صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۶

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1286

روزنامه صمت شماره 1286

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1286‬پیاپی ‪ 16 2604‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ما از درون زنگ زدیم‬ ‫چهره‌ها‬ ‫حرکت بازار روی موج اخبار سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫‌محمدباقر عالی‬ ‫رئیس هیات‌عامل ایدرو شد‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫‌جذب سرمایه‬ ‫از کشورهای همسایه‬ ‫نتیجه با ایده‌آل امریکا‬ ‫متفاوت خواهد بود‬ ‫‌برون‌رفت از‬ ‫بنگاهداری بانک‌ها‬ ‫عیب تولید‬ ‫و سانحه هوایی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مردم وارد بازار ارز نشوند‬ ‫نرخ دالر در حالی این روزها متاثر از ناآرامی‌های سیاسی‪ ،‬روند صعودی به خود گرفته‬ ‫و نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند که در ادامه این روند‪ ،‬در آخرین روز هفته گذشته‬ ‫از مرز حساس ‪ ۱۵‬هزار تومان عبور کرد‪ .‬آن‌طور که فعاالن بازار می‌گویند‪ ،‬افزایش اخبار‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬آرایش بازار ارزی کش��ور را تحت‌تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬سخنان تحریک‌آمیز‬ ‫برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا درباره مس��ائل ایران‪ ،‬سفرهای پیاپی و عجوالنه وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا به عراق و روس��یه همزمان با مالقات ظریف و الوروف در مس��کو‪ ،‬از‬ ‫جمله موضوع‌های مهمی بود که س��طح نگرانی‌های معامله‌گران را افزایش داد و زمینه‬ ‫رشد قیمت‌ها را در بازار فراهم کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬اشاره به خارج نشدن از برجام در سخنان‬ ‫رئیس‌جمهوری توانست فضای هیجانی بازار ارز را تاحدی تلطیف کند‪ .‬به گفته فعاالن‬ ‫ای��ن بازار‪ ،‬صحبت‌های اخیر درباره برجام و مهلت دو ماهه ایران‪ ،‬یک جو روانی در بازار‬ ‫ایجاد کرده که مش��خص نیست نرخ‌ها در این محدوده باقی بماند و احتمال کاهش نرخ‬ ‫دالر با تشکیل بازار متشکل ارزی در هفته آینده نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫«فشار حداکثری» این بار از نوع فلزات صنعتی‬ ‫‪6‬‬ ‫تحریم دوباره فلزات ایران بیشتر جنبه روانی دارد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وضعیت امروز خودروسازی ‬ ‫نتیجه عملکرد سلیقه‌ای است‬ ‫اصالح ساختار شرکت هواپیمایی ایران‌ایر‬ ‫بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد‬ ‫هما سروسامان می‌گیرد؟‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫صفر را بستند‬ ‫تا ما به بیرون زنگ نزنیم‬ ‫از شما چه پنهان‬ ‫ما از درون زنگ زدیم‬ ‫می‌گوین��د دو رفیق با هم قرار گذاش��تند که ه��ر وقت یکی از آنها به‬ ‫مقامی دس��ت پیدا کرد‪ ،‬دیگری در مقابل ساختمان مقام مسئول‪ ،‬زیر‬ ‫درخت چناری بایستد و برای رفیقش دست تکان بدهد تا او را ببیند‪.‬‬ ‫ت یاف��ت؛ به‌طور مثال‬ ‫بعد از س��ال‌ها یکی از آنها به مقام عالی دس�� ‌‬ ‫رئیس‌جمهور ش��د‪ ،‬یا وزیر صنعت و معدن شد‪ ،‬یا مشاول وزیر صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬یا معاون وزیر ارشاد شد‪ ،‬معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد شد‪ ،‬شاید‬ ‫هم مدیرعامل بانک مس��کن ش��د‪ ،‬یا معاون مدیرعامل یک خودروساز‬ ‫ش��د‪ ،‬یا مدیر کل تئاتر شد‪ ،‬یا معاون مدیرکل مطبوعات داخلی شد‪ ،‬یا‬ ‫رئیس موزه‌های زیرخاکی نفت شد‪ ،‬یا رئیس فالن اداره روابط حمومی‬ ‫ش��د‪ ،‬یا شهردار رفتگران منطقه یک ش��د‪ ،‬یا معاون فالن قسمت فالن‬ ‫س��ازمان «درپیت» ش��د‪ ،‬یا در بخش خصولتی به مقامی دس��ت پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬یا اصال اهل ریس��ک بود و رفت کارخانه ماکارونی تأس��یس کرد؛‬ ‫به‌هرحال کاره‌ای ش��د و مهم این اس��ت ک��ه می‌خواهیم بگوییم رفیق‬ ‫اول کاره‌ای شد‪.‬‬ ‫رفی��ق دوم که همچنان کار خودش را می‌کرد‪ ،‬رفت در مقابل پنجره‬ ‫اتاق رفیق مسئول در ساختمانی بلندمرتبه و کنار خیابان و زیر درخت‬ ‫چنار هی دس��ت تکان داد و دس��تمال در هوا گردان��د و ادای خواننده‬ ‫قدیم��ی را درآورد و دید خبری از رفیقش نیس��ت‪ .‬رفیق رئیس ش��ده‬ ‫گاهی پش��ت پنج��ره می‌آمد اما هرچ��ه او تالش می‌کرد و دس��تمال‬ ‫می‌چرخاند و قر و قمیش می‌آمد‪ ،‬رئیس نمی‌دید که نمی‌دید‪.‬‬ ‫دوران چهارس��اله و هشت‌س��اله و ده‌س��اله و سیزده‌ساله و سی‌ساله‬ ‫خدمت صادقانه بدون اختالس و ریا و تزویر و مهر بر پیش��انی و زدوبند‬ ‫هم گذشت و براساس حکم حکومتی نمایندگان محترم مجلس‪ ،‬دوران‬ ‫خدمت و خدمتگزاری آقای رئیس به پایان رس��ید و او هم به‌صف مردم‬ ‫پیوس��ت و مثل بقیه بازنشستگان‪ ،‬پارک‌نش��ین شد‪ .‬یک روز‌تصادفی‬ ‫رفیق کودکی و نوجوانی و جوانی خود را دید و شناخت و حال و احوالی‬ ‫ک��رد و گفت چرا تا ما کاره‌ای بودیم و حکومت را به‌دس��ت داش��تیم و‬ ‫پادش��اه ش��ما مردم و ارباب‌رجوع و ش��هروندان درجه‌دو و سه بودیم‪،‬‬ ‫سراغ ما نیامدی؟‬ ‫رفیق دوم خاطره آن روزها یادش آمد و ش��روع کرد به تعریف کردن‬ ‫که ما براس��اس ق��رار کودکی و نوجوان��ی و جوانی آمدی��م و در مقابل‬ ‫ساختمان حکومت تو جلو پنجره اتاقت ایستادیم و حتی آن‌قدر دست‬ ‫ت��کان دادی��م و خوش‌رقصی کردیم که گش��ت منکرات آم��د و ما را با‬ ‫خ��ود برد و چند ضربه ش�لاق هم خوردیم که اث��رش هنوز هم بر جای‬ ‫«بی‌تربیتی‌مان» مانده اس��ت‪ ،‬اما تو در چنان منصب و بارگاهی بودی‬ ‫که حتی نیم‌نگاهی هم به ما نکردی‪.‬‬ ‫رفیق اولی که روزگاری رئیس‌جمهور یا معاون اول یا مش��اور یا وزیر‬ ‫یا معاون وزیر یا مدیرعامل یا خودروس��از یا کارتن‌س��از یا اس��تاندار یا‬ ‫فرماندار یا ش��هردار یا بخش��دار یا شورای شهر یا محله یا روستا یا فالن‬ ‫ده‌کوره‪ ،‬یا عضو یک اتاق بی‌صاحب یا باصاحب یا مدیرکل یا رئیس اداره‬ ‫یا منشی یا آبدارچی یا عضو هیات مدیره یا معاون مالی یا مدیر حقوقی‬ ‫یا مس��ئول ارتباطات ش��ده بود با لبخند تلخی پاسخ داد‪ :‬کجای کاری‬ ‫رفیق قدیمی! آن روزگار که ما کاره‌ای شده بودیم‪ ،‬وقتی از پنجره بیرون‬ ‫را نگاه می‌کردیم‪ ،‬درخت چنار را هم نمی‌دیدیم چه برسد تو گنجشک‬ ‫کوچولو که حتما زیر آن درخت پرپر می‌زدی‪.‬‬ ‫محمود دولت‌آبادی‪ ،‬نویس��نده ماندگار زمانه ما‪ ،‬رمان‌نویس بزرگ‪،‬‬ ‫قصه‌گ��وی کلی��در روزگار می‌نویس��د‪ :‬گاه��ی فکر می‌کن��م که نکند‬ ‫نویسندگان (و اهل قلم و اندیشه) از پوالد ساخت ‌ه شده‌اند که می‌توانند‬ ‫ن همه اندوه‪ ،‬عذاب‪ ،‬رنج و افسردگی را تاب بیاورند‪.‬‬ ‫ای ‌‬ ‫آنچه برای انسان خالق بسیار خطرناک است‪ ،‬این است که نویسنده‬ ‫به نومیدی از بش��ر برس��د و این یعنی نفی تمام ارزش‌هایی که در طول‬ ‫تاری��خ‪ ،‬اقوام و مل��ل به‌وجود آورده‌اند‪ .‬این خطر وجود دارد که انس��ان‬ ‫ترجیح بدهد در دوزخ درون خویش باقی بماند تا عمرش به پایان برسد؛‬ ‫مسئله من تراژدی انسان در موقعیت است‪.‬‬ ‫در راه کشف حقیقت‬ ‫سقراط به شوکران رسید‬ ‫مسیح به میخ و صلیب‬ ‫ما نه اشتهای شوکران داریم‬ ‫نه طاقت میخ و صلیب‬ ‫پس بهتر است به‌جای کشف حقیقت‬ ‫برگردیم و کشک‌مان را بسابیم‬ ‫(هر دو شعر از استاد اکبر اکسیر است)‬ ‫علما باید برای عملی شدن توحید مجاهدت کنند‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهب��ر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی عصر چهارش��نبه گذش��ته‬ ‫در دی��دار حدود ‪۲‬هزار نفر از طالب سراس��ر‬ ‫کش��ور‪ ،‬فضال‪ ،‬اس��تادان و مدیران حوزه‌های‬ ‫علمی��ه‪ ،‬وظیف��ه حوزه‌ه��ا و علم��ای دین را‬ ‫بیان معارف اس�لام و ت�لاش برای تحقق آنها‬ ‫در جامع��ه خواندند و تاکی��د کردند‪ :‬علما در‬ ‫مقام ورثه انبیا باید برای عملی شدن توحید و‬ ‫اقامه قسط‪ ،‬مجاهدت کنند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در این دیدار با اشاره‬ ‫به نی��از امروز انس��ان‌ها به معارف برجس��ته‬ ‫دینی و همچنین اقبال دنیای اس�لام و حتی‬ ‫جوامع خارج از دنیای اس�لام به این معارف‪،‬‬ ‫وظیفه حوزه‌های علمیه را نس��بت به گذشته‬ ‫سنگین‌تر دانس��تند و گفتند‪ :‬در داخل کشور‬ ‫توجه��ی که امروز نس��بت به مس��ائل دینی‬ ‫و روحانی��ت وجود دارد‪ ،‬با گذش��ته و قبل از‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬قابل مقایسه نیست‪ .‬ایشان‬ ‫افزودن��د‪ :‬این تصور که مردم در نقاط مختلف‬ ‫دنی��ا از مع��ارف دین��ی رویگردان ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫تصور غلطی اس��ت بلکه اقب��ال به این معارف‬ ‫بیشتر ش��ده است‪ .‬ایشان در بخش دیگری از‬ ‫سخنان‌شان اجتهاد را روش نظام‌مند درک و‬ ‫استنباط معارف از منابع نقلی و عقلی خواندند‬ ‫و افزودند‪ :‬عالم دین باید بداند معارف و حقایق‬ ‫دینی را چگونه از منابع به‌دس��ت آورد‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی پرورش ق��وه اجتهاد‬ ‫را نیازمن��د کار و تمری��ن فراوان دانس��تند و‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬اگر این ِمتُد درست آموخته‬ ‫ترامپ‪ :‬خواهان مذاکره با مقامات ایران برای حصول یک توافق هستیم‬ ‫اتحادیه اروپا در مقابل تصمیم ایران بیانیه داد‬ ‫رئیس‌جمه��وری امری��کا در ادامه رفتارهای‬ ‫خصمانه با مردم ایران‪ ،‬با صدور فرمان اجرایی‪،‬‬ ‫بار دیگر تحریم‌هایی را علیه بخش آهن‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫آلومینی��وم و مس ایران اعمال کرد‪ .‬این فرمان‬ ‫اجرایی دونالد ترامپ چهارش��نبه در س��الروز‬ ‫خ��روج یکجانبه امری��کا از تواف��ق بین‌المللی‬ ‫و م��ورد تایی��د ش��ورای امنیت س��ازمان ملل‬ ‫متح��د و اعم��ال تحریم‌ه��ای غیرقانونی علیه‬ ‫کشورمان صادر ش��د‪ .‬رئیس‌جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نی��ز در واکنش به صدور ای��ن فرمان از‬ ‫کاهش اجرای تعهدات ایران در برجام خبر داد‬ ‫و ی��ک ضرب‌االجل ‪۶۰‬روزه ب��رای اروپا تعیین‬ ‫ک��رد تا به تعه��دات خود عمل کن��د‪ .‬کاهش‬ ‫اجرای تعهدات ایران شامل توقف فروش مازاد‬ ‫ذخایر آب س��نگین و اورانیوم غنی‌شده است‪.‬‬ ‫شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان نیز با صدور‬ ‫بیانیه‌ای خطاب به کش��ورهای عض��و برجام‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در راستای‬ ‫صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در‬ ‫اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ‪ ۲۶‬و ‪۳۶‬‬ ‫برجام‪ ،‬از ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬برخی اقدام‌های‬ ‫خود در تواف��ق برجام را متوق��ف می‌کند‪ .‬در‬ ‫بیانیه ش��ورای‌عالی امنیت ملی کش��ورمان که‬ ‫در نامه‌های جداگانه نیز ازس��وی دکتر حسن‬ ‫روحانی رئیس‌جمهوری و رئیس ش��ورای‌عالی‬ ‫امنیت ملی به س��ران کش��ورهای عضو برجام‬ ‫اعالم شده‪ ،‬به کش��ورهای باقیمانده در برجام‬ ‫‪ ۶۰‬روز ب��رای اجرای تعهدات‌ش��ان به‌ویژه در‬ ‫حوزه‌های بانکی و نفت��ی فرصت داده و تاکید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ :‬در هر زمان که خواس��ته‌های ما‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬ما نی��ز به همان می��زان اجرای‬ ‫دوباره تعهدات متوقف ش��ده را از سر خواهیم‬ ‫گرفت‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگر را متوقف‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خواهان مذاکره با ایران هستیم‬ ‫در عی��ن حال به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫ش��بکه‌ای ‪ ،۲۴‬رئیس‌جمهوری امریکا ساعاتی‬ ‫پ��س از آنک��ه تحریم‌های خصمان��ه جدیدی‬ ‫علیه کش��ورمان وضع کرد‪ ،‬مدعی شد خواهان‬ ‫مذاکره ب��ا مقام��ات ایران ب��رای حصول یک‬ ‫توافق اس��ت‪ .‬ترامپ گفت‪ :‬من در انتظار روزی‬ ‫هستم که با س��ران ایران دیدار کنم تا به یک‬ ‫توافق دس��ت یابیم و گام‌های بس��یار مهمی را‬ ‫برداریم که به ایران آینده‌ای که استحقاقش را‬ ‫دارد‪ ،‬بدهیم‪ .‬وی در ادامه گفت امیدوار اس��ت‬ ‫در برخ��ی زمینه‌ها یک تواف��ق عادالنه حاصل‬ ‫ش��ود‪ .‬ترام��پ همچنین با طرح ای��ن ادعا که‬ ‫«ما نمی‌خواهیم به کسی آسیب بزنیم» گفت‪:‬‬ ‫م��ا فقط نمی‌خواهی��م که آنها (ایران) س�لاح‬ ‫هسته‌ای داش��ته باشند؛ این تمام چیزی است‬ ‫که می‌خواهیم‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال ب��ه گ��زارش اداره کل‬ ‫اطالع‌رس��انی و ام��ور س��خنگویی وزارت امور‬ ‫خارجه‪ ،‬سیدعباس موسوی تصمیم اخیر رژیم‬ ‫ایاالت متحده مبنی ب��ر تحریم صنعت فلزات‬ ‫ایران را به‌شدت محکوم کرد و گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫ای��االت متحده مغایر با تعهدات بین‌المللی این‬ ‫رژیم است و موجبات مسئولیت بین‌المللی آن‬ ‫را فراه��م خواهد کرد‪ .‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این تحری��م مانند‬ ‫سایر تحریم‌های یکجانبه امریکا مغایر با اصول‬ ‫و قواع��د اساس��ی رواب��ط بین‌المل��ل و به‌طور‬ ‫مش��خص مغایر با تعهدات بین‌المللی ناشی از‬ ‫منشور ملل متحد‪ ،‬بیانیه‌های الجزایر‪ ،‬معاهده‬ ‫م��ودت و قرار دی��وان بین‌المللی دادگس��تری‬ ‫است که به‌دلیل اعمال متخلفانه بین‌المللی از‬ ‫طرق قضایی باید پاسخگو باشد‪ .‬موسوی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مس��ئولیت جبران خسارت‌های واردشده‬ ‫برعهده رژیم امریکا خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه اتحادیه اروپا‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی‪ ،‬مسئول سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه انگلیس‪،‬‬ ‫فرانس��ه و آلم��ان نیز با ص��دور بیانیه‌ای اعالم‬ ‫کردن��د‪ :‬از توافق هس��ته‌ای با ای��ران حمایت‬ ‫می‌کنی��م و تبعی��ت ای��ران را از تعهداتش در‬ ‫قبال توافق هسته‌ای مورد ارزیابی قرار خواهیم‬ ‫داد‪ .‬اما هرگون��ه اولتیماتوم را درباره برجام رد‬ ‫می‌کنیم‪ .‬در مت��ن بیانیه اتحادی��ه اروپا آمده‬ ‫اس��ت‪ :‬ما با نگرانی زیاد بیانی��ه ایران را درباره‬ ‫تعهداتش در قبال توافق هس��ته‌ای مش��اهده‬ ‫می‌کنیم‪ .‬م��ا به‌طور کامل متعه��د به حفظ و‬ ‫اج��رای توافق هس��ته‌ای هس��تیم؛ توافقی که‬ ‫یک دس��تاورد کلیدی در س��اختار عدم اشاعه‬ ‫هس��ته‌ای جهانی و به نفع امنیت همه ماست‪.‬‬ ‫قویا از ایران می‌خواهیم که همچنان به اجرای‬ ‫کام��ل تعهدات��ش در برج��ام ادامه ده��د و از‬ ‫برداشتن گام‌های تنش‌زا امتناع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هرگونه اولتیماتوم را رد می‌کنیم‬ ‫در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت‪ :‬ما هرگونه‬ ‫اولتیمات��وم از س��وی ای��ران را رد می‌کنیم و‬ ‫تبعی��ت ایران از توافق هس��ته‌ای را براس��اس‬ ‫عملکرد آن و معاهده «ان‌پی‌ان» مورد ارزیابی‬ ‫ق��رار خواهی��م داد‪ .‬در ای��ن راس��تا م��ا نقش‬ ‫س��ازمان بین‌المللی انرژی اتم��ی را در نظارت‬ ‫و راس��تی‌آزمایی اجرای تعه��دات ایران یادآور‬ ‫می‌ش��ویم‪ .‬ما همچنین به‌دنبال این هس��تیم‬ ‫که ایران همچنان از فرمت‌ها و مکانیس��م‌های‬ ‫تعیین ش��ده در برج��ام از جمله کمیس��یون‬ ‫مشترک برجام تبعیت کند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال ما تعه��دات قوی و محکم‌مان‬ ‫را در قب��ال برجام یادآور می‌ش��ویم که در این‬ ‫راس��تا به تالش‌ها برای لغو تحریم‌ها به س��ود‬ ‫مردم ایران اش��اره می‌ش��ود‪ .‬ما از اعمال دوباره‬ ‫تحریم‌ه��ا ازس��وی امریکا علیه ای��ران به‌دنبال‬ ‫خروج واش��نگتن از توافق هس��ته‌ای متاس��ف‬ ‫هس��تیم‪ .‬در پایان ای��ن بیانیه عنوان ش��د‪ :‬ما‬ ‫مصم��م به ت��داوم اقدام‌ها ب��رای ادامه تجارت‬ ‫قانونی با ایران از جمله از طریق عملیاتی کردن‬ ‫ابزار سازکار ویژه مالی ایران و اروپا (اینستکس)‬ ‫هس��تیم‪ .‬ما از کش��ورهای غیرعض��و در توافق‬ ‫هسته‌ای می‌خواهیم از انجام هرگونه اقدامی که‬ ‫مانع از توانایی طرف‌های باقیمانده برای اجرای‬ ‫کامل تعهدات‌شان می‌شود‪ ،‬جلوگیری کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر ش��بکه خبری دویچه‌وله آلمان روز‬ ‫پنجش��نبه به نقل از یک مقام ارش��د اتحادیه‬ ‫اروپا اعالم کرد اق��دام ایران برای توقف اجرای‬ ‫بخشی از تعهدات خود در توافق هسته‌ای ایران‬ ‫(برجام) به منزله خروج از این توافق نیس��ت و‬ ‫اروپا هم همچنان به آن پایبند است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتحادی�ه اروپ�ا ب�ه تعه�دات خود‬ ‫عمل کند‬ ‫محمدجوادظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران نیز‬ ‫در پیام��ی توییتری اعالم کرد‪ :‬اتحادیه اروپا به‬ ‫جای درخواست از ایران برای پایبندی یکجانبه‬ ‫به برجام به تعهدات خود عمل کند‪ .‬ظریف در‬ ‫صفحه ش��خصی خود در توییتر نوشت‪ :‬بیانیه‬ ‫امروز اتحادیه بیانگر این اس��ت که چرا برجام‬ ‫به اینجا رسیده است؛ ایاالت متحده یک سال‬ ‫است برای اروپا ‪-‬و بقیه دنیا‪ -‬قلدری می‌کند و‬ ‫اتحادیه اروپا تنها می‌تواند ابراز «تاسف» کند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپ��ا به‌جای آنکه از ایران بخواهد که‬ ‫به‌طور یکجانبه به یک توافق چندجانبه پایبند‬ ‫باشد‪ ،‬باید به تعهدات خود ازجمله عادی‌سازی‬ ‫مناسبات اقتصادی عمل کند‪.‬‬ ‫منافع کشور بر حفظ برجام اولویت دارد‬ ‫س��یدعباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬طبیعی است که ایران قصد ایجاد تنش‬ ‫و درگی��ری ن��دارد اما مهم ب��رای ما تامین‬ ‫منافع ملی کش��ور است و ما هیچ تعصبی به‬ ‫برجام نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا عراقچ��ی در برنام��ه‬ ‫گفت‌وگ��وی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما‬ ‫پیرامون تصمی��م جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫درب��اره اعم��ال تغییراتی در اج��رای برجام‬ ‫توضیحاتی ارائ��ه داد‪ .‬معاون سیاس��ی وزیر‬ ‫امور خارجه با بیان اینکه خط قرمز جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬مطرح ش��دن دوباره موضوع‬ ‫هسته‌ای در شورای امنیت و بازگشت دوباره‬ ‫تحریم‌هاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگ��ر در ‪ ۶۰‬روز آینده‬ ‫کشورهای ‪ ۴+۱‬موضوع هسته‌ای ایران را به‬ ‫شورای امنیت بکشند یا تحریم‌های گذشته‬ ‫برقرار شود‪ ،‬برجام به‌طور کامل از بین خواهد‬ ‫رف��ت و طرف مقابل پاس��خ قاط��ع و محکم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را خواهد دید‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تالش دوب��اره ترامپ و‬ ‫دول��ت امریکا برای بر هم زدن برجام‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باوجود همه اقدام‌های دولتمردان امریکایی‪،‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران تالش ک��رد در‬ ‫دام امری��کا نیفت��د‪ .‬عراقچی اف��زود‪ :‬باوجود‬ ‫همه فش��ارهای امریکا‪ ،‬ب��ا اقدام‌های ایران‬ ‫کش��ورهای اروپایی خ��ود را ملزم کردند در‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه از جمله مالی و بانکی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬حمل‌ونقل و تجارت‪ ،‬راه‌حل‌های‬ ‫عملیاتی پی��دا کنند تا ای��ران از منافع رفع‬ ‫تحریم‌ه��ا بهره‌مند ش��ود‪ .‬معاون سیاس��ی‬ ‫وزی��ر امور خارجه با بیان اینکه اروپایی‌ها در‬ ‫این مس��یر خیلی ُکند حرکت کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرصت یکساله ما به آنها به درخواست خود‬ ‫اروپایی‌ه��ا ب��ود و این هوش��مندی‪ ،‬برتری‬ ‫سیاس��ی را در جهان به س��ود ما ایجاد کرد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امریکا در س��ال گذش��ته ‪ 4‬بار‬ ‫تالش کرد موضوع ایران را به شورای امنیت‬ ‫بکش��اند‪ .‬عراقچی گف��ت‪ :‬ما در یک س��ال‬ ‫گذش��ته فرصت کافی ب��ه اروپایی‌ها دادیم؛‬ ‫بنابرای��ن ام��روز تصمیم به کاه��ش اجرای‬ ‫تعهدات‌م��ان گرفتی��م و آن را اعالم کردیم‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر امور خارجه تصری��ح کرد‪ :‬اگر‬ ‫در ‪ ۶۰‬روز آینده خواسته‌های ایران برآورده‬ ‫نشود‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران قید همکاری‬ ‫ب��ا طرف‌های دیگر در مدرن‌س��ازی اراک را‬ ‫خواهد زد و براساس توانایی‌های داخلی خود‬ ‫آن را مدرن خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تخلف؛ این بار در سازمان هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫اروپا اراده سیاسی خود را نشان دهد‬ ‫خبر‬ ‫نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متح��د‪ ،‬زورگویی‌های امریکا به‬ ‫متح��دان نزدیکش را مانع دس��تیابی ایران به مناف��ع اقتصادی برجام‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬اگ��ر اروپایی‌ه��ا در ‪ ۶۰‬روز آینده ب��ه تعهدات خود‬ ‫عمل نکنند یعنی اراده سیاس��ی وجود ندارد و ما براس��اس منافع ملی‬ ‫تصمی��م می‌گیریم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مجید تخت روانچی در گفت‌وگو با‬ ‫ش��بکه پی‌بی‌اس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در یک س��ال گذشته‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ش��کیبایی زی��ادی به خرج داد تا نش��ان دهد در اج��رای توافق‬ ‫هسته‌ای صادق است اما متاس��فانه به‌دلیل زورگویی ایاالت متحده به‬ ‫نزدیک‌ترین متحدانش‪ ،‬ما به منافع اقتصادی وعده داده شده در برجام‬ ‫دس��ت نیافتیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��رای ما گزینه‌ای جز این نماند که اعالم‬ ‫کنیم در م��دت‪ ۶۰‬روز اجرای بخش‌هایی از برجام را متوقف می‌کنیم‪.‬‬ ‫البته معتقدیم پنجره دیپلماس��ی بس��ته نش��ده و ما آماده گفت‌وگو با‬ ‫ش��ریکان خود در برجام هس��تیم و باید دید نتیج��ه این مذاکرات چه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬سفیر و نماینده ایران در س��ازمان ملل متحد اضافه کرد‪:‬‬ ‫ش��ریکان ما یک س��ال وقت داش��تند تا آنچه را ایاالت متحده با برجام‬ ‫ک��رد‪ ،‬جبران کنن��د‪ .‬اگر آنها در دو ماه آینده هم این کار را نکنند‪ ،‬یعنی‬ ‫اراده سیاس��ی وجود ندارد و در آن صورت ما براس��اس منافع ملی خود‬ ‫عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ش��ود آن وقت ارزش‌های اخالقی نیز درست‬ ‫استنباط می‌ش��ود‪ .‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫اختالف‌نظ��ر در حوزه‌ها در «مس��ائل عملی‪،‬‬ ‫جهت‌گیری‌های فکری و مس��ائل سیاسی» را‬ ‫بدون اشکال برشمردند اما تاکید کردند‪ :‬مهم‬ ‫این است که این اختالفات مدیریت شود تا به‬ ‫درگیری و تش��نج منجر نش��ود؛ همانگونه که‬ ‫بزرگان فقه‪ ،‬فلس��فه و عرف��ان در حوزه‌ها در‬ ‫ط��ول تاریخ باوجود اختالف��ات‪ ،‬همواره برای‬ ‫خدا به‌معنای واقعی کلمه اتحاد داشتند‪.‬‬ ‫کوچ بهاره عشایر فارس ‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫رئیس هیات تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمندی یارانه‌ها از نهایی ش��دن‬ ‫گزارش این هیات درباره تخلفات این س��ازمان خبر داد و گفت‪ :‬ش��رکت‌هایی‬ ‫بوده‌اند که با ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان می‌توانستند از ورشکستگی نجات پیدا کنند‪،‬‬ ‫اما یک ریال هم به آنها اختصاص داده نشده و در عوض به شرکتی ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان پول پرداخت کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم جبار کوچکی‌نژاد‪ ،‬رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها از تقدیم گزارش این هیات درباره تخلفات سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه‌ه��ا به هیات‌رئیس��ه مجل��س خبر داد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در جلس��ه‌ای که ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت برگزار کردیم‪ ،‬گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها‪ ،‬نهایی و تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد‪ .