صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۹۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1290

روزنامه صمت شماره 1290

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1290‬پیاپی ‪ 16 2608‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫منجی صادرات غیرنفتی‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫اولویت با‬ ‫پروژه‌های زودبازده‬ ‫رونق گردشگری میبد‬ ‫با ثبت جغرافیایی زیلو‬ ‫شفافیت‌هایی‬ ‫خ فوالد‬ ‫درباره نر ‌‬ ‫شرط تداوم‬ ‫فعالیت‌های صنعتی‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‌‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از آخرین وضعیت درآمدهای نفتی و شیوه‌های تامین مالی کاالهای اساسی‬ ‫کاالهای اساسی در چاه دالر‌های نفتی‬ ‫طبقه‌بندی کاالهای اساسی برای دریافت ارز دولتی سیاستی است که دولت در‬ ‫نظر گرفته است اما به گفته برخی از کارشناسان‪ ،‬این سیاست نقص‌هایی دارد که‬ ‫با رفع آنها دولت می‌تواند صرفه‌جویی ارزی مناسبی داشته باشد‪ .‬بر اساس بودجه‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬دولت باید برای اختصاص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ارز دولتی به کاالهای اساسی‬ ‫برنامه‌ریزی کند‪ .‬طبق گزارشی که دولت به مجلس شورای اسالمی داده‪ ،‬براساس‬ ‫قانون باید بخش��ی از درآمد ف��روش نفت و میعانات گازی ب��رای تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی اختصاص یابد‪ .‬در این شرایط نگاهی به پیش‌بینی دولت بر مبنای برنامه‬ ‫بودجه از درآمدهای ارزی امسال نشان می‌دهد دولت با کاهش درآمد قابل‌توجهی‬ ‫روبه‌رو خواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صید دل‌ها در رستوران‬ ‫کوتاه قامتان بلند همت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫آمارهای تکان‌دهنده‌ ارزی‌که باید ازآنهادرس گرفت‬ ‫زنگ خطـر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫آن‌گونه که دولتی‌ها می‌گویند‪ ،‬ایران درحال‌حاضر با کمبود‬ ‫منابع ارزی روبه‌رو اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که ارز صادراتی‬ ‫نی��ز با توجه به مش��کالت و موانع پیش‌رو‪ ،‬براس��اس مقررات‬ ‫بانک مرکزی بازنمی‌گردد و در نتیجه میزان ارز در کش��ور کم‬ ‫خواهد شد و به‌دنبال آن افزایش نرخ خواهیم داشت‪ .‬در شرایط‬ ‫کنون��ی تمام حرف‌ها و س��خن‌ها و تاکیدات و اش��ارات‪ ،‬حول‬ ‫محور «توس��عه صادرات غیرنفتی» می‌چرخ��د اما از حرف تا‬ ‫عمل فاصله بسیار اس��ت‪ .‬آنچه آمارها نشان می‌دهد این است‬ ‫که منابع ارزی بس��یاری به اقتصاد کشور وارد شد که متاسفانه‬ ‫فقط در اختیار واردات قرار گرفته است و در فرآیند صادراتی از‬ ‫آن ذره‌ای بهره نبرده‌ایم‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫منجی صادرات غیرنفتی‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫در س��ال‌های اخیر بسیاری از مس��ئوالن بر این نکته تاکید‬ ‫کرده‌اند که با کمک فع��االن اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید‬ ‫و صادرات می‌توان با ایجاد یک س��امانه هوشمند فرصت رشد‬ ‫و توس��عه همه‌جانبه را فراهم‌ کرد‪ .‬در این زمینه معاون وقت‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران که امروز سکاندار این مجموعه‬ ‫مهم اس��ت به‌صراحت اعالم کرد س��هم بخ��ش خصوصی از‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی در وضعی��ت ارزی جدی��د تعیین و برای‬ ‫جلوگیری از سوءاس��تفاده س��فته‌بازان ارزی‪ ،‬تالش ش��ده با‬ ‫مکانیس��م س��امانه ارزی بانک مرکزی و نظ��ارت همه‌جانبه‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت دو بخش خصوصی و دولتی به‌طور‬ ‫مج��زا به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬این مکانیس��م در حقیقت‬ ‫همان اس��تفاده فعاالن اقتصادی از سامانه نیما و تعیین سهم‬ ‫بخش خصوصی از صادرات غیرنفتی بود‪.‬‬ ‫همچنین در این مکانیس��م تاکید شده بود که شرکت‌های‬ ‫دولتی‪ ،‬ش��به‌دولتی‪ ،‬شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و‬ ‫غیردولتی و ش��رکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۸۰‬درصد کل صادرات را در اختیار دارند‪ ،‬ملکفند‬ ‫ارز حاصل از صادرات را به دو ش��یوه مورد مصرف قرار دهند؛‬ ‫ی��ا ارز صادراتی را برای تامین مواد مورد نیاز اس��تفاده کنند‬ ‫ی��ا آن را از طریق س��امانه نیما به نظام بانکی و ارزی کش��ور‬ ‫بازگردانند‪.‬‬ ‫ام��ا فعاالن بخش خصوصی که ش��اید کمت��ر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی را در اختی��ار دارند‪ ،‬باید ب��ه ‪ ۴‬روش ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات را به کش��ور بازگردانن��د‪ .‬صادرکنندگان‬ ‫بخ��ش خصوصی باید ارز خود را با نرخ مصوب از طریق نظام‬ ‫بانکی یا صرافی‌های مجاز به ش��بکه بانکی بازگردانند یا اینکه‬ ‫اگ��ر بدهی ارزی به دول��ت دارند آن را از این طریق تس��ویه‬ ‫کنن��د یا مع��ادل صادرات من��درج در پروانه صادراتی‌ش��ان‪،‬‬ ‫واردات داش��ته باش��ند یا اینکه کد اظهارنام��ه صادراتی خود‬ ‫را در اختی��ار یک واردکننده غیر ق��رار دهند تا از این طریق‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��رای واردات صرف و ثبت س��امانه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این ش��یوه ب��ه لحاظ مداخل��ه دولت و بخش‌ه��ای دولتی‬ ‫بی‌نظم��ی بس��یاری را فراهم آورد و موجب ش��د تش��خیص‬ ‫کاالهای ضروری و غیرضروری در هاله‌ای از ابهام باقی بماند‪.‬‬ ‫گزارش تازه سازمان توسعه تجارت درباره صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و مقایسه آن با س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نشانگر‬ ‫وضعیت نامناسب و نامطلوب هدایت اقتصادی کشور در بخش‬ ‫صادرات و واردات اس��ت‪ .‬سازمان توس��عه تجارت ایران تنها‬ ‫‪ ۶۳‬درص��د اهداف صادرات غیرنفتی ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را‬ ‫محقق کرده است‪ .‬براساس اهداف بودجه باید در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۴‬میلی��ارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫انجام می‌ش��د که این رقم تنها به ‪ ۳۹‬میلیارد و ‪ ۳۷۵‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪ .‬همچنین صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬به‌طور تقریبی ‪ ۳۱‬درصد کاهش‬ ‫یافت��ه و به حدود یک میلیارد دالر رس��ید‪ .‬ج��دا از کاالهای‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬ش��رکت‌های اروپایی در نیمه سال گذشته میالدی‬ ‫خرید نفت از ایران را متوقف کردند‪.‬‬ ‫همچنین براساس آمار منتشر شده حجم صادرات غیرنفتی‬ ‫روند نقصانی را در بیشتر ردیف‌های صادراتی در پیش گرفته‬ ‫و براس��اس اطالعات ای��ن مهم در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نیز از روند‬ ‫کاهش��ی قابل‌توجهی برخوردار است‪ ،‬چراکه براساس شرکت‬ ‫مس��ئول ردیابی نفتکش‌ها در اتحادیه اروپا (غیر از ترکیه) در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬روزانه ‪ ۵۵۳‬هزار بشکه نفت از ایران می‌خریدند‬ ‫که از تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬به‌طور تقریبی هیچ نفتی از ایران وارد‬ ‫نکرده‌اند‪ .‬متوس��ط خرید نفت اروپا از ایران در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۳‬هزار بشکه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس آمارهای سازمان توس��عه تجارت همه‬ ‫ش��ریکان تجاری اصلی ایران‪ ،‬صادرات به جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران را کاه��ش داده‌اند اما صادرات روس��یه به ایران حدود‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د‪ ،‬عم��ان ‪ ۱۰۰‬درص��د و هند ‪ ۱۵‬درص��د افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬واردات ایران از چین‪ ،‬ام��ارات و ترکیه به‌عنوان‬ ‫‪ 3‬صادرکنن��ده بزرگ کاال به ایران ب��ه ترتیب ‪ ۳۵ ،۲۲‬و ‪۱۹‬‬ ‫درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫آمارهای رس��می چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ک��ره جنوبی و ترکیه‬ ‫به‌عنوان ‪ 5‬کشوری که در ‪ ۶‬ماه گذشته از طرف امریکا مجاز‬ ‫ب��ه خرید نفت ایران بودند‪ ،‬نش��ان می‌دهد نه‌تنها واردات این‬ ‫کش��ورها (نفتی و غیرنفتی) از ایران در ماه‌های ابتدایی سال‬ ‫جاری میالدی کاهش یافته‪ ،‬بلکه صادرات آنها به ایران نیز به‬ ‫استثنای هند سقوط کرده است‪.‬‬ ‫باتوجه به آمار و ارقام منتش��ر شده ازسوی سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت و نی��ز با مالحظ��ه ظرفیت‌ه��ای اقتص��ادی و توان‬ ‫اجرای��ی بخش خصوص��ی‪ ،‬این بخش می‌توان��د در چارچوب‬ ‫ضوابط تعیین ش��ده به شرط واگذاری اختیارات به شرکت‌ها‬ ‫و موسس��ه‌های تولیدی و بازرگانی فع��ال‪ ،‬نبض اقتصادی را‬ ‫تنظیم کند و روند نزولی را به سمت صعودی تغییر دهد‪.‬‬ ‫مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی در دولت‌باید به این نکته‬ ‫مهم توجه داش��ته باشند که در صورت تغییر در ترکیب سبد‬ ‫مدیریت اقتصادی کشور (که هم‌اکنون بیش از ‪ ۸۴‬درصد آن‬ ‫در دس��ت دولت‪ ،‬صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌هاست)‬ ‫می‌ت��وان این روند معکوس رونق اقتصادی را اصالح و مس��یر‬ ‫رش��د صادرات غیرنفتی را هموار ک��رد‪ .‬در این صورت ایجاد‬ ‫اعتماد و نیز اعطای خط اعتباری (‪ )Credit Line‬به فعاالن‬ ‫ش��ناخته شده و باسابقه کش��ور در حوزه‌های تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات می‌توان��د نجات‌دهن��ده ص��ادرات غیرنفتی کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫بانک‌های مل��ی‪ ،‬صادرات‪ ،‬مل��ت‪ ،‬صنعت و‬ ‫مع��دن و رفاه کارگ��ران در واگذاری امالک‬ ‫و دارایی‌ه��ای قانون��ی خود‪ ،‬بهت��ر از دیگر‬ ‫بانک‌ه��ا عم��ل کرده‌ان��د‪ .‬به گ��زارش خانه‬ ‫ملت الریجانی در آغاز به کار جلس��ه علنی‬ ‫روز گذشته مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫گزارش کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید‬ ‫مل��ی و نظارت ب��ر اجرای اص��ل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی درباره شیوه اجرای قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور‬ ‫در ح��وزه بازارهای مالی نش��ان می‌دهد در‬ ‫واگ��ذاری بنگاه‌هایی که مرب��وط به بانک‌ها‬ ‫است‪ ،‬بانک‌های ملی‪ ،‬صادرات‪ ،‬ملت‪ ،‬صنعت‬ ‫و مع��دن و رفاه کارگران که مس��تند قانونی‬ ‫بوده بهت��ر از بقیه بانک‌ها عم��ل و بقیه در‬ ‫س��طح پایین‌تری اقدام کرده‌ان��د‪ .‬الریجانی‬ ‫از کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی و‬ ‫نظ��ارت بر اج��رای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫به‌دلیل دقت نظر در تهیه این گزارش‌ها که‬ ‫ضعف نهاد‌ها را نمایان می‌کند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‬ ‫بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از همکاری‬ ‫معاونت نظارت مجلس‪ ،‬دیوان محاس��بات و‬ ‫مرکز پژوهش‌ها تشکر و از تمامی سازمان‌‌ها‬ ‫نیز برای تهیه ای��ن گزارش دعوت کرد ‌ه که‬ ‫امیدواریم این کمیس��یون بررس��ی خود را‬ ‫ادامه دهد و براس��اس یافته‌های امروز خود‬ ‫پیگیری کند تا سازمان‌های اجرایی اشکاالت‬ ‫خود را رفع و در ‪ ۵‬ماه آینده گزارش دیگری‬ ‫به مجلس ارائه کنند‪.‬‬ ‫همه مردم ایران و مذاهب صاحب کشور و انقالب هستند‬ ‫رئیس‌جمه��وری ش��امگاه دوش��نبه در دیدار‬ ‫صمیمی با علما و فرهیختگان اهل س��نت سراسر‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ :‬انقالب اسالمی ایران مربوط به‬ ‫مذهب خاصی نیس��ت و همه م��ردم ایران و همه‬ ‫مذاهب در صحنه انقالب حضور و مش��ارکت فعال‬ ‫و گس��ترده داش��تند و همه اینها صاحب کشور و‬ ‫انقالب هس��تند‪.‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫دول��ت‪ ،‬حس��ن روحانی در ای��ن دیدار با اش��اره‬ ‫ب��ه حضور و مش��ارکت فعال اهل س��نت در همه‬ ‫صحنه‌ه��ای انق�لاب‪ ،‬گفت‪ :‬اهل س��نت در همه‬ ‫صحنه‌ها به‌وی��ژه در عرصه انتخابات پای صندوق‬ ‫آرا حضور یافته و نمایندگان خود را برمی‌گزینند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری تصریح کرد‪ :‬باره��ا به‌صراحت‬ ‫اعالم کرده‌ام که مبنای دولت این اس��ت که همه‬ ‫عزیزان از اق��وام و مذاهب گوناگون عزت و کرامت‬ ‫اس�لامی و جایگاه اجتماعی‌ش��ان محفوظ بماند‬ ‫و ب��ا روحیه ب��رادری در اداره امور کش��ور حضور‬ ‫و مش��ارکت فعال داش��ته باش��ند و ای��ن موضوع‬ ‫تصمیم این دولت و نظام اس��ت‪ .‬روحانی با اش��اره‬ ‫به اینکه در ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال گذشته و در دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم حضور برادران اهل سنت در عرصه‌های‬ ‫گوناگون سیاس��ی و اجتماعی به‌طور قابل‌توجهی‬ ‫افزای��ش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬نماد ای��ن موضوع حضور ‪۲‬‬ ‫نفر از عزیزان اهل س��نت به‌عنوان سفیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اس��ت و دولت و نظ��ام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ش��ما را مرزداران صدیق کشورمان‬ ‫می‌دانند‪ .‬رئیس‌جمهوری ادامه داد‪ :‬در استان‌های‬ ‫مرزی اهل س��نت از آغاز پی��روزی انقالب تاکنون‬ ‫همیشه مرزداران باوفای نظام اسالمی ایران بودند‬ ‫و از ای��ن به بعد نیز خواهند بود‪ .‬روحانی با اش��اره‬ ‫به س��خنان ام��ام جمعه اهل س��نت آق‌قال درباره‬ ‫خدمات دولت در سیل اخیر در این منطقه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت برای ارائه خدمات در حوادثی مانند س��یل و‬ ‫زلزله هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود‪ .‬در ارائه خدمات‬ ‫تفاوتی بین ش��یعه و سنی برای ما وجود ندارد؛ چه‬ ‫وزیر کش��ور و رئیس س��تاد اطالع‌رسانی و‬ ‫تبلیغ��ات اقتص��ادی با بیان اینک��ه بازارهای‬ ‫کش��ور از نظر کاالهای اساس��ی اشباع شده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون هیچ‌گونه گزارش��ی مبنی بر‬ ‫احتکار کاالهای اساسی دریافت نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫در بیس��تمین جلس��ه س��تاد اطالع‌رس��انی‬ ‫و تبلیغ��ات اقتص��ادی کش��ور اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درخواس��ت ما از رس��انه‌ها و جراید این است‬ ‫ک��ه در پخش اخبار بع��د واقع‌بینی را مد نظر‬ ‫داشته باشند و اخبار مستند و موثر را منعکس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬انعکاس اخباری که مبتنی بر‬ ‫شایعه‌ها و شنیده‌هاست‪ ،‬می‌تواند برای مردم‬ ‫دغدغه ایجاد کند؛ بنابراین تاکید وزارت کشور‬ ‫بر اطالع‌رسانی به‌موقع‪ ،‬درست و پاسخگویی‬ ‫ب��ه ابهام‌ه��ا و ش��بهات در رسانه‌هاس��ت‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬رس��انه‌ها را‬ ‫در آق‌قال‪ ،‬چه در خوزس��تان‪ ،‬چه در لرستان و چه‬ ‫در جاهای دیگ��ر فرقی نمی‌کند‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ما همه ایرانی و مس��لمان هس��تیم و‬ ‫اعتق��اد ما این اس��ت‪ .‬رئیس‌جمه��وری در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه زلزله کرمانشاه بسیاری‬ ‫از کس��انی که دچار مشکل ش��دند از برادران اهل‬ ‫س��نت بودند‪ .‬در یک سال و نیم گذشته دولت کار‬ ‫بزرگی در زمینه بازس��ازی مناطق تخریب شده بر‬ ‫اثر زلزله انجام داده و در س��یل هم به همین شکل‬ ‫عم��ل خواهد کرد‪ .‬رئیس‌جمه��وری افزود‪ :‬تاکید‬ ‫کردم مرمت خانه‌های آس��یب‌دیده در سیل اخیر‬ ‫تا تیر و س��اخت خانه‌ها نیز تا شب عید انجام شود؛‬ ‫هرچند کار بس��یار سختی است‪ ،‬اما ما همه تالش‬ ‫خود را به‌کار خواهیم بس��ت که ای��ن کار را انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬روحانی در بخش پایانی س��خنان خود با‬ ‫تاکی��د بر اینکه امروز ش��اهد تهدیدهای متنوع از‬ ‫سوی دشمنان هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و ملت ایران‬ ‫گ و باعظمت‌تر از آن اس��ت که کسی بتواند آن‬ ‫بزر ‌‬ ‫را تهدید کند‪ .‬انشااهلل با عزت و سربلندی و شکست‬ ‫دشمنان از این مرحله سخت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهل سنت وفادار به نظام است‬ ‫در ابت��دای ای��ن دی��دار آقای میرزا عل��ی‪ ،‬امام‬ ‫جمع��ه آق‌قال در س��خنانی با قدردانی و تش��کر از‬ ‫رئیس‌جمهوری و دولت به‌دلیل خدمات و زحمات‬ ‫فراوانی که برای کاستن از آالم سیل‌زدگان استان‬ ‫گلستان انجام داده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬در حادثه سیل همه‬ ‫نهاد‌های دولتی و امدادی و نیروهای مسلح حضور‬ ‫گسترده و فعالی داشتند و همگی تالش می‌کردند‬ ‫از آسیب‌ها و آالم ناشی از سیل بکاهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اهل س��نت ایران اس�لامی‬ ‫فرصت��ی ب��رای نظام جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اهل سنت تابع‪ ،‬دوس��تدار و وفادار‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی ایران بوده و عزت اسالم‬ ‫و انقالب اسالمی را دوست دارند و این را در طول ‪۸‬‬ ‫سال دفاع مقدس با تقدیم هزاران شهید‪ ،‬جانباز و‬ ‫بسیجی ثابت کردند‪.‬‬ ‫ام��ام جمعه آق‌قال با تاکید بر اینکه اهل س��نت‬ ‫مدافع انقالب اسالمی بوده‪ ،‬هستند و خواهند بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اهل س��نت افرادی قانع‪ ،‬نجیب و صبور‬ ‫هستند و در ‪ ۵ ،۴‬سال گذشته حقیقتا و انصافا اهل‬ ‫سنت مورد توجه رئیس‌جمهوری قرار داشته‌اند و‬ ‫زحماتی که در این دوره برای اهل س��نت کشیده‬ ‫ش��ده قابل ستایش است‪ .‬شیخ س��ید عبدالباعث‬ ‫قتال��ی‪ ،‬امام جمعه اهل س��نت بندرعباس نیز در‬ ‫این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های‬ ‫دول��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه توجه به ارزش‌های‬ ‫اخالقی و اجتماعی تا ح��دودی پایین آمده و این‬ ‫ناراحت‌کننده اس��ت و باید مسئوالن و مدیران به‬ ‫این موضوع توجه ویژه داش��ته باشند‪ .‬امام جمعه‬ ‫اهل س��نت بندرعباس خاطرنشان کرد‪ :‬به‌عنوان‬ ‫مرزنش��ینان جنوب ایران هرچند تحت تبلیغات‬ ‫وس��یع و در تیررس دش��منان قرار گرفته‌ایم‪ ،‬اما‬ ‫دش��منان نمی‌توانند خللی در عزم و اراده ما ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرگذار بر معادالت جهانی‬ ‫ماموس��تا محمدپور‪ ،‬مدرس ح��وزه علمیه نیز‬ ‫در س��خنان جداگانه‌ای پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫ای��ران را یکی از پدیده‌های عجی��ب و به تعبیری‬ ‫معجزه قرن توصیف کرد و گفت‪ :‬به‌واسطه انقالب‬ ‫اسالمی خاک پاک ایران به حاکمیت دینی معطر‬ ‫و متبرک شد‪.‬‬ ‫وی اس�لامی و مردمی بودن را دو ویژگی اصلی‬ ‫انقالب اس�لامی دانس��ت و گفت‪ :‬ای��ن دو ویژگی‬ ‫مردم‌ساالری دینی را به‌وجود آورد و واژه جدیدی‬ ‫به ادبیات سیاس��ی جه��ان اضافه ک��رد و در نظر‬ ‫دارد جهان محروم از معنویت‪ ،‬اخالق و مس��اوات‬ ‫را دگرگ��ون کند و در عمر پربرک��ت خود باوجود‬ ‫توطئه‌های دش��منان و جنگ تحمیلی و محاصره‬ ‫اقتصادی‪ ،‬امروز در مع��ادالت منطقه‌ای و جهانی‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫هیچ گونه احتکار کاالهای اساسی گزارش نشده است‬ ‫رصد می‌کنیم و چنانچه اخباری در رس��انه‌ها‬ ‫منتشر شود و به‌نوعی سیاه‌نمایی باشد‪ ،‬تذکر‬ ‫الزم را به آن رس��انه خواهیم داد‪ .‬وزیر کش��ور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مسئله بعد‪ ،‬فضای بازار است که در‬ ‫شرایط کنونی باید از اصناف تشکر کنیم که با‬ ‫دول��ت همراهی می‌کنند و تالش دارند کاالها‬ ‫را با شرایط و قیمت‌های مناسب به‌دست مردم‬ ‫برس��انند‪ ،‬اما همچنان نگرانی‌هایی در زمینه‬ ‫افزایش قیمت‌ها جدا از دالیل واردات و به‌ویژه‬ ‫در نظ��ام توزیع وجود دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬خودرو‪،‬‬ ‫ش��کر و‪ ...‬نیز از موضوعات��ی بودند که در این‬ ‫نشس��ت درباره آنها بحث ش��د و بخش بسیار‬ ‫زیادی از مش��کالت‌مان به‌دلیل نبود مدیریت‬ ‫درس��ت در فضای مجازی است‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫بحث کاغذ بود که از کاالهای بسیار پرمصرف‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬بای��د روی ظرفی��ت تولید‬ ‫داخلی کاغذ حس��اب کنیم‪ .‬گزارش‌ها نشان‬ ‫می‌دهد ‪ ۵۰‬درصد نیاز کاغذ کشور را می‌توان‬ ‫در داخ��ل تولید کرد‪ .‬این عدد بس��یار خوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی فضلی تصریح کرد‪ :‬باید مواد‬ ‫اولیه را وارد کنیم تا کارخانه‌ها فعال ش��وند و‬ ‫تولی��د داخلی افزایش یابد‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می‌ش��ود ه��م تولید داخلی گس��ترش یابد و‬ ‫ه��م قیمت‌ها کاهش پیدا کن��د و در کنار آن‬ ‫از بخش‌هایی که استفاده گسترده‌ای از کاغذ‬ ‫دارن��د‪ ،‬خواهش می‌کنیم در عین حال که بر‬ ‫کیفی��ت نظارت می‌کنند‪ ،‬در مصرف کاغذ نیز‬ ‫صرفه‌جوی��ی و مصرف خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اطالع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬بح��ث دیگر بازار متش��کل ارز‬ ‫بود که بان��ک مرکزی این موضوع را به‌عنوان‬ ‫یک��ی از ابزارهای مدیریتی خود مطرح کرد و‬ ‫توضیحاتی که در جلسه داده شد نشان از این‬ ‫دارد که کار کارشناسی خوبی روی آن در حال‬ ‫انجام است اما الزمه آن این است که در زمینه‬ ‫اطالع‌رس��انی و تبلیغات مناسب و همچنین‬ ‫انجام نخستین تراکنش «اینستکس» در چند هفته آینده‬ ‫فدری��کا موگرین��ی پ��س از نشس��ت وزی��ران خارجه‬ ‫کش��ورهای اروپایی در بروکسل‪ ،‬پایتخت بلژیک با تاکید‬ ‫بر ضرورت ادامه حیات توافق هس��ته‌ای ب��ا ایران‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد نخس��تین تراکنش س��ازکار مالی اروپا برای تجارت‬ ‫با ایران موس��وم به «اینس��تکس» در چن��د هفته آینده‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ش��بکه خبری بی‌بی‌س��ی در‬ ‫پایان نشس��ت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکس��ل‪،‬‬ ‫موگرینی در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت با وزیران‬ ‫خارج��ه آلمان‪ ،‬انگلیس و فرانس��ه درب��اره عملی کردن‬ ‫نخس��تین تراکنش در چند هفته آین��ده گفت‌وگو کرده‬ ‫است‪ .‬مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به‬ ‫اینکه آژانس بین‌المللی ان��رژی اتمی تاکنون در چندین‬ ‫گ��زارش پایبندی ای��ران به برجام را تایی��د کرده‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وزیران امور خارجه ‪ ۲۸‬کشور عضو اتحادیه اروپا نیز‬ ‫تاکی��د دارند که آژانس تنها مرجع ارزیابی پایبندی ایران‬ ‫به برجام اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬اتحادیه اروپا و تمام کشورهای‬ ‫اروپایی مصمم به اجرای کامل برجام هس��تند‪ .‬موگرینی‬ ‫در پاسخ به پرسش��ی درباره سفر مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه امریکا به بروکس��ل ب��رای رایزنی درب��اره ایران‬ ‫گفت‪ :‬به‌عن��وان اتحادیه اروپا ما همواره طرفدار گفت‌وگو‬ ‫هس��تیم؛ بنابراین از مذاکره حمای��ت می‌کنیم‪ .‬گفت‌وگو‬ ‫کردن همواره بهتر از گفت‌وگو نکردن است؛ به‌ویژه زمانی‬ ‫که تنش به‌وجود می‌آید‪ .‬موگرینی درباره نتایج دیدارش‬ ‫با وزیر خارجه امریکا نیز گفت‪ :‬پمپئو به‌طور روشن نه‌تنها‬ ‫از م��ن بلکه از وزیران خارجه اتحادیه اروپا ش��نید که ما‬ ‫در شرایط حساسی به سر می‌بریم و مناسب‌ترین واکنش‬ ‫در این موقعیت خویش��تنداری اس��ت تا کار به درگیری‬ ‫نظامی نکش��د‪ .‬مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫از ایران خواس��ت ب��ه تعهداتش در برجام پایبند باش��د‬ ‫و اف��زود اتحادی��ه اروپا به اج��رای کامل برج��ام پایبند‬ ‫است‪.‬‬ ‫فدری��کا موگرینی بار دیگ��ر تاکید کرد اتحادیه اروپا و‬ ‫همه اعضای آن کاملا مصمم هس��تند که توافق هسته‌ای‬ ‫با ایران به‌طور کامل اجرا شود‪ .‬در ادامه او به این پرسش‬ ‫پاس��خ داد که آیا تالش ایران برای ادامه صادرات نفت تا‬ ‫یک میلیون بشکه در روز نتیجه خواهد داد یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درباره این موضوع نمی‌توانم اظهارنظر کنم‪ .‬اتحادیه اروپا‬ ‫تا زمانی که ای��ران به تعهداتش در برجام پایبند بماند از‬ ‫اج��رای کامل برجام حمایت خواهد کرد‪ .‬موگرینی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را تایید‬ ‫ک��رده و این تنها نهاد برای قضاوت درباره پایبندی ایران‬ ‫به برجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪2‬خواسته اهل سنت‬ ‫همچنین به گزارش امتداد‪ ،‬مولوی عبدالحمید‬ ‫ام��ام جمعه اهل س��نت زاهدان‪ ،‬در دی��دار علما و‬ ‫فرهیختگان اهل‌س��نت با رئیس‌جمهوری‪ ،‬ایران‬ ‫اس�لامی را «مجموعه‌ای از اتحاد اقوام و مذاهب»‬ ‫دانس��ت‪ .‬او بر لزوم «اج��رای عدالت» در حق اقوام‬ ‫و مذاه��ب برای همراهی آنه��ا با نظام تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایران اس�لامی متش��کل از ادیان‪ ،‬مذاهب و‬ ‫اقوام گوناگون اس��ت و «ایران» نام اتحاد این ادیان‬ ‫و مذاهب و اقوام اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه باید‬ ‫به‌گونه‌ای عمل ش��ود که تمام این اقوام و مذاهب‬ ‫در کش��ور دیده ش��وند و در اداره کشور مشارکت‬ ‫داشته باشند تا از طریق اتحاد‪ ،‬مشکالت حل شود‬ ‫و ب��ا نظام و حاکمیت همراه باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه‬ ‫اهل‌س��نت که بر مسیر اعتدال و میانه‌روی اجماع‬ ‫دارد و دنبال امت واحده است‪ ،‬همواره در ‪ 40‬سال‬ ‫گذش��ته نظام جمهوری اسالمی ایران را همراهی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جامع��ه اهل‌س��نت مش��کالت و‬ ‫خواس��ته‌های گوناگون��ی دارد‪ ،‬اما دو خواس��ته‬ ‫مه��م و مح��وری دارد که اگر به این دو خواس��ته‬ ‫رسیدگی شود‪ ،‬مسئوالن نظام مطمئن باشند که‬ ‫اهل‌سنت با قلب و قالب در خدمت نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران خواهند بود و این نظام را همراهی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬نخس��تین خواسته محوری جامعه‬ ‫اهل‌س��نت «تامین آزادی‌های مذهبی بیش��تر»‬ ‫و دوم «بکارگیری شایس��تگان اهل‌س��نت و سایر‬ ‫اق��وام و مذاهب بدون هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی»‬ ‫است‪ .‬مشارکت دادن اقوام و مذاهب در اداره کشور‬ ‫وح��دت پایدار و امنیت ملی م��ا را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫مولوی عبدالحمید افزود‪ :‬ما اهل مذاکره و گفتمان‬ ‫هستیم‪ .‬اصل «گفتمان» در اسالم ایرادی ندارد‪ ،‬ما‬ ‫نی��ز نباید باب گفتمان را ببندیم‪ ،‬بلکه ضمن دفاع‬ ‫از حقوق خودمان‪ ،‬باید با دشمنان‌مان هم مذاکره‬ ‫و گفتمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫پاسخگویی به شایعه‌ها بهتر ورود کنیم و برای‬ ‫ایج��اد اعتماد در مردم به‌‌ویژه کس��انی که با‬ ‫این بازار متش��کل کار می‌کنند و در کنار آن‬ ‫نظارت درست که همیشه در آن دچار مشکل‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اقدام کنی��م‪ .‬رحمانی‌فضلی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موضوع دیگری که در جلسه مورد بحث‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬احتکار کاال بود که در این موضوع‬ ‫هم تعزیرات‪ ،‬هم اصناف و هم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با همکاری اس��تانداری‌ها و‬ ‫فرمانداری‌ه��ا ورود کردند و امروز گزارش��ی‬ ‫باعنوان احتکار به‌عنوان یک مش��کل و معضل‬ ‫در جامع��ه وجود ن��دارد و همه محصوالت به‬ ‫اندازه اس��ت ک��ه نیاز به احت��کار وجود ندارد‬ ‫ام��ا همچنان قوه قضایی��ه‪ ،‬تعزیرات و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متولی هس��تند تا در‬ ‫کن��ار اصناف‪ ،‬این موض��وع را رصد کنند و به‬ ‫م��ردم این اعتماد را بدهن��د که مایحتاج آنها‬ ‫به‌خوبی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫انتقاد از جمله‌های تکراری اروپاییان‬ ‫برای سازکار مالی‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی در یادداش��تی در اینس��تاگرام با انتقاد از‬ ‫جمالت تکراری اروپاییان برای راه‌اندازی س��ازکار مالی‪ ،‬نوش��ت‪ :‬اگر‬ ‫اروپایی‌ه��ا نگران واکنش امریکا درباره ن��وع کاالی صادراتی به ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬می‌توانن��د توانایی خود را با صدور کاالهای اساس��ی و دارو‬ ‫امتح��ان کنند‪ .‬به گ��زارش ایبنا عبدالناصر همتی در این یادداش��ت‬ ‫اف��زود‪ :‬از ح��دود یک س��ال پیش اروپ��ا به‌دنبال یک س��ازکار مالی‬ ‫ب��رای انجام تج��ارت با ایران بود تا اینکه س��رانجام ‪ ۳‬ماه پیش آن را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نزدیک ‪ 2‬ماه اس��ت س��ازکار متناظر با آن‬ ‫با عنوان س��ازکار تجارت و تامین مالی «س��اتما» در تهران راه‌اندازی‬ ‫و مدی��ران آن به اروپایی‌ها معرفی ش��ده‌اند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تکرار م��داوم جمالتی مانند دنبال س��ازکار مالی بودن از‬ ‫سوی مسئوالن اروپایی‪ ،‬گزاره‌ای تکراری و نخ‌نما‌شده است‪ .‬ساده‌ترین‬ ‫کار برای عملیاتی کردن «اینس��تکس» و «س��اتما» برداشت نفت از‬ ‫س��وی ش��رکت‌ها و نهادهای اروپایی یا اعطای ی��ک خط اعتباری به‬ ‫صادرکنن��دگان اروپایی برای ش��روع صادرات به ایران اس��ت‪ .‬همتی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬اروپایی‌ها اگر نگران واکنش امری��کا درباره نوع کاالهای‬ ‫صادراتی به ایران هس��تند‪ ،‬می‌توانند توانایی خود را با صدور کاالهای‬ ‫اساس��ی و دارو امتح��ان کنن��د‪ .‬ح��ال می‌توان گفت ت��وپ در زمین‬ ‫اروپاست!‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫‪ ۵‬بانک در واگذاری امالک و دارایی‌های خود بهتر عمل کرده‌اند‬ ‫مه�ر‪ -‬دیدار و گفت‌وگوی وزیران امور خارجه‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران و هند روز گذش��ته در‬ ‫دهلی نو برگزار ش��د‪ .‬محمدج��واد ظریف بعد از‬ ‫دیدار ب��ا همتای هندی خ��ود در دهلی نو درباره‬ ‫محوره��ای گفت‌وگ��وی خ��ود با ای��ن دیپلمات‬ ‫ارش��د هندی‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسه درباره آخرین‬ ‫تحوالت برج��ام و اقدام‌های جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در ای��ن زمینه توضیحات��ی را ارائه کردیم‪،‬‬ ‫مواض��ع ای��ران را تبیین کردی��م و همان‌طور که‬ ‫برای شریکان نزدیک‌مان از جمله روسیه مواضع‬ ‫خود را تش��ریح کرده بودیم‪ ،‬در ای��ن دیدار نیز به‬ ‫تبیین مواضع خود درباره برجام و مس��ائل مربوط‬ ‫به آن پرداختیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این جلس��ه درباره‬ ‫مسائل منطقه و سیاست‌های خطرناکی که افراد‬ ‫تندرو در داخل حکومت امریکا و در منطقه تالش‬ ‫دارند تحمیل کنند‪ ،‬صحبت ش��د‪ .‬نگرانی‌هایی از‬ ‫اقدام‌ها و خرابکاری‌های مش��کوکی که در منطقه‬ ‫در حال رخ دادن اس��ت وجود دارد و ما در گذشته‬ ‫پیش‌بین��ی کرده بودیم که عده‌ای تالش خواهند‬ ‫کرد با انجام این‌گونه اقدام‌ها به تنش‌ها در منطقه‬ ‫دامن بزنند‪ .‬ظریف خاطرنشان کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫همچنی��ن در زمین��ه انرژی‪ ،‬اس��تفاده از چابهار‪،‬‬ ‫تحوالت افغانس��تان و اهمیت مبارزه با تروریسم‬ ‫در این کشور رایزنی و گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی درباره ادعای رویترز مبنی بر‬ ‫گره زدن ماندن در برجام ازس��وی ایران با فروش‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ون بش��که نفت در روز‪ ،‬ضم��ن رد این‬ ‫خبرس��ازی گفت‪ :‬نظر و مطالب��ات بحق ایران در‬ ‫نام��ه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت رئیس‌جمه��وری محترم‬ ‫کشورمان به سران کشورهای باقیمانده در برجام‬ ‫به وضوح و با صراحت بیان شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دادس��تان دادگاه وی��ژه محاکمه صدام‬ ‫و س��خنگوی رس��می س��ید مقتدا ص��در‪ ،‬رهبر‬ ‫جریان صدر و حامی فراکس��یون بزرگ س��ائرون‬ ‫در پارلمان عراق گفت نباید در برابر سیاست‌های‬ ‫خصمانه امری��کا علیه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫سکوت کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬اش��تفان زایبرت‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت آلمان اعالم کرد این کش��ور در‬ ‫ح��ال فعالیت ب��رای ایجاد و حفظ کان��ال قانونی‬ ‫تجارت با ایران اس��ت‪ .‬در همین حال شبکه زد‌دی‬ ‫‌اف آلمان گزارش داد اجرا نشدن سازکار مالی ویژه‬ ‫بین ایران و اتحادیه اروپا س��بب کاهش مناسبات‬ ‫تجاری شرکت‌های آلمانی با تهران شده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سید عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکمت‬ ‫مل��ی عراق پ��س از دیدار ب��ا مقام��ات کویتی در‬ ‫کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد افزایش تنش در‬ ‫مواض��ع امریکا و جمهوری اس�لامی ایران دغدغه‬ ‫بزرگی برای عراق و منطقه است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سرگئی الوروف در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫مشترک با وان‌ایی‪ ،‬همتای چینی خود در سوچی‬ ‫گفت‪ :‬ما بر ای��ن عقیده‌ایم که اتحادیه اروپا باید به‬ ‫تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کند؛ ضمن‬ ‫اینکه روس��یه و چین در لزوم حفظ برجام و اجرای‬ ‫آن اتفاق‌نظر دارند‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬برای��ان هوک‪ ،‬رئیس گ��روه اقدام علیه‬ ‫ایران که همراه با مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا‬ ‫به بروکس��ل رفته‪ ،‬گفت در دیدار ب��ا وزیران امور‬ ‫خارج��ه اتحادیه اروپا درب��اره حادثه فجیره بحث‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت ام��ور خارج��ه در بیانی��ه‌ای‬ ‫به‌مناسبت یوم‌النکبه (س��الگرد اشغال سرزمین‬ ‫فلس��طین) تاکید کرد ‪ ۷۱‬س��ال پیش در این روز‪،‬‬ ‫موجودیتی نامش��روع به نام رژیم صهیونیس��تی‬ ‫متولد ش��د که امروز عامل اساس��ی ایج��اد تمام‬ ‫بحران‌های منطقه‌ای و تهدیدکننده واقعی صلح و‬ ‫امنیت بین‌المللی است‪.‬‬ ‫عصرایران‪ -‬ژان ایو لودریان‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫فرانس��ه در گفت‌وگو با روزنامه پاریس��ین با حمله‬ ‫به سیاست‌های رئیس‌جمهوری امریکا اعالم کرد‬ ‫سیاس��ت‌های ترامپ عامل هرج‌ومرج بین‌المللی‬ ‫شده و جهان را خطرناک‌تر از گذشته کرده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬معاون دستیار وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫در دیدار با وزیر امور خارجه افغانس��تان از معافیت‬ ‫بندر چابه��ار از تحریم‌های امریکا علیه ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬صبغ��ت‌اهلل احمدی‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه افغانس��تان در پی دیدار وزیر امور خارجه‬ ‫این کش��ور با آلیس ولز‪ ،‬معاون دس��تیار وزیر امور‬ ‫خارجه امریکا در بخش آس��یای جنوبی و مرکزی‬ ‫در صفح��ه توییتر خود نوش��ت‪ :‬خان��م ولز تداوم‬ ‫معافی��ت بندر چابهار را در رویارویی با تحریم‌های‬ ‫امریکا علیه ایران به وزیر امور خارجه افغانس��تان‬ ‫اطالع دادند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جورف بورل‪ ،‬وزیر خارجه اسپانیا درباره‬ ‫ت��داوم برجام گفت‪ :‬امیدوارم ایرانیان نظرش��ان را‬ ‫تغییر دهند‪ .‬ما هر راهکاری را که برای حفظ توافق‬ ‫هسته‌ای با ایران الزم است‪ ،‬به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ما از تصمی��م ترامپ برای خروج از برجام بس��یار‬ ‫متاس��فیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم هر آنچه‬ ‫که الزم اس��ت ب��رای جلوگیری از خ��روج ایران از‬ ‫برجام انجام دهند‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫گزارش‬ ‫سمفونی ناموزون‬ ‫مسکن در برنامه‌های‬ ‫توسعه ایران‬ ‫هر لحظه فرصتی‬ ‫از دست می‌رود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از آخرین وضعیت درآمدهای نفتی و شیوه‌های تامین مالی کاالهای اساسی‬ ‫شهرام کوسه‌غراوی‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫‹ ‹سامانه نیما‌ راه تخلیه فشار‬ ‫نباید فراموش ش��ود ک��ه دول��ت در مدیریت مناب��ع و مصارف‬ ‫مش��کالت س��اختاری دارد اما ش��رایط دولت دوازده��م اکنون به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که میزان درآمد دولت با هزینه‌های جاری کش��ور‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫اختصاص یافت و در کل سال ‪ ۹۷‬افزون‌بر ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۶۵‬میلیون دالر برای ‪ ۴‬سر‌فصل ارز ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی در نظر گرفته شد‪ .‬کارشناسان اقتصاد‌ معتقدند‬ ‫کمب��ود بس��یاری از کاالهای اساس��ی نش��ان می‌دهد‬ ‫نظارت بر شیوه تامین کاالهای اساسی و نوع هزینه‌کرد‬ ‫ارز دولتی در این زمینه مشکالت بسیاری داشته‌ است‬ ‫چرا‌که اگر این‌گونه نبود‪ ،‬سیاس��ت‌های س��ال گذشته‬ ‫می‌توانست بخش قابل‌توجهی از مشکالت امسال را هم‬ ‫برطرف کند اما نه‌تنها این‌طور نشد‪ ،‬بلکه سال گذشته‬ ‫هم تامین کاالی اساسی با مشکالتی روبه‌رو بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز دولتی و کاالهای اساسی‬ ‫ه��ادی قوامی‪ ،‬عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ارز دولتی برای‬ ‫کاالهای اساس��ی‪ ،‬نهاده‌های کشاورزی و دامی‪ ،‬دارویی‬ ‫و س�لامت و نیازهای وزارت عل��وم و تحقیقات در نظر‬ ‫کدام حقوق‌ها از مالیات معاف هستند؟‬ ‫بر اس��اس قوانین مالیاتی‪ ،‬حقوق بازنشس��تگی و مستمری پایان خدمت‪،‬‬ ‫بازخری��د خدمت‪ ،‬مس��تمری پرداختی به وراث‪ ،‬حق س��نوات و حقوق ایام‬ ‫مرخصی استفاده نشده معاف از مالیات هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس قوانین مالیاتی‪ ،‬درآمدی که شخص حقیقی در‬ ‫خدمت ش��خص دیگر‌(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تس��لیم نیروی کار‬ ‫خود بابت اش��تغال در ایران بر حس��ب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا‬ ‫غیر‌نقد کس��ب می‌کند‪ ،‬مش��مول مالیات بر درآمد حقوق است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫برخی از انواع حقوق‌ها از شمول مالیات خارج هستند‪.‬‬ ‫حقوق بازنشستگی‪ ،‬وظیفه و مستمری پایان خدمت‪ ،‬خسارت‌های اخراج و‬ ‫بازخرید خدمت و وظیفه‪ ،‬مستمری پرداختی به وراث‪ ،‬حق سنوات و حقوق‬ ‫ایام مرخصی استفاده نشده‪ ،‬هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل‪،‬‬ ‫مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه برای استفاده کارگران و خانه‌های‬ ‫ارزان‌‌قیمت س��ازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد اس��تفاده‬ ‫کارگران قرار می‌گیرد‪ ،‬معاف از مالیات است‪.‬‬ ‫همچنی��ن وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خس��ارت بدن��ی و معالجه و‬ ‫امثال آن‪ ،‬عیدی س��االنه یا پاداش پایان س��ال در کل معادل یک دوازدهم‬ ‫میزان معافیت مالیاتی‪ ،‬خانه‌های س��ازمانی که ب��ا اجازه قانونی یا به موجب‬ ‫آیین‌نامه‌های خاص در اختیار ماموران کشوری قرار داده می‌شوند از مالیات‬ ‫معاف هس��تند‪ .‬وجوهی نیز که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با‬ ‫افراد تحت تکفل آنها مستقیم یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان‬ ‫به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند مزایای غیرنقدی پرداختی به‬ ‫کارکنان حداکثر مع��ادل دو دوازدهم معافیت قانونی درآمد حقوق کارکنان‬ ‫نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ای��ران اعم از نظام��ی و انتظامی نیز از‬ ‫پرداخت مالیات معاف هس��تند‪ .‬بر اس��اس قوانین مالیاتی‪ ،‬مشموالن قانون‬ ‫اس��تخدامی وزارت اطالع��ات‪ ،‬جانبازان انقالب اس�لامی و جنگ تحمیلی و‬ ‫آزادگان معاف از مالیات هستند و ‪ ۵۰‬درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل‬ ‫در مناط��ق کمتر‌توس��عه‌یافته نی��ز بر مبنای فهرس��ت س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود‪.‬‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬کاالهای اساس��ی‬ ‫ش��امل بنزین‪ ،‬ان��واع دانه‌های روغنی‪ ،‬روغن‪ ،‬گوش��ت‬ ‫قرم��ز‪ ،‬حبوبات‪ ،‬تخم‌مرغ‪ ،‬چای خش��ک خارجی‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫الستیک‪ ،‬مواد اولیه الستیک‪ ،‬کاغذ و مواد اولیه کاغذ‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات خاص تولیدی می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بر اس��اس پیش‌بینی‌ه��ا‪ ،‬از فروش‬ ‫نفت در امس��ال حدود ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر درآمد ارزی‬ ‫خواهیم داش��ت که این موضوع نش��ان می‌دهد تامین‬ ‫نیازها بسیار دشوار می‌شود‪ .‬در حکم بند (ز) تبصره ‪۷‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬دولت مکلف شده تا ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫دالر از مناب��ع حاصل از صادرات نف��ت را برای تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی اختصاص دهد و گفته شده است در‬ ‫مواردی که ارز نیمایی داده می‌ش��ود درآمد حاصل از‬ ‫مابه‌التف��اوت ارز نیمایی و دولتی را به تولید و کمک به‬ ‫معیشت قشر آسیب‌پذیر جامعه اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش درآمد‬ ‫مرتضی افقه‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و اقتص��اددان در این‬ ‫زمین��ه به‬ ‫گفت‪ :‬نباید فراموش ش��ود که دولت‬ ‫در مدیریت منابع و مصارف مش��کالت ساختاری دارد‬ ‫اما ش��رایط دولت دوازدهم اکنون به گونه‌ای است که‬ ‫میزان درآمد دولت با هزینه‌های جاری کشور همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬باید این موضوع را در نظر داشت‬ ‫که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که فشارها بر ایران‬ ‫افزای��ش خواه��د یاف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به عب��ارت دیگر‪،‬‬ ‫امریکا تالش می‌کند تا بیش��ترین آس��یب را به اقتصاد‬ ‫ایران وارد کند‪ .‬دولت نیز در این زمینه باید بکوش��د تا‬ ‫با افزای��ش درآمدهای ارزی هزینه‌های کش��ور و خود‬ ‫را پوش��ش دهد‪ .