صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۸

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1288

روزنامه صمت شماره 1288

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1288‬پیاپی ‪2606‬‬ ‫بازار متشکل ارزی در یک قدمی عملیاتی شدن قرار گرفت‬ ‫چهره‌ها‬ ‫در برخورد با فساد‬ ‫با هیچ‌کس تعارف ندارم‬ ‫تحریم را به روش‌های‬ ‫گذشته مدیریت می‌کنیم‬ ‫سرمقاله‬ ‫نوآوری مانند ورزش‬ ‫دسته‌جمعی است‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫کشف رابطه تولید‬ ‫با روابط بین‌الملل‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بازگشت آرامش و شفافیت به بازار ارز‬ ‫بانک مرکزی چند س��الی اس��ت متشکل کردن بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده و به‬ ‫فکر راه‌اندازی بازاری با همین عنوان است‪ .‬این در حالی است که تکانه‌های شدید بازار ارز در‬ ‫یک سال و نیم گذشته و خارج شدن این بازار از حالت طبیعی‪ ،‬سبب شد موضوع راه‌اندازی‬ ‫بازار متش��کل ارزی وارد فاز جدی‌تر و به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬در هفته جاری‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬اگرچه دولت در این مدت برای جلوگیری از ورود این نوس��ان‌ها به بازار ارز و‬ ‫س��ایر بازارها‪ ،‬راه‌های مختلفی را امتحان کرد و راهکارهای گوناگون داد اما تاکنون آن‌گونه‬ ‫که انتظار می‌رفت موفق نبوده و همین موضوع باعث ش��د راه‌اندازی بازار متشکل معامالت‬ ‫ارزی را که بحث راه‌اندازی آن در س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۴‬هم مطرح بوده اس��ت‪ ،‬این بار به شکل‬ ‫جدی‌تری دنبال کند تا بلکه این بازار بتواند به بازار نوسانی ارز کمی ثبات‌‌بخشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تقویت جایگاه بخش خصوصی‬ ‫و افزایش صادرات‌غیرنفتی‬ ‫‪7‬‬ ‫وضعیت ایران در استفاده از‬ ‫ماهواره‌‌ها در مدیریت بحران‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی‬ ‫درخواست افزایش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ‌ بلیت را دارند‬ ‫بلیت قطار پشت خط گرانی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جهش محسوس‬ ‫در صنایع نساجی و لوازم‌خانگی‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫افزایش بهره‌وری‬ ‫و احیای معادن کوچک‬ ‫ماموریت جدید شرکت مس‬ ‫‪13‬‬ ‫چرا باید از ساخت داخل‬ ‫حمایت شود؟‬ ‫امسال با توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل‪ ،‬محقق می‌شود‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫مشاور ارشد سرمایه‌گذاری‬ ‫امروزه بسیاری از دولت‌ها را در سرتاسر جهان می‌بینید که‬ ‫در حال حمایت از طرح‌های نوآورانه و اس��تارت‌آپی هس��تند‬ ‫و بودجه‌ه��ای کالن نی��ز به این طرح‌ه��ا اختصاص می‌دهند‪.‬‬ ‫کمتر روز و هفته‌ای اس��ت ک��ه در ایران خودمان نیز همایش‬ ‫و رویدادهایی با هدف توس��عه اکوسیستم استارت‌آپی برگزار‬ ‫نشود و خیل عالقه‌مندان را به سوی خود نکشاند‪.‬‬ ‫اما پرسش این است که چرا هیچ جا مانند «سیلیکون ولی»‬ ‫امریکا نمی‌ش��ود و چرا به‌ش��کل مدل تفکر قدیمی اقتصادی‬ ‫امکان توسعه فناوری وجود ندارد‪.‬‬ ‫پاس��خ این پرس��ش بس��یار پیچیده و از ظرفیت این مقاله‬ ‫خارج اس��ت اما آنچه که می‌توان به آن اش��اره کرد را در این‬ ‫مجال شرح خواهم داد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬زنجیره‌ای از هماهنگی الزم است تا یک ایده موفق شود‪.‬‬ ‫یک ایده بکر در گوشه‌ای از جهان مانند ایران زاده می‌شود‪.‬‬ ‫این ایده می‌تواند جهان را تغییر و بش��ریت را به سمت‌وسویی‬ ‫نوی��ن حرکت دهد اما آیا به‌طور مثال این ایده توانایی تجاری‬ ‫و اجرایی ش��دن را در ایران یا پاکس��تان یا عربستان یا ترکیه‬ ‫دارد؟‬ ‫پاس��خ ای��ن پرس��ش باتوج��ه ب��ه روند رش��د و توس��عه‬ ‫کس��ب‌وکارهای نوپا حتی در امریکا نیز منفی اس��ت‪ .‬به این‬ ‫معن��ا ک��ه حتی در ای��االت متحده که مالکی��ت معنوی جزو‬ ‫جدایی‌ناپذیر قانون اساس��ی است و اندیشکده و دانشگاه‌های‬ ‫ت��راز اول جهان در کن��ار نظام قوی مالی و مش��اوران درجه‬ ‫یک جهانی در حال فعالیت هس��تند نیز ایالت به ایالت فضای‬ ‫رشد و توس��عه فناورانه متفاوت است؛ به‌طوری که ایالت‌های‬ ‫کرانه ش��رقی و غربی‪ ،‬مرکز و ماخذ فناوری و حضور غول‌های‬ ‫فناورانه هستند و سایر ایاالت قدرت رقابت با آنها را ندارند‪.‬‬ ‫دلیل این امر این نیس��ت که در دیگر ایاالت حمایت دولتی‬ ‫از اس��تارت‌آپ و ایده‌های خالقانه نمی‌شود یا دانشگاه خوبی‬ ‫ندارند؛ بلکه تنها دلیل این است که توسعه فناوری مانند یک‬ ‫ورزش دس��ته‌جمعی اس��ت و همه با هم در آن فعال هستند‪.‬‬ ‫سیلیکون ولی با حضور نیروهای متخصص و نخبگان فناوری‪،‬‬ ‫در کنار مدیران س��رمایه‌گذاری کارکش��ته‪ ،‬مدیران بازاریابی‬ ‫و برندس��ازی ب��ا همراه��ی مدیران‌عامل حرفه‌ای اتمس��فر و‬ ‫اکوسیس��تمی را ساخت ‌ه که کس��ی تا امروز در جهان به گرد‬ ‫ی آن نمی‌رسد‪.‬‬ ‫پا ‌‬ ‫س��یلیکون ولی با تمام جهان در ارتباط اس��ت و برای این‬ ‫ارتباط‌گی��ری محدودیت��ی ندارد! تبدیل به کعبه آمال ش��ده‬ ‫اس��ت؛ آن هم در کش��وری که خود بزرگ‌تری��ن بازار مصرف‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬به‌عالوه این هم امری موثر است که این منطقه‬ ‫حتی به کمک چینی‌ها در توسعه فناوری آمده است‪ .‬چینی‌ها‬ ‫با اینکه سیلیکون ولی در معنای واقعی ندارند اما خوب از یک‬ ‫و نیم میلیارد مصرف‌کننده خود در راستای توسعه فناوری نو‬ ‫و ایده‌ها‪ ،‬استفاده کرده و توانسته‌اند در این امر با تفاوت‌هایی‬ ‫فاحش کامیاب باشند‪.‬‬ ‫اما ما و بس��یاری از کش��ورها فک��ر می‌کنیم تنه��ا با ایجاد‬ ‫پارک‌ه��ای عل��م و فن��اوری و ی��ک برنامه منظ��م می‌توانیم‬ ‫سیلیکون ولی دیگری بسازیم؛ تصور و تفکری که کاملا اشتباه‬ ‫و منحرف‌کننده است‪.‬‬ ‫اگر قرار بود پارک‌های فناوری موفق باشند این همه حرکت‬ ‫نخبگان از تمام جهان به س��مت امریکا و سیلیکون ولی اتفاق‬ ‫نمی‌افت��اد‪ .‬در نتیج��ه می‌توان گفت مش��کل در رویکرد ما به‬ ‫فعالیت‌ه��ای نوآوران��ه اس��ت‪ .‬فعالیت‌های نوآوران��ه نیز مانند‬ ‫فعالیت‌های دیگر اقتصادی نیازمند فضایی ش��فاف با افق دید‬ ‫مثب��ت هس��تند و محی��ط و فرهنگ کس��ب‌وکار در آن تاثیر‬ ‫مستقیم دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چگونه می‌توان بدون روابط بین‌المللی اکوسیستم موفقی‬ ‫داشت؟‬ ‫آیا اکوسیس��تم اس��تارت‌آپی موفقی را سراغ دارید که کاملا‬ ‫بوم��ی باش��د؟ یک نمونه ه��م در جهان نداری��د‪ .‬جهان امروز‬ ‫جهان سیال حرکت مغزها و نخبگانی است که مانند مربیان و‬ ‫بازیکنان تراز اول بین اکوسیستم‌های فناورانه جابه‌جا می‌شوند‬ ‫و به‌خاطرش��ان جنگ درمی‌گیرد‪ .‬آیا اکوسیس��تم استارت‌آپی‬ ‫ما این فضا را برای اس��تارت‌آپ‌های ایرانی فراهم کرده که در‬ ‫جهانی با ‪ ۷‬میلیارد نفر جمعیت فعالیت کنند؟ فارغ از ش��عار‪،‬‬ ‫تقریبا خیر!‬ ‫‪ -۳‬دولت و نقش آن‬ ‫در گام نخست وجود یک متصدی برای فعالیت‌های نوآورانه‬ ‫جذاب و اس��تراتژیک به‌نظر می‌رسد‪ .‬حمایت از استارت‌آپ‌ها‪،‬‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت و خدمات مال��ی و‪ ...‬این ام��ر به‌طور تقریبی‬ ‫در تمامی جهان تس��ری پیدا کرده اما مش��کل در بسیاری از‬ ‫کشورها زمانی آغاز می‌شود که افرادی در پوزیشن‌های نوآورانه‬ ‫قرار می‌گیرند که سنخیتی با فعالیت‌های نوآورانه ندارند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فرهنگ مد استارت‌آپی و سونامی استارت‌آپ‬ ‫اگر توجه کرده باش��ید چند سالی اس��ت که به‌طور تقریبی‬ ‫تمامی نهادها و شرکت‌ها‪ ،‬بانک‌ها و موسسه‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫به حوزه استارت‌آپی ورود پیدا کرده و منابعی را در این زمینه‬ ‫ص��رف می‌کنند؛ فارغ از موفق ش��دن یا نش��دن یا س��نخیت‬ ‫فعالیت‌های آنها با حوزه ورودش��ان‪ .‬در حقیقت می‌توان گفت‬ ‫نبود درک عمیق از فعالیت‌های نوآورانه اتالف منابع بزرگی را‬ ‫برای بسیاری از شرکت‌ها رقم زده است‪.‬‬ ‫ای��ران امروز بی��ش از پول‪ ،‬نیازمن��د حضور اف��راد باتجربه‬ ‫در ح��وزه س��رمایه‌گذاری خطر‌پذیر اس��ت که ب��دون حضور‬ ‫برجستگان بین‌المللی این حوزه‪ ،‬مسیر کند و پرچالش خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری در دیدار صمیمی با جمعی از فعاالن سیاسی‪:‬‬ ‫باید در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری از دولت مطالبه داشت‬ ‫رئیس‌جمهوری فش��ارهای سیاسی و اقتصادی‬ ‫دش��منان علی��ه ای��ران اس�لامی را ی��ک جنگ‬ ‫تمام‌عی��ار و بی‌س��ابقه در تاریخ انقالب اس�لامی‬ ‫خوان��د و تاکید کرد در چنی��ن فضایی باید همه‬ ‫نیروهای انقالب متحد باش��ند و دس��ت به دست‬ ‫یکدیگ��ر بدهند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی شامگاه شنبه در‬ ‫دیدار صمیمی با جمعی از فعاالن سیاس��ی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز نمی‌توان گفت شرایط از دوران جنگ‬ ‫تحمیلی بهتر یا بدتر اس��ت اما ما در زمان جنگ‬ ‫مش��کل بانک‪ ،‬فروش نف��ت و واردات و صادرات‬ ‫نداش��تیم و تنها تحریم ما‪ ،‬تحریم خرید س�لاح‬ ‫بود‪ .‬رئیس‌جمهوری با اش��اره به محدودیت‌هایی‬ ‫که دشمنان برای فعالیت‌های بانکی کشور ایجاد‬ ‫کرده‌ان��د و هزینه‌های اضافی که این تحریم‌های‬ ‫بانک��ی ب��ر نقل‌وانتقال‌های مالی کش��ور تحمیل‬ ‫ک��رده‪ ،‬گف��ت‪ :‬این مش��کالت در ف��روش نفت‪،‬‬ ‫محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و کش��اورزی نیز‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ .‬روحانی خطاب به فعاالن سیاسی‬ ‫حاضر در این نشست با ارائه یک گزارش آماری از‬ ‫وضعیت جاری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شما که ش��خصیت‌های سیاسی هستید و‬ ‫در مجل��س و پس��ت‌های دیگر بوده و با مس��ائل‬ ‫سیاسی کشور آشنایید‪ ،‬باید واقعیت‌های امروز را‬ ‫بدانید و برای رسیدن به بهترین و کم‌هزینه‌ترین‬ ‫راه‌حل‌ه��ا همفکری کنید‪ .‬رئیس‌جمهوری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در جنگ تحمیلی مردم اتفاق‌نظر داش��تند‬ ‫که دولت مقصر مش��کالت نیست‪ ،‬بلکه صدام به‬ ‫کش��ور تج��اوز و جنگ را آغاز ک��رده بود و چون‬ ‫مردم در این زمینه اتفاق نظر داش��تند‪ ،‬ش��رایط‬ ‫ن��ه ایده‌آل بلکه به‌نس��بت خوب بود و مردم برای‬ ‫حل مش��کالت کمک می‌کردند‪ .‬امروز هم باید با‬ ‫همان اتفاق نظر و ایجاد همدلی و وفاق شرایط را‬ ‫اداره کنیم و تسلیم نشویم‪ .‬حسن روحانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تس��لیم ش��دن با فرهنگ و دین ما س��ازگار‬ ‫نیس��ت و م��ردم آن را نمی‌پذیرند؛ بنابراین نباید‬ ‫تسلیم شویم و باید راه‌حل‌ها را پیدا کنیم و در این‬ ‫زمینه البته مهم اس��ت که چه مقدار از راه‌حل‌ها‬ ‫در اختیار دولت قرار دارد‪ .‬رئیس‌جمهوری گفت‪:‬‬ ‫وقتی از دولت س��وال و مطالبه‌ای می‌شود باید از‬ ‫طرف دیگر بررس��ی ش��ود که دولت چه مقدار در‬ ‫حوزه‌های مورد س��وال دارای اختیار بوده اس��ت؛‬ ‫به‌طور مثال اگر درباره سیاست خارجی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ی��ا فض��ای مج��ازی از دولت س��وال و مطالبه‌ای‬ ‫می‌شود‪ ،‬باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه‌ها‬ ‫اختیار دارد‪ .‬باید در حد توان و در حوزه اختیارات‬ ‫رئیس‌جمهوری از دولت مطالبه داش��ت‪ .‬روحانی‬ ‫با تاکید بر اینکه مردم اس��اس انقالب هس��تند و‬ ‫همه پیروزی‌های ما به‌دلیل حضور مردم اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬بدون حضور م��ردم حتی یک روز‬ ‫هم امکان اداره کش��ور وجود ندارد؛ بنابراین باید‬ ‫ش��رایط را برای حضور فعال‌تر مردم فراهم کنیم‬ ‫و م��ردم را راضی نگه داریم‪ .‬روحانی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬مردم از اینک��ه بین نهاد‌ها و قوای گوناگون‬ ‫فاصله وجود داشته باشد به هیچ عنوان خوشحال‬ ‫نمی‌ش��وند‪ .‬رئیس‌جمه��وری در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود گفت‪ :‬وقتی به‌عنوان دولت الیحه‌ای‬ ‫ترامپ تنها به‌دنبال الحاق ضمیمه به برجام است‬ ‫مدیر پیشین ش��بکه الجزیره قطر با اشاره به اینکه‬ ‫وزیر خارجه امریکا در س��فرش ب��ه عراق حامل پیام‬ ‫کاه��ش تنش ب��رای ایران ب��ود گفت‪ :‬ترام��پ تنها‬ ‫می‌خواهد توافق‪ ،‬توافق خودش باشد؛ نه اوباما‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا یاسر ابوهالله‪ ،‬مدیر پیشین شبکه‬ ‫قطری الجزیره در صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬برخالف‬ ‫چیزی که در رسانه‌ها منتشر شد‪ ،‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا در س��فرش به ع��راق حامل پیام‬ ‫کاه��ش تنش برای ایران ب��ود‪ .‬امریکا تنها چیزی که‬ ‫می‌خواهد الحاق یک ضمیمه به برجام اس��ت‪ ،‬نه لغو‬ ‫کامل آن‪ .‬وی افزود‪ :‬امری��کا می‌خواهد توافق‪ ،‬توافق‬ ‫ترامپ باش��د؛ نه اوباما‪ .‬باتوج��ه به توییت‌های ترامپ‬ ‫امریکا به‌دنبال جنگ نیس��ت‪ .‬مدیر پیش��ین ش��بکه‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫کلیات الیح��ه اصالح قان��ون تعیین تکلیف‬ ‫تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی‬ ‫با مردان خارجی موافق��ت کردند‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال معاون حقوق��ی رئیس‌جمهوری گفت‪:‬‬ ‫اعط��ای تابعیت ب��ه فرزندان حاص��ل ازدواج‬ ‫زنان ایران��ی و مردان خارجی یک نیاز جدی‬ ‫اس��ت که نباید در آن تردید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬لعیا جنیدی در جلس��ه علنی روز‬ ‫یکش��نبه مجل��س در دف��اع از الیحه اصالح‬ ‫برگزاری جلسه مشترک مجلس و قوه قضاییه‬ ‫الجزیره نوش��ت‪ :‬پمپئو به عراقی‌ه��ا خبر داد که آنها‬ ‫از تحریم‌ها مس��تثنا هستند اما بدون اعالم رسانه‌ای‪.‬‬ ‫ابوهالله نوشت‪ :‬به‌طبع عربستان و امارات و رسانه‌های‬ ‫آنها از جنگ می‌گوین��د؛ گویی که ترامپ هم خلیفه‬ ‫حفتر (فرمانده نیروهای موس��وم به ارتش ملی لیبی‬ ‫که با بخشی از دولت می‌جنگد) است که امریکایی‌ها‬ ‫را فدای بلندپروازی‌های آنها کند‪ .‬ترامپ از ایران برای‬ ‫دوشیدن بیشتر عربستان استفاده می‌کند تا شیر آن‬ ‫خشکیده شود‪ .‬وزیر امور خارجه امریکا سه‌شنبه شب‬ ‫در س��فری غیرمنتظره و تحت تدابیر ش��دید امنیتی‬ ‫وارد بغداد ش��د‪ .‬او به خبرن��گاران گفت هدف از این‬ ‫سفر این بوده که به مقام‌های عراقی نشان دهد امریکا‬ ‫از استقالل عراق حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫تصویب الیحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی‬ ‫قان��ون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل‬ ‫از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت‪:‬‬ ‫این الیحه ‪ 4 ،3‬س��الی اس��ت ک��ه در دولت‬ ‫م��ورد بحث اس��ت‪ .‬زنان ایرانی چه کس��انی‬ ‫که در داخل ایران هس��تند و چه کسانی که‬ ‫خارج از ایران زندگ��ی می‌کنند می‌توانند از‬ ‫ح��ق انتخابی که خداوند و قانون به آنها داده‬ ‫استفاده و با مردان غیرایرانی ازدواج کنند که‬ ‫فرزندان آنها ممکن اس��ت در خارج یا داخل‬ ‫کشور متولد شوند‪.‬‬ ‫را با قید فوری��ت در زمینه ایجاد وزارت بازرگانی‬ ‫به مجلس ارائه و از مجلس تقاضا می‌کنیم وزارتی‬ ‫به‌عنوان وزارت بازرگانی تش��کیل شود انتظار این‬ ‫اس��ت که مجلس نیز با آن همراهی کند‪ ،‬چراکه‬ ‫در شرایط امروز کشور باتوجه به ادغام غیراصولی‬ ‫که در تجمیع چندین وزارتخانه در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام ش��د‪ ،‬بدون وزارت بازرگانی‬ ‫نمی‌ش��ود اوضاع تجاری کشور را سروسامان داد‪.‬‬ ‫روحانی تصریح کرد‪ :‬امروز در شرایط سختی قرار‬ ‫داریم‪ ،‬اما در عین حال ناامید نیس��تم و به آینده‬ ‫بسیار امیدوارم و معتقدم می‌توانیم از این شرایط‬ ‫س��خت عبور کنیم؛ به ش��رط آنکه با هم باشیم و‬ ‫دست در دست یکدیگر بگذاریم‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬انتخاباتی که در پایان س��ال جاری‬ ‫برگزار خواهد ش��د می‌تواند نماد وحدت و اتحاد‬ ‫باشد‪ .‬اگر با هم مهربان باشیم و با همدلی و روحیه‬ ‫برادری در کنار یکدیگر گام برداریم و یک سازمان‬ ‫و ات��اق برای انتخابات تصمی��م نگیرد‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫شرایط خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت‪:‬‬ ‫جلس��ه مش��ترک مجلس و قوه قضاییه‬ ‫عص��ر دی��روز برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا بهروز نعمتی اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه انتصاب حجت‌االس�لام رئیس��ی به‬ ‫ریاست قوه قضاییه قرار بود فراکسیون‌ها‬ ‫جلساتی با ایشان داشته باشند که منجر‬ ‫به جلسه مشترک مجلس و قوه قضاییه‬ ‫ش��د‪ .‬این جلس��ه س��اعت ‪ ۵‬بعدازظهر‬ ‫روز گذش��ته برگزار ش��د‪ .‬پی��ش از این‬ ‫علی‌اصغر یوس��ف‌نژاد به ایسنا گفته بود‪:‬‬ ‫نشست مش��ترک مجلس و قوه قضاییه‬ ‫عصر یکش��نبه به میزبان��ی نهاد قضایی‬ ‫با حضور نماین��دگان‪ ،‬معاونان و مدیران‬ ‫نهاد قضایی برگزار می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این جلس��ه مس��ائل مربوط به آیین‬ ‫دادرس��ی‪ ،‬زندان‌زدای��ی‪ ،‬س��اختار قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬اعتبارات نهاد قضایی‪ ،‬مس��ائل‬ ‫مربوط ب��ه قضات و مس��ائل قضایی در‬ ‫حوزه انتخابی��ه نمایندگان مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیس��ه مجلس بیان‬ ‫کرد‪ :‬قرار اس��ت در نشس��ت مش��ترک‬ ‫قوه مقنن��ه و قوه قضاییه‪ ،‬رئیس��ان دو‬ ‫قوه‪ ،‬کمیسیون‌های تخصصی و رئیسان‬ ‫فراکسیون‌ها سخنرانی کنند‪.‬‬ ‫تحلیل شرایط منطقه در جلسه غیرعلنی مجلس‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی مباحث مطرح‬ ‫شده در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس با حضور‬ ‫س��ردار سالمی را تش��ریح کرد و گفت‪ :‬فرمانده سپاه‬ ‫تحلیلی از ش��رایط منطقه ارائ��ه کرد‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز‬ ‫جلس��ه دیروز مجلس با اشاره به مباحث مطرح شده‬ ‫در جلس��ه غیرعلنی گفت‪ :‬از س��اعت ‪ ۹‬صبح جلسه‬ ‫غیرعلنی با س��ردار سرلشکر س�لامی‪ ،‬فرمانده سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اس�لامی داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از‬ ‫آنکه وی مسئولیت فرماندهی سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اس�لامی را برعهده گرفت الزم دانس��تیم این جلسه‬ ‫را برگ��زار کنیم تا با دیدگاه‌های وی درباره مس��ائل‬ ‫آینده سپاه به‌ویژه تقویت سپاه پاسداران آشنا شویم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫جلس��ه بر ضرورت استفاده از بدنه وسیع برای بهبود‬ ‫ش��رایط داخلی کش��ور تاکید و مباحثی در این باره‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬الریجانی با اشاره به اینکه در این جلسه‬ ‫تحلیل‌هایی از شرایط منطقه مطرح شد که استفاده‬ ‫کردیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز در این جلسه اظهاراتی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫اندیشکده اتحادیه اروپا تاکید کرد‪:‬‬ ‫اندیش��کده ش��ورای روابط خارج��ی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا با ی��ادآوری‌گذار سیاس��ت برجامی ایران‬ ‫از «صبر اس��تراتژیک» به «اقدام اس��تراتژیک»‪،‬‬ ‫خواس��تار توجه جدی مقام��ات اتحادیه اروپا به‬ ‫اولتیمات��وم برجامی ایران ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اندیشکده شورای روابط خارجی اتحادیه (‪،)ecfr‬‬ ‫اق��دام برجامی جدید ایران کوشش��ی برای حفظ‬ ‫آن اس��ت‪ ،‬نه پای��ان دادن به این ق��رارداد بزرگ‬ ‫بین‌الملل��ی؛ ام��ا ایران به این نتیجه رس��یده که‬ ‫ت��داوم وضعیت فعلی غیرقابل قبول اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫در پی فش��ار به اروپا و چین و امیدوار اس��ت آنها‬ ‫برخی اقدام‌های قابل‌توجه اقتصادی به نفع حفظ‬ ‫رواب��ط با ایران را انجام دهند‪ .‬ایران برای دوره‌ای‬ ‫صبر اس��تراتژیک پیش��ه کرد و به ق��در کافی در‬ ‫اروپا متعهد به ارائه مزایای اقتصادی به ایران است‬ ‫انتظار عمل مش��خصی از س��وی اروپاییان برای‬ ‫حفظ برجام ماند؛ اما در نهایت با انفعال سیاس��ی‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬ایران صبر اس��تراتژیک را کن��ار و کاهش‬ ‫تعه��دات برجام��ی خ��ود را به‌عنوان بخش��ی از‬ ‫اقدام اس��تراتژیک جدید خود به نمایش گذاشت؛‬ ‫از ای��ن رو رئیس‌جمهوری ایران ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت‬ ‫از توقف فروش اورانیوم غنی‌س��ازی ش��ده و آب‬ ‫س��نگین برای مدت ‪ ۶۰‬روز خبر داد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫آنه��ا در ای��ن مدت به جب��ران بپردازند ما هم به‬ ‫شرایط امروز برمی‌گردیم اما اگر در پایان ‪ ۶۰‬روز‬ ‫ب��ه نتیجه‌ای نرس��یم دو اقدام دیگ��ر را در پیش‬ ‫می‌گیری��م‪ .‬همچنین ش��ورای‌عالی امنیت ملی‬ ‫ایران در بیانیه‌ای خطاب به کشورهای عضو برجام‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ایران از امروز یعنی ‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪۹۸‬‬ ‫عکس روز‬ ‫برخی اقدام‌ه��ای خود در توافق برجام را متوقف‬ ‫می‌کند‪ .‬تهران تصمیم خود را یک پاسخ منطقی‬ ‫به اراده سیاس��ی ناکارآمد و ضعیف اروپا می‌داند‪،‬‬ ‫با این حال اتحادیه اروپا همراه با آلمان‪ ،‬فرانسه و‬ ‫انگلیس (کشورهای موسوم به‪ E۳‬در مذاکرات)‪،‬‬ ‫پاسخ مشخصی به اولتیماتوم تهران ندادند و تنها‬ ‫به توصیه‌ها و ابراز نظرهای کلی سیاس��ی اکتفا و‬ ‫تهران را به خویش��تنداری بیش��تر دعوت کردند‪.‬‬ ‫حتی برخ��ی بیانات ناامیدکننده به میان آمد که‬ ‫اگر ایران از خطوط قرمز اروپا عبور کند‪ ،‬بروکسل‬ ‫نیز تصمیم‌های تحدیدکننده خود را به‌کار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬ام��ا هم اروپا و هم ای��ران به‌طور واضحی‬ ‫خواه��ان حفظ توافق هس��ته‌ای هس��تند‪ .‬با این‬ ‫وجود خطر واقعی‪ ،‬اش��تباه محاس��باتی است که‬ ‫ممکن اس��ت بروکس��ل مرتکب آن شود‪ .‬دیدگاه‬ ‫غالب در اروپا این اس��ت که ایران باید برجام را به‬ ‫هر طریقی که هست تا انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫آین��ده امریکا حفظ کند و منتظر تغییر در اوضاع‬ ‫و احوال سیاس��ی ایاالت متحده بماند‪ .‬ضعف این‬ ‫دیدگاه این است که به اندازه کافی سیاست داخلی‬ ‫ای��ران را در نظر نمی‌گیرد‪ .‬حفظ کرامت ایران در‬ ‫تعامالت خارجی و فش��ار اقتصادی سنگینی که‬ ‫ایران با آن روبه‌رو اس��ت‪ ،‬یک سلسله از اقدام‌های‬ ‫فوری و جدی ازس��وی اتحادیه را ضروری ساخته‬ ‫است‪ .‬براساس برجام‪ ،‬اروپا متعهد به ارائه مزایای‬ ‫اقتص��ادی قابل‌توجهی در روابط با ایران اس��ت؛‬ ‫بنابراین باید س��ریع‌تر گس��ترش روابط تجاری و‬ ‫اقتصادی با تهران را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تحریم فلزی امریکا با اقتصاد ایران چه می‌کند‬ ‫برداشت گل محمدی از مزارع مازندران‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫ی فارسی‪ -‬امریکا با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران هرگونه معامله و‬ ‫تحلیل بی‌بی‌س ‌‬ ‫پرداخت با اش��خاص حقیقی و حقوقی فعال در صنایع فلزی ایران را منع کرده و دارایی‌های‬ ‫آنها را توقیف می‌کند‪ .‬این تحریم‌ها ش��امل کس��انی نیز می‌ش��ود که طرف معامله «عمده» با‬ ‫صنایع فلزی ایران بوده‌اند‪ ،‬در حمل‌ونقل‪ ،‬فروش یا بازاریابی محصوالت آن نقش داشته‌اند یا‬ ‫در تامین منابع مالی‪ ،‬مواد مورد نیاز یا فناوری به این صنایع کمک کرده‌اند‪ .‬مجموع صادرات‬ ‫ف��والد‪ ،‬آه��ن‪ ،‬چ��دن و مس ایران در س��ال ‪ ۹۷‬کمی بیش از ‪ ۵‬میلی��ارد دالر بوده‪ ،‬یعنی ‪۱۰‬‬ ‫درصد از مجموع صادرات غیرنفتی؛ با احتساب درآمدهای نفتی‪ ،‬سهم فلزات از کل صادرات‬ ‫‪ ۹۷‬به‌احتمالی به نصف آنچه آقای ترامپ گفته می‌رسد‪ .‬دولت و مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫درآمدی حدود ‪ ۵۰‬میلیارد دالری را برای فروش نفت در سال گذشته در نظر گرفته بودند و‬ ‫شواهد حاکی از آن است که ایران در همین حدود درآمد نفتی داشت‪ .‬افت صادرات نفتی ایران‬ ‫می‌تواند س��هم فلزات را از کل صادرات افزایش دهد؛ به‌ویژه که صادرات فلزات ایران در یک‬ ‫دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است‪ .‬صادرات فوالد ایران از ‪ ۰.1‬درصد کل تجارت فوالد‬ ‫جهان به ‪ ۱.۵‬درصد آن رسیده که رشد بزرگی است‪ .‬آمار تولید و صادرات فوالد ایران نشان‬ ‫می‌دهد صادرات فوالد با شتاب رشد کرده و موتوری برای رشد تولید در صنعت فلزات ایران‬ ‫بوده است‪ .‬فروش فوالد ایران به مشتریان خارجی آنقدر باال رفته که سهم صادرات از کل تولید‬ ‫از ‪ ۷‬درصد به باالی ‪ ۳۵‬درصد رسیده است‪ .‬اگر دور زدن تحریم‌های امریکا به‌طور کامل ممکن‬ ‫نباشد‪ ،‬آیا صادرکنندگان فلزات می‌توانند بازار داخلی را جایگزین مشتریان خارجی کنند؟‬ ‫ایرنا‪ -‬وزی��ر امور خارجه آلمان در گفت‌وگویی‬ ‫با نشریه بیلد این کشور به اظهارنظر درباره مسائل‬ ‫گوناگ��ون بین‌المللی از جمله تنش در روابط ایران‬ ‫و امری��کا پرداخت‪ .‬به‌گفته «هایک��و ماس» حل و‬ ‫فصل این مسائل مستلزم همکاری و رویکرد واحد‬ ‫کش��ورهای اتحادیه اروپا اس��ت‪ .‬وی همچنین بار‬ ‫دیگر با دفاع از توافق هس��ته‌ای با ایران تاکید کرد‬ ‫اروپایی‌ها به چنین توافقی نیاز دارند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزیر امور خارجه امری��کا با بیان اینکه‬ ‫خواه��ان جنگ با ایران نیس��تیم‪ ،‬تصریح کرد کاخ‬ ‫س��فید از فرصت مذاکره با تهران استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫وی گفت‌وگ��و ب��ا سی‌ان‌بی‌س��ی‪ ،‬در چارچ��وب‬ ‫رویکرد ایران‌هراس��ی کاخ سفید‪ ،‬از ایران به‌عنوان‬ ‫تهدی��د فعال علیه منافع امری��کا و نیز عامل ایجاد‬ ‫هرج‌ومرج در خاورمیانه ی��اد کرد اما در عین حال‬ ‫گفت واشنگتن از فرصت مذاکره با تهران استقبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬تارنمای ش��بکه خب��ری الجزیره قطر‬ ‫در مطلبی نوش��ت‪ :‬تهران باوج��ود افزایش حضور‬ ‫نظامی امریکا در منطقه از اولتیماتوم ‪۶۰‬روزه خود‬ ‫به اروپا عقب‌نشینی نمی‌کند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و آموزش پزش��کی گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫خوشبختانه باوجود فش��ارهای ناشی از تحریم‌ها‬ ‫میزان کمبود داروهای اساسی کشور در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نماینده ویژه امری��کا در امور ایران گفت‬ ‫ما خواس��تار توافق بهتر با ایران هستیم‪ ،‬نه جنگ‪.‬‬ ‫برایان هوک روز گذش��ته در گفت‌وگو با س��اندی‬ ‫تایم��ز این مطلب را مطرح کرد و افزود نس��بت به‬ ‫درگیری‌ه��ای بالق��وه نگرانی ن��دارد و اقدام‌های‬ ‫امریکا فقط پاسخی به تهاجم ایرانی‌ها است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬جان ایو‬ ‫لودریان‪ ،‬وزیر امور خارجه فرانسه کاهش تعهدات‬ ‫برجامی ازس��وی ایران را «واکنش بد» خوانده و از‬ ‫تهران خواس��ت ضمن نشان دادن بلوغ سیاسی به‬ ‫تعهداتش در برجام احترام بگذارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪-‬وزیرمهاجرانافغانستاندرگفت‌وگویی‬ ‫تاکید کرد توضیحات عب��اس عراقچی را پذیرفته‬ ‫و از نظ��ر کاب��ل جای نگرانی وجود ندارد‪ .‬حس��ین‬ ‫عالمی بلخی همچنین در حساب توییتری خود از‬ ‫ملت ایران و شخصیت‌های فرهنگی‪ ،‬فرهیختگان‬ ‫و ائمه جمعه و جماعات کشورمان به‌دلیل حمایت‬ ‫از مهاجران افغان قدردانی و تشکر کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬جمهوری اسالمی ایران حمله تروریستی‬ ‫اخیر به هتلی در بندر گوادر پاکستان را که بر اثر آن‬ ‫تعدادی از نیروهای امنیتی کشته شدند‪ ،‬محکوم و‬ ‫با خانواده‌های قربانیان همدردی کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی ربیعی با اش��اره به جلس��ه ش��نبه‬ ‫شب فعاالن سیاس��ی با رئیس‌جمهوری در توییتر‬ ‫خود نوش��ت‪ :‬در تنازع و نبود وفاق مس��ئوالن‪ ،‬این‬ ‫جامعه اس��ت که لطمه می‌خ��ورد‪ .‬ما نیاز به تفاهم‬ ‫روی حل مس��ائل اساس��ی داریم‪ .‬جلس��ه امشب‬ ‫رئیس‌جمه��وری ب��ا بی��ش از ‪ ۵۰‬نف��ر از اف��راد با‬ ‫گرایش‌های سیاسی گوناگون گامی مثبت در این‬ ‫جهت اس��ت‪ .‬حضور همه موثرین سیاس��ی در این‬ ‫جلسات اقدامی ضروری و نیاز جامعه امروز ماست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬جلس��ه هم‌اندیش��ی ریاس��ت قوه‬ ‫قضاییه با جمعی از حقوقدانان کش��ور همزمان با‬ ‫پنجمی��ن روز از ماه مبارک رمضان برگزار ش��د‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم رئیس��ی گفت‪ :‬تمام تصمیم‌ها در‬ ‫هم��ه نهاد‌ها بای��د با هدف کاه��ش ناهنجاری‌ها‬ ‫اتخاذ ش��ود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور‬ ‫باید برمبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حنی��ن القدو‪ ،‬نماین��ده ائتالف فتح‬ ‫در پارلم��ان ع��راق در گفت‌وگو ب��ا پایگاه خبری‬ ‫بغ��داد الیوم با اش��اره به محوره��ای گفت‌وگوی‬ ‫عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر عراق در س��فر‬ ‫قریب‌الوقوعش به ترکیه گف��ت ایران یکی از این‬ ‫محورها خواهد بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حمی��د بعیدی‌نژاد‪ ،‬س��فیر ایران در‬ ‫لن��دن در کان��ال تلگرامی خود نوش��ت‪ :‬به‌دنبال‬ ‫شکس��ت مذاکرات‪ ،‬جنگ تجاری امریکا با چین‬ ‫با اجرایی ش��دن دستور ترامپ برای افزایش ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر تعرفه بر کاالهای چینی آغاز ش��د‪.‬‬ ‫چین ه��م اعالم کرد مقابله به مث��ل خواهد کرد‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد تندتر شدن مواضع دوطرف دلیل‬ ‫اصلی این بن‌بست بوده است‪ .‬روابط چین و امریکا‬ ‫هی��چ‌گاه در چنی��ن وضعیت ش��کننده‌ای نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬خوان گوایدو‪ ،‬رهبر‬ ‫مخالف��ان دولت ونزوئال از نماین��ده‌اش در امریکا‬ ‫خواس��ت با مقام��ات پنتاگون ب��رای همکاری با‬ ‫ه��دف حصول راه‌حلی برای بحران سیاس��ی این‬ ‫کش��ور منطقه امریکای التین دیدار کند‪ .‬گوایدو‬ ‫همچنین اعالم کرد اظهاراتی ازسوی چین شنیده‬ ‫که این کشور به اقدام‌های دیپلماتیک میان اروپا‬ ‫و کشورهای امریکای التین برای مذاکره با هدف‬ ‫حل بحران ونزوئال خواهد پیوست‪.‬‬ ‫ایرنا‪-‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه به‬ ‫منظور دیدار با مقامات جمهوری ترکمنستان در‬ ‫صدر یک هیات بلند پایه سیاسی‪ -‬اقتصادی عازم‬ ‫عشق آباد‪ ،‬پایتخت این کشور شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نوآوری مانند ورزش‬ ‫دسته‌جمعی است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫بلیت قطار‬ ‫پشت خط گرانی‬ ‫خط تولید قطعه‬ ‫روی دست‌انداز‬ ‫تشکیل کارگروه ویژه‬ ‫برای رفع مشکالت‬ ‫تولید‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫اقتص��ادی و دارایی اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��امانه‌هایی‬ ‫بو‌کار کش��ور‪ ،‬پایگاه‬ ‫مانن��د س��امانه مجوزهای کس�� ‌‬ ‫اطالع‌رس��انی مجوزها و نقشه ملی استعالمات کشور‪،‬‬ ‫س��امانه دریاف��ت‪ ،‬انع��کاس‪ ،‬پیگیری و رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت‌های متقاضیان و ص��دور مجوزها و نیز مرکز‬ ‫تم��اس فوریت‌های کس��ب‌وکار کش��ور در راس��تای‬ ‫تس��هیل در امور س��رمایه‌گذاران و فع��االن اقتصادی‬ ‫راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫ت پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام را از دیگر‬ ‫دین‌پرس�� ‌‬ ‫فعالیت‌ه��ای حوزه اقتصادی وزارت کش��ور بیان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۱۴۳‬واح��د تولیدی نیمه‌تمام‬ ‫در کش��ور وجود دارد که سهم استان مرکزی ‪ ۴‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی اس��ت و با دس��تور رئیس‌جمهوری‬ ‫مشکالت این واحدها در دست بررسی است و به وزیر‬ ‫کار دستور داده ش��ده که طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل‬ ‫ش��ود و تا نهایی ش��دن آنها هیچ ط��رح جدیدی آغاز‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اس��تان مرکزی رتبه هش��تم کش��ور را در‬ ‫زمین��ه کارگروه تس��هیل و رفع موان��ع تولید به خود‬ ‫اختصاص داده که رقم خوبی اس��ت و حاکی از تالش‬ ‫جدی مجموعه استان است‪ .‬افزایش اختیارات کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید نیز از سوی رئیس‌جمهوری‬ ‫در دست بررسی و صدور دستورهای مقتضی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ران ظرفیت‌های بس��یاری در بخش‬ ‫تولید و ساخت دارد‪ .‬نباید فراموش کنیم که ایران در‬ ‫بحث انواع ریخته‌گری و س��اخت قالب در دنیا مطرح‬ ‫است‪ .‬ریخته‌گران ایرانی با قدیمی‌ترین تجهیزات و با‬ ‫وجود شرایط تحریمی‌روزآمدترین تولیدات را دارند‪.‬‬ ‫عالوه‌‌بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ته باش��یم ریخته‌گری‬ ‫مادر صنعت س��اخت به شمار می‌رود‪ .‬با این حال‪ ،‬در‬ ‫سال‌های گذش��ته به دلیل برخی مشکالت‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ریخته‌‌گ��ران چرخ��ه تولید و س��اخت را رها کرده‬ ‫و به فعالیت‌های دیگر مش��غول ش��ده‌اند‪ .‬نباید اجازه‬ ‫دهیم مسیر تولید و ساخت کشور به دلیل فشارهای‬ ‫خارجی و سوءمدیریت‌های داخلی تغییر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریخته‌گران و عناصر گران‌قیمت‬ ‫ع��زت‌اهلل عبدل��ی‪ ،‬سرپرس��ت کارگاه ریخته‌گری‬ ‫یک��ی از کارخانه‌های بزرگ ذوب‌آهن کش��ور درباره‬ ‫ظرفیت‌ها و مشکالت ریخته‌گری در کشور به‬ ‫گفت‪ :‬توان داخلی در موضوع ریخته‌گری بس��یار باال‬ ‫است‪ .‬در سال‌های گذش��ته این توان به حدی رسید‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫افزایش ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی حقوق‬ ‫بازنشستگان ابالغ شد‬ ‫عزت‌اهلل عبدلی‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد کارگران شغل دوم دارند‬ ‫عضو هیات‌مدیره کانون عالی ش��ورای اسالمی کار با بیان اینکه‬ ‫خط فقر برای یک خانوار کارگری در شهرهای بزرگ ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار تومان در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬پس از افزایش‬ ‫دس��تمزد کارگران‪ ،‬این حقوق تازه به ی��ک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده و همچنان اختالف یک میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومانی‬ ‫بین خط فقر و دستمزد کارگران وجود دارد‪.‬‬ ‫علی اصالنی به ایس��نا گفت‪ :‬کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در‬ ‫سراسر کش��ور این روزها به سختی مشغول به کار هستند اما در‬ ‫البرز به دلیل رتبه نخس��ت در پرداخت تسهیالت مشکالت قدری‬ ‫کمتر اس��ت‪ .‬رئیس کانون شوراهای اسالمی کار البرز افزود‪ :‬یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن واحدهای صنعتی که در البرز به س��ختی مش��غول‬ ‫به کار هس��تند قطعه‌سازان هس��تند که به دلیل پرداخت نشدن‬ ‫بدهی خودروس��ازان با مشکل روبه‌رو ش��ده‌اند‪ .‬اینکه گفته شود‬ ‫هیچ کارگاه و واحد تولیدی در البرز تعطیل نش��ده درست نیست‬ ‫اما به طور کلی وضعیت در البرز نسبت به سایر استان‌های کشور‬ ‫بهتر است و تالش می‌شود اشتغال موجود حفظ شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به وضعیت معیش��تی کارگران در اوضاع‬ ‫کنون��ی اعالم کرد‪ :‬خوش��بختانه برای نخس��تین‌بار در طول ‪۴۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته یک افزایش ‪ ۳۶.۵‬درصدی در دس��تمزد کارگران‬ ‫اعمال ش��د اما به دلی��ل فاصله‌ای که همچن��ان میان خط فقر و‬ ‫دس��تمزد وجود دارد نمی‌توان گفت مش��کل معیشت کارگران با‬ ‫این افزایش حل شده است‪ .‬این فعال کارگری ادامه داد‪ :‬با افزایش‬ ‫‪ ۳۶.۵‬درص��دی که اعمال ش��ده حقوق کارگ��ران به یک میلیون‬ ‫اقتصاد ایران ظرفیت درونی بس��یار باالیی‬ ‫دارد اما متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی از‬ ‫این ظرفیت‌ها به درس��تی استفاده نمی‌شود‪.‬‬ ‫بی��ن ظرفیت‌ه��ای داخل��ی و ظرفیت‌ه��ای‬ ‫خارج��ی همیش��ه روابط��ی وج��ود دارد که‬ ‫تحلی��ل نک��ردن آن منج��ر به از بی��ن رفتن‬ ‫ظرفیت‌ها می‌ش��ود‪ .‬متاسفانه زمانی که گفته‬ ‫می‌ش��ود ای��ران ظرفیت‌های بس��یاری دارد‬ ‫ای��ن تصور به وج��ود می‌آید ک��ه‌می‌توان از‬ ‫تم��ام ظرفیت‌های داخلی در ش��رایط تحریم‬ ‫استفاده کرد؛ این‌طور نیست و این تصور باید‬ ‫در کش��ور اصالح شود‪ .‬فعال‌سازی بسیاری از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای داخلی نیاز ب��ه روابط با دنیای‬ ‫خ��ارج دارد‪ .‬عالوه‌ب��ر این‪ ،‬گاه��ی با واردات‬ ‫یک محصول یا م��اده خاص می‌توان ظرفیت‬ ‫قابل‌توجهی را در کشور آزاد کرد‪ .‬این موضوع‬ ‫در تولی��د بنزین و محصوالت پتروش��یمیایی‬ ‫به طور مش��هود دیده می‌شود‪ .‬مقدا ‌ر کمی از‬ ‫یک کاتالیست می‌تواند توجیه اقتصادی یک‬ ‫کارخان��ه را تغییر دهد‪ .‬طبیعی اس��ت که در‬ ‫نبود آن کاتالیس��ت با مشکالت جدی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ویم‪ .‬باید ارتباط ظرفیت‌های داخلی با‬ ‫روابط خارجی تنظیم شود‪ .‬این‌‌‌طور نیست که‬ ‫وقتی گفته می‌شود ظرفیت‌های داخلی یعنی‬ ‫این ظرفیت‌ها بدون نیاز به ارتباط با دنیا آزاد‬ ‫می‌شود و می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد‪ .‬بر‬ ‫این مبن��ا‪ ،‬نیاز اصلی ما امروز این اس��ت که‬ ‫رابطه آزادس��ازی ظرفیت‌های داخل کشور را‬ ‫ب��ا ارتباطات بین‌المللی کش��ف کنیم‪ .‬در این‬ ‫صورت برای ارتباط با کش��ورها و شرکت‌های‬ ‫خارج��ی نیز می‌ت��وان برنامه‌ریزی دقیق‌تری‬ ‫داشت‪ .‬نمی‌توان با تکیه کامل بر داخل کشور‬ ‫به تمام نیازهایی که وجود دارد‪ ،‬دست یافت‪.‬‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار تومان رس��یده اما خط فقر برای ی��ک خانواده ‪۳.۵‬‬ ‫نفره در ش��هرهای ب��زرگ ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬ه��زار تومان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت و این یعنی همچنان فاصله‌ای یک میلیون و‬ ‫‪ ۹۵۰‬هزار تومانی میان خط فقر و دس��تمزد کارگران وجود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کارگران در شرایط فعلی وضعیت واحدهای‬ ‫تولیدی را درک می‌کنند‪.‬‬ ‫از همی��ن رو‪ ،‬از دول��ت انتظار داریم که ای��ن اختالف را نه به‬ ‫وس��یله پول نقد تورم‌زا بلکه به وس��یله بن‌کارت‌های تعریف‌شده‬ ‫برای خری��د کاالهای مورد نیاز خانوار کارگ��ری جبران کند زیرا‬ ‫ب��ا توجه به وجود ‪ ۵۳‬میلیون جامعه کارگری در کش��ور‪ ،‬افزایش‬ ‫قدرت خرید کارگران نقش زی��ادی در از بین رفتن رکود خواهد‬ ‫داشت‪ .‬این عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار کشور‬ ‫افزود‪ :‬ما این پیش��نهاد را در کانون عال��ی به دولت ارائه کرده‌ایم‬ ‫اما در حد پیش��نهاد باقی مانده و نتیجه‌ای به دنبال نداشته است‪.‬‬ ‫اصالنی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از آسیب‌های اجتماعی‬ ‫ف بین خط فقر و دس��تمزد اس��ت که به‬ ‫موج��و ‌د به دلیل اختال ‌‬ ‫صورت مس��تقیم و غیر‌مستقیم متوجه قشر کارگر است؛ کارگران‬ ‫ش��رایط سختی دارند اما نجیب‌ترین و باوفاترین قشر در کشور به‬ ‫ش��مار می‌روند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط فعلی‪ ،‬بین ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد کارگران ش��غل دوم دارند‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۵۰‬درصد کس��انی‬ ‫که به صورت ش��خصی مسافرکش��ی می‌کنند از کارگران هستند‬ ‫که بعد از تعطیل ش��دن کارگاه و واحد تولیدی و محل کار خود‬ ‫مجبور به انجام کار دوم می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه جد‌ول‌های‬ ‫همسان‌س��ازی حق��وق بازنشس��تگان برای‬ ‫افزایش ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۰‬درصدی را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مرحله س��وم اجرای‬ ‫همسان‌سازی حقوق بازنشستگان‪ ،‬موظفین‬ ‫و مش��ترکین صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫و س��ازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مس��لح‬ ‫با ابالغ رئیس��ان س��ازمان برنامه و بودجه و‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی آغاز شد‪.