رقابت با کاالی وارد شده را داشته باشد‪ .‬اگر‬ ‫در محصوالتی که توان رقابت با کاالی وارداتی را ندارد‬ ‫به امر واردات مبادرت ورزیم‪ ،‬طبیعی اس��ت که نه‌تنها‬ ‫رقابت ایجاد نمی‌شود بلکه موجب تعطیلی واحد داخلی‬ ‫هم خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬متاسفانه ما فکر می‌کنیم هر نوع واردات‬ ‫ضرر و هرگونه تولید منفعت است در حالی که این‌گونه‬ ‫نیست‪ ،‬ما باید بسیاری از کاالها را وارد کنیم زیرا تولید‬ ‫آن در داخل هزینه‌های بیشتری از وارد کردن محصول‬ ‫آن دارد‪ .‬ما باید به سمت کاالی سرمایه‌ای و مواد اولیه‬ ‫که موجب تقویت تولید خواهد شد‪ ،‬برویم و تولیدی را‬ ‫گسترش دهیم که صادرات‌محور باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫محمد جعفری‬ ‫فروش یک گیاه سرطان‌زا در تهران‬ ‫سنبل آبی‪ ،‬گیاهی سرطان‌زا است و گونه‌ای مهاجم در کشور‬ ‫ما به‌ش��مار می‌آید که نه‌تنها به اکوسیس��تم‌های آبی آس��یب‬ ‫وارد می‌کند‪ ،‬بلکه س�لامت افراد را به خطر می‌اندازد و این در‬ ‫حالی اس��ت که دستفروشان در معابر و مراکز خرید تهران آن‬ ‫را می‌فروشند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سنبل آبی به «شیطان بنفش»‬ ‫مشهور و ریشه‌های آن جاذب آالینده‌ها‪ ،‬فلزات سنگین و مواد‬ ‫سمی است بنابراین به‌عنوان گیاهی سمی و سرطان‌زا شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این گیاه با نام علمی ‪،Solms Eichhornia crassipes‬‬ ‫بومی مناطق گرمس��یری و نیمه‌گرمس��یری است که به‌عنوان‬ ‫گیاه زینتی وارد کشور شده است و در مناطق خارج از محدوده‬ ‫بومی خود اغلب به‌عنوان یک گونه مهاجم ش��ناخته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ی همچنین دارای برگ‌های گسترده‪ ،‬ضخیم‪ ،‬براق و‬ ‫س��نبل آب ‌‬ ‫تخم‌مرغی شکل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سانتی‌متری است که در سطح آب‬ ‫ش��ناور و دارای ریشه‌های ارغوانی س��یاه آزاد است و سنبله‌ای‬ ‫ب��ا ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬گل زیبا دارد و به‌ط��ور عمده رنگ گل‌ها طیفی از‬ ‫بنفش‪ ،‬صورتی و ارغوانی است‪.‬‬ ‫با وجود هشدارهای محیط‌زیست این گیاه همچنان در برخی‬ ‫معابر شهری در تهران به قیمتی بسیار نازل به فروش می‌رسد‬ ‫و خریداران و حتی فروش��ندگان آن به مضرات این گیاه برای‬ ‫سالمتی آگاه نیستند‪.‬‬ ‫محمدرضا خویش��تندار‪ ،‬فرمانده یگان محیط‌زیس��ت استان‬ ‫تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سنبل آبی یک نوع‬ ‫گیاه مهاجم است اما محیط‌زیست وظیفه قانونی برای برخورد‬ ‫با فروش��ندگان و عرضه‌کنندگان آن را ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫واقع س��ازمان حفاظت محیط‌زیست وظیفه برخورد با خرید و‬ ‫فروش گونه‌های جانوری و گیاهی مورد حمایت و حفاظت این‬ ‫سازمان را دارد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان محیط‌زیس��ت اس��تان تهران گفت‪ :‬برای مثال‬ ‫«الله واژگون» گیاهی اس��ت که در طبیعت ایران به‌عنوان یک‬ ‫گونه شاخص شناخته می‌شود و به‌‌منظور محافظت از این گونه‪،‬‬ ‫خرید و فروش آن ممنوع اعالم ش��ده اس��ت و محیط‌زیست با‬ ‫متخلفان برخورد می‌کند اما درباره س��نبل آبی کاملا بر عکس‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫بدون تردید خام‌فروش��ی محصوالت کشاورزی‬ ‫هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند و تنها راه‌حل‬ ‫اثرگذاری صادرات محصول صنایع تبدیلی است که‬ ‫به ایجاد ارزش‌افزوده منجر شده است‪ .‬اما صادرات‬ ‫محص��والت کش��اورزی با نرخ و ش��یوه‌های امروز‬ ‫تاثیری در ارزش‌آفرینی و توسعه بخش کشاورزی‬ ‫ن��دارد و فقط به کاهش رفاه مصرف‌کننده داخلی و‬ ‫افزای��ش نرخ محصول تازه خوری منجر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫با صادرات خام محصوالت کش��اورزی فقط نرخ را‬ ‫برای مصرف‌کننده داخلی و صنایع تبدیلی افزایش‬ ‫می‌دهی��م‪ .‬این اتفاق در نیمه دوم س��ال گذش��ته‬ ‫افتاد‪ .‬افزایش ص��ادرات گوجه‌فرنگی خام به عراق‬ ‫هرچند س��ود خوبی در کوتاه‌مدت عاید کشاورزان‬ ‫و دالالن ک��رد اما حجم تولید محص��ول نهایی در‬ ‫صنایع تبدیل��ی را کاهش داد و نرخ گوجه‌فرنگی و‬ ‫محصوالت��ی که از این محصول به‌عنوان ماده اولیه‬ ‫اس��تفاده می‌کرد را برای مصرف‌کننده داخلی ‪ 2‬تا‬ ‫‪ ۳‬برابر افزایش داد‪ .‬رقابت‌پذیری محصوالت صنایع‬ ‫تبدیل��ی قربانی تصمیم نابخردانه افزایش صادرات‬ ‫خام محصوالت کشاورزی ش��د درحالی‌که در آن‬ ‫دوره هیچ ارزش‌افزوده قابل‌توجهی هم ایجاد نشد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که براس��اس برنامه‌های وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫صنایع تبدیلی باید توس��عه پیدا کند تا کشاورزی‬ ‫در ایران هرچه بیش��تر به س��مت حرفه‌ای شدن و‬ ‫بهره‌وری و ارزش‌افزوده نهایی پیش برود‪ .‬در بخش‬ ‫کشاورزی آنچه ابزار توسعه است‪ ،‬سازماندهی برای‬ ‫خرید بلندمدت و پایدار صنایع تبدیلی از کشاورز و‬ ‫برنامه‌ریزی برای تولید پایدار و بلندمدت کش��اورز‬ ‫اس��ت‪ .‬بی‌تدبیری‌های��ی مانند افزای��ش ناگهانی‬ ‫صادرات خام محصوالت کش��اورزی به کشورهای‬ ‫همجوار چنین معادالتی را بهم می‌زند‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌کنیم به‌واس��طه بارش‌های مناسب آغاز امسال‬ ‫و «تر»س��الی مطل��وب کنونی‪ ،‬بخش کش��اورزی‬ ‫بتواند آسیب‌های ناش��ی از محدودیت آب و دیگر‬ ‫مسائل را جبران کند‪ .‬پیش‌بینی ما از وضعیت رشد‬ ‫کشاورزی در س��ال جاری‪ ،‬مثبت است‪ .‬امیدواریم‬ ‫این بارش‌ها فرصت تولید حرفه‌ای بخش کشاورزی‬ ‫و رش��د صادرات صنایع تبدیلی را فراهم کند اما تا‬ ‫زمانی که با رویه گذش��ته ب��ه کار ادامه دهیم‪ ،‬هیچ‬ ‫ارزش‌اف��زوده‌ای از بخش کش��اورزی عاید اقتصاد‬ ‫کشور نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬گمرک در بخش��نامه‌ای عوارض جدیدی‬ ‫ب��رای ص��ادرات خرما در نظ��ر گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫براس��اس‪ ،‬ب��رای ص��ادرات هر کیلوگ��رم خرمای‬ ‫مضافت��ی ‪ ۸،۰۰۰‬توم��ان و هر کیلوگ��رم خرمای‬ ‫کب��کاب ‪ ۵،۰۰۰‬تومان عوارض دریافت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین سایر خرماها مش��مول عوارضی معادل‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر‬ ‫در سامانه سنا خواهند شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با‬ ‫ارس��ال نامه‌ای به گمرک‪ ،‬رفع ممنوعیت صادرات‬ ‫جوجه‌های یکروزه گوش��تی‪ ،‬تخم‌م��رغ نطفه‌دار‬ ‫گوش��تی‪ ،‬گوشت مرغ و جوجه یکروزه تخم‌گذار را‬ ‫به رئیس کل گمرک ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وزارت جهادکش�اورزی‪ :‬مع��اون وزی��ر‬ ‫جهادکش��اورزی در نام��ه‌ای ب��ه معاونت‌ه��ای‬ ‫تخصصی این وزارتخانه محدودیت‌ها و شروطی را‬ ‫برای واردات ازسوی کسانی که از زمان صدور کارت‬ ‫بازرگانی آنها کمتر از یک سال می‌گذرد‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫علی‌اکبر مهرف��رد‪ ،‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬کارت‌های بازرگانی ک��ه کمتر از یک‬ ‫س��ال از تاریخ صدور آنها گذشته است حداکثر در‬ ‫س��قف ‪ ۵۰۰‬هزار دالر و کارت‌های بازرگانی با عمر‬ ‫تا ‪ 2‬س��ال‪ ،‬حداکثر تا ‪ ۲‬میلیون دالر در سال مجوز‬ ‫دریافت می‌کنند؛ درب��اره با این‌گونه کارت‌ها الزم‬ ‫است ثبت‌س��فارش‌های قبلی آنها مورد توجه قرار‬ ‫گرفته و محاسبه شود‪.‬‬ ‫خبرگزاری فارس‪‌:‬کارخانه فرآورده‌های لبنی‬ ‫کاله در ع��راق که روزانه ‪ ۱۰‬ت��ن انواع محصوالت‬ ‫لبن��ی را روان��ه بازار ع��راق می‌کرد‪ 7 ،‬خ��رداد در‬ ‫آتش س��وخت و براس��اس برخی اخبار‪ ،‬ظاهرا در‬ ‫این آتش‌س��وزی ‪ 2‬نفر از کارگ��ران جان خود را از‬ ‫دست داده‌اند‪ .‬س��یدحمید حسینی‪ ،‬دبیرکل اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و عراق درباره حادثه آتش‌س��وزی‬ ‫کارخان��ه فرآورده‌های لبنی کال��ه در عراق گفت‪:‬‬ ‫به‌گفته سرکنس��ول ای��ران در ع��راق و همچنین‬ ‫مقامات کش��ور عراق ‪۲۵‬درص��د از این کارخانه در‬ ‫آتش سوخته است‪ ،‬اما براساس اطالعات دیگر تمام‬ ‫این کارخانه در آتش سوخته و از بین رفته است‪ .‬به‬ ‫گفت ‌ه مدیرعامل کاله‪ ،‬این کارخانه بین ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر خسارت دیده است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫در همین باره‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از کاهش‬ ‫‪۳۲‬درصدی واردات کاالهای مصرفی در س��ال گذشته‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬به‌طور میانگین در س��ال گذش��ته‬ ‫‪۲۲‬درصد از واردات کش��ور کم شده و در ورود کاالهای‬ ‫مصرفی به کشور نیز شاهد کاهش ‪۳۲‬درصدی هستیم‬ ‫که ناش��ی از برخی ممنوعیت‌ها و تغییراتی اس��ت که‬ ‫روی تعرفه‌ها انجام ش��ده است‪ .‬باید بدانیم که سیاست‬ ‫دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که هر‬ ‫کجا واردات بی‌رویه وجود داش��ته از آن جلوگیری کند‬ ‫و اگر هنوز موردی وجود دارد‪ ،‬مس��ئوالن مربوط از آن‬ ‫بی‌اطالع هستند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در نشس��ت هم‌اندیش��ی ک��ه با حضور‬ ‫معاونان و معاون اس��تاندار تهران‪ ،‬ب��ا فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬تاجران و س��رمایه‌گذاران شهرس��تان ری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با اش��اره به اینکه تحریم‌های ظالمانه علیه‬ ‫کش��ور ما با برنامه‌ریزی دقیق و هدف خاص انجام شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در آخرین تحریم‌های واردات قطعات‬ ‫یدک��ی تحریم ش��د و برعکس صادرات س��نگ آهن و‬ ‫کنسانتره آزاد است‪ .‬طوری برنامه‌ریزی شده که واردات‬ ‫محصول آنها و صادرات مواد خام و فرآوری نشده ایران‬ ‫نیز آزاد باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫واردات بی‌رویه و غیر لزوم برخورد خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۱۴۲‬قلم کاال را به ممنوعیت‌‌های‬ ‫س��ال قبل اضاف��ه کردیم و هرکجا اطالعاتی برس��د به‬ ‫س��رعت عمل می‌کنیم‪ .‬برخی مواقع تعرفه‌هایی وجود‬ ‫دارد و به جای کاالهای اساس��ی موارد غیرضروری وارد‬ ‫می‌شود که همه این موارد رصد می‌شوند‪ .‬بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫تعرفه اصالح شده‌اند تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه باید‬ ‫ص��ادرات تقوی��ت و واردات مدیریت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫نهضت س��اخت داخل راه‌اندازی ش��ود و از ابتدای سال‬ ‫جدید ب��ر ایجاد این نهض��ت تاکید داش��ته‌ایم چراکه‬ ‫خیانت اس��ت اگر کاالیی را ک��ه می‌توانیم تولید کنیم‪،‬‬ ‫به واردات آن بپردازی��م که در این صورت‪ ،‬منابع ارزی‬ ‫هدر می‌رود و وابستگی خارجی ایجاد می‌شود بنابراین‬ ‫تاکید کرده‌ایم که هر کاالیی که قابل ساخت در داخل‬ ‫است باید واردات آن ممنوع شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬از رس��انه‌ها و هم��ه نهادها و‬ ‫مس��ئوالنی که در این نشست حضور دارند می‌خواهیم‬ ‫فرهن��گ اهمیت به تولید داخل��ی را در جامعه نهادینه‬ ‫کنند و کسی که از تولید حمایت می‌کند‪ ،‬ارزش‌گذاری‬ ‫ش��ود‪ .‬باید از تولید داخل حمایت کنی��م چراکه امروز‬ ‫راه‌حل مش��کالت کشور تولید و اشتغال است و اشتغال‬ ‫جزء نیازهای اولیه هر جامعه‌ای به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حسن فروزان‌فرد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در تاریخ اقتصاد ایران بارها ممنوعیت واردات را تجربه‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬اما در این س��ال‌ها تولید تقویت نش��ده است‪.‬‬ ‫هرچند هدف رونق و ارتقای تولید داخلی بوده و خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما به‌ط��ور قطع با ممنوعیت و بگیروببند نمی‌توان‬ ‫راه ب��ه جایی برد‪ .‬ب��ه همان اندازه ک��ه واردات بی‌رویه‬ ‫آس��یب جدی به اقتص��اد و منابع ارزی کش��ور می‌زند‪،‬‬ ‫واردات اصولی و در مس��یر درست می‌تواند کمک خوبی‬ ‫به بخش تولید و توسعه صادرات کشور باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرست سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬چندی پی��ش به نکات کلی��دی و مهمی درباره‬ ‫صادرات اش��اره کرد که با یادآوری آنها می‌توان دیدگاه‬ ‫بهت��ری را مد نظر قرار داد‪ .‬وی با اش��اره به درآمدهای‬ ‫ارزی کشور در سال‌های گذش��ته گفت‪ :‬از سال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫تا ‪ ،۱۳۹۶‬حدود ‪۲‬ه��زار و ‪ ۴۰‬میلیارد دالر درآمد ارزی‬ ‫از محل فروش نفت‪ ،‬کاال‪ ،‬پتروشیمی و خدمات به‌دست‬ ‫آورده‌ای��م‪ .‬در مقابل از س��ال ‪ ۱۳۵۶‬ت��ا ‪ ۱۳۷۴‬چین با‬ ‫ج��ذب ‪ ۳۱۰‬میلی��ارد دالر از محل اس��تقراض و جذب‬ ‫سرمایه خارجی‪ ،‬توانسته ‪ ۲۲۶‬میلیون شغل ایجاد کند‬ ‫و درحال‌حاض��ر نیز بیش از ‪۲‬هزار میلیارد دالر صادرات‬ ‫دارد‪ ،‬اما متاس��فانه ما با ‪۲‬هزار میلیارد دالر درآمد ارزی‬ ‫نتوانس��ته‌ایم برای جمعیت ‪۸۰‬میلیونی کش��ور‪ ،‬برنامه‬ ‫مدون اشتغالزایی و توسعه صادراتی داشته باشیم‪ .‬حال‬ ‫این پرسش مطرح می‌ش��ود که این ‪۲‬هزار میلیارد دالر‬ ‫کجا رفته اس��ت‪ .‬وقتی تاریخچه مصارف ارزی کشور را‬ ‫بررس��ی می‌کنیم می‌بینیم که از سال ‪ ۱۳۵۲‬تا ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ح��دود ه��زار و ‪ ۷۱۳‬میلیارد دالر از ای��ن میزان صرف‬ ‫واردات ش��ده اس��ت؛ یعن��ی ه��زار و ‪ ۳۰۳‬میلیارد دالر‬ ‫صرف واردات کاال‪ ،‬حدود ‪ ۶۶‬میلیارد دالر صرف واردات‬ ‫فرآورده‌های نفتی ش��ده و ‪ ۳۳۴‬میلیارد دالر به واردات‬ ‫انواع خدمات به‌ویژه گردشگری اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫این آمارها در حالی عنوان می‌ش��ود که ما سال‌هاست‬ ‫واردات را به س��مت مواد اولیه و واسطه‌ای تولید هدایت‬ ‫کرده‌ایم و بیش از ‪۸۰‬درصد واردات کشور متعلق به این‬ ‫گروه کاالیی است‪.‬‬ ‫در نتیجه می‌‌توان با مدیریت درست‪ ،‬هم به سود تولید‬ ‫کار کرد و هم صادرات‪ .‬اما اینکه ممنوعیت و محدودیت‬ ‫را به مس��یر تجارت خارجی وارد کنیم‪ ،‬نه تنها راهگشا‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬بلکه می‌تواند راه را بر توسعه و رونق ببندد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ارزش‌افزوده‬ ‫قربانی‬ ‫خام‌فروشی‬ ‫ممنوعیت واردات؛ راهگشا یـا راهبند؟‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬خیانت است اگر به واردات کاالیی که می‌توانیم تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬بپردازیم چرا که در این صورت‪ ،‬منابع ارزی هدر می‌رود‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از نقشه راه شورای راهبردی اتاق اصناف تهران گزارش می‌دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش‬ ‫قدرت خرید‬ ‫لوازم‌الکتریک‬ ‫«رونق بازار» چشم به راه تدبیری صنفی‬ ‫حسین درودیان‬ ‫رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و‬ ‫فروشندگان لوازم الکتریک تهران‬ ‫خبر‬ ‫نرخ مالیات ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫مودیان مالیاتی‬ ‫تغییر نمی‌کند‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران با اش��اره به اقدام‌های‬ ‫ای��ن اتاق در حوزه مالیاتی مودیان صنفی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس آخرین توافق‌هایی که به‌دنبال نشست‬ ‫مش��ترک با رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫به‌دس��ت آمد‪ ،‬براساس اس��تفاده از ظرفیت‌ها و‬ ‫اختی��ارات تبصره م��اده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات‌های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد مودیان مالیاتی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬هیچ‌گونه افزایش��ی را نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد‪ .‬سعید‬ ‫ممبینی در گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق‬ ‫اصناف ایران اظهارکرد‪ :‬این به ش��رطی که است‬ ‫وفق تبصره یادشده مجموع فروش کاال و خدمات‬ ‫این مودیان حداکث��ر ‪ ۳۰‬برابر معافیت ماده ‪۸۶‬‬ ‫قانون مالیات‌های مستقیم (یعنی رقمی برابر با ‪۸‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۸۰‬میلیون ریال) باشد‪ .‬براین اساس‬ ‫ح��دود ‪۳‬درص��د از مودیان صنفی ک��ه مالیات‬ ‫محاسبه‌ش��ده س��ال ‪ ۱۳۹۶‬آنها مبلغی بین ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تومان تا ‪ ۵‬میلیون تومان است‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۵‬درصد نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬افزایش مالیات را‬ ‫پرداخت خواهند کرد‪ .‬ممبینی به وضعیت گروه‬ ‫سوم مودیان صنفی اشاره کرده و گفت‪ :‬حدود ‪۲‬‬ ‫درصد مودیان مالیاتی صنفی هم هستند که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬مالیاتی بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت کرده‌اند‪ .‬این گروه هم حداکثر مشمول‬ ‫‪ ۹‬درصد افزایش مالیات در سال ‪ ۱۳۹۷‬خواهند‬ ‫شد‪ .‬بنا به گفته وی نشست‌هایی با هدف کاهش‬ ‫فش��ار روی واحدهای صنفی در سطوح گوناگون‬ ‫کارشناس��ی و مدیریتی میان اتاق اصناف ایران‬ ‫و س��ازمان امور مالیاتی برگزار ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫افزای��ش نیافتن نرخ مالی��ات بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫مودیان مالیاتی صنفی را یکی از دس��تاوردهای‬ ‫نشس��ت‌های اتاق اصناف ایران و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی دانس��ت‪ .‬نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران و‬ ‫نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی نیز گفت‪:‬‬ ‫با عنایت به ش��رایط اقتصادی و رکود کس��ب و‬ ‫کار نشس��ت‌های گوناگونی در س��طوح مختلف‬ ‫کارشناس��ی و مدیریتی میان اصناف و س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی برگزار ش��د‪ .‬ک��ه در پایان موجب‬ ‫تفاه��م دو طرف اصناف و س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫ش��د‪ .‬ابراهیم درستی افزود‪ :‬افزایش نیافتن نرخ‬ ‫مالیات بیش از ‪ ۹۰‬درصد مودیان مالیاتی صنفی‬ ‫مهم‌ترین دستاورد این تفاهم است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم نوده‌فراهانی‬ ‫در وصف حال و هوای این روزهای تشکل‌های صنفی‬ ‫بای��د گفت که در تکاپو برای کارهای گروهی هس��تند‪.‬‬ ‫اینکه چرا این‌گونه است و در نهایت نتیجه این تکاپو چه‬ ‫می‌شود و چقدر بر رفع مش��کالت بازاریان و رونق بازار‬ ‫تاثیر می‌گ��ذارد را در فرصتی دیگر می‌توان مورد نقد و‬ ‫بررسی قرار داد اما همین تالش‪ ،‬در نهایت بسیار بهتر از‬ ‫تصمیم‌گیری‌های فردی است‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ات��اق اصن��اف ته��ران از جمل��ه‬ ‫تش��کل‌های صنفی اس��ت که پس از انتخاباتی که چند‬ ‫ماه پیش برگزار کرد و با آغاز به‌کار هیات رئیس��ه جدید‬ ‫تالش می‌کند به الگویی برای سایر تشکل‌های صنفی در‬ ‫کار گروهی تبدیل شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬کمیس��یون‌ها و ش��وراهایی راه‌اندازی‬ ‫کرده‪ ،‬به این امید که از نظرهای جمعی اس��تفاده شود‬ ‫و در نهایت مدیریتی جامع‌ت��ر و کاربردی‌تر از دیروز بر‬ ‫اصناف اعمال ش��ود‪ .‬تشکیل شورای راهبردی اصناف از‬ ‫این دس��ت اقدام‌ها اس��ت که رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫به این ش��ورا در راس��تای رونق گرفتن کار تولیدی‌های‬ ‫کوچک امید بس��یاری بسته اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای راهبردی در نظ��ر دارد عالوه ب��ر رونق تولید‪،‬‬ ‫مشکالت دیگری را از دوش اصناف بردارد‪ .‬او می‌خواهد‬ ‫ای��ن ش��ورا‪ ،‬آین��ده اصن��اف را پیش‌بینی‌پذی��ر کرده‪،‬‬ ‫موازی‌کاری انجمن‌ها با اتحادیه‌ها را کاهش دهد‪ ،‬اثرات‬ ‫منفی ناش��ی از تحریم را به حداقل برساند و به اختالف‬ ‫کس��ب و کارهای سنتی با کس��ب و کارهای مجازی و‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای پایان دهد‪ .‬هرچند وظایف این‬ ‫ش��ورا هنوز تعیین و تصویب نش��ده اس��ت اما جزئیات‬ ‫پیش‌بینی رئی��س اتاق اصناف تهران و همکار او‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای راهبردی این اتاق از این شورا را در این گزارش‬ ‫دنبال کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�ق تولی�د در واحده�ای کوچ�ک‬ ‫مشکل‌دار‬ ‫محمدباقر معتمد‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ته��ران درباره ش��ورای راهبردی‬ ‫اصن��اف اظهارنظر کرد و گفت‪ :‬ش��ورای راهبردی‪۶۰۰ ،‬‬ ‫هزار واحد تولیدی کوچک مشکل‌دار را برای رساندن به‬ ‫رونق تولید شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫قاس��م نوده‌فراهان��ی به‌تازگی در گفت‌وگو با باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬با اش��اره به اینکه ش��ورای راهبردی‬ ‫چند هفته پیش در اتاق اصناف راه‌اندازی ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازگش��ت ب��ه تولید و رون��ق تولید واحده��ای کوچک‬ ‫مشکل‌دار یکی از اهداف شورای راهبردی است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬تاکنون ش��ورای‬ ‫راهبردی برای انج��ام وظایف خود و رونق گرفتن تولید‬ ‫واحدهای مش��کل‌دار‪ ،‬حدود ‪ ۶۰۰‬ه��زار واحد تولیدی‬ ‫کوچک را در کل کشور شناسایی کرده که از این میزان‬ ‫سهم تهران حدود ‪ ۹۰‬هزار واحد تولیدی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بس��یاری از تولیدکنندگان باید‬ ‫بس��یاری از قواعد و قوانین را در نظر داش��ته و اگر توان‬ ‫تولی��د دارند پا به این عرصه بگذارند‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‌کننده‬ ‫بای��د آنچن��ان در کیفی��ت تولید دقت کن��د که مدنظر‬ ‫مصرف‌کننده باش��د و درخواست و نیاز روز آنها را تامین‬ ‫کند‪ ،‬همین عوامل باعث ایجاد اشتغالزایی در کشور شده‬ ‫و در نهایت با رون��ق تولید‪ ،‬صادرات افزایش می‌یابد که‬ ‫این شرایط به احیای اقتصاد منجر می‌شود‪.‬‬ ‫نوده‌فراهانی تصریح کرد‪ :‬ش��ورای راهبردی‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫کارگ��روه حمای��ت از تولید‪ ،‬موظف اس��ت مش��کالت‬ ‫تولیدکنن��دگان زیرمجموع��ه اتاق اصناف را بررس��ی و‬ ‫مش��کالت آنها را برطرف کند تا بتوانیم در مسیر تولید‪،‬‬ ‫گام‌های بلندی برداریم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در تش��ریح ابعاد کاری ش��ورای‬ ‫راهبردی اتاق اصناف گفت‪ :‬بخش��ی از مس��ئولیت این‬ ‫ش��ورا‪ ،‬هم اکنون به پرسابقه‌ترین افراد در تولید داخلی‬ ‫محول شده تا براساس تجربه‌شان مشکل تولیدکنندگان‬ ‫روس��تای اصفهک طبس در خراسان جنوبی شاهکاری است‬ ‫که بخش‌هایی از آن توانس��ته از زلزله مرگبار طبس در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬جان سالم به‌در ببرد و بخش‌هایی دیگر به‌دست گروهی‬ ‫از پر توان‌ترین زلزله‌زدگان کشور بازسازی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۵۷‬و در واپس��ین روزهای گرم‬ ‫تابستانی حوالی ساعت ‪ ۷‬ش��ب‪ ،‬زلزله مرگباری در طبس رخ‬ ‫داد‪ .‬این زلزله قدرتی معادل ‪ ۷.۸‬ریش��تر داش��ت و بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬هزار کش��ته بر جا گذاشت و هزاران نفر را بی‌خانمان کرد‪.