‬میزان درآمدهای دول��ت به اندازه‌ای‬ ‫کاهش یافته که با استفاده از شیوه‌های مدیریت منابع‬ ‫و مصارف کار چندانی نمی‌توان انجام داد‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هادی قوامی‬ ‫رمضانعلی سبحانی‌فر‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫رشد مدیریت زنان در سیستان‌و بلوچستان‬ ‫‌‌در س��ال‌های اخیر افزایش مشارکت اقتصادی زنان همواره‬ ‫م��ورد توجه بوده‌ اما متاس��فانه آمارها حاکی از آن اس��ت که‬ ‫ب��ا وجود افزایش چش��مگیر تعداد زنان توانمن��د و کارآفرین‬ ‫در کش��ور‪ ،‬میزان مش��ارکت اقتصادی زنان به‌ویژه در مشاغل‬ ‫مدیریتی و در تصدی پس��ت‌های مدیریتی بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارهای ثبت‌شده در س��امانه جامع آمارهای ثبتی‬ ‫تعاون از میزان مش��ارکت زنان در مدیریت تعاونی‌ها و س��هم‬ ‫مدی��ران عام��ل زن در اداره تعاونی‌ها از بی��ن ‪ ۳۸۲۳‬مدیری‬ ‫ک��ه جنس��یت آنها به عن��وان مدیرعام��ل تعاونی‌های ثبت و‬ ‫تش��کیل شده در سال ‪ ۱۳۹۷‬اظهار و ثبت شده‪ ۳۲۳۶ ،‬نفر را‬ ‫مردان‌(‪ ۸۴.۶‬درصد) و ‪ ۵۸۷‬نفر را‌(‪ ۱۵.۴‬درصد) زنان تشکیل‬ ‫می‌دهند‪ .‬مقایسه استانی سهم مدیران زن نشان می‌ده ‌د سهم‬ ‫مدیران زن در تعاونی‌های ثبت‌ش��ده در استان‌های سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬ایالم و لرس��تان به ترتیب با ‪‌‌۲۳.۵ ،۲۸‬و ‪۲۳.۲‬‬ ‫درصد بیش��ترین میزان را نسبت به سایر استان‌ها دارد‪ .‬دلیل‬ ‫باال بودن این نس��بت در این اس��تان‌ها نیاز به بررسی بیشتر از‬ ‫ابعاد مختلف اقتصادی دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در اس��تان سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان تعاونی‌هایی که به تولید صنایع‌دس��تی همچون‬ ‫سوزن‌دوزی می‌پردازند بیشتر از سایر استان‌ها است‪ .‬همچنین‬ ‫باال بودن سهم مدیران زن تعاونی در استان‌های محروم نشان‬ ‫می‌دهد در این استان‌ها زنان در جهت بهبود معیشت و اقتصاد‬ ‫خانواده مش��ارکت بیشتری در تش��کیل و مدیریت تعاونی‌ها‬ ‫دارند‪ .‬از طرفی‪ ،‬انتظار می‌رود سهم مدیران زن در تعاونی‌هایی‬ ‫که نسبت باالیی از اعضا را زنان تشکیل می‌دهند و به عبارتی‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۷۰‬درصد اعضای آنها زن هس��تند‪ ،‬بیشتر باشد‪ .‬از‬ ‫بین ‪ ۶۳۳‬تعاونی فعالی که در سال ‪ ۱۳۹۷‬تحت عنوان تعاونی‬ ‫بانوان ثبت و تش��کیل ش��ده و جنس��یت مدیر تعاونی اظهار و‬ ‫ثبت شده است ‪ ۲۶۹‬مورد‌(‪ ۴۳.۵‬درصد) از سوی زنان مدیریت‬ ‫می‌ش��ود هرچند که مدیریت زن��ان تنها به تعاونی‌های بانوان‬ ‫یا تعاونی‌های با فعالیت صنایع‌دس��تی همچون سوزن‌دوزی‪،‬‬ ‫خیاط��ی و قالیباف��ی منحصر نبوده و در دیگ��ر تعاونی‌ها نیز‬ ‫از جمل��ه تعاونی‌ه��ای دانش‌بنیان مدی��ران زن وجود دارد‪ .‬از‬ ‫ن تش��کیل و ثبت‌ش��ده در س��ال‬ ‫میان ‪ ۲۸‬تعاونی دانش‌بنیا ‌‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬مدیری��ت ‪ ۴‬تعاون��ی‌(‪ ۱۴.۳‬درصد) ب��ه زنان اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬در برخی از تعاونی‌ها با وجود بیش��تر بودن‬ ‫اعضای مرد نسبت به اعضای زن‪ ،‬مدیریت تعاونی بر‌عهده زنان‬ ‫است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مدیریتی باالی زنان‬ ‫است و سیاس��ت‌گذاری‌ها‌ باید به شکلی باشد که فرصت‌های‬ ‫بیش��تری در اختی��ار زنان قرار گی��رد و از توانمندی‌های آنها‬ ‫حداکثر اس��تفاده شود‪ .‬بر اساس آمارها‪ ۱۰ ،‬هزار تعاونی زنان‬ ‫در کل کشور فعالیت دارند و بیش از یک میلیون نفر ر آن عضو‌‬ ‫هس��تند‪ .‬مش��اور امور بانوان وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به ایس��ن‌ا گف��ت‪ :‬زنان ‪ ۲۵‬درصد اعض��ای تعاونی‌های فعال را‬ ‫تش��کیل می‌دهند و دس��تیابی به توس��عه همه‌جانبه و پایدار‬ ‫بدون مش��ارکت همه‌جانبه زنان در عرص��ه اقتصاد و اجتماع‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬وحیده نگین با اش��اره به فعالیت تعاونی‌های‬ ‫زنان در گرایش‌های مختلفی همچون چرم و پوش��اک‪ ،‬فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬صنایع‌دستی‪ ،‬کشاورزی و دامداری‪ ،‬نقش بنگاه‌های‬ ‫تعاون��ی را در کاه��ش فقر‪ ،‬تامین معیش��ت و باال بردن انگیزه‬ ‫و اش��تیاق زنان به‌ویژه زنان سرپرس��ت خانوار در مش��ارکت‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی موثر می‌دان��د‪ .‬او از تعاونی‌ها به عنوان‬ ‫یکی از ابزارهای افزایش مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته نام برد و توضیح داد‪ :‬گس��ترش نگاه جنسیتی و‬ ‫فرهنگ مردساالرانه مانع ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی و‬ ‫اقتصادی می‌شود در حالی که اشتغال زنان به تعادل میان کار‬ ‫و زندگی منجر می‌ش��ود و در سایه مشارکت همه‌‌جانبه زنان‪،‬‬ ‫توس��عه‌ای پایدار و همه‌جانبه به دس��ت می‌آید‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تعاونی زنان در کل کش��ور فعالیت دارند و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫اعضای تعاونی‌های فعال را زنان تش��کیل می‌دهند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫آماره��ا‪ ،‬بیش از ‪ ۱۱‬درصد تعاونی‌های کش��ور را تعاونی‌های‬ ‫زنان تشکیل می‌دهند که در قالب توسعه تعاونی‌های خانگی‪،‬‬ ‫شبکه‌سازی و ظرفیت‌سازی در بخش تعاون و مشاغل خانگی‬ ‫می‌ت��وان از ظرفیت زنان اس��تفاده کرد‪ .‬فراه��م کردن امکان‬ ‫مش��ارکت آحاد مختلف جامعه به‌‌ویژه زنان به عنوان نیمی از‬ ‫جمعیت فعال کشور در تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫یکی از اهداف و کارکردهای اساس��ی تعاونی‌ها برای دستیابی‬ ‫به توس��عه پایدار است‪ .‬در طول یک دهه گذشته‪ ،‬تعاونی‌های‬ ‫بس��یاری با عنوان تعاونی زنان در کش��ور تاس��یس و با اقبال‬ ‫خوبی همراه شدند‪ .‬این تعاونی‌ها در گرایش‌های مختلفی اعم‬ ‫از تولی��دی‪ ،‬توزیعی و خدماتی فعالیت کرده و عمده تولیدات‬ ‫خ��ود را در حوزه‌های خدمات‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‪،‬‬ ‫گلیم و فرش دس��تباف و کش��اورزی ارائ��ه کرده‌اند‪ .‬بی‌تردید‬ ‫زنان در توس��عه اقتصاد و صادرات کش��ور نقش بسزایی دارند‬ ‫و باید از ظرفیت‌های بالقوه آنها به نحو شایس��ته استفاده کرد‪.‬‬ ‫ام��روز س��ازمان‌های بین‌المللی‪ ،‬تش��کیل تعاونی‌های زنان را‬ ‫به‌عن��وان یکی از راهبردهای اساس��ی کاه��ش نابرابری‌های‬ ‫جنسی و افزایش مشارکت در تمام امور اقتصادی و اجتماعی‬ ‫به دولت‌ها توصیه می‌کنند‪.‬‬ ‫از آن گذش��ته ارتق��ای منزلت زن��ان در جوامع و تعاونی‌ها‪،‬‬ ‫هم��واره برای نهضت تعاون از اهمیت بس��زایی برخوردار بوده‬ ‫ب��ه‌نحوی ک��ه اتحادیه بین‌الملل��ی تعاون(‪ )ICA‬در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۷۴(‌۱۹۹۵‬قطعنام��ه‌ای را ب��ه تصویب رس��اند که در آن‬ ‫اعضای اتحادیه بر لزوم برابری جنس��یتی زن و مرد به عنوان‬ ‫اولویتی جهانی تاکید کردند‪.‬‬ ‫تمام دولت‌ها در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته نش��ان‬ ‫داده‌ان��د ک��ه در تامین بودجه عمرانی کش��ور‬ ‫ضعف‌های ساختاری دارند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬دولت‬ ‫در شرایطی است که نیاز جدی به افزایش درآمد‬ ‫دارد‪ .‬در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تزریق‬ ‫بودج��ه به پروژه‌های عمرانی ب��دون تغییر در‬ ‫ساز‌کار تکرار مسیری است که در گذشته بارها‬ ‫تجربه ش��ده اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬بهترین شیوه‬ ‫در اجرای پروژه‌ه��ای عمرانی اولویت دادن به‬ ‫پروژه‌هایی است که زودبازده باشند‪ .‬پروژه‌ها‌ی‬ ‫عمرانی ب��زرگ در ایران با تاخیر جدی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��وند و این تاخیر در شرایطی که دولت با‬ ‫کاهش درآمد روبه‌رو اس��ت آسیب بسیاری به‬ ‫کشور می‌زند و باعث می‌شود هدررفت سرمایه‬ ‫رش��د مثبت داش��ته باشد‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫به دلیل ضعف س��اختار مهندسی و مدیریتی‪،‬‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی نمی‌توانند پروژه‌های‬ ‫عمرانی را اجرا کنند‪ .‬ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫نیز در ماه‌های گذشته راهی برای اجرای قانون‬ ‫بودجه نگذاش��ته اس��ت‪ .‬هر چند که دولت در‬ ‫مش��کالت به‌وجود‌آم��ده نق��ش دارد اما به هر‬ ‫حال ش��رایط اقتصادی کش��ور آم��اده اجرای‬ ‫برنامه بودجه نیس��ت و تزریق سرمایه به شیوه‬ ‫گذشته چالش‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫اینها در حالی اس��ت که اگر دولت بتواند هزینه‬ ‫تحقیق بر پروژه‌های جدید را به صفر برساند و‬ ‫پروژه‌های زودبازده را در دس��تور کار قرار دهد‪،‬‬ ‫فعالیت‌های بس��یاری در ای��ن زمینه می‌توان‬ ‫انجام داد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬در ش��رایط کنونی توقع‬ ‫نمی‌رود دولت پروژه‌های نیمه‌تمام و عمرانی را‬ ‫به پایان برس��اند اما ای��ن توقع می‌رود که روند‬ ‫بهسازی زیرساخت‌های عمرانی قطع نشود‪ .‬به‬ ‫این دلیل پروژه‌های زودبازده تاثیر قابل توجهی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫تمرکز بر توسعه ساخت‬ ‫داخل کاالها‬ ‫فرش��اد مقیم��ی در نشس��ت تخصصی پایش‬ ‫صنایع کل کشور که با محوریت بررسی وضعیت‬ ‫صنای��ع ماشین‌س��ازی و تجهیزات برگزار ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ ۳۵۰۰ :‬واحد وکارگاه صنعتی ماشین‌سازی‬ ‫و س��اخت تجهی��زات در کش��ور فعال اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬در این نشست که با حضور معاون‬ ‫امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کلید‬ ‫خورد‪ ،‬انجمن‌های تخصصی سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعتی‪ ،‬انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫و انجمن ماشین‌س��ازان صنایع غذایی با تشریح‬ ‫آخرین اقدام‌های انجام‌ش��ده در راستای توسعه‬ ‫ساخت داخل و بهره‌مندی از توانمندی‌های صنایع‬ ‫موجود درکشور‪ ،‬گزارشی از چالش‌ها و مشکالت‬ ‫پی��ش روی صنای��ع ارائه کردن��د‪ .‬همچنین در‬ ‫نشست تخصصی وضعیت صنایع ماشین‌سازی و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬توسعه عمق ساخت داخل‪ ،‬بروز‌رسانی‬ ‫فهرست کاالهای مشابه خارجی که امکان تولید‬ ‫در داخل کش��ور را دارند‪ ،‬نظ��ارت بر پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان داخلی در حوه تامی��ن مواد اولیه‪،‬‬ ‫توسعه صادرات محصوالت داخلی در کشورهای‬ ‫همس��ایه ب��ا همکاری ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫تعام��ل رایزن‌های اقتص��ادی با بخش خصوصی‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرف��ت و تصمیم‌های الزم‬ ‫در این راس��تا اتخاذ ش��د‪ .‬فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫در این نشس��ت تخصصی ضمن ارائه گزارشی از‬ ‫وضعیت صنایع ماشین‌س��ازی و تجهیزات گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۵۰۰‬واحدماشین‌سازی و ساخت‬ ‫تجهیزات و ‪۲‬ه��زار کارگاه کوچک‌صنعتی‪ ،‬توان‬ ‫تولید ‪۲.۱‬تا ‪ ۴.۱‬میلیون تن در س��ال در کش��ور‬ ‫را دارن��د‪ .‬وی با ارائه آماری از وضعیت صادرات و‬ ‫واردات این صنایع اش��اره‌ای به ظرفیت تولید در‬ ‫صنایع ساخت‌وس��ازه‌های فلزی‪ ،‬اسکلت و سوله‪،‬‬ ‫نیروگاه‌ها‪ ،‬اسکله‌ها و صنایع بزرگ ماشین‌سازی‬ ‫و‪ ...‬داش��ت و گزارش��ی از می��زان ظرفیت تولید‬ ‫در ای��ن صنای��ع ب��زرگ و زیر‌س��اختی ارائ��ه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫با نگاهی به سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ن کرد‪:‬‬ ‫معدن و تجارت از بخش تولید خاطرنش��ا ‌‬ ‫ش��رایط عمومی کش��ور به گونه‌ای است که باید‬ ‫ب��ا مدیریت بهینه منای��ع ارزی و ایجاد ثبات در‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های اقتصادی‪ ،‬فضای صنعتی را‬ ‫به س��مت توسعه س��اخت داخل و بهره‌مندی از‬ ‫ظرفیت‌های موجود در کشور هدایت کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طبقه‌بندی کاالهای اساسی برای دریافت ارز دولتی‬ ‫سیاس��تی اس��ت که دولت در نظر گرفته اس��ت اما به‬ ‫گفته برخی از کارشناس��ان‪ ،‬این سیاس��ت نقص‌هایی‬ ‫دارد ک��ه با رفع آنها دول��ت می‌تواند صرفه‌جویی ارزی‬ ‫مناس��بی داشته باشد‪ .‬بر اساس بودجه سال ‪ ،۹۸‬دولت‬ ‫بای��د برای اختص��اص ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر ارز دولتی به‬ ‫کاالهای اساس��ی برنامه‌ریزی کند‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دولت‪ ،‬دولت در این زمینه گزارش��ی به‬ ‫مجلس شورای اسالمی داده و در قانون پیش‌بینی شده‬ ‫اس��ت بخش��ی از درآمد فروش نف��ت و میعانات گازی‬ ‫برای تامین کاالهای اساسی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در این شرایط نگاهی به پیش‌بینی‬ ‫دولت بر مبنای برنامه بودجه از درآمدهای ارزی امسال‬ ‫نش��ان می‌دهد که دولت با کاهش درآمد قابل‌توجهی‬ ‫روب��ه‌رو خواهد بود‪ .‬بر اس��اس پیش‌بینی قانون بودجه‬ ‫روزانه یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که نفت و میعانات‬ ‫گازی در س��ال ‪ ۹۸‬به فروش می‌رس��د و پس از کس��ر‬ ‫سهم صندوق توس��عه ملی و وزارت نفت‪ ،‬جمع درآمد‬ ‫دولت در طول سال به ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫بر اساس آمارهای وزارت نفت‪ ،‬با توجه به تحریم‌های‬ ‫امریکا و کاهش صادرات نفت به واس��طه معافیت‌های‬ ‫امریکا‪ ،‬صادرات نفت و در واقع درآمد ارزی کش��ور به‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر رس��یده است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫حدود ‪۱۱‬میلی��ارد دالر از درآمد دولت از محل فروش‬ ‫نفت و میعانات گازی کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫سهم ارز دولتی برای کاالهای اساسی از ‪ ۲۱‬میلیارد‬ ‫دالر درآمد س��االنه‌(بر مبنای قانون بودجه) حدود ‪۶۶‬‬ ‫درصد می‌ش��ود‪ .‬اکنون باتوجه ب��ه کاهش درآمدهای‬ ‫ارزی دولت از محل ف��روش نفت و میعانات گازی این‬ ‫درص��د در پیش‌بینی‌های جدید به ح��دود ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر می‌رس��د‪ .‬هر چند که محاس��به کاالهای اساسی‬ ‫پیچیده‌تر از اعمال ضریب س��همی است اما این شیوه‬ ‫نش��ان می‌دهد دولت برای تامین ارز کاالهای اساسی‬ ‫با مش��کالت جدی روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ا ‌د در این زمینه معتقدن��د دولت باید تالش کند‬ ‫تا تقس��یم‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق‌ت��ر برای کاالهای‬ ‫اساس��ی انجام دهد تا در هزینه‌ک��رد درآمدهای ارزی‬ ‫عملکرد بهتری داشته باش��د‪ .‬از جمله مواردی که در‬ ‫این زمینه مطرح می‌ش��ود این اس��ت که سال گذشته‬ ‫بر اس��اس اع�لام دولت ‪ ۳.۵‬میلی��ارد دالر برای دارو و‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر برای کاالی اساس��ی‬ ‫یادداشت‬ ‫اولویت با‬ ‫پروژه‌های‬ ‫زودبازده‬ ‫کاالهای اساسی در چاه دالر‌های نفتی‬ ‫دولت تالش می‌کند تا فهرس��ت کاالهایی که باید با‬ ‫ارز نیمایی تامین شوند را پر‌ و‌ پیمان‌تر کند‪ .‬این راهکار‬ ‫ب��ه دولت کم��ک می‌کند تا بتوان��د هزینه‌های خود را‬ ‫کاهش دهد و ارز موجود در کشور را تا حدی مدیریت‬ ‫کند‪ .‬رمضانعلی س��بحانی‌فر در ای��ن زمینه به‬ ‫گف��ت‪ :‬ابتدا دولت باید تمام همت��ش را به کارگیرد تا‬ ‫خائنان به مردم را شناس��ایی کند و ارزهای هدر رفته‬ ‫را بازگرداند‪ .‬ش��رایط خاص کش��ور نباید منجر به این‬ ‫موضوع ش��ود که مفس��دان اقتصادی از اولویت خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ب��ه م��وازات این سیاس��ت دولت باید با اس��تفاده از‬ ‫روش‌ه��ای غیرمس��تقیم و ب��ا بهره‌گی��ری از نی��روی‬ ‫ب��ازار قیم��ت ارز در س��امانه نیما را کاه��ش دهد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط هرچه قیمت دالر در س��امانه نیما بیشتر‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬کاالهای بیش��تری را می‌توان از فهرس��ت‬ ‫دریافت‌کنندگان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به فهرست دریافت‬ ‫ارز به نرخ سامانه نیما هدایت کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قانون بودجه در بخش تامین ارز کاالهای‬ ‫اساس��ی نیاز به اصالح ن��دارد اما موض��وع دیگری در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬مطرح اس��ت که چالش دیگری برای‬ ‫دولت ایجاد می‌کند‪ .‬بر اساس تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‪،‬‬ ‫دولت بای��د از محل مابه‌التف��اوت ارزی یارانه تولید را‬ ‫افزایش دهد و ‪ ۹۹۸‬هزار ش��غل ایجاد کند‪ .‬اگر دولت‬ ‫بتواند با استفاده از ارز نیمایی یا دولتی طرح‌های تولید‬ ‫در زمینه کاالهای اساس��ی را رونق دهد‪ ،‬شرایط کشور‬ ‫تا حد قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشینه تبدیل‬ ‫ریال به تومان‬
‫‪4‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫بومی‌سازی فناوری تولید‬ ‫قطعات پیشرفته خودرو‬ ‫سرعت می‌گیرد‬ ‫‪۱۵۰‬هزار خودرو ناقص‬ ‫معطل قطعه‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور با بیان اینکه‬ ‫اکن��ون ‪۱۵۰‬ه��زار خ��ودرو ناق��ص در انباره��ا‬ ‫معط��ل قطع��ه مانده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ارزش این‬ ‫خودروها بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت و‬ ‫درحال‌حاضر سرمایه مردم و خودروسازان آفتاب‬ ‫می‌خ��ورد‪ .‬آرش محبی‌ن��ژاد در گفت‌وگو با ایلنا‬ ‫درباره آخرین وضعیت قطعه‌سازان و میزان تولید‬ ‫آنها گفت‪ :‬پس از تسهیالت ‪۴‬هزار میلیاردی که‬ ‫در ش��ب عید به خودروس��ازان پرداخت ش��د با‬ ‫وج��ود مصوبه دولت برای پرداخت ‪ ۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورو ‪ ۲‬ماه از س��ال گذشته و هیچ واریزی انجام‬ ‫نش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬شب عید با واریز بخشی‬ ‫از تس��هیالت با افزایش تیراژ توانس��تیم ‪۵۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو مانده در کف کارخانه را تجاری کنیم‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬پس از سال جدید قطعه‌سازان به‌دلیل‬ ‫کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش نتوانستند‬ ‫ب��ا تی��راژ قبل به تولی��دات خود ادام��ه دهند و‬ ‫ش��رایطی پیش آمد که اکنون ‪۱۵۰‬هزار خودرو‬ ‫ناقص در انبارها معطل قطعه مانده اس��ت‪ .‬ارزش‬ ‫این خودروها بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫و درحال‌حاضر س��رمایه مردم و خودروس��ازان‬ ‫آفت��اب می‌خورد‪ .‬محبی‌نژاد گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫قطعه‌سازان برای تامین قطعات ‪۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نیاز دارند‪.‬‬ ‫با فعاالن صنعت قطعه درباره زمان پرداخت تسهیالت ارزی‬ ‫هر لحظه فرصتی از دست می‌رود‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیمان یزدان‌بخش‬ ‫در حال از دست‬ ‫دادن فرصت‌ها‬ ‫هستیم و هر‬ ‫روز که دیرتر‬ ‫شود‪ ،‬شرایط‬ ‫برای وارد کردن‬ ‫مواد اولیه و‬ ‫قطعات مورد‬ ‫نیاز سخت‌تر‬ ‫می‌شود‬ ‫براساس تصمیم دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫قرار ش��د ‪۴‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت بابت مطالبات‬ ‫معوقه ‪ ۱۲۰‬روزه قطعه‌س��ازان به خودروس��ازان پرداخت‬ ‫ش��ود که ب��ه جز مبلغ اندکی‪ ،‬تمام ‪۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫به آنها پرداخت شده است‪ .‬این امر البته گالیه‌هایی نیز به‬ ‫همراه داش��ت زیرا برخی قطعه‌س��ازان معتقد بودند توزیع‬ ‫به‌طور عادالنه انجام نشده‪ ،‬ضمن اینکه در برآورد بدهی‌ها‬ ‫مواردی از قلم افتاده است‪ .‬یکی از این موارد‌روزآمد نشدن‬ ‫ن��رخ قطع��ات بود که فقط برای معدودی از قطعه‌س��ازان‪،‬‬ ‫پرداختی‌ه��ا با نرخ‌ها اصالح ش��ده انجام ش��د‪ .‬برخی هم‬ ‫ب��ا وج��ود معوقات ‪ ۱۲۰‬روزه‌ای که داش��تند‪ ،‬اما موفق به‬ ‫دریافت بدهی خود نشدند‪.‬‬ ‫البته اگر منطقی به این موضوع نگاهی بیندازیم‪ ،‬برخی‬ ‫قطعه‌س��ازان جزو تامین‌کنندگان اصلی و بزرگ هس��تند‬ ‫ک��ه قطعات متنوع‌تر و بیش��تری برای خ��ط تولید تامین‬ ‫می‌کنند و ش��اید به همین دلیل بدهی آنها با اصالح نرخ‬ ‫زودتر پرداخت شده است‪ .‬اما کارشناسان صنعت خودرو در‬ ‫این‌باره عنوان می‌کنند‪ ،‬قرارداد بین قطعه‌ساز و خودروساز‬ ‫برای تمام ش��رکت‌ها یکسان بسته می‌شود که هنگام اجرا‬ ‫هم باید یکس��ان عمل ش��ود تا چالش‌ه��ای موجود مانند‬ ‫تجاری نشدن بخش��ی از تولیدات به‌وجود نیاید‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫مقرر شد ‪۳۰‬درصد از ‪۴‬هزار میلیارد تومان بین شرکت‌های‬ ‫بزرگ و باقی بین قطعه‌سازان کوچک توزیع شود‪ .‬پیش‌تر‬ ‫در نشس��ت‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با قطعه‌سازان تاکید شده بود‪ ،‬پول به شرکت‌هایی‬ ‫پرداخت خواهد ش��د که در افزایش تولید تاثیر بیش��تری‬ ‫داشته باشند تا حداکثر بهره‌وری در صنعت خودرو محقق‬ ‫شود‪ .‬با تمام این اماواگرها‪ ،‬درحال‌حاضر چون پس از این‬ ‫تسهیالت‪ ،‬مبلغ دیگری به صنعت قطعه تزریق نشد‪ ،‬فعاالن‬ ‫این صنعت عنوان می‌کنند با گذش��ت چند ماه دوباره آمار‬ ‫مطالبات ‪ ۱۲۰‬روزه و مشکالت واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ .‬اینکه باقیمانده تسهیالت ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی مصوب قرار است چه زمانی پرداخت شود‪،‬‬ ‫هنوز مشخص نیست‪ ،‬اما برخی قطعه‌سازان معتقدند باید‬ ‫این مبلغ به خود خودروس��از پرداخت شود و در ادامه آنها‬ ‫متعهد ش��وند بدهی قطعه‌س��ازان را ی��ک ماهه پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬محمدمهدی ش��کورزاده‪ ،‬رئیس انجمن قطعه‌سازان‬ ‫خراس��ان رضوی در این‌باره به‬ ‫گفته بود بکارگیری‬ ‫ای��ن روش روی افزای��ش تولی��د تاثیر می‌گ��ذارد‪ .‬باید در‬ ‫نظر داش��ت که عملکردهای مقطعی مش��کالت را برطرف‬ ‫نمی‌کند‪ .‬در حال‌حاضر مهم‌ترین مس��ئله تولید‪ ،‬نقدینگی‬ ‫است که در شرکت‌های خریدار‪ ،‬قفل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت‌سوزی می‌شود‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‬ ‫در راستای‬ ‫شعار رونق‬ ‫تولید باید‬ ‫تمهیداتی‬ ‫اندیشیده‬ ‫شود که حرکت‬ ‫در خالف‬ ‫جهت نباشد‬ ‫ش��رایط تولید پس از گذشت حدود ‪ ۲‬ماه از سال دوباره‬ ‫س��خت ش��ده و حال باید دی��د ‪۸۴۴‬میلی��ون یورویی که‬ ‫قرار اس��ت پرداخت ش��ود‪ ،‬آیا در چند روز آینده عملیاتی‬ ‫می‌ش��ود یا خیر‪ .‬پیمان یزدان‌بخش از اعضای هیات‌مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه‌ه��ای خودرویی در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اینکه تم��ام نهادها از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گرفته تا مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و بانک مرکزی درباره پرداخت ‪۸۴۴‬میلیون یورو‬ ‫باقیمانده تس��هیالت اختصاص داده شده به خودروسازان‬ ‫نظ��ر مثبت��ی دارند اما هن��وز این مبلغ پرداخت نش��ده و‬ ‫صنعتگ��ران در کش‌وقوس مش��کالت و کمبود نقدینگی‬ ‫به‌سختی فعالیت دارند‪ .‬وی درباره نحوه توزیع آن و اینکه‬ ‫دوباره بین قطعه‌سازان توزیع شود یا در اختیار خودروساز‬ ‫قرار گیرد و با مدیریت پرداخت‌های یک ماهه داشته باشد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مهم موجودیت این تس��هیالت و عملی ش��دن‬ ‫این مصوبه اس��ت که البته مدیریت آن از سوی خودروساز‬ ‫می‌توان��د مفیدتر انجام ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه تاکید بر این‬ ‫اس��ت که عمده این تس��هیالت بین قطعه‌س��ازان توزیع‬ ‫هفته نشستی در شورای مصلحت نظام داشتیم و موضوع‌ها‬ ‫عنوان شد‪ .‬انجمن به‌طور مرتب مسائل را پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫براس��اس ش��عار رونق تولید باید تمهیداتی اندیشیده شود‬ ‫که حرکت در خالف جهت نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وثیقه‌های جدید و معضل انتقال ارز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مدیرعامل ساپکو اعالم کرد‪ :‬بومی‌سازی تولید‬ ‫قطعات پیش��رفته خ��ودرو و کاهش ‪۴۰‬درصدی‬ ‫ارزب��ری موجود‪ ،‬نی��از به ح��دود ‪۱۸۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان نقدینگ��ی دارد‪ .‬درص��ورت تامی��ن این‬ ‫میزان نقدینگی روند داخلی‌س��ازی این قطعات‬ ‫با س��رعت بیش��تری انجام می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬منصور منصوری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��اپکو با بیان این مطلب افزود‪ :‬به‌طور میانگین‬ ‫‪۶۵‬درصد قطعات محصوالت ایران‌خودرو به‌شکل‬ ‫کامل بومی‌سازی شده و با همکاری شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬جهاد دانش��گاهی و سازندگان برتر‬ ‫درصدد هس��تیم تولید قطعات پیشرفته خودرو‬ ‫را داخلی‌س��ازی کنی��م‪ .‬منص��وری تاکید کرد‪:‬‬ ‫وقت��ی ام��کان و توانایی تولید قطع��ه در داخل‬ ‫وج��ود دارد بای��د از آن حمایت ش��ود تا به جای‬ ‫کارآفرین��ی ب��رای کش��ورهای خارج��ی‪ ،‬تولید‬ ‫داخلی کش��ور رونق پی��دا کرده و از ظرفیت‌های‬ ‫داخلی استفاده ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ساپکو‬ ‫با اش��اره به اینکه در ش��رایط جدی��د پیش‌رو به‬ ‫فعالیت مضاع��ف قطعه‌س��ازان و همدلی دولت‬ ‫نی��از داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در م��واردی که به لحاظ‬ ‫فناوری با اس��تانداردهای جهانی فاصله داریم از‬ ‫توان ش��رکت‌های دانش‌بنیان استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی مهم‌ترین رویکرد س��اپکو در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫را افزایش عمق س��اخت داخل قطعات پیشرفته‬ ‫خودرو ب��ا هم��کاری ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫و س��ازندگان برت��ر‪ ،‬کاهش وابس��تگی به خارج‬ ‫و کاه��ش ریس��ک تامی��ن و خودکفای��ی مواد و‬ ‫طراحی و س��اخت قال��ب و ابزارهای اصلی تولید‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬مدیرعامل س��اپکو گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال گذشته با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫جهاددانش��گاهی و س��ازندگان برتر‪ ،‬پروژه‌های‬ ‫مرتبط با کاهش ارزبری و کاهش ریس��ک تامین‬ ‫ناشی از تک‌سورس بودن قطعات را در دستورکار‬ ‫قرار داده‌ایم و در کنار آن نیز برنامه‌ریزی دقیقی‬ ‫ب��رای خودکفای��ی قطعات و داخلی‌س��ازی مواد‬ ‫و قالب انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ا اتکا به‬ ‫متخصص��ان داخلی می‌توانی��م به اهداف کاهش‬ ‫ارزبری و بومی‌س��ازی دانش فنی جدید دس��ت‬ ‫پیدا کنیم این در حالی اس��ت که میزان ارزبری‬ ‫قطعات هیچ‌گاه به صفر نخواهد رسید‪ .‬منصوری‬ ‫با اش��اره به اینکه س��اپکو و ایران‌خودرو به‌دنبال‬ ‫توسعه محصول همراه با توسعه خودکفایی است‪،‬‬ ‫‌خاطرنشان کرد‪‌:‬در بخش قطعه‌سازی نیز رویکرد‬ ‫م��ا دارا بودن دس��ت‌کم دو منبع تامین برای هر‬ ‫قطعه اس��ت تا از ریس��ک‌های تامین تک‌سورس‬ ‫جلوگی��ری کنیم‪ .‬وی از دیگ��ر رویکردهای این‬ ‫ش��رکت در سال رونق تولید را فعالیت تخصصی‬ ‫س��ازندگان عنوان ک��رد و اظهارکرد‪ :‬پیش از این‬ ‫سازندگان‪ ،‬توسعه را براساس تنوع قطعات انجام‬ ‫می‌دادند اما در رویکرد جدید تصمیم بر آن است‬ ‫ک��ه در انج��ام فعالیت‌های مهندس��ی با اقتباس‬ ‫از روند فعالیت س��ایر کش��ورهای جهان در این‬ ‫زمینه و تعریف مگاماژول‌های پنج‌گانه (سیستم‬ ‫اصلی خودرو) توس��عه فعالیت‌های س��ازندگان‬ ‫تخصصی‌ت��ر و هدفمند ش��ود‪ .‬منصوری تصریح‬ ‫کرد‪‌:‬برای رسیدن به این هدف در زنجیره تامین‪،‬‬ ‫عالوه‌ب��ر روش ارزیابی پژو از سیس��تم هفت‌گانه‬ ‫ارزیابی جامع س��ازندگان س��اپکو ب��رای ارزیابی‬ ‫استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براس��اس تصمیم دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار ش��د‬ ‫‪۴‬ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت باب��ت مطالبات معوق��ه ‪ ۱۲۰‬روزه‬ ‫قطعه‌س��ازان به خودروسازان پرداخت شود که تا هم‌اکنون (دوشنبه‬ ‫‪۲۳‬اردیبهشت) ‪۳‬هزار و ‪۸۵۰‬میلیارد تومان آن پرداخت شده است‬ ‫ش��ود ک��ه بتوانند در ش��رایط تحریم که ه��ر روز در حال‬ ‫س��خت‌تر شدن اس��ت با ش��یوه‌های گوناگون تحریم‌ها را‬ ‫دور بزنند‪ .‬عضو هیات‌مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی در پاس��خ به این پرسش که چقدر‬ ‫از ‪۴‬هزار میلیارد تومان باقی مانده‪ ،‬گفت‪ :‬مقدار کمی است‬ ‫که هنوز بانک‌ها توزیع نکرده‌اند‪ .‬البته همین مبلغ ناچیز در‬ ‫ش��رایط فعلی برای قطعه‌س��از حیاتی است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نفس قطعه‌س��ازی به‌شماره افتاده و مشکالت عدیده‌ای در‬ ‫مسیر فعالیت آنها وجود دارد ضمن اینکه در حال از دست‬ ‫دادن فرصت‌ها هستیم زیرا هر روز که دیرتر شود‪ ،‬شرایط‬ ‫ب��رای وارد کردن مواد اولیه و قطعات مورد نیاز س��خت‌تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت بده�ی ی�ا هزینه ب�رای تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫یزدان‌بخش درباره مدیریت توزیع تس��هیالت اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��رای تزریق پ��ول به صنعت قطعه‪ ،‬روش‌ه��ای گوناگونی‬ ‫مطرح می‌ش��ود اما نظر نهایی با خودروس��از اس��ت اینکه‬ ‫چگون��ه بتواند این مس��ئله را مدیریت کند‪ .‬به‌عنوان مثال‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازانی داریم که س��رمایه‌گذاری در بخش تحقیق و‬ ‫توس��عه نداشته‌اند و ش��اید برای تامین قطعات الزم باشد‬ ‫خودروساز بخشی از این تسهیالت را برای این بخش یعنی‬ ‫توس��عه یکی از زیرمجموعه‌های خود هزینه کند‪ ،‬نه برای‬ ‫پرداخت بده��ی‪ .‬بنابراین باید به‌گون��ه‌ای این نقدینگی از‬ ‫س��وی خودروس��از مدیریت ش��ود که هم بخش توسعه‌ای‬ ‫و بهینه‌س��ازی محصوالت موج��ود واحدهای تولید خود را‬ ‫ببیند‪ ،‬هم پرداخت مطالباتش را انجام دهد و هم پیش‌بینی‬ ‫خرید مواد اولیه دست‌کم تا چند ماه آینده را داشته باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر نتوانیم آین��ده را پیش‌بینی کنیم‪ ،‬وضعیت امروز که با‬ ‫کمبود قطعات روبه‌رو هستیم دوباره تکرار می‌شود‪ .‬هزینه‬ ‫برای تحقیق و توسعه در حالی که به شرکت دیگر مطالبات‬ ‫معوق��ه و بدهی دارد با یکدیگر تضاد دارد‪ .‬به‌طور قطع‪ ،‬اگر‬ ‫سرمایه و هزینه تولید به واحد صنعتی برنگردد‪ ،‬تولید پس‬ ‫از مدتی متوقف می‌شود‪ .‬این مقام صنفی در این‌باره گفت‪:‬‬ ‫مدیریت تامین نقدینگی دارای اهمیت بس��یاری است که‬ ‫‹ ‹دولت جبران خسارت کند‬ ‫باید از س��وی خودروس��از انجام و قطعات به‌موقع تولید و‬ ‫تحویل داده ش��ود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬نظر انجمن‪ ،‬نظر بیش��تر‬ ‫قطعه‌سازان است ضمن آنکه بر پرداخت بدهی قطعه‌سازان‪،‬‬ ‫تاکید می‌ش��ود؛ حتی با کمبود یک پیچ ساده ممکن است‬ ‫خودرو تجاری نشود و مدیریت نقدینگی باید به شکلی باشد‬ ‫که آینده را هم بتوان دید و نباید آن را فدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمی از ظرفیت‪ ،‬غیرفعال است‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی در پاسخ به این پرسش که به‌طور‬ ‫میانگین صنعت قطعه با چند درصد ظرفیت در حال فعالیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر قطعه‌سازان با ‪ ۳۰‬تا ‪۶۰‬درصد‬ ‫ظرفی��ت خود فعالیت دارن��د‪ .‬با تمام توان تولید نمی‌کنیم‬ ‫درحالی‌ک��ه به‌لحاظ س��خت‌افزاری و نرم‌افزاری امکانات و‬ ‫ظرفی��ت وج��ود دارد‪ .‬یزدان‌بخش درباره وضعیت تجاری‬ ‫ش��دن خودروها هم گف��ت‪ :‬با توجه به اخب��ار و قول‌های‬ ‫مساعدی که داده شده با تامین نقدینگی و داشتن سرمایه‬ ‫در گ��ردش عدد بزرگی از تعهدات خودروس��ازان به مردم‬ ‫انجام می‌شود و با تامین خودروهای مورد نیاز قیمت‌ها در‬ ‫بازار کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری پرداخت باقیمانده تسهیالت‬ ‫پیش‌ت��ر رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کشور عنوان کرده بود بانک‌ها‬ ‫برای تسهیالت وثیقه‌های جدید می‌خواهند‪ .‬وی در توضیح‬ ‫این موضوع که این مربوط به تسهیالت اخیر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ضمانت تس��هیالت ‪۴‬هزار میلیارد تومانی با خودروسازان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اما این موضوع مربوط به درخواست تسهیالت‬ ‫قطعه‌س��از از بانک اس��ت‪ .‬پیش‌تر قیمت‌ها یک سوم بود و‬ ‫امروز قیمت‌ها ‪ ۳‬برابر ش��ده در نتیجه مبلغ تسهیالت هم‬ ‫باید ‪ ۳‬برابر ش��ود‪ .‬در این‌ب��اره بانک از صنعتگر وثیقه‌های‬ ‫جدی��د می‌خواهدکه ارزیابی آن زم��ان زیادی نیاز دارد‪ .‬از‬ ‫ای��ن‌رو‪ ،‬پیش��نهاد انجمن این بود به ه��ر صنعتگری با هر‬ ‫میزان وثیقه‌ای که در بانک دارد تا ‪ ۳‬برابر آن‪ ،‬نقدینگی در‬ ‫اختیارش قرار گیرد تا دوباره با مشکل کمبود مواد اولیه و‬ ‫توقف تولید روبه‌رو نشویم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫برای تامین ارز مش��کل داریم ضم��ن آنکه نقل‌وانتقال آن‬ ‫نیز معضل دیگر تولیدکننده اس��ت‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬برخی‬ ‫ل را در اختیار بانک قرار دادند اما‬ ‫قطعه‌سازان شب عید پو ‌‬ ‫هنوز نقل‌وانتقال آن انجام نش��ده اس��ت‪ .‬در این‌باره انتظار‬ ‫این اس��ت که بانک مرکزی فعال‌تر عمل کند تا روند انجام‬ ‫کارها تسهیل شود‪.‬‬ ‫در ادامه محمدرضا نجفی‌منش‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور با اشاره‬ ‫به پرداخت ‪۳‬هزار و ‪۸۵۰‬میلیارد تومان تس��هیالت مرحله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ح��دود ‪۱۵۰‬میلیارد توم��ان از این‬ ‫تس��هیالت هنوز باقی مانده اس��ت و بانک‌ها در این زمینه‬ ‫هم��کاری نکرده‌ان��د‪ .‬ضمن اینکه ی��ادآوری می‌کنم آنچه‬ ‫پرداخت ش��د مطالبات ‪ ۱۲۰‬روزه قطعه‌سازان را پر نکرد و‬ ‫بر مبنای بدهی خودروس��ازان تا اوایل بهمن سال گذشته‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬از بهمن سال گذشته تا هم‌اکنون دست‌کم‬ ‫‪۲‬هزار میلیارد تومان به رقم‌های قبلی اضافه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اگر بخش ارزی این تسهیالت هرچه زودتر پرداخت نشود‬ ‫دوباره با مش��کل تولید و تامین قطعه و تعدیل نیرو روبه‌رو‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬وی درباره پیگیری‌ه��ای انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کشور گفت‪ :‬این‬ ‫نجفی‌من��ش درب��اره ادامه پرداخت تس��هیالت و اینکه‬ ‫ریال��ی باش��د یا ارزی گف��ت‪ :‬اگر باقیمانده تس��هیالت به‬ ‫شکل ریالی پرداخت شود‪ ،‬خرید ارز مورد نیاز از بازار آزاد‬ ‫هزینه‌ها را باال می‌برد‪ ،‬در نهایت با تولید قطعات نرخ تمام‬ ‫ش��ده باید مورد قبول خودروس��از قرار گی��رد‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫ت قطعات‬ ‫هم‌اکنون قطعه‌س��ازان با مشکل روزآمدی قیم ‌‬ ‫از س��وی خودروس��از روبه‌رو هس��تند‪ .‬وی در ادامه برای‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬درخواست انجمن این اس��ت که بدهی قطعه‌سازان‬ ‫یک ماهه پرداخت ش��ود زیرا تمام خرید آنها نقدی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬قطعه‌س��از نمی‌تواند پول نقد بده��د اما هزینه‬ ‫محص��والت خ��ود را پس از ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه دریافت کند‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی‬ ‫کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬باید ای��ن روند مدیریت ش��ود‪ .‬البته‬ ‫خودروس��از هم مش��کالت خودش را دارد زیرا با توجه به‬ ‫اینکه س��ال گذشته نرخ خودروها از سوی دولت و شورای‬ ‫رقابت انجام ش��د ح��دود ‪۲۰‬هزار میلی��ارد تومان صنعت‬ ‫خودرو متضرر ش��د‪ .‬این را باید دولت براس��اس ماده ‪۱۳۱‬‬ ‫برنام��ه پنجم زمانی که قیمت‌گذاری می‌کند و خس��ارت‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ ،‬جبران خسارت کند‪.‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫با بیان اینکه خواس��ته‌ها مطرح می‌ش��ود و دولت باید به‬ ‫موضوع‌ها رسیدگی کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر رونق تولید می‌خواهیم‬ ‫باید جبران خس��ارت ش��ود زیرا وقتی صنعت خودرو رشد‬ ‫داشته تولید ناخالص ملی هم رشد کرده است‪ .‬نجفی‌منش‬ ‫در پای��ان تاکید کرد‪ :‬برای تحقق رونق تولید باید پرداخت‌‬ ‫مطالبات قطعه‌س��ازان حداکثر یک ماهه باش��د‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫تعدی��ل ش��ود و مواد اولی��ه داخلی و خارجی به س��هولت‬ ‫به‌دست تولیدکننده برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫این روزها صحبت از خروج دولت از صنایع به‌ویژه صنعت‬ ‫خودروسازی است‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫عنوان کرده‌اند تا ‪ ۲‬س��ال آینده خودروس��ازی باید به‌طور‬ ‫کامل خصوصی ش��ود‪ .‬برخی اخبار هم حاکی از واگذاری‬ ‫س��هم دولت در ش��رکت‌های بزرگ بورس��ی از جمله دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذارانی که کناری نشسته و منتظر می‌مانند‬ ‫حامد هدائی‪ -‬اقتصاددان رفتاری‪:‬‬ ‫چرا ارزش ذاتی تا این اندازه مهم است؟‬ ‫آیا نرخ سهام‪ ،‬صرف‌نظر از ارزش ذاتی‪،‬‬ ‫فق��ط به باال و پایین نوس��ان نمی‌کند؟‬ ‫واقعیت این است که سهام گاهی بیشتر‬ ‫یا کمتر از ارزش ذاتی که دارند‪ ،‬فروخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بعض��ی از س��رمایه‌گذاران‬ ‫دوس��ت دارند با س��واری گرفتن از جریان‌های نرخ سهام‪ ،‬با بازار‬ ‫بازی کنند‪ .‬به این کار‪ ،‬سرمایه‌گذاری مومنتوم(شتاب) می‌گویند‪.‬‬ ‫هنگامی که نرخ سهمی باال می‌رود‪ ،‬آن را به این امید می‌خرند که‬ ‫پی��ش از نزول نرخ بفروش��ند‪ .‬ولی چنین روش س��رمایه‌گذاری‬ ‫به‌احتمال زیاد نیازمند نوعی علم الهی اس��ت‪ .‬اهمیت ارزش ذاتی‬ ‫در آن است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد از قیمت‌گذاری‌های‬ ‫نادرست و موقتی سهام بهره ببرد‪ .‬اگر سهمی کمتر از ارزش ذاتی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬عرضه ش��ود‪ ،‬احتمال زیادی وج��ود دارد که در نهایت‬ ‫ارزش آن در بازار ش��ناخته ش��ود و به سطحی از نرخ که به ارزش‬ ‫واقعی ش��رکت نزدیک‌تر اس��ت‪ ،‬صعود کند‪ .‬یا اینکه ممکن است‬ ‫بنگاه تصمیم بگیرد کل سهام را به نرخ ذاتی واگذار کند‪ ،‬یا شرکتی‬ ‫دیگر ممکن است تشویق شود این سهام را به قیمتی نزدیک‌تر به‬ ‫ی آن خریداری کند‪ .‬اگر س��همی بس��یار بیش از ارزش‬ ‫ارزش ذات ‌‬ ‫ذاتی قیمت‌گذاری ش��ده باش��د‪ ،‬به احتمال زیاد‪ ،‬به مرض پادشاه‬ ‫لخت مبتال ش��ده و آس��یب‌پذیری باالیی خواهد داشت‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در بهار س��ال‌های ‪۱۳۷۸-۷۹‬خورشیدی همین اتفاق برای‬ ‫حباب بخش‌های فناوری‪ ،‬رسانه و ارتباطات افتاد‪ .‬سرمایه‌گذاران‬ ‫دریافتند که بسیاری از این سهم‌های اینترنتی عصر جدید هرگز‬ ‫شانس��ی برای تبدیل ش��دن به کس��ب‌وکاری واقعی با سودی که‬ ‫توجیه‌کنن��ده قیمت‌های باالی آن باش��ند‪ ،‬ندارن��د‪ .‬عاقبت کار‪،‬‬ ‫تجدی��د ارزیابی و س��قوط بس��یاری از س��هم‌هایی ب��ود که باید‬ ‫می‌داش��تیم‪ .‬پیامدهای تجدید ارزیابی س��هام‌گران همان چیزی‬ ‫اس��ت که گراهام به آن زیان همیشگی سرمایه می‌گوید‪ .‬اگر نرخ‬ ‫سهام یکی از شرکت‌های ارزان پایین بیاید که در بیشتر موارد هم‬ ‫این اتفاق می‌افتد‪ ،‬شما خیال‌تان راحت است و می‌دانید هنوز هم‬ ‫ارزش س��هام بیش از آن چیزی است که پرداخته‌اید و به احتمال‬ ‫زیاد نرخ س��هم روزی باز خواهد گش��ت‪ .‬اگر سهمی بسیار بیش از‬ ‫ی آن قیمت‌گذاری شده باشد و نرخ آن سقوط کند‪ ،‬به‬ ‫ارزش واقع ‌‬ ‫ی آن بازگردد‪ .‬این‬ ‫گواه تاریخ‪ ،‬بعید است دوباره به نرخ متورم قبل ‌‬ ‫یعنی از دست دادن همیشگی سرمایه‪ ،‬این اتفاق طی سال‌ها‪ ،‬بارها‬ ‫و بارها رخ داده است‪ .‬حباب دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬فقط آخرین نمونه آن‬ ‫اس��ت‪ .‬همی��ن جری��ان‪ ،‬در اوایل ده��ه ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬ه��م روی داد و‬ ‫س��رمایه‌گذاران‪ ،‬نرخ دسته‌ای از سهام رشدی مورد عالقه‌شان را‬ ‫که ‪ ۵۰‬س��هم جذاب نام گرفته بودند‪ ،‬تا س��طوحی خنده‌دار باال‬ ‫بردند‪ .‬زیان حاصل از این س��هام در محدوده باالی ‪۷۰‬درصد بود‪،‬‬ ‫تازه بر خالف سهام مفهومی دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ،۸۰‬بسیاری از این سهم‌ها‬ ‫متعلق به کس��ب‌وکارهای واقعی بودند‪ .‬حال پرس��ش مهمی که‬ ‫پیش می‌آید این است که ارزش ذاتی را چگونه تعیین کنیم؟ برای‬ ‫این کار دو رویکرد اصلی وجود دارد‪ .‬نخستین رویکرد آماری است‬ ‫و از نس��بت‌های مالی که شاخص‌های خوبی برای ارزش هستند‪،‬‬ ‫بهره می‌گیرد‪ .‬با مش��اهده ویژگی‌های مالی س��هم‌هایی که خوب‬ ‫عم��ل می‌کنند‪ ،‬می‌توانیم مدلی برای س��هام خوب و ارزان تهیه‬ ‫کنیم‪ .‬رویکرد دوم برای تعیین ارزش ذاتی س��هام‪ ،‬روش ارزیابی‬ ‫نام دارد‪ .‬این روش عبارت اس��ت از تخمین ارزش ش��رکت‪ ،‬گویی‬ ‫که قرار است کل این شرکت در یک حراج آزاد به خریداری آگاه‬ ‫فروخته شود‪ .‬مانند فروش خانه خودتان‪ .‬در یک دنیای کامل‪ ،‬همه‬ ‫سهم‌ها به ارزش ذاتی‌شان فروخته می‌شوند‪ .‬گرچه این دنیا کامل‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ام��ا خ��وب اس��ت؛ زی��را فرصت‌ه��ای مناس��بی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری ایجاد می‌کند‪ .‬توجه داشته باشیم که نرخ سهام‪،‬‬ ‫به‌دالیل گوناگون‪ ،‬بیش��تر یا کمتر از ارزش ذاتی آن اس��ت و این‬ ‫تفاوت در بیشتر موارد هنگفت است‪ .‬بیشتر سرمایه‌گذاران از روی‬ ‫احساس��ات تصمیم می‌گیرند و در طول زمان از بدبینی شدید به‬ ‫خوش��بینی همراه با ش��ادی کش��یده می‌ش��وند‪ .‬این احساسات‬ ‫می‌توان��د به��ای س��هام را از ارزش‌گ��ذاری بیش از ح��د باال‪ ،‬به‬ ‫ارزش‌گذاری بیش از حد پایین سوق دهد‪ .‬کار سرمایه‌گذار زیرک‬ ‫این اس��ت که زمان وقوع چنین رخدادی را بشناس��د و از نوسان‬ ‫احساسی بازار بهره‌برداری کند‪ .‬وارن بافت در این زمینه مثال دو‬ ‫شریک را مطرح می‌کند که کسب‌وکاری را اداره می‌کنند‪ .‬رقیب‬ ‫اصلی آنها که خریداری آگاه است‪ ،‬همواره تالش دارد کسب‌وکار‬ ‫آنها را به نرخ ‪ ۱۰‬دالر به ازای هر سهم خریداری کند‪ .‬این نرخ او‬ ‫تخمین منصفانه‌ای از ارزش ذاتی ش��رکت آنها است‪ .‬شریک اول‬ ‫بس��یار احساساتی اس��ت و نگرش او به آینده کس��ب‌وکار‪ ،‬دچار‬ ‫دگرگونی‌های آنی می‌شود‪ .‬یک روز‪ ،‬شرکت‌شان سفارش بزرگی‬ ‫می‌گیرد و او غرق ش��ادی می‌ش��ود‪ .‬او به ش��ریک دوم پیش��نهاد‬ ‫می‌کند که س��هام خود را به نرخ ‪۱۵‬دالر به ازای هر س��هم به وی‬ ‫بفروش��د چراکه تصور می‌کند قرار اس��ت کارشان جهش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬هفته آینده‪ ،‬ش��رکت‌های یادشده س��فارش‌های خود را‬ ‫کاهش می‌دهند‪ .