‬‬ ‫ب��رای اج��رای این طرح در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اعتب��اری ح��دود ‪ ۵‬هزار میلی��ارد تومان از‬ ‫س��وی س��ازمان برنامه و بودج��ه اختصاص‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬با اجرای این‬ ‫مصوبه افزایش ضریب ساالنه و مرحله سوم‬ ‫همسان‌س��ازی‪ ،‬حقوق بازنشستگان از ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد رشد می‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ب��ر مبنای آخرین‬ ‫آم��ار در س��ال گذش��ته‪ ،‬ح��دود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۱۱‬ه��زار بازنشس��ته از دول��ت حق��وق‬ ‫می‌گیرن��د که از این تعداد حدود ‪ ۷۲۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۷‬نف��ر یعنی ‪ ۳۴‬درص��د آنها کمتر از ‪۲‬‬ ‫میلی��ون تومان در ماه و یک میلیون و ‪۵۷۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۱۴‬نفر کمتر از ‪ ۲.۵‬میلیون تومان‬ ‫در ماه دریافتی داشته‌اند‪.‬‬ ‫همسان‌س��ازی حق��وق بازنشس��تگان در‬ ‫حال��ی در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه که بر‬ ‫اساس ماده‌(‪ )۳۰‬قانون برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫دولت مکلف اس��ت بررس��ی‌های الزم برای‬ ‫برق��راری عدال��ت در نظام پرداخ��ت‪ ،‬رفع‬ ‫تبعی��ض و متناسب‌س��ازی دریافت‌ه��ا و‬ ‫برخورداری از امکانات شاغالن‪ ،‬بازنشستگان‬ ‫و مس��تمری‌بگیران کش��وری و لش��کری‬ ‫س��ال‌های مختلف را انج��ام دهد‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬در لوایح بودجه دو س��ال گذش��ته‬ ‫تا‌کن��ون منابعی برای تناسب‌س��ازی حقوق‬ ‫پیش‌بینی شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ژاپنی بی‌کیفیت‌ترین نوع سوزن خیاطی است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬م��ردم‪ ،‬دولت و تولیدکنن��دگان ژاپنی در یک‬ ‫برنام��ه بلندمدت با اعتم��اد و برنامه‌ریزی‌های جامع‬ ‫توانس��تند کشورش��ان را تبدیل به نم��اد کیفیت در‬ ‫دنیا کنن��د‪ .‬این برنامه‌ریزی‌ها در دنیا وجود داش��ته‬ ‫و کشورها توانس��ته‌اند با استفاده از مدل‌های خاصی‬ ‫ای��ن کار را انجام دهند‪ .‬در ای��ران نیز ظرفیت چنین‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت که دولت باید ب��ا حمایت از‬ ‫س��اخت داخل تالش کند تا تولیدکنندگان بتوانند از‬ ‫ش��رایط کنونی خارج ش��وند‪ .‬زمانی که تولید داخلی‬ ‫در کش��ور رشد کند بدون‌ش��ک نیاز کشورهای دیگر‬ ‫به محصوالت ایرانی افزای��ش می‌یابد و از این طریق‬ ‫می‌توانی��م افزای��ش صادرات نیز داش��ته باش��یم‪ .‬در‬ ‫صورتی که برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید و ساخت‬ ‫داخل وجود داشته باش��د‪ ،‬رشد این بخش در کشور‬ ‫بسیار سرعت خواهد یافت‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی از شرایط بحرانی خارج شوند‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه‌ای‬ ‫وزیر کش��ور‌ گفت‪ :‬اس��تان مرکزی ‪ ۸۱‬واحد صنعتی‬ ‫مش��کل‌دار با اش��تغال ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۰۳‬نف��ر و ‪ ۳‬واحد‬ ‫بحرانی با اشتغال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۱۷‬دارد که ‪‌۵‬درصد کل‬ ‫کشور را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بابک دین‌پرس��ت در جلس��ه ستاد‬ ‫مش��ترک تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان مرکزی‬ ‫و شهرس��تان س��اوه که به ریاست اس��تاندار مرکزی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از اس��تاندار استان مرکزی و‬ ‫مراجع ذی‌ربط انتظار می‌رود که ضمن بررس��ی دقیق‬ ‫مش��کالت این واحده��ای تولیدی و انع��کاس آنها در‬ ‫ی به گون��ه‌ای تدابیر الزم اتخاذ ش��ود تا از‬ ‫س��طح مل ‌‬ ‫شرایط بحرانی و مشکل‌دار خارج شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اولویت‌های س��ال «رونق تولید» که‬ ‫از س��وی وزارت کشور به استانداران اعالم شده است‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تالش برای س��اماندهی واحدهای‬ ‫تولی��دی با هدف بهره‌ب��رداری بهینه از ت��وان تولید‪،‬‬ ‫شناسایی واحدهای تولیدی راکد‪ ،‬نیمه‌راکد و با تولید‬ ‫کمت��ر‪ ،‬جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی‪ ،‬حفظ‬ ‫اش��تغال‪ ،‬ایجاد اشتغال جدید و جذب سرمایه‌گذار‪ ،‬از‬ ‫جمله اولویت‌های مهم‌ بیس��ت‌گانه اقتصادی دولت در‬ ‫سال رونق تولید است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه راه‌اندازی پیش��خوان وزارت امور‬ ‫عبداهلل رضیان‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکنون مجبور هستیم حتی از برخی محصوالت کم‌کیفیت داخلی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬تولیدکنندگان نیز‌ با رعایت حقوق مصرف‌کننده‬ ‫تالش کنند دوره کنونی سریع‌تر سپری شود‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا باید از ساخت داخل حمایت شود؟‬ ‫که ش��رکت‌های معتبر اروپای��ی از ریخته‌گران ایرانی‬ ‫دعوت به همکاری کردند‪ .‬این موضوع نشان می‌دهد‬ ‫که ریخته‌گری در ایران یک صنعت س��نتی است که‬ ‫توانس��ته با خواس��ته‌های دنیای امروز رشد کند‪ .‬در‬ ‫این شرایط بدیهی است که حمایت دولت باعث رشد‬ ‫بیشتر این صنعت در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫عبدل��ی به این پرس��ش که بزرگ‌تری��ن نیاز امروز‬ ‫صنع��ت ریخته‌گری چیس��ت‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬مش��کلی‬ ‫که در ای��ن بخش وجود دارد ب��ه قالب‌های خاص و‬ ‫استراتژیک مربوط می‌شود‪ .‬در بسیاری از این قالب‌ها‬ ‫از عناصر بس��یار گران و خاص مانند نیکل و تیتانیوم‬ ‫استفاده می‌شود‪ .‬اگر دولت بتواند تامین این عناصر یا‬ ‫قالب‌های نهایی را تسهیل کند بدون‌شک گام بزرگی‬ ‫در این صنعت برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تامین این دس��ته از آلیاژه��ا به دلیل‬ ‫ش��رایط تحریمی دش��وار ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪،‬‬ ‫ش��رایط و نوس��ان‌های ارزی باعث ش��ده ت��ا قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده در داخل کش��ور افزایش یابد‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫بخشی از توان تولید صرف جبران افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید می‌ش��ود‪ .‬بخش قابل‌توجهی از زنجیره صنعت‬ ‫در کش��ور از ریخته‌گری ش��روع می‌شود‪ .‬بر این مبنا‬ ‫اگر برنامه‌ریزی‌ها به ش��یوه‌ای باشد که کاهش هزینه‬ ‫از باالدست آغاز ش��ود‪ ،‬بدون‌شک این کاهش هزینه‬ ‫تا پایین‌دست و محصول نهایی ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کشف رابطه‬ ‫تولید با روابط‬ ‫بین‌الملل‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دستور داد شناسایی قطعه‌سازان توانمند ادامه یابد‬ ‫توسعه ساخت داخل و بومی‌سازی قطعات از جمله‬ ‫سیاس��ت‌هایی است که از برنامه اول توسعه در ایران‬ ‫بر آن تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬پس از اعمال‬ ‫سیاس��ت‌های تحریمی و تالش کش��ورهایی که قصد‬ ‫دارند مانع توس��عه در ایران ش��وند‪ ،‬تاکی��د بر رونق‬ ‫س��اخت داخل و بومی‌س��ازی قطعاتی که نیاز کشور‬ ‫ب��ه آنه��ا تاکنون از طری��ق واردات برطرف می‌ش��د‪،‬‬ ‫جدی‌تر ش��ده اس��ت‪ .‬به‌تازگی رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شناس��ایی‬ ‫قطعه‌س��ازان توانمن��د برای توس��عه س��اخت داخل‬ ‫بای��د ادامه یابد‪ ،‬گفته اس��ت‪ :‬ضروری اس��ت در این‬ ‫هدف‌گذاری‪ ،‬قطعه‌س��ازان جذب شوند و در شرایطی‬ ‫که توان س��اخت داخل داشته باشند به طور جدی‌از‬ ‫آنها حمایت ش��ود‪ .‬در کشور قطعه‌س��ازانی داریم که‬ ‫توان س��اخت قطعات را دارند‪ .‬باید از این قطعه‌سازان‬ ‫حمای��ت ش��ود و در مقابل‪ ،‬هر جا تولی��د بی‌کیفیت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬برخورد شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا منص��وری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره حمایت از‬ ‫س��اخت داخل به‬ ‫گفت‪ :‬ساخت داخل با چند‬ ‫مش��کل روبه‌رو شده که مهم‌ترین آن سود تسهیالت‬ ‫و کاهش س��رمایه در گردش اس��ت‪ .‬به طور کلی اگر‬ ‫دول��ت همین ی��ک مش��کل را برای صنای��ع داخلی‬ ‫برطرف کند‪ ،‬زمینه رش��د مناس��بی در کشور ایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران‬ ‫و تولیدکنندگان از ورود و توس��عه صنایع می‌ترسند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬سرمایه‌گذاران بسیاری در کشور داریم که‬ ‫توان تولید هم دارند‪ .‬با این حال‪ ،‬به دلیل بی‌ثباتی‌های‬ ‫اقتص��ادی نمی‌توانن��د وارد عرصه تولید ش��وند‪ .‬این‬ ‫مش��کالت باید در عرصه تولید از بین برود‪ .‬نمی‌توان‬ ‫س��رمایه‌داران را در چنین شرایطی وارد فضای تولید‬ ‫کرد‪ .‬دولت در این زمینه باید کمک کند تا ش��رکت‌ها‬ ‫و طرح‌ه��ای دانش‌بنیان ب��ه س��رمایه‌گذاران متصل‬ ‫شوند‪ .‬در این ش��رایط عالوه‌بر اینکه دانش‌بنیان‌ها از‬ ‫مش��وق‌های بسیاری برخوردار هستند‪ ،‬وضعیت تولید‬ ‫و ساخت داخل نیز بهبود می‌یابد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تاکید ک��رد‪ :‬تحریم‌ها فرصت��ی‌ ایجاد کرده‬ ‫ت��ا تولیدکنندگان خودش��ان را برای ش��رایط بدون‬ ‫تحری��م آماده کنند‪ .‬مردم نیز بای��د با تولیدکنندگان‬ ‫داخلی همراه ش��وند‪ .‬اکنون مجبور هس��تیم حتی از‬ ‫برخ��ی محصوالت کم‌کیفیت داخلی اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز‌ ب��ا رعایت حق��وق مصرف‌کننده‬ ‫تالش کنند دوره کنونی سریع‌تر سپری شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه منصوری‪ ،‬ژاپن و چین در دنیا معروف به‬ ‫تولیدکننده محصوالت بی‌کیفیت بودند‪ .‬مثالی که در‬ ‫ایران ش��ناخته شده است به س��وزن‌های خیاطی در‬ ‫قدیم مربوط می‌شود؛ همه می‌دانستند که سوزن‌های‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظ تعادل حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان‬ ‫وتولیدکنندگان‬ ‫با قطعه‌سازان مطرح شد‬ ‫خط تولید قطعه روی دست‌انداز‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫درم��ان درد امروز بخش تولی��د‪ ،‬تامین نقدینگی و‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ .‬کمبود نقدینگ��ی و مواد اولیه تیراژ‬ ‫تولی��د را تحت‌تاثیر قرار داده و تحقق رونق تولید را با‬ ‫دش��واری‌هایی همراه کرده است‪ .‬در این فضا همیشه‬ ‫نوع��ی تناقض وجود دارد؛ زیرا افرادی که س��رمایه‌ای‬ ‫در اختی��ار دارند به‌جای همدلی و همراهی با وضعیت‬ ‫خاص به‌وجود آمده‪ ،‬س��رمایه خ��ود را همچون قالبی‬ ‫برای س��ود بیش��تر به میانه میدان پرت��اب می‌کنند‪.‬‬ ‫دالالن از هر قماشی که باشند از جامعه‌ای هستند که‬ ‫در آن رشد و نمو کرده‌اند حتی اگر خارج‌نشین باشند‪.‬‬ ‫البته این گالیه به برخی تولیدکنندگان باالدس��تی‬ ‫هم وارد است که به‌جای همراهی‪ ،‬سود مجموعه خود‬ ‫را به‌تنهای��ی می‌بینن��د‪ ،‬حال اگ��ر واحدهای صنعتی‬ ‫پایین‌دس��ت زمین بخورند‪ ،‬آنها نیز در امان نخواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در زمینه حمایت از قطعه‌سازان وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تاکید بر شناس��ایی قطعه‌س��ازان توانمند‬ ‫برای توس��عه س��اخت داخل دارد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫رضا رحمانی در نشس��ت شورای معاونان که با حضور‬ ‫غالمرضا شریعتی‪ ،‬استاندار خوزستان و رئیس سازمان‬ ‫اس��تان برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در کشور قطعه‌سازانی‬ ‫داریم که توان س��اخت قطعات گوناگون را دارند باید‬ ‫از این قطعه‌سازان حمایت کنیم‪ .‬در این‌باره هر جا که‬ ‫الزم اس��ت این واحدها حمایت ش��وند و هر جایی که‬ ‫تولید بی‌کیفیت دارند‪ ،‬با آنها برخورد شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه باید برای شناس��ایی‬ ‫قطعه‌س��ازان توانمند‪ ،‬اطالعیه قبلی در رسانه‌ها تکرار‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬باید قطعه‌سازان توانمند جذب شوند و در‬ ‫ش��رایطی که توان ساخت داخل داریم از آنها در قالب‬ ‫بسته‌های حمایتی و تشویقی پشتیبانی شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه به‌وقت احوالپرس��ی ب��ا تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن صنعت خودرو‪،‬‬ ‫به‌س��راغ ‪ ۲‬قطعه‌س��از‬ ‫دیگ��ر رفت که هر یک دوباره ب��ه واکاوی چالش‌های‬ ‫موجود در این صنعت پرداختند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید احمدی‬ ‫معتقدم با‬ ‫توجه به روش‬ ‫و فرآیند تولید‬ ‫در داخل کشور‬ ‫نمی‌توان‬ ‫قطعه‌سازان‬ ‫کوچک را‬ ‫حذف کرد‬ ‫‹ ‹تقویت کوچک‌ترها‬ ‫سعید فتحعلیخانی‬ ‫با تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬رونق‬ ‫تولید محقق‬ ‫می‌شود‪ .‬حتی‬ ‫در این راستا‬ ‫می‌توان کیفیت‬ ‫محصوالت را‬ ‫نیز ارتقا داد‬ ‫س��عید احمدی یکی از فعاالن صنعت قطعه درباره‬ ‫وضعیت تولید در این بخش‪ ،‬با اش��اره به تحوالتی که‬ ‫در این صنعت رخ داده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬قطعاتی مانند‬ ‫کپس��ول س��ی‌ان‌جی که پیش‌تر از س��وی این واحد‬ ‫تامین می‌شد‪ ،‬دیگر تولید نمی‌شود‪ .‬یکی از مشکالت‬ ‫تولیدکننده سورس‌گذاری موازی است که کار را برای‬ ‫قطعه‌ساز سخت کرده است‪.‬‬ ‫با دشوار ش��دن فضای تولید تنها آنهایی که امکان‬ ‫رقاب��ت دارند و توانس��ته‌اند خ��ود را با فن��اوری روز‬ ‫جه��ان منطبق کنند‪ ،‬می‌توانن��د ادامه حیات دهند و‬ ‫باق��ی ناگزیر به تعطیلی واحد صنعتی خود هس��تند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه در این‌باره با اش��اره به نرخ‬ ‫رقابت��ی محصوالت واح��د صنعتی خ��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫م��ا توانس��ته‌ایم آخرین دانش فن��ی را درباره قطعات‬ ‫تولیدی خود وارد کنیم و به این ترتیب نرخ تمام شده‬ ‫محصوالت‌م��ان را کاهش داده‌ایم‪ .‬از این‌رو محصوالت‬ ‫ما در بازار قابل رقابت هستند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬بیش از نیم دهه تک سورس بودیم‬ ‫و س��ورس‌های اول کمترین نرخ را برای قطعات‌ش��ان‬ ‫تعیین کرده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه معتقد اس��ت که باید برای‬ ‫توس��عه و تقویت زنجیره تامین‪ ،‬س��ورس‌های دوم و‬ ‫س��وم حمایت ش��وند تا بتوانند ارتقا پی��دا کنند و در‬ ‫ادامه بتوانیم صنعت قطع��ه رقابت‌پذیری ایجاد کرده‬ ‫باشیم‪ .‬احمدی افزود‪ :‬سورس‌گذاری جدید آفت تولید‬ ‫است و باید تامین‌کنندگان قدیمی که به‌لحاظ مالی و‬ ‫زمانی س��رمایه‌گذاری در بخش تولید کرده‌اند‪ ،‬تقویت‬ ‫شوند و فعالیت آنها توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌های ادغام‬ ‫احمدی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود در‬ ‫اختیار داشتن دانش روز و نرخ رقابتی که براساس آن‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫حقوق مصرف‌کننده یکی از مباحث محکم‬ ‫در قوانی��ن ایران اس��ت‪ .‬سال‌هاس��ت تولید‬ ‫داخلی و اس��تراتژی جایگزین��ی واردات‪ ،‬در‬ ‫کش��ور ما راهکاری جاافتاده به‌نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫همین جا به یک تض��اد جدی بر می‌خوریم‪.‬‬ ‫به‌ویژه وقتی که وزارتی به‌نام صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داریم که قرار است همزمان از حقوق‬ ‫دو طرف مراقبت کند‪.‬‬ ‫همین روزها را نگاه کنیم‪ .‬از یک س��و انواع‬ ‫کاالهای اساس��ی ب��ا ارز دولتی وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��ود ام��ا آنچه دس��ت مردم می‌رس��د‪،‬‬ ‫اختالف‌قیمت سرس��ام‌آوری با نرخ رس��می‬ ‫دارد‪ .‬به‌عبارتی در ای��ن حالت به ظاهر برای‬ ‫کس��ب رضایت و راحتی مردم‪ ،‬دولت دخالت‬ ‫ک��رده و واردات را افزای��ش می‌ده��د و البته‬ ‫جلوی صادرات را می‌گیرد اما رضایتی حاصل‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫جال��ب اینجاس��ت ک��ه در همی��ن حال‬ ‫تولیدکنندگان به‌دلیل واردات کاال از س��وی‬ ‫دولت با ارز کنترل‌شده و نبود امکان صادرات‬ ‫ضرر می‌کنند‪.‬‬ ‫از آنجا که س��اختارهای تولید و توزیع در‬ ‫ایران سال‌هاست که با مشکل روبه‌رو شده و‬ ‫همیشه کمبودهای واقعی یا مصنوعی وجود‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬این تضاد به این زودی‌ها حل‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫نکته جالب دیگر این است که این تضادها‬ ‫بین زنجی��ره ارزش‌افزوده در یک صنعت هم‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به‌عنوان مث��ال‪ ،‬کمبودها و تضادهای بین‬ ‫خودروس��از و مردم نیس��ت‪ ،‬بلکه این تضاد‬ ‫مناف��ع بین خودروس��از و تولیدکننده فوالد‪،‬‬ ‫آلومینیم و‪ ...‬وجود داشته است‪ .‬همین تضاد‬ ‫بین تولیدکننده ف��والد و تولیدکننده انرژی‬ ‫و‪ ...‬نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫اما چرا چنین تضادهایی وجود دارد؟‬ ‫دالی��ل گوناگون��ی در ای��ن زمینه مطرح‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یک��ی از مهم‌ترین دالی��ل آن نرخ‬ ‫نامناس��ب ارز(برای حمایت از رفاه و سیاست‬ ‫جایگزین��ی واردات) و ثبات نرخ ارز در برخی‬ ‫مقاط��ع و جهش‌های ناگهان��ی آن در برخی‬ ‫مقاطع دیگر بوده است‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌گذار(دولت و مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی) در ‪ ۴۰‬سال گذشته‪ ،‬همیشه با این‬ ‫چرخه معیوب روبه‌رو بوده‌اند‪ :‬برای توس��عه‬ ‫تولی��د و س��رمایه‌گذاری در تولی��د‪ ،‬به بهانه‬ ‫حمای��ت از تولی��د‪ ،‬ارز ارزان در اختیار قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬بعد همزمان چون ارز ارزان اس��ت‪،‬‬ ‫کاالی خارجی هم ارزان وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫پس تولید‌کننده نمی‌تواند آن‌طور که باید‬ ‫و شاید به تیراژ و تولید اقتصادی برسد‪ .‬پس‬ ‫کش��ور بابت ارزی که در اختیار تولیدکننده‬ ‫گذاش��ته اس��ت در عم��ل س��ود نمی‌کند و‬ ‫به‌تدریج توان کش��ور پایی��ن می‌آید و دوباره‬ ‫در ی��ک مقطع تاریخی (که به‌طور معمول به‬ ‫نوعی درآمد نفتی کشور پایین آمده و درآمد‬ ‫واقعی کش��ور محدود شده است) نرخ ارز باال‬ ‫می‌رود و جهش قیمتی رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫در این می��ان که باید تولید‌کننده س��ود‬ ‫کند‪ ،‬متاس��فانه از آنجا که با ضعف جدی به‬ ‫تولی��د ادامه داده اس��ت‪ ،‬نمی‌تواند از فرصت‬ ‫به‌وج��ود آمده اس��تفاده کن��د و در عمل نه‬ ‫می‌تواند از سود ناش��ی از افزایش نرخ داخل‬ ‫کشور اس��تفاده درس��تی ببرد و نه بر میزان‬ ‫صادرات بیفزاید‪.‬‬ ‫این در حالی است که همزمان که به‌ظاهر‬ ‫ن��رخ محصول باال م��ی‌رود‪ ،‬هزینه‌های تولید‬ ‫به‌علت نبود شفافیت‌‪ ،‬سریع‌تر رشد می‌کند و‬ ‫در نتیجه به‌جای سودآوری برای تولید‪ ،‬زیان‬ ‫هنگفت نصیب‌شان می‌ش��ود‪ .‬با تورم افسار‬ ‫گسیخته‌ای که در این مقاطع تاریخی روبه‌رو‬ ‫بودیم فش��ار بر مردم و تولیدکننده همزمان‬ ‫باال رفته اس��ت و به‌طور معمول در این میان‬ ‫طبقه‌ نوکیس��ه‌ای به‌وجود می‌آید یا یک عده‬ ‫خ��اص‪ ،‬پولدارتر از قبل می‌ش��وند‪ .‬برای حل‬ ‫این چرخه معیوب الزم است دولت دست به‬ ‫جراحی بزند‪ ،‬جراحی که خیلی دردناک است‬ ‫و در این ‪ ۴۰‬سال به‌علت بحران‌های گوناگون‬ ‫امکان انجام آن نبوده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ای��ن چرخه معی��وب هر دفعه‬ ‫عمیق‌تر از دفعه قبل بروز می‌کند و همزمان‬ ‫م��ردم‪ ،‬دولت و صنعت ناراضی و غیرفعال‪ ،‬به‬ ‫مش��اهده پدیده می‌پردازن��د و دعا می‌کنند‬ ‫ک��ه ب��ا گشایش��ی در درآمده��ای ارزی(که‬ ‫بیش��تر فروش نفت و مواد خام است) مسائل‬ ‫خودبه‌خود حل شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با دش��وار ش��دن فضای تولید‪ ،‬تنها آنهایی که توان رقابت دارند‬ ‫و توانس��ته‌اند خود را با فن��اوری روز جهانی منطبق کنند می‌توانند‬ ‫ادام��ه حیات دهند و بقیه ناگزی��ر به تعطیلی واحد‌های صنعتی خود‬ ‫هستند‬ ‫می‌توانند بازار خود را توسعه داده و برای بازار جهانی‬ ‫تامین قطعه داشته باشند‪ ،‬صادرات ندارند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫محدودیت مدل‌های داخلی این اجازه را به قطعه‌س��از‬ ‫نمی‌ده��د که ب��ازار خود را به خارج از مرزها توس��عه‬ ‫دهد‪ ،‬مگر اینکه س��رمایه‌گذاری جدید داشته باشد و‬ ‫در قرارداد با خودروس��ازی بین‌المللی به سوی تامین‬ ‫قطعات سفارشی حرکت کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته برخی قطعات نی��ز مصرفی نبوده‬ ‫و تولیدکنن��ده را مح��دود به خط تولید خودروس��از‬ ‫می‌کند‪ .‬به این ترتیب صنعتگ��ر حتی نمی‌تواند بازار‬ ‫لوازم یدکی داخلی را نیز در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫این قطعه‌س��از با بیان اینکه تیراژ تولید به یک دهم‬ ‫گذشته رس��یده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تامین مواد اولیه و‬ ‫نقدینگی با دش��واری‌هایی همراه است بنابراین بیشتر‬ ‫قطعه‌سازان با ‪۱۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بدون اس��تفاده ماندن ماشین‌آالت‬ ‫واحده��ای صنعت��ی اضافه کرد‪ :‬بخش��ی از تجهیزات‬ ‫س��خت‌افزاری و ماش��ین‌آالت تولی��دی ک��ه ب��رای‬ ‫نخس��تین‌بار در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬از ایتالی��ا وارد کردیم‪،‬‬ ‫خوابیده و این خود برای تولیدکننده هزینه‌بر اس��ت‪.‬‬ ‫ماش��ین‌آالتی که هنوز در کشور تک هستند‪ .‬احمدی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه نوعی واحدهای صنف��ی و کوچک در حال‬ ‫حذف شدن هستند‪.‬‬ ‫به گفته برخی کارشناس��ان ح��وزه قطعه و خودرو‪،‬‬ ‫ادغام س��ازندگان توانمندی آنها را در ش��رایط سخت‬ ‫افزای��ش می‌ده��د‪ ،‬ضمن آنکه بس��تر برای توس��عه‬ ‫هموارت��ر خواهد ش��د‪ .‬اگر ب��ه این مس��ئله منطقی‬ ‫ن��گاه کنی��م‪ ،‬درحال‌حاض��ر قطعه‌س��ازان زی��ادی‬ ‫(‪۱۲۰۰‬قطعه‌ساز) در کش��ور فعالیت دارند که بخشی‬ ‫از آنها موازی‌کار می‌کنن��د‪ .‬برخی قطعات نیاز به این‬ ‫حجم تولیدکننده ندارد‪ .‬حال پرسش این است که اگر‬ ‫این قطعه‌سازان ادغام شوند و به شکل خوشه‌ای عمل‬ ‫کنند‪ ،‬آیا کارآمدتر نخواهند بود؟ احمدی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش گفت‪ :‬این امر اتفاق افتاده است و برخی‬ ‫سازندگان کوچک در واحدهای صنعتی بزرگ‌تر ادغام‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬بسیاری هم نتوانس��تند رقابت کنند و خط‬ ‫تولید خود را به قطعه‌سازان بزرگ فروختند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پیش��نهاد زمانی مطرح ش��د که‬ ‫فرانس��وی‌ها با خودروسازان قرارداد بستند و به آدیت‬ ‫قطعه‌س��ازان برای تامی��ن برخی قطع��ات پرداختند‪.‬‬ ‫سیاس��ت آنها تش��کیل چن��د تیروان بود ک��ه به این‬ ‫ترتی��ب تمام قطعه‌س��ازان به‌عن��وان زیرمجموعه این‬ ‫تیروان‌ها فعالیت داشته باشند‪ .‬این سیاست که طرف‬ ‫خودروس��از‪ ،‬قطعه‌س��ازان کوچک نباشد‪ ۴ ،‬تا ‪ ۵‬سال‬ ‫پیش دنبال شد و معتقدم امروز منجر به کاهش تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری در سیاست‌‌گذاری‌ها‬ ‫احمدی در پاس��خ به این پرسش که راهکار توانمند‬ ‫کردن صنعت قطعه چیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید اجازه ادامه‬ ‫فعالیت به واحدهای صنفی داده می‌ش��د و دانش فنی‬ ‫را خودروس��ازان بین‌الملل��ی در اختیار قطعه‌س��ازان‬ ‫ایرانی قرار می‌دادند که س��طح فعالی��ت خود را ارتقا‬ ‫داده و به‌س��راغ قطع��ات بزرگ‌تر و مهم‌ت��ر بروند‪ .‬در‬ ‫ای��ن رویکرد مدیریت به‌درس��تی انج��ام و از امکانات‬ ‫و ظرفیت داخلی به نحوه مناس��ب اس��تفاده نشد‪ .‬از‬ ‫ای��ن‌رو‪ ،‬معتقدم با توجه ب��ه روش و فرآیند تولید در‬ ‫داخل کش��ور نمی‌توان قطعه‌س��ازان کوچک را حذف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬برخی مجموعه‌های بزرگ به جای‬ ‫داخلی‌س��ازی رو به واردات از کشورهایی مانند چین‬ ‫آورده و آن را به‌نام س��اخت داخ��ل عرضه می‌کردند‪.‬‬ ‫اگر نظارت و اجبار وجود داشت درصد داخلی‌سازی‌ها‬ ‫افزایش می‌یافت‪.‬‬ ‫احم��دی در پایان گف��ت‪ :‬اگر تیراژ مانند گذش��ته‬ ‫باش��د و قطع��ات م��ورد نیاز از س��وی قطعه‌س��ازان‬ ‫کوچک و بزرگ تامین ش��ود‪ ،‬قیمت‌ها در بازار خودرو‬ ‫ک��ه ارتباطی ب��ه تحریم ندارد‪ ،‬فروک��ش خواهد کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر عرضه کم شده از این رو دالالن در بازار‬ ‫فعال ش��ده‌اند‪ .‬با توجه به این مس��ائل در سیاست‌ها‬ ‫موجود باید بازنگری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه و رونق تولید‬ ‫در ادامه س��عید فتحعلیخانی از دیگر فعاالن صنعت‬ ‫قطعه با بیان اینکه مش��کالت ب��رای تمام صنعتگران‬ ‫در حوزه‌های گوناگون یکس��ان است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تمام تولیدکنندگان به‌دنبال ارتقای فناوری و افزایش‬ ‫تی��راژ تولید هس��تند و در این زمین��ه ظرفیت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما به شرطی که بستر برای فعالیت‌های صنعتی‬ ‫فراهم باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬یکی از اهداف بلندمدت این مجموعه‪،‬‬ ‫تکمیل ظرفیت تولید و صادرات محصوالتش است به‬ ‫ش��رط اینکه بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه‬ ‫کنیم‪ .‬نخس��تین چالش امروز تولید تامین مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز است‪ .‬اگر مواد اولیه تامین شود‪ ،‬رونق تولید‬ ‫محقق می‌ش��ود‪ .‬حتی در این راس��تا می‌توان کیفیت‬ ‫محصوالت را نیز ارتقا داد‪.‬‬ ‫‹ ‹آب باریکه‌ای برای واردات‬ ‫فتحعلیخان��ی درباره وابس��تگی ارزی واحد صنعتی‬ ‫خود به عنوان نمون��ه گفت ‪۶۰‬درصد مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز ما از خارج وارد می‌ش��ود که البته تامین ارز مورد‬ ‫نیاز آن هم با مش��کالتی همراه اس��ت‪ .‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫گمرک و‪ ...‬هر روز یک قانون تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫براس��اس ضوابط چهارگانه اعالم ش��ده‪ ،‬هر یک از‬ ‫تاجران می‌توانند برای یک بار‪ ،‬یک پرونده و تا س��قف‬ ‫‪۳۰‬هزار دالر بدون انتقال ارز (از محل بند ‪ ۹‬ماده ‪۳۸‬‬ ‫آیین‌نام��ه اجرایی مقررات صادرات و واردات مرتبط با‬ ‫واردات مواد اولیه‪ ،‬قطعات و ملزومات ضروری خطوط‬ ‫تولی��د) تامی��ن ارز کنن��د‪ .‬فتحعلیخان��ی در این‌باره‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تامین ‪۳۰‬هزار دالر برای یک سال در واقع‬ ‫هزین��ه ‪ ۳۰‬تن م��واد اولیه مورد نی��از تولیدی ما هم‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬فقط می‌توانم ‪ ۱۵‬تن مواد برای یک نوبت‬ ‫کاری خریداری و وارد کن��م‪ .‬او افزود‪ :‬ماهانه ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ن م��واد اولیه نیاز داریم که ح��دود ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫یورو می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر بتوانیم مش��کل تولید را برطرف‬ ‫کنیم در بازار تقاضا وجود دارد‪ .‬ضمن آنکه بخش��ی از‬ ‫چالش‌‌ها امروز صنعتگر به کمبود نقدینگی برمی‌گردد‪.‬‬ ‫در این‌باره با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مذاکره‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اما اینکه چ��ه زمانی این تس��هیالت به‬ ‫واحدهای صنعتی تزریق شود‪ ،‬هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی قطعه‌سازان با واردات‬ ‫بدون انتقال ارز مخالف هس��تند‪ ،‬زیرا عنوان می‌کنند‬ ‫همه تولیدکنندگان‪ ،‬کاالها و مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را از چی��ن وارد نمی‌کنن��د‪ .‬این ام��ر کارآمد نبوده و‬ ‫تقاضای تس��هیالت ریالی دارن��د‪ .‬او در این باره گفت‪:‬‬ ‫این دو موضوع بحث‌های جداگانه‌ای است که می‌توان‬ ‫آنها را به م��وازات هم پیگیری ک��رد‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫صنعتگر نخس��ت باید پول داش��ته باش��د تا بتواند از‬ ‫منابع ارزی اس��تفاده کند‪ .‬وقتی ریال نداش��ته باشد‬ ‫نمی‌تواند ارز مورد نظر را خریداری کند‪.‬‬ ‫فتحعلیخان��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزای��ش نرخ دالر‬ ‫س��رمایه تولیدکنندگان را به یک س��وم کاهش داده‬ ‫اس��ت اما اگر منب��ع ریال��ی و ارزی صنعتگران تامین‬ ‫ش��ود می‌توانیم افزایش تولید داش��ته باش��یم و بازار‬ ‫داخل را تامین کنیم‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی‌ال‌اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫دنا پالس توربو(‪ ۲‬ایربگ)‬ ‫‪89/900/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪158/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪116/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪67/888/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪80/754/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫رنو کپچر‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪335/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل کیو ال‬ ‫توقف فروش‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (آپشنال)‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ‌وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪......‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کیا اپتیما کامل جی‌تی‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان‌ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫لکسوس تی ان‌ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف‌اسپرت‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫اثرات کوتاه‌مدت‬ ‫بر صادرات‪ ،‬تاثیر‬ ‫بلندمدت بر واردات‬ ‫تحریم‌های داخلی‬ ‫سخت‌تر است‬ ‫افزایش ظرفیت تولید‬ ‫روزانه گاز پارس جنوبی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در آیین معارفه اردشیرسعد‌محمدی ماموریت جدید شرکت مس را برشمرد‬ ‫افزایش بهره‌وری‪ ،‬توسعه دانش و احیای معادن کوچک‬ ‫‹ ‹با کار گروهی‪ ،‬موفق به خلق رکورد شدیم‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫آیین تودی��ع محمدرضا بنی‌اس��دی‌راد‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین و‬ ‫معارفه اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ای��ران دیروز با حضور خداداد غریب‌پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو در شرکت مس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پ��رس‪ ،‬خداداد غریب‌پور در ابتدای این جلس��ه‬ ‫ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک‬ ‫به «اردشیر سعدمحمدی» به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت مس‬ ‫و قدردانی از زحمات محمدرضا بنی‌اس��دی‌راد‪ ،‬گفت‪ :‬اصرار ما در‬ ‫ایمیدرو بر این اس��ت که هرگونه جابه‌جایی در ش��رکت‌های تابع‬ ‫ایمیدرو باید مبتنی بر عملکرد باشد و فردی انتخاب شود که دارای‬ ‫ظرفیت‪ ،‬توانایی و انگیزه ادامه و رونق تولید باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با همفکری دوس��تان‪ ،‬مش��اوران و ذی‌نفعان به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که دکتر س��عدمحمدی که همواره جزو خانواده‬ ‫بزرگ ایمی��درو بوده و کارنامه قابل قبول��ی در حوزه صنعت دارد‪،‬‬ ‫مدیریت ش��رکت مس را ب��ر عهده بگیرد و ایش��ان از امروز به طور‬ ‫رسمی کار خود را آغاز می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه این شرکت به‌عنوان‬ ‫یک ش��رکت مادر نقش مهمی در تولید و توس��عه اکتشافات دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما انتظار داریم بهره‌وری‪ ،‬توس��عه دانش و فناوری و احیای‬ ‫معادن کوچک در این شرکت رشد بیش از پیش داشته باشند‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور با عنوان اینکه مس��ئولیت اجتماع��ی و پرداختن به‬ ‫موضوع‌های اجتماعی محیط تولیدی در این شرکت موردنظر بوده‬ ‫و جزو اولویت‌هاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه شرکت مس‪ ،‬امسال‬ ‫برای کمک به مناطق س��یل‌زده و توسعه عمرانی و زیرساخت‌ها در‬ ‫اس��تان کرمان و آذربایجان گام‌های بلندی برداشت‪ .‬شرکت مس‬ ‫حضور همیشگی و س��رزنده‌ای در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫داشته و تاکید می‌کنیم که این حضور بازهم پررنگ‌تر شود‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو با بیان اینک��ه درحال‌حاضر ارزش‬ ‫بازار س��رمایه ش��رکت مس حدود ‪۳۱‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪( P/E :‬نسبت نرخ به سود هر سهم) شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران در محدوده ‪ ۶.۲۶‬قرار دارد که عدد بس��یار برجس��ته‌ای‬ ‫برای یک ش��رکت بزرگ با فروش باال در بورس اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫وضعیت س��هام و پی‪/‬ایی شرکت مس به گونه‌ای است که جذابیت‬ ‫ب��اال و ارزنده‌ای برای ب��ازار س��رمایه دارد‪ .‬وی در بخش دیگری از‬ ‫شایسته کشور است‪ .‬به گفته غریب‌پور‪ ،‬اسدی‌راد در دوره مدیریت‬ ‫خود در این مجموعه‪ ،‬اقدامات قابل قبولی انجام داد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ارزش بازار س��رمایه ش��رکت مس حدود ‪۳۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که عدد بسیار برجسته‌ای برای یک شرکت بزرگ با فروش‬ ‫باال در بورس است‬ ‫س��خنانش گفت‪ :‬ش��رکت ملی مس‪ ،‬نقش کلیدی در فعال‌سازی‬ ‫مع��ادن کوچک‪ ،‬به��ره‌وری عوامل تولید‪ ،‬ارتقای س��طح فناوری و‬ ‫همچنین ایفای نقش مس��ئولیت‌های اجتماعی دارد‪ .‬بدون ش��ک‬ ‫تحقق این مقوله‌ها در ش��رکت مس مورد توجه مدیریت جدید نیز‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه شرکت‬ ‫مس در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به دنبال بازنشس��تگی اسدی‌راد‪ ،‬انتخاب مدیری متخصص‪ ،‬آگاه و‬ ‫عالم در اولویت قرار داشت که خوشبختانه مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫مس دارای این ویژگی‌هاست و سوابق درخشان وی در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬گواه این مدعاست‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی و انگیزه باال‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه توانایی و انگیزه ب��االی مدیرعامل جدید‬ ‫این مجموعه‪ ،‬دس��تیابی به اهداف را سرعت خواهد بخشید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم مدیریت جدید ش��رکت مس با همفکری ذی‌نفعان‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت‌ه��ای موجود‪ ،‬برگ زری��ن دیگری در عرصه‬ ‫خدم��ت به کش��ور به ثبت برس��اند‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ب��ا اعالم اینکه نیروی انس��انی نجیب و س��ختکوش‪ ،‬جزو‬ ‫سرمایه‌های ش��رکت ملی مس به شمار می‌رود‪ ،‬افزود‪ :‬بزرگ‌ترین‬ ‫سرمایه شرکت‪ ،‬نیروی انس��انی آن است و این مزیت‪ ،‬دستیابی به‬ ‫اهداف را ممکن خواهد کرد‪ .‬وی با اش��اره به اقدامات موثر ش��رکت‬ ‫مس در ماه‌های گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه زیرساخت‌ها و کمک‌رسانی‬ ‫به هموطنان سیل‌زده از اقدامات موثر و مثال‌زدنی این مجموعه در‬ ‫ماه‌های گذش��ته بوده اس��ت‪ .‬غریب‌پور ضمن قدردانی از خدمات‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ش��رکت ملی م��س اظهار ک��رد‪ :‬بزرگ‌ترین‬ ‫افتخ��ار برای مدیران‪ ،‬خوش��نام بودن و عاقبت بخیری اس��ت که‬ ‫بنی‌اس��دی‌راد به واقع از ای��ن ویژگی برخوردار ب��وده و از مدیران‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن آیی��ن‪ ،‬محمدرضا بنی‌اس��دی‌راد‪،‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین شرکت مس گفت‪ :‬خیلی خوشحال هستم که‬ ‫یک سال و چند ماه در یک خانواده خوب‪ ،‬نجیب‪ ،‬پرتالش و با انگیزه‬ ‫توانستیم کار گروهی انجام دهیم و در همه موضوع‌ها رکورد زدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم امس��ال با همین ق��درت پیش برویم چون‬ ‫هم��ه ما دینی داریم و باید با توان باالتر کار کنیم‪ .‬بنی‌اس��دی‌راد با‬ ‫اش��اره به جنگ اقتصادی که کش��ور با آن درگیر است‪ ،‬گفت‪ :‬نباید‬ ‫در جبهه اقتصادی کوتاهی کنیم و در سال گذشته ‪ ۳‬محور افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬توس��عه و بومی‌سازی را تعیین کردیم تا در جنگ اقتصادی‬ ‫پیروز شویم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه امسال شرکت مس بیشتر از ‪۲۶۰‬‬ ‫هزار ت��ن کاتد تولید خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬نیاز اس��ت مبالغ خوبی به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در حوزه طرح‌های توس��عه اختصاص داده شود تا‬ ‫اهداف شرکت مس در افق ‪ ۱۴۰۴‬محق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توازن در تولید؛ اولویت نخست شرکت مس‬ ‫در ادامه این آیین‪ ،‬اردش��یر س��عد محمدی گف��ت‪ :‬ارزش منابع‬ ‫طبیعی جه��ان درحال‌حاضر حدود ‪ ۳۱۰‬تریلیون دالر اس��ت که‬ ‫حدود ‪ ۸‬تریلیون دالر آن در س��ال برداش��ت می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫گ��ردش مالی صنایع معدنی جهان ح��دود ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال اس��ت که ‪ ۶‬درصد آن مربوط به صنعت مس است‪ .‬بنابراین‬ ‫م��س جزو ‪ ۷‬عنصری اس��ت که بار گردش مال��ی را در جهان یدک‬ ‫می‌کش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مس با بیان اینکه در کش��ور امریکا‬ ‫‪ ۲.۷۵‬میلیارد دالر برداشت ماده معدنی انجام می‌شود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ا فرآوری ماده معدنی‪ ۸۷۲ ،‬میلیارد دالر درآمد حاصل می‌ش��ود‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۱.۳‬درصد ‪ GDP‬کش��ور امریکا اس��ت و وقتی به مواد‬ ‫مورد مصرف صنایع تبدیل می‌ش��ود‪ ،‬این ع��دد به ‪ ۲۱۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارتقا می‌یابد‪ .‬س��عدمحمدی با بی��ان اینکه این عدد نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰‬برابر زمانی اس��ت که ماده معدنی در دل زمین قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اعداد و ارقام به ما جهت و مسیر می‌دهد که باید چه مسیری را‬ ‫درباره صنایع و معادن‌مان در کش��ور طی کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مس با اش��اره به بی‌نظیر بودن ش��رکت مس نسبت به صنایع دیگر‬ ‫کشور گفت‪ :‬بین صنایع معدنی‪ ،‬شرکت مس تنها شرکتی است که‬ ‫صاحب معادن اس��ت‪ ،‬در حالی‌که در صنایعی مثل ذوب‌آهن یکی‬ ‫از معضالت‪« ،‬تامین مواد اولیه» اس��ت‪ .‬س��عد محمدی بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۴۶۰‬هزار تن ظرفیت کاتد در ش��رکت مس وجود‬ ‫دارد‪ .‬میزان کنسانتره تولیدی نیز یک‌میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار تن است‬ ‫و ب��رای تولید ‪ ۴۶۰‬ه��زار تن کاتد به یک‌میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫کنسانتره نیاز داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬برای رسیدن به تولید باید در حوزه‬ ‫اکتش��اف معادن به‌طور جدی عمل کنیم تا شرایط برای توسعه که‬ ‫از ن ازهای اصلی کش��ور به لحاظ رونق اقتصادی است‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ادامه داد‪ :‬محور س��وم مورد نظر ما در شرکت مس‪،‬‬ ‫تمرکز بر آموزش هدفمند اس��ت و این موض��وع در برنامه کاری ما‬ ‫خواهد بود تا بتوانیم س��طح علمی ش��رکت را به دانش روز نزدیک‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مس بیان کرد‪ :‬هوشمند کردن سیستم‬ ‫مالی ش��رکت مس قط��ع به‌یقین اتفاق خواهد افت��اد و امیدوارم با‬ ‫همکاری دوستان به‌صورت آنالین نرخ تمام‌شده را در لحظه ارزیابی‬ ‫کنیم‪ .‬سعدمحمدی با بیان اینکه ارتقای سطح تکنیکی واحدهای‬ ‫تولیدی و ایجاد رقابت‌پذیری بین واحدها‪ ،‬نیازمند تغییر س��اختار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این ساختار باید بر اساس الگوهای بین‌المللی و همسو‬ ‫با ش��رایط بومی تطبیق داده ش��ود تا بتوانیم شرایط جدیدی را در‬ ‫ش��رکت مس فراهم کنیم‪ .‬به گفته مدیرعامل جدید شرکت مس‪،‬‬ ‫رس��یدگی به صنایع باالدست و پایین‌دست در برنامه شرکت مس‬ ‫ق��رار دارد و باید در هر ‪ ۲‬بخش فعالیت‌های جدیدی را آغاز کنیم تا‬ ‫ش��رایط سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود‪ .‬امروز مس ایران در‬ ‫جه��ان به پنج‪ -‬نه معروف اس��ت و در صنایع‌های‌تک از مس ایران‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به آماده نش��دن شرایط س��رمایه‌گذاری در صنایع‌‬ ‫های‌تک در س��ال‌های گذش��ته گفت‪ :‬آماده کردن ش��رایط برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران و ورود ش��رکت مس به صنایع پایین‌دس��ت‪ ،‬جزو‬ ‫وظایف ش��رکت مس است‪ .