‬‬ ‫آمار دقیق کش��ته‌ها مشخص نیس��ت چراکه میزان تخریب و‬ ‫استراحتگاه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫اعضای صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫ل��وازم الکتری��ک ته��ران در رس��ته‌های فروش‬ ‫لوازم الکتریکی و سیم‌کش��ی ساختمان‪ ،‬فروش‬ ‫هواکش برقی‪ ،‬فروش س��یم الک��ی‪ ،‬تولید لوازم‬ ‫برق��ی‪ ،‬تولید المن��ت برقی و دفت��ر کار فروش‬ ‫ل��وازم الکتریکی فعالیت دارن��د‪ .‬بازار این صنف‬ ‫هم مانند بس��یاری دیگر از صنوف در حال رکود‬ ‫اس��ت‪ .‬بعض��ی از اقالمی که در داخل س��اخته‬ ‫می‌ش��ود در بازار موجود اس��ت اما درباره آنچه‬ ‫از خ��ارج کش��ور وارد می‌ش��د‪ ،‬دچ��ار مش��کل‬ ‫شده‌ایم و این مشکل در زمینه کاال‌های صنعتی‬ ‫نگران‌کننده‌تر اس��ت‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬برخی از‬ ‫تجهی��زات آیفون‌های تصویری نی��از به واردات‬ ‫دارد اما در مقابل المپ‌ها‪ ،‬کابل و سیم‪ ،‬لوله‌های‬ ‫ب��رق و‪ ...‬که در داخل تولید می‌ش��ود در بازار به‬ ‫ان��دازه کافی وج��ود دارد‪ .‬حتی م��واد اولیه آنها‬ ‫نی��ز در داخ��ل تامین می‌ش��ود و از این لحاظ از‬ ‫نظر تولید مش��کلی نداریم‪ .‬ام��ا برخی از کاالها‬ ‫که کاربرد صنعتی دارند و وارداتی هستند دچار‬ ‫مشکل شده‌اند‪ .‬ماشین‌آالت کارخانه‌ها از اقالمی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند که اگر گشایش اعتبار نشود و‬ ‫ب��ه واردات این اقالم کمک نش��ود در نهایت به‬ ‫تولی��د ضربه خواهد خورد‪ .‬برخی از اقالم نیز ‪،۴‬‬ ‫‪ ۵‬ماه اس��ت که در گمرک هس��تند و به‌دالیلی‬ ‫از جمله مابه‌التف��اوت ارزی‪ ،‬انتقال ارز و‪ ...‬اجازه‬ ‫ترخیص به این اقالم داده نمی‌ش��ود‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر رکود هم در بازار وجود دارد‪ .‬قیمت‌ها بسیار‬ ‫باال اس��ت و قدرت خرید کارخانه‌ها و ساختمان‬ ‫س��ازان نیز پایین آمده اس��ت‪ .‬ب��ه طور مثال در‬ ‫حالت عادی ساختمان سازان ‪ ۳۰‬درصد هزینه‌ها‬ ‫را برای تهیه اقالم الکتریک کنار می‌گذاشتند‪ ،‬اما‬ ‫بودجه گذش��ته‪ ،‬دیگر کفاف خرید نمی‌دهد‪ .‬ما‬ ‫از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران پیگیر‬ ‫هستیم‪ .‬نشست‌های گوناگون با مسئوالن داریم‬ ‫و خواهش ما این است دولتمردان از نظر واردات‬ ‫دست‌کم اقالمی که وابسته به کار تولید است را‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شورای راهبردی‪ ،‬به‌عنوان کارگروه حمایت از تولید‪ ،‬موظف است‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان زیرمجموعه اتاق اصناف را بررسی و آنها‬ ‫را برطرف کند تا بتوانیم در مسیر تولید‪ ،‬گام‌های بلندی برداریم‬ ‫کوچک را شناسایی و پس از ارائه گزارش از علت کندی‬ ‫یا توق��ف فعالیت واحدهای تولی��دی کوچک‪ ،‬راهکاری‬ ‫برای احیای آنها اندیشیده شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در فضای‬ ‫پس��ابرجام‪ ،‬واحدهای تولیدی کوچک بس��یاری متولد‬ ‫و ش��کوفا ش��دند‪ ،‬به‌طوری‌که با رونق گرفتن چرخ این‬ ‫واحدها میزان اشتغال و صادرات کشور سرعت گرفت‪.‬‬ ‫فراهان��ی اظهار ک��رد‪ :‬دولت به‌منظ��ور افزایش تولید‬ ‫صادرات محور‪ ،‬باید ضمن حذف یا کاهش قوانین دست‬ ‫و پا گیر برای افزایش حجم صادرات‪ ،‬برنامه‌های تشویقی‬ ‫بس��یاری را برای تولیدکنن��دگان در نظر بگیرد‪ .‬به‌گفته‬ ‫وی‪ ،‬اگر به چالش‌های موجود در اتاق اصناف‪ ،‬رسیدگی‬ ‫شود بس��یاری از مشکالت اقتصاد کشور برطرف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ریاس�ت همزمان بر یک شورا و یک‬ ‫کمیسیون‬ ‫رئیس ش��ورای راهب��ردی اتاق اصناف ته��ران نیز در‬ ‫این‌باره گفت‪ :‬پس از اینکه هیات رئیسه اعضای شورای‬ ‫راهبردی اتاق اصناف ته��ران را تعیین کردند و ترکیب‬ ‫اداره نشس��ت هم مشخص شد‪ ۲۳ ،‬اردیبهشت با حضور‬ ‫‪ ۳‬نفر از اعضای هیات رئیسه (قاسم نوده‌فراهانی‪ ،‬خسرو‬ ‫ابراهیمی‌نیا و علی فاضلی) تش��کیل شد‪ .‬پیشنهاد دادند‬ ‫کارگروه‌هایی ذیل فعالیت‌های ش��ورای راهبردی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدباق��ر معتم��د در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫درباره تاثیر ریاس��ت همزمان او بر شورای راهبردی اتاق‬ ‫اصن��اف تهران و نیز کمیس��یون آموزش و پژوهش اتاق‬ ‫اصناف تهران ب��ر تصمیم‌گیری‌ها‪ ،‬این‌گونه پاس��خ داد‪:‬‬ ‫ش��ورای راهبری می‌تواند نظریه‌پردازی کند‪ .‬ما تصمیم‬ ‫داریم ش��ورای راهبردی در کنار کمیس��یون آموزش و‬ ‫پژوهش (مرکز پژوهش‌های) اتاق اصناف تهران و همراه‬ ‫با آن فعالیت داش��ته باشد‪ .‬مسئولیت این کمیسیون نیز‬ ‫با من اس��ت و به این ترتیب پیش‌بینی می‌کنم بتوانیم‬ ‫هم راستا عمل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹درسی از تجربه تاکسی‌های اینترنتی‬ ‫معتمد گفت‪ :‬در کمیس��یون آموزش و پژوهش حول‬ ‫این محور کار می‌کنیم که بدانیم یک سال آینده‪ ،‬یا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال آینده‪ ،‬اصناف کجا خواهند بود‪ .‬روش کسب و کار‬ ‫و مناس��بات آنها در حال تغییر اس��ت‪ .‬ما باید گذشته را‬ ‫مطالعه کنیم تا بتوانیم وضعیت آینده را ترس��یم کنیم‪.‬‬ ‫وقت��ی که آین��ده را پیش‌بینی کردیم بای��د از بحران‌ها‬ ‫جلوگیری کنیم و جلوی خسارت‌ها را بگیریم‪.‬‬ ‫معتمد گفت‪ :‬به‌عنوان مثال‪ ،‬حدود ‪ ۴ ،۳‬س��ال پیش‬ ‫ب��ا مطالعه تجربه دیگر کش��ور‌ها به این نتیجه رس��یده‬ ‫بودیم که تاکسی‌های تلفنی جای خود را به تاکسی‌های‬ ‫اینترنت��ی خواهد داد‪ .‬اما از آنجایی که تجربه و اطالعات‬ ‫الزم وجود نداشت‪ ،‬تاکسی تلفنی‌های سنتی نتوانستند‬ ‫خود را روزآمد کنند و در مدتی کوتاه‪ ،‬چند اپلیکیش��ن‬ ‫جای آنها را در این بازار گرفتند و حاال س��نتی‌ها متضرر‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬نس��ل جوان حتی برای ارتباط با خویشاوندان‬ ‫خ��ود ارتباطات تلفن��ی را محدود کرده‌ان��د و از طریق‬ ‫اینترنت با هم در ارتباط هستند‪ .‬پس ما باید در کسب و‬ ‫کارهای‌مان از فناوری‌های نوین استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای راهبردی اتاق اصناف تهران افزود‪ :‬برای‬ ‫اینکه اصناف در آینده دچار مش��کالت کمتری باش��ند‬ ‫رئیس ش��ورای راهبردی اتاق اصناف ته��ران راه‌اندازی‬ ‫ش��ده است‪ .‬این ش��ورا کارهای خود را در چند کارگروه‬ ‫آغ��از خواهد ک��رد‪ .‬کارگ��روه تولید یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫کارگروه‌ها اس��ت که به حل مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫خواهد پرداخت‪ .‬امسال سال رونق تولید نام‌گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این راستا شورای راهبردی اتاق اصناف تهران‬ ‫ب��ر خود الزم می‌داند که در زمینه تولید‪ ،‬چاره‌اندیش��ی‬ ‫کند‪ .‬چراکه اگر تولید در کشور ما تقویت شود‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مشکالت از جمله اشتغال و رکود رفع می‌شوند و تورم‬ ‫ب��ه حد قابل قبولی می‌رس��د‪ .‬در عین حال اثرات س��وء‬ ‫تحریم هم در زندگی مردم کمتر می‌شود‪ .‬در این راستا‬ ‫الزم است کارگروه تولید ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش اختالف‌ها و موازی‌کاری‌ها‬ ‫معتمد در ادامه اظهارکرد‪ :‬ع�لاوه بر این‪ ،‬به کارگروه‬ ‫کس��ب و کارهای نو و مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫نیز نیاز داریم‪ .‬در ایران ‪ ۳‬میلیون واحد صنفی داریم‪ .‬در‬ ‫کنار آنها هم فروش��گاه‌های مج��ازی و زنجیره‌ای ایجاد‬ ‫می‌کنیم‪ .‬اگر این‌ها با کس��ب و کارهای س��نتی ارتباط‬ ‫مناس��بی نداش��ته یا سرمایه‌گذارن‌ش��ان با هم متفاوت‬ ‫باش��ند‪ ،‬طبیعی اس��ت که تعداد زیادی از اف��راد بیکار‬ ‫ساخت مرکز بوم‌گردی در اصفهک با مشارکت مردمی‬ ‫آوار‌ها به قدری باال بود که تعداد بس��یاری از اجساد هیچ وقت‬ ‫پیدا نش��دند‪ .‬روس��تای اصفهک در طبس هم از این زلزله در‬ ‫امان نبود و حدود ‪ ۸۰‬کش��ته بر جا گذاش��ت و بخشی از بافت‬ ‫تاریخ��ی آن به‌طور کامل تخریب ش��د‪ .‬زلزله‌زدگان به ناچار از‬ ‫این روس��تا رفتند و در جای دیگری س��کونت گزیدند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب این روس��تا تا س��ال‌های سال بدون س��کنه و متروک‬ ‫مان��ده بود اما مدت��ی بعد یک نفر آنها را ب��ه این فکر انداخت‬ ‫ت��ا دوباره روستای‌ش��ان را زن��ده کنند‪ .‬یک معم��ار به دیدن‬ ‫آنه��ا رفته بود‪ .‬به این ترتیب در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬مرمت و احیای‬ ‫رصد خانه‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬بنابراین باید در کارگروه��ی به اختالف‌های‬ ‫ایجاد ش��ده میان کس��ب و کارهای س��نتی و مجازی و‬ ‫فروش��گاه‌های مجازی رس��یدگی کنیم و در این زمینه‬ ‫راه‌حلی ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بیان کرد‪ :‬کارگروه دیگری که می‌تواند‬ ‫ب��ه اصناف کمک کن��د‪ ،‬کارگروه بررس��ی علل وجودی‬ ‫انجمن‌ه��ای موازی اتحادیه‌ه��ا و چگونگی حفظ منافع‬ ‫اتحادیه‌ها و اصناف اس��ت‪ .‬برخی انجمن‌های موازی در‬ ‫حال ش��کل‌گیری هستند که مش��کالتی را ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬باید ببینیم اش��کال کار کجاست که انجمن‌های‬ ‫موازی ایجاد می‌شوند‪ .‬وظیفه اصلی اتحادیه‌ها این است‬ ‫که به مردم خدمت‌رس��انی کنند‪ .‬حاال این چه خدمتی‬ ‫است که انجام نمی‌دهند و در مقابل انجمن‌های موازی‬ ‫ایجاد می‌شود؟‬ ‫رئیس ش��ورای راهبردی اتاق اصناف تهران همچنین‬ ‫بر این عقیده اس��ت ک��ه کارگروه نحوه آموزش نس��ل‬ ‫جدی��د ضروری اس��ت چراک��ه جوانانی ک��ه در اصناف‬ ‫درحال فعالیت هس��تند از نظر اخالقی با نس��لی که به‬ ‫آنها «الکاسب حبیب‌اهلل» گفته می‌شد‪ ،‬فاصله گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در عین حال باید نس��ل گذشته‪ ،‬کار با فناوری‌های روز‬ ‫را بپذیرند و اگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند باید از‬ ‫نسل جوان استفاده کنند‪ .‬در مقابل نسل جوان نیز باید‬ ‫اخالق بزرگان را بیاموزند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬کارگروه تبیین معیار‌های ارزیابی‬ ‫عملک��رد اتحادیه‌ه��ا نیز باید ایجاد ش��ود‪ .‬م��ا باید متر‬ ‫ارزیاب��ی اتحادیه را تعریف کنیم‪ .‬در مرحله بعد هر کس‬ ‫می‌تواند برای مقایسه و ارزیابی اتحادیه‌ها با این معیار‌ها‬ ‫انتخاب ش��ود‪ .‬قصدمان ارزیابی اتحادیه‌ها نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫فقط معیارهای ارزیابی را تعیین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به‌گفته رئیس ش��ورای راهبردی ات��اق اصناف تهران‬ ‫تش��کیل کارگروه بررسی راهکارهای مقابله با اثرات سوء‬ ‫تحریم‌های ظالمانه امریکا در حوزه اصناف نیز می‌تواند به‬ ‫رفع برخی از مشکالت کمک کند‪ .‬از دیگر برنامه‌های او‪،‬‬ ‫تشکیل کارگروه پیگیری است چراکه یکسری از مسائل‬ ‫مربوط به اصناف باید پیگیری و اولویت‌بندی شود‪.‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات به‌دس��ت آم��ده‪ ،‬قرار اس��ت در‬ ‫ش��ورای راهبردی هم‌اندیشی سرلوحه کار قرار گرفته و‬ ‫رهیافت‌هایی برای آینده اصناف در دس��تور کار باش��د‪.‬‬ ‫در نخستین نشست این ش��ورا‪ ،‬از حدود ‪۳۵‬نفر از افراد‬ ‫پرتجربه و کس��انی که تحصیالت آکادمیک دارند‪ ،‬برای‬ ‫حضور در این ش��ورا دعوت ش��د که البته با نظر هیات‬ ‫رئیس��ه و براس��اس عالقه و انگیزه افراد‪ ،‬درباره اعضای‬ ‫شورا تجدیدنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫اصفهک با همکاری این معمار فرامز پارس��ی آغاز شد‪ .‬اصفهک‬ ‫جزء معدود روس��تاهایی است که با مشارکت مردمی و به‌طور‬ ‫ل گذشته‪،‬‬ ‫س��هامی از ویرانی نجات یافته اس��ت‪ .‬در چند س��ا ‌‬ ‫اهالی ش��هر طبس و روستا اصفهک اقدام‌های بسیاری را برای‬ ‫مرمت و بازس��ازی این منطقه انجام داده‌ان��د ‪،‬به‌طوری که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬بخش هایی مانند حمام‪ ۴ ،‬مورد از خانه‌های روستا‬ ‫و رس��توران بازس��ازی ش��دند و مورد اس��تفاده قرار گرفتند و‬ ‫مجموع��ه بوم‌گ��ردی اصفهک کار خود را آغ��از کرد‪ .‬حاال این‬ ‫روس��تا به‌عنوان یک مقصدهای گردش��گری جذاب و تاریخی‬ ‫میزبان مس��افران زیادی بوده و چش��م‌اندازهای زیبایی دارد و‬ ‫این فقط بخش��ی از جاذبه‌های به‌جا مان��ده از زلزله طبس در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۷‬است‪ .‬اگر خواستید در روستای اصفهک در طبس‬ ‫اقامت داش��ته باشید می‌توانید سراغ اقامتگاه بوم‌گردی زیبایی‬ ‫که در بافت تاریخی روس��تا قرار دارد‪ ،‬بروید و از صنایع‌دستی‬ ‫مردم این روستا که ثابت کردند می‌توانند با مشارکت سرنوشت‬ ‫محتوم روستای‌ش��ان را تغییر دهند‪ ،‬خریداری کنید و فرصت‬ ‫تجربه زندگی متفاوتی را به خود بدهید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بخش ویدئویی ایرنا و مجله الی‌گشت‬ ‫حمام خزینه‬ ‫نمایی از اصفهک و اقامتگاه‬
‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در پایان خرداد‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫آغاز دور جدید کاهش نرخ دالر‬ ‫‹ ‹آغاز کاهش نرخ دالر به ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬سیدحس��ن حسینی‌ش��اهرودی‌‪،‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت‌وگو با خانه ملت با اش��اره به روند کاهشی نرخ ارز‬ ‫در روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی بس��یاری از کارشناسان‬ ‫بازار ارز این است که نرخ انواع ارز‪ ،‬به‌ویژه دالر در ماه‌های‬ ‫آ‌ینده روند کاهش��ی خواهد داش��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫تحریم‌های امریکا تاثیر بسزایی در افزایش نرخ ارز نداشته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امریکایی‌ها با جنگ روانی در داخل کشور‬ ‫در‌‌صدد ایجاد آشوب بودند و می‌خواستند این‌طور القا کنند‬ ‫ک��ه تحریم‌ه��ا در افزایش قیمت‌ها و نابس��امانی‌های بازار‬ ‫ی نقش موثر داشته‪ ،‬در صورتی که واقعیت‬ ‫کاالهای اساس ‌‬ ‫چیز دیگری است‪ .‬نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی یکی از دالیل افزایش نرخ‌کاالهای اساسی‬ ‫و ارز را س��وءمدیریت‌های داخلی دانست و گفت‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرکزی و وزیران اقتصادی دولت در اوج تحریم‌ها که ماه‌ها‬ ‫پیش آغاز شد‪ ،‬شرایط را پیش‌بینی کرده و تمهیداتی برای‬ ‫آن اندیشیده بودند‪ ،‬شوک قیمتی در بازار به مراتب کمتر‬ ‫ایجاد می‌ش��د‪ .‬حسینی‌ش��اهرودی اضافه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه تمرکز صادرات و مبادالت تجاری کش��ور از دالر به‬ ‫س��مت ارزهای دیگر در حال س��وق پیدا کردن است‪ ،‬دالر‬ ‫خود درباره ایران عقب‌نشینی‌‌و عنوان کرده که هدف من‬ ‫براندازی نظام ایران نبوده و جنگی در کار نیست‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫صحبت‌های جدید رئیس‌جمهوری امریکا نیز سبب کاهش‬ ‫نرخ ارز و شکس��ت دالالن ش ‌د چراکه عده‌ای از کاسبان از‬ ‫کلمه جنگ اس��تفاده کرده و به دنبال نابس��امانی در بازار‬ ‫ارز بودند‪.‬‬ ‫سعید مسگری‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برچیدن داللی ارز‬ ‫پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان بازار ارز این است که نرخ انواع‬ ‫ارز‪ ،‬به‌ویژه دالر در ماه‌های آ‌ینده روند کاهشی داشته باشد‬ ‫دیگر نقش��ی در مبادالت تجاری نخواهد داشت‪ ،‬البته این‬ ‫مسئله نیازمند طی زمان است که در آینده محقق خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نماینده مردم ش��اهرود در مجلس در پایان با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه نرخ منطقی و واقعی دالر حدود ‪ ۸۵۰۰‬تا ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هنگامی که دالر به ‪ ‌۱۰‬یا ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان رسید‪ ،‬بانک‌ها اعالم کردند که دالرهای بازار را‬ ‫خری��داری می‌کنن��د‪ ،‬این کار در عمل اجازه نداد نرخ دالر‬ ‫کمتر ش��ود که به‌نظر می‌رسد دولت نیز تمایل دارد تا نرخ‬ ‫دالر در کان��ال ‪ ۱۰‬ی��ا ‪ ۱۱‬هزار تومانی بماند اما در ماه‌های‬ ‫آینده روند کاهشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر باید به زیر ‪ ۸‬هزار تومان برسد‬ ‫سید ناصر موس��وی‌الرگانی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س نیز با اش��اره به کاهش ن��رخ ارز در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر فقط ی��ک دلیل برای کاهش ن��رخ ارز در بازار‬ ‫درنظر گرفته ش��ود‌مانند ایجاد بازار متشکل ارزی تحلیل‬ ‫درس��تی نیس��ت و اگر گفته ش��ود که ایجاد بازار متشکل‬ ‫نیز در این روند کاهش��ی تاثیرگذار نبوده باز هم استدالل‬ ‫ی با بیان اینکه بخشی از کاهش نرخ ارز‬ ‫درستی نیست‪ .‬و ‌‬ ‫در بازار به بخش��نامه جدید بانک مرکزی درباره بازگش��ت‬ ‫ارز ناش��ی از صادرات بازمی‌گردد‪ ،‬افزود‪ :‬در این بخش��نامه‬ ‫صادرکنن��دگان را ملزم کرده‌اند ت��ا ارز حاصل از صادرات‬ ‫خود را به س��امانه نیما تحویل دهند یا به نرخ این س��امانه‬ ‫ب��ه بانک مرکزی بازگردانند که تعداد قابل‌توجهی ارز را به‬ ‫کش��ور و چرخه اقتصادی بازگرداندند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی همچنین اعالم کرد که اگر صادرکننده‌ای ارز را به‬ ‫سامانه نیما و چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند حساب‌های‬ ‫بانکی این فرد مسدود می‌شود‪ .‬در این راستا مجازات‌هایی‬ ‫برای متخلفان در نظر گرفته ش��د که این امر در کاهش و‬ ‫تثبیت نرخ ارز در بازار تاثیر داش��ت و از سوی دیگر‪ ،‬ایجاد‬ ‫بازار متش��کل ارزی که از چند ماه پیش بحث ایجاد آن از‬ ‫س��وی بانک مرکزی مطرح شده و اکنون در مراحل نهایی‬ ‫است در کاهش نرخ ارز تاثیر داشته و با تشکیل آن دوباره‬ ‫شاهد کاهش نرخ ارز در بازار خواهیم بود‪ .‬موسوی‌الرگانی‬ ‫با بیان اینکه نرخ ارز همانگونه که رئیس‌جمهوری در یکی‬ ‫از نشست‌های خود با فعاالن اقتصادی مطرح کرد‪۱۴ ،‬هزار‬ ‫تومان و حتی ‪ ۱۰‬یا ‪ ۸‬هزار تومان نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نرخ‬ ‫دالر باید کاهش چشمگیرتر و بیشتری حتی تا زیر ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان داش��ته باش��د تا بتوان گفت نرخ آن به نرخ واقعی‬ ‫نزدیک ش��ده اس��ت که این مهم با ادامه روند فعلی اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ .‬وی با اشاره به اینکه حباب‌ها و نابسامانی‌هایی در‬ ‫مقاطع مختلف س��بب افزایش نرخ ارز در بازار ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط دالالن نبض ب��ازار را در اختیار گرفتند و‬ ‫بر این نابس��امانی‌ها و افزایش قیمت‌ه��ا دامن زدند‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو‬ ‫با خانه ملت با بیان اینکه عوامل خارجی در نوسان‌های نرخ‬ ‫ارز بی‌تاثیر نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬این روزها ترامپ از گفته‌های‬ ‫علی صالح‌آبادی‪ ،‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫نیز با اشاره به اینکه مبنای استفاده از بازار متشکل ارزی‪،‬‬ ‫کاهش دخالت بانک مرکزی یا نرخ دس��توری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به این معنا که بازار بر اساس سازکار درونی خود‪ ،‬خودش را‬ ‫تغذیه کند؛ به این ترتیب نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا و‬ ‫نه دستور بانکی تعیین می‌شود‪ .‬صالح‌آبادی درباره عملکرد‬ ‫بازار متشکل ارزی در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز بیان کرد‪ :‬بازار‬ ‫متشکل ارزی برای اسکناس است و مربوط به حواله نیست‌‬ ‫چرا‌که حواله درحال‌حاضر در نیما عرضه می‌ش��ود؛ مردم‬ ‫درحال‌حاضر برای دریافت اسکناس در چارچوب مقررات‬ ‫ابالغ��ی بان��ک مرکزی به صرافی‌ه��ا مراجعه می‌کنند و تا‬ ‫س��قف ‪ ۲۰۰۰‬دالر ارز دریاف��ت می‌کنند‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫توسعه صادرات گفت‪ :‬متاسفانه درحال‌حاضر در بازار ارزی‬ ‫سامانه منسجمی برای کشف نرخ نداریم؛ مردم عادی برای‬ ‫تامی��ن ارز م��ورد نیاز خود به صرافی‌ه��ا مراجعه می‌کنند‬ ‫و ارز را‌‌( ت��ا س��قف ‪ ۲۰۰۰‬دالر) ب��ا نرخی که در س��امانه‬ ‫سنا هست تهیه می‌کنند؛ حتی با راه‌اندازی بازار متشکل‪،‬‬ ‫م��ردم در همان چارچ��وب کار خواهند کرد؛ در واقع بازار‬ ‫متش��کل برای معامالت صرافی‌ها با یکدیگر‪ ،‬بانک‌ها با هم سیدحسن حسینی‌شاهرودی‬ ‫ی��ا صرافی‌ها با بانک‌ها و ش��رکت‌های عرضه‌کننده عمده‬ ‫ارز راه‌اندازی ش��ده است‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫ای��ران با بیان این نکته که مهم‌ترین دس��تاورد راه‌اندازی‬ ‫بازار متشکل‪ ،‬تعریف نقش بازارگردانی برای بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازارگردانی بانک مرکزی مهم‌ترین نقش��ی‬ ‫اس��ت که بازار متش��کل ارزی دارد و این ویژگی می‌تواند‬ ‫تاثی��ر مهمی در بازار ارز داش��ته باش��د‪ .‬م��ن فکر می‌کنم‬ ‫قیمت‌ها به س��مت ش��فافیت بیش��تر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مردم اعتماد بیشتری به قیمت‌های‬ ‫بورس دارند؛ اگر این س��امانه راه‌اندازی ش��ود دیگر کسی سید ناصر موسوی‌الرگانی‬ ‫ب��رای ن��رخ ارز راه��ی چه��ارراه اس��تانبول و صرافی‌های‬ ‫متفاوت نمی‌ش��ود؛ بازار متشکل توانایی جمع کردن بازار‬ ‫غیر‌متشکل را دارد و تبدیل به مرجع معتبری برای نرخ ارز‬ ‫می‌شود‪ .‬صالح‌آبادی معتقد است از مهم‌ترین دستاوردهای‬ ‫راه‌اندازی بازار متش��کل ارزی کاه��ش داللی در بازار آزاد‬ ‫است؛ صالح نیست که بخواهیم دالالن و سفته‌بازان را وارد‬ ‫این بازار کنیم‪ .‬درحال‌حاضر در این مرحله از تشکیل بازار‬ ‫متش��کل ارزی‪ ،‬شکل واقعی خواهد داشت و عرض ‌هو‌تقاضا‬ ‫بین عرضه‌کنن��دگان و مصرف‌کنندگان واقعی ارز خواهد‬ ‫علی صالح‌آبادی‬ ‫بود نه سفته‌بازان و دالالن‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫ثبات اقتصادی در وضعیت فعلی برقرار شده است‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬امسال شرایط بهتری داریم و‬ ‫محکم در این مسیر ایستاده‌ایم و خوشبختانه در شرایط فعلی‬ ‫ثبات اقتصادی نیز برقرار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬عبدالناصر همتی با‬ ‫حض��ور در راهپیمایی روز جهانی قدس‪ ،‬اف��زود‪ :‬در روز قدس‬ ‫که همه فریاد‌ها علیه رژیم صهیونیس��تی است متحدین امریکا‬ ‫و رژی��م صهیونیس��تی همه را در مکه جم��ع کرده‌اند که علیه‬ ‫ایران شعار بدهند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی با بیان اینکه تالش‌های امریکا و‬ ‫متحدانش برای به زانو درآوردن ایران بی‌نتیجه بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا و متحدانش قرار بود سال گذشته‬ ‫ایران را به زانو درآورند که البته تمام تالش‌های‌شان‬ ‫بی‌نتیجه بود و امسال شرایط بهتری داریم و محکم‬ ‫در این مس��یر ایس��تاده‌ایم و خوشبختانه در شرایط‬ ‫فعلی ثبات اقتصادی نیز برقرار شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬مهم‌ترین نش��انه بی‌اثر بودن تالش‌های‬ ‫امریکا و متحدانش نیز این است که در روزی که به‬ ‫نام روز فلس��طین و قدس نام‌گذاری شده و همگان‬ ‫علیه رژیم صهیونیس��تی ش��عار می‌دهند‪ ،‬متحدین‬ ‫امری��کا و رژیم صهیونیس��تی همه را در مکه مکرمه‬ ‫‌دور هم جمع کرده‌اند و علیه ایران ش��عار می‌دهند‬ ‫که همه این موارد نش��ان از قدرت و استحکام ایران‬ ‫دارد و ب��ه یاری خدا آزادی قدس نیز محقق خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همتی با بیان اینکه رفتار فعلی امریکا نش��انه شکس��ت‬ ‫تالش‌های این کشور برای افزایش فشار بر ایران است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر امریکا اعالم کرده اس��ت که بیشترین فشار‬ ‫را ب��ر ایران وارد و تالش ک��رده که فروش نفت ایران را کاهش‬ ‫دهد ولی ما مس��یرها و روندهایی را ب��رای دریافت درآمدهای‬ ‫خ��ود پیدا کردیم که هیچ‌ی��ک از این کاره��ا نمی‌تواند بر آن‬ ‫اثرگذار باش��د‪ .