صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 129

روزنامه صمت شماره 129

‫رهبر معظم انقالب‬ ‫در دیدار رییس‌جمهور ونزوئال‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 129‬پیاپی ‪ 32 1447‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی در دی��دار‬ ‫رییس‌جمهوری ونزوئال‪ ،‬از مواضع و اقدامات ونزوئال‬ ‫به‌وی��ژه در مقابل��ه با رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬تجلیل‬ ‫کردند و علت دش��منی جبهه اس��تکبار با ونزوئال‬ ‫را پافش��اری بر همین مواضع شجاعانه و اثرگذاری‬ ‫راهبردی در منطقه امریکای التین خواندند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به کند بودن روند خروج اسقاطی‌ها از چرخه حمل‌ونقل تاکید کردند‬ ‫بازرگانان برای مذاکر ‌ه به ایران آمدند‬ ‫یاران تجاری‬ ‫از قاره شلوغ تا قاره سبز‬ ‫کاهش مخارج‬ ‫اولویت نخست دولت‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کاهش عجیب قیمت‬ ‫نفت حرکتی سیاسی‬ ‫و غیراقتصادی است‬ ‫اهرم تنبیهی برای خروج خودروهای فرسوده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بانک‌ها هوای صادرات را‬ ‫داشته باشند‬ ‫‪14‬‬ ‫فاینانسرقابتی‬ ‫موتور محرک ناوگان ریلی‬ ‫‪29‬‬ ‫صرفه صنایع معدنی‬ ‫با نیروگاه اختصاصی است‬ ‫افزایش صادرات کاال‬ ‫معطل همکاری عراقی‌ها‬ ‫مشتری؛چشموچراغبازار‬ ‫‪28‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حکومت قطعات‬ ‫بی‌کیفیت خودرو بر بازار‬ ‫از قدرت تغییر‬ ‫تا تغییر قدرت‬ ‫هادی حسینی‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاوروزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫‪2‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫‪ 7‬روزنامه در‪ 1‬روزنامه‬ ‫سازمان آگهی‌ها ‪88722732-3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مشتری‬ ‫باالی سر جا دارد‬ ‫توقف صادرات‬ ‫پشت سد تحریم‬ ‫کاهش تسهیالت‌دهی و تولید‬ ‫‪ 2‬زنجیره به‌هم پیوسته‬ ‫سونیا پوریامین‬ ‫خسرو کساییان‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪8‬‬ ‫رییساتاقبازرگانیاصفهان‬ ‫‪10‬‬ ‫استاد دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪30‬‬
‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫از قدرت تغییر‬ ‫تا تغییر قدرت‬ ‫بخش (‪)3‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاوروزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫صرف‌نظر از سرنوش��تی که نخس��تین شاه سلسله‬ ‫پهلوی به آن دچار ش��د‪ ،‬پرسش��ی ک��ه آزاردهنده هر‬ ‫ذهن تحلیلگری اس��ت‪ ،‬این است که تحقیر یک ملت‬ ‫تا بدان پایه که یک ش��اه با حمایت مستقیم خارجی‌ها‬ ‫بیاید و با عداوت مستقیم‌ش��ان ب��رود‪ ،‬بیش از هرچیز‬ ‫نشانه چه می‌توانست باشد؟! علی‌اکبر داور(*) که خود‬ ‫یکی از مهره‌های کلیدی شطرنج توسعه در ایران دوران‬ ‫پهلوی‌ها بود‪ ،‬در مقاله‌ای که با عنوان «بحران» ‪ 7‬سال‬ ‫پیش از تصدی پست «وزارت دارایی» به انتشار رسانده‬ ‫بود‪ ،‬پاس��خی داده که به نظر‪ ،‬مطلوب نظر رضاشاه نیز‬ ‫بوده است‪« :‬ملت فقیر به حکم طبیعت‪ ،‬محکوم به تمام‬ ‫این نکبت‌هاس��ت‪ ...‬اگر واقعا میل دارید اوضاع عمومی‬ ‫اصالح ش��ود‪ ،‬زندگان��ی اقتصادی را ت��ازه و نو کنید‪...‬‬ ‫خالصه به دنبال نان بروید‪ ،‬آزادی خودش دنبال ش��ما‬ ‫می‌آید!» باوری برآم��ده از ذهن برانگیخته غرب که از‬ ‫آبشخور اندیش��ه‌های ولتر‪ ،‬داروین‪ ،‬مارکس و اسمیت‬ ‫می‌نوش��ید و نس��خه‌ای را ب��رای ش��فای درد تاریخی‬ ‫ایران تجویز می‌کرد ک��ه گرچه در غرب به‌قدر کفایت‬ ‫جواب داده بود اما تجربه س��ال‌های بعد ایران نش��ان‬ ‫داد که بیماری این س��رزمین‪ ،‬ریش��ه‌دارتر از آن است‬ ‫ک��ه بتوان فقط به داروی اقتصاد‪ ،‬درمانش کرد؛ چراکه‬ ‫ثروت بادآورده نفت ک��ه بعدها به همت دکتر مصدق‪،‬‬ ‫مل��ی و روان��ه خزانه دول��ت ایران ش��د و در مقاطعی‪،‬‬ ‫ای��ران را در ردیف ثروتمندترین کش��ورهای منطقه و‬ ‫حت��ی دنیا ج��ای داد‪ ،‬عمال اما نتوانس��ت فقرزدایی را‬ ‫مترادف س��عادت ملی و ثروت و درآمد را هم‌ارز توسعه‬ ‫و پیشرفت کند و در نهایت آن پاسخ اقتصادی کامل را‬ ‫برای پرس��ش تاریخی ایران بیابد که داور از آن با واژه‬ ‫«نکب��ت» یاد کرده بود! پهل��وی دوم نیز که با کابوس‬ ‫سرنوش��ت پدر بر س��ریر س��لطنت جلوس کرده بود‪،‬‬ ‫ترجیح داد تا برای رفع هرنوع سوءتفاهم‪ ،‬الگوی توسعه‬ ‫امریکایی را جایگزین همتای آلمانی‌اش کند و با حذف‬ ‫دکتر مصدق از صحنه سیاس��ی قدرت‪ ،‬نه فقط دومین‬ ‫قربانی بزرگ مدیریت را از تاریخ توس��عه ایران بگیرد‪،‬‬ ‫بلکه پایان تفکر ایده‌پردازانی چون دکتر ش��اخت(**)‬ ‫آلمانی را نیز که از زمان پدر‪ ،‬مشاور اثرگذار توسعه در‬ ‫دول��ت ایران بود‪ ،‬اعالم کند و همزمان مراتب قدردانی‬ ‫خود را از مداخله مستقیم امریکا در توفیق کودتای ‪28‬‬ ‫مرداد سال ‪ 1332‬نیز ابراز دارد!‬ ‫با این‌وصف تش��کیل س��ازمان «برنام��ه و بودجه»‬ ‫ک��ه مهم‌تری��ن نهاد ایده‌پ��رداز و مدیریت توس��عه در‬ ‫نظام اداری ایران بود و س��ازمان «گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران» (ایدرو) که رهبر صنعتی بخش دولتی و‬ ‫بزرگترین س��رمایه‌گذار در پروژه‌هایی به‌شمار می‌رفت‬ ‫ک��ه خ��ارج از ت��وان اقتص��ادی و دانش فن��ی بخش‬ ‫خصوص��ی داخلی بودند و به‌واس��طه وجود آن‪ ،‬صنایع‬ ‫بزرگ و متوسط بسیاری در خاک این سرزمین روییده‬ ‫و رش��د کردند و نیز اح��داث کارخانه‌های ذوب‌آهن و‬ ‫نورد و‪ ...‬ازجمله گام‌های بلند صنعتی این دوره تاریخی‬ ‫محس��وب می‌ش��وند که بر دایره قدرت‪ ،‬نفوذ و گستره‬ ‫دولت مرکزی و اقتصاد دولتی نیز افزودند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫(*) از رجال سیاسی دوره رضاشاه (وزیر مالیه‪ ،‬وزیر‬ ‫معارف و وزیر عدلیه) و بنیانگذار دادگستری نوین ایران‬ ‫بود‪ .‬تأس��یس «اداره ثبت احوال»‪ ،‬تدوین «قانون ثبت‬ ‫اسناد»‪« ،‬قانون ثبت امالک»‪« ،‬قانون ازدواج و طالق»‬ ‫و تاسیس بیمه ایران از مهم‌ترین دستاوردهای او بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫(**) دکتر ش��اخت ( ‪ )Hjamar Schacht‬با نام‬ ‫کامل یالمار هوراس��ه گریلی ش��اخت‪ ،‬کمیسر مالی و‬ ‫رییس رایش بانک بین سال‌های ‪ ۱۹۳۳‬تا ‪۱۹۳۹‬م در‬ ‫آلمان نازی بود و دو بار نیز در دوران حکومت رضاشاه‬ ‫پهلوی و محمدرضا ش��اه پهلوی به ایران سفر کرد و به‬ ‫دولتمردان ایران��ی توصیه‌هایی برای بهبود اقتصاد این‬ ‫کشور ارائه داد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫انجام اقدامات بزرگ ایران‬ ‫برای تقریب مذاهب‬ ‫دس��تیار وی��ژه رییس‌جمه��وری در ام��ور اقوام و‬ ‫اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در میدان عمل اقدام��ات مهمی برای تقریب‬ ‫مذاهب انجام داده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت‌االسالم‬ ‫علی یونسی افزود‪ :‬تصویب قانون شوراها یکی از این‬ ‫اقدامات اس��ت که همه اهل س��نت را بر اداره شهر‬ ‫خود مس��لط کرد‪ .‬وی با اش��اره به تشکیل شوراهای‬ ‫حل اختالف گفت‪ :‬تش��کیل این شورا به معنای آن‬ ‫اس��ت که هزاران نفر از شخصیت‌های اهل سنت در‬ ‫اداره قضایی خود وارد ش��دند و البته اقدامات عملی‬ ‫فراوانی انجام شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار با رییس‌جمهور ونزوئال‪:‬‬ ‫کاهشعجیبقیمتنفتحرکتیسیاسیوغیراقتصادیاست‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اس�لامی دیروز (ش��نبه) در دی��دار نی��کالس مادورا‬ ‫رییس‌جمهوری ونزوئال‪ ،‬با تجلیل از مواضع و اقدامات‬ ‫ونزوئ�لا به‌ویژه در مقابله با رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬علت‬ ‫دش��منی جبهه اس��تکبار ب��ا ونزوئال را پافش��اری بر‬ ‫همی��ن مواض��ع ش��جاعانه و اثرگ��ذاری راهبردی در‬ ‫منطقه امریکای التین خواندند و خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫تصمیم قطعی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬ادامه و افزایش‬ ‫همکاری‌های همه‌جانبه با ونزوئالست‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در این دیدار از آقای هوگو‬ ‫چ��اوز رییس‌جمهوری فقید ونزوئال به‌عنوان دوس��ت‬ ‫خ��وب ایران یاد کردند و با اش��اره ب��ه روابط نزدیک‬ ‫دو کش��ور خطاب به آقای مادورا گفتند‪ :‬ش��ما نیز در‬ ‫دوره مس��ئولیت خود این همکاری‌ها را ادامه داده و با‬ ‫شجاعت بر مشکالت و توطئه‌های تحمیلی دشمنانتان‬ ‫فائق آمدید‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب همچنی��ن کاه��ش عجیب‬ ‫قیم��ت نف��ت در یک مدت کوتاه را حرکتی سیاس��ی‬ ‫و غیراقتصادی خواندند و افزودند‪ :‬دش��منان مشترک‬ ‫م��ا از نف��ت به‌عن��وان یک حربه سیاس��ی اس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د و به‌طور قطع در این کاهش ش��دید قیمت‬ ‫نفت نقش دارند‪ .‬ایش��ان با تایید توافقات انجام ش��ده‬ ‫می��ان روس��ای جمهور ای��ران و ونزوئال ب��رای مقابله‬ ‫هماهنگ با کاه��ش قیمت نفت خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫البته همکاری‌های دو کش��ور منحصر به مسائل نفتی‬ ‫نیس��ت و باید س��طح مبادالت و س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫میان دو کش��ور را که اکنون کمتر ازحد انتظار است‪،‬‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای در ادامه ب��ا تجلیل از‬ ‫مقاومت‪ ،‬مواضع و اقدامات ونزوئال در عرصه منطقه‌ای‬ ‫و بین‌المللی گفتند‪ :‬کشورهای امریکای التین درواقع‬ ‫عمق اس��تراتژیک ونزوئال هستند و آرمان‌های ونزوئال‬ ‫موجب بیداری بس��یاری از ملت‌های آن منطقه ش��د‪،‬‬ ‫که علت دش��منی امریکا با دول��ت و ملت ونزوئال نیز‬ ‫همین مسئله است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب در همین زمینه ب��ه مواضع‬ ‫بس��یار خوب دولت ونزوئال در جن��گ ‪ 51‬روزه غزه و‬ ‫همچنین س��خنان رییس‌جمهور ونزوئال در این دیدار‬ ‫اش��اره کردند و افزودند‪ :‬رژیم صهیونیس��تی در دنیا و‬ ‫به‌ویژه در میان ملت‌های منطقه ما‪ ،‬کاملا منفور است‬ ‫و مواضع شجاعانه شما علیه این رژیم‪ ،‬دوستان زیادی‬ ‫برای شما در بین ملت‌ها پدید خواهد آورد‪.‬‬ ‫ایش��ان همچنی��ن ب��ا آرزوی موفقیت ب��رای دولت‬ ‫ونزوئال‪ ،‬خطاب به آقای مادورا تاکید کردند‪ :‬شما جوان‬ ‫و برخ��وردار از ع��زم و اراده هس��تید و تصمیم قطعی‬ ‫تاکید روسای جمهوری ایران و ونزوئال بر گسترش همکاری‌ها‬ ‫توسعه روابط با کشورهای امریکای التین‬ ‫روسای جمهوری ایران و ونزوئال با اشاره به آرمان‌ها‪،‬‬ ‫منافع و راهبردهای مشترک دو کشور نسبت به مسائل‬ ‫جهان��ی‪ ،‬منطقه‌ای و دوجانبه‪ ،‬بر توس��عه و گس��ترش‬ ‫مناسبات اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی تهران‪ -‬کاراکاس‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫روحانی دیروز و در نشست مشترک با رییس‌جمهوری‬ ‫ونزوئال با اشاره به روابط صمیمی و راهبردی دو کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه روابط با کش��ورهای امری��کای التین از‬ ‫جمله ونزوئال‪ ،‬از سیاست‌های دولت یازدهم است‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با ابراز خرسندی از حضور «نیکالس‬ ‫م��ادورا» رییس‌جمه��وری ونزوئال در ته��ران‪ ،‬آمادگی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران را برای ص��دور کاال‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری در ونزوئال اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم با توافقات انجام‌شده در این سفر شاهد‬ ‫توس��عه تجارت و سرمایه‌گذاری‪ ،‬صادرات خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی‪ ،‬ایجاد صنایع دارویی‪ ،‬ادامه همکاری‌های‬ ‫دوجانبه در حوزه کشتی‌س��ازی و راه‌اندازی خط پرواز‬ ‫مشترک به منظور توسعه گردشگری باشیم‪.‬‬ ‫روحانی اظهار کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران می‌تواند‬ ‫در زمینه مسکن‪ ،‬راه‌سازی‪ ،‬صنعت و محصوالت غذایی‬ ‫و دارو‪ ،‬همکاری‌ه��ای الزم ب��ا ونزوئال ب��ه منظور رفع‬ ‫نیازهای این کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با تاکید بر اینکه در مسائل سیاسی‬ ‫و بین‌المللی‪ ،‬افکار و مواضع دو کشور نزدیک به یکدیگر‬ ‫است‪ ،‬خواستار همکاری‌های بیشتر دو کشور در عرصه‬ ‫س��ازمان‌های بین‌الملل��ی‪ ،‬نظیر س��ازمان ملل متحد و‬ ‫سازمان کشورهای غیرمتعهد شد‪ .‬دکتر روحانی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬همکاری تهران و کاراکاس در این س��ازمان‌ها به‬ ‫نفع منطقه خاورمیانه و امریکای التین است و در عرصه‬ ‫بین‌المللی نیز می‌تواند به استقرار امنیت و توسعه منجر‬ ‫س جمهوری با اش��اره به وضعیت بازار نفت‪،‬‬ ‫ش��ود‪ .‬ریی ‌‬ ‫گفت‪ :‬بدون تردید همکاری کشورهای همسو در اوپک‬ ‫می‌تواند ضم��ن خنثی‌کردن برنامه‌های برخی قدرت‌ها‬ ‫علی��ه اوپک‪ ،‬به تثبیت قیمت قابل قبول برای نفت‪ ،‬در‬ ‫سال جدید میالدی کمک کند‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬هر دو کشور با تروریسم و افراطی‌گری‬ ‫در جه��ان مخالف هس��تند و در جهت برقراری ثبات و‬ ‫امنیت در سراس��ر جهان به یکدیگ��ر کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری ب��ر تنظیم مبادالت مال��ی و بانکی و‬ ‫زمینه‌س��ازی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان‬ ‫دو کش��ور در نشست مس��ئوالن دوجانبه تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ونزوئال می‌تواند پایگاهی مناسب برای صدور کاال‬ ‫و خدمات ایران به امریکای التین باشد‪.‬‬ ‫دیدار کری با سلطان قابوس و ظریف تایید شد‬ ‫پایگاه وزارت خارجه امریکا گزارش کرد‪ :‬وزیر خارجه این کش��ور برای دیدار با‬ ‫س��لطان عمان به مونیخ و بعد از آن برای دیدار با همتای ایرانی خود به ژنو سفر‬ ‫خواهد کرد تا دیدار دوجانبه‌ای با محمدجواد ظریف داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬پایگاه اطالع‌رس��انی وزارت خارجه امریکا اعالم کرد که جان‬ ‫کری وزیر خارجه امریکا درصدد اس��ت روز شنبه به مونیخ سفر کند تا با سلطان‬ ‫قابوس سلطان عمان دیدار و گفت وگو کند‪.‬‬ ‫کری س��پس به احمدآباد (هند) س��فر می‌کند تا در نشس��ت س��رمایه‌گذاران‬ ‫بین‌المللی شرکت کند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی وزارت خارجه امریکا گزارش کرد که مدیران اجرایی امریکا‬ ‫و مبتکران این کشور قرار است در این سفر کری را همراهی کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬توقف بعدی وزیر خارجه امریکا‪ ،‬ژنو سوئیس است تا در‬ ‫آنج��ا با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امورخارجه ای��ران در ‪ 14‬ژانویه (‪ 24‬دی) دیدار‬ ‫کند‪ .‬وزارت خارجه امریکا گزارش کرد که کری درصدد است نشست دوجانبه‌ای‬ ‫را ب��ا ظریف برگزار کند تا قبل از دور بعدی مذاکرات هس��ته‌ای ایران و ‪ 5+1‬که‬ ‫قرار اس��ت روز ‪ 15‬ژانویه (‪ 25‬دی) برگزار ش��ود‪ ،‬به اعضای تیم مذاکره کننده‪،‬‬ ‫توصیه‌هایی ارائه کند‪ .‬روز ‪ 15‬ژانویه‪ ،‬کری به صوفیه (بلغارس��تان) س��فر خواهد‬ ‫کرد تا درباره طیفی از موضوعات از جمله همکاری امنیتی‪ ،‬تنوع انرژی و تجارت‬ ‫دو جانبه و روابط سرمایه‌گذاری با مقامات بلغار گفت‌وگو کند‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫میخایی��ل گورباچ��ف رییس‌جمه��وری اتح��اد‬ ‫ش��وروی سابق نسبت به پیامدهای تشدید تنش‌ها‬ ‫میان روس��یه و کش��ورهای اروپای��ی و حتی وقوع‬ ‫جنگ اتمی هشدار داد‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه اعالم ک��رد که در پی پایان‬ ‫خونی��ن گروگانگی��ری در پاریس‪ ،‬ب��اراک اوباما‪،‬‬ ‫رییس‌جمهوری امریکا روز جمعه ضمن حمایت از‬ ‫فرانس��ه قول هرگونه مساعدت در مبارزه با تهدید‬ ‫شبه نظامیان تندرو را داد‪.‬‬ ‫ب��ان کی مون‪ ،‬دبیر کل س��ازمان مل��ل با ابراز‬ ‫انزجار و تاس��ف از وقایع خش��ونت‌آمیز جاری در‬ ‫نق��اط مختلف جهان ب��ر این مس��ئله تاکید کرد‬ ‫که این خش��ونت‌ها را نباید به حس��اب اختالفات‬ ‫مذهب��ی و یا جنگ ادیان گذاش��ت چ��را که این‬ ‫خشونت‌ها جنایت علیه بش��ریت به‌شمار می‌روند‬ ‫که با طراحی‌های از پیش برنامه‌ریزی شده جریان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان «الحدیثه» عراق گفت که‬ ‫‪ 19‬داعش��ی در حمل��ه به منطق��ه «البوحیاه» در‬ ‫غرب استان االنبار به هالکت رسیدند‪.‬‬ ‫وزیر کشور اسپانیا گفت که دست‌کم ‪ 600‬شبه‬ ‫نظامی افراط‌گرا و وابس��ته به گروه‌های مس��لح و‬ ‫تروریستی از سوریه و عراق به اروپا بازگشته‌اند‪.‬‬ ‫مقام‌ه��ای امنیتی ع��راق اعالم کردن��د که دو‬ ‫بمب‌گ��ذاری جداگان��ه روز ش��نبه در خیابان‌های‬ ‫تج��اری در داخل و اطراف بغداد منجر به کش��ته‬ ‫شدن ‪ 8‬تن شد‪.‬‬ ‫س��ازمان ملل متح��د دیروز(ش��نبه) از موافقت‬ ‫طرف‌های درگیر در خشونت‌های لیبی با برگزاری‬ ‫دور جدی��دی از مذاکرات با ه��دف پایان دادن به‬ ‫بحران این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫موسس��ه اعتبارس��نجی امریکایی «فیچ» رتبه‬ ‫اعتبار س��رمایه‌گذاری روس��یه را به شدت کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫پلیس استانبول روز شنبه بمبی دست‌ساز را در‬ ‫مقابل یک مرکز خرید بزرگ در منطقه «باش��اک‬ ‫شهیر» استانبول کشف کرد‪.‬‬ ‫وزرای خارج��ه کش��ورهای ش��رق افریقا برای‬ ‫نخس��تین بار در ‪ 28‬سال گذشته در سومالی گرد‬ ‫هم آمدند تا درب��اره راه حل برقراری صلح در این‬ ‫کشور آشوب زده به تبادل نظر بپردازند‪.‬‬ ‫«ادوارد اس��نودن» پیمانکار سابق آژانس امنیت‬ ‫مل��ی امری��کا در آخری��ن افش��اگری خ��ود گفت‬ ‫ک��ه امریکا در عرصه س��ایبری و حم�لات هکرها‬ ‫آسیب‌پذیر است و س��امانه دفاعی الزم را در برابر‬ ‫چنین حمالتی ندارد‪.‬‬ ‫جنب��ش انصار اهلل (حوثی‌ها) ش��ب گذش��ته از‬ ‫دس��تگیری دو نفر از افراد قبیله ارحب که وابسته‬ ‫به گروه تروریستی القاعده بودند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫حی��در العب��ادی‪ ،‬نخس��ت وزی��ر ع��راق گفت‪:‬‬ ‫پاکس��ازی اس��تان االنبار از گروه‌های تروریستی‪،‬‬ ‫دروازه مهم آزادس��ازی س��ریع دیگر مناطق عراق‪،‬‬ ‫شروع بازگش��ت آوارگان و بازسازی این مناطق از‬ ‫لوث وجود تروریست‌های داعش است‪.‬‬ ‫ه��زاران معت��رض برزیلی به نش��انه اعتراض به‬ ‫افزایش قیمت بلیت اتوب��وس و مترو‪ ،‬عصر جمعه‬ ‫در خیابان‌های س��ائوپائولو و ریودوژانیرو تظاهرات‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حمالت سایبری س��ال‌های اخیر علیه صنایع و‬ ‫موسس��ات دولتی چین باعث شد دولت این کشور‬ ‫از تاس��یس یک موسس��ه جدید آم��وزش امنیت‬ ‫سایبری خبر دهد‪.‬‬ ‫مع��اون س��ابق رییس س��تاد مش��ترک ارتش‬ ‫صهیونیس��تی اعتراف کرد‪ :‬جنگ علیه غزه ضعف‬ ‫ب��زرگ اطالعات��ی و امنیتی ما به‌وی��ژه در ارزیابی‬ ‫قدرت و نیات طرف مقابل را ثابت کرد‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی نیز ادامه و افزایش همکاری‌هایی‬ ‫است که سال‌هاست بین دو کشور آغاز شده و استمرار‬ ‫و تقویت آنها به نفع هر دو کشور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دستاوردهای انقالب‬ ‫مدیون دفاع مقدس‬ ‫فرمانده کل سپاه پاس��داران گفت‪ :‬اگر امروز این‬ ‫همه برکات و دس��تاوردهای عظیم معنوی انقالب‬ ‫اس�لامی در دنیا نمایش داده می‌ش��ود‪ ،‬زمینه آن‬ ‫ایستادگی در دوران دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬سرلش��کر جعفری‬ ‫در نهمین س��الگرد یادبود ش��هدای عرفه و شهید‬ ‫کاظمی با بیان اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عزت‪ ،‬سربلندی و محبوبیت بی‌نظیری در بین همه‬ ‫آزادگان جهان دارد افزود‪ :‬باید در ابعاد دیگر انقالب‬ ‫مانند بُعد ظلم‌ستیزی‪ ،‬ایستادگی و عمل کنیم و در‬ ‫این بُعد نیز نگاهمان به فرامین رهبر معظم انقالب‬ ‫باشد که دلسوزانه دغدغه پیشبرد اهداف انقالب را‬ ‫دارند‪ .‬وی در بخش دیگری از س��خنانش به اوضاع‬ ‫سوریه و دسیسه‌های استکبار برای این کشور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در س��وریه همه دیدند که اس��تکبار‬ ‫چه کرد‪ ،‬فقط مانده بود لشکرکش��ی و نظام بش��ار‬ ‫اس��د را س��اقط کنند اما درک و فهم انقالبی مردم‬ ‫س��وریه مانع این کار شد و این درک و فهم انقالبی‬ ‫مدیون حرکت ظلم‌‌ستیزی انقالب اسالمی است که‬ ‫شهدای ما آن را رقم زدند‪.‬‬ ‫سیاست حمایت از تروریست‌ها‬ ‫در منطقه باید متوقف شود‬ ‫رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظ��ام گف��ت‪ :‬بای��د سیاس��ت حمایت از‬ ‫تروریست‌ها در منطقه که توسط بعضی از کشورهای‬ ‫غربی و منطقه‌ای انجام می‌شود متوقف شود‪ .‬علی‌اکبر‬ ‫والیت��ی دیروز در دیدار با وزیر امور خارجه قبرس در‬ ‫جمع خبرن��گاران اف��زود‪ :‬روابط دوجانبه و مس��ائل‬ ‫منطقه‌ای بررس��ی ش��د که دیدار مثبت و سازنده‌ای‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دیدگاه قبرس و ایران درباره مسائل‬ ‫عراق‪ ،‬فلسطین و لبنان بسیار به یکدیگر نزدیک است‪.‬‬ ‫والیت��ی گفت‪ :‬من از وزیر امور خارجه قبرس به‌دلیل‬ ‫حمایت‌ش��ان از مقاوم��ت مردم غ��زه در برابر تهاجم‬ ‫صهیونیست‌ها‪ ،‬تش��کر کرده‌ام‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران و‬ ‫قبرس اشتراک نظر داشته‌اند که باید سیاست حمایت‬ ‫از صهیونیس��ت‌ها در منطقه متوقف شود؛ چرا که ما‬ ‫آثار آن را امروز فراتر از منطقه می‌بینیم که به جاهای‬ ‫دیگر از جمله به فرانسه س��رایت کرده است‪ .‬والیتی‬ ‫افزود‪ :‬بابت آنچه در فرانس��ه اتفاق افتاد متاسفم و ما‬ ‫این حرکات تروریستی را محکوم می‌کنیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ف��رق نمی‌کند کش��تن انس��ان‌های بی‌گناه‪ ،‬چه‬ ‫در منطقه خاورمیانه و منطقه غرب آس��یا و ش��مال‬ ‫افریقا باش��د و چه در اروپا یا ه��ر کجای دیگر؛ نفس‬ ‫تروریس��م از نظر جمهوری اس�لامی محکوم اس��ت‬ ‫و باعث تاس��ف اس��ت که تعدادی از مردم بی‌گناه به‬ ‫دست تروریست‌ها در فرانسه کشته شده‌اند‪ .‬این‪ ،‬باید‬ ‫یک هشداری باشد برای آن دسته از کشورهای غربی‬ ‫و کشورهای منطقه که از تروریست‌ها به‌طور مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم حمایت کرده‌ان��د‪ .‬والیتی اضافه کرد‪:‬‬ ‫زمانی که ش��عله پلید تروریس��م بلند و تقویت شود‪،‬‬ ‫دامنش به سراس��ر دنیا کشیده می‌شود و حتی دامن‬ ‫آن کسانی که حامی تروریست‌ها بودند را می‌گیرد‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اهرم‌های تنبیهی برای خروج خودروهای فرسوده‬ ‫فاینانس رقابتی؛ موتور محرک ناوگان ریلی‬ ‫حجم تولید در بخش صنعت‪ ،‬کمتر از سال ‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در راستان تدوین احکام پیشنهادی بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در برنامه ششم انجام شد‬ ‫سازماندهی ‪ 5‬کارگروه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده‪ -‬گ�روه صنعت‪:‬‬ ‫برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه کشور در‬ ‫حالی در مراحل تدوین به س��ر می‏برد که‬ ‫هنوز یک‌س��ال تا پای��ان برنامه پنجم باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬برنامه‏ای که به سبب انتزاعی‬ ‫بودن و ناکارآم��دی در بخش‏های مختلف‬ ‫به‏وی��ژه بخش اقتصاد هم��واره زیر تیغ نقد‬ ‫کارشناس��ان قرار داش��ت‪ .‬برای تدوین این‬ ‫برنام��ه و کارآمد ک��ردن آن‪ ،‬دولت یازدهم‬ ‫تمام��ی وزارتخانه‏ها را برای بررس��ی دقیق‬ ‫ای��ن موضوع بس��یج ک��رده اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به‏عنوان متولی‬ ‫بخش پیشروی اقتصاد کشور‪ ،‬از فعال‏ترین‬ ‫وزارتخانه‏ها در تدوین این برنامه به ش��مار‬ ‫م��ی‏رود‪ .‬حضور نمایندگان ای��ن وزارتخانه‬ ‫در ‪18‬شورا از ‪ 29‬شورای برنامه‏ریزی برای‬ ‫تدوین برنامه ششم گواهی بر این مدعاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نعم�ت‏زاده‪ ،‬ریی�س ‪ 3‬ش�ورای‬ ‫برنامه‏ریزی‬ ‫محس��ن اتابک��ی‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر‬ ‫سیاس��تگذاری و‬ ‫برنامه‌ری��زی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫درباره آخرین‬ ‫تجارت در گفت‏وگو با‬ ‫عملکرد این وزارتخانه در باره برنامه ششم‬ ‫توس��عه کشور گفت‪ :‬از ماه‏ها پیش از سوی‬ ‫معاون��ت برنامه‏ری��زی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫ریاس��ت‏جمهوری ستادی تشکیل شد و در‬ ‫آن ستاد از نمایندگان دستگاه‏های اجرایی‬ ‫دعوت ب ‏ه عمل آمد‪ .‬حسین ابویی مهریزی‪،‬‬ ‫معاون طرح و برنامه این وزارتخانه به‏عنوان‬ ‫نماین��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫این ستاد حضور دارد‪.‬‬ ‫اتابکی افزود‪ :‬معاونت برنامه‏ریزی و نظارت‬ ‫راهب��ردی ریاس��ت‏جمهوری‪ 29 ،‬ش��ورای‬ ‫برنامه‏ریزی تش��کیل داده ک��ه از این تعداد‬ ‫ش��ورا‪ 18 ،‬ش��ورای برنامه‏ریزی در ارتباط‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار دارد‪ .‬از این ‪ 18‬ش��ورا‬ ‫نی��ز‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ‪3‬‬ ‫شورا‪ ،‬به‏عنوان رییس شورا حضور دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‌‪ :‬ش��ورای صنعت و معدن‪،‬‬ ‫ش��ورای خدمات مالی و بازرگانی و شورای‬ ‫تج��ارت خارجی و روابط اقتصاد بین‏الملل‪،‬‬ ‫ش��وراهایی هستند که ریاست آنها بر عهده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪15 :‬شورای‬ ‫باقیمان��ده ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت متول��ی آن اس��ت عبارتن��د از؛‬ ‫برنامه‏ری��زی آموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‪،‬‬ ‫که آنچه نوش��ته می‌ش��ود در عمل اجرایی‬ ‫نمی‌شود‪ .‬این معضل نه تنها در سطح ملی‬ ‫بلک��ه در داخ��ل بنگاه‌ه��ای اقتصادی چه‬ ‫صنعتی و چه غیرصنعتی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ساس��انی تصریح کرد‪ :‬دلی��ل آن به این‬ ‫بازمی‌گردد که قابلیت‌ها و توانایی‏های الزم‬ ‫در نیروی‌انسانی وجود ندارد درحالی‏که این‬ ‫اهداف باید توسط افراد توانمند و متخصص‪،‬‬ ‫اجرا و پیاده ش��ود‪ .‬در این زمینه به مدیران‬ ‫توانمن��د و متخصص��ان و کارشناس��ان‬ ‫این‏چنینی نیاز داریم‪ ،‬اما متاس��فانه افراد و‬ ‫مدیران در چند سال اخیر برای این‌منظور‬ ‫آموزش داده نشده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه شش�م مبتن�ی ب�ر اقتص�اد‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫ان��رژی‪ ،‬حمل‏ونقل‪ ،‬برنامه‏ریزی ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬برنامه‏ریزی کش��اورزی‪،‬‬ ‫برنامه‏ری��زی آب‪ ،‬ش��ورای سیاس��ت‬ ‫خارجی‪ ،‬تعامالت منطق��ه‏ای و بین‏المللی‪،‬‬ ‫سیاس��تگذاری پول��ی و ارزی‪ ،‬رش��د‪،‬‬ ‫س��رمایه‏گذاری و اشتغال‪ ،‬ش��ورای توسعه‬ ‫مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهبود‬ ‫محیط فضای کسب‏وکار‪ ،‬ارتقای بهره‏وری‪،‬‬ ‫آمای��ش‪ ،‬توس��عه منطقه‏ای و س��اماندهی‬ ‫داده‏های مکانی‪ ،‬برنامه‏ریزی محیط زیست‬ ‫و برنامه‏ریزی توس��عه روستایی و عشایری‬ ‫و توانمندس��ازی گروه‏های کم‏درآمد‪ .‬باقی‬ ‫شوراها نیز توسط وزاری دیگر کابینه دولت‬ ‫یازدهم اداره می‏شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوی�ن احکام پیش�نهادی ت�ا پایان‬ ‫بهمن ماه‬ ‫مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پیش‏بینی‬ ‫ک��رد ت��ا آخ��ر بهمن‏م��اه امس��ال احکام‬ ‫پیش��نهادی تدوین ش��ده و برای تایید به‬ ‫هی��ات دولت ارائه ش��ود و اف��زود‪ :‬به نظر‬ ‫می‏رس��د تا اواخ��ر اردیبهش��ت‏ماه نیز این‬ ‫برنام��ه از س��وی هیات دول��ت به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه ش��ود و تا شهریورماه‬ ‫سال آینده توسط مجلس به تصویب برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ازماندهی ‪5‬کارگروه‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫ای��ن زمینه بیان کرد‌‪ :‬در ای��ن وزارتخانه ‪5‬‬ ‫کارگ��روه ب��ا عنوان‏های تولی��دات صنعتی‬ ‫و معدنی‪ ،‬توس��عه س��رمایه‏های انس��انی‪،‬‬ ‫س��رمایه‏گذاری و تامی��ن مال��ی‪ ،‬تجارت و‬ ‫تلفیق و تنظیم الیحه برنامه ششم در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشکیل شده است‬ ‫که هر کدام از این کارگروه‏ها توس��ط یکی‬ ‫از معاونان که بیشترین ارتباط را با کارگروه‬ ‫مورد نظر دارد‪ ،‬هدایت می‏شود‪.‬‬ ‫اتابکی اظهار کرد‪ :‬بنا بر برنامه‏ریزی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬مقرر شده اس��ت که تا پایان دی‏ماه‬ ‫‪ 4‬گ��روه مورد نظ��ر‪ ،‬نظرات خ��ود را برای‬ ‫کارگروه تلفیق ارسال کنند تا مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد و در جلس��ه معاونان توسط وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمع‏بندی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وابس�تگی اح�کام بخش�ی صنعت به‬ ‫محیط فرابخشی‬ ‫پی��ش از این نیز حس��ین ابویی‌مهریزی‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫گفته بود‪:‬‬ ‫و تجارت در گفت‌وگ��و با‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از اقتصاد ایران را در دس��ت دارند‪ .‬مس��لما‬ ‫احکام بخش��ی برای توس��عه ای��ن بخش‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت‪ ،‬بهبود فضای کس��ب‌وکار‪،‬‬ ‫رقابت‌پذی��ر ش��دن‪ ،‬توس��عه ص��ادرات‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری داخل��ی و خارج��ی و‪ ...‬در‬ ‫توسعه اقتصادی کشور موثر است‪.‬‬ ‫ابویی‌مهری��زی با تاکید ب��ر اینکه بخش‬ ‫صنعت و معدن در اقتصاد کش��ور بس��یار‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬احکام بخشی‬ ‫صنع��ت به محیط فرابخش��ی نیز وابس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬قوانین‪ ،‬تامین مالی و زیرساخت‌ها‪،‬‬ ‫آم��وزش عالی و تحقیقات‪ ،‬تامین انرژی و‪...‬‬ ‫اثر مس��تقیم روی این بخش دارند‪ .‬به این‬ ‫دلیل در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کش��ور‬ ‫توجه ویژه‌ای به این بخش شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در فرآیند‪ ،‬س��اختار و مس��یر‬ ‫تدوین برنامه شش��م توسعه کشور‪ ،‬جایگاه‬ ‫بخش‌های مختلف به‌وی��ژه بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مناس��ب دیده شده است‪.‬‬ ‫ب��ه لحاظ محتوا نی��ز وزارتخان��ه با تمامی‬ ‫ذی‌نفع��ان از جمل��ه دس��ت‌اندرکاران‪،‬‬ ‫پیش‌بینی رشد ‪4‬درصدی صنعت در زمستان‬ ‫مه�ر‪ -‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به برنامه دولت برای کاهش فروش‬ ‫نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور‪ ،‬گفت‪ :‬رشد‬ ‫اقتصادی ‪ 4‬درصدی ب��رای بخش صنعت در‬ ‫‪3‬ماه چهارم امس��ال محتمل اس��ت‪ .‬حسین‬ ‫ابویی‏مهری��زی افزود‪ :‬براس��اس برنامه دولت‬ ‫برای خروج از رکود بخش صنعت کشور‪ ،‬رشد‬ ‫تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش‬ ‫واحده��ای تولیدی پیش‏بینی ش��ده که البته‬ ‫ای��ن امر‪ ،‬بدون تزریق نقدینگی جدید ب��ه اقتصاد‪ ،‬پیگیری‬ ‫می‏ش��ود تا منجر به افزایش تورم نشود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬براس��اس همین برنامه‏ریزی و در‬ ‫کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی‪ ،‬به نظر می‏رسد‬ ‫این تحریک تقاضا هم در داخل و هم در بازارهای بین‏المللی‬ ‫باید نس��بت به کاالهای ایرانی انجام ش��ود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫صادرات غیرنفتی و رونق آن در دس��تور کار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار گرفته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫‪ 82‬درصد صادرات ایران تنها به ‪ 10‬کش��ور انجام می‌شود‪،‬‬ ‫نشان می‏دهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچک شده است‪،‬‬ ‫در حالی‌که در گذشته ایران دستکم ‪ 30‬بازار‬ ‫را در اختیار داش��ت‪ ،‬بنابراین باید این حصار‬ ‫و تحریم را بش��کنیم و با حف��ظ منافع ملی‪،‬‬ ‫ب��ه بازارهای جدید دس��ت یابیم‪ .‬ابویی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش‏بینی جدی��د وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫و تج��ارت این اس��ت ک��ه در ‪ 3‬م��اه چهارم‬ ‫س��ال‌جاری‪ ،‬رش��د بخش صنعت به ‪ 4‬درصد‬ ‫برسد‪ ،‬این در حالی است که همواره نرخ رشد‬ ‫این بخش‪ ،‬بیش��تر از کل اقتصاد اس��ت‪ .‬وی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬البته در مجموع‪ ،‬بخش صنعت و معدن کش��ور‪،‬‬ ‫پیشران رشد اقتصادی است‪ .‬این در حالی است که سال‌های‬ ‫گذشته زمانی‌که رشد اقتصادی صنعت ‪ 12‬درصد ثبت شد‪،‬‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور ‪ 8‬درصد به ثبت رسید‪ .‬در ‪3‬ماه اول‬ ‫امس��ال نیز که رش��د اقتصادی به ‪ 4/6‬درصد رس��ید‪ ،‬رشد‬ ‫بخش صنعت و معدن حدود ‪10/8‬درصد بود‪ .‬به گفته ابویی‪،‬‬ ‫‌شاخص قیمت تولید‌کننده همیشه پایین‌تر از تورم است‪ .‬به‬ ‫هر حال‪ ،‬دولت هدف‌گذاری کرده اس��ت که س��ال ‪ 93‬رشد‬ ‫اقتصادی مثبت باش��د‪ ،‬بنابراین با توجه به این موضوع نرخ‬ ‫رشد صنعت به‌طور متعارف به ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫معاونان‪ ،‬مشاوران‪ ،‬مدیران وزارتخانه‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬انجمن‌ها و تش��کل‌ها آن را تهیه‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬این معاون وزیر پیش از این‬ ‫نیز در اظهارنظری گفته بود‪ :‬برنامه راهبردی‬ ‫ای��ن وزارتخانه با تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تدوین ش��ده و برنامه ششم نیز تا‬ ‫خرداد سال آینده به مجلس ارائه می‌شود و‬ ‫پس از تصویب مجلس‪ ،‬بودجه سال ‪ ۹۵‬کل‬ ‫کشور منطبق بر برنامه ششم خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرک�ز ب�ر تولی�د صادرات‏گ�را در‬ ‫برنامه ششم‬ ‫حس��ین ساس��انی‪،‬‬ ‫ریی��س کارگ��روه‬ ‫پای��دار‬ ‫توس��عه‬ ‫فرهنگستان علوم نیز‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به ضرورت‌های مورد توجه در این‬ ‫برنامه گفت‪ :‬این بدیهی است اگر بخواهیم‬ ‫رش��د و توس��عه داش��ته باش��یم باید روی‬ ‫صنعت تمرکز بیش��تری کنیم‪ ،‬زیرا تجربه‬ ‫تمامی کشورهای توسعه‌یافته در دنیا نشان‬ ‫می‌دهد که کشورهایی دارای تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی و ثروت ملی بیش��تری هس��تند و‬ ‫مردم نیز در رفاه اجتماعی به س��ر می‌برند‬ ‫که تمرکز آنها روی صنعت بوده و از طریق‬ ‫صادرات تولید صنعت باکیفیت به بازارهای‬ ‫جهانی فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم‬ ‫کرده‌اند‪ .‬این کشورها به این ترتیب و از این‬ ‫طری��ق می‌توانند برای خ��ود ارزش‌افزوده‬ ‫ایج��اد کنن��د و درآمده��ای مل��ی خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬ساس��انی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که بندهای مندرج در برنامه ششم‬ ‫تا چه اندازه می‌تواند کارآیی داش��ته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه نگرانی‌هایی میان جامعه‬ ‫نخبه و کارشناسان در این زمینه وجود دارد‬ ‫وحی��د ش��قاقی‪،‬‬ ‫اقتص��اددان و عض��و‬ ‫بنیاد نخبگان کش��ور‬ ‫نی��ز پی��ش از این با‬ ‫بی��ان اولویت‌های در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای تدوین برنامه ششم‬ ‫توس��عه کش��ور در بخش صنعت گفته بود‪:‬‬ ‫برنامه شش��م توسعه کشور در حوزه اقتصاد‬ ‫مقاومتی ورود کرده و محور اصلی آن درونزا‬ ‫کردن اقتصاد کشور اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت باید تولی��د داخلی و در‬ ‫کنترل گرفت��ن و ثبات قیمت کاالهایی که‬ ‫واقعا آسیب‌پذیرند را بیشتر کند‪ .‬از سویی به‬ ‫عقی��ده من بای��د در تدوین ای��ن برنامه در‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬دانش‌بنیان کردن بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی و های‌ت��ک را در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫وی با پیش��نهادی در جه��ت پررنگ کردن‬ ‫جایگاه صنای��ع کوچک افزود‪ :‬مورد دیگری‬ ‫ک��ه باید در برنامه شش��م ب��ه آن به‌صورت‬ ‫جدی‌ت��ر پرداخته ش��ود‪ ،‬کس��ب‌وکارهای‬ ‫کوچک و متوسط هستند‪ .‬متاسفانه در چند‬ ‫سال اخیر در حوزه اس‌ام‌ای‌ها آسیب جدی‬ ‫دیده‌ایم و باید برنامه‌ای داشته باشیم تا این‬ ‫صنایع را تقویت کنی��م‪ .‬برنامه‌هایی که در‬ ‫ح��وزه اس‌ام‌ای‌ه��ا تدوین می‌ش��ود باید با‬ ‫محور دانش‌بنیان باشد‪ .‬پیش از این چنین‬ ‫نگاهی در این حوزه وجود نداش��ت و اکنون‬ ‫زمان آن اس��ت که ب��ه این مس��ئله توجه‬ ‫ویژه‌ای ش��ود‪ .‬ب��ا توجه به اظه��ار نظرهای‬ ‫مس��ئوالن و کارشناسان به نظر می‏رسد به‬ ‫س��بب بررس��ی همه‏جانبه‏ای که به تدوین‬ ‫برنامه شش��م توسعه کش��ور منجر شده و‬ ‫کارگروه‏ه��ای متعددی ک��ه در این زمینه‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬بتوانیم برنامه‏ای‬ ‫دقیق و کاربردی برای توس��عه کش��ور در‬ ‫پیش داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪۶‬هزار میلیارد ریال برای مناطق کمتر برخوردار‬ ‫فارس‪-‬سیدصفدر حسینی‪،‬‬ ‫رییس هیات عامل صندوق‬ ‫توس��عه ملی گف��ت‪۶ :‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال ب��ه مناب��ع‬ ‫صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫توس��عه اس��تان‌های کمتر‬ ‫برخوردار کش��ور اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ای��ن رق��م ع�لاوه ب��ر اعتب��ارات‬ ‫تخصیص‌یافته در امسال است‪ .‬رییس‬ ‫هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن رقم به منظ��ور توجه بیش��تر به‬ ‫تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫و تعاون��ی و به‌منظ��ور تقوی��ت توازن‬ ‫منطقه‌ای‪ ،‬به مناط��ق کمتر برخوردار‬ ‫تعلق می‌گیرد‪ .‬به گفته صفدر حسینی‪،‬‬ ‫اس��تان‌های آذربایج��ان غرب��ی‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫لرس��تان‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کرمانش��اه و‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د‬ ‫ازجمل��ه ای��ن اس��تان‌ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی از تغیی��ر در رویک��رد‬ ‫صن��دوق ب��ه شناس��ایی‬ ‫مناط��ق مح��روم خبر داد‬ ‫و اف��زود‪ :‬از ای��ن پ��س در‬ ‫چارچوب سیاس��ت توازن‬ ‫منطقه‏ای‪ ،‬همه شهرهای این استان‌ها‬ ‫و درواق��ع همه اس��تان ج��زو مناطق‬ ‫محروم به‌ش��مار می‌روند و تس��هیالت‬ ‫صندوق توس��عه ملی با شرایط ویژه به‬ ‫آنها تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل صندوق توس��عه‬ ‫ملی اظهار کرد‪3 :‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی‬ ‫در بخش صنعت‪ ،‬معدن و گردش��گری‬ ‫و ‪ ۳۰۰۰‬میلی��ارد ریال نی��ز به بخش‬ ‫کشاورزی تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه‏ریزی‬ ‫رکن اساسی‬ ‫فعالیت تولیدی‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل‏آبادی‬ ‫رییسخانهصنعت‪،‬معدنوتجارتایران‬ ‫برنامه‏ریزی و پیش‏بینی بودجه برای هر تولیدکننده‬ ‫رکن اساسی فعالیتش به‌شمار می‌رود‪ ،‬اما ممکن است‬ ‫به س��بب مس��ائل بیرونی و مدیریت نک��ردن بحران‬ ‫مشکالتی را بر سر راه خود تجربه کند‪ .‬در تشریح این‬ ‫مش��کالت می‏توان به کمبود نقدینگی در پایان سال‬ ‫اشاره کرد‪ .‬مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫که از کمبود نقدینگی آنها ناشی می‏شود‪ ،‬در نیمه دوم‬ ‫س��ال به سبب تسویه حس��اب‏ها با سازمان‏های دیگر‬ ‫مانند س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫و مواردی از این دس��ت تش��دید می‏شود‪ .‬هرچند که‬ ‫یک ط��رح تولیدی زمانی که ب��رای فعالیت‏های خود‬ ‫برنامه‏ری��زی می‏کند برای پایان س��ال نیز پیش‏بینی‬ ‫نقدینگی خواهد داش��ت‪ ،‬اما به هر صورت مسائلی که‬ ‫در چندس��ال اخیر گریبان تولید را گرفته و مشکالت‬ ‫بی‏ش��ماری را در رابط��ه با تامین نقدینگی از س��وی‬ ‫بانک‌ه��ا‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز و بی‏ارزش ش��دن پول ملی‬ ‫و‪ ...‬پدی��د آورده‪ ،‬بی‏نظمی را در پیش‏بینی برنامه‏های‬ ‫صنعتگران به وجود آورده اس��ت‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬گردش‬ ‫مالی برای پرداخت حقوق نیروی کار‪ ،‬حرکت به سوی‬ ‫تعطی�لات ‪ 15‬روزه نوروزی که تقریبا کل کش��ور در‬ ‫تعطیلی به س��ر می‏برد و سرویس‏دهی خطوط تولید‬ ‫در اس��فندماه می‏توان��د به کاهش رش��د تولید منجر‬ ‫شود‪ .‬در مقابل شادابی نیروی انسانی پس از تعطیالت‬ ‫نوروز‪ ،‬اتمام س��رویس‏دهی خ��ط تولید و آمادگی آنها‬ ‫و همچنی��ن فعالیت بهتر کارخانه‏ها در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال سبب می‏ش��ود تا این نیمه با رشد تولید همراه‬ ‫باش��د‪ .‬یکی از محصوالتی که عموما در نیمه نخست‬ ‫س��ال با رش��د تولید همراه اس��ت‪ ،‬مصالح ساختمانی‬ ‫اس��ت‪ .‬مصالح س��اختمانی در نیمه نخس��ت سال به‬ ‫دلیل رابطه مس��تقیم با فصل گرما بازار پررونقی را به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬زیرا ساختمانی که از سفت‏کاری درآمده‪،‬‬ ‫کار خود را برای نازک‏کاری به فصل زمس��تان موکول‬ ‫نمی‏کند‪ .‬صنایع کاش��ی‪ ،‬س��یمان و صنایع وابسته به‬ ‫این صنعت پیشرو همگی در فصل نخست سال تجربه‬ ‫رون��ق را خواهند داش��ت‪ ،‬اما این ام��ر را نمی‏توان به‬ ‫تمام��ی تولیدات صنعتی تعمیم داد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫اگر بخواهیم نگاهی به بهره‏برداری واحدهای صنعتی‬ ‫ایجادی در کش��ور داشته باشیم‪ ،‬مش��اهده می‏کنیم‬ ‫که عموما روزه��ای ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن‏ماه که اعیاد ملی‬ ‫کش��ور محسوب می‏شود و روزهای ویژه انقالب است‪،‬‬ ‫برای بهره‏برداری واحدهای صنعتی ایجادی از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان انتخاب می‏ش��ود‪ .‬ای��ن انتخاب مزیت‬ ‫دیگ��ری نیز به همراه دارد‪ .‬ای��ن اعیاد نزدیک به آخر‬ ‫س��ال بوده و بهره‏برداری در این مدت‪ ،‬آغاز به کار در‬ ‫ابتدای س��ال آینده را ب ‏ه همراه خواهد داشت‪ .‬یکی از‬ ‫دالی��ل دیگر اتمام پروژه‏های صنعتی و به بهره‏برداری‬ ‫رس��اندن آنه��ا تا پایان س��ال به ای��ن بازمی‏گردد که‬ ‫تولیدکنن��دگان نمی‏خواهن��د ب��ا آغاز س��ال جدید‪،‬‬ ‫ب��ار مالی اضاف��ی را به دوش بکش��ند و قصد دارند تا‬ ‫پایان س��ال هر چه س��ریع‌تر پروژه‏های خود را به ثمر‬ ‫برس��انند‪ ،‬زیرا همه می‏دانیم که تورم در سال جدید‪،‬‬ ‫افزای��ش قیمت مواد اولیه و کاالها و مواد واس��طه‏ای‬ ‫و ‪ ...‬امری اجتناب‏ناپذیر و غیرقابل پیش‏بینی اس��ت‪.‬‬ ‫به ای��ن خاطر می‏توان گفت با نگاهی منطقی به روند‬ ‫فعالیت واحدهای صنعتی پیش‏بینی رفتار آنها دور از‬ ‫ذهن نخواهد بود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪ ۴‬هزار فقره طرح‌ صنعتی‬ ‫با پیشرفت بیش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫ش�اتا‪ -‬آمار منتشرش��ده از ‪۸‬ماه امسال نشان‬ ‫می‌دهد ‪۴‬هزار و ‪ ۱۴۵‬طرح صنعتی با پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد در سراس��ر کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در دوره زمان��ی م��ورد مطالع��ه از‬ ‫میان طرح‏های صنعتی یادشده به ترتیب استان‬ ‫اصفهان ب��ا ‪ ۵۵۸‬فقره‪ ،‬اس��تان مرکزی با ‪۳۰۸‬‬ ‫فقره‪ ،‬اس��تان آذربایجان ش��رقی ب��ا ‪ ۲۸۰‬فقره‪،‬‬ ‫اس��تان گیالن با ‪ ۲۲۶‬فقره‪ ،‬اس��تان مازندران با‬ ‫‪ ۲۱۴‬فقره و اس��تان فارس ب��ا ‪ ۲۰۸‬فقره دارای‬ ‫بیشترین طرح صنعتی در آستانه افتتاح هستند‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش در ‪۸‬ماه امسال از میان ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۴۵‬فقره طرح صنعتی با پیش��رفت فیزیکی‬ ‫بین ‪ ۸۰‬ت��ا ‪۱۰۰‬درصدی با تفکیک فعالیت‏های‬ ‫تخصصی صنعت��ی به ترتیب محص��والت کانی‬ ‫غیرفلزی ب��ا یک‌هزار و ‪ ۱۰۴‬فق��ره‪ ،‬محصوالت‬ ‫غذای��ی و آش��امیدنی با ‪ ۵۶۲‬فق��ره‪ ،‬محصوالت‬ ‫الس��تیک و پالستیک با ‪ ۳۹۰‬فقره‪ ،‬ساخت مواد‬ ‫و محصوالت ش��یمیایی با ‪ ۳۰۸‬فقره و س��اخت‬ ‫ماش��ین‏آالت و تجهی��زات با ‪ ۲۲۳‬فق��ره دارای‬ ‫بیش��ترین فراوانی از نظر ن��وع فعالیت صنعتی‬ ‫هستند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫حکومت قطعات‬ ‫بی‌کیفیت خودرو‬ ‫بر بازار‬ ‫‪4‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫تک خبر‬ ‫کاهش تعداد خودرو‌های‬ ‫تک سرنشین‬ ‫خب�ر خ�ودرو ‪ -‬کمال‌الدین پیرم��وذن‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رییسه فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در هفته‌های آینده فراکس��یون محیط‌زیست و‬ ‫توسعه پایدار مجلس با سازمان حفاظت محیط‌زیست و‬ ‫شهرداری تهران درباره راهکارهای رفع مشکل آلودگی‬ ‫هوای تهران جلس��اتی را برگزار خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البت��ه دولت نیز طرح��ی را در قالب الیحه هوای پاک‬ ‫پیشنهاد داد ‌ه که نهایی کردن آن نیاز به نشست با دو‬ ‫س��ازمان تاثیر‌گذار حفاظت محیط زیست و شهرداری‬ ‫ته��ران دارد‪ .‬پیرموذن تصریح ک��رد‪ :‬برخی از طرح‌ها‬ ‫و لوای��ح و قوانین��ی را دولت و همچنی��ن نمایندگان‬ ‫پیشنهاد داده بودند ازجمله کاهش مدت زمان معاینه‬ ‫فنی خودروها و همچنین پیشنهاد‌هایی درباره کاهش‬ ‫تعداد خودروهای تک‌سرنشین که‌بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به کند بودن روند خروج اسقاطی‌ها از چرخه حمل‌ونقل تاکید کردند‬ ‫اهرم‌های تنبیهی برای خروج خودروهای فرسوده‬ ‫هادی حسینی‬ ‫درحال‌حاضر واردات لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی‬ ‫در بازار افزایش یافته و حکومت قطعات تقلبی در بازار‬ ‫لوازم یدکی خودرو باعث ش��ده تا مردم با مش��کالت‬ ‫فراوانی مواجه ش��وند‪ .‬این درحالی اس��ت که مجلس‬ ‫در این‌ب��اره این آمادگی را دارد تا اگر مش��کل قانونی‬ ‫در زمین��ه برخورد با عرضه‌کنن��دگان لوازم بی‌کیفیت‬ ‫و تقلبی وجود داش��ته باشد‪ ،‬قوانین و مقررات موجود‬ ‫را اص�لاح یا قانون جدید تصویب کند‪ .‬نتایج بررس��ی‬ ‫ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران در زمینه‬ ‫کاهش رضایت‌مندی مش��تریان از خودروهای داخلی‬ ‫نش��ان می‌دهد خدمات پس از فروش به معنای واقعی‬ ‫کلمه در ایران تعریف نشده و به همین دلیل نارضایتی‬ ‫مردم در بیش��تر بخش‌ها مش��هود است؛ بر این اساس‬ ‫موسس��ه اس��تاندارد باید برای متخلفان بازار قطعات‬ ‫خودرو پرونده تش��کیل دهد و آنها را به دادگاه معرفی‬ ‫کند‪ .‬باید توجه کرد که با شعار و انتشار آمار نمی‌توان‬ ‫سطح کیفی خودروها را ارتقا داد از این رو سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد نباید فقط به ارائه گزارش بسنده کند بلکه‬ ‫باید متخلفان را به دس��تگاه‌های اجرایی معرفی کرده‬ ‫تا با آنها برخورد قانونی انجام ش��ود‪ .‬این در ش��رایطی‬ ‫اس��ت که در کشور ما بررسی‌ها در مورد برخی مسائل‬ ‫انجام می‌ش��ود اما منتج به نتیجه نمی‌شود و این یکی‬ ‫از اش��کاالت سیستم نظارتی و اجرایی کشور است که‬ ‫باید اصالح شود‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه ب��ه افزایش قیمت که در چند س��ال‬ ‫اخی��ر با آن رو به رو هس��تیم و فش��ار مضاعفی که بر‬ ‫خری��دار تحمیل می‌ش��ود‪ ،‬باید ارائ��ه خدمات پس از‬ ‫فروش هم‌گام با آن ارتقا یابد و مدیران صنعت خودرو‬ ‫و مس��ئوالن ذی‌ربط به ای��ن موضوع توجه ویژه کنند‪.‬‬ ‫وج��ود قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی خودرو یکی‬ ‫از مسائلی است که مردم را با مشکالت فراوانی مواجه‬ ‫کرده اس��ت و مس��ئوالن باید جلوی واردات این‌گونه‬ ‫قطعات را که با جان مردم در ارتباط مستقیم هستند‬ ‫بگیرند‪ .‬بر این اس��اس اگر مش��کل قانون��ی در زمینه‬ ‫برخورد با تولید‌کننده یا وارد‌کننده وجود دارد‪ ،‬مجلس‬ ‫این آمادگ��ی را دارد که یا قوانین و مقررات موجود را‬ ‫اصالح یا قانون جدید تصویب کند تا دیگر شاهد بروز‬ ‫این‌گونه مسائل و مشکالت در جامعه نباشیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬تعریف خودروهای فرس�وده‬ ‫ب�ا توجه به میزان س�ن ای�ن خودروها تخمین زده می‌ش�ود که‬ ‫درحال‌حاضر س�ن خودروهای فرس�وده در ایران از ‪ ۲۵‬س�ال به‬ ‫‪ ۲۰‬س�ال کاهش یافته اس�ت‪ .‬با این حال کارشناس�ان معتقدند‬ ‫در همی��ن ح��ال دبیر انجم��ن صنفی مراکز اس��قاط و‬ ‫بازیافت کش��ور با اش��اره به روند کند خ��روج خودروهای‬ ‫گفت‪ :‬کمترین‬ ‫فرس��وده از ناوگان حمل‌ونقل ب��ه‬ ‫عملکرد این مرکز به غیراز س��ال‌های ‪ ۸۳‬و ‪ ۸۴‬مربوط به‬ ‫سال‪ ۹۲‬بوده است که در این سال حدود ‪۷۵‬هزار خودرو از‬ ‫رده خارج شد که این میزان در سال ‪ ۹۱‬بیش از ‪۲۲۰‬هزار‬ ‫خودروی فرسوده بود‪.‬‬ ‫علیرضا چلویی با بی��ان اینکه این‬ ‫مرکز از س��ال‪ ۸۴‬فعالی��ت خود را‬ ‫آغاز کرده است افزود‪ :‬بر این اساس‬ ‫تا ب��ه ح��ال تع��داد یک‌میلیون و‬ ‫‪۴۰۰‬هزار دس��تگاه خ��ودرو از رده‬ ‫خارج ش��ده که بیش��ترین آنها خودروهای شخصی بوده؛‬ ‫همچنی��ن تاکس��ی‌ها و مینی‌بوس‌ها و بخ��ش محدودی‬ ‫کامیون و اتوبوس نیز در این بین اسقاط شده‌اند‪.‬‬ ‫وی پارامترهای متعددی همچون آیین‌نامه‌ها‪ ،‬ش��رایط‬ ‫اسقاط و قیمت خودرو را در کاهش روند خروج خودروهای‬ ‫فرس��وده از چرخه حمل‌ونقل دخیل دانست و عنوان کرد‪:‬‬ ‫بحث تغییر دولت و شرایط اقتصادی کشور در کنار شرایط‬ ‫مدیریتی س��تاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت موجب شد‬ ‫تا در س��ال ‪ ۹۲‬کمترین میزان اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫چلویی با این حال تغییر مصوبه س��ال ‪ ۹۲‬دولت مبنی‬ ‫بر کاهش سن فرس��ودگی و افزایش کمک هزینه را یکی‬ ‫از اتفاق‌ه��ای مه��م این حوزه اعالم کرد و اف��زود‪ :‬این در‬ ‫حالی است که آثار آن در سال ‪ ۹۳‬خود را نشان داد؛ البته‬ ‫یک تغییر نیز در نوع عملکرد برگه‌های اسقاط خودروهای‬ ‫فرسوده در سال‪ ۹۳‬داشتیم که همگی روی فرآیند خروج‬ ‫خودروهای فرسوده تاثیر‌گذار هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین واردات خودروه��ای خارجی را در خروج‬ ‫خودروهای اس��قاطی تاثیرگذار عنوان کرد و گفت‪ :‬پیش‬ ‫از این س��ن فرسودگی خودروهای ش��خصی ‪۲۵‬سال بود‬ ‫ک��ه درحال‌حاضر این میزان به ‪۲۰‬س��ال تغییر پیدا کرده‬ ‫است؛ اما این سن برای تاکسی‌ها ‪۱۰‬سال بوده که در دیگر‬ ‫خودروها نیز متغیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بازار داللی خودروهای فرسوده‬ ‫دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با بیان‬ ‫اینکه ما دو نوع کمک هزین��ه پرداختی برای خودروهای‬ ‫فرس��وده داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اولی بحث استفاده از تخفیف‬ ‫گمرکی اس��ت که از منابع دولتی تامین می‌شود؛ در واقع‬ ‫تخفیف گمرکی به این معناس��ت که مال��ک خودروهای‬ ‫فرس��وده برگه اس��قاطی را به گمرک ارائ��ه می‌کند و به‬ ‫میزان برگه اس��قاط‪ ،‬روی سود و عوارض گمرکی‪ ،‬تخفیف‬ ‫دریافت می‌کند‪ .‬بر این اساس عددی که به‌صورت تخفیف‬ ‫به مالک خودروهای فرسوده پرداخت می‌شود به اصطالح‬ ‫عنوان کمک هزینه را دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این تخفیف گمرکی دو س��الی است‬ ‫که بدون مصوب��ه بوده و مالکان خودروهای فرس��وده در‬ ‫این میزان باید به کمتر از ‪۱۵‬س�ال تقلیل یابد تا تاثیر آالیندگی‬ ‫خودروه�ا روی هوا کمتر باش�د‪ .‬اما نکته اصل�ی کاهش مراجعه‬ ‫مال�کان خودروه�ای فرس�وده ب�ه مراکز اس�قاط ب�رای خروج‬ ‫خودرو‌های فرس�وده از چرخه تردد است که به گفته فعاالن این‬ ‫تعیین عوارض پرداختی بر اس��اس میزان مصرف سوخت‬ ‫خودروها باید تغییر کند که در این‌باره هیچ اتفاقی تاکنون‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫چلویی همچنین تعیین جریمه برای خودروهای فرسوده‬ ‫را یکی دیگر از بندهای این قانون دانس��ت و گفت‪ :‬براین‬ ‫اساس اگر کس��ی خودروی فرسوده داشت و برای اسقاط‬ ‫آن اقدام نکرد باید مشمول جریمه شود که این قانون نیز‬ ‫تاکنون مسکوت مانده است‪ .‬از سویی مجلس تکلیف کرده‬ ‫تا دولت از منابع بانکی تس��هیالتی را به نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل عموم��ی اختصاص دهد ک��ه درحال‌حاضر در‬ ‫حوزه تاکسی این فرآیند به کندی انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آالیندگی فرسوده‌ها ‪ ۵۰‬برابر خودروهای یورو‪۴‬‬ ‫س��ال‌های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬نتوانستند از این‬ ‫بازار کم باشد‪.‬‬ ‫تخفیف گمرکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن مطلب که‬ ‫دولت نمی‌تواند تنها با‬ ‫چلویی اس��تفاده از گواهی اس��قاط‬ ‫س��بد خودرو‌های فرس��وده جوابگوی‬ ‫سیاست‌های تشویقی‬ ‫ب��رای ش��ماره‌گذاری خودروه��ای‬ ‫نیاز حال حاضر واردکنندگان خودرو‬ ‫مالکان خودروهای‬ ‫وارداتی را دومی��ن مکانیزم پرداخت‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬به‌طور طبیعی با وارداتی‬ ‫فرسوده را ترغیب به‬ ‫کم��ک هزینه به مال��کان خودروهای‬ ‫که انجام می‌شود امسال به ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫خروج این خودروها از‬ ‫فرس��وده عنوان کرد و گفت‪ :‬عدد این‬ ‫برگه ترخیص خودرو نی��از داریم‪ ،‬اما‬ ‫این‬ ‫کند؛‬ ‫‌ونقل‬ ‫ل‬ ‫حم‬ ‫چرخه‬ ‫کم��ک هزینه از س��وی دولت تعیین‬ ‫درحال‌حاض��ر در ح��دود ‪۲۰۰‬ه��زار‬ ‫درحالی است که برخی‬ ‫می‌ش��ود و این رقم در آخرین مصوبه‬ ‫خودرو از رده خارج شده است‪ .‬بر این‬ ‫دولت در س��ال‪ ۹۲‬ب��رای خودروهای‬ ‫اس��اس این فضا نیز به افزایش قیمت‬ ‫مالکان راغب نیستند‬ ‫ش��خصی ‪۲‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬ه��زار خودروهای فرسوده خود خ��ودرو و به‌تبع آن ب��ه افزایش بازار‬ ‫تومان تعیین ش��د‪ .‬البته این مکانیزم‬ ‫داللی این خودروها می‌انجامد‪.‬‬ ‫را از رده خارج کنند‬ ‫پرداخت��ی را درحال‌حاضر بازار عرضه‬ ‫چلویی در ادامه عن��وان کرد‪ :‬برای‬ ‫ن می‌کند ک��ه میزان‬ ‫و تقاض��ا تعیی�� ‌‬ ‫جلوگیری از افزایش بازار واسطه‌گری‬ ‫آن از ‪۳‬میلی��ون و ‪۸۰۰‬هزار تومان تا‬ ‫تصمیم گرفته ش��ده تا مراکز اسقاط‬ ‫‪۴‬میلی��ون و ‪۳۰۰‬هزار توم��ان متغیر‬ ‫خ��ودرو با هماهنگی و با قیمتی واحد‬ ‫اس��ت و از سوی واردکنندگان خودروهای خارجی خودرو خودروهای فرسوده را خریداری کنند تا بازار این خودروها‬ ‫برای خودروهای فرسوده پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫فضای طبیعی خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه واردکنن��دگان خودروهای خارجی با ‹ ‹قوانین تنبیهی اجرایی نمی‌شود‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه خودروه��ای فرس��وده عامل اصلی‬ ‫خرید خودروهای فرس��وده و اسقاط آنها در مراکز اسقاط‬ ‫خودرو از برگه آنها برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی افزایش آالیندگی هوا و کاهش ایمنی در ش��هرهای بزرگ‬ ‫اس��تفاده می‌کنند اظهار کرد‪ :‬این در حالی است که برای هس��تند که سیاس��تگذاری دولت در این حوزه تاثیر‌گذار‬ ‫هر خودروی وارداتی به میزان مصرف س��وخت بین ‪ ۱‬الی خواه��د بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بر این اس��اس دول��ت نمی‌تواند‬ ‫تنها با سیاست‌های تش��ویقی مالکان خودروهای فرسوده‬ ‫‪ ۶‬برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت کش��ور را ترغی��ب به خ��روج این خودروه��ا از چرخه حمل‌ونقل‬ ‫درباره افزایش بازار داللی خودروهای فرسوده عنوان کرد‪ :‬کند‪ .‬این درحالی اس��ت که برخی مالکان راغب نیس��تند‬ ‫درحالی که سبد خودروهای فرسوده به دلیل سیاست‌های خودروه��ای فرس��وده خود را از رده خ��ارج کنند که باید‬ ‫دولت جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودروهای فرسوده دولت از اهرم‌های بازدارنده و محدود‌کننده استفاده کند‪.‬‬ ‫وی در این‌ب��اره ب��ه قان��ون توس��عه و نوس��ازی ناوگان‬ ‫فعل��ی افزایش یافته و بازار واس��طه‌گری نی��ز در آن فعال‬ ‫می‌شود‪ .‬در واقع کمترین میزان تولید خودروهای داخلی حمل‌ونقل مصوب س��ال ‪ ۸۶‬اشاره کرد و افزود‪ :‬در ماده ‪۲‬‬ ‫ل ‪ ۱۳۶۸‬ب��ا تولی��د ‪۱۲‬هزار این قانون ‪ ۷‬بند برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل‬ ‫و واردات خ��ودرو را در س��ا ‌‬ ‫خودروی شماره‌گذاری شده داش��ته‌ایم که این میزان در مش��خص ش��ده که دولت مکلف است آن را انجام دهد‪ .‬از‬ ‫کنار کاهش تولید و واردات س��ال‌های پیش از آن موجب جمل��ه این بندها می‌توان به تعیین عوارض میزان مصرف‬ ‫ش��د تا درحال‌حاضر میزان خودروهای فرسوده موجود در س��وخت برای خودروها نیز اش��اره کرد‪ .‬که بر اس��اس آن‬ ‫خودروسازان‬ ‫داخلی‌سازی لیفان در ایران‬ ‫ مدیرعامل ش��رکت خودروسازی لیفان اعالم کرد‪ :‬این مجموعه در‬‫راستای توسعه همکاری با شریک ایرانی خود‪ ،‬سال آینده‪ ۶۰ ،‬هزار دستگاه‬ ‫ان��واع خودرو لیفان در ایران تولید و عرضه می‌کند‪ .‬ش��انگ یو‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬درباره برنامه این ش��رکت برای افزایش داخلی‌سازی تولید در ایران‬ ‫که از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران دنبال می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیاست کلی لیفان حرکت در زمینه سیاست دولت ایران است به‌طوری‌که‬ ‫درحال‌حاضر هم شاهد درصد قابل توجهی از داخلی‌سازی محصوالت لیفان‬ ‫در ای��ران هس��تیم‪ .‬وی با بی��ان اینکه همزمان با تقویت تحقیق و توس��عه‬ ‫در ایران به س��مت داخلی‌س��ازی و تولید قطعات با تکی��ه بر توان صنعت‬ ‫قطعه‌س��ازی ایران حرکت خواهیم کرد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در تالش هس��تیم تا با‬ ‫تکیه بر همین رویکرد و با برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده‪ ،‬س��ال آینده رتبه‬ ‫نخس��ت نش��ان(برند)های خارجی حاضر در بازار ایران را به خود اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬ش��انگ یو ادامه داد‪ :‬لیفان برنامه بلندم��دت و جامعی برای افزایش‬ ‫داخلی‌س��ازی محص��والت خود در ای��ران دنبال می‌کند که ب��ا آغاز پروژه‬ ‫مونتاژ موتور خودروهای س��واری در کرمان موتور‪ ،‬ش��اهد آن خواهیم بود‪.‬‬ ‫همچنین دوو لی‪ ،‬مدیر تضمین کیفیت ش��رکت لیفان‪ ،‬با اش��اره به دغدغه‬ ‫مصرف‌کنندگان ایرانی نس��بت به کیفیت خودروه��ای چینی‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تجربه لیفان ‪ ۵۲۰‬ه��وش باالی مصرف‌کنندگان ایرانی در رابطه با موضوع‬ ‫کیفیت را برای ما به اثبات رس��اند و توانس��تیم با تالش مهندس��ان کرمان‬ ‫موت��ور در عرض��ه لیفان ‪ ۶۲۰‬و ایکس‪ ۶۰‬بخش قابل توجهی از مش��کالت‬ ‫کیفی را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫بخ�ش کاهش رغبت فروش�ندگان خودروهای فرس�وده موجب‬ ‫شده تا روند اسقاط خودروها کند شود که در این‌باره دولت باید‬ ‫در کنار افزایش سیاس�ت‌های تش�ویقی از اهرم‌های تنبیهی نیز‬ ‫برای افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بهر ‌ه بگیرد‪.‬‬ ‫آغاز تحویل دنا از هفته آینده‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرعام��ل ایران‌‌خودرو با بیان اینکه تولی��دات دنا فقط صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تنها به اف��رادی که قبال برای ای��ن خودرو ثبت‌نام‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬دنا را با قیمت مصوب ش��ورای رقابت عرضه خواهیم کرد که‬ ‫فرآیند تحویل این خودرو از هفته آینده ش��روع می‌شود‪ .‬هاشم یکه‌زارع‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که با قطعی شدن قیمت دنا چه برنامه‌ای برای‬ ‫تحویل این خودرو به خریداران دارید؟ اظهارکرد‪ :‬قیمت دنا سه‌ش��نبه‬ ‫هفته گذشته از سوی شورای رقابت به ما ابالغ شد و پس از بررسی‌های‬ ‫الزم ب��ه این نتیجه رس��یدیم که عرض��ه این خ��ودرو در داخل صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد و به همین دلیل دنا تنها در برنامه صادرات ایران‌خودرو‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رشد تولید ‪ ۵۳‬درصدی وانت در سایپا‬ ‫سایپا نیوز‪ :‬تولید خودروی تجاری سبک(وانت) در گروه خودروسازی‬ ‫سایپا در ‪۹‬ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با ‪۵۳‬درصد رشد‬ ‫همراه بوده اس��ت و توانسته باالترین میزان رشد تولید و فروش را در ‪۹‬‬ ‫ماهه امس��ال از آن خود کند‪.‬براساس این گزارش تولید ‪۹‬ماهه سال‪،۹۳‬‬ ‫‪۳۸۰۲۸‬دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید‬ ‫‪ ۲۴۸۳۹‬دس��تگاه به رشد ‪ ۵۳‬درصدی دس��ت یافته است‪ .‬عالوه براین‬ ‫ش��رکت توانسته در آذرماه امس��ال ‪۴۵۲۲‬دستگاه تولید کند که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل با تولید ‪ ۳۱۲۱‬دستگاه به رشد ‪۴۴‬درصدی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌های انقباضی دولت در کنار اهرم‌های تشویقی‬ ‫در حال��ی کمرنگ اس��ت که ب��ا گذر زمان ب��ه تعداد این‬ ‫خودروهای در حال تردد افزوده می‌ش��ود و هیچ بخش��ی‬ ‫به طور کامل مس��ئولیت ساماندهی این فرآیند را به عهده‬ ‫نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال دبی��ر انجمن خودروس��ازان درباره آثار‬ ‫مخ��رب خودروهای فرس��وده بر محیط‌زیس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬اگر میزان آالیندگی هر خودروی فرس��وده ‪ ۶۰‬گرم‬ ‫باش��د که در مقابل‪ ،‬میزان آالیندگ��ی خودروهای یورو‪،۴‬‬ ‫‪۱/۱۸‬گرم است خودروهای فرسوده در حدود ‪ ۵۰‬خودروی‬ ‫استاندارد هوا را آلوده می‌کنند‪ .‬بر این اساس نیز دولت باید‬ ‫در کنار س��ازمان محیط زیست کمک کند تا روند خروج‬ ‫این خودروها از چرخه حمل‌ونقل سریع‌تر اجرا شود‪.‬‬ ‫احم��د نعم��ت بخش با اش��اره به‬ ‫اینک��ه دول��ت بای��د اهرم‌ه��ای‬ ‫سختگیرانه‌تری درباره مالکان این‬ ‫خودروه��ا در نظر بگی��رد تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در این‌باره اجازه تردد به این‬ ‫خودروها در شهرهای بزرگ داده نشود‪ .‬همچنین سهمیه‬ ‫بنزین این خودروها قطع شود؛ از سویی می‌توان با تبعیت‬ ‫از قوانین دیگر کشورها میزان بیمه خودروهای فرسوده را‬ ‫به جهت آنکه ایمنی خودروهای دیگر را به خطر می‌اندازند‬ ‫افزایش داد‪ .‬همچنین عوارض سال‬ ‫این خودروها افزایش یابد تا رغبت برای فروش و اس��قاط‬ ‫این خودروها بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کنار آن دولت باید برای اسقاط این‬ ‫خودروها به مالکان خودروهای فرسوده تسهیالت کم‌بهره‬ ‫بدهد افزود‪ :‬به طور مثال وام با بهره ‪۱۵‬درصد برای خروج‬ ‫خودروهای فرسوده در نظر بگیرد که بخشی از آن از سوی‬ ‫دولت یا سازمان محیط زیست پرداخت شود‪.‬‬ ‫با توجه به گفته‌های صریح کارشناسان درباره اثر مخرب‬ ‫تردد خودروهای فرس��وده روی محیط‌زیس��ت‪ ،‬همچنین‬ ‫درست اجرا نش��دن قوانین بازدارنده حضور این خودروها‬ ‫در خیابان‌های شهر به نظر نمی‌رسد بتوان امید داشت که‬ ‫به این زودی شاهد نوس��ازی چهره آسمان و خیابان‌های‬ ‫شهر با خروج این خودروها از چرخه حمل‌ونقل بود‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪:‬‬ ‫قطعه‌سازان از خودروسازان طلب‌های بسیاری دارند‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫در دیدار قطعه‌سازان اصفهان با مدیران و‬ ‫معاونان شرکت ساپکو گفت‪ ۸ :‬هزار واحد‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬ش��هرک صنعتی و‬ ‫‪ ۱۸۰‬واحد قطعه‌س��ازی در اصفهان داریم‬ ‫که ‪ ۴۱‬تع��داد از آنها برای ایران خودرو و‬ ‫ش��رکت س��اپکو قطعه تولید می‌کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا س��یدعبدالوهاب سهل‌آبادی‪،‬‬ ‫ب��ه طل��ب قطعه‌س��از‌ها از خودروس��ازان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این طلب‌ها بس��یاری‬ ‫از قطعه س��ازان را دچار مش��کل کرد‪ .‬وی با انتق��اد از واردات و‬ ‫مونتاژ قطعات چینی در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬هم از لحاظ کیفیت و هم‬ ‫کمیت‪ ،‬خودروس��ازان ما باید به س��متی بروند که مردم ما نیازی‬ ‫به خرید خودروی چینی نداشته باشند‪ .‬سهل‌آبادی با بیان اینکه‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪۳۰۰‬هزار موتورس��یکلت در استان اصفهان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬می‌توان ای��ن موتور‌ها را برقی کرد که از‬ ‫آالیندگ��ی هوا هم جلوگیری می‌کن��د‪ .‬نماینده مردم اصفهان در‬ ‫مجلس نی��ز در ادامه گفت‪ :‬در بحث تولی��دات مرتبط با خودرو‪،‬‬ ‫ظرفیت استان هم از لحاظ سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری باالست‬ ‫ولی از این ظرفیت و پش��توانه دانشگاهی و تحقیقاتی موجود در‬ ‫استان استفاده نشد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگر با بی��ان اینکه باید‬ ‫ب��ه س��مت س��وخت‌های جایگزین پیش‬ ‫برویم‪ ،‬ب��ه جایگزین��ی خودروهای برقی‬ ‫با خودروهای کنونی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫می‌شود برای س��رمایه‌گذاری خارجی در‬ ‫این م��ورد‪ ،‬معافیت‌های مالیاتی داش��ت‪.‬‬ ‫همچنین در مورد افزایش قیمت خودرو‪،‬‬ ‫بای��د ب��ه کیفیت آن هم توج��ه کرد‪ .‬وی‬ ‫به تصویب قانونی اش��اره ک��رد که امکان‬ ‫اعطای تس��هیالت به تولیدکنن��ده را فراهم می‌کند و افزود‪ :‬با باز‬ ‫کردن یک حس��اب ویژه تولید‪ ،‬بانک معادل ‪ ۶۰‬درصد موجودی‬ ‫این حس��اب‪ ،‬را به عنوان خط اعتباری درنظر می‌گیرد که برطبق‬ ‫آن تس��هیالت کم‌بهره به تولیدکنن��ده تعلق می‌گیرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��اپکو هم با اعالم اینکه تولید خ��ودروی کف در ایران‬ ‫خودرو در سال ‪ ۹۳‬کاهش داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬رکورد تولید روزانه‬ ‫هم در س��ال ‪ ۹۳‬شکسته شده اس��ت‪ .‬حسین نجاری افزود‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۲‬بد‌ترین شرایط را در تولید با کسری در بازار داشتیم‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در تامین مواد پلیمری‪ ،‬ورق و قطعات‪ ،‬استان اصفهان برای‬ ‫ما نقش کلیدی دارد‪.‬‬
‫بودج��ه تحقیقاتی در بخ��ش معدن از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪ ،‬چراکه یکی از برنامه‌های‬ ‫دول��ت افزایش ارزش‌اف��زوده محصوالت معدنی‬ ‫اس��ت که تنها با تقوی��ت واحدهای تحقیقاتی و‬ ‫بکارگیری دانش روز این مس��یر محقق می‌شود‪.‬‬ ‫در واقع بیشتر تحقیقات در بخش معدن بنیادی‬ ‫اس��ت و ازنظر کاربردی برنامه‌های گس��ترده‌ای‬ ‫انجام نشده است‪ .‬به همین دلیل سرمایه‌گذاران‬ ‫به تحقیقات این مراک��ز در بخش معدن اعتماد‬ ‫چندانی ندارند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مراکز تحقیقاتی ش��رکت‌های‬ ‫خصوص��ی برنامه‌ه��ای خ��ود را ب��ا مراک��ز‬ ‫کش��ورهای دیگ��ری همچ��ون چین‪ ،‬هن��د و‪...‬‬ ‫هماهن��گ می‌کنند و این مس��ئله به دلیل نبود‬ ‫اس��تانداردهای الزم از س��وی تحقیق��ات بخش‬ ‫مع��دن ای��ران اس��ت‪ .‬در واقع هیچ ی��ک از این‬ ‫مراکز در ایران از استانداردهای «ایزو» برخوردار‬ ‫نیستند و همین امر منجر می‌شود سرمایه‌گذاران‬ ‫ب��ه نتای��ج ب��ه دس��ت آم��ده در آنج��ا اعتماد‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫نب��ود مناب��ع مال��ی کاف��ی ب��رای پروژه‌های‬ ‫تحقیقاتی منجر ش��ده اس��ت برخ��ی طرح‌های‬ ‫اس��تان‌ها به‌طور نیمه تمام متوقف شوند‪ .‬چراکه‬ ‫هم‌اکن��ون بخش��ی از هزینه‌ه��ای تحقیقاتی از‬ ‫بودجه ش��رکت‌های دولتی تامین می‌ش��ود که‬ ‫ب��ه صورت موثری در انج��ام طرح‌های کاربردی‬ ‫به‌کار نمی‌رود‪ .‬حال بخش��ی از این بودجه برای‬ ‫مش��اوره‌ها هزینه می‌شود و بخش دیگری از آن‬ ‫صرف پروژه‌هایی می‌شود که کاربردی نیستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بیش��تر هزینه‌ه��ای تحقیقاتی بخش‬ ‫معدن هدر می‌رود‪.‬‬ ‫در ش��رکت‌های خصوص��ی هزین��ه تحقیقات‬ ‫معدنی از منابع مالی ش��رکت تامین می‌شود که‬ ‫به دلیل کمبود نقدینگی نتوانس��ته اثر بخش��ی‬ ‫کافی داش��ته باش��د‪ .‬از طرف دیگ��ر بودجه‌ای‬ ‫که از س��وی دفت��ر مدیریت ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫ب��ه پروژه‌ه��ای تحقیقات��ی تخصی��ص می‌یابد‬ ‫به دلی��ل محدودی��ت منابع و‪ ...‬به س��ادگی به‬ ‫بخش مع��دن اختصاص نمی‌دهن��د‪ .‬به گونه‌ای‬ ‫که باره��ا به دلیل نی��از تحقیق��ات این بخش‪،‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن ب��رای انجام‬ ‫پروژه‌های اس��تانی درخواس��ت‌هایی به صورت‬ ‫متوالی ارائ��ه کرده‌اند‪ .‬اما موفق ب��ه اخذ اعتبار‬ ‫نش��ده‌اند‪ .‬از ای��ن رو از ‪ 70‬طرح تعریف ش��ده‬ ‫در س��ال‌جاری س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫تنه��ا ‪ 20‬پروژه مطرح ش��ده اس��ت و به نوعی‬ ‫می‌ت��وان گفت بخش تحقیقاتی در رکود به‌س��ر‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫از برنامه‌های حمایتی در افزایش صادرات فرآورده‌های معدنی گزارش می دهد‬ ‫مصوبه‌های معدنی و دست‌اندازهای اجرا‬ ‫مدیرکل نظ��ارت امور‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در‬ ‫م��ورد نح��وه اجرایی‬ ‫ک��ردن حمای��ت از‬ ‫معاون امور معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫بهره‌برداری از طالی ساریگونی در سال آینده‬ ‫جایگاه باالی چینی و کریستال در فهرست کاالهای قاچاق‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬باوجود رشد‬ ‫‪ 13/6‬درصدی ایران در تولید ظروف چینی‬ ‫نس��بت به پارس��ال‪ ،‬به دلیل حجم باالی‬ ‫قاچاق‪ ،‬نتوانس��ته‌ایم موفقیت چشمگیری‬ ‫کسب کنیم‪.‬‬ ‫محم��د فاطمیان درگفت‌وگو با ایس��نا با بی��ان اینکه هنوز‬ ‫در واردات ظروف از سیاس��ت‌های تعرفه‌ای استفاده می‌شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف این است که با توجه به تولید خوب ایران در‬ ‫این حوزه تا جایی که امکان داشته باشد اجازه ندهیم مصارف‬ ‫داخل تحت ش��عاع قرار بگیرد‪ .‬به گفته وی ظروف چینی که‬ ‫جزو کاالهای لوکس به حس��اب می‌آید به دلیل س��بک وزن‬ ‫ب��ودن جایگاه باالیی در فهرس��ت کاالهای قاچ��اق دارد که‬ ‫انتظار می‌رود دس��تگاه‌های متول��ی در کاهش قاچاق ظروف‬ ‫چینی لوکس و کریس��تال‌ها اقدام��ات الزم را انجام دهند تا‬ ‫مجلس به دنبال تصویب قانونی است که به موجب آن‪ ،‬معافیت‬ ‫صادرات مواد خام معدنی از پرداخت مالیات لغو می‌ش��ود‪ .‬مهرداد‬ ‫اکبریان‪ ،‬عضو شورای مش��ورتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ‬ ‫آهن در گفت‌وگو با معدن‪ 24‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬در معامالت‬ ‫داخلی مواد معدنی‪ 25 ،‬درصد درآمد حاصل مشمول مالیات است‬ ‫اما تاکنون صادرات مواد معدنی از این قاعده مستثنا بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اف��زود‪ :‬طبق قانون برای صادرات مواد معدنی خام‬ ‫پرداخت مالیات تعریف نش��ده پس چط��ور مجلس خالف قانون‬ ‫اساس��ی عمل کرده است! عضو شورای مش��ورتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وضعی��ت رکودی که معادن‬ ‫کش��ور درحال حاضر دارند‪ ،‬در بس��یاری از معادن درآمدها کفاف‬ ‫مخارج را نمی‌دهند‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬این مصوبه را برای تجدید نظر به کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن ارجاع خواهیم داد یا در ش��ورای نگهبان متوقف‬ ‫خواهیم کرد زیرا اگر نظر نماینده محترم جلوگیری از خام‌فروشی‬ ‫و حرکت به س��مت تولید ارزش افزوده باشد‪ ،‬بخش خصوصی در‬ ‫یک‌س��ال گذشته حتی در ش��رایط بد بازار و بحران‌های به وجود‬ ‫آم��ده اقدام به احداث کارخانه‌های ف��رآوری مواد معدنی و تولید‬ ‫کنسانتره و گندله کرد که در این زمینه شواهد و مدارک در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موجود است‪.‬‬ ‫بازار از ش��رایط اش��باع خارج شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به قابلیت ایران در صادرات‬ ‫ظ��روف گفت‪ :‬در ابتدای ام��ر باید بازار‌های‬ ‫هدف را شناس��ایی و قابلیت‌ها و منابع ایران‬ ‫را معرف��ی کرد چرا که تنه��ا در این صورت‬ ‫می‌ت��وان بازار خوبی را برای ای��ران پیش‌بینی کرد‪ .‬فاطمیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید تس��هیالت مورد نیاز ص��ادرات در نظر گرفته‬ ‫ش��ود؛ به طوری که بتوان با حل مشکالت صادرات این حوزه‬ ‫را تقویت کرد که الزمه آن این اس��ت که این مهم در دستور‬ ‫کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نبود اس��کله و واگن مناس��ب را یکی از دغدغه‌های خدمات‬ ‫ریلی و آبی برای صادرات عنوان و اظهار کرد‪ :‬باید راهکار‌های‬ ‫اساسی برای مقابله با این امر در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫تولید زغال‌سنگ خام به یک میلیون و ‪400‬هزار تن رسید‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫می��زان تولی��د زغال‌س��نگ خ��ام و کنس��انتره از ابتدای‬ ‫س��ال‌جاری تا پایان پاییز امس��ال به ترتی��ب به بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪478‬هزار تن و ‪ 666‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫‌ در مدت ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری ش��رکت‌های‬ ‫به گزارش‬ ‫حوزه کرمان‌‪ ،‬طبس و البرز (شرقی‌‪ ،‬مرکزی و غربی) به عنوان‬ ‫شرکت‌های شاخص‪ ،‬تولید این ماده معدنی را برعهده داشتند‬ ‫به طوری که در این مدت بیش��ترین سهم تولید زغال‌سنگ‬ ‫به ترتیب به ش��رکت‌های زغال‌سنگ طبس‌‪ ،‬کرمان و ناحیه‬ ‫البرز تعلق داشت‪.‬‬ ‫در پای��ان س��ومین فصل از س��ال‌جاری‪ ،‬معادن ش��رکت‬ ‫زغال‌س��نگ طبس بی��ش از ‪902‬هزار تن زغال‌س��نگ خام‬ ‫و ‪316‬هزار تن زغال‌س��نگ کنس��انتره تولید کردند‪ .‬پس از‬ ‫آن‌‪ ،‬ش��رکت زغال‌س��نگ کرمان با اس��تخراج ‪390‬هزار تن‬ ‫زغال‌سنگ خام و ‪ 226‬هزار تن زغال‌سنگ کنسانتره در رتبه‬ ‫دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫مع��ادن زغال‌س��نگ الب��رز ش��رقی‌‪ ،‬مرک��زی و غربی که‬ ‫میزان تولید آنها کمتر از دو ش��رکت دیگر اس��ت در مجموع‬ ‫‪186‬هزار تن زغال‌سنگ خام و حدود ‪124‬هزار تن کنسانتره‬ ‫زغال‌سنگ تولید کردند‪.‬‬ ‫در مدت ‪ 9‬ماه سال‌جاری ‪ 3‬مجموعه طبس‌‪ ،‬کرمان و البرز‬ ‫بیش از ‪713‬هزار تن زغال‌سنگ به کارخانه‌های مصرف‌کننده‬ ‫در داخل کشور ارسال کردند‪‌.‬‬ ‫اصالحیه آگهی فراخوان عمومی‬ ‫پهنه اکتشافی مصوب استان همدان‬ ‫تاری��خ دریافت مدارک از ‪ 93/10/20‬لغایت ‪ 93/10/30‬و تاریخ تحویل مدارک‬ ‫از ‪ 93/11/01‬لغایت ‪ 93/11/11‬می‌باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان‬ ‫معدن‬ ‫در پروژه طالی س��اریگونی گفت‪:‬‬ ‫اعداد در این زمین��ه متفاوت بوده‬ ‫و بهتر اس��ت مج��ری طرح در این‬ ‫زمینه پاس��خگو باش��د‪ .‬اما درحال‬ ‫حاضر پیش��رفت این پروژه حدود‬ ‫‪ 70‬درصد است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت ب��ا بیان اینکه ش��رکت‬ ‫قزاقس��تانی ادع��ا ک��رده ب��ود که‬ ‫پروژه طالی س��اریگونی را امسال‬ ‫به بهره‌برداری می‌رس��اند اما بعید‬ ‫به نظر می‌رس��د ای��ن ادعا محقق‬ ‫ش��ود‪ ،‬ب��ه ماین‌نی��وز گف��ت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت دوب��اره برنام��ه ارائه کرد‬ ‫و طبق آن قرار ش��د ای��ن پروژه تا‬ ‫آخر امسال یا به احتمال زیاد سال‬ ‫آینده ب��ه بهره‌برداری برس��د‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن اتفاق رخ ندهد ما به‌طور قطع‬ ‫برخورده��ای الزم را ب��ا آنها انجام‬ ‫می‌دهیم‪ ،‬چون نمی‌ش��ود معدن را‬ ‫بیش از این معطل کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی گالیه کرد‬ ‫معدن‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وع��ده داد که پروژه معدن‬ ‫طالی س��اریگونی اواخر امس��ال یا‬ ‫سال آینده راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫جعف��ر س��رقینی در گفت‌وگو با‬ ‫ماین‌نی��وز درباره افتت��اح معدن و‬ ‫کارخان��ه طالی س��اریگونی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدواریم این پروژه س��ال‬ ‫آین��ده ب��ه بهره‌ب��رداری و افتتاح‬ ‫برس��د‪ .‬احتمال افتتاح این پروژه تا‬ ‫پایان س��ال نیز وجود دارد هرچند‬ ‫بسیار کم است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫آی��ا مش��کالت موجود بر س��ر راه‬ ‫پ��روژه طالی س��اریگونی از جمله‬ ‫ممنوع‌الورود ب��ودن برخی مدیران‬ ‫ش��رکت قزاقس��تانی مج��ری این‬ ‫پروژه حل ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی مس��ائل آنها حل شده است‬ ‫و کارها روان‌تر انجام می‌شود‪ .‬البته‬ ‫این پروژه از برنامه عقب اس��ت اما‬ ‫م��ا با آنه��ا صحبت کردی��م و قرار‬ ‫اس��ت س��رعت اجرای پروژه را باال‬ ‫ببرن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم این اس��ت‬ ‫که سرمایه‌گذاری سنگینی در این‬ ‫پروژه انجام ش��ده و عزم راه‌اندازی‬ ‫آن نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫س��رقینی درباره س��رمایه‌گذاری‬ ‫لغو معافیت مالیاتی مواد معدنی‬ ‫رکود را تشدید می‌کند‬ ‫معدن معدن‬ ‫‹ ‹مش�وق صادرات�ی ب�رای افزای�ش‬ ‫رقابت‌پذیری‬ ‫‹ ‹جزئیات مصوبه تعیین شود‬ ‫مع��اون معدنی خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت با نگاهی به‬ ‫کارک��رد این مصوبه‬ ‫در بخ��ش تولید به‬ ‫گف��ت‪ :‬جزئی��ات ای��ن مصوب��ه در‬ ‫مجلس تعیین نش��ده و به‌س��ادگی تحت‬ ‫تاثی��ر آیین‌نامه‌های اجرای��ی قرار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ ،‬زی��را نح��و ‌ه اج��را و چگونگ��ی‬ ‫تخصیص مش��وق‌های صادرات��ی تعیین‬ ‫نشده است‪ .‬دولت پیش از این مصوبه نیز‬ ‫معدن معدن‬ ‫مشوق‌ها تولید را باید حمایت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫یک اقتصاد س��الم حمایت‌ها و مشوق‌ها برای‬ ‫تولیداتی که اشتغالزایی می‌کنند و نیاز داخل‬ ‫را تامین می‌کنن��د بکار می‌رود‪ .‬حال با توجه‬ ‫ب��ه اینکه صنایعی مانند ف��والد که برای رفع‬ ‫نیاز داخلی وارد می‌ش��ود‪ ،‬توسعه آن‪ ،‬اشتغال‬ ‫و افزای��ش درآمدهای صادرات��ی را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬از این رو سیاست حمایتی بر‬ ‫بهبود تولید این محصوالت باشد‪.‬‬ ‫صادرکنندگان فرآورده‌های معدنی به‬ ‫گفت‌‪ :‬سیاست‌های دولت یازدهم حمایت از‬ ‫فرآوری مواد معدنی اس��ت و این مصوبه نیز‬ ‫هم جهت با برنامه‌های دولت است‪ .‬حال در‬ ‫ش��رایطی که تولید از کمبود نقدینگی رنج‬ ‫می‌ب��رد دولت می‌توان��د درآم��د حاصل از‬ ‫عوارض صادراتی را برای جبران بخش��ی از‬ ‫نرخ سود تسهیالت بانکی به تولید‌کنندگان‬ ‫فرآورده‌های پایین دستی همان ماده معدنی‬ ‫اعم��ال کند یا ب��ه صورت جای��زه صادراتی‬ ‫تخصیص دهد‪ .‬عباسعلی ایروانی با اشاره به‬ ‫اینکه این مصوبه باید تولید را حمایت کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بس��یاری از صادرکنن��دگان خ��ود‬ ‫تولید‌کنن��ده نیس��تند بنابرای��ن بای��د این‬ ‫مش��وق‌ها برای افزایش تولی��د فرآورده‌های‬ ‫معدن��ی باش��د‪ .‬از طرف دیگ��ر این حمایت‬ ‫زمانی می‌تواند کارساز باشد که هزینه تولید‬ ‫را کاه��ش داده و فرآورده‌ه��ای معدن��ی با‬ ‫ق��درت رقابت پذی��ری باالت��ر در بازارهای‬ ‫جهانی عرضه شود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫یک عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫در گف ‌‬ ‫در مورد چگونگی ارائه‬ ‫مشوق‌های صادراتی به‬ ‫تولیدکنن��دگان فرآورده‌های معدنی گفت‪ :‬از‬ ‫آنجای��ی که بخش��ی از تولی��دات معدنی به‬ ‫ص��ورت خام از کش��ور صادر می‌ش��ود‪ ،‬وضع‬ ‫ع��وارض صادراتی ع�لاوه بر اینک��ه منجر به‬ ‫جلوگی��ری از خروج ظرفیت‌ه��ای درآمدزا از‬ ‫کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬درآمدهای ع��وارض را هم‬ ‫می‌توان در جهت توسعه صنایع تبدیلی و باال‬ ‫بردن اشتغال در کشور استفاده کرد‪ .‬از این رو‬ ‫این مصوبه تنها در جهت بهره‌گیری از همین‬ ‫ظرفیت‌های داخلی است‪ .‬اما اینکه چگونه این‬ ‫درآم��د ناش��ی از عوارض را ب��رای حمایت از‬ ‫زنجیره پایین‌دستی همان ماده معدنی به کار‬ ‫برد وظیفه دولت اس��ت ک��ه باید با رویکردی‬ ‫صحیح آن را اجرا کند‪.‬‬ ‫موید حس��ینی‌صدر با اش��اره به اینکه این‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹نحوه اجرا وابس�ته ب�ه رویکرد دولت‬ ‫است‬ ‫معدن‬ ‫ع��وارض صادراتی نه‌تنها به عن��وان ابزاری‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از خام‌فروش��ی محصوالت‬ ‫معدنی همواره مد نظر اس��ت‪ ،‬بلکه کاهش یا‬ ‫تخصیص درآمدهای حاصل از آن به توس��عه‬ ‫صادرات محصوالت پایین‌دستی یکی دیگر از‬ ‫کارکردهای آن است که باید به آن توجه شود‪.‬‬ ‫چراک��ه می‌تواند تولید‌کنن��دگان محصوالت‬ ‫اولیه را به س��مت تولی��د در حلقه‌های پایین‬ ‫دس��تی س��وق دهد تا از خدمات دولت برای‬ ‫بهبود صادرات بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫می‌توانس��ت در قال��ب دس��تورالعمل یا‬ ‫آیین‌نامه همین مش��وق‌ها را اجرایی کند‬ ‫بنابرای��ن تنها مصوب ش��دن این ماده در‬ ‫ارائ��ه مش��وق‌ها کاف��ی نیس��ت‪ .‬بی��ژن‬ ‫پناهی‌زاده با اشاره به اهمیت درست اجرا‬ ‫ش��دن این مصوب��ه افزود‪ :‬وقت��ی میزان‬ ‫ع��وارض صادراتی محصوالت خام معدنی‬ ‫مشخص باشد و از طرف دیگر مشوق‌های‬ ‫صادراتی محصوالت پایین‌دس��تی تعیین‬ ‫شده باش��د‪ ،‬س��رمایه‌گذاران با برنامه‌ای‬ ‫مش��خص درآمدها و هزینه‌ه��ای خود را‬ ‫هماهن��گ می‌کنن��د و به ط��ور قطع در‬ ‫جهت گسترش س��رمایه‌گذاری‌های خود‬ ‫برای ایجاد و توسعه حلقه‌های پایین‌دستی‬ ‫عمل خواهند کرد‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت که‬ ‫دول��ت جزئی��ات این مصوب��ه را در قالب‬ ‫آیین‌نامه‌ه��ا تعیی��ن کند‪ .‬او ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه حمایت‌ها و عوارض صادراتی باید با‬ ‫رویکرد جهانی باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی برای‬ ‫ص��ادرات محصوالت قرار اس��ت عوارض‬ ‫صادرات��ی ی��ا مالیات��ی همچ��ون س��ایر‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته پرداخت کنیم‬ ‫باید حمایت‌ه��ای تس��هیالتی و‪ ...‬نیز بر‬ ‫مبنای اس��تانداردهای جهانی باش��د‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاض��ر در دنی��ا تولیدکنن��دگان‬ ‫تس��هیالتی با نرخ س��ود پایی��ن دریافت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که س��ود‬ ‫تس��هیالت برای تولیدکنندگان در ایران‬ ‫بس��یار باالس��ت‪ .‬بنابرای��ن دول��ت باید‬ ‫برنامه‌ه��ای حمایت��ی خ��ود را به صورت‬ ‫مشخص تدوین و در همان زمینه مالیات‬ ‫و ‪ ...‬را تعیین کند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫حامد ش�ایگان ـ گروه معدن‪ :‬مجلس‬ ‫در بررس�ی الیح�ه رفع موان�ع تولید‬ ‫رقابت‌پذی�ر مص�وب ک�رده ک�ه‬ ‫درآمدهای حاصل از عوارض صادراتی به عنوان‬ ‫مشوق برای صادرات محصوالتی با ارزش افزوده‬ ‫ب�اال و مرتبط با همان نوع معدنی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ای�ن مصوبه که با سیاس�ت‌های دول�ت یازدهم‬ ‫مبتنی بر توقف خام‌فروش�ی م�واد معدنی برای‬ ‫توس�عه و افزایش صادرات محص�والت با ارزش‬ ‫اف�زوده ب�اال همخوان�ی دارد‪ .‬از آن جهت حائز‬ ‫اهمیت اس�ت که کارشناس�ان معتقدند در این‬ ‫مصوبه به جزئی�ات چگونگی ارائه مش�وق‌های‬ ‫صادرات�ی و می�زان ع�وارض ص�ادرات معدنی‬ ‫پرداخته نش�ده و اجرایی ش�دن آن تحت تاثیر‬ ‫ص�دور آیین نامه‌ها قرار می‌گیرد و دولت باید با‬ ‫نظرخواهی از تولید‌کنندگان برنامه کاملی برای‬ ‫اعم�ال آن در نظ�ر بگی�رد‪ .‬در ای�ن ص�ورت‬ ‫معدنکاران به دلیل مش�خص ب�ودن برنامه‌های‬ ‫صادرات�ی برای فرآوری مواد معدنی انگیزه پیدا‬ ‫می‌کنن�د‪ .‬حال با توجه ب�ه اینکه تولید به دلیل‬ ‫کمب�ود نقدینگ�ی محدود ش�ده دول�ت باید با‬ ‫پرداخت یارانه تس�هیالتی نرخ س�ود بانکی را‬ ‫کاه�ش داده و این مش�وق‌ها را در جهت تولید‬ ‫رقابت‌پذیر محصوالت عرضه کند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رییس کمیته فرآوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫فناوری به تنهایی کافی نیست‬ ‫چراغ کوره نورد سازان سوسو می‌زند‬ ‫صرفه صنایع معدنی با نیروگاه اختصاصی است‬ ‫عبدالعلی حقیقی‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مراکز تحقیقات معدنی‬ ‫استاندارد ندارند‬