‬س��عد محمدی با بیان اینکه نکته مهم‬ ‫دیگر در برنامه‌ریزی کاری ما‪ ،‬ارتقای س��طح سهام شرکت مس در‬ ‫ب��ورس به‌صورت حرفه‌ای‪ ،‬فنی و علمی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در همه‬ ‫این موارد‪ ،‬دس��ت کمک به‌س��وی پرسنل ش��رکت مس و استادان‬ ‫کشور که باعث ارتقای این شرکت در کشور می‌شوند‪ ،‬دراز می‌کنم‬ ‫و من از این نگاه‌ها و بینش‌ها استفاده خواهم کرد تا بتوانیم شرایط‬ ‫بهتری را برای شرکت مس رقم بزنیم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن؛ جایگاهی‬ ‫برای آفرینش‬ ‫فرصت‌های‬ ‫شغلی‬ ‫مصطفی غنیمتی ‪ /‬عضو سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن زنجان‬ ‫کاهش موقت نرخ مس‬ ‫خبر‬ ‫روبرت��و اس��لفیلد‪ ،‬مدی��ر ف��روش ش��رکت‬ ‫کودلک��و گفت‪ :‬کاهش اخی��ر قیمت‌های مس‪،‬‬ ‫منعکس‌کننده شاخص‌های ضعیف فاندامنتال‬ ‫و کس��ری عرضه در بازار فعلی نیست و به دلیل‬ ‫تعطیلی چندروزه بازارهای چین با آغاز مه‌بوده‬ ‫است‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪ ،‬مدیر فروش شرکت‬ ‫کودلک��و همچنین اعالم کرد‪ :‬امس��ال تقاضای‬ ‫فیزیکی بسیار مثبتی برای همه بخش‌های مس‬ ‫مش��اهده می‌شود‪ .‬اکنون همه تولیدات مس به‬ ‫ف��روش رفته‪ ،‬پریمیوم کاتد مس بس��یار جذاب‬ ‫بوده و تقاضای بسیار خوبی برای کنسانتره مس‬ ‫وجود دارد‪ .‬بر اساس اعالم کمیسیون مس شیلی‪،‬‬ ‫این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مس‬ ‫در جه��ان‪ ،‬در ژانوی��ه و فوریه (نیمه دی تا نیمه‬ ‫اس��فند) حدود ‪ ۸۷۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن مس تولید‬ ‫ک��رد که ‪ ۶.۲‬درص��د از ‪ ۹۲۹‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫مربوط به س��ال گذشته کمتر بوده است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ش��یلی در ‪۳‬ماه نخست سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی درمجموع ‪ ۱.۴۲‬میلیون تن مس تولید‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪۳‬ماه نخست امسال‪ ،‬تولید شیلی‬ ‫نس��بت به بازه مشابه س��ال گذشته‪ ۷.۵ ،‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫بهبود نرخ‬ ‫کشتیرانی در‬ ‫‪ ۲‬ماه گذشته‬ ‫در س��ال جاری و س��ال بعد میالدی می‌تواند تا ‪۳.۵‬‬ ‫درصد نیز رش��د کند‪ .‬در حالی ک��ه پیش‌بینی‌ها از‬ ‫بهبود حج��م تجارت جهانی خب��ر می‌دهند‪ ،‬میزان‬ ‫آن در ‪ ۴‬ماه ابتدای س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی بیش از ‪۳‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته و پیش‌بینی آی‌ام‌اف نیز رشد‬ ‫‪ ۳.۸‬درصدی در پایان س��ال را نشان می‌دهد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که چندی پیش‪ ،‬شاخص اس‌اندپی‪۵۰۰‬‬ ‫بورس نیویورک‪ ،‬از رکورد بیش��ترین میزان تاریخی‬ ‫خود نیز عبور کرد که نش��انه خوبی برای چشم‌انداز‬ ‫اقتصاد جهانی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫همچنین به‌تازگی نش��انه‌هایی از رش��د در اقتصاد‬ ‫چین مش��اهده ش��ده که بیش از ‪ ۴۰‬درصد تجارت‬ ‫دریای جه��ان را به‌خود اختص��اص می‌دهد‪ .‬پس از‬ ‫س��پری شدن تعطیالت س��ال نو چینی‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫کامودیتی‌ها در چین افزایش پیدا کرده است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه نگرش مثبت نس��بت ب��ه مذاکره تجاری چین‬ ‫و امریکا‪ ،‬تاثیر خود را در رونق بس��یاری از کس��ب و‬ ‫کارهای صنعتی در این کشور گذاشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص کاالی خش��ک بالتیک‪ ،‬میانگین درآمد‬ ‫روزانه در صنعت کش��تیرانی به‌ازای هر کشتی است‬ ‫که برای کش��تی‌های ویژه‌ای در مسیرهای مشخص‬ ‫محاسبه می‌ش��ود و این ش��اخص می‌تواند معیاری‬ ‫برای هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی در جهان ب ‌ه شمار‬ ‫آید‪ .‬همچنین این شاخص تحت تاثیر نرخ کشتیرانی‬ ‫در جه��ان و میزان تبادالت تج��اری تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک ش��اخص بالتیک‪ ،‬یکی از شاخص‌های‬ ‫اصلی تجاری اس��ت که در گذشته نیز تغییرات آن‪،‬‬ ‫به س��رمایه‌گذاران درباره کاهش قریب‌الوقوع رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬هشدار داده است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬بین ماه‌های‬ ‫مِ��ه و ژوئیه ‪( ۲۰۰۸‬نیمه اردیبهش��ت تا نیمه مرداد‬ ‫‪ )۱۳۸۷‬و در بح��ران اقتصادی‪ ،‬میزان این ش��اخص‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵‬درص��د کاه��ش یافت؛ پ��س از آن در‬ ‫س��پتامبر (نیمه شهریور تا نیمه مهر) اقتصاد جهانی‬ ‫وارد دوره رکود شد‪.‬‬ ‫«اس‌پیگلوبال» تحریم فلزات ایران را تحلیل کرد‬ ‫اثرات کوتاه‌مدت بر صادرات‪ ،‬تاثیر بلندمدت بر واردات‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بخش مع��ادن‪ ،‬یک��ی از بخش‌ه��ای اصلی‬ ‫اقتصاد به شمار می‌آید که می‌تواند به بسیاری‬ ‫از بخش‌ه��ای اقتص��اد ب��ه ط��ور مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم کمک کند‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬بخش‬ ‫مع��دن می‌تواند در ایجاد فرصت‌های ش��غلی‬ ‫نقش مهمی ایفا کند‪ .‬ایران از نظر منابع معدنی‬ ‫در جه��ان جزو ‪ ۱۵‬کش��ور برتر جهان اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تنوع و فراوانی ذخایر معدنی می‌تواند‬ ‫نقطه قوت نیرومندی برای رشد اقتصادی ایران‬ ‫باش��د‪ .‬به منظور اس��تفاده از این ظرفیت زیاد‬ ‫برای رش��د و توسعه اقتصادی‪ ،‬سیاست‌گذاران‬ ‫بای��د هنگام طراح��ی و اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به این بخش تولیدی اقتصادی توجه‬ ‫بیش��تری کنند‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬چشم‌اندازی‬ ‫از دس��تیابی به توسعه پایدار در ایران با جایگاه‬ ‫نخس��ت اقتص��ادی‪ ،‬علمی و فن��اوری و تعامل‬ ‫س��ازنده و موثر در روابط بین‌الملل پیش��نهاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین به نقش راهبردی توس��عه‬ ‫صنایع معدنی در دس��تیابی به چشم‌انداز ایران‬ ‫می‌توان اش��اره کرد‪ .‬بررس��ی توسعه صنعتی‪-‬‬ ‫اقتص��ادی بر پایه توس��عه صنای��ع معدنی و بر‬ ‫اس��اس مطالعه و شناسایی ظرفیت‌های بالقوه‬ ‫نرم‌افزاری‪ ،‬س��خت‌افزاری و نرخ ارزش‌آفرینی‬ ‫نیز راهبردهای موثری تلقی می‌شوند که شامل‬ ‫‪۳‬زنجیره است‪ .‬این ‪ ۳‬زنجیره عبارتند از ارزش‬ ‫معدن (اکتشاف تا اس��تحصال)‪ ،‬ارزش صنایع‬ ‫پایین‌دست اولیه تا صنایع نهایی و جهت‌گیری‬ ‫بالقوه صنایع نوی��ن جهانی و فناورانه‪ .‬طراحی‬ ‫نقش��ه راه تدوی��ن و طراح��ی نقش��ه راه و‬ ‫استراتژی عملیاتی بر اساس بیشینه همگرایی‬ ‫هر ‪ ۳‬زنجیره مزب��ور و برنامه‌ریزی بلندمدت و‬ ‫کوتاه‌م��دت برای نیل به توس��عه پایدار چرخه‬ ‫معدنی صنعتی اقتصادی و توس��عه چرخه‌های‬ ‫صنایع جانبی از جمله زیست‌محیطی آب‪ ،‬راه و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬از دیگر راهکارهایی است که در این‬ ‫زمینه پیشنهاد می‌شود‪ .‬همچنین گفتنی است‬ ‫ک��ه معادن نقش مهمی در اقتصاد بس��یاری از‬ ‫کشورها بازی می‌کنند‪ .‬همانطور که شرکت‌ها‬ ‫در زیرس��اخت‌های معدنکاری مورد نیاز برای‬ ‫کار ک��ردن با معادن س��رمایه‌گذاری می‌کنند‪،‬‬ ‫فرصت‌ه��ای زیادی ب��رای اس��تفاده از چنین‬ ‫زیرس��اخت‌هایی به منظور توسعه محلی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه عنوان مثال‪ ،‬در پرو ش��رکت معدنی‬ ‫آنتامین��ا یک خط لوله ‪ ۳۰۴‬کیلومتری را برای‬ ‫انتقال مای��ع متالورژیکی مس و روی از معدن‬ ‫به بندر ساخت‪ .‬این شرکت همچنین یک کابل‬ ‫فیبر نوری در کنار خط لوله برای نظارت بر آن‬ ‫و رصد نشت یا اختالالت ایجاد کرده است‪ .‬این‬ ‫کابل‪ ،‬ابزار ملی مخابرات را فعال کرده تا منطقه‬ ‫را با پوش��ش تلفن هم��راه و اینترنت با هزینه‬ ‫بس��یار پایین‌تر بپردازد‪ .‬با شکوفایی توانمندی‬ ‫صنعتی کشور‪ ،‬توان اشتغالزایی صنعت افزایش‬ ‫یافته و سبب ایجاد اشتغال در صنایع مختلف و‬ ‫جایگزینی کشاورزی سنتی و تولید محصوالت‬ ‫غیراستراتژیک کشاورزی با ارزش‌افزوده بسیار‬ ‫پایی��ن و توس��عه صنعتی می‌ش��ود‪ .‬مطالعات‬ ‫انجام ش��ده از س��وی وزارت مع��ادن و انرژی‬ ‫برزیل‪ ،‬نش��ان می‌دهد که اثر ایجاد ش��غل در‬ ‫بخش معدن ‪ ۱۳ :۱‬اس��ت یعنی برای هر شغل‬ ‫ایجاد ش��ده در بخش معدن ‪۱۳‬شغل مستقیم‬ ‫در زنجیره تامین ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫پس از یک دوره توقف طوالنی‪ ،‬ش��اخص کاالهای‬ ‫خش��ک بالتیک که معی��اری از نرخ کش��تیرانی در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬بار دیگر به حرکت افتاده اس��ت‪ .‬رشد‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی این شاخص در ‪ ۲‬ماه گذشته‪ ،‬از اوضاع‬ ‫مساعد کش��تیرانی و تقاضای باال برای کامودیتی‌ها‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬تا اواس��ط س��ال گذشته‬ ‫میالدی‪ ،‬شاخص حمل‌ونقل بالتیک در حدود سطح‬ ‫‪ ۶۳۰‬واحد در حال نوس��ان بود اما میزان رشد آن در‬ ‫‪ ۲‬ماه گذشته‪ ،‬این ش��اخص را در سطوح نزدیک به‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬واحد قرار داده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون دالیل خوبی برای خوش��بینی نسبت به‬ ‫آینده تج��ارت جهانی وج��ود دارد‪ .‬پیش‌بینی اخیر‬ ‫صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد جهانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫بنا بر گفته‬ ‫منابع آسیایی‪،‬‬ ‫تحریم‌های‬ ‫ثانویه بیشتر‬ ‫تجارت محصوالت‬ ‫فوالدی را‬ ‫متاثر می‌کند‬ ‫که ایرانی‌ها از‬ ‫آن در صنعت‬ ‫نفت در خارج از‬ ‫مرزهای کشور‬ ‫استفاده می‌کنند‬ ‫ا ِعمال تحریم‌های امریکا در روز چهارشنبه بر تجارت‬ ‫فلزات و مواد معدنی ایران ممکن اس��ت در کوتاه‌مدت‬ ‫صادرات فوالد ایران را متاثر کند اما پیش‌بینی می‌شود‬ ‫آنچه بیش��تر و در طوالنی‌مدت در معرض آسیب‌های‬ ‫برآم��ده از تحریم‌ه��ا قرار دارد‪ ،‬واردات به این کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تجارت فوالد ایران تاکنون‬ ‫در س��ایه تحریم‌ها و اقدامات آنتی‌دامپینگ به فعالیت‬ ‫خود ادام��ه داده اس��ت‪ .‬این جمالت حاص��ل تحلیل‬ ‫اس‌پی‌گلوبال یک ش��رکت ارائه‌دهن��ده تحلیل و داده‬ ‫مالی در امریکاست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از اس‌پی‌گلوبال‪ ،‬ایرانی‌ها‬ ‫همچن��ان تالش خواهند کرد صادرات فوالد خود را به‬ ‫کش��ورهای همسایه در خاورمیانه و شمال افریقا (مِنا)‬ ‫به صورت محصوالت ف��والدی ادامه دهند و همچنین‬ ‫صادرات محصوالت س��نگ آهنی خود را به ش��ریکان‬ ‫تجاری خود و چین و هند حفظ خواهند کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت در ادامه این گ��زارش به نقل از ریحانه‬ ‫س��رلک‪ ،‬کارش��ناس فوالد ایران می‌نویس��د‪ :‬با وجود‬ ‫تحریم‌های ثانویه امریکا بر ایران از اوت س��ال گذشته‬ ‫میالدی (نیمه مرداد تا نیمه شهریور ‪ )۱۳۹۷‬بر عرضه‬ ‫و تجارت فوالد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬گرافیت و زغال‌س��نگ‪ ،‬این‬ ‫کشور موقعیت خود را در تولید و صدور در منطقه مِنا‬ ‫حفظ کرده است‪.‬‬ ‫با این وجود م��ا نمی‌توانیم مانع تحریم را در انتقال‬ ‫فن��اوری به ای��ران و هم��کاری ش��رکت‌های ایرانی با‬ ‫شریکان خارجی‌شان انکار کنیم‪.‬‬ ‫اس‌پی‌گلوب��ال در ادام��ه‪ ،‬به گفته‌های امیرحس��ین‬ ‫کاوه‪ ،‬دبیر س��ندیکای لوله و پروفیل فوالدی ایران در‬ ‫این باره اش��اره می‌کند و به نقل از او می‌نویسد‪ :‬فلزات‬ ‫ای��ران پی��ش از این نیز در تحری��م بوده‌اند و برخی از‬ ‫تولیدکنن��دگان اصل��ی آن در فهرس��ت تحریم‌ها قرار‬ ‫این احتمال وجود دارد ک��ه در اثر تحریم‌ها موانعی در حمل‌ونقل‬ ‫ایجاد ش��وند که از جمله آنها افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه‬ ‫برای آن دس��ته از شرکت‌های کشتیرانی اس��ت که هنوز به ایران‬ ‫خدمات می‌دهند‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬بنابراین دور جدی��د تحریم‌ها نوعی جنگ‬ ‫روان��ی علی��ه ای��ران اس��ت‪ .‬تولیدکنن��دگان ایرانی با‬ ‫وجود تحریم‌های گذش��ته‪ ،‬بازارهای جدید را توس��عه‬ ‫دادند و بر میزان صادرات خود به کش��ورهای همسایه‬ ‫افزودند‪.‬‬ ‫بن��ا بر گفت��ه مناب��ع آس��یایی‪ ،‬تحریم‌ه��ای ثانویه‬ ‫بیش��تر تجارت محصوالت فوالدی را متاثر می‌کند که‬ ‫ایرانی‌ه��ا از آن در صنع��ت نفت در خ��ارج از مرزهای‬ ‫کشور اس��تفاده می‌کنند‪ .‬در هر صورت دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا‪ ،‬روز چهارش��نبه فرمان اجرایی‬ ‫را امضا کرد تا تحریم‌های گسترده‌تری بر بخش‌ آهن‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس ای��ران تحمیل کند‪ .‬او بخش‬ ‫فلزات را ب��ه عنوان بزرگ‌ترین منب��ع درآمد صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران تعریف کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬گزارش دیده‌ب��ان تجارت جهانی‬ ‫ف��والد در س��ازمان تجارت بین‌الملل امریکا که س��ال‬ ‫پیش منتش��ر ش��د‪ ،‬ایران را هجدهمی��ن صادرکننده‬ ‫بزرگ فوالد جهان معرفی کرد‪ .‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران نیز در س��ال گذش��ته خورش��یدی میزان‬ ‫ص��ادرات محصوالت فوالدی ایران را با وجود تحریم‌ها‬ ‫‪ ۷.۹‬میلیون تن اعالم کردند که این رقم در مقایسه با‬ ‫سال پیش از آن کاهش ‪۷.۱‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫اس‌پی‌گلوبال در ادامه‪ ،‬ب��ار دیگر به گفته‌های کاوه‬ ‫اش��اره می‌کند و از قول او می‌گوید‪ :‬این احتمال وجود‬ ‫دارد ک��ه در اثر تحریم‌ه��ا موانعی در حمل‌ونقل ایجاد‬ ‫تولید آزمایشی خط جدید سیمان پاکستان در عراق‬ ‫تولیدکننده سیمان پاکستان آتوک‌سیمِنت از آغاز تولید‬ ‫آزمایشی خط جدید تولید سیمان خود در عراق خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��یمان‌خبر‪ ،‬این ش��رکت تولید س��یمان‬ ‫پاکس��تانی که تولیدات خود را با عنوان فالکون سیمِنت در‬ ‫بازار عرضه می‌کند‪ ،‬هفته گذشته اعالم کرد که خط جدید‬ ‫تولید سیمان خود را در عراق به طور آزمایشی بهره‌برداری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬رس��انه بازار بورس پاکستان (اکسپرس‬ ‫تریبون) نیز در گزارش��ی به این خبر‪ ،‬اش��اره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��ناریوی تقاضای سیمان در عراق بس��یار قوی است و با‬ ‫افزایش ثبات سیاس��ی و اقتص��ادی در عراق قوی‌تر خواهد‬ ‫شد‪ .‬این کشور بر واردات کلینکر هیچ تعرفه‌ای وضع نکرده‬ ‫اما درباره واردات سیمان وضعیت تعرفه متفاوت است‪.‬‬ ‫گفتنی است این پروژه با ظرفیت ‪ ۰.۹‬میلیون تن در سال‬ ‫درحال‌حاضر در انتظار تایید و نهایی ش��دن مجوز واردات‬ ‫کلینک��ر پیش از تولید تجاری اس��ت که انتظار می‌رود این‬ ‫روند به میزان ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هفته زمان‌بر باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این امکان وجود دارد ک��ه ترکیبی از کلینکر‬ ‫محلی و وارداتی برای تولید سیمان در این کارخانه استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ابتدای سال جاری میالدی در دی ‪ ،۱۳۹۷‬این شرکت‬ ‫اع�لام کرده بود که تمام فعالیت‌ه��ای عمرانی‪ ،‬مکانیکی و‬ ‫الکتریکی در واحد مش��ترک آسیاب سیمان در بصره عراق‬ ‫در مرحله راه‌اندازی قرار دارد‪.‬‬ ‫شوند که از جمله آنها افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و‬ ‫بیمه برای آن دسته از شرکت‌های کشتیرانی است که‬ ‫هن��وز به ایران خدمات می‌دهند‪ .‬این موانع را می‌توان‬ ‫با کیفیت باال و طبیعت ارزان محصوالت ایرانی جبران‬ ‫ک��رد‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬تضعیف ریال از زم��ان ا ِعمال‬ ‫تحریم‌های ثانویه‪ ،‬صادرات را تقویت کرده است‪.‬‬ ‫توماسو س��ادرینی‪ ،‬مدیر گروه فوالدی «آسوفِرمِت»‬ ‫ایتالیا نیز دیگر کارشناس��ی است که اس‌پی‌گلوبال در‬ ‫تحلی��ل خود به گفته‌های او اس��تناد کرده و از قول او‬ ‫می‌نویسد‪ :‬این گروه تجارت فوالد‪ ،‬از تاثیر موج جدید‬ ‫تحریم‌های ترامپ علیه ایران بس��یار نگران اس��ت‪ .‬تا‬ ‫زمان��ی که فوالد اهمیت دارد‪ ،‬تاثی��ر تحریم‌ها به طور‬ ‫کامل محدود خواهد بود‪.‬‬ ‫ص��رف نظ��ر از تحریم‌ه��ای جدی��د‪ ،‬ع��وارض‬ ‫آنتی‌دامپین��گ ب��ر کویل ن��ورد گرم‪ ،‬ای��ران را گزینه‬ ‫مطلوبی برای خریداران اروپایی قرار نمی‌دهد‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬تحریم‌ها باع��ث تخریب صنعت فوالد‬ ‫نیس��تند بلک��ه باعث ایج��اد مانع ب��ر س��ر راه دیگر‬ ‫فرصت‌های تجاری با کش��وری می‌ش��وند که همواره‬ ‫یکی از شریکان نزدیک ایتالیا به شمار می‌آمده است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش در ادامه به نق��ل ازکاوه می‌نویس��د‪:‬‬ ‫ای��ن احتم��ال وج��ود دارد ک��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫مصرف‌کنندگان ایرانی به دلیل کاهش واردات فوالد از‬ ‫این تحریم‌ها تاثیر بپذیرند‪ .‬پیش از تحریم‌ها ‪۳‬میلیون‬ ‫ت��ن ورق فوالدی در س��ال وارد می‌کردیم و به همین‬ ‫میزان هم ص��ادرات داش��تیم اما ای��ن فرآیند اکنون‬ ‫متوقف شده و خودکفایی یک الزام است‪.‬‬ ‫صادرات فوالد ایران در س��ال گذشته میالدی حدود‬ ‫‪۴‬میلی��ون ت��ن محصوالت ف��والدی بود ک��ه البته در‬ ‫مقایسه با سال‌های پیش‪ ،‬کاهش داشت‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬آرسِ لورمیتال‪ ،‬بزرگ‌ترین فوالدساز‬ ‫جه��ان در ف��رم اف‪ ۲۰-‬خود در کمیس��یون بورس و‬ ‫اوراق بهادار‪ ۲۰۱۸‬امریکا اش��اره کرد که بخش اروپای‬ ‫آن‪ ،‬فروش مس��تقیم و غیرمس��تقیم محصوالت تخت‬ ‫ف��والدی‪ ،‬ورق‌ه��ای فوالدی ان��دود‪ ،‬ورق‌ه��ای فوالد‬ ‫آلیاژی ان��دود‪ ،‬قطعات‪ ،‬مفت��ول و لوله‌های بدون درز‬ ‫را ب��ه پروژه‌ه��ای ای��ران از ژوئ��ن ‪ ۱۱( ۲۰۱۸‬خرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬متوقف کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که این کشور‬ ‫در ب��ازه زمانی ژانویه تا ژوئ��ن ‪ ۱۱( ۲۰۱۸‬دی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬خرداد ‪۹.۸ )۱۳۹۷‬میلی��ون دالر درآمد فروش‬ ‫عموم��ی از فروش محصوالتش ب��ه پروژه‌های ایرانی و‬ ‫‪۲.۵۴‬میلیون دالر درآمد اضافی از بخش خودروسازی‬ ‫این کشور کسب کرد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت همچنی��ن اف��زود‪ :‬ش��رکت تاب��ع‬ ‫آرس��لورمیتال در دوبی به نام «اینترنش��نال اف‌زدای‬ ‫یاِم‌آی‌دی» هیچ فروش مس��تقیم و غیرمس��تقیمی‬ ‫اِ ‌‬ ‫به مش��تریان ایرانی از نوامبر ‪ ۱۰( ۲۰۱۸‬آبان ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫یاِم‌آی‌دی‬ ‫نداشته است‪ .‬این در حالی است که فروش ا ِ ‌‬ ‫به مشتریان ایرانی از ابتدای سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪۱۱‬‬ ‫دی ‪ )۱۳۹۶‬تا قطع فروش‪ ۶۶.۲ ،‬میلیون دالر بوده که‬ ‫‪۴‬درصد رقم کل فروش این ش��رکت را در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی تشکیل داده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین می‌گوید‪ :‬وضع قانون انسداد‬ ‫اتحادیه اروپ��ا در اوت ‪ ۲۰۱۸‬به‌وس��یله پارلمان اروپا‬ ‫ریسک تجارت با ایران را کاهش نداد؛ این قانون وضع‬ ‫ش��د تا از شهروندان و دولت‌های اروپایی در برابر تاثیر‬ ‫تحریم‌های ثانویه امریکا حمایت کند‪.‬‬ ‫افزایش بهای سنگ آهن در بازارهای جهانی‬ ‫تحلیلگ��ران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنن��د در پی کاهش تولید‬ ‫ش��رکت معدن��ی «واله» برزی��ل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده س��نگ‬ ‫آه��ن در جهان‪ ،‬بهای این ماده معدنی ب��ا افزایش روبه‌رو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از وبس��ایت خبری فایننش��یال ریوویو‪،‬‬ ‫مقامات اس��ترالیایی بر این باورند که این مس��ئله سبب می‌شود‬ ‫درآم��د حاص��ل از فروش س��نگ معدن این کش��ور ک��ه یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این ماده معدنی با عیار باال در جهان به‬ ‫شمار می‌آید‪ ،‬با افزایش چشمگیری روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬شرکت معدنی واله دست‌کم ‪ ۵.۶‬درصد‬ ‫از کل سنگ آهن جهان را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳‬ماه پیش در پی شکس��تن س��د آب متعلق به یکی از‬ ‫معادن شرکت معدنی واله دست‌کم ‪ ۲۳۱‬تن کشته شدند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت وقوع این حادث��ه و ایجاد اختالل در‬ ‫عرضه س��نگ آهن س��بب شده است اس��ترالیا درآمد زیادی را از‬ ‫صادرات این ماده معدنی کسب کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر اس��ترالیا از هر تن فروش س��نگ آهن در هفته‬ ‫گذشته ‪ ۹۵‬دالر درآمد داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص فروش هر تن س��نگ آه��ن در معام�لات روز جمعه‬ ‫‪۹۴‬دالر و ‪ ۲۵‬س��نت بود‪ .‬این در حالی‌اس��ت ک��ه بهای هر تن از‬ ‫این ماده معدنی پیش از شکس��ته ش��دن س��د معدن واله حدود‬ ‫‪ ۷۴‬دالر بود‪.‬‬ ‫برخ��ی از تحلیلگ��ران اقتص��ادی پیش‌بین��ی کردن��د که نرخ‬ ‫سنگ‌آهن به ‪ ۱۰۰‬دالر در هر تن افزایش یابد‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫کاهش کاغذبازی‬ ‫در صدور پروانه کسب‬ ‫بازگشت آرامش‬ ‫و شفافیت به بازار ارز‬ ‫سرمایه‌گذاری روی‬ ‫ماهواره‌ها؛ از پیش‌بینی‬ ‫سیل تا کشف انرژی‬ ‫تقویت جایگاه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و افزایش‬ ‫صادرات‌غیرنفتی‬ ‫جهش محسوس در صنایع نساجی و لوازم‌خانگی‬ ‫«توس��عه تولید و تعمیق س��اخت داخ��ل‪ ،‬به‌ویژه در‬ ‫صنای��ع نس��اجی و لوازم‌خانگی‪ ،‬امس��ال ب��رای مردم‬ ‫محس��وس خواهد ب��ود‪ ».‬این جمله‌ای اس��ت که وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‌تازگی در نشس��ت «س��تاد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی با رویکرد رون��ق تولید» مطرح کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امسال سال رونق تولید نام گرفته و با توجه به تشدید‬ ‫تحریم‌ه��ا‪ ،‬چاره‌ای ج��ز خودکفایی و توس��عه تولید و‬ ‫تجارت نداریم؛ هرچند مش��کالت و موانع بس��یاری در‬ ‫مسیر تولید و صادرات قرار دارد که باید با برنامه‌ریزی و‬ ‫استراتژی الزم به سرعت حل و فصل شوند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در نشس��ت «س��تاد اقتصاد مقاومتی با رویکرد‬ ‫رونق تولید» با تاکی��د بر فراگیری و ظرفیت‌های باالی‬ ‫ای��ن دو صنعت‪ ،‬از متولیان آنها خواس��ت به‌طور جدی‬ ‫برنامه‌های تحول و تعمیق س��اخت داخ��ل را پیگیری‬ ‫کنند‪ ،‬به‌گونه‌ای که در چند س��ال آینده ش��اهد حضور‬ ‫برنده��ای ایرانی در بازارهای مطرح جهانی باش��یم‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬در این نشس��ت مراحل پیشرفت «برنامه‬ ‫توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک»‪« ،‬طرح‬ ‫نوس��ازی ناوگان تج��اری و حمل‌ونقل»‪« ،‬پیاده‌س��ازی‬ ‫خوش��ه‌های صنعتی» و «فعال‌س��ازی ظرفیت خالی ‪۲‬‬ ‫هزار واحد تولیدی راکد یا نیمه فعال» ازس��وی مجریان‬ ‫و مدی��ران مربوط ارائه ش��د و مورد بح��ث و تبادل‌نظر‬ ‫قرارگرف��ت‪ .‬گفتن��ی اس��ت درحال‌حاضر فهرس��تی از‬ ‫محصوالت صنعتی که قابلیت س��اخت در داخل کشور‬ ‫را دارن��د‪ ،‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه و پس‬ ‫از بررس��ی ب��ا انجمن‌های تخصص��ی و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫داخلی‌سازی آنها آغاز شده است‪.‬‬ ‫هرچند مح��ور صحبت‌ها ب��ر رونق تولید و توس��عه‬ ‫تجارت متمرکز اس��ت اما به هر حال باید مش��کالت و‬ ‫موان��ع پیش روی تولی��د را از می��ان برداریم و فقط به‬ ‫گفت��ن عنوان ش��عارها بس��نده نکنیم‪ .‬در ای��ن میان‪،‬‬ ‫بسیاری از فعاالن صنعت لوازم خانگی‪ ،‬کمبود نقدینگی‬ ‫و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین صدور‬ ‫بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را از اساسی‌ترین مشکالت این‬ ‫بخش عنوان کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه تامین مواد اولیه‌‬ ‫مواد اولیه صنعت نس��اجی مانند ن��خ‪ ،‬الیاف‪ ،‬پارچه و‪...‬‬ ‫وارداتی اس��ت که بیشتر از کشورهای پیشرفته اروپایی‬ ‫و کره و چین وارد ایران می‌ش��ود که به‌دلیل امکان‌پذیر‬ ‫نب��ودن نقل و انتق��ال پول و همچنی��ن تحریم‌ها روند‬ ‫‌سختی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یکتا‪ ،‬این موضوع‌ها باعث ش��ده مواد اولیه با‬ ‫هزینه‌های بس��یاری به‌دست تولیدکننده داخلی برسد و‬ ‫افزایش قیمت تمام شده را به‌دنبال داشته باشد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬در شرایطی هستیم که برخالف سال‌های گذشته‬ ‫که س��عی می‌کردیم برای محصول تولیدش��ده بازاریابی‬ ‫کنیم‪ ،‬تقاضا برای محصول وجود دارد اما مش��کل قیمت‬ ‫تمام شده بسیار باال به‌دلیل کمبود مواد اولیه و دسترسی‬ ‫نداشتن به مواد اولیه متنوع را داریم‪ .‬اگر این معضل حل‬ ‫شود جهش بسیاری خوبی را در تولید و صادرات پوشاک‬ ‫و صنعت نساجی شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫دبیر پیشین اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه عمده مواد اولی ‌ه این صنعت‬ ‫از کشورهایی مانند هند و کره جنوبی و کشورهای آسیای‬ ‫میانه و چین وارد می‌ش��ود که روابط سیاس��ی و تجاری‬ ‫خوبی با ایران دارند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬بنابراین می‌توان این مش��کالت را‬ ‫با رایزنی‌ها و ایجاد کانال‌های ویژه به‌آس��انی برطرف کرد‬ ‫ت��ا تولیدکنن��دگان به مواد اولیه الزم دسترس��ی بهتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫یکتا با اش��اره به کیفیت محصوالت صنایع نس��اجی و‬ ‫پوش��اک ایران افزود‪ :‬اگر ‪10‬س��ال پی��ش می‌گفتیم که‬ ‫تولیدات پوش��اک ایرانی نتوانس��تند نظر مصرف‌کننده‬ ‫ایرانی را جلب کند‪ ،‬حرف نادرس��تی نبود اما امروز وقتی‬ ‫از صحبت از پوش��اک ایرانی می‌کنیم با ده‌ها برند داخلی‬ ‫روب��ه‌رو هس��تیم که در مراک��ز خرید معتب��ر و معروف‬ ‫فعالیت می‌کنند و تقاضا برای آنها بسیار است‪ .‬همه اینها‬ ‫نشان‌دهنده این موضوع است که مصرف‌کننده ایرانی به‬ ‫تولی��د ایرانی اعتماد کرده اس��ت و در حالی که ما حلقه‬ ‫گمش��ده‌ای به‌نام برند داشتیم که تا حدی در این بخش‬ ‫موفق بوده‌ایم و اعتماد مصرف‌کننده جلب ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه تولید کیفی مناسب‪ ،‬نیاز به مواد اولیه کیفی‬ ‫خوب دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تراتژی انجم�ن لوازم‌خانگی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید و توسعه بازار‬ ‫در این‌ب��اره دبی��رکل انجم��ن صنای��ع لوازم‌خانگ��ی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬استراتژی این انجمن افزایش تولید‪ ،‬گسترش‬ ‫بازار‪ ،‬توس��عه صادرات و خروج از رکود اس��ت‪ .‬حبیب‌اله‬ ‫انصاری با اشاره به اینکه توسعه بازارهای خارجی و داخلی‬ ‫ما در گرو افزایش تولید اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۸‬که س��ال رونق تولید نام گرفته باید به س��مت تولید‬ ‫صادرات‌محور حرکت کنیم تا عالوه بر تامین نیاز داخل‪،‬‬ ‫در بازارهای خارجی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید رقیبان و مزیت‌های کاالهای صنعتی‬ ‫و خدماتی را بشناسیم و بدانیم تفاوت محصوالت رقیبان‬ ‫نسبت به کاالهای تولیدی ما چیست‪ .‬بنابراین باید زمینه‬ ‫را برای تولید فراهم کنیم که البته در این میان مهم‌ترین‬ ‫مانع‪ ،‬کمبود نقدینگی است‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه انصاری‪ ،‬در مس��یر رونق تولی��د‪ ،‬بانک‌ها باید‬ ‫تس��هیالت ارزان‌قیمت ب��ه تولیدکنن��دگان اعطا کنند‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی با بیان اینکه باید از‬ ‫تعدد بخش��نامه‌ها و مصوبه‌ه‌ا پرهیز کرده و قانون بهبود‬ ‫مس��تمر فضای کس��ب و کار را به‌طور کامل اجرا کنیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ظرفیت صادرات لوازم‌خانگی بیش از یک میلیارد‬ ‫مهدی یکتا‬ ‫‹ ‹برندسازی کنیم‬ ‫س��خنگوی انجمن تولیدکنن��دگان لوازم‌خانگی نیز با‬ ‫تاکید بر اینک��ه درحال‌حاضر نیاز صنایع لوازم‌خانگی به‬ ‫س��رمایه در گردش نس��بت به دیگر صنایع بیشتر است‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توجه به افزای��ش ‪۱۲۰‬درصدی نرخ مواد‬ ‫اولیه و قطعات لوازم‌خانگی و همچنین امکان‌پذیر نبودن‬ ‫گش��ایش ال‌س��ی‪ ،‬نیاز به س��رمایه در گردش‪ ،‬دست‌کم‬ ‫‪۲‬هزار درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا غزنوی در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اهمیت برندسازی در صنایع ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫حوزه برندس��ازی در ایران مغفول مانده و تصویر کنونی‬ ‫که در ذهن مردم نسبت به تولیدات ایرانی شکل گرفته‪،‬‬ ‫ناش��ی از گس��ترش تبلیغات برندهای خارجی است که‬ ‫س��عی کردند با نفوذ بس��یار و پول‌های فراوان برندسازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬اگ��ر روی برند ایران��ی کار کرده بودیم‪،‬‬ ‫این بازار همچنان جذاب و بزرگ بود‪ .‬به‌دلیل برندسازی‬ ‫خارجی‌ه��ا در ایران‪ ،‬بازار لوازم‌خانگی ما کوچک ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی‬ ‫با بیان اینکه برندس��ازی ع�لاوه بر رونق تولید‪ ،‬در بخش‬ ‫صادرات نیز تاثیرگذار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولید لوازم خانگی‬ ‫م��ا در ح��د رقابت جهانی حت��ی در رقابت با محصوالت‬ ‫اروپای��ی و امریکایی اس��ت اما متاس��فانه آنچه ما در آن‬ ‫ضعف داریم و در مقیاس اقتصادی نتوانستیم به‌خوبی به‬ ‫آن عمل کنیم‪ ،‬برندس��ازی است که حتی در منطقه هم‬ ‫نتوانستیم ایجاد برند کنیم‪.‬‬ ‫حبیب‌اله انصاری‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫مصوبات نشست شورای‌عالی صادرات اعالم شد‬ ‫دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و سرپرست‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران در نخستین نشست شورای‌عالی‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی کشور در سال ‪ ،۹۸‬گفت‪ :‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری ب��ا تاکید بر لزوم ایجاد تش��کیالتی برای رفع‬ ‫موان��ع صادراتی و تس��هیل مبادالت تجاری ب��ا حضور رایزنان‬ ‫بازرگان��ی با مش��ارکت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬وظیفه فرماندهی‬ ‫صادرات کشور را برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانست‬ ‫و اعالم کرد که اختیارات الزم در راس��تای توس��عه صادرات از‬ ‫طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫نخستین نشست ش��ورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫در س��ال جاری به ریاس��ت معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار‬ ‫ش��د و محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرست س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران به‌عنوان دبیر نشس��ت‪ ،‬ضم��ن ارائۀ گزارش صادرات کاال‬ ‫و خدمات در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به بیان مشکالت موجود در فرآیند‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور پرداخت‪.‬‬ ‫م��ودودی با اش��اره به اهمی��ت حضور رایزن��ان بازرگانی در‬ ‫کش��ورهای هدف صادرات��ی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در راس��تای کمک به‬ ‫تحقق اهداف صادراتی کش��ور براس��اس برنامه‌های پیش‌بینی‬ ‫ش��ده در ‪ ۱۵‬بازار هدف همس��ایه‪ ،‬رایزنان بازرگانی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به دست‌کم ‪ ۱۰‬کشور اولویت‌دار همسایه براساس‬ ‫ضوابط اعالمی سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران اعزام خواهند ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین مصوب ش��ده سازمان توس��عه تجارت ایران با‬ ‫هم��کاری وزارت امور خارجه و ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران نس��بت به تدوین ضوابط اجرایی به‌منظور‬ ‫توس��عه دفاتر رایزنی و تجاری خارج از کشور با جلب مشارکت‬ ‫بخش خصوصی اقدام و گزارش مربوط را به دولت ارائه کند‪.‬‬ ‫م��ودودی‪ ،‬تهی��ه‪ ،‬بررس��ی و پای��ش گزارش‌ه��ای آماری و‬ ‫تحلیل‌های کارشناس��ی عملکرد صادرات غیرنفتی کش��ور در‬ ‫بخش‌های کاال و خدمات براس��اس آمارهای دریافتی ماهانه از‬ ‫نهاد‌های اجرایی ذی‌ربط را از وظایف مصوب س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران در این نشس��ت عنوان کرد و افزود‪ :‬در راس��تای‬ ‫ش��فافیت آمارهای عملکرد صادرات صادرکنندگان کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و ارزیابی و پایش سهم صادرکنندگان بخش‌های‬ ‫گوناگون نیز س��ازمان توس��عه تجارت ایران ب��ا همکاری اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران گزارش‌های تحلیلی‬ ‫را تهیه و پیشنهادهای الزم برای جلوگیری از فعالیت اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوقی غیرحرفه‌ای در امر صادرات را به دولت ارائه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای‌عالی توس��عۀ ص��ادرات غیرنفتی و سرپرس��ت‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران با هم��کاری ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران‪ ،‬به‌زودی بخشنامه و ضوابط اجرایی پیشگیری‬ ‫از تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحرفه‌ای در‬ ‫حوزه صادرات را تهیه و ابالغ می‌کند‪.‬‬ ‫مودودی گفت‪ :‬در نشس��ت ش��ورای‌عالی صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫صن��دوق توس��عه مل��ی مکلف ش��د با توج��ه ب��ه تحریم‌ها و‬ ‫محدودیت‌ه��ای بین‌الملل��ی‪ ،‬ضم��ن اصالح و رف��ع قوانین و‬ ‫مقررات محدودکننده‪ ،‬امکان صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی‬ ‫م��ورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی را از محل‬ ‫مناب��ع ‪ ۲۵۰‬میلیون یورو‪ ،‬موضوع تصمیم‌های نشس��ت مورخ‬ ‫‪ ۹۶/۰۱/۲۹‬ش��ورای‌عالی توس��عه صادرات غیرنفتی کشور‪ ،‬از‬ ‫طریق سپرده‌گذاری نزد بانک‌های خارجی اقدام کند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫مصوبات این نشس��ت‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫تمامی بانک‌های عامل مکلف ش��دند در راستای تحقق اهداف‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی به استناد آیین‌نامه اجرایی حمایت از‬ ‫صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی موضوع مصوبه شماره‬ ‫‪/۲۷۰۵۷‬ت‪۴۰۵۲۷‬ه��ـ م��ورخ ‪ ۸/۲/۸۹‬هیات محت��رم وزیران‬ ‫نسبت به اجرای مصوبات کارگروه موضوع ماده (‪ )۱۹‬آیین‌نامه‬ ‫یادشده اقدام کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬شورای‌عالی توسعه صادرات‬ ‫غیر نفتی مصوب کرد که درآمدهای ارزی آژانس‌های مسافرتی‬ ‫دارای مج��وز از س��ازمان می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری که نسبت به ورود قطعی گردشگران خارجی اقدام‬ ‫می‌کنند‪ ،‬مش��مول معافیت مالیاتی (مستقیم و ارزش‌افزوده)‪،‬‬ ‫سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری با همکاری‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران و س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫نسبت به تهیه پیشنهاد مصوبه الزم اقدام و به دولت ارائه کند‪.‬‬ ‫مودودی همچنین از تش��کیل کارگروهی به ریاست سازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت ایران و با مش��ارکت وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کش��ور و صندوق توس��عه ملی خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫کارگروه به‌منظور بررسی و بازنگری و رفع تعارض‌های قوانین و‬ ‫مقررات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی تشکیل خواهد‬ ‫شد تا پیشنهاد‌های مربوط را در مدت حداکثر یک ماه به دولت‬ ‫ارائه کند‪ .‬دبیر ش��ورای‌عالی توس��عه صادرات غیر نفتی درباره‬ ‫تدوین بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ‪ ۱۳۹۸‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در راستای حمایت از زیرس��اخت‌های صادراتی و توسعه‬ ‫فعالیت‌ه��ای ترویج��ی و بازاریابی داخل��ی و خارجی در حوزه‬ ‫صادرات س��ازمان توس��عه تجارت ایران مکلف شد با همکاری‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه کشور‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی س��ال ‪ ۹۸‬را تدوین کند تا‬ ‫پس از تایی��د نهاد‌های اجرایی فوق‌الذکر‪ ،‬ازس��وی معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری ابالغ شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد‪ :‬در راستای‬ ‫تسهیل صادرات و واردات کاال و تامین نیازهای داخلی از طریق‬ ‫تهاتر کاال‪-‬کاال‪ ،‬ضم��ن تفویض اختیار کامل به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مقرر ش��د این وزارتخانه بخش��نامه و ضوابط‬ ‫اجرای��ی مربوط را با هم��کاری نهاد‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران در مدت دو هفته‬ ‫تهیه و به دولت ارائه کند‪.‬‬ ‫باتوجه به تحریم‌های اقتصادی و فشار امریکا بر فروش‬ ‫نفت ای��ران‪ ،‬صادرات کاالهای غیرنفت��ی از جمله صنایع‬ ‫مرتبط ب��ا دام و طیور باید در اولویت ق��رار بگیرد و دولت‬ ‫بای��د از ظرفیت‌های کش��اورزی و صنع��ت دام و طیور در‬ ‫ای��ن دوره بهتر بهره ببرد‪ .‬در نتیج��ه باید هماهنگی بین‬ ‫بخش��ی را ب��رای عب��ور از مش��کالت کنون��ی اقتصادی‬ ‫ش��اهد باشیم‪ .‬بخش خصوصی نش��ان داده با کارآمدی و‬ ‫بهره‌وری بیش��تر از شرکت‌های دولتی می‌تواند در زمینه‬ ‫کس��ب‌وکارها ب��ه جلو حرکت کن��د و دولتم��ردان باید‬ ‫بپذیرند که با کنار گذاش��تن تفکر سنتی دولت‌گرایی در‬ ‫عرصه پرورش طیور و بازی دادن ش��رکت‌های خصوصی‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های جدیدی را پیش بگیرند‪ .‬در این میان اتاق‬ ‫بازرگان��ی نیز می‌تواند به‌عن��وان نهادی برآم��ده از بدنه‬ ‫بخش خصوص��ی در تبیین جایگاه ای��ن بخش در عرصه‬ ‫اقتصادی ملی‪ ،‬تاثیرگذار باش��د‪ .‬ات��اق بازرگانی در چند‬ ‫سال گذش��ته نه تنها به دولت‌ها مش��اوره مستقیم داده‪،‬‬ ‫بلک��ه حت��ی در م��واردی در قانون‌گذاری‌ها نی��ز به‌طور‬ ‫مس��تقیم با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ارتباط‬ ‫ب��وده و بنابرای��ن تجربه زیادی در تقوی��ت جایگاه بخش‬ ‫خصوصی در میان قانون‌گذاران و سیاس��ت‌گذاران دارد و‬ ‫راه‌های ایجاد ارتباط با آنها و تاثیرگذاری بر سیاس��ت‌ها را‬ ‫فراگرفته است‪ .‬بنابراین باید از ظرفیت‌های اتاق برای بیان‬ ‫توانمندی‌های بخش‌خصوصی بیشتر از همیشه استفاده‬ ‫کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬جمعیت کش��ور رو به افزایش است‬ ‫و اف��راد به غ��ذا و تامین مواد غذایی نی��از دارند که در این‬ ‫بین یکی از مهم‌تری��ن زنجیره‌های تامین خوراک به‌ویژه‬ ‫ب��رای ما ایرانی‌ها‪ ،‬زنجیره مرغ و تخم‌مرغ اس��ت‪ .‬پرورش‬ ‫طیور یکی از صنایع تخصصی غذایی به‌ش��مار می‌رود که‬ ‫اتفاقا به‌دلیل مس��ائلی از جمله ش��یوع آنفلوانزای مرغی‪،‬‬ ‫تامین خوراک مرغداری‌ها و زنجیره فروش‪ ،‬در چند سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬با سختی‌ها و موانع زیادی در کشور روبه‌رو شده‬ ‫است‪ .‬صنعت طیور به‌طور سنتی به این دلیل که با امنیت‬ ‫غذایی کش��ور ارتباط داش��ته‪ ،‬فعالیتی دولتی به‌ش��مار‬ ‫می‌رفت��ه و دولت در سیاس��ت‌گذاری و کنترل و عملیات‬ ‫آن نقش پررنگی را بازی می‌کرده اس��ت؛ اما در چند سال‌‬ ‫گذشته بخش خصوصی نیز توانسته موفقیت‌های زیادی‬ ‫در این عرصه به‌دس��ت بیاورد و اثبات کند که قادر اس��ت‬ ‫در صورتی که فضا برای فعالیت آن باز باشد و مساعدت‌ها‬ ‫و سیاس��ت‌گذاری‌ها او را یاری کنند‪ ،‬مش��ارکت موثری‬ ‫در تولید مرغ و تخم‌مرغ داش��ته باش��د‪ .‬عالوه بر نیازهای‬ ‫داخلی‪ ،‬صادرات گوش��ت مرغ و تخم‌مرغ نیز می‌تواند در‬ ‫برنامه‌های فعاالن صنعت طی��ور قرار بگیرد‪ .‬در روزهایی‬ ‫که اقتصاد ما به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬ص��ادرات این محصوالت به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫می‌تواند راهگشا و کمک‌کننده باشد‪.