صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1287

روزنامه صمت شماره 1287

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1287‬پیاپی ‪2605‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ریل‌گذاری جدید‬ ‫برای توسعه صادرات‬ ‫به کشورهای همسایه‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫همگرایی هویتی‬ ‫در برندسازی گردشگری‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫ابزار صلح جهانی‬ ‫نقشه راه مبهم‬ ‫بازار آتی فوالد‬ ‫چه کسی بیشترین سهم را‬ ‫از بنزین یارانه‌ای دارد؟‬ ‫گفت و گو‬ ‫برپایی جشن روز جهانی‬ ‫نمایشگاه‌ها از همیشه‬ ‫ضروری‌تر است‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪۲۲‬روز از اجرای طرح «فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان» گذشت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روند بازگشت ارز صادراتی مثبت شد‬ ‫پس از گالیه‌ها و نقدهای صادرکنندگان نسبت به مشکالتی که در انجام واردات‬ ‫با ارز حاصل از صادرات داش��تند‪ ،‬چندی پی��ش بانک مرکزی مراحل کامل انجام‬ ‫این فرآیند را ش��رح داد و وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز از آزاد بودن و هموار‬ ‫بودن مسیر آن گفت‪ .‬رحمانی چندی پیش از موافقت بانک مرکزی با واردات کاال‬ ‫ازس��وی صنعتگران و صادرکنندگان به جای انتقال ارز به داخل کشور خبر داد و‬ ‫پس از آن نیز مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ش��ماتیک این فرآیند را منتش��ر‬ ‫کرد‪ .‬در همین حال حس��ین میرش��جاعیان‪ ،‬مش��اور وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫اع�لام کرد ‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر از مجموع ‪ ۴۰‬میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات‪ ،‬نه‬ ‫درقالب کاال و نه به هیچ شکل دیگری وارد کشور نشده است‪ .‬محمدرضا مودودی‪،‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت اما نگاه مثبتی به فرآیند بازگشت ارز صادراتی به‬ ‫کشور دارد و می‌گوید‪ :‬با رویکرد جدید بانک مرکزی و همکاری بخش خصوصی و‬ ‫‪7‬‬ ‫بازگرداندن ارز به کشور شرایط بهتر شده است‪.‬‬ ‫رمزها فقط یک بار خوانده می‌شود‬ ‫پایان کار رمز دوم بانکی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10‬‬ ‫آمار از کاهش استفاده ایرانی‌ها از‬ ‫حمل‌ونقل هوایی خبر می‌دهد‬ ‫«پرنده» مردنی است؟‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫رفع ممنوعیت واردات شمش‬ ‫ضایعاتی آلومینیوم در دستورکار‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫صادق نجفی‬ ‫مشاور و دستیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‬ ‫در ش��رایط کنونی اقتصاد ایران ک��ه اعمال تحریم‌ها موجب‬ ‫ایجاد چالش در نقل‌وانتقال‌های مالی شده‪ ،‬راهکاری عملیاتی‌تر‬ ‫از ورود ایران به بازارهای وارداتی کش��ورهای همسایه به‌منظور‬ ‫افزایش س��هم صادراتی کش��ور و رش��د اقتصادی وجود ندارد‪.‬‬ ‫محدودیت‌های مالی مرتبط با بانک جهانی و کشورهای اروپایی‬ ‫مانع صادرات ما به این کش��ورها خواهد ش��د و س��هم ایران از‬ ‫بازار صادراتی غیرهمس��ایگان رو به افول خواهد رفت؛ بنابراین‬ ‫توجه صادراتی کشور ما به کشورهای همسایه و همجوار کاملا‬ ‫بدیهی و اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ .‬بدون ش��ک صادرات گس��ترده‬ ‫بدون ارتباط سیس��تماتیک با بانک جهانی ممکن نخواهد بود؛‬ ‫بنابراین در این ش��رایط‪ ،‬به‌نظر می‌رسد تمرکز صادرکنندگان‬ ‫ایران��ی باید ب��ر بازارهایی مانند افغانس��تان و عراق باش��د که‬ ‫مش��کلی در نقل‌وانتقال مالی بین ایران و این کش��ورها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬از ای��ن رو هدف‌گذاری به‌موقع ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ابتدای سال جاری مبنی بر افزایش صادرات‬ ‫ایران به کش��ورهای همسایه انجام ش��ده که در صورت اجرای‬ ‫آن و همچنی��ن برچیدن موانع موج��ود می‌تواند عامل افزایش‬ ‫صادرات و نفوذ در بازار کش��ورهای همسایه باشد‪ .‬محصوالتی‬ ‫مانن��د فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم و‪ ...‬بیش از نیاز داخلی و در برخی‬ ‫موارد ‪ 2‬برابر مصرف داخلی در کش��ور تولید می‌ش��ود که باید‬ ‫برای توزیع مناس��ب این محصوالت در کش��ور و صادرات آنها‬ ‫تدابیری جدی در نظر گرفته شود‪ .‬ظرفیت کشورهای همسایه‬ ‫در ح��وزه خدمات فنی‪-‬مهندس��ی ع�لاوه بر افزای��ش میزان‬ ‫ص��ادرات می‌توان��د در ایجاد اش��تغال تاثیر بس��زایی بگذارد و‬ ‫زمینه را برای حضور فعاالن و س��رمایه‌گذاران خصوصی ایرانی‬ ‫در این کشورها مهیا کند‪ .‬از منظری دیگر‪ ،‬یکی از سیاست‌های‬ ‫راهب��ردی که می‌تواند به ام��دادی در جهت صادرات غیرنفتی‬ ‫ایران منجر شود‪ ،‬گسترش دامنه تجارت با کشورهای منطقه و‬ ‫همسایه است‪ .‬براساس آخرین آمار ارائه‌شده‪ ،‬سهم ما از مجموع‬ ‫واردات ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه در س��ال ‪ 1396‬تنها ‪ ۲‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬سهم ایران از واردات افغانستان باالتر از سهم‬ ‫ایران در س��ایر بازارها اس��ت؛ به‌گونه‌ای ک��ه بیش از ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫مجموع واردات افغانس��تان به کاالهای ایران��ی تعلق دارد و در‬ ‫مقاب��ل حضور ایران در بازارهایی مانند روس��یه کمتر از س��ایر‬ ‫بازارهای همس��ایه اس��ت‪ .‬تجربه‌های مش��ابه در زمینه رش��د‬ ‫اقتصادی و توس��عه پایدار بسیاری از کشورهای درحال توسعه‬ ‫نشانگر این مطلب است که کشورهایی که به رفع موانع تجاری و‬ ‫ثبات اقتصادی توجه ویژه داشته‌اند‪ ،‬قادر بوده‌اند دستاوردهای‬ ‫چش��مگیری را در زمینه افزایش ص��ادرات حاصل کنند‪ .‬آنچه‬ ‫اکن��ون بیش از هر چیز دیگر در اقتص��اد ایران باید به آن توجه‬ ‫و تمرکز بیش از پیش ش��ود استراتژی و برنامه مدون صادراتی‬ ‫با رویکردهای جدید اس��ت‪ .‬مهم این است که هم‌اکنون این امر‬ ‫به‌عنوان یک الزام در دستور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درقالب بخشنامه قرار گرفته و اراده‌ای مبنی بر رشد صادرات به‬ ‫کشورهای همس��ایه با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی شکل‬ ‫گرفته و حرکت به این سمت و سو یک اصل تلقی می‌شود‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از هرگونه از دس��ت رفتن فرصت‌های روبه‌رو‪ ،‬باید در‬ ‫کن��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تش��کل‌های خصوصی‪،‬‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگانی و‪ ...‬مس��یر صادرات ایران به همس��ایگان را‬ ‫ریل‌گذاری کنند تا قطار توسعه صادرات از این مسیر تردد کند‬ ‫و به هدف رش��د اقتصادی دس��ت یابد‪ .‬صادرکنندگان و فعاالن‬ ‫و س��رمایه‌گذاران اقتصادی هم باید تمرکزشان را بر کشورهای‬ ‫همس��ایه قرار دهند؛ وگرنه به‌زودی با مشکالت حادی روبه‌رو‬ ‫خواهند شد؛ ضمن اینکه تمرکز روی این مقوله «نباید» موجب‬ ‫از دس��ت رفتن بازارهایی ش��ود که س��ال‌ها روی آنها کار شده‬ ‫است‪ .‬به هر حال تا زمانی که سازکارهای نقل‌وانتقال‌های مالی‬ ‫در عرصه جهانی به‌واس��طه تحریم‌ها با مش��کالت روبه‌رو است‬ ‫گریزی از توجه به بازارهای کشورهای همسایه وجود ندارد‪.‬‬ ‫جایگاه جهانی استاندارد ایران‬ ‫‪ ۱۰‬رتبه باال رفت‬ ‫خبر‬ ‫مدی��رکل دفتر حوزه ریاس��ت‪ ،‬هماهنگی امور اس��تان‌ها و‬ ‫دبیرخانه شورای‌عالی استاندارد کشور با اشاره به اقدام‌های این‬ ‫س��ازمان در حوزه بین‌الملل گفت‪ :‬رتبه این سازمان در ‪ 5‬سال‬ ‫گذشته در حوزه جهانی‪ ۳۱‬بوده که اکنون به‪ ۲۱‬ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اصغر صالح‌زاده در آیین تکریم و معارفه مدیران‬ ‫کل اس��تاندارد اس��تان کرمان افزود‪ :‬س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫باوجود تمامی دش��منی‌ها و کینه‌ورزی‌های برخی کشورها به‬ ‫همت نیروه��ای توانمند و متخصص جای��گاه و رتبه خوبی در‬ ‫س��طح بین‌المللی کسب کرده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران یکی از ‪ ۱۵‬کرس��ی اصل��ی هیات مدیره‬ ‫س��ازمان جهانی استاندارد را در اختیار دارد‪ ،‬در حالی که حضور‬ ‫در مجامع بین‌المللی باتوجه به کینه‌ورزی‌های برخی کشورها‬ ‫دش��وار است که خوش��بختانه این توفیق نصیب سازمان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس سازمان ملی اس��تاندارد کشور گفت‪ :‬ایران با‬ ‫عضویت در س��ازمان استاندارد کش��ورهای اسالمی (حالل)‪،‬‬ ‫به‌عنوان یکی از کشورهای اثرگذار این سازمان نام برده می‌شود‬ ‫و کش��ورهای عض��و به‌دنب��ال موضع ایران هس��تند‪ .‬مدیرکل‬ ‫هماهنگی امور استان‌ها سازمان ملی استاندارد بیان کرد‪ :‬قانون‬ ‫توس��عه و تقویت نظام اس��تاندارد با کم��ک تمامی افراد بخش‬ ‫دولتی و خصوصی قابل اجرا اس��ت که در این قانون مرجع‌های‬ ‫ویژه‌ای از جمله صدور نشان حالل به سازمان استاندارد واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه اروپا‪:‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه اروپا با تاکید بر پایبندی اروپا‬ ‫به برجام خواس��تار تداوم آن شد و گفت‪ :‬برجام یک‬ ‫منفعت جمعی برای حفظ امنیت ما و جهان به‌شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬ما باید از این دس��تاورد کلیدی محافظت‬ ‫کنیم‪ .‬کماکان به تعهدات خود پایبند می‌مانیم و از‬ ‫ایران هم می‌خواهیم در راستای تعهدات خود عمل‬ ‫کند‪ .‬مایا کاس��یانچیچ‪ ،‬سخنگوی اتحادیه اروپا در‬ ‫گفت‌وگو با ایلنا مواضع اتحادیه اروپا‪ ،‬بعد از تصمیم‬ ‫به سود همه است که برجام زنده بماند‬ ‫ت��ازه دولت ای��ران مبنی بر کاهش اج��رای برخی‬ ‫تعهدات برجامی را مطرح کرد‪ .‬س��خنگوی اتحادیه‬ ‫اروپا با اش��اره به تصمیم روز چهارشنبه ایران که به‬ ‫س��فیران کش��ورهای باقیمانده در برجام هم ابالغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم ایران م��ا را نگران کرده و‬ ‫باعث تاس��ف است‪ .‬وی در ادامه درباره ضرب‌االجل‬ ‫ایران به اتحادیه اروپا و رد این ضرب‌االجل از س��وی‬ ‫اتحادیه اروپا گفت‪ :‬م��ا این اولتیماتوم را رد کردیم‬ ‫چراک��ه در حال انجام تعهدات خود هس��تیم‪ .‬ما به‬ ‫برج��ام متعهدی��م و در هماهنگی کام��ل با توافق‬ ‫هسته‌ای ایران عمل می‌کنیم‪.‬‬ ‫کاس��یانچیچ افزود‪ :‬ما و اعض��ای برجام در حال‬ ‫بررس��ی و تحلیل توافق هس��ته‌ای و تعهدات خود‬ ‫در آن هستیم؛ بنابراین از این به بعد هم به تعهدات‬ ‫خود پایبند خواهیم بود و خواهان دوام کامل برجام‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬برج��ام باید زنده بماند‪.‬‬ ‫برج��ام یک تواف��ق مهم در زمینه عدم گس��ترش‬ ‫سالح‌های هسته‌ای به‌ش��مار می‌رود؛ از همین رو‬ ‫به نفع همه جهان اس��ت که تداوم داش��ته باش��د؛‬ ‫بنابراین ما تالش خود را در زمینه توافق هس��ته‌ای‬ ‫ب��ا ایران خواهیم داش��ت و به‌طور کامل به تعهدات‬ ‫برجامی خود پایبند هستیم و برای اجرای تعهدات‬ ‫برجامی‌مان اقدام می‌کنیم‪.‬‬ ‫واکنش‌های جهانی به اولتیماتوم برجامی ایران‬ ‫ژاپن و عمان داوطلب میانجی‌گری شدند‬ ‫پایان صبر یکساله ایران در برابر خروج امریکا‬ ‫از توافق هس��ته‌ای و بی‌تعهدی غرب نسبت به‬ ‫ی��ک پیمان بین‌المللی‪ ،‬با دو گام متقابل تهران‬ ‫و اولتیمات��وم ‪۶۰‬روزه ب��ه امضاکنندگان برجام‬ ‫هم��راه ش��د‪ .‬این اق��دام تاکن��ون واکنش‌های‬ ‫گوناگون کش��ورها را به همراه داشته است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا حس��ن روحان��ی رئیس‌جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران چهارشنبه گذش��ته در واکنش‬ ‫ب��ه اقدام امری��کا در خروج از توافق هس��ته‌ای‬ ‫و بازگردان��دن تحریم‌ها‪ ،‬دو گام نخس��ت ایران‬ ‫ش��امل «توقف فروش اورانیوم غنی‌سازی شده‬ ‫و آب‌سنگین برای ‪ ۶۰‬روز» را به اعضای برجام‬ ‫اعالم ک��رد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگ��ر اروپایی‌ها در‬ ‫این مدت به جبران بپردازند ما نیز به ش��رایط‬ ‫ام��روز برمی‌گردیم؛ در غیر این صورت‪ ۲ ،‬اقدام‬ ‫دیگ��ر را در پی��ش می‌گیریم‪ .‬ای��ن اولتیماتوم‬ ‫ایران به دیگر اعضای برجام‪ ،‬با دعوت س��فیران‬ ‫کش��ورهای آلم��ان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه و‬ ‫فرانس��ه ب��ه وزارت امور خارجه و تس��لیم نامه‬ ‫رئیس‌جمهوری از سوی س��یدعباس عراقچی‪،‬‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه به آنها‪ ،‬داده‬ ‫شد‪ .‬مهم‌ترین واکنش‌ها به اولتیماتوم برجامی‬ ‫ایران در ‪ ۴۸‬ساعت گذشته به این شرح است‪:‬‬ ‫‹ ‹آلم�ان؛ تالش‌ه�ا ب�رای عملیات�ی‬ ‫کردن اینستکس‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه آلم��ان با‬ ‫تاکید دوباره بر پایبندی کش��ورش به برجام و‬ ‫همکاری با دو طرف دیگ��ر اروپایی این توافق‪،‬‬ ‫گف��ت برلین گفت‌وگو با ایران را برای عملیاتی‬ ‫کردن اینس��تکس ادامه می‌دهد‪« .‬ماریا آدبار»‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه آلم��ان افزود‪:‬‬ ‫سه کش��ور اروپایی طرف برجام برای عملیاتی‬ ‫کردن کانال مالی موسوم به اینستکس به‌منظور‬ ‫تسهیل تبادالت مالی با ایران به‌شدت در حال‬ ‫تالش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوری المالکی هشدار داد‬ ‫نوری ‌المالکی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر پیش��ین عراق‪،‬‬ ‫نسبت به اقدام‌های تحریک‌آمیز و جنگ‌طلبانه‬ ‫امریکا علیه ایران و منطقه هشدار داد‪ .‬دبیرکل‬ ‫حزب الدعوه و رهبر ائتالف دولت قانون‪ ،‬جمعه‬ ‫با صدور بیانیه‌ای با هش��دار نس��بت به عواقب‬ ‫افزایش تن��ش میان امریکا و ایران‪ ،‬خواس��تار‬ ‫پایان بح��ران میان دو طرف از طریق گفت‌وگو‬ ‫و دوری جس��تن از تحمیل وضعیت و استفاده‬ ‫از زور شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حکیم خواستار میانجی‌گری شد‬ ‫س��ید عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکمت ملی‬ ‫عراق خواس��تار میانجی‌گری بغداد میان تهران‬ ‫و واش��نگتن ب��رای –به‌گفت��ه او‪ -‬جلوگیری از‬ ‫بروز جنگ در منطقه ش��د‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬ما‬ ‫خطرهای ناش��ی از درگیری ای��ران و امریکا را‬ ‫برای عراق می‌دانیم‪ .‬عراق در قلب منطقه و در‬ ‫مرکز جغرافیای درگی��ری قرار گرفته و ما باید‬ ‫کشور را از قطب‌بندی‌ها دور نگه داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت چین از اجرای برجام‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارج��ه چین گفت‪:‬‬ ‫برج��ام ی��ک توافقنامه چندجانبه م��ورد تایید‬ ‫ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل و ب��رای حفظ‬ ‫نظام منع گس��ترش س�لاح هس��ته‌ای و صلح‬ ‫و ثبات در خاورمیانه بس��یار مهم اس��ت و باید‬ ‫به‌طور همه‌جانبه و موثر به اجرا گذاش��ته شود‪.‬‬ ‫گنگ‌ش��وانگ در نشست خبری روزانه خود در‬ ‫پک��ن در جم��ع خبرنگاران داخل��ی و خارجی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬خ��روج امری��کا از برج��ام و آغاز‬ ‫تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه ایران‪ ،‬منجر‬ ‫به وخامت اوضاع در منطقه شده و چین نسبت‬ ‫به آن متاسف است‪.‬‬ ‫‹ ‹ژاپن؛ مایل به میانجی‌گری‬ ‫س��خنگوی دولت ژاپن در واکن��ش به اقدام‬ ‫متقابل ایران در زمینه خ��روج امریکا از توافق‬ ‫هس��ته‌ای اظهار امیدواری کرد بتواند از روابط‬ ‫س��نتی و دوس��تانه تهران و توکیو در راستای‬ ‫حل مش��کالت منطق��ه از طری��ق گفت‌وگو با‬ ‫هدف دس��تیابی به صلح و ثبات استفاده کند‪.‬‬ ‫یوش��یهیده س��وگا در نشس��ت مطبوعاتی در‬ ‫توکیو با اش��اره به «نقش س��ازنده» ایران برای‬ ‫تامین صلح و ثبات منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم دولت‬ ‫ایران این اس��ت که همچنان در برجام بماند و‬ ‫از توافق هس��ته‌ای عقب‌نشینی نکند‪ .‬ما نیز به‬ ‫دقت تحوالت را مورد توجه قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون دبیر کابینه ژاپن نیز اظهار امیدواری‬ ‫کرد باتوجه به رابطه خوبی که توکیو با ایران و‬ ‫امریکا دارد بتواند میان دو کش��ور میانجی‌گری‬ ‫کند و قرارداد هس��ته‌ای ایران موسوم به برجام‬ ‫را نجات دهد‪ .‬یاسوتوش��ی نیش��یمورا در جمع‬ ‫خبرن��گاران در توکی��و اظه��ار ک��رد‪ :‬خواهان‬ ‫بکارگی��ری رواب��ط دیرینه ژاپن ب��ا ایران برای‬ ‫دستیابی به صلح و امنیت در منطقه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پاکستان تنش‌ها را رصد می‌کند‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکس��تان در‬ ‫واکنش به تش��دید تنش میان ای��ران و امریکا‬ ‫گف��ت‪ :‬م��ا ای��ن تح��والت را رص��د می‌کنیم‪.‬‬ ‫محمد فیص��ل در واکنش به تش��دید تنش‌ها‬ ‫در خاورمیان��ه و اع��زام ناو هواپیماب��ر آبراهام‬ ‫لینکلن به خلیج‌فارس گفت اس�لام‌آباد بر حل‬ ‫مسالمت‌آمیز مس��ائل از طریق مذاکرات تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپا خواهان پرهیز از تشدید اختالف‬ ‫است‬ ‫آنگال مرکل‪ ،‬صدراعظم آلمان گفت‪ :‬اتحادیه‬ ‫اروپا خواهان پرهیز از تشدید اختالف‌ها با ایران‬ ‫در زمینه برنامه اتمی است‪ .‬مرکل افزود‪ :‬تهران‬ ‫بای��د بپذیرد که منافعش به ادامه پایبندی این‬ ‫کشور به توافق هسته‌ای مرتبط است‪.‬‬ ‫‹ ‹ع�راق بخش�ی از تحریم‌ه�ا نخواهد‬ ‫بود‬ ‫نخس��ت‌وزیر عراق خطاب به س��فیران س��ه‬ ‫کشور اروپایی در بغداد برای چندمین بار موضع‬ ‫کش��ورش مبنی بر اینکه بغداد بخشی از نظام‬ ‫تحریم‌ه��ای امریکا علیه ای��ران نخواهد بود را‬ ‫تکرار کرد‪ .‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست‌وزیر عراق‬ ‫در دیدار س��فیران کش��ورهای انگلیس‪ ،‬آلمان‬ ‫و فرانس��ه در بغداد‪ ،‬ب��ار دیگر تاکید کرد بغداد‬ ‫بخش��ی از نظام‌های تحریمی امریکا علیه ملت‬ ‫ایران نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹روس�یه تحریم بخش فلزات ایران را‬ ‫محکوم کرد‬ ‫وزارت امور خارجه روس��یه س��اعاتی پس از‬ ‫نشست ش��ورای امنیت این کش��ور به ریاست‬ ‫والدیمیر پوتین با انتش��ار بیانیه‌ای با هش��دار‬ ‫ش��دید به امریکا در زمین��ه اقدام‌های خصمانه‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬تحری��م بخش فلزات ای��ران را به‬ ‫شدت محکوم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکی�ه‪ :‬تحری�م ایران ب�ه کل منطقه‬ ‫زیان می‌رساند‬ ‫مولودچ��اووش اوغلو‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه ترکیه در‬ ‫واکن��ش به تحریم‌های امریکا علیه ایران گفت‪ :‬ایران‬ ‫کش��ور همسایه ما است و تحریم‌ها تنها به این کشور‬ ‫ضرر نمی‌زند بلکه به کل منطقه زیان خواهد رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرانس�ه‪ :‬توافق هس�ته‌ای باید حفظ‬ ‫شود‬ ‫امانوئ��ل مکرون‪ ،‬رئیس‌جمهوری فرانس��ه با‬ ‫دعوت به خویش��تنداری درباره توافق هسته‌ای‬ ‫گف��ت‪ :‬همه م��ا باید کاری کنیم ک��ه ایران در‬ ‫توافق هس��ته‌ای باقی بمان��د‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫فرانسه پیش از نشست اتحادیه اروپا در رومانی‬ ‫به خبرنگاران گفت توافق هس��ته‌ای باید حفظ‬ ‫ش��ود و امضاکنندگان این توافق باید هر کاری‬ ‫می‌توانند انجام دهند تا تضمین شود جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به آن احترام می‌گذارد‪ .‬اولیویه‬ ‫گووین‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانسه‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬از ایران توقع داریم به برجام احترام‬ ‫بگ��ذارد و از هرگونه تصمیمی ک��ه بر وخامت‬ ‫اوضاع می‌افزاید‪ ،‬خودداری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عمان؛ آماده میانجی‌گری‬ ‫س��فیر عمان در واشنگتن گفت‪ :‬اگر ایران و امریکا‬ ‫به موثر بودن میانجی‌گری عمان باور داش��ته باشند‪،‬‬ ‫مسقط برای حل تنش دو طرف آمادگی دارد‪ .‬حنینه‬ ‫المغیری‪ ،‬در گفت‌وگو با تارنمای امریکایی المانیتور‬ ‫اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ )1392( ۲۰۱۳‬عم��ان میانج��ی‬ ‫مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا نبود بلکه تنها محل‬ ‫ای��ن مذاک��رات را تامین کرد‪ .‬وی با اش��اره به روابط‬ ‫دوس��تانه عمان با دولت‌های ایران و امریکا گفت‪ :‬ما‬ ‫می‌توانیم بار دیگر نقش��ی در حل تنش به‌وجود آمده‬ ‫میان دو کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۹‬اندیش�کده اروپای�ی خواس�تار‬ ‫بازگشت امریکا به برجام شدند‬ ‫‪ ۱۹‬اندیش��کده اروپای��ی در بیانی��ه‌ای خواس��تار‬ ‫بازگش��ت امریکا ب��ه برجام و بازنگری در سیاس��ت‬ ‫رفتار با ایران ش��دند‪ .‬اندیش��کده‌ها و موسس��ه‌های‬ ‫مطالعات روابط بین‌الملل و سیاست خارجی اروپایی‬ ‫(لندن‪ ،‬پاریس‪ ،‬بروکس��ل‪ ،‬برلین‪ ،‬رم‪ ،‬مادرید‪ ،‬پراگ‬ ‫و‪ )...‬ب��ه دع��وت از دو اندیش��کده «ایتالیایی روابط‬ ‫بین‌الملل» و «شبکه رهبری اروپا» از دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا خواستند در قبال سرنوشت‬ ‫برجام و سیاس��ت امری��کا در مقابل ایران تجدید‌نظر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�پانیا‪ :‬خوش�بختانه ای�ران تواف�ق‬ ‫هسته‌ای را پاره نکرد‬ ‫جوسپ بورل‪ ،‬وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه پاس��خ ایرانی‌ها در مرز قرار‬ ‫دارد‪ .‬آنها توافق هسته‌ای را پاره نکردند وگفتند‬ ‫اگ��ر امریکا به تعهدات خود عمل نکند آنها نیز‬ ‫به تعهدات‌شان عمل نخواهند کرد و کارهایی را‬ ‫در چارچ��وب محدودیت توافق انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫بورل خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬وضعی��ت خاورمیانه‪،‬‬ ‫بمباران غزه ازسوی اسرائیل‪ ،‬جنگ در سوریه و‬ ‫وضعیت پناهندگان در اردوگاه‌های کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬نگران‌کننده اس��ت و شبیه دیگ بخاری‬ ‫است که با هم مرتبط هستند‪.‬‬ ‫بحث بازگرداندن مهاجران افغانستان در میان نیست‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه با تاکید بر اینک��ه بحث اخراج یا‬ ‫بازگرداندن مهاجران افغانس��تان در میان نیست‪ ،‬گفت‪ :‬روی صحبت‬ ‫م��ا با غربی‌ها و دیگرانی اس��ت که مس��بب بس��یاری از مش��کالت در‬ ‫افغانس��تان هستند و باید به مسئولیت خود عمل کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫س��ید عباس عراقچی در یک گفت‌وگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی‬ ‫پیرامون سوءبرداش��ت از سخنان اخیرش درباره مهاجران افغان گفت‪:‬‬ ‫سوءبرداشت و س��وءتفاهم بزرگی درباره صحبت‌های بنده ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬عده‌ای گفتند عراقچی گفته اگر تحریم‌ها فشار بیاورد‪ ،‬مجبوریم‬ ‫ب��ا برادران و خواهران افغانی در ای��ران خداحافظی می‌کنیم‪ .‬من اصال‬ ‫از چنی��ن تعبیری اس��تفاده نک��ردم و چنین برنامه‌ای ه��م نداریم؛ نه‬ ‫جمهوری اس�لامی برنام��ه‌ای دارد و نه چنین نظ��ری در وزارت امور‬ ‫خارج��ه وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بحث اخ��راج و بازگرداندن اصال مطرح‬ ‫نیست؛ بحثی که مطرح است‪ ،‬این است که دیگرانی که مسبب بسیاری‬ ‫از مشکالت و مسائل در افغانستان هستند باید به مسئولیت خود عمل‬ ‫عکس روز‬ ‫کنند‪ .‬روی صحبت ما با افغانستان و افغان‌ها نیست‪ ،‬بلکه روی صحبت‬ ‫ما با غربی‌ها و اروپایی‌ها است که آنها هم باید به مسئولیت خود درباره‬ ‫افغانستان عمل و به حل مش��کل آنها کمک کنند‪ .‬این دیپلمات ارشد‬ ‫کش��ورمان تصریح کرد‪ :‬ما با حضور مهاجران افغان در ایران مش��کلی‬ ‫نداری��م‪ ،‬اما نمی‌ش��ود که غربی‌ه��ا‪ ،‬امریکا و اروپایی‌ها م��ا را تحریم و‬ ‫فش��ارهای اقتصادی سنگین به ما وارد کنند‪ ،‬اما مسئولیت‌های خود را‬ ‫در این زمینه فراموش کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تاکید بر خروج صهیونیست‌ها از جوالن‬ ‫نشاء برنج در شالیزارهای آستارا‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سازمان همکاری اسالمی در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق‬ ‫بشر ساکنان جوالن اشغالی و به‌رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این منطقه از سوی امریکا‪،‬‬ ‫خواستار خروج صهیونیست‌ها از همه سرزمین‌های اشغالی از جمله جوالن شد‪ .‬به گزارش ایرنا طاهر حسین‬ ‫اندرابی‪ ،‬هماهنگ‌کننده س��ازمان همکاری اس�لامی در ژنو در نامه‌ای به میچل باچله‪ ،‬کمیس��ر عالی حقوق‬ ‫بش��ر سازمان ملل متحد با اش��اره به قطعنامه شورای حقوق بشر این س��ازمان درباره منطقه جوالن سوریه‪،‬‬ ‫نگرانی جدی اعضای سازمان همکاری اسالمی پیرامون به‌رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر‬ ‫بلندی‌های جوالن ازس��وی امریکا را ابراز کرد‪ .‬براساس این نامه‪ ،‬س��ازمان همکاری اسالمی این اقدام دولت‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا را مش��روع کردن اش��غالگری رژیم صهیونیس��تی در جوالن س��وریه و‬ ‫بخشیدن خاک این کشور به اشغالگران می‌داند‪ .‬هماهنگ‌کننده سازمان همکاری اسالمی تاکید کرد براساس‬ ‫منشور ملل متحد‪ ،‬قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل این اقدام نقض آشکار حق حاکمیت ملی و‬ ‫یکپارچه سرزمینی جمهوری عربی سوریه است‪ .‬شورای حقوق بشر سازمان ملل در این قطعنامه‌ها همچنین‬ ‫خواسته است رژیم صهیونیستی اقدام‌های سرکوبگرانه علیه ساکنان جوالن اشغالی را متوقف و از اقدام‌های‬ ‫قضای��ی و اداری که منجر به تغییر وضعیت حاکمیتی این منطقه ش��ود‪ ،‬خ��ودداری کند؛ چراکه این اقدام‌ها‬ ‫ناقض کنوانس��یون چهارم ژنو و قوانین بین‌المللی اس��ت‪ .‬اعضای سازمان همکاری اسالمی در این نامه تاکید‬ ‫کردند رژیم صهیونیستی باید قطعنامه‌های مجمع عمومی‪ ،‬شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل‬ ‫را رعایت کند و از همه سرزمین‌های اشغالی عربی از جمله جوالن سوریه و قدس شرقی خارج شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دس��تیار پیش��ین مدیر امنیت‬ ‫مل��ی در دفتر برنامه‌ری��زی و علم و فناوری‬ ‫کاخ س��فید‪ ،‬ب��ا انتقاد از سیاس��ت تهدید و‬ ‫ارعاب دول��ت ترامپ علیه ای��ران گفت این‬ ‫رویکرد نتیجه معکوس داشته و دارد‪ .‬فرانک‬ ‫وان هیپ��ل درباره تصمیم ای��ران برای کنار‬ ‫گذاش��تن برخی محدودیت‌های برجامی در‬ ‫‪ ۶۰‬روز آینده اظهار کرد‪ :‬نگران این هس��تم‬ ‫که خط‌مش��ی ترامپ‪ ،‬دقیقا نتیجه معکوس‬ ‫بدهد و س��رانجام برخ�لاف آن چیزی که او‬ ‫تصور می‌کند‪ ،‬اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مش��اور امنیت مل��ی ترامپ‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬کوبا و ایران را به دخالت در ونزوئال و‬ ‫حمایت از دولت نیکالس مادورو متهم کرد‪.‬‬ ‫ج��ان بولتون جمعه در یادداش��ت توییتری‬ ‫خود نوش��ت‪ :‬انهدام دموکراس��ی و حمایت‬ ‫از س��رکوب در ونزوئ�لا با بازیگ��ران نظامی‬ ‫خارج��ی مانند کوبا‪ ،‬روس��یه و ایران تحمل‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬وی در لفظی تهدیدآمیز ادامه‬ ‫داد‪ :‬این بازیگران زیر ذره‌بین هستند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری‬ ‫آسوش��یتدپرس‪ ،‬مای��ک پمپئو‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارج��ه امری��کا ق��رار اس��ت در روزه��ای‬ ‫آینده به روس��یه س��فر و با والدیمیر پوتین‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری روس��یه دی��دار و گفت‌وگو‬ ‫کند‪ .‬تنش میان دو کش��ور بر س��ر ونزوئال و‬ ‫سیاست سختگیرانه ایاالت متحده نسبت به‬ ‫ایران از جمله موضوعات مورد بحث بین دو‬ ‫طرف است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مدی��ر سیاس��ی وزارت امور‬ ‫خارج��ه انگلی��س و مذاکره‌کنن��ده برجامی‬ ‫این کش��ور ک��ه در رأس هیاتی ب��ه تهران‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬پنجش��نبه با معاون سیاس��ی‬ ‫وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫دیدار و گفت‌وگو کرد‪ .‬س��یدعباس عراقچی‬ ‫در این دیدار خواس��تار اقدام عملی از سوی‬ ‫اروپ��ا به‌ویژه در دو حوزه نفت و بانک در ‪۶۰‬‬ ‫روز آینده شد‪ .‬ریچارد مور نیز بر ادامه تعهد‬ ‫کش��ورش به برجام و تالش آن کشور برای‬ ‫فعال‌س��ازی س��ازکار مالی اینستکس اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت انگلیس به ت�لاش خود برای‬ ‫تامین خواسته‌های ایران ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬آیت‌اهلل م��کارم ش��یرازی با‬ ‫بی��ان اینکه باید امکانات الزم برای تس��هیل‬ ‫دسترس��ی و ورود به فض��ای مجازی ملی از‬ ‫س��وی نهاد‌های ذی‌ربط فراهم شود‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬فضای مج��ازی قابل حذف نیس��ت و‬ ‫ابزاری اس��ت که می‌توان از آن استفاده‌های‬ ‫مثبت فراوان کرد اما در عین حال جنبه‌های‬ ‫منفی آن نیز زیاد است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬امری��کا در ادام��ه اقدام‌ه��ای‬ ‫مداخله‌جویان��ه در عراق‪ ،‬بار دیگر از مقامات‬ ‫اقلیم کردس��تان عراق خواستار قطع تعامل‬ ‫سیاس��ی و اقتص��ادی با جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��یدکمال خ��رازی‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به‬ ‫تصمیم ایران برای تعلیق مرحله‌ای تعهدات‬ ‫خ��ود و در نظر گرفتن فرصت ‪ ۶۰‬روزه برای‬ ‫طرف‌های مقابل در توافق هس��ته‌ای برجام‬ ‫گفت‪ :‬فرص��ت خوبی برای اروپاس��ت که با‬ ‫تس��ریع در اجرایی کردن اینستکس‪ ،‬کندی‬ ‫اقدام گذشته خود را جبران و از مرگ برجام‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ب��ه گ��زارش نیویورک‌تایمز‪،‬‬ ‫مقام��ات پنتاگ��ون (وزارت دف��اع امری��کا)‬ ‫اظهار کردند این وزارتخانه یک آتش��بار ضد‬ ‫موش��کی پاتریوت را برای دفاع در برابر آ‌نچه‬ ‫تهدیدهای ایران خوانده ش��ده به خاورمیانه‬ ‫اع��زام می‌کند که بخش��ی از آرایش نظامی‬ ‫دقی��ق ب��رای جلوگی��ری از آنچ��ه «حمله‬ ‫نیروه��ای ایرانی ی��ا نیروه��ای نیابتی آنها»‬ ‫عنوان شده‪ ،‬است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬نیروی هوایی رژیم صهیونیستی‬ ‫اع�لام کرد س��امانه موش��کی روس��ی اس‪-‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬در س��وریه فع��ال ش��ده و ارتش رژیم‬ ‫صهیونیستی تهدید کرده برای خنثی کردن‬ ‫آن به‌منظور دس��تیابی به آزادی حرکت در‬ ‫هر نقطه در جنگ احتمالی آماده می‌شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬نماین��دگان مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی به دعوت س��ید ابراهیم رئیسی‪ ،‬در‬ ‫مح��ل قوه قضاییه با رئیس و مس��ئوالن قوه‬ ‫قضایی��ه دیدار و گفت‌وگ��و خواهند کرد‪ .‬در‬ ‫ای��ن دیدار رئی��س قوه قضاییه گزارش��ی از‬ ‫برنامه‌های خود ارائه خواهد داد و نمایندگان‬ ‫نیز نظر خود را بیان می‌کنند‪ .‬این جلسه بعد‬ ‫از جلس��ات کمیسیون‌های تخصصی مجلس‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬بی��ش از ‪ ۲۰۰‬نف��ر از علم��ای‬ ‫شاخص اهل سنت کشور در پی کشتار ده‌ها‬ ‫تن از ش��هروندان بی‌گناه عربستانی ازسوی‬ ‫دول��ت این کش��ور‪ ،‬در نامه‌ای ب��ه دبیرکل‬ ‫سازمان ملل‪ ،‬این اقدام را محکوم کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ریل‌گذاری جدید‬ ‫برای توسعه صادرات‬ ‫به کشورهای همسایه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫یکشنبه‬ ‫«تعهد به حرفه»‬ ‫بستری برای حذف‬ ‫قطعات بی‌کیفیت‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫«پرنده» مردنی‬ ‫است؟‬ ‫نقاط ناامن تهران‬ ‫هنگام وقوع سیل‬ ‫کجاست؟‬ ‫اما و اگرهای گزارش یونسکو از تحقیق و توسعه در ایران‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بر اس��اس آماره��ای بین‌المللی از موسس��ه آمار یونس��کو میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری ایران در بخش تحقیق و توسعه سال گذشته میالدی‬ ‫حدود ‪ ۴.۲‬میلیارد دالر بوده است‬ ‫‹ ‹نقش صنایع نظامی و هسته‌ای‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬تحلیلگر توسعه پایدار درباره وضعیت‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه در ایران به‬ ‫گفت‪ :‬به طور معمول‬ ‫بو‌کارها کمترین‬ ‫در ای��ران صاحبان ش��رکت‌ها و کس�� ‌‬ ‫س��رمایه‌گذاری را در بخش تحقیق‌وتوسعه دارند‪ .‬اگر به‬ ‫ش��رکت‌های مختلف نگاه کنیم هم در بخش دولت و هم‬ ‫در بخش خصوصی در‌می‌یابیم که یا تحقیق‌وتوسعه وجود‬ ‫ندارد یا بخش بسیار کوچک و ضعیفی است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان تنها چند ش��رکت هس��تند که در این‬ ‫زمین��ه فعالیت می‌کنند اما به طور کلی تحقیق‌وتوس��عه‬ ‫یک��ی از ضعیف‌ترین بخش‌ه��ای بنگاه‌های اقتصادی در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫ساس��انی با اش��اره به اینکه این آمار منتش��ر ش��ده از‬ ‫سوی موسس��ه‌های بین‌المللی در این زمینه مورد وثوق‬ ‫نیس��ت و باید این داده‌ها به‌درستی تحلیل شوند‪ ،‬توضیح‬ ‫ی��ک عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫می‌گوید ‪ ۸۰‬درصد منابع صندوق توس��عه ملی برای اش��تغال‬ ‫پایدار روس��تایی اهداف قانون‌گذار را محقق کرده است‪ .‬محمد‬ ‫حسینی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪،‬‬ ‫درب��اره اختص��اص ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر به طرح اش��تغال پایدار‬ ‫روس��تایی و نتایج آن به خانه ملت گفت‪ :‬از اعتبار ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫داد‪ :‬بر اس��اس آنچه گفته می‌ش��ود ایران دارای رتبه ‪۳۶‬‬ ‫در س��رمایه‌گذاری بر تحقیق‌وتوس��عه است‪ .‬این موضوع‬ ‫در حالی عنوان ش��ده که عمده س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫تحقیق‌وتوسعه به صنایع نظامی و انرژی هسته‌ای مربوط‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬هرچند که این اتفاق در واقع رخ داده اما نباید‬ ‫منجر شود که توقع‌مان از بخش تحقیق‌وتوسعه به اندازه‬ ‫رتبه ‪ ۳۶‬دنیا باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه آمارهای موج��ود که از طرف‬ ‫موسس��ه‌های بین‌المللی منتشر می‌شود به طور عمده از‬ ‫اداره‌ها و نهاد‌های دولتی در کش��ورها دریافت می‌ش��ود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬دولت در س��ال‌های گذشته بر صنایع نظامی‬ ‫و انرژی هس��ته‌ای س��رمایه‌گذاری کرده و در این زمینه‬ ‫کشور شاهد رشدهایی بوده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬نباید فراموش کنیم آنچه از تحقیق‌وتوسعه‬ ‫مطالبه می‌شود‪ ،‬بحث افزایش کیفیت محصول و خدمات‬ ‫بررسی اعتبار ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری اشتغالزایی از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫ی حدود یک میلیارد و ‪۲۴۰‬‬ ‫دالر از محل منابع صندوق توسعه مل ‌‬ ‫میلیون دالر از صندوق برداشت شده که بخشی از آن به نرخ ارز‬ ‫نیمایی و بخش دیگر به نرخ ارز دولتی به ریال تبدیل شده و در‬ ‫اختیار بانک‌ها قرار گرفته است‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجل��س ادامه داد‪ :‬بانک‌ها بر اس��اس مصوبه‌های‬ ‫ش��ورای اشتغال‪ ،‬به متقاضیان اش��تغال روستایی و متناسب با‬ ‫رس��ته‌هایی که مش��خص شده‪ ،‬تس��هیالت پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تفرش‪ ،‬آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای‬ ‫اسالمی اظهار کرد‪ :‬متقاضیان ایجاد اشتغال پایدار روستایی باید‬ ‫تقاض��ا و اطالعات خود را در س��امانه‌ای که وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی ایجاد کرده ثبت کنند تا از س��وی سازمان برنامه‬ ‫و بودجه راس��تی‌آزمایی‌‌‌ش��ود که آیا طرح آنها به اشتغال منجر‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران‪:‬‬ ‫جوانان ثروت واقعی کشور هستند‪ ،‬نه نفت!‬ ‫رئی��س اتحادیه کارگران ق��راردادی و پیمانی‬ ‫می‌گوید اصلی‌ترین ثروت هر کشوری‪ ،‬نیروهای‬ ‫انس��انی آن است و تا زمانی که نتوانیم نیروهای‬ ‫جوان و نخبه کشور را به کار بگیریم و همچنان‬ ‫به نفت وابس��ته باش��یم‪ ،‬اقتصاد کشور با داللی‪،‬‬ ‫احتکار و تحریم‪ ،‬تهدید خواهد شد‪.‬‬ ‫فت��ح‌اهلل بیات با بیان اینکه زمانی که ایران در‬ ‫اوج بود‪ ،‬بس��یاری از کش��ورهای همسایه مانند‬ ‫ترکی��ه از ما عقب‌ت��ر بودند به ایس��نا گفت‪ :‬اما‬ ‫امروز آنها به کشورهایی توسعه‌یافته و پیشرفته‬ ‫تبدیل ش��ده‌اند و در حال رقابت با کش��ورهای‬ ‫اروپایی هستند‪.‬‬ ‫ترکی��ه نف��ت ن��دارد و وابس��ته ب��ه واردات‬ ‫گاز اس��ت اما مس��یر رشد و توس��عه خود را به‬ ‫گون��ه‌ای ط��ی و رف��اه را برای مردم��ش فراهم‬ ‫ک��رده که ب��ا کوچک‌ترین تهدی��د دالر امریکا‪،‬‬ ‫مردم��ش گوش��ی‌های هم��راه آیفون‌ه��ا را‬ ‫می‌شکنند و برای کمک به دولت‪ ،‬طالی‌شان را‬ ‫می‌فروشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��وری که از ذخایر و منابع و‬ ‫ثروت‌های خدادادی برخوردار اس��ت‪ ،‬چرا فقط‬ ‫به نفت وابس��تگی دارد؟ صنایع‌دس��تی ما جزو‬ ‫بهتری��ن صنایع دنیاس��ت و ظرفی��ت بومگردی‬ ‫و گردش��گری باالی��ی داریم اما ب��ه دلیل نبود‬ ‫مدیریت و حمای��ت نکردن از صادرات غیر‌نفتی‬ ‫بازارها را از دس��ت می‌دهی��م و تقدیم بیگانگان‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از‬ ‫دولت خواس��ت با برنامه‌ریزی مناسب وابستگی‬ ‫به اقتصاد نفتی را کاهش دهد و به سمت توسعه‬ ‫کشاورزی و گردشگری برود‪.‬‬ ‫ای��ران کش��وری ‪ ۴‬فص��ل اس��ت و اقلی��م‬ ‫آب و هوای��ی فوق‌الع��اده‌ای دارد‪ .‬بس��یاری از‬ ‫محصوالتی که حتی در زادگاه خودش��ان هنوز‬ ‫ب��ه ثمر ننشس��ته‌اند در ای��ران به بار‬ ‫می‌نش��یند‪ .‬وقت��ی خ��اک حاصلخیز‬ ‫داریم نباید آن را بفروش��یم‪ .‬امس��ال‬ ‫ش��اهد ن��زوالت آس��مانی بودی��م و‬ ‫همی��ن مس��ئله می‌توان��د به ش��رط‬ ‫مدیریت شایس��ته بخش کشاورزی را‬ ‫که س��ال‌ها با مش��کل کم‌آبی روبه‌رو‬ ‫بود رونق دهد؛ کافی اس��ت ب��ه نیروهای جوان‬ ‫و نخبه کش��ور اعتم��اد‌و کار را ب��ه آنها واگذار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د از ایده‌ه��ای متخصص��ان‬ ‫جوان کش��اورزی در ش��رایط موجود اس��تفاده‬ ‫کنیم و محصوالت کش��اورزی را توس��عه دهیم‬ ‫و ب��ه ص��ادرات روی‌آوریم اما پی��ش از هرگونه‬ ‫صادرات ابتدا باید نی��از داخلی را برطرف کنیم‬ ‫ت��ا اتفاق‌هایی مثل گران ش��دن پی��از و برخی‬ ‫صیفی‌جات را شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول کارگ��ری با اش��اره به‬ ‫ظرفیت‌های باالی گردش��گری در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران از جاذبه‌ها و دیدنی‌های بسیاری برخوردار‬ ‫اس��ت اما متاس��فانه آنها را ب��ه جهانیان معرفی‬ ‫نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫ش��یراز و اصفه��ان و ش��هرهایی ه��م ک��ه‬ ‫گردشگران چند کشور از آنها استقبال می‌کنند‬ ‫همه از تبلیغاتی بوده که در گذش��ته انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬م��ا هن��وز از فرصت‌ه��ای موجود‬ ‫اس��تفاده نکرده‌ای��م و از معرف��ی جاذبه‌ه��ای‬ ‫گردشگری خود به دنیا غفلت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که چینی‌ها مدت‌هاست‬ ‫شروع کرده‌اند و ضمن معرفی نقاط گردشگری‬ ‫خ��ود‪ ،‬مدیری��ت ترانس��فر‪ ،‬بلی��ت و جابه‌جایی‬ ‫گردش��گران چین��ی را ه��م خ��ود به‌دس��ت‬ ‫گرفته‌ان��د‪ .‬بی��ات در پایان با بی��ان اینکه ثروت‬ ‫اصل��ی ی��ک کش��ور س��رمایه‌های‬ ‫انسانی آن هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫کش��ورهای صنعتی حس��رت داشتن‬ ‫نی��روی کار ج��وان را می‌خورن��د ولی‬ ‫م��ا با خی��ل عظیم نیروه��ای جوان و‬ ‫متخصص و نخب��ه نمی‌توانیم از آنها و‬ ‫ایده‌های‌شان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫س��ازمان‌ها و نهادها بی‌تع��ارف باید نیروهای‬ ‫قدیم��ی و با‌تجربه خود را در ج��ای دیگری به‬ ‫خدم��ت بگیرند ام��ا رأس امور را ب��ه جوانان و‬ ‫نخبگان بسپارند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه کارگران ق��راردادی و پیمانی‬ ‫ب��ا بیان اینکه اگر روزی نفت ما به صفر برس��د‬ ‫و نتوانیم حتی یک قطره نفت بفروش��یم با چه‬ ‫ش��یوه‌ای باید مملکت را اداره کنیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با این همه ثروت و مناب��ع خدادادی چرا‬ ‫باید نگران فروش نرفتن نفت باش��یم و دغدغه‬ ‫خالی ش��دن بازار از ماکارونی و روغن را داشته‬ ‫باش��یم؟ اگر وابس��تگی به نفت را کاهش دهیم‬ ‫کس��ی جرأت نمی‌کند امروز ما را با نفت تهدید‬ ‫کن��د و دول��ت در داخ��ل کش��ور ب��ا دالالن و‬ ‫محتکران دست و پنجه نرم کند‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬یکی از راه‌های کاهش وابستگی‬ ‫به نفت این اس��ت ک��ه عالوه‌بر توس��عه بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬ایران می‌تواند از تجربه کشورهایی که در‬ ‫این ش��رایط بوده‌اند اس��تفاده کند اما متاسفانه‬ ‫عزمی برای این کار در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫پیش از این وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫نب��ود فعالیت‌ه��ای دانش‌بنی��ان را یکی از علل‬ ‫افزایش قیمت‌های نامتع��ارف در جامعه عنوان‬ ‫ک��رده و گفته ب��ود با گس��ترش ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان می‌توان از اتکا ب��ه نفت و صادرات‬ ‫نفتی رها شد‪.‬‬ ‫حمید حاج‌اسماعیلی‬ ‫کارشناس اقتصا ‌د‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه‬ ‫علی‌اکب��ر نیکواقب��ال‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و اقتصاددان‬ ‫نی��ز درباره رتب��ه ‪ ۳۶‬ایران در بخش س��رمایه‌گذاری بر‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه به‬ ‫گفت‪ :‬شاید ایران ‪ ۴.۲‬میلیارد‬ ‫دالر بر این بخش س��رمایه‌گذاری کرده باش��د اما اینکه‬ ‫چنین حجمی از س��رمایه به ک��دام صنعت رفته اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬ص��رف میزان س��رمایه‌گذاری در این بحث اهمیت‬ ‫ندارد و باید در نظر داش��ته باش��یم که سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش کسب‌‌وکار بخش خصوصی است که می‌تواند منجر‬ ‫به رش��د صادرات و افزایش س��طح کیفی کاالهای داخل‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬نبای��د از رتبه ‪ ۳۶‬که برای ایران اعالم‬ ‫شده خوشحال باشیم‪ .‬تحلیل عملکرد تحقیق‌وتوسعه به‬ ‫معنای تحقیق عملکرد محصول و خدمات در بازار است‪.‬‬ ‫زمانی که ش��اهد افزایش قیم��ت و کاهش رقابت‌پذیری‬ ‫هس��تیم یعنی بخ��ش تحقیق‌وتوس��عه در کارخانه‌ها و‬ ‫بو‌کارها با مشکل روبه‌رو است‪.‬‬ ‫کس ‌‬ ‫ب��ر این مبن��ا نباید اجازه دهیم که آمارها فریب دهند‪.‬‬ ‫نیکواقبال معتقد اس��ت توس��عه این بخش منجر به رشد‬ ‫بخش صنعت و اقتصاد خواهد شد‪.‬‬ ‫اینکه دولت در دو حوزه اس��تراتژیک که شامل صنایع‬ ‫نظامی و انرژی هس��ته‌ای می‌ش��ود‪ ،‬سرمایه‌گذاری کرده‬ ‫موضوع مهمی اس��ت اما این موضوع نباید فراموش شود‬ ‫که دیگر صنایع هم نیاز به رونق در بخش تحقیق‌وتوسعه‬ ‫دارند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬به نظر می‌رس��د یکی از سیاست‌هایی‬ ‫که باید اجرا ش��ود کسب رتبه ‪ ۳۶‬در دنیا بدون احتساب‬ ‫این دو صنعت است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫میزان سرمایه‌گذاری کشورها در بخش تحقیق‌وتوسعه‬ ‫نمای ش��فافی از دالیل ضرباهنگ آهس��ته توس��عه در‬ ‫ایران می‌دهد‪ .‬بر اساس تعاریف موجود‪ ،‬تحقیق‌وتوسعه‬ ‫فعالیتی اس��ت خالقانه که به صورت نظام‌مند و مستمر‬ ‫برای افزایش دانش بشری در زمینه‌های مختلف ایجاد‬ ‫و از ای��ن دانش ب��رای اختراع یا ط��رح ایده‌های جدید‬ ‫ق و‌پژوهش یکی از مهم‌ترین‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬تحقی ‌‬ ‫عوامل توس��عه به ش��مار می‌رود چرا‌که موجب افزایش‬ ‫به��ره‌وری در بخش‌های اقتصادی کش��ور خواهد ش��د‌‬ ‫ب��ه طوری که در هدف ‪ )SDG۹( ۹‬از اهداف توس��عه‬ ‫پایدار از دولت‌ها خواس��ته ش��ده است تا صنعتی‌شدن‬ ‫و نوآوری پایدار را با افزایش هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه‬ ‫ن ترویج دهند‪ .‬موسسه آمار‬ ‫و افزایش تعداد پژوهش��گرا ‌‬ ‫یونس��ک ‌و برای ارزیابی تعهد کش��ورها نسبت به اهداف‬ ‫ل آمار و اطالعات مربوط را از کشورها‬ ‫کلیدی‪ ،‬هر س��ا ‌‬ ‫جمع‌آوری می‌کند‪ .‬نتایج نش��ان می‌دهد که هزینه‌های‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه در جه��ان نزدی��ک ب��ه ‪ ۱.۷‬تریلیون‬ ‫دالر رس��یده اس��ت که حدود ‪ ۱۰‬کش��ور ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫هزینه‌ها را تش��کیل می‌دهند‪ .‬در این زمینه نگاهی به‬ ‫میزان سرمایه‌گذاری کشورها در بخش تحقیق‌وتوسعه‬ ‫تصویر ذهنی م��ا را از اهمیت این حوزه کامل می‌کند‪.‬‬ ‫بر اساس آخرین اطالعات‪ ،‬امریکا ‪ ۴۷۶.۵‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫چی��ن ‪ ۳۷۰‬میلی��ارد دالر‪ ،‬ژاپن ‪ ۱۷۰‬میلی��ارد دالر و‬ ‫آلمان ‪ ۱۰۹‬میلیارد دالر در این بخش در س��ال گذشته‬ ‫می�لادی س��رمایه‌گذاری کرده‌اند‪ .‬پرسش��ی که اکنون‬ ‫مطرح می‌ش��ود این است که ایران و شرکت‌های ایرانی‬ ‫در این بخش تا چه اندازه سرمایه‌گذاری می‌کنند؟‬ ‫بر اساس آمارهای بین‌المللی از موسسه آمار یونسکو‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری ایران در بخش تحقیق و توسعه‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی حدود ‪ ۴.۲‬میلی��ارد دالر بوده‬ ‫است‪ .‬بر مبنای همین گزارش در زمینه تحقیق‌وتوسعه‬ ‫ایران رتبه ‪ ۳۶‬را در بین کشورهای جهان دارد‪ .‬پرسشی‬ ‫که در تحلیل این آمار به ذهن می‌رس��د این اس��ت که‬ ‫اگر ای��ران دارای رتبه ‪ ۳۶‬در بحث س��رمایه‌گذاری در‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه اس��ت‪ ،‬پس چرا در بس��یاری از موارد‬ ‫ش��اهد رش��دی متناس��ب با این رتبه نیستیم؟‬ ‫در ادام��ه برای دسترس��ی به دالیل ای��ن موضوع با دو‬ ‫کارشناس اقتصاد گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چرا به کوپن‬ ‫بازگشتیم؟‬ ‫بر اساس آخرین آمارها ایران دارای رتبه ‪ ۳۶‬در بخش سرمایه‌گذاری بر تحقیق‌و‌توسعه است‬ ‫و صادرات آنها است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رشد تحقیق‌وتوسعه‬ ‫باید منجر به رشد کیفیت و افزایش صادرات شود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران و س��طح کیفی‬ ‫محصوالت نش��ان می‌دهد که رتبه ‪ ۳۶‬رتبه واقعی ایران‬ ‫در این شاخص نیست‪ .‬این تحلیلگر توسعه پایدار با بیان‬ ‫بو‌کارها است که از‬ ‫اینکه پیش��ران اقتصاد توسعه کس�� ‌‬ ‫طریق رشد تحقیق‌وتوسعه حاصل می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬در دنیا‬ ‫به طور میانگین ‪ ۳‬درصد از درآمد شرکت‌ها به این بخش‬ ‫تعل��ق می‌گیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که در ایران عالوه‌بر‬ ‫بو‌کارها بخش تحقیق‌وتوس��عه‬ ‫اینکه بس��یاری از کس�� ‌‬ ‫ندارند‪ ،‬بخش باقی‌مانده هم بیشتر از یک درصد اختصاص‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫علی‌اکبر نیکواقبال‬ ‫می‌ش��ود یا خیر‪ .‬وی با بیان اینکه تسهیالت پیش‌بینی شده در‬ ‫بسیاری از مناطق کامل جذب نشده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تا‌کنون ‪۳‬‬ ‫مرحله از طرح اش��تغال پایدار روستایی طی شده و یک مرحله‬ ‫آن باقی مانده است‪ ،‬حدود ‪ ۲۴۰‬میلیون دالر دیگر باید تبدیل‬ ‫ب��ه ریال و ب��ه بانک‌ها تخصیص داده ش��ود و بانک‌ها باید برابر‬ ‫آن اعتبار بگذارند‪ .‬حس��ینی با اش��اره به گزارش‌های دریافتی‬ ‫ش��ورای عالی کار برای تعیین دس��تمزد در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با مش��کالت جدی روبه‌رو بود‪ .‬اگر‬ ‫یک ط��رف افزای��ش حقوق مصوب تناس��بی‬ ‫ب��ا هزینه‌های زندگی ن��دارد و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫افزای��ش بیش از حد دس��تمزد نی��ز منجر به‬ ‫رش��د نقدینگ��ی و ب��ه دنبال آن‪ ،‬رش��د تورم‬ ‫می‌شد‪ ،‬بر این مبنا باید مسیری در نظرگرفته‬ ‫می‌شد که عالوه‌بر حمایت از کارگران و اقشار‬ ‫آسیب‌پذیر نرخ تورم نیز کنترل شود‪ .‬در کنار‬ ‫ای��ن موضوع‌ها همچنین باید در نظر داش��ت‬ ‫که بحث حمایت از تولی��د داخل همچنان به‬ ‫قوت خود باقی است و باید این موضوع نیز در‬ ‫کنار تمام سیاس��ت‌های کشور جاری باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به پیچیدگی مسئله نخستین موضوعی‬ ‫که بر آن تاکید می‌ش��ود این اس��ت که دولت‬ ‫بای��د سیاس��تی را در پی��ش گیرد ک��ه توان‬ ‫اجرای آن را هم داش��ته باشد‪ .‬در این شرایط‬ ‫اقتصاد ایران تحمل اش��تباه ندارد و سیاست‌ها‬ ‫بای��د به گونه‌ای طرح ریزی ش��وند که اجرای‬ ‫آن در کشور ش��دنی باشد‪ .‬کوپن که پیش از‬ ‫این نیز در زمان جنگ تحمیلی س��ابقه‌اش در‬ ‫کش��ور وجود داش��ت به نظر می‌رسد بهترین‬ ‫سیاستی است که می‌تواند تمام این ملزومات‬ ‫را رعای��ت کند‪ .‬هرچند که به ظاهر ارائه کوپن‬ ‫یعنی بازگش��ت به سیاس��ت‌های گذش��ته اما‬ ‫راهی ج��ز این موضوع وجود ندارد و مردم نیز‬ ‫بای��د این موضوع را بپذیرن��د که اقتصاد ایران‬ ‫درحال‌حاض��ر تحم��ل سیاس��ت‌های جدید و‬ ‫آزم��ون و خطا را ندارد‪ .‬ما بای��د از گروه‌های‬ ‫آس��یب‌پذیر و حداقل‌بگیر ب��ه دلیل جمعیت‬ ‫گس��ترده‌ای که دارند حمایت کنیم و در کنار‬ ‫افزایش حداقل مزد بای��د حمایت‌های جانبی‬ ‫مانند اختصاص ‪ ۱۲‬نوبت سبد کاال به کارگران‬ ‫را داشته باش��یم‪ .‬این موضوع عالوه‌بر افزایش‬ ‫ق��درت اقتص��ادی کارگران منجر ب��ه افزایش‬ ‫رونق تولید و جلوگیری از رشد تورم می‌شود‪.‬‬ ‫از میزان تحقق اهداف این طرح اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس گزارش��ی‬ ‫ک��ه وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات ارائه شده است‪ ،‬به دلیل اینکه طوالنی شدن‬ ‫فرآیند راستی‌آزمایی طرح‌های پیشنهادی‪ ،‬نهایی شدن طرح و‬ ‫تخصیص اعتبارات زمان‌بر شده که باید با پیگیری‌های مستمر‬ ‫سرعت کار افزایش پیدا کند تا آثار آن در جامعه هویدا شود‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«تعهد به حرفه» بستری برای حذف قطعات بی‌کیفیت‬ ‫عزم دولت‬ ‫برای برقی کردن خودروها‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫و تجاری شدن خودروها‬ ‫نایب‌رئی��س انجمن صنای��ع تخصصی همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه‌س��ازی کش��ور گف��ت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر به‌دلیل ش��رایط کش��ور‪ ،‬بخشی از‬ ‫تولیدات خودروس��ازان قابلیت تجاری شدن پیدا‬ ‫نمی‌کند و حدود ‪۱۰۰‬هزار خودرو ناقص در کف‬ ‫کارخانه‌ه��ا موجود اس��ت‪ .‬مهدی مطلب‌زاده در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه بخش زیادی از‬ ‫‪۵‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت اولیه پرداختی‬ ‫از س��وی خودروسازان به قطعه‌سازان فقط صرف‬ ‫خرید مواد اولیه شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چنانچه باقیمانده‬ ‫تس��هیالت ‪۱۱‬هزار میلیاردی که وعده داده شده‬ ‫در اختیار قطعه‌سازان قرار نگیرد‪ ،‬مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز صنعت قطعه به پایان رسیده است و مشکالت‬ ‫این صنعت و به‌دنبال آن صنعت خودرو بیش��تر‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬مطالبات قطعه‌سازان‬ ‫از خودروس��ازان حدود ‪۲۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫بوده ک��ه پرداخ��ت ‪۴‬هزارمیلیارد توم��ان اولیه‬ ‫در س��ال گذش��ته تنها یک‌پنجم آن بود‪ .‬به‌تبع‬ ‫قطعه‌س��ازی هم دارای هزینه‌ه��ای دیگر مانند‬ ‫معوقات بانکی‪ ،‬بدهی به پیمانکاران زیرمجموعه‬ ‫خود و‪ ...‬اس��ت که بخش��ی از پول دریافتی صرف‬ ‫این دس��ت از هزینه‌ها ش��ده و باقی آن را قطعه و‬ ‫مواد اولیه تهیه کرده اس��ت‪ .‬چنانچه تس��هیالت‬ ‫باقیمانده از س��وی خودروسازان به قطعه‌سازان‬ ‫پرداخت نشود‪ ،‬مشکالت عدیده‌ای در تهیه مواد‬ ‫اولیه ایجاد خواهد ش��د چراکه م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعه‌سازان نیز رو به پایان است‪ .‬نایب‌رئیس‬ ‫انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کش��ور اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که مواد‬ ‫م��ورد نیاز ب��رای تولید در دس��ترس فعاالن این‬ ‫حوزه قرار نگیرد‪ ،‬ش��رایط صنع��ت قطعه بهبود‬ ‫نخواه��د یافت‪ .‬وی ماش��ین‌آالت جدید را راهی‬ ‫برای بهب��ود بهره‌وری‪ ،‬تولید بهتر و دسترس��ی‬ ‫ب��ه کیفیت بیش��تر دانس��ته و معتقد اس��ت که‬ ‫این امر نیازمند س��رمایه‌گذاری بزرگی است که‬ ‫درحال‌حاضر امکان‌پذیر نیس��ت‪ .‬در این شرایط‬ ‫بخشی از کار با امید به آینده پیش می‌رود ضمن‬ ‫آنکه الزم اس��ت اف��ق کار نیز مش��خص و ثبات‬ ‫اقتص��ادی افزای��ش یابد تا س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده ثمربخش باشند‪ .‬مطلب‌زاده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر به‌دلیل شرایط موجود بخشی‬ ‫از تولیدات خودروس��ازان قابلیت تجاری ش��دن‬ ‫پی��دا نمی‌کنن��د به‌طوری که ح��دود ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو ناقص در کف کارخانه‌ها موجود اس��ت‬ ‫ک��ه در صورت تامین مواد اولیه تکمیل و به بازار‬ ‫عرضه می‌شوند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی‌اصغر‬ ‫ساروی‪ :‬بیشتر‬ ‫تعمیرکاران‬ ‫حرفه‌ای تا‬ ‫زمانی که از‬ ‫کیفیت قطعه‌ای‬ ‫شناخت کافی‬ ‫نداشته باشند‬ ‫از آن برای‬ ‫هیچ خودرویی‬ ‫استفاده‬ ‫نمی‌کنند‬ ‫مرتضی ناچاری‪:‬‬ ‫برخی فعاالن‬ ‫بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو‬ ‫قطعات را‬ ‫انبار می‌کنند‬ ‫تا قیمت‌ها‬ ‫افزایش یابد‬ ‫و آنها را با سود‬ ‫بیشتری به‬ ‫فروش برسانند‬ ‫گالیه‌هایی از س��وی صاحبان خ��ودرو درباره قطعات‬ ‫مطرح می‌ش��ود؛ آنه��ا عنوان می‌کنند ک��ه این قطعات‬ ‫معی��وب هس��تند یا کیفی��ت الزم را ندارن��د‪ .‬در این‌باره‬ ‫کارشناس��ان بازار ل��وازم یدکی مس��ئولیت ناکارآمدی‬ ‫قطع��ات را متوجه تعمیرکاران می‌دانند که آموزش‌های‬ ‫الزم را ندید ‌ه و مهارت کافی برای تعویض و نصب قطعات‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫پیش‌تر‬ ‫گفت‌وگویی با رئیس��ان اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم یدکی و تعمیرکاران داش��ت که هر‬ ‫ی��ک دالیلی را در این زمینه عنوان کردند‪ .‬س��یدمهدی‬ ‫کاظمی از اعضای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫گفت‪ ،‬تعمیرکاران مانند یک پزشک باید بتوانند نسخه را‬ ‫درس��ت بپیچند و فروشندگان بازار لوازم یدکی همچون‬ ‫داروخانه‌دار‌ها باید همان تجویزی را که پزش��ک داشته‪،‬‬ ‫به‌دس��ت مش��تری بدهند‪ .‬همچنین علیرضا نیک‌آیین‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خودرو اش��اره کرده بود که‬ ‫برای آسیب‌شناس��ی در دو حوزه س�لامت قطعات بازار‬ ‫ل��وازم یدکی و نصب آنها روی خودروها‪ ،‬نیاز به بررس��ی‬ ‫و آمارگیری دقیق اس��ت تا بتوان درباره اشکاالت موجود‬ ‫گفت‌وگو کرد‪ .‬در ادامه این گزارش‪،‬‬ ‫به س��راغ ‪۲‬‬ ‫تعمیرکار خودرو رفت و موضوع خطای انسانی و معیوبی‬ ‫قطعات را از سوی آنها پیگیری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطمینان و تجویز قطعه‬ ‫علی‌اکبر س��اروی یکی از تعمی��رکاران خودرو درباره‬ ‫قطع��ات و مش��کالت آنه��ا به‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫شرایطی که کشور در آن قرار دارد‪ ،‬طبیعی است قطعات‬ ‫کیفیت گذش��ته را نداش��ته باش��ند‪ .‬اما به‌طور معمول‪،‬‬ ‫بیش��تر تعمیرکاران قطعاتی که ش��ناخت کافی نس��بت‬ ‫به کیفیت آنها نداش��ته باشند را برای خودروها استفاده‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬برای من به ندرت پیش می‌آید‬ ‫ک��ه قطع��ه‌ای را تعویض کنم که مش��کل خودرو را حل‬ ‫نکرده و پس از چند روز خودرو دوباره دچار همان مشکل‬ ‫شود زیرا همیشه سعی می‌کنم قطعاتی استفاده کنم که‬ ‫پیش‌تر آزمون خود را به لحاظ کارکرد و کیفیت پس داده‬ ‫باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬تعمیرکار با توجه به پیشینه فعالیتی‬ ‫که دارد یک قطعه را برای چند خودرو استفاده می‌کند و‬ ‫بازخورد نحوه کارکرد آن از مشتری که می‌رسد‪ ،‬اطالعات‬ ‫مناس��بی در اختیار او قرار می‌دهد؛ اینکه قطعه این برند‬ ‫از کیفیت الزم برخوردار است یا خیر‪ .‬اگر پس از چند بار‬ ‫اس��تفاده گالیه صاحبان خودرو را به‌دنبال داشته باشد‪،‬‬ ‫به‌طور قطع آن قطعه از برند مربوط کیفیت خوبی ندارد و‬ ‫معیوب است‪ .‬در نتیجه از چرخه استفاده تعمیرکار حذف‬ ‫و ب��ه صاحب خودرو هم توصیه می‌ش��ود برای س�لامت‬ ‫خودرو از آن اس��تفاده نکند‪ .‬ای��ن تعمیرکار تاکید کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر تعمیرکاران حرفه‌ای تا زمان��ی که روی کیفیت‬ ‫قطعه‌ای ش��ناخت کافی نداش��ته باشند از آن برای هیچ‬ ‫خودرویی استفاده نمی‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افت کیفیت‬ ‫س��اروی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر قطعه‌ای از‬ ‫سوی صاحب خودرو خریداری شده باشد و برای تعمیر به‬ ‫مکانیک داده شود آیا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مس��ئولیت آن با خود صاحب خودرو است‪ .‬سال گذشته‬ ‫صاح��ب خودرویی برای تعمیر موتور ب��ه این تعمیرگاه‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یک��ی از برنامه‌های وزارت نیرو در چند س��ا ‌‬ ‫ل‬ ‫گذش��ته‪ ،‬برقی‌ک��ردن خودروه��ای موج��ود در‬ ‫کشور عنوان ش��ده که به‌تازگی رنگ جدی‌تری‬ ‫به خود گرفته و به نظر می‌رس��د عزم دولت برای‬ ‫اجرای این طرح پر رنگ‌تر شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬براس��اس برنامه‌ریزی انجام شده از سوی‬ ‫وزارت نی��رو بای��د تا س��ال ‪۲۰۵۰‬میالدی(‪-۲۹‬‬ ‫‪۱۴۲۸‬خورش��یدی) حدود ‪۷۰‬درصد خودروها و‬ ‫موتورس��یکلت‌ها برقی شوند که البته با توجه به‬ ‫اینکه موتورسیکلت‌ها ‪۴‬برابر خودروهای معمولی‬ ‫آلودگی ایجاد می‌کنند‪ ،‬برقی کردن این وس��یله‬ ‫نقلی��ه در اولویت ق��رار دارد‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو در حال فراهم کردن ش��رایطی اس��ت تا در‬ ‫زمان‌های غیراوج(پیک) با نصب تجهیزات مورد‬ ‫نی��از‪ ،‬خودروهای برقی را در مکان‌های مورد نظر‬ ‫شارژ کند‪ .‬همچنین به‌دنبال ایجاد شرایط ارتباط‬ ‫مناسب تولید باتری و خودرو برقی در ایران است‪.‬‬ ‫عباس علی‌آبادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مپنا از ایجاد‬ ‫س��ازکاری برای برقی کردن خودروها خبر داده‬ ‫و اع�لام ک��رده درحال‌حاض��ر با دو خودروس��از‬ ‫خصوصی ب��رای برقی‌ک��ردن خودروهای فعلی‬ ‫مذاکره شده تا بتوان با تدابیری‪ ،‬خودروهای فعلی‬ ‫را دو موت��وره کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به‌زودی در برج‬ ‫میالد نخس��تین ایستگاه شارژ خودروهای برقی‬ ‫راه‌اندازی می‌ش��ود و این ایستگاه‌ها می‌توانند در‬ ‫کمتر از یک ربع تا ‪۲۰‬دقیقه برای ‪۲۵۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫خودرو برقی را ش��ارژ کنند‪ .‬همچنین سیدزمان‬ ‫حس��ینی‪ ،‬معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر‬ ‫با بیان اینکه ب��ا برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌های انجام‬ ‫ش��ده هیچ مشکلی از س��وی توانیر برای تامین‬ ‫ب��رق خودروها و موتورس��یکلت‌های برقی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار کرده که براس��اس سیاس��ت دولت‬ ‫برای اجرای این طرح اکنون در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی مذاکراتی در حال انجام است تا بتوان هر‬ ‫سال تولید ‪۱۰‬درصد موتورسیکلت‌های معمولی‬ ‫کاهش پیدا کند و به موتورس��یکلت برقی تبدیل‬ ‫شود‪ .‬گفتنی است در برخی از کشورها کارخانه‌ها‬ ‫ملزم شده‌اند حدود ‪۲۰‬درصد از تولید ساالنه خود‬ ‫را ب��ه تولید خودروهای برقی اختصاص دهند که‬ ‫این مسئله سبب می‌شود در چند سال آینده تمام‬ ‫خودروهای جدید برقی شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش نرخ نهاده‌های تولید از جمله فلزاتی مانند فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم‬ ‫و‪...‬س��ببش��دهتولیدکنندگانصنایعپایین‌دس��تینیزقیمت‌هایخودرا‬ ‫افزایشدهند‪.‬البتهفعالیتافرادسودجوهممزیدبرعلتشدهوقیمت‌ها‬ ‫در بازار لوازم یدکی خودرو افزایش ناگهانی داشت ‌ه است‬ ‫مراجعه کرد‪ .‬پیستون موتور نیاز به تعویض داشت‪ .‬قطعه‬ ‫مورد نظر را صاحب خودرو با نرخ باالیی تهیه کرده بود اما‬ ‫پس مدت کوتاهی دوباره ناگزیر به باز کردن موتور شدیم‬ ‫زیرا قطعه از کیفیت مناسبی برخوردار نبود‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬وضعی��ت قطعات بازار ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو به‌گونه‌ای شده که حتی برخی برندها که پیش‌تر‬ ‫قابل اعتماد بودند‪ ،‬امروز دیگر کیفیت گذشته را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود و گرانی قطعات‬ ‫س��اروی در پاس��خ به این پرس��ش که ب��رای تعویض‬ ‫قطعات‪ ،‬تعمیرکار قطعات پرمصرف را خود تهیه می‌کند‬ ‫ی��ا صاح��ب خودرو بای��د خریداری کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬من در‬ ‫تعمی��رگا ‌ه خ��ود قطعه‌ای ندارم‪ .‬قطعات م��ورد نیاز یا از‬ ‫سوی صاحب خودرو تهیه می‌شود یا گاهی آن را به‌عهده‬ ‫تعمیرکار می‌گذارند‪ .‬به‌عنوان نمونه ‪۷۰‬درصد مشتریان‬ ‫م��ن تهیه و خرید قطعه را به‌عهده من می‌گذارند‪ .‬به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬اگر تهیه قطعه مورد نظر در اختیار تعمیرکار باشد‬ ‫قطع��ه‌ای از ب��ازار خری��داری می‌کند ک��ه از کیفیت آن‬ ‫مطمئن است‪.‬‬ ‫وی درب��اره خراب��ی قطع��ات نیز عنوان ک��رد‪ :‬به‌طور‬ ‫معم��ول‪ ،‬خودروس��ازان دیس��ک صفح��ه معمولی کار‬ ‫می‌کنند که پس از ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬هزار کیلومتر دچار مش��کل‬ ‫می‌شود‪ ،‬درحالی‌که دیسک صفحه مناسب باید بین ‪۸۰‬‬ ‫تا ‪۱۰۰‬هزار کیلومتر کار کند‪.‬‬ ‫این تعمیرکار خودرو گفت‪ :‬اگر تولیدکنندگان داخلی‬ ‫توجه بیش��تری روی کیفیت قطعات داش��ته باشند کار‬ ‫ب��رای تعمیرکاران راحت‌تر خواهد بود ضمن آنکه اعتبار‬ ‫قطعه‌س��از در بازار حفظ خواهد ش��د‪ .‬س��اروی در پایان‬ ‫س��خنان خود تاکید کرد‪ :‬استفاده از قطعات داخلی بهتر‬ ‫اس��ت اما درحال‌حاضر به‌دلیل کمب��ود و گرانی قطعات‬ ‫مش��کالتی به‌وج��ود آم��ده که نش��ان می‌ده��د برخی‬ ‫ش��رکت‌ها محص��والت را نگه می‌دارند ت��ا قطعات گران‬ ‫شده و سپس چند برابر آن را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت باتری داخلی و خارجی‬ ‫به س��راغ یکی از تعمیرکاران سیستم‬ ‫در ادامه‬ ‫برق و باتری خودرو رفت که گالیه‌هایی از قطعات چینی‬ ‫مط��رح کرد‪ .‬مرتضی ناچاری درباره قطعات برقی خودرو‬ ‫به قطعات چینی زیادی که در بازار موجود اس��ت‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬قطعات چینی از کیفیت مناس��بی برخوردار‬ ‫نیستند و محصوالت بومی در سطح مطلوب‌تری هستند‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت باتری‌های موجود در بازار افزود‪ :‬عمر‬ ‫مفید باتری ‪ ۲‬س��ال اس��ت اما برخی باتری‌ها ‪ ۱۱‬ماه و‬ ‫برخی ‪ ۳‬س��ال هم کار می‌کند اما میانگین همان ‪ ۲‬سال‬ ‫اس��ت‪ .‬در این قطعه برخ��ی برندهای خارجی از کیفیت‬ ‫بهتری برخوردارند و تا ‪ ۵‬سال هم کار می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ و کاهش تقاضا‬ ‫ناچاری در ادامه به کمبود و گرانی قطعات اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬پیش‌تر آرمیچر را ‪۴۵‬هزار تومان می‌خریدیم و‬ ‫زغ��ال آن با ‪ ۱۲‬تا ‪۱۳‬هزار تومان قابل تهیه بود‪ ،‬اما امروز‬ ‫زغال آرمیچر ‪ ۳۵‬تا ‪۳۸‬هزار تومان شده و آرمیچر با نرخ‬ ‫‪۸۵‬ه��زار توم��ان در بازار عرضه می‌ش��ود‪ .‬این تعمیرکار‬ ‫باتری با بیان اینکه نرخ قطعات در بازار به‌شکل بی‌رویه‌ای‬ ‫در حال افزایش است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پیش‌تر قطعات بیشتری‬ ‫در بازار لوازم یدکی موجود بودند اما درحال‌حاضر ممکن‬ ‫اس��ت از هر ‪ ۵‬فروشگاه‪ ۳ ،‬فروشگاه قطعه مورد نظر شما‬ ‫را داش��ته باشد‪ .‬کمبود قطعات هس��ت اما نایاب نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معتقدم برخی فعاالن این بازار قطعات را انبار‬ ‫می‌کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد و آنها را با سود بیشتری‬ ‫به فروش برس��انند‪ ،‬ضمن آنکه با افزایش قیمت‌ها شاهد‬ ‫هس��تیم کیفیت قطعات هم کاهش یافته است‪ .‬ناچاری‬ ‫با اش��اره به کاهش قدرت خرید مردم گفت‪ :‬هر قدر نرخ‬ ‫قطع��ات افزایش می‌یابد ب��ازار تقاضا روند نزولی به خود‬ ‫می‌گی��رد و افراد کمتری برای خری��د قطعات مورد نیاز‬ ‫اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اوایل دهه ‪ ۹۰‬فعاالن بازار لوازم یدکی خودرو از قاچاق‬ ‫و اف��ت تقاضا به‌دلی��ل کاهش قدرت خرید مردم و اینکه‬ ‫صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند قطعاتی با نرخ پایین‌تر‬ ‫ت تهی��ه کنند‪ ،‬گالیه داش��تند‪ .‬به‌نظر‬ ‫هرچن��د بی‌کیفی ‌‬ ‫می‌رس��د درحال‌حاضر وضعیت این بخش با چالش‌‌های‬ ‫بیشتری روبه‌رو ش��ده زیرا عنوان می‌شود درحال‌حاضر‬ ‫صاحبان خودرو با استفاده حداکثری از یک قطعه سعی‬ ‫می‌کنن��د هزینه‌های خودرو را پایین بیاورند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬تا‬ ‫زمانی که یک قطعه به‌طور کامل از کار نیفتد نس��بت به‬ ‫تعوی��ض آن اقدام نمی‌کنند‪ .‬تعمیرکاران نس��بت به این‬ ‫امر هش��دار داده‌اند‪ .‬به گفته افرد فعال بازار لوازم یدکی‪،‬‬ ‫به همین نس��بت تع��داد مراجعه‌کننده ب��ه تعمیرگاه‌ها‬ ‫دچار افت ش��ده و اگر پیش‌تر اف��راد ترجیح می‌دادند از‬ ‫قطعه باکیفیت‌تر اس��تفاده کنند تا هزینه دوباره تعویض‬ ‫را نداش��ته باشند‪ ،‬درحال‌حاضر این‌گونه نیست‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬افزایش نرخ نهاده‌های تولید از جمله فلزاتی مانند‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم و‪ ...‬س��بب ش��ده تولیدکنندگان‬ ‫صنای��ع پایین‌دس��تی نی��ز قیمت‌های خ��ود را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬البته فعالیت افراد س��ودجو هم مزید بر علت شده‬ ‫و قیمت‌ه��ا در بازار ل��وازم یدکی خودرو افزایش ناگهانی‬ ‫داشت ‌ه است‪.‬‬ ‫حذف دالالن بازار خودرو با نظارت واقعی‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬باید دس��ت دالالن‪ ،‬فرصت‌طلب��ان و منفعت‌طلبان را از‬ ‫ب��ازار خودرو قطع کرد و هزینه‌ها کنترل ش��ود‪ ،‬آنگاه می‪‎‬توان‬ ‫به‌طور جدی با گرانی قیمت خودرو مبارزه کرد‪.‬‬ ‫ک��وروش کرم‌پورحقیقی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از‬ ‫افزایش بی‌رویه قیمت خودورهای داخلی و خارجی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫نظارت‌ها واقعی و درست باشد‪ ،‬کارها براساس نتایج کارشناسی‬ ‫پیش برود و دس��ت دالالن کوتاه شود شاهد این‌گونه افزایش‬ ‫بی‌رویه قیمت خودروها نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیم��ت خودرو باید یک س��وم ن��رخ کنونی در‬ ‫ب��ازار باش��د اما بی‌تعهدی مس��ئوالن و دالالن مانع آن ش��ده‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی واحد‌های خودروسازی همچون هزینه آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫هزینه‌ها ‌‬ ‫گاز و دس��تمزد کارگر در شرایط فعلی و براساس قیمت دالر‪،‬‬ ‫حدود یک چهارم گذشته شده است‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬اگر در گذش��ته ‪۴‬میلی��ون تومان‪ ،‬هزار دالر‬ ‫بود اکنون به هر کارگر براساس قیمت دالر کنونی‪ ،‬حدود یک‬ ‫چهارم حقوق پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫کرم‌پورحقیق��ی ب��ا اعتقاد ب��ه اینکه اگرچ��ه تولید خودرو‬ ‫هزینه‌هایی دارد اما اگر این هزینه‌ها کارشناس��ی محاس��به و‬ ‫هزینه ش��وند‪ ،‬قیمت خودرو تا این حد باال نخواهد بود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید دست دالالن‪ ،‬فرصت‌طلبان و منفعت‌طلبان را از بازار‬ ‫خودرو قطع کرد و هزینه‌ها کنترل ش��ود آنگاه می‪‎‬توان به‌طور‬ ‫جدی با گرانی قیمت خودرو مبارزه کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عباس مجیدی‌نژاد ‪ -‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاین�ه فنی خودرو‬ ‫کشور‪ :‬در سیزدهمین همایش مراکز‬ ‫معاینه فنی کالنش��هرهای کش��ور‪ ،‬با‬ ‫حضور مهمان‌ه��ای ناخوان��ده‌ای که‬ ‫ام��روز خود را صاحب خانه دانس��ته و‬ ‫فرات��ر از قانون‪ ،‬آیین‌نامه و بخش��نامه‬ ‫عمل می‌کنند‪ ،‬موضوع‌هایی مطرح ش��د که جای تعمق بسیار‬ ‫دارد‪ .‬یکی از نکات مهم مطرح ش��ده اعتراف به اثرگذاری مراکز‬ ‫معاینه فنی و س��یمفا در فرآیند معاینه فنی خودروها است که‬ ‫ی با فرافکنی‌های عامیانه قصد تصاحب زحمات ‪ ۱۰‬س��اله‬ ‫برخ ‌‬ ‫این مراکز را دارند‪.‬‬ ‫«دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کش��ور در همایش‬ ‫مراکز معاینه فنی کالنش��هرهای کش��ور با بیان اینکه در ایران‬ ‫کنت��رل آلودگی ه��وا از طریق معاینه فنی جزو سیاس��ت‌های‬ ‫کنترل آلودگی هواس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ‌کدام از برنامه‌های کاهش‬ ‫آلودگی هوا مانند معاینه فنی نتوانست موثر واقع شود‪.‬‬ ‫در ادامه مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هر تهران با اش��اره‬ ‫به تاثی��رات معاینه فنی عنوان کرد‪ :‬تاثیر مراکز معاینه فنی در‬ ‫کاهش آلودگی هوا اثبات شد ‌ه است‪».‬‬ ‫بله درس��ت است‪ .‬اینکه معاینه فنی توانست خود را به اثبات‬ ‫برساند و نرم‌افزار س��یمفا جایگاهی داشته باشد‪ ،‬حاصل تالش‬ ‫و مش��قت ‪ ۱۰‬س��اله‌ای اس��ت که اتحادیه حمل‌ونقل همگانی‬ ‫منفعت‌‌طلبی در موازیکاری‬ ‫و مدی��ران مراک��ز معاینه فن��ی کش��یده‌اند‪ .‬آیا ای��ن مدیران‬ ‫فراموش کرده‌اند که چندین س��ال با س��یمفا همکاری نداشته‬ ‫و برخط‌سازی آنها هم به اجبار انجام شده است‪ .‬حال معتقدند‬ ‫نرم‌افزار سیمفا ابزار خوبی است و از آن در راستای اهداف خود‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫در قس��متی دیگر‪ ،‬مدیرعامل س��تاد معاینه فنی شهر تهران‬ ‫افزوده بود «سیمفا ابزار مناسبی است که باید آمار آن در اختیار‬ ‫همه س��تادها قرار گیرد تا براساس آن‪ ،‬نظارت‌ها بهینه‌تر شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه شاهد موازی‌کاری‌هایی هس��تیم که امروز بر کاهش‬ ‫این موازی‌‌کاری‌ها تاکید شد و عنوان کردیم که براساس قانون‬ ‫نقش هر نهاد و کارگروه مشخص است و بهتر این است که هر‬ ‫کدام از این نهاد‌ها در حیطه وظایف خود فعالیت داشته باشند‬ ‫و در امور سایر نهادها دخالتی نکنند‪».‬‬ ‫براساس قانون‪ ،‬عمل کردن هر یک از نهادهای متولی و ایفای‬ ‫نقش خود در این فرآیند‪ ،‬س��خن درستی است اما پرسش این‬ ‫است که آیا این مدیران منطبق بر آیین‌نامه اجرایی نحوه معاینه‬ ‫فن��ی‪ ،‬عمل می‌کنند؟ درحالی‌که براس��اس م��اده ‪ ۶‬آیین‌نامه‪،‬‬ ‫بازرسی بر‌عهده مراکز معاینه گذاشته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هر تهران با بیان اینکه یکی‬ ‫دیگر از درخواس��ت‌های آنها منفک ش��دن بخش معاینه فنی‬ ‫خودروهای سی‌ان‌جی است‪ ،‬گفته بود«به‌دلیل حساسیت ویژه‬ ‫این خودروها‪ ،‬پیش��نهاد داده‌ایم که معاینه فنی آنها به س��تاد‬ ‫دیگری سپرده شود تا به‌طور تخصصی‌تر کنترل شوند‪».‬‬ ‫وی در این بخش‪ ،‬فراتر از قانون عمل کرده و بخشی از فرآیند‬ ‫بازرسی خودرو را حذف و به سازمان دیگری واگذار کرده است‪.‬‬ ‫چالش بزرگ در مراکز معاین��ه فنی که درگیری‌های متعددی‬ ‫را در این فرآیند به‌وجود آورده‪ ،‬تحمیل س��لیقه‌های شخصی و‬ ‫منافع س��ازمانی به‌جای منافع ملی اس��ت‪ .‬برهمگان مبرهن و‬ ‫روشن است که خودروهای دوگانه‌سوز با نبود مدیریت در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬دچار معضالتی شده‌اند که با حذف آنها تنها صورت مسئله‬ ‫پاک می‌شود و مشکالت همچنان سرجای خود باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫مدیران مراکز معاینه فنی خودرو نیز با مشخص کردن نقش‬ ‫و حیط��ه قانونی هر یک از نهاد‌ه��ای متولی‪ ،‬موافق بودند اما با‬ ‫هرگونه انحصارطلب��ی در فرآیند معاینه فنی مخالف و برخورد‬ ‫قانونی خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فنی ش��هر تهران در بخش��ی از‬ ‫س��خنان خود از ‪۱۳۶‬خ��ط معاینه فنی در کش��ور خبر داده و‬ ‫گفته که«‪۲‬درصد از این خطوط در ‪۱۵‬کالنش��هر اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال ظرفیت پذیرش این ‪۱۳۶‬خط بس��یار باالس��ت؛ به‌گونه‌ای‬ ‫که ‪۵۰‬درصد خودروها در این مراکز معاینه پذیرش می‌شوند‪».‬‬ ‫بای��د گف��ت به‌نام قانون و با این ش��عار که براس��اس جایگاه‬ ‫حقوق��ی نهاد‌های متول��ی فعالی��ت دارند‪ ،‬در راس��تای انتفاع‬ ‫سازمان‌های متبوع خود حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫در این‌باره براس��اس ماده ‪ ۳‬بخش��نامه اجرایی تعداد خودرو‬ ‫براس��اس خط(مراکز معاینه فنی) تعیین ش��ده‪ ،‬چگونه شما با‬ ‫‪۲۵‬درص��د خطوط در کش��ور ‪ ۵۰‬درصد ص��دور معاینه فنی را‬ ‫داشته‌اید؟ به واقع این رفتار خالف بوده و برای دستیابی به این‬ ‫تعداد خودرو هم محمل‌هایی به‌نام ویژه‪ ،‬برتر یا معاینه فنی‌های‬ ‫رنگارنگ را مطرح می‌کنند تا این ویژه‌خواری امکان‌پذیر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاینه فنی ش��هر ته��ران در جایی دیگر‬ ‫عنوان می‌کند «متاسفانه ش��اهدیم که چند مرکز معاینه فنی‬ ‫گرد هم می‌آیند و انجمن و اتحادیه تشکیل می‌دهند؛ بنابراین‬ ‫در راس��تای همسان‌سازی و جلوگیری از رش��د قارچ‌گونه این‬ ‫انجمن‌های صنفی‪ ،‬به توافق رس��یدیم که اتحادیه س��تادهای‬ ‫معاینه فنی را تشکیل دهیم‪».‬‬ ‫نقش همفکری‪ ،‬همکاری و مش��ارکت اف��راد یک جامعه در‬ ‫برنامه‌ه��ای توس��عه‌ای چه در بخ��ش عمرانی و چه در س��ایر‬ ‫بخش‌ها‪ ،‬نقش��ی موثر و بی‌بدیلی اس��ت زیرا م��ردم‪ ،‬به‌‌عنوان‬ ‫افرادی که در یک جامعه مش��خص زیس��ت می‌کنند‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫ذی‌نف��ع در ارتباط ب��ا این برنامه‌ها در انجمن‌ه��ای مردم نهاد‬ ‫(ان‌جی‌او) معرفی می‌ش��وند که در جهت توسعه احقاق حقوق‬ ‫حقه صنفی خود گام برداش��ته‌اند‪ .‬حال اگر این‌گونه تش��کل‌ها‬ ‫بی‌اث��ر و فاقد ارزش اس��ت چگونه برای ‪ ۱۵‬کالنش��هر اتحادیه‬ ‫تش��کیل می‌ش��ود؟ قدمت انجم��ن صنفی مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودرو به سال ‪ ۸۵‬می‌رس��د و کانون انجمن‌های مراکز معاینه‬ ‫فنی نیز در سال ‪ ۹۶‬تاسیس شده است‪ .‬البته ما خود را مبرا از‬ ‫خطا نمی‌دانیم اما هدف این نهادهای مردمی رسیدن به حقوق‬ ‫ش��هروندی و دستیابی به فرآیندی موثر در میسر توسعه پایدار‬ ‫کشور است‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫فرآوری بی‌خطر و‬ ‫کامل طال از زباله‌های‬ ‫الکترونیکی‬ ‫رفع ممنوعیت واردات‬ ‫شمش ضایعاتی‬ ‫آلومینیوم در دستور کار‬ ‫اعتماد مردم در کاهش‬ ‫مصرف آب و انرژی‬ ‫موثر است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فاصله ‪10‬تا ‪ 50‬برابری عمق اکتشافات معدنی‬ ‫منیر حضوری‪ :‬به باور کارشناس��ان معدنی و زمین‌شناس��ی‪،‬‬ ‫اکتش��اف در کشور ما بسیار سطحی است‪ .‬مطالعات و اقداماتی‬ ‫در این حوزه در کش��ور انجا ‌م شده اس��ت اما اکتشافات عمیق‬ ‫خیلی محدود اس��ت‪ ،‬در حالی که بخش معدن ظرفیت کسب‬ ‫درآم��د برای گرداندن اقتصاد را دارد و می‌تواند حتی جایگزین‬ ‫برخی منابع درآمدی مثل نفت شود‪.‬‬ ‫چن��دی پیش‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر لزوم تقویت‬ ‫اکتش��اف مع��ادن کش��ور و در اولویت ق��رار دادن این مهم در‬ ‫برنامه‌ه��ای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تاکید کرد‪ .‬رض��ا رحمانی در دومین‬ ‫جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتی‪ ،‬گفت‪ :‬تولید از مرحله اکتشاف‬ ‫آغاز می‌ش��ود و اکتش��اف معدن در اولویت قرار دارد‪ .‬ظرفیت‬ ‫بزرگی در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد و به همین‬ ‫دلیل توسعه این بخش را در اولویت سال جاری وزارتخانه قرار‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بیان ک��رد‪ :‬ارزش محصوالت‬ ‫معدنی دس��ت‌کم س��االنه ‪ ۲۰‬میلیارد دالر است که رقم کمی‬ ‫نیس��ت‪ .‬از س��وی دیگر اگر امکان تولید ای��ن محصوالت را در‬ ‫داخل نداشتیم‪ ،‬باید واردات انجام می‌دادیم که شرایطش وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬رحمانی با اشاره به طرح اکتش��اف و نوسازی معادن‬ ‫گفت‪ :‬برای این حوزه باید با اس��تفاده از بودجه‌های وزارتخانه‪،‬‬ ‫کار را پیش ببریم و درجایی که با مش��کل روبه‌رو هس��تیم به‬ ‫دنبال راهکارهایی همچون اس��تفاده از صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫انتشار اوراق و‪ ...‬باشیم‪.‬‬ ‫در همین زمینه با کارشناسان حوزه معدن گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت‌های مناب�ع طبیع�ی ب�ا رش�د اکتش�اف‬ ‫هماهنگ نیست‬ ‫عباس��علی ایروان��ی‪ ،‬مدی��رکل دفتر‬ ‫نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره ضع��ف اکتش��اف در‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬اکتش��اف در مواردی از‬ ‫سوی برخی شرکت‌های بزرگ اعمال‬ ‫می‌شود که توان مالی دارند و این کار‬ ‫را به‌صورت درس��ت و اصولی انجام می‌دهند اما در کل می‌توان‬ ‫دره عمیق سطح اکتشاف بین ایران و دنیا‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ :‬بخش خصوصی می‌خواهد سریع به سود برسد‪ ،‬بنابراین‬ ‫در منطقه‌ای که ظرفیت ماده معدنی دارد دس��ت به اکتشاف سطحی می‌زند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب اکتشاف در ایران سطحی می‌ماند‬ ‫گفت وضعیت اکتشاف در ایران سطحی بوده و تعریف چندانی‬ ‫ندارد چراکه مواد معدنی در اعماق زمین هستند و ما برای این‬ ‫حوزه به سرمایه‌گذاری نیاز داریم‪.‬‬ ‫ایروان��ی در ادامه با اش��اره به س��طحی بودن اکتش��اف در‬ ‫کش��ور‪ ،‬به نقاط ضعف آن اش��اره کرد و گفت‪ :‬متوس��ط عمق‬ ‫اکتشاف در کشور ما از ‪ ۱۰۰‬متر بیشتر نیست در حالی که در‬ ‫کشورهای دیگر بین ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬متر است‪ .‬بخش عمده‌ای‬ ‫از متقاضیان اکتشاف‪ ،‬بخش خصوصی هستند که نمی‌توانند از‬ ‫روش‌های علمی و درست برای اکتشافات عمقی استفاده کنند‪.‬‬ ‫او به علت این موضوع اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫می‌خواهد سریع به سود برسد بنابراین در منطقه‌ای که ظرفیت‬ ‫ماده معدنی دارد دست به اکتشاف سطحی می‌زند سپس اعالم‬ ‫گزارش پایان و کش��ف کرده‪ ،‬مجوز برداش��ت می‌گیرد‪ ،‬ماده را‬ ‫برداشت کرده و می‌فروشد و درنهایت پس از فروش‪ ،‬درخواست‬ ‫اکتش��اف تکمیلی می‌دهد‪ .‬این مس��ئله با اکتش��اف همخوانی‬ ‫نداش��ته و به سود رشد اکتشاف در کشور نیست‪ .‬ایروانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬البته به تازگی این مدل اکتش��اف زیر سوال رفته است و‬ ‫تالش می‌کنند تا هر کسی که پروانه اکتشاف می‌گیرد‪ ،‬اصولی‬ ‫کار کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت امور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ادامه به دیگر مش��کالت حوزه اکتش��اف در کشور‪،‬‬ ‫پرداخ��ت و اظه��ار کرد‪ :‬یکی از مش��کالتی ک��ه در این حوزه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬عرصه محدودی اس��ت ک��ه از طرف منابع طبیعی‬ ‫به متقاضیان اکتش��اف واگذار می‌ش��ود‪ .‬امروز با هر استعالمی‬ ‫ک��ه از مناب��ع طبیعی گرفته می‌ش��ود در حد هکت��ار موافقت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وقتی تنها با یک محدوده کوچک موافقت می‌ش��ود‬ ‫فرد نمی‌تواند اکتشاف کاملی انجام دهد‪.