صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1289

روزنامه صمت شماره 1289

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ترخیص فوری کاغذ از گمرک‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1289‬پیاپی ‪2607‬‬ ‫چهره‌ها‬ ‫هر کس در حق مردم اجحاف‬ ‫کند‪ ،‬در برخورد با او هیچ‬ ‫مالحظه‌ای نداریم‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقدی بر قانون حمل‬ ‫با ناوگان خارجی‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط تاثیرگذار نبود‬ ‫خداحافظی گام به گام‬ ‫کره جنوبی با کانی‌سیاه‬ ‫روابط کمرنگ وزارت‬ ‫بهداشت و بخش خصوصی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫می‌توانیم با پتروشیمی و‬ ‫معدن نیازهای اولیه کشور‬ ‫را تامین کنیم‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫گزارشی از آخرین اقدام‌ها‬ ‫در راستای شفافیت اقتصادی‬ ‫یک هشتگ برای مقابله‬ ‫با اژد‌های فساد‬ ‫‪3‬‬ ‫تضاد در تحلیل یک بازار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬درصد تولید موتورسیکلت از تیرماه برقی می‌شود‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس‌جمهوری ظهر دوش��نبه در جلسه بررسی وضعیت واردات‬ ‫کاغذ و مش��کالت دست‌اندرکاران مطبوعات و کتاب کش��ور گفت‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و بان��ک مرکزی باید در زمینه پرونده‌های واردات و توزیع کاغذ به‌عنوان مدعی همه ابزارهای الزم‬ ‫را برای مس��دود کردن منافذ فس��اد به‌کار گیرند و با متخلفان از طریق تعزیرات و محاکم قضایی‬ ‫برخورد شود‪ .‬در این جلسه مقرر شد ارز موردنیاز واردات کاغذ مانند سایر کاالهای اساسی کماکان‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬همچنین مقرر شد کاغذهای وارداتی انبار شده در گمرکات کشور در مدت ‪ 2‬هفته‬ ‫به بازارهای مصرف عرضه ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز موظف شد با تامین مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز صنایع تولید کاغذ داخل کش��ور‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه‌ه��ا را در چند ماه آینده به‬ ‫حداکثر برساند‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های بانکی را رصد می‌کند‬ ‫مبارزه با فرار مالیاتی جدی‌تر شد‬ ‫ل تکالیف بودجه‌ای نظام بانکی را در بخش��نامه‌ای به تمامی بانک‌ها‬ ‫بانک مرکزی هر س��ا ‌‬ ‫و موسس��ه‌های اعتباری ابالغ می‌کند‪ .‬درباره بودجه ‪ ۹۸‬نیز این اقدام انجام ش��ده که یکی از‬ ‫تکالیف بودجه‌ای نظام بانکی در س��ال جاری‪ ،‬ارائه اطالعات به س��ازمان امور مالیاتی است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬تمامی بانک‌ها و موسس��ه‌های مالی و اعتباری موظفند برمبنای درخواس��ت‬ ‫در یک قدمی ثبت برند ملی‬ ‫و جهانی زعفران ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬فهرست حساب‌های بانکی و اطالعات مربوط به تمامی تراکنش‌های‬ ‫بانکی(درون‌بانکی و بین‌بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫قرار دهند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬از این پس‪ ،‬حساب‌های بانکی مودیان هر ماه رصد مالیاتی خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬ضمن اینکه بر پایه قانون بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬به منظور افزایش ش��فافیت تراکنش‌های‬ ‫بانکی‪ ،‬مبارزه با پولش��ویی و جلوگیری از فرار مالیاتی‪ ،‬بانک مرکزی مجاز شده در مدت یک‬ ‫ماه پس از الزم‌االجرا ش��دن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی‬ ‫و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را نیز مسدود کند‪ .‬کارشناسان معتقدند با این اقدام مبارزه‬ ‫‪9‬‬ ‫با فرار مالیاتی جدی‌تر شده است‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقدی بر قانون حمل‬ ‫با ناوگان خارجی‬ ‫صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫تاج��ران در صادرات و واردات کاالی خود با مش��کالت زیادی‬ ‫روبه‌رو هستند‪ .‬هدف این نوشتار بررسی یکی از مشکالت قانونی‬ ‫بخش حمل‌ونقل کش��ور اس��ت که موجب تحمی��ل هزینه‌های‬ ‫اضافی به بازرگانان می‌ش��ود و همواره مانعی بر س��ر راه صادرات‬ ‫و واردات بوده است‪.‬‬ ‫براساس تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی‬ ‫مصوب مجلس ش��ورای اسالمی سال ‪« ۱۳۷۳‬کاالهای ایرانی که‬ ‫در صورت وج��ود ناوگان ایرانی با ناوگان غیرایرانی وارد کش��ور‬ ‫می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ‪ ۱۰‬درصد کل کرایه‬ ‫حمل کاالی مورد حمل ازس��وی صاحب کاال خواهند بود که در‬ ‫زمان صدور مجوزهای حمل کاال ازسوی وزارت راه و ترابری اخذ‬ ‫و به حساب خزانه واریز می‌شود‪».‬‬ ‫درباره این قانون و شیوه اجرای آن در کشور ملاحظاتی وجود‬ ‫دارد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از مت��ن ماده قانونی این‌گونه مس��تفاد می‌ش��ود که هدف‬ ‫قانون‌گ��ذار حمایت از ناوگان حمل داخلی در برابر ناوگان حمل‬ ‫خارجی بوده است‪.‬‬ ‫حمایت از ناوگان حمل داخلی در صورتی که اصولی و منطقی‬ ‫باش��د مورد تایید و پذیرش عمومی به‌ویژه خود بازرگانان کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا این ناوگان حمل داخلی اس��ت که در شرایط سخت‬ ‫جنگ ی��ا تحریم تجارت کش��ور را همراهی می‌کن��د‪ .‬اما به‌نظر‬ ‫می‌رس��د این ماده قانونی منطقی نیس��ت و نیاز به متمم در این‬ ‫زمینه احساس می‌شود‪.‬‬ ‫حالت��ی را تصور کنید که ن��اوگان حمل داخل��ی به هر دلیل‬ ‫ممکن مانند فرس��ودگی‪ ،‬نرخ حمل بس��یار زیادی را به بازرگان‬ ‫داخلی پیشنهاد کند‪.‬‬ ‫آی��ا آن بخ��ش از گرانی نرخ حمل که ناش��ی از فقدان قدرت‬ ‫رقابت ناوگان داخلی با ناوگان‌های خارجی اس��ت باید ازس��وی‬ ‫ب��ازرگان داخلی تحمل ش��ود؟ و اگر ب��ازرگان تصمیم گرفت از‬ ‫ناوگان خارجی که نرخ پایین‌تر‪ ،‬کیفیت خدمات باالتر یا ریسک‬ ‫کمت��ری دارد ب��رای حمل محموله خود اس��تفاده کن��د باید به‬ ‫میزان ‪ ۱۰‬درصد ارزش فاکتور کرایه حمل جریمه شود؟! اساس‬ ‫اعم��ال جریم��ه‪ ،‬تنبیه به‌منظور جلوگی��ری از ارتکاب فعل خطا‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این حالت خطا قابل‌انتساب به بازرگان داخلی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫عبارت از نبود قابلیت رقابت ناوگان حمل داخلی اس��ت‪ .‬این اخذ‬ ‫جریمه از بازرگان تنها ناوگان حمل داخلی را نس��بت به ارتقای‬ ‫قدرت رقابتی خود بی‌تفاوت می‌کند‪ .‬وضعیت فعلی ناوگان حمل‬ ‫کشور این موضوع را تایید می‌کند‪ ،‬چراکه این روند در گذر زمان‬ ‫باعث ش��ده قدرت رقابتی ناوگان داخل��ی به قدری اُفت کند که‬ ‫حت��ی باوجود جریمه ‪ ۱۰‬درصدی هم اس��تفاده از ناوگان حمل‬ ‫خارجی برای بازرگان داخلی اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صرف‌نظر از ایرادهایی که به خود قانون یادشده وارد است‪،‬‬ ‫اجرای ناقص این قانون نیز مش��کالت بس��یاری را به‌وجود آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬متن ماده قانونی به‌صراحت تاکی��د می‌کند‪« :‬در صورت‬ ‫وجود ن��اوگان ایرانی» عوارض ‪ ۱۰‬درصدی باید پرداخت ش��ود‪.‬‬ ‫نقاط بس��یاری در جهان وجود دارند که ناوگان حمل داخلی در‬ ‫آنه��ا خدماتی ارائه نمی‌دهند‪ ،‬زی��را به‌دلیل حجم کم تجارت آن‬ ‫مناطق با ایران حضوری در آنها ندارند‪ .‬به‌طور مثال‪ ،‬اگر بازرگانی‬ ‫قصد داش��ته باش��د کاالیی را از بندر الیزابت افریقای جنوبی به‬ ‫بندرعباس حمل کن��د‪ ،‬هیچ ناوگان حمل داخل��ی توانایی ارائه‬ ‫خدم��ات به وی را ن��دارد‪ ،‬زیرا حض��ور ناوگان داخل��ی در آنجا‬ ‫اقتصادی نیس��ت؛ بنابراین بازرگان داخلی چاره‌ای جز اس��تفاده‬ ‫از ناوگان خارجی ندارد‪ .‬نکته عجیب آن اس��ت که حتی در این‬ ‫حالت هم س��ازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بازرگان‬ ‫را مکل��ف به پرداخ��ت عوارض ‪ ۱۰‬درصدی می‌کن��د؛ واال اجازه‬ ‫ترخیص کاال به او داده نمی‌ش��ود‪ .‬عملکرد س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای در این زمینه به هیچ وجه منطقی نیست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حتی با پذیرش دو نقیصه یادش��ده‪ ،‬مش��کل سومی وجود‬ ‫دارد ک��ه نیازمند اصالح اس��ت؛ عوارض تعیین‌ش��ده و دریافتی‬ ‫ازسوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بسیاری اوقات‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد مبلغ فاکتور حمل صادر ش��ده ازسوی ناوگان حمل‬ ‫خارجی بیش��تر می‌ش��ود و هنگامی که دلیل از تصمیم‌گیران و‬ ‫مدیران مربوط پرسیده می‌ش��ود‪ ،‬چنین عنوان می‌کنند که این‬ ‫عوارض به‌وس��یله سامانه نرم‌افزاری متمرکز در پایتخت محاسبه‬ ‫می‌ش��ود و ما نقش��ی در تعیین آن نداریم؛ به‌ط��ور نمونه درباره‬ ‫فاکتور حملی که ازس��وی ناوگان حم��ل دریایی خارجی ‪۵۴۰۰‬‬ ‫یورو صادر شده‪ ،‬انتظار می‌رود مشمول ‪ ۵۴۰‬یورو عوارض حمل‬ ‫با ناوگان حمل خارجی ش��ود‪ ،‬اما سازمان راهداری آن را ‪۱۸۳۷‬‬ ‫ی��ورو به اضافه ‪ ۳۵۰‬هزار ری��ال تعیین و دریافت می‌کند‪ .‬مبنای‬ ‫محاسبه سازمان راهداری نرخ تعرفه‌ای است که بازرگانان اطالع‬ ‫دقیقی از ش��یوه تعیین آن و نسبت و چگونگی ارتباط آن با نرخ‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی ندارند‪.‬‬ ‫رونق تولید مستلزم تسهیل صادرات محصول و واردات نهاده‌ها‬ ‫است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬حذف موانع غیرضروری صادرات و واردات‬ ‫باید س��رلوحه تصمیم‌سازان دولتی قرار گیرد‪ .‬یکی از حوزه‌هایی‬ ‫ک��ه مانعی برای تجارت آزاد و روان کش��ور ایج��اد کرده‪ ،‬حوزه‬ ‫حمل‌ونقل اس��ت‪ .‬اصالح قانون تردد وسایل نقلیه خارجی و نیز‬ ‫اصالح شیوه اجرای آن می‌تواند در تقویت تجارت و روان‌تر شدن‬ ‫مسیر گسیل محصوالت تولید داخل به کشورهای خارجی کمک‬ ‫شایان توجهی کند‪.‬‬ ‫کمترین اقدامی که باید انجام ش��ود الحاق یک متمم به قانون‬ ‫یادش��ده اس��ت‪ ،‬به نحوی که به‌موجب آن در مواردی که ناوگان‬ ‫حم��ل داخلی خدماتی ارائ��ه نمی‌دهند تاجر مل��زم به پرداخت‬ ‫عوارض ‪ ۱۰‬درصدی نشود‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری در دیدار با خانواده‬ ‫دول��ت گف��ت‪ :‬تصمیم‌گیری‌ه��ای‬ ‫درس��ت از س��وی مقام‌های کش��ور‬ ‫«می‌توان��د ب��رای کش��ور‪ ،‬جامع��ه‪،‬‬ ‫کشورهای همس��ایه و منطقه بسیار‬ ‫تاثیرگذار باشد» و «به صلح و امنیت‬ ‫در منطق��ه کمک کن��د»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی ش��امگاه یکش��نبه در دیدار صمیمی با‬ ‫خانواده دولت‪ ،‬با اش��اره به اداره کشور در شرایط‬ ‫س��خت و در عین حال با صلح و امنیت ازس��وی‬ ‫مس��ئوالن و خادمان نهاد اجرای��ی‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫ش��ئون زندگی م��ردم به‌نوعی ب��ه دولت مربوط‬ ‫می‌ش��ود و ت�لاش کردی��م (دول��ت) باتوجه به‬ ‫ش��رایط سخت و خشکس��الی‌های سال گذشته‬ ‫و در ح��د امکان کش��ور را به‌خوب��ی اداره کنیم‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه طرز برخورد‬ ‫و نق��ش خانواده‌ه��ا در روحی��ه اعض��ای دولت‬ ‫باتوجه به ش��رایط مشکل و دش��وار‪ ،‬بسیار موثر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خانواده اعض��ای دولت باید روحیه‬ ‫مضاعف به مسئوالن دولتی بدهند تا آنها بتوانند‬ ‫بار ش��رایط س��خت و س��نگین وظایف خود را با‬ ‫قوت به دوش بکش��ند‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه‬ ‫می‌دانی��م درحال‌حاضر مردم در فش��ار س��خت‬ ‫نشست ش��ورای امور خارجی اروپا (‪)FAC‬‬ ‫امروز در بروکس��ل با بحث درب��اره موضوعات‬ ‫ج��اری بین‌الملل��ی آغاز می‌ش��ود‪ .‬موگرینی و‬ ‫وزی��ران ام��ور خارجه درباره تح��والت ونزوئال‬ ‫بح��ث خواهند کرد و تح��والت لیبی و منطقه‬ ‫س��احل افریق��ا از دیگر محوره��ای گفت‌وگو‬ ‫در این نشس��ت اس��ت‪ .‬در همین ح��ال پایگاه‬ ‫اینترنتی روزنامه نش��نال گ��زارش داد وزیران‬ ‫امور خارجه فرانس��ه‪ ،‬آلمان و انگلیس امروز در‬ ‫جلسه‌ای با مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا در بروکس��ل درباره اقدام‌ه��ای برجامی‬ ‫ای��ران گفت‌وگو می‌کنند‪ .‬مای��ک پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا نیز برنامه سفرش به روسیه‬ ‫که براساس آن قرار بود دیروز در مسکو حضور‬ ‫یابد را تغییر داد و پیش از س��فر به روس��یه به‬ ‫بروکس��ل می‌رود تا با مقام��ات اروپایی درباره‬ ‫ایران گفت‌وگو کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت اتحادیه اروپا از برجام‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا‬ ‫تاکی��د کرد اروپا کماکان از توافق هس��ته‌ای با‬ ‫ایران حمایت می‌کند‪ .‬به گزارش ایس��نا فدریکا‬ ‫موگرینی‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا که برای ش��رکت در نشس��ت وزیران امور‬ ‫خارجه این اتحادیه در بروکس��ل به‌سر می‌برد‪،‬‬ ‫پیش از آغاز نشست در جمع خبرنگاران تصریح‬ ‫پس از اظهارات ضدونقیض مقامات پاکس��تان‬ ‫درب��اره تکمیل خ��ط لوله انتق��ال گاز صلح‪ ،‬روز‬ ‫گذش��ته عمران‌خان خودش به این مشکل ورود‬ ‫و ت�لاش خود را برای حل آن آغاز کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم به نقل از دیلی پاکس��تان‪ ،‬عمران‌خان‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر پاکس��تان با برگزاری یک نشست‬ ‫فوری از مس��ئوالن بخ��ش ان��رژی کابینه خود‬ ‫خواس��ت با نامه‌نگاری به س��ران اتحادیه اروپا و‬ ‫امریکا موض��ع قطعی آنها را درب��اره خرید گاز از‬ ‫ایران جویا ش��وند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر مش��کلی‬ ‫بابت تحریم‌ها وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬ما بالفاصله‬ ‫پ��روژه را نهایی و بخش��ی را که وظیفه ماس��ت‪،‬‬ ‫و س��نگین زندگی هس��تند و باید با‬ ‫تمام توان برای کاستن از فشار و رنج‬ ‫زندگی مردم بکوش��یم‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫مهم نیاز به فداکاری و خدمت بیشتر‬ ‫دارد و ش��یوه برخورد و ارائه خدمات‬ ‫به م��ردم بس��یار مه��م و تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬روزهای سخت‬ ‫کنونی امتحان بزرگ الهی برای همه ما اس��ت و‬ ‫بای��د همه مردم و مس��ئوالن در این ش��رایط در‬ ‫پیش��گاه خداوند سربلند باشیم‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬کار ما س��خت‌تر از هر زمان دیگر اس��ت و‬ ‫س��ال‌های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬جزو س��خت‌ترین سال‌ها در‬ ‫‪ ۴۰‬سال گذشته بوده و هر مقدار که درست عمل‬ ‫کرده باش��یم‪ ،‬اجر ما نیز بهتری��ن اجرها خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬رئیس‌جمهوری گف��ت‪ :‬قرابت و همدلی از‬ ‫مهم‌ترین فلسفه‌های افطار در ماه مبارک رمضان‬ ‫اس��ت‪ .‬روحانی افزود‪ :‬یک تصمیم درست وزیر یا‬ ‫مق��ام دولتی می‌تواند برای همه کش��ور‪ ،‬جامعه‪،‬‬ ‫کش��ورهای همسایه و منطقه بس��یار تاثیرگذار‬ ‫باش��د و به صل��ح و امنیت در منطقه کمک کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تصمیم مس��ئوالن می‌تواند جامعه‬ ‫را به سمت برادری و یگانگی ببرد و در عین حال‬ ‫می‌تواند خدای ناکرده مایه خس��ارت‌های بسیار‬ ‫برای جامعه‪ ،‬کشور و منطقه شود‪.‬‬ ‫جلوی دخالت بخش‌های امنیتی در اقتصاد گرفته شود‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ق��وه قضاییه‬ ‫باید تکی��ه‌گاه مردم باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اظهارنظ��ر افراد در قوه قضاییه باید‬ ‫تنها براس��اس قانون باشد و رنگ و‬ ‫بوی جناحی نداشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫نشستی که به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه این نشس��ت با نیت اصالح امور‬ ‫کش��ور برگزار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم تحول‬ ‫جدی در این قوه به‌وجود بیاید‪.‬‬ ‫الریجانی تاکید کرد‪ :‬دو قوه مجریه و مقننه‬ ‫ت��ا حدی س��بقه سیاس��ی دارند‪ ،‬ام��ا از آنجا‬ ‫که تکیه‌گاه مردم عدلیه اس��ت‪ ،‬نباید س��بقه‬ ‫سیاس��ی داش��ته باش��د‪ .‬افراد در قوه قضاییه‬ ‫نباید کاری به جناح‌ها داش��ته باشند‪ .‬رئیس‬ ‫نهاد قانون‌گذاری کش��ورمان در ادامه با تاکید‬ ‫ب��ر ضرورت مبارزه با فس��اد بیان کرد‪ :‬دخالت‬ ‫افراد باید در این موضوع کم ش��ود و اطالعات‬ ‫به‌س��ادگی در دس��ترس قرار گیرد‪ .‬در قانون‬ ‫برنامه ‪‌۵‬ساله توسعه کشور روی موضوع دولت‬ ‫الکترونیک بس��یار وقت صرف ش��د که باعث‬ ‫ریشه‌کنی مفاسد می‌شود و زیرساخت‌های آن‬ ‫نیز فراهم اس��ت اما هنوز هر بخش‬ ‫از حکومت کار خود را می‌کند‪.‬‬ ‫الریجان��ی در ح��وزه امنی��ت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬قوه قضاییه را مهم‌ترین‬ ‫مس��ئول دانس��ت و اف��زود‪ :‬باید با‬ ‫اخاللگ��ران برخ��ورد و در کنار آن‬ ‫از کارآفرین��ان حمای��ت ک��رد ت��ا‬ ‫افراد ث��روت خود را برای تولی��د عرضه کنند‬ ‫اما گاهی بخش‌های امنیتی در امور اقتصادی‬ ‫دخالت‌هایی دارند ک��ه باید جلوی آنها گرفته‬ ‫ش��ود تا رقابت نیز ایجاد ش��ود‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬شیوه اجرای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی اش��تباه است و باید اصالح‬ ‫ش��ود چراکه تاکنون نیز ات�لاف منابع کرده و‬ ‫سه قوه باید در این زمینه تالش کنند‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬درباره تعدی به‬ ‫زمین‌های کش��اورزی بیان کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫در گن��دم خودکف��ا ش��ده‌ایم و در آس��تانه‬ ‫خودکفایی در حوزه برنج هستیم‪ .‬نیاز ساالنه‬ ‫ما به برنج ‪ ۳‬میلیون تن است که درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۲.۲‬تن تولی��د و ‪ ۸۰۰‬هزار تن آن از خارج از‬ ‫کشور تهیه می‌شود که اگر در حوزه کشاورزی‬ ‫درست عمل ش��ود این میزان نیز می‌تواند در‬ ‫داخل تولید شود‪.‬‬ ‫ش��یوه ادامه حمایت از اجرای کامل‬ ‫توافق هس��ته‌ای به بهترین وجه» را‬ ‫موضوع اصلی دی��دار خود با وزیران‬ ‫امور خارجه کشورهای اروپایی عضو‬ ‫برجام اعالم کرد‪.‬‬ ‫اجرای بخشی از تعهدات برجامی‪ ،‬گفت به سایر‬ ‫امضاکنن��دگان برجام ‪ ۶۰‬روز زمان می‌دهد تا‬ ‫ب��ه مذاکره درب��اره قرارداده��ای مالی و نفتی‬ ‫بازگردند‪ .‬پنجش��نبه گذش��ته امضاکنندگان‬ ‫اروپایی برجام در بیانیه مشترکی ضرب‌االجل‬ ‫تعیین ش��ده را رد کردند و از ایران خواس��تند‬ ‫در تصمیم خود بازنگری کند‪ .‬پیش از اجالس‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا در رومانی در روز پنجش��نبه‪،‬‬ ‫امانوئ��ل مک��رون‪ ،‬رئیس‌جمه��وری فرانس��ه‬ ‫گفت توافق هس��ته‌ای باید نج��ات پیدا کند و‬ ‫امضاکنن��دگان ای��ن توافق باید ه��ر کاری که‬ ‫می‌توانن��د انج��ام دهند تا اجرای آن ازس��وی‬ ‫ای��ران را تضمین کنند‪ .‬مک��رون گفت‪ :‬خارج‬ ‫ش��دن از توافق هسته‌ای اشتباه است زیرا این‬ ‫کار خنث��ی کردن کارهایی اس��ت که تاکنون‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬به همین علت فرانسه در برجام باقی‬ ‫مانده و خواهد ماند و من امیدوارم ایران نیز در‬ ‫این توافق باق��ی بماند‪.‬جرمی هانت‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه انگلیس خواستار خویشتنداری امریکا‬ ‫و ایران شد و گفت‪ :‬نباید کاری کنیم که ایران‬ ‫را در مس��یر دستیابی به س�لاح هسته‌ای قرار‬ ‫دهیم‪ .‬دیدی ریندرز‪ ،‬وزیر خارجه بلژیک هم بر‬ ‫لزوم اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها‬ ‫تاکی��د و اظهار کرد‪ :‬هنوز باور داریم که پنجره‬ ‫گفت‌وگو و دیپلماسی باز است‪.‬‬ ‫برجام یکی از ستون‌های امنیت در منطقه ماست‬ ‫ک��رد اروپا همچن��ان از برنامه جامع‬ ‫اق��دام مش��ترک (برج��ام) حمایت‬ ‫می‌کند‪ .‬وزیران امور خارجه اتحادیه‬ ‫اروپا در نشست امروز خود قرار است‬ ‫درب��اره تالش‌ه��ا برای نگه داش��تن‬ ‫ایران در برجام بحث و رایزنی کنند‪.‬‬ ‫این نخستین دیدار آنها از زمان اعالم‬ ‫تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش‬ ‫است‪ .‬موگرینی در پاسخ به پرسش خبرنگاران‬ ‫درباره وضعیت برجام اظهار کرد‪ :‬همان‌طور که‬ ‫از موضع اتحادیه اروپا مطلع هستید ما کماکان‬ ‫از این توافق و اجرای کامل آن حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫من در حاش��یه این نشس��ت دیداری با وزیران‬ ‫ام��ور خارجه انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و آلمان خواهم‬ ‫داشت تا درباره چگونگی ادامه حمایت از اجرای‬ ‫ای��ن تواف��ق گفت‌وگو کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫نظر ما برجام یکی از ستون‌های امنیتی منطقه‬ ‫ماس��ت و عنص��ری کلیدی در معم��اری عدم‬ ‫اشاعه جهان و منطقه به‌شمار می‌رود؛ بنابراین‬ ‫به حمایت از آن ادامه خواهیم داد‪ .‬وی به سفر‬ ‫ناگهان��ی وزیر خارجه امریکا به بروکس��ل برای‬ ‫دی��دار با مقام‌های اروپای��ی نیز چنین واکنش‬ ‫نشان داد‪ :‬دیشب به ما گفتند او (مایک پمپئو)‬ ‫در حال برنامه‌ریزی برای تغییر برنامه سفر خود‬ ‫است و در بروکسل توقف می‌کند‪ .‬وی «بررسی‬ ‫‹ ‹ایران‪ ،‬محور مذاکره‬ ‫به گ��زارش ایرنا وزی��ران خارجه‬ ‫اروپایی پاس��خ‌های بیشتر به تهدیدهای ایران‬ ‫را بررس��ی و همچنی��ن درباره پیش��رفت‌های‬ ‫به‌دس��ت آمده در زمینه تالش‌ه��ا برای ادامه‬ ‫تجارت با ایران بحث خواهند کرد‪ .‬وزیران امور‬ ‫خارج��ه اروپایی می‌گویند درص��ورت اجرای‬ ‫تعه��دات ای��ران همچنان به توافق هس��ته‌ای‬ ‫پایبن��د هس��تند‪ .‬یک س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه انگلیس با بیان اینک��ه برجام بهترین‬ ‫راه جلوگیری از رقابت تسلیحاتی هسته‌ای در‬ ‫خاورمیانه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ت��ا زمانی که ایران به‬ ‫برجام پایبند باش��د انگلیس نیز متعهد خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬وزیر ام��ور خارجه انگلیس در‬ ‫پی بحث‌های هفته گذش��ته ب��ا مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر خارج��ه امریکا می‌خواهد در نخس��تین‬ ‫فرصت با همتایان اروپایی دیدار کند تا بتوانیم‬ ‫درباره پاس��خ به اعالمیه نگران‌کننده ایران به‬ ‫توافق برسیم‪ .‬حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران هفته گذش��ته ب��ا اعالم توقف‬ ‫دستور نامه‌نگاری عمران‌خان برای خرید گاز از ایران‬ ‫تکمیل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر پاکس��تان تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬وجود تحریم‌ه��ا علیه ایران‬ ‫ش ِروی‬ ‫مهم‌تری��ن مش��کل پی�� ‌‬ ‫تکمیل ای��ن پروژه اس��ت و اگر ما‬ ‫نسبت به تحریم‌ها نگرانی نداشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬ب��رای خری��د گاز از ایران‬ ‫درن��گ نخواهیم ک��رد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫دولتمردان پاکس��تان با همراهی مس��ئوالن‬ ‫دولت ایران این مش��کل را ح��ل خواهند کرد‬ ‫و ت�لاش می‌کنن��د ای��ن پ��روژه را به‌ش��کلی‬ ‫مصالحه‌آمیز به‌اجرا برسانند‪.‬‬ ‫�تکمیل خط لوله «آی‌پی»‬ ‫نخس��ت‌وزیر پاکس��تان روز گذشته‬ ‫اع�لام ک��رد این کش��ور ب��ا همکاری‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران اقدام‌های‬ ‫الزم را ب��رای اج��رای طرح خ��ط لوله‬ ‫انتقال گاز از ایران موس��وم به «آی‌پی»‬ ‫انجام خواهد داد‪ .‬به گزارش عصر ایران‬ ‫عمران‌خان شیوه‌نامه‌های جدیدی را به مقامات‬ ‫این کش��ور از جمل��ه وزارت ام��ور خارجه برای‬ ‫پیش��برد خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان‬ ‫موسوم به طرح‌آی‌پی صادر کرده است‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬عمران‌خان از مس��ئوالن وزارت امور‬ ‫عکس روز‬ ‫خارجه پاکس��تان خواس��ته ضمن پایان دادن به‬ ‫اختالف‌نظر در ای��ن زمینه‪ ،‬روش موثری را برای‬ ‫رس��یدن به توافق مش��ترک پیدا کنن��د‪ .‬منابع‬ ‫خبری پاکس��تان به نقل از اس��ناد منتش��ر شده‬ ‫ازسوی دولت اس�لام‌آباد درباره شیوه‌نامه جدید‬ ‫عمران خان درباره ط��رح خط لوله‌آی‌پی‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند‪ :‬نخست‌وزیر پاکس��تان گفت تحریم‌های‬ ‫بین‌الملل��ی باع��ث ش��ده پاکس��تان نتوان��د به‬ ‫مس��ئولیت خود در قبال طرح انتقال گاز از ایران‬ ‫عمل کند‪ .‬وی خطاب به مس��ئوالن دولتی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید با همکاری با ایران شرایط پیشبرد طرح‬ ‫خط لوله‌آی‌پی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نگرانی از بابت تامین دارو‬ ‫در شرایط تحریمی وجود ندارد‬ ‫بارش‌های بسیار عالی در ماه‌های اخیر باعث تخم‌گذاری و تولد تعداد بسیار زیادی پروانه‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫در قرچک و ورامین شده است‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون غذا و داروی مجلس با تاکی��د بر اینکه «تامین دارو‬ ‫در کشور در شرایط فعلی تحریمی قابل‌کنترل است»‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه‌های‬ ‫تخصصی در وزارت بهداش��ت و س��ازمان غذا و دارو تش��کیل ش��ده تا با‬ ‫جن��گ همه‌جانبه دش��من مقابله کنند‪ .‬همایون هاش��می در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا در توضیح راهکارهای تامین دارو در کش��ور در ش��رایط تحریمی‬ ‫گفت‪ :‬با تدابیر اتخاذ ش��ده و تش��کیل کارگروه‌ه��ای تخصصی در وزارت‬ ‫بهداش��ت و سازمان غذا و دارو و مدیریت وزیر بهداشت در حال مقابله با‬ ‫جنگ همه‌جانبه دشمن هستیم‪ .‬شاید در این راه دچار کاستی‌هایی شویم‬ ‫اما ش��رایط قابل‌کنترل اس��ت‪ .‬وی در عین حال توضیح داد‪ :‬ما در شرایط‬ ‫عادی و غیرتحریمی هم کمبودی در برخی اقالم غیردارویی داش��تیم که‬ ‫تالش می‌شد به‌ش��کل غیرفوریتی وارد و پیشگیری‌های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی هیچ نگرانی وجود ندارد‪ .‬وزارت بهداش��ت در حال رصد‬ ‫امور اس��ت و تالش می‌کند اقالم دارویی با کیفیت و نرخ مناسب به‌دست‬ ‫مصرف‌کننده برس��د ام��ا نباید فراموش کنیم که ما در ش��رایط تحریمی‬ ‫هس��تیم و در تامین ارز برخی اقالم دارویی س��ختی داریم که البته این‬ ‫شرایط هم قابل‌کنترل و مدیریت شده است‪ .‬این عضو کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس در ادامه با تاکید بر لزوم نظارت‌های بیشتر در بازار گفت‪:‬‬ ‫اینکه نرخ برخی اقالم در بازه زمانی دوروزه افزایش پیدا می‌کند نشان از‬ ‫نبود نظارت اس��ت‪ .‬البته نباید از نقش برخی آدم‌های س��ودجو هم غفلت‬ ‫کرد‪ .‬باید سازمان‌های نظارتی ورود جدی‌تر داشته باشند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رسانی وزارت امور خارجه‪-‬‬ ‫محمدجواد ظریف در حساب کاربری خود در‬ ‫توییتر‪ ،‬ب��ا ضمیمه کردن ط��رح جان بولتون‬ ‫ب��رای خروج از برجام پیش از س��مت فعلی او‬ ‫خطاب به رئیس‌جمهوری امریکا نوشت‪ :‬آقای‬ ‫ترام��پ! قابل‌توجه در صورتی که در گذش��ته‬ ‫ندی��ده باش��ید‪ .‬پی��ش از اینکه ج��ان بولتون‬ ‫را ب��ه کار بگیری��د‪ ،‬این طرحی ب��ود که وی و‬ ‫همدستانش در «تیم ب» برای ایران داشتند‪.‬‬ ‫یک نقشه مفصل برای اطالعات جعلی‪ ،‬جنگ‬ ‫دائم��ی و حت��ی پیش��نهادهای توخالی برای‬ ‫مذاکره‪ .‬تنها تفاوت ای��ن بود که در آن طرح‪،‬‬ ‫شماره تلفن گنجانده نشده بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬خالد الفال��ح‪ ،‬وزیر انرژی‪ ،‬صنعت و‬ ‫معدن عربس��تان‪ ،‬در س��خنانی که رسانه‌های‬ ‫س��عودی منتش��ر کردند‪ ،‬اظهار کرد حمله به‬ ‫نفتکش‌ها در نزدیکی امارات در دریای عمان‪،‬‬ ‫خس��ارت جانی نداشته و موجب نشت نفت به‬ ‫داخل دریا نشده است‪ .‬الفالح با محکوم کردن‬ ‫این حمله تصریح کرد‪ :‬این دست عملیات‌های‬ ‫خرابکاران��ه‪ ،‬امنی��ت و آزادی کش��تیرانی در‬ ‫آب‌ه��ای بین‌الملل��ی را به خط��ر می‌اندازد و‬ ‫خری��داران نف��ت و مصرف‌کنن��دگان آن را با‬ ‫چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ناتال��ی توچ��ی‪ ،‬مش��اور فدریکا‬ ‫موگرین��ی در گفت‌وگویی با اش��اره به اهمیت‬ ‫برجام و همچنین بی‌نتیجه بودن رویکردهای‬ ‫جنگ‌طلبان��ه دول��ت امریکا تاکید ک��رد اروپا‬ ‫مانند امریکا اهداف پنهانی ندارد و دس��ت‌کم‬ ‫‪ ۱۲۰‬روز زمان نیاز اس��ت تا بتواند حسن نیت‬ ‫خود درباره پایبندی به تعهدات برجامی‌اش را‬ ‫به ایران نشان دهد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬برهم صال��ح‪ ،‬رئیس‌جمهوری عراق‬ ‫در دیدار س��فیران انگلیس‪ ،‬آلمان و فرانس��ه‬ ‫در بغداد با وی‪ ،‬تاکید کرد کش��ورش خواهان‬ ‫داش��تن روابط متوازن با همسایگان‪ ،‬برادران و‬ ‫دوس��تان خود از جمله امریکا و ایران اس��ت‪.‬‬ ‫بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق حاکی است‬ ‫صالح در ای��ن دیدار‪ ،‬برق��راری روابط متوازن‬ ‫ب��ا همگان را موجب تقوی��ت امنیت و ثبات و‬ ‫پیشرفت اقتصادی در منطقه و جهان دانست‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نوربرت روتگن‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫سیاست خارجی پارلمان آلمان درباره برجام و‬ ‫تصمیم ایران مبنی بر تعلیق برخی از تعهدات‬ ‫برجامی گف��ت‪ :‬برجام یک دس��تاورد طالیی‬ ‫دیپلماس��ی بوده و هس��ت‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫خارج��ی پارلم��ان آلم��ان همچنی��ن درباره‬ ‫درگیری نظامی میان ایران و امریکا اظهار کرد‪:‬‬ ‫اروپا باید مانع از شکل‌گیری هرگونه درگیری‬ ‫نظامی میان امریکا و ایران شود‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪-‬محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫که به ترکمنس��تان س��فر کرده روز گذشته با‬ ‫قربانقلی بردی محمداف‪ ،‬رئیس‌جمهوری این‬ ‫کش��ور دیدار کرد‪ .‬وزیر امور خارجه در دیدار‬ ‫ب��ا رئیس‌جمهوری ترکمنس��تان‪ ،‬درباره ابعاد‬ ‫گوناگ��ون روابط دوجانبه و مهم‌ترین مس��ائل‬ ‫منطقه‌ای و بین‌الملل��ی گفت‌وگو و تبادل‌نظر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬فالح فیاض‪ ،‬مش��اور نخس��ت‌وزیر‬ ‫عراق در امور امنیتی درباره اهداف س��فر اخیر‬ ‫غیرمنتظره وزیر امورخارجه امریکا به بغداد که‬ ‫با گمانه‌زنی‌های زیادی همراه شد گفت مایک‬ ‫پمپئو به بغداد آمد تا اطمینان دهد که امریکا‬ ‫به‌دنبال اقدام نظامی نیست‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬س��یدعباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫ح��وادث روز یکش��نبه برای چند کش��تی در‬ ‫دری��ای عم��ان را نگران‌کنن��ده و تاس��ف‌بار‬ ‫دانس��ت و خواهان روش��ن ش��دن ابعاد دقیق‬ ‫ای��ن حادثه ش��د‪ .‬موس��وی در خب��ری دیگر‬ ‫عقب‌نش��ینی یکجانب��ه نیرو‌ه��ای نظام��ی‬ ‫ت ملی یمن از س��ه بندر الحدیده‪،‬‬ ‫دول��ت نجا ‌‬ ‫راس‌عیسی و الصلیف را اقدامی سازنده خواند‬ ‫ی هم به تعهداتش عمل‬ ‫و گفت‪ :‬ائتالف سعود ‌‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مدیرکل بخش خاورمیانه و ش��مال‬ ‫افریق��ای س��ازمان دیده‌ب��ان حقوق بش��ر با‬ ‫اس��تقبال از تصویب کلیات الیحه اعطای حق‬ ‫شهروندی به فرزندان بانوان ایرانی‌االصل‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد دیگر کش��ورهای خاورمیانه نیز‬ ‫به‌زودی اقدام مش��ابهی انجام دهند‪ .‬سارا لیاه‬ ‫ویتس��ون‪ ،‬در پیامی توییتری نوشت در انتظار‬ ‫تصمیم و اقدام مشابه دیگر کشورهای منطقه‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا مانند اردن‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬امارات متحده عربی و قطر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی وزارت کشور‪ -‬سید‬ ‫اسماعیل موسوی‪ ،‬س��خنگوی ستاد انتخابات‬ ‫کش��ور اعالم کرد‪ :‬انتخاب��ات یازدهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با افزایش یک حوزه‬ ‫انتخابیه نسبت به دوره گذشته در ‪ ۲۰۸‬حوزه‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تصمیم درست دولت به امنیت منطقه کمک می‌کند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫تضاد در تحلیل‬ ‫یک بازار‬ ‫راه‌حل ساده برای‬ ‫معمای پیچیده مسکن‬ ‫اقبال اروپایی‌ها به‬ ‫سرمایه‌گذاری در‬ ‫کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫محمدحسین فرهنگی‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫اسامی دریافت‌کنندگان تسهیالت کم‌بهره اشتغال پایدار روستایی با جزئیات منتشر شد‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹توییتر وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫بابایی‌صال��ح با اش��اره به اینکه عده‌ای با این ش��یوه‬ ‫ش��فافیت مخالف هس��تند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مگر کسی که‬ ‫وام اش��تغال روستایی گرفته تعهد نداده است که برای‬ ‫مردم روستانش��ین اشتغال ایجاد کند؟ چرا عده‌ای باید‬ ‫مخالف انتش��ار اس��امی افراد باش��ند؟ این افراد باید به‬ ‫تعهدات خود عمل کنند و پس از این موضوع مشخص‬ ‫می‌ش��ود که چه فردی توانسته به تعهد خود عمل کند‬ ‫و چه کسی در این زمینه ناتوان بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مشکالتی که امروز در کشور وجود‬ ‫دارد کاهش جدی س��طح اعتماد مردم به سیاست‌های‬ ‫اقتص��ادی دول��ت اس��ت‪ .‬دول��ت نیز در ای��ن زمینه با‬ ‫مشکالتی روبه‌رو است اما مردم باید بدانند نقش دولت‬ ‫در این زمینه چه میزان است‪ .‬درحال‌حاضر مسئله این‬ ‫اس��ت که همه چیز پای دولت نوش��ته می‌ش��ود و این‬ ‫موضوع مانع حل مشکالت است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیر شفافیت قطع نشود‬ ‫قرجه طیار‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره ش��فافیت اقتص��ادی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در بسیاری از موارد به اسم مسائل امنیتی و‬ ‫شیوه‌های دور زدن تحریم‪ ،‬فساد و رانت ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫این موضوع باید در کشور برطرف شود‪ .‬عده‌ای به اسم‬ ‫اینک��ه فعالیت اقتصادی می‌کنن��د و نباید فعالیت آنها‬ ‫علنی شود دست به فسادهای بزرگ اقتصادی می‌زنند‬ ‫و ع��ده‌ای ک��ه در واقعیت با تحریم‌ه��ا مقابله می‌کنند‬ ‫ناگهان طعمه شفافیت می‌شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��فافیت اقتصادی معنای مشخصی دارد‪.‬‬ ‫هی��چ کش��وری اس��ناد اقتصادی محرمان��ه خودش را‬ ‫منتش��ر نمی‌کند اما کشورها تالش می‌کنند تا تفکیک‬ ‫مناس��بی در این زمینه وجود داش��ته باشد‪ .‬اگر دولت‬ ‫بتوان��د به مردم ثابت کند ش��فافیت اقتصادی اولویت‬ ‫اصلی دولت است و در این زمینه تالش‌‌کند‪ ،‬بدون‌شک‬ ‫اعتم��اد مردم به راه‌حل‌های اقتص��ادی دولت افزایش‬ ‫می‌یابد و این موضوع می‌تواند به کش��ور کمک کند تا‬ ‫موانع کنونی راحت‌تر سپری شود‪.‬‬ ‫طی��ار ب��ا بی��ان اینکه بس��یاری از افراد در گذش��ته‬ ‫می‌گفتند ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مانع اصلی توس��عه و رشد‬ ‫روح‌اهلل بابایی‌صالح‬ ‫خروج برخی برندها از‬ ‫کشور‪ ،‬فرصت است‬ ‫قرجه طیار‬ ‫گزارشی از عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال ‪۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۲۳۳‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت برای تامین مالی‬ ‫بنگاه‌ه��ای تولیدی کوچک‪ ،‬متوس��ط و طرح‌ه��ای نیمه‌تمام‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۱۵۱‬مورد تس��هیالت به ارزش حدود‬ ‫‪ ۲۳۲‬ه��زار و ‪ ۸۶۳‬میلیارد ریال ب��رای تامین مالی بنگاه‌های‬ ‫تولیدی کوچک‪ ،‬متوس��ط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیش��رفت‬ ‫فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک‪،‬‬ ‫متوس��ط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیش��رفت فیزیکی باالی ‪۶۰‬‬ ‫درصد و در راس��تای تحق��ق اقتصاد مقاومتی تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در مجموع ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۷۹‬مورد ثبت‌نام برای دریافت‬ ‫تسهیالت انجام شد که ‪ ۷‬هزار و ‪ ۹۰۳‬مورد آن به مبلغ ‪۱۸۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۵‬میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شدند‪.‬‬ ‫از ای��ن مجموع ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۱‬مورد ب��ه ارزش حدود ‪۶۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال در چارچ��وب فرآیند رونق تولید و‬ ‫ی��ک هزار و ‪ ۶۲۲‬مورد به ارزش ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۱۸‬میلیارد ریال‬ ‫انتقالی از سال ‪ ۱۳۹۶‬بوده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۲۸‬مورد تس��هیالت ارائه‌شده به ارزش‬ ‫‪ ۱۵۴‬ه��زار و ‪ ۴۸۴‬میلیارد ریال به صورت مس��تقیم از طرف‬ ‫بانک‌ها ارائه شده و در مجموع ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۱۵۱‬مورد تسهیالت‬ ‫ب��ه ارزش حدود ‪ ۲۳۲‬هزار و ‪ ۸۶۳‬میلی��ارد ریال برای تامین‬ ‫مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک‪ ،‬متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام‬ ‫ب��ا پیش��رفت فیزیکی ب��االی ‪ ۶۰‬درصد و در راس��تای تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برای نظ��ارت بر چگونگ��ی هزینه‌‌کرد این‬ ‫تس��هیالت ‪ ۱۳۰‬مورد نظارت بر تسهیالت انجام شد که ارزش‬ ‫ریالی آن حدود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۳۸‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بیش��ترین متقاضیان ثبت‌نامی برای دریافت‬ ‫این تس��هیالت مربوط به اس��تان س��منان با یک هزار و ‪۶۴۷‬‬ ‫مورد ثبت‌نام بوده و اس��تان قم با یک هزار و ‪ ۲۶‬مورد در رده‬ ‫دوم ثبت‌نامی‌ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین بیش��ترین معرفی به بانک‌ه��ا به ترتیب مربوط به‬ ‫اس��تان‌های س��منان با ‪ ۷۵۵‬مورد به ارزش حدود ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۶‬میلیارد ریال و اصفهان با ‪ ۷۳۴‬مورد به ارزش حدود ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۹‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در راس��تای فرآیند رونق تولید نیز اس��تان‬ ‫س��منان با ‪ ۴۱۷‬پرونده به ارزش ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳‬میلیارد ریال در‬ ‫جایگاه نخست قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد تس��هیالت انتقالی از سال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪۱۳۹۷‬‬ ‫مربوط به اس��تان گیالن با ‪ ۱۶۳‬پرونده به ارزش حدود ‪۴۴۷‬‬ ‫میلی��ارد ریال بوده و اس��تان قزوین ب��ا ‪‌۱۶۲‬پرونده به ارزش‬ ‫ح��دودی یک هزار و ‪ ۵۳‬میلیارد ری��ال در جایگاه بعدی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫از لحاظ مجموع پرداختی‌ها نیز بیش��ترین تعداد مربوط به‬ ‫اس��تان آذربایجان غربی اس��ت که با ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۶۱‬پرداختی‬ ‫ب��ه ارزش حدود ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۷۳‬میلی��ارد ریال میلیارد ریال‬ ‫در جایگاه نخس��ت قرار دارد و جایگاه دوم مربوط به اس��تان‬ ‫گلس��تان با ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۲۲‬مورد به ارزش ح��دود ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۲‬است‪.