‬رئیس هیات تحقیق و تفحص‬ ‫از سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به مواردی از تخلفات این سازمان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گزارش��ی که تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده‪ ،‬نوع تخلفات‪ ،‬تبعیض‌ها‬ ‫و تکروی‌ه��ا و نوع عدول از قانون در س��ازمان هدفمندی یارانه‌ها را مش��خص‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬کوچکی‌نژاد میزان تخلف انجام ش��ده در س��ازمان هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫را ح��دود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد توم��ان عنوان و تاکید کرد‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬باید‬ ‫پول‌هایی که از مردم در زمینه مابه‌التفاوت افزایش نرخ حامل‌های انرژی دریافت‬ ‫می‌شد‪ ،‬به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که این کار انجام نشده‬ ‫و مبلغ ‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده‬ ‫که تخلف است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پولی که باید از محل یارانه‌ها به تولید اختصاص‬ ‫داده می‌شد‪ ،‬به‌شکل تبعیض‌آمیز اختصاص داده و به شرکت‌هایی پرداخت شده‬ ‫که صالحیت دریافت این یارانه‌ها را نداشته‌اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وندی ش��رمن‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه‬ ‫پیش��ین امری��کا و سرپرس��ت تی��م مذاکره‌کننده‬ ‫این کش��ور در مذاکرات هس��ته‌ای ایران‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫امیدوارم امری��کا نخواهد ایران را تحریک کند تا این‬ ‫کش��ور توافق هس��ته‌ای را کنار بگذارد‪ .‬در حقیقت‬ ‫رئیس‌جمهوری روحانی با دقت بس��یار زیادی عمل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬توافق را ترک نکرده اما گام‌های ابتدایی‬ ‫را اع�لام کرده اس��ت‪ .‬لطفا اج��ازه ندهید وضعیت را‬ ‫بدتر کنیم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزارت امور خارجه امریکا با انتشار بیانیه‌ای‬ ‫با ادع��ای اینکه ایران در چند هفت��ه اخیر اقدام‌ها و‬ ‫اظهاراتی تهدیدآمیز داش��ته اعالم کرد پاس��خ این‬ ‫کشور و متحدان و شریکان آن واضح است که به‌دنبال‬ ‫جنگ نیستند «اما باید از خودشان دفاع کنند‪».‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬وزارت امور خارجه‬ ‫روس��یه در بیانی��ه‌ای با محکوم ک��ردن تحریم‌های‬ ‫ناعادالنه امریکا‪ ،‬از همه کشورها خواست برخالف این‬ ‫تحریم‌ها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دهند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فارت انگلیس در تهران از «سفر مهم»‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه این کشور به تهران‬ ‫خبر داد و اعالم کرد‪ :‬ریچارد مور پنجشنبه در تهران‬ ‫درب��اره امنیت منطق��ه و روابط دوجانب��ه با مقامات‬ ‫وزارت خارج��ه گفت‌وگو کرد‪ .‬س��فارت انگلیس در‬ ‫تهران در حس��اب توییتری خود نوش��ت‪ :‬بریتانیا به‬ ‫حمای��ت خود از برجام ت��ا زمانی که ایران به تعهدات‬ ‫هسته‌ای خود کاملا عمل کند‪ ،‬ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس‌جمهوری روس��یه با اعضای شورای‬ ‫امنیت این کش��ور درباره برنامه جامع اقدام مشترک‬ ‫موس��وم ب��ه برجام گفت‌وگ��و کرد‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫اضطراری که به ریاس��ت والدیمی��ر پوتین با حضور‬ ‫اعضای دائمی ش��ورای امنیت روس��یه برگزار ش��د‪،‬‬ ‫تصمی��م تهران برای توقف اج��رای برخی از بندهای‬ ‫برجام بررسی شد و مورد تبادل‌نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ب��ه گ��زارش پای��گاه اینترنتی ش��بکه‬ ‫ان‌بی‌س��ی‪ ،‬جان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت ملی امریکا‬ ‫هفته گذشته با مشاوران ارشد اطالعاتی‪ ،‬دیپلماتیک‬ ‫و نظام��ی دولت دونالد ترامپ در مقر س��ازمان س��یا‬ ‫جلس��ه‌ای غیرمعمول برای گفت‌وگ��و درباره ایران‬ ‫تشکیل داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق در‬ ‫دیدار سفیران کش��ورهای انگلیس‪ ،‬آلمان و فرانسه‬ ‫در بغداد‪ ،‬خطاب به س��فیران این ‪ ۳‬کشور اروپایی در‬ ‫بغداد برای چندمین بار موضع کش��ورش را مبنی بر‬ ‫اینکه بغداد بخش��ی از نظام تحریم‌های امریکا علیه‬ ‫ایران نخواهد بود‪ ،‬تکرار کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا در‬ ‫صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬امریکا به فشار حداکثری‬ ‫بر ایران تا زمانی که سران این کشور تصمیم به تغییر‬ ‫رفتار غیرس��ازنده خود در منطق��ه بگیرند‪ ،‬به حقوق‬ ‫مردم ایران احترام بگذارند و به میز مذاکره بازگردند‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬معاون وزیر امور خارجه روس��یه اعالم کرد‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه قرار است‬ ‫برای شرکت در نشست آینده کارگروه وزیران شورای‬ ‫ت به هلس��ینکی‪ ،‬پایتخت‬ ‫اروپا ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اردیبهش�� ‌‬ ‫فنالند س��فر کند‪ .‬گروش��کو همچنین با بیان اینکه‬ ‫نشست هلس��ینکی برای آینده شورای اروپا اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬گفت وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه‬ ‫این نشست با شریکان اروپایی درباره وضعیت توافق‬ ‫هسته‌ای با ایران گفت‌وگو خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس‌جمهوری فرانس��ه با‬ ‫دعوت به خویشتنداری درباره توافق هسته‌ای گفت‪:‬‬ ‫همه ما باید کاری کنیم که ایران در توافق هس��ته‌ای‬ ‫باق��ی بماند‪ .‬اولیویه گووین‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه فرانسه نیز گفت‪ :‬از ایران توقع داریم به برجام‬ ‫احت��رام بگذارد و از هرگون��ه تصمیمی که بر وخامت‬ ‫اوضاع می‌افزاید‪ ،‬خودداری کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حنینه المغیری‪ ،‬سفیر عمان در واشنگتن‬ ‫گفت‪ :‬اگر ایران و امری��کا بر موثر بودن میانجی‌گری‬ ‫عمان باور داشته باش��ند‪ ،‬مسقط برای حل تنش دو‬ ‫طرف آمادگی دارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر امور خارجه امری��کا در دولت باراک‬ ‫اوبام��ا با انتقاد از سیاس��ت فش��ار حداکثری ترامپ‬ ‫علیه ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌توان وضع��ی خطرناک‌تر از‬ ‫اکنون را تصور کرد‪ .‬هیالری کلینتون نوشت‪ :‬ارسال‬ ‫ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌ه��ای ‪ ۵۲-B‬تنها وخامت‬ ‫اوضاع را بیشتر می‌کند‪ .‬کلینتون ضمن ابراز ناامیدی‬ ‫از عملک��رد ترامپ اضافه کرد‪ :‬اکن��ون ما یک دولت‬ ‫داریم ک��ه اعتقادی به موافقتنامه‌ها ندارد‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪« :‬من نگران برخی اعم��ال تحریک‌آمیز دولت‬ ‫کنونی هستم‪».‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ثام��ر الغضبان‪ ،‬وزیر نفت ع��راق بار دیگر‬ ‫تاکید کرد کش��ورش ب��ه توافق‌ه��ای اعضای اوپک‬ ‫پایبند اس��ت‪ .‬سید عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکمت‬ ‫ملی در دیدار با معاون وزیر امور خارجه امریکا تاکید‬ ‫کرد کشورش پایگاه تعرض به دیگر کشورها نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬آنگال مرکل‪،‬صدراعظم آلمان ضمن تاکید‬ ‫بر پایبندی مداوم اتحادیه اروپا به توافق هسته‌ای و با‬ ‫اظهار تمایل نداش��تن برای گسترش دامنه تنش‌ها و‬ ‫لزوم دس��تیابی به حل‌و فصل دیپلماتیک از ایران نیز‬ ‫خواس��ت همچنان به تعه��دات برجامی خود پایبند‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ما از درون زنگ زدیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫وضعیت امروز‬ ‫خودروسازی‪ ،‬نتیجه‬ ‫عملکرد سلیقه‌ای است‬ ‫هما‬ ‫سروسامان می‌گیرد؟‬ ‫اجرای شعار‬ ‫«رونق تولید»‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫انتصاب محمدباقر عالی به عنوان رئیس هیات‌عامل ایدرو‬ ‫بو‌کار) است و از سال ‪ ۷۵‬تاکنون در عرصه مدیریت‌های‬ ‫کس�� ‌‬ ‫اجرایی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬پژوهش��ی و آموزش��ی فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫عالی در سال‌های ‪ ۸۷‬و ‪ ۸۸‬به‌عنوان مدیر نمونه واحد تولیدی‬ ‫صنعتی در سطح استانی و مدیر استراتژیک نمونه ملی انتخاب‬ ‫بررسی می‌کند‬ ‫نقش سازمان‌های توسعه‌ای در تحریم‬ ‫س��ازمان‌های توس��عه‌ای در ایران پی��ش از تحریم‌ها‬ ‫و پ��س از برج��ام بیش��ترین و تاثیرگذارترین مذاکرات‬ ‫اقتصادی و صنعتی را با هیات‌های خارجی داشتند‪ .‬هر‬ ‫چند که ایدرو به عنوان بزرگ‌ترین سازمان توسعه‌ای در‬ ‫کشور به دلیل اینکه ماهیتی دولتی دارد از بنگاهداری‬ ‫منع ش��ده اما نقش این س��ازمان در ش��رایط تحریمی‬ ‫کش��ور نباید نادیده گرفته ش��ود‪ .‬به گفته بس��یاری از‬ ‫کاشناس��ان اقتصادی و صنعتی کش��ور‪ ،‬س��ازمان‌های‬ ‫دولت��ی به دلیل اینکه ریس��ک‌پذیری باالیی دارند و به‬ ‫نوعی طرف مورد وثوق ش��رکت‌های خارجی هس��تند‬ ‫در ش��رایط کنونی می‌توانند پ��ل ارتباطی میان بخش‬ ‫خصوصی ایران و شرکت‌های خارجی باشند‪.‬‬ ‫از دیگر مواردی که د ‌ر این زمینه اهمیت دارد تجربه‬ ‫س��ازمان‌های توس��عه‌ای ب��زرگ کش��ور در دیدارهای‬ ‫خارجی است‪ .‬شهاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگو با‬ ‫مطرح‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت‌های خارجی برای ورود ب��ه ایران با چند‬ ‫مشکل روبه‌رو هس��تند که اصلی‌ترین آنها‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫امریکا اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه اتحادیه اورپ��ا نیز به طور‬ ‫رس��می هنوز اقدام��ی ب��رای حمایت از ای��ران مقابل‬ ‫تحریم‌ه��ا انج��ام ن��داده و ای��ن موض��وع کار را برای‬ ‫شرکت‌های اروپایی هم دشوار کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل مسیر ارتباط‬ ‫بر اساس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و قوانینی که در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬س��ازمان‌های دولتی حق بنگاهداری ندارند به جز دو مورد که‬ ‫ش��امل س��رمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار و س��رمایه‌گذاری در‬ ‫پروژه‌های «های‌تک» است‬ ‫پول است اما گذشته از این موضوع آنها برآورد مناسبی‬ ‫از می��زان ریس��ک‌پذیری و تعه��د ش��رکت‌های ایران‬ ‫ندارند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬همکاری‌هایی که ایران در گذش��ته‬ ‫ب نبوده است‪ .‬یکی از‬ ‫داش��ته‌در بسیاری از موارد مناس ‌‬ ‫بزرگ‌ترین موانع همکاری با ش��رکت‌های خارجی پس‬ ‫از موض��وع تحریم و روابط بانکی تاخیر ایران در تحویل‬ ‫محصول یا اجرای پروژه است‪ .‬به طور کلی شرکت‌های‬ ‫خارجی ایران را به عنوان کشوری می‌شناسند که تاخیر‬ ‫در آن امری طبیعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبات بخش خصوصی مدون نیست‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به اینکه توسعه کشور در حوزه‌هایی که ارتباط‬ ‫به تحریم ندارد متاس��فانه متوقف ش��ده است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬بخ��ش خصوص��ی در ای��ن زمین��ه می‌تواند نقش‬ ‫قابل توجهی داش��ته باش��د‪ .‬با اینکه دولت در برخی از‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها منافع این بخ��ش را نادیده گرفت‪،‬‬ ‫ای��ن بخش هم هن��وز هیچ برنامه مش��خصی به دولت‬ ‫ارائه نکرده اس��ت‪ .‬بخش خصوص��ی باید مجموعه‌ای از‬ ‫مطالب��ات منطقی خ��ود را به دولت ارائ��ه کند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط مجلس نیز با توجه ب��ه ظرفیت‌هایی که دارد‬ ‫می‌تواند وارد پیگیری مطالبات شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‬ ‫رضا جاللی‪ ،‬فعال و کارشناس مسائل صنعتی درباره‬ ‫نق��ش س��ازمان‌های توس��عه‌ای در ش��رایط تحریمی‪،‬‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و‬ ‫قوانین��ی که در این زمین��ه وجود دارد‪ ،‬س��ازمان‌های‬ ‫دولتی حق بنگاهداری ندارند به جز دو مورد که شامل‬ ‫سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار و سرمایه‌گذاری‬ ‫در پروژه‌های «های‌تک» است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬سازمان‌های‬ ‫توس��عه‌ای امروزه می‌توانند با افزایش سرمایه‌گذاری در‬ ‫سکوت سازمان امور مالیاتی در سال سخت اقتصادی‬ ‫ش��رایط رکود تورمی از یک س��و و اعمال فش��ار بر‬ ‫صادرات نفت ایران از س��وی دیگر دو عامل اساس��ی‬ ‫هس��تند که فشارها بر س��ازمان امور مالیاتی را بسیار‬ ‫بیش��تر از گذش��ته می‌کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫س��ازمان امور مالیات��ی درباره برنامه‌ه��ای خود برای‬ ‫رویارویی با این ش��رایط در س��ال س��خت اقتصادی‪،‬‬ ‫پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬دول��ت در بودجه س��ال آینده‬ ‫مجموع مناب��ع عمومی را ‪ ۴۰۷‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫پیش‌بین��ی کرده که ‪ ۱۵۳‬هزار میلی��ارد تومان از آن‬ ‫از مح��ل درآمدهای مالیاتی قرار اس��ت تامین ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه محدودیت‌ه��ای احتمال��ی در صادرات‬ ‫نفت ایران‪ ،‬درآمده��ای مالیاتی به اصلی‌ترین مجرای‬ ‫درآمدی دولت برای امسال تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫مجموع ش��رایط در اقتصاد کش��ور به گونه‌ای است‬ ‫که به طور احتمالی فش��ارهای هزینه‌ای و درآمدی بر‬ ‫بودجه دولت بیش��تر از سال‌های پیش باشد و با توجه‬ ‫ب��ه اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات‬ ‫نفت‪« ،‬مالیات» است‪ ،‬به طور احتمالی تمرکز و فشار‬ ‫بیشتری هم روی آن اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫این مسئله البته حساسیت کار سازمان امور مالیاتی‬ ‫را بیش��تر خواهد کر ‌د چراکه به امور مالیاتی نمی‌توان‬ ‫به عن��وان یک منبع درآمدی ص��رف مانند نفت نگاه‬ ‫کرد‪ .‬در ش��رایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫ش��رایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است و بسیاری‬ ‫از بنگاه‌های تولیدی با ش��رایط سختی درگیر هستند‬ ‫به نظر می‌رس��د س��ازمان ام��ور مالیاتی ه��م باید در‬ ‫سیاس��ت‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کند و در سال‬ ‫سخت اقتصاد تمرکز خود را به سمت دریافت مالیات‬ ‫بیش��تر از غیر‌مولدها که کمترین سود را برای اقتصاد‬ ‫دارند‪ ،‬ببرد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که با توجه به شرایط رکود تورمی‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬ایجاد انعطاف و تغییراتی اساسی در سازکار‬ ‫مالیات‌گی��ری بای��د در ص��در جدی‌تری��ن اقدام‌های‬ ‫سازمان امور مالیاتی و چه بسا کل اقتصاد قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی با بودجه‌ای نزدیک به ‪‌۶۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در‌س��ال جاری یکی از پر‌مصرف‌ترین‬ ‫نهاد‌ه��ای اجرای��ی اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت ک��ه انتظار‬ ‫می‌رود چنین س��ازمانی با چنین بودجه هنگفتی آن‬ ‫هم در ش��رایطی که تکی��ه درآمدهای بودجه‌ای روی‬ ‫درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است‪ ،‬پویایی بیشتری‬ ‫را در زمینه مسائل مالیاتی در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز احسان خاندوزی‪ ،‬عضو هیات‌علمی‬ ‫ی در گفت‌وگو با ایسن‌ا با بیان‬ ‫دانش��گاه عالمه‌طباطبای ‌‬ ‫اینکه سیاس��ت‌گذاری مالیاتی در هم��ه جای جهان‬ ‫متکی بر قاعده پویایی اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬پویایی در‬ ‫این گزاره به این معناست که سیاست‌گذاران مالیاتی‬ ‫در شرایط مختلف و با توجه به مسائل خاص اقتصادی‬ ‫سیاس��ت‌های مناس��ب مالیاتی را در زمان درست آن‬ ‫طراحی و اجرا کنند‪ .‬این اقتصاددان با بیان اینکه بعد‬ ‫از س��ال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬اقتص��اد ای��ران وارد دوره دوم‬ ‫رکود تورمی شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫انتظ��ار می‌رفت سیاس��ت‌گذاران مالیاتی قبل از اینها‬ ‫برای برطرف کردن ایرادهای گذش��ته اقدام کنند اما‬ ‫در عمل در طول یک س��ال گذش��ته هیچ اقدام قابل‬ ‫توجهی از سوی سازمان امور مالیاتی‪ ،‬دولت و مجلس‬ ‫به عنوان سیاس��ت‌گذاران این حوزه انجام نشده است‪.‬‬ ‫ابزارهای مالیاتی می‌توانند برای اصالح نظام تخصیص‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرن ‌د به ای��ن معنا که می‌توان از‬ ‫طری��ق افزایش مالیات غیرمولده��ا فعالیت آنها را در‬ ‫اقتص��اد محدود کرد‪ .‬با توجه به ش��رایط رکود تورمی‬ ‫در اقتصاد کشور بنگاه‌های تولیدی نیز در این شرایط‬ ‫نیازمن��د کمک‌ه��ا و تخصیص‌های مطل��وب مالیاتی‬ ‫هس��تند تا از این طریق در ش��رایط رک��ود تورمی از‬ ‫طریق فش��ارهای مالیاتی دچار آسیب نشوند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬بنا بر گفته فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در بخش مالی��ات تا حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان فرار مالیاتی داریم؛ امری که انگشت اتهام را به‬ ‫سمت س��ازمان امور مالیاتی می‌برد و ضرورت نظارت‬ ‫و توجه بیشتر به این نهاد ناظر را بیش از پیش نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬کامل تقوی‌نژاد‪ ،‬رئیس پیشین‬ ‫بهمن س��ال گذشته از‬ ‫‌‌‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی از پایان‬ ‫این س��ازمان اس��تعفا کرده و از آن زمان تا حاال این‬ ‫سازمان سرنوشت‌ساز‪ ،‬بدون رئیس و با سرپرست اداره‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن دو حوزه زمینه رش��د کش��ور را فراهم کنند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬عالوه‌بر این‪ ،‬پروژه‌هایی ک��ه در مناطق محروم‬ ‫راه‌اندازی می‌ش��ود باید پس از م��دت معینی به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود‪ .‬ب��ر این مبنا‪ ،‬دول��ت با تقویت‬ ‫س��اختاری سازمان‌هایی مانند ایدرو و ایمیدرو می‌تواند‬ ‫زمینه‌س��از کاهش ریسک س��رمایه‌گذاری برای بخش‬ ‫خصوصی ش��ود‪ .‬این کارشناس��ان مس��ائل صنعتی با‬ ‫تاکید بر اینکه بخش خصوصی امروز توان بس��یار کمی‬ ‫دارد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در این ش��رایط نمی‌ت��وان از بخش‬ ‫خصوصی توقع داش��ت به طور مستقیم و بدون حمایت‬ ‫دولت وارد سرمایه‌گذاری شود‪ .‬نوسان‌های اقتصادی به‬ ‫گونه‌ای است که ارزش س��رمایه در ایران رو به کاهش‬ ‫است و این موضوع س��رمایه‌گذاران را از ورود به بخش‬ ‫تولید می‌ترساند‪ .‬این در حالی است که دولت در چنین‬ ‫ش��رایطی قرار ندارد و توان بیش��تری نسبت به بخش‬ ‫خصوصی برایش باقی مانده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت‬ ‫با افزایش سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط می‌توان��د بنگاه‌ها را راه‌ان��دازی و به بخش‬ ‫خصوص��ی واگذار کند‪ .‬در این ص��ورت می‌توان امیدوار‬ ‫بود که واحدهای صنعتی بیشتری وارد مدار تولید شوند‬ ‫و دولت نیز بتواند ریس��ک س��رمایه‌گذاری برای بخش‬ ‫خصوصی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫سیدتقی کبیری‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫نوس��‌ان‌های نرخ ارز با اینکه کاهش یافته‪ ،‬هنوز‬ ‫ش��رایطی را در پی��ش دارد ک��ه ع��ده‌ای به جای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بازار س��رمایه ی��ا بخش تولید‬ ‫ترجی��ح می‌دهن��د درآمدهای مقطعی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬دولت ب��رای اینکه هزینه‬ ‫راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را کاهش‬ ‫دهد تخفیف‌هایی برای سرمایه‌گذاری در مناطق‬ ‫محروم در نظر گرفته است‪ .‬تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫مالی��ات بر تولی��د در مناط��ق مح��روم از جمله‬ ‫سیاست‌هایی اس��ت که در گذشته تصویب شده‬ ‫اما کارکرد چندانی نداش��ته است‪ .‬سیاست‌های‬ ‫توس��عه‌ای و راهکارهای جذب س��رمایه خارجی‬ ‫باید رش��د داشته باشد‪ .‬سیاس��ت‌هایی که پیش‬ ‫از ای��ن در نظر گرفته ش��ده بود‪ ،‬هم��ان زمان هم‬ ‫جذابیت کافی برای رشد سرمایه در بخش صنعت‬ ‫را نداش��تند‪ .‬این یک واقعیت اس��ت ک��ه ایران با‬ ‫س��رمایه داخلی ساخته نمی‌ش��ود‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫باید سیاس��ت‌های بهتری در نظر گرفته ش��ود تا‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی به ایران بیشتر فکر کنند‬ ‫و ریسک همکاری با ایران را بپذیرند‪ .‬مابه‌التفاوت‬ ‫نرخ ارز در ایران و کش��ورهای منطقه و همچنین‬ ‫وجود زیرس��اخت‌های مناسبی مانند محصوالت‬ ‫پتروش��یمی در ایران از جمله مواردی اس��ت که‬ ‫می‌تواند زمینه‌ساز تولید صادرات‌محور در داخل‬ ‫ایران باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬وضعی��ت و رفتار فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ایران اجازه چنی��ن کاری نمی‌دهد‪ .‬بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬دولت باید این شرایط را به درستی برای‬ ‫کش��ورها و س��رمایه‌گذاران خارجی توضیح دهد‬ ‫ت��ا با ورود آنها به ایران ش��رایط اقتصادی کش��ور‬ ‫هم بهبود یابد‪ .‬بس��یاری از مناطق مرزی ایران از‬ ‫جمله نقاط کم‌برخوردار است و معافیت‌های قابل‬ ‫توجهی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬از جمله سیاست‌های خروج از‬ ‫شرایط کنونی جذب سرمایه همسایگان است‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی آماده همکاری با‬ ‫فرهنگستان هنر‬ ‫شهاب نادری‬ ‫رضا جاللی‬ ‫ثروتمندان ‪ ۷‬برابر نیازمندان‬ ‫یارانه پنهان می‌گیرند‌‬ ‫متوسط یارانه پنهان مستقیمی که هر‬ ‫خانوار ایرانی س��االنه دریافت می‌کند‌ به‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان می‌رسد‪ .‬در این‬ ‫بین متوس��ط دریافتی یارانه پنهان دهک‬ ‫دهم بیشتر از ‪ ۷‬برابر دهک اول است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عالوه‌بر یارانه نقدی‬ ‫‪ ۴۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومانی که در هر ماه از‬ ‫س��وی دولت پرداخت می‌شود‪ ،‬یارانه‌های‬ ‫غیر‌نق��دی نیز ش��امل یاران��ه حامل‌های‬ ‫ان��رژی‪ ،‬کاالهای اساس��ی و دارو به طور‬ ‫غیر‌مس��تقیم در اختی��ار جامع��ه ق��رار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬در ای��ن بخش یاران��ه پنهان‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬دارو‪ ،‬بنزین‪ ،‬گاز طبیعی‬ ‫و ب��رق مس��تقی ‌م به خانوارها می‌رس��د و‬ ‫در س��ایر یارانه‌ه��ای پنه��ان مانند نفت‬ ‫س��فید‪ ،‬نفت گاز‪ ،‬نفت ک��وره‪ ،‬گاز مایع و‬ ‫س��وخت هوایی به دلیل اینکه بیش��تر از‬ ‫طری��ق بنگاه‌ها مصرف می‌ش��ود به طور‬ ‫مستقیم برای خانوارها مورد محاسبه قرار‬ ‫نمی‌گیرند‪ .‬بررس��ی وضعیت یارانه پنهان‬ ‫بی��ن دهک‌های درآم��دی از این حکایت‬ ‫دارد که متوسط یارانه پنهان مستقیم به‬ ‫ازای هر خان��وار ایرانی فارغ از دهک‌های‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫از کشورهای‬ ‫همسایه‬ ‫درآم��دی ح��دود ‪ ۱۰‬میلی��ون تومان در‬ ‫س��ال و مجموعه یارانه پنهان مس��تقیم‬ ‫خان��وار مس��تتر در حامل‌ه��ای انرژی از‬ ‫جمله بنزین‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و همچنین دارو و‬ ‫کاالهای اساسی حدود ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫همچنین توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها‬ ‫نشان می‌دهد که متوسط دریافتی یارانه‬ ‫پنه��ان ده��ک ده��م بیش��تر از ‪ ۷‬برابر‬ ‫متوس��ط دریافتی دهک اول اس��ت و هر‬ ‫دهک دهم س��االنه به طور متوسط از ‪۲۱‬‬ ‫میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار‬ ‫بهره‌مند می‌ش��و ‌د در حالی که هر خانوار‬ ‫ده��ک اول فقط ‪ ۳‬میلی��ون تومان یارانه‬ ‫پنهان دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫آن‌طور که مسئوالن س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه اذعان دارند این اعداد و ارقام نشان‬ ‫از توزی��ع ناعادالنه یاران��ه پنهان از جمله‬ ‫یارانه انرژی‪ ،‬کاالهای اساسی و دارو است‬ ‫که می‌توان به آس��انی به کمک یک نظام‬ ‫باز توزیع کارآمد و عادالنه مکانیسم‌هایی‬ ‫طراحی کرد ک��ه دهک‌های پایین از این‬ ‫یارانه بیشتر بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫در دی��دار ابوالفض��ل کیانی‌بختی��اری‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی و علیرضا‬ ‫اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس فرهنگس��تان هن��ر‪ ،‬طرف‌ها‬ ‫ب��رای همکاری‌ه��ای همه‌جانب��ه در حوزه‌های‬ ‫صنعت و هن��ر اعالم آمادگی کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫کیانی‌بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی ب��ا ارائه تاریخچ��ه‌ای از فعالیت‌های این‬ ‫سازمان اظهار کرد‪ :‬سازمان در حوزه صنعت و علوم‬ ‫مدیریت فعال است و از آنجا که مدیریت علم و هنر‬ ‫است‪ ،‬زمینه همکاری دو سازمان باید فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی همچنین‬ ‫پیش��نهاد کرد که دو س��ازمان در زمینه طراحی‬ ‫مشترک شبیه‌س��ازی موزه‌ها و مراکز فرهنگی و‬ ‫ش��هرهای مینیاتور با مشارکت س��رمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫همای��ش مش��ترک فرهن��گ‪ ،‬هن��ر‪ ،‬ن��وآوری و‬ ‫صنع��ت ب��ا مش��ارکت موسس��ه فرهنگی‌(اکو)‪،‬‬ ‫انتش��ار کتاب‌های مش��ترک‪ ،‬برگزاری دوره‌های‬ ‫پرورش مدیران فرهنگی هن��ری در تراز جهانی‪،‬‬ ‫رتبه‌بندی موسسه‌های فرهنگی هنری و برگزاری‬ ‫دوره‌ه��ای مدیری��ت گردش��گری ب��ا همکاری‬ ‫آلمانی‌ه��ا‪ ،‬همکاری همه‌جانبه داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫علیرضا اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس فرهنگستان هنر نیز‬ ‫در این جلس��ه با معرفی این فرهنگس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این فرهنگس��تان با ماموریت پاس��داری از‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬هنر اس�لامی و ملی و پیش��نهاد‬ ‫سیاس��ت‌ها‪ ،‬راهبرده��ا و دس��تیابی ب��ه آخرین‬ ‫یافته‌ها و نوآوری‌ها و نیز ارتقای فرهنگ اس�لامی‬ ‫تشکیل شده و برخی از وظایف آن شامل حمایت و‬ ‫تشویق پژوهش‌های بنیادی و پیگیری مطالعات‬ ‫و طرح‌ه��ای هن��ری در س��طح ملی‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫سیاس��ت‌گذاری در زمینه ارتب��اط جوامع هنری‬ ‫داخلی با جهان‪ ،‬پیش��نهاد سیاس��ت‌گذاری برای‬ ‫گس��ترش نقد هن��ری و مباحث زیباش��ناختی‪،‬‬ ‫پیش��نهاد تعیین ش��اخص‌های توس��عه هنری‪،‬‬ ‫ارزیابی س��االنه ش��اخص‌های هنری در کش��ور‪،‬‬ ‫برپایی نشست‌های ساالنه در زمینه‌های مختلف‬ ‫هنری‪ ،‬بررس��ی کاستی‌های نظام آموزشی کشور‬ ‫در زمین��ه هن��ر و پیش��نهاد به مراج��ع ذی‌ربط‪،‬‬ ‫مطالع��ه ارتباط بین‌رش��ته‌ای پژوهش در زمینه‬ ‫هنر و سایر علوم و پیشنهاد رشته‌های دانشگاهی‬ ‫و میان‌رشته‌ای هنر به مراجع ذی‌ربط است که در‬ ‫این موضوع‌ها آماده همکاری با س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬با ای��ن حال‪ ،‬برخی از ش��رکت‌ها هنوز در ایران‬ ‫فعالیت می‌کنند و ریس��ک همکاری اقتصادی ایران را‬ ‫ب��ه دلیل جذابیت بازار و حوزه‌های مختلف پذیرفته‌اند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬میزان همکاری ایران با شرکت‌های داخلی‬ ‫هنوز به اندازه‌ای نرس��یده که بتوان مشکالت اقتصادی‬ ‫را با کمک آنها برطرف کرد‪ .