‬‬ ‫ایروانی با اشاره به قانون معادن مواد معدنی گروه ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این گروه که ش��امل مواد فلزی‪ ،‬صنعتی و اس��تراتژیک‬ ‫است قانون اجازه داده برای کشف آنها تا ‪ ۲۵۰‬کیلومتر پیشروی‬ ‫کنن��د‪ ،‬در حالی که منابع طبیعی برای هرگونه اکتش��اف فقط‬ ‫با مرز ‪ ۱۰‬هکتار موافقت کرده اس��ت که اصل کار اکتش��اف را‬ ‫زیر سوال می‌برد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت امور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با بیان اینکه سیاست‌های منابع طبیعی فقط متقاضیان‬ ‫اکتش��اف را گمراه می‌کند و با رشد اکتشاف هماهنگ نیست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکتش��اف باید در یک حوزه وسیع انجام شود‪ ،‬حالت‬ ‫شناس��ایی و جست‌وجو داشته باش��د‪ ،‬فرد بتواند ظرفیت‌ها را‬ ‫شناس��ایی کند و با همه منطقه آشنا شود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬بدون‬ ‫اینک��ه مراحل شناس��ایی و پی‌جویی انجام ش��ود‪ ،‬مهندس��ان‬ ‫اکتش��اف نمی‌توانن��د دقی��ق بگویند که کجا را کش��ف کنند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب باید حف��اری‪ ،‬نمونه‌گیری و آنالی��ز به‌طور کامل‬ ‫انجام ش��ود و بعد مشخص شود که بهره‌برداری از ماده معدنی‬ ‫اقتصادی است یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف عمیق به سرمایه نیاز دارد‬ ‫محم��د خاکی‪ ،‬مع��اون امور معادن و صنایع معدنی اس��تان‬ ‫هم��دان نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه وضعیت‬ ‫اکتش��اف در کشور سطحی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باوجود مطالعاتی‬ ‫که در زمینه اکتش��اف در کش��ور وجود دارد‪ ،‬در عمل اقدامات‬ ‫چندانی برای اکتشافات عمیق نشده است‪ .‬خاکی با بیان اینکه‬ ‫اکتشاف در هر کشوری به هزینه زیاد نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اکتشاف‬ ‫حوزه‌ای است که به‌شدت به سرمایه نیاز دارد‪ .‬کشورهای دیگر‬ ‫به آن بها داده و برای هر چه عمیق ش��دن آن تالش می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مثال کش��ور کانادا هر س��ال به‌ان��دازه کل هزینه‌های‬ ‫اکتش��اف ما در این حوزه هزینه می‌کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ما در این بخش سرمایه‌گذاری چندانی نکرده‌ایم و شاید بتوان‬ ‫گفت برای‌مان اهمیت چندانی نداشته است‪ .‬معاون امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی استان همدان در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫بخش خصوصی به س��مت اکتش��اف عمیق نرفته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اکتشاف و بهره‌برداری‪ ،‬هزینه و ریسک باالیی دارد چراکه‬ ‫ممکن است جواب مثبت بدهد یا برخالف همه تالش‌های فرد‬ ‫به نتیجه نرسد‪ .‬به همین دلیل اکتشاف کار هر شرکت و فردی‬ ‫ی هم‬ ‫نیس��ت و به س��رمایه کالن نیاز دارد و هر بخش خصوص ‌‬ ‫نمی‌توان��د به‌راحتی در آن ورود کن��د‪ .‬خاکی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه در زمینه اکتش��اف عمیق از دولت توقعاتی داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌تواند در حوزه‬ ‫اکتشاف ورود کند‪ ،‬دولت باید از آن حمایت کرده و بودجه الزم‬ ‫را در اختیارش قرار دهد‪ .‬امیدوارم س��رمایه‌گذاری در اکتشاف‬ ‫به حدی برس��د که در توس��عه معدنکاری تاثیر مثبت داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بیشتر کشورها‪ ،‬شرکت‌های توانمند دست‬ ‫به اکتش��اف عمیق می‌زنند؛ شرکت‌هایی که از آزادی‌های الزم‬ ‫برخ��وردار ب��وده و با اصول علمی اقتصاد رش��د کرده‌اند اما در‬ ‫ایران که دولت در اقتصاد دخالت می‌کند‪ ،‬توقع داریم به بخش‬ ‫خصوص��ی بها و توان دهد تا در حوزه اکتش��افات عمقی ورود‬ ‫پی��دا کند‪ .‬معاون امور معادن و صنایع معدنی اس��تان همدان‬ ‫با اش��اره به مش��کالتی که منابع طبیعی ب��رای معدنکاران به‬ ‫وجود می‌آورد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک‌سری قوانین دست و پاگیر برای‬ ‫معادن وجود دارد که ادامه کار را با مشکل روبه‌رو می‌کند و به‬ ‫معضلی برای اکتشاف تبدیل‌شده است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در زمینه‬ ‫واگذاری مناطق از طرف منابع طبیعی مشکل‌داریم و خواستار‬ ‫آن هس��تیم که منابع طبیعی بیش��تر با معدن��کاران همکاری‬ ‫کند‪ .‬او در پایان با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در سال‌های‬ ‫اخیر ب��رای بهبود این روند گفت‪ :‬البته کارگروه تعامل که بین‬ ‫صنایع و معادن و منابع طبیعی ش��کل‌گرفته‪ ،‬تاکنون اقدامات‬ ‫مثبتی انجام داده است‪ .‬برای نمونه اگر در واگذاری محدوده‌ها‬ ‫مشکلی وجود داشته باشد بررسی می‌شود و منابع طبیعی هم‬ ‫همکاری می‌کند‪ ،‬همچنین چند س��الی است که به تبادل‌نظر‬ ‫برای کمک به اکتشاف و بهره‌برداری می‌پردازند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همراه کانی‬ ‫سیاه‬ ‫در گرمایش‬ ‫زمین‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫عالوه بر زغال‌س��نگ که عامل اصلی تغییرات‬ ‫آب و هوایی اس��ت‪ ،‬مصرف س��ایر سوخت‌های‬ ‫فسیلی هم عامل اصلی ایجاد گازهای گلخانه‌ای‬ ‫و گرم��ای تدریجی زمین اس��ت‪ .‬از جمله موارد‬ ‫مصرف این سوخت‌ها‪ ،‬در هواپیماهاست‪ .‬موتور‬ ‫هواپیما که با س��وخت‌های فسیلی کار می‌کند‪،‬‬ ‫در هن��گام حرکت‪ ،‬ح��رارت‪ ،‬س��روصدا‪ ،‬ذرات‬ ‫معلق‪ ،‬گاز کربنیک‪ ،‬بخ��ار آب‪ ،‬هیدروکربورها‪،‬‬ ‫مونوکس��یدکربن‪ ،‬اکس��یدهای نیت��روژن‪،‬‬ ‫اکس��یدهای گوگرد‪ ،‬س��رب و کربن سیاه تولید‬ ‫می‌کن��د که پس از خ��روج از موتور هواپیما‪ ،‬در‬ ‫فضا با اتمس��فر موجود ترکیب شده و به محیط‬ ‫منتقل می‌ش��وند‪ .‬با توجه به پیش��رفت فناوری‬ ‫و بهینه‌سازی سوخت‌رسانی موتورهای خودرو‪،‬‬ ‫هواپیما و س��ایر وسایل نقلیه‪ ،‬گازهای خروجی‬ ‫خودروها و هواپیماها و همچنین میزان سوخت‬ ‫آنها نسبت به مدل‌های قدیمی‌تر بسیار کاهش‬ ‫یافت��ه اما به دلی��ل افزایش تع��داد خودروها و‬ ‫هواپیماها و افزایش سفرهای هوایی و زمینی در‬ ‫چند س��ال گذشته‪ ،‬میانگین گازهای گلخانه‌ای‬ ‫خروجی این نوع وسایل نقلیه به‌ویژه هواپیماها‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬بر اس��اس آمار س��ال‌های‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬ت��ا ‪ ۲۰۰۵‬می�لادی (‪ ۱۳۷۱‬ت��ا ‪۱۳۸۴‬‬ ‫خورش��یدی)‪ ،‬ش��مار مس��افر و میزان کیلومتر‬ ‫حمل ش��ده به‌وس��یله هواپیماهای مسافری در‬ ‫هر س��ال به‌طور متوس��ط ‪ ۵.۲‬درص��د افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬میزان تصاع��د گازهای گلخانه‌ای‬ ‫در کش��ورهای اتحادیه اروپا به‌وسیله هواپیماها‬ ‫بین س��ال‌های ‪۱۹۹۰‬تا ‪ ۲۰۰۶‬میالدی (‪۱۳۶۹‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۸۵‬خورش��یدی) نی��ز ‪ ۸۷‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫پژوهش‌ه��ای انج��ام ش��ده نش��ان می‌دهد‬ ‫پیشرفت‌های فراوانی برای جلوگیری از آلودگی‬ ‫جو به وس��یله هواپیماها انجام ش��ده اما با توجه‬ ‫به توس��عه حمل‌ونقل مس��افر و بار با هواپیما به‬ ‫نظر نمی‌رس��د بت��وان افزایش روزاف��زون ورود‬ ‫گازهای مضر از س��وی هواپیماها را کاهش داد‪،‬‬ ‫به ویژه اینکه ارائه نرخ‌های ارزان و راحتی س��فر‬ ‫ب��ا هواپیما هم��واره متقاضیان س��فر با هواپیما‬ ‫را افزای��ش می‌دهد‪ .‬برای درک بیش��تر مطلب‪،‬‬ ‫در صورت��ی که هواپیما در مس��یر نیویورک به‬ ‫لس‌آنجل��س در ارتفاع عادی پرواز کند‪ ،‬به ازای‬ ‫هر مس��افر ‪ ۷۱۵‬کیلوگرم گاز کربنیک وارد فضا‬ ‫می‌ش��ود و در صورت��ی که به دلیل ش��رایط بد‬ ‫جوی‪ ،‬مجبور به صعود به ارتفاع باالتر ش��ود این‬ ‫می��زان به ‪۱۹۱۷‬کیلوگرم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) در‬ ‫جلس��ه ایکائو که با حضور ‪ ۱۹۱‬عضو تش��کیل‬ ‫ش��د‪ ،‬عنوان ش��د که در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) ‪۴۵۸‬میلی��ون ت��ن گاز‬ ‫کربنیک به وس��یله هواپیماهای مس��افربری و‬ ‫باری غیر نظامی به فضا رها شده که بزرگ‌ترین‬ ‫س��هم را امریکا و چین داشته‌اند‪ .‬در این جلسه‬ ‫تصمیم‌گی��ری ش��د با توجه ب��ه مخاطراتی که‬ ‫گرم ش��دن زمین در طوالنی‌م��دت برای پرواز‬ ‫هواپیماها خواهد داش��ت‪ ،‬برنامه‌ای ارائه ش��ود‬ ‫که تا سال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی (‪ ۱۴۱۴‬خورشیدی)‬ ‫نس��بت ب��ه س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی (‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورش��یدی) میزان تصاعد گازهای گلخانه‌ای‬ ‫ناش��ی از هواپیماها به میزان ‪ ۸۰‬درصد کاهش‬ ‫یابد‪ .‬گفتنی است در صورت گرمای بیش از حد‬ ‫مجاز‪ ،‬پرواز هواپیما از فرودگاه با توجه به ارتفاع‬ ‫ف��رودگاه به دلیل کم ش��دن غلظ��ت هوا و باال‬ ‫رفتن درجه حرارت گاز خروجی از موتور‪ ،‬مجاز‬ ‫نیست‪ .‬دانشمندان‪ ،‬پژوهش‌های زیادی را برای‬ ‫جایگزینی س��وخت‌های شیمیایی‪ ،‬بیولوژیکی‪،‬‬ ‫گازه��ای مای��ع و انرژی خورش��یدی به منظور‬ ‫ایجاد آلودگی کمتر انجام داده‌اند که تاکنون به‬ ‫نتیجه قطعی نرس��یده است‪ .‬یکی از پژوهش‌ها‬ ‫مرب��وط ب��ه ش��رکت‌های جنرال‌الکتری��ک و‬ ‫ویرجین‌تول��ز اس��ت‪ .‬این ‪ ۲‬ش��رکت ب��ه دنبال‬ ‫فناوری س��وخت‌های بیولوژیک��ی قابل مصرف‬ ‫در موتورهای جت هس��تند‪ .‬بعضی از موتورهای‬ ‫موجود با اعمال تغییراتی‪ ،‬می‌توانند با روغن‌های‬ ‫گیاهی و س��وخت اتانول نی��ز حرکت کنند‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورشیدی) یک‬ ‫هواپیم��ای‪ ۷۴۷‬به صورت آزمایش��ی با حرکت‬ ‫یک موتور از ‪ ۴‬موتور آن با س��وخت بیولوژیکی‬ ‫از لندن به آمس��تردام پرواز کرد که سوخت آن‬ ‫روغن گیاهی نارگیل بود اما چون تولید این نوع‬ ‫س��وخت‌های گیاهی و اتانول باعث از بین رفتن‬ ‫جنگل‌ها می‌ش��ود‪ ،‬مخالفان زیادی برای توسعه‬ ‫آن وج��ود دارد‪ .‬بنابراین باید منتظر باش��یم تا‬ ‫علم راه جایگزینی را برای‌مان ترس��یم کند‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت هر سال باید منتظر نتایج ناگوار‬ ‫گرمای زمین بود‪.‬‬ ‫سعد محمدی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫شرکت مس‬ ‫شد‬ ‫اردشیر سعد محمدی با حکم غریب‌پور رئیس هیات‬ ‫عام��ل ایمی��درو به عن��وان عضو موظف هی��ات مدیره‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران منصوب ش��د‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر هیات مدیره ش��رکت مس نیز سعدمحمدی را به‬ ‫عن��وان مدیرعامل این ش��رکت انتخاب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه خبری ایمیدرو‪ ،‬در جلس��ه‌ای با حضور اعضای‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ملی صنایع مس ایران و ش��ورای‬ ‫معاونان ایمیدرو‪ ،‬س��عد محمدی به عنوان عضو موظف‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬در این نشست که محمد باقر عالی رئیس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫(ای��درو) نیز حضور داش��ت‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو ابتدا با قدردانی از خدمات مدیریت‬ ‫محمدرضا بنی‌اس��دی‌راد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سعد محمدی در‬ ‫جای��گاه مدی��ر توس��عه‌گرا‪ ،‬توج��ه ویژه‌ای‬ ‫به رونق س��رمایه‌گذاری و همچنین رش��د‬ ‫بهره‌وری و انجام مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫بازنشس��تگی مهندس بنی‌اسدی‌راد‪ ،‬اینک‬ ‫دکتر س��عد محمدی هدایت ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس را بر عهده گرفته اس��ت‪ .‬محمد‬ ‫باق��ر عالی‪ ،‬رئیس هیات عامل ایدرو نیز تفویض اختیار‬ ‫به مدیران را یکی از ویژگی‌های مدیریتی بنی‌اسدی‌راد‬ ‫دانس��ت و تصری��ح ک��رد‪ :‬حمایت و پش��تیبانی از بدنه‬ ‫مجموعه مس همواره س��بب محبوبیت بنی‌اس��دی‌راد‬ ‫ش��ده بود‪ .‬وی نی��ز توجه به مس��ئولیت اجتماعی را از‬ ‫نیازهای ضروری صنعت مس اعالم کرد‪ .‬بنی‌اس��دی‌راد‬ ‫نیز در سخنان کوتاهی با تاکید بر سوابق کار گروهی در‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رکت مس درباره اثر فعالیت‌های پیشین‬ ‫س��عدمحمدی در صنعت م��س اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به تجربه قبلی س��عد محمدی در‬ ‫ش��رکت مس و پیش‌بینی‌ها از توس��عه این‬ ‫صنعت‪ ،‬هم��واره موفقیت‌هایی را برای این‬ ‫صنعت رقم زده‌اند‪ .‬اردش��یر سعد محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل جدید ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫هم ضمن تشکر از عملکرد دوره مسئولیت بنی‌اسدی‌راد‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره مدیریت ایش��ان‪ ،‬رواب��ط تنگاتنگی با‬ ‫یکدیگر داش��تیم و فعالیت وی صادقانه و خالصانه بود‪.‬‬ ‫وی که نخس��تین بار در دی ‪ ۸۸‬س��کان هدایت شرکت‬ ‫م��س را ب��ر عهده گرفت��ه بود‪ ،‬اظهار امی��دواری کرد با‬ ‫همکاری مجموعه مس‪ ،‬ایمیدرو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬مسیر توسعه شرکت را بیش از گذشته ادامه‬ ‫دهد‪ .‬مدیرعامل جدید ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫همکاری با بدنه و پرسنل شرکت ملی صنایع مس را از‬ ‫اولویت‌های کاری خود عنوان کرد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی که در بخشی از س��وابق کاری خود‪،‬‬ ‫مدیرعاملی ش��رکت‌های ملی مس‪ ،‬ذوب آهن اصفهان‬ ‫و هلدینگ توس��عه معادن روی را دارد‪ ،‬تا پیش از احراز‬ ‫مدیرعاملی ش��رکت ملی صنای��ع مس‪ ،‬عضویت هیات‬ ‫عام��ل و همچنی��ن معاونت توس��عه طرح‌های معدنی‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایمی��درو را در اختی��ار داش��ت‪ .‬در‬ ‫این جلس��ه‪ ،‬اعضای هیات مدیره ش��رکت ملی صنایع‬ ‫م��س ای��ران در س��خنانی‪ ،‬اخالق حرف��ه‌ای‪ ،‬واگذاری‬ ‫مس��ئولیت‌ها‪ ،‬توجه به صندوق بازنشس��تگی و کاهش‬ ‫تعهدات این صندوق را به عنوان نکت ‌هّهای بازر مدیریت‬ ‫بنی‌اسدی‌راد‪ ،‬مدیرعامل پیشین عنوان کردند‪.‬‬ ‫انقالب در فرآوری طال با حذف سیانید‬ ‫فرآوری بی‌خطر و کامل طال از زباله‌های الکترونیکی‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اساس کار این‬ ‫فناوری مبتنی بر‬ ‫آب است‪،‬‬ ‫در نتیجه‬ ‫نسبت به سایر‬ ‫روش‌هایی که‬ ‫تاکنون به طور‬ ‫سنتی برای‬ ‫استحصال طال‬ ‫به کار گرفته‬ ‫می‌شد‪ ،‬سازگاری‬ ‫بیشتری با‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫دارد‬ ‫یک شرکت کانادایی‪ ،‬موفق به ابداع راهکار جدیدی‬ ‫شده که با بکارگیری آن نیازی به سیانید در استحصال‬ ‫طال و دیگر فلزات گرانبه��ا از زباله‌های الکترونیکی و‬ ‫کانی‌ها نیست‪ .‬توسعه این طرح می‌تواند از یک سو به‬ ‫وقوع رویداد مهمی در صنعت اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫منجر ش��ود و از سوی دیگر س��هولتی در رویارویی با‬ ‫حجم انب��وه و روزافزون زباله‌ه��ای الکترونیکی ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬دوآن نلسون‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کانادایی «اِنوایرولیچ ت ِکنالوجیز»‬ ‫اس��ت‪ .‬او از فناوری جدی��دی خبر می‌دهد که حاصل‬ ‫کار ‪ ۲۰‬کارش��ناس این ش��رکت اس��ت و این فناوری‬ ‫را بزرگ‌ترین دس��تاوردی معرف��ی می‌کند که در ‪۱۵‬‬ ‫س��ال گذش��ته در زمینه اس��تحصال طال ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ظهور سیانید در دهه ‪ ۱۸۷۰‬میالدی (‪۱۲۴۹‬‬ ‫خورش��یدی) در واقع بزرگ‌ترین ن��وآوری بود که در‬ ‫تاری��خ اس��تخراج مواد معدن��ی اتفاق افتاد‪ .‬س��یانید‬ ‫ترکیب ش��یمیایی است که در استحصال طال از کانی‬ ‫استفاده می‌شود‪ .‬حاال نلسون از ظهور فناوری جدیدی‬ ‫می‌گوی��د که در اس��تحصال طال عملک��رد بهتری از‬ ‫س��یانید دارد و طالی بیش��تری را استخراج می‌کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن می‌تواند روش بازی را در اس��تخراج فلز زرد‬ ‫در س��طح جهان تغییر دهد‪ .‬ش��رکت انوایرولیچ برای‬ ‫توس��عه این طرح‪ ،‬کارخانه جدیدی ساخته است‪ .‬این‬ ‫واحد با سرمایه‌گذاری مشترک این شرکت کانادایی و‬ ‫«جبیل» در امریکا برپا شده است‪.‬‬ ‫غول الکترونیکی َ‬ ‫ای��ن کارخان��ه در ش��هر مِمفیس در ایالت تنس��ی‬ ‫امری��کا بازگش��ایی خواه��د ش��د و‪ ۶۵۰‬ه��زار فوت‬ ‫(نزدیک به ‪ ۲۰۰‬کیلومتر) مس��احت دارد‪ .‬قرار اس��ت‬ ‫در ای��ن واحد صنعتی‪ ،‬بوردهای به دور ریخته ش��ده‪،‬‬ ‫تکه‌تکه و پودر‌شوند و پس از آن با بکارگیری فناوری‬ ‫ابداعی ش��رکت انوایرولیچ‪ ،‬طال و دیگر فلزات گرانبها‬ ‫از زباله‌های الکترونیکی‪ ،‬اس��تخراج شده و برای تولید‬ ‫قطعات الکترونیکی شرکت‌هایی مانند «دِل» و شرکت‬ ‫نرم‌افزاری «هیولت پاکارد» و مشتریان این چنینی به‬ ‫کار گرفته‌شوند‪.‬‬ ‫اس��اس کار ای��ن فن��اوری مبتنی بر آب اس��ت‪ ،‬در‬ ‫نتیجه از س��ایر روش‌هایی که تاکنون به طور س��نتی‬ ‫برای اس��تحصال طال به کار گرفته می‌شد‪ ،‬سازگاری‬ ‫بیشتری با محیط‌زیست دارد‪ .‬نلسون می‌گوید‪ :‬حاللی‬ ‫که در این فناوری استفاده می‌شود‪ ،‬به حدی بی‌خطر‬ ‫اس��ت که می‌توانید دس��ت خ��ود را در آن بگذارید یا‬ ‫حتی آن را بنوشید؛ از سیانید ارزان‌تر است و می‌تواند‬ ‫به تناوب و تکرار اس��تفاده شود‪ .‬در جریان استحصال‬ ‫طال با این فناوری‪ ،‬کنسانتره یا زباله‌های الکترونیکی‪،‬‬ ‫پودر و ب��ا آب معمولی ترکیب می‌ش��ود‪ .‬این محلول‬ ‫دربردارن��ده ‪ ۵‬عنصر اس��ت‪ .‬س��پس ای��ن محلول به‬ ‫نم��ودار‪ ،‬تولی��د جهانی طال را ب��ه تفکیک روش‌های‬ ‫استحصال نش��ان می‌دهد‪ .‬رنگ نارنجی‪ ،‬نشانگر میزان‬ ‫طالیی اس��ت که به روش کنسانتره‌س��ازی و اختالط با‬ ‫سیانید تولید می‌ش��ود و این روش در تولید ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫حج��م جهانی ط�لا ب��ه کار می‌آید‪ .‬رنگ آبی روش��ن‪،‬‬ ‫نش��ان‌دهنده طالیی اس��ت که به روش هیپ‌لیچینگ‬ ‫تولی��د می‌ش��ود و ‪ ۹.۶‬درص��د حجم تولی��د جهانی را‬ ‫تش��کیل می‌دهد‪ .‬رنگ خاکستری نشانگر تولید طال به‬ ‫روش شناورسازی و کنسانتره‌سازی است و ‪ ۱۲.۵‬درصد‬ ‫طالی جهان ب��ه این صورت تولید می‌ش��ود‪ .‬رنگ زرد‬ ‫میزان تولید طال را به روش شناورس��ازی‪ ،‬اکسیداسیون‬ ‫و اشباع سیانید نشان می‌دهد که میزان آن ‪۱۰.۳‬درصد‬ ‫است‪ .‬رنگ آبی تیره نیز مربوط به سایر روش‌هاست که‬ ‫‪ ۲۲.۵‬درصد تولید جهانی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫تحریم فلزات ایران بر بازارهای جهانی تاثیرگذار است‬ ‫ب��ه گفت��ه تحلیلگران اقتص��ادی‪ ،‬اعم��ال دوباره‬ ‫تحریم‌ه��ای امری��کا علیه بخ��ش فلزات ای��ران‪ ،‬بر‬ ‫بازارهای جهانی تاثیرگذار اس��ت و موجب بحران در‬ ‫بازارهای جهانی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا چهارشنبه‬ ‫هفت��ه گذش��ته با صدور فرم��ان اجرای��ی‪ ،‬بار دیگر‬ ‫تحریم‌های��ی را در بخش آهن‪ ،‬ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و‬ ‫مس ایران اعمال کرد‪.‬‬ ‫این فرمان دونالد ترامپ روز چهارشنبه در سالروز‬ ‫خ��روج یکجانبه امریکا از توافق بین‌المللی «برجام»‬ ‫که مورد تایید ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد‬ ‫است و اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران‪ ،‬صادر‬ ‫شد‪ .‬به نوش��ته «بیزینس اس��تاندارد»‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫جدی��د امریکا علی��ه بخش فوالد و مع��دن ایران بر‬ ‫تولیدکنندگان هندی که در زمینه فوالد با جمهوری‬ ‫اس�لامی همکاری می‌کنند‪ ،‬تاثیر می‌گذارد‪ُ .‬محیت‬ ‫س��ینگال‪ ،‬رئیس شورای توس��عه تجاری هند گفت‪:‬‬ ‫تحریم‌های جدید امریکا ب��ر تولیدکنندگان هندی‬ ‫ک��ه در زمینه تولید فوالد‪ ،‬ش��مش ف��والد و میلگرد‬ ‫با هدف صادرات در ایران مش��غول به کار هس��تند‪،‬‬ ‫تاثیر منفی خواهد گذاشت‪ .‬وی افزود‪ :‬این تحریم‌ها‬ ‫در درازمدت ب��ر واردات فلزات و دیگر منابع معدنی‬ ‫هن��د از ای��ران تاثیر می‌گذارد و بدون ش��ک بر توان‬ ‫س��رمایه‌گذاری دهلی نو در بن��در چابهار آثار منفی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬میزان مبادالت‬ ‫تجاری هند و ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین به‬ ‫نوش��ته فایننش��یال تایمز‪ ،‬اعمال تحریم‌های جدید‬ ‫امریکا علیه ایران س��بب بروز فش��ار بیش��تر بر بازار‬ ‫س��نگ آهن جهان خواهد ش��د‪ .‬بهای سنگ آهن در‬ ‫پایان معامالت هفته گذشته با ‪ ۲.۸‬درصد افزایش به‬ ‫‪ ۹۵‬دالر و ‪ ۸۰‬س��نت در هر تن صعود کرد‪ .‬به‌تازگی‬ ‫بهای جهانی سنگ آهن به دنبال اعالم کاهش تولید‬ ‫شرکت معدنی «واله» برزیل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫س��نگ آهن در جهان‪ ،‬به بیشترین میزان خود در ‪۵‬‬ ‫سال گذشته رس��یده است‪ .‬در پی شکستن سد آب‬ ‫یکی از معادن ش��رکت معدنی واله که س��بب کشته‬ ‫ش��دن دست‌کم ‪ ۵۰‬نفر و گم ش��دن ‪ ۲۰۰‬تن دیگر‬ ‫ش��د‪ ،‬مقامات قضایی برزیل در حکمی اعالم کردند‬ ‫این ش��رکت معدن��ی باید مجموع تولیدات س��نگ‬ ‫آهن خود را به ‪ ۳۰۷‬تا ‪ ۳۳۲‬میلیون تن برس��اند‪ .‬به‬ ‫دنبال این حادثه‪ ،‬دادگاهی در برزیل دس��تور توقف‬ ‫تولید بخش‌های مختلفی از این معدن را صادر کرد‪.‬‬ ‫همچنین شرایط نامساعد جوی در استرالیا که یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ آهن عیار باال در‬ ‫جهان به شمار می‌آید‪ ،‬زمینه افزایش بهای این ماده‬ ‫معدنی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫برخی تحلیلگران اقتصادی‪ ،‬پیش‌بینی کردند نرخ‬ ‫سنگ آهن به ‪ ۱۰۰‬دالر در هر تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬شرکت ا ِنوایرولیچ‬ ‫سلول‌هایی متشکل از صفحات کوچک‪ ،‬دست‌ساز و از‬ ‫جنس الماس‪ ،‬ریخته و به برق زده می‌شود؛ در نتیجه‬ ‫ط�لا و دیگر فل��زات گرانبها از مایه جدا و اس��تخراج‬ ‫می‌شوند‪ .‬ماده اس��تخراج شده می‌تواند دوباره شارژ و‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫نلس��ون در توضیح بیشتر می‌گوید‪ :‬در شرایطی که‬ ‫طرفداران محیط‌زیست از آسیب‌های برآمده از تپه‌های‬ ‫زباله‌های الکترونیکی می‌گویند‪ ،‬این فناوری می‌تواند‬ ‫در بازیافت ‪ ۵۰‬میلیون تن زباله الکترونیکی که ساالنه‬ ‫به محیط‌زیس��ت ورود پیدا می‌کند‪ ،‬بسیار کارا باشد و‬ ‫عالوه بر بازیافت زباله‌های الکترونیکی‪ ،‬مصرف سیانید‬ ‫را به عنوان ترکیبی آسیب‌زا کاهش دهد؛ در شرایطی‬ ‫که استفاده از این ترکیب در مناطقی از جهان ممنوع‬ ‫یا ِن» بسیار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬س��یانید یا همان یون «س�� ‌‬ ‫خطرناک و مقدار کش��نده آن ی��ک میلی‌گرم در یک‬ ‫کیلوگرم از وزن موجودات زنده اس��ت که در استفاده‬ ‫از آن بای��د از لباس‌هایی با ایمنی کامل‪ ،‬غیرقابل‌نفوذ‪،‬‬ ‫عینک‪ ،‬دس��تکش و فیلتر ب��ا اس��تاندارد بین‌المللی‬ ‫اس��تفاده ک��رد و همچنین باید از تماس مس��تقیم با‬ ‫ان��واع محلول‌ه��ا و پودرهای س��یانید به ط��ور کامل‬ ‫خودداری شود‪ .‬مس��مومیت با سیانید می‌تواند منجر‬ ‫به س��رگیجه‪ ،‬تهوع‪ ،‬لرزش ماهیچه‌ها‪ ،‬تشدید ضربان‬ ‫قلب و احس��اس خفگی ش��ود‪ .‬همچنین محلول‌های‬ ‫حاوی سیانید مانند فاضالب‌ها و پساب‌های استحصال‬ ‫طال‪ ،‬به منظور جلوگیری از آلوده‌سازی محیط‌زیست‬ ‫و آب‌ه��ای زیرزمینی ب��ه روش‌های مختلف در جهان‬ ‫خنثی‌سازی و سیانیدزدایی می‌شوند‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫تکرار آتش برای ‪120‬‬ ‫«ایکی‌قاپولی» نشین‬ ‫تبریز‬ ‫پایان کار‬ ‫رمز دوم بانکی‬ ‫برپایی جشن روز جهانی‬ ‫نمایشگاه‌ها از همیشه‬ ‫ضروری‌تر است‬ ‫با گذشت ‪۲۲‬روز از اجرای طرح «فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان»‬ ‫در ش��رایط کنونی که سیاس��ت ارزی منطبق با سیاس��ت تجاری شده‬ ‫اس��ت و می‌ت��وان ب��ا ارز حاصل از ص��ادرات‪ ،‬واردات ه��م انجام داد‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌کنیم ب��ه‌زودی بخش عم��ده‌ای از ارز حاصل از صادرات‬ ‫در قالب واردات کاالهای مورد نیاز کشور به چرخه اقتصادی برگردد‬ ‫ثبت آماری از نوع «ارز اش��خاص» و از محل صادرات را‬ ‫انتخاب می‌کند‪.‬‬ ‫گام پنج��م‪« ،‬دریاف��ت تعهدات و وثیقه‌ه��ای الزم از‬ ‫بازرگان��ان»؛ این مرحله نیز ازس��وی بان��ک عامل انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬بر این اساس در صورتی که گواهی ثبت آماری‬ ‫مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد‪ ،‬بانک عامل موظف‬ ‫اس��ت تضامی��ن الزم را از بازرگانان براس��اس بند «ی»‬ ‫بخش اول مجموع مقررات ارزی دریافت و تاییدیه آن را‬ ‫در سامانه تامین ارز اعالم کند‪.‬‬ ‫گام ششم‪« ،‬ثبت اطالعات پروانه صادراتی و استعالم‬ ‫جواز واگذاری پروانه»؛ این دومین مرحله پیاپی اس��ت‬ ‫که از س��وی بانک عامل عملیاتی می‌ش��ود‪ .‬در این گام‪،‬‬ ‫بانک عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز اطالعات پروانه‬ ‫صادراتی را ثبت می‌کند‪ .‬با توجه به اینکه مالکیت پروانه‬ ‫صادراتی متعلق به ش��خص دیگری (صادرکننده) است‪،‬‬ ‫ضرورت دارد که بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت‬ ‫واگذاری پروان��ه صادراتی‌اش به مش��تری (واردکننده)‌‬ ‫اطمین��ان حاصل کند‪ .‬بنابراین از طریق س��امانه تامین‬ ‫ارز درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به‬ ‫مشتری ثبت می‌کند‪ .‬این درخواست به‌صورت نظام‌مند‬ ‫برای مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫گام هفتم‪« ،‬تایید مج��وز واگذاری پروانه صادراتی به‬ ‫واردکنن��ده»؛ این مرحله دوباره ب��ه صادرکننده ارجاع‬ ‫داده می‌شود‪ .‬صادرکننده الزم است با مراجعه به سامانه‬ ‫جام��ع تجارت در بخش مدیریت ارز حاصل از صادرات‪،‬‬ ‫درخواس��ت بانک عامل مبنی بر ج��واز واگذاری پروانه‬ ‫صادراتی خود را به واردکننده تایید کند‪.‬‬ ‫گام هش��تم‪« ،‬ثبت ابزار پرداخت»؛ هش��تمین گام بر‬ ‫عهده بانک عامل اس��ت‪ .‬بر این اساس بانک عامل باید با‬ ‫مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور(سمتاک)‬ ‫نس��بت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد‬ ‫پرداخت‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫ک عامل»؛ این‬ ‫گام نه��م‪« ،‬ارائه اس��ناد حمل به بان�� ‌‬ ‫مرحل��ه یکی دیگر از وظایفی اس��ت که ب��ه واردکننده‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬واردکننده باید اسناد حمل ثبت‌سفارش‬ ‫خود را به بانک‌عامل تحویل دهد‪.‬‬ ‫گام دهم‪« ،‬ثبت اسناد حمل»؛ در این گام‪ ،‬بانک عامل‬ ‫با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور‪ ،‬اسناد‬ ‫حمل را ثبت می‌کند‪.‬‬ ‫گام یازده��م‪« ،‬ثب��ت منش��ا ارز»؛ یازدهمی��ن گام از‬ ‫س��وی واردکننده اجرا می‌شود‪ .‬واردکننده موظف است‬ ‫با مراجعه به س��امانه جامع تج��ارت در بخش مدیریت‬ ‫عملی��ات ارزی بانکی‪ ،‬اطالعات منش��ا ارز خود را ثبت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گام دوازدهم‪« ،‬صدور اعالمیه تامین ارز»؛ بانک عامل‬ ‫با بررس��ی منش��ا ارز‪ ،‬اقدام به صدور اعالمیه تامین ارز‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬بنابراین این مرحله نیز ب��ر عهده بانک عامل‬ ‫گذشته شده است‪.‬‬ ‫گام سیزدهم‪« ،‬ترخیص کاال از گمرک»؛ واردکننده با‬ ‫مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعالمیه تامین‬ ‫ارز (‌ساتا) اقدام به ترخیص کاالی خود می‌کند‪.‬‬ ‫گام چهاردهم‪« ،‬رفع تعهد و دریافت تضامین»؛ اجرای‬ ‫گام پایانی نیز مانند گام قبلی بر عهده واردکننده است‪.‬‬ ‫وارد‌کننده پس از ترخیص کاال برای رفع تعهد و دریافت‬ ‫تضامین خودی باید به بانک عامل مراجعه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رد ادعای صادرکنندگان‬ ‫فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در‬ ‫سامانه جامع تجارت در حالی از اول اردیبهشت آغاز شد‬ ‫که به‌گفته حس��ین تاجیک‪ ،‬مسئول ارزی سامانه جامع‬ ‫تجارت‪ ،‬با توجه ب��ه اینکه برخی صادرکنندگان به‌دلیل‬ ‫اختالف نرخ میان سامانه نیما و بازار آزاد‪ ،‬تمایل و رغبت‬ ‫چندانی به فروش ارز خود در این س��امانه نداشتند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬برخی دیگر از واردکنندگان به‌دالیلی تمایل‬ ‫داشتند ارز موردنیازشان را سریع‌‌تر از سامانه نیما تهیه‬ ‫کنند‪ ،‬پیش‌بینی این اس��ت که از این فرآیند اس��تقبال‬ ‫می‌شود چراکه فعال شدن این سامانه می‌تواند مشکالت‬ ‫این بخش از صادرکنن��دگان و واردکنندگان را برطرف‬ ‫کند‪ .‬حاال پس از گذش��ت بیش از ‪۲۰‬روز از این ماجرا‬ ‫که به گفته مس��ئوالن امر روند مثبتی از بازگش��ت ارز‬ ‫صادراتی را شاهد خواهیم بود‪ ،‬مشاور وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در پاس��خ به ادعای برخ��ی صادرکنندگان که‬ ‫مدعی بازگش��ت ارزهای صادراتی خ��ود در قالب کاال و‬ ‫مواد اولیه هستند‪ ،‬گفت‪ ۳۰ :‬میلیارد دالر از مجموع ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات‪ ،‬نه به صورت کاال و نه‬ ‫به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی واقعی منبع بی‌پایان پول‬ ‫ندارد‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون تس��هیل‬ ‫تجارت و توس��عه صادرات ات��اق بازرگانی تهران معتقد‬ ‫اس��ت این حجم از ارز صادراتی که به کشور بازنگشته‪،‬‬ ‫در دس��ت بخش خصوصی نیست‪ ،‬بلکه بیشتر متعلق به‬ ‫شرکت‌های دولتی و خصولتی است‪.‬‬ ‫علیرضا کالهی صمدی در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر این ش��رکت‌ها تحت مدیریت مستقیم یا‬ ‫غیرمس��تقیم دولت هس��تند و همه ورودی آنها دست‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما از ابتدا هم گفته بودیم س��خت‌گیری‬ ‫بی‌م��ورد به صادرکنن��دگان کوچک و متوس��ط بخش‬ ‫خصوصی اشتباه اس��ت و باید بخش عمده صادراتی که‬ ‫در دس��ت دولت قرار دارد‪ ،‬مدیریت ش��ود‪ .‬ش��واهد نیز‬ ‫نشان‌دهنده این اس��ت که از مدیریت همین بخش هم‬ ‫عاجز بوده‌ایم‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه نایب رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫واقع��ی روی منبع پول بی‌پایان ننشس��ت ‌ه اس��ت و اگر‬ ‫هم صادراتی انج��ام می‌دهد باید پول آن را برای هزینه‬ ‫پرسنل‪ ،‬تامین‌کننده‌ها و اقساط بانک به کشور بازگرداند‪.‬‬ ‫کالهی‌صمدی که رئیس هیات مدیره ش��رکت س��یم و‬ ‫کابل ابهر نیز هس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت م��ا درحال‌حاضر‬ ‫از روش‌ه��ای گوناگونی که بیش��تر فروش مس��تقیم به‬ ‫واردکننده و واردات مواد اولیه اس��ت‪ ،‬از طریق س��امانه‬ ‫جامع تجارت‪ ،‬ارز صادراتی را به کشور بازگردانده است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬هرچن��د برای این امر ب��ه چندین و‬ ‫چن��د روش نیاز داریم‪ ،‬اما به هر ح��ال این کار را انجام‬ ‫می‌دهی��م‪ .‬ای��ن رقم‌هایی که اعالم می‌کنند به کش��ور‬ ‫برنگش��ته نش��ان از دو موضوع دارد؛ نخست اینکه این‬ ‫میزان صادرات دس��ت بخش خصوصی واقعی نیس��ت و‬ ‫دوم اینک��ه بخش خصوصی واقع��ی روی منبع بی‌پایان‬ ‫پول ننشسته و اگر ‪۱۰۰‬دالر صادرات می‌کند‪ ،‬دست‌کم‬ ‫‪ ۹۵‬دالر آن را در داخل تعهد داده است‪.‬‬ ‫حسین میرشجاعیان‬ ‫علیرضا کالهی صمدی‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری در بازدی��د‬ ‫از س��ی‌ودومین نمایش��گاه کت��اب ته��ران‪ ،‬از‬ ‫صاحب‌نظران خواس��ت به‌طور ش��فاف اظهارنظر‬ ‫کنند که کدا ‌م سیاس��ت باید در ش��رایط کنونی در‬ ‫دس��تور کار دولت قرار بگیرد‪ ،‬اقتصاد آزاد یا اقتصاد‬ ‫دولتی؟ کمال اطهاری‪ ،‬پژوهشگر توسعه در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش می‌گوید‪« :‬کش��ور نیازمند اقتصاد‬ ‫مبتنی بر توسعه است‪».‬‬ ‫جهانگی��ری اع�لام ک��رد‪ :‬در ش��رایط جدی��د‬ ‫اقتصادی که کش��ور با آن روبه‌رو اس��ت‪ ،‬دو نظریه‬ ‫وجود دارد؛ یکی اینکه با توجه به محدودیت‌ها باید‬ ‫نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم‬ ‫در برخی کاالها به س��مت س��همیه‌بندی و توزیع‬ ‫کوپنی حرکت کنیم‪ .‬او با اشاره به اینکه عده زیادی‬ ‫از فع��االن و صاحب‌نظران اقتص��ادی با این نظریه‬ ‫مخالف هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این افراد معتقدند در‬ ‫چنین شرایط س��خت اقتصادی باید به سمت آزاد‬ ‫کردن اقتصاد پیش بروی��م و حتی محدودیت‌ها و‬ ‫قیدوبندهایی که پیش‌تر داش��ته‌ایم را هم برداریم‬ ‫و به‌جای توزیع از طریق س��همیه‌بندی و کمک به‬ ‫قشر ضعیف جامعه‪ ،‬اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های‬ ‫پنه��ان را به‌طور نقد در اختیار م��ردم قرار دهیم و‬ ‫مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش‬ ‫قیمت‌ها جبران شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه مع��اون اول رئیس‌جمه��وری‪ ،‬دولت‬ ‫باید ب��ه‌زودی درباره ای��ن دو نظریه تصمیم‌گیری‬ ‫کن��د چراکه ای��ن تصمیم‪ ،‬آینده اقتصاد کش��ور را‬ ‫تحت‌تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬او از همه صاحب‌نظران‬ ‫خواس��ت درب��اره ای��ن دو نظری��ه به‌طور ش��فاف‬ ‫اظهارنظر کنند‪.‬‬ ‫پای��گاه خبری اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با‬ ‫برخ��ی اقتصاددانان و فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬نظر‬ ‫آنها را در این زمینه جویا ش��د‪ .‬پاس��خی روش��ن و‬ ‫خالصه‌شده به‌دس��ت آمد که بر ضرورت «اقتصاد‬ ‫آزاد» اما به‌شرط فراهم کردن زیرساخت‌های الزم‪،‬‬ ‫تاکید داش��ت‪ .‬کمال اطهاری‪ ،‬پژوهشگر توسعه اما‬ ‫نظ��ر دیگ��ری دارد‪ .‬او با تاکید بر ای��ن موضوع که‬ ‫اقتصاد آزاد لفظی اش��تباه است و باید به‌جای آن از‬ ‫اقتصاد بازار ن��ام برد‪ ،‬به «پایگاه خبری اتاق ایران»‬ ‫می‌گوید‪ :‬اقتصادی که کشور در شرایط فعلی به آن‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬اقتصادی مبتنی بر توسعه و ویژه شرایط‬ ‫ایران است‪ .‬اطهاری با انتقاد از طرح پرسش معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬متاس��فم که باگذشت‬ ‫این‌همه زمان‪ ،‬معاون اول رئیس‌جمهوری تکلیف‬ ‫اقتصاد کشور را به یک پرسش تستی ختم می‌کند؛‬ ‫اقتصاد آزاد یا دولتی؟ از طرح پرس��ش معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری این‌گونه برداشت می‌شود که باید‬ ‫عل��م اقتصاد را به‌کلی دور انداخت تا یک پاس��خ را‬ ‫انتخاب ک��رد‪ .‬این اقتصاددان گف��ت‪ :‬درحالی‌که‬ ‫نوبل اقتصاد هرس��ال به کس��انی اهدا می‌شود که‬ ‫برای حل مش��کالت اقتصادی روش��ی ت��ازه ابداع‬ ‫کرده‌ان��د؛ بنابراین روش‌های گوناگونی وجود دارد‬ ‫و نبای��د راه‌حل‌ها را محدود ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬هیچ‬ ‫اقتصاددانی در پاس��خ به این پرسش‪ ،‬اقتصاد آزاد را‬ ‫انتخ��اب نخواهد کرد که اگر ای��ن کار را انجام دهد‬ ‫ش��کی نخواهد بود که او اقتصاددان نیست؛ چراکه‬ ‫در کشورهای درحال‌توسعه‪ ،‬باید «اقتصاد توسعه»‬ ‫منطبق بر شرایط را طراحی و اجرا کرد‪ .‬اطهاری در‬ ‫توضیح نحوه کارکرد این‌گونه اقتصاد‪ ،‬افزود‪ :‬پیش‬ ‫‌از هر موضوعی باید توجه داش��ته باشیم که اقتصاد‬ ‫مبتنی بر توسعه یک فرآیند است و در این فرآیند‪،‬‬ ‫دولت هس��تند که نهادهای گوناگون را با توجه به‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور شکل می‌دهد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫دول��ت در ای��ن اقتصاد‪ ،‬یک نقش س��ازنده دارد نه‬ ‫اینکه یک‌مرتبه تصمیم بگیرد بازار را نابود کند‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬در جهان به‌طور معمول اقتصاد کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته یا درحال‌توسعه‪ ،‬هر ‪ ۳۰‬سال یک‌بار‬ ‫دچار بحران ش��دید می‌ش��وند اما در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫هر ‪ ۳‬س��ال‪ ،‬یک بحران شدید داریم‪ .‬او این اتفاق را‬ ‫به سبب توسعه ناقص در ایران می‌داند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫پ��س از گالیه‌ها و نقدهای صادرکنندگان نس��بت به‬ ‫مش��کالتی که در انجام واردات با ارز حاصل از صادرات‬ ‫داش��تند‪ ،‬چندی پیش بانک مرکزی مراحل کامل انجام‬ ‫این فرآیند را شرح داد و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫از آزاد بودن و هموار بودن مسیر آن گفت‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت چندی پی��ش از موافقت بانک مرکزی‬ ‫با واردات کاال ازس��وی صنعتگ��ران و صادرکنندگان به‬ ‫جای انتقال ارز به داخل کشور خبر داد و پس از آن نیز‬ ‫مدیر اداره صادرات بانک مرکزی شماتیک این فرآیند را‬ ‫منتش��ر کرد‪ .‬به‌تازگی نیز حسین میرشجاعیان‪ ،‬مشاور‬ ‫وزیر امور اقتص��ادی و دارایی اعالم کرد که ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر از مجم��وع ‪ ۴۰‬میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات‪،‬‬ ‫نه به صورت کاال و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرست سازمان توسعه تجارت‬ ‫اما نگاه مثبتی به فرآیند بازگشت ارز صادراتی به کشور‬ ‫دارد و می‌گوی��د‪ :‬با رویک��رد جدید بانک مرکزی و ورود‬ ‫خصوصی و بازگرداندن ارز به کش��ور شرایط بهتر شده‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه در ش��رایط کنونی که سیاست ارزی‬ ‫منطبق با سیاس��ت تجاری شده اس��ت و می‌توان با ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات‪ ،‬واردات هم انج��ام داد‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫می‌کنی��م ب��ه‌زودی بخ��ش عم��ده‌ای از ارز حاص��ل از‬ ‫ص��ادرات در قالب واردات کاالهای مورد نیاز کش��ور به‬ ‫چرخ��ه اقتصادی برگردد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این موضوع با‬ ‫اس��تقبال و پذیرش بخش خصوصی روبه‌رو ش��ده است‬ ‫و امیدواریم این مه��م کمک کند تراز ارزی بازرگانی ما‬ ‫ت��وازن پیدا کند و بتوانیم آثار ارز صادراتی را در واردات‬ ‫هم شاهد باشیم‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬بانک مرکزی اطالعیه‌ای درباره تسهیل‬ ‫فرآیند واردات در مقابل صادرات در سامانه نیما منتشر‬ ‫کرد که براساس آن‪ ،‬ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان در سامانه نیما و در بستر ارتباطی سامانه‬ ‫جامع تجارت برقرار شده است‪ .‬بدین ترتیب در چارچوب‬ ‫بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬صادرکنندگان می‌توانند ارزهای‬ ‫حاصل از صادرات خود را در قالب «آگهی» در س��امانه‬ ‫جام��ع تجارت ب��ه ثب��ت رس��انده و واردکنندگانی که‬ ‫متقاضی اس��تفاده از این ارزها هستند‪ ،‬با صادرکنندگان‬ ‫وارد مذاکره و معامله شوند‪ .‬البته رفع تعهد بازگشت ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات برای صادرکنن��دگان‪ ،‬منوط به طی‬ ‫ک��ردن کامل فرآیند و ثبت اطالعات پروانه صادراتی در‬ ‫بانک عامل ازس��وی واردکننده خواهد بود و ثبت آگهی‬ ‫به خودی خود موجب رفع تعهد نمی‌شود‪.‬‬ ‫در این اطالعیه همچنی��ن راهنمای گام‌به‌گام فرآیند‬ ‫واگذاری پروانه صادراتی‪ ،‬منتشر شد که در ادامه می‌آید‪.‬‬ ‫گام اول‪« ،‬ارائه پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان»‬ ‫نخس��تین مرحله از فرآین��د واردات در مقابل صادرات‬ ‫غیراست که باید از سوی صادرکننده عمل‌شود‪ .‬در این‬ ‫مرحله صادرکننده اطالع��ات پروانه صادراتی خود را به‬ ‫س��ایر واردکنندگان به‌منظور تامین ارز ثبت‌سفارش‌ها‬ ‫واگذار می‌کند‪.‬‬ ‫گام دوم‪« ،‬ایج��اد ثبت‌س��فارش»؛ در ای��ن مرحل��ه‬ ‫واردکنن��د ‌ه ک��ه قص��د دارد از ارز حاص��ل از صادرات‬ ‫صادرکننده برای واردات اس��تفاده کند باید در عملیات‬ ‫ثبت‌س��فارش خود در قس��مت مالی و بانکی فیلد «نوع‬ ‫عملی��ات ارزی» را بانکی و فیلد «تامین ارز» را از محل‬ ‫صادرات انتخاب کند‪.‬‬ ‫گام س��وم‪« ،‬مراجعه به بانک‌عامل و درخواست تامین‬ ‫ارز ثبت‌س��فارش»؛ ای��ن مرحله مانن��د گام قبلی ویژه‬ ‫واردکنن��ده اس��ت‪ .‬در این بخش واردکنن��ده باید برای‬ ‫تامین ارز ثبت‌سفارش خود به بانک عامل مراجعه کرده‬ ‫و ب��ا ارائه اطالع��ات پروانه صادرات��ی صادرکننده‪ ،‬برای‬ ‫ثبت‌سفارش خود درخواست تامین ارز‌کند‪.‬‬ ‫گام چهارم‪« ،‬درخواس��ت گواهی ثب��ت آماری»؛ این‬ ‫نخس��تین گامی اس��ت که بر عهده بانک‌عامل گذاشته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در ای��ن گام‪ ،‬بان��ک عامل ب��ا مراجعه به‬ ‫س��امانه پرتال ارزی از بانک مرکزی درخواس��ت گواهی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نه اقتصاد آزاد‬ ‫و نه دولتی‬ ‫روند بازگشت ارز صادراتی مثبت شد‬ ‫حس��ین میرش��جاعیان در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید‬ ‫براینک��ه به زودی آمار بازنگش��تن ارزه��ای صادراتی از‬ ‫سامانه نیما به‌دس��ت می‌آید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آنجا مشخص‬ ‫می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر‬ ‫از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند‪ .