‬او افس��رده می‌ش��ود و احساس می‌کند که قرار‬ ‫اس��ت همه چیز را از دس��ت بدهد‪ ،‬بنابراین‪ ،‬پیشنهاد می‌کند که‬ ‫ش��ریکش هر س��هم او را ب��ه نرخ ‪ ۵‬دالر بخرد‪ .‬ای��ن ماجرا مرتب‬ ‫تکرار می‌شود‪.‬‬ ‫اگر شریک دوم آرام و منطقی باشد‪ ،‬می‌تواند از این رفتار غیرعقالیی‬ ‫ش��ریک اول اس��تفاده کند و سهامش را بیشتر از ارزش بفروشد و‬ ‫به زیر ارزش بخرد‪ .‬از آنجایی که ش��ریک دوم نمی‌تواند بر حاالت‬ ‫احساسی شریک اول تاثیر‌گذار باشد‪ ،‬همان‌طور که سرمایه‌گذاران‬ ‫نمی‌توانند بر احساسات بازار سهام اثر بگذارند‪ ،‬ناگزیر باید کناری‬ ‫بنش��یند و منتظر باشد تا ش��ریک اول دچار واکنش‌های بیش از‬ ‫اندازه به خبرهای خوب یا بد ش��ود‪ .‬سرمایه‌گذاران ارزشی عاقل‪،‬‬ ‫چنی��ن کاری انج��ام می‌دهند‪ .‬آنها کناری می‌نش��ینند و منتظر‬ ‫می‌ش��وند تا بازار‪ ،‬س��همی را به کمتر از ارزش ذاتی عرضه کند و‬ ‫سپس همان سهم را به باالتر از ارزش ذاتی بخرد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫بهشت معادن ایران‬ ‫میزبان ‪ ۲‬رویداد‬ ‫معدنی‬ ‫پارسیان در انتظار‬ ‫اخبار خوب نفتی‌ها‬ ‫مسئله قدیمی بنزین و‬ ‫راهکارهای جدید‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی دالیل جایگاه ضعیف زغال‌سنگ حرارتی در ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫پرداخت یارانه به گاز‪ ،‬زغال‌سنگ را ازمیدان خارج کرد‬ ‫‹ ‹لزوم سرمایه‌گذاری در معدن زغال‌سنگ‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫با دس��ته‌بندی انواع زغال‌س��نگ‪ ،‬به ضعف ایران‬ ‫در زغال‌س��نگ حرارتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬زغال‌سنگ ‪۲‬‬ ‫نوع دارد که اولی کک‌ش��و است و برای ذوب و تولید فوالد‬ ‫استفاده می‌شود؛ دومی هم از نوع حرارتی است که می‌توان‬ ‫آن را س��وزاند و از ان��رژی آن در کارخانه‌ها اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬زغال‌س��نگی که موردنیاز کوره بلند (کک‌شو)‬ ‫اس��ت در کش��ور ما فراوان اس��ت و چیزی حدود ‪ ۵۰‬سال‬ ‫اس��ت که آن را تامی��ن می‌کنیم اما در حوزه زغال‌س��نگ‬ ‫حرارتی‪ ،‬فعال نیستیم و مش��کالت جدی داریم‪ .‬بر اساس‬ ‫ک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن ذخیره‬ ‫آخری��ن آمار‪ ،‬حدود ی ‌‬ ‫قطعی زغال‌س��نگ در ایران داریم که ‪ ۸۰۰‬میلیون تن آن‬ ‫از نوع کک‌شو و‪ ۴۰۰‬میلیون تن آن از نوع حرارتی است و‬ ‫تنها ‪ ۱.۵‬میلیون تن آن ساالنه به تولید می‌رسد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال‌س��نگ ایران با انتقاد از اینکه در حوزه‬ ‫زغال‌س��نگ حرارتی‪ ،‬گام جدی‌ برنداش��ته‌ایم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪۸۰‬درص��د مصرف زغ��ال جهان حرارتی اس��ت و این مهم‬ ‫‹ ‹حمل‌ونقل ضعیف‬ ‫س��یدداوود یثربی‪ ،‬فعال صنعتی و معدن��ی درباره اینکه‬ ‫چرا جایگاه زغال‌س��نگ آن‌طور که بای��د در ایران افزایش‬ ‫نیافته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬سنگ‌آهن کک‌شو در جهان‬ ‫مصرف زیادی دارد و برای تولید فلزاتی مثل فوالد استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این نوع س��نگ‌آهن در جهان ارجحیت داشته و‬ ‫نرخ باالیی هم دارد اما در ایران به‌سختی استخراج می‌شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪ :‬زغال‌س��نگ مورد نیاز کوره‌بلند‪ ،‬از نوع‬ ‫کک‌شو است؛ ذخایر این نوع زغال‌سنگ در کشور ما فراوان‬ ‫بوده و حدود ‪ ۵۰‬سال است که آن را استخراج می‌کنیم اما‬ ‫در حوزه زغال‌س��نگ حرارتی که برای تامین سوخت مورد‬ ‫نیاز کارخانه‌ها کاربرد دارد‪ ،‬ایران فعال نیس��ت و مشکالت‬ ‫ج��دی دارد‪ .‬با ای��ن همه در کل بر اس��اس آم��ار‪ ،‬ذخایر‬ ‫زغال‌س��نگ ایران حدود یک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن‬ ‫اس��ت که از این میان تنها ‪ ۱.۵‬میلیون تن ساالنه استخراج‬ ‫و بهره‌برداری می‌ش��ود‪ .‬بنابراین آن‌طور ک��ه باید از منابع‬ ‫زغال‌سنگ در کشور بهره نمی‌بریم‪ .‬برای نمونه سهم کشور‬ ‫ما از مصرف زغال‌س��نگ در تولید ب��رق و فوالد به ترتیب‬ ‫صفر و ‪ ۲۰‬درصد است‪ ،‬در حالی که حدود ‪۶۰‬درصد انرژی‬ ‫برق‪ ۹۰ ،‬درصد فوالد و ‪ ۹۵‬درصد سیمان جهان از سوخت‬ ‫زغال‌س��نگ تامی��ن می‌ش��ود‪ .‬درباره اهمیت زغال‌س��نگ‬ ‫در کش��ور و موانع رش��د آن‪ ،‬روزگار معدن با کارشناس��ان‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫خیلی وقت اس��ت که جاافتاده اما در کشور ما تمرکز فقط‬ ‫بر انرژی‌های غیر زغالی ازجمله نفت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همان‌طور که می‌دانید بیشتر این انرژی‌ها‬ ‫ب��ا یارانه ‪ ۹۵‬درص��دی توزیع می‌ش��ود‪ ،‬درنتیجه هیچ‌گاه‬ ‫زغال‌سنگ نمی‌تواند با دیگر انرژی‌ها دست به رقابت بزند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یارانه زغال‌س��نگ در کش��ور ما صفر است‪،‬‬ ‫درحالی‌ک��ه یک مترمکع��ب گاز که ح��دود ‪ ۴۰۰۰‬تومان‬ ‫ن��رخ دارد ب��ا یارانه دولتی ‪ ۷۰‬تومان می‌ش��ود‪ .‬اینها باعث‬ ‫می‌ش��وند که با وجود نرخ مناس��ب‌تر دیگر انرژی‌ها‪ ،‬کسی‬ ‫به س��راغ زغال‌س��نگ نرود و در آن س��رمایه‌گذاری نکند‪،‬‬ ‫درحالی‌ک��ه اگر یارانه از س��ایر حامل‌های انرژی برداش��ته‬ ‫شود‪ ،‬زغال‌سنگ حرف نخست را در تامین سوخت ارزان‌تر‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫صمدی درباره اهمیت استفاده از زغال‌سنگ حرارتی در‬ ‫بخش‌های مختلف کشور و جایگزینی آن با دیگر انرژی‌ها‪،‬‬ ‫گف��ت‪۶۰ :‬درصد ان��رژی برق و ‪ ۹۰‬درصد ف��والد جهان با‬ ‫زغال‌س��نگ تامین می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌که سهم کشور ما در‬ ‫حوزه برق صفر و در فوالد ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬گاز‪ ،‬س��وخت تمیزی اس��ت که باید در‬ ‫برخی جاها ازجمله شهرها از آن استفاده شود‪.‬‬ ‫س��عی می‌کنیم بقیه را صادر و بر بازارهای جهان تمرکز‬ ‫کنیم‪ .‬ت��ا آنجا ک��ه می‌توانیم بای��د در بخش‌های مختلف‬ ‫ازجمله کارخانه‌ها از زغال‌س��نگ حرارتی بهره ببریم اما در‬ ‫عمل می‌بینیم بیش��تر به انرژی‌های دیگر مثل گاز وابسته‬ ‫هس��تیم‪ .‬وقتی به این آمار توج��ه می‌کنیم که ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫س��یمان جهان نیز با زغال‌سنگ تولید می‌شود این مهم را‬ ‫بیشتر می‌توانیم درک کنیم‪.‬‬ ‫س��عید صمدی‪ :‬یارانه زغال‌سنگ در کشور ما صفر است‪ ،‬درحالی که یک‬ ‫متر مکعب گاز که حدود ‪ ۴۰۰۰‬تومان نرخ دارد با یارانه دولتی ‪ ۷۰‬تومان‬ ‫می‌شود‪ .‬اینها باعث می‌شود با وجود نرخ مناسب‌تر این انرژی‪ ،‬کسی سراغ‬ ‫زغال‌سنگ نرود و در آن سرمایه‌گذاری نکند‬ ‫و گران است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مشکالت بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ‬ ‫در کشور گفت‪ :‬امکانات حمل‌ونقل در کشور ما ضعیف بوده‬ ‫و انتقال زغال‌سنگ به مناطق دیگر خیلی گران است‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر بخواهید زغال‌سنگ را از خراسان به هر نقطه از‬ ‫کش��ور انتقال دهید‪ ،‬هزینه‌های راه‌آهن و استهالک را باید‬ ‫پرداخت کنید که باعث می‌ش��ود به س��مت استفاده از گاز‬ ‫به‌ جای زغال‌س��نگ برویم چراکه انتقال گاز با لوله ارزان‌تر‬ ‫درمی‌آید و دردس��ر کمت��ری دارد‪ .‬یثرب��ی در ادامه بحث‬ ‫دشواری‌های بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نقاط مختلفی در کش��ور ازجمله کرمان‪ ،‬خراس��ان رضوی‬ ‫و ارتفاع��ات الب��رز‪ ،‬زغال‌س��نگ حرارتی دارند اما مس��ئله‬ ‫مهم این اس��ت که بیش��تر این معادن‪ ،‬زیر زمین هس��تند‬ ‫و در مکان‌های س��خت‌عبور قرار دارند‪ .‬استخراج در چنین‬ ‫معادنی‪ ،‬هزینه زیادی دارد و به دلیل سختی کار به نیروی‬ ‫انس��انی هم ضربه می‌زند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬مدتی بر واردات‬ ‫زغال‌سنگ کک‌ش��و از کش��ورهای مختلف ازجمله آلمان‬ ‫تمرکز کردیم اما به دلیل تحریم‌ها به‌تدریج کمرنگ شد‪.‬‬ ‫یثربی ضمن مثبت دانستن استفاده از انرژی گاز به‌جای‬ ‫زغال‌س��نگ‪ ،‬گفت‪ :‬کش��وری مثل ترکیه از زغال حرارتی‬ ‫اس��تفاده می‌کند به این دلیل که گاز ندارد اما ما گاز داریم‬ ‫و نیازی نیس��ت به زمان اس��تفاده از زغال‌سنگ برگردیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در پاسخ به این پرسش که آیا باید زغال‌سنگ‬ ‫را جایگزی��ن انرژی گاز کنیم بع��د گاز را صادر کنیم‪ ،‬باید‬ ‫گفت با توجه به ش��رایط فعلی مگر ما چقدر توان صادرات‬ ‫گاز داریم‪ .‬ضمن اینکه مس��یر ما برای اینکه بتوانیم به دنیا‬ ‫گاز صادر کنیم‪ ،‬باز نیس��ت و به‌راحت��ی نمی‌توانیم در این‬ ‫حوزه ورود کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬کش��ورهایی مث��ل چین و کان��ادا معادن‬ ‫روب��از کک‌ش��و دارند و آن را با نرخ ارزان‌تر به کش��ورهای‬ ‫نیازمند می‌فروشند‪ ،‬درنتیجه نمی‌توانیم بین بقیه بازاریابی‬ ‫ک��رده و به رقابت بپردازی��م‪ .‬این فعال صنعتی و معدنی با‬ ‫اش��اره به مشکالتی که زغال‌س��نگ برای محیط‌زیست به‬ ‫بار می‌آورد نیز گفت‪ :‬زغال‌س��نگ حرارتی‪ ،‬محیط‌زیست را‬ ‫آلوده می‌کند و چندان خوشایند نیست‪ ،‬مگر اینکه شرایط‬ ‫کارخان��ه را برای آن فراهم کرده باش��یم‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬در‬ ‫بیشتر کشورها ازجمله ترکیه صنایع برای استفاده از زغال‬ ‫حرارتی طراحی‌ش��ده‌اند اما این پرس��ش مطرح می‌ش��ود‬ ‫ک��ه در کش��ور ما هم آیا صنای��ع و کارخانه‌ها خود را برای‬ ‫اس��تفاده از زغال‌س��نگ تطبیق داده‌اند ی��ا خیر‪ .‬یثربی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چه باید کرد‪ ،‬افزود‪ :‬باید س��عی‬ ‫کنیم توانمندی‌های خودمان را افزایش دهیم‪ ،‬برای معادن‬ ‫زغال‌س��نگ س��رمایه‌گذاری درازمدت کرده و هزینه صرف‬ ‫کنیم‪ ،‬نیروهای معتمد و دلس��وز داش��ته باش��یم‪ ،‬شرایط‬ ‫سرمایه‌گذاری در بلندمدت را در کشور فراهم کنیم‪ ،‬حس‬ ‫مسئولیت داش��ته و آینده‌نگر باشیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬باید به‬ ‫آین��ده و برای آیندگان فکر کنیم و برای رش��د کش��ور هر‬ ‫کاری که می‌توانیم‪ ،‬انجام دهیم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫با حکم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫غریب‌پور مسئول پروژه‬ ‫احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس شد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در حکمی‬ ‫خداداد غری��ب پور‪،‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل‬ ‫س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی‬ ‫ایران(ایمی��درو) را ب��ا حفظ س��مت به عنوان‬ ‫مس��ئول اجرای پروژه اقتص��اد مقاومتی احیا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫منصوب کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫این حکم آورده اس��ت‪ :‬ضروری است با همت‬ ‫جنابعالی و مدیران مربوط‪ ،‬اجرایی ش��دن این‬ ‫پروژه جزو اولویت‌های آن س��ازمان قرار گیرد‬ ‫و ب��ا همکاری مس��ئوالن و هم‌افزایی با س��ایر‬ ‫دس��تگاه‌ها و متخصص��ان بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫نس��بت به تدوین برنامه‌های اجرایی به همراه‬ ‫ساختار شکس��ت فعالیت‌ها (‪ )w.b.s‬و برنامه‬ ‫زمان‌بندی(‪ )Gantt chart‬بر اساس فرم‌های‬ ‫پیوس��ت اقدام کند تا با پیگیری مس��تمر و به‬ ‫موقع‪ ،‬گزارش ماهانه پیشرفت کار به دبیرخانه‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در معاونت طرح‬ ‫و برنام��ه ارس��ال ش��ود‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همچنین در بخ��ش دیگری از این‬ ‫حکم به رئیس هیأت عامل تاکید کرده اس��ت‪:‬‬ ‫الزم اس��ت با اس��تفاده از ظرفیت رسانه‌ها در‬ ‫اطالع‌رسانی به عموم جامعه اهتمام شود‪.‬‬ ‫پرداخت‬ ‫‪ ۱۶.۲‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت‬ ‫اکتشافی‬ ‫بهشت معادن ایران‪ ،‬میزبان ‪ ۲‬رویداد معدنی‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوگرم طال در مجتمع‬ ‫طالی موته در سال ‪۹۷‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬تولی��د ‪ ۴۰۱‬کیلوگرم طال‬ ‫در مجتمع طالی موت ‌ه اصفهان ثبت ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مدیر مجتمع‬ ‫طالی موته گفت‪ :‬این درحالی است که سال‬ ‫گذشته برنامه تولید طال در این مجتمع ‪۳۰۵‬‬ ‫کیلوگرم پیش‌بینی ش��ده بود و این موفقیت‬ ‫نشانه دس��تیابی به رکورد در تولید طالست‪.‬‬ ‫علیرض��ا طاالری اف��زود‪ :‬طالی تولید ش��ده‬ ‫‪ ۳۱.۵‬درصد بیش��تر از برنامه پیش‌بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع ط�لای موته گفت‪ :‬راه‌اندازی‬ ‫واحد معدنی س��نجده‪ ،‬تولید ش��مش طالی‬ ‫اس��تاندارد با وزن ‪ ۵۰۰‬گرم‪ ،‬عاری کردن آب‬ ‫از س��یانور و خروج از فهرست صنایع آالینده‬ ‫سازمان محیط‌زیست را می‌توان از مهم‌ترین‬ ‫اقدامات طالی موته در س��ال ‪ ۹۷‬نام برد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برنامه این مجتمع برای امس��ال‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰‬درص��دی تولی��د ط�لا در این‬ ‫مجتمع با اخذ مجوز بهره‌برداری از یکی دیگر‬ ‫از مع��ادن منطقه اس��ت‪ .‬مجتمع طالی موته‬ ‫در ‪ ۷‬کیلومتری شمال غرب روستای موته از‬ ‫توابع شهر میمه در استان اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫پنجمین نمایش��گاه بین‌المللی ماشین‌آالت معدنی‬ ‫و راهسازی و هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی معدن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬ف��رآوری مواد معدن��ی و تجهیزات‬ ‫وابس��ته‪ ،‬همزمان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد در کرمان برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬این نمایشگاه بین‌المللی‪ ،‬فرصتی است برای‬ ‫صاحبان مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬ش��رکت‌های فعال‬ ‫در زمین��ه فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته‪،‬‬ ‫تا ضمن آش��نایی با آخرین دس��تاوردهای معدنی و‬ ‫صنای��ع معدن��ی‪ ،‬قراردادهای��ی را امضا و س��عی در‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری یا ایجاد زمینه روابط تجاری با‬ ‫صاحبان صنایع معدنی و سازندگان تجهیزات معدنی‬ ‫و صنایع وابسته کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به همت شرکت رس��تاک‌پاد ویژن‬ ‫برگزار ش��ده و ش��رکت‌های بزرگ مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی کرمان در آن حضور جدی خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫محمود بندرچی‬ ‫نمی‌توان در‬ ‫بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فعال بود و‬ ‫نگاه و توجهی‬ ‫به ظرفیت‌های‬ ‫موجود استان‬ ‫کرمان نداشت‬ ‫محم��ود بندرچی‪ ،‬فعال نمایش��گاهی و مدیرعامل‬ ‫شرکت رستاک‌پاد ویژن در گفت‌وگو با‬ ‫هدف‬ ‫برگزاری پنجمین نمایش��گاه بین‌المللی ماشین‌آالت‬ ‫معدنی و راهس��ازی و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدن��ی‪ ،‬ف��رآوری م��واد معدنی و‬ ‫تجهیزات وابس��ته را وجود شرکت‌های بزرگ معدن‬ ‫و صنایع معدنی در اس��تان کرمان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫کرم��ان از دیرباز و در نگاه همه‪ ،‬قل��ب معادن ایران‬ ‫به ش��مار می‌رود و در گفتاری دیگر به بهشت معادن‬ ‫ایران معروف است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این نمایش��گاه ک��ه ‪ ۲‬دوره از ‪ ۷‬دوره‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬فرآوری‬ ‫مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته آن در استان زنجان‬ ‫برگزار ش��ده‪ ،‬از دوره س��وم و همزمان ب��ا پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آالت معدنی و راهسازی‬ ‫از سوی شرکت پادویژن در کرمان برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این ‪ ۲‬نمایش��گاه در فضای بزرگی‬ ‫به مساحت ‪ ۳‬س��الن و فضای باز به وسعت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫متر مربع با حضور ‪ ۱۲۰‬ش��رکت داخلی و خارجی از‬ ‫جمله کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری‬ ‫چک و انگلس��تان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد امسال ساعت ‪۱۷‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۲‬در محل دائمی نمایش��گاه‌های کرمان برگزار‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫بندرچی در ادامه با بی��ان اینکه برنامه‌های متعدد‬ ‫و متنوع��ی در چن��د روز برگ��زاری نمایش��گاه‌های‬ ‫معدنی کرمان در نظر گرفته ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکتی‬ ‫اس��ترالیایی به نام سیگنال دلتا پارس در حاشیه این‬ ‫نمایش��گاه به معرفی و عرضه نرم‌افزار ماکرو ماین در‬ ‫حوزه اکتشاف و در قالب یک کارگاه آموزشی خواهد‬ ‫پرداخ��ت ک��ه در آن راه‌حل‌های آس��ان و کاربردی‬ ‫اکتشاف و استخراج معادن را ارائه می‌دهد‪ .‬این دوره‬ ‫آموزش��ی از سوی اس��تادان داخلی و خارجی برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت رس��تاک‌پاد ویژن در ادامه‪ ،‬به‬ ‫برگزاری یک گردهمایی بزرگ معدنی در حاشیه این‬ ‫صادرات صنایع معدنی ایران ادامه دارد‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است‪:‬‬ ‫اعمال تحریم بر صنایع معدنی ایران پیش از این نیز‬ ‫از س��وی امریکا اجرا شده بود و تحریم‌های جدید‪،‬‬ ‫موض��وع ت��ازه‌ای نیس��ت؛ در این ش��رایط‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی همچنان نق��ش خود را در ص��ادرات غیر‬ ‫نفتی ایفا می‌کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام شکوری با‬ ‫اش��اره به اینکه مواد معدنی و صنایع مربوط به آن‪،‬‬ ‫بیش��تر محل فعالیت بخش خصوصی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش خصوصی در گذش��ته راه‌های فعالیت خود را‬ ‫شناس��ایی کرده و در ش��رایط فعلی نیز همان راه‌ها‬ ‫را ادامه می‌دهد‪ .‬وی با اش��اره به سهم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫م��واد معدن��ی و صنای��ع مرتبط ب��ا آن در صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط تحریم‪ ،‬صادرات‬ ‫م��واد معدنی و صنایع مرتبط به آن دارای مخاطره‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مدیر مجتمع طالی موته‬ ‫کشاور ادامه داد‪ :‬بر اساس آمار کمسیون گواهی کشف در سال ‪ ۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۱۵‬گزارش پایان عملیات اکتش��اف با ذخیره مجموع ‪ ۱۹۶‬میلیون تن‬ ‫مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی درباره ایجاد و راهبری سامانه کاداستر معادن کشور گفت‪ :‬سامانه‬ ‫کاداس��تر معادن با هدف مکانی��زه کردن و شفاف‌س��ازی مراحل اداری‬ ‫صدور مجوزهای بخش معدن و سایر فرآیندهای این بخش‪ ،‬طراحی و در‬ ‫آذربایجان شرقی به عنوان نمونه آزمایشی اجرا شد سپس در کل کشور‬ ‫عملیاتی گردید‪ .‬در این س��امانه در فاز نخس��ت‪ ،‬اقدام به مکانیزاسیون‬ ‫فرآیندهای انتقال این مجوزها ش��ده است‪ .‬در فاز دوم نسبت به مکانیزه‬ ‫کردن تمام زیرفرآیندهای این بخش اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫کش��اورز اف��زود‪ :‬نمایش تمام محدوده‌های معدن��ی به صورت آنالین‬ ‫برای عموم (انتش��ار آزاد) و استانداردس��ازی ایجاد وحدت رویه در امور‬ ‫اداری س��ازمان‌های تابع‪ ،‬کاهش تعداد مراجعه حض��وری متقاضیان به‬ ‫س��ازمان‌های تابع ب��رای ام��ور اداری‪ ،‬کاهش مدت زمان رس��یدگی به‬ ‫پرونده‌ه��ای اداری و ایجاد آمار به روز از مجوزهای جدید صادرش��ده‪ ،‬از‬ ‫ویژگی‌های این سامانه است‪ .‬مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ادامه داد‪ :‬از مجموعه ‪ ۷۴‬فرآیند و زیرفرآیند پیش‌بینی‬ ‫شده در سامانه کاداستر معادن‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۱‬فرآیند اصلی عملیاتی شده و‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۱۶‬فرآیند و زیرفرآیند مورد بازنگری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی خرداد ماه در کرمان گرد هم می‌آیند‬ ‫اجرای نقشه راه‬ ‫موضوع نشست کارگروه‬ ‫سیاست‌گذاری معدن‬ ‫چهارمین نشس��ت کارگروه سیاست‌گذاری‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی ب��ا موضوع‬ ‫اجرای نقشه راه معدن با حضور معاون طرح و‬ ‫برنامه‪ ،‬رئیس سازمان ایمیدرو‪ ،‬زمین‌شناسی‬ ‫واکتش��افات معدنی و رئی��س کارگروه معدن‬ ‫مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬در این جلسه‪ ،‬س��عید زرندی‪ ،‬معاون‬ ‫ط��رح و برنامه گف��ت‪ :‬هدف‌گذاری‌های الزم‬ ‫برای اکتشاف و شناس��ایی کانه‌های فلزی به‬ ‫منظ��ور تامین خوراک صنایع معدنی کش��ور‬ ‫ب��ا در اختی��ار ق��رار دادن پهنه‌ها به‌‌وس��یله‬ ‫ایمی��درو انجام می‌ش��ود‪ .‬وی گف��ت‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های مورد نیاز توسعه فعالیت‌های‬ ‫معدنی گوهر‌سنگ‌ها با هدف افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی و رش��د صادرات‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاس��ت‌های نقش��ه راه معدن است که باید‬ ‫دنبال ش��ود‪ .‬معاون طرح و برنامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫یکی از الزامات توس��عه بخ��ش معدن‪ ،‬توجه‬ ‫به زیرس��اخت‌های حمل‌ونقل م��واد معدنی‬ ‫و محص��والت آن در ‪ ۳‬زیربخ��ش ج��اده‌ای‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل ریلی و حمل‌ونقل دریایی اس��ت‬ ‫که الزم اس��ت ب��رای آن برنامه‌ریزی ش��ود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬وظایف و برنامه‌های سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو) و س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی برای عملیاتی کردن نقشه‬ ‫راه معدن بررسی شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬تعداد‬ ‫درخواس��ت صدور پروانه اکتشافی در سال ‪ ۹۷‬را ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۴۵۹‬مورد‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬اس��داهلل کشاورز با بیان اینکه پایه تمام فعالیت‌های‬ ‫معدنی از اکتش��اف آغاز می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس آمار ارائه شده‪ ،‬ایران‬ ‫ب��ا داش��تن ‪ ۷۰‬نوع ماده معدنی جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جه��ان به لحاظ‬ ‫تنوع مواد معدنی اس��ت‪ .‬همچنین ذخایر قطعی شناسایی شده در ایران‬ ‫حدود‪ ۴۰‬میلیارد تن و ذخایر احتمالی آن حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تن برآورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی تعداد پروانه اکتشاف صادرشده در سال ‪ ۹۷‬را یک هزار و ‪ ۳۲‬مورد‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ ۵۵۳ :‬گواهی کشف در سال ‪ ۹۷‬صادر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬درباره آمار‬ ‫تس��هیالت اکتشافی در سال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ ۱۴ :‬مورد تسهیالت با مبلغ‬ ‫مجموع ‪ ۱۶.۲‬میلیارد ریال به درخواس��ت‌کنندگان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پنجمین نمایش��گاه بین‌المللی ماش��ین‌آالت معدنی و راهس��ازی و‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬فرآوری مواد‬ ‫معدنی و تجهیزات وابس��ته در ‪ ۳‬س��الن و فضای باز به وسعت ‪۱۰‬‬ ‫هزار متر مربع ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫کرمان برگزار می‌شوند‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬اش��اره و تصریح کرد‪ :‬نمی‌توان در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی فعال بود و نگاه و توجهی به‬ ‫ظرفیت‌های موجود استان کرمان نداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه از معاون معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی مس و همچنی��ن مدیران‬ ‫ش��رکت‌های معدنی گل‌گهر‪ ،‬گوهرزمی��ن و میدکو‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره خان��ه معدن ایران‪ ،‬رئیس نظام‬ ‫مهندس��ی معدن ای��ران و مهدی کرباس��یان رئیس‬ ‫پیشین هیات عامل ایمیدرو دعوت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برگ��زاری ی��ک پنل ب��ا موضوع‬ ‫برون‌رفت از ش��رایط تحریم‌ با همکاری شرکت ملی‬ ‫مس خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت‌پذیر و اقتصادی‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬فعاالن و دس��ت‌اندرکاران این‬ ‫نمایشگاه با آماده کردن زمینه مناسب درصدد جذب‬ ‫و مش��ارکت حداکثری ش��رکت‌های معدنی و صنایع‬ ‫معدنی هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنن��دگان تجهیزات صنعتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬گف��ت‪ :‬رقابت‌پذی��ری و اقتص��ادی ب��ودن‬ ‫‪ ۲‬شاخصه مهمی است که هر کاال باید داشته باشد‪.‬‬ ‫و هزینه باالتر خواهد بود اما امکان‌پذیر اس��ت و در‬ ‫گذش��ته نیز این مهم انجام می‌شد‪ .‬شکوری گفت‪:‬‬ ‫آمارهای پیشین گویای آن است که معدن و صنایع‬ ‫معدنی از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر هم سابقه ارزآوری‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫به بخش خصوصی اعتماد کند تا شرایط گذر از این‬ ‫وضع فراهم ش��ود‪ .‬مجموع صادرات غیرنفتی سال‬ ‫گذش��ته ب��ه وزن ‪ ۱۱۷‬میلی��ون و ‪ ۲۲۸‬هزار تن به‬ ‫ارزش ‪ ۴۴‬میلی��ارد و ‪ ۳۱۰‬میلیون دالر بود‪ ،‬س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬نی��ز ‪ ۱۳۲‬میلی��ون و ‪ ۸۸۲‬هزار تن به ارزش ‪۴۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۸۲‬میلیون دالر بود‪ ،‬مقایس��ه عملکرد‬ ‫سال گذشته با سال ‪ ۹۶‬از نظر وزن و ارزش به ترتیب‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۵.۷‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه بین‌المللی که در موضوعی خاص‬ ‫هدفی تعریف کرده است و بر اساس آن چشم‌اندازی‬ ‫درازم��دت برای گ��روه هدف خود مش��خص کرده‪،‬‬ ‫می‌تواند برای مخاطبان و برگزارکنندگان مفید باشد‪.‬‬ ‫عبدالعزیز هدایت‪ ،‬رئی��س انجمن تولید کنندگان‬ ‫تجهی��زات صنعتی ایران با اش��اره به این موضوع که‬ ‫از تولیدکننده‌ه��ای ف��والدی حمایت می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگو با گس��ترش‌نیوز بیان ک��رد‪ :‬رقابت‌پذیری و‬ ‫اقتصادی بودن ‪ ۲‬شاخصه مهم هستند که هر کاالی‬ ‫صنعتی باید داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حمایت دول��ت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی گف��ت‪ :‬قانون حداکثری اس��تفاده از خدمات‬ ‫تولیدی کش��ور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت را‬ ‫مکلف کرده اس��ت با شرکت‌ها و تشکل‌ها به مذاکره‬ ‫بنشیند و توانمندی‌های خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرف��ی دول��ت تصوی��ب ک��رده که‬ ‫ش��رکت‌های دولتی و بخش خصوصی که حتی یک‬ ‫س��هم از دولت دارند یا ش��رکت‌های خصوصی که از‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬حق‬ ‫خرید کاالهای مشابه یا حتی خدمات مشابه خارجی‬ ‫که در داخل تولید و عرضه می‌شوند را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین‌ها باید رشد کنند‬ ‫حس��ن جبلی‪ ،‬معاون پیش��ین ف��والد مبارکه در‬ ‫گفت‌وگو با گس��ترش‌نیوز اظهار کرد‪ :‬بهترین‌ها باید‬ ‫رش��د کنند‪ .‬اگر شرکتی داخلی بتواند فوالدی تولید‬ ‫کند که مش��ابه آن به کش��ور وارد می‌ش��ود‪ ،‬پس از‬ ‫اعالم به سازمان مربوط و تایید کاال‪ ،‬به گمرک اعالم‬ ‫می‌ش��ود که نسبت به واردات آن اقدامات خاصی در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیش��ینه فعالیت خود در ش��رکت‬ ‫نفت‪ ،‬گفت‪ ۵۱ :‬شرکت زیرمجموعه شرکت نفت ایران‬ ‫بودند که نیازمندی‌های این شرکت‌ها تجمیع می‌شد‬ ‫و به شرکت کاالی نفت تهران یا لندن می‌رفت یعنی‬ ‫تمام درخواست‌های هر پاالیش��گاه یا پتروشیمی به‬ ‫یک مرکز واحد فرستاده می‌شد‪ .‬البته با تحوالتی که‬ ‫پیش آمد میزان نوع س��فارش‌ها متفاوت شد؛ این در‬ ‫حالی است که خرید یکجا مزایای بسیاری داشت‪.‬‬ ‫جبل��ی در ادامه افزود‪ :‬در زمینه فوالد از ابتدا ثبت‬ ‫س��فارش به شکل منس��جم وجود نداشت و میزان و‬ ‫ن��وع کاالها پراکنده ب��ود‪ .‬ما امیدواری��م با تحوالتی‬ ‫ک��ه رخ داده اس��ت‪ ،‬در انس��جام و متش��کل کردن‬ ‫درخواست‌ها و حل مش��کالت مربوط به تامین مواد‬ ‫اولیه موفق باشیم‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن ف��والد ای��ران در ادام��ه درب��اره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های بین‌المللی معدنی در کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایش��گاه‌ها‪ ،‬محلی ب��رای تض��ارب آرا بین‬ ‫تولیدکنن��دگان و صاحب��ان ش��رکت‌ها و کارخانه‌ها‬ ‫هس��تند ت��ا در ی��ک فضا جمع ش��وند و ع�لاوه بر‬ ‫آش��نایی با آخرین دستاوردها‪ ،‬از توانمندی‌ها و نحوه‬ ‫فعالیت‌های رقیبان و صاحبان صنعت فوالد نیز آگاه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت نتایج نمایش��گاه‌ها گفت‪:‬‬ ‫برنامه‌های جانبی و کارگاه‌های آموزش��ی از اهمیت‬ ‫بسیاری در فوالد‪ ،‬صنایع فوالدی‪ ،‬صنایع زیرساختی‬ ‫و ماشین‌آالت برخوردارند‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫برنامه وزارت اقتصاد‬ ‫برای کاهش‬ ‫شعب بانکی‬ ‫صید دل‌ها‬ ‫در رستوران کوتاه‬ ‫قامتان بلند همت‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫ریل اکسپو‬ ‫روی خط توسعه‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تشریح آمارهای تکان‌دهند ‌ه ارزی که باید از آنها درس گرفت‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تجرب�ه ‪ ۴‬جه�ش ارزی و تورم‌های پس از‬ ‫آن‬ ‫زن��گ خطر را به صدا دربیاوریم که اگر در ش��رایط بحرانی کنونی‪،‬‬ ‫روی عمق س��اخت داخل‪ ،‬خودکفایی و تکمیل زنجیره‌های ارزش کار‬ ‫نکنیم‪ ،‬همچنان آسیب خواهیم دید‬ ‫ش��ده که با احتس��اب س��فر تاجران این عدد به ‪۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر می‌رس��د‪ .‬این آمارها نش��ان می‌دهد اگر برنامه‌‌ای برای‬ ‫جلوگی��ری از چنین مص��ارف بیهوده‌ای در اقتصاد کش��ور‬ ‫نداش��ته باش��یم‪ ،‬این داس��تان چه باتحریم و چه بی‌تحریم‬ ‫می‌توانن��د همچنان ضربه‌های مهلک بر نظ��ام اقتصادی ما‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫م��ودودی تصریح کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د‪ ،‬ه��م اکنون که با‬ ‫محدودیت منابع ارزی روبه‌رو ش��ده‌ایم‪ ،‬فرصت طالیی است‬ ‫ک��ه بازنگری و دیدگاه‌ه��ای خودمان را درب��اره نوع اقتصاد‬ ‫بازس��ازی کنیم و ببینیم ایراد کار کجاست؟ به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫صنعتی که بخش عمده آن داخلی‌سازی شده‪ ،‬چرا با افزایش‬ ‫ن��رخ ارز هم ن��رخ محصوالتش بی‌رویه باال م��ی‌رود؟ اگرچه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در داخل انجام ش��ده و هزینه‌های بسیاری‬ ‫هم برای تبدیل کش��ور به صنعتی‌ترین کش��ور حوزه نفتی‬ ‫خاورمیانه؛ اما نش��ان می‌دهد هیچ‌وقت این زنجیره را کامل‬ ‫نکردی��م و به همی��ن دلیل در قال��ب کاالهای م��واد اولیه‪،‬‬ ‫واسطه‌ای و س��رمایه‌ای‪ ،‬بخش عمده درآمد ارزشمند ارزی‬ ‫را صرف واردات می‌کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ای��ن آمارها را برای این بیان کردیم که زنگ‬ ‫خطر را به نوعی به صدا دربیاوریم که اگر در ش��رایط بحرانی‬ ‫کنون��ی‪ ،‬روی عمق س��اخت داخل و خودکفای��ی و تکمیل‬ ‫زنجیره‌های ارزش کار نکنیم‪ ،‬همچنان آسیب خواهیم دید‪.‬‬ ‫‹ ‹با نرخ توافقی فروخته شود‬ ‫در این نشس��ت همچنین عنوان ش��د‪ ،‬اگر می‌خواهیم به‬ ‫توسعه صادرات دست یابیم‪ ،‬خواست فعاالن اقتصادی حذف‬ ‫ارز نیمایی یا اصالح ساختاری این سامانه است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی در این‬ ‫نشست با بیان اینکه برای تش��ویق صادرات و تشدید‌نشدن‬ ‫واردات بای��د بازاری ایجاد ش��ود ک��ه ارز صادراتی توافقی به‬ ‫متقاضی آن فروخته ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولیدکننده‌ای که با‬ ‫چندین و چند مشکل و سختی کاالیی را تولید و صادر کرده‬ ‫و ارز صادرات��ی خ��ود را با نرخ نیما که کمی بیش��تر از ‪۹‬هزار‬ ‫تومان است به کش��ور برگردانده تا واردکننده از آن استفاده‬ ‫کند‪ ،‬می‌گوید چرا من به نرخ نیمایی برگردانم و واردکننده با‬ ‫ای��ن نرخ بگیرد و در نهایت کاالی وارداتی با نرخ ارز بازار آزاد‬ ‫به‌دست مردم برسد؟ برهمین اساس ارز را به کشور نمی‌آورم‪.‬‬ ‫احمد مهدوی‌ابهری با بی��ان اینکه این اتفاق ایجاد رانت و‬ ‫تشویق واردات است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قرار است برای صادرات‬ ‫کاری بکنیم باید تدابیری اندیشیده شود که صادرکننده ارز‬ ‫صادراتی خود را در بازار متش��کل ارزی با نرخ توافقی و شناور‬ ‫به واردکننده بفروش��د و ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی نیز در کار نباشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به‌جز ی��ک بند ج تبصره ‪ ۸‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬کش��ور که درباره لغ��و معافیت‌های مالیاتی و اس��ترداد‬ ‫مالیات ارزش‌افزوده صادرکننده‌هایی که براس��اس مقررات‬ ‫بانک مرکزی ارز را به کش��ور برنگرداندند‪ ،‬است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن تبصره باید حذف ش��ود‪ ،‬چون تاثیر منف��ی بر صادرات‬ ‫دارد‪ .‬نه‌تنها در حوزه پتروشیمی‪ ،‬بلکه در دیگر حوزه‌های نیز‬ ‫می‌شنوم که صادرکنندگان می‌گویند ما دیگر صادرات انجام‬ ‫نمی‌دهیم چون اع�لام کردند مالیات ارزش‌اف��زوده را به ما‬ ‫نمی‌دهند چون ارز را برنگرداندید‪ .‬صادرکننده هم می‌گوید‬ ‫ارز به کشور بازگشته است اما به نیما نیاورده‌ایم‪ .‬به گفته دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی‪ ،‬با این شدت‬ ‫تحریم دیگر نمی‌توان ‪۳‬ماهه ارز را به کشور برگرداند بنابراین‬ ‫این مدت زمان باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫ابهری با انتقاد از عملکرد سازمان‌هایی مانند سازمان بنادر‬ ‫و کش��تیرانی گفت‪ :‬در شرایط حال حاضر کشور لزوم اصالح‬ ‫مقررات سازمان‌های ذی‌ربط احساس می‌شود چراکه برخی‬ ‫از این بخش��نامه‌ها برای صادرات مانع به‌شمار می‌رود؛ بانک‬ ‫مرکزی نی��ز باید در برخی مقررات خود از جمله برداش��تن‬ ‫محدودیت فعالیت صرافی‌های بخش خصوصی تجدیدنظر‬ ‫کن��د؛ صادرکنندگان باید بتوانند در صورتی که صرافی‌های‬ ‫بانک��ی خرید نداش��تن‪ ،‬بتوانن��د ارز خود را ب��ه صرافی‌های‬ ‫غیربانکی ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت از بخش خصوصی آغاز شود‬ ‫در ای��ن نشس��ت همچنین مرتضی س��لطانی‪ ،‬بنیان‌گذار‬ ‫و رئی��س هیات مدیره گروه توس��عه صنعت��ی زر تاکید کرد‪:‬‬ ‫اعتماد نداشتن دولت و بخش خصوصی به یکدیگر مهم‌ترین‬ ‫موضوعی اس��ت که باید اصالح ش��ود‪ .‬ه��ر دو طرف هم حق‬ ‫دارند چراکه شفافیتی در کار نیست و به هم دروغ می‌گوییم‪.‬‬ ‫ش��فافیت باید از بخش خصوصی آغاز ش��ود‪ ،‬نه اینکه انتظار‬ ‫غایب قراردادهای آتی زعفران چه کسانی بودند؟‬ ‫محبوب�ه قرمزچش�مه‪ :‬افزایش وجه‌تضمین اولیه آپش��ن‬ ‫زعف��ران پوش��ال معمول��ی در ب��ورس کاال‪ ،‬روز دوش��نبه‬ ‫‪۲۳‬اردیبهش��ت در حالی انجام ش��د که کش��اورزان از آپش��ن‬ ‫زعف��ران بی‌خبر بودند‪ .‬پیش‌تر مدیرعام��ل بورس کاالی ایران‬ ‫در گفت‌وگو با «گسترش‌نیوز» از مزیت‌های مهم آپشن زعفران‬ ‫برای کش��اورزان خبر داد و گفت‪ :‬اگر این نوع معامله ازس��وی‬ ‫کش��اورزان انجام ش��ود‪ ،‬در این نوع معامل��ه مهم‌ترین ذی‌نفع‬ ‫خود کش��اورزان هستند‪ .‬بسیاری از کش��اورزان هنوز شناخت‬ ‫درس��تی از بورس ندارند چه برس��د به ابزارهای معامله در آن‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر فعاالن قرارداد‌های آتی زعفران کسانی هستند که‬ ‫پیش‌تر در قرارداد‌های آتی سکه حضور داشتند‪ ،‬نه کشاورزان‪.‬‬ ‫آموزش و فرهنگ‌س��ازی دو ش��اخصه‌ای است که برای حضور‬ ‫زعفران در قراردادهای آتی زعفران از اهمیت بسیاری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌تازگی نیز علیرضا حسین‌پور‪ ،‬قائم‌مقام شرکت مبین‬ ‫س��رمایه در گفت‌وگو با «گس��ترش‌نیوز» اظهارکرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ش ندیده‌اند و فرهنگ‌س��ازی برای حضور‬ ‫زعف��ران‌کاران آموز ‌‬ ‫تولیدکننده‌های اصلی زعفران انجام نشده است‪ ،‬امروز کسانی‬ ‫وارد بازار آتی زعفران ش��ده‌اند که پیش‌تر در بازار آتی س��که‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداد آتی‪ ،‬راهکاری برای خروج از ریسک‬ ‫داشته باشیم شروع شفافیت از دولت باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من‬ ‫یک س��اعت در طول زندگی‌ام بازپرداخت معوق نداشتم‪ ،‬اما‬ ‫پس از جهش ‪۷‬برابری نرخ ارز متاسفانه در سررسید معوق‌ها‬ ‫قرار گرفته‌ام‪ .‬در این زمینه باید نگاه بانک‌ها و نهاد‌های دولتی‬ ‫باید نس��بت به بنگاه‌های بزرگ که ارزش‌‌آفرینی باال دارند و‬ ‫مالیات‌ها را نیز پرداخت می‌کنند‪ ،‬اصالح شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹‪ 2‬هزار میلیارد دالر درآمد ارزی‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران با تاکید بر لزوم‬ ‫مدیری��ت درس��ت سیاس��ت‌ها و برنامه‌ریزی‌های توس��عه‬ ‫صادرات و پرهیز از اش��تباه‌های گذش��ته‪ ،‬ب��ه بیان آمارهای‬ ‫مرب��وط به درآمد و مص��رف ارزی در اقتصاد ایران پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در نیم قرن گذشته نتوانستیم سیاست‌ها و برنامه‌های‬ ‫توسعه صادرات را به‌خوبی مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی در این نشس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۳۸‬تا ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰‬میلیارد دالر درآمد ارزی‬ ‫از محل فروش نفت‪ ،‬کاال‪ ،‬پتروش��یمی و خدمات داش��تیم‪.‬‬ ‫براس��اس نتایج بررس��ی‌ها و پژوهش‌ها‪ ،‬به ازای ‪۱.۵‬میلیون‬ ‫دالر س��رمایه‌گذاری‪ ،‬می‌توانیم س��االنه ی��ک میلیارد دالر‬ ‫صادرات غیرنفتی داشته باشیم؛ یعنی اگر فقط ‪۱۰‬درصد این‬ ‫میزان درآمد ارزی را به‌طور هدفمند در پروژه‌های صادراتی‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کردیم؛ امروز بای��د بیش از ‪۱۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر ص��ادرات غیرنفت��ی‌داش��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ 1356‬تا ‪ 1374‬چین با جذب ‪ ۳۱۰‬میلیارد دالر چه از محل‬ ‫استقراض و چه از محل جذب سرمایه خارجی‪ ،‬توانست ‪۲۲۶‬‬ ‫میلیون ش��غل ایجاد کند و درحال‌حاضر‪ ،‬نیز این کشور بیش‬ ‫از ‪۲‬هزار میلیارد دالر صادرات دارد؛ اما متاس��فانه ما با ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد دالر درآمد ارزی نتوانستیم برای ‪۸۰‬میلیون جمعیت‬ ‫کشور برنامه مدون اشتغالزایی و اقتصادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه‌تجارت ایران تاکید کرد‪ :‬حال‬ ‫این پرسش مطرح می‌ش��ود که این ‪۲‬هزار میلیارد دالر کجا‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬وقتی تاریخچه مصارف ارزی کش��ور را بررسی‬ ‫می‌کنیم می‌بینیم که از س��ال ‪ ۱۳۵۲‬ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬حدود هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۳‬میلیارد دالر از این میزان صرف واردات ش��ده اس��ت؛‬ ‫یعنی هزار و ‪ ۳۰۳‬میلیارد دالر صرف واردات کاال و حدود ‪۶۶‬‬ ‫میلیارد دالر صرف فرآورده‌های نفتی ش��ده و ‪ ۳۳۴‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ه واردات انواع خدمات به‌ویژه گردش��گری تخصیص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دردناک‌تر از آن‪ ،‬این است که در طول سال‌هایی‬ ‫ک��ه با دو مرحله تحریم روبه‌رو ش��دیم؛ یعنی اوایل دهه ‪،۸۰‬‬ ‫حدود ‪۵۸‬میلیارد دالر صرف مسافرت‌های خارجی شخصی‬ ‫قیمت برنج در روزهای‬ ‫آینده تعدیل می‌شود‬ ‫وی در ارتب��اط با قرارداد آتی گفت‪ :‬ق��رارداد آتی نوعی ابزار‬ ‫مش��تقه اس��ت که قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را‬ ‫دارد‪ .‬در این قرارداد براس��اس عقد صلح یک طرف (فروشنده)‬ ‫تواف��ق می‌کند در سررس��ید معی��ن‪ ،‬مقدار معین��ی از کاالی‬ ‫مش��خص را ب��ه جای قیمتی ک��ه اکنون تعیی��ن می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫ط��رف دیگر (خریدار) تحویل ده��د‪ .‬بزرگ‌ترین مزیت قرارداد‬ ‫آتی پوشش ریسک است به‌وسیله این قرارداد کشاورز می‌تواند‬ ‫پیش از اینک ‌ه زمان فروش محصول برس��د‪ ،‬محصول خود را از‬ ‫خطر ریسک خارج کند‪.‬‬ ‫حس��ین‌پور افزود‪ :‬این نوع معامله برای کشاورز می‌تواند بین‬ ‫بازار مشتقه و نقدی پوشش ریسک ایجاد کند مثل بیمه است‬ ‫و کش��اورز محصول خ��ود را تولید می‌کند و آپ��ش یا اختیار‬ ‫ف��روش زعفران را برای دو ماه آینده می‌خرد‪ .‬این فعال عرصه‬ ‫بورس گفت‪ :‬قراردادهای اختیار معامله (آپشن) ابزار معامله‌ای‬ ‫پر کاربرد است تا معامله گر‌ها ریسک خود را کم کنند و به درد‬ ‫کسی می‌خورد که بازار را کامل بشناسد و در این بازار فعالیت‌‬ ‫کرده باش��د‪ .‬کشاورزان برای حضور در بورس باید آموزش‌های‬ ‫زیادی ببینند و فرهنگ‌سازی مربوط به نحوه حضور در بورس‬ ‫نیز به‌درستی در این افراد نهادینه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی کشاورزان در بورس‬ ‫وی با اش��اره به آموزش و فرهنگ‌سازی در استفاده از آپش‬ ‫زعفران به‌عنوان دو عنصر حیاتی برای بقای زعفران در این نوع‬ ‫معامله گفت‪ :‬پیش‌تر سکه نیز در قرارداد آتی معامله می‌شد اما‬ ‫با توجه به مشکالتی که پیش آمد‪ ،‬این نوع قرارداد دیگر انجام‬ ‫نمی‌شود و فعاالن این بازار اکنون وارد قرارداد آتی زعفران شده‌‬ ‫و معامالت زعفران را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫محس��ن جالل‌پور‪ ،‬رئیس پیش��ین ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫نیز در نشس��ت ش��ورای راهبردی توسعه صادرات با اشاره به‬ ‫تجارب جهش‌های ارزی کش��ور در سال‌های گذشته‪ ،‬نکات‬ ‫قابل‌توجه��ی را درباره افزایش نرخ متوس��ط کاالها در دوره‬ ‫زمانی ‪۲‬سال پس از هر جهش قیمتی ارز ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کش��ورمان در ‪ ۴‬دهه گذش��ته‪ ۴ ،‬جهش‬ ‫بزرگ را در نرخ ارز تجربه کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نخستین جهش‬ ‫ارز مربوط به س��ال‌های ‪ ۷۲‬تا ‪ ۷۴‬است که در این مدت‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز از ‪ ۱۶۱‬توم��ان ب��ه ‪ ۴۱۸‬تومان رس��ید و این یعنی رش��د‬ ‫‪ ۱۵۹‬درص��دی ن��رخ ارز که درباره چرای��ی این جهش گفته‬ ‫شد به‌دلیل بدهی‌های ارزی کشور در دوران جنگ تحمیلی‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫رئیس دور هش��تم اتاق بازرگانی ای��ران ادامه داد‪ :‬دومین‬ ‫جهش ارزی در ‪ ۴‬دهه گذش��ته نیز که به‌دلیل افت نرخ نفت‬ ‫در بازارهای جهانی تجربه ش��د‪ ،‬در س��ال‌های ‪ ۷۶‬تا ‪ ۷۷‬رخ‬ ‫داد که نرخ ارز از ‪ ۴۸۳‬تومان‪ ،‬رشدی ‪ ۸۹‬درصدی را رقم زد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پس��ته ایران با اشاره به وقوع سومین جهش‬ ‫ارزی در سال‌های پایانی دولت دهم به‌دلیل اعمال تحریم‌ها‬ ‫علیه ایران گفت‪ :‬در س��ومین جهش ارزی که در س��ال ‪ ۹۰‬و‬ ‫‪ ۹۱‬رخ داد‪ ،‬ن��رخ ارز از ‪ ۱۲۵۲‬توم��ان به ‪ ۳۶۹۸‬تومان جهش‬ ‫یافت و رشد ‪ ۱۹۵‬درصدی داشت‪ .