‬‬ ‫در برخورد با فساد‬ ‫با هیچ‌کس تعارف ندارم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نشس��ت با اعضای‬ ‫فراکس��یون والیی مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫کاهش ‪ 23‬درصدی واردات در سال ‪ 1397‬گفت‪ :‬واردات‬ ‫کاالهای مصرفی بیش از ‪ 30‬درصد کاهش و واردات مواد‬ ‫اولیه نیز حدود ‪ 16‬درصد در س��ال ‪ 97‬نسبت به سال ‪96‬‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی رونق‬ ‫تولید با کار جهادی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬همکاران در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز با روحیه جهادی به میدان آمدند‪ .‬وی موضوع‬ ‫تامی��ن نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی‬ ‫را اولویت ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برش��مرد و‬ ‫افزود‪ :‬موضوع‌های مربوط به تامین نقدینگی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ارزی و تامی��ن بازار را در دس��تور کار خود ق��رار داده‌ایم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه اجازه نخواهم‬ ‫داد در این ش��رایط که همه باید پای کار باش��ند و به تولید‬ ‫کمک کنند‪ ،‬عده‌ای با هر عنوانی به منافع خود فکر کنند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در برخورد با فس��اد با احدی تع��ارف ندارم‪ .‬در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هیچ رانتی داده نش��ده‬ ‫اس��ت و از این به بعد هم داده نخواهد ش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه از ظرفیت نهادهای اطالعاتی و امنیتی برای رصد و‬ ‫کشف تخلف استفاده می‌کنیم تا تمامی روزنه‌های رانت را‬ ‫ببندیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براساس گزارش نهادهای اطالعاتی‬ ‫برخی سایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی از خارج کشور‬ ‫خ��ط می‌گرفتند ت��ا تقاض��ای کاذب و قیمت‌های واقعی‬ ‫در بازار ایجاد کنند و خوش��بختانه با ع��ده زیادی از اینها‬ ‫برخورد شده است‪ .‬رحمانی با یادآوری ممنوعیت واردات‬ ‫‪ 1339‬قلم کاال در س��ال گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬واردات ‪ 142‬قلم‬ ‫کاال نیز با مس��ئولیت خودم امس��ال ممنوع ش��ده است و‬ ‫هرکس که کاالی��ی را داخل تولید می‌کن��د باید واردات‬ ‫نمونه مش��ابه‌اش ممنوع شود که همه اینها برای حمایت‬ ‫از تولید و تقویت تولیدکنندگان داخلی اس��ت‪ .‬رحمانی با‬ ‫بیان اینکه با تمام توان‌مان مشغول به کار هستیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬من هیچ‌گاه و هیچ جا نگفتم که نمی‌توانم کار کنم و‬ ‫خدمت به مردم و بهبود شرایط و کمک به تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگران افتخار بزرگی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکی از فعاالن صنعت نس��اجی و پوشاک که چندین‬ ‫س��ال دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک‬ ‫ای��ران بود‪ ،‬در واکنش به اظه��ارات وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اظهارکرد‪ :‬به نظر من ایش��ان پربیراه نگفته‌اند‬ ‫چراک��ه از ح��دود یک‌س��ال پی��ش واردات محصوالت‬ ‫س��اخته شده نساجی و پوشاک مانند لباس‪ ،‬پتو‪ ،‬پارچه‬ ‫و‪ ...‬به‌ش��دت کاهش پیدا کرده و این مهم باعث ش��ده‬ ‫ظرفیت خالی در بازار برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مه��دی یکت��ا در گفت‌وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود این وضعیت چندین سال ادامه پیدا‬ ‫کن��د که یکی از دالیل آن افزایش نرخ ارز اس��ت‪ .‬دلیل‬ ‫بعدی هم سیاس��ت‌های دولت و سختگیری‌ها نسبت به‬ ‫واردات قاچاق محصوالت نساجی و پوشاک است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برهمی��ن اس��اس در ب��ازار به‌عنوان‬ ‫لکوموتیو اصلی بخش صنعت و تولید‪ ،‬این ظرفیت ایجاد‬ ‫شده که بتوان بیشترین بهره را از آن برد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت نس��اجی و پوشاک با اشاره به تامین‬ ‫مواد اولیه واحدهای تولی��دی‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪50‬درصد‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫درحال‌حاضر فهرس��تی از محصوالت صنعتی که قابلیت س��اخت‬ ‫در داخ��ل کش��ور را دارن��د‪ ،‬در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تهیه و پس از بررس��ی با انجمن‌های تخصص��ی و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫داخلی‌سازی آنها آغاز شده است‬ ‫مهدی معصومی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬ما در بخش صادرات نیاز به س��رمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک داریم‪ .‬خوشبختانه در کریدور شمال و جنوب‬ ‫قرار گرفته‌ایم و با ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه هستیم و برخی‬ ‫کش��ورها آمادگی دارند در ایران سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫داش��ته باش��ند چراکه مواد کانی‪ ،‬انرژی ارزان‪ ،‬س��رمایه‬ ‫انسانی و‪ ...‬در اختیار داریم؛ اما قانون سرمایه‌گذاری باید‬ ‫مورد بازنگری ق��رار بگیرد‪ .‬ضمن اینکه صادرکننده باید‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق برای بازار خود داش��ته باش��د نه اینکه‬ ‫‪ ۶‬م��اه دیگر ندان��د محصول را با چه نرخی به مش��تری‬ ‫خارجی بفروشد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امسال با توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل‪ ،‬محقق می‌شود‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫با ورود فرآیند صدور پروانه کسب به سامانه دولت الکترونیک محقق می‌شود‬ ‫رونق تولید‬ ‫نیازمند توجه‬ ‫به خیابان‬ ‫سعدی‬ ‫کاهش کاغذبازی در صدور پروانه کسب‬ ‫علی توسطی‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین‌آالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعتی و ساختمانی تهران‬ ‫اگرچه بس��یاری از افراد جامعه ما با صنف‬ ‫ماشین‌آالت کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬ساختمانی و‬ ‫لوازم‌یدکی کش��اورزی آشنایی ندارند اما این‬ ‫صنف از شهرت جهانی برخوردار است‪.‬‬ ‫برخ��ی از اتحادیه‌ه��ا مث��ل اتحادیه‌ه��ای‬ ‫مربوط به پوشاک‪ ،‬امالک‪ ،‬طال و جواهر‪ ،‬مرغ‬ ‫و گوش��ت و‪ ...‬به دلیل اینکه با مواد مصرفی‬ ‫مردم در ارتباط هس��تند مورد توجه رسانه‌ها‬ ‫و مس��ئوالن قرار می‌گیرند اما باوجود اینکه‬ ‫برای تحقق شعار س��ال به این صنف وابسته‬ ‫هس��تیم اما توجه��ی زیبنده ب��ه این صنف‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬با وجود ای��ن‪ ،‬این صنف کار خود‬ ‫را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫این صنف از پی��ش از انقالب یعنی حدود‬ ‫‪ ۸۰‬سال است که در خیابان سعدی مشغول‬ ‫به فعالیت است‪ .‬هر ماشین‌آالتی‪ ،‬در خیابان‬ ‫سعدی بومی‌س��ازی شده و بعد به کشاورزان‬ ‫ی��ا صنعتگران معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬خیابان‬ ‫س��عدی بورس این صنف اس��ت و مخاطبان‬ ‫خاص خود را هم دارد‪.‬‬ ‫مخاطب��ان م��ا تولیدکنن��دگان هس��تند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی در این کش��ور بزرگ با ش��رایط‬ ‫اقلیمی متفاوت‪ ،‬هر کس��ی که کاری تولیدی‬ ‫در ح��وزه کش��اورزی‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬کارگاه‌های‬ ‫ماشین‌سازی و‪ ...‬دارد‪ ،‬با این صنف در ارتباط‬ ‫است‪ .‬خیابان سعدی حتی برای فعاالن این‬ ‫حوزه در کش��ورهای دیگر هم شناخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬چند ماه قبل در نمایشگاه‬ ‫ماش��ین‌آالت کش��اورزی ایتالی��ا یک��ی از‬ ‫تولید‌کنن��دگان ایتالیای��ی الکتروپمپ‌ه��ای‬ ‫شناور از خیابان سعدی نام برد و این خیابان‬ ‫برای او کاملا شناخته شده بود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه اتفاقی مشابه را شاهد بودم و‬ ‫در واقع می‌توان گفت که خیابان سعدی پس‬ ‫از ‪ ۸۰‬سال برای فعاالن حوزه تولید حتی در‬ ‫دیگر نقاط جهان شناخته شده است‪.‬‬ ‫امس��ال از س��وی رهب��ر معظ��م انقالب‬ ‫به‌عنوان س��ال رونق تولید نام‌گذاری شده و‬ ‫ادامه سیاس��ت حمایت از کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫ای��ن صنف مهم‌تری��ن و تاثیر‌گذارترین برای‬ ‫رونق تولید در کش��اورزی و صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن الزم اس��ت ک��ه به مش��کالت این‬ ‫صنف رسیدگی شود تا بتوانیم به رونق تولید‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫الزمه این کار این اس��ت که مسئوالن در‬ ‫اتاق‌های دربس��ته تصمیم‌گیری نکنند و در‬ ‫رأس آن‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ته��ران بای��د از ما ک��ه فعاالن ای��ن صنف و‬ ‫صنع��ت هس��تیم کمک بگیرد ت��ا بتوانیم به‬ ‫تولید‌کنندگان ملی کمک کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محکومیت ‪ ۴‬شرکت‬ ‫لبنی به پرداخت جریمه‬ ‫گران‌فروشی‬ ‫سخنگوی سازمان‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی‬ ‫از حک��م ‪ ۶۶‬میلیارد‬ ‫ریال��ی ‪ ۴‬ش��رکت‬ ‫متخل��ف لبن��ی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬پرونده‬ ‫ای��ن ‪ ۴‬ش��رکت ب��ه‬ ‫اتهام گران‌فروشی تشکیل شد و احکام صادره‬ ‫قطعی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��ید یاس��ر رایگانی‬ ‫دراین‌باره اظهار کرد‪ :‬رأی ‪ ۴‬ش��رکت لبنی به‬ ‫دلیل گران‌فروش��ی‪ ۲۸ ،‬فروردین امس��ال در‬ ‫ش��عب تجدید نظر تعزیرات حکومتی قطعی‬ ‫ش��ده و بر این اساس ش��رکت «می‌ماس» به‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۱۶‬میلی��ارد و ‪ ۴۷۸‬میلیون ریال‬ ‫به عالوه ممهور کردن ش��رکت به مهر تخلف‬ ‫مرتبه نخس��ت‪ ،‬شرکت «شأن دشت (پاژن)»‬ ‫ب��ه پرداخت ‪ ۹‬میلی��ارد و ‪ ۱۲۱‬میلیون ریال‬ ‫به عالوه ممهور ش��دن به مه��ر تخلف مرتبه‬ ‫نخست‪ ،‬ش��رکت «لبن دش��ت (چوپان)» به‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۲۸‬میلی��ارد و ‪ ۶۵‬میلیون ریال به‬ ‫عالوه ممهور ش��دن به مهر تخلف نخس��ت و‬ ‫ش��رکت «میهن» به پرداخ��ت ‪ ۱۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۵۴‬میلی��ون ری��ال در حق صن��دوق دولت‬ ‫محکوم شدند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همه این احکام قطعی اس��ت و‬ ‫مبلغ جرایم وصول می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫علی عوض‌پور‬ ‫محمدباقر مجتبایی‬ ‫گفت��ه می‌ش��ود به‌طور متوس��ط س��االنه بیش از‬ ‫‪۲۵۰‬ه��زار پروانه کس��ب صادر می‌ش��ود و در برخی‬ ‫آمارها‪ ،‬از وج��ود ‪ ۷۰۰‬هزار واحد صنفی بدون پروانه‬ ‫کسب خبر داده شده اس��ت‪ .‬با مراجعه به بسیاری از‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی متوجه خواهیم ش��د که آنها برای‬ ‫دریافت پروانه کس��ب اقدام کرده‌ان��د اما ازآنجایی‌که‬ ‫این روند طوالنی است‪ ،‬همچنان به‌عنوان واحد صنفی‬ ‫بدون پروانه ش��ناخته می‌ش��وند‪ .‬یکی از دردسرهای‬ ‫دریافت یا تمدید پروانه کسب‪ ،‬استعالم‌هایی است که‬ ‫باید از نهادهای گوناگون گرفته ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بیش��ترین مراجعان برای دریافت استعالمات‪ ،‬اصناف‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حاال قرار اس��ت ت��ا کاری برای‬ ‫کاهش کاغذبازی و تسهیل فرآیند صدور پروانه کسب‬ ‫انجام شود و برای این کار زیرساخت‌هایی فراهم شده‬ ‫است تا از سامانه پیشخوان دولت الکترونیکی استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬این س��امانه پیش‌تر طراحی ش��ده و کار خود‬ ‫را آغاز کرده اس��ت‪ .‬در واقع ب��ا تصویب قانون اصالح‬ ‫مواد (‪ )۶( ،)۱‬و (‪ )۷‬قانون اجرای سیاس��ت‌های کلی‬ ‫اص��ل (‪ )۴۴‬قانون اساس��ی (مص��وب ‪ ،)۱۳۹۳‬هیات‬ ‫مقررات‌زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای کسب‌وکار‬ ‫که وظیف��ه آن حذف مقررات زائد و تس��هیل صدور‬ ‫مجوزهای کسب‌وکار است؛ باتوجه به ‪ ۴‬عامل کاهش‬ ‫زمان‪ ،‬کاهش هزینه‪ ،‬کاهش مدارک و مستندات و در‬ ‫نهایت کاهش مراحل صدور مجوزها‪ ،‬بررس��ی تمامی‬ ‫مجوزهای صادر ش��ده برای ش��روع هر ن��وع فعالیت‬ ‫کسب‌وکار در کشور را آغاز کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آنچه قرار است انجام شود‬ ‫دبی��رکل اتاق اصناف ایران درباره آنچه قرار اس��ت‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بر این است که بخشی از کار‬ ‫س��ایت ایرانیان اصناف را ازاین‌پس پیش��خوان دولت‬ ‫انجام دهد‪ .‬پیش‌تر قرار بود این کار از اردیبهشت آغاز‬ ‫شود اما درحال‌حاضر با درخواست اصناف‪ ،‬این کار به‬ ‫ابتدای تیر موکول شده است‪.‬‬ ‫عل��ی عوض‌پ��ور در گفت‌وگ��و ب��ا خبرنگار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬یک��ی از گالیه‌ه��ای متقاضی��ان دریافت‬ ‫و تمدی��د پروانه‌های کس��ب‪ ،‬زمان‌بر ب��ودن دریافت‬ ‫اس��تعالمات بود‪ .‬ازاین‌رو‪ ،‬قرار ش��ده س��امانه‌ای ملی‬ ‫برای کوتاه‌تر ش��دن زمان این اس��تعالمات اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ح��اال وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫به‌عن��وان دبیرخان��ه هی��ات مقررات‌زدای��ی و صدور‬ ‫مجوز‌ه��ای کس��ب‌وکار ط��رح ‪ G4B‬را در راس��تای‬ ‫مقررات‌زدایی و تس��هیل مجوز‌های کسب‌وکار دنبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫دبی��رکل اتاق اصناف ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬این کار‬ ‫منافات��ی با آنچ��ه اتحادیه‌ها و اتاق‌ه��ا انجام می‌دهد‬ ‫ندارد و تنها روند اس��تعالمات را س��رعت می‌بخشد‪.‬‬ ‫جایگاه‌ه��ای قانونی اتحادیه‌های صنفی بر س��ر جای‬ ‫خود باقی می‌ماند و صدور مجوز‌ها همچنان از ناحیه‬ ‫اتحادیه‌ها انجام می‌ش��ود اما اس��تعالمات در بس��تر‬ ‫سامانه دولت الکترونیک انجام می‌شود تا سرعت کار‬ ‫افزایش یابد و مش��کالت متقاضیان دریافت یا تمدید‬ ‫‪ ۵۵‬درصد درخواس��ت استعالم کشور از سوی اتاق‌های اصناف و‬ ‫اتحادیه صنفی ارائه می‌ش��ود و به‌عب��ارت دیگر بزرگ‌ترین مخاطب‬ ‫استعالمات کشور اصناف است‬ ‫پروانه کسب کم می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخش��نامه و راهنمای نحوه ثبت‌نام‬ ‫و استفاده از سامانه پیش��خوان دولت هم آماده شده‬ ‫است و امیدواریم از ابتدای تیر اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت اصناف از سامانه‬ ‫در نشس��تی که همین ماه با حضور هیات رئیس��ه‬ ‫ات��اق اصناف ای��ران و مع��اون مرکز ام��ور اصناف و‬ ‫بازرگان��ان و مدیران اتاق اصناف ای��ران و نمایندگان‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی برگزار ش��د؛ س��عید‬ ‫ممبین��ی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر تقویت‬ ‫جایگاه اتحادیه‌های صنفی در سراس��ر کش��ور گفت‪:‬‬ ‫نق��ش اتاق‌های اصن��اف و اتحادیه‌ه��ای صنفی پس‬ ‫از راه‌اندازی و اس��تفاده از این س��امانه هیچ تغییری‬ ‫نمی‌کند و مانن��د قبل نقش نظارتی و کنترل خود را‬ ‫دارند؛ ضمن اینکه باوجوداین ابزار و اس��تفاده از این‬ ‫سامانه جایگاه ایشان تقویت می‌شود‪.‬‬ ‫محمدباقر مجتبایی‪ ،‬مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی‬ ‫ات��اق اصناف ایران نیز ب��ا ارائ��ه گزارش‌هایی درباره‬ ‫مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اج��رای مصوبه اخیر منجر ب��ه تقویت اتاق‌ها و‬ ‫اتحادیه‌های اصناف کش��ور خواهد شد‪ .‬در پایان این‬ ‫نشست‪ ،‬برای اطالع‌رسانی بیشتر به تشکل‌های صنفی‬ ‫و سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها و نیز‬ ‫اعضای کمس��یون‌های نظارت تمامی شهرستان‌های‬ ‫کش��ور تصمیم بر این ش��د ک��ه اجرایی ک��ردن این‬ ‫مصوبه به‌جای اردیبهش��ت از ابتدای تیر ‪ ۱۳۹۸‬آغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۶۰‬هزار تن برنج و روغن در طرح ضیافت‬ ‫نیاز به واردات زیپ و دکمه‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان‬ ‫پوش��اک البرز گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک مش��کالت زیادی دارند و از‬ ‫کمب��ود و گرانی پارچه تا مش��کالت‬ ‫مربوط ب��ه کارگران همگ��ی گریبان‬ ‫تولیدکنندگان را گرفته است‪.‬‬ ‫میراس��ماعیل صدیق در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا درباره وضعیت بازار پوشاک به‌ویژه در‬ ‫حوزه قاچاق‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برندهای قاچاق از سال‬ ‫گذش��ته همگی جمع‌آوری ش��ده و واحدهای‬ ‫صنف��ی هم بنا بر ش��عار س��ال ک��ه حمایت از‬ ‫تولید داخلی اس��ت از کاالهای داخلی حمایت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ ۶ :‬ماه اس��ت که واردات‬ ‫کاالی خارج��ی و پوش��اک برن��د ک��ه ب��دون‬ ‫نمایندگ��ی رس��می و قانونی هس��تند ممنوع‬ ‫اعالم ش��ده تا حرکتی در راس��تای حمایت از‬ ‫کاالی داخلی باش��د‪ .‬این نکته درست است که‬ ‫کااله��ای ایرانی در زمینه کیفی��ت با کاالهای‬ ‫خارجی متفاوت است اما بخشی از این وضعیت‬ ‫از مش��کالت تولیدکنندگان نش��ات‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫صدی��ق درب��اره مش��کالت‬ ‫تولیدکنن��دگان گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫مش��کل تامین م��واد اولی��ه دارند و‬ ‫نیازمن��د دارن��د برخ��ی ملزومات از‬ ‫خارج کش��ور وارد ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬چرخ‌ه��ای صنعت��ی قدیمی عمرش��ان به‬ ‫س��ر رس��یده و نیازمن��د تعویض ب��ا چرخ‌های‬ ‫خیاط��ی جدی��د هس��تند‪ .‬البته از مش��کالت‬ ‫مربوط به کارگ��ران‪ ،‬بیمه‪ ،‬دارایی و مالیات هم‬ ‫نباید بگذری��م‪ .‬همچنین تولیدکنندگان نیاز به‬ ‫دریافت وام برای حل مشکالت خود هستند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان پوش��اک در‬ ‫ادام��ه اظهار کرد‪ :‬اگ��ر کاالی خارج��ی اجازه‬ ‫ورود ندارد دس��ت‌کم از کاالی داخلی حمایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬برخ��ی ملزومات مانند زیپ‪،‬‬ ‫دکمه‪ ،‬رنگ‪ ،‬نخ و برخی از انواع پارچه باید وارد‬ ‫شود تا تولید به مشکل نخورد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش‌دهندگان ق��ارچ خوراکی ایران گفت‪:‬‬ ‫به‌دنبال گرانی سایر منابع پروتئینی مردم به مصرف قارچ روی‬ ‫آورده‌اند به نحوی که آم��ار ما از افزایش ‪ ۱۰‬درصدی مصرف‬ ‫قارچ خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن افش��ار در گفت‌وگ��و ب��ا ایلنا با بی��ان اینکه‬ ‫درحال‌حاض��ر ن��رخ کیفی‌ترین ق��ارچ خوراکی یک هش��تم‬ ‫گوش��ت قرمز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش‌تر مصرف قارچ تنها در‬ ‫غذاهای فس��ت‌فودی مرس��وم بود‪ ،‬اما اکنون مردم قارچ را در‬ ‫‹ ‹بزرگ‌ترین متقاضیان دریافت استعالم‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی ات��اق اصناف ایران‪،‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه هیات‬ ‫مقررات‌زدایی با انجام مطالعه‌ای دقیق در گزارشی با‬ ‫عنوان «نقشه استعالمات کشور» یافته‌های مهمی در‬ ‫زمین��ه وضعیت مجوزها و نح��وه تعامل بین نهاد‌ها و‬ ‫مراکز معطلی در فرآیند صدور مجوزها را شناس��ایی‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬از جمل��ه اینک��ه ‪ ۵۰‬مرک��ز (از جمله‬ ‫اتحادیه‌ه��ای صنفی) متولی صدور هزار و ‪ ۵۸۲‬مجوز‬ ‫در س��طح کشور هستند اما فقط ‪ ۸‬درصد استعالمات‬ ‫بین نهاد‌های کشور به‌طور الکترونیکی انجام می‌شود‬ ‫و بقیه ‪ ۹۲‬درصد به‌صورت حضوری و دس��تی اس��ت‪.‬‬ ‫میزان ‪ ۵۵‬درصد درخواس��ت اس��تعالمات کش��ور از‬ ‫سوی اتاق‌های اصناف و اتحادیه صنفی ارائه می‌شود‬ ‫و به‌عب��ارت دیگ��ر بزرگ‌ترین مخاطب اس��تعالمات‬ ‫کش��ور مرب��وط به اصناف ب��وده و اگ��ر در چارچوب‬ ‫دولت الکترونیکی فرآیند صدور پروانه کسب در نقشه‬ ‫استعالمات کشور تسهیل شده و به‌صورت الکترونیکی‬ ‫انجام ش��ود؛ موجب خدمت‌رس��انی گس��ترده‌ای در‬ ‫کش��ور به حجم زیادی از متقاضیان خواهد ش��د‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬رفع موانع و مس��اعدت به اتحادیه‌های صنفی‬ ‫در اولوی��ت کار هی��ات مقررات‌زدایی ق��رار گرفت تا‬ ‫عالوه ب��ر حمایت از جای��گاه اتاق‌ه��ا و اتحادیه‌های‬ ‫صنف��ی‪ ،‬با ورود فرآیند درخواس��ت ص��دور و تمدید‬ ‫پروانه کسب به سامانه پیش��خوان دولت الکترونیکی‬ ‫‪ www.g4b.ir‬گام مهمی در این مس��یر برداش��ته‬ ‫ش��ود و در ای��ن راس��تا هی��ات مقررات‌زدای��ی در‬ ‫بیست‌و‌ششمین نشست خود در تاریخ ‪۱۳۹۷/۱۲/۲۰‬‬ ‫با موافق��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز اتاق‬ ‫اصن��اف ای��ران مقرر کردن��د؛ از ابتدای اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تمامی درخواس��ت‌های صدور و تمدید پروانه‬ ‫کس��ب صنف��ی فق��ط از طریق س��امانه پیش��خوان‬ ‫دولت الکترونیک��ی ‪ www.g4b.ir‬به‌جای س��امانه‬ ‫‪ IRANIANASNAF.IR‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام ش��ود‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬مزیت مهم‬ ‫سامانه پیش��خوان دولت الکترونیکی ‪www.g4b.ir‬‬ ‫در این اس��ت که برای هریک از اتاق‌ها و اتحادیه‌های‬ ‫صنفی س��طح دسترس��ی ویژه ایجاد خواهد ش��د و‬ ‫به‌دلیل جای��گاه پنجره واحد و دول��ت الکترونیکی و‬ ‫اتصال تمام��ی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها و حتی س��امانه‬ ‫قوه قضاییه و عدم سوءپیش��ینه به س��امانه پیشخوان‬ ‫دول��ت الکترونیکی ‪ www.g4b.ir‬ب��ه مرور تمامی‬ ‫استعالمات به‌طور الکترونیکی و بدون روزها معطلی و‬ ‫پرداخت هزینه‌های متعدد و حذف ارائه کپی بسیاری‬ ‫از مدارک از سوی متقاضیان خواهد بود‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتی��ب با حف��ظ جایگاه مهم تش��کل‌های‬ ‫صنفی در مدیریت فرآیند صدور و نظارت بر عملکرد‬ ‫اصن��اف‪ ،‬از س��رمایه‌گذاری دولت و ق��وه قضاییه در‬ ‫سایر بخش‌ها در بستر دولت الکترونیکی‪ ،‬تشکل‌های‬ ‫صنفی نیز استفاده خواهند کرد و با افزایش بهره‌وری‬ ‫از حج��م قابل‌توجهی از هزینه‌های ش��خصی و ملی‬ ‫کاس��ته خواه��د ش��د‪ .‬الزم ب��ه یادآوری اس��ت که‬ ‫سامانه پیش��خوان دولت الکترونیکی ‪www.g4b.ir‬‬ ‫هیچ ارتباطی با دفاتر پیش��خوان دولت که در س��طح‬ ‫ش��هرها به‌طور حضوری برخی از خدم��ات دولتی را‬ ‫ارائه می‌کنند‪ ،‬ندارد و تمام��ی فرآیندهای مربوط به‬ ‫مصوبه اصناف ایران تنه��ا به‌طور اینترنتی و از درگاه‬ ‫سامانه پیش��خوان دولت الکترونیکی ‪www.g4b.ir‬‬ ‫به‌جای ورود به سامانه ‪IRANIANASNAF.IR‬‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون داخلی ش��رکت بازرگان��ی دولتی گفت‪:‬‬ ‫به‌منظور تنظیم ب��ازار در قالب طرح ضیافت ‪۳۰‬‬ ‫هزار تن روغ��ن و ‪ ۳۰‬هزار تن برنج هندی ممتاز‬ ‫در فروشگاه‌ها عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ن حنان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬از توزیع برنج‪ ،‬روغن و شکر در قالب طرح‬ ‫ضیافت خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به افزایش تقاضا‬ ‫ب��رای خرید کاال‌های اساس��ی در م��اه رمضان و‬ ‫نوس��ان نرخ در بازار این کااله��ا‪ ،‬کارگروه تنظیم‬ ‫بازار و ش��رکت بازرگانی دولتی برای کنترل بازار‬ ‫از ذخای��ر راهبردی‪ ،‬نیاز م��ردم را در قالب طرح‬ ‫ضیافت تامین می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۳۰ :‬ه��زار ت��ن روغن ب��ا ترکیبات‬ ‫گوناگ��ون در اختی��ار کارخانه‌ه��ای روغ��ن قرار‬ ‫داده‌ایم تا آنه��ا از محل محصوالت‪ ،‬کاالی نهایی‬ ‫را ب��ا نرخ مص��وب س��ازمان حمای��ت در اختیار‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ش��بکه توزیع کارگروه‬ ‫تنظیم بازار استان‌ها قرار دهند‪.‬‬ ‫حنان ادامه داد‪ :‬اگرچه امس��ال قرار بود ش��کر‬ ‫تنظی��م بازار از تولی��دات جنوب به ب��ازار عرضه‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما به سبب وقوع سیل و وقفه در برداشت‪،‬‬ ‫قرار ش��د ذخایر راهبردی به کم��ک تنظیم بازار‬ ‫آید‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه ش��کر به‬ ‫ان��دازه کاف��ی وارد ش��ده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫آنک��ه حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تن ش��کر م��ورد نیاز یک‬ ‫ماه کش��ور اس��ت‪ ،‬از این رو به کارگ��روه تنظیم‬ ‫بازار اس��تان‌ها مج��وز داده‌ای��م که ای��ن میزان‬ ‫ش��کر را در ‪ ۳‬بخ��ش صن��ف‪ ،‬صنع��ت و خانوار‬ ‫ب��دون محدودی��ت در اختی��ار متقاضی��ان قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به آنکه شکر در انبار‌های‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی مصرف قارچ‬ ‫غذاهای سنتی از جمله انواع خورشت‌ها نیز استفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا پیگیری‌ه��ای انجم��ن‪،‬‬ ‫جایگزینی قارچ با گوش��ت قرم��ز در غذاهای برخی‬ ‫ش��رکت‌ها و س��ازمان‌های ب��زرگ در دس��تور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫افش��ار همچنین از افزایش تولید قارچ در کش��ور‬ ‫در س��ال جاری خبر داد و گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود امس��ال‬ ‫تولید قارچ در کشور با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی به ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار تن برسد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۳۰‬درصد قارچ تولیدی کشور‬ ‫در فست‌فودها و رستوران‌ها مصرف می‌شود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د آن‪ ،‬مصرف خانگی دارد و ‪ ۲۰‬درصد نیز‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن پرورش دهندگان ق��ارچ خوراکی‬ ‫ایران ب��ا تاکید بر اینکه درحال‌حاض��ر پرورش‌دهندگان قارچ‬ ‫اس��تانی به میزان کافی موجود است‪ ،‬از این رو تا‬ ‫زمانی که بازار به ثبات برس��د‪ ،‬توزیع شکر با نرخ‬ ‫مصوب ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان ادامه دارد‪.‬‬ ‫معاون داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی از توزیع‬ ‫‪ ۳۰‬هزارتن برنج در طرح ضیافت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار ت��ن برنج ممت��از ‪ ۱۱۲۱‬هندی خالص‬ ‫ممت��از ک��ه هیچ مش��کلی در ارتباط ب��ا کیفیت‬ ‫آن وج��ود ن��دارد‪ ،‬از طریق کارگروه اس��تانی در‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی نرخ مصوب ه��ر کیلو برنج ممتاز هندی را‬ ‫ب��رای مصرف‌کننده ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬انواع روغن در بس��ته‌بندی‌های ‪۹۰۰‬‬ ‫گرم��ی با ن��رخ ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۷‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تومان عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫حنان در پای��ان با بیان اینک��ه توزیع مویرگی‬ ‫ش��کر ب��ا نرخ مص��وب ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان در‬ ‫تمامی مغازه‌ها و فروش��گاه‌ها امکان‌پذیر نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنا به تشخیص کارگروه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫شکر با نرخ مصوب در جا‌هایی که کشش و تقاضا‬ ‫باالست‪ ،‬توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫محصول خود را به زیان می‌فروش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه تمام شده‬ ‫ه��ر کیلوگرم قارچ ب��رای پرورش‌دهن��دگان ‪ ۱۱‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت که با در نظر گرفتن س��ود باید ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان به فروش برس��د‪ ،‬اما امروز هر کیلوگرم قارچ ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان معامله می‌شود‪.‬‬ ‫افشار اظهار کرد‪ :‬فقط ‪ ۲۱‬اردیبهشت‪ ۱۰ ،‬تن قارچ مازاد در‬ ‫بازار از سوی انجمن جمع شد تا بیشتر از این پرورش‌دهندگان‬ ‫زیان نبینند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازار متشکل ارزی در یک قدمی عملیاتی شدن قرار گرفت‬ ‫بازگشت آرامش و شفافیت به بازار ارز‬ ‫بانک مرکزی چند س��الی اس��ت متشکل کردن بازار ارز را‬ ‫در دس��تور کار خ��ود قرار داده و به فک��ر راه‌اندازی بازاری با‬ ‫همین عنوان اس��ت‪ .‬این در حالی است که تکانه‌های شدید‬ ‫بازار ارز در یک س��ال و نیم گذش��ته و خارج شدن بازار ارز از‬ ‫حالت طبیعی‪ ،‬سبب شد موضوع راه‌اندازی این بازار با مصوبه‬ ‫شورای پول و اعتبار و تعیین هیات‌مدیره وارد فاز جدی‌تری‬ ‫شود و به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬در هفته جاری‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه دول��ت در این مدت برای جلوگی��ری از ورود این‬ ‫نوسان‌ها به بازار ارز و سایر بازارها‪ ،‬راه‌های مختلفی را امتحان‬ ‫کرد و راهکارهای گوناگون داد اما تاکنون آن‌گونه که انتظار‬ ‫می‌رفت موفق نبوده و همین موضوع باعث شد تا راه‌اندازی‬ ‫ب��ازار متش��کل معامالت ارزی را که بح��ث راه‌اندازی آن در‬ ‫س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۴‬هم مطرح بوده اس��ت‪ ،‬این بار به شکل‬ ‫جدی‌تری مطرح و دنبال کند تا بلکه این بازار بتواند به بازار‬ ‫نوس��انی ارز کمی ثبات‌‌بخش��د‪ .‬آن‌طور که فرهاد دژپسند‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬این بازار قرار‬ ‫اس��ت هفته جاری فعالیتش را آغاز کند و قیمت واقعی ارز‬ ‫نیز در این بازار مشخص شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فعالیت این بازار‬ ‫به‌زودی تاثیر مثبتی بر بازار ارز بر‌جای می‌گذارد‪ .‬همچنین‬ ‫محمود شکس��ته‌بند‪ ،‬مدیرعامل بازار متش��کل معامالت ارز‬ ‫بانک مرکزی ‪ ۱۷‬اردیبهش��ت‌‌از تکمی��ل همه مراحل ثبت‬ ‫ش��رکت و اجرای فاز عملیاتی این بازار به طور آزمایش��ی در‬ ‫آینده نزدیک خبر داده و اعالم کرده که کارهای کارشناسی‪،‬‬ ‫برنامه‌های نرم‌افزاری و ش��بکه‌های م��ورد نیاز این بازار نیز‬ ‫در حال طراحی و تدوین اس��ت و س��اختمان محل استقرار‬ ‫بازار نیز تجهیز ش��ده و به محض نهایی ش��دن ثبت شرکت‪،‬‬ ‫هیات‌مدیره‪ ،‬مدیران و کارشناس��ان در محل بازار متش��کل‬ ‫ارزی مستقر می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه فعالیت بازار متشکل معامالت ارزی‬ ‫اما بازار متش��کل معامالت ارزی چگونه کار می‌کند ‌؟ این‬ ‫بازار‪ ،‬بازاری اس��ت که با اهداف از پیش تعیین شده دولت‌ها‬ ‫از جمل��ه کوت��اه کردن دس��ت دالالن ب��ازار ارز و همچنین‬ ‫شفافیت معامالت راه‌اندازی می‌شود‪ .‬بازار متشکل معامالت‬ ‫ارزی در بیش��تر کش��ورهای در حال توس��عه به طور موفق‬ ‫راه‌اندازی و اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬مدل کلی ب��ازار به نحوی‬ ‫طراحی شده که در فاز نخست‪ ،‬معامالت نقدی ارز‌(اسکناس)‬ ‫راه‌اندازی و س��ایر روش‌های معام�لات ارزی در مراحل بعد‬ ‫گسترش می‌یابد‪ .‬بازار کارگزار‌محور بوده و عملیات مدیریت‬ ‫بازار از س��وی تش��کلی خود‌انتظام انجام ش��ده و بر اس��اس‬ ‫ش��یوه‌نامه‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد‪ ،‬در‬ ‫ضمن‌‪ ،‬سامانه سفارش‌ها و معامالت مبتنی‌بر سفارش خواهد‬ ‫بود‪ .‬یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی بازار متش��کل ارزی‬ ‫تبدیل ش��دن آن به مرجعی برای کش��ف نرخ و نرخ‌گذاری‬ ‫اس��ت به گونه‌ای که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز در‬ ‫کش��ور شود؛ بدین صورت که نخستین معامله‌ای که هر روز‬ ‫صبح در بازار متشکل ارزی انجام می‌شود‪ ،‬نرخ ارز را تعیین‬ ‫کند‪ .‬به این ترتیب نرخ ارز بر اس��اس عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫می‌ش��ود و امکان مداخله در نرخ‌گذاری کش��ورهایی مانند‬ ‫امارات و عراق وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬بازار متشکل ارزی در حالی به گفته مسئوالن‬ ‫قرار اس��ت هفته جاری فعالیتش را آغاز کند که این موضوع‬ ‫مطرح است که در شرایط فعلی اقتصاد‪ ،‬این بازار تا چه اندازه‬ ‫می‌تواند اهداف مدنظر بازارس��از را فراهم کند و زمینه ثبات‬ ‫قیمت‌ها را به وجود آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت حجم زیادی ارز به چرخه اقتصاد‬ ‫محمدرض��ا پور‌ابراهیم��ی‌‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به ایجاد بازار متش��کل‬ ‫‹ ‹هدف‪ ،‬ایجاد ثبات است‬ ‫با آغاز به کار بازار متش��کل ارزی‪ ،‬عرضه منابع ناش��ی از صادرات‬ ‫غیرنفت��ی به بازار افزایش می‌یابد‪ ،‬بر این اس��اس‪ ،‬با تش��کیل این‬ ‫ب��ازار مکانیس��م تعادلی بهتری در حوزه عرضه و تقاضای ارز ش��کل‬ ‫می‌گیرد‬ ‫ارزی در هفته جاری‪ ،‬حمایت کمیس��یون متبوعش از ایجاد‬ ‫ای��ن بازار را اع�لام کرد و گفت‪ :‬هفته‌های پایانی س��ال ‪۹۷‬‬ ‫بان��ک مرکزی درباره مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در زمینه‬ ‫ل��زوم ایجاد بازار متش��کل ارزی اقدام‌‌هایی انجام داد و وزیر‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارایی اعالم کرد در هفته جاری این بازار‬ ‫تشکیل می‌شود‪ .‬پورابراهیمی با بیان اینکه حجم زیاد ارز در‬ ‫روزهای آینده و با تش��کیل بازار متشکل به چرخه اقتصادی‬ ‫بازمی‌گ��ردد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تش��کیل این ب��ازار انگیزه تمامی‬ ‫کسانی که به دالیل مختلف در طول ماه‌های اخیر ارز ناشی‬ ‫از ص��ادرات غیرنفتی را به اقتصاد بازنگرداندند و به ش��کلی‬ ‫نتوانستند تسویه ارزی انجام دهند را برای بازگشت به اقتصاد‬ ‫و ب��ازار افزایش می‌دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬اصلی‌ترین موضوعی که‬ ‫سبب شده بود فعاالن اقتصا ‌د ارز خود را تعیین‌تکلیف نکنند‬ ‫و مشکالتی در حوزه تعیین تکلیف تعهدات ارزی ایجاد شود‪،‬‬ ‫تعیین نش��دن نرخ در بازار ارزی اس��ت و حجم زیادی تقاضا‬ ‫در ب��ازار نیمایی به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز ایجاد ش��د که‬ ‫درحال‌حاضر با افزایش عرضه ارز تقاضا تعدیل می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ده��م‪ ،‬با بیان اینکه با آغاز‬ ‫ب��ه کار بازار متش��کل ارزی‪ ،‬عرضه منابع ناش��ی از صادرات‬ ‫غیرنفتی به بازار افزایش می‌یابد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬با‬ ‫تش��کیل این بازار مکانیسم تعادلی بهتری در حوزه عرضه و‬ ‫تقاضای ارز شکل می‌گیرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه تقاضاها در‬ ‫حوزه بازار ارز در ماه‌های گذشته به سمت بازار نیمایی سوق‬ ‫داده ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حجم زی��ادی تقاضا در بازار نیمایی‬ ‫در ماه‌های اخیر به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز ایجاد ش��د که‬ ‫درحال‌حاض��ر با افزایش عرضه ارز تقاضا تعدیل می‌ش��ود و‬ ‫پیش‌بینی‌ها مبنی‌بر این است که این اقدام منجر به کاهش‬ ‫نرخ ارز بازار سنا می‌شود و با رویکرد تعادلی بهتری وضعیت‬ ‫نرخ ارز در اقتصاد کشور تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان‌های ارزی کم می‌شود‬ ‫احمد حاتمی‌یزدی‌‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد نیز در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫در‌ب��اره تاثیرات بازار متش��کل ارزی در حوزه ارز‬ ‫و اقتصاد کش��ور گفت‪ :‬بازار متش��کل ارزی‪ ،‬فعالیتی مشابه‬ ‫ب��ا بورس دارد؛ ب��ه این صورت ک��ه نرخ‌گذاری‌ها و خرید و‬ ‫فروش‌ها بر اس��اس عرض ‌هو‌تقاضا و به ش��کل ش��فاف در این‬ ‫بازار انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬اینکه خرید و فروش‌ه��ا بدون محدودیت‬ ‫و ب��ه ش��کل آزاد در ای��ن بازار انجام ش��ود و اف��راد بتوانند‬ ‫نیازهای ارزی‌ش��ان را در این بازار تامین کنند‪ ،‬می‌تواند گام‬ ‫بس��یار مثبتی باش��د که بازار ارز به سمت تعادل پیش ببرد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه این بازار می‌تواند بس��اط داللی را جمع کند و‬ ‫خرید‌وفروش‌هایی که اینک در کوچه‌پس‌کوچه‌های چهارراه‬ ‫استانبول انجام می‌شود را سامان دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس به آمارهایی که از ارزهای خانگی از سوی‬ ‫مسئوالن ارائه می‌شود اشاره و بیان کرد‪ :‬بر مبنای گفته‌های‬ ‫مسئوالن درحال‌حاضر حدود ‪ ۲۰‬میلیارد دالر ارز در دست‬ ‫مردم اس��ت که در خانه‌های‌ش��ان نگهداری می‌شود‪ .‬به نظر‬ ‫من اگر این آمار درست باشد‪ ،‬با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی‪،‬‬ ‫این میزان ارز خانگی می‌تواند وارد چرخه اقتصادی ش��ود و‬ ‫از این بابت نوسان‌های ارزی در اقتصاد کاهش یابد‪ .‬به گفته‬ ‫حاتمی‌یزدی‪ ،‬درحال‌حاضر افرادی هستند که شاید بخواهند‬ ‫ارزش��ان را تبدی��ل به ری��ال کنن ‌د یا افرادی باش��ند که نیاز‬ ‫خرد ارزی دارند که در نبود یک بازار ش��فاف ارزی مجبورند‬ ‫آن را در بازار آزاد و کوچه‌پس‌کوچه‌های چهارراه اس��تانبول‬ ‫تامین کنند که این موضوع ریسک‌هایی را برای‌شان به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬از این رو‪ ،‬با ایجاد بازار متشکل ارزی‪ ،‬این افراد‬ ‫می‌توانند در یک بازار شفاف و رسمی‪ ،‬نیازهای‌شان را تامین‬ ‫کنند و اگر قرار بر خرید ارز یا فروش آن باش��د‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫عرض ‌هو‌تقاضایی که در این بازار وجود خواهد داش��ت با یک‬ ‫نرخ منطقی معامالت‌شان را انجام دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از آنجا‌‬ ‫که این بازار می‌خواهد مرجعی برای کشف نرخ و نرخ‌گذاری‬ ‫ارز باش��د‪‌‌،‬با توجه به عرض ‌هو‌تقاضایی که در این بازار وجود‬ ‫خواهد داشت نرخ‌ها تعیین می‌شود و اگر این روند به شکل‬ ‫واقعی و درس��ت اجرایی ش��ود در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز‬ ‫کاهش قیمت‌ها و نوسان‌های نرخ ارز شود‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬این‬ ‫بازار می‌تواند باعث مش��خص ش��دن میزان ارزهای خانگی‬ ‫مردم ش��ود‪ .‬این موضوعی است که می‌تواند مسئوالن را در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫سیدحسین سلیمی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه در‬ ‫گفت‌وگو با ایبِنا درباره تاثیر بازار متشکل معامالت ارز بر نرخ‬ ‫ارز و کشف واقعی قیمت دالر نیز‌که به گفته فرهاد دژپسند‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است از هفته جاری فعالیت‬ ‫خ��ود را آغاز کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ه��دف اصلی از راه‌اندازی این‬ ‫بازار‪ ،‬ایجاد ثبات در بازار ارز است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هنوز نمی‌دانی��م عکس‌العمل بازار ارز‬ ‫به راه‌اندازی بازار متش��کل ارزی چیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫روزهای اخیر نرخ دالر روندی افزایشی داشته و باید ببینیم‬ ‫با راه‌اندازی این بازار‪ ،‬تا چه اندازه نرخ‌ها واقعی‌سازی خواهد‬ ‫شد‪ .‬سلیمی تاکید کرد‪ :‬هر اندازه ثبات در بازار ارز ایجاد شود‪،‬‬ ‫به نفع اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه با توجه به ثبت شرکت متناظر با‬ ‫اینس��تکس در ایران با عنوان س��از‌کار تجارت و تامین مالی‬ ‫ای��ران و اروپا‌(‪ )STFI‬تاکید ک��رد که به‌تدریج آثار آن را در‬ ‫ب��ازار خواهیم دید‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با آغاز فعالیت اینس��تکس‬ ‫بین ایران و اروپا‪ ،‬آرامش به بازار ارز باز‌خواهد‌گشت و امکان‬ ‫تجارت با روش تهاتر فراهم خواهد شد‪ .‬این کارشناس مسائل‬ ‫بانکی ادامه داد‪ :‬پیش از این بس��یاری از تاجران و بازرگانان‬ ‫برای واردات ناچار به ثبت سفارش و فعالیت در سامانه نیما‬ ‫بودن��د که فرآیند زمانبری دارد اما با راه‌اندازی این س��از‌کار‬ ‫می‌توان دست‌کم مواد غذایی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی را با‬ ‫روش تهاتر وارد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی در راستای تک‌نرخی کردن ارز‬ ‫احمد کیمیایی‌اسدی‪ ،‬عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه‬ ‫ات��اق تهران هم در این ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید‬ ‫ب��ر این مس��ئله که یکی از دغدغه‌ه��ای فعلی دولت‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و در کل فعاالن اقتصا ‌د این است که بازار ارز ثبات‬ ‫الزم را ندارد و شکاف عمیقی بین نرخ ارز دولتی و آزاد وجود‬ ‫دارد‌‪ ،‬افزود‪ :‬این وضعیت باعث ش��ده تا افرادی که دسترسی‬ ‫ب��ه ارز دولت��ی دارند‪ ،‬رانت در اقتص��اد را افزایش دهند و ارز‬ ‫ارزان به کاال‌های اصلی به شکل درست تخصیص پیدا نکند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه این فاصله ‪ ۵۰‬درصدی نرخ ارز دولتی و‬ ‫آزاد س��بب ش��ده تا صادرکنندگان رغبتی به وارد کردن ارز‬ ‫صادراتی به چرخه اقتصاد نداش��ته باش��ند و این مهم خود‬ ‫عرضه و تقاضای ارز را با مشکالتی روبه‌رو کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای برون‌رفت از این ش��رایط دولت مصمم است تا متشکل‬ ‫کردن بازار ارز را در دس��تور کار قرار دهد و بازاری با همین‬ ‫عنوان ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این بازار باید ثبات‌بخشی‬ ‫ب��ه نرخ‌ها و فاصله گرفتن از ارز چند‌نرخی باش��د یا نرخ ارز‬ ‫آزاد و دولتی را به یکدیگر نزدیک کند‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم باعث‬ ‫می‌شود افراد سودجو دیگر ترغیب به کسب سود در این بازار‬ ‫نش��وند و ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف به ش��کل آسان‌تر‌‬ ‫تامی��ن ش��ود‪ .