‫روی خط خبر‬ ‫اصالحات قانون معادن‬ ‫به کمیسیون ارجاع شد‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصمیم‌‌گیری‬ ‫درب��اره الحاق��ات و اصالحات قانون مع��ادن را به‬ ‫کمیس��یون مشترک رسیدگی به الیحه رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی روز ش��نبه و در ادام��ه بررس��ی الیحه‬ ‫رف��ع موانع تولید رقابت‌پذی��ر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کش��ور تصمیم‌گیری درباره ماده الحاقی ‪ 15‬را به‬ ‫کمیسیون ارجاع دادند‪.‬‬ ‫نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری‬ ‫م��واد معدن��ی غیرانحص��اری و همچنین حقوق‬ ‫دولت��ی معادن از مهم‌ترین محورهای ماده الحاقی‬ ‫‪ 15‬است‪.‬‬ ‫احمد توکلی‪ ،‬نماینده تهران در جریان بررس��ی‬ ‫تبص��ره ‪ 10‬این ماده‪ ،‬تصویب آن را مغایر با اصول‬ ‫‪ 57 ،55 ،53‬قانون اساس��ی عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫واریز ‪10‬درصد از حقوق دولتی به بخش پژوهش‪،‬‬ ‫هزینه‌تراش��ی برای دولت اس��ت که م��ورد ایراد‬ ‫ش��ورای نگهبان قرار می‌گیرد‪ ،‬ضمن اینکه ممکن‬ ‫است این مبلغ در جاهای متعدد هزینه شود‪.‬‬ ‫نماین��ده ته��ران در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ 10 :‬درصد قید شده در این تبصره‬ ‫چون حقوق دولتی است باید به خزانه واریز شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حجت‌االس�لام والمس��لمین‬ ‫محمدحس��ن ابوترابی‌ف��رد اخطار توکل��ی را وارد‬ ‫دانس��ت و آن را به رای گذاشت که از نمایندگان‬ ‫حاض��ر در صح��ن علنی ‪ 107‬نفر ب��ه اخطار رای‬ ‫مثبت دادند‪ 18 ،‬نفر با آن مخالفت کردند و نظر ‪8‬‬ ‫نماینده نیز ممتنع بود‪.‬‬ ‫براس��اس تبص��ره ‪ 10‬م��اده الحاق��ی ‪ 15‬که به‬ ‫کمیس��یون ارج��اع ش��د‪ ،‬دارن��دگان پروانه‌های‬ ‫بهره‌برداری از معادن مجازند تا ‪10‬درصد از محل‬ ‫حق��وق دولتی خ��ود را با نظ��ارت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و از طری��ق انعقاد ق��رارداد با‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی‪،‬‬ ‫برای پژوهش‌های کاربردی یا تولید علم که منجر‬ ‫ب��ه ارتقای بهره‌وری یا فن��اوری در حوزه معدن و‬ ‫فرآوری مواد معدنی شود‪ ،‬هزینه کنند‪.‬‬ ‫آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر در مدت ‪3‬ماه‬ ‫توس��ط وزارتخانه‌های علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری به تصویب می‌رسد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی کارخانه‬ ‫شمش آنتیموان سفیدابه‬ ‫مدیر واحد آنتیموان س��فیدابه گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام شده‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود در‬ ‫‪3‬ماه نخست س��ال ‪ 1394‬کارخانه تولید شمش‬ ‫آنتیموان در معدن س��فیدابه اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین‌نیوز‪ ،‬بابک عمران با اش��اره به‬ ‫اینک��ه قراردادهای خری��د ماش��ین‌آالت و تهیه‬ ‫زیرس��اخت‌ها برای احداث کارخانه تولید شمش‬ ‫آنتیموان در معدن س��فیدابه منعقد ش��ده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مع��ادن آنتیموان در سراس��ر دنی��ا مانند‬ ‫سایر معادن نیست که دارای ذخایر بزرگ باشند‪.‬‬ ‫ذخیره معدن س��فیدابه ‪ 35‬هزار ت��ن با عیار ‪16‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کل دنی��ا ‪ 20‬میلیون تن ذخیره‬ ‫آنتیموان شناس��ایی شده که بیشتر آنها در امریکا‬ ‫و چین متمرکز اس��ت‪ .‬همچنی��ن عمده مصارف‬ ‫آنتیم��وان در صنای��ع های‌ت��ک‪ ،‬الکترونیک��ی‪،‬‬ ‫هواپیماسازی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫عمران با اش��اره به اینکه در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان ‪ 128‬محدوده مختلف معدنی به ثبت‬ ‫رسیده و عملیات اکتشافی و جمع‌آوری اطالعات‬ ‫پایه نیز آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫محدوده‌های مختلف معدن��ی و نیز تنوع آنها که‬ ‫ش��امل کرومیت‪ ،‬طال‪ ،‬آهن پالس��ری و‪ ...‬اس��ت‬ ‫هر ک��دام که مقرون به صرفه باش��د بهره‌برداری‬ ‫می‌شود و محدود به آنتیموان نخواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیر واحد آنتیموان س��فیدابه افزود‪ :‬در معدن‬ ‫آنتیموان سفیدابه فعالیت‌های معدنی و استخراج‬ ‫ب��ه صورت روب��از و زیرزمینی به ص��ورت توامان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فناوری به تنهایی کافی نیست‬ ‫محبوب�ه ناط�ق – گروه معدن‪ :‬ش�اید ش�ما هم ج�زو آن گروه از‬ ‫افرادی باش�ید که دلیل رشد و توس�عه معدنکاری در کشورهای‬ ‫توسعه‌یافته را استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین می‌دانند؛‬ ‫موضوعی که هم‌اکنون از سوی بس�یاری از کارشناسان و فعاالن‬ ‫حوزه معدن مطرح ش�ده و معتقدند در کنار نبود س�رمایه‌گذار و‬ ‫برخی قوانین س�ختگیرانه آنچه در چند س�ال اخیر باعث ش�ده‬ ‫معدن�کاری ای�ران نتواند همگام با توس�عه جهان�ی حرکت کند‪،‬‬ ‫نبود ماش�ین‌آالت و فناوری‌های نوینی است که در نتیجه شرایط‬ ‫تحریمی بر کشور حاکم شده است‪ .‬هرچند این اظهار نظر ممکن‬ ‫است تا حد زیادی درست باشد اما تجربه کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫نشان می‌دهد تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته تنها عامل توسعه‬ ‫اقتصاد معدنی نبوده و آنچه باعث رش�د و ش�کوفایی این بخش‬ ‫بوده‪ ،‬آموزش نیروی انسانی متخصص برای استفاده از ماشین‌آالت‬ ‫اس�ت‪ .‬در این‌باره کارشناس�ان معتقدند قوانین و مقررات به کار‬ ‫گرفته شده در بخش معدنکاری کشورهای توسعه‌یافته به گونه‌ای‬ ‫اس�ت که معدنکار چاره‌ای جز صرف هزینه‌های باال برای استفاده‬ ‫از تجهیزات نوین ندارد ت�ا از این طریق ضمن کاهش هزینه‌های‬ ‫خود بتواند تولید را نیز افزایش دهد‪.‬‬ ‫€ €بخش معدن در ایران در مقایسه با کشورهای‬ ‫مطرح معدنی تا چه حد توسعه یافته است؟‬ ‫رشد بخش معدن تابعی از رشد اقتصادی هر کشور است‬ ‫و به نظر می‌رس��د معدن در ای��ران نیز همپای بخش‌های‬ ‫دیگر رش��د داش��ته با این تفاوت که ظرفیت‌های موجود‬ ‫این بخش بسیار بیشتر از صنعت و کشاورزی است چراکه‬ ‫ایران مانند بس��یاری از کش��ورهای درحال توس��عه دیگر‬ ‫نیازمن��د تهیه م��واد اولیه برای س��ایر صنایع و همچنین‬ ‫درآمدزای��ی و ایجاد اش��تغال اس��ت؛ موضوع��ی که تمام‬ ‫مولفه‌های آن در بخش معدن فراهم است‪.‬‬ ‫نگاهی کوتاه به آمار توس��عه و رش��د اقتصادی ایران در‬ ‫‪9‬ماه س��ال ‪ 93‬نشان میدهد که آهنگ رشد در این بخش‬ ‫بیش��تر از بخش‌های اقتصادی بوده و اگر بخش‌های دیگر‬ ‫رشد منفی یا تک رقمی داشتند این بخش رشد دو رقمی‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا در مقایس��ه ب��ا دیگ��ر کش��ورها باید ابتدا س��طح‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها در این بخش و اس��تفاده از فناوری در‬ ‫معدن ارزیابی ش��ود و س��پس به مقایس��ه ایران با س��ایر‬ ‫کشورها پرداخت‪ .‬مشاهدات نشان می‌دهند باوجود اینکه این لحاظ مشکل زیادی دیده نمی‌شود‪ .‬در تعریف فناوری‬ ‫در ای��ران مع��ادن بزرگی در حد اس��تاندارد جهانی وجود می‌توان گفت که مجموعه‌ای از ابزارآالت س��خت‌افزاری و‬ ‫دارد اما هنوز س��رمایه‌گذاری عظیمی همچون کشورهای نرم‌افزاری به اضافه نیروی‌کار انس��انی است و هیچ‌کدام از‬ ‫مطرح معدنی انجام نش��ده اس��ت‪ .‬معادن بزرگ ایران در این بخش‌ها به تنهایی فناوری تعریف نمی‌ش��ود‪ .‬از طرف‬ ‫قالب چارچوب‌های س��رمایه‌گذاری داخلی دیده شده‌اند و دیگ��ر باید در نظر گرفت خریداری و س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫محدودیت‌های تجارت و فناوری دامنگیر این بخش ش��ده کالن برای سفارش ساخت ماشین‌آالت در برخی موارد به‬ ‫صرفه نیست و به‌دلیل آشنا نبودن با توانایی‌های دستگاه‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ € اعمال تحریم ها در چند سال اخیر مشکالت کاهش بهره‌وری شدیدی را در معدن شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫نمی‌توان بدون محاسبه بازار سرمایه و قوانین معدنی یک‬ ‫زی�ادی را برای ورود فناوری‌ به ایران فراهم کرده‬ ‫کشور گفت که خریداری دستگاهی برای معدن مقرون به‬ ‫است‪ .‬نظرتان را در این‌باره بیان کنید‪.‬‬ ‫معتقدم فناوری تنها خرید ماش��ین‌آالت نیست و برای صرفه هست یا خیر؛ به عنوان مثال در ایران یک معدنکار‬ ‫بخش��ی از س��رمایه خود را از تسهیالت‬ ‫اس��تفاده از این ماش��ین‌آالت باید‬ ‫به نظر می‌رسد معدن در بانکی فراه��م می‌کند آن هم با حداقل‬ ‫تجربه و دانش خاص آن را هم داشت‬ ‫ن��رخ ‪ 22‬تا ‪ 30‬درصد بخ��ش عمده‌ای‬ ‫که بخش��ی از این تجربه را به مرور ایران نیز همپای بخش‌های‬ ‫از نقدینگ��ی خود را نی��ز در معدن وارد‬ ‫زمان می‌توان به دس��ت آورد آنچه‬ ‫دیگر رشد داشته است‬ ‫می‌کند اما در کش��ورهای پیش��رفته یا‬ ‫در ایران بیش��تر می‌توان مش��اهده‬ ‫ایران مانند بسیاری از‬ ‫حتی درحال توس��عه‌ای که می‌توانند از‬ ‫ک��رد‪ ،‬این اس��ت که س��رمایه‌گذار‬ ‫بخش معدنی حاضر اس��ت پولی را کشورهای درحال توسعه منابع پولی کشورهای پیشرفته استفاده‬ ‫دیگر نیازمند تهیه مواد‬ ‫کنند تنها ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد بهره می‌پردازند‬ ‫پرداخت کن��د و تجهیزاتی را بخرد‬ ‫صنایع‬ ‫سایر‬ ‫برای‬ ‫اولیه‬ ‫و در ضمن تمام سرمایه‌گذاری خود را از‬ ‫ول��ی به دو دلیل نمی‌تواند انتظاری‬ ‫محل تسهیالت بانکی تامین می‌کنند و‬ ‫که از کارآیی دستگاه مورد نظر دارد‬ ‫و همچنین درآمدزایی و‬ ‫خود آورده‌ای ندارند به این شکل تولید‬ ‫را برآورده سازد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال است‬ ‫برایشان ارزان‌تر تمام می‌شود و ریسک‬ ‫دلیل اول آنکه به همراه دستگاه‪،‬‬ ‫کار کاه��ش پی��دا می‌کن��د و می‌توانند‬ ‫تجربه و دانش را نتوانسته به دست‬ ‫آورد و دلی��ل دوم ک��ه درواقع وجه تمایز ماش��ین‌آالت و ماش��ین‌آالت س��نگینی خریداری کنند‪ .‬از طرف دیگر در‬ ‫تجهیزات معدنی با ماشین‌آالت و تجهیزات در سایر صنایع کش��ورهای توس��عه‌یافته قوانین به‌شدت س��ختگیرانه‌ای‬ ‫اس��ت در تخصص ش��رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات است‪ .‬برای تامین ایمنی کارگران و مسائل زیست‌محیطی وضع‬ ‫درواق��ع ش��رکت‌هایی در دنیا وجود دارن��د که مخصوص می‌ش��ود و برای معدنکار ص��رف می‌کند که در طراحی و‬ ‫هر س��ایت معدنی و بس��ته ب��ه نوع س��نگ‌ها و کانی‌ها و س��اخت ماش��ین‌آالت هزینه کند به جای اینکه با قوانین‬ ‫توده‌های زیرزمینی ماده معدنی‪ ،‬ماشین طراحی می‌کنند س��ختگیرانه دولت��ی ب��رای محیط‌زیس��ت و ایمنی جان‬ ‫و می‌س��ازند‪ .‬این بدان معناست که برای هر معدن ‪ 2‬تا ‪ 3‬کارگ��ران و به دنبال آن پرداخت جریمه‌های کالن درگیر‬ ‫سال وقت می‌گذارند و مطالعات اولیه و طراحی دستگاه را ش��ود یعنی وضع قوانین‪ ،‬معدنکار را به سمتی می‌برد که‬ ‫انجام می‌دهند و س��پس این دستگاه ساخته می‌شود و از تولید مکانیزه و اس��تفاده از ماشین‌آالت پیشرفته‪ ،‬برایش‬ ‫آنجا که این دستگاه تا به حال وجود نداشته تجربه استفاده بیش��تر از کار کردن با ماش��ین‌آالت قدیمی و روش‌های‬ ‫از آن و کارگر و متخصص راه‌اندازی آن نیز وجود ندارد‪ .‬در سنتی کار صرفه داشته باشد‪ .‬اگر در ایران نرخ بهره را ‪30‬‬ ‫این صورت باید از کارگران ماهر و باتجربه‌ای استفاده کرد درصد محاس��به کنیم و معدنکاری ‪ 3‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تا بتوانند کارکرد مفیدی با دس��تگاه داش��ته باشند اما در ماش��ین‌آالت خریداری کن��د باید برای وام��ی که گرفته‬ ‫ایران این اتفاق به دو دلیل رخ نمی‌دهد چراکه شرکت‌های در یک س��ال یک میلیارد تومان به��ره پرداخت کند‪ .‬من‬ ‫ایرانی قادر به تامین هزینه‌های باالی ماشین‌آالت نیستند معتقدم بخش خصوصی بس��یار هوش��مند است و روشی‬ ‫و دلیل دوم نیز این است که در صورت راه‌اندازی دستگاه که درحال حاض��ر در پیش گرفته با مجموع عوامل‪ ،‬موثر‬ ‫نمی‌توانند آنقدر زمان بدهند که کارگران تجربه و مهارت در سرمایه‌گذاری‌اش است بنابراین ماشین‌آالت دست دوم‬ ‫کار با فناوری‌های جدید را بیاموزند‪ .‬مدیران ش��رکت‌های می‌خرد یا سرمایه زیادی در این بخش صرف نمی‌کند‪.‬‬ ‫در ایران نیز زمانی می‌توان س��رمایه‌گذاران را به این امر‬ ‫معدنی دوست دارند بالفاصله فناوری را خریداری و از آن‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬بسیاری از ماشین‌آالتی که مخصوص یک راغب کرد که مجموع قوانین‪ ،‬آنها را به س��مت استفاده از‬ ‫س��ایت معدنی ساخته ش��ده بودند اکنون در معادن دیگر فناوری رهنم��ون کند اما در مقابل ب��رای افزایش تمایل‬ ‫استفاده می‌شوند و دستگاه‌های شناخته‌شده‌ای محسوب س��رمایه‌گذاران‪ ،‬دولت باید با حمایت‌های مالی و پرداخت‬ ‫تسهیالت ارزانقیمت به فعاالن واقعی معدن و ثبات قوانین‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ب�ا ورود فناوری‌های نوی�ن‪ ،‬بخش معدن از معدنکار حمایت کند تا راهی جز توس��عه و پیشرفت و‬ ‫استفاده از فناوری‌های روز نداشته باشد‪.‬‬ ‫به‌روز می‌شود؟‬ ‫همان‌طور که اش��اره کردم با فناوری روز‪ ،‬نمی‌توان ادعا € €کش�ورهای دیگر چه تجربیاتی در این زمینه‬ ‫کرد بخش معدن به‌روز می‌ش��ود کما اینکه ماش��ین‌آالت داشتند؟‬ ‫باید توجه داشت که ایران در موضوع استفاده از فناوری‬ ‫معدن��ی مورد اس��تفاده در معادن ایران جدید اس��ت و از‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اما دول�ت همزمان با اجرای قوانین س�ختگیرانه با حمایت‌های‬ ‫خ�ود در بخش‌های تس�هیالت و گمرک ام�کان فعالیت معدنکار‬ ‫و س�ودآوری را فراه�م می‌کن�د‪ .‬موضوعی که در ای�ران با وجود‬ ‫دس�تگاه‌ها و تجهیزات نامناس�ب و نبود سیاس�ت‌های حمایتی‬ ‫به‌ ویژه در بخش‌های تس�هیالت و س�رمایه در گ�ردش‪ ،‬فعالیت‬ ‫معدنکاری را حتی با وجود برخورداری از تجهیزات و فناوری‌های‬ ‫نوین فاقد توجیه اقتصادی می‌کند‪ .‬در این‌باره با جمال رس�تمی‪،‬‬ ‫استادیار دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا گفت‌وگویی اختصاصی انجام‬ ‫داده‌ایم که در زیر می‌خوانید‪:‬‬ ‫و دس��تگاه‌های نوین تنها نیست و بس��یاری از کشورهای دارد یک نوع در بخش توس��عه‌ای معدن نظیر حفر چاه و‬ ‫درحال توسعه نیز با این مشکالت روبه‌رو هستند اما تجربه تونل مورد استفاده قرار می‌گیرد که ماشین‌آالت مخصوص‬ ‫برخی از این کش��ورها برای حل مشکالت‌شان می‌تواند به خ��ودش را دارد‪ ،‬بخش دیگر نیز در تولید معادن یا همان‬ ‫اس��تخراج ماده معدنی است‪ .‬در بخش تولید مواد معدنی‪،‬‬ ‫ما کمک کند‪.‬‬ ‫ازجمله کش��ور پرو که باوج��ود غول‌های معدنی بزرگی معادن سنگ‌های نرم و غیرساینده مانند گچ‪ ،‬نمک‪ ،‬سنگ‬ ‫مانند ش��یلی و برزی��ل‪ ،‬دومین ظرفی��ت معدنی امریکای صابون‪ ،‬آهک‌های نرم و زغال‌س��نگ را به کار می‌برند که‬ ‫التین ش��ناخته می‌ش��ود‪ .‬آنه��ا هم مثل ایران با مش��کل روش��ی جاافتاده و معمول به‌شمار می‌رود و ایمنی و حجم‬ ‫کمبود تجربه و س��رمایه‌گذاری‌های بزرگ روبه‌رو هستند تولید باالیی هم دارد‪ .‬اما ماشین‌آالت حفاری که در معادن‬ ‫اما متوجه شدند تنها وارد کردن فناوری نمی‌تواند به آنها زیرزمین��ی به کار می‌روند یکی از محدودیت‌های بس��یار‬ ‫کم��ک کند بنابراین س��عی کردند با س��رمایه‌گذاری‌های مهم در بخش توس��عه‌ای معدن هس��تند چراکه آتشباری‬ ‫مشترک با شرکت‌های خارجی‪ ،‬این معادن را توسعه دهند در این بخش‪ ،‬راندمان پایینی دارد ولی تجهیزات در مورد‬ ‫و درحال حاضر یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های معدنی س��نگ‌های سخت‌تر‪ ،‬راندمان بس��یار خوبی دارد و دنیا به‬ ‫در این کشور انجام شده و نتیجه موفقیت‌آمیز بوده است‪ .‬طرف اس��تفاده از ای��ن روش رفته‌اند ولی نقطه ضعف این‬ ‫البته اعتقاد من این است که تحریم‌ها به‌تنهایی بازدارنده ماش��ین‌آالت در حفاری معادن زیرزمینی این اس��ت که‬ ‫محسوب نمی‌شوند بلکه دیدگاه حاکم بر تصمیم‌گیری‌های تجربه اس��تفاده از آنها بسیار کم است و تعداد متخصصان‬ ‫اقتصادی قبل از تحریم‌ها نیز بازدارنده بوده است ‪.‬‬ ‫آن در دنیا از انگش��تان دو دست فراتر نمی‌رود‪ ،‬چون این‬ ‫€ €وضعیت حفاری معادن در ایران چگونه است؟ ماش��ین‌آالت معموال خاص ازس��وی یک س��ایت معدنی‬ ‫براس��اس اطالعات موجود آنچه به نظر می‌رس��د اینکه طراحی و ساخته می‌شوند‪.‬‬ ‫بس��یاری از معادن امریکا‪ ،‬کانادا و استرالیا به دنبال این‬ ‫ایران در زمینه س��خت‌افزاری و ماشین‌آالت به نسبت در‬ ‫وضعیت مناسبی قرار دارد از طرف دیگر در مقاطع مختلف ماش��ین‌آالت هس��تند تا تعداد کارگر آن را کمتر کنند و‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬کارشناسی ارش��د و دکترا با ظرفیت باالیی ریس��ک ایجاد اتفاق��ات معدنی برای کارگ��ران را کاهش‬ ‫دانش��جو می‌گیرد اما اس��تفاده بهینه از ای��ن مجموعه‌ها دهند‪.‬‬ ‫€ €ایمن�ی و حفظ محیط‌زیس�ت در کش�ورهای‬ ‫وابسته به این است که همه مولفه‌ها باهم ترکیب شوند‪.‬‬ ‫مبح��ث حف��اری را اگر به دو بخش تقس��یم کنیم یک توسعه‌یافته چگونه است و آن را در معادن ایران‬ ‫بخش چال زنی و حفاری به‌صورت خردایش س��نگ است چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫در کش��ورهای توس��عه‌یافته برای رس��یدن به ایمنی و‬ ‫که دستگاه‌هایی مانند دریل واگن یا جامبو است که بیشتر‬ ‫در معادن زیرزمینی به‌کار می‌رود ولی حجم کاری محدود حفظ محیط زیست در وضعیت کنونی تالش زیادی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این روش چال زنی ش��ده و خرج کار گذاش��ته اس��ت‪ .‬در این کش��ورها هم با وضع قوانین سختگیرانه از‬ ‫می‌ش��ود و بعد از آن با آتش��کاری حفاری انجام می‌شود‪ .‬سوی دولت‪ ،‬معادن اعتراض کرده و در مقابل موضع‌گیری‬ ‫این روش سنتی است که البته می‌تواند به صورت مدرن‌تر می‌کنند اما دولت کوتاه نمی‌آید و در عمل ثابت شده این‬ ‫نیز انجام ش��ود و آن آتشباری دیجیتال است که مزیتش معدن است که بعد از چند سال خود را آرا ‌م آرام با شرایط‬ ‫جدید وفق داده و ناچار به رعایت این‬ ‫نس��بت به روش س��نتی این است که‬ ‫قوانین ش��ده اس��ت‪ .‬در عوض دولت‬ ‫چال‌ها را می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫با تس��هیل و تس��ریع در انج��ام امور‬ ‫به‌ش��کل متوالی و ب��دون محدودیت‬ ‫بسیار هوشمند است‬ ‫گمرکی و صدور مجوزهای مورد نیاز‬ ‫تاخی��ر و البته با ایمنی بس��یار باالتر‬ ‫و روشی که درحال‬ ‫به آنها کم��ک می‌کند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫از روش س��نتی خرج‌گ��ذاری و‬ ‫با‬ ‫گرفته‬ ‫منفجر ک��رد‪ .‬مته‌هایی که چال ایجاد حاضر در پیش‬ ‫این دیدگاه در آنجا حاکم اس��ت که‬ ‫مجموع عوامل‪ ،‬موثر در ایمنی یک بحث لوکس نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌کنن��د به طور همزم��ان می‌توانند‬ ‫سرمایه‌گذاری‌اش است یک ضرورت حیاتی برای معدن است‬ ‫س��رعت گردش‪ ،‬گش��تاور‪ ،‬نرخ نفوذ‬ ‫‌آالت‬ ‫ن‬ ‫ماشی‬ ‫بنابراین‬ ‫ک��ه طی قرن‌ه��ا از آن غفلت و باعث‬ ‫و نوع س��نگ و ترک‌ها و میزان مورد‬ ‫ش��ده دید عمومی مردم در تمام دنیا‬ ‫نیاز خ��رج را محاس��به ک��رده و این‬ ‫دست دوم می‌خرد یا‬ ‫به بخش معدن منفی باشد و نخبگان‬ ‫اطالع��ات را به صورت آنالیز ش��ده به‬ ‫سرمایه زیادی در این‬ ‫جامعه به این بخش رغبتی نداش��ته‬ ‫مانیتور ارسال کنند تا در مصرف مواد‬ ‫بخش صرف نمی‌کند‬ ‫باش��ند‪ .‬یکی از دالیل ورود نکردن به‬ ‫منفج��ره صرفه‌جویی ش��ود و از نظر‬ ‫ایمنی انفجار کنترل ش��ده و حفاری‬ ‫رشته معدن‪ ،‬کار سخت و نبود ایمنی‬ ‫دقی��ق و بی‌نقص��ی انجام ش��ود‪ .‬البته در ای��ران به دلیل اس��ت و تغییر این تفکر خیلی زمان می‌برد‪ .‬در کشورهای‬ ‫اینک��ه مواد ناریه در اختیار وزارت دفاع اس��ت تنوعی که پیشرفته این معادن هستند که هزینه تحصیل دانشجویان‬ ‫بخش خصوصی می‌تواند در مدرن کردن حفاری به روش معدن را می‌دهند تا نیرو برای ش��رکت خود تامین کنند‪.‬‬ ‫آتشباری داشته باشد‪ ،‬مالحظه نمی‌شود‪.‬‬ ‫ایمنی و قوانین زیس��ت‌محیطی را دولت می‌تواند تحمیل‬ ‫نوع دیگر حفاری‪ ،‬حفاری مکانیزه است که به آتشباری کند به ش��رط اینکه بپذیرد وظیفه‌اش تنظیم امور است‪،‬‬ ‫نیاز ن��دارد و خردایش در یک مرحله انجام می‌ش��ود‪ .‬در نه معدنکاری و تعیین روش‌ه��ای‌کار‪ ،‬چراکه روش کار را‬ ‫این نوع حجم تولید باالس��ت ولی این روش دو نوع کاربرد بخش معدن خواهد یافت‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫وابستگی اندک‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫به تجارت خارجی‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران‬ ‫درحالی حدود ‪ ۱۸‬درصد است که کشورمان در میان‬ ‫کشورهای منطقه و بیشتر کشورها‪ ،‬کمترین وابستگی‬ ‫را به تجارت خارجی دارد‪ .‬صادرات غیرنفتی در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امس��ال به حدود ‪ ۳۵‬میلیارد دالر رس��یده است که با‬ ‫‪3‬میلی��ارد دالر افزایش می‌تواند با واردات ‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫دالری براب��ری کند‪ .‬همچنین به‌طور عمده واردات ما‬ ‫ب��ا منابع ارزی صادرات غیرنفتی قابل تامین اس��ت و‬ ‫ظرفیت‌های خوبی ه��م در این زمینه داریم‪ ،‬بنابراین‬ ‫افت قیمت نفت خیلی نمی‌تواند اقتصاد ما را با چالش‬ ‫مواجه کند‪ .‬اگ��ر قیمت نفت کاهش نمی‌یافت‪ ،‬ارزش‬ ‫صادرات پتروشیمی و میعانات گازی هم باالتر می‌رفت‬ ‫و به تراز تجاری می‌رس��یدیم ام��ا ارزش صادراتی این‬ ‫اقالم نیز کاهش یافته است‪ .‬بیشتر کارشناسان اقتصاد‬ ‫جهانی اعتق��اد دارند که ایران در بیش��تر بخش‌های‬ ‫اقتص��ادی س��رمایه‌گذاری‌های خوبی کرده اس��ت و‬ ‫به‌راحت��ی می‌توانیم بخش مهمی از نیازهای داخلی را‬ ‫تامین کنیم که یکی از این بخش‌ها همان کش��اورزی‬ ‫است و این ویژگی‌ها در محیط‌های زندگی ما نیز قابل‬ ‫مشاهده است‪ .‬ازسویی دیگر‪ ،‬ظرفیت اقتصاد ترانزیتی‬ ‫و گردش��گری ایران بسیار باالس��ت و خوشبختانه از‬ ‫منابع انسانی توانمند و پرمزیتی برخورداریم و این‌طور‬ ‫هم نیست که همه تجارت جهانی به‌طور ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫زیرس��لطه غربی‌ها باشد و ما می‌توانیم به تراز تجاری‬ ‫یا برابری واردات و صادرات برس��یم و البته باید برای‬ ‫عب��ور از اقتصاد نفت‌زده و تکیه به صادرات مواد خام‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی جدی داش��ته باشیم‪ .‬این روند می‌تواند ما‬ ‫را به اقتص��اد مقاومتی هم برس��اند و باید بخش‌های‬ ‫خصوصی هم در این عرصه با هوش��یاری و توانمندی‬ ‫بیش��تری عمل کنن��د‪ .‬بهترین انتخاب ب��رای اقتصاد‬ ‫ایران؛ حذف فروش مواد خام اس��ت و باید به س��مت‬ ‫ص��ادرات محصوالت دارای ارزش اف��زوده باال حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬م��ا خیلی دل‌م��ان را به لغ��و تحریم‌ها خوش‬ ‫نکرده‌ای��م چ��ون تحریم‌ها از ابتدای پی��روزی انقالب‬ ‫اس�لامی ایران هم��واره بوده‪ ،‬هر چند فراز و نش��یب‬ ‫داشته است و البته از تحریم‌ها نیز استقبال نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫اما باید به توانمندی بومی و داخلی خود تکیه کنیم و‬ ‫اگر تحریم‌ها هم لغو ش��د باید به خوبی برای توسعه و‬ ‫پیشرفت اقتصاد کشور با رویکرد توانمندسازی اقتصاد‬ ‫ملی و عبور از صادرات مواد خام برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫صادرات زعفران‬ ‫‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫غالمرضا میری‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران‬ ‫صادرات زعفران در استان خراسان رضوی در ‪ ۹‬ماه‬ ‫ابتدای امسال نس��بت به مدت مشابه سال ‪ ۹۲‬حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫در ‪ ۹‬ماه ابتدای س��ال ‪ ۹۲‬میزان صادرات زعفران در‬ ‫استان خراسان رضوی ‪ ۸۰‬تن و ‪ ۴۷۲‬کیلوگرم معادل‬ ‫‪ ۱۱۶‬میلیون و ‪ ۸۸۰‬هزار دالر بود که این مقدار امسال‬ ‫در این استان به ‪ ۱۰۴‬تن و ‪ ۹۲۱‬کیلوگرم معادل ‪۱۴۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۸۶‬هزار دالر رسیده است‪ .‬اواسط آذر فصل‬ ‫برداشت زعفران درحالی به پایان رسید که لغو عوارض‬ ‫صادرات��ی زعفران از عوامل موثر ب��ر افزایش صادرات‬ ‫و کاهش قاچاق این محصول در امس��ال بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در برخی مناطق ش��اهد این هس��تیم که زعفران در‬ ‫استان‌های پرآب که امکان کشت محصوالت دیگر در‬ ‫آنجا وجود دارد‪ ،‬کش��ت می‌شود که باید توجه داشت‬ ‫افزایش س��طح زیر کشت و افزایش میزان تولید بدون‬ ‫در نظر گرفتن ب��ازار هدف نتایج خوبی برای صادرات‬ ‫این محصول نخواهد داش��ت‪ .‬بهتر اس��ت زعفران در‬ ‫استان‌های کم آبی مثل خراسان رضوی کاشته شود و‬ ‫استان‌های پر آب به کشت محصوالت کشاورزی دیگر‬ ‫بپردازند‪ .‬درحال‌حاضر س��االنه حدود ‪ ۲۷۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫زعفران در کش��ور تولید می‌شود که بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪۱۷۰‬‬ ‫تن آن صادر و با س��رانه مص��رف ‪ ۰/۷‬گرم حدود ‪۴۵‬‬ ‫تن آن به مصرف داخلی می‌رس��د‪ .‬بای��د به این نکته‬ ‫هم توجه داشت که افزایش سطح زیرکشت و افزایش‬ ‫بی‌برنام��ه تولید این محصول درحالی که برای مصرف‬ ‫و صادرات آن برنامه‌ریزی نش��ده‪ ،‬عواقب خوبی برای‬ ‫صادرات این محصول ندارد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مشتری؛ چشم و چراغ بازار‬ ‫«ثبات اقتصادی» چرخ‌های تجارت را می‌چرخاند‬ ‫کشوری که نگران آب و نان است‬ ‫‪7‬‬ ‫بازرگانان سنگاپور و اتریش برای مذاکره‌ به ایران آمدند‬ ‫یاران تجاری؛ از قاره شلوغ تا قاره سبز‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ -‬رف��ت‌و آمدها هن��وز ادام��ه دارد‪،‬‬ ‫تو‌آمدهای��ی که با ه��دف ارتقای رواب��ط اقتصادی‬ ‫رف ‌‬ ‫و به‌خص��وص تج��اری با ایران انجام می‌ش��ود‪ .‬س��فر‬ ‫هیات‌های تجاری کشورهای دیگر به ایران و همچنین‬ ‫تمای��ل آنها ب��ه افزایش همکاری‌ه��ای دوجانبه حدود‬ ‫یک‌س��ال اس��ت که درس��ت با روی کار آم��دن دولت‬ ‫یازدهم از س��ر گرفته شده و رو به بهبود هم هست‪ .‬در‬ ‫دولت جدید ایران پذیرای هیات‌های تجاری از قاره سبز‬ ‫یعنی اروپا مانند ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه و‪ ...‬و همچنین میزبان‬ ‫مسئوالن عالی رتبه اقتصادی کشورهایی از شلوغ‌ترین‬ ‫قاره جهان(آسیا) بود که ترکیه‌‪ ،‬چین‪ ،‬کره و‪ ...‬از جمله‬ ‫آنها هس��تند‪ .‬به‌تازگی هم سنگاپور و اتریش هیات‌های‬ ‫تج��اری و اقتصادی خ��ود را به ایران فرس��تادند تا بر‬ ‫افزای��ش حجم تجاری و همکاری‌ه��ای اقتصادی بحث‬ ‫و تبادل نظر شود‪.‬‬ ‫در س��فر هیات س��نگاپوری به ایران‪ ،‬مس��ئوالن این‬ ‫کش��ور در دیدار با مقامات کش��ورمان خواستار توسعه‬ ‫رواب��ط تج��اری و اقتصادی دو کش��ور ش��دند‪ .‬هیات‬ ‫س��نگاپوری متش��کل از مدیران و کارشناس��ان وزارت‬ ‫تجارت و صنعت و ارتباطات به ریاس��ت «چونگ شین‬ ‫فرانس��یس» مدیرکل بازارهای نوظهور وزارت تجارت و‬ ‫صنعت این کش��ور چندی پیش در ایران حضور یافتند‬ ‫و با مقامات و مسئوالن در سازمان‌های توسعه تجارت‪،‬‬ ‫گس��ترش و نوسازی صنایع‪ ،‬توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬بخش خصوص��ی و‪ ...‬دیدار و گفت‌وگو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹آمادگی ایران برای توسعه همکاری‬ ‫اقتصادی از جمله شیراز و گرمسار از سوی این سازمان‬ ‫اشاره کرد و خواهان مشارکت سرمایه‌گذاران سنگاپوری‬ ‫در این زمینه‌ها شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری در منطقه آزاد چابهار‬ ‫هی��ات س��نگاپوری از مجتم��ع در دس��ت س��اخت‬ ‫پتروش��یمی مکران و اسکله‌های شهید بهشتی و شهید‬ ‫کالنتری بن��در چابهار بازدید کرده و رضوانی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی چابهار گزارش��ی از فازهای مختلف‬ ‫طرح توس��عه اس��کله‌های این بندر‪ ،‬مش��خصات فنی‪،‬‬ ‫میزان پیشرفت و نحوه همکاری سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫ارائه ک��رد‪ .‬حامدعلی مبارک��ی‪ ،‬مدیرعامل منطقه آزاد‬ ‫تج��اری ـ صنعتی چابهار نی��ز در مالقاتی با این هیات‬ ‫با برشمردن مزیت‌های منطقه آزاد چابهار و برنامه‌های‬ ‫دولت ایران برای توس��عه این منطقه‪ ،‬خواهان همکاری‬ ‫سنگاپور برای مش��ارکت در احداث پروژه‌های مختلف‬ ‫از جمل��ه تاسیس��ات آب و فاضالب‪ ،‬مونت��اژ اتومبیل‪،‬‬ ‫تاسیس��ات بندری‪ ،‬حمل‌ونقل از جمله فرودگاه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ‪ -‬تخصص��ی و صنایع الکترونیک‬ ‫شد و گفت‪ :‬ایجاد خط منظم کشتیرانی می‌تواند کمک‬ ‫زیادی به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کند‪.‬‬ ‫ول��ی‌اهلل افخم��ی‌راد‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت در این‬ ‫دیدار به رویکرد مناس��ب دولت‬ ‫تدبی��ر و امید برای حل مس��ئله‬ ‫تحریم‌ها اشاره کرد و یادآور شد‪:‬‬ ‫نتیج��ه کار ای��ن ب��وده ک��ه هیات‌ه��ای مختل��ف از‬ ‫سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی از جمله کشورهای‬ ‫اروپایی در س��ال گذشته در ایران حضور یافتند‪ .‬وی از‬ ‫آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌ها با سنگاپور به‌ویژه‬ ‫در حوزه‌ه��ای تج��ارت‪ ،‬همکاری‌ه��ای بانک��ی و‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫نفت و گاز خبر داد‪ .‬افخمی‌راد همچنین با اعالم آمادگی‬ ‫ب��رای معرفی فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در ایران به‬ ‫س��رمایه‌گذاران س��نگاپوری پیش��نهاد کرد که ضمن‬ ‫بازدید از منطق��ه آزاد چابهار‪ ،‬با موقعیت و فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری در این منطقه در بخش‌های پتروشیمی‪،‬‬ ‫تاسیسات بندری و حمل‌ونقل آشنا شوند‪.‬‬ ‫چونگ شین فرانسیس‪ ،‬رییس هیات سنگاپوری نیز با‬ ‫بیان اینکه دو کشور روابط خوب سیاسی و اقتصادی در‬ ‫سال‌های گذشته داشته‌اند‪ ،‬خواستار بهبود دوباره روابط‬ ‫ش��د و اعالم کرد‪ :‬اوایل فوریه ‪ ۲۰۱۵‬هیاتی از تاجران‬ ‫و س��رمایه‌گذاران س��نگاپوری به ایران س��فر خواهند‬ ‫کرد و مش��اهدات و تجربیات هیات حاضر می‌تواند در‬ ‫ترکی��ب و انتخاب اعضای هیات آتی مفید واقع ش��ود‪.‬‬ ‫لو‌نقل‪ ،‬محصوالت غذایی‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آب و فاضالب‪ ،‬حم ‌‬ ‫ماش��ین‌آالت و فناوری اطالع��ات از جمله زمینه‌هایی‬ ‫هستند که سنگاپور در آنها توانمندی دارد و می‌تواند با‬ ‫ایران همکاری کند‪ .‬رییس هیات سنگاپوری مشکالت‬ ‫روابط بانکی را مهم‌ترین مانع توس��عه روابط اقتصادی‬ ‫دو کش��ور دانست و از آمادگی کشورش برای همکاری‬ ‫با بانک‌هایی که مش��مول تحریم نیستند‪ ،‬خبر داد‪ .‬وی‬ ‫در پایان با اش��اره به فراوانی شرکت‌های خارجی فعال‬ ‫در س��نگاپور گفت‪ :‬وزارتخانه متبوعش برای حمایت از‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی متقاضی برای فعالیت در این کشور‬ ‫اعالم آمادگی کرده است‪.‬‬ ‫هیات س��نگاپوری همچنین با بخ��ش خصوصی هم‬ ‫دیداری داش��تند‪ .‬در این دیدار مع��اون امور بین‌الملل‬ ‫ات��اق ایران به زمینه‌های همکاری تجاری و لزوم تبادل‬ ‫هیات‌های تج��اری از بخش خصوصی بین دو کش��ور‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬بس��یاری از کشورها از جمله هند و‬ ‫چین با وجود تحریم‌ها با ایران همکاری‌های اقتصادی‬ ‫دارند‪ .‬ف��رازی تصریح کرد‪ :‬نبای��د منتظر نتیجه نهایی‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای ای��ران با قدرت‌ه��ای جهانی ماند؛‬ ‫چراکه بسیاری از کشورها از قبل همکاری‌های خود را‬ ‫با ما شروع کرده اند و تعدادی هم در حال فراهم کردن‬ ‫زمینه همکاری‌های اقتصادی با ایران هستند‪.‬‬ ‫رییس هیات سنگاپوری نیز با اشاره به سفر به چابهار‬ ‫و ویژگی‌های این منطقه از جمله امکان سرمایه‌گذاری‬ ‫و ترانزیت کاال از این مس��یر به کشورهای آسیای میانه‬ ‫اعالم آمادگی کرد که در بخش‌هایی که مشمول تحریم‬ ‫نیس��تند از جمله کش��اورزی و گردشگری شرکت‌های‬ ‫سنگاپوری می‌توانند با ایران همکاری کنند‪.‬‬ ‫برنام��ه بع��دی هی��ات تجاری‬ ‫سنگاپوری مالقات با «سید رضا‬ ‫ن��وروززاده» ریی��س هیات عامل‬ ‫ایدرو و مدیران این س��ازمان بود‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار ابتدا ن��وروززاده با‬ ‫برشمردن زمینه‌های همکاری دو کشور آمادگی خود را‬ ‫برای هر گونه مس��اعدت و راهنمایی به سرمایه‌گذاران‬ ‫س��نگاپوری که تمای��ل به س��رمایه‌گذاری در ایران در‬ ‫زمینه‌ه��ای خودرو‪ ،‬قطعات یدکی‪ ،‬الس��تیک اتومبیل‪،‬‬ ‫آب و فاضالب‪ ،‬کشتی‌س��ازی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫دارن��د‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬وی همچنی��ن به ایجاد مناطق ویژه‬ ‫پس از س��فر هیات تجاری اتاق‬ ‫تهران ب��ه اتریش در اس��فندماه‬ ‫گذش��ته که به عنوان نخس��تین‬ ‫هیات تجاری ایرانی بعد از توافق‬ ‫موقت هس��ته‌ای ایران و غرب به‬ ‫اروپا س��فر کرده بود‪ ،‬چند تن از مقامات اس��تان اشتایر‬ ‫م��ارک اتریش ب��ه اتاق تهران آمدند تا ش��رایط را برای‬ ‫حض��ور یک هیات تجاری بزرگ اتریش��ی در ماه آوریل‬ ‫مهی��ا کنند‪ .‬در دیدار تعدادی از فعاالن بخش خصوصی‬ ‫استان اش��تایر مارک و مستش��ار بازرگانی سفارت این‬ ‫کش��ور در ای��ران با بخش خصوصی‪ ،‬یحیی آل‌اس��حاق‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در صنایع‬ ‫‹ ‹همایش معدنی در سنگاپور‬ ‫همچنین در راس��تای این دیداره��ا‌‪ ،‬محمدطاهری‪،‬‬ ‫مش��اور بین‌الملل مهدی کرباسیان‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی با‬ ‫تش��ریح ماموری��ت ش��رکت ایمیدرو و نح��وه تعامل با‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی با اش��اره به برگزاری همایش‬ ‫«س��رمایه‌گذاری در بخ��ش معدن ای��ران» در آلمان‪،‬‬ ‫از آمادگ��ی ایمیدرو برای برگزاری همایش��ی با همین‬ ‫موضوع در سنگاپور خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید منتظر نتایج مذاکرات ماند‬ ‫‹ ‹تمایل اتریش برای توسعه روابط با ایران‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سفر پیشین هیات‬ ‫تجاری اتاق تهران به اتریش و مذاکراتی که در آن سفر‬ ‫انجام شد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک شاهد‬ ‫رونق چش��مگیر مراودات اقتصادی دو کشور باشد‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران باوجود فش��ارهایی ک��ه از تحریم دیده و‬ ‫به‌تازگی با کاهش قیمت نفت مواجه ش��ده اما همچنان‬ ‫آهنگ رشد خود را حفظ کرده و به سمت بهبود شرایط‬ ‫اقتص��ادی حرک��ت می‌کند‪ .‬م��ا در حوزه‌ه��ای بنیادی‬ ‫اقتص��اد از جمله صنایع بزرگی چون خودروس��ازی که‬ ‫مورد عالقه اتریش��ی‌ها نیز هس��ت‪ ،‬رش��د بسیار خوبی‬ ‫داش��ته‌ایم‪.‬رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره‬ ‫به بازار ‪۱۴‬میلیاردی دارو و تجهیزات پزش��کی تنها در‬ ‫کشور عراق‪ ،‬افزود‪ :‬این بازار می‌تواند زمینه خوبی برای‬ ‫همکاری دو کشور باشد که با سرمایه‌گذاری در ایران و‬ ‫تولید دارو و تجهیزات پزشکی نیاز منطقه را مرتفع کرد‪.‬‬ ‫آل‌اس��حاق اظهار کرد‪ :‬ایران که درحال‌حاضر ‪۸۰‬درصد‬ ‫نیازه��ای دارویی خود در داخل تامی��ن می‌کند و تنها‬ ‫برخی داروه��ای خاص و ویژه را وارد می‌کند که در آن‬ ‫مورد نیز می‌توان با همکاری اتریش��ی‌ها و اس��تفاده از‬ ‫دانش و فناوری دو کشور دست به تولید این داروها هم‬ ‫برای عرضه در بازار ایران و هم در بازار منطقه دست زد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق تهران با اب��راز امیدواری نس��بت به آینده‬ ‫مذاکرات ایران و غرب و رفع تدریجی مش��کالت موجود‬ ‫بر س��ر راه تجارت خارج��ی ایران عنوان ک��رد‪ :‬صنایع‬ ‫خودروس��ازی و قطعه‌سازی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬داروسازی و‬ ‫تجهیزات پزشکی و سایر صنایع کوچک و متوسط ایران‬ ‫می‌توانند محل مناسبی برای گسترش و توسعه مراودات‬ ‫اقتصادی ایران و اتریش باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۵‬درصدی صادرات به ایران‬ ‫مستش��ار بازرگانی س��فارت اتریش در تهران با اشاره‬ ‫ب��ه کاهش مبادالت تجاری اتریش و ایران در پی اعمال‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬اعالم کرد که تجارت دو کشور روندی صعودی‬ ‫در پیش گرفته است‪ .‬گئورگ واین‌گارتن گفت‪ :‬صادرات‬ ‫اتریش به ایران تحت تاثیر تحریم‌ها حدود ‪۱۸۶‬میلیون‬ ‫ی��ورو کاهش یافته بود که اکنون ورق برگش��ته و ما در‬ ‫‪۱۰‬ماهه سال ‪۲۰۱۴‬م حدود ‪۱۵‬درصد افزایش صادرات‬ ‫ب��ه ایران داش��ته‌ایم‪ .‬وی ب��ا ابراز امیدواری نس��بت به‬ ‫بازگشت شرکت‌های اتریشی به ایران برای فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی تاکید ک��رد که ای��ن همکاری‌ه��ا منجر به‬ ‫افزایش صادرات کااله��ا و خدمات ایرانی به اتریش نیز‬ ‫شده است‪ .‬مستش��ار بازرگانی سفارت اتریش در تهران‬ ‫تاکی��د کرد که فعاالن اقتصادی این کش��ور قصد دارند‬ ‫در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه خودروس��ازی و‬ ‫قطعه‌سازی در ایران فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر هیات تجاری اتریش در آوریل‬ ‫پس از این س��خنان‪ ،‬مانفرد کینس سرپرست هیات‬ ‫تج��اری اتریش��ی در تهران‪ ،‬ب��ا ابراز مس��رت از تداوم‬ ‫همکاری‌های فع��االن اقتصادی اتریش ب��ا اتاق تهران‬ ‫اع�لام کرد که در ماه آوریل ی��ک هیات تجاری بزرگ‬ ‫اتریش��ی ب��ه اتاق ته��ران خواهد آمد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫تالش ‪۲۰‬س��اله خود در حفظ و تداوم روابط اقتصادی‬ ‫با ایران‪ ،‬گفت‪ :‬ما می‌دانیم که تالش‌های‌مان بجاست و‬ ‫جای درستی را برای س��رمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت هیات تجاری اتریش��ی در تهران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه اس��تان اش��تایرمارک قلب خودروس��ازی و‬ ‫قطعه‌سازی در نه‌تنها اتریش‪ ،‬بلکه اروپاست‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫که تمام خودروس��ازهای بزرگ اروپایی چون مرسدس‬ ‫بنز و بی‌ام‌و در این اس��تان کارخانه‌های تولید خودرو و‬ ‫قطعه‌سازی دایر کرده‌اند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫هدایت ظرفیت بانک‌های‬ ‫خصوصی به سمت صادرات‬ ‫ی دوجانب��ه‌ای میان صندوق‬ ‫تفاهمنام��ه همکار ‌‬ ‫ضمان��ت ص��ادرات و بان��ک انص��ار منعق��د ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این مراسم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات‪،‬‬ ‫امیدواریم ظرفیت بس��یار مناسبی که در بانک‌های‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬نیمه‌خصوصی و دولتی وج��ود دارد از‬ ‫جمله توانمن��دی بانک انصار‪ ،‬منابع مش��خصی از‬ ‫اعتب��ارات این بانک‌ها با پوش��ش صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران به س��وی تامین مالی صادراتی سوق‬ ‫داده شود‪ .‬طاهر شه‌حامد افزود‪ :‬شبکه بانکی نقش‬ ‫بس��یار مهمی در توس��عه صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫دارد و گرچ��ه در اغلب بانک‌ها‪ ،‬س��هم تس��هیالت‬ ‫صادرات��ی ی��ا تس��هیالت حمایت��ی از تولی��دات‬ ‫صادرات‌گرا‪ ،‬از کل س��بد تسهیالت اعطایی بانک‌ها‬ ‫رقمی بس��یار ناچیز یا با نرخ‌های سود نگران‌کننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬امیدواریم با انعقاد این گونه تفاهمنامه‌های‬ ‫همکاری مش��ترک‪ ،‬شاهد رشد تسهیالت صادراتی‬ ‫اعطایی از س��وی سیستم بانکی کش��ور به جامعه‬ ‫صادر‌کنندگان و س��رمایه‌گذاران ایرانی باشیم‪ .‬وی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬از دیگ��ر اهداف صن��دوق در انعقاد‬ ‫قرارداده��ای هم��کاری‪ ،‬مذاکره مش��ترک بانک‌ها‬ ‫و صن��دوق ضمانت با هیات‌مدیره صندوق توس��عه‬ ‫ملی و کس��ب سهم مش��خصی از منابع موجود در‬ ‫آن صندوق برای تخصیص به امر صادرات از طریق‬ ‫انعق��اد قراردادهای عاملی��ت بانک‌های خصوصی‪،‬‬ ‫دولتی و تحت پوش��ش صندوق است‪ .‬شه‌حامد به‬ ‫ابزارهای حمایتی صندوق در تس��هیل تامین مالی‬ ‫صادرات��ی توس��ط بانک‌ها در مرحل��ه بعد از حمل‬ ‫در قال��ب ضمانتنامه‌ه��ای اعتبار خری��دار و خرید‬ ‫دین اس��ناد صادراتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه آمادگی برخ��ی از بانک‌ه��ای خصوصی امکان‬ ‫تامین مالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای‬ ‫تسهیل انجام پروژه‌های بزرگ‪ ،‬صدور خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی به بازارهای هدف با پوش��ش صندوق‬ ‫ضمانت میسر است‪ .‬شه‌حامد‪ ،‬برگزاری سمینارهای‬ ‫توجیهی و اطالع‌رسانی به مشتریان مشترک بانک‬ ‫و صندوق‪ ،‬سرویس‌دهی شعب منتخب بانک انصار‬ ‫به مش��تریان صندوق در قالب قرارداد کارگزاری و‬ ‫برگزاری کارگاه‌های آموزشی را از دیگر موضوعات‬ ‫شایان اهمیت در این تفاهمنامه برشمرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن آی��ت‌‌اهلل ابراهیم��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫انصار نیز در این مراس��م اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون این‬ ‫بان��ک منابع و ظرفیت‌های بس��یار مناس��بی برای‬ ‫ورود ب��ه عرصه تامین مالی ص��ادرات چه در قالب‬ ‫تامین س��رمایه در گردش واحدهای صادراتی و چه‬ ‫در قال��ب تامین مالی بعد از حم��ل در قالب اعتبار‬ ‫خری��دار و خرید دین اس��ناد صادراتی با همکاری‬ ‫صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ای��ران دارد‪.‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد که امکان جلب نظر صندوق توسعه‬ ‫مل��ی برای تخصیص اعتب��ارات در چارچوب انعقاد‬ ‫قرارداد عاملیت با این بانک نیز مس��یر ش��ود و در‬ ‫آینده نزدیک بانک انصار به‌عنوان یکی از بانک‌های‬ ‫پیشرو در عرصه کمک به توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫کشور و نخستین استفاده‌کننده از ابزارهای حمایتی‬ ‫صندوق ضمانت صادرات در آید‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایرنا‪ :‬حمید کارگر‪ ،‬سرپرس��ت مرکز ملی فرش‬ ‫ای��ران از برگ��زاری نمایش��گاه دمتک��س آلمان در‬ ‫روزهای ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬ژانویه برابر با ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬دی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این نمایشگاه بزرگترین رویداد در حوزه‬ ‫کفپوش‌ها در سراس��ر دنیاس��ت و ایران نیز حضور‬ ‫بسیار متفاوتی در این دوره از نمایشگاه دمتکس را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬حس��ن رکنی‪ ،‬معاون بهبود تولیدات دامی‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی از صادرات گوش��ت س��فید‬ ‫ایران به ‪ ۱۰‬کش��ور جهان خبر داد و گفت‪ :‬ماهانه‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار تن گوشت سفید در کشور مازاد بر‬ ‫مصرف تولید می‌ش��ود‪ .‬همچنین نیاز ساالنه کشور‬ ‫به گوش��ت س��فید ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن است‬ ‫که درحال‌حاضر ساالنه بیش از ‪ ۲‬میلیون تن تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬وزارت بازرگان��ی امری��کا اع�لام کرد‬ ‫ص��ادرات این کش��ور ب��ه ای��ران در یازدهمین ماه‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬با رشد ‪۷‬درصدی نسبت به ماه قبل از آن به‬ ‫‪ ۱۶/۶‬میلیون دالر رسید‪ .‬کل مبادالت تجاری ایران‬ ‫و امری��کا در ‪ ۱۱‬م��اه ‪ ۲۰۱۴‬م حدود ‪ ۱۶۴‬میلیون‬ ‫دالر اعالم شد‪.‬‬ ‫رواب�ط عموم�ی س�ازمان توس�عه تجارت‪:‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران در ادامه همکاری‬ ‫خود با س��ازمان تجارت خارجی ژاپ��ن (جترو) در‬ ‫حوزه بس��ته‌بندی‪ ،‬کارگاه‌های آموزش��ی تخصصی‬ ‫بس��ته‌بندی صادراتی خرما و فرآورده‌های آن را در‬ ‫نیمه اول اسفند برگزار می‌کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫مشتری‬ ‫باالی سر جا دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫نقش اول زنجیره تولید تا بازار را معرفی می‌کند‬ ‫مشتری؛ چشم و چراغ بازار‬ ‫سونیا پوریامین‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫«مش��تری‌مداری» اصل��ی فراموش‌ش��ده در‬ ‫کشورما است‪ .‬می‌گویید‪ .‬چرا؟!‬ ‫زمان��ی که ب��ه قص��د خری��د ی��ک کاال وارد‬ ‫فروش��گاهی می‌شوید‪ ،‬فروش��نده با شما چگونه‬ ‫برخ��ورد می‌کند؟! اگر چندبار کفش یا لباس��ی‬ ‫را امتح��ان کنید ولی آنها را نخری��د‪‌،‬احتماال با‬ ‫بی‌حوصلگ��ی حت��ی جواب تش��کر ش��ما را هم‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫در این شرایط مشتری احساس خواهد کرد که‬ ‫بدهکار اس��ت! این درحالی است که او با حس و‬ ‫انگیزه قوی برای خرید به یک فروش��گاه مراجعه‬ ‫کرده اما بعد از برخورد فروش��نده با دلخوری از‬ ‫رفتار فروشنده و شاید حس شرمندگی از زحمتی‬ ‫که داده و انگیزه‌از دست رفته‪ ،‬از فروشگاه خارج‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر به دلیل نیاز ب��ه آن کاال نتواند از‬ ‫خریدش بگذرد‪ ،‬باالخره یکی از انواع کاالی مورد‬ ‫نظرش را‪ ،‬نه از س��ر میل و رغب��ت بلکه از روی‬ ‫ناچاری‪ ،‬تس��ریع در خرید یا ف��رار از برخورد بد‬ ‫فروش��نده‪ ،‬خریده و از فروشگاه خارج می‌شود!‬ ‫اما آیا دوباره به آنجا باز می‌گردد؟‬ ‫مث��ال دیگری می‌زنم‪ .‬برای خرید یکی از لوازم‬ ‫منزل مثل اجاق گاز وارد فروش��گاه‌های مختلف‬ ‫بازار می‌شویم‪ .‬قیمت‌ها و کارکرد اجاق گازها به‬ ‫نظر خ��وب می‌آید‪ .‬هر یک از فروش��ندگان هم‬ ‫اطالع��ات خ��ودش از آن کاال را ارائ��ه می‌کند و‬ ‫ش��ما با حجمی از داده‌ها مواجه می‌شوید‪ .‬حجم‬ ‫ب��االی اطالعات برای ترغیب مش��تری به خرید‬ ‫وقتی ناراحت‌کننده و حتی فاجعه‌بار می‌شود که‬ ‫نوبت به کاالهای ساخت ایران می‌رسد! برخی از‬ ‫فروش��نده‌ها با صراحت اع�لام می‌کنند که اینم‬ ‫خوب��ه ولی خب ایرانیه دیگ��ه!‌و بعد با تاکید بر‬ ‫اینک��ه اگر کاالی مرغوب و خوب می‌خواهید که‬ ‫فالن ویژگی‌ها را داشته باشد‪ ،‬این مارک خارجی‬ ‫از هم��ه بهتره‪ .‬ام��ا فروش��نده‌های دیگر نظرات‬ ‫متفاوت‌تری دارند‪.‬‬ ‫ب��از هم مث��ال دیگ��ری می‌زن��م‪ .‬وارد یکی از‬ ‫فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای می‌ش��وید و با خیال‬ ‫راح��ت مواد لبنی را انتخ��اب می‌کنید و به خانه‬ ‫می‌برید‪ .‬ناگهان متوجه می‌شوید از تاریخ انقضای‬ ‫ماستی که خریده‌اید ‪ 4‬روز گذشته! تاریخ مصرف‬ ‫خامه ش��ب قبل منقضی شده و شیر هم تا پایان‬ ‫ام��روز فرص��ت دارد‪ .‬ب��ا عصبانیت به فروش��گاه‬ ‫برمی‌گردید و علت را جویا می‌ش��وید‪ .‬در کمال‬ ‫ناباوری فروش��نده می‌گوید‪« :‬می‌خواستید تاریخ‬ ‫تولید و انقضا را درست بخوانید!»‬ ‫ش��اید برخ��ی از خوانن��دگان با ای��ن واکنش‬ ‫فروشندگان مواجه شده باشند‪.‬‬ ‫چنین واکنش‌هایی مخاطب را در گام نخست‬ ‫با یک س��وال کلی��دی مواجه می‌کن��د‪« :‬آیا در‬ ‫وهله نخست‪ ،‬بررسی تاریخ تولید و انقضای مواد‬ ‫خوراکی وظیفه خریدار است یا متصدی فروشگاه‬ ‫که باید مثل بسیاری از کشورها‪ ،‬همه اقالم مواد‬ ‫خوراکی و غذایی تاریخ گذشته را جمع و مرجوع‬ ‫کند؟ یا اینکه پیش از رس��یدن ب��ه تاریخ انقضا‬ ‫مواد موردنظر را به حراج بگذارد!»‬ ‫مطمئن هستم ش��ما نیز مثال‌های بسیاری در‬ ‫این‌باره در ذهن دارید‪.‬‬ ‫به راستی چرا این‌گونه است؟ نظارت کم است؟‬ ‫فروشندگان برای شغل خود و جلب نظر مشتری‬ ‫اهمیت قائل نیس��تند؟‌ دلیلش سودجویی است‬ ‫یا اصال برای فروش��نده‪ ،‬مشتری بی‌اهمیت‌ترین‬ ‫عنصر این رابطه محسوب می‌شود؟‬ ‫مگ��ر نه اینک��ه هر کاالیی که تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫ب��رای مصرف یک مش��تری اس��ت؟! پ��س چرا‬ ‫موقعیت مشتری در زنجیره دادوستد بازار نادیده‬ ‫گرفت��ه می‌ش��ود؟ و اصال به یک حلق��ه مفقوده‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت؟ این درحالی است که برای‬ ‫جذب مشتری و موجودیت بازار‪ ،‬رفتار فروشنده‬ ‫موضوعی بسیار پراهمیت‪ ‌،‬علمی و جهانی است؛‬ ‫موضوعی که در ب��ازار پررقابت امروز مورد توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬اما جایگاه‪ ،‬اهمیت و توجه به این موضوع‬ ‫در کشور ما کجاست؟‬ ‫ش��اید مهم‌تری��ن و نخس��تین‌ گام آن باش��د‬ ‫که باور «مش��تری مه��م اس��ت» در ذهن همه‬ ‫فروش��ندگان و تولیدکنندگان ما نهادینه ش��ود‪.‬‬ ‫تنه��ا در این صورت اس��ت که می‌ت��وان با جلب‬ ‫اعتماد شهروندان‪ ،‬حقوق اولیه شهروندی را به‌جا‬ ‫آورد و در م��ورد کاالی ایرانی و چگونگی عرضه‬ ‫آن بحث کرد‪.‬‬ ‫کاالیی که با حمایت مش��تریانش تولید شود‪،‬‬ ‫تولید‌کننده و فروشنده‌اش را سر پا نگه می‌دارد‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫عاطفه خس�روی‪-‬گروه تجارت‪« :‬همیش�ه حق با مشتری است!»‬ ‫همین یک جمله کافی اس�ت تا مش�تری‌مداری را در راس دالیل‬ ‫ی�ک بازار و اقتصاد موفق قلمداد کرد‪ .‬این در حالی اس�ت که در‬ ‫دنیای امروز‪ ،‬مشتریان ایرانی با حدود حقوق قانونی خود به‌عنوان‬ ‫مصرف‌کننده بیشتر آشنا ش�ده‌اند و این شرکت‌های ارائه‌دهنده‬ ‫خدمات پس از فروش هس�تند ک�ه می‌توانند ب�ا ارائه خدمات و‬ ‫ایجاد رضایتمندی مش�تری‪ ،‬فرصت کس�ب بازارهای بزرگ‌تر را‬ ‫برای خود مهیا کنند‪ .‬این در حالی است که جلب رضایت مشتری‬ ‫تنه�ا به خدمات پس از فروش خالصه نمی‌ش�ود و بازار موفق آن‬ ‫اس�ت که قب�ل از خرید کاال نیز به رضایت مش�تری اهمیت داده‬ ‫و فع�االن بازار ب�اور کنند که چراغ این بازار در س�ایه مش�تری‬ ‫اس�ت که روشن می‌ماند‪ .‬در این بین؛ مش�تریان برای خرید کاال‬ ‫از ابتدایی‌تری�ن تا انتهایی‌ترین زنجیره خری�د با موارد متعددی‬ ‫مواجه هس�تند از «برخورد فروش�نده» که نخس�تین حلقه این‬ ‫زنجیره اس�ت گرفته تا «خدمات پس از فروش» که آخرین حلقه‬ ‫زنجیر بازار به‌شمار می‌رود‪ .‬این در حالی است که ترغیب مشتری‬ ‫به خرید در گرو رضایت او از بازار است و تنها در این صورت است‬ ‫که می‌توان به رونق تولید و بازار امید داشت‪.‬‬ ‫این موضوع و قانونی بودن آنها کارت گارانتی‬ ‫چاپ می‌ش��ود‪ .‬تمام��ی چاپخانه‌دارها نیز با‬ ‫مج��وز رس��می از وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی فعالیت و پروانه تاسیس خود را از‬ ‫آنه��ا دریافت می‌کنن��د‪ .‬پروانه تاس��یس و‬ ‫فعالی��ت چاپخان��ه‌داران موضوعی امنیتی و‬ ‫فرهنگی بوده و مجوز آن را وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد ارائه می‌دهد و دستورالعمل و ضوابط‬ ‫خ��اص خ��ود را دارد‪ ».‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫چاپخان��ه‌داران تاکی��د می‌کن��د ک��ه‬ ‫اطالع‌رس��انی‌های الزم انج��ام و ب��ه‬ ‫چاپخانه‌داران نیز تاکید شده که برای چاپ‬ ‫کارت باید پروانه کسب را مشاهده کرده و با‬ ‫اتحادیه مربوطه نیز هماهنگ باشند‪ .‬با وجود‬ ‫تمام این موارد و نظارت‌ها‪ ،‬جوالن کارت‌های‬ ‫گارانتی تقلبی‪ ،‬واقعیت بازار است که کنترل‬ ‫و جمع‌آوری آن هماهنگی تمام مس��ئوالن‬ ‫مربوطه را می‌طلبد‪ .‬به عالوه مردم هم برای‬ ‫انتخاب کاال باید دقت و حساسیت بیشتری‬ ‫به خرج دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت تنگاتنگ!‬ ‫تهران؛ س��ه‌راهی بازار امین حضور‪ -‬اینجا‬ ‫بازار ‪۴۰‬ساله‌ای است که پر است از مغازه‌های‬ ‫لوازم خانگی؛ از نش��ان‌های معروف داخلی و‬ ‫خارجی گرفته تا نام‌هایی که حتی تلفظ‌شان‬ ‫هم س��خت اس��ت‪ .‬وارد یکی از فروش��گاه‌ها‬ ‫می‌ش��ویم‪ .‬فروشگاه به نس��بت بزرگی است‬ ‫ک��ه از یخچ��ال و گاز ت��ا گوش��تکوب برقی‬ ‫می‌فروش��د‪ .‬کمی آن‌طرف‌تر مادر و دختری‬ ‫روبه‌روی یک اجاق گاز ایستاده‌اند و فروشنده‬ ‫با آب و تاب از ویژگی‌ها و کارکردهای اجاق‌ها‬ ‫می‌گوید‪ .‬تک‌تک راجع به اجاق گازها توضیح‬ ‫می‌دهد و آخر سر هم قیمت را اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫در نهایت توضیح می‌ده��د که اجاق‌گازهای‬ ‫ساخت ایران از مش��ابه‌های خارجی ارزان‌تر‬ ‫هس��تند و تاکید می‌کند ک��ه در این صنعت‬ ‫اجاق‌گازه��ای ایران هیچ فرق��ی با همتاهای‬ ‫خارجی ندارند و حتی در برخی نشان‌ها برتر‬ ‫هم هس��تند‪ .‬فروشنده جوان به مادر و دختر‬ ‫پیش��نهاد می‌کند که اگر قصد خرید با سود‬ ‫و منفع��ت دارند‪ ،‬بهتر اس��ت اجاق‌گاز ایرانی‬ ‫بخرند‪ .‬چند فروش��گاه باالتر زن و مرد جوانی‬ ‫تو‌گذار در بی��ن یخچال‌فریزها‬ ‫در حال گش�� ‌‬ ‫هس��تند‪ .‬اما فروش��نده این مغ��ازه برخالف‬ ‫فروشگاه قبلی تاکید دارد که جنس خارجی‬ ‫بخرید! او با مقایس��ه قس��مت‌ها‪ ،‬مشخصات‬ ‫یکی از یخچال‌فریزهای ساخت داخل را بیان‬ ‫می‌کند و حس��ن‌ختام حرف‌هاش این جمله‬ ‫اس��ت‪« :‬اما خوب به هر حال ایرانی اس��ت!»‬ ‫به گفته فعاالن بازار آنچه نشان‌های خارجی‬ ‫را از نشان‌های ایران متمایز می‌کند‪ ،‬کیفیت‬ ‫و خدمات پس از فروش اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که به گفته فعاالن بازار و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫برخی از نشان‌های تولید داخل هم از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار بوده و تنها مس��ئله به ضعف‬ ‫بازاریابی و تبلیغات بازمی‌گردد‪ .‬اما مشتریان‬ ‫پروپاقرص نش��ان‌های خارج��ی نظر دیگری‬ ‫دارند و مسئله را در کیفیت متفاوت می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید کاالی خارجی ممنوع!‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال‬ ‫هیات وزی��ران خرید‬ ‫کااله��ای خارجی که‬ ‫مش��ابه داخلی دارند‪،‬‬ ‫ممن��وع اع�لام کرد و‬ ‫به‌دنبال آن در خردادماه نیز مصوبه ممنوعیت‬ ‫خرید کاالی خارجی منتشر شد‪..‬‬ ‫ابراهی��م درس��تی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم صوت��ی و تصوی��ری و‬ ‫معتقد‬ ‫تلفن‌هم��راه در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اس��ت که کمر تولیدکنندگان داخلی زیر بار‬ ‫عرضه کاالهای خارجی شکس��ته است‪« :‬اگر‬ ‫مقایس��ه‌ای در میزان قیمت‌ها داشته باشیم‬ ‫می‌بینی��م تلویزیون��ی ک��ه در ای��ران تولید‬ ‫می‌ش��ود قیمتش با تلویزیون‌ه��ای خارجی‬ ‫براب��ری می‌کند‪ .‬باید دید چ��را با اینکه برای‬ ‫وارد ک��ردن تلویزیون‌های خارجی یا قطعات‬ ‫آنه��ا هزینه حمل‌ونقل پرداخت می‌ش��ود اما‬ ‫قیم��ت دو گروه تلویزی��ون داخلی و خارجی‬ ‫تقریبا برابر است؟»‬ ‫او ادام��ه می‌ده��د‪« :‬ب��رای مصرف‌کننده‬ ‫ه��م قیمت مهم اس��ت‪ .‬مصرف‌کنن��ده کاال‬ ‫ب��ه دنبال قیمت مناس��ب‪ ،‬خدم��ات پس از‬ ‫فروش و کیفیت مطلوب اس��ت‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫زیرساخت‌ها را آماده کنیم تا خدمات پس از‬ ‫فروش و کیفیت کاالی داخلی افزایش یابد‪».‬‬ ‫ابراهیم درس��تی ادامه می‌ده��د‪ :‬تبلیغات‬ ‫هم در خرید کاالی ایرانی بس��یار موثر است‪.‬‬ ‫هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تاثیر تبلیغات شود‪.‬‬ ‫تبلیغات در فرهنگ‌سازی نقش بسیار زیادی‬ ‫دارد‪ .‬همه م��ا ایرانی هس��تیم و عِرق ایرانی‬ ‫داریم‪ .‬ام��ا تولیدکنندگان م��ا در این بخش‬ ‫مظل��وم واقع ش��ده‌اند‪ .‬باید در نظر داش��ته‬ ‫باشید که دولت‌ها هرگز تاجران خوبی نبوده‬ ‫و نیس��تند‪ .‬دولت‌ها باید تاج��ران را آموزش‬ ‫بدهند و زیرس��اخت‌ها را ب��رای فعالیت آنها‬ ‫فراه��م کنند‪ .‬خوش��بختانه در دولت یازدهم‬ ‫وض��ع فرق کرده اس��ت‪ .‬قبال ه��ر فرد بدون‬ ‫تجربه‌ای می‌آمد و عنوان می‌کرد که مش��ابه‬ ‫ف�لان کاالی خارج��ی را ب��ا کیفیتی حدود‬ ‫‪۳۰‬درص��د کاالی خارجی تولی��د می‌کند و‬ ‫ب��ه او وام می‌دادند تا کلنگ احداث کارگاه و‬ ‫کارخانه را بزند‪ .‬دیدیم که کلنگ بس��یاری از‬ ‫کارخانه‌ها زده شد و در همان ابتدای امر هم‪،‬‬ ‫کار رها ش��د‪ .‬افرادی سراغ این کار می‌آمدند‬ ‫ک��ه نه اهل ف��ن بودند و ن��ه متخصص و به‬ ‫همین خاطر بیت‌المال حیف و میل می‌ش��د‪.‬‬ ‫اما در حال حاضر نخس��ت ب��رای تولید کاال‬ ‫نیازسنجی می‌شود‪».‬‬ ‫دولت‌ها هرگز تاجران‬ ‫خوبی نبوده و‬ ‫نیستند‪ .‬دولت‌ها باید‬ ‫تاجران را آموزش‬ ‫بدهند و زیرساخت‌ها‬ ‫را برای فعالیت آنها‬ ‫فراهم کنند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫در دولت یازدهم‬ ‫وضع فرق کرده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹گارانتی‌های تقلبی‬ ‫ام��ا قصه ب��ه همین جا ختم نمی‌ش��ود و‬ ‫مشتری حتی اگر از کیفیت و مقایسه قیمت‬ ‫هم بگذرد‪ ،‬در حلق��ه خدمات پس از فروش‬ ‫گرفت��ار می‌ش��ود‪ .‬در روزگاری ن��ه چن��دان‬ ‫دور‪ ،‬همین که کاالی خریداری ش��ده کارت‬ ‫گارانتی داش��ت‪ ،‬خی��ال خری��دار از کیفیت‬ ‫خ��وب و بدون نقص کاالی��ی که خریده بود‪،‬‬ ‫راحت می‌شد‪ .‬همچنین خریدار مطمئن بود‬ ‫اگ��ر تا مدت زمان مش��خصی ایرادی در کاال‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬برای تعمیر و تعویض آن مشکلی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬ب��ه عبارتی داش��تن کارت‬ ‫گارانت��ی مزیتی ب��ود ب��رای کاالی تولیدی‪،‬‬ ‫ت��ا آنجا که خرید کاالیی ک��ه کارت گارانتی‬ ‫نداشت‪ ،‬از س��بد خرید خانوار حذف می‌شد‪.‬‬ ‫اما در س��ال‌های اخیر پدیده‌ای ناخوش��ایند‬ ‫به نام کارت‌ه��ای گارانتی تقلب��ی وارد بازار‬ ‫ش��ده که متاس��فانه ه��ر روز هم گس��ترش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬دامنه کارت‌ه��ای گارانتی تقلبی از‬ ‫ل��وازم خانگی تا قطعات خودرو‪ ،‬موبایل و‪ ...‬را‬ ‫گرفته و ظاهرا راهی هم برای برون‌رفت از آن‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬رواج کارت‌های گارانتی تقلبی‬ ‫در بازار تا آنجا پیش رفت که رییس اتحادیه‬ ‫کشوری لوازم خانگی وارد میدان شد و اعالم‬ ‫کرد که یکی از مش��کالت بازار لوازم خانگی‬ ‫وج��ود گارانتی‌های تقلبی اس��ت که با ظاهر‬ ‫گارانتی‌های اصلی منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫محمد طحان‌پور بارها‬ ‫بر ضربه ای��ن فعالیت‬ ‫غیرقانون��ی به ب��ازار‬ ‫تاکید کرده و برخورد‬ ‫با واحدهای متخلف و‬ ‫کاالی قاچ��اق را مهم‌تری��ن برنام��ه دولت و‬ ‫اتحادیه می‌داند‪ .‬اما به گفته فروش��ندگان و‬ ‫خریداران‪ ،‬هنوز کارت‌های گارانتی تقلبی در‬ ‫ب��ازار ج��والن می‌دهند‪ .‬اینکه چ��ه ارگان یا‬ ‫سازمانی مسئول سروسامان دادن و پیگیری‬ ‫کارت‌ه��ای گارانتی تقلبی اس��ت‪ ،‬یک روی‬ ‫س��که است و روی دیگر سکه تولید کاالهای‬ ‫تقلب��ی در بازار داخل اس��ت ک��ه طحان‌پور‬ ‫به‌عنوان کاالهای زیرپله‌ای از آن یاد می‌کند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه کش��وری لوازم خانگی معتقد‬ ‫است؛ یکی از مش��کالت فعلی اتحادیه لوازم‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬کارگاه‌های زیرپله‌ای اس��ت که به‬ ‫دلیل خریداری نش��دن تولیدات آنها توسط‬ ‫مردم‪ ،‬به برخ��ی کارخانه‌ها س��فارش تولید‬ ‫لوازمی را می‌دهند که با نشان‌های نامعتبر در‬ ‫بازار عرضه می‌ش��ود و قیمت کاالی آنها نیز‬ ‫بیشتر از کاالهای معتبر بوده و خدمات پس‬ ‫از ف��روش نی��ز ندارند‪ .‬محم��د طحان‌پور در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫با اشاره به وجود کارت‌های‬ ‫گارانتی تقلبی و بدون اعتبار با ظاهری شبیه‬ ‫گارانتی‌های معتب��ر می‌گوید‪« :‬درحال‌حاضر‬ ‫عالوه‌بر گارانتی‌های��ی که نام آنها از اعتباری‬ ‫برخوردار نیست‪ ،‬گارانتی‌هایی وجود دارد که‬ ‫ظاهر آنها کاملا شبیه گارانتی‌های اصل بوده‬ ‫و حتی آدرس و شماره تماسی که در آن ذکر‬ ‫ش��ده‪ ،‬مربوط ب��ه کارخانه اصلی اس��ت ولی‬ ‫زمانی که مش��تری با مشکلی روبه‌رو می‌شود‬ ‫و تماس می‌گیرد‪ ،‬ش��ماره س��ریالی که روی‬ ‫کارت گارانتی درج شده اعتبار ندارد‪».‬‬ ‫کار آنجا مشکل‌تر می‌ش��ود که شهروندان‬ ‫زمان خرید کاال امکان تشخیص گارانتی‌های‬ ‫معتب��ر را از تقلبی ندارند‪ .‬چ��اپ کارت‌های‬ ‫گارانت��ی از دیگر مواردی اس��ت ک��ه باید با‬ ‫حساسیت باال دنبال ش��ود‪ .‬اینکه کارت‌های‬ ‫تقلب��ی در کج��ا و ب��ا چ��ه مج��وزی چاپ‬ ‫می‌شوند! رییس اتحادیه لوازم خانگی معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬چاپخانه‌ه��ا باید موظف ش��وند قبل‬ ‫از چاپ گارانتی اس��تعالم بگیرن��د و تنها در‬ ‫صورت رویت مجوز‪ ،‬نس��بت ب��ه چاپ کارت‬ ‫گارانت��ی اقدام کنند‪ .‬گش��تی در ب��ازار لوازم‬ ‫خانگی و راس��ته امین‌حضور نش��ان می‌دهد‬ ‫که نش��ان‌های تقلب��ی چینی در ب��ازار زیاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬یکی از فروش��ندگان می‌گوید‪:‬‬ ‫«گارانتی‌ه��ای این لوازم نی��ز در چاپخانه‌ها‬ ‫چاپ ش��ده‌اند و اعتبار ندارند‪ .‬با این حساب‬ ‫ل��وازم خانگ��ی تقلبی ب��ا گارانتی ب��ه ظاهر‬ ‫معتبر و با ش��ماره س��ریال فروخته می‌شود‬ ‫اما زمانی که مصرف‌کننده برای اس��تفاده از‬ ‫خدمات پس از فروش مراجعه می‌کند متوجه‬ ‫می‌شود محصول و گارانتی تقلبی است‪ ».‬این‬ ‫فروشنده زمانی که با سوال خبرنگار ما مبنی‬ ‫بر اینکه چرا نسبت به فروش این لوازم اقدام‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬می‌گوید‪« :‬در بس��یاری از موارد ما‬ ‫ه��م نمی‌دانیم که کدام کاال تقلبی اس��ت و‬ ‫بیش��تر از مردم می‌شنویم که بعد از خرید و‬ ‫مصرف کاال با خدمات پس از فروش مش��کل‬ ‫پیدا کرده‌اند و پی به تقلبی بودن کارت‌های‬ ‫گارانتی یا حتی کیفی��ت پایین کاال برده‌اند‪.‬‬ ‫این فروشنده معتقد است مردم نسبت به نوع‬ ‫لوازم و کاالهایی که قص��د خرید دارند‪ ،‬باید‬ ‫تحقیق کرده و در انتخاب خود دقت کنند‪».‬‬ ‫‹ ‹چاپخانه‌ها تخلف نمی‌کنند‬ ‫تی��ر مقصران رده اول‬ ‫کارت‌ه��ای گارانت��ی‬ ‫تقلب��ی ک��ه در بازار‬ ‫وجود دارد به س��مت‬ ‫چاپخانه‌داران نش��انه‬ ‫می‌رود‪ ،‬اما چاپخانه‌داران نظر دیگری ندارند‪.‬‬ ‫علی نیکوسخن‪ ،‬رییس اتحادیه چاپخانه‌داران‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬جعل‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫گارانت��ی ب��رای ل��وازم خانگ��ی در دفات��ر‬ ‫غیرقانونی ی��ا مراکز چ��اپ دیجیتال انجام‬ ‫می‌شود که ارتباطی به اتحادیه دارند و باید‬ ‫ب��ا دفاتر غیرمج��ازی که به اس��م چاپخانه‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬برخورد ش��ود‪ ».‬از سویی‬ ‫دیگر عنوان شده است که برخی چاپخانه‌ها‬ ‫اقدام به س��اخت بارک��د جعلی می‌کنند که‬ ‫رییس اتحادی��ه چاپخانه‌داران در این رابطه‬ ‫می‌گوید‪« :‬برای چاپ بارکد‪ ،‬قانون این است‬ ‫که شخص متقاضی باید نامه‌ای از شرکت یا‬ ‫نمایندگ��ی مربوطه بیاورد ک��ه بعد از اثبات‬ ‫‹ ‹نقش «خدمات» در بازار رقابتی‬ ‫در ای��ن بین ریی��س انجمن ملی حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬همکاری دولت‬ ‫به‌عنوان سیاس��تگذار و مجل��س به عنوان‬ ‫ناظر را راهگشا دانسته و می‌گوید‪« :‬انجمن‬ ‫ملی حمای��ت از مصرف‌کننده از کانال‌های‬ ‫فراکس��یون مجلس‪ ،‬رسانه‌ها و دولت پیگیر‬ ‫اس��ت تا ن��گاه و توجه دووجه��ی به حقوق‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف‌کننده را نهادینه کند‬ ‫تا خروجی آن در سایه تغییر رویه مدیریتی‬ ‫این مشکالت مرتفع شود‪.‬‬ ‫اگر بازار را زنجیره‌ای‬ ‫متشکل از تولید‪،‬‬ ‫بازاریابی‪ ،‬فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫بدانیم؛ نقش نخست‬ ‫و مشترک در تمام این‬ ‫زنجیره «مشتری» است‪.‬‬ ‫مشتری است که باید با‬ ‫رضایت از فروشنده و کاال‬ ‫و خدمات پس از فروش‬ ‫چرخ تولید را بچرخاند‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در برخ��ی موارد‬ ‫مصرف‌کننده نیز از حقوق اصلی خود کاملا‬ ‫مطلع نیست‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در بازار رقابتی باید‬ ‫خدمات به درس��تی انج��ام گیرد تا با جلب‬ ‫نظر مشتری بازار بتواند به رونق برسد‪ .‬نیره‬ ‫پیروزبخت‪ ،‬رییس س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫با‬ ‫نی��ز پی��ش از این در گفت‌وگ��و با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه خدمات پس از فروش جزو‬ ‫وظایف این س��ازمان نیست‪ ،‬گفته بود‪« :‬در‬ ‫نظر داریم با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و بازبینی آیین‌نامه موجود در زمینه‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬اس��تاندارد خدمات‬ ‫پس از فروش را به تصویب برسانیم‪».‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر آنکه‪...‬‬ ‫اگ��ر بازار را زنجیره‌ای متش��کل از تولید‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬فروش و خدم��ات پس از فروش‬ ‫بدانیم؛ نقش نخس��ت و مش��ترک در تمام‬ ‫این زنجیره مشتری است‪ .‬مشتری است که‬ ‫باید با رضایت از فروش��نده و کاال و خدمات‬ ‫پس از فروش چرخ تولید را بچرخاند‪ .‬برای‬ ‫تحقق این امر نی��ز از تولید‌کننده گرفته تا‬ ‫فروشنده باید شعار «همیشه حق با مشتری‬ ‫اس��ت!» را س��رلوحه کار قرار دهند تا چراغ‬ ‫این بازار روشن بماند‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ضرورت بازاریابی بین‌المللی برای صادرات کاشی و سرامیک‬ ‫آینده روشن در انتظار صنعت بسته‌بندی قزوین‬ ‫افزایش صادرات کاال معطل همکاری عراقی‌ها‬ ‫تغییر در روند برگزاری نمایشگاه عرضه کاال دردسرساز شد‬ ‫خرده‌فروشی در نمایشگاه عامل اعتراض کاسبان زنجان‬ ‫زین�ب عب�دی ـ گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬هرچن�د برگ�زاری‬ ‫نمایشگاه‌های عرضه کاال به‌ویژه در مهرماه هر سال شور‬ ‫و ش�عف دانش‌آموزان را به خوش�حالی والدین از خرید‬ ‫کاال با قیمت مناسب پیوند می‌زند‪ ،‬اما این اقدام منتقدانی هم دارد‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا برای خرید کاال در ‪3‬مقطع زمانی پایان س�ال‪ ،‬قبل از‬ ‫بازگش�ایی مدارس و پیش از ماه رمضان از سوی مردم‪ ،‬مسئوالن را‬ ‫بر آن داشت تا نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کاال‬ ‫در این ‪ 3‬مقطع زمانی اقدام کنند‪ ،‬این در حالی است که طبق قانون‬ ‫سایر نمایشگاه‌ها باید به منظور عرضه و نمایش کاال باشد که فروش‬ ‫آن خارج از محیط نمایش�گاهی انجام می‌شود‪ ،‬اما کسبه در استان‬ ‫زنجان نس�بت به برگزاری نمایش�گاه‌هایی با عنوان مبلمان‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی و سایر عنوان‌ها که همراه با خرده‌فروشی کاالست و در روند‬ ‫فروش آنها به‌ویژه در زمان اوج تقاضای بازار اختالل ایجاد می‌کند‪،‬‬ ‫اعتراض کرده و خواس�تار بازبینی و نظارت در اجرای قانون ش�دند‬ ‫چراکه عمده این نمایش�گاه‌ها در اس�تان زنجان توس�ط اش�خاص‬ ‫غیرحقوقی و در برخی موارد حتی در فضای غیررسمی و نامناسب‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫این درحالی اس�ت که به گفته مس�ئوالن‪ ،‬ناظران و بازرسان اتاق‬ ‫اصناف در برگزاری تمام نمایشگاه‌های استان زنجان حضور مستمر‬ ‫دارند و اینکه چرا تاکنون پاسخگوی اعتراض کسبه نیستند‪ ،‬جای‬ ‫نقد دارد‪.‬‬ ‫بنابراین جلس��ه‌ای برای رفع مش��کالت اصناف در‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌ها در استان زنجان برگزار شد که‬ ‫در ارائه پیش��نهادی برای تغییر قانون در برپا شدن‬ ‫نمایش��گاه‌ها در استان زنجان و همچنین رفع برخی‬ ‫مشکالت توسط اتاق اصناف توافق شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کسبه روش‌های فروش را به‌روز کنند‬ ‫امیرعل��ی مصیب��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان زنج��ان در‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫کس��به در اس��تان زنج��ان به‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌ها با عرضه مستقیم اعتراض دارند‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬مس��ئولیت برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و‬ ‫امثال آن که برای عرضه مس��تقیم کاالس��ت را اتاق‬ ‫اصناف اس��تان برعهده دارد که با مجوز دولتی است‬ ‫اما اینکه چرا تاکنون پاس��خی به اعتراض کسبه که‬ ‫زیرمجموعه این اتاق اس��ت‪ ،‬داده نش��ده‪ ،‬جای نقد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این درحالی است که رحیم حاج‌نایبی رییس اتاق‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در طول‬ ‫اصناف اس��تان زنجان به‬ ‫سال ‪ 3‬نمایشگاه طرح ضیافت‪ ،‬پاییزه و بهاره توسط‬ ‫اتاق‌های اصناف در قالب عرضه مستقیم کاال با هدف‬ ‫تنظی��م بازار و با توجه به تقاضای مردم و جلوگیری‬ ‫از گرانفروشی برگزار می‌شود که با مشارکت اتحادیه‬ ‫صنف��ی و به ویژه صن��وف تولیدی اس��ت اما عمده‬ ‫اعتراض اصناف به نمایشگاه‌های دیگری است که در‬ ‫طول ماه‌های س��ال با عنوان مبلمان‪ ،‬لوس��تر‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی و س��ایر کاالها در محل نمایشگاه‌های دائمی‬ ‫اس��ت که در آن خرده‌فروشی نیز انجام می‌شود و با‬ ‫سیاست‌های دولتی در برگزاری نمایشگاه‌ها مغایرت‬ ‫دارد‪ ،‬ما نیز تالش داریم خرده‌فروشی فقط در همان‬ ‫فارس‪ :‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫استان اردبیل گفت‪ :‬دولت قول داده تا پایان امسال سهم‬ ‫یک‌هزار و ‪ 100‬میلیارد تومانی بخش صنعت و تولید را از‬ ‫محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند‪ .‬حسین پیرموذن‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه مجلس ‪ 10‬درصد منابع حاصل‬ ‫از هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه س��ال ‪ 93‬به عنوان‬ ‫یارانه واحده��ای تولیدی و اقتصادی اختصاص پیدا کند‬ ‫که رقمی معادل یک‌هزار و ‪ 100‬میلیارد تومان را شامل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هیات دولت مصوب کرده تا این‬ ‫‪ 3‬نمایشگاه تنظیم بازاری انجام شود‪.‬‬ ‫مصیب��ی تصری��ح می‌کند‪ :‬بازرس��ان اصن��اف در‬ ‫برگزاری تمام نمایشگاه‌های استان حضور یافته و در‬ ‫قیمت‌ها و نحوه برگزاری نظارت مستقیم دارند و الزام‬ ‫به درج قیمت می‌کنند اما مجری اصلی نمایشگاه‌ها‬ ‫در اس��تان‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫ک��ه به دلیل برخی محدودیت‌ه��ا در ترافیک همراه‬ ‫نمایش��گاه‌ها و موارد دیگ��ر ناچار به برگ��زاری آنها‬ ‫در فضای نمایش��گاه بین‌المللی کاس��پین هس��تیم‪.‬‬ ‫همچنین در جلس��ه‌ای که با حضور برخی اصناف و‬ ‫مسئوالن نمایشگاه بین‌المللی کاسپین برگزار شد در‬ ‫رفع برخی مشکالت توس��ط اتاق اصناف توافق شد‪،‬‬ ‫چراکه در برگزاری نمایشگاه‌ها باید حمایت از هر دو‬ ‫طرف تولید‌کننده و مصرف‌کننده انجام شود‪.‬‬ ‫محمد فاطمی‪ ،‬سرپرس��ت سایت‬ ‫نمایشگاه کاسپین استان زنجان با‬ ‫تاکید بر اینکه برنامه نمایشگاهی از‬ ‫اول س��ال تصویب ش��ده و توسط‬ ‫استاندار زنجان تایید می‌شود که ما‬ ‫نی��ز تاکن��ون در انج��ام آن تخطی نکرده‌ای��م به‬ ‫می‌گوید‪ :‬بجز در برگزاری نمایش��گاه‌های به��اره‪ ،‬پاییزه‪،‬‬ ‫ضیافت‪ ،‬س��وغات و هدایا که خود اصناف متولی برگزاری‬ ‫آن است‪ ،‬خرده‌فروشی انجام می‌شود و در سایر نمایشگاه‌ها‬ ‫خرده‌فروشی نداریم البته روند برگزاری نمایشگاه از حالت‬ ‫خود خارج شده است که مانیز تمایل به ادامه آن نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعت�راض کس�به به برگ�زاری نمایش�گاه توس�ط‬ ‫غیرحقوقی‌ها‬ ‫ح��اج نایب��ی ادامه می‌ده��د‪ :‬درواق��ع اعتراض کس��به‬ ‫یارانه صنعت و تولید اردبیل پرداخت می‌شود‬ ‫مبل��غ را به‌عنوان مابه‌التفاوت بهره بانکی پرداخت کند تا‬ ‫تولیدکنندگان بتوانند با نرخ سود پایین تسهیالت‌شان را‬ ‫پرداخت کرده یا از مزایای آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان‬ ‫اردبیل یادآور شد‪ :‬وزارت صنعت و معدن و تجارت هنوز‬ ‫این مصوبه را اجرایی نکرده که امیدواریم با ابالغ س��ریع‬ ‫آن به اس��تان‌ها سهم اس��تان اردبیل نیز مشخص شود و‬ ‫واحدهای تولیدکننده بتوانند تا پایان س��ال از مزایای آن‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬پیرموذن عنوان کرد‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫تقدیر از برترین های صنعتی مازندران‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی مازندران از‪ 6‬واحد تولیدی مس��تقر در‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان به‌عنوان صادر‌کننده‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در همای��ش تجلی��ل از صادرکنندگان‬ ‫نمون��ه س��ال ‪ ،93‬تقدیر ش��د‪ .