‬‬ ‫همچنین بیش��ترین تعداد معرفی‌ها به بانک کشاورزی با ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۵۷‬پرونده ب��ه ارزش ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۱‬میلیارد ریال‬ ‫بوده اس��ت و بان��ک ملی ایران با یک ه��زار و ‪‌۴۹۷‬پرونده به‬ ‫ارزش ریال��ی حدود ‪ ۳۹‬ه��زار و ‪ ۹۹۳‬میلی��ارد ریال در رتبه‬ ‫دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در زمینه مجموع پرداختی‌ها بیشترین تعداد‬ ‫از طریق بانک کش��اورزی با ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۶۲‬پرونده به ارزش‬ ‫ریالی حدود ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۵۸۹‬میلیارد ریال بوده‌و بانک سپه با‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۶۷‬پرونده به ارزش حدود ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۸۱۷‬میلیارد‬ ‫ریال در رتبه دوم است‪.‬‬ ‫توسعه همکاری‌ها میان سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫در دیدار مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز‬ ‫کارآفرینی دانش��گاه صنعتی ش��ریف‪ ،‬طرف‌‌ها برای توس��عه‬ ‫همکاری‌ها اعالم آمادگی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬در این‬ ‫جلس��ه ابوالفضل کیانی‌بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی با ضمن بیان تاریخچه‌ای از فعالیت‌های این س��ازمان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه آموزش با دانش��گاه‌های معتبر فرانس��ه‪،‬‬ ‫کانادا و آلمان همکاری داریم و دوره مدیریت اجرایی بهداشت‪،‬‬ ‫ایمنی و محیط‌زیس��ت‌(‪ )‌HSE‬را برگ��زار می‌کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫بو‌کارهای‬ ‫بس��یاری از دوره‌های جدید از جمله مدیریت کس ‌‬ ‫دانش‌بنی��ان‪ ،‬مدیریت فن��اوری و ن��وآوری‪ ،‬مدیریت هوا‌‌فضا‪،‬‬ ‫بو‌کارهای کوچک و متوسط با آلمان‪ ،‬مدیریت‬ ‫مدیریت کس�� ‌‬ ‫صندوق‌های بازنشس��تگی با ایتالیا‪ ،‬مدیریت تحول دیجیتال‪،‬‬ ‫مدیریت مس��ئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و س��ازمان‌ها‌(‪،)CSR‬‬ ‫مدیریت صنای��ع معدنی‪ ،‬مدیریت نفت‌‪ ،‬گاز و پتروش��یمی و‬ ‫مدیریت دانش مشتری‌‌(‪ )CKM‬را راه‌اندازی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره فعالیت‌های خانه‬ ‫مدیران این س��ازمان اظه��ار کرد‪ :‬خانه مدی��ران محلی برای‬ ‫یادگیری مداوم و تس��هیم دانش و تجربه‌های مدیران کشور با‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰۰‬عضو است و فرصت‌های الزم برای گردهمایی‪،‬‬ ‫تبادل نظر و تجربه را برای آنها فراهم می‌کند‪ .‬خانه مدیران با‬ ‫تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های مختلف‬ ‫ب��ا صاحب‌نظ��ران و مس��ئوالن اجرایی یک��ی از ظرفیت‌های‬ ‫ارزشمند سازمان مدیریت صنعتی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اهمی��ت مه��ارت‌ورزی ب��رای فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانشگاه اظهار کرد‪ :‬عالوه‌بر آموزش‌های کالسیک و آکادمیک‪،‬‬ ‫آموزش‌ه��ای حرف��ه‌ای و همچنی��ن توس��عه توانمندی‌ها و‬ ‫مهارت‌ها مورد نیاز است و با این هدف مرکز کاریابی و توسعه‬ ‫اش��تغال دانش‌آموختگان را در سازمان راه‌اندازی کرده‌ایم که‬ ‫کس��ب مهارت در حوزه‌های پر‌تقاضای بازار‪ ،‬انجام کار‌آموزی‬ ‫زی��ر نظر مربی‪ ،‬صدور گواهی صالحیت حرفه‌ای‪ ،‬تس��هیل در‬ ‫اس��تخدام و اس��تفاده از وام بانکی از جمل��ه مزایای این دوره‬ ‫آموزش��ی اس��ت‪ .‬مجتبی موح��دی‪ ،‬مدیر مرک��ز کارآفرینی‬ ‫دانش��گاه صنعتی ش��ریف نیز در این جلسه ضمن معرفی این‬ ‫مرکز گفت‪ :‬ماموریت اصل��ی مرکز‪ ،‬افزایش روحیه کارآفرینی‬ ‫در دانش��جویان‪ ،‬اس��تادان و نیز فارغ‌التحصیالن دانش��گاه در‬ ‫بو‌کار دانش‌بنیان است‪ .‬همچنین همکاری‬ ‫جهت توسعه کس ‌‬ ‫بو‌کارهای‬ ‫نزدی��ک با س��ایر نهاده��ای فع��ال در حوزه کس�� ‌‬ ‫دانش‌بنیان از ویژگی‌های مرکز کارآفرینی ش��ریف اس��ت که‬ ‫عم��ده فعالیت خود را در فرهنگ‌س��ازی و ترویج و همچنین‬ ‫ارتق��ای توانمندی‌ها و قابلیت‌ه��ای کارآفرینانه متمرکز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره مدرسه اش��تغال شریف افزود‪ :‬هدف این مدرسه‬ ‫توسعه مهارت‌های شغلی با س��نجش استعدادها‪ ،‬توانایی‌ها و‬ ‫آموزش مهارت‌های ش��غلی دانش��جویان و برگزاری دوره‌های‬ ‫آموزش��ی مختل��ف ب��رای کاه��ش فاصل��ه می��ان توانمندی‬ ‫دانش��جویان و نیازمندی‌ه��ای ب��ازار کار و همچنین آموزش‬ ‫مهارت‌های نرم همچون رفتار حرفه‌ای‪ ،‬کار گروهی و شناخت‬ ‫از جمل��ه ش��اخص‌های توس��عه اقتص��ادی و‬ ‫صنعتی در دنیا نسبت کارآفرینی به اشتغال است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬اینکه در میان شاغالن چند درصد‬ ‫کارگر و چند درصد کارآفرین هستند از مهم‌ترین‬ ‫موضوع‌هایی اس��ت که کمک می‌کن��د از اقتصاد‬ ‫و صنای��ع تحلی��ل دقیق‌تری حاصل ش��ود‪ .‬البته‬ ‫باید در نظر داش��ت که به طور کلی نمی‌توان گفت‬ ‫هرچه این نس��بت اختالف کمتری داش��ته باشد‬ ‫برای یک کش��ور اتفاق بهتری رخ خواهد داد‪ .‬این‬ ‫نس��بت در بازه‌های مختلف به شیوه‌های متفاوت‬ ‫تحلیل می‌شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر در هر ‪ ۱۰۰‬شاغل‬ ‫‪ ۳۰‬کارآفرین و ‪ ۷۰‬کارگر وجود داش��ته باشد‪ ،‬به‬ ‫این معنی است که کش��ور مورد تحلیل به سمت‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط حرکت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین هر چه این نسبت کمتر شود به‬ ‫معنای این اس��ت که تمرکز سرمایه در واحدهای‬ ‫صنعتی منجر به رش��د صنایع سنگین شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬نباید برای تحلیل وضعیت اقتصادی‬ ‫و صنعت��ی یک کش��ور تنها نس��بت کارآفرین به‬ ‫کارگر را م��ورد نظر قرار داد‪ .‬آنچ��ه در این زمینه‬ ‫اهمیت دارد این است که کشورها بر مبنای اسناد‬ ‫باالدس��تی تا چه اندازه توانسته‌اند این نسبت را با‬ ‫دیگر برنامه‌ها همس��و کنند‪ .‬در کشور ما کاهش‬ ‫نس��بت کارآفرینی به اشتغال رفته‌رفته تبدیل به‬ ‫بحران ش��ده است‪ .‬این نسبت حدود ‪ ۲‬سال است‬ ‫که روی ‪ ۳‬درصد مانده و افزایش یا کاهش نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬زمانی که کشور قصد کرد‬ ‫به س��مت حمای��ت از صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫حرک��ت کند آمار تغیی��ری نک��رد و این موضوع‬ ‫نشان می‌دهد حمایت‌های دولت در این شاخص‬ ‫تاثیرگذار نبوده است‪.‬‬ ‫دانش��جویان از توانایی‌های خود برای عبور از مهم‌ترین موانع‬ ‫ورود ب��ه بازار کار اس��ت‪ .‬طرف‌ه��ا در این جلس��ه در زمینه‬ ‫هم��کاری در برگزاری دوره‌های آموزش��ی در س��طح ملی و‬ ‫بین‌المللی و تعامل برای آموزش مهارت‌های ش��غلی از طریق‬ ‫مرکز توسعه اشتغال دانش‌آموختگان سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ف اعالم آمادگی کردند‪.‬‬ ‫و مدرسه اشتغال شری ‌‬ ‫همچنین در این جلس��ه عنوان شد که کارگروه حمل‌ونقل‬ ‫پیش��رفته‌(خودرو‪ ،‬ریل��ی‪ ،‬هوایی‪ ،‬فضایی‪ ،‬ج��اده‌ای‪ ،‬دریایی)‬ ‫در دفتر ارتباط صنعت و دانش��گاه س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ش��کل گرفته و در‌صدد اس��ت که در تعامل ب��ا وزارتخانه‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬دفاع و پش��تیبانی‬ ‫ت و همچنین‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬نیرو‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعا ‌‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬ش��هرداری و‪ ...‬با‬ ‫هدف توانمندس��ازی و مشاوره صنعتی‪ ،‬چالش‌های این حوزه‬ ‫را شناس��ایی‪ ،‬عارضه‌یاب��ی و راه‌حل دهد و آم��اده همکاری با‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف است‪.‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر استفاده از راهبردهای‬ ‫مناس��ب در رویاروی��ی ب��ا تحریم‌ه��ا‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫خ��روج برخی برندها از کش��ور‪ ،‬فرص��ت را برای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی فراهم ک��رده تا بتوانند از‬ ‫فرصت برای جلب رضایت مشتری استفاده کنند‪.‬‬ ‫فریدون احمدی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر به‬ ‫دلی��ل تحریم‌های ناجوانمردانه و مش��کالتی که‬ ‫لو‌انتقال ارز به کشور وجود دارد‪ ،‬برخی‬ ‫درباره نق ‌‬ ‫برندها قادر به فعالیت در ایران نیس��تند‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬البت��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫تالش برای رفع مش��کالت است اما از سوی دیگر‬ ‫باید این شرایط را به فرصت تبدیل کرده و با رونق‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬خألهای احتمالی را پر‌کرد‪.‬‬ ‫جرایم بیمه کارفرمایان‬ ‫و واحدهای مشمول‬ ‫بخشوده می‌شود‬ ‫دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بخشوده‬ ‫شدن جرایم بیمه کارفرمایان و واحدهای مشمول‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪ .‬میثم زالی در گفت‌وگو با شاتا‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬با تایید ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید و کارگروه‌های استانی‪ ،‬کارفرمایان و‬ ‫واحدهای مشمولی که جرایم بیمه‌ای آنها مربوط‬ ‫به پیش از تاریخ ‪ ۹۶.۱۲.۲۹‬باش��د و حداکثر تا ‪۳‬‬ ‫ماه از تاریخ الزم‌االجرا شدن این اصالحیه درباره‬ ‫پرداخت یا تقس��یط اصل بدهی قطعی ش��ده‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس مدارک و مس��تندات ابرازی با س��ازمان‬ ‫تامین‌اجتماع��ی تواف��ق کنن��د‪ ،‬از بخش��ودگی‬ ‫جرایم برخوردار می‌ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫کارگاه‌های مش��مول که پس از تاریخ ‪۹۶.۱۲.۲۹‬‬ ‫ب��ه دلیل بروز یکی از موضوع‌‌های ابرازی ش��امل‬ ‫این قان��ون ش��ده‌اند‪ ،‬می‌توانند تا ‪ ۳‬م��اه پس از‬ ‫وقوع دالیل اشاره شده مدارک‌شان را به سازمان‬ ‫تامین‌اجتماعی ارائه دهند‪ .‬دبیر س��تاد تسهیل و‬ ‫رف��ع موانع تولید عنوان کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور و به منظور حمایت از بنگاه‌های‬ ‫تولیدی و با هدف امکان‌پذیر کردن تعیین‌تکلیف‬ ‫بدهی معوق کارفرمایان و با اتفاق نظر نمایندگان‬ ‫و اعضای س��تاد این پیشنهاد در هفتا ‌دو‌پنجمین‬ ‫جلسه س��تاد مطرح و به هیات دولت ارسال شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این قانون که در سال ‪ ۹۷‬به منظور‬ ‫اس��تفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در‬ ‫تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات‬ ‫تصویب ش��ده بود‪ ،‬برای دومین س��ال با تصویب‬ ‫هیات‌دولت تمدید شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹مانع شفافیت نباشیم‬ ‫روح‌اهلل بابایی‌صال��ح‪ ،‬عض��و کمیس��یون اجتماع��ی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره اقدام‌های اخیر وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به‬ ‫گفت‪ :‬منابع بانکی‬ ‫به طور عمده حاصل س��رمایه مردم اس��ت و گزارش به‬ ‫مردم در این زمینه از جمله کارهایی است که باید پیش‬ ‫از این انجام می‌ش��د‪ .‬مردم باید بدانند چه کس��ی با چه‬ ‫تعهدی از بانک‌ها وام گرفته است‪.‬‬ ‫برخی تحرکات در راستای شفافیت اقتصادی نقطه آغاز راه است و‬ ‫باید سرلوحه‌ای‌‌برای رشد بیشتر شفافیت و مبارزه جدی‌تر با فساد‬ ‫باشد‪ .‬مسیر حرکت به سمت شفافیت اقتصادی نباید متوقف شود‬ ‫اقتصادی در کش��ور اس��ت و فساد ایجاد می‌کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬با این حال‪ ،‬زمانی که فهرست دریافت‌کنندگان ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی منتشر شد همه دیدیم که نام بسیاری از‬ ‫منتق��دان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در دریافت‌کنندگان همان‬ ‫ارز بود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر این شفافیت‪ ،‬دشمن اصلی فساد و‬ ‫رانت اقتصادی است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کشور ما در سال‌های‬ ‫گذش��ته با مش��کالت بس��یاری در حوزه رانت و فساد‬ ‫روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬زم��ان تخصیص ارز‬ ‫هم مش��خص ش��د که عده زیادی از فعاالن و مفسدان‬ ‫اقتصادی به اسم واردات کاالهای اساسی‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫دیگ��ری انجام دادند‪ .‬این اتالف منابع در ش��رایطی که‬ ‫کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به قدرت اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬رخ داد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬می‌توان اهمیت شفافیت و‬ ‫شیوه مبارزه با فساد از این طریق را دریافت‪.‬‬ ‫طی��ار ب��ا تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم س��طح‬ ‫ش��فافیت اقتصادی در ایران بسیار کمتر از حدی است‬ ‫که بتوان با فس��اد مبارزه کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بایددر نظر‬ ‫داشت که برخی تحرکات در راستای شفافیت اقتصادی‬ ‫نقطه آغاز راه است و باید سرلوحه‌ای‌‌برای رشد بیشتر‬ ‫ش��فافیت و مبارزه جدی‌تر با فساد باشد‪ .‬مسیر حرکت‬ ‫به س��مت شفافیت اقتصادی نباید متوقف شود و مردم‬ ‫باید بدانند در مسائلی که به اقتصاد آنها مربوط می‌شود‬ ‫چه وقایعی رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک هشتگ برای مقابله با اژد‌های فساد‬ ‫ی در توییتر یکی‬ ‫صفحه رسمی محمد ش��ریعتمدار ‌‬ ‫از پرجنب‌و‌جوش‌تری��ن صفحه‌ه��ای وزی��ران دول��ت‬ ‫دوازدهم اس��ت‪ .‬نگاهی به آخرین توییت‌های او نش��ان‬ ‫می‌ده��د وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی این روزها‬ ‫عالقه بس��یاری به هش��تگ ش��فافیت و مبارزه با فساد‬ ‫دارد‪ .‬عملکرد او و گفته برخی از مس��ئوالن نیز نش��ان‬ ‫می‌دهد که شریعتمداری در این مسیر گام‌های موثری‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬ش��ریعتمداری در توییتی نوش��ته بود‪:‬‬ ‫«در شفافیت‪ ،‬امانتداری و فسادستیزی با احدی تعارف‬ ‫ندارم‪ .‬به مدیران عامل صندوق‌ها دس��تور دادم تمامی‬ ‫اضافه‌دریافت‌ها ب��ه بیت‌المال بازگردد و خاطیان عزل‬ ‫گردند‪».‬‬ ‫شریعتمداری به‌تازگی نیز فهرستی منتشر کرده که‬ ‫نش��ان می‌دهد برنامه‌هایش برای ش��فافیت جدی‌تر و‬ ‫عمیق‌تر از آن‌ اس��ت که تا‌کنون دیده ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫به‌تازگ��ی در توییتی اعالم کرد‪« :‬در وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی اس��امی دریافت‌کنندگان مبلغ ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت ‪ ۶ ،‌۴‬و‪ ۱۰‬درصد سود اشتغال‬ ‫پایدار روستایی‪ ،‬سهم هر یک‪ ،‬تعداد اشتغال مورد تعهد‬ ‫و دستگاه اجرایی تایید‌کننده را به تفکیک استان برای‬ ‫اطالع مردم انتشار دادیم‪».‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫حمایت از‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫و متوسط‬ ‫تاثیرگذار نبود‬ ‫از آخرین اقدام‌ها در راستای شفافیت اقتصادی گزارش می‌دهد‬ ‫به دس��تور محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اس��امی دریافت‌کنندگان ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت کم‌بهره اش��تغال پایدار روستایی به‬ ‫تفکیک اش��تغال مورد تعهد و نهاد اجرایی تایید‌کننده‬ ‫به تفکیک هر اس��تان منتش��ر شد‪ .‬شریعتمداری پیش‬ ‫از ای��ن نی��ز با انتش��ار فهرس��ت اعض��ای هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت‌های زیرمجموع��ه شس��تا گامی در راس��تای‬ ‫شفافیت اقتصادی برداشته بود‪.‬‬ ‫هر چند که این اقدام‌های ش��ریعتمداری در مس��یر‬ ‫شفافیت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌هایی همراه‬ ‫بود اما کارشناسان و فعاالن اقتصادی بسیاری معتقدند‬ ‫اگر مس��یر شفافیت اقتصادی به همین شیوه ادامه یابد‬ ‫دول��ت می‌تواند گام بلن��دی در راس��تای بازگرداندن‬ ‫اعتماد اقتصادی به مردم بردارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪10‬درصد تولید موتورسیکلت از تیرماه برقی می‌شود‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه از‬ ‫دوچرخه‌سواری‬ ‫لذت ببریم‬ ‫تضاد در تحلیل یک بازار‬ ‫مهیار مخصوص ‪ -‬دبیر کارگروه همگانی‬ ‫هیات دوچرخه‌سواری استان تهران‬ ‫در این نوشتار قرار است به بیان مشخصات‬ ‫ی��ک دوچرخ��ه خ��وب بپردازیم‪ .‬نخس��تین‬ ‫مولفه در این وس��یله تنه دوچرخه است؛ تنه‬ ‫دوچرخه باید درس��ت متناسب با بدن باشد‪،‬‬ ‫در غیر این صورت دوچرخه‌سواری برای شما‬ ‫تبدیل به‌کاری طاقت‌فرسا و عذاب‌آور خواهد‬ ‫شد‪ .‬اگر تنه دوچرخه برای شما کوچک باشد‬ ‫و در آن فشرده شده باشید‪ ،‬پاهای شما فضای‬ ‫کافی برای رکاب زدن نخواهند داش��ت و اگر‬ ‫تنه دوچرخه بزرگ‌تر باشد نیز امکان چرخش‬ ‫کامل پا روی پدال فراهم نمی‌شود‪ .‬در هر دو‬ ‫حالت از تمام توان خود برای دوچرخه‌سواری‬ ‫بهره‌مند نمی‌ش��وید‪ .‬یک راه‌حل س��اده برای‬ ‫بررس��ی ان��دازه تنه این اس��ت که ب��ا پاهای‬ ‫جفت شده که روی زمین قرار دارند‪ ،‬کنار تنه‬ ‫دوچرخه بایستید‪ .‬اگر فاصله میله باالیی تنه و‬ ‫وسط پاهای شما‪ ،‬حدود ‪۲.۵‬سانتی‌متر(معادل‬ ‫یک اینچ) یا کمی بیشتر بود‪ ،‬می‌توان نتیجه‬ ‫گرفت این تنه مناسب ش��ما است‪ .‬البته این‬ ‫اندازه درباره دوچرخه‌های مسابقه‪ ،‬گردشگری‬ ‫و هیبریدی صادق اس��ت و در دوچرخه‌های‬ ‫کوهس��تان این فاصله باید بیشتر باشد‪ .‬برای‬ ‫انتخ��اب دوچرخ��ه ب��رای کودکان نی��ز اگر‬ ‫کودک روی زین نشسته باشد و نوک انگشت‬ ‫پا به زمین برس��د و در عین ح��ال به‌راحتی‬ ‫بتواند فرمان را در دس��ت بگیرد‪ ،‬می‌توانید از‬ ‫مناس��ب بودن اندازه تنه برای کودک خود تا‬ ‫حدودی مطمئن شوید‪ .‬همچنین باید فاصله‬ ‫‪۲۰-۲۵‬میلی‌مت��ری بی��ن میله ب��االی تنه و‬ ‫وس��ط پای کودک نی��ز در حالت ایس��تاده‪،‬‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫موقعیت زین‪ :‬برخی دوچرخه‌سواران زین‬ ‫را کم��ی رو ب��ه جلو یا رو به عق��ب تنظیم و‬ ‫در این موقعیت احس��اس راحتی می‌کنند اما‬ ‫بیش��تر آن‌ها ترجیح می‌دهند زین دوچرخه‬ ‫صاف و بدون زاویه باشد تا هنگام سوار شدن‬ ‫روی زین احس��اس راحتی بیش��تری کنند‪.‬‬ ‫بررسی این موضوع که کدام حالت زین برای‬ ‫شما مناسب‌تر است‪ ،‬کاملا شخصی است و با‬ ‫آزمون و خطای خود شخص‪ ،‬چگونگی تنظیم‬ ‫زی��ن مش��خص می‌ش��ود‪ .‬اما اساس��ا تنظیم‬ ‫زین باید به‌گونه‌ای باش��د ک��ه پاها به‌راحتی‬ ‫روی پدال ق��رار گیرند و فض��ای کافی برای‬ ‫جابه‌جایی آنها در دس��ترس باش��د‪ .‬اگر زین‬ ‫طوری تنظیم ش��ود که برای قرار گرفتن پاها‬ ‫روی پدال نیاز به جابه‌جایی نشیمنگاه در هر‬ ‫حرکت باشد‪ ،‬نامناسب است‪.‬‬ ‫فرمان دوچرخه‪ :‬موقعیت قرارگیری فرمان‬ ‫بس��یار مهم‌تر از آن است که دوچرخه‌سواران‬ ‫مبتدی تصور می‌کنند‪ .‬زاویه نامناسب فرمان‬ ‫می‌تواند منجر به کمر درد‪ ،‬کشیدگی عضالت‬ ‫ش��انه یا ایجاد درد در ناحیه مچ دست شود‪.‬‬ ‫به‌ط��ور کل��ی فرمان‌ها متناس��ب ب��ا اندازه‬ ‫دوچرخ��ه و در عرض‌ه��ای گوناگون طراحی‬ ‫و تولید می‌ش��وند‪ .‬در دوچرخه‌های مس��ابقه‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬به‌طور معمول ع��رض فرمان‬ ‫برابر با عرض شانه‌های دوچرخه سوار در نظر‬ ‫گرفته می‌ش��ود درحالی‌که در دوچرخه‌های‬ ‫کوهستان‪ ،‬عرض فرمان بیشتر است‪.‬‬ ‫فرمان‌ها می‌توانن��د در ارتفاع‌های گوناگون‬ ‫نی��ز تنظی��م ش��وند‪ .‬به‌عن��وان نمون��ه‪ ،‬در‬ ‫دوچرخه‌های جاده‪ ،‬فرمان در ارتفاعی معادل‬ ‫‪۲.۵‬س��انتی‌متر پایین‌تر از بلندترین قس��مت‬ ‫زی��ن قرار می‌گیرد و این در حالی اس��ت که‬ ‫ب��رای دوچرخه‌های کوهس��تان‪ ،‬ای��ن ارتفاع‬ ‫کمتر نیز می‌ش��ود زیرا مرکز ثق��ل را پایین‬ ‫آورده و به دوچرخه‌س��وار کمک می‌کند تا در‬ ‫عین تسلط بر دوچرخه به جلو خم شود‪.‬‬ ‫در دوچرخه‌های هیبریدی برای دسترسی‬ ‫ب��ه موقعیت به‌نس��بت عمودی ب��دن‪ ،‬فرمان‬ ‫در ارتف��اع باالتری تنظیم می‌ش��ود‪ .‬موقعیت‬ ‫عمودی ب��دن ام��کان دید وس��یع‌تر اطراف‬ ‫را می‌ده��د‪ ،‬هرچن��د در این ش��رایط بدن از‬ ‫آیرودینامیک(هواپویش) کمت��ری برخوردار‬ ‫اس��ت اما می‌توانی��د با تنظیم ارتف��اع دوباره‬ ‫فرم��ان و پایین ب��ردن آن در روزهای بادی‪،‬‬ ‫از ورود ب��اد ب��ا س��رعت زی��اد ب��ه مج��اری‬ ‫تنفس��ی جلوگی��ری کنید‪ .‬به‌ط��ور کلی‪ ،‬اگر‬ ‫ترجی��ح می‌دهی��د در موقعی��ت رو ب��ه جلو‬ ‫دوچرخه‌سواری کنید باید فرمان را هم‌سطح‬ ‫زین تنظیم کنید‪.‬‬ ‫در هر حال همیش��ه به عالمت درج ش��ده‬ ‫روی فرم��ان دقت کنید و هی��چ‌گاه فرمان را‬ ‫باالت��ر از آن نصب نکنید‪ ،‬زیرا ممکن اس��ت‬ ‫میله فرمان به‌درستی در بدنه قرار نگیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رحیم خداپسند‬ ‫به‌طور کلی‪،‬‬ ‫سیاست اصلی‬ ‫کشور تولید‬ ‫وسایل نقلیه‬ ‫برقی است‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫موتورسیکلت‌های‬ ‫برقی‌ به‌طور‬ ‫محدود به بازار‬ ‫عرضه شده‪ ،‬اما‬ ‫استقبال مورد‬ ‫انتظار از آنها نشده‬ ‫است‬ ‫بخ��ش صنع��ت ب��ا ه��دف کاه��ش آلودگی‌ه��ای‬ ‫زیس��ت‌محیطی با ش��تاب زیادی در ح��ال حرکت به‬ ‫س��وی وس��ایل نقلیه برقی اس��ت‪ .‬تولید و عرضه انواع‬ ‫خودروهای برقی و خورش��یدی و همچنین خودران‌ها‬ ‫حاک��ی از اهمی��ت این موض��وع برای س��ازندگان این‬ ‫وسایل حمل‌ونقل اس��ت‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬بنا بر گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬فولکس‌واگن یکی از بزرگ‌ترین ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��ازی در اروپ��ا چن��د روز پیش اع�لام کرده‪،‬‬ ‫فرآین��د پیش‌فروش خ��ودرو تمام برق��ی و الکتریکی‬ ‫خ��ود را با عن��وان ‪ID.3‬آغاز ک��رده و خبرها حاکی از‬ ‫آن اس��ت که فقط در ‪ ۲۴‬س��اعت افزون ب��ر ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو پ��اک و تمام برقی پیش‌فروش ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کشورهایی مانند انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬نروژ‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬چین و هند از جمله پیش��گامان این رویکرد‬ ‫هس��تند که قصد دارند به‌منظور جلوگیری از آلودگی‬ ‫هوا‪ ،‬محافظت از محیط‌زیس��ت و کاهش دمای زمین‪،‬‬ ‫تولی��د و فروش خودروهای بنزین��ی و دیزلی را تا دهه‬ ‫‪۲۰۳۰‬میالدی(دهه نخست ‪۱۴۰۰‬خورشیدی) و نهایت‬ ‫ت��ا ده��ه ‪(۲۰۴۰‬ده��ه دوم ‪ )۱۴۰۰‬ممن��وع و متوقف‬ ‫اع�لام کنند‪ .‬در صنع��ت موتورس��یکلت و دوچرخه از‬ ‫زیرمجموعه‌ه��ای خ��ودرو نیز همین رویک��رد در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬موتورسیکلت‌ه‌ا و دوچرخه‌های برقی و‬ ‫خورش��یدی در حال فراگیرش��دن در جهان هستند و‬ ‫به‌نظر می‌رس��د تا نیمه قرن بیس��ت‌ویکم فصل وسایل‬ ‫نقلیه با سوخت فس��یلی به پایان برسد‪ .‬هزینه ساخت‬ ‫این نوع خودروها هنوز باال اس��ت و این مس��ئله سبب‬ ‫ش��ده ما روند کندی در این زمینه داش��ته باش��یم‪ .‬در‬ ‫صنعت موتورسیکلت ساخت برقی‌ها درکشور حدود ‪۳‬‬ ‫س��الی اس��ت که آغاز ش��ده اما تیراژ آنها در مقایسه با‬ ‫موتورسیکلت‌های بنزینی بس��یار پایین است‪ .‬پیش‌تر‬ ‫محم��د خادم‌منص��وری‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه به‬ ‫گفته بود‪ ،‬ساخت‬ ‫موتورسیکلت برقی در ایران توجیه اقتصادی ندارد و با‬ ‫توجه به اینکه نرخ سوخت در ایران ارزان است و دانش‬ ‫موردنیاز برای تولید باتری موتورس��یکلت‌های برقی در‬ ‫کشور وجود ندارد‪ ،‬نمی‌توان ساخت موتورسیکلت برقی‬ ‫را به‌عنوان موضوعی منطقی و اقتصادی مطرح کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی هم به نرخ‬ ‫باالی موتورس��یکلت‌های برقی اش��اره کرده و به خانه‬ ‫ملت گفته بود‪ ،‬نرخ موتورسیکلت‌های برقی ‪ ۳‬برابر نرخ‬ ‫انواع معمولی آن اس��ت‪ .‬افزایش بهره‌وری و استفاده از‬ ‫ظرفیت ش��رکت‌های خارجی (جوین��ت ویچر) یکی از‬ ‫راهکارهای الزم برای کاهش هزینه تولید موتورسیکلت‬ ‫برقی است و این در حالی است که برخی از تحقق این‬ ‫امر جلوگیری می‌کنند چراکه منافع‌ش��ان تحت‌ش��عاع‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی خط شارژ باتری‬ ‫ت برقی‬ ‫یکی از مس��ائلی که در کنار نرخ موتورسیکل ‌‬ ‫اقبال مشتریان را به آن کم کرده‪ ،‬موضوع خدمات پس‬ ‫از ف��روش آن‪ ،‬به‌ویژه باتری این نوع موتورس��یکلت‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع دوس��وم نرخ این نوع موتورس��یکلت‌ها‬ ‫مربوط به باتری آنها اس��ت و خدمات‌دهی س��ازندگان‬ ‫موتورس��یکلت در زمینه باتری این وس��ایل نقلیه پاک‬ ‫در بازار فروش آن تاثیر بسیاری دارد‪ .‬رحیم خداپسند‪،‬‬ ‫مدیرعامل یکی از تولیدکنندگان بزرگ موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور در گفت‌وگو با‬ ‫از خرید خط پر کردن و‬ ‫شارژ باتری خبر داد و گفت‪ :‬قرار است خطی برای شارژ‬ ‫و پر کردن باتری موتورس��یکلت در این واحد صنعتی‬ ‫راه‌اندازی ش��ود‪ .‬به این ش��کل که باتری خام وارد و در‬ ‫ای��ن خط پر و روی موتور نصب ش��ود‪ .‬ای��ن امر باعث‬ ‫می‌ش��ود تا ‪ ۶‬ماه به عمر باتری‌ها اضافه شود‪ .‬این خط‬ ‫خریداری شده و در راه ورود به کشور است‪.‬‬ ‫ی نی��ز با برخی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمین��ه بازیاف��ت باتر ‌‬ ‫شرکت‌ها فعال در این حوزه قرارداد داریم تا باتری‌های‬ ‫فرسوده را تحویل آنها دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت در زمینه س��اخت‬ ‫باتری در کشور گفت‪ :‬این برند خط تولید کامل باتری‬ ‫خداپس��ند در این‌باره با اش��اره به موض��وع تحریم‌ها‌‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید به‌دلیل ش��رایط موجود بعضی قطعات با‬ ‫زمان بیشتری تامین شوند اما برای اینکه کار صاحبان‬ ‫موتورسیکلت راه بیفتد‪ ،‬دست‌کم این برند قطعه مورد‬ ‫نظر را از روی موتورس��یکلت نو باز می‌کند و خدمات‬ ‫الزم را به مراجعان خود ارائه می‌دهد‪ .‬در ادامه پس از‬ ‫رسیدن قطعات جدید آن را برای موتورسیکلت‌های نو‬ ‫ناقص شده استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫خداپس��ند اف��زود‪ :‬برخ��ی قطع��ات م��ورد نی��از‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت جزو اق�لام تحریمی و‬ ‫تامی��ن آن زمان‌بر اس��ت‪ .‬ب��رای واردات این قطعات‪،‬‬ ‫حوال��ه ک��ردن هزینه آن و آوردن قطع��ه باید از چند‬ ‫مسیر و باواسطه انجام شود که این امر خود زمینه‌ساز‬ ‫افزایش هزینه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابهام ‪ ۲‬ماده در یک قانون‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۱۲‬طرح اسقاط موتورس��یکلت‌ها‪۱۰ ،‬درصد سبد‬ ‫محص��والت کارخانه‌ها باید به موتورس��یکلت برق��ی اختصاص داده‬ ‫ش��ود و در ص��ورت تحق��ق نیافتن این ام��ر‪ ،‬برای پ�لاک کردن یک‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬باید معادل ‪ ۳‬گواهی اسقاط درنظر گرفته شود‬ ‫را راه‌ان��دازی کرد اما در ادامه با برآورد هزینه‌ها‪ ،‬مبالغ‬ ‫مال��ی زیادی نیاز بود که تنها مرحله نخس��ت آن اجرا‬ ‫ش��د‪ .‬درحال‌حاضر ش��رکت‌هایی ک��ه در زمینه تولید‬ ‫باتری فعالیت دارند آن را متوقف کرده‌اند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در ادامه مطالعه و بررسی‌ها مشخص‬ ‫شد اگر باتری خام وارد و برای نخستین بار در داخل پر‬ ‫شود در راستای خدمات‌دهی و مشتری‌مداری بیشترین‬ ‫تاثی��ر را ب��ر رضایتمندی صاحبان موتورس��یکلت‌های‬ ‫برقی خواهد داش��ت‪ .‬این خدمات‌دهی می‌تواند هم به‬ ‫تولیدات داخل و خارجی باشد و به این ترتیب از طول‬ ‫عمر باتری کاسته نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیش��تر گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر تمام‬ ‫باتری‌هایی که وارد کش��ور می‌ش��وند پر و ش��ارژ شده‬ ‫هس��تند که در مس��یر از عمر مفید آن ح��دود ‪ ۶‬ماه‬ ‫کاس��ته می‌شود‪ .‬به این ترتیب عمر باتری که باید یک‬ ‫سال باشد به نصف می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش برقی‌های بومی‬ ‫تولید و ساخت باتری به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬امروز که هدف و تاکید بر تولید خودروهای برقی‬ ‫است آیا تیراژ تولید موتورسیکلت‌های برقی‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫خط تولید باتری در کشور را توجیه می‌کند؟ خداپسند‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬هنوز تولید باتری برای موتورسیکلت‌های برقی‬ ‫در بازار کش��ور توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬شاید در ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫س��ال آینده تولید باتری در مقیاس اقتصادی ممکن و‬ ‫بومی‌سازی آن برای شرکت‌های سازنده موتورسیکلت‬ ‫ضروری شود‪.‬‬ ‫عموم کش��ورهای صنعت��ی جهان‪ ،‬امروز به س��وی‬ ‫تولی��د خودروهای برق��ی حرکت کرده‌اند که ش��امل‬ ‫موتورس��یکلت هم می‌ش��ود‪ .‬این تولیدکننده در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چگونه می‌توان این فرهنگ را بین‬ ‫مصرف‌کنندگان نهادینه کرد تا خرید آنها از خودروهای‬ ‫بنزینی به س��وی وس��ایل نقلیه برقی سوق داده شود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬به‌طور کلی سیاس��ت کش��ور تولید وسایل‬ ‫نقلیه برقی اس��ت و ب��ه همین دلیل ما تنها ش��رکتی‬ ‫هس��تیم که در تولید انبوه موتورسیکلت برقی فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬حتی یک نوع موتورسیکلت برقی‬ ‫در حال بومی‌س��ازی کامل اس��ت که امیدواریم س��ال‬ ‫آینده به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫خداپسند درباره نسبت تولید موتورسیکلت‌های برقی‬ ‫به بنزینی‌(کاربراتوری و انژکتوری) هم گفت‪ :‬یک قانون‬ ‫برای س��ازندگان موتورسیکلت به تصویب رسیده که از‬ ‫ابتدای تیر باید ‪۱۰‬درصد تولیدات‌شان از مدل‌های برقی‬ ‫باشد‪ .‬این قانون همراه با الزام اسقاط موتورسیکلت‌‌های‬ ‫کاربراتوری برای شماره‌گذاری جدید به تصویب رسیده‬ ‫بود (‪۳۰‬مه��ر ‪ ۹۷‬این قانون تصوی��ب و از ابتدای آبان‬ ‫اجرایی ش��د‪ .‬البته در ادامه ب��ا پیگیری انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت به این دلیل که موتورسیکلت‌های مورد‬ ‫نیاز برای اسقاط هنوز آماده نیست این قانون برای یک‬ ‫س��ال به تعویق افتاد و به بهمن امسال موکول شد)‪ .‬در‬ ‫بحث تولید موتورس��یکلت‌های برقی نیز الزام شد که تا‬ ‫تیر امسال قانون ‪۱۰‬درصد تولید موتورسیکلت برقی در‬ ‫واحدهای صنعتی اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اینکه وضعیت بازار موتورس��یکلت‌های برقی‬ ‫و اس��تقبال م��ردم را خ��وب و مناس��ب ارزیابی کرد‪،‬‬ ‫اما بعض��ی س��ازندگان و فعاالن حوزه موتورس��یکلت‬ ‫عن��وان می‌کنند که مردم همچنان اقبال بیش��تری به‬ ‫موتورسیکلت‌های بنزینی به‌ویژه کاربراتوری دارند‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت موتورسیکلت در این‌باره توضیح داد‪ :‬دلیل‬ ‫اقب��ال مردم ب��ه کاربراتوری‌ها‪ ،‬امکان تنظیم س��وخت‬ ‫از س��وی صاحب موتورس��یکلت یا مکانیکی‌ها است‪ ،‬تا‬ ‫ش��تاب موتورس��یکلت را باال ببرند‪ .‬اما در انژکتوری‌ها‬ ‫ای��ن امکان وجود ندارد‪ .‬ضمن آنکه تعمیرکاران داخلی‬ ‫ترجیح می‌دهند موتورسیکلت‌های کاربراتوری را تعمیر‬ ‫کنند که پیش��ینه طوالنی در کشور دارد و تعمیر آنها‬ ‫راحت‌تر است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت در ادامه به برگشت‬ ‫برخی کاربراتوری‌های اسقاطی به چرخه مصرف اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬گاهی برخ��ی کاربراتوری‌ه��ا که برای‬ ‫اس��قاط به مراکز اسقاط تحویل داده ش��ده‌اند‪ ،‬دوباره‬ ‫به چرخه مصرف برگش��ته‌اند اما درحال‌حاضر که قرار‬ ‫اس��ت انجین را برش دهند و کارب��رات را پرس کنند‪،‬‬ ‫این معضل هم رفع خواهد شد‪ .‬ضرورت دارد روی این‬ ‫امر نظارت دقیقی وجود داش��ته باش��د‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫ه��م مراکز اس��قاط در حال آماده‌س��ازی برگه تحویل‬ ‫قراضه موتورس��یکلت‌های کاربراتوری ب��رای عرضه به‬ ‫تولیدکنندگان در بهمن ماه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم و تامین قطعات‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش موتورسیکلت‌های برقی‬ ‫یک��ی از چالش‌ه��ای اصلی ب��ازار تقاضای آن اس��ت‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد‪ ،‬مش��کالتی در زمینه قانون اسقاط‬ ‫و ال��زام ‪۱۰‬درصد تولیدات موتورس��یکلت برقی وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬در ماده ‪ ۱۱‬طرح اسقاط موتورسیکلت‬ ‫آمده اس��ت که به‌ازای هر درخواس��ت شماره‌گذاری‪،‬‬ ‫تولیدکننده باید گواهی اسقاط تحویل دهد‪ .‬ماده ‪۱۲‬‬ ‫هم درباره موتورسیکلت‌های برقی می‌گوید ‪۱۰‬درصد‬ ‫س��بد محصول کارخانه‌ها باید به موتورسیکلت برقی‬ ‫اختص��اص یاب��د و در صورت تحقق نیافت��ن این امر‪،‬‬ ‫باید ب��رای پالک کردن ی��ک موتورس��یکلت معادل‬ ‫‪ ۳‬گواهی اس��قاط درنظر گرفته ش��ود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگر تولیدکننده‌ای نتواند موتورس��یکلت برقی را وارد‬ ‫س��بد محصوالت تولی��دی خود کند‪ ،‬بای��د گواهی ‪۳‬‬ ‫موتورسیکلت اسقاطی را برای دریافت پالک ارائه دهد‪.‬‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت به‬ ‫صمت گفت‪ :‬چون مس��ئله اس��قاط برای یک سال به‬ ‫تعویق افتاد‪ ،‬در حال استعالم این موضوع هستیم که‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬هم ش��امل این موضوعمی‌ش��ودیا خیر؟ اگر‬ ‫تعویق طرح اس��قاط ش��امل این ماده نش��ود صنعت‬ ‫موتورسیکلت دوباره توقف تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬تفس��یر انجمن این اس��ت که ماده‬ ‫‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬یکی اس��ت و مهلت یک ساله از بهمن سال‬ ‫گذش��ته تا بهمن امسال ش��امل هر دو ماده می‌شود‪،‬‬ ‫ام��ا تفس��یر پلی��س غیر از این اس��ت و م��اده ‪ ۱۲‬را‬ ‫برای تیر الزم‌االجرا دانس��ته اس��ت‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در توضیح بیش��تر افزود‪ :‬در ماده ‪۱۲‬‬ ‫ذکر شده تولیدکنندگان باید ‪۱۰‬درصد از دوره ‪۳‬ماهه‬ ‫تولید خودش��ان را به موتورس��یکلت برقی اختصاص‬ ‫داده ی��ا به ازای هر موتورس��یکلت بنزینی‪ ۳ ،‬گواهی‬ ‫تحویل دهند‪ .‬در عمل اگر ماده ‪ ۱۱‬طرح اس��قاط یک‬ ‫سال به تعویق افتاده‪ ،‬ماده ‪ ۱۲‬هم مشمول همین ماده‬ ‫می‌شود‪ .‬اما پلیس راهور به‌طور شفاهی اعالم کرده از‬ ‫ت تولیدکنندگان‬ ‫ابتدای تیر باید ‪۱۰‬درص��د محصوال ‌‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬برقی باش��د‪ .‬ضیامقدم گفت‪ :‬انجمن‬ ‫در حال پیگیری این موضوع اس��ت ت��ا در این زمینه‬ ‫شفاف‌سازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویق مصرف‌کنندگان‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چند درصد تولیدکنندگان به سوی تولید‬ ‫موتورسیکلت‌های برقی رفته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬به‌طور تقریبی‪،‬‬ ‫تمام سازندگان تولید موتورسیکلت برقی دارند‪.‬‬ ‫ضیامقدم افزود‪ :‬درحال‌حاضر مش��کل فروش داریم‬ ‫و مس��ئله مهم بازار تقاضا اس��ت‪ .‬موتورس��یکلت‌های‬ ‫ی به‌طور محدود به بازار ارائه ش��ده‪ ،‬اما اس��تقبال‬ ‫برق ‌‬ ‫مورد انتظار از آنها نشده است‪ .‬سازندگانی که با برخی‬ ‫نهادها قرارداد دارند ش��اید مش��کل کمتری در بحث‬ ‫فروش داشته باشند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬اگر نهادهای دولتی خود‬ ‫نس��بت به ترغیب مردم برای خرید موتورسیکلت‌های‬ ‫برقی اقدام کنند‪ ،‬بازار تقاضا تاحدودی رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬انجمن پیش��نهاد داد ‌ه از طریق‬ ‫وام‌ه��ای بانکی با س��ود ‪ ۲‬یا ‪۴‬درص��د‪ ،‬انگیزه خرید‬ ‫موتورس��یکلت برقی را بی��ن مصرف‌کنندگان تقویت‬ ‫کنند‪ .‬ح��ال باید دید در این‌ب��اره چقدر همت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال محقق می‌شود‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬تمام تعهدات خودروس��ازان تا پایان سال ‪۹۸‬‬ ‫محقق می‌ش��ود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬امیرحس��ین قناتی با بیان‬ ‫این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از دالیل افزایش نرخ خودرو در بازار‪،‬‬ ‫میزان تقاضای باالی آن اس��ت‪ ،‬چ��ون خودرو به یک کاالی‬ ‫س��رمایه‌ای تبدیل شده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به تصمیم دولت‬ ‫برای خروج خودرو از ش��ورای رقابت ادامه داد‪ :‬سال گذشته‬ ‫که با تایید هیأت دولت‪ ،‬خروج خودرو از شورای رقابت کلید‬ ‫خورد برای این بود ک��ه تولید‌کنندگان بتوانند محصوالت را‬ ‫با نرخ حاشیه بازار به فروش برسانند‪ .‬مدیرکل صنایع خودرو‬ ‫و نیرو محرکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫از مهر گذشته صنعت خودرو با مشکالت واسطه‌گری‪ ،‬تامین‬ ‫خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نس��بت به ‪۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۷‬با کاهش تولید روبه‌رو‬ ‫شدیم‪ ،‬البته موضوع اصلی بازار خودرو واسطه‌گری و تقاضای‬ ‫زیاد از حد اس��ت‪ .