‬اینکه ارز ارزان به‌راحت��ی در اختیار افراد قرار‬ ‫گیرد و به رانت در اقتصاد دامن بزند اصال منطقی نیست‪.‬‬ ‫به گفته کیمیایی‌اسدی‪ ،‬به نظر می‌رسد که بازار متشکل‬ ‫بتوان��د تا حدی از نابس��امانی‌های بازار ارز کم کند اما به هر‬ ‫حال نتیجه آن زمانی مش��خص می‌شود که ساز‌کار این بازار‬ ‫به ش��کل دقیق مشخص ش��ود و فعالیتش را آغاز کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معتقد اس��ت ک��ه در بحث راه‌ان��دازی این بازار‬ ‫فرصت‌های زیادی وجود داشت که در سال‌های گذشته آن‬ ‫را از دس��ت دادیم‪ .‬این فرصت در گذش��ته وجود داشت که‬ ‫ارز برای همیشه به سمت تک‌‌نرخی کردن پیش برو ‌د اما به‬ ‫هر حال این امر محقق نشد و اینک که ناگزیر به اجرای این‬ ‫سیاس��ت هس��تیم امیدواریم به گونه‌ای اجرایی شود که به‬ ‫چند‌نرخی شدن ارز دامن نزد و مشکالت را تشدید نکند‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا پور‌ابراهیمی‌‬ ‫احمد حاتمی‌یزدی‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫احمد کیمیایی‌اسدی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹محور سیاست‌های اعتباری بانک اقتصاد نوین‬ ‫‹ ‹پرداخت بدون توقف عوارض آزادراه‌ها‬ ‫مش��تریان بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران می‌توانند با اس��تفاده‬ ‫از س��رویس «برداش��ت مس��تقیم پیمان» این بانک‪ ،‬عوارض عبور‬ ‫از آزادراه‌های��ی ک��ه دارای تگ الکترونیک هس��تند را بدون توقف‬ ‫پرداخ��ت کنند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک قرض‌الحس��نه مهر‬ ‫ای��ران‪ ،‬با اج��رای طرح پرداخت الکترونیکی ع��وارض آزادراهی از‬ ‫س��وی ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل‌ونقل کشور‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ع��وارض در تع��دادی از آزادراه‌ه��ا‪ ،‬فقط به‌صورت‬ ‫الکترونیک��ی دریاف��ت می‌ش��ود و رانندگان وس��ایل نقلیه موظف‬ ‫ب��ه پرداخ��ت ع��وارض از درگاه‌ه��ای متص��ل ب��ه ای��ن س��امانه‬ ‫هس��تند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مش��تریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‬ ‫می‌توانن ‌د عالوه‌بر ام��کان پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنتی با‬ ‫کارت‌های ش��تابی این بانک‪ ،‬از س��رویس برداشت مستقیم پیمان‬ ‫نیز استفاده کنند‪ .‬در این راستا‪ ،‬با ورود به سایت ‪ NSPAY.IR‬و‬ ‫اضافه کردن پالک خودرو‪ ،‬با تعیین مبلغ مشخص و محدود‪ ،‬مجوز‬ ‫برداش��ت از س��پرده خود در بانک را ثبت کرده تا در صورت عبور از‬ ‫آزادراه‌ها‪ ،‬مبلغ عوارض به‌صورت خودکار از حساب وی کسر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی نرم‌افزار جامع مدیریت ریسک از سوی‬ ‫بیمه البرز‬ ‫دان��ش مدیری��ت ریس��ک بای��د به‌درس��تی اجرای��ی ش��ود و‬ ‫‹ ‹فعال‌س�ازی منابع منجمد بانکی برای رونق تولید‬ ‫با وصول مطالبات‬ ‫مدیرعام��ل پس��ت‌بانک در بازدی��د از واحده��ای س��تادی این‬ ‫بان��ک و ضم��ن قدردانی از تالش‌های کارکن��ان بر اهمیت وصول‬ ‫مطالب��ات بانکی و بکارگیری و فعال‌س��ازی مناب��ع منجمد بانکی‬ ‫ب��رای رونق تولید تاکید کرد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی پس��ت‌بانک‬ ‫ایران‪ ،‬ش��یری اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین مش��کالت‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی‪ ،‬نقدینگی اس��ت و ما اگر بتوانیم مطالبات‬ ‫معوق و مش��کوک‌الوصول بانک را با پیگیری درس��ت وصول کنیم‬ ‫و در قالب تس��هیالت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم خدمت‬ ‫اقتصاد ملی‬ ‫‌‌‬ ‫بزرگی به اصالح صورت‌های مالی بانک‪ ،‬رونق تولید و‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی تهیه گزارش طبقه‌بندی‌ش��ده از وضعی��ت مطالبات بانک‪،‬‬ ‫ضمانتنامه‌های داخلی و ال‌س��ی را ضروری دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫گزارش شفاف و تحلیلی از وضعیت مطالبات و ضمانتنامه‌ها زمینه‬ ‫را برای تحلیل مناسب پرتفوی بانک و تصمیم‌گیری درست فراهم‬ ‫کرده و ارزیابی عملکرد واحدهای استانی در حوزه اعتبارات را نیز‬ ‫تسهیل‪  ‬می‌کند‪.‬‬ ‫«بله» ‪ ۲۰‬تایی شد‌‬ ‫تازه‌ترین تغییر رخ داده در اپلیکیش��ن «بله»‪،‬‬ ‫افزوده شدن بانک «سپه» به مبدأ کارت‌‌به‌کارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬با‬ ‫پیوس��تن این بانک به مبدأ‌تراکنش یادش��ده‪،‬‬ ‫کارب��ران می‌توانن��د از مبدأ ‪ ۲۰‬بان��ک‪ ،‬به تمام‬ ‫بانک‌ه��ای عضو ش��تاب‪ ،‬کارت‌ب��ه‌کارت کنند‪.‬‬ ‫بانک‌ه��ای ملی ایران‪ ،‬س��په‪ ،‬صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬پس��ت‌بانک ای��ران‪ ،‬اقتص��اد نوین‪،‬‬ ‫پارسیان‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬سامان‪ ،‬سینا‪ ،‬سرمایه‪ ،‬آینده‪،‬‬ ‫ش��هر‪ ،‬دی‪ ،‬ملت‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬انصار‪ ،‬حکمت ایران‪،‬‬ ‫مهر اقتصاد و ایران‌زمین اکنون عضو این سامانه‬ ‫هس��تند‪« .‬بله» تنها اپلیکیشن دومنظوره ایرانی‬ ‫است که با حمایت بانک ملی ایران توسع ‌ه یافته‬ ‫و عالوه‌بر امکانات همه پیام‌رس��ان‌های معمول‪،‬‬ ‫تراکنش‌ه��ای مالی نیز در بس��تر آن قابل انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گ��روه اقتصاد نوین سیاس��ت‌های اعتباری خود در س��ال ‪ ۹۸‬را‬ ‫ب��ا محوریت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫متنوع و پرداخت تس��هیالت خرد و کالن در راس��تای حمایت از‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف‌کنن��ده کاالی داخلی تهی��ه و تدوین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش اخبار پولی مالی‪ ،‬علیرضا بلگ��وری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک اقتصاد نوین ضمن مرور مهم‌ترین دستاوردهای این بانک در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬حمایت از «‌‌تولید ملی» را محور سیاس��ت‌های اعتباری‬ ‫این بانک در س��ال ‪ ۹۸‬عن��وان کرد‪.‬بلگوری مدیرعامل این بانک با‬ ‫اش��اره به نام‌گذاری س��ال ‪ ،۹۸‬با عنوان «رونق تولید» گفت‪ :‬نظام‬ ‫بانکی کش��ور در هدایت حرکت توس��عه‌ای در مسیر رونق تولید و‬ ‫اش��تغال و تحقق ش��عار س��ال نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ در این‬ ‫راستا گروه اقتصاد نوین سیاست‌های اعتباری خود در سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫ب��ا محوریت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫متن��وع و پرداخ��ت تس��هیالت خرد و کالن در جه��ت حمایت از‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف‌کنن��ده کاالی داخلی تهی��ه و تدوین کرده‬ ‫اس��ت‪.‬بلگوری ضمن مرور عملکرد بانک اقتصاد نوین در سال ‪،۹۷‬‬ ‫گفت‪ :‬بانک اقتصاد نوین در سال گذشته با اولویت قرار دادن اعطای‬ ‫تس��هیالت و ایجاد تعهدات در بخش‌های تولیدی صنعت و معدن‪،‬‬ ‫با توزیع عادالنه و کارشناسانه‪ ،‬افزون‌‌بر ‪ ۸۰‬درصد منابع در اختیار‬ ‫خ��ود را در بخش‌ه��ای مختلف صنعت تزریق و در مس��یر تولید و‬ ‫رونق اقتصادی کش��ور هدایت کرده اس��ت‪.‬وی مجموع تسهیالت‬ ‫اعطایی بانک اقتصاد نوین به بخش‌های صنعتی و تولیدی کش��ور‬ ‫را بی��ش از ‪ ۱۰۰‬ه��زار میلی��ارد ریال عنوان ک��رد و گفت‪ :‬در کنار‬ ‫پرداخت تس��هیالت به بنگاه‌های تولیدی‪ ،‬بانک اقتصاد نوین با در‬ ‫اختیار داشتن زنجیره کاملی از خدمات پولی و مالی در گروه خود‪،‬‬ ‫منابع موردنیاز بس��یاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور را با‬ ‫استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی‪ ،‬فراهم کرده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک اقتصاد نوین حمایت از ش��رکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر‬ ‫سیاس��ت‌های این بانک دانس��ت و گفت‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۷‬نزدیک به‬ ‫‪ ۷‬ه��زار میلیارد ریال از منابع بانک در قالب تس��هیالت در اختیار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫آموزش‌های داخلی ش��رکت‌های بیمه باید از حالت س��نتی خارج‪،‬‬ ‫به‌روز و ریس��ک‌محور شود‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫میری‌لواسانی‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره بیمه البرز در گردهمایی مدیران‬ ‫و رئیس��ان ش��عب این ش��رکت با بیان اینکه صنعت بیمه ایران در‬ ‫مدیریت ریس��ک به‌ش��دت با دنیا فاصله دارد و یک نظام و برنامه‬ ‫م��دون در این بخش وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬از نرم‌افزار جامع مدیریت‬ ‫ریسک که از سوی بیمه البرز طراحی شده و مورد استفاده صنعت‬ ‫بیمه کشور قرار خواهد گرفت می‌توان برای رتبه‌بندی شرکت‌های‬ ‫بیمه نیز بهره برد‪ .‬رئیس هیات‌مدیره بیمه البرز درباره چالش‌های‬ ‫صنعت بیمه کش��ور در حوزه نفت و انرژی توضیح داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫صنع��ت بیم��ه در حوزه انرژی و نفت با مش��کالت زی��ادی روبه‌رو‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از این مش��کالت اختالف ارزی س��رمایه شرکت‌های‬ ‫نفتی و ش��رکت‌های بیمه است چون سرمایه کمپانی‌های نفتی به‬ ‫ل آنکه سرمایه ش��رکت‌های بیمه ریالی است و اگر‬ ‫دالر اس��ت‪ ،‬حا ‌‬ ‫یک ش��رکت نفتی دچار حادثه شود شرکت‌های بیمه برای جبران‬ ‫خس��ارت دچار مش��کل می‌ش��وند‪ .‬وی با بیان اینکه ظرفیت‌های‬ ‫بخش انرژی بسیار بزرگ است‪ ،‬گفت‪ :‬پس از حادثه خلیج مکزیک‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی که بزرگ‌ترین حادثه نشت نفت دریایی در‬ ‫جهان به شمار می‌رود‪ ،‬یک کتاب مرجع راهنما به عنوان ‪SEMS‬‬ ‫ی��ا ‪Safety and Environmental Management‬‬ ‫‪ Systems‬ی��ا مدیریت ایمنی برای نف��ت و گاز با رویکرد ایمنی‪،‬‬ ‫بیمه و محیط‌زیست تهیه شد و در جهان مورد استفاده قرار گرفت‬ ‫که اگر در کش��ور ما هم از آن بهر ‌ه گرفته ش��ود‪ ،‬به برطرف ش��دن‬ ‫شکاف بین صنعت نفت و صنعت بیمه کشور کمک شایانی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬این کتاب را من ترجمه کرده‌ام‌‪ .‬می‌توان از آن به عنوان یک‬ ‫ابزار سازنده در راستای کمک به بهبود نقش ریسک در صنعت بیمه‬ ‫و نفت بهره جست‪ .‬میری‌لواسانی افزود‪ :‬در همین راست‌ا‌‪ ،‬به‌شخصه‬ ‫از ‪ ۴‬س��ال پیش تاکنون در حال پیگیری و تدوین شیوه‌نامه جامع‬ ‫در حوزه نفت و انرژی هستم که با همکاری بیمه مرکزی مقرر شده‬ ‫است با تدوین و ابالغ این شیوه‌نامه بحث مدیریت ریسک در حوزه‬ ‫انرژی س��اماندهی ش��ود‪ .‬رئیس هیات‌مدیره بیمه البرز ادامه داد‪:‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬کمیته‌ای نیز در بیمه مرکزی به منظور بررس��ی‬ ‫آیین‌نام��ه انرژی از زمان صدور بیمه‌نام��ه حوزه انرژی تا پرداخت‬ ‫خسارت احتمالی بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون فناوری‌ه��ای نوین بان��ک مرکزی به‬ ‫بانک‌ها هش��دار داد هر خس��ارتی ک��ه در زمینه‬ ‫رمزهای دوم متوجه مشتریان شود‪ ،‬مسئولیت آن‬ ‫بر‌عهده بانک است‪ .‬به گزارش پژوهشکده پولی و‬ ‫بانکی‪ ،‬ناصر حکیمی پیرو بخشنامه بانک مرکزی‬ ‫درب��اره جزئیات رمز دوم یکبارمصرف‌(‪ )OTP‬و‬ ‫روند اجرای این ط��رح‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر برنامه بانک‬ ‫مرک��زی در زمین��ه اجرای این طرح به معنی لغو‬ ‫جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در‬ ‫پرداخت‌های بدون حضور کارت نیس��ت بلکه به‬ ‫این معنی است که زمان اجرای این طرح مشخص‬ ‫نیس��ت و زمان بیشتری برای عملیاتی‌شدن رمز‬ ‫دوم یکبار‌مصرف الزم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫خ��رداد ارائ��ه رمز یکبار‌مص��رف برعهده بانک‌ها‬ ‫اس��ت و مشتریان می‌توانند به‌تدریج این خدمت‬ ‫را دریاف��ت کنند‪ .‬معاون فناوری‌های نوین بانک‬ ‫مرکزی به بانک‌ها هش��دار داد‪ :‬هر خس��ارتی که‬ ‫در زمینه رمزهای دوم متوجه مش��تریان ش��ود‪،‬‬ ‫مس��ئولیت آن بر‌عهده بانک است‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫پیرو بخش��نامه‌ای درباره جایگزینی رمزهای پویا‬ ‫به ج��ای رمزهای ایس��تا در پرداخت‌های بدون‬ ‫حض��ور کارت و باتوج��ه به لزوم ارتقای س��طح‬ ‫امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع‬ ‫حقوق س��پرده‌گذاران و باتوجه ب��ه دیدگاه‌های‬ ‫دریافتی از کارب��ران و بانک‌ها در‌باره نحوه انجام‬ ‫کار‪ ،‬نکات��ی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن‬ ‫به ش��بکه بانکی ابالغ کرد‪ .‬متن این بخشنامه به‬ ‫این شرح‌‌است‪:‬‬ ‫‪ -‌۱‬ب��ه منظ��ور حمای��ت از کس��ب‌‌‌وکارهای‬ ‫نوپ��ا و نیز تس��هیل فرآیند پرداخت غیر‌حضوری‬ ‫قب��وض‪ ،‬بانک‌ه��ا می‌توانند با قبول مس��ئولیت‬ ‫هرگونه سوء‌اس��تفاده از مسائل امنیتی و جبران‬ ‫خس��ار‌ت‌های احتمالی وارد‌ش��ده به مشتریان‪،‬‬ ‫ب��رای تراکنش‌های کمت��ر از ‪ ۵‬میلیون ریال در‬ ‫روز و همچنی��ن تراکنش‌های��ی ک��ه ذی‌نفع آن‬ ‫نهاد‌های عموم��ی ‪-‬مانند صادرکنندگان قبض‪-‬‬ ‫باش��ند‪ ،‬اس��تفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -‌۲‬از ابت��دای خرداد تامین امنیت مش��تریان‬ ‫نظام بانک��ی در تراکنش‌های بدون حضور کارت‬ ‫بر‌عه��ده بانک‌ه��ا ب��وده و هرگون��ه مس��ئولیت‬ ‫سوءاس��تفاده از حساب‌های مش��تریان به دلیل‬ ‫آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی‬ ‫مستقیم برعهده بانک است و در این موارد تایید‬ ‫مرجع قضایی برای جبران خس��ارت مش��تریان‬ ‫کفایت می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -‌۳‬جایگزین��ی رمزه��ای دوم پوی��ا ب��ه جای‬ ‫رمزهای دوم ایس��تا به عنوان یکی از برنامه‌های‬ ‫ارتقای س��طح امنیتی نظ��ام بانکی مطرح بوده و‬ ‫با توجه به اینکه «امنیت»‪ ،‬بخش جدانشدنی هر‬ ‫خدمتی اس��ت‪ ،‬نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان‬ ‫کارت و مشتریان بانکی دریافت شود‪.‬‬ ‫‪ -‌۴‬در صورتی که بانک بتواند راه‌حل مطمئن‬ ‫دیگری را‌ که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید‬ ‫هویت قوی مش��تری پیش از برداشت از حساب‬ ‫مش��تری باش��د را اجرایی کن��د‪ ،‬می‌تواند از این‬ ‫راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند‪.‬‬ ‫‪ -‌۵‬هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداخت‌های‬ ‫بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی‬ ‫ق قیمت تمام‌ش��ده فنی در آن‬ ‫و معق��ول و مطاب ‌‬ ‫بانک به صورت یک زیرساخت دائمی انجام شود و‬ ‫صرفه و صالح بانک به طور کامل در آن مد‌نظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪ -‌۶‬به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان‬ ‫ضرورت دارد امکانات ارائه رمز محدود به استفاده‬ ‫از برنامه‌ه��ای کاربردی گوش��ی‌های هوش��مند‬ ‫نش��ده و ارائ��ه آن از طری��ق س��ایر ابزارها مانند‬ ‫پیامک‪ ،‬پیام‌رس��ان‌های داخلی مجاز و نظایر آن‬ ‫برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک‬ ‫فعال شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫خسارت ناشی از رمز دوم‬ ‫برعهده بانک‌ها است‬
‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫وضعیت ایران‬ ‫در استفاده از‬ ‫ماهواره‌‌ها در‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫رقیه دوست‬ ‫عضو هیات علمی مرکز تحقیقات‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫با توج��ه به موقعیت جغرافیای��ی ایران که‬ ‫به‌طور دائم مورد تهدید بالیای طبیعی اس��ت‬ ‫و نی��ز با توجه به رتبه یازدهم ایران بین ‪۱۹۱‬‬ ‫کشور از جهت ریس��ک وقوع بالیای طبیعی‬ ‫براساس گزارش سازمان ملل متحد‪ ،‬مدیریت‬ ‫بحران در کش��ور م��ا امری ض��روری به نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫گس��تردگی پوش��ش تصاویر ماه��واره‌ای‪،‬‬ ‫پای��ش مناطق صعب‌العبور و تکرارپذیری این‬ ‫تصاویر‪ ،‬فناوری س��نجش‌از راه دور را تبدیل‬ ‫به ابزاری قدرتمند برای مدیریت بحران کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اولویت‌ها و نیازهای اساس��ی‬ ‫کش��ور‪ ،‬این ح��وزه به‌عن��وان مح��ور اصلی‬ ‫توسعه کسب‌وکارهای فضاپایه در برنامه‌های‬ ‫س��ازمان فضایی ایران لحاظ ش��ده اس��ت تا‬ ‫عالوه بر خدمت‌رس��انی به جامعه‪ ،‬به توسعه‬ ‫کسب‌وکارهای نوین و افزایش اشتغال در این‬ ‫حوزه پرداخته شود‪.‬‬ ‫در وقایع سیل اخیر کشور‪ ،‬پایش ماهوار ‌ها‌ی‬ ‫روستاهای اطراف رودخانه سیمره با استفاده‬ ‫از تصاویر ‪ ،۲ Sentinel‬در تاریخ ‪۹۸/۰۱/۲۵‬‬ ‫انجام ش��د که گزارش آن از این قرار اس��ت‪:‬‬ ‫پردازش تصاوی��ر ماهواره‌ای نش��ان می‌دهد‬ ‫مس��احت پهنای رودخانه سیمره در طول ‪۳‬‬ ‫هفته حدود ‪ ۱۲‬کیلومترمربع افزایش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا بررس��ی تصاوی��ر یادش��ده مش��خص‬ ‫ش��د ب��ر اث��ر افزایش ع��رض ای��ن رودخانه‬ ‫در تاری��خ ‪ ۹۸/۰۱/۱۵‬و ادام��ه آن ت��ا تاریخ‬ ‫‪ ،۹۸/۰۱/۲۵‬اراضی کش��اورزی و روس��تاهای‬ ‫نزدی��ک حری��م رودخانه س��یمره‪ ،‬همچنان‬ ‫در مع��رض آب‌گرفتگی و خطر س��یالب قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رنگ آبی نش��ان‌دهنده مح��دوده رودخانه‬ ‫س��یمره در تاریخ ‪ ۹۸/۰۱/۱۵‬و رنگ صورتی‬ ‫نش��ان‌دهنده محدوده جدید رودخانه سیمره‬ ‫در تاریخ ‪ ۹۸/۰۱/۲۵‬است‪.‬‬ ‫در ایستگاه ماهدشت کرج چندین ایستگاه‬ ‫دریافت اطالع��ات سنجش��ی از ماهواره‌های‬ ‫گوناگون وجود دارد ک��ه در دوره‌های زمانی‬ ‫مشخص‪ ،‬تصاویر ماهواره‌ای را دریافت نکرده‬ ‫و بایگانی می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌منظور اس��تفاده در کاربردهای گوناگون‬ ‫ح��وزه س��نجش‌ازدور‪ ،‬این تصاوی��ر از طریق‬ ‫سامانه پایش تصاویر ماهواره‌ای در وب‌سایت‬ ‫س��ازمان فضای��ی ایران به‌ص��ورت رایگان در‬ ‫دسترس همگان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫تصمیم‌گی��ران و متولی��ان مدیریت بحران‬ ‫کش��ور می‌توانن��د به‌عن��وان اب��زاری موث��ر‬ ‫در تصمیم‌گی��ری‪ ،‬از ای��ن تصاوی��ر به��ره‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر از طری��ق تصاویر ماهواره‌ای‪،‬‬ ‫پدیده‌های خشک‌س��الی‪ ،‬گردوغبار‪ ،‬س��یل و‬ ‫زلزله به‌طور دائم ازسوی سازمان فضایی ایران‬ ‫پایش می‌شوند‪.‬‬ ‫این پایش‌ه��ا در بحث زلزله‪ ،‬تنها مواردی‬ ‫که توأم با تخریب و خس��ارت باشد را شامل‬ ‫می‌شود و ازاین‌رو زلزله‌های کمتر از ‪ ۶‬ریشتر‬ ‫پایش نمی‌شوند‪.‬‬ ‫نتای��ج این پایش‌ه��ا در اختیار س��ازمان‬ ‫مدیریت بح��ران قرار می‌گی��رد و خالصه‌ای‬ ‫از آن نیز در س��ایت س��ازمان فضایی منتشر‬ ‫می‌شود‪ .‬فعالیت‌های یادشده سازمان فضایی‬ ‫در راس��تای ش��رح وظای��ف تعریف‌ش��ده در‬ ‫‪ UN-SPIDER‬به‌عن��وان برنامه و معاهده‬ ‫بین‌المللی برای بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای‬ ‫در شرایط بحران است‪.‬‬ ‫براس��اس اه��داف اس��ناد باالدس��تی‬ ‫پیش‌بینی‌ش��ده در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در ح��وزه‬ ‫ماه��واره‌ای ک��ه بیش��تر روی فعالیت‌ه��ای‬ ‫پژوهش و فضایی متمرکز اس��ت‪ ،‬دستیابی به‬ ‫ماهواره‌های سنجشی با دقت بهتر از ‪ ۱۰‬متر‬ ‫در سازمان فضایی ایران مدنظر است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا محموله‌های سنجش��ی‬ ‫«س��ار هواپایه» در پژوهش��گاه فضایی ایران‬ ‫آزمون‌های پروازی را با موفقیت طی کرد‪ .‬این‬ ‫محموله یک س��امانه سنجش��ی راداری است‬ ‫که خیلی وابس��ته به نور و ش��رایط محیطی‬ ‫نیس��ت و می‌تواند در ش��ب و ش��رایط ابری‬ ‫تصویربرداری کند‪.‬‬ ‫ای��ن س��نجنده دارای کاربردهای متنوعی‬ ‫مانن��د زلزله‌شناس��ی‪ ،‬اقیانوس‌شناس��ی‪،‬‬ ‫گسل‌شناس��ی‪ ،‬مطالعات بیابان‌زایی‪ ،‬مطالعه‬ ‫بالیای انس��انی‪ ،‬مطالعات ترافیک ش��هری و‬ ‫اکتشافات معدن است‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی تفصیلی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با مجری پروژه حوزه ماهواره‌ مرکز تحقیقات مخابرات ایران‬ ‫سرمایه‌گذاری روی ماهواره‌ها؛ از پیش‌بینی سیل تا کشف انرژی‬ ‫نرگس حافظی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پروین سجودی‬ ‫تاثیر ماهواره‌ها بر زندگی امروزه بش��ر بر کس��ی پوشیده‬ ‫نیس��ت‪ .‬ماهواره‌ها ام��روز نقش مهم��ی در ارتقای کیفیت‬ ‫زندگی انسان‌ها ایفا می‌کنند‪ ،‬که قابل‌انکار نیست‪ .‬ماهواره‌ها‬ ‫ب��ه طور قابل‌توجهی به رف��اه حال ما کمک می‌کنند و ما را‬ ‫ق��ادر می‌کنند به اهداف خود در راه‌ه��ای جدید و نوآورانه‬ ‫دس��ت یابی��م‪ .‬ماهواره‌ها از کنترل پ��رواز هواپیماها گرفته‬ ‫تا فعالیت‌های روزانه انس��ان‌ها مانند اس��تفاده از اینترنت‪،‬‬ ‫ن همراه و تلویزیون را امکان‌پذیر می‌کنند‪.‬‬ ‫گوش��ی‌های تلف ‌‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین کاربرد آنها در پیش‌بینی حوادث طبیعی‬ ‫و مدیری��ت بح��ران اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه کش��ور ما یکی‬ ‫از کش��ورهای حادثه‌خیز جهان اس��ت و در فروردین امسال‬ ‫وقوع س��یل تلفات قابل‌توجهی بر جا گذاشت‪ ،‬بر آن شدیم‬ ‫در گفت‌وگویی با پروین س��جودی‪ ،‬مجری پروژه ماهواره‌ای‬ ‫پژوهش��کده فن��اوری ارتباطات مرکز تحقیق��ات مخابرات‬ ‫ضمن آشنایی بیشتر با عملکرد ماهواره‌ها‪ ،‬آگاهی یابیم این‬ ‫ی نو تا چه میزان می‌تواند نقش پیش��گیرانه و موثری‬ ‫فناور ‌‬ ‫در بروز حوادث طبیعی ایفا کند‪ .‬در بخش دوم این گفت‌وگو‬ ‫به ابعاد اقتصادی ماهواره‌ها بیش��تر خواهیم پرداخت‪ .‬بخش‬ ‫نخست این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €به‌عنوان پرس�ش نخست از کاربرد ماهواره‌ها در‬ ‫مدیریت بحران بگویید‪.‬‬ ‫س��نجش از دور ی��ا دورکاوی(‪،)Remote Sensing‬‬ ‫فناوری کس��ب اطالع��ات کمی و کیفی از اش��یاء از طریق‬ ‫تصویربرداری با اس��تفاده از تجهی��زات هوانوردی از جمله‬ ‫هواپیما‪ ،‬بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره اس��ت‪ .‬البته‬ ‫در بیان��ی جامع‌تر‪ ،‬دورکاوی به معنای علم و هنر اکتس��اب‬ ‫اطالعات اشیاء با ابزارهایی است که با استفاده از آنها‪ ،‬نیازی‬ ‫به تماس فیزیکی با اشیاء نباشد‪ .‬تصویربرداری از جمله این‬ ‫ابزارهاس��ت‪ .‬البته این تصویرب��رداری فقط به‌صورت عکس‬ ‫و فیل��م ویدئوی��ی نیس��ت‪ ،‬بلکه می‌تواند س��نجش‌گرهای‬ ‫الکترومغناطیس��ی باش��د‪ .‬در اصطالح علمی به این ابزارها‬ ‫«س��نجنده» اطالق می‌ش��ود‪ .‬به هر وس��یله‌ای که اش��عه‬ ‫الکترومغناطیس��ی منعکس‌ش��ده از پدیده‌های گوناگون یا‬ ‫سایر انرژی‌های ساطع‌ش��ده (مثل مادون قرمز حرارتی) را‬ ‫جمع‌آوری کرده و به شکل مناسبی برای کسب اطالعات از‬ ‫محیط پیرامونی ارائه کند‪ ،‬سنجنده اطالق می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ماهواره سنجش‌ازدور چیست؟‬ ‫ماهواره‌های سنجش��ی شامل مجموعه‌ای از سنجنده‌ها‬ ‫برای تصویربرداری‌های گوناگون از محیط پیرامونی هستند‬ ‫ک��ه ان��واع انرژی‌های ساطع‌ش��ده از اش��یاء و محیط مورد‬ ‫س��نجش را ب��رای پردازش‌های هوش��مند جذب می‌کنند‪.‬‬ ‫ارتف��اع اغلب این ماهواره‌ها بیش از ‪ ۷۰۰‬کیلومتر و کمتر از‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬کیلومتر است‪ .‬ارتفاع‪ ،‬تاثیر مهم و مستقیمی در دقت‬ ‫س��نجش‌ها دارد‪ ،‬زیرا دقت مکانی با کاهش ارتفاع‪ ،‬افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬هر قدر ارتفاع کمتر باش��د‪ ،‬دق��ت تصویربرداری‬ ‫(جذب اش��عه‌ها و انرژی‌های ساطع ش��ده از اشیاء) بیشتر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬البته موضوع مورد پردازش نیز در دقت مورد نیاز‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬به‌طور مثال‪ ،‬سنجنده هواشناسی به دقت‬ ‫مکانی کمتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫€ €مزی�ت اس�تفاده از ماهواره‌ه�ای سنجش�ی در‬ ‫مقایسه با سایر منابع اطالعاتی چیست؟‬ ‫مزیت اصلی ماهواره‌های سنجش��ی نسبت به سایر منابع‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬ارسال اطالعات در فواصل زمانی معین از منطقه‬ ‫زیر پوش��ش است‪ .‬این ویژگی از گردش ماهواره‌ها دور کره‬ ‫زمین با تناوب زمانی مشخص ایجاد می‌شود‪ .‬دریافت آسان‬ ‫داده‌ها‪ ،‬دسترسی سریع به نقاط دورافتاده و دقت باالی آنها‬ ‫از امتیازه��ای خاص این فناوری به‌ش��مار می‌رود‪ .‬با کمک‬ ‫داده‌هایی که به‌وس��یله س��نجنده‌ها جمع‌آوری شده است‪،‬‬ ‫اطالعات مربوط به نوع‪ ،‬میزان‪ ،‬موقعیت و شرایط منابع مورد‬ ‫س��نجش‪ ،‬پردازش می‌شود و س��پس نتیجه این پردازش با‬ ‫سایر اطالعات به‌دست‌آمده از منابع دیگر‪ ،‬به‌صورت نقشه‌ها‪،‬‬ ‫جداول چاپی یا فایل‌های رایانه‌ای در یک سیستم اطالعات‬ ‫جغرافیایی(جی‌ای‌اس) ادغام می‌شود و برای بهره‌برداری در‬ ‫اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫€ €سیستم جغرافیایی جی‌ای‌اس چیست؟‬ ‫سیس��تم اطالع��ات جغرافیایی (جی‌ای‌اس) س��ازکاری‬ ‫برای ذخیره‪ ،‬مدیریت و تجزیه‌وتحلیل اطالعات جغرافیایی‬ ‫فراهم می‌کند و برای کار هم‌زمان با اطالعاتی که وابستگی‬ ‫مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند‪ ،‬طراحی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جی‌ای‌اس به سیستمی اطالق شود که امکان ثبت اطالعات‬ ‫هر قسمت از نقشه و به اصطالح الیه‌ها را به‌طور مجزا داشته‬ ‫باشد و بتوان پس از ثبت آنها به‌طور الیه به الیه اطالعات را‬ ‫تکمیل‪ ،‬تفکیک و کنترل کرد‪ .‬در چنین سیستمی می‌توان‬ ‫به‌دلخواه الیه‌های کاربردی خود را روی هم قرار داده و بسته‬ ‫به نیازهای هر منطقه یا کشور در بخش‌های گوناگون (مانند‬ ‫مطالعات زیس��ت‌محیطی‪ ،‬برنامه‌ریزی شهری و شهرداری‪،‬‬ ‫خدم��ات ایمن��ی ش��هری‪ ،‬مدیریت حمل‌ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هری‪ ،‬مدیریت ناوگان‪ ،‬مدیریت کاربری اراضی‪ ،‬خدمات‬ ‫بانک��ی‪ ،‬خدمات پس��تی‪ ،‬مطالع��ات جمعیت��ی و مدیریت‬ ‫تاسیسات شهری مثل برق‪ ،‬آب‪ ،‬گاز و‪ )...‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫€ €ماهواره‌ها چگونه تصویربرداری می‌کنند؟‬ ‫در ماهواره‌های سنجش از راه دور‪ ،‬جمع‌آوری اطالعات با‬ ‫استفاده از تشعشعات الکترومغناطیسی انجام می‌شود‪ .‬به این‬ ‫صورت که س��نجنده‌های گوناگون میزان تشعشعات انرژی‬ ‫الکترومغناطیس شیء مورد نظر را ثبت می‌کنند‪ .‬در برخی‬ ‫سنجنده‌ها‪ ،‬امواج الکترومغناطیس به‌وسیله سنجنده تابانده‬ ‫شده و انعکاس آن از شیء مورد پژوهش اندازه‌گیری و ثبت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در برخی دیگر از انعکاس امواج الکترومغناطیس‬ ‫مصنوع��ی‪ ،‬تخمین میزان آب س��طحی هر منطقه از جمله‬ ‫جالب‌ترین کاربرد داده‌های ماهواره‌ای اس��ت‪ .‬کش��ور ما از‬ ‫جمله کش��ورهایی اس��ت که با وجود داشتن منابع آب‌های‬ ‫سطحی در بس��یاری مناطق‪ ،‬از مشکل کم‌آبی رنج می‌برد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن اس��تفاده از فناوری‌های نوین و به‌دس��ت آوردن‬ ‫اطالعات دقیق می‌تواند راهگش��ای اس��تفاده بهتر از منابع‬ ‫آب کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه تغییرات دوره‌ای‬ ‫برخی از پدیده‌ها و عوارض س��طح زمین طی زمان تغییر‬ ‫می‌کنند‪ .‬علت ای��ن تغییرات می‌تواند عوامل طبیعی مانند‬ ‫س��یل‪ ،‬آتش‌فش��ان‪ ،‬زلزله‪ ،‬تغییرات آب و هوایی‪ ،‬یا عوامل‬ ‫مصنوع��ی مانند دخالت انس��ان در محیط زیس��ت باش��د‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬تغییر سطح آب دریای خزر در یک دوره ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬س��اله‪ ،‬تغییر میزان سطح پوشش جنگل‌ها در شمال‬ ‫کشور‪ ،‬تغییر پوشش گیاهی نخل در جنوب کشور و میزان‬ ‫آسیب آنها در دوران جنگ را می‌توان با استفاده از داده‌های‬ ‫ماهواره‌ای با دقت زیادی مطالعه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات زمین‌شناسی‬ ‫امروزه برآورد میزان خسارت ناشی از بالیای طبیعی از قبیل سیل‪،‬‬ ‫زلزله‪ ،‬آتش‌فش��ان‪ ،‬توفان و‪ ...‬با اس��تفاده از داده‌های ماهواره‌ای‬ ‫بسیار متداول است‬ ‫خورش��ید استفاده می‌شود‪ .‬امواج الکترومغناطیس پس از‬ ‫عبور از الیه‌های اتمس��فر به اش��یا و پدیده‌های روی زمین‬ ‫برخ��ورد کرده و در انعکاس از اش��یاء‪ ،‬تغییرات جدیدی در‬ ‫آن ایجاد می‌شود‪ .‬بخشی از امواج به پدیده‌ها برخورد کرده‬ ‫و جذب آنها می‌ش��ود‪ .‬بخش��ی دیگر از ش��یء عبور کرده و‬ ‫بخشی نیز منعکس می‌شوند‪ .‬بخش انعکاس یافته امواج که‬ ‫در فضا پراکنده ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌وسیله سنجنده‌ها دریافت‪،‬‬ ‫اندازه‌گیری و ثبت می‌شود‪ .‬هر یک از سیستم‌های سنجنده‬ ‫به نواح��ی خاصی از طیف الکترومغناطیس حس��اس بوده‬ ‫و قس��متی از ویژگی‌ه��ای طیفی اجس��ام را ثبت می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌عنوان‌مثال‪ ،‬دس��تگاه‌های عکسبرداری معمولی نسبت به‬ ‫ان��رژی نور مرئی و نزدیک به آن یعنی طول‌موج‌های ‪ ۰/۳‬تا‬ ‫‪ ۱/۲‬میکرون حساس��یت دارند‪ .‬سنجنده‌های اسکن‌کننده‬ ‫مادون‌قرمز حرارتی به‌طور معمول‌به طول‌موج‌های بین ‪ ۱‬تا‬ ‫‪ ۲‬میکرون و دستگاه‌های رادار به باندهایی با طول‌موج‌های‬ ‫خیلی بلندتر (میلی‌متر و متر) حساس هستند‪ .‬ویژگی‌های‬ ‫انرژی‌های ایجادشده براساس شرایط و نوع مواد موجود در‬ ‫زمین بس��یار متفاوت اس��ت و این بدان معناست که بعضی‬ ‫از اجس��ام در مقاب��ل یک طول‌موج خ��اص دارای خاصیت‬ ‫انعکاس��ی ب��وده ولی در طول‌موج دیگ��ری‪ ،‬دارای خاصیت‬ ‫جذب یا انتقال انرژی هستند‪ .‬این تفاوت‌ها باعث شناسایی‬ ‫پدیده‌های گوناگون به‌وسیله سنجنده‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫€ €کاربرده�ای تصاویر ماهواره‌های س�نجش‌ازدور‬ ‫چیست؟‬ ‫کاربرد تصاویر ارسالی از ماهواره‌های سنجش‌ازدور بسیار‬ ‫متنوع است‪ .‬در ادامه به چند مورد که کاربری عمومی دارد‪،‬‬ ‫اشاره می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی طغیان‌های آبی‬ ‫موارد دیگر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای‪ ،‬مطالعه و بررسی‬ ‫طغیان آب و آثار آن بر مناطق سیل‌زده است‪ .‬به‌طور معمول‪،‬‬ ‫هنگام طغیان آب رودخانه‌ها‪ ،‬باال آمدن آب دریا و پیشروی‬ ‫آب در نواحی س��احلی و سرانجام پس از جاری شدن سیل‪،‬‬ ‫س��طوح کوچک و بزرگی از نواحی مجاور دریا و رودخانه‌ها‬ ‫زیرآب می‌روند که با بررس��ی تصاویر تک��راری ماهواره‌ای‪،‬‬ ‫می‌ت��وان مناطق مورد طغیان را به‌راحتی تش��خیص داد و‬ ‫نقشه اراضی خسارت‌دیده را ترسیم کرد‪.‬پس از پایان طغیان‬ ‫آب ب��ا مطالع��ه تصاویر تکراری‪ ،‬مدت الزم برای نفوذ آب در‬ ‫زمین‪ ،‬زهکشی طبیعی و تبخیر آب‪ ،‬تا اندازه زیادی می‌توان‬ ‫درب��اره جنس خ��اک و نفوذ‌پذیری آن قضاوت و تش��کیل‬ ‫دش��ت‌های سیالبی را در مجاورت رودخانه‌ها مشاهده کرد‪.‬‬ ‫تحلیل‌هایی که در زمینه مدیریت بحران‌های آبی با استفاده‬ ‫از ماهواره‌های سنجشی و سیستم جی‌ای‌اس انجام می‌شود‪،‬‬ ‫عبارتند از؛ مکان‌یابی محل مناسب برای آب‌بند برای کاهش‬ ‫سرعت سیل؛‬ ‫مکان‌یابی محل مناس��ب برای ایجاد مسیرهای انحرافی‬ ‫آب برای ذخیره‌سازی در سفره‌های آبی زیرزمینی؛‬ ‫مکان‌یابی مناسب برای ایجاد سد و پیشگیری از خسارات‬ ‫آبی؛‬ ‫مکان‌یابی محل‌های مناسب برای ایجاد پل و زیرگذر آبی‬ ‫در شبکه راهی با اهمیت باال؛‬ ‫تحلیل رفتار رودخانه در زمان‌های بارندگی؛‬ ‫تحلیل مکانی برای تولید نقش��ه‌های خطرناک مکان‌های‬ ‫زیرآب رفته در زمان بارندگی یا طغیان رودخانه؛‬ ‫تحلیل خسارت‌های ناشی از سیل با نقشه‌های کاربری و‬ ‫نقشه‌های آبی حاصل از داده‌های ماهواره‌ای؛‬ ‫پایش رفتار رودخانه‌ها‪ ،‬دریاچه‌ها‪ ،‬س��دها و موارد مشابه‬ ‫دیگر؛‬ ‫پایش تغییرات آب و هوایی‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه بالیای طبیعی‬ ‫ام��روزه برآورد میزان خس��ارت ناش��ی از بالیای طبیعی‬ ‫از قبیل س��یل‪ ،‬زلزله‪ ،‬آتش‌فش��ان‪ ،‬توفان و‪ ...‬با اس��تفاده از‬ ‫داده‌ه��ای ماهواره‌ای بس��یار متداول اس��ت‪ .‬تعیین راهبرد‬ ‫مناس��ب ب��رای جلوگی��ری و کاهش خس��ارت‌های بالیای‬ ‫طبیع��ی از جمله دیگ��ر کاربردهای داده‌ه��ای ماهواره‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیریت بحران از طریق فناوری سنجش‌ازدور پیش‬ ‫از بحران ش��روع ش��ده و تا پس از بحران ادامه دارد‪ .‬به این‬ ‫معنی که از پیش از بحران‪ ،‬برآورد خطرپذیری و ریس��ک از‬ ‫طریق داده‌های ماهواره‌ای انجام می‌ش��ود و می‌توان جامعه‬ ‫را از خط��رات آگاه ک��رد‪ .‬پ��س از آن در زمان وقوع بحران یا‬ ‫در فاصل��ه کوتاه��ی پس از وقوع‪ ،‬پای��ش منطقه مورد نظر‬ ‫ب��ا ماهواره انجام می‌ش��ود و می‌توان مس��یرهای امن برای‬ ‫تخلیه و امدادرس��انی و اس��کان شناس��ایی کرد و درنهایت‬ ‫در آخری��ن مرحل��ه‪ ،‬فناوری فضایی در بازس��ازی به کمک‬ ‫می‌آید‪ .‬پس از آن نیز این چرخه به نقطه نخس��ت و همان‬ ‫آگاهی‌س��ازی و خطرپذیری بازمی‌گ��ردد‪ .‬درحال‌حاضر با‬ ‫اس��تفاده از تصاویر ماهواره‌ای در سازمان فضایی ایران یک‬ ‫سامانه پایش ریسک بالیا وجود دارد که میزان خطرپذیری‬ ‫انواع بالیا ازجمله آتش‌سوزی‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬گردوغبار‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫سیل‪ ،‬برف و سایر پدیده‌های زیست‌محیطی را مورد ارزیابی‬ ‫قرار می‌دهد و این اطالعات در اختیار س��ازمان‌های مرتبط‬ ‫برای هش��دار در زمینه بحران قرار می‌گیرد‪ .‬به‌عنوان مثال‪،‬‬ ‫سامانه پایش ریسک آتش‌سوزی در ‪ ۳‬استان شمالی کشور‬ ‫شامل مازندران‪ ،‬گیالن و گلستان وجود دارد‪.‬‬ ‫در پایش آتش‌س��وزی ت��االب هورالعظیم نیز از داده‌های‬ ‫ماهواره‌ای بهره گرفته شده است‪ .‬تاالب هویزه یا هورالعظیم‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین تاالب اس��تان خوزس��تان و یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫تاالب‌های ایران اس��ت که یک‌س��وم آن در ای��ران و مابقی‬ ‫در کش��ور عراق واقع ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که مساحت‬ ‫هورالعظی��م در بخش عراق برابر ‪ ۶۶.۶۰۰‬هکتار و در بخش‬ ‫ایران برابر با ‪ ۳۵.۳۰۰‬هکتار برآورد شده است ‪.‬‬ ‫ای��ن ت��االب در تابس��تان س��ال گذش��ته ش��اهد وقوع‬ ‫آتش‌س��وزی‌های مک��رر ب��ود و ب��ا توجه به وجود س��امانه‬ ‫ماهواره‌ای کش��ف و پایش آتش‌س��وزی در سازمان فضایی‬ ‫ای��ران‪ ،‬آتش‌س��وزی‌های هورالعظی��م از ‪ ۲۰‬خرداد س��ال‬ ‫گذش��ته به‌طور روزانه با اس��تفاده از داده‌های ماهواره‌ای با‬ ‫توان تفکیک مکانی ‪ ۲۵۰‬متر و به‌صورت هر ‪ ۵‬روز یک‌بار با‬ ‫تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی ‪ ۱۰‬متر مورد تحلیل‬ ‫و پردازش قرار گرفت‪.‬‬ ‫بررس��ی‌های سازمان فضایی نشان داد در مدت ‪ ۲‬ماه (از‬ ‫نیم��ه دوم خ��رداد تا نیمه دوم مرداد س��ال‪ )۱۳۹۷‬بیش از‬ ‫‪ ۴.۸۰۰‬هکت��ار از اراضی ت��االب واقع در بخش عراق به‌طور‬ ‫کام��ل‪ ،‬طعم��ه آتش‌س��وزی و پوش��ش گیاه��ی آن دچار‬ ‫تخریب کامل ش��د‪ ،‬به‌طوری‌که این آتش‌س��وزی از بخش‬ ‫غربی و مرکزی هورالعظیم آغاز و به مرور به مناطق ش��رقی‬ ‫تاالب و مرزهای ایران نزدیک ش��ده اس��ت‪ .‬از ‪ ۹‬تیر‪ ،‬شدت‬ ‫آتش‌سوزی‌ها در منطقه به‌شدت افزایش یافت‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫از ‪۲۴‬تیر در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی منطقه و در مرز ایران‬ ‫نیز شاهد وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات کشاورزی و جنگلی‬ ‫تشخیص و تمایز گونه‌های گیاهی گوناگون‪ ،‬محاسبه سطح‬ ‫زیرکشت محصوالت کشاورزی‪ ،‬مطالعه مناطق آسیب‌دیده‬ ‫کش��اورزی بر اثر کم‌آبی یا حمله آفت‌های گوناگون به آنها‬ ‫ازجمل��ه مهم‌ترین کاربردهای داده‌های ماهواره‌ای اس��ت‪.‬‬ ‫تهیه نقش��ه جامع پوش��ش گیاهی هر منطقه‪ ،‬تهیه نقش��ه‬ ‫آبراهه‌ها و ارتباط آنها با مناطق مستعد کشت و برآورد میزان‬ ‫محصول زیرکشت از کاربردهای دیگر ماهواره‌های سنجشی‬ ‫است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬مطالعه میزان انهدام جنگل‌ها یا میزان‬ ‫پیشرفت جنگل از دیگر کاربردهای این تصاویر است‪ .‬وزارت‬ ‫بازرگانی و کش��اورزی کشور ایاالت‌متحده امریکا از ابتدای‬ ‫پیدایش فناوری س��نجش‌از راه دور‪ ،‬همه‌س��اله محصوالت‬ ‫کشاورزی کشور امریکا و تمام کشورهای جهان را با استفاده‬ ‫از تصاویر ماهواره‌ای برآورد می‌کند تا اطالعات مفید و الزم‬ ‫را برای برنامه‌ریزی بازار به‌دست آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات منابع آب‬ ‫مطالعه آب‌های س��طحی منطقه و تهیه نقش��ه آبراهه‌ها‪،‬‬ ‫بررس��ی تغییر مس��یر رودخانه‌ه��ا براثر عوام��ل طبیعی یا‬ ‫ب��ا اس��تفاده از داده‌های ماه��واره‌ای می‌ت��وان مرزهای‬ ‫بس��یاری از ساختارهای زمین‌شناسی را از یکدیگر تفکیک‬ ‫کرد‪ ،‬گس��ل‌ها را مورد مطالعه قرار داد و نقشه‌های گوناگون‬ ‫زمین‌شناس��ی از جمله نقش�� ‌ه گس��ل‌ها و شکس��تگی‌ها‪،‬‬ ‫س��اختارهای س��نگی گوناگون‪ ،‬خاک‌شناس��ی و ظرفیت‬ ‫ذخیره‌ه��ای تبخی��ری س��طحی را تهیه کرد‪ .‬تهیه نقش��ه‬ ‫گسل‌های استان خراسان شمالی ازسوی اداره ژئومتیکس با‬ ‫معاونت زمین‌شناسی انجام شده است‪ .‬تهیه تصویر یکپارچه‬ ‫ماهواره‌ای استان‪ ،‬پردازش داده‌های ماهواره برای استخراج‬ ‫خطواره‌های س��اختاری و تفکیک آنها براس��اس نقشه‌های‬ ‫موجود و نیز اس��تخراج و یکپارچه‌س��ازی الیه گس��ل‌های‬ ‫اس��تان از نقشه‌های پوشش��ی ‪ ۲۵۰۰۰۰ :۱‬و ‪۱۰۰۰۰۰ :۱‬‬ ‫از شاخص‌ترین اقدام‌های انجام شده در این زمینه است‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی آلودگی آب‬ ‫هرگاه میزان ناخالصی آب در حدی باش��د که مصارف آن‬ ‫به‌ص��ورت آب ش��رب یا برای مقصده��ای آبیاری و صنعتی‬ ‫ناممکن باش��د‪ ،‬آب آلوده به‌ش��مار می‌آید‪ .‬با توجه به میزان‬ ‫ناخالص��ی آب‪ ،‬اختالف زمینه در تصاویر ماهواره‌ای حاصل‬ ‫ی برای مطالعه آب استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫می‌ش��ود و از این ویژگ ‌‬ ‫ب��رای مطالعه آلودگ��ی آب‪ ،‬دو نوع عامل یا منبع آلودگی را‬ ‫می‌ت��وان مورد توجه قرار داد‪ .‬یکی منابع محدود در مناطق‬ ‫خاص مانند فاضالب‌های صنعتی و دیگری منابع غیرمحدود‬ ‫مانند مازاد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و موادی که پس‬ ‫از بارندگی یا به‌وسیله جریان آب رودخانه‌ها حمل می‌شوند‪.‬‬ ‫تشخیص میزان آلودگی آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای‬ ‫بسیار مش��کل است‪ ،‬اما با بررسی و مطالعه تصاویر تکراری‬ ‫و تغییراتی که در زمینه سطوح آبی ظاهر می‌شود‪ ،‬می‌توان‬ ‫منابع آلودگی را شناسایی کرد‪ .‬زمینه به‌نسبت روشنی که در‬ ‫تصاویر ماهواره‌ای نواحی نزدیک به ساحل دیده می‌شود‪ ،‬از‬ ‫ورود پساب‌های صنایع یا فعالیت‌های کشاورزی در مناطق‬ ‫نزدی��ک به دریا حکایت می‌کند‪ .‬حال‌آنکه‪ ،‬در نواحی دور از‬ ‫س��احل که عمق بیش��تری هم دارند‪ ،‬به‌طور معمول میزان‬ ‫آلودگی کمتر اس��ت و انعکاس نیافتن امواج این‌گونه آب‌ها‪،‬‬ ‫زمینه تیره‌ای را روی تصاویر موجب می‌ش��ود و به‌راحتی از‬ ‫مناطق آلوده قابل‌تشخیص هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات دریایی‬ ‫از فناوری س��نجش‌ازدور می‌توان در مطالعات دوره‌های‬ ‫پیش��روی و پس‌روی کرانه دریا‪ ،‬مطالعات عمومی ویژگی‌ها‬ ‫و توده‌های آبی مثل نقش��ه دمای س��طح و رنگ آب‪ ،‬نقشه‬ ‫تراکم میزان کلروفیل و پالنکتون و مطالعات مربوط به تاثیر‬ ‫سایر پدیده‌ها بر دریا‪ ،‬ازجمله وضعیت حرکت و تندی امواج‬ ‫دریا و‪ ...‬بهره گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف نفت و گاز‬ ‫در ی��ک نگاه کلی‪ ،‬داده‌ه��ای ماهواره‌ای نقش کلیدی در‬ ‫اکتش��افات نفت و گاز ایفا می‌کنند‪ .