‬برخی ادعا می‌کنند‬ ‫از طریق ارزهای صادراتی‪ ،‬خودشان واردات مواد اولیه را‬ ‫انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی‬ ‫و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در حالی که برخی صادرکنندگان ادعا‬ ‫می‌کنند با ارز حاصل از ص��ادرات خود‪ ،‬مواد اولیه وارد‬ ‫کرده‌ان��د اما ‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر از ارز حاصل از صادرات‬ ‫غیرنفت��ی در بین هیچ‌کدام از م��وارد مربوط به واردات‬ ‫مواد اولیه نبوده است و مشمول صادرات بدون بازگشت‬ ‫ارز می‌شوند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات‬ ‫هنوز خارج از کش��ور اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ ۳۰ :‬میلیارد دالر‬ ‫از مجم��وع ‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر ارز حاص��ل از صادرات نه‬ ‫ب��ه صورت کاال و نه به هیچ صورت دیگری وارد کش��ور‬ ‫نش��ده است‪ .‬در شرایطی که دولت به‌دلیل فشارها برای‬ ‫صادرات نفت دچار مش��کل است‪ ،‬این بخش خصوصی‬ ‫است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد‬ ‫و این زمانی ممکن اس��ت که م��ا بتوانیم ارز را در قالب‬ ‫کاال یا ارز وارد کنیم‪.‬‬ ‫میرشجاعیان بازنگشتن ارز حاصل از صادرات در قالب‬ ‫کاال یا پول را مصداق فرار س��رمایه ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‬ ‫و در آن معافیت مالیاتی افزایش س��رمایه ش��رکت‌های‬ ‫بورس��ی را مطرح کرده‌ای��م‪ ،‬در آنجا تاکی��د بر این بود‬ ‫کس��انی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که‬ ‫ارز خود را برگردانده باش��ند و به میزانی که ارزش��ان را‬ ‫برنگردانده‌اند‪ ،‬مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫نتیجه مدیریت غیرمتمرکز در آنجا که مارکوپولو از آن یاد کرده بود‬ ‫یادداشت‬ ‫همگرایی‬ ‫هویتی در‬ ‫برندسازی‬ ‫گردشگری‬ ‫تکرار آتش برای ‪« 120‬ایکی‌قاپولی» نشین تبریز‬ ‫حمیدرضا یعقوبی‌آوینی‬ ‫کارشناس ارشد کسب و کار‬ ‫ب��ا آغاز فصل بهار و ش��روع ورود گردش��گران‬ ‫خارجی به کشورمان‪ ،‬همواره یکی از دغدغه‌های‬ ‫اصلی اقتصادی جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری‬ ‫درس��ت در مناطق گردش��گری بوده که با توجه‬ ‫به ظرفیت فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬طبیعت و نگرش‬ ‫مردم ایران و از س��وی دیگر‪ ،‬ن��رخ ریال در برابر‬ ‫س��ایر ارزه��ای معتب��ر جهانی‪ ،‬به‌‌ط��ور تقریبی‬ ‫هیچ اس��تفاده‌ای از صنعت گردشگری در ایران‬ ‫نش��ده که این موضوع شاید به برندسازی نکردن‬ ‫فضاهای گردشگری این سرزمین خارج از کشور‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬اما مناطق گردش��گری ایران چگونه‬ ‫می‌توانن��د تبدیل ب��ه برندهای جهانی ش��وند؟‬ ‫چگونه مناطق گوناگون جهان مانند تاج‌محل در‬ ‫هندوستان یا سبک زندگی تبتی‌ها این‌قدر برای‬ ‫گردشگران خارجی جذابیت دارد اما نقش‌جهان‬ ‫اصفهان و س��بک زندگی بوش��هری‌ها برای آنها‬ ‫ندارد؟‬ ‫ام��روزه صنع��ت گردش��گری ایران ع�لاوه بر‬ ‫پش��توان ‌ه تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهب��ی و طبیعی‬ ‫نیازمند مدیریت تجربه‌ها اس��ت تا گردش��گر‌ها‬ ‫به‌واس��ط ‌ه تجرب�� ‌ه بد خ��ود‪ ،‬تبلیغات ب��د برای‬ ‫مکان گردش��گری انجام ندهند و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫به‌واس��ط ‌ه تجربه‌های خوب‪ ،‬جدی��د و متنوع در‬ ‫قالب بازاریابی کالمی‪ ،‬تبدیل به تریبون تبلیغاتی‬ ‫مجموع ‌ه گردش��گری ایران در آن س��وی مرزها‬ ‫ش��وند‪ .‬به‌عبارت‌دیگر‪ ،‬باید هر مکان گردشگری‬ ‫به‌عن��وان یک کس��ب‌وکار یا برند دیده ش��ود و‬ ‫گردش��گرها در سطح مش��تریان آن قرار گیرند‬ ‫که به‌واسط ‌ه این نگرش بسیاری از اجزای فرعی‬ ‫و س��اخته ش��ده در فضای موجود گردش��گری‬ ‫تغییر خواهد ک��رد‪ .‬چراکه به وفور در مکان‌های‬ ‫گردش��گری غرفه‌های ناهمگن و غیرمرتبطی را‬ ‫دیده‌ایم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به برند‬ ‫این مکان‌ها وارد می‌کنند و با رفتار بد یک مسئول‬ ‫در این محیط‌ها باعث شکل‌گیری تجربه‌های بد‬ ‫برای گردشگر خواهد شد‪ .‬به یقین این تجربه‌ها‬ ‫(خوب و بد) از س��وی گردشگران در شبکه‌های‬ ‫اجتماعی گوناگون نشر داده می‌شوند‪ .‬در این‌باره‬ ‫در مناطق گردشگری تاریخی ایران نقاط تماس‬ ‫زیادی وجود دارد که اگر تمامی آنها رنگ و بوی‬ ‫تاری��خ مربوط به بنا یا محی��ط را به خود بگیرند‬ ‫در ذهن مخاطب ثبت خواهد ش��د که این اقدام‬ ‫را «همگرای��ی هویتی» می‌نامند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫لباس افرادی که مس��ئول این مکان‌ها هس��تند‪،‬‬ ‫غذاهایی که ممکن است در بخش‌های گوناگون‬ ‫این مجموعه‌ها به فروش برس��د‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫المان‌های اضافه ش��ده به آن محیط‪ ،‬همگی باید‬ ‫از جن��س تاریخ بنا یا محیط باش��ند تا تجربه‌‌ای‬ ‫شگفت‌انگیز برای گردشگران خارجی رقم بخورد‬ ‫و مخاطبان وسیع‌تری را جذب کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن همگرایی هویتی و تاثیر آن بر ایجاد‬ ‫نگ��رش برندین��گ روی مکان‌های گردش��گری‪،‬‬ ‫الزم ‌ه توس��ع ‌ه صنعت گردش��گری است‪ .‬چراکه‬ ‫اضاف��ه ک��ردن هویت ب��ه مناطق گردش��گری‬ ‫ناخودآگاه باعث شکل‌گیری تجربه‌های متفاوتی‬ ‫خواه�� ‌د ش��د و فرصت‌ه��ای زی��ادی را پدی��د‬ ‫می‌آورد‪ .‬اگر فرآیند همگرایی هویتی هر منطقه‬ ‫گردش��گری ایران‪ ،‬به‌طور مس��تقل و با پشتوانه‌‬ ‫فرهنگ��ی و ش��خصیتی آن منطقه در راس��تای‬ ‫برندینگ صنعت گردش��گری کشور پیاده‌‌سازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬دیگر به هیچ منبعی ب��رای تامین بودجه‬ ‫نیاز نخواهد بود‪ .‬برای مثال نقش‌جهان اصفهان‬ ‫یک شخصیت اصیل‪ ،‬اسالمی‪ ،‬شاهانه و‪ ...‬دارد که‬ ‫با استفاده از این ویژگی‌های شخصیتی می‌توان‬ ‫یک س��اختار برند را ش��کل داد و همین فرمول‬ ‫را می‌ت��وان برای تمامی مکان‌های گردش��گری‬ ‫پیاد ‌ه کرد‪ .‬بدون این دیدگاه‪ ،‬کشورهایی که هیچ‬ ‫پش��توان ‌ه فرهنگی یا تاریخ��ی و طبیعی ندارند‪،‬‬ ‫س��هم بازار صنعت گردش��گری جه��ان را از آن‬ ‫خود می‌کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬جذب گردشگر در‬ ‫تمامی مکان‌های گردش��گری کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج‌فارس به جز تعداد معدودی‪ ،‬از جنس ایجاد‬ ‫تجربه اس��ت که این موضوع باعث شده صنعت‬ ‫گردش��گری در این مناطق با رشد خوبی روبه‌رو‬ ‫شود‪ .‬خوش��بختانه در ایران برخی از بخش‌های‬ ‫خصوصی به طراحی بوم‌های گردش��گری بر پایه‌‬ ‫تجرب��ه پرداخته‌اند و تعداد ای��ن مناطق بومی و‬ ‫تجربه مح��ور در حال افزایش اس��ت که همین‬ ‫عامل کمک فراوانی به صنعت گردشگری کشور‬ ‫در آینده خواهد کرد و ش��غل‌های زیادی در این‬ ‫زمینه ایجاد خواهد ش��د که درآمد و الگوی این‬ ‫تفکر را می‌توان به فردی نسبت داد که به‌واسطه‌‬ ‫ایجاد تجرب ‌ه روستایی برای چند گردشگر‪ ،‬امروز‬ ‫از گردشگران داخلی و خارجی بسیاری در منزل‬ ‫روستایی خود پذیرایی می‌کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬مغازه به علتی که هنوز مش��خص نشده‪،‬‬ ‫در بازار تبریز س��وختند‪ .‬این حادث��ه مهیب برای دومین‬ ‫بار اس��ت که جان کس��ب‌وکار را در این منطقه از تبریز‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬همین چند روز پیش ب��ود که روزنامه‬ ‫از ناامنی بازار تهران گزارش��ی به‌تفصیل نوشته و منتشر‬ ‫کرد و از استاندار تهران خواسته شد به ناامنی بازار تهران‬ ‫پایان دهد‪ .‬چقدر دردناک اس��ت که حاال به‌جای هشدار‬ ‫درب��اره ناامنی بازار ش��هری دیگر (تبری��ز)‪ ،‬از حادثه‌ای‬ ‫می‌نویس��د که ‪ ۱۲۰‬مغ��ازه‌دار را در ماتم و بهت فروبرده‬ ‫است‪ .‬البته گفته می‌شود بیمه جبران‌کننده بخش زیادی‬ ‫از خس��ارت‌ها خواهد بود اما به‌هرح��ال تعدادی مصدوم‬ ‫و مالباخته به‌جای خواهد گذاش��ت و مدت‌ها بازس��ازی‬ ‫واحد‌های آسیب‌دیده به‌طول خواهند انجامید‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشتر خرازی بودند‬ ‫میرحبیب هاشمی‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تبریز درب��اره آتش جدیدی که به‬ ‫ج��ان این بازار افتاد‪ ،‬گفت‪ :‬بی��ش از ‪ ۱۰۰‬مغازه در بازار‬ ‫تبریز از آتش‌سوزی اخیر آسیب‌دیده‌اند‪ .‬بعضی از مغازه‌ها‬ ‫دو طبق��ه‌ای هس��تند و در واقع زیرزمین هم داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫میرحبی��ب هاش��می در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرمان��دار گفته اس��ت ک��ه ‪۸۰‬درصد ای��ن مغازه‌ها بیمه‬ ‫هس��تند‪ .‬حجم خس��ارت‌ها در حال بررسی است و هنوز‬ ‫علت حادثه مش��خص نشده اس��ت و نمی‌دانیم چرا این‬ ‫آتش شعله‌ور شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیشتر واحد‌های آسیب‌دیده‪ ،‬خرازی بودند‪.‬‬ ‫هاش��می به این پرس��ش که از زمان حادثه چند سال‬ ‫قبل تا امروز چه اقدام‌هایی برای ایمنی انجام ش��ده بود‪،‬‬ ‫این‌گونه پاس��خ داد‪ :‬لوله‌کشی‌های آبی انجام شده بود اما‬ ‫این اقدامات ناقص مانده اس��ت‪ .‬آن نقطه از بازار که آتش‬ ‫گرف��ت‪ ۲۰۰ ،‬متر با لوله‌کش��ی آب فاصله داش��ت و اگر‬ ‫لوله‌کش��ی آب نزدیک‌تر بود‪ ،‬خسارت‌های ناشی از آتش‬ ‫کمتر می‌شد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف تبریز درب��اره کمک ای��ن اتاق‬ ‫ب��ه خس��ارت‌دیدگان نی��ز گفت‪ :‬ات��اق ب��رای حمایت از‬ ‫آسیب‌دیدگان برنامه‌ای خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش آمار بیمه‌شدگان پس از حادثه قبل‬ ‫محمد‌علی صدیقی‬ ‫نایب‌رئی��س اتاق اصن��اف تبریز نی��ز در این‌باره گفت‪:‬‬ ‫محلی که آتش گرفت��ه‪ ،‬مجموعه‌ای به‌نام «ایکی‌قاپولی»‬ ‫به معنای «سرای دو‌دری» است‪ .‬البته درهای زیادی دارد‬ ‫اما به این نام ش��هرت یافته است‪ .‬این منطقه‪ ،‬مرکز ثقل‬ ‫بازار تبریز اس��ت و بازار تبریز بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده‬ ‫جهان و ثبت شده در یونسکو است‪.‬‬ ‫محمد‌علی صدیق��ی در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دودری مرکز فروش لوازم‌خانگی‪ ،‬بهداش��تی‬ ‫و خرازی اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه ماهیت اقالمی که در انبارها‬ ‫و مغازه‌های‌ش��ان موج��ود اس��ت‪ ،‬این منطقه مس��تعد‬ ‫آتش‌سوزی است‪ .‬ازاین‌رو‪ ،‬سال ‪ ۸۸‬هم شاهد آتش‌سوزی‬ ‫در دو دری بازار تبریز بودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا وجود تدابیری که در بازس��ازی این‬ ‫منطقه اندیش��یده ش��ده بود اما اس��تانداردهای الزم در‬ ‫نهایت اجرایی نشد و به این واسطه این حادثه تکرار شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که بازسازی واحدهای صنفی به‌دنبال‬ ‫آتش‌س��وزی قبلی‪ ،‬حدود ‪ ۵‬سال طول کشید و به‌تازگی‬ ‫این منطقه سر پا شده و به روال عادی بازگشته بود‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس اتاق اصناف تبریز تاکید کرد‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫آتش‌سوزی ش��دیدتری نسبت به دور قبل اتفاق افتاد اما‬ ‫س��رعت آتش‌نش��انان در خاموش کردن آتش به مراتب‬ ‫باالتر بود‪ .‬در آتش‌سوزی قبل که عملیات خاموش‌کردن‬ ‫آتش ‪ ۴۸‬س��اعت طول کش��یده بود‪ ،‬بیم این می‌رفت که‬ ‫کل بازار در آتش بس��وزد‪ .‬ازاین‌رو جای قدردانی دارد که‬ ‫آتش‌نش��انان فداکار توانستند به سرعت این آتش را مهار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صدیقی در توضیح موانع بازس��ازی ب��ازار تبریز گفت‪:‬‬ ‫ازآنجایی‌که این بازار به ثبت جهانی و ملی رس��یده است‪،‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم ی��ک میخ در آن بزنیم م��ورد واکنش قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬ازاین‌رو برای افزایش ایمنی‌های آن مش��کالت‬ ‫زیادی داریم‪ .‬مدیریت متمرکزی در این بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫بخش��ی از مدیریت آن بر عهده اصناف‪ ،‬بخش��ی از آن بر‬ ‫گرفتن حق سرویس در کافی‌شاپ‌ها‪ ،‬ممنوع است‬ ‫رئیس اتحادیه صنف بس��تنی آبمیوه و کافی ش��اپ تهران‬ ‫از ممنوعی��ت دریافت هرگونه وجه باعنوان «حق س��رویس و‬ ‫مالیات ارزش‌افزوده» در کافه‌های تهران خبر داد‪.‬‬ ‫اس��کندر آزموده با اشاره به تخلف برخی کافه‌ها در دریافت‬ ‫مالیات ارزش‌افزوده از مش��تریان اظهار کرد‪ :‬براس��اس قانون‬ ‫کافی‌شاپ‌ها و فروشندگان آبمیوه و بستی حق دریافت مبلغی‬ ‫ب��ا عنوان مالیات ارزش‌افزوده را ندارند و هرگونه دریافت وجه‬ ‫تحت این عنوان غیرقانونی است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف بستنی آبمیوه و کافی شاپ تهران درباره دریافت وجوهی تحت‬ ‫حق س��رویس در کافه‌ها نیز گفت‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬کافی‌شاپ‌ها مجاز نیستند وجهی‬ ‫را به‌عنوان حق س��رویس از مشتریان خود دریافت کنند و اخذ حق سرویس به کافی‬ ‫شاپ‌ها از نظر شرعی و عرفی به هیچ وجه مجاز نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره قیمت‌گذاری در کافه‌ها و آبمیوه‌فروش��ی‌های پایتخت نیز گفت‪ :‬درباره‬ ‫آبمیوه‪ ،‬بس��تی و قهوه گرچه نرخ مصوبی وجود و نرخ آنها براساس میزان کیفیت‌شان‬ ‫متفاوت اس��ت ولی بازرسان ما به‌طور مس��تمر بر واحدهای صنفی نظارت دارند و در‬ ‫صورت هرگونه گرانفروشی و شکایت‪ ،‬با واحدهای صنفی متخلف‪ ،‬برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫در آتش‌سوزی قبلی شاید فقط ‪ ۳ ،۲‬درصد از مغازه‌ها بیمه بودند اما‬ ‫پس از آن تجربه تلخ و تشکیل نشست‌های متعدد‪ ،‬آموزش و مذاکره‬ ‫با بیمه‌های گوناگون‪ ،‬شاید ‪ ۸۰‬درصد از مغازه‌ها بیمه شدند که البته‬ ‫بعد از گذشت ایام و فراموشی حادثه پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد آسیب‌دیدگان بیمه باشند‬ ‫عهده ش��هرداری و بخش��ی دیگر بر عه��ده اداره میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازاین‌رو‪ ۸۰ ،‬درصد بازار امکان لوله‌کشی‬ ‫آب آش��امیدنی و فاضالب را هم ندارند‪ .‬راهروی‌های بازار‬ ‫تنگ اس��ت و ماش��ین آتش‌نش��انی برای عب��ور از آن به‬ ‫دردس��ر می‌افتد‪ .‬بنابراین تف��اوت آرا در الزامات مدیریت‬ ‫بازار موجب چنین حوادثی می‌ش��ود‪ .‬بااین‌حال در زمان‬ ‫حادثه همه سازمان‌ها برای مهار آتش دست به کار شدند‪.‬‬ ‫ارتش و پتروش��یمی تبری��ز هم از متولی��ان امر حمایت‬ ‫کردن��د‪ .‬مواد خاص��ی برای مهار آتش به‌کار برده ش��د تا‬ ‫مانند دور قبل آتش‌های زیر خاکستر دوباره آتش نگیرند‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس اتاق اصناف تبریز خبر داد‪ :‬در آتش‌س��وزی‬ ‫دور قبل ش��اید فقط ‪ ۳ ،۲‬درص��د از مغازه‌ها بیمه بودند‬ ‫اما پس از آن تجربه تلخ و تش��کیل نشس��ت‌های متعدد‪،‬‬ ‫آموزش و مذاکره با بیمه‌های گوناگون‪ ،‬ش��اید ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از مغازه‌ه��ا بیمه ش��دند ک��ه البته بعد از گذش��ت ایام و‬ ‫فراموش��ی حادث��ه پیش‌بین��ی می‌کنیم که ح��دود ‪۵۰‬‬ ‫درصد آسیب‌دیدگان بیمه باشند‪ .‬برخی از این واحدهای‬ ‫آس��یب‌دیده ‪ ۱۰۰‬درص��د آس��یب‌دیده‌اند و برخی دیگر‬ ‫نی��ز میزان آس��یب‌دیدگی کمتری دارند‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫مغازه‌ه��ای اط��راف هم دچ��ار دودزدگ��ی و آب‌گرفتگی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی تشخیص منشأ آتش‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان آتش‌نش��انی و خدم��ات ایمنی‬ ‫ش��هرداری تبری��ز اظهارکرد‪ :‬علت آتش‌س��وزی س��رای‬ ‫دودری بازار تبریز در چند روز آینده اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��د قلی‌زاده با تاکی��د بر اینکه‬ ‫خوش��بختانه این آتش‌سوزی تلفات جانی نداشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت س�لامتی ‪ ۱۰‬نفر از نیروهای آتش‌نش��ان نیز که‬ ‫دچار مصدومیت ش��ده بودند‪ ،‬خوب بوده و جای نگرانی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان آتش‌نش��انی و خدم��ات ایمنی‬ ‫شهرداری تبریز اظهارکرد‪ :‬حدود ‪ ۱۲۰‬مغازه نیز در سرای‬ ‫ایکی قاپولی الر خسارت‌های جزئی و کلی دیده است‪.‬‬ ‫قلی‌زاده در این‌باره اظهار کرد‪ :‬با گزارش مش��اهده دود‬ ‫و آتش از بام بازار تبریز از س��وی ش��هروندان به س��امانه‬ ‫‪ ،۱۲۵‬گروه‌های عملیاتی بالفاصله به محل اعزام ش��ده و‬ ‫پ��س از حضور در مح��ل حادثه و مش��اهده دود و آتش‬ ‫ش��دید با تقس��یم‌بندی گروه‌های عملیاتی به گروه‌‌های‬ ‫مه��ار‪ ،‬کنترل و خاموش کردن آتش ب��ه اجرای عملیات‬ ‫آتش‌نشانی این حادثه پرداختند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گروه‌های عملیاتی با استقرار در پشت‌بام‬ ‫و اط��راف محل‪ ،‬آتش‌س��وزی را تحت کنت��رل قرار داده‬ ‫و از س��رایت آن به س��راهای همجوار پیشگیری کردند‪،‬‬ ‫گروه‌ه��ای دیگ��ر نیز با رعای��ت همین اص��ول‪ ،‬عملیات‬ ‫خام��وش کردن آتش را به س��رعت و ایثارگران ِه در پیش‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمع دردسرساز مردم‬ ‫قلی‌زاده‪ ،‬وجود دود غلیظ‪ ،‬حرارت شدید و تجمع مردم‬ ‫و بازاریان داخل بازار تبریز را از جمله مش��کالت عملیات‬ ‫خاموش کردن آتش این حادثه عنوان کرد و از شهروندان‬ ‫خواس��ت هنگام بروز حوادثی از این قبیل‪ ،‬مسیر و محل‬ ‫را برای تسهیل و تسریع کار گروه‌های امدادی باز کنند‪.‬‬ ‫ب جدی به‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه در این حادثه آسی ‌‬ ‫آتش‌نشانان وارد نش��د و فقط تعدادی دچار دودزدگی و‬ ‫صدمه جزئی شدند و تحت درمان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان آتش‌نش��انی تبری��ز با اش��اره به‬ ‫وقوع آتش‌س��وزی مشابه در دو س��رای بازار ایکی‌قاپولی‬ ‫در ‪13‬آب��ان ‪ ۸۸‬اف��زود‪ :‬گروه‌‌های عملیات��ی در عملیات‬ ‫آتش‌نشانی رشادت و جانفشانی ویژه‌ای از خود نشان داده‬ ‫و همین حادثه که ‪ ۱۰‬س��ال پی��ش رخ داده و در حدود‬ ‫‪۲‬روز ب��ه طول انجامیده بود را در طول ‪ ۵‬س��اعت به‌طور‬ ‫کامل خاموش کردند‪.‬‬ ‫قلی‌زاده در پایان از حضور امام جمعه تبریز‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫آذربایجان ش��رقی‪ ،‬فرماندار و ش��هردار کالنش��هر تبریز‪،‬‬ ‫معاون خدمات شهری ش��هرداری تبریز‪ ،‬شهردار منطقه‬ ‫‪ ۳‬تبریز‪ ،‬مدیر بحران شهرداری‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫اس��تانداری و اعضای شورای ش��هر و همکاری صمیمانه‬ ‫آتش‌نش��انان‪ ،‬شهرستان‌ها‪ ،‬س��ازمان‌‌ها‪ ،‬نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫هالل‌احمر‪ ،‬اورژانس و سایر نیروهای حاضر قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آتش‌نش�انان اج�ازه افزایش خس�ارت‌ها را‬ ‫ندادند‬ ‫شهردار تبریز هم از فداکاری و تالش مجدانه نیروهای‬ ‫آتش‌نشانی در عملیات آتش‌س��وزی بازار تبریز قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش شهریار‪ ،‬ایرج شهین‌باهر بامداد پنجشنبه‬ ‫پس از اعالن خبر خاموش ش��دن آتش در سرای دودری‬ ‫بازار تبریز افزود‪ :‬ش��امگاه چهارش��نبه بار دیگر جهاد و از‬ ‫خود گذش��تگی غیورمردانی نمایانگر شد که با شعله‌های‬ ‫س��وزان و س��رکش و بی‌رحم آتش در ب��ازار بزرگ تبریز‬ ‫پنج��ه افکندن��د و در این راه جان ش��یرین خ��ود را به‬ ‫خطر انداختند‪ .‬ش��هردار تبریز ادامه داد‪ :‬کار طاقت‌فرسا‬ ‫و جهادی آتش‌نش��انان زمانی معن��ا می‌یابد که بدانیم در‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬س��اعت آتش‌س��وزی مهیب ب��ازار تبریز مهار‬ ‫ش��د و کارکنان آتش‌نش��انی اجازه فوران و وارد ش��دن‬ ‫خس��ارت‌های بیش��تر به این اثر مهم تاریخی و اصناف و‬ ‫کسبه ساکن در آن را ندادند‪.‬‬ ‫‹ ‹دود س�یاه ب�ر چه�ره ب�ازار خاطره‌انگی�ز‬ ‫بزرگان جهان‬ ‫به نوش��ته ویکی پدی��ا‪ ،‬بازار تبریز با مس��احتی حدود‬ ‫یک کیلومتر مرب��ع‪ ،‬بزرگ‌ترین بازار سرپوش��یده جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار تبریز مرداد ‪ ۱۳۸۹‬در فهرست میراث جهانی‬ ‫یونس��کو به ثبت رس��یده‌اس��ت‪ .‬این ب��ازار از بازارچه‌ها‬ ‫داالن‌ها‪ ،‬تیمچه‌س��راها و کاروانسراهای گوناگونی تشکیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬پیش‌تر به دلیل قرارگرفتن ش��هر تبریز بر‬ ‫س��ر چهارراه جاده ابریش��م و گذر روزانه هزاران کاروان‬ ‫از کش��ورهای گوناگون آسیایی‪ ،‬افریقایی و اروپایی از آن‪،‬‬ ‫این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بود‪.‬‬ ‫این بازار حدود ‪ ۳‬س��ده پیش و پس از وقوع زمین‌لرزه‬ ‫تاریخی تبریز در س��ال ‪ ۱۱۹۳‬قمری به‌دستور نجف‌قلی‬ ‫خان دنبلی حاکم وقت تبریز بازس��ازی ش��د‪ .‬بازار تبریز‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به‬ ‫ثبت رسید‪ .‬تاریخ بنای این مجموعه مشخص نیست؛ ولی‬ ‫بس��یاری از جهانگردانی که از سده چهارم هجری تا دوره‬ ‫قاجاریه از این ب��ازار بازدید کرده‌اند‪ ،‬درباره آن اطالعاتی‬ ‫ارائه داده‌اند‪.‬‬ ‫بسیاری از گردش��گران و جهانگردان نظیر ابن‌بطوطه‪،‬‬ ‫مارکوپولو‪ ،‬جاکسن‪ ،‬اولیای چلبی‪ ،‬یاقوت حموی‪ ،‬گاسپار‬ ‫دروویل‪ ،‬الکسیس سوکتیکف‪ ،‬ژان شاردن‪ ،‬اوژن فالندن‪،‬‬ ‫جان کارت‌رایت‪ ،‬جمل��ی کاردی‪ ،‬کالویخو‪ ،‬رابرت گرنت‬ ‫واتسن‪ ،‬حمداهلل مستوفی و مقدسی از رونق و شکوه بازار‬ ‫تبری��ز تمجید کرده‌اند‪ .‬این بازار با داش��تن حدود ‪۵‬هزار‬ ‫و‪ ۵۰۰‬حجره‪ ،‬مغازه و فروش��گاه‪ ۴۰ ،‬نوع شغل‪‌۳۵ ،‬سرا‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬تیمچه‪ ۳۰ ،‬مسجد‪ ۲۰ ،‬راسته و راسته‌بازار‪ ۱۱ ،‬داالن‪،‬‬ ‫‪ ۵‬حمام و ‪ ۱۲‬مدرس��ه‪ ،‬به‌عن��وان اصلی‌ترین مرکز داد و‬ ‫س��تد مردم تبریز و ایران شناخته می‌شود‪ .‬این مجموعه‬ ‫ب��ا نام مجموعه بازار تبریز در تاریخ ‪ ۲۵‬ش��هریور ‪۱۳۵۴‬‬ ‫با ش��ماره ثبت ‪ ۱۰۹۷‬به‌عن��وان یکی از آثار ملی ایران به‬ ‫ثبت رس��ید و در سال ‪۲۰۱۰‬میالدی (‪1388‬خورشیدی)‬ ‫نیز با ش��ماره ثبت ‪ ۱۳۴۶‬به‌عنوان یکی از میراث جهانی‬ ‫ایران در فهرس��ت میراث جهانی یونس��کو به ثبت رسید‪.‬‬ ‫اما با آتش‌سوزی گس��ترده ‪ ۱۹‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬بخشی از‬ ‫این بازار فروریخت و بیش از ‪‌۱۰۰‬ها مغازه در ش��عله‌های‬ ‫ویران‌کنن��ده س��وخت‪ .‬این حادثه ک��ه ‪ ۲۹‬مجروح برجا‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬پس از ‪ ۱۰‬سال و این بار با شدتی بیشتر تکرار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حاصل ‪ 20‬سال پژوهش در انتظار تاکستان‌داران‬ ‫عضو هیات علمی پردیس کش��اورزی و منابع طبیعی دانش��گاه تهران با‬ ‫بیان اینکه تالش ‪ ۲۰‬س��اله پژوهش��گران دانش��گاه تهران در تولید ‪ ۸‬رقم‬ ‫انگور بی‌دانه حبه درشت صادراتی با اسامی «پردیس»‪« ،‬زرین»‪« ،‬رخشا»‪،‬‬ ‫«الم��اس»‪« ،‬یاقوت کبود»‪« ،‬بی‌دانه س��یاه»‪« ،‬س��روش» و «عقیق» به بار‬ ‫نشس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این دس��تاورد در نتیجه اصالح انگور برای پیدا کردن ارقام‬ ‫جدید بی‌دانه درش��ت با کیفیت انبارمانی (قابلیت نگهداری در سردخانه) و‬ ‫حمل‌ونقل خوب حاصل شد‪.‬‬ ‫علی عبادی در گفت‌وگو با ایس��نا با بیان اینکه ارقام انگور موجود در ایران بیش��تر‬ ‫دانه‌دار یا بی‌دانه ریز هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که انگورهای بی‌دانه درشت و‬ ‫گوشتی برای صادرات ترجیح داده می‌شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود ‪ ۴‬رقم انگور بی‌دانه عسگری‪ ،‬یاقوتی‪ ،‬بی‌دانه سفید و بی‌دانه‬ ‫قرمز در کشور که همگی ریز هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در این طرح ‪ ۸‬رقم انگور از طریق تالقی‬ ‫دادن و دو رگ‌گی��ری کردن میان ارقام دانه‌دار حبه درش��ت ب��ا ارقام بی‌دانه هیبرید‬ ‫حاصل شد‪ .‬عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان‬ ‫این‌که بذرهای دو رگ کاشته شد و این کار ‪ ۸‬سال زمان برد تا به بار بنشیند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چ��ون گیاهان از بذر ایجاد می‌ش��وند و باید دوره نونهال��ی را طی کنند تا بالغ و بارور‬ ‫ش��وند‪ ،‬در ادامه ارزیابی نتایج آغاز شد تا دورگ‌های مطلوب از دورگ‌های‬ ‫غیرمطلوب تفکیک ش��وند‪ .‬عب��ادی با بیان اینکه در ادامه طرح آزمایش��ی‬ ‫تکراردار با ‪ ۸‬تکرار انجام ش��د و حدود ‪ ۶‬س��ال این ارزیابی طول کش��ید تا‬ ‫ثبات صفات گوناگون میوه و عملکرد به دقت بررس��ی ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در انتها هم برای ثبت ارقام و با توجه به بخشنامه‌های موسسه ثبت و‬ ‫گواهی بذر و نهال آزمون ‪ DUS‬انجام شد تا بدین ترتیب اجازه ثبت ارقام‬ ‫جدید داده ش��ود‪ .‬وی با بیان این‌که آزمون ‪ DUS‬چهار س��ال زمان برد تا‬ ‫در نهایت مشخصات خاص ارقام برتر تعیین شده و به‌عنوان رقم جدید معرفی شوند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون در مرحله اعالم در روزنامه رس��می کش��ور هس��تیم تا کسی‬ ‫ادعایی در مورد این ارقام نداشته باشد‪ .‬عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی دانش��گاه تهران با بیان اینکه پس از آن می‌توان با بخش خصوصی یا دولتی‬ ‫ط��ی قراردادی امتیاز را واگذار ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از واگذاری امتیاز این ارقام به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬آنها اقدام به تکثیر و فروش به باغداران خواهند کرد‪.‬‬ ‫عبادی با بیان اینکه فرصت اعالم در روزنامه رسمی کشور در پایان خرداد به پایان‬ ‫می‌رسد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬بیشتر ارقام جدید بی‌دانه‪ ،‬حبه درشت و گوشتی هستند که برای‬ ‫مصارف تازه‌خوری و تهیه کشمش استفاده می‌شوند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫رمزها فقط یک بار خوانده می‌شود‬ ‫بر اس��اس بخش��نامه بانک مرکزی‪ ،‬از ابتدای خرداد‬ ‫تمامی رمزهای ایس��تا غیرفعال ش��ده و مشتریان فقط‬ ‫باید از رمزهای دوم یکبار‌مصرف اس��تفاده کنند‪ .‬از سال‬ ‫گذش��ته بانک مرکزی برای افزایش امنیت تراکنش‌های‬ ‫الکترونیک��ی و ب��ا توجه به گس��ترده ش��دن خریدهای‬ ‫اینترنتی و سوءاس��تفاده‌های سایبری از این تراکنش‌ها‪،‬‬ ‫ط��رح رمزهای دوم یکبار‌مصرف را در دس��تور کار خود‬ ‫ق��رار داد تا با جایگزینی رم��ز یکبار‌مصرف مقابله جدی‬ ‫با برداش��ت‌های غیرمجاز کند‪ .‬از هم��ان موقع‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫موظف ش��دند تا زیرس��اخت‌های الزم را برای ارائه رمز‬ ‫یکبار‌مصرف به مشتریان خود تا پایان آذر‌ ‪ ۱۳۹۷‬ایجاد‬ ‫کنن��د که به دلیل ایجاد نش��دن این زیرس��اخت‌ها در‬ ‫برخی از بانک‌ها‪ ،‬اجرای گس��ترده ط��رح تحقق نیافت‪.‬‬ ‫در پی این ماجرا‪ ،‬بانک مرکزی این بانک‌ها را مس��ئول‬ ‫جبران خسارت مش��تریان در صورت بروز کالهبرداری‬ ‫ک��رد و مقرر ش��د ک��ه ارائ��ه رمزه��ای یکبارمصرف از‬ ‫خرداد امس��ال از س��وی تمامی بانک‌ها اجرایی ش��ود و‬ ‫در صورت��ی که بانک‌ها این زیرس��اخت را فراهم نکنند‪،‬‬ ‫با آنها برخورد ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬رمزهای دوم ایستا‪،‬‬ ‫یعنی رمزهایی که درحال‌حاضر در حال اس��تفاده است‪،‬‬ ‫از پایان اردیبهش��ت‌ب��ه صورت خودکار باطل ش��ده و‬ ‫پس از آن مش��تریان باید برای اس��تفاده از رمز دوم‪ ،‬از‬ ‫رمزهای یکبار‌مصرف اس��تفاده کنند‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫مش��تریان به منظور فعال‌س��ازی رمز دوم یکبار‌مصرف‬ ‫باید به ش��عبه بان��ک عامل مراجعه و برای فعال‌س��ازی‬ ‫نرم‌اف��زار یا پیامک رم��ز یکبار مصرف اق��دام کنند‪ .‬در‬ ‫این میان بسیاری از بانک‌ها از طریق روش‌های مختلف‬ ‫این خدمت را ارائ��ه داده‌اند‪ ،‬برخی بانک‌ها با پیامک به‬ ‫مشتریان‌شان اطالع‌رسانی کرده‌اند که برای فعال‌سازی‬ ‫رمز یکبار‌مصرف دوم خود به ش��عب بانک مراجعه کنند‬ ‫و برخی اعالم کرده‌اند که نیاز به مراجعه به شعبه نیست‬ ‫و از طری��ق نرم‌افزار‌ه��ای بانک��ی و دس��تگاه خودپرداز‬ ‫می‌توانند از این خدمت استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی رمز دوم یکبار‌مصرف از ابتدای‬ ‫خرداد‬ ‫به هر حال در شرایطی کمتر از ‪ ۱۰‬روز به پایان مهلت‬ ‫بانک مرکزی برای فعال‌س��ازی رم��ز دوم یکبار‌مصرف‬ ‫بانکی زمان باقی است و قرار است از ابتدای خرداد تمام‬ ‫رمزه��ای دوم کارت بانکی غیر‌‌فعال و فقط تراکنش‌های‬ ‫مبتنی‌ب��ر کارت با رم��ز دوم یکبار‌مصرف انجام ش��ود‪.‬‬ ‫اکنون این پرس��ش مطرح می‌شود که رمز یکبارمصرف‌‬ ‫چرا باید به‌صورت جدی از سوی بانک‌ها پیگیری شود؟‬ ‫ای��ن روزها کالهبرداری اینترنتی ب��ا روش‌های مختلف‬ ‫برداش��ت غیرمج��از از حس��اب‌های بانک��ی در کش��ور‬ ‫گس��ترده شده و بسیاری از کسانی که اطالعات کمی از‬ ‫روش‌های سارقان دارند دچار ضررهای هنگفتی شده‌اند‪.‬‬ ‫کالهبرداری‌ها هم به این شیوه است؛ در وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫ش��ما برای خرید اینترنتی یا انتق��ال وجه اینترنتی یک‬ ‫رمز دوم همیش��گی دارید که آن را در کنار مش��خصات‬ ‫دیگری مانند ش��ماره کارت‪ ،‬کد ‪ CVV‌۲‬و تاریخ انقضا‬ ‫وارد می‌کنید‪ .‬در کالهبرداری به روش فیشینگ‪ ،‬سارقان‬ ‫به ش��کلی کارب��ران را فریب می‌دهن��د و آنها را به یک‬ ‫صفحه جعلی پرداخت می‌کش��انند‪ .‬این صفحات جعلی‬ ‫پایان کار رمز دوم بانکی‬ ‫هم��واره وجود دارد و در زمان انجام تراکنش‌های بانکی‬ ‫باید از اطالعات کارت بانکی و رمز عبورش��ان به‌ش��دت‬ ‫مراقب��ت کنند‪ .‬م��ردم باید متوجه باش��ند که اطالعات‬ ‫کارت‌ش��ان محرمانه است و نباید در اختیار فرد دیگری‬ ‫ق��رار گیرد تا ای��ن امر زمینه سوءاس��تفاده‌های مالی را‬ ‫برای‌ش��ان ایجاد نکند‪ .‬این کارشناس ادامه داد‪ :‬استفاده‬ ‫از صفحه‌ه��ای جعلی پرداخت‪ ،‬نرم‌افزارها و س��ایت‌های‬ ‫غیر‌مجاز‪ ،‬درگاه‌های غیر‌معتبر و‪ ...‬از سوی افراد می‌تواند‬ ‫زمین��ه کالهب��رداری را برای س��ودجویان فراهم کند و‬ ‫ای��ن ضرر‌های زیادی را متوجه افراد خواهد کرد که این‬ ‫موضوع با کمی دقت و آگاهی قابل رفع است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�دید اقدام‌ه�ای کنترل�ی در ح�وزه‬ ‫بانکداری الکترونیک‬ ‫رمزهای دوم ایس��تا‪ ،‬یعن��ی رمزهایی که اکنون در حال اس��تفاده‬ ‫است‪ ،‬از پایان اردیبهشت‌به صورت خودکار باطل شده و پس از آن‬ ‫مشتریان باید از رمز دوم یکبار‌مصرف استفاده کنند‬ ‫کاملا ش��بیه صفحه‌های واقعی بانک‌ها طراحی می‌شود‬ ‫و حتی ب��رای آنها آدرس‌هایی که ش��بیه‌ پرداخت‌های‬ ‫حقیقی در نظام بانکی اس��ت‪ ،‬طراحی می‌ش��ود‪ .‬کاربر‬ ‫فریب‌خورده در این صفحه جعلی همه مش��خصات خود‬ ‫از جمل��ه رمز ثاب��ت را وارد می‌کند‌ ام��ا در نهایت همه‬ ‫اطالعات به‌دست سارقان می‌افتد‪ .‬سارقان با استفاده از‬ ‫اطالعات کارت در کنار رمز دوم ثابت می‌توانند حس��اب‬ ‫فرد را به‌سرعت خالی کنند‪ .‬به هرحال‪ ،‬برای جلوگیری‬ ‫از ای��ن ماجرا بانک مرکزی در‌صدد اس��ت ب��ا ارائه رمز‬ ‫دوم یکبارمص��رف از ابتدای خ��رداد این هدف را محقق‬ ‫س��ازد‪ .‬فناوری رمزهای یک‌بارمصرف یکی از روش‌های‬ ‫مهم رمزنگاری است که به گفته کارشناسان این حوزه‪،‬‬ ‫امنیت در تراکنش‌های بر پایه کارت را افزایش می‌دهد‬ ‫و باعث کاهش جرائم بانکی و برداشت‌های غیرمجاز در‬ ‫سطح گسترده‌ای می‌ش��ود‪ .‬پیش‌بینی کارشناسان این‬ ‫اس��ت که با جایگزین کردن رمز یکبارمصرف از س��وی‬ ‫تمام��ی بانک‌ه��ا می‌توان می��زان قربانیان فیش��ینگ و‬ ‫تهدیدهای سایبری را به طور جدی کاهش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف‪ ،‬باال بردن ضریب امنیت خریدهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫علیرضا شاهرخ‪ ،‬کارشناس حوزه بانکی در این باره در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه به طور طبیعی اجرای‬ ‫هر طرح جدیدی در ابتدا‪ ،‬ممکن است با موانعی روبه‌رو‬ ‫بوده و پیچیدگی‌هایی داشته باشد که به مرور قابل رفع‬ ‫ش��دن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل افزایش کالهبرداری‌های‬ ‫اینترنت��ی ب��ا روش‌های مختل��ف برداش��ت غیر‌مجاز از‬ ‫حس��اب‌های بانکی‪ ،‬افراد زیادی در س��ال‌‌های گذشته‬ ‫دچار ض��رر و زیان‌های هنگفت ش��ده‌اند که اس��تفاده‬ ‫از رمز‌ه��ای یکبار‌مصرف می‌تواند ت��ا حد زیادی جلوی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹افزایش قدرت تسهیالت‌دهی بانک ملی‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگ��ر دارایی‌ه��ای منجم��د بانک مل��ی ایران ب��ه حالت جاری‬ ‫دربیاید‪ ،‬قدرت تس��هیالت‌دهی افزایش خواهد یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار پولی مالی‪ ،‬محمود ش��ایان‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره بانک ملی‬ ‫ایران در همایش تش��ریح دس��تاوردها و ماموریت‌های محول به‬ ‫بان��ک ملی ایران در س��ال «رونق تولید» که در مش��هد مقدس‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬با تاکید بر لزوم وص��ول مطالبات معوق بانک گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر دارایی‌ه��ای منجمد بانک به حالت ج��اری دربیاید‪ ،‬قدرت‬ ‫تس��هیالت‌دهی افزایش خواهد یافت‪ .‬وی با بیان اینکه قرار است‬ ‫هفت��ه‌ای یک روز هم��راه با اعضای کمیته عالی اعتباری بانک به‬ ‫واحدهای تولیدی در سراس��ر کش��ور سرکشی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫تصمیم اعضای هیات‌مدیره به منظور خروج اموال بانک از انجماد‪،‬‬ ‫اداره جدیدی با وظیفه پیگیری و تسریع در واگذاری اموال مازاد‬ ‫و تملیکی تش��کیل شد‪ .‬ش��ایان با اشاره به اینکه بانک ملی ایران‬ ‫به یک بانک الکترونیک تبدیل ش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید تالش‬ ‫این‌گون��ه کالهبرداری‌ه��ا را بگیرد‪ .‬او درب��اره این طرح‬ ‫گف��ت‪ :‬در طرح جدی��د‪ ،‬بانک روی اپلیکیش��ن موبایل‬ ‫ویژه خود حس��اب کاربری و مش��خصات ش��ما را فعال‬ ‫می‌کن��د و هنگام��ی که قصد خرید اینترنت��ی یا انتقال‬ ‫وجه آنالین دارید‪ ،‬همزمان این اپلیکیشن را بازمی‌کنید‬ ‫و یک رمز به ش��ما ارائه می‌ش��ود که این رمز تنها برای‬ ‫تراکنش فعلی ش��ما اعتبار خواهد داش��ت و مدت‌زمان‬ ‫آن ‪ ۶۰‬ثانیه اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اپلیکیشن‌های بانک‌ها‬ ‫ای��ن رمز را ب��ا اس��تفاده از الگوریتم پیچی��ده‌ای تولید‬ ‫می‌کنند که دسترسی به آن برای هکرها بسیار پیچیده‬ ‫یا حتی غیرممکن اس��ت‪ .‬ش��اهرخ بر این باور است که‬ ‫ال��زام بانک‌ها به ارائ��ه این خدمت‪ ،‬با ه��دف باال بردن‬ ‫ضریب امنی��ت خریدهای اینترنتی اس��ت و از آنج‌ا که‬ ‫عم��ر رمزهای یکبارمصرف بس��یار کوتاه اس��ت‪ ،‬همین‬ ‫موضوع‪ ،‬امکان کالهبرداری را به شدت کم می‌کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس با بیان اینکه بستر اجرای این طرح موضوع‬ ‫بسیار مهمی است که می‌تواند پیچیدگی‌ها‪ ،‬مشکالت و‬ ‫نگران��ی مردم را از بابت اج��رای این طرح کاهش دهد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر هرکدام از بانک‌ها ش��رایط خاصی‬ ‫را برای مشتریان‌ش��ان ب��رای دریافت ای��ن خدمت در‬ ‫نظر گرفته‌اند که در گام نخس��ت اطالع‌رس��انی مناسب‬ ‫می‌تواند به اجرای مطلوب این طرح بس��یار کمک کند‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه زیرس��اخت‌های اجرای این ط��رح باید به‬ ‫ش��کل کامل فراهم شده باشد تا در زمان اجرا و دریافت‬ ‫رم��ز از طریق پیامک یا اپلکیش��ن‌های موبایلی این کار‬ ‫با اختالل انجام نش��ود‪ .‬شاهرخ با تاکید بر این موضوع‬ ‫که اگ��ر چه این ط��رح می‌تواند تا ح��د قابل‌توجهی از‬ ‫کالهبرداری و برداش��ت غیرمجاز از حس��اب‌های بانکی‬ ‫بکاهد اما مردم باید متوجه باش��ند که راه کالهبرداری‬ ‫کنی��م هر چه س��ریع‌تر ب��ه بانک دیجیتال ارتق��ا پیدا کنیم‪ .‬وی‬ ‫همچنین اجرای پروژه «سککوک» را یکی از اقدامات مهم بانک‬ ‫مل��ی ایران ارزیابی و خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این طرح‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫مس��تقیم به حس��اب تولید‌کننده واریز خواهد شد و گردش پول‬ ‫کاذب از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹رمضان‌الکری�م ب�ا جش�نواره «م�اه ن�و» باش�گاه‬ ‫مشتریان بانک تجارت‬ ‫باش��گاه مش��تریان بانک تج��ارت در ایام ماه مب��ارک رمضان‬ ‫جش��نواره‌ای را ب��ا عنوان «ماه نو» همراه ب��ا جوایز ارزنده برگزار‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بانک تجارت‪ ،‬در ماه رمضان‪،‬‬ ‫باش��گاه مشتریان بانک تجارت اس��تفاده‌کنندگان از همراه‌بانک‬ ‫تجارت را به جش��نواره‌ای با عنوان ماه نو دعوت کرده اس��ت‪ .‬ماه‬ ‫ن��و‪ ،‬در ب��ازه زمانی ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت تا ‪ ۱۳‬خردا ‌د ه��ر روز به قید‬ ‫قرع��ه جوایزی را برای کاربران همراه‌بانک تجارت در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬جوای��زی ارزنده ک��ه به صورت هفتگی قرعه‌کش��ی و به‬ ‫همچنین فرهاد رمضان‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه بانک در‬ ‫ای��ن زمینه در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه در بحث‬ ‫اس��تفاده از کارت‌های بانکی به‌وی��ژه درباره نقل‌وانتقال‬ ‫پ��ول و خرید‌وفروش در فضای س��ایبری‪ ،‬بهره‌گیری از‬ ‫رمز دوم از حساس��یت باالیی برخوردار است که همین‬ ‫موض��وع حف��ظ و نگهداری این رمز را ب��رای جلوگیری‬ ‫از بروز جرائم مالی‪ ،‬از س��وی افراد بسیار دارای اهمیت‬ ‫کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‌های گذشته‪ ،‬سوءاستفاه‌های‬ ‫مالی زیادی را از این طریق شاهد بودیم و ضررهایی که‬ ‫مردم از بابت برداشت‌های غیر‌مجاز از حساب‌شان شده‬ ‫است‪ .‬وقوع چنین جرائمی در تمامی کشورها وجود دارد‬ ‫و‌مختص‌کشور ما نیست‌ اما سایر کشورها برای کاهش‬ ‫چنی��ن جرائم��ی اقدام ب��ه ارائه رمز‌ه��ای یکبار‌مصرف‬ ‫بانکی کرده‌اند که این مهم نیز مدتی اس��ت در دس��تور‬ ‫کار بان��ک مرکزی قرار گرفته اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه با‬ ‫ای��ن اقدام بانک مرکزی می‌توان امیدوار بود بخش��ی از‬ ‫جرایم س��ایبری و برداش��ت‌های غیر‌مجاز کاهش یابد و‬ ‫جلوی فعالیت هکرها و س��ودجویان تا حد زیادی گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بسیاری از افراد برای اینکه رمز بانکی‌شان‬ ‫را فراموش نکنن��د‪ ،‬از کد‌های روتین و معمول همچون‬ ‫تاریخ تولد‪ ،‬شماره شناس��نامه و‪ ...‬استفاده می‌کنند که‬ ‫این امر شرایط سوءاستفاده را برای سودجویان به‌شدت‬ ‫فراهم می‌کند که با ارائه رمز دوم یکبارمصرف‪ ،‬به دلیل‬ ‫کوتاه بودن عمر این‌گونه رمزها‪ ،‬سوءاستفاده مالی برای‬ ‫هکرها تا حدی غیرممکن می‌ش��ود‪ .‬ب��ه گفته رمضان‪،‬‬ ‫البت��ه این‌گونه سوءاس��تفاده‌های مالی در زمینه س��ایر‬ ‫ابزارهای الکترونیک بانک��ی هم وجود دارد که همزمان‬ ‫برای کاهش این‌گونه جرائم در کشور‪ ،‬بانک مرکزی باید‬ ‫نسبت به س��ایر ابزارها هم اقدام‌های کنترلی را اجرایی‬ ‫کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ه عنوان نمون��ه‪ ،‬در بحث دس��تگاه‌های‬ ‫کارتخوان‪ ،‬باید س��ختگیری‌هایی شود تا این دستگاه‌ها‌‬ ‫در اختیار همه ق��رار نگیرد و هر فردی نتواند با هر نوع‬ ‫فعالیتی‪ ،‬یک دس��تگاه کارتخوان در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که بای��د در زمینه انتقال‬ ‫وجوه و خرید‌های اینترنتی و اس��تفاده از سایر ابزارهای‬ ‫الکترونیک بانکی بازنگری‌هایی ش��ود ت��ا جرائم در این‬ ‫بخش کاهش یاب��د‪ ،‬ضمن اینکه همزم��ان باید در این‬ ‫ی شو ‌د تا در نهایت‬ ‫زمینه‌ها فرهنگ‌س��ازی و اطالع‌رسان ‌‬ ‫این مهم منجر‌‌نش��ود که مردم نس��بت به اس��تفاده از‬ ‫خدمات بانکداری الکترونیک‪ ،‬بی‌تمایل شوند‌‪.‬‬ ‫برندگان اهدا می‌شود‪ .‬روزهای ‪ ۲۶‬اردیبهشت‪‌‌۹ ،‌‌۲ ،‬و ‪ ۱۹‬خرداد‌‪،‬‬ ‫‪ ۴‬مقطع زمانی قرعه‌کشی این جشنواره است‪ .