‬قناتی با ی��ادآوری اینکه در بازار فعلی دو‬ ‫نوع مش��تری خرید خودرو داریم‪ ،‬گفت‪ :‬این دو نوع مشتری‬ ‫کسانی هس��تند که مشتری واقعی هس��تند و افرادی که به‬ ‫خ��ودرو به‌عنوان کاالی س��رمایه‌ای نگاه می‌کنن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫هدف از فروش فوری خودرو براس��اس نرخ حاشیه بازار برای‬ ‫تامین نیاز مش��تریان اس��ت‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه تولید امسال بررسی‌ها برای اختصاص بخشی از تولید‬ ‫برای فروش فوری که به تعهدات معوق خدشه‌ای وارد نشود‪،‬‬ ‫انجام ش��د و برنامه این است که تمام تعهدات معوق و برنامه‬ ‫فروش ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ‪ ۹۸‬محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اعالم اینکه براساس سیاست‌گذاری‌ها‪ ،‬تولید برای‬ ‫تحق��ق تعهدات و تامی��ن ارز صنعت خ��ودرو در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬افزایش تولید و افزای��ش فروش فوری و‬ ‫س��امانه فروش فوری موجب ش��د تا از تولید متوسط ‪۱۵۰۰‬‬ ‫خودرو در روز به باالی ‪ ۳۵۰۰‬خودرو برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل ‪ ۸۹۰‬هزار خودرو به مش�تریان در سال‬ ‫‪۹۷‬‬ ‫قناتی یادآوری کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬با تمام مشکالت صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬افزون بر ‪ ۹۵۲‬هزار خودرو تولید و ‪ ۸۹۰‬هزار خودرو‬ ‫نیز تحویل مشتریان شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬نی��از واقعی ب��ازار خ��ودرو در ایران در‬ ‫سال‌های متمادی بین یک میلیون تا یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫خودرو اس��ت که در سال ‪ ۹۵‬خودروس��ازان با وام‪ ،‬مشتریان‬ ‫را تش��ویق به خرید خودرو کردند اما تقاضای بیش از حد در‬ ‫بازار به‌واسطه‌گری برمی‌گردد‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع خودرو و نی��رو محرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره باال بردن بهره‌وری نیز گفت‪ :‬در طرح‬ ‫س��اماندهی بخشی به افزایش تولید اختصاص دارد همچنین‬ ‫خودروسازان باید به افزایش تولید داخلی پیش بروند از تمام‬ ‫فعاالن در صنعت مثل شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان‬ ‫و صنایع نظامی برای حضور در این بخش دعوت کرده‌ایم که‬ ‫این کار در سال گذشته موجب کاهش ارزبری شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از فروش اموال مازاد قرار اس��ت بخش��ی از‬ ‫نقدینگی تولید ش��ود با افزاش تولی��د مهم‌ترین هدف برای‬ ‫کمک به تولید ملی و فروش محصوالت ملی انجام می‌ش��ود‬ ‫که از ‪ ۲‬خودروس��از خواسته شده که تعهدات خود را در این‬ ‫زمینه انجام دهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬التهاب‌های ب��ازار به تولید‪ ،‬عرضه و تقاضا مربوط‬ ‫است‪ .‬اگرچه تولید افزایش یافته در مقابل تقاضا نیز افزایش‬ ‫یافته اس��ت اما کاهش عرضه فوری به التهاب‌های بیشتر در‬ ‫بازار منجر می‌شود‪.‬‬ ‫قناتی در پایان گفت‪ :‬یکی از سیاس��ت‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این اس��ت که با همکاری نهاد‌های نظارتی و‬ ‫پلیس فتا از دالل‌بازی در سایت‌های مجازی جلوگیری شود‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫معدن‪ ،‬دستاویز‬ ‫گرینلند برای استقالل‬ ‫واقعی‬ ‫می‌توانیم با پتروشیمی و‬ ‫معدن نیازهای اولیه کشور را‬ ‫تامین کنیم‬ ‫آمادگی نیروگاه‌های‬ ‫برق حرارتی‬ ‫برای تابستان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫درخواست فعاالن معادن سنگ‪:‬‬ ‫موانع را از پیش‌ پای صنعتگران حوزه سنگ بردارید‬ ‫منیر حضوری‪ :‬ایران توانمندی‌های زیادی در حوزه س��نگ دارد چراکه‬ ‫از نظر تنوع س��نگ در جهان رتبه نخس��ت را دارد و همچنین از نظر ذخایر‬ ‫معدنی رتبه چهارم را دارد که نشان می‌دهد حوزه سنگ چقدر می‌تواند به‬ ‫اقتصاد کشور کمک کند‪.‬‬ ‫در بین اس��تان‌های کشور نیز اصفهان از نظر ذخیره سنگ شهرت جهانی‬ ‫دارد‪ .‬وجود بیش از ‪ ۵‬نوع سنگ تزئینی همچون تراورتن‪ ،‬مرمریت‪ ،‬چینی‪،‬‬ ‫مرم��ر و گرانی��ت و قرار گرفتن ذخایر معدنی قابل‌توج��ه در اصفهان‪ ،‬باعث‬ ‫رونق واحدهای فرآوری سنگ‌های تزئینی در این استان شده است‪ .‬اصفهان‬ ‫از نظر مرکزیت س��نگ و تعداد سنگبری‌ها‪ ،‬به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار هدف‬ ‫چه در حوزه ذخایر سنگی و چه در حوزه فرآوری شناخته‌شده است‪.‬‬ ‫ام��ا با توجه ب��ه این توانمندی‌ها‪ ،‬در این حوزه مش��کالت زیادی از قبیل‬ ‫رکود و گرانی را شاهد هستیم و آن‌طور که باید نتوانسته‌ایم در دنیا فعالیت‬ ‫کنیم‪ .‬لزوم بررسی مشکالت حوزه سنگ و توجه به راهکارها برای برون‌رفت‬ ‫از مش��کالت از مواردی است که دغدغه‌مندان آن را دنبال می‌کنند‪ .‬روزگار‬ ‫معدن درباره اینکه فعالیت در حوزه سنگ چقدر می‌تواند به رشد اقتصادی‬ ‫کشور کمک کند‪ ،‬با فعاالن این حوزه گفت و کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹می‌توان از ضایعات سنگ بهره برد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹دغدغه ما افزایش قیمت‌هاست‬ ‫محمد یاوری‪ ،‬مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی برادران یاوری که در حوزه‬ ‫ساخت دستگاه برش الماس فعالیت می‌کند‪ ،‬درباره دغدغه فعاالن سنگی به‬ ‫گفت‪ :‬دغدغه فعاالن س��نگی‪ ،‬افزایش مداوم قیمت‌هاست‪ .‬متاسفانه‬ ‫به فاصله یک روز‪ ،‬افزایش نرخ داریم که برای آینده حوزه سنگ اصال خوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از آنجایی که ساختمان‌س��ازی وابس��ته به مواد اولیه‬ ‫است‪ ،‬با افزایش نرخ سنگ‪ ،‬حوزه‌های دیگر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫یاوری با گله از اوضاع اقتصادی کشور گفت‪ :‬به دلیل مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫مش��تری ت��وان خرید وس��ایل موردنیاز را ن��دارد‪ .‬این مس��ئله به‌تدریج بر‬ ‫کارگاه‌ها و کارخانه‌های س��نگ هم تاثیر می‌گذارد و به کاهش نیروی کار و‬ ‫تعطیلی کارگاه منجر می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه س��اخت دس��تگاه برش الم��اس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وس��یله‌ای‬ ‫ک��ه تا چندی پیش ‪ ۲۰‬میلی��ون تومان می‌فروختیم ام��روز به ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان رس��یده و این مس��ئله روی کاهش تقاضا به‌ش��دت تاثیر گذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬دستگاه‌هایی که مربوط به مس و آلومینیوم هستند نیز افزایش نرخ‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫یاوری ادامه داد‪ :‬ما فقط س��عی می‌کنیم در بازار بمانیم اما سال‌به‌س��ال‬ ‫ش��رایط برای ادامه حیات س��خت‌تر می‌ش��ود‪ .‬امروز در ش��رایط ضرردهی‬ ‫محمد یاوری‪ :‬به دلیل مش��کالت اقتصادی‪ ،‬مش��تری توان خرید وسایل موردنیاز را ندارد که‬ ‫این مس��ئله به‌تدریج بر کارگاه‌ها و کارخانه‌های س��نگ تاثیر می‌گذارد و به کاهش نیروی کار و‬ ‫تعطیلی کارگاه منجر می‌شود‬ ‫هستیم و از مسئوالن تقاضا می‌کنیم به این مسئله رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫او درباره اهمیت صادرات در این حوزه و کمک به رش��د اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫مشکالت حوزه سنگ باعث شده که مجموعه‌های مختلف به دنبال صادرات‬ ‫س��نگ باشند‪ .‬تنها این مسئله اس��ت که می‌تواند هم به سرپا ماندن فعاالن‬ ‫سنگ و هم به رونق کشور کمک کند‪.‬‬ ‫این فعال س��نگی س��پس به موانع صادرات س��نگ اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه امری��کا ترس��ی را بی��ن بیش��تر کش��ورها انداخته که ب��ا ایران‬ ‫معامله نکنند و روزبه‌روز ش��دت تحریم‌ها را بیش��تر می‌کن��د‪ .‬هرچند این‬ ‫اقدام هم موجب بروز مش��کالتی ش��ده ام��ا اگر مجموعه‌های م��ا با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت‌های نهفته کش��ور‪ ،‬خ��ود را به‌روز کنن��د و در تولید و خدمات‬ ‫موف��ق عمل کنن��د می‌توانیم جایگاه خ��ود را ارتقا و تحریم‌ها را شکس��ت‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫یاوری تاکید کرد‪ :‬ظرفیت ما این است که از نظر تنوع سنگ در دنیا رتبه‬ ‫نخس��ت را داریم و همچنین از نظ��ر ذخایر معدنی رتبه چهارم را در جهان‬ ‫داریم که نشان می‌دهد اگر سعی کنیم موانع را رفع کنیم می‌توانیم در این‬ ‫حوزه رشد کرده و به اقتصاد کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫محمد شمش��ادی‪ ،‬مدیر شرکت ساها صنعت ایران که در حوزه تولید لوازم‬ ‫معدن‪ ،‬ش��اخک‌های لینترانک و دستگاه حفاری کار می‌کند‪ ،‬درباره مشکالت‬ ‫موجود در حوزه سنگ کشور به‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫و وضعیت صنعت س��اختمان متاسفانه چش��م‌انداز خوبی برای بازار داخلی و‬ ‫آینده س��نگ در کش��ور نمی‌بینیم‪ .‬شمشادی با اش��اره به افزایش قیمت‌ها‬ ‫گفت‪ :‬نرخ سنگ و در کل هرگونه فعالیتی که با سنگ مرتبط است‪ ،‬افزایش‬ ‫پیداکرده و ادامه کار را برای ما س��خت‌تر کرده اس��ت‪ .‬امید اس��ت بتوانیم با‬ ‫همکاری دولت‪ ،‬تعامل تجربه‌ها با دیگر فعاالن و ش��رکت در نمایش��گاه‌های‬ ‫مختلفی که در س��طح کش��ور برگزار می‌ش��ود‪ ،‬خواس��ته‌های خود را تحقق‬ ‫داده و در جهت تحقق آن حرکت کنیم‪ .‬این فعال س��نگی درباره اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های موجود در کش��ور گفت‪ :‬هر چند مشکالت گسترده‌ای در فروش‬ ‫سنگ در داخل و همچنین صادرات آن داریم اما مزیت‌های زیادی هم داریم‪.‬‬ ‫اگر به معادن مجوز داده شود که در همان‌جا کارخانه بزنند و کارهایی از قبیل‬ ‫بازتولید ضایعات را انجام دهند می‌توانیم کمک کنیم از برخی مش��کالتی که‬ ‫امروز حوزه سنگ دارد خارج شویم‪ .‬او گفت‪ :‬ما می‌توانیم ضایعات سنگ‌ها را‬ ‫به موارد و استفاده‌های مختلف ازجمله جدول تبدیل کنیم و این مهم باعث‬ ‫می‌شود خیلی جلوتر از آن باشیم که تاکنون پیش رفته‌ایم‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫لوازم معدنی و دستگاه‌های حفاری با اشاره به مزایای زیست‌محیطی استفاده‬ ‫از س��نگ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جدولی که با س��یمان درس��ت می‌ش��ود پس از مدتی‬ ‫خورده شده و ضمن اینکه منظره را زشت می‌کند‪ ،‬نخاله‌هایی هم به طبیعت‬ ‫بازمی‌گرداند اما استفاده از ضایعات سنگ در جدول باعث می‌شود هم ارزان‌تر‬ ‫از بلوک س��یمان دربیاید‪ ،‬هم زیباتر شود و هم با محیط‌زیست سازگار باشد‪.‬‬ ‫شمش��ادی دراین‌باره از اهمیت نقش شهرداری‌ها س��خن گفت و بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر ش��هرداری‌ها خودش��ان در اطراف خیابان‌ها به ساخت جداول سنگی بها‬ ‫دهند یا در بناهای مختلف به‌جای س��یمان از سنگ استفاده کنند‪ ،‬این مهم‬ ‫فرهنگ‌سازی می‌شود و مردم هم یاد می‌گیرند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬ما باید کار را از‬ ‫مراکز مهم شروع کنیم و جاهایی مثل شهرداری باید محکم روی این موضوع‬ ‫پافش��اری کنند تا پیمانکار به این س��مت سوق داده ش��ود‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫لوازم معدنی و دس��تگاه‌های حفاری با اش��اره به وضعیت خیابان‌ها و اقدامات‬ ‫ش��هرداری‌های کشورهایی همچون ترکیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرداری ترکیه سعی‬ ‫می‌کند از س��نگ در بناها و کف خیابان‌ها استفاده کند‪ .‬چند سالی است که‬ ‫آنها به سمت سنگ کوبیک پیش رفته‌اند‪ ،‬در حالی که در کشور ما خیلی کم‬ ‫به این مسئله اهمیت داده می‌شود‪.‬‬ ‫تداوم رضایت سهامداران و رشد سودآوری‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫هیات‌مدیره ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬از س��هامداران خود جهت‬ ‫ش��رکت در مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫دعوت کرد‪.‬‬ ‫در اطالعیه این ش��رکت آمده اس��ت‪ :‬بدینوس��یله از کلیه س��هامداران‬ ‫محترم ش��رکت فوالدامیرکبیر کاش��ان (س��هامی عام) دع��وت می‌گردد‬ ‫در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام که راس ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬روز چهارش��نبه م��ورخ ‪ 1398/02/25‬در مح��ل کارخان��ه واق��ع در‬ ‫کاش��ان‪ ،‬کیلومت��ر ‪ ۱۴‬جاده اردس��تان‪ ،‬تش��کیل می‌گ��ردد‪ ،‬حضور بهم‬ ‫رسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستور کار جلسه‪:‬‬ ‫استماع گزارش هیات‌مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت‬ ‫بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ‪1398/12/29‬‬ ‫انتخاب بازرس قانونی‬ ‫انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد‬ ‫س��هامداران محترم برای دریاف��ت کارت ورود به مجمع با دفتر مرکزی واقع‬ ‫در ته��ران‪ ،‬خیابان آفریقا‪ ،‬خیابان س��ایه‪ ،‬خیابان مهرش��اد‪ ،‬پ�لاک ‪ ،۵‬طبقه ‪۳‬‬ ‫هماهنگ فرمایند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خداحافظی‬ ‫گام به گام‬ ‫کره جنوبی‬ ‫با کانی‌سیاه‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫به دلیل آلودگی ش��دید هوا در بخش‌هایی از‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬دولت این کش��ور در جلس��ه‌ای که‬ ‫ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۸‬نیمه خرداد ت��ا نیمه تیر ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫تش��کیل ش��د‪ ،‬تصمی��م گرفت با توج��ه به این‬ ‫مس��ئله و اجرای بخشی از مصوبه‌های کنفرانس‬ ‫آب و هوایی پاریس و گرمایش تدریجی زمین‪ ،‬با‬ ‫برنامه‌ریزی‌های درازمدت به‌تدریج نیروگاه‌های‬ ‫زغال‌س��نگی خود را تعطیل و برای تامین برق از‬ ‫منابع جایگزین استفاده کند‪ .‬در نخستین مرحله‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬برنامه خروج ‪ ۶‬نیروگاه زغال‌س��نگی‬ ‫قدیمی قرار دارد که عمر آنها بیش از ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫اس��ت و ‪ ۳‬واحد از این ‪ ۶‬واحد بیش از ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫عم��ر دارند که به دلیل قدیم��ی بودن‪ ،‬آلودگی‬ ‫بیش��تری ایجاد می‌کنند‪ .‬از دیگر تمهیداتی که‬ ‫ب��ه طور موقت در کره جنوبی برای جلوگیری از‬ ‫آلودگ��ی هوا اجرایی ش��ده‪ ،‬از مدار خارج کردن‬ ‫‪ ۴‬نیروگاه قدیمی زغال‌سنگی با قدرت ‪۲.۲‬هزار‬ ‫م��گاوات برق در فصل بهار اس��ت‪ .‬در این فصل‬ ‫مص��رف برق کش��ور به دلیل معت��دل بودن هوا‬ ‫ب��ه کمترین میزان می‌رس��د و نیازی به کارکرد‬ ‫این نیروگاه‌ها نیس��ت‪ .‬این راهکار به عنوان یک‬ ‫راه‌ح��ل کوتاه‌م��دت و اضطراری اجرایی ش��ده‬ ‫و ع�لاوه ب��ر آن در روزهای��ی ک��ه آلودگی روند‬ ‫افزایشی دارد‪ ،‬دستور داده شده که در نیروگاه‌ها‬ ‫از زغال‌س��نگ‌های مرغوب‌تر و با میزان محتوای‬ ‫گوگرد کمتر اس��تفاده ش��ود تا شدت سوخت را‬ ‫کاه��ش داده و آلودگی کمتری در محیط ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬در شرایط کنونی و در زمان اوج مصرف‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬درصد نی��روی برق ک��ره جنوبی از‬ ‫زغال‌س��نگ تامین می‌ش��ود که بیشترین سهم‬ ‫را در آلودگ��ی ه��وا در اط��راف نیروگاه‌ها دارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر آن‪ ،‬بنا بر گزارش��ی که در مجله تایمز‬ ‫کره جنوبی منتش��ر شده است‪ ،‬میزان زیادی از‬ ‫آلودگی هوای این کش��ور مربوط به انتقال ذرات‬ ‫معلق و خاکس��ترهای نیروگاه‌های زغال‌سنگی‬ ‫چی��ن اس��ت که به واس��طه جریان ه��وا به این‬ ‫ش��به جزیره منتقل ش��ده و آلودگی را تش��دید‬ ‫می‌کن��د‪ .‬این میزان آلودگی در زمس��تان‌ها که‬ ‫از زغال‌س��نگ در وس��ایل گرمایش��ی استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬افزایش پی��دا می‌کند‪ .‬ک��ره جنوبی‬ ‫برنامه ساخت ‪ ۴‬نیروگاه زغال‌سنگی جدید خود‬ ‫را پ��س از امضای توافق آب و هوایی پاریس لغو‬ ‫ک��رد تا ضمن جلوگی��ری از افزایش آلودگی هوا‬ ‫در کشور به بخشی از تعهداتش به معاهده آب و‬ ‫هوایی پاریس نیز عمل کرده باشد‪ .‬گفتنی است‬ ‫این کش��ور برنامه‌ای برای توسعه این نیروگاه‌ها‬ ‫ندارد و فقط نیروگاه‌هایی که ساخت آنها در این‬ ‫کشور آغاز ش��ده بوده را تا سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) تکمیل می‌کند‪ .‬بر اساس‬ ‫مصوب��ه وزارت صنع��ت و معدن ک��ره جنوبی از‬ ‫‪ ۵۳‬نی��روگاه زغال‌س��نگی در ح��ال کار در کره‬ ‫جنوب��ی ‪ ۱۱‬نی��روگاه بی��ش از ‪ ۳۰‬س��ال عمر‬ ‫دارد ک��ه قدمت ‪ ۳‬نیروگاه آن بیش از ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬برای جلوگیری از آلودگی بیش��تر هوا با‬ ‫برنامه‌ریزی‌های دراز مدت باید تمام نیروگاه‌های‬ ‫قدیمی به‌تدریج و با توجه به عمر آنها جایگزین و‬ ‫از مدار تولید برق خارج ش��وند‪ .‬همچنین در این‬ ‫مصوبه اعالم شده که کامیون‌های دیزلی قدیمی‬ ‫به عن��وان یکی از آالینده‌های ه��وا و محیط‪ ،‬از‬ ‫رده خارج شده و کامیون‌های جدید با سوخت و‬ ‫آلودگی کمتر جایگزین شوند‪.‬‬ ‫طالی جهانی ارزان‌تر شد‬ ‫خبر‬ ‫قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار‬ ‫جهانی تحت تاثیر تنش‌ه��ای تجاری امریکا‬ ‫و چی��ن و ابه��ام درباره توافق این دو کش��ور‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس‬ ‫طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری‬ ‫بازار س��نگاپور ‪ ۰.۲‬درص��د کاهش یافت و به‬ ‫‪ ۱۲۸۳.۴۶‬دالر رس��ید‪ .‬در بازار معامالت آتی‬ ‫امری��کا‪ ،‬هر اونس طال ب��ا ‪ ۰.۲‬درصد کاهش‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۸۴.۴۰‬دالر معامله شد‪ .‬به گفته نیکوالس‬ ‫فراپل‪ ،‬مدیرکل جهانی ش��رکت «ای بی‌سی‬ ‫بولیون»‪ ،‬نرخ طال به یوان از اوایل مه (اواسط‬ ‫اردیبهش��ت) به ش��دت افزایش پیدا کرده و‬ ‫ب��ه تقاضای خرید چینی‌ها لطمه زده اس��ت‪.‬‬ ‫جنگ تج��اری ‪ ۲‬اقتصاد ب��زرگ جهان‪ ،‬روز‬ ‫جمعه با اقدام امریکا به افزایش تعرفه‌ها روی‬ ‫واردات ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد دالر کاالی چینی‪ ،‬بار‬ ‫دیگر تشدید ش��د‪ .‬ترامپ اعالم کرد که پکن‬ ‫با عقب‌نش��ینی از تعه��دات اولیه خود‪ ،‬خلف‬ ‫وع��ده کرده اس��ت‪ .‬چین نیز ب��دون توضیح‬ ‫وعده داد تالفی خواهد کرد‪ .‬به نظر می‌رس��د‬ ‫امریکا و چین در مذاکرات تجاری به بن بست‬ ‫رسیده‌اند‪.‬‬ ‫انجمن جهانی فوالد‬ ‫گزارش داد‪:‬‬ ‫جهان در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال‬ ‫‪ ۴۴۴‬میلیون‬ ‫تن فوالد‬ ‫تولید کرد‬ ‫انجمن جهانی فوالد گزارش داده که ‪ ۶۴‬کش��ور‬ ‫عض��و این انجمن در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫می�لادی بی��ش از ‪ ۴۴۴‬میلی��ون و ‪ ۱۱۶‬هزار تن‬ ‫ف��والد میانی تولید کردند ک��ه ‪ ۴.۵‬درصد باالتر از‬ ‫مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬براس��اس گ��زارش انجمن‬ ‫جهانی فوالد‪ ،‬چین به عنوان بزرگ‌ترین فوالدساز‬ ‫جهان در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۳۱‬میلیون و ‪۶۹‬‬ ‫ه��زار تن فوالد میانی تولید ک��رده که ‪ ۹.۹‬درصد‬ ‫باالتر از مدت مش��ابه س��ال گذش��ته است چراکه‬ ‫تولید ‪ ۳‬ماهه س��ال گذش��ته ‪ ۲۱۰‬میلیون و ‪۲۱۰‬‬ ‫هزار تن بود‪.‬‬ ‫پس از چین‪ ،‬هند در رتبه دوم برترین فوالدساز‬ ‫جهان اس��ت که توانس��ته در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۳۳۳‬هزار تن فوالد میانی تولید کند‪.‬‬ ‫هند پس از ماه‌ها شاهد افت تولید بود به گونه‌ای‬ ‫ک��ه تولید آن در ‪ ۳‬ماهه امس��ال ‪ ۰.۳‬درصد کمتر‬ ‫از مدت مش��ابه سال گذش��ته بوده است‪ .‬ژاپن که‬ ‫از س��ال گذشته به رتبه سوم س��قوط کرده است‪،‬‬ ‫از ابت��دای ژانویه تا پایان مارس (نیمه دی تا نیمه‬ ‫فروردین) ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۹۷۱‬هزار تن فوالد میانی‬ ‫تولید کرده که ‪ ۵.۴‬درصد کمتر از ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬است‪.‬‬ ‫امریکا به عنوان چهارمین فوالدس��از برتر جهان‬ ‫در ‪ ۳‬ماه ابتدایی امسال با رشد ‪ ۶.۸‬درصدی‪ ،‬تولید‬ ‫ف��والد میانی خود را از ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۸۱۷‬هزار تن‬ ‫به ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۲۲۶‬هزار تن رساند‪.‬‬ ‫کره جنوبی با رشد ‪ ۱.۶‬درصدی‪ ،‬جایگاه پنجمین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنن��ده برتر جهان را حفظ کرده و تولید را از‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۸۱۵‬هزار تن ‪ ۳‬ماه س��ال گذشته به‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۱۰۸‬هزار تن رسانده است‪.‬‬ ‫ششمین فوالدس��از بزرگ جهان بر اساس اعالم‬ ‫انجمن جهانی‪ ،‬روس��یه اس��ت که توانسته تا پایان‬ ‫م��ارس ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۸۱۰‬هزار ت��ن فوالد میانی‬ ‫تولی��د کند‪ .‬البته ‪ ۵.۳‬درص��د کمتر از تولید مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته بود اما کره هم بابت از دست‬ ‫دادن جایگاه خود نگرانی ندارد‪ .‬هفتمین فوالدساز‬ ‫بزرگ جهان یعنی آلمان توانسته در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫امس��ال ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۴۴۹‬هزار ت��ن فوالد میانی‬ ‫تولید کند که این کش��ور هم با افت ‪ ۳.۶‬درصدی‬ ‫در حجم تولید روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫برزی��ل و ترکیه با کمی تفاوت رتبه‌های هش��تم‬ ‫و نه��م را به خود اختص��اص داده‌اند‪ .‬برزیل با افت‬ ‫‪ ۲.۸‬درصدی‪ ،‬تولید را از ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۶۲۸‬هزار تن‬ ‫ب��ه ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۳۹۰‬هزار تن رس��اند‪ ،‬درحالی که‬ ‫اف��ت تولید فوالد میانی ترکیه ‪ ۱۴.۵‬درصد بوده و‬ ‫تولیدات��ش به ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۱۸۹‬ه��زار تن کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ایتالی��ا بار دیگر دهمین فوالدس��از بزرگ جهان‬ ‫شد و جایگاه دهم را از ایران پس گرفت‪.‬‬ ‫این کش��ور در م��دت ‪ ۳‬ماه‪ ،‬موفق ب��ه تولید ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۸۴‬هزار تن فوالد میانی ش��د که ‪۲.۱‬‬ ‫درصد کمتر از مدت مش��ابه س��ال گذشته است‪.‬‬ ‫تولی��د فوالد ایران نیز با رش��د ‪ ۷.۱‬درصدی در ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۲۳‬هزار تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫با وجود مخالفت‌ها «سرزمین سبز» هم معدنی شد‬ ‫معدن‪ ،‬دستاویز گرینلند برای استقالل واقعی‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گرینلند تا‬ ‫حد زیادی‬ ‫به دانمارک‬ ‫وابسته بود و‬ ‫حاال می‌خواهد‬ ‫با تکیه بر ذخایر‬ ‫در حال ظهور‪،‬‬ ‫استقالل خود‬ ‫را به طور کامل‬ ‫به‌دست آورد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۹۵‬درصد نیاز‬ ‫جهان به فلزات‬ ‫نادر را چین‬ ‫تامین می‌کند‬ ‫ح��دود یک دهه پیش‪ ،‬مرکز زمین‌شناس��ی امریکا از‬ ‫وجود ذخایر نفت و گاز فراوان گرینلند پرده برداش��ت و‬ ‫به‌تدریج اکتشاف‌های دیگری برای یافتن ذخایر معدنی‬ ‫مختلف‪ ،‬انجام و مش��خص شد که گرینلند‪ ،‬کانسارهای‬ ‫فراوان س��نگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬روی‪ ،‬س��رب‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬فلورید‪،‬‬ ‫ط�لا‪ ،‬یاقوت و عناصر نادر خاکی دارد‪ .‬کش��ف این منابع‬ ‫باعث ش��د تمام احزاب سیاسی اصلی گرینلند‪ ،‬به اتفاق‬ ‫آرا از توس��عه صنعت معدن این کش��ور حمایت کنند اما‬ ‫مطرح ش��دن موضوع‌هایی مانند فعالیت‌های معدنی که‬ ‫منج��ر به افزایش دمای قطب و ذوب ش��دن ذخایر یخ و‬ ‫یخچال‌های طبیعی این کشور می‌شود‪ ،‬باعث شد وحدت‬ ‫عقیده ش��هروندان گرینلند از بین برود‪ .‬توس��عه معادن‬ ‫گرینلند دمای زمین را افزایش خواهد داد و این در حالی‬ ‫اس��ت که مقامات گرینلند بر توس��عه بخش معدن این‬ ‫کش��ور و بهره‌مندی از مزایای ارتب��اط با اقتصاد جهانی‬ ‫تاکید می‌کنند‪ .‬هر چند سال‌هاست گرینلند از دانمارک‬ ‫مستقل ش��ده اما هنوز وابستگی اقتصادی خود را حفظ‬ ‫کرده و درآمدزایی از راه توسعه معادن می‌تواند دستاورد‬ ‫خوبی برای رس��یدن به اس��تقالل واقعی باش��د‪ .‬حاال اما‬ ‫خبرها حاکی از ورود ش��رکت‌های معدنی به گرینلند با‬ ‫هدف دس��تیابی به عناصر نادر موجود در خاک‌های آن‬ ‫اس��ت‪ ،‬هرچند بخش زیادی از بازار این عناصر همچنان‬ ‫در اختیار چین است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ماینینگ‌‪-‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های معدنی تمرکز خود را بر گرینلند به عنوان‬ ‫منبع��ی از ذخای��ر ن��ادر معدنی ق��رار داده‌ان��د و در این‬ ‫زمینه چند پروژه در دس��ت اج��را دارند‪ .‬گرینلند ناحیه‬ ‫خودگردانی از دانمارک است که به جز چند نقطه محدود‬ ‫که محل سکونت اهالی آن است سایر مناطق این جزیره‪،‬‬ ‫یخ‌زده و به طور کلی خالی از سکنه است‪ .‬این سرزمین از‬ ‫نظر جغرافیایی در محیط قاره امریکای شمالی قرار دارد‬ ‫اما از نظر سیاس��ی و فرهنگی با اروپا به ویژه کش��ورهای‬ ‫ن��روژ و دانم��ارک مراوده بیش��تری دارد‪ .‬گرینلند تا حد‬ ‫زیادی به دانمارک وابس��ته بود و حاال می‌خواهد با تکیه‬ ‫ب��ر این ذخایر در حال ظهور‪ ،‬اس��تقالل خ��ود را به طور‬ ‫کامل به‌دس��ت آورد‪ .‬درحال‌حاضر ‪ ۹۵‬درصد نیاز جهان‬ ‫به فلزات نادر را چین تامین می‌کند‪ .‬این کشور استخراج‬ ‫این معادن را از سال ‪۱۹۸۶‬میالدی (‪ ۱۳۶۵‬خورشیدی)‬ ‫ش��روع کرده و حاال به طور تقریبی انحصار این صنعت را‬ ‫در اختی��ار دارد اما با افزای��ش تقاضای جهانی برای این‬ ‫ِ‬ ‫کایلس��ن‪ ،‬نخس��ت‌وزیر گرینلند نگاه مثبتی به صنعت نوظهور‬ ‫کیم‬ ‫منابع کمیاب در این کشور دارد و می‌گوید‪ :‬این کشور با وجود بهای‬ ‫پایی��ن کنون��ی برخی مواد معدن��ی از جمله نفت و س��نگ‌آهن‪ ،‬روی‬ ‫توسعه ثروت معدنی خود تمرکز خواهد کرد‬ ‫م��واد در ابزاری مانند تلفن‌های هوش��مند و توربین‌های‬ ‫ب��ادی این دغدغه وجود دارد که تقاضا بر عرضه پیش��ی‬ ‫گیرد‪ .‬آستانه این نیاز رسیدن به تقاضای ‪ ۴۰‬هزار تن در‬ ‫س��ال اس��ت که تامین این میزان فلز نادر ممکن نیست‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬عالوه بر چین بازیگر دیگری وارد عرصه تولید‬ ‫فلزات نادر می‌شود‪.‬‬ ‫یک��ی از بزرگ‌ترین پروژه‌های این کش��ور‪ ،‬تنبریز نام‬ ‫دارد که بر اس��تخراج دیسپروزیم متمرکز است‪ .‬هر چند‬ ‫س��ایت این پ��روژه در نزدیکی یکی از ش��هرهای اصلی‬ ‫جن��وب گرینلند قرار گرفته ام��ا مالکان پروژه می‌گویند‬ ‫ای��ن پروژه‌ه��ا کمترین تاثیر را بر محیط‌زیس��ت محلی‬ ‫می‌گذارند‪ .‬دیگر سایت معدنی عمده در گرینلند‪ ،‬معدن‬ ‫ِک ِون‌فیل��د در ش��مال مجتم��ع ایلیموس��اک در جنوب‬ ‫انتشار نخستین اوراق بدهی سال ‪ ۱۳۹۸‬در بازار سرمایه‬ ‫عرض��ه مرحل��ه س��وم اوراق س��لف م��وازی‬ ‫اس��تاندارد نف��ت ک��وره از س��وی ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت ای��ران‪ ،‬یکش��نبه ‪ ۲۲‬اردیبهش��ت انج��ام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار س��رمایه‪ ،‬این اوراق‪ ،‬یک‌س��اله‪،‬‬ ‫قاب��ل معامله در بورس ان��رژی و معاف از مالیات‬ ‫اس��ت و هر ورقه س��لف‪ ،‬معرف ارزش ریالی یک‬ ‫تن متریک نفت ک��وره در روز عرضه اولیه اوراق‬ ‫سلف خواهد بود‪.‬‬ ‫امکان تسویه این اوراق به‌وسیله تحویل فیزیکی‬ ‫نف��ت کوره یا تس��ویه نق��دی قرارداد س��لف در‬ ‫سررسید انجام خواهد شد و بر اساس طراحی‌ها‪،‬‬ ‫این اوراق قابلیت اعم��ال اختیار فروش و اختیار‬ ‫خری��د تبعی را در سررس��ید یک‌س��اله اوراق به‬ ‫ترتیب برای س��رمایه‌گذاران و ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت تامین س��رمایه بانک مل��ت به‌عنوان‬ ‫مش��اور پذیرش‪ ،‬متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان‬ ‫این اوراق ایفای نقش می‌کند‪ .‬ش��رکت ملی نفت‬ ‫ای��ران به‌عنوان ضامن فعالیت می‌کند و ش��رکت‬ ‫کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت فروش این اوراق‬ ‫را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ارزش ای��ن اوراق براب��ر ب��ا ‪ ۴‬ه��زار میلی��ارد‬ ‫ریال اس��ت و شرکت تامین س��رمایه بانک ملت‬ ‫به‌عن��وان بازارگ��ردان‪ ،‬نقدش��وندگی اوراق را تا‬ ‫سررس��ید آن ب��ا س��ود دس��ت‌کم ‪ ۱۷.۵‬درصد‬ ‫س��االنه ب��ه ص��ورت روزش��مار تضمی��ن کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در صورت افزایش ن��رخ نفت کوره‪،‬‬ ‫امکان کسب سود مازاد بر کمترین میزان تضمین‬ ‫شده تا ‪ ۱۹‬درصد‪ ،‬از دیگر مزایای این اوراق است‪.‬‬ ‫کاهش صادرات زغال سنگ استرالیا‬ ‫آوری��ل امس��ال (نیم��ه فروردی��ن ت��ا نیم��ه‬ ‫اردیبهش��ت) صادرات زغال سنگ استرالیا ‪۵.۸۷‬‬ ‫درصد نسبت به ماه گذشته افت داشت و ‪۳۰.۳۸‬‬ ‫میلیون تن ثبت ش��د‪ .‬به گ��زارش ایفنا به نقل از‬ ‫اس��تیل‌مینت‪ ،‬ماه آوریل همیش��ه به طور سنتی‬ ‫تقاضای زغال س��نگ کم می‌ش��ود چراکه زمانی‬ ‫بین زمس��تان و اوج مصرف تابستان است‪ .‬با این‬ ‫حال در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫صادرات زغال س��نگ استرالیا ‪ ۳‬درصد در آوریل‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫گرینلند اس��ت که از سوی ش��رکت استرالیایی معادن و‬ ‫انرژی «جی‌ام‌ای» در حال اجراس��ت‪ .‬این شرکت از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪۱۳۸۶‬خورش��یدی) ش��روع به اکتشاف‬ ‫در گرینلند کرد و متوجه ش��د دس��ت‌کم ‪ ۱۵‬فلز نادر در‬ ‫س��ایت ِک ِون‌فیلد وجود دارن��د؛ فلزاتی از جمله تانتالیوم‬ ‫و زیرکونی��وم ک��ه هر دوی آنها در برابر خوردگی بس��یار‬ ‫مق��اوم هس��تند و در آلیاژها به کار می‌روند‪ .‬کارش��ناس‬ ‫زمین‌شناسی شرکت جی‌ام‌ای با بررسی سایت کون‌فیلد‬ ‫اع�لام کرد که فلزات کمی��اب آن ‪ ۲۵‬درصد از نیاز بازار‬ ‫جه��ان را حت��ی ب��رای نس��ل‌های بعد تامی��ن می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین کانی‌های این سایت ضایعات خیلی کمی دارد‪.‬‬ ‫کوین‌فیلد شش��مین معدن بزرگ اورانیوم جهان هم به‬ ‫ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬بنابراین «جی‌ام‌ای» ب��ه دنبال دریافت‬ ‫مج��وز برای اس��تخراج اورانیوم در این س��ایت اس��ت‪.‬‬ ‫کون‌فیلد را دانش��مندان در دهه ‪۱۹۵۰‬میالدی (‪۱۳۲۹‬‬ ‫خورش��یدی) کشف کردند و اکتش��افات گسترده آن در‬ ‫دهه‌های‪ ۷۰ ،۶۰‬و‪ ۸۰‬میالدی و البته با پش��تیبانی مالی‬ ‫دولت دانمارک و تمرکز بر استخراج اورانیوم انجام شد‪ .‬در‬ ‫سال ‪۲۰۰۷‬میالدی «جی‌ام‌ای» این سایت را مورد هدف‬ ‫قرار داد و موضع آن به سمت استخراج منابع معدنی نادر‬ ‫تغییر کرد‪ ،‬با این باور که منابع معدنی نادر ارزش بیشتری‬ ‫برای اس��تخراج دارند و اورانیوم می‌تواند محصول فرعی‬ ‫ای��ن معدن در کنار مواد معدنی نادر باش��د‪« .‬جی‌ام‌ای»‬ ‫مجبور به استخراج اورانیوم است تا به نقطه‌ای برسد که‬ ‫مطمئن ش��ود اس��تخراج فلزات گرانبها سودده بوده و از‬ ‫نظر س��رمایه‌گذاری‪ ،‬امن اس��ت‪ .‬دولت دانمارک پیش‌تر‬ ‫با اس��تخراج اورانیوم به دلیل مواد رادیواکتیو ناشی از آن‬ ‫برخورد س��ختگیرانه‌ای داشت اما از سال ‪۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی) ممنوعیت استخراج اورانیوم آشکارا‬ ‫برداش��ته ش��د‪ .‬در هر حال «جی‌ام‌ای» در سال گذشته‬ ‫مجوزهای الزم را به‌دست آورد و حفاری را از سال آینده‬ ‫ش��روع می‌کند‪ .‬ب��ه پیش‌بینی «جی‌ام‌ای» این س��ایت‬ ‫می‌تواند ساالنه ‪ ۳‬میلیون تن مواد معدنی نادر تولید‌کند‪.‬‬ ‫گرینلند در قرن ‪ ۱۹‬میالدی‪ ،‬مس��تعمره دانمارک بود‬ ‫که پس از جنگ جهانی دوم مس��تقل ش��د و در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۹‬می�لادی خودمختاری به‌دس��ت آورد اما هنوز به‬ ‫ش��دت از نظر پشتیبانی مالی به دانمارک وابسته است و‬ ‫برای دس��تیابی به استقالل کامل به طرح‌های اقتصادی‬ ‫قوی‌تر نیاز دارد‪ .‬نداش��تن استقالل کامل اقتصادی‪ ،‬یک‬ ‫مانع برای رشد معادن گرینلند است‪ ،‬مانع دیگر به حضور‬ ‫اجتناب‌ناپذی��ر چی��ن برمی‌گردد که به نظر نمی‌رس��د‬ ‫بخواهد تس��لط و نفوذ خود را در بازار کم کند و رقیبان‬ ‫کوچکی مانند گرینلند نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ‬ ‫کنند‪ .‬با همه اینها‪ ،‬کیم کایلسِ ��ن‪ ،‬نخس��ت‌وزیر گرینلند‬ ‫نگاه مثبتی به صنعت نوظهور منابع کمیاب در این کشور‬ ‫دارد و می‌گوی��د‪ :‬این کش��ور با وجود بهای پایین کنونی‬ ‫برخی مواد معدنی از جمله نفت و سنگ‌آهن‪ ،‬روی توسعه‬ ‫ثروت معدنی خود تمرکز خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت این کش��ور برای اینک��ه به یک مدعی‬ ‫در ب��ازار م��واد معدنی کمیاب تبدیل ش��ود و کنترل آن‬ ‫را به‌دس��ت بگیرد‪ ،‬مس��یری طوالنی در پیش دارد که در‬ ‫صورت طی ش��دن این مس��یر می‌تواند آن را دستاویزی‬ ‫قرار دهد که به استقالل حقیقی برسد‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫فرار ماهی تن از تور‬ ‫«‪ 4200‬تومانی»‬ ‫مبارزه با فرار مالیاتی‬ ‫جدی‌تر شد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫«طالی سرخ» کشورمان‪ ،‬به نام و کام دیگر کشورهاست‬ ‫‹ ‹خبرهای خوش زعفرانی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫شورای ملی زعفران درحال‌حاضر ثبت برند ملی و جمعی زعفران را‬ ‫در دستور کار دارد که به احتمال زیاد تا ‪۲۰‬روز دیگر آگهی می‌شود‬ ‫س��پس آن را برای ثبت به سوئیس و اسپانیا می‌فرستیم و زعفران‬ ‫ایرانی را ثبت جهانی خواهیم کرد‬ ‫‹ ‹سیاست‌های ارزی اساسی‌ترین مشکل‌‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محص��والت‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان توسعه تجارت با‬ ‫اشاره به جهانی شدن زعفران ایران‪‌،‬اظهارکرد‪ :‬هرچند‬ ‫تولیدکنن��ده مطل��ق زعفران در جهان هس��تیم اما در‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های داخلی صادراتی‬ ‫ف داریم‪.‬‬ ‫ضع ‌‬ ‫محم��ود ب��ازاری در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اینکه درحال‌حاضر مهم‌ترین گرفتاری در بخش زعفران‬ ‫سیاست‌های ارزی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بخش زعفران‬ ‫با چند مش��کل اساسی روبه‌رو هستیم که دلیل آن هم‬ ‫داخلی است‪ ،‬نه خارجی‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬در این شرایط‬ ‫ارزی رقابت ما روی چیس��ت؟ روی فله‌فروش��ی؟ نباید‬ ‫در ای��ن بخش رقابت کنیم بلکه باید ارزش‌افزوده ایجاد‬ ‫کنیم و با بسته‌بندی خوب به رقابت بپردازیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه هم اکنون در صنعت زعفران‬ ‫دو طی��ف داری��م؛ ی��ک طی��ف آنهایی هس��تند که با‬ ‫سرمایه‌گذاری خود ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده کردند‬ ‫و ب��ا نوآوری و فناوری روز تولی��د می‌کنند و مدل‌های‬ ‫بازاریابی و تبلیغات‌ش��ان هم به روز اس��ت که طبیعتا‬ ‫هزینه‌های بیشتری هم دارند‪.‬‬ ‫طیف دیگر آنهایی هس��تند که نه س��رمایه‌گذاری و‬ ‫اش��تغالی انجام دادند و نه س��همی در هدف‌گذاری در‬ ‫صادرات و توس��عه بازارهای جهان��ی دارند‪ .‬اما از لحاظ‬ ‫وزنی حجم صادرات طیف دوم بیشتر است که متاسفانه‬ ‫کش��ورهای خریدار زعفران فله‌ای ای��ران به این طیف‬ ‫وصل هس��تند چراکه کاال با ارزش بسیار پایین به آنها‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ .‬در واقع واسطه‌ها از کشورهای اسپانیا‪،‬‬ ‫امارات و چین به سراغ این افراد می‌روند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محص��والت‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت افزود‪:‬‬ ‫چندین سال اس��ت که پیگیر موضوع ثبت برند ملی و‬ ‫جمعی زعفران هستیم و مدتی است که این موضوع را‬ ‫به ش��ورای ملی زعفران واگذار کرد ‌ه و با مرکز مالکیت‬ ‫معنوی هم هماهنگی‌هایی داشته‌ایم که کارهای ثبت را‬ ‫درحال‌حاضر در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫بازاری گفت‪ :‬در سال جاری پیش‌بینی ما با توجه آب‬ ‫و هوای مطلوب‪ ،‬تولید باالی زعفران است در نتیجه این‬ ‫ام��کان را نیز باید فراه��م کنیم که واحدهای فرآوری و‬ ‫بسته‌بندی در مناطق گوناگون زعفران‌خیز ایجاد شود و‬ ‫دولت نیز باید به این بخش کمک کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬کیفیت محص��ول هم مربوط به وزارت‬ ‫جهادکشاورزی است که باید برنامه‌ریزی هدفداری برای‬ ‫بهره‌بردار و تولیدکننده داشته باشد چراکه این محصول‬ ‫از لحاظ بهداشتی‪ ،‬بسیار حساس است‪.‬‬ ‫‹ ‹افغانستان کشور زعفران‌خیزی شده است!‬ ‫نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه‬ ‫زعفران ایران با وجود اینکه یک کاالی منحصر به فرد و‬ ‫استراتژیک به‌شمار می‌رود اما هنوز ثبت جهانی نشده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬آنچه از سوی اتحادیه پس از گذشت سال‌ها اتفاق‬ ‫افتاده این اس��ت که زعفران ای��ران در ‪ ۵‬منطقه ایران‬ ‫از جمله خراس��ان رضوی و جنوبی به ثبت جغرافیایی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا می��ری در گفت‌وگو با ایرنا ب��ا بیان اینکه‬ ‫به‌ط��ور قطع فقط ثبت جغرافیای��ی برای چنین کاالی‬ ‫ارزشمندی کافی نیس��ت و باید با وجود رقیبان زیادی‬ ‫ک��ه دارد ب��ه ثبت جهانی در لیس��بون پرتغال برس��د‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در غیر این ص��ورت ام��کان این وجود‬ ‫دارد ک��ه زعف��ران روزی به‌ن��ام کش��ور دیگ��ری ثبت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ثب��ت جهانی می��راث یک کش��ور فقط‬ ‫ازسوی دولت‌ها انجام می‌ش��ود؛ بنابراین انتظار می‌رود‬ ‫دول��ت درباره ثبت جهان��ی این کاالی مه��م تدابیری‬ ‫بیندیش��د چراکه اگ��ر دیر بجنبیم ای��ن کاال نیز مانند‬ ‫برخی رش��ته‌های ورزشی ما ازس��وی دیگر کشورها به‬ ‫ثبت جهانی خواهد رسید و این موضوع نگران‌کننده‌ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس آمارها سال گذشته حدود ‪ ۴۰۰‬تن زعفران‬ ‫در س��طح زیرکش��ت ‪ ۱۲۳‬هزار هکتار از اراضی سراسر‬ ‫کش��ور تولید شد که حدود ‪ ۲۵۲‬تن از این محصول به‬ ‫‪ ۴۷‬کشور هدف در جهان صادر شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران ایران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫محسن احتشام‬ ‫محمود بازاری‬ ‫غالمرضا میری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫هر کس در حق مردم اجحاف کند‪ ،‬در برخورد با او هیچ مالحظه‌ای نداریم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مهم‌ترین تکلیف‪،‬‬ ‫حمایت از حقوق مردم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید به پرونده کسانی که ارز‬ ‫دولتی دریافت کرده‌اند‪ ،‬رس��یدگی ش��ود‪ .‬مردم اگر شاهد گرانی‬ ‫باشند‪ ،‬ولی بدانند ما برخورد می‌کنیم به‌طور حتم تحمل می‌کنند‪.‬‬ ‫هر کس در حق مردم اجحاف کند‪ ،‬در برخورد با او هیچ مالحظه‌ای‬ ‫نداریم‪ .‬هر جا نارسایی وجود دارد‪ ،‬باید سریع ورود کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشس��ت هم‌اندیشی رئیسان‬ ‫ات��اق اصناف مراکز اس��تان‌ها و مدیران بازرس��ی‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره‬ ‫جدید همه باید همت بیشتری صرف هم‌اندیشی‪ ،‬نظارت و کنترل‬ ‫بازار‪ ،‬تس��هیل تامین کاال و اقالم ضروری داش��ته باش��ند‪ .‬در این‬ ‫موارد جامعه اصناف به‌عنوان قش��ر با انصاف بخش��ی از کار را به‬ ‫عهده دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬شخصا به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان‪ ،‬فرآین��د کنترل نرخ از تولید تا عمده‌فروش��ی‪،‬‬ ‫خرده‌فروش��ی و اصناف را ابالغ کرده‌ام‪ .‬البته این س��ازمان وظایف‬ ‫دیگری هم دارد اما در این دو مورد وظیفه بیش��تری بر عهده این‬ ‫بخش است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خطاب به اصناف گفت‪:‬‬ ‫ش��ما محور اصلی و خط مقدم بازار هس��تید و س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و‪ ...‬باید در مرحله بعدی قرار‬ ‫بگیرن��د‪ .‬این س��ازمان وظیفه دارد فرآین��د را کنترل کند‪ .‬یکی از‬ ‫دالی��ل افزایش نرخ کارخانه‌های فرآیند تولید اس��ت و س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بررس��ی کند کاال‬ ‫با همین نرخ به‌دست توزیع‌کننده خرد برسد‪ .