‬س��یدمصطفی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نقش‬ ‫موسوی در گفت‌وگو با‬ ‫صادرات در توس��عه اقتصادی و ب ‌ه ویژه تاثیر آن‬ ‫بر تولید ناخالص داخلی موجب ش��ده تا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کیفی‌سازی تولید و دستیابی به بازارهای خارجی‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫و اش��تغال پایدار را به همراه خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی مازندران گف��ت‪ :‬بنا بر اقتصاد مقاومتی با برنامه‌ریزی مناس��ب و‬ ‫بهبود ش��یوه‌های تولی��د و افزایش بهره‌وری‪ ،‬می‌توان کش��ور را از ظرفیت‬ ‫بخش صادرات کاالهای غیرنفتی بهره‌مند کرده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی‬ ‫و رفاه اجتماعی در جامعه ش��د‪ .‬موس��وی با اش��اره به آیین تجلیل از ‪20‬‬ ‫صادرکننده نمونه اس��تان مازندران خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این همایش‪ ،‬از‬ ‫‪ 6‬واحد تولیدی مس��تقر در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی اس��تان به‌عنوان‬ ‫صادرکنندگان نمونه استان تجلیل شد‪.‬‬ ‫در نزدیکی ایام عید بای��د از این مابه‌التفاوت بهره بانکی‬ ‫اس��تفاده کنند و بخشی از موانع و مشکالت‌شان برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬این مسئول افزود‪ :‬سیستم بانکی نرخ سود مصوب‬ ‫بان��ک مرکزی را تمکی��ن نمی‌کند و با وج��ود برگزاری‬ ‫جلس��ات و نشس��ت‌های مختل��ف آنها پیگی��ر پرداخت‬ ‫تس��هیالت با نرخ س��ود ‪ 27‬درصد هس��تند در حالی که‬ ‫بر اساس عقود اعالم ش��ده از بانک مرکزی باید این نرخ‬ ‫س��ود ‪ 22‬درصد باش��د‪ .‬ریی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی استان اردبیل تصریح کرد‪ :‬البته این‬ ‫حل بحران تولید در آذربایجان شرقی‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار آذربایجان‌شرقی گفت‪ :‬امسال ‪ 9‬جلسه کمیسیون کارگری‬ ‫اس��تان را تش��کیل داده‌ایم و به مش��کالت کارخانه‌های بحران‌زده که اکثرا‬ ‫مس��ائل مدیریتی است رس��یدگی و تعدادی را حل کرد ‌ه و تعدادی را نیز در‬ ‫دست بررسی داریم‪.‬اسماعیل جبارزاده اظهار کرد‪ :‬کمیسیون کارگری استان‬ ‫که طبق قانون وظیفه رسیدگی به این موضوع را بر عهده دارد این شرکت‌ها‬ ‫را رصد می‌کند و جلسات منظمی در این ارتباط تشکیل و با احضار مدیران‬ ‫شرکت‌ها تصمیمات نهایی برای حل مشکالت موجود گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی مش��کل عمده این شرکت‌ها را مس��ائل مدیریتی خواند و افزود‪ :‬به هر‬ ‫حال مدیرانی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند باید به تعهدات خود در قبال‬ ‫س��ازمان خصوصی‌سازی و دولت عمل کنند و نخستین تعهد آنها هم حفظ‬ ‫منافع و حق و حقوق کارگری اس��ت‪.‬جبار زاده ادامه داد‪ :‬ما مدافع کارگران‬ ‫هس��تیم و تا آنج��ا که بتوانیم برای حف��ظ تعداد کارگ��ران در کارخانه‌ها و‬ ‫شرکت‌ها تالش می‌کنیم‪ ،‬ضمن اینکه واحدهای مشکل‌دار را برای راه‌اندازی‬ ‫خطوط تولید و پرداخت تمام و کمال حقوق کارگری از قبل تولید‪ ،‬حمایت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬جبارزاده خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون تعداد زیادی از این کارخانه‌ها که‬ ‫کارگران‌شان ‪ 12‬تا ‪ 30‬ماه حقوق نگرفته بودند با ورود کمیسیون کارگری و‬ ‫شورای تامین‪ ،‬تمام حق و حقوق کارگران را پرداخت کردند‪.‬‬ ‫به برگزاری نمایش��گاه‌ها توس��ط اش��خاص غیرحقوقی‬ ‫اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ا تمهیداتی که ص��ورت خواهد‬ ‫گرفت آیین‌نامه برگزاری نمایش��گاه‌ها در اس��تان اصالح‬ ‫ش��ود چراک��ه نمی‌توان بر اس��اس توجیه��ات اقتصادی‬ ‫برگزار‌کنن��ده تصمیم‌گی��ری ک��رد و باید منافع کس��به‬ ‫بومی همراه آیین‌نامه قانونی حفظ ش��ود بنابراین مصمم‬ ‫هستیم پیشنهاد ممنوعیت هرگونه صدور مجوز برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌ها بدون کس��ب تکلیف از اتاق اصناف را ارائه‬ ‫دهیم تا اجحاف در حقوق کسبه نشود و سایر افرادی که‬ ‫خارج از اتاق اصناف هس��تند اقدام به برگزاری نمایشگاه‬ ‫با عرضه مس��تقیم نکنند‪ .‬مصیبی ب��ا تاکید بر اینکه این‬ ‫اصناف و کسبه هستند که باید روش‌های فروش و عرضه‬ ‫مستمر خود را به‌روز کنند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬در طول سال ‪ 3‬یا‬ ‫‪ 4‬نمایش��گاه به مدت ‪ 4‬روز برگزار می‌شود که نمی‌تواند‬ ‫تاثیر چندانی در فروش صنفی داش��ته باش��د البته طبق‬ ‫قانون در تقسیم‌بندی نمایشگاه‌ها برخی تنها محلی برای‬ ‫عرضه ب��وده و برخی دیگر محلی برای فروش مس��تقیم‬ ‫است اما استان زنجان قابلیت برگزاری نمایشگاه عرضه‌ای‬ ‫و بدون فروش را ندارد‪.‬‬ ‫البته با وجود مزایای ارائه‌شده برای کسبه بومی و درنظر‬ ‫گرفتن بهترین غرفه‌ها باز هم این شهر حضور پررنگی در‬ ‫نمایشگاه‌ها ندارد‪.‬‬ ‫حاج نایبی با بیان اینکه در گذشته‬ ‫بعضی نهادها و ارگان‌ها یا اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی اقدام به برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌هایی در فض��ای‬ ‫غیررس��می می‌کردند که در چند‬ ‫مدت اخیر دیگر انجام نمی‌شود‪ ،‬اضافه می‌کند‪ :‬امیدواریم‬ ‫شاهد آن باشیم که برگزاری هر نمایشگاهی در چارچوب‬ ‫قانونی و بر اساس آیین‌نامه برگزاری باشد چراکه هرگونه‬ ‫نمایشگاه باید در فضای مسقف و تاییدشده قانونی باشد‪.‬‬ ‫تمکی��ن نک��ردن مربوط به‬ ‫بانک‌های کش��وری است و‬ ‫مدیران بانک‌های اس��تانی‬ ‫هیچ خطای��ی در این زمینه‬ ‫ندارند و بیشتر آنها همکاری‬ ‫نزدیکی را ب��ا فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی و تولیدکنندگان‬ ‫داش��ته و آماده پرداخت تس��هیالت در قالب سرمایه در‬ ‫گردش هستند‪.‬‬ ‫انتشار «این است‪ ...‬احداث صنعت»‬ ‫گروه اس�تان ها‪ :‬کتاب «این اس��ت‪ ...‬احداث‬ ‫صنعت» که دربرگیرنده نیم‌نگاهی به تاریخچه‬ ‫صنعت س��یمان ای��ران قبل و بع��د از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی اس��ت ب��ه اهتم��ام مرتضی‬ ‫هاشم‌پور منتشر ش��د‪ .‬وضعیت صنعت سیمان‬ ‫در دهه ‪ ،60‬نقش و تاثیر شرکت احداث صنعت‬ ‫در رش��د و ش��کوفایی صنعت س��یمان ایران‪،‬‬ ‫چگونگی حضور در بازارهای بین‌المللی و صدور خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫و اجرای ‪ 2‬پ��روژه عظیم برون‌مرزی و برنامه‌های آینده ش��رکت احداث‬ ‫صنعت از جمله مباحث مندرج در این کتاب است‪.‬‬ ‫هاشم‌پور‪ ،‬مدیرعامل احداث صنعت ایران با انتشار این کتاب‌‪ ،‬یک مرجع‬ ‫معتبر علمی برای تامین نیاز عموم محققان‪ ،‬دانش��جویان و پژوهشگران‬ ‫در حوزه صنعت س��یمان ایجاد کرده است‪« .‬این است‪ ...‬احداث صنعت»‬ ‫که از آن به‌عنوان حافظه ماندگار صنعت سیمان باید نام برد‪ ،‬دارای ‪170‬‬ ‫صفحه است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مرتضی هاشم پور تا مهرماه سال گذشته ریاست سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مازندران را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت تشکل‌های‬ ‫صنفی زنجان‬ ‫محمود مستندی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی زنجان‬ ‫تج��ارت در اس��تان زنج��ان در مجموع نس��بت به‬ ‫س��ایر استان‌های کش��ور از روند بس��امانی برخوردار‬ ‫نیس��ت‪ .‬با وجود آنکه فعاالن قدیم��ی تجارت در این‬ ‫استان مراوداتی با آس��یای میانه داشتند که همزمان‬ ‫با فروپاش��ی شوروی در س��ال ‪ 76‬نیز بیشتر شد‪ ،‬اما‬ ‫اکنون تجارت اس��تان با اقلیم کردس��تان و روس��یه‬ ‫انجام می‌ش��ود درحالی که ظرفیت‌های توسعه مانند‬ ‫کارخانه‌های س��رب و روی در اس��تان وجود دارد که‬ ‫باید درباره آنها کارشناسی شود‪.‬‬ ‫کشمش و فندق از جمله کاالهایی است که از استان‬ ‫صادر می‌ش��ود همچنین سنگ‌های تزئینی و گرانیت‬ ‫به ترکیه صادر می‌شود و فعالیت‌های تجاری بسیاری‬ ‫در ملیل��ه و نقره‌ج��ات اس��تان که از ش��هرت جهانی‬ ‫خاصی برخوردارند نیز انجام می‌ش��ود‪ ،‬همین‌طور در‬ ‫صنایع‌دس��تی‪ ،‬چاقو‪ ،‬محصوالت کشاورزی‪ ،‬خشکبار‬ ‫نی��ز مراودات تجاری توس��ط بازرگانان اس��تان انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ضم��ن آنکه با وج��ود کارگاه‌ه��ای خانگی‬ ‫بسیار‪ ،‬صنعت فرش استان زنجان نیز ظرفیت تجاری‬ ‫مناسبی را فراهم کرده است‪ .‬اما در کل تجارت استان‬ ‫زنج��ان با رکود مواجه اس��ت که این ام��ر کل بازار را‬ ‫دربرگرفته است‪ ،‬خرده‌فروشان و اصناف نیز با مشکل‬ ‫مواجهند و فقط کارخانه‌های بزرگ بدون مش��کل به‬ ‫فعالیت خود ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا وج��ود تحریم‌ه��ا و مش��کالت آن در‬ ‫بازنگرداندن پول‌ها باید از س��وی بانک‌ها تس��هیالتی‬ ‫با روند دریافت آس��ان در نظر گرفته ش��ود تا چرخه‬ ‫نقدینگی انجام ش��ود‪ ،‬چراکه بای��د از واحدهای فعال‬ ‫حمایت ش��ود زی��را اگر تاج��ران بازاری را از دس��ت‬ ‫بدهند در به‌دس��ت‌آوری مجدد آن با س��ختی مواجه‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬همچنین مقامات اس��تانی نیز با همکاری‬ ‫فعاالن تجاری در بهب��ود روابط تجاری تالش کنند و‬ ‫در امور خود و برنامه‌ریزی‌ها به نفع کشور عمل کنند‪.‬‬ ‫البته ایجاد تش��کل‌های فعال در هر صنفی برای رفع‬ ‫مشکالت اصناف چاره‌ساز است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که اس��تان زنج��ان در بحث‬ ‫مواد معدنی ظرفیت‌های مناس��بی دارد که متاسفانه‬ ‫تاکن��ون آن‌طور که باید اقدامات اساس��ی در‌آن انجام‬ ‫نش��ده است هرچند در مقایس��ه با معادن سنگ آهن‬ ‫معروف اس��تان‌های دیگر از اهمیت چندانی برخوردار‬ ‫نیس��ت اما در صورتی که ظرفیت‌ها شناخته شده در‬ ‫توس��عه معادن س��نگ آهن با ایجاد تش��کلی واحد و‬ ‫سرمایه‌گذاری مدنظر قرار بگیرد‪ ،‬در قالب این فعالیت‬ ‫اقتصادی توس��عه استان همراه با ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫شکل‌گیرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬مه��دی عباس��ی‪ ،‬مدی��رکل تعزی��رات‬ ‫حکومتی اس��تان مازندران با بیان اینکه از ابتدای‬ ‫سال جاری تاکنون افزون‌بر ‪ 19‬هزار و ‪ 664‬پرونده‬ ‫در بخش‌های کاال و خدمات‪ ،‬بهداشت و قاچاق به‬ ‫ش��عب تعزیرات حکومتی ارسال شد‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫تع��داد ‪ 19‬هزار و ‪ 662‬پرونده مختومه و متخلفان‬ ‫به مبلغ ‪ 26‬میلیارد و ‪ 12‬میلیون و ‪ 124‬هزار ریال‬ ‫جزای نقدی محکوم شدند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مهدی محم��دی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان‬ ‫قائمش��هر از پرداخت ‪ 517‬میلیارد ریال مطالبات‬ ‫کارگران و بازنشس��تگان کارخانه نساجی مازندران‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬مطالب��ات ‪ 292‬کارگرکارخانه‬ ‫نساجی مازندران پرداخت شده‪ ،‬همچنین پرداخت‬ ‫مطالب��ات و معوق��ات ی��ک ه��زار و ‪ 180‬کارگر و‬ ‫بازنشس��ته کارخانه نس��اجی مازندران از سیزدهم‬ ‫دی ماه امسال آغاز شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬مسیح‌اهلل سلطانی‪ ،‬مدیرکل امور اجتماعی‬ ‫و فرهنگی اس��تانداری زنجان به مش��کالت متعدد‬ ‫واحدهای آالینده شهری اشاره کرد و گفت‪ :‬با این‬ ‫ش��رایط می‌طلبد که ورود س��ازمان‌های مردم‌نهاد‬ ‫افزایش داشته باش��د‪ .‬درحالی که ‪ ۳۰۰‬تشکل در‬ ‫کش��ور ما فعالیت می‌کند‪ ۱۵۱ ،‬تش��کل غیرفعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬منص��ور جالیر‪ ،‬مدی��ر کل اس��تاندارد و‬ ‫تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه‬ ‫از س��ال ‪ ۷۷‬تا پایان س��ال گذشته ‪ ۱۳۱‬استاندارد‬ ‫ملی در آذربایجان غربی تدوین ش��ده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بنابرای��ن از ابتدای س��ال‌جاری تاکنون نیز‬ ‫‪ ۲۰‬اس��تاندارد ملی در بخش‌های مختلف توس��ط‬ ‫کارشناس��ان تدوین شده اس��ت‪ .‬این استانداردها‬ ‫در زمینه‌های برق الکترونیک‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬غذایی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬فلزشناس��ی و‪ ...‬تدوین شده‬ ‫است و باید پایه‌های استاندارد در آذربایجان غربی‬ ‫را با توجه به مرزی بودن و داشتن فرصت‌های الزم‬ ‫برای صادرات تقویت کنیم‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫توقف صادرات پشت‬ ‫سد تحریم‬ ‫خسرو کساییان‬ ‫رییساتاقبازرگانیاصفهان‬ ‫اصلی‌ترین مش��کل فعل��ی واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی و س��ایر بخش‌های اقتصاد‪ ،‬تحریم اس��ت؛‬ ‫تحریم مس��ائل فرع��ی مختلفی در اقتص��اد ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬به مانعی برای تولید و صادرات تبدیل شده و‬ ‫مانع رشد سرمایه‌گذاران در مسائل تولید و صادرات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در کن��ار تحری��م‪ ،‬چالش‌های موج��ود در روابط‬ ‫خارجی ایران با س��ایر کش��ورها نی��ز مزید بر علت‬ ‫ش��ده تا مش��کالتی در توس��عه اقتصاد ایجاد شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه روند موجود در ارائه تس��هیالت بانکی نیز‬ ‫مش��کلی بر مش��کالت تاجران افزوده است اما باید‬ ‫درنظ��ر بگیریم که اکنون ش��رکت‌های دارای توان‬ ‫مالی باال که بی‌نیاز از وام‌های بانکی هستند نیز در‬ ‫روابط تجاری خود با مشکالتی مواجهند؛ مشکالتی‬ ‫که در سایه تحریم شکل گرفته است‪ .‬در اثر تحریم‪،‬‬ ‫هزینه تبادالت بانکی بازرگانان ایرانی با کشورهای‬ ‫ه��دف‪ ،‬افزایش یافته و تغییر نرخ دالر باعث ش��ده‬ ‫نقدینگی شرکت‌ها با مشکل مواجه شود‪.‬‬ ‫مجموعه صنعت و اقتصاد کشور امروز تحت‌تاثیر‬ ‫مسائلی است که معلول تحریم است‪ ،‬هرچند نبود‬ ‫کمک‌های الزم و تصمیماتی ک��ه به موقع اجرایی‬ ‫شود‪ ،‬در کنار مس��ائل بانکی‪ ،‬مشکالت پیچیده‌ای‬ ‫در اقتص��اد ایجاد کرده که باید ریش��ه همه آنها را‬ ‫در تحریم جس��ت‌وجو کرد‪ ،‬مشکالت ارزی اکنون‬ ‫اجازه نمی‌دهد ش��رکت‌ها نقدینگی کامل داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬برخی تصمیمات نادرس��ت مدیران مانند‬ ‫تصمیم‌ه��ای نادرس��ت مالیاتی نیز ب��ه جای حل‬ ‫مشکالت‪ ،‬نس��خه‌ای برای تولیدکننده‌ها پیچیدند‬ ‫که اوضاع را پیچیده‌تر و بیماری تجارت را وخیم‌تر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر اگرچه گفته می‌ش��ود که تحریم‌ها‬ ‫کاسته ش��ده اما هنوز مشکل انتقال پول به عنوان‬ ‫مانعی ب��رای بازرگانان به قوت خود باقی اس��ت و‬ ‫در نخس��تین گام برای بهتر شدن وضعیت تجارت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬باید این مش��کل را حل کنیم‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬دولت می‌تواند با اس��تناد به قوانین موجود‪،‬‬ ‫مش��کالت برخی واحدهای تولیدی دچار بحران را‬ ‫ح��ل کند‪ .‬بخش خصوصی ه��م درحال حاضر باید‬ ‫ت�لاش کند از امکانات موج��ود برای رونق دادن به‬ ‫فضای کسب‌وکار و توس��عه اقتصادی کشور نهایت‬ ‫استفاده را ببرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان‪،‬‬ ‫‪ 21‬دی م��اه در مح��ل نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫اصفه��ان آغاز به کار می‌کن��د‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫نمایش��گاه امس��ال در ‪8500‬‬ ‫‌‌‌‬ ‫از اصفه��ان‪،‬‬ ‫مترمرب��ع فضای نمایش��گاهی در قالب ‪ 75‬غرفه تا‬ ‫‪ 25‬دی ماه در ساعت‌های بازدید ‪ 15‬تا ‪ 22‬پذیرای‬ ‫عموم عالقه‌مندان خواهد بود‪ .‬در این دوره با هدف‬ ‫تخصصی کردن نمایشگاه‪ ،‬بخش فروش که هر سال‬ ‫بحث عمده این نمایشگاه را تشکیل می‌داد‪ ،‬حذف‬ ‫شده تا با برگزاری نمایش��گاه به صورت تخصصی‪،‬‬ ‫فعاالن حاضر در نمایشگاه محصوالت این صنعت را‬ ‫در جایگاه ویژه خود به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫‪ :‬نهمی��ن دوره المپیاد فرش دس��تباف در‬ ‫دو س��طح دانش‌آموزی و دانش��جویی در اسفندماه‬ ‫به مدت ‪ 4‬روز در کرمان برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرم��ان‪ ،‬در کمیت��ه فرش اس��تان کرمان‬ ‫مقرر ش��د نقش��ه‌های قدیمی قالی ش��رکت فرش‬ ‫که مالکیت آنها مربوط به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمان است برای بازسازی و ترمیم‬ ‫به صورت امانی در اختیار بخش فرش دانشکده هنر‬ ‫دانشگاه شهید باهنر کرمان باشد تا ضمن ترمیم و‬ ‫بازسازی با مجوز اداره فرش سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬مورد استفاده عالقه‌مندان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ :‬مع��اون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل ونقل‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬محور س��احلی دریای‬ ‫عمان در دول��ت تدبیر و امید مورد توجه ویژه قرار‬ ‫گرفت��ه ک��ه در این زمینه وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫باید با تزریق اعتبارات مورد نیاز س��رعت بیشتری‬ ‫به پروژه‌های دردس��ت اجرا دهد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬امیر امینی در بازدی��د از پروژه‌های در‬ ‫دس��ت س��اخت و توسعه محور جاس��ک هرمزگان‬ ‫افزود‪ :‬با تاکید رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫عملی��ات آبادانی محورهای س��احلی دریای عمان‬ ‫به‌ویژه در شهرستان جاسک با سرعت پیش خواهد‬ ‫رفت که زمینه رونق و کسب و کار منطقه را فراهم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫عضو انجمن صنایع همگن کانی‌های غیرفلزی استان اصفهان در گفت و گو با‬ ‫اعالم کرد‬ ‫ضرورت بازاریابی بین‌المللی برای صادرات کاشی و سرامیک‬ ‫اکرم امین�ی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪« :‬نه توان‬ ‫وارد کردن فن��اوری روز را داریم؛ نه بازاریابی‬ ‫بین‌المللی»‪« ...‬مش��کالت مال��ی و بانکی هم‬ ‫دست و پای واحدهای تولیدی را برای رقابت‬ ‫با خارجی‌ها بس��ته اس��ت»؛ این‌ها بخشی از‬ ‫دغدغه‌های فعاالن صنعت کاش��ی و سرامیک‬ ‫اصفهان است‌؛ صنعتی که باوجود ظرفیت باال‪،‬‬ ‫با موانع متعددی برای صادرات روبه‌رو است‪.‬‬ ‫وجود مناب��ع غنی کانی غیرفل��زی‪ ،‬منابع‬ ‫ان��رژی و تغییر فرهنگ مردم به اس��تفاده از‬ ‫کاشی و سرامیک‪ ،‬سبب رشد سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت کاشی و سرامیک کشور شده است‬ ‫و اکنون‪ ،‬کاش��ی و سرامیک ایران رتبه پنجم‬ ‫دنیا و رتبه سوم آس��یا را دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ 10‬درصد کل کاش��ی و س��رامیک کشور در‬ ‫اصفهان تولید می‌شود و سهم ‪ 45‬میلیون متر‬ ‫مربع��ی از مجموع ‪ 450‬میلیون متر مربعی را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬این موضوع را‬ ‫رییس اداره صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفته است؛‬ ‫مس��عود مطلبی سرمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬مباحث مالیاتی و ناتوانی‬ ‫در ص��ادرات را از جمله مهم‌ترین مش��کالت‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولید کاش��ی و س��رامیک در‬ ‫اصفه��ان عنوان می‌کند‪ .‬آن‌ط��ور که مطلبی‬ ‫می‌گوی��د‪ ،‬بس��یاری از کارخانه‌ه��ای تولی��د‬ ‫کاش��ی و س��رامیک در اصفهان‪ ،‬در سال‌های‬ ‫گذشته با مش��کالت متعددی روبه‌رو شده‌اند‬ ‫و حتی صادرات خ��ود را نیز متوقف کرده‌اند‪.‬‬ ‫بخش عمده‌ای از صادرات کاش��ی و سرامیک‬ ‫اصفهان به کش��ور عراق انجام می‌ش��د که به‬ ‫دلیل مشکالت داخلی این کشور و جنگ‪ ،‬این‬ ‫صادرات متوقف ش��د و بسیاری از فعاالن این‬ ‫ن دیدند‪.‬‬ ‫حوزه‪ ،‬زیا ‌‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬رییس انجم��ن کانی‌های‬ ‫غیرفل��زی خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفهان اعتقاد دارد صنعت کاش��ی و‬ ‫س��رامیک می‌تواند به عنوان صنعت نخس��ت‬ ‫اس��تان اصفهان م��ورد توجه ق��رار گیرد؛ به‬ ‫گفت��ه پروی��ز اخ��وان‪ ،‬کمیت کاش��ی تولید‬ ‫ش��ده در ایران از میزان تولید کش��ور ایتالیا‬ ‫که اکنون کاالهای ش��ناخته ش��ده‌ای در این‬ ‫عرصه دارد‪ ،‬بس��یار بیشتر اس��ت‪ .‬آن‌طور که‬ ‫اخوان گفته‪ 280 ،‬هزار نفر در کش��ور به‌طور‬ ‫مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در صنعت کاش��ی‬ ‫و س��رامیک فعالی��ت می‌کنن��د و ص��ادرات‬ ‫ای��ران در ای��ن ح��وزه‪ ،‬رتبه شش��م جهان را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به اعتقاد برخی فعاالن و کارشناسان صنعت‬ ‫کاشی و س��رامیک‪ ،‬افزایش قیمت تمام شده‬ ‫محص��والت داخلی‪ ،‬از موانع صادراتی اس��ت‬ ‫ک��ه اکنون ای��ن صنعت با آن مواجه اس��ت‪،‬‬ ‫همچنین بازاریابی نامناسب‪ ،‬از دیگر مسائلی‬ ‫اس��ت که توس��عه صادرات این محصول را با‬ ‫مانع مواجه کرده است؛ علی‌محمد الجوردی‪‌،‬‬ ‫تولیدکننده پیشکس��وت کاش��ی و سرامیک‬ ‫اصفه��ان و عضو انجم��ن صنایع همگن کانی‬ ‫‪ ،‬عالوه بر تایید‬ ‫غیرفلزی در گفت‌وگو با‬ ‫این مش��کالت‪ ،‬دیگر موانع صادرات کاشی و‬ ‫سرامیک اصفهان را توضیح داده است‪.‬‬ ‫€ €اخب�اری مبن�ی ب�ر توقف ص�ادرات‬ ‫کاش�ی و س�رامیک اصفه�ان ش�نیده‬ ‫می‌شود؛ علت این وضعیت چیست؟‬ ‫بحران تنها در کاش��ی و س��رامیک نیست؛‬ ‫باید گفت صادرات کل کشور اکنون مشکالتی‬ ‫دارد‪ ،‬بر اساس آمار اعالم شده ازسوی دولت‪،‬‬ ‫برخ��ی اق�لام مانن��د فرآورده‌ه��ای نفتی و‬ ‫پتروشیمی روند صادراتی س��ابق را دارند اما‬ ‫در صنایع کوچک و متوسط که به‌طور عمده‬ ‫بخش خصوص��ی مالکی��ت آنه��ا را دارد‪ ،‬به‬ ‫دالیل مختلف دچار بحران هس��تند و کمبود‬ ‫نقدینگی‌‪ ،‬مش��کالتی برای‌شان ایجاد کرده و‬ ‫رکود تبدیل به دغدغه‌ای برای مدیران ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقت��ی واح��د تولیدی ما در س��ال ‪ 64‬آغاز‬ ‫به کار کرد‪ ،‬اطالعات منتش��ر ش��ده ازس��وی‬ ‫مرکز آمار ایران نش��ان می‌داد تولیدات کاشی‬ ‫و س��رامیک ایران‪ ،‬به ‪ 55‬کش��ور جهان صادر‬ ‫می‌ش��ده و دلی��ل آن نیز این ب��ود که در آن‬ ‫زم��ان‪ ،‬کارخانه‌هایی در میب��د یزد و اصفهان‬ ‫بودند که با فناوری روز کار می‌کردند و تحولی‬ ‫ک��ه در صنعت تولید کاش��ی رخ داده بود در‬ ‫آنها دیده می‌شد و کیفیت مناسب صادرات را‬ ‫داش��تند‪ ،‬اما مسئله این است که ما با فناوری‬ ‫روز پیش نمی‌رویم‪ ،‬در اروپا و در مهد کاشی‬ ‫و سرامیک یعنی ایتالیا‪ ،‬هر سال یا حتی هر ‪6‬‬ ‫م��اه یک‌بار‪ ،‬جدیدترین تغییرات در فناوری و‬ ‫کیفیت روی صنعت کاشی و سرامیک اعمال‬ ‫می‌شود اما ما با این فناوری همراه نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر‪ ،‬فناوری‌هایی مثل چاپ‬ ‫دیجیتال به بازار آمده که قادر است هم روی‬ ‫کاشی‌های با سطح صاف و هم کاشی با سطح‬ ‫ناهموار‪ ،‬چ��اپ انجام دهد؛ وارد کردن هریک‬ ‫از این فناوری‌ها‪ ،‬هزینه‌های میلیاردی دارد و‬ ‫تنها برخی کارخانه‌ها توانسته‌اند این فناوری‬ ‫را وارد کنند‪ ،‬مشکالتی همچون سرمایه‌های‬ ‫در گ��ردش یا س��رمایه ثابت‪ ،‬موجب ش��ده‬ ‫بس��یاری از کارخانه‌ها نتوانند این فناوری‌ها‬ ‫را وارد کنن��د و ب��ه همی��ن دلی��ل از رقابت‪،‬‬ ‫بازمانده‌اند‪.‬‬ ‫طبق اطالعات دریافتی از س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اصفه��ان‪ ،‬ق��رار اس��ت با‬ ‫هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬ش��رکت‌هایی یا کنسرس��یومی‬ ‫از ش��رکت‌های تولیدی‪ ،‬تش��کیل ش��ود که‬ ‫برصادرات متمرکز ش��وند زی��را تولیدکننده‪،‬‬ ‫دغدغه تولیدات و مش��کالت روز خود را دارد‬ ‫و شاید نتواند با چالش‌های صادرات‪ ،‬به خوبی‬ ‫مواجه شود‪.‬‬ ‫تولی��دات م��ا بای��د در صحن��ه بین‌المللی‬ ‫محک بخ��ورد و برای این موضوع‪ ،‬دولت باید‬ ‫بسترسازی کند؛ ما اعتقاد داریم که کارها باید‬ ‫به بخش خصوصی س��پرده شود اما دولت هم‬ ‫باید نظارت و مدیریت داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €یعنی یک�ی از دالی�ل کاهش قدرت‬ ‫رقابت م�ا‌‪ ،‬وارد نش�دن فناوری‌های روز‬ ‫است که در اروپا استفاده می‌شود؟‬ ‫بله و در کنار آن‪ ،‬ما مش��کالت دیگری هم‬ ‫داریم مانند مس��ائل بانکی‪ ،‬مالی و قوانین که‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫می‌تواند به عنوان‬ ‫صنعت نخست استان‬ ‫اصفهان مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‬ ‫مجل��س باید فک��ری برای آن کند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬بحث بازاریابی نیز مس��ئله مهمی است‬ ‫که در ایران روی آن‌کار نش��ده‪ ،‬ما باید برای‬ ‫ایجاد ارتباطات بازرگانی با کش��ورها‪ ،‬رایزنان‬ ‫بازرگانی زیرنظر سفارتخانه‌ها داشته باشیم تا‬ ‫در کش��ورهای هدف فعالی��ت کنند‪ ،‬این یک‬ ‫روش خوب بازاریابی اس��ت‪ .‬براساس آمار‪ ،‬در‬ ‫دو س��ال گذش��ته ما تنها ‪ 10‬رایزن فرهنگی‬ ‫داش��ته‌ایم‪ ،‬این درحالی است که بیش از ‪50‬‬ ‫کش��ور می‌تواند بازار هدف کاالهای صادراتی‬ ‫ما باش��د‪ ،‬البته اعالم ش��ده که این رقم قرار‬ ‫است به ‪ 50‬نفر برسد‪.‬‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬مش��تری می‌خواهد و م��ا برای‬ ‫پیدا کردن مش��تری‪ ،‬باید در نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی حاض��ر ش��ویم‪ ،‬ازس��وی دیگ��ر‬ ‫ش��رکت‌ها می‌توانند س��ایت‌هایی طراحی و‬ ‫کاالی خود را معرفی کنند‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر مشتری صادرات کاشی‬ ‫و س�رامیک اصفه�ان چ�ه کش�ورهایی‬ ‫هستند و بازار داخلی چه وضعیتی دارد؟‬ ‫بیش��تر ص��ادرات کاش��ی و س��رامیک‬ ‫اصفه��ان به عراق‪ ،‬افغانس��تان و بخش��ی هم‬ ‫به آس��یای‌میانه و میزان کمی ه��م به افریقا‬ ‫ص��ادر می‌ش��ود‪ ،‬البته ب��ا بازاریابی درس��ت‬ ‫می‌توانیم به اروپا‪ ،‬امریکا و کانادا هم صادرات‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫در بخ��ش داخل��ی‪ ،‬ب��ا توج��ه به ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی و رکودی که در ساختمان‌س��ازی‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬درحال حاضر فروش محصوالت‪،‬‬ ‫به اندازه نصف تولیدات اس��ت؛ البته ش��رایط‬ ‫فص��ل و آب‌وهوا (س��رمای هوا) نی��ز مزید بر‬ ‫علت اس��ت که باعث رکود ساختمان‌سازی و‬ ‫در نتیجه رکود بازار کاش��ی و سرامیک شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €صنعت کاشی و سرامیک اصفهان چه‬ ‫جایگاهی در کشور دارد؟‬ ‫کاشی و سرامیک اصفهان چون یک کاالی‬ ‫ساختمانی است‌‪ ،‬جایگاه خوبی نسبت به سایر‬ ‫صنای��ع دارد‪ ،‬از س��وی دیگر ب��ه دلیل اینکه‬ ‫کیفیت کاشی و سرامیک اصفهان در مجموع‬ ‫از تولیدات استان یزد و میبد بهتر است‪ ،‬آنها‬ ‫این محص��والت را با قیم��ت پایین‌تری ارائه‬ ‫می‌کنند و باعث شده مشتری بیشتری داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬به عن��وان مثال درح��ال حاضر بازار‬ ‫عراق‪ ،‬در دست محصوالت میبد یزد است که‬ ‫تنها دلیل آن‪ ،‬ارزان‌تر بودن اس��ت و تاجران‬ ‫عراق��ی هم ب��ه دلی��ل مش��کالت اقتصادی‪،‬‬ ‫محص��والت ارزان‌تر را ترجیح می‌دهند‪‌،‬البته‬ ‫به خاطر ش��رایط فعلی عراق‌‪ ،‬صادرات به این‬ ‫کشور تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ازار واردات کاش�ی و س�رامیک‬ ‫چگونه اس�ت؟ آی�ا واردات را می‌توان‬ ‫عامل رکود واحدهای کاشی و سرامیک‬ ‫استان دانست؟‬ ‫از آنجای��ی که بیش��تر واردات کاش��ی و‬ ‫سرامیک کشور از چین و بعد از آن‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و ایتالیاست‪ ،‬قیمت کاالی وارداتی چند برابر‬ ‫محصول ایرانی می‌شود و به همین دلیل به‬ ‫جز در م��وارد خاص‪ ،‬چندان اس��تقبالی از‬ ‫این محصوالت نمی‌ش��ود‪ .‬طب��ق اطالعات‬ ‫موج��ود‪ ،‬در حال حاض��ر واردکنندگان این‬ ‫محصوالت نی��ز به دلیل رک��ود موجود در‬ ‫بخش س��اختمان‪ ،‬در رکود به سر می‌برند‪،‬‬ ‫از س��وی دیگر مش��کالت مالی‪ ،‬تا حدی بر‬ ‫کیفیت تولیدات ما نیز تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫€ €برای مشکالت مالی‪ ،‬راهکاری مثل‬ ‫تسهیالت بانکی پاسخگو نیست؟‬ ‫س��ود بانکی ک��ه از تولیدکنن��ده گرفته‬ ‫می‌ش��ود درح��ال حاض��ر تبدی��ل به یک‬ ‫گرفت��اری و باع��ث افزای��ش هزینه‌ه��ای‬ ‫واحد‌ه��ای تولی��دی م��ا ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این زمین��ه به نظر می‌رس��د بای��د قوانین‬ ‫س��رمایه‌گذاری اصالح شود و مردم آموزش‬ ‫داده ش��وند ت��ا به جای اینکه پ��ول خود را‬ ‫در بانک بگذارند و س��ود بگیرند‪ ،‬در بورس‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪ .‬واحدهای تولیدی نیز‬ ‫باید از ابت��دای آغاز ب��ه کار در بورس وارد‬ ‫ش��وند‌‪ ،‬وضعیت بانک‌ها باید اصالح ش��ود‬ ‫زیرا در ش��رایط فعلی تبدیل به موسس��ات‬ ‫اقتصادی شده‌اند و این درست نیست‪.‬‬ ‫€ €برگ�زاری نمایش�گاه‌های کاش�ی و‬ ‫س�رامیک مانن�د نمایش�گاهی که در‬ ‫روزه�ای گذش�ته در اصفه�ان برگزار‬ ‫ش�ده ب�ود‪ ،‬چ�ه تاثی�ری ب�ر تولید و‬ ‫صادرات محصوالت شما دارد؟‬ ‫نمایشگاه اخیر‪ ،‬نمایشگاه ضعیفی بود که‬ ‫شاید یکی از دالیل آن رکود اقتصادی باشد؛‬ ‫بس��یاری از کارخانه‌های کاشی و سرامیک‬ ‫یا در این نمایش��گاه شرکت نکرده بودند یا‬ ‫عمدت��ا نمایندگان فروش خود را فرس��تاده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بنا بر اطالع��ات موجود‌‪ ،‬در اصفهان بیش‬ ‫از ‪ 8‬ه��زار واح��د تولیدی وج��ود دارد که‬ ‫گفته می‌شود بخش زیادی از آنها در حالت‬ ‫تعطیلی هس��تند و واحدهای فعال نیز تنها‬ ‫از ‪ 30‬درصد توان خود اس��تفاده می‌کنند؛‬ ‫بنابراین اصالح زیرس��اخت‌ها و زیربناها در‬ ‫رابطه با واحدهای تولیدی‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد شما برای توس�عه تولید‬ ‫و صادرات کاشی و س�رامیک اصفهان‬ ‫چیست؟‬ ‫در ه��ر صنعت��ی ازجمله صنعت کاش��ی‬ ‫و س��رامیک‪ ،‬بای��د به س��مت اس��تفاده از‬ ‫فن��اوری روز بروی��م ت��ا ق��درت رقابت در‬ ‫زمینه صادرات را داش��ته باشیم و به جایگاه‬ ‫بین‌الملل��ی مناس��بی دس��ت پی��دا کنیم‪،‬‬ ‫همچنی��ن واحده��ای تولیدی بای��د برای‬ ‫حضور در نمایشگاه‌های خارجی و بازاریابی‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬از س��وی دولت حمایت ش��وند؛‬ ‫متاسفانه در این زمینه اکنون هیچ حمایتی‬ ‫انجام نمی‌ش��ود‪ .‬م��ا باید درب��اره الگوهای‬ ‫موفق��ی مانند چین که در زمینه کاش��ی و‬ ‫سرامیک پیشرفت داشته‪ ،‬تحقیقات وسیعی‬ ‫انج��ام دهی��م و ببینیم در ش��رایط جهانی‬ ‫رکود‪ ،‬دیگر کش��ورها چطور در زمینه تولید‬ ‫و ص��ادرات موفق ش��دند و از ای��ن الگوها‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش رکود صادرات سنگ اصفهان‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس انجمن سنگبری‌های استان‬ ‫اصفهان گف��ت‪ :‬رکود بازار صادرات س��نگ‬ ‫ایران به‌دلی��ل ناامنی‌های عراق بیش از قبل‬ ‫ش��ده است‪ ،‬چراکه در ش��رایط تحریم فعلی‬ ‫بازار‪ ،‬این کش��ور مناسب‌ترین بازار بود‪ .‬رضا‬ ‫احمدی درباره وضعیت بازار س��نگ کشور و‬ ‫استان در ‪ 9‬ماه سال جاری اظهار کرد‪ :‬به دلیل لغو نشدن‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬کمبود نقدینگی و همچنین رکود بازار مسکن‬ ‫در داخل کشور‪ ،‬رکود این صنعت برطرف نشده و از سوی‬ ‫دیگر ناامنی‌های ناش��ی از حضور گروه تروریستی داعش‬ ‫در عراق نیز در دو ماه اخیر فشار بیشتری را بر فعاالن این‬ ‫صنعت وارد کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه عمده صادرات‬ ‫سنگ اصفهان و کشور به آسیای میانه‪ ،‬عراق و کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج‌فارس اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تحریم‌های این سال‌ها‬ ‫بازار صادراتی اروپا و اس��ترالیا را از دست‌مان‬ ‫خارج کرده و از س��وی دیگر کشورهای عربی‬ ‫منطق��ه نیز تابع نظرات امریکا در مورد تحریم‬ ‫ایران هس��تند و بازار مناس��ب خارجی همان‬ ‫ع��راق بود که دچار ناامنی در س��رمایه‌گذاری‬ ‫شده است‪ .‬رییس انجمن سنگبری‌های استان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬البت��ه در روزهای اخی��ر صحبت‌هایی‬ ‫از باز ش��دن مجدد مرزها با کردس��تان عراق شده است‬ ‫که می‌تواند امیدبخش تولید‌کنندگان این عرصه باش��د‪.‬‬ ‫احمدی ادامه داد‪ :‬در ب��ازار داخلی نیز پروژه‌های بزرگی‬ ‫همانند مس��کن مهر در حال اجرا نیس��ت که باعث افت‬ ‫رونق ش��ده و در حال حاضر مسکن‌س��ازان نیز چک‌های‬ ‫بلندمدت به دس��ت سنگبری‌ها می‌دهند که اثر منفی بر‬ ‫نقدینگی این قشر گذاشته است‪.‬‬ ‫برخورد سازمان صنعت اصفهان با نمایشگاه‌های غیرمجاز‬ ‫مهر‪ :‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان گفت‪ :‬اس��تاندار اصفهان خواهان‬ ‫برخورد جدی با برگزارکنندگان نمایش��گاه‌های غیرمجاز‬ ‫در س��طح اس��تان ش��د‪ .‬محمد مجیری اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫مصوبه هیات وزیران‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان‌ها موظف است مکان و زمان برگزاری نمایشگاه‌ها‬ ‫و صالحیت برگزارکنن��دگان را تایید کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مجریان برگزاری نمایشگاه‌ها باید پس از دریافت مجوز از‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬نسبت به برپایی‬ ‫نمایشگاه در سطح استان اقدام کنند و هیچ دستگاه‪ ،‬نهاد‬ ‫یا اف��راد حقیقی و حقوقی نباید ب��دون هماهنگی و اخذ‬ ‫مجوز از این سازمان نسبت به برپایی نمایشگاه اقدام کنند‬ ‫اما برخی افراد و گروه‌های سودجو و فرصت‌طلب نسبت به‬ ‫برگزاری نمایشگاه (به‌ویژه نمایشگاه مبلمان) بدون مجوز‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اقدام کرده‌اند که‬ ‫این نمایشگاه‌ها غیرقانونی هستند و به دلیل انجام نشدن‬ ‫تعه��دات و همچنین به دلیل ارائ��ه اجناس بی‌کیفیت و‬ ‫ب��ا قیمت‌های کاذب‪ ،‬مردم عزی��ز را متضرر خواهند کرد‪.‬‬ ‫مجیری ضمن اش��اره به اینکه ه��دف از برپایی این‌گونه‬ ‫نمایشگاه‌های غیرمجاز‪ ،‬تنها س��ودجویی است و به هیچ‬ ‫وج��ه منافع مردم در آن در نظر گرفته نمی‌ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬کاالهایی که در این نمایش��گاه‌ها ارائه می‌ش��وند‪،‬‬ ‫اغلب بی‌کیفیت و فاقد اس��تاندارد الزم هستند و به مردم‬ ‫آس��یب می‌زنند و نمی‌توان آنها را نمایشگاه نامید چراکه‬ ‫مجریان و غرفه‌داران آنها اغلب دوره‌گردهایی هستند که‬ ‫در استان‌ها و شهرهای مختلف به اسم نمایشگاه در مکانی‬ ‫مس��تقر می‌ش��وند بدون آنکه هیچ‌یک از ویژگی‌های یک‬ ‫نمایشگاه را رعایت کنند‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دانش روز هتلداری و جذب گردشگر‬ ‫آرزوهای بزرگ «آرزومان»‪!...‬‬ ‫بحث شیرین حقوق و دستمزد‬ ‫‪11‬‬ ‫دانستنی‬ ‫میانگین قیمت هر مترمربع‬ ‫زمین و خانه در تهران‬ ‫مروری بر وضع مسکن‬ ‫ثبات بازار مسکن تا بهار سال آینده‬ ‫س�ارا اصغری‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬آمارها‬ ‫دالل��ت ب��ر آن دارد که متوس��ط س��هم‬ ‫ارزش‌افزوده بخش ساختمان در دنیا روند‬ ‫صعودی داش��ته‪ ،‬به گونه‌‌ای که از ‪ 4/6‬درصد در سال‬ ‫‪1990‬م به ‪ 7/4‬درصد در سال ‪2012‬م افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬در اقتصاد ایران نیز سهم ارزش‌افزوده ساختمان‬ ‫از تولی��د ناخال��ص داخلی به قیمت ثاب��ت‪ ،‬بین ‪ 3‬تا‬ ‫‪10‬درصد در نوسان بوده و به‌طور متوسط ‪ 5/4‬درصد‬ ‫برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس آمارهای اعالم شده‪،‬‬ ‫دخال��ت دولت در حوزه مس��کن چی��زی بین ‪ 0/5‬تا‬ ‫‪ 3‬درصد اس��ت‪ .‬با این حس��اب می‌توان گفت مسکن‬ ‫وابس��ته به عملکرد و اقدامات بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وزیر راه و شهرس��ازی عب��اس آخوندی‪،‬‬ ‫«درحال حاضر‪ ،‬سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت‬ ‫‪30‬درصد‪ ،‬اشتغال به‌طور متوسط ‪12‬درصد‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بانک��ی ‪25‬درصد‪ ،‬گردش نقدینگی‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد و‬ ‫سبد خانوار ‪ 33‬درصد است‪.‬‬ ‫ی��ک واحد افزای��ش در بخش س��اختمان مس��کن‪،‬‬ ‫تولی��د ناخالص داخل��ی را ‪ 2/1‬واحد افزایش می‌دهد‬ ‫و هر ‪ 69/4‬مترمربع س��اخت یک ش��غل مس��تقیم و‬ ‫‪ 0/7‬نفر ش��غل غیرمس��تقیم ایجاد می‌کند‪ ».‬درواقع‬ ‫سیاس��ت‌های مس��کنی با نرخ رش��د خان��وار تعیین‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نه نرخ افزایش جمعیت ک��ه در این زمینه‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��ده بود‪« ،‬از سال ‪‌75‬‬ ‫تا ‪ 90‬یعنی در یک دوره ‪ 15‬س��اله جمعیت ایران از‬ ‫‪ 60‬میلی��ون به ‪ 75‬میلیون نفر رس��یده و ‪ 25‬درصد‬ ‫رشد داشته و تعداد خانوار از ‪‌4/8‬به ‪ 3/5‬درصد‬ ‫رسیده‪ ،‬در حالی که جمعیت کشور ‪25‬‬ ‫درصد رش��د داش��ت‪ ،‬اما رشد خانوار‬ ‫منفی است‪».‬‬ ‫مردم بر اموال خود اس��ت که به صورت حقوقی و شرعی‬ ‫حق با مالک است‪ .‬عقبایی گفت‪ :‬حال که مصوبه‌ای برای‬ ‫قیمت‌گذاری مس��کن از سوی دولت نداریم و مجلس نیز‬ ‫مصوب��ه‌ای تصویب نک��رده باید توجه داش��ت که عوامل‬ ‫دخیل در امر قیمت‌گذاری کنترل شوند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مش��اوران امالک برای خرید و فروش مشاوره می‌دهند و‬ ‫در قیمت‌گذاری و تنظیم معامله میان خریدار و فروشنده‬ ‫تاثیرگذار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مشاوران امالک نمی‌توانند برای‬ ‫خریدار و فروشنده تکلیف ایجاد کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫قطع مشاوران امالک به عنوان نخستین نفری هستند که‬ ‫از قیمت‌های کف بازار مسکن باخبر هستند اما نوع تقاضا‬ ‫و چگونگی مسکن از سوی مشاوران امالک نیز تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جذابیتی که رو به پایان است‬ ‫‹ ‹ثبات بازار مسکن تا بهار ‪94‬‬ ‫ریی��س اتحادیه مش��اوران امالک‬ ‫ته��ران‪ ،‬درب��اره بازار مس��کن به‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫درح��ال حاض��ر ب��ازار مس��کن‪،‬‬ ‫وضعی��ت ب��ه گون��ه‌ای اس��ت که‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود روند انجام معامالت مسکن در تمام‬ ‫حوزه‌ه��ا‪ ،‬اعم از خرید و فروش و اجاره‪ ،‬نس��بت به پاییز‬ ‫وضعیت بهتری داشته باشد و با ادامه پیدا کردن ثبات در‬ ‫این بازار‪ ،‬حجم معامالت نیز نسبت به فصل قبل افزایش‬ ‫یابد‪ .‬حسام عقبایی درباره پیش‌بینی این بازار در سال ‪94‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به متقاضیان خرید مس��کن این اطمینان را‬ ‫می‌دهم که تا پایان بهار سال بعد همچنان ثبات در بازار‬ ‫مسکن ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه درحال حاضر قیمت مس��کن به‬ ‫سطح واقعی رسیده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این تصور که‬ ‫احتکار مسکن در شرایط فعلی می‌تواند باعث‬ ‫افزایش قیمت و س��ود بیش��تر برای سازندگان‬ ‫شود‪ ،‬اشتباه اس��ت و ما شاخص‌های مربوط به‬ ‫ای��ن افزایش را که نتیجه احتکار باش��د درحال‬ ‫حاضر در بازار مسکن رصد نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران درباره عوامل‬ ‫تاثیرگذار در این بازار معتقد است‪ :‬مشاوره و راهنمایی‌های‬ ‫مش��اوران امالک بر نیمی از معامالت مس��کن تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬عقبایی ادام��ه داد‪ 50 :‬درصد قیمت مس��کن به‬ ‫مشاوره‌های مشاوران امالک و نیمی دیگر به عوامل دیگر‬ ‫همچون شاخص‌های دالر‪ ،‬ارز و وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نقش س��وداگرانه سودجویان‬ ‫مس��کن‪ ،‬نوسان قیمتی بازار سیاسی و اقتصادی کشور در‬ ‫قیمت‌گذاری مس��کن نیز بی‌تاثیر نیست‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخی س��ودجویی‌های بازار مس��کن که گفته می‌شود از‬ ‫س��وی مشاوران امالک انجام ش��ده‪ ،‬از سوی دفاتر مشاور‬ ‫امالک فاقد پروانه کسب انجام می‌گیرد که تالش می‌شود‬ ‫با انگیزه افزایش میزان و مبلغ معامله س��ودجویی مسکن‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫عقبای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ته��ران ب��ه عن��وان یکی از‬ ‫پرچالش‌ترین شهرها در امر قیمت‌گذاری مسکن شناخته‬ ‫می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز ارگان یا سازمان ویژه‌ای متولی‬ ‫نظارت بر قیمت مس��کن نیس��ت‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬آنچه‬ ‫بی��ش از هر چیز مانع نظارت مس��تقیم دولت یا ارگان‌ها‬ ‫ب��ر قیمت‌گذاری هر مت��ر خانه می‌ش��ود اصل حاکمیت‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه نیز‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫درباره بازار مسکن به‬ ‫به طور کلی در صورتی که س��طح‬ ‫تورم در کشور کاهش یابد‪ ،‬تمایل‬ ‫مردم به س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫مس��کن برای ضربه‌گی��ری تورم و حف��ظ دارایی کاهش‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ .‬ه��ادی کوزه‌چ��ی در ادامه یادآور ش��د‪:‬‬ ‫همچنی��ن باید توجه کرد که س��اختار جمعیتی کش��ور‬ ‫درحال تغییر و تقاضای واقعی مس��کن نیز درحال کاهش‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با درنظر گرفت��ن میزان واحدهای‬ ‫درح��ال س��اخت و خال��ی‪ ،‬بزرگترین مش��کل دارندگان‬ ‫مسکن و سازندگان‪ ،‬فروش خواهد بود‪ .‬با توجه به کاهش‬ ‫قدرت خرید م��ردم به دلیل ش��کل‌گیری حباب قیمتی‬ ‫مس��کن در ایران‪ ،‬در صورت تامین نشدن مالی گسترده‬ ‫خرید مس��کن توس��ط نظام بانکی‪ ،‬در ده��ه آینده نباید‬ ‫انتظار رشد قیمت مسکن به اندازه دهه گذشته را داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار مس��کن درباره جذابیت این بازار در‬ ‫آینده تصریح کرد‪ :‬ب��ا درنظر گرفتن نکات فوق‪ ،‬جذابیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در مس��کن در ایران به‌طور کلی درحال‬ ‫کاهش اس��ت‪ .‬هرچند به نظر می‌رس��د بیشترین میزان‬ ‫ساخت‌وس��از در بخش مس��کونی و تجاری در شهرهای‬ ‫بزرگ درحال انجام است که سبب می‌شود این بخش‌ها با‬ ‫مازاد ش��دید عرضه مواجه ش��وند و امکان فروش در آنها‬ ‫محدودتر و رشد قیمت‌ها نیز محدود شود‪.‬‬ ‫مسکن‪ ،‬هنر چیدمان شهری‬ ‫مس��کن جزئ��ی از برنامه‌ری��زی‬ ‫مکانی ـ فضایی است که در آن هنر آرایش‬ ‫و چیدم��ان س��اختارها در زمی��ن و ش��کل‬ ‫دادن میان فضاها برای س��کونت و روابط و‬ ‫فعالیت‌ها مطرح است‪.‬‬ ‫درواقع مس��کن یک مقوله ذهنی و عینی‬ ‫و فعالیت��ی در فضا و زمان اس��ت که با یک‬ ‫هدف اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬زیست محیطی‪،‬‬ ‫اخالق��ی و زیبایی ش��ناختی هم��راه بوده و‬ ‫تقویت‌کنن��ده زندگ��ی روزمره مردم اس��ت‬ ‫و از آنج��ا که اصل در مس��کن ب��ر آزادی و‬ ‫اختیار مردم و س��اکنان خانه اس��توار است‪،‬‬ ‫از این‌رو تقویت‌کننده احس��اس س��رزندگی‬ ‫است‪ .‬با این توصیف‪ ،‬مسکن بازتاب مسائل و‬ ‫ابعاد ساختاری هر جامعه انسانی است‪ .‬این‬ ‫مسائل و ابعاد دربرگیرنده حوزه‌های سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬نهادی‪ ،‬محیطی و مانند‬ ‫آن است‪ .‬به سخن دیگر مسکن یک منظره‬ ‫چندبعدی محیطی اس��ت که افزون بر ابعاد‬ ‫پی��ش گفت��ه دارای ابعاد زیست‌ش��ناختی‪،‬‬ ‫اجتماعی و روان‌ش��ناختی نیز است‪ .‬موضوع‬ ‫مس��کن را می‌توان یکی از مهم‌ترین مسائل‬ ‫و مش��کالت ش��هر تهران عنوان کرد که از‬ ‫سال‌ها پیش به‌ویژه بعد از دوره رشد شتابان‬ ‫ش��هری در دهه ‪ 1350‬مطرح بوده است‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای که در همه برهه‌های زمانی موضوع‬ ‫کمبود مس��کن به نس��بت جمعیت ساکن‬ ‫همچنی��ن کم و کی��ف آن یکی از معضالت‬ ‫این کالنشهر محس��وب می‌شود‪ .‬در اطلس‬ ‫کالنش��هر تهران گزارش ش��ده است که در‬ ‫دهه ‪ 1375-1385‬بیش از یک میلیون نفر‬ ‫برجمعیت تهران و ‪ 607‬هزار خانوار بر شمار‬ ‫خانوارها افزوده شد‪ .‬اما تولید مسکن در این‬ ‫دهه بیش از ‪ 860‬هزار واحد مس��کونی بوده‬ ‫ک��ه از این میان ‪150‬ه��زار واحد جایگزین‬ ‫مس��کن‌های تخری��ب و نوس��ازی ش��ده و‬ ‫‪ 710‬هزار واحد به موجودی مس��کن افزوده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب کمبود مسکن و‬ ‫تراکم خانوار در مس��کن در این دهه کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬کیفیت مس��کن نی��ز در این‬ ‫سال‌ها در تهران بهبود پیدا کرده به گونه‌ای‬ ‫که مس��کن تازه‌س��از از مصالح و شیوه‌های‬ ‫بادوام‌تر‪ ،‬کوچکتر و س��ریع‌تر س��اخته شد ‌ه‬ ‫اما مش��خصه خاص این دهه در بازار مسکن‬ ‫تهران‪ ،‬نوس��ان ش��دید در تولید و در قیمت‬ ‫مسکن است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1380‬به‌عنوان س��ال اوج تولید‬ ‫مس��کن در تهران‪ ،‬برای س��اخت ‪168‬هزار‬ ‫واحد مسکونی پروانه صادر شده اما در سال‬ ‫‪ 1384‬ای��ن رق��م به پایین‌تری��ن حد خود‪،‬‬ ‫یعنی ‪ 64‬هزار واحد مسکونی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ متوسط مساحت زیربنای واحدهای‬ ‫مسکونی در تهران‬ ‫متوس��ط مس��احت زیربن��ای واحده��ای‬ ‫مسکونی‪ ،‬مشابه سرانه زیربنا‪ ،‬به شدت متاثر‬ ‫از شرایط و ویژگی‌های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کالبدی و زیست‌محیطی است‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان گفت که تف��اوت عمده بین‬ ‫تمام شاخص‌های مس��کن در ایران با سایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬در باالت��ر ب��ودن ای��ن ش��اخص‬ ‫در ای��ران‪ ،‬حتی در مقایس��ه با بس��یاری از‬ ‫کشورهای توس��عه‌یافته اس��ت‪ .‬برای مثال‬ ‫در دهه‪ 1360‬متوس��ط مس��احت زیربنای‬ ‫واحدهای مس��کونی در ایران بیش از ‪140‬‬ ‫مترمرب��ع بود‪ ،‬درحالی‌که این ش��اخص در‬ ‫تمام کشورهای اروپایی و ژاپن کمتر از ‪100‬‬ ‫مترمربع را ش��امل می‌شد‪ .‬دلیل این تفاوت‬ ‫محس��وس را همچون س��رانه زیربن��ا‪ ،‬باید‬ ‫در ش��رایط و نیازه��ای فرهنگی و اجتماعی‬ ‫خانوارهای ایرانی دانس��ت و نه در ش��رایط‬ ‫و ت��وان اقتص��ادی کش��ور و خانوارها‪ .‬این‬ ‫شاخص در تهران دارای دو ویژگی مشخص‬ ‫است‪ .‬نخست اینکه میانگین شاخص سطح‬ ‫زیربنای واحدهای مس��کونی در تهران و در‬ ‫مقایسه با بس��یاری از کالنشهرهای جهان‪،‬‬ ‫بسیار باالتر اس��ت (بیش از ‪ 100‬مترمربع)‪.‬‬ ‫مورد دوم‪ ،‬تفاوت بسیار محسوسی است که‬ ‫میان مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫نحوه توزیع متوس��ط زیربنا در سطح شهر‬ ‫تهران از الگوی توزیع س��رانه زیربنا تبعیت‬ ‫می‌کن��د‪ .‬بدی��ن ترتیب ک��ه مناطق جنوب‬ ‫ش��هر از کمترین مساحت زیربنا (بین‪ 50‬تا‬ ‫‪ 70‬مترمربع) برخوردار هس��تند‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫مناطق شمالی ش��هر(به ویژه مناطق ‪1‬و‪)3‬‬ ‫باالترین س��طح زیربنا (بی��ن ‪ 130‬تا ‪175‬‬ ‫مترمرب��ع) را دارا هس��تند‪ .‬مناط��ق ش��رق‬ ‫و غرب ش��هر ک��ه از مناطق جدید توس��عه‬ ‫شهر به ش��مار می‌روند‪ ،‬از مساحت زیربنای‬ ‫متوس��ط (حدود ‪ 100‬مترمرب��ع) برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬این تفاوت نیز به‌طور عمده از تفاوت‬ ‫در س��طح درآمد و توان مالی خانوارها ناشی‬ ‫می‌شود که از جنوب به شمال شهر افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬در مناطق ش��مال ش��هر‪ ،‬عالوه‌بر‬ ‫عامل اقتصاد‪ ،‬عامل زیس��ت‌محیطی نیز در‬ ‫باال بودن متوسط س��طح زیربنا موثر است‪.‬‬ ‫این مناطق‪ ،‬در س��ال‌های گذش��ته از جمله‬ ‫مناط��ق ییالقی و خوش آب و هوای ش��هر‬ ‫تهران محس��وب می‌شدند که سرانه و سطح‬ ‫زیربنای باالتری را توجیه می‌کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت مسکن در یک دهه‬ ‫در سال ‪ 1385‬در شهر ‪ 7/8‬میلیون نفری‬ ‫تهران‪ 2/3 ،‬میلی��ون خانوار در ‪ 2/2‬میلیون‬ ‫واحد مس��کونی سکونت داش��ته‌اند‪ .‬نوسان‬ ‫تولی��د‪ ،‬دوره‌ه��ای رونق و رک��ود معامالتی‬ ‫و تحوالت ش��دید در قیمت‌ه��ا‪ ،‬ویژگی این‬ ‫ب��ازار گس��ترده و پر قدرت کش��ور در دهه‬ ‫اخیر اس��ت‪ .‬نوس��ان قیمت نیز از این فراتر‬ ‫رفته است‪ .‬آهنگ رشد قیمت یک مترمربع‬ ‫زیربنای مس��کونی در تهران در سال ‪1375‬‬ ‫ت��ا ‪ 1386‬ب��ه اوج خ��ود‪ ،‬به ترتی��ب ‪67/3‬‬ ‫درصد و ‪ 81/6‬درصد رس��ید‪ .‬در س��ال‌های‬ ‫‪1377 ،1376‬و‪ ،1383‬ن��رخ رش��د قیم��ت‬ ‫یک مترمربع مسکن در تهران منفی و بدین‬ ‫ترتی��ب ‪ -7/2‬درص��د‪ -0/1 ،‬درصد و‪-2/6‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬ویژگی دیگر بازار مسکن‬ ‫تهران‪ ،‬تحوالت توزیع فضایی تولید و قیمت‬ ‫در مناطق مختلف شهر است‪.‬‬ ‫س��اخت و س��ازهای دهه ‪1375-1385‬‬ ‫به ط��ور عمده در مناطق حاش��یه‌ای درون‬ ‫ش��هر انجام شده است‪ .‬براساس اطالعات در‬ ‫دسترس‪ ،‬بیشترین تعداد واحد مسکونی در‬ ‫آمار پروانه‌های س��اختمانی مناطق ‪،4 ،2 ،5‬‬ ‫‪ 7 ،1‬و ‪ 15‬وجود داشته است‪.‬‬ ‫گرچه بازار مس��کن شهر تهران هدایت‌گر‬ ‫تحوالت مس��کن در س��ایر مناطق شهری‪،‬‬ ‫به ویژه مناطق کالنش��هری کشور است اما‬ ‫خود از تحوالت اقتصاد کالن‪ ،‬به‌ویژه رش��د‬ ‫نقدینگی و بازدهی س��ایر سرمایه‌گذارها در‬ ‫کشور تاثیر می‌پذیرد‪.‬‬ ‫بیشترین قیمت هر متر مربع زمین در تابستان سال‬ ‫‪ 93‬در ش��هر تهران ‪ 21‬میلیون و ‪ 977‬هزار تومان و‬ ‫کمترین آن یک میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مرکز آم��ار ایران متوس��ط قیمت‬ ‫ف��روش هر مترمرب��ع زمین یا زمین س��اختمان‌های‬ ‫مس��کونی کلنگی معامله ش��ده از طری��ق بنگاه‌های‬ ‫معامالت ملکی در شهر تهران در تابستان سال‌جاری‬ ‫‪ 4‬میلیون و ‪ 206‬هزار تومان بوده است که نسبت به‬ ‫فصل قبل ‪ 4/6‬درصد و نسبت به تابستان گذشته نیز‬ ‫‪ 13‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد معامالت این نوع زمین‌ها از طریق‬ ‫بنگاه‌های معامالت ملکی در ش��هر تهران نس��بت به‬ ‫فصل گذش��ته ‪ 5‬درصد کاهش و نس��بت به تابستان‬ ‫سال گذشته ‪ 18/4‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش در مناطق ‪22‬گانه شهرداری‬ ‫تهران بیش��ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع‬ ‫زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‬ ‫ش��ده حدود ‪ 8‬میلیون و ‪ 425‬هزار تومان در منطقه‬ ‫‪ 3‬و کمتری��ن آن در ح��دود یک میلیون و ‪ 427‬هزار‬ ‫تومان در منطقه ‪ 20‬بوده است‪.‬‬ ‫حداقل قیمت فروش هر مترمربع از این نوع زمین‌ها‬ ‫نی��ز یک میلیون توم��ان در منطقه ‪ 19‬و حداکثر آن‬ ‫‪21‬میلی��ون و ‪ 977‬هزار توم��ان در منطقه یک بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین از کل معامالت انجام ش��ده برای فروش‬ ‫ای��ن زمین‌ه��ا در مناطق ‪ 22‬گانه ش��هرداری تهران‬ ‫منطق��ه یک با ‪ 8/8‬درصد دارای بیش��ترین س��هم و‬ ‫منطقه ‪ 21‬با ‪ 1/3‬درصد دارای کمترین سهم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی‬ ‫براس��اس اعالم مرکز آم��ار ایران متوس��ط قیمت‬ ‫فروش هر مترمربع زیربنای مس��کونی معامله ش��ده‬ ‫از طریق بنگاه‌های معامالت ملکی در ش��هر تهران ‪3‬‬ ‫میلیون و ‪ 782‬هزار تومان بوده اس��ت که نس��بت به‬ ‫فصل قبل ‪ 3/5‬درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪8‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫تعداد معامالت فروش زیربنای مسکونی انجام شده از‬ ‫طریق بنگاه‌های معامالت ملکی در شهر تهران نسبت‬ ‫ب��ه فصل گذش��ته ‪ 13/3‬درصد کاهش و نس��بت به‬ ‫تابستان سال قبل ‪ 80/8‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به این ترتیب در مناطق ‪22‬گانه ش��هرداری تهران‬ ‫بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیر بنای‬ ‫مسکونی معامله شده در حدود ‪ 7‬میلیون و ‪ 795‬هزار‬ ‫توم��ان در منطقه یک و کمتری��ن آن در حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ 888‬هزار تومان در منطقه ‪ 18‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس حداقل قیمت ف��روش هر مترمربع‬ ‫زیربنای مس��کونی در معامالت انجام شده ‪ 686‬هزار‬ ‫تومان در منطقه ‪ 12‬و حداکثر آن ‪ 22‬میلیون و ‪301‬‬ ‫هزار تومان در منطقه یک بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش از کل معامالت انجام ش��ده‬ ‫برای فروش زیربنای مس��کونی در ته��ران منطقه ‪5‬‬ ‫با ‪ 11/6‬درصد بیش��ترین س��هم و منطقه ‪ 22‬با ‪0/8‬‬ ‫درصد دارای کمترین س��هم هس��تند‪ .‬متوسط مبلغ‬ ‫اج��اره ماهانه به عالوه ‪ 3‬درصد ودیعه پرداختی برای‬ ‫اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از‬ ‫طری��ق بنگاه‌های معامالت ملکی در ش��هر تهران نیز‬ ‫‪ 18‬ه��زار و ‪ 343‬هزار تومان بوده اس��ت که نس��بت‬ ‫به فصل گذش��ته ‪ 8‬درصد و نس��بت به تابستان سال‬ ‫‪ 8/3 ،1392‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد معامالت اجرای زیربنای مس��کونی‬ ‫انجام شده از طریق بنگاه‌های معامالت ملکی در شهر‬ ‫تهران نس��بت به فصل قبل ‪ 35/1‬درصد و نسبت به‬ ‫فصل مش��ابه س��ال قبل ‪ 23/1‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس در می��ان مناط��ق ‪22‬گانه‬ ‫شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ ماهانه اجاره‬ ‫به ع�لاوه ‪ 3‬درصد ودیعه پرداختی ب��رای اجاره یک‬ ‫مترمربع زیربنای مس��کونی معامله ش��ده ‪ 30‬هزار و‬ ‫‪ 247‬توم��ان در منطق��ه یک و کمتری��ن آن ‪9587‬‬ ‫تومان در منطقه ‪ 19‬بوده است‪.‬‬ ‫کمتری��ن مبلغ اج��اره ماهانه بی��ن حداقل ‪2208‬‬ ‫تومان به ازای هر مترمربع در منطقه ‪ 20‬و بیش��ترین‬ ‫آن ‪ 89‬هزار و ‪ 987‬تومان در منطقه یک بوده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین از کل این معامالت منطقه ‪ 5‬با ‪ 13/8‬درصد‬ ‫دارای بیشترین سهم و منطقه ‪ 22‬با ‪ 1/2‬درصد دارای‬ ‫کمترین سهم هستند‪.‬‬
‫دانستنی‌ها‬ ‫هتلداری در ایران‬ ‫قدمت مهمانداری در ایران برابر با سابقه تمدن‬ ‫این کش��ور اس��ت اما صنعت هتل��داری در ایران‬ ‫صنعتی نوپا محسوب می‌شود‪ .‬براساس آمار جامع‬ ‫هتلداران‪ ،‬درحال حاضر هزار و ‪ 87‬هتل در سراسر‬ ‫کش��ور داریم ک��ه از این تع��داد ‪ 361‬واحد یک‬ ‫س��تاره‪ 378 ،‬واحد ‪ 2‬ستاره‪ 238 ،‬واحد ‪ 3‬ستاره‪،‬‬ ‫‪ 83‬واحد ‪ 4‬ستاره و ‪ 27‬واحد ‪ 5‬ستاره است‪.‬‬ ‫ی که جزو نخستین دانش آموختگان‬ ‫ژیان دربند ‌‬ ‫این صنعت در ایران‪ ،‬با اشاره به تاریخچه هتلداری‬ ‫در ایران می‌گوید‪ :‬به‌ط��ور کلی ایران هتلداری را‬ ‫از کش��ور سوئیس فراگرفته است‪ .‬اما ما در زمینه‬ ‫مهمانداری از آنها جلوتریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه نه تنه��ا هتل��داری بلکه‬ ‫هتل‌س��ازی ما نیز هنوز به س��بک ‪ 30‬سال پیش‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬مهم‌ترین عام��ل در این زمینه را‬ ‫نبود دانش کافی روز و تسلط نداشتن هتلداران به‬ ‫زبان انگلیسی‪ ،‬می‌داند‪.‬‬ ‫ژی��ان دربن��دی معتقد اس��ت‪ :‬وضعیت صنعت‬ ‫هتلداری در ایران جالب نیست‪ .‬هتل سرمایه ملی‬ ‫است‪ ،‬سرمایه‌گذاری نکردن در این بخش ناشی از‬ ‫سیاست‌های سختگیرانه در این حوزه است‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه «علیرضا زارعی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫هتل��داری و عض��و هیات‌مدیره گ��روه هتل‌های‬ ‫هما» هم در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید‪ :‬در گذشته‬ ‫تعریف گردش��گری آنقدر باز نبود؛ به گونه‌ای که‬ ‫تا ‪ 30‬س��ال پیش هتلداری در کشورهای مختلف‬ ‫دنی��ا مثل هم بود‪ ،‬مثل زنجی��ره هتل‌های هایت‬ ‫که در بس��یاری از کش��ورهای دنیا از جمله ایران‬ ‫هم وجود دارد‪.‬‬ ‫از دیرباز تعداد‌های ستاره یک هتل بازگو‌کننده‬ ‫می��زان امکان��ات و تجهی��زات آن ب��وده اس��ت‪.‬‬ ‫چگونگی خدمات‌ده��ی و امکانات واقعی معیاری‬ ‫برای س��تاره‌دهی به هتل‌ها در بیشتر نقاط جهان‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬اما ب��ه نظر می‌رس��د در ایران‬ ‫س��تاره‌ها معیاری واقعی و درس��ت ب��رای تعریف‬ ‫امکانات هتل‌ها نیستند‪ .‬به عقیده یک کارشناس‬ ‫هتلداری س��تاره‌های یک هتل در ایران به معنی‬ ‫هزین��ه بیش��تر ب��رای مس��افر در براب��ر امکانات‬ ‫سخت‌افزاری هتل است‪ .‬س��تاره‌ها دلیل کیفیت‬ ‫بهتر هتل نیست؛ بلکه نشانگر این مفهوم است که‬ ‫اگر مسافری به این هتل برود باید قیمت باالتری‬ ‫بپردازد‪ .‬در بس��یاری از موارد خدمات یک هتل ‪2‬‬ ‫س��تاره بهتر از یک هتل ‪ 5‬س��تاره است‪ .‬توجه به‬ ‫این نکته حائزاهمیت اس��ت که همه وسایل یک‬ ‫هتل حتی در مقایس��ه با عالی‌‌ترین وسایل خانه‪،‬‬ ‫متفاوت است‪ :‬در ایران مبلی که در منزل استفاده‬ ‫می‌شود در هتل نیز استفاده می‌شود؛ در صورتی‬ ‫که مب��ل هتل از لحاظ جن��س و کیفیت با مبل‬ ‫عادی بسیار متفاوت اس��ت‪ .‬موکت هتل نیز باید‬ ‫ضدالکتریس��یته‪ ،‬آنتی‌باکتریال و ضدحریق باشد‬ ‫و هت��ل باید از لحاظ ایمن��ی آتش‪ ،‬خروجی‌های‬ ‫اضطراری و ایمنی بهداشت کیفیت خوبی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی و فقرزدایی‬ ‫با توسعه گردشگری‬ ‫هتل��داری در ایران ازجمله صنایعی اس��ت که‬ ‫دچار س��نت‌گرایی بوده و یکی از عوامل رکود این‬ ‫صنعت در کشور اس��ت‪ .‬اهمیت ارزآوری توریسم‬ ‫برکسی پوشیده نیس��ت اما نحوه ایجاد درآمد در‬ ‫این صنعت نیاز به افکار نو و ایده‌های خالق دارد‪.‬‬ ‫هتل‌ها و مراکز اقامتی نقطه آغاز صنعت توریسم‬ ‫به‌شمار می‌روند‪ .‬استفاد از تنوع و فناوری‌های روز‬ ‫جهان در ارائه خدمات به‌طور قطع موجب افزایش‬ ‫درصد اش��تغال هتل‌ها ش��ده و درنهایت منجربه‬ ‫ارتقای صنعت روبه رش��د توریس��م کشور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬گس��ترش حضور فناوری و رایانه در هتل‌ها‬ ‫و بهره‌مندی از سیستم‌های اینترنتی رزرواسیون‬ ‫هتل‪ ،‬دفاتر خدمات مس��افرت و‪ ...‬گاهی درجهت‬ ‫س��هولت مس��افرت محس��وب می‌ش��ود‪ .‬معرفی‬ ‫تجهیزات پیش��رفته در بخش‌های مختلف هتل‪،‬‬ ‫سیستم‌های صوتی ـ تصویری‪ ،‬سیستم‌های اعالم‬ ‫واطفای حریق‪ ،‬مبلمان و دکوراسیون‪ ،‬نورپردازی‪،‬‬ ‫تجهی��زات س��الن‌های کنفران��س آمفی‌تئاتر و‪...‬‬ ‫هتل‌ها را در مس��یر پیش��رفت و ج��ذب مهمان‬ ‫ق��رار می‌دهد‪ .‬ارائه خدم��ات رایانه‌ای بانکی نظیر‬ ‫کارت‌های اعتباری و‪ ...‬نیز همگی مواردی هستند‬ ‫که امنیت‪ ،‬س��هولت و درنتیجه آن‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫مسافرت را درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫هتلداری‪ ،‬اشتغالزایی و جذب گردشگر و مسافرداری‬ ‫دانش روز هتلداری و جذب گردشگر‬ ‫محم�د علی عرف�ی نژاد‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬برای‬ ‫ارتقای صنعت هتلداری و رسیدن به استانداردهای‬ ‫بین‌المللی نخس��ت باید ضعف‌ها را شناخت و برای‬ ‫تبدی��ل آن به نقاط ق��وت تدابیر الزم را اندیش��ید‪.‬‬ ‫به‌طور عمده ضعف‌های موجود در صنعت هتلداری‬ ‫ایران از فقدان ضواب��ط الزم یا ناکافی بودن ضوابط‬ ‫موجود در زمینه ساخت و تجهیز هتل ارائه خدمات‬ ‫و س��رویس و آموزش نشات می‌گیرد و برای اجرای‬ ‫ضواب��ط نی��ز اتخ��اذ راهکارهای عمل��ی و همکاری‬ ‫س��ازمان‌های مرتبط مانند شورای عالی شهرسازی‪،‬‬ ‫شورای اسالمی شهر و شهرداری‌ها ضرورت دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به عواملی که در رش��د صنعت هتلداری‬ ‫دخی��ل هس��تند نظیر نی��روی انس��انی‪ ،‬امکانات و‬ ‫تجهی��زات نقش نیروی انس��انی متخص��ص‪ ،‬ماهر‪،‬‬ ‫آموزش دی��ده و مس��ئولیت‌پذیر از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است که متاسفانه به دلیل حضور کمرنگ‬ ‫افراد واجد شرایط فوق در صنعت هتلداری مشکالت‬ ‫عم��ده‌ای در این زمین��ه بروز کرده اس��ت‪ .‬ارتقای‬ ‫سیس��تم مدیریتی در صنعت هتل��داری با آموزش‬ ‫روش‌های نوین مدیری��ت و بهره‌گیری از فناوری‌ها‬ ‫و ایجاد دس��تاوردهای جدید در صنعت هتلداری از‬ ‫طریق ایجاد ارتباط با کش��ورهای دیگ��ر امکانپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫عوامل زیادی در افزایش درصد اش��غال هتل‌های‬ ‫ایران��ی موثرند‪ .‬طراحی خط‌مش��ی توس��عه صنعت‬ ‫گردشگری مبتنی بر واقع‌بینی و تالش برای تبدیل‬ ‫شرایط موجود به ش��رایط مطلوب بستر مناسبی را‬ ‫برای رواج فرهنگ گردش��گری‪ ،‬کمرنگ کردن آثار‬ ‫سوء ناشی از تبلیغات منفی جلب اعتماد توریست‌ها‬ ‫و نهادینه ش��دن فرهنگ توریس��ت‌پذیری و اصالح‬ ‫رفتاری نسبت به گردشگران فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری‬ ‫آنچه س��رمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫هتل��داری نی��از دارد در درج��ه نخس��ت اطمینان‬ ‫از امنیت س��رمایه‌گذاری‪ ،‬س��ودآور ب��ودن فعالیت‬ ‫هتلداری‪ ،‬بازگش��ت س��ریع س��رمایه برخورداری از‬ ‫تسهیالت تشویقی و حمایت‌های قانونی است‪.‬‬ ‫ب��رای ترویج فرهن��گ هتلداری ابتدا باید اش��اعه‬ ‫فرهنگ گردشگری مورد توجه مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایجاد امکانات اقامتی مناس��ب برای اقشار مختلف‪،‬‬ ‫فراهم‌س��ازی تس��هیالت موردنی��از گردش��گران و‬ ‫اطالع‌رسانی کامل از امکانات تسهیالت و جاذبه‌های‬ ‫توریس��تی راهکارهایی است که مردم را از هر طبقه‬ ‫(حت��ی کم‌درآمد) به س��فر و گردش��گری تش��ویق‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مش��کالتی که صنعت هتلداری با آن مواجه است‬ ‫به‌طور عمده در این موارد خالصه می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬رکود گردش��گری ناش��ی از فقدان خط‌مش��ی‬ ‫ش��فاف و فعال در زمینه جذب گردشگران خارجی‪،‬‬ ‫تاثی��ر منفی حوادثی نظیر ‪ 11‬س��پتامبر‪ ،‬جنگ در‬ ‫افغانستان و عراق‪ ،‬تبلیغات منفی خارجی‬ ‫‪ .2‬ناکارآم��دی ضوابط درجه‌بن��دی هتل‌ها و لزوم‬ ‫بازنگری‪ ،‬تکمیل و شفاف‌سازی آن‬ ‫‪ .3‬قدمت زیاد و فرس��ودگی اغل��ب هتل‌ها و لزوم‬ ‫بازسازی و توسعه آنها با مساعدت‪ ،‬دولت‪ ،‬شهرداری‬ ‫و سایر سازمان‌های مرتبط‬ ‫‹ ‹صنعت هتلداری در جهان‪:‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م لغت (میهم��ان) را مورد بررس��ی‬ ‫قرار دهیم واژه‌ای قدیمی اس��ت ک��ه مقصود از آن‬ ‫استراحتگاه یا اقامتگاهی برای مسافران است‪ .‬بعدها‬ ‫مراکزی در اروپا به‌نام (‪ )inn‬نس��بت به س��اخت و‬ ‫ایجاد هتل اقدام کردند‪ )inn( .‬در زبان انگلیسی به‬ ‫ن خانه و گاهی منازلی با چنین‬ ‫کاروانس��را و میهما ‌‬ ‫کارب��ردی اطالق می‌ش��ود‪ .‬پذیرایی از مس��افران و‬ ‫میهمانان تا چند س��ده در این مکان‌ها رواج داشت‪.‬‬ ‫در س��ال‌های بعد این نوع مراکز ب��ه هتل تغییرنام‬ ‫دادن��د‪ .‬واژه هت��ل از کلمه (‪ )hostel‬می‌باش��د که‬ ‫در کشور انگلس��تان برای نامیدن واحدهای اقامتی‬ ‫استفاده می‌ش��د‪ .‬که طبقه اش��راف و ثروتمندان و‬ ‫اف��راد مرفه جامعه مال��کان آن بودند‪ .‬این حرکت تا‬ ‫سال‪1774‬م رایج بود به‌طوری که پیدایش نخستین‬ ‫مهمان‌پذیره��ا در لن��دن و دیگر قس��مت‌های اروپا‬ ‫ادامه داش��ت‪ .‬اما در حقیقت رش��د و تکامل واقعی‬ ‫این صنعت در س��ال ‪1974‬م که کشور امریکا بانی‬ ‫آن بود با گش��ایش و فعال ک��ردن مکان‌هایی به‌نام‬ ‫(‪ )cityhotel‬آغاز ش��د که با پ��اره‌ای تغییرات در‬ ‫سال ‪1974‬م در نیویورک ارائه خدمات هتلداری تا‬ ‫ن خانه‬ ‫به امروز مرسوم شد‪ .‬که می‌توان هتل یا مهما ‌‬ ‫ب��ا تجهیزات مدرن و ام��روزی به‌نام (تومانت هاس)‬ ‫در ماساچوس��ت و (پاریس هت��ل ریتز) در لندن و‪...‬‬ ‫را نام برد که ارائه خدمات آنان مطابق با اس��تاندارد‬ ‫ب��وده‪ .‬اما در ده��ه ‪1930‬م رکود ش��دید اقتصادی‬ ‫تاثیر منفی بر این صنعت گذاشت ولی شروع جنگ‬ ‫جهان��ی دوم ترمیم این رکود ب��ود که تا اواخر دهه‬ ‫‪50‬م ادامه داش��ت‪ .‬تفکر ایجاد هتل‌های زنجیره‌ای‬ ‫بین‌المللی با هدف افزایش س��رمایه و ارائه خدمات‬ ‫عالی و اس��تاندارد در س��ال‌های ‪1950‬م تا ‪1960‬م‬ ‫به وج��ود آمد‪ .‬اما در س��ال ‪ 1990‬میالدی صنعت‬ ‫هتلداری شاهد بیشترین رشد و توسعه در احداث و‬ ‫ایجاد هتل و سوئیت و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫آثار به‌دس��ت آم��ده در تپه‌های باس��تانی و دیگر‬ ‫جاه��ای ف�لات ایران حاکی از آن اس��ت که رفت و‬ ‫آمد از دیرباز میان اقوام پیش از تاریخ وجود داش��ته‬ ‫و ب��ر اثر همی��ن تعامل و رفت‌وآمده��ا‪ ،‬خصوصیات‬ ‫فرهنگ‌ه��ا از ی��ک تمدن ب��ه تمدن دیگ��ر منتقل‬ ‫می‌شد در دوران حکومت عیالمیان تاسیساتی برای‬ ‫اس��تراحت و رفاه حال آنان وجود داش��ته که بعدها‬ ‫بر اثر حمالت آش��وریان از بین رفته‪ .‬در بررسی‌های‬ ‫دقیق و مس��تندی ک��ه از دوره مادها به عمل آمده‬ ‫بناها و تاسیس��ات عام‌المنفعه برای مسافران وجود‬ ‫نداشته‪ .‬اما در زمان حکومت هخامنشیان و به قدرت‬ ‫رس��یدن کوروش‌کبیر ازجمله اقداماتش‪ ،‬جاده‌های‬ ‫ارتباطی را که به‌جا مانده مادها بوده گسترش داده‪،‬‬ ‫ساخت‌وساز به‌ویژه تاسیسات عام‌المنفعه که به‌نوعی‬ ‫با مس��افر در ارتباط بود مانند آب انبار‪ ،‬کاروانس��را‪،‬‬ ‫میل راهنما و‪ ...‬رایج شد‪.‬‬ ‫معرفی هتل‌های نمونه‬ ‫و پرداختن به سیستم‬ ‫مدیریتی آنها به‌طور قطع‬ ‫باعث ارتقای سیستم‬ ‫هتلداری در کشور شده و‬ ‫حس رقابت برای رسیدن به‬ ‫استاندارد‌های بین‌المللی را‬ ‫درمیان سایر هتل‌های دیگر‬ ‫برمی‌انگیزد‬ ‫هرودوت در این زمینه اش��اره دارد‪ :‬داریوش کبیر‬ ‫ب��رای رفاه حال مس��افران که از این مس��یرها عبور‬ ‫می‌کردند ایس��تگاه‌هایی که باید آن را هس��ته اولیه‬ ‫واحدهای اقامتی به‌ حس��اب بیاوریم تاس��یس کرد‬ ‫به‌ط��وری که در ‪ 5‬کیلومتر ‪ 2‬کاروانس��را ایجاد کرد‬ ‫در ای��ن کاروانس��راها چاپارهای هخامنش��ی حضور‬ ‫داش��تند تا نامه‌ه��ای دیوانی و دولتی را س��ریع به‬ ‫مقصد برسانند‪.‬‬ ‫از اقدامات دولت سلوکیان هم می‌توان به گسترش‬ ‫راه‌ها‪ ،‬جاده‌ها و تاس��یس بناهایی همچون کاروانسرا‬ ‫اشاره کرد‪ .‬اشکانیان هم در کنار مسیر جاده‌ابریشم‬ ‫ک��ه از اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار ب��ود منزلگاه‌ها‬ ‫وکاروانسراهایی بنا کردند‪.‬‬ ‫در زمان ساس��انیان هم به‌ویژه در کنار مسیرهای‬ ‫تج��اری تاسیس��ات عام‌المنفع��ه ب��رای رف��اه حال‬ ‫مس��افران ایجاد ش��د ک��ه از آن جمل��ه می‌توان به‬ ‫کاروانس��رای جنوب فیروزآباد فارس و کاروانسرای‬ ‫دروازه گچ اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت هتلداری در اغما‬ ‫با عزلت‌نش��ینی صنعت هتلداری صحت آمارهایی‬ ‫که درباره رش��د گردش��گری در ایران و مس��افرت‬ ‫گردشگران خارجی به ایران ارائه می‌شود همگی در‬ ‫معرض تردید ق��رار می‌گیرد‪ .‬نبض صنعت هتلداری‬ ‫ب��ه گون��ه‌ای نمی‌زن��د ک��ه حکای��ت از درآمدهای‬ ‫میلیاردی صنعت گردش��گری و ب��ه عبارتی صنعت‬ ‫توریسم داشته باش��د‪ .‬می‌توان گفت که تعلل اخیر‬ ‫سیستم بانکی در ارائه تسهیالت ‪ 30‬میلیارد تومانی‬ ‫ب��ه هتل��داران و هتل‌س��ازان بی‌دلیل نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچ��ه تاثی��ر متقابل این دو در ارتب��اط با یکدیگر‬ ‫باید ارزیابی ش��ده و به ضعف س��رمایه‌گذاری‌ها در‬ ‫هتلداری و هتل‌سازی نسبت داده شود‪ .‬اما در مقابل‬ ‫نیز می‌ت��وان دغدغه‌ه��ای نظام بانک��ی را دریافت‪.‬‬ ‫آی��ا نظام نرم‌اف��زاری صنعت هتل��داری در ایران به‬ ‫اندازه‌ای مهیا ش��ده است که در سخت افزارهای آن‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرد؟ آیا صنع��ت هتلداری در ایران‬ ‫فقط و فقط معطل پول اس��ت یا نواقص دیگری هم‬ ‫دارد؟‬ ‫‹ ‹زوایای توسعه‬ ‫صنعت هتلداری در ایران عالوه بر پول و س��رمایه‬ ‫که تحلیل خاص خود را دارد به ابزارهای دیگری نیز‬ ‫برای برنامه‌ریزی‌های اساسی نیازمند است‪ .‬ازجمله‬ ‫اینکه راهبرد این صنع��ت باید آینده خود را تبیین‬ ‫کرده و مش��خص کند که در برنامه‌ای میان مدت به‬ ‫چه ظرفیت‌س��ازی‌هایی نیازمند است‪ .‬آنچه اهمیت‬ ‫دارد آن است که خط‌مشی‌های کنونی بعضی نهادها‬ ‫و بنیاد‌ها در س��اخت هتل‌های ‪ 4‬ستاره یا ‪ 5‬ستاره‬ ‫م��ورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد‪ .‬این نکته بس��یار‬ ‫مهم اس��ت که به‌طور مثال ساخت هتل در کیش و‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ 2‬میلیارد دالری در مراکز تفریحی‬ ‫آن جزیره کوچک ارزیابی ش��ده و مش��خص ش��ود‬ ‫که ای��ن هزینه‌ها منطبق با خط‌مش��ی‌های صنعت‬ ‫گردش��گری در این حوزه باید بیشتر متوجه ساخت‬ ‫هتل‌های ‪ 4‬ستاره یا ‪ 3‬ستاره به منظور جلب هرچه‬ ‫بیشتر جهانگردان نه چندان ثروتمند باشد‪.‬‬ ‫وقت��ی مش��خص ش��ود ه��دف برنامه‌ه��ای‬ ‫گردش��گری ایران قشر مذهبی اس��ت به‌طور مسلم‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های کالن و چند میلیارد دالری الزم‬ ‫نخواهد بود‪ .‬به صورتی که جامعه به‌طور کامل متعادل‬ ‫به شرط رهایی از ساختار دولتی خود به برنامه‌ریزی‬ ‫توس��عه خواهد پرداخت و خود هدف‌گذاری خواهد‬ ‫کرد و با در دس��ت داش��تن آمار‌های مس��تند دامنه‬ ‫ش��ناخت خود را از صنعت جهانگ��ردی دنیا که هم‬ ‫اینک افزون‌بر ‪ 380‬میلیارد دالر عایدی دارد افزایش‬ ‫می‌ده��د و ت�لاش می‌کند ک��ه به س��هم یک دهم‬ ‫درصدی ایران در این میان بیفزاید‪.‬‬ ‫این فلسفه حرکت‌های خودجوش است و فقط در‬ ‫صورتی امکانپذیر است که دولتی عاملیت خود را از‬ ‫صنعت هتلداری خلع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هتل‌های نمونه‬ ‫معرف��ی هتل‌ه��ای نمونه و پرداختن به سیس��تم‬ ‫مدیریت��ی آنها به‌ط��ور قطع باعث ارتقای سیس��تم‬ ‫هتل��داری در کش��ور ش��ده و ح��س رقاب��ت برای‬ ‫رسیدن به استاندارد‌های بین‌المللی را درمیان سایر‬ ‫هتل‌های دیگر برمی‌انگیزد و سبب می‌شود آنها نیز‬ ‫برای رشد و توسعه خود گام‌های موثری بر‌دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت هتلداری‬ ‫صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودرو به‬ ‫عنوان سومین صنعت از لحاظ درآمدزایی و گردش‬ ‫مالی در دنیا ش��ناخته می‌شود‪ .‬از این‌رو گردشگری‬ ‫با رش��دی خیره‌کننده در سراسر جهان روبه‌رو شده‬ ‫و کش��ورهای مختلف را بر آن داشته تا برای کسب‬ ‫درآم��د از طریق این صنعت به اج��رای برنامه‌هایی‬ ‫ازجمله گسترش و ایجاد تورهای متنوع برای جذب‬ ‫گردشگر بپردازند‪.‬‬ ‫طبق آمار اخیر سازمان جهانی گردشگری‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری در جهان تا سال ‪2020‬م با رشد و رونق‬ ‫چش��مگیری روبه‌رو خواهد ش��د تا جایی که شاید‬ ‫این صنعت بتواند به لح��اظ درآمدزایی در رقابت با‬ ‫صنعت نفت قرار گیرد‪.‬‬ ‫توجه کشورها به صنعت گردشگری و درک آنها از‬ ‫اهمیت این صنعت برای درآمدزایی‪ ،‬اینک بس��یاری‬ ‫از کشورها را به ایجاد پایه‌ها و الزام‌های این صنعت‬ ‫سوق داده اس��ت؛ به گونه‌ای که بسیاری از دولت‌ها‬ ‫ایجاد و رونق جاذبه‌های گردش��گری و فراهم آوردن‬ ‫امکانات رفاهی برای گردش��گران را در دس��تورکار‬ ‫خود قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان هتلداری یکی از صنایعی اس��ت که‬ ‫رش��دیافتگی آن به موجب فراهم‌س��ازی آس��ایش‬ ‫و رف��اه برای گردش��گران می‌تواند ب��ه رونق صنعت‬ ‫گردشگری کمک کند‪.‬‬ ‫امروزه صنعتی ش��دن‪ ،‬زندگی ش��هری و ش��رایط‬ ‫س��خت‌کاری بی��ش از پی��ش بر اهمیت س��فرهای‬ ‫تفریحی برای مردم در سراس��ر جهان افزوده است؛‬ ‫بی‌ش��ک در این ش��رایط‪ ،‬گردش��گران به دنبال به‬ ‫دس��ت آوردن حداکثر آس��ایش‪ ،‬امکان��ات رفاهی و‬ ‫بهترین وضعیت اسکان در سفر خود هستند‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بانک‌ها هوای صادرات را داشته باشند‬ ‫رشد شاخص بهای تولید به دنبال گران شدن نان‬ ‫تشدید بحران در بورس‬ ‫‪13‬‬ ‫راهکارهایی برای جلوگیری از کسری بودجه در سال جاری‬ ‫کاهش مخارج اولویت نخست دولت‬ ‫س�امان موس�وی‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬نفت‪ ،‬این طالی‬ ‫سیاه این روزها حال و احوال خوشی ندارد و خبرها از‬ ‫ادام��ه کاهش قیمت این کاالی پرمصرف در بازارهای‬ ‫جهان��ی حکایت دارند‪ .‬در ابت��دا‪ ،‬روند کاهش قیمت‬ ‫نفت در بازارهای جهانی به گونه‌ای بود که بس��یاری‬ ‫از صاحب‌نظران‪ ،‬این کاهش را موقتی می‌دانس��تند و‬ ‫ادامه‌دارش��دن این روند را دور از تصور می‌دیدند‪ .‬اما‬ ‫ش��رایط در واقعیت به گونه دیگری رقم خورد و نفت‬ ‫به قیمت‌های زیر ‪50‬دالر هم رسید‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫شده نه‌تنها در قیمت تعیین‌شده برای نفت در بودجه‬ ‫س��ال آینده تردید به وجود آید‪ ،‬بلکه ش��رایط دخل‬ ‫و خ��رج دولت در نیمه دوم س��ال ‪ 93‬نیز با اما و اگر‬ ‫همراه ش��ده اس��ت‪ .‬پیش از این و زمانی که نفت در‬ ‫قیمت‌های حدود ‪80‬دالر نوس��ان داش��ت‪ ،‬مسئوالن‬ ‫اقتص��ادی دولت مطرح می‌کردند که بودجه امس��ال‬ ‫کس��ری نخواهد داش��ت و قیمت باالت��ر از ‪100‬دالر‬ ‫برای هر بش��که نفت در ‪ 6‬ماه نخس��ت سال می‌تواند‬ ‫کاه��ش قیمت در ‪ 6‬ماه دوم را جبران کند‪ .‬اما اکنون‬ ‫که ارزش هر بش��که نفت در بازار در محدوده ‪50‬دالر‬ ‫نوسان دارد‪ ،‬تحقق درآمدها به میزان پیش‌بینی‌شده‬ ‫در بودج��ه بعید به نظر می‌رس��د و ش��واهد نش��ان‬ ‫می‌دهد دول��ت باید هم‌زمان ب��رای افزایش درآمد و‬ ‫کاهش مخارج در س��ال جاری برنامه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان دولت اگ��ر بخواه��د از راه‌هایی مانند‬ ‫افزایش نرخ ارز یا اس��تقراض از بانک مرکزی کاهش‬ ‫درآم��د خود را جبران کند به تورم دامن خواهد زد و‬ ‫بخش��ی از تالش‌های دولت برای کنت��رل این متغیر‬ ‫مه��م اقتصادی بی‌نتیجه خواه��د ماند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫کاهش مخارج آن هم در نیمه دوم سال‪ ،‬که بسیاری‬ ‫از دس��تگاه‌ها‪ ،‬برنامه‌های خود را به اجرا درآورده‌اند‪،‬‬ ‫کار آس��انی نیس��ت و دولت برای این منظور با موانع‬ ‫متعددی روبه‌رو است‪ .‬این موارد نشان می‌دهد کنترل‬ ‫کس��ری بودجه در سال جاری نیز مسئله مهمی است‬ ‫که باید به آن توجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجدید نظر در تخصیص منابع‬ ‫ام��ا دولت چ��ه راهی دارد که هم کس��ری خود را‬ ‫جب��ران کند و هم به سیاس��ت‌های تورم‌زا متوس��ل‬ ‫نش��ود؟ این س��والی بود که از عضو کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه پرسیدیم‪.‬‬ ‫در این زمینه ه��ادی قوامی در‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫دولت از مکانیزم تخصیص منابع‬ ‫در بودج��ه اس��تفاده می‌کن��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که درآمدها از‬ ‫میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کمتر می‌شود‪،‬‬ ‫دولت می‌تواند تخصیص منابع خود را تغییر دهد‪.‬‬ ‫وی در این رابطه توضیح داد‪ :‬طبق قانون محاسبات‬ ‫کشور‪ ،‬قانون بودجه پیش‌بینی درآمد و تخمین هزینه‬ ‫برای یک دوره مالی مش��خص اس��ت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫نمی‌توان انتظار داش��ت هرچ��ه در بودجه پیش‌بینی‬ ‫شده است‪ ،‬در واقعیت نیز تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫قوام��ی ب��ا بی��ان اینکه دول��ت می‌توان��د در عمل‬ ‫متناس��ب با کاهش درآمد‪ ،‬هزینه‌های خود را کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی ک��ه درآمدهای نفتی مانند‬ ‫دوره فعل��ی کاهش ش��دیدی را تجربه می‌کند دولت‬ ‫این امکان را دارد که به‌جای تخصیص کامل اعتبارات‬ ‫عمران��ی‪ ،‬میزان کمتری از اعتب��ارات‪ ،‬مثال ‪60‬درصد‬ ‫مقدار مصوب را به طرح‌های خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی به کاهش تخصیص منابع در هزینه‌های جاری‬ ‫نیز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬دولت می‌تواند در ش��رایط‬ ‫کنونی بخش��ی از اعتبارات جاری خود را نیز کاهش‬ ‫دهد تا از این طریق نیز صرفه‌جویی شود‪.‬‬ ‫قوام��ی تصریح کرد‪ :‬اگ��ر دولت بتواند برای س��ال‬ ‫جاری ‪20‬درصد هزینه‌های خود را صرفه‌جویی کند‪،‬‬ ‫کاهش قیمت نفت مدیریت می‌شود و کسری بودجه‬ ‫باالیی رقم نخواهد خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقراض مطرح نیست‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا دولت برای‬ ‫اس��تقراض از بان��ک مرکزی یا صندوق توس��عه ملی‬ ‫برنام��ه‌ای دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون چنین بحثی نش��ده و‬ ‫تنها اگر کاهش قیمت نفت بیش از این میزان باش��د‬ ‫و دولت حتی در تامین نیازهای جاری اساس��ی خود‬ ‫مثل حقوق و دس��تمزد کارکنان‪ ،‬دچار مضیقه شود‪،‬‬ ‫می‌تواند بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین‬ ‫کند‪ .‬این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اتخاذ چنین‬ ‫راهکاری را منوط به مجوز مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬دولت اگر بخواهد به هر کدام از‬ ‫راه‌های فوق متوسل شود‪ ،‬باید پیش از آن نظر مساعد‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس را جلب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش مخارج‪ ،‬راهکار نخست‬ ‫تاکی��د این نماینده مجلس ب��ر نگران‌کننده نبودن‬ ‫موضوع کس��ری بودجه در سال جاری‪ ،‬در حالی است‬ ‫که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نیز معتقد‬ ‫اس��ت متوسط درآمد دولت از محل نفت در کل سال‬ ‫جاری تغییر چشمگیری نس��بت به بودجه نداشته و‬ ‫دولت مشکلی جدی برای سال جاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدصادق علیپور در گفت‌وگو‬ ‫با بیان اینکه اگر دولت‬ ‫با‬ ‫امس��ال با مشکل کسری روبه‌رو‬ ‫باش��د باید روی کاهش مخارج‬ ‫تمرکز کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت برای‬ ‫جلوگی��ری از افزایش پایه پول��ی و در نتیجه کنترل‬ ‫تورم باید از سیاست استقراض از بانک مرکزی دوری‬ ‫کند و بیشتر روی کنترل مخارج جاری و عمرانی خود‬ ‫تمرکز داشته باشد‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه تاکید کرد‪ :‬دولت همواره اعالم‬ ‫کرده در عرصه سیاس��ت اقتصادی هدف نخست خود‬ ‫را کاهش نرخ تورم قرار داده اس��ت و به همین دلیل‬ ‫نیز ب��ه نظر نمی‌رس��د دولت بخواهد روی سیاس��ت‬ ‫استقراض و افزایش پایه پولی کار کند‪.‬‬ ‫وی یک��ی از سیاس��ت‌های ممکن در ای��ن دوره را‬ ‫دس��ته‌بندی طرح‌های عمرانی دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این راهکار دولت طرح‌های اولویت‌دار را مش��خص‬ ‫می‌کند و اعتبارات عمرانی را با توجه به این اولویت‌ها‬ ‫تخصیص می‌دهد‪.