‬عالقه‌مندان برای‬ ‫شرکت در این جشنواره ابتدا باید در بخش «جشنواره‌های من»‬ ‫در س��ایت اینترنتی باش��گاه مش��تریان بانک تجارت به نش��انی‬ ‫‪ www.tejaratclub.ir‬ثبت‌ن��ام کرده و برای کس��ب امتیاز از‬ ‫طری��ق انجام تراکنش در همراه بانک تجارت و افزایش ش��انس‬ ‫برنده شدن خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب مدیر جدید خراسان رضوی شرکت بیمه‬ ‫سرمد‬ ‫جلس��ه تودیع مدیر پیشین استان خراس��ان رضوی و معارفه‬ ‫مدیر جدید این منطقه با حضور رئیس هیات‌مدیره بیمه س��رمد‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش آریا‪ ،‬مجتبی کاتب در این آیین محمدرضا‬ ‫رس��ولی مدیر پیش��ین اس��تان خراس��ان رضوی را دارای مقام و‬ ‫منزلتی باال عنوان کرد و گفت‪ :‬ش��أن و مرتبه ایش��ان برای من تا‬ ‫حدی است که به شخصه در این جلسه حضور یافتم تا از تالش‌ها‬ ‫رئی��س کل بیم��ه‬ ‫مرکزی گف��ت‪ :‬بیمه‬ ‫مرک��زی ب��ا در پیش‬ ‫گرفت��ن تمهیدات��ی‬ ‫درصدد است تا میزان‬ ‫تخلف‌ها را به حداقل‬ ‫برس��اند و در همی��ن‬ ‫راس��تا با تخلف‌ها س��ازماندهی ش��ده و انجام‬ ‫ه��ر گونه تبان��ی‪ ،‬برخورد جدی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش بیمه مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی‬ ‫ک��ه در آیین تودی��ع و معارفه دو تن از مدیران‬ ‫بیم��ه مرک��زی س��خن می‌گفت با بی��ان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬سس��تی و س��هل‌انگاری در ارائه‬ ‫خدمات به شهروندان یک تخلف آشکار است و‬ ‫واحدهای بازرسی باید در کنار تخلف‌های دیگر‬ ‫به این امر خالف هم رسیدگی کنند‪ .‬رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی با تش��ریح آخرین آمار مربوط به‬ ‫تخلف‌ه��ا و تقلب‌های بیمه‌ای و راه‌های مقابله‬ ‫ب��ا آن‪ ،‬افزود‪ :‬بیمه مرک��زی با در پیش گرفتن‬ ‫تمهیداتی درصدد است تا میزان تخلف‌ها را به‬ ‫حداقل برس��اند و در همین راس��تا با تخلف‌ها‬ ‫سازماندهی شده و انجام هر گونه تبانی‪ ،‬برخورد‬ ‫جدی خواهد ش��د‪ .‬وی ماموری��ت اصلی نظام‬ ‫بازرس��ی را ارتباط رودررو با مردم و مخاطبان‬ ‫دانس��ت و تصری��ح کرد‪ :‬بازرس��ی میدانی یک‬ ‫ضرورت آشکار است و در کنار این شیوه باید با‬ ‫ارتب��اط تنگاتنگ مردمی به نقاط قوت و ضعف‬ ‫سازمان‪ ،‬دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫رقابت باید برمبنای‬ ‫خدمت باشد‪ ،‬نه قیمت‬ ‫علیرضا شاهرخ‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫و زحمات ارزنده این بزرگوار قدردانی کنم‪ .‬وی در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود با اشاره به بازدید رئیس کل بیمه مرکزی از بیمه‬ ‫سرمد‪ ،‬نتیجه این بازدید را مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی‪ ،‬نخستین بازدید از شرکت‌های بیمه در سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫به بیمه سرمد اختصاص داد و ضمن اظهار رضایت از عملکرد این‬ ‫شرکت‪ ،‬سرآمدی در صنعت بیمه را از برکات ماه مبارک رمضان‬ ‫برای این شرکت آرزو کرد که برای ما بسیار ارزشمند بود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به گسترش شبکه فروش در سال گذشته خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بیمه سرمد درحال‌حاضر دارای ‪ ۳۸‬شعبه و باجه در سراسر کشور‬ ‫و بیش از ‪ ۲‬هزار نماینده است‪ .‬کاتب به تغییر ترکیب سهامداری‬ ‫و غیر‌سهامداری پرتفوی اشاره کرد و گفت‪ :‬دستیابی به سهم ‪۵۵‬‬ ‫درص��دی پرتفوی در بخش غیر‌س��هامداری اتفاق بزرگ دیگری‬ ‫ب��ود که توجه رئیس‌کل بیم��ه مرکزی را نیز جلب کرد‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد که سهم پرتفوی سهامداری در‌سال جاری به ‪۳۵‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل و نایب‌رئی��س هیات‌مدیره بیمه‬ ‫البرز در گردهمایی س��االنه مدیران و رئیس��ان‬ ‫شعب این شرکت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ویژگی بارز بیمه‬ ‫الب��رز که این ش��رکت را متمایز س��اخته‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که با دیگر ش��رکت‌های بیمه برمبنای‬ ‫ارائه خدمت رقابت می‌کند‪ ،‬نه قیمت و هیچ‌گاه‬ ‫برای جذب مش��تری نرخ‌ش��کنی نمی‌کند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی بیمه البرز‪ ،‬س��ید رسول‬ ‫تاج��دار در این گردهمایی که با حضور اعضای‬ ‫هیات‌مدیره‪ ،‬مدیران و رئیس��ان شعب سراسر‬ ‫کش��ور بیمه البرز برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به‬ ‫دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های بسیار همچون‬ ‫جمعیت ج��وان و منابع طبیعی همچون نفت‬ ‫می‌تواند جزو ‪ ۲۰‬اقتصاد برتر جهان باش��د که‬ ‫امیدواریم با تس��هیل و بهبود ش��رایط اقتصاد‬ ‫داخلی کشور وارد فاز اقتصاد جهانی شویم‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به خروج امریکا از برجام و تاثیر منفی‬ ‫تحریم‌ه��ا بر اقتصاد کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور تنه��ا به دلی��ل تحریم‌های‬ ‫بین‌المللی نیس��ت بلکه بس��یاری از شرکت‌ها‬ ‫و بنگاه‌ه��ای تج��اری با مش��کالت داخلی که‬ ‫به س��اختار آنها باز‌می‌‌گردد‪ ،‬دس��ت به گریبان‬ ‫هس��تند‌‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬از آنجا‌که بس��یاری از‬ ‫مشکالت صنعت بیمه الزاما تابع شرایط تحریم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬برای برون‌رفت از ش��رایط فعلی باید‬ ‫ب��ه ظرفیت‌های داخلی کش��ور و صنعت توجه‬ ‫وی��ژه‌ای داش��ت؛ از جمله این‌گون��ه تعهدات‬ ‫توجه به تغییر س��اختار‪ ،‬اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫جدید بیم��ه‌ای‪ ،‬ارتقای توان تخصصی‪ ،‬اجرای‬ ‫حاکمیت شرکتی‪ ،‬تغییر نگاه صرفا اجتماعی به‬ ‫نگاه بازرگانی درباره عملکرد شرکت‌های بیمه‬ ‫و ایجاد کنترل‌های داخلی موثر و مفید است‪.‬‬ ‫تندیس برنز رعایت‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫به بیمه آرمان رسید‬ ‫بیم��ه آرم��ان در هجدهمی��ن همایش روز‬ ‫مل��ی حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنن��دگان‪،‬‬ ‫موف��ق به کس��ب تندیس برن��ز رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان ش��د‪ .‬به گ��زارش اخبار پولی‬ ‫مالی‪ ،‬در هجدهمین همایش روز ملی حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف‌کنندگان‪ ،‬ک��ه با حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫مدی��ران بنگاه‌ه��ای اقتصادی برت��ر در حوزه‬ ‫حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شده‬ ‫بود‪ ،‬ش��رکت‌های برتر تندی��س رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان را دریاف��ت کردند‪ .‬ش��رکت‬ ‫بیم��ه آرمان نیز در این روی��داد ملی به عنوان‬ ‫شرکت برتر در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫شناخته شد و تندیس برنز هجدهمین همایش‬ ‫روز ملی حمای��ت از حقوق مصرف‌کنندگان را‬ ‫کسب و علیرضا بیانیان رئیس هیات‌مدیره بیمه‬ ‫آرمان آن را از رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دریافت کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نرخ دالر‬ ‫کاهشی شد‬ ‫قیمت دالر که در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی‬ ‫همزمان با س��الگرد خ��روج امریکا از برجام و البته‬ ‫پاس��خ متقابل ای��ران و کاهش برخ��ی از تعهدات‬ ‫برجامی‪ ،‬در چند روز گذشته سیر صعودی به خود‬ ‫گرفت��ه بود‌‪ ،‬در نخس��تین روز هفته جاری در بازار‬ ‫آزاد و صرافی‌های بانکی ریزشی شد و دالر با ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان کاه��ش از باالی ‪ ۱۵‬هزار توم��ان به کانال‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تومان بازگش��ت و یورو در کانال ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫تومان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در چند روز گذشته همزمان با تشدید نوسان‌ها‬ ‫در بازار ارز‪ ،‬در حالی عده‌ای از فضای سیاسی اخیر‬ ‫سوءاستفاده کرده و بر طبل گرانی می‌کوبیدند که‌‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی به مردم هش��دار داده بود‬ ‫ریس��ک حضور در بازار ارز را در نظ��ر بگیرند و با‬ ‫احتساب متغیرهای سیاس��ی وارد بازار ارز نشوند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی هش��دار داده ب��ود که اتفاق‌های‬ ‫اخیر در بازار ارز هیچ منطق اقتصادی ندارد و فقط‬ ‫ناش��ی از جو روانی اس��ت که در بازار ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال‪ ،‬تجرب��ه ماه‌های گذش��ته نش��ان‬ ‫می‌دهد ک��ه هر زمان بازار به دلی��ل فضای روانی‬ ‫با افزایش قیمت همراه ش��د خیل��ی زود از حباب‬ ‫قیمتی کاسته و با آرام شدن فضای روانی حاکم در‬ ‫بازار‪ ،‬س��یر نزولی قیمت‌ها نیز ازسرگرفته می‌شود‪.‬‬ ‫‌گویند از دیروز تزریق درهم در بازار‬ ‫‌‌‬ ‫فعاالن بازار می‬ ‫افزایش یافته و یک��ی از دالیل مهم کاهش قیمت‬ ‫دالر همین موضوع است‪.‬‬ ‫برخی از اقتصاددانان اما معتقدند خنثی ش��دن‬ ‫جری��ان روانی در بازار ارز موجب ش��ده تا خرید و‬ ‫فروش‌های هیجان��ی کاهش یابد و به همین دلیل‬ ‫قیمت‌ها در این بخش رو به منطقی شدن می‌رود‪.‬‬ ‫یک��ی از فع��االن ب��ازار می‌گوید‪ :‬عل��ت اصلی‬ ‫ری��زش قیمت‌ها در بازار در کنار عرضه درهم‪ ،‬جو‬ ‫مثبت سیاس��ی حاکم در بازار است‪ .‬او تاکید دارد‬ ‫که متغیرهای سیاس��ی اثر خ��ود را در بازار ارز در‬ ‫روزهای اخیر گذاش��ت اما به نظر می‌رس��د بانک‬ ‫مرک��زی اجازه ادامه تنش‌های قیمت��ی در بازار را‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬قیم��ت خری��د و ف��روش در‬ ‫صرافی‌ه��ای بانکی که همراس��تا ب��ا قیمت ارز در‬ ‫ب��ازار آزاد تعیی��ن می‌ش��ود‪ ،‬از صبح دیروز س��یر‬ ‫نزول��ی را طی می‌کند به نحوی ک��ه قیمت خرید‬ ‫و ف��روش یورو و دالر از صبح تا ظهر در چند نوبت‬ ‫کاهش داش��ته و نرخ دالر به کانال ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫و یورو به کانال ‪ ۱۶‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬به‬ ‫دنبال عقبگرد قیمت دالر‪ ،‬قیمت طال و س��که نیز‬ ‫با کاهش��ی محسوس نس��بت به آخرین روز هفته‬ ‫گذش��ته روبه‌رو شد‌ و در یک روز کاهش ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومانی را تجربه کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬هر قطعه سکه‬ ‫ب��ه قیمت ‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۱۳۹‬ه��زار تومان قیمت‬ ‫خ��ورد در حالی که قیمت س��که تمام‌بهار در روز‬ ‫پنجش��نبه از ‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۱۸۱‬ه��زار تومان هم‬ ‫عبور کرده بود‪ .‬دیروز هر نیم‌‌سکه در بازار تهران ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع س��که یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار ‪۴۶۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫برخورد جدی‬ ‫با تبانی و تخلف‌های‬ ‫سازماندهی‌شده در بیمه‬
‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫ابزار صلح‬ ‫جهانی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫سعید قربانی‬ ‫کارشناس نمایشگاهی‬ ‫بسیاری از کشورها پیشرفت تجاری و اقتصادی‬ ‫خ��ود را مدی��ون صنع��ت نمایش��گاه هس��تند‪.‬‬ ‫مشکالتی مانند بیکاری‪ ،‬باال بودن نرخ تورم‪ ،‬پایین‬ ‫بودن تولید ناخالص داخلی‪ ،‬کمرنگ بودن روابط‬ ‫سیاسی‪ ،‬رکود اقتصادی و فقر فرهنگی در بسیاری‬ ‫از جوامع با استفاده از ابزار نمایشگاه برطرف شده‬ ‫است‪ .‬کشورهایی که تا چند سال گذشته در سطح‬ ‫جهان گمنام بودند و کمتر کسی از توانمندی‌ها و‬ ‫قابلیت‌های آن اطالع داش��ت‪ ،‬در مدت چند سال‬ ‫به برکت استفاده تخصصی از صنعت نمایشگاه به‬ ‫پایگاه مهم تجارت و داد و س��تد بین‌المللی تبدیل‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬امروز صنعت نمایش��گاه به مکانی برای‬ ‫معرفی بهترین‌ها‪ ،‬روزآمد‌ترین‌ها‪ ،‬جدیدترین‌ها و‬ ‫برترین‌های جهان تبدیل شده و فاصله بین تولید‬ ‫و مصرف‪ ،‬صادر‌کننده و واردکننده‪ ،‬ایده و صنعت‬ ‫را به حداقل ممکن کاهش داده اس��ت‪ .‬بسیاری از‬ ‫ش��رکت‌های مهم و مطرح جهان محصوالت خود‬ ‫را برای نخستین‌بار در نمایشگاه‌ها رونمایی کرده‬ ‫و دنیا در یک زمان می‌تواند روند «بودن تا شدن»‬ ‫را قضاوت کند‪ .‬صنعت نمایش��گاه در قدرت‌های‬ ‫اقتص��ادی برتر جهان مانن��د امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬آلمان‬ ‫و هن��د جایگاه ویژه‌ای را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬استفاده هوشمندانه از قدرت نرم نمایشگاه‬ ‫باعث ش��ده کش��وری مانند چین به‌طور تقریبی‬ ‫در تم��ام بازاره��ای مصرف جه��ان رخنه و جای‬ ‫پای خود را مس��تحکم کن��د‪ .‬اگر بدانیم که عامل‬ ‫پیش��رفت یا عقبگرد جوامع کنونی‪ ،‬در ش��ناخت‬ ‫درس��ت یا نادرست نیازها اس��ت‪ ،‬به‌طور قطع‪ ،‬به‬ ‫اهمیت این صنعت در کمک به این شناخت و رفع‬ ‫نیازهای شناسایی شده بیش از پیش آگاه خواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬صنعت نمایش��گاه در محدود و مفید کردن‬ ‫ارتباط��ات به یک زمان و مکان خاص و مش��خص‬ ‫به‌خوبی می‌تواند تبادل‌نظر بین جوامع گوناگون‬ ‫را هدفمن��د کند‪ .‬اگ��ر درحال‌حاض��ر بهانه‌های‬ ‫گوناگ��ون مانند تف��اوت در فرهن��گ‪ ،‬تفاوت در‬ ‫نگرش‌های سیاسی‪ ،‬ضعف اقتصاد‪ ،‬اختالف‌های‬ ‫مذهبی و‪ ...‬باعث ایجاد بحران و تنش در بس��یاری‬ ‫از کش��ورها ش��ده‪ ،‬دلیلی جز نبود شناخت واقعی‬ ‫انس��ان‌ها ندارد و هیچ صنع��ت و رویدادی مانند‬ ‫نمایش��گاه نمی‌توان��د در این زمین��ه اثر مثبتی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬نمایشگاه‌های گوناگون بین‌المللی‬ ‫و اکسپو‌های جهانی ش��رایط و موقعیتی را فراهم‬ ‫ن واحد جنبه‌ه��ای گوناگون‬ ‫می‌کنن��د ک��ه در آ ‌‬ ‫جوامع جهان زیر پوشش و تاثیر قرار می‌گیرند و در‬ ‫چند روز برپایی نمایشگاه هم به نیازهای اقتصادی‬ ‫توجه می‌ش��ود و هم تاثیرات فرهنگی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماعی با هم بودن در زیر یک سقف را منعکس‬ ‫می‌کند‪ .‬در نمایش��گاه‌ها‪ ،‬فق��ط می‌توان دید که‬ ‫رئیسان‌جمهور و شخصیت‌های سیاسی تراز اول‬ ‫کش��ورها در کنار بخش خصوصی قرار می‌گیرند‬ ‫و ع�لاوه بر مذاکره در راس��تای بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتص��ادی با گفت‌وگوهای سیاس��ی خود در رفع‬ ‫اختالف نظرهای سیاس��ی خود گام بر می‌دارند‪.‬‬ ‫تنها در حاش��یه نمایشگاه‌ها است که گفت‌وگوی‬ ‫تمدن‌ها به چالش کشیده می‌شود و ابعاد گوناگون‬ ‫آن مورد توجه قرار می‌گیرد‪ .‬با اس��تفاده از صنعت‬ ‫موثر و مهم نمایشگاه می‌توان گفت‌وگوی تمدن‌ها‬ ‫را از بن‌بس��ت خارج کرد و به همه نشان داد که اگر‬ ‫تمدن‌ها و همگرایی انسان‌ها و جوامع‪ ،‬فارغ از رنگ‪،‬‬ ‫نژاد‪ ،‬آیین و سرزمین در کانون توجهات قرارگیرد‪،‬‬ ‫به‌طور قط��ع به این واقعیت مهم و کمرنگ دنیای‬ ‫امروز دس��ت خواهیم یافت که توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی در حاشیه امنیت‬ ‫ایجاد خواهد شد و صنعت نمایشگاه با مهیا کردن‬ ‫بس��ترهای الزم برای صلح‪ ،‬جهانی شدن‪ ،‬تفاهم و‬ ‫همزیستی مس��المت‌آمیز نقش موثری در ایجاد‬ ‫امنیت داخل��ی و بین‌المللی ایف��ا می‌کند‪ .‬وقتی‬ ‫براساس آمار منتشر شده‪ ،‬انجمن جهانی صنعت‬ ‫نمایش��گاه(‪)ufi‬به‌عنوان متول��ی اصل��ی فعاالن‬ ‫نمایش��گاهی در جهان که دارای ‪ ۷۰۹‬عضو در ‪۸۳‬‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬با برگزاری بیش از ‪ ۳۰‬هزار رویداد‬ ‫نمایش��گاهی در س��ال موقعیتی را ایجاد می‌کند‬ ‫که بیش از ‪ ۲۶۰‬میلیون نفر از نمایشگاه‌ها بازدید‬ ‫کنند‪ ،‬یعنی اینکه صنعت نمایشگاه تا چه اندازه در‬ ‫مبادله اندیشه و تجربه میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها‬ ‫تاثیر‌گذار است‪ ،‬به بحث و گفت‌وگو و شناخت بهتر‬ ‫یکدیگر و توس��عه صلح جهانی یاری می‌رساند و با‬ ‫تغییر نگاه به خود و کمک به ش��ناخت واقعیت‌ها‬ ‫موجب می‌ش��ود که اوضاع اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و سیاس��ی بهبود یاب��د‪ .‬انجمن جهانی‬ ‫صنعت نمایش��گاه خواس��ته یا ناخواسته عالوه بر‬ ‫ارتقای جایگاه اقتصادی جوامع و ملل گوناگون به‬ ‫تعمیق گفت‌وگوها و دق��ت و تفکر در آن و یافتن‬ ‫راه‌حل‌های علمی به مشکالت بسیار جدی جهان‬ ‫کمک شایانی می‌کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیر برگزاری نمایشگاه متافو‪ ،‬تاسیسات و میدکس‬ ‫برپایی جشن روز جهانی نمایشگاه‌ها از همیشه ضروری‌تر است‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالکریم جاللی‬ ‫روز جهانی‬ ‫نمایشگاه‌ها در‬ ‫جهان سابقه‬ ‫طوالنی ندارد و‬ ‫امسال شاهد‬ ‫برگزاری‬ ‫سومین دوره‬ ‫آن هستیم‪.‬‬ ‫فکر می‌کنم‬ ‫چنین مناسبتی‬ ‫می‌تواند بهانه‬ ‫خوبی برای کامل‬ ‫کردن پازل‬ ‫نمایشگاهی ما‬ ‫باشد‬ ‫صنعت نمایش��گاهی امسال وضعیت بسیار حساسی‬ ‫دارد‪ .‬در ش��رایطی ک��ه بخش‌های گوناگ��ون صنعتی‬ ‫و تج��اری در کش��ور ب��ا بحران‌های اقتص��ادی زیادی‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ ،‬مترا ‌ژ رویدادهای نمایش��گاهی روز به‬ ‫روز کم و کمتر می‌ش��ود‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که‬ ‫در بیش��تر رویداده��ا حضور ش��رکت‌های خارجی نیز‬ ‫تا حد زیادی تحت‌تاثیر ش��رایط تحری��م قرار گرفته و‬ ‫به‌ج��ز حضور و همکاری برخی کش��ورهای همس��ایه‪،‬‬ ‫نمی‌توان مش��ارکت‌کنندگان دیگری را در س��الن‌های‬ ‫برگزاری دید‪ .‬در حالی که برگزارکنندگان‪ ،‬غرفه‌سازان‬ ‫و س��ایت‌داران به‌دنب��ال انگیزه‌ه��ای تازه ب��رای ادامه‬ ‫مسیر خود هس��تند‪ ،‬خبر می‌رسد که به احتمال قوی‬ ‫برنامه برگزاری جش��ن روز جهانی نمایشگاه‌ها به‌دالیل‬ ‫نامشخص لغو خواهد شد! این در شرایطی است که هر‬ ‫س��ال انجمن‌ها با حضور در کنار یکدیگر در قالب روز‬ ‫جهانی نمایشگاه‌ها به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود‬ ‫پرداخته‪ ،‬راهکاریی برای برون‌رفت از مشکالت یافته و‬ ‫چشم‌اندازهای پیش‌رو را بررسی می‌کنند‪.‬‬ ‫عبدالکری��م جاللی به‌عن��وان یکی از پیشکس��وتان‬ ‫صنعت نمایشگاهی و مدیر برگزاری ‪ ۳‬رویداد شناخته‬ ‫شده در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬معتقد اس��ت باید با برگ��زاری دقیق و‬ ‫حس��اب شده روز جهانی نمایش��گاه‌ها‪ ،‬به جهان نشان‬ ‫بدهی��م که به‌دنبال تعامل و تجارت آزاد با کش��ورهای‬ ‫دیگر هس��تیم‪ .‬گفت‌وگوی ما را با نایب رئیس پیشین‬ ‫انجم��ن برگزارکنندگان نمایش��گاه‌های ایران در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €امس�ال چه رویدادهایی را در دست برگزاری‬ ‫دارید؟‬ ‫براس��اس روند هر س��ال‪ ،‬در تقویم نمایشگاهی ما ‪۳‬‬ ‫عنوان نمایش��گاهی به چش��م می‌خ��ورد‪ .‬هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه تاسیس��ات و سیس��تم‌های سرمایش��ی و‬ ‫گرمایشی‪ ،‬شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی‬ ‫(ف��والد‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬آهنگ��ری و ماش��ین‌کاری‪،‬‬ ‫قالب‌سازی و ریخته‌گری) و دهمین نمایشگاه معماری‪،‬‬ ‫خانه مدرن و دکوراس��یون با عنوان تجاری«میدکس»‬ ‫مجوزهای الزم را از س��ازمان توس��عه تجارت دریافت‬ ‫کرده‌ان��د و در حال برنامه‌ریزی ب��رای برگزاری هر چه‬ ‫ب��ه اعتقاد من ای��ن رویداد را نباید فقط یک جش��ن دید و از کنار آن‬ ‫به‌س��ادگی عب��ور کرد‪ .‬بهتر اس��ت با کم ک��ردن هزینه‌ه��ای دیگر این‬ ‫ضیاف��ت را برپ��ا کنیم ضم��ن اینکه این آیینی اس��ت که از س��ال‌های‬ ‫گذشته زنجیره‌وار برای آن برنامه‌ریزی شده و حیف است که در میانه‬ ‫راه رها شود‬ ‫بهتر آنها هستیم‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به ش�رایط خاص اقتصادی کش�ور‪،‬‬ ‫چقدر احتمال می‌دهید ب�ا کاهش متراژ‌برگزاری‬ ‫روبه‌رو شویم؟‬ ‫نمایش��گاه‌های ما همگی در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال برگزار‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬هنوز برای اظهارنظ��ر در این زمینه زود‬ ‫است چون برنامه‌ریزی‌ها و ثبت‌نام قطعی انجام نشده و‬ ‫دقیقا نمی‌شود گفت چه اتفاقی خواهد افتاد‪ .‬اما با توجه‬ ‫به شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم به نظر می‌رسد‬ ‫سال س��ختی را پیش رو خواهیم داشت‪ .‬پیش‌بینی ما‬ ‫این اس��ت که حضور مشارکت‌کنندگان خارجی نسبت‬ ‫به سال‌های گذش��ته کمرنگ‌تر باش��د‪ .‬این شرایط در‬ ‫بخش داخلی نیز به‌واس��طه محدودی��ت در تامین مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات مورد نیاز ش��رکت‌های بومی احساس‬ ‫خواهد شد‪ .‬البته باید به آینده امیدوار بود و رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی را جدی گرفت‪ .‬به‌طور قطع‪ ،‬برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه‌ها فرصتی طالیی را به گروه‌های گوناگون از‬ ‫تولیدکنندگان می‌دهد تا از بستری تخصصی برای ارائه‬ ‫محص��والت و توانمندی‌ها خود اس��تفاده کنند‪ .‬به نظر‬ ‫من در ش��رایط تحریم ش��رکت‌ها باید تب و تاب بسیار‬ ‫بیشتری برای حضور در نمایشگاه‌ها داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €ارزیاب�ی ش�ما از تعری�ف عناوی�ن جدی�د‬ ‫نمایشگاهی چیست؟‬ ‫ب��ه اعتقاد من ب��ا توجه ب��ه اوضاع کنون��ی و دامنه‬ ‫تغییرات اقتصادی در کشور‪ ،‬نباید تصمیم‌های شتابزده‬ ‫گرفت و بهتر اس��ت در همان مسیر همیشگی حرکت و‬ ‫از بروز آسیب جلوگیری کنیم‪ .‬وقتی رویدادهای اسم و‬ ‫رس��م‌دار با افت متراژ روبه‌رو می‌شوند شاید بهتر باشد‬ ‫عناوین جدیدی را به تقویم اضافه نکنیم‪.‬‬ ‫خود ما در ش��رکت نمانگر برای برگزاری چند عنوان‬ ‫نمایش��گاهی جدید مش��غول برنامه‌ریزی هستیم و به‌‬ ‫نتای��ج خوبی ه��م البته رس��یده‌ایم‪ ،‬ام��ا معتقدم برای‬ ‫برگزاری یک نمایش��گاه اگر شروع خوبی نداشته باشیم‬ ‫می‌تواند آسیب‌زننده باشد‪ .‬به همین دلیل در این زمینه‬ ‫تاکنون اقدامی انجام نداده‌ایم و امیدواریم در سال‌های‬ ‫آینده و ش��رایط اقتصادی با ثبات بهتر این عناوین را به‬ ‫پیش ببریم‪ .‬با توجه به تنش‌های اقتصادی در کش��ور‬ ‫و مشکالتی که امروز در برپایی نمایشگاه‌ها داریم‪ ،‬قرار‬ ‫دادن عناوی��ن جدید در تقویم نمایش��گاهی کمکی به‬ ‫بخش صنعت نک��رده و به‌طور قطع‪ ،‬باعث تحلیل قوای‬ ‫یک نمایش��گاه و کاهش اعتبار رویدادهای مش��هور در‬ ‫جهان و از دس��ت دادن بخش��ی از برن��د منطقه‌ای ما‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬نباید فراموش کنیم که بخش قابل‌توجهی‬ ‫از نمایشگاه‌های ما هم‌اکنون دارای برند‌های منطقه‌ای و‬ ‫جهانی هستند و نباید به‌راحتی به آنها آسیب وارد کرد‪.‬‬ ‫€ €به روز جهانی نمایش�گاه‌ها نزدیک می‌شویم‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما‪ ،‬چنین مناسبت‌هایی چقدر می‌تواند‬ ‫در پیش�برد اهداف نمایش�گاهی ما تعیین‌کننده‬ ‫باشد؟‬ ‫روز جهان��ی نمایش��گاه‌ها در جهان س��ابقه طوالنی‬ ‫ندارد و امسال شاهد برگزاری سومین دوره آن هستیم‪.‬‬ ‫فکر می‌کن��م چنین مناس��بتی می‌توان��د بهانه خوبی‬ ‫برای کامل کردن پازل نمایش��گاهی ما باش��د‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در نخس��تین سالی که این روز را در ایران جشن‬ ‫گرفتیم من پیشنهاد ادغام سه انجمن (برگزارکنندگان‪،‬‬ ‫غرفه‌سازان و سایت‌داران) را دادم و تفاهمنامه‌ای هم در‬ ‫این زمینه به امضا رس��ید که به‌طور قطع اجرای احکام‬ ‫آن تفاهمنامه به س��ود همه فعاالن صنعت نمایشگاهی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در چنی��ن گردهمای��ی و دورهمی‌های��ی‪ ،‬انجمن‌ها‬ ‫به‌منظور در میان گذاشتنن مسائل و مشکالت و بهبود‬ ‫ش��رایط آینده برنامه‌ریزی می‌کنند‪ .‬در هر حال معتقد‬ ‫هس��تم که باید این روز را گرامیداشت و در این زمینه‬ ‫اطالع‌رس��انی کرد تا با توس��عه صنعتی کش��ور جایگاه‬ ‫صنعت نمایشگاهی را بهتر معرفی کنیم‪.‬‬ ‫€ €اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه امسال روز‬ ‫جهانی نمایش�گاه‌ها در ایران برگزار نمی‌ش�ود‪ .‬آیا‬ ‫شما موافق لغو آیین این روز هستید؟‬ ‫با توجه به مش��کالت و محدودیت‌هایی که کش��ور با‬ ‫آنها روبه‌رو شده‪ ،‬ممکن اس��ت نیاز باشد منابع مالی به‬ ‫اولویت‌ه��ای مهم‌تری اختصاص پیدا کند‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫این رویداد را نباید فقط یک جش��ن دی��د و از کنار آن‬ ‫به‌س��ادگی عبور کرد‪ .‬بهتر است با کم کردن هزینه‌های‬ ‫دیگر این ضیافت را برپ��ا کنیم‪ .‬ضمن اینکه این آیینی‬ ‫اس��ت ک��ه از س��ال‌های گذش��ته زنجیره‌وار ب��رای آن‬ ‫برنامه‌ریزی شده و حیف است که در میانه راه رها شود‪.‬‬ ‫در ابتدای مس��یر نظر من این بود که این آیین گام به‬ ‫گام پیش برود‪ .‬حاال در این ش��رایط اگر پس از دوس��ال‬ ‫از برپایی‪ ،‬این آیین باش��کوه برگزار نش��ود فکر می‌کنم‬ ‫بازتاب خوبی ندارد‪.‬‬ ‫پس اگر با برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری ساده این آیین‬ ‫و دع��وت از مهمانان بین‌المللی این پیام را به مخاطبان‬ ‫جهانی برسانیم که ما نیز به این روز اهمیت می‌دهیم و‬ ‫با وجود تحریم‌ها‪ ،‬س��عی بر تعامل تجاری داریم‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع بهتر و برای کش��ورهای دیگ��ر جهان جالب توجه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬ش��رکت‌های داخل��ی یک‬ ‫روز را به‌عنوان روز صنعت نمایش��گاهی دارند که آن را‬ ‫ی می‌دارند‪ .‬در حالی که آیین این روز در کش��ور‬ ‫گرام�� ‌‬ ‫م��ا در تمامی بخش‌های این صنع��ت و با حضور تعداد‬ ‫قابل‌توجهی از فعاالن حوزه نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود و‬ ‫می‌توان اذعان کرد که در جهان برنامه‌‌ای مشابه آنچه ما‬ ‫در ای��ن روز اجرا می‌کنیم‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬برپایی آیین این‬ ‫روز می‌تواند سبب حرکت جهانی به این سمت می‌شود‬ ‫و در ای��ن عرص��ه ما نی��ز می‌توانیم به س��مت میزبانی‬ ‫منطقه‌ای یا بین‌المللی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم گشایش یافت‬ ‫معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از آغاز‬ ‫بیس��ت و هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی قرآن کریم با ش��عار‬ ‫«ق��رآن‪ ،‬معنای زندگی» تا ‪ ۴‬خ��رداد خبر داد و افزود‪ :‬رویکرد‬ ‫این دوره این رویداد بزرگ معنوی‪ ،‬استفاده از روش‌های جدید‬ ‫برای جریان‌سازی قرآنی در زندگی عموم مردم است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالهادی فقه��ی‌زاده اظهارک��رد‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه پس از گش��ایش به مدت دو هفته تا ش��ب ‪۱۹‬ماه‬ ‫مب��ارک رمضان پذیرای عالقه‌من��دان و بازدید‌کنندگان از این‬ ‫رویداد بزرگ معنوی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬نمایش��گاه بین‌المللی قرآن کریم عصر شنبه‬ ‫‪ ۲۱‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬با حضور سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی و مهمانان داخلی و خارجی در مصالی امام‬ ‫خمینی (ره) گشایش یافت‪.‬‬ ‫رئیس بیس��ت‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن ادامه داد‪:‬‬ ‫امسال نمایشگاه برای نخس��تین‌بار مهمان ویژه خواهد داشت‬ ‫که پاکستان برای این امر انتخاب و دعوت شده است‪.‬‬ ‫فقهی زاده اضافه کرد‪ :‬از ‪ ۱۰‬کش��ور شامل پاکستان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫یمن‪ ،‬هن��د‪ ،‬عراق‪ ،‬اندونزی‪ ،‬تونس‪ ،‬فلس��طین‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫روسیه برای شرکت در بیس��ت‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫قرآن‌کریم دعوت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه شعار «قرآن معنای زندگی» برای این دوره نمایشگاه‬ ‫انتخاب ش��ده اس��ت‪ ،‬هدف کالن این نمایش��گاه را تالش در‬ ‫راس��تای توسعه و ترویج آموزه‌های قرآن و عترت و انس با آن‬ ‫در جامعه عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تمامی اهداف و سیاست‌های کالن نیز بازنگری‬ ‫ش��ده و با نگرش عمل‌گرایانه و آرمان��ی تجمیعی در اهداف و‬ ‫راهبردها انجام شده است‪.‬‬ ‫فقهی‌زاده اضافه کرد‪ :‬ش��ورای برنامه‌ریزی نمایشگاه‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬برنامه مدون‪ ،‬از طریق س��ایت اختصاصی نمایشگاه قرآن‬ ‫دریافت ش��ده ک��ه ‪ 100‬برنامه منتخ��ب در حوزه‌های متعدد‬ ‫علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬کودک‪ ،‬خانواده‪ ،‬ترجمه و‪ ...‬در طول برگزاری‬ ‫نمایشگاه اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امس��ال متراژ برگزاری نمایش��گاه به‌دلیل‬ ‫صرفه‌جویی کمتر از س��ال گذش��ته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بخش‬ ‫عفاف و حجاب در گوش��ه‌ای از کارگروه ف��روش در نیم‌طبقه‬ ‫به‌طور متمرکز برگزار شده است‪.‬‬ ‫معاون قرآن و عترت وزارت ارش��اد ادامه داد‪ :‬امس��ال تالش‬ ‫برای گسترش کیفی در مقابل گسترش کمی‪ ،‬بوده و نمودهای‬ ‫بس��یاری از گسترش کیفی در بیس��ت و هفتمین نمایشگاه را‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫فقهی‌زاده گف��ت‪ :‬در این دوره م��ا تحول‌گرایی را به مرحله‬ ‫پیش��رفته‌تری ارتقا دهیم‪ ،‬هیچ اقدامی بدون کارشناسی انجام‬ ‫نخواهیم داد‪ .‬به همین جهت استفاده از ابزارهای نو در جریان‬ ‫بخشیدن قرآن به زندگی مردم مورد اهتمام جدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ملی‌ترین نمایشگاه قرآن‬ ‫رئیس بیس��ت‌وهفتمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی قرآن‌کریم‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬مشارکت از سازمان‌ها و نهادهای قرآنی را‬ ‫افزایش دادیم‪ ،‬به این ترتیب بیست و هفتمین نمایشگاه قرآن‬ ‫ملی‌تر از سالیان گذشته برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی س��پس گفت که برای توسعه بخش بین‌الملل نیز تالش‬ ‫ش��ده و در این راستا شاهد توسعه کمی و کیفی نمایشگاه در‬ ‫بخش بین‌الملل نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در بخ��ش بین‌الملل همچن��ان فعالیت‌های‬ ‫وبی‌ناری (سمینار تحت وب) را همچون سال گذشته خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فقهی‌زاده بر توجه ویژه به بخش علمی و پژوهشی نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی قرآن کریم نیز اش��اره کرد و افزود‪ :‬بر احیای بخش‬ ‫علمی‪ ،‬پژوهش��ی و مطالعات علمی در نمایش��گاه تمرکز شده‬ ‫است‪ .‬معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد ادامه داد‪ :‬سعی بر این‬ ‫است که انحصار نمایشگاه قرآن از سوی افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫را بشکنیم چراکه نمایشگاه قرآن متعلق به نظام و عالقه‌مندان‬ ‫به قرآن است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین شعبه اس�تانی نمایش�گاه قرآن‌کریم در‬ ‫مشهد مقدس‬ ‫فقهی‌زاده در ادامه اظهارکرد‪ :‬در سال‌های گذشته گاه مورد‬ ‫خط��اب قرار می‌گرفتیم که نمایش��گاه فق��ط در تهران برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به همین جهت از س��ال گذش��ته وع��ده دادیم که‬ ‫نخستین نمایشگاه استانی برگزار خواهد شد که بر همین مبنا‬ ‫چند روز پس از برگزاری نمایشگاه قرآن‌کریم در تهران‪ ،‬اواسط‬ ‫هفته آینده نخس��تین شعبه استانی نمایشگاه بین‌المللی قرآن‬ ‫کریم در مش��هد برگزار خواهیم کرد و دومین ش��عبه استانی‬ ‫نمایشگاه سال ‪ ۹۹‬در تبریز برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬شعبه اس��تانی نمایشگاه در مشهد مقدس‪،‬‬ ‫تفاوت‌هایی با نمایشگاه تهران دارد و بعضی بخش‌ها بزرگ‌تر و‬ ‫برخی کوچک‌تر است‪.‬‬ ‫رئیس بیس��ت‌وهفتمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی قرآن کریم‬ ‫ادامه داد‪ :‬مشکلی که هر سال وجود دارد جمع‌آوری نمایشگاه‬ ‫کتاب قبل از نمایشگاه قرآن است‪ ،‬امسال نیز به‌دلیل برگزاری‬ ‫‪ 3‬نمایش��گاه بزرگ در مصالی امام خمینی (ره) این مش��کل‬ ‫همچنان وجود دارد و هم اکنون نمایشگاه کتاب در حال جمع‬ ‫ش��دن اس��ت و تا چند روز دیگر ما باید نمایشگاه قرآن را برپا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیرفرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اش��اره به برگزاری‬ ‫جش��ن رمضان در ‪ ۲۵۰‬ش��هر کش��ور گفت‪ :‬این برنامه به‌طور‬ ‫ویژه در اس��تان‌های س��یل‌زده برگزار خواهد شد‪ .‬در پایان این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬از پوس��تر بیس��ت و هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫قرآن‌کریم رونمایی شد‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دروازه اقتصادی کشور به روی کشورهای منطقه و‬ ‫فرامنطقه از طریق این بندر گشوده می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی وزارت کش��ور با بیان اینکه‬ ‫ش��رایط ژئوپلتی��ک خلیج‌ف��ارس نیازمن��د چنین‬ ‫اقدامات��ی بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نس��بت به بازدیدی که‬ ‫س��ال‌های گذش��ته از منطقه داش��تیم اتفاق‌های‬ ‫زیادی ازنظر توس��عه‪ ،‬پیش��رفت و عمران و آبادی‬ ‫در نشست مشترک فرشاد مقیمی با سندیکای صنعت آلومینیوم چه گذشت‬ ‫رفع ممنوعیت واردات شمش ضایعاتی آلومینیوم در دستورکار‬ ‫یکی از مشکالت صنایع پایین‌دست آلومینیوم‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه است‪ .‬در راستای رفع نیاز برخی از این صنایع‪،‬‬ ‫ش��مش‌های آلومینیوم حاصل از ذوب ضایعات از عراق‬ ‫وارد کش��ور می‌ش��د تا بخش قابل‌توجهی از این نیاز را‬ ‫تامی��ن کند ام��ا مدتی بود واردات این ش��مش از عراق‬ ‫ممنوع اعالم شده بود که در نشست مشترکی با حضور‬ ‫فرش��اد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و اعضای سندیکای صنعت آلومینیوم در صدد‬ ‫رفع ممنوعیت واردات ش��مش حاص��ل از ذوب قراضه‬ ‫برآمدند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در این نشس��ت مقیمی اعالم کرد‪:‬‬ ‫رفع ممنوعیت واردات ش��مش حاصل از ذوب قراضه با‬ ‫توجه به ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صادرات محصوالت‬ ‫آلومینیوم��ی در دس��تور کار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در این نشست اعضای سندیکای آلومینیوم با تشریح‬ ‫مش��کالت و چالش‌ه��ای ای��ن صنعت خواس��تار اتخاذ‬ ‫تمهیداتی برای تسریع در تامین مواد اولیه موردنیاز این‬ ‫صنعت و تسهیل مشکالت ارزی شدند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی در نشست با س��ندیکای آلومینیوم‪،‬‬ ‫تامی��ن مواد اولیه موردنیاز صنای��ع را یکی از مهم‌ترین‬ ‫اولویت‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برش��مرد و‬ ‫گفت‪ :‬تامین مواد اولیه عالوه بر حفظ و صیانت از تولید‬ ‫در ایجاد ارزش‌افزوده و حفظ اش��تغال موثر بوده و ما با‬ ‫جدیت بر رفع مشکالت واحدهای صنعتی در این حوزه‬ ‫تمرکز کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫ممنوعی��ت واردات ش��مش حاص��ل از ذوب قراض��ه و‬ ‫نقش این م��واد اولیه در افزایش تولید صنایع وابس��ته‬ ‫ب��ه آلومینی��وم و کاهش ن��رخ تمام ش��ده محصوالت‬ ‫آلومینیومی خاطرنشان کرد‪ :‬تولید آلومینیوم در کشور‬ ‫در ش��رایط خاصی قرار دارد و تس��هیل ورود مواد اولیه‬ ‫موردنیاز این صنعت به شکل شبکه‌ای روی سایر صنایع‬ ‫وابسته به صنعت آلومینیوم به‌ویژه صنایع لوازم خانگی و‬ ‫خودرو بسیار تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫مقیم��ی اظهارامی��دواری کرد که ب��ا هماهنگی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تامین مواد اولی��ه موردنیاز‬ ‫این صنعت تس��هیل شود و زمینه توسعه این صنعت در‬ ‫شرایط کنونی با اتخاذ تدابیر مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دچار خودتحریمی نشویم‬ ‫درباره نشس��ت برگزار شده و تامین مواد اولیه صنایع‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬آریا صادق‌نیت حقیق��ی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت‌وگو با‬ ‫ارزش‌افزوده و اشتغال جلوگیری نمی‌کنند به جز کشور‬ ‫ما‪ .‬امیدواریم جلوی این کج‌فهمی‌ها گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�مش ضایعات�ی برای برخ�ی محصوالت‬ ‫کاربرد دارد‬ ‫در هی��چ جای جهان از واردات مواد اولیه برای ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫و اش��تغال جلوگیری نمی‌کنند به جز کشور ما‪ .‬امیدواریم جلوی این‬ ‫کج‌فهمی‌ها گرفته شود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالت ما خودتحریمی است که‬ ‫برخی از مدیران ما به آن دچار ش��ده‌اند و به جای اینکه‬ ‫در شرایط سخت‪ ،‬تصمیم‌های صحیح و به‌موقع بگیرند‪،‬‬ ‫ش��رایط س��خت‌تری را برای تولیدکنن��دگان در داخل‬ ‫به‌وجود می‌آورند‪.‬‬ ‫صادق‌نی��ت حقیقی توضیح داد‪ :‬اگ��ر زمانی فلزی در‬ ‫تحریم قرار می‌گیرد و دش��من اج��ازه نمی‌دهد صنعت‬ ‫آلومینیوم در آن کش��ور رش��د کند و خودکفا شود‪ ،‬در‬ ‫مقاب��ل آن مدیران داخلی باید تمام همت خود را صرف‬ ‫این موضوع کنند که جلوی این بن‌بست‌ها را بگیرند‪ .‬در‬ ‫این راس��تا یکی از بی‌تدبیری‌های مسئوالن ما در کشور‬ ‫این است که جلوی ورود مواد اولیه را می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره شمش‌های حاصل از ذوب ضایعات‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬به طور عمده ش��مش‌های حاصل از ذوب‬ ‫ضایعات در چند سال گذشته از عراق وارد کشور می‌شد‬ ‫که در تولید بیلت و آلیاژ مورداس��تفاده قرار می‌گرفت؛‬ ‫این امر نیاز به ش��مش خالص را کاهش می‌داد و سبب‬ ‫کاهش هزینه‌ها می‌شد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره س��ندیکای صنایع آلومینیوم‬ ‫ای��ران در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت آلومینیوم معتقدند در ش��رایطی که برای‬ ‫تهیه مواد اولیه با مشکل روبه‌‌‌رو هستند‪ ،‬واردات می‌تواند‬ ‫به آنها کمک کند و اگر قرار باش��د از واردات این شمش‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ ،‬خودتحریمی بزرگی به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫صادق‌نیت حقیق��ی ادامه داد‪ :‬البته آقای مقیمی معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این فاجعه را درک کردند‬ ‫و نشستی که با س��ندیکا برگزار شد در این راستا بود و‬ ‫قول دادند از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مانع‬ ‫این امر شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬تولید آلومینیوم چه با قراضه‬ ‫چه با ش��مش خالص‪ ،‬تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند‪.‬‬ ‫در هی��چ جای جه��ان از واردات مواد اولی��ه برای ایجاد‬ ‫درباره نیاز به استفاده از شمش‌های ذوب شده حاصل‬ ‫از ضایعات‪ ،‬افشین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل شرکت آلومینیوم‬ ‫پ��ارس در گفت‌وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شمش��ی که‬ ‫از قراضه حاصل می‌ش��ود برای تمام صنایع پایین‌دست‬ ‫کاربرد ندارد و بیشتر برای صنایع دایکست مورداستفاده‬ ‫قرار می‌گیرد و صنایع بی‌کیفیت خودرو از آن اس��تفاده‬ ‫می‌کنند و نمی‌تواند جایگزین شمش خالص برای تمامی‬ ‫صنایع پایین‌دس��ت ش��ود‪ .‬از این‌رو شمشی که از عراق‬ ‫وارد می‌شود قابل‌استفاده به جای شمش خالص نیست‪.‬‬ ‫البته حدود ‪ ۱۵‬س��ال اس��ت که چنین شمشی از عراق‬ ‫وارد می‌شود و می‌تواند در برخی از صنایع مورداستفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬مقتدر در ادامه توضیح داد‪ :‬آلومینیوم حاصل‬ ‫از شمش ضایعات به آلومینیوم موزائیکی معروف است‪.‬‬ ‫همه نوع محص��ول مانند دروپنجره و‪ ...‬را با هم مخلوط‬ ‫و ذوب می‌کنند و آنچه به‌دس��ت مصرف‌کننده می‌رسد‪،‬‬ ‫حدود ‪۱۰‬درصد عناصر غی��ر از آلومینیوم دارد که قابل‬ ‫تفکیک نیس��تند‪ ،‬بنابراین آلیاژی مناس��ب برای تولید‬ ‫فویل به‌شمار نمی‌آیند‪ .‬این شمش برای رادیاتور شوفاژ‬ ‫کارب��رد دارد‪ .‬به عبارت دیگر در تولید کاالیی که نیاز به‬ ‫فرم‌دهی نداشته باش��د می‌تواند کاربرد داشته باشد اما‬ ‫محصولی مانند در نوشابه و‪ ...