‬در این زمینه س��ازمان‌های‬ ‫توس��عه‌ای نقش بسیار قدرتمندی دارند‪ .‬این سازمان‌ها‬ ‫در گذش��ته که هنوز بحث بخش خصوصی تا این اندازه‬ ‫مطرح نشده بود با شرکت‌های بزرگی همکاری داشتند‬ ‫و امروز نیز می‌توانن��د با فعال کردن ظرفیت‌های قبلی‬ ‫مسیر ارتباط را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫نادری با بیان اینکه ش��رکت‌های کوچک و متوس��ط‬ ‫اروپای��ی می‌توانند ب��ا ایران کار کنند ام��ا این موضوع‬ ‫به‌درس��تی عملی نمی‌ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫ش��رکت‌های اروپایی اعالم کردند که حاضر به همکاری‬ ‫با ایران در ش��رایط تحریمی هستند اما هنوز همکاری‬ ‫جدی در این زمینه دیده نمی‌شود‪ .‬یکی از موضوع‌هایی‬ ‫که در این عرصه نقش دارد بحث روابط بانکی و انتقال‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ب��ا حکم رض��ا رحمانی‪ ،‬محمدباق��ر عالی به عن��وان رئیس‬ ‫هیات‌عامل ایدرو منصوب ش��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬با حکم وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬محمد‌باقر عالی به عن��وان معاون‬ ‫وزیر و رئیس هیات‌عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‌(ایدرو) منصوب شد‪ .‬بر این مبنا در این حکم آمده است‪:‬‬ ‫«با عنایت به تعهد و شایس��تگی جنابعالی به سمت «معاون‬ ‫وزیر و رئیس هیات‌عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران» منصوب می‌شوید تا در چارچوب مفاد اساسنامه و شرح‬ ‫وظایف مقرر و سیاست‌های دولت تدبیر و امید نسبت به ایجاد‬ ‫زمینه و حمایت جدی برای گس��ترش س��هم بخش خصوصی‬ ‫در فعالیت‌های حوزه مسئولیت آن سازمان‪ ،‬برنامه‌ریزی جامع‬ ‫برای تامین منابع مالی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌‌تمام‪،‬‬ ‫افزایش بهره‌وری منابع و بازده سرمایه‌گذاری‌ها‪ ،‬تکمیل زنجیره‬ ‫تولید و افزایش فرصت‌های شغلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های‬ ‫موج��ود و بهره‌من��دی از توان علم��ی متخصص��ان داخلی و‬ ‫فناوری‌های پیش��رفته به منظور رونق تولید و توجه به مناطق‬ ‫کمتربرخوردار اقدام نمایید‪».‬‬ ‫یادآور می‌ش��ود محمدباقر عالی در شرکت‌ها و هلدینگ‌های‬ ‫متع��دد ب��ه عن��وان مدیرعامل‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره و رئیس‬ ‫هیات‌مدی��ره مش��غول به فعالیت بوده ک��ه ازجمله می‌توان به‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬شرکت سرمایه‌گذاری سیمان‬ ‫تامین‪ ،‬آتیه صبا‪ ،‬س��رمایه‌گذاری بهش��هر‪ ،‬س��یمان صوفیان‪،‬‬ ‫سیمان هرمزگان و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬یادآور می‌شود دکتر محمدباقر‬ ‫عال��ی‪ ،‬دانش‌آموخته اقتص��اد و مدیریت اس��تراتژیک‌(گرایش‬ ‫ش��ده و همچنین به‌عنوان مدیر نمونه ملی در بخش معدن در‬ ‫س��ال ‪ ۸۸‬برگزیده شده است‪ .‬از پیش��ینه مدیریتی و اجرایی‬ ‫وی می‌ت��وان به رئیس هیات‌مدیره ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران‪ ،‬معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل ش��رکت گروه توسعه صنایع بهشهر‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرایی و نایب‌رئیس هیات‌مدیره ش��رکت سرمایه‌گذاری آتیه‬ ‫صبا‪ ،‬مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان و صوفیان و عضویت‬ ‫در هیات‌مدیره ش��رکت‌هایی چون شرکت فوالد و چدن دورود‬ ‫و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬عالی پیش از تجربه صنعتی‪ ،‬سال‌ها به عنوان‬ ‫مدیرکل اقتص��ادی و برنامه‌ریزی اس��تانداری و در بخش‌های‬ ‫مختلف وزارت کش��ور و وزارت بازرگانی در اس��تان‌ها فعالیت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫تلقی‬ ‫خودروسازان و‬ ‫مردم از رونق‬ ‫تولید چیست؟‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫اپلیکیشن‌ها فروشندگان‬ ‫را به گرانفروشی‬ ‫ترغیب می‌کنند‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��ده و‬ ‫تولیدکننده گفت‪ :‬مردم نباید در مطالبه فاکتور‬ ‫از عرضه‌کنندگان کوتاهی کنند چراکه با تحقق‬ ‫این امر می‌توان گران‌فروش��ی و کم‌فروشی را در‬ ‫ش��بکه توزیع پیگیری کرد‪ .‬عباس تابش‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در‬ ‫گفت‌وگو با خانه ملت درباره راهکارهای الزم برای‬ ‫ثب��ات قیمت‌ها در بازار‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬مولفه‌های‬ ‫بس��یاری بر ثبات قیمت‌ها در بازار اثرگذار است؛‬ ‫تامی��ن کاال‪ ،‬یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در‬ ‫س��اماندهی بازار و ثبات قیمت‌ها اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��ده و تولید‌کننده‬ ‫درباره افزایش نرخ خودرو در چند روز گذش��ته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خودروس��ازان افزایش قیمتی نداش��تند‪.‬‬ ‫انتش��ار نرخ خ��ودرو در س��ایت‌های اینترنتی را‬ ‫نمی‌توان مبنای قیمت‌ها قرار داد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه کامنت‌های مردم درباره درج نرخ خودرو در‬ ‫اپلیکش��ن‌ها ادامه داد‪ :‬فردی بیان کرد دو آگهی‬ ‫در یکی از س��ایت‌های اینترنتی منتش��ر کردم؛‬ ‫در یک��ی از این آگهی‌ها نرخ خ��ودرو ‪۴۰‬درصد‬ ‫بیش از می��زان واقعی آن بود اما در دیگری نرخ‬ ‫خ��ودرو را ‪۴۰‬درص��د کمتر از ب��ازار اعالم کردم‬ ‫اما در مورد دوم اپلیکیش��ن من را به س��ایتی که‬ ‫مبنای قیمت‌گذاری تعریف می‌کرد‪ ،‬متصل کرد‬ ‫ت��ا قیمت‌گ��ذاری را اصالح کن��م‪ .‬تابش با بیان‬ ‫اینکه قیمت‌گذاری در س��ایت‌ها می‌تواند اثرات‬ ‫نامطلوبی بر بازار داش��ته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان با تمام توان خ��ود در حال تولید‬ ‫هس��تند و تولید این شرکت‌ها به بیش از ‪۴‬هزار‬ ‫خودرو در روز رسیده است‪.‬‬ ‫با رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی مطرح شد‪:‬‬ ‫وضعیت امروز خودروسازی‪ ،‬نتیجه عملکرد سلیقه‌ای است‬ ‫کارگروهی با مدیریت متمرکز باید پیش از تحریم به‌وجود می‌آمد که نیامد‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ ارز حدود‬ ‫‪۱۵‬هزار تومان‬ ‫است درحالی‌که‬ ‫خودروسازان‬ ‫قطعات را از‬ ‫قطعه‌سازان با‬ ‫نرخ حدود ‪۸‬هزار‬ ‫تومان خریداری‬ ‫می‌کنند‬ ‫با فرصت‌سوزی‬ ‫که در صنعت‬ ‫خودرو اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬قطعه‌ساز‬ ‫ایرانی فاصله‬ ‫زیادی با همتایان‬ ‫بین‌المللی‬ ‫خود دارد‬ ‫عنوان‬ ‫پیش‌تر یکی از قطعه‌سازان در گفت‌وگو با‬ ‫کرده بود که برای س��اماندهی حوزه تولید و دس��تیابی به‬ ‫رونق تولید باید مدیریت متمرکز با تمام اختیارات به یکی‬ ‫از ‪ ۳‬ضل��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خودروس��از و‬ ‫قطعه‌ساز سپرده شود که وی خودروسازان را پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫در ادامه این مصاحبه‌ها رضا رضایی‪ ،‬رئیس پیشین انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی به سلیقه‌ای‬ ‫عم��ل کردن در صنعت خودرو و فرصت‌س��وزی‌ها در این‬ ‫بخش اشاره کرد و گفت تا دیر نشده باید برنامه‌ای منسجم‬ ‫و متناسب با توانمندی‌ها و امکانات داخلی تدوین کنیم تا‬ ‫با مدیریت متمرکز اهداف مورد نظر محقق شود و بتوانیم‬ ‫فاصله خود را با خودروسازان جهانی حفظ کنیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به ش�رایطی که در آن ق�رار گرفته‌ایم‪،‬‬ ‫بضاعت صنعت قطعه برای تولید قطعات یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬یا ‪۲۰۰‬هزار خودرو که برای سال ‪ ۹۸‬پیش‌بینی‬ ‫شده چقدر است؟‬ ‫بهتر اس��ت‪ ،‬کم��ی به عقب بر‌گردی��م و چند موضوع را‬ ‫بررس��ی کنیم تا به پاس��خ این پرسش برسیم‪ .‬اگر در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬و به‌ویژه اواخر آن‪ ،‬وضعیت اقتصاد جهانی رصد ش��ود‪،‬‬ ‫می‌بینیم که کشورهای صنعتی و همچنین کشورهای در‬ ‫حال توس��عه‪ ،‬نگاه ویژه‌ای به دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌ها در‬ ‫بخش‌های اصلی صنعت‪ ،‬کش��اورزی و خدمات دارند‪ .‬این‬ ‫کش��ورها هر روز بیشتر از یکدیگر س��بقت می‌گیرند و به‬ ‫ارائ��ه خدمات ویژه‌تر می‌پردازند و هر روز مش��تری‌مدارتر‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ای��ن تحوالت‪ ،‬تغییرات ش��گرفی در مس��ائل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و‪...‬در جهان به‌وجود می‌آورد‬ ‫و هر کشوری که غفلت کند از قافله عقب می‌ماند‪ .‬سرعت‬ ‫این پیش‌برندگی در این کش��ورها به‌قدری زیاد اس��ت که‬ ‫نتیجه کوچک‌ترین بی‌توجهی‪ ،‬عقب ماندن از قطار توسعه‬ ‫و پیشرفت است‪.‬‬ ‫در دهه گذش��ته‪ ،‬به هر دلیلی آن‌گونه که شایس��ته بود‬ ‫به‌دنبال صنعت و فناوری نرفتیم تا دس��ت‌کم فاصله خود‬ ‫را حف��ظ کنیم‪ .‬وضعیت امروز نتیجه همان عملکرد دیروز‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره تحقق تولید‪ ،‬اینکه آمار درنظر گرفته شده محقق‬ ‫می‌شود یا خیر‪ ،‬تنها مربوط به قطعه‌سازی و خودروسازی‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه بحث زیرس��اخت‌هایی که این دو صنعت‬ ‫دارند نیز مطرح است‪.‬‬ ‫مدیریت داخل بنگاه با صاحب بنگاه اس��ت که با نگرش‬ ‫مهندس��ی با کمک دانش‌بنیان‌ها‪ ،‬فناوری‌های روزآمد و‪...‬‬ ‫محصوالتش را تولید و عرضه کند‪ .‬در این‌باره ‪ ۳‬اصل بسیار‬ ‫مهم اس��ت؛ کارگران که نیروی انس��انی و سرمایه معنوی‬ ‫و ث��روت بنگاه‌ه��ا به‌ش��مار می‌روند‪ .‬ابزار و ماش��ین‌آالت‬ ‫س��خت‌افزاری که قابل خرید است‪ .‬در بحث نیروی انسانی‬ ‫مهارت حرف نخس��ت را می‌زند‪ .‬اف��راد اگر تخصص کافی‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ ،‬کارآمد نخواهند بود که در ادامه هزینه‬ ‫س��ربار را در بن��گاه صنعت��ی افزای��ش می‌ده��د و موجب‬ ‫هدررفت سرمایه می‌شود‪.‬‬ ‫پس نیروی انسانی یکی از فاکتورهای اصلی در مدیریت‬ ‫بنگاه‌ها اس��ت که ما بنگاهدارها موظف هس��تیم نیروهای‬ ‫خود را از دارایی به سرمایه تبدیل کنیم که این مهم نیز با‬ ‫آموزش به‌دست می‌آید‪ .‬نیروها را باید در مهندسی‪ ،‬تولید‬ ‫و ارزیابی کیفیت با آخرین دستاوردهای آموزشی و فناوری‬ ‫آشنا کنیم‪.‬‬ ‫بخ��ش دوم حوزه آی‌تی اس��ت‪ .‬ام��روز خدمات مجازی‬ ‫حاکمیت دارند‪ .‬داده‌ها و ستانده‌ها و همچنین مسائل فنی‬ ‫بنگاه‌ها در بخش آی‌تی شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫سومین موضوع فرهنگ سازمانی است‪ .‬این مسئله مهم‬ ‫اس��ت و نش��ات گرفته از این است که مدیران ارشد باید با‬ ‫اهداف س��ازمانی و مس��ئولیتی که به آنها سپرده می‌شود‪،‬‬ ‫به‌طور کامل آش��نا باش��ند که بتوانند یافته‌های خود را به‬ ‫اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫اگر این ‪ ۳‬مولفه در هر بنگاهی به‌ش��کل مهندسی‌ش��ده‬ ‫برقرار باش��د‪ ،‬هر ماموریتی را می‌تواند به‌س��رانجام برساند‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه قطعه‌س��از می‌تواند الزامات خودروس��ازی‬ ‫را در واح��د خ��ود پیاده کن��د‪ .‬در خودروس��ازی‪ ،‬برخی‬ ‫استانداردها و شاخص‌های کیفیت‪ ،‬مشترک و بعضی دیگر‬ ‫خاص همان شرکت سازنده است‪ .‬اگر بنگاه هوشمند نباشد‬ ‫و این اس��تانداردها را رعایت نکند در کنار موارد دیگر که‬ ‫به آن اشاره شد به چالش‌های اساسی برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‪ ،‬قطعه‌سازان کشور با تمام مشکالتی که دارند‬ ‫در این ‪ ۳‬بخش؛ نیروی انسانی‪ ،‬آی‌تی و فرهنگ سازمانی‪،‬‬ ‫توانمند هستند‪ .‬از نظر ظرفیت در رده سوم بین‌المللی قرار‬ ‫دارند و توانمندی آنها پاس��خگوی خودروهای تولید داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوع دیگری ک��ه روی تولید تاثیر دارد‪ ،‬محیط‬ ‫کار است‪ .‬این مسئله خارج از اختیار رهبران بنگاه است و‬ ‫مس��ائلی مانند بانک‪ ،‬مالیات‪ ،‬گمرک‪ ،‬بیمه اجتماعی‪ ،‬ارز‬ ‫و‪ ...‬را در برمی‌گیرد‪ .‬قطعه‌س��ازان با تمام محدودیت‌های‬ ‫موج��ود‪ ،‬هر زمان قطعه‌ای الزم ب��ود‪ ،‬آن را تامین کردند‪.‬‬ ‫اما در صنعت خودرو فرصت‌س��وزی‌های زیاد داش��تیم‪ .‬با‬ ‫همین ظرفیت‌های موجود می‌توانس��تیم از س��طح دانش‬ ‫فنی بیش��تری برخوردار باش��یم و درصد خودکفایی خود‬ ‫را افزای��ش دهیم‪ .‬اما همان‌طور که پیش‌تر اش��اره کردم با‬ ‫توجه به مدل‌های تولیدی داخلی‪ ،‬قطعه‌س��ازان می‌توانند‬ ‫برنام��ه تولید یک میلیون و ‪۲۰۰‬ه��زار خودرو را با همین‬ ‫س��خت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود پشتیبانی کنند زیرا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫پیش‌تر اشاره شد که دولت به‌عنوان اصلی‌ترین‬ ‫بازیگ��ر صنعت خ��ودرو‪ ،‬رونق تولی��د را در گرو‬ ‫افزایش نس��بی نرخ محصوالت خودروس��ازان با‬ ‫هدف نج��ات آنها از ورشکس��تگی می‌داند‪ .‬این‬ ‫رویکرد زمانی بهینه و کارآمد می‌شود که همسو‬ ‫با خواست دو بازیگر دیگر بازار یعنی خودروسازان‬ ‫و مردم باش��د‪ .‬ولی پرسش اینجا است که تفسیر‬ ‫و تلق��ی خودروس��ازان و م��ردم از رون��ق تولید‬ ‫چیست؟ تجربه نشان داده خودروسازان به‌دلیل‬ ‫بهره‌من��دی از حمای��ت کامل م��ادی و معنوی‬ ‫دولت و برخورداری از یک بازار انحصاری باثبات‪،‬‬ ‫هیچ‌گاه دغدغه افزایش بهره‌وری‪ ،‬اصالح ساختار‬ ‫و کارآمدی بیش��تر را نداش��ته‌اند و بنابراین نگاه‬ ‫خودروسازان به رونق تولید‪ ،‬همچون نگاه دولت‪،‬‬ ‫س��طحی و کوتاه‌مدت است‪ .‬در چارچوب چنین‬ ‫تحلیل��ی خودروس��ازان فقط ب��ه افزایش کمی‬ ‫تولید و افزایش نرخ می‌اندیش��ند تا بتوانند خود‬ ‫از ش��رایط ورشکس��تگی و زیانده ب��ودن نجات‬ ‫دهند‪ .‬این همس��ویی نگاه دولت و خودروسازان‬ ‫ب��ه رون��ق تولید‪ ،‬به علت در‌ه��م تنیدگی منافع‬ ‫اس��ت‪ .‬در طرف سوم مصرف‌کنندگان و فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی در عرصه صنع��ت خودرو قرار‬ ‫دارن��د که نقش هم��ان مردم را در ‪ ۳‬ضلعی بازار‬ ‫خ��ودرو ایفا می‌کنند‪ .‬نگاه این طیف از بازیگران‬ ‫صنعت خودرو به مس��ئله تولید‪ ،‬جامع‪ ،‬ریشه‌ای‬ ‫و بلندمدت اس��ت‪ .‬از منظر این افراد رونق تولید‬ ‫معط��وف به زنجی��ره تولید می‌ش��ود و نه فقط‬ ‫محصول نهایی‪ .‬به بیان دیگر انتظار و خواس��ت‬ ‫این افراد این اس��ت که دولت و خودروس��ازان با‬ ‫تغییر نگاه به صنعت خودرو و اصالح ساختار‪ ،‬اوال‬ ‫کیفیت و رقابت‌پذیری محصوالت داخلی بهبود‬ ‫یابد و دوما س��هم توان داخلی در صنعت خودرو‬ ‫افزای��ش یابد و صنعت به س��مت تولید حرکت‬ ‫کن��د نه مونت��اژکاری‪ .‬با توجه به رفتارشناس��ی‬ ‫دولت‪ ،‬خودروسازان و مردم به نظر می‌رسد نگاه‬ ‫دولت و خودروس��ازان به مس��ئله رونق تولید در‬ ‫ی��ک ط��رف با نگاه مردم در ط��رف دیگر تفاوت‬ ‫ماه��وی دارد‪ .‬ن��گاه یک طرف زودگذر اس��ت و‬ ‫معطوف به افزایش تولید محصول نهایی است و‬ ‫نگاه طرف دیگر ریشه‌ای‪ ،‬ساختاری و ملی است‬ ‫و خواس��تار افزایش سهم مردم در زنجیره تولید‬ ‫است‪ .‬به‌روشنی مشخص است که رویکرد مردم‬ ‫به مس��ئله تولید عالوه‌بر تامی��ن منافع صنعت‪،‬‬ ‫خواس��ت دول��ت و خودروس��ازان را محقق کند‬ ‫پرحالی‌ک��ه رویکرد نخس��ت لزوما منافع ملی را‬ ‫تضمین نمی‌کند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬باید به مس��ئله تولید‬ ‫از منظ��ر مردم نگاه ک��رد چراکه این نگاه جامع‪،‬‬ ‫س��اختاری و ملی اس��ت و در برگیرن��ده منافع‬ ‫بازیگران دیگر صنعت خودرو نیز است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ت همکاری با رنو را به‌دلیل برخی س��نگ‌اندازی‌ها از دس��ت‬ ‫فرص ‌‬ ‫دادیم و امروز این برند در هند و روسیه سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫قرار بود رنو در ایران ‪ ۵‬مدل خودرو تولید و صادر کند‪ .‬گاهی برخی‬ ‫نهاده��ا که مس��ئولیتی در این حیطه ندارند در ای��ن صنعت دخالت‬ ‫کرده و به‌دلیل نبود هدفی مشخص‪ ،‬سلیقه‌ای عمل می‌کنند‬ ‫پی��ش از این تولید و تامین قطعات یک میلیون ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو را ه��م در کارنام��ه کاری خود دارند‪ .‬اگر مس��ائل‬ ‫محیطی که خارج از عهده بنگاهدار است را کنار بگذاریم‪،‬‬ ‫قطعه‌سازان توانمندتر شده‌اند‪ .‬حتی شاید بتوانیم قطعات‬ ‫مورد نیاز برای ‪۲‬میلیون خودرو را هم تولید کنیم‪.‬‬ ‫€ €ام�ا یک�ی از مش�کالت ام�روز تجاری نش�دن‬ ‫خودروها به‌دلیل کمبود قطعات است‪.‬‬ ‫همان‌طور که اشاره کردم‪ ،‬بخشی از تولید مربوط به عوامل‬ ‫محیطی است که در اختیار حاکمیت است مانند بانک‌ها‪،‬‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬تامین‌کنندگان مواد اولیه گروه پتروشیمی‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬س��رب‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬مس و‪ . ...‬این مس��ائل خارج از‬ ‫حیطه مسئولیت صنعتگران است و به تحریم‌های بیرونی‬ ‫مربوط نیست و جزو مسائل داخلی کشور است‪ .‬اینجا فقط‬ ‫دول��ت باید وارد عمل ش��ود‪ .‬بخش زی��ادی از چالش‌های‬ ‫موجود به عوامل محیطی مربوط می‌ش��ود‪ ،‬به‌عنوان نمونه‬ ‫تامین مواد اولیه داخلی در مدت یک سال تا ‪ ۴‬برابر گران‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قیمت‌های تحمیلی مشکالت‬ ‫دیگ��ری را به‌وجود آورد و بار س��نگین الزام قیمت‌گذاری‬ ‫از خودروس��از به قطعه‌س��از تحمیل شد‪ .‬این‌گونه است که‬ ‫درحال‌حاضر قطعه‌ساز توان تامین نقدینگی خود را ندارد‪.‬‬ ‫خودرو تجاری نمی‌ش��ود به‌دلیل اینکه ارز تامین نمی‌شود‬ ‫تا قطعاتی که نیاز اس��ت وارد ش��ود‪ .‬اگر هم ارز اختصاص‬ ‫داده ش��ود آنقدر موانع گذاش��ته شده که رسیدن به موقع‬ ‫قطعات و م��واد اولیه و همچنین برنامه‌ریزی را غیرممکن‬ ‫می‌کند‪ .‬از س��وی دیگر ارز هم داده‌ش��ود‪ ،‬پولی نیس��ت‬ ‫ک��ه بانک حواله کند‪ .‬جدا از تمام این مس��ائل هزینه‌های‬ ‫س��رباری اس��ت که صنعتگر برای تامین ارز مورد نیاز خود‬ ‫باید بپردازد‪ .‬سرانجام با گالیه و پیگیری‌ها‪ ،‬مقرر شد نرخ‬ ‫خودرو ‪۵‬درصد زیر نرخ حاش��یه بازار باشد که این موضوع‬ ‫نیز نکات مثبت و منفی همراه خود دارد‪ .‬چه کسی در بازار‬ ‫قیمت‌ه��ا را کنترل می‌کن��د؟ یا با چه ابزاری کنترل انجام‬ ‫می‌ش��ود؟ و‪ ...‬پس خودروها به‌دلیل کمبود قطعات تجاری‬ ‫نمی‌ش��وند که بخش عمده این وضعیت مربوط به مسائل‬ ‫اقتصادی است‪ .‬بخش خصوصی راهکار دور زدن تحریم را‬ ‫می‌داند تا قطعاتی که تامین آنها بر عهده ما است را تامین‬ ‫کند‪ ،‬اما به‌دلیل نبود توان اقتصادی بیش��تر قطعه‌س��ازان‬ ‫حال و روز خوبی ندارند‪.‬‬ ‫€ €برای تقویت نقدینگ�ی واحدهای صنعتی مقرر‬ ‫ش�د تا ‪۴‬هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه تزریق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بله‪ .‬اما بخش��ی عمده این تسهیالت از سوی خودروساز‬ ‫برای قطعه‌سازان بزرگ درنظر گرفته شد‪ .‬ضمن آنکه این‪،‬‬ ‫برای ‪ ۳‬ماه دی‪ ،‬بهمن و اسفند ‪ ۹۷‬بود‪ .‬درحال‌حاضر حدود‬ ‫‪ ۲‬ماه از سال گذشته و خودروسازان قادر به تامین نقدینگی‬ ‫قطعه‌سازان نیستند‪.‬‬ ‫€ €قطعه‌س�ازان پرداخ�ت باقیمانده تس�هیالت و‬ ‫اینکه قرار اس�ت ‪۸۴۴‬میلیون یورو به آنها پرداخت‬ ‫شود را پیگیری کرده‌اند؟‬ ‫بله‪ .‬پیگیری‌های قطعه‌سازان حاکی از این است که قرار‬ ‫نیس��ت به این زودی‌ها تسهیالت و تامین نقدینگی انجام‬ ‫شود و این مسئله خود یکی از خطر‌های جدی برای محقق‬ ‫نش��دن برنام ‌ه تولید یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار خودرو است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر صنعتگران حوزه خودرو با این وضعیت حرکت‬ ‫کنند و نتوانند تامین مواد اولیه داشته باشند‪ ،‬چگونه رونق‬ ‫تولید اتفاق بیفتد‪ .‬پرسش این است که در سال جدید پایه‬ ‫و اساس کنترل نرخ مواد اولیه در دست کیست؟ چه کسی‬ ‫ای��ن بازار را مدیریت می‌کند؟ عنوان می‌ش��ود محصوالت‬ ‫ی افزایش قیمت ندارند اما قطعه‌ساز که مواد را‬ ‫پتروش��یم ‌‬ ‫از بازار تهیه می‌کند نشان می‌دهد که مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫او حدود ‪۳۰‬درصد گران‌تر شده‌اند‪ .‬این رقم فقط برای یک‬ ‫ماه پس از عید بوده اس��ت‪ .‬نرخ ارز حدود ‪۱۵‬هزار تومان‬ ‫اس��ت درحالی‌که خودروسازان قطعات را از قطعه‌سازان با‬ ‫نرخ حدود ‪۸‬هزار تومان می‌خرند‪ .‬این نبود تعادل مس��ائل‬ ‫پیچیده‌ای را در مس��یر تولید به‌وجود آورده است‪ .‬بخشی‬ ‫از هزینه‌های تولید مربوط به تامین مواد اولیه و اقالم مورد‬ ‫نیاز و بخش��ی هم مربوط به هزینه‌های س��ربار است که ‪۳‬‬ ‫س��ال است خودروس��از بخش دوم را روزآمد نکرده است‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه با افزایش روزانه و ماهانه نرخ‌ها در دست‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬نظارتی نیست و قیمت‌ها روند صعودی دارد‪،‬‬ ‫عالوه بر اینها‪ ،‬صنعتگر باید نقد خرید کند تا یک هفته بعد‬ ‫مواد اولیه به‌دستش برسد‪.‬‬ ‫€ €در این شرایط‪ ،‬پیشنهاد شما چیست؟‬ ‫در وضعی��ت کنونی باید برنامه ویژه‌ای داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته که ترامپ کش��ور را تهدید به تحریم کرد‪،‬‬ ‫خودروسازان نشستی برگزار کردند‪ ،‬زیرا این وضعیت قابل‬ ‫پیش‌بینی بود‪ .‬در این نشس��ت‌ها پیش��نهاد کردم بهترین‬ ‫راه��کار این اس��ت که صنعت خودرو ازس��وی کارگروهی‬ ‫متشکل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک‌ها و عواملی‬ ‫که در سطح باالی این موضوع قرار دارند‪ ،‬با تمام اختیارات‬ ‫مدیری��ت کنن��د‪ .‬ضروری ب��ود این صنعت از س��وی یک‬ ‫مدیریت متمرکز از قیمت‌گذاری تا پش��تیبانی مالی اداره‬ ‫ش��ود‪ .‬زمان جنگ اس��ت‪ ،‬جنگ اقتصادی که صنعتگران‬ ‫س��ربازان آن هس��تند‪ .‬به‌هرحال قطعه‌سازان باید به تغییر‬ ‫استراتژی در واحدهای صنفی و صنعتی خود نگاه ویژه‌ای‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬باید اس��تراتژی‌هایی که داریم‪ ،‬براساس‬ ‫ش��رایط روز تغیی��ر کند و مهارت‌های خ��ود را در اولویت‬ ‫قرار دهیم‪ .‬با اس��تفاده بهینه از ماش��ین‌آالت و نقدینگی‪،‬‬ ‫بهره‌وری خود را افزایش داده و توانمندی‌های خود را ارتقا‬ ‫بخشیم‪ .‬اما باید توجه داشته باشیم که این اهداف ازسوی‬ ‫یک کارگروه مدیریت شود‪ .‬در نشستی‪ ،‬به وزیر امور اقتصاد‬ ‫و دارایی گفتم مسائل اصلی رونق تولید به عملکرد بانک‌ها‪،‬‬ ‫گمرک و سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود که مدیریت‬ ‫هر ‪ ۳‬بخش در دس��ت دولت اس��ت‪ .