‬پیغام‌ها و رفتار فعلی امریکا نش��ان از شکست‬ ‫تالش‌های��ش دارد و ب��ه امید خداوند به‌زودی ش��اهد پیروزی‬ ‫مردم ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹نرخ‌شکنی آسیب جدی به صنعت بیمه می‌زند‬ ‫مدیرعامل بیمه پاس��ارگاد گفت‪ :‬نرخ‌شکنی‪ ،‬آسیب‌های جدی‬ ‫ب��ر پیک��ره صنعت بیمه وارد می‌کند و ش��رکت‌های بیمه باید در‬ ‫اقدام��ی هماهن��گ و تعاملی س��ازنده از ارائ��ه نرخ‌های غیر‌فنی‬ ‫بپرهیزن��د‪ .‬معصوم ضمیری با بیان اینکه نرخ‌ش��کنی در صنعت‬ ‫بیمه آسیب جبران‌ناپذیری را به همراه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫اصلی نرخ‌شکنی در صنعت بیمه این است که تعداد شرکت‌های‬ ‫بیمه بس��یار زیاد اس��ت و به تعداد ش��رکت‌های بیمه کارشناس‬ ‫محاس��به‌گر وجود ندارد‪ .‬وی دومین دلیل نرخ‌ش��کنی در صنعت‬ ‫بیم��ه را این‌گون��ه عنوان کرد که اطالعات الزم برای محاس��بات‬ ‫حق بیمه در دس��ترس نیس��ت و رقابت بین ش��رکت‌های بیمه‬ ‫بس��یار سخت و دشوار اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه پاسارگاد در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چرا س��ندیکای بیمه‌گران نتوانسته مقابل این‬ ‫نرخ‌ش��کنی‌ها در صنعت بیمه ایس��تادگی کند‪ ،‬گفت‪ :‬سندیکا و‬ ‫اعضای آن عضو جداگانه‌ای از شرکت‌های بیمه نیستند‪ .‬سندیکا‬ ‫تا حدی می‌تواند شرکت‌های بیمه را با هم هماهنگ کند چرا‌که‬ ‫خود س��ندیکا متشکل از همان ش��رکت‌های بیمه‌ای هستند که‬ ‫وضعیت نابس��امانی دارند و نرخ‌ش��کنی می‌کنند‪ .‬ضمیری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تا به امروز س��ندیکای بیمه‌گران تالش خود را برای س��امان‬ ‫دادن به شرکت‌های بیمه انجام داده اما آنچنان موفق عمل نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری ‪ ۵۰۰۰‬میلی�ارد توم�ان از ام�وال مازاد‬ ‫بانک ملی‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ایران از واگذاری بیش از ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از اموال مازاد و ش��رکت‌های این بانک در ‪ ۳‬س��ال گذشته‬ ‫خب��ر داد‪ .‬محمدرض��ا حس��ین‌زاده در گفت‌وگو با ایس��ن‌ا درباره‬ ‫ک ملی در زمینه فروش اموال مازاد و ش��رکت‌های‬ ‫اقدام‌ه��ای بان ‌‬ ‫زیرمجموع��ه آن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از زمانی که از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها‬ ‫خواس��ته ش��د تا برای فروش اموال مازاد و شرکت‌های‌شان اقدام‬ ‫کنن��د‪ ،‬س��تادی را در بانک مل��ی ایجاد کردیم که این س��تاد به‬ ‫طور تقریبی هر هفته جلس��ه دارد و فروش س��هام ش��رکت‌ها و‬ ‫ام��وال م��ازاد را پیگیری می‌کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این کار از نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬انجام ش��د و تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از ش��رکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی به فروش رفته که عدد‬ ‫بس��یار قابل‌توجهی اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫البت��ه به طور قط ‌ع وزارتخانه‌ه��ا و دیگر بانک‌ها نیز در این زمینه‬ ‫ت�لاش و اقدام به فروش کرده‌ان ‌د ام��ا بعید می‌دانم که هیچ‌کدام‬ ‫به اندازه بانک ملی در این چند س��ال فروش اموال مازاد داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬حس��ین‌زاده با بیان اینکه کار واگذاری ش��رکت‌ها بسیار‬ ‫سخت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سنگ‌اندازی‌های بسیاری در کار است‬ ‫و موانع زیادی ایجاد می‌ش��ود و زمانی که می‌خواهیم ش��رکتی‬ ‫را واگذار کنیم‪ ،‬حاش��یه زیادی برای بانک ایجاد می‌ش��ود‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬گزارش‌های غیرواقعی به نهاد‌های نظارتی می‌فرستند که‬ ‫مانع فروش این ش��رکت‌ها شون ‌د چراکه ممکن است برخی افراد‬ ‫منافع‌شان در خطر بیفتد‪ .‬وی با اشاره به ماده ‪ ۱۶‬قانون مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مبنی‌بر فروش هر سال ‪ ۳۰‬درصد از اموال مازاد‬ ‫و ش��رکت‌های بانک‌ها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مش��کل اینجاس��ت که همه‬ ‫ش��رکت‌های ما قابل فروش نیس��تند و از سوی دیگر بنگاهداری‬ ‫بان��ک ملی داوطلبانه نبوده و بیش��تر تحمیلی بوده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬پ��س از پیروزی انقالب که دولت بودجه کافی نداش��ت و‬ ‫س��رمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود‪ ،‬کارهای زیرساختی مثل‬ ‫ساخت آزادراه‪ ،‬پاالیشگاه‪ ،‬شرکت پتروشیمی و مانند آن‪ ،‬که نیاز‬ ‫به س��رمایه‌گذاری داش��ت‪ ،‬به بانک ملی س��پرده شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک مل��ی ایران اضافه ک��رد‪ :‬در آن مقطع دولت تصمیم گرفت‬ ‫که بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی این کارهای زیرس��اختی را‬ ‫انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی در همین راستا چند‬ ‫ن‪‌-‬زنجان‬ ‫ش��رکت آزادراه در آن زمان تصویب کرد و آزادراه قزوی ‌‬ ‫ت اما اکنون که باید اینها را واگذار‬ ‫ن‪‌-‬تبریز را س��اخته اس�� ‌‬ ‫و زنجا ‌‬ ‫کنیم‪ ،‬کس��ی شرکت آزادراه را نمی‌خر ‌د در حالی که بانک در آن‬ ‫موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز‬ ‫باید سرمایه خود را بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و توسعه برنامه «ویپاد»‬ ‫بانک‌پاسارگاد برای تسهیل تعامالت مالی میان افراد از طریق‬ ‫ش��ماره تلفن‌همراه‪ ،‬اقدام به طراحی و توس��عه محصولی جدید‬ ‫در ح��وزه بانک��داری دیجیتالی با عنوان «ویپاد» کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫ک پاس��ارگاد‪ ،‬در این برنامه که در واقع‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بان ‌‬ ‫نوعی ش��بکه اجتماعی به شمار می‌رود‪ ،‬انتقال و درخواست وجه‬ ‫به تمام مخاطبان تلفن همراه فرد که عضو شبکه اجتماعی مالی‬ ‫ویپاد هس��تند امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬در نرم‌افزار بانکداری اجتماعی‬ ‫ویپ��اد امکانات��ی مانند پرداخ��ت وجه بدون نیاز به مش��خصات‬ ‫بانکی‪ ،‬امکان تقسیم دونگ بین دوستان‪ ،‬سرمایه‌گذاری جمعی‪،‬‬ ‫ایجاد گروه‌های خیریه و ارس��ال درخواس��ت وجه گروهی فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین انتقال وجه بین کارت‌های خود‪ ،‬ثبت‌نام‬ ‫کاربر و س��اخت پروفایل شخصی‌(به همراه تصویر)‪ ،‬امکان خرید‬ ‫ش��ارژ و پرداخت قبض و گزارش‌گیری از تمامی درخواس��ت‌ها و‬ ‫واریزهای انجام شده شخصی یا گروهی از دیگر ویژگی‌های ویپاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌‌‬ ‫حرکت‬ ‫قیمت ارز که در بیش از یک سال گذشته همواره‬ ‫نوسان زیادی داشته‌‪ ،‬این روزها در مسیر نزولی‬ ‫‌‌‬ ‫رو به با ‌ال‌و‬ ‫ق��رار گرفت��ه و دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی‪ ،‬اینک به مرز ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫توم��ان کاهش یافته اس��ت‪ .‬آنچه در دالی��ل این افت نرخ‬ ‫گفته می‌شود‪ ،‬بخشنامه تازه بانک مرکزی در‌باره بازگشت‬ ‫ارز ناش��ی از صادرات و اخبار مثبت سیاس��ی اس��ت که به‬ ‫گ��وش می‌رس��د‪ .‬با روند به وجود‌آم��ده‪ ،‬پیش‌بینی برخی‬ ‫کارشناس��ان و مسئوالن این است که فعالیت رسمی بازار‬ ‫متش��کل ارزی از پایان خرداد‪ ،‬می‌تواند ش��روع دور جدید‬ ‫کاهش قیمت‌ها در بازار ارز باش��د و نرخ ارز را به س��مت‬ ‫منطقی شدن پیش ببرد‪ ،‬ضمن اینکه فعالیت آزمایشی این‬ ‫بازار در مدت اخیر نیز از فاکتورهای اثرگذار بر کاهش نرخ‬ ‫ارز بوده اس��ت‪ .‬آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی چند روز پیش‬ ‫اعالم کرده ب��ود‪ ،‬پیگیری‌هایی که کمیس��یون اقتصادی‬ ‫درباره تس��ریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی انجام‬ ‫داده‪ ،‬خوشبختانه به سرانجام رسید و در نشست مشترک‬ ‫کمیس��یون اقتصادی و بان��ک مرکزی با حضور رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد امسال‪ ،‬بازار متشکل‬ ‫ارزی راه‌اندازی ش��ود‪ .‬پورابراهیمی تاکید کرده اس��ت که‬ ‫ایجاد بازار متش��کل ارزی می‌تواند به تعادل بهتر بازار ارز‬ ‫کمک کند؛ به این صورت که میزان تقاضای ارز را کاهش‬ ‫و حج��م عرض��ه ارز در بازار را افزای��ش می‌دهد که از این‬ ‫بابت‪ ،‬در هفته‌های آینده می‌توانیم شاهد کاهش نرخ بازار‬ ‫غیررسمی ارز باشیم‪.‬‬ ‫نقدی جدی‬ ‫بر نرخ تورم‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫ک دی در مناطق سیل‌زده مدرسه می‌سازد‬ ‫‹ ‹بان ‌‬ ‫بانک دی‪ ۳ ،‬مدرسه در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی در ‪ ۲‬استان سیل‌زده کشور می‌سازد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره روابط‌عموم��ی و تبلیغات بان��ک دی‪ ،‬در پی‬ ‫وقوع س��یل و ویرانی برخی از مد‌رس��ه‌های روستایی در تعدادی‬ ‫از اس��تان‌های کشور‪ ،‬بانک دی در راستای ایفای نقش مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بخش��ی از بودجه تبلیغات خود را به ساخت ‪ ‌۳‬مدرسه‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک س�ینا دارای پایین‌تری�ن درصد عودت‬ ‫چک‌های عهده‬ ‫بانک س��ینا دارای پایین‌ترین درصد عودت چک‌های عهده در‬ ‫شبکه بانکی شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬در بررس��ی انجام‌ش��ده از س��وی‬ ‫اداره کل ریال��ی و نش��ر بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫درباره وضعیت چک‌های عودتی بانک‌ها‪ ،‬بانک سینا در فروردین‬ ‫امس��ال‪ ،‬همچون ‪ ۱۲‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا ‪ ۱.۳۶‬درصد چک عودتی‬ ‫دارای پایین‌ترین درصد عودت چک در ش��بکه بانکی بوده و این‬ ‫بدان معناس��ت که چک‌ه��ای این بانک در یک فرآیند درس��ت‬ ‫بررس��ی و نتیج��ه آن به ذی‌نفعان اعالم می‌ش��ود‪ .‬چک عودتی‬ ‫به چکی اطالق می‌ش��ود که در هنگام ارائه بانک برای وصول به‬ ‫دالیل��ی قابل پرداخت نیس��ت‪ ،‬البته میان چک‌های برگش��تی و‬ ‫عودتی تمایزی وجود دارد؛ برگش��ت چ��ک در مواردی همچون‬ ‫کس��ری موج��ودی و مغایرت امضا‪ ،‬از س��وی بانک انجام ش��ده‬ ‫و ع��ودت چ��ک در زمینه مس��ائلی در قبال واری��ز وجه‪ ،‬تعویض‬ ‫چک و س��ایر موارد بوده که بیش��تر به دس��ت خ��ود افراد انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پای��ان ده��ه ‪ ۴۰‬خورش��یدی ت��ورم باال در‬ ‫اقتصاد ایران ظهور کرد و اکنون ‪ ۵۰‬سال است‬ ‫که ای��ن بیماری در اقتصاد ایران وجود دارد‪ .‬با‬ ‫وجود نوس��ان‌های ت��ورم و افت و خیزهای آن‪،‬‬ ‫به جز س��ال‌های انگشت‌ش��ماری تورم همواره‬ ‫دورقم��ی بوده اس��ت‪ .‬نظ��ر به اهمی��ت تورم‬ ‫و نق��ش آن در زندگ��ی م��ردم و فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬این ش��اخص همواره م��ورد توجه‬ ‫م��ردم‪ ،‬سیاس��ت‌گذاران و کارشناس��ان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین ترتیب سال‌هاس��ت که شاخص‬ ‫تورم مصرف‌کنن��ده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‬ ‫ش��اخص‌های اقتص��ادی اع�لام ش��ده و مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار می‌گیرد؛ ش��اخصی که میزان‬ ‫رش��د میانگی��ن ‪ ۱۲‬ماه��ه ش��اخص قیم��ت‬ ‫مصرف‌کنن��ده را نش��ان می‌دهد‪ .‬ام��ا به نظر‬ ‫می‌رس��د به دلی��ل روش محاس��به و ماهیت‬ ‫ش��اخص‪ ،‬نقدهای جدی به آن وجود دارد‪ .‬در‬ ‫ادام��ه برخی از آنها به اختصار بیان می‌ش��ود‪:‬‬ ‫شاخص قیمت مصرف‌کننده که برای محاسبه‬ ‫تورم از آن اس��تفاد می‌ش��ود از بررسی قیمت‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬کاال و خدمت به‌دس��ت می‌آید‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تورم پایین اس��ت رشد قیمت‬ ‫کااله��ای مختلف تفاوت زیادی با هم ندارد اما‬ ‫در تورم‌ه��ای باال با توج��ه به یکنواخت نبودن‬ ‫ت��ورم‪ ،‬کاالهای مختلف افزایش قیمت بس��یار‬ ‫متفاوت��ی را تجربه می‌کنند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در اردیبهشت‪ ،‬بر اساس آمارهای رسمی‪ ،‬تورم‬ ‫محصوالت خوراک��ی حدود ‪ ۴۳‬درصد بیش از‬ ‫تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات بوده است‪.‬‬ ‫این فاصله بس��یار زیاد سبب می‌شود هر کس‬ ‫با توجه به س��بد مصرفی خود تورم را به اندازه‬ ‫خاصی احساس کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وقتی تورم‬ ‫اوج می‌گیرد افزایش قیمت‌ها در همه ش��هرها‬ ‫و اس��تان‌ها به یک میزان رخ نمی‌دهد‪ .‬قیمت‬ ‫یک کاال ممکن اس��ت در هر شهری متفاوت با‬ ‫دیگر ش��هرها باشد‪ .‬این اتفاق سبب شده است‬ ‫در ماه‌های اخیر‪ ،‬تورم اس��تان‌های صدرنشین‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد بیش از استان‌های با کمترین‬ ‫تورم باشد‪ .‬در درون هر استان نیز تورم مناطق‬ ‫ش��هری و روس��تایی با یکدیگر متفاوت است و‬ ‫در تمام اس��تان به یک اندازه قیمت‌ها افزایش‬ ‫نمی‌یابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬طبیعی است که در تورم‌های‬ ‫باال‪ ،‬ش��اخص تورم ساالنه مصرف‌کننده نتواند‬ ‫میانگین خوبی از افزایش قیمت‌ها را نشان دهد‬ ‫و هر شخص یا تولیدکننده‌ای تورم متفاوتی را‬ ‫تجربه کند‪ .‬اما این تمام ماجرا نیست؛ نقد دیگر‬ ‫به این شاخص این است که بر اساس میانگین‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬وقتی شوک قیمتی در‬ ‫ی��ک ماه یا یک فصل رخ می‌دهد تورم به اندازه‬ ‫آن ش��وک قیمتی افزای��ش نمی‌یاب ‌د بلکه یک‬ ‫س��ال باید بگذرد تا اثر این افزایش قیمت‌ها به‬ ‫ط��ور کامل در تورم انع��کاس پیدا کند‪ .‬فرض‬ ‫کنید در یک ماه قیمت سبد کاال دو برابر شود با‬ ‫توجه به آنکه در ‪ ۱۱‬ماه قبلی افزایش قیمت‌ها‬ ‫ش��دید نب��وده‪ ،‬میانگی��ن ‪ ۱۲‬ماهه ش��اخص‬ ‫مصرف‌کنن��ده تنه��ا ب��ه ان��دازه یک‌دوازدهم‬ ‫ش��اخص مصرف‌کننده در م��اه پایانی افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬این اتفاق س��بب می‌ش��ود در ماه‌های‬ ‫ابتدایی افزایش قیمت‌ها‪ ،‬شاخص تورم با تورم‬ ‫احساس��ی مردم فاصله بس��یار زیادی داش��ته‬ ‫باشد و مردم آمار اعالمی را نادرست و فریبنده‬ ‫قلم��داد کنن��د‪ .‬با توجه به ن��کات پیش‌گفته و‬ ‫برخی نقدهای دیگر به نظر می‌رس��د شاخص‬ ‫تورم س��االنه برای تورم‌های پایین و تک‌رقمی‬ ‫مفید اس��ت و وقتی تورم دورقم��ی داریم این‬ ‫ش��اخص چن��دان کارآی��ی ن��دارد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی تاکید زی��اد بر این ش��اخص نه‌تنها‬ ‫کمک��ی نمی‌کند بلکه اعتماد مردم به آمارهای‬ ‫اقتصادی را نیز از بین خواهد برد‪ .‬در تورم‌های‬ ‫باال‪ ،‬شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تغییرات قیمت‬ ‫کااله��ا را بهت��ر و دقیق‌ت��ر نش��ان می‌دهد و‬ ‫افزایش‌های اخیر قیمت‌ها را به خوبی منعکس‬ ‫می‌کند‪ .‬تورم ماهانه نیز در ش��رایط اوج‌گیری‬ ‫تورم که تغییرات قیمتی مس��تمر و زیاد ش��ده‬ ‫است می‌تواند مفید باشد‪ .‬این شاخص تغییرات‬ ‫قیمت��ی را در دو م��اه متوالی نش��ان می‌دهد و‬ ‫با اس��تفاده از آن می‌توان تغییرات کوتاه‌مدت‬ ‫قیمت‌ه��ا را ب��ا دق��ت خوب��ی رصد ک��رد‪ .‬در‬ ‫جمع‌بندی باید یادآور ش��د که با توجه به تورم‬ ‫باال در کشور‪ ،‬بهتر است توجه سیاست‌گذاران‪،‬‬ ‫دولتم��ردان و کارشناس��ان معط��وف به تورم‬ ‫نقطه‌به‌نقطه و ماهانه ش��ود و کمتر تورم ساالنه‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬تفاوت‌های این شاخص‌ها‬ ‫نیز باید برای مردم و رس��انه‌ها روشن شود تا از‬ ‫روش محاسبه و تفاوت‌های آنها آگاهی یابند‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫میزگرد‬ ‫تجارت‬ ‫در میزگرد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با تولیدکنندگان ماشین‌آالت راهسازی مطرح شد‬ ‫صنعت ماشین‌آالت راهسازی‪ ،‬ثروت‌آفرین اما بدون‌‌متولی‬ ‫‹ ‹ کار بزرگی که دیده نمی‌شود‬ ‫محمد‌علی امین‌زاده‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫ماش��ین‌آالت‬ ‫تولیدکنن��دگان‬ ‫راهسازی و رئیس هیات مدیره دلتا‬ ‫راه ماش��ین در تش��ریح اهمی��ت‬ ‫صنعت ماشین‌آالت راهسازی گفت‪:‬‬ ‫تا ‪ ۳‬سال پیش ساالنه حدود ‪۲۵۰۰‬‬ ‫ماش��ین‌ راهس��ازی تولید ی��ا وارد‬ ‫می‌شد‪ .‬گردش مالی ماشین‌آالت راهسازی رقم قابل‌توجهی‬ ‫اس��ت با این‌حال آش��نایی چندانی درباره آن وجود ندارد و‬ ‫مردم و مس��ئوالن به‌طور معمول فقط هپکو را می‌شناسند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تولید ماش��ین‌آالت راهسازی قدمت‬ ‫زی��ادی دارد و چندین و چند ش��رکت دیگ��ر در این زمینه‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬خوش��بختانه بخش زی��ادی از قطعات این‬ ‫صنعت‪ ،‬به‌‌طور کامل در داخل تولید می‌شود‪ .‬مسئوالن وقتی‬ ‫از کارخانه‌ه��ا بازدید می‌کنند تازه متوجه می‌ش��وند چه‌کار‬ ‫بزرگی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ماشین راهسازی مساوی یک شغل‬ ‫امی��ن‌زاده در ادام��ه اف��زود‪ :‬کمتر صنعتی پیدا می‌ش��ود‬ ‫که بتواند به‌اندازه صنعت ماش��ین‌آالت راهس��ازی‪ ،‬اشتغال‬ ‫ایج��اد کن��د‪ .‬در ازای هر بیل مکانیکی یا ل��ودری که تولید‬ ‫می‌شود یک نفر صاحب ش��غل می‌شود‪ .‬برای درک اهمیت‬ ‫ای��ن موضوع کافی اس��ت آن را با هزینه و نرخ اش��تغال در‬ ‫پتروش��یمی‌ها مقایس��ه کنید‪ .‬در صنایع پتروش��یمی برای‬ ‫ایجاد هر شغل باید میلیون‌ها دالر خرج کنید‪ .‬با یک حساب‬ ‫سرانگشتی س��اده می‌توان فهمید که ماشین‌آالت راهسازی‬ ‫ت��ا چه ح��د در اش��تغال‌آفرینی نقش دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫باید توجه داش��ت که نیروی ش��اغل در این بخش به لحاظ‬ ‫تحصیالت و تخصص‪ ،‬جزو بهترین‌ها هس��تند‪ .‬در صنعت ما‪،‬‬ ‫س��طح دانش و تخصص بسیار بیش��تر از چینی‌هاست چون‬ ‫پیش‌تر با برندهای معتبر و بین‌المللی کار کرده بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت موفقی که مغفول مانده است‬ ‫رئیس هیات مدیره دلتا راه ماش��ین در ادامه سخنان خود‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬یکی از دالیل این گمنامی آن اس��ت که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدامی نکرده که تولیدکننده واقعی‬ ‫و صوری را شناس��ایی کن��د تا فرق آنهایی ک��ه واقعا تولید‬ ‫می‌کنند و نیاز کش��ور را برطرف می‌کنند با آنهایی که فقط‬ ‫اس��م تولیدکننده را یدک می‌کشند‪ ،‬مشخص شود‪ .‬بسیاری‬ ‫می‌گویند که کشور ما در خودروسازی به جایی نمی‌رسد‪‌،‬اما‬ ‫شکی نیست که در حوزه ماشین‌آالت خودروسازی این‌گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬در دنیای خودروهای سواری‪ ،‬سرعت تغییر و تحول‬ ‫زیاد است اما در عرصه ماشین‌آالت راهسازی این‌گونه نیست‬ ‫بنابراین ما از نظر نرخ و کیفیت می‌‌توانیم حتی با بزرگ‌ترین‬ ‫ش��رکت‌های جه��ان رقاب��ت کنی��م‪ .‬مزیت ب��زرگ صنعت‬ ‫ماشین‌آالت راهس��ازی آن است که به‌ش��دت ثروت‌آفرینی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬آهن را ب��ه لودر و بیل تولی��د می‌کنیم‪ .‬در کالس‬ ‫تولیدی که فعالیت می‌کنیم مش��کلی ب��رای تولید نداریم و‬ ‫صنعت ما می‌تواند از خروج مقدار بزرگی ارز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه تولیدکنندگان داخلی از بنیه خوبی برخوردار‬ ‫هس��تند و ش��رایط اقتصادی س��خت هم نمی‌تواند آنها را از‬ ‫پای درآورد‪ .‬ما هیچ‌وقت ب��ه کمک مالی دولت احتیاج پیدا‬ ‫نکرده‌ایم‪ .‬وضعیت شرکتی مثل هپکو و بحران‌های آن نباید‬ ‫باعث شود که شرکت‌های خصوصی را هم بحران‌زده بدانیم‪.‬‬ ‫بح��ران هپک��و پیش از هر چی��ز به ذات دولت��ی آن مربوط‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بخش خصوصی است که ماش��ین‌آالت‌راهسازی‬ ‫کش��ور را تامین می‌کند‪ .‬این‌همه ظرفی��ت وجود دارد‪ ،‬ولی‬ ‫‹ ‹انجمن‪ ،‬بازوی اجرایی وزارتخانه‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫شاپور پشابادی‪ -‬صنعت تولید ماشین‌آالت راهسازی از‬ ‫نظر کیفی در س��طح مطلوبی قرار دارد‪ .‬آنقدر که فعاالن این‬ ‫عرصه محص��والت خود را هم‌ردیف محصوالت مدرن چینی‬ ‫می‌دانند‪ .‬اما به نظر می‌رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هنوز ب��ه اهمیت این بخ��ش زیرس��اختی و توانمندی‌های‬ ‫ب��االی آن پی نبرده اس��ت‪ .‬اعضای انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ماشین‌آالت راهس��ازی در میزگردی که در روزنامه‬ ‫برگ��زار ش��د چند موضوع اساس��ی را مطرح کردن��د؛ اینکه‬ ‫رس��میت و نقش‌آفرینی انجمن بیش��تر ش��ود و این صنعت‬ ‫بیش از این بدون‌‌متولی نماند‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که تغییر س��ریع قوانی��ن بالی جان‬ ‫این صنع��ت ش��ده و تولیدکنندگان نمی‌توانن��د برای خود‬ ‫چش��م‌انداز میان‌م��دت و بلندم��دت ترس��یم کنن��د‪ .‬باید‬ ‫ای��ن واقعیت را پذیرف��ت که این صنع��ت در عمل موفق و‬ ‫ثروت‌آفرین بوده اس��ت بنابراین دولت باید شناخت خود از‬ ‫دنیای تولیدکنندگان ماشین‌آالت راهسازی را بیشتر کند و‬ ‫بانک‌ه��ا موانع مربوط به نقل و انتقال پولی را بردارند‪ ،‬چون‬ ‫توان صادرات وجود دارد‪.‬‬ ‫در بی��ان اهمی��ت صنعت تولید ماش��ین‌آالت راهس��ازی‬ ‫همین بس که در همه جای جهان یک صنعت زیرس��اختی و‬ ‫توس��عه‌ای به‌شمار می‌آید‪ .‬این صنعت کلیدی به بلوغ رسیده‬ ‫و نیازهای داخلی را به‌خوبی برطرف می‌کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫گردش مال��ی که در صنعت ماش��ین‌آالت راهس��ازی انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬زیاد است اما هیچ‌یک از این توانمندی‌ها و فرصت‌ها‬ ‫باعث نش��ده تولیدکنندگان و اهالی ای��ن صنعت آن‌طور که‬ ‫بایدوش��اید دیده ش��وند‪ .‬در دیدار صمیمانه‌ای که مؤسس��ه‬ ‫فرهنگ��ی و مطبوعاتی‬ ‫با چند ت��ن از اعضای انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ماشین‌آالت راهسازی داشت درباره وضعیت و‬ ‫مشکالت این صنف به گفت‌وگو نشستیم‪ .‬نظر به مفصل بودن‬ ‫گفت‌وگ��و‪ ،‬آن را در چند بخش می‌آوری��م‪ .‬آنچه می‌خوانید‬ ‫بخش نخست میزگرد است‪.‬‬ ‫از این‌ها ب��ه انجمن اهمیت بدهد و قبول کند که هیچ‌کس‬ ‫به‌اندازه اهالی این صنعت‪ ،‬مس��ائل و مش��کالت و راه‌حل‌ها‬ ‫را نمی‌شناس��د‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد ‪ ۹۰‬درصد مشکالت ما‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت انجمن را به رسمیت شناخته‬ ‫است و با مدیران بخش‌های گوناگون تعامل داریم و خود را شناسانده‌ایم‪.