‬‬ ‫علیپور به امکان کاهش مخارج جاری نیز اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬دولت می‌تواند در هزینه‌های جاری خود نیز‬ ‫تعدیل‌هایی داش��ته باش��د و اعتبارات غیرضروری را‬ ‫کمتر از میزان مصوب اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه را ریالی کنیم‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه مشکالت ناشی از نوسان‬ ‫قیم��ت نف��ت در بودجه را جدی اع�لام کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت ب��رای حل مش��کالت موج��ود و جلوگیری از‬ ‫مشکالت بعدی باید بودجه خود را ریالی کند‪.‬‬ ‫وی به تعیین نرخ ارز براس��اس ضابطه‌های بازار نیز‬ ‫تاکید و اظه��ار کرد‪ :‬نرخ ارز باید بر اس��اس نیازهای‬ ‫صادراتی و وارداتی کش��ور باشد و دولت نباید با توجه‬ ‫ب��ه نیازهای ریالی خود‪ ،‬ن��رخ ارز را در بودجه تعیین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫علیپ��ور با تاکید ب��ر اینکه گام نخس��ت حرکت به‬ ‫سمت ریالی‌ش��دن بودجه می‌تواند از همین امسال و‬ ‫در ماه‌های باقیمانده از س��ال برداشته شود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ی��ک برنامه‌ریزی ‪ 2‬تا ‪ 3‬س��اله می‌ت��وان بودجه را به‬ ‫صورت ریالی بس��ت و از این طریق وابستگی به نفت‬ ‫را کم کرد‪.‬‬ ‫وی قطع وابس��تگی کامل به نفت را در گرو رش��د‬ ‫اقتص��ادی درون‌زا عنوان کرد و گف��ت‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫ی��ک اقتصاد بزرگ اس��ت و درآمده��ای نفتی حدود‬ ‫‪10‬درصد تولید ناخالص داخلی را تش��کیل می‌دهد‪.‬‬ ‫اگر ما یک همدلی در کشور و بین اقتصاددانان داشته‬ ‫باشیم می‌توان همین سهم را هم کاهش داد و به رشد‬ ‫درون‌زا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت چه نظری دارد؟‬ ‫تعدیل هزینه‌های دولت برای جلوگیری از کسری‬ ‫بودجه در س��ال جاری‪ ،‬موضوعی اس��ت که مش��اور‬ ‫عدالت اقتصادی چیست؟‬ ‫یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که‬ ‫در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری‌های‬ ‫ح می‌شود‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی مطر ‌‬ ‫موض��وع عدالت اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫که چه چیزی معادل عدالت خواهد‬ ‫بود و چ��ه راه‌هایی برای دس��تیابی‬ ‫به عدال��ت وج��ود دارد بین مکاتب‬ ‫مختل��ف مورد مناقش��ه و جدال جدی ب��وده و نمی‌توان یک‬ ‫تعریف جهان‌ش��مول از عدالت ارائه ک��رد‪ .‬در این زمینه یک‬ ‫تعریف قدیم��ی و تقریبا جامع از عدالت وج��ود دارد که هم‬ ‫در ادیان الهی و هم متون فلس��فی به آن اش��اره ش��ده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تعریف‪ ،‬عدالت به معنی«قرارگرفتن هر امر در‬ ‫جای خود» است‪ .‬با این حال یک تعریف خاص‌تر نیز در مورد‬ ‫عدالت وجود دارد و براساس آن‪ ،‬عدالت‪« ،‬اختصاص فرصت‌ها‬ ‫و امکانات جامعه به ش��هروندان بر مبنای شایستگی و نیاز به‬ ‫نحوی که همه احساس رضایت خاطر کنند» تعریف می‌شود‪.‬‬ ‫اقتصاددانان درباره عدال��ت دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند‪:‬‬ ‫عده‌ای بر این عقیده هس��تند که عدالت منش��ا خارجی دارد‬ ‫و از خارج باید به سیس��تم اقتصادی‬ ‫تزری��ق ش��ود‪ .‬ام��ا گ��روه دیگری‬ ‫معتقدن��د اگر نظ��ام اقتص��ادی به‬ ‫ش��یوه صحیح اعمال شود‪ ،‬خودش‬ ‫در درون��ش عدالت را برقرار می‌کند‬ ‫و نی��ازی به اعمال عدال��ت از خارج‬ ‫نظام اقتصادی نیس��ت‪ .‬در کنار این‬ ‫اظهارنظر عده‌ای هم بحث عدالت و عادالنه‌بودن بازار را مطرح‬ ‫می‌کنند‪ .‬اما دیدگاه متعادل‌تری هم وجود دارد‪ .‬براساس این‬ ‫دیدگاه نه بر برون‌زا بودن عدالت اصرار می‌شود و نه بر درون‌زا‬ ‫ب��ودن آن بلکه تصور بر این اس��ت که ذات اقتصاد پیش��روی‬ ‫به س��وی حداکثر س��ود اس��ت و به همین دلیل با عدالت در‬ ‫تعارض است و برای حل این مشکل دولت باید در برخی امور‬ ‫اقتصادی نظارت داش��ته باش��د و برخی حوزه‌ها مانند تامین‬ ‫اجتماع��ی را تقویت کن��د‪ .‬در حال حاضر بیش��تر نظام‌های‬ ‫اقتصادی از دیدگاه میانه‌رو حمایت می‌کنند و به همین دلیل‬ ‫دولت وظیفه تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابری‌های‬ ‫اقتصادی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کش��ور هم بر‬ ‫آن تاکید دارد‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬محمد کردبچه‪،‬‬ ‫در گفت‌وگوی��ی ب��ا خبرآنالین‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تخصیص‌هایی که‬ ‫برای ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال داده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬براس��اس قیمت‌های‬ ‫قبلی بوده است‪ .‬در حال حاضر که قیمت نفت پایین‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬تخصیص‌ها براس��اس همان روال قبلی‬ ‫ص��ورت نمی‌گیرد‪ ،‬یعنی هم اعتب��ارات عمرانی و هم‬ ‫اعتب��ارات هزین��ه‌ای و جاری تغییر می‌کن��د اما این‬ ‫کاه��ش اعتبارات با توجه ب��ه اولویت‌ها انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در م��ورد معیار این اولویت‌بن��دی توضیح داد‪:‬‬ ‫طرح‌های اولویت‌دار و طرح‌هایی که امکان خاتمه در‬ ‫سال‌جاری را دارد‪ ،‬اصال تعدیل نمی‌شوند‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫پروژه‌ه��ای با پیش��رفت فیزیکی کمت��ر از ‪ 20‬درصد‬ ‫حتما تعدیل بیشتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫مش��اور رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در‬ ‫م��ورد کاهش هزینه‌ه��ای جاری نیز اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫اعتبارات هزینه‌ای هم تخصیص‌ها ‪ 100‬درصد نیست‪.‬‬ ‫درست است که بخش دستمزد و حقوق سهم باالیی‬ ‫را در اعتب��ارات هزین��ه‌ای دارد‪ ،‬ولی باق��ی اعتبارات‬ ‫هزینه‌ای قابل تعدیل هس��تند؛ به طور مثال می‌توان‬ ‫در ماموریت‌ه��ا و خری��د مواد مصرف��ی صرفه‌جویی‬ ‫داشت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬دستگاه‌ها می‌توانند میز و صندلی‬ ‫نخرند و لوازم مصرفی را دیرتر بخرند‪ .‬این موارد قابل‬ ‫تعدیل اس��ت‪ .‬با توجه به همه این اظهارنظرها به نظر‬ ‫می‌رس��د دولت در س��ال جاری تالش خواهد داشت‬ ‫ت تورم‌زا مثل استقراض‬ ‫به جای دس��ت‌زدن به اقداما ‌‬ ‫روی کاهش مخارج تمرکز داشته باشد و از این طریق‬ ‫کس��ری خود را تعدیل کند‪ .‬باید دید که در عمل هم‬ ‫آیا این هدف محقق خواهد شد یا خیر؟‬ ‫امروز‪ ،‬نخستین جلسه کمیسیون تلفیق برای بودجه ‪94‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون تلفیق مجلس گفت‪ :‬کمیسیون تلفیق امروز نخستین جلسه خود‬ ‫برای رسیدگی به بودجه ‪ 94‬کل کشور را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫تو‌گو با ایسنا‌با بیان این مطلب افزود‌‪ :‬با توجه به اینکه پیش از‬ ‫اس��ماعیل جلیلی در گف ‌‬ ‫این مجلس شورای اسالمی در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تامین بخشی از مقررات‬ ‫مالی دولت ‪ 80‬درصد از احکام بودجه را مورد رس��یدگی قرار داده اس��ت‪ ،‬موارد باقیمانده‬ ‫بررس��ی می‌ش��ود‪ .‬وی درباره اینکه ش��ورای نگهبان به برخی از مواد طرح بررس��ی احکام‬ ‫بودجه ایراداتی را گرفته است گفت‪ :‬این مسئله به‌طور قطع شامل همه مواد مشمول طرح‬ ‫نمی‌شود و مربوط به بعضی از آنها است که آن هم بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫تصویب قیمت پایه برای استقالل و پرسپولیس‬ ‫مع��اون وزی��ر ورزش و جوانان از تصویب قیمت پایه ‪ ۲۹۰‬میلی��ارد تومانی برای هر یک از دو‬ ‫باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس در جلس��ه دیروز هیات واگذاری خبر داد‪ .‬امیر رضا خادم در‬ ‫گفت‌وگو با تس��نیم در باره مصوبات هیات واگذاری گفت‪ :‬در این جلس��ه قیمت پایه و ش��رایط‬ ‫واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به تصویب رسید‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این جلسه مقرر‬ ‫شد سهام این دو باشگاه به صورت ‪ 40‬درصد نقد و بقیه اقساط دو ساله به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شود که جزئیات واگذاری این دو باشگاه تا پایان دی آگهی شده و مزایده در بهمن امسال برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬خادم ادامه داد‪ ،‬در جلسه هیات واگذاری تمام ابعاد واگذاری این دو باشگاه و نیزنشان‬ ‫(برند) پرس��پولیس و اس��تقالل موردبررس��ی قرار گرفت که جا دارد از زحمات وزارت ورزش و‬ ‫جوانان‪ ،‬دادگستری‪ ،‬صدا‌وسیما‪ ،‬سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادها کمال تشکر را داشت‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫پیش‌بینی واقع‌بینانه‬ ‫منابع و مصارف بودجه‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس با اش��اره به وابس��تگی‬ ‫کش��ور به اقتصاد نفتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت در ت�لاش اس��ت تا با‬ ‫یافتن جایگزینی مناسب برای‬ ‫درآمده��ای نفتی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مش��کالت یا تبعات ناش��ی از آن را حل و مدیریت‬ ‫کن��د‪ ،‬از ای��ن رو مجلس نی��ز در همراهی با دولت‬ ‫می‌توان��د در منابع و مصارف بودج��ه واقع بینانه‌تر‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫ای��رج ندیمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬باید قبول‬ ‫کنیم که اقتصاد نفتی موضوعی نیس��ت که از کل‬ ‫اقتصاد کشور حذف شود اما با لوایح و طرح‌هایی که‬ ‫داریم این امید وجود دارد که بخشی از کمبودهای‬ ‫بودجه را از این طریق پوشش دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البت��ه کاهش قیمت نفت نگرانی‌هایی‬ ‫را ایج��اد می‌کند و در بودجه س��ال ‪ 94‬بدون تاثیر‬ ‫نخواه��د ب��ود و در مقاطع��ی برنامه‌ه��ای دولت را‬ ‫تحت‌تاثیر قرار خواهد داد‪ ،‬اما امید اس��ت دولت با‬ ‫ارائ��ه راهکارها و برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی‪،‬‬ ‫مش��کالت ناش��ی از کاه��ش درآمده��ای نفتی را‬ ‫جب��ران کند‪ .‬این نماینده مجلس ب��ا بیان آنکه در‬ ‫بودجه سال ‪ 94‬وابستگی به درآمدهای نفتی کمتر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش قیمت نفت عاملی است‬ ‫تا دولت بودجه را واقعی‌تر ببندد و بتواند روی دیگر‬ ‫منابع درآمدی خ��ود برنامه‌ریزی کرده و در نهایت‬ ‫وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر آنکه دولت باید این کاهش درآمد‬ ‫را ب��ا کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد خود جبران‬ ‫کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت باید حوزه مص��ارف را از لحاظ‬ ‫انضباط مالی به حداقل برس��اند تا هزینه‌ها کاهش‬ ‫یابد چرا که نمی‌توانیم به یکباره نفت را از ‪ 100‬به‬ ‫‪ 70‬دالر برسانیم‪.‬‬ ‫ندیمی افزود‪ :‬باید ی��ک عدد میانه انتخاب کنیم‬ ‫و بتوان عدد ‪ 100‬دالر س��ال ج��اری را بین ‪ 90‬تا‬ ‫‪ 100‬دالر تعریف کرد‪ ،‬چرا که نوس��ان نفت معلوم‬ ‫نیس��ت دائمی باش��د و در عین حال هم نمی‌توان‬ ‫خیل��ی امیدوار بود که دولت بتواند هزینه‌های خود‬ ‫را حداقلی کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود‪ :‬به عنوان‬ ‫مث��ال آموزش و پ��رورش نزدیک ب��ه ‪ 22‬میلیارد‬ ‫تومان بودج��ه دریافت می‌کند ک��ه ‪ 99‬درصد آن‬ ‫جاری اس��ت‪ ،‬از این رو باید سقف تولید و عدد را با‬ ‫مالحظه مش��کالت به اندازه‌ای کاهش دهیم که از‬ ‫سوی دیگر دچار مشکل نشویم‪.‬‬ ‫وی با بیان آنکه موضع عربس��تان و عوامل پشت‬ ‫پ��رد ‌ه کاهش قیمت نفت و افزایش تولید به منظور‬ ‫تحمیل فش��ار اقتصادی در کن��ار تحریم‌ها به ملت‬ ‫ایران انجام می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه حامیان داعش و‬ ‫مخالف��ان بحث تحریم ایران در پش��ت پرده انرژی‬ ‫باشند عجیب نیست‪.‬‬ ‫ندیمی اف��زود‪ :‬در هر صورت‪ ،‬کاهش قیمت نفت‬ ‫اتف��اق افتاده و دولت باید برای حل این مش��کل با‬ ‫اس��تفاده از راه‌های جایگزین‪ ،‬چاره‌اندیشی کند تا‬ ‫بتواند نقشه دشمنان را که با قصد تضعیف موقعیت‬ ‫ایران طراحی شده بی‌اثر کرده و نقش کلیدی ایران‬ ‫را در منطقه برای همیشه حفظ کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مودیان مالیاتی بخوانند‬ ‫مع��اون مالیات‌ه��ای‬ ‫مستقیم س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور‪ ،‬آخرین‬ ‫مهلت ارس��ال فهرست‬ ‫ص��ورت معامالت فصل‬ ‫پایی��ز ‪ 93‬را پای��ان‬ ‫دی‌م��اه س��ال ج��اری‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به گزارش رس��انه مالیاتی ایران‪ ،‬حسین‬ ‫وکیلی‪ ،‬معاون مالیات‌های مس��تقیم س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه اش��خاص‬ ‫حقوق��ی و همچنی��ن اش��خاص حقیق��ی موضوع‬ ‫بند(ال��ف) و (ب) م��اده ‪ 95‬قان��ون مالیات‌ه��ای‬ ‫مستقیم‪ ،‬برای ارس��ال صورت معامالت دوره سوم‬ ‫(پاییز) سال جاری‪ ،‬تا ‪ 30‬دی‌ماه ‪ 93‬فرصت دارند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬در اجرای دستورالعمل ماده ‪169‬‬ ‫مکرر قانون مالیات‌های مس��تقیم‪ ،‬همه اش��خاص‬ ‫مش��مول باید صورت معامالت دوره پاییز سال ‪93‬‬ ‫را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه ‪WWW.‬‬ ‫‪ TAX.GOV.IR‬یا با لوح فش��رده (س��ی دی) تا‬ ‫ی ارس��ال کنند‪ .‬به گزارش س��ازمان امور‬ ‫پای��ان د ‌‬ ‫مالیاتی‪ ،‬طبق قانون مهلت ارسال صورت معامالت‪،‬‬ ‫یک ماه پس از پایان هر فصل است؛ از این رو مهلت‬ ‫ارس��ال صورت معام�لات دوره پاییز نی��ز تا پایان‬ ‫دی ماه ‪ 93‬است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫بازنگری در سیاست‌های‬ ‫بانک توسعه صادرات‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات در‬ ‫نخس��تین حض��ور خ��ود در جلس��ه‬ ‫هیات‌مدیره بانک توس��عه صادرات‪ ،‬از‬ ‫مرور دوباره سیاس��ت‌های کالن اعتباری و احتمال‬ ‫بازنگری نرخ سود تسهیالت خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫علی صالح‌آبادی در این نشس��ت تصریح کرد‪ :‬نرخ‬ ‫سود تس��هیالت در چارچوب سیاست‌های ابالغی‬ ‫بانک مرکزی و ب��ا در نظر گرفتن «تحلیل محیط‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری»‪ ،‬پ��س از گذش��ت ‪ 6‬ماه از‬ ‫اجرای آزمایشی‪ ،‬بررسی و در صورت نیاز بازنگری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ر لزوم تبیی��ن و م��رور دوباره‬ ‫رویکردها و سیاست‌های کالن اعتباری تاکید کرد‪.‬‬ ‫صالح‌آب��ادی ب��ا اش��اره ب��ه اختص��اص بخ��ش‬ ‫قابل‌توجهی از منابع بانک به طرح‌ها و قفل ش��دن‬ ‫منابع در این بخش اظهار کرد‪ :‬ضروری است درباره‬ ‫س��هم تس��هیالت بانک در هریک از دو س��رفصل‬ ‫«طرح‌ه��ا» و «س��رمایه در گردش» چ��ه از محل‬ ‫منابع بان��ک و چه از محل منابع صندوق توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬استراتژی مشخص و مدون وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره نح��وه ارتباط بانک با صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات خواس��تار تبیی��ن و اب�لاغ راهبرده��ا و‬ ‫سیاست‌های کلی به‌ویژه در زمینه فرآینده تملک‪،‬‬ ‫وثایق و تضامین مدنظر بانک به واحدهای ذی‌ربط‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صالح‌آب��ادی ادام��ه داد‪ :‬ض��رورت دارد پرتفوی‬ ‫اعطای تس��هیالت بانک (اعم از ریال��ی و ارزی) به‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف با تاکید بر ص��ادرات در حوزه‬ ‫نرم‌افزاری‪ ،‬محصوالت «های‌تک»‪« ،‬دانش‌بنیان» و‬ ‫«آی‌تی» مورد بازنگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهامداران‬ ‫گروه بهمن در بانک صادرات‬ ‫سود سهامداران ش��رکت گروه بهمن‬ ‫مربوط به سال مالی ‪ ٩٢‬از طریق شعب‬ ‫بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بانک صادرات ایران‪‌،‬‬ ‫براس��اس قرارداد منعقد ش��ده بی��ن این بانک و‬ ‫ش��رکت گروه بهمن سود سهامداران این شرکت‬ ‫از طریق تمامی شعب بانک صادرات ایران از روز‬ ‫شنبه ‪ ٢٠‬دی‌ماه سال‌جاری قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده‬ ‫می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی‪،‬‬ ‫شناسنامه و برگه سهام مربوط به شعب این بانک‬ ‫مراجعه و وجه حق تقدم اس��تفاده نشده افزایش‬ ‫س��رمایه متعلقه خود را دریافت کنند یا به سایر‬ ‫حساب‌های خود انتقال دهند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت پرداخت س��ود طرح مذکور‬ ‫فقط توس��ط بان��ک ص��ادرات ایران انجام‌ش��ده و‬ ‫س��هامداران می‌توانند برای کسب اطالعات بیشتر‬ ‫و رف��ع مش��کالت احتمالی ب��ا ش��ماره تلفن‌های‬ ‫‪ ٨٨٨٥٠٧٨٠ - ٢‬واحد س��هام ش��رکت یاد ش��ده‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫پذیره‌نویسی سهام صندوق‬ ‫سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک‬ ‫پذیره‌نویس��ی س��هام صن��دوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری توسعه پس��ت بانک از‬ ‫بیستم لغایت سی‌ام دی‌ماه سال‌جاری‬ ‫در ش��عب منتخب این بانک در سراسر کشور انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی پس��ت بان��ک ایران‪،‬‬ ‫موسس��ان این صندوق؛ پست بانک ایران و شرکت‬ ‫کارگ��زاری بانک توس��عه صادرات اس��ت و حداقل‬ ‫تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری آن ‪ ۱۰‬واحد و بهای‬ ‫هر واحد سرمایه‌گذاری نیز یک میلیون ریال است‪.‬‬ ‫متقاضی��ان می‌توانن��د در زم��ان مق��رر ب��ا‬ ‫مراجع��ه ب��ه یک��ی از ش��عب منتخب پس��ت‬ ‫بان��ک ای��ران و واریز وجه به حس��اب ش��ماره‬ ‫‪ ۳۶۳۷۲۱۳۰۰۲۸۶۶۷۶۷۱۴۰۱‬پس��ت بان��ک‬ ‫ایران نزد ش��عبه میرزای شیرازی کد ‪ ۳۶۳۷‬به‬ ‫نام صندوق س��رمایه‌گذاری توسعه پست بانک‬ ‫(قاب��ل پرداخت در تمامی ش��عب ای��ن بانک)‬ ‫نسبت به پذیره‌نویسی اقدام کنند‪.‬‬ ‫م��دارک موردنیاز برای پذیره‌نویس��ی اش��خاص‬ ‫حقیق��ی ش��امل تکمیل فر ‌م پذی��رش‪ ،‬اصل فیش‬ ‫واری��زی و اصل و کپی شناس��نامه و کارت ملی و‬ ‫برای اش��خاص حقوقی شامل تکمیل فرم پذیرش‪،‬‬ ‫اصل فیش واریزی‪ ،‬کپی اساسنامه‪ ،‬آگهی تاسیس‪،‬‬ ‫آخری��ن روزنام��ه رس��می ش��رکت‪ ،‬معرفی‌نامه یا‬ ‫وکالت‌نام��ه نماینده ش��رکت و ارائه مدارک هویتی‬ ‫اعضای هیات‌مدیره است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ضرورت افزایش تسهیالت بانک‌ها به تولیدات ارزآور‬ ‫بانک‌ها هوای صادرات را داشته باشند‬ ‫زهره محسنی‌ش�اد ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی که به عنوان‬ ‫یکی از اهداف مهم اقتصادی کش��ور در سال‌های اخیر‬ ‫مطرح شده‪ ،‬با مشکالت و موانع متعددی مواجه بوده و‬ ‫سبب شده تحقق این هدف تا حدودی با کندی مواجه‬ ‫ش��ود‪ .‬یکی از این موانع‪ ،‬حمایت‌های نه‌چندان مناسب‬ ‫بانک‌ها در این س��ال‌ها بوده اس��ت‪ .‬صادرات غیرنفتی‬ ‫در حالی پیش��ران خروج از رکود غیرتورمی از س��وی‬ ‫دولت عنوان شده که بانک‌ها هنوز به‌دستورالعمل‌های‬ ‫قانون��ی در رابطه با حمایت‌ه��ای الزم از این بخش که‬ ‫باید اجرا کنند‪ ،‬تن نمی‌دهن��د‪ .‬تخصیص‌نیافتن منابع‬ ‫کاف��ی و ارزان در حال��ی از موانع پیش روی این بخش‬ ‫مطرح می‌ش��ود ک��ه به‌تازگی نیز وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بر همکاری بیش��تر سیس��تم بانکی کشور با‬ ‫بخش صادرات در تامین نیازهای مالی تاکید و افزایش‬ ‫تسهیالت بانک‌ها به بخش صادرات غیرنفتی را ضرورتی‬ ‫انکارناپذیر تلقی کرده است‪.‬‬ ‫این روزها بیش��تر بانک‌ها به س��وی سود بیشتر و به‬ ‫عبارتی بنگاه‌‌داری سوق یافته‌اند که دقیقا این امر سمی‬ ‫مهلک برای صادرات کشور محسوب می‌شود چراکه هر‬ ‫بخش از اقتصاد بدون نقدینگی نمی‌تواند روی پا بماند‬ ‫و صادرات هم جزو نیازمندترین‌هاست تا بتواند اقتصاد‬ ‫ای��ران را به جای��گاه واقعی و باالیی برس��اند‪ .‬اما اینکه‬ ‫حمایت‌های مالی باید با چه سیاستی از سوی بانکی‌ها‬ ‫دنبال شود‪ ،‬موضوعی است که کارشناسان این حوزه به‬ ‫آن پاسخ می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت‌بن�دی پرداخت منابع براس�اس تولید‬ ‫صادرات‌محور‬ ‫محمدعل��ی دهقان‌دهن��وی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی موسسه عالی بانکداری‬ ‫با بیان‬ ‫ای��ران در گفت‌وگو با‬ ‫اینکه ش��رایط کنونی کشور ایجاب‬ ‫می‌کند که به دنبال راه‌هایی باشیم‬ ‫ک��ه درنهایت به رش��د اقتصادی در‬ ‫کشور کمک کند‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی در کشور را‬ ‫یک��ی از این راه‌ه��ا عنوان کرد و گفت‪ :‬اقتصاد کش��ور‬ ‫درحال‌حاض��ر درگیر رکود تورمی اس��ت ک��ه یکی از‬ ‫راه‌هایی که می‌تواند در چنین شرایطی منجر به افزایش‬ ‫رشد اقتصادی در کشور ش��ود تحریک بخش صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این موضوع‪ ،‬افزود‪ :‬کشور درگیر رکود‬ ‫تورم��ی بوده و قیم��ت نفت در ماه‌ه��ای اخیر کاهش‬ ‫یافته که ممکن اس��ت این روند ت��ا مدت‌ها ادامه یابد‬ ‫و از س��وی دیگر مذاکرات هسته‌ای برای لغو تحریم‌ها‬ ‫ادامه‌دار شود‪ .‬دهقان دهنوی گفت‪ :‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫برای جبران این خألها‪ ،‬نیازهای اقتصادی کشور ایجاب‬ ‫می‌کند که به سمتی حرکت کنیم که صادرات غیرنفتی‬ ‫را در کشور افزایش دهیم تا بتوانیم کاهش منابع ارزی‬ ‫را که در چنین شرایطی محتمل است جبران کنیم‪.‬‬ ‫او حمای��ت از بخش‌های تولی��دی که درنهایت منجر‬ ‫به صادرات در کش��ور می‌ش��ود را مورد تاکید قرار داد‬ ‫و گفت‪ :‬یکی از ابزاره��ای حمایتی در این بین بانک‌ها‬ ‫هس��تند ک��ه می‌توانن��د با ارائ��ه تس��هیالت موردنیاز‬ ‫بخش‌ه��ای صادرات‌محور زمینه رش��د و توس��عه این‬ ‫بخش را فراهم کنند‪.‬‬ ‫دهقان‌دهن��وی‪ ،‬ب��ه توصی��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مبنی بر ضرورت افزایش تس��هیالت بانک‌ها به‬ ‫صادرات غیرنفتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬این سیاستی که‬ ‫بر آن تاکید شده است‪ ،‬از سوی بانک‌ها باید به‌جد مورد‬ ‫پیگی��ری قرار گیرد و حمایت از تولیدات صادرات‌محور‬ ‫و بخ��ش صادرات غیرنفتی در اولویت و محوریت کاری‬ ‫بانک‌ها باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بانکی ب��ا تاکید بر ای��ن موضوع که‬ ‫ب��ه دلیل کمبود منابع بانک‌ه��ا‪ ،‬در این مقطع از زمان‬ ‫باید ارائه تس��هیالت به بخش‌های تولیدی با محوریت‬ ‫ص��ادرات در اولویت پرداختی‌ه��ای بانک‌ها قرار گیرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تولیداتی که می‌تواند به نوعی جایگزین واردات‬ ‫شود و یا واردات را در کشور کاهش دهد باید در اولویت‬ ‫بانک‌ها در ارائه تس��هیالت باشد که در چنین شرایطی‬ ‫می‌توان هم صادرات را بیشتر کرد و هم تقاضا برای ارز‬ ‫را کاه��ش داد‪ .‬به گفته او ای��ن اقدامات درنهایت باعث‬ ‫تعادل‌بخشی در بازار ارز و قیمت‌های داخل می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حمایت از صادرات غیرنفتی به ‪۳‬دلیل‬ ‫پروی��ز خسروش��اهی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫برنامه‌ریزی بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران هم در این‌باره در گفت‌وگو‬ ‫ب��ه ‪ 3‬عام��ل مهم که‬ ‫ب��ا‬ ‫توس��عه ص��ادرات غیرنفتی را در‬ ‫کش��ور ض��روری می‌کند اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مواردی که حمایت از صادرات غیرنفتی و رشد آن را در‬ ‫ش��رایط فعلی بااهمیت می‌کند‪ ،‬تحقق سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از اهداف توسعه‌ای کشور‬ ‫اس��ت که یکی از محور‌های مهم آن توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی است‪.‬‬ ‫وی خروج تدریجی ساختار نفتی به ساختار غیرنفتی‬ ‫را م��ورد تاکی��د قرار داد و در ادامه به تحقق سیاس��ت‬ ‫دولت در خروج اقتصاد از رکود اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از اهداف مهمی که دولت در شرایط کنونی آن را دنبال‬ ‫می‌کند‪ ،‬خروج اقتصاد از رکود است که در بسته‌ای که‬ ‫به همین عن��وان تدوین کرده‪ 4 ،‬بخ��ش اصلی‪ ،‬یعنی‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬مسکن و صادرات غیرنفتی‬ ‫را از ارکان مه��م در خروج اقتصاد از رکود عنوان کرده‬ ‫و حمایت از این بخش‌ها را در اولویت قرار داده اس��ت‬ ‫تا بلکه توس��عه این بخش‌ها زمینه رونق اقتصاد کشور‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫خسروش��اهی‪ ،‬به حمایت از بخ��ش تولید و صنعت و‬ ‫پی��رو آن به کمک به ص��ادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی‬ ‫از بخش‌های پیش��ران در این زمینه اشاره کرد و یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬حمایت از تولید و صنعت می‌تواند زمینه توسعه‬ ‫خبر‬ ‫رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫یکند‬ ‫‪ 22‬بهمن «چکاوک» درکل کشور پرواز م ‌‬ ‫گزارش‌ه��ای بان��ک مرکزی نش��ان می‌ده��د‪ ،‬در ‪ 8‬ماه‬ ‫سال‌جاری بیش از ‪ 31‬میلیون برگ چک به ارزشی افزون‌بر‬ ‫‪ 807‬ه��زار میلیارد تومان با رش��د تعدادی ‪ 6/3‬درصدی و‬ ‫ارزش��ی ‪ 15/8‬درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل در‬ ‫اتاق پایاپای اس��ناد بانکی تبادل ش��ده است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در این دوره بی��ش از ‪ 3/9‬میلیون برگ چک به‬ ‫مبلغی افزون‌ب��ر ‪ 42‬هزار میلیارد تومان برگش��ت خورده‬ ‫است که نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشتی در مقایسه‬ ‫با دوره مشابه س��ال ‪ 1392‬حدود ‪ 19/8‬درصد و مبلغ آن‬ ‫‪ 29/8‬درصد افزایش دارد‪ .‬افزایش حجم و ارزش چک‌های‬ ‫برگش��تی در س��ال‌های اخیر باعث ش��د بانک مرکزی به‬ ‫دنبال سیاستی برای کاهش این مشکل باشد‪ .‬در این میان‬ ‫طراحی و اجرای سامانه چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک‬ ‫چک) راه‌حلی بود که ارائه شد و درحال حاضر در تهران و‬ ‫چند استان دیگر نیز به اجرا درآمده است‪ .‬اما صحبت‌های‬ ‫اخیر رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که این سامانه‬ ‫محدود به شهرهای بزرگ نخواهد بود و به زودی چکاوک‬ ‫در کل کش��ور به پرواز درمی‌آی��د‪ ،‬اگرچه هنوز اجرای این‬ ‫س��امانه دچار نواقصی اس��ت؛ نواقصی که ولی‌اهلل سیف آن‬ ‫تو‌گو با ایرنا از رفع س��ریع این‬ ‫را موقت��ی می‌داند و در گف ‌‬ ‫مش��کالت خبر می‌ده��د‪ .‬در این رابط��ه رییس کل بانک‬ ‫مرکزی با بیان اینکه‪ ،‬این امکان وجود دارد که مش��کالتی‬ ‫برای این سامانه بروز کند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬مهم این است که این‬ ‫نارس��ایی‌ها نه تنها به سرعت برطرف خواهد شد‪ ،‬بلکه تیم‬ ‫فنی مربوط نیز آمادگی دارد که نواقص موجود را رفع کند‪.‬‬ ‫س��یف با تاکید بر اینکه مردم نگران اشکاالتی که در دوره‬ ‫آزمایش��ی بکارگیری این س��امانه در مقاطعی در برخی از‬ ‫ش��عب بانک‌ها بروز می‌کند‪ ،‬نباش��ند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چکاوک‬ ‫س��امانه‌ای بس��یار مهم و ب��ا نقش موثر در امنیت‌بخش��ی‬ ‫در معامالت و جلوگیری از بی‌اعتبار ش��دن چک‌هاس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬این س��امانه هم‌اکنون در ‪ 12‬تا ‪ 13‬اس��تان‬ ‫از جمله تهران مس��تقر ش��ده و فعالیت می‌کند‪ .‬س��یف با‬ ‫بیان اینکه این س��امانه ابزاری اس��ت که شبکه کشوری را‬ ‫دربرمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬البته آثار مثبت آن هم‌اکنون مش��هود‬ ‫ش��ده‪ ،‬ضم��ن آنکه با عملیاتی ش��دن این س��امانه نیروی‬ ‫انس��انی زیادی آزاد می‌ش��ود و بانک‌ها می‌توانند از آنها در‬ ‫واحدهای خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ مشکالت حل می‌شوند‬ ‫تاکید باالترین مقام بانکی کشور به موقتی بودن اشکاالت‬ ‫اجرایی سامانه چکاوک درحالی است که مشکالت اجرایی‬ ‫این سامانه باعث شده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به نمایندگی از نظام بانکی کش��ور‪ ،‬ضم��ن عذرخواهی از‬ ‫هم‌‌میهنان‌‪ ،‬از اقدام فوری در رفع مشکالت‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫خدمات‪ ،‬معرفی و برخورد با بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات‬ ‫نامناس��ب این ط��رح خبر دهد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬در اطالعیه این‬ ‫صادرات غیرنفتی را در کش��ور به‌دنبال داش��ته باشد و‬ ‫الزم است بانک‌ها در حمایت از این بخش گام بردارند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بانکی‪ ،‬دلیل س��وم را کاهش قیمت‬ ‫نف��ت در ماه‌ه��ای اخیر عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬از آنجا‬ ‫ک��ه درحال‌حاضر اقتصاد ما ب��ه درآمدهای نفتی تکیه‬ ‫دارد‪ ،‬بنابرای��ن کاهش قیمت نفت می‌تواند تاثیر منفی‬ ‫بر فعالیت‌های اقتصادی داش��ته باش��د ک��ه همین امر‬ ‫ضرورت تغییر ساختار به سمت تولید صادرات‌محور را‬ ‫بااهمیت می‌کند‪.‬‬ ‫او باتوجه به این عوامل که رش��د صادرات غیرنفتی را‬ ‫ض��روری می‌کند‪ ،‬یکی از عناصری که در این ش��رایط‬ ‫باعث رونق و رش��د این بخش می‌ش��ود را حمایت‌های‬ ‫بانکی دانست و گفت‪ :‬در این بین نقش بانک‌ها به‌ویژه‪،‬‬ ‫بانک‌های توس��عه‌ای که وظیفه‌ش��ان حمایت از تولید‬ ‫و صادرات کش��ور است بس��یار مهم جلوه می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫مش��کلی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬مش��کل کمبود‬ ‫منابعی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند‪.‬‬ ‫مدیر برنامه‌ریزی بانک توسعه صادرات ایران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه تامی��ن منابع بانک‌های توس��عه‌ای نمی‌تواند‬ ‫از طریق جذب س��پرده‌ها محقق ش��ود گف��ت‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه تقویت توان مال��ی این نوع بانک‌ه��ا از راه‌ها و‬ ‫ش��یوه‌های دیگر که ارزان هم باشد بسیار حایز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک‌ها درصورتی که با هزینه کمتری اقدام به‬ ‫جذب منابع کنند از س��وی دیگر می‌توانند تس��هیالت‬ ‫ارزان تری به این بخش‌ها ارائه دهند که این امر توجیه‬ ‫اقتصادی را برای فعاالن این بخش فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی کم‌بودن منابع بانک توسعه صادرات برای حمایت‬ ‫از بخش‌های توس��عه‌ای را به‌عنوان یک چالش مهم در‬ ‫این زمینه دانس��ت و گفت‪ :‬به منظور افزایش منابع این‬ ‫بانک‪ ،‬مقرر ش��ده است که س��رمایه این بانک افزایش‬ ‫یاب��د و از س��وی دیگر صندوق توس��عه مل��ی اقدام به‬ ‫سپرده‌گذاری در بانک توسعه صادرات کند که اگر این‬ ‫اقدامات محقق ش��ود می‌تواند گامی اثر‌گذار در جهت‬ ‫حمایت از بخش صادرات غیرنفتی در کشور باشد‪.‬‬ ‫او ای��ن اقدامات را گامی در جهت خ��روج اقتصاد از‬ ‫رکود و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و گفت‪:‬‬ ‫در چنین شرایطی اگر بخش‌های اثر‌گذار در تحقق این‬ ‫اه��داف‪ ،‬اولویت‌بندی ش��وند و م��ورد حمایت بانک‌ها‬ ‫ق��رار گیرند این امر می‌تواند تح��ول بزرگی در افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی در کشور باشد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی البت��ه تاکید کرد ک��ه بانک‌ها به‌‌دلیل‬ ‫محدودی��ت مناب��ع‪ ،‬در کن��ار اولویت‌گذاری‌هایش��ان‪،‬‬ ‫اق��دام به تامین مالی ظرفیت‌های موجود به‌جای ایجاد‬ ‫ظرفیت‌ه��ای جدید کنند تا در ای��ن زمینه اقتصاد هم‬ ‫رونق بگیرد‪.‬‬ ‫بانک آمده اس��ت‪ :‬راه‌اندازی چکاوک مس��تلزم تمهیدات‬ ‫لجس��تیکی فراوان در ‪ 22‬هزار ش��عبه و آموزش ‪200‬هزار‬ ‫نفر از کارکنان بانک‌هاس��ت که ابعادی ملی و کم‌سابقه را‬ ‫در میان تمامی س��امانه‌های الکترونیکی کش��ور و منطقه‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬به این لحاظ در برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی‬ ‫آن‪ ،‬تالش و دقت فراوانی شد تا کاستی‌های اجتناب‌ناپذیر‬ ‫ناش��ی از تغییر بنیادی روش‌ها به حداقل برس��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫پی��ش از راه‌اندازی ط��رح چکاوک در اس��تان تهران‪ ،‬این‬ ‫سامانه در ‪ 13‬استان کشور به صورت کامل راه‌اندازی شده‬ ‫و بسیاری از مشکالت و مسائل آن پیش از معرفی طرح در‬ ‫تهران مرتفع شد‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬با توجه به گستردگی‬ ‫و اهمیت تهران به عنوان قطب اقتصادی و تجاری کشور و‬ ‫پراکندگی و تعداد زیاد شعب بانک‌ها در این استان‪ ،‬برخی‬ ‫ناهماهنگی‌ها و کاستی‌ها‪ ،‬که به‌طور عمده مربوط به تغییر‬ ‫روش‌ه��ای انجام کار بوده‌اند‪ ،‬منجربه تاخیر در کارس��ازی‬ ‫برخی چک‌های بین بانکی ش��د که البته نسبت چک‌های‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفته هرگز از ‪ 10‬درصد چک‌های واگذار‬ ‫ش��ده فراتر نرفت‪ .‬عملکرد ضعیف یکی از بانک‌های کشور‬ ‫که حجم زیادی از چک‌های واگذار شده و عهده را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهد‪ ،‬باعث شد تا مشکالت بانک یاد شده به‬ ‫دیگر بانک‌ها تس��ری یافته و رفع آنها را مس��تلزم زمان و‬ ‫تالش مضاعف کند‪ .‬بر این اس��اس با همکاری شبانه‌روزی‬ ‫نظام بانکی کشور‪ ،‬تالش شد تا این مشکالت در اسرع وقت‬ ‫حل ش��ده و با توجه به عملکرد روزهای گذشته‪ ،‬پایداری‬ ‫تدریجی در عملکرد س��امانه مشاهده شود و انتظار می‌رود‬ ‫در روزهای آینده مس��ائل و مش��کالت پدی��د آمده به‌طور‬ ‫کامل مرتفع شوند‪.‬‬ ‫پرداختوامقرض‌الحسنه‬ ‫ودیعهمسکندربانکپارسیان‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره صن��دوق‬ ‫قرض‌الحس��نه بان��ک پارس��یان از‬ ‫پرداخت تس��هیالت قرض‌الحس��نه‬ ‫ازدواج‪ ،‬درمان‪ ،‬ودیعه مس��کن و دانش��جویی با‬ ‫کارمزد ‪4‬درصد خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی‬ ‫رضایی در حاشیه مراسم اهدای جوایز جشنواره‬ ‫کارتخوان بانک پارس��یان در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫درباره صندوق قرض‌الحس��نه این بانک‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان‪ ،‬تسهیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه ازدواج را ب��ا ثبت‌نام در س��امانه‬ ‫ازدواج بان��ک مرکزی به میزان ‪ 3‬میلیون تومان‬ ‫برای هر نفر از زوجین‪ ،‬تس��هیالت قرض‌الحسنه‬ ‫درم��ان را ب��ه میزان ‪ 2‬میلیون توم��ان و ودیعه‬ ‫مس��کن را به مبلغ ‪ 5‬میلیون توم��ان پرداخت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره صن��دوق قرض‌الحس��نه‬ ‫بانک پارس��یان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همچنین تس��هیالت‬ ‫خوداش��تغالی برای افراد تحت‌پوش��ش کمیته‬ ‫امداد ب��ا معرفی س��ازمان بهزیس��تی پرداخت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رضایی با بیان آنکه این تس��هیالت با‬ ‫کارمزد ‪ 4‬درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ 80 :‬درصد از منابع جذب‌شده توسط‬ ‫این صندوق تاکنون پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این صن��دوق از مهر ماه تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ 10‬هزار فق��ره وام پرداخ��ت کرده که‬ ‫‪ 6‬هزار و ‪ 700‬فقره آن مربوط به بخش تسهیالت‬ ‫ازدواج بوده اس��ت‪ .‬متقاضیان برای دریافت این‬ ‫تسهیالت فقط به یک ضامن نیاز دارند‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34500‬‬ ‫‪35030‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41750‬‬ ‫‪41880‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫‪7337‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-1.199822249‬‬ ‫‪823.1‬‬ ‫‪-3.944450928‬‬ ‫‪13595.1‬‬ ‫‪-1.105687745‬‬ ‫‪1105.4‬‬ ‫‪0.472641338‬‬ ‫‪19591.2‬‬ ‫‪-2.902343285‬‬ ‫‪47716.6‬‬ ‫‪-3.043024168‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52900‬‬ ‫‪53400‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪775.4‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,940,000‬‬ ‫‪9,970,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪29900‬‬ ‫‪30280‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3787.7‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,870,000‬‬ ‫‪9,940,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪9630‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪625.2‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,460,000‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪28350‬‬ ‫‪28800‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪7031.3‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34400‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,870,000‬‬ ‫‪9,920,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15150‬‬ ‫‪15400‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪998,800‬‬ ‫‪1,017,300‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪9450‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪22279.6‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,385,000‬‬ ‫‪4,405,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10320‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪309379.8‬‬ ‫‪0.747645839‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1727.6‬‬ ‫‪-3.020096553‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3639.6‬‬ ‫‪-1.35783397‬‬ ‫‪2376.3‬‬ ‫‪-2.518767691‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪62617491‬‬ ‫‪654‬‬ ‫مرجان كار‬ ‫شير پاستوريزه پگاه خراسان‬ ‫‪7174‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫موتور سازان تراكتور سازي ايران‬ ‫‪3153‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫كارخانجات كاشي و سراميك حافظ‬ ‫‪3636‬‬ ‫‪16267878‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫توليدي كاشي تكسرام‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪15397783‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪14369556‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫زامياد‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫سايپا‬ ‫‪14607205‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫توليدي مهرام‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪9439‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1458.8‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1563.9‬‬ ‫‪-2.158408408‬‬ ‫‪534.9‬‬ ‫‪-0.130694548‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪126218.7‬‬ ‫‪-1.936201158‬‬ ‫‪787.6‬‬ ‫‪-2.161490683‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪75665.5‬‬ ‫‪-1.289560884‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2981‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪55599.3‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪8594‬‬ ‫‪212757416121‬‬ ‫رينگ سازي مشهد‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-22.89‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪40928736857‬‬ ‫ت‪-‬بيمه پارسيان‬ ‫‪796‬‬ ‫‪-7.55‬‬ ‫‪29148333792‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫‪357‬‬ ‫‪28121742180‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪616‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪3033‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪30879975695‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪28726299269‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪654‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري‬ ‫‪3311‬‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪10145‬‬ ‫فوالد مباركه اصفهان‬ ‫ت‪-‬توسعه صنايع بهشهر‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪-7.34‬‬ ‫‪-7.03‬‬ ‫‪-6.43‬‬ ‫‪-6.24‬‬ ‫‪-1.966699872‬‬ ‫‪4242.5‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪42108327283‬‬ ‫‪3444.4‬‬ ‫‪-0.195799217‬‬ ‫‪-0.660313298‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ت‪-‬بانك سينا‬ ‫‪606.5‬‬ ‫‪-1.956029745‬‬ ‫‪3364.2‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪420‬‬ ‫‪753.7‬‬ ‫‪-0.619725738‬‬ ‫‪-1.810594333‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪-7.69‬‬ ‫‪-1.331245106‬‬ ‫‪-0.871342513‬‬ ‫‪5915‬‬ ‫‪2949‬‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪0.516853933‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2209.7‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪11241‬‬ ‫‪-3.3040576‬‬ ‫‪0.104194981‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪19136511‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪767‬‬ ‫‪12116.9‬‬ ‫‪-2.328749456‬‬ ‫‪-1.468272922‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪29852.4‬‬ ‫‪-1.147392786‬‬ ‫‪19560.5‬‬ ‫‪-0.671819142‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪24755635‬‬ ‫‪294724.5‬‬ ‫‪-0.195731496‬‬ ‫‪4734.8‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪8594‬‬ ‫‪-2.248018907‬‬ ‫‪-0.571188576‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫‪-0.223428024‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪6262‬‬ ‫‪-3.340478742‬‬ ‫‪6262.2‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪4.82‬‬ ‫‪-0.154519701‬‬ ‫‪549.4‬‬ ‫‪-3.291674001‬‬ ‫‪127964.7‬‬ ‫‪-1.093756521‬‬ ‫‪2696.7‬‬ ‫‪-1.002202643‬‬ ‫‪-1.193238316‬‬ ‫‪-0.897106373‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪49104.3‬‬ ‫‪-1.036107573‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪129043.9‬‬ ‫‪-0.850703528‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪194.1‬‬ ‫‪-1.671732523‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪66197.9‬‬ ‫‪739.1‬‬ ‫‪347.8‬‬ ‫‪-1.052434905‬‬ ‫‪-2.261306533‬‬ ‫‪-2.41301908‬‬
‫‪16‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪800389‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪809277‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫بورس و بازار‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪7980‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪121,245‬‬ ‫‪957923237‬‬ ‫‪78‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪195,973‬‬ ‫‪596268766‬‬ ‫‪40‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪8568‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪6018‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫باما‬ ‫‪8798‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪12,140‬‬ ‫‪23,005‬‬ ‫‪137996297‬‬ ‫‪19‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪1,956,429‬‬ ‫‪3850687577‬‬ ‫‪299‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪90‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫باما‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪4,044,906‬‬ ‫‪8492353809‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪258,057‬‬ ‫‪908384913‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪707,998‬‬ ‫‪3007579504‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪196,410‬‬ ‫‪550,880‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪1728065709‬‬ ‫‪2054276420‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪21844800‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪5583‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪55,306‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪3,771,123‬‬ ‫‪6678037444‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪2,944,302‬‬ ‫‪6124664570‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪3263‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪7442‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2700‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2152‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪2,705,514‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪2,771,802‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪484,370‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫‪2,050,927‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪297671124‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪5647813601‬‬ ‫‪3588776429‬‬ ‫‪6691663007‬‬ ‫‪3604510626‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1,478,070‬‬ ‫‪3991350358‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪574,167‬‬ ‫‪1235856537‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪-4.55‬‬ ‫‪541,999‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪337,295‬‬ ‫‪801958288‬‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫‪4971‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪154,197‬‬ ‫‪754987648‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪3,464,846‬‬ ‫‪5360895736‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6374000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪1428‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1547‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪6638‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪12376‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪858‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪7,386,784‬‬ ‫‪1.1884E+10‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪7,516,982‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪4,039,494‬‬ ‫‪809225‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪809494‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪807299‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪806840‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪801666‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪809772‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪1,304‬‬ ‫‪1055943096‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪1,105,009‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪683‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪802751‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫‪797635‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪807435‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫‪806491‬‬ ‫‪800283‬‬ ‫‪800630‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪1505801731‬‬ ‫‪550833654‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪564199302‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪646436418‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪482453392‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪101‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫‌آذربايجا ‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫توكاريل‬ ‫‌گذاري‌‌مسك ‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‌ونقل‌توكا‬ ‫حمل‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫افست‌‬ ‫گروه‌مپنا‌(سهامي‌عام)‬ ‫‌خوردگي‌تكين‌كو‬ ‫كنترل‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫قاسم‌ايران‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫پارس‌‌خودرو‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫زامياد‬ ‫بانك‌دي‬ ‫سايپا‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1,350,123‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪55,306‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪5583‬‬ ‫‪349,202‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪447,207‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪3,771,123‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪458,780‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2,705,514‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪231,830‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪2,944,302‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪40,464‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪2,771,802‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪34,371‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪2,050,927‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪-7.55‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪484,370‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪7442‬‬ ‫پیمانکاري صنعتي‬ ‫‪1,478,070‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪314,629‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪9739‬‬ ‫‪541,999‬‬ ‫‪-4.55‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪2152‬‬ ‫‪6338‬‬ ‫‪2378‬‬ ‫حمل و‬ ‫نقل آبي ‪574,167‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪1,206,682‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪337,295‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪4583‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1,103,830‬‬ ‫‪30,724‬‬ ‫‪692,752‬‬ ‫‪3,464,846‬‬ ‫انبارداري و ارتباطات‬ ‫‪686,600‬‬ ‫حمل ونقل‪-1.79 ،‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫‪196,108‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪35885‬‬ ‫‪154,197‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪6638‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪2499‬‬ ‫‪809225‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1666‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪6516‬‬ ‫‪3153‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪752‬‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫‪2482‬‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫‪4272‬‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪703542237‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ق‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌‬ ‫س‬ ‫مهركام‌پار ‌‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪640,362‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪364,652‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪218,303‬‬ ‫‪-4.94‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫چاپ و تکثیر‪64,725‬‬ ‫انتشار‪-1.40،‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪6,998,962‬‬ ‫‪4,039,494‬‬ ‫‪8,206,103‬‬ ‫‪686,594‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪283,394‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪1,131,792‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪1,134,372‬‬ ‫‪630,724‬‬ ‫‪318,441‬‬ ‫‪799193‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪780787‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪69‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪790500‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪564230163‬‬ ‫‪361504346‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪441098881‬‬ ‫‪1360223898‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪315,300‬‬ ‫‪227,802‬‬ ‫لنت‌‌ترمزايران‌‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1438726637‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪614139903‬‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫‪1353425474‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪-7.69‬‬ ‫‪798191‬‬ ‫‪3313008193‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪1,888,244‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3576953910‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪793691236‬‬ ‫‪1,063‬‬ ‫‪4473585696‬‬ ‫‪2316033498‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪297,413‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪848477325‬‬ ‫‪7141744844‬‬ ‫‪6292577111‬‬ ‫‪1.367E+10‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪467501098‬‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1037490059‬‬ ‫‪1.8647E+10‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪134,626‬‬ ‫‪1,755,472‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫‪133986930‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪4165837940‬‬ ‫‪800331‬‬ ‫‪821814405‬‬ ‫‪6374000‬‬ ‫‪298066539‬‬ ‫‪1537000‬‬ ‫‪79‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪71‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪1654552831‬‬ ‫‪5360895736‬‬ ‫‪1132898294‬‬ ‫‪54514200‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪314,900‬‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫‪687484593‬‬ ‫‪959703912‬‬ ‫‪7037357782‬‬ ‫‪754987648‬‬ ‫‪5059393615‬‬ ‫‪319424640‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1619925537‬‬ ‫‪3054‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1235856537‬‬ ‫‪7647755967‬‬ ‫‪801958288‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪3991350358‬‬ ‫‪3064190736‬‬ ‫‪1808768345‬‬ ‫‪612,605‬‬ ‫‪579,609‬‬ ‫‪40,720‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪696773047‬‬ ‫‪6678037444‬‬ ‫‪918008851‬‬ ‫‪5647813601‬‬ ‫‪321712180‬‬ ‫‪6124664570‬‬ ‫‪67810808‬‬ ‫‪3588776429‬‬ ‫‪62835624‬‬ ‫‪6691663007‬‬ ‫‪2307500‬‬ ‫‪3604510626‬‬ ‫‪1233981534‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪373076531‬‬ ‫‪2031116110‬‬ ‫‪297671124‬‬ ‫‪555478255‬‬ ‫‪1,467,161‬‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫‪79‬‬ ‫‪278812532‬‬ ‫‪1728065709‬‬ ‫‪498144135‬‬ ‫‪908384913‬‬ ‫‪1092988575‬‬ ‫‪2314‬‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫‪430839782‬‬ ‫‪3850687577‬‬ ‫‪378325933‬‬ ‫‪8492353809‬‬ ‫‪9990197886 10,559,044‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪800389‬‬ ‫‪473233550‬‬ ‫‪137996297‬‬ ‫‪296229751‬‬ ‫‪2.2704E+10 16,267,878‬‬ ‫‪1.3833E+10‬‬ ‫‪8,707,197‬‬ ‫‪1.702E+10‬‬ ‫‪14,369,556‬‬ ‫‪8613675387 7,516,982‬‬ ‫‪2.4706E+10 9,888,322‬‬ ‫‪4898236169‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫‪224,916‬‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫‪2657267801‬‬ ‫‪7515299300‬‬ ‫‪543,025‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪13840‬‬ ‫‪3.088E+10 15,397,783‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫‪1.4682E+10 19,136,511‬‬ ‫‪ 767‬خودرو و‪-3.76‬‬ ‫‪4.0929E+10 62,617,491‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪1.1884E+10‬‬ ‫‪7,386,784‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫رينگ‌سازي‌مشهد‬ ‫‪432682656‬‬ ‫‪596268766‬‬ ‫‪392285307‬‬ ‫‪104014140‬‬ ‫‪1570720522‬‬ ‫‪147,012‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪10684‬‬ ‫‪8786551463 10,316,733‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪858‬‬ ‫غیرتخصصي‬ ‫هاي‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫فروشي‬ ‫خرده‬ ‫‪2.1864E+10‬‬ ‫‪27,010‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪809474‬‬ ‫‪2927‬‬ ‫ايران‌‌خودروديزل‌‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-4.13‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-3.04‬و مهندسي‬ ‫‪ 12376‬خدمات فني‬ ‫‪83,833‬‬ ‫‪3,005,948‬‬ ‫‪ 6203‬بانکها و ‪-3.29‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫مهندسي‌صنعتي‌روان‌فن‌آور‬ ‫سايپاآذين‌‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪196,410‬‬ ‫‪241,268‬‬ ‫‪258,057‬‬ ‫‪361504346‬‬ ‫‪957923237‬‬ ‫‪441098881‬‬ ‫‪2289201597‬‬ ‫‪4,543,406‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪21844800‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫اکتشاف‪3488788370‬‬ ‫‪3,110,023‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز‬ ‫‪8172‬‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪1,956,429‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪4,044,906‬‬ ‫‪848477325‬‬ ‫‪1949702999‬‬ ‫‪-4.94‬‬ ‫‪1789‬‬ ‫‪2054276420 1,090,070‬‬ ‫‪550,880‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫اجتماعي‬ ‫جزتامین‬ ‫به‬ ‫بازنشستگي‬ ‫وصندوق‬ ‫‪3007579504 707,998‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫بیمه‪4402‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪544211417‬‬ ‫رادياتور‌ايران‌‬ ‫‪792081‬‬ ‫‪8798‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫‪781,351‬‬ ‫‪504105235‬‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫‪791985‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪804949‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪373076531‬‬ ‫‪687484593‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪564230163‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1,300,973‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫‪ 2095‬استخراج‬ ‫‪596‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪794016‬‬ ‫‪23,005‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪6018‬‬ ‫کانه هاي فلزي‪371‬‬ ‫‪ 798463‬استخراج‪0.06‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1860586522‬‬ ‫‪674‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪-7.69‬‬ ‫‪1,888,244‬‬ ‫‪793691236‬‬ ‫‪461‬‬ ‫ذغال سنگ ‪558‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪ 790500‬استخراج‬ ‫‪551‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪785268‬‬ ‫‪195,973‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪775267‬‬ ‫‪12,140‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪8568‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪89‬‬ ‫‪632‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫‪1,755,472‬‬ ‫‪4165837940‬‬ ‫‪1,063‬‬ ‫ابزارپزشکي‪0.54 ،‬‬ ‫‪798191‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪463‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪780787‬‬ ‫‪121,245‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪564355293‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫‪1121531474‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪1581243463‬‬ ‫‪809277‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫‪891558627‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫‪2452767342‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪811‬‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫ح‪.‬بيمه‌پارسيان‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪295‬‬ ‫‪5,541,207‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫سايپا‌ديزل‌‬ ‫‪4898236169‬‬ ‫‪7253464969‬‬ ‫‪1,399‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫‪6292577111‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫بانك‌خاورميانه‌چادرملو‬ ‫معدني‌وصنعتي‬ ‫‪551‬‬ ‫‪1,605‬‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‌اقتصادنوين‌‬ ‫بان‬ ‫كن‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫‪8613675387‬‬ ‫‪1295714919‬‬ ‫‪3,030‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪685‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪802781‬‬ ‫بانك‌پارسيان‌‬ ‫‪8,707,197‬‬ ‫‪1.3833E+10‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪3,114,989‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫‪1.4682E+10 19,136,511‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪7400918586‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪27,010‬‬ ‫‪2.1864E+10‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪797086‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪1037490059‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪1537000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15,397,783‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪54514200‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3.088E+10‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪319424640‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪83,833‬‬ ‫‪959703912‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪500‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪8786551463 10,316,733‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪1808768345‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪30,724‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪809474‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪686,600‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫بانك‌‌كارآفرين‌‬ ‫‪104014140‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪9‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪420‬‬ ‫‪800331‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪799193‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫ابزارپزشکي‪ ،‬اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪703542237‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪7,320‬‬ ‫‪23598800‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17861445‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2,324‬‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪2581‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪124339992‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪231866000‬‬ ‫‪2920‬‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫‪520509020‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪3334‬‬ ‫‪491225062‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪380853000‬‬ ‫‪10,774‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪213565841‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪1,940‬‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫‪30371906‬‬ ‫‪7667136‬‬ ‫‪4809260‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬
‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪224,916‬‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫‪3054‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪40,720‬‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫‪2920‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪3334‬‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫لنت‌‌ترمزايران‌‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫چرخشگر‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‌‬ ‫گ‬ ‫هلدين‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌ملي‌‌(‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫همكاران‌‌سيستمه‌گري‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخت‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌‌پارسيان‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‌انفورماتي‬ ‫خدماهت‬ ‫‌وفلزاك‌ت‌‬ ‫‌معادن‬ ‫توسع‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫باما‬ ‫توسعه‌فناوري‌اطالعات‌خوارزمي‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫افرانت‬ ‫ي‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدن‬ ‫م‬ ‫‌‬ ‫‌ارقا‬ ‫ن‬ ‫ايرا‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫كشاورزي‌‌ودامپروي‌‌مگسال‌‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫صنايع‌‌آذرآب‌‬ ‫ماشين‌‌سازي‌‌اراك‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫جام‌دارو‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫الميران‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫ي‌‌آما‬ ‫صنعت‬ ‫‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫ذغال سنگ ‪1,940‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪268,672‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪23,005‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪6018‬‬ ‫‪933,399‬‬ ‫‪ -2.97‬هاي فلزي‬ ‫‪ 1862‬استخراج کانه‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪11268‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪4491‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪2867‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪-4.04‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫بانك‌تجارت‌‬ ‫ن‬ ‫ليزينگ‌ايرا‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‌‌سايپا‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‌‌گذاري‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌نيرو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‬ ‫‪4906‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪-2.86‬کاني غیرفلزي‬ ‫‪3263‬سایر محصوالت‬ ‫‪2,050,927‬‬ ‫‪5915‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪4813‬‬ ‫‪2152‬‬ ‫‪7784‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫‪10180‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪6638‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪80,536‬‬ ‫‪484,370‬‬ ‫‪115,048‬‬ ‫‪1,478,070‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪-4.55‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪87,494‬‬ ‫‪541,999‬‬ ‫‪52,674‬‬ ‫‪574,167‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪154,197‬‬ ‫‪2,204‬‬ ‫‪30,724‬‬ ‫‪158,950‬‬ ‫‪337,295‬‬ ‫‪63,679‬‬ ‫‪686,600‬‬ ‫‪160,163‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪3,464,846‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫ساير‌واسطه‌گريهاي‌مالي‌‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-4.52‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-7.34‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3,894,095‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,962,163‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,105,375‬‬ ‫انتشار‪-2.94،‬‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫‪727,134‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪83,833‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪702561127‬‬ ‫‪3991350358‬‬ ‫‪517527010‬‬ ‫‪1808768345‬‬ ‫‪247852434‬‬ ‫‪1235856537‬‬ ‫‪294990129‬‬ ‫‪801958288‬‬ ‫‪532931300‬‬ ‫‪959703912‬‬ ‫‪42988640‬‬ ‫‪754987648‬‬ ‫‪22129700‬‬ ‫‪319424640‬‬ ‫‪825398782‬‬ ‫‪5360895736‬‬ ‫‪54514200‬‬ ‫‪6984289988‬‬ ‫‪6374000‬‬ ‫‪3691857055‬‬ ‫‪1537000‬‬ ‫‪3133636305‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪12376‬‬ ‫‪209,753‬‬ ‫‪ 1784‬بانکها و ‪-1.55‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪379351169 10,316,733‬‬ ‫‪197,189‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪8786551463‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪299928704‬‬ ‫‪153,652‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2.1864E+10‬‬ ‫‪27,010‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪809474‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪809225‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪-7.03‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪2,023,216‬‬ ‫‪8,707,197‬‬ ‫‪4,229,633‬‬ ‫‪7,516,982‬‬ ‫‪995,546‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫‪1,358,704‬‬ ‫‪4,039,494‬‬ ‫‪299,948‬‬ ‫‪901422543‬‬ ‫‪172,632‬‬ ‫‪314047200‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫‪588‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪1,462,682‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪2023414422‬‬ ‫‪1.3833E+10‬‬ ‫‪1511307662‬‬ ‫‪8613675387‬‬ ‫‪1359032718‬‬ ‫‪4898236169‬‬ ‫‪1386811106‬‬ ‫‪6292577111‬‬ ‫‪922,296‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪1541822017‬‬ ‫‪1037490059‬‬ ‫‪366123347‬‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاریها‪3.088E+10 15,397,783‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪1.8959E+10‬‬ ‫‪14,607,205‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪1.4682E+10 19,136,511‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪8851274476‬‬ ‫‪8,646,938‬‬ ‫‪-3.21‬‬ ‫‪1.1884E+10 7,386,784‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪-4.53‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫‪6691663007‬‬ ‫‪993929963‬‬ ‫‪3604510626‬‬ ‫‪1145904807‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1361549164‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪859963827‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫س‪ .‬صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪923,322‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪-4.91‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪246,982‬‬ ‫‪592,475‬‬ ‫‪334938365‬‬ ‫‪682461037‬‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫‪2183‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪238,056‬‬ ‫‪508815028‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪251623568‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫‪2246‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪3413‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪772,939‬‬ ‫‪283,564‬‬ ‫‪248,964‬‬ ‫‪138,712‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪1117449653‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1705441190‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪951290640‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪608608858‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪2.8906E+10 19,254,016‬‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪278,585‬‬ ‫‪1508933784‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪245,529‬‬ ‫‪333408092‬‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫‪4926‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪93,330‬‬ ‫‪449088540‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫‪9395‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪38,570‬‬ ‫‪350948580‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪29,293‬‬ ‫‪93592135‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫ق‬ ‫سيمان‌‌شر ‌‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫ش‬ ‫سيمان‌خا ‌‬ ‫سيمان‌‌شمال‌‬ ‫سيمان‌‌دورود‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪15222‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1,044,954‬‬ ‫‪2105985057‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪367,047‬‬ ‫‪512409224‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪193,092‬‬ ‫‪58,100‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪95,464‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪15,505‬‬ ‫‪381357700‬‬ ‫‪469945000‬‬ ‫‪264149888‬‬ ‫‪228823235‬‬ ‫‪15222‬‬ ‫ذغال سنگ‪15,505‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪20,902‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪195,973‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪12,472‬‬ ‫‪2,944,302‬‬ ‫‪29,975‬‬ ‫‪2,771,802‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪95,464‬‬ ‫ابزارپزشکي‪-0.59 ،‬‬ ‫‪2865‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪29,293‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪121,245‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‬ ‫سيمان‌اروميه‌‬ ‫‪35180428‬‬ ‫‪6124664570‬‬ ‫‪141631875‬‬ ‫‪3588776429‬‬ ‫‪7570‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪14653‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪1,050,097‬‬ ‫‪3,771,123‬‬ ‫‪15,588‬‬ ‫‪2,705,514‬‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫سيمان‌‌دورود‬ ‫‪8075‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪9395‬‬ ‫‪469945000‬‬ ‫‪58,100‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪350948580‬‬ ‫‪38,570‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪6191‬‬ ‫‪23,005‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪6018‬‬ ‫‪ -0.04‬هاي فلزي‪3,000‬‬ ‫‪7450‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫محصوالت فلزي‪55,306‬‬ ‫‪ 5583‬ساخت ‪-0.16‬‬ ‫‪3,258,777‬‬ ‫‪2781‬انبوه سازي‪-3.30،‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪7949551399‬‬ ‫‪6678037444‬‬ ‫‪225921012‬‬ ‫‪5647813601‬‬ ‫سيمان‌‌شمال‌‬ ‫‪120‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سيمان‌‌بهبهان‌‬ ‫‌هرمزگان‌‬ ‫‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫سيماهن‌‌معادن‬ ‫توسع‬ ‫‌‌بجنورد‬ ‫ن‬ ‫سيما‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫سيمان‌هگمتان‌‬ ‫باما‬ ‫‌‌صوفيان‌‬ ‫سيمانن‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهرگ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدين‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانوري‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگ‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‌گذاري‌آساس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌اطلس‪-‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‌گذاري‌صنوين‪-‬مختلط‬ ‫صندوق‌سرماييه‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‌‌گذار‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‌‌صنعهت‌‌نف ‌‬ ‫ت‬ ‫‌گذاري‬ ‫سرمايهه‌گذار‬ ‫سرماي‬ ‫‌آذربايجان‌‬ ‫ي‌توسع‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫‌توسعه‌ساختمان‬ ‫بين‌المللي‬ ‫عمرانفنت‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫س‬ ‫‌‌بهراهن‌‌فار ‌‬ ‫‌وتوسع‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسك ‌‬ ‫ن‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزد‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫‌تهران‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان‬ ‫افست‌‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫‌‌ايرا‬ ‫س‬ ‫‌‌م‬ ‫ع‬ ‫‌‌صناي‬ ‫ح‌‪‌.