‬مطالعات تحت‌االرضی‬ ‫مربوط به اکتش��افات نفت و گاز و مدل‌س��ازی مخزن‌های‬ ‫هیدروکربنی ش��کافدار‪ ،‬همواره نیازمند نقشه‌های سطحی‬ ‫سنگ‌شناسی و ساختمانی از منطقه است‪ .‬امروزه برای تهیه‬ ‫این نقش��ه‌ها‪ ،‬از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی‬ ‫و طیفی گوناگون اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬شناسایی و استخراج‬ ‫خطواره‌ه��ا که به کمک فناوری فضایی انجام می‌ش��ود نیز‬ ‫یکی از اساس��ی‌ترین رهیافت‌ها در اکتش��اف و اس��تخراج‬ ‫منابع طبیعی مثل نفت و گاز به‌شمار می‌رود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫می‌توان از تصاویر ماهواره‌ای در پایش انواع آلودگی ناش��ی‬ ‫از صنای��ع نفتی مانند آلودگی منابع آب‪ ،‬آلودگی ناش��ی از‬ ‫بحران‌های جنگی‪ ،‬آلودگی ناشی از حوادث دریایی‪ ،‬آلودگی‬ ‫هوا و همچنین در ردیابی تغییرات زمینی تاسیس��ات نفتی‬ ‫به��ره گرف��ت‪ .‬به‌طور مثال‪ ،‬می‌ت��وان از پایش آلودگی خور‬ ‫موسی به فرآورده‌های نفتی اشاره کرد‪ .‬خور موسی واقع در‬ ‫سواحل شمال‌غربی خلیج‌فارس یکی از معابر مهم ارتباطی‬ ‫ای��ران با دریا به ش��مار می‌رود‪ .‬تصویر ماه��واره‌ای ‪۱-EO‬‬ ‫ناس��ا نشان می‌دهد با تخلیه پس��اب تاسیسات پتروشیمی‬ ‫بن��در امام و تخلیه آب توازن تانکرهای نفتی‪ ،‬خورموس��ی‬ ‫آلوده به مواد نفتی مانند قیر و فلزات س��نگین در سطح باال‬ ‫شده است‪ .‬بررس��ی‌ها حاکی از تاثیر حجم آالینده یادشده‬ ‫بر اکوسیس��تم منطقه دارد‪ .‬از دیگ��ر کاربردهای داده‌های‬ ‫ماه��واره‌ای می‌ت��وان ب��ه م��واردی مانند تهیه نقش��ه‌های‬ ‫بزرگ‌مقیاس ش��هری‪ ،‬بررس��ی گسترش ش��هر‌ها‪ ،‬بررسی‬ ‫آلودگی‌های محیط ش��هری‪ ،‬پیش‌بینی آب‌وهوا و تغییرات‬ ‫آن و نیز پیش‌بینی سیالب‪ ،‬برف‪ ،‬تگرگ و توفان اشاره کرد‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تحریم را به‬ ‫روش‌های‬ ‫گذشته مدیریت‬ ‫می‌کنیم‬ ‫اجازه نمی‌دهیم که تحریم‌ها مش��کلی ب��رای ما به‌وجود‬ ‫آورد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان در ادامه‬ ‫ضمن اش��اره به تاثیرگذاری دور جدید تحریم‌های امریکا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تحریم‌هایی که از سوی دولت امریکا بر فلزات‬ ‫صنعتی ایران اعمال ش��ده اس��ت‪ ،‬تا حدودی جنبه روانی‬ ‫و ت��ا حدودی ه��م جنبه واقعی دارد‪ .‬عظیمی��ان در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد مبارکه تنها ش��رکتی اس��ت که‬ ‫در میان ش��رکت‌های ف��والدی ایران به عنوان ش��رکت‬ ‫اس‌دی‌ان از س��وی امریکا شناس��ایی و به طور مشخص‬ ‫ش��ده‪ ،‬تحریم شده اس��ت‪ .‬این تحریم شامل حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫بانک‌ها و مصرف‌کنندگان اسلب و ورق است که این موارد‬ ‫مشکالتی را برای صادرات فوالد مبارکه ایجاد کرده‌است‪.‬‬ ‫تحریم‌های امریکا تاثیری بر صادرات فلزات ایران ندارد‬ ‫امریکا صنایع آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس ایران را به دور‬ ‫جدی��د تحریم‌های یک‌جانبه خود اضافه کرد‪ .‬دولت امریکا‬ ‫در یک سال گذشته تاکنون دو دور تحریم‌های مالی‪ ،‬بانکی‬ ‫و نفتی علیه جمهوری اس�لامی وضع ک��رده و هم‌اکنون با‬ ‫تحریم دوباره فلزات قصد دارد از درآمدهای غیرنفتی ایران‬ ‫بکاهد که البته کاهش این درآمد از س��وی متخصصان این‬ ‫حوزه بعید به نظر می‌رس��د‪ .‬کارشناسان این حوزه معتقدند‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کمترین میزان تاثیرپذیری را‬ ‫از تحریم‌ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫تحریم‌های داخلی سخت‌تر است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹آمار تولید و صادرات در زنجیره فوالد‬ ‫‹ ‹رشد تولید و صادرات‬ ‫درب��اره اثرگ��ذاری تحریم دوباره فلزات از س��وی امریکا‬ ‫س��یف‌اهلل امیری مدی��رکل دفتر صنایع معدنی و مش��اور‬ ‫معاون��ت امور معادن و صنایع معدن��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در ابتدا باید‬ ‫عنوان کنم که تحریم‌های سال گذشته امریکا‪ ،‬روی معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی کمترین تاثیر را داش��ته اس��ت و حتی با‬ ‫وجود تحریم‌ها‪ ،‬س��ال گذشته صنایع معدنی کشور با رشد‬ ‫‪۱۱‬درص��دی تولی��د همراه بوده‌ان��د‪ ،‬بنابرای��ن می‌توان با‬ ‫قاطعی��ت عنوان کرد که یک��ی از بخش‌هایی که با کمترین‬ ‫آس��یب از ناحیه تحریم‌ها روبه‌رو خواهد بود‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫و فلزات است چراکه تمام مواد اولیه صنایع معدنی در داخل‬ ‫قابل تامین است‪.‬‬ ‫امیری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه تحریم‌های جدید‬ ‫امریکا ک��ه بر فلزات ایران ازجمله آهن و فوالد‪ ،‬آلومینیوم و‬ ‫مس اعمال شده است‪ ،‬آیا از این به بعد همراه تاثیرات تازه‌ای‬ ‫خواهد بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تحریم‌های امریکا روی فلزات کشور‬ ‫موضوع جدیدی به‌ش��مار نمی‌رود‪ ،‬از قبل هم این تحریم‌ها‬ ‫بر این فلزات اعمال ش��ده بود و بیشتر جو روانی دارد چراکه‬ ‫در سال گذش��ته تحریم‌ها تاثیر چش��مگیری بر بازارهای‬ ‫صادراتی ما در حوزه فلزات نگذاشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به یقین همچون س��ال‬ ‫گذش��ته هم تولیدکنندگان و ه��م صادرکنندگان مختلف‬ ‫در ح��وزه صنایع معدنی‪ ،‬راه خود را پیدا می‌کنند و تاکنون‬ ‫بدین‌ج��ا موفق عمل کرده‌اند‪ ،‬در مس��یر پیش‌رو نیز موفق‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فلز سرخ تاثیری از تحریم‌ها نمی‌گیرد‬ ‫تولید مس ایران نیز س��ال گذش��ته حدود ‪ ۱۴۳‬میلیون‬ ‫تن بوده اس��ت‪ .‬صادرات مس و محصوالت مسی هم حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالر ثبت شده است‪ .‬درباره اثرگذاری تاثیرات‬ ‫تحریم‌ه��ای جدید امریکا در حوزه فلزات داخ��ل به‌ویژه در حوزه‬ ‫مس هیچ‌گونه تاثیری نخواهد داش��ت چراکه صد درصد کنس��انتره‬ ‫برای تولید مس به شکل داخلی تهیه می‌شود‪ .‬از این‌رو به یقین در‬ ‫زمینه تولید با مشکلی روبه‌رو نیستیم‬ ‫دوب��اره تحریم‌های امریکا در حوزه فل��زات‪ ،‬بهروز رحمتی‬ ‫مدی��ر امور س��هام و س��رمایه‌گذاری ش��رکت ملی مس در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬تحریم‌ها برای کش��ور ما‬ ‫موضوع جدیدی نیس��ت و حدود ‪ ۴۰‬س��ال است که کشور‬ ‫ما به نوعی درگیر تحریم‌ها بوده است‪ .‬البته به‌تدریج شدت‬ ‫ای��ن تحریم‌ها افزایش یافت ولی با توجه به تجربه تحریم‌ها‬ ‫در س��ال‌های قبل که از سال ‪ ۹۲‬بر کشور اعمال شد‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی‌رسد مشکالت قابل‌توجهی را برای ما به همراه بیاورد‪.‬‬ ‫رحمت��ی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تحریم‌های جدید‬ ‫امریکا در حوزه فلزات داخل به‌ویژه در حوزه مس هیچ‌گونه‬ ‫تاثیری نخواهد داش��ت چراکه صد درصد کنس��انتره برای‬ ‫تولید مس به ش��کل داخلی تهیه می‌شود‪ .‬از این‌رو به یقین‬ ‫در زمینه تولید با مشکلی روبه‌رو نیستیم‪ ،‬در زمینه صادرات‬ ‫نیز تمام راهکارهایی که از س��ال ‪ ۹۲‬ب��ه کار بردیم‪ ،‬دوباره‬ ‫می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا وجود تمام این ش��رایط یقین دارم که‬ ‫ص��ادرات در زمینه م��س همچنان ادام��ه‌دار خواهد بود و‬ ‫مشکل حادی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیر امور س��هام و سرمایه‌گذاری ش��رکت ملی مس در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که صادرات مس در سال گذشته با‬ ‫وجود تحریم‌ها چه میزان بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذش��ته حدود یک‌میلیارد دالر صادرات داش��تیم و در کل‬ ‫تحریم‌ها تاثیری بر صادرات مس نداشته است‪.‬‬ ‫رحمت��ی همچنین با اش��اره به میزان ص��ادرات مس از‬ ‫ابتدای س��ال جاری بیان ک��رد‪ :‬از ابتدای س��ال جاری نیز‬ ‫صادرات به روال خود انجام ش��ده و با مشکل حادی روبه‌رو‬ ‫نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬در کل تحریم‌های جدید امریکا‬ ‫جنبه روانی دارد و در حوزه مس تاثیر بسیار جزئی به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت در براب�ر تحریم‌ها از تولیدکنندگان‬ ‫حمایت کند‬ ‫همچنین رئی��س انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه ب��ا وجود اعمال تحریم‌ه��ای جدید صنایع‬ ‫فل��زی‪ ،‬تولیدکنن��دگان کش��ور برنامه‌ه��ای صادرات��ی‬ ‫خ��اص خود را برای محصوال‌تش��ان دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت از‬ ‫تولیدکنندگان فوالد حمایت کند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬بهرام سبحانی با اشاره به اینکه با وجود‬ ‫اعمال تحریم‌های جدید صنایع فلزی‪ ،‬تولیدکنندگان کشور‬ ‫برنامه‌ه��ای صادراتی خاص خود را برای محصوالت‌ش��ان‬ ‫دارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر واحد تولیدی صادرات محصول خود‬ ‫را ب��ا ابزارهای خاص خود انجام می‌دهد که درباره چگونگی‬ ‫آنها نمی‌توان صحبت کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید دولت در زمینه تس��هیل صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی اقدام��ات الزم را انجام دهد‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫تولیدکننده بتواند با آسودگی خاطر تمرکز خود را بر تولید‬ ‫و صادرات محصوالت داشته باشد‪ .‬در شرایط فعلی هزینه‌ها‬ ‫برای صادرات مشکل‌س��از شده و دولت تدبیری را برای حل‬ ‫این موضع اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر این باید مش��وق‌های صادراتی نی��ز در کنار نرخ‬ ‫معقول بازگشت ارز درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل صنعت فلزات‪ ،‬تحریم ترامپ نیست‬ ‫ی��ک تولیدکننده با بیان اینکه با وجود اعمال تحریم‌های‬ ‫جدید بر ضد صنایع فلزی کش��ور همچنان معتقدیم موانع‬ ‫داخلی کش��ور بیش از موان��ع بین‌المللی برای ما مش��کل‬ ‫به‌وجود آورده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما فقط می‌خواهیم دولت موانع‬ ‫صادراتی را از بین ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬س��یدبهادر احرامیان با اشاره به اینکه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬قرار بود‪ ۱۲ ،‬میلیون تن فوالد صادر شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن رقم با کاهش ‪۲۰‬درصدی محقق ش��د اما جالب‬ ‫است ما در سال ‪ ۹۷‬تحریم جدیدی نداشتیم و حجم زیادی‬ ‫از مشکالت تولیدکنندگان متوجه موانع داخلی کشور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه امروز نیز با وج��ود اعمال تحریم‌های‬ ‫جدید بر ضد صنایع فلزی کش��ور همچنان معتقدیم موانع‬ ‫داخلی کش��ور بیش از موان��ع بین‌المللی برای ما مش��کل‬ ‫به‌وجود آورده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما تا حدی که از داخل کش��ور‬ ‫ضربه خورده‌ای��م‪ ،‬از تحریم امریکا متوجه ضرر نش��ده‌ایم‪.‬‬ ‫سال گذشته بخش��نامه‌های ضدونقیض و محدودیت‌های‬ ‫صادراتی عاملی شد تا تولیدکننده فعالیت خود را به سختی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده فوالد تصریح کرد‪ :‬با افزایش نرخ ارز نحوه‬ ‫بازگرداندن ارز صادرکنندگان نیز مشکل‌ساز شده و هر روز‬ ‫دولت فش��ار خود را بر س��ر تولیدکننده افزایش داده است‪.‬‬ ‫دولت تولیدکنن��ده را ملزم به تنظیم بازار داخل و س��پس‬ ‫ص��ادرات می‌کند درحالی‌که تولید فوالد دوبرابر نیاز داخل‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫احرامیان در ادامه صحبت‌های خود با اعالم اینکه در سال‬ ‫گذش��ته نرخ فوالد در بازار داخلی حت��ی از قراضه فوالد در‬ ‫بازارهای جهانی نیز پایین‌تر ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع‪،‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری برای تولیدکنن��دگان را به‌صرفه نکرده بود‪،‬‬ ‫دولت در این شرایط به جای حمایت از تولیدکننده فقط به‬ ‫سرکوب قیمت‌ها پرداخت‪.‬‬ ‫وی به ف��روش فوالد در بازارهای صادراتی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان در ش��رایط تحریم محصوالت خود‬ ‫را با تخفیف‌های��ی به بازارهای صادراتی می‌فروختند که به‬ ‫نظر می‌رس��د با اعمال تحریم‌های جدید خریداران ریسک‬ ‫خرید از ایران را بهانه کرده و خواستار تخفیف‌های بیشتری‬ ‫هس��تند و البته در برخی از کش��ورها خرید از ایران بستگی‬ ‫به موضع‌گیری دولت آنها دارد که این موضوع باید از س��وی‬ ‫دولت برطرف ش��ود‪ .‬این تولیدکننده فوالد تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫فقط می‌خواهیم دولت با قدرت تسهیل صادرات را پیگیری‬ ‫ک��رده تا ما بتوانی��م محصوالت خود را ص��ادر کنیم‪ .‬تاکید‬ ‫می‌کنم ما دوبرابر نیاز داخل فوالد صادر می‌کنیم که اگر در‬ ‫فروش آنها مش��کلی ایجاد شود‪ ،‬با مازاد تولید روبه‌رو شده و‬ ‫حتی در آینده کاهش قیمت‌ها و ضرر برای تولیدکنندگان‬ ‫در بازار داخلی نیز به‌وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایران ‪ ۱۵‬همسایه مرزی دارد‬ ‫که این کشورها بازار بزرگی برای صادرات محصوالت معدنی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضا بازار‬ ‫منطقه از محدود شدن صادرات صنایع آهنی ایران جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬رمضانعلی س��بحانی‌فر با اشاره به تحریم اخیر امریکا مبنی بر‬ ‫تحریم صنایع آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس ایران گفت‪ :‬اگرچه با اعمال این تحریم‌ها‬ ‫ممکن اس��ت دامنه صادرات ایران کاهش پیدا کند اما این کاهش مقطعی اس��ت و به‬ ‫راحتی با دور زدن تحریم‌ها دوباره به میزان قبلی باز می‌گردد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��بزوار‪ ،‬جغتای‪ ،‬جوین و خوشاب در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫نق��ش پارک‌ه��ای عل��م و فن��اوری برای‬ ‫صنعتگ��ران و متخصص��ان کش��ور چن��دان‬ ‫ش��ناخته شده نیس��ت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫با امکان��ات و مزایایی که ای��ن پارک‌ها برای‬ ‫متخصص��ان و ش��رکت‌ها در کش��ور ایج��اد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با‬ ‫برخورداری از تس��هیالت این پارک‌ها سرعت‬ ‫رشد بیشتری گرفته و زودتر به نتیجه برسند‪.‬‬ ‫نق��ش پارک‌های عل��م و فن��اوری پروراندن‬ ‫ایده‌ه��ای خالقانه و پژوه��ش روی طرح‌ها تا‬ ‫رس��یدن به تولید و حمایت از استارت‌آپ‌ها و‬ ‫شرکت‌های مبدع در زمینه فوالد است‪ .‬تمرکز‬ ‫این پارک‌ها به عقیده من‪ ،‬رس��اندن ایده‌ها و‬ ‫ابداع��ات و اختراعات به مرحله تولید اس��ت‪.‬‬ ‫هرچن��د فرآیند ورود به ای��ن پارک‌ها اندکی‬ ‫سخت اس��ت و اطالع‌رسانی شایسته‌ای انجام‬ ‫شده است که نمود آن در نسبت شرکت‌های‬ ‫دارای ظرفی��ت حض��ور در ای��ن پارک‌ها به‬ ‫شرکت‌های حاضر در آنهاست اما این پارک‌ها‬ ‫می‌توانند تا حدی که قانون اجازه داده اس��ت‬ ‫به شرکت‌های دانش‌بنیان هم کمک کنند‪.‬‬ ‫درحقیق��ت پارک‌ه��ای عل��م و فن��اوری‬ ‫و نظام��ی ک��ه ب��رای مدیریت ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در کش��ور به وجود آمده‪ ،‬به‌طور‬ ‫تقریبی م��وازی فعالیت می‌کنن��د و هرکدام‬ ‫محاس��نی و البته ضعف‌هایی هم دارند‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت این نکته را ه��م اضافه کنم با توجه به‬ ‫اطالعات��ی که درباره پارک‌های علم و فناوری‬ ‫در کشورهای دیگر دارم‪ ،‬هنوز سطح خدمات‬ ‫و امکانات و تس��هیالت پارک‌های ما در ایران‬ ‫برازنده اهداف ما نیست که امیدوارم با صرف‬ ‫بودجه‌های بیش��تر‪ ،‬پشتیبانی شایسته‌تری از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان کشور شود‪.‬‬ ‫اثرپذیری صنعت فوالد‬ ‫کشور از تحریم‌ها‬ ‫بسیار کم است‬ ‫سیف‌اهلل امیری‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫بهروز رحمتی‬ ‫هاشم مهدی‌زاده‪ ،‬عضو انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران گفت‪ :‬اثرپذیری صنعت فوالد کشور‬ ‫از تحریم‌ها بس��یار کم اس��ت و ش��اید اختالل‬ ‫تحری��م این صنایع تا ‪ ۱۵‬س��ال آینده هم قابل‬ ‫مش��اهده نباش��د چراک��ه درحال‌حاض��ر همه‬ ‫طرح‌ه��ای فوالدی و صنایع فلزی ایران در حال‬ ‫اجراس��ت و نیازی به س��رمایه‌گذار ن��دارد و در‬ ‫مرحله نصب ماش��ین‌آالت و آزمایش‌های سرد‬ ‫و گرم و فناوریک هس��تند‪ .‬به گزارش باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬مه��دی‌زاده در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای فوالدی کش��ور مانند ذوب‌آهن‪،‬‬ ‫فوالد خوزستان و فوالد مبارکه با برنامه‌ریزی‌ها‬ ‫و کارهای کارشناس��ی که در این چند سال در‬ ‫ساختار آنها انجام شده به‌طور کامل آماده‌اند در‬ ‫مقابل تحریم‌ها ایس��تادگی کنن��د و در تولید و‬ ‫مصرف مواد اولیه تولیدی کارخانه‌های کش��ور‬ ‫مش��کلی ب��ا تامین نی��از نداریم‪ .‬عض��و انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ایران اف��زود‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫با کم��ک واحدهای ف��والد یزد و اس��فراین در‬ ‫س��اخت قطعات موردنیاز صنع��ت فوالد مانعی‬ ‫در راه نیس��ت و گفتنی اس��ت که صنعت فوالد‬ ‫کش��ور در این برهه زمانی می‌تواند یک کارخانه‬ ‫را از اول تا آخر به بهره‌برداری برس��اند‪ .‬الزم به‬ ‫یادآوری اس��ت که صنعت فلزی ایران به تکامل‬ ‫رسیده و به‌دلیل مرغوبیت و کیفیت باال همواره‬ ‫مشتری‌های خود را دارد‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫کارگروه برتر فنی‬ ‫و بهداشت کار استان‬ ‫سیدبهادر احرامیان‬ ‫تقاضای بازار کشورهای همسایه از محدود شدن صادرات صنایع آهنی و فوالد جلوگیری می‌کند‬ ‫اینکه ایران در دور زدن تحریم کارآزموده ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما می‌توانیم از ظرفیت‬ ‫کش��ورهای همس��ایه مانند عراق‪ ،‬افغانس��تان و‪ ...‬برای صادرات صنای��ع آهن‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫آلومینیوم و مس استفاده کنیم‪.‬وی با بیان اینکه امریکا نمی‌تواند ایران را در بن‌بست‬ ‫صادرات صنایع آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس قرار دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران‪ ،‬تحریم‌ها را‬ ‫بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند‪ ،‬درنتیجه اعمال تحریم‌ها نمی‌تواند تاثیر سوء چندانی بر اقتصاد‬ ‫کش��ور داشته باشد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد‪ :‬تحریم صنایع‬ ‫آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس ظرفیت و فرصت جدیدی برای کش��ور اس��ت چراکه در‬ ‫صورت اجرایی شدن این موضوع‪ ،‬با کاهش صادرات‪ ،‬واردات این محصوالت نیز کاهش‬ ‫حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫پیدا می‌کند و برای تولید تنها به توان داخلی تکیه می‌شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬تحریم صنایع‬ ‫آه��ن‪ ،‬ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس‪ ،‬صاردات را محدود نکرده و تنه��ا تحقق این امر را با‬ ‫موانع روبه‌رو می‌کند و ایران نیز با تجربه‌های قبلی به راحتی می‌تواند از آن عبور کند‪.‬‬ ‫سبحانی‌فر با بیان اینکه ایران ‪ ۱۵‬همسایه دارد که این کشورها بازار بزرگی را برای‬ ‫صادرات محصوالت معدن��ی فراهم می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقاضا بازار منطقه از محدود‬ ‫ش��دن صادرات صنایع آهنی ای��ران جلوگیری می‌کند و ایران ب��ه راحتی می‌تواند از‬ ‫طریق مرزها مراودات تجاری را انجام دهد‪.‬‬ ‫کارگ��روه حفاظت فنی و بهداش��ت کار فوالد‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬کارگ��روه برتر فنی و بهداش��ت کار‬ ‫استان هرمزگان شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬در س��ی‌امین جش��نواره امتنان از‬ ‫کارگ��ر‪ ،‬گروه کار و واحد تولیدی نمونه اس��تان‬ ‫هرمزگان که باحضور مقامات اس��تانی در سالن‬ ‫اجتماع��ات اداره کل تامی��ن اجتماعی اس��تان‬ ‫هرم��زگان برگزار ش��د‪ ،‬با اهدای ل��وح تقدیر و‬ ‫تندیس یادب��ود از برگزیدگان کارگری قدردانی‬ ‫ش��د‪ .‬در ای��ن آیی��ن کارگروه حفاظ��ت فنی و‬ ‫بهداش��ت کار فوالد هرمزگان به‌عنوان کارگروه‬ ‫برتر فنی و بهداش��تی کار در اس��تان هرمزگان‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫آنگونه که س��ازمان توس��عه و تجارت عنوان کرده است‪،‬‬ ‫میزان صادرات آه��ن و آلیاژهای آن مانند چدن و فوالد در‬ ‫سال گذش��ته حدود ‪ ۳.۹‬میلیارد دالر بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫در س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۸۴۰‬میلیون دالر سنگ آهن به‬ ‫کش��ورهای هدف صادر شده اس��ت‪ .‬در این میان صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی هم از مرز ‪ ۱۰‬میلیون تن گذشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬کاالهای یاد ش��ده س��هم ‪۱۴‬درصدی در کل‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور دارند‪ .‬تولید سنگ آهن ایران نیز‬ ‫بی��ش از ‪۳۵‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬گزارش‌های جهانی از‬ ‫میزان تولید فوالد ایران در س��ال جاری نش��ان می‌دهد که‬ ‫تولید نسبت به س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۸‬درصد افزایش داشته و‬ ‫به ‪ ۲۵‬میلیون تن رس��یده است‪ .‬البته وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی (ایمی��درو) برای افزایش می��زان صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی برنامه‌های وسیعی در دست اقدام دارند‬ ‫و قرار اس��ت ایران تا چشم‌انداز س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن تولید فوالد دس��ت یابد ک��ه حدود ‪ ۲۰‬میلیون تن آن به‬ ‫صادرات اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر خوش مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبا‪ ‬رکه‬ ‫اصفهان برای‬ ‫سهامداران‪:‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان از موسس��ه مطبوعات��ی‬ ‫دیدن‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عظیمیان در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��رایط ای��ن روزها برای اداره صنعت‬ ‫فوالد تا حدی سخت شده است اما باید با تمام این شرایط‬ ‫امیدوار بود و این امیدواری را به همه تسری داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با وجود تمام مش��کالت تحریم‪ ،‬مهندسان‪ ،‬تکنسین‌ها و‬ ‫کارگران در ش��رکت فوالد مبارکه با همدلی و اراده قوی و‬ ‫محکم به دنبال این هس��تند که این صنعت را بدون هیچ‬ ‫مش��کلی س��رپا نگه دارند‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این روزها‪ ،‬روزهای بسیار سختی است و فشارهای زیادی‬ ‫بر کشور و صنعت حاکم اس��ت اما تاکنون اجازه نداده‌ایم‬ ‫ک��ه روند تولید به کن��دی پیش برود و از ای��ن به بعد هم‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬اما بخش��ی از ای��ن فضای ایجاد‬ ‫ش��ده در زمینه تحریم‌ها نیز جنب��ه روانی دارد که امریکا‬ ‫می‌خواهد در فضای بین‌المللی ایجاد کند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته‬ ‫م��ا همچنان تحریم‌ه��ا را با روش‌های گذش��ته مدیریت‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان‬ ‫همچنین درب��اره تاثیرگذاری تحریم‌ها ب��ر بازار داخلی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تحریم‌ها تاثیری بر میزان تولید شرکت فوالد‬ ‫مبارکه نداش��ته است‪ .‬از این‌رو بازار داخلی را به‌طور کامل‬ ‫پوش��ش داده‌ایم و نسبت به سال گذشته ‪۵‬درصد افزایش‬ ‫فروش هم داش��ته‌ایم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که با‬ ‫توج��ه به نزدیک بودن مجمع س��االنه فوالد مبارکه برای‬ ‫س��هامداران چه خبری دارید‪ ،‬گفت‪ :‬س��ود شرکت فوالد‬ ‫مبارکه خوب اس��ت و نس��بت به س��ال قبل نزدیک به دو‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫نقش پارک‌های‬ ‫علم و فناوری‬ ‫در توسعه‬ ‫استارت‌آپ‌ها‪ ‬‬
‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از برنامه‌های امسال خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫طرح خط لوله انتقال گاز از‬ ‫ایران را تکمیل می‌کنیم‬ ‫نخست‌وزیر پاکستان اعالم کرد‪ :‬این کشور با‬ ‫همکاری جمهوری اسالمی ایران اقدام‌های الزم‬ ‫را برای اجرای طرح خط لوله انتقال گاز از ایران‬ ‫ی اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫موسوم به‌آی‌پ ‌‬ ‫ب��ه گ��زارش انرژی‌نی��وز‪ ،‬عم��ران خ��ان‬ ‫ش��یوه‌نامه‌‌های جدیدی را به مقامات این کشور‬ ‫از جمله وزارت امور خارجه برای پیش��برد خط‬ ‫لوله انتقال گاز از ایران به پاکس��تان موسوم به‬ ‫ط��ر ‌ح آی‌پی صادر کرده اس��ت‪ .‬عمران خان از‬ ‫مس��ئوالن وزارت امور خارجه پاکستان خواسته‬ ‫تا ضمن پایان دادن به اختالف نظر در این باره‌‪،‬‬ ‫روش موثری را برای رس��یدن به توافق مشترک‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫مناب��ع خبری پاکس��تان ب��ه نقل از اس��ناد‬ ‫منتشر‌ش��ده از س��وی دولت اس�لام‌آباد درباره‬ ‫ش��ی ‌وه‌نامه جدید عمران خان درباره طرح خط‬ ‫لول ‌ه آی‌پی افزودند‪ :‬نخس��ت‌وزیر پاکستان گفت‬ ‫که تحریم‌های بین‌المللی باعث شده تا پاکستان‬ ‫نتواند به مسئولیت خود در قبال طرح انتقال گاز‬ ‫از ایران عمل کند‪.‬‬ ‫وی خطاب به مسئوالن دولتی تاکید کرد که‬ ‫باید با همکاری با ایران ش��رایط پیش��برد طرح‬ ‫خط لوله آی‌پی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫عمران خان همچنین خواس��تار آغاز فرآیند‬ ‫بازبینی در قیمت خرید گاز از ایران شد‪.‬‬ ‫منابع پاکس��تانی افزودند‪ :‬دولت این کش��ور‬ ‫تصمیم گرفته اس��ت تا درب��اره جوانب حقوقی‬ ‫ن به امریکا‪ ،‬اتحادیه‬ ‫خط لوله انتق��ال گاز از ایرا ‌‬ ‫اروپ��ا و دیگر نهادهای حقوق��ی بین‌المللی نامه‬ ‫ارسال کند‪.‬‬ ‫مثلث عراق‪،‬‬ ‫اکسون‌موبیل و پتروچاینا‬ ‫با قرارداد ‪ ۳۰‬ساله نفتی‬ ‫ع��راق قصد دارد ق��رارداد ‪ ۳۰‬س��اله نفتی با‬ ‫اکسون‌موبیل و پتروچاینا‪ ،‬دو غول بزرگ انرژی‬ ‫جهان امضا کند‪ .‬قرار است تولیدات نفتی عراق‬ ‫به کمک این دو شرکت افزایش پیدا کند‪ .‬عراق‬ ‫بعد از عربس��تان بزرگ‌تری��ن صادرکننده نفت‬ ‫اوپک است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایت خبری انرژی ام��روز ثامر‬ ‫غضبان‪ ،‬وزیر نفت عراق ‪ ۸‬مه‌(‪ ۱۸‬اردیبهش��ت)‬ ‫خبر داد که کش��ورش به‌زودی با اکسون‌موبیل‬ ‫و پتروچاینا قرارداد بزرگی را امضا خواهد کرد‪.‬‬ ‫عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست‌وزیر عراق هم یک‬ ‫روز پیش از آن اعالم کرده بود که کش��ورش در‬ ‫آینده‌ای نزدیک قصد دارد با شرکت‌های یادشده‬ ‫قرارداد نفتی ‪ ۳۰‬ساله امضا کند‪.‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر عراق در نشست مطبوعاتی خود‬ ‫در بغ��داد اع�لام کرد که با این پ��روژه می‌توان‬ ‫تولی��دات چاه‌ه��ای نفتی جنوب این کش��ور را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫ع��راق هم‌اکن��ون ه��م در تولی��د نف��ت ب��ه‬ ‫رکوردی تازه دس��ت یافته اس��ت‪ .‬این کشور در‬ ‫م��ارس ‪ ۲۰۱۹‬تع��داد ‪ ۴‬و نیم میلیون بش��که‬ ‫نفت در روز تولید کرده اس��ت‪ .‬عراق هم‌اکنون‬ ‫بعد از عربس��تان سعودی بیش��ترین نفت را در‬ ‫میان اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نفت‌(اوپک) صادر می‌کند‪.‬‬ ‫برای افزایش تولید نفت در میدان‌های رمیله‬ ‫و مجن��ون آب به داخل چاه پمپاژ خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در میدان‌ه��ای یاد‌ش��ده سال‌هاس��ت که نفت‬ ‫استخراج می‌شود‪ .‬حال نفت این چاه‌ها به‌شدت‬ ‫افت کرده و به دلیل کاهش فشار برای استخراج‬ ‫آن عراق با مش��کل روبه‌‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫رفع این مش��کل قرار اس��ت با پمپاژ آب دریا به‬ ‫چاه‌های نفت آن دوباره برای تولید به س��طحی‬ ‫ب��االی زمین انتقال یابد‪ .‬ام��ا این روند به انرژی‬ ‫زیادی ب��رای تمیز کردن و ش��یرین کردن آب‬ ‫دری��ا قبل از پمپاژ نی��از دارد‪ .‬هفته پیش عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخست‌وزیر عراق در دیدار از برلین‬ ‫همچنی��ن اعالم کرد که کش��ورش با ش��رکت‬ ‫زیمن��س آلمان قرارداد ‪ ۱۴‬میلیارد دالری برای‬ ‫بازسازی نیروگاه‌های برقی این کشور امضا کرده‬ ‫است‪ .‬نخست‌وزیر عراق گفته است که توسعه و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برقی این کشور‬ ‫ب��رای موفقیت پ��روژه عظیم افزای��ش تولیدات‬ ‫نفت��ی ضروری بوده اس��ت‪ .‬نخس��ت‌وزیر عراق‬ ‫همچنی��ن گفت کابینه او ب��ه وزارت نفت عراق‬ ‫دستور داده است با اکس��ون‌موبیل و پتروچاینا‬ ‫قرارداد امضا کند‪ .‬اکس��ون‌موبیل شرکت نفت و‬ ‫گاز امریکایی اس��ت‪ .‬دفتر مرکزی این ش��رکت‬ ‫در ش��مال ش��هر ایروینگ‪ ،‬تگزاس ق��رار دارد‪.‬‬ ‫اکسون‌موبیل دومین شرکت نفتی بزرگ جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬پتروچاینا بزرگ‌تری��ن تولیدکننده نفت‬ ‫خام چین اس��ت و با مدیریت مس��تقیم شرکت‬ ‫ملی نفت چین اداره می‌ش��ود‪ .‬دفتر مرکزی این‬ ‫شرکت در پکن قرار دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید روزانه گاز پارس جنوبی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد مشکین‌فام‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس از نصب و‬ ‫راه‌اندازی ‪ ۵‬س��کوی گازی پارس جنوبی در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬تا پایان امسال به ظرفیت تولید روزانه‬ ‫گاز میدان مش��ترک پارس جنوبی‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��انا‪ ،‬محمد مش��کین‌فام با اش��اره به‬ ‫عملیاتی شدن دو س��کوی دریایی فاز ‪ ۱۴‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫و برداش��ت روزانه یک میلیارد فوت‌مکعب گاز ترش از‬ ‫این دو عرش��ه اظهار کرد‪ :‬فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی شرایط‬ ‫مطلوب��ی دارد و بر اس��اس برنامه‌ریزی‌ها‪ ،‬مقرر اس��ت‬ ‫دو س��کوی باقی‌مانده این طرح با ظرفی��ت روزانه هر‬ ‫یک ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت‌مکعب تا پایان امس��ال عملیاتی‬ ‫شوند و گاز تولیدی این دو سکو برای تصفیه به یکی از‬ ‫پاالیشگاه‌های پارس جنوبی ارسال شود‪.‬‬ ‫وی با اب��راز امیدواری درباره تقوی��ت گروه پیمانکار‬ ‫پ��روژه به‌منظ��ور ش��تاب در رون��د پیش��رفت بخش‬ ‫پاالیش��گاهی طرح فاز ‪ ۱۴‬افزود‪ :‬تغییراتی در س��طوح‬ ‫مدیریتی کارفرما اعمال ش��ده و انتظار می‌رود در گروه‬ ‫پیمانکار پروژه هم اصالحاتی انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس پیش‌بینی‬ ‫کرد ک��ه مطابق با برنامه زمان‌بندی‪ ،‬نخس��تین ردیف‬ ‫شیرین‌سازی پاالیشگاه فاز ‪ ،۱۴‬پایان امسال یا ابتدای‬ ‫سال آینده به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت‌مکعبی‬ ‫مش��کین‌فام با اشاره به بهره‌برداری رسمی از فاز ‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی در اس��فند ‪ ۹۷‬و تولیدی شدن دو عرشه‬ ‫دریایی این طرح نیز گفت‪ :‬امسال نیز یکی از سکوهای‬ ‫فرعی این فاز با ظرفیت برداش��ت روزانه ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫فوت‌مکعب گاز عملیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به حادث��ه‌ای ک��ه بر اث��ر برخورد‬ ‫نفتک��ش ن��روژی با پایه س��کو و چاه‌ه��ای موقعیت‬ ‫دریای��ی ‪ SPD۱۳A‬در گذش��ته رخ داد‪ ،‬اف��زود‪ :‬با‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود دو موقعیت دیگ��ر دریایی این ط��رح تا نیمه‬ ‫نخس��ت امسال عملیاتی شود و برداش��ت گاز ترش از فاز ‪۲۴-۲۲‬‬ ‫پارس جنوبی به ظرفیت کامل برسد‬ ‫رفع مش��کالت مربوط به آن حادثه و تکمیل حفاری‬ ‫چاه‌ها‪ ،‬نصب و بهره‌برداری از این سکو به سال آینده‬ ‫موکول می‌ش��ود‪ ،‬البته ساخت سکو و احداث خطوط‬ ‫لوله دریایی این موقعیت تا پایان امس��ال به سرانجام‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش یک میلیارد فوت‌مکعبی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس در ادام��ه‬ ‫ب��ه برنامه‌ریزی ب��رای برداش��ت روزانه ی��ک میلیارد‬ ‫فوت‌مکعب گاز ت��رش از فاز ‪ ۲۴-۲۲‬پارس جنوبی نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌شود دو موقعیت دیگر‬ ‫دریایی این طرح تا نیمه نخس��ت امسال عملیاتی شود‬ ‫و برداش��ت گاز ترش از ف��از ‪ ۲۴-۲۲‬پارس جنوبی به‬ ‫ظرفیت کامل برسد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به تکمیل بخش پاالیش��گاهی‬ ‫این طرح و بهره‌برداری رس��می از آن در سال ‪ ،۹۷‬گاز‬ ‫برداشت‌شده از دو موقعیت جدید به پاالیشگاه فاز ‪-۲۲‬‬ ‫‪ ۲۴‬ارسال و تصفیه می‌شود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب با افزایش روزانه ‪ ۷۸‬میلیون مترمکعب‬ ‫برداش��ت روزانه گاز از پارس جنوب��ی‪ ،‬وعده وزیر نفت‬ ‫درباره افزای��ش ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعب��ی از این میدان‬ ‫مشترک امسال محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫بازیافت ثانویه نفت سنگین با فناوری بومی‬ ‫ی��ک ش��رکت دانش‌بنی��ان داخلی ب��ا حمایت تس��هیالتی‬ ‫صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاست‌جمهوری موفق به تولید و‬ ‫بومی‌سازی پمپ‌های میله‌ای مکشی برای بازیافت ثانویه نفت‬ ‫سنگین و نیمه‌سنگین از چاه‌های نفت کشور شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا از صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬حام��د گرامی‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت دانش‌بنیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬محصول دانش‌بنیانی که بابت آن از صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی تسهیالت دریافت کردیم‪ ،‬پمپ درون‌چاهی میله‌ای‬ ‫مکشی است که برای استخراج نفت از چاه‌هایی که دچار افت‬ ‫تولید شده‌اند‪ ،‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پمپ‌های میله‌ای مکشی برای بازیافت ثانویه‬ ‫نفت سنگین و نیمه‌س��نگین طراحی شده‌اند و با ایجاد مکش‬ ‫در داخل س��تون چاه‪ ،‬سبب به وجود آمدن اختالف فشار شده‬ ‫و نفت را از درون چاه تخلیه می‌کنند‪.‬‬ ‫گرام��ی با بیان اینکه اکن��ون در فاز تولید انبوه این محصول‬ ‫هس��تیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تس��هیالتی که از صندوق نوآوری و‬ ‫ش��کوفایی دریافت کردیم‪ ،‬مربوط به نمونه‌س��ازی بود که کار‬ ‫نمونه‌س��ازی با موفقیت آزمایش ش��د و هم‌اکنون در فاز تولید‬ ‫انبوه آن هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت دانش‌بنیان اضافه کرد‪ :‬در این راستا‬ ‫دو پمپ در چاه‌های اهواز و آب تیمور مس��تقر شده و در حال‬ ‫ساخت سومین پمپ برای میدان‌های غرب کارون هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هنوز خط تولید انبوه ش��رکت کامل نیست و‬ ‫برای تقویت خط تولید ش��رکت از صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫روسیه‪ :‬به ساخت نیروگاه بوشهر ادامه می‌دهیم‬ ‫وزارت امور خارجه روس��یه با انتشار بیانیه‌ای اعالم کرده‬ ‫برای س��اخت نیروگاه اتمی در بوش��هر و انطباق تاسیسات‬ ‫فردو برای اهداف دیگر و پروژه‌های مش��ترک با ایران آماده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا از اس��پوتنیک‪ ،‬در بیانی��ه وزارت خارجه‬ ‫روس��یه آمده اس��ت‪« :‬ب��رای هم��کاری آ‌ینده با ای��ران در‬ ‫چارچوب برجام و همچنین برای پیش��برد دیگر پروژه‌های‬ ‫دوجانبه آماده هس��تیم‪‌« ».‬از جمله قصد داریم به کارها در‬ ‫زمینه تجدید ساختار کارخانه غنی‌سازی سابق اورانیوم فردو‬ ‫به کارخانه تولید ایزوتوپ‌های ثابت و س��اخت نیروگاه اتمی‬ ‫«بوش��هر» ادامه دهیم»‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در روز‌های گذشته‬ ‫محمد‌جواد ظریف‪ ،‬وزی��ر خارجه ایران در کنفرانس خبری‬ ‫مش��ترک بعد از دیدار با سرگئی الوروف همتای روس خود‬ ‫گفت‪ :‬همکاری ما با روس��یه در نیروگاه هس��ته‌ای بوشهر و‬ ‫سایت هس��ته‌ای فردو با وجود اقدام‌های امریکا‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اید در چند دهه گذشته ما هرگز شاهد چنین‬ ‫روابط نزدیکی نبودیم و این سیاس��ت ایران است که با همه‬ ‫دوستان و همسایگان خود رابطه دوستانه داشته باشد‪.‬‬ ‫درخواست سرمایه در گردش کرده‌ایم و ترجیح می‌دهیم زمانی‬ ‫به حوزه صادرات قدم بگذاریم که بنیه مالی قوی‌تری داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬گرامی به واردات در این حوزه از کشور چین نیز اشاره‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬متاس��فانه ظرفیت خط تولید ما آن‌قدر نیس��ت‬ ‫ک��ه نیاز داخ��ل را تامین کند و اکنون بهترین کار این اس��ت‬ ‫ک��ه نیاز ‪ ۱۰۰‬درص��د داخل را تامین کنی��م و بعد وارد حوزه‬ ‫صادرات شویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فراز نوی��ن اندیش اروند درب��اره برآورد‬ ‫مهل��ت زمانی ب��رای تامین کامل نیاز داخل کش��ور گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع بس��تگی به نقدینگی ش��رکت دارد؛ نیاز به زیرساختی‬ ‫داری��م که حجم تولی��د را باال ببریم و این زیرس��اخت نیاز به‬ ‫س��رمایه دارد‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬درصددیم از صندوق نوآوری‬ ‫و ش��کوفایی ب��رای تقوی��ت خط تولی��د تس��هیالت دریافت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بتوانیم موفق به دریافت تسهیالت‬ ‫مناس��ب از صندوق نوآوری و شکوفایی ش��ویم‪ ،‬در مدت یک‬ ‫س��ال آینده می‌توانیم نیاز داخل را به ص��ورت ‪ ۱۰۰‬در‌صدی‬ ‫پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫این فعال دانش‌بنیان درباره برابری پمپ‌های میله‌ای مکشی‬ ‫س��اخت این ش��رکت با مش��ابه خارجی آن‪ ،‬گفت‪ :‬نمونه‌های‬ ‫خارجی به طور عمده امریکایی و چینی هس��تند که به لحاظ‬ ‫کیفیت‪ ،‬محصول ما از محصول خارجی چیزی کمتر ندارد‪ ،‬در‬ ‫عین حال مزیت ما این اس��ت که مش��تری دقیقا نیاز خود را‬ ‫به ما می‌گوید و ما تولیدمان را با نیاز آنها متناسب می‌کنیم‪.‬‬ ‫قیمت تمام‌شده آب در تهران‬ ‫محمدرضا احمد‌نس��ب‪ ،‬قائم‌مقام ش��رکت آب و فاضالب تهران‬ ‫با اش��اره به اختالف قیمت تمام‌شده و آنچه‌از مشترکان دریافت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش ‪۷‬درصدی قیمت آب نمی‌تواند این‬ ‫فاصله را پر‌کن ‌د چرا‌که درحال‌حاضر قیمت آب بسیار پایین است‬ ‫و باید روی این موضوع بازنگری شود‪.‬‬ ‫به گزارش انرژی‌‌نیوز‪ ،‬وی با بیان اینکه آب در سبد خانوار‪ ،‬نیم‬ ‫درصد هزینه را به خود اختصاص داده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه مصرف‌کنندگان دغدغه و استرسی برای پرداخت قبوض‬ ‫خ��ود ندارند‪ ،‬به‌راحتی آب را مصرف می‌کنن ‌د به همین دلیل باید‬ ‫بگویم که این قیمت‌ها تاثیری بر مدیریت مصرف نخواهد داشت‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام ش��رکت آب و فاضالب تهران درب��اره افزایش قیمت‬ ‫آب برای مش��ترکان پرمصرف نیز گفت‪ :‬افزایش قیمت به گونه‌ای‬ ‫نبوده که بتواند حالت بازدارندگی مصرف داش��ته باشد و تا زمانی‬ ‫که قیمت آب پایین اس��ت‪ ،‬نمی‌توانیم نسبت به مدیریت مصرف‬ ‫امیدوار باشیم‪ .‬بر اساس مصوبه هیات‌وزیران‪ ،‬بهای آب آشامیدنی‬ ‫و برق از ابتدای اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬به میزان ‪ ۷‬درصد افزایش یافت‬ ‫و ب��ر مبنای این مصوبه‪ ،‬قیمت برق برای کم‌مصرف‌ها ‪ ۷‬درصد و‬ ‫برای پرمصرف‌ها ‪ ۲۳‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تابستان بدون خاموشی سپری می‌شود؟‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به محدودیت‌های موجود در ش��بکه ب��رق‪ ،‬باید میزان مصرف در‬ ‫حد اس��تاندارد باشد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬با توجه به پارامترهای مختلف‪،‬‬ ‫می‌توانیم تابستان را بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده سپری کنیم‬ ‫اما از اکنون نمی‌توان درباره تابستانی بدون خاموشی صحبت کرد‪.