‬رحمانی ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر بخشی از جامعه‪ ،‬اصناف را در گرانی مقصر می‌دانند‬ ‫که باید این نگاه را تغییر دهیم‪ .‬درحال‌حاضر برخی از کاالها چند‬ ‫قیمتی هس��تند و در ش��رایط کنونی انتظار دارم خود اصناف پای‬ ‫کار بیایند‪ .‬آش��فتگی قیمت‌ها باید کنترل ش��ود و مردم باید این‬ ‫اقدامات را ببینند‪ .‬وی با بیان اینکه باید نتایج حرف‌هایی که گفته‬ ‫می‌شود را در نظر بگیریم‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه برخی اتحادیه‌ها نه‌تنها‬ ‫پای کار نیستند‪ ،‬بلکه خودشان هم به گرانی دامن می‌زنند و مردم‬ ‫این را از ما نمی‌پذیرند‪.‬‬ ‫ب��ه م��ا افتخار کنند‪ .‬مردم باید تمام کارهای��ی که برای آنها انجام‬ ‫می‌ش��ود را احساس کنند‪ .‬نخس��تین هدف‪ ،‬مردم هستند و نباید‬ ‫در حق آنها اجحاف ش��ود بلکه باید دسترس��ی به کاالی مورد نیاز‬ ‫مردم را تسهیل کنیم و اصناف در خط مقدم این اقدام‌ها هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان جنگ با ورود بس��یج معادالت تغییر کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی هم با بسیج اصناف وارد مذاکره شدیم و کمک‬ ‫خواستیم و آنها بدون هیچ درخواستی اعالم آمادگی کردند‪ .‬امروز‬ ‫بیشتر از همه به روحیه بسیجی نیاز داریم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه ام��روز در جبهه‬ ‫اقتصادی باید تولید را حفط کنیم و کاالها را به نرخ منصفانه و با‬ ‫سهولت به‌دست مردم برسانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیچ چیزی نباید در‬ ‫این مسئله اثر منفی بگذارد؛ اگر یک کاال چند نرخ دارد باید حل‬ ‫شود و این مسئله به اتحادیه‌ها مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر اینکه اتحادیه‌ها باید سیس��تم بازرس��ی را‬ ‫تقویت کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رزمندگان ‪ ۸‬سال جنگ تحمیلی تا ابد‬ ‫افتخار ما هس��تند‪ .‬االن هم در این جبهه باید کاری کنیم که فردا‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬تاکید می‌کنم؛ میان مردم نباید احس��اس‬ ‫آش��فتگی و اجحاف وجود داش��ته باش��د‪ .‬مردم باید بدانند که ما‬ ‫ب��رای حقوق آنها محکم ایس��تاده‌ایم و واقعا هم این طور اس��ت‪.‬‬ ‫‹ ‹اتحادیه‌ها باید سیستم بازرسی را تقویت کنند‬ ‫‹ ‹برای احقاق حقوق مردم محکم ایستاده‌ایم‬ ‫حق��وق مردم مهم‌ترین تکلیف ما اس��ت‪ .‬همینط��ور که مبازره با‬ ‫رانت از وظایف ما اس��ت‪ .‬باید قیمت‌های تمام شده کاالها بررسی‬ ‫شود و به پرونده کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند‪ ،‬رسیدگی‬ ‫شود‪ .‬اگر دولت ارزی با این نرخ می‌دهد برای خدمت به مردم است‬ ‫و اگر با این نرخ به‌دس��ت مردم نرس��د هدر می‌رود و همه مسئول‬ ‫این اتفاق‌ها هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹کارنامه اصناف‪ ،‬درخشان است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اتاق اصناف را یکی از سرمایه‌های‬ ‫کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬اتاق اصنافی می‌خواهیم که خدمت‌گذار‬ ‫م��ردم باش��د‌‪ .‬برای نخس��تین‌بار هم به اتاق اصن��اف و هم به اتاق‬ ‫بازرگانی نماینده فرستادم‪ .‬اتاق اصناف باید یکی از پایه‌های ما در‬ ‫جنگ اقتصادی باش��د‪ .‬می‌دانم گاهی در حق اصناف اجحاف هم‌‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما کارنامه اصناف درخشان است‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید براینکه اگ��ر بدانم در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کسی خالفی انجام می‌دهد‪ ،‬شخصا برخورد می‌کنم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در میان تمام قش��رها افرادی هس��تند که عالوه براینکه خدمت‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬خالف هم می‌کنند‪.‬‬ ‫مسئله بدهی‌ها در بخش سالمت همچنان‬ ‫پابرجاس��ت و ب��ا پرداخت هر بخش��ی از این‬ ‫بدهی‌ها‪ ،‬بدهی جدید جایگزین می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫سال‌های گذشته بیشتر منابع بخش سالمت‬ ‫در اختیار ش��رکت‌های دولتی قرار گرفت اما‬ ‫دولت نتوانس��ت ای��ن مناب��ع را‌روزآمد کند‪.‬‬ ‫اکن��ون فاصله ج��دی بین مناب��ع تخصیصی‬ ‫دول��ت و نیازهای ای��ن بخش ب��ه نقدینگی‬ ‫وجود دارد و همین مس��ئله به تعمیق مشکل‬ ‫بدهی‌ها دامن می‌زند‪ .‬در طرح تحول سالمت‬ ‫همیش��ه پرداخت‌ها با تاخیر انجام ش��ده و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بروز مش��کالت اقتصادی به این‬ ‫تاخیر دامن زده است‪.‬‬ ‫تح��والت اخی��ر وزارت بهداش��ت به‌دلیل‬ ‫سابقه اقتصادی وزیر جدید و تغییر در هیات‬ ‫امن��ای ارزی در آغاز حض��ور دکتر نمکی در‬ ‫این وزارتخانه مایه خوشحالی بخش خصوصی‬ ‫ب��ود؛ اما اکن��ون ارتباط بخ��ش خصوصی با‬ ‫وزارت بهداش��ت نسبت به گذشته کمتر شده‬ ‫و این بخش کمتر دیده می‌شود‪ .‬سعید نمکی‪،‬‬ ‫نخس��تین وزیر بهداش��تی اس��ت که پزشک‬ ‫نیس��ت و این ب��اور در بخش خصوصی وجود‬ ‫دارد که با اتکا به تجربه‌های اقتصادی ایشان‬ ‫می‌ت��وان بهتر کار کرد‪ .‬از س��وی دیگر منش‬ ‫و رفتار ایش��ان در گذشته گویای نزدیکی به‬ ‫بخش خصوصی بود و این امید وجود داش��ت‬ ‫که ب��ا همان من��ش‪ ،‬اهداف ت��ازه در وزارت‬ ‫بهداش��ت را تعقیب کنند اما بروز مش��کالت‬ ‫گوناگ��ون فرص��ت ارتباط عمیق‌ت��ر با بخش‬ ‫خصوصی را از وزیر بهداشت سلب کرده است‪.‬‬ ‫احکام��ی که وزی��ر بهداش��ت در ارتباط با‬ ‫هی��ات امنای ارزی صادر کرد نش��ان داد که‬ ‫او قصد دارد رقابت دولت و وزارت بهداش��ت‬ ‫با بخش خصوصی در حوزه سالمت را از بین‬ ‫بب��رد اما به ظاه��ر گرفتاری‌های بیش از حد‬ ‫وزارت بهداش��ت مثل طرح تحول س�لامت و‬ ‫سیل اخیر باعث شده روابط بخش خصوصی‬ ‫و وزارت بهداشت کمرنگ شود‪ .‬تالش فعاالن‬ ‫بخش خصوصی این است که با اتکا به روابط‬ ‫خوب گذش��ته ارتب��اط موثرتری ب��ا وزارت‬ ‫بهداش��ت برق��رار کنیم تا بخ��ش خصوصی‬ ‫تمایل بیشتری به حضور و سرمایه‌گذاری در‬ ‫این بخش پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران‪:‬‬ ‫کمبود شکر برطرف شد‬ ‫خبر‬ ‫رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ما بهترین و‬ ‫کیفی‌ترین زعفران جهان را تولید می‌کنیم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مهم‌ترین مش��کل ما مدیریت بر ب��ازار جهانی زعفران‬ ‫اس��ت و تا زمانی که این موضوع برطرف نشود و اجازه‬ ‫ندهیم ب��ه چرخه دالالن و واس��طه‌ها نیفتد‪ ،‬مش��کل‬ ‫زعفران حل نمی‌ش��ود‪ .‬در واقع مش��کل ما مدیریت بر‬ ‫بازار و بازاریابی زعفران بوده و است‪.‬‬ ‫محس��ن احتش��ام در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اقدام‌ه��ای که در دس��تور کار ق��رار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��ورای ملی زعف��ران درحال‌حاضر ثب��ت برند ملی و‬ ‫جمعی زعفران را در دستور کار دارد که به احتمال زیاد‬ ‫تا ‪۲۰‬روز دیگر آگهی ش��ود‪ .‬س��پس آن را برای ثبت به‬ ‫سوئیس و اسپانیا می‌فرس��تیم و زعفران ایرانی را ثبت‬ ‫جهانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این مهم اقدام مش��ترکی بین ش��ورای ملی زعفران‬ ‫و وزارتخانه‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و جهاد‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫ب��ا این اتف��اق زعفران بای��د فقط ب��ا عالمت جمعی‬ ‫به‌عنوان عالم��ت ملی زعفران ایرانی صادر ش��ود و در‬ ‫واقع ص��ادرات این محصول کانالیزه خواهد ش��د و در‬ ‫این مسیر از دولت انتظار داریم قوانین حمایت‌کننده‌ای‬ ‫برای تسهیل این امور وضع کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران را‬ ‫نیز صادر خواهیم کرد‪ .‬صادرکنندگان زعفران باید عضو‬ ‫اتحادیه صادرکنندگان زعفران و تابع قوانین و خط‌مشی‬ ‫اتحادیه باشد تا از رقابت ناسالم و فروش زیرقیمت پایه‬ ‫صادراتی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫صندوق حمایت از زعفران را نیز تش��کیل می‌دهیم‬ ‫ت��ا نیم‌درصد از پول زعفران صادرات��ی در این صندوق‬ ‫ذخیره و صرف هزینه‌های تحقیقات و توسعه‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫برندسازی و جایگاه‌یابی زعفران ایران در جهان شود‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام‌ها برای این اس��ت که محصول به س��وی‬ ‫فروش با بسته‌بندی و برند ایرانی مشخص هدایت شود‬ ‫و با حفظ ارزش‌افزوده و ایجاد اش��تغال از خام‌فروش��ی‬ ‫نیز دور باشد‪.‬‬ ‫محمود نجفی‌عرب ‪ -‬رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گذش��ته تصور ما از افغانستان یک کش��ور تریاک‌خیز‬ ‫بود اما اکنون به یک کش��ور زعفران‌خیز تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که سال گذشته زعفرانی که ما به آنها‬ ‫هدیه داده بودیم‪ ،‬بهترین زعفران جهان در برلین آلمان‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫می��ری تاکی��د کرد‪ :‬زعف��ران ایران بای��د در معاهده‬ ‫لیس��بون پرتغال ثبت جهانی شود چراکه اگر محصولی‬ ‫به‌نام کشور دیگری ثبت شود و کد جی‌آی دریافت کند‬ ‫برای صادراتش باید دیگر کش��ورها به آن حق لیسانس‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬اگر ما حرکتی نکنیم‪ ،‬زعفران ایران به‌نام‬ ‫افغانس��تان ثبت می‌ش��ود و باید ما برای صادرات حق‬ ‫لیسانس بپردازیم‪.‬‬ ‫میری اف��زود‪ :‬بخش عم��ده تولیدات ای��ران به‌دلیل‬ ‫مشکالتی که در بخش صادرات دارد‪ ،‬ازسوی کشورهایی‬ ‫همچون افغانستان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا و امارات متحده عربی‬ ‫خریداری و صادر می‌شود اما اینکه اکنون افغانستان در‬ ‫بازاره��ای جهانی حرفی برای گفت��ن دارد؛ به‌دلیل این‬ ‫اس��ت که خودمان اجازه ای��ن کار را به آنها داده و بین‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته پیاز زعفران را با این هدف که‬ ‫افغان‌ه��ا‪ ،‬پیاز زعفران را به جای خش��خاش بکارند‪ ،‬به‬ ‫این کشور دادیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی کارشناسانی برای کشت این محصول‬ ‫به افغانس��تان اعزام ش��ده‌اند و این بدان معناس��ت که‬ ‫ما محصول اس��تراتژیک کش��ور خودم��ان را در اختیار‬ ‫افغانستان قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه اکن��ون تاجران ایرانی ب��ا محدودیت‌هایی در‬ ‫بخش صادرات در بازار جهانی روبه‌رو هستند که باعث‬ ‫ش��ده خودمان محصول استراتژیک‌مان را دو دستی به‬ ‫کش��ور افغانستان صادر کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬تاجر ایرانی اکنون‬ ‫نمی‌تواند زعفران را به عربس��تان سعودی‪ ،‬امریکا‪ ،‬چین‬ ‫و هند صادر کند بنابراین ناچار اس��ت زعفران تولیدی‬ ‫خود را به تاجر افغانی بفروشد تا آنها زعفران ما را صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی برای��ن باور اس��ت ک��ه اگر محدودی��ت صادرات‬ ‫نداش��ته باشیم‪ ،‬چنین مسائلی رخ نمی‌دهد زیرا اکنون‬ ‫زعفران صادر‌کننده ایرانی ازس��وی افغان‌ها و به اس��م‬ ‫زعفران افغان به کش��ورهای دیگر‌فروخته می‌شود و ما‬ ‫چاره‌ای جز پذیرش این موضوع نداریم‪.‬‬ ‫میری خواستار برداش��تن محدودیت‌های صادراتی و‬ ‫ارائه راهکارهای صادرات زعفران از س��وی دولت شد تا‬ ‫این مش��کل پیش از اینکه بازاره��ای صادراتی ایران از‬ ‫دست برود‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روابط کمرنگ‬ ‫وزارت‬ ‫بهداشت و‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در یک قدمی ثبت برند ملی و جهانی زعفران ایران‬ ‫آمارها می‌گوید اس��پانیا و امارات با اینکه حجم بسیار‬ ‫ناچیزی از زعف��ران را تولید می‌کنند ام��ا صادرکننده‬ ‫قدری در این بخش هستند و بازار این محصول را برای‬ ‫ما کوچک‌تر کرده‌اند‪.‬‬ ‫از همه مهم‌تر همین کش��ور همسایه خودمان است‬ ‫که دستی‌دس��تی ب��ازار را در اختیارش ق��رار دادیم و‬ ‫توانس��ت رقبایی چون اس��پانیا و ام��ارات را کنار بزند؛‬ ‫چراکه پیاز زعفران ایرانی را به این کش��ور فرس��تادیم‬ ‫و ح��اال افغانس��تان با اینکه در س��ال ‪ ۱۳۷۰‬حتی یک‬ ‫کیلوگرم تولید زعفران هم نداشته‪ ،‬اکنون ‪ ۱۶‬تن تولید‬ ‫دارد و محص��ول زعف��ران آن در ‪۳‬دوره متوالی بهترین‬ ‫زعفران در جهان شناخته شد‪ .‬افغانستان برای صادرات‬ ‫زعف��ران به امری��کا‪ ،‬هند‪ ،‬چین و دیگر کش��ورها هیچ‬ ‫مانع تعرفه‌ای ندارد و در مدت کمی توانس��ت مشتریان‬ ‫بسیاری به‌دست آورد‪.‬‬ ‫براس��اس آمار در مارس ‪ ۲۰۱۹‬امارات متحده عربی‬ ‫خواستار خرید کل تولیدات زعفران افغانستان به‌‌طور یکجا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این میان «جهانی ش��دن» زعفران ایران و فرآیند‬ ‫ثب��ت جهان��ی این طالی س��رخ یکی از اساس��ی‌ترین‬ ‫راه‌حل‌هایی اس��ت که می‌تواند به نجات این کاالی ناب‬ ‫و باکیفی��ت ایرانی کمک کند که البته پیش از آن باید‬ ‫ثبت برند ملی انجام شده باشد و این مهم درحال‌حاضر‬ ‫در دستور کار شورای ملی زعفران قرار دارد‪.‬‬ ‫ثبت برند مل��ی و جمعی زعفران مراحل نهایی خود‬ ‫را پش��ت سر می‌گذارد که بعد از آن هم با حمایت‌های‬ ‫دولت به ثبت جهانی خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نمایش جذاب‬ ‫نظامی‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫ته��ران ب��ا بیان اینکه مش��کل کمبود ش��کر‬ ‫برطرف ش��د گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۰‬هزار تن ش��کر‬ ‫در یکی از کارخانه‌های استان شکر دپو (انبار)‬ ‫شده و آماده تزریق به بازار است‪.‬‬ ‫محمد امامی‌امین در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫بررس��ی‌ها نشان می‌دهد به هیچ وجه مشکل‬ ‫کمبود ش��کر درحال‌حاضر نداریم و به‌زودی‬ ‫بازار از این محصول اشباع می‌شود‪.‬‬ ‫وی یادآورش��د‪ :‬میدان‌ه��ای می��وه و ت��ره‬ ‫و فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای پر از ش��کر‪ ،‬این‬ ‫محصول تامین ش��ده و انبارها در حال تخلیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫امامی‌امین اظهار کرد‪ :‬اگر در بازار کمبودی‬ ‫حس ش��د به علت وقفه‌ای ب��ود که مقطعی‬ ‫در عرضه ایجاد ش��د و تا اش��باع بازار از این‬ ‫محصول باید تا آخ��ر هفته جاری صبور بود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫تهران گفت‪ ۵۰۰ :‬هزار تن شکر خام به کشور‬ ‫و وارد کارخانه‌ها ش��ده و در دس��ت بوجاری‬ ‫اس��ت که پس از سفید ش��دن به بازار عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اکنون ‪ 3‬کارخانه ش��کر‬ ‫استان تهران با تمام ظرفیت فعالیت می‌کنند‬ ‫و تا آخ��ر هفته جاری بازار از ش��کر اش��باع‬ ‫می‌شود و مشکلی در عرضه نخواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در روزهای گذشته کمبود‬ ‫شکر در بازار تهران خبری شده بود‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارز دولتی برای واردات یک کاالی دیگر حذف شد‬ ‫تغییر عادات‬ ‫غذایی‬ ‫در پی گرانی‬ ‫فرار ماهی تن از تور«‪ 4200‬تومانی»‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫ع��ادات غذایی یک مل��ت در پی دهه‌ها و‬ ‫بلکه قرن‌ها ش��کل می‌گیرد اما ممکن اس��ت‬ ‫یک اتف��اق‪ ،‬این عادات را تغیی��ر دهد‪ .‬وقتی‬ ‫ع��ادات غذایی آنه��ا تغییر کند‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫کارخانه‌ه��ا‪ ،‬تولیدکنن��دگان‪ ،‬کش��اورزان و‪...‬‬ ‫بای��د تغییر مس��یر دهن��د و هزینه‌های این‬ ‫تغییر ذائقه را در کارخانه‪ ،‬فروش��گاه یا زمین‬ ‫کش��اورزی و دامداری خ��ود بپردازند‪ .‬یکی‬ ‫از متولی��ان پرورش ق��ارچ به‌تازگی خبرهایی‬ ‫درباره تمایل مردم و تالش پرورش‌دهندگان‬ ‫قارچ برای جایگزین کردن این گیاه با گوشت‬ ‫یا سایر منابع پروتئینی داده است‪ .‬به گفته او‬ ‫برخی از آمار‌ها از افزایش ‪ ۱۰‬درصدی مصرف‬ ‫قارچ خبر می‌ده��د و می‌گوید برخی از مردم‬ ‫از قارچ به‌جای گوش��ت در خورشت‌های‌شان‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ .‬این گفته‌ها‪ ،‬دور از تصور‬ ‫نیست‪ .‬هر کدام از ما شاید در خانه‌های خود‬ ‫تجربه چنین کاری را داش��ته باشیم‪ .‬پرسش‬ ‫اینجاست که چنین تغییری در عادات غذایی‬ ‫م��ا ایرانیان اتفاقی مثبت اس��ت؟ پاس��خ این‬ ‫پرسش را تنها پزش��کان و متخصصان تغذیه‬ ‫می‌توانند بدهند‪ .‬براس��اس اطالعاتی که این‬ ‫گروه پیش از این در منابع اینترنتی منتش��ر‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬ق��ارچ پروتئین ه��م دارد‪ ،‬اما نه به‬ ‫اندازه گوشت‪.‬‬ ‫با این وجود قارچ از لحاظ داشتن پروتئین‬ ‫گیاهی در س��طح خوبی است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫به گیاهخواران توصیه می‌ش��ود برای جبران‬ ‫کمبود پروتئین بدن‌شان در کنار سویا یا سایر‬ ‫منابع پروتئین گیاهی از قارچ‌ها کمک بگیرند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬می‌توان گفت که قارچ ماده‬ ‫غذایی خوبی اس��ت اما جایگزی��ن کردن آن‬ ‫با گوش��ت نمی‌تواند توصیه خوبی باش��د‪ .‬در‬ ‫واقع اگر نش��انه‌هایی مبنی بر جایگزین شدن‬ ‫گوش��ت با قارچ در جامعه دیده می‌شود‪ ،‬این‬ ‫خبر خوبی نیست‪.‬‬ ‫با وج��ود اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان به‬ ‫گوش��ت در ماه‌های گذشته و حاال استفاده از‬ ‫ارز نیمایی‪ ،‬معلوم می‌ش��ود که عادات غذایی‬ ‫م��ردم در حال تغییر اس��ت و سیاس��ت‌های‬ ‫دولت و حتی بخش خصوصی نتیجه مطلوبی‬ ‫در پی نداش��ته و این تغییر‪ ،‬روندی مثبت را‬ ‫دنبال نمی‌کند‪.‬‬ ‫مس��ئله گوش��ت و ق��ارچ تنها ی��ک نمونه‬ ‫از صده��ا نمونه‌ای اس��ت که پژوهش��گران و‬ ‫کارشناس��ان آمار می‌توانند مورد بررسی قرار‬ ‫دهند و اطالعات آماری آنها در نهایت توانایی‬ ‫یا ناتوانی مس��ئوالن در رف��ع بحران گرانی را‬ ‫آشکار خواهد کرد‪.‬‬ ‫آنچه باید جس��ت‪ ،‬این است‪ :‬تغییر عادات‬ ‫غذایی به علت گرانی چقدر جدی است و چه‬ ‫هزینه‌هایی ب��ر تولیدکنندگان‪ ،‬فعاالن بازار و‬ ‫نیز سالمت مردم تحمیل خواهد شد؟‬ ‫نرخ جدید در کافی‌نت‌ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رئیس اتحادیه فن��اوران رایانه تهران از تعیین‬ ‫ن��رخ جدید کافی‌نت‌ه��ا از اول خرداد خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ‌های جدید به‌گون��ه‌ای تعیین خواهد‬ ‫ش��د ک��ه هم حی��ات ای��ن صنف آس��یب نبیند‬ ‫و ه��م مصرف‌کنن��ده نرخ واقعی را بپ��ردازد‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫س��یدمهدی میرمهدی گف��ت‪ :‬نرخ‌های جدید تا‬ ‫پیش از ‪ ۳۱‬اردیبهشت در سایت رسمی اتحادیه‬ ‫به‌طور رس��می اع�لام می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کارگروهی برای تعیین نرخ‌های جدید تش��کیل‬ ‫ش��ده و با بررس��ی تغیی��ر هزینه‌ه��ای جاری و‬ ‫مصرفی‪ ،‬نرخ‌ه��ای جدید را به‌گونه‌ای که حیات‬ ‫این صنف آس��یب نبیند و مصرف‌کننده نیز نرخ‬ ‫منطق��ی و واقع��ی بپردازد‪ ،‬تعیی��ن خواهد کرد‪.‬‬ ‫میرمه��دی خاطرنش��ان کرد‪ :‬قیمت‪‎‬ه��ای لوازم‬ ‫مصرف��ی از جمله کاغذ و تون��ر‪ ،‬تجهیزات رایانه‪،‬‬ ‫اجاره‌به��ا و نی��روی کار کافی‌ن��ت تا چن��د برابر‬ ‫افزایش داش��ته و برای مثال نرخ یک بسته کاغذ‬ ‫به ‪ ۵۰‬هزار تومان رس��یده که در نتیجه هر برگ‬ ‫کاغ��ذ پرینت برای کافی‌نت‌دار ‪ ۱۰۰‬تومان تمام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد آزادمرد‬ ‫مسعود بختیاری‬ ‫ماهی تن گران ش��ده است‪ .‬این خبر جدیدی نیست‪.‬‬ ‫هر روز یکی از اقالم خوراکی گران می‌شود و قرار است‬ ‫به‌واس��طه حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از چرخه حمایت‬ ‫از مصرف‌کنن��ده و تولید‌کنن��ده‪ ،‬هر روز ن��رخ یکی از‬ ‫کااله��ا و محص��والت افزایش ناگهانی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫بنابرای��ن همچنان باید آم��اده افزایش نرخ در کاالها و‬ ‫محصوالت دیگر باشیم‪ .‬این نکته‌ای است که به‌واسطه‬ ‫تفاوت سطح درآمد مصرف‌کننده و مجموعه هزینه‌های‬ ‫زندگی نگران‌کننده اس��ت اما از سوی دیگر‪ ،‬به موجب‬ ‫ح��ذف یارانه‌ها و واقعی ش��دن نرخ‌ها‪ ،‬گامی مثبت در‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ .‬به هر حال م��ردم از افزایش نرخ ماهی‬ ‫تن‪ ،‬راضی نیستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ب��ه نظر می‌رس��د از نظر میزان‬ ‫تولید‪ ،‬مش��کلی در تولید ماهی تن وجود نداشته باشد‬ ‫ام��ا به هر حال نرخ این کاال همچون بس��یاری دیگر از‬ ‫کاالهای مصرفی یا خوراکی گران ش��ده اس��ت و گفته‬ ‫می‌ش��ود علت اصلی گرانی تن ماهی‪ ،‬این اس��ت که از‬ ‫گ��روه یک کاالیی به گروه دوم رفته اس��ت و دیگر ارز‬ ‫دولتی ب��ه آن اختصاص پیدا نمی‌کن��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫تولیدکنندگان می‌توانند با ارز نیمایی کاالی مورد نظر‬ ‫خ��ود را وارد کنند و در واقع آنچه با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد می‌ش��د‪ ،‬حاال با ارز ‪ ۹‬هزار تومانی وارد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که نرخ‌ها برای مصرف‌کننده با افزایش‬ ‫ناگهانی همراه خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این افزایش‬ ‫نرخ به‌دنبال افزایش نرخ ماهی تن‪ ،‬قوطی و دس��تمزد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال افزایش نرخ سایر کنسروها‬ ‫رئیس هیات مدیره س��ندیکای صنایع کنسرو ایران‬ ‫در این‌باره اظهارکرد‪ :‬وقتی ما تابعی از میزان مواد اولیه‬ ‫هس��تیم باید هزینه‌ها را جمع بزنیم تا عددی به‌عنوان‬ ‫نرخ تمام ش��ده به‌دس��ت آید‪ .‬وقتی این نرخ تمام شده‬ ‫گران‌تر از آن ش��ود که قرار بوده به بازار عرضه ش��ود‪،‬‬ ‫دچار مشکل می‌شویم‪.‬‬ ‫احم��د آزادم��رد ب��ه خبرن��گار‬ ‫گف��ت‪ :‬هیچ‬ ‫تولیدکننده‌ای عالقه‌مند به گران‌فروشی نیست‪ ،‬چراکه‬ ‫سود هر واحدی در ارزان‌فروشی است‪ .‬در ارزان‌فروشی‬ ‫اس��ت که تعداد فروش افزایش می‌یابد‪ ،‬تعداد بیشتری‬ ‫تولید می‌ش��ود و کس��ب و کار رونق می‌گیرد‪ .‬اما حاال‬ ‫شرایط طوری شده که مجبور به افزایش نرخ هستیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بخش��ی از علت گران ش��دن کنس��رو‬ ‫ماهی‪ ،‬گران ش��دن قوطی کنس��رو اس��ت‪ .‬گران شدن‬ ‫قوطی‌های کنس��رو به‌دلیل گران ش��دن ورق‌ها است‪.‬‬ ‫مشکالتی هم در واردات آسان بازشوها(‪)easy open‬‬ ‫داریم و به همین نسبت صنایع کنسروی دیگر هم تاثیر‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ارز دولتی به ماهی تعلق‬ ‫نمی‌گیرد و این امر منجر به افزایش نرخ‌ها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی کنسرو ماهی به واردات‬ ‫نایب رئیس س��ندیکای صنایع کنس��رو ایران نیز با‬ ‫تاکید بر اینکه صنعت کنس��رو ماهی کشور وابسته به‬ ‫واردات اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر به‌دلیل مش��کل در‬ ‫واردات ماهی و همچنین ورق قوطی تن‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫نرخ کنسرو ماهی هستیم‪.‬‬ ‫مس��عود بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره دالیل‬ ‫افزایش نرخ تن ماهی نسبت به سال گذشته اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته نرخ هر کیلوگرم ماهی تن بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان بود‪ ،‬اما اکنون با افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی نرخ‬ ‫مواد اولیه تن‪ ،‬ه��ر کیلوگرم ماهی بین ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫تومان فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حدود ‪ ۸۰‬درصد نرخ تمام ش��ده‬ ‫کنس��رو ماهی مربوط به ماهی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‬ ‫ن��رخ قوطی تن ماه��ی با توجه به واردات��ی بودن ورق‬ ‫قوطی‪ ،‬از ‪ ۷۰۰‬تومان در س��ال گذشته‪ ،‬امروز به باالی‬ ‫هزار و‪ ۲۰۰‬تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بختیاری با بیان اینکه ب��رای تامین ماهی مورد نیاز‬ ‫تن‪ ،‬عالوه بر صید داخل ناچار به واردات هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرس��ال به‌دلیل پاس��خگو نبودن می��زان صید داخل‪،‬‬ ‫در بره��ه‌ای از زم��ان واردات ماهی انجام می‌ش��د اما‬ ‫به‌واسطه مشکالت تحریم‪ ،‬اکنون واردات محدود شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به‌دلیل نوسان‌های ارزی‪ ،‬نرخ هر یک‬ ‫کیلوگرم ماهی وارداتی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بختیاری با اش��اره به اینکه به‌دنبال نوسان‌های نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬احتمال افزایش دوب��اره نرخ ماهی تن وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته هفته گذش��ته جامعه صیادی متعهد ش��د‬ ‫ن��رخ ماهی تن از ‪ ۱۹‬هزار توم��ان افزایش نیابد‪ ،‬اما در‬ ‫ش��رایط کنونی بای��د دید تا چه زم��ان می‌توان به این‬ ‫تعهدات پایبند بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حداکثر تا ‪۱۵‬روز دیگر صید ماهی‬ ‫ت��ن داخل تمام می‌ش��ود و با پهلو گرفتن ش��ناورها تا‬ ‫مهر‪ ،‬در عمل صیدی نخواهیم داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این شرایط نیازمند واردات ماهی هستیم‪ .‬براساس آمار‬ ‫سازمان شیالت ایران‪ ،‬مصرف ماهی تن در کشور ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار تن اس��ت که دست‌کم تا ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تن آن از‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی نرخ پیاز در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و‬ ‫تره‌بار گفت‪ :‬هم اکنون هر کیلو پیاز با کاهش بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درص��د با نرخ ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫میدان مرکزی میوه و تره‌بار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ن صابری‪ ،‬در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬درباره آخرین تحوالت ب��ازار میوه و صیفی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬هم اکنون هر کیلو پیاز با کاهش بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد با نرخ ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره‌بار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به افزایش هزینه‌های تولید بعید است که‬ ‫نرخ پیاز با کاهش دوباره در بازار روبه‌رو شود چراکه هم اکنون‬ ‫نرخ تمام شده هر کیلو پیاز ‪ ۲‬تا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫صابری با اش��اره به اینکه مش��کلی در تامی��ن هندوانه ماه‬ ‫رمضان نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به آنکه س��یل اخیر خس��ارتی‬ ‫ب��ه تولید هندوانه وارد نکرده اس��ت‪ ،‬از ای��ن رو کمبودی در‬ ‫عرضه نداریم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروش��ان نرخ هر کیلو هندوانه در میدان‬ ‫مرک��زی می��وه و تره بار را ه��زار تا ‪ ۲‬هزار توم��ان اعالم کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬ای��ن محصول ب��ا احتس��اب ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۳۵‬درصد در‬ ‫خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫کشف انبار میلیاردی کاغذ‬ ‫مدی��رکل تعزی��رات حکومتی اس��تان البرز از‬ ‫کش��ف یک انب��ار میلیاردی کاغذ احتکار ش��ده‬ ‫در ک��رج خب��ر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا ‪ ،‬علی‌اکبر‬ ‫مختاری گفت‪ :‬گزارش‌های مردمی از وجود یک‬ ‫انبار احتکار کاغذ در کرج حکایت داشت‪ ،‬پس از‬ ‫بررسی‌های الزم صحت این گزارش روشن شد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته نرخ هر کیلوگرم ماهی تن بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫ب��ود‪ ،‬ام��ا اکنون ب��ا افزایش ‪ ۱۰۰‬درص��دی نرخ م��واد اولیه تن‪ ،‬هر‬ ‫کیلوگرم از این نوع ماهی بین ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۲‬هزار تومان فروخته می‌شود‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به فراوانی عرضه بخش��ی‬ ‫از هندوانه تولیدی به بازار‌های هدف صادر می‌شود‬ ‫که این امر از زیان کشاورزان جلوگیری کرده است‬ ‫چراکه س��ال گذش��ته بخش��ی از هندوانه تولیدی‬ ‫به‌عن��وان خ��وراک دام و طیور مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌گرفت‪.‬‬ ‫صابری با اش��اره به اینکه برداش��ت سردرختی‌ها‬ ‫ب��ه تعویق افتاده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به س��رمای اخیر‪،‬‬ ‫میوه‌های سردرختی با تاخیر برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬اگرچه براساس شنیده‌ها سرما به‬ ‫بخش��ی از سردرختی‌ها آسیب زده است‪ ،‬اما برآورد دقیقی از‬ ‫میزان خسارت نداریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬اگرچه بررس��ی‌ها و برآورد‌های اولیه‬ ‫نش��ان می‌دهد که میزان خسارت سرمازدگی به سردرختی‌ها‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل قابل مقایسه نیست‪،‬‬ ‫ام��ا میزان دقیق خس��ارت در هفته‌های آین��ده اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه بارفروش��ان در پایان نرخ می��وه در بازار را‬ ‫پیش‌بینی کرد و گفت‪ :‬با توجه به عرضه مناس��ب پیش‌بینی‬ ‫می‌شود که نوسان خاصی در بازار میوه و صیفی اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫طریق واردات تامین می‌شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس س��ندیکای صنایع کنس��رو ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر به‌دلیل مشکل در واردات ماهی تن‪،‬‬ ‫نرخ ماهی صید داخ��ل به‌صورت بی‌رویه افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه واردات‪ ،‬کنترل‌کننده قیمت‌ها در داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش‌ازاین نیز واردات ماهی تن با ارز‬ ‫دولتی انجام می‌ش��د‪ ،‬اما ام��روز واردات با نرخ ارز نیما‬ ‫بین ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار تومان است و در عمل برای واردکننده‬ ‫نرخ ارز واردات بیش از ‪ ۱۱‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به‌دنبال افزایش نرخ قوطی کنس��رو‬ ‫و روغن‪ ،‬به‌‌طور قطع نرخ بقیه محصوالت کنسروی نیز‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه دور زدن تحریم‌ها را محاسبه کنیم‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان کنس��رو ایران نیز گفت‪:‬‬ ‫صیادان هنگامی که فهمیدند دیگر ارز دولتی به ماهی‬ ‫داده نمی‌ش��ود و واردکنندگان دیگر اق��دام به واردات‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬ن��رخ خود را به‌‌طور پلکان��ی افزایش دادند‪،‬‬ ‫به‌طوری که هر هفته ما شاهد یک نرخ هستیم‪.‬‬ ‫سیدمحمد میررضوی در گفت‌وگو با ایلنا‪ ،‬تا پیش از‬ ‫این نرخ ماهی وارداتی با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی محاس��به‬ ‫می‌ش��د اما اکنون دیگر این کاال جزء ردیف یک نیست‬ ‫و باید برای واردات‪ ،‬ارز نیمایی تهیه ش��ود که در ظاهر‬ ‫ن��رخ آن ‪ ۹‬هزار تومان اس��ت‪ .‬در نهای��ت با هزینه‌های‬ ‫دور زدن تحری��م و تبدیل ارز ن��رخ آن ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫می‌شود آن هم در صورتی که ارز ازسوی بانک مرکزی‬ ‫به واردکنندگان تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما پیش از عید به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نامه نوشتیم که در صورت حذف ماهی از ردیف‬ ‫یک‪ ،‬نرخ آن بیش از ‪۲‬برابر خواهد ش��د‪ .‬هفته گذشته‬ ‫هر کیلو ماهی را از صی��اد ‪ ۱۸‬هزار تومان می‌خریدیم‬ ‫اما امروز نرخ آن ‪ ۲۲‬هزار تومان ش��ده است و این روند‬ ‫افزایشی همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رضوی درباره س��هم واردات در تامین ماهی کش��ور‬ ‫گفت‪ ۵۰ :‬درصد مص��رف کارخانه‌های تولید تن ماهی‬ ‫وارداتی است که بیشتر از کره جنوبی‪ ،‬تایلند و اسپانیا‬ ‫وارد می‌ش��ود که با تحریم‌ها این کش��ورها تغییر پیدا‬ ‫کرده و واردکننده از هر جا بتواند وارد می‌کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از بین ‪ ۱۵۰‬قلم کاالی کنس��روی‬ ‫که ما داریم تن ماهی از هیچ افزودنی استفاده نمی‌کند‬ ‫و خوراک قش��ر متوسط و ضعیف به‌شمار می‌رود اما با‬ ‫وضعیت فعلی با ش��دت گرفتن تحریم‌ها و محدودیت‬ ‫واردات این کاال نیز از سفره بخش زیادی از مردم حذف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زشت و زیبای حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫یک کنس��رو پر مصرف به‌نام تن ماهی در ایران گران‬ ‫ش��ده است‪ .‬این خبری است که هر کسی از زاویه دید‬ ‫خود ب��ه آن نگاهی می‌اندازد و آن را یک خبر خوب یا‬ ‫بد تلقی می‌کند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان خوش��حال از اینکه نرخ‌ه��ا به واقعی‬ ‫ش��دن نزدیک‌تر ش��ده‌اند‪ ،‬اب��راز رضای��ت می‌کنند و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان از اینکه پول ته جیب‌ش��ان در برابر‬ ‫انواع و اقسام گرانی‌ها طاقتی برای ادامه ندارد‪ ،‬ناراضی‬ ‫هستند و تولید‌کنندگان و فروشندگان نیز در وضعیت‬ ‫بیم و امید به سر می‌برند‪ .‬امید به اینکه از زیانده بودن‬ ‫نج��ات یابند و بیم اینکه مش��تریان خود را از دس��ت‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫رس��انه‌ها هم حق ندارند ی��ک طرفه به قاضی بروند‬ ‫نمی‌توانند به این س��ادگی بگویند‪ ،‬ح��ذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی از واردات ان��واع کاالها امر زیبنده‌ای اس��ت یا‬ ‫ناپسند‪ .‬چراکه درجریان علت رضایت‌ها و نارضایتی‌های‬ ‫گروه‌های متفاوت قرار دارند‪.‬‬ ‫قیمت سیب‌زمینی‪ ،‬لوبیا سبز و موز افزایش یافت‬ ‫رئی��س اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران‬ ‫گفت‪ :‬در هفته نخس��ت ماه مب��ارک رمضان نرخ هر‬ ‫کیلوگ��رم س��یب زمینی ن��و در بازار ‪ ۸‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬لوبیا س��بز ‪ ۱۵‬هزار توم��ان و موز بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هزار تومان شد‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگر در گفت‌وگو با ایرنا درباره نرخ انواع‬ ‫می��وه و صیف��ی در هفته جاری اف��زود‪ :‬این در حالی‬ ‫است که براس��اس نرخنامه عمده‌فروشی محصوالت کشاورزی‬ ‫میدان مرکزی‪ ،‬نرخ برخی اقالم میوه و صیفی در بازه زمانی‪23‬‬ ‫تا ‪ 29‬اردیبهشت در هفته نخست ماه رمضان افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬براساس نرخ نامه میدان میوه و تره‌بار نرخ هر‬ ‫کیلوگرم س��یب‌زمینی نو بین ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هزار تومان‪ ،‬لوبیا سبز بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان و موز بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نرخ هر کیلوگرم گوجه سبز به‌طور میانگین‬ ‫بین ‪ ۴‬هزار تا ‪ ۲۰‬ه��زار تومان‪ ،‬توت فرنگی جیرفت ‪۵‬تا ‪۸‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬توت فرنگی کرج ‪ ۱۶‬هزار تا ‪ ۲۴‬هزارتومان و توت فرنگی‬ ‫گرگان ‪ ۷‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬نرخ هر کارتن آنان��اس ‪ ۱۷۰‬هزار تا ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬هر کیلوگرم «به» ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬هزار تومان‪ ،‬پرتقال تامس��ون‬ ‫ش��مال ‪۴‬هزار و‪ ۵۰۰‬تا ‪۷‬هزار تومان‪ ،‬پرتق��ال جنوب ‪۵‬هزار تا‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬پرتقال خونی ش��مال بی��ن ‪۴‬هزار تا‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬تومان و پرتقال رس��می شمال ‪۴‬هزار تا ‪۶‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫کارگر افزود‪ :‬هر کیلوگرم س��یب لبنانی زرد و قرمز‬ ‫بی��ن ‪ ۶‬هزار تا ‪ ۱۱‬هزار تومان‪ ،‬کی��وی ‪ ۶‬هزار تا ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬گریپ فروت توس��رخ ‪۳‬تا ‪۵‬هزار تومان‪،‬‬ ‫لیموترش میناب ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬ه��زار تومان و لیموترش‬ ‫سنگی ‪ ۸‬هزار تا ‪ ۱۲‬هزارتومان عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫نرخ لیموش��یرین ‪۳‬هزار تا ‪۵‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬نارنج ‪۲‬هزار تا‬ ‫‪۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬نارنگی تخم پاکس��تانی ‪ ۶‬هزار تا ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬موز ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومان‪ ،‬ملون ‪۴‬هزار تا ‪۶‬هزار تومان‪،‬‬ ‫دستنبو ‪۲‬هزار و‪ ۵۰۰‬تا ‪۵‬هزار تومان و هندوانه ‪ ۲‬هزار تا ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه میدان مرک��زی میوه و تره‌ب��ار تهران گفت‪:‬‬ ‫براس��اس نرخنامه هفته ج��اری‪ ،‬نرخ هر کیلوگ��رم پیاز زرد و‬ ‫ش��یری ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۴‬هزار تومان‪ ،‬سیب‌زمینی کهنه ‪۲‬هزار‬ ‫تا ‪ ۳۵۰۰‬تومان‪ ،‬س��یب‌زمینی نو ‪۴‬هزار ت��ا ‪۶‬هزار تومان‪ ،‬خیار‬ ‫رس��می و گلخانه‌ای ‪۳‬هزار تا ‪۵‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬هویج ‪۲‬هزار‬ ‫تا ‪۴‬هزار تومان و گوجه‌فرنگی رس��می ‪۳‬ه��زار و‪ ۵۰۰‬تا ‪۶‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫ثبات نرخ آسانسور در خطر کمبود مواد اولیه‬ ‫رئیس اتحادیه آسانس��ور و پله برقی کشور گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫صنف آسانس��ور به‌دلیل کاهش ساخت‌وس��از در رکود به‌س��ر‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫عباس ابریش��می در گفت‌وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫درباره بازار آسانسور در کشور گفت‪ :‬هم اکنون صنف آسانسور‬ ‫به‌دلیل کاهش ساخت‌وساز در رکود به‌سر می‌برد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه آسانس��ور و پله برقی کش��ور با اش��اره به‬ ‫تقس��یم‌بندی آسانس��ورهای س��اختمانی گف��ت‪ :‬در مجموع‬ ‫آسانس��ور‌های ساختمانی به دو دسته آسانس��ور ارتفاع زیاد و‬ ‫با س��رعت باال و آسانس��ور‌هایی با ارتفاع معمولی‪ ،‬طبقه‌بندی‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬باتوج��ه ب��ه آنکه ه��م اکن��ون تغییر‬ ‫محسوس��ی در نرخ ساخت آسانسور دیده نمی‌شود‪ ،‬اما کمبود‬ ‫م��واد اولیه به‌تدری��ج موجب افزایش نرخ آن می‌ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه آسانس��ور و پله برقی کش��ور در ادام��ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر استاندارد‌های س��ازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬در‬ ‫سایر کش��ور‌ها قابل پذیرش نیس��ت و تولیدکنندگان ناچارند‬ ‫اس��تاندارد‌های بین‌المللی را دریافت کنند‪ ،‬البته این موضوع‪،‬‬ ‫هزینه‌های گزافی بر تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان تحمیل‬ ‫می‌کند‪ .