‬ملي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‌توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫فوالد‌خوزستان‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‌‌شهيدباهنر‬ ‫مس‬ ‫بانك‌دي‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫‪37439‬‬ ‫‪13573‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪4414‬‬ ‫‪8798‬‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪63,500‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪12,140‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫سایر معادن ‪675‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1,956,429‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪4,044,906‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪196,410‬‬ ‫‪3,071‬‬ ‫‪258,057‬‬ ‫‪11831‬‬ ‫‪2152‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪10899‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫‪10059‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫‪17787‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪6638‬‬ ‫‪3485‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-4.11‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪217,965‬‬ ‫‪574,167‬‬ ‫‪2,815,771‬‬ ‫‪337,295‬‬ ‫‪255,780‬‬ ‫‪686,600‬‬ ‫‪284,548‬‬ ‫‪154,197‬‬ ‫‪22,680‬‬ ‫‪30,724‬‬ ‫‪1,255,766‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪83,833‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪12376‬‬ ‫‪386,249‬‬ ‫‪ 3023‬بانکها و ‪-1.98‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪809474‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪6843‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪5971‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪1806‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪3443‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪809225‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪-6.24‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪-4.91‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪4734‬‬ ‫‪269,203‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫قندهكمتان‌‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪19399‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪3503‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪4898236169‬‬ ‫‪222906116‬‬ ‫‪337434275‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪1406930000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪129,446‬‬ ‫‪172203610‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,763‬‬ ‫‪18502671‬‬ ‫‪200919055‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪153371310‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22132644‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9,112‬‬ ‫‪29158400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,549,638‬‬ ‫‪4486262160‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪303,104‬‬ ‫‪411073386‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪402,989‬‬ ‫‪96,086‬‬ ‫‪458056708‬‬ ‫‪222946997‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪69,100‬‬ ‫‪241955603‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪49,349‬‬ ‫‪157087867‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19,400‬‬ ‫‪51759200‬‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪3273‬‬ ‫‪2757‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪2949‬‬ ‫‪2145728134‬‬ ‫‪1037490059‬‬ ‫‪1167543916‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪146,883‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪5360895736‬‬ ‫‪4218497644‬‬ ‫‪54514200‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪195501273‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫‪2937‬‬ ‫‪2862288454‬‬ ‫‪754987648‬‬ ‫‪403418001‬‬ ‫‪319424640‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3582‬‬ ‫‪7459‬‬ ‫‪2513202187‬‬ ‫‪1235856537‬‬ ‫‪8292013474‬‬ ‫‪801958288‬‬ ‫‪2730349468‬‬ ‫‪959703912‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪6292577111‬‬ ‫‪583522173‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫فوالدكاويان‌‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫‪1‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫‪105,677‬‬ ‫‪4,039,494‬‬ ‫‪364,973‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪3238‬‬ ‫قند‌شيرين‌‌خراسان‌‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪13333‬‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2051105772‬‬ ‫‪541,149‬‬ ‫‪8786551463 10,316,733‬‬ ‫‪318415468‬‬ ‫‪373,619‬‬ ‫‪2.1864E+10‬‬ ‫‪27,010‬‬ ‫‪688158040‬‬ ‫‪1,117,048‬‬ ‫‪3.088E+10 15,397,783‬‬ ‫‪1186761653‬‬ ‫‪177,629‬‬ ‫‪1.4682E+10 19,136,511‬‬ ‫‪1799697845‬‬ ‫‪312,719‬‬ ‫‪1.1884E+10 7,386,784‬‬ ‫‪482859338 8,707,197‬‬ ‫‪270,058‬‬ ‫‪1.3833E+10‬‬ ‫‪422554281 7,516,982‬‬ ‫‪122,740‬‬ ‫‪8613675387‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫‪6691663007‬‬ ‫‪3684013513‬‬ ‫‪3604510626‬‬ ‫فلزات‬ ‫اساسي ‪3,464,846‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪1,319,305‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪2.8726E+10‬‬ ‫‪13,370,205‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪6374000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4329296376‬‬ ‫‪1,242,146‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪1537000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪7077434847 3,722,360‬‬ ‫انتشار‪-1.41،‬‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫‪1,659‬‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪11‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪124‬‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫شهد‬ ‫‪1779960‬‬ ‫‪1728065709‬‬ ‫‪12720082‬‬ ‫‪908384913‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪356,763‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪10326‬‬ ‫‪484,370‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪7442‬‬ ‫کك و سوخت هسته‬ ‫‪1,478,070‬اي ‪3991350358‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪-4.66،‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪6023035187 541,999‬‬ ‫‪454,965‬‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪13238‬‬ ‫‪1808768345‬‬ ‫‪-4.55‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪11100‬‬ ‫‪2,771,802‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫گرم‬ ‫بخاروآب‬ ‫گاز‪،‬‬ ‫برق‪،‬‬ ‫عرضه‬ ‫‪2,050,927‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪3915‬‬ ‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫‪1042480‬‬ ‫‪3850687577‬‬ ‫‪1479300‬‬ ‫‪8492353809‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11100000‬‬ ‫‪3588776429‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫‪59520000‬‬ ‫‪137996297‬‬ ‫‪21465000‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫کاشي و سرامیك‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪14,809‬‬ ‫‪42,979‬‬ ‫‪55,400‬‬ ‫‪9,834‬‬ ‫‪284636259‬‬ ‫‪150576695‬‬ ‫‪413229200‬‬ ‫‪27842370‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪60353400‬‬ ‫‪426,215‬‬ ‫‪1256695179‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪20‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪39,228‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪24275700‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫‪3540‬انبوه سازي‪2.70،‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫‪6678037444 3,771,123‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪230501330‬‬ ‫‪33,447‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪6892‬‬ ‫‪5647813601 2,705,514‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪122988560 2,944,302‬‬ ‫‪14,224‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪8647‬‬ ‫‪6124664570‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪84322467‬‬ ‫‪596268766‬‬ ‫‪314579000‬‬ ‫‪104014140‬‬ ‫‪5.1686E+10‬‬ ‫‪3852‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪93592135‬‬ ‫‪957923237‬‬ ‫‪228823235‬‬ ‫اکتشاف‪2573203934‬‬ ‫‪581,985‬‬ ‫استخراج نفت گاز و‪-0.40‬‬ ‫‪4486‬‬ ‫خدمات جنبي جز‬ ‫‪28841155‬‬ ‫‪12,299‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2442‬‬ ‫‪297671124‬‬ ‫‪55,306‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪5583‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫نوردوقطعات‌‌فوالدي‌‬ ‫‪264149888‬‬ ‫رشته اي صنعتي‬ ‫‪3860‬شرکتهاي چند‬ ‫‪2054276420 550,880‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪4.2108E+10 13,881,898‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪3033‬‬ ‫‪3007579504‬‬ ‫‪707,998‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪2.9148E+10‬‬ ‫‪8,803,531‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪3311‬‬ ‫‪21844800‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪53,086‬‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌ايران‌‬ ‫‪381357700‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪333408092‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ 93,330‬ژانویه ‪ -2015‬شماره‬ ‫ربیع االول ‪11 -1436‬‬ ‫‪ 21 4926‬دی‪19 - 1393‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ -129‬پیاپی ‪261447‬‬ ‫‪449088540‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪297671124‬‬ ‫‪9061527127‬‬ ‫‪21844800‬‬ ‫خدمات وابسته‪5,550‬‬ ‫‪ 4099‬زراعت و‪-0.02‬‬ ‫اکتشاف ‪921110918‬‬ ‫‪29,969‬‬ ‫‪ 30735‬نفت گاز و‪-1.20‬‬ ‫خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج‬ ‫ش‬ ‫سيمان‌خا ‌‬ ‫نام شرکت‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪193,092‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‌شاهرود‬ ‫سيمان‬ ‫‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‌سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‌‌خزر‬ ‫ن‬ ‫سيما‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪22‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪650569163‬‬ ‫‪1728065709‬‬ ‫‪209777849‬‬ ‫‪908384913‬‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪245,529‬‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪5089‬‬ ‫‪8568‬‬ ‫‪12,230‬‬ ‫‪550,880‬‬ ‫‪2,390‬‬ ‫‪707,998‬‬ ‫‪625,478‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫‪2‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪54922970‬‬ ‫‪2054276420‬‬ ‫‪6582060‬‬ ‫‪3007579504‬‬ ‫‪150,622‬‬ ‫‪196,410‬‬ ‫‪33,520‬‬ ‫‪258,057‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪4446‬‬ ‫‪8798‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-4.53‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫سايپاشيشه‌‬ ‫‌گذاري‌توسعه‌آذربايجا ‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‬ ‫‌رازي‌‬ ‫ه‬ ‫‌شيش‬ ‫ي‬ ‫‌توليد‬ ‫ت‬ ‫كارخانجا‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫ليزينت‌گ‌خودروغدير‬ ‫افس‬ ‫‪6‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪6‬‬ ‫‪655,982‬‬ ‫‪1,956,429‬‬ ‫‪65,421‬‬ ‫‪4,044,906‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪8272‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫‪1069507307‬‬ ‫‪137996297‬‬ ‫‪1738036636‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫‪ 9‬بورس و بازار‬ ‫‪2381991299‬‬ ‫‪3850687577‬‬ ‫‪750979093‬‬ ‫‪8492353809‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفها ‌‬ ‫ن‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫‌تهران‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‬ ‫‌‌سايپا‬ ‫ح‌‪‌.‬ليزينگ‌رايان‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪17861445‬‬ ‫‪957923237‬‬ ‫‪4809260‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪264‬‬ ‫شيشه‌‌همدان‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫شيش‬ ‫‌‌و‌گازي‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايهه‌گذار‬ ‫‪7667136‬‬ ‫‪ -3.95‬ساخت انواع‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت چرم و‬ ‫پاپوش ‪596268766‬‬ ‫‪195,973‬‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪53577250‬‬ ‫‪11,220‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪4962‬‬ ‫‪104014140‬‬ ‫‪12,140‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪8568‬‬ ‫معادن به آن‬ ‫سایروابسته‬ ‫فعالیتهاي‬ ‫رایانه و‬ ‫استخراج‬ ‫‪12428‬‬ ‫‪7442‬‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‌ايراهن‌‬ ‫‌شيشه‬ ‫پشم‬ ‫س‬ ‫‌فار ‌‬ ‫‌وتوسع‬ ‫عمران‬ ‫ك‌چيني‌ايران‌‬ ‫صنايتع‌خا‬ ‫‌‌آژند‬ ‫سخ‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪231866000‬‬ ‫‪30371906‬‬ ‫‪10,774‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪23598800‬‬ ‫‪7,320‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫فرآورده‌هاي‌نسوزآذر‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪124339992‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪380853000‬‬ ‫‪2,324‬‬ ‫ابزارپزشکي‪-0.09 ،‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪121,245‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫‪2581‬‬ ‫‪520509020‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ق‬ ‫سيمان‌‌شر ‌‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪367,047‬‬ ‫‪512409224‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪143‬‬
‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪18‬‬ ‫شهد‬ ‫‪3503‬‬ ‫‪3273‬‬ ‫‪7459‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪42,979‬‬ ‫‪49,349‬‬ ‫‪55,400‬‬ ‫‪150576695‬‬ ‫‪157087867‬‬ ‫‪413229200‬‬ ‫‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول‬ ‫‪51759200 144719,400‬‬ ‫‪ 11 -1436‬ژانویه‪-0.79‬‬ ‫‪2757‬‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫شرکت‬ ‫قند‌شيرين نام‬ ‫‌‌خراسان‌‬ ‫‌‌تكسرام‌‬ ‫‌‌كاشي‬ ‫توليدي‬ ‫‌ايران‌‬ ‫كنتورسازي‬ ‫كاشي‌‌وسراميك‌‌حافظ‌‬ ‫‪2937‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪27842370‬‬ ‫‪9,834‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫معامله‬ ‫معامالت ارزش‬ ‫تغییر حجم‬ ‫درصد‬ ‫‪60353400‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫سرامیك‬ ‫کاشي و‬ ‫اندازهگیري‬ ‫اپتیکي و‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪426,215‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪2949‬‬ ‫‪121,245‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫‪3636‬‬ ‫ذغال سنگ‪169,186‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪22,804‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪195,973‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫س‬ ‫‌‌پارگ ‌‬ ‫‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫كاشلي‌سن‬ ‫ذغا‬ ‫‌‌ايران‬ ‫ي‬ ‫چين‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪7286‬‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪3708‬‬ ‫‪8568‬‬ ‫‌‌الونده‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫ي‌‌ماس‬ ‫كاشن‬ ‫تامي‬ ‫صنايع‌‌كاشي‌‌و‌سراميك‌‌سينا‬ ‫‪21,054‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪23,005‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪6018‬‬ ‫‪ -0.01‬هاي فلزي‪500‬‬ ‫‪10914‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫پالسكوكار‬ ‫باما‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪8798‬‬ ‫توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌‬ ‫توسعيه‌‌سعد‬ ‫كاش‬ ‫ي‌‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‌‌معادن‬ ‫كوير‌‌تاير ‌‬ ‫ق‬ ‫معادن‌‌باف‬ ‫‌‌بارز‬ ‫ي‬ ‫‌‌صنعت‬ ‫گرو‬ ‫معدنهي‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪18668‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪11179‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪89,791‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪12,140‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫سایر معادن‪79,441‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1,956,429‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫پالستیك‬ ‫الستیك و‬ ‫‪4,044,906‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-6.12‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2,420,393‬‬ ‫‪196,410‬‬ ‫‪54,212‬‬ ‫‪258,057‬‬ ‫‪77,111‬‬ ‫‪550,880‬‬ ‫‪92,082‬‬ ‫‪707,998‬‬ ‫‪160,813‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫ايران‌‌تاير‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‌ياساتايرورابر‬ ‫ح‌‪‌.‬ايران‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪3364‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫صنايع‌‌الستيكي‌‌‌سهند‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪44,920‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪5816‬‬ ‫‪55,306‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪5583‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪5,638,738‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪3,771,123‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪2,017,478‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪2,705,514‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪453,575‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪3959‬‬ ‫‪2,944,302‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪317,963‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪2,771,802‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪449,074‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪2,050,927‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪44,216‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪34722‬‬ ‫‪484,370‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪7442‬‬ ‫‪54,328‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪4757‬‬ ‫‪1,478,070‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪88,942‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪9032‬‬ ‫‪541,999‬‬ ‫‪-4.55‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪18,803‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪574,167‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪2152‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪337,295‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪8,872‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪3555‬‬ ‫‪686,600‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫‪1,590‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪154,197‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫ماشین آالت و دستگاههاي برقي‬ ‫‪30,724‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪24,755,635‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪8594‬‬ ‫‪3,464,846‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫تكنوتار‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌پارس‌‌توشه‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫گروه‌صنعتي‌بوتان‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫پتروشيمي‌مارون‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫آبسال‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورز ‌‬ ‫ي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫كمباين‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫پمپ‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫پارس‌‌خزر‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‌‌ترانسفو‬ ‫ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‌‌البرز‬ ‫كاب‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫لن‬ ‫ساما‬ ‫‌جوشكاب‬ ‫صناي‬ ‫‌يزد‌تهران‌‬ ‫‌وساختمان‬ ‫نوسازعي‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫موتوژن‌‬ ‫افست‌‬ ‫پارس‌سوي ‌‬ ‫چ‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫گروه‌پتروشيمي‌س‪‌.‬ايرانيان‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪3322‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪9276‬‬ ‫‪6638‬‬ ‫‪5013‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪648,662‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪148,804‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪196,758‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫چاپ و تکثیر‪202,236‬‬ ‫انتشار‪-1.52،‬‬ ‫‪110,464‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪5820‬‬ ‫‪83,833‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪12376‬‬ ‫‪200,300‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4066‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫‪10,316,733‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪29,500‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪3798‬‬ ‫‪27,010‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪809474‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪15,397,783‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪11,674,823‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪19,136,511‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪767‬‬ ‫نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫نيروكلر‬ ‫بانك‌دي‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫‪6943‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪14758‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪7,422,297‬‬ ‫‪7,386,784‬‬ ‫‪638,291‬‬ ‫‪8,707,197‬‬ ‫‪6610‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪10145‬‬ ‫‪809225‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪1,302,262‬‬ ‫‪7,516,982‬‬ ‫‪2,842,162‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪-3.41‬‬ ‫‪859,628‬‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫‪16525‬‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫‪264‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪319424640‬‬ ‫‪2.1276E+11‬‬ ‫‪5360895736‬‬ ‫‪2154761452‬‬ ‫‪54514200‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1380234817‬‬ ‫‪6374000‬‬ ‫‪986373444‬‬ ‫‪1537000‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪622259532‬‬ ‫‪1037490059‬‬ ‫‪814419800‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8786551463‬‬ ‫‪110834962‬‬ ‫‪2.1864E+10‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪308786108‬‬ ‫‪3.088E+10‬‬ ‫‪2.6159E+10‬‬ ‫‪1.4682E+10‬‬ ‫‪1.6566E+10‬‬ ‫‪1.1884E+10‬‬ ‫‪3468740487‬‬ ‫‪1.3833E+10‬‬ ‫‪8378101509‬‬ ‫‪8613675387‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪11568‬‬ ‫‪4725‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪86,670‬‬ ‫‪397939304‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪57662487‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫‪9245‬‬ ‫‪17966‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌سينا‬ ‫‪8263‬‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‬ ‫‪28384‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫‪7219‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪1678151953‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1483052512‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪380534582‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪590188000‬‬ ‫‪339691506‬‬ ‫‪423867087‬‬ ‫‪40,398‬‬ ‫‪473207382‬‬ ‫‪15,870‬‬ ‫‪39714240‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22,853‬‬ ‫‪211275985‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪4969728‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2484281‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر‬ ‫‪1,752,645‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪8798‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪196,410‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪6566‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪258,057‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪7174‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪87,681‬‬ ‫‪550,880‬‬ ‫‪80,653‬‬ ‫‪707,998‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1728065709‬‬ ‫‪908384913‬‬ ‫‪575678049‬‬ ‫‪2054276420‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪578604622‬‬ ‫‪3007579504‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪55‬‬ ‫اکتشاف ‪203023513‬‬ ‫‪46,639‬‬ ‫استخراج نفت گاز و‪-1.30‬‬ ‫‪4474‬‬ ‫خدمات جنبي جز‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18490520‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪68,117‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪240608270‬‬ ‫‪21844800‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‌‌گذارن‌ي‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سرمايه‬ ‫ش‌‌ايرا‬ ‫بهنو‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪324,432‬‬ ‫‪973940860‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪160,489‬‬ ‫‪1514910724‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪7733‬‬ ‫‪67,224‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪4,044,906‬‬ ‫‪8492353809‬‬ ‫‪264‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫س‬ ‫خوراك‌‌دام‌‌پار ‌‬ ‫‪760085673‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-3.71‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪9952‬‬ ‫‪40‬‬ ‫س‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فار ‌‬ ‫‪4515‬‬ ‫‪334,758‬‬ ‫‪1511513337‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪2,944,302‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪458,710‬‬ ‫‪12084‬‬ ‫‪1,956,429‬‬ ‫‪3850687577‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪552,765‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪609126092‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪6124664570‬‬ ‫‪2636152‬‬ ‫‪1680183555‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-6.43‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫لبنيات‌‌پاك‌‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪1,085,187‬‬ ‫‪2.7885E+10‬‬ ‫‪6678037444‬‬ ‫‪3446293588‬‬ ‫‪5647813601‬‬ ‫‪1788950872‬‬ ‫‪6124664570‬‬ ‫‪1057863401‬‬ ‫‪3588776429‬‬ ‫‪1554758188‬‬ ‫‪6691663007‬‬ ‫‪1535259499‬‬ ‫‪3604510626‬‬ ‫‪251364877‬‬ ‫‪3991350358‬‬ ‫‪803292485‬‬ ‫‪1808768345‬‬ ‫‪24951581‬‬ ‫‪1235856537‬‬ ‫‪330400000‬‬ ‫‪801958288‬‬ ‫‪30350930‬‬ ‫‪959703912‬‬ ‫‪12508530‬‬ ‫‪754987648‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪9,576‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهرن‌‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسا‬ ‫‪23,005‬‬ ‫‪137996297‬‬ ‫‪1264252794‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫‌اصفهان‌‬ ‫‌پگاه‬ ‫شيرپاستوريز‬ ‫‌چادرملو‬ ‫‌وصنعتهي‬ ‫معدني‬ ‫‪1,658,989‬‬ ‫‪3790412425‬‬ ‫‪154‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫ح‌‪‌.‬بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫‪129,602‬‬ ‫‪6872‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫توليدي‌مهرام‌‬ ‫باما‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪6018‬‬ ‫‪9439‬‬ ‫پارس‌‌مينو‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪4.82‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪12,140‬‬ ‫‪306,196‬‬ ‫‪104014140‬‬ ‫‪1917486016‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪344969668‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪8568‬‬ ‫‪6262‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫كشت‌وصنعت‌پياذر‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪63,619‬‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪195,973‬‬ ‫‪1,313,096‬‬ ‫‪596268766‬‬ ‫‪1778019542‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪3,771,123‬‬ ‫‪56,748‬‬ ‫‪-4.49‬‬ ‫س‬ ‫بين‌‌المللي‌‌محصوالت‌‌‌پار ‌‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫‪7219‬‬ ‫‪6678037444‬‬ ‫‪113496000‬‬ ‫‪366,981‬‬ ‫‪5215‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫ح‌‪‌.‬صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪1,752,645‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪1.2653E+10‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪126,198‬‬ ‫‪65,422‬‬ ‫توسعه‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪ 121,245‬شکر‪957923237‬‬ ‫محصوالت غذایي و ‪-3.01‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫آشامیدني به جز قند و‬ ‫‪78‬‬ ‫‪255152148‬‬ ‫‪297671124‬‬ ‫‪834968094‬‬ ‫‪3757‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫گیري‬ ‫اپتیکي و اندازه ‪85‬‬ ‫ابزارپزشکي‪0.00 ،‬‬ ‫‪28384‬‬ ‫‪2316165‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪990923806‬‬ ‫‪102,671‬‬ ‫‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‌سنگ‬ ‫ذغا‬ ‫‌كالبر‬ ‫لبنيالت‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‌‌گرجي‌‬ ‫بيسكويت‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫‪288‬‬ ‫‪4969728‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3163‬‬ ‫‪5583‬‬ ‫‪221,922‬‬ ‫‪89,044‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2484281‬‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت ارزش معامله‬ ‫‪1‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪412,019‬‬ ‫‪7537‬‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‬ ‫‪313‬‬ ‫‪211275985‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪96,101‬‬ ‫‪55,306‬‬ ‫‪659532532‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫پارس‌‌پامچال‌‬ ‫‪17966‬‬ ‫‪22,853‬‬ ‫‪57662487‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪303984774‬‬ ‫‪297671124‬‬ ‫‪3584270147‬‬ ‫‪203,517‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌سينا‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪8263‬‬ ‫‪15,870‬‬ ‫‪39714240‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9,576‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫مارگارين‌‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪91‬‬ ‫‪7852‬‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪9245‬‬ ‫‪3641‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫لعابيران‌‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪281,665‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫پارس‌‌پامچال‌‬ ‫‪1‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪2409780745‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫لعابيران‌‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪14875‬‬ ‫‪5945‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫پاكسان‌‬ ‫‪307229052‬‬ ‫‪3007579504‬‬ ‫‪419759438‬‬ ‫‪21844800‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪627,321‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫ش‬ ‫گلتا ‌‬ ‫‪1012052688‬‬ ‫‪908384913‬‬ ‫‪873939176‬‬ ‫‪2054276420‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪9331355233‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪4313‬‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪8492353809‬‬ ‫‪2773727484‬‬ ‫‪1728065709‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪4‬‬ ‫‪127‬‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫‪1632000‬‬ ‫‪3850687577‬‬ ‫س‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فار ‌‬ ‫‪ 6‬بورس و بازار‬ ‫‪364,119‬‬ ‫‪4,039,494‬‬ ‫‪404,371‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪40999791‬‬ ‫‪137996297‬‬ ‫‪5239500‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2.8122E+10‬‬ ‫‪4898236169‬‬ ‫‪2527989461‬‬ ‫‪6292577111‬‬ ‫‪5898260612‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪148556532‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪8634‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫‪162919960‬‬ ‫‪596268766‬‬ ‫‪328977225‬‬ ‫‪104014140‬‬ ‫اکتشاف ‪694217420‬‬ ‫‪161,429‬‬ ‫استخراج نفت گاز و‪-2.56‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫خدمات جنبي جز‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪5434‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪1256695179‬‬ ‫‪957923237‬‬ ‫‪615243685‬‬ ‫‪22‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫‪12084‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪40,398‬‬ ‫‪473207382‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2316165‬‬ ‫‪1.2653E+10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪273‬‬ ‫شهد‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫كشت‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫‌‌گذارب‌ي‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌مرغا‬ ‫دشت‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫كارتن‌‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪9,060‬‬ ‫‪2039‬انبوه سازي‪0.00،‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪18547‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪10591‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪2,771,802‬‬ ‫‪9,405‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪484,370‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪7442‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪3916‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪16972‬‬ ‫‪-4.55‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪337,295‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪492,062‬‬ ‫‪154,197‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪2152‬‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫س‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‌گذاري‌‬ ‫‌‌مرينو‬ ‫ايران‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪10643‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫‪6638‬‬ ‫‪4666‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫‪3235‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪5635‬‬ ‫‪12376‬‬ ‫‪6075‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪9430‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪809474‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪3566‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫كيميدارو‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪8022‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪7659‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪5995‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪352153405‬‬ ‫‪1808768345‬‬ ‫‪57927300‬‬ ‫‪1235856537‬‬ ‫‪801958288‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30,724‬‬ ‫‪319424640‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1.4593E+10‬‬ ‫‪754987648‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3,464,846‬‬ ‫‪9,364‬‬ ‫‪5360895736‬‬ ‫‪102900996‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,479,435‬‬ ‫‪6374000‬‬ ‫‪6903298321‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪524,577‬‬ ‫‪1696761707‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪83,833‬‬ ‫‪218,095‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪3604510626‬‬ ‫‪3991350358‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,828,796‬‬ ‫‪686,600‬‬ ‫‪193,135‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪6691663007‬‬ ‫‪18575000‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4531079317‬‬ ‫‪959703912‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪3588776429‬‬ ‫‪96485895‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪ 1647‬مواد و ‪-0.66‬‬ ‫محصوالت دارویي‬ ‫‪3201‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪574,167‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫‪3,530‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫‪90,195‬‬ ‫‪541,999‬‬ ‫‪29659‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪1,478,070‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪2,050,927‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫محصوالت کاغذي‬ ‫‪2378‬‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫‌توسعه‌ساختمان‬ ‫بين‌المللي‬ ‫‪2,705,514‬‬ ‫‪5,020‬‬ ‫‪5647813601‬‬ ‫‪95756500‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪301,874‬‬ ‫‪54514200‬‬ ‫‪1537000‬‬ ‫‪1088305593‬‬ ‫‪1037490059‬‬ ‫‪2056554154‬‬ ‫‪1828463966‬‬ ‫‪8786551463 10,316,733‬‬ ‫‪142,491‬‬ ‫‪27,010‬‬ ‫‪115,538‬‬ ‫‪15,397,783‬‬ ‫‪589722062‬‬ ‫‪2.1864E+10‬‬ ‫‪864441450‬‬ ‫‪3.088E+10‬‬ ‫‪626770399 19,136,511‬‬ ‫‪180,992‬‬ ‫‪1.4682E+10‬‬ ‫‪891765942 7,386,784‬‬ ‫‪148,758‬‬ ‫‪1.1884E+10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪225,366‬‬ ‫‪8,707,197‬‬ ‫‪1807782164‬‬ ‫‪1.3833E+10‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪712‬‬ ‫هلدينگ‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‌گذاري‌البرز(‬ ‫‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪809225‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪117,407‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫‪262308335‬‬ ‫‪4898236169‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪570‬‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫‪15438‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫‪10714‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪14204‬‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫‪10634‬‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫‪7953‬‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫پارس‌‌دارو‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫داروسازي‌‌امين‌‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫داروسازي‌‌اكسير‬ ‫داروسازي‌‌ابوريحان‌‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫دارويي‌‌لقمان‌‬ ‫داروپخش‌‌(هلدينگ‌‬ ‫كارخانجات‌داروپخش‌‬ ‫شيمي‌‌داروئي‌‌داروپخش‌‬ ‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌كاريس‪-‬سهام‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-4.05‬‬ ‫‪4,039,494‬‬ ‫‪26,255‬‬ ‫‪6292577111‬‬ ‫‪372932362‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪37,689‬‬ ‫‪392465792‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪21,780‬‬ ‫‪168018920‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪28903‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪35487‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪8522‬‬ ‫‪3797‬‬ ‫‪16100‬‬ ‫‪61,819‬‬ ‫‪7,516,982‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪51,413‬‬ ‫‪31,119‬‬ ‫‪4,743‬‬ ‫‪27,204‬‬ ‫‪17,287‬‬ ‫‪16,593‬‬ ‫‪13743‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪54225‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2,130‬‬ ‫‪4637‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪22056‬‬ ‫‪13604‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪12,150‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪8,426‬‬ ‫‪15684‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪7234‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7121‬‬ ‫‪649071826‬‬ ‫‪8613675387‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪5,506‬‬ ‫‪774830286‬‬ ‫‪913360813‬‬ ‫‪162135218‬‬ ‫‪224133756‬‬ ‫‪64444891‬‬ ‫‪276290043‬‬ ‫‪33012100‬‬ ‫‪267300100‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪114002780‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪24545748‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110318476‬‬ ‫‪6023200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪10222810‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18332‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪35860000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9649‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪33,304‬‬ ‫‪321356496‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7297‬‬ ‫‪285‬‬ ‫واسطهگريهاي مالي و پولي‬ ‫هتل و رستوران‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪1,012,108‬‬ ‫‪2054225‬‬ ‫‪7385508335‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪155‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫از گزارش مشروح شاخص بهای تولیدکننده در آذر ‪ 1393‬می‌توان نتیجه گرفت‬ ‫‪19‬‬ ‫رشد شاخص بهای تولید به دنبال گران شدن نان‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬افزایش ‪ 30‬درصدی قیمت‬ ‫نان در کش��ور که اوایل ماه گذش��ته (آذر‬ ‫‪ )1393‬اتفاق افتاد‪ ،‬خیلی زود و در انتهای‬ ‫همان ماه تاثیر خود را نشان داد‪.‬‬ ‫ای��ن اثرگ��ذاری افزای��ش ن��رخ ن��ان در‬ ‫نانوایی‌ه��ا تا به ام��روز در تازه‌ترین گزارش‬ ‫اداره آم��ار اقتص��ادی بان��ک مرک��زی از‬ ‫تحوالت انجام ش��ده در حوزه تولید کشور‬ ‫و در قالب گزارش ماهانه تغییرات شاخص‬ ‫کل به��ای تولیدکنن��ده در ایران مربوط به‬ ‫آذر ‪ 1393‬منعکس شده و نمود پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش بانک مرکزی از شاخص کل‬ ‫بهای تولیدکننده در آذر سال‌جاری حکایت‬ ‫از افزایش هرچن��د اندک نرخ تغییرات این‬ ‫شاخص در پایان ‪ 9‬ماه سال ‪ 1393‬دارد به‬ ‫شکلی که شاخص مورد نظر در آذر به رشد‬ ‫‪ 0/7‬درصدی نسبت به ماه قبل خود یعنی‬ ‫آبان رسید که نشانگر افزایش ‪ 0/1‬درصدی‬ ‫در مقایسه ب‌ا آن ماه است‪ .‬در گزارش بانک‬ ‫مرکزی همچنین میزان تغییر شاخص کل‬ ‫بهای تولیدکنن��ده در نهمین ماه امس��ال‬ ‫نسبت به همین ماه در سال گذشته (نسبت‬ ‫ب��ه آذرماه ‪ )1392‬ک��ه از آن به عنوان نرخ‬ ‫تورم نقطه به نقطه یاد می‌ش��ود‪ ،‬به ‪13/1‬‬ ‫درصد رسیده و این نسبت نیز در مقایسه با‬ ‫تورم نقطه به نقطه آبان س��ال‌جاری – که‬ ‫‪ 13‬درصد اعالم ش��ده بود – رش��دی ‪0/1‬‬ ‫درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫اداره آم��ار اقتص��ادی بان��ک مرکزی که‬ ‫در سلس��له گزارش‌ه��ای ماهان��ه خ��ود‬ ‫از ش��اخص‌های قیم��ت در کش��ور مانند‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکننده‪ ،‬شاخص بهای‬ ‫کاالها وخدم��ات مصرفی‪ ،‬ش��اخص بهای‬ ‫عمده‌فروش��ی – که این م��ورد البته چند‬ ‫س��الی اس��ت که منتشر نش��ده است – و‬ ‫همچنین ش��اخص بهای کاالهای صادراتی‬ ‫از کشور‪ ،‬همواره تغییرات این شاخص‌های‬ ‫کل را در ‪ 4‬مقطع زمانی محاسبه و منتشر‬ ‫می‌کند‪ ،‬در گزارش اخیر خود روند تغییرات‬ ‫ش��اخص یاد شده در دوره ‪ 9‬ماه منتهی به‬ ‫پایان آذر ‪ 1393‬در مقایس��ه با ‪ 9‬ماه سال‬ ‫‪ 92‬را هم ‪ 15/9‬درصد و همچنین نس��بت‬ ‫تغییر این ش��اخص در ‪ 12‬م��اه حد فاصل‬ ‫آذرم��اه ‪ 1392‬تا ‪ 1393‬را نیز در مقایس��ه‬ ‫با دوره مش��ابه خود در فاصل��ه آذر ‪1391‬‬ ‫ت��ا ‪ 1392‬مع��ادل ‪ 16/6‬درصد اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین ترتیب مالحظه می‌ش��ود که‬ ‫مقدار شاخص‌های ذکر شده برای دوره‌های‬ ‫‪ 9‬و ‪ 12‬ماه منتهی به آذر ‪ 1393‬هم نسبت‬ ‫به دوره‌های ‪ 8‬ماه و ‪ 12‬ماه منتهی به آبان‬ ‫‪ 1393‬و هم در مقایس��ه ب��ا دوره‌های ‪ 9‬و‬ ‫‪ 12‬ماه منتهی به آذر س��ال ‪ 1392‬کاهش‬ ‫پی��دا کرده‌ان��د‪ ،‬چراکه تغییرات ش��اخص‬ ‫به��ای تولیدکنن��ده در ‪ 8‬م��اه منته��ی به‬ ‫آب��ان ‪ 1393‬به ‪ 16/3‬درص��د و در ‪ 12‬ماه‬ ‫منتهی ب��ه همین مقطع نیز به نرخ رش��د‬ ‫‪ 17/7‬درصدی بالغ ش��ده بود که این مورد‬ ‫آخر‪ ،‬همان نرخ تورم تولیدکننده به ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬می��زان تغییرات ش��اخص بهای‬ ‫تولیدکنن��ده در ‪ 9‬ماه س��ال ‪ 1393‬و ‪12‬‬ ‫م��اه منتهی به این مقطع نس��بت به موارد‬ ‫مش��ابه خود در سال گذشته کاهش بسیار‬ ‫بیش��تری را به تصویر می‌کشد هنگامی که‬ ‫مقایس��ه می‌کنیم نرخ رشد ‪ 15/9‬درصدی‬ ‫شاخص بهای تولیدکننده در ‪ 9‬ماه منتهی‬ ‫به آذر ‪ 1393‬را با مقدار آن در سال گذشته‬ ‫یعنی در ‪ 9‬م��اه فروردین تا آذر ‪ 1392‬که‬ ‫تا ‪ 36/7‬درصد رش��د کرده بود و نرخ تورم‬ ‫حوزه تولیدکنندگان ایران (که همان تغییر‬ ‫ش��اخص در دوره ‪ 12‬ماهه است) از ‪37/5‬‬ ‫درص��د انته��ای آذر س��ال ‪ 1392‬به ‪16/6‬‬ ‫درصد در پایان آذر ‪ 1393‬تقلیل پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته تغییر ش��اخص تولیدکننده در آذر‬ ‫‪ 1393‬نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال‬ ‫درگروه اقالمی که‬ ‫با رشد قیمت مواجه‬ ‫شده‌اند‪ ،‬غالت آسیاب‬ ‫شده درمقایسه با آبان‬ ‫‪ 1393‬با افزایشی ‪23/4‬‬ ‫درصدی و فرآورده‌های‬ ‫نانوایی نیز با رشدی‬ ‫‪ 18/5‬درصدی جزو اقالم‬ ‫باالنشین فهرست یاد‬ ‫شده قرار می‌گیرند‬ ‫قبل نیز با وجود رشد ‪ 0/1‬درصدی که اوایل‬ ‫این گزارش ش��رح آن رفت‪ ،‬هنگامی که با‬ ‫موارد مشابه س��ال ‪ 1392‬در کنار یکدیگر‬ ‫قرار بگیرند نشان خواهند داد که تغییر ‪0/7‬‬ ‫درصدی ش��اخص بهای تولیدکننده در آذر‬ ‫‪ 1393‬نس��بت به آب��ان ‪ 1393‬دقیقا تکرار‬ ‫میزان تغییر شاخص یاد شده در ماه مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته یعنی در آذر ‪ 1392‬اس��ت‬ ‫که در گزارش س��ال گذشته بانک مرکزی‬ ‫رش��دی ‪ 0/7‬درصدی ب��رای آن ماه اعالم‬ ‫شده بود‪ .‬رش��د ‪ 13/1‬درصدی تورم نقطه‬ ‫به نقطه در آذر ‪ 1393‬نیز در دوره همسان‬ ‫خود در س��ال ‪ 1392‬ب��ه ‪ 27/1‬درصد بالغ‬ ‫شده بود که به این ترتیب نرخ تورم‪ ،‬ماهانه‬ ‫یا نقطه به نقطه در آذر امسال در مقایسه با‬ ‫آذر سال گذشته بیشتر از ‪ 50‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی و ب��ه ط��ور مش��خص‬ ‫اداره آماره��ای اقتص��ادی ای��ن بانک‪ ،‬در‬ ‫مت��ن گزارش خ��ود ج��دای از جدول‌ها و‬ ‫نموداره��ای آم��اری‪ ،‬صفحات��ی را نی��ز به‬ ‫تش��ریح جزییات گزارش تغییرات شاخص‬ ‫بهای کل تولیدکننده اختصاص داده است‪.‬‬ ‫درمتن همراه این گزارش آمده است که در‬ ‫آذر س��ال ‪ ،1393‬میزان تغییرات شاخص‬ ‫م��ورد نظر که در هر ‪ 4‬مورد تقس��یم‌بندی‬ ‫زمانی آن در سال آذر ‪ 1393‬با رشد مثبت‬ ‫همراه بوده و نشان از تداوم وجود نرخ تورم‬ ‫درح��وزه تولید کش��ور دارد به‌ط��ور عمده‬ ‫تحت تاثی��ر تغییرات قیم��ت در دو حالت‬ ‫اصلی قرار داش��ته اس��ت‪ ،‬به این معنی که‬ ‫یک گ��روه از اقالم حوزه تولید مانند غالت‬ ‫آس��یاب ش��ده‪ ،‬فرآورده‌های نانوایی‪ ،‬ماهی‬ ‫آب‌های جنوب و آب‌های ش��مال‪ ،‬تراکتور‪،‬‬ ‫کابل آلومینیومی‪ ،‬کرایه تاکس��ی سرویس‪،‬‬ ‫قطع��ات ریخته‌گ��ری ف��والدی‪ ،‬پلی‌اتیلن‬ ‫س��نگین‪ ،‬ش��یرگاو وگاومی��ش‪ ،‬پ��رورش‬ ‫ماکیان‪ ،‬بلیت مسافرت‌های هوایی داخلی و‬ ‫برخی موارد دیگر در طول این ماه افزایش‬ ‫پیدا کرده‌اند و در مقابل گروه اول‪ ،‬مجموعه‬ ‫تولیدات گروه دوم مدنظر قرار گرفته است‬ ‫ک��ه در همین دوره ارزانتر ش��ده و کاهش‬ ‫قیمت را تجربه کرده‌اند که تعدادی از اقالم‬ ‫بیش��تر آشنای آن عبارتند از خوراک دام و‬ ‫طیور‪ ،‬گاو و گاومیش آماده ذبح‪ ،‬س��وخت‬ ‫س��بک هواپیما‪ ،‬تایرس��واری‪ ،‬ظروف پت و‬ ‫یکبار مصرف‪ ،‬س��رامیک‪ ،‬سیمان‪ ،‬تیرآهن‪،‬‬ ‫کنس��انتره م��س و روی‪ ،‬المپ و همچنین‬ ‫تریل��ر که در نهایت‪ ،‬برآین��د کلی تغییرات‬ ‫قیمت‌ها در این دو گروه‪ ،‬به نتایجی منتهی‬ ‫شد که به عنوان تغییرات شاخص کل بهای‬ ‫تولید‌کنن��ده در ای��ران در بازه‌های زمانی‬ ‫متفاوت در بخش‌های نخس��ت این گزارش‬ ‫به آنها اشاره شد‪.‬‬ ‫گ��زارش بان��ک مرکزی از ای��ن جزییات‬ ‫همچنین نش��انگر آن اس��ت ک��ه درگروه‬ ‫اقالمی که با رش��د قیمت مواجه ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫غالت آسیاب شده درمقایسه با آبان ‪1393‬‬ ‫با افزایش��ی ‪ 23/4‬درص��دی و فرآورده‌های‬ ‫نانوای��ی نیز با رش��دی ‪ 18/5‬درصدی جزو‬ ‫اق�لام باالنش��ین فهرس��ت یاد ش��ده قرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬هرچند برخ��ی اقالم دیگر نظیر‬ ‫کدو با رشد ‪ 36/6‬درصدی‪ ،‬مرکبات با رشد‬ ‫‪ 29‬درصدی و کیوی با رشد ‪ 29/5‬درصدی‬ ‫در ظاهر باالتر از نان و غالت قرار می‌گیرند‬ ‫اما ب��ا توجه به مقدار تقاضای مربوط به هر‬ ‫یک از آنها ونرخ مصرف هرکدام درکش��ور‬ ‫که بدون شک هیچ‌یک از اقالم ذکر شده در‬ ‫گزارش بانک مرکزی قابل مقایسه با میزان‬ ‫مصرف نان و فرآورده‌های نانوایی نخواهند‬ ‫ب��ود و هر یک از این اقالم باتوجه به میزان‬ ‫مص��رف و تقاضای خود‪ ،‬یک ضریب عددی‬ ‫مربوط به مقدار اهمیت را نیز در کنار خود‬ ‫داشته و براساس آن ضریب‪ ،‬جایگاه و درجه‬ ‫اهمیت هر یک مشخص می‌شود‪ ،‬می‌توان با‬ ‫اطمینان بر این امر صحه گذاشت که بخش‬ ‫قابل توجه��ی از تورم حوزه تولیدکننده در‬ ‫آذر ‪ 1393‬ناشی از گران شدن نان است‪.‬‬ ‫قائم‌مقام بانک مرکزی‪:‬‬ ‫قائ��م مق��ام بان��ک مرک��زی گف��ت‪ :‬دارایی‌های‬ ‫بلوکه‌شده‌ای که آزاد و در اختیار ایران قرار داده شد‬ ‫طبق اولویت‌های بانک مرکزی و نیاز اقتصاد در حال‬ ‫تو‌گو با ایس��نا‪،‬‬ ‫هزینه اس��ت‪ .‬اکبر کمیجانی در گف ‌‬ ‫با اش��اره به اینکه دارایی‌های بلوکه‌ش��ده براس��اس‬ ‫زمان‌بندی آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت‬ ‫و این بانک مجاز به استفاده از آن است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این منابع در زمان م��ورد نیاز در امر ورود کاالهای‬ ‫اساس��ی و ضروری‪ ،‬مواد غذایی و دارویی همچنین‬ ‫برای واردات گروه‌های ده‌گانه‌ای که از طریق نرخ ارز‬ ‫مبادله‌ای وارد می‌ش��وند مورد استفاده قرار گرفته و‬ ‫دالرهای آزادشده طبق اولویت‌ها هزینه می‌شود‬ ‫مثل سایر ذخایر ارزی بانک مرکزی هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫وی در م��ورد اینک��ه تاکن��ون چ��ه می��زان از‬ ‫‪7/4‬میلی��ارد دالر دارایی‌ه��ای بلوکه‌ش��ده‌ای ک��ه‬ ‫طبق توافق ژنو آزاد ش��د‪ ،‬هزینه ش��ده است بیان‬ ‫کرد نمی‌توانی��م عالمت‌گذاری کنیم که کدام پول‬ ‫مصرف شده چون در کنار آن سایر درآمدهای ارزی‬ ‫وجود داشته و بانک مرکزی از مجموع آن استفاده‬ ‫می‌کن��د؛ بنابراین از منابع واریزش��ده به حس��اب‬ ‫بان��ک مرکزی به حدی ک��ه نیاز اقتص��اد و تولید‬ ‫مرتفع ش��ود بهره‌برداری خواهد شد‪ .‬طبق توافقات‬ ‫هسته‌ای بین ایران و ‪ 5+1‬در مرحله اول آزادسازی‬ ‫پژویان‪:‬‬ ‫مشکالت بانک مرکزی دولت قبل به مدیریت فعلی آن منتقل شد‬ ‫یک اقتص��اددان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی‬ ‫در دول��ت پیش��ین نس��بت ب��ه اعطای مج��وز به‬ ‫موسس��ات غیرمجاز به ارائ��ه توضیحاتی پرداخت‪.‬‬ ‫جمش��ید پژوی��ان در گفت‌وگو ب��ا ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫فس��اد اقتصادی و همچنین وجود موسس��ات مالی‬ ‫و اعتباری غیرمجاز گفت‪ :‬این موسسات سپرده‪‎‬های‬ ‫مردم را در دس��ت خود داش��ته‌اند اما نکته مهم و‬ ‫اساسی آن اس��ت که آنها در مس��یر بانک مرکزی‬ ‫حرکت نکرده‌اند که ش��اید دلیل آن کم‌بودن اقتدار‬ ‫شورای پول و اعتبار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه وقتی این موسس��ات و‬ ‫بانک‌ها مورد ظن قرار گیرند‪ ،‬روی س��رمایه‌گذاری‬ ‫مردم اثر می‌گذارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ممکن اس��ت مردم‬ ‫سپرده‪‎‬های خود را به طور کلی نه‌تنها از موسسات‪،‬‬ ‫بلکه از بانک‌ها هم بیرون بیاورند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان ب��ا انتقاد از عملکرد بانک مرکزی‬ ‫در دولت پیش��ین و اینکه با توجه به نداشتن مجوز‬ ‫جلوی بزرگ‌ش��دن آنها گرفته نش��ده است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بانک مرکزی قبلی خطاها و اشتباه‌های زیادی‬ ‫داش��ته که مش��کالتش به مدیری��ت کنونی بانک‬ ‫مرکزی منتقل شده است‪.‬‬ ‫پژوی��ان به ارائه راه‌حل مناس��ب از س��وی بانک‬ ‫مرکزی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این موض��وع با توجه‬ ‫ب��ه پیچیده ب��ودن‪ ،‬راه حل پیچی��ده‌ای هم دارد و‬ ‫بانک مرکزی به ش��دت به دنبال راهکار مناس��بی‬ ‫اس��ت که بتواند این موضوع را طوری س��اماندهی‬ ‫کند که هزینه چندانی نداش��ته باش��د‪ .‬او در پایان‬ ‫نسبت به برخورد نکردن با چنین موسساتی توضیح‬ ‫داد‪ :‬ای��ن مس��لما کاری خالف قان��ون بوده و جای‬ ‫تعجب است که چطور در گذشته چنین موسساتی‬ ‫ش��روع ب��ه کار کرد‌ه‌اند و کس��ی با آنه��ا برخورد‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫دارایی‌های ناش��ی از فروش نفت ایران که‬ ‫به دلیل تحریم‌ها بلوکه ش��ده بود حدود‬ ‫‪4/2‬میلیارد دالر و در ‪ 8‬قس��ط به حساب‬ ‫بانک مرکزی واریز شد‪ .‬همچنین با تمدید‬ ‫مذاکرات توافق ش��د ت��ا ‪2/8‬میلیارد دالر‬ ‫دیگر در ‪ 6‬مرحله در اختیار کشورمان قرار‬ ‫گیرد که وعده‌ها محقق و در پایان مرحله‬ ‫دوم در مجم��وع ح��دود ‪7‬میلیارد دالر از‬ ‫منابع ارزی به کش��ورمان بازگشت‪ .‬با تمدید مجدد‬ ‫مذاکرات هسته‌ای اما دوباره قرار شد تا ‪4/9‬میلیارد‬ ‫دالر دیگ��ر از س��رمایه‌های ای��ران در بانک‌ه��ای‬ ‫بیمه فضای مجازی و اینترنت‬ ‫بیم��ه در فض��ای مج��ازی ی��ا بیم��ه اینترنت‪،‬‬ ‫بیمه‌نام��ه‌ای اس��ت ک��ه از طرف بیمه‌گره��ا برای‬ ‫هماهنگی انگیزه‌های ب��ازار به منظور بهبود فضای‬ ‫امنیت اینترنتی ارائه می‌ش��ود‪ .‬از نظر تئوری‪ ،‬بیمه‬ ‫اینترنت‪ ،‬باعث افزایش امنیت اینترنتی خواهد شد‬ ‫و موجب می‌شود تا بیمه‌گذار در مقابل کاهش حق‬ ‫بیمه‪ ،‬به عنوان یک عک��س العمل منطقی‪ ،‬امنیت‬ ‫خود را باال ببرد‪.‬‬ ‫در این نوع پوش��ش بیم��ه‌ای‪ ،‬چون به‌طور عمده‬ ‫دارایی‌هایی که بیمه می‌شوند غیرفیزیکی(ناملموس)‬ ‫هستند‪ ،‬تغییرات ریسک به سرعت اتفاق می‌افتد و‬ ‫ارزیاب��ی بیمه‌پذیری مش��تریان بالق��وه همزمان با‬ ‫ارزیابی دوباره ریس��ک‌های مشتریان فعلی‪ ،‬نیاز به‬ ‫منابع زیادی دارد‪ .‬همچنین بیمه‌گران باچالش‌های‬ ‫اصلی دیگری همچون گس��ترش ریس��ک در بین‬ ‫بس��یاری از مشتریان مستقل از هم مواجه هستند‪.‬‬ ‫در ارتباط با بیمه اینترنت باید گفت که بسیاری از‬ ‫کرم‌های اینترنتی جدید و حمالت ویروسی آنچنان‬ ‫اثرات جهانی داش��ته که پیدا کردن مشتریانی که‬ ‫ریس��ک‌های آنها به هم وابسته نباشد کار دشواری‬ ‫است‪ .‬اما سوالی مطرح است‌‪ :‬آیا ریسک‌های اینترنتی‬ ‫به دلیل پیوستگی ذاتی‌ش��ان قابل تفکیک‌پذیری‬ ‫هس��تند یا خیر؟ از دیدگاه افراد یا سازمان‌ها‪ ،‬نبود‬ ‫اعتماد و اطمینان در مورد ریس��ک‌های اینترنتی‪،‬‬ ‫بیانگر ریس��ک واقعی ایجاد خسارت است‪ 4 .‬نکته‬ ‫کلیدی برای مدیریت اینگونه ریسک‌ها وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ ) 1‬اجتن�اب از ریس�ک‪ :‬یعن��ی اجتناب از در‬ ‫معرض ریس��ک‌های اینترنتی قرار گرفتن از طریق‬ ‫ارتباط نداش��تن با رایانه‪ ،‬دس��تگاه‌های شبکه‌ای و‬ ‫وب‌سایت‌ها است‪ .‬این امر برای برخی از سازمان‌ها‬ ‫وافراد امکان‌پذیر اس��ت‪ ،‬اما برای اکثر سازمان‌های‬ ‫تجاری غیرممکن است‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬نگهداری ریسک‪ :‬نگهداری ریسک مبتنی‬ ‫بر یک تصمی��م آگاهانه به این معنی که جذب هر‬ ‫خس��ارت به ص��ورت داخلی از نظ��ر هزینه مقرون‬ ‫به‌صرفه‌ت��ر اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت فرد یا س��ازمان‬ ‫ای��ن حالت را بر اس��اس قضاوت آگاهان��ه یا رفتار‬ ‫ریس��ک‌پذیری‌اش انتخاب کند‪ ،‬و در برخی مواقع‬ ‫به‌دلیل کمبود منابع مالی‪ ،‬نگهداری ریسک بهترین‬ ‫حالت است‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬کاهش ریسک‪ :‬کاهش ریسک با استفاده از‬ ‫اقدامات و فرآیندهای مدیریتی وفنی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫این امر شامل سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی و‬ ‫ابزار برای شناسایی تهدیدها و تدارک اقدامات ضد‬ ‫آن ب��ا اصالح مداوم و مس��تمر فرآیندهای امنیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ) 4‬انتق�ال ریس�ک در مقابل وج�ه‪ :‬انتقال‬ ‫ریسک به شخص ثالث در قبال پرداخت وجه است‬ ‫که شخص ثالث یک ش��رکت بیمه‌گر دارای مجوز‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬ش��رکت بیمه به فرد یا سازمان‬ ‫اجازه می‌دهد که پرداخت‌های خود را برای حوادث‬ ‫نامطمئ��ن‪ ،‬ب��ه ص��ورت هزینه‌ه��ای دوره‌ای قابل‬ ‫پیش‌بینی تسهیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹محدود کردن پوشش‌ها‬ ‫خارجی در قالب اقساط ‪490‬میلیون‬ ‫دالری آزاد و ب��ه کش��ورمان منتقل‬ ‫‌ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت که اخیرا‬ ‫نخس��تین قسط ‪ 490‬میلیون دالری‬ ‫از دور س��وم به حساب بانک مرکزی‬ ‫واریز ش��د و مجم��وع دریافتی را به‬ ‫‪7‬میلیارد و ‪ 490‬میلیون دالر رساند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس با آزادشدن و دریافت‬ ‫تمامی اقس��اط باقیمانده حدود ‪ 1/9‬میلیارد دالر از‬ ‫دالرهای نفتی بلوکه‌ش��ده ایران آزاد و در دسترس‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بازار سرمایه ایران کارکرد خود را ندارد‬ ‫ساختار تامین مالی اقتصاد در ‪ 3‬سال اخیر‬ ‫بررس��ی ساختار تامین مالی کشور در سه سال گذشته‬ ‫حاکی از آن اس��ت که در س��ال ‪ 1390‬حدود ‪ 222‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تزریق ش��ده که بیش‬ ‫از ‪ 206‬ه��زار میلیارد تومان مع��ادل ‪ 92/9‬درصد کل را‬ ‫بازار پول رسمی تقبل کرده است‪ .‬در این سال سهم بازار‬ ‫س��رمایه از کل منابع پرداختی ‪ 10‬ه��زار و ‪ 500‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که بیانگر س��هم ‪ 7/1‬درصدی آن اس��ت‪ .‬در‬ ‫عین ح��ال تامین مالی از طریق س��رمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در س��ال ‪ 1390‬فقط ‪ 2/4‬درصد و به عبارتی دیگر حدود‬ ‫‪ 5300‬میلی��ارد تومان بوده اس��ت‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 1391‬تا اندازه‌ای هر چند اندک از س��هم ش��بکه‬ ‫بانک��ی برای تامی��ن نقدینگی کمتر می‌ش��ود به گونه‌ای‬ ‫ک��ه با کاهش حدود ‪ 4‬درصدی نس��بت به س��ال ‪1390‬‬ ‫به ‪88/8‬درصد می‌رس��د و س��هم بازار سرمایه به ‪ 11/2‬و‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی به ‪5/2‬درصد افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس از مجموع حدود ‪ 230‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بیمه نامه‬ ‫منابع تزریقی در س��ال ‪ 1391‬بیش از ‪ 203‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برعهده بازار پول‪ ،‬بال��غ بر ‪ 13‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ب��ازار س��رمایه و کمتر از ‪12‬ه��زار میلی��ارد تومان برای‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی بوده است‪.‬‬ ‫اما آخرین آمارهای بانک مرکزی نش��ان می‌دهد که در‬ ‫س��ال گذش��ته بازار پول بیش از ‪ 88‬درصد‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫ح��دود ‪12‬درص��د و س��رمایه‌گذاری خارج��ی کمت��ر از‬ ‫‪ 3‬درصد از منابع اقتصاد ایران را تامین کرده‌اند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در س��ال ‪ 1392‬سهم بانک‌ها از‬ ‫مجم��وع ‪270‬هزار میلیارد تومان تامین‌ش��ده ‪0/7‬درصد‬ ‫نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ‪88/1‬درصد رسیده‬ ‫و سهم ‪ 238‬هزار میلیارد تومانی را تشکیل داده است‪.‬‬ ‫س��هم بازار مالی نی��ز از مجموع ‪ 11/9‬درص��د بوده و‬ ‫بیش از ‪ 24‬هزار میلیارد تومان را برعهده داش��ته اس��ت‪،‬‬ ‫همچنین سهم س��رمایه‌گذاری خارجی که ‪ 2/8‬درصد از‬ ‫کل بوده حدود ‪ 7700‬میلیارد تومان را دربرگرفته است‪.‬‬ ‫یکی از خصوصیات مه��م بیمه‌نامه‌های اینترنت‬ ‫این اس��ت که برای انواع مختلف مش��تریان هدف‪،‬‬ ‫پوش��ش‌های مح��دودی دارند‪ .‬یک دلی��ل این امر‬ ‫آن اس��ت که ش��رکت‌های بیمه با تعریف پوشش‬ ‫محدود‪ ،‬توانایی مستثنا کردن ریسک‌های غیرقابل‬ ‫پیش‌بین��ی را دارن��د‪ .‬همچنین ب��ا تعریف محدود‬ ‫و مش��خص پوش��ش بیمه‌ای‪ ،‬بیمه‌گ��ران اینترنت‬ ‫می‌توانن��د بیمه‌نامه‌ه��ای متفاوتی را ب��ه بازارهای‬ ‫خ��اص و مطابق نیاز مش��تری ارائه کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال بیمه‌گران‪ ،‬بیمه‌نامه‌هایی را برای شرکت‌هایی‬ ‫که نگران خسارت به سیستم‌های خودشان هستند‪،‬‬ ‫طراحی کرده‌اند‪ .‬بیمه‌گران اینترنتی برای به دست‬ ‫گرفتن بخش‌های مختلف بازار بیمه‪ ،‬بیمه نامه‌های‬ ‫متفاوتی ارائه کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رضایت بیمه‌گذاران‬ ‫ش��رکت‌هایی ک��ه بیمه‌نامه‌ه��ای اینترن��ت را‬ ‫خریداری کرده‌اند به برخی مزایای آن مانند موارد‬ ‫زیر اذعان کرده‌اند‪:‬‬ ‫‪ -1‬به دلیل انتقال ریس��ک به بیمه‌گر‪ ،‬احساس‬ ‫امنیت ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬توانای��ی اقدام س��ریع در براب��ر خطرات را به‬ ‫وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقب��ت و نظارت‌ه��ای الزم ب��ه وس��یله‬ ‫متخصصان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در مجم��وع بای��د ای��ن حقیق��ت را پذیرفت که‬ ‫پوش��ش‌های مختلف بیم��ه اینترن��ت‪ ،‬این فضای‬ ‫گس��ترده مج��ازی را تبدی��ل به محی��ط امن‌تری‬ ‫می‌کن��د ک��ه یک��ی از نمونه‌های عینی‌ت��ر مزایای‬ ‫آن‪ ،‬ارائه مش��وق‌های اقتصادی ازس��وی بیمه‌گران‬ ‫اینترن��ت ب��ه بیمه‌‌گ��ذاران اس��ت و بیش��تر ای��ن‬ ‫ش��رکت‌ها را ترغی��ب ب��ه حداقل کردن خس��ارت‬ ‫می‌کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تحقق وعده‌ها‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫تشدید بحران در بورس‬ ‫شاخص کل در نزدیکی کانال ‪ 65‬هزار واحدی ایستاد‬ ‫ابوالقاسم آقادوست‬ ‫رییس هیات‌مدیره کارگزاری آثل‬ ‫این روزها تحلیل تکنیکال در بازار س��رمایه رونق‬ ‫پیدا کرده اس��ت و س��هامداران به این نوع تحلیل‬ ‫اهمیت زی��ادی می‌دهند‪ ،‬به این ترتیب بس��یاری‬ ‫از تحلیلگ��ران تکنیکال نق��اط پایین‌تر را به عنوان‬ ‫قرارگی��ری ش��اخص تعیی��ن می‌کنن��د و از لحاظ‬ ‫روان��ی بازار را تحت تاثیر ق��رار می‌دهند‪ .‬درنتیجه‬ ‫سرمایه‌گذاران دچار ترس و تهدید بسیار می‌شوند‬ ‫و ب��ه فروش س��هم‌های خود در ب��ازار می‌پردازند‪.‬‬ ‫همچنان که مشاهده کردیم در ماه‌های اخیر فشار‬ ‫فروش بس��یاری در برخی از س��هم‌ها حاکم شد و‬ ‫به تندتر شدن سرعت نزول بازار سرمایه دامن زد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بازار س��رمایه از مشکالت بسیاری‬ ‫رن��ج می‌ب��رد ک��ه از آن جمل��ه می‌توان ب��ه ابهام‬ ‫پاالیش��گاهی‌ها اش��اره ک��رد‪ .‬البته ریی��س جدید‬ ‫س��ازمان بورس وع��ده و وعیدهای بس��یاری برای‬ ‫برطرف‌شدن مشکل پاالیش��گاهی‌ها داده است‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رسد در صورتی که مشکل این گروه در بازار‬ ‫حل شود‪ ،‬نقدینگی بسیاری آزاد‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن بعد از روی کار آم��دن دولت یازدهم‪،‬‬ ‫قول‌های بسیاری از س��وی دولتمردان برای بهبود‬ ‫ب��ازار س��رمایه داده ش��ده اما از آنجای��ی که هنوز‬ ‫تصمی��م خاص��ی اتخاذ نش��ده که بتوان��د در بازار‬ ‫س��رمایه اثرگذار باشد‪ ،‬هیچ تغییری در روند بهبود‬ ‫بورس ایجاد نشده است‪ .‬در گذشته بازار به هرگونه‬ ‫اخبار مثبت واکنش خوبی نشان می‌داد اما درحال‬ ‫حاضر ش��رایط به گونه‌ای اس��ت که بازار در مقابل‬ ‫این اخبار واکس��ینه ش��ده و منتظر اق��دام عملی‬ ‫دولتمردان است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت بازار س��رمایه میزان نرخ‬ ‫باالی س��ودهای بانکی و کاهش نیافتن آن اس��ت‪.‬‬ ‫اکن��ون بانک‌ها به رقیبی جدی برای بازار س��رمایه‬ ‫تبدیل ش��ده‌اند زیرا بانک‌ها بدون داشتن ریسک‪،‬‬ ‫می��زان س��ودهای باالی��ی را به س��پرده‌های افراد‬ ‫اختصاص می‌دهن��د‪ ،‬بنابراین س��رمایه‌گذاران نیز‬ ‫انگیزه کافی برای آوردن نقدینگی‌های خود به بازار‬ ‫سرمایه نخواهند داشت زیرا بانک‌ها با قبول ریسک‬ ‫بیش��تر س��ودهای کمتری را نصیب سرمایه‌گذاران‬ ‫خواهن��د ک��رد‪ .‬بنابراین منطقی اس��ت که بانک‌ها‬ ‫به کاهش س��ودهای خود بپردازند و با روانه‌ش��دن‬ ‫نقدینگی‌ها به بازار س��رمایه موجب رونق آن شوند‪.‬‬ ‫به این ترتیب چرخ تولید و اقتصاد کش��ور را نیز به‬ ‫حرکت در خواهند آورد‪.‬‬ ‫اکنون بازار سرمایه در حالت انتظار به‌سر می‌برد‬ ‫و ب��ه عبارتی منتظ��ر یک تصمیم جدی و بس��یار‬ ‫جسورانه اس��ت تا این بازار از وضعیت فعلی نجات‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه کاالهای ‪ ۲۷‬تولیدکننده‬ ‫دی��روز‪ ،‬ت��االر فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی‬ ‫بورس کاالی ایران شاهد عرضه ‪ ۲۵‬نوع کاالی ‪۲۷‬‬ ‫تولیدکننده بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ب��ورس کاال‪ ،‬در ای��ن روز و در تاالر‬ ‫فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی‪۲۲ ،‬هزار و ‪ ۸۹۳‬تن‬ ‫انواع قیر ش��رکت نفت پاس��ارگاد و ‪۳۰‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تن انواع قیر ش��رکت نفت جی عرضه‌شد‪ .‬شرکت‬ ‫پاالیش گاز ایالم نیز ‪۵۰۰‬تن گوگرد گرانوله را روی‬ ‫تابلوی عرضه‌برد‪.‬‬ ‫همچنین در این روز ‪۳۱‬هزار و ‪ ۵۴۲‬تن انواع ماده‬ ‫پتروشیمیایی عرضه‌شد‪ .‬مهم‌ترین عرضه‌کنندگان‬ ‫م��واد پتروش��یمی در این روز ش��امل مجتمع‌های‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬تخت‌جمش��ید‪ ،‬پارس‪ ،‬کارون‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫بوعلی‌سینا‪ ،‬خراسان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬اصفهان‪ ،‬برزویه‪،‬‬ ‫تندگوی��ان‪ ،‬ایالم‪ ،‬مهر‪ ،‬جم‪ ،‬مارون‪ ،‬ش��ازند‪ ،‬اروند‪،‬‬ ‫بندرامام و ش��رکت مت��رو میدل‌ایس��ت چین بود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬این تولیدکنندگان محصوالتی‬ ‫مانن��د اپوکس��ی‌رزین‪ ،SBR ،‬اس��یدکلردریک‪،‬‬ ‫استایرن‌منومر‪ ،‬اس��یدنیتریک‪ ،‬آروماتیک سنگین‪،‬‬ ‫آمونی��اک‪ ،‬پارازایلین‪ ،‬پلی‌اتیل��ن‪ ،‬پلی‌بوتادین‌رابر‪،‬‬ ‫پلی‌کربن��ات‪ ،PVC ،‬تولوئ��ن دی‌ایزوس��یانات‪،‬‬ ‫جوش‌ش��یرین و س��ود کاس��تیک را راه��ی تاالر‬ ‫فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی کردند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬در این روز‬ ‫و در ت��االر صادراتی‪۱۴ ،‬ه��زار و ‪ ۶۵۰‬تن انواع قیر‬ ‫ش��رکت‌های قیرآکام‪ ،‬انرژی تجارت س��ام‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت تبریز و توسعه نفت هرمزان به همراه ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫عایق رطوبتی ش��رکت پاسارگاد عایق پارس عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در ای��ن روز و در مجموع‪،‬‬ ‫‪۹۹‬ه��زار و ‪ ۴۵۸‬تن انواع کاال راه��ی بازار فیزیکی‬ ‫بورس کاال شد‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬خاصی��ت بورس‌ها‬ ‫آینده‌نگری است و بورس تهران هم روزهایی که به آخرین‬ ‫دور مذاکرات ژنو منتهی می‌ش��د‪ ،‬بیش از اندازه خوشبین‬ ‫ش��د و همین فضای خوش��بینی باعث ایج��اد رفتارهای‬ ‫هیجانی بین س��رمایه‌گذاران ش��د‪ .‬گروهی از سهامداران‬ ‫تواف��ق هس��ته‌ای را کامل و قطعی می‌دانس��تند و به این‬ ‫ترتیب تمدید آن موجب ریزش ش��دید بازار ش��د‪ .‬در این‬ ‫میان عوامل��ی مانند کاهش قیمت جهان��ی نفت‪ ،‬فلزات‪،‬‬ ‫بسته ش��دن برخی از نمادها‪ ،‬بودجه‪ ،‬تعیین نرخ خوراک‬ ‫پتروش��یمی‌ها و نرخ به��ره مالکانه بر ریزش بیش��تر بازار‬ ‫دامن زد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به دلیل آنکه بسیاری از سرمایه‌گذاران از‬ ‫دانش مالی مناسبی برخوردار نیستند و تصمیمات خود را‬ ‫بر اساس شنیده‌ها و شایعات پی‌ریزی می‌کنند‪ ،‬به پیروی‬ ‫از گ��روه دیگر اقدام کردند و نزول ش��دیدتر بازار را فراهم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی س��رمایه‌گذاران حرفه‌ای کمتر دچار‬ ‫هیجانات می‌ش��وند‪ ،‬هرچند در بسیاری از موارد به دلیل‬ ‫زی��اد بودن تعداد فعاالنی که دچار هیجان ش��ده‌اند‪ ،‬افراد‬ ‫حرفه‌ای هم ترجیح می‌دهند که با روند بازار مبارزه نکرده‬ ‫و ه��م جهت ب��ا دیگران اق��دام به خرید و ف��روش کنند‪.‬‬ ‫البته این روند منف��ی نیز در برخی موارد به دنبال حبس‬ ‫نقدینگی سهامداران با بستن نمادها به‌طور طوالنی‌مدت و‬ ‫اتخاذ سیاست‌های ناخوشایند بازار سرمایه شدت بیشتری‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان بازار سرمایه روند نزولی را برای این‬ ‫ش��اخص پیش‌بینی می‌کردند اما این می��زان واقعا دور از‬ ‫انتظار بود‪.‬‬ ‫اما به طور کلی اتفاقات بنیادی سیاس��ی و اقتصادی رخ‬ ‫داده برای بازار سرمایه‪ ،‬اتفاقات عادی یا چندان نامناسبی‬ ‫نبوده و ریزش قیمت‌ها بیشتر جنبه هیجانی داشته است‬ ‫و می‌ت��وان گفت که این اندازه فروکش‌کردن ش��اخص و‬ ‫ریزش شدید برای بازار بسیار سخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹آرامش بین‌المللی‬ ‫محمدعل��ی‬ ‫این‌ب��اره‬ ‫در‬ ‫احمدزاده‌اصل‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫در بازار سرمایه فضای پر ابهامی به‬ ‫وجود آمده و به عبارتی ریس��ک‌های سیس��تماتیک بازار‬ ‫افزای��ش قابل توجهی پیدا کرده اس��ت‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫شده که بازار براساس منطق غیراقتصادی حرکت کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب تا زمانی که آرامش در فضای بین‌المللی برقرار‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت که بازار س��رمایه روزهای‬ ‫بهت��ری را س��پری کند و به ط��ور قطع ش��اهد افت‌های‬ ‫بیشتری در بازار هستیم‪.‬‬ ‫احم��دزاده اصل به پیش‌بینی‌های بازار در روز گذش��ته‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی از افراد پیش‌بینی می‌کردند به‬ ‫دلی��ل اخبار پیگیری مذاکرات هس��ته‌ای و مالقات وزرای‬ ‫خارجه ایران و امریکا‪ ،‬بازار در روز گذش��ته روند افزایشی‬ ‫‪ ۹‬ماهه بس��یاری‪ ،‬از سوی ش��رکت‌ها اعالم می‌شد اما در‬ ‫ل حاضر نه تنها گزارش‌های معدودی اعالم ش��ده بلکه‬ ‫حا ‌‬ ‫بس��یاری از آنها فق��ط به ارائه گزارش‌ه��ای آماری میزان‬ ‫تولید و فروش شرکت‌های‌شان اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬بس��یاری از ش��رکت‌های فعال در‬ ‫بازار س��رمایه در گزارش‌های خود از م��وارد تعیین‌کننده‬ ‫سود س��ال آینده بنگاه‌های اقتصادی نامی نبرده‌اند که از‬ ‫آن جمله این موارد می‌توان به بهای تمام ش��ده کاالهای‬ ‫مصرفی اشاره کرد که این موضوع می‌تواند آسیب بسیاری‬ ‫را به صنایع وارد کند‪.‬‬ ‫صفری به افزایش قیمت دالر اش��اره و تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫قیمت دالر افزایش یابد‪ ،‬شاید تا حدودی بخشی از میزان‬ ‫تعدیالت منفی صنایع پتروشیمی و صنایع صادرات‌محور‬ ‫را پوش��ش دهد اما به ط��ور کلی بورس را تحت تاثیر قرار‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫داش��ته باش��د اما واکنش دیروز حافظ‌نش��ینان نشان داد‬ ‫که س��رمایه‌گذاران دیگر نس��بت به اخبار واکنشی نشان‬ ‫نمی‌دهند و منتظر اقدام عملی هستند‪.‬‬ ‫وی ابهامات موجود در فضای سیاس��ی را یکی از عوامل‬ ‫ریزش بازار دانس��ت و بیان کرد‪ :‬ابهامات سیاسی به عنوان‬ ‫ریسک سیس��تماتیک در بازار سرمایه قلمداد می‌شود که‬ ‫گریزی از آن نیس��ت و در حال حاضر نیز در فضای داخل‬ ‫کشور برخی اختالف‌نظرها در بعضی از موضوعات کلیدی‬ ‫وج��ود دارد که آنها نیز بازار س��رمایه را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری قوای سه‌گانه‬ ‫احم��دزاده اص��ل یکی دیگ��ر از عوامل ریزش ب��ازار را‬ ‫بی‌اعتم��ادی عنوان کرد و افزود‪ :‬هرچه در اقتصاد کش��ور‬ ‫فس��اد بیش��تری وجود داشته باش��د‪ ،‬این موضوع موجب‬ ‫خواهد شد که فضای بی‌اعتمادی در جامعه حکمفرما شود‬ ‫و به این ترتیب افراد کمتری در بورس به س��رمایه‌گذاری‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی به س��خنان رییس‌جمهوری در مورد فس��اد اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬رییس‌جمهوری در سخنان خود به فسادهای‬ ‫اقتصادی اش��اره کردند که اقدامی شایسته است‪ ،‬اما برای‬ ‫آنکه تاثیر س��خنان به طور واقعی در اقتصاد دیده ش��ود‪،‬‬ ‫نیازمند آن است تا قوای سه‌گانه کشور اقدامات عملی در‬ ‫این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل با اش��اره به اینکه در بازار سرمایه فضای‬ ‫منفی و ش��کننده حاکم ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‌‪ :‬در حال‬ ‫حاضر هرگونه فعالیت در هر بخش��ی به‌طور مستقیم روی‬ ‫بازار س��رمایه اثرگذار اس��ت‪ ،‬برای نمونه با کاهش جهانی‬ ‫قیمت فوالد به میزان اندک‪ ،‬مشاهده کردیم که در داخل‬ ‫کش��ور قیمت فوالد به شدت کاهش یافت و صنعت فوالد‬ ‫را دچار چالش کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬باید قوای س��ه‌گانه ب��ا هماهنگی‬ ‫یکدیگر و با انس��جام مناس��ب‪ ،‬فضای غبارآل��ود و پرابهام‬ ‫موجود در اقتصاد و بازار س��رمایه را شفاف کنند تا زمینه‬ ‫شکوفایی تولید و صنعت کشور را فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع ابهامات‬ ‫در این ب��اره‪ ،‬حمیدرض��ا صفری‪،‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کاهش قیمت‬ ‫با‬ ‫نف��ت و روند نزولی آن‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫بس��یار زیادی روی بازار س��رمایه‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬با وجود آنکه تاکنون قیمت نفت از افت‬ ‫بس��یاری برخوردار شده اما هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد‬ ‫که این قیمت تا چه میزانی کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی به کاه��ش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت‬ ‫محصوالت پتروش��یمی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬از آنجایی‬ ‫که وزن بیش��تر صنایع بورس��ی در داخل کشور مربوط‬ ‫به صنایع و گروه پتروشیمی‌هاس��ت و دارای بیش��ترین‬ ‫تاثی��ر روی ش��اخص کل هس��تند‪ ،‬کاه��ش قیمت آنها‬ ‫موجب نزولی ش��دن بازار س��رمایه می‌ش��ود ک��ه از آن‬ ‫جمل��ه می‌توان ب��ه صنایع پتروش��یمی خلی��ج فارس‪،‬‬ ‫هلدینگ س��رمایه‌گذاری غدیر و سرمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری اشاره کرد‪ .‬صفری با اشاره به ارزش‬ ‫بازار صنایع پتروشیمی در بازار سرمایه‪ ،‬گفت‪ :‬این گروه‬ ‫از نظ��ر نقدینگی نیز تاثیر زیادی بر بازار س��رمایه دارند‪.‬‬ ‫این ش��رکت‌ها به طور قطع در گزارش‌های جدیدی که‬ ‫اع�لام می‌کنند بای��د در پیش‌بینی‌ه��ای خود تعدیالت‬ ‫منف��ی لحاظ کنن��د و به عبارت دیگر برای س��ال آینده‬ ‫کاهش س��ود خواهند داشت‪ .‬وی با اشاره به اینکه هیچ‬ ‫فردی نمی‌داند تاثیر منفی بر پتروشیمی‌ها تا چه میزان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به دلیل ابهام موجود‪ ،‬افراد حاضر‬ ‫نیستند که در بازار سرمایه خرید انجام دهند‪ .‬همچنین‬ ‫افرادی هم که س��هامدار بودند س��عی می‌کنند تا روشن‬ ‫ش��دن وضعیت این گروه‪ ،‬نقدینگی‌ه��ای خود را از بازار‬ ‫خارج کنند‪.