‬را نمی‌توان با آن ساخت و‬ ‫نیاز به آلیاژهای خالص دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این موضوع که صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫همچنان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر بیش��تر تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست‬ ‫با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هس��تند چراکه تنها شرکت‬ ‫ایرالکو همچنان در ب��ورس کاال عرضه می‌کند و میزان‬ ‫عرضه‌ها در بورس کافی نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آلومینیوم پارس با اشاره به ورود‬ ‫ش��رکت‌های جدی��د در ب��ورس کاال عنوان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫آلومینیوم جنوب وارد بورس ش��ود ممکن است‪ ،‬مشکل‬ ‫عرض��ه حل ش��ود‪ .‬البته ای��ن تامین نیاز داخ��ل نیز به‬ ‫تداوم مواد اولیه بس��تگی دارد‪ .‬اگر تامین شود می‌توان‬ ‫محصوالت با ارزش‌‌افزوده بیشتر را نیز صادر کرد‪ .‬نگرانی‬ ‫ما هم‌اکنون در تهیه پودر آلومینا است‪ .‬براساس آخرین‬ ‫خبر‌ها با چین قراردادی بس��ته ش��ده که مس بدهند و‬ ‫پودر آلومینا بگیرند‪ .‬البته در کل پودر آلومینای موجود‬ ‫پاس��خگوی یک‌سوم نیاز داخل کش��ور است و باقی آن‬ ‫باید وارد شود‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت پروفیل‌های آلومینیومی با استفاده از نانوپوشش‌ها‬ ‫پژوهش��گران یکی از ش��رکت‌های فعال در حوزه تولید‬ ‫آلومینیوم موف��ق به جایگزینی نانوپوش��ش‌های تبدیلی‬ ‫زیرکونیوم��ی ب��ا پوش��ش‌های تبدیل��ی کرومات��ه رایج‬ ‫در صنع��ت آلومینیوم ش��دند که به گفت��ه آنها عالوه بر‬ ‫آنکه ن��رخ نهایی محصول کاهش یافت��ه‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پوش��ش‌دهی تبدیل��ی کرومات یا‬ ‫کروماته کردن‪ ،‬نوعی از پوش��ش‌دهی است که با عملیات‬ ‫ش��یمیایی می‌توان ترکیبات فلزی مانند اس��یدکرومیک‬ ‫‪ ،۶+‬کرومات یا دی‌کرومات روی سطح قرار داد‪.‬‬ ‫نتیجه چنین عملیاتی ایجاد پوش��ش محافظ تبدیلی‪،‬‬ ‫ش��امل ترکیبات کروم روی سطح فلز بوده که این روش‬ ‫برای چس��بندگی رن��گ و مقاومت خوردگ��ی آلومینیوم‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬یکی از مش��کالت رای��ج در این فرآیند‪،‬‬ ‫آلودگی‌های زیس��ت‌محیطی در اثر استفاده از کروم ‪،۶+‬‬ ‫اسیدنیتریک و سود سوزآور است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از پوش��ش تبدیل��ی زیرکونی��وم و اقداماتی‬ ‫مانند جایگزینی س��ود و اسید نیتریک (در دمای محیط‬ ‫و بدون افت وزن بار) ازجمله راهکارهایی اس��ت که مانع‬ ‫از ایج��اد آلودگی‌های زیس��ت محیط��ی در این صنعت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬یکی از ش��رکت‌های فعال در این حوزه‬ ‫راهکاری برای جایگزینی نوعی نانوپوشش با پوشش‌های‬ ‫کرومات��ه رایج ارائه کرده اس��ت؛ از این رو از س��ال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬دس��تیابی به دانش فنی اعمال نانوپوشش‌ها در‬ ‫دستور کار واحد تحقیق و توسعه این شرکت قرار گرفت‬ ‫که پس از حدود ‪ ۵‬سال تالش‪ ،‬توانست به این مهم دست‬ ‫یابد و درحال‌حاضر نانوپوش��ش‌های تبدیلی زیرکونیومی‬ ‫را تجاری‌سازی کرده است‪.‬‬ ‫زنجی��ره کاملی از تولید م��واد اولیه‪ ،‬تولید و عرضه این‬ ‫پوشش‌ها ازسوی این شرکت بومی‌سازی شده و به صنایع‬ ‫متقاضی عرضه می‌ش��ود‪ .‬رضا امیری از پژوهشگران این‬ ‫طرح ب��ا بیان اینک��ه آزمایش‌ه��ای اولیه برای بررس��ی‬ ‫اثربخش��ی نانوپوش��ش تبدیلی روی پروفی��ل آلومینیوم‬ ‫رنگی انجام ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه آزمایش‌ها نش��ان داد که‬ ‫نانوپوش��ش تبدیلی می‌توان��د جایگزین مناس��بی برای‬ ‫پوشش‌های کروماته باشد‪.‬‬ ‫از این‌رو قراردادی ب��ه منظور خرید این محصول برای‬ ‫استفاده از این نانوپوشش‌ها با شرکت تولیدکننده منعقد‬ ‫کردیم و این نانوپوش��ش وارد خط تولید ش��د‪ ،‬به طوری‬ ‫که در ابتدا ‪ ۱۰۰‬تن آلومینیوم در ماه با اس��تفاده از این‬ ‫نانوپوشش تولید می‌شد ولی درحال‌حاضر این ظرفیت به‬ ‫‪ ۸۰۰‬تن پروفیل رنگ‌شده در ماه رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مزایای این فناوری خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫اس��ید نیتریک‪ ،‬سود س��وزآوز و کروماته ازجمله موادی‬ ‫هس��تند که به شدت برای نیروی انسانی و محیط‌زیست‬ ‫خطرن��اک و دغدغه‌ه��ای س��ازمان‌های نظارت��ی مانند‬ ‫سازمان محیط‌زیست بوده است‪.‬‬ ‫ما به ش��دت برای جایگزینی این مواد تالش می‌کردیم‬ ‫که این فناوری در نهایت پاسخگوی نیاز ما شد‪ ،‬به طوری‬ ‫که بعد از جایگزینی این نانوپوش��ش و مواد زیرسازی آن‬ ‫موفق ش��دیم اسید نیتریک‪ ،‬سود س��وزآور و کروماته را‬ ‫از چرخ��ه تولید خارج کنیم‪ .‬با این کار مش��کالت ایمنی‬ ‫کارگر و سمی بودن مواد در ملاحظات زیست‌محیطی را‬ ‫حل کردیم‪.‬‬ ‫امیری‪ ،‬کوتاه شدن چرخه تولید و افزایش سرعت عمل‬ ‫را از مزای��ای حذف این مواد در فرآیند تولید دانس��ت و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر آن با حذف برخی مواد ش��یمیایی و‬ ‫انرژی‪ ،‬هزینه کار نیز کاهش یافت که این منجر به کاهش‬ ‫نرخ نهایی محصول و رقابت‌پذیرتر شدن محصوالت ما در‬ ‫بازار داخل و خارج از کشور شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر پرش رن��گ در پروفیل‌ه��ای آلومینیوم‬ ‫تولیدش��ده وج��ود ن��دارد و رضای��ت بیش��تری در‬ ‫مصرف‌کنندگان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫پوشش‌های تبدیلی‪ ،‬پوشش‌هایی هستند که از تبدیل‬ ‫زیرالیه به وجود می‌آیند‪ .‬در فرآیند تشکیل این پوشش‌ها‪،‬‬ ‫اتم‌های سطحی با یک آنیون مناسب وارد واکنش شده و‬ ‫موجب ایجاد یک الیه روی سطح می‌شوند‪.‬‬ ‫چس��بندگی فوق‌العاده به زیرالی��ه‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫مزایای پوش��ش‌های تبدیلی به شمار می‌رود‪ .‬از این‌گونه‬ ‫پوش��ش‌ها به عنوان یک الیه زیرساز برای بهبود کیفیت‬ ‫چسبندگی رنگ استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫آریا صادق‌نیت حقیقی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫خودروسازان داخلی بگویند‪ ،‬بنز و‬ ‫هیوندای ورق فوالدی را چند می‌خرند؟‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران با بی��ان اینکه نرخ ورق‌های‬ ‫فوالدی ارزان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولیدکنن��دگان خودرو بخواهند ورق‌های‬ ‫فوالدی را از محل واردات تامین کنند‪ ،‬قیمت‌ها برای آنها ‪ ۲.۵‬برابر افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬بهرام س��بحانی با اش��اره به اینکه سال گذشته ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد در کشور تولید شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این میزان تولید‬ ‫‪ ۷.۵‬میلیون تن صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امس��ال با توجه به شرایط خاص در صددیم ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن فوالد صادر داش��ته باش��یم‪ ،‬افزود‪ :‬آمارها نش��ان می‌دهد میزان تولید‬ ‫واحده��ای فوالدی بیش از نیاز بازار بوده و هی��چ کمبودی در این زمینه‬ ‫وج��ود ن��دارد به گونه‌ای ک��ه تولیدکنندگان م��ازاد تولید خ��ود را صادر‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درباره نرخ محصوالت فوالدی‬ ‫هم گفت‪ :‬نرخ فوالد باال نیس��ت و حتی تولیدکنندگان نسبت به نرخ پایه‬ ‫محصوالت گله‌مند هس��تند‪ ،‬البته در مجموع نرخ نهایی ازسوی خریداران‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫سبحانی با بیان اینکه نرخ ورق‌های فوالدی ارزان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫تولیدکنندگان خودرو بخواهند ورق‌های فوالدی را از محل واردات تامین‬ ‫کنند‪ ،‬قیمت‌ها برای آنها ‪ ۲.۵‬برابر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی درباره اظهارات خودروس��ازان مبنی بر اینکه ورق‌های فوالدی گران‬ ‫شده و تولید خودرو با این هزینه‌ها به‌صرفه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در پاسخ به آنها‬ ‫باید گفت ش��رکت‌های بنز‪ ،‬هیوندایی یا بی‌ام‌وی ورق‌های فوالدی را چند‬ ‫می‌خرند و شما چند می‌خرید؟‬ ‫یادداشت‬ ‫بندر پارسیان‬ ‫دروازه‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫خواهد شد‬ ‫مدی��رکل امور مرزی وزارت کش��ور گفت‪ :‬دولت‬ ‫ب��رای خلیج‌ف��ارس برنامه‌ریزی ک��رده و امور آن‬ ‫ب��ا محوری��ت وزارت کش��ور س��اماندهی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیش��تر اعضای کارگ��روه مرزی وزارت کش��ور‬ ‫از منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پورتال خبری منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان‌‪ ،‬در این بازدید شهریار حیدری مدیرکل‬ ‫امور مرزی وزارت کشور گفت‪ :‬جا دارد از مجموعه‬ ‫کس��انی که در منطقه فعالیت کرده‌اند تشکر ویژه‬ ‫کنم که برای آماده‌س��ازی بندر پارس��یان فعالیت‬ ‫جهادی داشته‌اند‪.‬‬ ‫حی��دری اف��زود‪ :‬بن��در پارس��یان ی��ک بن��در‬ ‫استراترژیک اس��ت و در آینده نقش مهمی دارد و‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان انجام شده که‬ ‫حکایت از همدلی و همراهی بس��یار خوب نماینده‬ ‫مردم غرب هرمزگان در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫نهادهای اجرایی و مدیران منطقه ویژه دارد‪.‬‬ ‫وی همدلی را در پیش��رفت پروژه‌ها موثر و مهم‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫حی��دری در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬دول��ت برای‬ ‫خلیج‌فارس برنامه‌ریزی کرده و امور آن با محوریت‬ ‫وزیر کشور ساماندهی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬بخش عمده کار شروع شده و‬ ‫در برنامه چندساله به ثمر خواهد نشست‪ .‬فعالیت‬ ‫‪ ۱۵‬منطقه در اس��تان هرمزگان شامل جزیره‌ها و‬ ‫بندرها و مناطقی که به‌نوعی ش��رایط برای ارتقا و‬ ‫مرز مجاز داشته‌اند‪ ،‬آغاز شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور م��رزی وزارت کش��ور همچنین‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هم��ه اعضای کارگ��روه مرزی‬ ‫در بازدی��د حض��ور دارن��د و از نزدیک پیش��رفت‬ ‫پروژه‌ه��ا را می‌بینن��د‪ .‬ش��رایط فراه��م اس��ت و‬ ‫دول��ت نی��ز هم��راه با م��ردم و بخ��ش خصوصی‬ ‫هم��ه آنچه قرار ب��ود انجام ده��د را انجام خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در این بازدید‪ ،‬ش��هریار حی��دری مدیرکل امور‬ ‫مرزی وزارت کش��ور‪ ،‬ناصر ش��ریفی نماینده غرب‬ ‫هرمزگان در مجلس ش��ورای اس�لامی و حس��ین‬ ‫س��عیدی رئیس س��تاد نظ��ارت گمرکات اس��تان‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬میرزاد فرماندار پارس��یان و تعدادی از‬ ‫مدی��ران منطقه وی��ژه اقتصادی پارس��یان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نقشه راه‬ ‫مبهم بازار آتی‬ ‫فوالد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫این‌روزه��ا بی��ش از هر زم��ان دیگری بازار‬ ‫ایران غیرقابل پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که‬ ‫هرگونه گمانه‌زنی و تحلیل درباره آینده این بازار‬ ‫باتوج��ه به دامنه متغیرهای وس��یع و غیرقابل‬ ‫پیش‌بین��ی که وج��ود دارد‪ ،‬به نظ��ر بی‌فایده‬ ‫جل��وه می‌کند‪ .‬ام��ا در کل برخ��ی موضوع‌ها‬ ‫برای همه ما روش��ن اس��ت؛ رویارویی با تولید‬ ‫روزافزون مقاطع طویل فوالدی در داخل کشور‬ ‫و از طرفی محدودتر ش��دن شرایط فعالیت در‬ ‫حوزه‌های صادراتی با توجه به تحریم‌ها‪ .‬هرچند‬ ‫س��اختار کلی حوزه فوالد درباره نابرابری حجم‬ ‫عرضه در رویارویی با تقاضای داخلی‪ ،‬یک اصل‬ ‫انکارناپذیر دیده می‌شود اما فشار نقدینگی‌های‬ ‫سرگردان و هیجان موجود در بازارهای داخلی‬ ‫متاثر از کاهش ارزش پول ملی کش��ور‪ ،‬موجب‬ ‫ش��د باوج��ود همخوان��ی نداش��تن برخ��ی از‬ ‫مارجین‌ه��ا در الیه‌های باالیی تولید و افزایش‬ ‫دامنه این مارجین‌ها به واسطه رشد نامتناسب‬ ‫مواد اولیه داخلی‪ ،‬نرخ فوالد به واس��طه برخی‬ ‫التهاب‌ه��ا‪ ،‬پیوس��ته از ابتدای س��ال جاری تا‬ ‫ام��روز افزایش نرخ حدود کیلویی ‪ ۵۵۰‬تومانی‬ ‫در زمینه شاخص میلگرد آجدار در بازار داخلی‬ ‫را پشت‌سر بگذارد‪ .‬البته روند افزایشی قیمت‌ها‬ ‫در ح��وزه ورق بی��ش از این مق��دار بوده که به‬ ‫واسطه محدودیت عرضه و انحصار تولید‪ ،‬بحث‬ ‫خاص خود را می‌طلبد‪ .‬کاهش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫فش��ار نقدینگی‌های سرگردان و اقبال و هجوم‬ ‫آنها به بازار فوالد و انباش��ت انبارها به واس��طه‬ ‫نگاه م��ردم به صعود بی‌وقفه بازارهای ارز‪ ،‬طال‬ ‫و خ��ودرو و برخی دیگ��ر از حوزه‌های کاالیی‪،‬‬ ‫ص��ادرات ریالی به واس��طه اختالف قیمتی که‬ ‫بی��ن بازارهای داخلی و خارج��ی پیش از این‬ ‫وجود داش��ت و برخی هیجان‌های غالب شده‬ ‫بر بازار به واس��طه تحوالت سیاس��ی و افزایش‬ ‫تنش‌های بین‌المللی‪ ،‬ازجمله مهم‌ترین عواملی‬ ‫بودن��د که افزایش نرخ ف��والد در حوزه مقاطع‬ ‫طویل فوالدی در کشور باوجود رشد نامتناسب‬ ‫مواد اولیه بیش��تر داخلی با نرخ محصول نهایی‬ ‫را رق��م زدند‪ .‬اما با تمام این موضوع‌های مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬اصل مس��ئله و ماهیت بازار فوالد کشور‬ ‫به عنوان دهمی��ن تولیدکننده بزرگ جهان را‬ ‫نمی‌توان نادیده گرفت‪ ،‬بنابراین تصور هرگونه‬ ‫کمبود در کشور و در حوزه فوالد غیرقابل‌قبول‬ ‫به‌نظ��ر می‌رس��د‪ ،‬ب��ا درنظ��ر گرفت��ن تمامی‬ ‫گزینه‌ها درنهایت به این پاس��خ خواهیم رسید‬ ‫ک��ه چگونگی مدیریت در توزی��ع کاال در بازار‬ ‫داخلی و نرخ ارز موردانتظار فعاالن بازار و حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬نقش اساسی در تعیین نرخ و روند آینده‬ ‫بازار فوالد کش��ور ما دارند‪ .‬درواقع آنچه معادله‬ ‫این‌روزهای بازار داخلی را تبیین می‌کند‪ ،‬ایجاد‬ ‫ی��ک توازن در توزیع حج��م کاالی تولیدی در‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی و داخل��ی و همچین نرخ‬ ‫ارزی است که باید در بازار داخلی موردپذیرش‬ ‫تولیدکننده و مردم باشد‪ .‬ظاهر متغیرهای بازار‬ ‫نشانی از نرخ دالر نیمایی به عنوان میزانی برای‬ ‫س��نجش نرخ فوالد تولید داخل��ی با بازارهای‬ ‫همس��ان خارج��ی را دارد ک��ه درحال‌حاض��ر‬ ‫رقم��ی بین ‪ ۹۵۰۰‬تا ‪ ۹۸۰۰‬تومان در س��امانه‬ ‫سنا دیده می‌ش��ود اما آیا در عمل این موضوع‬ ‫در طرف‌های معامالت درنظر گرفته می‌شود؟!‬ ‫رفت��ار بازیگران بازار داخلی فوالد نش��ان داده‬ ‫که نه خریدار و نه فروش��نده کمترین توجهی‬ ‫در رویارویی با هیجان‌های غالب ش��ده بر آنها‬ ‫به این متغیرها نداش��ته‌اند‪ .‬اکنون باید منتظر‬ ‫ماند و دید که آیا زمان فروکش کردن تدریجی‬ ‫هیجانات و بازگشت تدریجی بازار به گزاره‌های‬ ‫منطق��ی و مارجین‌های واقعی‪ ،‬فرا رس��یده یا‬ ‫قضاوت درباره این موضوع هنوز زود اس��ت‪ .‬آیا‬ ‫روند افزایش��ی نرخ ارز ادامه پیدا خواهد کرد یا‬ ‫این فرآیند متوقف می‌شود؟‬ ‫روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران در مقابله‬ ‫ب��ا زورگویی‌های غرب به کجا خواهد رس��ید؟‬ ‫در صورت تش��دید تنش‌های بین‌المللی‪ ،‬ناظم‬ ‫بازار در رویارویی با اثر این تنش‌ها در بازارهای‬ ‫داخل��ی چه تدابیری را می‌اندیش��د و اثر آن بر‬ ‫ب��ازار فوالد چگون��ه خواهد بود؟ آی��ا می‌توان‬ ‫کاالی داخل��ی فوالد را در زم��ره کاالهایی که‬ ‫از وابس��تگی بیش��تری ب��ه کااله��ای وارداتی‬ ‫برخ��وردار هس��تند‪ ،‬ق��رار داد و قیاس کرد؟ یا‬ ‫اینک��ه بای��د اثر معکوس فش��ار تحریم‌ها برای‬ ‫رک��ود ب��ازار داخل��ی فوالد برخ�لاف برخی از‬ ‫حوزه‌ه��ای کاالهای��ی وارداتی ب��رای آن قائل‬ ‫ش��د‪ .‬طرح این پرسش‌ها موجب شده همزمان‬ ‫ب��ا افزایش تنش‌ها در روابط بین‌المللی ایران و‬ ‫فشار تحریم‌ها‪ ،‬هرگونه گمانه‌زنی درباره ادامه‬ ‫روند این بازار با ابهام روبه‌رو باشد‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫ویژه‬ ‫بیشتر کشورهای دنیا‬ ‫خواهان همکاری با ایران‬ ‫هستند‬ ‫مه��رزاد صف��وت‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫توس��عه صنایع نفت و‬ ‫ان��رژی در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ه بررس��ی‬ ‫مس��ائلی از جمل��ه‬ ‫آخرین نمایشگاه نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی‪ ،‬تحریم‪ ،‬رفت��ار امریکا با برجام و‬ ‫و اولویت‌ه��ای ش��رکت متبوعش در س��ال جاری‬ ‫پرداخت‪ .‬مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است‪.‬‬ ‫تو‌چهارمین‬ ‫€ €نظرشمادربارهبرگزاریبیس ‌‬ ‫نمایش�گاه نف�ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش�یمی‬ ‫چیست؟‬ ‫این نمایش��گاه هم مانند نمایش��گاه س��ال‌های‬ ‫گذش��ته نقاط قوت و ضعفی داش��ت‪ .‬شرکت‌های‬ ‫ایرانی حض��ور پررنگی در هم�� ‌ه زمینه‌ها از جمله‬ ‫در متری��ال‪ ،‬حفاری‪ ،‬س��رویس‌های مهندس��ی‪،‬‬ ‫اکتش��اف و‪ ...‬داش��تند‪ .‬به ط��ور کلی نمایش��گاه‬ ‫امس��ال محل مناس��بی برای خدمات‌دهندگان و‬ ‫خدمات‌گیرن��دگان بود‪ .‬با‌این ح��ال‪ ،‬به نظر من با‬ ‫توجه به موقعیت س��رمایه‌گذاری و کارهایی که در‬ ‫عراق و س��وریه به وجود آمده اس��ت باید از طریق‬ ‫دولت و وزارت نفت‪ ،‬ش��رکت‌های ایرانی به واسطه‬ ‫همایش‌ه��ا و کنفرانس‌ه��ای مختل��ف بیش��تر از‬ ‫کشور‌های دیگر دیده شوند‪ ،‬به دلیل اینکه کشور ما‬ ‫نامناسب این کشور‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫به هر حال در ش��رایط بسیار‬ ‫در جنگ و مشکالت مختلف‌‪ ،‬به کمک آنها شتافت‬ ‫ن از‬ ‫و ب��ه هر روی انتظار می‌رود این کش��ور‌ها اکنو ‌‬ ‫نظر بازس��ازی درحوزه‌های مختلف از جمله نفت‬ ‫و گاز با کش��ور عزیزمان همکاری درخوری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €نظر ش�ما درب�اره تحریم‌ه�ای یکجانبه‬ ‫امریکا چیست؟‬ ‫تحریم بیش از هر چیزی بار روحی و روانی دارد‪.‬‬ ‫در دنیای��ی که نت‌ورکینگ‪ ،‬ش��بکه و دسترس��ی‬ ‫آس��ان به اطالعات میس��ر اس��ت‪ ،‬تحریم معنایی‬ ‫ن��دارد‪ .‬این‌گونه اقدام‌ها ب��رای نیم قرن پیش بوده‬ ‫و ام��روز کارب��رد زیادی ن��دارد‪ .‬کش��ور عزیزمان‬ ‫ایران یک کش��ور توانمند‪ ،‬مس��تقل و آزاد همراه با‬ ‫جغرافیایی کم‌نظیر اس��ت که تمامی شاخصه‌های‬ ‫رش��د و توس��عه را با خود همراه دارد‪ .‬ایران شرایط‬ ‫بس��یار ویژه‌ای در منطقه دارد و بیشتر کشور‌های‬ ‫دنیا مشتاق همکاری با ما هستند‪.‬‬ ‫€ €نظر ش�ما درب�اره توافق‌های هس�ته‌ای‬ ‫به‌ویژه برجام چیست؟‬ ‫با توجه به اس��تقالل ما و سیاست مستقل ایران‬ ‫اس�لامی‪ ،‬در سال‌های گذشته‪ ،‬خوب یا بد‪ ،‬توافقی‬ ‫کردیم و در توافق‌های بین‌المللی این‌گونه مرسوم‬ ‫اس��ت که امتیازی داده و در مقابل امتیازی گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این معاهده کشورهایی متعهد به آن‬ ‫ش��دند از جمله امریکا اما امریکا از این مس��ئولیت‬ ‫بین‌المللی ش��انه خالی کرده و با قدرت خود و فشار‬ ‫آوردن به کش��ور‌های دیگر سعی بر کناره‌گیری از‬ ‫تواف��ق و بی‌اثر ک��ردن آن دارد‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬نکته‬ ‫بااهمیت اینجاس��ت که همه دنیا در امریکا خالصه‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ما از کس��انی که در شرایط سخت کنار‬ ‫ما بودند به خوبی ی��اد خواهیم کرد‪ ،‬آینده برای ما‬ ‫بسیار روشن اس��ت‪ .‬به فرموده رهبر معظم انقالب‬ ‫این امکان وجود ندارد که هر کشوری هر تصمیمی‬ ‫ک��ه دلش بخواهد درباره ای��ران بگیرد چراکه ما به‬ ‫طور حت ‌م دستور مقابله با آن را در اولویت خود قرار‬ ‫می‌دهیم و با مشتی آهنین‪ ،‬پاسخی دندان‌شکن به‬ ‫دشمنان این آب و خاک خواهیم داد‪.‬‬ ‫€ €درب�اره ش�عار س�ال ک�ه هم�ان «رونق‬ ‫تولید» است چه دیدگاهی دارید؟‬ ‫فرمایش��ات رهب��ر معظ��م انق�لاب در ط��ول‬ ‫س��ال‌های متمادی‪ ،‬چراغ راه م��ا و همه دلدادگان‬ ‫به میهن اسالمی بوده است‪ .‬در تمامی این سخنان‬ ‫کلیدواژه‌های بس��یار مهمی وج��ود دار‌د و بزرگان‬ ‫م��ا بای��د به تبیی��ن ای��ن کلید‌واژه‌ه��ا بپردازند تا‬ ‫راه‌حل‌هایی که باعث ایجاد مش��کالت در زنجیره‬ ‫تولید می‌شوند به بهترین شکل ممکن کنار بروند‪.‬‬ ‫ام��ا یک��ی از اولویت‌ه��ای ما بای��د کاهش نظام‬ ‫ی باش��د چراکه همین امر باعث گشوده‬ ‫بروکراس�� ‌‬ ‫شدن زنجیرها از پای تولیدکنندگان خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €س�خن پایان�ی و آن هم اینک�ه اولویت‬ ‫شرکت ‪ OEID‬در سال جاری چیست؟‬ ‫در ی��ک کالم؛ پیش به س��وی آینده با اس��تفاده‬ ‫از ظرفی��ت جوانان مبتکر و خ�لاق میهن‌مان و با‬ ‫امیدواری به آینده روشنی که با همت متخصصان‬ ‫و متعهدان ایرانی آن را خواهیم ساخت و همچنین‬ ‫مدیری��ت و ح��ذف هزینه‌ه��ای اضاف��ی‪ ،‬حف��ظ‬ ‫هوش��یاری و چابک بودن در تصمیم‌سازی‌ها و در‬ ‫کالم آخر اعالم می‌کنم که بی‌تردید با اس��تعانت از‬ ‫درگاه حض��رت احدیت از مش��کالت و گردنه‌های‬ ‫س��خت‪ ،‬به‌راحت��ی عب��ور خواهی��م ک��رد و ملت‬ ‫ایران همچون همیش��ه سربلند و س��رافراز پرچم‬ ‫ای��ران را با تمام ق��وا در تمامی عرصه‌ه��ا به اهتزار‬ ‫در‌خواهند‌آورد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعتماد مردم در کاهش مصرف آب و انرژی موثر است‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد فاضلی‬ ‫مش��اور وزیر نی��رو در امور برنامه‌ری��زی راهبردی و‬ ‫توس��عه پایدار اظهار کرد‪ :‬بحث اعتماد در پایدارسازی‬ ‫آب و انرژی به‌ویژه در میان مصرف‌کنندگان اصلی که‬ ‫کشاورزان هستند بسیار مهم است‪.‬‬ ‫محم��د فاضلی ادامه داد‪ :‬در تولی��د و مصرف آب و‬ ‫انرژی با یک کنش انسانی سر و کار داریم به این معنا‬ ‫که کنشگر انسانی است که تصمیم به مصرف می‌گیرد‬ ‫یا یک زمانی کنشگر در سطح سیاسی تصمیم می‌گیرد‬ ‫در یک نقطه سد بسازد‪ ،‬در نقطه‌ای آبخیزداری کند یا‬ ‫در نقطه‌ای کشاورزی را گسترش دهد‪.‬‬ ‫فاضلی گفت‪ :‬همه در قبال مصرف آب و انرژی دائم‬ ‫در حال تصمیم‌گیری هس��تیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬با یک کنش‬ ‫انس��انی س��ر و کار داریم و هنگامی ک��ه با یک کنش‬ ‫انس��انی سر و کار داریم متغیرهای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫‌و سیاسی بر این کنش اثرگذار است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این کنش اگر کنش��گر به نهاد تامین‌کننده آب اعتماد‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬آب کم مصرف می‌کند ام��ا اگر اعتماد‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬گوش نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در یک س��اختار دموکراتیک با روابط‬ ‫قدرت توزیع ش��ده‪ ،‬تصمیم‌گیری درب��اره هر موضوع‬ ‫آب و ب��رق یک روال مش��ارکتی و دموکراتیک‌ را طی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫فاضل��ی افزود‪ :‬بر ای��ن اس��اس‪ ،‬وزارت نیرو در یک‬ ‫برنامه‌ریزی جدید و با ه��دف جلب حمایت اجتماعی‬ ‫فراگی��ر به ایج��اد مرکزی به نام مرک��ز امور اجتماعی‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز ام��ور اجتماع��ی وزارت نی��رو افزود‪:‬‬ ‫تصمی��م درباره تولید آب و ب��رق‪ ،‬چگونگی توزیع آب‬ ‫و ب��رق‪ ،‬بر رفاه‪ ،‬زندگی و بر سرنوش��ت م��ا اثر دارند‪.‬‬ ‫همه اینها تصمیم‌هایی از جنس سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی است‪ .‬از این رو‪ ،‬یک مرکز امور اجتماعی آب‬ ‫و انرژی یک مرکز روابط‌عمومی نیست بلکه یک مرکز‬ ‫تحلیل دقیق اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگی حوزه آب‬ ‫و انرژی اس��ت و کار آن تحلیل کنش‌هایی اس��ت که‬ ‫ما برای مص��رف‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و تامی��ن آب و انرژی‬ ‫انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما در کش��وری زندگی می‌کنیم که‬ ‫کم‌آب اس��ت و خیلی هم نباید به این بارش‌هایی که‬ ‫نظرگاه‬ ‫پرویز خسروشاهی‪ /‬کارشناس اقتصاد‪ :‬بنزین و قیمت آن‬ ‫یکی از بحث‌برانگیزترین مس��ائل کشور در طول چند دهه‬ ‫گذشته است و تصمیم‌گیری درباره آن به یکی از مهم‌ترین‬ ‫و پیچیده‌ترین و کش‌دارترین تصمیم‌های سیاس��تی ایران‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬دلیل اصلی این وضعیت هم آن است که‬ ‫از بنزین به‌عنوان وس��یله‌ای برای کنترل قیمت‌ها‪ ،‬حمایت‬ ‫از اقشار آس��یب‌پذیر و جلب رضایت عمومی استفاده شده‬ ‫اس��ت در حالی‌که بنزین به هیچ عن��وان ابزار خوبی برای‬ ‫این منظور نیست‪.‬‬ ‫ب��رای تحقق اه��داف گفته‌ش��ده می‌ت��وان از روش‌های‬ ‫دیگری اس��تفاده کرد که مقصود را با عوارض و هزینه‌های‬ ‫بسیار کمتری محقق کند‪.‬‬ ‫نهاده‌ه��ای تولید از جه��ت ایجاد پیامده��ای خارجی یا‬ ‫خنثی هستند یا منفی یا مثبت‪ .‬دولت‌ها برای حذف اثرات‬ ‫منفی پیامدهای خارجی‪ ،‬ب��ر نهاده‌های تولید دارای پیامد‬ ‫خارج��ی منفی مالیات می‌بندند و برای بهره‌مندی از اثرات‬ ‫مثبت پیامدهای خارج��ی‪ ،‬به نهاده‌های تولید دارای پیامد‬ ‫خارجی مثبت یارانه می‌دهند‪ .‬بنزین یک نهاده تولیدی در‬ ‫خدمت بخش حمل‌ونقل اس��ت که به وضوح پیامد خارجی‬ ‫منفی ایجاد می‌کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بنزین در بسیاری از کشورها‬ ‫مشمول مالیات‌های سنگین می‌ش��ود تا آثار منفی مربوط‬ ‫به پیامدهای خارجی کاهش یابد‪ .‬اما در کش��ور ما با بنزین‬ ‫مش��ابه با نهاده‌ه��ای تولیدی دارای پیام��د خارجی مثبت‬ ‫برخورد ش��ده و به آن یارانه پرداخت می‌ش��ود آن هم نه از‬ ‫ما در کش��وری زندگی می‌کنیم که کم‌آب اس��ت و خیلی هم نباید‬ ‫به بارش‌هایی که امس��ال رخ داد توجه کنیم زیرا در کل یک اقلیم‬ ‫کم‌آب هستیم که باید با کم‌آبی سازگاری داشته باشیم‬ ‫امس��ال رخ داد توج��ه کنیم زی��را در کل یک اقلیم‬ ‫کم‌آب هس��تیم که باید با کم‌آبی س��ازگاری داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬ما در اقلیمی هس��تیم که مصرف انرژی باالتر‬ ‫از اس��تاندارد‌های جهانی است و برای آنکه منابع آب‬ ‫و انرژی را پایدار‌س��ازی کنیم باید مصرف را تعدیل و‬ ‫اصالح کنیم و بهره‌ورتر از آب و انرژی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو ادامه داد‪ :‬در‬ ‫رویک��رد اجتماعی به آب و انرژی دنبال پایدارس��ازی‬ ‫آب و ان��رژی از مس��یر واردکردن س��ایر متغیرهایی‬ ‫هستیم که برمصرف آب و انرژی اثر دارد‪.‬‬ ‫فاضلی افزود‪ :‬به طور کلی همه متغیرهای اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی و فرهنگی در مس��ئله پایدارسازی منابع آب‬ ‫و ب��رق و اس��تفاده بهره‌ورتر از این منابع موثر اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬رویکرد اجتماعی به مس��ائل آب و انرژی به‬ ‫طور جدی دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬اردیبهشت سال گذش��ته «مرکز امور اجتماعی‬ ‫مناب��ع آب و ان��رژی» به عن��وان بخ��ش جدیدی از‬ ‫س��اختار س��ازمانی وزارت نیرو فعالیت خ��ود را آغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بخش��ی از این رویکرد نتیجه ال��زام دوران مدیریت‬ ‫تامین و عرضه آب و انرژی بوده اس��ت‪ .‬امور اجتماعی‬ ‫منابع آب و انرژی در هم��ان دوران مدیریت تامین و‬ ‫عرضه نیز باید جایگاهی مناس��ب در نظام برنامه‌ریزی‬ ‫و اجرای سیاس��ت‌ها و اقدام‌های مرتب��ط با دو منبع‬ ‫حیاتی آب و انرژی می‌داش��تند اما جبران این نقیصه‬ ‫در دوران کنون��ی ک��ه ب��ه مدیریت توام��ان عرضه و‬ ‫مصرف و تقاضای آب و انرژی اختصاص دارد‪ ،‬ضرورتی‬ ‫حیاتی است‪.‬‬ ‫پایدارس��ازی مناب��ع آب و انرژی عالوه‌ب��ر آنکه به‬ ‫رویک��رد و دانش فنی برای ایجاد و نگهداری س��ازه‌ها‬ ‫به‌منظور تولید و عرضه آب و انرژی نیازمند اس��ت‪ ،‬به‬ ‫دانش و رویکردی اجتماع��ی برای مدیریت مصرف و‬ ‫تقاضا‪ ،‬ارزیابی پیامدهای اجتماعی ش��یوه‌های تامین‬ ‫و عرض��ه‪ ،‬بهبودهای رفت��اری در زمینه مصرف آب و‬ ‫انرژی‪ ،‬جلب مش��ارکت ذی‌نفعان در پایدارسازی این‬ ‫منابع‪ ،‬بهبود ش��یوه‌های حکمران��ی و افزایش کارآیی‬ ‫اس��تفاده از این منابع در بهبود س��طح رفاه و عدالت‬ ‫اجتماعی نیازمند است‪.‬‬ ‫پایدارس��ازی منابع آب و انرژی به گستره وسیعی از‬ ‫علوم اجتماعی از جمله اقتصاد‪ ،‬جامعه‌شناس��ی‪ ،‬علوم‬ ‫سیاسی‪ ،‬علوم حکمرانی محیط‌زیستی‪ ،‬جغرافیا‪ ،‬علوم‬ ‫رفتاری‪ ،‬تاریخ و برخی رش��ته‌های دیگ��ر نیاز دارد تا‬ ‫بر اس��اس یافته‌های آنها بتوان مس��ئله آب و انرژی را‬ ‫که در ایران به مشکالتی مانند بدمصرفی دچار است‪،‬‬ ‫مدیریت کرد‪.‬‬ ‫مسئله بنزین و حاشیه‌های آن‬ ‫محل مالیات‌ها بلکه با منابع حاصل از فروش نفت‬ ‫خ��ام یا عرضه ارزان نفت خ��ام به تولیدکنندگان‬ ‫بنزین‪ .‬این نوع سیاست‌گذاری درباره بنزین سبب‬ ‫ش��ده نه‌تنها اهداف اعالم‌ش��ده برای این منظور‬ ‫محقق نش��ود و حتی در مواردی ش��اهد نتایجی‬ ‫معک��وس باش��یم‌(طرح هدفمن��دی یارانه‌ها که‬ ‫پیشینه‌ای چند ده ساله دارد شاهدی بر این مدعا‬ ‫است) بلکه موجب شده انحرافی بزرگ در ساختار تخصیص‬ ‫منابع جامعه پیش‌ آید و عمق پیدا کند‪ .‬به‌عبارت دیگر‪ ،‬در‬ ‫نتیجه پایداری این سیاس��ت برای چند دهه‪ ،‬تناسب میان‬ ‫«قیمت بنزین نس��بت به قیمت س��ایر کاالها و خدمات» و‬ ‫«س��اختار ترجیحات جامعه‌(تمایل م��ردم به مصرف بنزین‬ ‫نس��بت به مصرف س��ایر کاالها و خدمات)»‪ ،‬به هم خورده‬ ‫است‪ .‬شهری به عظمت تهران در یک اقتصاد ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری‪ ،‬جابه‌جای��ی روزان��ه صدها هزار نفر از ش��رق تهران‬ ‫ب��ه غرب تهران و برعکس‪ ،‬وضعیت آش��فته س��اختار عبور‬ ‫و م��رور ش��هری‪ ،‬نبود توس��عه مطلوب ش��بکه حمل‌ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬وضعیت نامطلوب خودروس��ازی از جهت ایمنی و‬ ‫ش��دت انرژی مصرفی و به‌‌ویژه باال ب��ودن نامتعارف قیمت‬ ‫خودرو در عین ناچیز بودن نسبی هزینه استفاده از خودرو‪،‬‬ ‫آلودگی شدید هوا و ده‌ها مشکل دیگر‪ ،‬محصول تداوم این‬ ‫نحوه تخصیص منابع در طول چند دهه است‪.‬‬ ‫این همه در حالی است که روش‌هایی وجود دارد که هم‬ ‫می‌تواند هدف سیاس��ت‌گذار از نحوه تخصیص فعلی منابع‬ ‫در ارتب��اط با بنزی��ن را تامین کن��د و هم اینکه‬ ‫تخصی��ص مناب��ع را از آنچه باید باش��د‪ ،‬منحرف‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬یکی از ای��ن راه‌ها آن اس��ت که رانت‬ ‫نهفت��ه در عرضه بنزین به روش موجود‪ ،‬به‌صورت‬ ‫مس��تقیم و مس��اوی میان مردم توزیع شود و با‬ ‫بنزی��ن مانن��د یک نه��اده تولی��دی دارای پیامد‬ ‫خارجی منفی برخورد شود‪.‬‬ ‫در وضعیت فعلی‪ ،‬این رانت از طریق ساز‌کار قیمت‌گذاری‬ ‫دس��توری بنزی��ن توزیع می‌ش��ود ک��ه هم غیرش��فاف و‬ ‫غیرهدفمند اس��ت و هم عملکرد درس��ت تخصیص منابع‬ ‫را ب��ه هم می‌زن��د‌ در حالی‌که توزیع نقدی و مس��اوی آن‬ ‫بین م��ردم‪ ،‬حداقل هیچ تاثیر منفی ب��ر کارآیی تخصیص‬ ‫منابع ندارد و عدالت را هم به نحو بسیار مناسب‌تری تامین‬ ‫می‌کند و ش��فافیت زیادی هم در پ��ی دارد و به‌راحتی هم‬ ‫قابل‌اجراس��ت‪ .‬ای��ن روش حتی می‌توان��د تخصیص منابع‬ ‫جامعه را به‌طور خودکار و س��اختارمند به س��مت خواسته‬ ‫دهک‌های میانی و پایین س��وق دهد زی��را به احتمال زیاد‬ ‫س��بب گرایش تخصیص منابع به سمت کاالهای به‌نسبت‌‬ ‫اساس��ی‌تر و ضروری‌تر و دورتر شدن آن از کاالهای لوکس‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ص��ورت اس��تفاده از ای��ن روش‪ ،‬حتی ممکن اس��ت‬ ‫اف��کار عمومی از این پ��س به جای تثبی��ت قیمت بنزین‬ ‫به طور مداوم‌‌ خواس��تار افزایش قیمت بنزین ش��ود‪ .‬توزیع‬ ‫مس��اوی این رانت‌میان مردم در موفقیت این روش بسیار‬ ‫تعیین‌کننده اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬اگر هم اص��رار بر توزیع‬ ‫نامس��اوی آن باش��د‌(هر چند این کار ب��ر کارآیی اقتصادی‬ ‫اثر منفی خواهد داش��ت) بهتر اس��ت این امر پس از توزیع‬ ‫اولیه و با بازیافت رانت توزیع‌ش��ده از دهک‌های مورد هدف‬ ‫از طری��ق دریافت مالیات انجام ش��ود‌ یعنی به جای اینکه‬ ‫در مرحله توزیع رانت‪ ،‬دهک‌های مش��مول و غیرمش��مول‬ ‫شناس��ایی شوند بهتر اس��ت پس از توزیع رانت میان همه‬ ‫اف��راد‪ ،‬در مرحله دوم تمام یا بخش��ی از مبالغ پرداختی به‬ ‫افراد مورد هدف به‌صورت مالیات بازیافت شود‪.‬‬ ‫روش توزیع مس��اوی رانت میان م��ردم‪ ،‬حتی در زمینه‬ ‫س��ایر کاالهای اساسی نیز قابل استفاده بوده و اثربخش‌تر‪،‬‬ ‫کم‌عوارض‌تر‪ ،‬ش��فاف‌تر و راحت‌تر است‪ ،‬ضمن آنکه کارآیی‬ ‫اقتصادی را هم مخدوش و از مس��یر درس��ت خود منحرف‬ ‫نمی‌کن��د و رضایت مردم را هم به نحو بهتری جلب خواهد‬ ‫ن اس��تفاده از روش کوپنی ب��رای این منظور‬ ‫کرد‪ ،‬در ضم ‌‬ ‫روش مناسبی نیست و عوارض زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اصوال روش کوپنی مخصوص ش��رایطی اس��ت که عرضه‬ ‫یک کاال ثابت اس��ت و امکان ارائه آن متناس��ب با تقاضای‬ ‫جامعه وجود ندارد‪ .‬در حالی‌ که به نظر می‌رس��د در زمینه‬ ‫کاالهای اساس��ی مشکل درحال‌حاضر عرضه ثابت و کمبود‬ ‫این نوع از کاالها نیس��ت‌ بلک��ه نگرانی دولت از بابت عرضه‬ ‫نشدن آنها به قیمت مد‌‌نظر دولت‌(قیمت متناسب با نرخ ارز‬ ‫تخصیصی دولت به این کاالها) است که سبب شده موضوع‬ ‫کوپنی شدن عرضه برخی از کاالهای اساسی مطرح شود‪.‬‬ ‫آقای خادمی‪ ،‬عطش دیده شدن نداشته باشید‬ ‫اداره کل روابط‌عموم��ی وزارت نف��ت ب��رای تنوی��ر افکار‬ ‫عموم��ی برای چندمین‌بار به اظهارات تکراری نماینده مردم‬ ‫ایذه و باغملک در مجلس پاس��خ داد و گفت‪ :‬تکرار ادعاهای‬ ‫آقای خادمی در ش��رایطی که مدیران ارش��د وزارت نفت در‬ ‫خط مقدم جنگ اقتصادی در حال مبارزه هس��تند بیشتر به‬ ‫دنبال عطش دیده ش��دن در فضای رسانه‌ای کشور و به هر‬ ‫قیمتی است‪.‬‬ ‫در متن جوابی��ه اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت آمده‬ ‫اس��ت‪ :‬جناب آقای هدایت‌اهلل خادمی‪ ،‬نماینده مردم محترم‬ ‫ای��ذه و باغملک در مجلس ش��ورای اس�لامی در مصاحبه با‬ ‫ت در‬ ‫برنام��ه «رویداد» رادیو گفت‌وگو در تاریخ ‪ ۸‬اردیبهش�� ‌‬ ‫اظهاراتی تکراری‪ ،‬خالف واقع و نادرس��ت و بدون اس��تناد و‬ ‫آگاه��ی از جوان��ب موضوع‪ ،‬ادعاهایی را مط��رح کرده‌اند که‬ ‫تاکنون ای��ن وزارتخانه بارها نس��بت به پاس��خگویی به آن‬ ‫بر‌آمده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد تکرار این ادعاها از سوی ایشان آن هم در‬ ‫شرایطی که مدیران ارشد وزارت نفت در روزگار سخت‌ترین‬ ‫تحریم‌ه��ای ظالمان��ه علیه کش��ور و در خ��ط مقدم جنگ‬ ‫اقتصادی مشغول مبارزه بوده بیشتر برای عطش دیده شدن‬ ‫و مطرح شدن در فضای رسانه‌ای کشور و به هر قیمتی اس ‌‬ ‫ت‬ ‫زیرا اگر به دنبال یافتن حقیقت بود همان پاسخ‌های پیشین‬ ‫ای��ن وزارتخانه برای ایش��ان و هر ش��خص منصفی کفایت‬ ‫می‌کرد‌ اما با توجه به مواضع حق به جانب همیشگی ایشان‪،‬‬ ‫بیان چند نکته برای تنویر افکار عمومی ضروری است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬درباره اظهارات آقای خادمی در زمینه اجرایی نش��دن‬ ‫خط لوله صلح و صادرات گاز به پاکس��تان برای چندمین‌بار‬ ‫به اطالع می‌رس��انیم‪ :‬خط لوله هفتم سراس��ری در راستای‬ ‫محرومیت‌زدای��ی از مناط��ق کمترتوس��عه‌یافته کش��ور و‬ ‫همچنین تقویت مناسبات اقتصادی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با پاکس��تان بر اساس اصول حس��ن همجواری از عسلویه تا‬ ‫ایرانش��هر ساخته شده و در س��رویس قرار دارد که از طریق‬ ‫آن گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان‬ ‫نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫همچنی��ن امت��داد این خط لوله تا نقط��ه صفر مرزی در‬ ‫دس��تور کار بوده و در ط��ول مذاکرات به عمل آمده با آماده‬ ‫شدن طرف پاکس��تانی‪ ،‬صادرات گاز به این کشور بی‌درنگ‬ ‫آغاز خواهد ش��د اما طرف پاکس��تانی تمایلی به اجرای این‬ ‫قرارداد و س��اخت خطوط لوله در خاک خود ندارد و تاکنون‬ ‫هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬درب��اره ق��رارداد گازی ترکمنس��تان نیز ب��ا توجه به‬ ‫بدعهدی طرف ترکمن در تامین گاز کشور به‌ویژه در فصول‬ ‫س��رد و با ساخت خط لوله نکا‪‌-‬کیاسر نیاز کشور به گاز این‬ ‫کش��ور برطرف ش��ده و هم‌اکنون گاز ترکمنستان به صورت‬ ‫سوآپ وارد کشور شده و پس از‌دریافت کارمزد‪ ،‬معوض آن‬ ‫به کشورهای مقصد تحویل می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برخالف اظهارات آقای خادمی‪ ،‬نه‌تنها بازار گاز منطقه‬ ‫غرب آسیا در اختیار ایران است‌ بلکه با توجه به ذخایر عظیم‬ ‫و موقعیت ژئوپلتیکی‪ ،‬ای��ران یکی از گزینه‌های جدی برای‬ ‫صادرات گاز به مقاصد دوردس��ت از طریق ساخت واحدهای‬ ‫ال‌ان‌جی و مقاصد میانی از طریق خط لوله اس��ت که در هر‬ ‫دو زمین��ه مطالعات اولیه انج��ام و اقتصادی بودن آن محرز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬درباره صادرات گاز به عمان‪ ،‬به اطالع ایش��ان می‌رسد‬ ‫مذاکرات اولیه آن در اواخر دولت هش��تم و در س��ال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫آغاز ش��د و پس از توافقی ‪ ۸‬ساله دوباره در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است که بر مبنای مذاکرات و توافق‌های حاصل‌شده‪،‬‬ ‫مطالع��ات س��اخت خ��ط لول��ه زیردریای��ی و چارچ��وب‬ ‫س��رمایه‌گذاری نهایی ش��ده و س��ایر فعالیت‌های مربوط‌ در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬آق��ای خادم��ی در مصاحبه خود با رادی��و گفت‌وگو از‬ ‫قرارداد کرس��نت و‌ای‌پی‌سی صحبت کرده‌اند‪ .‬درباره الگوی‬ ‫جدی��د قراردادهای نفتی وزارت نفت باره��ا درباره جزئیات‬ ‫ای��ن نوع قرارداد توضیحاتی داده و نیازی به توضیح بیش��تر‬ ‫نمی‌بین ‌د اما درباره کرس��نت در فرصتی مناس��ب که سبب‬ ‫سوءاس��تفاده طرف مقابل در دادرسی نشود پشت پرده‌های‬ ‫پرون��ده کرس��نت را باال می‌زنی��م تا ملت ای��ران بدانند چه‬ ‫کس��انی پشت ژس��ت‌های مبارزه با فساد و حمایت از مردم‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین مش��کالت را ب��رای ملت ایران ایج��اد کردند‌ اما‬ ‫این نکته را نیز یادآور می‌ش��ویم که با آش��کار شدن حقایق‬ ‫کرسنت چهره واقعی بس��یاری از کارگردانان پشت پرده‌ای‬ ‫که به برخی مدعیان امروزی هم خط می‌دهند آشکار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬همان‌گون��ه که س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه اعالم‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬هرگون��ه اظهاراتی درباره گالیه‌ه��ای آقای ظریف‬ ‫وزیر امور خارجه از بیژن زنگنه وزیر نفت‪ ،‬کذب محض بوده‬ ‫و اخبار منتشرشده در این باره تکذیب شده است‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫آمار از کاهش استفاده ایرانی‌ها از حمل‌ونقل هوایی خبر می‌دهد‬ ‫«پرنده» مردنی است؟‬ ‫ماکارونی گران شد؛ کرایه تاکسی افزایش یافت و اجاره‌بها‬ ‫‪ 2‬برابر ش��د‪ .‬فنر قیمت‌ه��ا این روزها رها ش��ده و هر روز‬ ‫ترکش افزایش نرخ‌ها به مشتریان یکی از بخش‌های اقتصاد‬ ‫می‌خ��ورد‪ .‬در چنین فضای��ی اگر برخی دس��ت‌اندرکاران‬ ‫حمل‌ونق��ل هوایی هش��دار دهن��د که خانواده‌ه��ا‪ ،‬پرواز و‬ ‫س��فر هوایی را از برنامه‌های زندگی خ��ود خارج کرده‌اند‪،‬‬ ‫نباید تعجب ک��رد‪ .‬البته در کمال تعجب باید گفت باتوجه‬ ‫به ش��ناور ش��دن نرخ بلیت هواپیما و نیز تعیین حداقل و‬ ‫حداکثر نرخ‌ها از سوی سازمان هواپیمایی‪ ،‬بلیت هواپیما را‬ ‫می‌توان از آن دسته کاالهایی دانست که مصرف‌کنندگانش‬ ‫کمتر زخمی ترکش گرانی‌های اخیر شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫آمار رسمی منتشر شده ازسوی انجمن‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی نش��ان می‌دهد سال گذشته میزان‬ ‫جابه‌جایی مسافر هوایی در کشور نسبت به سال ‪ ۹۶‬کاهش‬ ‫‪ ۱۶‬درصدی داش��ته است‪ .‬سال گذشته س��فرهای هوایی‬ ‫خارجی ایرانی‌ها ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشته و سفرهای هوایی‬ ‫داخلی نیز کاهش ‪ ۱۵‬درصدی را نسبت به سال ‪ ۹۶‬تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬پروازهای عتبات نیز در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۷‬درصد کاهش داشته است‪ .