‬ابریش��می گفت‪ :‬اگر این واحد صنف��ی در بازار رونق‬ ‫گیرد به‌طور قطع بازار این واحد بهبود می‌یابد که البته توجه و‬ ‫تالش مسئوالن دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی کشور تأکید کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��عار رونق تولید‪ ،‬صنف آسانسور در تالش است که بتواند‬ ‫درراستای تحقق این شعار گام بردارد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های بانکی را رصد می‌کند‬ ‫مبارزه با فرار مالیاتی جدی‌تر شد‬ ‫‹ ‹تسهیل فرآیند رسیدگی‬ ‫س��یاوش غیبی از کارشناس��ان حوزه مالی��ات در این باره‬ ‫درگفت‌وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه اج��رای چنین قانونی‬ ‫ت و اقتصاد کش��ور رخ‬ ‫تحول بزرگی اس��ت که در حوزه مالیا ‌‬ ‫خواه��د داد‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس‌ماده ‪ ۱۶۹‬قان��ون مالیات‌های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬همه فعاالن اقتص��ادی‌‌‌موظفند ب��ه طور فصلی‌‌‌‬ ‫گزارش عملکرد‌ش��ان را اعالم کنند‪ .‬از آنج‌ا که این اطالعات‌‌‬ ‫باید راس��تی‌آزمایی ش��ود‌‪ ،‬تجمی��ع آن در بازه‌ه��ای زمانی‬ ‫طوالنی‌تر‪ ،‬فرآیند رس��یدگی را از لحاظ زمانی و کیفی‪ ،‬دچار‬ ‫مشکل می‌کرد‪ ،‬ضمن اینکه در این بین بانک‌هایی بودند که‬ ‫به دالیلی از اجرای این قانون سر باز‌می‌زدند و اطالعات الزم را‬ ‫در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دادند‪ .‬او افزود‪ :‬اما در‬ ‫مصوبه جدید‪ ،‬از آنج‌ا که بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مکلف‬ ‫به اجرا هس��تند‪ ،‬این موضوع می‌تواند ش��کل اجرایی بهتری‬ ‫ب��ه خود بگیرد و مزیت‌های زی��ادی را ایجاد کند‪ .‬اجرای این‬ ‫قانون ضمن ایجاد ش��فافیت در حوزه مالیات‌ستانی می‌تواند‬ ‫وصول و رس��یدگی مالیات‌ها را‌روزآمد و تس��هیل‌‌کند؛ این‬ ‫خ��ود به کاهش فرار مالیاتی کمک خواهد کرد‪ .‬عالوه‌‌بر این‪،‬‬ ‫ارائه فهرست حساب‌های بانکی و اطالعات مربوط به تمامی‬ ‫تراکنش‌های بانکی مودیان از سوی بانک‌ها می‌تواند فرآیند‬ ‫رسیدگی و بررس��ی‌ها را در جهت راس��تی‌آزمایی ادعاهای‬ ‫برخ��ی مودیان در زمین��ه میزان درآمد و نوع فعالیت‌ش��ان‬ ‫بس��یار آس��ان کند‪ .‬بی‌تردید این موضوع می‌تواند هم به نفع‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی باش��د هم به نفع مودی��ان‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اینکه گاه نگرانی‌هایی مطرح می‌ش��ود مبنی‌ب��ر اینکه ارائه‬ ‫ای��ن اطالعات از س��وی بانک‌ها‪ ،‬باعث نارضایتی مش��تریان‬ ‫آنها می‌ش��ود یا‌زمینه‌س��از خروج س��پرده‌ها از شبکه بانکی‬ ‫ن ج��ای نگرانی وجود ندارد‪ .‬از آنجا که‬ ‫‌خواهد ش��د‪ ،‬به نظر م ‌‬ ‫این دسترس��ی‌ها به‌صورت موردی و حسب نیاز است‪‌‌،‬جای‬ ‫نگرانی و بی‌اعتمادی در میان افراد یا شرکت‌ها نیست‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه قرار نیست‌مالیاتی از سپرده‌گذاران بانکی دریافت شود‬ ‫زیرا هنوز قانونی در این باره وضع نش��ده اس��ت‪ .‬دریافت این‬ ‫اطالعات فقط مربوط به بررسی تراکنش‌ها است که سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی بتواند با دقت بیش��تری به پرونده‌های مالیاتی‬ ‫رس��یدگی کند‪ .‬او در عی��ن حال‪ ،‬بر این موض��وع هم تاکید‬ ‫کرد که در راس��تای کاهش فراریان مالیاتی و محدود کردن‬ ‫فعالیت‌های زیرزمینی‪ ،‬باید ش��رایطی ایجاد شود تا استفاده‬ ‫از دس��تگاه‌های کارتخوان بانکی به الزام تبدیل شود و در هر‬ ‫فعالیتی‪ ،‬معامالت از طریق این دس��تگاه‌ها انجام ش��ود‪ .‬این‬ ‫ام��ر کمک بزرگی به کاهش فرار مالیاتی و هم محدود کردن‬ ‫فعالیت‌های زیرزمینی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ظرفیت‌های مالیاتی‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫با بیان اینکه نظام مالیاتی کش��ور با دو موضوع فرار‬ ‫سرمایه و اجتناب از سرمایه روبه‌رو است که این مقوله بخش‬ ‫قابل‌توجهی از مش��کالت نظام مالیاتی ما را سبب شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال‌حاضر در نظام مالیاتی کشور پایه‌های مالیاتی‬ ‫زیادی وجود دارد که یا قابل شناس��ایی نیس��تند یا به دلیل‬ ‫نظارت ناکافی بر گردش واقعی حساب‪ ،‬ظرفیت‌های مالیاتی‬ ‫در کش��و ‌ر مغفول مانده اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬این شرایط سبب‬ ‫ش��ده که اقتصاد کش��ور با حجم باالیی از کس��ری بودجه از‬ ‫منظر مالیاتی روبه‌رو باشد و نتواند از ظرفیت‌های این بخش‬ ‫ب��ه خوبی بهره ببر ‌د در حالی ک��ه بازدهی این‌‌گونه فعالیت‌ها‬ ‫که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند بسیار باالست‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در چنین شرایطی برای وصول عادالنه مالیات‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیت‌های مالیات‌س��تانی‪ ،‬ایجاد ش��فافیت‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫فراریان مالیاتی و‪ ...‬سایر کشور‌ها از طریق رصد تراکنش‌های‬ ‫بانکی اقدام به تحقق این اهداف می‌کنند که به نظر می‌رس��د‬ ‫از این ابزار باید در کش��ور ما هم اس��تفاده ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع س��بب خواهد شد ظرفیت‌های واقعی مالیاتی کشور‬ ‫به ش��کل دقیق‌تر مش��خص ش��ود و منبع درآمدی دولت از‬ ‫ای��ن بابت افزایش یابد‪ .‬همچنین این مهم باعث خواهد ش��د‬ ‫وضعیت رکود و رونق و سیاس��ت‌گذاری‌های مالی به ش��کل‬ ‫دقیق‌تری مش��خص ش��ود و به دولت در ارائ��ه راهکارهای‬ ‫کارآمد کمک کند‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬شناسایی مودیان‬ ‫واقع��ی مالیاتی در ش��رایط فعلی اقتص��اد از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت زیرا این مهم می‌توان��د جلوی فعالیت‌های‬ ‫س��فته‌بازانه در کش��ور را بگی��رد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بسیاری از تراکنش‌های بانکی هستند که برای فعالیت‌های‬ ‫سوداگرانه و سفته‌بازانه انجام می‌شوند که با همکاری بانک‌ها‬ ‫در ارائه فهرست اطالعات می‌توان امیدوار بود بخش زیادی از‬ ‫این تراکنش‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص شود‪.‬‬ ‫صادقین ب��ا تاکید بر اینکه در این قانون بررس��ی موردی‬ ‫درباره تراکنش‌های مش��کوک انجام می‌شود و جای نگرانی‬ ‫برای س��ایر حس��اب‌ها وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که این‬ ‫مه��م نارضایتی س��پرده‌گذاران بانکی را موجب ش��ود زیرا‬ ‫این اق��دام راهی برای کاه��ش فرار مالیات��ی و جلوگیری از‬ ‫فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد خواهد شد‪ .‬این موضوعی‬ ‫اس��ت که در همه جای دنیا در حال انجام اس��ت و کش��ور ما‬ ‫هم باید در راس��تای شفاف‌س��ازی بخش اقتصاد و شناسایی‬ ‫ظرفیت‌های مالیاتی به این سمت حرکت کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیاوش غیبی‬ ‫علی صادقین‬ ‫مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی‬ ‫ک مرکزی برای صیانت‬ ‫و بانکی با تاکی ‌د بر تالش بان ‌‬ ‫از حس��اب م��ردم‪ ،‬گفت‪ :‬مردم نگ��ران اول خرداد‬ ‫نباش��ند این تاریخ خط قرمزی برای بانک‌ها است‪.‬‬ ‫نیما امیر شکاری در گفت‌وگو با ایبِنا درباره رمز دوم‬ ‫یکبار‌مصرف‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از دو دهه است که‬ ‫در ایران برای خرید از سیستم‌های پرداخت کارتی‬ ‫استفاده می‌شود که شامل دو شکل متفاوت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دسته اول خریدهایی است که از کارت‬ ‫بانکی فیزیکی برای خرید اس��تفاده می‌شود و رمز‬ ‫‪ ۴‬رقمی اول الزم است و با مراجعه به دستگاه‌های‬ ‫کارتخوان و عابر بانک‌ها تراکنش انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پولی‬ ‫و بانکی‪ ،‬افزود‪ :‬دس��ته دوم هر نوع خریدی اس��ت‬ ‫ک��ه نیاز به اطالعات کارت و رمز دوم اس��ت مثل‬ ‫خریده��ای آنالین‪ ،‬پرداخت قبوض با اس��تفاده از‬ ‫اپلیکشین‌ها و‪ ...‬که این رمزها به دلیل ایستایی از‬ ‫امنیت بس��یار پایینی در فضای اینترنت برخوردار‬ ‫هسس��تند‪ .‬امیر شکاری ادامه داد‪ :‬بر همین اساس‬ ‫بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده هکرها‬ ‫و صیانت از اطالعات مردم‪ ،‬اقدام به ایجاد رمز دوم‬ ‫یکبار‌مص��رف کرد به گونه‌ای که برای هر تراکنش‬ ‫آنالین‪ ،‬باید رمز دوم جدید دریافت و در مدت‌زمان‬ ‫معی��ن که ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۸۰‬ثانیه اعالم ش��ده‪ ،‬تراکنش‬ ‫خود را انجام دهد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬روش‌های متفاوتی‬ ‫در دنی��ا برای جلوگی��ری از کالهبرداری و کاهش‬ ‫مش��کالت دارندگان کارت‌های بانکی وجود دارد‬ ‫ام��ا در ش��رایط فعلی بهتری��ن راه در ایران‪ ،‬ایجاد‬ ‫رمز دوم یکبار‌مصرف برای کارت‌های بانکی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه روش‌های مختلفی برای ارائه‬ ‫و ص��دور رمز دوم یکبار مصرف وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی انتخ��اب روش را بر‌عه��ده بانک‌ها‬ ‫گذاش��ته و تنها زمان‌بندی بی��ن ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۸۰‬ثانیه‬ ‫را ب��رای آنه��ا تعیین ک��رده اس��ت‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی تاریخ اول خردا ‌د را آخرین‬ ‫مهلت بانک‌ها برای ارائه این سرویس عنوان کرده‬ ‫و خط قرمزی برای بانک‌ها و تجهیز سرویس‌های‬ ‫خود به این روش جدید است و مردم نگرانی از این‬ ‫زمان‌بندی نداشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ل تکالیف بودجه‌ای نظ��ام بانکی را‬ ‫بان��ک مرکزی هر س��ا ‌‬ ‫در بخش��نامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری‬ ‫ابالغ می‌کند‪ .‬درباره بودجه ‪ ۹۸‬نیز این اقدام انجام ش��ده که‬ ‫یک��ی از تکالیف بودجه‌ای نظام بانکی در س��ال جاری‪ ،‬ارائه‬ ‫اطالعات به س��ازمان امور مالیاتی است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی ‪ 17‬اردیبهش��ت جاری در بخش��نامه‌ای به بانک‌ها‬ ‫ابالغ کرده اس��ت که بر اساس قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬فهرست‬ ‫حس��اب‌ها و اطالعات تمامی تراکنش‌های بانکی مودیان به‬ ‫صورت ماهانه در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار گیرد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬تمامی بانک‌ها و موسس��ه‌های مالی و اعتباری‬ ‫موظفند برمبنای درخواس��ت سازمان امور مالیاتی‪ ،‬فهرست‬ ‫حساب‌های بانکی و اطالعات مربوط به تمامی تراکنش‌های‬ ‫بانکی(درون‌بانکی و بین‌بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در‬ ‫اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار دهند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬از این‬ ‫پس‪ ،‬حس��اب‌های بانکی مودیان هر ماه رصد مالیاتی خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬ضمن اینک��ه بر پایه قانون بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬به منظور‬ ‫افزایش ش��فافیت تراکنش‌های بانکی‪ ،‬مبارزه با پولشویی و‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی‪ ،‬بانک مرکزی مجاز ش��ده است در‬ ‫مدت یک ماه پس از الزم‌االجرا ش��دن این قانون حساب‌های‬ ‫بانکی اش��خاص حقیقی فاقد ش��ماره ملی و اف��راد حقوقی‬ ‫فاقد شناس��ه ملی را نیز مس��دود کند‪ .‬به‌ط��ور خالصه این‬ ‫تکالیف بودجه‌ای نش��ان می‌دهد که بانک‌ها باید درخواست‬ ‫سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به تراکنش‌های مودیان‬ ‫را بپذیرن��د و در بازه‌های یک‌ماه ‌ه گ��زارش دهند‪ .‬از آنجا که‬ ‫هم��کاری نکردن بانک‌ها با س��ازمان امور مالیاتی مش��مول‬ ‫جریمه‌ای معادل ‪ ۲‬درصد حجم س��پرده‌های اش��خاص نزد‬ ‫بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شو‌د و همچنین‬ ‫به دلیل ابالغ این مواد قانونی از سوی بانک مرکزی‪ ،‬این قانون‬ ‫دارای ضریب اجرایی باالیی خواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان درباره ای��ن تکالیف بودج��ه‌ای نظام بانکی‪،‬‬ ‫معتقدن��د که اب�لاغ این مواد قانونی از س��وی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫می‌تواند سازمان امور مالیاتی را به بانک جدیدی از اطالعات‬ ‫بو‌کار و‬ ‫مودیان برس��اند تا اطالعات حس��اب‌ها با میزان کس ‌‬ ‫دارایی‌ها‪ ،‬همزمان مورد بررس��ی قرار گیرد تا افراد سودجود‬ ‫دیگر نتوانند از دادن مالیات طفره بروند و این یعنی جلوگیری‬ ‫از فرار مالیاتی و ش��فاف ش��دن فعالیت‌ه��ا در بخش اقتصاد‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫‌تالش بانک‌مرکزی‬ ‫برای صیانت از حساب‌ها‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از ‪ ۱۷‬دوره نمایشگاه بزرگ پلیس ایران گزارش می‌دهد‬ ‫خبر‬ ‫تقویت بخش بین‌الملل‬ ‫نمایشگاه قرآن با حضور‬ ‫‪ ۱۰‬کشور اسالمی‬ ‫رئیس بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ق��رآن از حض��ور ‪ ۱۰‬نماین��ده ازکش��ورهای‬ ‫تو‌هفتمین دوره‬ ‫اس�لامی جه��ان در بیس�� ‌‬ ‫نمایشگاه قرآن خبرداد‪.‬‬ ‫به‌گزارش تس��نیم‪ ،‬عبداله��ادی فقهی‌زاده‪،‬‬ ‫معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫تو‌هفتمین نمایشگاه‬ ‫اسالمی و رئیس بیس�� ‌‬ ‫بین‌الملل��ی ق��رآن اظه��ار ک��رد‪ :‬در تمامی‬ ‫جزئیات برگزاری نمایش��گاه از مش��ورت‌های‬ ‫موثر برجستگان حوزه قرآن و عترت‪ ،‬مدیران‬ ‫پیشین نمایشگاه‪ ،‬صاحب‌نظران و عالقه‌مندان‬ ‫ب��ه ح��وزه اج��رای نمایش��گاه در ش��ورای‬ ‫سیاست‌گذاری نمایشگاه بهره برده‌ایم‪.‬‬ ‫فقه��ی‌زاده‪ ،‬تقوی��ت جنبه‌ه��ای مردم��ی‬ ‫نمایش��گاه و جلب مشارکت س��ایر نهادها با‬ ‫ه��دف ارتقای جنبه‌های ملی نمایش��گاه را از‬ ‫ویژگی‌های نمایشگاه بیست‌وهفتم برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه امسال ملی‌تر و بین‌المللی‌تر‬ ‫از س��ال‌های گذش��ته برگ��زار می‌ش��ود و از‬ ‫مش��ارکت نهاد‌های فرهنگی و موسس��ه‌های‬ ‫مردمی نیز در نمایشگاه استفاده کرده‌ایم‪.‬‬ ‫معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی گفت‪ ۷۰۰ :‬طرح جدی برای ارائه و‬ ‫اجرا در نمایشگاه بررسی شد که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۶‬طرح بررسی شده اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫قرآن اظهارکرد‪ :‬امسال سعی بر این داشته‌ایم‬ ‫تا نهادهای مش��ارکت‌کننده در نمایش��گاه را‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬همچنی��ن زمینه حضور موثر‬ ‫نمایندگان رسمی کشورهای اسالمی در کنار‬ ‫موسس��ه‌های برگزیده حوزه ق��رآن و عترت‬ ‫س��ایر کشورها فراهم ش��ود که در این راستا‬ ‫نمایندگان ‪ ۱۰‬کشور در نمایشگاه برنامه‌های‬ ‫مفصل��ی را ارائ��ه می‌کنند‪ .‬یادآور می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بیس��ت‌وهفتمین دوره نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫قرآن تا ش��ب ‪ ۱۹‬ماه مب��ارک رمضان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫شیراز میزبان نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت‬ ‫س��اختمان در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی اس��تان ف��ارس برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫برگزاری بیس��ت‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫صنع��ت س��اختمان در ش��یراز ب��ه گ��زارش‬ ‫خبرگ��زاری ص��دا و س��یما‪ ،‬مرک��ز ف��ارس‪،‬‬ ‫مدی��رکل امور ش��هری اس��تانداری فارس در‬ ‫نشس��ت کارگروه برگ��زاری بیس��ت‌ویکمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی صنع��ت س��اختمان‬ ‫گفت‪ :‬بیس��ت‌ویکمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫صنعت س��اختمان از ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۱۴‬تیر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس‬ ‫برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬حس��ین لقمان��ی اف��زود‪:‬‬ ‫حضور ش��رکت‌های خارجی در این نمایشگاه‬ ‫می‌توان��د ب��ازار رقابت��ی خوبی ایج��اد کند و‬ ‫از آنجا که افزایش نرخ س��اختمان در کش��ور‬ ‫سبب رونق ساختمان‌سازی شده شرکت‌های‬ ‫ساختمان‌سازی داخل نیز می‌توانند محصوالت‬ ‫و توانایی خود را از طریق نمایش��گاه‌ها عرضه‬ ‫کنن��د‪ .‬س��یدمحمود موس��وی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس‬ ‫نیز گفت‪ :‬سیاس��ت ش��رکت نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی استان فارس به سمت جذب بازدید‬ ‫هیات‌ه��ای خارجی از نمایش��گاه‌ها‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشس��ت‌های کارگروهی و تخصصی است که‬ ‫از این طریق بازدیدکننده و مشارکت‌کننده با‬ ‫یکدیگر ارتباط بگیرند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬صنع��ت س��اختمان معادل ‪۷۷‬‬ ‫درص��د س��رمایه‌گذاری کش��ور را ب��ه خ��ود‬ ‫اختص��اص می‌دهد و در این راس��تا اس��تان‬ ‫ف��ارس یک��ی از اس��تان‌هایی اس��ت ک��ه با‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت‬ ‫در ب��ازار داخلی و صادرات خارجی موفق بوده‬ ‫است‪ .‬بیس��ت‌ویکمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫صنعت س��اختمان از ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۱۴‬تیر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس‬ ‫در فضایی بیش از ‪ ۶‬هزار مترمربع و در ‪ ۴‬سالن‬ ‫حافظ‪ ،‬بهار‪ ،‬س��رو و نرگس برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۲‬ش��رکت از ‪ ۱۱‬استان کشور برای‬ ‫حضور در این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده‌اند‬ ‫و ش��رکت‌کننده‌ها اغلب در زمینه انبوه‌سازی‪،‬‬ ‫هوشمندس��ازی ساختمان‪ ،‬ش��یرآالت‪ ،‬لوله و‬ ‫اتص��االت و ی��راق‌آالت‪ ،‬سیس��تم‌های تهویه‪،‬‬ ‫انتقال بهینه سیاالت‪ ،‬آجر‪ ،‬بتون‪ ،‬در و پنجره‪،‬‬ ‫سونا و جکوزی‪ ،‬مخزن‌های پلی‌اتیلن‪ ،‬اکناف‪،‬‬ ‫محصوالت بهداشتی و‪ ...‬فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایده برگزاری‬ ‫نمایشگاه ‪IPAS‬‬ ‫از سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫با پیشنهاد‬ ‫فرماندهی وقت‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران شکل‬ ‫گرفت که در‬ ‫همان سال‪،‬‬ ‫نخستین دوره‬ ‫آن با عنوان‬ ‫‪IPAS ۲۰۰۲‬‬ ‫برگزار شد‬ ‫حفظ کیفیت در روند برگزاری رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن م��واردی اس��ت ک��ه به‌ط��ور عمده‬ ‫برگزارکنن��دگان آن را رعایت نمی‌کنند اما در ‪ ۱۷‬س��ال‬ ‫گذشته رویدادی در تهران برگزار می‌شود که هر دوره آن‬ ‫نسبت به سال قبل‪ ،‬تغییری جذاب و تعیین‌کننده دارد‪.‬‬ ‫صحب��ت درباره ایپاس اس��ت‪ .‬رویدادی که چندس��ال‬ ‫پی��ش هم درباره آن گزارش��ی منتش��ر ک��رده بودیم‪ .‬در‬ ‫نمایش��گاه ایپاس انواع لباس و ادوات و تجهیزات نیروی‬ ‫انتظامی کشورمان در معرض دید مردم قرار می‌گیرد‪ .‬در‬ ‫یک کالم باید گفت که این رویداد در واقع یک فشن‌شوی‬ ‫نظامی است که واقعا هم دیدنی و جذاب است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه پلیس جمهوری اس�لامی ای��ران یا ایپاس‬ ‫(‪ ،)IPAS‬یک نمایش��گاه بین‌المللی و ش��ناخته شده که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬ازس��وی یکی از بنیاده��ای فرهنگی زیر‬ ‫نظ��ر نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران در فواصل‬ ‫و مکان‌های گوناگون برگزار شده است‪ .‬این نمایشگاه هر‬ ‫س��ال ازسوی ش��خص فرمانده کل نیروی انتظامی ایران‬ ‫به همراه هیاتی به نمایندگی از رئیس پلیس کش��ورهای‬ ‫همسایه راه‌اندازی شده و در آن آخرین تجهیزات نظامی‬ ‫سبک و سنگین‪ ،‬لباس‌های گوناگون‪ ،‬تجهیزات دفاعی و‬ ‫سیستم‌های امنیتی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫عم��ده دوره‌های ایپاس در مصالی ام��ام خمینی(ره)‬ ‫برگزار ش��ده اما چندین دوره هم در س��ایت تهران‪ ،‬هتل‬ ‫المپیک و البته مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شده‬ ‫بود‪ .‬یکی از دالیلی که نمایش��گاه از سایت تهران به مصال‬ ‫نقل مکان کرد‪ ،‬اجاره‌بهای سنگینی بود که از شرکت‌های‬ ‫خارجی دریافت می‌شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته برگزارکنندگان‪ ،‬این نمایش��گاه در آش��نایی‬ ‫بیشتر مردم با مباحث امنیتی بسیار مفید است و در تبادل‬ ‫دانش نیز کارآیی دارد‪ .‬همچنین این نمایشگاه هرسال با‬ ‫استقبال به‌نسبت خوب بازدیدکنندگان حرفه‌ای روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود و از آنجایی که حق ورودی برای این نمایش��گاه‬ ‫دریافت خواهد شد‪ ،‬بازدیدکنندگان تفریحی به ندرت به‬ ‫این نمایشگاه می‪‎‬آیند‪.‬‬ ‫از ابعاد گوناگون برگزاری‬ ‫این رویداد از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬ت��ا ‪ ۱۳۹۷‬گزارش می‌دهد‪ .‬با‬ ‫ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره‌های اول تا نهم؛ ‪ ۱۳۸۰‬تا ‪1389‬‬ ‫ایده برگزاری نمایشگاه ‪ IPAS‬از سال ‪ ۱۳۸۰‬با پیشنهاد‬ ‫فرماندهی وقت نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫ش��کل گرفت که در همان س��ال‪ ،‬نخستین دوره با عنوان‬ ‫‪ IPAS ۲۰۰۲‬برگ��زار ش��د‪ .‬البته زم��ان برگزاری در آن‬ ‫س��ال‌ها اسفند انتخاب شد‪ .‬این رویداد در دوره نخست با‬ ‫موضوع تجهیزات پلیسی و امنیتی کلید خورد و البته در‬ ‫همان سال نخست هم مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت ناجی پاس به‌عنوان یک��ی از برگزارکنندگان‬ ‫ط��رف قرارداد با ناجا مس��ئولیت این روی��داد را بر عهده‬ ‫داشت‪ .‬در این دوره مسئوالن برگزاری‪ ،‬مرکز همایش‌های‬ ‫صدا و س��یما را برای ارائه تجهیزات خود در نظر گرفتند‬ ‫و در کنار تولیدات ایرانی‪ ،‬محصوالتی از ‪ ۱۹‬کشور جهان‬ ‫نیز قرار داشت‪ .‬اطالع دقیقی از متراژ‌این رویداد در دست‬ ‫نیست اما اطالعات موجود نشان می‌دهد انواع سالح گرم‬ ‫و س��رد و ش��وکر‪ ،‬انواع موادمنفجره‪ ،‬گازهای اش��ک‌آور‪،‬‬ ‫تجهیزات ضدشورش‪ ،‬تجهیزات خنثی‌سازی بمب و مین‬ ‫در دوره نخست به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫ب��ا موفقی��ت دوره نخس��ت انحصار برگ��زاری ادواری‬ ‫نمایش��گاه به‌نام بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی از شرکت‬ ‫ناجی پاس اعطا و در رسانه‌های جمعی به‌ویژه سایت‌های‬ ‫معتبر بین‌المللی ایپاس معرفی شد‪.‬‬ ‫دومین دوره در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬با افزوده ش��دن موضوع‬ ‫ایمن��ی و با عن��وان ‪ IPAS ۲۰۰۳‬برگزار ش��د‪ .‬به‌دالیل‬ ‫گوناگ��ون و محدودی��ت فضایی که در مرکز همایش‌های‬ ‫صدا و سیما وجود داشت‪ ،‬دوره دوم در محل هتل المپیک‬ ‫تهران و با حضور ش��رکت‌هایی از ‪ ۲۷‬کشور جهان برگزار‬ ‫ش��د که رش��د مطلوبی نس��بت به دوره نخست به‌شمار‬ ‫می‌آمد‪ .‬در این سال بخش ترافیک نیز به بخش‌های قبلی‬ ‫اضافه ش��د که شامل تجهیزات کنترل ترافیک‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ایمنی بزرگراه‌ها‪ ،‬عالئم راهنمایی و رانندگی چرثقیل‌های‬ ‫جابه‌جایی و حمل خودرو بود‪.‬‬ ‫سومین دوره ایپاس در بهمن سال ‪ ۱۳۸۲‬با حضور ‪۲۵‬‬ ‫کش��ور جهان با عنوان ‪ IPAS ۲۰۰۴‬برگزار ش��د که در‬ ‫این دوره شرکت‌کنندگان داخلی هم حضور چشمگیری‬ ‫داش��تند‪ .‬از ای��ن دوره به بعد مس��ئوالن‪ ،‬مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه‌های ته��ران را برای برگ��زاری ایپاس انتخاب‬ ‫کردند که تاثیر بس��زایی در باال رفتن کیفیت محصوالت‬ ‫ارائه شده داشت‪.‬‬ ‫نمایش جذاب نظامی‬ ‫‪ ۲۹‬کش��ور خارج��ی ه��م در دوره چهارده��م حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬برگ��زاری جش��نواره آم��وزش همگانی (خط)‬ ‫ب��رای دانش‌آموزان ب��ا همکاری پلیس راهور و طرح خانه‬ ‫هوش��مند با مشارکت تعدادی از شرکت‌های این حوزه از‬ ‫جمله بخش‌های مهم این دوره بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره پانزدهم؛ سال ‪1395‬‬ ‫در دوره یازده��م به‌دلی��ل کمب��ود امکان��ات مص�لا و ناتوان��ی‬ ‫سیس��تم‌های سرمایش��ی برای خنک کردن فضای بازدید مراجعان‪،‬‬ ‫مسئوالن مصمم شدند زمان برگزاری را از تیر به مهر تغییر دهند‬ ‫بخ��ش وی��ژه تجهیزات ام��داد و اورژان��س‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ام��داد در ارتفاعات‪ ،‬تجهیزات اتاق عمل‪ ،‬تجهیزات امداد‬ ‫جاده‌ای‪ ،‬تجهیزات اعالم و آتش‌نش��انی و‪ ...‬از دوره س��وم‬ ‫اضافه شدند‪.‬‬ ‫به چهارمین دوره می‌رس��یم‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۴‬نمایشگاه‬ ‫ب��ه لحاظ ابعاد به‌طور تقریبی دوبرابر ش��د و به جای یک‬ ‫سالن در دو سالن ‪ ۳۸‬و ‪ A۸۳‬نمایشگاه بین‌المللی تهران‬ ‫برپا ش��د‪ .‬البته اطالع دقیقی از کشورهای خارجی حاضر‬ ‫در نمایشگاه در دست نیست‪.‬‬ ‫تجهیزات اشعه ایکس‪ ،‬سیستم‌های کشف جرم و مبارزه‬ ‫با جرائم‪ ،‬س��ازه‌های پلیس��ی‪ ،‬تجهیزات انگش��ت‌نگاری‪،‬‬ ‫شیش��ه‌های ضدگلوله‪ ،‬انواع قفل‌ها‪ ،‬تجهیزات کمپینگ‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی صنایع گوناگون‪ ،‬نش��ریات تخصصی در‬ ‫زمینه‌ه��ای مرتبط و‪ ...‬در ای��ن دوره به بخش‌های اصلی‬ ‫اضافه شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۵‬دوره پنجم این نمایشگاه از دو سالن به ‪۴‬‬ ‫سالن افزایش متراژ پیدا کرد و در سالن‌های ‪۱۴ ،۱۳ ،۱۲‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬نمایشگاه بین‌المللی تهران با عنوان ‪IPAS ۲۰۰۶‬‬ ‫برگ��زار ش��د که عالوه ب��ر حضور ش��رکت‌های خارجی‪،‬‬ ‫بازدیدکنن��دگان خارجی بس��یاری نیز از این نمایش��گاه‬ ‫بازدی��د به‌عم��ل آوردند‪ .‬در این دوره بیش از ‪ ۱۵‬هزار نفر‬ ‫بازدیدکننده تخصصی از این نمایشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫شش��مین دوره نمایش��گاه نیز به‌عنوان ‪IPAS ۲۰۰۷‬‬ ‫در تیر ‪ ۱۳۸۶‬در س��الن ‪ ۳۸‬نمایش��گاه بین‌المللی تهران‬ ‫با حضور ‪ ۳۵‬کش��ور جهان برگزار ش��د‪ .‬پیش از این تمام‬ ‫نمایش��گاه‌های پلیس کش��ور در فصل زمس��تان برگزار‬ ‫می‌ش��د و از دوره شش��م به بعد تصمیم بر این ش��د که‬ ‫در فصل تابس��تان برپا ش��ود‪ .‬نکته مهم آنکه در این دوره‬ ‫برخالف ادوار قبلی‪ ،‬تعداد سالن‌های زیر پوشش نمایشگاه‬ ‫با افت چش��مگیری روبه‌رو ش��د و به یک عدد رسید‪ .‬این‬ ‫موضوع البته رابطه مس��تقیم با گرانی متراژهای خارجی‬ ‫داش��ت که باعث شد ش��رکت‌های بین‌المللی قید حضور‬ ‫را بزنند!‬ ‫هش��تمین دوره نمایش��گاه با عنوان ‪ IPAS ۲۰۰۹‬در‬ ‫تی��ر ‪ ۱۳۸۸‬با حضور ‪ ۱۷‬کش��ور جهان برگزار ش��د‪ .‬افت‬ ‫متراژ نمایش��گاه همچنان ادامه داشت و در این دوره هم‬ ‫فقط یک س��الن از س��الن‌های نمایشگاه بین‌المللی برای‬ ‫برگ��زاری انتخاب ش��د‪ .‬با وجود آنک��ه در دوره‌های قبلی‬ ‫تعداد کش��ورهای ش��رکت‌کننده در نمایشگاه از مرز ‪۳۵‬‬ ‫کشور هم گذشته بود‪ ،‬در دوره‌های هفتم و هشتم‪ ،‬تعداد‬ ‫آنه��ا کاهش داش��ت‪ .‬موضوع غرفه‌ه��ای ارزی همچنان‬ ‫مش��کل بزرگی در مس��یر توس��عه و افزایش کمی فضای‬ ‫برگ��زاری ایپ��اس بود که برگزارکنندگان را نیز حس��ابی‬ ‫نگران کرده بود‪.‬‬ ‫نهمین دوره نمایش��گاه با عنوان ‪ IPAS ۲۰۱۰‬در مهر‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬در مصالی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد که‬ ‫با توجه به تغییرات انجام شده تحول قابل‌توجهی هم در‬ ‫ابعاد و نحوه برگزاری آن رخ داد‪ .‬در این دوره نمایشگاه به‬ ‫مس��احت ‪ ۶۷۰۰‬مترمربع و با حضور ‪ ۲۱۵‬شرکت داخلی‬ ‫و ‪ ۴۲‬کشور خارجی برگزار شد‪ .‬خروج از نمایشگاه تهران‪،‬‬ ‫جان تازه‌ای به این رویداد بخش��ید و وس��عت آن را چند‬ ‫برابر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره‌های دهم تا دوازدهم‪ 1390‬تا‪1392‬‬ ‫دهمی��ن دوره نمایش��گاه با عن��وان ‪ IPAS ۲۰۱۱‬در‬ ‫مه��ر ‪ ۱۳۹۰‬در مصالی بزرگ ام��ام خمینی (ره) برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬این نمایش��گاه ب��ه مس��احت ‪ ۸۶۰۰‬مترمربع و با‬ ‫حضور ‪ ۲۳۷‬ش��رکت داخلی و خارجی کلید خورد و البته‬ ‫بازدیدکنن��دگان گوناگونی نیز از کش��ورهای همس��ایه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یازدهمین دوره نمایشگاه با عنوان ‪ IPAS ۲۰۱۲‬مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬در مصالی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار ش��د با‬ ‫مس��احت ‪ ۸۶۰۰‬مترمربع و با حضور ‪ ۲۲۶‬شرکت داخلی‬ ‫و خارج��ی برگزار ش��د‪ .‬در دوره یازده��م به‌دلیل کمبود‬ ‫امکان��ات مصال و ناتوانی سیس��تم‌های سرمایش��ی برای‬ ‫خن��ک کردن فضای بازدید مراجعان‪ ،‬مس��ئوالن مصمم‬ ‫شدند زمان برگزاری را از تیر به مهر تغییر دهند‪ .‬درنهایت‬ ‫این نمایشگاه به مساحت ‪ ۸۷۰۰‬مترمربع و با حضور ‪۲۳۷‬‬ ‫شرکت داخلی و خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫دوره دوازده��م در مهر ‪1392‬برگزار ش��د‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی ل��وازم و تجهیزات پلیس��ی‪ ،‬ایمنی و امنیتی‬ ‫‪ 6‬ت��ا ‪ 9‬مه��ر ‪ ۱۳۹۲‬در مصالی ام��ام خمینی (ره) تهران‬ ‫ب��رای بازدید عم��وم فعال بود و در جری��ان برگزاری آن‬ ‫‪ ۲۱۳‬برن��د خارجی از ‪ ۳۴‬کش��ور از جمل��ه ژاپن‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬هند‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬استرالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬انگلیس و فرانسه در این‬ ‫نمایشگاه محصوالت خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫ای��ن دوره ب��ر نمایش ان��واع یونیفرم و لب��اس متمرکز‬ ‫ب��ود‪ .‬انواع لباس‌ه��ای کار‪ ،‬لباس‌های ضدآتش و ضدآب‪،‬‬ ‫لباس‌ه��ای وی��ژه عملی��ات خاص‪ ،‬لباس‌ه��ای ضد مواد‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬جلیقه ضدگلوله‪ ،‬لباس‌های بازتاب‌دار‪ ،‬انواع‬ ‫کف��ش‪ ،‬پوتین و‪ ...‬در س��الن اصلی برگ��زاری و در قالب‬ ‫مانکن‌های نظامی نمایش داده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره سیزدهم؛ سال ‪1393‬‬ ‫ب��ه دوره س��یزدهم می‌رس��یم‪ .‬حمل‌ونق��ل از جمل��ه‬ ‫بخش‌ه��ای مه��م این دوره بوده اس��ت‪ .‬در بخش زمینی‬ ‫وسایل نقلیه س��بک و سنگین‪ ،‬تجهیزات واکنش سریع‪،‬‬ ‫نفربرها و تانک‌ها‪ ،‬وس��ایل نقلیه خاص‪ ،‬موتورسیکلت و‪...‬‬ ‫رونمایی شدند‪.‬‬ ‫در بخش هوایی شاهد نمایش انواع هواپیماهای سبک‬ ‫و انواع هلی‌کوپتر بودیم‪ .‬ضمن اینکه در بخش دریایی نیز‬ ‫انواع لنج‌های چند منظوره‪ ،‬قایق‌ها‪ ،‬موتورهای دریایی و‪...‬‬ ‫به معرض نمایش درآمد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره چهاردهم؛ سال ‪1394‬‬ ‫مص�لای امام خمینی(ره) در مهر ‪ ۱۳۹۴‬دوباره میزبان‬ ‫این رویداد بوده اس��ت‪ .‬متراژ فضای نمایشگاه با یک رشد‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬درصدی به ‪ ۱۶‬هزار مترمربع رس��ید و تعداد‬ ‫ش��رکت‌های حاضر در نمایش��گاه نیز بیشتر از دوره‌های‬ ‫قبل بود و به ‪ ۳۰۵‬غرفه افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫این دوره از نمایش��گاه ایپاس با هدف توس��عه کمی و‬ ‫کیف��ی تجهیزات پلیس��ی و ارتق��ای توانمندی و فناوری‬ ‫پلیس��ی‪ ،‬گسترش فرهنگ اس��تفاده از تجهیزات ایمنی‪،‬‬ ‫حمای��ت از نخب��گان و مخترع��ان تجهی��زات پلیس��ی‪،‬‬ ‫ظرفیت‌های بالقوه و آش��نایی با منابع تولید و مصرف‪ ،‬در‬ ‫شبستان مصال برپا شد‪.‬‬ ‫در این دوره‪ ،‬تولیدات بیش از ‪ ۲۵‬درصد ش��رکت‌های‬ ‫حاض��ر در نمایش��گاه داخلی ب��ود و ‪ ۳۶۶‬غرفه برای ارائه‬ ‫محصوالت در این رویداد حضور داشتند‪.‬‬ ‫روی��داد دوره پانزده��م در بخش‌ه��ای حمل‌ونق��ل‪،‬‬ ‫تسلیحات و مهمات‪ ،‬یونیفرم و لباس‪ ،‬وسایل نور و تصویر‪،‬‬ ‫ترافیک‪ ،‬آتش‌نشانی‪ ،‬امداد و نجات‪ ،‬سیستم‌های آموزشی‬ ‫و مشاوره‌ای و سایر زمینه‌ها مانند تجهیزات اشعه ایکس‪،‬‬ ‫سیس��تم‌های کش��ف جرم و مبارزه با جرائم‪ ،‬س��ازه‌های‬ ‫پلیسی‪ ،‬تجهیزات انگش��ت‌نگاری‪ ،‬شیشه‌های ضدگلوله‪،‬‬ ‫انواع قفل‌ها‪ ،‬تجهیزات کمپینگ‪ ،‬تجهیزات ایمنی صنایع‬ ‫گوناگون و نش��ریات تخصصی در زمینه‌های مرتبط فعال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره شانزدهم؛ سال ‪1396‬‬ ‫ایپ��اس ‪ ،۲۰۱۷‬با رویکرد توجه به تولید و اقتصاد ملی‬ ‫برپا ش��د و یک��ی از بخش‌های ویژه آن «م��ا می‌توانیم»‬ ‫ب��ود‪ .‬تمرک��ز برگزار‌کنندگان در ای��ن دوره بر مخابرات و‬ ‫رایانه قرار گرفت‪ .‬بنابراین در س��ال ‪ ۹۶‬انواع سیستم‌های‬ ‫مخابراتی‪ ،‬فرستنده و گیرنده‪ ،‬پردازشگر اطالعات‪ ،‬صوتی‬ ‫و تصوی��ری‪ ،‬بی‌س��یم‪ ،‬تجهی��زات رادار‪ ،‬فیبرهای نوری‪،‬‬ ‫تجهیزات ماهواره‌ای‪ ،‬انواع حسگرها‪ ،‬تجهیزات زنده‌یاب‪،‬‬ ‫سیس��تم کنت��رل امنی��ت مس��یرهای هوای��ی‪ ،‬بندرها‪،‬‬ ‫فرودگاه‌ها‪ ،‬مرزها‪ ،‬مراکز حس��اس و سیستم‌های ردیاب‬ ‫و تجهیزات جی‌پی‌اس مورد توجه بودند‪.‬‬ ‫همچنین برخی سیس��تم‌های عامل ب��ا ضریب ایمنی‬ ‫باال‪ ،‬سیس��تم‌های امنیتی رایانه و اینترنت و سیستم‌های‬ ‫اطالعات جغرافیایی نیز که برای پلیس و دیگر بخش‌های‬ ‫نظامی کاربرد دارند‪ ،‬رونمایی و معرفی شدند‪.‬‬ ‫در این دوره همچنین سعی شد بر موارد آموزشی تاکید‬ ‫بیش��تری شود‪ .‬در این زمینه‪ ،‬برخی کارگاه‌های آموزشی‬ ‫با موضوع سیس��تم‌های مش��اوره‌ای‪ ،‬طراح��ی و کنترل‬ ‫سیس��تم‌های حفاظت��ی‪ ،‬تحلیل در باره جرم‌شناس��ی‪،‬‬ ‫بهینه‌سازی سیستم‌های حفاظتی‪ ،‬سیستم‌های آموزشی‪،‬‬ ‫مدرسه‌های آموزشی(علوم نظامی و انتظامی)‪ ،‬تجهیزات‬ ‫خاص آموزش��ی‪ ،‬سیستم‌های شبیه‌س��از و‪ ...‬مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره هفدهم؛ سال ‪1397‬‬ ‫هفدهمی��ن دوره نمایش��گاه بین‌الملل��ی محص��والت‬ ‫امنیتی و تجهیزات پلیسی (ایپاس ‪ ،)۹۷‬مهر سال گذشته‬ ‫در تهران برگزار ش��د‪ .‬به‌گفته کارشناس��ان در این س��ال‬ ‫فناوری خوبی برای معرفی وجود داشت‪.‬‬ ‫رونمایی از «س��امانه ایکس‌ری کانتین��ری» صآایران‪،‬‬ ‫رونمایی از «س��امانه تش��خیص چه��ره و پالک‌خوان»‪،‬‬ ‫رونمای��ی از «النچر نارنجک‌انداز» ی��گان ویژه‪ ،‬رونمایی‬ ‫از «س�لاح شبیه‌س��از تیراندازی» معاونت آموزش ناجا‪،‬‬ ‫رونمایی از «ش��ناور زیرسطحی» دانشگاه بوعلی همدان‪،‬‬ ‫رونمایی از «خودرو فاتح» خودرو بومی ویژه کوهستان و‬ ‫مرزبان��ی‪ ،‬رونمایی از موتور ویژه برای عملیات‌های پلیس‬ ‫پیش��گیری و نمایش ده‌ها محصول تجاری و دانش��گاهی‬ ‫از دیگ��ر برنامه‌های این رویداد بزرگ پلیس��ی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫ایمنی بود‪.‬‬ ‫در این س��ال همچنین از «دوربین ضدتروریس��ت» با‬ ‫قابلیت شناس��ایی تحرکات رفتاری و وضعیت دمایی بدن‬ ‫تروریس��ت‌ها‪« ،‬س�لاح هوماک آر ‪ »۱۰۱‬نخستین سالح‬ ‫ورزش��ی ایرانی و مناس��ب ب��رای ماده تیران��دازی تراپ‬ ‫المپی��ک‪« ،‬خ��ودرو زرهی راتق» خ��ودرو جدید و بومی‬ ‫یگان ویژه ناجا رونمایی شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر حضور ‪ ۱۹۳‬برن��د با بیش از ‪۵‬ه��زار عنوان‬ ‫محص��ول‪ ،‬حض��ور ‪ ۱۷‬رده پلیس‌ه��ای تخصص��ی و‬ ‫معاونت‌های پش��تیبانی‌کننده‪ ،‬اجرای مانورهای نمایشی‬ ‫در محوطه باز‪ ،‬راه‌اندازی شبیه‌س��از تیراندازی با س�لاح‬ ‫گوناگون‪ ،‬ارائه خدمات انتظامی برای عموم‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫مشاوره در زمینه آسیب‌های اجتماعی و مشاوره حقوقی‪،‬‬ ‫از دیگر برنامه‌های ایپاس ‪ ۲۰۱۸‬بود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت‌وگوی اختصاصی با‬ ‫‪:‬‬ ‫می‌توانیم با پتروشیمی و معدن نیازهای اولیه کشور را تامین کنیم‬ ‫نرخ محصوالت فوالدی در بورس کاال به قیمت‌های جهانی نزدیک است‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان یکش��نبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬از موسسه‬ ‫مطبوعات��ی‬ ‫بازدید به‌عم��ل آورد‪ .‬عظیمیان در‬ ‫حاش��یه این بازدید در پاسخ به اینکه برای خوانندگان‬ ‫و س��هامداران خود یک خبر خ��وب بدهید‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫با تمام این ش��رایط امیدوار بود و ای��ن امیدواری را به‬ ‫همه تسری داد‪.‬‬ ‫ف��والد مبارک��ه بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده ورق‌های‬ ‫ف��والدی در خاورمیانه و ش��مال افریق��ا و بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده آهن اس��فنجی در جهان اس��ت‪ .‬این بنگاه‬ ‫صنعتی س��هم یک درصدی در تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫و س��هم ‪ ۵‬درص��دی در تولید ناخال��ص بخش صنعتی‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫با مدیرعامل بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫آهن اس��فنجی جه��ان گفت‌وگویی انج��ام داده که در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €آیا ش�رکت فوالد مبارکه به اه�داف خود در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬دست یافته است؟‬ ‫عملک��رد ف��والد مبارکه در س��ال گذش��ته بس��یار‬ ‫موفقیت‌آمی��ز ب��ود و به تم��ام اهداف خود ب��ه غیر از‬ ‫بخش صادرات دس��ت یافته است‪ .‬این شرکت توانست‬ ‫در بیش��تر بخش‌ها‪ ،‬اهداف ترسیم شده خود را محقق‬ ‫کند‪ .‬همچنین اس��فند سال گذش��ته در زمینه تولید‪،‬‬ ‫ف��والد مبارکه ق��ادر به ثب��ت یک رکورد جدید ش��د‪.‬‬ ‫میزان تولید گندله در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به س��ال ‪۹۶‬‬ ‫با ‪ ۲‬درصد رش��د همراه ش��د و میزان تولید محصوالت‬ ‫گرم نیز در دو ش��رکت فوالد مبارکه و فوالد س��با به ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪۳۵۰‬هزار تن رس��ید که ‪ ۵۰‬هزار تن بیش��تر‬ ‫از برنامه‌ریزی قبلی رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬میزان تولید‬ ‫محصوالت سرد یک میلیون و ‪ ۵۵۵‬هزار تن بوده و این‬ ‫یعنی تولید محصول یادش��ده‪ ۱۰۰ ،‬هزار تن بیشتر از‬ ‫برنامه محقق ش��ده است‪ .‬این شرکت توانسته در تولید‬ ‫محصوالت پوشش‌دار نیز از برنامه قبلی خود فراتر رود‬ ‫و ‪ ۲۹۳‬ه��زار تن تولید را به ثبت برس��اند همچنین با‬ ‫اتکا به توان داخلی توانس��ته‌ایم تمامی آهن اس��فنجی‬ ‫موردنیاز کوره‌های ق��وس الکتریکی و تختال موردنیاز‬ ‫ناحیه نورد گ��رم را فراهم کنیم‪ .‬درکل ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه نس��بت به برنامه‌های تدوین شده خود فراتر از‬ ‫سال گذشته پیش‌رفته است‪.‬‬ ‫€ €وضعیت عرضه‌های ش�رکت فوالد مبارکه در‬ ‫بورس کاال چگونه است؟‬ ‫به‌طور معمول شرکت فوالد مبارکه بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۳۰‬‬ ‫ه��زار تن در بورس عرضه می‌کرد اما برای پیش��گیری‬ ‫از الته��اب به‌وجود آم��ده در بازار در نخس��تین عرضه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به میزان ‪ ۲‬برابر‪ ،‬یعنی ‪ ۲۷۰‬هزار تن عرضه‬ ‫در ب��ورس کاال انجام داده اس��ت‪ .‬البته در زمینه عرضه‬ ‫محدودیت‌های��ی نیز اعم��ال کرده‌ایم تا هم��ه قادر به‬ ‫خرید شوند‪.‬‬ ‫€ €طرح‌های توسعه‌ای ش�رکت فوالد مبارکه در‬ ‫سنگان به چه مرحله‌ای رسیده است؟‬ ‫یک ط��رح توس��عه‌ای ‪ ۵‬میلیون تنی کنس��انتره در‬ ‫س��نگان در دس��ت اقدام داریم که امیدواریم امس��ال‬ ‫به تولید برس��د‪ .