‬‬ ‫صفری به تاخیر در گزارش‌های ‪ ۹‬ماهه شرکت‌ها اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬به طور معمول تا نیمه دی باید گزارش‌های‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذشته‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��رمایه‌گذاران بیش از ‪ 443‬میلیون برگه و حق تقدم را‬ ‫در بازار دست‌به‌دست کردند که ارزش این مبادالت بیش‬ ‫ک ه��زار و ‪ 102‬میلیارد ریال بود و در ‪ 41‬هزار نوبت‬ ‫از ی�� ‌‬ ‫معامالتی انجام ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در بورس‬ ‫تهران‪ ،‬گروه دستگاه‌های برقی توانست با بیشترین ارزش‬ ‫معام�لات در صدر برترین گروه‌ه��ای صنعت قرار گیرد و‬ ‫پس از آن گ��روه خودرو و مالی در جایگاه‌های بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬در روز گذش��ته شاخص کل در ادامه ریزش‌های‬ ‫قبلی باز هم کاهش یافت و با ‪ 704‬واحد افت‪ ،‬به عدد ‪۶۶‬‬ ‫هزار و ‪ 197‬رسید‪ .‬در این بازار نمادهای صنایع پتروشیمی‬ ‫خلی��ج فارس‪ ،‬س‪ .‬نفت و گاز و پتروش��یمی تامین‪ ،‬گروه‬ ‫ی‬ ‫مپنا‪ ،‬بان��ک مل��ت و سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشس��تگ ‌‬ ‫بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند‪ .‬در مقابل‬ ‫تنها نماد س��رمایه‌گذاری‌غدیر بیشترین تاثیر مثبت را بر‬ ‫مهم‌ترین متغیر بورس��ی داش��ت و مانع ریزش بیشتر آن‬ ‫شد‪ .‬همچنین در روز شنبه شیر پاستوریزه‌پگا ‌ه خراسان‌‪،‬‬ ‫ن تراکتورسازی‌ایران‌‪،‬‬ ‫ی تکس��رام‌‪ ،‬موتورسازا ‌‬ ‫ی کاش ‌‬ ‫تولید ‌‬ ‫ک حافظ‌‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫ی و س��رامی ‌‬ ‫تولیدی‌مهرام‌‪ ،‬کاش�� ‌‬ ‫‌غدی��ر و نیروکل��ر بیش��ترین افزای��ش قیم��ت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق به‬ ‫رینگ‌سازی‌مشهد‪ ،‬سرما‌آفرین‌‪ ،‬پارس‌سویچ‌‪ ،‬ماشین‌سازی‬ ‫ی ایران‌‪ ،‬ش��هد و‬ ‫ی تراکتورس��از ‌‬ ‫‌نیرومحرک��ه‌‪ ،‬ریخته‌گ��ر ‌‬ ‫فنرس��ازی‌زر بود و این نمادها در انتهای جدول معامالت‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌تری��ن‬ ‫ی‬ ‫صف‌ه��ای خری��د را ب��رای نماده��ای س��رمایه‌گذار ‌‬ ‫صندوق‌بازنشس��تگی‌‪ ،‬صنای��ع پتروش��یمی خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫گلوکوزان‌‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق‪،‬‬ ‫ی س��ینا تشکیل دادند‪ .‬در مقابل‬ ‫س خودرو و داروساز ‌‬ ‫پار ‌‬ ‫نمادهای کمباین‌سازی ایران‪ ،‬نوسازی و ساختمان تهران‪،‬‬ ‫توریستی و رفاهی آبادگران ایران‪ ،‬ایران‌‌خودرو‪ ،‬گروه مپنا‪،‬‬ ‫ب با س��نگین‌ترین صف‌های‬ ‫ل و صنای�� ‌ع آذرآ ‌‬ ‫س��ایپا دیز ‌‬ ‫فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫حرکت بازار سرمایه در کنار عوامل اقتصادی‬ ‫آغاز پذیره‌نویسی سومین اوراق مرابحه در فرابورس ایران‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس بهبود شرایط بازار‬ ‫بورس را در گرو رش��د اقتصادی کش��ور عن��وان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نوس��ان قیمت نفت‪ ،‬کاهش بودجه عمومی کشور‬ ‫و افزایش محدودیت‌های ناش��ی از بخش‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫باعث شده که افت شاخص بورس را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری خان��ه مل��ت‪ ،‬محمدرض��ا‬ ‫پورابراهیمی‪ ،‬در ارتباط با دالیل ریزش ش��اخص بورس‬ ‫در ماه‌ه��ای اخیر گفت‪ :‬به‌ط��ور طبیعی عواملی از قبیل‬ ‫نوس��ان قیم��ت نفت‪ ،‬کاه��ش بودجه عمومی کش��ور و‬ ‫افزای��ش محدودیت‌های ناش��ی از بخش‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫باعث می‌شود که شاخص بورس کاهش یابد‪ ،‬چراکه بازار‬ ‫بورس در کنار عوامل اقتصادی حرکت می‌کند‪ .‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به ارتباط بین شاخص و فضای اقتصادی کش��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به هر حال امیدواریم که متناسب با‬ ‫اصالح مباحث اقتصادی‪ ،‬ش��اهد رش��د اقتصادی و شاخص بورس باشیم‪.‬وی کاهش شاخص بورس را تنها‬ ‫مربوط به بازار س��رمایه ایران ندانست و افزود‪ :‬افت قیمت نفت باعث شده که بازار بورس کشورهای عربی‬ ‫هم در وضعیت خوبی قرار نداش��ته باشد و این امر‪ ،‬کاملا طبیعی تلقی می‌شود‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس بیان کرد‪ :‬نوسان در سیکل‌های اقتصادی‪ ،‬کاملا در بازار سرمایه نمایان می‌شود‪ ،‬البته ممکن است‬ ‫که در برخی مواقع هم این موضوع با تاخیر همراه باشد‪ ،‬اما در کل‪ ،‬وضعیت اقتصادی کشور‪ ،‬به‌طور حتم‬ ‫در شاخص بورس اثرگذار است‪ .‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایان‬ ‫شدن عالئم خروج از رکود‪ ،‬بر بازار سرمایه اثر مثبت می‌گذارد نیز گفت‪ :‬برای نمایان شدن عالئم خروج از‬ ‫رکود‪ ،‬باید تا پایان سال مالی صبر کرد و عالئم تیکه‌ای یک روش نوآورانه بوده‪ ،‬اما در کل‪ ،‬اگر شاخص‌ها‬ ‫بیانگر بهبود وضعیت باشد‪ ،‬به‌طور قطع آثار آن را با کمی تاخیر در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫اوراق مرابحه ‪ 100‬میلیارد تومانی اکسل سایپا به‬ ‫عنوان س��ومین اوراق مرابحه فرابورس ایران از روز‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی‪ ،‬به مدت ‪ 5‬روز کاری پذیره‌نویسی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی فراب��ورس ایران‪،‬‬ ‫پذیره‌نویس��ی اوراق مرابحه شرکت تولیدی موتور‪،‬‬ ‫گیربکس و اکس��ل س��ایپا (م��گا موتور) ب��ا نماد‬ ‫«صمگا» به منظور تامین مالی خرید مواد و کاالی‬ ‫مورد اس��تفاده در تولید محصوالت‪ ،‬از روز دوشنبه‬ ‫‪ 22‬تا ‪ 28‬دی‌ماه به مدت ‪ 5‬روز کاری در بازار سوم‬ ‫فرابورس آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫برای��ن اس��اس مبل��غ کل اوراق مرابحه ش��رکت موتور‪ ،‬گیربکس و اکس��ل س��ایپا یک هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال به صورت ‪ 2‬س��اله با نرخ ‪ 20‬درصد بوده و س��ود آن به صورت س��ه ماه یک‌بار‬ ‫پرداخ��ت می‌ش��ود؛ ضم��ن آنکه ش��رکت تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان به عن��وان متعهد‬ ‫پذی��ره نویس��ی و بازارگردان و ش��رکت کارگزاری پارس��یان به عنوان عامل ف��روش این اوراق‬ ‫معرفی شده‌اند‪ .‬بازارگردانی این اوراق مبتنی بر حراج و با تضمین کف قیمتی یک میلیون ریال‬ ‫با دامنه نوسان روزانه ‪ 10‬درصد است؛ همچنین مظنه خرید و فروش روزانه اوراق تا ‪ 6‬ماه پس از‬ ‫تاریخ پذیره‌نویسی توسط بازارگردان اعالم‌شده که طبق آن خریداران این اوراق در پذیره‌نویسی‪،‬‬ ‫در پایان دوره ‪ 6‬ماه‪ 25 ،‬درصد و قبل از آن ‪ 23‬درصد سود دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دامنه نوسان برای دوره‌های بعدی بازارگردانی نیز حداقل ‪ 20‬روز کاری پیش از‬ ‫پایان دوره ‪ 6‬ماه اعالم خواهد شد و حداقل تعهد روزانه بازارگردان‪ 10 ،‬روز کاری پیش از پایان‬ ‫دوره نخست بازارگردانی به میزان ‪ 200‬میلیارد ریال در روز‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫سوسیس‌ها در تاریخ یونان و ایران‬ ‫‪21‬‬ ‫آرزوهای بزرگ «آرزومان»‪!...‬‬ ‫حس�ن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬وقتی به دنبال پیشینه و چگونگی پیدایش پدیده‌ای به‬ ‫نام «سوسیس» در حوزه صنایع غذایی می‌گردیم‪ ،‬با شماری از اسامی ارمنی ـ مسیحی‬ ‫مواجه می‌شویم و هر کسی به فراخور اسناد‪ ،‬یادها و خاطراتی که دارد از چگونگی ورود‬ ‫این مواد غذایی و پیوستن آن به زنجیره خوراک روزمره ایرانی‌ها صحبت به میان می‌آورد‪ ،‬عده‌ای‬ ‫از شخصی به نام «آندره‌یاس آهارونیان»‪ ،‬برخی از متخصصی به نام «افوناسیو»‪ ،‬بعضی نیز از مرد‬ ‫خوش‌آوازه ارمنی‌تبار به نام «آرزومان» که در ش�هر س�لماس اقامت داش�ت به عنوان نخس�تین‬ ‫کس�انی یاد می‌کنند که «سوس�یس» را به عنوان یک غذا از مرزهای شمالی کشورمان وارد ایران‬ ‫کردند‪ ،‬هر چه هس�ت نشانگر این واقعیت است که این یک غذای ایرانی نبوده است و پیشینه‌ای‬ ‫از او در فهرست غذاهای سنتی ایرانی دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫وقتی سوسیس به ایران آمد‬ ‫همه ش��واهد‪ ،‬مس��تندات و ن��کات گفته‬ ‫شده درباره سوس��یس بیانگر این است که‬ ‫سوس��یس توس��ط هموطنان ارمنی‌مان به‬ ‫ایران وارد ش��ده و براس��اس آنچه در تاریخ‬ ‫صنعت سوسیس‌س��ازی به ثبت رس��یده‪،‬‬ ‫نخس��تین واحد صنعتی سوسیس‌سازی در‬ ‫کشور ‪ 89‬سال پیش یعنی در سال ‪1307‬‬ ‫توسط ش��خصی به نام «آرزومان آوانیان»‬ ‫احداث شده است‪ .‬می‌گویند او از هموطنان‬ ‫ارمنی کش��ورمان بوده و در ش��هر سلماس‬ ‫از تواب��ع اس��تان آذربایج��ان غربی زندگی‬ ‫می‌کرده است‪.‬‬ ‫او ‪ 4‬س��ال قبل از احداث این کارخانه با‬ ‫اس��تفاده از وسایل دستی‪ ،‬امکانات ابتدایی‬ ‫و اندکی که در منزل داش��ت؛ همچنین ‪4‬‬ ‫کارگر ش��روع به تولید ان��واع فرآورده‌های‬ ‫گوشتی کرد‪ .‬آرزومان ‪ 4‬سال بعد موفق به‬ ‫ایجاد نخس��تین واحد کارخانه سوسیس و‬ ‫کالباس‌سازی با یکی از دوستان خود به نام‬ ‫«آوانسیان و لیشنسکی» شد‪.‬‬ ‫بریده یک جریده تاریخی دیگر نیز حکایت‬ ‫از این دارد که در س��ال ‪ 1307‬شخصی به‬ ‫نام «آواناسیو» که روسی تبار بود با استفاده‬ ‫از یک ماش��ین کوچک دس��تی ش��روع به‬ ‫تولید سوسیس در ایران کرد که البته همه‬ ‫ت�لاش او معطوف به رفع نی��از روزانه اتباع‬ ‫ی در‬ ‫خارجی مستقر در سفارت‌های خارج ‌‬ ‫تهران می‌ش��د و نیز نوش��ته‌اند که در سال‬ ‫‪ 1309‬هموط��ن دیگ��ر او «لیشنس��کی»‬ ‫کارخانه‌ای را با ظرفیت تولید روزانه ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 4‬ت��ا ‪ 5‬رأس و مص��رف گوش��ت گاو ‪400‬‬ ‫ت��ا ‪ 500‬کیلوگرم بوده اس��ت‪ ،‬با این حال‬ ‫نوش��ته‌اند که کارخانه ب��زرگ آرزومان در‬ ‫س��ال ‪ 1337‬در محل فعلی آن در جنوب‬ ‫غربی تهران تاس��یس شد و تا سال ‪1357‬‬ ‫‪ 50‬کیلوگ��رم وارد ایران کرد و این درحالی‬ ‫بود که از سال ‪« 1303‬آرزومان» در منزل‬ ‫خ��ود واقع در خیابان منوچه��ری تهران با‬ ‫استفاده از وسایل دستی و امکانات ابتدایی‬ ‫سوسیس تولید می‌کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن جری��ده تاریخی آمده اس��ت که‬ ‫در ابتدا میزان کش��تار خوک آنها در هفته‬ ‫به تولید کالباس معمولی‪ ،‬کالباس خش��ک‬ ‫و انواع ساالمی‪ ،‬سوس��یس ونیر‪ ،‬سوسیس‬ ‫فرانکفورتر پرداخت‪ .‬به این دلیل اس��ت که‬ ‫همه اهالی صنعت سوس��یس و کالباس بر‬ ‫این عقیده‌ان��د که این نخس��تین کارخانه‬ ‫تولید سوس��یس و کالب��اس در ایران بوده‬ ‫اس��ت که بعد از انقالب اس�لامی با عنوان‬ ‫مواد اولیه کارخانه‌های سوسیس‌سازی‬ ‫گوش��ت ماده گاو پیر یا گاو‌های ‪ 8-9‬ساله‪ ،‬ماده اصلی‬ ‫تمام سوس��یس‌هایی اس��ت که باید به دست من و شما‬ ‫برسد‪ .‬تعجب نکنید‪ ،‬این از اصلی‌ترین قوانین ساخت یک‬ ‫سوسیس استاندارد است که کارخانه‌های سوسیس‌سازی‬ ‫موظف به اجرای آن هس��تند‪ ،‬اگرچه در بسیاری از مواد‬ ‫احساس می‌شود که این‌طور‌ها هم نیست‪.‬‬ ‫کارخانه‌های سازنده سوس��یس البته ملزم به استفاده‬ ‫جگرس��یاه یا همان کبد‪ ،‬جگرسفید یا همان شش گاو‌ها‬ ‫نی��ز هس��تند و مجازند ک��ه از خرد و ریز گوش��ت‌های‬ ‫عضالت گاو که ازس��وی برخی قصابی‌ها و کش��تار‌گاه‌ها‬ ‫برای کارخانه‌های سوسیس‌سازی ارسال می‌شود استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬با این حال اس��تفاده از گوش��ت ماده گاو‌های پیر‬ ‫یا ‪ 8‬تا ‪ 9‬س��اله را قانون اس��تاندارد با عنوان گوشت‌های‬ ‫تزئینی صنعت سوس��یس به رسمیت می‌شناسد‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫آن دس��ته از گاو‌هایی ک��ه دیگر قدرت زایم��ان ندارند‪.‬‬ ‫کارخانه‌های س��ازنده سوسیس همچنین برای تهیه یک‬ ‫سوسیس خوشمزه از مواد دیگری مثل آرد‪ ،‬روغن‪ ،‬خرده‬ ‫یخ‪ ،‬تخم‌مرغ‪ ،‬مواد حجم‌دهنده‪ ،‬شکر و نمک هم استفاده‬ ‫می‌کنند که خرده یخ گویا برای پایین آوردن دمای پخت‬ ‫سوسیس است از آرد هم برای باال بردن حجم سوسیس‬ ‫بهره می‌گیرند‪.‬‬ ‫البته سوسیس‌سازان مجاز به استفاده از مواد نگهدارنده‬ ‫در سوس��یس هس��تند‪ ،‬موادی مثل بنزوات‪ ،‬س��وربات و‬ ‫ماده‌ای به نام پروپیونات که این مواد سوسیس را از زمان‬ ‫تولید تا زم��ان مصرف از ایجاد نامطلوب هرگونه واکنش‬ ‫شیمیایی‪ ،‬فیزیکی و بیولوژیکی ـ که منجربه فاسد شدن‬ ‫آن ش��ود‪ ،‬جلوگیری می‌کند‪ .‬مواد نگهدارنده سوسیس‬ ‫ی تقس��یم می‌شوند‪ ،‬نگهدارنده‌های‬ ‫به دو نوع معدنی و آل ‌‬ ‫معدن��ی مثل نمک طع��ام و نیترات و نیتریت هس��تند‬ ‫ک��ه نمک طعام به سوس��یس طعم می‌ده��د و نیترات و‬ ‫نیتریت باعث ایجاد در رنگ خوش صورتی در سوسیس‬ ‫می‌ش��وند و البته در سوس��یس از برخی آنتی‌بیوتیک‌ها‬ ‫هم برای جلوگیری از رش��د میکروارگانیس��م اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود و کس��انی که معموال مصرف‌کننده سوس��یس‬ ‫هستند می‌توانند از ‪ 3‬روش متوجه فاسد بودن سوسیس‬ ‫بش��وند‪ ،‬یکی از تش��کیل دانه‌های اسالیم روی آن‪ ،‬یکی‬ ‫ترش ش��دن و دیگر سبز ش��دن رنگ سوسیس‪ ،‬که سبز‬ ‫ش��دن رنگ آن به این دلیل اس��ت که در آن باکتری‌ها‬ ‫تولید ش��ده اس��ت که این باکت��ری روی میوگلوبین اثر‬ ‫گذاش��ته و رنگ سوسیس را سبز نش��ان می‌دهد‪ .‬البته‬ ‫پی��ش از انقالب واحد‌های تولیدکننده سوس��یس مجاز‬ ‫به اس��تفاده از گوش��ت خوک هم بودند‪ ،‬ول��ی به دلیل‬ ‫داشتن منع شرعی‪ ،‬از س��ال‌های پس از انقالب استفاده‬ ‫از گوش��ت خوک در تولید سوسیس متوقف شد‪ ،‬برخی‬ ‫واحد‌های تولیدکننده سوسیس همچنین از گوشت بره‪،‬‬ ‫گوس��فند‪ ،‬بوقلم��ون و در موارد نادری از گوش��ت ماهی‬ ‫استفاده می‌کنند که سوسیس‌های آنها باعنوان سوسیس‬ ‫م��رغ‪ ،‬سوس��یس بوقلمون و سوس��یس ماهی ب��ه بازار‬ ‫عرضه می‌شود اس��تفاده از ادویه‌جات هم اگرچه دارای‬ ‫مقررات ویژه است‪ ،‬اما برخی از واحد‌های سوسیس‌سازی‬ ‫ادویه‌جات��ی نظیر فلفل‪ ،‬دانه خردل‪ ،‬پیاز‪ ،‬س��یر‪ ،‬رازیانه‪،‬‬ ‫زنجبیل در تولید سوس��یس اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬البته‬ ‫ن سویا‪ ،‬خرده‌نان‪،‬‬ ‫استفاده از شیرخشک‪ ،‬نشاسته‪ ،‬پروتئی ‌‬ ‫پودر س��یب‌زمینی و برنج‪ ،‬آنتی‌اکسیدان‌ها‪ ،‬ویتامین ث‬ ‫(اس��ید اس��کوربیک) هم در بس��یاری از خط��وط تولید‬ ‫سوس��یس در کشورمان مجاز ش��ناخته شده است و نیز‬ ‫برخی واحد‌ها از مواد تزئینی پسته‪ ،‬قارچ و پنیر هم برای‬ ‫خوش��مزه‌تر کردن سوس��یس‌های تولیدی خود استفاده‬ ‫می‌کنند‪ .‬با این حال همه آنها ملزم هس��تند محصوالت‬ ‫سوسیس را با استفاده از روکش‌های مجاز به بازار عرضه‬ ‫کنند روکش‌های طبیعی از روده‪ ،‬مثانه و مری گوس��فند‬ ‫و گاو تهیه می‌شود و روکش‌های مصنوعی شامل کالژن‬ ‫خوراکی و غیرخوراکی و س��لولز‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬آلژینات و‬ ‫روکش فیبری اس��ت و جنس ای��ن روکش‌ها باید طوری‬ ‫باش��د که مصرف‌کننده بتواند به راحتی این روکش‌ها را‬ ‫از سوسیس جدا کند‪.‬‬ ‫شرکت «گوش��تیران» در جاده قدیم کرج‬ ‫پش��ت کارخانه ش��یر پاس��توریزه‪ ،‬خیابان‬ ‫‪ 17‬ش��هریور ب��ه تولی��د انواع سوس��یس‪،‬‬ ‫کالباس‪ ،‬همبرگر و گوشت بسته‌بندی شده‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫البت��ه به م��وازات ش��کل‌گیری کارخانه‬ ‫آرزوم��ان‪ ،‬کارخان��ه کوچکی هم در س��ال‬ ‫‪ 1309‬در تهران به نام «اصل بلوار» به تولید‬ ‫سوس��یس می‌پرداخت که توسط فردی به‬ ‫نام اختیاری بنا شده بود و بعدها به شابلیان‬ ‫و سپس میکاییلیان واگذار شد و بدین‌سان‬ ‫می‌ت��وان میکاییلی��ان را وارث دومی��ن‬ ‫کارخانه بزرگ سوس��یس و کالباس‌سازی‬ ‫در ایران دانس��ت که کارخانه‌اش مجهز به‬ ‫دستگاه‌های مدرن و محل آن در کاظم‌آباد‬ ‫منطقه مجیدیه در شمال شرق تهران بود‪.‬‬ ‫در برخی منابع نیز ذکر ش��ده اس��ت که‬ ‫تهیه کالباس به صورت کنونی اما به شکل‬ ‫دستی و س��نتی از دوران قدیم در یونان و‬ ‫س��پس روم و اروپای قرون وسطی متداول‬ ‫بوده و با س��یر و نمک و با انواع چاش��نی‌ها‬ ‫آن را خوش��مزه می‌کرده‌اند و می‌گویند که‬ ‫کالباس‪ ،‬سوسیس و ژامبون از مواد غذایی‬ ‫م��ورد عالقه روس‌ه��ا و ارامنه بود و پس از‬ ‫انقالب کمونیستی در شوروی ‪1917‬م عده‬ ‫زی��ا‌دی از ارمنیان روس��یه و نیز روس‌های‬ ‫س��فید یا مخالف انقالب به ایران س��رازیر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ارمنیان و روس‌های سفیدی که به ایران‬ ‫آمدن��د و در گی�لان‪ ،‬مازندران‪ ،‬اس��ترآباد‬ ‫و تهران مس��تقر ش��دند‪ ،‬ش��روع ب��ه تهیه‬ ‫کالب��اس و سوس��یس و ژامب��ون کردند و‬ ‫می‌گویند آرزوم��ان و میکاییلیان دو نفر از‬ ‫ارمنیان مهاجر به ایران کارگاه‌هایی نخست‬ ‫در گی�لان و س��پس در تهران تاس��یس و‬ ‫شروع به تهیه کالباس‪ ،‬سوسیس و ژامبون‬ ‫کردن��د‪ .‬تا آن زم��ان اروپاییان مقیم تهران‬ ‫این مواد گوش��تی را از قوطی‌های کنس��رو‬ ‫ک��ه از اروپ��ا به ایران فرس��تاده می‌ش��د‪،‬‬ ‫بی��رون آورده می‌خوردن��د‪ ،‬اما ب��ه زودی‬ ‫تولیدات ایران مورد قبول‌ش��ان قرار گرفت‬ ‫و دو موسس��ه آرزومانی��ان و میکاییلیان به‬ ‫کارخانه‌های بزرگی تبدیل ش��دند‪ .‬شهرت‬ ‫کالباس‪ ،‬سوس��یس و ژامبون ای��ران بدان‬ ‫ح��د بود که در جن��گ دوم جهانی پس از‬ ‫اشغال ایران‪ ،‬انگلیسی‌ها به‌طور رسمی و در‬ ‫نامه‌ای درخواست موافقت با صدور چند تن‬ ‫کالباس و سوس��یس ایران را به خارج برای‬ ‫رفع نیاز سربازان انگلیسی در افریقا و خاور‬ ‫نزدیک کردند‪.‬‬ ‫ویژگی‌های یک سوسیس خوب‬ ‫بس��یاری از ما از ویژگی‌های یک سوسیس خوب اطالع‬ ‫زیادی نداریم‪ .‬بسیاری از کارشناسان می‌گویند سوسیس‬ ‫باید دارای پوست براق و بسته‌بندی مناسب و بدون حباب‬ ‫هوا باشد‪.‬‬ ‫البته نکات زیاد دیگری هم هس��ت که بد نیس��ت با آن‬ ‫آشنا ش��وید‪ :‬می‌گویند سوسیس نباید پس از پخته شدن‬ ‫کاهش حجم داش��ته باش��د و هر قدر کیفیت گوشت بکار‬ ‫رفت��ه پایین‌تر باش��د‪ ،‬میزان چروکیدگ��ی و افت حجمی‬ ‫سوس��یس پس از پخت بیش��تر خواهد بود‪ ،‬پس مواظب‬ ‫چروک‌های یک سوسیس پس از پخته شدن باشید‪ .‬نباید‬ ‫در تولید سوس��یس از خرده‌های نان‪ ،‬آرد و چربی بیش از‬ ‫اندازه اس��تفاده شده باش��د و به قول معروف فاقد گلوتن‬ ‫باش��د‪ .‬یعنی فاقد خرده ن��ان‪ ،‬پودر س��یب‌زمینی و برنج‬ ‫باش��د‪ ،‬این نوع سوس��یس‌ها ایجاد حساسیت نمی‌کنند و‬ ‫از درصد گوش��ت باالتری برخوردارند همچنین سوسیس‬ ‫نباید دارای لکه‌های تیره و س��بزرنگ باشد‪ .‬ارزش غذایی‬ ‫‪ 28‬گرم سوسیس پخته هم شامل‪ 88 ،‬کیلو کالری‪ ،‬چربی‬ ‫‪ 7/6‬گرم‪ ،‬کلسترول ‪ 19‬میلی‌گرم‪ ،‬سدیم ‪ 320‬میلی‌گرم‪،‬‬ ‫‪ 0/7‬گ��رم و نیز ‪ 4‬گ��رم پروتئین‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫تالش‌ها و زندگی میکاییلیان‬ ‫گفته می‌شود سابقه شرکت فرآورده‌های گوشتی و‬ ‫کنسرو میکاییلیان به عنوان یکی از بنیانگذاران صنعت‬ ‫فرآورده‌های گوشتی ایران به سال ‪ 1310‬شمسی باز‬ ‫می‌گ��ردد‪ ،‬این خان��واده قدیمی ارمنی که در ش��هر‬ ‫خارکف اوکراین به کار تولید انواع فرآورده‌های گوشتی‬ ‫اشتغال داشتند در اوایل قرن حاضر به ایران مهاجرت‬ ‫کرده و تصمیم به ادامه حرفه خانوادگی خود در ایران‬ ‫گرفتند و نوش��ته‌اند که نخس��تین کارگاه و فروشگاه‬ ‫تولید سوسیس و کالباس میکاییلیان در سال ‪1310‬‬ ‫شمس��ی در خیابان قوام السلطنه (جمهوری – میرزا‬ ‫کوچک‌خ��ان فعلی) آغاز به کار کرد و با تالش فراوان‬ ‫فرآورده‌های خوش خوراک غذایی با استقبال گسترده‬ ‫مردم مواجه ش��ده و سوس��یس و کالباس‌های لذیذ و‬ ‫منحصربه‌ف��رد میکاییلیان جای خود را در میان مردم‬ ‫باز کرد که البته فروشگاه مرکزی میکاییلیان همچنان‬ ‫از س��ال ‪ 1310‬در این محل مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫زمانی که کارخانه مدرن میکاییلیان در سال ‪ 1338‬در‬ ‫شمس‌آباد تهران برای تولید انبوه فرآورده‌های گوشتی‬ ‫راه‌اندازی شد او ش��روع به فروش محصوالت خود در‬ ‫اکث��ر نقاط ایران ک��رد که با اس��تقبال خوبی روبه‌رو‬ ‫شد‪ .‬در سال ‪ 1387‬شمس��ی کارخانه مجهز و بزرگ‬ ‫میکاییلیان با اس��تفاده از آخرین فن��اوری روز جهان‬ ‫توس��ط آقای غوکاسیان در شهرک صنعتی عباس‌آباد‬ ‫راه‌اندازی و موفق به کسب گواهینامه‌های بین‌المللی‬ ‫ه��م ش��د‪ .‬میکاییلی��ان با بی��ش از ‪ 8‬ده��ه فعالیت‪،‬‬ ‫قدیمی‌ترین نام در صنعت فرآورده‌های گوشتی ایران‬ ‫بوده و نخس��تین تولید‌کننده بس��یاری از محصوالت‬ ‫رایج کنونی در بازار ایران به شمار می‌آید‪ .‬طعم‪ ،‬روش‬ ‫تولید و فرموالسیون میکاییلیان انحصاری بوده و بارها‬ ‫مورد تقدیر ارگان‌های رسمی کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کسب سبد طالیی کیفیت در سال ‪ 1384‬و همچنین‬ ‫دریافت تندیس کیفیت‪ ،‬خالقیت و نوآوری س��ازمان‬ ‫استاندارد در سال ‪ 1391‬و تقدیرنامه‌های بسیار دیگر‬ ‫دلیلی بر این موفقیت‌هاست‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫شیوه‌های تولید سوسیس‬ ‫می‌گویند تولید سوس��یس‪ ،‬از آسان‌ترین شیوه‌های‬ ‫تولید مواد غذایی است که در آن ابتدا گوشت را چرخ‬ ‫می‌کنند و دیگر مواد تشکیل‌دهنده را به گوشت اضافه‬ ‫کرده و توس��ط دس��تگاه‌های همزن آن را یکنواخت‬ ‫می‌کنند و خمیر حاصل از آن را توس��ط دستگاه‌های‬ ‫پرکن روکش کرده و به فرم دلخواه درمی‌آورند‪ ،‬سپس‬ ‫توسط هوا خش��ک‪ ،‬پخته و یا دودی کرده و محصول‬ ‫نهایی را بسته‌بندی می‌کنند‪ .‬با این حال همین خط‬ ‫تولید س��اده هم از بخش‌های مختلفی تش��کیل شده‬ ‫است که عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹دستگاه جداساز‬ ‫این دس��تگاه در اصل برای جدا کردن گوشت از بال‬ ‫و گردن مرغ مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد اما به دلیل‬ ‫تقویت موتور و سیس��تم قادر اس��ت یک مرغ کامل‬ ‫را اس��تخوان‌گیری کند‪ .‬این دستگاه به گونه‌ای است‬ ‫که تفاله (استخوان و سایر ضایعات) از قسمت جلویی‬ ‫دستگاه و گوشتی که به حالت خمیر است از کنار این‬ ‫دستگاه خارج می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستگاه تاملر‬ ‫این دس��تگاه به شکل یک همزن ب ِتن است که یک‬ ‫تیغه بزرگ درون آن قرار دارد‪ .‬گوشت قرمز درون آن‬ ‫ریخته می‌ش��ود و با چرخشی که ایجاد می‌شود باعث‬ ‫جابه‌جایی گوش��ت درون آن ش��ده و به گوشت ضربه‬ ‫می‌زند‪ .‬با تحمل ضربه توس��ط گوش��ت‌کوب‪ ،‬گوشت‬ ‫به تکه‌های کوچکتری تبدیل می‌ش��ود که برای ایجاد‬ ‫حالت نمایش��ی در کالباس‌های خش��ک هم استفاده‬ ‫می‌ش��ود و گوش��ت حاصل از این عمل را «گوش��ت‬ ‫عمل‌آوری شده» می‌نامند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستگاه کاتر‬ ‫چند نوع سوسیس داریم؟‬ ‫متخصص��ان تولید انواع سوس��یس را به ‪ 6‬قس��مت‬ ‫تقسیم کرده‌اند‪:‬‬ ‫‪1‬ـ سوسیس پخته‌شده‬ ‫این سوس��یس از گوشت تازه تهیه ش��ده و به طور‬ ‫کامل پخته شده‌اند‪ ،‬باید در یخچال نگهداری شود‪.‬‬ ‫‪2‬ـ سوسیس پخته و دودی‬ ‫سوس��یس پس از پخته شدن دودی می‌شود و باید‬ ‫در یخچ��ال نگهداری ش��ود و به‌صورت س��رد و گرم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مص��ر ف‬ ‫یاد‬ ‫‪3‬ـ سوسیس تازه یا خام‬ ‫سوس��یس تازه یا خام از گوش��ت تازه تهیه می‌شود‬ ‫و بای��د قبل از مصرف کامل پخته ش��ود و در یخچال‬ ‫نگهداری شود‪.‬‬ ‫‪4‬ـ سوسیس خشک‬ ‫سوس��یس‌های تازه‌ای هس��تند که ب��ا دمیدن هوا‬ ‫خش��ک ش��ده‌اند و معم��وال به‌صورت س��رد مصرف‬ ‫می‌شوند و ماندگاری زیادی دارند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ سوسیس گیاهی‬ ‫سوسیس ویژه گیاهخواران از مغزها‪ ،‬پروتئین سویا و‬ ‫سبزیجات تهیه می‌شوند‪.‬‬ ‫‪6‬ـ سوسیس تخمیری‬ ‫سوس��یس تخمیر ش��ده‪ ،‬دارای طعم تند و ترشی‬ ‫اس��ت و توس��ط تخمی��ر میکروبی ش��کر موجود در‬ ‫سوس��یس و کالباس تهیه می‌ش��ود ک��ه در فرآورده‬ ‫تولید اسید الکتیک می‌کند‪.‬‬ ‫دستگاه کاتر (میکسر) جزو اصلی‌ترین دستگاه‌ها در‬ ‫یک کارخانه فرآورده‌های گوشتی است‪ ،‬به طوری که‬ ‫این دستگاه را قلب تپنده کارخانه و تیغه‌های موجود‬ ‫در آن را به روح کارخانه تش��بیه کرده‌اند‪ .‬این دستگاه‬ ‫از دو تیغ��ه که در مقابل ه��م و به صورت مماس قرار‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬تشکیل شده است‪ .‬این تیغه‌ها هر چند وقت‬ ‫یکبار باید توس��ط نمایندگی شرکت تولیدی کالیبره‬ ‫ش��ود تا محصول تولیدی از کیفی��ت باالیی برخوردار‬ ‫باشد‪ .‬در این مرحله‪ ،‬گوشت در قسمت کاتر (میکسر)‬ ‫و هم��راه ب��ا روغن‪ ،‬کازئین‪ ،‬نشاس��ته‪ ،‬شیرخش��ک‪،‬‬ ‫تخم‌م��رغ‪ ،‬پ��ودر ی��خ‪ ،‬ویتامین ث‪ ،‬ادوی��ه مخصوص‬ ‫و افزودنی‌ه��ای مجاز ق��رار می‌گیرد‪ .‬مواد یاد ش��ده‬ ‫حدود ‪ 280‬کیلوگرم وزن داش��ته و در زمان کمتر از‬ ‫‪ 10‬دقیقه آماده می‌ش��ود‪ .‬در زمان تهیه امولس��یون‬ ‫هم��وژن درجه ب��رودت محصول حداق��ل ‪ -10‬و در‬ ‫زمان تخلیه ‪ +60‬درجه س��انتیگراد اس��ت‪ .‬امولسیون‬ ‫آماده ش��ده سپس به قسمت پِرکن می رود که دارای‬ ‫سیس��تم دیجیتال اس��ت می‌تواند برای هر محصول‬ ‫به‌طور جداگانه برنامه‌ریزی شود تا میزان فشار‪ ،‬تعداد‬ ‫گره و وزن محصول را مشخص کند‪.‬‬
‫بازار مشاغل‬ ‫پردرآمدترین شغل‌ها‬ ‫در سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫س�ارا مهربان‪ :‬بس��یاری از افراد ب��ه دنبال این‬ ‫هس��تند که بدانند چه مش��اغلی بازار بهتری در‬ ‫س��ال آینده میالدی خواهند داشت و بهتر است‬ ‫به کدام س��مت و س��و برای آینده شغلی بهتر و‬ ‫پول بیشتر بروند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 2014‬می�لادی پای��ان یافته اس��ت و‬ ‫بسیاری در سراس��ر جهان به دنبال برنامه‌ریزی‬ ‫برای سال جدید میالدی هستند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین دغدغه‌ه��ای هر فرد در هر‬ ‫سال و ماه و روز دغدغه شغل‪ ،‬کار و پول‌درآوردن‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان به معرفی مش��اغلی پرداخته‌ایم‬ ‫که در س��ال آینده میالدی بیشترین خواهان را‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ -1‬توسعه‌دهنده نرم‌افزار‪ ،‬اپلیکیشن‌ها و‬ ‫سیستم‌های نرم‌افزار‬ ‫کاری ک��ه این افراد انج��ام می‌دهند‪ :‬طراحی‬ ‫برنامه‌ه��ای کامپیوت��ری برای به دس��ت آوردن‬ ‫فرصت‌های شغلی است‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تحلیلگر بازار و کارشناس بازاریابی‬ ‫کاری که این افراد انج��ام می‌دهند‪ :‬مطالعه و‬ ‫پیگیری ش��رایط بازار و در محدوده‌های محلی‪،‬‬ ‫منطق��ه‌ای یا ملی اس��ت که از س��ال ‪ 2010‬تا‬ ‫‪2014‬م‪20 ،‬درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫‪ - 3‬کارشناس توسعه و آموزش‬ ‫کاری که این اف��راد انجام می‌دهند‪ :‬طراحی و‬ ‫تولید برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای است‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تحلیلگر مالی‬ ‫فعالیت این افراد در حوزه مذکور‪ ،‬ارزیابی عملکرد‬ ‫س��هام‪ ،‬اوراق مشارکت و انواع سرمایه‌گذاری‌هایی‬ ‫است که به این مقوله مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫‪ – 5‬فیزیوتراپ‬ ‫کاری ک��ه این اف��راد انجام می‌دهن��د‪ :‬کمک به‬ ‫بیماران آس��یب‌دیده برای بهبود محل درد اس��ت‪.‬‬ ‫در فیزیوتراپ��ی برای بیمارانی که مش��کل دردها و‬ ‫گرفتگی‌ه��ای عضالنی دارند‪ ،‬ای��ن تمرینات خاص‬ ‫ارائه می‌ش��ود ت��ا بیمار از طری��ق ورزش‌ها و کار با‬ ‫دس��تگاه‌های فیزیوتراپی مشکالت خود را بر طرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ – 6‬توسعه‌دهنده وب‬ ‫کاری که مهندسان این بخش انجام می‌دهند‪،‬‬ ‫ایج��اد وب‌س��ایت و کم��ک به ش��رکت‌ها برای‬ ‫ساخت نشان (برند) است‪.‬‬ ‫‪ – 7‬آمایشگر‬ ‫فعالیت‌هایی که ب��ه این بخش اختصاص دارد‬ ‫به منظور تحلیل و همپایه‌سازی سازمان زنجیره‬ ‫تامین انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‪ - 8‬مدیر پایگاه داده (دیتا بیس)‬ ‫کاری ک��ه کارشناس��ان در این بخ��ش انجام‬ ‫می‌دهند‪ :‬اس��تفاده از نرم‌افزار برای ذخیره‌‌سازی‬ ‫و س��ازماندهی داده‌ه��ا مث��ل اطالع��ات مالی و‬ ‫سوابق جابه‌جایی مشتریان‪.‬‬ ‫‪ – 9‬برنامه‌ری�ز نشس�ت‌ها‪ ،‬قرارداده�ا و‬ ‫رویدادها‬ ‫کارشناس��ان در ای��ن بخ��ش هماهنگ‌کننده‬ ‫نشس��ت‌ها و رویداده��ا هس��تند و بخش��ی از‬ ‫فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند مسئولیت روابط‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫‪ – 10‬مترجم‬ ‫در این بخش اطالعات مختلف از زبانی به زبان‬ ‫دیگر ترجمه می‌شود‪.‬‬ ‫‪ - 11‬مهندس نفت‬ ‫متخصص��ان در این بخ��ش‪ ،‬طراحی و اجرای‬ ‫روش‌هایی برای استخراج نفت را برعهده دارند‪.‬‬ ‫‪ - 12‬تحلیلگر امنیت اطالعات‬ ‫کاری که این افراد انجام می‌دهند‪ :‬برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫اج��را‪ ،‬به‌روز‌رس��انی ی��ا س��نجش معیاره��ای‬ ‫امنیتی برای حفاظت از اطالعات و ش��بکه‌های‬ ‫کامپیوتری است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارشی درباره مقایسه حقوق و دریافتی کارکنان و کارگران کشورهای مختلف‬ ‫بحث شیرین حقوق و دستمزد‬ ‫مری�م ابراهیم�ی‪ -‬گ�روه‬ ‫گزارش‪ :‬از زمانی که ش��غل و‬ ‫فعالی��ت اقتصادی برای بش��ر‬ ‫یکی از نیازهای اساس��ی او به شمار رفت‪ ،‬و‬ ‫پولی هنوز میان انسان‌ها رد‌وبدل نمی‌شد و‬ ‫معام�لات فرم ب��دوی و نخس��تین پایاپای‬ ‫داش��ت‪ ،‬بحث‌هایی چ��ون دریافتی هم در‬ ‫کش��ورهای مختلف مطرح بود و با گذشت‬ ‫زمان‌ها و دوره‌ها حقوق و دستمزد به عنوان‬ ‫ث اصلی یک فعالی��ت اقتصادی مطرح‬ ‫بح�� ‌‬ ‫ش��د و چنانکه پیداس��ت همچنان مطرح و‬ ‫مه��م اس��ت‪ .‬آنچ��ه در توضی��ح می��زان‬ ‫دستمزد‌ها می‌توان مطرح کرد این است که‬ ‫هنوز در کشورهای مختلف و اقتصاد کشور‬ ‫ما‪ ،‬ش��کاف عمیق بین هزینه‌ها و درآمدها‬ ‫باعث ش��ده بس��یاری از کارگران عالوه بر‬ ‫ش��غل اصلی‪ ،‬به مش��اغل دیگری نیز روی‬ ‫آورند‪ .‬کارشناسان اقتصادی معتقدند‪ ،‬یکی‬ ‫از دالیل گسترش مشاغل غیررسمی‪ ،‬داللی‬ ‫و واس��طه‌گری در کش��ور‪ ،‬برطرف‌ک��ردن‬ ‫کمب��ود افراد و نبود ت��وازن بین هزینه‌ها و‬ ‫درآمدهای خانوار است‪ .‬مهر در گزارشی از‬ ‫ق��ول کارشناس��ان می‌گوی��د‪ ،‬حداق��ل‬ ‫دستمزدها در ایران‪ ،‬یکی از ارقام پایین در‬ ‫می��ان کش��ورهای مختلف اس��ت و از این‬ ‫حیث مش��موالن قان��ون کار با مس��ائل و‬ ‫مش��کالت جدی در تامین معیش��ت خود‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ .‬کارشناس��ان در این باره‬ ‫معتقدند برخی نماین��دگان کارگری اعالم‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬حداقل‌بگیران دس��تمزد‪ ،‬تنها ‪10‬‬ ‫روز نخست ماه را سر می‌کنند و برای مابقی‬ ‫روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم‬ ‫برای درآمد بیشتر باشند‪ .‬نگاهی به مقایسه‬ ‫وضعیت ریالی دس��تمزد در ایران و مقایسه‬ ‫آن با دالر نشان می‌دهد که هر کارگر ایرانی‬ ‫در س��ال ‪ 80‬مع��ادل ‪ 71/7‬دالر در م��اه‬ ‫حداقل دس��تمزد دریاف��ت می‌کرد که این‬ ‫رقم تا سال ‪ 89‬رو به رشد بوده است‪.‬‬ ‫پس از آن با افزای��ش یکباره قیمت دالر‬ ‫در بازار ایران‪ ،‬حداقل دس��تمزدهای معادل‬ ‫دالر نی��ز کاهش یافت و ب��ه زیر ‪ 200‬دالر‬ ‫در ماه رس��ید‪ .‬تنها در فاصله س��ال ‪ 89‬تا‬ ‫‪ ،90‬حداق��ل دس��تمزد ماهان��ه کارگ��ران‬ ‫‪ 101/6‬دالر کاهش داشته است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر درحالی که حداقل دستمزد کارگران‬ ‫در س��ال ‪ 90‬به نسبت س��ال ‪ 89‬به میزان‬ ‫‪ 30‬هزارتومان در هر ماه افزایش را نش��ان‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬ام��ا درواقع ح��دود ‪ 102‬دالر از‬ ‫ارزش دس��تمزد و قدرت خرید کارگران در‬ ‫فاصله ‪ 89‬تا ‪ 90‬کاسته شده است‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر‪ ،‬حداقل دس��تمزد ‪608‬‬ ‫هزار و ‪ 900‬تومانی هر کارگر ایرانی در ماه‬ ‫معادل ‪ 194/5‬دالر اس��ت‪ .‬بررسی‌ها نشان‬ ‫می‌دهد در سال گذشته میالدی و امسال‪،‬‬ ‫هر کارگر عراقی ‪ 300‬دالر حداقل دستمزد‬ ‫دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫مقایسه وضعیت دستمزد در ایران نسبت‬ ‫گرفته ش��وند‪ ،‬نتیج��ه معکوس��ی در بازار‬ ‫کار خواهد داش��ت‪ .‬رقابت‌های تنگاتنگ و‬ ‫بازار و ابزار محدود نتیجه نامطلوبی خواهد‬ ‫ب��ود ک��ه درآمدزای��ی این ش��غل‌ها را نیز‬ ‫تحت‌تاثیر قرار می‌ده��د‪ .‬هدایت تحصیلی‬ ‫عمال در دوره متوس��طه ش��کل می‌گیرد و‬ ‫خانواده‌ه��ا در آن نق��ش تعیین‌کنن��ده‌ای‬ ‫دارن��د و به عنوان عنصری مهم در انتخاب‬ ‫ش��غل فرزندان تاثیر می‌گذارند‪ .‬باور کنیم‬ ‫که ش��غل‌های پردرآمد فقط به پزش��کی و‬ ‫مهندس��ی محدود نمی‌ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بس��یاری از خانواده‌ها به اینکه فرزندشان‬ ‫تکنس��ینی ماهر یا استاد مسلم در تدریس‬ ‫دروس دانشگاهی شود‪ ،‬همچنان عالقه‌ای‬ ‫نشان نمی‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه‌گیری‬ ‫به برخ��ی از کش��ورهای دیگر نیز نش��ان‬ ‫می‌ده��د که ایران در ردیف کش��ورهایی با‬ ‫حداقل دس��تمزد پایین قرار دارد و در این‬ ‫زمینه نیروی کار برخی از کش��ورها ماهانه‬ ‫ت��ا چند براب��ر یک کارگر ایرانی دس��تمزد‬ ‫دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 20‬شغل برتر دنیا‬ ‫وزارت کار امریکا چندی پیش ‪ 20‬ش��غل‬ ‫برت��ر دنیا در س��ال ‪2014‬م از نظر س��طح‬ ‫درآمد را اعالم کرد‪ .‬طبق این گزارش در دنیا‬ ‫توسعه‌دهنده نرم‌افزار یا همان برنامه‌نویس‬ ‫در رتبه اول و تحلیلگر سیستم کامپیوتر در‬ ‫پله بعدی قرار گرفته اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫دیگر در صدر جدول برترین مش��اغل دنیا‪،‬‬ ‫پزشکی دیده نمی‌شود و دندانپزشک‌ها هم‬ ‫به رتبه سوم نزول کرده‌اند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬برنامه‌نویسان یکی‬ ‫از صدرنشینان درآمدزایی در سال ‪2014‬م‬ ‫به ش��مار می‌روند و این صدرنشینی شغل‬ ‫برنامه‌نویس��ی و حاکمیت عصر اینترنت تا‬ ‫جایی پیش رفته که پیش‌بینی می‌ش��ود تا‬ ‫قبل از سال ‪2022‬م‪ ،‬حدود ‪140‬هزار شغل‬ ‫جدید در جهان مربوط به توس��عه نرم‌افزار‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫در نشریات مطرح دنیا گاهی فهرست‌هایی‬ ‫از وضعیت مشاغل مختلف منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫مثال نشریه نیوجاب ریویو اخیرا برای کسانی‬ ‫که قصد تحصیل در یک رش��ته دانشگاهی‬ ‫پولس��از دارند یک فهرست تدارک دیده که‬ ‫خوان��دن آن خالی از لطف نیس��ت‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت بدانید هی��چ کدام از رش��ته‌های پر‬ ‫سروصدای مهندس��ی برق‪ ،‬صنایع‪ ،‬حقوق‬ ‫و ‪ ...‬ک��ه ما ایرانی‌ها ب��رای تحصیل در آنها‬ ‫س��ر و دست می‌ش��کنیم‪ ،‬طبق ادعای این‬ ‫نش��ریه جزو رشته‌های پولس��از به حساب‬ ‫نمی‌آیند و ‪ 7‬رشته به ظاهر نه‌چندان مهم‬ ‫در صدر فهرست قرار گرفته‌اند‪ .‬حسابداری‪،‬‬ ‫مدیریت‪ ،‬علوم کامپیوت��ر‪ ،‬علوم ارتباطات‪،‬‬ ‫طراح��ی گرافی��ک‪ ،‬مهندس��ی مکانیک و‬ ‫مهندسی نفت رشته‌هایی هستند که قبولی‬ ‫در آنها چندان سخت نیست و آینده شغلی‬ ‫خوبی نیز در انتظار دانش��جویانش اس��ت‪.‬‬ ‫رتبه اول این فهرس��ت به رشته حسابداری‬ ‫اختص��اص دارد ک��ه بنا بر اع�لام اداره کار‬ ‫ای��االت متح��ده ب��ازار خوب��ی در اختیار‬ ‫فارغ‌التحصیالن این رشته است‪ .‬رشته‌های‬ ‫مدیریت و عل��وم کامپیوتر هم در رده‌های‬ ‫دوم و س��وم قرار دارند‪ .‬با این حال در ایران‬ ‫کمی شرایط فرق می‌کند‪ .‬اگر عمومی‌تر به‬ ‫موضوع نگاه کنیم مشاغل آزاد پردرآمدتر از‬ ‫سایر ش��غل‌ها هستند‪ .‬با این همه هنوز هر‬ ‫سال زمان برگزاری کنکور دانشگاه‌ها‪ ،‬عده‬ ‫زیادی برای قبولی در رش��ته‌های مهندسی‬ ‫و پزشکی سر و دست می‌شکنند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های پی��ش از انقالب مش��اغل‬ ‫دولت��ی و کارمندی از نظر اقتصادی برتری‬ ‫محسوسی نسبت به مش��اغل آزاد داشتند‬ ‫اما در س��ال‌های بعد ورق برگشت تا جایی‬ ‫که در سال‌های دهه ‪ 70‬و ‪ 80‬کمتر کسی‬ ‫میل به فعالیت با حقوق ثابت داش��ت‪ .‬رشد‬ ‫بو‌کار‬ ‫نقدینگ��ی و رونق بازار‪ ،‬اوضاع کس�� ‌‬ ‫آزاد را بهبود بخش��ید‪ .‬البته حاال ش��اید با‬ ‫س��ختگیری‌های مالیاتی جدید و ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی ویژه مردم‪ ،‬دوباره اوضاع به روال‬ ‫قبل برگردد و ش��غل آزاد مقرون به صرفه‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش ‪ career cast‬برای‬ ‫رس��یدن به ‪ 10‬شغل پردرآمد سال ‪2014‬‬ ‫در امریکا نیاز ب��ه گذراندن مدارج علمی و‬ ‫دانشگاهی باال است‪ 7 .‬شغل از مجموع ‪10‬‬ ‫شغل پردرآمد سال ‪ 2014‬متعلق به بخش‬ ‫بهداشت و درمان بوده که نیازمند گذراندن‬ ‫دوره‌ه��ای تحصیلی تکمیلی پ��س از فارغ‬ ‫التحصیلی اولیه هستند‪.‬‬ ‫پردرآمدترین شغل‌ها در امریکا‬ ‫پزش��ک جراح که دارای باالترین درآمد‬ ‫در این فهرست اس��ت و میانگین درآمد او‬ ‫‪ 233,150‬دالر در سال است‪ ،‬نیازمند بیش‬ ‫از ‪ 10‬سال تالش از زمان فارغ‌التحصیلی از‬ ‫مدرس��ه است‪ .‬سایر شغل‌های این فهرست‬ ‫نیز نیازمند سال‌ها تالش هستند و انتخاب‬ ‫آنه��ا نیازمند یک تعهد درون��ی برای ادامه‬ ‫مسیر دشوار پیش‌رو است‪ .‬بخش بعدی این‬ ‫گ��زارش نگاهی دارد به بهترین ش��غل‌ها و‬ ‫بد‌ترین شغل‌ها در امریکا که معیار و دالیل‬ ‫مختلف این تقسیم‌بندی بی‌هیچ توضیحی‬ ‫در جدول‌هایی مستقل آمده‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح فرهنگ ورود به دانش�گاه‌ها‬ ‫و تزاید کارآفرینی‬ ‫بن��ا بر نظ��ر مس��ئوالن‪ ،‬انتخاب رش��ته‬ ‫تحصیلی ب��ه گونه‌ای نبوده که متناس��ب‬ ‫ب��ا ب��ازار کار‪ ،‬نیروی متخصص م��ورد نیاز‬ ‫جامعه تربیت ش��ود‪ .‬در این صورت اس��ت‬ ‫که ش��غل‌های مه��م و تخصص��ی دیگری‬ ‫در جامعه ش��کل می‌گیرد و جز تنها چند‬ ‫رش��ته محدود درآمدزا نیستند‪ .‬اینکه فقط‬ ‫به رشته‌های مهندسی و پزشکی فکر شود‬ ‫و ب��ه عن��وان پردرآمد‌ترین ش��غل در نظر‬ ‫نکته قابل‌ تامل اینکه بیش از ‪ 70‬درصد‬ ‫داوطلب��ان تحصیل در دانش��گاه تنها ‪20‬‬ ‫درصد از رش��ته‌های مش��خص را انتخاب‬ ‫می‌کن��د به‌طور کل��ی می‌ت��وان گفت‪ ،‬در‬ ‫ش��رایطی هس��تیم که ‪80‬درصد جمعیت‬ ‫داوطلبان کش��ور در‪20‬درصد رش��ته‌ها به‬ ‫ادام��ه تحصی��ل عالقه‌مند هس��تند که در‬ ‫صدر آن پزشکی‪ ،‬رشته‌های مهندسی مانند‬ ‫برق‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬عمران و رش��ته‌های حقوق‬ ‫و روان‌شناسی قرار دارد‪ .‬ارزیابی‌های اولیه‬ ‫نش��ان می‌دهد بازار کار این رش��ته‌ها بازار‬ ‫خوب و پرکششی است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان هم‌اکنون رشته‌های‬ ‫دانش��گاهی جدی��دی ب��ا ب��ازار کار خوبی‬ ‫وج��ود دارند‪ ،‬اما برخی از رش��ته‌ها که در‬ ‫گذش��ته تصور می‌شد‪ ،‬بازار کارشان خیلی‬ ‫خوب است‪ ،‬آن‌طور که از آمار‌های موجود‬ ‫پیداس��ت‪ ،‬اشباع شده‌اند‪ ،‬از جمله حقوق و‬ ‫روان‌شناسی و برخی از رشته‌های مهندسی‬ ‫همچون مهندسی برق‪ .‬گویا در رشته‌های‬ ‫پزشکی به دلیل ورود دشوار به آن و نسبت‬ ‫درصد پایین آن در مقایسه با کل جمعیت‬ ‫دانش��جویی کش��ور که تنها چنددرصد از‬ ‫مجموع آنها را تش��کیل می‌دهد‪ ،‬تناس��ب‬ ‫بی��ن عرضه و تقاضایی ک��ه در نظر وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی بوده‬ ‫رعایت شده‌ است‪.‬‬ ‫ه حداقل حقوق ریالی کارگران ایرانی با دالر از سال ‪ 1380‬تا ‪1393‬‬ ‫مقایس ‌‬ ‫سال‬ ‫نرخ دالر بازار آزاد‬ ‫حداقل دستمزد به ریال‬ ‫حداقل دستمزد کارگران به دالر‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪567900‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪698460‬‬ ‫‪87.4‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪853380‬‬ ‫‪102.5‬‬ ‫‪1066020‬‬ ‫‪121.9‬‬ ‫‪135.6‬‬ ‫پزشک جراح‬ ‫‪233,150‬‬ ‫‪ 18‬درصد‬ ‫پزشک عمومی‬ ‫‪187,200‬‬ ‫‪ 18‬درصد‬ ‫‪1382‬‬ ‫روانپزشک‬ ‫‪178,950‬‬ ‫‪ 18‬درصد‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪874‬‬ ‫ارتودنتیست‬ ‫‪149,310‬‬ ‫‪ 16‬درصد‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪1225920‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪162.6‬‬ ‫دندانپزشک‬ ‫‪146,340‬‬ ‫‪ 16‬درصد‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪1830000‬‬ ‫‪195.7‬‬ ‫مهندسی نفت‬ ‫‪130,280‬‬ ‫‪ 26‬درصد‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪2196000‬‬ ‫‪227.3‬‬ ‫کنترل‌کننده ترافیک هوایی‬ ‫‪122,530‬‬ ‫یک درصد‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2635200‬‬ ‫‪263.5‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪3030000‬‬ ‫‪275.4‬‬ ‫پزشک داروساز‬ ‫‪116,670‬‬ ‫‪ 14‬درصد‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪3303000‬‬ ‫‪173.8‬‬ ‫متخصص بیماری‌های پا‬ ‫‪116,440‬‬ ‫‪ 23‬درصد‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3897000‬‬ ‫‪111.3‬‬ ‫وکالت‬ ‫‪113,530‬‬ ‫‪ 10‬درصد‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4871250‬‬ ‫‪162.3‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪6089000‬‬ ‫‪194.5‬‬ ‫منبع‪ :‬شفاف‬ ‫شغل‬ ‫میانگین درآمد ساالنه (دالر)‬ ‫پیش‌بینی رشد تا سال ‪2022‬م‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫‪23‬‬ ‫آینده روشن در انتظار صنعت بسته‌بندی قزوین‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬دنیای پرزرق و برق امروز س��بب‬ ‫ش��ده تا صنعت بسته‌بندی به یکی از مهم‌ترین دالیل‬ ‫بازاریابی تبدیل ش��ود‪ .‬صنعتی که در سال‌های اخیر‬ ‫مورد توجه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬واحدهای تولیدی ک��ه تا چندی پیش‬ ‫در بازاریاب��ی و عرض��ه محصول دچار مش��کل بودند‬ ‫اکنون به صنعت بس��ته‌بندی توجه نش��ان داده‌اند تا‬ ‫لنگ‌لنگان خود را به س��رمنزل مقصود برسانند‪ .‬یکی‬ ‫از این گام‌ها همان گامی اس��ت که اس��تان قزوین در‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی با ایجاد نخس��تین خوشه صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی برداش��ته اس��ت‪ .‬این موضوع گزارش��ی‬ ‫منتش��ر شد‪.‬‬ ‫اس��ت که چندی پیش از س��وی‬ ‫محصوالتی که تا چند سال گذشته به دلیل مشکالت‬ ‫بس��ته‌بندی از س��ود واقعی خود بی‌نصیب می‌ماندند‬ ‫اکنون س��عی در به دس��ت آوردن جایگاه واقعی‌شان‬ ‫در می��ان محصوالت خارجی چه در بازار داخل و چه‬ ‫خارج را دارند‪.‬‬ ‫اس��تان قزوین یکی از پیشگامانی است که قصد دارد‬ ‫با ایجاد خوش��ه صنعتی بس��ته‌بندی این معادله‌های‬ ‫نادرس��ت را برهم زند و تحولی در حوزه بس��ته‌بندی‬ ‫کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت قزوین نشان‌دار(برند) شوند‬ ‫در پ��ی این تحوالت‌‪ ،‬در جلس��ه هماهنگی همایش‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی که در استان قزوین برگزار شده‪،‬‬ ‫مس��ئوالن از اقدام��ات تولیدی و گام‌ه��ای صادراتی‬ ‫خود می‌گویند‪ .‬معاون برنامه‌ریزی استاندار قزوین در‬ ‫این جلس��ه از نقش صادرات در رش��د استان قزوین‬ ‫می‌گوی��د و می‌افزاید‪ :‬در این زمین��ه ضرورت دارد تا‬ ‫صنایع قزوین محصوالت تولیدی خود را نش��ان(برند)‬ ‫سازی کنند تا بتوانند بازارهای جهانی را کسب کنند‪.‬‬ ‫امیدعلی پارس��ا ایجاد ش��بکه‌های فعال در صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی را از مهم‌ترین اهداف صنایع بسته‌بندی‬ ‫بیان می‌کند که باید مورد توجه و تاکید ویژه مدیران‬ ‫و مس��ئوالن قرار گیرد و مس��ئوالن در تحقق اهداف‬ ‫تعیین ش��ده مش��ارکت و تعامل همه‌جانبه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی اس��تاندار قزوین تصریح می‌کند‪:‬‬ ‫رابطه می‌گوید‪ :‬صنعت بس��ته‌بندی یک صنعت میان‬ ‫رش��ته‌ای است به طوری که با تجارت‪ ،‬محیط‌زیست‪،‬‬ ‫ش��یمی‪ ،‬مکانیک و غیره در ارتباط است و برای ایجاد‬ ‫جایگاهی منسجم در جامعه‪ ،‬باید مشارکت و همکاری‬ ‫همه‌جانبه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشه‌ صنعتی بسته‌بندی‬ ‫طرح‌ه��ا و برنامه‌های اجرای��ی در صنایع مختلف باید‬ ‫گام��ی موثر در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باش��د‬ ‫و در ای��ن مس��یر از ظرفیت‌‌ه��ای موجود در اس��تان‬ ‫بیش��ترین اس��تفاده به عم��ل آید‪ .‬به عقی��ده وی در‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی باید به فرهنگ و س��لیقه مصرف‬ ‫کننده‪ ،‬ش��رایط آب و هوایی‪ ،‬نیاز مردم و غیره توجه‬ ‫شود و در تحقق این امور باید مشارکت و همکاری بر‬ ‫مبنای اقتصادی در جامعه شکل بگیرد‪.‬‬ ‫پارس��ا اظهار می‌کند‪ :‬در ح��ال حاضر بیش از ‪280‬‬ ‫خوش��ه صنعتی وجود دارد که باید ب��ه طور ویژه در‬ ‫قزوی��ن فعال و اقدام��ات الزم در جهت بهبود زندگی‬ ‫مردم‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬ارتقای امکانات انجام شود‪ .‬برای‬ ‫تحق��ق این ام��ر راهی جز حل مش��کالت پیش روی‬ ‫واحدهای صنعتی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت ‪ ۱۵‬میلیارد ریالی‬ ‫به منظور ایجاد فعالیت‌های الزم در خوشه راهبردی‬ ‫صنعت بسته‌بندی‪ ،‬این صنعت از حمایت ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫ریال��ی دول��ت بهره‌مند می‌ش��ود‪ .‬ای��ن را مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان قزوین نیز بیان‬ ‫می‌کند و می‌افزاید‪ :‬موضوعی که در توس��عه صنعتی‬ ‫در کش��ورها مطرح است‪ ،‬توس��عه نظام‌مند مبتنی بر‬ ‫سرمایه‌های اجتماعی است‪.‬‬ ‫عبدالقهار ناصحی خاطرنشان می‌کند‪ :‬حمایت‌های‬ ‫دولتی برای هر خوش��ه صنعت��ی بیش از ‪ 1‬میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده که در حال‬ ‫حاض��ر فعالیت‌های الزم در خوش��ه راهبردی صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی در دس��ت اق��دام اس��ت‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬‬ ‫ب��ا رش��د و توس��عه کارخانه‌ها و در جهت گس��ترش‬ ‫س��رمایه‌گذاری باید اقدامات الزم انجام شود و روش‌‬ ‫توس��عه‌های نظام‌مند مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی‬ ‫در قالب‌ه��ای خوش��ه‌ای‪ ،‬پیمانکار ف��ردی‪ ،‬پیمانکار‬ ‫گروهی و غیره عملیاتی شود‪.‬‬ ‫دراین زمین��ه به نظر می‌رس��د‪ ،‬واحدهای صنعتی‬ ‫بای��د افراد فع��ال در بخش‌های گوناگون پژوهش��ی‪،‬‬ ‫آموزش��ی و غیره را شناسایی و از توانایی‌های آنها در‬ ‫گرایش‌های مختلف اس��تفاده کنند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫خوش��ه‌های صنعتی از اس��تانداردهای الزم برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬درمسیر تحقق اهداف تعیین شده باید دانش‬ ‫ش��هروندی در ای��ن زمینه افزایش یاب��د و در اولویت‬ ‫کاری مدیران و مس��ئوالن قرار بگیرد‪ .‬ناصحی دراین‬ ‫پروژه توس��عه خوش��ه بس��ته‌بندی اس��تان قزوین‬ ‫درس��ال‪ 91‬کار خود را آغ��از کرد و در حال حاضر در‬ ‫سال دوم توس��عه خود قرار دارد‪ .‬خوشه‌های صنعتی‬ ‫در واق��ع به معنای کار جمعی کردن اس��ت‪ .‬به جای‬ ‫اینکه هر واحد به ش��کل انفرادی اقدام به تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬طراحی محصول و پیدا کردن بازار فروش باشد‪،‬‬ ‫گروهی از بنگاه‌های همه رش��ته صنعتی در کنار هم‬ ‫قرار می‌گیرند و اقدام به تامین این ملزومات می‌کنند‪.‬‬ ‫اجماع این واحدها مزایای بس��یاری دارد از جمله آن‬ ‫می‌ت��وان به کاهش هزینه مواد اولیه حدود ‪ 20‬تا ‪30‬‬ ‫درص��د درپی افزای��ش میزان مواد اولیه درخواس��تی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در حوزه طراحی نیز واحدها می‌توانند از‬ ‫ی��ک طراح برای تمام واحدها اس��تفاده کنند که این‬ ‫نیز باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد‪ .‬بحث دیگر بازار‬ ‫فروش محصوالت اس��ت‪ .‬مدیر ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین از جهش��ی ب��زرگ در صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی و حوزه صادرات کش��ور پی��ش ازاین به‬ ‫خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬برنامه توس��عه خوشه‬ ‫صنعتی یک برنامه ‪ 3‬ساله است که دو سال آن پشت‬ ‫س��ر گذاشته شده و در س��ال آینده باید انتظار اتفاق‬ ‫بزرگی را در حوزه بسته‌بندی کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫ناصحی در باره چرایی ایجاد خوش��ه‌ها می‌گوید‪ :‬با‬ ‫ایجاد خوش��ه‪ ،‬واحدها به جای داش��تن رقابت منفی‬ ‫ک��ه در نهایت گاهی به پایی��ن آمدن بیش از اندازه و‬ ‫غیرمنطقی محصول می‌انجامد محصوالت را به شکل‬ ‫اشتراکی با قیمت یکسان به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می‌کند‪ :‬بس��یاری از مواق��ع‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعت��ی برای اینک��ه بتوانند محص��والت خود را در‬ ‫بازاره��ای خارجی به فروش برس��انند اقدام به فروش‬ ‫محصول پایین‌تر از قیمت تمام شده می‌کنند که این‬ ‫اقدام آسیبی بزرگ بر پیکر تولید و صادرات می‌زند‪.‬‬ ‫رمقی برای تولیدکنندگان نمانده است‬ ‫ایرنا‪ :‬داشتن معادن و منابع غنی همچون‬ ‫س��نگ تزئینی تراورتن مرغوب با نش��ان‬ ‫(برن��د) جهانی‪ ،‬تولی��د گل و گیاه با تنوع‬ ‫و رنگ‌ه��ای مختلف در منطقه خاورمیانه‪،‬‬ ‫تولی��د ماهی تزئینی و ب��ا کیفیت باال تنها‬ ‫در یک شهرس��تان کوچک در مرکز کشور‬ ‫ محالت‪ -‬می‌توان��د ارزآوری باالیی برای‬‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وج��ود ‪ 20‬میلی��ون تن ذخی��ره معادن‬ ‫س��نگ س��فید و قرم��ز تزئین��ی تراورتن‬ ‫محالت ک��ه س��االنه تنه��ا ‪ 4‬میلیون تن‬ ‫س��نگ خام معادل ‪ 12‬میلی��ون مترمربع‬ ‫در ‪ 300‬واحد س��نگبری محالت از توابع‬ ‫استان مرکزی فرآوری می‌شود‪.‬‬ ‫شهرت س��نگ تراورتن ش��هر نیم‌ور به‬ ‫عن��وان بزرگ‌تری��ن منبع س��نگ تزئینی‬ ‫و صادرات��ی ایران این روزها در آن س��وی‬ ‫مرزها نیز به گوش می‌رسد که با استخراج‬ ‫تراورتن س��فید و قرم��ز‪ ،‬فلوئرین‪ ،‬باریت‪،‬‬ ‫س��رب‪ ،‬مرمر بخش قابل توجه��ی از نیاز‬ ‫کشور به مواد معدنی را تأمین می‌کند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم دلیج��ان و محالت در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫صنعتگ��ران بخ��ش خصوص��ی محالت با‬ ‫آورده س��رمایه بیش از ‪ 30‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال در گذشته‪ ،‬امروزه با مشکالتی مانند‬ ‫فرس��ودگی ماش��ین‌آالت‪ ،‬فناوری قدیمی‬ ‫و س��ختی کار روب��ه‌رو هس��تند و دیگ��ر‬ ‫رمقی برای تولیدکنندگان باقی نگذاش��ته‬ ‫ت��ا بتوانند در بازاره��ای داخلی و خارجی‬ ‫قد علم کرده و نام ایران را بر س��نگ‌های‬ ‫تجاری رده اول دنیا حکاکی کنند‪.‬‬ ‫علیرض��ا س��لیمی اف��زود‪ :‬صنعتگ��ران‬ ‫س��نگ نیم‌ور مح�لات به واس��طه قدمت‬ ‫باالی فعالیت در ای��ن حوزه این روزها در‬ ‫کش��ور صاحب نام هس��تند‪ ،‬در حالی که‬ ‫نتوانس��ته‌اند باوجود مزیت‌های بسیار زیاد‬ ‫در این حوزه جایگاه واقعی خود را در بازار‬ ‫داخلی و خارجی پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی از وج��ود بس��ترهای خ��وب‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنع��ت س��نگ نیم‌ور‬ ‫مح�لات خبر داد و افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاران‬ ‫و عالقه‌من��دان به س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫صنعت نیازمند توجه و حمایت مس��ئوالن‬ ‫هس��تند تا بتوانند این صنعت را قوی‌تر از‬ ‫قبل به دنیا معرفی کنند‪.‬‬ ‫همچنین شهرس��تان مح�لات به عنوان‬ ‫قط��ب پ��رورش گل و گیاه��ان زینتی در‬ ‫کشور مطرح اس��ت و رتبه اول را از لحاظ‬ ‫تنوع تولید گل در کشور دارد‪.‬‬ ‫این شهرس��تان با داش��تن ‪ 900‬هکتار‬ ‫اراضی زیرکشت گل و گیاه‪ ،‬به عنوان شهر‬ ‫گل ایران مطرح اس��ت که ساالنه بیش از‬ ‫‪ 22‬میلیون ش��اخه گل گلدانی و شاخه‌ای‬ ‫از گلخانه‌ها و اراضی گلخیز محالت به بازار‬ ‫داخل و خارج کشور عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫در این خط��ه ‪ 120‬نوع گل از گونه‌های‬ ‫میخ��ک‪ ،‬گالی��ل‪ ،‬مری��م‪ ،‬داوودی‪ ،‬زنبق‪،‬‬ ‫کاکتوس‪ ،‬مینا‪ ،‬رز‪ ،‬پتوس‪ ،‬محبوبه ش��ب‪،‬‬ ‫ختمی‪ ،‬ان��واع زنجیره‌مو‪ ،‬پاپیتال‪ ،‬نیکوس‪،‬‬ ‫بنجامی��ن‪ ،‬دیفن‌باخیا‪ ،‬انواع بذر بنفش��ه و‬ ‫انواع درختچه‌های گل‌آور تولید می‌شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان مح�لات با تولید س��االنه ‪8‬‬ ‫ایجاد زیرساخت برای حضور صنایع الزامی است‬ ‫‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫قم‪ ،‬حضور هرچه بیشتر و پرشورتر واحدهای مستقر‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی را برای اداره امور ش��هرک‬ ‫بس��یار ارزشمند دانست و گفت‪ :‬یکی از رسالت های‬ ‫دولت در ش��هرک‌های صنعتی ایجاد زیرس��اخت در‬ ‫سطح شهرک‌ها بوده تا واحدهای تولیدی دغدغه‌ای‬ ‫از این بابت نداشته و تمام توجه و توان خود را صرف‬ ‫تولید و ایجاد اشتغال کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی استان قم‪ ،‬امیرهوشنگ طیبی‌نژاد در جلسه‬ ‫مجم��ع عمومی ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی‬ ‫س��لفچگان قم خاطر نش��ان کرد‪ :‬مطابق با قانون با‬ ‫شکل گیری ش��هرک‌ها و استقرار واحدهای صنعتی‬ ‫می‌بایس��ت مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی‬ ‫به واحدهای تولیدی واگذار شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ضم��ن تاکی��د بر حض��ور تمامی‬ ‫واحدهای صنعتی برای عضویت در شرکت خدماتی‬ ‫شهرک صنعتی سلفچگان افزود‪ :‬باید تمامی نقایص‬ ‫موجود در ش��هرک از جانب ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی برطرف ش��ده تا فضای بهت��ری برای تولید‬ ‫مهی��ا ش��ود و این مهم ج��ز با هم��کاری واحدهای‬ ‫صنعتی میسر نیست‪.‬‬ ‫طیبی‌نژاد ش��فافیت در امور مالی را مهم خواند و‬ ‫گفت‪ :‬ش��فافیت در امور مالی بس��یار مهم و ضروری‬ ‫است و پاسخگویی به متقاضیان را موثرتر می‌کند‪.‬‬ ‫گفتنی است شهرک صنعتی سلفچگان با مساحت‬ ‫‪ 139‬هکتار در کیلومتر ‪ 45‬آزاد راه قم به سلفچگان‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫میلی��ون قطعه ماهی زینت��ی رتبه اول در‬ ‫تنوع گونه‌ه��ای ماهیان زینتی و رتبه دوم‬ ‫تولید این نوع ماهیان را در کشور دارد که‬ ‫درحال حاضر ‪90‬درص��د صادرات ماهیان‬ ‫زینتی کشور از شهرس��تان محالت انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا همت مس��ئوالن در تقویت و ترغیب‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش‌های یاد شده می‌توان سهم و جایگاه‬ ‫خوب��ی در ص��ادرات ب��ه دس��ت آورد و با‬ ‫ارزآوری به ج��ای فروش نفت خام اقتصاد‬ ‫کشور را استحکام بخشید‪.‬‬ ‫هشدار به واحدهای عرضه پوشاک در یاسوج‬ ‫فارس‪ :‬ریی��س صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د با بیان اینکه انتقادات بس��یاری بر بازار‬ ‫پوش��اک یاسوج وارد می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای عرضه‬ ‫پوشاک در یاسوج نسبت به ساماندهی وضعیت بازار‬ ‫پوشاک اقدام کنند‪.‬‬ ‫داری��وش دیودیده در نشس��ت مش��ترکی با رییس و‬ ‫اعضای هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک اتاق اصناف شهر‬ ‫یاس��وج ضرب‌االجل یک هفته‌ای برای ساماندهی به‬ ‫وضعی��ت بازار پوش��اک تعیین کرد‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه متاس��فانه انتقادات بس��یاری بر بازار‬ ‫پوش��اک شهر یاسوج وارد می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ باالی‬ ‫ف��روش و چندنرخی‌بودن معضل اساس��ی پوش��اک‬ ‫ش��هر یاسوج اس��ت‪ .‬دیودیده اظهار کرد‪ :‬در کنار این‬ ‫انتق��ادات‪ ،‬کیفیت نامطلوب و پایین پوش��اک ش��هر‬ ‫یاس��وج به‌طور کامل مش��هود اس��ت‪ .‬رییس صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت کهگیلویه و بویراحمد با اش��اره به‬ ‫اینکه متاس��فانه اغلب فعاالن در صنف پوش��اک فاقد‬ ‫آموزش‌ه��ای الزم به‌منظور کار هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ن افراد بدون هیچ آگاه��ی از فرآیندهای فروش و‬ ‫سودهای معقول وارد بازار کار شده‌اند و همین مسئله‬ ‫بر مشکالت این بخش دامن زده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طری��ق اتحادیه مربوط ت��ا آخر هفته‬ ‫اطالع‌رسانی الزم درباره رعایت قوانین صنفی به تمامی‬ ‫واحدهای عرضه پوشاک شهر یاسوج انجام شود چراکه‬ ‫از هفت��ه آینده تمامی توان حوزه بازرس��ی و اهرم‌های‬ ‫قانونی درباره سامان دادن به وضعیت نامطلوب پوشاک‬ ‫در شهر یاسوج به‌کار گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫نقش موثر قزوین‬ ‫در صنعت بسته‌بندی‬ ‫افشین فخر‬ ‫عامل توسعه خوشه صنعتی‬ ‫بسته‌بندی قزوین‬ ‫اس��تان قزوی��ن نق��ش موث��ری در صنع��ت‬ ‫بس��ته‌بندی کش��ور ایفا می‌کند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫نیاز اس��ت که بین شبکه‌های مشخص در حوزه‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی هر اس��تان در س��طح ملی‬ ‫تعامل ایجاد شود‪.‬‬ ‫ب��ه منظ��ور ایج��اد ش��بکه فراگی��ر صنع��ت‬ ‫بسته‌بندی در سطح کشور ‪ 5‬محور مختلف نیاز‬ ‫اس��ت که یکی از آنها شبکه پلیمری است‪ .‬آمار‬ ‫ملی و بین‌المللی ثابت کرده که ش��بکه پلیمری‬ ‫‪ 70‬درصد خوش��ه صنعت بسته‌بندی را تشکیل‬ ‫می‌ده��د‪ .‬پ��س از آن صنایع س��لولزی‪ ،‬صنایع‬ ‫فلزی‪ ،‬صنایع شیش��ه و تولید ماش��ین‌آالت در‬ ‫رتبه‌های بعدی ق��رار دارند‪ .‬به منظور اجماع در‬ ‫حوزه صنعت بس��ته‌بندی نیاز اس��ت که ‪ 5‬گروه‬ ‫فوق در این عرصه حضور فعال داشته باشند‪.‬‬ ‫یکی از ارگان‌های موثر در حوزه توسعه صنعت‬ ‫بسته‌بندی سازمان جهانی بسته‌بندی است‪ .‬این‬ ‫سازمان در سال ‪1968‬م تاسیس شده و در حال‬ ‫حاضر ‪ 68‬عضو دارد‪ .‬تش��ویق به توسعه فناوری‪،‬‬ ‫علم‪ ،‬مهندسی و دسترسی بسته‌بندی در سطح‬ ‫جهان‪ ،‬کمک به توس��عه تجارت بس��ته‌بندی در‬ ‫س��طح جهانی‪ ،‬ترغیب و ایجاد انگیزه به منظور‬ ‫تحقیقات بیش��تر‪ ،‬برگ��زاری همای��ش‪ ،‬ارتقای‬ ‫قوانی��ن و کیفیت‌ها از جمله اهدافی اس��ت که‬ ‫توسط سازمان جهانی بسته‌بندی دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫تأسیس این س��ازمان نشان می‌دهد که جهان‬ ‫بیش از‪ 60‬س��ال پیش به این اجماع رسیده که‬ ‫مش��کالت حوزه بس��ته‌بندی باید مرتفع ش��ود‬ ‫و تم��ام فعاالن این حوزه بای��د در کنار یکدیگر‬ ‫فعالیت کنند تا بتوانند به توس��عه دس��ت یابند‪.‬‬ ‫صنعت بسته‌بندی یک علم میان رشته‌ای است‬ ‫و با تجارت‪ ،‬محیط‌زیس��ت‪ ،‬شیمی و علوم دیگر‬ ‫ارتب��اط دارد بنابراین برای این‌ک��ه این صنعت‬ ‫جایگاه وی��ژه پیدا کند نیازمند مش��ارکت تمام‬ ‫نهادها و دس��تگاه‌هایی اس��ت که در این زمینه‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬س��ازمان جهانی بس��ته‌بندی‬ ‫می‌خواهد به صورت منس��جم موضوع توس��عه‬ ‫فن��اوری را در س��طح بین‌المللی ح��ل کرده و‬ ‫بحث‌های زیست‌محیطی که یکی از دغدغه‌های‬ ‫مهم کشورهای جهان به شمار می‌رود را مرتفع‬ ‫کند‪ .‬ایران نیز برای رس��یدن به این اهداف الزم‬ ‫اس��ت تا به این مجموعه بپوندد‪ .‬در این مس��یر‪،‬‬ ‫به منظور پیوستن به سازمان جهانی بسته‌بندی‬ ‫ترتیبی اتخاذ ش��ده تا نماینده این س��ازمان در‬ ‫جش��نواره برترین‌ه��ای صنع��ت بس��ته‌بندی با‬ ‫رویکرد ایجاد اشتغال پایدار حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫اگرچه در حال حاضر در کش��ورهای همسایه‬ ‫بازارهای خوبی داریم اما رعایت اس��تانداردهای‬ ‫خاص و مهر س��ازمان جهانی بس��ته‌بندی تأثیر‬ ‫زی��ادی بر عرض��ه محص��والت در ای��ن بازارها‬ ‫می‌گ��ذارد‪ .‬با در اختیار داش��تن مهر س��ازمان‬ ‫جهانی بسته‌بندی می‌توانیم فعالیت گسترده‌ای‬ ‫در حوزه صادرات داشته باشیم و جایگاهی ایجاد‬ ‫کنیم که مورد قبول جهانیان باش��د‪ .‬در این راه‪،‬‬ ‫استان قزوین ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد که‬ ‫با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش موثری‬ ‫در حرک��ت ملی که در س��طح کش��ور در حوزه‬ ‫بس��ته‌بندی آغاز ش��ده‪ ،‬ایفا کرده و به عضویت‬ ‫سازمان جهانی بسته‌بندی درآید‪.‬‬ ‫از نمون��ه ای��ن اقدام��ات‪ ،‬برگزاری جش��نواره‬ ‫برترین‌های صنعت بسته‌بندی با رویکرد اشتغال‬ ‫پایدار است‪.‬‬ ‫ای��ن جش��نواره در ‪ 5‬مح��ور کارآفرین��ی‪،‬‬ ‫اشتغال‌زایی‪ ،‬دانش ش��هروندی‪ ،‬فرهنگ‌سازی و‬ ‫توس��عه صنعتی برگزار می‌ش��ود‪ .‬مقاالت ارسال‬ ‫ش��ده به دبیرخان��ه این جش��نواره نیز ش��امل‬ ‫نق��ش بس��ته‌بندی در توس��عه اش��تغال پایدار‪،‬‬ ‫نق��ش موسس��ات خصوص��ی در توس��عه ب��ازار‬ ‫بس��ته‌بندی‪ ،‬نقش سازمان‌های دولتی در توسعه‬ ‫بازار بس��ته‌بندی‪ ،‬اهمی��ت کارآفرینی در صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی‪ ،‬نقش ش��هروندان در توس��عه بازار‬ ‫بسته‌بندی و نقش بسته‌بندی‌های سبز در کاهش‬ ‫زباله اس��ت‪ .‬مخاطبان این جشنواره را مدیران و‬ ‫کارشناس��ان ارشد موسس��ات بزرگ خصوصی‪،‬‬ ‫مدیران و کارشناسان ارش��د سازمان‌های بزرگ‬ ‫دولتی‪ ،‬کارفرمایان‪ ،‬بازرگانان و صاحبان کاالها و‬ ‫نام‌های تجاری‪ ،‬مدیران و فعاالن عرصه بازاریابی‬ ‫و تبلیغات عمده تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم بس��ته‌بندی نهادینه ش��ود باید‬ ‫برنامه‌های ویژه‌ای برای آینده‌سازان بسته‌بندی‬ ‫که دانش‌آموزان مدارس هستند‪ ،‬اجرا کنیم‪.‬‬
‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬مدیرکل اس��تاندارد اس��تان بوشهر از انجام‬ ‫گش��ت‌های مشترک تعزیرات و اس��تاندارد در بوشهر‬ ‫خبرداد و گفت‪ :‬انجام گشت‌های مشترک با همکاری‬ ‫این دو س��ازمان و اداره کل صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬کمک شایانی به سالم‌سازی بازار‪ ،‬سلب‬ ‫آسایش متخلفان و افزایش تمایل عرضه‌کنندگان کاال‬ ‫به عرضه محصوالت اس��تاندارد می‌کند‪ .‬محمدرحیم‬ ‫بهره‌من��د اف��زود‪ :‬ب��رای تعیی��ن دقی��ق جریمه‌های‬ ‫نقدی متخلفان‪ ،‬ارزش‌گذاری کاالهای کش��ف ش��ده‬ ‫غیراس��تاندارد توس��ط این نهاد نظارتی ب��ا همکاری‬ ‫سازمان‌های ذی‌ربط‪ ،‬در دستورکار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان با بیان اینکه ام��روز باید وحدت و همدلی‬ ‫میان مسلمانان بیش از هر زمان دیگری وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دین اس�لام‪ ،‬هرگ��ز در جهان به‬ ‫اندازه امروز مورد بی‌مهری قرار نگرفته اس��ت‪ .‬محمد‬ ‫دره‌وزمی تحقق همدلی عملی و خارج از شعار را نیاز‬ ‫ضروری جامعه عنوان کرد و افزود‪ :‬چه مدیران دولتی‬ ‫و چ��ه واحدهای صنف��ی و بخش خصوص��ی باید در‬ ‫زمینه توس��عه استان و افزایش رفاه مردم گام بردارند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردس��تان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید یاد بگیریم همدیگر را با وجود‬ ‫تمامی اختالف‌نظره��ا‪ ،‬تحمل کنیم و این تفاوت‌ها را‬ ‫به رسمیت بشناسیم‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬محمد راس��تاد‪ ،‬مدیرکل بن��ادر و دریانوردی‬ ‫استان بوش��هر‪ ،‬عمده مشکالت بنادر تجاری و ناوگان‬ ‫دریایی این اس��تان را هماهنگی نداش��تن با نیازهای‬ ‫روز دریایی عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬الیروبی بندر دیلم‬ ‫‪95‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد و برای س��اماندهی‬ ‫خ��ور و الیروبی آن ‪170‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬الیروبی نقاط تکمیل نش��ده‬ ‫هم درحال انجام اس��ت ولی تا زمان نهایی شدن آن‪،‬‬ ‫بهره‌ب��رداری از این بندر جری��ان دارد‪ .‬مدیرکل بنادر‬ ‫و دریانوردی اس��تان بوش��هر اضافه ک��رد‪ :‬خرید یک‬ ‫دس��تگاه کشتی مسافربری در دس��تورکار جدی این‬ ‫س��ازمان اس��ت و در این زمینه‪ ،‬ح��دود ‪ 70‬میلیارد‬ ‫سرمایه‌گذاری انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬مدیرعامل بانک انصار استان کرمانشاه با بیان‬ ‫اینکه این بانک با هدف خدمات‌رس��انی بیشتر شعب‬ ‫خ��ود را گس��ترش داده‪ ،‬از آمادگ��ی ای��ن بانک برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در پروژه‌های منجربه اش��تغالزایی در‬ ‫استان کرمانشاه خبرداد و گفت‪ :‬این مجموعه عالوه‌بر‬ ‫ت سهامی عام در‬ ‫مس��ئولیت اقتصادی به عنوان شرک ‌‬ ‫بخش‌های اجتماعی نیز فعالیت دارد‪ .‬نبی‌اهلل کشوری‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این بانک هم‌اکنون در بورس ‪ 100‬هزار‬ ‫نفر سهامدار داشته و س��ومین شرکت سهامداری در‬ ‫بورس اس��ت و بی��ش از ‪ 9‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار نفر‬ ‫مشتری دارد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬مدیرکل اس��تاندارد استان ایالم از ‪ ۷۲۶‬مورد‬ ‫نمونه‌ب��رداری از واحدهای تولی��دی و مراکز عرضه و‬ ‫توزی��ع کاال خبر داد و گف��ت‪ :‬در همین مدت هزار و‬ ‫‪۹۰۸‬مورد بازرس��ی از واحده��ای تولیدی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫مراکز عرضه کاال در اس��تان انجام ش��ده است‪ .‬محمد‬ ‫م��ددی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬آزم��ون بیش از ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۴۱‬وس��یله سنجش س��بک و باسکول ثابت‬ ‫همکف‪ ،‬آزمون ‪ ۴۹۵‬نمونه در آزمایشگاه‌های اداره کل‬ ‫و هم��کار‪ ،‬آموزش بیش از ‪ 4‬هزار س��اعت به مدیران‬ ‫کنت��رل کیفیت و کارکنان‪ ،‬ص��دور ‪ ۳۸‬پروانه کاربرد‬ ‫عالمت استاندارد و متوقف کردن خط تولید ‪ ۲۴‬واحد‬ ‫تولیدی متخل��ف‪ ،‬تمدید‪ ،‬تعلیق و ابط��ال ‪ ۷۱‬پروانه‬ ‫کاربرد عالمت اس��تاندارد‪ ،‬بازرسی و آزمون ‪ ۶۰۲‬نازل‬ ‫عرضه س��وخت مایع و بازرس��ی و آزمون ‪ ۷۳‬باسکول‬ ‫ثاب��ت همکف از دیگر اقدامات مه��م این اداره کل در‬ ‫‪ 10‬ماه نخست سال‪ ۹۳‬بوده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬مع��اون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان با اشاره به‬ ‫اینکه در ‪ 9‬ماه امسال ‪ 229‬هزار و ‪ 483‬مورد بازرسی‬ ‫از س��طح بازار استان انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در قالب‬ ‫این بازرس��ی‌ها ‪ 20‬هزار و ‪ 477‬پرونده برای متخلفان‬ ‫صنفی استان تشکیل شده است‪ .‬ابوالقاسم کو ‌ره‌چینی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده حدود‬ ‫‪ 11‬میلی��ارد تومان بوده اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬بیش��ترین‬ ‫تخلفات صنفی انجام ش��ده مربوط به شهرهای اهواز‪،‬‬ ‫آبادان‪ ،‬دزفول و ماهشهر و کمترین تخلفات مربوط به‬ ‫شهرهای حمیدیه‪ ،‬باوی و هفتگل است‪.‬‬ ‫کوره‌چینی تصریح‌ک��رد‪ :‬بیش��ترین تخلفات انجام‬ ‫شده به‌طور عمده به کاال و اقالمی همچون محصوالت‬ ‫لبن��ی‪ ،‬پروتئینی و میوه و کمترین تخلفات به مصالح‬ ‫ساختمانی و حمل‌ونقل درون شهری اختصاص داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی عنوان‌کرد‪ :‬درج نش��دن قیمت‪ ،‬به عنوان‬ ‫عمده‌ترین نوع تخلف در ‪ 9‬ماه امس��ال از س��طح بازار‬ ‫استان گزارش شده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫تاخیر در جابه‌جایی بار صادراتی در مرز مهران به تجار ایرانی ضرر می‌زند‬ ‫افزایش صادرات کاال معطل همکاری عراقی‌ها‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬هرچند م��رز مهران روزانه ش��اهد‬ ‫رفت‌وآم��د بی��ش از هزار کامیون اس��ت ام��ا تاخیر در‬ ‫ورود کامیون‌ه��ای ایرانی به بارانداز همچنین در خروج‬ ‫کامیون‌های عراقی از درخروجی‪ ،‬س��بب شده است تا‬ ‫نارضایتی تجار ایرانی و عراقی از ناهماهنگی سیس��تم‬ ‫حمل‌ونقل طرف عراقی به اوج برس��د‪ .‬همین است که‬ ‫رییس سازمان صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت استان ایالم در‬ ‫جم��ع تجار و بازرگانان ایران��ی و عراقی مرز بین‌المللی‬ ‫مهران از تاخیر کامیون‌ها و تریلرهای طرف عراقی‪ ،‬در‬ ‫زمان جابه‌جایی کاالهای صادراتی گله کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفت��ه یاراهلل نصیری‪ ،‬تاخیر در جابه‌جایی بار صادراتی‪،‬‬ ‫کاالهای فس��ادپذیر و محصوالت خوراکی س��بب بروز‬ ‫مش��کالتی ش��ده که با توجه به س��اختار سنتی و نوع‬ ‫معامالت انجام ش��ده در مرز مه��ران‪ ،‬تجار و بازرگانان‬ ‫ایرانی با مشکل مواجه و متحمل ضرر و زیان می‌شوند‪.‬‬ ‫پس از فروپاش��ی رژیم بعث عراق‪ ،‬مرز مهران به‌طور‬ ‫رس��می در س��ال‪ 82‬بازگشایی ش��د‪ .‬وجود زمینه‌های‬ ‫مش��ترک فرهنگی و اجتماعی میان مردم در دوس��وی‬ ‫مرزها س��بب ش��ده بود تا همواره از ای��ن مرز به‌عنوان‬ ‫یک فرصت یاد ش��ود‪ ،‬اما برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده‬ ‫تنها در مرحله مطالعه و انتشار در رسانه‌ها محدود شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 91‬بود که محمود عباس‌زاده مشکینی‪ ،‬استاندار‬ ‫وقت ایالم بار دیگر اعالم کرد که زمینه‌های مش��ترک‬ ‫مهم‌ترین عامل افزایش مراودات در بخش‌های مختلف‬ ‫ازجمله تجارت و تردد زوار در این مرز اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل موان��ع مراودات تج��اری در مرز مه��ران به‌طور‬ ‫کامل برطرف می‌شود‪ .‬براساس اعالم او قرار بود در آن‬ ‫زمان کارگروهی برای بررس��ی و حل مشکالت تشکیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬چرا که ممانع��ت از ورود کامیون‌های حامل بار‬ ‫ایران به داخل کش��ور عراق یکی از مش��کالت ریشه‌ای‬ ‫گسترش همکاری‌های مرزی میان استان واسط و ایالم‬ ‫بود‪ .‬این کارگروه تش��کیل شد یا نشد‪ ،‬فرقی در نتیجه‬ ‫ماجرا نداش��ت‪ .‬پس از گذشت دو سال هنوز مشکالت‬ ‫مرز مهران حل نش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ای��ن مرز‪ ،‬مرزی بین‌المللی اعالم ش��ده و چندی پیش‬ ‫نیز راه‌اندازی منطق��ه آزاد اقتصادی‪ ،‬تجاری و صنعتی‬ ‫مهران در دولت یازدهم به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫از آنج��ا که گالیه‌های تج��ار و بازرگانان فعال در مرز‬ ‫مه��ران افزایش یافته بود‪ ،‬مس��ئوالن مرتب��ط با تردد‬ ‫کامیون‌ها در مرز از جمله رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت اس��تان ایالم‪ ،‬مدیر کل گمرک استان‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه صادر‌کنندگان اس��تان‪ ،‬معاون امور بازرگانی و‬ ‫توس��عه تجارت س��ازمان‪ ،‬رییس اداره صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت شهرستان مهران و اعضای اتاق بازرگانی استان‪‌،‬‬ ‫ب��ا حضور در مرز بین‌المللی مهران فرآیند ورود تریلر و‬ ‫کامیون‌ها ب��ه بارانداز گمرک‪ ،‬تخلیه‪ ،‬بارگیری و خروج‬ ‫وس��ائط نقلیه باری عراق از در خروجی را مورد بررسی‬ ‫قرار داده و س��پس اقدام به تشکیل جلسه‌ای با حضور‬ ‫تج��ار و پیله‌وران ایرانی و عراق��ی و تعدادی از مدیران‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونقل کاالی عراق��ی کردند‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت مدیران ش��رکت‌های حمل‌ونقل کاالی کشور‬ ‫عراق با تایید موضوع اعالم کردند در روزهای آتی رفع‬ ‫عقب‌ماندگی‌های شهرستان سروآباد جبران شود‬ ‫مهر‪ :‬استاندار کردستان گفت‪ :‬قبول داریم که شهرستان‬ ‫سروآباد به دلیل بی‌توجهی‌ها هم‌اکنون عقب‌ماندگی‌های‬ ‫زی��ادی دارد ولی باید برای جب��ران این عقب‌ماندگی‌ها‬ ‫تالش کرد‪.‬‬ ‫عبدالمحمد زاهدی در جلس��ه مشترک شورای اداری‬ ‫و همای��ش طالیه‌داران محراب در س��روآباد اظهار کرد‪:‬‬ ‫شهرستان سروآباد دارای اس��تعدادهای خوبی است که‬ ‫متاسفانه تاکنون از این استعدادها به خوبی بهره‌برداری‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان در ادام��ه س��خنان خ��ود ب��ر‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاران‬ ‫به ایج��اد واحده��ای تولیدی و صنعتی در شهرس��تان‬ ‫س��روآباد به عنوان یک نیاز الزم و ض��روری تاکید کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬مردم منطقه باید زمینه ورود س��رمایه‌گذار به‬ ‫منطقه را نیز فراهم کنند و معیشت مردم تنها متکی به‬ ‫مرز و مصرف نباش��د بلکه تولید در مناطق مرزی جدی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برنامه‌ه��ای دولت تدبی��ر و امید در‬ ‫زمینه جبران عقب‌ماندگی‌های شهرستان سروآباد افزود‪:‬‬ ‫اگر چه ش��اید بخش��ی از عقب‌ماندگی این شهرس��تان‬ ‫به جدیدالتاس��یس بودن آن مربوط اس��ت اما این دلیل‬ ‫منطقی نیس��ت ک��ه این‬ ‫شهرس��تان ای��ن هم��ه‬ ‫مش��کالت و محرومی��ت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬زاه��دی‬ ‫در ادام��ه س��خنان خود‬ ‫ظرفیت‌ه��ای شهرس��تان‬ ‫س��روآباد را در ‪ 3‬بخ��ش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫مرز دانست و ادامه داد‪ :‬با‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق و اصولی و س��رمایه‌گذاری در این سه‬ ‫بخش می‌توان سروآباد را به توسعه رساند‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به گش��ایش مرز‬ ‫مله‌خورد شهرس��تان س��روآباد عنوان کرد‪ :‬مرزنشینان‬ ‫در کن��ار مب��ادالت مرزی نباید دس��ت از کش��اورزی و‬ ‫تولی��د بردارند چرا که ای��ن منطقه نیاز به تولید پایدار و‬ ‫سرمایه‌گذاری دارد‪ .‬وی با اشاره به افتتاح معبر کولبری‬ ‫مله‌خورد شهرس��تان س��روآباد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این افتتاح به‬ ‫معنای رسمیت بخشیدن به این مرز است و تالش برای‬ ‫از سرگیری مبادالت مرزی نیاز به یک‌سری کار مقدماتی‬ ‫از جمله فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی دارد که ظرف‬ ‫چند ماه آینده آماده خواهد شد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ‌95‬درصدی صنعت خوزستان در مصرف گاز‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت‪ 95 :‬درصد‬ ‫گاز مصرفی در استان به بخش صنعت اختصاص دارد که‬ ‫انتظار داریم صنایع بهینه‌سازی مصرف را در دستور کار‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫س��یدناصر حس��ینی‌نژاد اظهارکرد‪ :‬این صنایع شامل‬ ‫صنایع بزرگ‪ ،‬نیروگاه‌ها‪ ،‬پتروشیمی‌ها و صنایع فوالدی‬ ‫اس��تان می‌شود؛ این در حالی است که در دیگر استان‌ها‬ ‫حدود ‪ 70‬درصد گاز مصرفی به بخش خانگی اختصاص‬ ‫دارد و این میزان در اس��تان ما ‪ 5‬درصد است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به نیاز و مص��رف گاز در بخش صنعت‪ ،‬اجرای‬ ‫‪8‬طرح مهم برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده است که‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫بتوانیم از این طریق ایجاد زیرساخت‌ها‪ ،‬تامین گاز بخش‬ ‫صنایع را برای ‪ 10‬س��ال آینده فراهم کنیم‪ .‬حسینی‌نژاد‬ ‫عنوان‌کرد‪ :‬استان خوزستان دیگر یک استان صادرکننده‬ ‫گاز نیس��ت و مصرف صنایع ما به‌گونه‌ای اس��ت که باید‬ ‫گاز وارد اس��تان کنیم و درح��ال حاضر عالوه‌بر تولیدات‬ ‫اس��تانی‪ ،‬حداق��ل ‪ 20‬میلیون مترمکع��ب گاز از طریق‬ ‫خطوط انتقال وارد اس��تان می‌ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز خوزس��تان گفت‪ :‬تعداد ‪ 790‬هزار مش��ترک گاز در‬ ‫اس��تان وجود دارد که این مش��ترک‌ها شامل بخش‌های‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری و صنعتی می‌شود و تعداد ‪ 500‬مشترک‬ ‫استان به بخش صنعت اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مشکل را در دستور کار خود قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫ی��اراهلل نصی��ری درب��اره مش��کالت موج��ود در مرز‬ ‫می‌گوید‪ :‬به نظر می‌رسد مس��ئوالن عراقی همکاری و‬ ‫مساعدت الزم در زمینه روان‌سازی فرآیند صادرات کاال‬ ‫به عمل نمی‌آورند و این امر باعث بروز مشکالت و ایجاد‬ ‫جو نارضایتی برای تجار هر دو طرف ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬بررسی وضعیت موجود نشان‌دهنده یک‬ ‫نوع ناهماهنگی در خدمات‌رس��انی است که امیدواریم‬ ‫این مشکل س��اده توسط مقامات اس��تان واسط عراق‬ ‫مرتفع شود‪.‬‬ ‫نصیری با اش��اره به اهتمام جدی دولت تدبیر و امید‬ ‫برای تحقق اقتصاد مقاومتی بر محور حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی اظهار می‌کند‪ :‬روان‌سازی فرآیند صادرات کاال و‬ ‫خدمات و توجه به تجار و بازرگانان از اولویت‌های اصلی‬ ‫این دولت است‪ .‬رشد قابل توجه صادرات کاال از طریق‬ ‫مرز بین‌المللی مهران نشان‌دهنده پویایی و حاکم بودن‬ ‫فضای نشاط و امید در این نقطه تجاری کشور است‪ .‬به‬ ‫گفت��ه او ارتباط تلفنی با رایزن اقتصادی ایران در عراق‬ ‫برقرار ش��ده و در این ارتباط تلفنی‪ ،‬موضوع تش��کیل‬ ‫سلس��له نشس��ت‌های تخصص��ی با هدف روان‌س��ازی‬ ‫فعالیت‌های تجاری و رفع مش��کل تجار و بازرگانان در‬ ‫آینده نزدیک مطرح شده است‪.‬‬ ‫رض��ا محمد رحیمی‪ ،‬مع��اون امور صنای��ع و معادن‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان ایالم در‬ ‫می‌گوید‪ :‬مرز رس��می این شهرستان‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫به س��بب نزدیکی به شهرهای زیارتی و پایتخت عراق‪،‬‬ ‫حضور و س��کونت شیعیان در استان‌های آن سوی مرز‬ ‫در کن��ار پیونده��ای مذهبی‪ ،‬قوم��ی و فرهنگی مردم‬ ‫مناطق مرزی و بخش��ی از بغداد با جامعه استان ایالم‪،‬‬ ‫امن‌ترین مس��یر رفت و آمد و مرز جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در همس��ایگی عراق به ش��مارمی‌رود‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه مرز مهران مسافرتی و تجاری است‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت غذایی و س��اختمانی از اس��تان در‬ ‫واقع فرصتی برای رونق تجارت است‪ ،‬زیرا درحال‌حاضر‬ ‫از نیش��ابور و مش��هد کامیون‌ه��ای حامل س��یمان‪ ،‬از‬ ‫اصفه��ان و مالیر کامیون‌های حامل آج��ر و از اردبیل‬ ‫کامیون‌های حامل آب معدنی برای صادرات به اس��تان‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ .‬براس��اس آخرین آمارهای مس��ئوالن‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی از طریق بازارچه مرزی‬ ‫مهران به کش��ور ع��راق در مهرماه امس��ال که گواهی‬ ‫بهداش��ت آنها توسط کارشناس��ان قرنطینه صادر شده‬ ‫‪۷۹‬ه��زار و ‪ ۴۵۱‬ت��ن بوده اس��ت‪ .‬ارزش اقتصادی این‬ ‫مقدار محصول صادر شده ‪۴۰۰‬میلیارد ریال بوده است‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۶۶‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته است‪ .