‬در مدت ‪ ۲‬س��ال نرخ‬ ‫ارز ‪ ۳‬برابر ش��ده و از س��وی دیگر‪ ،‬ارزش ریال کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما حد اعتبار بیشتر بنگاه‌ها به‌ویژه قطعه‌سازان در‬ ‫بانک‌ها افزایش نیافته و مربوط به ‪ ۵‬سال پیش است‪ .‬معلوم‬ ‫است که با این وضعیت اعتبارات پاسخگوی نقدینگی تولید‬ ‫نیست و دولت باید ورود کند‪ .‬روشن است وقتی ارزش پول‬ ‫یک س��وم شده ارزش اعتبارات هم یک سوم شده است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬امور مالی براس��اس نی��از بنگاهداران پیش‌نرفت و‬ ‫به‌دلیل ناهماهنگی‪ ،‬بخش��ی بسیار بزرگ و قسمتی دیگر‬ ‫بسیار کوچک و نحیف ش��د‪ .‬درحال‌حاضر عنوان می‌شود‬ ‫قیمت‌ها در خودروس��ازی‌ها‌روزآمد شده اما باید گفت که‬ ‫پاسخگوی نیاز قطعه‌ساز نیست‪.‬‬ ‫€ €چرا نرخ را در صنعت قطعه مشتری (خودروساز)‬ ‫تعیین می‌کند؟‬ ‫خودروس��ازی هزینه‌هدف (‪ )Target price‬دارد این‬ ‫یک اصل در فضای رقابت جهانی است‪ .‬خودروساز براساس‬ ‫کالس خودروی��ی که تولی��د می‌کند‪ ،‬هزینه نهایی را برای‬ ‫خ��ودش تعری��ف و س��پس آن را به طراح��ان پلتفرم و به‬ ‫تیروان‌ها اعالم می‌کند‪ .‬خودرو و قطعات متناس��ب با نرخ‬ ‫هدف طراحی می‌ش��وند‪ .‬اما فرق خودروسازان جهانی با ما‬ ‫در این اس��ت که س��ود توافق ش��ده برای قطعه‌سازان آنها‬ ‫همیشه پایدار است‪ .‬ضمن آنکه قطعه‌ساز آسوده است که‬ ‫با امضای قرارداد و ش��روع کار‪ ،‬خودروس��از رقیبی برای او‬ ‫تعیین نمی‌کند‪ .‬اگر قرار اس��ت هزینه‌ها ‪ ۲‬ماهه پرداخت‬ ‫شود در زمان مقرر داده می‌شود و اگر هم ندهد‪ ،‬قطعه‌ساز‬ ‫می‌توان��د مبل��غ را به بانک پرداخت کند و بانک آن مبلغ را‬ ‫بپردازد و س��پس با خودروس��از محاسبه کند‪ .‬اما پرداخت‬ ‫برای قطعه‌س��از ایرانی یک بار ‪ ۵‬ماهه اس��ت‪ ،‬بار دیگر پس‬ ‫از ‪ ۸‬م��اه هزینه‌ها پرداخت می‌ش��ود حت��ی گاهی به یک‬ ‫سال هم می‌رسد‪.‬‬ ‫مع��ادالت در صنعت خودرو داخلی برای قطعه‌س��ازان‬ ‫بهم ریخته اس��ت‪ .‬با این روند‪ ،‬هیچ قطعه‌سازی نمی‌تواند‬ ‫برنامه‌ریزی داش��ته باش��د‪ ،‬زیرا مشخص نیست چه زمانی‬ ‫پولش پرداخت می‌ش��ود‪ .‬حتی ب��ا وضعیت موجود زمانی‬ ‫هزینه‌ه��ا برمی‌گ��ردد که نرخ همان قطع��ه در آن زمان ‪۲‬‬ ‫برابر شده است‪ .‬با فرصت‌سوزی که در صنعت خودرو اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬قطعه‌ساز ایرانی فاصله زیادی با همتایان بین‌المللی‬ ‫خود دارد‪ .‬پس از برجام خودروس��ازان خارجی برای انعقاد‬ ‫قرارداد هجوم آوردند و در واقع التماس می‌کردند که با ما‬ ‫ق��رارداد ببندند‌‪ ،‬آیا قراردادهایی برد‪-‬برد بود؟ قطعه‌س��از‬ ‫موقعیت‌ه��ای زی��ادی ندارد و تابع خودروس��ازان اس��ت‬ ‫بنابراین باید خودروس��ازان خارج��ی را موظف می‌کردند‬ ‫ش آنها در کش��ور پیاده کنند‪.‬‬ ‫خودروه��ای جدید را با دان ‌‬ ‫در آن دوره خودروس��ازان بای��د بی��ش از ه��ر زمان بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه خود را تقویت و برای بخش مهندس��ی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌کردند‪ ،‬تا از فرصت‌ها‪ ،‬برای انتقال دانش‬ ‫فنی اس��تفاده بهینه می‌ش��د‪ .‬درباره این رویکرد و اجرای‬ ‫آن حرف‌هایی زده‌ش��د اما اصال عملیاتی نشد‪ .‬عالوه‌بر آن‬ ‫بار س��نگینی هم روی دوش برخی قطعه‌س��ازان گذاشت‬ ‫زیرا قطعه‌س��ازانی که یک س��ال آدیت شدند و مورد تایید‬ ‫رن��و و پ��ژو قرار می‌گرفتن��د‪ ،‬برای س��اخت قالب قطعات‬ ‫جدید هزینه‌های س��نگینی کردند‪ .‬با رفتن آنها متاسفانه‬ ‫این پروژه‌ها عقیم و س��رمایه‌ها بدون اس��تفاده باقی مانده‬ ‫است‪ .‬اگر این‌گونه نبود شاید امروز در شرایط تحریم توان‬ ‫قطعه‌سازی بیشتر شده بود‪.‬‬ ‫€ €عنوان ش�ده که ای�ن خودروها‪ ،‬خودروهای روز‬ ‫جهان است‪ ،‬اگر این‌گونه است پس چرا قطعات آنها‬ ‫تولید و صادر نمی‌شود؟‬ ‫این خودروها قرار اس��ت هم در ایران و هم در پاکس��تان‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬روزی با یکی از مدیران ارشد خارجی صحبت‬ ‫می‌کردم و از او پرسیدم‪ ،‬شما سال‌هاست در ایران فعالیت‬ ‫دارید چرا با ما ق��رارداد نمی‌بندید که قطعات خودروهای‬ ‫شما در پاکستان را هم تولید و تامین کنیم؟ پاسخش این‬ ‫بود که دولت پاکس��تان این اجازه را به ما نداده اس��ت‪ .‬آنها‬ ‫ش��رط ‪۶۰‬درصد س��اخت داخل را مطرح کرده بودند تا به‬ ‫این ترتیب بازار کشورش��ان را در اختیار پژو قرار دهند‪ .‬آیا‬ ‫م��ا هم در قراردادهای خود این موارد را دید ‌ه بودیم؟ همه‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در آن زمان اعالم کردند‪،‬‬ ‫می‌خواهن��د به موضوع ورود کنند و از مفاد قراردادها آگاه‬ ‫ت همکاری‬ ‫شوند‪ ،‬اما در نهایت چیزی مشخص نشد‪ .‬فرص ‌‬ ‫با رنو را به‌دلیل برخی سنگ‌اندازی‌ها از دست دادیم و امروز‬ ‫شاهد هستیم که این برند در هند و روسیه سرمایه‌گذاری‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬قرار بود رنو در ای��ران ‪ ۵‬مدل خودرو تولید و‬ ‫صادر کند‪ .‬گاهی برخی نهادها که مسئولیتی در این حیطه‬ ‫ندارن��د در این صنع��ت دخالت کرده و به‌دلیل نبود هدفی‬ ‫مش��خص‪ ،‬س��لیقه‌ای عمل می‌کنند‪ .‬نبود یک استراتژی‬ ‫منس��جم و متناسب با پیش��رفت‌های جهانی این صنعت‪،‬‬ ‫وضعیت امروز را برای ما رقم زده اس��ت‪ .‬هنوز دیر نش��ده‪،‬‬ ‫می‌توان جبران کرد‪ .‬دولت چین ‪۲۸‬میلیون خودرو س��ال‬ ‫گذشته تولید کرد‪ .‬قرار است ‪ ۴۰‬خودروساز خود را به ‪۱۵‬‬ ‫برن��د کاهش دهد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تولید خودروهای برقی‬ ‫را آغ��از ک��رده و ‪۴‬درصد خودروهایش برقی اس��ت ضمن‬ ‫آنکه این آمار تا ‪ ۴‬س��ال دیگر به ‪۲۵‬درصد می‌رس��د‪ .‬او با‬ ‫دعوت از متولیان امر و خودروسازان از آنها برنامه خواسته‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر برای تشویق به خرید خودروهای برقی‬ ‫‪۵۰‬درصد نرخ آن را وام بدون بهره بلندمدت داده است‪ .‬ما‬ ‫نیز باید با برنامه‌ریزی به این سو حرکت کنیم‪.‬‬ ‫اگر خودروساز از قطعه‌ساز‪ ،‬داخلی‌سازی را به‌طور جدی‬ ‫می‌خواست امروز وابستگی ما به خارج به یک‌سوم کاهش‬ ‫یافته بود‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫«فشار حداکثری»‬ ‫این بار از نوع فلزات‬ ‫صنعتی‬ ‫تحریم دوباره ایران‬ ‫بیشتر جنبه روانی‬ ‫دارد‬ ‫بسیج ظرفیت‌های‬ ‫کشور برای فروش‬ ‫نفت در بازار خاکستری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان درباره افزایش نرخ تورم فصلی بخش معدن گفتند‬ ‫‹ ‹نگرانی ما در بخش حفاری است‬ ‫‪ ،‬محمدرضا بهرام��ن‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ایران درباره دالیل تورم در بخش معدن گفت‪ :‬تغییرات س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ر هزینه‌های تولید اثر گذاش��ته و ملموس بوده اس��ت‪،‬‬ ‫به‌نحوی‌که به هر بخش��ی نگاه می‌کنی��م هزینه‌ها و اثر آن را‬ ‫می‌بینیم‪ .‬به‌این‌ترتیب ‪ ۳‬ماه آخر س��ال محاس��به خوبی برای‬ ‫بررسی نرخ تورم است که مرکز آمار‪ ،‬آن را ارائه داده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به افزایش نرخ مواد اولیه بخش معدن بیان کرد‪:‬‬ ‫اب��زار تولید‪ ،‬مثل مواد اولیه و الس��تیک افزایش نرخ ‪ ۵‬برابری‬ ‫داش��ته و درنتیجه تورم در بخش معدن عجیب نیس��ت‪ .‬مواد‬ ‫کمکی و مصرف��ی تجهیزات معدنی نیز تغییرات اساس��ی در‬ ‫ن��رخ را تجربه کردند‪ .‬درنتیجه وقتی هزینه تولید افزایش پیدا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬امروز افزایش نرخ ت��ورم را در بخش‌های‬ ‫مختلف کش��ور ش��اهد هس��تیم‪ ،‬درنتیجه بخش معدن هم از‬ ‫این مس��ئله جدا نبوده و با آن دست‌به‌گریبان است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش مرکز آمار‪ ،‬تورم تولیدکننده کل بخش معدن در فصل‬ ‫زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به فصل زمستان ‪ ۹۶‬معادل ‪۶۰.۷‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته که نش��انه تورم در حوزه معدن اس��ت‪.‬‬ ‫درص��د تغییرات میانگین ش��اخص در ‪۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه‬ ‫سال گذش��ته (تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ‪ ۵۰.۹‬بوده‬ ‫که نسبت به میانگین تورم ‪۴‬فصل منتهی به فصل پاییز ‪۱۳۹۷‬‬ ‫(‪ ۴۱.۹‬درصد) افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬در فصل موردبررس��ی‪،‬‬ ‫اس��تخراج کانه‌های فلزی بیش��ترین تاثیر را ب��ر افزایش ‪۶.۷‬‬ ‫درصدی ش��اخص نرخ تولیدکننده بخش معدن داشته است‪.‬‬ ‫این افزایش بیش��تر تحت تاثیر افزایش ‪ ۱۶.۵‬درصدی فعالیت‬ ‫استخراج س��نگ مس به وجود آمده که به‌طور عمده ناشی از‬ ‫افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره مس بوده است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬بخش��ی از افزایش م��داوم قیمت‌ها‬ ‫تحت تاثیر مس��ائل و وقایع جهان اس��ت‪ .‬مواد اولیه تجهیزات‬ ‫ماشین‌آالت‪ ،‬تعمیرات و نگهداری که با ارز وارد می‌شود تحت‬ ‫تاثیر افزایش نرخ دالر هستند و گران شده‌اند که بر تورم معدن‬ ‫تاثیر گذاش��ته اس��ت‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫با کارشناسان‬ ‫معدن گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫هزینه تجهیزات معدنی سواره است و ما پیاده‬ ‫بهرامن‪ :‬در واردات‪ ،‬روان‌سازی شفافی نداشته‌ایم و در تامین تجهیزات‬ ‫اولیه بخش معدن فرصتی در داخل پیدا نکرده‌ایم‪ .‬بیش��تر مواقع تقاضا‬ ‫بیشتر از عرضه بوده و با تنگناهای ورود مواد اولیه و ماشین‌آالت روبه‌رو‬ ‫بوده‌ایم‬ ‫می‌کند‪ ،‬نرخ تمام‌ش��ده هم باال می‌رود‪ .‬بهرامن به نوس��انات‬ ‫ارزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی مواد معدنی مثل س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬س��رب و روی که با ماشین‌آالت در ارتباط هستند و در‬ ‫حوزه آماده‌سازی و اس��تخراج فعالیت می‌کنند‪ ،‬ارزبر بوده‌اند‪.‬‬ ‫درنتیجه با نوس��انات ارزی چیزی حدود ‪ ۵۰‬درصد تغییر نرخ‬ ‫داشته‌اند‪ .‬این مهم در سایر بخش‌ها حتی در سنگ ساختمانی‬ ‫و س��نگ‌های فرآوری‌شده هم ملموس است و تغییرات نرخ را‬ ‫در این بخش تا ‪ ۵۰‬درصد ش��اهد هستیم‪ .‬رئیس خانه معدن‬ ‫ایران از نگرانی‌ها در بخش حفاری‪ ،‬س��خن گفت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫نگرانی ما در ش��رایط امروز در بخش حفاری است که از همه‬ ‫بیش��تر با مش��کل ارزبری روبه‌رو اس��ت‪ .‬در این حوزه بیشتر‬ ‫وس��ایل را باید از خارج وارد کرد که نیاز به پرداخت ارز دارد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران علت این مهم را در چند مورد خالصه‬ ‫کرد‪ :‬ما در واردات روان‌س��ازی ش��فافی نداشته‌ایم و در تامین‬ ‫تجهیزات اولی��ه نیز فرصتی در داخل پیدا نکرده‌ایم‪ .‬مس��ئله‬ ‫دیگر اینکه بیشتر مواقع تقاضا بیشتر از عرضه بوده و در نتیجه‬ ‫با تنگنای ورود مواد اولیه روبه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫بهرامن در پاس��خ به این پرسش که تغییرات نرخ در بخش‬ ‫معدن تا آخر سال چگونه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما تغییرات تورمی‬ ‫را مثل س��ال گذشته نداریم البته اگر نوسانات به‌صورت شیب‬ ‫مالی��م پیش برود و نه تغییرات ‪ ۴‬برابری که به آن رس��یدیم‪،‬‬ ‫اوضاع بهتر هم می‌شود اما اگر تغییرات را به‌صورت شیب تند‬ ‫ناگهانی داشته باش��یم مثل اتفاقی که سال گذشته افتاد‪ ،‬آثار‬ ‫بدی را تا آخر سال مشاهده می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با اش��اره به تغییرات نرخ در بخش‬ ‫م��س گفت‪ :‬آماده‌س��ازی‌هایی که در معادن مس س��رنگون و‬ ‫سرچشمه انجام می‌شود و نیاز به تجهیزات دارد‪ ،‬آثار بیشتری‬ ‫ب��ر تورم دارد‪ .‬با توجه به تغییرات ن��رخ ارز و تغییراتی که در‬ ‫فرآوری و تهیه مواد اولیه به وجود می‌آید‪ ،‬نرخ تمام‌ش��ده هم‌‬ ‫تغییر می‌کند‪ .‬بهرامن در پایان با ذبیان اینکه هیچ جای نگرانی‬ ‫ت ش��ده اس��ت و‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تورم امروز خیلی مدیری ‌‬ ‫ممکن بود ش��رایط بسیار بدتری داشته باش��یم‪ .‬ارزبری مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات ماش��ین‌آالت اجتناب‌ناپذیر اس��ت و ما باید‬ ‫خود را با این ش��رایط تطبیق دهیم‪ .‬فراموش نکنیم مواد اولیه‬ ‫معدن که مهم‌ترین چیز است از داخل تامین می‌شود‪ .‬در این‬ ‫‌بین باید فضاس��ازی کرده و در بخش‌های دیگر و مواد معدنی‬ ‫دیگر سرمایه‌گذاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت افسارگسیخته‬ ‫مصطفی مالداری‪ ،‬یک کارشناس معدن نیز در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چرا در بخش معدن تورم افزایش یافته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬درب��اره میزان تورم در بخ��ش معدن نمی‌توان‬ ‫به‌درس��تی بررس��ی و تجزی ‌ه و تحلیل کرد اما آنچه مش��خص‬ ‫است اینکه هزین ‌هّهای اساسی معدنکار شامل هزینه‌های حمل‬ ‫و بارگیری‪ ،‬اس��تخراج و فرآوری‪ ،‬انفج��ار‪ ،‬آتش‌بازی و حفاری‬ ‫است که به‌طور افسارگسیخته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به حوزه کاری خود و بخش معدنکاری کرومیت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به حوزه کاری من در معادن کرومیت الزم‬ ‫اس��ت یکسری کاالها یا هزینه‌های پایه معدنکاری کرومیت را‬ ‫که ارتباط مستقیم با هزینه‌های تولید دارند‪ ،‬بررسی کنیم که‬ ‫خرید ماش��ین‌آالت و هزینه حمل ازجمله این موارد هس��تند‪.‬‬ ‫مشخص اس��ت که با افزایش نرخ ماشین‌آالت و هزینه حمل‪،‬‬ ‫هزینه‌های تولید نیز به همان نس��بت و حتی بیش��تر افزایش‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬مالداری برای مثال اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۹۶‬بیل‬ ‫مکانیکی سبک حدود ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان بود که سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تومان رس��ید و درحال‌حاضر یک میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون تومان اس��ت‪ ،‬همچنین هزینه حمل یک‌تن کرومیت‬ ‫از س��بزوار به بندرعباس ‪ ۶۵‬ه��زار تومان بود که به ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با انتقاد از افزایش نرخ عوارض و تاثیر‬ ‫آن ب��ر ت��ورم بخش معدن‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به باور م��ن برخی از‬ ‫سیاست‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چندان خوشایند‬ ‫نب��وده و از جمل��ه می‌توان به افزایش عوارض اش��اره کرد که‬ ‫تاثیر زیادی بر هزینه‌های تمام‌شده تولید داشته است‪ .‬مالداری‬ ‫ادامه داد‪ :‬تحمیل عوارض صادراتی برای کرومیت که در س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۵‬درصد وضع شد‪ ،‬در افزایش نرخ تورم بی‌تاثیر نبوده‬ ‫است‪ .‬این مبالغ در هزینه تمام‌شده معدنکار تاثیر مستقیم دارد‬ ‫و بای��د آن را در کنار هزینه‌های انفج��ار‪ ،‬آتش‌بازی و حفاری‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫مالداری با بی��ان اینکه اگر مبنای تورم در تغییر هزینه‌های‬ ‫اساس��ی معدنکار باش��د‪ ،‬تورم از ‪ ۴۰۰‬درصد هم بیشتر است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به نظر من تنها موردی ک��ه کمک کرد تا معادن‬ ‫کرومیت و بیش��تر مع��ادن فلزی در بازار تولی��د باقی بمانند‪،‬‬ ‫تغییر نرخ دالر بود‪ .‬این کارش��ناس معدن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش��تر‬ ‫مواد معدنی که پایه صادراتی دارند‪ ،‬به نرخ دالر وابسته هستند‬ ‫و قیمت‌ش��ان با دالر تغییر می‌کند‪ .‬افزایش دالر سبب افزایش‬ ‫ن��رخ خرید مواد معدنی ش��د ک��ه پایه صادرات��ی دارند‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر نرخ کرومیت‪ ،‬به اندازه همان نرخ پیشین بود‪۱۰۰ ،‬‬ ‫درصد معادن آن ورشکس��ت می‌شدند‪ .‬در حقیقت نرخ جهانی‬ ‫ت داخلی به دلیل افزایش نرخ دالر‪،‬‬ ‫کرومیت ثابت ماند اما قیم ‌‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫مالداری با ابراز امیدواری از بهبود وضعیت معدنکاران کشور‬ ‫در سال جدید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‪ ،‬ثبات در نرخ سوخت‬ ‫کمک اساس��ی به معدنکاران کرد و امیدواریم که امس��ال هم‬ ‫معادن در زمینه سوخت تحت حمایت دولت باشند‪ .‬امیدواریم‬ ‫که دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چاره‌اندیش��ی کرده‬ ‫و سیاست‌های کلی و درس��تی درباره صادرات و معافیت‌های‬ ‫دولتی س��وخت در نظر بگیرند تا س��ال ‪ ۹۸‬ب��رای معدنکاران‬ ‫کشور‪ ،‬دشوار نباشد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نتیجه با ایده‌آل‬ ‫امریکا متفاوت‬ ‫خواهد بود‬ ‫اردشیر پشنگ‬ ‫کارشناس روابط بین‌الملل‬ ‫با تشدید جنگ تجاری‬ ‫امریکا و چین‬ ‫بازار فلزات‬ ‫بهم ریخت‬ ‫تحریم فلزات صنعتی ایران از سوی امریکا تا چه حد تاثیرگذار است؟‬ ‫«فشار حداکثری» این بار از نوع فلزات صنعتی‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه حمل سنگ آهن‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫معرفی مقررات جدید برای سوخت پاک‌تر‬ ‫کش��تی‌ها‪ ،‬به نرخ باالتر حمل س��نگ آهن از‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده ب��زرگ نظیر برزیل‪،‬‬ ‫استرالیا و اندونزی به چین‪ ،‬منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تحلیلگران ش��رکت وود‬ ‫مکن��زی پیش‌بینی کردند ب��ا اجرای مقررات‬ ‫س��ازمان بین‌المللی دریانوردی (‪ )IMO‬که‬ ‫کاهش سولفور موجود در سوخت کشتی‌ها را‬ ‫الزامی می‌کند‪ ،‬کش��تی‌هایی که به جای نفت‬ ‫کوره از س��وخت‌های پاک‌تری مانند دیزل یا‬ ‫‪ LNG‬اس��تفاده می‌کنند ممکن است هزینه‬ ‫حمل س��نگ آه��ن را افزایش دهن��د و تاثیر‬ ‫هزینه‌ها در س��فرهای طوالنی‌تر از برزیل به‬ ‫آسیا مشهودتر خواهد بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب به دلیل مس��افت طوالنی‌تر‪،‬‬ ‫هزینه حمل س��نگ آه��ن از برزیل به چین‬ ‫بزرگ‌ترین افزایش را خواهد داش��ت و بیش‬ ‫از ‪ ۶‬دالر در هر تن (بیش از ‪ ۴۰‬درصد) باالتر‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش پالت��س‪ ،‬ن��رخ کرایه‬ ‫کش��تی‌های ب��زرگ از برزی��ل ب��ه مقص��د‬ ‫کینگدائوی چین در آوریل (نیمه فروردین تا‬ ‫نیمه اردیبهش��ت) ‪ ۱۳.۰۹۸‬دالر برای هر تن‬ ‫بوده که در مقایس��ه با ‪ ۱۱.۸۲‬دالر در مارس‬ ‫(نیمه اسفند تا نیمه فروردین)‪ ،‬افزایش نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬اجرای مق��ررات جدید ‪ IMO‬برای‬ ‫استفاده از س��وخت‌هایی که سولفور آنها باید‬ ‫از ‪ ۳.۵‬درص��د فعلی به حداکث��ر ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کن��د‪ ،‬مصرف دی��زل را افزایش‬ ‫خواهد داد‪ .‬تحلیلگران نس��بت به هزینه‌های‬ ‫باالتر و مشکالت موجود برای تامین تقاضای‬ ‫بخش کش��تیرانی به دلیل تغییراتی که الزم‬ ‫اس��ت در زیرساخت پاالیش��گاهی داده شود‪،‬‬ ‫هش��دار داده‌اند‪ .‬بازار سنگ آهن در چین که‬ ‫بزرگ‌ترین خریدار این ماده خام فوالدسازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬قیمت‌های س��نگ آهن دریابرد را بر‬ ‫مبنای تحویل و عرضه داخلی برآورد می‌کند‪.‬‬ ‫قیمت س��نگ آهن ب��رای تحوی��ل فوری‬ ‫ب��ه چین‪ ،‬ش��اخص ن��رخ بازار جهانی اس��ت‬ ‫یعن��ی هزینه حمل باالتر ب��ه تغییر قیمت‌ها‬ ‫و هزینه‌ه��ای جهان��ی منجر خواهد ش��د و‬ ‫ممکن است قیمت‌گذاری منطقه‌ای و شرایط‬ ‫قراردادها را نیز متاثر کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش پالتس‪ ،‬تاثی��ر مقررات‬ ‫جدید ‪ IMO‬بر بازارهای حمل اقیانوس��ی به‬ ‫معن��ای هزینه‌های باالتر برای کاالهای عمده‬ ‫شامل زغال‌سنگ و زغال‌سنگ حرارتی است‪.‬‬ ‫این مسئله معامالت فلزات را بی‌نهایت دشوار کرده است‪.‬‬ ‫ژوئ��ن (نیمه خرداد تا نیمه تیر) س��ال گذش��ته زمانی که تنش‌های‬ ‫تجاری امریکا و چین برای نخس��تین بار ظه��ور کرد‪ ،‬نرخ مس در بازار‬ ‫فلزات لندن ‪ ۲۰‬درصد در مقایسه با رکورد ‪۷‬هزار و ‪ ۳۵۰‬دالر در هر تن‬ ‫در ژوئن سقوط کرد و به کمتر از ‪۶‬هزار دالر در اوت رسید‪.‬‬ ‫مس در معامالت روز سه‌ش��نبه بازار لندن ‪ ۱.۱‬درصد کاهش یافت و‬ ‫به ‪ ۶۱۶۶‬دالر در هر تن رس��ید که از پایین‌ترین رکورد ‪ ۲.۵‬ماه گذشته‬ ‫که روز جمعه به ثبت رسید‪ ،‬اندکی باالتر بود‪.‬‬ ‫در نظرسنجی از ش��رکت‌کنندگان کنفرانس��ی در هفته آسیای بازار‬ ‫فلزات لندن‪ ۵۷ ،‬درصد کس��انی که پاس��خ دادند انتظار داش��تند تنش‬ ‫تجاری و ریسک سیاسی‪ ،‬مسئله شماره یک تاثیرگذار بر بازارهای فلزات‬ ‫در سال جاری میالدی باشد‪.‬‬ ‫فو ش��یائو‪ ،‬مدیر اس��تراتژی بازارهای کاال در بانک چاینا اینترنشنال‬ ‫در این باره اظهار کرده که اختالف نظرهای بیش��تر میان چین و امریکا‬ ‫در مس��یر دستیابی به توافق‪ ،‬بعید نیس��ت و ابهام یادشده ممکن است‬ ‫بازارهای فلزات را دچار برآشفتگی بیشتر کند‪.‬‬ ‫ایان راجر‪ ،‬مدیر کل ش��رکت بازارهای فلزات ش��انگهای نیز به رویترز‬ ‫گفت‪ :‬سیگنال‌های اقتصادی امیدوارکننده‌ای در چین از نظر تقاضا برای‬ ‫فلزات در ‪ ۳‬ماه نخست دیده شد‪.‬‬ ‫داستان همان داس��تان همیشگی است؛ تنش ایران‬ ‫و امری��کا و تالش امری��کا برای افزایش آنچه «فش��ار‬ ‫حداکثری» بر ایران نام داده اس��ت‪ .‬حاال تحریم بخش‬ ‫فل��زات صنعتی مانند فوالد‪ ،‬آهن‪ ،‬م��س و آلومینیوم‪،‬‬ ‫جدیدتری��ن راهکار امریکا برای ایجاد مانع بر س��ر راه‬ ‫اقتصاد ایران ش��ده اس��ت‪ .‬واش��نگتن به شرکت‌های‬ ‫خارج��ی که ب��ا صنایع فل��زی ایران دادوس��تد دارند‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬روز فرص��ت داده تا به فعالیت خود در ایران پایان‬ ‫دهند‪ ،‬در حالی که بنا به گفته بی‌بی‌س��ی انگلیس��ی‪،‬‬ ‫ص��ادرات فل��زات از مهم‌ترین منابع درآم��د غیرنفتی‬ ‫ب��رای ای��ران به ش��مار می‌آی��د و بی��ش از ‪۱۰‬درصد‬ ‫صادرات کش��ور را تش��کیل می‌دهد‪ .‬ای��ران همچنین‬ ‫هجدهمین صادرکننده بزرگ فوالد در جهان اس��ت و‬ ‫بنابر داده‌های وزارت بازرگانی امریکا در س��ال گذشته‬ ‫میالدی بی��ش از ‪۹‬میلیون تن فوالد ص��ادر کرده که‬ ‫این رقم نس��بت به سال پیش از آن رشد ‪ ۲۴‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬درحال‌حاضر بیشتر از ‪ ۱۲۰‬کشور جهان‬ ‫مشتری فوالد ایران هستند که تایلند‪ ،‬اندونزی‪ ،‬امارات‬ ‫و عراق‪ ،‬مهم‌ترین این خریداران را تشکیل می‌دهند‪ .‬با‬ ‫این تفاس��یر به نظر می‌رسد تحریم این بخش بیش از‬ ‫اینها برای امریکا زمان و هزینه داشته باشد‪.‬‬ ‫تعهد ش��ده‪ ،‬به‌دس��ت نی��اورده اس��ت‪ .‬وزارت خارجه‬ ‫روس��یه همچنین با دفاع از تصمی��م ایران برای توقف‬ ‫بخش��ی از تعهدات داوطلبان��ه‌اش در چارچوب برجام‪،‬‬ ‫استناد این کش��ور به بندهای ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬برجام را قابل‬ ‫درک دانست‪ .‬در عین حال از ایران خواست از اقدامات‬ ‫درب��اره برجام خودداری ک��رده و همچنان به تعهدات‬ ‫خود در این چارچوب پایبند بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‌ه�ای جدی�د را ج�دی نخواهیم‬ ‫گرفت‬ ‫مس سرچشمه‪ -‬عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ترام��پ در فرمانی رس��می‪ ،‬صنایع مادر و‬ ‫صنایع فل��زی ایران را تحریم ک��رد اما اینکه‬ ‫ای��ن تحریم تا چه ان��دازه وجاهت بین‌المللی‬ ‫دارد و تا چه اندازه می‌تواند کارس��از باش��د را‬ ‫زمان تعیین می‌کند‪ .‬تحری��م فلزات صنعتی‬ ‫چیزی در ادامه همان تحریم نفت ایران است‬ ‫و امریکا در اینجا نیز مس��یر مش��ابهی را طی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬تحری��م فلزات در‬ ‫ابتدای راه است و البته اثرگذاری تحریم‌های‬ ‫نفتی را نخواهد داشت اما در کل مانعی بر سر‬ ‫راه معامالت فلزی ایران خواهد بود‪ .‬در همین‬ ‫حال امریکا بارها دست به تحریم نظام بانکی‬ ‫ایران زده که این اتفاق‌ها تبادالت مالی ایران‬ ‫را متاثر کرده اس��ت‪ .‬به هر حال امریکا روشی‬ ‫به ش��دت خصم‌آلود‪ ،‬ضد صنای��ع زیربنایی و‬ ‫اقتص��اد ای��ران در پیش گرفت��ه و با توجه به‬ ‫اینکه این کشور از اقتصاد توانمندی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬می‌تواند در تحریم بخش فلزات ایران با‬ ‫زیر فشار گذاشتن سایر کشورها‪ ،‬آنها را ناگزیر‬ ‫ب��ه همراهی کند؛ همان روش��ی که در قبال‬ ‫پرون��ده نفتی ایران وج��ود دارد‪ .‬البته تحریم‬ ‫بخ��ش فلزات ای��ران برای ب��ه اصطالح «جا‬ ‫افتادن» نی��از به زمان دارد‪ .‬در نهایت‪ ،‬نتیجه‬ ‫با ایده‌ال امریکایی‌ها متف��اوت خواهد بود‪ .‬با‬ ‫این حال اما ایران نیز در صورت اجرایی شدن‬ ‫تحریم‌ه��ا با هم��ه توانایی ک��ه در این بخش‬ ‫دارد‪ ،‬به آس��انی آنچه در گذش��ته بود‪ ،‬موفق‬ ‫به صادرات و فروش محصوالت فلزی نخواهد‬ ‫ب��ود و هر چند روند تحریم فل��زات کندتر از‬ ‫تحری��م نفت خواهد بود ام��ا در کل‪ ،‬در توان‬ ‫صادراتی ایران تاثیرگذار است و آنچه در این‬ ‫بین پیشنهاد می‌شود‪ ،‬دستیابی به یک توافق‬ ‫دوجانبه است‪.