‬باتوجه به این آمار‬ ‫کاهشی‪ ،‬برخی درباره حذف بلیت هواپیما از سبد هزینه‌ای‬ ‫خانوار هشدار می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش پروازها به‌دلیل شرایط اقتصادی‬ ‫دبی��ر انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی می‌گوید ش��رایط‬ ‫نامناسب اقتصادی مردم‪ ،‬عامل اصلی کاهش آمار سفرهای‬ ‫هوایی بوده و حمل‌ونقل هوایی در حال حذف شدن از سبد‬ ‫هزینه‌ای خانوار است‪.‬‬ ‫مقصود اس��عدی س��امانی در گفت‌وگو با ف��ارس اظهار‬ ‫می‌کن��د‪ :‬کاهش و قط��ع برخ��ی پروازهای ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمای��ی خارجی به ایران نی��ز در کاهش این آمار موثر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫س��امانی باال بودن نرخ بلیت را در این کاهش اس��تقبال‬ ‫بی‌تاثیر می‌داند و معتقد اس��ت بلیت هواپیما گران نیست‪.‬‬ ‫او در ای��ن زمینه بی��ان می‌کند‪ :‬نرخ بلی��ت هواپیما از آن‬ ‫منظر که صندلی پرواز‪ ،‬یک تولید به س��رعت فاسدش��دنی‬ ‫است‪ ،‬متغیر اس��ت‪ .‬زمانی که هواپیما به نقطه زمان انجام‬ ‫پ��رواز نزدیک می‌ش��ود‪ ،‬نرخ صندلی هر مق��دار هم ارزش‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬به صفر تبدیل می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی در دنیا براس��اس عرض��ه و تقاضا نرخ صندلی را‬ ‫تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬در اواسط هفته‪ ،‬نرخ بلیت پروازها پایین‌تر‬ ‫اس��ت و هرچه به پایان هفته نزدیک‌تر می‌شویم‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫ت بلیت به‌روال عرضه‬ ‫افزایش می‌یابد‪ ،‬یا در تعطیالت‪ ،‬قیم ‌‬ ‫و تقاض��ا افزایش می‌یابد‪ ،‬زیرا تقاض��ا افزایش پیدا می‌کند؛‬ ‫به‌عن��وان مثال بلیتی که در مس��یر تهران به مقصد زیارتی‬ ‫مانند مشهد با نرخ ‪ ۷۰۰‬هزار تومان عرضه می‌شود‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت نرخ بلیت همان پرواز از مش��هد به تهران ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان باشد؛ یعنی در مجموع‪ ،‬نرخ بلیت هواپیما باال نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹پرواز حذف‌شدنی نیست‬ ‫یکی از کارشناس��ان حمل‌ونقل هوایی کشورمان معتقد‬ ‫اس��ت استقبال از هواپیما همچنان در وضعیت خوبی است‬ ‫و باتوجه به اینکه تقاضا برای بلیت هواپیما همیش��ه بیشتر‬ ‫از عرض��ه بوده‪ ،‬حمل‌ونقل هوایی از س��بد هزینه‌ای خانوار‬ ‫حذف نمی‌شود‪.‬‬ ‫علیرضا بحیرایی‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫باوجود مشکالت اقتصادی‪ ،‬حمل‌ونقل هوایی همچنان مورد‬ ‫استفاده مردم ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از مردم همچنان‬ ‫مجبور به استفاده از هواپیما هستند‪ .‬ایران کشور پهناوری‬ ‫اس��ت و برخی مس��یرها آنقدر طوالنی اس��ت که نمی‌توان‬ ‫با خودرو در این مس��یرها س��فر کرد‪ .‬از سوی دیگر برخی‬ ‫جاده‌ها آنقدر نامناسب است که سفر جاده‌ای را نامطلوب و‬ ‫سفر هوایی را برای افراد به صرفه‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫بحیرایی با تاکید بر اینکه سفر هوایی‪ ،‬سفر ایمنی است و‬ ‫نباید از سبد خانوار حذف شود‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به آمار باالی‬ ‫تصادف‌های ج��اده‌ای‪ ،‬دولت اگر می‌تواند باید به خانواده‌ها‬ ‫برای خرید بلیت هواپیما و سفر هوایی کمک کند‪ .‬این اقدام‬ ‫هم به سود حمل‌ونقل هوایی است و هم کاهش آمار تلفات‬ ‫رانندگی را به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ارزبر بودن حمل‌ونقل هوایی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫صنعت هوانوردی هزینه‌های هنگفتی دارد و اگر این صنعت‬ ‫با مش��کل روبه‌رو شود و مردم دیگر با هواپیما سفر نکنند‪،‬‬ ‫چند هزار نفر در کشور بیکار خواهند شد‪.‬‬ ‫این پیشکس��وت حمل‌ونقل هوایی با اشاره به نبود بلیت‬ ‫برای برخی مس��یرها در ایام نوروز یادآور شد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫اس��تقبال از پرواز و س��فر هوایی همچنان در کشور وجود‬ ‫دارد و کم��اکان تقاضا از عرضه بیش��تر اس��ت‪ .‬بحیرایی با‬ ‫بیان اینکه ش��رکت‌های هواپیمایی ب��رای امتیاز گرفتن از‬ ‫دول��ت در زمینه ارز و یاران��ه‪ ،‬از حذف حمل‌ونقل هوایی از‬ ‫سبد هزینه‌ای خانوار سخن می‌گویند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫همه ش��رکت‌های هواپیمایی کش��ور س��ودده هس��تند و‬ ‫مش��تری کافی دارند‪ ،‬به‌طوری که در بیشتر پروازها به‌ویژه‬ ‫پروازهای طوالنی‪ ،‬حتی یک صندلی خالی پیدا نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه اس��تقبال مردم از حمل‌ونقل‬ ‫هوایی کش��ور به‌دلیل کیفیت باالی خدمات نیس��ت بلکه‬ ‫به‌دلیل بیش��تر بودن تقاضا از عرضه است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین مش��کالت ای��ن روزه��ا در حمل‌ونقل هوایی‪،‬‬ ‫بی‌توجهی به نظر کارشناس��ان و متخصصان است و همین‬ ‫موجب شده حمل‌ونقل هوایی ما مشکالتی در نوع فعالیت و‬ ‫ارائه خدمات داشته و کیفیت الزم را نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش پروازها حاصل عملکرد ایرالین‌هاست‬ ‫یکی از کارشناسان حمل‌ونقل کشورمان گرچه نظر دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی مبنی بر کاهش سفرهایی‬ ‫هوایی را تایید می‌کند‪ ،‬اما معتقد است این مسئله ناشی از‬ ‫عملکرد خود شرکت‌های هواپیمایی است‪ .‬مهرداد فرشیدی‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬وقتی حمل‌ونقل هوایی از سبد‬ ‫خانوار خارج ش��ود این بخش به‌تنهایی خارج نش��ده بلکه‬ ‫به‌معنی این است که گشت‌وگذار و سفر از سبد خانوار حذف‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در یک نگاه خوشبینانه‪ ،‬نیمی‬ ‫از مس��افران حمل‌ونقل هوایی‪ ،‬مسافران کاری و تحصیلی‬ ‫هس��تند اما نیمی از آنها نیز گردش��گر هس��تند‪ .‬فرشیدی‬ ‫با بی��ان اینکه با افزای��ش نرخ بلیت هواپیما‪ ،‬گردش��گران‬ ‫کمتر می‌ش��وند و س��فرهای هوایی در بخش گردش��گری‬ ‫کاهش می‌یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این وضعیت هم گردش��گران و‬ ‫هم مش��اغل مرتبط با آنها ازجمله ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫متضرر می‌شوند‪ .‬این کارشناس حمل‌ونقل در پاسخ به این‬ ‫ادعای دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی که بلیت هواپیما‬ ‫هر هواپیما در هر پرواز ‪ ۵‬هزینه اصلی دارد که ‪ ۴‬مورد ریالی اس��ت و‬ ‫تحت تاثیر پایین و باال ش��دن نرخ ارز نیس��ت و فقط تامین قطعات یدکی‬ ‫است که به ارز ارتباط مستقیم دارد‬ ‫گران نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر و باتوجه به افزایش‬ ‫نرخ افسارگس��یخته همه چیز در ماه‌های گذشته‪ ،‬سخن او‬ ‫درست است و می‌توان گفت بلیت هواپیما گران نیست اما‬ ‫در مقایس��ه با دیگر ابزارهای حمل‌ونقل و نیز در مقایس��ه‬ ‫ب��ا همه مباحثی که تابع قیمت‌گذاری در جامعه هس��تند‪،‬‬ ‫مانند بلیت مترو‪ ،‬کرایه تاکس��ی و‪ ...‬گران است‪ .‬او با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه گران ب��ودن بلیت هواپیما به‌دلی��ل زیاده‌خواهی‬ ‫ایرالین‌هاست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درحال‌حاضر نمی‌توان راهکاری‬ ‫برای جلوگی��ری از حذف بلیت هواپیما از س��بد هزینه‌ای‬ ‫خانوار ارائه داد زیرا هرچه بگوییم در پاس��خ گفته می‌شود‬ ‫همه چیز به‌طور روزانه در حال گران ش��دن اس��ت و همه‬ ‫چیز را به هم ربط می‌دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر لزوم نرخ‌گذاری بلیت هواپیما‬ ‫براس��اس واقعیت‌های موجود با نظارت دولت گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫مردم جامعه آش��نایی با جزئیات صنعت هوانوردی ندارند و‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی از این مس��ئله در نرخ‌گذاری بلیت‬ ‫سوءاس��تفاده می‌کنند و واقعیت‌های موجود نرخ‌گذاری را‬ ‫در نظر نمی‌گیرند‪ .‬فرشیدی توضیح داد‪ :‬هر هواپیما در هر‬ ‫پ��رواز ‪ ۵‬هزینه اصلی دارد که ‪ ۴‬مورد ریالی اس��ت و تحت‬ ‫تاثیر پایین و باال شدن نرخ ارز نیست و فقط تامین قطعات‬ ‫یدکی اس��ت که ب��ه ارز ارتباط مس��تقیم دارد‪ ،‬با این حال‬ ‫چن��د روز پیش دبیر انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی گفته‬ ‫بود ش��رکت‌های هواپیمایی داخلی برای تامین هزینه‌های‬ ‫ارزی خود ماهی ‪ ۵۰‬میلیون دالر پول الزم دارند! او با طرح‬ ‫این پرسش که آیا کل هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی‬ ‫ای��ران (به جز خریدهای جدی��د ایران‌ایر) ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫می‌ارزد؟ اظهار کرد‪ :‬این شرکت‌ها این سخنان را می‌گویند‬ ‫تا دولت برای آنها حمایت‌های ویژه ارزی و یارانه‌ای در نظر‬ ‫بگی��رد‪ .‬حال اگر ای��ن ارزها از بازار آزاد س��ر درآورد‪ ،‬نباید‬ ‫تعجب کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چه کسی بیشترین سهم را از بنزین یارانه‌ای دارد؟‬ ‫قصابی�ان‪-‬‬ ‫س�عید‬ ‫کارش�ناس حمل‌ونق�ل‪:‬‬ ‫اختص��اص یاران��ه ب��ه‬ ‫حامل‌ه��ای ان��رژی از‬ ‫ب��ارز‬ ‫مصداق‌ه��ای‬ ‫دس��ت‌درازی ته��ران‬ ‫‌نش��ینان ب��ه امکان��ات و‬ ‫حق��وق دوردست‌نش��ینان اس��ت‪ .‬تهران‌نش��ینان‬ ‫تصوی��ب می‌کنند بنزین که هزینه عرضه آن‪ ،‬لیتری‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۴‬هزار تومان تمام می‌شود به هزار تومان‬ ‫فروخته شود؛ این یعنی اختصاص ‪ ۳‬هزار تومان یارانه‬ ‫به ازای هر لیت��ر بنزین‪ .‬این یارانه از جیب همه مردم‬ ‫پرداخت می‌ش��ود؛ چه آنکه خ��ودرو دارد و چه آنکه‬ ‫ندارد‪ .‬بیش��تر خودروها در تهران حرکت می‌کنند و‬ ‫عده زیادی از خانواده‌های ایرانی به‌ویژه در شهرستان‬ ‫و روستاها خودرو ندارند‪ .‬هر که بیشتر بنزین استفاده‬ ‫کند‪ ،‬س��هم بیشتری از این یارانه می‌برد‪ .‬آنکه خودرو‬ ‫بزرگ‌ت��ر و حتی چند خودرو دارد‪ ،‬بیش از دیگران از‬ ‫ای��ن یاران��ه بهره‌مند می‌ش��ود‪ .‬آنچ��ه در عمل رخ‬ ‫می‌دهد‪ ،‬برداشت یارانه از دارایی همه و صرف کردن‬ ‫آن برای کس��انی است که بیش��تر مصرف می‌کنند‪.‬‬ ‫ارزانی‪ ،‬مشوق مصرف بیشتر سوخت‪ ،‬آب‪ ،‬برق‪ ،‬بلیت‬ ‫هواپیما و ارز اس��ت‪ .‬تهرانی‌ها از همه بیش��تر مصرف‬ ‫می‌کنن��د و از کیک��ی که ب��ه همه تعلق دارد س��هم‬ ‫بیشتری برمی‌دارند‪ .‬به اس��تناد اطالعات مرکز آمار‬ ‫ایران‪ ،‬یک شهرنش��ین سیستان‌وبلوچستانی به‌طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۴۷‬درصد ی��ک تهرانی مص��رف می‌کند‪.‬‬ ‫حدیث مفصل روس��تاییان سیستان‌وبلوچس��تان را‬ ‫خ��ود بخوانی��د از این ُمجم��ل‪ .‬تهرانی‌ها به رس��انه‬ ‫دسترس��ی دارند و چنان در باب تاثیر مخرب واقعی‬ ‫شدن نرخ حامل‌های انرژی می‌نویسند و می‌گویند و‬ ‫گریب��ان می‌درند که گویی انجام ای��ن کار به نابودی‬ ‫کشور منجر می‌شود؛ حال آنکه می‌توان با محاسبات‬ ‫س��اده نش��ان داد اگر همین امروز نرخ بنزین واقعی‬ ‫شود‪ ،‬تاثیر تورمی آن کمتر از ‪ ۱۰‬درصد است؛ آن هم‬ ‫در کش��وری که نرخ ارز در فاصله چند ماه می‌تواند ‪۳‬‬ ‫برابر شود و هیچ نابودی در اقتصاد رخ ندهد‪ .‬پذیرش‬ ‫اینکه مردم هر ش��هر هزینه‌های ش��هر خود را به‌طور‬ ‫کامل خودش��ان بپردازند و به بودجه عمومی متکی‬ ‫نباشند‪ ،‬برای تهرانی‌ها سخت و غیرقابل قبول است؛‬ ‫به‌وی��ژه اگ��ر هزینه حامل‌ه��ای انرژی باش��د‪ .‬مثال‬ ‫دیگ��ری از تمای��ل نداش��تن تهرانی‌ها ب��ه پرداخت‬ ‫هزینه‌های زندگی در پایتخت را در جریان پیش��نهاد‬ ‫الیحه «تعیین نرخ بهای خدمات معابر خاص» شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬معاون حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫زمستان ‪ ۹۷‬الیحه‌ای برای تعیین نرخ بهای خدمات‬ ‫معابر خاص به ش��ورا پیش��نهاد داد‪ .‬اما این الیحه با‬ ‫مخالفت‌ه��ای زی��ادی روبه‌رو ش��د و عجی��ب آنکه‬ ‫نخستین مخالفت‌ها از داخل شورای شهر که می‌توان‬ ‫گفت بلندگوی افکار تهرانی‌هاست‪ ،‬بیرون آمد و این‬ ‫الیحه را الیحه «پولی کردن تونل‌ها» نامیدند‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کاهش هزینه ساخت‬ ‫پنل‌های خورشیدی‬ ‫فن��اوری جدی��دی که از س��وی پژوهش��گران‬ ‫دانش��گاه ش��فیلد در انگلیس ابداع ش��ده است‪،‬‬ ‫دیواره‌ه��ای مخال��ف میکروش��یارهای یک پنل‬ ‫خورش��یدی را با تماس‌های مختل��ف الکتریکی‬ ‫می‌پوش��اند و بع��د ش��یارها را ب��ا ی��ک محل��ول‬ ‫نیمه‌ه��ادی قابل پردازش پر‌می‌کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬طراحی جدید بس��یاری از مراحل پردازش‬ ‫م��ورد نی��از روش‌ه��ای موج��ود س��اخت پن��ل‬ ‫خورش��یدی را ح��ذف می‌کند و در ع��وض اجازه‬ ‫می‌دهد از مواد جدیدی که به طور معمو‌ل مناسب‬ ‫پنل‌های عادی خورشیدی نیستند‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫به گفته پژوهشگران‪ ،‬پنل خورشیدی ابداعی آنها‬ ‫کارآیی امیدوار‌کننده‌ای دارد طوری که به وسیله‬ ‫آن ‪ ۷‬درصد نور خورشید که بر یک ابزار فتوولتائیک‬ ‫تک‌میکرو‌ش��یاره می‌تاب��د به انرژی ب��رق تبدیل‬ ‫می‌ش��ود؛ این میزان حدود یک‌س��وم انرژی برقی‬ ‫اس��ت که اکنون کارآمدترین و در عین حال گران‬ ‫قیمت‌ترین پنل‌های خورشیدی را تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫جریمه‌های مرتبط با‬ ‫محیط‌زیست در آلمان‬ ‫چندی اس��ت ک��ه در برخی از مناط��ق آلمان‬ ‫تغییراتی در جریمه‌های مرتبط با آلودگی ش��هر و‬ ‫محیط‌زیس��ت اعمال شده است‪ .‬به گزارش سایت‬ ‫زمین‌آنالین‪ ،‬این جریمه‌ها در ایالت‌ها و شهرهای‬ ‫مختلف آلمان به این شر ‌ح است‪:‬‬ ‫ایال��ت ب��ادن وورتمبرگ‪ :‬انداخت��ن زباله‌هایی‬ ‫مانند پوس��ت می��وه و مواد غذای��ی و آدامس ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵۰‬ی��ورو‪ ،‬جمع نکردن مدفوع س��گ خانگی‬ ‫‪ ۷۵‬ت��ا ‪ ۲۵۰‬ی��ورو‪ ،‬زباله‌ه��ای برن��ده و نوک‌تیز‬ ‫مانند بطری‌های شیش��ه‌ای تا ‪ ۸۰۰‬یورو جریمه‪،‬‬ ‫رها‌س��ازی زباله‌هایی با وزن کم مانند دوچرخه و‬ ‫کالس��که ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬یورو و ب��رای بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلوگ��رم نی��ز ‪ ۸۰۰‬ت��ا ‪ ۲۵۰۰‬ی��ورو‪ ،‬ه��ر حلقه‬ ‫الس��تیک ماش��ین ‪ ۱۰۰‬یورو‪ ،‬لوازم برقی قدیمی‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۵‬هزار یورو‪ ،‬نخاله‌های س��اختمانی ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬یورو‬ ‫ ایالت نوردراین وس��تفالن‪ :‬انداختن ته سیگار‬‫‪ ۱۰۰‬یورو‬ ‫ ش��هر مانهایم‪ :‬انداختن ته س��یگار‪ ،‬دستمال‬‫کاغ��ذی‪ ،‬لیوان کاغ��ذی چای و قه��وه ‪ ۷۵‬یورو‪،‬‬ ‫اندختن آدامس ‪ ۱۰۰‬یورو‬ ‫ ش��هر هانوفر‪ :‬انداختن آدامس یا ته سیگار ‪۵۰‬‬‫یورو‌‪ ،‬جمع نکردن مدفوع سگ خانگی ‪ ۱۵۰‬یورو‪.‬‬ ‫کاهش بستر «هفت‌دره»‬ ‫تهران‬ ‫در نتیج��ه تع��رض‪ ،‬بس��تر هف��ت‌دره ته��ران‬ ‫از‌ ‪ ۱‌‌۹۰۰‬ب��ه ‪ ۸۰۰‬هکت��ار کاهش یافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرآنالین‪ ،‬زهرا صدراعطم نوری‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون س�لامت و محیط‌زیست شورای شهر‬ ‫تهران ضمن بیان این مطلب گفت‪ :‬بر اساس آمارها‬ ‫بس��تر هفت‌دره تهران در نتیجه تعرض‪ ،‬از ‪۱۹۰۰‬‬ ‫به ‪ ۸۰۰‬هکتار کاهش یافته است‪ .‬وی افزود‪ :‬بعضی‬ ‫دره‌ه��ا به رودهای بزرگ فاضالب ش��هری تبدیل‬ ‫یا بس��تر آنها س��یمانی ش��ده‌اند و جاذبه خود را از‬ ‫دس��ت داده‌اند؛ دره‌هایی که می‌توانس��تند سیل‬ ‫را ب��ه صورت طبیع��ی هدایت کنند و س��یالب را‬ ‫به پایین‌دس��ت ببرند یا از بی��ن رفته‌اند یا متروکه‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫سرریز «کانی برازان»‬ ‫پس از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مهاباد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم‌اکنون ظرفیت ‪ ۱۶‬میلیون مترمکعبی این‬ ‫تاالب پر شده و به صورت میانگین ‪ ۳‬مترمکعب آب‬ ‫ورودی آن از ‪ ۳‬دریچه خروجی به سمت تاالب‌های‬ ‫اقم��اری دریاچه ارومی��ه از جمله «داش��خانه»‪،‬‬ ‫«بفراوان» و «گروس» هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬فاروق س��خنور اف��زود‪ :‬آب این‬ ‫تاالب از رودخانه مهاباد‪ ،‬چش��مه روستای قره‌داغ‬ ‫و زهکش‌های اطراف این تاالب تامین می‌ش��ود و‬ ‫امسال در س��ایه الیروبی زهکش‌ها‪ ،‬آب با سرعت‬ ‫بیش��تری به داخل تاالب وارد می‌ش��ود‪ .‬سخنور‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با راه‌اندازی ایس��تگاه پایش آنالین در‬ ‫ای��ن تاالب مولفه‌های عمق آب‪ ،‬میزان اکس��یژن‪،‬‬ ‫دما‪ ،‬فش��ار و رطوبت تاالب رصد ش��ده و به صورت‬ ‫آنالین به دفتر تاالب‌های ایران ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره ورود پرندگان برای النه‌سازی و تغذیه‬ ‫به این ت��االب نیز گفت‪ :‬هم‌اکنون ه��زاران قطعه‬ ‫پرنده آبزی و کنارآبزی در ‪ ۲۰‬گونه مختلف شامل‬ ‫فالمینگو‪ ،‬باکالن کوچک‪ ،‬پلیکان سفید‪ ،‬چوب پا‪،‬‬ ‫پرستوی دریایی‪ ،‬کشیم بزرگ‪ ،‬غاز خاکستری‪ ،‬غاز‬ ‫پیشانی سفید‪ ،‬س��یلوش‪ ،‬آووست‪ ،‬خروس کولی‪،‬‬ ‫حواصیل‪ ،‬تنج��ه‪ ،‬انواع مرغاب��ی و اردک از جمله‬ ‫اردک سرس��بز‪ ،‬ارده‌ای‪ ،‬س��رحنایی‪ ،‬سرسفید و‬ ‫بلوطی در این تاالب حضور دارند‪.‬‬ ‫اگر آمایش‬ ‫سرزمین‬ ‫داشتیم‪ ،‬نیاز‬ ‫به انتقال آب‬ ‫نبود‬ ‫رئیس کمیته محیط‌زیس��ت مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام عملکرد جزیره‌ای نهاد‌ها را عامل تشدید خسارت‌های‬ ‫ناشی از سیل دانست و گفت‪ :‬در نظام مدیریتی کشور دچار‬ ‫بخش��ی‌نگری هس��تیم و نهاد‌ها حاضر نیس��تند به‌صورت‬ ‫یکپارچه به مسائل ورود کنند‪.‬‬ ‫بارش‌ه��ای باالی نرمال در روزهای پایانی اس��فند ‪ ۹۷‬و‬ ‫نیمه نخست فروردین ‪ ،۹۸‬س��یل را مهمان ناخوانده نوروز‬ ‫ایرانیان کرد و متاس��فانه خسارت‌های مالی و جانی بر جای‬ ‫گذاشت‪ .‬از همان روزها مسئوالن و کارشناسان درباره ابعاد‬ ‫مختلف س��یل از دالیل وقوع تا چرای��ی ویرانگر بودن واقعه‬ ‫اخیر سخن گفتند‪ .‬در این میان‪ ،‬سید‌محمد مجابی عالوه‌بر‬ ‫اظهار‌نظ��ر در زمین��ه عوامل س��یالب‌ها و داوری عملکرد‬ ‫نهادهای مختلف در این موضوع‪ ،‬استراتژی پیشنهادی خود‬ ‫را به منظور جبران خس��ارت‌ها و جلوگی��ری از مخاطرات‬ ‫احتمالی آینده تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬مع��اون پیش��ین س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت اصالح‬ ‫سکونتگاه‌ها بر اساس استاندارها اظهار کرد‪ :‬متاسفانه غالبا‬ ‫در نظام مدیریتی تنها به مس��ائل روزم��ره توجه و برای آن‬ ‫هزینه می‌شو ‌د در حالی‌که برنامه‌های طرح‌ریزی شده برای‬ ‫ی‪‌-‬که نقش بس��یاری در کاهش خس��ارت سیل‬ ‫آبخیزدار ‌‬ ‫دارد‌‪ -‬می‌توانس��ت در طول‌س��ال‌های متمادی و با هزینه‬ ‫کم انجام ش��ود‪ ،‬حال آنکه سیل در چند ساعت یا چند روز‪،‬‬ ‫ده‌ها هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت‪ .‬متاسفانه‬ ‫پرداخت��ن به این موارد ب��ه طور معمو‌ل ب��ه آینده موکول‬ ‫می‌ش��ود و همین موضوع‪ ،‬بس��تر بحران‌هایی مشابه سیل‬ ‫اخیر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مجاب��ی همچنین با انتق��اد از عملکرد غیرکارشناس��ی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نهاد‌ها گفت‪ :‬متاس��فانه در بسیاری از مواقع مطالعات جنبه‬ ‫کتابخانه‌ای دارد و در اجرای طرح‌های توسعه‌ای‪ ،‬مطالعات‬ ‫انجام‌شده را کنار می‌گذاریم‪ .‬این در حالی است که نخست‬ ‫باید در مطالعاتی که برای هر پروژه توسعه‌ای انجام می‌شود‪،‬‬ ‫نهایت دقت اعمال ش��ود سپس این مطالعات محور اجرای‬ ‫پروژه‌ه‌ا قرار گیرد و این‌طور نباش��د که تنها در حد کتابخانه‬ ‫باقی بماند‪ .‬وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای آمایش‬ ‫س��رزمینی برای همه مناطق کشور و برنامه‌ریزی توسعه بر‬ ‫مبنای آن تصریح کرد‪ :‬اگر آمایش س��رزمین انجام می‌شد‪،‬‬ ‫نیاز آبی را در مناطق خش��ک به حدی باال نمی‌بردیم که به‬ ‫دنبال انتقال آب از اکوسیس��تم دیگر باش��یم بلکه با توجه‬ ‫به پتانس��یل‌ها و بحران‌های همان منطق��ه‪ ،‬آن را مدیریت‬ ‫می‌کردیم و در نتیجه این ش��رایط مس��یر توس��عه با نظام‬ ‫اکولوژیک منطقه هم‌راستا می‌شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته محیط‌زیس��ت مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظ��ام با تاکید بر اینکه در نظام مدیریتی کش��ور با مش��کل‬ ‫بزرگ بخش��ی‌نگری هم در س��طح نهادها و هم در س��طح‬ ‫مناط��ق روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬نهاده��ای مختلف حاضر‬ ‫نیس��تن ‌د مس��ائل را به‌صورت یکپارچه ببینند و هر یک به‬ ‫ش��کل جزیره‌ای به موض��وع ورود می‌کنند به همین دلیل‬ ‫اس��ت که وقتی س��ازمان حفاظت محیط‌زیست ایرادی به‬ ‫اج��رای یک پروژه می‌گیرد‪ ،‬نهاد متول��ی اجرای پروژه‪ ،‬آن‬ ‫ایراد را به عنوان یک کارش��کنی تلقی می‌کند‪ ،‬نه به عنوان‬ ‫یک موضوع ضروری‪ .‬برای حل ش��دن مشکل بخشی‌نگری‬ ‫در سطح کالن‪ ،‬باید سیاس��ت‌گذاری‌هایی در سطوح عالی‬ ‫انجام ش��ود و هر نهاد مسئولیت کامل حوزه خود را عهده‌دار‬ ‫باش��د نه اینکه وقتی اتفاقی رخ می‌ده��د‪ ،‬تقصیر خود را بر‬ ‫گردن نهاد دیگری بیندازد‪.‬‬ ‫تهران و ظرفیت سیالبی شدن‬ ‫نقاط ناامن تهران هنگام وقوع سیل کجاست؟‬ ‫گروه استان‌ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تهران بزرگ در دامنه جنوب��ی کوه‌های البرز مرکزی واقع‬ ‫ش��ده است‪ .‬توسعه فیزیکی س��ریع تهران در ‪ ۵‬دهه گذشته‪،‬‬ ‫آن‌هم تا ارتفاع بیش از ‪ ۲۰۰۰‬متری‪ ،‬موجب افزایش س��طوح‬ ‫نفوذناپذیر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬نتای��ج یک پژوه��ش که ب��ا همکاری‬ ‫پژوهش��گران دانش��کده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و‬ ‫گروه برنامه‌ریزی ش��هری دانشگاه امام حسین(ع) انجام شد‬ ‫نشانمی‌دهدبخش‌هایوسیعیازپایتختبه‌ویژهمناطق‪،۱۰‬‬ ‫‪ ۸ ،۱۷‬و ‪ ۱۱‬توان آب‌گذری پایینی دارند و در برابر سیالب‌های‬ ‫شهری آسیب‌پذیر هس��تند‪ .‬این پژوهشگران دریافته‌اند که‬ ‫آس��یب‌پذیرترین بخش‌های ش��هری بر بافت‌های فرس��وده‬ ‫ب��ا تراکم جمعیتی بس��یار ب��اال منطبق هس��تند‪ ،‬بافت‌های‬ ‫ریزدان��ه ناپایدار در کن��ار تخریب مس��یل‌های عمده انتقال‬ ‫روان‌آب در بخش‌های جنوبی‪ ،‬مرکزی و ش��رقی شهر تهران‬ ‫می‌تواند از علت‌های اصلی آس��یب‌پذیر بودن این بخش‌ها در‬ ‫مقابل س��یالب باش��د‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬دکت��ر مقیمی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌علمی دانش��کده جغرافیای دانشگاه تهران اعالم کرده‬ ‫بود که تهران ظرفیت سیالبی شدن را دارد‪ .‬حوضه‌های آبریز‬ ‫تهران را می‌توان به دو دس��ته کلی تقسیم کرد؛ حوضه‌هایی‬ ‫ک��ه روان‌آب‌های آن از ارتفاعات ش��مال غرب(مناطق ‪ ۲‬و ‪۵‬‬ ‫ش��هرداری) سرچش��مه می‌گیرند و حوضه‌هایی که منش��أ‬ ‫روان‌آب‌ه��ای آن ارتفاعات شمال‌ش��رق تهران‌(مناطق ‪ ۱‬و ‪۴‬‬ ‫شهرداری) هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حوضه کن‌‬ ‫نتایج یک‬ ‫پژوهش‬ ‫نشان می‌دهد‬ ‫بخش‌های‬ ‫وسیعی از‬ ‫پایتخت به‌ویژه‬ ‫مناطق ‪،۱۷ ،۱۰‬‬ ‫‪ ۸‬و ‪ ۱۱‬توان‬ ‫آب‌گذری پایینی‬ ‫دارند و در برابر‬ ‫سیالب‌های‬ ‫شهری‬ ‫آسیب‌پذیر‬ ‫هستند‬ ‫رودخان��ه کن به ط��ول تقریبی ‪ ۳۳‬کیلومت��ر از دامنه‌های‬ ‫قله توچال واقع در ش��مال ش��هر تهران سرچشمه می‌گیرد‪.‬‬ ‫این رودخانه در جهت جنوب غربی جاری ش��ده و پس از عبور‬ ‫از روس��تاهای امامزاده داوود و کیگا‪ ،‬شاخه‌هایی به نام رندان‬ ‫و س��نگان را دریافت می‌کند و وارد اراضی س��ولقان می‌شود‪.‬‬ ‫س��پس ش��اخه دیگری به نام کش��ار به آن می‌پیوندد‪ ،‬از کن‬ ‫می‌گ��ذرد و در جنوب‌غربی ته��ران با رودخان��ه کرج تالقی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫حوضه آبریز برون‌ش��هری این رودخانه با مساحت تقریبی‬ ‫‪ ۲۲۰‬کیلومترمربع به حوضه‌های آبریز رودخانه شهرستانک‬ ‫از ش��مال‪ ،‬هفت‌چش��مه از غرب و حوضه آبریز رودخانه‌های‬ ‫حصارک‪ ،‬فرحزاد و درکه از شرق محدود می‌شود‪.‬‬ ‫یکش��نبه ‪ ۲۸‬تی ‌ر ‪ ۱۳۹۴‬وقوع توفان و رگبار شدید در شهر‬ ‫تهران موجب بروز س��یالب ش��دید و تلف��ات جانی و مالی در‬ ‫رودخانه کن و سرشاخه‌های آن شد‪ ،‬بوستان جوانمردان ایران‬ ‫یکی از مکان‌های تفریحی ش��هر ته��ران در ادامه رود دره کن‬ ‫است که در مرز میان مناطق ‪ ۵‬و ‪ ۲۲‬شهرداری تهران ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حوضه حصارک‬ ‫حوضه آبخیز حصارک‪ ،‬حوضه‌ای کوهستانی در شمال غرب‬ ‫ن و از‬ ‫استان تهران است‪ .‬این حوضه از غرب به حوضه آبخیز ک ‌‬ ‫ش��رق به حوضه آبخیز فرحزاد محدود می‌شود و مساحت آن‬ ‫‪ ۱۳.۸۷‬کیلومترمربع اس��ت‪ .‬رودخانه حصارک مسیل اصلی‬ ‫این منطقه اس��ت ک��ه از کوه بندعیش به ارتف��اع ‪ ۲۷۶۶‬متر‬ ‫حوضه‌های آبریز تهران را می‌توان به دو دس��ته کلی تقسیم کرد؛‬ ‫حوضه‌هایی که روان‌آب‌های آن از ارتفاعات شمال غرب(مناطق ‪ ۲‬و ‪۵‬‬ ‫شهرداری) سرچشمه می‌گیرند و حوضه‌هایی که منشأ روان‌آب‌های‬ ‫آن ارتفاعات شمال‌شرق تهران‌(مناطق ‪ ۱‬و ‪ ۴‬شهرداری) هستند‬ ‫سرچش��مه می‌گی��رد و پس از عبور از روس��تای حصارک در‬ ‫امتداد جنوب از اراضی ش��هران و جنت‌آباد و بزرگراه آیت‌اهلل‬ ‫ن‪‌-‬کرج‬ ‫کاش��انی می‌گذرد‪ .‬این رودخانه در محل اتوبان تهرا ‌‬ ‫به مس��یل برگردان غرب می‌ریزد و در نهایت به رودخانه کن‌‬ ‫‌می‌پیوندد‪ .‬از نظر آب‌شناس��ی‪ ،‬رودخان��ه حصارک دارای دو‬ ‫ش��اخه اصلی ب��ه نام‌های چپ‌دره و دو چناران اس��ت که یک‬ ‫یال اصلی به ارتفاع حداکثر ‪ ۲۴۰۵‬متر در وسط آن قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حوضه فرحزاد‬ ‫حوض��ه فرح��زاد مربوط ب��ه روددره فرحزاد اس��ت که در‬ ‫باالدس��ت ش��هر تهران قرار دارد‪ .‬با توجه به ش��رایط حوضه‪،‬‬ ‫رخداد س��یالب در آن محتمل است‪ .‬نقش��ه‌های پهنه‌بندی‬ ‫خطر سیل‌گیری نشان می‌دهد که نواحی با خطر بسیار باال در‬ ‫پایین‌دست حوضه و منطبق بر دره اصلی فرحزاد واقع هستند‪.‬‬ ‫در این حوضه‪ ،‬مناطق دارای پوشش جنگلی کمترین ظرفیت‬ ‫تولید روان‌آب را دارند و مناطق ش��هری پایین‌دست حوضه از‬ ‫بیشترین ظرفیت تولید روان‌آب برخوردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حوضه درکه‬ ‫حوضه آبخیز درکه قس��متی از حوضه آبخیز ش��مال غرب‬ ‫تهران به ش��مار می‌رود‪ .‬این حوضه قس��مت‌هایی از سیستم‬ ‫هیدرولوژیک درکه از م��رز آبخیز در ارتفاعات غرب توچال و‬ ‫شرق امامزاده داوود تا شهر تهران‌(محل ورودی شهر) را شامل‬ ‫همزمان با هفته زمین پاک برگزار شد‌‬ ‫نشست آموزشی زمین پاک‪ ،‬زندگی بهتر در «آشتیان»‬ ‫در آخرین روز از هفته زمین پاک نشس��ت آموزشی «زمین‬ ‫پ��اک‪ ،‬آب پاکیزه‪ ،‬زندگی بهتر» به همت دفتر روابط‌عمومی و‬ ‫آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با حضور‬ ‫تعدادی از کارکنان نهاد‌های اجرایی و گروهی از دانش‌آموزان‬ ‫دختر مقطع متوسطه شهر آشتیان در محل دانشگاه آزاد این‬ ‫شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‌زه��را طراوتی‌فک��ور‪ ،‬مدی��ر دفت��ر‬ ‫روابط‌عمومی ش��رکت در این نشس��ت آموزش��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمی��ن پاک و آب پاک الزم و ملزوم یکدیگرند؛ بدون آب پاک‬ ‫نمی‌توان زمین پاک داشت و بدون زمین پاک نمی‌توان از آب‬ ‫پاک استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی از زباله‌ه��ای س��نگین ‌و س��بک‪ ،‬س��وخت مصرف��ی‬ ‫فاضالب‌ها و مواد ش��یمیایی از عوامل موثر بر‬ ‫‌‌‬ ‫ماش��ین‌آالت‪،‬‬ ‫آلودگ��ی زمین نام برد و افزود‪ :‬روند رو به رش��د آلودگی‌های‬ ‫محیط‌‌زیس��ت در جه��ان ام��روز و افزای��ش بحران‌ه��ای‬ ‫زیس��ت‌محیطی موجود‪ ،‬مواد شیمیایی ش��امل پالستیک‌ها‪،‬‬ ‫پودرهای رختش��ویی و‪ ...‬که از مواد ش��یمیایی س��اخته شده‬ ‫ت از طری��ق محل‌ه��ای دفن زباله‪ ،‬زهکش��ی‌ها و‬ ‫و در نهای�� ‌‬ ‫فاضالب‌ها ب��ه آب یا زمی��ن راه پیدا می‌کنن��د‪ ،‬دریاچه‌های‬ ‫اسیدی ش��ده‪ ،‬دفع س��نتی فاضالب‌های خانگی و صنعتی و‬ ‫آلودگی آب‌های سطحی از سوی بشر عواملی هستند که باعث‬ ‫آلودگی منابع آبی می‌ش��وند‪ .‬مدیر روابط‌عمومی ش��رکت آب‬ ‫و فاضالب اس��تان مرکزی با اش��اره به اهداف زیست‌محیطی‬ ‫و اقتص��ادی اجرای طرح‌های فاض�لاب‪ ،‬اجرای این طرح‌ها را‬ ‫اقدامی اساسی در راستای جلوگیری از آلودگی منابع آب‌های‬ ‫زیرزمینی و س��طحی عنوان کرد و اف��زود‪ :‬با اجرای طرح‌های‬ ‫جمع‌آوری و تصفیه فاضالب‌ها عالوه‌بر اینکه از آلودگی منابع‬ ‫آب‌ه��ای زیرزمینی بر اثر نفوذ فاضالب‌ه��ا از طریق چاه‌های‬ ‫جذب��ی به این منابع جلوگیری می‌ش��ود ب��ا پاالیش و احیای‬ ‫منابع آلوده ش��ده پس از گذش��ت مدت‌زمان الزم این منابع‬ ‫قابلیت بهره‌برداری دوب��اره را پیدا خواهند کرد‪ .‬وی در پایان‬ ‫اصول بهره‌برداری درست از شبکه جمع‌آوری فاضالب شهری‬ ‫را تشریح و تصریح کرد‪ :‬رعایت این اصول از بروز حادثه برای‬ ‫افراد‪ ،‬پس‌زدگی فاضالب به خانه‌های مش��ترکان و همچنین‬ ‫وارد آم��دن خس��ارت به تاسیس��ات فاضالب که ج��زء اموال‬ ‫عمومی هستند‪ ،‬جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫می‌شود‪ .‬بلندی‌های توچال‪ ،‬کورا‪ ،‬گردرک‪ ،‬درازراه و ارتفاعات‬ ‫دیگر منشأ اصلی جریان‌های سطحی این حوضه هستند‪.‬‬ ‫حوض��ه آبخیز درکه به‌ط��ور کامل در اس��تان تهران واقع‬ ‫اس��ت و باالدست ش��هر از منطقه ولنجک‪ ،‬بخش اصلی آن را‬ ‫تش��کیل می‌دهد‪ .‬زهکش اصلی آن‪ ،‬رودخانه درکه است‪ .‬این‬ ‫حوضه از غرب به حوضه آبخیز فرحزاد‪ ،‬از ش��رق به گالبدره از‬ ‫جنوب به حوضه شهری و از شمال به حوضه رود شهرستانک‬ ‫از زیرحوضه‌های رودخانه کرج محدود می‌ش��ود‪ .‬بیش��ترین‬ ‫روان‌آب تولیدی حوضه درکه در قسمت پایین‌دست‌(جنوب‬ ‫حوضه) اس��ت که منطقه ش��هری را دربر‌می‌گیرد‪ .‬رودخانه‬ ‫درک��ه پ��س از آبیاری اراضی درکه و اوین وارد دش��ت تهران‬ ‫می‌ش��ود و در امتداد بزرگراه چمران تا گیشا‌(کوی نصر) ادامه‬ ‫می‌یاب ‌د س��پس به س��مت کانال صادقیه جاری می‌ش��ود و از‬ ‫طریق سیل‌برگردان غرب به رودخانه کن می‌پیوندد‪.‬‬ ‫‹ ‹حوضه دارآباد‬ ‫رود دره دارآباد در منتهی‌الیه شمال‌ش��رق تهران قرار دارد‬ ‫و در واقع آخرین دره مش��رف به تهران از س��مت شمال‌شرق‬ ‫به ش��مار می‌آید‪ .‬این روددره از قله دارآباد و چشمه درازکش‬ ‫سرچش��مه می‌گیرد‪ ،‬از داخل روستای دارآباد عبور می‌کند و‬ ‫پس از بزرگراه ارتش‌(ازگل) در جنوب آن‪ ،‬در کنار بزرگراه امام‬ ‫علی (ع) به‌صورت سرپوشیده جریان می‌یابد‪.‬‬ ‫با توجه به وس��عت و شکل حوضه آبخیز دارآباد‪ ،‬این حوضه‬ ‫س��یل‌خیز اس��ت‪ .‬دارآباد حوضه‌ای باریک و کوچک و دارای‬ ‫آبراهه‌های فرعی با طول کوتاه اس��ت‪ .‬روان‌آب‌های حاصل از‬ ‫بارندگی در مدت‌زمان کمی از ارتفاعات طرفین به زهکش��ی‬ ‫اصلی رس��یده‪ ،‬زهکش را پر‌می‌کنند و موجب سیل می‌شوند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه می‌ت��وان گف��ت در محل��ی که رودخان��ه از واحد‬ ‫کوهستان خارج می‌شود خطر سیل وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حوضه گالبدره‬ ‫روددره گالب��دره از ارتفاع��ات کلک‌چ��ال و لزون ش��رقی‬ ‫سرچش��مه می‌گیرد و پس از پیوستن به رود دربند به سمت‬ ‫جنوب شهر حرکت می‌کند‪ .‬این دره از سمت غرب با امامزاده‬ ‫قاس��م‌(ع) و از شرق با دره دربند همس��ایه است‪ .‬در تابستان‬ ‫‪ ،‌۱۳۶۶‬در مدت��ی کوتاه س��یالبی عظیم در مس��یر رودخانه‬ ‫گالبدره و جعفرآباد حرکت کرد و به میدان تجریش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹حوضه دربند‬ ‫روددره دربن��د از ارتفاع��ات توچ��ال‪ ،‬قله‌چ��ال‪ ،‬برفچال و‬ ‫هومندچ��ال سرچش��مه می‌گیرد‪ .‬این رودخانه در قس��مت‬ ‫باالدس��ت از چند ش��اخه مانند رودخانه ش��یرپال و رودخانه‬ ‫اوس��ون تشکیل ش��ده اس��ت‪ .‬این انش��عابات پس از تالقی‪،‬‬ ‫ل دارای‬ ‫مس��یل دربند را تش��کیل می‌دهند که به طور معمو ‌‬ ‫آب دائم حاصل از ذوب برف در ارتفاعات کوهس��تانی اس��ت‪.‬‬ ‫این مس��یل دارای شیب زیاد با بس��تر‌به طور عمده سنگی و‬ ‫آبش��ارهایی در مسیر خود اس��ت‪ .‬زمان تمرکز این رود کمتر‬ ‫از نیم س��اعت و شیب ناخالص آن قابل توجه است‪ ،‬رود دربند‬ ‫عالوه‌بر آبیاری باغ‌های مس��یر خود‪ ،‬آب مجموعه سعدآباد را‬ ‫نیز تامین می‌کند‪.‬‬ ‫غالمرضا کریم‌زاده‪ ،‬کارشناس آینده‌پژوهی سازمان‬ ‫نقشه‌برداری کشور‬ ‫فروش بدون واسطه برق تجدیدپذیر به مصرف‌کنندگان‬ ‫رئیس س��ازمان «س��اتبا» گفت‪ :‬درصددیم در س��ال ‪ ۹۸‬روش‬ ‫جدی��دی را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون‬ ‫وابس��تگی به دولت‪ ،‬مس��تقی ‌م از مردم به مردم و از طریق بخش‬ ‫خصوصی به مصرف‌کنندگان شکل بگیرد‪ .‬به گزارش‌انرژی امروز‌‪،‬‬ ‫س��یدمحمد صادق‌زاد ‌ه با تاکید بر اینکه در طول دو سال گذشته‬ ‫ش��کل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کش��ور به نقطه‬ ‫س��اختاری خود رسیده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این بازه زمانی برخی از‬ ‫واحدها مانند نیروگاه‌های خورش��یدی مگاواتی برای نخستین‌بار‬ ‫در کشور راه‌اندازی ش��ده و درحال‌حاضر ‪ ۵۰‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫مگاواتی در ایران مش��غول به فعالیت هس��تند‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی‌ه��ای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق‌(س��اتبا) ادامه داد‪:‬‬ ‫همین امر موجب شده است تا فناوری و نحوه بهره‌برداری از این‬ ‫نیروگاه‌ها نیز بومی شده و صنایع وابسته به آن مانند تولید پنل‪،‬‬ ‫اینورتر‪ ،‬اس��تراکچر‪ ،‬کابل‌ها و تجهیزات وابس��ته به آن در داخل‬ ‫کش��ور تولید ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬دولت در این مسیر توانسته‬ ‫اس��ت با دریافت عوارض برق از مصرف‌کنندگان انرژی به عنوان‬ ‫مالیات سبز نقش مهمی را در روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫در کش��ور ایفا کن�� ‌د به طوری ک��ه ظرفیت فعل��ی نیروگاه‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر ب��ه ‪ ۷۰۰‬م��گاوات رس��یده و بر اس��اس پیش‌بینی‬ ‫ل با اس��تفاده از عوارض برق بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫انجام‌ش��ده هر سا ‌‬ ‫مگاوات دیگر نیز به ظرفیت موجود واحدهای تجدیدپذیر کش��ور‬ ‫اضافه خواهد ش��د‪ .‬مع��اون وزیر نیرو با تاکید ب��ر اینکه در طول‬ ‫دو س��ال گذشته س��ازگار بودن نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اقلیم‬ ‫ایران به اثبات رس��یده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این واحدها بدون مصرف‬ ‫س��وخت و ایجاد آلودگی بیشترین میزان تولید خود را در زمانی‬ ‫ایجاد می‌کنند که کش��ور ما بیشترین نیاز به مصرف برق را دارد‪.‬‬ ‫صادق‌زاده افزود‪ :‬الگوی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما‬ ‫به طور عمده مربوط به فصل تابس��تان اس��ت و اوج مصرف برق‬ ‫کش��ور نیز در این بازه زمانی قرار گرفته اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اقلیم ما‬ ‫نسبت به کشورهای سردس��یر دارای شرایط بسیار مناسبت‌تری‬ ‫ت چرا‌که در این مناطق اوج تولید در تابس��تان بوده اما اوج‬ ‫اس�� ‌‬ ‫مص��رف در زمس��تان رخ می‌دهد‪ .‬رئی��س س��ازمان انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق‌(ساتبا) اضافه کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫اتفاق نظر جمعی برای توس��عه و نصب گس��ترده‌تر نیروگاه‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر در کش��ور وجود دارد اما گس��ترش ای��ن واحدها با‬ ‫روش‌های قبلی‌(عوارض برق) و منابع مالی محدود آن امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬از این رو‌‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬در پی روش جدیدی برای توسعه‬ ‫انرژی‌های پاک در کشور هستیم‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫پیاپی ‪2605‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت بودجه‌بندی سازمان سینمایی و نهادهای زیرمجموعه آن‬ ‫صرفه‌جویی سینمایی در سال سخت بودجه‬ ‫ج��دول کل��ی برنامه و بودجه س��ال ‪ ۹۸‬س��ازمان امور‬ ‫س��ینمایی و سمعی بصری و موسسه‌های مرتبط بر اساس‬ ‫م��دل بودجه‌ریزی عملیاتی ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت اعالم ش��د‪.‬‬ ‫این جدول که ش��امل برنامه و بودجه س��ال ‪ ۹۸‬س��ازمان‬ ‫سینمایی است از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و‬ ‫تجربی‪ ،‬بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬موسسه سینماشهر‪ ،‬انجمن‬ ‫س��ینمای جوان��ان ایران و خانه س��ینما به عن��وان بازوی‬ ‫اجرایی س��ازمان سینمایی و محوریت حمایت از سینمای‬ ‫مستند و انیمیشن‪ ،‬سینمای حرفه‌ای‪ ،‬توسعه زیرساخت و‬ ‫س��الن نمایش فیلم‪ ،‬فیلم کوتاه و توسعه دانش فیلمسازی‬ ‫و فعالیت‌های جمعی و صنفی و رفاهی سینماگران و سایر‬ ‫فعالیت‌ها که ازس��وی ستاد مرکزی س��ازمان اجرا خواهد‬ ‫ش��د و همچنین فعالیت ردیف ‪ ۴‬در بخش سایر فعالیت‌ها‬ ‫در عرصه حفاظت و غنی‌س��ازی اسناد و میراث سینمایی‬ ‫کشور که از سوی موزه سینما اجرا می‌شود‪ ،‬همراه با ارائه‬ ‫توضیح‌هایی منتشر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ش��فافیت مال��ی در عملک��رد و‬ ‫فعالیت‌های فرهنگی همواره دغدغه رس��انه‌های فرهنگی‬ ‫و فع��االن این عرصه بوده اس��ت چراکه خأله��ای قانونی‬ ‫زیادی برای بررس��ی بودجه‌های فرهنگی و حساسیت‌های‬ ‫کمتری نسبت به وضعیت مالی در این حوزه وجود دارد اما‬ ‫می‌تواند نتیجه گسترده‌تری بر هدایت جامعه داشته باشد‬ ‫و تاثیر بیشتری بر فرهنگ عمومی بگذارد‪.‬‬ ‫بخشی از توزیع بودجه نهادهای فرهنگی و سینمایی هم‬ ‫حاصل همین تاثیرگذاری‌هاست‪ ،‬اگر نهادی سهم بیشتری‬ ‫از این بودجه را دریافت می‌کند‪ ،‬باید این افزایش بودجه را‬ ‫جدا از مباحث تورمی در عملکرد آن نهاد هم جس��ت‌وجو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی که مدتی با کاهش بودجه‪ ،‬برخی‬ ‫از ماموریت‌ه��ای خود را از دس��ت داده بود‪ ،‬در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫دوب��اره با افزایش بودج��ه‪ ،‬مامور تولید آثار س��ینمایی با‬ ‫نگاه خاص خودش ش��ده؛ به‌عن��وان نمونه برای حمایت از‬ ‫تولید آثار س��ینمایی فاخر بودجه ‪ ۲۲‬میلیاردی در ردیف‬ ‫اعتبارات بنیاد س��ینمایی فارابی درنظر گرفته ش��ده است‬ ‫یعنی ‪ ۳۰‬درصد کل بودجه بنیاد سینمایی فارابی‪.‬‬ ‫باید دید از این بودجه چه آثار س��ینمایی تولید خواهد‬ ‫ش��د و در چند سال گذشته بنیاد سینمایی چند اثر فاخر‬ ‫تولید کرده اس��ت؟ سال گذشته که گزارش عملکرد ‪ ۹‬ماه‬ ‫مالی بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد‪ ،‬در بند مشارکت در‬ ‫تولید آثار سینمایی و تولید فیلم فاخر هزینه‌کرد ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪۱۰۰‬میلیون تومانی دیده می‌ش��د و هدف کمی که برای‬ ‫این بودجه درنظر گرفته ش��د ‪ ۱۶‬فیلم ب��ود اما این مبلغ‬ ‫درنهایت بی��ن ‪ ۳۶‬عنوان فیلم توزیع ش��د و هیچ اثری با‬ ‫تعریف فیلم فاخر در سینما تولید نشد‪ ،‬حال اینکه تعریف‬ ‫فیلم فاخر چیست و یک فیلم فاخر چه معیاری دارد بحثی‬ ‫دیگر است اما حداقل در یک نقطه از تعاریف مشترک بوده‬ ‫و آن نیاز بودجه‌ای در تولید این‌گونه آثار است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬مبل��غ ‪ ۲۲‬میلی��اردی امس��ال تنها در‬ ‫اعتبارات س��ال ‪ ۹۸‬بنیاد فارابی آم��ده و باید برای تحلیل‬ ‫آن تا پایان سال و تعریف این پروژه‌های فاخر منتظر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل بیشتر فارابی بر جشنواره‌های ملی‬ ‫و بین‌المللی فجر‬ ‫در گزارش‌خالصه عملکرد ‪ ۹‬ماه سال ‪ ۹۷‬بنیاد سینمایی‬ ‫فاراب��ی اطالعاتی از هزینه‌کرد برای جش��نواره‌های ملی و‬ ‫بین‌المللی فیلم فجر یا جش��نواره فیل��م کودک و نوجوان‬ ‫دیده نمی‌ش��ود اما در اعتبارات س��ال ‪ ۹۸‬این س��ازمان ‪۵‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای حمای��ت از جش��نواره جهانی فیلم‬ ‫فجر‪۵ ،‬میلیارد تومان برای حمایت از جش��نواره ملی فیلم‬ ‫فجر و ‪ ۳‬میلیارد تومان برای کمک به برگزاری جش��نواره‬ ‫بین‌المللی فیلم کودک و نوج��وان و برگزاری همزمان در‬ ‫استان‌ها درنظر گرفته شده است و این رقم‌ها خبر از اعمال‬ ‫ام��ا متاس��فانه همچن��ان صیان��ت از آثار س��ینمایی و‬ ‫جلوگیری از عرضه غیرمجاز موردتوجه مسئوالن سینمایی‬ ‫نیست و کمترین بودجه را برای سال ‪ ۹۸‬به خود اختصاص‬ ‫داده‌اس��ت‪ .