‬به گفته او باید به این نکته توجه کرد که‬ ‫با وجود موقعیت اس��ترات‍‍ژیک منطقه تهدیدهای قبلی‬ ‫ب��ه فرصت تجاری و گردش��گری تبدیل ش��ده‪ ،‬چراکه‬ ‫نزدیک‌تری��ن مرز کش��ور به عتبات‌عالیات اس��ت و در‬ ‫صورت خروج از بن‌بس��ت تجاری‪ ،‬باید زیرساخت‌های‬ ‫الزم با رفع مش��کالت موجود به‌ویژه در زمینه راه برای‬ ‫ورود سرمایه‌گذاران رفع شود که این امر نیازمند تامین‬ ‫سریع منابع برای نوسازی است‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهمنامه صنعتی در اقلید‬ ‫ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اقلی��د از انعقاد‬ ‫تفاهمنامه همکاری آموزش��ی و پژوهش��ی صنعتی میان‬ ‫دانشگاه پیام‌نور و اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه‬ ‫بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهی این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫علیرض��ا قادری اظه��ار کرد‪ :‬دانش��گاه‌ها و مراکز عالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬هس��ته اصلی تولید علم و دانش هس��تند که با‬ ‫تربیت نیروهای متخصص و پژوهش��گر بر روند توس��عه‪،‬‬ ‫تولید و افزایش توانمندی‌های جامعه تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫وی ارتب��اط مداوم دانش��گاه‌ها با دس��تگاه‌های دولتی‬ ‫و خصوص��ی به‌وی��ژه صنای��ع را عام��ل توس��عه پایدار و‬ ‫همه‌جانب��ه کش��ور در عرصه‌های اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اقتصادی دانست و عنوان کرد‪ :‬به‌منظور هدایت و راهبری‬ ‫ظرفیت دانش��گاهی موجود در این شهرستان و گسترش‬ ‫زمینه‌های همکاری علمی‪ ،‬آموزش��ی و پژوهش��ی برای‬ ‫رفع نیازهای صنعتی و پیشرفت آن‪ ،‬تفاهمنامه مشترک‬ ‫میان دانشگاه پیام‌نور و اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫شهرستان منعقد شد‪.‬‬ ‫ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اقلی��د با بیان‬ ‫اینکه عملیاتی کردن مس��ائل پژوهش��ی و تحقیقاتی در‬ ‫بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پیش��رفت‬ ‫اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تفاهمنامه‬ ‫مش��ترک پیام‌ن��ور و اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫شهرستان در ‪ 5‬ماده اصلی‬ ‫و ‪ 17‬بند تنظیم ش��ده که‬ ‫تش��کیل کارگروه تخصصی‬ ‫متناسب با حوزه‌های مورد‬ ‫توافق دو طرف‪ ،‬اس��اس آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ق��ادری تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫ارتب��اط موث��ر و م��داوم در قال��ب برگ��زاری دوره‌های‬ ‫کارآم��وزی‪ ،‬کارورزی‪ ،‬بازدید علمی از واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫برگ��زاری همایش‌های منطق��ه‌ای‪ ،‬بهره‌گیری از امکانات‬ ‫آموزش��ی‪ ،‬راه‌اندازی و فعالیت گروه مشترک تحقیقاتی و‬ ‫پژوهشی و هدایت دانشجویان از آموزش‌محوری به‌سوی‬ ‫پژوهش‌مح��وری در بخش صنعت و تولی��د از موارد این‬ ‫تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫ق��ادری در پایان بر اجرای صحیح تفاهمنامه دانش��گاه‬ ‫پیام‌ن��ور و اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در زمینه ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار و متناسب با ظرفیت صنعتی و تولیدی و‬ ‫معدنی و ارتقای صنایع و معادن این شهرستان و منطقه‬ ‫شمال فارس تاکید کرد‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی راکد ایالم فعال می‌شوند‬ ‫مه�ر‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ای�لام گفت‪ :‬واحده��ای صنعتی غیرفع��ال و راکد ایالم‬ ‫فعال می‌ش��وند‪ .‬ی��اراهلل نصیری اظهار ک��رد‪ :‬در تالش‬ ‫هس��تیم بخش صنعت در استان ایالم را بیش از گذشته‬ ‫فعال کنیم ک��ه برای این مهم بای��د واحدهای صنعتی‬ ‫غیرفعال و راکد اس��تان فعال و تقویت ش��وند‪ .‬وی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬به همین منظور با مس��ئوالن ارش��د کش��وری و‬ ‫اس��تانی و همچنین شهرک‌های صنعتی کشور و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رایزنی‌های بس��یار خوبی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نصیری عنوان کرد‪ :‬حمایت‌ه��ای همه‌جانبه در‬ ‫قالب بسته‌های پیش��نهادی برای فعال‌سازی واحدهای‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫راکد اس��تان انج��ام ش��ده و امیدواری��م بخش صنعت‬ ‫اس��تان بیش از گذشته فعال ش��ود‪ .‬این مسئول عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬عالوه‌ب��ر موض��وع فعال‌س��ازی واحده��ای راکد‬ ‫در اس��تان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‌ها در بخش‌ه��ای مختل��ف‬ ‫اس��تان از طریق جذب س��رمایه‌گذار و بخش خصوصی‬ ‫تقویت ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت استان در سال‌جاری‬ ‫بی��ش از ‪ 8‬درص��د نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬مدیر سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم‬ ‫بیان کرد‪ :‬تمایل س��رمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫استان از رشد و رونق برخوردار است‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫بررسی شرایط بازرگانی کویت از نگاه‬ ‫‪25‬‬ ‫«ثبات اقتصادی» چرخ‌های تجارت را می‌چرخاند‬ ‫گ�روه تجارت‪ -‬کویت را باید به کویت قبل از س�ال ‪۱۹۹۰‬م و کویت‬ ‫بعد از آن تقسیم کرد‪.‬‬ ‫در نخستین سال از دهه آخر هزاره دوم میالدی‪ ،‬عراق به این کشور‬ ‫حمله‌ور ش�د و همه‌چیز را ویران کرد‪ .‬بررس�ی‌های کار‌شناسی آن‬ ‫نف��ت و گاز را بای��د مولفه‌های اقتصاد این کش��ور‬ ‫بدانی��م‪ ،‬به طوری که این کش��ور با وجود وس��عت‬ ‫کم یک��ی از بزرگترین کش��ورهای تولیدکننده نفت‬ ‫جهان است‪ .‬همچنین عایدات نفتی مهم‌ترین مولفه‬ ‫درآمدهای دولت کویت به‌شمار می‌رود‪ .‬ذخایر نفتی‬ ‫کویت ‪ ۷۰‬میلیارد بش��که تخمین زده می‌ش��ود که‬ ‫بی��ش از ‪ 3‬برابر ذخایر نفتی ای��االت متحده امریکا‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد از کل ذخایر نفتی جهان اس��ت‪ .‬همین‬ ‫ش��رایط باعث می‌ش��ود تا آنها این فرصت را داشته‬ ‫باش��ند تا از طریق «دالرهای نفت��ی» بخش زیادی‬ ‫از بودجه‌ش��ان تامین ش��ود و بتوانن��د از طریق آن‬ ‫محدودیت‌ه��ای مال��ی را به پایین‌تری��ن حد ممکن‬ ‫خود برس��انند‪ .‬همچنین کویت اقداماتی را نیز برای‬ ‫اس��تخراج و بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی (بوتان‪،‬‬ ‫پروپان‪ ،‬نپتان) انجام می‌ده��د‪ .‬منابع گاز در اطراف‬ ‫بندر االحمدی و شعیبه ذخیره و سپس توسط سوپر‬ ‫تانکرهای ویژه حمل گاز به کشورهای مصرف‌کننده‬ ‫ازجمله ژاپن و سایر کشورهای غربی صادر می‌شود‪.‬‬ ‫تولید و اس��تخراج گاز در کویت روند رو به رشدی را‬ ‫نشان می‌دهد؛ هر چند که در آن نوساناتی نیز دیده‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما آنها می‌توانند «گاز» را به عنوان یکی از‬ ‫س��رمایه‌های خود در اقتصاد بدانند‪ .‬به عالوه کویت‬ ‫با قرارگرفتن در عرض جغرافیایی ‪ ۳۰‬درجه شمالی‬ ‫و در حاش��یه بیابان‌های خشک و سوزان شبه جزیره‬ ‫عربس��تان یک کش��ور با آب‌وهوای خشک بیابانی و‬ ‫فاقد هرگونه آب جاری اس��ت‪ .‬بنابراین نبود آب‌های‬ ‫س��طحی مناسب برای کشت‪ ،‬نامساعد بودن و هوای‬ ‫گرم و بیابانی کویت را از لحاظ کش��اورزی سرزمین‬ ‫بس��یار فقیری ساخته‌ اس��ت‪ .‬زمین‌های قابل کشت‬ ‫کویت تنها مس��احتی حدود ‪ ۱/۱‬درصد از خاک این‬ ‫کش��ور یعنی کمتر از ‪ ۲۰۰‬کیلومترمربع را تش��کیل‬ ‫می‌دهند‪ .‬به همین دلیل بخش کشاورزی و دامداری‬ ‫در کویت کم‌اهمیت و ناچیز اس��ت‪ .‬برهمین اساس‬ ‫باید گفت کش��اورزی درواقع اساس و پایه معیشتی‬ ‫مردم کویت نیست و ساختار اقتصادی این کشور به‬ ‫آن وابستگی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز مثبت در تجارت جهانی‬ ‫جمعیت ‪ 2‬میلیون نفری باعث ش��ده تا کویت که‬ ‫باالی ‪ ۹۰‬درصد منابع مورد نیاز خود را از کشورهای‬ ‫دیگر وارد می‌کند و با وجود اینکه صادرات نفتی‌اش‬ ‫هم مانند کش��ورهایی چون ایران‪ ،‬قطر و عربس��تان‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫روز نش�انگر این بود که کویت نزدیک به ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر خسارت‬ ‫دی�د‪ .‬بع�د از آن‪ ،‬کویتی‌ه�ا با تالش زی�اد توانس�تند آرامش را به‬ ‫کشورشان بازگردانند‪.‬‬ ‫آرامش�ی که براس�اس قانونی نانوشته ریش�ه در «ثبات» داشت‪،‬‬ ‫ثبات اقتصادی‪ .‬حاال کوی�ت درحالی چرخ اقتصادش را به چرخش‬ ‫در می‌آورد که یک�ی از اقتصادهای آرام منطقه پرتالطم خاورمیانه‬ ‫اس�ت و به همین دلیل در فضای تجاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در‬ ‫غرب فعالیت‌هایی چشمگیری را از خود به نمایش می‌گذارد‪.‬‬ ‫امیرنشین کویت با جمعیت حدود ‪ 2‬میلیون نفر در شمال شبه جزیره عربستان و شمال غربی خلیج‌فارس قرار‬ ‫گرفته و از شمال به عراق‪ ،‬از جنوب به عربستان سعودی و از شرق به خلیج‌فارس محدود می‌شود‪ .‬این کشور در‬ ‫کرانه‌های خلیج‌فارس دارای جزایر متعددی اس��ت که مهم‌ترین و بزرگترین آنها عبارتند از بوبیان‪ ،‬فیلکه‪ ،‬وریه‪،‬‬ ‫مس��کان‪ ،‬عوهه‪ ،‬ام‌النمل‪ ،‬قاروره‪ ،‬ام‌المرادم و کبر‪ .‬کویت به لحاظ وضعیت جغرافیایی همواره مرکز مهمی برای‬ ‫کشتیرانی و فعالیت‌های دریایی بوده‌است‪.‬‬ ‫نیست‪ ،‬بازهم به تراز مثبتی در تجارت جهانی برسد‪.‬‬ ‫به‌طوری که آخرین آمار ثبت ش��ده از سال ‪2013‬م‬ ‫نش��ان از حدود ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر ص��ادرات دارد و‬ ‫فقط نزدیک به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر از ش��رکای تجاری‬ ‫خود کاال خریده است‪ .‬کره‌جنوبی‪ ،‬هندوستان‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫چین و‌ امریکا مهم‌ترین شریک‌های صادراتی هستند‬ ‫ک��ه به‌طور عمده کاالهایی نظی��ر نفت و فرآوره‌های‬ ‫آن‪ ،‬کود ش��یمیایی‪ ،‬پالس��تیک و اقالم پالستیکی‪،‬‬ ‫محص��والت ش��یمیایی‌ آل��ی و معدن��ی‪ ،‬کوده��ای‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬مرواری��د طبیعی و س��نگ‌های قیمتی‪،‬‬ ‫فوالد و‪ ....‬را از کویت می‌خرند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مهم‌ترین کاالهای وارداتی این کش��ور‬ ‫دارو‪ ،‬گوشت‪ ،‬وس��ایل نقلیه و قطعات آن‪ ،‬پوشاک و‬ ‫پارچه‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماش��ین‌آالت صنعتی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکتریکی و الکترونیکی و محصوالتی از آهن و فوالد‬ ‫هس��تند که از ش��رکای وارداتی چون امریکا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬آلمان و امارات‬ ‫می‌خرند تا بتوان این‌طور گفت که کویت نس��بت به‬ ‫دارایی‌های��ش و همچنین با درنظ��ر گرفتن اینکه ‪۲‬‬ ‫میلیون نفر جمعیت دارد‪ ،‬حضوری به‌نسبت فعال در‬ ‫عرصه تجارت جهانی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط تجاری با ایران‬ ‫کویت در دادوستد با ایران هم رابطه نزدیکی دارد‪.‬‬ ‫البته با توجه به ظرفیت‌های دو کش��ور‪ ،‬این ذهنیت‬ ‫وج��ود دارد که این هر دو می‌توانند تعاملی جدی‌تر‬ ‫را در فضای تجاری با هم تجربه کنند‪.‬‬ ‫آمار ‪ 3‬ماهه نخس��ت س��ال ‪۲۰۱۴‬م نشان می‌دهد‬ ‫که ص��ادرات کویت به‌طور تقریب��ی‪ 3‬برابر صادرات‬ ‫ایران است‪ ،‬به‌طوری که در مدت زمان تعیین شده‪،‬‬ ‫کوی��ت به‌طور دقیق ‪ ۸۰‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار دالر به‬ ‫ایران کاال فروخته اس��ت و فقط ‪ ۲۷‬میلیون و ‪۲۸۴‬‬ ‫هزار دالر از ایران کاال خریداری کرده اس��ت تا تراز‬ ‫‪ ۵۳‬میلی��ون و ‪ ۲۶۶‬ه��زار را در هم��کاری تجاری با‬ ‫ایران به ثبت برس��اند‪ .‬کویت هم ازجمله کشورهای‬ ‫خلیج‌فارس اس��ت که تاجران و بازرگانان در ماه‌های‬ ‫اخی��ر برای گس��ترش رواب��ط راهی ایران ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی‪ ،‬رییس پارلمان بخش خصوصی‬ ‫ب��ا تاکید بر ل��زوم متفاوت بودن ن��وع روابط ایران و‬ ‫کویت نس��بت به سایر کش��ورها به دلیل همسایگی‬ ‫و مس��لمان بودن هر دو‪ ،‬درخواست تاسیس شورای‬ ‫مش��ترک کویت و ایران در اتاق بازرگانی این کشور‬ ‫را داده اس��ت‪ .‬به گفته شافعی‪ ،‬در گذشته بین ایران‬ ‫و کویت‪ ،‬دو تفاهمنامه همکاری به امضا رس��یده بود‬ ‫که با اجرایی ش��دن مفاد آنها‪ ،‬حجم و نوع مناسبات‬ ‫تقویت خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به لزوم ایجاد شورای‬ ‫مش��ترک کویت و ایران در اتاق این کشور‪ ،‬این نهاد‬ ‫را در احیای مراودات تجاری موثر ارزیابی کرد‪ .‬البته‬ ‫ش��افعی یادآور ش��د که با توجه به تغییر و تحوالت‬ ‫اخی��ر در دیپلماس��ی بین‌المللی ای��ران به‌طور حتم‬ ‫موانع موجود بر سر راه تجارت بین دو کشور برطرف‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رییس پارلمان بخش خصوصی با نگاهی به گذشته‬ ‫ای��ران و کویت‪ ،‬نقش بنادر آبادان و خرمش��هر را در‬ ‫ارتباط با کویت بس��یار پررنگ ب��رآورد کرد و گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته این بن��ادر در ترانزی��ت و انتقال کاال به‬ ‫سایر کش��ورها از طریق کویت نقش مهمی داشتند‪.‬‬ ‫متاس��فانه از زم��ان جن��گ تحمیل��ی علی��ه ایران‪،‬‬ ‫فعالیت‌های دو بندر کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت نفت و کویت‬ ‫هرچند که به گفته شیخ صباح االحمد‪ ،‬امیر کویت‪،‬‬ ‫کاهش قیمت نفت بر درآمدها و برنامه‌های توسعه‌ای‬ ‫کشورهای تولیدکننده نفت حاشیه خلیج‌فارس تاثیر‬ ‫خواه��د گذاش��ت و کویت ه��م از این امر مس��تثنا‬ ‫نیست؛‌اما به گفته کارشناسان‪ ،‬کویت با وجود اینکه‬ ‫بخشی از بازار جهانی نفت را در اختیار دارد به دلیل‬ ‫بازار محدود مصرفی داخل‪ ،‬نگرانی چندانی از کاهش‬ ‫شدید قیمت نفت ندارد‪.‬‬ ‫آنها در ش��رایطی اقتصاد و فض��ای تجاری خود را‬ ‫مدیری��ت می‌کنند که چش��م‌انداز روش��نی از آینده‬ ‫دارن��د و حتی از این موقعیت هم بهره‌مند هس��تند‬ ‫که به حضوری جدی‌تر در تجارت جهانی فکر کنند‪.‬‬ ‫کویت فرصتی ایده‌آل برای تجارت ایران است‬ ‫کوی��ت با ‪ ۲‬میلی��ون نفر جمعی��ت و آن هم در‬ ‫ش��رایطی که حضوری کمرنگ در بازار نفت جهان‬ ‫دارد‪ ،‬وضعیت��ی مطلوب را در اقتص��اد و همچنین‬ ‫حض��ور در تجارت جهانی تجربه می‌کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل چشم‌انداز روشنی برای آنها در نظام اقتصادی‬ ‫و فضای تجاری جهان ترسیم می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ین رویوران‪ ،‬کارشناس و‬ ‫پژوهش��گر خاورمیان��ه با ذکر‬ ‫این نکت��ه که کویت اش��غال‬ ‫توسط عراق را به کل فراموش‬ ‫کرده است‪ ،‬می‌گوید‪« :‬کویت‬ ‫کش��وری وارد‌کننده است که کش��اورزی و صنعت‬ ‫ندارد‪ .‬برای چنین کشوری‪ ،‬وضعیت فعلی می‌تواند‬ ‫ای��ده‌آل تلقی ش��ود‪ .‬آنها دخل و خرج‌ش��ان را به‬ ‫خوبی مدیریت می‌کنن��د و به همین دلیل نه تنها‬ ‫روزهای دش��وار را پش��ت س��ر گذاش��ته‌اند‪ ،‬بلکه‬ ‫توانمندی‌ه��ای خ��ود را هم به خوبی ب��ه نمایش‬ ‫گذاشته‌اند‪ ».‬این کار‌شناس بین‌الملل در گفت‌و‌گو‬ ‫به پرسش‌های طرح شده‪ ،‬پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫با‬ ‫€ €در ماه‌ه�ای اخیر رف�ت و آمدهای تجاری‬ ‫بین ایران و کویت مانند بسیاری از کشورهای‬ ‫دیگر رونق گرفته‪ ،‬این ش�رایط را برای هر دو‬ ‫کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫این ن��وع س��فر‌ها بع��د از اینکه امی��ر کویت به‬ ‫ایران آمد‪ ،‬نس��بت به گذشته بیشتر شد و می‌توان‬ ‫گفت نش��ان دهن��ده اراده ق��وی در دو طرف برای‬ ‫گس��ترش رابطه و تعامل اس��ت که به طور طبیعی‬ ‫«قراردادهای اقتصادی» از جمله مهم‌ترین اتفاق‌ها‬ ‫در ای��ن رابطه به ش��مار می‌روند‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫می‌توان این‌طور گفت که تعامل‪ ،‬هم می‌تواند برای‬ ‫ایران منفعت داش��ته باش��د و هم کویت را به سود‬ ‫سرشاری برساند‪.‬‬ ‫البت��ه پیش از این ه��م ارتباطات نس��بتا خوبی‬ ‫وج��ود داش��ت و ایران از طریق منطق��ه آزاد اروند‬ ‫محصوالت کشاورزی را به کویت صادر می‌کرد‪ .‬اما‬ ‫باید به این نکته اشاره کرد که تعامل فعلی آن‌طور‬ ‫که باید مطلوب نیس��ت و ما می‌توانیم از کویت به‬ ‫عنوان یک فرصت برای رسیدن به اهداف اقتصادی‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ €حض�ور کوی�ت در تجارت جهان�ی چگونه‬ ‫است؟‬ ‫در تحلی��ل فضای تجاری این کش��ور در تجارت‬ ‫جهانی به نکته جالبی می‌رس��یم‪ .‬کویت با وجودی‬ ‫ک��ه تقریبا همه کااله��ای مورد نیاز خ��ود را وارد‬ ‫می‌کند‪ ،‬دارای تراز مثبت تجاری است‪.‬‬ ‫دلیل این امر این اس��ت که با وجود محدود بودن‬ ‫درآمدهای نفت��ی‪ ،‬به دلیل جمعیت بس��یار اندک‬ ‫دومیلیون��ی نیاز ناچیزی به بازارهای خارجی دارند‬ ‫و به همی��ن خاطر کل کاالهای��ی را که می‌خرند‪،‬‬ ‫نزدیک به یک س��وم محصوالتی است که به دیگر‬ ‫کش��ور‌ها می‌فروش��ند‪ .‬البته آنها مانند عربس��تان‬ ‫و قطر نیس��تند و حضوری کمرن��گ در بازار نفتی‬ ‫جهان دارند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا این حس�اب می‌توان اینط�ور گفت که‬ ‫کویت «برزخ» ناشی از «اشغال توسط عراق»‬ ‫را پشت‌سر گذاشته است؟‬ ‫آنها در سال ‪ 1990‬دشواری‌های زیادی را متوجه‬ ‫خود دیدند‪ .‬به طوری که شوک سیاسی و اقتصادی‬ ‫به کویت وارد شد و این کشور در خیلی از حوزه‌ها‬ ‫تحت تاثیر مطالبات غرب تصمیم‌گیری می‌کرد‪ .‬اما‬ ‫امروز ش��رایط تغییر کرده و کویتی‌ها استقالل‌شان‬ ‫را به دس��ت‌ آورده‌اند و به همین دلیل شاهدیم که‬ ‫در مباحث اقتصادی و به‌طور مش��خص در تجارت‬ ‫جهانی حضوری توام با سود دارند‪.‬‬ ‫پس باید گفت که کویت تبعات اش��غال توس��ط‬ ‫ع��راق را ب��ه کل فراموش ک��رده و در حال حرکت‬ ‫در مس��یر توسعه و ش��کوفایی اقتصادی است‪ .‬این‬ ‫وضعیت مطلوب در ش��رایطی اس��ت که کویت ‪۲۵‬‬ ‫سال پیش توسط عراق تا مرز نابودی کامل رفت و‬ ‫دارایی و ثروت ملی خود را حراج شده دید‪.‬‬ ‫€ €رش�د تجاری و در نتیجه توسعه اقتصادی‬ ‫مهم‌تری�ن هدف کش�ور‌ها به ش�مار می‌رود‪.‬‬ ‫کویت چقدر در این مهم موفق بوده است؟‬ ‫کویت کش��وری وارد‌کننده است که کشاورزی و‬ ‫صنعت ندارد‪ .‬برای چنین کش��وری‪ ،‬وضعیت فعلی‬ ‫می‌تواند ایده‌آل تلقی شود‪.‬‬ ‫آنها دخل و خرج‌شان را به خوبی مدیریت می‌کنند‬ ‫و به همین دلیل نه تنها روزهای دشوار را پشت سر‬ ‫گذاشته‌اند‪ ،‬بلکه توانمندی‌های خود را هم به خوبی‬ ‫به نمایش گذاش��ته‌اند‪ .‬در حال حاضر ش��اهد این‬ ‫هستیم که کویت با صندوق سرمایه‌گذاری خود در‬ ‫کشورهای اروپایی کارخانه‌های زیادی را راه‌اندازی‬ ‫کرده و به همین دلیل فرصت خوبی را برای رش��د‬ ‫اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫بنابراین می‌توان گفت که ایران می‌تواند با توسعه‬ ‫ی با تج��ار و بازرگانان کویت زمینه توس��عه‬ ‫رایزن�� ‌‬ ‫اقتصادی با این کشور را ایجاد کند‪.‬‬ ‫در این باره می‌توان گفت‌س��رمایه‌گذاری کویت‬ ‫در ایران منجر به این می‌شود که هم آنها به منافع‬ ‫خود برس��ند و هم ما بتوانیم با جذب سرمایه‌های‬ ‫خارجی در رونق تولید گام مثبتی برداریم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به ش�رایط‪ ،‬چش�م‌انداز اقتصادی‬ ‫و تج�اری کویت و همچنین ب�اال پایین رفتن‬ ‫قیمت نفت را چطور می‌بینید؟‬ ‫کویت هم مثل همه کش��ورهای دیگری که نفت‬ ‫ص��ادر می‌کنند‪ ،‬با حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر کس��ری‬ ‫بودجه مواجه شده است‪ .‬اما چون ذخایر این کشور‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬می‌توانند به راحتی شرایط را مدیریت‬ ‫کنن��د تا هزینه کمتری را در قبال نفت ‪ ۵۰‬دالری‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫صادرات آلمان کاهش یافت‬ ‫دفتر آمار فدرال آلمان اعالم کرد صادرات و تولید در‬ ‫ماه نوامبر ‪2014‬م در این کشور کاهش یافته است‪ .‬در‬ ‫مقایس��ه با ماه اکتبر سال ‪ ،2014‬صادرات آلمان ‪2/1‬‬ ‫درصد در ماه نوامبر کاهش داش��ته است‪ .‬بنا به اعالم‬ ‫دفت��ر آمار فدرال آلمان‪ ،‬به هم��راه صادرات‪ ،‬تولیدات‬ ‫صنعتی این کش��ور نی��ز در این ماه روند کاهش��ی را‬ ‫تجربه کرده‌ان��د‪ .‬با وجود کاهش صادرات‪ ،‬واردات این‬ ‫کش��ور در این مدت ‪ 1/5‬درصد رشد داشته است‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس و به دلیل کاهش صادرات آلمان مازاد‬ ‫تراز تجاری این کشور در این ماه از حدود ‪ 22‬میلیارد‬ ‫یورو به ‪17‬میلیارد ی��ورو کاهش یافت‪ .‬وزارت اقتصاد‬ ‫آلمان ماه گذشته اعالم کرد روند بهبود اقتصادی این‬ ‫کشور به کندی پیش می‌رود‪.‬‬ ‫نفوذ چین به حیاط خلوت امریکا‬ ‫چین با هدف افزایش نفوذ خود در امریکای جنوبی‬ ‫طی ‪10‬سال آینده ‪ 250‬میلیارد دالر در کشورهای این‬ ‫حوزه سرمایه‌گذاری خواهد کرد‪ .‬رییس‌جمهوری چین‬ ‫در نشس��ت این کش��ور با اتحادیه کشورهای امریکای‬ ‫التین و دریای کارائیب که در چین و با حضور سران و‬ ‫وزرای این کشور‌ها برگزار می‌شود‪ ،‬اعالم کرد مبادالت‬ ‫چین با این کش��ورها می‌تواند به ‪ 500‬میلیارد دالر در‬ ‫سال افزایش یابد‪ .‬بر همین اساس اقدام چین با هدف‬ ‫افزای��ش نفوذ خود در حوزه‌ای ک��ه در حال حاضر در‬ ‫اختیار امریکاست انجام می‌شود‪ .‬در طول این نشست‪،‬‬ ‫ونزوئال با مقامات چینی بر س��ر همکاری مشترک ‪20‬‬ ‫میلیارد دالری در ونزوئال به توافق رسید و اکوادور نیز‬ ‫وامی ‪ 7/53‬میلیارد دالری را از این کشور دریافت کرد‪.‬‬ ‫بحران در حوزه پولی یورو‬ ‫یورو نی��وز اعالم کرد با تورم منفی و کاهش رش��د‬ ‫اقتص��ادی بحرانی دیگر ح��وزه پولی ی��ورو را تهدید‬ ‫می‌کن��د که نگرانی بازارهای مال��ی را دوچندان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش یورونی��وز‪ ،‬قوت گرفت��ن احتمال‬ ‫پی��روزی حزب س��یریزا در انتخابات پی��ش از موعد‬ ‫پارلمان��ی یونان و نبود ثبات اقتصادی و سیاس��ی در‬ ‫این کش��ور به کندی روند رش��د اقتص��ادی در حوزه‬ ‫پول��ی یورو و خطر تورم منف��ی در این منطقه افزوده‬ ‫شده تا نگرانی بازارهای مالی را دو چندان کند‪ .‬کندی‬ ‫آهنگ رش��د اقتصادی قدرت‌های این منطقه از جمله‬ ‫فرانس��ه نیز می‌تواند به بحرانی بی‌سابقه دامن زند‪ .‬در‬ ‫این بین همه چشم‌ها به تصمیمات بانک مرکزی اروپا‬ ‫به ریاس��ت ماریو دراگی دوخته ش��ده است‪ .‬این نهاد‬ ‫که پی��ش از این اعطای وام‌ه��ای بلندمدت و کاهش‬ ‫نرخ بهره خود را در دس��تور کار قرار داده ممکن است‬ ‫در نشست ‪ ۲۲‬ژانویه خود درباره بازخرید اوراق قرضه‬ ‫دولتی نیز اتخاذ تصمیم کند‪.‬‬ ‫‌افزایش امنیت انتقال‬ ‫گاز روسیه به ترکیه‬ ‫ش��رکت گازپروم روس��یه اعالم کرد با احداث خط‬ ‫لول��ه جدید انتقال گاز روس��یه به ترکیه‪ ،‬صادرات گاز‬ ‫به این کش��ور از امنیت باالتری برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش حریت‪ ،‬ش��رکت گازپروم روسیه اعالم کرد‬ ‫با احداث خط لوله جدید انتقال گاز روس��یه به ترکیه‬ ‫از طریق دریای س��یاه‪ ،‬انتقال گاز روسیه به این کشور‬ ‫از امینت باالتری برخوردار خواهد ش��د‪ .‬در هفته‌های‬ ‫گذش��ته و با توقف ادامه اجرای خ��ط لوله انتقال گاز‬ ‫روس��یه به اروپا موس��وم به «جریان جنوبی» از سوی‬ ‫روس��یه که قرار بود گاز این کشور را با عبور از دریای‬ ‫س��یاه و برخی کش��ورهای اروپایی به قل��ب این قاره‬ ‫برس��اند‪ ،‬این کش��ور از تصمیم و توافق خود با ترکیه‬ ‫برای احداث خط لوله جدید انتقال گاز به این کش��ور‬ ‫خب��ر داد‪ .‬این خط لوله از طریق دریای س��یاه گاز را‬ ‫ب��ه ترکی��ه منتق��ل و در ترکیه نیز ی��ک مرکز هاب‌‪،‬‬ ‫گاز را به دیگر کش��ورهای اروپایی صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫حجم س��االنه گاز مصرفی ترکیه مع��ادل ‪ 45‬میلیارد‬ ‫مترمکعب ارزیابی شده است که این کشور ‪ 60‬درصد‬ ‫از این حجم را از روسیه تامین می‌کند‪.‬‬ ‫کاهش رشد اقتصادی چین‬ ‫رش��د اقتصادی س��ه ماه��ه پایانی س��ال ‪2014‬م‬ ‫چین معادل ‪ 7/2‬درصد ارزیابی ش��ده اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫چی��ن برای س��ال ‪2014‬م رش��د اقتص��ادی معادل‬ ‫‪ 7/5‬درص��دی را پیش‌بینی و هدفگ��ذاری کرده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رویترز‪ ،‬با در نظر گرفتن رش��د اقتصادی‬ ‫پایان س��ال در این کشور و رش��د ‪7/3‬درصدی چین‬ ‫بین ماه‌های ژوئن تا س��پتامبر می‌توان به این نتیجه‬ ‫رس��ید که دولت چین به رش��د اقتصادی مورد نظر‬ ‫خود دست نیافته اس��ت‪ .‬در سال ‪2009‬م این کشور‬ ‫رشد اقتصادی ‪ 6/6‬درصدی را در اوج بحران‌های مالی‬ ‫اقتصادی در جهان تجربه کرد و پس از آن س��ه ماهه‬ ‫پایانی سال گذشته کمترین رشد اقتصادی این کشور‬ ‫در سال‌های گذشته را داشته است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫زمانی برای تقلب‬ ‫از روی دست‬ ‫توسعه یافته‌ها‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫با مطالع��ه چارچوب‌ه��ای مختلف تج��ارت در هر‬ ‫کش��وری می‌ت��وان یک نقش��ه راه اساس��ی و اثرگذار‬ ‫ترس��یم کرد‪ .‬ب��ه تعبیر دیگ��ر‪ ،‬اس��تفاده از تجربیات‬ ‫دیگ��ران در زمینه‌ه��ای مختلف تج��اری و بازرگانی‬ ‫که قبال دوره آزمون و خطا را پش��ت س��ر گذاشته‌اند‪،‬‬ ‫ش��رایطی را برای ما فراهم می‌کند‪ ،‬ک��ه می‌توانیم به‬ ‫جای قرار گرفتن در نقطه ش��روع خود را در نیمه‌های‬ ‫راه بیابیم‪ .‬صنعت نمایش��گاهی یکی از شاخه‌های مهم‬ ‫تجاری اس��ت که تمام کشورهای جهان از سال‌ها قبل‬ ‫تمرک��ز روی حوزه‌های مختل��ف آن را آغاز کرده‌اند و‬ ‫برخ��ی از آنها نظی��ر آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئیس و‬ ‫انگلیس به تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه رسیده‌اند‪.‬‬ ‫اصل اساس��ی در موفقیت نمایش��گاهی به سایت‌های‬ ‫نمایش��گاهی و موقعیت قرارگیری آنها روی نقشه یک‬ ‫کش��ور بازمی‌گردد‪ .‬با توج��ه و تمرکز بر روی فعالیت‬ ‫نمایشگاهی در کشورهای توسعه یافته‪ ،‬می‌توان دریافت‬ ‫که همگی آنها برای ساخت یک سایت نمایشگاهی به‬ ‫موقعیت جغرافیایی ش��هر یا شهرستان مورد نظرشان‬ ‫دق��ت می‌کنند‪ .‬در واق��ع متولیان نمایش��گاهی برای‬ ‫اح��داث هر س��ایت‪ ،‬ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط آب و‬ ‫هوایی‌‪ ،‬ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی و از همه مهم‌تر‬ ‫ش��اهراه‌های ارتباطی با دیگر شهرها و کشورها‪ ،‬دست‬ ‫به ساخت و ساز می‌زنند که این امر می‌تواند نخستین‬ ‫قدم ب��رای دارا بودن یک صنعت نمایش��گاهی موفق‬ ‫باش��د‪ .‬شهر منچس��تر انگلیس یک ش��هر بندرگاهی‬ ‫است‪ .‬از طرفی یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های انگلیس‬ ‫نیز در همین ش��هر واقع شده است‪ .‬حال اگر به دنبال‬ ‫س��ایت نمایش��گاهی در منچس��تر باش��ید‌‪ ،‬آن را در‬ ‫مس��یری بین بندرگاه و فرودگاه اصلی ش��هر خواهید‬ ‫یافت‪ .‬این یعن��ی توجه به موقعیت صحیح جغرافیایی‬ ‫و شناس��ایی ش��اهراه‌های ارتباطی برای س��اخت یک‬ ‫سایت نمایشگاهی کارآمد‪ .‬اگر به دنبال مثال دیگری‬ ‫در این زمینه باش��یم‪ ،‬به ژاپن می‌رس��یم‪ .‬کشوری که‬ ‫اکثر ش��هرهای آن موقعیت بندرگاهی دارند‪ .‬ژاپنی‌ها‬ ‫با در نظر گرفتن تمام مس��یرهای تج��اری و بازرگانی‬ ‫در شهرهای مختلف خود‪ ،‬دست به ساخت سایت‌های‬ ‫نمایش��گاهی زده‌اند‪ .‬یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در این‬ ‫زمینه نمایشگاه بین‌المللی اوزاکاست‪ .‬در مسیر اصلی‬ ‫نمایش��گاه اوزاکا‪ ،‬هم امکان استفاده از هواپیما و قطار‬ ‫وجود دارد‌‪ ،‬هم اتوبوس و تاکسی‪ .‬ضمن اینکه با توجه‬ ‫به نزدیکی این نمایش��گاه به بندر اصلی شهر‪ ،‬شرایط‬ ‫برای برگزاری نمایش��گاه‌های مرتبط با کشتی‌س��ازی‬ ‫یا مانند آن نیز فراهم اس��ت‪ .‬مرکزیت این نمایش��گاه‬ ‫همچنین باعث ش��ده که گردش��گران در هر کدام از‬ ‫‪ 13‬هتل ش��هر که باش��ند به‌طور میانگین با صرف ‪5‬‬ ‫دقیقه وقت قادر خواهند بود خود را به این نمایش��گاه‬ ‫برس��انند‪ .‬و اما با گریزی کوتاه به ش��رایط سایت‌های‬ ‫نمایشگاهی در کش��وری مثل چین می‌توان تاثیر این‬ ‫صنعت بر رشد شهرها را به خوبی مشاهده کرد‪ .‬چین‬ ‫ط��ی برنامه‌ای هدفمند در تالش اس��ت ت��ا با احداث‬ ‫س��ایت‌های نمایش��گاهی مجلل و پیشرفته در مناطق‬ ‫کمتر توس��عه‌یافته کشورش‪ ،‬شرایطی را فراهم کند تا‬ ‫شهرها و شهرس��تان‌های مغفول مانده از پیشرفت نیز‬ ‫همپای دیگر شهرها رش��د کرده و بازدهی پیدا کنند‪.‬‬ ‫این طرح به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های طرح بزرگ‬ ‫توس��عه‌یافتگی یکپارچه از چند سال قبل آغاز شده و‬ ‫می‌توان از آن به عن��وان یکی از طرح‌های کوچک اما‬ ‫مهم و موفق دولت چین در سال‌های اخیر یاد کرد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس شرایطی فراهم شده که به واسطه برپایی‬ ‫نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی در شهرهای فقیرنشین‬ ‫چینی‪ ،‬ش��اهد اشتغالزایی و تقسیم توزیع سرمایه‌های‬ ‫حاصل از صنعت نمایش��گاهی ب��رای مردم آن منطقه‬ ‫باش��یم‪ .‬بدین ترتیب می‌توان متوجه ش��د که احداث‬ ‫یک س��ایت نمایش��گاهی در منطقه‌ای ک��ه بهترین و‬ ‫راحت‌ترین دسترسی را به مناطق بندرگاهی (درصورت‬ ‫دارا ب��ودن بنادر در یک ش��هر) فرودگاه‌ه��ای اصلی‪،‬‬ ‫پایانه‌های مترو و تاکسی و هتل‌های مهم داشته باشد‪‌،‬‬ ‫در واقع برداشتن نخستین گام برای حضور بین‌المللی‬ ‫در صنعت نمایش��گاهی و کس��ب س��ودی بی‌دردسر‬ ‫برای یک ش��هر خواهد بود‪ .‬در این شرایط هیچ فرقی‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬که یک سایت نمایشگاهی در شهری پر رونق‬ ‫و با اهمیت مثل فرانکفورت بنا ش��ده باشد یا در یکی‬ ‫از شهرستان‌های فقیرنش��ین چین! توجه به موقعیت‬ ‫قرارگیری س��ایت‌های نمایش��گاهی و تمرک��ز بر ارائه‬ ‫خدمات مطلوب در آنها اصل اساسی رسیدن به توسعه‬ ‫بی‌دردسر خواهد بود‪ .‬کشور ایران با توجه به وسعت و‬ ‫ظرفیت‌های خوب تجاری شرایط ساخت‌وساز چندین‬ ‫سایت نمایشگاهی جدید را داراست‪ .‬در این شرایط به‬ ‫نظر می‌رسد زمان مناسب برای یک تقلب نمایشگاهی‬ ‫و کپی‌برداری از ایده ساخت سایت‌های نمایشگاهی در‬ ‫مناطق استراتژیک رسیده باشد‪.‬‬ ‫اکسپوتوگرافی؛ سوئیس‬ ‫کشوری که نگران آب و نان است‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬تنها ‪ 110‬س��وئیس در نمایش��گاه بین‌الملل��ی میالن‬ ‫روز تا آغ��از بزرگترین نمایش��گاه دنیا یعنی وزارت امور خارجه این کشور است‪ .‬یک‌سال‬ ‫اکس��پو ‪ 2015‬میالن‪ ،‬باقی‌مانده اس��ت‪ .‬در بعد صحبت‌های مختل��ف و انتخاب متولیان‬ ‫این شرایط تمام کش��ورها در تالش هستند برگ��زاری‪ ،‬در س��ال ‪2012‬م مقدمات حضور‬ ‫تا هرچه س��ریع‌تر کار ساخت‌وس��از طراحی سوئیس فراهم شد و مسئوالن این وزارتخانه‬ ‫پاویون خود را به س��رانجام برسانند‪ .‬روزنامه در گام نخس��ت اعتباری ‪8‬میلی��ون یورویی‬ ‫از م��رداد ماه س��ال‌جاری ه��ر هفته برای آن در نظر گرفتن��د‪ .‬بعد از رایزنی‌های‬ ‫در روزه��ای یکش��نبه به بررس��ی و کنکاش بسیار و جلسات مختلف کار حضور در اکسپو‬ ‫اتفاقات مختلف اکسپو میالن در سطح ایران کلی��د خورد‪ .‬در گام نخس��ت و ب��رای انجام‬ ‫و جهان می‌پردازد‪ .‬هفته گذش��ته در سلسله طرح‌ه��ای مربوط ب��ه پاویون یک مس��ابقه‬ ‫گزارش‌ه��ای اکس��پوتوگرافی وضعیت کلی بزرگ طراحی ترتیب داده ش��د و درنهایت از‬ ‫کش��ور ژاپ��ن را در این زمینه مورد بررس��ی میان ‪ 103‬طرح بزرگ برای پاویون سوئیس‪،‬‬ ‫قرار دادیم‪ .‬این‌بار نوبت کشور سوئیس است ش��رکت ‪ Netwerch‬کار ساخت‌وس��از را‬ ‫تا به عنوان یکی از ‪ 50‬کشور اصلی حاضر در برعهده گرفت‪ .‬نام سازه بزرگ و پرهزینه این‬ ‫کشور را (‪)Confoederatio Helvetica‬‬ ‫اکسپو میالن مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫س��وئیس همسایه ایتالیاس��ت‪ .‬از این رو از گذاشته‌اند که در لغت به معنی مرد سوئیسی‬ ‫نظ��ر ش��رایط جغرافیایی‌‪ ،‬فرهنگ��ی و البته اس��ت و اشاره به قهرمانان گذشته این کشور‬ ‫اقتصادی با کشور میزبان دارای مشابهت‌های دارد‪ .‬البته در مورد مفهوم دقیق آن اطالعاتی‬ ‫زیادی اس��ت‪ .‬چگونگی حضور س��وئیس در در دس��ت نیس��ت ولی ش��اید یک اصطالح‬ ‫اکس��پو می�لان بر دو اص��ل اساس��ی پایدار مشهور و رایج در میان مردم این کشور است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬اول در قالب یک پاویون مس��تقل که از طرفی ش��عار زیبایی که سوئیسی‌ها برای‬ ‫کار س��اخت و ساز آن از ماه‌ها قبل آغاز شده خودشان انتخاب کرده‌اند‪ ،‬خبر از یک حضور‬ ‫و همچنان در دس��ت اقدام اس��ت و دوم یک س��بز و خیرخواهانه می‌دهد‪« :‬اگر انبوهی از‬ ‫مردم زیاده‌خواهی کنند‪،‬‬ ‫ویژه برنام��ه خاص به نام‬ ‫چی��ز ب ‌ه در ‌د بخ��وری‬ ‫«ورس��و» که در آن قرار‬ ‫طبق اطالعاتی که در‬ ‫ب��رای آین��دگان باق��ی‬ ‫است نمایشگاهی در قلب‬ ‫سایت رسمی مربوط‬ ‫نخواهد ماند‪ ».‬سوئیس‬ ‫نمایشگاه بزرگتر برپا شود‬ ‫به پاویون‌های اکسپو‬ ‫خ��ودش را ب��رای یک‬ ‫و جذابیت‌های فرهنگی و‬ ‫وجود دارد‪ ،‬سازه‌های‬ ‫نمای��ش وی��ژه ب��ا مواد‬ ‫هنری و تاریخی میالن به‬ ‫بزرگ سوئیس قرار‬ ‫غذای��ی آم��اده می‌کند‪.‬‬ ‫گردشگران معرفی شود‪.‬‬ ‫است بعد از پایان‬ ‫نمایش��ی که قرار است‬ ‫س��وئیس نخس��تین‬ ‫نمایشگاه به‌طور کامل ب��ه مردم دنی��ا بفهماند‬ ‫کش��وری ب��ود ک��ه برای‬ ‫نعمات‌الهی بای��د برای‬ ‫حض��ور در اکس��پو اعالم به یکی از شهرهای این‬ ‫آیندگان هم باقی‌بماند‪.‬‬ ‫آمادگ��ی ک��رد و خیل��ی‬ ‫کشور منتقل شده و‬ ‫این حق نسل‌های بعد از‬ ‫س��ریع نیز ساخت‌وس��از‬ ‫نگهداری شود‬ ‫ما نیست که آینده‌ای پر‬ ‫پاویون��ش را آغ��از ک��رد‪.‬‬ ‫از سیاهی و تباهی را به‬ ‫مس��ئوالن ای��ن کش��ور‬ ‫در س��ال ‪2011‬م اعالم ک��رده بودند که در ارث ببرند‪ .‬بنابراین در ‪ 6‬ماه اقامت تبلیغاتی‬ ‫اکسپو میالن به دنبال آرزوهای خود خواهند این کش��ور ش��اهد آموزش‌ه��ای مختلف در‬ ‫گش��ت‪ .‬این حرف ب��دان معنا ب��ود که آنها زمینه مس��ئولیت فردی و همبستگی جمعی‬ ‫در نظر دارند‪ ،‬نقش��ه‌ای ک��ه به خیر و صالح هس��تیم‪ .‬در واقع اتکا روی مباحث آموزشی‬ ‫آینده بش��ریت است ترس��یم کرده و همراه یک��ی از مهم‌ترین برنامه‌های آنهاس��ت تا از‬ ‫خود به می�لان ایتالیا ببرن��د‪ .‬متولی حضور این طریق نس��بت به ذخایر موجود روی کره‬ ‫زمین و نحوه استفاده صحیح از آنها به مردم‬ ‫آموزش و در واقع هشدار بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاوی�ون س�اده ول�ی پ�ر از م�واد‬ ‫خوراکی‬ ‫سازه کشور سوئیس در مجموع و با احتساب‬ ‫فضای باغ و باغچه‌های اطراف آن به ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 432‬مترمربع می‌رسد‪ .‬این فضا وسعتی قابل‬ ‫توجه برای بازدید کنندگانی به‌ش��مار می‌آید‬ ‫که قصد دارند جاذبه‌های مختلف سوئیس را‬ ‫تماشا کنند‪ .‬ش��کل طراحی پاویون سوئیس‬ ‫ش��بیه به یک شهرک کوچک اس��ت‪ .‬از هر‬ ‫طرفی که به این سازه نگاه کنید‪ ،‬آن را شبیه‬ ‫ب��ه چند آپارتمان در کن��ار هم خواهید دید‪.‬‬ ‫از ش��کل و ش��مایل پاویون سوئیس می‌توان‬ ‫حدس زد ک��ه جایی در میان زیباترین‌ها‬ ‫نخواهد داشت اما این‬ ‫تم��ا م‬ ‫ماج��را نیس��ت‪ .‬البته‬ ‫تی��م برگ��زاری برنام��ه‌ای دارد ک��ه طی آن‬ ‫قرار اس��ت به مدت ‪ 6‬ماه با غذاهای مختلف‬ ‫از تم��ام مهمانان غرف��ه پذیرایی ش��ود‪ .‬در‬ ‫دس��ترس بودن جهانی غذا و توس��عه پایدار‬ ‫در سراس��ر زنجیره ارزش غذایی‪ ،‬کاری است‬ ‫که سوئیس��ی‌ها برای ‪180‬روز م��داوم برای‬ ‫انج��ام دادن در نظ��ر دارن��د و در این زمینه‬ ‫‪ 4‬برج اصلی ب��رای توزیع انواع مواد خوراکی‬ ‫را در پاوی��ون خ��ود قرار داده‌اند‪ .‬این س��ازه‬ ‫شهرک مانند‪ ،‬در واقع یک سیلوی نگهداری‬ ‫مواد غذایی اس��ت و قرار اس��ت مقدار بسیار‬ ‫زیادی غذا و خوراکی در آن نگهداری ش��ود‪.‬‬ ‫اینکه چگونه قرار اس��ت حجم زیادی از مواد‬ ‫فس��ادپذیر غذایی برای ‪ 6‬ماه در این سیلوها‬ ‫نگهداری شود‪ ،‬جای بحث و بررسی دارد‪ .‬باید‬ ‫صب��ر کرد و دید به‌طور دقی��ق چه برنامه‌ای‬ ‫برای اجرا مدنظر برگزار‌کنندگان است‪ .‬نکته‬ ‫دیگر در مورد پاویون این کشور طراحی یک‬ ‫س��الن کنس��رت و تعبیه چندین رستوران و‬ ‫سالن‌های مختلف سرگرمی برای عالقه‌مندان‬ ‫اس��ت که می‌توانند از اجراهای زنده و خرید‬ ‫صنایع و ادوات مختلف آنها بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوئیس؛ کشوری نمادگرا‬ ‫پاویون این کشور قرار است پر از نماد باشد‪.‬‬ ‫از مواد غذایی و محصوالت کش��اورزی گرفته‬ ‫تا کاش��ت درخت‌ها و فضای سبز این کشور‪،‬‬ ‫همه‌چیز با در نظر گرفتن نمادها تعبیه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬آب‪ ،‬نمک‪ ،‬قهوه و سیب ‪4‬عنصر مهم‬ ‫غذایی برای مردم این منطقه اس��ت که نماد‬ ‫اخالق و فرهنگ به‌ش��مار می‌روند‪ .‬آب‬ ‫نخستین و مهم‌ترین نمادی‬ ‫اس��ت ک��ه از‬ ‫طرف سوئیس��ی‌ها مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬این مردم آب را‬ ‫نم��اد پاکی و برکت‌الهی می‌دانند‪ .‬آنها معتقد‬ ‫هس��تند که آلوده ش��دن آب و از بین بردن‬ ‫منابع آبی گناهی نابخش��ودنی است و از این‬ ‫رو احترام ویژه‌ای برای نخس��تین و مهمترین‬ ‫عنصر حیات قائل هس��تند‪ .‬طبق آمارها ‪783‬‬ ‫میلیون نفر در سراس��ر جهان از کمبود آب یا‬ ‫ناسالم بودن این ذخیره ارزشمند رنج می‌برند‬ ‫بنابراین سوئیسی‌ها طرح‌های ویژه‌ای در این‬ ‫زمینه دارن��د که البته هنوز کس��ی از آنها با‬ ‫خبر نش��ده اس��ت‪ .‬نمک نیز دیگر محصول‬ ‫خوراکی اس��ت که قرار اس��ت در پاویون این‬ ‫کش��ور ب��رای آن برنامه‌های وی��ژه‌ای تعریف‬ ‫ش��ود‪ .‬متخصصان تغذیه معتقد هس��تند که‬ ‫نمک سالم و اس��تفاده درست از آن می‌تواند‬ ‫به ماندگاری غذا در هر ش��رایطی کمک کند‪.‬‬ ‫شاید مواد غذایی موجود در سوله‌های بزرگ‬ ‫سوئیس��ی قرار اس��ت با یک ابت��کار جدید و‬ ‫البته با اس��تفاده از همی��ن ماده غذایی ‪ 6‬ماه‬ ‫دوام بیاورند‪ .‬اگرچه بس��یاری کشور سوئیس‬ ‫را با شکالت‌های مش��هورش می‌شناسند اما‬ ‫مقامات این کش��ور ترجیح داده‌اند قهوه را به‬ ‫عن��وان یکی از نماده��ای چهارگانه به همراه‬ ‫خود ببرند‪ .‬این محص��ول نمادی برای تاریخ‬ ‫پربار و صنعت غنی کشاورزی این کشور است‬ ‫و بنابرای��ن برای مردم اهمیت بس��یار زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫و اما س��یب! قرار است یک باغ بزرگ سیب‬ ‫از چند نوع مرغوبی که در این کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در ایتالیا ایجاد شود تا مردم و مخاطبانی‬ ‫که برای تماش��ای این پاویون می‌آیند‌‪ ،‬ضمن‬ ‫آش��نایی با پوشش‬ ‫گیاه��ی و درخت��ان می��وه‪،‬‬ ‫بتوانند از مصرف س��یب‌های سوئیس��ی هم‬ ‫بهره‌مند شوند‪ .‬طرح نگهداری درختان البته‬ ‫یک هدف دیگر را نی��ز دنبال می‌کند‪ .‬اینکه‬ ‫برای نگهداری سیب‌ها به مشکلی برنخورند و‬ ‫مجبور نباشند از روش‌های غیرمعمول و نوین‬ ‫برای نگه��داری طوالنی مدت آنها اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه س�وئیس بعد از پایان ماموریت‬ ‫خیرخواهانه‬ ‫طب��ق اطالعات��ی که در س��ایت رس��می‬ ‫مرب��وط به پاویون‌های اکس��پو وج��ود دارد‪،‬‬ ‫س��ازه‌های بزرگ س��وئیس قرار اس��ت بعد‬ ‫از پایان نمایش��گاه به‌طور کام��ل به یکی از‬ ‫ش��هرهای این کشور منتقل شده و نگهداری‬ ‫شود‪ .‬البته مواد استفاده شده در ساخت این‬ ‫پاویون در ح��دود ‪ 85‬درصد قاب��ل بازیافت‬ ‫اس��ت و ضرری برای طبیعت ندارد‪ .‬در پایان‬ ‫می‌توان گفت کشور سوئیس به جای تمرکز‬ ‫روی فناوری‌ه��ای مختلف و ارائه راهکارهای‬ ‫پیچیده‪ ،‬تنها و تنها بر امر تغذیه و کشاورزی‬ ‫پافش��اری دارد و با طرح‌ه��ای مختلف خود‬ ‫در ای��ن دو حوزه قصد دارد ب��ه تمام جهان‬ ‫بفهماند که آینده بش��ر در گرو تغذیه س��الم‬ ‫اس��ت و هرچه به بحث‌های فناورانه و رش��د‬ ‫فن��اوری اهمی��ت داده ش��ود‌‪ ،‬در آخر هیچ‬ ‫لذتی باالتر از نوشیدن یک لیوان آب سالم و‬ ‫گوارا نیست‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برگزاری هفتمین نمایشگاه سیمان‬ ‫مهر ‪ -‬هفتمین نمایشگاه بین‌المللی سیمان و بتن ‪ 24‬تا ‪ 27‬دی ماه جاری‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫همزم��ان با برگ��زاری هفتمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی س��یمان و بتن‪،‬‬ ‫صنعتگران‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬واحدهای تحقیقاتی‪ ،‬دانش��گاهی و پژوهش��ی و‬ ‫همچنین ش��رکت‌ها و واحدهای صنعتی مرتب��ط‪ ،‬جدیدترین فناوری‌های‬ ‫س��اخت و تولید بتن‪ ،‬پیش��رفت‌های انجام ش��ده در این حوزه و نوین‌ترین‬ ‫تجهیزات صنعت سیمان و صنایع وابسته را ارائه می‌کنند‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫که از ‪ 24‬تا ‪ 27‬دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بیش از ‪ 120‬شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و کشورهای ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬آلمان‪ ،‬امارات و ایتالیا حضور دارند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در این همایش که به مدت دو روز برگزار می‌ش��ود‪ ،‬متخصصان‪،‬‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬استادان دانش��گاه‌ها و صنعتگران حوزه صنعت سیمان و بتن‬ ‫و انبوه‌س��ازان س��اختمانی‪ ،‬ضمن ارائه آخرین یافته‌های علمی این حوزه از‬ ‫جمله چگونگی ارتقای کمی و کیفی س��یمان تولیدی کش��ور‪ ،‬بهینه‌سازی‬ ‫مصرف انرژی و راهکارهای تولید س��یمان و همزمان حفظ محیط‌زیست را‬ ‫بررسی کنند‪ .‬قرار است در روزهای برگزاری این نمایشگاه ‪ 4‬هیات تجاری و‬ ‫بازرگانی از کشورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬هند و کویت از این نمایشگاه بازدید‬ ‫کرده و با تولید‌کنندگان سیمان کشورمان وارد مذاکره شوند‪.‬‬ ‫دعوت ایران به نمایشگاه کتاب تونس‬ ‫مهر‪ -‬رییس نمایش��گاه کتاب کودک تونس با حضور در غرفه موسسه‬ ‫نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در نمایشگاه کتاب قطر‪ ،‬به‌طور رسمی از‬ ‫ایران برای حضور در نمایشگاه کتاب کودک تونس دعوت کرد‪.‬‬ ‫در دومی��ن روز برگ��زاری نمایش��گاه بین‌المللی کت��اب دوحه قطر‬ ‫«وف��ا المزغن��ی» رییس نمایش��گاه کتاب کودک تون��س با حضور در‬ ‫غرفه موسس��ه نمایش��گاه‌های فرهنگی ایران و مذاکره با امیرمس��عود‬ ‫ش��هرام‌نیا‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه نمایش��گاه‌های فرهنگی ایران درباره‬ ‫برنامه‌های مش��ترک فرهنگی بین دو کش��ور از جمله تبادل اطالعات‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه و کارگاه آموزشی‪ ،‬برگزاری تورهای فرهنگی میان‬ ‫نویس��ندگان دو کش��ور و نیز حضور ناشران تونس��ی در نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی کتاب تهران به گفت‌وگو و رایزنی پرداخت‪.‬‬ ‫المزغنی همچنین به‌طور رس��می از این موسس��ه که به نمایندگی‬ ‫از نشر جمهوری اس�لامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه‬ ‫قطر ش��رکت کرده‪ ،‬برای حضور در نمایش��گاه کت��اب کودک تونس‬ ‫دعوت کرد‪.‬‬ ‫بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب دوحه قطر از تاریخ ‪ ١٧‬تا ‪ ٢٧‬دی‬ ‫ماه در محل همایش‌های ملی این کش��ور همه روزه از ساعت ‪ ٩‬تا ‪۱۳‬‬ ‫و ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬دایر است‪.‬‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان در بندرعباس‬ ‫ایرنا‪ -‬صنعتگران و مهندس��ان بخش‌های مختلف حوزه س��اخت و ساز از‬ ‫‪ 25‬تا ‪ 28‬دی ماه در سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (کاشی‪،‬‬ ‫سرامیک‪ ،‬تجهیزات آش��پزخانه‪ ،‬کابینت‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا‪ ،‬استخر‪ ،‬سیستم‌های‬ ‫سرمایش��ی‪ ،‬حرارتی و برودتی) در محل دائمی نمایش��گاه‌های بندرعباس‬ ‫گردهم می‌آیند‪ .‬در این نمایش��گاه بیش از ‪ 120‬شرکت مهندسی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫صنعتی و ش��رکت‌های س��ازنده جدیدترین نقش��ه‌ها‪ ،‬طرح‌ها‪ ،‬فناوری‌ها و‬ ‫صنایع مرتبط با ساخت‌وساز را ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫در سومین نمایشگاه تخصصی صنعت س��اختمان بندرعباس مدرن‌ترین‬ ‫دس��تاوردها‪ ،‬تولی��دات و فناوری‌های علم��ی و صنعت��ی در زمینه مصالح‬ ‫س��اختمان پایه‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات س��اختمانی‪ ،‬آسانسور و باالبرها‪،‬‬ ‫خانه‌های پیش‌س��اخته‪ ،‬نقشه‌کش��ی و طراحی‪ ،‬سیس��تم‌های تصفیه آب‪،‬‬ ‫تاسیسات حرارتی و برودتی‪ ،‬ابزارآالت‪ ،‬تجهیزات و ماشین‌آالت ساختمانی‪،‬‬ ‫تجهیزات و لوازم کار و ایمنی‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬شیش��ه و ماش��ین‌آالت وابسته‪،‬‬ ‫معماری‪ ،‬دکوراسیون‪ ،‬نماسازی‪ ،‬پوشش‌های سقف و دیوار‪ ،‬کفپوش‪ ،‬لوله و‬ ‫اتصاالت‪،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬برق و تجهیزات الکترونیک‪ ،‬صنایع زیربنایی آب‬ ‫و گاز‪ ،‬خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬عایق‌های صوتی و حرارتی‪ ،‬محوطه‌سازی‬ ‫و دکوراس��یون داخلی ارائه خواهد ش��د و در معرض دید عالقه‌مندان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬
‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫چراغ کوره نورد سازان سوسو می‌زند‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬واردات محص�والت ارزانقیمت چینی و روس�ی که‬ ‫هم‌اکنون در نتیج�ه کاهش تقاضای فوالد در چین و همچنین افت‬ ‫ارزش روب�ل درمقاب�ل دالر و اعمال ش�رایط تحریم�ی غرب علیه‬ ‫روس�یه بازارهای منطق�ه را هدفگیری کرده‌اند از یکس�و و کاهش‬ ‫ساخت‌وساز و کاهش مداوم نرخ انرژی در بازار داخلی از سوی دیگر‬ ‫نیز نگرانی تولیدکنندگان فوالد داخلی را دوچندان کرده اس�ت به‬ ‫رس��ول خلیف��ه س��لطان دبیر‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫انجم��ن فوالد به‬ ‫ش��رایط کنونی بازار فوالد جهان‬ ‫تحت‌تاثیر کاه��ش مداوم قیمت‬ ‫ان��رژی و همچنی��ن ش��رایط‬ ‫دامپینگ��ی ک��ه چین و روس��یه تحت تاثی��ر وضعیت‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی موجود ایجاد کرده‌اند در وضعیت‬ ‫چندان مناسبی قرار ندارد‪ .‬ازسوی دیگر بازار داخلی نیز‬ ‫به تبعیت از تداوم افت قیمت انرژی قدرت رقابت خود‬ ‫را در مقاب��ل فوالده��ای وارداتی از دس��ت داده و این‬ ‫درحال��ی اس��ت که کاه��ش تقاضا ک��ه در نتیجه افت‬ ‫ساخت‌وس��از و حاکم بودن شرایط تحریمی ایجاد شده‬ ‫نیز بر این وضعیت دامن زده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه چ��را کارشناس��ان وضعیت‬ ‫تولیدکنن��دگان ن��ورد را نس��بت به س��ایر محصوالت‬ ‫فوالدی نامناس��ب تر می‌دانند‪ ،‬گفت‪ :‬سیاس��ت دولت‬ ‫گذش��ته به گونه‌ای تعرف ش��ده بود که کمیت و تعداد‬ ‫از درجه اهمیت بیش��تری برخوردار بود به همین دلیل‬ ‫مجوزه��ای زیادی در بخش احداث کارخانه‌های نورد و‬ ‫ذوب ارائه ش��د‪ ،‬به‌گونه‌ای ک��ه هم‌اکنون این واحدها با‬ ‫ظرفیتی کمتر از ‪ 30‬درصد در بخش نورد و حدود ‪50‬‬ ‫درصد در بخش ذوب به فعالیت مشغول هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر در حالی که قیمت فوالد در‬ ‫یک سال گذشته تا ‪ 20‬درصد کاهش یافته‪ ،‬ارزش دالر‬ ‫در مقابل ریال با حدود ‪ 15‬درصد رش��د همراه بود که‬ ‫فشار وارد بر تولیدکنندگان را بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطان درباره تاثیر تج��ارت ترجیحی ایران‬ ‫و روس��یه و همزم��ان اعالم دولت مبن��ی بر حمایت از‬ ‫فوالدس��ازان با ابزار تعرفه درحالی که روسیه در تالش‬ ‫برای فروش محصوالت خود در بازارهای منطقه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه روسیه در تالش برای ایجاد و بهبود روابط‬ ‫گون�ه‌ای که فعاالن ای�ن حوزه معتقدند در ش�رایط کنونی وضعیت‬ ‫بازار فوالد مناس�ب نیست و به‌ویژه در حوزه نورد در صورت تداوم‬ ‫با تعطیلی و کاهش چش�مگیر تولیدات مواجه خواهیم ش�د‪ .‬البته‬ ‫نگرانی فوالدس�ازان تنها به این موضوع ختم نش�ده و معتقدند در‬ ‫ش�رایطی که دولت بحث حمایت از فوالدی‌ها با ابزار تعرفه واردات‬ ‫را مط�رح می‌کن�د برقراری تج�ارت ترجیحی بین ایران و روس�یه‬ ‫تجاری و اقتصادی با همس��ایگان اس��ت‪ ،‬بسیار خوب‬ ‫است اما در صورتی که مدیریتی در این تجارت نباشد‪،‬‬ ‫به‌طور قطع ش��اهد تسهیل در واردات فوالد ارزانقیمت‬ ‫روس به کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن حالت به‌ط��ور حتم چاره‌ای‬ ‫جز تبعی��ت از بازار برای فوالدی‌ه��ا باقی نخواهد ماند‬ ‫و با کوچک‌تر ش��دن بازار شاهد تعطیلی و از بین رفتن‬ ‫برخی از تولیدکنندگان خواهیم بود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن فوالد ب��ا عنوان اینکه سیاس��ت دولت‬ ‫در حمای��ت از فوالدی‌ها باید مش��خص باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ازار ف��والد رون��د سینوس��ی دارد و در گذش��ته نیز‬ ‫افت‌وخیزه��ای مش��ابه‌ای را در کوتاه‌مدت تجربه کرده‬ ‫است اما افت کنونی بیش از دو سال به طول انجامیده و‬ ‫رونق تجارت الکترونیک زغال‌سنگ در چین‬ ‫با تحوالت و اصالحات حاصل‬ ‫شده در بازار زغال‌سنگ شانگزی‪،‬‬ ‫می��زان تج��ارت الکترونیک این‬ ‫کاال در چی��ن افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬به گزارش چایناماینینگ‪،‬‬ ‫از اواخر سال گذشته درمجموع‬ ‫‪ 9615‬واس��طه یا دالل در مرکز تجارت زغال‌سنگ‬ ‫تای ی��وآن چین ثبت‌ن��ام کرده‌اند که در مقایس��ه‬ ‫ب��ا ‪ 2147‬نف��ر در مدت مش��ابه آن در س��ال قبل‬ ‫(‪2013‬م) بیش��تر اس��ت‪ .‬براس��اس گ��زارش مرکز‬ ‫مذکور تجارت الکترونیک زغال‌س��نگ افزون‌بر ‪1/3‬‬ ‫میلیارد تن (‪ 105/23‬میلیارد دالر) در سال گذشته‬ ‫ش��د‪ .‬این رقم ش��امل یک میلیارد تن توسط ریل و‬ ‫‪ 305‬میلیون تن توسط کامیون بوده است‪ .‬پرداخت‬ ‫ب��رای کاال از طری��ق بازار الکتریک��ی ‪ 134‬میلیارد‬ ‫ی��وان‪ ،‬از طریق ری��ل ‪ 101/8‬میلیارد یوآن و ‪32/3‬‬ ‫میلیارد یوآن از طریق جاده‌ای یا کامیون بوده است‪.‬‬ ‫این مرکز در زمینه منابع موجود زغال‌س��نگ برای‬ ‫عرضه در سال ‪2015‬م بررسی‌هایی را انجام داده که‬ ‫نشان می‌دهد منابع زغال‌سنگ‬ ‫موجود در ش��انگزی برای س��ال‬ ‫‪2015‬م به س��طح ‪ 851‬میلیون‬ ‫تن می‌رس��د که ‪ 57/33‬میلیون‬ ‫تن درمقایس��ه با س��ال ‪2014‬م‬ ‫باالتر است‪ .‬سهم دفتر تای یوآن‬ ‫‪ 623‬میلی��ون تن بوده که ‪ 42/53‬میلیون تن باالتر‬ ‫از سال گذشته و سهم دفتر پکن نیز ‪ 68/05‬میلیون‬ ‫تن است که ‪ 2/62‬میلیون تن باالتر از سال ‪2014‬م‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��هم دفتر ش��انگزی ‪ 160‬میلی��ون تن (‪12/18‬‬ ‫میلیون تن افزایش) اس��ت‪ .‬مقامات استان شانگزی‬ ‫اش��اره می‌کنند که این استان براس��اس استاندارد‬ ‫ملی ش��ارژ زغال‌س��نگ اصالحاتی را در سیس��تم‬ ‫فروش جاده‌ای کک و زغال‌س��نگ خود انجام داده‬ ‫که حمل‌ونقل زغال‌س��نگ آس��ان‌تر ش��ده و نیازی‬ ‫به بازرس��ی در جاده‌ه��ا نیس��ت‪ ،‬درنتیجه صنعت‬ ‫زغال‌س��نگ جانی ت��ازه گرفته و نح��وه تجارت آن‬ ‫پیشرفته‌تر شده است‪.‬‬ ‫پایین‌ترین قیمت مس در ‪ 5‬سال اخیر‬ ‫روز جمع��ه قیمت مس در بورس کاالی نیویورک برای تحویل در‬ ‫ماه مارس به ‪2/738‬دالر در هر پوند رس��ید که پایین‌ترین س��طح‬ ‫قیمت پ��س از پایان ماه س��پتامبر ‪( 2009‬پ��س از آنکه اطالعات‬ ‫مربوط به تورم در چین ترس از وخیم‌تر ش��دن چشم‌انداز اقتصادی‬ ‫بزرگتری��ن مصرف‌کنن��ده این فلز در جهان را مج��دد افزایش داد)‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش ماینینگ‪ ،‬چین حدودا س��االنه نیم��ی از مس‬ ‫تولیدشده در جهان را مصرف می‌کند و اتفاق غیرمنتظره و بدی که رخ داده‪ ،‬این است که قیمت مس تحویل‬ ‫در محل کارخانه در ماه دسامبر ‪3/3‬درصد کاهش پیدا کرد که نشان می‌دهد اقتصاد واقعی این کشور دچار‬ ‫رکود شده است‪ .‬درحالی که قیمت‌های کاالی مصرفی اندکی افزایش پیدا کرده اما قیمت‌های تولید‌کنندگان‬ ‫در چین درحال حاضر به پایین‌ترین قیمت در ‪ 34‬ماه گذش��ته رس��یده است‪ .‬با توجه به مصرف گسترده آن‬ ‫در بخش‌های حمل‌ونقل‪ ،‬تولیدی و س��اختمانی قیمت مس نس��بت به هرگونه رکود اقتصادی حساس است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ‌GDP‬چین احتماال در سال جدید به ‪ 7‬درصد کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند پایین‌ترین رشد از سال‬ ‫‪1990‬م تاکنون باش��د‪ .‬آمار ضعیف شاخص قیمت تولیدکننده (‪ )PPI‬حاکی از ظرفیت مازاد تولید است‪ ،‬به‬ ‫ویژه اینکه صنایع سنگین چین یک عامل عمده در کاهش ‪ 18‬درصدی قیمت مس در طول سال گذشته و‬ ‫تقریبا کاهش ‪ 50‬درصدی قیمت سنگ‌آهن بوده است‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ب�ه عنوان یکی از کش�ورهایی که ق�ادر به بسترس�ازی دامپینگ‬ ‫کارخانه‌های فوالدی اس�ت ابهامی است که به نگرانی فوالدی‌ها از‬ ‫آین�ده بازار دامن می‌زند‪ .‬این فعاالن معتقدند دولت باید سیاس�ت‬ ‫حمایتی خود را برای فوالد مش�خص کند چراکه تداوم این وضعیت‬ ‫نه تنها به تعطیلی برخی از واحدها منجر خواهد شد بلکه در آینده‬ ‫کشور را به واردکننده صرف فوالد مبدل خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد در سال جدید میالدی نیز این وضعیت‬ ‫تداوم داشته باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای خروج از شرایط‬ ‫کنونی باید تفکر بلندمدت داش��ته باش��یم در غیر این‬ ‫صورت نه تنها در افق ‪1404‬م به تولید ‪ 45‬میلیون تن‬ ‫فوالد دست نخواهیم یافت‪ ،‬بلکه کشور از تولید کننده‬ ‫به وارد‌کننده صرف مبدل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چراغ راهنمای فوالدی‌ها‬ ‫همچنی��ن درباره ش��رایط بازار ف��والد نایب رییس‬ ‫انجمن فوالد معتقد اس��ت‪ :‬درحال حاضر اگر وضعیت‬ ‫تولیدکنندگان را به چراغ راهنمایی تشبیه کنیم‪ ،‬چراغ‬ ‫تولیدکنندگان گندله س��بز رنگ‪ ،‬کنس��انتره و شمش‬ ‫نارنجی و نورد قرمز است‪.‬‬ ‫حمیدرضا طاه��ری‌زاده افزود‪ :‬درحال حاضر وضعیت‬ ‫تولیدکنن��دگان گندل��ه‪ ،‬کنس��انتره و آهن اس��فنجی‬ ‫ب��ه دلی��ل کمبود ای��ن محص��والت در کش��ور و نیاز‬ ‫مصرف‌کننده در موقعیت بهتری قرار داشته و در حالت‬ ‫سبز است‪ .‬همچنین وضعیت تولیدکنندگان شمش هم‬ ‫به دلیل اس��تراتژیک بودن ای��ن محصول و برخورداری‬ ‫از برخی عوامل تاثیرگذار در ش��رایط نارنجی و حداقلی‬ ‫است‪ ،‬یعنی نه وضعیت خوبی دارند و نه خیلی بد است‬ ‫و فقط قادر به ادامه حیات هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اما اوضاع ن��وردکاران به دالیل مختلف از‬ ‫جمله رکود بازار به خط قرمز رس��یده است‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫که هم‌اکنون ‪ 12‬کارخانه نوردی کش��ور تولیدش��ان را‬ ‫کاهش داده یا قطع کرده‌اند‪.‬‬ ‫نای��ب رییس انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ادامه این‬ ‫روند را حداکثر تا ‪ 3‬ماه آینده امکانپذیر دانست و گفت‪:‬‬ ‫تداوم این وضعیت بیش از ‪ 3‬ماه منجر به بروز مشکالت‬ ‫و حتی تعطیلی بیش��تر واحدهای نوردی و حتی ذوب‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬طبیعی است که در چنین حالتی‬ ‫اگ��ر دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت فکری‬ ‫اساسی به حال نورد و ذوب نکنند‪ ،‬واحدهایی که دارای‬ ‫زنجیره کامل تولید نیس��تند‪ ،‬دچار تعدیل‪ ،‬اخراج نیرو‪،‬‬ ‫کاهش تولید و درنهایت تعطیلی می‌شوند‪.‬‬ ‫طاه��ری‌زاده درباره ش��رایط برون‌رفت گف��ت‪ :‬ارائه‬ ‫مجوزه��ای بی‌رویه یک��ی از دالیل تولی��د نوردی‌ها با‬ ‫‪30‬درص��د از ظرفیت اس��ت که بای��د در این‌باره اقدام‬ ‫جدی انجام شود‪ ،‬همچنین الزم است تا برای پرداخت‬ ‫بدهی به فوالدسازان زمان تنفس داده شود‪ .‬اختصاص‬ ‫منابع ارزی و ریالی ارزان‌تر ازس��وی سیستم بانکی نیز‬ ‫می‌تواند در خروج از وضعیت کنونی موثر باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امروز یکی از مهم‌ترین درخواست‌های‬ ‫م��ا ارائه یارانه‌های وعده داده ش��ده انرژی و در اختیار‬ ‫گذاشتن آنها به ویژه در بخش ذوب و نورد است‪.‬‬ ‫ادغام بنگاه‌های انرژی چین‬ ‫دول��ت چی��ن اع�لام ک��رد ک��ه می‌خواه��د ش��رکت هلدینگ‬ ‫ی را به یک شرکت ‪ 32‬میلیارد‬ ‫سرمایه‌گذاری پکن و گروه جینگ‌م ‌‬ ‫دالری تبدی��ل کند که همس��و با سیاس��تگذاری‌های آن در جهت‬ ‫بهب��ود کارآمدی در صنعت انرژی و کاه��ش آلودگی عمل کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ماینین��گ‪ ،‬ادغام ش��رکت انرژی پکن و گ��روه جینگ‌می‬ ‫‌(یک ش��رکت تولیدکننده زغال‌سنگ در پکن) عرضه برق را بهبود‬ ‫خواهد بخش��ید‪ .‬ش��رکت انرژی پکن که در بخ��ش پروژه‌های برق‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کند‪ ،‬مدیریت نیروگاه‌های زغالی‪ ،‬پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر‪ ،‬عرضه مواد گرمایشی و‬ ‫توسعه معادن زغال‌سنگ را به عهده دارد‪.‬‬ ‫این طرح همسو با طرح ملی ترکیب منابع زغال‌سنگ‪ ،‬نیروگاهی و گرمایشی به‌منظور تقویت کارآمدی انرژی‬ ‫و کاهش آلودگی است‪ .‬چین بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در جهان مصمم است که با افزایش آلودگی هوا در‬ ‫شهرهای بزرگ مانند پکن و شانگهای مبارزه کند‪.‬‬ ‫ورق صادراتی چین‬ ‫رو به پایین‬ ‫هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی‬ ‫چی��ن با توجه به اف��ت قیمت مواد اولیه‬ ‫و نب��ود تمای��ل به خرید ت��ا ‪ ١٥‬دالر هر‬ ‫تن کاهش یافت‪ .‬معامالت ناچیزی نهایی‬ ‫ش��د‪ ،‬چرا که کارخانه‌ها تازه ش��روع به‬ ‫عرضه کرده‌اند و خریداران زیادی پس از‬ ‫تعطیالت سال نو در بازار فعال نشده‌اند‪.‬‬ ‫آخری��ن قیم��ت ورق گ��رم ‪ 442/5‬تا‬ ‫‪ 447/5‬دالر هر تن فوب ثبت شده است‪.‬‬ ‫میانگی��ن قیمت ‪ ٤٤٥‬دالر بود که ‪12/5‬‬ ‫دالر نسبت به اواخر دسامبر افت داشت‪.‬‬ ‫ویتنامی‌ها هفته گذشته در ‪ ٤٥٠‬دالر هر‬ ‫تن س��ی اف آر معادل ‪ ٤٣٨‬دالر هر تن‬ ‫فوب چین معامله کردن��د و فعاالن بازار‬ ‫این قیمت را روند رایج بازار نمی‌دانند‪.‬‬ ‫قابل ذکر اس��ت در ب��ازار داخلی چین‬ ‫ورق گ��رم ب��ا توجه به مش��کالت تامین‬ ‫مالی ب��رای خری��داران ‪ 2/2‬دالر هر تن‬ ‫افت داش��ته و به ‪ ٤٨٢‬ت��ا ‪ ٤٨٥‬دالر هر‬ ‫تن رس��ید‪ .‬کمب��ود نقدینگ��ی در پایان‬ ‫س��ال قمری چین طبیعی اس��ت و بعید‬ ‫است تقاضا پس از تعطیالت فوریه نیز به‬ ‫سرعت باال برود‪.‬‬ ‫رقابت شدید ورق سی‌آی‌اس‬ ‫در بازار اروپا‬ ‫فوالدس��ازان در‬ ‫اروپ��ای مرک��زی‬ ‫و نق��اط ش��رقی‬ ‫ای��ن قاره نس��بت‬ ‫به افزای��ش رقابت‬ ‫عر ضه‌کنن��د گا ن‬ ‫ورق س��ی‌آی‌اس‬ ‫نگران��ی‬ ‫اب��راز‬ ‫کرده‌اند‪ .‬افت نرخ ارزهای روس��یه و اوکراین موجب شده‬ ‫محصوالت ورق این کشورها مورد استقبال اروپایی‌ها قرار‬ ‫گیرد‪ .‬گرچه همیش��ه فوالد سی‌آی‌اس نسبت به چین در‬ ‫این منطقه حضور بیشتری داشته ولی فعاالن بازار نسبت‬ ‫به محصوالت چینی نیز احساس خطر می‌کنند‪ .‬در سال نو‬ ‫میالدی هنوز عرضه‌کنندگان س��ی‌آی‌اس فعالیت چندانی‬ ‫نداش��ته‌اند و در تعطیالت هس��تند ولی انتظ��ار می‌رود با‬ ‫حضور در بازار در روزهای آینده قیمت‌هایی رقابتی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬آخرین قیمت‌های پیشنهادی ورق گرم روسیه در‬ ‫شرق اروپا ‪ ٣٨٠‬تا ‪ ٣٩٠‬یورو هر تن تحویل مرز بوده است‪.‬‬ ‫اگر عرضه‌کنندگان س��ی‌آی‌اس قیمت‌ها را مشابه دسامبر‬ ‫نگه داش��ته یا حتی پایین‌ت��ر بیاورند دیگر فوالدس��ازان‬ ‫اروپای��ی نمی‌توانند به دنبال افزای��ش قیمت‌های داخلی‬ ‫باشند‪ .‬آرس��لورمیتال قصد دارد قیمت‌های بازار اروپا را تا‬ ‫‪ ٣٠‬یورو هر تن باال ببرد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫سهم ‪8‬درصدی بزرگتری ‌‬ ‫ن‬ ‫تولیدکننده سنگ‌آهن از‬ ‫صادرات‬ ‫مدتی اس��ت که مطالبی درباره فروش مزایده‌ای‬ ‫سنگ‌آهن ش��رکت چادرملو از س��وی برخی افراد‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ .‬محمود نوری��ان‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت ضم��ن ارائه تصوی��ری کل��ی از فعالیت‌ها‬ ‫و حج��م تولیدات این ش��رکت و همچنین ش��یوه‬ ‫قیمت‌گ��ذاری محص��والت‪ ،‬ریش��ه اصل��ی برخی‬ ‫اتهامات را طرح برخی ش��ایعات بیرون از ش��رکت‬ ‫چادرملو عنوان کرد‪ .‬محمود نوریان گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو ساالنه ‪10/5‬میلیون تن‬ ‫سنگ‌آهن کنسانتره و حدود یک تا ‪1/5‬میلیون تن‬ ‫سنگ‌آهن دانه‌بندی و در مجموع حدود ‪12‬میلیون‬ ‫تن س��نگ‌آهن تولید می‌کند ک��ه ‪3/5‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره خ��ود را نی��ز در گندله‌س��ازی اردکان‬ ‫تبدیل به گندله می‌کند‪ .‬این ش��رکت ‪7‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره اضافی را به شرکت‌های فوالد مبارکه و‬ ‫فوالد خوزستان می‌فروشد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬س��نگ‌آهن دانه‌بن��دی به‌علت‬ ‫مصرف نداش��تن در داخل و همچنین نیاز شرکت‬ ‫ب��ه ارز برای تامین تجهیزات توس��عه‌ای و نیازهای‬ ‫تامین قطعات برای ماشین‌آالت بهره‌برداری به‌طور‬ ‫س��رمعدن (‪ )Ex-Work‬فروخته می‌شود‪ .‬توضیح‬ ‫اینکه تا س��ال گذشته ساالنه حدود ‪20‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن دانه‌بندی توسط شرکت‌های خصوصی‬ ‫و دولتی صادر می‌ش��د که سهم این شرکت به‌رغم‬ ‫اینکه بزرگ‌ترین تولید‌کننده س��نگ‌آهن در کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬حداکثر ‪8‬درصد بوده اس��ت‪ .‬امس��ال نیز با‬ ‫توجه به اینکه قیمت‌ه��ای جهانی تا نصف کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬صادرات س��نگ‌آهن افت چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره نحوه قیمت‌گ��ذاری محصوالت‬ ‫چادرمل��و نیز افزود‪ :‬ف��روش داخلی ب��رای تمامی‬ ‫ش��رکت‌ها بر مبنای فرمولی مش��خص و درصدی‬ ‫از قیمت ش��مش فوالد خوزس��تان اس��ت که طی‬ ‫س��ال‌های متمادی به همین منوال انجام می‌شود‬ ‫و تولید‌کنندگان س��نگ‌آهن و شرکت‌های فوالدی‬ ‫بدون کمترین مش��کلی باهم تواف��ق دارند‪ .‬نوریان‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��نگ‌آهن دانه‌بندی بر اس��اس کش��ف‬ ‫قیمت در مزایده عمومی با بیشترین قیمت فروخته‬ ‫می‌ش��ود به این ترتیب که پاکت‌های پیش��نهاد‌ها‬ ‫در کمیس��یون معامالت با ریاس��ت یکی از اعضای‬ ‫هیات‌‌مدیره و حضور نمایندگان ش��رکت‌کننده در‬ ‫مزای��ده باز ش��ده و نتیجه ب��رای تصمیم‌گیری به‬ ‫هیات‌‌مدیره گزارش می‌ش��ود و در صورت تصویب‬ ‫نهایی آن و مشخص شدن برنده مزایده‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫اجرای آن را برعهده دارد‪.‬‬ ‫وی درباره ادعاهای مطرح شده درباره این شرکت‬ ‫ه��م گفت‪ :‬اصل ماجرا به دعوای بیرون از ش��رکت‬ ‫یکی از مش��تریان با ش��ریک خود در سایر پروژه‌ها‬ ‫بازمی‌گردد و اینکه با شکایت مشتری ما شریک وی‬ ‫نیز از س��وی دادگاه محکوم شناخته شد‪ .‬اما به هر‬ ‫طریق این موضوع که از سال ‪ 90‬آغاز شده و ادامه‬ ‫دارد با موضوع بهره مالکانه شرکت و اختالفاتی که‬ ‫در نحوه محاس��به آن وجود دارد‪ ،‬همزمان ش��ده و‬ ‫متاسفانه موجبات سوءاستفاده برخی افراد را برای‬ ‫طرح برخی ادعاهای بی‌اس��اس فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرملو در پایان تاکی��د کرد‪ :‬باوجود‬ ‫اتهام‌زنی‌ه��ای متعدد از س��وی مدعی��ان‪ ،‬تاکنون‬ ‫هیچ‌گونه مدرکی از س��وی این اف��راد به نهادهای‬ ‫نظارتی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫هفته‌ای محتاطانه برای بازار‬ ‫سنگ‌آهن وارداتی چین‬ ‫بازار س��نگ‌آهن وارداتی چین تغییر اندکی در‬ ‫شروع س��ال جدید داش��ت و خریداران عملکرد‬ ‫محتاطانه‌ای را در بازار اتخاذ کردند چون قیمت‬ ‫این محص��ول در بورس پس از س��ال نو روندی‬ ‫کاهشی به‌خود گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش متال‌بولتن‪ ،‬منابع تجاری متعددی‬ ‫اظه��ار کردن��د که هن��وز منتظرند ت��ا وضعیت‬ ‫روشن‌تری را در بازار به‌دست آورند و قیمت‌های‬ ‫پیشنهادی خود را تغییر ندادند‪.‬‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬قیمت نقد پیشنهادی سنگ‌آهن‬ ‫مخل��وط پیلبارا با عی��ار ‪ 62‬درصد و نرمه نیومن‬ ‫هر تن سی‌اف آر بین ‪ 71/5‬تا ‪ 72‬دالر در هر تن‬ ‫به فروش رس��ید در حالی‌که قیمت هر تن نرمه‬ ‫‪ 61‬درص��د (جیم بلبار) س��ی‌اف آر ‪ 67‬تا ‪67/6‬‬ ‫دالر عرضه می‌ش��د‪ .‬قیمت سنگ‌آهن با عیار ‪62‬‬ ‫درصد ش��اخص متال بولتن در هر تن سی‌اف آر‬ ‫‪ 70/26‬دالر بود‪ .‬شرکت گلبال گزارش کرده که‬ ‫یکصد هزار تن سنگ‌آهن نرمه‪ 62 ،‬درصد پیلبارا‬ ‫ب��رای تحویل در ماه فوریه‪ ،‬هر تن س��ی‌اف آر به‬ ‫‪ 71‬دالر رسید‪.‬‬
‫گزارش جلسه‬ ‫حرکت به سمت‬ ‫معدنداری علمی‬ ‫مدی��رکل منابع طبیعی و آبخی��زداری مازندران‬ ‫گفت‪ :‬باید معدن��داری را علمی کرده و متخصصان‬ ‫معدن را وارد عرصه فعالیت‌های معدنی کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬س��تار بابای��ی در نشس��ت با‬ ‫معدنکاران اظهار کرد‪ :‬اعتقاد و تمایل به همکاری با‬ ‫معدن��داران و مدیران ذی‌ربط را داریم و هیچ قصد‬ ‫م��ردم‌آزاری و مانع‌تراش��ی در فعالیت‌های معدنی‬ ‫مطرح نیست و آماده همکاری و تعامل الزم هستیم‬ ‫اما در چارچوب قانون مشکالت را حل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بابایی افزود‪ :‬به توسعه استان و افزایش اشتغالزایی‬ ‫عالقه داریم و معتقدیم که مشکالت در استان قابل‬ ‫حل است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید منابع طبیعی و بیولوژیک‬ ‫ویژه استان را حفظ کنیم تشکیل کارگروهی برای‬ ‫رفع مش��کالت و موانع موجود معدنداران استان را‬ ‫پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫وی ق��ول داد در ص��ورت نیاز و ام��کان افزایش‬ ‫س��طح عرصه و مح��دوده اس��تخراج و بهره‌برداری‬ ‫معدنی‪ ،‬معدنداران را افزایش دهد تا صرفه اقتصادی‬ ‫و ایمنی معادن افزایش یابد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنین علی طالبی‪ ،‬دادستان‬ ‫شهرس��تان آمل‪ ،‬اقتصاد را زیربن��ای دین خواند و‬ ‫پیام دستگاه‌های قضایی را حمایت از تولید دانست‬ ‫و با اع�لام اینکه خأله��ای قانون��ی در موضوعات‬ ‫محیط‌زیس��ت و منابع طبیعی به‌ویژه فعالیت‌های‬ ‫معدنی وجود دارد‪ ،‬خواستار اصالح و تکمیل قوانین‬ ‫موجود توسط مجلس شورای اسالمی شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬نباید قانون را در چارچوب قرار‬ ‫دهی��م بلکه بای��د آن را به روز نگ��ه داریم تا موانع‬ ‫بیشتر نشود و تعامالت بیشتر شده و زمینه رشد و‬ ‫توسعه معادن همواره فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�ادن س�رمایه‌های اصل�ی صنایع کش�ور‬ ‫هستند‬ ‫همچنی��ن رییس خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مازندران ب��ا بیان اینکه مع��ادن تامین‌کننده مواد‬ ‫اولیه صنعت به ش��مار می‌آید در نشس��ت انجمن‬ ‫معادن اس��تان مازندران معادن را جزو سرمایه‌های‬ ‫اصلی صنایع کشور‌ها خواند‪.‬‬ ‫داریوش هندویی با اش��اره به اینکه اصالح قانون‬ ‫معادن به‌خوبی تدوین و تصویب ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز‬ ‫مش��کالتی را در اجرای قانون معادن شاهد هستیم‬ ‫چراکه هر استانی اقلیم و شرایط خاص خود را دارد‬ ‫و پیاده‌س��ازی و تفس��یرهای متفاوت از این قانون‬ ‫می‌ش��ود البته معادن در بخش‌های دریا‪ ،‬جنگل و‬ ‫دشت و س��ایر مناطق باید قوانین متناسب خود را‬ ‫داشته باشد بنابراین مشکل اصلی در عملیاتی شدن‬ ‫قانون معادن و تطبیق آن با اقلیم‌های متمایز است‪.‬‬ ‫همچنین یداهلل عب��دی‪ ،‬نایب‌رییس انجمن معدن‬ ‫مازندران در ادامه این نشس��ت اظهار کرد؛ مطابق‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب باید استفاده حداکثری‬ ‫از توان تولیدی داخل و پشتیبانی‌های الزم و کافی‬ ‫از تولید کش��ور انجام ش��ود و وفق سیاس��ت‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای‬ ‫تولیدی جلوگیری به‌عمل آید‪ ،‬همچنین کمک‌های‬ ‫الزم برای رفاه و زندگی آحاد جامعه انجام شود‪.‬‬ ‫عب��دی اف��زود‪ :‬در ص��ورت حمایت‌ه��ای الزم‬ ‫می‌توانیم اشتغال معادن را از ‪۴‬هزار به ‪۴۰‬هزار نفر‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬عبدالرضا سرمس��تی‪ ،‬رییس کمیته‬ ‫تخصصی ش��ن و ماس��ه انجمن مع��دن نیز در این‬ ‫نشست‪ ،‬چالش اصلی معادن استان را شکایت‌های‬ ‫حقوقی اداره‌های منابع طبیعی از واحدهای معدنی‬ ‫ب��ه خاطر اخت�لاف در محدوده برداش��ت و خروج‬ ‫از عرصه منابع طبیعی دانس��ت ک��ه انتظار می‌رود‬ ‫در این‌باره تعامل و کارشناس��ی الزم وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬سرمستی خواستار واگذاری بیشتر عرصه‌های‬ ‫بهره‌برداری طبق قانون معادن شد‪.‬‬ ‫حسین اس��ماعیل‌زاده‪ ،‬عضو هیات‌مدیره انجمن‬ ‫معدن خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مازندران نیز‬ ‫خواسته اصلی معدنداران را واگذاری محدوده مورد‬ ‫نیاز دانس��ت به‌طوری که بتوان به‌صورت اصولی و‬ ‫فنی با ایمنی مطمئن و بیشتری کار کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اذعان ک��رد‪ :‬واگذاری‌ها به میزان‬ ‫ی��ک هکتار و کمتر فاقد توجی��ه و صرفه اقتصادی‬ ‫و امنیت سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل‌زاده همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬معادن‬ ‫ریزشی و رانش��ی نیازمند کار کارشناسی و توسعه‬ ‫عرصه‌ای است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫گزارش‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از مزایا و معایب احداث نیروگاه در صنایع انرژی بر‬ ‫صرفه صنایع معدنی با نیروگاه اختصاصی است‬ ‫نرگس قیصری‪-‬گروه معدن‪ :‬تامین انرژی مورد نیاز‬ ‫در صنایع مختلف از جمله مواردی است که هزینه‌های‬ ‫بس��یاری را به دنبال دارد‪ .‬منابع ان��رژی برای صنایعی‬ ‫همچون صنعت آلومینیوم‌س��ازی‪ ،‬فوالد و س��یمان که‬ ‫جزو صنایع انرژی‌بر بوده و نقش مهمی در رشد و توسعه‬ ‫صنعتی کش��ور دارند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و‬ ‫به جرات می‌توان گفت که در صورت تامین‌نش��دن نیاز‬ ‫آنها به انرژی فعالیت و روند تولید این صنایع با مشکل‬ ‫مواجه خواهد شد‪ .‬حال با توجه به اینکه ایران از منابع‬ ‫ان��رژی فراوانی بهره می‌برد و نرخ پایین‌تری نس��بت به‬ ‫نرخ بین‌المللی دارد می‌توان از آن به عنوان یک مزیت‬ ‫نام برد‪ .‬اما در این بین برخی کارشناس��ان معتقدند که‬ ‫می‌توان با راه‌اندازی نیروگاه‌های اختصاصی برای صنایع‬ ‫میزان ارزش افزوده تولید را افزایش داد اما این درحالی‬ ‫است که برخی دیگر از کارشناسان حوزه صنایع معدنی‬ ‫اس��تفاده از ان��رژی با نرخ یاران��ه‌ای را مقرون به صرفه‬ ‫دانس��ته و می‌گویند راه‌اندازی نیروگاه و تولید انرژی به‬ ‫دلیل باال بودن هزینه تولید‪ ،‬افزایش قیمت تمام ش��ده‬ ‫ان��رژی و در انتها افزایش قیمت محص��ول را به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬اما نکته مهمی که می‌توان به آن اشاره‬ ‫کرد نقش دولت به عنوان حامی کس��انی است که قصد‬ ‫سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید تولید‬ ‫ان��رژی را دارند به این ترتیب که با در اختیار قراردادن‬ ‫سوخت ارزان زمینه تولید انرژی را فراهم کرده و به این‬ ‫ترتیب به توسعه و رشد صنایع انرژی‌بر کمک برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز واحد ذوب به انرژی برق‬ ‫س��ید رض��ا شهرس��تانی درباره‬ ‫تامین انرژی مورد نیاز در صنعت‬ ‫فوالدس��ازی از طری��ق س��اخت‬ ‫نی��روگاه اختصاص��ی ب��ه‬ ‫می‌گوید‪ :‬صنعت فوالدسازی که‬ ‫جزو صنایع انرژی‌بر به شمار می‌آید در دوبخش نورد و‬ ‫ذوب‌آهن به انرژی باالیی نیاز دارد به این ترتیب که در‬ ‫بخش نورد سوخت مورد نیاز از طریق گاز و سوخت‌های‬ ‫فس��یلی برای گرم کردن بیلت تامین می‌ش��ود اما در‬ ‫واحدهای ذوب فوالد که انرژی مصرفی آن برق است از‬ ‫آنجایی که دسترسی و تامین انرژی در ایران نسبت به‬ ‫سایر کشورها ارزانقیمت است بنابراین صرفه فوالدی‌ها‬ ‫اس��تفاده از انرژی‌های موجود است‪ ،‬چرا که راه‌اندازی‬ ‫نی��روگاه ب��رق هزینه‌ه��ای جانب��ی داش��ته و افزایش‬ ‫هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح دولت برای سرمایه‌گذاران‬ ‫عض��و انجمن ف��والد با اش��اره به ط��رح دولت برای‬ ‫ورود بخش خصوصی برای س��رمایه‌گذاری در س��اخت‬ ‫نیروگاه‌های برق افزود‪ :‬با توجه به اینکه صنعت کش��ور‬ ‫روزبه روز در حال پیشرفت بوده و نیاز به برق در تمامی‬ ‫زمینه‌ها از صنایع تا دیگر مصارف در حال افزایش است‬ ‫از این رو دولت پیشنهادی را برای ورود بخش خصوصی‬ ‫و راه‌اندازی نیروگاه‌های برق مطرح کرده اس��ت به این‬ ‫ترتیب که نیروگاه‌هایی ک��ه میزان بهره‌وری آنها بیش‬ ‫از ‪42‬درصد باش��د‪ ،‬گاز مورد نیاز آنها به صورت رایگان‬ ‫در اختی��ار نیروگاه‌ها قرار گرفته و برق تولید ش��ده در‬ ‫نیروگاه‌ها توس��ط دولت به میزان ‪ 120‬تومان برای هر‬ ‫کیلووات خریداری خواهد ش��د‪ .‬این در حالی است که‬ ‫نرخ فروش برق به طور معمول ‪ 80‬تومان اس��ت و این‬ ‫گزارش روز‬ ‫تفاوت قیمت به نوعی تشویق برای ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫به این بخش است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گف��ت‪ :‬در صورتی که فعاالن فوالدی با‬ ‫استفاده از این طرح به ساخت نیروگاه برق اقدام کنند‬ ‫صرف��ه اقتصادی برای آنها به دنبال خواهد داش��ت اما‬ ‫در صورتی که بدون کمک و حمایت دولت به س��اخت‬ ‫نی��روگاه اقدام کنن��د میزان هزینه‌های آن بس��یار باال‬ ‫خواهد بود به این ترتیب که عالوه بر سرمایه اولیه برای‬ ‫راه‌ان��دازی نیروگاه‪ ،‬برای هرکیل��ووات برق رقمی بیش‬ ‫از ی��ک میلیون تومان هزینه ب��رای آنها در پی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در واقع صنعتگران ف��والدی می‌توانند با تولید فوالد‬ ‫و فروش آن به س��ود برس��ند و برای تامی��ن نیاز خود‬ ‫ب��رق را با قیمت معمول آن خری��داری کنند و به این‬ ‫ترتیب س��ود حاصل از آن را برای رشد صنایع فوالدی‬ ‫به کار برند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌گذاری‌های تعیین‌کننده‬ ‫عضو هی��ات مدیره ایرالکو درباره‬ ‫تامی��ن نی��از ان��رژی در صنایع‬ ‫آلومینی��وم و اینکه آیا س��اخت‬ ‫نی��روگاه اختصاصی برای صنعت‬ ‫آلومینی��وم ب��ا صرف��ه اقتصادی‬ ‫می‌گوید‪ :‬نوع سیاستگذاری‌ها‬ ‫همراه خواهد بود به‬ ‫و قانون‌های حاکم بر کش��ور تعیین‌کننده این موضوع‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫علی اکبر گلکار با اشاره به سیاست‌های اجرایی دولت‬ ‫ب��رای تامین نیاز انرژی صنایع انرژی بر گفت‪ :‬در دولت‬ ‫قبل که یارانه‌ها هدفمند ش��د‪ ،‬تصمیم گرفته شد تا با‬ ‫در اختیار گذاش��تن یارانه برای انرژی زمینه برای ارائه‬ ‫سوخت ارزان به فعاالن صنایع انرژی‌بر که رتبه اول آن‬ ‫به آلومینیوم و بعد از آن فوالد تعلق دارد‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش حمایتی دولت‬ ‫وی با بیان این موضوع که سیاس��ت‌های کلی دولت‬ ‫برای بیش��تر ش��دن فعالیت بخش خصوص��ی و ورود‬ ‫آنان به صنایع مختلف اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت به عنوان‬ ‫یک حامی می‌تواند زمین��ه فعالیت بخش خصوصی را‬ ‫ب��رای تولی��د و عرضه و تقاضای محص��ول فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین نیروگاه اختصاصی آلومینیوم‬ ‫عض��و هیات مدیره ایرالکو با اش��اره ب��ه اینکه پروژه‬ ‫راه‌ان��دازی نیروگاه برق در ایرالکو کلید خورده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایرالکو‪ ،‬مپنا و س��رمایه‌گذاری الغدیر با همکاری‬ ‫یکدیگ��ر فعالیت خود را برای راه‌ان��دازی نیروگاه برای‬ ‫صنای��ع آلومینیوم��ی آغاز ک��رده و امید اس��ت که با‬ ‫موفقی��ت آن را به اتمام رس��انده و برای نخس��تین بار‬ ‫یک نیروگاه خصوصی برای تامین انرژی در این صنعت‬ ‫انرژی بر تاسیس شود‪.‬‬ ‫وی به نقش دولت در این باره و مزیت‌های آن اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دولت نقش اساسی در این زمینه داشته و‬ ‫می‌تواند در تامین س��وخت مورد نیاز به نیروگاه کمک‬ ‫بزرگی را برس��اند‪ ،‬چرا که در این ص��ورت با کمک به‬ ‫صنای��ع آلومینیومی موجبات توس��عه در آن را فراهم‬ ‫ک��رده و به ای��ن ترتیب باع��ث افزای��ش ارزش‌افزوده‬ ‫می‌ش��ود و در نهایت تکمیل ش��دن چرخه تولید را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫گلکار اف��زود‪ :‬تکمی��ل چرخه تولید باعث رش��د در‬ ‫صنایع پایین‌دس��تی خواهد ش��د به ای��ن ترتیب که با‬ ‫تامین انرژی واحدهای بیشتری به چرخه تولید افزوده‬ ‫خواهند شد و در مقابل فعالیت با ایجاد اشتغال و درآمد‬ ‫همانند دیگر صنایع موظف به پرداخت مالیات به دولت‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره ایرالکو اظهار ک��رد‪ :‬هم‌اکنون که‬ ‫‪ 35‬س��ال از صنعت آلومینیوم‌س��ازی کشور می‌گذرد‬ ‫‹ ‹سیمان به دنبال انرژی یارانه‌ای‬ ‫مع��اون فن��ی و تولی��د انجم��ن‬ ‫سیمان درباره تامین انرژی مورد‬ ‫نیاز برای تولید س��یمان و اینکه‬ ‫آی��ا س��اخت نی��روگاه ب��ا صرفه‬ ‫اقتصادی همراه اس��ت به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در حال حاضر انرژی م��ورد نیاز برای تولید‬ ‫س��یمان که با قیمت یارانه‌ای در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫قرار می‌گیرد تولید س��یمان را مق��رون به صرفه کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا ک��ه تامین ان��رژی از این طری��ق با صرفه‬ ‫اقتص��ادی همراه خواهد بود و تا زمانی که انرژی با نرخ‬ ‫یاران��ه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد نیازی‬ ‫به راه‌اندازی نیروگاه اختصاصی برای این صنعت وجود‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬نادر غفاری با اشاره به اینکه راه‌اندازی‬ ‫نیروگاه نیاز به برنامه‌ریزی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای راه‌اندازی و‬ ‫احداث یک نیروگاه الزم اس��ت تا ی��ک طرح توجیهی‬ ‫برای تعیین هزینه‌ها و میزان برآورد آنها تهیه شود تا با‬ ‫صرفه بودن یا نبودن آن پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت انرژی که هم‌اکن��ون وزارت نیرو با‬ ‫قیمت یاران��ه‌ای در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌دهد‬ ‫صرفه اقتصادی الزم برای تولید س��یمان را دارد چراکه‬ ‫به دلیل باال ب��ودن هزینه‌ها‪ ،‬قیمت تمام ش��ده انرژی‬ ‫تولی��دی در نیروگاه‌های اختصاصی باالتر از نرخ انرژی‬ ‫اس��ت که وزارت نی��رو در اختی��ار تولیدکنندگان قرار‬ ‫می‌ده��د‪ .