‬‬ ‫البته به اعتقاد من مدیر گذاش��تن ب��رای انجمن به معنی محدودیت برای‬ ‫ما است‬ ‫مسئوالن هنوز از آن غفلت می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬بلای ب�زرگ‪ :‬نب�ود متول�ی‪ ،‬بی‌قانون�ی و‬ ‫بی‌ثباتی‬ ‫مازیار رستم‌نژاد‪ ،‬مدیرعامل تیراژه‬ ‫ماشین در ادامه میزگرد اظهارکرد‪:‬‬ ‫در هم��ه ج��ای جه��ان نی��از ب��ه‬ ‫ماش��ین‌آالت راهس��ازی به حدی‬ ‫است که این نوع ماشین‌ها را یکی‬ ‫از ش��اخص‌های توس��عه کش��ورها‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬یک��ی از بزرگ‌تری��ن‬ ‫مشکالت ما در این حوزه‪ ،‬بی‌قانونی‪ ،‬بی‌ثباتی قوانین و عمر‬ ‫کوتاه آنها اس��ت‪ .‬دلیل اصلی این وضعیت هم این است که‬ ‫این صنعت‪ ،‬متولی ندارد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫ظاهر متولی این صنعت اس��ت ولی خودش هم شناخت و‬ ‫اطالع��ات چندانی از ما ندارد‪ .‬حتی تولیدکنندگان اصلی را‬ ‫به‌درستی نمی‌شناس��ند‪ .‬وقتی متولی اصلی‪ ،‬چیز زیادی از‬ ‫ما تولیدکنندگان نمی‌دان��د از جاهای دیگر نمی‌توان توقع‬ ‫داش��ت‪ .‬خوشبختانه فعالیت‌ها و پیگیری‌های انجمن به بار‬ ‫نشس��ته و در یکی دو سال گذشته توانسته است در جریان‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫نقش‌آفرین باشد‪ .‬در اهمیت صنعت ماشین‌آالت راهسازی‬ ‫همی��ن ب��س ک��ه ماش��ین‌آالت راهس��ازی در بخ��ش‬ ‫ساختمان‌س��ازی به میزان ‪ ۲۵‬درصد در بهره‌برداری نقش‬ ‫دارند‪ .‬این مقدار در بخش معدن به ‪ ۷۵‬درصد هم می‌رسد‪.‬‬ ‫این واقعیت تاثیر خود را به‌طور مس��تقیم در تولید ناخالص‬ ‫داخلی نشان می‌دهد‪ .‬کمتر حوزه‌ای را پیدا می‌کنید که تا‬ ‫این حد تاثیر مستقیمی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹با شعار نمی‌توان به تولید‪ ،‬رونق داد‬ ‫رس��تم‌نژاد در ادامه افزود‪ :‬به‌جز مجموعه پاورترین‪ ،‬بقیه‬ ‫بخش‌ها و قطعات ماش��ین راهس��ازی در داخل قابل‌تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬می��زان اش��تغالزایی در این صنعت قابل‌مقایس��ه با‬ ‫صنایع دیگر نیست‪ .‬وقتی مجموعه این عوامل و جذابیت‌ها‬ ‫را کنار هم بگذاریم به رونق تولید و توسعه پایدار می‌رسیم‪.‬‬ ‫در س��الی که به‌نام رونق تولید نامگذاری شده باید پرسید‬ ‫ک��ه برای رونق تولید به چه عوامل و زیرس��اخت‌هایی نیاز‬ ‫است؟ یکسری از مولفه‌های تولید در دست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪ .‬مولفه‌های دیگر به گمرکات و بانک‌ها‬ ‫مربوط می‌ش��ود‪ .‬اگر واقعا به‌دنبال رونق تولید هستیم باید‬ ‫ببینیم که هر یک از این بخش‌ها چه کاستی‌هایی دارند‪ .‬با‬ ‫شعار دادن و برگزاری چند همایش نمی‌توان به تولید رونق‬ ‫داد‪ .‬خ��ارج از کش��ور فقط یک ترامپ داری��م اما در داخل‬ ‫بی‌‌نهایت ترامپ داریم‪ .‬ترامپ‌های داخلی در س��ازمان‌های‬ ‫گوناگون هستند و رونق را از تولید می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹خیال تولیدکننده راحت نیست‬ ‫مدیرعامل تیراژه ماش��ین در تش��ریح بیشتر منظور خود‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌عنوان‌مث��ال‪ ،‬همیش��ه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواس��ته‌ایم که ب��رای ما چش��م‌انداز میان‌مدت و‬ ‫بلندمدت ترسیم کند‪ .‬در حوزه ماشین‌آالت راهسازی وقتی‬ ‫زیرساخت ایجاد شده باشد که در کشور ما این اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت می‌توان به‌راحتی تولید را توسعه داد اما این مستلزم‬ ‫آن است که خیال تولیدکننده و سرمایه‌گذار راحت باشد و‬ ‫بداند که قوانین یک‌شبه تغییر نمی‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چند ماه انتظار برای دیدن آقای مدیر‬ ‫محمدعل��ی امی��ن‌زاده در تکمیل این بخ��ش از میزگرد‬ ‫گفت‪ :‬ماش��ین‌آالت راهسازی متولی ندارد‪ .‬دیدن یک مدیر‬ ‫میانی چند ماه طول می‌کش��د‪ .‬به فرض که موفق به دیدن‬ ‫فالن مدیر ش��ویم؛ آیا دنیای ما را می‌شناس��د و می‌داند از‬ ‫چه چیز حرف می‌‌زنیم؟ وقتی شناخت وجود نداشته باشد‬ ‫از ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری اقتصادی درست هم خبری‬ ‫نخواهد بود‪ .‬همه کش��ورهای موفق برای چند س��ال آینده‬ ‫خود برنامه‌ریزی و هدف‌گ��ذاری می‌کنند و برنامه اجرایی‬ ‫تعریف می‌کنند‪ .‬به‌این‌ترتیب تولیدکننده از چشم‌انداز یک‬ ‫یا دو س��ال آینده خود خبر دارد ولی ما از فردای خود هم‬ ‫مطلع نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ماشین‌آالت راهسازی‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۲۸‬میلی��ون دالر از‬ ‫ماش��ین‌آالتی که ممنوعیت واردات داش��تند به کشور وارد‬ ‫شده است! واقعا برای ما سوال است که مگر می‌شود کاالی‬ ‫ممنوع شده‪ ،‬وارد شود؟ واردات بیل مکانیکی کمتر از‪۲۰۰‬‬ ‫اسب بخار ممنوع بود‪.‬‬ ‫به‌دنبال طرح این موضوع ازس��وی‬ ‫رئی��س انجم��ن‪ ،‬مدی��ر برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌ بین‌المللی ماشین‌آالت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی‪ ،‬محم��ود‬ ‫بندرچ��ی از وی پرس��ید‪ :‬ممک��ن‬ ‫نیس��ت ای��ن ماش��ین‌ها به س��ال‬ ‫گذشته مربوط باشد؟ به‌عبارت‌دیگر‬ ‫ممکن است ماش��ین سفارش‌داده ش��ده در سال گذشته‪،‬‬ ‫اوایل سال جاری میالدی وارد شده باشند‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫است که از نوع کاالهای دست‌دوم بوده باشند‪ .‬این موضوع‬ ‫بس��یار مهمی است چون پرس��ش‌هایی مطرح می‌شود که‬ ‫باید به آنها پاسخ داده شود‪ .‬اگر چنین باشد باید پرسید چه‬ ‫اشخاص و مجموعه‌هایی‪ ،‬توانایی واردات داشته‌اند؟ گمرک‬ ‫چگونه‪ ،‬مجوز واردات این اقالم را صادر کرده است؟ بانک‌ها‬ ‫چگونه نسبت به تامین اعتباری کاالیی که وارداتش ممنوع‬ ‫بوده‪ ،‬اقدام کرده است؟‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان ماش��ین‌آالت راهسازی در‬ ‫پاس��خ این پرس��ش گفت‪ :‬خیر متاس��فانه نه بحث ماشین‬ ‫دس��ت‌دوم در میان اس��ت نه تاخیر زمان��ی‪ .‬اینکه بگوییم‬ ‫قان��ون‪ ،‬دور زده ش��ده‪ ،‬هم نوع��ی خودفریبی اس��ت‪ .‬این‬ ‫حجم بزرگ واردات به‌طور کاملا قانونی انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫خوشبختانه تولید ماشین‌آالت راهسازی در داخل با قدرت‬ ‫ادامه دارد و باز ش��دن درهای کش��ور ب��ه روی محصوالت‬ ‫خارجی نمی‌تواند باعث آس��یب دیدن آن ش��ود اما پرسش‬ ‫اینجاس��ت که به چه دلی��ل یا دالیلی‪ ،‬قانون��ی که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خود وضع کرده‪ ،‬زیرپا گذاش��ته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقل‌وانتقال مالی‪ ،‬مانع اصلی صادرات‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ماش��ین‌آالت راهس��ازی‬ ‫درباره وضعیت صادرات این صنعت گفت‪ :‬به لحاظ توانایی‬ ‫فن��ی‪ ،‬توان صادرات داریم ولی مش��کالت مربوط به نقل و‬ ‫انتقاالت پول‪ ،‬اجازه ای��ن کار را نمی‌دهد‪ .‬نکته دیگر آنکه‪،‬‬ ‫ب��ه لحاظ کیفیت تولید اگر از چینی‌ها برتر نباش��یم کمتر‬ ‫هم نیستیم‪ .‬مشکل اینجاست که نمی‌توان ریسک کرد و به‬ ‫جایی مثل روسیه کاال فرستاد‪ .‬مشتری خارجی هست‪ ،‬اما‬ ‫جرات صادرات نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش از هر چیز عملکرد ما را بررسی کنند‬ ‫محمدعلی امین‌زاده در ادامه تصریح کرد‪ :‬تنها خواس��ته‬ ‫م��ن از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��ت که این‬ ‫صنع��ت را بشناس��د‪ ،‬کم��ی ب��ه آن به��ا بده��د و برایش‬ ‫چشم‌انداز مشخص کند‪ .‬مدیران‪ ،‬پیش از هر چیز ادعاهای‬ ‫ما را بررس��ی کنند تا مشخص ش��ود آمارهای تولیدی که‬ ‫ارائ��ه می‌کنیم‪ ،‬صحت دارد یا ن��ه‪ .‬به‌عنوان‌مثال‪ ،‬هیاتی از‬ ‫مدیران خانه معدن ب��ه کارخانه‌های ما آمدند و به اهمیت‬ ‫کاری ک��ه در این عرصه انجام می‌ش��ود‪ ،‬پی بردند‪ .‬مدیران‬ ‫و مس��ئوالن دیگر ه��م عملکرد ما را بررس��ی کنند‪ .‬وقتی‬ ‫شناخت الزم ایجاد شود همه به تکاپو می‌افتند و مشکالت‬ ‫به‌مرور برطرف می‌ش��ود‪ .‬متاسفانه مشکل اصلی اینجاست‬ ‫که اراده‌ای برای شناخت این صنعت نمی‌بینیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی مدیران دولتی در نمایشگاه‌ها‬ ‫امین‌زاده درباره تاثیر نمایش��گاه‌ها گفت‪ :‬تا حدی با این‬ ‫حرف موافق هس��تم که ما گاهی مواقع به‌‌ط��ور بی‌برنامه‪،‬‬ ‫وارد نمایش��گاه‌ها می‌شویم اما واقعیت آن است که در ده‌ها‬ ‫نمایش��گاه شرکت داش��ته‌ایم ولی حتی یک‌بار هم مدیران‬ ‫دولتی را ندیده‌ایم‪ .‬ممکن است خود وزیر از یک نمایشگاه‪،‬‬ ‫دیدن کن��د‪ .‬وقتی ‪ ۵۰‬محاف��ظ دور او را احاطه کرده‌اند و‬ ‫امکان صحب��ت با او وجود ندارد‪ ،‬نمی‌توان مس��ائل را با او‬ ‫در میان گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹گردش مالی این صنعت چقدر است؟‬ ‫در ادام��ه میزگرد‪ ،‬سیدابوالقاس��م‬ ‫کاظمی‌دوالبی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫ماش��ین‌آالت‬ ‫تولیدکنن��دگان‬ ‫راهسازی درباره حجم گردش مالی‬ ‫ای��ن صنعت اظهار کرد‪ :‬بررس��ی و‬ ‫پژوه��ش آماری نش��ان می‌دهد به‬ ‫ازای ه��ر ‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر کار‬ ‫عمرانی که در کش��ور انجام می‌ش��ود باید ‪ ۶۲۵۰‬ماش��ین‬ ‫راهسازی تولید یا وارد شود‪ .‬اگر تمام ظرفیت تولید داخل‪،‬‬ ‫فعال ش��ود باز به این مقدار تولید نخواهیم رس��ید‪ .‬گردش‬ ‫مالی این حجم از تولید‪ ،‬یک میلیارد دالر اس��ت‪ .‬در صورت‬ ‫حمایت نه‌تنها به تولید ‪ ۶۲۵۰‬ماشین راهسازی می‌رسیم‪،‬‬ ‫بلکه می‌توانیم صادرات هم داش��ته باش��یم‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫می‌توانند بی��ن ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد از این یک میلیارد دالر را‬ ‫جذب کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۵۰‬تا ‪ ۳ ،۲‬س��ال قبل‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬هزار ماش��ین تولید یا وارد شده است‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد این مقدار‪ ،‬از رده خارج به‌شمار می‌آید‪ ۳۰ .‬هزار‬ ‫ماش��ین در دست تعمیر است‪ .‬تعداد ماشین‌آالت آماده کار‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار ماشین است‪.‬‬ ‫‹ ‹جامعه‌ای متش�کل از ‪ ۳‬ه�زار مصرف‌کننده و‬ ‫پیمانکار‬ ‫محم��ود بندرچی در ادامه گفت‪ :‬ش��ما تولیدکنندگان در‬ ‫این ش��رایط س��خت‪ ،‬تولید را ادامه می‌دهی��د و این جای‬ ‫قدردانی دارد ولی یک تولیدکننده خوب الزاما قرار نیس��ت‬ ‫بار معرفی محصول و بازاریابی را به‌تنهایی به دوش بکش��د‪.‬‬ ‫آیا فک��ر نمی‌کنید در ای��ن زمینه می‌ش��د عملکرد بهتری‬ ‫داشته باشید؟‬ ‫دبیر انجمن در پاسخ این پرسش اظهار کرد‪ :‬مصرف‌کننده‬ ‫ماشین‌آالت راهسازی محدود است‪ .‬ما ‪ ۳‬هزار مصرف‌کننده‬ ‫و پیمان��کار داریم‪ .‬ویزیت‌ها به‌ط��ور معمول حضوری انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این جامعه کوچک‪ ،‬روابط و مناسبات درونی خود‬ ‫را دارد اگر در اهواز‪ ،‬ماش��ینی بفروش��ید پیمانکاری که در‬ ‫مازندران فعالیت می‌کند ه��م از خوب کار کردن یا نکردن‬ ‫آن مطلع می‌ش��ود‪ .‬اهمیت بازاریابی‪ ،‬کار رس��انه‌ای و دیده‬ ‫نش��دن را انکار نمی‌کنیم ولی همان‌طور که گفتم در شغل‬ ‫ما ویزی��ت چهره به چهره مصرف‌کنندگان‪ ،‬حرف نخس��ت‬ ‫را می‌زند‪.‬‬ ‫ش��غل ما حول چند محور می‌چرخ��د‪ :‬ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش مناس��ب‪ ،‬تامین قطع��ه و بازاریابی و قیمت‌گذاری‬ ‫مناس��ب‪ .‬خود انجمن هم فع��ال اس��ت و به‌عنوان‌مثال به‬ ‫ش��رکت‌های گوناگون اطالعات می‌دهد ی��ا در صورت نیاز‬ ‫سمینار برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیر گذاشتن یعنی ایجاد محدودیت‬ ‫بندرچی در ادامه افزود‪ :‬خوشبختانه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ‌،‬معدن‬ ‫و تجارت انجمن را به رس��میت ش��ناخته است و با مدیران‬ ‫بخش‌های گوناگ��ون تعامل داریم و خود را شناس��انده‌ایم‪.‬‬ ‫البت��ه به اعتقاد من مدیر گذاش��تن ب��رای انجمن به معنی‬ ‫محدودی��ت برای ما اس��ت‪ .‬راه‌حل بهتر آن اس��ت که بیش‬ ‫علیرض��ا آذری‪ ،‬ب��ازرس انجمن در‬ ‫ادامه گف��ت‪ :‬متاس��فانه در ابتدای‬ ‫نشست‌هایی که با مدیران‪ ،‬رسانه‌ها‬ ‫و ش��خصیت‌های مختل��ف داری��م‬ ‫همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود ولی‬ ‫این فض��ای امیدوارکنن��ده پس از‬ ‫یک��ی دو م��اه به پایان می‌رس��د و‬ ‫مش��کالت به قوت خود باقی اس��ت‪ .‬واقعیت آن اس��ت که‬ ‫بعضی مشکالت عمیق و نهادینه‌شده هستند و ممکن است‬ ‫نت��وان آنها را به‌راحت��ی حل کرد‪ .‬در این فضا نخس��تین و‬ ‫مهم‌ترین خواس��ته ما پررنگ‌تر ش��دن نقش انجمن است‪.‬‬ ‫منظور از پررنگ شدن نقش انجمن‪ ،‬نقش‌‌آفرینی بیشتر آن‬ ‫اس��ت‪ .‬انجم��ن می‌تواند ب��ازوی اجرایی وزارتخان��ه در این‬ ‫صنعت مهم باشد‪ .‬وقتی این اتفاق افتاد می‌توان به مشکالت‬ ‫دیگر پرداخت‪ .‬انجمن درحال‌حاضر ‪ ۱۰‬عضو دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد اعضا‪ ،‬مالک نیست‬ ‫رئیس انجمن ضمن اشاره به این مطلب گفت‪ :‬تعداد اعضا‬ ‫به‌هیچ‌عن��وان مالک خوبی برای قض��اوت درباره اهمیت آن‬ ‫نیس��ت‪ .‬باید توجه کرد که صنعت��ی مانند صنعت ما‪ ،‬بیش‬ ‫از این ظرفیت و کش��ش ندارد‪ .‬مگر در کشوری مثل امریکا‬ ‫چند ش��رکت مهم در حوزه ماش��ین‌آالت راهسازی فعالیت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در ژاپن که حرف زی��ادی برای گفتن دارد تعداد‬ ‫شرکت‌های اصلی کمتر از ‪ ۵‬تا است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی دیپلماسی اقتصادی‬ ‫علیرض��ا آذری در تکمی��ل این بخش از موض��وع افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر با ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت‪ ،‬کار می‌کنیم‪ .‬پایین آمدن‬ ‫ظرفیت دو دلیل اساسی دارد‪ .‬در زمینه انتقال پول و تامین‬ ‫قطعه با مشکالت و موانع زیادی روبه‌رو هستیم‪ .‬نظام بانکی‬ ‫بای��د در زمینه انتقال پول به ما کمک کند‪ .‬عالوه بر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��فیران ما در کشورهای خارجی‬ ‫می‌توانند موثرتر از این‌ها عمل کنند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫قسمت بازرگانی س��فارتخانه کشورهای دیگر به‌شدت فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬در حالی‌که خود باید هزینه کنیم و نیرو بفرستیم‪.‬‬ ‫درباره صادرات هم باید توجه داشت که نخست باید بانک‌ها‬ ‫ورود کن��د و در هم��ه جای جهان همین‌گونه اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫پی��ش از صادرکننده‪ ،‬وارد می‌ش��ود و فضاس��ازی می‌کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بانک‌های م��ا کاملا با این ن��وع فعالیت‌ها بیگانه‌‬ ‫هستند‪ .‬صفر تا صد بار صادرات به دوش خود تولیدکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا از انجمن استعالم نمی‌گیرند؟‬ ‫آذری در ادامه گفت‪ :‬وقتی شرایط خوب است وزارتخانه‌ها‬ ‫به‌ش��دت ب��ه واردات رو می‌آورند و وقتی هم ش��رایط خوب‬ ‫نیس��ت که پولی نمانده اس��ت‪ .‬در هرحال ب��ه تولیدکننده‬ ‫داخل��ی ظلم می‌ش��ود‪ .‬بای��د از این روزمرگی خارج ش��د و‬ ‫برنامه کوتاه و بلندمدت داش��ت‪ .‬آیا وزارت راه که قصد دارد‬ ‫فالن تعداد ماش��ین‌آالت را وارد کند نباید نخست از ما یک‬ ‫اس��تعالم بگیرد؟ وقتی تولیدکنن��دگان داخلی با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ظرفیت کار می‌کنند چرا نباید ابتدا از ما اس��تعالم بگیرند؟‬ ‫در ترکیه‪ ،‬نیازمندی‌های کش��ور را در درجه نخست از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬تامین می‌کنند و اگر الزم شد به واردات رو می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹کار کردن با چینی‌ها هم سخت شده‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان ماش��ین‌آالت راهس��ازی در‬ ‫پای��ان تصریح کرد‪ :‬پیش‌تر با بهترین ش��رکت‌های اروپایی‬ ‫در ارتب��اط بودی��م‪ .‬به‌عنوان‌مثال‪ ،‬در زمین��ه تامین بعضی‬ ‫قطع��ات روابط تنگاتنگی با «زد‌اف» آلمان داش��تیم‪ .‬وقتی‬ ‫عرصه بر ما تنگ شد به ناچار با شرکت‌های چینی همکاری‬ ‫کردیم‪ .‬البته اکنون همکاری با چینی‌ها هم س��خت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بعضی ش��رکت‌ها از فروش محصوالت خود به ایران‬ ‫خ��ودداری می‌کنند‪ .‬انتقال ارز به‌س��ختی انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬هزینه تولید به‌ش��دت باال رفته اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به‌اندازه س��ال گذشته تولید داشته باشیم باید ‪۴۰‬‬ ‫برابر‪ ،‬س��رمایه‌گذاری کنی��م‪ .‬دور زدن تحریم‌ها هم به‌نوبه‬ ‫خود بر هزینه تولید اضافه می‌کند‪.‬‬ ‫محم��ود بندرچی‪ ،‬مدی��ر برگزاری نمایش��گاه‌ بین‌المللی‬ ‫ماشین‌آالت معدنی و راهسازی در تکمیل سخنان امین‌زاده‬ ‫گفت‪ :‬در این حوزه هم باید مانند حوزه‌هایی مثل اکتشاف‪،‬‬ ‫معادن و صنایع غیرفلزی س��متی به‌نام مدیریت کل تعریف‬ ‫شود‪ .‬مدیرکل این حوزه باید از همین بدنه رشد کرده باشد‪.‬‬ ‫فقط در این صورت است که حرف اهالی این صنعت شنیده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬دیگر متولیان مربوط به این حوزه باید در‬ ‫چنین نشس��ت‌هایی حضور داشته باش��ند تا بتوان از سطح‬ ‫حرف و شعار فراتر رفت و اقدام‌های عملی انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹از گمرک راضی هستیم‬ ‫امی��ن‌زاده‪ ،‬رئی��س هیات‌مدیره دلتا‌راه ماش��ین در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬با مدیرکلی سروکار داریم که مدیرکل‬ ‫نیرومحرکه اس��ت‪ .‬عنوان نیرومحرکه‪ ،‬طیف گس��ترده‌ای از‬ ‫صنایع را شامل می‌ش��ود‪ .‬سر او به‌قدری شلوغ است که در‬ ‫عمل امکان دیدار با او وجود ندارد‪ .‬خوش��بختانه چند وقتی‬ ‫اس��ت در زمینه گمرک با ما هم��کاری و بار ما در مدت ‪،۳‬‬ ‫‪ ۴‬روز‪ ،‬ترخیص می‌ش��ود‪ .‬گمرک کارش را به بهترین شکل‬ ‫ممکن انجام می‌دهد‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫پس از ‪ ۲‬ماه‪ ،‬عطش تقاضای فلز سرخ رو به کاهش است‬ ‫ماه‌های ابتدایی س��ال‪ ،‬ماه‌های خوبی برای افزایش‬ ‫تقاضای مس نبود اما از ابتدای امس��ال شاهد افزایش‬ ‫تقاض��ا در بازار مس بودی��م که این امر قیمت‌ها را در‬ ‫کانال افزایش��ی قرار داده است‪ .‬البته کارشناسان این‬ ‫ح��وزه معتقدن��د از آنجا که تولید در ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫ب��ا رونق قابل‌توجهی همراه نبوده اس��ت‪ ،‬این افزایش‬ ‫تقاضای مس بیش��تر ناشی از نوس��ان نرخ ارز است‪.‬‬ ‫بنابراین با ثبات نرخ ارز از اوایل خرداد انتظار می‌رود‬ ‫در ماه‌ه��ای آینده این تقاض��ا و افزایش نرخ مس نیز‬ ‫فروکش کند و بازار این فلز سرخ به ثبات الزم برسد‪.‬‬ ‫ثبات دالر‪ ،‬بازار مس را سر به‌راه کرد‬ ‫می‌رسد از این‌رو به‌راحتی می‌توان آن را صادر کرد اما‬ ‫نفت ایران به‌طور کامل مشخص است و نمی‌توانیم آن‬ ‫را به نام کشور دیگری بفروشیم‪.‬‬ ‫دیانت ادامه داد‪ :‬همچنین از اس��فند به بعد‪ ،‬سامانه‬ ‫ک��دال صنای��ع مس صادرات این ش��رکت را نش��ان‬ ‫می‌ده��د که در اردیبهش��ت به باالترین س��طح خود‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی همچنین یادآور ش��د‪ :‬در سراس��ر جهان مس‬ ‫ایران را می‌شناس��ند و خواهان آن هس��تند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر تجربه نشان داده زمانی که کاالیی گران‌تر باشد‪،‬‬ ‫رغبت جهانی برای خرید آن بیش��تر می‌شود‪ .‬دیانت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از روزی ک��ه ترامپ فلزات ایران را دوباره‬ ‫تحریم کرد تا حال حاضر هیچ تاثیری بر بازار داخلی‬ ‫این فلز نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬ماه پرعطش تقاضای مس‬ ‫درباره وضعیت بازار مس مجید دیانت‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ح��وزه م��س در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫وضعیت ای��ن روزهای بازار به‌نس��بت خوب اس��ت‪.‬‬ ‫البته از ابتدای امس��ال عطش خری��د باالیی با توجه‬ ‫ب��ه پیش‌بین��ی افزای��ش ن��رخ ارز در بازار ب��ه وجود‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫از آنج��ا که خریداران تص��ور می‌کردند بهای دالر‬ ‫افزای��ش می‌یابد و به دنب��ال آن نرخ دالر نیمایی هم‬ ‫افزایش پیدا می‌کند و به دلیل ترس��ی که از افزایش‬ ‫قیمت‌ها داش��تند و گم��ان می‌کردند نی��از ماه‌های‬ ‫آین��ده خود را باید گران‌تر بخرند‪ ،‬س��عی کردند تمام‬ ‫نقدینگی خود را خری��د و دپو کنند و همین موضوع‬ ‫س��بب ش��د از ابتدای س��ال تقاضا بیش��تر از عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه غیر از هفته‬ ‫ابتدایی خرداد از ابتدای س��ال قیمت‌ها در بورس کاال‬ ‫رقابتی ش��ده و تنها در ای��ن هفته بود که نرخ‌ها روی‬ ‫عرضه اولیه باقی ماندن��د و افزایش نیافتند‪ ،‬در حالی‬ ‫که از ابتدای امسال عرضه اولیه قیمت‌ها باالتر از ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دلیل ای��ن افزایش تقاضای مس از‬ ‫ابتدای امس��ال عنوان کرد‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین دالیل‬ ‫افزای��ش تقاضای مس در بازار‪ ،‬نوس��ان ن��رخ ارز بود‬ ‫چراک��ه این روزه��ا تولید از رون��ق چندانی برخوردار‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عالوه اینکه به روال س��ال‌های گذش��ته‪،‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹روند قیمت‌ها افزایشی است‬ ‫مجی��د دیانت‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین دالیل افزای��ش تقاضای مس‬ ‫در بازار‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز اس��ت چراکه این روزها تولید از رونق‬ ‫چندانی برخوردار نیست‬ ‫فروردین و اردیبهشت به عنوان ماه‌های نخست سال‪،‬‬ ‫تازه موتور تولید به راه می‌افتد به ویژه اینکه امس��ال‬ ‫با ماه رمضان نیز همراه ش��ده است و درحقیقت این‬ ‫افزایش تقاضا از افزایش رونق تولید نشأت گرفته است‬ ‫زی��را در کل تولی��د در وضعیت چندان خوبی به‌س��ر‬ ‫نمی‌ب��رد و کارخانه‌ها با تحمل فش��ارها به کار ادامه‬ ‫می‌دهند و افزایش تقاضا بیش��تر به دلیل نوسان‌های‬ ‫ارزی رخ داده است‪.‬‬ ‫این کارشناس مس ادامه داد‪ :‬البته از ابتدای خرداد‬ ‫نرخ دالر به ثبات بیش��تری رس��یده و نگرانی‌ها کمتر‬ ‫ش��ده اس��ت از این‌رو تقاضا‪ ،‬ه��م در مفتول و هم در‬ ‫کاتد فروکش کرده اس��ت البته اگر دالر نوس��ان خود‬ ‫را ادام��ه می‌داد‪ ،‬این تقاضا فروک��ش می‌کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫دیگر ش��رکت‌ها توان مالی ب��رای خرید ندارند و پس‬ ‫از چند هفته پرفش��ار تقاضا باید اذعان کرد که تمام‬ ‫نقدینگ��ی خود را صرف خرید ک��رده و در انبارها دپو‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تقاضای کاتد در‬ ‫نخس��تین هفته خرداد متوقف ش��د و اگ��ر این روند‬ ‫ادامه‌دار باش��د‪ ،‬تقاضای مفتول هم کاهش��ی خواهد‬ ‫ش��د و پس از آن قیمت‌ها روند ثابتی به خود خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که تحریم فلزات امریکا‬ ‫که چند هفته گذش��ته انجام ش��د‪ ،‬تا چ��ه اندازه بر‬ ‫بازار داخلی تاثیرگذار ب��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬می‌توان ادعا‬ ‫کرد که تاثیر قابل‌توجهی بر بازار داخلی نگذاش��ت و‬ ‫ش��رکت ملی مس به عنوان پیش��انی صنعت مس در‬ ‫ای��ران‪ ،‬رون��د تولید و صادرات خ��ود را دارد و تحریم‬ ‫جدی��د امریکا هی��چ موض��وع جدیدی را ب��ه همراه‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس در ادامه توضی��ح داد‪ :‬جنس‬ ‫م��س ب��ا جنس م��واد پتروش��یمی مانن��د متانول و‬ ‫نفت متفاوت بوده و انتقال آنها مش��کل‌دار اس��ت اما‬ ‫مس جامد اس��ت‪ ،‬خلوص مس ‪ ۹۹.۹۹‬اس��ت و این‬ ‫خل��وص تفاوتی با مس تولید ش��ده در جهان ندارد و‬ ‫در کش��ورهای دیگر با برچس��ب‌های دیگر به فروش‬ ‫همچنین درباره نحوه قیمت‌گذاری فلز مس‪ ،‬محمد‬ ‫آش��ناگر‪ ،‬مدیر س��ایت ایران ضایعات در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ن��رخ این روزهای م��س متاثر از‬ ‫قیمت‌های جهانی اس��ت‪ .‬بزرگ‌تری��ن مصرف‌کننده‬ ‫مس در جهان‪ ،‬کش��ور چین اس��ت و از آنجا که چین‬ ‫همواره متقاضی اصلی مس اس��ت‪ ،‬ن��رخ این فلز نیز‬ ‫روند افزایش��ی دارد‪ .‬البته گاهی ممکن است به دلیل‬ ‫برخ��ی چالش‌ها روند افزایش قیمت‌ها کند یا متوقف‬ ‫ش��ود ام��ا ک ‌مو‌بیش روند قیمت‌ها افزایش��ی اس��ت‪.‬‬ ‫آش��ناگر در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا ‪ ۵‬س��ال آینده‬ ‫ت هر تن مس به حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫پیش‌بینی می‌شود قیم ‌‬ ‫دالر برس��د‪ ،‬این درحالی است که قیمت‌ها هم‌اکنون‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار دالر اس��ت‪ .‬در ایران کاتد مس هر کیلو‬ ‫‪ ۷۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬فرمول محاسبه نرخ مس‬ ‫در ای��ران درحقیقت نرخ جهانی م��س ضرب‌در نرخ‬ ‫دالر در س��امانه نیما است که این نرخ در بورس کاال‬ ‫ارائه می‌ش��ود و خارج از ب��ورس کاال‪ ،‬قیمت‌ها باالتر‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین در نرخ بازار آزاد با بورس کاال اختالف‬ ‫قابل‌توجهی وجود دارد و در زمینه مس حدود ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫هزار تومان اختالف نرخ در هر کیلو وجود دارد‪.‬‬ ‫مجید دیانت‬ ‫محمد آشناگر‬
‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫مدی��ر پاالیش��گاه دوم مجتمع گاز پ��ارس جنوبی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬فازه��ای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬مجتمع گاز پ��ارس جنوبی با توجه‬ ‫ب��ه توانمندی ش��رکت‌های داخلی هم‌اکنون با بیش��ترین‬ ‫ظرفی��ت در ح��ال تولی��د محص��والت خود هس��تند‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��انا‪ ،‬مهدی گرامی شیرازی گفت‪ :‬بومی‌سازی در‬ ‫فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬انواع ش��یرهای کنترلی‪ ،‬شیرهای اضطراری‪،‬‬ ‫قطعات کمپرس��ور و قطعات پمپ‌ها و‪ ...‬را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬هر جا که ام��کان تامین قطع��ات نبود‪،‬‬ ‫صنع��ت داخل را توانمند کردیم و ای��ن اتحاد بین صنعت‬ ‫افزایش تولید در مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫و پاالیشگاه باعث شد که در شرایط تحریم پاالیشگاه بدون‬ ‫هیچ مش��کلی با تمام توان فعالیت کند‪ .‬مدیر پاالیش��گاه‬ ‫دوم مجتم��ع گاز پارس جنوبی افزود‪ :‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫مش��کل خاصی در حوزه تولید نداشتیم و در دو مرحله نیز‬ ‫افزایش تولید داش��ته‌ایم‪ .‬این افزایش‌ها در مرحله نخست‬ ‫‪ ۱۳‬درص��د و در مرحل��ه دوم ‪ ۱۰‬درصد ب��وده که مجموع‬ ‫آن موج��ب توان تولید روزان��ه ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعبی گاز‬ ‫ش��یرین در فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون پاالیش��گاه دوم ت��وان تولید روزان��ه ‪ ۳۷۰‬تن‬ ‫اولتیماتوم زنگنه به هندی‌ها‬ ‫در حال��ی که ‪ ۱۰‬س��ال از مذاکره ایران و هند‬ ‫برای امضای قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد ‪B‬‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬هنوز نتیجه‌ای حاصل نش��ده و این‌بار‬ ‫وزیر نفت ب��ه هندی‌ها اولتیمات��وم داده که اگر‬ ‫همچنان اعالم آمادگی نکنند‪ ،‬کار با یک شرکت‬ ‫ایران��ی کلید خواهد خ��ورد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫میدان گازی فرزاد ‪ B‬یک��ی از میدان‌های گازی‬ ‫مش��ترک ایران و عربستان است که حدود ‪ ۷‬سال پیش‬ ‫کشف و تولید گاز طبیعی و میعانات گازی آن از ‪۶‬سال‬ ‫پیش از سوی عربس��تان آغاز شد‪ .‬همچنین حدود ‪۱۰‬‬ ‫س��ال از مذاکره ایران و هند برای امضای قرارداد توسعه‬ ‫می��دان گازی فرزاد ‪ B‬می‌گ��ذرد؛ قراردادی که هنوز به‬ ‫س��رانجام نرس��یده اس��ت‪ .‬قرار بود طرح جامع توسعه‬ ‫میدان گازی فرزاد ‪ B‬تا پایان س��ال ‪ ۱۳۸۷‬امضا ش��ود‌‬ ‫اما این اتفاق محقق نشد تا اینکه در مرداد ‪ ۱۳۸۸‬منابع‬ ‫خبری از تصمیم ایران برای مذاکره با هند درباره میدان‬ ‫گازی فرزاد ‪ B‬خبر دادند‪ .‬از سال ‪ ۱۳۸۸‬که خبر حضور‬ ‫هندی‌ها در فرزاد ‪ B‬قطعی شد تا سال ‪ ۱۳۹۰‬همچنان‬ ‫توس��عه این میدان گازی منتظر نهایی شدن مذاکرات‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران با یک کنسرس��یوم هندی بود‪.‬‬ ‫مذاکره‌ای که حتی دو س��ال بعد از آن هم نهایی نش��د‬ ‫و در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۲‬مدیرعامل وقت ش��رکت نفت‬ ‫فالت‌قاره درباره توس��عه میدان فرزاد ‪ B‬توضیح داد که‬ ‫«با توجه به اینکه س��رمایه‌گذاری در این میدان بس��یار‬ ‫باال است ریسک باالیی را به همراه دارد اما درحال‌حاضر‬ ‫گوگ��رد و ‪ ۷۲‬هزار بش��که میعانات گازی را نیز داراس��ت‪.‬‬ ‫مدیر پاالیش��گاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای پایداری تولید در مواردی که الزام برای‬ ‫خودکفایی وجود داشته است‪ ،‬حرکت کرده‌ایم و در داخل‬ ‫کش��ور نیز برای اقالمی که به‌صرفه اس��ت سرمایه‌گذاری‬ ‫و برنامه‌ریزی الزم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬هر قطعه‌ای که در‬ ‫فرآیند تولید پاالیش��گاه ب��ه آن نیاز داش��تیم را با کمک‬ ‫طراحان داخلی‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬پارک‌های علم‬ ‫و فناوری‪ ،‬فن‌بازارها و دانش��گاه‌ها تولید و س��عی کرده‌ایم‬ ‫جبران کاهش درآمد نفت با صادرات پتروشیمی‬ ‫در حال مذاک��ره با مس��ئوالن انرژی هند‬ ‫هس��تیم‪ ».‬مذاکرات از سالی به سال دیگر‬ ‫موکول می‌شد بدون اینکه نتیجه‌ای در پی‬ ‫داشته باشد‪ .‬در نهایت ‪ ۲۱‬فروردین ‪۱۳۹۵‬‬ ‫وزی��ر نفت و گاز هند گفت مذاکرات درباره‬ ‫ف��رزاد ‪ B‬پی��ش از تحریم‌ها انجام ش��ده و‬ ‫بنابراین خارج از مناقصه به شرکت هندی‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬به گفته «پ��رادان»‪ ،‬اگرچه هنوز توافقی‬ ‫برای قیمت‌گذاری گاز میدان فرزاد ‪ B‬حاصل نش��ده اما‬ ‫م به یک شرکت هندی می‌رسد‪ .‬با‬ ‫این پروژه به طور حت ‌‬ ‫اینکه پرادان با قطعیت از واگذاری توس��عه میدان گازی‬ ‫ف��رزاد خبر داده بود‪ ،‬اختالف‌های ایران و هند همچنان‬ ‫ادامه داش��ت‪ ،‬البته موضوع مناقشه دو کشور بحث‌های‬ ‫مالی بود و از نظر فنی به توافق رس��یده بودند‪ .‬به‌تازگی‬ ‫نیز بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت نس��بت به این ماجرا واکنش‬ ‫‌صراح��ت اعالم کرده ک��ه طرحی برای‬ ‫‌‌‬ ‫نش��ان داده و به‬ ‫تامین مالی توس��عه میدان گازی فرزاد ‪ B‬آماده شده و‬ ‫قرارداد و دیگر مس��ائل مرتبط به آن نیز در حال تنظیم‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگرچه هنوز هندی‌ها برای توسعه‬ ‫می��دان گازی ف��رزاد ‪ B‬جلو نیامده‌اند ام��ا قصد ما این‬ ‫اس��ت که آخرین مذاکرات نیز با آنها انجام ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫اگر همچنان اعالم آمادگی نکردند کار را با یک شرکت‬ ‫ایرانی پیش خواهیم برد‪ ،‬البته اگر ش��رکت هندی جلو‬ ‫بیاید و اعالم آمادگی کن��د‪ ،‬آنها در اولویت وزارت نفت‬ ‫برای تکمیل این میدان گازی خواهند بود‪.‬‬ ‫مدی��ر طرح‌ه��ای ش��رکت صنای��ع ملی‬ ‫پتروش��یمی گفت‪ :‬ب��ا توجه به پش��تیبانی‬ ‫دولت و هلدینگ‌های قوی که تش��کیل شده‬ ‫پتروشیمی می‌تواند تمام مواد نفتی را تبدیل‬ ‫به مواد پتروشیمی و صادر کند‪.‬‬ ‫علی‌محم��د بس��اق‌زاده درب��اره اینک��ه‬ ‫پتروش��یمی چق��در می‌تواند ب��ه جای نفت‬ ‫در ش��رایط تحریم درآمدزای��ی کند‪ ،‬به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬پتروشیمی ‪ ۱۰۰‬در‌صد می‌تواند جای‬ ‫خال��ی نفت را در ش��رایط تحری��م صادرات‬ ‫پر‌کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در تحریم‌های گذش��ته‪،‬‬ ‫بنزین هم تحریم شد اما حاال این‌طور نیست‬ ‫چ��ون به ان��دازه کافی و مازاد ب��ر نیاز تولید‬ ‫می‌کنیم‪ .‬اکنون باید پروژه‌های پتروپاالیش‬ ‫را تعریف کنیم البته خود پتروش��یمی‌ها این‬ ‫مطالعه خط انتقال صادرات نفت گوره به پایانه جاسک آغاز شد‬ ‫عملیات بررسی و مطالعه خط انتقال صادرات‬ ‫نف��ت از تلمبه‌خان��ه گ��وره در حوزه ش��رکت‬ ‫بهره‌برداری نفت و گاز گچساران به پایانه نفتی‬ ‫جاس��ک با حضور معاونان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران آغاز ش��د‪ .‬ف��رخ علیخانی‪ ،‬مدیر‬ ‫تولید ش��رکت ملی نفت ای��ران و رضا دهقانی‪،‬‬ ‫مدیر توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران و جمعی از مدیران و کارشناس��ان شرکت‬ ‫ت(‌مت��ن) و همچنین‬ ‫مهندس��ی و توس��عه نف ‌‬ ‫مدیرعامل و مدیران و رئیس��ان عملیاتی و فنی‬ ‫ش��رکت بهره‌ب��رداری نفت و گاز گچس��اران از‬ ‫بخش‌ه��ای ‪ A، B، C‬تلمبه‌خان��ه گوره بازدید‬ ‫کردن��د و طرح مطالعه انتقال نفت از تلمبه‌خانه‬ ‫گ��وره به پایانه‌های نفتی بندر جاس��ک را کلید‬ ‫زدن��د‪ .‬در ای��ن بازدی��د‪ ،‬مطالعه انتق��ال نفت‬ ‫فوق‌س��نگین از تلمبه‌خانه گ��وره به پایانه بندر‬ ‫جاس��ک آغاز و واح��د ‪ C‬تلمبه‌خان��ه گوره به‬ ‫طور آزمایش��ی پیش‌راه‌اندازی ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در این‬ ‫بازدید با اشاره به نقش حیاتی تلمبه‌خانه گوره‬ ‫به عنوان ش��اهرگ اقتصادی کش��ور‪ ،‬خواستار‬ ‫ن��گاه ویژه مس��ئوالن ب��ه این طرح ملی ش��د‪.‬‬ ‫هوش��نگ صیدالی ابراز امیدواری کرد با تالش‬ ‫دولتم��ردان و به هم��ت فرزن��دان بخش نفت‬ ‫ایران‌زمی��ن‪ ،‬تحریم‌های نفتی دش��منان بی‌اثر‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬انج��ام خدمات‬ ‫بزرگی چون ایمن‌س��ازی خطوط لوله و احیای‬ ‫تلمبه‌خان��ه گور ‌ه(‌‪ )C‬بعد از ‪ ۳۰‬س��ال با وجود‬ ‫مشکالت و تنگناهای تحریم نشان از توانمندی‬ ‫و همدل��ی مثال‌زدن��ی نیروه��ای متخصص در‬ ‫مجموع��ه ش��رکت نفت و گاز گچس��اران برای‬ ‫ادام��ه فعالیت بخش تولید نف��ت دارد‪ .‬صیدالی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نیروی انس��انی بزرگ‌ترین سرمایه‬ ‫ش��رکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران است‬ ‫که بی‌وقفه برای چرخاندن قلب اقتصادی ایران‬ ‫یعنی تولید نفت در تالش است‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت پرداخت بدهی عراقی‌ها به ایران‬ ‫با وج��ود موانعی که امریکا برای مش��تریان‬ ‫انرژی ایران برای ادامه تعامل با ایران س��اخته‪،‬‬ ‫عراق همچنان مش��تری گاز و برق کش��ورمان‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از اعم��ال تحریم‌ه��ای امریکا در‬ ‫پرداخت پول گاز و برق از س��وی این کشور به‬ ‫ایران وقفه ایجاد شد‪‌.‬به گفته وزیر نیرو این وقفه‬ ‫از بین رفته و آنها در حال پرداخت بدهی خود‬ ‫هس��تند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عراق سال‌هاست‬ ‫یکی از مشتریان پر‌و‌پا‌قرص گازی و برقی ایران‬ ‫ب��وده به طوری که زمانی ک��ه امریکا از برجام‬ ‫خارج شد و کش��ورها را تهدید کر ‌د اگر تعامل‬ ‫نفت��ی و گازی خود با ایران را ادامه دهند‪ ،‬آنها‬ ‫را تحریم خواهد کرد‪ ،‬عراقی‌ها دس��ت از گاز و‬ ‫برق ایران نکش��یدند و ب��ه امریکا اعالم کردند‬ ‫امکان قطع واردات برق و گاز از ایران را ندارند‪.‬‬ ‫البته تحریم‌های نفتی ایران از س��وی امریکا‬ ‫ی��ک چالش جدی در زمین��ه تعامالت ایران و‬ ‫ع��راق ایجاد کرد و آن پرداخت پول گاز و برق‬ ‫ایران بود‪ .‬بر اس��اس قرارداد‪ ،‬عراقی‌ها موظف‬ ‫هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دالر‬ ‫به ایران پرداخت کنند اما زمانی که پای امریکا‬ ‫به می��ان آم��د‪ ،‬عراقی‌ها اعالم کردن��د امکان‬ ‫پرداخت دالر را ندارند و پیش��نهاد پرداخت با‬ ‫دینار را مطرح کردند‪ .‬پیش��نهادی که به‌ظاهر‬ ‫به مذاق ایران خوش نیامد و دو کشور مدت‌ها‬ ‫بر سر آن مذاکره کردند‪ .‬در نهایت دو حساب‬ ‫برای عراقی‌ها در بانک مرکزی ایران بازگشایی‬ ‫شد تا اگر عراقی‌ها توانستند‪ ‌،‬پول برق و گاز را‬ ‫با یورو و در غی��ر این صورت با دینار پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬در نهایت ‪ ۲۰‬اسفند نخستین بخش از‬ ‫مطالبات دولت ایران به حس��اب بانک مرکزی‬ ‫کش��ورمان واری��ز ش��د‪ .‬از ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر‬ ‫ص��ادرات ایران به عراق ‪ ۴‬میلیارد آن صادرات‬ ‫برق و گاز است و آن‌طور که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نف��ت پیش از این اعالم ک��رده بود عراقی‌ها ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر به ای��ران بابت پول ب��رق و گاز‬ ‫بدهکار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت به دالر نیست‬ ‫در این راستا‪ ،‬س��یدحمید حسینی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ع��راق با بیان‬ ‫اینکه مش��خص نیس��ت عراق بدهی خود را با‬ ‫چه ارزی پرداخت کرده است‪ ،‬اعالم کرده بود‪:‬‬ ‫عراقی‌ه��ا معادل ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر را پرداخت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬عراقی‌ها از ابتدا ادعا کردند مش��کلی‬ ‫برای پرداخت ندارند‪ .‬در حساب بانک مرکزی‬ ‫خود مقدار زیادی دینار برای پول برق موجود‬ ‫داش��تند و اصرار داش��تند پیش از سال جدید‬ ‫می�لادی آن مبلغ را به حس��اب بانک مرکزی‬ ‫ای��ران منتقل کنند‌ اما ایران خودداری می‌کرد‬ ‫زیرا مایل ب��ه دریافت دینار نبود‪ .‬بحث برق و‬ ‫گاز ب��ه قدری برای عراقی‌ها حیاتی اس��ت که‬ ‫در اولویت ق��رار دارد‪ .‬ناهماهنگ��ی و اصراری‬ ‫که ای��ران برای گرفت��ن یورو و دالر داش��ت‪،‬‬ ‫باعث تاخیر پرداخت عراق ش��د‪ .‬با سفر قبلی‬ ‫و ت��ازه آقای همتی‪ ،‬توافق‌هایی حاصل ش��د و‬ ‫با کمک مهندس��ان مجتمع این بخ��ش را توانمند کنیم‪.‬‬ ‫عملیات توس��عه فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫‌‌‪ ۶‬مهر سال ‪ ۷۶‬به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید و در‬ ‫شهریور س��ال ‪ ۸۱‬با همکاری موثر متخصصان و نیروهای‬ ‫کارش��ناس ش��رکت ملی گاز به طور کامل راه‌اندازی و در‬ ‫‪ ۲۶‬بهم��ن ‪ ۸۱‬ب��ا حض��ور رئیس‌جمهوری وق��ت به طور‬ ‫رس��می به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬گاز از ‪ ۲‬سکوی سر‌چاهی‬ ‫برداش��ت و به صورت ‪ ۳‬فازی شامل گاز‪ ،‬میعانات گازی و‬ ‫آب به وس��یله دو خط لوله زیر‌دریای��ی ‪ ۳۲‬اینچ به فاصله‬ ‫حس��اب‌های جدید به دینار و یورو افتتاح و راه‬ ‫ع‬ ‫پرداخ��ت عراقی‌ها باز ش��د و آنها به طور قط ‌‬ ‫پرداخ��ت می‌کنند زیرا هرچه ب��ه فصل گرما‬ ‫نزدیک‌ت��ر می‌ش��ویم‪ ،‬نیاز عراق ه��م به گاز و‬ ‫هم به ب��رق افزایش پیدا می‌کن��د‪ .‬مبلغی که‬ ‫پرداخت شده یا به دینار است یا یورو و به طور‬ ‫ع به دالر نیست‪.‬‬ ‫قط ‌‬ ‫‹ ‹پرداخت بدهی بر پایه قرارداد‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬رض��ا‬ ‫اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو با‬ ‫تاکی��د بر اینکه عراق در‬ ‫ح��ال پرداخ��ت بدهی‬ ‫خ��ود ب��ه ایران اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬عراق بدهی‬ ‫خود به ایران را بر اساس‬ ‫قرارداد موجود پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که ع��راق بدهی خود به‬ ‫ای��ران را با چه ارزی پرداخت می‌کند‪ ،‬پاس��خ‬ ‫داد‪ :‬اینکه بدهی با چه نرخی پرداخت می‌شود‬ ‫مهم نیس��ت‪ ،‬آنچ ‌ه اهمیت دارد این اس��ت که‬ ‫پرداخت ش��ود و ما هم سعی می‌کنیم از مبالغ‬ ‫برای رفع نیازها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫کار را انجام می‌دهند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در جاسک‬ ‫پتروش��یمی باختر ی��ک پتروپاالیش انجام‬ ‫می‌دهد‪ ،‬پتروش��یمی تبریز و اصفهان هم در‬ ‫واقع پتروپاالیش هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر طرح‌ه��ای ش��رکت صنای��ع ملی‬ ‫پتروش��یمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی‬ ‫می‌توان��د تمام مواد باالدس��تی را تبدیل به‬ ‫مواد پتروش��یمیایی کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬پتروش��یمی‌ها در ان‌جی‌ال‌ها‬ ‫دخالت��ی نداش��تند اما اکن��ون فعالیت‌های‬ ‫تولید باالدس��ت ان‌جی‌ال‌ها را پتروشیمی‌ها‬ ‫انجام می‌دهند‪ .‬با توجه به پش��تیبانی دولت‬ ‫و هلدینگ‌ه��ای ق��وی که تش��کیل ش��ده‬ ‫پتروشیمی می‌تواند تمام مواد نفتی را تبدیل‬ ‫به مواد پتروشیمی و صادر کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬کیلومت��ر به خش��کی منتقل می‌‌ش��ود‪ .‬در ابتدا‪ ،‬این‬ ‫پاالیشگاه با ظرفیت شیرین‌س��ازی ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز در روز راه‌اندازی ش��د و در س��ال ‪ ،۱۳۸۴‬پس از انجام‬ ‫مطالعات مهندسی و شبیه‌سازی‪ ،‬ظرفیت شیرین‌سازی به‬ ‫‪ ۵۷‬میلیون مترمکعب افزایش یافت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬پس‬ ‫از بررس��ی دوباره‪ ،‬این ظرفیت به ‪ ۶۰.۵‬میلیون متر‌مکعب‬ ‫در روز رس��ید و درحال‌حاضر نیز در صورت تامین خوراک‬ ‫الزم‪ ،‬می‌توان��د می��زان ‪ ۶۰.۵‬میلی��ون متر‌مکعب گاز را به‬ ‫شکل روزانه‌‌سازی و به شبکه سراسری تزریق کند‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۰‬مرداد استفاده از کارت سوخت اجباری است‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های‬ ‫نفتی اع�لام کرد‪ :‬در اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫دول��ت و مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬عرضه‬ ‫بنزین در جایگاه‌های سراس��ر کش��ور از ‪۲۰‬‬ ‫مرداد امس��ال فقط با ارائه کارت هوش��مند‬ ‫س��وخت خودرو امکان‌پذی��ر خواهد بود‪ .‬بر‬ ‫اساس اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی‪ ،‬آن دس��ته از صاحبان‬ ‫خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را‬ ‫گم کرده و بر اس��اس فراخوان قبلی شرکت‬ ‫ملی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده‌های نفتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬برای درج اطالعات خود در س��امانه‬ ‫«دولت‌هم��راه» اق��دام کرده و ب��ا پیمودن‬ ‫فرآیند الزم‪ ،‬ش��ماره حساب کارت اعتباری‬ ‫خ��ود را ثب��ت کرده‌اند‪ ،‬نیازی ب��ه ثبت‌نام‬ ‫دوباره ندارند و کارت هوش��مند سوخت آنها‬ ‫بر اس��اس ثبت‌نام‌قبلی آنها صادر می‌ش��ود‬ ‫و از سوی ش��رکت پست جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به آنها تحویل داده خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫ن هزین��ه صدور کارت س��وخت‬ ‫هموطن��ا ‌‬ ‫المثنی را برابر تعرفه مصوب‪ ،‬هنگام دریافت‬ ‫کارت به ماموران ش��رکت پس��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران پرداخ��ت خواهن��د کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر عده‌ای از هموطنان که کارت‬ ‫هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در پی‬ ‫فراخوان قبلی‌‌ثبت‌نام نکرده‌اند‪ ،‬می‌توانند با‬ ‫مراجعه به دفاتر پلیس‪ ۱۰+‬یا س��امانه دولت‬ ‫همراه‌(به ترتیبی که به‌زودی اعالم می‌شود)‬ ‫برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با تفاهم ‪ 3‬نهاد دولتی برای احیای هوانوردی عمومی اتفاق می‌افتد‬ ‫‹ ‹اق�دام مه�م دول�ت ب�رای تقوی�ت هوان�وردی‬ ‫عمومی‬ ‫یکی از پیشکسوتان هوانوردی عمومی کشورمان با استقبال از‬ ‫تفاهم شکل‌گرفته میان سه نهاد دست‌اندرکار این حوزه‪ ،‬معتقد‬ ‫است کاهش هزینه‌های هوانوردی عمومی و برداشتن موانع این‬ ‫بخش‪ ،‬گام مهمی برای درآمدزایی در همه فرودگاه‌های کش��ور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتض��ی ن��وری در گفت‌وگ��و با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫سال‌هاس��ت ب��ه هوانوردی عموم��ی بی‌مهری ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫به‌عنوان مثال یک دانشجو را در پرواز آموزشی به رشت یا رامسر‬ ‫می‌بردیم و برمی‌گش��تیم‪ ۴۰۰ ،‬تا ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان باید هزینه‬ ‫ناوبری و نشست و برخاست پرداخت می‌شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در جلس��ه‌های گوناگون ب��ه این موضوع اعتراض‬ ‫کردی��م و توضیح دادیم که در برخی موارد‪ ،‬در اثر افزایش نرخ‌ها‬ ‫ایمنی به خطر افتاده و مسئوالن متقاعد شدند که در این زمینه‬ ‫غفلت رخ داده است‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬این درآمدها از هوانوردی عمومی و آموزش��ی‪،‬‬ ‫مربوط به شرکت فرودگاه‌هاست که براساس این تفاهمنامه قرار‬ ‫شد با استفاده از اختیارهای ویژه وزیر‪ ۳۰ ،‬درصد در هزینه‌های‬ ‫ناوب��ری و فرودگاهی تخفیف داده ش��ود که منجر به کاهش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی هزینه‌های هوانوردی عمومی می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ازس��وی دیگر قرار ش��د کل نرخ‌های نشست و‬ ‫فرودگاه‌های ما تبدیل به پایانه‌های مسافربری شده‌اند‪ ،‬درحالی که در دیگر‬ ‫نقاط جهان‪ ،‬فرودگاه‌ها میزبان انواع هواپیماها از جمله هواپیماهای شخصی و‬ ‫آموزشی هستند‬ ‫برخاست و ناوبری در هوانوردی عمومی‪ ،‬بازنگری و اصالح شود‪.‬‬ ‫این مس��ئله باید در هیات وزیران مصوب شود که هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫این اس��تاد خلبان با بیان اینکه باال بودن هزینه‌های ناوبری و‬ ‫نشست و برخاست در پروازهای آموزشی‪ ،‬بعد از افزایش نرخ دالر‬ ‫بیش��تر خود را نش��ان داد‪ ،‬گفت‪ :‬در یک پرواز آموزشی از تهران‬ ‫به رامس��ر‪ ۱۵ ،‬دالر هزینه ناوبری رف��ت‪ ۱۵ ،‬دالر هزینه ناوبری‬ ‫برگش��ت و ‪ ۱۵‬دالر هم هزینه نشس��ت در فرودگاه رامس��ر باید‬ ‫پرداخت شود و اگر توقف روزانه یا شبانه هم داشته باشیم به این‬ ‫هزینه‌ها اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینک��ه تخفیف ‪ ۳۰‬درص��دی در هزینه‌ها و در‬ ‫گام نخست‪ ،‬پایین آوردن چشمگیر این هزینه‌ها موجب می‌شود‬ ‫دانش��جویان خلبانی‪ ،‬تجربه‌های واقعی و درس��ت از پرواز داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر برای ف��رار از ای��ن هزینه‌ها‪،‬‬ ‫برخی پروازهای آموزش��ی در فرودگاه مقصد نمی‌نشینند یعنی‬ ‫خلبان‌های آموزش��ی‪ ،‬تفریحی و‪ ...‬تجربه واقعی از نشس��تن در‬ ‫فرودگاه‌های گوناگون ندارند‪ .