‬‬ ‫حس��ین صبوری با اشاره به اقدام‌های انجام‌ش��د ‌ه برای گذر از‬ ‫تابس��تانی بدون چالش‪ ،‬به ایس��نا گفت‪‌:‬مانند س��ال‌های گذشته‬ ‫اکنون در حال انجام اقدام‌هایی برای اصالح و بهینه‌س��ازی شبکه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬در کنار این مسئله نیز برنامه‌های مدیریت مصرف را به‬ ‫طور جدی دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به همین منظور تفاهمنامه‌ای را با مراکز صنعتی‪،‬‬ ‫تج��اری‪ ،‬نهاد‌ه��ا و س��ازمان‌هایی که دارای مولده��ای اضطراری‬ ‫هس��تند‪ ،‬به امضا رس��انده‌ایم که در زمان اوج مص��رف بتوانیم از‬ ‫کمک این مراکز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اش��اره به‬ ‫اهمیت مدیریت مصرف از س��وی مش��ترکان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تقاضای‬ ‫ما از تمامی مش��ترکان این اس��ت که در زمان اوج مصرف از لوازم‬ ‫برقی پر‌مصرف اس��تفاده نکنند و اگر همراهی آنها را شاهد باشیم‪،‬‬ ‫ل روبه‌رو نخواهیم ش��د یا دست‌کم می‌توانیم مشکالت را‬ ‫با مشک ‌‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫صبوری با بیان اینکه وجود خاموشی در شبکه به علل مختلفی‬ ‫بس��تگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نوع مصرف‪ ،‬شرایط آب‌وهوایی و مسائل فنی‬ ‫می‌تواند در بروز خاموش��ی شبکه موثر باش��د اما امیدواریم که با‬ ‫همکاری مردم شاهد هیچ‌گونه خاموشی نباشیم‪.‬‬ ‫وی اوج مصرف برق در سال گذشته را ‪ ۴۶۰۰‬مگاوات دانست و‬ ‫افزود‪ :‬مطابق هر س��ال میزان مصرف ‪ ۵‬درصد افزایش می‌یابد اما‬ ‫تالش می‌کنی ‌م میزان مصرف را همچون سال گذشته حفظ کنیم‬ ‫زیرا در غیر این‌صورت با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم وزارت نی��رو‪ ،‬درحال‌حاض��ر ظرفیت منصوب‌‬ ‫نیروگاه‌های کشور به حدود ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۵۰۹‬مگاوات رسیده است‬ ‫که در این بین واحدهای سیکل ترکیبی با ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۳‬مگاوات‪،‬‬ ‫بیش��ترین ظرفیت(‪ ۳۱.۲‬درصد) نصب شده نیروگاهی را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون ‪ ۲۹.۹‬درصد نیروگاه‌های ای��ران مربوط به واحدهای‬ ‫گازی اس��ت که حدود ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۷۷‬مگاوات از ظرفیت منصوب‌‬ ‫نیروگاه‌ه��ای ای��ران مربوط ب��ه این بخش اس��ت‪ .‬واحدهای بخار‬ ‫نیروگاهی نیز ‪ ۱۹.۷‬درص��د ظرفیت منصوبه این حوزه را به خود‬ ‫اختص��اص داده‌ان��د و با ظرفی��ت ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۸۲۹‬مگاواتی خود‬ ‫در میان ‪ ۳‬بخش��ی قرار گرفته که بیش��ترین ظرفیت نصب‌ش��ده‬ ‫نیروگاهی را دارند‪.‬‬ ‫پافشاری مشتریان خارجی برای خرید محصوالت پتروشیمی ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج‌فارس تاکید‬ ‫ک��رده که ش��رایط بین‌المللی کنونی کش��ور تاثی��ری بر صادرات‬ ‫محصوالت هلدینگ خلیج‌فارس نداش��ته اس��ت و صادرات طبق‬ ‫روال ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا عب��ادزاده با اش��اره به اینکه ش��رایط‬ ‫بین‌المللی کنونی کشور تاثیری بر صادرات شرکت تجارت صنعت‬ ‫پتروشیمی خلیج‌فارس نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه محصوالت این‬ ‫ش��رکت به بازار داخلی نسبت به س��ال‌های گذشته افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشتریان ما یکی از مبانی تحلیلی بازار صادراتی‬ ‫محصوالت پتروش��یمی هستند‪ ،‬افزود‪ :‬پافشاری مشتریان خارجی‬ ‫برای امضای قرارداد یک س��اله صادراتی در همین شرایط کنونی‪،‬‬ ‫خود گواه انج��ام صادرات محصوالت پتروش��یمی به‌طور طبیعی‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج‌فارس با‬ ‫اشاره به اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با دسترسی‬ ‫به اطالعات الزم ب��رای تحلیل بازار‪ ،‬موض��وع مأیوس‌کننده‌ای را‬ ‫مشاهده نکرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشتریان ما هم با همین اطالعات‬ ‫ب��ازار را تحلیل می‌کنند‪ .‬عبادزاده ب��ه افزایش مقاصد صادراتی با‬ ‫توجه به محدودیت‌های اعمال‌ش��ده اش��اره و اظهار کرد‪ :‬مذاکره‬ ‫ب��رای افزایش ‪ ۳‬مقص��د صادراتی در خاور دور نی��ز هم‌اکنون در‬ ‫حال انجام و بررسی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه در زمینه انتقال‬ ‫وجه خوش��بختانه مش��کلی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط بین‌المللی‬ ‫کنونی انجام امور را س��خت‌تر کرد ‌ه اما صادرات‌مانند گذش��ته در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت تجارت صنعت پتروشیمی‬ ‫خلیج‌ف��ارس با اش��اره به اینکه ارز حاص��ل از صادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی به س��امانه نیما عرضه می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫اجازه قانون‪ ،‬تنها درص��د اندکی از رقم صادرات صرف هزینه‌های‬ ‫داخلی مجتمع‌ها می‌ش��ود‪ .‬بر اس��اس اعالم وزارت نفت‪ ،‬عبادزاده‬ ‫ب��ه برنامه‌ریزی ش��رکت تجارت صنعت پتروش��یمی خلیج‌فارس‬ ‫به‌منظور مقابله با خطرهای احتمالی تحریم در این صنعت اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تاکنون مش��تریان ما هراسی از این نظر به خودشان‬ ‫راه نداده‌اند‪.‬‬ ‫س مسئولیت همه‬ ‫ش��رکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج‌فار ‌‬ ‫فعالیت‌های تجاری ش��رکت‌های تاب ‌ع ش��رکت صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج‌فارس‌(هلدینگ خلیج‌فارس) را در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫بر‌عهده دارد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی درخواست افزایش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ‌ بلیت را دارند‬ ‫اکرم امینی ‪ :‬ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریلی به ثبات چندساله‬ ‫نرخ بلیت قطار و افزایش فقط ‪ ۱۰‬درصدی آن در ‪ ۴‬س��ال گذشته‬ ‫اعت��راض دارند‪ .‬آنها می‌گویند در حالی نرخ بلیت در این س��ال‌ها‬ ‫تغییری نکرده که همه هزینه‌های خدمات ریلی مسافری به‌ویژه‬ ‫در یک سال گذش��ته‪ ،‬افزایش چند برابری داشته است؛ به‌عنوان‬ ‫مثال نرخ چرخ واگن مس��افری از ‪۲‬میلی��ون‌و‪ ۲۰۰‬هزار تومان به‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫ریل��ی برای حمایت از مس��افران این بخش‪ ،‬نرخ بلیت را ثابت نگه‬ ‫داش��ته‌اند و این مس��ئله‪ ،‬فش��ار مالی بیش از اندازه ب��ه آنها وارد‬ ‫می‌کند‪ .‬باتوجه به این مس��ئله‪ ،‬شرکت‌های مسافری درخواست‬ ‫افزایش دس��ت‌کم ‪ ۲۵‬درصدی نرخ بلیت را ارائه کرده و امیدوارند‬ ‫شرکت راه‌آهن با این درخواست موافقت کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫براس��اس اعالم ش��رکت حمل‌ونقل ریلی‬ ‫رجا‪ ،‬باتوجه به اینکه درخواس��ت افزایش نرخ بلیت قطار ازسوی‬ ‫شرکت‌های ریلی به راه‌آهن ارائه شده‪ ،‬فروش بلیت سفرهای بعد‬ ‫از ‪ ۱۱‬خرداد یعنی س��فرهای ایام عید فطر متوقف شده تا تکلیف‬ ‫قیمت‌ها مشخص شود‪.‬‬ ‫براساس اطالعیه‌ای که روابط عمومی شرکت حمل‌ونقل ریلی‬ ‫رجا ش��نبه منتشر کرد‪ ،‬فروش بلیت همه قطارهای مسافری رجا‬ ‫در همه مسیرها تا ‪ ۱۱‬خرداد امسال برقرار است اما عرضه بلیت‌ها‬ ‫برای دهه دوم خرداد به بعد‪ ،‬در انتظار نظر ش��رکت راه‌آهن درباره‬ ‫قیمت‌ها است‪ .‬براساس این اطالعیه‪ ،‬شرکت‌های ریلی پیشنهاد‬ ‫افزایش میانگین دس��ت‌کم ‪ ۲۵‬درصدی به��ای بلیت قطارهای‬ ‫پرسرعت (ترن‌س��ت)‪ ،‬حومه‌ای و بین‌شهری (واگن‌های خواب و‬ ‫اتوبوسی) را به راه‌آهن فرستاده‌اند و درحال‌حاضر‪ ،‬منتظر بررسی‬ ‫میزان افزایش نرخ بلیت تمام قطارها در شورای‌عالی راه و ترابری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫آنطور که ش��رکت رج��ا اعالم کرده‪ ،‬بازه افزای��ش نرخ بلیت‌ها‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد اس��ت و در صورت موافقت با این پیش��نهاد‪،‬‬ ‫قیمت‌ه��ا به‌طور متوس��ط ‪ ۲۵‬درصد افزای��ش خواهد یافت‪ .‬نرخ‬ ‫بلی��ت قطارهای حومه‌ای نی��ز حدود ‪ ۵۰‬درصد بیش��تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براساس اعالم این شرکت‪ ،‬اختصاص یارانه «کمک زیان» برای‬ ‫س��یر قطارهای حومه‌ای و پرس��رعت به ش��رکت رجا در سازمان‬ ‫برنامه و بودجه و شرکت راه‌آهن‪ ،‬براساس قانون بودجه ‪ ۹۸‬کشور‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫بلیت قطار پشت خط گرانی‬ ‫مدیر عامل راه‌آهن‪ :‬ش��رکت راه‌آهن از دولت درخواس��ت کرد اعتباری‬ ‫ب��رای یارانه آنه��ا در نظر بگیرد تا ش��رکت‌های حمل‌ونق��ل ریلی بتوانند‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهند‬ ‫‹ ‹واکنش راه‌آهن به خبر توقف فروش بلیت‬ ‫باوجود اینکه ش��رکت رجا اعالم ک��رده پیش‌فروش بلیت برای‬ ‫ده��ه دوم خرداد در انتظ��ار اعالم نتیجه نهایی بررس��ی افزایش‬ ‫قیمت‌هاس��ت‪ ،‬معاون مس��افری راه‌آهن می‌گوی��د پیش‌فروش‬ ‫بلیت‌ها در موعد مقرر انجام خواهد شد‪ .‬در این واکنش به‌صراحت‬ ‫مطلبی در تایید یا رد افزایش نرخ بلیت قطار عنوان نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی راه‌آهن‪ ،‬میرحس��ن موس��وی از‬ ‫پیش‌ف��روش بلی��ت قطارهای مس��افری برای ایام عی��د فطر در‬ ‫موعد مقرر خبرداد و گفت‪ :‬پیش‌فروش بلیت قطارهای مس��افری‬ ‫براس��اس برنامه برای روزهای ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ۹۸‬به بعد از س��اعت ‪۱۰‬‬ ‫صبح ش��نبه‪ ۲۸ ،‬اردیبهشت همزمان به‌طور اینترنتی و در مراکز‬ ‫مجاز فروش بلیت قطارهای مسافری انجام می‌شود‪.‬‬ ‫معاون مس��افری راه‌آهن با بیان اینکه درخواس��ت افزایش نرخ‬ ‫بلیت مدت‌ها پیش ازس��وی ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریلی ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این درخواست در حال بررسی است و مراحل قانونی‬ ‫خود را می‌گذراند و تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نش��ده‬ ‫است‪ .‬موسوی یادآور شد‪ :‬از سال ‪ ۹۴‬تا تیر ‪ ۹۷‬نرخ بلیت قطار فقط‬ ‫‪ ۱۰‬درصد با مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش داشته و در ایام پیک‬ ‫نوروز ‪ ۹۸‬هم هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش هزینه فعالیت شرکت‌های ریلی‬ ‫مدیرعام��ل یکی از ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریلی می‌گوید اگر‬ ‫ش��رکت راه‌آهن با افزای��ش نرخ بلیت موافق نیس��ت می‌تواند به‬ ‫شرکت‌های ریلی یارانه اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م سعیدی در پاسخ به‬ ‫با اشاره به افزایش بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصدی دس��تمزد کارگران در ‪ ۳‬سال گذشته گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر مس��ئله حقوق کارکنان‪ ،‬با افزایش هزین��ه خدمات نیز روبه‌رو‬ ‫بوده‌ایم؛ بر همین اس��اس سال گذش��ته درخواست افزایش نرخ‬ ‫را ارائ��ه دادی��م و افزای��ش مدنظر ما دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬درصد بود که‬ ‫درنهایت با افزایش ‪ ۱۰‬درصدی موافقت ش��د‪ ،‬درحالی که از سال‬ ‫‪ ۹۴‬قیمت‌ها ثابت مانده بود‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در کن��ار این هزینه‌ها‪ ،‬ما هزین��ه ارزی تامین‬ ‫قطعه را نیز داریم‪ .‬در چنینی ش��رایطی درخواس��ت افزایش نرخ‬ ‫بلیت غیرمنطقی نیست‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش ‪ ۱۰‬درصدی نرخ بلیت‬ ‫در س��ال گذشته پاسخگوی مش��کالت بخش ریلی نبوده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با این رقم‌ها مشکالت بخش ریلی حل نمی‌شود و این حوزه‬ ‫حمل‌ونقل وضعیتی دارد که فقط با حمایت‌های ویژه مشکالتش‬ ‫برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حمل‌ونقل ریلی مس��افری با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫هزینه‌های ای��ن بخش توضیح داد‪ :‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬نرخ یک واگن‬ ‫مس��افری‪ ،‬دست‌کم ‪ ۷۰۰‬هزار یورو است‪ .‬البته این نرخ برای یک‬ ‫واگن اروپایی نرخ بسیار مناسبی است‪ .‬خرید این واگن تا پیش از‬ ‫افزایش سرس��ام‌آور نرخ ارز برای ما ‪ ۴‬میلیارد تومان تمام می‌شد‬ ‫ام��ا اکنون بیش از ‪ ۸‬میلی��ارد تومان باید ب��رای خرید یک واگن‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫سعیدی با تاکید بر لزوم وجود حمایت‌های دولتی از حمل‌ونقل‬ ‫ریلی مسافری برای سرپا ماندن این بخش گفت‪ :‬حمل‌ونقل ریلی‬ ‫مس��افری اش��تغال خوبی ایجاد می‌کند؛ برهمین اساس در همه‬ ‫جای جهان این بخش ازسوی دولت‌ها مورد حمایت ویژه است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ل��زوم حمایت دولت از بخش مس��افری در قالب‬ ‫پرداخت تس��هیالت گفت‪ :‬چند س��الی اس��ت س��رمایه‌گذاری‬ ‫جدیدی در بخش مس��افری ریلی نش��ده و کسی واگن خریداری‬ ‫نک��رده‪ ،‬این درحالی اس��ت که واگن‌ها عمر مفیدی دارند و س��ن‬ ‫ناوگان ما نیز لب مرز فرسودگی و حدود ‪ ۳۰‬سال است‪.‬‬ ‫این کارشناس با یادآوری اینکه براساس ماده ‪ ۹‬قانون دسترسی‬ ‫به شبکه ریلی‪ ،‬میزان افزایش نرخ بلیت قطار را شرکت‌های ریلی‬ ‫تعیین می‌کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ش��رکت‌ها این حق را دارند که درباره‬ ‫نرخ بلیت تصمیم‌گیری و نتیج��ه را به راه‌آهن اعالم کنند اما این‬ ‫شرکت می‌گوید باتوجه به نقش حاکمیتی‪ ،‬باید نرخ را تایید کند‪.‬‬ ‫به هر حال اگر قرار اس��ت نرخ‌ها تکلیفی باشد باید براساس قانون‬ ‫دسترس��ی به ش��بکه ریلی‪ ،‬دولت مابه‌التفاوت نرخ مورد نظر ما و‬ ‫نرخ تکلیفی را بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه راه‌آه�ن برای جلوگی�ری از افزایش‬ ‫قیمت‌ها‬ ‫باتوجه به اینکه برخی کارشناسان راهکار جلوگیری از افزایش‬ ‫نرخ بلیت را حمایت راه‌آهن از فعاالن بخش مس��افری می‌دانند‪،‬‬ ‫س��خنان مدیرعامل این شرکت نشان می‌دهد راهکاری با همین‬ ‫ویژگی‌ه��ا برای جلوگی��ری از افزایش نرخ بلی��ت در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بعد از انتش��ار خبر احتمال افزایش نرخ بلیت قطار‬ ‫و درخواس��ت ش��رکت‌های ریلی در این زمینه‪ ،‬س��عید رسولی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن به باش��گاه خبرن��گاران جوان گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونق��ل ریلی در حوزه مس��افری درخواس��ت‬ ‫افزایش نرخ بلیت را داده‌اند که این درخواس��ت آنها هم‌اکنون در‬ ‫حال بررس��ی است‪ ،‬اما ش��رکت راه‌آهن در تالش است که بتواند‬ ‫امکانات الزم را در اختیار این ش��رکت‌ها در قالب یارانه پنهان قرار‬ ‫ده��د تا بخش��ی از ضرر و زیان آنها برطرف و ای��ن حوزه برای آنها‬ ‫صرفه اقتصادی داشته باشد‪ .‬رسولی تصریح کرد‪ :‬شرکت راه‌آهن‬ ‫از دولت درخواس��ت کرد اعتباری برای یارانه آنها در نظر بگیرد تا‬ ‫شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درباره افزایش نرخ بلیت رویکرد کلی دولت و‬ ‫ش��رکت راه‌آهن این است که شوک قیمتی نداشته باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫راه‌آه��ن س��عی می‌کند قیمت‌ه��ا را در بخ��ش حمل‌ونقل ریلی‬ ‫همواره متعادل نگه دارد‪.‬‬ ‫رس��ولی گفت‪ :‬در حوزه حمل‌ونقل ریل��ی صاحبان واگن‌های‬ ‫مسافری بخش خصوصی هستند و این شرکت‌ها متعلق به دولت‬ ‫و شرکت راه‌آهن نیستند؛ بنابراین اقتصاد آنها باید درست باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن با اش��اره به اینکه نرخ بلیتی که این‬ ‫شرکت‌ها دریافت می‌کنند در بسیاری از مسیرها به‌صرفه نیست‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بسیاری از مسیرهای ریلی در طول سال ضریب اشغال‬ ‫باالیی ندارند و نرخ پایین بلیت هم باعث می‌ش��ود این شرکت‌ها‬ ‫متحمل زیان ش��وند‪ .‬عالوه بر این نوس��ان ن��رخ ارز و افزایش نرخ‬ ‫بسیاری از لوازم و قطعات یدکی باعث شده این شرکت‌ها در بخش‬ ‫دس��تمزد کارگران و کارکنان‪ ،‬تامی��ن قطعات یدکی و همچنین‬ ‫تعمیر و نگهداری واگن‌ها دچار مشکل و افزایش هزینه شوند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار خانه خالی در تهران‬ ‫یک کارشناس مسکن گفت‪ :‬تقاضا برای واحدهای کوچک و عرضه واحدهای بزرگ‪،‬‬ ‫منجر به گرانی شدید و کمبود واحدهای کوچک از یک سو و خالی ماندن حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی از سوی دیگر در تهران شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا مهدی روانشادنیا با بیان اینکه در شهر تهران تقاضا برای واحدهای‬ ‫کوچک است و عرضه در زمینه واحدهای بزرگ انجام می‌شود‪ ،‬افزود‪ ۲۳ :‬درصد مردم‬ ‫ته��ران در خانه‌های باالی ‪ ۱۰۰‬مترمرب��ع و ‪ ۷۷‬درصد در خانه‌های کوچک‌تر زندگی‬ ‫می‌کنن��د اما همچنان میانگین مت��راژ واحدها در پروانه‌های صادرش��ده باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫مترمربع است‪.‬‬ ‫به‌گفته روانش��ادنیا یکی از راهکارها برای حل این مش��کل‪ ،‬تغییر الگوی س��اخت‬ ‫متناسب با تقاضای مصرف‌کننده واقعی است‪.‬‬ ‫اجرای طرح زوج و فرد جدید از تیر‬ ‫مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک از آغاز اجرای طرح ممنوعیت‬ ‫ت��ردد در محدوده زوج و فرد براس��اس پ�لاک از تیر خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا عمار‬ ‫س��عیدیان‌فر با اش��اره به افزایش عوارض ورود به طرح گفت‪ :‬شورا به شهرداری اجازه‬ ‫داد باتوجه به نرخ تورم تا ‪ ۱۵‬درصد نرخ پایه را افزایش دهد اما تورم اندکی بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصد اس��ت و ما نیز همان ‪ ۱۵‬درصد را اعمال کردیم‪ .‬وی نرخ پایه سال گذشته را ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان تخمین زد و افزود‪ :‬نرخ پایه امسال ‪ ۲۳‬هزار تومان شده اما این نرخ باتوجه‬ ‫به زمان ورود و خروج به طرح تغییر می‌کند‪ .‬س��عیدیان‌فر ادامه داد‪ :‬مصوبه شورا برای‬ ‫فرمانداری و اس��تانداری ارسال می‌ش��ود و فرمانداری تهران بعد از بررسی‪ ،‬آن را به ما‬ ‫ابالغ می‌کند‪ .‬وی درباره زمان پیاده‌س��ازی ط��رح دریافت عوارض از تردد در محدوده‬ ‫زوج و ف��رد گفت‪ :‬طرح کاهش آلودگی هوا از تیر اجرا می‌ش��ود و تعرفه آن نصف طرح‬ ‫ترافیک خواهد بود‪ .‬همچنین ش��هروندان می‌توانند در هر فصل ‪۲۰‬روز به‌طور رایگان‬ ‫در این منطقه تردد کنند و پالک آنها مهم نیست‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫ادامه ساخت زیرگذر‬ ‫«آیت‌اهلل هاشمی» البرز‬ ‫خبر‬ ‫علی‌اصغ��ر کمال��ی‌زاده در آیین گش��ایش ادامه‬ ‫زیرگ��ذر آی��ت‌اهلل هاش��می اظهار کرد‪ :‬ش��هر کرج‬ ‫ش��هری پر‌تراکم اس��ت و بع��د از ته��ران باالترین‬ ‫میزان جمعیت را دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫شهری زیس��ت‌پذیر داشته باش��یم نیازمند راه‌های‬ ‫مناس��ب هستیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه راه می‌تواند‬ ‫ارزش‌آفرینی و تولید ثروت کند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع‌‬ ‫کالنشهرهایی که قیمت واحد زمین باالتری داشته و‬ ‫به نوعی مردم در آن ثروت باالتری دارند‪ ،‬شهرهایی‬ ‫هستند که راه‌های مناسب‌تری دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‌ ش��هردار ک��رج ارزش پروژه‬ ‫یادشده را ‪ ۵۰‬میلیارد تومان بیان و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فاز نخست این پروژه با تالش شورای چهارم به ثمر‬ ‫نشست و برای ادامه آن نیازمند تملک ‪ ۱۴‬هکتار از‬ ‫پردیس دانشگاه تهران بودیم که به کمک داد‌ستان‪،‬‬ ‫معاون دادس��تان و نماینده‌های کرج توانستیم این‬ ‫تملک را انجام دهیم و پروژه را به مرحله گش��ایش‬ ‫برسانیم‪ .‬این مسئول همچنین به رد شدن پروژه از‬ ‫روی مترو اش��اره کرد و گفت‪ :‬با توجه به این مهم‪،‬‬ ‫ل روی مت��رو زدیم و بدون اینکه‬ ‫دهنه ‪ ۶۰‬متری پ ‌‬ ‫خط مترو تعطیل ش��ود توانستیم کار را به سرانجام‬ ‫برس��انیم‪ .‬کمالی‌زاده ادام��ه داد‪ :‬یکی از مصوبه‌های‬ ‫شورای اسالی شهر کرج‪ ،‬ادامه گذر شرقی مهرشهر‬ ‫در ادامه پروژه آیت‌اهلل هاش��می تا بلوار دانش و بعد‬ ‫از آن تا بلوار مسیح پاکدل است و این اتقاق در حال‬ ‫انجام اس��ت و بعد از ادامه س��اخت زیرگذر مهرویال‬ ‫این پروژه پیگیری می‌شود‪ .‬شهردار کرج اضافه کرد‪:‬‬ ‫ادام��ه این پروژه به فرودگاه پیام متصل می‌ش��ود و‬ ‫اتمام آن باعث توس��عه محدوده جنوبی شهر خواهد‬ ‫شد‪ .‬کمالی‌زاده در ادامه به دیگر پروژه‌های در دست‬ ‫اقدام مجموعه مدیریت ش��هری کرج اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ادامه پروژه بلوار جمهوری شمالی تا کمربندی‬ ‫ش��مالی‪ ،‬ادامه بلوار خیابان رستاخیز و اتصال آن به‬ ‫کمربندی شمالی کرج‪ ،‬ادامه بلوار ولیعصر و تکمیل‬ ‫بلوار شهید ناصر بخت از جمله این پروژه‌ها است‪.‬‬ ‫فضای رونق گردشگری‬ ‫در شهر ایجاد شود‬ ‫بهمن راعی‪ -‬شهردار اصفهان با اشاره به افزایش‬ ‫ش��مار گردش��گران در اردیبهش��ت گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫فضایی ایجاد شود که فعالیت این تورها تداوم داشته‬ ‫باشد و سفرها رونق پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬قدرت‌اهلل نوروزی‬ ‫در برنام��ه رادیویی «س�لام اصفه��ان» اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه فض��ای معن��وی ماه مب��ارک رمضان‬ ‫در ش��هر اصفهان نمود خوبی پیدا کرده و مس��اجد‬ ‫ش��هر طبق روال گذش��ته برنامه‌های وی��ژه خود را‬ ‫برگزار می‌کنن ‌د اما در کنار آنها ش��هرداری اصفهان‬ ‫عالوه‌بر نصب بنرهای مناس��بتی این ماه در س��طح‬ ‫ش��هر‪ ،‬برنامه‌های خوبی برای این ایام در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬ویژه برنامه «ن ُه شب‪ ،‬ن ُ ِه‬ ‫ش��ب»‪ ،‬برنامه چهل‌چراغ‪ ،‬مس��ابقات «جام موالی‬ ‫عرشیان» ویژه آقایان و «بانوی قدسیان» ویژه بانوان‬ ‫از جمله برنامه‌هایی اس��ت که از ابتدای ماه مبارک‬ ‫رمضان به کوش��ش ش��هرداری اصفهان آغاز شده و‬ ‫در حال اجرا اس��ت‪ .‬ش��هردار اصفهان با بیان اینکه‬ ‫ت��ا پایان ماه مب��ارک رمضان بی��ش از ‪ ۲۰۰‬برنامه‬ ‫از س��وی ش��هرداری اصفهان اجرا می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برنامه‌های ش��اد و معنوی بسیار خوبی در محل باغ‬ ‫غدی��ر اصفهان در حال برگزاری اس��ت که می‌تواند‬ ‫اثر‌بخش��ی خوبی داشته باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬امیدوارم‌‬ ‫ط تالش کنند تا ماه رمضان امس��ال‬ ‫نهاده��ای مربو ‌‬ ‫با شور و نشاط معنوی همراه باشد‪.‬‬ ‫زمینه توسعه کسب‌و‌کار‬ ‫در اصفهان‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی اصفه��ان گفت‪ :‬زمینه برای‬ ‫حضور فعال تش��کل‌ها و انجمن‌ه��ای تخصصی در‬ ‫بو‌کار‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان در راستای توسعه کس ‌‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مسعود‬ ‫گلش��یرازی در دی��دار هیات‌مدیره س��ندیکای برق‬ ‫اس��تان اصفه��ان تصریح ک��رد‪ :‬حضور تش��کل‌ها و‬ ‫انجمن‌ها زمینه حض��ور نخبگان هر بخش را فراهم‬ ‫می‌س��ازد و جری��ان دان��ش و تجربه را ب��ه یکدیگر‬ ‫نزدی��ک می‌س��ازد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه فعالیت مرکز‬ ‫پیمانکاری فرعی‌(‪ )SPX‬و کمیته توس��عه فناوری و‬ ‫س��رمایه‌گذاری اصفهان‌(‪ )ITDO‬در اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬سندیکای برق می‌تواند به عنوان معین‬ ‫و همراه این بخش نقش مهمی در سیاست‌گذاری و‬ ‫فعالیت این بخش‌ها داشته باشد‪ .‬وی از تشکل‌های‬ ‫اقتصادی اس��تان خواست که با همکاری و همراهی‬ ‫اتاق بازرگانی زمینه تحول در اقتصاد شهر را فراهم‬ ‫کنن��د و افزود‪ :‬در ش��رایط رکود تورمی و نرخ باالی‬ ‫بیکاری اس��تان همدلی تشکل‌ها برای ایجاد تحرک‬ ‫در اقتصاد شهر می‌تواند امیدآفرین باشد‪ .‬گلشیرازی‬ ‫از فعاالن صنعت برق خواس��ت که مرکز رشد برق و‬ ‫صنایع الکترونیک در اس��تان اصفهان را با همکاری‬ ‫اتاق بازرگانی راه‌اندازی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ایزو‌ایکو خبر داد‬ ‫خودکفایی‬ ‫در تعمیر‬ ‫ریگ‌های‬ ‫حفاری‬ ‫مدیرعامل ایزوایکو با اشاره به اینکه هر تهدیدی‬ ‫می‌تواند به وجود آورنده یک فرصت باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته دانش تعمیرات ریگ‌های حفاری در‬ ‫اختیار انگلس��تان و امریکا بود؛ با شروع تحریم‌ها‬ ‫م اما‬ ‫م��ا در این زمینه با مش��کالتی روبه‌رو ش��دی ‌‬ ‫در ایزوایک��و توانس��تیم باوجود تحریم‌ه��ا نه‌تنها‬ ‫ب��ه مرز این دانش دس��ت پیدا کنی��م بلکه از آن‬ ‫فرات��ر برویم و در زمین�� ‌ه تعمیر ریگ‌های حفاری‬ ‫ب��ه خودکفای��ی برس��یم تا جای��ی که ام��روز به‬ ‫‌جرأت می‌توانیم بگوییم که کش��ور در این زمینه‬ ‫خودکفاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬حمی��د‬ ‫رضائیان‌اص��ل‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت مجتم��ع‬ ‫کشتی‌س��ازی و صنایع فراس��احل ایران نیز گفت‪:‬‬ ‫وقت��ی از صنای��ع دریایی حرف به می��ان می‌آید‬ ‫ت اما مهم‬ ‫طیف گس��ترده‌ای از صنایع مدنظر اس ‌‬ ‫این اس��ت که ما چقدر توانس��ته‌ایم در این زمینه‬ ‫فعال باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه این مجتمع صنعتی‬ ‫با تالش شبانه‌روزی کارکنانش توانسته به جایگاه‬ ‫خوبی دس��ت پی��دا کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬م��ا در ابتدا به‬ ‫آسیب‌شناسی پرداختیم‪.‬‬ ‫در این مس��یر استفاده از ظرفیت دانشگاه بسیار‬ ‫راه‌گشا بود و توانستیم با شناسایی نقاط ضعف به‬ ‫جایگاه امروزمان دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ویژه اقتصادی کشتی‌س��ازی‬ ‫مدیرعامل منطقه ‌‌‬ ‫با اش��اره به استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬ما با جذب نخبگان دانشگاهی و راه‌اندازی یک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرکز دانش‌بنیان توانستیم بسیاری از مشکالتی که‬ ‫پیش روی صنعت کشتی‌سازی وجود داشت را‌ر‌فع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رضائیان با اش��اره به اینکه هر تهدیدی می‌تواند‬ ‫به وجود آورنده یک فرصت باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته‬ ‫دان��ش تعمی��رات ریگ‌ه��ای حف��اری در اختیار‬ ‫انگلستان و امریکا بود‪ ،‬با شروع تحریم‌ها ما در این‬ ‫زمینه با مشکالتی روبه‌رو شدیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما در ایزوایکو توانس��تیم باوجود‬ ‫تحریم‌ها نه‌تنها به مرز این دانش دست پیدا کنیم‬ ‫بلکه از آن فراتر برویم و در زمین ‌ه تعمیر ریگ‌های‬ ‫حفاری به خودکفایی برسیم تا جایی که امروز به‌‬ ‫جرأت می‌توانیم بگوییم که کش��ور در این زمینه‬ ‫خودکفاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایزوایکو با اش��اره ب��ه اینکه ایزوایکو‬ ‫به دانش س��اخت انواع ش��ناورها با استانداردهای‬ ‫بین‌الملل��ی دس��ت‌یافت��ه گف��ت‪ :‬از ای��ن به بعد‬ ‫دیگ��ر این مجتم��ع نیازمند حمای��ت همه‌جانبه‬ ‫مجل��س‪ ،‬دول��ت و نظ��ام اس��ت ت��ا پروژه‌هایی‬ ‫ک��ه ت��وان س��اخت و تعمی��ر آن در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد ب��ه ش��رکت‌های خارجی س��فارش‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫رضائیان در پایان با بیان اینکه دانش��گاه باید به‬ ‫حوزه منابع انس��انی نیز ورود کند‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫باید با ش��ناخت مشکالت صنعت نیروهای کارآمد‬ ‫را ب��رای رف��ع مش��کالت صنعت تربی��ت کند تا‬ ‫ارتب��اط بین صنعت و دانش��گاه پوی��ا و کاربردی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد‌‬ ‫تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکالت تولید‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران در نشس��ت با‬ ‫صنعتگران و هیات‌مدیره ش��هرک صنعتی اشترجان با تاکید‬ ‫بر ضرورت حمایت ویژه از واحدهای تولیدی در س��ال «رونق‬ ‫تولید»‪ ،‬از تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی و رفع مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی استان اصفهان در دو بخش مشکالت مرتبط‬ ‫با زیرس��اخت‌های ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی این اس��تان و‬ ‫همچنین تسهیالت سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت‬ ‫و مش��کالت با س��ازمان‌های تامین‌اجتماعی‪ ،‬دارایی و‪ ...‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محس��ن صالحی‌نیا در بازدید‬ ‫از شهرک صنعتی اشترجان و ناحیه صنعتی وزیرآباد در جمع‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬اصفهان را صنعتی‌ترین اس��تان کش��ور عنوان و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹‬درصد از صنایع کش��ور در این استان‬ ‫پهناور و صنعتی مس��تقر است و وجود بیش از ‪ ۸۰‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی در اصفهان نشان از ظرفیت‬ ‫باالی اقتصادی این اس��تان داش��ته و بدیهی است حمایت از‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‬ ‫اصفه��ان می‌تواند نقش قابل‌توجه��ی در تحقق رونق تولید و‬ ‫توسعه اش��تغال مدنظر رهبر معظم انقالب در استان و کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به افزایش ت��ورم در اقتصاد کش��ور به دلیل‬ ‫نوس��ان‌های ارزی تصریح کرد‪ :‬به دلیل تورم موجود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫افزایش بی��ش از ‪ ۲۰۰‬درصدی قیمت م��واد اولیه واحدهای‬ ‫تولیدی در س��ال گذشته بودیم که همین امر نیاز به سرمایه‬ ‫در گ��ردش بنگاه‌های اقتصادی را به چن��د برابر افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫ایران افزود‪ :‬به منظور ت��داوم تولید‪ ،‬نیازمند افزایش پرداخت‬ ‫تسهیالت به واحدهای تولیدی هستیم که با پیگیری‌ها‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت از محل ریالی صندوق‬ ‫توسعه ملی عالوه‌بر سهم نظام بانکی برای بخش‌های تولیدی‬ ‫و صنعتی کشور اختصاص یابد‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا در ادام��ه از ایج��اد کمیت��ه اختصاص��ی برای‬ ‫تعیین‌تکلی��ف و ح��ل مش��کل تصفیه‌خانه ش��هرک صنعتی‬ ‫اشترجان خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان مرکزی اعالم کرد‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالی در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های اس��تان مرکزی گفت‪ ۵۰۰ :‬میلیارد ری��ال از محل منابع‬ ‫داخلی اس��تانی در‌س��ال جاری برای تامین زیرساخت‌های ش��هرک‌های صنعتی این استان‌‬ ‫س��رمایه‌گذاری شد‪ .‬مصطفی آمره در حاشیه نشست بررس��ی زیرساخت‌های ناحیه صنعتی‬ ‫آشمیس��یان از توابع خمین در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬منابع داخلی همواره نس��بت به اعتبارات‬ ‫تملک‪ ،‬رقم قابل‌توجهی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این اعتبار برای تکمیل زیرس��اخت‌ها و توس��عه‬ ‫شهرک‌ها بر اساس بخش‌های عملیاتی هدف‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اس��تان مرکزی اظهار کرد‪ :‬زیرساخت‌های شهرک‬ ‫صنعتی خمین وضعیت مناسبی دارد و ‪ ۲‬طرح تصفیه‌خانه این شهرستان در ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب‬ ‫و توس��عه زیرس��اخت‌ها با اعتبار ‪ ۷۰‬میلیارد ریال با جدیت پیگیری می‌شود‪ .‬آمره‪ ،‬طرح خط‬ ‫انتقال آب به ناحیه صنعتی ش��هید سعیدی شهابیه را از مهم‌ترین طرح‌های پیش رو دانست و‬ ‫گف��ت‪ ۵۰ :‬میلی��ارد ریال به این ناحیه صنعتی اختصاص یافته و به دلیل تخصیص اعتبار کم از‬ ‫منابع داخلی‪ ،‬این طرح با تاخیر و در نیمه دوم امسال تکمیل می‌شود‪ .‬وی درباره ساخت ناحیه‬ ‫صنعتی آشمیسیان از توابع خمین افزود‪ :‬در شرایطی که کشور با تحریم و فشارهای اقتصادی‬ ‫روبه‌رو است‪ ،‬باید امکانات در یک منطقه اقتصادی تجمیع شود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان مرکزی ادامه داد‪ :‬تامین زیرساخت‌های آب و گاز در این ناحیه صنعتی مشکلی‬ ‫ندارد اما برق‌رس��انی با مش��کل جدی روبه‌رو اس��ت‪ .‬فرماندار خمین نیز در نشس��ت بررسی‬ ‫بازدید سفیر اتریش از تصفیه‌خانه فاضالب شیراز‬ ‫س��فیر اتریش در جمهوری اسالمی ایران در رأس هیاتی از همکاران خود روند عملیات اجرایی پروژه تصفیه‌خانه‬ ‫شماره ‪ ۲‬فاضالب شیراز را مورد بازدید قرار داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‌ اشتفان شولتز‪ ،‬سفیر اتریش در جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در بازدیدی که با حضور مدیرعامل‪ ،‬معاونان آبفای ش��یراز و همچنین مدی��ران اجرایی پروژه از تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب شماره ‪ ۲‬شیراز انجام داد توانمندی‌های تالشگران ایران را در اجرای پروژه‌های بزرگ ستود و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫پروژه نه‌تنها یک الگوی بسیار خوب در روابط بین ایران و اتریش بلکه یک نمونه از پیشرفت ایران در حوزه اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تصفیه‌خانه ش��ماره ‪ ۲‬فاضالب ش��یراز نه‌تنها در ش��یراز بلکه بزرگ‌ترین پروژه زیرساختی در کل‬ ‫استان فارس ب ‌ه شمار می‌آید‪ .‬سفیر اتریش در ایران اظهار کرد‪ :‬با آگاهی از مشکالت گوناگونی که بر اثر تحریم‌های‬ ‫با آن روبه‌رو بوده‌اید‪ ،‬توانس��ته‌اید کانال اساسی مناس��بی را پیدا کنید و این فناوری کلیدی را در اینجا به کار ببرید‪.‬‬ ‫شولتز افزود‪ :‬ایران از یک حق غیرقابل‌انکار و جهان‌شمول برخوردار است که بتواند از منافع اقتصادی ناشی از برجام‬ ‫بهره‌مند شود‪ .‬در جلسه این بازدید اهلل بخش نظر‌پور‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل آبفا شیراز‪ ،‬گزارشی مبسوطی‬ ‫پیرامون اهمیت پروژه یادش��ده‪ ،‬دالیل رکورد چندس��اله در اجرای آن و همکاری موثر شرکت‌(واتک واباک) اتریش‬ ‫در تس��ریع عملیات پروژه ارائه داد‪ .‬مدیرعامل آبفا ش��یراز اظهار کرد‪ :‬اتریش از کشورهایی است که در صنعت آب و‬ ‫فاضالب با ایران همکاری تنگاتنگی داشته و در سال‌های تحریم ما را تنها نگذاشته است‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اراک تاکید کر ‌د‬ ‫انتقال صنایع آالینده به شعاع ‪ ۳۰‬کیلومتری اراک‬ ‫عضو شورای اس�لامی ش��هر اراک در صحن علنی‬ ‫ش��ورا گفت‪ :‬مبح��ث انتق��ال صنایع آالین��ده به ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتری شهر اراک که از دو سال پیش دارای مصوبه‬ ‫هیات‌وزیران اس��ت به کجا رس��یده است؟ به گزارش‬ ‫حام��د آجرلو تصریح کرد‪ :‬ح��دود ‪ ۶۵۰۰‬نفر‬ ‫در اراک به بیماری س��رطان دچار هستند که بر اساس‬ ‫مقاله‌ای که دکتر طاهر احمدی نوش��ته بودند‪ ،‬بخش‬ ‫تاثیر‌گذار بر این بیماری صنایع آالینده مثل آلومینیوم‬ ‫است که برای انتقال آن به خیر‌آباد کارهایی انجام شد‬ ‫که درحال‌حاضر متوقف است‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫اعتبار گلوبال‪ ،‬اعتباری اس��ت که ش��هرهای درگیر با‬ ‫صنایع آالینده از آن اس��تفاده می‌کنند اما ش��هر اراک‬ ‫هن��وز از ای��ن بخش اس��تفاده‌ای نک��رده و امیدواریم‬ ‫مس��ئو‌الن مرتبط برای دریافت این اعتبار تالش خود‬ ‫را مضاع��ف کنند‪ .‬آجرلو همچنی��ن از اعتراض خود به‬ ‫نحوه پخش گوشت گرمی ‪ ۳۹‬هزار تومان در صف‌های‬ ‫طوالنی اش��اره کرد و افزود‪ :‬باید دید چقدر تالش شده‬ ‫که این گوش��ت‌ها ب ‌ه دست همشهریان برسد و در این‬ ‫بین چقدر کم‌کاری ش��ده که این نوع رس��اندن اقالم‬ ‫مورد نیاز مردم به دست‌ش��ان ناعادالنه اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫ادامه به دفاتر ش��رکت‌ها و صنایع بزرگ شهر اراک که‬ ‫در تهران مستقر هستند‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬دفترهای‬ ‫مرک��زی ش��رکت‌ها و صنایع بزرگ ش��هر اراک مثل‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬هپکو و آذرآب همگی در تهران هس��تند‬ ‫و به دنبال آن این ش��رکت‌ها حساب‌ه‌ای‌ش��ان را نیز‬ ‫در ته��ران راه‌اندازی کرده‌اند که برای انتقال این دفاتر‬ ‫ب��ه اراک باید دی��د اداره صنایع‪ ،‬مع��ادن و تجارت چه‬ ‫تدابیری را اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫آجرلو در پایان به معدن ش��مس‌آباد اشاره داشت و‬ ‫گفت‪ :‬برای این معدن قرار بود جاده‌ای س��اخته ش��ود‌‬ ‫چرا‌که ماش��ین‌های س��نگین آس��یب جدی به جاده‬ ‫فعلی وارد کرده‌اند و عوارض آن برای ش��هرداری اراک‬ ‫دردس��ر ایجاد ک��رده و هزینه‌های زی��ادی را به وجود‬ ‫آورده ک��ه امیدواریم ب��ه‌زودی جاده جدید س��اخته‬ ‫ش��ود و خطرهای احتمالی برای خودروهای سبک در‬ ‫تو‌آمد‌ر‌فع شود‪.‬‬ ‫رف ‌‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬پیشنهاد در شرکت گاز استان مرکزی‬ ‫مدیرعاملشرکتگازاستانمرکزیگفت‪:‬درسالگذشتهازمجموع‪ ۸۰۰‬نیرویکارگازاستانحدود‪ ۱۰۰۰‬پیشنهاد‬ ‫دریافت ش��د‪.‬به گزارش‬ ‫‌ محمدرضا سمیعی‪ ،‬با تشریح عملکرد شورای همیاری و مشارکت این شرکت در سال‬ ‫‪ ۹۷‬گفت‪ :‬هدف ش��ورای همیاری و مشارکت ایجاد فرصت‌های مناسب بوده تا تمامی کارکنان‪ ،‬مشتریان و پیمانکاران‬ ‫س��ازمان بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری خود نقش برجس��ته‌ای را در روند تصمیم‌س��ازی‪ ،‬تصمیم‌گیری و‬ ‫حل مسائل و مشکالت سازمان ایفا کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬شورای مشارکت گاز استان مرکزی در سال ‪ ۹۷‬توانست در‬ ‫برنامه‌ریزی مدون و بسیج اندیشه و تفکرات کارکنان خود حرکت خوبی را در راستای بهبود و تعالی فعالیت‌های شرکت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬پیشنهاد از داخل و خارج‬ ‫شرکت به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال شده است و پس از بررسی پیشنهادها در کمیته‌های تخصصی‪۷۷ ،‬پیشنهاد‬ ‫تایید و ‪ ۲۰‬پیش��نهاد اجرایی ش��د و همچنین هر ماه فراخوان برای ارسال پیشنهاد منتشر شد و با برقراری ارتباط بین‬ ‫سامانه نظام پیشنهادها و سامانه ‪ CRM‬امکان دریافت پیشنهادهای شهروندان میسر شد‪.‬‬ ‫زیرس��اخت‌های ناحیه صنعتی آشمیسیان گفت‪ :‬س��اخت ناحیه صنعتی آشمیسیان مصوبه‬ ‫ن «رونق تولید» نام‌گذاری شده باید از سرمایه‌گذاران این‬ ‫پیگیری شده است ‌و امسال که به عنوا ‌‬ ‫ناحیه صنعتی حمایت ش��ود‪ .‬احمد طهرانی افزود‪ :‬این شهرستان باالترین آمار بیکاری استان‬ ‫مرکزی را دارد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی می‌تواند با اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم نرخ‬ ‫بیکاری در این شهرستان را کاهش دهد وی با اشاره به اینکه مسئوالن همواره به این شهرستان‬ ‫نگاه وی��ژه‌ای دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هماهنگی نهادهای اقتصادی در جنگ اقتصادی امروز می‌تواند‬ ‫فرآیند س��رمایه‌گذاری در شهرستان را تسهیل کند‪ .‬ناحیه صنعتی آشمیسیان از توابع خمین‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬به عنوان ناحیه صنعتی مصوب شده است‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫پیاپی ‪2606‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫رونق بازار خط و خوشنویسی و قرآن‌های نفیس در کریستیز‪ ،‬ساتبیز و بونامز لندن‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«ما همه با هم هس��تیم» ب��ه کارگردانی کمال‬ ‫تبری��زی و تهیه‌کنندگی س��یدرضا میرکریمی به‬ ‫عن��وان پربازیگرترین فیلم س��ینمای ایران از عید‬ ‫فطر روی پرده همه س��ینماهای کشور می‌رود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬کمال تبریزی ک��ه کمدی‌های‬ ‫موفق��ی چ��ون «مارمولک»‪« ،‬طبقه حس��اس» و‬ ‫«همیشه پای یک زن در میان است» را در کارنامه‬ ‫دارد‪ ،‬در جدیدترین فیلمش بر اساس فیلمنامه‌ای‬ ‫از پدرام پورامیری‪ ،‬حس��ین امیری و محمد داودی‬ ‫با بهره گرفت��ن از بازیگره��ای مختلف که همگی‬ ‫مس��افران یک هواپیما هستند‪ ،‬داستانی کمدی از‬ ‫یک موقعیت تراژدیک را به تصویر کش��یده است‪.‬‬ ‫مه��ران مدی��ری‪ ،‬محمدرضا گلزار‪ ،‬لی�لا حاتمی‪،‬‬ ‫ویشکا آس��ایش‪ ،‬هانیه توسلی‪ ،‬پژمان جمشیدی‪،‬‬ ‫مانی حقیقی‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬س��روش صحت‪ ،‬حسن‬ ‫معجون��ی‪ ،‬مه��ران غفوریان‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬س��یروس‬ ‫گرجستانی در آن ایفای نقش کرده‌اند‪.‬‬ ‫جایزه نخست جشنواره‬ ‫«کاریکاتور فریزای»‬ ‫برای هنرمند ایرانی‬ ‫در فصل بهار ‪ ۳‬حراج هنرهای اس�لامی در کریستیز‪،‬‬ ‫س��اتبیز و بونامز لندن برگزار ش��د و با ف��روش بیش از‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون پوندی توانست رکورد قابل‌توجهی برای هنر‬ ‫اسالمی شامل خط‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬نسخ خطی‪ ،‬کتاب و‪...‬‬ ‫از خود به‌جای بگذارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در فص��ل بهار و در ماه‌های آوریل‬ ‫و مه حراج‌های بین‌المللی روزهای ش��لوغی را پشت‌سر‬ ‫می‌گذارند و با برپای��ی حراج‌های مختلف با موضوع‌های‬ ‫متف��اوت‪ ،‬عالقه‌مندان ب��ه هنر را جذب ای��ن رویدادها‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در چند روز گذشته ‪ ۳‬حراج‌ کریستیز‪ ،‬ساتبیز و بونامز‬ ‫در لندن در ‪ ۳‬ش��ب ح��راج هنرهای اس�لامی را برگزار‬ ‫کردند که این رویدادها با فروش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو‬ ‫بودند و توانس��تند در زمینه هنرهای اسالمی رکوردهای‬ ‫قابل‌توجهی به‌جای بگذارند‪.