‬‬ ‫اختالف تجاری امریکا و چین‪ ،‬عامل اصلی نوسان در قیمت‌های فلزات‬ ‫بوده و فعاالن‪ ،‬خود را برای استمرار این وضعیت آماده می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تغییر ناگهانی رون��د مذاکره تجاری امریکا و چین‪،‬‬ ‫بازارهای مالی جهانی را در هفته جاری غافلگیر کرد زیرا سرمایه‌گذاران‬ ‫ب��ه جای پایین گرفتن نب��رد تجاری ‪ ۱۰‬ماهه می��ان ‪ ۲‬غول اقتصادی‬ ‫جهان‪ ،‬با تشدید اختالف‌های آنها روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫ی��ک مقام بازرگانی امریکا دوش��نبه هفته جاری اع�لام کرد چین از‬ ‫برخی تعهداتی که در مذاکره با امریکا داشته‪ ،‬عقب‌نشینی کرده و باعث‬ ‫ش��ده است ترامپ تعرفه‌های بیش��تری بر واردات کاالهای چینی وضع‬ ‫کند که از روز جمعه اجرایی شد‪.‬‬ ‫دیوید ویلس��ون‪ ،‬استراتژیست کاال در ش��رکت «فریپورت کامادیتیز»‬ ‫در این باره گفت‪ :‬تجدید تنش‌های تجاری باعث دش��وار ش��دن شرایط‬ ‫معامله در بازارهای فلزات ش��ده اس��ت‪ .‬این مسئله حائز اهمیت است و‬ ‫آش��کار است که نمی‌دانیم ترامپ چه پیامی در توئیتر خواهد فرستاد و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ش�روع داس�تان از ی�ک گفت‌وگ�وی‬ ‫تلویزیونی‬ ‫بنابر فرمان‬ ‫اجرایی ترامپ‬ ‫تحریم‌ها بر‬ ‫صنایع فوالد‪،‬‬ ‫آلومینیوم و‬ ‫مس ایران‬ ‫اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫این فرمان چند‬ ‫ساعت پس از‬ ‫این اعالم شد که‬ ‫ایران اعالم کرد‬ ‫از بخش‌هایی از‬ ‫توافق هسته‌ای‬ ‫که در دوران‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫اوباما به آن‬ ‫متعهد شده بود‪،‬‬ ‫خارج می‌شود‬ ‫‪ ،‬چهارش��نبه ش��ب بود که عباس‬ ‫به گزارش‬ ‫عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه ایران در‬ ‫گفت‌وگ��وی تلویزیونی گفت که تهران خروج از برجام‬ ‫را در دستور کار قرار داده؛ این خروج مرحله به مرحله‬ ‫خواهد بود و اگر سایر طرف‌های برجام به تعهدات‌شان‬ ‫عمل کنن��د تهران آمادگ��ی دارد به مرحله گذش��ته‬ ‫برگ��ردد‪ .‬عراقچی همچنین به فرص��ت ‪ ۶۰‬روزه ایران‬ ‫برای اقدام اروپا اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر در این فاصله‬ ‫کش��ورهای ‪ ۴+۱‬موضوع هس��ته‌ای ایران را به شورای‬ ‫امنیت بکشند یا تحریم‌های گذشته برقرار شود‪ ،‬برجام‬ ‫ب��ه طور کامل از بین خواهد رفت‪ .‬وی همچنین گفت‬ ‫که ایران در گام نخست‪ ،‬خود را متعهد به میزان ذخایر‬ ‫حس��اس هس��ته‌ای که در برجام آورده شده نمی‌داند‬ ‫و در گام بع��دی درصدد غنی‌س��ازی خواهد بود‪ .‬اینها‬ ‫بخش��ی از گفته‌های عراقچی در گفت‌وگوی یادش��ده‬ ‫در چهارشنبه بود‪.‬‬ ‫همان ش��ب دول��ت ترامپ از تحریم‌ه��ای جدید بر‬ ‫فل��زات ایران خبر داد‪ .‬خبر این تصمیم را رس��انه‌های‬ ‫گوناگ��ون امریکای��ی منتش��ر کردن��د‪ .‬از می��ان آنها‬ ‫ان‌بی‌س��ی‌نیوز این گونه نوش��ت‪ :‬بناب��ر فرمان اجرایی‬ ‫ترام��پ تحریم‌ها ب��ر صنایع ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس‬ ‫ایران اعمال می‌ش��ود‪ .‬این فرمان چند س��اعت پس از‬ ‫این اعالم ش��د ک��ه ایران اعالم ک��رد از بخش‌هایی از‬ ‫توافق هس��ته‌ای که در دوران ریاست جمهوری اوباما‬ ‫به آن متعهد ش��ده بود‪ ،‬خارج می‌شود‪ .‬هر چند ترامپ‬ ‫یک س��ال پیش و در همین روزها از این قرارداد خارج‬ ‫ش��ده بود اما انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬روسیه و چین‬ ‫قیم��ت طال در معامالت روز پنجش��نبه بازار‬ ‫جهانی با تش��دید نگرانی‌ها نس��بت به اختالف‬ ‫تج��اری امریکا و چی��ن و تاثی��ر احتمالی آن‬ ‫بر رش��د اقتصاد جه��ان که س��رمایه‌گذاران را‬ ‫متقاض��ی خری��د دارایی‌ه��ای مطمئ��ن کرد‪،‬‬ ‫افزایش کم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور با‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۲۸۱.۱۹‬دالر رس��ید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت آتی امریکا هر اونس طال ‪۰.۱‬‬ ‫درصد رشد کرد و به ‪ ۱۲۸۲.۱۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫قیمت طال روز چهارش��نبه پ��س از اینکه به‬ ‫باالتری��ن ح��د از ‪ ۱۵‬آوریل صعود ک��رد و به‬ ‫‪ ۱۲۹۱.۳۹‬دالر رسید‪ ،‬در نهایت در پایین‌ترین‬ ‫نرخ روز بسته شد‪.‬‬ ‫به گفته دیوید سانگ‪ ،‬تحلیلگر دیلی فارکس‪،‬‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‌‪ :‬به اعتقاد من تحریم اخیر امریکا بیشتر یک‬ ‫تهدید اس��ت و اجرایی ش��دن آن زمان می‌برد و البته بسیار سخت‬ ‫قابل اجراس��ت چراکه لزوما همه کش��ورهای هدف صادرات فلزات‬ ‫ایران‪ ،‬حافظ منافع امریکا نیستند‬ ‫همچنان در این قرارداد بودند‪‌.‬ان‌بی‌سی‌نیوز می‌افزاید‪:‬‬ ‫تحریم‌ه��ای جدید بر فلزات ایران‪ ،‬آخرین اقدام دولت‬ ‫ترامپ برای زیر فش��ار گذاش��تن تهران است تا تهران‬ ‫تنش کمتری در خاورمیانه ایجاد کند‪ ‌.‬ان‌بی‌س��ی‌نیوز‬ ‫همچنی��ن ب��ه نق��ل از ترامپ نوش��ت‪ :‬این سیاس��ت‬ ‫امریکاس��ت که مانع ایران در ساخت سالح هسته‌ای و‬ ‫موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای شود و با نفوذ مخرب‬ ‫ایران در خاورمیانه برخورد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دموکرات‌های منتقد به رویکرد ترامپ‬ ‫در همی��ن حال اما دموکرات‌ه��ای حاضر در کنگره‬ ‫امریکا در انتقاد به این استراتژی ترامپ از خطر احتمال‬ ‫وقوع جن��گ با ایران می‌گویند‪ ،‬در حالی که وقوع این‬ ‫جنگ هیچ مزیتی ب��رای امنیت ملی امریکا ندارد‪ .‬هر‬ ‫چند آدام ش��یف‪ ،‬نماینده ح��وزه انتخابیه کالیفرنیا از‬ ‫حزب دموکرات امری��کا در مجلس نمایندگان پیش‌تر‬ ‫گفت��ه بود‪ :‬فعالیت‌های ایران در یمن‪ ،‬س��وریه و دیگر‬ ‫مناط��ق و لفاظی‌ه��ای ایران علیه اس��رائیل به عنوان‬ ‫متحد امریکا خطرناک است و در عین حال آنچه ایران‬ ‫به تازگی گفته و انجام داده‪ ،‬نگرانی ما از افزایش تنش‬ ‫با ایران را افزایش داده اس��ت‪ .‬تنشی که می‌تواند ما را‬ ‫در مس��یری قرار دهد که در نهایت به جنگی بینجامد‬ ‫که عامل بی‌ثبات��ی‪ ،‬هزینه‌بر بودن و مخالفت با منافع‬ ‫قیمت طال باال ماند‬ ‫بازار با وجود ریس��ک‌گریزی س��رمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫شاهد فرار به سوی دارایی‌های مطمئن نیست‬ ‫و به همین دلیل نرخ طال صعود چندانی نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنان این امید وجود دارد که توافق‬ ‫تج��اری امریکا و چی��ن حاصل ش��ود‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا روز یکش��نبه با‬ ‫تغیی��ر موضع ناگهانی از اظه��ارات هفته پیش‬ ‫خ��ود که در آن از پیش��رفت مذاک��ره تجاری‬ ‫واش��نگتن و پک��ن تمجی��د کرده ب��ود درباره‬ ‫افزایش تعرفه‌ه��ا روی واردات کاالهای چینی‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫لی��و هی‪ ،‬مع��اون نخس��ت وزیر چی��ن روز‬ ‫پنجش��نبه برای مذاکره تجاری به امریکا سفر‬ ‫ک��رد و اگر توافق��ی تا آن زمان حاصل نش��ود‬ ‫تعرفه‌های بیش��تر روی واردات کاالهای چینی‬ ‫از جمعه به اجرا گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫ملی ما اس��ت اما در همین حال نانس��ی پلوسی که از‬ ‫اعض��ای حزب دموک��رات‪ ،‬رئیس مجل��س نمایندگان‬ ‫امری��کا و رهبر اکثریت حزب دموکرات در این مجلس‬ ‫است‪ ،‬به خبرنگاران گفت هر گونه اقدام نظامی امریکا‬ ‫علیه ای��ران نیاز به موافقت کنگره دارد و هم‌اکنون در‬ ‫کشور ما هیچ تمایلی به جنگ وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹محکومی�ت امری�کا از س�وی یک�ی از‬ ‫اعضای ‪۵+۱‬‬ ‫عالوه بر موافق نبودن دموکرات‌ها با ترامپ در داخل‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬روس��یه در عرص��ه بین‌الملل به عنوان‬ ‫یکی از اعضای ‪ ۵+۱‬س��اعاتی پس از برگزاری نشست‬ ‫ش��ورای امنیت ملی این کش��ور به ریاس��ت والدیمیر‬ ‫پوتین اقدام به انتش��ار بیانی��ه‌ای در محکومیت اقدام‬ ‫اخی��ر امریکا علیه ایران کرد‪ .‬مهر در این باره نوش��ت‪:‬‬ ‫مس��کو با اشاره به خروج سال گذشته امریکا از برجام‪،‬‬ ‫نق��ض قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنی��ت و بازگرداندن‬ ‫تحریم‌ه��ای ضد ایران��ی‪ ،‬ادامه تالش‌های واش��نگتن‬ ‫ب��رای جلوگیری از همکاری‌ اقتصادی دیگر کش��ورها‬ ‫ب��ا ایران را ب��ه باد انتقاد گرفت‪ .‬بر این اس��اس اجرای‬ ‫کام��ل تعهدات ایران در ‪ ۱۴‬گ��زارش مدیرکل آژانس‬ ‫بین‌الملل��ی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫با این حال این کش��ور منابع اقتصادی را که در برجام‬ ‫بر اس��اس گ��زارش رویترز‪ ،‬ن��رخ طال هفته‬ ‫گذش��ته پس از اینکه بانک مرک��زی امریکا بر‬ ‫خالف انتظارات بازار‪ ،‬احتمال کاهش نرخ‌های‬ ‫بهره در س��ال ج��اری را منتفی اع�لام کرد‪ ،‬با‬ ‫کاهش روبه‌رو شد‪ .‬به گفته وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫فنی رویت��رز‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫اگر موفق به شکستن مقاومت در سطح ‪۱۲۹۱‬‬ ‫دالر نشود‪ ،‬ممکن اس��ت به محدوده ‪ ۱۲۶۷‬تا‬ ‫‪ ۱۲۷۴‬عقب‌نشینی کند‪.‬‬ ‫در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره‬ ‫ب��رای تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۱‬درصد کاهش‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۴.۸۲‬دالر ایس��تاد‪ .‬ه��ر اون��س پالتین برای‬ ‫تحویل ف��وری ‪ ۰.۵‬درصد افزای��ش یافت و به‬ ‫‪ ۸۶۱‬دالر رسید‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل‬ ‫ف��وری با ‪ ۰.۵‬درصد افزای��ش‪ ۱۳۲۳.۹۰ ،‬دالر‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫در ایران نیز کیوان جعفری‌طهرانی‪ ،‬کارشناس ارشد‬ ‫بازارهای بین‌الملل فوالد و س��نگ آهن در گفت‌وگو با‬ ‫رسانه‌های گوناگون از جمله ایسنا تحریم‌های یکجانبه‬ ‫امریکا علیه بخش فلزات ایران را تکراری دانس��ت و در‬ ‫این باره گفت‪ :‬به تازگی اتفاق جدیدی در تنش امریکا‬ ‫و چین به وج��ود آمده و امریکا برخالف توافق اولیه و‬ ‫جلسه‌های پیشین قصد دارد بار دیگر بر واردات برخی‬ ‫کاالهای چینی عوارض وض��ع کند‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می‌ش��ود که چین درباره خرید نفت از ایران‪ ،‬کش��ور‬ ‫مب��دا را اعالم نکند و همچنین ب��ه خرید مواد معدنی‬ ‫از ایران همچون س��نگ آهن و سنگ مس ادامه دهد؛‬ ‫بنابراین خطر جدی در زمینه تحریم‌های اعالم ش��ده‬ ‫از س��وی امریکا برای بخش فلزات ایران وجود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن وضعی��ت ص��ادرات ف��والد را ب��ه‬ ‫موضع‌گیری کش��ورهایی که بازاره��ای هدف صادرات‬ ‫فوالد ایران هس��تند‪ ،‬وابس��ته دانس��ت و گفت‪ :‬مالزی‬ ‫از این سیاس��ت‌ها پیروی نخواه��د کرد اما باید منتظر‬ ‫واکنش تایلند‪ ،‬تایوان و بقیه کشورهای این منطقه که‬ ‫بازار هدف محصول فوالد ایران هستند‪ ،‬بود‪ .‬باید منتظر‬ ‫ماند و دید این کش��ورها چگونه عمل خواهند کرد‪ .‬به‬ ‫اعتقاد من تحریم اخیر امریکا بیشتر یک تهدید است و‬ ‫اجرایی شدن آن زمان می‌برد و البته بسیار سخت قابل‬ ‫اجراس��ت چراکه لزوما همه کشورهای هدف صادرات‬ ‫فلزات ایران‪ ،‬حافظان منافع امریکا نیستند‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه بر اساس نسبت صادرات‬ ‫بر تولید ایران‪ ،‬صادرات بیش از ‪ ۱۵‬میلیون تنی در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬محتمل خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس نسبت‬ ‫صادرات بر تولید جهان��ی‪ ،‬صادرات ‪ ۱۱ .۲‬میلیون تن‬ ‫ل خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫برای ایران در این اف��ق محتم ‌‬ ‫حداکثر صادرات به‌طور بالقوه ‪ ۱۰.۵‬میلیون تن برآورد‬ ‫می‌ش��ود اما براس��اس چش��م‌انداز برنامه‌ریزی شده و‬ ‫ط��رح جامع فوالد‪ ،‬ایران بای��د ‪ ۲۰‬میلیون تن در افق‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) صادرات داش��ته‬ ‫باش��د تا ش��اهد مازاد عرضه در داخل کشور نباشیم‪.‬‬ ‫البته تاثیر تحریم‌های جدید امریکا بر تولید و صادرات‬ ‫ف��والد ایران ب��ه احتمال زیاد بر ص��ادرات فوالد ایران‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود اما شرکت‌های فوالدی و تاجران‬ ‫به دنبال بازارهای جدید هستند و در این زمینه موفق‬ ‫ه��م خواهند بود؛ بنابرای��ن تحریم‌های جدید را جدی‬ ‫نخواهیم گرفت‪.‬‬ ‫بهای جهانی سنگ آهن افزایش یافت‬ ‫به دنبال اعالم کاهش تولید ش��رکت معدنی‬ ‫«وال��ه» برزیل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده س��نگ‬ ‫آه��ن در جه��ان‪ ،‬بهای ای��ن م��اده معدنی به‬ ‫بیشترین میزان خود در ‪ ۵‬سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از فایننش��یال تایمز‪،‬‬ ‫به��ای س��نگ آه��ن در پای��ان معام�لات روز‬ ‫سه‌ش��نبه با ‪ ۲.۸‬درصد افزای��ش به ‪ ۹۵‬دالر و‬ ‫‪ ۸۰‬سنت در هر تن صعود کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس حکم صادر شده از سوی مقام‌های‬ ‫قضایی برزیل‪ ،‬شرکت معدنی واله باید مجموع‬ ‫تولیدات س��نگ آهن خود را ب��ه ‪ ۳۰۷‬تا ‪۳۳۲‬‬ ‫میلیون تن برس��اند‪ .‬ح��دود ‪ ۳‬ماه پیش در پی‬ ‫شکستن سد آب یکی از معادن شرکت معدنی‬ ‫وال��ه دس��ت‌کم ‪ ۵۰‬نفر کش��ته و ‪ ۲۰۰‬نفر گم‬ ‫شدند‪ .‬به دنبال این حادثه‪ ،‬دادگاهی در برزیل‬ ‫دس��تور توقف تولید بخش‌های مختلفی از این‬ ‫معدن را صادر کرد‪ .‬همچنین ش��رایط نامساعد‬ ‫ج��وی در اس��ترالیا ک��ه یک��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده‌ها‌ی س��نگ آهن عیار باال در جهان‬ ‫به شمار می‌آید‪ ،‬افزایش بهای این ماده معدنی‬ ‫را فراهم کرد‪.‬‬ ‫برخی تحلیلگران اقتصادی‪ ،‬پیش‌بینی کردند‬ ‫نرخ سنگ آهن به ‪ ۱۰۰‬دالر در هر تن افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫تعیین نرخ ماکارونی‬ ‫انصاف یا دستور‬ ‫ایران‌پنکس؛‌ روایتی‬ ‫از صنعت نوشت‌افزار‬ ‫بومی‬ ‫مردم وارد بازار ارز‬ ‫نشوند‬ ‫عزم کشور همسایه در خودکفایی و رونق تولید جدی‌تر شد‬ ‫هشدار به زبان عربی نیستند‪ ،‬حیوانات و پرندگان‪ ،‬فیلم و‬ ‫مجالت مس��تهجن‪ ،‬دستگاه‌های فیلمبرداری که به شکل‬ ‫خودکار و عینک هستند‪ ،‬لباس‌های نظامی‪ ،‬ارز بر حسب‬ ‫مقررات بانک مرکزی‪ ،‬مواد بسته‌بندی با برند خارجی‪ ،‬آب‬ ‫معدنی‪ ،‬ماش��ین و تمامی تجهیزات بر حسب قانون ‪۲۱۵‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬آخرین مدل‪ ،‬داروهای وارداتی خارج مقررات‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬آهک با موافق��ت وزارت صنایع‪ ،‬روغن‬ ‫موتور‪ ،‬شیرینی بچه در قالب سیگار‪ ،‬اسباب‌بازی تحریک‬ ‫به خش��ونت‪ ،‬ماهی منجمد‪ ،‬مواد پالستیکی بازیافت شده‬ ‫برای بس��ته‌بندی‪ ،‬سیگار الکترونیکی‪ ،‬بش��که‌های آلوده‪،‬‬ ‫مناب��ع رادیو اکتیو‪ ،‬گوش��ت‌های کانادا‪ ،‬گوش��ت خوک‪،‬‬ ‫دستگاه‌های و تجهیزات الکترونیکی امنیتی‪ ،‬اثاثیه دست‬ ‫دوم‪ ،‬انواع س��یمان به‌جز سیمان سفید‪ ،‬ابزار هراس‌انگیز‪،‬‬ ‫کاالهای اس��رائیلی‪ ،‬آثار باس��تانی و تابل��و فرش قدیمی‪،‬‬ ‫ماشین‌‌های ضرر دیده‪ ،‬نوش��یدنی‌های انرژی‌زا‪ ،‬آبمیوه و‬ ‫انواع شربت و نوشیدنی و انواع بستنی‪».‬‬ ‫‹ ‹در عراق سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهید‬ ‫صادرات ‪ ۲.۵‬میلیارد دالری در فروردین‬ ‫تراز تجاری کش��ور بدون احتس��اب نفت خام در‬ ‫یک ماه نخست امسال‪ ،‬مثبت و معادل ‪ ۲۱۳‬میلیون‬ ‫دالر بود که البته نس��بت به تراز تجاری کش��ور در‬ ‫فروردین ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۳۷۴‬میلیون دالر کاهش نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬معاونت بررس��ی‌های اقتصادی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با اشاره به آمارهای‬ ‫گم��رک درباره تجارت کاالی��ی در فروردین ‪۱۳۹۸‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬در فروردین ‪ ۸.۵‬میلی��ون تن کاالی بدون‬ ‫نف��ت خام ب��ه ارزش ‪ ۲.۵‬میلی��ارد دالر صادر و در‬ ‫مقاب��ل ‪ ۲.۱‬میلیون تن کاال ب��ه ارزش ‪ ۲.۳‬میلیارد‬ ‫دالر کاال وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫ارزش صادرات ایران در فروردین‪ ،‬نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۸.۲‬درصد و ارزش واردات‬ ‫نیز حدود ‪ ۷.۶‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس آمار گمرک‪ ،‬در فروردین امس��ال‪۸.۵ ،‬‬ ‫میلی��ون تن به ارزش ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر کاالی بدون‬ ‫نفت خام به سایر کش��ورها صادر کرده و در مقابل‬ ‫‪ ۲.۱‬میلیون تن به ارزش ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر کاال وارد‬ ‫کرده است‪ .‬ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات‬ ‫کاالیی در ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل به ترتیب با کاهش حدود ‪ ۱۸.۲‬درصدی‬ ‫و ‪ ۷.۶‬درص��دی روبه‌رو ش��ده اس��ت ام��ا از لحاظ‬ ‫وزنی صادرات ب��دون نفت خام و واردات کاالیی در‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬نسبت به فروردین ‪ ۹۷‬به ترتیب حدود‬ ‫‪ ۷.۷‬و ‪ ۸‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫میانگی��ن نرخ کاالی صادراتی بدون نفت خام در‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬معادل ‪ ۲۹۹‬دالر در هر تن و میانگین‬ ‫نرخ واردات کاال در زمان مورد بررس��ی هزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫دالر در هر تن بوده است‪ .‬این آمار نشان می‌دهد نرخ‬ ‫کاالهای وارداتی به‌طور متوس��ط حدود ‪ ۴‬برابر نرخ‬ ‫کاالهای صادراتی بوده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ ۱۸.۲‬درصدی ارزش صادرات همراه با افزایش وزنی‬ ‫‪ ۷.۷‬درصدی آن گویای کاهش قابل‌توجه متوس��ط‬ ‫نرخ صادراتی اس��ت‪ .‬ارقام مشابه برای واردات نشان‬ ‫می‌ده��د در ماه نخس��ت ‪ ۹۸‬کاهش متوس��ط نرخ‬ ‫کااله��ای صادراتی بی��ش از کاهش متوس��ط نرخ‬ ‫کاالهای وارداتی به کش��ور بوده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫این گ��زارش در مدت زمان مورد بررس��ی فقط‪۱۵‬‬ ‫قلم کاال س��همی حدود ‪ ۵۷‬درصد از ارزش صادرات‬ ‫ایران را به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬بیشترین ارزش‬ ‫صادرات��ی کاالیی بدون نفت خام ای��ران مربوط به‬ ‫میعان��ات گازی و معادل ‪ ۳۴۸‬میلیون دالر بوده که‬ ‫س��هم حدود ‪ ۱۴‬درصدی از ارزش صادرات کاالیی‬ ‫فروردین را به خود اختصاص داده است‪ .‬با این حال‬ ‫در مدت یادش��ده ارزش و مقدار صادرات آن نسبت‬ ‫ب��ه فروردین ‪ ۹۷‬هر یک ح��دود ‪ ۲۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ ۱۵ .‬قلم کاالی عمده وارداتی ایران نیز‬ ‫س��همی حدود ‪ ۴۲‬درص��د از ارزش واردات ایران را‬ ‫به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬بیش��ترین ارزش واردات‬ ‫ایران مربوط به برنج نیمه‌سفید شده و معادل ‪۱۹۶‬‬ ‫میلی��ون دالر بوده که س��هم ح��دود ‪ ۸‬درصدی از‬ ‫مجموع ارزش واردات ای��ران در فروردین ‪ ۹۸‬را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در می��ان اق�لام عم��ده واردات کاالی��ی ایران‪،‬‬ ‫بیش��ترین کاهش در واردات مربوط به دانه سویا با‬ ‫حدود ‪ ۵۱‬درصد کاهش بوده که بیش��ترین تاثیر را‬ ‫(س��هم ‪ ۳.۱‬واحد درصدی در کاهش ‪ ۷.۶‬درصدی‬ ‫واردات ایران) در کاهش ارزش واردات کاال در مدت‬ ‫یادشده داشته است‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسعود کمالی‌اردکانی‬ ‫اقتصاد عراق‬ ‫در حال تحوالت‬ ‫گوناگون و‬ ‫بازسازی است و‬ ‫برهمین اساس‬ ‫استراتژی‬ ‫اصلی دولت‬ ‫عراق حرکت‬ ‫به سمت جذب‬ ‫سرمایه‌های‬ ‫خارجی‪،‬‬ ‫داخلی‌سازی‬ ‫و رونق تولید‬ ‫ملی است‬ ‫یحیی آل‌اسحاق‬ ‫تولید‌کنندگان‬ ‫ایرانی در برخی‬ ‫شهرهای عراق‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫کرده و با‬ ‫استفاده از‬ ‫امکاناتی که‬ ‫این دولت در‬ ‫اختیارشان‬ ‫قرار داده‪،‬‬ ‫نسبت به تولید‬ ‫و فروش کاال‬ ‫اقدام کردند‬ ‫فائو‪ :‬نرخ جهانی مواد غذایی گران شد‬ ‫س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد (فائو)‬ ‫اعالم کرد که نرخ جهانی مواد غذایی در ماه میالدی‬ ‫گذشته به‌دلیل رشد نرخ لبنیات و گوشت‪ ،‬افزایش‬ ‫یافت‪ .‬ب ‌ه گزارش‌ایس��نا‪ ،‬شاخص نرخ غذای فائو که‬ ‫تغییرات ماهانه س��بدی از غالت‪ ،‬دانه‌های روغنی‪،‬‬ ‫محصوالت لبنی‪ ،‬گوش��ت و شکر را بررسی می‌کند‬ ‫در آوریل به ‪ ۱۷۰.۱‬واحد رس��ید که در مقایس��ه با‬ ‫‪ ۱۶۷.۵‬واح��د در مارس افزایش داش��ت‪ .‬ش��اخص‬ ‫م��ارس پی��ش از ای��ن ‪ ۱۶۷‬واحد اعالم ش��ده بود‪.‬‬ ‫ش��اخص نرخ مواد غذایی فائو در آوریل به باالترین‬ ‫س��طح از ژوئن سال گذشته رسید اما همچنان ‪۲.۳‬‬ ‫درصد کمتر از سطح یک سال پیش است‪ .‬شاخص‬ ‫نرخ لبنیات فائو به‌دلیل تقاضای باالتر برای واردات‬ ‫کره‪ ،‬پودر ش��یر و پنیر‪ ۵.۲ ،‬درصد نسبت به ارزش‬ ‫مارس جهش یافت که چهارمین رشد ماهانه متوالی‬ ‫بود‪ .‬ش��اخص نرخ گوش��ت ‪۳‬درصد رشد ماه به ماه‬ ‫داشت که تا حدودی به‌دلیل رشد نرخ گوشت خوک‬ ‫به‌دلیل افزایش تقاضای واردات در آس��یا به‌ویژه در‬ ‫چین بود که گس��ترش تب خوکی افریقای بر بازار‬ ‫داخلی این کش��ور تاثیر گذاش��ته بود‪ .‬شاخص نرخ‬ ‫روغن‌ه��ای خوراکی و ش��کر فائو نیز رش��د کرد اما‬ ‫شاخص نرخ غالت ماه گذشته ‪ ۲.۸‬درصد افت کرد‬ ‫ک��ه چهارمین افت ماهانه متوالی بود‪ .‬گندم به‌دلیل‬ ‫دورنمای تولید باال در سال ‪ ۲۰۱۹‬بیشترین کاهش‬ ‫را در این شاخص داشت‪.‬‬ ‫فائو اعالم کرده با ظرفیت باالیی که برای صادرات‬ ‫غالت و کندی تجارت وجود دارد‪ ،‬این ش��اخص به‬ ‫طور کلی با فشارهای کاهشی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬فائو همچنین نخستین‬ ‫پیش‌بین��ی خود از تولی��د جهانی غالت در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬را اع�لام و پیش‌بینی کرد پس از افت تولید‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬امسال سطح تولید باالتر خواهد رفت‬ ‫و به ‪ ۲.۷۲۲‬میلیارد تن می‌رسد که ‪ ۲.۷‬درصد باالتر‬ ‫از سطح تولید سال ‪ ۲۰۱۸‬خواهد بود‪ .‬در حالی که‬ ‫انتظار می‌رود تولید برنج تغییر چندانی نداشته باشد‬ ‫اما تولید گندم ‪ ۵‬درص��د‪ ،‬تولید ذرت ‪ ۲.۳‬درصد و‬ ‫تولید جو ‪ ۵.۴‬درصد افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫فائ��و پیش‌بینی ک��رد که مص��رف غذایی جهانی‬ ‫غالت به‌دلیل رشد جمعیت جهان امسال دست‌کم‬ ‫‪ ۱.۱‬درصد افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫فعاالن صنایع تبدیلی به‌واسطه ارتباط مداوم‬ ‫با بخش کش��اورزی‪ ،‬گرفتاری‌های کش��اورزان‬ ‫و آس��یب‌‌های ناشی از س��یل را به‌خوبی درک‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬فروردی��ن ماه در اس��تان‌هایی مانند‬ ‫خوزس��تان زمان مهمی برای کش��اورزان است‬ ‫و س��یل زمانی رخ داد که برداش��ت بسیاری از‬ ‫محص��والت نزدیک بود؛ ب��ه همین دلیل بخش‬ ‫کش��اورزی از این رخداد طبیعی متضرر شد‪ .‬ما‬ ‫فعاالن بخش خصوصی به‌ویژه در صنایع تبدیلی‬ ‫از بابت آس��یب‌های وارد ش��ده به کش��اورزان‬ ‫متاس��فیم و ب��ه نوبه خود ب��رای برطرف کردن‬ ‫مشکالت آنها تالش می‌کنیم‪.‬‬ ‫هرچند س��یل پیامدهای ناگواری برای بخش‬ ‫کش��اورزی به همراه داشت اما باید به این نکته‬ ‫دقت کرد که بارش‌های اخیر برای کشور حیاتی‬ ‫و مورد نیاز بود‪ .‬آمارهای س��ال گذش��ته و روند‬ ‫بارش‌ها در چند س��ال گذش��ته نش��ان‌دهنده‬ ‫تعمیق مشکل کم آبی در کشورمان است و جز‬ ‫بارش باران الهی از هیچ راه دیگری نمی‌شد نیاز‬ ‫شدید به آب در کشور را پاسخ گفت‪.‬‬ ‫در س��ال‌های گذشته ادامه حیات حداقلی در‬ ‫اس��تان‌های کم آب کشور هم منوط به افزایش‬ ‫بارش‌ها شد و حتی استان‌های پرباران کشور هم‬ ‫گرفتار کم‌آبی ش��دند‪ .‬بارش باران در سال آبی‬ ‫جدید از پاییز تا اس��فند و افزایش بارش با آغاز‬ ‫سال ‪ ۹۸‬باعث شد نسبت به رفع مشکل کم آبی‬ ‫در کشور امیدوار شویم و عقب‌ماندگی تا حدی‬ ‫جبران شود‪ .‬اما جبران این عقب‌ماندگی آبی در‬ ‫ایران مایه خوش��حالی نیس��ت چراکه به‌واسطه‬ ‫بهبود مدیریت‪ ،‬اصالح ساختار یا چارچوب‌های‬ ‫نظام اداره منابع آبی به‌دس��ت نیامده اس��ت‪ .‬با‬ ‫آغاز سال ‪ ،۹۸‬خس��ارت‌هایی که ما به طبیعت‬ ‫وارد کرده بودیم با لطف الهی جبران ش��د و این‬ ‫فرصتی برای است که اصالح مدیریت منابع آب‬ ‫را دنبال کنیم‪ .‬دیگر نباید اجازه استفاده از منابع‬ ‫آبی کشور با روش‌های گذشته را به خود داد‪.