‬جالل‌پور افزود‪ :‬چهارمین‬ ‫جهش ارزی کشور در سال گذشته رخ داد و نرخ ارز از ‪۳۹۸۳‬‬ ‫تومان به یکباره به ‪ ۱۳۵۰۰‬تومان رس��ید و در ادامه هم رشد‬ ‫نرخ نرخ ارز به‌طور تدریجی ادامه داشت که این جهش ارزی‪،‬‬ ‫توانست رشد ‪ ۲۳۵‬درصدی نرخ ارز را ثبت کند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با هشدار نس��بت به افزایش نرخ کاالها در سال جاری گفت‪:‬‬ ‫تجربه این جهش‌های ارزی در ‪ ۴‬دهه گذشته نشان می‌دهد‬ ‫که در هر دوره‪ ،‬طی ‪ ۲‬س��ال نرخ متوسط کاالها‪ ،‬خودش را با‬ ‫نرخ ارز متعادل می‌کرد و به‌طور معمول متوس��ط س��بد کاال‬ ‫براساس نرخ ارز افزایش می‌یافت‪ .‬پس از رشد ‪ ۲۳۵‬درصدی‬ ‫نرخ ارز در س��ال گذش��ته گرچه برخی کاالها به این میزان و‬ ‫برخی کاالهای دیگر بیش از این رقم افزایش نرخ داش��ته‌اند‬ ‫اما نرخ متوسط سبد کاال در سال ‪ ۶۰ ،۹۷‬درصد افزایش یافته‬ ‫و این یعنی ممکن اس��ت شاهد افزایش بیشتر نرخ کاالها در‬ ‫سال جاری باشیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پس��ته ایران با انتقاد از سیاس��ت‌های ارزی‬ ‫بانک مرکزی و دولت در ‪۱۴‬ماه گذشته تصریح کرد‪ :‬گرچه ما‬ ‫شاهد نتایج خوبی در نشست‌های اخیر بودیم و درحال‌حاضر‬ ‫بان��ک مرکزی ب��ه این نقطه رس��یده که ادام��ه روند فعلی‪،‬‬ ‫امکان‌پذیر نیس��ت و حتی اعالم کردند ک��ه صادرکنندگان‬ ‫خش��کبار دیگ��ر نیازی نیس��ت ت��ا ارز صادراتی خ��ود را به‬ ‫س��امانه نیما و س��نا بدهن��د و تعدادی صرافی ب��رای عرضه‬ ‫ارز به ما معرفی کرده‌اند؛ ولی چه کس��ی پاس��خگوی ‪۱۴‬ماه‬ ‫توقف صادرات خشکبار ازسوی صادرکنندگان واقعی است؟‬ ‫چه کس��ی جوابگوی ضرری اس��ت که در ای��ن ‪۱۴‬ماه ایجاد‬ ‫ش��د؟ جالل‌پور با تاکید بر اینکه روش فعلی بانک مرکزی نیز‬ ‫مشکالتی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه خیلی از تصمیم‌ها امروز هم‬ ‫قابلی��ت اجرایی ندارد و ب��ه احتمال زیاد‪ ۱۴ ،‬ماه دیگر پس از‬ ‫آنکه خسارت‌های زیادی به بار آمد و بازارهای هدف از دست‬ ‫رفت‪ ،‬می‌گویند اشتباه کردیم‪.‬‬ ‫از سال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۶‬حدود‬ ‫هزار و ‪۷۱۳‬‬ ‫میلیارد دالر ارز‬ ‫صرف واردات‬ ‫شده است؛ یعنی‬ ‫هزار و ‪۳۰۳‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫صرف واردات‬ ‫کاال و حدود‬ ‫‪ ۶۶‬میلیارد‬ ‫دالر صرف‬ ‫فرآورده‌های‬ ‫نفتی شده و‬ ‫‪ ۳۳۴‬میلیارد‬ ‫دالر به‬ ‫واردات انواع‬ ‫خدمات به‌ویژه‬ ‫گردشگری‬ ‫تخصیص‬ ‫یافته است‬ ‫سازمان حمایت‪ :‬مجوزی برای افزایش نرخ تن ماهی صادر نکرده‌ایم‬ ‫مدی��رکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان درب��اره افزایش نرخ تن‬ ‫ماه��ی گفت‪ :‬در ص��ورت افزایش غیرمتعارف نرخ یا وصول ش��کواییه‬ ‫سازمان حمایت آن را بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علیرضا رس��تمی تصریح کرد‪ :‬هرچند کنسرو‬ ‫ت��ن ماهی از جمله اقالم اولویت اول و مش��مول قیمت‌گذاری تکلیفی‬ ‫و تثبیت��ی این س��ازمان و کارگروه تنظیم بازار نیس��ت‪ ،‬اما واحدهای‬ ‫تولی��دی مکل��ف ب��ه رعای��ت ضوابط قیمت‌گ��ذاری مص��وب هیات‬ ‫تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصدهای س��ود و ضرایب عمده‌فروش��ی‬ ‫و خرده‌فروش��ی خواهند بود و در صورت افزای��ش غیرمتعارف نرخ یا‬ ‫وصول ش��کواییه س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫آن را بررس��ی می‌کند‪ .‬وی با اشاره به مصوبه نشست دی سال گذشته‬ ‫کارگروه تنظیم بازار ادامه داد‪ :‬کنس��رو تن ماهی و محصوالت مش��ابه‬ ‫مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیستند و نرخ آن با توجه به کیفیت‪ ،‬برند‬ ‫و نوع بسته‌بندی براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و‬ ‫تثبیت قیمت‌ها و با رعایت سود و ضرایب عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‬ ‫مصوب کمیس��یون هیات عالی نظارت راسا ازسوی واحدهای تولیدی‬ ‫تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫چرا ماکارونی و تن ماهی گران شد؟‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬افزایش نرخ خرید تضمین��ی گندم علت گرانی ماکارونی‬ ‫و کاهش واردات ماهی و افزایش نرخ ورق قوطی کنس��رو ماهی علت‬ ‫گرانی تن ماهی ازسوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم شده است‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت‌وگو با ایس��نا با اشاره به سخنان رضا رحمانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره دالیل گران ش��دن ماکارونی گفت‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن دلیل گرانی ماکارونی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان به ‪ ۱،۸۵۰‬تومان و افزایش نرخ گندم در بازار است چراکه‬ ‫اصلی‌تری��ن ماده اولیه تولید ماکارونی‪ ،‬گندم اس��ت‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اش��اره به س��خنان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره دالیل گران‬ ‫شدن تن ماهی گفت‪ :‬براساس توضیحات رحمانی‪ ،‬نیاز ساالنه کشور‬ ‫ب��ه تن ماهی ‪ ۲۰۰‬هزار تن اس��ت ‪100‬هزار تن از ای��ن میزان باید از‬ ‫خارج کش��ور وارد ش��ود اما به‌دلیل تحریم‌ها این امکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫عالوه بر آن اقبال‌نداش��تن صیادان برای فروش ماهی به شرکت‌های‬ ‫تولید‌کننده کنسرو ماهی به‌دلیل تفاوت نرخ خرید ماهی ازسوی این‬ ‫کارخانه‌ها و بازار آزاد دیگر دلیل افزایش نرخ کنس��رو تن ماهی اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬رحمانی توضیح داد صی��ادان به‌دلیل اختالف نرخ صید خود را‬ ‫به این کارخانه‌ها نمی‌فروش��ند به همین دلیل نرخ تن ماهی در بازار‬ ‫افزایش یافت‪ .‬ملکی با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تخصیص ارز کاالهای اساس��ی گفت‪ :‬پیش��نهاد رحمانی برای‬ ‫هزینه ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ارز کاالهای اساس��ی تمرکز تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫در یک نهاد بود‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه افزایش ن��رخ برن��ج در هفته‌های‬ ‫گذش��ته تحت‌تاثیر جو روانی س��یل شمال کشور‬ ‫ب��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نرخ برنج داخلی در روزهای آینده‬ ‫تعدیل می‌ش��ود‪ .‬در برنج‌ه��ای وارداتی در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذشته نوسان نرخ داشتیم اما درحال‌حاضر نوسان‬ ‫ن��رخ در این بخش نداریم‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عباس‬ ‫قبادی پس از پایان بیس��ت و سومین نشست ستاد‬ ‫اطالع‌رس��انی و تبلیغات اقتصادی کشور در محل‬ ‫وزارت کش��ور و در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬موضوع‬ ‫برنج داخل��ی مقداری تحت‌تاثیر جو روانی س��یل‬ ‫ش��مال قرار گرفت و ش��اهد افزایش نرخ بودیم که‬ ‫امیدواریم با عرضه بیشتر برنج قیمت‌ها تعدیل شود‬ ‫و ب��ه مردم این اطمین��ان را می‌دهیم که نرخ برنج‬ ‫داخلی به‌طور مناس��ب عرضه ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫ماه مب��ارک رمضان با حجم زیاد تقاضا برای برخی‬ ‫کااله��ا مانند ش��کر‪ ،‬زولبیا و بامی��ه‪‌،‬آش و حلیم‬ ‫روبه‌رو هس��تیم به همین دلیل شاهد نوسان‌هایی‬ ‫در قیمت‌ه��ا بودیم و تالش کردی��م در این زمینه‬ ‫مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت افزود‪ :‬از ابتدای ماه رمضان عرضه ش��کر با‬ ‫مش��کالتی روبه‌رو بود و ن��رخ آن افزایش یافت که‬ ‫این موض��وع به‌‌طور ویژه در کارگ��روه تنظیم بازار‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬به‌جز ش��کر گزارشی از‬ ‫تخطی فروش��ندگان نداش��تیم‪ .‬هم اکنون شکر با‬ ‫ن��رخ ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬توم��ان در میدان‌های میو ‌ه و‬ ‫تره‌بار و فروش��گاه‌ها در حال عرضه است و شرایط‬ ‫خوبی نس��بت به هفته‌های قبل داریم و بازار شکر‬ ‫شرایط آرامی را طی می‌کند‪ .‬قبادی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫بحث شکر ش��اهد بحث روانی بودیم اما هم اکنون‬ ‫واردات ش��کر خام در حال انجام است و تا چند روز‬ ‫دیگر چغندر پاییزی هم تحویل کارخانه‌ها خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در تامین واردات شکر مش��کلی نداریم و اگر‬ ‫زمانی مالحظه کردی��م تقاضای کاذب وجود دارد‬ ‫تا هفت��ه آینده قابل رفع خواه��د بود‪ .‬همچنین به‬ ‫هیات‌های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫هم اعالم کردیم تا به میزان الزم شکر دریافت کنند‬ ‫و محدودیتی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫محدودیتی در تجارت ایران‬ ‫و عراق ایجاد نشده است‬ ‫رای��زن بازرگان��ی ای��ران در عراق گف��ت‪ :‬اراده‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و عراق‪ ،‬تحکیم و توسعه‬ ‫بیش از پیش روابط تجاری است و بر همین اساس‬ ‫هیچ‌گون��ه محدودیت جدی��دی در روابط تجاری‬ ‫بین دو کش��ور ایجاد نش��ده اس��ت‪ .‬ناصر بهزاد در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا ایرنا با بیان اینکه از ابتدای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫به‌دلیل تعطیالت نوروزی و حوادث س��یالب‌ها در‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬کاهش مختصری در روند صادرات‬ ‫ایران به عراق طی ماه فروردین ایجاد ش��د‪‌،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬روند تجاری بین دو کش��ور دوباره روبه رش��د‬ ‫گذاش��ت؛ به نحوی که انتظار می‌رود این رش��د در‬ ‫اردیبهش��ت دو برابر ماه قبل باش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫وضعیت صادرات قطع��ی کاالی غیرنفتی ایران به‬ ‫عراق افزود‪ :‬درحال‌حاضر عراق رکورددار تجارت با‬ ‫ایران در بین کشورهای همسایه است‪ .‬درسال ‪۹۷‬‬ ‫ص��ادرات ایران به عراق با ‪۴۹‬درصد افزایش وزنی و‬ ‫‪۳۷‬درصد افزایش ارزش��ی روب��ه‌رو بوده که در بین‬ ‫مقصدهای هدف صادراتی ایران این موازنه با رشد‬ ‫مثب��ت فقط درباره عراق اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬بهزاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بررسی آمار ‪ ۲۰‬مقصد بزرگ صادرات‬ ‫کاالی ایران��ی که به‌طور تقریب��ی ‪۹۰‬درصد ارزش‬ ‫واردات و صادرات غیرنفتی ایرانی را شامل می‌شود‬ ‫نش��ان می‌دهد کشور عراق بیش��ترین نرخ رشد را‬ ‫بین مقصدهای صادرات ایران داش��ته است‪ .‬رایزن‬ ‫بازرگانی ایران در عراق در واکنش به اینکه عراق هر‬ ‫از چندی بر واردات کاالهای ایرانی محدودیت‌هایی‬ ‫اعم��ال می‌کند گفت که این موضوع به هیچ عنوان‬ ‫صح��ت ن��دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ع��راق بنابر ضوابط‬ ‫خود برای همه کش��ورها ممنوعی��ت ورود برخی‬ ‫از کااله��ا را اع�لام می‌کند‪ .‬برخ��ی کاالها که قبال‬ ‫ورود آن از مرزهای تحت اش��راف حکومت مرکزی‬ ‫عراق ممنوع می‌ش��د‪ ،‬بازرگانان از طریق مرزهای‬ ‫اقلیم کردس��تان ع��راق به ش��کل‌های گوناگون و‬ ‫ب��ا تعرف��ه‌ای کمتر به ع��راق ص��ادر می‌کردند اما‬ ‫ب��ا تصمیم‌ه��ای «کارگروه یکنواخت��ی رویه‌های‬ ‫مرزی ع��راق» که مرزهای اقلیم کردس��تان عراق‬ ‫را نیز ش��امل می‌ش��ود‪ ،‬جلوی این کار گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهزاد از آمادگی هیاتی بلند پایه از تاجران و‬ ‫بازرگانان بخش خصوصی عراق برای سفر به ایران‬ ‫جهت شناسایی روش‌های ممکن به‌منظور تحقق‬ ‫تجارت ‪ ۲۰‬میلیارد دالری بین دو کش��ور خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬به‌زودی کارگروه مش��ترک همکاری‌های‬ ‫بازرگانی دو کش��ور با حضور مقامات ایران و عراق‬ ‫برای افزایش سطح همکاری‌های تجاری صنعتی و‬ ‫تسهیل روابط دوجانبه تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫آن‌گون��ه که دولتی‌ه��ا می‌گویند‪ ،‬ای��ران درحال‌حاضر با‬ ‫کمبود منابع ارزی روبه‌رو اس��ت و این در حالی اس��ت که ارز‬ ‫صادراتی نیز با توجه به مش��کالت و موانع پیش‌رو‪ ،‬براس��اس‬ ‫مقررات بان��ک مرکزی بازنمی‌گردد و در نتیجه میزان ارز در‬ ‫کش��ور کم خواهد ش��د و به‌دنبال آن افزایش نرخ را خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬در شرایط کنونی تمام حرف‌ها و سخن‌ها و تاکیدات‬ ‫و اشارات‪ ،‬حول محور «توسعه صادرات غیرنفتی» می‌چرخد‬ ‫اما از حرف تا عمل فاصله بس��یار اس��ت‪ .‬آنچه آمارها نش��ان‬ ‫می‌دهد منابع ارزی بس��یاری به اقتصاد کش��ور وارد شده که‬ ‫متاسفانه فقط در اختیار واردات قرار گرفته است و در فرآیند‬ ‫صادراتی از آن ذره‌ای بهره نبرده‌ایم‪.‬‬ ‫نشس��ت ش��ورای راهبردی توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫ب��ار دیگر برگزار و ضم��ن تاکید بر حذف یا اصالح س��اختار‬ ‫نظام ارزی «نیما»‪ ،‬مقرر ش��د مش��کالت موجود و راهکارها‬ ‫با اس��تدالل‌ها منطقی تهیه و به س��ران ‪۳‬قوه ارس��ال شود و‬ ‫ای��ن رون��د را پیگیری کنند‪ .‬در این نشس��ت همچنین یکی‬ ‫از موضوع‌های��ی که مطرح و بر آن تاکید ش��د این بود که در‬ ‫گام نخس��ت‪ ،‬سران ارشد حاکمیتی و دولتی باید به صادرات‬ ‫اعتقاد و باور داشته باشند تا اهداف این بخش محقق شود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬باقری‪ ،‬مع��اون ارزی مش��اور اقتصادی‬ ‫رئیس‌جمهوری حضور داش��ت تا نکته‌های مطرح شده را به‬ ‫دفتر ریاس��ت جمهوری منتقل کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در بیان‬ ‫مشکالت و راهکارها باید دغدغه سیاست‌گذار هم لحاظ شود‬ ‫تا نتیجه بهتری به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫زنگ خطـر‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫از موفقیت «نانیسم‌»ها در شرایط خاص بازار گزارش می‌دهد‬ ‫رونق‬ ‫گردشگری میبد‬ ‫با ثبت‬ ‫جغرافیایی زیلو‬ ‫صید دل‌ها در رستوران کوتاه قامتان بلند همت‬ ‫سعید اشتری‌مهرجردی‬ ‫مدیر انجمن زیلوی میبد‬ ‫خبر‬ ‫حواله‌های شکر اصناف‬ ‫تامین کاال نشده است‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف ته��ران با بی��ان اینکه‬ ‫حواله‌های ش��کر اصناف تامین کاال نشده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با وجود توزیع ش��کر در میدان‌های میوه و‬ ‫تره‌بار و فروش��گاه‌های زنجیره‌ای هنوز بخشی از‬ ‫حواله‌های شکر اصناف تامین کاال نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬قاس��م نوده‌فراهانی با توجه به رصد کامل‬ ‫ش��کر تنظیم بازاری از مرحل��ه تحویل تا توزیع‬ ‫امکان احتکار شکر تنظیم بازاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��کر تنظیم بازار از س��وی شرکت‬ ‫بازرگان��ی دولتی ایران تامین می‌ش��ود و اصناف‬ ‫پ��س از درخواس��ت از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت و در ص��ورت تایی��د م��دارک مربوط‬ ‫موفق به دریافت حواله ش��کر از سازمان صنعت‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬بنابرای��ن اصناف با ارائ��ه حواله‌های‬ ‫مربوط به غله و بازرگانی مناطق گوناگون کشور‬ ‫و پ��س از پرداخ��ت هزینه خرید ش��کر تنظیم‬ ‫بازاری را تحویل و سپس اقدام به توزیع در بازار‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه نظارت‌های مربوط از‬ ‫سوی اتحادیه و دیگر س��ازمان‌ها امکان احتکار‬ ‫ش��کر تنظی��م ب��ازاری وج��ود ن��دارد و اصناف‬ ‫دریافت‌کنن��ده این ش��کر تا آخری��ن کیلو آن را‬ ‫عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی ابراهیمی‬ ‫پویا عباس‌علیزاده‬ ‫مریم محمدی‬ ‫کوتاه‌قامت��ان خوش‌برخ��ورد‪ ،‬در محفل��ی ایران��ی ب��ا‬ ‫کسب‌وکار جدیدشان دل‌ها را صید می‌کنند‪ .‬با دیدن‌شان‬ ‫انرژی مثبت بر وجود بلندقامتان جاری شده و تردیدی که‬ ‫در ابتدای آشنایی وجود داشته را مضحک می‌کند‪ .‬معلوم‬ ‫نیست حس خوبی که به مشتریان رستوران نانیسم منتقل‬ ‫می‌شود از دیوارهای کاهگلی‪ ،‬حوض آبی و شمعدانی‌های‬ ‫قرمز است‪ ،‬از لباس‌های محلی گردانندگان رستوران است‬ ‫یا از انرژی مثبت این کوتاه‌قامتان بلندهمت‪ .‬درست‌تر آن‬ ‫اس��ت که بگویم نوعی همخوان��ی میان این عناصر‪ ،‬نتیجه‬ ‫کاری دلی و گروهی را دل‌نش��ین کرده و این‌گونه اس��ت‬ ‫که هر کس پا به رس��توران س��نتی نانیس��م(کوتاه‌قامت)‬ ‫می‌گذارد با انرژی مثبت از آن خارج شود‪.‬‬ ‫این را افرادی به ما می‌گویند که تجربه دریافت خدمات‬ ‫از این رس��توران را دارند‪ .‬زهرا حس��ن‌زاده از مشتریان این‬ ‫رستوران با توصیفی ادیبانه به‬ ‫گفت‪ :‬آنجا همه چیز‬ ‫زیباست‪ ،‬گویی وارد سرزمین دیگری شده‌ای‪ .‬وقتی به این‬ ‫سرزمین قدم می‌گذاری و مهمان‌شان می‌شوی فرشته‌های‬ ‫مهربانی تو را همراهی می‌کنند که مدام در تکاپو هستند تا‬ ‫فضای جذاب و دلچس��بی برای مهمانان‌شان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫آنها قدی کوتاه اما دلی به بلندای آس��مان دارند و بس��یار‬ ‫صبورانه پذیرای ما معمولی‌های شهر شلوغ هستند؛ بهشت‬ ‫ندیده‪ ،‬آنجاست‪...‬‬ ‫پرس��تو صفری‌تاج هم از دیگر مش��تریان این رستوران‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین‌بار که وارد رس��توران کوتاه‌قامتان شدم‪،‬‬ ‫ان��رژی خوب��ی از فضای داخلی آنجا گرفت��م‪ .‬کوتاه‌قامتان‬ ‫بلندهم��ت این مجموعه نیز با مهربانی به ارائه خدمات در‬ ‫این محیط جذاب می‌پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به سرزمین کوتاه‌قامتان بلندهمت‬ ‫در صدمین روز ش��روع به کار این رس��توران اسرارآمیز‪،‬‬ ‫پیش از اذان مغرب بود که با هماهنگی قبلی با مدیر جوان‬ ‫س روزنامه‪ ،‬مهدی‬ ‫و پرتوان رس��توران به همراه همکار عکا ‌‬ ‫کاوه‌ای‪ ،‬به س��رزمین اس��رارآمیزی که درس��ت در یکی از‬ ‫نقطه‌ه��ای پر تردد ش��هر واقع ش��ده بود رفتی��م‪ .‬خیابان‬ ‫بهشتی‪ ،‬مقابل سینما آزادی‪.‬‬ ‫پیش‌ت��ر هم از اینجا گذش��ته بودم‪ .‬مثل همیش��ه چند‬ ‫نف��ری از کوتاه‌قامتان با لباس س��نتی و با اعتماد به نفس‬ ‫بسیار باال و البته رفتاری که نشان از شخصیت محترم‌شان‬ ‫داش��ت‪ ،‬رهگذران را به افط��ار در این محفل ایرانی دعوت‬ ‫می‌کردند و البته گپ و گفت صمیمانه‌ای هم بین خودشان‬ ‫بر قرار بود‪.‬‬ ‫مصمم به این سرزمین عجایب پای می‌گذارم‪ .‬بنایی دو‬ ‫طبق��ه که ارتفاع طبقه باال مناس��ب کوتاه‌قامتان و ارتفاع‬ ‫طبقه پایین مناسب بلندقامتان است نخستین چیزی است‬ ‫که نظرم را به خود جلب می‌کند‪ .‬وارد که می‌ش��وی دلت‬ ‫می‌خواهد چند دقیقه‌ای بایس��تی و محیط را خوب برانداز‬ ‫کنی‪ .‬ببینی اصال اینجا کجاس��ت؟ می‌توانی داخل بروی یا‬ ‫نه؟ همه چیز جدید است‪ .‬بیشتر شبیه لوکیشن سریال‌ها‬ ‫اس��ت تا رستوران اما جان می‌دهد برای اینکه وارد یکی از‬ ‫اتاقک‌های س��نتی ش��وی‪ ،‬پا دراز کنی‪ ،‬چای بنوش��ی و از‬ ‫صدای شرش��ر آب فواره کوچک حوض آبی‌رنگش آرامش‬ ‫خیال بگیری‪.‬‬ ‫موسیقی دلپذیری در حال پخش است و محیط آرام اما‬ ‫شاد‪ .‬مدتی باید منتظر بود تا مهدی ابراهیمی به رستوران‬ ‫رس��یده و به ما ملحق شود و این فرصتی خوبی است برای‬ ‫اینکه وجب به وجب ساخته دست هنرمندانه کوتاه‌قامتان‬ ‫را با گام‌های نگاه‌مان تجربه کنیم‪ .‬فضایی یادآور خانه‌های‬ ‫قدیمی ایرانی؛ گلدان‌هایی با گل‌های شمعدانی یا برگ‌های‬ ‫تر و تازه سبز رنگ‪ ،‬شاداب و سرزنده‪ .‬هوایی مطبوع؛ حوض‬ ‫و فواره‌ای زیبا در میانه؛ اتاقک‌هایی س��اخته شده از چوب‪،‬‬ ‫آهن‌ه��ای به‌رنگ آبی فیروزه‌ای و حصیر‌های دس��تباف؛‬ ‫پش��تی‌هایی با دوخت‌های تمیز و پارچه‌های فاخر با طرح‬ ‫ایران��ی؛ فانوس‌های کوچک؛ قالیچه‌های��ی با طرح لوزی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از رنگ‌ه��ای کاهگلی‪ ،‬چوب��ی و آبی فیروزه‌ای و‬ ‫کوتاه‌قامتانی که برای پذیرایی از مشتریان‌شان برای افطار‬ ‫با لباس‌های سنتی و زیبا از یک سوی حیاط به سمت دیگر‬ ‫با انرژی غیرقابل وصفی در حرکت هستند‪.‬‬ ‫در این حال و هوا هس��تیم که مدیر جوان از راه می‌رسد‬ ‫و گفت‌وگوی ما با او آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آرزوهای دور و دراز و همتی باال داریم‬ ‫خود را‬ ‫مدیر این رستوران در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫این‌گونه معرفی کرد و از اهداف ابتدایی راه‌اندازی رستوران‬ ‫گفت‪ :‬مهدی ابراهیمی هس��تم متولد سال ‪ ،۱۳۵۰‬مدرک‬ ‫کارشناس��ی مدیریت امور فرهنگ��ی را دارم و دوره تجربی‬ ‫روانشناس��ی را هم گذرانده‌ام‪ .‬ازآنجایی‌که خود من از قشر‬ ‫بر و بچه‌های کوتاه‌قامت هستم درد آنها را بهتر از دیگران‬ ‫درک می‌کنم‪ .‬به همین خاطر من و برادرم سال ‪ ۸۸‬انجمن‬ ‫کوچولوهای ایرانی یا همان کوتاه‌قامتان بلندهمت را ثبت‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫یک��ی از اقدام‌ه��ای موث��ر و مفید در رونق هنر‬ ‫صنع��ت زیل��وی میبد ثب��ت جغرافیایی جهانی‬ ‫زیلوی میبد (در دی ‪ )۹۷‬بود‪ .‬یکی از معتبرترین‬ ‫ثبت‌های جهانی‪ ،‬ثبت جغرافیایی است‪ .‬زیلوی‬ ‫میبد در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬پس از دو س��ال تالش و‬ ‫هزینه‌های ش��خصی از س��وی اینجانب به ثبت‬ ‫جغرافیایی ملی رسید‪ .‬این ثبت زیر نظر سازمان‬ ‫ثبت اسناد کشور انجام شد‪ .‬با ثبت جغرافیایی‬ ‫زیلوی میبد کپی‌برداری از آن ممنوع شد‪.‬‬ ‫ثب��تجغرافیای��ی‪،‬مب��داءکاالییرابهقلمرو‪،‬‬ ‫منطقه یا ناحیه‌ای از کش��ور منتس��ب می‌کند‬ ‫مش��روط ب��ه اینکه کیفی��ت‪ ،‬مرغوبیت یا دیگر‬ ‫ویژگی‌های کاال قابل انتساب به مبدا جغرافیایی‬ ‫آن باشد‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه پ��س از ثب��ت جغرافیای��ی مل��ی‪،‬‬ ‫پیگیری‌ه��اب��رایثبتجغرافیایی جهانیانجام‬ ‫شد‪ .‬با شرکت در کالس توجیهی که در سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی در تهران تشکیل شد‪ ،‬پس از دو‬ ‫س��ال فعالیت توانس��تیم زیلوی میبد را به ثبت‬ ‫جغرافیایی جهانی برسانیم‪.‬‬ ‫با این کار کپی‌برداری از زیلوی میبد در کل دنیا‬ ‫ممنوعشد‪.‬اینثبتازسویسازمانمللبه‌عنوان‬ ‫معتبرترین ثبت‌های جهانی انجام شده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از اقدام‌های اساس��ی که س��ال ‪۹۷‬‬ ‫انجام شد این بود که میبد به‌عنوان شهر جهانی‬ ‫زیلو به ثبت جهانی رسید‪ .‬با ثبت میبد به‌عنوان‬ ‫شهر جهانی‪ ،‬بسیاری از گردشگران خارجی میبد‬ ‫را به‌عنوان یکی از شهر‌های هدف قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫درواقعاینثبت‌هایجهانی‪،‬نوعیدعوتنامهبرای‬ ‫گردش��گران خارجی اس��ت‪ .‬حاال وقت آن است‬ ‫که زیرساخت‌هایی را فراهم کنیم که انتظارات‬ ‫گردش��گران را فراهم کنیم‪ .‬گردش��گرانی که با‬ ‫هدف شناخت زیلو به میبد می‌آیند می‌خواهند‬ ‫بازارچه‌هایی از زیلو در شهر میبد وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬آنها می‌خواهند کارگاه‌های گوناگون زیلو‬ ‫را در میب��د ببینی��د‪ .‬مراک��ز آموزش��ی زیلو باید‬ ‫در این ش��هر وجود داش��ته باش��ند و نیز وجود‬ ‫موزه فعال و گس��ترده هم وجود داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر هم��ه این‌ها وجود دارد اما به‌طور‬ ‫گس��ترده و آنچه مورد انتظار گردش��گر خارجی‬ ‫است فراهم نشده است‪ .‬نیاز به همت و همکاری‬ ‫مسئوالنکشوریومنطقه‌ایداریمتابتوانیماین‬ ‫زیرساخت‌هارافراهمکنیمتاگردشگرانخارجی‬ ‫زیادی به میبد جذب شوند‪ .‬بخش خصوصی و‬ ‫دولت باید از ظرفیتی که ایجاد ش��ده اس��تفاده‬ ‫کنند تا توقع گردش��گران خارجی فراهم ش��ود‬ ‫این ظرفیت از دست خواهد رفت‪ .‬زیلوی میبد‬ ‫درحال‌حاضر عالوه بر کاربری س��نتی به‌عنوان‬ ‫زیرانداز‪ ،‬کاربری‌های جدیدی هم دارد‪ .‬زیلوهای‬ ‫میبد به‌عنوان روکش صندلی ماشین‪ ،‬رو مبلی‪،‬‬ ‫کیف‪ ،‬پیراهن‪ ،‬تابلو‪ ،‬سجاده و‪ ...‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫حت��ی می‌ت��وان نق��ش چهره‌ها را بر تابلو زیلوها‬ ‫باف��ت‪ .‬ظرفی��ت باالی��ی در زیل��و وجود دارد که‬ ‫اگر به این هنر صنعت اهمیت دهیم می‌توانیم‬ ‫ازآنبهره‌ه��ایزی��ادیب��راببریموکاربری‌های‬ ‫جدید و روزآمد به آن دهیم که انتظارات جهانی‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی ابراهیمی‪ :‬طبقه باال را به کوتاه‌قامتان اختصاص داده بودیم چراکه‬ ‫ارتفاع س��قف کوتاه اس��ت و رفت و آمد برای افراد عادی مناسب نیست‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬ش��اهد هس��تیم که بلندقامتان هم دوس��ت دارند از طبقه باال‬ ‫استفاده کنند‪ .‬آنها می‌خواهند دنیای کوتاه‌قامتی را تجربه کنند‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬آرزوی م��ا ایج��اد یک ش��هرک بود که‬ ‫تمامی مدیران و دس��ت‌اندرکاران آن کوتاه‌قامتان باش��ند‪.‬‬ ‫می‌خواس��تیم ش��هرداری‪ ،‬فرمان��داری‪ ،‬درمان��گاه‪ ،‬تاالر‬ ‫عروسی‪ ،‬س��وپرمارکت و‪ ...‬همه به‌دست کوتاه‌قامتان اداره‬ ‫ش��ود ام��ا حجم ای��ن آرزو بزرگ بود و ب��رآورده کردن آن‬ ‫برای‌م��ان ممکن نش��د‪ .‬در واقع ما در می��ان کوتاه‌قامتان‬ ‫مهن��دس عمران‪ ،‬پرس��تار‪ ،‬مترجم زب��ان و‪ ...‬داریم‪ .‬مانند‬ ‫هر قش��ر دیگری اگرچه تعدادی از افراد این قش��ر ضعیف‬ ‫هس��تند ام��ا افراد توانمند زیادی ه��م داریم اما هرچند از‬ ‫نظر توانایی‪ ،‬سواد و مهارت امکان این کار وجود داشت اما‬ ‫بستر آن فراهم نبود‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی اف��زود‪ :‬ازای��ن‌رو ای��ن ای��ده را کوچک‌تر و‬ ‫کافه‌رس��توران سنتی را راه‌اندازی کردیم‪ .‬از فضای قدیمی‬ ‫خانه مادربزرگ‌ها الهام گرفتیم تا از آنچه آپارتمان‌نشینی‬ ‫بر ما تحمیل کرده‪ ،‬دور شویم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فرد خ�لاق و پر همت‪ ،‬کوتاه‌قامتان خالف‬ ‫تص��ور برخ��ی از م��ردم از پ��س این کار س��خت به‌خوبی‬ ‫برآمدند و انرژی بسیار خوبی را به مشتریان می‌دهند‪ .‬وی‬ ‫در این‌باره گفت‪ :‬مش��تریان ما می‌گویند این غذا همه جا‬ ‫هست اما این انرژی مثبت نقطه قوت این رستوران است‪.‬‬ ‫ابراهیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر انسانی نسبت به جامعه‬ ‫خود مسئولیتی دارد‪ .‬موظفیم همان‌طور که خمس و زکات‬ ‫مال‌م��ان را می‌دهی��م خمس و زکات س�لامتی‌مان را هم‬ ‫بدهیم حمایت از افراد آسیب‌پذیر جامعه به نوعی پرداخت‬ ‫خمس و زکات س�لامتی است‪ .‬بسیاری از خانواده‌ها وقتی‬ ‫این رس��توران را تجربه می‌کنند با رضایتی که دارند آن را‬ ‫به دوستان‌ش��ان معرفی می‌کنند‪ .‬اگرچ��ه فقط ‪ ۱۰۰‬روز‬ ‫اس��ت اینجا را راه‌اندازی کرده‌ایم‪ ،‬اما استقبال خوبی از آن‬ ‫شده و این امر به لطف پروردگار و محبت مردم بوده است‪.‬‬ ‫موس��س این کسب‌وکار در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫رس��توران را انتخاب کرده‌اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فانتزی بودن تیپ‬ ‫همکاران ما برای مردم جذاب اس��ت‪ .‬ما آهنگر کوتاه‌قامت‬ ‫هم داریم‪ ،‬افرادی داریم که در صنعت هواپیما مش��غول به‬ ‫کار هستند و کارهایی که آدم‌های عادی نمی‌توانند انجام‬ ‫دهند را انجام می‌دهند‪ .‬در بحث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‬ ‫ه��م افراد موفقی داریم‪ .‬یک مروارید وقتی از صدف بیرون‬ ‫می‌آید خود را نش��ان می‌دهد‪ .‬دوس��تان ما وقتی از انزوا و‬ ‫گوش��ه‌گیری خارج ش��وند‪ ،‬می‌توانند خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫وقت��ی ای��ن افراد در نظمی خاص با لباس‌های س��نتی در‬ ‫رس��توران در مقابل مردم قرار می‌گیرند‪ ،‬جذابیت بس��یار‬ ‫باالیی را برای افراد جامعه پدید می‌آورند‪ .‬نگاه مردم به افراد‬ ‫کوتاه‌قامت کمک زیادی به روند رشد آنها خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره دک��ور خاص این رس��توران نیز گفت‪ :‬برای‬ ‫طراحی دکوراس��یون اینجا از یکی از طراحان صداوس��یما‬ ‫کم��ک گرفتیم‪ .‬طبقه باال را به کوتاه‌قامتان اختصاص داده‬ ‫بودیم چراکه ارتفاع س��قف کوتاه اس��ت و رفت و آمد برای‬ ‫افراد عادی مناسب نیست‪ .‬با وجود این‪ ،‬شاهد هستیم که‬ ‫بلندقامتان هم دوست دارند از طبقه باال استفاده کنند‪ .‬آنها‬ ‫می‌خواهند دنیای کوتاه‌قامتی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی از س��اخت ای��ن فض��ا اهداف دیگ��ری جز‬ ‫کس��ب‌وکار و رس��توران‌گردانی نی��ز دارد‪ .‬وی در این‌باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فضای اینجا لوکیش��نی اس��ت و در نظر داریم‬ ‫از این فضا برای س��اخت فیلم‌های کوتاه از فرهنگ و سنن‬ ‫قدیمی ایران بسازیم‪ .‬یکی دیگر از برنامه‌های‌مان این است‬ ‫ک��ه از آموزش‌وپرورش دعوت کنیم که دانش‌آموزان را به‬ ‫این فضا بیاورند‪ .‬این را می‌دانیم که آشنایی با کوتاه‌قامتان‬ ‫برای بچه‌ها جذاب خواهد بود‪ .‬آنها می‌توانند با افرادی آشنا‬ ‫شوند که هم قد خود آنها هستند اما علم‪ ،‬دانش و توانمندی‬ ‫بیشتری نسبت به آنها دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹آموزش دیدیم‬ ‫مؤس��س رستوران کوتاه‌قامتان با اشاره به شرایط خاص‬ ‫بدن��ی کوتاه‌قامتان گفت‪ :‬به واس��طه اینک��ه قدرت بدنی‬ ‫کوتاه‌قامتان از بلندقامتان کمتر اس��ت‪ ،‬ما همکاران‌مان را‬ ‫به دو نوبت تقس��یم کرده‌ایم‪ .‬تع��دادی از آنها از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۷‬‬ ‫عصر و تعدادی از ‪ ۱۷‬عصر تا ‪ ۱۲‬شب در اینجا مشغول به‬ ‫کار هس��تند که البته در ماه مبارک رمضان س��اعت کاری‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره آموزش‌های حرف��ه‌ای همکارانش نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی از دوس��تان ما در ابت��دای کار این اضطراب را‬ ‫داشتند که شاید از پس این کار بر نیایند و در مقابل مردم‬ ‫نتوانند کار را به نحو احس��ن انجام دهند‪ .‬مثال یک س��ماور‬ ‫زغال��ی را جلوی مردم حرکت دادن هم برای مش��تریان و‬ ‫ه��م برای خود کوتاه‌قامتان ش��اید اضط��راب‌آور بود اما با‬ ‫کالس‌های روانشناسی‪ ،‬هتلداری و مهمان‌داری توانستیم‬ ‫این مش��کل را برطرف کنیم و درحال‌حاضر تس��لط کامل‬ ‫بر کار دارند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی گفت‪ :‬من از ابتدای کار به موفقیت‌مان ایمان‬ ‫داشتم اما فکر نمی‌کردم خداوند تا این اندازه از ما حمایت‬ ‫کند‪ .‬فکر می‌کردم بعد از ‪ ۷ ،۶‬ماه این کار جواب بدهد اما‬ ‫ام��روز فقط‪ ۱۰۰‬روز از کارمان می‌گذرد و این کار گروهی‬ ‫به خوبی جواب داده اس��ت‪ .‬پیش‌تر ش��عبه‌ای در فرحزاد‬ ‫داشتیم که مشارکتی با کسی کار می‌کردیم اما ازآنجایی‌که‬ ‫مدی��ران آن از جنس کوتاه‌قامتان نبودند و مش��کالت این‬ ‫ش��رایط جس��می را درک نمی‌کردند‪ ،‬در نهایت جمع شد‪.‬‬ ‫حاال باغچه خودمان را بیل می‌زنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر این رس��توران فانت��زی و البته ایران��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫ضرب‌المثل‌های قدیمی چندین نس��ل گش��ته‌اند تا شکل‬ ‫گرفته‌ان��د‪ .‬از قدیم گفته‌اند ش��نیدن کی بود مانند دیدن‪.‬‬ ‫درباره کوتاه‌قامتان حرف زیاد زده می‌ش��ود اما وقتی مردم‬ ‫در ای��ن رس��توران در کن��ار میل کردن غذا ب��ا ما مالقات‬ ‫می‌کنند‪ ،‬می‌توانند به تجربه‌ای عینی داش��ته باش��ند که‬ ‫در بلندمدت به تغییر نگرش جامعه کمک می‌کند و شاید‬ ‫در آینده خانواده‌ای حاضر ش��ود با یک کوتاه‌قامت وصلت‬ ‫کند‪ .‬ضمن اینکه کوتاه‌قامتان نیز کسب‌وکاری که حق یک‬ ‫انسان است را داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگان عالی‌رتبه بهزیستی به ما سر بزنند‬ ‫مردی جوان از رستوران‌گردانان کوتاه‌قامت این‌گونه خود‬ ‫را ب��ه خبرنگار‬ ‫معرف��ی می‌کند‪ :‬پویا عباس‌علیزاده‬ ‫هس��تم و ‪ ۳۴‬س��ال دارم‪ .‬حدود ‪ ۸‬سال پیش عضو انجمن‬ ‫کوچولوهای ایران��ی و با برادران مهدی و حمید ابراهیمی‬ ‫آشنا شدم‪ .‬پیش از آن به هیچ عنوان نمی‌دانستم که چنین‬ ‫انجمنی وجود دارد‪ .‬به هر حال از همان زمان با آنها کارهای‬ ‫هنری و پش��تیبانی سیرک انجام می‌دادم‪ .‬کارهای دیگری‬ ‫را ه��م با بلندقامت��ان تجربه کردم اما به‌دالیل گوناگونی از‬ ‫کارم راضی نبودم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه صاحبان کار و مردم به ما خوب نبود‬ ‫اما اینجا جو روانی بس��یار خوبی حکمفرما اس��ت و همه با‬ ‫هم دوست هستیم‪ .‬ما سال‌هاست که هم را می‌شناسیم و‬ ‫ازاین‌رو در کنار هم احساس خوبی داریم‪.‬‬ ‫عباس‌علی��زاده بیان کرد‪ :‬اینج��ا از بهمن راه‌اندازی و به‬ ‫س��رعت معروف ش��د و استقبال خوبی از آن شده است که‬ ‫این نشان از لطف خدا‪ ،‬همت هم‌گروهی‌ها و حمایت مردم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ما با مردم زنده هس��تیم‪ .‬منظ��ورم زنده مالی‬ ‫نیست؛ زنده کاری است‪ .‬من که پیش‌تر تئاتر کار می‌کردم‬ ‫و می‌کنم می‌دانم که بازیگر تئاتر هم با مردم زنده اس��ت و‬ ‫یک فروشنده هم همین طور است‪.‬‬ ‫وی درباره آموزش‌های پیش از کار هم گفت‪ :‬آقا س��عید‬ ‫که س��ابقه زیادی در این کار داش��ته‌اند به ما آموزش‌هایی‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬حاال می‌دانی��م وقتی می‌خواهیم به مش��تریان‬ ‫سرویس بدهیم باید چه اصولی را رعایت کنیم‪ .‬هدف تنها‬ ‫ارائه خدمات نیست‪ ،‬بلکه من که در آبدارخانه کار می‌کنم‬ ‫باید بدانم که چطور سینی را بچینم‪ .‬خوش‌ذوقی‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫پاکیزگی و چیدمان زیبا را باید رعایت کنیم‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫نوع برخورد با مش��تریان از نظر رفتاری و گفتاری از جمله‬ ‫کارهایی است که تالش کرده‌ایم یاد بگیریم‪.‬‬ ‫عباس‌علی��زاده بی��ان کرد‪ :‬یکی از خاط��رات جذابی که‬ ‫در ای��ن چند ماه داش��تم این بوده ک��ه یک بار گروهی ‪۲۰‬‬ ‫نفره از خانم‌های میان‌س��ال ب��ه اینجا آمدند‪ .‬انگار گروهی‬ ‫گردشگری بودند‪ .‬آنها بسیار خوش‌برخورد بودند و خاطره‬ ‫بس��یار جذابی را برای من ساختند‪ .‬ما هم در مقابل تالش‬ ‫کردیم تا خدمات مناس��بی را به آنها ارائه کنیم‪ .‬بازیگرانی‬ ‫هم به اینجا آمده‌اند و باعث افتخار ما است‪ .‬همین‌که شغل‬ ‫ثابتی پیدا کرده‌ایم و کارفرما به ما اعتماد کرده است‪ .‬حتی‬ ‫یکی از همکاران‌مان که از ما جدا ش��د‪ ،‬ش��غل بهتری پیدا‬ ‫کرد‪ .‬این جوان خوش‌آتیه گفت‪ :‬من خیلی دوست داشتم‬ ‫که نماینده‌ای عالی‌مرتبه از بهزیستی به ما سر بزند دستش‬ ‫را روی شانه‌های ما بگذارد و تحسین‌مان کند که بدون ما‬ ‫توانستید‪ .‬ما جزئی از گروه معلولیت هستیم هرچند شرایط‬ ‫جس��مانی بهتری نس��بت به برخی از معلوالن داریم اما از‬ ‫آن دس��ت گروه‌هایی هستیم که نیازمند کمک بهزیستی‬ ‫هستیم‪ .‬درحال‌حاضر هم نیازی به کمک نداریم اما خیلی‬ ‫دوس��ت داش��تم که به ما س��ر بزنند و از این رس��توران و‬ ‫کس��ب‌وکار ما که با همت باالیم��ان راه انداخته‌ایم‪ ،‬دیدن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لباس سنتی را تجربه کردیم‬ ‫مریم محم��دی نیز از رس��توران‌گردانان کوتاه‌قامت به‬ ‫خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬من پیش‌تر تجربه کاری داشتم اما‬ ‫در حوزه رس��توران‌داری نبود‪ .‬بااین‌حال تجربه همکاری با‬ ‫مدیر این رس��توران را در کارهای هنری داش��تم‪ .‬مدیریت‬ ‫اینجا در نظر داش��ت شهرکی برای کوتاه‌قامتان راه‌اندازی‬ ‫کند اما ازآنجایی‌که حمایتی نش��د و بودجه‌ای در کار نبود‬ ‫در نهایت به ایده رستوران رسید و از ما دعوت شد تا در این‬ ‫کار همکاری کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این ایده برای ما بس��یار‬ ‫جذاب بود چراکه بیشتر همکاران‌مان از همنوعان خودمان‬ ‫هستند و از همه مهم‌تر اینکه مدیر ما نیز هم نوع ما است‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب او شرایط ما را نسبت به کارفرمایان دیگر بهتر‬ ‫درک می‌کند‪ .‬محمدی درباره اینکه از آنها خواس��ته شده‬ ‫لباس سنتی بپوشند‪ ،‬گفت‪ :‬این درست است که پوشیدن‬ ‫لباس محلی از پوش��یدن مانتو و ش��لوار سخت‌تر است اما‬ ‫وقتی دیدیم که مردم تا چه اندازه از این لباس‌ها استقبال‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ما هم دوس��ت داش��تیم تا این لباس‌ها را بر تن‬ ‫کنی��م‪ .‬مردم وقتی ما را در این لباس‌ها می‌بینند دوس��ت‬ ‫دارن��د با ما عکس ی��ادگاری بگیرند و با دیدن این لباس‌ها‬ ‫شاد می‌شوند‪ .‬وی درباره سختی‌های کار نیز‌چنین گفت‪:‬‬ ‫هر کاری س��ختی‌های خ��ودش را دارد و ای��ن اصل برای‬ ‫بلندقامت و کوتاه‌قامت هم تفاوت چندانی ندارد‪ .‬بااین‌حال‪،‬‬ ‫آنچه انجام کاری را آس��ان‌تر می‌کند‪ ،‬جو حاکم بر محیط‬ ‫کار است‪ .‬همکاران ما به‌دلیل شباهت‌هایی که با هم دارند‪،‬‬ ‫مکمل هم هس��تند و هنگام کار آن‌قدر ش��اد هس��تیم که‬ ‫خس��تگی کار بر تن‌م��ان نمی‌ماند‪ .‬ای��ن بانوی بلندهمت‬ ‫همچنی��ن بیان ک��رد‪ :‬حمایت مردم از م��ا‪ ،‬همان چیزی‬ ‫اس��ت که من دوس��ت دارم اما بعضی از مش��تریان ما نیز‬ ‫رفتارهایی دارند که گاهی منجر به رنجش ما می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع اگرچه برخی مشتریان خودشان حتی کمک می‌کنند‬ ‫ک��ه ظرف‌ها را جمع‌آوری کنیم ام��ا بعضی‌ها می‌خواهند‬ ‫ک��ه نقطه‌ضعف‌های ما را پیدا کنن��د‪ .‬بااین‌حال در نهایت‬ ‫می‌بینند ما خالف تصور آنها‪ ،‬عالوه بر اینکه توانایی انجام‬ ‫کارهای خودمان را داریم کارهای آنها را هم انجام می‌دهیم‬ ‫و خدماتی را به آنها ارائه می‌کنیم‪ .‬و به راس��تی چه خوب‬ ‫گفت این بانوی ش��ریف که کوتاه‌قامتان خوب ثابت کردند‬ ‫ک��ه نه تنها از پس کار خود بر می‌آیند که می‌توانند کمک‬ ‫حال بلندقامتان نیز باشند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با توسعه بانکداری الکترونیک‪ ،‬بانکداری سنتی دیگر توجیه ندارد‬ ‫برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش شعب بانکی‬ ‫دسترس��ی یا دس��تیابی ف��ارغ از م��کان و زمان به‬ ‫خدمات بانکی‪ ،‬س��هولت در پرداخت‌ه��ا‪ ،‬صرفه‌جویی‬ ‫لو‌انتقال‌های پول‬ ‫در وقت و هزینه‌ها‪ ،‬آسان‌س��ازی نق ‌‬ ‫و‪ ...‬فقط بخش��ی از مزایا و محاسنی است که بانکداری‬ ‫الکترونی��ک در س��ال‌های گذش��ته در مدیریت مالی‬ ‫ش��هروندان و بخش‌ه��ای اقتصاد کش��ور ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از آنجا که در بانکداری سنتی خدمات‌دهی به‬ ‫مش��تریان محدود بوده و برای مثال‪ ،‬بانک‌ها در طول‬ ‫ش��بانه‌روز فقط ‪ ۸‬ساعت خدمات بانکی ارائه می‌دادند‬ ‫و همچنی��ن ایام تعطیالت رس��می و تعطیالت پایان‬ ‫هفته مش��کالتی را برای مشتریان به‌وجود می‌آورد‪ ،‬با‬ ‫رواج بانکداری الکترونیک و توس��عه ابزارها و خدمات‬ ‫مبتنی‌بر این نوع بانکداری‪ ،‬مش��کل اصلی محدودیت‬ ‫زمانی و مکانی اس��تفاده از خدمات بانکی‌ر‌فع ش��د و‬ ‫نیاز به حضور افراد در شعب به‌شدت کاهش یافت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان کاهش هزینه هنگفت بانک‌ه‌ا از دیگر‬ ‫مزیت‌های مهمی اس��ت ک��ه از بابت رش��د بانکداری‬ ‫الکترونیک بیان می‌ش��ود زی��را بانک‌ها دیگر نیازی به‬ ‫تاسیس شعبه‌های متعدد و بکار‌گیری نیروهای انسانی‌‬ ‫برای برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان‌شان ندارند‪.‬‬ ‫همین امر س��بب شده تا موضوع کاهش شعب بانک‌ها‬ ‫ب��ا هدف کوچ نظام بانکی از بانکداری ش��عبه‌محور به‬ ‫س��مت بانکداری الکترونیک و دیجیتال در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته مورد توجه قرار گیرد و اقدام‌هایی در راستای‬ ‫کاهش شعب بانک‌ها نیز انجام شود‪.‬‬ ‫اگرچه در س��ال‌های گذش��ته این موضوع از سوی‬ ‫مقامات بانکی و اقتصادی بارها مورد تاکید قرار گرفته‬ ‫و کارشناس��ان انتقادهای زیادی را به رش��د قارچ‌گونه‬ ‫ش��عب بانکی مطرح کرده‌ان ‌د اما نتیج��ه این تالش‌ها‬ ‫هنوز راضی‌کننده نیس��ت و اقتص��اد ایران همچنان با‬ ‫حجم باالیی از ش��عب بانک‌های گوناگون روبه‌رو است‬ ‫که بهترین مکان‌های شهر را به خود اختصاص داده‌اند‬ ‫و خودنمایی می‌کنند‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬باال بودن تعداد ش��عب بانک‌ها‪ ،‬شرایطی‬ ‫را ایج��اد کرده ت��ا وزارت امور اقتص��اد و دارایی بحث‬ ‫کاهش شعب بانکی را در دستور کار این وزارتخانه قرار‬ ‫دهد و برای کاهش برخی از شعب بانک‌ها برنامه‌ریزی‬ ‫کند‪ .‬فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر اقتصاد که در حاشیه نشست‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی سخن‬ ‫می‌گفت با بیان اینکه برخی بانک‌ها در برخی نقاط که‬ ‫توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه ساخته‌اند‌‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این موضوع سبب می‌شود هزینه بانک‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با توجه به الکترونیکی ش��دن بخش زیادی‬ ‫از خدمات بانکی ش��اید نیاز باش��د که بخشی از شعب‬ ‫جمع‌آوری شود‪.‬‬ ‫این مهم در حالی در دس��تور کار وزارت اقتصاد قرار‬ ‫گرفته که کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه اعتقاد‬ ‫دارن�� ‌د به دلیل باال ب��ودن هزینه بانک��داری در ایران‪،‬‬ ‫فعالیت شعب متعدد بانکی مزید بر علت شده و قیمت‬ ‫تمام‌شده پول را در اقتصاد باال برده و این یعنی ایجاد‬ ‫یک مانع بر سر راه بخش مولد کشور که نیازمند منابع‬ ‫ت ارزان‌‌قیمت است‪.