‬اگر این واحد به مدار تولید برس��د‪۵ ،‬‬ ‫میلیون تن واحد گندله‌س��ازی که با نصف ظرفیت کار‬ ‫می‌کند‪ ،‬به ظرفیت کامل خواهد رسید و چالش خاص‬ ‫فوالدی ام��روز ما‪ ،‬چه دولتی‌ها و چ��ه خصوصی‌ها که‬ ‫تامین مواد اولیه است‪ ،‬برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت فوالد مبارکه برای تامین سنگ‌آهن‬ ‫چه برنامه‌ای برای خود درنظر گرفته است؟‬ ‫فوالد مبارکه امس��ال قرار است ورق‌هایی برای گاز ترش تولید‬ ‫کن��د‪ ،‬برنامه‌ری��زی کرده‌ایم حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن در س��ال تولید‬ ‫داش��ته باش��یم که اگر این ورق‌ها به بازار بیایند‪ ،‬وزارت نفت از‬ ‫واردات این نوع ورق‌ها بی‌نیاز خواهد شد‬ ‫ش��رکت فوالدمبارک��ه برنامه تامین س��نگ آهن در‬ ‫س��نگان را برنامه‌ریزی کرده است اما در کل اقدامی که‬ ‫توازن زنجیره فوالد را به هم زده‪ ،‬این موضوع است که‬ ‫معدنی‌ها نیز فوالدس��از شدند و جریان متوازن و مداوم‬ ‫تامی��ن مواد اولیه واحدهای فوالدس��ازی را با مش��کل‬ ‫روبه‌رو کردند؛ این اش��تباهی بوده که در گذشته روی‬ ‫داده اس��ت و نباید اجازه می‌دادند معدنی‌ها فوالدس��از‬ ‫شوند‪ .‬از این‌رو دنبال راهکارهایی هستیم که مواد اولیه‬ ‫را به روش‌های اطمینان‌بخش تامین کنیم‪.‬‬ ‫€ €آیا واردات سنگ‌آهن انجام می‌دهید؟‬ ‫واردات سنگ‌آهن به کشور نداریم و متاسفانه موضوع‬ ‫این اس��ت که هنوز صادرات سنگ‌آهن انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫از آنجا که نرخ گندله در جهان افزایش پیدا کرده است‪،‬‬ ‫معدنی‌ه��ا ترجیح می‌دهند به ج��ای تامین نیاز داخل‪،‬‬ ‫آن را به نرخ باالت��ری صادر کنند و موضوع بدتر اینکه‬ ‫ارز حاص��ل از آن صرف توس��عه معدن نمی‌ش��ود بلکه‬ ‫صرف توسعه واحدهای فوالدسازی می‌شود و این اقدام‬ ‫اشتباهی است و به شدت مورد انتقاد است‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه تامی�ن الکترود گرافیتی‪ ،‬ش�رکت‬ ‫فوالد مبارکه با مشکلی روبه‌رو نیست؟‬ ‫از قبل خریدهای مناسبی در زمینه الکترود گرافیتی‬ ‫انجام داده‌ایم‪ .‬البته یک واح��د تولید الکترود گرافیتی‬ ‫در اردکان یزد است که اگر راه‌اندازی شود‪ ،‬مشکالت تا‬ ‫حدی برطرف می‌ش��ود اما به دلیل تحریم‌ها بخشی از‬ ‫تجهیزات این واحد هنوز وارد نشده است‪.‬‬ ‫€ €آیا ش�رکت فوالد مبارکه در زمینه تولید کک‬ ‫س�وزنی که ماده اولی�ه الکترود گرافیتی اس�ت‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری انجام داده است؟‬ ‫ی��ک طرح مطالعاتی در زمینه تولید کک س��وزنی از‬ ‫س��وی یک شرکت دانش‌بنیان در دست اقدام است که‬ ‫فوالد مبارکه و فوالد خراس��ان در آن مش��ارکت دارند‪.‬‬ ‫این طرح بیش��تر در حد پژوهش است و چند ماه است‬ ‫که کار آن آغاز شده است‪.‬‬ ‫€ €ف�والد مبارکه قرار اس�ت که در س�ال جاری‬ ‫‪ ۲‬محص�ول جدی�د وارد ب�ازار کند‪ ،‬درب�اره این‬ ‫محصوالت توضیح‌ بیشتری بدهید‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه امس��ال قرار اس��ت ورق‌هایی برای گاز‬ ‫ترش تولید کن��د‪ .‬گاز ترش محیط خاص و خورندگی‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬از این‌رو در مشاوره با یک شرکت اروپایی‬ ‫به درج��ه تولید اس��لب ب��رای گاز ترش رس��یده‌ایم‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫تولید داشته باش��یم که اگر این ورق‌ها به بازار بیایند‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه وزارت نف��ت از واردات این نوع ورق‌ها‬ ‫بی‌نیاز خواهد ش��د‪ .‬محصول دیگر ما ورق رنگی لوازم‬ ‫خانگی اس��ت که قرار است با ظرفیت حدود ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫هزار تن تولید داش��ته باش��یم‪ .‬این دو ن��وع محصول‬ ‫درحال‌حاضر وارداتی هستند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای تامین آب فوالد مبارکه چه اقدام‌هایی‬ ‫را انجام داده‌اید؟‬ ‫در زمین��ه مص��رف آب دو اق��دام اساس��ی در فوالد‬ ‫مبارکه انجام شده اس��ت؛ یکی مصرف آب را به شکل‬ ‫بهین��ه درآورده‌ای��م و موض��ع دیگر تصفیه پس��اب‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬از این‌رو آب مصرفی ف��والد مبارکه از رودخانه‬ ‫زاین��ده‌رود در حد پایینی ق��رار دارد‪ .‬در فوالد مبارکه‬ ‫برای طرح‌های تصفیه آب و بازگش��ت آن حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است‪ .‬سال ‪ ۷۲‬تولید‬ ‫ف��والد مبارک��ه ‪ ۲.۳‬میلیون تن و مصرف آب ش��رکت‬ ‫باالی ‪ ۱۶‬مترمکعب در هر تن بوده است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫که میزان تولید به ‪ ۷.۲‬میلیون تن رسیده‪ ،‬مصرف آب‬ ‫به ‪ ۲.۳‬مترمکعب به ازای هر تن رس��یده اس��ت یعنی‬ ‫حدود ‪ ۳‬برابر افزایش تولید داشته‌ایم اما میزان مصرف‬ ‫آب را بی��ش از ‪ ۳‬برابر کاه��ش داده‌ایم و مصرف را به‬ ‫حداقل رس��انده‌ایم‪ .‬کار دیگر اینکه پساب اطراف شهر‬ ‫مبارکه را با قراردادی وارد و تصفیه می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه‌ای برای مش�ارکت در انتق�ال آب از‬ ‫خلیج‌فارس ندارید؟‬ ‫پ��روژه انتقال آب از خلیج‌فارس برای اصفهان مطرح‬ ‫شده اما در حد طرح ایده و در دست مطالعه است‪ .‬از آنجا‬ ‫که آب‌های دیگری در س��میرم و چهارمحال‌وبختیاری‬ ‫موجود است‪ ،‬انتقال آب از خلیج‌فارس برای اصفهان در‬ ‫حد ایده مطرح شده است‪.‬‬ ‫€ €س�ود ش�رکت ف�والد مبارک�ه را چگون�ه‬ ‫پیش‌بینی می‌کنید؟‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه هم‌اکنون وضعیت خوبی دارد‬ ‫و س��ود امسال آن نسبت به س��ال قبل نزدیک ‪۲‬برابر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €وضعیت فوالد سفید دشت و فوالد اکسین به‬ ‫چه مرحله‌ای رسیده است؟‬ ‫بخش آهن اس��فنجی فوالد س��فید دشت هم‌اکنون‬ ‫مش��غول به کار اس��ت و تجهیزات فوالدسازی آن نیز‬ ‫ح��دود ‪۷۵‬درصد کامل ش��ده و بخش��ی از تجهیزات‬ ‫خارجی آن قرار اس��ت وارد شود‪ .‬البته بخش نورد آن‬ ‫را متوقف کرده‌ایم چراکه طرح فاینانس آن مش��خص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫درباره فوالد اکس��ین نی��ز که قصد داش��تیم آن را‬ ‫خریداری کنیم‪ ،‬با جنجال‌های غیرمنطقی و سیاس��ی‬ ‫روبه‌رو ش��دیم و به لحاظ مدیریتی س��هامداران فوالد‬ ‫اکسین سهام خود را به فوالد خوزستان واگذار کردند‪.‬‬ ‫€ €تحریم‌های دوباره فل�زات امریکا چه تاثیری‬ ‫ب�ر تولید و صادرات فوالد مبارک�ه دارد؟ آیا این‬ ‫تهدیدها بیشتر جنبه روانی دارد؟‬ ‫تحریم‌های��ی ک��ه از س��وی دولت امریکا ب��ر فلزات‬ ‫صنعتی ایران اعمال شده است‪ ،‬تا حدودی جنبه روانی‬ ‫و ت��ا حدودی جنبه واقعی دارد‪ .‬ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫تنها ش��رکتی است که در میان ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫ایران به عنوان ش��رکت «اس‌دی‌ان» از س��وی امریکا‬ ‫شناسایی و به‌طور مشخص‌شده‪ ،‬تحریم شده است‪ .‬این‬ ‫تحریم ش��امل حمل‌ونقل‪ ،‬بانک‌ه��ا و مصرف‌کنندگان‬ ‫اس��لب و ورق اس��ت که این موارد مش��کالتی را برای‬ ‫صادرات فوالد مبارکه ایجاد کرده اس��ت اما بخش��ی از‬ ‫این فضای ایجاد ش��ده در زمین��ه تحریم‌ها نیز جنبه‬ ‫روانی دارد که امری��کا می‌خواهد در فضای بین‌المللی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬البته م��ا همچنان تحریم‌ها را با روش‌های‬ ‫گذشته مدیریت می‌کنیم‪.‬‬ ‫با این ح��ال باید گفت تحریم‌ه��ا تاکنون تاثیری بر‬ ‫میزان تولید ش��رکت فوالد مبارکه به همراه نداش��ته‬ ‫اس��ت و ما قادر بوده‌ایم بازار داخلی را کامل پوش��ش‬ ‫دهیم و نسبت به سال گذشته ‪ ۵‬درصد افزایش فروش‬ ‫نیز داش��ته‌ایم‪ .‬البته در بازار داخل ت��ا حدی به دلیل‬ ‫نرخ ارز و تا حدی هم به دلیل حادثه تاس��ف‌آور سیل‪،‬‬ ‫قیمت‌ها دچار التهاب ش��دند اما وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت این موضوع را مدیریت کرد و ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه برای نخس��تین‌بار دو برابر دفعه‌های قبل و به‬ ‫میزان ‪‌۲۷۰‬هزار تن در بورس محصوالت عرضه کرد تا‬ ‫التهاب نرخ بازار برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €ع�راق و س�وریه تا چ�ه اندازه ج�زو اهداف‬ ‫صادراتی فوالدمبارکه به‌شمار می‌روند؟‬ ‫س��وریه‪ ،‬عراق و افغانس��تان ج��زو بازارهای خاص و‬ ‫س��نتی ما به‌ش��مار می‌روند و همچنان در این بازارها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫€ €نظر ش�ما درب�اره بازگش�ت ارز فوالدی‌ها به‬ ‫سامانه‌های مختلف چیست؟‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه مص��ارف ارزی خ��ود را از‬ ‫طریق صادرات تامین می‌کن��د‪ .‬یعنی الکترود‪ ،‬منگنر‬ ‫و قطع��ات یدکی و‪ ...‬را وارد می‌کن��د و درحقیقت ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات صرف مصارف ش��رکت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مصرف ارز ما نیز بسیار ش��فاف است‪ .‬ما قادر هستیم‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر هم صادرات داش��ته باش��یم اما دولت‬ ‫این اجازه را به م��ا نمی‌دهد چراکه تعادل بازار داخل‬ ‫ب��ه هم می‌خورد‪ .‬ما حداکثر بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫محصوالت ش��رکت را ص��ادر می‌کنیم که حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون یورو می‌ش��ود‪ ،‬به همین میزان نیز نیاز ارزی‬ ‫داریم‪ .‬بقیه محصوالت‌مان را نیز می‌توانیم صادر کنیم‬ ‫و ب��ازار خارجی هم داریم ام��ا دولت اجازه نمی‌دهد و‬ ‫البته خواسته دولت‪ ،‬خواسته درستی است که نخست‬ ‫نیاز داخل را تامی��ن کنیم و در صورت مازاد صادرات‬ ‫داشته باشیم‪ .‬از این‌رو مازاد ارزی نداریم که به نیما و‬ ‫سنا بازگردانیم یا بخواهیم در این زمینه تخلف کنیم‪.‬‬ ‫€ €قیمت‌ه�ای ب�ورس کاال ت�ا چ�ه ان�دازه به‬ ‫قیمت‌های جهانی نزدیک است؟‬ ‫نمی‌ت��وان ب��رای تم��ام محصوالت عرضه ش��ده در‬ ‫ب��ورس ی��ک حکم داد‪ .‬برخ��ی کاالها ب��ه قیمت‌های‬ ‫جهانی نزدیک‌تر و برخی کمتر هس��تند اما هم‌اکنون‬ ‫قیمت‌های ما حول و حوش قیمت‌های جهانی اس��ت‪.‬‬ ‫از آنجا که نوع فرهنگ مصرف ما متفاوت است‪ ،‬به تبع‬ ‫قیمت‌های ما نیز متفاوت است چراکه مسئله انرژی و‬ ‫نرخ ان��رژی نیز در داخل مطرح اس��ت‪ .‬قیمت‌های ما‬ ‫در منطقه منا ش��امل عربستان و کشورهای خاورمیانه‬ ‫می‌شود که با قیمت‌های جهانی متناسب است‪.‬‬ ‫€ €آین�ده صنع�ت ف�والد کش�ور را چگون�ه‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫اقتصاد کشور مبتنی بر اقتصاد نفتی است‪ ،‬از این‌رو‬ ‫در ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬س��ال گذش��ته صنعت نتوانس��ته نقش‬ ‫ارزش‌افزوده خاصی را برای اقتصاد کشور ایفا کند‪ .‬اگر‬ ‫کشور براس��اس تولید پیش می‌رفت‪ ،‬نفت نقش چرخ‬ ‫پنج��م خودرو یا یار دوازدهم در فوتبال را ایفا می‌کرد‬ ‫و اقتصاد کش��ور هم این همه آسیب‌پذیر نمی‌شد‪ .‬در‬ ‫کش��ور ما مبنای درآمد و حقوق و یارانه‪ ،‬نفت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر به سمتی برویم که نفت را از اقتصاد خارج‬ ‫کنیم و در مقابل بتوانیم معادن را جایگزین آن کنیم‪،‬‬ ‫می‌توانیم منابع ارزی کش��ور را تامین کنیم‪ .‬در بخش‬ ‫ف��والد حدود ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۹‬میلی��ون تن ان��واع محصوالت‬ ‫فوالدی صادر می‌کنیم و حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون تن نیز‬ ‫ظرفیت نصب شده داریم‪ .‬هم‌اکنون حدود ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ت��ن ظرفیت داریم اما نزدیک به ‪ ۲۵‬میلیون تن تولید‬ ‫می‌کنیم‪ .‬پس می‌توانیم با صنایع پتروشیمی و معدنی‬ ‫نیازهای اولیه کشور را تامین کنیم‪ .‬از این‌رو چشم‌انداز‬ ‫امیدوارکننده‌ای برای این صنایع پیش‌رو است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه خب�ر خوب�ی ب�رای خوانن�دگان م�ا و‬ ‫سهامداران خود دارید؟‬ ‫به نظ��رم من‪ ،‬در این ش��رایط ک��ه اداره صنعت تا‬ ‫این حد س��خت شده باید امیدواری را به همه سرایت‬ ‫بدهی��م و با تمام این ش��رایط امیدوار باش��یم‪ .‬در این‬ ‫وضعیت تمام کس��انی که در شرکت فوالد مبارکه کار‬ ‫می‌کنند ازجمله مهندس��ان‪ ،‬تکنسین‌ها و کارگران با‬ ‫همدلی و اراده قوی و محکم به دنبال این هس��تند که‬ ‫صنعت را س��رپا نگه دارند‪ .‬این روزها‪ ،‬روزهای بس��یار‬ ‫سختی اس��ت و فش��ارهای زیادی بر کشور و صنعت‬ ‫حاکم اس��ت اما تاکنون اج��ازه نداده‌ایم روند تولید به‬ ‫کن��دی پیش برود و از این به بعد هم اجازه نمی‌دهیم‬ ‫که این مسائل‪ ،‬مشکلی برای تولیدکنندگان و صنعت‬ ‫به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمیدرضا‬ ‫عظمیمیان‪:‬‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫مبارکه برای‬ ‫نخستین‌بار دو‬ ‫برابر دفعه‌های‬ ‫قبل و به میزان‬ ‫‪‌۲۷۰‬هزار تن در‬ ‫بورس محصول‬ ‫عرضه کرد تا‬ ‫التهاب نرخ بازار‬ ‫برطرف شود‬ ‫صنعت را جایگزین «بالی سیاه» کنیم‬ ‫یادداشت‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬روزنامه‌نگار‪ :‬هم��واره اقتصاد ایران بر مدار‬ ‫نفت می‌چرخد؛ دولت‌ها در دوره‌های مختلف بودجه‌های خود را‬ ‫با نفت سیاه پر می‌کردند و صادرات حاصل از نفت مبنای بودجه‬ ‫دولت قرار داده ش��ده از این‌رو در زم��ان تحریم‌ها در دوره‌های‬ ‫مختلف تاریخی این «طالی س��یاه» ما را دچار «بالی س��یاه» و‬ ‫اقتصاد کشور را دچار سردرگمی کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری به نظر می‌‌رسد برای رهایی از این وابستگی‬ ‫بیمارگون��ه ب��ه یک منبع طبیع��ی که اقتص��اد را تک‌محصول��ی و دچار‬ ‫پیامدهای خود کرده‪ ،‬به‌دنبال جایگزین‌های مناسب باشیم‪ .‬جایگزین‌هایی‬ ‫که مهم‌ترین مزیت کش��ور باش��ند و بت��وان با اتکا بر آن‌ه��ا اقتصاد را به‬ ‫پیش ببرد‪ .‬کارشناس��ان یکی از جایگزین‌های مناسب برای نفت‬ ‫را بخ��ش معدن برمی‌ش��مرند‪ .‬البته در صورت��ی حوزه معدن را‬ ‫می‌ت��وان به عنوان یک جایگزین مطرح کرد که بتوانیم از معدن‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده کنیم‪.‬‬ ‫صنعت فوالد یکی از گزینه‌های مناسبی است که می‌تواند این‬ ‫جایگزینی را به دوش بکش��د‪ .‬البته در زمینه فوالد نیز باید این‬ ‫صنعت را به سمت پایین‌دست آن کشاند تا ارزش‌افزوده بیشتری‬ ‫در ای��ن صنعت ایج��اد کند و در زمینه صادرات نیز به س��مت صادرات با‬ ‫محصوالت نهایی پیش‌رفت و از این طریق می‌توان جایگزین مناسبی برای‬ ‫صادرات محصوالت نفتی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫به دنبال ارتقای جایگاه آلومینیوم المهدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آلومینیوم المه��دی هرمزال گفت‪ :‬تمام��ی هدف‌مان این‬ ‫اس��ت تا بتوانیم جایگاه ش��رکت آلومینیوم المهدی هرمزال را ارتقا بخش��یده و‬ ‫به جایگاه حقیقی‌اش برس��انیم‪ .‬به گزارش ایس��نا حمید مهتدی افزود‪ :‬از زمان‬ ‫حضور دوباره‌ام در این مجتمع صنعتی اقدام به چند کار اساسی برای برون‌رفت از‬ ‫وضعیت گذشته انجام داده‌ام‪ .‬وی با بیان اینکه در ابتدا به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی‬ ‫سبب پایین آمدن عملکرد تولید می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اتخاذ تصمیماتی به نظم‬ ‫این مجموعه سروس��امان داده شد تا بتوانیم عملکرد تولید و بازده فعالیت‌مان را‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت آلومینیوم المهدی هرمزال با اش��اره به اینکه‬ ‫پس از آن مطالبات و حقوق کارکنان و کارگران را سامان بخشیدیم و اکنون نیز‬ ‫این روند به خوبی انجام و مش��کالت برطرف ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با برگزاری‬ ‫نشست‌های مختلف مشکالت پیش‌روی بازنشستگان این شرکت را نیز بررسی و‬ ‫برطرف کردیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در زمان ابتدای حضورم تولید محصوالت ش��رکت‬ ‫آلومینیوم المهدی ‪ ۶۰‬درصدش نو گرید بود که با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و‬ ‫برگزاری نشس��ت‌های مختلف با کارشناسان امر از ابتدای اردیبهشت دیگر فلزی‬ ‫«نو گرید» در شرکت آلومینیوم المهدی تولید نمی‌شود و به صفر رسیده است و‬ ‫تمامی تولیدمان در رده «های گرید» است‪ .‬مهتدی با اشاره به اینکه فلزهای «نو‬ ‫گرید» باقیمانده از گذش��ته با اتخاذ تدابیر مناس��ب و فرآیند تولیدی‌مان ارتقای‬ ‫کیفیت داده شده و در فواصل زمانی در تالش برای ارتقا به «های‌گرید» هستیم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تمامی این فعالیت‌ها انجام ش��د تا بتوانیم جایگاه ش��رکت آلومینیوم‬ ‫المهدی هرمزال را ارتقا بخشیده و به جایگاه حقیقی‌اش برسانیم‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫آمادگی نیروگاه‌های برق حرارتی برای تابستان‬ ‫ضرورت نوسازی‬ ‫و افزایش ظرفیت در‬ ‫خطوط لوله نفت ایران‬ ‫مع��اون وزی��ر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخ��ش فرآورده‌های نفت��ی ایران بر‬ ‫ضرورت نوس��ازی و افزایش ظرفیت خطوط لوله‬ ‫انتقال نفت خام و فرآورده کش��ور تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا صادق‌آبادی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به نقش حیاتی خطوط لوله در انتقال انرژی و نیز‬ ‫عمر باالی خطوط‪ ،‬الزم است به نوسازی و ایجاد‬ ‫ظرفیت‌های جدی��د در این صنعت توجه جدی‬ ‫داشت‪ .‬وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون پروژه‌های‬ ‫مهمی از جمله ساخت خط لوله کنارگذر تهران‬ ‫ن‪‌-‬س��یرجان در این زمینه‬ ‫و خ��ط لوله رفسنجا ‌‬ ‫در دس��ت اجراس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬الزم است نوسازی‬ ‫خط��وط لوله و تجهیزات ب��ا انجام عملیات‌هایی‬ ‫مانند پیگرانی‪ ،‬آزمای��ش خطوط‪ ،‬تعمیر و‪ ...‬نیز‬ ‫در دس��ت اج��را قرار گیرد‪ .‬بنا بر اعالم ش��رکت‬ ‫پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی‪ ،‬صادق‌آبادی‬ ‫با تاکید بر لزوم افزایش بهره‌وری این شرکت در‬ ‫ه��ر دو بخش س��خت‌افزاری و نرم‌افزاری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه با درایت و سرعت عمل مدیر‬ ‫و کارکنان ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت‬ ‫ایران در سراسر کشور در این حادثه برای انتقال‬ ‫نفت و فرآورده‌های آن در س��طح کشور‪ ،‬مشکلی‬ ‫جدی ایجاد نشد‪ .‬وزارت نفت از طریق شرکت تابع‌‬ ‫ذی ربط مکلف است برای نوسازی و توسعه شبکه‬ ‫خط��وط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفت��ی و تامین منابع مالی س��هم‬ ‫دولت در توسعه پاالیش��گاه‌ها و زیرساخت‌های‬ ‫تامین‪ ،‬ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند‪.‬‬ ‫حوادث خطوط لوله بیش��ترین ظرفیت آلودگی‬ ‫را در آب و خاک داش��ته و بیش��ترین مخاطرات‬ ‫محیط‌زیس��تی و ضرر را در کش��ور می‌توانند به‬ ‫وج��ود آورند‪ .‬در چند س��ال گذش��ته در بخش‬ ‫خطوط لوله مش��کالت و حوادث بسیاری اتفاق‬ ‫افتاده اما وزارت نفت اعالم کرده که با برنامه‌ریزی‬ ‫برای ایمنی خطوط لوله مانند‪ ،‬کنترل خوردگی‪،‬‬ ‫تعویض و بازس��ازی و عملیات تعمیر و نگهداری‬ ‫توانسته این مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫استقرار پمپ‌های‬ ‫درون‌چاهی برای‬ ‫بازیافت نفت سنگین‬ ‫یک��ی از ش��رکت‌های دانش‌بنیان ب��ا دریافت‬ ‫تس��هیالت از صندوق نوآوری و شکوفایی موفق‬ ‫به تولید پمپ‌های میله‌ای مکش��ی برای بازیافت‬ ‫ثانویه نفت سنگین و نیمه‌سنگین از چاه‌های نفت‬ ‫کش��ور شد‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬حامد گرامی‪ ،‬مجری‬ ‫طرح‪ ،‬تولید پمپ درون‌چاهی میله‌ای مکش��ی را‬ ‫از محصوالت این ش��رکت دانس��ت که با حمایت‬ ‫صندوق نوآوری و ش��کوفایی اجرایی شد و گفت‪:‬‬ ‫این محصول دانش‌بنیان برای اس��تخراج نفت از‬ ‫چاه‌هایی که دچار افت تولید ش��ده‌اند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این پمپ‌های میله‌ای مکشی‬ ‫برای بازیافت ثانویه نفت س��نگین و نیمه‌سنگین‬ ‫طراحی ش��ده‌اند و با ایجاد مکش در داخل ستون‬ ‫چاه‪ ،‬س��بب به وجود آمدن اختالف فش��ار شده و‬ ‫نف��ت را از درون چ��اه تخلیه می‌کنن��د‪ .‬گرامی با‬ ‫بی��ان اینکه درحال‌حاضر در ف��از تولید انبوه این‬ ‫محصول هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تسهیالتی که‬ ‫از صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی دریافت کردیم‪،‬‬ ‫مربوط به نمونه‌س��ازی بود و کار نمونه‌س��ازی با‬ ‫موفقیت آزمایش ش��د و هم‌اکن��ون در فاز تولید‬ ‫انبوه آن هستیم‪ .‬در این راستا دو پمپ در چاه‌های‬ ‫«اهواز» و «آب تیمور» مس��تقر ش��ده و در حال‬ ‫س��اخت س��ومین پمپ ب��رای مید‌ان‌های غرب‬ ‫کارون هس��تیم‪ .‬گرامی با بی��ان اینکه پمپ‌های‬ ‫میله‌ای مکش��ی خارجی به طور عمده امریکایی‬ ‫و چینی هس��تند‪ ،‬خاطر‌نش��ان ک��رد‪ :‬محصول‬ ‫تولیدشده بر اساس نیاز مشتری طراحی می‌شود‌‬ ‫چراک��ه چاه‌های نفت ما برخ�لاف چاه‌های نفت‬ ‫امریکا‪ ،‬کانادا و چین‪ ،‬دارای فش��ار باال هستند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬محصول دانش‌بنیان ما متناس��ب با فشار‬ ‫باالی چاه‌های کشور طراحی شده است در حالی‬ ‫که محصوالت قبلی این ویژگی را نداش��تند زیرا‬ ‫بومی کش��ور مبدأ بودن��د و برای ش��رایط ایران‬ ‫ساخته نشدند‪ .‬این محقق با بیان اینکه خط تولید‬ ‫انبوه شرکت کامل نشده و برای تقویت خط تولید‬ ‫شرکت از صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست‬ ‫س��رمایه در گردش کرده‌ایم‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ظرفیت‬ ‫خط تولید ما آن‌قدر نیست که نیاز داخل را تامین‬ ‫کنی��م و بهترین کار درحال‌حاضر این اس��ت که‬ ‫نیاز ‪ ۱۰۰‬درص��د داخل را تامین کنیم و بعد وارد‬ ‫حوزه صادرات شویم‪ .‬وی تامین کامل نیاز داخل‬ ‫را منوط به نقدینگی ش��رکت دانست و افزود‪ :‬در‬ ‫صورت دریافت تس��هیالت مناس��ب از صندوق‬ ‫نوآوری و ش��کوفایی می‌توانیم در مدت یک سال‬ ‫آینده نیاز داخل را به صورت ‪ ۱۰۰‬در‌صدی تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرسول پیشاهنگ‬ ‫‪ ۸۵‬درصد‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫برق ایران‬ ‫در اختیار‬ ‫نیروگاه‌های برق‬ ‫حرارتی است‬ ‫معاون ش��رکت مادر‌تخصصی ب��رق حرارتی با بیان‬ ‫اینک��ه یک��ی از برنامه‌ها این اس��ت ک��ه نیروگاه‌ها بر‬ ‫اس��اس طراحی محیط ساخته ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫راس��تا ارتفاع هر منطقه در نظر گرفته می‌ش��ود و بر‬ ‫مبنای آن نیروگاه طراحی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرس��ول پیش��اهنگ در یک‬ ‫نشس��ت خبری با بیان اینکه ‪ ۸۵‬درصد ظرفیت تولید‬ ‫برق ایران در اختیار نیروگاه‌های برق حرارتی اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬این در حالی اس��ت که ای��ن نیروگاه‌ها‌‬ ‫‪ ۹۵‬درصد برق کش��ور را تولی��د می‌کنند و باید با در‬ ‫س��رویس نگهداشتن این نیروگاه‌ها و نگهداری از آنها‪،‬‬ ‫برای تابستان آمادگی کامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ظرفیت نصب‌شده کشور‪ ۸۱ ،‬هزار‬ ‫مگاوات اس��ت توضیح داد‪ ۱۲ :‬ه��زار مگاوات نیروگاه‬ ‫برقاب��ی‪ ۶۰۰۰ ،‬م��گاوات در اختی��ار صنای��ع‪۱۰۰۰ ،‬‬ ‫مگاوات نیروگاه اتم��ی‪ ۳۰۰۰ ،‬مگاوات تولید پراکنده‬ ‫و ‪ ۶۸‬هزار مگاوات نیروگاه حرارتی است‪.‬‬ ‫مع��اون راهب��ری تولید ش��رکت مادر‌تخصصی برق‬ ‫حرارت��ی با بی��ان اینکه ب��ه ازای ه��ر ‪ ۱۰۰۰‬متر که‬ ‫از س��طح دری��ا ارتفاع پیدا می‌کنی��م‪ ۱۲.۵ ،‬درصد از‬ ‫ظرفیت نیروگاه‌ها کاس��ته می‌ش��ود‪ ،‬به س��ن ساخت‬ ‫نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬در ایران نیروگاه‌های ‪۶۰‬‬ ‫سال ساخت و همچنین با نزدیک به چند ماه ساخت‬ ‫فعالیت می‌کنند و باید گفت نیروگاه‌هایی که ‪ ۶۰‬سال‬ ‫عمر دارند‪ ،‬ب��ا تولید و بازده اولیه خودش��ان در مدار‬ ‫تولید قرار دارند‪.‬‬ ‫پیش��اهنگ ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع زمان��ی که س��ن‬ ‫نیروگاه‌ها باال می‌رود‪ ،‬باید تمهیداتی به کار ببریم که‬ ‫بتوانیم از آنها بهره‌برداری اولیه را داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغ برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها‬ ‫پیشاهنگ در ادامه با بیان اینکه شهریور هر سال به‬ ‫همه نیروگاه‌ها ‪ ۹۵‬هزار مگاوات برنامه تعمیرات ابالغ‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذش��ته‪ ۹۳ ،‬هزار و ‪۹۳۰‬‬ ‫مگاوات تعمیرات نیروگاه‌ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫مع��اون راهب��ری تولید ش��رکت مادر‌تخصصی برق‬ ‫حرارتی ب��ا بیان اینکه تعمیرات نیروگاه‌ها بر اس��اس‬ ‫‪ ۸‬پارامت��ر انج��ام می‌ش��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬آمادگ��ی‬ ‫گروه‌های تعمیراتی‪ ،‬س��وخت نیروگاه‌ها‪ ،‬نیاز‪ ،‬مصرف‪،‬‬ ‫ح��وادث و‪ ...‬از جمل��ه ای��ن پارامترها هس��تند‪ .‬همه‬ ‫نیروگاه‌ه��ا از ‪ ۱۵‬آبان ت��ا ‪ ۱۵‬دی‌برنام��ه تعمیراتی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬میزان تعمی��رات درحال‌حاضر ‪۹۲.۸‬‬ ‫درصد پیشرفت دارد و تا ‪ ۱۵‬خرداد تمام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خنک کردن هوای ورودی نیروگاه‌ها‬ ‫پیش��اهنگ با بیان اینکه نیروگاه‌ها برای ‪ ۱۵‬درجه‬ ‫حرارت طراحی ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د تمهیدات الزم‬ ‫ب��رای خنک کردن هوای نیروگاه‌ها را به کار ببریم که‬ ‫در این راس��تا تمهیدی اندیشیده شده است که هوای‬ ‫ورودی را ‪ ۲۰‬درجه خنک کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا تاکید ب��ر اینکه یک��ی از برنامه‌ها‬ ‫طراح��ی نیروگاه‌ها بر اس��اس طراحی محیط اس��ت‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬زمانی که می‌خواهیم در اس��تان نیروگاه‬ ‫برآورد کردند‪ ،‬به طور تقریبی ‪ ۵۰‬درصد هزینه ساخت‬ ‫یک واحد جدید بود که این هزینه با راهکارهای ما به‬ ‫کمتر از ‪ ۳‬درصد رس��ید‪ .‬این کار برای س��ال‌های بعد‬ ‫هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫با اتکا به متخصصان دانش��گاه‌ها و پژوهش��گاه هر تجهیزی که در‬ ‫تعمیرات مورد نیاز باش��د‪ ،‬در داخل ساخته می‌شود‪ .‬در این راستا‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬بسته ساخت داخل انجام می‌شود‬ ‫تاس��یس کنیم‪ ،‬ارتفاع اس��تان را در نظر می‌گیریم و‬ ‫بر مبنای آن نیروگاه را می‌س��ازیم‪ .‬این کار به صورت‬ ‫آزمایشی در کرمان و یزد انجام شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اقدام‌هایی که در راس��تای س��اخت‬ ‫تجهیزات در داخل کش��ور انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اتکا به متخصصان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه هر تجهیزی‬ ‫ک��ه در تعمیرات مورد نیاز باش��د‪ ،‬در داخل س��اخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این راستا س��االنه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬بسته‬ ‫ساخت داخل انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروگاه‌های قدیمی‬ ‫در ادامه آیین‪ ،‬علی عبدلی‪ ،‬مدیرکل دفتر بهس��ازی‬ ‫نیروگاه‌ها و محیط‌زیست ش��رکت مادر‌‌تخصصی برق‬ ‫حرارت��ی‌ با بی��ان اینک��ه از ‪ ۱۰‬هزار م��گاوات‪۵۰۰ ،‬‬ ‫م��گاوات از نیروگاه‌های��ی ک��ه در ح��ال بهره‌برداری‬ ‫هس��تیم‪ ،‬باالی ‪ ۳۰‬سال س��ن دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این سن‬ ‫باع��ث اف��ت تولی��د و ب��ازده‪ ،‬افزایش ن��رخ و کاهش‬ ‫می��زان آمادگی می‌ش��ود‪ ،‬البته در دنیا رس��م اس��ت‬ ‫ک��ه ای��ن نیروگاه‌ها م��ورد تعمی��رات اساس��ی قرار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬م��ا هم باید اقدام‌های��ی انجام دهیم که‬ ‫واحده��ا را به طراحی اولیه برگردانیم تا افزایش بازده‬ ‫و تولید انجام شود‪.‬‬ ‫در این راستا دو راهکار انجام تعمیرات روتین ساالنه‬ ‫‹ ‹پیش‌بین�ی افزایش تولی�د ‪ ۲۶.۵‬مگاواتی‬ ‫در نیروگاه «نکا»‬ ‫و اجرای طرح‌های رفع محدودیت تولید در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف طرح‌های رفع محدودیت تولید‬ ‫مدیرکل دفتر بهس��ازی نیروگاه‌ها و محیط‌زیس��ت‬ ‫ش��رکت مادر‌تخصصی برق حرارت��ی با تاکید بر اینکه‬ ‫زمانی که سن نیروگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند‪ ،‬فناوری‬ ‫آنه��ا از رده تولید خارج می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین باید‬ ‫فناوری جدید و به‌روز برای بهسازی نیروگاه‌ها استفاده‬ ‫کنیم که یا امکان‌پذیر نیست یا به سرمایه زیادی نیاز‬ ‫دارد‌ به همین دلیل طرح‌ه��ای رفع محدودیت تولید‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫عبدلی با اش��اره به فضای پسابرجام اظهار کرد‪ :‬بعد‬ ‫از امض��ای برجام‪ ،‬ش��رکت‌های خارج��ی زیادی برای‬ ‫هم��کاری اب��راز تمایل کردن��د‌ اما در ش��رایط فعلی‪،‬‬ ‫خودمان دس��ت ب��ه کار ش��دیم‪ .‬در این راس��تا ابتدا‬ ‫وضعی��ت فنی و عملکرد واحدها را مورد بررس��ی قرار‬ ‫دادیم تا مشکالت واحدها شناسایی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای این مشکالت راهکارهایی اتخاذ‬ ‫و اجرا کردیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بهس��ازی نیروگاه‌ها و محیط‌زیس��ت‬ ‫ش��رکت مادر‌تخصصی برق حرارت��ی با تاکید بر اینکه‬ ‫چالش‌های تحریم برای ما به یک فرصت بزرگ تبدیل‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هزینه‌ای که ش��رکت‌های خارجی‬ ‫در ادامه نعمت��ی‪ ،‬مدیرعامل نیروگاه نکا با تاکید بر‬ ‫اینکه این نیروگاه یک نیروگاه بزرگ است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫نیروگاه با پیش��ینه‌ای ‪ ۴۰‬ساله‪ ۲۲۱۴ ،‬مگاوات قدرت‬ ‫‌نصب‌ش��ده دارد و پیش‌بینی ش��ده تابس��تان امسال‬ ‫حدود ‪ ۲۶.۵‬مگاوات نس��بت به س��ال گذشته در این‬ ‫نیروگاه تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه لوله‌های کندانس��ون نیروگاه نکا‬ ‫تعویض ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰۰‬تن لوله در هر واحد‬ ‫مصرف می‌ش��ود‪ .‬همچنین حدود ‪ ۱۰‬هزار پره داخل‬ ‫کشور ساخته شد‪.‬‬ ‫ب��رای ای��ن فرآیند ش��رکت خارجی ج��ی‌ای‪۲.۵ ،‬‬ ‫میلی��ون یورو هزینه پیش‌بینی کرده بود که ما با یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۵۰‬میلیون تومان آن را انجام دادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ریزی ‪ ۶۰‬هزار مگاواتی‬ ‫در ادامه ای��ن آیین‪ ،‬محم��دی‪ ،‬مدیرعامل نیروگاه‬ ‫رامی��ن اهواز با بی��ان اینکه ه��ر واحد ای��ن نیروگاه‬ ‫قادر به تامین ‪ ۱۸۰‬مگاوات انرژی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای ما برای افزای��ش تولید در زمانی که‬ ‫هنوز اوج مصرف ‪ ۱۳۹۷‬تمام نش��ده بود برای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬آغاز شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۵۰‬م��گاوات در تابس��تان و در دمای باالی ‪۵۰‬‬ ‫درجه سانتی‌گراد افت بازده ایجاد شد که برنامه‌ریزی‬ ‫کردی��م این ب��ازده را برای ‪ ۶۰‬هزار م��گاوات افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫چند نکته خطاب به مشترکان بدهکار برق‬ ‫بر اس��اس آیین‌نامه‪ ،‬با مش��ترکینی که بدهی برق دارند و‬ ‫بده��ی آنها از حدی باالتر می‌رود‪ ،‬برخورد قانونی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫یکی از برخوردهای قانونی‪ ،‬قطعی برق اس��ت‪ .‬طبیعی است‬ ‫اگر مش��ترک هزینه ب��رق را پرداخت نکرده و ش��رایط قطع‬ ‫برق را داش��ته باش��د‪ ،‬باید تعجیل کند زیرا سامانه به‌صورت‬ ‫اتوماتیک پیش می‌رود و بر اساس آیین‌نامه‪ ،‬اقدام‌های بعدی‬ ‫انجام می‌شود‌‪.‬‬ ‫به گ��زارش پاون‪ ،‬هیات‌وزیران تصوی��ب کرد که بهای آب‬ ‫آش��امیدنی و برق از ابتدای اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬به میزان ‪۷‬‬ ‫درصد افزایش یابد و بر این اساس‪ ،‬برق برای کم‌مصرف‌ها ‪۷‬‬ ‫درصد و برای پرمصرف‌ه��ا ‪ ۲۳‬درصد افزایش یافت‪ .‬این کار‬ ‫با هدف افزایش انگیزه برای اصالح مدل مصرف مش��ترکین‬ ‫پرمصرف به‌ویژه در زمان اوج مصرف برق بوده و مقرر ش��ده‬ ‫تا از ابتدای خرداد فقط برای مشترکین پرمصرف خانگی ‪۱۶‬‬ ‫درصد به این رقم افزوده شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم‪ ،‬مشترکین خانگی به دو دسته تقسیم می‌شوند‬ ‫که حدود ‪ ۲۷‬میلیون مش��ترک خانگی زیر الگوی مصرف یا‬ ‫مطابق الگو برق مصرف می‌کنند که ‪ ۷۵‬درصد مشترکین در‬ ‫مناطق عادی و ‪ ۸۳‬درصد مش��ترکین در مناطق گرمسیر در‬ ‫این محدوده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از مش��ترکان خانگی کش��ورمان ش��امل‬ ‫‪ ۳‬میلیون مش��ترک پرمصرفی اس��ت که بی��ش از الگو‪ ،‬برق‬ ‫مصرف می‌کنند و ‪ ۲۵‬درصد از مشترکان در مناطق عادی و‬ ‫‪ ۱۷‬درصد مش��ترکان در مناطق گرمسیری در این محدوده‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز جنوب ب��ا بیان اینکه‬ ‫کاهش دستوری تولید نفت نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬تجهیزات به اندازه کافی‬ ‫موجود اس��ت و کفاف تولیدمان را می‌دهد‪ .‬احمد محمدی درباره‬ ‫کاهش دستوری تولید نفت به خاطر تحریم‌ها به ایلنا گفت‪ :‬کاهش‬ ‫دس��توری تولید به دلیل محدودیت صادرات نداریم و هم‌اکنون به‬ ‫ب��ر پایه گفته مدیرعامل ش��رکت توانیر‪ ،‬ب��ا فرض مصرف‬ ‫ثابت‪ ،‬صورتحس��اب ماهانه این دسته از مشترکان از ‪ 8‬تا ‪۲۷‬‬ ‫هزار تومان افزایش خواهد داش��ت ام��ا در مقابل کاهش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی مصرف این گروه از مشترکان صورتحساب آنها را تا‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫اما مش��ترکانی که قبض برق‌ش��ان را پرداخ��ت نکنند‪ ،‬در‬ ‫قبض‌هایی که از س��وی اداره برق دریافت می‌کنند‪ ،‬عالوه‌بر‬ ‫مشاهده مهر ویژه «اخطار» با پیامی مواجه می‌شوند که پس‬ ‫از پرداخ��ت بدهی خود باید به اداره ب��رق مراجعه کنند‪ .‬در‬ ‫قبوض ویژه‌ای که برای مشترکان بدهکار برق صادر می‌شود‪،‬‬ ‫تاکید شده است آنها باید پس از پرداخت بدهی خود به اداره‬ ‫ط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫برق مربو ‌‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬ه��ر موقع که قب��ض پرداخت می‌ش��ود‪،‬‬ ‫هزینه پرداختی به ص��ورت اتوماتیک و از طریق گردش‌ها و‬ ‫س��امانه‌های مکانیزه از میزان بدهی کم می‌شود‌ اما به دلیل‬ ‫پیگیری وصول مطالبات اخطارهایی برای مشترکین فرستاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬حال آنکه مشترک می‌تواند برای مثال‪ ،‬از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان بدهی فقط ‪ ‌۲۰۰۰‬تومان پرداخت کرده باش��د‪ ،‬حتی‬ ‫آن مبلغ از میزان بدهی آن کاسته می‌شود‪.‬‬ ‫اما برای جلوگیری از اقدام‌های بعدی‪ ،‬یک‌سری کارها باید‬ ‫انجام ش��ود و شاید حضور مش��ترک در منطق ‌ه برق یکی از‬ ‫اقدام‌ها باش��د اما بهترین حالت این است که مشترک پس از‬ ‫پرداخت بدهی با تماس تلفنی‌(شماره تلفن روی قبض اخطار‬ ‫درج ش��ده است) اعالم کند که هزینه‌ برق را پرداخته است‪.‬‬ ‫همان تماس مش��ترک مستندی اس��ت که از سوی شرکت‬ ‫برق‪ ،‬قبول می‌شود و بدهی فرد از چرخه خارج می‌شود؛ اگر‬ ‫تا روز بعد اتفاق‌ها درس��ت انجام نش��د دوباره با فرد بدهکار‬ ‫برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫وصول��ی قب��وض با ی��ک روز تاخیر به ش��رکت برق اعالم‬ ‫می‌شود؛ اگر فرد هزینه برق را دیرتر از مهلت دوباره پرداخته‬ ‫باشد‪ ،‬هنگام مراجعه ماموران برای وصول مطالبات یا برخورد‬ ‫مشترک می‌تواند مستند قبض برق را نشان داده یا با شماره‬ ‫تلفنی که در قبض است تماس بگیرد و خبر پرداخت هزینه‬ ‫برق را بدهد‪.‬‬ ‫اما در صورتی که کس��ی خبر هزین��ه برق را ندهد‪ ،‬فردای‬ ‫واری��ز پول‪ ،‬خبر وصول برق اعالم می‌ش��ود و در س��ایت هم‬ ‫اطالع��ات ه��م به‌روز ش��ده و مش��ترک می‌توان��د اطالعات‬ ‫پرداختی را مشاهده کند تا مطمئن شود در ‪ ۲۴‬ساعت وجه‬ ‫پرداختی به حساب شخص رفته است‪.‬‬ ‫در ه��ر حال‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه این روزه��ا بحث پرداخت‬ ‫قبوض در میان مش��ترکان گرم شده‪ ،‬همواره اعالم می‌شود‬ ‫که پرداخت‌های غیر‌حضوری س��رعت و سهولت در پرداخت‪،‬‬ ‫کاه��ش مراجعه‌ها به بانک‌ها و ات�لاف وقت‪ ،‬افزایش ضریب‬ ‫اطمین��ان و قابلیت رهگی��ری پرداخت مش��ترکان را فراهم‬ ‫می‌س��ازند و وزارت نیرو و ش��رکت‌های زیر مجموعه هم در‬ ‫طول س��ال‌های گذشته شرایطی ایجاد کرده‌اند تا این امکان‬ ‫برای مشترکان فراهم شود‪.‬‬ ‫آمارهای موجود نش��ان‌دهنده توس��عه فرهن��گ خدمات‬ ‫الکترونیکی در بین ش��هروندان به‌ویژه در تهران با استفاده از‬ ‫روش‌های غیرحضوری از جمله ‪ ،ATM‬موبایل‪ ،‬تلفن‌بانک‪،‬‬ ‫کاهش دستوری تولید نفت نداریم‬ ‫اندازه‌ای که می‌خواهیم تولید و صادرات انجام می‌شود‪ .‬وی درباره‬ ‫نیاز به تجهیزات در ش��رایط کنونی نیز اظهار کرد‪ :‬برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه دبی نرمال در حد تولید پیش از تحریم‪ ،‬هیچ مش��کلی نداریم‬ ‫اما ممکن اس��ت بخواهیم س��رمایه‌گذاری سنگین انجام دهیم که‬ ‫ب��ه طور قط ‌ع نیاز به اعتبار داریم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیاز به س��رمایه‌گذاری بیشتر در‬ ‫بخش مطالعه و فناوری اس��ت‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬اینکه اگر بخواهیم‬ ‫برگشت به تولید داشته باشیم و تجهیزات‌مان به دلیل تحریم کفاف‬ ‫نمی‌دهد‪ ،‬این‌گونه نیس��ت‪ .‬نفت و گاز کارون‪ ،‬مارون‪ ،‬گچس��اران‪،‬‬ ‫آغاجاری و مسجدسلیمان از جمله شرکت‌های تاب ‌ع مناطق نفتخیز‬ ‫وب‌کیوس��ک‪ POS ،‬و نیز اینترنت و س��ایت ش��رکت توزیع‬ ‫نیروی برق تهران (‪ )www.tbtb.ir‬است‪.‬‬ ‫س��امانه پرداخت تلفنی ‪ ۱‌ ۵۲۱‬یک��ی از درگاه‌های مربوط‬ ‫به این موضوع است که مش��ترکان می‌توانند با شماره‌گیری‬ ‫آن از طری��ق تلفن ثابت از مبل��غ بدهی بهای برق خود آگاه‬ ‫شده و نسبت به پرداخت آن از طریق کارت‌های بانکی عضو‬ ‫شتاب اقدام کنند‪.‬‬ ‫مشترکان کافی است با ثبت شناسه قبض که روی قبوض‬ ‫بهای برق مصرفی درج ش��ده ضمن ش��نیدن مبلغ بدهی با‬ ‫وارد کردن ش��ماره کارت و رم��ز دوم بدهی خود را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین مش��ترکان پ��س از یک بار تماس‌(ب��دون تغییر‬ ‫ش��ماره تلفن) در دفع��ات بعدی نیاز به وارد کردن شناس��ه‬ ‫قب��ض نداش��ته و ب��ه عنوان عض��و دائم این طرح ش��ناخته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫اج��رای طرح اع�لام بدهی از طریق پیام کوتاه به ش��ماره‬ ‫‌‪ ‌۱۰۰۰۱۵۲۱‬به منظور دریافت صورتحس��اب و نیز ارس��ال‬ ‫پیامک پس از مهلت پرداخت و پیش از صدور اطالعیه قطع‬ ‫برق به عنوان دیگر خدمات ارائه شده از سوی این شرکت در‬ ‫حوزه خدمات الکترونیک است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس آیین‌نام��ه تکمیل��ی تعرفه‌های ب��رق‪ ،‬تمامی‬ ‫مشترکین برق موظفند در زمان مهلت پرداخت قیدشده در‬ ‫صورت حس��اب دوره‌ای‪ ،‬هزینه مصرفی برق خود را پرداخت‬ ‫کنن��د در غیر این صورت پس از ارس��ال اطالعیه قطع برق‬ ‫مطابق مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫جنوب هس��تند‪ .