‬‬ ‫از نکته‌ه��ای قابل‌توجه در این ‪ ۳‬حراج‪ ،‬فروش خوب‬ ‫آث��ار خط��ی متعلق به هنر اس�لامی به‌وی��ژه هنر ایران‬ ‫بود که جایگاه هنر خوشنویس��ی ای��ران را در حراج‌های‬ ‫مختلف نش��ان داد‪ .‬یکی از آثار ارزش��مندی که در این‬ ‫زمینه به فروش رسید‪ ،‬قرآنی تذهیب شده و مطال متعلق‬ ‫ب��ه قرن ‪ ۱۵‬میالدی بود که در حراج کریس��تیز این اثر‬ ‫‪ ۳.۷۲۴.۷۵۰‬پون��دی ش��د تا جایگاه هنر خوشنویس��ی‬ ‫اسالمی را به رخ جهانیان بکشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حراج بونامز‬ ‫نخستین حراج فصل بهار که ‪ ۳۰‬آوریل (‪۱۰‬اردیبهشت‌)‬ ‫برگزار شد‪ ،‬حراج هنر اسالمی و هنر بونامز در لندن بود‪.‬‬ ‫در این حراج ‪ ۲۱۶‬اثر ش��امل خط‪ ،‬نگارگری‪ ،‬تذهیب و‬ ‫اش��یای عتیقه از هنر اس�لامی و هند ارائه ش��ده که در‬ ‫مجموع این حراج توانست به فروش ‪ ۱.۵۷۰.۰۰۰‬پوندی‬ ‫دست پیدا کند‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل‌توج��ه در این ح��راج‪ ،‬فروش خ��وب آثار‬ ‫خوشنویس��ی متعل��ق به ایران بود که می‌ت��وان به قرآن‬ ‫کوچک تذهیب ش��ده در س��ال ‪ ۱۲۰۴‬ه‪.‬ق شامل ‪۲۵۷‬‬ ‫برگ که ‪22.562‬پوندی شد‪ ،‬اشاره کرد؛ همچنین قرآن‬ ‫کوچ��ک تذهیب ش��ده ق��رن ‪ ۱۹‬میالدی ش��امل ‪۲۴۷‬‬ ‫برگ بود که ‪ 7.562‬پوندی ش��د‪ ،‬خوشنویسی نستعلیق‬ ‫ازس��وی خلیل خالدبیگ س��فیر ترکیه در ایران درسال‬ ‫‪۱۸۸۸‬می�لادی ‪ ۵۶۲‌۷‬پوند فروخته ش��د‪ ،‬قرآن کوچک‬ ‫ح��راج هنره��ای اس�لامی و هند س��اتبیز ب��ا ارائ��ه ‪ ۳۰۲‬اثر خط‪،‬‬ ‫خوشنویس��ی‪ ،‬نگارگ��ری‪ ،‬عتیق��ه و ف��رش در لندن برگزار ش��د که‬ ‫توانست به رکورد ‪ ۹.۹۱۴.۶۲۵‬پوندی دست پیدا کند‬ ‫تذهیب شده در س��ال ‪ ۱۲۰۲‬ه‪.‬ق در ‪ ۲۲۱‬برگ ‪۳۱۲‌۵‬‬ ‫پوندی شد‪ ،‬نقاشی با جوهر و خط‌نوشت ناصرالدین شاه‬ ‫در ق��رن ‪ ۱۹‬میالدی ‪ ۸۱۲ ،۴‬پون��د چکش خورد‪ ،‬قرآن‬ ‫کوچک تذهیب ش��ده قرن ‪ ۱۹‬میالدی نیز شامل ‪۲۳۹‬‬ ‫برگ خوشنویس��ی ‪ ۵۵۰ ،۲‬پوندی ش��د و کتاب «تاریخ‬ ‫جه��ان تا پایان دوره ش��اه اس��ماعیل صفوی» نوش��ته‬ ‫غیاث‌الدین محمد‪ ،‬مشهور به «خوان دمیرهروی» شامل‬ ‫‪ ۲۷۸‬برگ نیز به نرخ ‪ ۲.۵۵۰‬پوند به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹حراج ساتبیز‬ ‫ام��ا در روز نخس��ت م��ه (‪ ۱۱‬اردیبهش��ت) نیز حراج‬ ‫هنرهای اس�لامی و هند س��اتبیز با ارائه ‪ ۳۰۲‬اثر خط‪،‬‬ ‫خوشنویس��ی‪ ،‬نگارگری‪ ،‬عتیقه و ف��رش در لندن برگزار‬ ‫شد که این حراج توانست به رکورد ‪ ۹.۹۱۴.۶۲۵‬پوندی‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬در این حراج نیز آثار خوشنویسی ایرانی‬ ‫توانستند به فروش قابل‌توجهی دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫ق��رآن ب��زرگ تذهیب ش��ده عصر صفوی��ه و قرن ‪۱۶‬‬ ‫می�لادی در ای��ن ح��راج ‪ 93.750‬پوندی ش��د‪ .‬کتاب‬ ‫یوس��ف و زلیخ��ا جامی با امضای میرعلی‪ ،‬ش��امل ‪۱۵۱‬‬ ‫برگ‪ ،‬متعلق ب��ه ‪ ۹۳۸‬ه‪.‬ق به نرخ ‪ 81.250‬پوند چکش‬ ‫خورد‪ .‬یک قرآن تذهیب ش��ده ب��ا جعبه الکی متعلق به‬ ‫‪ ۱۲۵۸‬ه‪.‬ق‪ 62.500 ،‬پوندی شد‪.‬‬ ‫کتاب کوچک یوسف و زلیخا جامی با امضای میرعلی‬ ‫ش��امل ‪ ۳۰۱‬برگ متعل��ق ب��ه ‪ ۸۸۵‬ه‪.‬ق ‪ 47.500‬پوند‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬در این حراج قرآن کوچک خوشنویس��ی‬ ‫ش��ده س��وره بقره ش��امل ‪ ۳۸‬برگ برای اواخر قرن ‪۱۰‬‬ ‫میالدی ‪ 40.000‬پوندی شد‪.‬‬ ‫دانش��نامه پزش��کی از خزانه‌داری خوارزمش��اهی اثر‬ ‫زین‌الدین جرجانی ش��امل ‪ ۲۷۶‬صفح��ه متعلق به قرن‬ ‫‪ ۱۳‬میالدی ‪ 32.500‬پوند فروخته شد‪ .‬قرآن کوچک ‪۸‬‬ ‫ضلعی تذهیب شده شامل ‪ ۴۰۳‬برگ عصر صفویه و قرن‬ ‫‪ ۱۶‬میالدی ‪ 21.250‬پوندی شد‪ .‬آلبومی از خوشنویسی‬ ‫شامل ‪۱۴‬برگ متعلق به قرن ‪ ۱۶‬میالدی ‪ 21.250‬پوند‬ ‫چکش خورد‪.‬‬ ‫کت��اب «احیاءعلوم‌الدی��ن» ابوحمی��د محمدب��ن‬ ‫محمدالغزالی شامل ‪ ۱۰۴‬برگ متعلق به قرن ‪۱۳‬میالدی‬ ‫‪ ۷۵۰ ،۱۸‬پون��د چک��ش خ��ورد‪ .‬منتخب��ی از ق��رآن‬ ‫خوشنویس��ی شده به خط کوفی از سوره هود شامل ‪۱۷‬‬ ‫ب��رگ متعلق به قرن ‪ ۱۲‬میالدی ‪ 12.500‬پوندی ش��د‪.‬‬ ‫نسخه خطی روضه الصفا‪ ،‬نوشته میرخواند هروی شامل‬ ‫‪ ۱۲۳‬برگ در دوره صفوی‪ 12.500‬پوند فروخته شد‪.‬‬ ‫قرآن تذهیب شده ش��امل ‪ ۲۲۷۴‬برگ متعلق به قرن‬ ‫‪ ۱۹‬میالدی ‪ 12.500‬پوندی ش��د‪ .‬قرآن کوچک تذهیب‬ ‫شده از سوی احمد نواب‌الدین‌الحسین شامل ‪ ۲۳۶‬برگ‬ ‫متعلق به س��ال ‪ ۱۲۷۹‬ه‪.‬ق ‪ 11.250‬پوندی ش��د‪ .‬قرآن‬ ‫تذهیب ش��ده روی طومار پوس��ت به وسیله خواجه ولد‬ ‫والی محمد صادق دیرانی متعلق به ‪ ۱۲۵۱‬ه‪.‬ق ‪10.000‬‬ ‫پوندی شد‪.‬‬ ‫کتاب دعا تذهیب ش��ده‪ ،‬نوشته احمد نیریزی شامل‬ ‫‪ ۸‬برگ متعلق به قرن ‪ ۱۸‬میالدی ‪ 10.000‬پوند چکش‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫دیوان محمدقلی میرزا اثر خلیل س��راوی شامل ‪۱۴۵‬‬ ‫برگ متعلق به ‪ ۱۲۴۰‬ه‪.‬ق ‪7500‬پوند به فروش رس��ید‪.‬‬ ‫قرآن تذهیب ش��ده از س��وی محمدتقی‌بن محمدهادی‬ ‫ش��امل ‪ ۲۲۳‬برگ متعلق ب��ه ‪ ۱۱۷۷‬ه‪.‬ق ‪ 5000‬پوندی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دیوان حافظ نوش��ته محمدحسین‌بن س��لیم از تبریز‬ ‫ش��امل ‪ ۲۷۴‬برگ متعلق ب��ه س��ال ‪ ۱۲۹۳‬ه‪.‬ق به نرخ‬ ‫‪4.750‬پون��د چکش خورد‪ .‬قرآن تذهیب ش��ده کوچک‬ ‫نوش��ته احمد نیریزی شامل ‪ ۲۵۶‬برگ متعلق به ‪۱۱۱۹‬‬ ‫ه‪.‬ق ‪ 3.750‬پوندی شد و فرمان محمدشاه قاجار به یک‬ ‫ش��اهزاده به خط او متعلق به ‪ ۱۲۵۶‬ه‪.‬ق ‪ 3.750‬پوند به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹حراج کریستیز‬ ‫اما در حراج هنر جهان اس�لام و هند‪ ،‬حراج کریستیز‬ ‫سرانه مطالعه و مصرف محصوالت فرهنگی در ایران‬ ‫ش��ورای عال��ی انق�لاب فرهنگی در گزارش��ی از‬ ‫مصرف فرهنگی خانوار ایرانی‪ ،‬آمار جدیدی از سرانه‬ ‫مطالعه‪ ،‬حضور در س��ینما‪ ،‬تماشای تئاتر و شنیدن‬ ‫موسیقی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دبیرخانه ش��ورای‌عالی انقالب‬ ‫فرهنگی روز گذش��ته نتیجه گزارشی با عنوان رصد‬ ‫فرهن��گ رفت��اری خان��واده ایرانی در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫منتشر کرد که در آن آمار جدید و جالبی از مصرف‬ ‫فرهنگی خانوارهای ایرانی ارائه شده است‪.‬‬ ‫نتیجه این پژوهش که برگزارکننده آن بیان کرده‬ ‫در مناطق شهری و روستایی و برای افراد ‪۱۵‬ساله و‬ ‫بیشتر اجرا شده است‪ ،‬معطوف به سنجش رفتارهای‬ ‫فرهنگ��ی خانواده ایرانی در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬اس��ت و‬ ‫رفتارهایی مانند مطالعه و س��رانه مطالعه‪ ،‬سینما و‬ ‫تئاتر‪ ،‬ورزش‪ ،‬موس��یقی و تماشای تلویزیون داخلی‬ ‫را موردبررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫همچنین برگزارکننده تصریح کرده اس��ت که در‬ ‫این طرح پژوهشی سرانه مصرف شیر‪ ،‬نوشابه‪ ،‬میوه‪،‬‬ ‫ماهی‪ ،‬فست‌فود‪ ،‬چگونگی انتخاب پوشاک و نظرات‬ ‫درباره ازدواج جوانان موردمطالعه‪ ،‬بررسی و سنجش‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت و تاکید کرده ک��ه این پژوهش‬ ‫مهم‌تری��ن و تاحدودی تنها طرح آماری رس��می در‬ ‫کش��ور است که داده‌های متقنی برای تحلیل سبک‬ ‫زندگی ایرانیان ارائه داده است‪.‬‬ ‫حدود ‪۵۸‬درصد افراد ‪۱‬س��اله و بیش��تر باس��واد‬ ‫(‪ ۳۰۷۸۶۷۲۶‬نف��ر) در س��ال قب��ل از آمارگی��ری‪،‬‬ ‫مطالعه کتاب غیردرس��ی داش��ته‌اند‪ ،‬سرانه مطالعه‬ ‫کتاب غیردرس��ی افراد ‪۱۵‬ساله و بیشتر‪۷ ،‬ساعت و‬ ‫‪ ۴۱‬دقیقه در ماه است که از این میزان سرانه ماهانه‬ ‫مطالعه قرآن و ادعیه‪۳ ،‬ساعت و ‪ ۷‬دقیقه بوده است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪۱۹‬درص��د (‪ ۱۱۴۱۱۹۷۹‬نف��ر) از اف��راد‬ ‫‪۱۵‬س��اله و بیش��تر‪ ،‬در س��ال قبل از آمارگیری به‬ ‫س��ینما رفته‌اند‪ ،‬حدود ‪ ۵.۱‬درصد (‪ ۳۰۹۵۹۸۱‬نفر)‬ ‫از افراد ‪۱۵‬س��اله و بیشتر در سال قبل از آمارگیری‬ ‫به تئاتر رفته‌ان��د و ‪ ۹۱.۴‬درصد (‪ ۵۵۱۳۲۸۶۰‬نفر)‬ ‫افراد ‪۱۵‬ساله و بیشتر برنامه‌های سیمای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران را تماش��ا کرده‌اند ک��ه ‪ ۹۹.۵‬درصد‬ ‫مخاطب��ان در روزه��ای غیرتعطی��ل و ‪۹۴‬درصد در‬ ‫روزهای تعطیل س��یمای جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫تماشا کرده‌اند‪.‬‬ ‫در ادامه گ��زارش رصدی فرهنگ رفتاری خانواده‬ ‫ایرانی در سال ‪ ۱۳۹۶‬نیز این آمار عنوان شده است‪:‬‬ ‫س��رانه تماش��ای برنامه‌های س��یمای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به وس��یله افراد ‪۱۵‬س��اله و بیشتر‪،‬‬ ‫‪۴‬ساعت و ‪ ۵۲‬دقیقه در روز بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۶۷.۸‬درص��د اف��راد ‪۱۵‬س��اله و بیش��تر در زمان‬ ‫آمارگیری موسیقی گوش داده‌اند‪.‬‬ ‫س��رانه هفتگی گوش دادن به موس��یقی از سوی‬ ‫افراد ‪۱۵‬س��اله و بیش��تر‪ ۲ ،‬س��اعت و ‪ ۲۱‬دقیقه در‬ ‫روز بوده است‪.‬‬ ‫حدود ‪۵۳‬درصد (‪ ۳۱۹۷۸۹۱۰‬نفر) افراد ‪۱۵‬ساله‬ ‫و بیش��تر‪ ،‬عض��و ش��بکه‌های اجتماع��ی بوده‌اند و‬ ‫س��رانه حضور افراد ‪۱۵‬س��اله و بیشتر در شبکه‌های‬ ‫اجتماعی‪ ۱ ،‬ساعت و ‪ ۴‬دقیقه در روز بوده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه نتیجه‌گی��ری این طرح پژوهش��ی نیز‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬تماش��ای تلویزیون داخلی و همچنین‬ ‫گوش‌دادن به موس��یقی بیش از این نیمه را پوشش‬ ‫داده‪ ،‬به‌ویژه تماش��ای س��یمای جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران که غال��ب جامعه آم��اری م��ورد پیمایش را‬ ‫دربرگرفته است‪.‬‬ ‫درباره وضعیت تماشای س��ینما و تئاتر و مطالعه‬ ‫کتاب و روزنامه هم این نتیجه به‌دس��ت آمده است‪:‬‬ ‫تماش��ای س��ینما و تئات��ر در جامعه آم��اری مورد‬ ‫پژوه��ش زیر ‪۲۰‬درصد اس��ت و مطالعه روزنامه نیز‬ ‫از جامعه آماری موردمطالعه کمتر از ‪۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬مه (‪ ۱۲‬اردیبهشت‌) در لندن برگزار و ‪ ۱۷۹‬اثر عرضه‬ ‫ش��د که ب��ه فروش کل��ی ‪ ۱۶.۰۳۱.۳۷۵‬پوندی دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫در ای��ن حراج بی‌س��ابقه از هنرهای اس�لامی؛ قرآنی‬ ‫تذهی��ب ش��ده و مط�لا متعلق ب��ه ق��رن ‪ ۱۵‬میالدی‬ ‫‪ ۳.۷۲۴.۷۵۰‬پوندی ش��د و به رکوردی چشمگیر دست‬ ‫یاف��ت‪ .‬در این حراج��ی نیز آثار خوشنویس��ی ایرانی به‬ ‫فروش‌های قابل‌توجهی دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شامل ‪ ۵۰۴‬برگ متعلق به‬ ‫سال ‪ ۱۰۲۰‬میالدی در این دوره حراج کریستیز به نرخ‬ ‫‪ 27.500‬پوند فروش رفت‪ .‬قرآن کوچک تذهیب ش��ده‬ ‫ش��امل ‪ ۱۷۹‬برگ متعلق به ق��رن ‪ ۱۵‬میالدی ‪17.500‬‬ ‫پوندی ش��د‪ .‬قرآن تذهیب ش��ده با امض��ای عبداهلل بن‬ ‫عاشور اصفهانی شامل ‪ ۳۰۴‬برگ‪ ،‬متعلق به سال ‪۱۲۳۳‬‬ ‫میالدی ‪ 11.875‬پوندی شد‪.‬‬ ‫کتاب کلیات س��عدی امضا ش��ده س��لیمان‌بن عبداهلل‬ ‫هروی ش��امل ‪ ۲۶۷‬ب��رگ‪ ،‬متعلق ب��ه ‪ ۹۵۷‬ه‪.‬ق به نرخ‬ ‫‪ 10.625‬پون��د چک��ش خورد‪ .‬ی��ک ب��رگ نگارگری و‬ ‫خوشنویس��ی از ش��اهنامه فردوس��ی متعل��ق به ‪۱۵۶۱‬‬ ‫میالدی به نرخ ‪ 9.375‬پوند چکش خورد‪ .‬قرآن تذهیب‬ ‫ش��ده شامل ‪ ۲۶۵‬برگ‪ ،‬متعلق به ‪ ۱۲۰۰‬میالدی ‪8750‬‬ ‫پوندی ش��د‪ ۶ .‬فرمان قاجاری متعلق به سال ‪ ۱۳۲۶‬ه‪.‬ق‬ ‫‪ 6250‬پوند به فروش رسید‪.‬‬ ‫مجموعه‌ای از سخنان حضرت علی (ع) به امام حسین‬ ‫(ع) ش��امل ‪ ۱۲‬برگ متعل��ق به قرن ‪ ۱۴‬میالدی ‪4750‬‬ ‫پوندی شد و قصاید رودکی با امضای محمدرضا شیرازی‬ ‫ش��امل ‪ ۳۲‬برگ متعلق به ‪ ۹۴۱‬ه‪.‬ق به نرخ ‪ 1250‬پوند‬ ‫چکش خورد‪.‬‬ ‫همزم��ان با رونق ب��ازار بین‌المللی هنر اس�لامی خط‬ ‫و خوشنویس��ی‪ ۳ ،‬اس��فند س��ومین حراج باران‪ ،‬حراج‬ ‫تخصصی خط‪ ،‬خوشنویسی و هنرهای ایرانی اسالمی در‬ ‫تهران برگزار شد که با رکورد ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۷۶۹‬میلیون‬ ‫تومان همراه بود‪.‬‬ ‫نکته مهم اینکه مانند حراج‌های بین‌المللی در تهران‬ ‫ه��م یک جلد مصحف ش��ریف که روی مس و با تکنیک‬ ‫حکاکی خط بزرگان با هنرمندی رائین علی‌اکبرخان‌زاده‬ ‫پدید آمده ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان شد تا رکورد‬ ‫فروش یک اثر در حراجی‌های هنری ایران شکسته شود‪.‬‬ ‫اما در حراج‬ ‫هنر جهان‬ ‫اسالم و هند‪،‬‬ ‫حراج کریستیز‬ ‫‪ ۲‬مه (‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشت‌) در‬ ‫لندن برگزار‬ ‫و ‪ ۱۷۹‬اثر‬ ‫عرضه شد که‬ ‫به فروش کلی‬ ‫‪۱۶.۰۳۱.۳۷۵‬‬ ‫پوندی دست‬ ‫یافت‪ .‬در این‬ ‫حراج بی‌سابقه‬ ‫از هنرهای‬ ‫اسالمی؛ قرآنی‬ ‫تذهیب شده و‬ ‫مطال متعلق به‬ ‫قرن ‪ ۱۵‬میالدی‬ ‫‪۳.۷۲۴.۷۵۰‬‬ ‫پوندی شد و‬ ‫به رکوردی‬ ‫چشمگیر دست‬ ‫یافت‬ ‫ساعت کار مفید ایرانیان چقدر است؟‬ ‫فرهن��گ‪ ،‬کار و تالش عناصر بس��یار مهم و‬ ‫تعیین‌کننده‌ای برای تحقق شعار «رونق تولید»‬ ‫به شمار می‌رود که با آن تمامی کشورها موفق‬ ‫به فتح قله‌های پیشرفت می‌شوند‪.‬‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان نوش��ت‪ :‬در میان‬ ‫عناص��ر مه��م و تعیین‌کننده در پیش��رفت و‬ ‫شکوفایی یک جامعه از نظر اقتصادی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و تولیدی‪ ،‬فرهنگ کار و تالش نقش بس��زایی‬ ‫را ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫محمد حس��ین محمدی‪ ،‬کارشناس مسائل‬ ‫اقتص��ادی درب��اره میزان کار مفید در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬بهره‌وری کار یا همان کار مفید از عناصر‬ ‫بس��یار مهم در توسعه و ش��کوفایی جامعه به‬ ‫شمار می‌رود اما با این وجود و با مطالعه میزان‬ ‫کار مفید در کش��ور و ب��ا توجه به گزارش‌های‬ ‫منعکس شده در رسانه‌ها این واقعیت تلخ عیان‬ ‫می‌ش��ود که میزان کار مفی��د در جامعه ایران‬ ‫در هفته‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۱‬س��اعت برآورد می‌شود‬ ‫و در بخش‌های دولتی نیز این عدد ‪ ۲۲‬دقیقه‬ ‫در روز بوده است‪ .‬در نقطه مقابل‪ ،‬در کشوری‬ ‫همچون فرانس��ه میزان کار مفید در طول یک‬ ‫هفته‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۳‬س��اعت برآورد می‌شود‬ ‫و می‌توان گفت با کسر یکشنبه (به عنوان روز‬ ‫تعطیل) این میزان به حدود ‪ ۵‬و نیم ساعت در‬ ‫روز تخمین زده می‌شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا پاک��دل هنرمند جوان کارتونیس��ت و‬ ‫کاریکاتوریس��ت توانست با اثر «کار؛ نجات» جایزه‬ ‫اول از نخستین جشنواره جهانی کاریکاتور فریزای‬ ‫را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬علیرضا پاک��دل هنرمند جوان‬ ‫کارتونیس��ت‪ ،‬کاریکاتوریس��ت‪ ،‬ط��راح کاراکتر و‬ ‫تصویرس��از با اثر «کار؛ نجات» توانست جایزه اول‬ ‫از نخس��تین جش��نواره جهانی کاریکاتور فریزای‬ ‫کشور کوزوو ‪ ۲۰۱۹‬را به‌دست آورد‪ .‬این جشنواره‬ ‫با موضوع آزاد با حضور کاریکاتوریست‌هایی از ‪۵۰‬‬ ‫کش��ور جهان ازجمله پرتغال‪ ،‬ایران‪ ،‬برزیل‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬کوبا‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬هند‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬فرانسه‬ ‫و‪ ...‬اردیبهشت س��ال جاری در شبه جزیره بالکان‬ ‫در جنوب اروپا در کش��ور کوزوو برگزار شد‪ .‬نتیجه‬ ‫این جش��نواره امروز ‪ ۲۱‬اردیبهش��ت اعالم شد که‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ب��ه ترتیب علیرضا پاک��دل از ایران‬ ‫جایزه نخس��ت‪ ،‬سیران کافرلی از کشور آذربایجان‬ ‫جایزه دوم و ش��اهرخ حیدری از ایران جایزه س��وم‬ ‫را کسب کردند‪.‬‬ ‫مستند مایکل شوماخر‬ ‫ساخته می‌شود‬ ‫در قالب یک فیلم مستند‪ ،‬داستان زندگی مایکل‬ ‫ش��وماخر اسطوره رقابت‌های فرمول یک به تصویر‬ ‫کشیده می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر به نق��ل از ورایتی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫مس��تند بلن��د رس��می درب��اره مایکل ش��وماخر‬ ‫اس��طوره رقابت‌های فرمول ی��ک در مرحله نهایی‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬مایکل ِوش و هان��س برونو کامرتونز‬ ‫دو فیلمس��از مشهور آلمانی این فیلم را کارگردانی‬ ‫کرده‌اند‪« .‬راکت س��اینس» برای فروش این فیلم‬ ‫در جش��نواره فیلم کن اقدام می‌کند‪ .‬این مس��تند‬ ‫با عنوان «ش��وماخر» داس��تان این ستاره مشهور‬ ‫دنیای ورزش اتومبیلرانی را به تصویر می‌کش��د‪ .‬او‬ ‫تنها چهره تاریخ اس��ت که برنده ‪ ۷‬جایزه قهرمانی‬ ‫جهانی فرمول یک شده است‪ .‬این فیلم به مناسبت‬ ‫‪ ۵۰‬س��الگی شوماخر و بیس��ت و پنجمین سالگرد‬ ‫نخستین قهرمانی جهانی وی ساخته شده است‪ .‬او‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۳‬نخستین قهرمانی جهان خود را با تیم‬ ‫بنتون رنو و فالوی بریاتوره کسب کرد و در مسابقه‬ ‫پایانی دامون هیل نزدیک‌ترین رقیبش را شکست‬ ‫داد و به این عنوان نائل شد‪.‬‬ ‫نقاشی کودکان ایرانی‬ ‫برنده جشنواره ژاپنی‬ ‫ای��ن کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی گفت‪:‬‬ ‫کیفیت کار در کش��ورهای توسعه‌یافته بسیار‬ ‫باالس��ت و درحال‌حاضر نیز جوامع اینچنینی‬ ‫در صدد افزایش میزان اس��تراحت برای نیروی‬ ‫انس��انی خود هستند که این موضوع موید این‬ ‫واقعیت اس��ت ک��ه افزایش عملک��رد کاری یا‬ ‫به��ره‌وری آن‪ ،‬تنها با باال بردن س��اعات کاری‬ ‫محقق نمی‌ش��ود و امید اس��ت با الگوبرداری‬ ‫صحی��ح از س��ازکارهای حاکم بر کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته در این زمینه می��زان کار مفید‬ ‫در کشور با ارتقای هرچه بیشتری همراه شود‬ ‫که هر آنچه این امر با دقت و درایت بیش��تری‬ ‫در مراک��ز تولیدی و صنعتی اجرایی ش��ود‪ ،‬به‬ ‫تبع ضریب تحقق شعار سال نیز تقویت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬کودک و نوج��وان عضو مراکز فرهنگی هنری‬ ‫کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان موفق‬ ‫به کس��ب جای��زه و دیپلم افتخار نهمین مس��ابقه‬ ‫بین‌المللی نقاش��ی محیط‌زیس��ت «کائو» کشور‬ ‫ژاپن شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این مسابقه که با موضوع «ما‬ ‫باهم دوست محیط‌زیس��ت هستیم» برگزار شد و‬ ‫از بی��ن ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۵۶۳‬اثر از ‪ ۴۴‬کش��ور جهان‪۵ ،‬‬ ‫نف��ر از اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون موفق‬ ‫به کس��ب جایزه ش��ده‌اند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬ملیکا‬ ‫اح��دی‪۱۰ ،‬س��اله جایزه کائو و دیپل��م افتخار این‬ ‫دوره از مس��ابقه را از آن خود کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫پریماه کیانی ‪۱۳‬ساله‪ ،‬نگین یارعلی ‪۱۲‬ساله‪ ،‬اسرا‬ ‫عباس‌قلی‌زاده ‪۱۲‬س��اله و آتنا حس��ینی ‪۱۰‬ساله‬ ‫موفق به کس��ب دیپلم افتخار از این دوره از مسابقه‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫کان��ون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان با‬ ‫ارسال ‪ ۴۰۹‬اثر نقاشی در این مسابقه شرکت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این آثار‪ ،‬س��ال ‪ ۲۰۱۸‬برای مس��ابقه بین‌المللی‬ ‫نقاشی محیط‌زیست «کائو» ارسال شده بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فروش ‪ ۲۷‬میلیون پوندی هنر اسالمی در ‪ ۳‬حراج بزرگ بین‌المللی‬ ‫«ما همه با هم هستیم»‬ ‫در اکران عید فطر‬
‫دوشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪ 7 - 1398‬رمضان ‪ 13 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1288‬پیاپی ‪2606‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شوک روز‬ ‫گشایش نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با ‪ ۱۲۶‬طرح نوآورانه‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی ق��رآن کری��م ب��ا حض��ور‬ ‫ش��خصیت‌های فرهنگی‪ ،‬قرآنی و نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گش��ایش یافت‪ .‬قرار اس��ت در این‬ ‫دوره از نمایش��گاه بخ��ش بین‌الملل نمایش��گاه ارتقا‬ ‫پی��دا کن��د و ‪ ۱۲۶‬ط��رح نوآورانه در زمین��ه مفاهیم و‬ ‫دس��تاوردهای قرآنی اجرا ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫عبداله��ادی فقه��ی‌زاده‪ ،‬مع��اون قرآن و عت��رت وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ش��نبه‪ ۲۱ ،‬اردیبهشت در‬ ‫آیین گشایش بیس��ت‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫قرآن کریم که با حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫عالءالدین بروجردی‪ ،‬س��یده فاطم��ه ذوالقدر و طیبه‬ ‫سیاوش��ی از نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین حمیدرضا ارزانی مش��اور‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬علیرضا رشیدیان رئیس‬ ‫س��ازمان حج و زیارت و جمع��ی از مدیران و چهره‌های‬ ‫فرهنگ��ی ق��رآن در ضل��ع جنوبی مصالی ته��ران در‬ ‫مجموع��ه چهل‌س��را برگزار ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برای‬ ‫برپایی نمایشگاه امس��ال از ماه‌های گذشته برنامه‌ها و‬ ‫طرح‌هایی را به‌طور عملیاتی در دس��تور کار قرار دادیم‬ ‫و تمام جزئیات برگزاری نمایشگاه مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس بیست‌وهفتمین نمایش��گاه بین‌المللی قرآن‬ ‫با تاکید ب��ر این موضوع که نهاده��ای گوناگونی مانند‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬ش��ورای ش��هر‪ ،‬خانه کتاب و‪ ...‬در اجرای‬ ‫برنامه‌های نمایش��گاه با ما همکاری داش��ته‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال تالش کرده‌ایم ب��ازده فعالیت‌ها و تاثیرگذاری‬ ‫ای��ام نمایش��گاه به ماه‌ه��ای پیش و پس از نمایش��گاه‬ ‫عبور نرخ کاغذ آزاد‬ ‫از مرز ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫گسترش پیدا کند‪ .‬ما درصدد بوده‌ایم که توجه خاصی‬ ‫به جنبه‌های بصری نمایش��گاه داش��ته باشیم و امسال‬ ‫فضای نمایش��گاه را کوچک‌تر و به س��مت کیفی‌سازی‬ ‫بیش��تر حرکت کرده‌ای��م‪ .‬گرچه از فضای نمایش��گاه‬ ‫کاسته شده اما در مقابل اس��تفاده بهینه‌ای از این فضا‬ ‫می‌شود‪ .‬امس��ال ‪ ۳۸‬هزار مترمربع فضای مفید در ‪۱۴‬‬ ‫بخش نمایش��گاه در نظر گرفته‌ایم‪ .‬فقه��ی‌زاده یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬ح��دود ‪ ۷۰۰‬طرح ب��رای این دوره از نمایش��گاه‬ ‫ارس��ال ش��د که از این تعداد ‪ ۱۲۶‬طرح تصویب ش��د‪.‬‬ ‫نمایش��گاه امسال تا شب ‪ ۱۹‬ماه مبارک رمضان میزبان‬ ‫عالقه‌مندان خواهد بود‪ .‬نمایندگان ‪ ۱۰‬کش��ور در این‬ ‫نمایش��گاه حضور دارند و نشست‌های تخصصی به‌طور‬ ‫محدودتر ام��ا باکیفیت‌تر در کنار کارگاه‌های گوناگون‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬همچنین برای دومین بار نشست‌های‬ ‫تخصص��ی تح��ت وب را تجرب��ه خواهیم کرد‪ .‬س��عی‬ ‫کرده‌ای��م در این نمایش��گاه در هزینه‌ه��ا صرفه‌جویی‬ ‫کنیم و عملیات الکترونیکی در حوزه اجرای نمایشگاه‬ ‫به منصه ظهور برسد‪.‬‬ ‫بازار کاغذ روز شنبه در شوک افزایش نرخ ‪ ۲۰‬هزار تومانی قرار گرفت‬ ‫و اکن��ون ن��رخ هر بند کاغ��ذ ‪ ۷۰‬گرمی ‪۴.۵‬ورقی ب��ه ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬به گزارش ایبنا کاغذفروشان ظهیراالسالم در حالی کرکره‬ ‫مغازه‌های خود را باال کشیدند که از روز پنجشنبه‪ ۱۹ ،‬اردیبهشت حدود‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان به نرخ کاغذ تحریر اضافه ش��د‪ .‬از ساعت اولیه روز شنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬اردیبهشت هر بند کاغذ تحریر ‪ ۷۰‬گرمی ‪۴.۵‬ورقی در بازار با قیمت‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان خرید و فروش می‌ش��ود؛ گرچ��ه در برخی بنگاه‌های‬ ‫ظهیراالس�لام این نرخ به ‪ ۵۱۰‬هزار تومان هم می‌رس��د‪ .‬همچنین در‬ ‫همین روز نرخ هر بند کاغذ تحریر ‪ ۷۰‬گرمی سه‌ورقی حدود ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫تومان بود‪ .‬نگاهی به نرخ فروش کاغذ تحریر در روز پنجشنبه این ادعا را‬ ‫تایید می‌کند‪ ،‬به‌طوری که صبح پنجشنبه‪ ۱۹ ،‬اردیبهشت هر بند کاغذ‬ ‫تحریر ‪۴.۵‬ورقی حدود ‪ ۴۸۰‬هزار تومان فروخته می‌شود و عصر آن روز‬ ‫ن��رخ به ‪ ۵۰۰‬هزار تومان هم رس��ید‪ .‬همچنین قیم��ت کاغذ ‪ ۷۰‬گرمی‬ ‫س��ه‌ورقی در این روز ‪ ۳۳۰‬هزار تومان بود‪ .‬چهارش��نبه‪ ۱۸ ،‬اردیبهشت‬ ‫نی��ز برای هر بند کاغذ ‪ ۷۰‬گرمی ‪۴.۵‬ورقی‪ ۴۷۰ ،‬هزار تومان نرخ تعیین‬ ‫شده و قیمت هر بند کاغذ سه‌ورقی ‪ ۳۲۰‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫رویداد روز‬ ‫شیر طالی بی‌ینال ونیز به لیتوانی رفت‬ ‫برندگان پنجاه‌وهش��تمین دوساالنه هنری ونیز اعالم ش��دند و کشور لیتوانی‬ ‫توانس��ت ش��یر طالی بهترین غرفه این رویداد بزرگ هنری را از آن خود کند‪ .‬به‬ ‫گزارش صمت داوران پنجاه‌وهش��تمین دوساالنه (بی‌ینال) ونیز شامل «استفنی‬ ‫روزنت��ال» به‌عنوان رئیس هیأت داوران از آلمان به همراه «دفنه آیاس» از ترکیه‪،‬‬ ‫«کریستینا کولو» از ایتالیا و «حمزه واکر» از امریکا برندگان این رویداد مهم جهانی‬ ‫در عرصه هنرهای تجس��می را اعالم کردند؛ بر این اس��اس پاویون کشور لیتوانی‬ ‫باعنوان «خورش��ید و دریا» با آثاری از «لینا الپرلیت»‪« ،‬وایوا گرانیت» و «روجیل‬ ‫بارزدوکات» موفق به کسب شیر طالی بهترین مشارکت ملی (بهترین غرفه) شد‪.‬‬ ‫پاویون کشور بلژیک با نام «دنیای یک سگ» نیز از سوی هیات داوران مورد تقدیر‬ ‫ویژه قرار گرفت‪ .‬ش��یر طالی بهترین هنرمند ش��رکت‌کننده در نمایشگاه هنری‬ ‫دوساالنه ونیز به «آرتور جافا» از امریکا رسید و «هریس ا ِپامینوندا» از کشور قبرس‬ ‫نیز شیر نقره‌ای بهترین هنرمند جوان این رویداد را دریافت کرد‪« .‬ترسا مارگوله»‬ ‫از کشور مکزیک و «اوتوبونگ اِنکانگا» اهل نیجریه نیز دو هنرمندی بودند که مورد‬ ‫تقدیر ویژه هیات داوران بی‌ینال ‪ ۲۰۱۹‬قرار گرفتند‪ .‬هیات مدیره دوس��االنه ونیز‬ ‫به ریاست «پائولو باراتا»‪ ،‬شیر طالی یک عمر دستاورد هنری دوساالنه ونیز را هم‬ ‫به «جیمی دورهام» هنرمند امریکایی اعطا کرد‪ .‬پنجاه‌وهش��تمین دوساالنه هنر‬ ‫ونیز از ‪ ۲۱‬اردیبهش��ت تا ‪ 3‬آذر (‪ ۱۱‬مه‌تا ‪ ۲۴‬نوامبر) در ونیز ایتالیا برگزار می‌شود‬ ‫و امسال ‪ ۹۰‬کشور از سراسر جهان در آن شرکت کرده‌اند‪.‬‬ ‫از دریچه خبر‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کمک‌کننده به افراد آسیب‌دیده ‪ -‬بدون مشکل‬ ‫‪ -2‬کتابی از ابراهیم باستانی پاریزی ‪ -‬شاگرد‪ ،‬دانش‌آموز‬ ‫‪ -3‬از نمازهای چهار رکعتی‪ -‬روش مناسب برای از میان برداشتن مشکل‪ -‬حقیر‬ ‫‪ -4‬سبزی ترشی‪ -‬هواپیما ‪ -‬انتقال روح از جسم انسان به گونه‌ای دیگر‬ ‫‪ -5‬پایه و بنیاد ‪ -‬ضلع مقابل به زاویه ‪90‬درجه‪ -‬نام قدیم ش��هرداری‪ -‬س��طح‬ ‫و ظاهر‬ ‫‪ -6‬جنس مدال قهرمان ‪ -‬ترکیبی از آهن و کربن‬ ‫‪ -7‬می‌گیرند تا در پناه باشد ‪ -‬منطق و عقیده‬ ‫‪ -8‬پشتیبانی ‪ -‬نوعی پرداخت نقدی‬ ‫‪ -9‬رودی در کشورمان ‪ -‬از انواع انرژی‬ ‫‪ -10‬حیران و سرگشته ‪ -‬چین و چروک پوست‬ ‫‪ -11‬گمان بردن ‪ -‬پرتاب گلوله ‪ -‬سرزمین مثلث جغرافیایی ‪ -‬سال به انگلیسی‬ ‫‪ -12‬جوش‌های ریز پوست ‪ -‬توقع و چشمداشت ‪ -‬از ادوات ورزشی‬ ‫‪ -13‬کتابی نوش��ته وایسلی یان نویسنده روسی ‪ -‬زدنی نارفیق‪ -‬اسب سرکش‬ ‫و رام نشدنی‬ ‫‪ -14‬وصال‪ -‬نام قدیم اراک‬ ‫‪ -15‬بلندنظر ‪ -‬نوعی برنج‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪142‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ش ش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫نمایش��گاه گروهی «ماه نو» ب��ا نمایش ‪ ۶۷‬اثر‬ ‫از ‪ ۵۰‬هنرمند نقاش��ی‌خط‪ ،‬خوشنویسی و نقاشی‬ ‫در گال��ری ‪ ۷۲‬مجتم��ع سرچش��مه گش��ایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��ید ش��هاب‌الدین شکیبا‪،‬‬ ‫مدی��ر گالری ‪ ،۷۲‬از نمایش ‪ ۶۷‬اث��ر هنری از ‪۵۰‬‬ ‫هنرمند نقاش��ی‌خط‪ ،‬نقاشی و خوشنویسی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬گنجینه آثار هنری کتابش��هر ایران‬ ‫ش��امل بیش از ‪۲‬هزار اثر هنری ارزنده اس��ت که‬ ‫‪ ۶۷‬اث��ر از این گنجینه که مزین ب��ه آیات قرآنی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬ش��یء تاریخی از موزه ملی ایران‪ ،‬برای نمایش‬ ‫در نمایش��گاهی که قرار اس��ت ‪ 6‬ماه دیگر در چین‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬به این کش��ور منتقل ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫جبرئیل نوکنده‪ ،‬مدیر موزه ملی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ش��نبه‪ ۲۱ ،‬اردیبهش��ت منتخبی از آثار موزه‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیر مرکز پخش دوستان با تاکید بر این نکته که‬ ‫رکود بازار نش��ر مانند هر سال تا پایان تابستان ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬تخفیف‌های نمایشگاه کتاب تهران را مهم‌ترین‬ ‫عامل ایجاد این رکود می‌داند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا ابراهیم کریمی‪ ،‬مدیر مرکز پخش‬ ‫دوس��تان درباره فضای توزیع کتاب بعد از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی کتاب ته��ران بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫اینکه بگوییم ش��بکه توزیع دچار رکود کامل شده‪،‬‬ ‫کمی زود است اما در تهران حتی همزمان با برگزاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫احادیث قدس��ی و اشعار ادبیات ایران زمین است‪،‬‬ ‫به‌مناس��بت ماه مبارک رمضان به نمایش درآمده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین در این نمایشگاه تابلوی‬ ‫«عرش بر زمین افتاد» اثر حسن روح‌االمین و چند‬ ‫تابلوی نقاش��ی قهوه‌خانه‌ای و مینیاتور در معرض‬ ‫دید عموم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به‌گفته شکیبا از جمله هنرمندانی که آثارشان‬ ‫در نمایشگاه «ماه نو» به نمایش درآمده‪ ،‬می‌توان‬ ‫به جلیل رس��ولی‪ ،‬پگاه قزوینی‪ ،‬میثم س��لطانی‪،‬‬ ‫محم��ود زنده‌رودی‪ ،‬حس��ن روح‌االمین‪ ،‬ابراهیم‬ ‫صاحب‌اختیاری‪ ،‬محمدس��عید نقاشیان‪ ،‬مهدی‬ ‫فرخی‪ ،‬ابوالفضل خزاعی‪ ،‬بهادر پگاه‪ ،‬رضا اس��دی‬ ‫و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬مدیر گالری ‪ ۷۲‬از تغییر نام گالری‬ ‫«ن��گار مکتب‌خانه»‪ ،‬به گال��ری «‪ »۷۲‬خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه ماه نو از ‪ ۲۲‬اردیبهش��ت تا ‪۱۸‬‬ ‫خ��رداد همه روزه در گالری ‪ ۷۲‬به نش��انی میدان‬ ‫بهارس��تان‪ ،‬نرسیده به چهارراه سرچشمه‪ ،‬کوچه‬ ‫ش��هید صیرفی پور‪ ،‬مجموعه فرهنگی ش��هدای‬ ‫انقالب اس�لامی میزبان عالقه‌من��دان آثار هنری‬ ‫است‪.‬‬ ‫موزه ملی ایران ‪ ۱۵‬شیء را به چین امانت داد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫س گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ش ک‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬آراستگی و نظم و ترتیب داشتن ‪ -‬مورخ نامی کتاب زبده‌التواریخ‬ ‫‪ -2‬قمر آسمانی ‪ -‬تندرست و بی‌عیب ‪ -‬دریاچه‌ای در قاره افریقا‬ ‫‪ -3‬س��تـون خیمـ��ه ‪ -‬نفس امـرکننده به خـواهش‌های نفس��انـی ‪ -‬از‬ ‫عنکـبوتیـان‬ ‫‪ -4‬سوزدل ‪ -‬افشاگری‪ -‬کالم آرزومند ‪ -‬کتاب مقدس هندوان‬ ‫‪ -5‬ساز کوبه‌ای‪ -‬وقار و سنگینی ‪ -‬شفافیت فلزی ‪ -‬بزرگ‌ترین رقم‬ ‫‪ -6‬پوشش پارچه‌ای روی کفش ‪ -‬خجستگی و نیکبختی‬ ‫‪ -7‬کاروانسرای میان راه ‪ -‬تیزهوشی‬ ‫‪ -8‬فریاد بلند ‪ -‬مته برقی‬ ‫‪ -9‬مریض سخت ‪ -‬زادگاه و میهن‬ ‫‪ -10‬از القاب اروپایی ‪ -‬دشمن سرسخت ‪ -‬عالمت ندا‬ ‫‪ -11‬نشانه جمع عربی ‪ -‬کلمه پوچی ‪ -‬آسایش و رفاه ‪ -‬اثر رطوبت‬ ‫‪ -12‬حش��ــره آفـت گیاهـان ‪ -‬نش��ـان دادن راه درس��ـت ‪ -‬مــدرس‬ ‫دانشگاهـی‬ ‫‪ -13‬کارها و امرهای مهم ‪ -‬پایتخت نیجر‪ -‬کشوری با مرکز هاوانا‬ ‫‪ -14‬شهری در اطراف کاشان ‪ -‬شجاعت ‪ -‬از آیین نظامی‬ ‫‪ -15‬پوزش ‪ -‬گرانقدر و معتبر‬ ‫نمایش ‪ ۶۷‬نقاشی‌خط‪ ،‬خوشنویسی و نقاشی از ‪ ۵۰‬هنرمند‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪143‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محم�د فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهش�تی‪ :‬ساس��ی مانکن آهنگ��ی خوانده‪ ،‬در چند مدرس��ه‬ ‫پخش ش��ده و حاال مس��ئله اول فرهنگ مملکت ش��ده است‬ ‫«آقامون جنتلمنه»‪ .‬داس��تان باال گرفته و «ساس��ی‌گیت»ی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کاربردی‌ترین راهبرد این‌گونه مسائل نیز «دراز‬ ‫کردن چند مقصر» اس��ت تا بیچاره‌ها «بز بالگردان» بشوند تا‬ ‫آب‌ها از آس��یاب بیفتد‪ .‬بگذارید ما این راه را نرویم و موضوع را‬ ‫از زاویه‌های دیگری ببینیم‪.‬‬ ‫‪ 20‬س��ال پیش کتاب «ممیزی کتاب» (نوش��ته احمد رجب‌زاده‪ ،‬انتش��ارات کویر) را‬ ‫ویراس��تاری می‌کردم‪ .‬نویس��نده نشان داده بود که چگونه تیغ سانس��ور‪ ،‬ریشه ادبیات و‬ ‫رمان ایرانی را از بیخ خش��کانده است‪ .‬فرصت توضیح‌اش نیست‪ ،‬خودتان بخوانید حیرت‬ ‫می‌کنید‪ 16 .‬س��ال پیش کتابی نوش��تم به اسم «مصرف و س��بک زندگی» و نشان دادم‬ ‫که س��لیقه‌های مردم دنی��ای جدید مخلوط و التقاطی می‌ش��ود‪ .‬مردم «همه‌چیزخوار»‬ ‫می‌شوند؛ یعنی روزه می‌گیرند‪ ،‬می‌رقصند‪ ،‬ساسی‌مانکن و موسیقی سنتی را با هم گوش‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تواش��یح پی��ش از اذان را هم دوس��ت دارند و از متن‌های تلگ��رام و ویدئوهای‬ ‫اینس��تاگرام تا جنگ و صلح و مثنوی موالنا را هم می‌خوانند‪ .‬این روند دنیای مدرن است‪.‬‬ ‫اگر سیاس��ت فرهنگی کش��ور فرصت بروز به رمان و تربیت موسیقایی خوب ندهد‪ ،‬خب‬ ‫آن قسمت ساس��ی‌مانکنی «همه‌چیزخواری» قوی‌تر می‌شود‪ 12 .‬سال پیش هم کتابی‬ ‫نوش��تم به اسم «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی» و نش��ان دادم که برچیدن موسیقی و‬ ‫تربیت موس��یقایی از جلوی دس��ت و پای مردم‪ ،‬چگونه به ذائقه موس��یقایی ش��کل داده‬ ‫اس��ت‪ .‬تردید ندارم اگر کتابی هم درباره ش��ادی نوش��ته بودم‪« ،‬جامعه تشنه شادی» در‬ ‫آن جلوه می‌کرد‪ .‬خب‪ ،‬جامعه‌ای با تربیت موس��یقایی ضعیف و تش��نه ش��ادی‪ ،‬میل به‬ ‫ساسی‌مانکن‌اش باال می‌زند‪ .‬حاال این‌ها را در ذهن داشته باشید تا چند آمار را با هم مرور‬ ‫کنیم‪ .‬س��ایت رسمی نمایشگاه کتاب (‪ )ir.book۳۲‬به بازدیدکنندگان نمایشگاه امکان‬ ‫می‌داد تا کتاب‌ها را جست‌وجو کنند‪ .‬گزارش‌ها نشان می‌دهد‪ :‬از میان ‪ ۱۰‬کتابی که بیش‬ ‫از همه جس��ت‌وجو شده‌اند‪ 8 ،‬کتاب رمان و داستان خارجی بوده‌اند‪-۱ :‬ملت عشق (الیف‬ ‫ش��افاک)‪-۲ ،‬انسان خردمند (یووال نوح هراری)‪-۳ ،‬خودت باش دختر (ریچل هالیس)‪،‬‬ ‫‪-۴‬من س��ر قولم هس��تم (امیرعلی ق)‪-۵ ،‬دنیای سوفی (یوس��تین گوردر)‪-۶ ،‬کیمیاگر‬ ‫(پائولو کوئیلو)‪-۷ ،‬اکنون (فاضل نظری)‪-۸ ،‬جزء از کل (اس��تیو تولتز)‪-9 ،‬شدن (میشل‬ ‫اوباما) و ‪-۱۰‬وقتی نیچه گریست (اروین یالوم)‪ 20 .‬کتابی که بیشترین جست‌وجو درباره‬ ‫آنها انجام شده عبارتند از‪ :‬ملت عشق‪ ،‬انسان خردمند‪ ،‬خودت باش دختر‪ ،‬بنویس تا اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬جزء از کل‪ ،‬اثر مرکب (دارن هاردی)‪ ،‬توحید مفضل‪ ،‬بیش��عوری‪ ،‬کیمیاگر‪ ،‬نخل و‬ ‫نارنج (وحید یامین‌پور)‪ ،‬اکنون (فاضل نظری)‪ ،‬عقاید یک دلقک‪ ،‬دنیای س��وفی‪ ،‬ش��ازده‬ ‫کوچولو‪ ،‬چهار اثر‪ ،‬قرآن‪ ،‬تئوری انتخاب‪ ،‬صد س��ال تنهای��ی‪ ،‬راز‪ ،‬قلعه حیوانات و کوری‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که فقط یک کتاب رمان نویسنده ایرانی در بین این ‪ 20‬اثر وجود دارد‪.‬‬ ‫کتاب اکنون فاضل نظری‪ ،‬شعر است‪ .‬بیشترین جست‌وجوی نام پدیدآورنده کتاب متعلق‬ ‫به این افراد بوده است‪-۱ :‬فاضل نظری‪-۲ ،‬سیمین دانشور‪-۳ ،‬هوشنگ ابتهاج‪-۴ ،‬صادق‬ ‫هدایت‪-۵ ،‬ن��ادر ابراهیمی‪-۶ ،‬محمود دولت‌آبادی‪-۷ ،‬کریم زمانی‪-۸ ،‬برایان تریس��ی و‬ ‫‪-9‬میش��ل اوبام��ا‪ 2 .‬نفر خارجی‌اند و بقی��ه غیر از فاضل نظری (متول��د ‪ ،)۱۳۵۸‬همگی‬ ‫نویس��ندگان و شاعران نسل‌های پیش از انقالب هستند‪ .‬بیشترین موضوعات جست‌وجو‬ ‫شده هم عبارتند از‪-۱ :‬رمان‪-۲ ،‬روانشناسی و ‪-۳‬شعر‪ .‬این آمارهای ساده چه می‌گویند؟‬ ‫اول‪ ،‬مردم بیش از هر چیز دنبال رمان‪ ،‬داس��تان‪ ،‬کتاب‌های روانشناس��ی و شعر هستند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬مردم در بین کتاب‌های رمان و داس��تان‪ ،‬آثار جذاب نویسندگان ایرانی را نیافته‌اند و‬ ‫کتاب‌های محبوب‌ش��ان نوشته خارجی‌هاست؛ نه اینکه مردم خارجی‌ها را دوست دارند‪،‬‬ ‫نظام فرهنگی کش��ور از پرورش نویسندگانی که مردم را جذب کنند بازمانده است‪ .‬سوم‪،‬‬ ‫نویس��ندگان نس��ل جدید نتوانسته‌اند از پس غول‌ها‪ ،‬از س��یمین دانشور گرفته تا صادق‬ ‫هدای��ت و محمود دولت‌آبادی برآیند‪ .‬چهارم‪ ،‬جامعه ما را چه ش��ده که هنوز آثاری خلق‬ ‫ش��ده بر بستر دنیای اجتماعی سیمین دانش��ور‪ ،‬صادق هدایت‪ ،‬نادر ابراهیمی و هوشنگ‬ ‫ابتهاج فضایی برای نویسندگان جدید باقی نمی‌گذارند؟ «ساسی‌گیت» محصول سیاست‬ ‫فرهنگی این کش��ور و تحوالت دنیای مدرن اس��ت‪ .‬مردم ایران هم مانند بقیه مردم دنیا‬ ‫«همه‌چیزخوار» ش��ده‌اند؛ با این وصف که تیغ سانس��ور و سیاس��ت نش��ر کتاب و عرضه‬ ‫موسیقی‪ ،‬جلوی سر برآوردن نویسندگان بزرگ و جذاب ایرانی و تربیت موسیقایی مردمی‬ ‫ناش��اد را گرفته اس��ت‪ .‬نتیجه‪« :‬آقامون جنتلمنه» از کودکان و مردم دلبری می‌کند‪ .‬چرا‬ ‫ناراحتید؟‬ ‫ملی ایران به‌منظور نمای��ش در رویداد «تمدن‌های‬ ‫آسیایی» با حضور نمایندگانی از این موزه وارد چین‬ ‫ش��ده و آثار به س�لامت به موزه ملی چی��ن واقع در‬ ‫پکن منتقل ش��د‪ .‬او با بیان اینکه این آثار ش��امل ‪۱۵‬‬ ‫قلم ش��یء مربوط به دوره‌های هخامنشی تا صفوی‬ ‫آغاز رکود تابستانی بازار نشر‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران نیز رکود ب��ازار کتاب‪ ،‬آغاز‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه رک��ود آغاز ش��ده و جریان آن‬ ‫س��ریع‌تر خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‌طور معمول بازار‬ ‫نش��ر در ‪ 6‬ماه نخست سال در مقایس��ه با ‪ 6‬ماه دوم‬ ‫دچار رکود می‌ش��ود و برگزاری نمایشگاه کتاب نیز‬ ‫مزید بر علت ش��ده است؛ به‌عنوان مثال‪ ،‬سفارش‌ها‬ ‫کمتر می‌ش��ود و عموم کتابفروش��ان اع�لام رکود‬ ‫می‌کنند؛ بنابراین دست‌کم ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه دیگر این رکود‬ ‫از محوطه‌های گوناگون تاریخی در کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این آثار قرار اس��ت در کنار ‪ ۴۵۰‬اثر از ‪۲۰‬‬ ‫کشور آس��یایی به نمایش گذاشته‌شود‪ .‬به‌گفته وی‬ ‫نمایش��گاه «تمدن‌های آس��یایی» ‪ ۲۳‬آبان در موزه‬ ‫ملی چین گشایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در نظر داشته باشید کل سود‬ ‫کتابفروش��ان از میزان تخفیفی است که ناشران در‬ ‫نظر می‌گیرند؛ بنابراین زمانی که این تخفیف از سوی‬ ‫ناش��ر در نمایشگاه اعمال می‌شود‪ ،‬ناشر به پول خود‬ ‫می‌رس��د اما کتابفروش��ان و توزیع‌کنندگان از سود‬ ‫محروم می‌مانند‪ .‬نمایش��گاه باید با محوریت بحث و‬ ‫گفت‌وگو درباره کتاب‌های جدید برقرار باشد و در آن‬ ‫تا این حد بر موضوع فروش آن هم با ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تخفیف تاکید نشود‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۴‬میلیون امریکایی بزرگسال بازی رایانه‌ای می‌کنند‬ ‫ی��ک پژوهش جدید نش��ان داده بی��ش از ‪ ۶۵‬درصد امریکایی‌های بزرگس��ال‬ ‫از بازی‌ه��ای رایانه‌ای و ویدئوی��ی لذت می‌برند و بارها ب��ازی کرده‌اند‪ .‬به گزارش‬ ‫آسوش��یتدپرس‪ ،‬انجمن تفریحات نرم‌افزاری امریکا پنجش��نبه گزارش جدیدی‬ ‫منتش��ر کرد که نش��ان می‌دهد بیش از ‪ ۶۵‬درصد بزرگساالن امریکایی «گیم» را‬ ‫بخش��ی از تفریح��ات خود قرار داده‌اند‪ .‬این پژوهش ک��ه باعنوان «عوامل ضروری‬ ‫درباره صنعت بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی ‪ »۲۰۱۹‬منتش��ر ش��ده نشان می‌دهد‬ ‫دیدگاه مردم درباره بازی‌های رایانه‌ای عوض ش��ده و این بازی‌ها جایگاه بیشتری‬ ‫در زندگی بزرگس��االن پیدا کرده است‪ .‬برمبنای این پژوهش بیش از ‪ ۱۶۴‬میلیون‬ ‫بزرگسال بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند و سه‌چهارم از همه امریکایی‌ها دست‌کم یک‬ ‫گیمر جدی در خانواده دارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫«ساسی‌گیت» از نگاهی دیگر‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

شماره : ۱۳۳۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!