‬‬ ‫به‌نسب ‌‬ ‫ن یکی از راهکارهای مهم‬ ‫بر این اساس‪ ،‬کارشناس��ا ‌‬ ‫ب��رای بهبود ای��ن وضعیت را کم کردن ش��عب بانکی‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬آنه��ا بر ای��ن باورند که ش��بکه بانکی باید‬ ‫به ج��ای آنکه پول‌ها را صرف تاس��یس ی��ا نگهداری‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی بانک‌ه��ا در برخی نقاط که توجیه چندان اقتصادی نداش��ته‬ ‫د که این موضوع سبب شده هزینه بانک‌ها افزایش‬ ‫شعبه ساخته‌ان ‌‬ ‫یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات‬ ‫بانکی شاید نیاز باشد که بخشی از شعب جمع‌آوری شود‬ ‫شعبه‌های مجلل کند و از این بابت هزینه بانکداری را‬ ‫در کش��ور باال ببرد‪ ،‬اقدام به توزیع مناسب جغرافیایی‬ ‫ش��عب و در نهایت ش��عب مازاد را جم��ع‌آوری کند تا‬ ‫مناب��ع آزاد ش��ده از این محل در اختی��ار بخش مولد‬ ‫کشور قرار گیرد و بانک‌ها را کارآمدتر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ض�رورت حرک�ت ب�ه س�مت بانکداری‬ ‫دیجیتال‬ ‫ج��واد صالحی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه در طول س��ال‌های‬ ‫گذش��ته بانک‌ها بخش زیادی از سرمایه‌شان را صرف‬ ‫خرید ش��عب در بهترین مکان‌های شهر کرده‌اند و به‬ ‫نوعی دارایی‌ش��ان درحال‌حاضر تبدیل به شعبه شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما باید بپذیریم ک��ه فعالیت این تعداد‬ ‫ش��عبه بانک��ی با وجود گس��ترش خدم��ات بانکداری‬ ‫الکترونیک و ابزارهای نوین بانکی چندان توجیه ندارد‬ ‫و به نظر می‌رس��د باید برخی از شعب ناکارآمد و مازاد‬ ‫بانک‌ها جمع‌آوری یا در یکدیگر تجمیع و ادغام شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بانک‌ها هر چه به س��مت توس��عه و‬ ‫گس��ترش ابزارهای الکترونیک حرکت و در امور بانکی‬ ‫س��هولت ایجاد کنند‪ ،‬م��ردم کمتر به ش��عبه بانک‌ها‬ ‫مراجعه می‌کنند و این می‌تواند ش��روعی برای خروج‬ ‫از بانکداری س��نتی باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ضم��ن اینکه با کم‬ ‫شدن ش��عب بانک‌ها‪ ،‬منابعی که در این بخش قفل و‬ ‫منجمد ش��ده‪ ،‬آزاد خواهد شد و این منابع می‌تواند به‬ ‫بخش‌های مولد کشور که در شرایط فعلی به‌شدت نیاز‬ ‫مالی دارند اختصاص یاب��د‪ .‬یا اینکه بانک‌ها می‌توانند‬ ‫از مناب��ع آزاد‌ش��ده از ای��ن محل‪ ،‬اقدام ب��ه پرداخت‬ ‫بدهی‌ش��ان به بانک مرکزی کنند و جلوی رش��د پایه‬ ‫پولی و نقدینگی را بگیرند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬یکی از راه‌ه��ای موجود‬ ‫برای بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬کاهش ش��عب‬ ‫بانک‌هاس��ت‪ .‬ای��ن مهم ضمن اینکه باع��ث توانمندتر‬ ‫شدن بانک‌ها می‌شو‌د‪ ،‬هزینه‌های جاری بانک‌ها را نیز‬ ‫به‌ش��دت کم خواهد کرد و این موضوعی اس��ت که بر‬ ‫کاهش نرخ تمام‌ش��ده پ��ول در بانک‌ها و پایین آمدن‬ ‫نرخ سود تسهیالت اثر مثبت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او در عین حال‪ ،‬به خروج بانک‌ها از بحث بنگاهداری‬ ‫و شرکتداری اشاره کرد و گفت‪ :‬این موارد از الزام‌هایی‬ ‫است که باید همزمان در نظام بانکی کشور مورد توجه‬ ‫قرار گیرد زیرا در نهایت به نفع بخش‌های مولد اقتصاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬شرایط فعلی اقتصاد به گونه‌ای نیست که‬ ‫مناب��ع محدود بانک‌ها‪ ،‬ص��رف بخش‌های غیر‌ضروری‬ ‫ش��ود در حالی که بخش‌ه��ای مهم اقتص��اد نیازمند‬ ‫منابع‌اند‪.‬‬ ‫به گفته صالحی‪ ،‬زمان آن فرا‌رسیده که در بانکداری‬ ‫سنتی تحول ایجاد ش��ود و به سمت توسعه بانکداری‬ ‫الکترونی��ک و بانک��داری دیجیتال حرکت ش��ود‪ .‬این‬ ‫ظرفیت در کش��ور م��ا وجود دارد و بای��د این مهم به‬ ‫یک الزام تبدیل شود‪ ،‬البته در این بین فرهنگ‌‌سازی‪،‬‬ ‫اطالع‌رس��انی و گس��ترش دامن��ه امنیت کارب��ران از‬ ‫ضرورت‌هایی اس��ت که باید همزمان مورد توجه قرار‬ ‫گیرد تا هدف نهایی ب ‌ه دست آید‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع جغرافیایی ش�عب بانک‌ها مناسب‬ ‫نیست‬ ‫علی اصغر پورمتین از کارشناسان حوزه بانک نیز در‬ ‫این زمین��ه در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر این مهم‬ ‫که بانک مرکزی مس��ئول ایجاد ش��عب بانکی است و‬ ‫فعالیت ش��عب فعلی با مجوز بانک مرکزی انجام شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اگر انتقادی به رشد شعب بانک‌ها وجود‬ ‫دارد این انتقاد به بانک مرکزی وارد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما‬ ‫اینک��ه مدتی اس��ت صحبت از کاهش ش��عب بانک‌ها‬ ‫می‌شود‪ ،‬ابتدا باید مش��خص شود که باال بودن شعب‬ ‫بانک‌ها بر اس��اس چه معیاری سنجیده می‌شود و چرا‬ ‫اعتقاد بر این است که شعب بانک‌ها زیاد است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬اگر بخواهیم نظام بانکی کش��ور را از‬ ‫لحاظ تعداد شعب‪ ،‬با کشورهای مشابه با ایران مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم ش��د که تعداد ش��عب بانکی ما‬ ‫ت اما چون در جای‌گذاری شعب‪،‬‬ ‫خیلی هم باال نیس�� ‌‬ ‫توزیع جغرافیایی مناسبی نشده این‌گونه تعبیر می‌شود‬ ‫که تعداد شعب بانک‌های کشور زیاد است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است که ساماندهی وضعیت‬ ‫ش��عب بانک‌ها اقدام خوبی اس��ت و باید به طور قطع‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬اما پیش از ه��ر اقدام عمل��ی‪ ،‬ابتدا باید‬ ‫تمام��ی جنبه‌های این مس��ئله دیده ش��ود و این‌گونه‬ ‫نباش��د که با کاهش ش��عب بانک‌ها‪ ،‬بحث پراکندگی‬ ‫ش��عب مورد غفلت قرار گی��رد و توزیع جغرافیایی آن‬ ‫مناسب نباشد‪.‬‬ ‫ط این‌گونه‬ ‫به گفته پورمتی��ن‪ ،‬درحال‌حاضر ش��رای ‌‬ ‫اس��ت ک��ه در برخ��ی از خیابان‌های اصل��ی یا برخی‬ ‫ش��هرها‪ ،‬تراکم شعب به‌ش��دت زیاد است و در خیابان‬ ‫یا شهر دیگری‪ ،‬به‌ندرت شعب بانک تعبیه شده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د اگر توزیع مناس��ب در زمینه ش��عب‬ ‫بانک‌ها انجام شو ‌د و در گام بعدی شعب زیانده بانک‌ها‬ ‫شناس��ایی و جمع‌آوری ش��ود و در گام بعدی ش��عب‬ ‫م��ازاد بانک‌ه��ا در یکدیگر ادغام ی��ا تجمیع یا نهایت‬ ‫جمع‌آوری شوند‪ ،‬ساماندهی بازار پولی کشور به شکل‬ ‫بهتری انجام خواهد ش��د‪ .‬او معتقد اس��ت که در این‬ ‫شرایط دیگر نیازی به اجرای دستوری هم نخواهد بود‬ ‫و بانک‌ه��ا به عنوان یک بن��گاه اقتصادی که به دنبال‬ ‫کسب سود و جلوگیری از زیاندهی هستند‪ ،‬خودشان‬ ‫داوطلبان��ه در ص��ورت نی��از اقدام به تعطیلی ش��عب‬ ‫مازادش��ان خواهند کرد‪ .‬اما پی��ش از هر اقدامی‪ ،‬باید‬ ‫یک تعریف جامع از این موضوع ارائه ش��ود و سپس به‬ ‫دنبال ضابطه‌مند کردن شعب بانکی بود‪.‬‬ ‫جواد صالحی‬ ‫علی‌اصغر پورمتین‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹خرید اینترنتی هدیه‌کارت بانک ایران‌‌زمین‬ ‫بانک ایران‌زمین در راس��تای ارائه خدمات نوین و پیاده‌سازی‬ ‫بانکداری دیجیتال برای مش��تریان خود امکان س��فارش هدیه‬ ‫کارت به‌ص��ورت آنالین و ش��ارژ به مبلغ دلخ��واه را ایجاد کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بانک ایران‌زمی��ن‪ ،‬هدیه‌کارت محصولی‬ ‫اس��ت که در هش��تمین همایش بانک��داری الکترونیک از طرف‬ ‫بانک ایران‌زمین رونمایی ش��د و مش��تریان این امکان را داشتند‬ ‫ک��ه این کارت را از ش��عب بان��ک ایران‌زمین تهی��ه و خود اقدام‬ ‫ب��ه ش��ارژ آن کنند‪ .‬بان��ک ایران‌زمی��ن در همین راس��تا امکان‬ ‫تهی��ه این کارت به‌ص��ورت اینترنتی را نیز برای مش��تریان خود‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬مش��تریان می‌توانن��د با مراجعه به س��ایت‬ ‫‪ giftcard.izbank.ir‬کارت هدی��ه خود را س��فارش دهند و‬ ‫در محل مورد نظر تحویل بگیرند و س��پس خود اقدام به شارژ آن‬ ‫کنند‪ .‬از قابلیت‌های دیگر این کارت‌ها تنوع‪ ،‬شارژ به مبلغ دلخواه‬ ‫در هر زمان و مکان‪ ،‬طرح‌های متنوع و پشتیبانی ‪ ۲۴‬ساعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری جش�نواره پذیرن�دگان پایانه‌ه�ای‬ ‫فروش بانک شهر‬ ‫مدیر امور بازاریابی بانک شهر از برگزاری جشنواره پذیرندگان‬ ‫پایانه‌های فروش از ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت خب��ر داد و گفت‪ :‬دارندگان‬ ‫پایانه‌های فروش بانک ش��هر با ش��رکت در این جشنواره‪ ،‬جوایز‬ ‫وی��ژ‌ه نقدی دریاف��ت خواهند کرد‪ .‬به گ��زارش مرکز ارتباطات و‬ ‫روابط‌عمومی بانک ش��هر‪ ،‬بهروز شادفر با اش��اره به برگزاری این‬ ‫جش��نواره اظهار کرد‪ :‬جش��نواره پذیرن��دگان پایانه‌های فروش‬ ‫بر اس��اس زمان‌بندی اعالم‌ش��ده از ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت آغاز شده و‬ ‫تا ‪ ۲۰‬مرداد امس��ال ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬دارندگان‬ ‫پایانه‌های فروش بانک ش��هر با ش��رکت در این جشنواره و کسب‬ ‫امتیاز الزم‪ ،‬مشمول قرعه‌کشی و دریافت جایزه می‌شوند‪ .‬شادفر‬ ‫با اش��اره به نحوه کس��ب امتیاز در این جشنواره خاطر‌نشان کرد‪:‬‬ ‫به میانگین مانده حس��اب متصل به دس��تگاه پایانه فروش از‪۳۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬میلیون ری��ال‪ ۲۰‬امتیاز‪ ،‬از ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال ‪۵۰‬‬ ‫امتی��از و بیش��تر از ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬ب��ه ازای هر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال ‪ ۱۰۰‬امتیاز بیش��تر تعلق خواهد گرفت‪ .‬مدیر امور بازاریابی‬ ‫بانک ش��هر خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬مبلغ تراکنش هر ‪ ۱۰‬میلیون ریال‬ ‫نیز یک امتیاز تا س��قف ‪ ۵۰‬امتیاز محاسبه می‌شود و همچنین به‬ ‫پذیرندگان دارای حساب جاری متصل به پایانه فروش ‪ ۳۰‬امتیاز‬ ‫تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز دریاف�ت مدارک معرفی‌ش�دگان آزمون‬ ‫استخدامی بانک ملی‬ ‫معرفی‌ش��دگان آزمون استخدامی بانک ملی ایران از ‪ ۲۳‬تا‪۳۰‬‬ ‫اردیبهش��ت‌‌برای تحویل مدارک خود مهل��ت دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬معرفی‌ش��دگان آزمون استخدام‬ ‫این بانک که از طریق س��ایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برای‬ ‫مرحله بررس��ی مدارک معرفی ش��ده‌ان ‌د موظفند به منظور ارائه‬ ‫و بررس��ی مدارک با در دس��ت داش��تن اصل و کپی مدارک خود‬ ‫در تهران به طبقه همکف س��اختمان فردوس��ی بانک ملی ایران‬ ‫واق��ع در خیابان فردوس��ی‪ ،‬کوچه بانک و در اس��تان‌ها به دوایر‬ ‫س��رمایه انسانی اداره‌‌‌های امور شعب این بانک مطابق زمان‌بندی‬ ‫تعیین‌شده مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتنیاست‪،‬اینمرحلهفقطبرایبررسیاطالعاتخوداظهاری‬ ‫داوطلبان و تکمیل مدارک آنها بوده و داوطلبان واجد ش��رایط بر‬ ‫اساس دفترچه راهنمای ثبت‌نام ششمین آزمون مشترک فراگیر‬ ‫نهاد‌های اجرایی کشور‪ ،‬به منظور شرکت در مصاحبه استخدامی‬ ‫دع��وت خواهند ش��د‪ .‬مراجعه نکردن و تکمی��ل نکردن مدارک‬ ‫یادش��ده در موعد مقرر ب��ه منزله انصراف از ادام��ه روند مراحل‬ ‫استخدامی تلقی شده و داوطلب حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از ظرفی�ت تعاونگ�ران در بخش‌ه�ای‬ ‫مختلف اقتصاد‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به برنامه‌های امسال این‬ ‫بانک‪ ،‬گفت‪ :‬برای تحقق «رونق تولید» که شعار سال ‪ ۹۸‬و رسالت‬ ‫اصل��ی این بانک اس��ت‪ ،‬با تمام توان در کن��ار تعاونگران خواهیم‬ ‫بود‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بانک توس��عه تع��اون‪ ،‬حجت‌اهلل‬ ‫ن با بی��ان اینکه تجهی��ز منابع کیفی‪،‬‬ ‫مهدی��ان در جم��ع مدیرا ‌‬ ‫پایدار و ارزان‌قیمت ش��رط نخس��ت برای فعالیت بانک‌ها به‌ویژه‬ ‫بانک‌های توس��عه‌ای قلمداد می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬فراهم کردن شرایط‬ ‫الزم به منظور تجمیع س��رمایه‌های خُ رد‪ ،‬ارزان و باکیفیت به‌ويژه‬ ‫مناب��ع موجود در بخش تعاون و در مقابل هدایت منابع تجمیعی‬ ‫ب��رای تامین مالی موردنیاز بنگاه‌ه��ای اقتصادی خرد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوسط با هدف کمک به تحقق رونق تولید از مسیر بخش تعاون‬ ‫و با اس��تفاده از ظرفیت تعاونگران بخش‌های مختلف اقتصادی از‬ ‫جمله برنامه‌های عملیاتی این بانک در‌سال جاری خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عالوه‌بر شناس��ایی بازار جدید‪ ،‬افزایش مشتریان و توسعه‬ ‫بازار با رویکرد تجمیع منابع س��پرده‌ای و ارتقای ظرفیت منابعی‪،‬‬ ‫تالش به منظور واگذاری ام��وال مازاد و پیگیری جدی مطالبات‬ ‫ل در راس��تای‬ ‫غیر‌جاری بانک با رویکرد بهره‌گیری از منابع حاص ‌‬ ‫رونق‌بخش��ی تولید از دیگر فرصت‌های مناسب و‌پیش روی بانک‬ ‫باهدف کاهش قیمت تمام‌ش��ده پول و اعمال حمایت‌های الزم و‬ ‫اثربخش از بنگاه‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان�ات جدید دس�تگاه‌های خودپ�رداز بانک‬ ‫‌پاسارگاد‬ ‫ب ‌ه منظور گس��ترش خدمات بانکداری‌الکترونیکی و همچنین‬ ‫افزایش رفاه حال مش��تریان‪ ،‬خدمات جدید مبتنی‌بر کارت‌روی‬ ‫ک پاس��ارگاد افزوده ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫دس��تگاه‌های خودپرداز بان ‌‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬پرداخت اقس��اط تس��هیالت با‬ ‫اس��تفاده از شمار ‌ه تس��هیالت‪ ،‬امکان گرفتن صورتحساب بدون‬ ‫در اختیار داش��تن فیزیکی کارت و امکان پرداخت وجوه دولتی‪،‬‬ ‫خدماتی هس��تند که روی دستگاه‌های خودپرداز بانک پاسارگاد‬ ‫راه‌ان��دازی ش��ده‌اند‪ .‬بر اس��اس این خبر‪ ،‬پرداخت تس��هیالت با‬ ‫اس��تفاده از ش��ماره تس��هیالت تنه��ا روی خودپردازهای بانک‬ ‫‌پاس��ارگاد امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬همچنین مش��تریان می‌توانند از‬ ‫طریق منوی عملیات صورتحساب بدون کارت روی دستگاه‌های‬ ‫خودپرداز بانک‌پاسارگاد‪ ۱۰ ،‬گردش پایانی مربوط به کارت‌های‬ ‫صادرشده از س��وی این بانک را دریافت کنند‪ .‬در منوی عملیات‬ ‫انتقال وجه نیز با در اختیار داش��تن شماره کارت مقصد و شناسه‌‬ ‫واریز‪ ،‬امکان پرداخت وجوه دولتی فراهم شده‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از طرح اندوخته بانوان مهر ایران‬ ‫بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر برای‬ ‫جامعه زنان کش��ور و توانمندس��ازی بانوان خان��ه‌دار و کارآفرین‬ ‫محصولی جدید با عن��وان «اندوخته بانوان مهر ایران» ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬در این طرح متقاضیان عالوه‌بر توس��عه فضای‬ ‫بو‌کار خود‪ ،‬می‌توانند در ارتقای سطح رفاه خانواده‌های‌شان‬ ‫کس ‌‬ ‫نی��ز موثر واقع ش��وند‪ .‬جامعه هدف در این ط��رح تمامی بانوانی‬ ‫هستند که متقاضی دریافت تسهیالت قرض‌الحسنه هستند و از‬ ‫طریق افتتاح حس��اب و و واریز مبالغی به‌صورت مستمر ماهانه به‬ ‫منظور ایجاد پس‌‌انداز مطابق با ش��رایط و ضوابط اعالمی‪ ،‬عالوه‌بر‬ ‫اس��تفاده از خدمات بانک‪ ،‬از تس��هیالت قرض‌الحسنه بهره‌مند‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مزایای طرح شامل‪ ،‬اعطای تسهیالت‬ ‫ل به میزان ‪ ۴۱‬میلیون‬ ‫قرض‌الحسنه زنجیره‌ای طی ‪ ۴‬مرحله در ک ‌‬ ‫تومان در راس��تای رفع نیازهای ض��روری بانوان‪ ،‬امکان پس‌انداز‬ ‫مبالغ خرد و برنامه‌ریزی برای استفاده از تسهیالت قرض‌الحسنه‪،‬‬ ‫ایجاد انگیزه در بانوان برای اشتغال و کارآفرینی و افزایش سالمت‬ ‫روانی خانواده است‪.‬‬ ‫آخری��ن وضعیت ادغام بانک‌های وابس��ته به‬ ‫نیروهای مس��لح در جلس��ه‌ای ب��ا حضور رئیس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی بررس��ی ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک مرکزی‪ ،‬در این نشس��ت که‬ ‫صبح روز گذش��ته با حض��ور رئیس کل و معاون‬ ‫نظ��ارت بان��ک مرک��زی‪ ،‬معاون ط��رح و برنامه‬ ‫س��تاد کل نیروهای مس��لح‪ ،‬معاون بانک و بیمه‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫س��په‪ ،‬مدیران عامل واحدهای ادغام ش��ونده و‬ ‫نمایندگان س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬آخرین وضعیت اقدام‌های انجام‌ش��ده بر‬ ‫اس��اس زمان‌بندی‌ه��ای مدنظر مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬عبدالناصر همتی‪ ،‬ضمن تش��کر از‬ ‫تالش‌های ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬بانک سپه‬ ‫و واحدهای ادغام‌ش��ونده با تاکید بر اینکه پروژه‬ ‫ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح اقدامی‬ ‫ملی و مورد توافق سران ‪ ۳‬قوه است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ن اقدام در تاریخ نظام بانکی کش��ور ماندگار‬ ‫خواهد بود‪ .‬همتی همچنین خواس��تار تس��ریع‬ ‫در برگزاری مجامع واحدهای ادغام‌ش��ونده شد‬ ‫و ب��ر رعایت حقوق تمامی ذی‌نفعان این واحدها‬ ‫اعم از مشتریان‪ ،‬س��هامداران و به‌ویژه کارکنان‬ ‫آنه��ا تاکی��د کرد‪ .‬حنیفی‪ ،‬مع��اون نظارت بانک‬ ‫مرکزی در این نشست با اشاره به وضعیت سهام‬ ‫غیر‌وابسته واگذار ش��ده واحدهای ادغام‌شونده‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه تاکنون اقدام‌های مفیدی در‬ ‫این باره انجام ش��ده و این مرحله سهام به‌زودی‬ ‫نهایی خواهد ش��د‪ .‬معاون نظارت بانک مرکزی‬ ‫افزود‪ :‬اقدام‌های مقدماتی در زمینه ارزش‌گذاری‬ ‫واحده��ای ادغام‌ش��ونده انجام ش��ده و مجامع‬ ‫آنها پس از مش��خص ش��دن می��زان دارایی‌ها و‬ ‫بدهی‌های‌شان برگزار خواهد شد‪ .‬سردار صالح‪،‬‬ ‫معاون طرح و برنامه س��تاد کل نیروهای مسلح‬ ‫نیز در این نشس��ت با اشاره اهمیت و بزرگی این‬ ‫پروژه گفت‪ :‬بانک‌های ادغام‌شونده در بانک سپه‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای خوبی برخوردارند که می‌توانند‬ ‫در ارتق��ای کمی و کیفی بانک س��په تاثیرگذار‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هماهنگی‌های الزم درباره‬ ‫واگذاری سهام باقی‌مانده واحدهای ادغام‌شونده‬ ‫انجام‌شده و ستاد کل نیروهای مسلح با همراهی‬ ‫مدی��ران عام��ل و هیات‌مدی��ره ای��ن بانک‌ها به‬ ‫سرعت واگذاری سهام یاشده را پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫در ادامه معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی نیز از حمایت و پشتیبانی آن وزارتخانه‬ ‫در انج��ام به‌موق��ع و با برنامه ادغ��ام تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��په نیز در این جلسه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تمهی��دات الزم برای س��اماندهی نیروی‬ ‫انسانی واحدهای ادغام‌شونده از سوی بانک سپه‬ ‫اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫اطالعیه بانک مرکزی‬ ‫درباره موسسه خیریه‬ ‫مکتب امیرالمومنین‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک مرک��زی در اطالعیه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین‬ ‫اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال‬ ‫جاری نداش��ته و مبالغ مطرح‌ش��ده در فهرست‬ ‫انتش��اریافته این بانک فقط برای خرید ارز بابت‬ ‫تسویه بخشی از تسهیالت دریافتی این موسسه‬ ‫از محل حس��اب ذخیره ارزی در طول سال‌های‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬تا ‪ ۱۳۸۶‬بوده است‪ .‬بانک مرکزی تصریح‬ ‫کرده است که «انتشار فهرست دریافت‌کنندگان‬ ‫ارز بر اس��اس اصل بس��یار مهم شفافیت و برای‬ ‫اطالع افکارعمومی اس��ت و بر همین اساس نیز‬ ‫ای��ن رویه همچنان ادامه خواهد یافت‪ .‬همچنین‬ ‫درباره موسس��ه خیریه مکتب امیرالمومنین که‬ ‫نام آن در فهرس��ت انتش��ار یافته از س��وی این‬ ‫بانک آمده اس��ت‪ ،‬یادآور می‌ش��ود‪ ،‬این موسسه‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۱۳۸۵‬تا ‪ ۱۳۸۶‬نسبت به دریافت‬ ‫تس��هیالتی از محل حس��اب ذخیره ارزی اقدام‬ ‫کرده اس��ت و اکنون ب��ا بهره‌گیری از ماده (‪)۲۰‬‬ ‫قانون «رف��ع موانع تولی��د رقابت‌پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور» برمبنای مکانیسم و آیین‌نامه‬ ‫اجرای��ی قانون مورد اش��اره نس��بت به پرداخت‬ ‫ریال برای بازپرداخت اقس��اط خود اقدام کرده و‬ ‫عملیات حسابداری ارزی بین بانک عامل و بانک‬ ‫مرک��زی در جهت تس��ویه و وصول آن با رعایت‬ ‫مکانیس��م تخصیص‪ ،‬تامین و ف��روش ارز انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬از این رو‪ ،‬موسس��ه یاد‌شده اقدامی‬ ‫ب��رای دریاف��ت ارز ب��ه منظور واردات در‌س��ال‬ ‫جاری نداش��ته و مبالغ مطرح‌ش��ده در فهرست‬ ‫انتش��اریافته این بانک فقط برای خرید ارز بابت‬ ‫تسویه بخشی از تسهیالت یادشده‪ ،‬بوده است»‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫گام جدید ادغام بانک‌های‬ ‫وابسته به نیروهای مسلح‬
‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۶‬دوره برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی را بررسی می‌کند‬ ‫خبر‬ ‫تعامل جدید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و شهرداری تهران‬ ‫به گفته مدیرعامل نمایش��گاه شهرآفتاب‪،‬‬ ‫به‌تازگی در نشس��ت مش��ترکی با ش��هردار‬ ‫ته��ران و مدی��ران نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫جمهوری اسالمی بر تعامل و همکاری بیشتر‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��هرداری‬ ‫ته��ران تاکی��د ش��د‪ .‬محم��د رئوف‌قادری‪،‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه شهرآفتاب در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا پایگاه خب��ری عصر نمایش��گاه گفت‪ :‬در‬ ‫نشس��تی که به‌تازگی به درخواست مدیران‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی ته��ران و ب��ا حضور‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران برگزار ش��د‪،‬‬ ‫به اتفاق آق��ای عبدالحمی��د امامی‪ ،‬معاونت‬ ‫مالی و اقتصادی نمایشگاه شهرآفتاب حضور‬ ‫داش��تیم‪ .‬قادری ادامه داد‪ :‬حاضران در این‬ ‫نشس��ت برای نمایش��گاه بین‌الملل��ی تهران‬ ‫پیش��نهادهایی داش��تند و مذاکرات��ی برای‬ ‫همکاری‌های دو جانبه انجام شد و همچنین‬ ‫درباره سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شهرآفتاب‬ ‫نی��ز اعالم آمادگی کردند که مقرر ش��د این‬ ‫پیش��نهادها به‌طور مکتوب به شهردار تهران‬ ‫ارائه و پس از بررس��ی و جمع‌بندی مشترک‬ ‫در کمیس��یون تخصصی زیربنایی درباره آنها‬ ‫تصمیم‌گی��ری ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه به‬ ‫هر حال ش��هرداری در حوزه نمایشگاه ورود‬ ‫کرده که مصوبات ش��ورای شهر اول و دوم و‬ ‫حمایت‌های ش��ورای شهر دوره‌های چهارم و‬ ‫پنجم‪ ،‬پش��توانه این فعالیت‌ها بوده و خواهد‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی دوره‌های ش��ورای شهر از‬ ‫نمایش��گاه ش��هرآفتاب حمایت کرده است‪.‬‬ ‫درس��ایر نقاط جهان هم اگر بررس��ی کنید‬ ‫متوجه می‌ش��وید که ش��هرداری‌ها یک پای‬ ‫نمایشگاه‌ها هستند و حضور و همکاری جدی‬ ‫در ای��ن زمین��ه دارن��د‪ .‬وی در پایان گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه این بار دوس��تان در نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی تهران با آمادگی و روحیه همکاری‬ ‫بیش��تری در نشست حضور داشتند و تعامل‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��هرداری‬ ‫ته��ران م��ورد تاکید دو طرف ق��رار گرفت و‬ ‫ش��هردار نیز عالقه‌مند بود این همکاری‌ها و‬ ‫تعامالت دو طرفه ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫ریل اکسپو؛ روی خط توسعه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اهمی��ت صنعت حمل‌ونقل ریلی در تمام جهان باعث‬ ‫ش��ده هر کشوری دس��ت‌کم ‪ ۳‬رویداد تخصصی در این‬ ‫حوزه برای خود داش��ته باشد‪ .‬توسعه حمل‌ونقل ریلی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری روی آن در ایران نیز از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬تا حدی ک��ه خودکفایی در تولید ریل‬ ‫از جمله مهم‌ترین تحوالت اقتصادی کش��ورمان به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫ازاین‌رو همه‌ساله باهدف توسعه و تاکید هر چه بیشتر‬ ‫بر حمل‌ونقل ریلی در کش��ور ش��اهد برپایی رویدادی با‬ ‫عنوان نمایش��گاهی«ریل اکسپو» هس��تیم‪ .‬در ادامه به‬ ‫بررسی رویدادهای نمایشگاهی ریل اکسپو در چند سال‬ ‫گذشته می‌پردازیم‪ .‬با ما همراه شوید‪.‬‬ ‫مذاکره برای جلوگیری‬ ‫از برگزاری الکامپ‬ ‫در نمایشگاه تهران‬ ‫ش��هردار تهران درباره برگزاری الکامپ در‬ ‫محل نمایشگاه‌های دائمی تهران توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد‪ .‬پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران در‬ ‫پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی‬ ‫بر اینکه چرا بر خالف مصوبه ش��ورای ش��هر‬ ‫در زمینه ممنوعیت برگزاری نمایش��گاه‌های‬ ‫پرمخاطب در داخل ش��هر تهران‪ ،‬قرار ش��ده‬ ‫در ماه آینده نمایش��گاه الکامپ در نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه مذاکراتی را ش��روع کرد ‌ه و امیدواریم‬ ‫درباره آن به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫فعالیت مرکز محصوالت‬ ‫قرآنی نیروهای مسلح‬ ‫در نمایشگاه قرآن‬ ‫مرک��ز دس��تاوردها و محص��والت قرآن��ی‬ ‫نیروهای مس��لح با توجه به در اختیار داش��تن‬ ‫یک غرف��ه کوچک‪ ،‬فعالی��ت قابل‌توجهی در‬ ‫ای��ن دوره از برگ��زاری نمایش��گاه قرآن کریم‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش س��تاد خبری بیست‌وهفتمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی قرآن کری��م‪ ،‬نریمان‬ ‫طاه��ری‪ ،‬مس��ئول غرفه مرکز دس��تاوردها و‬ ‫محصوالت قرآنی نیروهای مسلح در گفت‌وگو‬ ‫با این ستاد با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور‬ ‫در حوزه فعالیت‌های قرآنی به رتبه‌های خوبی‬ ‫دست یافته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره از نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای قرآنی نیروهای مسلح به معرض‬ ‫دید عموم گذاش��ته ش��د‪ .‬مسئول غرفه مرکز‬ ‫دستاوردها و محصوالت قرآنی نیروهای مسلح‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هدف‌مان از شرکت در این دوره از‬ ‫نمایشگاه قرآن این است که به مردم کشورمان‬ ‫ای��ن پیام را منتقل کنیم که نیروهای مس��لح‬ ‫فقط در حوزه نظامی صاحب دستاورد نیست‪،‬‬ ‫بلکه در مس��ائل دینی و فرهنگی به‌ویژه حوزه‬ ‫قرآنی کارنامه درخش��انی دارد‪ .‬طاهری ادامه‬ ‫داد‪ :‬خانواده‌های نیروهای مسلح‪ ،‬جامعه هدف‬ ‫این مرکز هس��تند‪ .‬تاکن��ون عملکرد خوبی از‬ ‫خ��ود نش��ان داده‌ایم و برای آم��وزش اعضای‬ ‫خان��واده بزرگ نیروهای مس��لح از اس��تادان‬ ‫س��طح اول کشور استفاده می‌کنیم و در حوزه‬ ‫آموزش قرآنی حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد هزینه‌ها‬ ‫رایگان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۳‬‬ ‫نخستین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی‬ ‫حمل‌ونقل و‬ ‫صنایع ریلی‬ ‫از ‪ ۱۷‬تا‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشت‌‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬در‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار‬ ‫و در همین‬ ‫سال عنوان‬ ‫تجاری «ریل‬ ‫اکسپو» برای‬ ‫این نمایشگاه‬ ‫انتخاب شد‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین‌المللی حمل‌ونقل و صنایع‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۲‬در نمایش��گاه‬ ‫ریل��ی از ‪ ۱۷‬ت��ا‪ ۲۰‬اردیبهش�� ‌‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار و در همین س��ال عنوان تجاری‬ ‫«ریل اکسپو» برای این نمایشگاه انتخاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۴‬‬ ‫دومین نمایش��گاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‬ ‫و تجهیزات وابسته ‪ ۲۹‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۳‬با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬معاون��ان وی و جمع��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در نمایشگاه بین‌المللی تهران‬ ‫در س��الن‌های ‪ ،۱۵ ،۱۳‬و ‪ ۲۵‬و با حضور ‪ ۱۱۰‬ش��رکت‬ ‫خارجی و داخلی آغاز به‌کار کرد‪.‬‬ ‫دومین نمایش��گاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی ایران‪،‬‬ ‫ب��ا حمایت و مش��ارکت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬انجم��ن صنای��ع ریلی‪ ،‬انجمن‬ ‫صنفی ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬اتحادیه قطارهای‬ ‫شهری(مترو)‪ ،‬دانشکده مهندس راه‌آهن و پایگاه خبری‬ ‫تین برپا شد‪.‬‬ ‫در این دوره عالوه بر شرکت‌های داخلی‪ ،‬ده‌ها شرکت‬ ‫خارجی از دیگر کش��ور‌ها ازجمل��ه آلمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬مالزی‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا و هنگ‌کنگ حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫در حاش��یه نخس��تین روز این نمایش��گاه‪ ،‬توافقنامه‬ ‫همکاری میان دو شرکت مپنا فوله پارس و واگن پارس‬ ‫به امضا رس��ید‪ .‬براس��اس این موافقتنامه‪ ،‬مقرر شد فوله‬ ‫پارس به نمایندگی از گروه مپنا‪ ۲۰۰ ،‬دستگاه ترمز برای‬ ‫واگن‌های باری ساخت شرکت واگن پارس تولید کند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه بین‌الملل��ی‪ ،‬انواع صنایع و خدمات‬ ‫گوناگون ریلی بخش مسافری درون‌شهری‪ ،‬برون‌شهری‬ ‫و بخش باری‪ ،‬انواع واگن‌ها‪ ،‬واگن‌های نیرومحرکه‪ ،‬واگن‬ ‫مول��د‪ ،‬واگن مانوری‪ ،‬لکوموتیو برق��ی و دیزلی‪ ،‬قطعات‬ ‫مصرفی واگن‌های اتوبوس��ی واگن‌های باری ارائه شد و‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت‌های ارائه‌دهنده‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش‪ ،‬خدمات تعمی��ر و نگهداری و‬ ‫خدمات بیمه‌ای حضور یافتند‪.‬‬ ‫در این رویداد بین‌المللی شرکت‌های معتبر قطعه‌ساز‬ ‫و تجهیزات مرتبط با صنایع ریلی ازجمله‪ ،‬واگن پارس و‬ ‫واگن‌سازی که در حوزه قطارهای شهری و مترو فعالیت‬ ‫دارند نیز حضور داشتند‪ .‬این دوره از نمایشگاه پس از ‪4‬‬ ‫روز برگزاری یکم خرداد ‪ ۱۳۹۳‬به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۵‬‬ ‫سومین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫پ��س از ‪ 6‬دوره موفق نمایش��گاهی در زمین��ه حمل‌ونقل ریلی در‬ ‫چند س��ال گذشته‪ ،‬امسال نیز ش��اهد برگزاری هفتمین دوره آن با‬ ‫عنوان ریل اکس‍‍پو ‪ ۲۰۱۹‬خواهیم بود‬ ‫تجهی��زات و خدمات وابس��ته با حضور تع��داد زیادی از‬ ‫متخصصان‪ ،‬فعاالن حوزه حمل‌ونقل ریلی ‪ ۲۷‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬آغاز به‌کار کرد‪ .‬افزایش تعداد شرکت‌های خارجی‬ ‫و همچنین افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‬ ‫و افزایش ‪100‬درصدی فضای نمایشگاهی از ویژگی‌های‬ ‫برگزاری این نمایشگاه نسبت به دوره قبلی آن بود‪.‬‬ ‫در روی��داد ری��ل اکس��پو ‪ ،۲۰۱۵‬هیات‌ه��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بازرگانی و تجاری کش��ورهای روسیه‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬جمهوری آذربایجان و افغانس��تان با حضور در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران‪ ،‬از سالن‌ها و‬ ‫غرفه‌های این نمایشگاه بازدید کردند و با تولید‌کنندگان‬ ‫و صنعتگران حوزه ریلی و تجهیزات وابس��ته کشورمان‬ ‫وارد مذاکرات تجاری و سرمایه‌گذاری شدند‪.‬‬ ‫وزی��ران صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و برخی از س��فیران و رایزنان‬ ‫اقتصادی س��فارتخانه کش��ورهای خارج��ی در تهران از‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین‌المللی صنعت حمل‌ونقل ریلی‬ ‫ایران بازدید کردند‪.‬‬ ‫برگ��زاری همزمان س��ومین نمایش��گاه صنایع ریلی‬ ‫ب��ا چهارمین همای��ش بین‌المللی پیش��رفت‌های اخیر‬ ‫در مهندس��ی راه‌آهن و نخس��تین همایش فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در راه‌آه��ن‪ ،‬فرص��ت مناس��بی را برای‬ ‫معرفی و بازرگانی همه‌جانبه حمل‌ونقل ریلی ایجاد کرد‬ ‫ک��ه این موضوع ازجمله نق��اط قوت برگزاری آن در این‬ ‫دوره بود‪.‬‬ ‫در بخ��ش حضور ش��رکت‌ها نی��ز ازنظر تع��داد‪ ،‬این‬ ‫نمایشگاه شاهد رشد حدود ‪ ۸۰‬درصدی بود‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که از ‪ ۷۰‬ش��رکت در سال گذشته‪ ،‬در این دوره به بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬شرکت رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹همای�ش پیش�رفت‌های راه‌آه�ن و‬ ‫سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی‬ ‫همزمان با برگزاری س��ومین نمایش��گاه صنایع ریلی‪،‬‬ ‫چهارمی��ن همایش بین‌المللی پیش��رفت‌های اخیر در‬ ‫مهندس��ی راه‌آه��ن در صنعت حمل‌ونقل ریلی کش��ور‬ ‫نیز برگزار ش��د‪ .‬در این همایش که هر دو س��ال یک‌بار‬ ‫در کش��ور برگ��زار می‌ش��ود‪ ۱۵ ،‬نف��ر از متخصص��ان و‬ ‫کارشناس��ان حوزه حمل‌ونقل ریلی از ‪ ۱۲‬کشور جهان‬ ‫از جمل��ه آلمان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬امریکا‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫اس��ترالیا و لهستان س��خنرانی کردند‪ .‬همچنین از بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬مقال��ه کامل دریافتی‪ ۱۴۰ ،‬مقاله پذیرفته و حدود‬ ‫‪ ۶۰‬مقاله برگزیده نیز به‌صورت سخنرانی و ‪ ۸۰‬مقاله در‬ ‫قالب پوس��تر ارائه ش��د‪ .‬همچنین استادان دانشگاه‌های‬ ‫گوناگون‪ ،‬صاحب‌نظران صنعت ریلی و مترو و همچنین‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریلی به بیان دیدگاه‌های خود‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫زم��ان برپایی این نمایش��گاه‪ ،‬همای��ش فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی به‌منظور تشریح بسته‌های‬ ‫حمایتی سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی و زیرمجموعه‌های‬ ‫آن ازجمله زیربنایی‪ ،‬ناوگان ریلی‪ ،‬واگن باری و مسافری‬ ‫ب��ا حضور مدیرعامل راه‌آه��ن و جمعی از صاحب‌نظران‬ ‫حوزه بازار س��رمایه برگزار شد‪ .‬امضای تفاهمنامه ریلی‬ ‫بین مپنا و شرکت راه‌آهن در حاشیه همایش فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در حمل‌ونق��ل ریلی ب��رای تولید ‪۱۵۰‬‬ ‫لکوموتی��و از دیگر موضوع‌های مهم این نمایش��گاه بود‪.‬‬ ‫براس��اس مفاد این توافقنامه مقرر شد با سرمایه‌گذاری‬ ‫گروه مپنا و اس��تفاده از تسهیالت صندوق توسعه ریلی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬لکوموتیو باری تامین و برای بهره‌برداری به‌صورت‬ ‫اجاره تحویل راه‌آهن داده ش��ود‪ .‬زمان تحویل نخستین‬ ‫لکوموتیو یک س��ال بعد انعقاد ق��رارداد و تحویل کامل‬ ‫‪ ۱۵۰‬لکوموتیو در ‪ ۴‬س��ال بود و دو طرف متعهد ش��دند‬ ‫تفاهمنام��ه ‪ ۳‬ماه پس از امضای قرارداد اجرا ش��ود‪ .‬این‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۴‬در سایت‬ ‫رویداد نمایش��گاهی نیز ‪ ۳۰‬اردیبهش ‌‬ ‫تهران به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۶‬‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی حمل‌ونقل ریلی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬تجهی��زات و خدم��ات وابس��ته از ‪ ۲۶‬ت��ا ‪۲۹‬‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۵‬با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و در‬ ‫اردیبهش�� ‌‬ ‫س��الن‌های ‪ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪،A ۲۵‬‬ ‫‪ ۲۵F ،۲۵E ،D ۲۵ ،۲۵C ،B ۲۵‬نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که بزرگ‌ترین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی خاورمیان��ه به ش��مارمی‌رود‪ ،‬صدها‬ ‫ش��رکت بزرگ داخلی و خارج��ی‪ ،‬نوین‌ترین فناوری‌ها‪،‬‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬صنایع و خدمات حوزه صنعت حمل‌ونقل را‬ ‫به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد نمایش��گاهی ان��واع خدمات گوناگون‬ ‫ریلی بخش مس��افری درون‌شهری‪ ،‬برون‌شهری و بخش‬ ‫ب��اری‪ ،‬انواع واگن‌ها‪ ،‬واگن‌های نیرومحرکه‪ ،‬واگن مولد‪،‬‬ ‫واگ��ن مانوری‪ ،‬لکوموتیو برقی و دیزلی‪ ،‬قطعات مصرفی‬ ‫واگن‌ه��ای اتوبوس��ی‪ ،‬واگن‌ه��ای باری‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس‬ ‫از ف��روش‪ ،‬خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات بیمه‌ای‬ ‫به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫در ریل اکس��پو ‪ ۲۰۱۶‬عالوه بر ش��رکت‌های داخلی‪،‬‬ ‫ده‌ها ش��رکت خارجی از دیگر کش��ورها ازجمله ایتالیا‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬فنالند‪ ،‬انگلیس‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و چک تولیدات و خدمات خود را ارائه کرده‌اند‪.‬‬ ‫در کنار ش��رکت‌های بزرگ داخلی‪ ،‬غول‌های صنعت‬ ‫ریل��ی جهان ازجمله زیمنس آلمان‪ ،‬آلس��توم فرانس��ه‪،‬‬ ‫استادلرس��وئیس‪ ،‬بمباردی��ر و بوخومر آلمان نیز در ریل‌‌‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۱۶‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۷‬‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫تجهیزات و خدمات وابسته با عنوان ریل اکسپو ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهش��ت با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و ‪۱۳۰‬‬ ‫شرکت خارجی و بیش از ‪ ۱۶۰‬شرکت داخلی برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین در این نمایشگاه ‪ ۶‬راه‌آهن کشورهای خارجی‬ ‫و ‪ ۵‬انجمن صنایع ریلی کشورهای مرتبط حضور یافتند‪.‬‬ ‫در این دوره از نمایش��گاه انجمن‌های ریلی کش��ورهای‬ ‫آلمان‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا و لتون��ی نیز در کنار انجمن‌های‬ ‫ریلی ایران مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫در این رویداد بین‌المللی ش��رکت‌هایی از کش��ورهای‬ ‫سوئد‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬بلژیک‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هند‪ ،‬اوکراین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫نیوزلند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لتونی‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬جمهوری چک‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬آلمان و صربس��تان حضور یافتند‪ .‬این رویداد که‬ ‫در سالن‌های ‪۲۷ ،۱۴۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶‬‬ ‫برپاشده بود‪ ۲۸ ،‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۶‬به‌کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫تجهیزات و خدمات وابسته با حضورعباس آخوندی وزیر‬ ‫راه و شهرسازی وقت‪ ،‬امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری ‪ ۲۹‬خرداد آغاز به‌کار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن روی��داد ‪ ۲۰۰‬ش��رکت داخلی ب��ه همراه ‪۹۰‬‬ ‫ش��رکت خارجی از کش��ورهایی همچون آلمان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬لتونی‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جمهوری چک و اتریش‬ ‫ش لکوموتیو و واگن‌های‬ ‫با ارائه آخرین دستاوردها در بخ ‌‬ ‫مسافری حضوری پررنگ داشتند‪ .‬راه‌‌اندازی خط تولید‬ ‫موتور دیزل ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار‪ ،‬قرارداد تامین‬ ‫س��رمایه مالی از بازارس��رمایه ب��رای بخش خصوصی و‬ ‫رونمایی از کتاب ‪ ۱۰۰‬س��ال مهندسی ریلی در ایران از‬ ‫برنامه‌های روز گشایش این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫در ای��ن روی��داد بین‌الملل��ی‪ ،‬ش��رکت‌های داخلی‪،‬‬ ‫نوین‌تری��ن تولی��دات‪ ،‬تجهی��زات و خدم��ات ح��وزه‬ ‫حمل‌ونقل ریلی را ارائه کردند و در کنار آنها شرکت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی خارجی از کش��ورهایی مانند آلمان‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫بن��گالدش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬روس��یه‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬لهستان‪ ،‬بلغارستان و سوئد حضور یافتند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه ریل اکسپو ‪ ،۲۰۱۸‬انواع صنایع و خدمات‬ ‫ریلی بخش مس��افری درون‌شهری‪ ،‬برون‌شهری و بخش‬ ‫ب��اری‪ ،‬انواع واگن‌ها‪ ،‬واگن‌های نیرومحرکه‪ ،‬واگن مولد‪،‬‬ ‫واگ��ن مانوری‪ ،‬لکوموتیو برقی و دیزلی‪ ،‬قطعات مصرفی‬ ‫واگن‌ه��ای اتوبوس��ی‪ ،‬واگن‌ه��ای باری‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات بیمه‌ای‪،‬‬ ‫ارائه و در معرض دید عالقه‌مندان قرار گرفت‪ .‬این دوره‬ ‫از نمایش��گاه که تا یکم تیر ‪ ۱۳۹۷‬ادامه داشت در محل‬ ‫سایت تهران و در سالن‌های‪،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،‬‬ ‫‪ ۲۷ ،۱۴۱۵‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما ریل اکسپو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫پس از ‪ 6‬دوره موفق نمایشگاهی در زمینه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬امسال نیز شاهد برگزاری‬ ‫هفتمین دوره آن با عنوان ریل اکس��‍‍پو ‪ ۲۰۱۹‬خواهیم‬ ‫بود‪ .‬هفتمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی حمل‌ونقل ریلی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬تجهیزات و خدمات وابس��ته قرار اس��ت از ‪۱۹‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬در نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور‬ ‫ش��رکت‌های داخلی و خارجی فعال در حوزه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی برگزار شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫احرامیان افزود‪ :‬واردات محصوالت فوالدی در س��ال گذشته یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۶‬هزار تن به ثبت رس��ید که حاکی از افت ‪۵۸‬درصدی‬ ‫نس��بت به سال گذشته است‪ .‬دلیل آن نیز کاهش تقاضا و در مقابل‬ ‫آن‪ ،‬افزایش تولید است‪.‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان پیشنهاد شد‬ ‫پارسیان در انتظار اخبار خوب نفتی‌ها‬ ‫در طرح جامع منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارس��یان‪،‬‬ ‫اس��تقرار صنایع انرژی‌بر همچون پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و‬ ‫آلومینیوم در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته ش��اهد فعالیت‌های قابل توجه در این منطقه‬ ‫براس��اس طرح جام��ع بوده‌ایم اما با توج��ه به موقعیت‬ ‫مناسب این منطقه و نزدیکی به خطوط گاز‪ ،‬طرح‌های‬ ‫پتروشیمی در اولویت قرار گرفته‌اند‪ .‬پیش از این‪ ،‬منطقه‬ ‫ویژه صنایع انرژی‌بر پارس��یان‪ ،‬تفاهمنامه‌های همکاری‬ ‫را با سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) امضا کرده بود و درحال‌حاضر قرار است‬ ‫برای پیش بردن طرح‌های پتروشیمی‪ ،‬تفاهمنامه‌ای را‬ ‫با وزارت نفت امضا کند‪.