‬هم‌اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد از نفت و ‪ ۱۶‬درصد از‬ ‫گاز ای��ران را تولید می‌کن��د و مدیریت مخازن و بهره‌برداری از ‪۶۵‬‬ ‫میدان نفتی و گازی‪ ،‬با مجموع بیش از ‪ ۳۳۰‬میلیارد بش��که نفت‬ ‫خام درجا‌(‪ ۹۳‬میلیارد بشکه قابل برداشت) و افزون‌بر ‪ ۴۲۰‬تریلیون‬ ‫فوت‌مکعب‪ ،‬گاز طبیعی درجا را برعهده دارد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان می‌گویند افزایش ساخت‌وساز تب باالی نرخ امالک را فرومی‌نشاند‬ ‫راه‌حل ساده برای معمای پیچیده مسکن‬ ‫‹ ‹توقف تولید؛ عامل اصلی گرانی مسکن‬ ‫رئیس انجمن انبوه‌س��ازان مس��کن و ساختمان کشور‬ ‫معتقد اس��ت توقف تولید مس��کن در کش��ور در ‪ ۶‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬از عوامل اصلی افسارگسیختگی بازار مسکن و‬ ‫افزایش واسطه‌گری در این بازار است‪.‬‬ ‫مجتبی بیگدلی در پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫مس��کن در دام بازی‌های��ی افت��اده ک��ه بع��د از افزایش‬ ‫قیمت‌ها همیشه شاهد آن هستیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ایران باتوجه به نیاز موجود باید س��الی‬ ‫بین یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون واحد مس��کونی تولید کنیم‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ‪ ۶‬سال از دولت فعلی‪ ،‬کسی متصدی‬ ‫‹ ‹لزوم رفع گلو‌گاه‌های تولید مسکن‬ ‫او با تاکید بر لزوم افزایش ساخت‌وساز مسکن در کشور‬ ‫گفت‪ :‬باید گلوگاه‌های موجود در این زمینه مانند برخی‬ ‫اقدام‌های نظام مهندس��ی‪ ،‬شهرداری‌ها‪ ،‬اداره‌های مربوط‬ ‫به تولید مس��کن و‪ ...‬برطرف ش��ود؛ به‌عنوان مثال شاهد‬ ‫این هستیم که س��ازمان تامین اجتماعی عوارضی تا ‪۲۰‬‬ ‫برابر آنچه که باید از س��ازندگان دریافت می‌کند‪ .‬سازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬اداره‌های آب‪ ،‬برق و گاز و‪ ...‬نیز تولیدکننده‬ ‫را بس��یار آزار می‌دهند‪ .‬این نهادها با عوارض خودساخته‬ ‫به س��ازندگان فش��ار وارد می‌کنن��د و تکلیفی به دوش‬ ‫تولیدکننده و انبوه‌س��ازان می‌گذارند که موجب می‌شود‬ ‫ای��ن افراد ف��رار را بر قرار ترجیح دهند و دیگر ش��هامت‬ ‫حضور فعال در بازار مسکن را نداشته باشند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که داللی و واس��طه‌گری‬ ‫چقدر در گرانی و رکود فعلی بازار مس��کن موثر اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬داللی همیش��ه بوده اما وقتی چیزی کم می‌شود‪،‬‬ ‫‹ ‹تولید مسکن سرکوب شد‬ ‫دبیر کانون سراسری انبوه‌س��ازان معتقد است شرایط‬ ‫نامطل��وب فعلی بازار مس��کن‪ ،‬حاص��ل بی‌توجهی دولت‬ ‫ب��ه نیازه��ا و الزام‌های این بخش اس��ت و برای حل این‬ ‫مش��کالت‪ ،‬دولت باید به مس��ائلی مانند نقش زمین در‬ ‫تولید مس��کن ن��گاه ویژه و برای آن برنامه‌ریزی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاج��ت در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫در بیان‬ ‫راهکارهای��ی ب��رای حل مش��کالت گرانی و رک��ود بازار‬ ‫مس��کن بیان کرد‪ :‬مس��کن حوزه‌ای فرابخشی است که‬ ‫با تعداد زیادی ش��غل ارتباط دارد‪ .‬همچنین بخش��ی از‬ ‫درآمدهای دولت از مالیات‪ ،‬عوارض نوس��ازی و‪ ...‬در این‬ ‫بخش تامین می‌شود‪ .‬باتوجه به نقش دولت در این حوزه‪،‬‬ ‫بخش��ی از افزایش نرخی که اکنون در بازار مسکن شاهد‬ ‫هس��تیم نیز به اقدام‌های دول��ت و قوانین موجود در این‬ ‫حوزه برمی‌گردد‪.‬‬ ‫پورحاج��ت ب��ا تاکی��د بر اینکه بخش��ی از مش��کالت‬ ‫بازار مس��کن نیز ناش��ی از کاهش تولید و عرضه مسکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬بخش��نامه‌های نادرس��ت و قوانین‬ ‫دس��ت‌وپاگیری که از سال‌های گذش��ته‪ ،‬به‌ویژه از سال‬ ‫‪ ۹۰‬به بعد در حوزه مسکن پایه‌ریزی و اجرا شده‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫در جه��ت تقویت تولید مس��کن نبوده بلکه در راس��تای‬ ‫س��رکوب تولید و با نگاه درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای‬ ‫نهادهای گوناگون دولتی و حکومتی بوده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه صنعت مسکن‪ ،‬بیماری است که نیاز به‬ ‫درمان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما تیر س��ال گذش��ته و پیش از اینکه‬ ‫ش��اهد این شوک قیمتی در بازار مسکن باشیم‪ ،‬به دولت‬ ‫و وزارت راه و شهرسازی اعالم کردیم برای تقویت قدرت‬ ‫مال��ی بنگاه‌های تولی��دی‪ ،‬فکری عاجل کنند‪ .‬از س��ال‬ ‫گذش��ته ش��اهد این بودیم که قدرت نقدینگی در بخش‬ ‫تولید به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬به یک سوم کاهش‬ ‫پیدا کرد؛ این به آن معنی اس��ت که تولید در کل کشور‬ ‫یک س��وم کاهش داشته اس��ت‪ .‬این بیماری‌ای است که‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اکرم امینی‪ :‬خانه گران اس��ت و بازار مسکن در رکود‪.‬‬ ‫باال رفتن قیمت‌ها همه را فروش��نده کرده و بازار مسکن‬ ‫شبیه حراجی آثار هنری شده که در آن‪ ،‬هر کس خانه‌ای‬ ‫در بساط دارد می‌خواهد به باالترین پولی که کسی توان‬ ‫پرداختش را دارد‪ ،‬بفروش��د‪ .‬حذف نرخ مسکن از سایت‬ ‫دیوار و آگهی‌نامه‌های آنالین و بازگشت مشروط و تحت‬ ‫نظ��ارت قیمت‌ها ب��ه آنها‪ ،‬از جمله اقدام‌هایی اس��ت که‬ ‫در روزهای گذش��ته برای کنترل بازار مس��کن و کاهش‬ ‫س��وداگری در این بازار اجرا ش��د اما برخی معتقدند این‬ ‫راهکاره��ا‪ ،‬تاثیر کوتاه‌مدت داش��ته و فقط با تکیه بر این‬ ‫اقدام‌ها نمی‌توان بازار افسارگسیخته مسکن را مهار کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫جدیدترین گ��زارش بانک مرکزی‬ ‫درباره بازار مس��کن تهران در فروردین ‪ ۹۸‬نشان می‌دهد‬ ‫در نخس��تین ماه س��ال جاری ‪ ۳۴۰۰‬واحد مسکونی در‬ ‫این ش��هر خرید و فروش شده اس��ت‪ .‬این رقم نسبت به‬ ‫اس��فند سال گذشته بیش از ‪ ۷۳‬درصد و نسبت به زمان‬ ‫مشابه س��ال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۳۲‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی‬ ‫در فروردین امس��ال در تهران ‪ ۱۱۲.۷‬میلیون ریال بوده‬ ‫که نس��بت به ماه گذشته و ماه مشابه سال ‪ ۹۷‬به ترتیب‬ ‫‪ ۲.۱‬و ‪ ۱۰۳.۹‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬از میان همین‬ ‫اع��داد و ارقام‪ ،‬می‌توان تصویر کلی بازار مس��کن در این‬ ‫روزها را به‌دست آورد؛ قیمت‌هایی که در یک سال بیش‬ ‫از ‪ ۲‬برابر ش��ده و خرید و فروش��ی که بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اصل��ی وزارت راه و شهرس��ازی بود ک��ه طرح‌های او در‬ ‫بخش مس��کن منجر به س��اخته ش��دن حتی یک واحد‬ ‫مسکونی نشد و تقاضای مسکن روی هم انباشته شد‪.‬‬ ‫بیگدلی افزود‪ :‬نش��انه انباش��ته ش��دن نیاز مسکن نیز‬ ‫همین اس��ت ک��ه قیمت‌های اجاره و ره��ن خانه روز به‬ ‫روز در ح��ال باال رفتن اس��ت‪ .‬دلیل این افزایش نرخ این‬ ‫اس��ت که تولیدی انجام نش��ده و دولت ک��ه باید در این‬ ‫زمینه همراهی می‌کرد‪ ،‬نکرده است‪ .‬عالوه بر این بانک‌ها‬ ‫حت��ی یک ریال برای تولید به انبوه‌س��از و س��رمایه‌گذار‬ ‫تسهیالت ندادند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن انبوه‌س��ازان مس��کن و ساختمان کشور‬ ‫با تاکید بر اهمیت ارائه تس��هیالت ساخت مسکن گفت‪:‬‬ ‫انبوه‌س��ازان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن‪ ،‬ردیف بودجه‬ ‫اختصاص��ی ندارند و فقط تس��هیالت بانکی یا آورده‌های‬ ‫مردمی می‌تواند برای آنها راهگش��ا باش��د تا ساخت‌وساز‬ ‫در کش��ور انجام شود‪ ،‬اما این اتفاق در سال‌های اخیر در‬ ‫کش��ور نیفتاد و فشار روی بازار مس��کن ایجاد شد‪ .‬البته‬ ‫ش��رایط فعلی هم آرامش پیش از توفان اس��ت و هرچه‬ ‫جلوتر می‌رویم اگر تولیدی نداش��ته باشیم‪ ،‬وضعیت بدتر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫فضای داللی و واسطه‌گری در آن تقویت می‌شود‪ .‬ما باید‬ ‫آنق��در تولید را افزایش دهیم که تمای��ل و فضایی برای‬ ‫داللی در بازار مسکن وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫در حوزه مس��کن نباید دنبال مش��کالت بیرونی باش��یم‪ .‬مس��کن کاالیی‬ ‫داخلی اس��ت و بی��ش از ‪ ۹۷‬درصد مصال��ح و نیازمندی‌های آن در داخل‬ ‫تولید می‌شود‬ ‫نیاز به درمان دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حل مشکل زمین‬ ‫این فعال صنعت س��اختمان با اشاره به مشکل کمبود‬ ‫زمین در کش��ور و تاثیر این مس��ئله در از دس��ت رفتن‬ ‫تعادل عرضه و تقاضای مسکن گفت‪ :‬درحال‌حاضر زمین‬ ‫متناسب با نیاز بازار مسکن در کشور وجود ندارد‪ .‬به‌طور‬ ‫متوسط ‪ ۵۰‬درصد هزینه تمام شده تولید مسکن‪ ،‬مربوط‬ ‫به زمین اس��ت و اکنون ش��اهد این هس��تیم که کمبود‬ ‫زمی��ن‪ ،‬تبدی��ل به یک��ی از چالش‌های دول��ت در حوزه‬ ‫مس��کن ش��ده اس��ت‪ .‬در مقابل می‌بینیم که دولت هیچ‬ ‫برنامه مشخصی برای حوزه زمین ندارد و این بر مشکالت‬ ‫در زمینه عرضه مسکن افزوده است‪.‬‬ ‫دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به مشکالت بازار مسکن‬ ‫در بخش تقاضا بیان کرد‪ :‬عالوه بر مشکالتی که در زمینه‬ ‫عرضه مس��کن داریم در حوزه تقاضا هم مشکالتی وجود‬ ‫دارد و توان خرید به ش��دت کاهش یافته اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه الزم است راهکاری ویژه برای تقویت قدرت خرید‬ ‫مردم‪ ،‬متناسب با نیازش��ان داشته باشیم‪ .‬زمینه‌سازی و‬ ‫ظرفیت‌س��ازی در این بخش باید از س��وی دولت و نظام‬ ‫بانکی ایجاد ش��ود که متاس��فانه در زمانی که الزم بوده‪،‬‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫پورحاجت با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به این مس��ائل‬ ‫و ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور دست به‌دست هم داده و‬ ‫موجب شده شرایط نامطلوبی بر بازار مسکن حاکم شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در حوزه مس��کن نباید دنبال مش��کالت بیرونی‬ ‫باش��یم‪ .‬مسکن کاالیی داخلی است و بیش از ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫مصال��ح و نیازمندی‌های آن در داخل تولید می‌ش��ود و‬ ‫مش��کالت آن هی��چ ارتباطی به تحریم‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫ندارد‪ .‬مس��کن از صنایع پیشران کشور است که می‌تواند‬ ‫در زمان تحریم و ش��رایط بحرانی‪ ،‬کمک قابل‌توجهی به‬ ‫اقتصاد کشور کند اما متاسفانه مورد کم‌لطفی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ساخت نانوفیلتر تصفیه‬ ‫آب از ضایعات کشاورزی‬ ‫محقق��ان کش��ور با انج��ام طرحی پژوهش��ی‬ ‫نانو‌فیلتری را با اس��تفاده از ضایعات کش��اورزی‬ ‫تولید کردند که کاربردهای گس��ترده‌ای از حوزه‬ ‫بهداشت تا صنایع شیمیایی دارد‪ .‬به گزارش مرکز‬ ‫ارتباطات و اطالع‌رسانی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری‪« ،‬تولید نانوفیلتر ساخته‌شده از‬ ‫ذرات نانوس��لولزی جهت خالص‌س��ازی و تصفیه‬ ‫آب» از طرح‌های پژوهش��ی است که در صندوق‬ ‫حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬هدف از انجام ای��ن پژوهش تولید نانو‌فیلتر‬ ‫تصفی��ه آب ب��ا بهره‌گی��ری از نان ‌و چند س��ازه‌‌‌ای‬ ‫تهیه شده از نانوذرات سلولزی حاصل از ضایعات‬ ‫کش��اورزی و بررس��ی عملکرد آن است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫برای تحقق این هدف ضایعات کشاورزی(باگاس)‬ ‫م��ورد اس��تفاده قرار گرف��ت‪ .‬همچنی��ن ذرات‬ ‫نانوس��لولزی ب��ا قطر کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬نانومتر تهیه‬ ‫شده با بهره‌گیری از تیمارهای مختلف شیمیایی‪-‬‬ ‫مکانیکی استفاده شد‪.‬‬ ‫آینده کسب‌و‌کارها در کشور به استارت‌آپ گره خورده است‬ ‫رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اش��اره به اهمیت اس��تارت‌آپ‌ها‬ ‫و کس��ب‌وکارهای اینترنتی در کشور یادآور شد‪ :‬آینده کسب‌وکار‬ ‫و پیش��رفت کش��ور به این حوزه گره خورده اس��ت و باید از همه‬ ‫ظرفیت‌ها برای توس��عه آن استفاده کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود‬ ‫واعظی در صفحه اینستاگرام خود نوشت‪ :‬روز جمعه وقت مبسوطی‬ ‫را به بازدید از پنجمین رویداد استارت‌آپی‪ ،‬آموزشی و تجربی ایده‬ ‫تا عمل با محوریت فناوری‌های مالی‪ ،‬فین‌‌تک در حس��ابداری که‬ ‫به همت دانش��گاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب برگزار شده بود‪،‬‬ ‫اقبال اروپایی‌ها به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫گروه دانش‌بنیان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری یک رویداد‬ ‫استارت‌آپی‬ ‫دانش��گاه علمی‪-‬کارب��ردی مجتم��ع صنعتی‬ ‫ماموت با همکاری کارگزار رس��می‪ ،‬شرکت نوفن‬ ‫حام��ی البرز و پش��تیبانی گروه صنعتی ماموت با‬ ‫برند رس��می «ماموت تک» قصد برگزاری رویداد‬ ‫اس��تارت‌آپ صنعتی با رویکرد عملیاتی و توسعه‬ ‫فن��اوری را دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش معاون��ت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬در این رویداد که در‬ ‫تابس��تان ‪ ۹۸‬برگزار خواهد شد‪ ،‬تمامی استادان‪،‬‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬شرکت‌های خصوصی و‪ ...‬می‌توانند‬ ‫در دو حوزه نیاز‌های خاص خطوط تولید شرکت‬ ‫مام��وت و همچنی��ن محورهای کل��ی مرتبط با‬ ‫فعالیت‌ه��ای گروه صنعتی مام��وت اقدام به ارائه‬ ‫طرح‌ه��ا‪ ،‬ایده‌ها‪ ،‬محص��والت و‪ ...‬در قالب فرمت‬ ‫ارائه‌شده از سوی شرکت ماموت کنند‪.‬‬ ‫در روزهایی که بس��یاری از ش��رکت‌های بین‌المللی به‬ ‫دلی��ل خروج امریکا از برجام در حال ترک ایران هس��تند‬ ‫و جذب س��رمایه‌گذاری‌های خارجی با چالش‌هایی همراه‬ ‫ش��ده است‪ ،‬توس��عه اس��تارت‌آپ‌ها می‌توا‌ند راه جدیدی‬ ‫برای همکاری‌های بین‌المللی ایران به‌ویژه با ش��رکت‌های‬ ‫اروپایی بگشاید‪.‬‬ ‫به گفته معاون علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتن ایران در میان ‪ ۵‬کش��ور برتر دارای بیشترین رشد‬ ‫کارآفرین��ی در جهان‪ ،‬وجود ‪ ۴۷‬میلی��ون کاربر اینترنت‬ ‫و رتب��ه ‪ ۵‬در تع��داد مهندس��ان فارغ‌التحصی��ل مزی��ت‬ ‫قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران به ش��مار می‌رود‪ .‬س��ورنا‬ ‫س��تاری از اع�لام آمادگ��ی این معاونت ب��رای حمایت از‬ ‫همکاری با کش��ورهای اتحادیه اروپا و ایجاد زیر‌ساختارها‬ ‫و کانال‌های ضروری برای این همکاری خبرداد و گفت‪ :‬با‬ ‫تمرکز بر صحنه استارت‌آپ در ایران‪ ،‬اصالحاتی در شبکه‬ ‫نوآوری انجام ش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬مدل اکوسیس��تم‬ ‫تج��اری و اس��تارت‌آپ‌های جدید‪ ،‬ش��کل گرفته‌اند‪ ،‬امور‬ ‫مالی و س��رمایه‌گذاری در اقتصاد مبتنی‌بر دانش‪ ،‬تسهیل‬ ‫شده‌اند و فرار مغزها معکوس شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترویج کارآفرینی در حوزه‌های فناوری‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫دانش بنیان‌ها چالش‬ ‫صنعت فوالد را حل می‌کنند‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خبر داد‬ ‫که چالش اصلی صنعت فوال ‌د با تکیه بر توانمندی‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان حل می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬سید‬ ‫محم��د صاحبکار یکی از چالش‌های اصلی تولید‬ ‫ف��والد ایران را وابس��تگی این صنع��ت به واردات‬ ‫الکت��رود گرافیت��ی عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬اکنون‬ ‫الکت��رود گرافیتی مورد نیاز کش��ور به طور کامل‬ ‫از خارج کش��ور وارد می‌ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای‬ ‫واردات الکت��رود گرافیت��ی‪ ،‬ارز قاب��ل توجهی از‬ ‫کشور خارج می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬تولید داخلی این‬ ‫محص��ول باید در اولویت اصل��ی بخش صنعت و‬ ‫معدن کش��ور قرار گیرد‪ .‬صاحبکار درباره مشکل‬ ‫تامی��ن مواد اولیه تولید الکت��رود گرافیتی گفت‪:‬‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز برای تولید الکترود گرافیتی‪،‬‬ ‫کک سوزنی است که تولید کک سوزنی با کیفیت‬ ‫باال در انحصار کش��ورهای معدودی است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬برای بومی‌س��ازی الکترود گرافیتی‪ ،‬دستیابی‬ ‫به تولید کک س��وزنی‪ ،‬ش��رط اساسی نیل به این‬ ‫هدف اس��ت‪ .‬صاحبکار اضافه ک��رد‪ :‬عالقه‌مندان‬ ‫می‌توانند برای کسب اطالعات تکمیلی به سامانه‬ ‫اطالع‌رس��انی چالش‌های فناوری و نوآوری ایران‬ ‫یا وب‌سایت مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت‌جمهوری به نش��انی‬ ‫‪ www.Daneshbonyan.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اختص��اص دادم‪ .‬رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ادامه داد‪:‬‬ ‫حضور اس��تادان و کارآفرینان به همراه دانشجویان فوق‬ ‫لیس��انس و دکترا و حتی برخی دانش‌آموزان هنرستان‬ ‫فن��ی و حرفه‌ای در این روی��داد فوق‌العاده هیجان‌انگیز‬ ‫و امیدبخش بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬موضوع اس��تارت‌آپ‌ها‬ ‫برای من همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫باورم این اس��ت که آینده کس��ب‌وکار و پیشرفت کشور‬ ‫ب��ه این ح��وزه گره خورده اس��ت و باید از هم��ه ظرفیت‌ها برای‬ ‫توسعه آن استفاده کرد‪ .‬وزیر پیشین ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات تصریح کرد‪ :‬در زمان تصدی وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالعات نیز به این موض��وع اهتمام زیادی‬ ‫داشتم و وقت و انرژی زیادی را برای این حوزه مصروف‬ ‫کردم که بحم��دهلل با کمک دیگر همکاران وزارتخانه و‬ ‫برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام‌ش��ده‪ ،‬دستاوردهای خوبی‬ ‫هم به همراه داشت‪ .‬واعظی افزود‪ :‬در بازدید روز جمعه‬ ‫که نزدیک به دو ساعت طول کشید‪ ،‬از نزدیک با تک‌تک حاضران‬ ‫در این رویداد استارت‌آپی گفت‌وگو کردم‪ .‬هیجان و حس امیدی‬ ‫که در وجود این جوانان دیدم‪ ،‬مثال‌زدنی بود‪ .‬وی با تاکید بر لزوم‬ ‫حمایت از رویدادهایی که می‌تواند به شناسایی‪ ،‬پرورش و حمایت‬ ‫ایده‌های خالق و نوآور منجر ش��ود‪ ،‬یادآورش��د‪ :‬ب��ا برگزاری این‬ ‫رویدادها اس��ت که اس��تادان کارآفرین‪ ،‬دانشجویان جوان صاحب‬ ‫فکر و ایده و صاحبان شرکت‌ها در بستر کسب‌وکار قرار می‌گیرند‬ ‫و این آمادگی برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌شود تا استعدادهای‬ ‫خود را نمایان کنند و در خدمت تولید و اشتغال درآورند‪.‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها فرصتی جدی برای همکاری‌های بین‌المللی‬ ‫کاربرد نانو‌فیلترهای‬ ‫سلولزی‬ ‫‌کاربرده��ای متنوعی ب��رای ای��ن نانوفیلترها‬ ‫در نظ��ر گرفته می‌ش��ود که با توج��ه به اهمیت‬ ‫آن در رفع بخش��ی از نیازها و منافع ملی کش��ور‬ ‫می‌توان به کاربردهای بهداشتی‌(فیلترهای تولید‬ ‫آب ش��یرین و تصفیه پس��اب ش��هری و صنعتی‪،‬‬ ‫فیلترهای هوا‪ ،‬غذایی‪ ،‬داروسازی)‪ ،‬صنعتی‌(مثل‬ ‫فیلتر برای موتورها و ژنراتورهایی که خیلی آلوده‬ ‫می‌شوند) و نظامی‌(ماسک‌های شیمیایی) اشاره‬ ‫کرد‪ .‬نانو‌فیلتراس��یون می‌تواند ب��ه طور تقریبی‬ ‫از ه��ر منب��ع آبی‪ ،‬آب پاک ب��ه وجود آورد و تمام‬ ‫باکتری‌های موجود در آب را حذف کند‪ ،‬در ضمن‬ ‫امکان بکارگیری آسان از روش‌های تصفیه را برای‬ ‫عموم فراهم می‌کند و بدون کاربرد مواد شیمیایی‬ ‫فرآیند تصفیه را انجام می‌دهد استفاده از ضایعات‬ ‫کش��اورزی‌(باگاس) برای تولید نانوذرات سلولزی‬ ‫و همچنی��ن بهره‌گیری از این نانوذرات به منظور‬ ‫تولید نانوفیلترهای س��لولزی منجر به اس��تفاده‬ ‫از م��واد اولیه ارزان‌قیم��ت و تولید محصوالتی با‬ ‫ارزش‌افزوده باال و کارآیی منحصر به فرد می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیر هامونی‬ ‫س��تاری ب��ه اقدام‌ه��ای انجام‌ش��ده در زمین��ه ترویج‬ ‫کارآفرین��ی در حوزه‌ه��ای فناوری در ایران اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۵۰۰‬ش��رکت مبتنی‌بر فناوری‪ ،‬در طول‬ ‫‪ ۶‬سال گذشت ‌ه شناسایی شده‌اند و ما با ارائه معافیت‌های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬معافیت‌های گمرکی‪ ،‬وام‌های کم‌بهره و بسیاری‬ ‫از امکانات توانمندس��ازی و برنامه‌های ترغیب کسب‌وکار‪،‬‬ ‫فعاالنه از آنها حمایت می‌کنیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این شرکت‌ها‬ ‫درحال‌حاضر س��االنه ‪ ۱۲‬میلیارد دالر امریک‌ا گردش مالی‬ ‫دارن��د و باع��ث ایجاد حدود ‪ ۳۰۰‬هزار ش��غل مس��تقیم‬ ‫جدید در کش��ور شده‌اند‪ .‬ستاری توسعه صنعت محتوای‬ ‫دیجیتال را از جمله دس��تاوردهای این ش��رکت‌ها عنوان‬ ‫کرد به گونه‌ای که نس��خه یوتیوب ایرانی‌(آپارات) هر روز‬ ‫‪ ۷۴‬میلیون بازدید دارد و ادامه داد‪ :‬فروشگاه برنامه موبایل‬ ‫ای��ران ب��ا عنوان «کافه بازار» از دیگ��ر زمینه‌های فعالیت‬ ‫دیجیتالی ایران اس��ت ک��ه ‪ ۴۰‬میلیون کاربر و ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫طراح دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫پیمان صالحی‬ ‫مع��اون علم��ی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری ش��رکت‬ ‫دیج��ی‌کاال را ب��ه عن��وان بزرگ‌تری��ن ش��رکت تجارت‬ ‫الکترونی��ک در ای��ران عن��وان کرد که س��رمایه محلی و‬ ‫خارجی اضافی زیادی را کس��ب ک��رده و صاحب بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد فروش��گاه‌های خرده‌فروشی آنالین کشور است‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬این ش��رکت به عنوان یک فروش��گاه آنالین‪،‬‬ ‫بیش��ترین بازدید را در خاورمیانه دارد و جزو برترین‌های‬ ‫آس��یا اس��ت به گونه‌ای که بیش از ‪ ۱۰۰۰‬عرضه‌کننده و‬ ‫‪ ۱۱‬هزار مس��ئول ف��روش دارد و ه��ر روز ‪ ۳‬میلیون دالر‬ ‫ی بخش اجاره آنالین خودرو را‬ ‫امریکا فروش دارد‪ .‬س��تار ‌‬ ‫از دیگر فعالیت‌های شرکت‌های استارت‌آپی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬یک استارت‌آپ به نام «اسنپ» که با سرمایه‌گذاری‬ ‫ی تاسیس شد‪،‬‬ ‫مشترک یک شرکت ایرانی و شریکی خارج ‌‬ ‫توانست به سرعت ابعاد بازار خود را از ‪ ۱۰۰‬سواری روزانه‬ ‫در ژانوی��ه ‪ ۲۰۱۶‬در تهران تا حدود یک میلیون س��واری‬ ‫روزانه درحال‌حاض ‌ر گسترش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت همکاری بین‌المللی‬ ‫او ظه��ور چنین اس��تارت‌آپ‌های معتب��ری را موجب‬ ‫فراهم ش��دن فرصتی برای همکاری بین‌المللی در بیشتر‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف در ایران دانس��ت و ادامه داد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬اس��تارت‌آپ از سوی کارشناسان جوان ایرانی‪ ،‬خلق‬ ‫شده است که در خارج تحصیل کرده‌اند و تصمیم گرفتند تا‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد ریال اعتب��ار از طریق صندوق‬ ‫توسعه ملی به شرکت‌های دانش‌بنیان کشور اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫امس��ال نیز ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای طرح‌های‬ ‫دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است‬ ‫با استفاده از بهترین تجربه‌ها و شبکه جهانی خود در ایران‪،‬‬ ‫زندگی و س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬این استارت‌آپ‌ها‪ ،‬مشاغل‬ ‫تخصصی بس��یاری برای کارشناسان ایرانی در حوزه‌هایی‬ ‫مانند آی‌س��ی‌تی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬بیوفناوری و نوآوری‬ ‫ی ایجاد کرده است‪ .‬س��تاری همچنین شرکت‌های‬ ‫ش��هر ‌‬ ‫اروپای��ی را به س��رمایه‌گذاری در حوزه اس��تارت‌آپ‌ها و‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان در ایران‪ ،‬دع��وت کرد و گفت‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران نه‌تنها جذاب‬ ‫بلکه مفید اس��ت و فرصتی برای بررسی بازار بهره‌برداری‬ ‫نشده در منطق ‌ه ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید اقالم تحریمی‬ ‫‌معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری همچنین معتقد‬ ‫اس��ت با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شد ‌ه امس��ال با حمایت از‬ ‫‌‌‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬اقالم تحریم شده‪ ،‬از سوی این‬ ‫شرکت‌ها طراحی و تولید می‌‌شود‪.‬‬ ‫سورنا ستاری افزود‪ :‬برای طراحی و تولید اقالم تحریمی‪،‬‬ ‫کمک‌های مالی بی‌بهره و تس��هیالت بانکی با سود کم در‬ ‫اختی��ار این ش��رکت‌ها قرار می‌گی��رد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زیست‌بوم جدید اقتصاد کشور ‪ ۱۴۰‬خدمت به شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در سطح کشور ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫ستاری با اشاره به ثبت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۵۰‬شرکت دانش‌بنیان‬ ‫در سطح کشور گفت‪ :‬خدمات زیادی از جمله حمایت‌های‬ ‫مالی از این شرکت‌ها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬توسعه زیست‌بوم‬ ‫کارآفرینی در دانش��گاه‌ها و مراکز پژوهشی و کارخانه‌های‬ ‫نوآور زیست‌بوم از دیگر برنامه‌های امسال است و نخستین‬ ‫کارخانه نوآور کشور پس از ماه مبارک رمضان بهره‌برداری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مع��اون علمی و فن��اوری رئیس‌جمه��وری با‬ ‫بی��ان ایجاد زیرس��اخت مجزا برای ص��ادرات محصوالت‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان افزود‪ :‬کمک‌های مالی و پرداخت‬ ‫تس��هیالت برای دریافت اس��تاندارد‌های بین‌المللی‪ ،‬ثبت‬ ‫ایده‌های دارویی و غذایی به محصول تبدیل می‌شود‬ ‫س��تاد توس��عه زیس��ت‌فناوری معاون��ت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت‌جمهوری با ش��رکت اکت��وور کو‪،‬‬ ‫تفاهمنامه‌ای با هدف ایجاد شتاب‌دهنده‌هایی برای‬ ‫تبدیل ایده‌های خالقانه و مبتکرانه دارویی و غذایی‬ ‫به محصوالت ارزش��مند امضا کرد‪ .‬به گزارش مرکز‬ ‫ارتباطات و اطالع‌‌رس��انی معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬ستاد توسعه زیست‌‌فناوری معاونت‬ ‫علمی و فناوری با ش��رکت اکتوور ک��و‪ ،‬موافقتنامه‬ ‫ایجاد و راه‌اندازی ش��تاب‌دهنده خصوصی در حوزه‬ ‫محصوالت دارویی و غذایی را بس��ت‪ .‬س��تاد توسعه‬ ‫زیس��ت‌فناوری معاونت علمی و فناوری و ش��رکت‬ ‫«اکتوور کو» و ش��رکت غذایی «آماده لذیذ» در این‬ ‫موافقتنام��ه درباره ایجاد این ش��تاب‌دهنده و ایجاد‬ ‫بس��تری مناس��ب برای پژوهش��گران و شرکت‌های‬ ‫نوپ��ا با ه��دف تبدیل ایده‌های خالقان��ه و مبتکرانه‬ ‫به محصوالت ارزش��مند‪ ،‬تواف��ق کردند‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫شده دس��ت‌کم ‪ ۱۰‬گروه منتخب با استقرار در این‬ ‫شتاب‌دهنده و بهره‌مندی از حمایت مالی ستاد برای‬ ‫قو‌توسعه‪ ،‬فعالیت خود را آغاز کنند‪ .‬همچنین‬ ‫تحقی ‌‬ ‫با توجه به زیرس��اخت‌های مناسب گروه اکتوور کو‬ ‫و ش��رکت‌های زیرمجموعه آن‪ ،‬موافقتنامه دیگری‬ ‫با ه��دف مش��ارکت در تولید صنعت��ی محصوالت‬ ‫مورد تایید س��تاد توس��عه زیس��ت‌فناوری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری بسته شد‪ .‬در این‬ ‫موافقتنامه مقرر ش��د ستاد توس��عه زیست‌فناوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬بس��ته‬ ‫اخت��راع در خارج از کش��ور‪ ،‬ش��رکت در نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی و همایش‌ها در اولویت حمایت از این شرکت‌ها‬ ‫قرار دارد‪ .‬س��تاری ادامه داد‪ :‬صادرات به کشورهای هدف‬ ‫از جمله‌چین‪ ،‬هند‪ ،‬عراق‪ ،‬س��وریه و کش��ورهای همسایه‬ ‫در دستور کار این نهاد است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۱۲۰‬ه��زار میلیارد ریال اعتبار از طریق صندوق توس��عه‬ ‫ملی به ش��رکت‌های دانش‌بنیان کش��ور اختصاص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون علم��ی و فناوری رئیس‌جمهوری با اش��اره‬ ‫به اینکه امس��ال ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی‬ ‫برای طرح‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در مجموع به صورت متوسط هر ماه تا ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اعتبار از طریق بانک‌ها جذب شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫می‌شود‌‪ .‬ستاری گفت‪ :‬فروش و درآمد مجموع شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان به ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪ .‬معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در سفر یک روزه خود به‬ ‫همدان در نشست اقتصاد مقاومتی حضور یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹عالقه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری‬ ‫س از‬ ‫همچنی��ن چن��دی پی��ش‪ ،‬مدیرعام��ل فراب��ور ‌‬ ‫عالق��ه ش��رکت‌های خارجی به س��رمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫اس��تارت‌آپ‌های ایرانی خبر داد‪ .‬امیر هامونی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فراب��ورس ای��ران با اش��اره به حمای��ت بازار س��رمایه از‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها و ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان داخلی گفت‪:‬‬ ‫بی��ن س��رمایه‌گذاران داخل��ی و خارجی ب��رای حمایت‬ ‫از اس��تارت‌آپ‌ها رقاب��ت وج��ود دارد‪ .‬او ب��ه توج��ه ویژه‬ ‫خارجی‌ه��ا به کس��ب‌وکارهای نوین ایرانی اش��اره کرد و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬س��رمایه‌گذاران خارجی اقدام‬ ‫ب��ه جذب اس��تارت‌آپ‌های ایرانی کرده‌ان��د به طوری که‬ ‫مرب��وط را ب��ه طور کامل به خارج از کش��ور‬ ‫‌‌‬ ‫گ��روه کاری‬ ‫انتقال داده‌اند‪ .‬سرمایه‌گذاران کشورهای اروپایی و حاشیه‬ ‫خلیج‌فارس از جمله مهم‌ترین سرمایه‌گذارانی هستند که‬ ‫استارت‌آپ‌های ایرانی را جذب کرده‌اند‪.‬‬ ‫محصوالت حاوی بهتری��ن خروجی‌ها و محصوالت‬ ‫به‌دست آمده از فعالیت‌های شتاب‌دهنده‌های همکار‬ ‫را به ش��رکت اکتوور کو ارائه کند و در صورت توافق‬ ‫نهایی‪ ،‬با حمایت مالی س��تاد توسعه زیست‌فناوری‪،‬‬ ‫این محص��والت به تولید انبوه رس��یده و روانه بازار‬ ‫ش��ود‪ .‬ستاد توسعه زیس��ت‌فناوری معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت‌جمهوری در س��ال‌های گذش��ته‪،‬‬ ‫با حمای��ت معاونت علمی و فن��اوری و در تعامل با‬ ‫ش��رکت‌های پیشرو حوزه زیس��ت‌فناوری و با هدف‬ ‫پرورش ایده‌های برتر و حمایت از ش��رکت‌های نوپا‬ ‫و دانش‌بنیان‪ ،‬اقدام به تاس��یس و راه‌اندازی بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬ش��تاب‌دهنده تخصصی در حوزه زیست‌فناوری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نفوذ فناوری در صنعت‬ ‫پیمان صالحی‪ ،‬معاون نوآوری و تجاری‌س��ازی فناوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری نیز با اش��اره به نقش کانون‌ها در‬ ‫توسعه و نفوذ فناوری در صنعت گفت‪ :‬کانون‌ها باید ضمن‬ ‫شناس��ایی و جلب عضویت اس��تارت‌آپ‌ها و ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در حوزه فعالیت تخصصی خود‪ ،‬برای برقراری‬ ‫ارتباط میان آنها و صنایع بزرگ در جهت افزایش بهره‌وری‬ ‫و رفع مس��ائل و چالش‌های فناورانه‪ ،‬شبکه‌های همکاری‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪،‬‬ ‫صالح��ی با اش��اره به تعداد کانون‌ه��ا و محوریت مدیریت‬ ‫دولتی در برخی از آنها در دوره نخست اظهار کرد‪ :‬رویکرد‬ ‫معاونت در تاس��یس کانون‌ها در دوره دوم بر اس��اس نیاز‬ ‫صنعت اس��ت و اداره کانون نیز به بخش خصوصی سپرده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تمرکز فعالیت‌های کانون تنها منحصر به یکی بخش‌های‬ ‫صنعت و بازار یا علمی نیس��ت و فعالیت این نهاد بر اساس‬ ‫م��دل مارپی��چ چهارگان��ه و در راس��تای ایج��اد تعامل و‬ ‫ش��کل‌دهی ش��بکه‌های همکاری میان این ‪ ۴‬رکن دولت‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬دانشگاه و جامعه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین یا بازنگری استانداردها‬ ‫صالح��ی به ضرورت تدوین یا بازنگری اس��تانداردها در‬ ‫ح��وزه فعالی��ت هر کانون اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫توافق‌های حاصل‌ش��ده می��ان معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫و س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬امکان ص��دور گواهی انطباق‬ ‫اس��تاندارد در موضوع‌های مورد توجه کانون‌ها فراهم شده‬ ‫اس��ت و کانون‌ها می‌توانند از این ظرفیت در حوزه فعالیت‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫صالح��ی ب��ا تش��ریح برنامه‌ه��ای حمایت��ی معاونت از‬ ‫صادرات محصوالت دانش‌بنیان و حضور در نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کانون‌ه��ا می‌توانند از این‬ ‫ظرفی��ت برای حمایت و معرفی ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫عضو کانون بهر ‌ه بگیرند‪.‬‬ ‫وی خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬کانون‌ها از ظرفیت ش��رکت‌های‬ ‫اس��تارت‌آپی‪ ،‬دانش��گاه‌های نظری و مهارتی و نمایش��گاه‬ ‫تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در حوزه‌های تخصصی‬ ‫بهره‌گیری کنند‪ .‬همچنین عضوگیری و شبکه‌س��ازی در‬ ‫جهت گس��ترش و نفوذ بیش��تر فناوری در صنعت و ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده‪ ،‬به صورت جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫تجاری‌سازی استارت‌‌آپ‌های پیشرانه دریایی‬ ‫نخستین اس��تارت‌آپ پیشرانه‌های دریایی‬ ‫اسفند‌ گذشته برگزار شد و تیم‌های منتخب‬ ‫آن معرفی ش��دند‪ .‬امس��ال طرح‌ه��ای برتر و‬ ‫ایده‌ه��ای منتخب این اس��تارت‌آپ با معرفی‬ ‫به س��رمایه‌گذاران در مس��یر تجاری‌سازی و‬ ‫عملیاتی شدن قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع‌رس��انی‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪،‬‬ ‫اس��فند‌ گذش��ته‌ نخس��تین اس��تارت‌آپ‬ ‫پیش��رانه‌های دریایی با حمایت گروه دریایی‬ ‫ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل‬ ‫پیش��رفته معاونت علمی و فناوری با ارائه ‪۳۲‬‬ ‫طرح برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ایده از طرح‌های ش��رکت‌کننده در این‬ ‫استارت‌آپ‪ ،‬پس از دو مرحله داوری به عنوان‬ ‫طرح‌های برتر انتخاب شدند‪.‬‬ ‫محس��ن ن��ادری‪ ،‬دبیر اجرایی نخس��تین‬ ‫اس��تارت‌آپ پیش��رانه‌های دریای��ی درب��اره‬ ‫سرنوش��ت طرح‌ه��ای برتر این اس��تارت‌آپ‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۰‬جلس��ه بی��ن مال��کان‬ ‫طرح‌ه��ای برت��ر و ایده‌ه��ای منتخ��ب و‬ ‫س��رمایه‌‌گذارانی چون بانک ص��ادرات‪ ،‬اویک‬ ‫و مرک��ز فناوری صنایع دریایی برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این جلس��ه‌ها مقرر شد طرح‌های‬ ‫برتر ب��ا س��رمایه‌گذاری داوطلب��ان‌ وارد فاز‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫پیاپی ‪2607‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫جانباز باشید و مدیر باش��ید و همه امکانات رانت را‬ ‫برای س��اخت سریال فاخر داشته باشید اما فقط یک‬ ‫فیلم بس��ازید باید این موضوع آسیب شناسی شود‪.‬‬ ‫من از طرف شورا ضایعه از دست دادن این فیلمساز‬ ‫مهج��ور را تس��لیت ع��رض می‌کنم و فک��ر می‌کنم‬ ‫افرادی باید درباره او و فیلم‌نساختنش بنویسند‪.‬‬ ‫سیداحمد میرعالیی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون‬ ‫جشنواره فیلم کن ‪ ۲۰۱۹‬از امروز آغاز به کار می‌کند‬ ‫جش��نواره فیلم کن که هنوز می‌توان آن را معتبرترین‬ ‫جش��نواره سینمایی جهان دانس��ت‪ ،‬در حالی وارد هفتاد‬ ‫و دومین دوره می‌ش��ود که مانند هر س��ال برای بیش از‬ ‫‪۱۰‬روز‪ ،‬توجه س��ینماگران و سینمادوستان سراسر جهان‬ ‫را معطوف به خود می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن از‬ ‫امروز ‪ ۱۴‬مه (‪ ۲۴‬اردیبهشت) آغاز به کار می‌کند و تا ‪۲۵‬‬ ‫مه (‪ ۴‬خرداد) ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شهر کوچک‪ ،‬زیبا و ثروتمند کن در جنوب فرانسه این‬ ‫روزها چهره‌ای متفاوت دارد‪ .‬نه از آفتاب گرم تابس��تانش‬ ‫خبری اس��ت (که این البته تقصیر پاییز اس��ت نه یونان)‬ ‫و نه از مس��افران همیش��گی آنجا؛ مردان و زنان پولدار و‬ ‫خوش‌لباس��ی که همراه حیوانات خانگی خیابان‌های شهر‬ ‫را باال و پایین می‌روند‪.‬‬ ‫بلوار اصلی ش��هر یعنی بلوار دال کروزت‪ ،‬خیابانی است‬ ‫که در یک طرف آن بعض��ی از گران‌ترین برند‌های لباس‬ ‫و مد جه��ان در صف بی‌انته��ای بوتیک‌هایش به نمایش‬ ‫گذاشته ش��ده‌اند و در طرف دیگر لشکر قایق‌های لوکس‬ ‫کنار آب مدیترانه پارک شده‌اند‪.‬‬ ‫هر سال شهر کن‪ ،‬حرفه‌ای‌های صنعت سینما را دور هم‬ ‫جمع می‌کند و خبرنگاران زیادی از سراسر دنیا اخبار این‬ ‫جشنواره را پوشش می‌دهند‪.‬‬ ‫همان‌طور که این جش��نواره ب��رای فیلم‌ها و هنرمندان‬ ‫حاضر در این مناس��بت ‪ ۱۰‬روزه بس��یار مهم است‪ ،‬برای‬ ‫اقتصاد کش��ور فرانس��ه هم دس��تاورد قابل‌توجهی دارد‪.‬‬ ‫یکی از اس��تراتژی‌های جالب کش��ور فرانسه برای جذب‬ ‫گردش��گران از سراسر جهان و توسعه صنعت گردشگری‪،‬‬ ‫برگزاری مناسبت‌های مختلف در این کشور است‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم کن ساالنه حدود ‪ ۸۵‬هزار بازدیدکننده‬ ‫ج��ذب می‌کند‪ .‬اقتصاد جش��نواره فیلم کن از نوع اقتصاد‬ ‫متعادل اس��ت‪ .‬بودجه ساالنه این جش��نواره ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫یورو برآورد ش��ده است که بین بخش‌های مختلف توزیع‬ ‫می‌ش��ود؛ وزارت فرهنگ (مرکز ملی س��ینما)‪ ،‬شهرداری‬ ‫کن‪ ،‬استان برگزارکننده جشنواره و حامیان مالی جشنواره‬ ‫بودجه برگزاری آن را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫مبل��غ ورودی ش��رکت‌کنندگان‪ ،‬حق نمای��ش فیلم‌ها‬ ‫در تلویزی��ون و مبل��غ ورودی ب��ازار ف��روش فیلم‌ها نیز‬ ‫تامین‌کنن��ده هزینه‌ه��ای برگزاری جش��نواره هس��تند‪.‬‬ ‫اسپانسرها بزرگ‌ترین حامیان جشنواره به شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی ابعاد مختلفی از شاخص‌های مالی‬ ‫جش��نواره را برای ورود ارز به این کشور موردبررسی قرار‬ ‫داده‌اند که از آن‌جمله می‌توان به افزایش جمعیت ش��هر‪،‬‬ ‫خریدهای گردش��گری‪ ،‬کمک‌های مل��ی و جذب حامیان‬ ‫مالی اشاره کرد‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم کن‪ ،‬فرصت خوبی برای اهالی شهر کن‬ ‫اس��ت تا از راه‌های مختلف کس��ب درآمد کنند‪ .