‬س��رفصل «کمک به صیانت از آثار سینمایی‪،‬‬ ‫س��معی بصری و جلوگیری از عرضه غیرمجاز محصوالت‬ ‫سمعی و بصری» تنها ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان بودجه دارد‪.‬‬ ‫با توجه به ماموریت این موسس��ه در نوسازی و ساخت‬ ‫سینماهای کشور باید دید که سهم استان‌ها از کل بودجه‬ ‫س��ینما ش��هر چقدر اس��ت‪ .‬در کن��ار ماموریت‌های دیگر‬ ‫موسسه سهم اس��تان‌ها ‪۱۴‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫است یعنی تنها ‪ ۳۱‬درصد از بودجه کل این موسسه‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رشد بودجه سینمای مستند‬ ‫بنی��اد س��ینمایی فاراب��ی که مدتی اس��ت با کاه��ش بودجه‪ ،‬برخی‬ ‫از ماموریت‌ه��ای خ��ود را از دس��ت داده‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬دوب��اره ب��ا‬ ‫افزایش بودجه‪ ،‬مامور تولید آثار س��ینمایی با نگاه خاص خود ش��ده‬ ‫است‬ ‫نظر کنترلی بیشتر بنیاد فارابی بر این جشنواره‌ها دارد‪.‬‬ ‫بودج��ه ‪ ۷۴‬میلیاردتومان��ی ای��ن بنیاد خب��ر از حضور‬ ‫جدی‌تر آن در س��ینمای سال ‪ ۹۸‬می‌دهد اما با گذشت ‪۲‬‬ ‫ماه از سال هنوز حضور جدی محسوس نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۲۸‬درص�دی بودج�ه انجم�ن‬ ‫سینمای جوانان‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان از بودجه سازمان س��ینمایی را دریافت می‌کند که‬ ‫افزایشی ‪ ۲۸‬درصدی نسبت به سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر به ری��ز ای��ن بودج��ه دقت کنی��م در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫زیرمجموعه‌های تخصیص در ‪ ۸‬بند خالصه شده است در‬ ‫حالی که زیرمجموعه‌های بودجه سال ‪ ۹۷‬انجمن سینمای‬ ‫جوانان ایران در ‪ ۱۶‬بند تبیین ش��ده بود که بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬برخی از این زیرمجموعه‌ها را با هم ادغام می‌کند‪.‬‬ ‫امس��ال در بودجه انجمن س��ینمای جوان��ان بیش‌از ‪۷‬‬ ‫میلیارد تومان برای تولید ‪ ۱۰۰۰‬فیلم درنظر گرفته شده‪،‬‬ ‫یعنی به‌طور میانگین برای ه��ر فیلم ‪ ۷‬میلیون تومان که‬ ‫با توجه به افزایش دس��تمزدها و هزین��ه کرایه تجهیزات‬ ‫منطقی به‌نظر نمی‌رسد‪ .‬سال گذشته با بودجه یک‌میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومانی ‪ ۱۹۱‬فیلم تولید ش��د که میانگین‬ ‫تولی��د هر فیل��م ‪ ۱۰‬میلیون تومان می‌ش��ود در حالی که‬ ‫ش��رایط س��اخت فیلم به‌لحاظ مالی با سال گذشته تغییر‬ ‫کرده است‪ .‬ش��اید بهتر است با برآوردهای کمی‪ ،‬از تعداد‬ ‫تولیدات فیلم کاسته و بر کیفیت تولیدات تاکید شود‪.‬‬ ‫هر س��ال بخش عمده بودجه جشنواره صرف حمایت از‬ ‫گس��ترش فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران در کشور‬ ‫می‌شود که امسال هم این برآورد ‪ ۱۱‬میلیارد تومان است‬ ‫یعنی حدود نیمی از بودجه انجمن‪ .‬س��ال گذشته هم این‬ ‫مبلغ ‪ ۹‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بوده اس��ت یعنی‬ ‫‪۵۴‬درصد از بودجه‪.‬‬ ‫اما آنچه امس��ال در برآورد بودجه کاهش چش��مگیری‬ ‫داش��ته‪ ،‬بودجه برگزاری جش��نواره بین‌المللی فیلم کوتاه‬ ‫تهران و برگزاری همزمان در اس��تان‌ها اس��ت که به رقم‬ ‫‪۲‬میلی��ارد تومان کاهش پیدا ک��رده‪ ،‬در حالی که این رقم‬ ‫در سال گذشته ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون تومان بود؛ یعنی‬ ‫سهم این جشنواره از انجمن سینمای جوانان از ‪۲۲‬درصد‬ ‫بودجه به ‪۹‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سینماشهر و بودجه ‪ ۱۳‬میلیارد تومانی‬ ‫سازمان سینمایی در بودجه موسسه سینما شهر افزون‬ ‫بر ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال برای س��اخت ‪ ۶۰‬س��الن س��ینمایی‬ ‫درنظر گرفته‌اس��ت که باید تا پایان س��ال منتظر بود که‬ ‫میزان تحقق این اهداف مشخص شود‪.‬‬ ‫موسس��ه سینماشهر با ماموریتی زیرساختی در سازمان‬ ‫س��ینمایی فعالیت می‌کند و یکی از مسئولیت‌های اصلی‬ ‫این موسس��ه حمایت از ساخت س��ینماهای جدید است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بودج��ه ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۴۵۰‬میلیونی در مدت ‪۹‬‬ ‫ماه هزینه حمایت از س��اخت س��الن‌های سینمایی جدید‬ ‫ش��د و امس��ال بودجه‌ای که برای آن درنظر گرفته ش��ده‬ ‫‪ ۱۳‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬موسسه سینما شهر در کنار این‬ ‫افزایش بودجه مسئولیت سنگین‌تری هم پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ام��ا در می��ان زیرمجموعه‌های بودجه سینماش��هر بند‬ ‫تازه‌ای به چشم می‌خورد که پیش از این کمتر موردتوجه‬ ‫بوده‌اس��ت و آن حمایت از ارتقای فنی تولیدات سینمایی‬ ‫در ح��وزه تخصصی س��ی‌جی‌آی و صداس��ت ک��ه بودجه‬ ‫‪۲‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومانی دارد‪.‬‬ ‫پیش از این بودجه یادشده باعنوان «حمایت از نگهداری‬ ‫و ادامه فعالیت س��ینماهای موج��ود و کمک‌هزینه انرژی‪،‬‬ ‫تامین قطعات یدکی‪ ،‬المپ پرژکتور» طبقه‌بندی می‌ش��د‬ ‫اما با پیش��رفت فناوری س��ینماها‪ ،‬بخش عمده بودجه به‬ ‫س��رفصل «حمایت از ارتقای فنی تولیدات س��ینمایی در‬ ‫حوزه تخصصی سی‌جی‌آی و صدا» اختصاص پیدا کرده و‬ ‫تنها ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در سرفصل «حمایت از نگهداری‬ ‫و تامین قطعات یدکی‪ ،‬المپ پروژکتور» طبقه‌بندی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از دغدغه‌های اهالی س��ینما در حوزه اکران‬ ‫و نمای��ش فیلم‪ ،‬کمبود س��الن در ش��هرها و روس��تاهای‬ ‫کمتربرخوردار بوده اس��ت که امسال بودجه ‪ ۱۴‬میلیاردی‬ ‫با عنوان «حمایت از س��اخت پردیس‌های سینمایی امید‬ ‫در ش��هرهای بدون س��الن س��ینما» در اعتبارات موسسه‬ ‫سینماشهر سال ‪ ۹۸‬دیده می‌شود‪.‬‬ ‫آنچه بعد از بررسی بودجه سازمان سینمایی در سال ‪۹۸‬‬ ‫در نگاه نخس��ت مشخص می‌شود تمرکز بر افزایش بودجه‬ ‫تولید فیلم اس��ت و در نهایت انتظاری که از این سازمان‌ها‬ ‫و به‌‌ویژه از مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجربی و‬ ‫انجمن س��ینمای جوانان ای��ران می‌رود‪ ،‬تولید بیش��تر و‬ ‫باکیفیت‌تر گونه‌های مختلف سینمایی است‪.‬‬ ‫سازمان سینمایی اعتبار ‪ ۷‬میلیارد تومانی برای کمک به‬ ‫تولید فیلم مستند (کوتاه‪ ،‬نیمه‌بلند و بلند) درنظر گرفته و‬ ‫اهداف کمی این مبلغ را برای ‪ ۷۰‬فیلم عنوان کرده اس��ت‬ ‫یعن��ی به طور میانگین ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان برای هر فیلم‪.‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۶۵‬فیلم که شامل ‪ ۱۴‬فیلم مستند فاخر بود‪،‬‬ ‫در ای��ن زیرمجموعه با بودجه یک میلیارد و ‪ ۱۹۰‬میلیون‬ ‫تولید شد‪ .‬امسال با برآورد همین تعداد فیلم بودجه از یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۹۰‬میلیون تومان به ‪ ۷‬میلیارد تومان می‌رسد‬ ‫که اگر افزایش دستمزدها و هزینه تجهیزات را هم درنظر‬ ‫بگیریم بازهم با مبلغ باالیی روبه‌رو هستیم که به‌دنبال این‬ ‫افزایش بودجه انتظار می‌رود ب��ا محصوالت باکیفیت‌تری‬ ‫روبه‌رو باش��یم ک��ه باید نتیجه را انتهای س��ال بعد دوباره‬ ‫بررسی کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میانگی��ن بودجه برای تولید هر‬ ‫فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان ایران نسبت به سال‬ ‫قبل آن کاهش داش��ته اما در حوزه مستند با افزایش چند‬ ‫برابری روبه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫جش��نواره بین‌المللی سینما حقیقت ازجمله برنامه‌های‬ ‫مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که هر سال‬ ‫برگزار می‌ش��ود و سال ‪ ۹۷‬هم با بودجه ‪ ۲‬میلیارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیونی برگزار ش��د اما سازمان س��ینمایی بودجه‌ای که‬ ‫برای برگزاری این جش��نواره در سال جاری درنظر گرفته‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومان اس��ت و اگر بودجه جش��نواره فیلم کوتاه‬ ‫تهران را هم بررسی کنیم‪ ،‬می‌بینیم که سازمان سینمایی‬ ‫بعد از روی کار آمدن حسین انتظامی عالقه‌ای به گسترش‬ ‫برگزاری جشنواره‌های سینمایی در نهادهای زیرمجموعه‬ ‫خود ندارد‪.‬‬ ‫اما تولید انیمیش��ن از دیگر فعالیت‌های مرکز گسترش‬ ‫س��ینمای مستند و تجربی است که سال گذشته ‪ ۴۷‬فیلم‬ ‫انیمیش��ن کوتاه و یک فیلم انیمیش��ن سینمایی با بودجه‬ ‫‪ ۶۴۴‬میلیون تومانی تولید کرده‌است و برای امسال بودجه‬ ‫این مرکز به‌منظور تولید انیمیش��ن کوت��اه یک میلیارد و‬ ‫برای تولید انیمیش��ن س��ینمایی ‪ ۳‬میلیارد تومان برآورد‬ ‫شده‌است‪.‬‬ ‫مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای تولید هر‬ ‫انیمیش��ن سینمایی یک میلیارد تومان بودجه برآورد کرد‬ ‫که مبلغ مناسبی است تا انیمیشنی در سطح انیمیشن‌های‬ ‫جهانی س��اخته ش��ود اما بودجه‌ای که برای س��اخت هر‬ ‫انیمیشن کوتاه برآورد شده ‪ ۴۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫در کل بودجه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫‪ ۲‬برابر ش��د ‌ه اس��ت و انتظار می‌رود عملکرد این مرکز در‬ ‫سال جاری با س��ال‌های گذشته متفاوت باشد که بررسی‬ ‫این مهم را باید به پایان سال موکول کرد‪.‬‬ ‫فیلمنامه‌نویس برنده‬ ‫دو اسکار درگذشت‬ ‫میانگین بودجه‬ ‫برای تولید هر‬ ‫فیلم کوتاه در‬ ‫انجمن سینمای‬ ‫جوانان ایران‬ ‫نسبت به سال‬ ‫قبل آن کاهش‬ ‫داشته اما در‬ ‫حوزه مستند با‬ ‫افزایش چند‬ ‫برابری روبه‌رو‬ ‫بوده‌ایم‬ ‫فیلم‌سوزی در سینماها پیش از اکران طالیی‬ ‫‪ ۶‬فیلم از امروز به ترکیب فیلم‌های روی پرده س��ینماها اضافه‬ ‫می‌شوند تا فقط زمان انتظار سینمادارها برای آغاز اکران عید فطر‬ ‫را پر کنند و گویی همه می‌دانند که قرار نیست «دیده» شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬از چهارشنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت ترکیب فیلم‌های‬ ‫روی پرده سینماهای سراسر کشور با ‪ ۶‬فیلم جدید‌روزآمد شد‪.‬‬ ‫اک��ران عید ن��وروز و اکران عید فطر همیش��ه جزو طالیی‌ترین‬ ‫فصل‌های اکران بوده‌اند و بسیاری از سینماگران برای تصاحب این‬ ‫دو فصل به رقابت می‌پردازند اما در چند س��ال گذشته حدفاصل‬ ‫می��ان این دو زمان طالیی اکران‪ ،‬تبدی��ل به یک فصل نیمه‌مرده‬ ‫ش��ده‌است که همزمانی آن با ایام ماه مبارک رمضان و کم‌رونقی‬ ‫س��الن‌های سینمایی‪ ،‬در کیفیت استقبال از فیلم‌ها تاثیر مستقیم‬ ‫گذاشته و می‌گذارد‪.‬‬ ‫هرچند در این فصل به‌گفته س��خنگوی شورای صنفی نمایش‬ ‫به فیلم‌های متقاضی اکران تسهیالت ویژه ارائه می‌شود اما هر بار‬ ‫با کمترین استقبال از سوی س��ینماگران روبه‌رو می‌شوند‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه با تاکید ش��ورای صنفی نمایش‪ ،‬تصور غال��ب این بود که‬ ‫فیلم‌های مناس��بتی در این دوره میانی ب��ه نمایش درمی‌آیند اما‬ ‫همان تعداد انگشت‌ش��مار فیلم‌های مناسبتی هم جزو فیلم‌هایی‬ ‫بودند که پیش‌بینی می‌ش��د فروش چندانی نداش��ته باشند و به‬ ‫همین دلیل صاحبان‌شان اکران در این فصل را پذیرفته‌اند‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که زمان نمایش فیلم‌ها در این بازه زمانی‬ ‫محدود اس��ت به طوری که مقارن ش��دن برخی از روزهای اکران‬ ‫با ش��ب‌های قدر در چند سال گذش��ته باعث شده شورای صنفی‬ ‫نمای��ش به مدت یک هفته اکران فیلم‌های رمضانی را تمدید کند‬ ‫که این تمدید با توجه به همپوش��انی با فص��ل اکران عید فطر و‬ ‫ورود فیلم‌های ق��در به چرخه اکران در عمل عایدی برای فیلم‌ها‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫هرچند در ماه رمضان بلیت‌های س��ینماها پیش از اذان مغرب‬ ‫به ش��کل نیم‌بها ارائه می‌ش��ود و اکران فیلم‌ها از افطار تا س��حر‬ ‫در بسیاری از س��ینماها برقرار می‌شود اما صاحبان آثار همواره از‬ ‫فروش فیلم‌های‌شان ناراضی بوده‌اند‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته تنها فیلمی که توانس��ت فروش��ش را‬ ‫حت��ی در ماه رمضان حفظ کند «نهنگ عنبر؛ سلکش��ن رویا» به‬ ‫کارگردانی سامان مقدم بود که نمایش این فیلم از دو هفته پیش‬ ‫از آغاز ماه رمضان یعنی ‪ ۱۲‬ش��عبان آغاز ش��ده بود و توانست به‬ ‫فروش خوبی در این فصل نیمه مرده برس��د‪ .‬باید دید در ش��رایط‬ ‫پیش‌رو و در این دوره کوتاه از اکران ‪ ۶‬فیلم تازه روی پرده رفته‪،‬‬ ‫می‌توانند به فروش قابل قبولی برسند یا نه‪.‬‬ ‫امس��ال در ترکیب اکران ماه رمضان نیز یک فیلم کمدی با نام‬ ‫«س��امورایی در برلین» وجود دارد؛ فیلمی با بازی حمید فرخ‌نژاد‬ ‫در نقش جمشید سامورایی که پیش‌بینی می‌شود به نسبت دیگر‬ ‫فیلم‌ها جزو پرفروش‌های این دوره از اکران باشد‪.‬‬ ‫دیگ��ر فیلم این دوره «به دنیا آمدن» با بازی هدایت هاش��می‪،‬‬ ‫اله��ام کردا‪ ،‬بهن��از جعفری و‪ ...‬اس��ت که از دوره س��ی و چهارم‬ ‫جش��نواره فیل��م فجر باقی مانده اس��ت؛ فیلمی ک��ه پیش از این‬ ‫چندبار اکرانش به تعویق افتاده بود اما باالخره صاحبانش توانستند‬ ‫ی��ک نوبت اک��ران برایش بگیرند و این فیل��م را در ماه رمضان به‬ ‫نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫از دیگر نکته‌های این فهرست‪ ،‬بازگشت شهاب حسینی ‪ ۳‬سال‬ ‫بعد از «برادرم خسرو» به پرده‌های سینماهاست‪ .‬هرچند به تازگی‬ ‫فیلم «آش��غال‌های دوست داش��تنی‌» از میان فیلم‌های قدیمی‌تر‬ ‫او روی پ��رده رف��ت اما حاال قرار اس��ت او که در این س��ال‌ها از‬ ‫کارگردان‌های فیلم اولی حمایت کرده اس��ت با «نبات» به‌عنوان‬ ‫یکی از تازه‌ترین نقش‌آفرینی‌هایش در سینماها ظاهر شود‪.‬‬ ‫شاید ناش��ناس‌ترین فیلم‌های این فهرست «تولدت مبارک» به‬ ‫کارگردانی سمیه زارعی‌نژاد و «وکیل مدافع» ساخته سلما بابایی‬ ‫باشد؛ دو فیلمی که کمترین خبرها از آنها مخابره شده است و در‬ ‫همی��ن گام‌های ابتدایی عنصر تبلیغ را که یکی از عناصر موفقیت‬ ‫هر فیلم است‪ ،‬از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫«تولدت مبارک» فیلمی با بازی اکبر عبدی و محمدرضا فروتن‬ ‫اس��ت که پیش از این در س��ال ‪ ۹۷‬تهیه‌کننده‌اش در مصاحبه‌ای‬ ‫عن��وان ک��رده بود که «این فیلم بعد از ‪ ۵‬س��ال در مس��یر اکران‬ ‫افتاده است» و شاید این تنها خبری باشد که می‌شود از «تولدت‬ ‫مبارک» پیدا کرد‪.‬‬ ‫«وکیل مدافع» هم سرگذشتی همچون «تولدت مبارک» دارد‪.‬‬ ‫در این فیلم ایمان افش��اریان‪ ،‬کوروش تهام��ی‪ ،‬محمود عزیزی و‬ ‫اش��کان خطیب��ی نمایش��نامه «نفری��ن‬ ‫قحطی‌زدگان» نوشته سام ش��پارد را روی صحنه‬ ‫می‌ب��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اش��کان خطیبی‬ ‫کارگ��ردان و بازیگ��ر تئاتر این نمایش��نامه را ‪۱۳‬‬ ‫س��ال پیش ترجمه کرده اس��ت که سرانجام سال‬ ‫گذشته مجوز انتش��ار آن صادر شد‪ .‬کتاب «عشق‬ ‫و نفرین» که ش��امل دو نمایشنامه شپارد ازجمله‬ ‫«نفرین قحطی‌زد‌گان» و «عشق وحشی» است‪ ،‬به‬ ‫چاپ چهارم رسید‪ .‬دراماتورژی و بازنویسی نمایش‬ ‫«نفری��ن قحطی‌زده‌گان» به عهده امید س��هرابی‬ ‫اس��ت‪ .‬خطیبی تابس��تان سال گذش��ته نمایش‬ ‫«پزش��ک نازنی��ن» را روی صحنه ب��رد‪ .‬همچنین‬ ‫ای��ن کارگردان هم‌اکنون مش��غول تمرین نمایش‬ ‫«نفرین قحطی‌زدگان» اس��ت و اطالعات تکمیلی‬ ‫ب��ه زودی اعالم خواهد ش��د‪ .‬پی��ش از این مطرح‬ ‫شده بود که اش��کان خطیبی قرار است نمایشنامه‌‬ ‫«دل‌کن��ده» این نویس��نده را روی صحنه ببرد اما‬ ‫گویا تصمیم گرفته است‪ ،‬نمایشنامه دیگری از سام‬ ‫شپارد را به صحنه ببرد‪.‬‬ ‫مجید یاس��ر به ایفای نقش پرداخته‌اند و مس��عود اطیابی که این‬ ‫روزها فیلم «تگزاس ‪ »۲‬را روی پرده سینماها دارد‪ ،‬در مقام مشاور‬ ‫کارگردان در این فیلم حضور داشته است‪.‬‬ ‫شرایط این دو فیلم نشان می‌دهد برای سازندگان آنها تنها مهم‬ ‫این بوده اس��ت که آثارش��ان رنگ پرده به خ��ود بگیرند‪ .‬بنابراین‬ ‫نمی‌شود این فیلم‌ها را جزو شانس‌های این دوره از اکران دانست‬ ‫که به خودی خود فصلی پرچالش برای فیلم‌هاست‪.‬‬ ‫فیلم «خانه دیگری» نیز نخس��تین تجربه کارگردانش است که‬ ‫آن را به جشنواره سی و پنجم فیلم فجر آورده بود؛ فیلمی که در‬ ‫همان زمان هم چندان اهالی رسانه را راضی نکرد‪ .‬در کمتر از یک‬ ‫م��اه مانده به ماراتن اکران عید فطر با حضور فیلم‌های ش��اخصی‬ ‫چون «ش��بی که ماه کامل شد»‪« ،‬سرخپوست» و «ما همه با هم‬ ‫هستیم»‪ ،‬باید دید این ‪ ۶‬فیلم چقدر می‌توانند مخاطب بالقوه خود‬ ‫را به سینماها بکشانند و به تعبیری «دیده» شوند‪.‬‬ ‫«آلوی��ن س��ارجنت» فیلمنامه‌نویس امریکایی‬ ‫ک��ه نگارش فیلمنام��ه مجموع��ه فیلم‌های «مرد‬ ‫عنکبوتی» را نیز در کارنامه داش��ت‪ ،‬در س��ن ‪۹۲‬‬ ‫سالگی درگذشت‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود‬ ‫ریپورتر‪« ،‬آلوین سارجنت» که او را به عنوان استاد‬ ‫فیلمنامه‌های اقتباسی می‌شناسند‪ ،‬در طول دوران‬ ‫فعالی��ت هنری خود دو بار برای فیلم‌های «جولیا»‬ ‫ب��ه کارگردانی ف��رد زینمان و «م��ردم معمولی»‬ ‫س��اخته رابرت ردفورد برنده جایزه اسکار بهترین‬ ‫فیلمنامه شده است‪ .‬وی که در کارنامه هنری خود‬ ‫ن��گارش فیلمنامه برای مجموعه‌ه��ای تلویزیونی‬ ‫معروف «دکتر بن کیس��ی» و «آلف��رد هیچکاک‬ ‫تقدی��م می‌کند» و همچنی��ن مجموعه فیلم‌های‬ ‫«م��رد عنکبوتی» را دارد‪ ،‬در س��ن ‪ ۹۲‬س��الگی به‬ ‫مرگ طبیعی از دنیا رفت‪.‬‬ ‫خبرنگار صداوسیما‬ ‫در سوریه مجروح شد‬ ‫صهیب مص��ری‪ ،‬خبرنگار ش��بکه الکوثر هنگام‬ ‫پوش��ش عملیات جبهه ش��مال غرب استان حماه‬ ‫س��وریه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه س��ر و س��ینه‬ ‫به ش��دت زخمی‌ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬صهیب‬ ‫مص��ری‪ ،‬خبرن��گار معاونت برون‪‎‬مرزی س��ازمان‬ ‫صداوسیما هنگام پوش��ش خبری عملیات جبهه‬ ‫ش��مال غرب اس��تان حماه بر اثر اصاب��ت گلوله به‬ ‫ناحیه سروس��ینه به ش��دت زخمی ش��د‪ .‬صهیب‬ ‫المصری‪ ،‬پیش‌تر نیز در منطقه «عفرین» سوریه از‬ ‫سوی نظامیان ترکیه‌ای زخمی شده بود‪ .‬بحران در‬ ‫س��وریه از سال ‪ ۱۳۹۰‬با تهاجم گسترده گروه‌های‬ ‫تروریس��تی م��ورد حمای��ت عربس��تان‪ ،‬امریکا و‬ ‫متحدان‌ش��ان برای تغییر معادالت منطقه به نفع‬ ‫رژیم صهیونیستی آغاز شده است‪ .‬در این مدت در‬ ‫سوریه ده‌ها خبرنگار از رسانه‌های مختلف ازجمله‬ ‫رس��انه‌های ای��ران به ش��هادت رس��یده یا زخمی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫بازیگران اسکاری‬ ‫در «مسیر بازگشت»‬ ‫راب��رت دنیرو‪ ،‬م��ورگان فریمن و ت��ام لی جونز‬ ‫در فیل��م اکش��ن‪-‬کمدی «مس��یر بازگش��ت» به‬ ‫کارگردان��ی ج��ورج گال��و همبازی می‌ش��وند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬این پروژه‬ ‫س��ینمایی که قرار است در بازار جشنواره فیلم کن‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬برای نخستین‌بار معرفی شود‪ ،‬با فیلمنامه‌ای‬ ‫نوشته جورج گالو نویسنده فیلم «پسران بد» مقابل‬ ‫دوربین خواهد رفت و ‪ ۳‬بازیگر سرش��ناس و برنده‬ ‫اس��کار ش��امل رابرت دنیرو‪ ،‬تام لی جونز و مورگان‬ ‫فریمن در آن به ایفای نقش خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫جایزه جشنواره نیویورک‬ ‫برای عکاس ایرانی‬ ‫عکاس ایرانی در جش��نواره عک��س نیویورک ‪-‬‬ ‫منهتن امری��کا مدال برنز انجمن عکاس��ی امریکا‬ ‫را کس��ب کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در جش��نواره‬ ‫نیویورک‪-‬منهتن‪ ،‬عکس «مقبره» از آلما منش��ی‬ ‫باغان موفق به کس��ب مدال برنز پی‌اس‌ای شد‪ .‬در‬ ‫این رویداد که زیرنظر فدراس��یون بین‌المللی هنر‬ ‫عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی امریکا (پی‌اس‌ای)‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬آثاری از عکاسان عضو کلوپ فوکوس‬ ‫(نمایندگ��ی فیاپ در ایران) در بخش‌های مختلف‬ ‫جش��نواره ش��امل بابک مهرافش��ار‪ ،‬امین دهقان‪،‬‬ ‫محمد فرهادی‪ ،‬احم��د خطیری‪ ،‬ابراهیم بهرامی‪،‬‬ ‫آلما منشی باغان‪ ،‬سعید عبدالهی و طالب حیدری‬ ‫پذیرفته شدند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫تدارک خطیبی برای‬ ‫«نفرین قحطی‌زدگان»‬
‫یکشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪ 6 - 1398‬رمضان ‪ 12 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1287‬پیاپی ‪2605‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫تازه‌ترین ساخته خانه مستند انقالب اسالمی باعنوان‬ ‫«شریعتی بدون روتوش» از معلم انقالب سخن می‌گوید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مستند س��ینمایی «شریعتی بدون‬ ‫روتوش» به کارگردانی محمد سمیع‌پور و تهیه‌کنندگی‬ ‫مه��دی مطه��ر‪ ،‬درحال‌حاض��ر در مراحل فنی اس��ت و‬ ‫به‌زودی آماده نمایش می‌ش��ود‪ .‬این مستند سعی کرده‬ ‫زندگ��ی دکتر علی ش��ریعتی را از دریچه ذهن خانواده‪،‬‬ ‫دوستان و شاگردان او بررسی کند و آنها درباره زندگی‪ ،‬دغدغه‌ها‪ ،‬باورها‪ ،‬سفرها‪،‬‬ ‫سخنرانی‌ها و بسیاری از ابعاد زندگی دکتر شریعتی سخن می‌گویند‪ .‬آن‌طور که‬ ‫گفته می‌ش��ود مستند سینمایی «شریعتی بدون روتوش» تالش کرده تصویری‬ ‫عینی و واقعی از دکتر علی شریعتی ارائه دهد‪ ،‬به همین منظور تمام کسانی که‬ ‫در این مستند از شریعتی صحبت می‌کنند‪ ،‬مشاهداتی که خود از وی داشته‌اند‬ ‫را مطرح خواهند کرد و حرفی از شنیده‌های‌شان به میان نمی‌آورند‪ .‬این مستند‬ ‫س��ینمایی محصول خانه مس��تند انقالب اسالمی است و در دو نسخه سینمایی‬ ‫و تلویزیونی تولید می‌ش��ود که نسخه سینمایی آن ‪ ۷۰‬دقیقه و نسخه تلویزیون‬ ‫آن ‪ ۵‬قسمت خواهد بود‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ارسال کمک‌های گالری مژده به معموالن‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مخاطبان درنمایشگاه کتاب چه موضوعاتی را جست و جو کردند؟‬ ‫نگاهی به آمار کارگروه اطالع‌رس��انی سی‌ودومین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران دربردارنده اسامی‬ ‫و اطالع��ات جالب��ی از دنیای نش��ر اس��ت؛ اس��امی‬ ‫نویس��ندگان و کتاب‌هایی که با اقبال خوبی از س��وی‬ ‫بازدیدکنندگان نمایش��گاه روبه‌رو ش��دند و ناشرانی‬ ‫که آمار بیش��ترین جس��ت‌وجوی مردم��ی را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬به گزارش‬ ‫ناش��ران در طول‬ ‫س��ال همواره به‌دنب��ال آثار پرف��روش و پرمخاطبی‬ ‫هس��تند که به افزایش نقدینگی و فروش آنها برای به‬ ‫حرکت درآمدن چرخ‌های مستهلک این صنعت کمک‬ ‫کند و در این میان اغلب به سراغ کتاب‌هایی می‌روند‬ ‫که با اقبال خوبی ازس��وی مردم روبه‌رو ش��ده‌اند‪ .‬در‬ ‫طول ‪ 11‬روز برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران‪۱۱۷ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۲۱‬بار جست‌وجوی ناشر در سایت ثبت شده‬ ‫و جس��ت‌وجوی کتاب درمجم��وع حدود ‪ ۲۰۷‬هزار و‬ ‫‪ ۶۲۰‬بار‪ ،‬جس��ت‌وجوی نام کتاب ش��امل ‪ ۱۵۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۱‬عبارت‪ ،‬جس��ت‌وجوی نویس��نده یا مترجم ‪۵۰‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۲۹‬عبارت و جس��ت‌وجوی موضوع ش��امل‬ ‫‪ ۱۸‬ه��زار و ‪ ۳۱۶‬عب��ارت بوده اس��ت‪ .‬نگاهی به آمار‬ ‫بیش��ترین جست‌وجوی نام مولف‪ ،‬نویسنده و مترجم‬ ‫نتایج ش��گرف و جالبی دارد‪ .‬به‌عنوان مثال نخستین‬ ‫نام در این فهرست فاضل نظری است که در سال‌های‬ ‫اخیر به‌واس��طه انتشار مجموعه شعرهایش به شهرت‬ ‫زیادی دس��ت پیدا کرده اس��ت‪ .‬پس از او نام سیمین‬ ‫دانش��ور قرار دارد و مقام س��وم به هوش��نگ ابتهاج‬ ‫اختص��اص یافته اس��ت‪ .‬مقام‌های چه��ارم تا نهم هم‬ ‫در اختی��ار ص��ادق هدایت‪ ،‬ن��ادر ابراهیمی‪ ،‬محمود‬ ‫دولت‌آب��ادی‪ ،‬کریم زمانی‪ ،‬برایان تریس��ی و میش��ل‬ ‫اوبام��ا قرار دارد‪ .‬یک��ی از گزینه‌هایی که در بازاریابی‬ ‫می‌تواند کمک خوبی برای ناشران باشد‪ ،‬عالقه‌مندی‬ ‫مردم به جس��ت‌وجوهای موضوعی اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫م��ردم در جس��ت‌وجوهای خود به س��راغ موضوعی‬ ‫می‌روند‪ ،‬نش��ان‌دهنده میزان عالقه‌مندی مخاطبان‬ ‫کت��اب اس��ت؛ بحثی که می‌تواند م��ورد توجه جدی‬ ‫ناش��ران حرفه‌ای یا ناش��رانی که قصد دارند مس��یر‬ ‫حرفه‌ای ش��دن را انتخاب کنن��د قرار گیرد‪ .‬به گزینه‬ ‫بیشترین جست‌وجوی موضوعی در سایت نمایشگاه‬ ‫می‌رس��یم‪ .‬در این بخش موضوعات گوناگون ازسوی‬ ‫مردم در س��ایت اطالع‌رسانی نمایشگاه ثبت شده که‬ ‫بیشترین جس��ت‌وجوی موضوعی به رمان اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬موضوعات روانشناس��ی و ش��عر رتبه‌های دوم و‬ ‫س��وم را از آن خود کرده‌اند‪ .‬موضوعاتی مانند حقوق‪،‬‬ ‫پزشکی‪ ،‬موسیقی‪ ،‬بورس‪ ،‬عاشقانه‪ ،‬معماری و فلسفه‬ ‫از دیگ��ر موضوعاتی به‌ش��مار می‌آیند که بیش��ترین‬ ‫جس��ت‌وجو را داش��ته‌اند‪ .‬اگر اهل کتاب و کتابخوانی‬ ‫باش��ید‪ ،‬به‌ط��ور قطع تاکن��ون نام «ملت عش��ق» را‬ ‫ش��نیده‌اید؛ کتابی از الیف شافاک که در سال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫به دو زبان ترکی و انگلیس��ی منتش��ر ش��د و عنوان‬ ‫پرفروش‌ترین کتاب ترکیه را به‌دست آورد‪ .‬این کتاب‬ ‫در ایران هم به اقبال خوبی دست پیدا کرده و یکی از‬ ‫کتاب‌های پرمخاطب اس��ت و در جست‌وجوی سایت‬ ‫هم نخس��تین رتبه را دارد‪ .‬کتاب «انس��ان خردمند»‬ ‫اث��ری از ی��ووال نوح ه��راری دومین اثری اس��ت که‬ ‫بیشترین جست‌وجوی نام کتاب را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬پس از آن می‌توان به کتاب «خودت باش‬ ‫دختر» نوش��ته ریچل هالیس اش��اره کرد‪ .‬رتبه‌های‬ ‫چه��ارم ت��ا نهم این بخ��ش به کتاب‌های «من س��ر‬ ‫قولم هستم» نوش��ته امیرعلی قاف‪« ،‬دنیای سوفی»‬ ‫اثری از یوس��تین گردر‪« ،‬کیمیاگر» از پائولو کوئیلو‪،‬‬ ‫«اکنون» نوش��ته فاضل نظری‪« ،‬جزء از کل» نوشته‬ ‫اس��تیو تولتز‪« ،‬ش��دن» اثری از میشل اوباما و «وقتی‬ ‫نیچه گریس��ت» به قلم اروین د‪.‬یالوم اختصاص دارد‪.‬‬ ‫یکی از بخش‌های جالب این آمار به بیش��ترین تعداد‬ ‫جست‌وجوی ناش��ران اختصاص دارد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫فهرست نشر «چشمه» قرار دارد و پس از آن می‌توان‬ ‫به اس��امی ناشرانی مانند «جنگل»‪« ،‬قطره»‪« ،‬افق»‪،‬‬ ‫«ققنوس»‪« ،‬نگاه»‪« ،‬نیلوفر»‪« ،‬س��وره مهر»‪« ،‬نی»‪،‬‬ ‫«هرم��س»‪« ،‬خوارزم��ی»‪« ،‬کوله‌پش��تی»‪« ،‬گاج»‪،‬‬ ‫«مرکز»‪« ،‬نیماژ»‪« ،‬نش��ر نو»‪« ،‬س��مت»‪« ،‬پرتقال»‪،‬‬ ‫«آم��وت»‪« ،‬هوپا»‪« ،‬ارجمند»‪« ،‬ماهی»‪« ،‬س��خن»‪،‬‬ ‫«پارس��ه»‪« ،‬ثالث»‪« ،‬امیرکبیر»‪« ،‬مدرسان شریف»‪،‬‬ ‫«معارف» و «میلکان» اشاره کرد‪ .‬نکته جالب این آمار‬ ‫این اس��ت که نش��ر قطره باوجود اینکه در نمایشگاه‬ ‫حضور نداش��ت‪ ،‬سومین رتبه بیشترین جست‌وجوی‬ ‫نام ناشر را از آن خود کرده است‪ .‬این آمار دربردارنده‬ ‫نکته‌های ارزش��مندی از بازاریابی و برندینگ اس��ت؛‬ ‫نکته‌های��ی که ناش��ران می‌توانند با تکیه بر اصول آن‬ ‫از پیچ‌وخم‌های صعب‌العبور صنعت نشر در سال‌های‬ ‫اخیر عبور کنند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دانش‌های عمومی ‪ -‬مظلوم‬ ‫‪ -2‬گرانش ‪ -‬آگاه کردن‬ ‫‪ -3‬با خوبی به جا ماند ‪ -‬از حروف الفبای یونانی ‪ -‬نشانه پستی‬ ‫‪ -4‬خواری ‪ -‬فکر و اندیشه ‪ -‬جوش‌های پوستی ریز بدن‬ ‫‪ -5‬طاقچ��ه اتاق‌ه��ای قدیم��ی ‪ -‬خجس��تگی و نیک‌بخت��ی ‪ -‬اثر و‬ ‫تاثیرگذاری ‪ -‬رمق و بوی ماندگی‬ ‫‪ -6‬همدم و مونس ‪ -‬پرنده‌ای شکاری‬ ‫‪ -7‬پرتاب‌کننده سنگ ‪ -‬پارچه ابریشمی رنگین‬ ‫‪ -8‬واحد پول کاغذی ‪ -‬از نعمات رحمت الهی‬ ‫‪ -9‬مختصر و کوتاه ‪ -‬بسیار نادان‬ ‫‪ -10‬قسمتی از سیم برق ‪ -‬پرده نقاشی‬ ‫‪ -11‬الفبای هفت گام ‪ -‬دویدن اسب ‪ -‬نوعی برنج شمال ‪ -‬عدد تنفسی‬ ‫‪ -12‬باطل کردن قرارداد ‪ -‬بزرگوار و بخشنده ‪ -‬رنگ شب‬ ‫‪ -13‬بی‌پیچ و خم ‪ -‬عالمت تجاری ‪ -‬رازهای پنهان‬ ‫‪ -14‬ش��هری در جنوب اس��تان اصفهان ‪ -‬نماد وطن‌پرستی ایرانیان‬ ‫به روایت شاهنامه‬ ‫‪ -15‬حس‌های درونی ‪ -‬با بخت و اقبال نامساعد روبه‌رو شدن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪141‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ک س‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫گ‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪142‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از روی اختیار نیست ‪ -‬کار سخت و جانکاه‬ ‫‪ -2‬قوم حضرت هود(ع)‪ -‬قس��متی از خاک خراس��ان شمالی را پوشش می‌دهد‪-‬‬ ‫آسان گرفتن بر یکدیگر‬ ‫‪ -3‬خوشگوار‪ -‬هم‌داستان ویس در قصه فخرالدین اسعدگرگانی‪ -‬نمایشنامه‌ای از مولیر‬ ‫‪ -4‬نوع��ی کاغ��ذ نامرغوب ‪ -‬گام یک‌پا ‪ -‬از اجزای س��نگین نفت خام ‪ -‬ضمیری‬ ‫است مفعولی‬ ‫‪ -5‬بخار آب در فضا ‪ -‬ورزش سبک ‪ -‬شیشه زیر میکروسکوپ ‪ -‬دست سودن‬ ‫‪ -6‬روزگار نخست ‪ -‬ناپخته‬ ‫‪ -7‬برخورد و مالقات ‪ -‬دادوستد کلی‬ ‫‪ -8‬دنباله‌رو عروس ‪ -‬آموختنی در مدرسه‬ ‫‪ -9‬همراه پتک در آهنگری ‪ -‬دوستان خموش‬ ‫‪ -10‬از کلمات شرط ‪ -‬شالوده ‪ -‬سلیقه جامعه‬ ‫‪ -11‬ضمیر جمع ‪ -‬سرازیری ‪ -‬از وسایل مولد نیرو ‪ -‬خرسی در افالک‬ ‫‪ -12‬درخواست حاجت از خداوند ‪ -‬باطراوت ‪ -‬شهر بندری در فرانسه‬ ‫‪ -13‬شبی میان دو فصل ‪ -‬کنایه از سخنان آهسته و پنهان ‪ -‬نظیر و شبیه‬ ‫‪ -14‬دنیا و آخرت ‪ -‬زیرک و هوشیار ‪ -‬پسوند همانندی‬ ‫‪ -15‬گروه ُکر ‪ -‬به ورزش بوکس اطالق می‌شود‬ ‫نگرانی روز‬ ‫هزینه ‪ ۱۵‬میلیون دالری‬ ‫برای واردات کاغذ سیگار‬ ‫دبی��رکل جمعیت مبارزه با‬ ‫دخانیات ضمن اب��راز نگرانی‬ ‫از رون��د افزایش��ی راه‌اندازی‬ ‫کارخانه‌ه��ای دخان��ی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬در عین حال از آنچه‬ ‫که «صرف هزینه ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫دالری برای خرید و واردات کاغذ سیگار» خواند‪ ،‬انتقاد کرد‪.‬‬ ‫ایسنا نوش��ت‪ :‬محمدرضا مس��جدی‪ ،‬دبیرکل جمعیت مبارزه با‬ ‫دخانیات کش��ور‪ ،‬با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در حوزه استفاده‬ ‫از مواد دخانی گفت‪ :‬یکی از مطالبات ما تدوین برنامه اساس��ی برای‬ ‫حفظ س�لامت مردم ازس��وی نهادهای حکومتی است‪ .‬تامین مواد‬ ‫دخانی باید تابع عوامل قانونی باش��د؛ نه س��وداگری‌های بازاری‪ .‬در‬ ‫حالی که نشریه‌های مکتوب کشور به‌دلیل باال رفتن نرخ کاغذ رو به‬ ‫تعطیلی هس��تند‪ ،‬هزینه شدن ‪ ۱۵‬میلیون دالر برای خرید و واردات‬ ‫کاغذ سیگار به کشور اشتباه است‪.‬‬ ‫مس��جدی با اش��اره به هزینه ‪ ۳۰‬ه��زار میلی��ارد تومانی درمان‬ ‫بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات‪ ،‬افزود‪ :‬در زمانی که کشور با‬ ‫تحریم انواع اقالم پزشکی و دارویی روبه‌رو است‪ ،‬تخصیص این میزان‬ ‫ارز برای رش��د و توس��عه صنعت دخانیات جای تأسف دارد‪ .‬در همه‬ ‫کشورهای دنیا‪ ،‬س��یگار را گران می‌کنند تا مصرف آن کاهش یابد‪،‬‬ ‫اما در کش��ور ما ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان در س��ال صرف خرید سیگار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬باید همکاری بین بیش از ‪ ۲۰‬سازمان گوناگون در زمینه‬ ‫مبارزه با دخانیات وجود داش��ته باش��د‪ .‬متاسفانه درحالی که برخی‬ ‫صنایع کشور در حال ضعیف شدن یا حتی با حدود یک سوم قدرت‬ ‫تولیدی در حال کار هستند‪ ،‬ش��اهد رشد تعداد کارخانه‌های تولید‬ ‫دخانی��ات از ‪ 8‬کارخانه به ‪ ۱۵‬کارخانه بوده‌ایم‪ .‬باید جلوی این روند‬ ‫افزایشی با قانون‌گذاری‌های درست گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه ح��دود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬درصد مردان و یک تا‬ ‫‪ 3‬درص��د زنان س��یگار مصرف می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن آمار در مصرف‬ ‫قلیان بس��یار مأیوس‌کننده‌تر اس��ت تا جایی که ح��دود ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫مردان و ‪ ۳۵‬درصد زنان از قلیان استفاده می‌کنند‪ .‬این ارقام آنجایی‬ ‫نگران‌کننده‌تر می‌شود که س��ن مصرف و دسترسی به مواد دخانی‬ ‫در حال کاهش است‪.‬‬ ‫دستور روز‬ ‫سلبریتی‌ها دیگر اجرا نمی‌کنند!‬ ‫مدیر روابط عمومی س��یما از دس��تور معاون سیما مبنی بر اعمال‬ ‫ضوابط اجرای تلویزیونی س��لبریتی‌ها با حساسیت بیشتر و برخورد‬ ‫با تخلفات احتمالی خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫حمید خواجه‌نژاد‪،‬‬ ‫مدی��ر رواب��ط عمومی س��یما درب��اره ضواب��ط اج��رای تلویزیونی‬ ‫س��لبریتی‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از این نیز ضوابطی تدوین و اجرایی ش��ده‬ ‫اما پس از اتفاق اخیر در این حوزه‪ ،‬دس��تور دکتر مرتضی میرباقری‪،‬‬ ‫معاون سیما درباره اعمال آن با حساسیت و جدیت بیشتر است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه نمی‌توان حضور س��لبریتی‌ها را به‌طور مطلق مثبت یا‬ ‫منف��ی ارزیابی کرد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬همان‌طور که حضور بعضی چهره‌ها‬ ‫در چن��د برنامه تلویزیونی موفق و با اس��تقبال مخاطب همراه بوده‪،‬‬ ‫در مواردی هم این حضور‪ ،‬تجربه‌ای ناموفق بوده و منجر به تعطیلی‬ ‫برنامه ش��ده اس��ت؛ پس نباید به این مقوله نگاه صفر و یکی داشت‪.‬‬ ‫م��ورد اخیر در برنامه رمضانی یک ش��بکه هم نخس��تین و آخرین‬ ‫مورد نیس��ت؛ کما اینکه پیش‌تر هم در برخی گروه‌های برنامه‌س��از‬ ‫ش��بکه‌ها پیشنهاد اس��تفاده از چهره‌هایی در مقام اجرا مطرح شده‬ ‫بود که مورد تایید قرار نگرفت و منتفی شد‪ .‬از نگاه سازمانی اولویت با‬ ‫داشته‌ها و سرمایه‌های رسانه است‪ .‬تلویزیون مجریان بسیاری دارد‬ ‫که متعهد و موفق و آشنا به اصول حرفه‌ای در برنامه‌ها حضور دارند و‬ ‫برنامه‌هایی پرمخاطب و برند را اداره می‌کنند؛ پس باید نیاز منطقی‬ ‫به حضور چهره جدید احس��اس ش��ود‪ .‬میزان دس��تمزد متعادل و‬ ‫معقول سلبریتی‌ها از دیگر ضوابط است که مورد حساسیت شبکه‌ها‬ ‫و برنامه‌سازان است تا در هزینه‌کرد بیت‌المال دقت شود و همچنین‬ ‫نظارت کافی اعمال ش��ود تا از س��وی حامی برنام��ه پرداخت‌هایی‬ ‫غیررسمی و بی‌ضابطه انجام نشود‪.‬‬ ‫کمک‌های حاص��ل از همت بلند ‪ 110‬هنرمند حاضر‬ ‫در نمایش��گاه«تنها نیس��تیم» گالری م��ژده به مناطق‬ ‫س��یل‌زده روس��تای طی��ار آمی��ران کوش��کی از توابع‬ ‫معموالن شهرستان پلدختر ارسال شد‪.‬‬ ‫م��ژده طباطبای��ی‪ ،‬مدیر گال��ری مژده ب��ا اعالم این‬ ‫خبر گف��ت‪ :‬نمایش��گاه خیریه تنها نیس��تیم با حضور‬ ‫‪ ۱۱۰‬هنرمند و ارائه ‪ ۱۴۴‬اثر به نفع آس��یب‌دیدگان از‬ ‫سیل‌های اخیر تا پایان هفته نخست اردیبهشت در گالری مژده دایر بود که الزم‬ ‫می‌دان��م از تک‌تک هنرمن��دان و مجموعه‌داران عزیزی که با ارائه اثر در این امر‬ ‫خیر مش��ارکت کردند و نیز مردم عالقه‌مند به هنر که با خریدش��ان امکان این‬ ‫همراهی را فراهم آوردند قدردانی و سپاسگزاری کنم‪.‬‬ ‫طباطبایی اعالم کرد‪ :‬با حمایت قشرهای گوناگون مردم‪ 72 ،‬اثر در مجموع به‬ ‫مبلغ ‪ 91‬میلیون و ‪ 338‬هزار تومان به فروش رسید که همه این مبلغ به مردم‬ ‫عزیز سیل‌زده تقدیم شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با این مبلغ اقالمی تهیه شده‌اند تا در اختیار ‪ 100‬خانواده عزیز قرار‬ ‫گیرد؛ ش��امل ‪ ۱۰۰‬تخته فرش‪ ۱۰۰ ،‬سرویس قابلمه و پخت و پز‪ ۱۰۰ ،‬پنکه و‬ ‫‪ ۱۰۰‬کلمن که کلمن‌ها در سری دوم باربری ارسال می‌شوند‪.‬‬ ‫این س��ومین نمایش��گاه خیریه تنها نیستیم گالری مژده اس��ت‪ .‬پیش تر در‬ ‫جریان زلزله‌های بم و کرمانشاه جامعه هنرهای تجسمی ایران به یاری هموطنان‬ ‫آسیب‌دیده خود شتافته بودند‪.‬‬ ‫رونمایی از نخستین پلتفرم کسب‌وکاری‬ ‫نوآورانه در صنعت نشر‬ ‫نشس��ت «نوآوری در اقتصاد نش��ر» و آیین رونمایی از نخس��تین کسب‌وکار‬ ‫نوآورانه مبتنی بر فناوری در صنعت نشر با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫کتاب‌پالس نخستین پلتفرم مشترک ذی‌نفعان کتاب است‬ ‫که در این حرکت نوآورانه بازار جدیدی در این صنعت خلق کرد است‪ .‬همچنین‬ ‫این اس��تارت‌آپ با بهره‌گیری از فناوری اطالعات پلی ارتباطی میان ناش��ران و‬ ‫مشتریان کتاب ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ناش��ران معتبری به این پلتفرم پیوس��ته و س��ایر ناشران معتبر‬ ‫عمومی و دانشگاهی نیز در نمایشگاه کتاب اخیر وارد مرحله عقد قرارداد شده‌اند‪.‬‬ ‫حامد ساجدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شناسا در این آیین در سخنرانی اعالم کرد‪:‬‬ ‫نخستین سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه صنعت نشر ازسوی شرکت شناسا از‬ ‫شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اتفاق به‌منظور ش��کوفایی اقتصاد نشر‪ ،‬ارزش‌آفرینی در زندگی‬ ‫م��ردم‪ ،‬تروی��ج فرهنگ کت��اب و کتابخوانی و جلوگیری از قاچ��اق کتاب انجام‬ ‫شده‌اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شناس��ا گفت‪ :‬دنیای امروز متاثر از فناوری‌هایی‬ ‫است که نه‌تنها چهره جهان پیش رو بلکه ایران را هم تغییر داده است‪.‬‬ ‫س��اجدی با اش��اره به ش��کل‌گیری روندهای جدید بیان کرد‪ :‬برندهای اول‬ ‫جهان��ی جای خود را به نام‌های فناوران��ه داده‌اند که زندگی را متحول کرد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از دیگر فعالیت‌های شناس��ا در حوزه صنایع خالق و فرهنگی‬ ‫تایید ازسوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان «مبادی صنایع‬ ‫خالق و فرهنگی»‪ ،‬راه‌اندازی «مرکز نوآوری فرهنگ و هنر» با مش��ارکت ش��هر‬ ‫کتاب است‪.‬‬ ‫در این آیین اش��رف بروجردی‪ ،‬رئیس س��ازمان و اسناد کتابخانه ملی و احمد‬ ‫مس��جدجامعی‪ ،‬رئیس کمیسیون فرهنگی ش��ورای اسالمی شهر تهران به ایراد‬ ‫سخنرانی درباره ورود نوآوری به حوزه نشر و کتاب پرداختند‪.‬‬ ‫همچنی��ن حامد س��اجدی مدیرعامل شناس��ا‪ ،‬مه��دی فی��روزان مدیرعامل‬ ‫موسس��ه شهر کتاب‪ ،‬نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب‪ ،‬حسین‬ ‫ابراهیم‌آبادی رئیس مرکز نش��ر دانش��گاهی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫مهدی س��عیدی‌کیا مدیرعامل کتاب‌پالس‪ ،‬در یک نشس��ت تخصصی پیرامون‬ ‫نوآوری در اقتصاد نشر‪ ،‬به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫این آیین ‪ ۱۷‬اردیبهشت همراه با ضیافت افطار در تاالر «قلم» سازمان اسناد‬ ‫و کتابخانه ملی برگزار شد‪.‬‬ ‫«عصرجدید» متفاوت می‌شود‬ ‫ضب��ط مرحله دوم برنامه تلویزیونی «عصر جدید» با تغییراتی در دکور و اجرا‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ضبط مرحله دوم برنامه «عصرجدید» ش��روع ش��ده و ‪۶۰‬‬ ‫اجرای برتر که با رأی مس��تقیم هی��ات داوران‪ ،‬آرای مردمی‪ ،‬اعتبارنامه طالیی‬ ‫هیات داوران و انتخاب گروه برنامه‌س��از‪ ،‬برگزیده ش��ده‌اند در این مرحله حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫«عصرجدی��د» در فصل دوم تغییرات��ی دارد؛ به‌طور مثال در آغاز هر اجرا‪ ،‬هر‬ ‫‪ 4‬ضربدر داوران قرمزرنگ اس��ت و ش��رکت‌کنندگان باید با اجرای قوی‌تر خود‬ ‫نسبت به فصل مقدماتی‪ ،‬داوران را متقاعد کنند که ضربدرشان را سفید کنند‪.‬‬ ‫در هر برنامه هم از میان اجراهای راه‌یافته به مرحله پایانی همان شب‪ ،‬هیات‬ ‫داوران تنها دو اجرا را برمی‌گزینند تا راهی مرحله آرای مردمی شود‪ .‬این تغییر‬ ‫به این معنی است که قضاوت نهایی دور دوم‪ ،‬فقط و فقط بر عهده مردم است و‬ ‫آنها هستند که از هر برنامه‪ ،‬با رأی خود‪ ،‬تنها یک اجرا را برای حضور در مرحله‬ ‫نیمه‌نهایی برمی‌گزینند‪ .‬بعد از پخش هر قسمت‪ ،‬مردم ‪ ۲۴‬ساعت فرصت دارند‬ ‫تا از طریق اپلیکیشن یا با شماره‌گیری کد هر اجرا‪ ،‬رای خود را ثبت کنند و در‬ ‫نهایت‪ ۱۵ ،‬اجرا از میان ‪ ۶۰‬اجرا‪ ،‬راهی نیمه‌نهایی خواهند شد‪.‬‬ ‫از تغییرات دیگر برنامه می‌توان به متفاوت‌شدن دکور اشاره کرد‪.‬‬ ‫برنامه «عصر جدید» در ایام ماه مبارک رمضان یکش��نبه و دوش��نبه س��اعت‬ ‫‪ ۲۲:۳۰‬از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫شریعتی سوژه یک مستند شد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

شماره : ۱۳۳۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!