‬‬ ‫قرار است در این منطقه‪ ،‬یک بندر با ‪ ۴‬اسکله ساخته‬ ‫ش��ود که فاز نخست آن از تا چند ماه دیگر بهره‌برداری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی اشتغال ‪ ۶۰‬هزار نفری در منطقه‬ ‫ب��رای ج��ذب س��رمایه‌گذاری و اج��رای طرح‌ه��ای‬ ‫توسعه‌ای پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان‪ ،‬دوشنبه‬ ‫‪ ۲۳‬اردیبهش��ت‪ ،‬جلس��ه‌ای با حض��ور مدیرعامل این‬ ‫منطقه‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان و برخی س��رمایه‌گذاران در‬ ‫دفتر اس��تانداری‌های کش��ور در تهران برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫حاش��یه این جلس��ه‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬منطقه ویژه پارس��یان به دنبال‬ ‫رویکرد و سیاس��ت‌های کلی کش��ور و دولت اس��ت تا‬ ‫صنای��ع انرژی‌ب��ر به‌وی��ژه آب‌بر را در س��واحل جنوبی‬ ‫مستقر کند‪.‬‬ ‫فریدون همتی افزود‪ :‬در گذش��ته به‌دلیل نبود طرح‬ ‫آمایش س��رزمین‪ ،‬صنایع انرژی‌بر مانند فوالدس��ازی‌ها‬ ‫و پاالیش��گاه‌ها در مناطق مرکزی و ش��رق کشور ایجاد‬ ‫ش��دند که هم‌اکنون بیش��تر آنها با مش��کل تامین آب‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ .‬همان‌طور که گفته شد‪ ،‬رویکرد کشور‬ ‫این اس��ت که صنایع انرژی‌بر به سواحل جنوبی منتقل‬ ‫ش��وند و سرمایه‌گذاری‌های جدید به طور عمده در این‬ ‫مناطق انجام شود‪.‬‬ ‫همت��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به این رویکرد‪،‬‬ ‫س��ازمان‌های متولی دولتی نیز بای��د از دادن مجوز به‬ ‫صنایع انرژی‌بر به غیر از س��واحل جنوبی کشور پرهیز‬ ‫کنند‪ .‬یکی از مناطق ویژه‌ای که آماده س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬منطق��ه وی��ژه اقتصادی پارس��یان در اس��تان‬ ‫هرمزگان با فضایی حدود ‪ ۱۰‬هزار هکتار در فاز نخست‬ ‫است‪ .‬بخشی از زیرساخت‌های این منطقه تکمیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بندر پارسیان به ظرفیت ‪ ۴۰‬میلیون تن یکی از‬ ‫بنادر بزرگ کش��ور خواهد بود و فاز نخست آن در ‪ ۲‬یا‬ ‫‪ ۳‬ماه آینده‪ ،‬آماده بهره‌برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به کارخانه‌هایی که قرار است‬ ‫در این منطقه راه‌اندازی شوند‪ ،‬عنوان کرد‪ ۴ :‬یا ‪ ۵‬واحد‬ ‫پتروش��یمی به‌دنبال مجوز و تامین مالی برای س��اخت‬ ‫هستند‪ .‬همچنین یک نیروگاه ‪ ۵‬هزار واتی و یک واحد‬ ‫آب‌‌شیرین‌کن ‪ ۷۵۰‬هزار مترمکعبی برای این منطقه در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫منطقه به‌دلیل ظرفیت مناس��ب از جمله قرارگیری در‬ ‫کنار خط لوله گاز (حدود ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب خوراک‬ ‫از سوی وزارت نفت‪ ،‬از این لوله به منطقه ویژه پارسیان‬ ‫اختصاص یافته است)‪ ،‬فاصله ‪ ۴۰‬کیلومتری با عسلویه‬ ‫و همچنی��ن قرارگی��ری در کنار خط لول��ه صلح‪ ،‬برای‬ ‫صنعت پتروشیمی مناسب دیده شده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن شاهرخی‬ ‫فریدون همتی‬ ‫فری��دون همتی‪ :‬در طرح جامع منطقه ویژه یک واحد فوالدس��ازی‪ ،‬یک‬ ‫واحد آلومینا و چند واحد پتروش��یمی در نظر گرفته ش��ده است اما به‬ ‫دلیل نزدیک ب��ودن آن به لوله‌های انتقال گاز‪ ،‬این منطقه جاذب ‌ه بهتری‬ ‫برای صنعت پتروشیمی دارد‬ ‫همتی در ادامه تاکید کرد‪‌:‬با توجه به شرایط یادشده‪،‬‬ ‫ای��ن منطقه یک��ی از قطب‌های اقتصادی برای کش��ور‬ ‫به‌ش��مار می‌رود و برای ساخت صنایع انرژی‌بر همچون‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬آلومینیوم‌سازی‪ ،‬پتروش��یمی و‪ ...‬مناسب‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر نیز در ش��رایط‬ ‫تحریم باید بتوانیم با تجمیع سرمایه‌گذاران که هر یک‬ ‫خواستار ایجاد یک واحد پتروشیمی هستند‪ ،‬یک واحد‬ ‫پتروشیمی بسازیم‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان ادامه داد‪ :‬یک واحد آب‌شیرین‌کن‬ ‫در ف��از نخس��ت در این منطق��ه با ظرفی��ت ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫مترمکع��ب در روز کار خود را آغ��از کرده و تامین برق‬ ‫واحدهای مورد نیاز در این منطقه نیز از س��وی شرکت‬ ‫مپنا در حال تامین است‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به موقعیت منطقه ویژه پارس��یان و‬ ‫اهمیت آن برای اس��تان هرمزگان عنوان کرد‪ :‬با رش��د‬ ‫منطقه ویژه پارسیان‪ ،‬غرب استان هرمزگان و شهرستان‬ ‫پارس��یان توس��عه می‌یابد و می‌توان برای آن ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫نفر اش��تغال را در نظر گرفت‪ .‬وی همچنین به کریدور‬ ‫خرمشهر‪-‬چابهار اشاره کرد و گفت‪ :‬کریدور خرمشهر‪-‬‬ ‫چابهار در این دولت در محدوده استان‌های خوزستان‪،‬‬ ‫بوش��هر و هرمزگان به سمت سیس��تان و بلوچستان با‬ ‫جدیت در حال ساخت است که یکی از زیرساخت‌های‬ ‫مه��م این منطقه خواهد بود‪ .‬از این رو با حمایت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اس��تانداری‪ ،‬وزارت کش��ور و‬ ‫همچنین س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو) و منطقه ویژه پارس��یان‪ ،‬پیگیر‬ ‫حل موانع سرمایه‌گذارانی هستیم که هم‌اکنون متقاضی‬ ‫سرمایه‌گذاری در این منطقه هستند‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان ادامه داد‪ :‬س��رمایه‌گذارانی چون‬ ‫هلدینگ خلیج‌فارس‪ ،‬سروش انرژی پایدار و انرژی دانا‬ ‫مپنا‪ ،‬متقاضی س��رمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارسیان‬ ‫ن ه��م به آنها واگذار ش��ده اس��ت که‬ ‫هس��تند و زمی�� ‌‬ ‫درحال‌حاضر مراحل اولیه کار را دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫همتی با اشاره به تاس��یس یک واحد آلومینا در این‬ ‫منطقه عن��وان کرد‪ :‬همچنین یک واح��د یک میلیون‬ ‫تنی آلومینا در این مجموعه در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫آلومین��ا ماده اولیه آلومینیوم اس��ت ک��ه به طور عمده‬ ‫واردات��ی اس��ت‪ .‬امیدواریم با س��اخت ای��ن واحد‪ ،‬هم‬ ‫مواد اولیه آلومینیوم جن��وب در المرد و هم مواد اولیه‬ ‫واحدهای المهدی و هرمزال در بندرعباس تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمیع سرمایه‌ها برای ایجاد پتروشیمی‬ ‫اس��تاندار هرمزگان درباره جلس ‌ه یادشده که در دفتر‬ ‫اس��تانداری هرمزگان در تهران برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫چندین هلدین��گ بزرگ‪ ،‬متقاضی س��اخت یک واحد‬ ‫پتروش��یمی در این منطقه هس��تند‪ .‬در این جلس��ه با‬ ‫همفکری س��رمایه‌گذاران‪ ،‬راه‌حل جدیدی ارائه شد که‬ ‫در این ش��رایط مالی و به دلی��ل تحریم‌ها‪ ،‬متقاضیان‪،‬‬ ‫کنسرس��یومی تشکیل دهند و با سرمایه‌ای که خواهند‬ ‫آورد‪ ،‬ی��ک واحد پتروش��یمی را به طور مش��ارکتی در‬ ‫منطقه ایجاد کنند س��پس طرح‌ه��ا و فازهای بعدی با‬ ‫مشارکت همین سرمایه‌گذاران ادامه یابد‪.‬‬ ‫همتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬این نوع تفکر که توان‌های‬ ‫کوچ��ک را کنار یکدیگر قرار دهی��م تا یک توان بزرگ‬ ‫ایجاد کنیم در این ش��رایط‪ ،‬موف��ق خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫جلسه‪ ،‬تبادل و هماهنگی بین این هلدینگ‌ها را بررسی‬ ‫کردیم و مقرر ش��د یک��ی از س��رمایه‌گذاران‪ ،‬درفت و‬ ‫ی را برای کنسرسیوم تهیه کند‪.‬‬ ‫پیش‌نویس ‌‬ ‫همت��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگ��ر بتوانیم این ایده را‬ ‫نهایی و س��رمایه این هلدینگ‌ه��ا را با هم جمع کنیم‪،‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د ب��ه س��رعت می‌توانیم یک��ی از این‬ ‫حسن شاهرخی‪:‬‬ ‫قرار است هفته‬ ‫آینده تفاهمنامه‬ ‫دومی با وزارت‬ ‫نفت امضا شود‪.‬‬ ‫پس از سفر‬ ‫وزیر نفت به‬ ‫این منطقه‪،‬‬ ‫زمینه امضای‬ ‫این تفاهمنامه‬ ‫آماده شده است‪،‬‬ ‫به گونه‌ای که‬ ‫وزارت نفت از‬ ‫فاز مشورت‬ ‫خارج شده و‬ ‫در هزینه‌ها‬ ‫به منطقه ویژه‬ ‫پارسیان کمک‬ ‫می‌کند‬ ‫ارسال «گزارش نقض قانون مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی» به قوه قضاییه‬ ‫نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم‬ ‫المهدی و مجتمع هرمزال را به قوه قضاییه ارسال کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه) مجلس با ‪ ۱۶۳‬رأی موافق‪،‬‬ ‫‪ ۷‬رأی مخالف و ‪ ۲‬رأی ممتنع از ‪ ۲۰۱‬نماینده حاضر با ارسال‬ ‫گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در زمینه نقض قانون و مقررات مربوط‬ ‫به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه‬ ‫قضاییه موافقت کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش ک��ه ازس��وی حمیدرضا فوالدگ��ر‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس قرائت شد‪ ،‬آمده‬ ‫است‪ :‬خریدار تالش خود را بر اجرای تعهدات قراردادی متمرکز‬ ‫کرده است و درباره سایر تعهدات غیرقراردادی مانند تسهیالت‬ ‫دریافتی از س��وی ش��رکت المهدی با ضمان��ت ایمیدرو قبل از‬ ‫واگ��ذاری و تحویل ‪ ۱۹‬هزار تن ش��مش آلومینیوم به ایمیدرو‪،‬‬ ‫دغدغه‌ای برای ایفای تعهدات خود ندارد چراکه ابتدا در نتیجه‬ ‫ایفا نش��دن این تعه��دات ضرروزیان چندان��ی متوجه خریدار‬ ‫نمی‌شود و ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این‌دسته از تعهدات‬ ‫از سوی سازمان خصوصی‌سازی درنظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش آمده اس��ت‪ :‬بر اس��اس گ��زارش دیوان‬ ‫محاس��بات کش��ور‪ ،‬س��ازمان خصوصی‌س��ازی با توجه به رأی‬ ‫هی��ات داوری باید به تکالیف قانونی خ��ود ازجمله بند ‪ ۷‬ماده‬ ‫‪ ۱۲‬و ماده ‪ ۱۱‬قرارداد ‪ ۱۱۳۰۹‬موضوع واگذاری طرح هرمزال‪،‬‬ ‫همچنی��ن بند ‪ ۸‬م��اده ‪ ۱۲‬ق��رارداد ‪ ۱۱۳۱۰‬موضوع واگذاری‬ ‫ش��رکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات به‌وسیله‬ ‫راهکار یادش��ده در ماده ‪ ۴۸‬قانون محاسبات عمومی یا اعمال‬ ‫ماده ‪ ۱۱‬قانون محاس��بات عمومی یا اعمال م��اده ‪ ۱۱‬قرارداد‬ ‫یادش��ده مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل کند که تاکنون این‬ ‫امر محقق نشده است‪.‬‬ ‫براس��اس آخرین نرخ میانگی��ن حواله خرید‬ ‫و فروش نیمایی‪ ،‬آخری��ن نرخ فوب محصوالت‬ ‫س��ی‌‌آی‌اس در دریای س��یاه و آخرین نرخ‌های‬ ‫معامالتی بورس کاال‪ ،‬با یک مقایسه سرانگشتی‪،‬‬ ‫کاملا مش��هود اس��ت که بر مبن��ای معیارها و‬ ‫متغیره��ای واقع��ی و اس��تاندارد درحال‌حاضر‬ ‫نرخ‌ه��ای داخل��ی محصوالت ف��والدی در بازار‬ ‫داخلی باالتر از نرخ‌های منطقه سی‌‌آی‌اس است‬ ‫و در این میان اخت�لاف قیمت ورق کالف گرم‬ ‫بس��یار قابل توجه اس��ت‪ .‬مس��ئله دوم اینکه به‬ ‫اذعان خود فوالدس��ازان و بنا بر آنچه‌تا‌کنون بر‬ ‫همگان مشخص ش��ده است‪ ،‬نرخ‌های صادراتی‬ ‫محص��والت ف��والدی ایران‪ ،‬به مرات��ب پایین‌تر‬ ‫از نرخ‌های منطقه س��ی‌‌آی‌اس ب��وده که دلیل‬ ‫اصل��ی آن تحریم‌ه��ای تجاری امریکاس��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬آخرین اظهارنظر فوالدی‌ها‌بر این مبنا‬ ‫بوده ک��ه نرخ‌های داخلی بر اس��اس ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫نرخ‌های جهانی‪ ،‬معقول و عادالنه است و آنها در‬ ‫ظاهر این مورد را توافق کرده‌اند‪ .‬گاه مش��اهده‬ ‫می‌ش��ود برخی کارشناس��ان نرخ‌ه��ای داخلی‬ ‫چی��ن را بهانه می‌کنند که با احتس��اب مالیات‬ ‫ارزش‌اف��زوده در رس��انه‌ها درج می‌ش��ود‌؛ نرخ‬ ‫صادراتی فوب سی‌‌آی‌اس از دیرباز تاکنون مورد‬ ‫اقبال مسئوالن بوده و در شیوه‌نامه‌ها درج شده‬ ‫ت یا اینکه دالر ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومانی صرافی‬ ‫اس ‌‬ ‫را بهان��ه می‌کنند که ربطی به ن��رخ حواله‌های‬ ‫نیمایی ندارد‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۱۱۳۴‬میلیارد‬ ‫تومانی فوالد خوزستان‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه همکاری با وزارت نفت‬ ‫در حاش��یه این جلسه‪ ،‬حسن ش��اهرخی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫منطقه وی��ژه صنایع انرژی‌بر پارس��یان درباره اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در این منطق��ه عنوان ک��رد‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارس��یان در طرح جامع خود صنایع فلزی را‬ ‫در نظر گرفته و با همین رویکرد‪ ،‬سازمان ایمیدرو متولی‬ ‫این منطقه ش��ده اما به دلیل اینکه این منطقه به منابع‬ ‫انرژی در عس��لویه و مخزن گاز مشترک ایران و قطر و‬ ‫خط لوله صلح نزدیک اس��ت‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫پتروش��یمی برای آن مناسب‌تر است‪ .‬از آنجا که پس از‬ ‫منطقه عسلویه و ماهشهر‪ ،‬منطقه‌ای که تمام ویژگی‌ها‬ ‫را برای ایجاد واحد پتروشیمی داشته باشد نداریم‪ ،‬این‬ ‫منطقه بیشتر به س��مت صنعت پتروشیمی پیش رفته‬ ‫است‪ .‬شاهرخی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫پتروش��یمی برای وزارت نفت یک صنعت کلیدی است‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بدون همکاری وزارت‬ ‫نف��ت نمی‌تواند این منطقه را توس��عه دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬یک تفاهمنامه بین ایمیدرو و منطقه ویژه‬ ‫پارسیان امضا شد و کارگروهی در زیرمجموعه آن شکل‬ ‫گرفت که کارها را پیگیری کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان ضمن‬ ‫اعالم خبر همکاری با وزارت نفت عنوان کرد‪ :‬قرار است‬ ‫هفته آینده تفاهمنامه دومی با وزارت نفت امضا ش��ود‪.‬‬ ‫پس از سفر وزیر نفت به این منطقه‪ ،‬زمینه امضای این‬ ‫تفاهمنامه آماده ش��ده است‪ ،‬به گونه‌ای که وزارت نفت‬ ‫از فاز مش��ورت خارج شده و در هزینه‌ها به منطقه ویژه‬ ‫پارسیان کمک می‌کند‪.‬‬ ‫ش��اهرخی ادامه داد‪ :‬براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه (به‌جز گاز که درحال‌حاضر موجود اس��ت) مانند‬ ‫پروپان‪ ،‬اتان‪ ،‬میعانات گازی و‪ ...‬از منطقه ویژه عس��لویه‬ ‫به منطقه ویژه پارس��یان از س��وی وزارت نفت منتقل‬ ‫می‌ش��ود و منطقه ویژه پارس��یان نیز زیرس��اخت‌های‬ ‫داخل منطقه مانند بندر‪ ،‬آب‪ ،‬برق و‪ ...‬را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬بین وزارت‬ ‫نف��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هم��کاری‬ ‫ایج��اد کرده‌ایم و مطمئن هس��تیم که پ��س از امضای‬ ‫ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬دید س��رمایه‌گذار داخل��ی و خارجی‬ ‫ب��ه س��رمایه‌گذاری در این منطقه تغیی��ر خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر وزارت نفت به تعهداتش براس��اس این تفاهمنامه‬ ‫عم��ل کند هم برای س��رمایه‌گذارها و هم برای صنعت‬ ‫پتروشیمی بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫در ادامه این گزارش آمده اس��ت‪ :‬سازمان خصوصی‌سازی‬ ‫به دلیل نداشتن نظارت بر وصول اقساط بیمه ساچه و درنظر‬ ‫نگرفتن ضمان��ت اجرایی الزم برای س��ایر تعهدات خریدار‬ ‫ک��ه در گزارش به آن اش��اره ش��د و لحاظ نش��دن ضمانت‬ ‫اجرای��ی الزم برای تعهدات خریدار در ق��رارداد واگذاری و‬ ‫همچنین اجرای نش��دن مفاد جزءه��ای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۵‬بند الف‬ ‫ماده ‪ ۴‬ش��یوه‌نامه نظارت پس از واگذاری مسئول بوده و به‬ ‫استناد تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۳۴‬آیین‌نامه داخلی مجلس‪ ،‬موضوع‬ ‫ب��رای اعالم نظ��ر مجلس و ارس��ال به ق��وه قضاییه تقدیم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در آخرین گزارش‬ ‫تولی��د و فروش ماهان��ه در فروردین موفق به‬ ‫فروش ‪۱۱۳۴‬میلیارد تومان ش��ده است‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در ماه گذش��ته ش��رکت‬ ‫توانس��ته ‪۱۲۷۵‬میلیارد تومان فروش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش بورس‌نی��وز‪ ،‬گزارش ریالی‬ ‫شرکت حاکی از این اس��ت که نسبت به ماه‬ ‫گذشته با ‪۱۱‬درصد کاهش فروش همراه بوده‬ ‫اس��ت همچنین در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۴۱۴‬میلیارد تومان از محل فروش محصوالت‬ ‫به دس��ت آورده اس��ت که فروش آن در سال‬ ‫ج��اری بیش از ‪۱۷۴‬درصد نس��بت به س��ال‬ ‫قبل افزایش داش��ته است‪ .‬فروش محصوالت‬ ‫ش��رکت در فروردین نس��بت به ماه گذشته‬ ‫‪۱۴‬درصد کاهش داش��ته و ب��ه ‪۳۳۹‬هزار تن‬ ‫رس��یده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪۷۰‬درصد رشد داشته است‪ .‬مقدار فروش بلوم‬ ‫و بیلت به ‪ ۲۲۶‬هزار تن رسیده که ‪۲۰‬درصد‬ ‫بیشتر از متوس��ط فروش در ماه‌های گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬فروش اس��لب نیز ب��ه ‪ ۱۱۲‬هزار تن‬ ‫رسیده که نس��بت به متوسط فروش ماه‌های‬ ‫گذشته ثابت بوده است‪ .‬درباره میزان تولید و‬ ‫فروش گندله نیز اطالعاتی منتش��ر نشده در‬ ‫صورتی که در سال گذشته این مجموعه ‪۵۲۳‬‬ ‫هزار تن گندله به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫یک خبر‪ ،‬یک جوابیه‬ ‫«کیمیا معادن سپاهان»‬ ‫مالیات خود را در بیجار‬ ‫پرداخت می‌کند‬ ‫در ش��ماره ‪ ۱۲۸۴‬تاریخ ‪۱۷‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬در ستون صفحه ‪ ۱۱‬خبری‬ ‫با عنوان «قضیه فوالد کردس��تان تعیین‌تکلیف‬ ‫ش��ود» به نق��ل از خبرگزاری ف��ارس به چاپ‬ ‫رس��اند که در آن حمداهلل کریمی نماینده مردم‬ ‫بیجار در مجلس ش��ورای اسالمی ادعا کرده بود‬ ‫ش��رکت‌های صبانور و کیمیا معادن س��پاهان‪،‬‬ ‫مالی��ات خود را در شهرس��تان دیگری پرداخت‬ ‫می‌کنند و پرونده مالیاتی آنها در بیجار نیس��ت‬ ‫و این مهم باید پیگیری ش��ود‪ .‬در پی این ادعا‬ ‫ش��رکت کیمیا معادن س��پاهان جوابیه‌ای را به‬ ‫دفتر روزنامه‬ ‫ارس��ال کرده است که در‬ ‫این جوابیه آمده اس��ت‪« :‬در پاس��خ به اظهارات‬ ‫نماین��ده محترم شهرس��تان بیج��ار در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در روزنام��ه‬ ‫ش��ماره‬ ‫‪ ۱۲۸۴‬مورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷‬بر پرداخت مالیات‬ ‫این ش��رکت در خ��ارج از شهرس��تان بیجار‪ ،‬به‬ ‫اطالع می‌رساند از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬تاکنون تمامی‬ ‫مالیات‌های این ش��رکت اعم از مالیات عملکرد‪،‬‬ ‫حقوق تفکیکی و مالی��ات ارزش‌افزوده به اداره‬ ‫محت��رم امور مالیاتی شهرس��تان بیج��ار با کد‬ ‫‪ ۲۲۰۸۰۰‬با کالس��ه پرونده ‪ ۲۰۰۵۹۹‬پرداخت‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫واحدهای پتروشیمی را با مش��ارکت چند هلدینگ به‬ ‫نتیجه برسانیم چراکه ایجاد ‪ ۴‬واحد پتروشیمی به طور‬ ‫جداگانه نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد‪ .‬ایجاد این واحد‬ ‫به ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد که قرار است‬ ‫به کمک این هلدینگ‌ها و صندوق توسعه ملی در داخل‬ ‫کش��ور تامین شود و س��رمایه‌گذار خارجی هم نداریم‪.‬‬ ‫البته به‌دنبال سرمایه‌گذار خارجی هستیم اما با توجه به‬ ‫تحریم‌ها بیش��تر به‌دنبال توان داخلی هستیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تجمیع س��رمایه‌ها در حقیقت نوعی تکیه بر توان‬ ‫داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا صنایع دیگری‬ ‫برای منطق��ه در نظر دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در طرح جامع‬ ‫ای��ن منطقه‪ ،‬یک واحد فوالدس��ازی‪ ،‬یک واحد آلومینا‬ ‫و چند واحد پتروش��یمی در نظر گرفته ش��ده است اما‬ ‫ب��ه دلیل نزدیک بودن آن به لوله‌ه��ای انتقال گاز‪ ،‬این‬ ‫منطقه جاذب ‌ه بهتری برای صنعت پتروشیمی دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫تولید و کاهش‬ ‫تقاضای‬ ‫داخلی‪ ۲ ،‬عامل‬ ‫افت واردات‬ ‫محصوالت‬ ‫فوالدی‬ ‫عمده دالیل کاه��ش واردات محصوالت فوالدی‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫کاهش تقاضا در بازار داخلی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬س��یدبهادر احرامی��ان نایب‌رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران‪ ،‬عمده دالیل کاهش واردات محصوالت‬ ‫ف��والدی را افزایش تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪ ۱۷۲‬هزار تن ورق پوشش‌دار صادر شد‬ ‫که رش��د ‪۱۸۲‬درصدی نس��بت به سال ‪ ۹۶‬نش��ان می‌دهد‪ .‬واردات‬ ‫این محصول نیز در س��ال گذش��ته با افت ‪۳۹‬درص��دی ‪ ۲۵۳‬هزار‬ ‫تن ثبت شد‪.‬‬ ‫وی دالی��ل کاهش واردات این محصول را افزایش تولید و کاهش‬ ‫تقاض��ا عنوان کرد و گفت‪ :‬ب��ه دلیل ارتقایی که در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان ایجاد ش��د‪ ،‬این محصول با افزایش تولید همراه بود‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگر آن مربوط به کاهش می��زان تقاضای این محصول در‬ ‫داخل کشور است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از کاهش واردات تیرآهن خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مدت یاد ش��ده‪ ،‬صادرات تیرآهن به ‪ ۲۴۴‬هزار تن رسید که حاکی‬ ‫از رشد ‪۴۵‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۶‬است‪ ،‬درحالی‌که واردات این‬ ‫محصول ‪۴۰‬درصد کاهش یافته و به ‪ ۲۴‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس انجمن فوالد با رد ادعاهایی مبنی بر تاثیر افزایش نرخ‬ ‫دالر در کاهش واردات محصوالت فوالدی گفت‪ :‬محصوالت فوالدی‬ ‫بس��یار متنوع هس��تند و عمده تولیدات داخل مربوط به محصوالت‬ ‫تجاری (فوالدهایی که مصرف عام دارند) می‌شود‪.‬‬ ‫فوالدی‌های وارداتی محصوالت خاصی هس��تند که شرایط تولید‬ ‫آنه��ا در کش��ور مهیا نب��وده یا این می��زان تولید صرف��ه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫احرامی��ان با بیان اینکه تولی��د برخی از محصوالت فوالدی با این‬ ‫میزان کم و مصرف‌کننده خاص‪ ،‬برای کشور توجیه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫عنوان کرد که واردات آنها همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شفافیت‌هایی‬ ‫درباره‬ ‫خ فوالد‬ ‫نر ‌‬
‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫مسئله قدیمی بنزین و راهکارهای جدید‬ ‫میزان مصرف برق‬ ‫باز هم افزایش یافت‬ ‫خبر‬ ‫اگر‌چ��ه تا رس��یدن ب��ه روزهای گرم س��ال‬ ‫روزه��ای کمی باقی اس��ت و هن��وز کم و بیش‬ ‫اثری از باران‌های بهاری در برخی مناطق باقی‬ ‫مان��ده‪ ،‬ام��ا میزان مصرف ب��رق راهی متفاوت‬ ‫در پیش گرفته و از هم‌اینک گوی س��بقت در‬ ‫مصرف را نس��بت به ایام مش��ابه سال گذشته‬ ‫ربوده است‪ .‬تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت‬ ‫شبکه برق ایران نشان می‌دهد که مصرف برق‬ ‫در روزه��ای گذش��ته به ع��دد ‪ ۴۱‬هزار و ‪۹۹۹‬‬ ‫م��گاوات رس��یده در حالی که می��زان مصرف‬ ‫برق در مدت مش��ابه در هفته گذش��ته معادل‬ ‫‪ ۴۰‬ه��زار و ‪ ۳۲۵‬م��گاوات بوده اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫مصرف برق کش��ور در ش��ب گذشته نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه هفته پیش با افزایش حدود هزار‬ ‫و ‪ ۶۷۴‬مگاواتی مواجه ش��ده اس��ت و نسبت به‬ ‫مدت مشابه در نخستین روز اردیبهشت امسال‬ ‫ک��ه رق��م ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۲۲۱‬مگاوات س��اعت بود‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۷۷۸‬مگاوات افزایش مصرف‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬این رش��د مصرف در حالی‬ ‫بوده که هیات‌وزیران ‪ ۲۷‬اسفند سال گذشته به‬ ‫پیش��نهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور‪ ،‬تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف‬ ‫را اصالح کرد‪ .‬هیات‌وزیران در جلسه ‪ ۱۹‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬مقرر کرد تا بهای آب آش��امیدنی و برق‬ ‫از ابتدای اردیبهش��ت سال ‪ ۹۸‬ساالنه به میزان‬ ‫‪ ۷‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫افزایش تولید گاز‬ ‫شیرین در پارس جنوبی‬ ‫مدیر پاالیش��گاه س��وم مجتمع گاز پارس‬ ‫جنوب��ی از افزایش تولی��د گاز فازهای ‪ ۴‬و ‪۵‬‬ ‫پارس جنوبی به س��بب ارس��ال گاز ترش از‬ ‫پاالیش��گاه چهارم و اج��رای به‌موقع عملیات‬ ‫تعمی��رات اساس��ی خب��ر داد‪ .‬بنا ب��ر اعالم‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬محمد ش��فیع‌موذنی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا پایان تعمیرات اساس��ی‪ ،‬فازهای ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۵‬پاالیشگاه س��وم پارس جنوبی با حداکثر‬ ‫ت��وان به تولید محصوالت خود ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫این پاالیش��گاه هم‌اکنون در ش��رایط مناسب‬ ‫عملیات��ی ق��رار دارد و در تعمیرات اساس��ی‬ ‫آن هیچ حادثه‌ای رخ نداده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تعمیرات اساسی این پاالیشگاه پیش از موعد‬ ‫اجرا ش��د و پایان یافت که این موضوع سبب‬ ‫افزایش تولید و درآمد برای مجتمع می‌شود‪.‬‬ ‫مدی��ر پاالیش��گاه س��وم مجتم��ع گاز پارس‬ ‫جنوبی با اش��اره به افزایش تولید پاالیش��گاه‬ ‫سوم در سال ‪ ،۱۳۹۷‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫ب��ا اتصال خط لوله گاز ترش از فازهای ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫و ‪ ۸‬به این پاالیشگاه‪ ،‬شاهد افزایش حدود ‪۵‬‬ ‫درصدی تولید گاز در فازهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬بودیم‪.‬‬ ‫واکنش امارات به حمله‬ ‫به نفتکش‌های این کشور‬ ‫وزارت خارج��ه امارات متح��ده عربی بدون‬ ‫ش��رح جزئیات بیش��تر‪ ،‬اعالم کرد‪ ۴ :‬کشتی‬ ‫تجاری نزدیک آب‌های س��رزمینی این کشور‬ ‫هدف خرابکاری ق��رار گرفته‌اند اما این واقعه‬ ‫تلفاتی نداش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این‬ ‫واقع��ه نزدیک بندر فجی��ره روی داد که یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین قطب‌های سوخت‌گیری کشتی‬ ‫در جه��ان ب��وده و نزدی��ک بندر هرم��ز قرار‬ ‫دارد‪ .‬مناب��ع صنعت��ی و بازرگان��ی می‌گویند‬ ‫فعالیت‌ه��ا نزدیک بندر فجیره آرام اس��ت‪ .‬در‬ ‫بیانیه‌ای که در خبرگزاری ‪ WAM‬منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬آمده اس��ت‪ :‬هدف خرابکاری قرار دادن‬ ‫کشتی‌های تجاری و تهدید زندگی خدمه آنها‬ ‫اتفاق خطرناکی به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬این بیانیه‬ ‫به کش��تی‌های هدف گرفته شده اشاره نکرده‬ ‫اما اعالم کرده که این کش��تی‌ها از ملیت‌های‬ ‫مختلفی بوده‌اند و این اتفاق به نشت آلودگی‬ ‫منجر نشده است‪.‬‬ ‫بیانیه فجیره به رس��انه خاصی اشاره نکرد‬ ‫اما این شبکه تلویزیونی المیادین لبنان بود که‬ ‫خبر داد ‪ ۷‬نفتک��ش در این بندر هدف حمله‬ ‫ق��رار گرفته‌اند‪ .‬در این بین‪ ،‬خبرگزاری دولتی‬ ‫عربس��تان س��عودی گزارش کرد خالد الفالح‪،‬‬ ‫وزیر انرژی عربس��تان سعودی اظهار کرده که‬ ‫دو نفتکش س��عودی در یک حمله خرابکارانه‬ ‫در نزدیکی آب‌های س��احلی ام��ارات متحده‬ ‫عربی ه��دف قرار گرفته و متحمل خس��ارت‬ ‫قابل توجهی شده‌اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این کشتی‌ها در مسیر بازگشت‬ ‫به عربستان سعودی بودند تا به بارگیری نفت‬ ‫خام به مقصد امریکا بپردازند‪ .‬با این حال‌‪ ،‬وزیر‬ ‫انرژی عربستان سعودی به نام این نفتکش‌ها‬ ‫اش��اره‌ای نکرد‪ .‬الفالح گفت‪ :‬خوشبختانه این‬ ‫حمالت تلفات یا نشت نفتی به دنبال نداشت‬ ‫ام��ا باعث صدمه دی��دن قابل توج��ه این دو‬ ‫کشتی شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماجرای بازگش��ت دوب��اره س��همیه‌بندی و دونرخی‬ ‫‌ش��دن بنزین چند ماهی اس��ت که مطرح شده و گاهی‬ ‫نمایندگان مجلس از اختصاص س��همیه بنزین به افراد‬ ‫می‌گوین��د و از آن ط��رف وزی��ر نفت دونرخی‌ش��دن را‬ ‫راه‌حل مبارزه با قاچاق سوخت می‌داند‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز‬ ‫سرنوشت بنزین مشخص نیست‪ .‬پایان سال گذشته و با‬ ‫تصویب بودجه سال ‪ ،۹۸‬بیشتر افراد گمان می‌کردند که‬ ‫بنزین امسال گران نمی‌ش��ود و وضعیت شرایط موجود‬ ‫حفظ خواهد ش��د زیرا هیچ‌کدام از س��ناریوهای مطرح‬ ‫ش��ده در کمیس��یون انرژی مجلس رأی نی��اورد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬دیری از تصویب بودجه نگذشت که اختالف‌نظرها‬ ‫درباره قیمت و ش��یوه توزیع بنزین باال گرفت‪ .‬در ادامه‬ ‫دیدگاه‌ه��ای متفاوتی درباره موضوع بنزین آورده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه ش�رایط اقتص�ادی ب�رای‬ ‫سهمیه‌بندی بنزین‬ ‫‌غالمرضا شرفی‬ ‫‌اسداهلل قره‌خانی‬ ‫بیژن حاج‌محمدرضا‬ ‫محسن دالویز‬ ‫‌غالمرضا شرفی‌‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه موضوع سهمیه‌بندی بنزین بررسی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬هنوز به نتیجه‌ای‬ ‫نرسیده که در مجلس قابل طرح باشد‪.‬‬ ‫به گفته ش��رفی‪ ،‬فضای مجازی بخشی از تحلیل‌ها و‬ ‫اخبار را کنار هم گذاش��ته بنابراین اطالعات اعالم شده‬ ‫موثق نیست‪.‬‬ ‫شرفی ادامه داد‪ :‬به نظر من چاره‌ای جز دونرخی‌شدن‬ ‫بنزین نداریم زیرا این سوخت که مورد نیاز همگان است‬ ‫و بر همه مو‌لفه‌های ملی تاثیر می‌گذارد باید بیش��تر از‬ ‫گذشته کنترل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هنوز قیمت بنزین سهمیه‌بندی‬ ‫و بنزین آزاد مش��خص نیست‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی‪ ،‬این موضوع با دیدگاه کارشناس��ی و‬ ‫رو‌ان‌شناختی این مقطع انجام می‌شود تا با مردم به یک‬ ‫توافقی در کنترل و عرضه بنزین برسیم‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس گفته که در ص��ورت اختصاص‬ ‫س��همیه بنزین به افراد‪ ،‬س��هم هر نفر بیشتر از ‪ ۲۴‬لیتر‬ ‫در م��اه خواهد ب��ود اما هنوز تصمی��م نهایی برای نحوه‬ ‫سهمیه‌بندی مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹س�همیه‌بندی بنزی�ن در کمیس�یون انرژی‬ ‫مطرح نشد‬ ‫با این حال‪‌،‬اس��داهلل قره‌خانی‌‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون‬ ‫انرژی مطرح شدن دوباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین در‬ ‫کمیسیون انرژی را رد کرد و به خانه ملت گفت‪ :‬در حالی‬ ‫که وزیر نفت دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬چیزی در این زمینه بیان نشد و کمیسیون هم‬ ‫تصمیمی در این موضوع ندارد مگر اینکه دولت الیحه‌ای‬ ‫به مجلس ارائه کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت اگر الیحه دهد‪ ،‬کمیس��یون و‬ ‫مجلس بررس��ی می‌کنند و در نهایت با تصمیم مجلس‪،‬‬ ‫اقدام اجرایی و عملی می‌شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به اینکه تاکنون چنین چی��زی به مجلس اعالم‬ ‫نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز مش��خص نیس��ت پیش��نهاد دولت‬ ‫چیس��ت زی��را در این زمین��ه مباحث مختلف��ی مانند‬ ‫دونرخی‌ش��دن بنزین‪ ،‬نحوه س��همیه‌بندی‪ ،‬استفاده از‬ ‫کارت سوخت و قیمت‌گذاری وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغی برای افزایش قیمت بنزین نداشتیم‬ ‫همچنی��ن بی��ژن حاج‌محمدرض��ا‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫جای��گاه‌داران بنزین در این باره ب��ه مهر گفت‪ :‬موضوع‬ ‫س��همیه‌بندی بنزین از پاییز سال گذشته مطرح شده تا‬ ‫بتوان از زیرساخت‌ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته هدف بیشتر افزایش قیمت فرآورده‬ ‫بوده اما تاکنون محقق نش��ده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که س��ال گذش��ته افزایش قیمت تکذیب شد و امسال‬ ‫هم هنوز ابالغی مبنی‌بر افزایش قیمت بنزین نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫به عقی��ده حاج‌محمدرضا‪ ،‬این کار منطقی نیس��ت و‬ ‫مسئله سهمیه‌بندی در فرآورده فساد را بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ای��ن کار نه‌تنها چیزی را ح��ل نمی‌کند بلکه‬ ‫استمرار آن مشکل‌ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫مه�دی ش�ریفی نیک‌نف�س‪ -‬مدیرعامل ش�رکت‬ ‫بازرگانی پتروشیمی‪:‬‬ ‫ایران درحال‌حاضر از هر نظر در شرایط خاصی قرار دارد‪.‬‬ ‫بح��ث س��همیه‌بندی بنزین و تغییر قیمت س��وخت را هم‬ ‫باید در بس��تر همین ش��رایط تحلیل کرد‪ .‬درحال‌حاضر در‬ ‫موقعیت خاصی قرار گرفته‌ایم که به طور قطع‌ سهمیه‌بندی‬ ‫بنزین به مدیریت اوضاع کمک می‌کند‪.‬‬ ‫مصرف بنزین در کش��ور ما بس��یار باالس��ت و به نزدیک‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر رسیده است‪.‬‬ ‫فارغ از هر مس��ئله دیگری‪ ،‬همین میزان مصرف نش��ان‬ ‫می‌ده��د که ما نیاز به س��همیه‌بندی داری��م چرا‌که اگر با‬ ‫رویه فعل��ی پیش برویم‪ ،‬تولید داخل��ی کفاف مصرف ما را‬ ‫نمی‌دهد و مجبور می‌شویم که به واردات روی‌آوریم‪ .‬اینکه‬ ‫باید بنزین سهمیه‌بندی و قیمت سوخت واقعی شود‪ ،‬کاملا‬ ‫درست است اما پیش‌شرط‌هایی دارد‪.‬‬ ‫در سال‌های اخیر بر خالف شعارهایی که در سازمان‌های‬ ‫مختل��ف دولتی و عمومی داده ش��د‪ ،‬حمل‌ونقل عمومی به‬ ‫افزایش قیمت را تجربه می‌کند‪ .‬نرخ بنزین باید افزایش‬ ‫یابد اما در ش��رایط کنونی نزدی��ک کردن قیمت بنزین‬ ‫داخلی به فوب خلیج‌فارس دش��وار اس��ت چراکه س��ایر‬ ‫مولفه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫وضعیت حمل‌ونقل کش��ور بر مصرف بنزین تاثیرگذار اس��ت و در‬ ‫بحث قیمت‌گ��ذاری حامل‌های انرژی نیازمن��د تصمیم‌های منطقی و‬ ‫جس��ورانه هستیم و برای س��اماندهی تقاضای مصرف سوخت باید‬ ‫نگاه‌ها به خودروسازان معطوف شود‬ ‫وی با بی��ان اینکه قاچاق س��وخت از جایگاه‌ها انجام‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در شروع سهمیه‌بندی مانند سال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬مصرف در ابتدا پایین می‌آید اما در ادامه مصرف‬ ‫دوباره باال می‌رود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین تاکید کرد‪ :‬اگر قرار‬ ‫اس��ت قیمت را باال ببرند نیاز به س��همیه‌بندی نیست و‬ ‫این‌کار باید انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهین�ه ‌کردن مص�رف با عرضه س�وخت به‬ ‫قیمت واقعی‬ ‫محسن دالویز‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف‬ ‫سوخت نیز معتقد است که وضعیت حمل‌ونقل کشور بر‬ ‫مصرف بنزین تاثیرگذار اس��ت و در بحث قیمت‌گذاری‬ ‫حامل‌های انرژی نیازمند تصمیم‌های منطقی و جسورانه‬ ‫هس��تیم و برای ساماندهی تقاضای مصرف سوخت باید‬ ‫نگاه‌ها به خودروسازان معطوف شود‪.‬‬ ‫وی پی��ش از این در گفت‌وگو با ایرنا با اش��اره پایین‬ ‫بودن سرانه مالکیت خودرو در ایران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما شدت‬ ‫انرژی باالست و همین امر باعث شده تا حدود ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫از انرژی در کشور در بخش حمل‌ونقل مصرف شود‪.‬‬ ‫دالویز به موضوع سهمیه‌بندی نیز اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫تجرب��ه نش��ان داده که ای��ن موضوع بر مص��رف بنزین‬ ‫تاثیر‌گ��ذار اس��ت اما نقط��ه مطلوب ب��رای بهینه‌کردن‬ ‫مصرف‪ ،‬عرضه س��وخت به قیمت واقعی‪ ،‬فارغ از سهمیه‬ ‫و یارانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹دو‌نرخی کردن بنزین بهترین راه است‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی با تاکید بر اینکه با توجه به ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬چاره‌ای به جز س��همیه‌بندی وجود ندارد‪ ،‬دالیل‬ ‫لزوم سهمیه‌بندی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫فرید عامری با اش��اره به وضعیت قاچاق س��وخت در‬ ‫ایران‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬این درست است که شرایط جامعه‬ ‫درحال‌حاض��ر به صورتی اس��ت که ق��درت خرید مردم‬ ‫محدود شده اما تفاوت نرخ بنزین در ایران با کشورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬بسیار افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش‬ ‫میزان قاچاق می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر تفاوت نرخ بنزین در ایران با‬ ‫کش��ورهای همسایه تا حدی اس��ت که اگر همین روال‬ ‫ادامه پیدا کند و تدبیری برای آن اندیش��یده نش��ود‪ ،‬در‬ ‫آینده نزدیک شاهد نایاب شدن بنزین در مناطق مرزی‬ ‫خواهی��م بود و ای��ران در این مناطق با بح��ران روبه‌رو‬ ‫‹ ‹افزایش نابرابری با سهمیه‌بندی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفت��ی با تاکی��د بر اینکه جامعه کش��ش‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین را ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫جامعه کش��ش افزایش بنزین را ن��دارد‪ ،‬بهترین راهکار‬ ‫دونرخی کردن آن اس��ت‪ .‬به نظر من‪ ،‬میزانی از مصرف‬ ‫معمول مردم که مصرف بهینه اس��ت‪ ،‬مش��خص و این‬ ‫میزان با قیمت کنونی بنزین محاس��به می‌ش��ود و اگر‬ ‫ف��ردی بیش از مص��رف متعارف جامعه اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫هزینه بیشتری باید بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص س�همیه ب�ه خودروه�ا‪ ،‬دور از‬ ‫عدالت‬ ‫یک کارش��ناس انرژی با بیان اینکه تخصیص سهمیه‬ ‫بنزی��ن به افراد ب��ه عدال��ت نزدیک‌تر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تخصیص س��رانه بنزی��ن به افراد باید ای��ن امکان ایجاد‬ ‫شود که افراد از فروش سهمیه خود‪ ،‬درآمد نقدی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ساالر س��یدی‪ ،‬کارش��ناس انرژی درباره شیوه بهینه‬ ‫اص�لاح قیمت بنزین به ایلنا گف��ت‪ :‬دولت می‌تواند نرخ‬ ‫بنزین را با س��همیه یا بدون س��همیه ب��ا دو نرخ عرضه‬ ‫کن��د‪ ،‬البت��ه ای��ن روش موجب می‌ش��ود ب��ه افرادی‬ ‫ک��ه مصرف باالت��ری دارن��د یارانه بیش��تری هم تعلق‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬روش دیگ��ر تخصیص س��همیه بنزین به‬ ‫خودروها اس��ت؛ اگر دولت بخواهد س��همیه بنزین را به‬ ‫خودروها تخصی��ص دهد در حقیقت یاران��ه به افرادی‬ ‫داده که از تمکن مالی بیش��تری برخوردار هستند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که قش��ر آسیب‌پذیر بیشترین تاثیر را از‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین می‌گیرن��د‪ .‬در کل هم این روش از‬ ‫عدالت اجتماعی دور است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس انرژی توضیح داد‪ :‬روش دیگر اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بنزین این است که قیمت‬ ‫بنزی��ن افزایش یافت��ه و در عوض به هر فرد‪ ،‬س��همیه‬ ‫بنزین تعلق بگیرد و این امکان وجود داش��ته باش��د که‬ ‫دارنده س��همیه بتواند در فضایی مشابه بورس‪ ،‬اقدام به‬ ‫فروش س��همیه خود کرده و از آن‪ ،‬درآمد نقدی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��یدی گفت‪ :‬افزایش قیمت بنزین با دو‌نرخی بودن‬ ‫آن تف��اوت چندانی ندارد چرا‌که ع��دد بزرگ‌تر مد نظر‬ ‫گرفته می‌شود و بر اساس آن نیز سایر اقالم سبد خانوار‬ ‫بنزین به طور مس��اوی در اختی��ار ‪ ۸۰‬میلیون ایرانی‬ ‫قرار نمی‌گیرد‪ ۴۶ .‬درصد ایرانی‌ها از یارانه پنهان بنزین‬ ‫استفاده نمی‌کنند‪ ،‬در نتیجه دهک پردرآمد کشور بیش‬ ‫از ‪۱۰‬برابر دهک‌های پایین از این یارانه پنهان اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫جواد نوفرس��تی‪ ،‬کارش��ناس حوزه انرژی با بیان این‬ ‫نکته که در زمینه بنزین با چالش بس��یار جدی قاچاق‪،‬‬ ‫مصرف باال و بی‌عدالتی توزی��ع یارانه‌های پنهان روبه‌رو‬ ‫هس��تیم به اقتصاد‌آنالین گفت‪ :‬نبود نظ��ارت بر عرضه‬ ‫جایگاه‌ه��ا و فروش بنزین و همچنین تک‌نرخی ش��دن‬ ‫بنزین در س��ال ‪ ،۹۴‬مقدمه آغاز دوباره قاچاق س��وخت‬ ‫شد که در برهه زمانی ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۴‬به صفر رسیده بو‌د‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه س��همیه‌بندی بنزین در سال ‪۸۶‬‬ ‫منج��ر به کاهش ‪ ۱۰‬میلیون لیتری بنزین در روز ش��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تا پایان دو‌نرخی بودن بنزین در طول ‪ ۸‬س��ال‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬میلی��ون لیتر به مصرف بنزین اضافه ش�� ‌د اما‬ ‫حذف کارت س��وخت منجر شد تا میزان مصرف بنزین‬ ‫یک ب��اره از ‪ ۷۳‬میلی��ون لیتر در طول ‪ ۳‬س��ال به ‪۹۱‬‬ ‫میلیون لیتر برسد‪.‬‬ ‫نوفرس��تی با اش��اره ب��ه اینک��ه یارانه بنزی��ن به نفع‬ ‫قاچاقچیان سوخت است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته‪ ،‬روزانه‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون لیتر قاچاق بنزین در کش��ور رخ‬ ‫داد‪ ،‬بنزی��ن با یارانه داده می‌ش��و ‌د ام��ا منافع آن برای‬ ‫قاچاقچی‌ها است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه ثابت نگهداش��تن قیمت بنزین‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذشته‪ ،‬از اش��تباه‌های دولت و وزارت نفت‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به رش��د س��االنه تورم‪ ،‬ثابت‬ ‫نگهداش��تن قیمت باعث کم‌ارزش شدن آن شده که به‬ ‫افزایش مصرف آن کمک می‌کند‪ ،‬در نتیجه با این ثبات‬ ‫صنع��ت نه به افزایش بهره‌وری فکر می‌کند و نه کاهش‬ ‫مص��رف بنزین‪ .‬در حال��ی ک��ه کاالی جایگزین‪ ،‬یعنی‬ ‫س��ی‌ان‌جی وجود دارد که آن هم به دلیل سیاست‌های‬ ‫غلط نه‌تنها رشد مصرف نداشته بلکه در ‪ ۶‬سال گذشته‬ ‫درجا زده است‪.‬‬ ‫این کارشناس انرژی با بیان اینکه خودکفایی در تولید‬ ‫بنزین موفقیت بزرگی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت روزی‬ ‫‪ ۹۰‬میلی��ون لیتر بنزین با ن��رخ ‪ ۱۰۰۰‬تومان در اختیار‬ ‫مردم قرار می‌ده ‌د در حالی که می‌تواند بخش��ی از آن را‬ ‫با نرخ ‪ ۷‬هزار تومان صادر کند‪.‬‬ ‫ب��ا این اوص��اف مصرف روزان��ه ‪ ۹۰‬میلی��ون را در ‪۶‬‬ ‫ه��زار تومان یاران��ه پنهان انرژی ض��رب کنید‪ ،‬که یک‬ ‫فرصت‌سوزی بزرگ اقتصادی است‪.‬‬ ‫راه ناگزیر سهمیه‌بندی بنزین با یارانه نقدی‬ ‫خوبی توس��عه پیدا نکرد‪ .‬با وجود پیش��رفت‌هایی‬ ‫ک��ه در ای��ن ح��وزه داش��ته‌ایم‪ ،‬توس��عه‌یافتگی‬ ‫نظ��ام حمل‌ونقل ب��ه میزان کفایت نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫با س��همیه‌بندی بنزی��ن‪ ،‬مردم باید به سیس��تم‬ ‫حمل‌ونقل عمومی توس��عه‌یافته دسترسی داشته‬ ‫باش��ند تا مشکلی برای‌شان ایجاد نشود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر هم باید راهکارهایی برای توس��عه‬ ‫حمل‌ونقل عمومی پیدا کرد‪.‬‬ ‫قیمت سوخت در تمام کشورهای جهان واقعی است و در‬ ‫ایران هم باید واقعی باشد‪.‬‬ ‫به عبارتی‌ دیگر که در این روزها هم بسیار گفته می‌شود‪،‬‬ ‫یارانه‌های پنهان باید حذف شود‪ .‬دولت درحال‌حاضر مبالغ‬ ‫بسیار گزافی را به صورت یارانه به مصرف‌کنندگان سوخت‬ ‫تخصیص می‌دهد که بیشتر آن به قشر برخوردار و ثروتمند‬ ‫جامعه می‌رس��د‪ .‬حاال حذف این یارانه‌ها تنها باید به شکلی‬ ‫انجام ش��ود که مابه‌التفاوت آن به اقش��ار ضعیف برسد‪ .‬اگر‬ ‫دولت این پول را با شناس��ایی دقیق به گروه‌های زیر فشار‬ ‫برساند‪ ،‬به نفع کش��ور خواهد بود‪ .