‬همین دانشجویان در آینده تبدیل‬ ‫به خلبان اول پروازهای مسافری می‌شوند و تعداد زیادی مسافر‬ ‫به آنها سپرده می‌ش��ود‪ ،‬درحالی که نه نشستن در فرودگاه‌های‬ ‫گوناگ��ون را تجربه کرده‌اند و نه الزام‌های فرودگاهی را می‌دانند؛‬ ‫این یعنی فاجعه‌ای در دوران آموزش��ی اتفاق افتاده که دانشجو‬ ‫یا خلبان آموزش��ی‪ ،‬هیچ چیزی یاد نگرفته و پرواز مخفی و فقط‬ ‫رفت و برگشت داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال هوانوردی عمومی اضافه کرد‪ :‬نکته مهم دیگری که‬ ‫در نشس��ت با مس��ئوالن به آنها یادآوری کردیم این است که در‬ ‫اثر حذف هوان��وردی عمومی به خاطر هزینه‌ها‪ ،‬در فرودگاه‌های‬ ‫کم‌ت��ردد که در هفته یک یا دو پرواز دارند‪ ،‬برخی مراقبان پرواز‬ ‫ممکن اس��ت مکالمه‌ه��ای هوانوردی را فرام��وش کنند‪ .‬درواقع‬ ‫هوانوردی عمومی اقدام مهمی در زمینه به‌روز ش��دن کنترلرها‬ ‫و فعال شدن فرودگاه‌ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حل مشکل سوخت هواپیماهای کوچک‬ ‫نوری معتقد اس��ت یکی دیگر از مش��کالتی ک��ه برای تقویت‬ ‫هوانوردی عمومی باید حل ش��ود‪ ،‬مس��ئله سوخت هواپیماها در‬ ‫این بخش است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬هواپیماهای کوچک و چندنفره‪،‬‬ ‫س��وخت سوپر الزم دارند که در بس��یاری از فرودگاه‌های کشور‬ ‫یافت نمی‌شود‪ .‬کل س��وخت موجود در فرودگاه‌ها درحال‌حاضر‬ ‫مربوط به هواپیماهای مس��افربری است‪ .‬در واقع فرودگاه‌های ما‬ ‫تبدیل به پایانه‌های مسافربری شده‌اند‪ ،‬درحالی که در دیگر نقاط‬ ‫جه��ان‪ ،‬فرودگاه‌ها میزبان ان��واع هواپیماها از جمله هواپیماهای‬ ‫شخصی و آموزشی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تعامل نیروی نظامی با هوانوردی عمومی‬ ‫یکی دیگر از مس��ائلی که به‌گفته این کارشناس‪ ،‬برای توسعه‬ ‫هوان��وردی عمومی باید فکری به حال آن ش��ود‪ ،‬نگاه و برخورد‬ ‫نیروه��ای نظامی و انتظام��ی با این بخش اس��ت‪ .‬نوری توضیح‬ ‫داد‪ :‬در برخ��ی م��وارد‪ ،‬بعد از پرواز آموزش��ی ی��ا تفریحی‪ ،‬از ما‬ ‫بازجویی ش��ده اس��ت‪ .‬البته نیروهای نظامی هم وظیفه خود را‬ ‫انجام می‌دهند اما مس��ئله این است که ش��ناختی از هوانوردی‬ ‫عمومی ندارند‪ .‬باید در این بخش هم آموزش‌های ویژه داده شود‬ ‫تا بدانند اگر هواپیمای غیرتجاری به فرودگاهی آمد و خلبان آن‪،‬‬ ‫گواهینامه و مجوز پرواز داش��ت‪ ،‬ورود او به رمپ فرودگاه‪ ،‬مانعی‬ ‫ندارد‪ .‬این از مشکالتی است که باید سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫با هماهنگی پلیس و نیروی انتظامی حل کنند‪.‬‬ ‫او تعطیلی امور اداری فرودگاه‌ها در روزهای تعطیل را موجب‬ ‫س��ردرگم ش��دن پروازهای آموزش��ی و تفریحی برای پرداخت‬ ‫هزینه‌های ناوبری و نشس��تن در فرودگاه‌ها دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫برخ��ی موارد‪ ،‬به‌دلیل تعطیل بودن س��تاد اداری فرودگاه‪ ،‬ناچار‬ ‫شده‌ایم یک شب در فرودگاه مقصد بمانیم تا بتوانیم هزینه‌های‬ ‫خود را پرداخت کنیم که این امر هزینه‌ها را چندبرابر می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا مثبت ارزیابی کردن تفاهمنامه امضا ش��ده میان س��ه‬ ‫نهاد دس��ت‌اندرکار هوانوردی عمومی برای کاهش مشکالت این‬ ‫بخش گفت‪ :‬این اقدام موجب تحول اساسی در صنعت هوانوردی‬ ‫عمومی و فعال شدن این بخش می‌شود‪.‬‬ ‫نوری با بیان اینکه درحال‌حاضر به‌دلیل بی‌توجهی به هوانوردی‬ ‫عموم��ی‪ ،‬هواپیماهای یک‌موتوره مش��تری ندارن��د‪ ،‬از همین رو‬ ‫کارخانه‌ها بیکار ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به حضور معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری در این تفاهمنامه‪ ،‬به‌نظر می‌رس��د‬ ‫این نهاد قصد فعال‌س��ازی دوباره هواپیماس��ازها و ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان این حوزه را داش��ته باش��د زیرا درحال‌حاضر به‌دلیل‬ ‫نبود مشتری‪ ،‬بیشتر سازنده‌های این بخش زمین‌گیر شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوانوردی عمومی تعطیل شده بود‬ ‫این استاد خلبان پیشکسوت یادآور شد‪ :‬هوانوردی عمومی ما‬ ‫به‌طور تقریبی تعطیل شده است‪ .‬اگر پیش‌تر روزهای جمعه ‪۱۰‬‬ ‫پرواز آموزشی یا تفریحی و گردشگری از تهران به رشت‪ ،‬نوشهر‬ ‫یا رامس��ر داش��تیم‪ ،‬اکنون یک پرواز داریم‪ .‬به‌طور تقریبی در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته باتوجه به افزایش نرخ دالر‪ ،‬این وضعیت را داشته‌ایم‬ ‫و ت��ا زمانی که تصمیم جدیدی مبنی ب��ر کاهش هزینه‌ها ابالغ‬ ‫نشود نیز وضعیت همین خواهد بود‪.‬‬ ‫نوری با تاکید بر امکان درآمدزایی فرودگاه‌ها از محل هوانوردی‬ ‫عمومی گفت‪ :‬به‌طور مثال ممکن است رامسر روزانه پذیرای ‪۵۰‬‬ ‫پرواز تفریحی باش��د‪ .‬این به‌معنای دریافت ‪ ۵۰‬هزینه نشس��ت و‬ ‫برخاست است‪ ،‬درحالی که ممکن است هواپیمای تجاری روزی‬ ‫دو نشست و برخاست در این فرودگاه داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫پروازهای تجاری و مسافری به‌طور معمول این هزینه‌ها را نقدی‬ ‫پرداخ��ت نمی‌کنند و سال‌هاس��ت به فرودگاه‌ه��ا در این زمینه‬ ‫بدهکارن��د؛ بنابراین درعمل درآمد فرودگاه رامس��ر از پروازهای‬ ‫تفریحی بیشتر از پروازهای مسافری خواهد بود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه همه فرودگاه‌های کش��ور زیرس��اخت‬ ‫اصل��ی هوانوردی عموم��ی را دارند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬البته اگر بگوییم‬ ‫در فرودگاه‌ه��ای امام‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مش��هد و مهرآباد که پرترافیک‬ ‫هس��تند‪ ،‬ایرتاکس��ی و هواپیماهای کوچک ممکن است مشکل‬ ‫ایجاد کنند‪ ،‬حرف درس��تی است اما در ‪ ۵۰‬فرودگاه دیگر کشور‬ ‫که ممکن اس��ت در روز بیش از یکی‪ ،‬دو پرواز نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫هوانوردی عمومی می‌تواند فعال شود و محل خوبی برای کسب‬ ‫درآمد باشد‪.‬‬ ‫این اس��تاد خلبان با یادآوری اینکه زیرساخت‌های فرودگاهی‬ ‫ب��رای هوانوردی عمومی را داریم اما ممکن اس��ت در زمینه این‬ ‫پروازها‪ ،‬مشکالت فرکانسی داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر ما‬ ‫در هر س��کتور از مراقبت پرواز‪ ،‬ی��ک یا دو فرکانس داریم که به‬ ‫پروازهای مسافری خدمت‌رسانی می‌کنند‪ .‬برای اینکه پروازهای‬ ‫هوان��وردی عمومی مش��کلی از نظر فرکانس نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫می‌توانند یک س��کتور ایجاد کنن��د تا فقط به هوانوردی عمومی‬ ‫خدمات دهد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از خانه‌دار شدن رانندگان‬ ‫و کارکنان ش��رکت‌های عضو تشکل‌های صنفی‬ ‫حمل‌ونقل مس��افر برون‌ش��هری ب��ا واحدهای‬ ‫مس��کن مهر بدون متقاضی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬محمد اس�لامی با بیان اینکه یکی از‬ ‫وظایف س��ازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫ایج��اد تقاضای س��فر و رونق‌بخش��ی به فضای‬ ‫کسب‌وکار شرکت‌های مس��افربری برون‌شهری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬باتوجه به اینکه براس��اس‬ ‫تفاهم ای��ران و عراق‪ ،‬مس��افران دو طرف دیگر‬ ‫نیازی به دریافت روادی��د ندارند‪ ،‬انتظار می‌رود‬ ‫شرایط حمل‌ونقل در تا در برای زائران ایرانی به‬ ‫مقاصد زیارتی عراق هنگام اربعین امسال فراهم‬ ‫شود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درخواست‬ ‫نمایندگان تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل مسافر‬ ‫برون‌شهری مبنی بر فراهم کردن شرایطی برای‬ ‫خانه‌دار ش��دن رانندگان و کارکنان شرکت‌های‬ ‫عضو اظهار کرد‪ :‬انجمن‌های صنفی‪ ،‬فهرستی از‬ ‫نام افراد براساس اولویت نیازمندی و برخورداری‬ ‫تهی��ه و ارائه کنند تا نیاز مس��کن ای��ن افراد با‬ ‫استفاده از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی‬ ‫به غیر از تهران تامین شود‪.‬‬ ‫شهرداری در انتظار‬ ‫جریمه‌های معاینه فنی‬ ‫دبیر کمیس��یون عمران ش��ورای شهر تهران‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬ح��دود ‪۴‬میلی��ون جریمه‬ ‫معاینه فنی با استفاده از دوربین‌های سطح شهر‬ ‫تهران ثبت ش��د‪ .‬محمدعلی کرونی در گفت‌وگو‬ ‫با مه��ر افزود‪ :‬با در نظر گرفتن جریمه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان��ی برای ه��ر تخلف‪ ،‬ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان از این محل درآمد حاصل ش��ده که به‬ ‫خزانه دولت واریز می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قرار‬ ‫بوده از این محل‪ ۹۰ ،‬میلیارد تومان به حس��اب‬ ‫ش��هرداری تهران واریز شود که تاکنون ریالی از‬ ‫این مبلغ پرداخت نش��ده است‪ .‬پیگیری وصول‬ ‫درآمده��ای پای��دار از وظای��ف اصل��ی معاونت‬ ‫حمل‌ونقل است که متاسفانه شاهد کم‌کاری در‬ ‫این زمینه هس��تیم‪ .‬البته پرداخت بخش عمده‬ ‫یارانه بلیت مترو و اتوبوس که باید ازسوی دولت‬ ‫انجام می‌ش��د نیز محقق نشده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬معاونت حمل‌ونقل مدعی اس��ت در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳۴‬میلیارد تومان از محل جریمه‌های‬ ‫رانندگ��ی و ‪ ۱.۵‬میلی��ارد تومان مربوط به طرح‬ ‫ال‌ای‌زد (معاینه فنی) پرداخت شده که براساس‬ ‫پیگیری انجام ش��ده ازس��وی کمیسیون‪ ،‬هنوز‬ ‫ریالی به حس��اب ش��هرداری واریز نش��ده و در‬ ‫حس��اب ذی‌حس��اب طرح‌های عمران��ی دولت‬ ‫بلوک��ه ش��ده و ب��ا ارائه اس��ناد هزینه‌ک��رد به‬ ‫شهرداری پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اکرم امینی‪ :‬اگر مسافر پروازی باشید که خلبان آن‪ ،‬در زمان‬ ‫آموزش‪ ،‬نشست و برخاست واقعی را تجربه نکرده‪ ،‬چه احساسی‬ ‫به ش��ما دس��ت می‌دهد؟ این اتفاقی اس��ت که درحال‌حاضر در‬ ‫برخی پروازهای آموزشی برای فرار از هزینه‌ها می‌افتد و به‌گفته‬ ‫برخی کارشناس��ان‪ ،‬می‌تواند در آینده کاری خلبان‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫بگذارد‪ .‬با تفاهمنامه‌ای که در روزهای گذش��ته سه نهاد شرکت‬ ‫فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی‪ ،‬سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری امضا کردند‪ ،‬به‌نظر می‌رس��د‬ ‫مس��ئوالن در تالش برای جلوگیری از فاجعه‌هایی هس��تند که‬ ‫ممکن است در اثر صوری شدن نشست و برخاست‌های آموزشی‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫امضای تفاهمنام��ه س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری‪ ،‬ش��رکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری‌ه��ای فضایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫در زمینه هوانوردی عمومی که هفته گذش��ته انجام ش��د‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهد بعد از سال‌ها بی‌توجهی به این بخش‪ ،‬اهمیت و مشکالت‬ ‫این حوزه برای مسئوالن محرز شده و عزمی برای جدی گرفتن‬ ‫این حوزه درآمدزا در کشور شکل گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس آنچه ش��هرام آدم‌نژاد‪ ،‬معاون حمل‌ونق��ل وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی در آیین امضای این تفاهمنامه گفت‪ ،‬ایجاد ساختار‬ ‫مق��ررات وی��ژه هوانوردی عموم��ی‪ ،‬واگذاری کاره��ای اجرایی‪،‬‬ ‫ایجاد س��ازکار مقررات عملیات برای ش��بکه ایرتاکسی و کاهش‬ ‫هزینه‌های ناوبری و فرودگاه��ی هوانوردی عمومی از محورهای‬ ‫این تفاهمنامه اس��ت‪ .‬اس��تفاده از ظرفیت مراک��ز آموزش فنون‬ ‫کش��ور و ارتقای س��طح فناوری‌های هوانوردی عمومی از دیگر‬ ‫محورهایی است که این سه نهاد دولتی بر سر آن توافق کردند‪.‬‬ ‫پایـان پروازهای صوری‬ ‫پیشنهاد وزیر راه برای‬ ‫خانه‌دار شدن رانندگان‬
‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫محیط زیست‬ ‫رویداد ملی سازگاری‬ ‫با کم‌آبی‬ ‫نشست و نمایش��گاه تخصصی سازگاری با‬ ‫کم‌آبی‪ ،‬هفته نخس��ت تی��ر‌‌ ‪ ۱۳۹۸‬در وزارت‬ ‫نیرو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر کارگروه ملی س��ازگاری ب��ا کم‌آبی‬ ‫وزارت نی��رو‌ با اع�لام برنامه‌های رویداد ملی‬ ‫س��ازگاری با کم‌آبی گفت‪ :‬ای��ن رویداد برای‬ ‫نخس��تین‌بار در کش��ور همزم��ان ب��ا هفته‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف آب‪ ۳ ،‬تا ‪ ۵‬تی ‌ر برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش انرژی امروز‪ ،‬بنفش��ه زهرایی‌‬ ‫با اش��اره به اینکه ش��عار رویداد متناس��ب با‬ ‫شعار س��ال‪« ،‬رونق کس��ب‌و‌کارهای سازگار‬ ‫ب��ا کم‌آب��ی» انتخ��اب ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ای��ن رویداد ک��ه با هم��کاری نهاد‌های عضو‬ ‫کارگ��روه ملی س��ازگاری با کم‌آب��ی به‌ویژه‪،‬‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای نی��رو‪ ،‬جه��اد کش��اورزی و‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیست برگزار می‌شود‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫ب��رای ش��رکت‌های خصوصی‪ ،‬س��ازمان‌های‬ ‫مردم‌نه��اد‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان و‬ ‫مجموعه‌ه��ای غیردولت��ی و دولتی اس��ت تا‬ ‫طرح‌های اجرا‌ش��ده در سراس��ر کشور را که‬ ‫منجر ب��ه صرفه‌جویی در مصرف آب‪ ،‬کاهش‬ ‫تلفات آب‪ ،‬بازچرخانی آب‌‌یا کاهش آلودگی‬ ‫آب ش��ده اس��ت را در س��طح مل��ی معرفی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫زهرایی‪ ،‬مهم‌ترین دس��تاورد ای��ن رویداد‬ ‫را تهی��ه فهرس��تی از مش��خصات طرح‌های‬ ‫اجرا‌ش��ده در حوزه‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬شیالت‪ ،‬منابع‬ ‫طبیع��ی و آبخیزداری‪ ،‬آش��امیدنی و فضای‬ ‫س��بز و ش��رکت‌های ارائه‌کنن��ده خدم��ات‬ ‫مش��اوره و پیمانکاری این طرح‌ها دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬این فهرس��ت در س��طح ملی منتش��ر‬ ‫خواه��د ش��د و در اختیار تمام��ی نهاد‌های‬ ‫عض��و کارگروه‌ه��ای اس��تانی س��ازگاری با‬ ‫کم‌آبی در ‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خط ریلی‬ ‫گرگان‪-‬‬ ‫‌اینچه‌برون‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫رحم�ت‌اهلل میرزاعلی‪-‬مدی��ر‌کل راه‌آهن ش��مال‬ ‫شرق‪ ۲‬کشور گفت‪ :‬شکاف‌های هفت‌گانه مسیر ریلی‬ ‫ن‪‌-‬اینچه‌برون که بر اثر سیل دچار آسیب شده‬ ‫گرگا ‌‬ ‫بود‪ ،‬ترمیم شد و عملیات اتصال آن به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از گرگان‪ ،‬مهدی عبدالکریم‌زاده‬ ‫در گفت‌وگو با خبرنگار استانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫بهره‌گیری از توان کارشناسان‪ ،‬مشاوران‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫و همکاران اداره کل راه‌آهن ش��مال شرق‌‪ ،۲‬عملیات‬ ‫بازسازی این محور انجام شد و یک دستگاه لکوموتیو‬ ‫با هدف عیب‌یابی و آسیب‌شناس��ی‪ ،‬مسیر گرگان به‬ ‫اینچه‌برون را طی کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬عملیات تعمیر و بازس��ازی این‬ ‫خط ریلی از ‪ ۵‬اردیبهش��ت در مس��یر سبز‌دشت به‬ ‫اینچه‌ب��رون آغاز ش��د و ‪ ۵‬خ��رداد به پایان رس��ید‪.‬‬ ‫مدیر‌کل راه‌آهن شمال شرق دو کشور بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ۲۰‬نیروی انس��انی به مدت ‪ ۱۵‬ساعت در‬ ‫روز در دو شیفت کاری مشغول تعمیر این خط ریلی‬ ‫و عملیات فنی و تخصصی بودند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالکریم‌زاده اظهار کرد‪ :‬برای تعمیر و ترمیم خط‬ ‫ریلی‪ ۱۳۸ ،‬باکس فلزی مس��لح با دهنه‌های ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫متر در نقاط ش��کافته ش��ده به کار رفت تا در مواقع‬ ‫بحرانی و س��یالبی دغدغه خروج آب وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرکل راه‌آهن شمال ش��رق‪ ۲‬کشور درباره‬ ‫خسارت واردشده به خطوط ریلی منطقه اظهار کرد‪:‬‬ ‫مس��یر ریلی گرگان به سبز‌دشت و مسیر سبز‌دشت‬ ‫به اینچه‌برون در سیل اخیر حدود ‪ ۳۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت دید‪.‬‬ ‫وی همچنین از مهیا بودن مسیر ریلی سبزدشت‌‪-‬‬ ‫‌اینچه‌ب��رون ب��رای ت��ردد قطارهای ریلی به س��وی‬ ‫اینچه‌برون و کشورهای همسود خبر داد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اثر سیل فروردین ‪ ۹۸‬و با هدف‬ ‫تخلیه س��یالب پیرامون شهر آق‌قال با مصوبه شورای‬ ‫تامی��ن گلس��تان‪ ۷ ،‬نقطه از مس��یر ریل��ی گرگان‌‪-‬‬ ‫‌اینچه‌برون در منطقه آق‌قال که مسیر تردد قطارهای‬ ‫باری به س��مت ترکمنستان و دیگر کشورهای حوزه‬ ‫سی‌آی‌اس بود‪ ،‬شکافته شد‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهمنامه همکاری بین استانداری فارس و جهاد دانشگاهی‬ ‫اس��تاندار فارس ضمن اعالم آمادگی مدیریت ارشد استان برای‬ ‫همکاری با مجموعه جهاد دانش��گاهی فارس و کش��ور‪ ،‬خواستار‬ ‫تشکیل کمیته‌ای اجرایی برای پیگیری تفاهمنامه بسته‌شده بین‬ ‫این دو نهاد ش��د و گفت‪ :‬امیدواریم با تش��کیل این کمیته ش��اهد‬ ‫اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه بسته‌شده باشیم‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬عنای��ت‌اهلل رحیمی در آیین انعق��اد تفاهمنامه‬ ‫همکاری با جهاد دانش��گاهی کش��ور که با حضور ریاست این نهاد‬ ‫در محل اس��تانداری فارس برگزار ش��د با اش��اره به ظرفیت‌های‬ ‫موجود و قابل اس��تفاده استان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬جهاد دانشگاهی‬ ‫می‌تواند عملیاتی‌ترین و زود‌بازده‌ترین آنها را در کوتاه‌مدت ببیند‬ ‫و برنامه‌هایی را نیز برای میان‌مدت و بلندمدت طراحی کند‪ .‬وی‬ ‫بر تمرکز بر حوزه کشاورزی به عنوان برنامه‌ای کوتاه‌مدت که پاسخ‬ ‫مثبتی دارد هم اش��اره و عنوان کرد‪ :‬نیاز امروز ما ایجاد اش��تغال با‬ ‫اس��تفاده از توانمندی‌های س��رزمینی است که فعالیت‌های جهاد‬ ‫دانش��گاهی در این حوزه می‌تواند پاس��خگو باشد‪ .‬استاندار فارس‬ ‫خواس��تار ارائه طرح نهایی و عملیاتی جهاد دانش��گاهی در حوزه‬ ‫گل محم��دی و گیاه��ان دارویی معطر ش��د و افزود‪ :‬در این طرح‬ ‫باید انتظار طرف‌ها مشخص شود تا در یک برنامه زمان‌بندی‌شده‬ ‫زمین‬ ‫رو به نابودی است‬ ‫ن به توانمندی‌های‬ ‫معی��ن‪ ،‬کار را پی��ش ببریم‪ .‬رحیم��ی همچنی ‌‬ ‫استان فارس در زمینه پزشکی به عنوان استانی مطرح در کشور و‬ ‫دنیا اشاره کرد و با بیان اینکه فارس رتبه نخست پیوند کبد دنیا در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬را به خود اختصاص داد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه قابلیت‌های جهاد‬ ‫دانش��گاهی در زمینه‌های ناباروری‪ ،‬سرطان‪ ،‬سلول‌درمانی‪ ،‬زخم‬ ‫و‪ ...‬ف��ارس نیز می‌تواند در این بخش‌ها‪ ،‬پش��تیبان حوزه درمانی‬ ‫جنوب کش��ور با همکاری این دو مجموعه باش��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫ب��ا بیان اینکه فارس در حوزه‌های فنی و مهندس��ی‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫گسترده‌ای از نفت و گاز و پتروشیمی را بر‌عهده دارد که در زمینه‬ ‫علمی و عملیاتی اثر‌گذار اس��ت‪ ،‬به ظرفیت‌های اس��تان فارس در‬ ‫صنایع معدنی اش��اره کرد و با بیان اینکه فارس اس��تان دوم این‬ ‫حوزه در سنگ‌های تزئینی و استان اول خاک‌نسوز کشور به شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‌تازگی در تفاهمنام��ه‌ای که با ایمیدرو به‬ ‫امضا رس��یده مقرر شده که اس��تان فارس در ارائه راهکارها برای‬ ‫معادن کشف شده و غنی‌سازی آنها همکاری کند که به طور قطع‌‬ ‫در این زمینه به دانش فنی نیازمندیم‪ .‬اس��تاندار فارس ادامه داد‪:‬‬ ‫در ح��وزه گردش��گری نیز بیش از ‪ ۵‬اثر ثب��ت جهانی و ‪ ۳‬هزار اثر‬ ‫ثبت‌ش��ده ملی داریم که به‌تازگی ‪ ۲‬محور ساس��انی و هخامنشی‬ ‫گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده نشان می‌دهد بشر‬ ‫تاثیر ویرانگری بر کره زمین داش��ته و این سیاره بیش از پیش در معرض‬ ‫خطر قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش انرژی امروز‪ ،‬چند س��ال ب��رای تکمیل این گ��زارش زمان‬ ‫نی��ز ب��ه ثبت رس��ید‪ .‬رحیمی با تاکید بر این نکته که اش��تغال و‬ ‫کارآفرینی را به شکل ویژه هم دنبال خواهیم کرد و هم در صورت‬ ‫وج��ود برنامه عملیاتی در این حوزه اس��تقبال می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫هم��کاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری در آینده‌ای‬ ‫نزدی��ک کارخان��ه ن��وآوری و پ��ارک دیجیتال ف��ارس راه‌اندازی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی خواس��تار ارائه طرح در زمینه‌های مهندس��ی و‬ ‫عل��وم پای��ه کاربردی به جهت تربیت هر دانش��جو یک ش��اغل و‬ ‫کارآفرین شد و اظهار کرد‪ ‌:‬در اشتغال خانگی نیز جا برای کار در‬ ‫استان فارس بسیار زیاد است‪ .‬کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی و مجموعه‬ ‫کارگروه اش��تغال اس��تان در این زمینه می‌توانند به شرط داشتن‬ ‫برنامه عملیاتی‪ ،‬خدمات خوبی بدهند‪ .‬اس��تاندار فارس همچنین‬ ‫با تش��ریح اجمالی قابلیت‌های این استان در بحث گیاهان دارویی‬ ‫در دو بخش کشت و جمع‌آوری از گذشته‌های دور تاکنون‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انواع گل‌های وحشی و پرورشی در باغ‌های استان موجود است که‬ ‫امکان کش��ت مش��خص آنها وجود دارد‪ .‬در راستای برنامه توسعه‬ ‫اس��تان فارس و نظر به ظرفیت‌های مدیریت��ی‪ ،‬علمی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی موجود و ضرورت س��رعت بخش��یدن به‬ ‫توس��عه علمی‪ ،‬فرهنگی و دانش‌بنیان اس��تان در راس��تای س��ند‬ ‫صرف ش��ده؛ گزارش��ی که با اس��تفاده از ‪ ۱۵‬هزار منب��ع معتبر‪ ،‬تحوالت‬ ‫طبیعت در جهان را بررس��ی کرده و محتوای آن به ‪ ۱۸۰۰‬صفحه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحقیق��ات نش��ان می‌دهد هن��وز امیدی ب��رای نج��ات طبیعت وجود‬ ‫چشم‌انداز و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریت جهادی‬ ‫و تجربه‌های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬فرهنگی جهاد دانشگاهی‬ ‫به‌ویژه در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین اس��تانداری فارس و جهاد دانش��گاهی بس��ته شد‪ .‬هدف این‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری متقابل به منظور تس��هیل در روند توس��عه‬ ‫اس��تان و بسترسازی مناسب برای تجاری‌س��ازی فناوری توسعه‬ ‫کارآفرینی و اش��تغالزایی و راهکارهای اجرایی آن با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌ها و توانایی‌های پژوهش��ی اجرایی آموزش��ی تحقیقاتی و‬ ‫فناوری جهاد دانشگاهی است‪ .‬راه‌اندازی مرکز خدمات تخصصی‬ ‫تولید و تکثیر گیاهان دارویی و تولید فرآورده‌های دارویی گیاهان‬ ‫معطر با همکاری و مش��ارکت پژوهش��کده گیاهان دارویی جهاد‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬راه‌ان��دازی کلینیک‌ه��ای خدم��ات نوین تخصصی‬ ‫پزشکی مورد نیاز استان به‌ویژه در زمینه‌های ناباروری‪ ،‬ترمیم زخم‬ ‫و سرطان با مش��ارکت و همکاری پژوهشگاه‌های رویان‪ ،‬ابن‌سینا‬ ‫و پژوهش��کده معتمد و راه‌اندازی پژوهش��کده سالمت خانواده در‬ ‫راس��تای حل مشکالت و معضالت خانواده و آسیب‌های اجتماعی‬ ‫از زمینه‌ه��ای همکاری مش��ترک در این تفاهمنامه عنوان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دار ‌د ام��ا ب��ه ش��رط ایج��اد تغیی��رات اساس��ی در تعامل بین انس��ان و‬ ‫طبیعت‪.