‬مردم از‬ ‫جوش‌وخروش و هیجان جش��نواره به نفع افزایش درآمد‬ ‫و رش��د اقتصادش��ان اس��تفاده می‌کنند و به تجارت‌های‬ ‫مختلف می‌پردازند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقامات ش��هر ک��ن‪ ،‬در بازه زمان��ی ‪ ۱۰‬روزه‬ ‫جش��نواره در مه سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۳‬هزار شغل محلی‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه تنها ‪ ۵۰۰‬نفر مسئول‬ ‫تامین امنیت داخل کاخ برگزاری جشنواره هستند‪.‬‬ ‫در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین رویدادهایی‬ ‫که در کن ‪ ۲۰۱۹‬در انتظار ماست‪:‬‬ ‫‹ ‹ پوس�تری ب�ه یاد م�ادر موج نوی س�ینمای‬ ‫فرانسه‬ ‫مس��ئوالن برگزاری جش��نواره کن‪ ،‬امسال نیز براساس‬ ‫آیین س��ال‌های گذشته پوس��تر این رویداد را به یکی از‬ ‫س��ینماگران بزرگ اختصاص داد‪ .‬پوستر ‪ ۲۰۱۹‬با عنوان‬ ‫«آنی��س‪ ،‬در نور درخش��ان خورش��ید» ادای احترامی به‬ ‫آنیس واردا‪ ،‬سینماگر تازه‌درگذشته است و وی را در حالی‬ ‫به تصویر می‌کش��د که روی شانه‌های یکی از عوامل فنی‬ ‫قرار گرفته و در حال ساخت نخستین فیلم سینمایی‌اش‬ ‫به نام «نقطه کوتاه» در س��ن ‪ ۲۶‬س��الگی است‪ .‬واردا که‬ ‫ب��ا فیلم‌هایش چ��ون «نقطه کوتاه»‪« ،‬کلئ��و از ‪ ۵‬تا ‪ »۷‬و‬ ‫«ش��ادی» نق��ش تعیین‌کنن��ده‌ای در تعری��ف موج نوی‬ ‫س��ینمای فرانسه داشت‪ ،‬چندی پیش در سن ‪ ۹۰‬سالگی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹آیین گشایش جشنواره با چاشنی ترس‬ ‫فیلم ترس��ناک « ُمرده‌ها نمی‌میرند» س��اخته فیلمساز‬ ‫«تراژدی یورو در کـن»‬ ‫دوران بدنام زندگی وی در ش��هر ناپ��ل ایتالیا می‌پردازد‪.‬‬ ‫او در زمی��ن معجزه می‌کرد اما وقت��ی این جادو به‌تدریج‬ ‫رو به پایان گذاش��ت‪ ،‬او به یک زندانی در ش��هر جرمخیز‬ ‫ناپ��ل ایتالیا تبدیل ش��د‪ .‬این مس��تند‪ ،‬داس��تان زندگی‬ ‫فراموش‌نش��دنی ی��ک اس��تعداد بالفطره و قصه ش��کوه‪،‬‬ ‫ناامیدی و خیانت‪ ،‬فساد و در نهایت رستگاری است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تجلیل از «استاد سینمای وحشت» با کالسکه‬ ‫طالیی‬ ‫هر س��ال ش��هر کن‪ ،‬حرفه‌ای‌های صنع��ت س��ینما را دور هم جمع‬ ‫می‌کن��د و خبرنگاران زیادی از سراس��ر دنیا اخبار این جش��نواره را‬ ‫پوشش می‌دهند‬ ‫مس��تقل امریکایی «جیم جارموش» به عنوان فیلم آیین‬ ‫گش��ایش هفتاد و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‬ ‫کن روی پ��رده خواهد رفت‪ .‬این فیلم ب��ه عنوان یکی از‬ ‫فیلم‌های بخ��ش رقابتی کن ‪ ۲۰۱۹‬به نمایش گذاش��ته‬ ‫خواهد ش��د و نخستین فیلمی است که برای کسب نخل‬ ‫طالی بهترین فیلم رقاب��ت خواهد کرد‪ .‬بیل مورای‪ ،‬آدام‬ ‫درایور‪ ،‬تیلدا س��وئینتون‪ ،‬اس��تیو بوش��می‪ ،‬دنی گلوور از‬ ‫بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۱‬کارگردان در اندیشه تصاحب نخل طال‬ ‫بخش رقابتی جش��نواره کن‪ ،‬امس��ال میزبان فهرست‬ ‫پرستاره‌ای از کارگردانان نامدار و صاحب سبک سینمای‬ ‫جهان است‪ .‬پدرو آلمادوار با فیلم «درد و شکوه»‪ ،‬برادران‬ ‫داردن ب��ا جدیدترین آثارش��ان «احمد ج��وان»‪« ،‬زاویه‬ ‫دوالن» ب��ا «ماتیاس و ماکس��یم»‪« ،‬کن ل��وچ» برنده دو‬ ‫جای��زه نخل طال ب��ا فیلم جدید «متاس��فیم جا ماندی»‪،‬‬ ‫«ترنس مالی��ک» و کارگردان امریکای��ی با «یک زندگی‬ ‫پنهان»‪« ،‬جیم جارموش» با فیلم آیین گشایش «مرده‌ها‬ ‫نمی‌میرن��د» و «عبدالطیف کشیش��ه» ب��ا فیلم «مکتوب‬ ‫عشق من‪ :‬قطعه میانی» از مهم‌ترین مدعیان کسب نخل‬ ‫طالی بهترین فیلم کن ‪ ۲۰۱۹‬هستند‪.‬‬ ‫فیل��م «روزی روزگاری در هالی��وود» نهمین س��اخته‬ ‫کوئنتی��ن تارانتینو که حض��ور آن در جش��نواره کن در‬ ‫هاله‌ای از ابهام قرار داش��ت‪ ،‬درنهایت به جش��نواره رسید‬ ‫تا فرش قرمز کن امس��ال با حض��ور چهره‌هایی چون برد‬ ‫پیت‪ ،‬لئوناردو دی‌کاپریو و آل پاچینو جذابیت دوچندانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫داس��تان فیل��م «روزی روزگاری در هالی��وود» درباره‬ ‫گروه تبهکار «منسون» به سرکردگی چارلز منسون است‬ ‫ک��ه در اوت ‪ ۱۹۶۹‬در یک ش��ب چندین نف��ر را در یک‬ ‫سکونتگاه هالیوودی متعلق به رومن پوالنسکی کارگردان‬ ‫مطرح لهستانی‌فرانس��وی س�لاخی کردند که یکی از این‬ ‫افراد ش��ارون تیت همسر باردار «پوالنس��کی» بود‪ .‬فیلم‬ ‫«تارانتینو» نیز در بخش رقابتی برای کس��ب جایزه نخل‬ ‫طال رقابت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹«ایناریتو» در رأس داوران کن ‪۲۰۱۹‬‬ ‫الخاندرو گونزالز ایناریتو کارگردان مکزیکی برنده اسکار‬ ‫سال جاری رئیس داوران بخش رقابتی کن است‪ .‬وی که با‬ ‫فیلم‌های «بردمن» و «بازگشته» برنده جایزه اسکار شده‬ ‫است‪ ،‬نخس��تین کارگردان مکزیکی خواهد بود که رئیس‬ ‫داور بخش رقابتی کن می‌ش��ود‪« .‬عشق سگی»‪« ،‬بابل» و‬ ‫«زیبا» فیلم‌های «ایناریتو» هس��تند که در جشنواره کن‬ ‫رونمایی و موفق به کسب چندین جایزه شدند‪.‬‬ ‫پاول پالیکوفس��کی کارگردان برنده اس��کار لهس��تانی‪،‬‬ ‫یورگ��س النتیم��وس کارگ��ردان یونان��ی‪ ،‬کل��ی رایکارد‬ ‫کارگ��ردان‪ ،‬فیلمنامه‌نویس و تدوینگ��ر امریکایی‪ ،‬آلیس‬ ‫رورواچر کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایتالیایی‪ ،‬ال فانینگ‬ ‫بازیگر زن امریکای��ی‪ ،‬مایمونا ان دیایه بازیگر و کارگردان‬ ‫زن اهل کشور بورکینافاسو‪ ،‬انکی بیالل نویسنده فرانسوی‬ ‫رمان‌های مصور و رابین کامپیو کارگردان و فیلمنامه‌نویس‬ ‫اهل فرانس��ه‪ ،‬اعضای هیات داوران بخ��ش رقابتی کن را‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫نادین لبکی س��ینماگر لبنانی به عن��وان رئیس هیات‬ ‫داوران بخش «نوعی نگاه» و کلر دنی نویسنده و کارگردان‬ ‫فرانس��وی نیز به عنوان رئیس هی��ات داوران بخش فیلم‬ ‫کوتاه و س��ینه فونداسیون هفتاد و دومین جشنواره فیلم‬ ‫کن فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ دعوای بی‌س�رانجام ک�ن و نتفلیکس برای‬ ‫دومین سال پیاپی‬ ‫مذاکرات جشنواره کن و ش��رکت نتفلیکس برای سال‬ ‫جاری نیز به بن‌بس��ت رس��ید و ک��ن ‪ ۲۰۱۹‬میزبان هیچ‬ ‫فیلم��ی از محصوالت این ش��رکت در جش��نواره نخواهد‬ ‫بود‪ .‬جش��نواره کن سال گذش��ته نیز به سبب اختالف با‬ ‫سیاس��ت‌های ش��رکت نتفلیکس فرص��ت نمایش فیلمی‬ ‫چون «روما»‪« ،‬سوگلی»‪« ،‬نخستین انسان» و «ستاره‌ای‬ ‫متولد ش��ده اس��ت» را از دس��ت داد و امس��ال نیز چند‬ ‫فیلم ازجمله فیلم جدید و پرس��تاره «م��رد ایرلندی» به‬ ‫کارگردانی مارتین اسکورسیزی با بازی آل‌پاچینو‪ ،‬رابرت‬ ‫دنی��رو و جو پچی نیز قربانی این اختالف ش��دند‪ ،‬هرچند‬ ‫تیری فرمو دبیر پیشینه‌دار کن در مصاحبه‌ای عنوان کرد‬ ‫فیلم «اسکورس��یزی» در صورت نب��ود اختالف‌ها نیز به‬ ‫دلیل تمام نشدن مراحل فنی به کن نمی‌رسید‪.‬‬ ‫مشکل اینجاست که براساس سیاست‌های «نتفلیکس»‪،‬‬ ‫فیلم‌های این شرکت یا فقط به شکل آنالین (بدون اکران‬ ‫در سینماها) عرضه می‌ش��وند یا باید به طور همزمان به‬ ‫اندازه محدود در سینماها و وب‌سایت این شبکه در اختیار‬ ‫مخاطبان قرار گیرند و این سیاس��ت موردپذیرش برخی‬ ‫از جش��نواره‌های س��ینمایی ازجمله کن نیست‪ .‬براساس‬ ‫قوانین جش��نواره کن‪ ،‬حداقل فیلم‌های بخش رقابتی این‬ ‫رویداد باید پس از جش��نواره در سینماهای فرانسه اکران‬ ‫عمومی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ «آلن دلون» و یک نخل طالی جنجالی‬ ‫پس از چهره‌های ش��اخصی چون ژان مورو‪ ،‬وودی آلن‪،‬‬ ‫برناردو برتولوچی‪ ،‬جین فوندا‪ ،‬کلینت ایس��توود‪ ،‬ژان پل‬ ‫بلمون��دو‪ ،‬مانوئل دی اولیویرا‪ ،‬ژان پیر لئو‪ ،‬این‌بار نوبت به‬ ‫آلن دلون بازیگر افسانه‌ای سینمای فرانسه و جهان رسید‬ ‫تا جایزه نخل طالی افتخاری جشنواره کن را دریافت کند‬ ‫که پیش��ینه بازی در فیلم برنده نخل طالی «یوزپلنگ»‬ ‫س��اخته لوکینو ویسکونتی (‪ )۱۹۶۳‬را در کارنامه دارد‪ .‬در‬ ‫واکن��ش به اعطای این جایزه به آلن دلون‪ ،‬س��ازمان زنان‬ ‫امریکا و هالیوود به س��بب برخی اظهارنظرهای آلن دلون‬ ‫درباره خش��ونت علیه زنان و همچنی��ن حمایت از قدرت‬ ‫گرفتن جناح راس��ت در فرانس��ه‪ ،‬از اعطای این جایزه به‬ ‫وی انتق��اد کرد اما مس��ئوالن کن اع�لام کردند که نخل‬ ‫طالی افتخ��اری همچنان به این بازیگر افس��انه‌ای تعلق‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹زندگ�ی مافیای�ی «مارادون�ا» ب�ر پ�رده‬ ‫جشنواره کن‬ ‫آسیف کاپادیا کارگردان انگلیسی امسال مستند زندگی‬ ‫دیه‌گو مارادونا اس��طوره آرژانتینی تاریخ فوتبال جهان را‬ ‫در بخش غیررقابتی جش��نواره کن رونمایی می‌کند‪ .‬این‬ ‫مس��تند بر اس��اس بیش از ‪ ۵۰۰‬س��اعت ویدئو از آرشیو‬ ‫شخصی مارادونا ساخته شده است و نگاهی غیرمتداول به‬ ‫زندگ��ی این بازیکن به عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های‬ ‫ورزش��ی تاری��خ درون و بیرون از زمی��ن فوتبال در طول‬ ‫ج��ان کارپنتر کارگردان مش��هور به اس��تاد س��ینمای‬ ‫وحش��ت جایزه کالس��که طالیی جش��نواره کن ‪ ۲۰۱۹‬را‬ ‫در بخش مس��تقل دو هفت��ه کارگردانان دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫کارپنتر کارگردانی فیلم‌های ترس��ناک کالس��یکی چون‬ ‫«هالووین»‪« ،‬مه»‪« ،‬کریس��تین» و «فرار از نیویورک» را‬ ‫برعهده داش��ته اس��ت‪ .‬از دریافت‌کنندگان پیشین جایزه‬ ‫کالس��که طالیی می‌ت��وان به مارتین اسکورس��یزی‪ ،‬ورنر‬ ‫هرتس��وک‪ ،‬ژیا ژانکه‪ ،‬جین کمپیون و آنیس واردا اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ثبت درجه‌بندی سنی‬ ‫فیلم‌های سینمایی‬ ‫روی بلیت‬ ‫‹ ‹از «درخش�ش» کوبریک تا «معجزه» دسیکا‬ ‫در بخش کالسیک‬ ‫بخش کالس��یک هفتاد و دومین جش��نواره فیلم کن‪،‬‬ ‫امس��ال میزبان مجموعه‌ای درخشان از نسخه ترمیم شده‬ ‫آثار مهم س��ینمای جهان است که از مهم‌ترین اتفاق‌های‬ ‫آن می‌توان به نمایش نیمه‌شب فیلم «درخشش» ساخته‬ ‫استنلی کوبریک اشاره کرد‪.‬‬ ‫«معجزه در میالن» س��اخته ویتوریو دسیکا برنده نخل‬ ‫طالی ‪« ،۱۹۵۱‬عش��ق‌های یک بلوند» س��اخته میلوش‬ ‫فورمن (‪« ،)۱۹۶۵‬تونی» به کارگردانی ژان رنوار (‪،)۱۹۳۴‬‬ ‫«مول��ن روژ» س��اخته ج��ان هیوس��تون (‪« ،)۱۹۵۲‬آنها‬ ‫عاشق زندگی بودند» از آندری وایدا (‪« ،)۱۹۵۷‬درب» به‬ ‫کارگردانی الیور استون (‪« ،)۱۹۹۱‬خاطرات یک پرستار»‬ ‫به کارگردانی تائو ژین(‪ )۱۹۵۷‬و نخستین انیمیشن بلند و‬ ‫رنگی اکران شده سینما در سال ‪ ۱۹۵۸‬با نام «پوندا و مار‬ ‫جادویی» به کارگردانی تایجی یوبوش��یتا دیگر فیلم‌های‬ ‫این بخش هستند‪.‬‬ ‫نس��خه ترمیم‌ش��ده ‪ ۳‬فیل��م از س��اخته‌های «لوئیس‬ ‫بونوئل» کارگردان و فیلمنامه‌نویس مکزیکی‪ -‬اس��پانیایی‬ ‫شامل «فراموش ش��دگان» (‪« ،)۱۹۵۰‬نازارین» (‪)۱۹۵۸‬‬ ‫و «عصر طالی��ی» (‪ )۱۹۳۰‬نیز در بخش کالس��یک کن‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬رونمایی می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹«ریتی پ�ان» برن�ده دوربین طلا را تعیین‬ ‫می‌کند‬ ‫ریتی پان‪ ،‬سینماگر صاحبنام کامبوجی امسال به عنوان‬ ‫رئی��س داوران جایزه دوربین طال‪ ،‬وظیفه انتخاب بهترین‬ ‫فیل��م اول جش��نواره را از میان تمام آثار بخش رس��می‬ ‫(رقابت��ی‪ ،‬نوعی‌ن��گاه‪ ،‬غیررقابتی‪ ،‬نمایش وی��ژه‪ ،‬نمایش‬ ‫نیمه‌ش��ب‪ ،‬فیلم کوت��اه و سینه‌فونداس��یون) و همچنین‬ ‫دو بخش مس��تقل هفته منتق��دان و دو هفته کارگردانان‬ ‫برعهده دارد‪ ۴ .‬سینماگر فرانسوی شامل «آلیس دیوپ»‪،‬‬ ‫«س��اندرین ماکز»‪« ،‬بنوام دلوم» و «نیکالس ناگلن» نیز‬ ‫دیگر اعضای داوران جایزه دوربین طال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«استالونه» با «راکی ‪ »۵‬به کن بازمی‌گردد‬ ‫سیلوس��تر اس��تالونه چهره کهنه‌کار س��ینمای اکشن‬ ‫هالیوود برای معرفی فیلم جدید «راکی ‪ :۵‬آخرین خون»‬ ‫به جش��نواره کن بازخواهدگشت‪ .‬بخش‌هایی از این فیلم‬ ‫که ساخت آن چند ماه پیش به پایان رسیده برای معرفی‬ ‫به ش��کل نمایش ویژه در جش��نواره با حضور استالونه به‬ ‫نمایش گذاش��ته می‌ش��ود و پس از آن نسخه ترمیم‌شده‬ ‫فیلم «رامبو‪ :‬نخس��تین خون» ب��ه کارگردانی تد کاچف‬ ‫محصول س��ال ‪ ۱۹۸۱‬میالدی نیز ب��ه روی پرده خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان جشنواره با «خاص‌ها»‬ ‫مسئوالن کن اعالم کردند از این‌پس عنوان «فیلم آیین‬ ‫پایانی» نخواهند داشت و آخرین فیلم جشنواره را در قالب‬ ‫عن��وان «آخرین نمایش» پیش از آیی��ن اعطای جایزه‌ها‬ ‫به روی پرده می‌برند‪ .‬امس��ال فیلم فرانس��وی «خاص‌ها»‬ ‫به کارگردانی مش��ترک اولیویه ن��اکاش و اریک تولدانو با‬ ‫بازی وینسنت کس��ل و رادو کاتب به عنوان آخرین فیلم‬ ‫جش��نواره کن در سالن گرند لومیر جش��نواره به نمایش‬ ‫گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫** عنوان تیتر برگرفته از نام فیلم «تراژدی یورو» است‬ ‫که در سال ‪ ۲۰۱۵‬در جشنواره کن به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫بهن��ام صف��وی‬ ‫خوانن��ده پاپ کش��ور‬ ‫بعد از چند سال مبارزه‬ ‫با بیماری‪ ،‬روزگذشته‬ ‫در بیمارس��تان میالد‬ ‫اصفه��ان چش��م از‬ ‫جه��ان فروبس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بهن��ام صفوی خوانن��ده پاپ‬ ‫کشور صبح دوش��نبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت سال ‪،۹۸‬‬ ‫در س��ن ‪ ۳۶‬س��الگی و بعد از چند سال مبارزه‬ ‫با بیماری سرطان‪ ،‬در بیمارستان میالد اصفهان‬ ‫چشم از جهان فروبست‪ .‬وی متولد سال ‪ ۶۲‬در‬ ‫شهر ش��یراز بود که تحصیالت تکمیلی خود را‬ ‫در رشته عمران به پایان رساند‪ .‬وی موسیقی را‬ ‫از کودک��ی با نواختن پیانو و در کنار آن نواختن‬ ‫سازهای کوبه‌ای آغاز کرد و از آن دوران تا زمان‬ ‫حیات خود به طور مس��تمر در حوزه موسیقی‬ ‫و نوازندگ��ی به فعالیت خ��ود ادامه داد‪ .‬صفوی‬ ‫س��ال ‪ ۸۵‬با انتش��ار قطع��ه «تمنا» خ��ود را به‬ ‫جریان رسمی موس��یقی پاپ ایران معرفی کرد‬ ‫که اس��تقبال مردم از این اثر این انگیزه را در او‬ ‫ایجاد کرد که دو س��ال بعد از انتشار این قطعه‪،‬‬ ‫آلبوم «عش��ق م��ن باش» را در بازار موس��یقی‬ ‫منتش��ر کند‪ .‬او در س��ال ‪ ۹۱‬آلبوم «آرامش»‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬آلبوم «فوق‌العاده» و در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫آلب��وم «معج��زه» را روانه بازار موس��یقی کرد‪.‬‬ ‫برگزاری کنسرت‌های مختلف داخلی و خارجی‬ ‫همچنی��ن تولی��د چندین تک‌آهن��گ ازجمله‬ ‫فعالیت‌ه��ای ای��ن خواننده در حوزه موس��یقی‬ ‫بود‪ .‬روزنامه‬ ‫درگذشت این هنرمند را به‬ ‫خانواده ایشان و جامعه هنری تسلیت می‌گوید‪.‬‬ ‫پوستر ‪ ۲۰۱۹‬با‬ ‫عنوان «آنیس‪،‬‬ ‫در نور درخشان‬ ‫خورشید» ادای‬ ‫احترامی به‬ ‫آنیس واردا‪،‬‬ ‫سینماگر‬ ‫تازه‌درگذشته‬ ‫است و وی را‬ ‫به‌گونه‌ای به‬ ‫تصویر می‌کشد‬ ‫که روی شانه‌های‬ ‫یکی از عوامل‬ ‫فنی قرار گرفته‬ ‫و در حال ساخت‬ ‫نخستین فیلم‬ ‫سینمایی‌اش‬ ‫به نام «نقطه‬ ‫کوتاه» در سن‬ ‫‪ ۲۶‬سالگی است‬ ‫غالمرضا فرجی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای صنفی‬ ‫نمایش از ثبت درجه‌بندی س��نی آثار سینمایی‬ ‫روی بلی��ت فیلم‌ه��ا خبر داد‪ .‬به گ��زارش مهر‪،‬‬ ‫غالمرض��ا فرج��ی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای صنفی‬ ‫نمایش درباره خروجی نشس��ت ‪ ۲۲‬اردیبهشت‬ ‫شورا گفت‪ :‬در نشست امروز قرارداد اکران فیلم‬ ‫سینمایی «جانان» ساخته کامران قدکچیان به‬ ‫سرگروهی سینما ایران بعد از پایان نمایش فیلم‬ ‫س��ینمایی «ایکس‌الرج» به کارگردانی محسن‬ ‫توکلی و قرارداد فیلم س��ینمایی «نیوکاس��ل»‬ ‫س��اخته حس��ن قصابیان بع��د از «س��امورایی‬ ‫در برلی��ن» ب��ه کارگردان��ی مهدی ن��ادری به‬ ‫س��رگروهی ب��اغ کتاب ثبت ش��د‪ .‬س��خنگوی‬ ‫ش��ورای صنفی همچنین اظهار کرد‪ :‬از آنجایی‬ ‫که مالیات ارزش افزوده و بهای بلیت س��ینماها‬ ‫به‌طور مش��ترک از مخاطب در گیش��ه و سایت‬ ‫سینماتیکت دریافت می‌ش��د‪ ،‬در نشست امروز‬ ‫که با نماینده سینماتیکت قرار شد بهای بلیت و‬ ‫مالیات ارزش افزوده به صورت تفکیک شده در‬ ‫س��امانه درج و به مخاطب اطالع داده شود‪ .‬وی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬در این نشس��ت همچنین مقرر‬ ‫شد درجه‌بندی سنی هر فیلم روی بلیت سینما‬ ‫همان‌طور که در پروانه نمایش درج ش��ده‪ ،‬ثبت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کامران شیردل‬ ‫فیلم‌هایش را اهدا کرد‬ ‫کام��ران ش��یردل‪ ،‬مستندس��از پیشکس��وت‬ ‫س��ینمای ایران‪ ،‬مجموعه آثار مستند خود را به‬ ‫مرکز گسترش س��ینمای مستند و تجربی اهدا‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��یردل با حضور در‬ ‫ای��ن «مرکز» و دیدار با مدی��ران این مجموعه‪،‬‬ ‫مس��تندهای خود را به این مرکز هدیه داد‪.‬وی‬ ‫ابرازامی��دواری کرد که با هم��کاری این مرکز‪،‬‬ ‫امکان دیده ش��دن آثارش از س��وی نسل جوان‬ ‫فراهم شود‪ .‬فیلم‌های مستند کامران شیردل که‬ ‫با بهترین کیفیت تحویل آرشیو مرکز گسترش‬ ‫شده است‪ ،‬عبارتند از تهران پایتخت ایران است‪،‬‬ ‫حماسه روستازاده گرگانی یا اون‌شب که بارون‬ ‫اومد‪ ،‬قلعه‪ ،‬مرواریده��ای خلی ج‌فارس‪ُ -‬دوبی‪،‬‬ ‫پیکان‪ ،‬بوم س��یمین‪ ،‬ندامتگاه‪ ،‬آئینه‌ها‪ ،‬تنهایی‬ ‫اول‪ ،‬ف��والد مبارکه‪ .‬بخش��ی از این آثار باارزش‪،‬‬ ‫مجموع��ه راش‌های کامران ش��یردل از انقالب‬ ‫اس�لامی ایران است که س��ال ‪ ۱۳۵۷‬با فرمت‬ ‫س��وپر ‪ ۸‬از س��وی این فیلمس��از فیلمبرداری‬ ‫ش��ده است‪ .‬ش��یردل از س��ال ‪ ۱۳۴۳‬با ساخت‬ ‫مس��تند ‪۱۰‬دقیقه‌ای «آئینه‌ه��ا» قدم به جهان‬ ‫سینما گذاش��ت و در نیم قرن فعالیت‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۳۰‬فیلم مس��تند مستقل‪ ،‬صنعتی و تبلیغاتی‬ ‫را تهی��ه و کارگردانی ک��رد‪« .‬صبح روز چهارم»‬ ‫و «دوربین» نیز عنوان‌های دو فیلم س��ینمایی‬ ‫وی هس��تند که در س��ال‌های ‪ ۱۳۵۱‬و ‪۱۳۵۵‬‬ ‫کارگردانی شده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫پیکر ابراهیم‬ ‫سلطانی‌فر‬ ‫تشییع شد‬ ‫پیکر ابراهیم س��لطانی‌فر‪ ،‬کارگردان و مدیر دوبالژ‬ ‫سیما روز گذشته به سمت خانه ابدی خود در بهشت‬ ‫زهرا (س) تشییع شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬آیین تش��ییع محمد‬ ‫ابراهی��م س��لطانی‌فر کارگ��ردان فیل��م «توی��ی که‬ ‫نمی‌شناختمت»‪ ،‬مدیر پیشین دوبالژ و تامین برنامه‬ ‫خارجی ش��بکه یک سیما دوشنبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت با‬ ‫حضور هنرمندان در خانه سینما برگزار شد‪.‬‬ ‫احمد میرعالیی‪ ،‬بهروز افخمی‪ ،‬محمدرضا جعفری‬ ‫جل��وه‪ ،‬کمال تبری��زی‪ ،‬منوچهر شاهس��واری‪ ،‬علی‬ ‫دهک��ردی‪ ،‬مهدی فرج��ی‪ ،‬مهدی ج��ودی ازجمله‬ ‫حاضران در این آیین بودند‪.‬‬ ‫کام��ران ملک��ی در ابتدای این آیین در س��خنانی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬آدم‌هایی مانند س��لطانی‌فر همواره در‬ ‫این مملکت جاودان هس��تند‪ ،‬چه آنها را بشناس��یم‬ ‫و چه نشناس��یم‪ ،‬او از دس��ت‌اندرکاران تلویزیون بود‬ ‫ک��ه خدمات بس��یاری را در دوره‌های مختلف کاری‬ ‫خود انجام داد‪.‬‬ ‫در ادامه بهروز افخمی درباره این کارگردان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬او طلبه‌ای اهل علم و حدیث و س��یره ائمه بود‬ ‫و برای نوش��تن فیلمنامه‌هایی در زمینه تاریخ اسالم‬ ‫از بسیاری نویسندگان مناسب‌تر بود‪ .‬پافشاری وی بر‬ ‫اص��ول و ارتباط برقرار نکردن با زدوبندهایی که این‬ ‫روزها زیاد شده از ویژگی‌های وی بود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عرب س��خنگوی کان��ون کارگردانان‬ ‫س��ینما نیز در این آیین عن��وان کرد‪ :‬صحبت کردن‬ ‫درباره سلطانی‌فر سخت است‪ ،‬افراد معتقد به آخرت‬ ‫خیلی زود از بین ما می‌روند‪ .‬در رس��انه ملی باشید‪،‬‬ ‫نیز در س��خنانی گفت‪ :‬چه شده است که از درد هم‬ ‫خبر نداریم و کارگردانی در مترو باید جوراب بفروشد‪.‬‬ ‫چه شده است که ابراهیم باید در منزل چشم انتظار‬ ‫ما می‌بود‪ .‬وداع ما با سلطانی فر دیر شد و من جمله‬ ‫دیگری به جمله «تویی که نمی‌ش��ناختمت» اضافه‬ ‫می‌کنم و می‌گویم ناگهان چه زود دیر می‌شود‪.‬‬ ‫اقام��ه نماز بر پیک��ر ابراهیم س��لطانی‌فر با امامت‬ ‫نص��راهلل پژمان‌فر انجام ش��د و س��پس پیکرش را به‬ ‫سوی بهشت زهرا (س) منتقل کردند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم در آیین تش��ییع‪ ،‬این هنرمند در طبقه‬ ‫باالیی مزار هنرمند دیگری در قطعه هنرمندان دفن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫آیین یاد بود این هنرمند چهارشنبه ‪ ۲۴‬اردیبهشت‬ ‫از ساعت ‪ ۱۷‬در مسجد الغدیر برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫بهنام صفوی‪ ،‬خواننده‬ ‫پاپ درگذشت‬
‫سه‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪ 8 - 1398‬رمضان ‪ 14 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1289‬پیاپی ‪2607‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫چرا ‪ ۸۰‬درصد مردم کنسرت نمی‌روند؟‬ ‫یکی از جامعه هدف‌های اصلی کنس��رت‌ها قشر دانشجو است که‬ ‫شاید از درآمد چندانی برخوردار نباشد و اگر نرخ بلیت کنسرت‌ها‬ ‫گران شود کم‌کم می‌تواند به حذف این جامعه هدف منجر شود‬ ‫به‌ش��مار نمی‌رفتند؛ با این ح��ال قانون جدیدی پا به‬ ‫عرصه موس��یقی گذاشته و اهالی این هنر را نسبت به‬ ‫گران‌تر ش��دن بلیت‌های کنسرت نگران کرده است‪.‬‬ ‫مصوبه مجلس می‌گوید وزارت ارشاد ‪ ۱۰‬درصد بهای‬ ‫بلیت کنسرت‌ها را در تهران و کالنشهرها اخذ و آن را‬ ‫به خزانه‌داری کل کش��ور واری��ز کند‪ .‬عده‌ای از اهالی‬ ‫موس��یقی نس��بت به این مصوبه واکنش نشان داده و‬ ‫اعتراض کردند‪ .‬گفته می‌ش��ود این قانون سبد نسبتا‬ ‫خالی از فرهنگ این روزهای مردم را خالی‌تر می‌کند‬ ‫و چ��ه بس��ا در حوزه‌ه��ای کم‌مخاطب‌تر موس��یقی‬ ‫هنرمندان متحمل فشار شوند‪.‬‬ ‫بردیا کیارس‪ ،‬آهنگس��از و رهبر ارکستر درباره این‬ ‫قانون می‌گوید‪ :‬این چه اتفاق بامزه‌ای است که درباره‬ ‫کنس��رت‌ها رخ داده اس��ت؟ اینکه ‪ ۱۰‬درصد فروش‬ ‫بلیت‌ه��ا باید به دولت پرداخت ش��ود؛ خیلی جالب و‬ ‫نوبرانه‌ترین خبری است که آدم می‌تواند بشنود‪ .‬یک‬ ‫هنرمند برای برگزاری یک کنس��رت کالس��یک باید‬ ‫تم��ام هزینه‌های تمرین‪ ،‬س��الن و تجهیزات را تقبل‬ ‫کند؛ آن وقت ‪ ۱۰‬درصد بهای ناچیزی را که از فروش‬ ‫بلیت به او می‌رسد باید به دولت بدهد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ظ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫‪11‬‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ظ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪143‬‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س ک‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حس��ین انتظامی‪ ،‬رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ با اشاره به جلسه‬ ‫روز گذش��ته با معاون اول رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬ارز تخصیصی به کاغذ‬ ‫نشر و مطبوعات ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی می‌ماند‪ .‬به گزارش‬ ‫حسین‬ ‫انتظامی‪ ،‬رئیس کارگروه س��اماندهی کاغذ گفت‪ :‬در جلس��ه‌ای که روز‬ ‫گذش��ته به همت معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور مس��ئوالن همه‬ ‫نهاده��ای مرتبط با کاغذ از جمله وزیر فرهنگ‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫و نمایندگان حوزه‌های نشر و مطبوعات تشکیل شد‪ ،‬پیشنهاد مشترک‬ ‫وزیران فرهنگ و ارش��اد اسالمی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررسی شد و‬ ‫باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر حل مس��ئله کاغذ حوزه‬ ‫فرهنگ مقرر ش��د ارز تخصیصی برای مصرف کاغذ نش��ر و مطبوعات‪،‬‬ ‫همچنان ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی بماند‪ .‬وی درباره سایر مصوبات این جلسه‬ ‫که به ریاس��ت دکتر جهانگیری تشکیل شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این جلسه‬ ‫بر وظیفه نظارتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در شیوه توزیع این‬ ‫کاغذها تاکید ش��د‪ .‬همچنین مقرر ش��د کاغذهای موجود در گمرک‪،‬‬ ‫در مدت ‪ 2‬هفته ترخیص و توزیع ش��وند‪ .‬انتظامی افزود‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫همچنین بر رفع موانع و افزایش میزان تولید کاغذ ازسوی کارخانه‌های‬ ‫داخل��ی به‌عنوان یک سیاس��ت مبنایی تاکید ش��د‪ .‬رئی��س کارگروه‬ ‫س��اماندهی کاغذ در عین حال از جمع‌بندی جلسه برای برخورد جدی‬ ‫ب��ا واردکنندگان متخلف خبر داد و با اش��اره به ماموریت ویژه نهاد‌های‬ ‫نظارتی‪ ،‬افزود‪ :‬مقرر ش��د ب��ا افرادی که با ارز دولتی کاغ��ذ وارد و آن را‬ ‫خ��ارج از نظ��ارت وزارت فرهنگ یا با نرخ آزاد توزیع ی��ا انبار کرده‌اند با‬ ‫جدیت برخورد شود‪ .‬وی در پایان ضمن قدردانی از نگاه راهبردی دکتر‬ ‫جهانگیری و مس��اعدت رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد با‬ ‫این تصمیم‌ها فوری‪ ،‬التهاب بازار کاغذ فروکش کند‪.‬‬ ‫فردوسی میزبان نمایشگاه‬ ‫جشنواره عکس شاهنامه‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪144‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ارز کاغذ نشر و مطبوعات‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی ماند‬ ‫نمایش��گاه دومین جش��نواره ملی عکس ش��اهنامه به‌مناسبت ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهش��ت روز بزرگداش��ت فردوس��ی در آرامگاه فردوس��ی در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه در‬ ‫چهارمین مقصد خود به آرامگاه فردوس��ی رسید‪ .‬پس از رشت‪ ،‬قزوین و‬ ‫گرگان این بار فردوسی میزبان نمایشگاه جشنواره ملی عکس شاهنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه با همکاری آرامگاه فردوسی و س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی خراسان رضوی با بنیان‌گذاری و دبیری کورش جوادی برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬آیین گشایش نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه در‬ ‫آرامگاه فردوس��ی جمعه‪ ۲۰ ،‬اردیبهش��ت س��اعت ‪ ۱۲‬ظهر برگزار شد‬ ‫و این نمایش��گاه تا ‪ ۲۷‬اردیبهش��ت هر روز از ‪ ۹‬صب��ح تا ‪ ۶‬عصر میزبان‬ ‫دوستداران شاهنامه و هنر عکاسی است‪ .‬جشنواره ملی عکس شاهنامه‬ ‫هر ‪ 2‬س��ال یک بار از س��وی باش��گاه ش��اهنامه‌پژوهان و باشگاه نقاالن‬ ‫برگزار می‌ش��ود و در دومین دوره آن آرامگاه فردوسی‪ ،‬موزه شاهنامه و‬ ‫اسطوره قزوین‪ ،‬باشگاه عکاس��ان جوان‪ ،‬پویش فردوسی و گروه هنری‬ ‫سی‌تاب مشارکت دارند‪.‬‬ ‫خاطرات زندگی جبار باغچه‌بان‪:‬‬ ‫یکش��نبه‌ای که گذشت س��الروز تولد جبار باغچه‌بان‬ ‫بود‪ .‬متن زیر برش��ی از زندگی او در کودکی و تاثیر آن‬ ‫در بزرگسالی‌اش است‪.‬‬ ‫‪ 10‬س��الم بود و ماه رمض��ان روزه می‌گرفتم‪ .‬یک روز‬ ‫دلم از گرسنگی ضعف رفت‪ .‬دزدانه رفتم توی آشپزخانه‪.‬‬ ‫یک تکه نان از سفره برداشتم و یکی‪ ،‬دو لقمه خوردم‪ .‬تا‬ ‫دم افطار به پدر و مادرم نزدیک نشدم‪ .‬شنیده بودم از لب‌های آدم معلوم می‌شود‬ ‫که روزه‌خواری کرده یا نه‪ .‬وقت افطار با نگرانی س��ر سفره نشستم و زیرچشمی‬ ‫مواظب پدر و مادرم بودم اما بو نبرده بودند‪ .‬بعد از آن‪ 3 ،۲ ،‬بار دیگر همان کار‬ ‫را کردم و باز هم نفهمیدند اما چند روز بعد ترسی به جانم افتاد‪ .‬به خودم گفتم‬ ‫«اما خدا چی؟ خدا هم ندید و نفهمید؟» ترسم بیشتر و بیشتر شد‪ .‬در آن شرایط‬ ‫تنها کسی که می‌توانستم به او پناهنده شوم مادرم بود که گرچه سواد خواندن و‬ ‫نوشتن نداشت اما زنی روشن و روشنفکر بود‪.‬‬ ‫م��ادرم از وضع و حال من متوجه ش��ده بود که اتفاقی افتاده؛ پرس��ید «چرا‬ ‫نگرانی؟ از چه می‌ترس��ی؟» اعتراف کردم‪ .‬به او گفتم حتما خدا دیده و فهمیده‬ ‫و روز قیامت مرا به جهنم خواهد انداخت‪ .‬مادرم با خنده‌رویی مرا دلداری داد و‬ ‫گفت‪« :‬بیخودی می‌ترس��ی؛ خدا با تو کاری نخواهد داشت؛ خدا هیچ بچه‌ای را‬ ‫آتش نمی‌زند»‪ .‬از صدا و نگاهش معلوم بود که به آنچه می‌گفت اعتقاد داش��ت‪.‬‬ ‫راحت ش��دم‪ .‬مادرم به حرفش ادامه داد و گفت‪« :‬نه به جهنم خواهی رفت‪ ،‬نه‬ ‫مج��ازات دیگری خواهی دید اما گیرم کس��ی ندید و نفهمی��د تو که خودت را‬ ‫دیده‌ای و می‌دانی چه می‌کردی‪ .‬تو باید از خودت خجالت بکش��ی‪ ،‬برای اینکه‬ ‫زورت به خودت نرسیده و عهدشکنی کرده‌ای‪ .‬تو بزرگ خواهی شد‪ .‬مرد خواهی‬ ‫ش��د و هزار جور س��ختی و بال به تو رو خواهد آورد‪ .‬تو باید زور جنگیدن با آنها‬ ‫را داش��ته باش��ی و مردی که زورش به خودش نرسد‪ ،‬زورش به هیچ چیز دیگر‬ ‫هم نخواهد رسید‪».‬‬ ‫س��ال‌ها گذش��ت و من بزرگ شدم‪ ،‬مرد ش��دم‪ ،‬آمدم تبریز‪ .‬کارم سخت بود‪.‬‬ ‫زباندار کردن الل‌ها و آموختن خواندن و نوشتن به آنها در شهری که کسی مرا‬ ‫نمی‌شناخت کار آسانی نبود‪ .‬جنگی سخت و طوالنی را در برابر خودم می‌دیدم‪.‬‬ ‫فارس��ی‌ام آنچنان نبود‪ .‬لهجه ترکی داش��تم‪ .‬هنوز نتوانس��ته بودم تابعیت ایران‬ ‫بگیرم‪ .‬مهاجر قفقازی بودم و گذرنامه آذربایجانی داشتم‪ .‬یاد حرف مادرم افتادم‬ ‫ک��ه می‌گفت‪« :‬اگر مرد زورش به خودش برس��د‪ ،‬به خیل��ی چیزهای دیگر هم‬ ‫زورش خواهد رسید‪ ».‬تصمیم گرفتم سالی یک ماه روزه بگیرم‪.‬‬ ‫غیر از این تصمیم گرفتم در این ماه از خشم و عصبانیت هم روزه باشم‪ ،‬چون‬ ‫تدریس به کر و الل‌ها صبر و حوصله می‌خواهد‪ .‬گاهی فهماندن یک کلمه ممکن‬ ‫اس��ت از یک ساعت هم بیشتر طول بکش��د و آدم بدون اینکه دستش پر باشد‬ ‫ممکن است عصبانی شود و تشر بزند‪.‬‬ ‫نویسنده کتاب ترامپ پشیمان است‬ ‫نویس��نده کت��اب دونال��د ترام��پ‬ ‫باعن��وان هن��ر معامل��ه از انتش��ارات‬ ‫رندوم‌هاوس خواس��ته ای��ن کتاب را‬ ‫از رون��د چاپ خارج کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبنا به نقل از لیت هاب‪ ،‬تونی شوارتز‬ ‫در نقش نویس��نده سایه این کتاب را‬ ‫به اس��م رئیس‌جمهوری فعلی امریکا‬ ‫نوش��ته ب��ود که هن��وز هم ازس��وی‬ ‫انتشارات رندوم‌هاوس در دست چاپ‬ ‫اس��ت‪.‬چند روز پیش ش��وارتز در پیامی توییتری خطاب به مسئوالن انتشارات‬ ‫رندوم‌هاوس نوشت‪ :‬خیلی خوب می‌شود انتشارات‪ ،‬این کتاب را از گردونه چاپ‬ ‫خارج کند‪ .‬این پیام توییتری شوارتز بعد از گزارش نیویورک‌تایمز نوشته شد‪.‬‬ ‫نیویورک‌تایم��ز در گزارش��ی آورده ب��ود از س��ال ‪ ۱۹۸۵‬ت��ا ‪ ۱۹۹۴‬ترامپ از‬ ‫مالیات نزدیک ‪ ۲‬میلیارد دالر خس��ارت دیده اس��ت‪ .‬ترامپ نوش��ته است سال‬ ‫به س��ال نس��بت به هر ش��هروند امریکایی دیگر مالیات بیشتری پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��وارتز در پی��ام توییت��ری خ��ود نوش��ت‪ :‬زمانی ک��ه این کتاب را نوش��ته‬ ‫ب��ودم درب��اره این خس��ارت‌ها اطالعی نداش��تم‪ .‬ای��ن پیام در حالی از س��وی‬ ‫ش��وارتز منتش��ر ش��ده ک��ه او در ده��ه ‪ 80‬می�لادی نظ��ر مثبت��ی درب��اره‬ ‫ترام��پ داش��ت ام��ا بعد از ی��ک دهه نظ��رش کام�لا درب��اره ترام��پ تغییر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در سال ‪ )1395( ۲۰۱۶‬و در اوج مبارزات انتخاباتی ترامپ در مصاحبه با‬ ‫مجله نیویورکر به‌شدت به ترامپ حمله و او را دشمن جامعه خطاب کرد‪ .‬وی در‬ ‫این مصاحبه ترامپ را اجتماع‌گریز خطاب کرده بود‪.‬‬ ‫شوارتز در این مصاحبه به‌صراحت از نوشتن کتابی درباره شخصی که مطمئن‬ ‫است برای تمدن بشریت خطرناک است‪ ،‬اظهار پشیمانی کرده بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نویس��نده فرانس��وی و از پیش��گامان داس��تان کوتاه‌نویس��ی و سبک‬ ‫واقع‌گرایی‪ ،‬هورال و یک زندگی از آثار اوست ‪ -‬راه‌انداز تلفن همراه‬ ‫‪ -2‬آگراندیسمان‪ -‬جهاز عروس‬ ‫‪ -3‬بدون درنگ ‪ -‬خوراکی از اسفناج و زرده تخم‌مرغ ‪ -‬قابل مشاهده‬ ‫‪ -4‬نغمه و ترانه ‪ -‬رشته‌کوهی در آسیای مرکزی ‪ -‬نیاز صنف نجار‬ ‫‪ -5‬مورد نیاز تشنه ‪ -‬قسمتی از قانون ‪ -‬پیش‌نام ماندال ‪ -‬ناپذیرفته‬ ‫‪ -6‬دیوار مفعولی!‪ -‬آخرین وعده غذایی‬ ‫‪ -7‬وصف آسمان آماده برای بارش ‪ -‬سنبله گیاه ذرت‬ ‫‪ -8‬کشوری در غرب افریقا ‪ -‬رسایی کالم‬ ‫‪ -9‬از نام‌های خدای متعال ‪ -‬دینداری‬ ‫‪ -10‬اولین رکن نماز ‪ -‬دشمنی و عداوت‬ ‫‪ -11‬ش��روع بیماری ‪ -‬هر چیز س��بک و کم‌وزن ‪ -‬تیردان ‪ -‬حرف اضافه‬ ‫برای مبدا‬ ‫‪ -12‬رگ گردن ‪ -‬از قبایل قاجار ‪ -‬دعایی در رکعت دوم نماز‬ ‫‪ -13‬خوی و رفتار ‪ -‬ابزار غنودن ‪ -‬میوه اول فصل‬ ‫‪ -14‬توهین ‪ -‬اختراع جان فیلیپ هالند ایرلندی‬ ‫‪ -15‬از فنون کشتی آزاد ‪ -‬روشن‌کننده و تابناک‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فخر کردن و نازیدن ‪ -‬متابولیسم‬ ‫‪ -2‬نظم و قاعده ش��عر ‪ -‬نمایش��نامه‌ای از هنریک ایبس��ن ‪ -‬واضح و آشکار در‬ ‫منظر عقل‬ ‫‪ -3‬منظومه‌ای از احمد ش��املو ‪ -‬بُرندگی شمش��یر و خنجر ‪ -‬بس��یار کشنده و‬ ‫صفت عقرب زرد‬ ‫‪ -4‬آگهی نصف شده ‪ -‬نوعی کاغذ ‪ -‬رسانه شنیداری ‪ -‬نوعی نسبت خانوادگی‬ ‫‪ -5‬گذشت ایام‪ -‬از کتب مقدس آسمانی ‪ -‬ظریف و شکننده ‪ -‬منحصر به فرد‬ ‫‪ -6‬جای دور از خطر ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -7‬کال‪ -‬همراه بزرگان‬ ‫‪ -8‬از واحدهای ارتش ‪ -‬قیم و سرپرست‬ ‫‪ -9‬جزیره‌ای در ایتالیا ‪ -‬ناموس‬ ‫‪ -10‬ناامیدی ‪ -‬بندگی و عبودیت ‪ -‬صدف‌نشین‬ ‫‪ -11‬گیسو ‪ -‬شیرین و گوارا ‪ -‬لقب حضرت ابراهیم بت‌شکن(ع) ‪ -‬سطح و ظاهر‬ ‫‪ -12‬رنگ سخاوت ‪ -‬ناآشنا به راه ‪ -‬نام دیگر سیاهدانه‬ ‫‪ -13‬نمد زیر زین ‪ -‬فرشتگان ‪ -‬قدرت و یارایی‬ ‫‪ -14‬خبرگزاری رسمی انگلستان‪ -‬توانگران‪ -‬از درختان سایه‌گستر‬ ‫‪ -15‬تابلویی از کمال‌الملک ‪ -‬فرقه‌ای از مذهب اسماعیلیه‬ ‫مدیر انتش��ارات اف��راز نمایش��گاه کتاب‬ ‫را فرصت��ی مناس��ب ب��رای ناش��ران فاق��د‬ ‫کتابفروش��ی می‌دان��د و معتق��د اس��ت تا‬ ‫زمانی که مش��کل تاخی��ر در پرداخت‌های‬ ‫ش��بکه توزیع و فروش حل نش��ود‪ ،‬به جنبه‬ ‫فروشگاهی نمایشگاه نیاز داریم‪.‬‬ ‫اعظم کیان‌اف��راز‪ ،‬مدیر انتش��ارات افراز‬ ‫درباره میزان تحقق پیش‌بینی‌هایش درباره‬ ‫استقبال و فروش در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بیان‬ ‫کرد‪ :‬همان‌طور که فکر می‌کردم‪ ،‬اس��تقبال مردم از این دوره نمایشگاه‬ ‫قابل‌توجه بود‪ .‬کتابخوان‌های حرفه‌ای در چند روز ابتدایی با فهرس��ت‬ ‫از پیش تعیین ش��ده به نمایشگاه آمدند‪ ،‬اما بسیاری از نهادهای دولتی‬ ‫یا نیامدند یا به‌دلیل کاهش بودجه‪ ،‬خریدهای‌شان را کاهش دادند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تاثیر گرانی ملزومات تولید کت��اب در کاهش خرید‬ ‫مخاطبان افزود‪ :‬کتاب در مقایسه با سال گذشته گران‌تر شده؛ بنابراین‬ ‫بس��یاری از ناشران نرخ کتاب‌های سال گذشته را با چسباندن برچسب‬ ‫افزایش دادند؛ این وضعیت بر میزان خرید مخاطب تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫کیان‌افراز درباره ارزش ریالی فروش کتاب انتشارات خود در این دوره‬ ‫از نمایش��گاه کتاب بیان کرد‪ :‬هرچند نرخ کت��اب افزایش پیدا کرده اما‬ ‫مبلغ کل فروش در مقایس��ه با سال گذشته تفاوتی نداشت؛ عالوه‌براین‬ ‫تعداد نسخه کمتری نیز فروختیم‪.‬‬ ‫ماه رمضان و گرسنگی‬ ‫برگی از زندگی‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مردم ایران اصال به کنس��رت نمی‌روند؛‬ ‫این نتیجه آخرین نظرس��نجی ایس��پا درباره یکی از‬ ‫اقالم سبد فرهنگی مردم اس��ت‪ .‬اگر به‌دنبال چرایی‬ ‫این موض��وع برویم متوجه می‌ش��ویم یکی از دالیل‬ ‫اصلی کنسرت نرفتن مردم‪ ،‬به گرانی بلیت کنسرت‌ها‬ ‫برمی‌گردد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫در ‪ 3 ،2‬ماه اخیر ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان کمترین قیمتی اس��ت که باید برای حضور در‬ ‫یک کنسرت پرداخت؛ البته با این هزینه نباید انتظار‬ ‫داش��ته باش��ید جای��گاه و موقعیت خوبی در س��الن‬ ‫نصیب‌‌تان ش��ود‪ .‬برخی اوقات ای��ن مبلغ حداقلی به‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تومان هم رس��یده اما موارد بس��یار کمی را‬ ‫شامل می‌شود‪.‬‬ ‫باالترین نرخ بلیت در سامانه‌های بلیت‌فروشی نیز‬ ‫به‌ط��ور معمول ‪ ۱۶۵‬تا ‪ ۱۷۵‬هزار تومان اس��ت‪ .‬اگر از‬ ‫بازار سیاه برخی کنسرت‌ها چشم‌پوشی کنیم‪ ،‬گاهی‬ ‫سقف نرخ در فروش رس��می بلیت‌ها به ‪ ۲۰۰‬یا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان نیز می‌رسد‪.‬‬ ‫یکی از جامعه هدف‌های اصلی کنس��رت‌ها قش��ر‬ ‫دانش��جو است که ش��اید از درآمد چندانی برخوردار‬ ‫نباش��د و اگر نرخ بلیت کنس��رت‌ها گران شود کم‌کم‬ ‫می‌تواند به حذف این جامعه هدف منجر شود‪ .‬نزدیک‬ ‫یک س��ال پیش بود همایون شجریان جرقه برگزاری‬ ‫کنسرت رایگان خیابانی را زد و خوانندگان دیگری هم‬ ‫ب��رای انجام چنین کاری اع�لام آمادگی کردند اما در‬ ‫نهایت این طرح به تعداد محدودی کنسرت رایگان یا‬ ‫ارزان منجر شد و قوت چندانی نگرفت‪.‬‬ ‫کنسرت‌ها تا امروز برنامه‌ای ارزان برای عموم مردم‬ ‫کتاب‌ها گران شدند‬ ‫فروش تغییری نکرد‬ ‫از کت�اب ماجرای پایان‌ناپذیر حافظ تالیف دکتر‬ ‫ی ندوش�ن‪ :‬در یک ب��رآورد کلی‬ ‫محمدعلی اسلام ‌‬ ‫به‌نظر می‌رس��د حاف��ظ بیش از هر ش��اعر بزرگ دیگر‬ ‫فارس��ی‪ ،‬از گریه و اش��ک یاد کرده است‪ .‬اگر بیان خو ِد‬ ‫او را م�لاک بگیری��م‪ ،‬به این حدس می‌رس��یم که وی‬ ‫گاه‌به‌گاه و به آس��انی گریه می‌کرده‪ .‬چرا چنین است؟‬ ‫گریه حافظ از چیست؟‬ ‫گمان می‌کنم که باید دو علت اصلی برای آن بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی اوضاع و احوال زمان و نوع زندگی‌اش‪ ،‬و دیگری نوع فکر و سرشت او که‬ ‫بیش از هر شاعر معتبر دیگر ایران شکننده و حساس بوده است‪.‬‬ ‫دوران حافظ‪ُ ،‬در ِد تاریخ است؛ عصر اختالل‪ ،‬انحطاط و فاجعه‪.‬‬ ‫یک موضوع گریه حافظ را از یک امر خصوصی و فردی خارج می‌کند و بُعدی‬ ‫کلی به آن می‌بخشد و آن این است‪ :‬حافظ به‌عنوان کسی که سخنگوی وجدان‬ ‫قومی ایرانی در دورانی از تاریخش می‌شود‪ ،‬باید گریه او را نموداری‬ ‫آگاه و ناآگاه‬ ‫ِ‬ ‫تاریخ ایران دانست‪ .‬بغضی که در گلوی قوم ایرانی گره خورده‪ ،‬در دیوان‬ ‫از گریه‬ ‫ِ‬ ‫او می‌ترکد‪ ،‬مانند اش��ک تاک است که بریدگی پیدا کرده‪ .‬جامعه‌ای است که از‬ ‫ع��زت به ذلّت افتاده و بی‌آنکه خود ش��اعر بداند که چ��ه مأموریتی بر عهده‌اش‬ ‫نهاده ش��ده‪ ،‬این رگه تاریخ آمده و آمده و در قلم او باز ش��ده اس��ت‪ .‬باری‪ ،‬کنه‬ ‫این ملت حادثه‌مند که ایرانی باش��د و این تاریخ پر از هنگامه‪ ،‬باید مانند قنات‬ ‫که باید مظهری بیابد‪ ،‬س��رانجام در نقطه‌ای رو بیاید‪ ،‬آن نقطه این دیوان ش��د‪.‬‬ ‫و از ش��گفتی‌ها آنکه کم‌حجم‌ترین مجموعه غزل فارسی‪ ،‬الغرترین شاهکار شعر‬ ‫جهان‪ ،‬سرنوشت بیان حال ایرانی را یافته باشد‪.‬‬ ‫آخرین موردی که حافظ از گریه یاد می‌کند‪ ،‬در مثنوی «آهوی وحشی» است‬ ‫که به‌منزله حسب حال و وصیتنامه اوست‪.‬‬ ‫درنگ‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫چرا حافظ گریه می‌کرده؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

شماره : ۱۳۳۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!