‬نکته دیگر آن‬ ‫است که با واقعی شدن قیمت‪ ،‬قاچاق سوخت هم‬ ‫بسیار کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر در کش��ورهای همس��ایه قیمت‬ ‫بنزی��ن واقعی و باالس��ت اما ایران بنزین بس��یار‬ ‫ارزانی دارد‪ .‬به همین س��وخت ب��ه میزان باالیی‬ ‫قاچاق و از کش��ور خارج می‌شود‪ .‬با سهمیه‌بندی‬ ‫و واقعی ش��دن قیمت‪ ،‬این معض��ل کاهش خواهد یافت‌ اما‬ ‫باز هم حذف یارانه‌ها تنها به ش��رطی به نفع اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت که پرداخت‌هایی به صورت مستقیم به قشر ضعیف‬ ‫انجام شود‪ .‬اگر چنین نباشد‪ ،‬به طور قطع‌ با شرایط سختی‬ ‫روبه‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نگرانی‌های��ی بی��ن مردم وج��ود دارد که‬ ‫بجاس��ت‪ .‬زمانی که قیم��ت بنزین باال م��ی‌رود‪ ،‬روی همه‬ ‫هزینه‌ه��ای دیگر اثر می‌گ��ذارد‪ .‬حتی ممکن اس��ت برای‬ ‫خرید یک کیلو س��یب‌زمینی‪ ،‬با این مس��ئله روبه‌رو شوند‬ ‫که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬بهانه هم این اس��ت‬ ‫ک��ه می‌گویند هزینه حمل‌ونقل ب��اال رفته اما دیگر توجهی‬ ‫ندارند که حمل‌ونقل‪ ،‬چقدر بر هزینه تمام‌شده کاال اثرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید برای نظارت روی این مسائل ساز‌‌‌کار دقیقی طراحی‬ ‫کرد تا نفع س��همیه‌بندی بنزین به اقتصاد کش��ور برسد و‬ ‫پیامدهای منفی آن کم باشد‪ .‬در شرایطی که تورم دو‌رقمی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اگر ساز‌ کارهای حمایت از قش��ر ضعیف و پرداخت‬ ‫مس��تقیم به آنها به‌درس��تی طراحی و اجرا نش��ود‪ ،‬زندگی‬ ‫برای مردم س��خت‌تر خواهد شد‌ ولی اگر دولت همه مسائل‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی را با هم ببیند‪ ،‬باید اصالح س��اختار‬ ‫سوخت را شروع کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر در ش��رایطی قرار گرفته‌ای��م که تحریم‌ها‬ ‫به ش��کل ناگزی��ر‪ ،‬اصالح قیمت س��وخت را به م��ا دیکته‬ ‫می‌کن��د‪ .‬از نظر من مجموع ش��رایط؛‌ مصرف باالی بنزین‪،‬‬ ‫قاچاق س��وخت و تنگناهای مالی باعث ش��ده است که اگر‬ ‫سهمیه‌بندی بنزین اجرا نشود‪ ،‬اثرات آن برای کشور و برای‬ ‫مردم بسیار منفی باشد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫بررسی وضعیت بخش مسکن در ‪ ۶‬برنامه توسعه کشور نشان داد‬ ‫سمفونی ناموزون مسکن در برنامه‌های توسعه ایران‬ ‫‹ ‹برنامه اول توسعه‬ ‫راهبردهای اساس��ی بخش مس��کن در برنامه اول توسعه رفع‬ ‫معضل مس��کن کشور‪ ،‬تامین زمین غیرکشاورزی ارزان‌نرخ برای‬ ‫س��اخت مس��کن‪ ،‬بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه عوامل‬ ‫تولید‪ ،‬پرداخت یارانه و اعمال سیاست حمایتی در بخش مسکن‬ ‫به ش��کل عرضه مصالح ارزان‌نرخ و س��اخت خانه‌های ارزان‌نرخ‬ ‫ب��رای اثرگ��ذاری بر بهای مس��کن در ب��ازار آزاد و اعطای آن به‬ ‫متقاضی��ان کم‌درآمد بود‪ .‬باال بودن س��هم زمی��ن در بهای تمام‬ ‫شده واحد مسکونی در آن سال‌ها‪ ،‬باالبردن میانگین سطح زیربنا‬ ‫و پیچیدگی قوانین ناظر بر بخش مس��کن در سطح کالن کشور‬ ‫مانعی بر س��ر راه تحقق اهداف برنامه نخس��ت پنج‌س��اله قلمداد‬ ‫شد و در نهایت دولت نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه دوم توسعه‬ ‫در برنامه دوم توسعه راهکارهایی مانند تامین زمین آماده‌سازی‬ ‫‹ ‹برنامه سوم توسعه‬ ‫گذر از دوران جنگ و آرام ش��دن نس��بی فضای کش��ور سبب‬ ‫شد دولت در برنامه سوم توسعه با دغدغه کمتری به ساماندهی‬ ‫معضالت و مش��کالت مسکن کشور بپردازد‪ .‬در این مقطع زمانی‬ ‫پش��تیبانی از ایجاد تش��کل‌های صنفی و موسسه‌های محلی در‬ ‫راس��تای تامین مس��کن قش��ر کم‌درآمد و بهره‌گی��ری بهینه از‬ ‫زمین‌های ش��هری با هدف کوچک‌سازی و انبوه‌سازی در دستور‬ ‫کار مس��ئوالن قرار گرفت‪ .‬تولید واحدهای مسکونی در راستای‬ ‫اهداف کمی بخش مس��کن در مقطع زمانی س��ال‌های ‪ ۷۹‬تا ‪۸۲‬‬ ‫موفقیت‌آمیز بود و بخش بزرگی از موفقیت در پرتو افزایش رشد‬ ‫اقتصادی کشور و همچنین افزایش نقدینگی به‌دست آمد‪ .‬فروش‬ ‫تراکمی س��اختمان از سوی ش��هرداری‌ها نیز عامل موثر دیگری‬ ‫در رونق مس��کن در س��ال‌های برنامه سوم بود که در انبوه‌سازی‬ ‫و کوچک‌س��ازی نقش عمده‌ای ایفا کرد؛ بنابراین سیاس��ت‌های‬ ‫تدوین‌ش��ده برنامه سوم توسعه مانند پشتیبانی از انبوه‌سازان در‬ ‫چارچوب بخشودگی‌های مالیاتی از جمله موارد اثرگذار بر رونق‬ ‫بخش مسکن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه چهارم توسعه‬ ‫اجرای برنامه چهارم توس��عه همزمان با پایان دولت اصالحات‬ ‫و آغاز دولت نهم کلید خورد‪ .‬ش��اید به همین دلیل بود که طیف‬ ‫زیادی از برنامه‌های مسئوالن برای ساماندهی بازار آشفته مسکن‬ ‫در زمان دولت نهم رقم خورد‪ .‬اعطای وام ‪ ۱۸‬میلیون تومانی خرید‬ ‫مسکن و ‪ ۳۶‬میلیون تومانی ساخت مسکن‪ ،‬سند منطقه‌ای طرح‬ ‫جامع مس��کن‪ ،‬الیحه س��اماندهی عرضه و تولید و طرح اجاره به‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫برنامه‌های توس��عه‌ای کشور‪ ،‬تبیین‌کننده سیاست‌های کالن‬ ‫در جهت بهبود ش��رایط اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگی کشور در‬ ‫دوره‌های پنج‌س��اله است‪ .‬بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران‬ ‫بخ��ش مس��کن بر این باورن��د که توجه به محوره��ای مرتبط با‬ ‫بخ��ش مس��کن به‌عنوان یک��ی از مهم‌ترین بخش‌ه��ای اقتصاد‬ ‫می‌تواند مس��یر توسعه پنج‌ساله کشور را به‌طور قابل‌مالحظه‌ای‬ ‫هموار س��ازد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬یکی از مس��ائل مهمی که نقش‬ ‫اساس��ی در زندگی مردم کش��ور دارد‪ ،‬موضوع مس��کن و کمبود‬ ‫آن در مقایس��ه با انتظارها و نیازهای مردم است‪ .‬سال‌هاست که‬ ‫«مس��کن» به آرزویی تبدیل ش��ده که مردم و دولت برای تحقق‬ ‫آن ت�لاش می‌کنن��د‪ .‬گرچه دولت‌ها همواره در آغ��از راه با ارائه‬ ‫س��ناریوهای گوناگون سعی در کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت‬ ‫خرید مردم داش��ته‌اند‪ ،‬اما عملک��رد دولت‌ها در اجرای طرح‌ها و‬ ‫برنامه‌های کاهش نرخ و افزایش قدرت خرید مس��کن تاثیر بسزا‬ ‫و چشمگیری نداشته است‪ .‬مسکن گران‌ترین و استراتژیک‌ترین‬ ‫محصول در س��بد خرید خانوار اس��ت؛ اما اینکه سیاست‌های هر‬ ‫دول��ت ت��ا چه حد توانس��ته رونق را به بازار مس��کن بازگرداند و‬ ‫مستاجران را صاحب خانه کند از موضوعات دنباله‌داری است که‬ ‫از این دولت به دولت بعد منتقل می‌شود؛ بر همین اساس مسکن‬ ‫به یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های برنامه‌های توس��عه‌ای کش��ور‬ ‫تبدیل شد‪ .‬در این گزارش به بررسی جایگاه مسکن در برنامه‌های‬ ‫کالن و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای کشور می‌پردازیم‪.‬‬ ‫ش��ده و ارزان‌نرخ برای س��اخت مس��کن قش��رهای کم‌درآمد و‬ ‫پشتیبانی از تولیدکنندگان مسکن به گونه انبوه‌سازی در دستور‬ ‫کار مس��ئوالن کش��ور قرار گرفت‪ ،‬اما دوباره بروز عواملی مانع از‬ ‫تحقق اهداف برنامه ش��د‪ .‬مش��ارکت ناکافی نهاد‌های مرتبط با‬ ‫بخش مسکن به‌ویژه شهرداری‌ها‪ ،‬نبود نهادهای سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫ناهمخوان��ی الگوهای س��اخت با نیازه��ا و امکانات کم اقتصادی‬ ‫متقاضیان دست به‌دست هم داد تا پرونده برنامه دوم توسعه هم‬ ‫بدون تحقق اهداف بخش مشکن بسته شود‪ .‬نبود مکانیسم‌های‬ ‫تشویقی برای تولید انبوه مسکن و گرایش نداشتن سرمایه‌گذاران‬ ‫بخش خصوصی به س��رمایه‌گذاری در بخش مسکن هم از جمله‬ ‫عواملی به‌شمار می‌رفت که سبب شد برنامه دوم توسعه در بخش‬ ‫مسکن به موفقیتی دست پیدا نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ششم توسعه‬ ‫اینکه سیاس��ت‌های هر دولت تا چه حد توانسته رونق را به بازار مسکن‬ ‫بازگرداند و مستاجران را صاحب خانه کند از موضوعات دنباله‌داری است‬ ‫که از این دولت به دولت بعد منتقل می‌ش��ود؛ بر همین اساس مسکن به‬ ‫یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شد‬ ‫شرط تملیک زمین‌های ‪۹۹‬ساله که از طریق تعاونی‌های مسکن‬ ‫س��اخت آنها به انبوه‌سازان س��پرده می‌شود از جمله برنامه‌هایی‬ ‫است که برای توقف روزافزون نرخ مسکن در کشور پیاده شد اما‬ ‫در عمل به نتیجه قابل‌توجهی دست پیدا نکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه پنجم توسعه‬ ‫برنامه پنجم توس��عه همزمان با س��ال‌های پایانی دولت دهم و‬ ‫آغاز دولت یازدهم اجرایی ش��د‪ .‬هرچند اجرای این برنامه با یک‬ ‫س��ال تاخی��ر کلید خورد اما زمانی ای��ن برنامه به اجرا درآمد که‬ ‫بسیاری از طرح‌های برنامه چهارم توسعه کشور در بخش مسکن‬ ‫ناتم��ام باق��ی مانده ب��ود و در عمل این پروژه‌ه��ای نیمه‌تمام به‬ ‫برنامه پنجم منتقل شد؛ تا شاید سمفونی ناموزون افزایش نرخ و‬ ‫رکود حاکم بر بخش مس��کن را موزون کند‪ .‬دولت در این برنامه‬ ‫به‌منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به‌ویژه‬ ‫گروه‌های کم‌درآمد به اجرای برنامه‌هایی دست زد که در تشریح‬ ‫کلیات آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫ارتق��ای کیف��ی و کمی مس��کن تولیدی کش��ور‪ ،‬حمایت از‬ ‫س��رمایه‌گذاری در امر تولید مس��کن با اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫نوین و تولید صنعتی مس��کن‪ ،‬بهس��ازی و نوس��ازی بافت‌های‬ ‫فرس��وده ش��هری و س��کونتگاه‌های غیررس��می و مقاوم‌سازی‬ ‫واحدهای مسکونی موجود‪ .‬همچنین دولت موظف شد از طریق‬ ‫حمایت‌های الزم از قبیل تامین زمین مناس��ب‪ ،‬کاهش یا حذف‬ ‫بهای زمین از نرخ تمام‌ش��ده مس��کن‪ ،‬تامین تس��هیالت بانکی‬ ‫ارز‌ان‌نرخ درکنار اعمال معافیت‌هایی‪ ،‬در راستای خانه‌دار کردن‬ ‫شهروندان گام بردارد‪.‬‬ ‫حاال نوبت به اجرای برنامه ششم توسعه رسیده است‪ .‬انبوه‌سازان‬ ‫کش��ور در نخستین ماه‌های اجرای این برنامه پیشنهادی جدید به‬ ‫دولت دادند و اعالم کردند نخستین ضرورت در قانون برنامه ششم‬ ‫توس��عه این اس��ت که تعریف جامع و کاملی از انبوه‌سازی مسکن‬ ‫و س��اختمان انجام و پرداخت ‪ ۱۲۰‬میلیون توم��ان وام به ازای هر‬ ‫واحد مس��کونی به انبوه‌س��از و انتقال آن به ن��ام خریدار عملیاتی‬ ‫ش��ود؛ پیش��نهادی که البته با آن موافقت نش��د‪ .‬در این پیشنهاد‬ ‫انبوه‌سازان با اش��اره به چند موضوع مورد بحث صنعت ساختمان‬ ‫در مقطع زمانی حاضر خواس��تار حل مش��کالت موجود در عرصه‬ ‫پیش‌فروش ساختمان‪ ،‬اصالحیه قانون مالیات‌های مستقیم درباره‬ ‫دریافت مالیات از نخستین نقل‌وانتقال ملک‪ ،‬اجرای بیمه کارگران‬ ‫س��اختمانی و س��ایر حمایت‌ه��ای الزم از انبوه‌س��ازان به‌منظور‬ ‫خروج بخش ساخت‌وس��از از رکود ش��دند‪ .‬به‌گفته ارائه‌دهندگان‬ ‫این پیش��نهاد در انبوه‌سازی مسکن و س��اختمان‪ ،‬هزینه‌هایی که‬ ‫برای انتقال آب‪ ،‬فاضالب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‪ ،‬ایجاد راه‪ ،‬فضای س��بز و‬ ‫ارائه خدمات می‌ش��ود به‌مراتب کمتر و هماهنگ‌تر با سازمان‌‌های‬ ‫اجرایی ذی‌ربط اس��ت ت��ا اینکه این ساخت‌وس��ازها در محالت و‬ ‫نقاط پراکنده ش��هر انجام ش��ود‪ .‬حتی برنامه‌ریزی‌های نهادهای‬ ‫اجرایی نیز همگام با انبوه‌سازی می‌تواند با نظم و انسجام و سرعت‬ ‫بیش��تری پیش برود‪ .‬عالوه بر این در انبوه‌سازی زمینه استفاده از‬ ‫فناوری‌های نوین و صنعتی‌س��ازی مس��کن و ساختمان به‌مراتب‬ ‫آماده‌تر و توجیه اقتصادی آن منطقی‌تر و اس��تفاده از آن بیش��تر از‬ ‫انفرادی‌س��ازی اس��ت و از ورود اشخاص فاقد صالحیت جلوگیری‬ ‫می‌شود‪ .‬انبوه‌سازان بر این باورند که باتوجه به موارد یادشده دولت‬ ‫باید برای انبوه‌سازان تسهیالت و امکانات ویژه منظور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫مس��ئله تامین مس��کن برای بسیاری از ش��هروندان هنوز حل‬ ‫نش��ده و با اینکه موضوع مس��کن همواره در صدر دغدغه‌های همه‬ ‫دولت‌ها بوده این داس��تان همچنان ادام��ه دارد‪ .‬اجرای طرح‌های‬ ‫گوناگون نیز تاکنون نتوانسته درمانی برای این درد مشترک باشد‬ ‫و از اج��رای برنامه‌های افزایش تس��هیالت در قال��ب وام گرفته تا‬ ‫س��اخت مسکن‌های انبوه در قالب مس��کن مهر و امید و اجتماعی‬ ‫نیز تاکنون گره کور مس��کن را باز نکرده اس��ت‪ .‬در همین ش��رایط‬ ‫خبرهایی از وجود انبوه خانه‌های خالی در کش��ور به‌ویژه در تهران‬ ‫به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایرالین‌های ایرانی چقدر ارز دولتی گرفتند؟‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمای��ی داخل��ی از ابتدای‬ ‫ی س��ال گذش��ته در‬ ‫فروردی��ن ت��ا نیمه دوم د ‌‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۴۰‬میلی��ون دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و ‪ ۱۹۶‬میلیون دالر ارز نیمایی دریافت کردند‪.‬‬ ‫مقص��ود اس��عدی س��امانی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫درب��اره می��زان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی و نیمای��ی‬ ‫پرداخ��ت ش��ده از س��وی بان��ک مرک��زی به‬ ‫ن تا‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی داخل��ی از فروردی ‌‬ ‫ی س��ال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫نیمه دوم د ‌‬ ‫به اینکه بخش��ی از نیازهای ارزی ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمایی داخلی ازس��وی بانک مرکزی تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬درخواس��ت‌های مورد نظر ارائه و در‬ ‫مجموع در مدت یادش��ده ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫دولت��ی (‪ ۴۲۰۰‬تومانی) و ‪ ۱۹۶‬میلیون دالر ارز‬ ‫نیمایی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی پرداخت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��عدی س��امانی ادام��ه داد‪ :‬ارز مرب��وط از‬ ‫س��وی بانک مرکزی به ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫به م��وارد گوناگون��ی ازجمله هزینه س��وخت‪،‬‬ ‫خدمات فرودگاهی‪ ،‬هزینه ناوبری‪ ،‬هزینه ‪over‬‬ ‫‪ ،fly‬تعمی��ر و نگهداری‪ ،‬حق ماموریت خلبانان‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ای آموزش��ی و مواردی از این دس��ت‬ ‫تخصیص می‌یابد‪.‬‬ ‫قوه قضاییه وارد جرم‌انگاری تخلفات شهرسازی شود‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه س��یل اخی��ر تلنگری بود تا‬ ‫تاکی��دی بر اجرای قوانین و ضوابط مرتبط با ساخت‌وس��از ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر تخلفی در ساخت‌وس��از انجام ش��ود این تخلف جرم‌انگاری نمی‌شود‬ ‫و ما امروز به‌دنبال جرم‌انگاری تخلفات شهرس��ازی هس��تیم‪ .‬اگر تخلفات‬ ‫ساخت‌وس��از جرم‌انگاری شود شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه باید‬ ‫درباره این تخلفات پاس��خگو باشد‪ .‬فرزانه صادق مالواجرد‪ ،‬معاون معماری‬ ‫و شهرس��ازی وزیر راه و شهرس��ازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دالیل بروز‬ ‫خسارت‌های سنگین پس از وقوع سیل در استان‌های گوناگون اظهار کرد‪:‬‬ ‫موضوع مهم آسیب‌شناسی ش��دت وقوع سیل و عوامل دخیل در افزایش‬ ‫خسارت‌های ناش��ی از آن است‪ .‬اگر آسیب‌شناسی دقیقی روی این اتفاق‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬امکان عبرت‌آموزی برای تکرار نش��دن این تجربه‌ها به‌وجود‬ ‫نمی‌آید‪ .‬صادق مالواجرد ادامه داد‪ :‬در تهیه و تصویب طرح‌های توس��عه و‬ ‫عمران‪ ،‬منابع طبیعی باید مورد توجه قرار بگیرد و اس��ناد خروجی از این‬ ‫طرح‌ها باید بازنگری ش��وند و به‌احتمالی از سوی وزارت نیرو تجدیدنظری‬ ‫درباره حدود بس��تر و حرایم انجام می‌ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه حرایم‬ ‫کاربری به‌شمار نمی‌رود؛ بلکه تعیین‌کننده مفهوم نبود ساخت‌وساز است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ساخت‌وس��ازهایی که پیرامون رودخانه‌ها انجام شده غیرمجاز است‬ ‫و ش��هرداری مرجع صدور پروانه ساخت‌وساز به‌شمار می‌رود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی با بیان اینکه سیل اخیر تلنگری بود تا تاکیدی بر اجرای‬ ‫قوانین و ضوابط مرتبط با ساخت‌وساز شود‪ ،‬گفت‪ :‬در بسیاری از این موارد‬ ‫طرح مصوب وجود دارد و ممنوعیت‌های ساخت‌وساز مشخص است اما باز‬ ‫هم شاهد تخلفاتی هستیم که این نشان می‌دهد ضوابط اجرا نمی‌شود‪.‬‬ ‫قیمت آخرین معامالت مسکن در «سابا»‬ ‫مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن‬ ‫با بیان اینکه افزایش ‪ 2‬برابری نرخ مس��کن در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به تبعیت از شرایط اقتصادی کشور‬ ‫رخ داد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم و مشاوران امالک همکاری‬ ‫الزم را برای راه‌اندازی و تقویت سامانه اطالعات‬ ‫بازار امالک (سابا) داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا عب��اس فرهادیه‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در تحلیل‬ ‫بازار مسکن گفت‪ :‬براساس آماری که وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و دفتر اقتصاد مس��کن استخراج‬ ‫ک��رده و همچنین آمار بان��ک مرکزی‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۱۰۴‬درصدی نرخ مسکن در سال ‪ ۹۷‬رخ داد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر س��رمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن‬ ‫افزود‪ :‬افزایش��ی که به‌طور رس��می اعالم شده‬ ‫و ‪ ۱۰۴‬درص��د اس��ت بیانگر این اس��ت که تا‬ ‫فروردی��ن نرخ‌ها به‌طور تقریبی ‪ 2‬برابر افزایش‬ ‫داش��ته و این چیزی نیس��ت که بت��وان آن را‬ ‫کتم��ان کرد و همه اینها برمبن��ای اتفاق‌هایی‬ ‫اس��ت که در اقتصاد کالن کش��ور رقم خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرهادیه درباره اعالم قیمت‌های واقعی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مشکل اساسی درج نرخ در سایت‌ها‬ ‫نیست زیرا تجارت الکترونیک در جهان مرسوم‬ ‫اس��ت؛ آن چیزی که مش��کل ایج��اد می‌کند‬ ‫انحراف از قیمت‌های واقعی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جه��ش اتفاق افتاده در ‪،2‬‬ ‫‪ 3‬م��اه اخی��ر به‌طور حتم باید آسیب‌شناس��ی‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای‬ ‫با‌عنوان س��امانه ثبت امالک و مستغالت دارد‬ ‫که در اختیار همگان است‪ .‬شهروندان می‌توانند‬ ‫اطالع��ات آخرین معامالتی که انجام داده‌اند را‬ ‫در این سامانه مش��اهده کنند‪ .‬فرهادیه افزود‪:‬‬ ‫مش��اوران امالک با ثبت معامله در این سامانه‪،‬‬ ‫کد رهگیری دریافت و قیمت‌های واقعی معامله‬ ‫شده را در این س��امانه به‌منظور شفافیت ثبت‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬فرهادیه همچنی��ن از برگزاری‬ ‫جلس��ه مش��ترک با مصطفی قلی خس��روی‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬تقویت س��امانه بازار امالک ایران (سابا)‬ ‫در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر س��رمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعالم‬ ‫اینکه سامانه بازار امالک ایران مختص تهران و‬ ‫‪ 7‬شهر است‪ ،‬گفت‪ :‬مشاوران امالکی که ازسوی‬ ‫صنف مجوز ورود به س��امانه را دارند می‌توانند‬ ‫وارد سامانه شده و اطالعات الزم را در آن درج‬ ‫کنند‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫تاریخ و صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یادآوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی‌کم‌وکاست نقل می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شرط تداوم‬ ‫فعالیت‌های‬ ‫صنعتی‬ ‫پیشینه تبدیل ریال به تومان‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫یک��ی از مس��ائلی ک��ه در زمان وقوع س��یل آش��کار‬ ‫ش��د‌‪ ،‬این بود ک��ه به دلیل توزیع نامناس��ب امکانات در‬ ‫سراس��ر کش��ور‪ ،‬ارائه این امکانات به صورت فوری برای‬ ‫آسیب‌دیدگان وجود نداش��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬به دلیل توجه‬ ‫به تمرکزگرایی در تهران و ش��هرهای بزرگ‪ ،‬متاسفانه‬ ‫امکانات کافی برای حمایت و کمک به آسیب‌دیدگان در‬ ‫سایر شهرستان‌های کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه همین جه��ت باید از ته��ران و ش��هر‌های بزرگ‬ ‫تجهی��زات و امکانات الزم به این مراکز ارس��ال ش��ود‪،‬‬ ‫البته این موضوع منحصر به حادثه س��یل نیس��ت بلکه‬ ‫به طور کلی سیاس��ت تمرکز‌گرایی موجب شده افراد به‬ ‫تهران و ش��هرهای بزرگ مهاج��رت کنند و این موضوع‌‬ ‫تازگی نداش��ته و از س��ال‌های دور چنین رویه‌ای دنبال‬ ‫می‌ش��ده اس��ت‌‪ ،‬البته در تئوری همواره به نبود تمرکز‬ ‫در س��ایر شهرستان‌های کش��ور اشاره ش��ده اما اقدام‬ ‫اساس��ی انجام نشده اس��ت‪ .‬در برخی از مقاطع تاریخی‬ ‫ش��اهد هس��تیم به ظاه ‌ر تالش‌هایی برای دنبال کردن‬ ‫سیاس��ت نبود تمرکز اجرا شده اس��ت‪ .‬چند سال پیش‬ ‫به کارمندانی که عالقه داش��تند در استان‌های دیگر کار‬ ‫و زندگی کنند‪ ،‬پیش��نهاد ش��د در صورت انتقال به یک‬ ‫اس��تان خارج از مرکز‪ ،‬آنها از امکانات ویژه‌ای برخوردار‬ ‫خواهند شد‪ .‬برخی از کارمندان نیز پیرو این پیشنهاد به‬ ‫شهرهای دیگر منتقل شدند‪ .‬متاسفانه این کار به معنای‬ ‫ت زیرا جابه‌جایی چند‬ ‫پیگیری سیاست نبود تمرکز نیس ‌‬ ‫کارمند نمی‌توانس��ت به این امر منجر ش��ود که امکان‬ ‫تصمیم‌گی��ری در سراس��ر کش��ور توزیع می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫حقیق��ت معن��ی نبود تمرک��ز انتقال ق��درت اجرایی و‬ ‫تصمیم‌گیری از تهران به اس��تان‌ها و تامین برنامه‌های‬ ‫اجرایی به تمام س��طوح کش��ور اس��ت‪ .‬این کار موجب‬ ‫می‌شود مدیران و کارمندانی که در نقاط مختلف کشور‬ ‫فعالیت می‌کنند در زمینه ارائه ابتکارهای خود تش��ویق‬ ‫ش��وند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬اگر قرار باشد فقط هسته مرکزی‬ ‫دولت پ��س از وزیران توانایی تصمیم‌گیری و اجرای آن‬ ‫را در سراس��ر کشور داشته باش��د این امر با موضوع نبود‬ ‫تمرک��ز مغایرت دار ‌د زیرا باید ب��ه گونه‌ای عمل کرد که‬ ‫همه مدیران کل اس��تان‌ها و نهاد‌های اجرایی در سطح‬ ‫اس��تان‌ها این امکان را داشته باشند که برای حوزه خود‬ ‫ل تصمیم‌گیری کنند‪ .‬البته رسیدن به این هدف‬ ‫مستق ‌‬ ‫منوط به آن اس��ت که تمامی ش��رایط و زیرساخت‌های‬ ‫اولی��ه برای پیگی��ری موضوع نبود تمرکز فراهم ش��ود‬ ‫وگرنه این طرح‌های اجرایی در س��طح همان جابه‌جایی‬ ‫محدود چند کارمند شهرستان باقی خواهد ماند‪ .‬درباره‬ ‫ت زیرا‬ ‫صنعت نیز سیاس��ت نبود تمرکز قابل توجه اس�� ‌‬ ‫پیگی��ری برنامه نبود تمرکز می‌توان��د در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫نقش بس��یار اساس��ی و مهمی را ایفا کند‪ .‬تمرکز بیشتر‬ ‫ن یا شهرهای بزرگ‬ ‫فعالیت‌های صنعتی در حاشیه تهرا ‌‬ ‫ط در بخشی از کشور‬ ‫موجب شده این‌گونه فعالیت‌ها فق ‌‬ ‫انجام شود‪ .‬این موضوع مشکالتی را در پی دارد؛ نخست‬ ‫آنکه کمبود فعالیت‌های صنعتی در اس��تان‌های دیگر‬ ‫آنها را نیازمند ش��هرهای بزرگ خواه��د کرد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫در زمینه اشتغال مس��ائل و مشکالتی نیز پیش خواهد‬ ‫آمد زیرا صنعت زمینه فراوانی برای اشتغال و بکارگیری‬ ‫نیروی انس��انی دارد اما متاس��فانه تمرکز آن در مناطق‬ ‫ش��هری بزرگ موجب می‌ش��ود زمینه‌های اشتغال در‬ ‫مناطق دیگر کش��ور به‌وی��ژه در حوزه صنعت کاس��ته‬ ‫شود‪ .‬نکته سوم آنکه فعالیت‌های صنعتی سبب افزایش‬ ‫دان��ش فنی در منطقه‌ای می‌ش��ود ک��ه در آن فعالیت‬ ‫صنعت��ی انجام می‌گیرد‪ .‬تجمی��ع فعالیت‌های صنعتی‬ ‫در ی��ک بخش باعث کاهش دان��ش فنی در بخش‌های‬ ‫دیگر کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬حال آنکه برای توفیق در حوزه‬ ‫صنعت باید زمینه‌های آموزش مس��ائل و مشکالت فنی‬ ‫را نیز در مناطق مختلف این کش��ور فراهم آورد‪ .‬در این‬ ‫صورت س��طح دانش فنی در کش��ور به صورت متعادل‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬گسترش فعالیت صنعتی‬ ‫در نقاط مختلف کش��ور موجب می‌شود امکانات نیز در‬ ‫سراسر کشور توزیع شود‪ .‬همچنین اگر ما مبنا را بر نبود‬ ‫تمرکز و توسعه و توزیع تصمیم‌‌گیری‌ها در حوزه صنعت‬ ‫قرار‌دهیم‪ ،‬ش��اهد توسعه کمی زیرساخت‌ها و فضاهای‬ ‫آموزش��ی صنعتی در مناطق کمتر‌توس��عه‌یافته کشور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬در این فضاها‪ ،‬نیروی انس��انی متخصص و‬ ‫زبده تربیت می‌شوند‪ .‬از این رو‪ ،‬دیگر نیازمند آن نیستند‬ ‫ک��ه به طور حتم از مرک��ز برنامه‌ها و ایده‌هایی برای آنها‬ ‫ارسال ش��و ‌د زیرا نکته‌ای که تاکنون مانعی برای اجرای‬ ‫عملی و جدی سیاس��ت نبود تمرکز بوده‪ ،‬آن اس��ت که‬ ‫در بعضی از مناطق کش��ور با کمب��ود نیروی متخصص‬ ‫انسانی روبه‌رو هستیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر زمینه‌های فعالیت‬ ‫غیر‌متمرکز صنعتی فراهم آید‪ ،‬نیروی انس��انی مناسب‬ ‫نیز در منطقه تقویت خواهد شد‪ .‬در مجموع رخدادهای‬ ‫مهم طبیعی مانند س��یل و مسائل و مشکالتی که کشور‬ ‫کرده ک��ه فرآیند‬ ‫م��ا در منطق��ه دارد‪ ،‬به تجرب��ه ثابت ‌‌‬ ‫برنامه‌ریزی نبود تمرکز می‌تواند مورد توجه جدی قرار‬ ‫‌گیر ‌د تا هر موقع که امکان انجام فعالیت صنعتی در یک‬ ‫منطقه وجود نداشت با توجه به ظرفیت و توانایی مناطق‬ ‫دیگر کش��ور و پیگیری‌ه��ای الزم و تقویت فعالیت‌های‬ ‫صنعتی در دیگر نقاط کشور‪ ،‬می‌توان همچنان به تداوم‬ ‫فعالیت‌های صنعتی امیدوار بود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای تغییر واحد‬ ‫پول به شرط‬ ‫آنکه از محاسبه‬ ‫اجزای ریال‬ ‫خودداری شود‪،‬‬ ‫نیازی به تغییر‬ ‫ماشین‌های‬ ‫محاسبات نیست‬ ‫بلکه آنچه در‬ ‫محاسبات جدید‬ ‫باید انجام شود‪،‬‬ ‫قرار دادن یک‬ ‫ممیز بعد از رقم‬ ‫واحد پول است‬ ‫ابت��دای امس��ال موض��وع تغییر واحد پول رس��می‬ ‫ن مطرح ش��د‌‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کش��ورمان از ری��ال به توم��ا ‌‬ ‫به‌تازگ��ی هیات‌وزیران الیحه اصالح قانون پولی بانکی‬ ‫را بررسی و تصویب کرده که در قسمتی از آن‪« ،‬واحد‬ ‫پول رس��می کش��ور‪ ،‬تومان و معادل ‪ ۱۰‬ریال تعیین‬ ‫شد»؛ مصوبه‌ای که البته نیز مشخص نیست چه زمانی‬ ‫اجرایی ش��ود و معنای اجرایی ش��دن هم آ‌ن است که‬ ‫تغییر اس��کناس‌ها و سکه‌های موجود در جامعه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نکته مهم این اس��ت که چنی��ن طرحی که دارای‬ ‫س��ابقه تاریخی اس��ت و پیش از این نیز مطرح شده و‬ ‫توجه به آن تجربه‪ ،‬می‌تواند برای قطعی ش��دن تبدیل‬ ‫ریال به تومان مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در بررسی پیش��ینه موضوع در‌می‌یابیم ک ‌ه یکشنبه‬ ‫ن ‪ ۱۳۵۱‬اعالم ش��د به موجب الیحه جدید‬ ‫‪ ۲۷‬فروردی ‌‬ ‫پولی و بانک��ی واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫بر اساس این الیحه جدید پولی و بانکی کشور که به‬ ‫تصویب نهایی کمیس��یون دارایی مجلس شورای ملی‬ ‫وقت نیز رس��ید‪ ،‬واحد پول ایران ک��ه ریال بود تغییر‬ ‫می‌یافت و واحد جدیدی به نام تومان در سیستم پولی‬ ‫کشور وارد می‌شد‪.‬‬ ‫واحد جدید که به ‪ ۱۰‬جز‌(ریال) تقس��یم ش��ده بود‬ ‫دارای پش��توانه‌ای برابر ‪ ۱۰۸۵۵‬میلینیوم گرم طالی‬ ‫خالص می‌ش��د‪ .‬مقام��ات بانکی تغیی��ر ارزش برابری‬ ‫تومان با طال را ناش��ی از افزایش قیمت رسمی طال در‬ ‫دنیا می‌دانستند‪.‬‬ ‫تغیی��ر واحد پول از ریال به توم��ان در قالب الیحه‬ ‫جدید پولی و بانکی کشور به تصویب نهایی کمیسیون‬ ‫دارای��ی مجلس ش��ورای ملی و رس��یده ب��و ‌د اما این‬ ‫الیح��ه پیش از تصویب نهایی و ابالغ به دولت باید در‬ ‫کمیسیون دادگستری مجلس نیز به تصویب می‌رسید‬ ‫و پس از تصویب در جلس��ه علنی مجلس شورای ملی‬ ‫به مجلس سنا نیز فرستاده می‌شد‪.‬‬ ‫این الیحه ‪ ۸‬سال پیش از آن هم (‪ )۱۳۴۳‬در دوره‬ ‫تو‌یکم قانون‌گذاری از ط��رف دولت به مجلس‬ ‫بیس�� ‌‬ ‫تقدیم ش��ده بو ‌د اما تا سال ‪ ۱۳۵۱‬همچنان در دستور‬ ‫کمیس��یون دارایی بوده تا به تقاض��ا‌ی دولت مطرح و‬ ‫بررس��ی شد‌‌‪ .‬آخرین تغییر در واحد پول ایران در دهه‬ ‫تومان یک کلمه فارس��ی قدیمی اس��ت که در اصل در ایام صفوی‬ ‫دارای ‪ ۱۰‬هزار جز ش��اهی بود و ش��اهی از ایام صفویه واحد پول‬ ‫کشور به شمار می‌رفت‬ ‫نخس��ت قرن سیزده(‪ )۱۳۱۰‬ایجاد ش��د و این تغییر‪،‬‬ ‫البته تغییر رس��می قران به ریال‪ ،‬بدون هر گونه تغییر‬ ‫در ارزش واح��د پول ایران ب��ود‪ .‬مقامات بانکی و مالی‬ ‫کش��ور در آن زمان اظهار نظر ک��رده بودن ‌د در نتیجه‬ ‫تغییر واحد پول به شرط آنکه از محاسبه اجزای ریال‬ ‫خودداری شود‪ ،‬نیازی به تغییر ماشین‌های محاسبات‬ ‫نیست بلکه آنچه در محاسبات جدید باید انجام شود‪،‬‬ ‫ق��رار دادن یک ممیز بعد از رقم واحد پول اس��ت‪ .‬به‬ ‫طور مثال‪ ،‬رقم هفتا ‌دو‌پنج ریال که به صورت ‪ ۷۵‬ریال‬ ‫تحریر می‌ش��د از آن پس باید ‪ ۷/۵‬تومان نوشته شود‪،‬‬ ‫البته عنوان می‌ش��د که سیس��تم جدید تا مدتی برای‬ ‫ت اما به تدریج به آن خو گرفته خواهد‬ ‫مردم ثقیل اس ‌‬ ‫شد‪ .‬در نتیجه سیستم جدید تغییراتی در تحریر چک‬ ‫نیز باید ایجاد می‌ش��د‌‪ ،‬البته در آن سال‌ها مردم اغلب‬ ‫عادت داشتن ‌د عالوه‌برگفتن رقم به ریال‪ ،‬در چک‌ها در‬ ‫داخ��ل پرانتز‪ ،‬ارقام را به تومان نیز به عنوان یک اقدام‬ ‫تاکیدی بنویسند‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب‪ ،‬رق��م ده ه��زار و پانصدو‌پنج ریال در‬ ‫سیستم جدید باید یک‌هزا ‌ر ‌و پنجاه تومان و پنج ریال‬ ‫نوشته می‌شد‪.‬‬ ‫تغییر واحد پول در اس��کناس‌ها و س��که‌هایی که از‬ ‫آن به بعد چاپ و ضرب می‌ش��دند نیز مورد توجه قرار‬ ‫می‌گرفت‪ .‬بدین ترتیب که از آن به بعد اسکناس‌هایی‬ ‫که بازار می‌آمدند‪ ،‬به عوض ریال کلمه تومان روی آن‬ ‫چاپ می‌شد و اس��کناس‌ها با حذف یک صفر شبیه و‬ ‫اندازه اس��کناس‌های رایج می‌ش��دند‪ .‬تغییر واحد پول‬ ‫ایران مخالفانی نیز داشت‪ .‬آنها می‌گفتند این تغییرات‬ ‫باع��ث اثرات روانی منجر به کاهش ارزش پول به طور‬ ‫ناخودآگاه و افزایش قیمت‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫در همان دهه ‪ ،۵۰‬آخرین کشوری که به تغییر واحد‬ ‫پول خود اقدام کرد‪ ،‬انگلیس بود که با حذف شیلینگ‬ ‫واح��د پول خ��ود را پوند تعیین و هر پون��د را معادل‬ ‫یکص��د پنس اعالم کرد‪ .‬پیش از انگلیس‪ ،‬فرانس��ه نیز‬ ‫ارزش رسمی فرانک خود را صد برابر کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تومان یک کلمه فارسی قدیمی است‬ ‫که در اصل در ایام صفوی دارای ‪ ۱۰‬هزار جز ش��اهی‬ ‫بود و ش��اهی از ایام صفویه واحد پول کش��ور به شمار‬ ‫می‌رفت‪.‬‬ ‫در زمان قاجار اس��تاندارد سکه‌های ایران از طال به‬ ‫نقره تبدیل ش ‌د اما کلمات شاهی و تومان همچنان در‬ ‫میان مردم رایج بود‪.‬‬ ‫در نهای��ت این طرح در آن زمان نی��ز به هیچ وجه‬ ‫اجرایی نش��د تا اینکه یک بار در پاییز س��ال گذشته‪،‬‬ ‫همچنین بار دیگر آغاز امسال نیز باز هم موضوع تغییر‬ ‫واحد ریال به تومان مطرح شد‪.‬‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫سرمقاله دیروز به جای امروز!‬ ‫یکی از برجس��ته‌ترین تصاویری که در واقعه س��یل امس��ال‬ ‫مش��اهده شد‪ ،‬روان ش��دن انبوهی از خودرو‌ها روی آب بود‪ .‬از‬ ‫ابعاد مختلف‪ ،‬انباشته شدن کش��ور از انواع خودر ‌و موجب بروز‬ ‫مش��کالتی شده اس��ت‪ .‬تصمیم بر این بود که در این زمینه به‬ ‫نکاتی اش��اره ش��ود‌‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬س��ال پیش در این باره مطلبی‬ ‫نوشته شده بو ‌د اما گویی‌هم‌اکنون به نگارش در‌آمده است‪ .‬این‬ ‫مقاله را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫«وضعیت کنونی حمل‌ونقل ایران خوب نیست نه اینکه عقب‬ ‫رفته باش��د‪ ،‬خیر‪ ،‬حمل‌ونقل امروز ایران قابل مقایس��ه با چند‬ ‫س��ال پیش نیس��ت‪ .‬همه کم و بیش در نقاط مختلفه مملکت‬ ‫مس��افرت کرده وضعیت مس��افرت و یا حمل‌ونق��ل را در قدیم‬ ‫دیده‌ای��م و اگر این مقایس��ه را بخواهیم انجام دهیم خیلی جلو‬ ‫رفتیم زیرا تبدیل نقلیه ش��تر به موت��ور آن هم در ظرف مدت‬ ‫کمی کار کوچکی نیست ولی باید این قسمت را مورد توجه قرار‬ ‫داد که وضعیت حمل‌ونقل طوری خراب نشود و ما را مستاصل‬ ‫نس��ازد که دوباره مجبور شویم به همان االغ و شتر و قاطر پناه‬ ‫ببریم‪...‬‬ ‫ام��روزه بدون اینکه صالح و صرف��ه اقتصادی در نظر گرفته‬ ‫شود همین که لذت نقلیه مدرن را چشیدیم دیگر از خود بیخود‬ ‫ش��ده‌ایم‪ .‬هر کارخانه‌ای در دنیا و در کوچک‌ترین شهری ایجاد‬ ‫ش��د نمونه از اتومبیل و کامیون خود را به این مملکت فرستاد‪.‬‬ ‫در نتیجه کلکس��یونی از انواع و اقسام اتومبیل در ایران تشکیل‬ ‫شده که این خود بالی بزرگی برای پیشرفت نقلیه مملکت شده‬ ‫است‪ .‬در بدو امر به فکر نیفتادیم که یک یا دو سیستم اتومبیل‬ ‫را که در دنیا خوب و قابل اس��تفاده اس��ت انتخاب نموده همان‬ ‫را در مملک��ت رواج دهیم‪ .‬ما می‌توانس��تیم تمام کارخانجات و‬ ‫کمپانی‌های اتومبیل را مورد آزمایش و امتحان از لحاظ استحکام‬ ‫و قیمت و س��ایر امتیازات قرار دهیم و بعد‪ ،‬از یکی دو کارخانه‬ ‫فروشگاهی برای ارائه کاال از تولید به مصرف‬ ‫موضوع حق امتیاز تاس��یس فروش��گاه ب��رای کارخانجات‬ ‫دولت��ی به عن��وان اقدام��ی در جه��ت حذف واس��طه‌ها در‬ ‫ت ‪ ۱۳۵۳‬مطرح شد‪.‬‬ ‫اردیبهش ‌‬ ‫بر اس��اس این طرح‪ ،‬کارخانجات تولی��دی پس از تصویب‬ ‫طرح می‌توانس��تند برای توزیع کاالی خ��ود مراکز فروش در‬ ‫نقاط مختلف ش��هر دایر کنند اما این ط��رح هنوز به مرحله‬ ‫اج��را درنیامده‪ ،‬موجب نگرانی مغازه‌داران ش��ده بود زیرا آنها‬ ‫نگران بودند که مثال اگر تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنیاتی‬ ‫بخواهند چنین فروشگاه‌هایی ایجاد کنند تکلیف لبنیاتی‌های‬ ‫در س��طح ش��هر چه می‌ش��ود و چگونه خواهد ب��ود‪ .‬آنها آیا‬ ‫می‌توانند به کار خود ادامه دهند یا خیر‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن ط��رح قانون��ی پیش‌بینی ش��ده ب��ود که‬ ‫فروش��گاه‌هایی که تاس��یس می‌ش��ود نباید به حقوق قانونی‬ ‫مغازه‌دارانی که فعالی��ت می‌کردند‪ ،‬صدمه‌ای وارد آورد‪ .‬اما از‬ ‫نظر مغازه‌داران این طرح چندان رسا و گویا نبود و بنابراین به‬ ‫اجرای آن اعتراض داشتند‪.‬‬ ‫ارتباط سواد و گرفتن گواهینامه‬ ‫ش��رط داشتن سواد برای متقاضیان گواهینامه رانندگی که‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۵۳‬حذف شد‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫سن آنها بیش��تر از ‪ ۲۵‬سال بود در‬ ‫این تصمیم بر اس��اس طرحی که به وسیله اداره راهنمایی و‬ ‫رانندگی وقت تهیه شده بو ‌د به اجرا درمی‌آمد‪ .‬البته طرح فوق‬ ‫برای تصویب باید به اداره حقوقی وزارت دادگس��تری ارسال‬ ‫شده و پس از تایید این اداره‌به کلیه ادارات صدور گواهینامه‬ ‫رانندگی در تهران و شهرستان‌ها ابالغ می‌شد‪.‬‬ ‫طبق آیین‌نامه رایج در راهنمایی و رانندگی آن زمان‪ ،‬فقط‬ ‫آن گروه از متقاضیان تصدیق رانندگی از داش��تن سواد معاف‬ ‫می‌شدند که متولد سال‌های ‪۱۳۲۲،۱۳۲۱‬و ‪ ۱۳۲۰‬به پایین‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه قان��ون رای��ج در آن زم��ان‪ ،‬افراد بی‌س��واد‬ ‫نمی‌توانس��تند در امتحان ش��فاهی قانون رانندگی ش��رکت‬ ‫کنند و اگر طرح جدید تهیه نمی‌شود هیچ‌کس بدون داشتن‬ ‫س��واد حتی اگر راننده خوبی هم بود نمی‌توانست گواهینامه‬ ‫رانندگی دریافت کند‪.‬‬ ‫بنزین گران شد‌‬ ‫‌اس��فند ‪ ۱۳۵۵‬اعالم ش��د که قیمت بنزین از س��ال آینده‬ ‫‌‌‬ ‫(یعن��ی ‪ )۱۳۵۶‬افزایش می‌یاب��د و از محل افزایش فوق مبلغ‬ ‫‪ ۷‬میلیارد ریال درآمد در بودجه کل کش��ور پایدار می‌گردد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت بنزین س��وپر ‪ ۲.۵‬ریال و بنزین عادی ‪ ۲‬ریال‬ ‫بود‪ .‬با این حس��اب قیمت س��ال ‪ ۵۶‬بنزین س��وپر ده ریال و‬ ‫بنزی��ن عادی ‪ ۸‬ریال می‌ش��د‌‪ .‬ق��رار بود از ابت��دای فروردین‬ ‫قیمت‌ها افزای��ش نیابد بلکه از هفته س��وم این روند اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬مصرف بنزین نزدیک به ‪ 3 .7‬میلیارد‬ ‫لیتر بود که پیش‌بینی می‌ش��د در سال ‪ ۵۶‬این میزان به ‪۴.۵‬‬ ‫میلی��ارد لیتر افزایش یابد‪ .‬ظاهرا قرار بود قس��متی از درآمد‬ ‫ناش��ی از افزایش قیمت بنزین‪ ،‬به رانندگان تاکسی‌پس داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مهم دعوت کنیم که در ایران کارخانه‌ای برای اتومبیل‌سازی یا‬ ‫برای ساختن اشیاء یدکی و الستیک و غیره تاسیس نمایند که‬ ‫امروزه این‌طور دچار مشکالت گوناگون کلکسیون اتومبیل‌ها و‬ ‫خسارات طاقت‌فرسا نش��ویم‪ .‬اکنون سالیانه مبالغ هنگفت پول‬ ‫این مملکت در بهای کلکس��یون اتومبیل و اش��یا یدکی خارج‬ ‫می‌ش��ود و متاسفانه در فکر عالج نیس��تیم‪ .‬تا کی باید هر یک‬ ‫کارخانه ی��ک نماینده هم در ایران برای فروش اش��یای یدکی‬ ‫بفرستد و به هر قیمتی که دلش بخواهد اشیاء مزبور را به حلق‬ ‫مردم فروبرد‪ .‬اتومبیل که باید وس��یله رفاه و آبادی و پیش��رفت‬ ‫باش��د‪ ،‬چرا در ایران باعث خانه‌خرابی مردم شده است‪ .‬در هیچ‬ ‫کجای دنیا و حتی در ثروتمندترین ممالک عالم این کلکسیون‬ ‫اتومبیل را که در این مملکت جمع ش��ده است پیدا نمی‌کنید‪.‬‬ ‫در آمار گمرکی س��ال گذشته اداره گمرک توانسته بود افزون‌بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬مارک و کارخانه مختلف را برای اتومبیل‌سواری و کامیون‬ ‫یادداشت نماید‪ .‬مع‌هذا حساب از دستش در رفته و مجبور شده‬ ‫بود چند‌ین اتومبیل وارده دیگر را به اسم متفرقه ثبت نماید‪ .‬آیا‬ ‫با وضعیت اقتص��ادی مملکت و با بی‌پولی مردم این رویه باعث‬ ‫خانه‌خرابی نیس��ت‪ .‬کمپانی که دلش برای ما نسوخته است‪ .‬او‬ ‫میل دارد به هر وسیله است بازار خودش را در مملکت ما رواج‬ ‫دهد ولی آیا ما نباید قدری مطالعه کرده و قبل از اینکه به خرید‬ ‫و وارد کردن اتومبیل دس��ت بزنیم حس��اب آینده تاریک آن را‬ ‫بنماییم و نگذاریم این‌طور کالهمان را دیگران بردارند‪ .‬هر مارک‬ ‫اتومبیل یک قس��م آالت و ابزار یدک��ی می‌خواهد‪ .‬پیچ و مهره‬ ‫هیچ‌یک به دیگری نمی‌خورد‪ .‬نماینده کمپانی هم باک ندارد از‬ ‫اینکه یک پیچ و مهره یک عباسی را بیست تومان قیمت بگذارد‪.‬‬ ‫هنوز هم وقت باقی اس��ت مثلی است معروف جلوی ضرر را هر‬ ‫جا و هر وقت بگیری نفع است‪».‬‬ ‫روزنامه اطالعات ‪ ۳۰‬فروردین ‪۱۳۱۰‬‬ ‫آمار کامپیوتری می‌شود‬ ‫تجهیز موسسه آموزش عالی آمار به کامپیوتر در خردا ‌د ‪۵۳‬‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬در این زمان که رئیس سازمان برنامه از موسسه‬ ‫آموزش عالی آمار وابسته به سازمان ملی دیدار می‌کرد چنین‬ ‫مطرح شد که در آینده نزدیک یک ساختمان وسیع در اختیار‬ ‫موسس��ه آموزش عالی قرار بگیرد‪ .‬با توجه به اینکه س��ازمان‬ ‫برنام��ه تهیه آمار را زیربنای مطالع��ه و تحقیق قرار داده بود‪،‬‬ ‫در آین��ده آموزش آماری کارمندان نی��ز ضرورت می‌یافت‪ .‬با‬ ‫توجه به گسترش فعالیت‌ها‪ ،‬بهره‌گیری از کامپیوتر و استفاده‬ ‫صحیح از کامپیوتر برای آمار و برنامه‌های مسلم بود‪ .‬بر اساس‬ ‫بررسی‌های انجام گرفته و طرح‌های مطالعاتی‪ ،‬کامپیوترها در‬ ‫تهیه آمار نقش اساسی را قرار بود داشته باشد‪ .‬همچنین قرار‬ ‫بود از س��ال تحصیلی ‪ ۱۳۵۴‬تدریس رش��ته انفورماتیک در‬ ‫س��ازمان برنامه شروع شود و برای تامین کادر آموزشی آن از‬ ‫‪ ۲۰‬نفر از فارغ‌التحصیالن ایرانی در رش��ته‌های آمار ریاضی و‬ ‫کامپیوت��ر دعوت به عمل آید تا تدری��س تمام‌وقت را در این‬ ‫موسسه بر عهده بگیرند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از روند اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاغذ در پی گرانی‌های سرسام‌آور گزارش می‌دهد‬ ‫بازگشت آرامش کاغذی به مطبوعات‬ ‫بحران کمبود کاغذ از میانه پاییز س��ال ‪ ۹۶‬آغاز ش��د و‬ ‫منجر به ایجاد نگرانی در میان نش��ریات خصوصی و طرح‬ ‫اعتراض‌هایی از س��وی مدیران مس��ئول این رسانه‌ها شد؛‬ ‫اعتراض‌هایی که ش��اید اگر در همان زمان جدی‌تر به آنها‬ ‫توجه می‌شد‪ ،‬امروز با همصدایی روزنامه‌های دولتی همراه‬ ‫نمی‌شد‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش بح��ران کاغ��ذ به م��رور زمان بس��یاری از‬ ‫روزنامه‌ه��ای خصوص��ی که توان رویاروی��ی با قیمت‌های‬ ‫نجومی کاغذ را نداشتند مجبور به ترک میدان شدند یا با‬ ‫ک��م کردن تعداد صفحه‌ها یا کاهش عرض و طول روزنامه‬ ‫و افزایش نرخ به کار خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫البته در این مدت‪ ،‬حل بحران کاغذ همواره از مهم‌ترین‬ ‫دغدغه‌ه��ای وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و معاونت‬ ‫مطبوعاتی بود و نشست‌های گوناگونی نیز با همین عنوان‬ ‫برگزار ش��د؛ هرچند این نشست‌ها توانست در چند مقطع‬ ‫زمانی نقش مس��کن را ایفا کند اما نتوانست منجر به یک‬ ‫راه‌حل قطعی و دائمی ش��ود؛ به عنوان نمونه در سال ‪۹۶‬‬ ‫ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک توانس��ت این بحران‬ ‫را تا اندازه‌ای کنترل کند اما نوس��انات بازار ارزی بار دیگر‬ ‫تامین کاغذ را با مشکالتی روبه‌رو کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��ید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی ‪ ۲۷‬فروردین س��ال ‪ ۹۷‬اعالم کرد که «کاغذ در‬ ‫فهرس��ت کاالهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار‬ ‫گرفت و از تفاوت ارزی که دولت تامین می‌کند‪ ،‬برخوردار‬ ‫خواهد بود‪ .‬برای ناشران‪ ،‬نویسندگان و اصحاب مطبوعات‪،‬‬ ‫خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را مانند غذا‬ ‫و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند‪».‬‬ ‫هر چند این خبر خوش دولت دوام چندانی نداش��ت و‬ ‫در م��دت کمتر از یک س��ال با وجود تاکی��د رهبر معظم‬ ‫انقالب بر حل مش��کل کاغذ‪ ،‬ط��رح اعتراض‌های مدام از‬ ‫سوی مدیران مسئول رسانه‌های مکتوب و پاسخ نهادهای‬ ‫ذی‌رب��ط دولت برای پیگیری این موضوع‪ ،‬همچنان بحران‬ ‫کاغذ یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکالت و دغدغه‌های‬ ‫مطبوعات به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫بحران کاغذ دوش��نبه با یک خب��ر امیدوارکننده روبه‌رو‬ ‫ب��ود‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دولت به کاغ��ذ همچنان پابرجا‬ ‫ی فعاالن‬ ‫می‌مان��د و این اتفاق می‌تواند موج��ب رفع نگران ‌‬ ‫حوزه نشر و مطبوعات شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه کاغذهای انبار شده‬ ‫در ای��ن زمین��ه اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت‪ ،‬نقش و جایگاه کتاب و‬ ‫مطبوعات در توس��عه کشور تاکید کرد‪ :‬دولت با تمام توان‬ ‫از تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی و صنعت چاپ و نشر‬ ‫کش��ور حمایت کرده و در این زمین��ه تمام تالش خود را‬ ‫به‌کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جهانگیری ظهر دوش��نبه در نشس��ت بررسی وضعیت‬ ‫واردات کاغذ و مشکالت دست‌اندرکاران مطبوعات و کتاب‬ ‫کشور‪ ،‬با اش��اره به نگرانی‌ها و دغدغه‌های دست‌اندرکاران‬ ‫این ح��وزه تصریح کرد‪ :‬از نظر دولت کت��اب و مطبوعات‬ ‫جزو کاالهای اساس��ی و ضروری موردنیاز جامعه اس��ت و‬ ‫باید تدابیر الزم برای تداوم حیات و رش��د این محصوالت‬ ‫به‌کار گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت نس��بت به افزایش نرخ ملزومات‬ ‫موردنی��از این صنع��ت مانند کاغذ و زین��ک و پیامدهای‬ ‫آن برای صنعت چاپ و نش��ر کش��ور واقف اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمی‌گذاری��م در حرک��ت رو به رش��د تولی��د محصوالت‬ ‫فرهنگی مانند کتاب و مطبوعات خللی حاصل شود‪ .