‬‬ ‫تنوع سبد صادراتی در‬ ‫گرو کشف استعدادها‬ ‫و تجاری‌سازی ایده‌ها‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫نمایش��گاه دائم��ی ص��ادرات و فرصت‌ه��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری را در فرهنگ‌س��ازی تولی��د‬ ‫و تج��ارت کش��ور موث��ر دانس��ت و گف��ت‪ :‬در‬ ‫ص��ورت توفیق ای��ن مجموعه در چش��م‌اندازی‬ ‫که ب��رای خود متص��ور اس��ت‪ ،‬آن را نمونه‌ای‬ ‫برای شکل‌گیری س��ایر مجموعه‌های مشابه در‬ ‫سراسر کش��ور ارزیابی می‌کنیم که می‌تواند به‬ ‫کشف اس��تعدادها‪ ،‬تجاری‌سازی ایده‌ها و جلب‬ ‫س��رمایه‌گذار برای تنوع‌بخشی به سبد تولیدات‬ ‫صادراتی منجر شود‌‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ای��ران‪ ،‬محمدرضا م��ودودی در بازدید‬ ‫از نمایش��گاه دائم��ی ص��ادرات و فرصت‌ه��ای‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬با تاکید بر اینکه چنین مراکزی‬ ‫اگر به‌درستی مدیریت و حمایت شوند می‌توانند‬ ‫زمینه‌ای برای توس��عه فرهنگ برند در کش��ور‬ ‫و تقوی��ت هویت رقابت��ی و هویت ملی ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امروزه هدف اصل��ی مخالفان ایران‪،‬‬ ‫هویت ملی مردم است و آنها با نشانه‌گرفتن این‬ ‫هوی��ت درصدد ایجاد ناامی��دی و بی‌اعتمادی و‬ ‫گسترش ش��کاف میان مردم و نظام هستند اما‬ ‫این کشور ذخایر بزرگ تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقلیمی‬ ‫و صنعتی دارد که افتخارآمیز و غرورآفرینند و ما‬ ‫نباید بگذاریم که این هویت آس��یب ببیند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اهمیت ایجاد فضای مناس��ب برای‬ ‫رشد نس��ل جوان و آینده‌سازان کش��ور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این مرکز مجموعه‌ای است که به استارت‌آپ‌ها‬ ‫کمک می‌کند تا حد زیادی با فضای کسب و کار‬ ‫و با برندهای برتر کش��ور از نزدیک آش��نا شوند‬ ‫و در کنار ش��رکت‌های بزرگ‪ ،‬چشم‌انداز آینده‬ ‫خود را از ابتدای راه دیده و چالش‌های مسیری‬ ‫که پی��ش رو دارند را پیش‌بین��ی کنند و برای‬ ‫تحقق آرزوها و آمال‌شان بکوشند و مبارزه کنند‪.‬‬ ‫م��ودودی تصریح کرد‪ :‬فرآیند با ارزش تبدیل‬ ‫ای��ده ب��ه محصول ب��ا کمک ظرفی��ت علمی و‬ ‫ظرفیت اجرایی دو نس��ل ج��وان باتجربه‪ ،‬و در‬ ‫عین حال ایجاد فرصت هم‌اندیش��ی و آموزش و‬ ‫تحقیق و توسعه در این مکان‪ ،‬کل چرخه تولید‬ ‫ناب را کامل خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرس��ت دفتر عربی و افریقا س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫با اش��اره به اینکه برخی‌ها به‌دنبال ایجاد ش��ایعه و برهم‬ ‫زدن جو روانی درباره تجارت ایران و عراق هستند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مدتی پیش متنی به زبان کردی منتش��ر ش��د که‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق این متن را همراه با ترجمه‬ ‫آن برای ما ارس��ال کردند که حاک��ی از ممنوعیت برخی‬ ‫محصوالت وارداتی به ع��راق بود‪ .‬ما نیز این موضوع را به‬ ‫سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها و همچنین‬ ‫اتاق‌های بازرگانی سراس��ر کشور ارسال کردیم‪ .‬اما برخی‬ ‫ای��ن متن را به اش��تباه ترجمه کردن��د و گفتند که عراق‬ ‫تعرفه بس��یاری از کاالها را برای ایران به‌ش��دت باال برده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال��ی که ع��راق این ممنوعی��ت را برای همه‬ ‫کشورها وضع کرده است‪.‬‬ ‫مس��عود کمالی‌اردکانی در گفت‌وگ��و با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه چنین موضوع‌هایی غیرعقالنی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مگر عراق با ایران دش��منی دارد؟ به هر حال هر کشوری‬ ‫سیاس��ت‌های اقتص��ادی خ��ود را دارد و این تصمیم‌های‬ ‫عراق نیز با هدف حمایت از تولید داخلی آن شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬همان‌گونه که ما درحال‌حاضر واردات حدود ‪۱۴۰۰‬‬ ‫قل��م کاال را ممنوع کرده‌ایم و این ممنوعیت ویژه کش��ور‬ ‫خاصی نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اتف��اق در دیگر کش��ورها نیز رخ‬ ‫می‌دهد و با همین توجیه ما نس��بت به ممنوعیت کاالها‬ ‫به کشورشان اقدام می‌کنند‪ .‬سرپرست دفتر عربی و افریقا‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت در ادامه تاکید کرد‪ :‬گالیه‌های‬ ‫بس��یاری از س��وی بخش خصوص��ی به ما می‌ش��ود که‬ ‫تغییرات تج��اری عراق زیاد اس��ت و محدودیت‌ها هرروز‬ ‫بیش��تر می‌ش��ود که ما نیز در مقابل به آنها می‌گوییم که‬ ‫اقتصاد عراق در حال تحوالت گوناگون و بازس��ازی است‬ ‫و برهمین اساس اس��تراتژی اصلی دولت عراق حرکت به‬ ‫س��مت جذب س��رمایه‌های خارجی‪ ،‬داخلی‌سازی و رونق‬ ‫تولید ملی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬واردات برخی کاالها به مرور‬ ‫ممنوع می‌شود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه کمالی‌اردکان��ی‪ ،‬توصی��ه اکید ب��رای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ک��ه می‌خواهن��د حض��ور بلندم��دت در بازار‬ ‫عراق داش��ته باش��ند این اس��ت که از صادرات مستقیم‬ ‫به س��مت صادرات با س��رمایه‌گذاری مس��تقیم مشترک‬ ‫حرک��ت کنند و با ایجاد دفتر و کارخانه تولیدی نس��بت‬ ‫به گسترش فعالیت‌های خود اقدام کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر برخی کش��ورها این کار را انج��ام دادند و‬ ‫حاال که صادرات بس��تنی به عراق ممنوع شده است اینها‬ ‫ج��زو این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها ق��رار ندارند‪ ،‬چون‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ساده‌ترین و پرریسک‌ترین روش‪ ،‬صادرات‬ ‫مستقیم است اما در مقابل بلندمدت‌ترین و کم‌ریسک‌ترین‬ ‫و بهترین روش صادرات‪ ،‬سرمایه‌گذاری مستقیم مشترک‬ ‫است‪ .‬متاسفانه این رویکرد در عمده تاجران ایرانی نیست‬ ‫و آنها نگاه بلندمدت ب��ه بازارها ندارند‪ .‬این موضوع را نیز‬ ‫باید در نظر بگیریم که کاالهای بیش��تری به این فهرست‬ ‫ممنوعه‌ها اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت دفتر عربی و افریقا سازمان توسعه تجارت با‬ ‫اش��اره به اینکه مهم‌ترین برنامه‌ای که سازمان دارد کمک‬ ‫به ش��ناخت بازار عراق اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به‌طور مستمر‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ایران در عراق هر ‪۳‬هفته یا هر ماه‬ ‫برگزار خواهد شد که در شناخت بازار و رقیبان و موفقیت‬ ‫بهتر موثر است‪.‬‬ ‫کمالی‌اردکان��ی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن فرآین��د‪ ،‬ش��روع کار‬ ‫خواهد ب��ود و پس از آن اس��تراتژی بنگاه‌ه��ا باید تغییر‬ ‫کن��د‪ .‬ضمن اینک��ه ما نیز مذاکرات دولت��ی را با عراق در‬ ‫دس��تور کار داریم‪ .‬به‌عنوان نمون��ه ‪۱۰‬روز پیش مقدمات‬ ‫آماده‌س��ازی نخس��تین کارگ��روه بازرگانی دو کش��ور را‬ ‫داشتیم که برای توسعه تجارت با عراق بحث و تبادل‌نظر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و ع��راق معتقد‬ ‫اس��ت آنچه درب��اره ممنوع ش��دن واردات برخی کاالهای‬ ‫ایران��ی به ع��راق مطرح ش��ده‪ ،‬یک مس��ئل ‌ه در چارچوب‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های کالن دول��ت ع��راق اس��ت ک��ه‬ ‫صادرکنندگان ایرانی می‌توانند ب��ا وجود آن‪ ،‬اهداف خود‬ ‫در این بازار را دنبال کنند‪.‬‬ ‫یحیی آل‌اس��حاق در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬آنچه‬ ‫درباره ممنوعی��ت صادرات برخی کاالها ب��ه عراق مطرح‬ ‫شده‪ ،‬موضوع جدیدی نیست و همان‌طور که بسیاری دیگر‬ ‫از کش��ورهای جهان نیز در سیاس��ت‌های وارداتی خود و‬ ‫چگونگی انتقال آنها به تولید تصمیم‌گیری می‌کنند‪ ،‬بغداد‬ ‫نیز در همی��ن چارچوب تالش دارد برخی سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصادی خود را اصالح کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬دولت عراق به‌دنبال این است که شرایط را‬ ‫برای تولید کاالهایی که امکان تولیدش��ان در داخل خاک‬ ‫این کش��ور وجود دارد را فراهم کن��د و از این‌رو در زمینه‬ ‫واردات برخی کاالها به این کشور تجدیدنظر کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگان مش��ترک ایران و عراق با بیان اینکه‬ ‫صادرکنندگان ایرانی نس��بت به تغییر شرایط‌شان در بازار‬ ‫ع��راق اقدام کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تاکید عراق بر لزوم‬ ‫تولی��د برخی کاالها در داخل این کش��ور‪ ،‬تولید‌کنندگان‬ ‫ایرانی در برخی ش��هرهای عراق س��رمایه‌گذاری کرده و با‬ ‫استفاده از امکاناتی که این دولت در اختیارشان قرار داده‪،‬‬ ‫نس��بت به تولی��د و فروش کاال اقدام کردن��د‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می‌ش��ود هم بازار عراق برای فعاالن اقتصادی ایران‬ ‫از بی��ن ن��رود و هم ب��ا دور زدن برخی سیاس��ت‌ها مانند‬ ‫تعرفه‌ه��ای وارداتی فعالیت در این ب��ازار صرفه اقتصادی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫آل‌اسحاق با اش��اره به تالش عراق برای یکپارچه‌سازی‬ ‫اداره گمرکات در دولت مرکزی و اقلیم کردس��تان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش از این گمرک اقلیم تا حدی از استقالل برخوردار بود‬ ‫و برای مثال کاالهایی مانند س��یمان که ورود آنها به عراق‬ ‫متوقف ش��ده بود امکان انتقال به کردستان را داشتند‪ ،‬اما‬ ‫با سیاس��ت‌های جدید عراق تالش کرده قوانین گمرکی را‬ ‫یکپارچه کند و دلیل توقف ورود س��یمان به عراق همین‬ ‫موضوع بوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگان مش��ترک ایران و عراق در پاسخ به‬ ‫این پرسش که آیا سیاست‌های اعمال شده درباره کاالهای‬ ‫ایرانی از س��وی ع��راق درباره کاالهای دیگر کش��ورها نیز‬ ‫اعمال می‌شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وقتی صحبت از سیاست‌گذاری‬ ‫کالن اقتص��ادی در زمینه محدود کردن واردات کاالهایی‬ ‫که امکان تولیدشان وجود دارد می‌شود‪ ،‬به‌طور قطع میان‬ ‫کشورها تفاوتی نیس��ت‪ ،‬اما عراق از سال‌ها پیش با برخی‬ ‫کشورها مانند اردن یک توافق تعرفه ترجیحی داشته است‬ ‫که اجرایی ش��دن این موضوع باعث سخت‌ش��دن شرایط‬ ‫رقابت می��ان کاالهای ایرانی و کاالهای این کش��ورها در‬ ‫عراق می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در طول ماه‌های گذشته‬ ‫مذاکرات گس��ترده‌ای با طرف عراقی داشته‌ایم که شرایط‬ ‫در این باره نیز تغییر کند‪ .‬در صورت نهایی شدن مذاکرات‬ ‫می‌توان انتظار داش��ت ب��رای برخی از ای��ن کاالها تعرفه‬ ‫ترجیح��ی برای تولیدات ایران نیز در نظر گرفته ش��ود یا‬ ‫عراق با سیاس��ت‌گذاری جدید امکان برابر کردن ش��رایط‬ ‫رقابت را ایجاد کند‪.‬‬ ‫آل‌اسحاق تصریح کرد‪ :‬همان‌طور که ایران با کشورهای‬ ‫گوناگ��ون توافقنامه‌ه��ای اقتص��ادی خ��اص دارد‪ ،‬عراق‬ ‫نیز امکان تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها را داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اید در کوتاه‌م��دت این سیاس��ت‌های محدود‌کننده به‬ ‫صادرکنن��دگان ما ش��وک وارد کند‪ ،‬ام��ا در بلندمدت با‬ ‫طرح‌های��ی مانن��د س��رمایه‌گذاری و مش��ارکت در عراق‬ ‫می‌توان از نگرانی‌های کوتاه‌مدت عبور کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹‪۴۹‬قلم کاالی ممنوعه وارداتی به عراق‬ ‫براس��اس مصوبه جدید وزارت صنایع کش��ور عراق‪ ،‬از‬ ‫اول م��اه ژوئن ‪ 11 -۲۰۱۹‬خرداد ‪ -1398‬واردات هرگونه‬ ‫آبمیوه و نوشیدنی‪ ،‬بستنی و شیرینی«تر» از ایران به عراق‬ ‫ممنوع خواهد ش��د‪ .‬آن‌گونه که اعالم ش��ده‪ ،‬این مصوبه‬ ‫به‌دنبال حمایت از تولیدات داخلی این کش��ور صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌تازگی رای��زن بازرگانی ایران در عراق نیز فهرس��تی‬ ‫شامل ‪ ۴۹‬قلم کاال را استخراج و تنظیم کرده که صادرات‬ ‫آنها به عراق ممنوع است‪.‬‬ ‫ناصر بهزاد‪ ،‬رایزن بازرگانی ایران در عراق در نامه‌‌ای به‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬فهرس��ت کاالهای ممنوعه برای‬ ‫ورود به کشور عراق که براس��اس قانون موضوعه عراق از‬ ‫همه کش��ورها منع ورود دارد را برای اطالع‌رس��انی اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬او در این نامه تاکید کرد‪ :‬این فهرس��ت برای اطالع‬ ‫فعاالن اقتصادی به نشانی سایت رایزنی بازرگانی ایران در‬ ‫عراق پیش‌تر بارگذاری شده و قابل دسترس است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‌‪ ،‬فهرس��ت اقالم ممنوع��ه وارداتی‬ ‫به عراق ش��امل ‪ ۳۹‬مورد اس��ت ک��ه در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫«مواد مخدر‪ ،‬آتش‌بازی کودکان‪‌،‬اس��لحه و مهمات‪ ،‬مواد‬ ‫ش��یمیایی و گاز‪ ،‬کودهای ش��یمیایی‪ ،‬کلر‪ ،‬مواد منفجره‪،‬‬ ‫م��وارد و محصوالت��ی ک��ه در قان��ون ممنوعی��ت وزارت‬ ‫کش��اورزی آورده ش��ده مانند نه��ال نخل خرم��ا‪ ،‬انگور‪،‬‬ ‫عسل‪ ،‬خاک کشاورزی‪ ،‬سیب درختی ایرانی‪ ،‬چای ایرانی‪،‬‬ ‫هویج‪ ،‬کدوی سبز‪ ،‬کلم‪ ،‬پرتقال و‪ ،..‬سیگارهایی که حاوی‬ ‫حسن فروزان‌فرد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران‬ ‫� سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان ایرانی در عراق‬ ‫ساده‌ترین و پرریس��ک‌ترین روش‪ ،‬صادرات مستقیم است اما در‬ ‫مقابل بلندمدت‌ترین و کم‌ریس��ک‌ترین و بهتری��ن روش صادرات‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری مستقیم مشترک است‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫فرصتی برای‬ ‫اصالح مدیریت‬ ‫منابع آب‬ ‫رویکرد تجاری با عراق را تغییر دهیم‬ ‫ش��ریک مهم تج��اری ایران که در همس��ایگی آن قرار‬ ‫دارد‪ ،‬روزب��ه‌روز ب��ه فهرس��ت کاالهای ممنوع��ه وارداتی‬ ‫خ��ود می‌افزاید و این‌بار نیز محصوالتی در این فهرس��ت‬ ‫به چشم می‌خورد که سهم ایران در صادرات آنها به عراق‬ ‫باال اس��ت؛ محصوالتی مانند بستنی‪ ،‬آبمیوه و نوشیدنی و‬ ‫سیمان سیاه!‬ ‫در حالی عراق در کنار چین‪ ،‬جزو ش��ریکان اول تجاری‬ ‫و مقصد صادراتی کاالهای غیرنفتی ایران به‌ش��مار می‌آید‬ ‫که به تازگی اقدام‌هایی مبنی بر ممنوعیت واردات کاالی‬ ‫ایران��ی وضع کرده ک��ه باید مورد توجه سیاس��ت‌گذاران‬ ‫صادرات��ی ق��رار گیرد‪ .‬هرچند ب��ه گفته مس��ئوالن‪ ،‬این‬ ‫ممنوعیت فقط برای ایران نیست و به‌طور کلی برای همه‬ ‫کشورها وضع شده‪ ،‬اما به هر حال عراق واردات بسیاری از‬ ‫ایران داشته و به‌گفته بسیاری از فعاالن اقتصادی و حتی‬ ‫گردش��گران زیارتی این کشور‪ ،‬بازار عراق پر از محصوالت‬ ‫ایرانی است‪ .‬برهمین اساس و با توجه به اینکه این کشور‬ ‫همسایه عزم خود را بر حمایت از تولید داخلی جزم کرده‪،‬‬ ‫الزم است تغییری در رویکرد تجاری ما با عراق ایجاد شود‬ ‫و به سمت سرمایه‌گذاری در این کشور و همچنین فعالیت‬ ‫بیشتر در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی‌برویم‪.‬‬ ‫ممنوعی��ت کااله��ای وارداتی عراق موض��وع جدیدی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه از مدت‌ها پیش و با هدف خودکفایی و رونق‬ ‫تولید این کشور آغاز شده است‪ .‬براساس بخشنامه‌ای که‬ ‫از سوی دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان عراق ابالغ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬از گمرکات این اقلیم خواسته شده واردات‬ ‫س��یمان به‌طور بس��ته‌بندی پاکت و فل��ه از ایران متوقف‬ ‫ش��ود‪ .‬آن‌طور که سرکنس��ول ایران در اربیل عراق اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬این بخش��نام ‌ه پس از یک فرصت(فرجه) زمانی دو‬ ‫هفته‌ای‪ ،‬از اوایل اردیبهش��ت س��ال جاری به مرحله اجرا‬ ‫درآمده است‪.‬‬ ‫در ش��رایطی کش��ور عراق پ��س از چی��ن‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫شریک تجاری ایران در چند سال گذشته بوده که اعمال‬ ‫ممنوعیت‌ه��ای تازه بر ورود کااله��ای ایرانی به این بازار‬ ‫تنها محدود به س��یمان نشده و برخی دیگر از محصوالت‬ ‫پ��ر فروش و باکیفیت ایران در ب��ازار عراق نیز از این پس‬ ‫اجازه واردات به این بازار را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یکی به دو صنفی در افزایش نرخ یک کاالی پرتقاضا‬ ‫یادداشت‬ ‫اولویت‌هایی‬ ‫برای مرمت‬ ‫بناهای تاریخی‬ ‫شهرود امیرانتخابی‬ ‫مدیرکل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری استان گیالن‬ ‫خبر‬ ‫‌آخرین اقدام‌ها‬ ‫‌ برای تعادل‬ ‫نرخ کاالهای اساسی‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬وقفه‌ای‬ ‫در تامی��ن و توزی��ع‬ ‫برخی کااله��ا در بازار‬ ‫داش��تیم ک��ه موجب‬ ‫افزایش نرخ در س��طح‬ ‫خرده‌فروش��ی‌ها شد‬ ‫ام��ا از چن��د روز گذش��ته توزیع اق�لام افزایش‬ ‫یافت��ه و به‌زودی قیمت‌ها متعادل می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف ایران‪،‬‬ ‫علی عوض‌پور از افزایش تامین و توزیع ‪ ۵‬کاالی‬ ‫اساسی برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن‪ ،‬گوشت قرمز و گوشت‬ ‫م��رغ خبر داد و گف��ت‪ :‬در تامین هیچ کاالیی با‬ ‫محدودی��ت روبه‌رو نیس��تیم و در بازار و س��طح‬ ‫خرده‌فروش��ی‌ها نظارت‌ها را تشدید کرده‌ایم تا‬ ‫به بهانه افزای��ش تقاضا در ماه رمضان‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫افزایش بی‌رویه نداش��ته باشد‪ .‬عوض‌پور با اشاره‬ ‫به افزایش نرخ ش��کر در بازار افزود‪ :‬ش��کر بدون‬ ‫محدودیت در حال تامین و توزیع اس��ت و هیچ‬ ‫کمبودی برای عرض��ه آن وجود ندارد‪ .‬دبیرکل‬ ‫اتاق اصناف از توزیع گوش��ت ی��خ‌زده با نرخ ارز‬ ‫نیمای��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬گوش��ت مرغ‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫ش��کر‪ ،‬برنج به‌عنوان کاالهای اساس��ی در طرح‬ ‫ضیاف��ت قرار دارد و این کاالها با نرخ مصوب در‬ ‫تمام اس��تان‌ها توزیع می‌شود‪ .‬به‌گفته عوض‌پور‬ ‫اقالم طرح ضیافت در فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‪،‬‬ ‫فروش��گاه‌های منتخب‪ ،‬بازارچه‌ها و میدان‌های‬ ‫عرضه مس��تقیم کاال با قیمت‌های تعیین ش��ده‬ ‫به‌دس��ت م��ردم می‌رس��د‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر تامین کاالهای م��اه رمضان در طرح‬ ‫ضیافت بخش��ی از نیازهای واحدهای صنفی هم‬ ‫در حال تامین است‪.‬‬ ‫تعیین نرخ ماکارونی؛ انصاف یا دستور‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماکارون��ی یکی از محصوالت صنعتی اس��ت که مورد‬ ‫توجه بس��یاری از خانواده‌های ایرانی قرار دارد‪ .‬بس��یاری‬ ‫از مادران ایرانی بهانه‌گیری‌های غذایی کودکان‌شان را با‬ ‫ماکارونی رفع می‌کنند و البته از آن به‌عنوان غذایی ساده‬ ‫ام��ا آبرومند در مهمانی‌ها هم اس��تفاده می‌کنند‪ .‬در ماه‬ ‫رمضان و البته سایر ایام سال هم به‌عنوان غذایی انرژی‌زا‬ ‫و سیر‌کننده بر سفره بسیاری از خانوار‌ها پیدا می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬گفته می‌ش��ود س��ازمان حمایت‬ ‫حق��وق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان اجازه افزایش‬ ‫‪75‬درص��دی ن��رخ را به تولید کنن��دگان ماکارونی داده‬ ‫است و در نهایت بعضی‪75‬درصدی و بعضی ‪ 51 .5‬درصد‬ ‫محصوالت‌ش��ان افزایش قیمت داده‌اند‪ .‬گران شدن این‬ ‫محصول استراتژیک که گاهی به جای برنج هم استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬چند روزی اس��ت فکر مصرف‌کنن��دگان این‬ ‫محصول را آزرده اس��ت‪ .‬خرید‌های هیجانی آن برخی از‬ ‫فروشگاه‌ها را به رونق رسانده است و البته کارخانه‌ها هم به‬ ‫سرعت‪ ،‬کمبود فروشگاه‌ها را تامین می‌کنند‪ .‬رسانه‌های‬ ‫زرد و غیررس��می ه��م بدون بررس��ی و فقط براس��اس‬ ‫ش��نیده‌های خود از ش��ایعه‌ها‪ ،‬تیتر‌های هیجانی زده و‬ ‫خبرهای ضد و نقیضی از آخرین وضعیت قیمت‌‌گذاری‪،‬‬ ‫توزیع و حتی تصمیم‌های دولتی برای آن را منتشر کرده‬ ‫و بر طبل این التهاب زودگذر می‌کوبند‪ .‬اما واقعیت ماجرا‬ ‫چیست؟‬ ‫‹ ‹‪ ۴۷۰۰‬تومان یا ‪ ۵۴۵۰‬تومان‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫احمد پاکزاد‬ ‫مهدی آثاریان‬ ‫کاوه زرگران‬ ‫عباس قبادی‬ ‫احم��د پاکزاد‪ ،‬فعال صنعت ماکارون��ی در گفت‌وگو با‬ ‫در تش��ریح آنچه اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ماکارون��ی از کاالهای اساس��ی برای مردم اس��ت و برای‬ ‫ما به‌عنوان یک کاالی اس��تراتژیک ش��ناخته می‌شود‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬در طول چند س��ال گذشته تالش شد تا نرخ این‬ ‫محصول افزایش نداش��ته باش��د‪ .‬در واقع تولیدکنندگان‬ ‫ماکارونی می‌دانند که نباید نرخ این محصول را بی‌جهت‬ ‫افزایش دهند‪ .‬آنها می‌دانند که نرخ ماکارونی باید از نرخ‬ ‫برنج س��طح متوس��ط (نه گران و نه ارزان) ارزان‌تر باشد‪.‬‬ ‫چراکه به‌عنوان کاالی جایگزین برنج اس��تفاده می‌شود و‬ ‫اگر این اصل رعایت نشود‪ ،‬بازار خود را از دست خواهند‬ ‫داد‪ .‬ام��ا به‌تدریج افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬انرژی کارگر‬ ‫و‪ ...‬افزایش یافت و در اواس��ط س��ال گذش��ته از ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬توم��ان ب��ه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان رس��ید‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امس��ال هم با چند مورد روبه‌رو ش��دیم که افزایش‬ ‫نرخ‌ه��ا را اجتناب‌ناپذی��ر کرد‪ .‬ام��ا افزایش ‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫منصفانه نیس��ت و باید کمتر از این باش��د‪ .‬مقدار افزایش‬ ‫نرخ ماکارونی بحثی اس��تراتژیک اس��ت‪ .‬باید هزینه‌های‬ ‫واحد‌های تولید و نرخ تمام ش��ده به‌طور دقیق محاس��به‬ ‫ش��ود و افزایش نرخ معقول��ی هم برای آن در نظر گرفته‬ ‫شود‪ .‬این فعال صنعت ماکارونی بیان کرد‪ :‬افزایش خرید‬ ‫هیجانی از س��وی مصرف‌کنندگان به هیچ عنوان تقصیر‬ ‫تولید‌کنندگان نیس��ت‪ .‬این بخشی از ویژگی فرهنگی ما‬ ‫است‪ .‬شایعه می‌شود بنزین گران شد‪ ،‬صف‌های طوالنی‬ ‫ایجاد می‌شود که یک باک بنزین پر شود‪ .‬درباره ماکارونی‬ ‫ه��م همین طور اس��ت‪ .‬مگ��ر چقدر می‌ش��ود ماکارونی‬ ‫خرید؟! اما جو روانی آن مخرب است‪ .‬رسانه‌ها و مقامات‬ ‫دولتی باید به مردم آرامش خاطر بدهند که هیچ مشکلی‬ ‫در تولی��د ماکارونی وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران یکی از‬ ‫قدرت‌های برتر تولید ماکارونی در س��طح جهان است و‬ ‫درحال‌حاضر هم مش��کلی وجود ن��دارد‪ .‬به‌گفته پاکزاد‪،‬‬ ‫ماکارون��ی از نظر قانون مش��مول قیمت‌گ��ذاری دولتی‬ ‫نیس��ت و درحال‌حاضر تعیین نرخ ماکارونی از س��وی دو‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران و‬ ‫انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران‬ ‫ن��رخ هر بس��ته ‪ ۷۰۰‬گرمی را ‪۵‬ه��زار و ‪ ۴۵۰‬اعالم کرده‬ ‫و انجم��ن تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان نرخ ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومان��ی را م�لاک قرار داده اس��ت‪ .‬هر یک از این‬ ‫انجمن‌ه��ا دالیل خود را دارند که به نظر من نرخ ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومان درس��ت‌تر است‪ .‬بس��ته ‪ ۷۰۰‬گرمی معیار‬ ‫اصلی همه بسته‌های ماکارونی است‪ .‬اگر یک بسته ‪۷۰۰‬‬ ‫گرم��ی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان باش��د‪ ،‬یک کیلو ماکارونی‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان می‌شود‪ .‬حال اینکه هر کدام‬ ‫از تولید‌کنندگان از یکی از این قیمت‌ها پیروی می‌کنند‬ ‫و من خود از نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومانی حمایت می‌کنم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تولیدکنندگان براس��اس مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی خ��ود باید کمی هم به خود س��ختی بدهند‪.‬‬ ‫آنه��ا بای��د چراغ کارخانه‌های خود را روش��ن نگاه دارند‪،‬‬ ‫کاالی خوب تولید کنند و درحال‌حاضر هم همین اتفاق‬ ‫افت��اده و برخ��ی از برند‌ها با نرخ ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گی�لان بناهای زیادی از دوره قجریه و صفویه‬ ‫دارد ک��ه نیازمند مرمت هس��تند اما در موضوع‬ ‫مرم��ت بناهای تاریخی بای��د اولویت‌بندی‌هایی‬ ‫داش��ت و ای��ن اولویت‌بندی‌ه��ا ش��اخصه‌های‬ ‫گوناگونی دارند‪.‬‬ ‫گاهی بنایی مرمت شده اما به‌دلیل اینکه کسی‬ ‫را برای نگهداری و نگهبانی از آن نگمارده‌ایم‪ ،‬از‬ ‫سوی افراد ناشناس مورد تخریب و آسیب دوباره‬ ‫ق��رار گرفته‌اند‪ .‬در واقع باید برای مرمت بناهای‬ ‫تاریخی برنامه‌ریزی بهتری داش��ت و قبول کرد‬ ‫ک��ه گاهی ای��ن مرمت‌ها به‌صرفه نیس��ت‪ .‬باید‬ ‫اولویت‌ها مش��خص شود و پس از مرمت‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی برای محافظت از آن قرار داد‪ .