‬‬ ‫گزارش س��ازمان ملل نشان می‌دهد که انسان‌ها چگونه در حال آسیب‬ ‫رساندن به اکوسیستم‌هایی هستند که خود به‌شدت به آنها وابسته‌اند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫‹ ‹نمایشگاه گروهی نقاشی‪ ،‬عکس و مجسمه‬ ‫نمایش��گاه گروهی نقاشی‪ ،‬عکس و مجسمه با عنوان‬ ‫«‪ »۱۰ _ ۲۰ _ ۳۰‬جمع��ه (‪ ۱۰‬خ��رداد) در گال��ری‬ ‫‹ ‹نقاش�ی‌های دهه ‪ ۵۰‬در گالری‬ ‫«هور»‬ ‫نمایشگاه انفرادی نقاشی ایوب امدادیان جمعه (‪۱۰‬‬ ‫خرداد) در گالری هور گشایش شد‪ .‬این نمایشگاه تا ‪۲۸‬‬ ‫خرداد برپاست‪ .‬گالری هور در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان‬ ‫میرزای ش��یرازی ش��مالی‪ ،‬کوچه نعیمی‪ ،‬ش��ماره ‪۱۲‬‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین زمان بازدید از این نمایشگاه یکشنبه‬ ‫تا جمعه س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬گالری‬ ‫روزهای شنبه تعطیل است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه نقاشی در گالری «اثر»‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی جواد مدرس��ی با عنوان‬ ‫«ناس��ازه ‪ ،»۲‬از جمعه (‪ ۲۷‬اردیبهش��ت) در گالری اثر‬ ‫‹ ‹نمایشگاه گروهی نقاشی‪ ،‬مجسمه و عکس‬ ‫در گالری «شیرین»‬ ‫نمایش��گاه گروهی نقاشی‪ ،‬مجسمه و عکس با عنوان‬ ‫«نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران» تا ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫در گالری ش��یرین برپاست‪ .‬این مجموعه ازسوی فرناز‬ ‫محمدی گردآوری شده است‪ .‬گالری شیرین در خیابان‬ ‫کریمخان زند‪ ،‬خیابان س��نایی‪ ،‬کوچ ‌ه ‪ ،۱۳‬ش��ماره ‪۵‬‬ ‫اس��ت‪ .‬زمان بازدید از این نمایشگاه‌ها از ساعت ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬اعالم شده است‪ .‬گالری دوشنبه‌ها تعطیل است‪.‬‬ ‫گزارشی از تصمیم جدید شورای اکران مبنی‌ بر کاهش سهم پخش‌کنندگان از فروش فیلم‌ها‬ ‫اقتصاد سینما روی نوار شفافیت‬ ‫شورای عالی اکران سهم دفترهای پخش از میزان فروش‬ ‫فیلم را کم کرد اما برخی پخش‌کنندگان می‌گویند این کار‬ ‫قابلیت اجرایی ندارد‪ ،‬به ضرر فیلم‌های سینمایی اجتماعی‬ ‫می‌شود و ش��رایط بین تهیه‌کننده و پخش‌کننده پیچیده‬ ‫خواهد ش��د و در مقابل نیز برخی معتقدند با این تصمیم‬ ‫عدالت برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نخس��تین نشس��ت شورای اکران‬ ‫آثار س��ینمایی که خبر آن ‪۸‬خرداد در رس��انه‌ها منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬تصمیمی گرفته ش��د ک��ه از جانب س��ینماگران و‬ ‫پخش‌کنندگان سینمایی بازخوردهایی را درپی داشت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت مقرر ش��د از این پس س��قف پورسانت‬ ‫دفترهای پخش فیلم بابت اکران در س��ینماهای سراس��ر‬ ‫کش��ور با کاهش ‪ ۳‬درصدی محاسبه ش��ود به این معنی‬ ‫که دفتره��ا می‌توانند حداکثر ‪۷‬درصد از س��هم فروش را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹به ضرر فیلم‌های اجتماعی‬ ‫س��عید خانی مدیر پخش خانه فیلم ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫مخالف اجرایی ش��دن این تصمیم اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫تصمیم در حوزه کاری ش��ورای‌عالی اکران نیس��ت و باید‬ ‫ازسوی پخش‌کننده‌ها و تهیه‌کننده‌ها گرفته می‌شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با توجه به هزینه سرس��ام‌آوری که در حوزه‬ ‫پخ��ش و افزایش ‪۳۰‬درصدی حقوق کارکنان و هزینه‌های‬ ‫جاری به وجود آمده است‪ ،‬به جای آنکه به دفترهای پخش‬ ‫انگیزه دهند‪ ،‬سهم‌شان را کمتر کردند‪ .‬ضمن اینکه این کار‬ ‫بیش��تر باعث فساد می‌شود و به ضرر فیلم‌های اجتماعی و‬ ‫مس��تقل خواهد بود زیرا باتوجه به گیش��ه سینمای ایران‬ ‫میزان فروش این س��بک فیلم‌ها به‌نسبت پایین‌تر است و‬ ‫اینچنی��ن انگیزه‌ای برای دفترها باقی نمی‌ماند تا بخواهند‬ ‫پخش آنها را برعهده بگیرند‪ .‬درنهایت بیشترین آسیب این‬ ‫تصمی��م به فیلم‌ه��ای هنری و اجتماعی خواهد رس��ید و‬ ‫فیلم‌های کمدی و تجاری مشکل زیادی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیر پخش خانه فیلم با اش��اره ب��ه اینکه «این تصمیم‬ ‫بسیار غیرکارشناس��انه بوده است» اظهار کرد‪ :‬دوره‌ای که‬ ‫بخواهید برای این توافق‌ها درصد مش��خص کنید‪ ،‬گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬اگر به فکر باال رفتن سهم تهیه‌کننده‬ ‫هس��تید‪ ،‬هزینه تولید‪ ،‬ارزش افزوده یا دس��تمزد بازیگران‬ ‫را مدیری��ت کنید‪ .‬راه‌ه��ای دیگری وج��ود دارد که برای‬ ‫تهیه‌کننده ش��رایط بهتری ایجاد کند‪ .‬اکنون هزینه تولید‬ ‫فیلم نسبت به سال گذشته بیش از ‪ ۲‬برابر شده است و به‬ ‫نظر می‌رس��د تصمیم‌گیران می‌خواستند با این کار به نفع‬ ‫تهیه‌کننده قدمی بردارند‪.‬‬ ‫خانی در پای��ان صحبت‌هایش گفت‪ :‬این تصمیم گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت اما به نظر می‌رس��د هیچ الزامی برای اینکه‬ ‫پخش‌کننده‌ه��ا بخواهن��د آن را انجام دهن��د وجود ندارد‬ ‫زیرا درنهایت این یک توافق اس��ت که بین پخش‌کننده و‬ ‫تهیه‌کننده فیلم بسته می‌شود‪ .‬ما نیز در نخستین نشست‬ ‫شورای مرکزی پخش‌کنندگان موضع‌مان را نسبت به این‬ ‫مسئله مشخص خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اگر انگیزه این تصمیم‪ ،‬قانونمند کردن ش��رایط است‪ ،‬کار درستی‬ ‫اس��ت اما مستلزم آن است که در تمام سطوح این اتفاق رخ دهد و‬ ‫نمی‌توان فقط یک نقطه را به تنهایی درنظر گرفت‬ ‫‹ ‹ عدالت برقرار می‌شود‬ ‫محمد احمدی نیز با بیان اینکه به‌ش��دت موافق اجرایی‬ ‫شدن این تصمیم است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی این نسبت ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بود اما آن‌موقع زحمت پخش به دلیل آنکه فیلم‌ها به شکل‬ ‫آنالوگ در س��ینماها نمایش داده می‌ش��د‪ ،‬بیشتر بود اما‬ ‫اکنون شرایط بسیار راحت‌تر است و از طرفی چون درآمد‬ ‫فیلم‌ها بیش��تر ش��ده‪ ،‬درصد پخش اگر پایین‌تر بیاید‪ ،‬به‬ ‫تهیه‌کننده کمتر فشار خواهد آمد و البته پخش‌کننده هم‬ ‫به سودی که حقش است‪ ،‬می‌رسد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه‌کننده و مدیرپخش افزود‪ :‬به‌نظر می‌رس��د با‬ ‫قانونی ش��دن این تصمیم عدالت بیش��تری برقرار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تا پیش از این تنها یک توافق بود که ب ‌ه شکل متغیر‬ ‫بین دوطرف بس��ته می‌شد و اگر یک فیلم برای نمونه ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان فروش داش��ت و یک اثر پرفروش به‌ش��مار‬ ‫می‌رفت‪ ،‬می‌توانس��ت ب��ا توافقی که بی��ن پخش‌کننده و‬ ‫تهیه‌کننده انجام می‌ش��ود‪ ،‬درصد کمتری به پخش بدهد‬ ‫زیرا می‌دانس��ت فیلمش پرفروش خواهد بود و پخش هم‬ ‫ب��رای اینکه بتوان��د آن فیلم را نمایش ده��د این مورد را‬ ‫می‌پذیرفت و در مقابل هرچه میزان فروش یک فیلم کمتر‬ ‫بود‪ ،‬درصد و س��هم پخش‌کننده افزایش پیدا می‌کرد ولی‬ ‫اکنون با مشخص شدن حداکثر سهم پخش‌کننده شرایط‬ ‫عادالنه‌تر و قانونمندتر پیش‌خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط پیچیده می‌شود‬ ‫همای��ون امکانیان درب��اره ارزیابی خ��ود از این تصمیم‬ ‫گفت‪ :‬به‌نظر می‌رس��د این اتفاق از پایه مش��کل دارد زیرا‬ ‫بح��ث پخش فیلم یک ق��رارداد دو طرف��ه بین دو بخش‬ ‫خصوصی یعن��ی تهیه‌کننده و پخش‌کننده اس��ت و هیچ‬ ‫نهاد دولتی نمی‌تواند مبنا برای آن قرار دهد؛ مانند تمامی‬ ‫قراردادهای دو طرفه که افراد توافق می‌کنند با یک عددی‬ ‫با هم مصالحه تجاری انجام دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ق��رارداد بی��ن پخش‌کنن��ده و تهیه‌کنن��ده‬ ‫ضابطه‌بردار نیست و یک نهاد دولتی نمی‌تواند دو طرف را‬ ‫مجبور کند بر اساس آن قراردادی بسته شود‪.‬‬ ‫به عنوان نخس��تین نکته‪ ،‬این یک ایراد اساس��ی است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایی موسس��ات پخش اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در این قضیه مش��ورتی با پخش‌کننده‌ها نشده است‬ ‫بلکه باید این موضوع در نشس��ت‌ها به ش��ور گذاش��ته و‬ ‫دیدگاه‌ه��ای مختل��ف جمع‌بندی می‌ش��د‪ .‬بنابراین بدون‬ ‫درنظ��ر گرفتن نظرات این صن��ف چنین تصمیمی گرفته‬ ‫شده است ولی پرسش دیگری که در این میان وجود دارد‬ ‫این اس��ت که آیا به‌طور اساس��ی گرفتن چنین تصمیمی‬ ‫در محدوده اختیارات ش��ورای‌عالی اکران اس��ت یا نه‪ ،‬که‬ ‫بخواهد رابطه بین تهیه‌کننده و پخش‌کننده را مش��خص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیر پخش هدایت فیلم ادامه داد‪ :‬پرس��ش دیگر اینکه‬ ‫ب��ر چ��ه مبنایی این تصمی��م گرفته ش��ده؟ یعنی مبنای‬ ‫کاهش س��هم پخش‌کنندگان چه بوده است؟ چه کارهای‬ ‫ی پیش از این انجام شده است؟ این توافق‌ها بین‬ ‫کارشناس ‌‬ ‫پخش‌کننده‌ه��ا و تهیه‌کننده‌ه��ا دوطرفه بود و بر اس��اس‬ ‫صحبت‌هایی که انجام می‌شد‪ ،‬ممکن بود رقم توافق کمتر‬ ‫از این مقدار یا بیش��تر از این مقدار هم ش��ود که محسابه‬ ‫این عدد هم بر اس��اس کیفیت کاری که قرار بود برای آن‬ ‫گیشه متنوع سینماها در عید فطر‬ ‫تازه‌ترین س��اخته‌های نرگ��س آبیار‪ ،‬نیم��ا جاویدی‪ ،‬کمال‬ ‫تبریزی و‪ ...‬از چهارشنبه ‪ ۱۵‬خرداد همزمان با عید فطر اکران‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اکران عید فطر یک��ی از بهترین زمان‌ها‬ ‫برای دیده ش��دن فیلم‌های س��ینمایی اس��ت‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫تولیدکنندگان برای اکران فیلم‌ش��ان در این زمان بسیار تاکید‬ ‫دارند و تالش می‌کنند این زمان را از دست ندهند‪.‬‬ ‫از چهارشنبه ‪ ۱۵‬خرداد همزمان با عید فطر‪ ۶ ،‬فیلم «شبی‬ ‫که ماه کامل ش��د»‪« ،‬سرخپوس��ت»‪« ،‬زهرم��ار»‪« ،‬ما همه با‬ ‫هم هس��تیم»‪« ،‬دختر ش��یطان» و «آقای سانسور» روی پرده‬ ‫س��ینماها می‌روند تا پرده جادویی بتواند بار دیگر نفس��ی تازه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن دو فیل��م «ش��بی ک��ه م��اه کامل ش��د» و‬ ‫«سرخپوس��ت»‪ ،‬سال گذش��ته در جش��نواره فیلم فجر بسیار‬ ‫موردتوجه قرار گرفتند‪« .‬زهرمار» نیز نخستین‌بار در جشنواره‬ ‫فج��ر نمایش داده ش��د‪۳ .‬فیلم ما همه با هم هس��تیم‪ ،‬دختر‬ ‫شیطان و آقای سانسور پیش از این جایی نمایش داده نشده‌اند‪.‬‬ ‫«سرخپوس��ت» فیلم جدید نیما جاویدی بعد از «ملبورن»‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر طرفدار بازی نوید محمد‌زاده هس��تید این فیلم را‬ ‫از دس��ت ندهید چ��را که این‌بار او با ظاه��ری متفاوت و بازی‬ ‫از جن��س دیگر به روی پرده س��ینماها خواه��د آمد‪ .‬عالوه بر‬ ‫او پریناز ایزدیار‪ ،‬س��تاره پس��یانی‪ ،‬آتیال پسیانی‪ ،‬مانی حقیقی‬ ‫و حبی��ب رضایی نی��ز در این پروژه س��ینمایی به ایفای نقش‬ ‫پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن اثر چهارمین س��اخته نرگس آبیار در مق��ام کارگردان‬ ‫ای��ن اثر یک��ی از پربازیگرترین فیلم‌های س��ینمای ایران به‬ ‫‹ ‹شبی که ماه کامل شد‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن فیلم هوتن ش��کیبا‪ ،‬الناز شاکردوس��ت‪ ،‬پدرام‬ ‫ش��ریفی‪ ،‬فرش��ته صدر عرفای��ی و آرمین حیدری��ان به ایفای‬ ‫ش پرداخته‌اند‪« .‬شبی که ماه کامل شد» در سی و هفتمین‬ ‫نق ‌‬ ‫جش��نواره فیل��م فج��ر در ‪۱۳‬بخش نام��زد دریافت س��یمرغ‬ ‫ش��د و توانس��ت س��یمرغ بهترین فیلم‪ ،‬بهتری��ن کارگردانی‪،‬‬ ‫بهتری��ن بازیگ��ر نقش اول م��رد برای ش��کیبا‪ ،‬بهترین بازیگر‬ ‫نق��ش اول زن برای شاکردوس��ت‪ ،‬بهترین بازیگر نقش مکمل‬ ‫زن برای ص��در عرفایی و بهترین چهره‌پ��ردازی را از آن خود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرخپوست‬ ‫‹ ‹ما همه با هم هستیم‬ ‫اثر انجام شود‪ ،‬درنظر گرفته می‌شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه «این تصمیم ممکن اس��ت اختالف‌هایی‬ ‫را به وجود آورد»‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شرایطی وجود دارد که اگر‬ ‫دستکاری شود مشکالت بیشتری ایجاد می‌کند‪ .‬دستکاری‬ ‫کردن این ماجرا حساس��یت‌ها را روی آن بیشتر می‌کند و‬ ‫وقتی که ای��ن اتفاق بیفتد درنهایت به‌ط��ور کلی به ضرر‬ ‫صنع��ت س��ینما خواهد ب��ود و اختالف‌های��ی را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪ .‬درنهایت هم باعث باالرفتن توقع‌ها می‌شود‬ ‫که ش��اید تا قبل از این به‌راحتی قاب��ل حل بود اما با این‬ ‫کار در توافق‌های دوطرف اختالل ایجاد می‌ش��ود و آن را‬ ‫پیچیده می‌کند‪.‬‬ ‫امکانی��ان در پایان اظهار کرد‪ :‬اگ��ر انگیزه این تصمیم‪،‬‬ ‫قانونمند کردن شرایط است‪ ،‬کار درستی است اما مستلزم‬ ‫آن است که در تمام سطوح این اتفاق رخ دهد و نمی‌توان‬ ‫فقط یک نقطه را به تنهایی درنظر گرفت‪ ،‬مانند آیین‌نامه‬ ‫اکران که هنوز کس��ی نمی‌داند باید با آن چه کرد‪ .‬درصد‬ ‫پخش نقش زیادی در اکران فیلم بازی نمی‌کند بلکه زمان‬ ‫نمایش مهم‌تر است‪ .‬گاهی ممکن است یک تهیه‌کننده ‪۱۵‬‬ ‫درصد بدهد اما در زمان مناسب و سینمای خوب فیلمش‬ ‫نمایش داده شود‪.‬‬ ‫اما با این تصمیم جدید کیفیت پخش زیرسوال می‌رود‪.‬‬ ‫درواقع ع��ددی که م��ورد توافق قرار می‌گیرد بر اس��اس‬ ‫نوع کار و سفارش��ی است که به ش��رکت‌ها داده می‌شود‪.‬‬ ‫درنهایت این تصمیم قانونمند کردن توافق نیست بلکه آن‬ ‫را بیشتر پیچیده می‌کند‪.‬‬ ‫«داستان اسباب‌بازی‪»۴‬‬ ‫در تالش برای ثبت رکورد‬ ‫‹ ‹زیر بار نمی‌روند‬ ‫عب��داهلل علیخانی‪ ،‬مدیر پخ��ش پویافیلم درباره تصمیم‬ ‫جدی��د ش��ورای اک��ران آثار س��ینمایی مبنی ب��ر کاهش‬ ‫‪۳‬درصدی پورسانت دفترهای پخش فیلم گفت‪ :‬تصمیمی‬ ‫که در این ش��ورا درباره کاهش پورسانت دفترهای پخش‬ ‫فیلم گرفته شده‪ ،‬کارشناسی‌ش��ده نیست و تا آنجایی که‬ ‫من مطلع هس��تم‪ ،‬هیچ مدیر پخش��ی زیر بار این موضوع‬ ‫نخواهد رف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حتی دو نفر از اعضای ش��ورای‬ ‫اکران آثار سینمایی نیز موافق این تصمیم نیستند‪.‬‬ ‫مدی��ر پخ��ش پویا فیل��م گفت‪ :‬ب��اال رفت��ن هزینه‌ها‪،‬‬ ‫دردسرهای پخش‪ ،‬زمانی که صرف پخش فیلم‌ها می‌شود‬ ‫و عوامل گوناگون دیگر س��بب می‌شود نتوانیم این کاهش‬ ‫‪ ۳‬درصدی را قبول کنیم‪.‬‬ ‫در گذش��ته اگر رفیقی از ما می‌خواس��ت با یک درصد‬ ‫کمت��ر فیلمش را پخ��ش کنیم‪ ،‬ای��ن کار را می‌کردیم اما‬ ‫اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که امکان کاهش یک درصد‬ ‫را هم نداریم‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د تصمیم جدید ش��ورای اکران نیازمند‬ ‫زم��ان و فرص��ت کاف��ی برای هض��م آن از س��وی پخش‬ ‫کنندگان اس��ت‪ .‬تصمیمی که به شفافیت و عدالت بیشتر‬ ‫در عرصه اک��ران کمک می‌کند و دفات��ر پخش می‌توانند‬ ‫نسبت به فعالیت‌های خود با راهکارهای جدیدتری روبه‌رو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کارگردانی کمال تبریزی است‪ .‬داستان فیلم در بستری کمدی‬ ‫روایت می‌شود و ماجرای سقوط یک هواپیما همراه با مسافرانی‬ ‫اس��ت که رازهای مختلفی دارند؛ راز‌هایی که قرار نیست تا ابد‬ ‫پنهان بمانند‪.‬‬ ‫محمدرضا گلزار‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬مهناز افش��ار‪ ،‬لیال حاتمی‪،‬‬ ‫ویشکا آس��ایش‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬هانیه توسلی‪ ،‬پژمان جمشیدی‪،‬‬ ‫مانی حقیقی‪ ،‬س��روش صحت و حس��ن معجونی در این فیلم‬ ‫ب��ه ایفای نقش پرداخته‌اند‪ .‬بای��د دید این فیلم پربازیگر تا چه‬ ‫اندازه می‌تواند در گیش��ه موفق عمل کند و آیا می‌تواند رکورد‬ ‫فیلم‌های پرفروش را جابه‌جا کند یا نه‪.‬‬ ‫‹ ‹دختر شیطان‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قرب��ان محمدپ��ور که پی��ش از این «س�لام بمبئ��ی» را با‬ ‫همکاری مش��ترک س��ینمای بالیوود س��اخت‪ ،‬این‌ب��ار نیز به‬ ‫س��راغ تولید ی��ک محصول مش��ترک میان س��ینمای هند و‬ ‫ایران رفته و «دختر ش��یطان» را روانه س��ینماها خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدپور این‌بار س��راغ حمید فرخ‌نژاد رفته است‪ .‬ایشا روات‪،‬‬ ‫جکی شروف‪ ،‬گلشن گروور‪ ،‬س��یمران میشکروتی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ش��ریفی‌نیا و فردی��ن حفیظ��ی از دیگر بازیگ��ران اصلی فیلم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مقرر شد از‬ ‫این پس سقف‬ ‫پورسانت‬ ‫دفترهای پخش‬ ‫فیلم بابت اکران‬ ‫در سینماهای‬ ‫سراسر کشور با‬ ‫کاهش‬ ‫‪ ۳‬درصدی‬ ‫محاسبه شود‬ ‫به این معنی‬ ‫که دفترها‬ ‫می‌توانند‬ ‫حداکثر ‪۷‬درصد‬ ‫از سهم فروش‬ ‫را داشته باشند‬ ‫‹ ‹آقای سانسور‬ ‫این فیلم نخستین تجربه س��ینمایی علی جبارزاده در مقام‬ ‫نویس��نده و کارگ��ردان فیلمی اجتماعی ب��ا رگه‌هایی کمدی‬ ‫اس��ت‪ .‬بهاره رهنما‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬محمدرضا فروتن و بهنوش‬ ‫بختیاری بازیگران «آقای سانس��ور» هستند‪ .‬غالمرضا گمرکی‬ ‫تهیه‌کنندگی فیلم را برعهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زهرمار‬ ‫س��ینما بهمن ک��ه از قدیمی‌ترین س��ینماهای‬ ‫ش��یراز اس��ت‪ ،‬مدت‌ها به دلیل تعمیرات تعطیل‬ ‫ب��ود و در آن فیلم��ی نمای��ش داده نمی‌ش��د‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬آتش‌س��وزی ش��امگاه پنجش��نبه ‪۹‬‬ ‫خرداد س��ینما بهمن ش��یراز را فرا گرفت و با وجود‬ ‫تالش نیروهای امدادی‪ ،‬این س��ینمای قدیمی در‬ ‫آتش س��وخت‪ .‬مدیرعامل س��ازمان آتش‌نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شیراز شامگاه پنجشنبه دراین‌باره‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬در پی تماس ش��هروندان با س��امانه‬ ‫‪ ۱۲۵‬س��ازمان آتش‌نش��انی ش��یراز و اعالم وقوع‬ ‫آتش‌س��وزی س��نگین س��تاد فرماندهی سازمان‬ ‫آتش‌نش��انی بالفاصله خودروهای آتش‌نشانی را از‬ ‫‪ ۱۰‬ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد‪ .‬محمدهادی‬ ‫قانع اظهار کرد‪ :‬با اعالم این خبر بالفاصله نیروهای‬ ‫ام��دادی از ‪ ۱۰‬ایس��تگاه ب��ه هم��راه خودروهای‬ ‫آتش‌نش��انی‪ ،‬تانک��ر آبرس��ان‪ ،‬خودروهای حامل‬ ‫دس��تگاه تنفسی و نوررس��ان به محل حادثه اعزام‬ ‫شدند اما متاسفانه هجوم شهروندان برای تماشای‬ ‫حادثه کار نیروهای امدادی را س��خت‌تر کرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه نیروهای آتش‌نش��ان موفق شدند یک‬ ‫نفر را از میان آتش به ش��کل معجزه‌آس��ایی نجات‬ ‫دهن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این عملیات بی��ش از ‪ ۱۲‬خودرو‬ ‫آتش‌نش��انی اعزام ش��د و آتش‌نش��انان داوطلب‬ ‫دوش��ادوش نیروهای آتش‌نش��ان در این عملیات‬ ‫حضور موثر و مفید داش��تند‪ .‬قانع افزود‪ :‬نیروهای‬ ‫امدادی از سرایت آتش به خانه‌های همجوار سینما‬ ‫جلوگی��ری کردند و به دنب��ال این تالش‌ها‪ ،‬در این‬ ‫حادثه به هیچ‌یک از ش��هروندان آسیبی وارد نشد‪.‬‬ ‫س��ینما بهمن از قدیمی‌ترین س��ینماهای شیراز‬ ‫اس��ت که در انتهای مجتمع تجار قدیمی به همین‬ ‫ن��ام در خیابان کریم‌خان زند اس��ت‪ .‬این س��ینما‬ ‫مدت‌ها به دلیل تعمیرات تعطیل بوده اس��ت و در‬ ‫آن فیلمی نمایش داده نمی‌ش��د‪ .‬دوشنبه گذشته‬ ‫خبر تخلیه صندلی‌های این سینما انتقادهایی را به‬ ‫همراه داشت‪ .‬در مرداد سال ‪ ۹۶‬نیز مباحثی درباره‬ ‫جلوگیری از تخریب این سینما و تبدیل آن به موزه‬ ‫در شورای شهر شیراز مطرح شد‪.‬‬ ‫«زهرمار» نخس��تین تجرب��ه کارگردانی ج��واد رضویان در‬ ‫سینماست که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش‬ ‫درآمد و با نظرات متفاوتی روبه‌رو ش��د‪ .‬در این فیلم س��یامک‬ ‫انصاری‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬سیامک صفری و برزو‬ ‫ارجمند به هنرنمایی پرداخته‌اند‪ .‬پخش فیلم از س��وی شرکت‬ ‫سینمایی نمایش‌گستران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫پیش ف��روش بلیت‌های جدیدترین قس��مت از‬ ‫مجموعه «داس��تان اس��باب بازی» از فروش ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵۰‬میلیون دالری این انیمیش��ن محبوب در‬ ‫هفته نخس��ت اکران حکایت دارد‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫به نقل از ورایتی‪ ،‬چهارمین قس��مت از انیمیش��ن‬ ‫«داستان اس��باب‌بازی» محصول استودیو پیکسا ِر‬ ‫کمپانی دیزنی از تاریخ ‪ ۲۱‬ژوئن ‪ ۲۰۱۹‬اکران خود‬ ‫را آغاز می‌کند و امیدوار است با عبور از فروش ‪۱۸۲‬‬ ‫میلیون دالری «شگفت‌انگیزان ‪ ،»۲‬رکورد فروش‬ ‫آغازین انیمیش��ن‌های س��ینما را به نام خود ثبت‬ ‫کند‪« .‬داستان اس��باب‌بازی ‪ »۴‬را «جاش کولی»‬ ‫ب��ا فیلمنامه‌ای از «ویل مک‌کارمک» و «اس��تفنی‬ ‫فولس��وم» کارگردانی می‌کند‪ .‬قسمت جدید این‬ ‫انیمیشن پس از یک وقفه ‪ ۹‬ساله و با گذشت بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ال پس از ساخت قسمت اول آن به سینما‬ ‫خواه��د آمد و «تام هنکس» و «تیم آلن» دوباره در‬ ‫نقش شخصیت‌های اصلی «وودی» و «باز الیتیر»‬ ‫صدا پیش��گی کرده‌اند‪ .‬کمپانی دیزنی که امس��ال‬ ‫فیلم‌ه��ای «انتق��ام جویان‪ :‬آخر ب��ازی» (دومین‬ ‫فیلم پرفروش تاریخ س��ینما ب��ا ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر)‬ ‫و همچنین نسخه سینمایی «عالء‌الدین» را اکران‬ ‫کرده امیدوارست با «داس��تان اسباب بازی ‪ »۴‬به‬ ‫روند موفق خود در سال ‪ ۲۰۱۹‬ادامه دهد‪.‬‬ ‫پول می‌دهند‬ ‫تا در سریال بازی کنند‬ ‫رضا بنفش��ه‌خواه درباره نب��ودش در تلویزیون‬ ‫بی��ان کرد که برخی حاضرند دو برابر دس��تمزد ما‬ ‫بازیگ��ران پول بدهند تا در س��ریال بازی کنند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬رضا بنفش��ه‌خواه با اش��اره به اینکه‬ ‫مدتی اس��ت در تلویزیون حض��ور ندارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال مشغول کاری نیس��تم و به دالیل گوناگون از‬ ‫جمله نبود فیلمنامه‌های خوب یا سودجویی‌هایی‬ ‫که رخ می‌دهد در س��ریالی حضور ندارم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کار بازیگری برای همه جذاب اس��ت که البته‬ ‫بخش��ی از این جذابیت هم کاذب اس��ت و عده‌ای‬ ‫تالش می‌کنند که پول بدهند تا بتوانند در نقش��ی‬ ‫بازی کنند‪ .‬این در حالی است که خود ما باید تالش‬ ‫کنیم تا بتوانیم دستمزدهای کارهایمان را دریافت‬ ‫کنی��م بنابراین وقتی یکی حاضر می‌ش��ود دو برابر‬ ‫بدهد تا نقش��ی را بخرد تهیه‌کنندگان هم س��راغ‬ ‫چنین کسی می‌روند‪.‬‬ ‫بنفشه خواه درباره کارکرد انجمن‌های صنفی در‬ ‫چنی��ن وضعیتی عنوان کرد‪ :‬این انجمن‌ها کارآیی‬ ‫الزم را ندارند‪ .‬ای��ن بازیگر در پایان درباره وضعیت‬ ‫این روزهای بازیگری در تلویزیون بیان کرد‪ :‬ما دعا‬ ‫می‌کنیم تا اوضاع درس��ت شود و امیدواریم شرایط‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫آخر هفته‬ ‫بی‌رمق‬ ‫گالری‌های‬ ‫تهران‬ ‫بس��یاری از گالری‌ها و نگارخانه‌های پایتخت در این‬ ‫هفته نمایش��گاهی ب��رای برگزاری ندارن��د و به همین‬ ‫خاط��ر تع��داد کمی نمایش��گاه ب��رای عالقه‌مندان به‬ ‫هنرهای تجسمی برپاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صم��ت‪ ،‬تاریخ گش��ایش بس��یاری از‬ ‫نمایشگاه‌های هنری تهران ‪ ۲۴‬خرداد اعالم شده است‬ ‫و بسیاری از گالری‌ها تا این تاریخ برنامه دیگری درنظر‬ ‫نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫در این گزارش مروری داریم بر برخی نمایشگاه‌هایی‬ ‫ک��ه در روزهای پنجش��نبه و جمع��ه (‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬خرداد)‬ ‫گشایش شدند و در این ایام برقرار هستند‪.‬‬ ‫طراحان آزاد برگزار ش��د و تا ‪ ۲۱‬خرداد نیز‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫گال��ری طراح��ان آزاد در میدان فاطمی‪،‬‬ ‫میدان گل‌ها‪ ،‬میدان س��لماس است‪ .‬گالری‬ ‫پنج‌شنبه‌ها تعطیل است‪.‬‬ ‫‹‹نمایشگاه چیدمان در گالری « ُا»‬ ‫نمایشگاه انفرادی چیدمان مونا آقابابایی‬ ‫با عن��وان «مطالعه در س��طح» با همکاری‬ ‫گالری امروز اصفه��ان از جمعه (‪ ۳‬خرداد)‬ ‫در گالری ا ُ گش��ایش ش��د و ت��ا ‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫نیز ادامه دارد‪ .‬زمان بازدید این نمایش��گاه‬ ‫با درنظر گرفتن ماه مبارک رمضان‪ ،‬یکشنبه‬ ‫تا پنجشنبه از س��اعت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۲‬و جمعه‌ها ‪ ۱۶‬تا ‪۲۱‬‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬گالری روزهای شنبه تعطیل است‪.‬‬ ‫گالری ا ُ در خیابان س��نایی‪ ،‬خیابان شاهین (خدری)‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۱۸‬است‪.‬‬ ‫گش��ایش شد و تا ‪ ۳۱‬خرداد ادامه دارد‪ .‬زمان بازدید از‬ ‫این نمایش��گاه یکشنبه تا پنجشنبه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۰‬و جمعه‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬اس��ت‪ .‬گالری ش��نبه‌ها تعطیل است‪ .‬گالری‬ ‫اث��ر در خیابان کریمخان زند‪ ،‬خیابان ایرانش��هر‪ ،‬کوی‬ ‫برفروشان‪ ،‬شماره ‪ ۱۶‬است‪.‬‬ ‫سینما بهمن شیراز‬ ‫در آتش سوخت‬