‬سال‬ ‫گذشته با وجود مشکالت اقتصادی‪ ،‬کاغذ به عنوان کاالی‬ ‫اساسی در فهرست کاالهای ضروری و موردنیاز مردم قرار‬ ‫گرف��ت و ارز الزم برای واردات آن از س��وی بانک مرکزی‬ ‫تامین شد و این روند امسال نیز ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت حل‬ ‫مش��کالت پی��ش‌روی مطبوعات و حوزه نش��ر و کتاب در‬ ‫زمینه کاغذ گفت‪ :‬به منظور حل مش��کل کاغذ باید عالوه‬ ‫بر نظارت جدی و دقی��ق بر جریان واردات و توزیع کاغذ‪،‬‬ ‫تالش شود تا در مدت چند ماه ظرفیت تولید کارخانه‌های‬ ‫داخل��ی به منظ��ور برطرف کردن نیازهای کش��ور در این‬ ‫زمینه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫جهانگیری خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت در موضوع فساد و‬ ‫رانت ناش��ی از توزیع کاالهایی که ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد ش��ده اما در بازار به قیمت‌های آزاد فروخته می‌شود‬ ‫با هیچکس تعارف ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و بانک مرکزی باید در زمینه پرونده‌های واردات و توزیع‬ ‫کاغذ به عنوان مدعی همه ابزارهای الزم را برای مسدود‬ ‫کردن منافذ فس��اد به‌کار گیرند و ب��ا متخلفان از طریق‬ ‫تعزیرات و محاکم قضایی برخورد شود و نهاد قضایی نیز‬ ‫باید با سوء‌اس��تفاده‌کنندگان از ارز اختصاص یافته برای‬ ‫کاالهای اساس��ی ازجمله کاغذ بدون مماش��ات برخورد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت حفظ وجهه و سالمت سازمان‌‌های‬ ‫دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬نظارت بر کل‬ ‫فرآین��د واردات و توزیع به منظ��ور جلوگیری از ایجاد هر‬ ‫نوع فس��ادی را ضروری خواند و گفت‪ :‬باید با همه کسانی‬ ‫که در شرایط سخت و دشوار کنونی از دولت برای واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی ارز گرفته اما از آن سوء‌استفاده کرده‌اند‪،‬‬ ‫برخورد جدی ش��ود زیرا این کار بازی با حیثیت و آبروی‬ ‫نظام و دولت است‪.‬‬ ‫شایعه‌سازی و گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها خواند و گفت‪ :‬پس‬ ‫از ابالغ رهبر معظم انقالب و دس��تورات معظم‌له بالفاصله‬ ‫جلس��ه مش��ترک و فوری میان وزیران فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگ��زار و تصمیماتی‬ ‫نیز اتخاذ شد‪.‬‬ ‫محسن جوادی ادامه داد‪ :‬همچنین هفته گذشته نشست‬ ‫کارگروه ساماندهی کاغذ با حضور حسین انتظامی مشاور‬ ‫ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار و نتیجه آن نیز‬ ‫رس��انه‌ای و اطالع‌رسانی شد‪ .‬نشس��ت‌ها به‌صورت مستمر‬ ‫در حال برگزاری اس��ت و روزه��ای آینده نیز ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس س��ی‌ودومین نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مقرر شده نتیجه تصمیمات کارگروه ساماندهی‬ ‫کاغذ و دیگر نشس��ت‌های وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بالفاصله برای شفاف‌سازی افکار‬ ‫عمومی‪ ،‬اطالع‌رسانی و رسانه‌ای شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تنظیم بازار کاغذ‬ ‫مقرر ش��د کاغذهای وارداتی انبار شده در گمرکات کشور در مدت‬ ‫‪ ۲‬هفته ب��ه بازارهای مصرف عرضه ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز موظف ش��د ب��ا تامین مواد اولیه موردنی��از صنایع تولید‬ ‫کاغذ داخل کشور‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه‌ها را در چند ماه آینده‬ ‫به حداکثر برساند‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری با قدردانی از زحمات مدیران‬ ‫مسئول روزنامه‌ها و ناشران کتاب که در این شرایط دشوار‪،‬‬ ‫صنعت چاپ و نش��ر را سرپا نگه داشته‌اند‪ ،‬از آنها خواست‬ ‫در ش��رایط جن��گ اقتصادی و عملیات روانی و رس��انه‌ای‬ ‫دش��منان‪ ،‬با قدرت در دفاع از نظام و کش��ور به کار خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫جهانگیری از مدیران وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫نیز خواست برای نظارت دقیق‌تر بر جریان واردات و توزیع‬ ‫کاغ��ذ‪ ،‬از توانمن��دی و ظرفی��ت نماین��دگان مطبوعات و‬ ‫ناشران و تشکل‌های مرتبط با آنها استفاده کند‪.‬‬ ‫در این نشست که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی و جمعی از مدیران مس��ئول مطبوعات‬ ‫و نمایندگان اتحادیه‌های مرتبط با ناش��ران کشور حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬دیدگاه‌های مختلفی در زمینه مشکالت صنعت‬ ‫چاپ و نش��ر و راه‌های برون‌رفت از تگناهای موجود مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این نشس��ت با بیان‬ ‫اینکه ناش��ران و مطبوعات کشور در ش��رایط سختی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬گزارش��ی از میزان واردات کاغذ در ‪ ۱۴‬ماه گذشته‬ ‫ارائ��ه کرد و از برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای از بین‬ ‫بردن روزنه‌های فساد در این بخش خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرک��زی نیز با ارائه آماری از میزان ارز‬ ‫اختص��اص یافته به کاغذ در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬بر تالش بانک‬ ‫مرک��زی به منظ��ور رفع مش��کل ارزی و واردات ملزومات‬ ‫موردنیاز دست‌اندرکاران چاپ و نشر تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت مقرر ش��د‪ ،‬ارز موردنی��از واردات کاغذ‬ ‫همچون س��ایر کااله��ای اساس��ی ک ‌مو‌بی��ش اختصاص‬ ‫یاب��د‪ .‬همچنین مقرر ش��د کاغذهای وارداتی انبار ش��ده‬ ‫در گمرکات کش��ور در مدت ‪ ۲‬هفت��ه به بازارهای مصرف‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز موظف‬ ‫ش��د با تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تولید کاغذ داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه‌ها را در چند ماه آینده‬ ‫به حداکثر برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی‌ماند‬ ‫پس از این نشس��ت‪ ،‬حس��ین انتظامی‪ ،‬رئیس کارگروه‬ ‫س��اماندهی کاغذ با اش��اره به جزئیات نشس��ت با معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬در نشس��تی که به همت معاون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری و با حضور مس��ئوالن همه نهادهای‬ ‫مرتب��ط ب��ا کاغ��ذ ازجمله وزی��ر فرهنگ و رئی��س بانک‬ ‫مرکزی و نمایندگان حوزه‌های نش��ر و مطبوعات تشکیل‬ ‫شد‪ ،‬پیشنهاد مش��ترک وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت بررس��ی شد و با توجه به تاکیدات‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب مبنی ب��ر حل مس��ئله کاغذ حوزه‬ ‫فرهنگ مقرر ش��د ارز تخصیصی برای مصرف کاغذ نشر و‬ ‫مطبوعات‪ ،‬همچنان ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی بماند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬شهریور ‪ ۹۷‬دولت در بسته ارزی‬ ‫خ��ود ‪ ۲۵‬کاال را به عنوان کاالهای اساس��ی مش��مول ارز‬ ‫دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اعالم کرد که به گفته رئیس‌جمهوری‬ ‫نبای��د این کاالها با افزایش نرخ روبه‌رو می‌ش��دند و کاغذ‬ ‫روزنامه هم از آن دست بود‪ .‬پس از آن بود که با اعالم نام‬ ‫دریافت‌کنندگان ارز نیمایی‪ ،‬انتظار می‌رفت کاغذ نش��ر و‬ ‫مطبوعات هم مش��مول ارز نیمایی شود که بر اساس اعالم‬ ‫رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ‪ ،‬ارز کاغذ نشر و مطبوعات‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی ماند‪.‬‬ ‫انتظامی درباره س��ایر مصوبات نشس��تی که به ریاست‬ ‫اسحاق جهانگیری تشکیل شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این نشست‬ ‫ب��ر وظیف��ه نظارتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫چگونگی توزیع این کاغذها تاکید شد همچنین مقرر شد‬ ‫کاغذه��ای موجود در گمرک‪ ،‬در مدت ‪ ۲‬هفته ترخیص و‬ ‫توزیع شوند‪.‬‬ ‫دستیار ارشد وزیر ارشاد افزود‪ :‬در این نشست همچنین‬ ‫ب��ر رفع موان��ع و افزای��ش می��زان تولید کاغذ از س��وی‬ ‫کارخانه‌های داخلی به عنوان یک سیاس��ت مبنایی تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه س��اماندهی کاغ��ذ در عی��ن حال از‬ ‫جمع‌بندی نشس��ت برای برخورد جدی ب��ا واردکنندگان‬ ‫متخل��ف خبر داد و با اش��اره به ماموریت وی��ژه نهادهای‬ ‫نظارت‪ ،‬افزود‪ :‬مقرر ش��د با افرادی ک��ه با ارز دولتی کاغذ‬ ‫وارد کرده‌ان��د و آن را خ��ارج از نظ��ارت وزارت فرهنگ یا‬ ‫با نرخ آزاد توزیع یا انبار کرده‌اند‪ ،‬با جدیت برخورد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توییت وزیر ارشاد‬ ‫در ای��ن زمین��ه وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫جدیدترین توییت خود درب��اره تغییر نکردن نرخ کاغذ با‬ ‫ارز دولتی نوشت‪ :‬واردات کاغذ کتاب و مطبوعات همچنان‬ ‫جزو کاالی اساسی و با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خواهد بود‪.‬‬ ‫سیدعباس صالحی در ادامه این توییت آورده است‪ :‬پس‬ ‫از ح��دود ‪ ۲‬ماه این نتیجه قطعیت یافت‪ ،‬دراین مدت بازار‬ ‫کاغ��ذ در ابه��ام و ملتهب بود‪ .‬از ام��روز انبارهای پنهان و‬ ‫کاغذهای گمرک گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی همچنی��ن در این توییت از «ضرورت مضاعف»‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان سخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه کاغذ به ناشران ادامه دارد‬ ‫ناش��ران پابه‌پای اهالی مطبوعات و صاحبان روزنامه‌ها‪،‬‬ ‫این روزها با گرانی کاغذ دس��ت به گریبان هستند‪ .‬پس از‬ ‫تصمیمات دولت مبنی بر ادامه اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به کاغذ‪ ،‬محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی از تداوم عرضه کاغذ به ناش��ران بعد از‬ ‫برگزاری س��ی‌ودومین نمایش��گاه کتاب تهران خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬عرضه کاغذ مانند گذشته ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫جوادی با اش��اره به جزئیات این خبر افزود‪ :‬عرضه کاغذ‬ ‫برای انتشار کتاب به ناشران در سال ‪ ۹۸‬هم به روال سال‬ ‫گذش��ته ادامه داش��ته اس��ت و این روند حتی در روزهای‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هم انجام شد‪ .‬عرضه کاغذ‬ ‫به ناش��ران در روزهای بعد از نمایشگاه هم تداوم داشت و‬ ‫هیچ‌گون��ه وقفه‌ای در کار پیش نیامده تا ناش��ران بتوانند‬ ‫در این حوزه با مش��کل کمتری به تولید و انتش��ار کتاب‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫ج��وادی با اش��اره به تاثیر عرضه کاغذ ب��ا ارز دولتی در‬ ‫عرصه نشر گفت‪ :‬بسیاری از ناشران حرفه‌ای و فعال کشور‬ ‫توانستند با اس��تفاده از کاغذ با ارز دولتی به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند؛ به‌طوری‌که در بازدید مس��ئوالن از نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران این نکته ازس��وی ناش��ران مورداش��اره قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫معاون ام��ور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫همچنی��ن درباره روند عرضه و توزیع کاغذ در حوزه نش��ر‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬عرضه و توزیع کاغذ مرب��وط به این حوزه از‬ ‫س��وی صنف نشر انجام می‌شود‪ ،‬به این صورت که ناشران‬ ‫متقاضی‪ ،‬درخواست خود را در سامانه‌ای که به این منظور‬ ‫تعری��ف ش��ده وارد می‌کنند و پس از بررس��ی در صورت‬ ‫تایید‪ ،‬کاغذ موردنیاز به ناشر تحویل داده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکذیب ‪ ۲‬برابر شدن نرخ کاغذ‬ ‫معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هفته گذش��ته‬ ‫همزم��ان با آخرین روز برگزاری س��ی‌ودومین نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی کت��اب ته��ران و همچنین آخرین نشس��ت‬ ‫خبری نمایش��گاه کتاب موضوع ‪ ۲‬برابر شدن نرخ کاغذ را‬ ‫این درحالی است که مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی در پایان سیزدهمین نشست کارگروه ساماندهی‬ ‫کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬این کارگروه‬ ‫مصوب یکی از نشس��ت‌های مرداد ستاد تنظیم بازار است‬ ‫ک��ه با حض��ور همه ذی‌نفع��ان در موضوع کاغذ تش��کیل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫حسین انتظامی با اشاره به حضور نمایندگانی از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬گم��رک‪ ،‬وزارت‌های‬ ‫آم��وزش و پرورش و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی همچنین‬ ‫صنف مطبوعات و چاپ و نش��ر در این کارگروه افزود‪ :‬این‬ ‫کارگ��روه وظایف گوناگونی مانند تایید ثبت‌س��فارش‌های‬ ‫کاغذ و نظارت بر توزیع آن را برعهده دارد و در نشس��ت‌ها‬ ‫تدابیری ب��رای هماهنگ��ی و هم‌افزایی این س��ازمان‌ها و‬ ‫یکپارچگی اقدامات آنها اندیشیده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه رهبری تالش‌ها را مضاعف کرد‬ ‫انتظامی با اش��اره به توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫برای رس��یدگی به وضعی��ت کاغذ در بازدی��د معظم‌له از‬ ‫ی ‌و دومین نمایش��گاه کتاب تهران درباره دستور ایشان‬ ‫س‌‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این امر موجب ش��د همت همه نهاد‌ها در رفع‬ ‫مشکل موجود‪ ،‬مضاعف شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براساس اطالعات به‌دست آمده و مطرح شده‬ ‫در نشس��ت امروز از بخش‌های مختلف‪ ،‬حدود ‪ ۳‬هزار تن‬ ‫کاغ��ذ روزنامه‌ای و همین ان��دازه کاغذ چاپ و تحریر ویژه‬ ‫نش��ر از گمرک ترخیص شده و در روزهای آینده از سوی‬ ‫معاونت‌ه��ای تخصصی و مختلف وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی ش��امل معاونت مطبوعاتی و معاون��ت فرهنگی‬ ‫حواله‌ه��ای این محموله‌های کاغذ ب��رای مصرف‌کنندگان‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫دس��تیار ارش��د وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی درباره‬ ‫تقویت ش��رکت‌های تولیدکننده کاغ��ذ داخلی نیز گفت‪:‬‬ ‫یکی از تدابیر ما از گذشته این بود که تالش کنیم ظرفیت‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکننده کاغذ در داخل افزایش یابد‌‪ .‬این‬ ‫ش��رکت‌ها مش��کالتی در زمینه واردات پالپ داشتند که‬ ‫مشغول حل آن هستند‪.‬‬ ‫وضعی��ت کاغذ از اوضاع نابس��امان در ای��ن عرصه خبر‬ ‫می‌ده��د و گرانی آن در کنار تورم اقتصادی س��بد خرید‬ ‫کت��اب خانواره��ا را کوچک‌ت��ر از قب��ل کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫علت‌کاوی این مس��ئله دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است و‬ ‫از دریچه‌های مختلفی به آن نگریس��ته می‌ش��ود اما نقطه‬ ‫مشترک همه این نگرش‌ها‪ ،‬وضعیت بحرانی کاغذ است‪.‬‬ ‫تاکی��د رهبر معظم انقالب بر حل مس��ئله کاغذ گویای‬ ‫توجه ایش��ان به اقتصاد نش��ر و رونق کت��اب و کتابخوانی‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه اش��اره رهبر انق�لاب بر این نکت��ه که راه‬ ‫برون‌رفت از این مسئله مستلزم همکاری و هماهنگی میان‬ ‫دو وزارتخانه فرهنگ و ارش��اد اسالمی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ ،‬گواهی بر این است که نمی‌توان تنها وزارت‬ ‫ارشاد که متولی کتاب است را به عنوان حل‌کننده مسئله‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹انتش�ار جدیدتری�ن ج�دول بروزش�ده‬ ‫کارگروه ساماندهی کاغذ‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در اقدام��ی ب��رای‬ ‫شفاف‌س��ازی هر هفت��ه‪ ،‬جدیدتری��ن جدول بروز ش��ده‬ ‫کارگ��روه س��اماندهی کاغ��ذ در هفته جاری را از س��وی‬ ‫دبیرخانه این کارگروه منتشر می‌کند‪.‬‬ ‫در این راستا و در ادامه سیاست شفاف‌سازی‪ ،‬جدیدترین‬ ‫جدول بروز شده کارگروه ساماندهی کاغذ در هفته جاری‪،‬‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت از س��وی دبیرخانه این کارگروه‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫بر اساس این جدول‪ ،‬واردات کاغذ تاییدشده در کارگروه‬ ‫س��اماندهی‪ ،‬به تفکیک نوع کاغذ همراه با آخرین وضعیت‬ ‫هم‌اکنون در س��ایت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به‬ ‫نش��انی ‪ https: //www.farhang.gov.ir‬منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقدام��ات چن��د روز گذش��ته وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی و نهاد‌های مس��ئول در زمینه جلوگیری از گرانی‬ ‫افسارگس��یخته نرخ کاغذ را باید به تماشا و حصول نتیجه‬ ‫نشست‪ .‬اقداماتی که هرچند باید با شتاب بیشتری به پیش‬ ‫برود اما نوید روزه��ای بهتری را برای مطبوعات و صنعت‬ ‫نشر کشور می‌دهد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫سیدعباس صالحی‬ ‫حسین انتظامی‬ ‫محسن جوادی‬ ‫همای��ون ش��جریان‪ ،‬خواننده موس��یقی ایرانی‬ ‫که از س��وی ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان کشور‬ ‫دارای شرایط دریافت گواهینامه درجه یک هنری‬ ‫ش��ناخته ش��ده بود‪ ،‬این م��درک را دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬همایون ش��جریان‪ ،‬خواننده‬ ‫موس��یقی ایرانی که پیش از این ازس��وی شورای‬ ‫ارزشیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران کشور‬ ‫دارای شرایط دریافت گواهینامه درجه یک هنری‬ ‫شناخته ش��ده بود‪ ،‬اسفندسال گذشته مدرکش را‬ ‫از سوی این نهاد دریافت کرده است‪.‬‬ ‫گواهینامه درج��ه یک هنری (مع��ادل مدرک‬ ‫تحصیلی دکتری) از س��وی ش��ورای ارزش��یابی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و شاعران کشور در رشته‬ ‫«آواز» به همایون شجریان داده است‪.‬‬ ‫ای��ن گواهینامه هن��ری یکی از مدارکی اس��ت‬ ‫که وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به هنرمندان‬ ‫اعطا می‌کند که این درجه هنری جایگزین مدرک‬ ‫علمی یک هنرمند اس��ت‪ .‬در مت��ن این مدرک که‬ ‫‪ ۲۷‬اسفند سال ‪ ۹۷‬به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی رس��یده‪ ،‬آمده اس��ت‪« :‬آثار هنری آقای‬ ‫همایون شجریان در جلسه ‪ ۱۲ ،۲۶۷‬مرداد ‪۱۳۹۳‬‬ ‫در ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و‬ ‫ش��اعران کشور بررسی و به استناد متمم آیین‌نامه‬ ‫مصوب جلس��ه ‪ ۱۲ ۵۶۹‬مهر ‪ ۱۳۸۴‬ش��ورای‌عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگی‪ ،‬گواهینامه درجه یک در رش��ته‬ ‫موس��یقی (آواز) به ایشان اعطا شد‪ ».‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی به عنوان رئیس شورای ارزشیابی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و ش��اعران کش��ور‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای ارزشیابی‪ ،‬نماینده معاونت توسعه مدیریت‬ ‫و نظارت راهبری رئیس جمهوری‪ ،‬نماینده وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و نماینده فرهنگس��تان‬ ‫هنر اعضای حقوقی هس��تند که مت��ن گواهینامه‬ ‫درجه یک هنری ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان‪،‬‬ ‫نویسندگان و شاعران کشور را امضا می‌کنند‪.‬‬ ‫فروش برخی فیلم‌ها‬ ‫به اندازه هزینه قبض‬ ‫برق سینما هم نمی‌شود‬ ‫ج��واد نوروزبیگ��ی‪ ،‬تهیه‌کننده س��ینما با بیان‬ ‫اینکه «ف��روش برخی فیلم‌ها در ای��ن ماه حتی به‬ ‫اندازه قبض برق سینما هم نمی‌شود» معتقد است‪،‬‬ ‫باید کارشناس��ی بهتری روی اک��ران فیلم‌ها انجام‬ ‫شود و ترکیبی که اکنون ایجاد شده است برای ماه‬ ‫رمضان یک ضربه به گیشه سینما به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تهیه‌کنن��ده فیلم‌هایی چون‬ ‫«زهرم��ار»‪« ،‬مارم��وز» و «تابس��تان داغ» درباره‬ ‫ارزیاب��ی‌اش از چیدم��ان اکران و ش��رایط نمایش‬ ‫فیلم‌ه��ا در ماه رمضان بیان کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د‬ ‫ب��رای چیدم��ان ماه رمض��ان عجله ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫برای ای��ام نوروز چیدم��ان اصلی انجام ش��ده بود‬ ‫ام��ا برای نمایش فیلم‌ها ب��رای دور دوم اکران‌های‬ ‫نوروزی عجله ش��د تا فیلم‌ه��ا را به هر دلیلی اکران‬ ‫کنند‪ .‬برخی فیلم‌هایی که در حال اکران ش��ده‌اند‬ ‫فروش‌ش��ان حتی ب��ه اندازه قبض برق س��ینماها‬ ‫هم نیس��ت‪ .‬بنابراین نمی‌دانم چ��ه اجبار و دلیلی‬ ‫اس��ت که این فیلم‌ها روی پرده بروند‪ .‬باید اکران‌ها‬ ‫کارشناسی شوند بنابراین شاید بهتر بود فیلم‌هایی‬ ‫که برای اکران دوم نوروز درنظر گرفته ش��ده‌اند در‬ ‫ای��ن زمان روی پرده می‌رفتند‪ .‬وقتی آمار فروش‌ها‬ ‫را ن��گاه می‌کنیم ش��رایط برای من فیلمس��از هم‬ ‫ناامید‌کننده اس��ت و فک��ر می‌کنم وقت��ی اکران‬ ‫دوم نوروز ش��رایطش این اس��ت‪ ،‬چه برسد به بقیه‬ ‫س��ال و این اتفاق بر مخاطب ه��م تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫در سال‌های گذشته‪ ،‬ماه رمضان به دلیل طرح‌های‬ ‫وی��ژه‌ای که اجرا می‌ش��د پرفروش بود ام��ا با این‬ ‫ش��رایطی که ایجاد ش��ده‪ ،‬خودمان به آن آس��یب‬ ‫رساندیم‪.‬‬ ‫افخمی برای نوروز ‪۹۹‬‬ ‫سریال می‌سازد‬ ‫بهروز افخمی‪ ،‬کارگردان س��ینما و تلویزیون که‬ ‫از قصد خود برای س��اخت یک س��ریال تلویزیونی‬ ‫درباره س��یل‌های اخیر خبر داده بود‪ ،‬جزئیاتی تازه‬ ‫از این مجموعه با نام «رعد و برق» را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬به��روز افخمی درباره س��ریال‬ ‫خود که با محور سیل قرار است آن را بسازد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این‌روزها درگیر پژوهش و نگارش س��ریالی درباره‬ ‫سیل‌های اخیر هستم که قرار است برای نوروز ‪۹۹‬‬ ‫آن را آماده کنم‪ .‬وی با اش��اره به دیگر جزئیات این‬ ‫سریال که نام «رعد و برق» را برای آن انتخاب کرده‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سفرهایی به اهواز و دیگر مناطق‬ ‫س��یل‌زده داش��ته‌ام و در این س��ریال قصد دارم به‬ ‫سیل سراسر کشور بپردازم‪ .‬این مجموعه قرار است‬ ‫پس از تولید از ش��بکه پنج س��یما روی آنتن برود‪.‬‬ ‫داستان‌های این س��ریال رگه‌هایی درهم‌پیچیده‬ ‫دارد‪ ،‬همان‌طور که س��یل هم به‌طور سراسری در‬ ‫تمام کشور از شمال تا جنوب را درگیر کرده بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گواهینامه درجه یک آواز‬ ‫برای همایون شجریان‬
‫چهارشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪ 9 - 1398‬رمضان ‪ 15 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1290‬پیاپی ‪2608‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار‬ ‫نمایش تمدن ایران در چین‬ ‫کش��اورززاده‪ ،‬س��فیر ایران در جمهوری خلق چین به‬ ‫احترام تمدن آس��یایی به‌طور نمادین در کنار تریبون‬ ‫ایستادند‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگان موزه‌های شرکت‌کننده در کنار‬ ‫ویترین آثار خود ب��ه معرفی یک اثر منتخب برای وزیر‬ ‫فرهنگ و گردش��گری چین و هیات همراه وی در زمان‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه پرداختند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه «شکوه تمدن‌های آسیایی» ‪ ۲۲‬کشور‬ ‫آس��یایی ب��ا انتخاب ‪ 10‬ت��ا ‪ 20‬اثر تاریخ��ی فرهنگی‬ ‫از س��رزمین م��ادری خود‪ ،‬ت�لاش کردن��د تصویری‬ ‫قابل‌توج��ه از رواب��ط فرامنطق��ه‌ای و فرهنگی خود از‬ ‫طریق یافته‌های باستان‌شناسی‪ ،‬آثار هنری و همچنین‬ ‫ارتباط با س��رزمین چین به‌ویژه در امتداد جاده ابریشم‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫برای هر کدام از کش��ورهای ش��رکت‌کننده یک یا ‪2‬‬ ‫ویترین مس��تقل در نظر گرفته ش��ده و از هر کشور نیز‬ ‫یک اثر برای گالری جاده ابریشم انتخاب شده است‪.‬‬ ‫چیدمان آثار کش��ورها به ترتیب ح��روف الفبا انجام‬ ‫ش��ده که با کشور افغانس��تان آغاز و گالری آخر به آثار‬ ‫هنری معاصر چین اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه افغانس��تان‪ ،‬ایران‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬هن��د‪ ،‬اردن‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬مغولس��تان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬میانمار‪ ،‬سریالنکا‪ ،‬جمهوری آذربایجان‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬کامبوج‪ ،‬ژاپن‪ ،‬عربس��تان‬ ‫س��عودی‪ ،‬مالزی‪ ،‬سنگاپور و الئوس از قاره آسیا و یونان‬ ‫و مصر نیز به‌عنوان دو کش��ور مهمان از قاره‌های اروپا و‬ ‫افریقا با آثاری مرتبط حضور دارند‪.‬‬ ‫در تابلوی ورودی نمایشگاه شکوه تمدن‌های آسیایی‬ ‫این توصیف قرار داده شده است‪« :‬آسیا مکانی است که‬ ‫در آن خورش��ید طلوع می‌کند‪ ،‬با بزرگ‌ترین گس��تره‬ ‫جغرافیایی و بیشترین جمعیت؛ بزرگ‌ترین تنوع قومی‬ ‫در جهان را داراس��ت و محل تولد مهم‌ترین تمدن‌های‬ ‫باس��تانی‪ ،‬ازجمل��ه بین‌النهرین‪ ،‬هند‪ ،‬چین و‪ ...‬اس��ت‬ ‫که در کن��ار رودهای بزرگ ش��کل گرفته‌اند‪ .‬هنگامی‬ ‫ک��ه روابط انس��ان با طبیع��ت و انس��ان‌ها در جوامع را‬ ‫بررسی کنیم متوجه تمدن عمیق و متنوعی می‌شویم‬ ‫که محصول مش��ترک کش��ورها و مناطق قاره پهناور‬ ‫آسیاست‪».‬‬ ‫از نمون��ه آثار ب��ه نمایش درآمده در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫می‌ت��وان به س��نگ پ��ی بن��ای داریوش هخامنش��ی‬ ‫به‌عن��وان قدیمی‌ترین اثر‪« ،‬ریتون س��فالی» دماوند از‬ ‫دوره اشکانیان‪« ،‬س��ردیس گچی حاجی‌آباد» فارس‪،‬‬ ‫«چینی‌های آبی‪-‬سفید» از مجموعه شیخ صفی‌الدین‬ ‫اردبیلی و «کره برنجی» به‌عنوان ابزار ستاره‌شناسی از‬ ‫دوره سلجوقی اشاره کرد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای اقبال و طالع‌بلند ‪ -‬کنایه از مکه معظمه‬ ‫‪ -2‬نام ساختگی که شخص برای خود انتخاب می‌کند ‪ -‬نوعی ارزن‬ ‫‪ -3‬رفوزگی ‪ -‬فرزند نبیره ‪ -‬بیرق‪ ،‬پرچم‬ ‫‪ -4‬درون حاشیه ‪ -‬منطقه سردسیر ‪ -‬یار اسطرالب‬ ‫‪ -5‬گشوده ‪ -‬باالترین سقف پرواز پرنده ‪ -‬ساز چوپان ‪ -‬حرف توفیر‬ ‫‪ -6‬پیوندگاه رود و دریا ‪ -‬ابریشم نامرغوب‬ ‫‪ -7‬فهرست اسامی ‪ -‬چهره اسطوره‌ای هندوها‬ ‫‪ -8‬آنچه در یاد مانده باشد ‪ -‬ضمیمه‬ ‫‪ -9‬مردمان ‪ -‬الغر و ضعیف‬ ‫‪ -10‬جوانمرد ‪ -‬اتاقک میان کشتزار‬ ‫‪ -11‬پرنده خرامان در آب ‪ -‬نش��ان و عالمت کارخانه ‪ -‬س��رود نظامی ‪ -‬از‬ ‫حروف صامت فارسی‬ ‫‪ -12‬تن و کالبد ‪ -‬صاحب اختیار ‪ -‬مقتدا و پیشوا‬ ‫‪ -13‬گل معطر شب‌بو ‪ -‬اندازه لباس فرنگی ‪ -‬جایگاه شمشیر‬ ‫‪ -14‬تخته بلند و قطور ‪ -‬از آثار اینیاتسوسیلونه‪ ،‬داستان‌پرداز ایتالیایی‬ ‫‪ -15‬محل اختفا ‪ -‬به تبسم واداشتن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گ س‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪144‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ک ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حضور ‪ ۱۰‬هنرمند ایرانی‬ ‫در دوساالنه فاین‌کرفت فرانسه‬ ‫مجسمه‌سازان و هنرمندان‬ ‫س��فالگر ایرانی در دوس��االنه‬ ‫فاین‌کرفت فرانس��ه ش��رکت‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬این چهارمین‬ ‫دوره ای��ن دوس��االنه اس��ت‬ ‫ک��ه در دو بخ��ش فراخوان و‬ ‫کیوریتوریال برگزار می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫رجحانه حسینی‪،‬‬ ‫کیوریت��ور بخش ایران در دوس��االنه فاین‌کرفت می‌گوید‪ :‬هر بار در‬ ‫بخش کیوریتوریال این دوس��االنه از ‪ ۱۱‬کشور برای شرکت دعوت‬ ‫می‌ش��ود که امس��ال برگزارکنندگان این رویداد ایران را نیز دعوت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬هنرمندان جهان به‌واسطه شناختی که از گذشته هنر ایران‬ ‫دارند بس��یار مش��تاق دیدن آثار معاصر و هنرمندان جوان هستند‬ ‫و فرانس��وی‌ها در تبلیغات امس��ال نمایش��گاه از حضور ایران خیلی‬ ‫خوشحال بودند‪ .‬مهدی شیراحمدی‪ ،‬نیما نصیری‪ ،‬محمد بهابادی‪،‬‬ ‫محمدرض��ا خلجی‪ ،‬نفیس��ه خلج‪ ،‬ک��ورش آریش‪ ،‬به��زاد اژدری‪،‬‬ ‫محمدعلی سجادی‪ ،‬محسن توحیدی و هیربد همت آزاد هنرمندان‬ ‫حاضر در این دوره از جشنواره فاین‌کرفت فرانسه هستند‪.‬‬ ‫دوساالنه فاین‌کرفت از اول تا ‪ 5‬خرداد در گراندپال پاریس فرانسه‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫«آدم‌های معمولی»‌ کتاب سال‬ ‫بریتانیا شد‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪145‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایتخت سودان ‪ -‬از صفات خداوند متعال‬ ‫‪ -2‬مرجان ‪ -‬شیر درنده و از اسامی مردان ‪ -‬دستاویز‬ ‫‪ -3‬بوی خوش ‪ -‬دامپزشک ‪ -‬فال نیک‬ ‫‪ -4‬اس��تعداد فهم و دریافت ‪ -‬یک لنگه بار ‪ -‬حالت پریش��ان عصبی ‪ -‬س��خن‬ ‫بیمارگونه‬ ‫‪ -5‬پایه و بنیاد ‪ -‬مکتوب ‪ -‬ابزار شکارچی ‪ -‬مسیر حرکت خون‬ ‫‪ -6‬بوی ناخوش ‪ -‬واحد شمارش دام‬ ‫‪ -7‬سراینده نام‌آور بوستان ‪ -‬ناراحت و بی‌تاب یا وضعی آزاردهنده‬ ‫‪ -8‬رسم و آداب ‪ -‬از حروف الفبای زبان انگلیسی‬ ‫‪ -9‬رنگی از خانواده سبز ‪ -‬گودی چانه‬ ‫‪ -10‬سرسرا ‪ -‬صدمترمربع ‪ -‬ماهی کنسروی‬ ‫‪ -11‬سایه‌گاه ‪ -‬پیشین ‪ -‬ورودی نور ‪ -‬جاده بی‌سروته‬ ‫‪ -12‬سگ خطرناک ‪ -‬قنات آب ‪ -‬در تاریکی می‌درخشد‬ ‫‪ -13‬چشم خواب‌آلود ‪ -‬سازمان امنیت در گذشته ‪ -‬شاداب و باطراوت‬ ‫‪ -14‬همیشگی ‪ -‬شادمان و سرخوش ‪ -‬ماده نان‬ ‫‪ -15‬مورد نبود توافق ‪ -‬اسباب و لوازم زندگانی‬ ‫اس��تاد دانش��گاه ایلی��ای‬ ‫گرجستان بر نفوذ همه‌جانبه‬ ‫«شاهنامه» فردوسی در بافت‬ ‫حی��ات جامع��ه گرجس��تان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫هل��ن‬ ‫گیوناش��ویلی در «همای��ش بین‌المللی ش��اهنامه در گذرگاه جاده‬ ‫ابریش��م» در مش��هد اظهار کرد‪ :‬روابط فرهنگی ایران با گرجستان‬ ‫پیشینه طوالنی دارد‪ .‬فرهنگ دوره اسالمی برای گرجیان نامأنوس‬ ‫نبوده و آنها پیوسته برای علم و هنر ایرانی احترام فراوان قائل بوده‌اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نظم فارسی در شعر و ادبیات گرجی تاثیر بسیاری داشته‬ ‫و گرجیان به اندازه ایرانیان به زبان فارس��ی عالقه‌مند بوده‌اند‪ .‬شعر‬ ‫و فرهنگ س��بب ایجاد وحدت معنوی بین گرجیان و ایرانیان‌شده و‬ ‫دوستی و محبت را جانشین دشمنی کرده است‪ .‬جنگ‌هایی که بارها‬ ‫بین ما به‌وقوع پیوسته هیچ‌گاه ماهیت دینی نداشته است‪.‬‬ ‫استاد دانش��گاه ایلیای گرجس��تان ادامه داد‪ :‬شاهنامه فردوسی‬ ‫ش��اهکار ادبیات جهان به‌شمار می‌رود و به بسیاری از زبان‌ها ترجمه‬ ‫شده اس��ت اما می‌توان گفت ترجمه‌هایی که در زمان باستان انجام‬ ‫ش��ده انگشت‌ش��مار هس��تند؛ یکی از این ترجمه‌ها داس��تان‌های‬ ‫ش��اهنامه ب��ه زبان گرجی اس��ت‪ .‬یکی از ش��اخص‌های ب��ارز نفوذ‬ ‫همه‌جانبه ش��اهنامه در باف��ت حیات جامعه گرجس��تان‪ ،‬نام‌های‬ ‫خانوادگ��ی رایج در سرتاس��ر این مرز و بوم اس��ت؛ ب��رای مثال نام‬ ‫خانوادگی «زایشویلی» از کلمه «زال» گرفته شده است‪.‬‬ ‫برندگان ش��اخه‌های گوناگون جوایز کتاب سال بریتانیا در حالی‬ ‫معرفی شدند که رمان «آدم‌های معمولی ‌» به‌عنوان برنده بزرگ این‬ ‫دوره از جوایز انتخاب شد‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین باوجود حضور کتاب پرفروش زندگینامه بانوی‬ ‫اول پیشین ایاالت متحده امریکا در فهرست نامزدهای نهایی جوایز‬ ‫کتاب بریتانیا‪ ،‬داوران این آکادمی «سلی رونی ‌» را برای نگارش رمان‬ ‫آدم‌های معمولی به‌عنوان برنده بزرگ این جوایز برگزیدند‪.‬‬ ‫ی نوش��ته س��لی رونی‪ ،‬نویس��نده ایرلندی‬ ‫رمان آدم‌های معمول ‌‬ ‫درحال��ی برنده جای��زه اصلی جوای��ز کتاب بریتانیا ش��د که کتاب‬ ‫«ش��دن» زندگینامه پرفروش «میشل اوباما» و رمان «شیرفروش»‬ ‫اثر برنده جایزه بوکر س��ال گذش��ته از رقیبان اصل��ی او در این دوره‬ ‫از جوایز کتاب بریتانیا به‌ش��مار می‌رفتند‪ .‬رم��ان آدم‌های معمولی‌‬ ‫پیش‌ت��ر نامزد جوای��ز گوناگونی مانند «بوک��ر»‌‪« ،‬فولیو ‌» و «دیلن‬ ‫توماس» و برنده جایزه «کاس��تا ‌» و کتاب س��ال «واتراس��تون» نیز‬ ‫شده بود‪ .‬از برگزیدگان دیگر شاخه‌های جوایز کتاب بریتانیا می‌توان‬ ‫به «دیوید ویلیامز ‌» به‌عنوان برنده جایزه کتاب س��ال کودکان برای‬ ‫نگارش «هیوالی یخی ‌» اش��اره کرد‪ .‬کتاب ترجمه «س��م تیلور» از‬ ‫رمان «آوای شیرین» نوش��ته «لیال سلیمانی ‌» نیز به‌عنوان برترین‬ ‫رمان سال انتخاب شد‪ .‬کتاب آشپزی «بوش ‌» نوشته «هنری فرس»‬ ‫و «ایان تیزبی ‌» نیز در شاخه سبک زندگی برگزیده شد‪.‬‬ ‫فراخوان برای سرودهای ملی درباره ایران‬ ‫مرک��ز موس��یقی ح��وزه هن��ری ب��ا هدف‬ ‫شناس��ایی گروه‌های س��رود برجس��ته کشور‬ ‫و همچنی��ن حمایت از این گروه‌ه��ا فراخوان‬ ‫ملی سرود (رود چهل‌س��اله) را منتشر کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫در این فراخ��وان که دو بخش‬ ‫تولیدی و بازخوانی دارد‪ ،‬آثار تولیدی برگزیده‬ ‫عالوه بر تجلیل برای تولید نهایی و انتشار مورد حمایت قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در بخش تولیدی موضوع آثار باید «ایران آینده» باش��د و نمونه پیش‌ساخته اثر نیز‬ ‫قابل‌قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫ن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در بخش بازخوانی‪ ،‬یکی از آثار آلبوم سرود «ما غروب نمی‌کنیم» که بهم ‌‬ ‫منتشر شده باید بازخوانی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فراخ��وان تا پایان خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬مهلت خواهد داش��ت و گروه‌های متقاضی‬ ‫می‌توانند آثار خود را به سایت ‪ www.artfest.ir‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫اسرار قتل جمال خاشقجی در یک کتاب‬ ‫مترجم کتاب «خشونت دیپلماتیک؛ اسرار تاریک قتل‬ ‫جمال خاشقجی» از ترجمه این کتاب می‌گوید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا آیدین روش��ن که به هم��راه میراندا‬ ‫مین��اس این کتاب را ترجمه ک��رده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کتاب‬ ‫را ‪ 3‬روزنامه‌نگار ترک از روزنامه صباح با همکاری یکدیگر‬ ‫و براس��اس عناصر ش��ش‌گانه خبری (کی‪ ،‬چرا‪ ،‬کجا و‪)...‬‬ ‫نوشته‌اند‪.‬‬ ‫او درباره ش��یوه ترجمه این کتاب و س��رعتی که در جمع‌آوری اطالعات و انتش��ار‬ ‫آن وجود داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬من و خانم میراندا میناس بیشتر در حوزه شعر کار می‌کنیم‪.‬‬ ‫در زمس��تان ‪ ۹۷‬برادر آقای جعفریه (مدیر نش��ر ثالث) ترکیه بودند و این کتاب را با‬ ‫خودش��ان آوردند و پیش��نهاد ترجمه آن را به ما دادند که ما هم پذیرفتیم و این کار با‬ ‫سرعت انجام شد‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن کت��اب حال��ت کالژ دارد و از روزنامه‌ه��ای گوناگ��ون جم��ع‌آوری‬ ‫ن دلی��ل ممک��ن اس��ت گاه��ی در مت��ن تکرارهای��ی ه��م دیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬ب��ه همی�� ‌‬ ‫ش��ود‪ .‬چ��ون نویس��ندگان کت��اب ت��رک بوده‌ان��د‪ ،‬خواه‌ناخ��واه در نوشته‌ش��ان‬ ‫س��وگیری وج��ود دارد ام��ا خوانن��ده ایران��ی ب��ا کم��ی هوش��مندی متوج��ه آن‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫«خشونت دیپلماتیک» باعنوان فرعی «اسرار تاریک قتل جمال خاشقجی» نوشته‬ ‫فرهاد اونلو‪ ،‬عبدالرحمان شیمشک و نظیف کارامان با ترجمه میراندا میناس و آیدین‬ ‫روش��ن در ‪ ۴۲۲‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۱۰۰‬نس��خه و نرخ ‪ ۵۸‬هزار تومان ازسوی نشر‬ ‫ثالث منتشر شده است‪.‬‬ ‫نگهداری ‪ ۳۰‬شاهنامه کهن در یزد‬ ‫یک کارش��ناس نس��خه‌های خط��ی گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬ش��اهنامه خطی‪ ،‬چاپ س��نگی و‬ ‫نس��خه‌هایی از دیگر آثار فردوسی‪ ،‬در کتابخانه‬ ‫وزیری یزد وابس��ته به آس��تان ق��دس رضوی‬ ‫نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫منوچهر آرس��ته با بیان‬ ‫اینکه ش��اهنامه س��ند فرهنگی و هویت ملی ایرانی‌ها اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نسخه‌های‬ ‫نفیس بس��یاری از این ش��اهکار ادبی و دیگر آثار منس��وب به فردوس��ی در کتابخانه‬ ‫وزیری یزد نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه یکی از نفیس‌ترین ش��اهنامه‌های خطی این مرکز اش��اره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫نس��خه در قرن ‪ 13‬قمری به خط نس��تعلیق بس��یار ممتاز در ‪ ۲۷۹‬برگ ‪ ۲۹‬سطری‬ ‫نوش��ته و به‌دست حجت‌االسالم‌والمسلمین س��ید علی محمد وزیری وقف کتابخانه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫آرس��ته در ادامه بیان کرد‪ :‬ش��اهنامه مصور چاپ سنگی معروف به «شاهنامه امیر‬ ‫بهادری» یکی دیگر از آثار نفیس کتابخانه است که ازسوی خوشنویس برجسته خط‬ ‫نس��تعلیق‪« ،‬محمدحسین عمادالکتاب» نوشته و با ‪ ۴۹‬تصویر به قلم نقاشان مشهور‬ ‫دوره قاجار مانند علی‌خان‪ ،‬محمدکاظم‪ ،‬حسین‌علی‪ ،‬مصورالملک تصویرسازی شده‬ ‫و در س��ال‌های ‪ ۱۳۲۲‬تا ‪ ۱۳۲۶‬قمری در ‪ ۴‬مجلد در قطع س��لطانی با ‪ ۶‬س��تون ‪۳۳‬‬ ‫س��طری در تهران انتش��ار یافته است‪ .‬نسخه دارای سرلوح بوده و در بخش پایانی آن‪،‬‬ ‫فرهنگ لغات قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫«س��نگ پی بنای داری��وش هخامنش��ی» و ‪ ۱۴‬اثر‬ ‫تاریخ��ی دیگ��ر از ای��ران‪ ،‬در کنار ‪ ۴۳۵‬اث��ر تاریخی از‬ ‫کش��ورهای آس��یایی در چین رونمایی شدند تا شکوه‬ ‫تمدن آسیا را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نمایشگاه «شکوه تمدن آسیایی»‬ ‫دوشنبه‪ ۲۳ ،‬اردیبهشت در سالن اصلی موزه ملی چین‬ ‫در پک��ن با حض��ور وزیر فرهنگ و گردش��گری چین‪،‬‬ ‫س��فیران کش��ورها‪ ،‬مقامات سیاسی فرهنگی و محمد‬ ‫کشاورززاده‪ ،‬سفیر ایران در چین گشایش یافت‪.‬‬ ‫جبرئی��ل نوکنده‪ ،‬رئیس کل موزه ملی ایران در آیین‬ ‫گشایش این نمایشگاه به معرفی لوح یادبود «پی بنای‬ ‫کاخ آپادانای شوش» از داریوش اول پرداخت و در ادامه‬ ‫از ‪ ۲۲‬ایالت تحت قلمرو هخامنشی نام برد و توضیحاتی‬ ‫پیرامون نخستین امپراتوری جهان باستان داد‪.‬‬ ‫وی با نمایش نقش��ه‌ای‪ ،‬این قلمرو را از گوشه چین تا‬ ‫یونان معرفی کرد و در ادامه ‪ ۲۲‬ایالت تحت فرمانروایی‬ ‫داریوش با ‪ ۲۲‬کش��ور شرکت‌کننده در این نمایشگاه را‬ ‫تقارن جالبی خواند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه چینی‌ه��ای آبی‪-‬س��فید بقع��ه ش��یخ‬ ‫صفی‌الدی��ن اردبیل��ی را که ممهور به مهر ش��اه‌عباس‬ ‫هس��تند شاهدی مس��تدل بر روابط گس��ترده تجاری‬ ‫فرهنگی ایران و چین معرفی کرد‪.‬‬ ‫بعد از صحبت‌های وزیر فرهنگ و گردش��گری چین‬ ‫و مع��اون وزیر فرهن��گ و هنرهای زیب��ای کامبوج به‬ ‫نمایندگی از س��ایر کشورهای آس��یایی این نمایشگاه‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬همچنین ‪ ۱۴‬کشور آسیایی در سطح‬ ‫س��فیر در کن��ار وزی��ر فرهن��گ و گردش��گری‪ ،‬مدیر‬ ‫م��وزه ملی چی��ن و نماینده یونس��کو در چین و محمد‬ ‫نفوذ «شاهنامه» در گرجستان‬ ‫دکتر حس�ین آخانی‪ ،‬استاد دانشگاه تهران‪ :‬سال ‪ ۱۳۷۲‬من در موسسه‬ ‫گوت��ه آلمان در ش��هر گوتینگن‪ ،‬زب��ان آلمانی می‌آموختم‪ .‬معل��م زبان از همه‬ ‫پرس��ید‪ :‬نظرت��ان درباره آلمان چیس��ت؟ هرکس چیزی می‌گف��ت‪ .‬یکی گفت‬ ‫مردمی س��ختکوش‪ ،‬دیگری گفت کشوری نژادپرس��ت؛ اما یک فرانسوی جمله‬ ‫قشنگی گفت‪.‬‬ ‫او با زبان دس��ت و پا شکس��ته‌اش گفت‪« :‬ما در فرانسه معتقدیم آنچه آلمانی‬ ‫است‪ ،‬خوب است و کیفیت دارد»‪ .‬او با نشان دادن کتاب واژه‌نامه گفت‪« :‬وقتی‬ ‫روی این کتاب نوشته باشد‪ Made in Germany :‬همه مطمئن هستند که‬ ‫بهترین است‪».‬‬ ‫چند س��الی که م��ن در آلمان دوران تحصی��ل دکترا را می‌گذراندم‪ ،‬ش��اهد‬ ‫اتفاق‌ه��ای خ��وب و ب��د زیادی ب��ودم‪ .‬ی��ادم می‌آید ی��ک بار دانش‌آم��وزان و‬ ‫خانواده‌های‌ش��ان اعتصاب کرده و در خیابان‌ها تظاهرات راه انداخته بودند‪ .‬آنها‬ ‫به افت کیفیت آموزش در مدرس��ه‌ها معترض بودند و می‌گفتند معلمان ما باید‬ ‫س��اعت‌های زیادی درس بدهن��د‪ ،‬به‌همین‌دلیل کیفیت آموزش در مدرس��ه‌ها‬ ‫پایین آمده اس��ت‪ .‬آنها خواهان اس��تخدام معلمان بیش��تر و جوان‌تر بودند‪ .‬به‬ ‫رادی��و گوش م��ی‌دادم‪ ،‬خانمی می‌گفت‪« :‬ما در آلمان نف��ت نداریم‪ ،‬معدن طال‬ ‫نداریم‪ ،‬تنها س��رمایه ما علم و آموزش ماس��ت‪ .‬اگر علم ما افت کند‪ ،‬اقتصادمان‬ ‫فرومی‌ریزد»‪.‬‬ ‫من دوره دکترایم را در س��ال ‪ ۱۳۷۷‬با بورس س��رویس تبادالت دانش��گاهی‬ ‫آلمان تمام کردم‪ .‬نه مشکل سربازی داشتم و نه تعهدی به جایی‪ .‬وقتی با چند‬ ‫فارغ‌التحصیل دیگر برای گرفتن مدرک‌مان نزد خانم پروفسور «کاومن»‪ ،‬رئیس‬ ‫دانش��کده رفته بودیم‪ ،‬او از همه ما سوال مشترکی پرسید‪ :‬برنامه شما برای بعد‬ ‫چیس��ت؟ گفتم من بلیت گرفته‌ام و ‪ ۴۸‬س��اعت دیگر به ایران برمی‌گردم‪ .‬او از‬ ‫پاسخ من سخت تعجب کرد و پرسید آیا تصمیمم درست است؟ برایش توضیح‬ ‫دادم‪« :‬من به ساختن وطنم اعتقاد دارم‪ .‬مهم‌ترین درسی که من از ‪ 4‬سال‌و نیم‬ ‫اقامت در آلمان آموخته بودم‪ ،‬وطن‌دوستی شما آلمانی‌هاست»‪.‬‬ ‫االن ‪ ۲۰‬سال است به ایران آمده‌ام‪ .‬معلمی کرده‌ام و برای شناخت سرزمینم‬ ‫آنچه در توان داش��تم‪ ،‬انجام داده‌ام‪ .‬خوبی و بدی‌اش را نمی‌دانم‪ ،‬معتقدم تاریخ‬ ‫آن را ارزیابی خواهد کرد‪ .‬داس��تان تلخی‌هایی که بر من گذشته مثنوی ‪ ۷۰‬من‬ ‫کاغذ اس��ت‪ ،‬اما همچنان بر انتخاب خود هس��تم‪ .‬تلخ‌ترین اتفاق این ‪ ۲۰‬سال‬ ‫برای من این اس��ت که می‌بینم بهترین تربیت‌ش��دگان ما یکی‌یکی رفتن را بر‬ ‫ماندن در ایران ترجیح می‌دهند‪ .‬من بدون اغراق اش��ک می‌ریزم‪ ،‬چون می‌دانم‬ ‫ای��ران را باید ایرانی بس��ازد و رفت��ن هر ایرانی متخصص یعنی از دس��ت‌دادن‬ ‫سرمایه‌ای بزرگ که با هیچ عدد و رقمی جبران نمی‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫من از خودم شروع می‌کنم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!