‬از این رو می‌ت��وان گفت که ایج��اد نیروگاه‬ ‫اختصاص��ی برق صرفه‌ای برای تولید‌کنندگان به دنبال‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خانه‌هاییکهازانفجارمعادنمی‌لرزند‬ ‫آلودگی صوتی ناش��ی از انفجار‪ ،‬یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم‬ ‫تیران و کرون از فعالیت معادن در این شهر است که با انجام این انفجارات‬ ‫لرزه در سطح شهر و خانه‌های مسکونی احساس می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬تولید و اش��تغال از مهم‌تری��ن برنامه‌ها و اهداف کار در‬ ‫معادن اس��ت که با ایجاد معادن و برداش��ت از آنها فرصت‌های اشتغال و‬ ‫تولید و درآمد ایجاد می‌شود و از این جهت رفع موانع فعاالن معادن جزء‬ ‫برنامه‌های دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه رفع موانع فعاالن معادن باید مورد توجه باش��د‪ ،‬مس��ائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی نیز باید مورد توجه مس��ئوالن قرار گیرد که مس��ئوالن‬ ‫سازمان محیط‌زیس��ت به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند و با معادنی که‬ ‫تهدید‌کننده محیط‌زیست و سالمت جامعه هستند برخورد قانونی می‌شود‪.‬‬ ‫جریمه یا تمدید نکردن مجوز از اهرم‌های مجازاتی برای متخلفان اس��ت‬ ‫که به واسطه این قوانین مجریان دولتی با متخلفان معادنی که آسیب‌های‬ ‫اجتماعی و محیطی برای مناطق ایجاد کرده‌اند‪ ،‬برخورد می‌کنند‪.‬‬ ‫استان اصفهان ‪ ۶۰۰‬معدن دارد که در بین استان‌های دیگر کشور رتبه‬ ‫دوم را کسب کرده که از میان این تعداد معدن‪ ۱۴ ،‬باب آن در شهرستان‬ ‫تیران و کرون است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۱۴‬معدن در شهرستان تیران و کرون‬ ‫ح��ال از آنجایی که می��زان مصرف ان��رژی در صنعت‬ ‫آلومینیوم‌سازی باالست ایجاد نیروگاه اختصاصی برای‬ ‫هر بخش از تولید می‌تواند صرفه اقتصادی را برای تولید‬ ‫آلومینیوم به دنبال داشته باشد‪ .‬اما باید توجه داشت که‬ ‫در این زمینه دولت نیز نقش مهمی داش��ته و می‌تواند‬ ‫با در اختیار گذاشتن سوخت ارزان روند تولید انرژی را‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫گلکار افزود‪ :‬هم‌اکنون با توجه به اینکه کشور حرکت‬ ‫توس��عه‌ای دارد از ای��ن رو مصرف ان��رژی نیز افزایش‬ ‫پی��دا کرده و به همین دلیل الزم اس��ت تا نیروگاه‌های‬ ‫جدی��دی به مدار تولید برق وارد ش��ده و نیاز صنایع را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫هنوز توان تولید نیاز داخلی در کش��ور وجود نداشته و‬ ‫س��رانه مصرف بیش از تولید کنونی است‪ .‬چراکه بیش‬ ‫از ‪ 65‬درص��د انرژی برای تولی��د آلومینیوم اولیه صرف‬ ‫ش��ده و مابقی آن ب��رای آلیاژهایی همچون ورق‪ ،‬فویل‬ ‫و‪ ...‬مصرف می‌ش��ود‪ .‬حال با توجه به کاربرد آلومینیوم‬ ‫در صنعت خودروس��ازی در دنیای صنعت��ی امروز که‬ ‫مزایای بس��یاری همچون کاهش مصرف سوخت وکم‬ ‫شدن آلودگی را به دنبال دارد می‌توان با سرمایه‌گذاری‬ ‫و تامی��ن نیاز انرژی این صنعت ضمن ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان تیران و کرون در این‬ ‫زمینه گفت‪ ۱۴ :‬معدن در این منطقه فعالیت دارد که معادن شن و ماسه‪،‬‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬سیلیس و سرب و روی از مهم‌ترین این معادن هستند‪.‬‬ ‫محم��ود دهقانی با بیان اینکه بر فعالیت‌های بهره‌برداران معادن نظارت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای معادن در حوزه شهری مجوز برداشت وجود‬ ‫ندارد و برای تمدید مجوز‌ها به مس��ائل زیس��ت‌محیطی و ش��هری توجه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نارضایتی مردم شهر تیران از معدن سرب و روی شمال تیران‬ ‫معدن س��رب و روی در کوه‌های شمال شهر تیران قرارگرفته و شرکت‬ ‫روی به عنوان مجری این معدن اقدام به برداش��ت می‌کند اما فعالیت این‬ ‫معدن مشکالت زیست محیطی را برای این منطقه ایجاد کرده و نارضایتی‬ ‫مردم را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫آلودگی صوتی ناش��ی از انفجار یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی است‬ ‫که با انجام این انفجارات‪ ،‬لرزه در س��طح ش��هر ایجاد ش��ده و خانه‌های‬ ‫مسکونی در اطراف این معدن بیشترین لرزه را احساس می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر چهره شهر‬ ‫عملیات برداش��ت معادن در کوه‌های شمالی تیران باعث شده که چهره‬ ‫ش��هر که ش��امل کوه‌های این منطقه اس��ت تغییر کن��د و این نارضایتی‬ ‫دوستداران محیط‌زیست و مردم را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫کوه‌ه��ای ش��مالی تیران ک��ه در اطراف پ��ارک کوهس��تانی و منطقه‬ ‫گردش��گری قرار دارد یکی از آس��یب‌های جدی در چهره شهر و منطقه‬ ‫گردش��گری و ورزشی ش��هر به ش��مار می‌رود که مردم رسیدگی به این‬ ‫موضوع را از مسئوالن خواستارند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم همکاری مسئوالن استانی در تمدید مجوز‬ ‫حس��ن س��لیمی‪ ،‬فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه در تمدید مجوز‌ها‬ ‫و رس��یدگی به تخلفات و مش��کالت صنعت باید تجدید نظر ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان بای��د در این موضوع‬ ‫هم��کاری کند‪ .‬وی افزود‪ :‬مذاکراتی در این‌باره با رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اصفهان انجام شده که اقدامی مناسب برای کاهش‬ ‫دغدغه مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن روی تیران مشکلی ندارد‬ ‫اس��رافیل احمدی��ه‪ ،‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفهان با اشاره به اینکه فعالیت معادن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آس��یب‌های معادن توسط کارشناسان این س��ازمان بررسی می‌شود و در‬ ‫صورتی که عملیات برداشت از معادن آسیب‌زا باشد در صورت رفع نشدن‬ ‫مشکالت مجوز آنها تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان لرزه و مس��ائل کارشناسی معدن روی تیران مورد‬ ‫بررسی کارشناسان قرار گرفته و این معدن مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫آنچ��ه مه��م اس��ت دو ن��وع دغدغه م��ردم یک��ی در رابطه با مس��ائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی و آسایس عمومی و دیگری تغییر چهره شهر است که به‬ ‫دلیل تولید و درآمدزایی برای گروهی از افراد نباید چهره محیط‌زیس��ت و‬ ‫زیبایی یک منطقه تغییر کند‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫کارشناسان با تاکید بر ضرورت احیای مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی در کشور معتقدند‬ ‫‪29‬‬ ‫فاینانس رقابتی؛ موتور محرک ناوگان ریلی‬ ‫زه�را فریدزادگان ‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬ناوگان جاده‌ای‬ ‫ساالنه ‪ 20‬میلیارد دالر گازوئیل مصرف می‌کند درحالی‬ ‫که سهم بخش ریلی ‪ 3‬میلیارد دالر است‪ .‬میزان بودجه‬ ‫موردنیاز برای توسعه حمل‌ونقل ریلی ‪ 24‬میلیارد دالر‬ ‫در طول ‪ 8‬سال برآورد شده‪ ،‬اما ساالنه ‪ 20‬میلیارد دالر‬ ‫یارانه به سوخت کامیون‌ها داده می‌شود‪ .‬میزان تصادف‬ ‫در بخش ریلی یک پنجاهم تصادفات در بخش جاده‌ای‬ ‫است و در زمینه حفظ محیط‌زیست‪ ،‬شبکه جاده‌ای ‪20‬‬ ‫برابر بیشتر از ش��بکه ریلی آالینده‌های زیست‌محیطی‬ ‫تولی��د می‌کند‪ .‬آنچه صاحبان کاال ب��ه عنوان تعرفه در‬ ‫بخش جاده‌ای پرداخت می‌کنند به ازای هر واحد حمل‬ ‫‪ 60‬تومان اس��ت و ‪ 254‬تومان دیگر را دولت می‌دهد‪،‬‬ ‫ام��ا در بخ��ش ریلی این رون��د ‪ 43‬تومان ب��ه ازای هر‬ ‫واحد حمل اس��ت و تقریبا به هم��ان میزان از صاحب‬ ‫کاال دریافت می‌شود‪ .‬در بخش جاده‌ای بابت دسترسی‪،‬‬ ‫هزین��ه‌ای دریافت نمی‌ش��ود‪ ،‬اما در بخ��ش ریلی ‪57‬‬ ‫درصد پولی که از شرکت‌ها دریافت می‌شود‪ ،‬برای حق‬ ‫دسترسی است و بقیه به شرکت‌ها پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم احیای مزیت‌های‌ حمل‌ونقل ریلی‬ ‫ای��ن اطالع��ات و آم��ار را هفته گذش��ته‪ ،‬محس��ن‬ ‫پورسیدآقایی‪ ،‬مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در همایش مهندس��ی صنایع ارائ��ه داد و با بیان اینکه‬ ‫ارزان بودن س��وخت و رایگان بودن حق دسترس��ی به‬ ‫شبکه جاده‌ای در کشور‪ ،‬موجب شده است شرکت‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬پتروشیمی و سیمان عالقه‌ای به سرمایه‌گذاری‬ ‫در اقتصاد ریلی نداشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬مزیت‌های شبکه‬ ‫ریلی در اقتصاد ایران هنوز احیا نشده است‪.‬‬ ‫گفته‌ه��ای مدیرعامل ش��رکت راه‌آه��ن و تاکید وی‬ ‫برتوجه هرچه بیشتر به حمل‌ونقل ریلی درحالی عنوان‬ ‫ش��د که دولت یازدهم نیز توسعه ناوگان ریلی کشور را‬ ‫در راس برنامه‌های کاری خود در حوزه حمل‌ونقل قرار‬ ‫داده و ب��ا درک اهمی��ت و جایگاه این ح��وزه‪ ،‬بر توجه‬ ‫هرچه بیشتر به این بخش تاکید کرده است‪.‬‬ ‫ل بار و مسافر‬ ‫برتری و مزیت حمل‌ونقل ریلی در حم ‌‬ ‫در مقایس��ه با دیگ��ر حوزه‌های حمل‌ونق��ل‪ ،‬اظهرمن‬ ‫الش��مس اس��ت و نیازی به توضیح و تفسیر آن نیست‪،‬‬ ‫ام��ا اینکه چرا با وجود اطالع از مزایای اس��تفاده از این‬ ‫ناوگان‪ ،‬آن هم در کشور پهناوری مانند ایران‪ ،‬همچنان‬ ‫مغفول مانده است‪ ،‬موضوعی قابل بحث به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناوگان ریلی‪ ،‬تابع جغرافیای کشور‬ ‫عباس علی‌آب��ادی‪ ،‬رییس هیات‬ ‫‌مدیره و مدیرعامل گروه مپنا در‬ ‫توس��عه‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫حمل‌ونق��ل ریلی را تابع موقعیت‬ ‫جغرافیایی یک کش��ور می‌داند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬به‌طور معمول شبکه ریلی متناسب با اقلیم هر‬ ‫کش��ور انتخاب می‌ش��ود؛ به این معنا که وقتی در یک‬ ‫علی‌آبادی در این زمینه بر این باور اس��ت که بخش‬ ‫خصوص��ی حت��ی می‌تواند در بخش زیرس��اخت‌ها نیز‬ ‫ورود کرده و سرمایه‌گذاری کند‪ ،‬منوط بر اینکه دولت‬ ‫امتیازات و مش��وق‌هایی را برای جذب س��رمایه‌گذاران‬ ‫در نظ��ر بگیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که در حال حاضر‬ ‫ریس��ک سرمایه‌گذاری در زیرس��اخت‌های برای بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬زیاد است و سرنوشت بازگشت سرمایه برای‬ ‫بخش خصوص��ی کمی مبهم به نظر می‌رس��د‪ .‬وی به‬ ‫موضوع فاینانس نیز اش��اره کوتاه��ی کرده و می‌گوید‪:‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای��ی که دولت می‌تواند برای توس��عه‬ ‫ناوگان ریلی کشور از آن استفاده کند‪ ،‬فاینانس است‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل فراهم‌نبودن حداقل‌ها‬ ‫کش��ور پهن��اور و ب��ا پراکندگی‬ ‫حمل‌ونقل برداش��ته‌ایم‪ .‬کارشناسان‬ ‫جمعیتی‪ ،‬ش��رایط‪ ،‬اجازه استفاده‬ ‫عوامل متعددی را در توس��عه نیافتن‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫از حمل‌ونق��ل ریلی را به آس��انی‬ ‫این ناوگان در س��ال‌های اخیر دخیل‬ ‫حتی می‌تواند در‬ ‫فراهم می‌کنند‪ ،‬توسعه این ناوگان‬ ‫می‌دانند ک��ه اگرچ��ه اصلی‌ترین آن‬ ‫بخش زیرساخت‌ها‬ ‫در مقاب��ل حوزه‌ه��ای دیگ��ر‬ ‫کمب��ود بودج��ه عنوان می‌ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫حمل‌ونق��ل بای��د در اولویت قرار‬ ‫بدون ش��ک ب��ا برنامه‌ری��زی دقیق و‬ ‫نیز ورود کرده و‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫درست و ایجاد بستر‌های مناسب برای‬ ‫سرمایه‌گذاری کند‪،‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت‪ :‬با بررس��ی‬ ‫بخش خصوصی و ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫منوط بر اینکه‬ ‫مزیت‌ه��ای حمل‌ونق��ل ریلی در‬ ‫به این بخش‪ ،‬مشکل کمبود نقدینگی‬ ‫دولت امتیازات و‬ ‫مقایسه با ناوگان جاده‌ای ضرورت‬ ‫نیز قابل جبران خواهد بود‪.‬‬ ‫توس��عه و توجه ب��ه خطوط آهن مشوق‌هایی را برای‬ ‫ریی��س هیات‌‌مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫گروه مپنا در این مورد معتقد اس��ت‬ ‫دوچندان می‌ش��ود‪ .‬درواقع وقتی جذب سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��تفاده از قطار ب��رای حمل‌بار‬ ‫که در کشور ما‪ ،‬از گذشته سنت‌هایی‬ ‫در نظر بگیرد‬ ‫و مس��افر ضریب امنیتی باالتری‬ ‫وجود داشته است و آن اینکه به طور‬ ‫نس��بت به وس��ایل نقلیه جاده‌ای‬ ‫معمول دولت‌ها در این حوزه خدمات‬ ‫دارد‪ ،‬ب��دون تردی��د اس��تفاده از‬ ‫گسترده‌ای را ارائه نمی‌دهند‪ .‬مصداق‬ ‫ناوگان ریلی در اولویت قرار می‌گیرد‪ ،‬عالوه بر اینکه به این گفته هم نبود قانون پرداخت مالیات در حمل‌ونقل‬ ‫دلیل کاهش میزان مصرف سوخت در حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬جاده‌ای است‪ ،‬درحالی که مالیات‌هایی که برای ناوگان‬ ‫هزینه‌ه��ا نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و ریلی در نظر گرفته ش��ده است موجب بی‌میلی بخش‬ ‫در نهایت صرفه اقتصادی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫خصوص��ی ب��رای ورود و س��رمایه‌گذاری در این حوزه‬ ‫‹ ‹سوق دادن ناوگان ریلی به سوی برقی شدن می‌شود‪.‬‬ ‫جای تردید نیس��ت اگر در کش��وری مانند ایران که ‹ ‹دولت؛ موظف به ایجاد زیرساخت‌ها‬ ‫از منابع گاز طبیعی‪ ،‬منابع تجدیدپذیر و س��وخت‌های‬ ‫آنچه تجربه کش��ورهای موفق در ح��وزه حمل‌ونقل‬ ‫فس��یلی برخوردار اس��ت‪ ،‬اگ��ر بتوان راه��کاری برای ریلی نش��ان می‌دهد و کارشناس��ان نیز ب��ر آن اذعان‬ ‫صرفه‌جوی��ی در اس��تفاده از این مناب��ع یافت‪ ،‬کمک دارند‪ ،‬موضوع فراهم کردن زیرساخت‌های ناوگان ریلی‬ ‫بزرگ��ی به اقتص��اد کش��ور خواهد ش��د‪ .‬علی‌آبادی با از سوی دولت و س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی برای‬ ‫بیان این موضوع‪ ،‬س��وق دادن ناوگان ریلی به س��مت ارائه خدمات است‪.‬‬ ‫برقی‌ش��دن را از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای صرفه‌جویی‬ ‫به واق��ع در همه دنیا‪ ،‬دولت زیرس��اخت‌ها را ایجاد‬ ‫در مصرف سوخت عنوان می‌کند و می‌گوید‪ :‬اگر بتوانیم ک��رده و س��پس از س��رمایه بخ��ش خصوص��ی برای‬ ‫حمل‌ونقل کشور را به سمت ریلی و حمل‌ونقل ریلی را بخش‌های دیگر اس��تفاده می‌کند‪ .‬اقدامی که در کشور‬ ‫به سمت برقی‌شدن پیش ببریم‪ ،‬گام مهمی در صنعت ما با اما و اگرهای فراوانی همراه است‪.‬‬ ‫ام��ا موض��وع چگونگ��ی احیای‬ ‫مزیت‌های ناوگان ریلی و جایگاه‬ ‫آن در صنع��ت حمل‌ونق��ل را با‬ ‫خورش��ید گ��زدرازی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون حمل‌ونق��ل ات��اق‬ ‫بازرگانی بوشهر در میان گذاشتیم‪ .‬وی در این مورد با‬ ‫تاکید بر اینکه توسعه حمل‌ونقل ریلی در شرایطی که‬ ‫زیرس��اخت‌های آن هن��وز در بس��یاری از نقاط مهم‬ ‫می‌گوید‪ :‬زمانی می‌توان‬ ‫کشور‪ ،‬فراهم نیست‪ ،‬به‬ ‫از احیای مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی س��خن گفت که‬ ‫حداقل زیرس��اخت‌ها موردنیاز این بخش فراهم باشد‪،‬‬ ‫وقتی در بس��یاری از اس��تان‌ها‪ ،‬هن��وز طرح‌های روی‬ ‫کاغذ پیاده‌س��ازی نش��ده و اولین کلن��گ خط‌آهن به‬ ‫زمین زده نش��ده‪ ،‬چگون��ه می‌توان برای توس��عه این‬ ‫ناوگان برنامه‌ریزی کرد؟‬ ‫وی بندر بوشهر که یکی از بنادر مهم کشور است را‬ ‫نمونه بارز این گفته می‌داند و می‌افزاید‪ :‬ش��کی نیست‬ ‫ک��ه ناوگان حمل‌ونقل ریلی کش��ور ما بس��یار ضعیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحریم‌های اعمال ش��ده بر ضد ایران نیز این ضعف‬ ‫را تش��دید کرده اس��ت‪ ،‬از س��وی دیگر ت��ا زمانی که‬ ‫زیرساخت‌های الزم از سوی دولت فراهم نباشد‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد‪ .‬همه این‬ ‫عوامل دست به دست هم می‌دهد تا احیای مزیت‌های‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کمی دور از ذهن به نظر برسد‪.‬‬ ‫گ��زدرازی در مورد ورود فاینانس��ورها به این بخش‬ ‫نیز معتقد اس��ت که اگر می��زان تحریم‌ها کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بدون تردید در بحث فاینانس نیز رقابت به‌وجود‬ ‫می‌آید‪ .‬در حال حاضر کشور ما حق انتخاب فاینانسور‬ ‫ندارد حتی در برخی موارد مجبور به پذیرش فاینانس‬ ‫از س��وی چین اس��ت‪ ،‬درحال��ی که در ص��ورت رفع‬ ‫تحریم‌ه��ا ش��رایط انتخاب بهترین فاینانس��ورها برای‬ ‫ایران به وجود آمده و در نهایت می‌توان امیدوار بود که‬ ‫با توس��عه حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬این ناوگان‪ ،‬جایگاه واقعی‬ ‫خود را در کشور پیدا کند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‬ ‫فعالیت‌های صنفی‪ ،‬ریشه اصلی مشکالت موجود در ساخت‌و‌ساز‬ ‫در دی��دار اعضای هیات‌مدیره س��ازمان نظ��ام کاردانی‬ ‫س��اختمان ب��ا عب��اس آخون��دی‪ ،‬وزی��ر راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬چالش‌ه��ا و موارد مهم صنعت ساخت‌وس��از‬ ‫مطرح و بررس��ی ش��د‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه‬ ‫هم‌اکنون مس��ابقه مدرک‌گرایی در کشور‪ ،‬سلسله مراتب‬ ‫مه��ارت را تحت‌تاثی��ر خود قرار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر از‬ ‫تشکیل کانون کاردان‌های فنی ساختمان حمایت کردم به‬ ‫ای��ن دلیل بود که به‌دنبال هویت‌دادن به بقیه مهارت‌های‬ ‫‪‌،‬عباس آخوندی با بیان‬ ‫مهندس��ی بودم‪ .‬به گزارش‬ ‫اینکه مواف��ق تبیین جایگاه کاردان‌ه��ای فنی در صنعت‬ ‫ساختمان هس��تم‪ ،‬تصریح کرد‌‪ :‬اصلی‌ترین آموزش‪ ،‬ایجاد‬ ‫قدرت خالقیت و کار اس��ت وگرنه آم��وزش علوم و فنون‬ ‫در نظام آموزش��ی فقط آموزش محفوظات به افراد اس��ت‬ ‫که مش��کلی را حل نمی‌کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه قدرت‬ ‫خالقی��ت و ارزش افزوده نکته مهمی اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بخش عمده‌ای از سلس��له مراتب مهارت به کسانی مربوط‬ ‫اس��ت که قدرت اداره کارگاه و مهارت آن را دارند و اتفاقا‬ ‫می‌توانند مکمل دانش و مهارت مهندسی باشند‪ .‬آخوندی‬ ‫فعالیت صنفی را از فعالیت حرفه‌ای منفک دانست و آن را‬ ‫تو‌ساز قلمداد کرد‬ ‫ریش��ه اصلی مشکالت موجود در ساخ ‌‬ ‫و افزود‪ :‬در حوزه مهندسی این تفکیک انجام نشده و رفع‬ ‫آن نیز کار بس��یار سختی است و این ابهام در حرفه باقی‬ ‫مانده اس��ت که نیاز به اص�لاح دارد‪ .‬اکنون انتظار و تصور‬ ‫این است که در نظام اجرایی ساختمان در کشور هر فردی‬ ‫که پروانه مهندس��ی دارد می‌تواند امور طراحی‪ ،‬اجرایی و‬ ‫نظ��ارت را نیز انجام دهد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مش��کل ما این‬ ‫اس��ت که این صنوف ساختمانی و افراد مسئول نه تعریف‬ ‫و نه الزامی ش��ده‌اند‪ ،‬بنابراین از س��ازمان نظ��ام کاردانی‬ ‫ساختمان برای این امر که تغییر کلی در نظام ساختمانی‬ ‫کشور است‪ ،‬کمک می‌خواهیم‪ .‬وزیر راه‌ ‌و شهرسازی افزود‪:‬‬ ‫اکنون بخش عمده فعالیت‌های ساختمانی توسط افرادی‬ ‫انجام می‌ش��ود که مهندس‪ ،‬کاردان‪ ،‬معمار تجربی و حتی‬ ‫کارگ��ر ماهر هم نیس��تند‪ .‬مهدی موذن‪ ،‬رییس ش��ورای‬ ‫مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان نیز در این جلسه‬ ‫با قدردانی از تغییر نگاه وزارت راه و شهرس��ازی و نگرش‬ ‫مثبت مدیران ارشد این مجموعه به سازمان نظام کاردانی‬ ‫س��اختمان گفت‪ :‬هم‌اکنون بخشنامه نظارت کاردان‌ها در‬ ‫ش��هرهای با جمعیت کمتر از ‪ 50‬هزار نفر در انتظار ابالغ‬ ‫در وزارت راه و شهرس��ازی است‪ .‬وی از آخوندی خواستار‬ ‫تحقق این مهم ش��د و با بیان اینکه در زمان حاضر شاهد‬ ‫ریزش قابل توجه تعداد کاردان‌ها در این صنعت هس��تیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در گذش��ته در کنار یک مهن��دس چند کاردان در‬ ‫حوزه اجرا فعالیت داش��تند در حالی که هم‌اکنون به‌دلیل‬ ‫برخ��ی نگرش‌ه��ا و مش��کالت پیش‌آمده در کن��ار چند‬ ‫مهندس تنها یک کاردان فعالیت می‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫گذشته زمینه برای فعالیت کاردان‌ها و معماران تجربی در‬ ‫صنعت ساختمان‌سازی مساعد نبود‪ ،‬اما هم‌اینک بارقه‌های‬ ‫امید و تغییر تفکر را در این وزارتخانه مشاهده می‌کنیم که‬ ‫امیدواریم زودتر این عوامل ش��کل اجرایی به خود گیرند‪.‬‬ ‫درآمد را صرف ایجاد اش��تغال برای اعضای خود می‌دانیم‬ ‫و این مهم‌ترین خواس��ته ما از مسئوالن است تا اعضایمان‬ ‫بتوانند نقش خود را در صنعت ساختمان ایفا کنند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫توسعه ناوگان ریلی نیازمند‬ ‫توجیه اقتصادی است‬ ‫یل�دا یزدان‌فرح�ی‪ :‬حمل‬ ‫و نق��ل ریل��ی یک��ی از اهدافی‬ ‫اس��ت که دول��ت یازدهم وعده‬ ‫توس��عه آن را داده و قرار است‬ ‫بیشتر پروژه‌های زیرساختی در‬ ‫سال‌های آینده به رشد و توسعه‬ ‫ای��ن بخش بپردازد ت��ا افزایش‬ ‫اس��تفاده از این نوع حمل و نقل به نسبت حمل و‬ ‫نقل جاده‌ای در بخش بار و مسافر‪ ،‬سود بیشتری را‬ ‫برای کش��ور به دنبال داشته باشد‪ .‬برای این منظور‬ ‫و س��اخت و توس��عه خطوط راه آهن‪ ،‬دولت نیاز به‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های س��نگین در این بخش دارد که‬ ‫تامین فاینانس از مهم‌ترین روش‌های تامین منابع‬ ‫مالی در این خصوص مطرح ش��ده اس��ت به همین‬ ‫منظ��ور‪ ،‬دول��ت از ماه‌ها پیش مذاک��رات زیادی را‬ ‫با کش��ورهای مختل��ف انجام داد ت��ا زمینه حضور‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم کند‪.‬یکی‬ ‫از این کش��ورها‪ ،‬چین اس��ت‪.‬اگرچه گفته می‌شود‬ ‫ک��ه هزینه‌های الزم برای فاینانس از س��وی چین‪،‬‬ ‫همان دارایی‌های بلوکه ش��ده ایران است و در واقع‬ ‫چین با پول‌های ایران در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما همی��ن موضوع نیز تاکنون تحقق پیدا‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬دراین زمینه با سیده فاطمه مقیمی‪،‬‬ ‫عض��و کمیس��یون حمل‌ونقل‪ ،‬ترانزی��ت و گمرک‬ ‫گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ € با توجه به تاکید مسئوالن دولتی مبنی بر‬ ‫احیای مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬و با در نظر‬ ‫گرفتن ش�رایط کنونی کش�ور و فراهم نبودن‬ ‫زیرس�اخت‌های الزم برای توسعه این ناوگان‪،‬‬ ‫توجی�ه اقتصادی ورود فاینانس�ورهای چینی‬ ‫ک�ه گفته می‌ش�ود قرار اس�ت با اس�تفاده از‬ ‫دارایی‌های بلوکه شده ایران‪ ،‬پروژه‌های ریلی‬ ‫را فاینانس کنند‪ ،‬چیست؟‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه یک��ی از موثرتری��ن و کم‬ ‫هزینه‌تری��ن ش��رایط جابجای��ی کاال در کش��ور‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل ریلی اس��ت‪ ،‬توسعه این صنعت مشروط‬ ‫بر این است که زیرساخت‌های آماده‌ای داشته باشد‬ ‫و تعرفه‌های مش��خص در این حوزه تعریف شده و‬ ‫برنام��ه زمان‌بندی دقیقی برای س��یر و حرکت در‬ ‫این حوزه وجود داش��ته باشد‪ ،‬توسعه ناوگان ریلی‬ ‫کش��ور به توجیه اقتصادی این صنعت باز می‌گردد‪.‬‬ ‫میزان ب��اری که می‌توانیم جذب این ناوگان کنیم‪،‬‬ ‫تعداد س��رمایه‌گذاری که می‌توانیم ب��رای ورود به‬ ‫این بخش تشویق کنیم و میزان سرمایه مورد نیاز‪،‬‬ ‫همه مواردی اس��ت که باید برای توسعه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی در نظر گرفت‪ .‬حال اگر قرار اس��ت در چنین‬ ‫ش��رایطی از طلب‌هایی ک��ه از کش��ورهایی مانند‬ ‫چین داریم برای توس��عه این بخش استفاده کنیم‪،‬‬ ‫بنابراین باید ش��رایطی ایجاد شود که فاینانسورها‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬حال اگر این تصور وجود داش��ته باشد‬ ‫که س��ود مبالغ هزینه ش��ده به جیب طرف مقابل‬ ‫ریخته می‌ش��ود‪ ،‬باید با تعری��ف منطقی از قرارداد‬ ‫متقاب��ل ش��رایطی به‌وجود آید که س��ود حاصل از‬ ‫سرمایه‌گذاری به حساب ایران واریز شود‪ .‬کشور ما‬ ‫به ازای کاالهایی که به چین فروخت ‌ه است‪ ،‬مبالغی‬ ‫را از این کش��ور طلب دارد که اگر قرار اس��ت این‬ ‫طلبکاری در بانک‌های چین رس��وب کند‪ ،‬بهترین‬ ‫حال��ت‪ ،‬اجرای طرح‌هایی با قابلیت بازدهی و ایجاد‬ ‫تس��هیالت و درآمدزایی برای دولت است تا از این‬ ‫طریق دارایی‌های ایران صرف توسعه کشور شود‪.‬‬ ‫€ €این اق�دام تا چه ان�دازه قابلی�ت اجرایی‬ ‫دارد؟‬ ‫بای��د دید میزان طلب��کاری از طرف مقابل چقدر‬ ‫است‪ ،‬عالوه بر اینکه قرارداد مربوط چقدر تسهیالت‬ ‫ایجاد می‌کن��د‪ .‬همچنین طول م��دت اجرا چقدر‬ ‫اس��ت‪ .‬در کنار این موارد بای��د کاری که به عنوان‬ ‫س��رمایه‌گذاری به ط��رف مقابل محول می‌ش��ود‪،‬‬ ‫به طور کامل شفاف‌‌س��ازی ش��ود‪.‬بنابراین با توجه‬ ‫ب��ه تاکید معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی مبنی بر‬ ‫احیای مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای اجرایی‌ش��دن این امر‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫‪ :‬عملی��ات پرداخ��ت وام ‪ ۵۰‬میلی��ون تومانی ساخت‌وس��از در‬ ‫بافت‌های فرس��وده از ابت��دای بهمن ماه امس��ال در ‪ ۲۲‬بانک خصوصی‬ ‫و دولتی اجرایی می‌ش��ود و گزارش‌ها حاکی از آن اس��ت که پیش��نهاد‬ ‫دولت برای افزایش اعتبار اعطای وام بازسازی بافت فرسوده در کمیسیون‬ ‫تلفیق در حال بررسی است‪ .‬طبق مصوبه هیات وزیران‪ ،‬دولت باید برای‬ ‫س��ال ‪ 93‬و ‪ 94‬در مجم��وع ‪600‬ه��زار فقره تس��هیالت بافت فرس��وده‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬مرتضی دهقان‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها‪ ،‬ش��رکت‌ها‬ ‫و موسس��ات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کش��وری اعالم کرد‪ :‬از اول‬ ‫بهمن ماه امسال فروش بلیت هواپیما با ثبت شماره ملی مسافران الزامی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی نظر به ضرورت احراز هویت موثر اش��خاصی که با‬ ‫هواپیما اقدام به س��فر در مس��یرهای داخلی می‌کنند‪ ،‬ثبت شماره ملی‬ ‫هنگام تهیه بلیت الزامی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬محمدعل��ی مختاری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خدم��ات هوایی و‬ ‫لو‌نقل هوایی‪،‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت‪ :‬با تعدیل نرخ سوخت حم ‌‬ ‫شاهد رونق بیش��تر منطقه ویژه اقتصادی پیام خواهیم بود‪ .‬به گفته وی‬ ‫لو‌نقل هوایی با مسافربری به‌طور قطع‬ ‫هم‌نرخ‌شدن قیمت س��وخت حم ‌‬ ‫زمینه‌ساز افزایش بیشتر پروازها و رونق اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫فارس‪ 27 :‬شرکت هواپیمایی خارجی فعال در ایران‪ ،‬سال گذشته در‬ ‫جابه‌جایی مسافر‪ ،‬بار و پست در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۱‬به ترتیب ‪‌ -4/7‬و ‪‌ -34/2‬و ‪ -32/6‬کاهش عملکرد داشته‌اند‪ .‬این‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی شامل عربستان سعودی‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیش ایرالین‪،‬‬ ‫قطرایرویز‪ ،‬لوفت‌هانزا‪ ،‬عراقی‪ ،‬اطلس‌جت‪ ،‬پگاس��وس‪ ،‬انورایر‪ ،‬اتریش��ی‪،‬‬ ‫ایروفلوت‪ ،‬ایرعربیا‪ ،‬آزال‪ ،‬آل‌ایتالیا‪ ،‬چایناس��اترن‪ ،‬اتحاد‪ ،‬س��وریه‪ ،‬جزیره‬ ‫ایرویز‪ ،‬کی‪.‬ال‪.‬م‪ ،‬کم‌ایر‪ ،‬کویتی‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬بالویا‪ ،‬پاکستانی‪ ،‬کرندون‪،‬‬ ‫ی جورجیا و شاهین‌ایر است‪.‬‬ ‫فال ‌‬ ‫صما‪ :‬س��ید محمد پژمان‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر س��ازندگان برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز هیچ‌گونه محدودیتی‬ ‫ندارند و نمی‌توانند این موضوع را بهانه‌ای بر پاس��خگونبودن خود بدانند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه زمان و امور در اختیار س��ازندگان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر نگرانی ما در امور س��اخت رعایت حداقل‌های کیفیت اس��ت‬ ‫ک��ه انتظ��ار داریم س��ازندگان آن را جدی بگیرن��د و در برابر آن خود را‬ ‫مس��ئول بدانند‪ .‬وی با اعتقاد به اینکه هر فردی در حیطه فعالیت خود‪،‬‬ ‫خدمتی را که به جامعه ارائه می‌دهد‪ ،‬در برابر آن مس��ئول اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان مس��کن هر خدماتی که در جامع��ه ارائه می‌دهند باید با‬ ‫استانداردهای شناخته و تعریف‌شده انطباق داشته باشند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫کاهش تسهیالت‌دهی‬ ‫و تولید ‪ 2‬زنجیره‬ ‫به‌هم پیوسته‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫استاد دانشگاه علم و صنعت‬ ‫روند کند پرداخت تس��هیالت به بخش صنعت و‬ ‫تولید در چند سال اخیر به یکی از چالش‌های اصلی‬ ‫حوزه اقتصاد تبدیل شده است‪ .‬آمارها گویای روند‬ ‫افزایشی پرداخت تس��هیالت است اما باز هم آنچه‬ ‫مسلم است‪ ،‬این است که میزان تسهیالت پرداختی‬ ‫به دو بخش کش��اورزی و صنعت کمتر از خدمات و‬ ‫بازرگانی اس��ت که این امر به معنای کاهش میزان‬ ‫تولید و افزایش فعالیت‌های واس��طه‌ای اس��ت‪ .‬در‬ ‫کنار عدم پرداخت تس��هیالت به بخش‌های مولد‪،‬‬ ‫‌نرخ س��ود بانکی و روند افزایش��ی آن در سال‌های‬ ‫اخی��ر یکی دیگر از مش��کالت اصل��ی این حوزه به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬زمانی که به طور متوسط نرخ سود‬ ‫درجامعه ‪ ۲۸‬درصد باش��د‪ ،‬ب��ه طور طبیعی با یک‬ ‫سود متوسط ‪۱۰‬درصدی‪۴۰ ،‬درصد هزینه‌های کاال‬ ‫یا خدم��ات تولیدی افزایش می‌یابد که این س��ود‬ ‫تضمین ش��ده به مفهوم تورم ‪۴۰‬درصدی است که‬ ‫به مردم تحمیل می‌ش��ود‪ .‬این شواهد حاکی از آن‬ ‫است که سیاست‌های پولی فعلی‪ ،‬ضد تولیدی است‬ ‫و کمکی به بخش‌های تولیدی در اقتصاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫بنابراین به‌دس��ت آوردن عدد مناس��ب برای سود‬ ‫س��پرده بانکی برای صنایع نیاز به کار کار‌شناس��ی‬ ‫عمیق��ی دارد ت��ا از آثار س��وء آن ب��ر روی صنایع‬ ‫جلوگیری کنیم‪ .‬مش��اهدات‪ ،‬بررسی‌ها و آمارهای‬ ‫ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است‬ ‫که مجموع اعتباراتی که به دو بخش کش��اورزی و‬ ‫صنع��ت تعلق می‌گیرد‪ ،‬کمت��ر از بخش خدمات و‬ ‫بازرگانی اس��ت که دس��تاورد این سیاست‪ ،‬کاهش‬ ‫می��زان تولید و افزایش فعالیت واس��طه‌ای تجاری‬ ‫اس��ت که این رفتار در تضاد با شرایط رکود تورمی‬ ‫بوده و باعث عمیق‌تر ش��دن این آس��یب می‌شود‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که بر اس��اس آخرین‬ ‫تصمیم‌ها‪ ،‬هم‌اکنون برای س��پرده‌های یکساله نرخ‬ ‫س��ود ‪ ۲۲‬درصدی در نظر گرفته ش��ده که به نظر‬ ‫می‌رسد با این روند‪‌،‬جذب نقدینگی‌های سرگردان‬ ‫در بانک‌ها به مراتب آس��ان‌تر شود که با این اتفاق‪،‬‬ ‫‌تس��هیالت‌دهی به بخش صنعت و تولید به واسطه‬ ‫وجود منابع بیشتر‪ ،‬آسان‌تر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با وجود وضعیت رو به بهبود صنایع در کشور با روی کارآمدن دولت یازدهم‬ ‫حجم تولید در بخش صنعت‪ ،‬کمتر از سال ‪90‬‬ ‫گروه صنعت‪« -‬جزئیات گزارش رشد اقتصادی و شاخص‬ ‫صنعت در بنگاه‌های بیش از ‪ ۱۰۰‬کارکن نش��ان می‏دهد‬ ‫اقتص��اد ای��ران در س��ال ‪ 6/8 ،۹۱‬درصد و در س��ال ‪،۹۲‬‬ ‫‪ 1/9‬درصد کاهش حجم تولید را داش��ته اس��ت و تنها در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۴‬درصد رشد کرده است؛ یعنی تولید‬ ‫ناخالص داخلی هنوز به سطح سال ‪ ۹۰‬نرسیده است‪ ».‬این‬ ‫گفته‏ه��ا که از زبان مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی گفته شده نمایانگر رشد سال‏های سخت تولید در‬ ‫روزهای تحریمی و اعمال سیاس��ت‏های غلط اقتصادی در‬ ‫واپسین س��ال‏های دولت دهم است‪ .‬روزهایی که به گفته‬ ‫بس��یاری از فعاالن صنعتی نفس بسیاری از صنایع را بند‬ ‫آورد و آنها را به گوشه عزلت کشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د در بس�یاری از صنایع هنوز کمتر از س�ال‬ ‫‪ 90‬است‬ ‫یک وظیفه‪ ،‬بیش��تر تنویر افکار عمومی را در نظر بگیرند‬ ‫زیرا باید سطح آگاهی مردم باال برود تا به حقایق دسترسی‬ ‫پیدا کنند‪ .‬وقتی ما به حوز ‌ه قضاوت اشتباه ورود می‌کنیم‪،‬‬ ‫آن ه��م قضاوتی که چندان مبتنی بر دانش فنی نیس��ت‪،‬‬ ‫القای شائبه را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫مدیرکل آمار‌ه��ای اقتصادی بانک مرکزی با اش��اره به‬ ‫جزئیات آمار صنایع‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اخص گ��روه صنعتی مواد‬ ‫غذایی ‪ 94/6‬اس��ت‪ ،‬یعنی عددی که در س��ال ‪100 ،90‬‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬کاهش یافته است‪ .‬با وجود رشد ‪6/7‬‬ ‫درصدی در ‪ 6‬ماه نخس��ت امسال نسبت به ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫سال گذشته‪ ،‬صنعت هنوز به سطح تولید سال ‪ 90‬نرسیده‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در ‪6‬ماه نخست امسال تنها شاخص‬ ‫تولی��د چند گ��روه صنعتی باالی عدد ‪ 100‬ق��رار دارند و‬ ‫گروه‌های دیگ��ر زیر ‪ 100‬قرار دارند‪ .‬این آمار یعنی اینکه‬ ‫تولید در بخش صنعت هنوز به س��طح س��ال ‪ 90‬نرسیده‬ ‫است‪ .‬وقتی این موارد را در نظر بگیریم‪ ،‬آن شائبه‌هایی که‬ ‫اشاره کردید‪ ،‬از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫مقتدای��ی ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع عمق رکود ش��دید بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اقتصاد ایران در سال ‪ 6/8 ،1391‬درصد و در سال‬ ‫‪1/9 ،92‬درصد کاهش حجم تولید داش��ته است و تنها در‬ ‫‪6‬ماه نخست امسال ‪4‬درصد رشد کرده است‪ ،‬یعنی تولید‬ ‫ناخالص داخلی هنوز به س��طح سال ‪ 90‬نرسیده است‪ .‬اما‬ ‫خوشحالیم از آنکه دوران رکود به سر رسیده است و تولید‬ ‫ما سمت و سوی رونق را به خود گرفته است‪.‬‬ ‫وی پاسخ داد‪ 85 :‬درصد ارزش افزوده در بخش صنعت‬ ‫مربوط به صنایع بزرگ اس��ت اما این به معنای آن نیست‬ ‫که ما به صنایع کوچک توجه نداریم‪ .‬صنایع کوچک مهم‬ ‫هس��تند چون بخش عمده اشتغال در این بخش است‪ ،‬اما‬ ‫باید توجه داش��ت در همین آم��ار وقتی به جزئیات توجه‬ ‫ش��ود وضعیت گروه‌ه��ای صنعتی که ح��ال و روز خوبی‬ ‫ندارند هم معلوم می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی به محض انتش��ار آمار‪ ،‬جزئی��ات آن را هم در‬ ‫دس��ترس همه قرار می‌دهد‪ ،‬بنابراین مشخص می‌شود‬ ‫ک��ه در کدام بخش‌ها رش��د و در ک��دام حوزه‌ها نزول‬ ‫داشته‌ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقتصاد تا سال گذشته در سرازیری بود اما در‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت امس��ال منحنی آن صعودی شده است‪ .‬اگر‬ ‫کمی بیشتر از این میزان رشد در سال آینده محقق شود‪،‬‬ ‫به سطح تولید ناخالص داخلی سال ‪ 90‬خواهیم رسید‪.‬‬ ‫مدی��رکل اداره آماره��ای اقتص��ادی بان��ک مرکزی در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که چرا بانک مرکزی تنها آمار تولید‬ ‫بنگاه‌های باالی ‪ 100‬کارکن را می‌گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اداره‬ ‫آمار اقتصادی تنها آم��ار بنگاه‌های باالی ‪ 100‬نفر کارکن‬ ‫را احص��ا می‌کند‪ ،‬زیرا برخی صنای��ع مثل لکوموتیو عمل‬ ‫می‌کنن��د و صنایع کوچک و متوس��ط را ب��ه همراه خود‬ ‫حرک��ت می‌دهند‪ .‬به عن��وان مثال صنایع خودروس��ازی‬ ‫وقتی فعال می‌ش��وند‪ ،‬ش��رکت‌های قطعه‌سازی هم رونق‬ ‫پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹آمارگیری از ‪ 2600‬تا ‪ 2700‬بنگاه اقتصادی‬ ‫علیرضا مقتدایی‪ ،‬مدی��رکل اداره آمارهای اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی در این رابطه گفت‪ :‬ش��اخص صنعت در ‪3‬ماه اول‬ ‫امس��ال‪ ،‬براساس سال پایه ‪ 83‬محاسبه شده بود که برای‬ ‫‪3‬ماه دوم و گزارش ‪6‬ماه ‪ ،‌1393‬س��ال ‪ 90‬به‏عنوان س��ال‬ ‫پایه در نظر گرفته ش��د‪ .‬براساس ضرایب اهمیت در سال‬ ‫‪ 90‬شاخص‌ها و قیمت‌ها به‏روز شد و این گزارش براساس‬ ‫آن محاس��به شده است‪ .‬به عبارت دیگر در این مرحله دو‬ ‫فعالیت مختلف انجام شده است که یکی محاسبات مربوط‬ ‫به فصل دوم سال ‪ 1393‬و دیگری بهنگام کردن سال پایه‬ ‫و تغییر آن از ‪ 1383‬به سال ‪ 1390‬است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬مدی��رکل اداره آماره��ای اقتصادی‬ ‫بانک مرکزی با اش��اره به همکاری بانک مرکزی با س��ایر‬ ‫دس��تگاه‌ها در زمینه جمع‌آوری و انتش��ار آمار‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫هر دوره ب��ا همکاری حوزه آم��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فهرست کارگاه‌های بیش��تر از ‪ 100‬نفر کارکن را‬ ‫از این وزارتخانه دریافت می‌کنیم‪ .‬حوزه آمارهای صنعتی‬ ‫بانک مرک��زی همه بنگاه‌های صنعتی بی��ش از ‪ 100‬نفر‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور معمول ‪ 2600‬ت��ا ‪ 2700‬کارگاه وجود دارد‬ ‫که در این طرح مورد بررس��ی قرار می‌گیرند‪ .‬اگر بنگاهی‬ ‫تعطیل ش��ود یا تعداد افراد شاغل در آن به کمتر از ‪100‬‬ ‫نفر برس��د‪ ،‬از دایره بررس��ی بانک مرکزی جدا می‌شوند‪.‬‬ ‫اگ��ر بنگاهی در این گروه تعطیل ش��ود‪ ،‬اثر آن در کاهش‬ ‫میزان تولید آن حوزه صنعتی نمایان می‌ش��ود‪ .‬مس��ئول‬ ‫تهیه آمارهای اقتصادی بانک مرک��زی افزود‪ :‬اگر گروهی‬ ‫تنزل تولید دارد‪ ،‬یا از تعداد کارگاه‌های فعال کم ش��ده یا‬ ‫سطح تولید در آن بنگاه‌ها کاهش یافته است‪ ،‬مبنا در این‬ ‫ش��اخص‪ ،‬سطح تولید است‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫ش��ما به عنوان مسئول تولید آمار در بانک مرکزی نسبت‬ ‫به برخی شائبه‌ها درباره آمارهای اقتصادی مانند نرخ رشد‬ ‫‪ ۴‬درصدی نیمه اول س��ال چه توضیح��ی می‌توانید ارائه‬ ‫دهید‪ ،‬گفت‪ :‬بنده این ش��ائبه را قبول ن��دارم؛ اتفاقا مردم‬ ‫به این آمارها اعتماد دارند و مس��ئله اصلی فرهنگ و سواد‬ ‫آماری است که این دو باید در کنار هم دیده شود‪.‬‬ ‫مقتدایی افزود‪ :‬وقتی نیاز به آمار احس��اس شود و سواد‬ ‫در این زمینه ارتقا یابد‪ ،‬دیگر جای نگرانی نیست و اهمیت‬ ‫آمار از آنجا ناش��ی می‌ش��ود ک��ه تا آماری نباش��د امکان‬ ‫سیاستگذاری هم نیست‪ .‬آمارهای اقتصادی ابزار هستند و‬ ‫ش��ائبه در اصل وجود ندارد بلکه ساخته و به آن دامن زده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مدیرکل آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخی مواقع یک رسانه خاص ممکن است این موضوع‬ ‫را القا کند؛ خواهش من این اس��ت که رسانه‌ها‪ ،‬به عنوان‬ ‫‹ ‹‪ 85‬درصد ارزش افزوده در بخش صنعت مربوط‬ ‫به صنایع بزرگ است‬ ‫‹ ‹بنگاه‌های بزرگ مانند لکوموتیو عمل می‌کنند‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫در پی عملی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت‪ ،‬کارشناسان تاکید کردند‬ ‫‪31‬‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫بومی‌سازی دکل‌ها دراولویت نیست‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گروه صنعت‪ :‬با توجه به کاهش قیمت‬ ‫ای��ن روز‌های نفت ایران‪ ،‬و البت��ه پرهیز دولت تدبیر و امید‬ ‫برای خام‌فروش��ی این سرمایه عظیم ملی‪ ،‬مسئوالن حوزه‬ ‫صنعت نفت در تالش هس��تند تا هر چه سریع‌تر با استفاده‬ ‫از برنامه‌های مدون و سیاس��ت‌های کاربردی وابس��تگی‬ ‫اقتصاد و بودجه کش��ور را به نفت کاه��ش دهند‪ .‬از جمله‬ ‫راهکارهایی که برای کاهش این وابس��تگی می‌توان به آن‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬بومی‌سازی ساخت تجهیزات این صنعت است‪.‬‬ ‫صنعت نفت ب��ه عنوان یکی از بزرگترین و حس��اس‌ترین‬ ‫صنایع کش��ور‪ ،‬هزینه کالنی را برای تامی��ن تجهیزات به‬ ‫خود اختصاص داده‪ ،‬هزین��ه‌ای که درحال‌حاضر به جیب‬ ‫چینی‌ها سرازیر ش��ده است‪ .‬ساخت تجهیزات و ملزومات‬ ‫این صنعت عالوه بر بی‌نیاز کردن کشور به واردات‪ ،‬موجب‬ ‫می‌شود تا گردش مالی بزرگ در اقتصاد کشور شکل بگیرد‪،‬‬ ‫همچنین بستر‌سازی مناس��بی برای اشتغالزایی به شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬البته توجه به این نکته خالی از لطف نیس��ت که‬ ‫انجام چنین حرکتی نیازمند مطالعات تخصصی و حمایت‬ ‫دولت با مشارکت بخش خصوصی است‪ .‬بخش دیگری که‬ ‫نبای��د مغفول بماند‪ ،‬بازار جهانی و میزان تقاضا برای کاالی‬ ‫تولید ش��ده اس��ت‪ .‬ازآن جایی که تولید چنین تجهیزاتی‬ ‫نیازمند سرمایه‌گذاری کالنی اس��ت‪ ،‬بنابراین باید پس از‬ ‫رف��ع نیاز داخل به فکر توس��عه و صادرات بود‪ .‬البته تمامی‬ ‫این امور در س��ایه تصمیمات مدیریتی بی‌طرفانه و صحیح‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دکل‌سازی‪ ،‬یک صنعت سرمایه‌بر‬ ‫س��یدعماد حس��ینی‪ ،‬معاون امور‬ ‫مهندس��ی وزیر نفت‪ ،‬با تاکید بر این‬ ‫موضوع که صنعت دکل‌س��ازی یک‬ ‫صنع��ت بس��یار ب��زرگ اس��ت‪ ،‬در‬ ‫گفت‪ :‬دکل‌سازی‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫از جمله تجهیزاتی اس��ت که س��اخت آن حجم عظیمی از‬ ‫س��رمایه را به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬وی تاکید کرد که ما‬ ‫برای رش��د و توسعه بیشتر باید خود را با واقعیت‌ها تطبیق‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫شرکت شهرک‌‌های صنعتی فارس‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫اس��تفاده از منابع خود باید تجهیزات بیش��تری در اختیار‬ ‫داش��ته باشیم تا در همان فرصت زمانی واحد بتوانیم سهم‬ ‫متعارف خود را از این میدان مشترک نفتی برداشت کنیم‪.‬‬ ‫سیدخاموش��ی ادام��ه داد‪ :‬ام��کان‬ ‫بومی‌س��ازی تجهیزات صنعت نفت‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬س��اخت چنی��ن‬ ‫محصوالت��ی ع�لاوه ب��ر مطالعات‬ ‫تخصص��ی و دقی��ق‪ ،‬نیازمن��د‬ ‫س��رمایه‌گذاری کالن است‪ ،‬برای زنده نگه داشتن صنعت‬ ‫س��اخت تجهیزات نفتی و همچنین به منظور توس��عه آن‪،‬‬ ‫نمی‌ت��وان تنها به بازار داخلی اکتفا کرد‪ .‬برای صادرات این‬ ‫محصوالت به آس��یا یا حتی اروپا‪ ،‬به لحاظ مس��افتی که از‬ ‫رقبای خود دور هستیم برای صادرات به هر یک از بازار‌های‬ ‫جهانی‪ ،‬هزینه زیادی را متحمل خواهیم شد‪.‬‬ ‫حس��ینی ادام��ه داد‪ :‬پروژه س��اخت دکل را باید به دقت‬ ‫بررس��ی کرده و ب��ا برنامه‌ریزی و یک معی��ار دقیق و البته‬ ‫در یک زمان‌بندی مش��خص پیش ببریم و به س��اخت آن‬ ‫بپردازی��م‪ .‬اگر بخواهیم بر اس��اس ادعاه��ای داخلی وارد‬ ‫صنعت دکل‌س��ازی ش��ویم‪ ،‬هیچ تضمینی برای موفقیت‬ ‫پروژه وج��ود ندارد‪ .‬معاون امور مهندس��ی وزی��ر نفت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به این موضوع که برای ورود به صنعت دکل‌س��ازی‬ ‫باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد‪ ،‬افزود‪ :‬برای دکل‌س��ازی‬ ‫در داخل کش��ور باید ب��ه توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و‬ ‫همچنین نیاز صنعت داخلی کشور توجه کنیم‪ .‬به عبارتی‬ ‫باید همه جوانب را در نظر گیریم‪ .‬باید توجه کنیم که آیا نیاز‬ ‫داخلی صنعت ما به میزانی هس��ت که بخواهیم به ساخت‬ ‫دکل پرداخته و در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات یا داخلی‌سازی؟‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اگر س��اخت دکل برای اقتصاد کشور‬ ‫س��ود داشته باشد‪ ،‬بی‌شک برای ساخت آن سرمایه‌گذاری‬ ‫الزم انجام می‌شود‪ .‬در غیراین صورت دکل‌های مورد نیاز را‬ ‫از چین یا هر کشوری که بتواند کیفیت مطلوبی را ارائه دهد‬ ‫وارد می‌کنیم‪ .‬در چنین مواردی نباید زمان را از دست داد‪.‬‬ ‫زمان برای ما ارزش بیشتری نسبت به داخلی‌سازی چنین‬ ‫تجهیزاتی دارد‪ .‬ما مانع سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان در‬ ‫زمینه بومی‌س��ازی دکل نمی‌شویم اما بدنیست بدانیم که‬ ‫ساخت بومی‌سازی دکل‌ها درحال‌حاضر جزو اولویت‌های‬ ‫وزارت نفت محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه ملی ایران در جیب عرب‌ها‬ ‫س��ید علی نقی سیدخاموشی‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نیز با اش��اره به این موضوع که دانش��مندان و متخصصان‬ ‫ایرانی در حال دستیابی به فناوری الزم برای ساخت دکل‌ها‬ ‫گفت‪ :‬با‬ ‫و تجهی��زات نفتی هس��تند‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫توجه به غفلتی که از گذشته نسبت به منابع مشترک نفتی‬ ‫و گازی انجام ش��ده است‪ ،‬بیشتر تمرکز صنعت نفت کشور‬ ‫روی افزایش میزان برداش��ت از میدان‌های مشترک است‪.‬‬ ‫کشور قطر برای استخراج نفت از میدان مشترک نفتی که‬ ‫با ای��ران دارد‪ ،‬حدود ‪۱۵۰‬دکل اس��تخراج در اختیار دارد‬ ‫در حال��ی که ایران برای اس��تخراج از هم��ان میدان نفتی‬ ‫حدود ‪ ۱۶ – ۱۷‬دکل استخراجی در دست دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مسلم است که در چنین شرایطی قطر حجم بیشتری‬ ‫از نف��ت را از این میدان مش��ترک برداش��ت می‌کند‪ .‬برای‬ ‫اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه ‪ 165‬ـ ‪93‬‬ ‫ش�رکت ش�هرک‌های صنعتی فارس در نظر دارد پروژه احداث شبکه برقرسانی ‪20‬‬ ‫کیلو ولت به شهرک صنعتی سروستان ‪ 2‬به طول ‪ 11‬کیلومتر را به شرح ذیل از طریق‬ ‫مناقصه عمومی و به روش دو مرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی دارای تایید صالحیت رتبه ‪ 5‬رشته نیرو (برق) از سازمان برنامه‌ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ مدت اجرا‪( 12 :‬دوازده) ماه‬ ‫‪ 2‬ـ محل اخذ اس�ناد مناقصه و تسلیم پیش�نهادات‪ :‬شیراز ـ بلوار زند ـ روبه‌روی‬ ‫دانشکده پزشکی ـ شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (امور قرارداد‌ها)‬ ‫‪ 3‬ـ برآورد اولیه‪ 11/118/205/857 :‬ریال و از محل اعتبارات عمرانی‬ ‫‪ 4‬ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 40/000/000‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی‬ ‫یا واریز وجه‬ ‫‪ 5‬ـ زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1393/10/21‬لغایت ‪1393/10/24‬‬ ‫‪ 6‬ـ آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهاد‌ها‪ :‬پای��ان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ‬ ‫‪1393/11/08‬‬ ‫‪ 7‬ـ زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه‪1393/11/11 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیشنهاد‌های فاقد مهر و امضاء ـ مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء‬ ‫مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* ب��ا توج��ه به الزام ثب��ت اطالعات مناقص��ات در پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات‪،‬‬ ‫کلی��ه ش��رکت‌کنندگان در مناقص��ه می‌بایس��ت در پای��گاه مذک��ور ب��ه آدرس ذیل‬ ‫ثبت‌ن��ام و ک��د کارب��ری دریاف��ت و هم��راه پاکات پیش��نهاد خ��ود تحوی��ل نمایند‪.‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی فارس‬ ‫آگهی استعالم قیمت‬ ‫شرکت شهرک‌‌های صنعتی کردستان‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان در نظر دارد عملیات احداث قسمتی‬ ‫از شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی دهگالن با مشخصات زیر را به پیمانکار‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ احداث شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی دهگالن به طول تقریبی ‪ 1‬کیلومتر‪.‬‬ ‫‪‌ 2‬ـ برآورد اولیه اجرای کار براساس فهارس بهای سال ‪ 1393‬مبلغ ‪824/195/106‬‬ ‫ریال و محل تامین مالی آن از محل منابع داخلی شرکت می‌باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مدت اجرای پروژه ‪ 2‬ماه منظور گردیده است‪.‬‬ ‫‪4‬ـ مح��ل اجرای پروژه‪ :‬دهگالن ـ کیلومتر ‪ 15‬جاده س��نندج ـ ش��هرک صنعتی‬ ‫دهگالن می‌باشد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 9/000/000‬ریال می‌باشد که بایستی مطابق‬ ‫موارد مندرج در اسناد مناقصه تهیه گردد‪.‬‬ ‫شرکت شهرک‌‌های صنعتی فارس‬ ‫آگهی استعالم قیمت‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت شهرک‌‌های صنعتی کردستان‬ ‫شرکت ش�هرک‌های صنعتی کردس�تان در نظر دارد عملیات حفاری چاه‬ ‫آب منطقه ویژه اقتصادی بانه با مشخصات زیر را به پیمانکار واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اح��داث چ��اه‪ ،‬آب منطقه وی��ژه اقتصادی بانه به عمق ‪ 20‬مت��ر و طول گالری‬ ‫‪ 15‬متر‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‌ ب��رآورد اولی��ه اجرای کار براس��اس فهرس��ت به��ای چاه س��ال ‪ 1393‬مبلغ‬ ‫‪ 342/972/565‬ریال و محل تامین مالی آن از محل منابع داخلی شرکت می‌باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مدت اجرای پروژه ‪ 2‬ماه منظور گردیده است‪.‬‬ ‫‪4‬ـ مح��ل اجرای پروژه‪ :‬بان��ه ـ کیلومتر ‪ 16‬جاده مرزی س��یرانبند ـ منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بانه می‌باشد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 6/500/000‬ریال می‌باشد که بایستی مطابق‬ ‫موارد مندرج در اسناد مناقصه تهیه گردد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ل��ذا از پیمان��کاران دارای گواهی صالحی��ت پیمانکاری حداقل پای��ه ‪ 5‬در آب یا‬ ‫کاوش‌ه��ای زمینی که س��ابقه کافی در زمین��ه اجرای پروژه‌های مش��ابه را دارند‬ ‫دع��وت به عمل می‌آید که از تاریخ ‪ 1393/10/21‬ت��ا تاریخ ‪ 1393/10/24‬جهت‬ ‫دریافت اس��ناد به واحد فنی ش��رکت و ت��ا تاری��خ ‪ 1393/11/05‬جهت تکمیل و‬ ‫تحویل اس��ناد مناقصه و ارائه پیشنهادها به واحد حراست شرکت واقع در سنندج‬ ‫ـ خیابان پاس��داران جنب مهمانسرای جهانگردی مراجعه نمایند‪ .‬تاریخ بازگشایی‬ ‫پاکات راس ساعت ‪ 9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/11/06‬در محل دفتر مدیریت‬ ‫شرکت خواهد بود‪( .‬جهت تحویل اسناد الزم است که نماینده رسمی شرکت‌کننده‬ ‫با همراه داشتن گواهی رتبه و آگهی آخرین تغییرات شرکت مراجعه نماید)‬ ‫هزینه آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان‬ ‫م‪.‬الف ‪3991‬‬ ‫اینطور به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی‪ ،‬زمان‪ ،‬ارزش‬ ‫بیشتری نسبت به هزینه دارد‪ .‬میدان‌های مشترک نفتی و‬ ‫گازی کش��ور که به دلیل غفلت دولتمردان سال‌هاست که‬ ‫طالی س��یاه خود را به بازار‌های قطر و عراق روانه می‌کنند‪،‬‬ ‫نیازمند تجهیزات بیش��تری هس��تند تا هر چه س��ریع‌تر‬ ‫زیان‌دهی این میادین را به س��وددهی تبدیل کرده و زمان‬ ‫از دس��ت رفته را جبران کنند‪ .‬درحال‌حاضر به گفته عماد‬ ‫حس��ینی‪ ،‬بومی‌سازی تجهیزات استخراجی نفت از جمله‬ ‫دکل‌ه��ا در اولویت وزارت نفت قرار ن��دارد‪ .‬چنین ادعایی‬ ‫زمانی از س��وی معاون امورمهندس��ی وزی��ر نفت مطرح‬ ‫می‌شود که قطر با استفاده از ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۶۰‬دکل استخراجی‬ ‫فعال در حال بهره‌برداری از میدان مش��ترک نفتی با ایران‬ ‫اس��ت در حالی‌که ایران با وجود دس��تور وزیر نفت مبنی‬ ‫بر انتق��ال تجهیزات چاه‌های غیرمش��ترک ب��ه چاه‌های‬ ‫مش��ترک‪ ،‬تنها با ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬دکل استخراجی فعال مشغول‬ ‫برداش��ت از چاه نفتی مش��ترک با قطر اس��ت‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود ایران با ادامه چنین رون��دی بتواند بخش زیادی‬ ‫از عقب‌ماندگی خود در س��هم قابل برداشت از میدان‌های‬ ‫مشترک نفتی و گازی را جبران کند‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫در ح��ال حاض��ر نی��از پروژه‌ه��ای صنعت نفت‬ ‫در کش��ور س��االنه به بی��ش از ‪ 15‬میلیارد دالر‬ ‫برآورد می‌ش��ود ک��ه از این می��زان اعتبار حداقل‬ ‫رقم��ی معادل ‪ 40‬درصد آن را نیازهای تجهیزاتی‬ ‫در‌برمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به امکان س��اخت بی��ش از ‪ 70‬درصد‬ ‫از نیازه��ای صنعتی و تجهیزات��ی صنایع نفت در‬ ‫داخ��ل کش��ور‪ ،‬می‌توان ب��ا تغییر رویک��رد خرید‬ ‫داخلی به‌جای خارجی‪ ،‬ضمن تقویت س��ازندگان‬ ‫و تولیدکنندگان در بخ��ش خصوصی و فعال نگه‬ ‫داش��تن آنها‪ ،‬تحقق اهداف ملی کشور در حمایت‬ ‫از س��اخت داخل و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫و نقش��ه راه‪ ،‬برنامه و بودجه کشور در این شرایط‬ ‫حس��اس‪ ،‬میزان وابس��تگی اقتصاد به درآمدهای‬ ‫نفتی را کاهش داده و از طرف دیگر پیش‌بینی‌های‬ ‫دولت در کس��ب مالیات‪ ،‬عوارض و نظایر آن را به‬ ‫نحو شایسته‌ای انتظار داشت‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر بی‌توجهی ب��ه ظرفیت و توان‬ ‫س��اخت تجهیزات در داخل کشور که سرمایه‌های‬ ‫فیزیکی و انسانی بیش��ماری را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬موج��ب ش��ده به ج��ای پرداختن به‬ ‫هدفگ��ذاری و برنامه‌ری��زی برای اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت‪ ،‬به حاش��یه‌ها و آث��ار روانی کاهش قیمت‬ ‫نف��ت بپردازیم و در عمل نارس��ایی‌های فعلی که‬ ‫گریبانگی��ر دول��ت و بخش‌های اقتص��ادی به‌ویژه‬ ‫س��ازندگان شده است‪ ،‬را ش��اهد باشیم و از اصل‬ ‫ماج��را که حفظ اس��تقالل اقتص��ادی و رهایی از‬ ‫زنجیر وابستگی به اقتصاد نفتی است‪ ،‬دور شویم‪.‬‬ ‫امی��د داریم همان‌گونه که مقامات مس��ئول در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به این مهم کاملا‬ ‫واقفن��د و وزی��ر محترم هم در س��خنان چند روز‬ ‫گذشته به این واقعیت اعتراف و حمایت از ساخت‬ ‫داخل و استفاده از ظرفیت تولیدی داخلی را تنها‬ ‫راه برون‌رفت از وابس��تگی ب��ه اقتصاد نفتی اعالم‬ ‫کردند به‌زودی ش��اهد رشد و بالندگی همه‌جانبه‬ ‫حمایت از س��ازندگان به‌عنوان س��نگربانان اصلی‬ ‫توسعه اقتصادی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه ‪93-164‬‬ ‫ش�رکت ش�هرک‌‌های صنعتی فارس در نظر دارد پروژه احداث شبکه برقرسانی‬ ‫‪20‬کیلو ولت از ایستگاه ‪ 66‬کیلوولت سلمان به شهرک صنعتی کازرون به‌طول ‪20‬‬ ‫کیلومتر را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش دومرحله‌ای وفق قانون‬ ‫برگزاری مناقصات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تایید صالحیت رتبه ‪ 5‬رشته‬ ‫نیرو (برق) از سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪( 12 :‬دوازده) ماه‬ ‫‪ -2‬محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات‪ :‬شیراز‪ -‬بلوار زند‪ -‬روبه‌روی‬ ‫دانشکده پزشکی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (امور قراردادها)‬ ‫‪ -3‬برآورد اولیه‪ 19/985/815/518 :‬ریال و از محل اعتبارات عمرانی‬ ‫‪ -4‬مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه‪ 66/500/000 :‬ریال به صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکی یا واریز وجه‬ ‫‪ -5‬زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1393/10/21‬لغایت ‪1393/10/27‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪6‬ـ شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ل��ذا از پیمان��کاران دارای گواه��ی صالحیت پیمان��کاری حداقل پایه ‪ 5‬در رش��ته‬ ‫تاسیس��ات و تجهیزات که س��ابقه کافی در زمینه اجرای پروژه‌های مشابه را دارند‬ ‫دع��وت به عم��ل می‌آید که از تاریخ ‪ 1393/10/21‬ت��ا تاریخ ‪ 1393/10/24‬جهت‬ ‫دریافت اسناد به واحد فنی شرکت و تا تاریخ ‪ 1393/11/05‬جهت تکمیل و تحویل‬ ‫اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادها به واحد حراست شرکت واقع در سنندج ـ خیابان‬ ‫پاسداران جنب مهمانسرای جهانگردی مراجعه نمایند‪ .‬تاریخ بازگشایی پاکات راس‬ ‫س��اعت ‪ 9‬صبح روز دوش��نبه مورخ ‪ 1393/11/06‬در محل دفتر مدیریت ش��رکت‬ ‫خواهد بود‪( .‬جهت تحویل اسناد الزم است که نماینده رسمی شرکت‌کننده با همراه‬ ‫داشتن گواهی رتبه و آگهی آخرین تغییرات شرکت مراجعه نماید)‬ ‫هزینه آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان‬ ‫م‪.‬الف ‪3991‬‬ ‫‹ ‹نیاز میادین مشترک به تجهیزات‬ ‫یادداشت‬ ‫سازندگان‬ ‫و قیمت نفت‬ ‫‪ -6‬آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهادها‪ :‬پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪1393/11/08‬‬ ‫‪ -7‬زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه‪1393/11/11 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیش��نهادهای فاقد مهر و امضاء‪ -‬مش��روط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* باتوج��ه به الزام ثبت اطالع��ات مناقصات در پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات‬ ‫کلی��ه ش��رکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایس��ت در پای��گاه مذکور ب��ه آدرس ذیل‬ ‫ثبت‌ن��ام و ک��د کارب��ری دریافت و هم��راه پاکات پیش��نهاد خود تحوی��ل نمایند‪.‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی فارس‬ ‫آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله‌ای شماره ‪/93/095‬ب‌ف‬ ‫انجام آزمایشات غیرمخرب (‪ )NDT‬از ادوات و تجهیزات موجود‬ ‫و یا در حال نصب مناطق عملیاتی‬ ‫ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظ��ر دارد انجام خدمات فوق‌الذکر را‬ ‫طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی و به مدت «سه سال»‬ ‫به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف‪ :‬خدمات مورد نیاز‪:‬‬ ‫انجام آزمایش��ات غیرمخرب (‪ )NDT‬از ادوات و تجهیزات موجود و یا در‬ ‫حال نصب مناطق عملیاتی‬ ‫ب‪ :‬محل اجرای خدمات‪:‬‬ ‫مناطق عملیاتی شرکت نفت قاره ایران در خلیج‌فارس‬ ‫ج‪ :‬مدت خدمات مورد نیاز‪:‬‬ ‫سه سال‬ ‫د‪ :‬مبلغ برآوردی ارائه خدمات‪:‬‬ ‫‪( 6.300.000.000‬شش میلیارد و سیصد میلیون) ریال‬ ‫هـ ‪ :‬شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬توانایی ارائه ضمانتنامه «ش��رکت در مناقصه» به مبلغ ‪25.400.000‬‬ ‫(بیس��ت‌وپنج میلیون و چهارصد هزار) ریال و انجام تعهدات طبق ضوابط‬ ‫کارفرما در صورت برنده شدن‪.‬‬ ‫‪ -2‬توانای��ی ارائ��ه ضمانتنامه «اجرای تعهدات» ب��ه میزان ‪ %10‬مبلغ کل‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارائ��ه گواهی تایید صالحیت معتبر از س��ازمان مربوطه برای دریافت‬ ‫اسناد ارزیابی الزامی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هزینه چاپ و نش��ر آگه��ی در روزنامه کثیراالنتش��ار از برنده مناقصه‬ ‫اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫و‪ :‬سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬به تقاضاهای مش��روط و مبهم و ناقص و یا مغایر با ش��رایط مندرج در‬ ‫ای��ن آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مق��رر دریافت گردد‪ ،‬ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرکت نفت فالت قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات‬ ‫بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشنهادات مالی می‌بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات‬ ‫به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند‪.‬‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می‌ش��ود حداکثر ظرف یک هفته‬ ‫پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس‬ ‫ذیل‌الذکر اعالم و همزمان حضورا نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا می‌بایستی ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ پایان دریافت مدارک ارزیابی‬ ‫کیفی اطالعات مورد درخواس��ت به آدرس ذیل در مقابل رس��ید تحویل‬ ‫گردد‪ .‬محل و زمان تحویل و گش��ایش پیش��نهادها در اسناد مناقصه قید‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫نش��انی محل اع�لام آمادگی و دریافت اس��ناد‪ :‬تهران‪ ،‬خیاب��ان ولی‌عصر‪،‬‬ ‫نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان تورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬شماره‪ ،12‬شرکت‬ ‫نفت فالت قاره ایران‪ ،‬طبقه‪ ،5‬امور قراردادها تلفن‪23942511 :‬‬ ‫تبص��ره‪ :‬متقاضی��ان می‌توانن��د جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر در‬ ‫روز آگه��ی نوب��ت دوم ب��ه س��ایت اینترنت��ی ای��ن ش��رکت به نش��انی‬ ‫‪ WWW.IOOC.CO.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫شماره مجوز‪1393/435 :‬‬
‫یکشنبه ‪ 21‬دی‪ 19 - 1393‬ربیع االول ‪ 11 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -129‬پیاپی ‪1447‬‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫شهریار‬ ‫راهی ب��ه خ��دا دارد خلوتـگه تنـهایی‬ ‫آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی‬ ‫هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم‬ ‫تو پرده‌نش��ینی و من هـرزه هر جایی‬ ‫بیدار تو تا بـــــودم رویای تو می‌دیدم‬ ‫بیدار ک��ن از خوابم ای ش��اهد رویایی‬ ‫از چشم تو می‌خیزد هنگامه سرمستی‬ ‫وز زل��ف تو می‌زای��د انگیزه ش��یدایی‬ ‫هر نقش نگارینت چون منظره خورشید‬ ‫مجموعه لطف اس��ت و منظومه زیبایی‬ ‫چشمیکهتماشاگردرحسنتوباشدنیست‬ ‫در عشق نمی‌گنجد این حسن تماشایی‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫مهر ‪ -‬معاون گردش��گری س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری گفت‪:‬‬ ‫وزارت بهداش��ت و س��ازمان می��راث فرهنگی‬ ‫فهرستی از ضوابط پذیرش گردشگر سالمت در‬ ‫ایران را تهیه کرد و اعتبارس��نجی الزم را انجام‬ ‫می‌دهد تا مش��خص ش��ود کدام مراکز توانایی‬ ‫پذیرش گردشگر سالمت را دارند‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬کت��اب خاط��رات عل��ی جنت��ی‪،‬‬ ‫وزیرفرهنگ و ارش��اد اس�لامی تدوین س��عید‬ ‫فخرزاده از سوی انتش��ارات مرکز اسناد انقالب‬ ‫اسالمی به چاپ سوم رسید‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬سازمان حج‌ و زیارت با صدور پیش‬ ‫اطالعیه‌ای دربار ‌ه واجدان ش��رایط اعزام به حج‬ ‫تمتع س��ال ‪ 1394‬اعالم کرد‪ :‬تم��ام دارندگان‬ ‫اس��ناد ودیعه‌گ��ذاری ح��ج تمتع که ت��ا تاریخ‬ ‫‪ 1384/12/15‬برای اعزام به حج سپرده‌گذاری‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬می‌توانن��د بر اس��اس اس��تان محل‬ ‫س��کونت خود از روزهای س��وم‪ ،‬چهارم و پنجم‬ ‫بهمن‌ماه امس��ال برای نام‌نویسی در کاروان‌های‬ ‫حج سال ‪ 1394‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬یک عضو فراکس��یون زنان و خانواده‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی ضمن انتقاد از اجرایی‬ ‫نش��دن قانون افزایش مرخص��ی زایمان و بیمه‬ ‫زن��ان خان��ه‌دار گفت‪ :‬ح��رف و ش��عار و انجام‬ ‫کار‌هایی روی کاغذ‪ ،‬دیگر کافی است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫با بی��ان اینکه راز ماندگاری هنرمندان‪ ،‬تعهد به‬ ‫فرهنگ ایران��ی و هنر ملی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬آنچه‬ ‫هنرمندان را در حوزه‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬مدرس��ه ش��هید علیج��ان صادقی‬ ‫در روس��تای صالح‌آب��اد شهرس��تان قرچک از‬ ‫تواب��ع ورامین با حض��ور علی‌اصغ��ر فانی وزیر‬ ‫آموزش‌وپرورش به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬رایزنی فرهنگی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در مس��کو اعالم کرد‪ :‬با مشارکت حسین‬ ‫متقی از فهرست‌نویسان و کارشناسان برجسته‬ ‫نسخ خطی کشورمان‪ ،‬فهرست‌نویسی یک هزار‬ ‫نسخه خطی ایرانی و اسالمی در انستیتوی نسخ‬ ‫خطی س��ن‌پترزبورگ روس��یه از یک ماه پیش‬ ‫آغاز شده و همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬توجه به بخش خصوصی‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم است و ما هم‬ ‫تعامل و همکاری ب��ا این بخش را رویکرد دفتر‬ ‫موسیقی وزارت ارشاد قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬رییس نمایشگاه کتاب کودک تونس با‬ ‫حضور در غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی‬ ‫ایران در نمایش��گاه کتاب قطر‪ ،‬به‌طور رسمی از‬ ‫ایران ب��رای حضور در نمایش��گاه کتاب کودک‬ ‫تونس دعوت کرد‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬آماره��ا نش��ان می‌دهد که س��االنه‬ ‫‪ 70‬میلی��ارد تومان برای درمان افراد س��یگاری‌‬ ‫در ایران هزینه می‌ش��ود و این در حالی اس��ت‬ ‫که وجود مافیای قدرتمند س��یگار در کش��ور‪،‬‬ ‫موج��ب افزای��ش مص��رف س��یگارهای قاچاق‬ ‫شده است‬ ‫مه�ر‪ -‬تیزر مراس��م بزرگداش��ت حس��ین‬ ‫جعفریان فیلمبردار پیشکس��وت سینمای ایران‬ ‫که قرار اس��ت در مراسم افتتاحیه سی‌وسومین‬ ‫جشنواره فیلم فجر رونمایی شود به کارگردانی‬ ‫ندا فضلی کلید خورد‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬جلسه رس��یدگی به پرونده نشریه‬ ‫مهرنامه امروز ‪ 21 -‬دی‌ماه ‪ -‬در دادگاه کیفری‬ ‫استان تهران و با حضور هیات منصفه مطبوعات‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫بودجه سالمت و گردش اقتصادی مراکز درمانی‬ ‫عض��و ش��ورای عالی نظام پزش��کی‪ ،‬به‬ ‫ارزیاب��ی و تحلی��ل بودج��ه س�لامت در‬ ‫س��ال ‪ 94‬پرداخت و گف��ت‪ :‬مطابق ماده‬ ‫‪ 34‬قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه‪ ،‬دولت‬ ‫مکلف شده تا در مس��یر تقلیل وابستگی‬ ‫امور بهداش��ت و درمان به درآمدهای آن‬ ‫ح��وزه حرکت کند‪ .‬به عب��ارت دیگر باید‬ ‫بودجه حوزه س�لامت به‌گونه‌ای باشد که‬ ‫گردش اقتصادی مراکز بهداشتی و درمانی‬ ‫وابس��ته به درآمد آنها نباش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬داریوش طاهرخانی افزود‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجه پیش��نهادی دولت برای سال ‪،94‬‬ ‫هر چند شاهد رشد ‪ 70‬درصدی اعتبارات‬ ‫حوزه سالمت هستیم اما باید دقت داشت‬ ‫که حوزه بهداشت و درمان زمانی می‌تواند‬ ‫این رق��م را برای س�لامت جامعه هزینه‬ ‫کند که درآمد مقرر در بودجه را به‌دس��ت‬ ‫آورد‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در الیحه بودجه‬ ‫‪ 94‬درآمد اختصاصی بهداش��ت و درمان‬ ‫با ‪ 112‬درصد رشد نسبت به سال ‪ 93‬در‬ ‫نظر گرفته شده است و این درآمد باید در‬ ‫مراکز درمانی دولتی و دانش��گاهی کسب‬ ‫ش��ود و این مراک��ز درآمدش��ان از محل‬ ‫وجوهی اس��ت که بیمه‌های پایه به عنوان‬ ‫سهم‌ش��ان از هزینه‌های درم��ان و مردم‬ ‫به عنوان فرانش��یز از جیب‌شان پرداخت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مطابق قانون اساس��ی‪ ،‬آحاد‬ ‫مردم کش��ور بای��د از خدمات بهداش��تی‬ ‫و درمانی مورد نیازش��ان بهره‌مند ش��وند‬ ‫و ای��ن موضوع زمانی محقق می‌ش��ود که‬ ‫ارکان نظام سالمت در کنار متولیان نظام‬ ‫سالمت به وظایف و تکالیف خود به‌درستی‬ ‫عم��ل کنند و قطعا اعتبارات مالی یکی از‬ ‫مولفه‌های بسیار مهم در تحقق برنامه‌های‬ ‫سالمت کشور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��نیده‌ها حکایت از آن دارد‬ ‫ک��ه منابع بیمه‌های پایه در س��ال ‪ 94‬با‬ ‫رش��د حدود ‪ 13‬درصد همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین با این رشد‪ ،‬به طور قطع بیمه‌های‬ ‫پایه با ش��یوه کنونی‪ ،‬نخواهند توانس��ت‬ ‫درآم��د اختصاصی درنظر گرفته‌ش��ده را‬ ‫تامی��ن کنند‪ .‬پس یا باید ای��ن درآمد به‬ ‫بهای افزایش چشمگیر پرداخت‪ ،‬از جیب‬ ‫مردم تامین شود و یا باید به دلیل جذب‬ ‫نشدن درآمد‪ ،‬کمیت خدمات بهداشتی و‬ ‫درمانی با تنزل همراه ش��ود که در هر دو‬ ‫صورت مردم متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫سهم هر دانش‌آموز در بودجه ‪94‬‬ ‫سهم هر دانش‌آموز از بودجه سال ‪ 94‬وزارت آموزش و‬ ‫پرورش درمقطع ابتدایی حدود یک میلیون و ‪ 400‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬برای دوره راهنمایی ‪ 2‬میلیون و ‪ 600‬هزار تومان‬ ‫و برای مقطع متوس��طه ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬قاس��م احمدی الش��کی‪ ،‬دبیر اول‬ ‫کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی‬ ‫از اختصاص بودجه تقریب��ا ‪ 23‬هزار میلیارد تومانی به‬ ‫آم��وزش و پ��رورش خبر داد‪ .‬نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اظهار ک��رد‪ :‬بودجه س��ال ‪ 94‬در بحث منابع‬ ‫عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی مندرج به رقمی‬ ‫ح��دود ‪ 267‬ه��زار میلیارد تومان رس��یده که این رقم‬ ‫نسبت به سال گذش��ته در حدود ‪ 13/7‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه باید بودجه کشور‬ ‫کمی واقع‌بینانه‌تر بسته ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در حال حاضر قیمت هر بش��که نف��ت حدود ‪ 50‬دالر‬ ‫است به همین منظور کمیس��یون آموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس س��عی کرده که بودجه س��ال آین��ده با کاهش‬ ‫وابس��تگی‌های‌مان به نفت بسته شود چراکه بعید است‬ ‫بتوانی��م بودجه س��ال ‪ 94‬را با نفت بش��که‌ای ‪ 72‬دالر‬ ‫ببندیم و حتی کش��ور عراق ه��م بودجه خود را با نفت‬ ‫بشکه‌ای ‪ 60‬دالر بسته است‪.‬‬ ‫نرخ هتل‌ها در نوروز مثل سابق است‬ ‫هتل‌های کش��ور می‌توانند براس��اس‬ ‫ن��رخ تورم داخلی قیمت‌ه��ای خود را تا‬ ‫‪20‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جمشید حمزه‌زاده‪،‬‬ ‫ریی��س هیات‌مدیره جامع��ه هتل‌داران‬ ‫ایران با بیان اینکه هتل‌ها در س��ال ‪93‬‬ ‫هی��چ افزایش نرخ��ی نداش��تند‌‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزای��ش نرخ��ی ک��ه در ‪ 16‬فروردی��ن‬ ‫امس��ال رخ داد مربوط به س��ال ‪ 92‬بود‬ ‫که انجام نش��د‪ .‬هتل‌ها این افزایش نرخ‬ ‫را ب��ه احترام و همراه��ی مردم در نوروز‬ ‫‪ 93‬اعمال نکردند و تصمیم گرفتند پس‬ ‫از تعطیالت‪ ،‬نرخ‌ه��ا را اضافه کنند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��وابق نرخ‌ها را در سال ‪92‬‬ ‫مطالع��ه کنید متوجه می‌ش��وید که آن‬ ‫س��ال هیچ افزایش نرخی اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او س��پس از موافقت س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری برای افزایش نرخ‬ ‫هتل‌ها متناسب با نرخ تورم داخلی خبر‬ ‫داد و اظهار کرد‪ :‬س��ازمان با کلیات این‬ ‫موضوع موافقت کرده و این افزایش نرخ‬ ‫از اول دی‌ماه در حال اجراس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس هتل‌ها مجاز هستند هزینه‌های‬ ‫خ��ود را طبق ن��رخ تورم ت��ا ‪20‬درصد‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫حم��زه‌زاده یادآور ش��د‪ :‬ای��ن افزایش‬ ‫نرخ برای س��ال ‪ 93‬اس��ت و امکان دارد‬ ‫در برخ��ی از اس��تان‌ها حت��ی کمتر از‬ ‫‪20‬درصد هم اعمال شود‪.‬‬ ‫او درب��اره افزای��ش نرخ ب��رای نوروز‬ ‫‪ 94‬نی��ز گفت‪ :‬با توجه ب��ه اختیاری که‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری‬ ‫به هتل‌ها برای افزایش نرخ متناس��ب با‬ ‫تورم داخلی داده‪ ،‬لزومی ندارد در نوروز‬ ‫افزای��ش نرخ دوباره اتفاق بیفتد‪ .‬س��عی‬ ‫می‌کنیم این مسئله رخ ندهد‪.‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ره نوشت‬ ‫یا حبیب‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬خدایا می‌دونم فریب‬ ‫خوردم‪ ...‬می‌دونم هبوط کردم‪ ...‬حاال‬ ‫تبعیدم ک��ردی که چی؟ چ��ه تاوان‬ ‫س��ختی داشت این دس��ت‌درازی‪...‬؟ هرچند این‬ ‫تبعیدگاه تو قش��نگ‌ترین نقط��ه خلقته اما من‬ ‫میان این همه زیبایی همیشه دلتنگم‪...‬‬ ‫مثل یه تکه کنده‌شده‪...‬‬ ‫مثل یه معلق بین آسمان و زمین‪ ...‬یه بیقرار که‬ ‫نمی‌دون��ه دلش هوایی کی و کجاس��ت؟ می‌گن‬ ‫از ت��و و نش��انی‌هات هزاروی��ک صفت اس��ت‪...‬‬ ‫می‌ترسم‪...‬‬ ‫دلم می‌خواد یکی‌یکی تمام صفاتت رو بشمرم‪...‬‬ ‫بی‌حسابگری‪ ...‬اگه «رحیمی» چیزی از رحمتت‬ ‫نخوام‪...‬‬ ‫اگه کریمی چیزی از کرامتت نخوام‪ ...‬اگه رزاقی‬ ‫واسه روزی صدات نکنم‪...‬‬ ‫اگه فتاحی گشاینده درد و رنج از من نباشی‪ ...‬اگه‬ ‫س��میعی نه اینکه گوش شنوایی بر ناشنیده‌های‬ ‫م��ن باش��ی‪ ...‬اگه حفیظ��ی‪ ...‬اگه ق��ادری‪ ...‬اگه‬ ‫عزیزی‪ ...‬اگه‪ ...‬اگه‪...‬‬ ‫حاال اگه این روزها ذکر زبانم «یاحبیب» ش��ده‬ ‫یه وقت فکر نکنی واسه خاطر این دل تنهامه‪...‬‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد‬ ‫که س��هم بودجه در بحث آموزش چه در حوزه آموزش و‬ ‫پرورش و چه در حوزه وزارت علوم بهتر از س��ال گذشته‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با بودجه ‪ 23‬هزار میلیارد تومانی که‬ ‫تقریباً ‪ 85‬درصد آن صرف هزینه‌های جاری در آموزش و‬ ‫پرورش خواهد شد‪ ،‬به‌طور قطع برای سال آینده آموزش‬ ‫و پرورش دچار مشکالت عدیده‌ای خواهد شد‪.‬‬ ‫تعرفه‌های مناسب برای خدمات ویژه پزشکی‬ ‫رییس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه واقعی ش��دن تعرفه‌ها‬ ‫کمک بس��یاری به مردم و حوزه سالمت‬ ‫می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬تعرفه‌های پزش��کی برای‬ ‫رش��ته‌های نوپ��ا همچون رش��ته فوق‬ ‫تخصصی مراقبت‌های وی��ژه باید کامل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬دکت��ر «علی امیر‬ ‫س��وادکوهی» اف��زود‪ :‬تا پی��ش از این‪،‬‬ ‫تعرفه‌های کامل و الزمی برای این رشته‬ ‫در نظر گرفته نشده بود‪ ،‬اما با طرح نظام‬ ‫ارجاع‪ ،‬تعرفه‌ها دقیق‌تر شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در صورت��ی ک��ه‬ ‫تعرفه‌های پزشکی کامل باشد و پزشکان‬ ‫حق واقعی خود را دریافت کنند‪ ،‬به‌طور‬ ‫یقین مسئله زیرمیزی و درخواست پول‬ ‫از بیماران به حداقل خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫این پزش��ک فوق‌تخصص مراقبت‌های‬ ‫ویژه گف��ت‪ :‬س��ازمان‌های بیمه‌گر باید‬ ‫نسبت به پرداخت حق پزشکان کوتاهی‬ ‫نکنن��د‪ ،‬همان‌طوری‌که بیم��ه خدمات‬ ‫درمانی ارتش جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫بهترین س��رویس‌ها را به بیمه‌شدگانش‬ ‫می‌ده��د و حت��ی رش��ته فوق‌تخصصی‬ ‫مراقبت‌های ویژه را نیز جزو رش��ته‌های‬ ‫قابل قبول اعالم کرده است‪.‬‬ ‫س��وادکوهی اف��زود‪ :‬در دهه گذش��ته‬ ‫گو‌میر در کش��ور در بخش‬ ‫می��زان مر ‌‬ ‫بیمارس��تانی و درمانی ‪ 40‬تا ‪ 45‬درصد‬ ‫بود‪ ،‬این درحالی اس��ت که اس��تاندارد‬ ‫جهان��ی آن ‪ 18‬ت��ا ‪ 20‬درص��د اس��ت‪،‬‬ ‫اما ب��ا ایجاد رش��ته مراقبت‌ه��ای ویژه‬ ‫می‌ت��وان گفت ای��ن آمار به اس��تاندارد‬ ‫جهان��ی نزدیک ش��ده ک��ه امیدواریم با‬ ‫حمایت‌ه��ای س��ازمان‌های بیمه‌گ��ر و‬ ‫واقعی‌شدن تعرفه‌ها‪ ،‬گام جدید دیگری‬ ‫در این عرصه پزشکی نیز برداشته شود‪.‬‬ ‫یک خود‌پرست‬ ‫ازآسمان خدا رانده شد‬ ‫مریم ابراهیمی‪ :‬راوی یکی از اشعار‬ ‫س��نایی‪ ،‬ابلی��س بود‪ ...‬که ب��ا تغزلی‬ ‫غریب می‌س��رود که قرن‌ه��ا در َح َرم‬ ‫لطف خدا بود و ‪700‬هزار س��ال در ملکوت خدا‬ ‫بندگی‌ه��ا داش��ت و در کنار خداون��د‪ ،‬خوب و‬ ‫خوش آسودگی می‌کرد‪.‬‬ ‫می‌گف��ت که عاب��د بود و بر خدای س��جده‌های‬ ‫طوالنی داشت‪ ...‬که ناگهان یک روز پچ‌پچه‌هایی‬ ‫در آس��مان درگرف��ت‪ ...‬در ملک��وت همهمه‌ای‬ ‫درگرف��ت که مبهم ب��ود و او نمی‌فهمید ‪...‬گفت‪:‬‬ ‫خوب که ش��نیدم دانستم که یک نفر در ملکوت‬ ‫خدا لعنت شده است‪....‬‬ ‫گوش‌های��م را تیز ک��ردم‪ ...‬گمانم به هرکس��ی‬ ‫می‌رف��ت و فک��رش را هم نمی‌ک��ردم که او من‬ ‫باشم‪ ...‬آنها نام مرا می‌گویند‪...‬‬ ‫من را‪ ...‬من که س��جده نکردم ب��ه آدم خاکی‪...‬‬ ‫من‪ ...‬م��ن که عزازیلم در نزد پ��روردگار‪ ...‬من‪...‬‬ ‫فرش��تگان لعن��ت به م��ن را زمزم��ه می‌کنند‪...‬‬ ‫مدت‌هاس��ت که ص��دای این همهم��ه می‌آید‪...‬‬ ‫عزازیل دیگر عزیز نبود‪ ...‬آنچه مانده بود‪ ،‬ابلیس‬ ‫مان��ده ب��ود‪ ...‬و فرمان خدا را بر س��جده به آدم‬ ‫نش��نیده گرفته بود‪ ...‬همان که خ��دا درباره‌اش‬ ‫چیزی می‌دانس��ت که آفریده‌ها و فرشته‌های او‬ ‫نمی‌دانستند‪.‬‬ ‫هفتصد هزار سال به طاعت ببوده‌ام‬ ‫وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود‬ ‫می‌خواست تا نشانه‌ لعنت کند مرا‬ ‫کرد آنچه خواست‪...‬‬ ‫آدم خاکی بهانه بود‬ ‫در لوح خوانده‌ام که یکی لعنتی شود‬ ‫بودم ُگمان به هرکس و برخود گمانه بود‬ ‫جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن‬ ‫بینش اهل زمانه بود‬ ‫کاین بیت بهر‬ ‫ِ‬ ‫در گوشی‬ ‫عکس‌روز‬ ‫بارش برف مناطق مختلف استان گیالن را سپیدپوش کرد‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫بودجه فرهنگی کاهش نیابد‬ ‫عکس‪ :‬امیر بهروزی‬ ‫نماینده مردم گرمس��ار و آرادان در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نق��ش س��ازمان تبلیغ��ات اس�لامی را در‬ ‫جلوگیری از تهاجم فرهنگی بسیار حیاتی و تاثیر‌گذار‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬کاهش بودجه فرهنگی زمینه‌س��از‬ ‫تهاجم خواهد ش��د‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬غالمرضا کاتب‬ ‫افزود‪ :‬تالش برای تقویت برنامه‌های فرهنگی با هدف‬ ‫جلوگی��ری از تهاج��م فرهنگی و جنگ نرم دش��من‬ ‫تاکنون بس��یار موثر بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حمایت و‬ ‫پیگیری از طرح‌های فرهنگی در حوزه دین مس��تلزم‬ ‫نگاه ملی مسئوالن در این حوزه است و نقش سازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی در رشد و توسعه فرهنگ دینی بسیار‬ ‫پررنگ اس��ت‪ .‬نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و‬ ‫آرادان در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬آمادگی خود را‬ ‫برای همکاری و مس��اعدت در حمایت از فعالیت‌های‬ ‫فرهنگی و قرآنی در سطح استان اعالم کرد‪.‬‬ ‫تبسم آینه‬ ‫حامد شایگان‪ :‬همچون بازی عقربه‬ ‫با ثانیه‌ها‪ ،‬زندگ��ی می‌گذرد‪ ،‬بی‌آنکه‬ ‫تلنگری زده باشد‪ ،‬سایه‌ای از خود به‬ ‫جای می‌گذارد‪ .‬تنها کوتاه‌شدن قد سایه خاطره‬ ‫بودن و رفتن لحظه‌ها ش��ده است‪ ،‬بی‌آنکه ترس‬ ‫س��ایه از آفت��اب را ببین��م‪ ،‬هنوز هم به تبس��م‬ ‫نقش‌بسته در آینه می‌خندم‪.‬‬ ‫تبسمش حس مرا فروبلعیده است‪.‬‬ ‫من درگیر خویش��تن خویش��م بی‌آنکه عزلت و‬ ‫گوشه‌نشینی سایه خویش را دریابم‪.‬‬ ‫رضای��ت را ش��بانه با ترس��یم لبخن��دی بر آینه‬ ‫می‌بین��م و غمی ک��ه با عبور لحظه‌ها در س��ایه‬ ‫تلنبار شده را می‌کاهم‪.‬‬ ‫خویش��تن خوی��ش را در پس تصوی��ر آینه جال‬ ‫می‌دهم‪ .‬غمی در چش��مانم پنهان اس��ت‪ ،‬با این‬ ‫وجود راضیست‪ ،‬پس کافیست‪!...‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!