‫‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪ 26 - 1398‬رمضان ‪ - 1440‬اول ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1300‬پیاپی ‪2618‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رکورد فروش تاریخ تئاتر برادوی شکست‬ ‫مجموع فروش تئاتر برادوی امریکا در یک س��ال اخیر با رس��یدن‬ ‫ب��ه رقم��ی افزون ب��ر ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر‪ ،‬به رک��ورد تاریخی جدیدی‬ ‫دس��ت یافت و نمایش «هری پات��ر» نیز پرفروش‌ترین نمایش همه‬ ‫دوره‌ها نام گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر تئاتر برادوی به نمایش‌هایی گفته می‌ش��ود که‬ ‫در یکی از ‪ ۴۰‬س��الن تئاتر حرفه‌ای با ‪ ۵۰۰‬صندلی یا بیشتر منطقه‬ ‫منهتن نیویورک اجرا می‌ش��ود و در کنار‬ ‫تئاتری خیابان برادوی در‬ ‫ِ‬ ‫تئاتر «وس��ت اِند» لندن از مهم‌ترین مراکز اجرای تئاتر در جهان به‌ش��مار می‌روند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن تئاتر ب��رادوی اعالم کردند در فص��ل ‪ ۲۰۱8-۲۰۱9‬که از ‪ ۲۸‬مه ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(‪ 7‬خ��رداد ‪ )1397‬آغاز ش��د و ت��ا ‪ ۲۶‬مه ‪5( ۲۰۱۹‬خرداد ‪ )1398‬ادامه داش��ت در‬ ‫مجموع بیش از ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۷۶۸‬هزار نفر از نمایش‌های اجرا شده‬ ‫در س��الن‌های تئاتر در این منطقه دی��دن کردند که مجموع فروش‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۸۲۹‬میلیون و ‪ ۳۱۲‬ه��زار دالری را رقم زد و رکورد‬ ‫جدی��دی در فروش س��االنه خود از ابتدای فعالی��ت تاکنون به ثبت‬ ‫رساند‪ .‬براساس تعداد بلیت‌های فروخته شده تئاتر برادوی نسبت به‬ ‫فصل ‪ ۲۰۱7-۲۰۱8‬با رش��د ‪ ۹.۵‬درصدی همراه بوده است‪ .‬نمایش‬ ‫«هری پاتر و فرزند نفرین‌شده» که در سالن نمایش «لیریک» برادوی‬ ‫روی صحنه رفت‪ ،‬رکورد فروش افزون بر ‪ ۱۰۵‬میلیون دالری را به ثبت رس��اند‪ .‬این‬ ‫نخستین بار در تاریخ است که یک نمایش در برادوی به فروشی بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر دست پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫فقدان سیاست‌گذاری در حوزه سواد رسانه‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مکانی برای فراگیری برخی هنرها که از س��وی ش��هرداری ایجاد شده است‪-‬‬ ‫دارای معنی یکسان‬ ‫‪ -2‬روی و چهره ‪ -‬سپهر نیلگون ‪ -‬شکل سیاره زمین‬ ‫‪ -3‬توقف کوتاه‌مدت در سفر ‪ -‬پرنده‌ای شکاری از نوع باز ‪ -‬محافظ دروازه فوتبال‬ ‫‪ -4‬از انواع فیلم یا نمایش ‪ -‬ماده معطر کیک ‪ -‬از گروه‌های خونی‬ ‫‪ -5‬حرف جدایی ‪ -‬شهر بندری لیبی ‪ -‬صوت تحسین و تعجب‬ ‫‪ -6‬فرمان سکوت ‪ -‬کتابی از فنلون‪ ،‬خطیب و نویسنده فرانسوی‬ ‫‪ -7‬پوشیده و مستور ‪ -‬بانوی شاعر و سیاستمدار هندی و صاحب اثر آستانه زرین‬ ‫‪ -8‬جان‌نثار ‪ -‬پیام‌رسان کاغذی‬ ‫‪ -9‬نویسنده ژان کریستف ‪ -‬گونه‌ای پارچه نخی نرم‬ ‫‪ -10‬دربند انداختن ‪ -‬فدراسیون جهانی دوومیدانی‬ ‫‪ -11‬حرفی در دستور زبان ‪ -‬از عوامل بیماری‌زا ‪ -‬جفت ماده‬ ‫‪ -12‬زدنی بهانه‌گیر ‪ -‬مرد نیرومند ‪ -‬وسیله ارتباط رایانه به خط تلفن‬ ‫‪ -13‬مخترع فرانسوی کنسرو ‪ -‬پاینده‪ -‬جوجه تیغی‬ ‫‪ -14‬ماده اصلی یا موثر هر چیز ‪ -‬به اماکن متبرکه رفتن ‪ -‬رنگ و فام عربی‬ ‫‪ -15‬فریاد غوغا و هیاهو ‪ -‬کتابی از مولوی حاوی موعظه‌های او‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ژ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ش س‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هیالری کلینتون به‌دنبال تاسیس‬ ‫یک کمپانی تولید فیلم هالیوودی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هجدهمی��ن جش��نواره بین‌المللی فیلم‬ ‫«ایمجی��ن ایندی��ا» ‪ ۲۰۱۹‬در اس��پانیا با‬ ‫برگزی��ده ش��دن س��ینماگران ایرانی در ‪3‬‬ ‫بخ��ش ب��ه کار خود پای��ان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫امس��ال فیل��م «آپاندی��س» ب��ه‬ ‫کارگردان��ی حس��ین نم��ازی و «روزهای‬ ‫نارنجی» ساخته آرش الهوتی به نمایندگی‬ ‫از س��ینمای ایران در بخش رس��می این رویداد س��ینمایی روی پرده‬ ‫حضور داش��تند و فیلم کوتاه «مانیکور» س��اخته آرمان فیاض نیز در‬ ‫بخش فیلم‌های کوتاه جش��نواره به نمایش گذاش��ته شد و در نهایت‬ ‫جایزه بهترین فیلمنامه این رویداد س��ینمایی به حسین نمازی برای‬ ‫فیلم «آپاندیس» رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن هدیه تهران��ی برای بازی در فیل��م «روزهای نارنجی»‪،‬‬ ‫تقدیر ویژه هیات داوران را برای بهترین بازیگر زن جش��نواره به خود‬ ‫اختصاص داد و امیرعلی دانایی و رضا اکبرپور نیز از سوی هیات داوران‬ ‫در ش��اخه بهترین بازیگر مورد تقدیر وی��ژه قرار گرفتند‪ .‬هجدهمین‬ ‫جش��نواره بین‌المللی فیلم «ایمجین ایندیا» ‪ ۲۷‬اردیبهش��ت تا ‪۱۰‬‬ ‫خرداد (‪ ۱۷‬تا ‪ ۳۱‬مه) در مادرید برگزار شد‪.‬‬ ‫گالری ویستا با ارائه آثار ‪ 4‬نقاش زن جوان ایرانی در دومین آرت‌فر‬ ‫بین‌المللی ایروان شرکت می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫دومین آرت‌فر ایروان ‪ 10‬تا ‪ 13‬خرداد در پایتخت‬ ‫ارمنستان برگزار می‌شود و گالری ویستا نیز با به نمایش گذاشتن آثار‬ ‫س��تاره حس��ینی‪ ،‬گندم امیری‪ ،‬طیبه دژدوست و سرمه عرب در این‬ ‫رویداد شرکت کرده است‪ .‬در این دوره ‪ ۳۵‬گالری و کیوریتور از بیش‬ ‫از ‪ 8‬کشور ازجمله انگلیس‪ ،‬امریکا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایران‪ ،‬بالروس‪ ،‬اوکراین و‬ ‫ارمنس��تان آثاری از هنرمندان مدرن و معاصر را در قالب نمایش‌های‬ ‫گروهی یا انفرادی به تماشا می‌گذارند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 3‬جایزه جشنواره اسپانیایی‬ ‫برای سینمای ایران‬ ‫حضور ‪ ۴‬نقاش زن ایرانی‬ ‫در آرت‌فر ایروان‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪155‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪154‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ن��ام پیش��ین ش��هر ش��ادگان در اس��تان خوزس��تان ‪ -‬مثن��وی از‬ ‫سلمان ساوجی‬ ‫‪ -2‬نرم‌دلی ‪ -‬نام دیگر رود سند ‪ -‬ترازوی بزرگ و سنگین‬ ‫‪ -3‬بخش اصلی رایانه ‪ -‬غاری در شهرستان مهاباد ‪ -‬شن نرم‬ ‫‪ -4‬حاجت و نیاز ‪ -‬تفسیر کتاب اوستا ‪ -‬نشانه جمع در فارسی‬ ‫‪ -5‬مقررات مملکتی ‪ -‬ثمرات‬ ‫‪ -6‬پسوندی برای شباهت ‪ -‬موبد زرتشتی ‪ -‬جدید و باطراوت‬ ‫‪ -7‬نجات یافت ‪ -‬از عشیره‌های عرب خوزستان‬ ‫‪ -8‬روز جاری ‪ -‬رشته‌های نازک از پوست گیاهان‬ ‫‪ -9‬ملوث و رشته‌کوهی در جنوب‌غربی قرقیزستان ‪ -‬کبک کوهستان‬ ‫‪ -10‬از صفات ایزد بی‌همتا ‪ -‬زمینه اثر هنری ‪ -‬عمق و ژرفا‬ ‫‪ -11‬کاشف جاذبه زمین ‪ -‬برابر فارسی اپراتور‬ ‫‪ -12‬سخن صریح ‪ -‬منجم فرانسوی و محقق در سیاره عطارد ‪ -‬دست‌درد‬ ‫‪ -13‬ساز جشن تولد ‪ -‬مشارکت و تعاون ‪ -‬نویسنده و تالیف‌کننده‬ ‫‪ -14‬به حالت خمیده ‪ -‬انسان‌ها ‪ -‬فلز سبک‬ ‫‪ -15‬شهری در شرق استان تهران ‪ -‬وصف عالم و حکیم بسیار دانا‬ ‫پل اس��میت‪ ،‬پژوهش��گر اس��ترالیایی‪،‬‬ ‫به‌تازگ��ی کتاب��ی را درب��اره زندگی حافظ‬ ‫ش��یرازی به زبان انگلیس��ی منتش��ر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل از انتش��ارات‬ ‫ایندیپندنت‌لی «حافظ‪ ،‬پس��ر ایرانی چاق‪،‬‬ ‫کوچک و زش��تی ک��ه بزرگ‌ترین ش��اعر‬ ‫جهان شد» عنوان کتابی است که به‌تازگی‬ ‫به قلم پل اسمیت‪ ،‬پژوهشگر و شرق‌شناس استرالیایی‪ ،‬درباره زندگی‬ ‫حافظ ش��یرازی در ‪ ۲۰۹‬صفحه به زبان انگلیس��ی و ازسوی انتشارات‬ ‫ایندیپندنت‌لی منتشر شده است‪ .‬ناشر درباره این کتاب نوشته است‪:‬‬ ‫«این یک داس��تان واقعی از زش��ت‌ترین پسر در میان همساالنش‪ ،‬اما‬ ‫با حافظه‌ای حیرت‌آور اس��ت‪ .‬دیوان حافظ بهترین کتاب در سراس��ر‬ ‫جهان اس��ت‪ ».‬اسمیت کتاب‌های بسیاری را در حوزه شعر‪ ،‬داستان‪،‬‬ ‫نمایشنامه‪ ،‬بیوگرافی و ادبیات کودک تالیف کرده است‪.‬‬ ‫همس��ر و دخت��ر بیل‌کلینت��ون‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری پیش��ین امری��کا قص��د‬ ‫دارن��د یک کمپانی تولی��د فیلم هالیوودی‬ ‫راه‌اندازی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از پایگاه‬ ‫خب��ری بلومب��رگ‪ ،‬هی�لاری و چلس��ی‬ ‫کلینتون‪ ،‬همس��ر و دخت��ر بیل‌کلینتون‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری پیش��ین امریکا ب��رای تامین مالی ب��ا چند کمپانی‬ ‫فیلمسازی دیدار داشته و قصد دارند بر داستان‌های مربوط به زنان و‬ ‫درباره زنان تمرکز داشته باشند‪.‬‬ ‫گفت‌وگوها برای تشکیل این کمپانی که هنوز نامی برایش انتخاب‬ ‫نشده‪ ،‬در مراحل اولیه قرار دارد‪.‬‬ ‫تمایل هیالری و چلسی کلینتون برای پروژه‌های فیلم و سریال‌های‬ ‫هالیوودی یک س��ال پس از آن مطرح ش��ده که باراک و میشل اوباما‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری و بانوی اول پیش��ین امریکا برای تولید فیلم و سریال‬ ‫برای شبکه نتفلیکس توافق کردند‪.‬‬ ‫فشارها‪ ،‬خرده فضاها و انقالب طوالنی‬ ‫دکت�ر نعمت‌اهلل فاضلی‪ ،‬اس�تاد دانش�گاه‪ :‬در جریان‬ ‫انتش��ار نوش��تارهای تلگرام��ی و س��خنرانی‌هایم‪ ،‬تاکن��ون‬ ‫دو بازخ��ورد دی��ده‌ام‪ .‬برخی ای��ن فعالیت‌ها را «س��ودمند»‬ ‫و «ض��روری» دانس��ته‌اند و در مقاب��ل برخ��ی هم��کاران آن‬ ‫را «بیه��وده» و «ات�لاف وقت و نیرو» می‌دانن��د‪ .‬این مخالفان‬ ‫منط��ق و اس��تدالل‌های گوناگونی دارند‪ .‬در یکی از جلس��ات‬ ‫یکی از همکاران به‌صراحت این فعالیت‌ها را «ژورنالیس��تی»‬ ‫و بی‌ارزش دانس��ت‪ .‬برخی دیگر هم س��خنرانی‌ها و نوش��ته‌های تلگرامی من یا دست‌کم‬ ‫برخ��ی از آنه��ا را «تُند» و افراطی ارزیابی می‌کنند‪ .‬برخی ه��م این نوع فعالیت‌ها را «فاقد‬ ‫اثرگذاری» می‌دانند‪ .‬بیش��ترین اس��تدالل مخالفان حضور در حوزه عمومی این است که‬ ‫فعالیت امثال من در حوزه عمومی «ارزش علمی» ندارد‪ .‬یکشنبه‪ 5 ،‬خرداد و روز پیش از‬ ‫آن در جلسه‌هایی بودم و تعدادی از همکاران توصیه می‌کردند که بهتر است به جای تلف‬ ‫کردن وقت برای نوشتن در شبکه‌های اجتماعی‪ ،‬وقتم را صرف «کارهای علمی» کنم‪.‬‬ ‫‪ 3‬گروه در ایران از واژه «علم» برداشت‌های منفعت‌طلبانه خاص خودشان را دارند‪:‬‬ ‫یک��ی گروه‌های واپس‌گرا و محافظه‌کار که می‌خواهند با پس راندن اس��تادان فعال به‬ ‫پستوی پژوهش‌های غیرموثر و بیهوده آنها را سرکوب و از میدان به‌در کنند‪.‬‬ ‫دوم اس��تادان فرصت‌طلب و عافیت‌طلب که می‌خواهند با پس راندن اس��تادان فعال و‬ ‫اثرگذار مانع از رسوا شدن هویت عافیت‌طلبانه خودشان شوند‪.‬‬ ‫گروه س��وم اقلیت کم‌ش��ماری هستند که خودش��ان واقعا درگیر فعالیت علمی جدی‬ ‫هستند و گمان می‌کنند تنها و موثرترین راه خدمت به جامعه و دانشگاه چیزی نیست جز‬ ‫انجام پژوهش‌های نظام‌مند و تایید شده در چارچوب «دانش رسمی»‪.‬‬ ‫هر سه گروه در برخورد با موضوع حضور دانشگاهیان در حوزه عمومی نگاه انتقادی دارند‬ ‫و نوعی «فش��ار هنجاری» بر دانشگاهیان حوزه عمومی اعمال می‌کنند‪ .‬برای من نقدها و‬ ‫فش��ارهایی که می‌آورند کاملا قابل‌فهم است‪ .‬من می‌دانم که فعالیت فکری و دانشگاهی‬ ‫کردن اگر بخواهد موثر و اصیل باش��د در زمره «مش��اغل سخت» و طاقت‌فرساست‪ .‬کاملا‬ ‫از این امر آگاهم که اگر اس��تادی بخواهد در ایران وظیفه‌گرا باشد و مسئولیت‌هایش را در‬ ‫برابر جامعه‪ ،‬اجتماع علمی و تاریخ را بپذیرد و ایفا کند‪ ،‬به‌ناچار باید اشکال گوناگون فشار‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی را تحمل کند‪ .‬تجرب��ه به من می‌گوید حکومت و گفتمان‬ ‫رسمی نهایت فشار را بر استادان می‌آورد تا آنها را در چارچوب ایدئولوژی رسمی خودش‬ ‫قرار دهد‪ .‬همکاران دانش��گاهی بی‌رحمانه‌ترین فش��ارها را می‌آورند تا مانع از به‌رسمیت‬ ‫ش��ناخته ش��دن و پذیرش این افراد در میان دانشگاهیان شوند تا از اعتبار و جایگاه جدی‬ ‫برخوردار نش��وند؛ همچنین س��ازمان رسمی دانش��گاه همه قوایش را بسیج کرده تا مانع‬ ‫رش��د و شکل‌گیری تفکر مس��تقل استادان ش��ود و بتواند آنها را مانند «کارمندان» خود‬ ‫مطی��ع نظم و انضب��اط اداری‌اش درآورد و در نهایت اینکه مردم ع��ادی کوچه و بازار هم‬ ‫فش��ار می‌آورند تا اس��تادان را به شکل خودش��ان درآورند؛ افرادی عادی که جز درآوردن‬ ‫لقمه‌ای نان (البته چرب) دغدغه دیگری ندارند! اما برای من ش��رکت در فضاهای مجازی‬ ‫و برقراری گفت‌وگوی جمعی‪ ،‬همان ایفای رس��الت دانشگاهی و «شهروندی آکادمیک»‬ ‫اس��ت‪ .‬چیزی که در ذهن دارم این اس��ت که فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و حضور در‬ ‫ح��وزه عمومی تالش برای خل��ق نوعی «خُ رده فضا» برای ایج��اد «گفت‌وگوی جمعی»‬ ‫است‪ .‬تجربه نشان داده که از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توان اندکی تفاوت ایجاد کرد‬ ‫و تاثیر گذاشت‪ .‬این تجربه را در سال‌های اخیر داشته‌ام که از طریق تلگرام و خلق متن‌های‬ ‫تلگرامی‪ ،‬گفت‌وگوی جمعی ش��کل گرفته است‪ .‬س��خنرانی من در آیین نکوداشت دکتر‬ ‫محم��ود مهرمحمدی در بهمن ‪ ۱۳۹۷‬از لحظه‌ای که در کانالم قرار گرفت تا امروز هزاران‬ ‫ش��نونده داشته و باعث شد ده‌ها یادداشت و صدها اظهارنظر کوتاه و بلند پیرامون مسائل‬ ‫آموزشی و آموزش عالی ایران نوشته شود‪ .‬مطبوعات به آن واکنش نشان دادند و زمینه‌ای‬ ‫فراهم شد تا در اردیبهشت امسال به دانشگاه‌های گوناگون کشور دعوت شوم و سخنرانی‬ ‫کنم‪ .‬همه‌جا نوعی نگاه انتقادی و بازاندیشانه ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک مدرس و پژوهشگر ارتباطات درباره کشورهایی‬ ‫ک��ه س��واد رس��انه‌ای را در برنامه‌ه��ای تخصص��ی و‬ ‫س��ازمان‌ها اج��را کرده‌اند‪ ،‬به کش��ورهای قطر‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬مراکش‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬تانزانیا و مصر اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ج��ای ای��ران در این بخش خالی اس��ت زیرا‬ ‫در حوزه سیاس��ت‌گذاری هنوز برنامه مدونی نداریم تا‬ ‫به‌سوی آموزش‌های رسمی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش‌نیوز چهارشنبه‪8 ،‬خرداد نشست‬ ‫س��واد رس��انه باعنوان «سواد رس��انه‌ای‪-‬اطالعاتی و‬ ‫تجربه‌ن��گاری کش��ورهای مختلف» با حضور س��یما‬ ‫میربخ��ش‪ ،‬مدرس و پژوهش��گر ارتباط��ات در محل‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت ب��ه چالش‌های پیش‌روی س��واد‬ ‫رس��انه‌ای‪-‬اطالعاتی ایران پرداخته ش��د و میربخش‬ ‫با اش��اره به نبود سیاس��ت‌گذاری در این حوزه گفت‪:‬‬ ‫طرح و برنامه مدونی در حوزه س��واد رس��انه‌ای نداریم‬ ‫و نمی‌دانیم قرار است از کجا به کجا برسیم‪ .‬پژوهشی‬ ‫در این زمینه در پژوهش��گاه علوم انسانی‬ ‫و مطالعات فرهنگی انجام ش��د که نتیجه‬ ‫بررس��ی و مطالع��ات نش��ان از فقدان یک‬ ‫گفتمان سیاس��ت‌گذاری در حوزه س��واد‬ ‫رس��انه‌ای دارد‪ .‬نهاد مسئول شورای‌عالی‬ ‫فضای مجازی است که بسیار ضعیف عمل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به گفته علی‌اکبر‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اس��تاد مدیری��ت ارتباطات گفت‪ :‬در اقتصاد‬ ‫رس��انه امری که کمیاب می‌ش��ود ارزش پیدا می‌کند؛‬ ‫از این‌رو وقتی اطالعات کمیاب اس��ت ارزشمند است‬ ‫ام��ا درحال‌حاضر ب��ا این حجم از اطالعات ارزش خود‬ ‫را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬این پژوهشگر حوزه ارتباطات‬ ‫و رسانه در ادامه به بیانیه ‪ ۱۹‬حقوق بشر سازمان‌ملل‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬پایه و اس��اس این مسئله در قرن‬ ‫‪ ۲۱‬با این بیانیه گذاشته شد‪ .‬به این ترتیب هر انسانی‬ ‫محق آزادی عقیده و بیان بدون مداخله اس��ت‪ .‬نقطه‬ ‫آغازین س��واد رسانه سال ‪ 1335‬خورشیدی (‪)۱۹۵۶‬‬ ‫بود و در سال ‪ )۱۹۸۲( 1361‬که استفاده‬ ‫از آم��وزش س��واد رس��انه‌ای ب��رای درک‬ ‫انتقادی ش��هروندان را ملزم می‌کرد‪ ،‬ادامه‬ ‫یافت‪ .‬ص��دور بیانیه‌ها ادامه یافت تا اینکه‬ ‫در س��ال ‪ Fez )۲۰1۱( 1390‬موض��وع‬ ‫آموزش سواد رسانه‌ای‪-‬اطالعاتی معلمان‬ ‫را در یونس��کو مطرح کرد‪ .‬این امر مبنایی‬ ‫برای کشورهای عربی و خاورمیانه شد تا به‌‌‌طور جدی‬ ‫به موضوع ورود کنند؛ از این‌رو می‌توان گفت وضعیت‬ ‫ای��ن کش��ور‌ها در این بح��ث بهتر از ایران اس��ت زیرا‬ ‫می‌دانند از کجا به کجا می‌خواهند برسند‪.‬‬ ‫این مدرس ارتباطات با تاکید بر آموزش شهروندان‬ ‫برای مقابله با تهدیدها و ارعاب رس��انه‌ها افزود‪ :‬بیانیه‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬افراد را ملزم به توس��عه پایدار در حوزه س��واد‬ ‫رسانه‌ای کرده است؛ اینکه توانمند شوند تا بتوانند در‬ ‫مقابل تبلیغات‪ ،‬تحریکات سیاس��ی و‪ ...‬مهارت الزم و‬ ‫نگاه انتقادی داشته باشند‪.‬‬ ‫زندگی‌نامه حافظ‬ ‫در استرالیا منتشر شد‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬اس�تاد دانشگاه شهید بهشتی‪ :‬جلسه‬ ‫تمام ش��د و در راه بازگشت به اتاقم در دانشگاه‪ ،‬نوجوانی را که‬ ‫ش��انزده هفده ساله به‌نظر می‌رس��ید‪ ،‬در راهرو منتظر دیدم‪.‬‬ ‫ظاهر دانش��جویی نداش��ت‪ .‬در را که باز کردم‪ ،‬جلو آمد و گفت‬ ‫من از اسالمش��هر تا اینجا آم��ده‌ام که یک راهنمایی هم به من‬ ‫بدهی��د و ادامه داد «مطلب چگون��ه خیلی خیلی خفن پولدار‬ ‫ش��ویم» (مطلبی درباره شیوه‌های فساد در موسسه‌های مالی‬ ‫و اعتباری) را از ش��ما خوانده و آمده‌ام یکی از آن راه‌های خیلی پولدار ش��دن را به من یاد‬ ‫بدهید‪ .‬همین‌طور که وسایلم را جمع می‌کردم تا از اتاق بیرون بروم‪ ،‬گفتم من آن مطلب‬ ‫را نه برای آموزش پولدار ش��دن بلکه برای نقد ش��یوه‌های نادرست پولدار شدن و فساد در‬ ‫جامعه ایران نوش��تم‪ .‬پرس��یدم مگر مقاله را تا آخر نخوانده‌اید؟ ندیدی��د که در پایان آن‬ ‫نوش��ته‌ام «حاال به پولدار کثافتی تبدیل ش��ده‌اید»؟ حاال از اتاق بی��رون آمده و در راهرو‬ ‫بودیم‪ ،‬جواب داد‪ ،‬پول چنان جلوی چشمم را گرفته که آخرش را ندیدم‪ ،‬اما حاال نمی‌شود‬ ‫یکی از همین راه‌ها را به من نشان دهید؟‬ ‫گفت��م پس��رجان من که راه‌های زیاد پولدار ش��دن را بلد نیس��تم ام��ا می‌توانم بگویم‬ ‫برای زندگی‌ات برنامه داش��ته باش و از امکاناتت اس��تفاده کن تا بتوانی رش��د کنی‪ .‬گفت‬ ‫وس��ط بی‌امکاناتی و فقر چگونه می‌شود رش��د کرد‪ .‬گفتم یعنی امکان درس خواندن هم‬ ‫نداشته‌ای؟ گفت چرا دارم‪ .‬گفتم خب من برای اینکه استاد دانشگاه شوم‪ ۲۷ ،‬سال متوالی‬ ‫درس خواندم‪ .‬پاس��خش حیرت‌آور بود‪ .‬گفت من فرصت ندارم برای این مقدار زمان‪ .‬من‬ ‫می‌خواهم تا جوان هستم پول به‌دست بیاورم‪.‬‬ ‫پرس��یدم مگر چند سال داری؟ گفت ‪ 18‬سال‪ .‬گفتم ببین ‪ 10‬سال دیگر هم که به پول‬ ‫بررس��ی ‪۲۸‬ساله و ‪ 20‬سال دیگر هم برسی ‪۳۸‬س��اله هستی؛ اینها سنین پیری نیستند‪،‬‬ ‫جوانی‌اند‪ .‬گفت من نمی‌خواهم درس بخوانم‪ ،‬می‌خواهم به بازار بروم‪ .‬گفتم ایرادی ندارد‪،‬‬ ‫از شاگردی بازار شروع کن‪ ،‬اما آنجا هم باید صبر کنی و برنامه داشته باشی‪.‬‬ ‫به ماش��ین رسیده بودیم که پرسید حاال باالخره راهنمایی نمی‌کنید؟ گفتم دو چیز به‬ ‫ذهنم می‌رسد؛ این عطش پول یک وقت تو را به راه‌های خالف قانون نکشاند و مثال زدم‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬به ذهنم می‌رسد که کتاب «پیکان سرنوشت ما»‪ ،‬سرگذشت بنیان‌گذار ایران‌خودرو‬ ‫فعل��ی را بخوانی که از کارگری کارواش به مالکیت بزرگ‌ترین ش��رکت خصوصی صنعت‬ ‫ایران رسید‪ .‬تنهای چیزی بود که در ذهن داشتم؛ کتاب را یک روز پیش معرفی کرده بودم‪.‬‬ ‫نوجوان رفت اما حسرت می‌خورم چرا از خیر جلسه کوفتی بعدی نگذشتم و یک ساعت‬ ‫در همان اتاق دانش��گاه با او به گفت‌وگو ننشس��تم‪ .‬فکر کنید یک نفر چه حسی داشته که‬ ‫‪ 700‬کلمه متن را تا پایان نخوانده و از اسالمش��هر تا ش��مالی‌ترین نقطه تهران در ولنجک‬ ‫آمده بود که راه پولدار ش��دن را بپرس��د‪ .‬در ‪18‬سالگی به‌شدت تصور می‌کرد وقت ندارد و‬ ‫باید در جوانی‪ ،‬زیر ‪20‬سالگی‪ ،‬به آن دست یابد‪ .‬امکان درس خواندن را هم امکانات به‌شمار‬ ‫نمی‌آورد‪ .‬چگونه مدرسه‌ای می‌رفته که هیچ شوق و چشم‌اندازی در او خلق نکرده است؟‬ ‫حاال بهتر می‌فهمم چرا بخش زیادی از دانشجویان انگیزه‌ای برای تحصیل ندارند‪ .‬آنها‬ ‫هم ‪18‬ساله هستند و به‌احتمالی با همان احساساتی درگیرند که این نوجوان روبه‌روست‪.‬‬ ‫عضوگیری ش��بکه‌های س��ازمان‌یافته جرائم (مانند تولید و توزیع مواد مخدر) در چنین‬ ‫جامعه‌ای راحت نمی‌ش��ود؟ س��ودای پول چنین افرادی را که از محرومیت نس��بی رنج‬ ‫می‌کشند‪ ،‬مستعد عضویت در این شبکه‌ها نمی‌کند؟‬ ‫احس��اس عمیق نابرابری‪ ،‬ضعف در ارائه خدمات عموم��ی به‌ویژه آموزش باکیفیت در‬ ‫مدرس��ه‌های دولتی‪ ،‬محرومیت نس��بی‪ ،‬پولی ش��دن ش��دید جامعه‪ ،‬ثروت‌ها و فقرهای‬ ‫افسانه‌ای‪ ،‬پولدارشدن‌های سریع‌الس��یر‪ ،‬حاشیه‌نشینی و فقر چشم‌انداز برای گروه‌های‬ ‫زیادی از جامعه‪ ،‬واقعیت نهفته زیر پوست جامعه ایرانی است‪ .‬بدبختی‪ ،‬ندیدن عزمی برای‬ ‫تعدیل واقعی این وضعیت است‪ .‬کاش دوباره با او و امثال او مفصل صحبت کنم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫کاش دوباره با او صحبت کنم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه صمت شماره 1347

روزنامه صمت شماره 1347

شماره : ۱۳۴۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه صمت شماره 1346

روزنامه صمت شماره 1346

شماره : ۱۳۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!