‬معیار دیگر‬ ‫در اولویت‌بندی مرمت‌ها‪ ،‬بررسی ظرفیت جذب‬ ‫گردشگر و درآمدزایی از آن به سود اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از اهمیت‌هایی که بناهای میراثی و‬ ‫مرمت آنها برای ما دارند‪ ،‬جذب گردش��گر است‪.‬‬ ‫بسیاری از گردش��گرانی که وارد ایران می‌شوند‬ ‫به‌دنبال دیدن بناهای میراثی ما هستند‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫باید جاهایی را در اولویت مرمت قرار دهیم که به‬ ‫لحاظ تاریخی ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشند‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬قابلیت جذب گردشگر را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬بناهایی که در داخل شهرها قرار دارند‬ ‫به شرط تایید ارزش تاریخی می‌توانند در اولویت‬ ‫قرار گیرند‪ .‬برخ��ی بناها نیز قابلیت واگذاری به‬ ‫بخش‌خصوص��ی را دارند که می‌ت��وان آنها را در‬ ‫اولویت قرار داد چراکه بخش‌خصوصی خود از آن‬ ‫بنا نگهداری کرده و البته درآمدزایی هم می‌کند‪.‬‬ ‫برخی بناها را می‌توان به شهرداری‌ها واگذار کرد‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬شهردار الهیجان می‌داند که تنها‬ ‫قابلیت جذب گردشگر در این شهر‪ ،‬شیطان‌کوه‬ ‫و استخرش نیست‪ .‬برای توسعه رفاهی این شهر‬ ‫الزم اس��ت که گردشگران خارجی عالقه‌مند به‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی جذب ش��وند‪ .‬الهیجان دارای‬ ‫بافت تاریخی و میراثی اس��ت که اتفاقا ثبت هم‬ ‫ش��ده اس��ت از این‌رو‪ ،‬باید گردشگری از بناهای‬ ‫تاریخی آن را مورد توجه قرار داد‪ .‬در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته به مرمت بناهای تاریخی استان گیالن‬ ‫توجه مناس��بی نشده اس��ت و این بناها یا ثبت‬ ‫ملی نشده‌اند یا اینکه اگر ثبت شده‌اند هم کسی‬ ‫به آنها توجه نمی‌کند و از مرمت و درآمدزایی از‬ ‫آنها خبری نیس��ت‪ .‬این در حالی است که استان‬ ‫گیالن بناهای تاریخ��ی زیادی دارد که نیازمند‬ ‫مرمت هس��تند و در س��ال‌های گذشته با وجود‬ ‫اعتبار کمی که به این کار اختصاص داده ش��ده‪،‬‬ ‫مرحله به مرحله پیش می‌روند‪ .‬امیدواریم بودجه‬ ‫ملی و اس��تانی مناس��بی به ما بدهند تا بتوانیم‬ ‫بناهای بیشتری را مرمت کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گران ش��دن ماکارونی که گاهی به جای برنج هم اس��تفاده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫چند روزی اس��ت فکر مصرف‌کنن��دگان این محصول را آزرده اس��ت‪.‬‬ ‫خرید‌های هیجانی آن برخی از فروش��گاه‌ها را به رونق رس��انده اس��ت‬ ‫و البته کارخانه‌ها هم به سرعت‪ ،‬کمبود فروشگاه‌ها را تامین می‌کنند‬ ‫که حداقل افزایش نرخ اس��ت‪ ،‬بس��ته‌ها را قیمت‌گذاری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ماکارون�ی در س�بد م�واد غذایی به‬ ‫‪۸۰‬درصد می‌رسد‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی‬ ‫نی��ز ب��ا نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومانی موافق اس��ت و با بیان‬ ‫اینکه با توجه به شرایط اقتصادی مردم کمترین افزایش‬ ‫ن��رخ ماکارونی را اعمال ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫نرخ س��ایر اقالم خوراکی از جمله گوشت‪ ،‬برنج و‪ ،...‬سهم‬ ‫ماکارون��ی در س��بد غذای��ی خانوار به ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫می‌رس��د‪ .‬س��یدارمیا واع��ظ درباره می��زان افزایش نرخ‬ ‫ماکارونی اظهار کرد‪ :‬سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان اجازه افزایش نرخ ‪ ۷۵‬درصدی ماکارونی‬ ‫را نسبت به سال گذشته به تولیدکنندگان داده است اما‬ ‫انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی با توجه‬ ‫به ش��رایط اقتصادی مردم افزایش ن��رخ ‪ ۵۱‬درصدی را‬ ‫اعمال می‌کند‪ .‬وی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به کاهش قدرت خرید مردم و وضعیت معیش��ت جامعه‪،‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی رسالت‬ ‫خود می‌داند که کمترین افزایش نرخ را داش��ته باش��د تا‬ ‫مردم توان خرید این کاالی استراتژیک را همچنان داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬شرکت‌های عضو انجمن نیز با توجه این موضوع‬ ‫حداقل افزایش نرخ را اعمال می‌کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولید و صادرکنندگان ماکارونی با اش��اره‬ ‫به قیمت‌های جدید ماکارونی اظهارکرد‪ :‬نرخ یک بس��ته‬ ‫ماکارونی رش��ته‌ای ‪ ۷۰۰‬گرمی که س��ال گذشته به‌طور‬ ‫میانگین ‪۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان بوده اس��ت امسال براساس‬ ‫قیمت‌ه��ای مصوب س��ازمان حمای��ت از تولیدکننده و‬ ‫مصرف‌کننده به ‪ ۵‬هزار و‪ ۴۵۰‬تومان می‌رسد اما انجمن‬ ‫نرخ ‪ ۴‬هزار و‪ ۷۰۰‬تومان را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نرخ یک بس��ته ماکارونی رشته‌ای ‪۹۰۰‬‬ ‫گرمی از س��وی س��ازمان حمایت از مصرف‌کننده ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬اعالم ش��ده اس��ت اما انجمن نرخ کمتری را اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ن��رخ یک بس��ته ماکارونی رش��ته‌ای هزار‬ ‫گرمی براس��اس میزان افزایش نرخ س��ازمان حمایت از‬ ‫مصرف‌کننده به ‪ ۷‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان می‌رسد‪.‬‬ ‫واعظ با بیان اینکه نهادهای نظارتی باید میزان افزایش‬ ‫نرخ ماکارونی را در بازار کنترل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‌های‬ ‫زیرمجموع��ه انجمن پایبند به میزان افزایش نرخ مصوب‬ ‫ی بیشتر از نرخ مصوب افزایش‬ ‫هستند اما امکان دارد برخ ‌‬ ‫نرخ اعمال کنند که در این‌باره نهادهای نظارتی باید وارد‬ ‫کار ش��وند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مصرف‌کننده‬ ‫ماکارونی قشر کم‌درآمد و ضعیف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به افزایش نرخ برنج و گوش��ت‪ ،‬ماکارونی می‌تواند نقش‬ ‫بیشتری در تامین غذای مردم داشته باشد چراکه با یک‬ ‫بسته ماکارونی و یک بسته سویا غذای بیشتری از اعضای‬ ‫خانواده تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی داخل‬ ‫فروش گوشت ‪ ۵‬دالری به بهای ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره کانون انجمن‌ه��ای صنایع‬ ‫غذایی ایران گفت‪ :‬مش��خص نیست چرا گوشتی که‬ ‫به نرخ کیلویی ‪ 5‬دالر وارد می‌شود در نهایت کیلویی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی در گفت‌وگ��و ب��ا ایس��نا‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬افزای��ش ن��رخ برخ��ی کااله��ای تولید‬ ‫داخل در ش��رایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است‪ ،‬چراکه‬ ‫تولیدکنن��دگان برای تامین مواد اولیه خ��ود از داخل و خارج‬ ‫کشور با افزایش نرخ روبه‌رو هستند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬نرخ گندم‬ ‫ب��رای واحدهای صنعتی مع��ادل ه��زار و ‪ ۸۰۰‬تومان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که در نتیجه آن ن��رخ آرد گندم نیز از‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دولت می‌گوید ‪ ۱۴‬میلیارد دالر برای‬ ‫کاالهای اساسی هزینه کرده است‪ .‬حال باید بررسی‬ ‫ش��ود چرا یارانه دولتی به‌دست مردم نرسیده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی‬ ‫ای��ران با ادعای اینکه رش��ته نظارت و تنظیم بازار از‬ ‫دس��ت دولت خارج شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬راه‌حل خروج از مشکالت‬ ‫این اس��ت که دولت در نشستی با کارشناس��ان‪ ،‬روشی را که‬ ‫برای واردات کاالهای اساسی در نظر گرفته بررسی کند‪.‬‬ ‫کش��ور ماکارونی یک کاالی استراتژیک به‌شمار می‌رود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اجازه ص��ادرات ماکارونی را نداری��م‪ .‬هر چند در‬ ‫بخش صادرات به‌طور قطع س��ودآوری بیشتری خواهیم‬ ‫داش��ت اما با توجه به ش��رایط داخل و نیاز مبرمی که به‬ ‫این کاالی اس��تراتژیک در کش��ور وجود دارد از صادرات‬ ‫ماکارونی صرف‌نظر می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف ‪۲۰‬درصدی از سوی تولیدکنندگان‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫کارخانج��ات ماکارونی ایران نی��ز که در نقطه مقابل این‬ ‫نظر و با نرخ ‪ ۵‬هزار و ‪ ( ۴۵۰‬برای ‪ ۷۰۰‬گرم) موافق است‪،‬‬ ‫درباره تاثیر خرید‌های هیجانی بر نرخ ماکارونی در یکی‪،‬‬ ‫دو ماه آینده گفت‪ :‬نرخ‌ها از آنچه تعیین ش��ده‪ ،‬در یکی‬ ‫دو ماه آینده افزایشی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مهدی آثاریان در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انتقاد‬ ‫برخ��ی رس��انه‌ها از افزایش ماکارونی منصفانه نیس��ت‬ ‫چراک��ه نرخ گندم ‪ ۱۰۰‬درص��د افزایش یافته و به دنبال‬ ‫آن نرخ آرد هم افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫هزینه‌های دیگری هم در تولید ماکارونی موثر اس��ت که‬ ‫همه آنها افزایش داش��ته‌اند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬ما ناچار به افزایش‬ ‫ن��رخ ماکارونی بوده‌ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی رس��انه‌ها تیتر‬ ‫زده‌اندکه ماکارونی نایاب ش��د‪ .‬ش��اید بتوان گفت که در‬ ‫مقطعی کمیاب ش��د اما در واقع نایاب نشده است‪ .‬دلیل‬ ‫این کمیاب شدن این بود که شب عید به ما گندم ندادند‬ ‫و گفتند بروید آزاد خریداری کنیم‪ .‬رفتیم از خوزس��تان‬ ‫خری��د کنیم می‌گوین��د نمی‌دهند و باید اجازه آن بیاید‪.‬‬ ‫با این ح��ال بازار درحال‌حاضر کمبودی ندارد‪ .‬در مقابل‬ ‫از تولید‌کنندگان خواس��ته‌ایم حت��ی اگر ضرر می‌کنند‬ ‫ب��ه احترام ماه مب��ارک رمضان تخفیفی کلی هم بدهند‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ ۲۰‬درصد برای آنهایی که نرخ ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۵۰‬را‬ ‫پذیرفته‌اند اعمال می‌ش��ود و امیدواریم بتوانند تخفیفی‬ ‫باالتر از آن را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۲‬برابری نرخ گن�دم آغاز ماجرا‬ ‫بود‬ ‫کاوه زرگران‪ ،‬دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی‬ ‫ای��ران نی��ز در این‌باره به ایرنا گفت‪ :‬ب��ا افزایش ‪۲‬برابری‬ ‫نرخ گن��دم «آس��یابانی» و «دوروم»‪ ،‬مجوز افزایش ‪۷۰‬‬ ‫درص��دی نرخ ماکارونی صادر ش��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬پیش‬ ‫از این نرخ هر کیلوگرم گندم آس��یابانی ‪ ۹۵۰‬تومان بود‬ ‫ک��ه دولت بابت آن یارانه پرداخت می‌کرد‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫مشکالت دولت در تامین بودجه مورد نیاز خود و افزایش‬ ‫نرخ گندم‪ ،‬این یارانه برای صنایع غذایی قطع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود وزیر به ماجرا‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در دستوری به سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار ایجاد‬ ‫س��اختاری برای رص��د روزانه قیمت‪ ،‬موج��ودی بازار و‬ ‫ش��رکت‌های حدود ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساس��ی و پرمصرف‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬رضا رحمانی در نشست بررسی‬ ‫و س��اماندهی بازار که با حضور اعضای هیات مدیره اتاق‬ ‫اصناف برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی‬ ‫اس��ت و هر کس��ی برای مقابله با گران��ی همراهی نکند‬ ‫با دش��من همکاری کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حضور اصناف در‬ ‫نظارت بر بازار باید جدی باشد‪ ،‬اینکه تکرار کنیم بیشتر‬ ‫بازاری‌ها انسان‌های خوبی هستند‪ ،‬مشکلی حل نمی‌شود‬ ‫و بای��د با متخلفان هر قدر هم تعدادش��ان اندک باش��د‪،‬‬ ‫برخورد کرد‪ .‬وی با اشاره به دستورش به معاونت بازرگانی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ارائه تحلیل منطقی‬ ‫از وضعی��ت ‪ ۳‬ماه آین��ده بازار‪ ،‬افزود‪ :‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با ایجاد س��اختار‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی و پرمصرف را روزانه رصد‬ ‫و وضعیت نرخ و موجودی بازار و شرکت‌ها را کنترل کند و‬ ‫از تولید تا عرضه محصوالت را زیر پوشش نظارت و کنترل‬ ‫خود درآورد‪ .‬رحمانی همچنین از معاونان خود خواست‬ ‫ک��ه چرایی افزایش نرخ کاالهایی همچون ماکارونی‪ ،‬تن‬ ‫ماهی‪ ،‬برنج و‪ ...‬را بررسی و گزارش آن را ارائه کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه برخی‬ ‫اظهارنظرها که منجر به التهاب بازار می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬برخی‬ ‫مس��ئوالن اتحادیه‌ها موضع مسئوالنه‌ای نمی‌گیرند و در‬ ‫مصاحبه‌ها وضعیت را بر خالف واقعیت جلوه می‌دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اتاق‌های اصناف باید محکم‌تر از قبل‬ ‫پای کار بیایند‪ ،‬گفت‪ :‬باید کنترل عمده‌فروش��ی‌ها مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد و س��اختار نظارت نی��ز در میان‌مدت از‬ ‫حالت سنتی به نوین تغییر یابد‪ ،‬در عین حال امروز نیاز‬ ‫داریم که نظارت را جدی‌تر از گذشته انجام دهیم‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬فضاسازی‌ها نشان می‌دهد جنگ‬ ‫روانی پیشاپیش جنگ اقتصادی حرکت می‌کند و برخی‬ ‫با فضاسازی بازار را بهم می‌ریزند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرض�ه ‪ ۱۵‬درص�د زیر نرخ مص�وب در ماه‬ ‫رمضان‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬چن��دی پیش عباس قب��ادی‪ ،‬دبیر‬ ‫کارگروه تنظیم بازار نیز در برنامه تیتر امشب شبکه خبر‪،‬‬ ‫با اش��اره به‌دلیل گرانی کاالهای اساسی مانند ماکارونی‬ ‫به‌دلی��ل تفاوت نرخ خری��د آرد مورد نی��از این صنعت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به مناس��بت ماه مبارک رمضان‪ ،‬ماکارونی در همه‬ ‫فروشگاه‌ها ‪ ۱۵‬درصد زیر نرخ مصوب عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار پر از ماکارونی است‬ ‫نرخ ماکارونی هم مانند س��ایر اق�لام مصرفی افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این وضعیت بس��یار اس��فناکی است که هر‬ ‫ت و سخت‌تر‬ ‫روز زندگی مردم ایران بر اثر گرانی‌ها س��خ ‌‬ ‫می‌شود اما افزایش نرخ‌ها تا زمانی که مسئوالنی زبده را بر‬ ‫کار نگماریم ادامه دارد و اجتناب‌ناپذیر است‪ .‬با این حال‬ ‫وقتی برخی از تولید‌کنندگان می‌گویند می‌توان نرخ این‬ ‫محص��ول را کمتر از ‪ ۷۵‬درص��د افزایش داد و به ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬توم��ان قناعت ک��رد‪ ،‬چرا برخی دیگر قیمت‌ها را‬ ‫باالبرده و بعد تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی می‌دهند؟‬ ‫از انتشار خبری از سوی یکی از خبرگزاری‌های‬ ‫رس��می مبنی ب��ر نایاب ش��دن ماکارونی که براس��اس‬ ‫مس��تنداتی بس��یار ضعیف ب��وده‪ ،‬نیز گالیه‌مند اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اید در مناطقی در مدتی محدود تا رسیدن بار جدید‪،‬‬ ‫ماکارونی کمیاب ش��ده باشد و ش��اید برخی کارخانه‌ها‬ ‫توزیع نامناس��بی داش��ته باش��ند اما خبر نایاب ش��دن‬ ‫ماکارونی را براس��اس مش��اهدات میدان��ی خبرنگارمان‬ ‫تکذیب می‌کنیم و امیدواریم دیگر ش��اهد تکرار و انتشار‬ ‫خبرهای کذب در رسانه‌های رسمی نباشیم‪.‬‬ ‫افزایش بی‌منطق نرخ برنج‬ ‫دبیر انجمن برنج کشور گفت‪ :‬در هفته‌های گذشته‬ ‫بارها نسبت به تخلفاتی که در بازار برنج در حال رخ‬ ‫دادن است به س��ازمان‌های ناظر هشدار داده‌ایم‪ ،‬اما‬ ‫تا امروز هیچ واکنش موثری از آنها دیده نشده است‪.‬‬ ‫جمیل علیزاده‌ش��ایق در گفت‌وگو با ایلنا با بیان‬ ‫اینک��ه محصولی که اکنون به بازار عرضه می‌ش��ود‪،‬‬ ‫مربوط به س��ال‪ ۹۷‬اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر س��ال در‬ ‫اس��تان‌های شمالی با آغاز فصل برداش��ت در مرداد نرخ برنج‬ ‫کاه��ش و با پایان یافتن آن به‌تدریج تا فصل برداش��ت بعدی‪،‬‬ ‫روند افزایش��ی به خود می‌گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روند افزایش‬ ‫نرخ برنج در اس��تان‌های مبدا تولید آنچنان کند بود‬ ‫که به‌ط��ور معمول تفاوت زیادی بی��ن نرخ برنج در‬ ‫این استان‌ها و ش��هرهای بزرگ مصرف‌کننده مانند‬ ‫تهران مش��اهد می‌شد‪ .‬ش��ایق با تاکید بر اینکه در‬ ‫یک هفته پیش‪ ،‬نرخ برنج در اس��تان‌های شمالی تا‬ ‫‪ ۳۵‬درصد افزایش داشته‪ ،‬افزود‪ :‬این افزایش نرخ در‬ ‫استان‌های شمالی در حالی است که برنج موجود در‬ ‫انبارها با نرخ نازل در فصل برداش��ت از کش��اورزان خریداری‬ ‫شده است و هیچ دلیل منطقی برای افزایش نرخ برنج در مبدا‬ ‫تولید وجود ندارد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫حرکت بازار روی موج اخبار سیاسی‬ ‫کمرنگ شود می‌توان امیدوار بود نرخ ارز هم به سمت تعادل‬ ‫حرکت کند و ارزان شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این موضوع که واقعیت این است که مردم نباید‬ ‫در بازار ارز سرمایه‌گذاری کنند و با خرید مازادشان‪ ،‬ارزهایی‬ ‫که می‌توانس��ت در اقتصاد به کار‌آید را در خانه‌های‌شان دپو‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اما به هر حال در ش��رایط بحرانی‪ ،‬نگرانی مردم‬ ‫نس��بت به وضعیت آینده و کاهش ارزش پول‌ش��ان‪ ،‬س��بب‬ ‫می‌شود بازارهایی را برای س��رمایه‌گذاری انتخاب کنند که‬ ‫نقدش��وندگی باالیی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬در ش��رایط فعلی حجم‬ ‫تقاض��ای م��ازادی در ب��ازار ارز و طال ایجاد ش��ده که همین‬ ‫موضوع به مشکالت دامن زده است‪.‬‬ ‫س��لیمی معتقد اس��ت برای رفع این تنش‌ها و التهاب‌ها‪،‬‬ ‫بای��د آرام��ش به اقتص��اد بازگ��ردد و این با کمرنگ ش��دن‬ ‫مس��ائل سیاسی ممکن خواهد ش��د‪ .‬سیاست‌گذاران باید به‬ ‫دنبال ایجاد امنیت و اعتماد‌بخش��ی به جامعه باشند تا مردم‬ ‫نس��بت به آینده نگران نباش��ند‪ .‬باید قبول کنیم نرخ دالر در‬ ‫جایگاه اش��تباه و غیر‌منطقی قرار گرفته و این اصال با منابع و‬ ‫ظرفیت‌های اقتصادی کش��ور منطبق نیست‪ .‬دالر می‌تواند‬ ‫نرخ‌ه��ای پایین‌تری را تجربه کند اما این نیازمند این اس��ت‬ ‫که راهکار‌های مناس��ب و عملی از بعد سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫در بازار ارز سرمایه‌گذاری نشود زیرا تصمیم‌های اقتصادی نیست‬ ‫که نرخ دالر را باال برده اس��ت‪ .‬امیدواری��م اتفاق‌هایی که با عنوان‬ ‫آثار روانی سیاسی در بازار مطرح می‌شود‪ ،‬به حداقل برسد‬ ‫‹ ‹در بازار ارز سرمایه‌گذاری نکنید‬ ‫توافق‌های��ی حاصل و مذاکراتی انجام ش��ود ک��ه هیچ‌کدام‬ ‫از آنها قابل پیش‌بینی نیس��ت‪ .‬رئیس ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬من در مورد آن چیزی ک��ه در رابطه با امکانات‬ ‫و توانمندی‌ه��ای بانک مرکزی اس��ت صحبت می‌کنم‪ .‬قرار‬ ‫نیس��ت ه��ر روز مبادله‌ه��ا و موازنه‌ها را در داخل س��نگین‬ ‫کنیم‪ .‬مواقعی که الزم باشد مداخله می‌کنیم و درحال‌حاضر‬ ‫می‌گویم ش��رایط بانک مرکزی از لحاظ توانمندی‌ها فرقی با‬ ‫گذشته نکرده است‪ .‬وی در پاسخ به شایعه‌ای مبنی‌بر تامین‬ ‫کس��ری بودجه دولت با افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬گفت‪ :‬اصال چنین‬ ‫چیزی نیست‪ ،‬اگر این شایعه درست بود باید عرضه سنگینی‬ ‫در بازار داشته باش��یم‪ .‬تمام تالش و همت بانک مرکزی این‬ ‫اس��ت که ثبات نس��بی در خود ایجاد و از نوسان‌های شدید‬ ‫جلوگیری کند و این مهم‌ترین استراتژی بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم مراقب نرخ کاذب دالالن باشند‬ ‫ی عالی کانون صرافان‬ ‫کامران سلطانی‌زاده‪ ،‬رئیس ش��ورا ‌‬ ‫هم در گفت‌وگو با تس��نی ‌م با تاکید بر اینکه دالالن بازار ارز با‬ ‫انتشار هرگونه خبر اقتصادی و سیاسی در صدد ایجاد موج و‬ ‫هیجان به منظور کس��ب منافع شخصی خود هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دالالن ارزی با تحلیل‌های نادرس��ت درصدد ایجاد تالطم در‬ ‫بازار و تعیین نرخ‌های کاذب هس��تند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مردم‬ ‫باید در مقابل ش��ایعه‌ها و اعالم نرخ‌های غیرواقعی از س��وی‬ ‫سوداگران ارزی بی‌اعتنا باشند‪.‬‬ ‫رئیس شورای‌عالی کانون صرافان با بیان اینکه خوشبختانه‬ ‫ب��ا همکاری نهادهای امنیتی‪ ،‬نظامی و بانک مرکزی ش��اهد‬ ‫برچیده ش��دن بساط دالالن هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬با بسته شدن‬ ‫بازار‌ه��ای کاذب‪ ،‬دالالن ب��ه فضای مج��ازی روی‌آورده‌اند‬ ‫و در بس��تر ش��بکه‌های اجتماعی به تعیی��ن نرخ‌های کاذب‬ ‫ارز مب��ادرت می‌کنند و از س��وی دیگر‪ ،‬رس��انه‌های معاند با‬ ‫ارس��ال س��یگنال‌های منفی درصدد ایجاد آشفتگی در بازار‬ ‫ارز هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به همین دلیل مردم ضم��ن آگاهی در مقابل‬ ‫برنام��ه دش��من و دالالن باید اطمینان داش��ته باش��ند که‬ ‫نیازهای ارزی فعاالن اقتصادی و عموم مردم با مدیریت بانک‬ ‫مرکزی و به واسطه صرافی‌های مجاز تامین و عرضه می‌شود‬ ‫و جای هیچ نگرانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت فعلی ارز واقعی نیست‬ ‫سیدحس��ین سلیمی‪ ،‬نایب‌رئیس کمیس��یون بازار پول و‬ ‫س��رمایه اتاق تهران نیز در این ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫با‬ ‫تاکید بر این موضوع که نرخ واقعی دالر‪ ۱۵ ،‬هزار تومان نیست‬ ‫و ای��ن نرخ با ظرفیت‌های باالیی که در اقتصاد کش��ور وجود‬ ‫دارد همخوانی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬کارشناسان بارها تاکیدشان این‬ ‫بوده که نرخ واقعی دالر حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت و این‬ ‫نرخ‌هایی که درحال‌حاضر در اقتصاد حاکم ش��ده‪ ،‬نرخ‌هایی‬ ‫است که عامل سیاسی بیشترین تاثیر را بر آن داشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال‌حاضر هیچ عامل اقتصادی نیست‬ ‫ک��ه بتواند ن��رخ دالر را تا این محدوده باال بب��رد افزود‪ :‬اخبار‬ ‫سیاس��ی و صحبت‌هایی که در این زمینه می‌شود‪ ،‬بیشترین‬ ‫تاثیر را بر نوس��ان‌های قیمتی ارز می‌گذارد و اگر این مسائل‬ ‫محمد ربیع‌زاده‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ممکن است قیمت ارز پایین بیاید‬ ‫ع��زت‌اهلل یوس��فیان‌مال‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در این زمینه در‬ ‫گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬با اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش نرخ دالر در روزهای اخیر به دلیل فضای‬ ‫سیاس��ی حاکم بر کش��ور بوده و هیچ اتفاق اقتصادی عامل‬ ‫این نوس��ان نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه صحبت‌های‬ ‫رئیس‌جمهوری در چارچوب برجام بوده اما بعضی‌ها منتظر‬ ‫یک اتفاق هس��تند تا بتوانند قیمت ارز را باال ببرند‪ ،‬برخی‌ها‬ ‫دنب��ال بهانه‌اند تا بتوانند به اقتصاد کش��ور ضربه بزنند‪ .‬وی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬با توج��ه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬انتظار‬ ‫می‌رفت دول��ت احتمال افزایش نرخ ارزه��ای خارجی را به‬ ‫دلیل صحبت‌های رئیس‌جمهوری پیش‌بینی و پیش��گیری‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫یوس��فیان‌‌مال در ادام��ه با بیان اینکه دول��ت باید کارهای‬ ‫مقدمات��ی ب��رای مدیریت ب��ازار ارز پی��ش از صحبت‌های‬ ‫هس��ته‌ای رئیس‌جمهوری انجام می‌داد‪ ،‬گفت‪ :‬در یک سال‬ ‫گذشته شاهد بودیم با صحبت‌های دشمنان و مخالفان نظام‬ ‫ت اما دیگر این قابل‬ ‫جمهوری اس�لامی نرخ ارز افزایش یاف�� ‌‬ ‫قبول نیست که دولت و مسئوالن حرفی بزنند و قیمت‌ها باال‬ ‫برود‪ ،‬این اتفاق انتهای بی‌برنامگی است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬اولتیماتوم رئیس‌جمه��وری در واقع در‬ ‫راس��تای اقدام امریکا انجام ش��د و اتفاق جدیدی نبود چون‬ ‫آنه��ا گفته بودند کس��ی حق ندارد مواد غنی‌س��ازی ش��ده‬ ‫و آب س��نگین ای��ران را خری��داری کن��د و رئیس‌جمهوری‬ ‫نی��ز بر همی��ن موضوع تاکید کرد که ما نمی‌فروش��یم‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس با پیش‌بینی‬ ‫قیم��ت ارز در آینده گف��ت‪ :‬از آنجا که افزای��ش قیمت دالر‬ ‫به دلیل مس��ائل سیاس��ی بوده‪ ،‬بالفاصله این افزایش قیمت‬ ‫جبران می‌شود و حتی ممکن است قیمت ارز پایین‌تر بیاید‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫عزت‌اهلل یوسفیان‌مال‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹توس�عه ص�ادرات‪ ،‬موت�ور مح�رک رش�د و توس�عه‬ ‫اقتصادی‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن در دیدار ب��ا مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمانت صادرات کش��ور با تاکی��د بر نقش این بانک تخصصی در رونق‬ ‫تولی��د و گس��ترش صادرات بیان ک��رد‪ :‬رونق تولی��د و بهبود کیفیت‬ ‫محص��والت تولیدی الزمه توس��عه صادرات اس��ت که ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫موتور محرک رش��د و توس��عه اقتصادی کشور است‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حسین مهری‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره‬ ‫و مدیرعامل این بانک در دیدار با افروز بهرامی‪ ،‬رئیس صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات و اعض��ای هیات‌مدیره ای��ن صندوق تصریح ک��رد‪ :‬تجارت‬ ‫خارجی موتور محرک رشد اقتصادی است و در شرایط کنونی تسهیل‬ ‫فرآیند صادرات می‌تواند ارز‌آوری خوبی برای کش��ور داش��ته باشد و‬ ‫باید ص��ادرات کاالهای نهایی مورد توجه قرار گیرد و از خام‌فروش��ی‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ .‬مهری اضافه کرد‪ :‬در شرایط کنونی محدودیت‌های‬ ‫نقل‌وانتقال پول و مراودات تجاری‪ ،‬رس��الت متولیان تولید و صادرات‬ ‫را س��نگین‌تر می‌کند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این بان��ک عالوه‌بر ارائه‬ ‫مش��اوره‌های تخصصی به تولید‌کنندگان و صنعتگ��ران‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫خدم��ات تخصصی بانکی با هم��کاری صندوق ضمان��ت صادرات به‬ ‫صادرکنندگان ارائه کند که در این مورد لزوم همکاری‌های مش��ترک‬ ‫بیش��تر بین این بانک و صندوق از اهمیت زیادی برخوردار است‪ .‬افروز‬ ‫بهرام��ی‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کش��ور‪ ،‬بانک صنعت و‬ ‫معدن را مهم‌ترین و تخصصی‌ترین بانک توس��عه‌ای کش��ور در رونق‬ ‫تولید و افزایش صادرات دانس��ت و گفت‪ :‬رونق تولید از ‪ ۳‬منظر بهبود‬ ‫بو‌کار‪ ،‬تحریک عرضه و تحریک تقاضا دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫فضای کس ‌‬ ‫بهرام��ی بیان کرد‪ :‬عوامل تعیین‌کننده صادرات را می‌توان به دو گروه‬ ‫عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقس��یم کرد که عوامل طرف‬ ‫تقاضا ش��امل شرایط اقتصادی کشورهای خریدار است و عوامل طرف‬ ‫عرضه نیز شامل ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت‌های‬ ‫تولیدی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬نقش بانک‌ها در بهبود ش��رایط طرف عرضه‬ ‫صادرات بس��یار دارای اهمیت اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز‬ ‫فرصتی برای صادرات اس��ت و در این شرایط صندوق ضمانت صادرات‬ ‫می‌توان��د ب��ا توجه به جای��گاه قانونی خ��ود و محدودیت‌های مربوط‬ ‫به نقل‌وانتقال‌های پولی‪ ،‬تس��هیالتی را برای پوش��ش ریس��ک‌های‬ ‫صادرکنن��دگان فراهم کند و الزم اس��ت خدماتی در قالب محصوالت‬ ‫جدید بیمه‌ای و تضمینی برای صادرکنندگان ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت بانک مهر ایران در مقاوم‌س�ازی ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫مسکن روستایی‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت‪ :‬این بانک با همکاری‬ ‫بنیاد مس��کن در مقاوم‌س��ازی ‪ ۲۲‬هزار واحد مس��کونی روستایی در‬ ‫س��طح کش��ور مش��ارکت می‌کند‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫قرض‌الحس��نه مهر ایران‪ ،‬مرتضی اکبری افزود‪ :‬بانک قرض‌الحس��نه‬ ‫مه��ر ایران در قالب ‪ ۳‬تفاهمنامه با بنیاد مس��کن‪ ،‬کمیته امداد و بنیاد‬ ‫برکت طرح‌های اش��تغالزایی و محرومیت‌زدایی را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا مقرر شده تا بنیاد مسکن‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ارد ریال و بانک قرض‌الحس��نه مهر ای��ران ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای مقاوم‌س��ازی ‪ ۲۲‬هزار واحد مسکونی روستایی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫اختصاص دهن��د‪ .‬اکبری تصریح کرد‪ :‬همچنین در قالب تفاهمنامه با‬ ‫بنیاد برکت مقرر شده تا ‪ ۱۲‬هزار شغل در ‪ ۱۰‬استان کشور برای مردم‬ ‫مناطق روستایی ایجاد شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مشارکت این بانک در بهبود‬ ‫معیش��ت و ایجاد اشتغال برای افراد نیازمند نیز در قالب تفاهمنامه‌ای‬ ‫با کمیته ام��داد امام‌خمینی(ره) با پرداخت بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هزار مورد‬ ‫تسهیالت اشتغالزایی‪ ،‬اجرایی می‌شود‪ .‬مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه‬ ‫مهر ایران با اش��اره به دیگر خدمات این بانک‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۲۳۰‬هزار مورد وام قرض‌الحس��نه ب��ا اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار میلی��ارد تومان به متقاضیان اعطا ش��د‪ .‬اکب��ری افزود‪ :‬این‬ ‫میزان تس��هیالت پرداختی در مقایسه با سال ‪ ۹۶‬از رشد ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بانک ملی از فعالیت‌های مولد اقتصادی‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران در سفر به استان اصفهان در دیدار‬ ‫با عباس رضایی‪ ،‬اس��تاندار اصفهان ضمن برشمردن برخی اقدام‌های‬ ‫بانک ملی ایران در س��ال‌های اخیر‪ ،‬کمک ب��ه رونق تولید‪ ،‬حمایت از‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬مساعدت با اقش��ار مختلف جامعه‪ ،‬گسترش و ارائه‬ ‫بهین��ه خدمات الکترونیک و بهره‌مندی از ش��یوه‌های نوین بانکداری‬ ‫را از مهم‌ترین برنامه‌های امس��ال بانک ملی ایران برشمرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬اس��تاندار اصفهان نیز در این دیدار که‬ ‫با حضور مدیر امور ش��عب منطقه یک کش��ور و تنی چند از مسئوالن‬ ‫و رئیس��ان ادا ‌ره‌های بانک برگزار شد‪ ،‬از عملکرد موثر بانک ملی ایران‬ ‫در اس��تان قدردانی کرد‪ .‬در ادامه این س��فر‪ ،‬کریمی در جمع رئیس و‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان اصفهان و‬ ‫فعاالن اقتصادی استان‪ ،‬از بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی‬ ‫اقتصاد کشور یاد کرد و افزود‪ :‬این بانک همچون گذشته از فعالیت‌های‬ ‫مولد اقتصادی حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به توسعه اشتغال در روستاها‬ ‫نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا و عضو هیات‌رئیسه کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی در س��ومین مرحله از جشنواره‬ ‫باجه‌های بانکی روستایی استان گیالن گفت‪ :‬در اختیار داشتن ‪ ۶‬هزار‬ ‫باجه بانکی روستایی‪ ،‬توانمندی در بانکداری الکترونیک و موفقیت در‬ ‫پرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی‪ ،‬مزیت‌های بزرگ پست‌بانک‬ ‫ایران برای کمک به توسعه اشتغال است و این بانک زمینه تبدیل شدن‬ ‫به یکی از بانک‌های بزرگ کشور را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی پس��ت‌بانک ایران‪ ،‬س��یدکاظم دلخوش از‬ ‫آمادگی کمیس��یون اقتصادی مجلس برای کمک به پست‌بانک ایران‬ ‫برای دریافت مجوز ‪ PSP‬روس��تایی‪ ،‬عملیاتی شدن افزایش سرمایه‬ ‫و تامین نیروی انس��انی موردنی��از خبر داد و گفت‪ :‬برای جلب حمایت‬ ‫بیش��تر مجلس شورای اسالمی الزم اس��ت که این بانک ارتباط موثر‬ ‫و حضور بیش��تری در جلس��ه‌های مجلس ش��ورای اس�لامی به‌ویژه‬ ‫کمیسیون اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمیم ترکیب منابع‪ ،‬از اولویت‌های بانک دی‬ ‫رئی��س هیات‌مدیره بان��ک دی در بازدید از ش��عبه زاهدان‪ ،‬بر لزوم‬ ‫همت جمع��ی همکاران در ج��ذب منابع ارزان‌قیم��ت و کاهش نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده پول در س��ال جاری تاکید کرد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی و‬ ‫تبلیغات بانک دی‪ ،‬رضا سهم‌دینی‪ ،‬در دیدار با کارکنان شعبه زاهدان‬ ‫گفت‪ :‬امنیت و آس��ایش موجود در کشور مرهون اتحاد و وحدت کلمه‬ ‫در بین اقوام و مذاهب مختلف ایرانی و خون ش��هدای گرانقدر انقالب‬ ‫اسالمی از هر قوم و مذهب است که همگی برای یک هدف جانفشانی‬ ‫کردن��د‪ .‬رئیس هیات‌مدی��ره بانک دی در ادامه ای��ن دیدار بر اهمیت‬ ‫جذب منابع ارزان‌قیمت تاکید کرد و افزود‪ :‬یکی از مسائل عدیده نظام‬ ‫بانکی در س��ال‌های اخیر رقابت بی‌منطق بانک‌ها بر س��ر جذب منابع‬ ‫گران‌قیمت و پرداخت س��ودهای جذاب به مش��تریان بوده اس��ت که‬ ‫نتایج و آثار آن را در سال ‪ ۹۷‬در صورت‌های مالی بانک‌ها و به دنبال آن‪،‬‬ ‫جوسازی روانی برخی از رسانه‌های غیرحرفه‌ای و ناآشنا به اصول مالی‬ ‫و بانکی مبنی‌بر ورشکس��تگی در نظام بانکی است که به صورت مداوم‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم وارد بازار ارز نشوند‬ ‫نرخ دالر در حالی این روزها متاثر از ناآرامی‌های سیاس��ی‪،‬‬ ‫روند صعودی به خود گرفته و نوس��ان‌های شدیدی را تجربه‬ ‫می‌کن��د که در ادام��ه این روند‪ ،‬در آخری��ن روز هفته از مرز‬ ‫حس��اس ‪ ۱۵‬هزار تومان عبور کرد‪ .‬آن‌ط��ور که فعاالن بازار‬ ‫می‌گوین��د‪ ،‬افزایش اخبار سیاس��ی نامطل��وب‪ ،‬آرایش بازار‬ ‫ارزی کش��ور را تحت‌تاثیر قرار داده و س��بب ش��ده تا دالر در‬ ‫روزهای گذش��ته ن��رخ باالی ‪ ۱۵‬هزار توم��ان را تجربه کند‪.‬‬ ‫س��خنان تحریک‌برانگیز برایان ه��وک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا‬ ‫درباره مس��ائل ایران‪ ،‬س��فرهای پیاپ��ی و عجوالنه وزیر امور‬ ‫خارجه امریکا به عراق و روس��یه همزمان با مالقات ظریف و‬ ‫الوروف در مس��کو‪ ،‬از جمله موضوع‌های مهمی بود که سطح‬ ‫نگرانی‌های معامله‌گران را افزایش داد و زمینه رشد قیمت‌ها‬ ‫را در ب��ازار فراهم کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬اش��اره به خارج نش��دن از‬ ‫برجام در س��خنان رئیس‌جمهوری توانست فضای هیجانی‬ ‫بازار دالر را تاحدی تلطیف کند و در همین راستا سرعت رشد‬ ‫نرخ ارز از ‪ ۲‬درصد روز سه‌شنبه به ‪ ۰‌.‌۹‬درصد در معامالت روز‬ ‫پنجشنبه کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن این ب��ازار‪ ،‬صحبت‌های اخیر درباره برجام‬ ‫و مهل��ت ‪ ۲‬ماهه ایران‪ ،‬ی��ک جو روانی در بازار ایجاد کرده که‬ ‫مش��خص نیست نرخ‌ها در این محدوده باقی بماند و احتمال‬ ‫کاهش ن��رخ دالر نیز وجود دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬مردم وارد خرید و‬ ‫فروش ارز نش��وند‪ ،‬ضمن اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌ده ‌د با‬ ‫آغاز به کار بازار متش��کل ارزی از هفته آینده‪ ،‬نرخ‌ها در بازار‬ ‫ارز نزولی شود‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی ب��ا توصیه به م��ردم برای اینکه‬ ‫با احتس��اب متغیرهای سیاس��ی وارد بازار ارز نشوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بان��ک مرک��زی پیش‌بینی‌ها درباره ب��ازار ارز انج��ام داده و‬ ‫پیش��گیری‌های الزم را خواهد داشت‪ .‬عبدالناصر همتی که‬ ‫در حاشیه جلسه اخیر هیات‌دولت در جمع خبرنگاران سخن‬ ‫می‌گف��ت‪ ،‬در این زمین��ه تاکید کرد‪ :‬همان‌ط��ور که نظام و‬ ‫رئیس‌جمه��وری موضع خود را در مقابل برجام اعالم کردند‪،‬‬ ‫مهلت ‪ ۶۰‬روزه داده شد تا طرف‌های برجام اقدام‌های خود را‬ ‫انجام دهد‪ .‬این مقطع هم خواهد گذشت و خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانک مرکزی همیشه اقدام‌های خود را انجام‬ ‫می‌دهد‪ ،‬افزود‪ :‬جوی که در بازار ارز در طول چند هفته اخیر‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬حاصل تنش‌های سیاس��ی اس��ت و من فاکتور‬ ‫اقتصادی در آن نمی‌بینم‪ .‬رئیس شورای پول و اعتبار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همیش��ه توصیه‌ام این بوده که در ب��ازار ارز فاکتورهای‬ ‫اقتصادی نیست که نرخ دالر را باال برده است‪ .‬با همین تعبیر‪،‬‬ ‫تنش‌های سیاسی و متغیرها ممکن است دوباره تغییر کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی ادامه داد‪ :‬همیش��ه گفته‌ام در‬ ‫بازار ارز س��رمایه‌گذاری نش��ود زیرا تصمیم‌ه��ای اقتصادی‬ ‫نیس��ت که نرخ دالر را باال برده اس��ت‪ .‬امیدواریم اتفاق‌هایی‬ ‫ک��ه با عنوان آثار روانی سیاس��ی در بازار مطرح می‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫حداقل برس��د‪ .‬وی با توصیه به مردم برای اینکه با احتس��اب‬ ‫متغیرهای سیاس��ی وارد بازار ارز نشوند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ا را انجام داده و پیش��گیری‌های الزم را خواهد‬ ‫داشت‪ .‬این مقطع هم خواهد گذشت و خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫همتی تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی در متغیرهای سیاس��ی‬ ‫نق��ش ن��دارد و تح��والت را ایج��اد نمی‌کند‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫برون‌رفت از‬ ‫بنگاهداری‬ ‫بانک‌ها‬ ‫شاهد آن هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال جاری جذب منابع ارزان‌قیمت به‬ ‫یک ضرورت غیرقابل انکار در بانک تبدیل ش��ده است و رئیسان شعب‬ ‫باید با تسلط بر اس��تراتژی‌ها و تشریح اهداف کالن بانک برای تمامی‬ ‫همکاران‪ ،‬به اصالح نسبت مصارف و منابع بانک و ترمیم ترکیب منابع‬ ‫ب��ه نفع منابع ارزان‌قیمت اقدام کنند‪ .‬او با بیان اینکه تالش و همکاری‬ ‫تمامی همکاران ش��عب می‌توان��د در کاهش مطالبات و افزایش منابع‬ ‫ش��عبه تاثیرگذار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجا که قشر زیادی از همکاران شعب‬ ‫را جوانان تحصیلکرده‪ ،‬باانگیزه و مس��لط به دانش اقتصادی تش��کیل‬ ‫می‌دهند‪ ،‬انتظار می‌رود با کار تیمی منسجم و روحیه خستگی‌ناپذیر‬ ‫نس��بت به ارائه خدمات بانکی به مشتریان هدف از هیچ‌گونه خدمتی‬ ‫کوتاهی نکنند و با رعایت اصل مهم تکریم مش��تریان نسبت به وصول‬ ‫مطالبات‪ ،‬افزایش منابع و جذب منابع ارزان‌قیمت همت گمارند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش کارب�ران «پیش�خوان ارائ�ه خدم�ات‬ ‫کارگزاری بانک صادرات»‬ ‫مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران از افزایش تعداد مشتریان‬ ‫غیرحضوری و صدور کدهای س��هامداری آنالین در «پیشخوان ارائه‬ ‫خدمات کارگزاری بانک صادرات ایران» به بیش از ‪ ۸‬هزار نفر خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عمومی بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬مهدی کباری با اعالم‬ ‫ای��ن خبر گفت‪ :‬با صدور کد آنالین بورس��ی ب��رای ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۳۸‬نفر و‬ ‫جذب بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۴۰‬کاربر فعال حضوری بازار سرمایه از سوی‬ ‫ش��عب بانک صادرات ایران‪ ،‬تعداد س��هامداران جدید استفاده‌کننده‬ ‫از درگاه وی��ژه خدمات مش��اوره مالی این بانک از زم��ان آغاز فعالیت‬ ‫کارگزاری در ش��عب بانک تا ‪ ۱۲‬اردیبهشت امسال به ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۸‬نفر‬ ‫رسید که نشان از تداوم تقاضا و افزایش اعتماد برای استفاده از خدمات‬ ‫کارگزاری ش��عب منتخب این بانک دارد‪ .‬این مقام مسئول همچنین‬ ‫خرید و اس��تقبال س��هامداران حقیقی از س��هام بانک صادرات ایران‬ ‫را مورد اش��اره ق��رار داد و افزود‪ :‬برنامه‌های مدیریت بانک برای س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬از لحاظ عملیاتی به مراتب بهتری از س��ال گذش��ته خواهد بود و‬ ‫همین امر همچنان ظرفیت و عالقه‌مندی برای خرید وبصادر را بیشتر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬خروج از ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت در‬ ‫پی انجام افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیاب��ی دارایی‌ها و تحقق‬ ‫برنامه‌های عملیاتی موجب خواهد ش��د تا بانک به طور قطع در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬از لحاظ سودآوری به نقطه خیلی خوبی برسد‪ .‬هم‌اکنون نرخ فعلی‬ ‫سهام بانک صادرات ایران برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫از بنگاه��داری بانک‌ها انتقاد زیادی می‌ش��ود و‬ ‫حجم این انتقادها با کاهش مستمر قدرت وام‌دهی‬ ‫بانک‌ها شدت بیش��تری گرفته است‪ .‬بنگاهداری‬ ‫بانک‌ها تنها منحصر به ش��رکتداری آنها نمی‌شود‬ ‫و هرگون��ه فعالیت��ی که غیربانکی باش��د از جمله‬ ‫س��هامداری بنگاه‌ها و مالکیت ان��واع دارایی‌ها را‬ ‫شامل می‌شود‪ .‬آیا بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی‬ ‫و ب��ه تعبیر ام��روزی‪ ،‬بنگاهداری منع ش��ده‌اند؟‬ ‫قوانین کش��ور این موض��وع را تعیین‌تکلیف کرده‬ ‫است‪ .‬بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود‬ ‫را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری اختصاص‬ ‫دهند‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬در مباحث مربوط به بنگاهداری‬ ‫نباید فقط به خروج بانک‌ها از بنگاهداری پرداخته‬ ‫شود بلکه ورود به موضوع کلیدی افزایش سرمایه‬ ‫و کفای��ت س��رمایه بانک‌ه��ا از اهمیت بیش��تری‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬در بررس��ی عل��ل و‬ ‫ریش��ه‌های بنگاهداری بانک‌ها‪ ،‬بانکداری بنگاه‌ها‬ ‫هم یکی از علت‌های آن ش��ناخته می‌شود‪ .‬خروج‬ ‫از بنگاه��داری غیرمج��از بانک‌ه��ا ب��دون خروج‬ ‫بانک��داری غیرمجاز بنگاه‌ه��ا امکان‌پذیر نخواهد‬ ‫بود‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬بانک‌ها ب��رای برون‌رفت از‬ ‫چالش بنگاهداری و پاسخگویی به همه ذی‌نفعان‬ ‫ش رو دارند‌؛ راه نخست‪ ،‬فروش دارایی‌ها و‬ ‫دو راه پی ‌‬ ‫اوراق بهادار مازاد بر نسبت‌های اعالم‌شده و راه‌حل‬ ‫دوم افزایش س��رمایه پایه و استفاده از دارایی‌های‬ ‫باکیفی��ت خود ب��رای خلق ثروت و س��ودآوری و‬ ‫انجام کارآمد ماموریت‌های اصلی‪ .‬روند کار نش��ان‬ ‫می‌ده��د راهکاره��ای قانونی فعلی‪ ،‬اثربخش��ی و‬ ‫کارآمدی الزم را برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری‬ ‫ندارد‪ .‬بخشی از این ناکارآمدی به تعارض انگیزه‌ها‬ ‫در نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور برمی‌گردد‬ ‫و برخی نیز به تفاوت‌های اساس��ی بین انگیزه‌های‬ ‫س��هامداران عم��ده در بانک‌ه��ای خصوص��ی‪،‬‬ ‫خصوص��ی ش��ده و دولتی مربوط اس��ت‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که سرنوش��ت بانک‌های خصوصی به‬ ‫بنگاه��داری و اجرای پروژه‌های ب��زرگ و میل به‬ ‫ی که در‬ ‫گس��ترش آن گره خ��ورده اس��ت در حال ‌‬ ‫بانک‌ه��ای خصوصی ش��ده و دولتی تس��هیالت‬ ‫تکلیفی‪ ،‬بنگاهداری دولت و انتظار از این بانک‌ها‪،‬‬ ‫معضل مطالبات س��نگین از دولت و تعیین‌تکلیف‬ ‫قطع��ی نش��دن آن در بودجه اس��اس دغدغه‌ها و‬ ‫پایه حکمرانی را ش��کل داده است‪ .‬از طرفی دیگر‪،‬‬ ‫بیشتر بانک‌ها با مازاد دارایی‌های ثابت و بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی مواجه هس��تند و اگ��ر بخواهند در زمان‬ ‫تعیین‌شده قانونی و حتی تمدید ‪ ۳‬ساله آن مجبور‬ ‫به فروش ای��ن اموال و دارایی‌های مازاد ش��وند با‬ ‫چنین مش��کالتی روبه‌رو خواهند شد‪ -۱ :‬عرضه‬ ‫تمامی دارایی‌ها و فزونی آن بر تقاضا در بازار منجر‬ ‫به کاهش قیمت خواهد شد و اگر بانک‌ها بخواهند‬ ‫به این کاهش قیمت رضایت دهند باید زیان آن را‬ ‫تحم��ل کنند‪ -۲ .‬به دالیل مختلف قیمت برخی از‬ ‫دارایی‌های بانک‌ها واقعی نیس��ت و در این شرایط‬ ‫انتظار برای رسیدن به قیمت واقعی از موانع فروش‬ ‫اس��ت‪ -۳ .‬برخی از دارایی بانک‌ها درجه نقدینگی‬ ‫بسیار پایینی دارند‪ -۴ .‬در شرایط فعلی متقاضیان‬ ‫خری��د می‌توانند ش��رایط خود را ب��رای خرید به‬ ‫بانک‌ها تحمی��ل کنند و کارکنان تصمیم‌س��از و‬ ‫تصمیم‌گیر بانک‌ها در آینده در معرض بازخواست‬ ‫واحدهای نظارتی قرار خواهند گرفت‪ -۵ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بیش��تر این دارایی‌ها با ش��رایط قسطی و‬ ‫وثیقه‌های نه‌چندان اس��توار واگذار خواهند شد‪،‬‬ ‫بانک‌ها چندین س��ال با مش��کل وصول اقساط‌یا‬ ‫خطر بازپس‌گی��ری دارایی روب��ه‌رو خواهند بود‪.‬‬ ‫ب ‌ه هر حال راهکار این اس��ت که ب��رای برون‌رفت‬ ‫بانک‌ه��ا از چالش بنگاهداری‌(اع��م از دارایی‌های‬ ‫ثاب��ت و ش��رکت‌ها) در درج��ه نخس��ت تقویت‬ ‫س��رمایه بانک‌های کش��ور در دس��تور کار تمامی‬ ‫تصمیم‌س��ازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط قرار‬ ‫گیرد‪ .‬موضوع بعدی اصالح س��اختار نظام بانکی با‬ ‫هدف تقویت بانک‌ها است تا مسیر سودآوری آنها‬ ‫پاک‌سازی ش��ده و بتوانند از طریق عملیات اصلی‬ ‫حاصل از واس��طه وجوه و عقود و کارمزدها کسب‬ ‫سود کنند‪ .‬اقدام ضروری بعدی استقرار حاکمیت‬ ‫شرکتی است‪ .‬همچنین پیشنهاد می‌شود با اصالح‬ ‫قوانین به‌ویژه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کش��ور تمامی دارایی‌های مازاد‬ ‫بر نس��بت ‪ ۷۵‬درصد و س��رمایه‌گذاری‌های مازاد‬ ‫بر ‪ ۲۰‬درصد س��رمایه پایه بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫اعتب��اری به هم��راه ‪ ۵‬درصد نقد به یک ش��رکت‬ ‫منتقل شود و این شرکت با سرمایه‌ای از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫دارای��ی غیرنقد و ‪ ۵‬درصد نقد کار خود را ش��روع‬ ‫کند و مدیران شرکت مکلف شوند در مدت ‪ ۳‬سال‬ ‫شرایط تجاری‌س��ازی شرکت و عرضه سهام آن را‬ ‫در بورس فراهم کنند‪ .‬با توجه به تجربه بنگاهداری‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬طراحی حکمرانی این ش��رکت از اهمیت‬ ‫حیاتی برخوردار است‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به دوره‌های گوناگون نمایشگاه بین‌المللی نوشت‌افزار‬ ‫و تجهیزات مهندسی‬ ‫ایران‌پنکس؛‌ روایتی‬ ‫از صنعت نوشت‌افزار بومی‬ ‫نوشت‌افزارهای ایرانی چند سالی است که با نمونه‌های خارج رقابت بسیار خوبی را آغاز کرده‌اند‪ .‬این رقابت به حدی است که‬ ‫به عقیده کارشناسان‪ ،‬حتی بازار کاالهای اروپایی را هم زیر فشار قرار داده است‪ .‬برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی نوشت‌افزار و‬ ‫تجهیزات مهندس��ی فرصتی را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان داخلی و خارجی‪ ،‬به ارائه محصوالت خود‪ ،‬در یک فضای رقابتی‬ ‫بپردازند و با نگاهی به آینده محصوالت باکیفیت‌تری عرضه کنند‪ .‬در همین راس��تا نگاهی داریم به ‪ ۵‬دوره برگزاری نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی نوشت‌افزار و تجهیزات مهندسی با عنوان تجاری «ایران‌پنکس» که بخشی از آن در سایت تهران و بخش دیگری در‬ ‫شهرآفتاب برگزار شده بود‪ .‬به همین بهانه اطالعات مربوط به ششمین دوره این نمایشگاه که امسال میزبان شرکت‌کنندگان و‬ ‫بازدیدکنندگان بسیار بیشتری در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب است را هم منتشر خواهیم کرد‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫نخستین دوره؛ ‪۱۳۹۳‬‬ ‫نخستین دوره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫نوش��ت‌افزار و تجهی��زات مهندس��ی ‪10‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد‬ ‫در ای��ن دوره بی��ش از ‪ ۴۲‬برند ایرانی و خارجی‬ ‫در این نمایش��گاه حضور داشتند که ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی و ‪ ۲۰‬درصد از برندهای‬ ‫خارجی بودند‪ .‬این نمایشگاه به مدت ‪ ۴‬روز و تا‬ ‫‪ 13‬مرداد در فضایی به وس��عت ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع‬ ‫در سالن‌های یک‪ A۱ ،‬و ‪ ۲‬نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ .‬از تولیدکنندگان نوشت‌افزار‬ ‫ایران��ی حاضر در نمایش��گاه می‌ت��وان به آزاده‪،‬‬ ‫روشنا‪ ،‬عرش‪ ،‬شکرستان‪ ،‬صنعت تخیل آریا و ُرز‬ ‫نوشت‌افزار یزد و از برندهای خارجی نیز می‌توان‬ ‫به پیکاسو‪ ،‬المی‪ ،‬میالن و یونی‌بال اشاره کرد‪.‬‬ ‫دومین دوره؛‪۱۳۹۴‬‬ ‫سومین دوره؛ ‪۱۳۹۵‬‬ ‫چهارمین دوره؛ ‪۱۳۹۶‬‬ ‫دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوشت‌افزار‬ ‫و تجهی��زات مهندس��ی نیز ‪ 9‬م��رداد ‪ ۱۳۹۴‬در‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫دوره ک��ه در س��الن‌های ‪ ۲ ،۱A ،۱‬دایر بود ‪۳۳‬‬ ‫ش��رکت داخلی و ‪ ۱۳‬ش��رکت خارجی ازجمله‬ ‫کش��ورهای چین‪ ،‬آلمان‪ ،‬ژاپن و هند محصوالت‬ ‫خ��ود را در مع��رض دید عم��وم قراردادند‪ .‬این‬ ‫روی��داد را وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تج��ارت وقت‬ ‫افتتاح کرد و مشارکت‌کنندگان محصوالت خود‬ ‫را در زمینه نوشت‌افزار‪ ،‬اداری‪ ،‬مهندسی‪ ،‬کمک آموزشی‪ ،‬لوازم هنری و‪ ...‬به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه دوشنبه ‪ ۱۲‬مرداد ‪ ۱۳۹۴‬به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین‌المللی نوش��ت‌افزار و‬ ‫تجهی��زات مهندس��ی نیز با حض��ور محمدجواد‬ ‫قنب��ری‪ ،‬مع��اون نمایش��گاه بین‌المللی و جمعی‬ ‫از مس��ئوالن عالی‌رتب��ه و مدیران ش��رکت‌های‬ ‫تولی��دی و واردکنن��دگان صنع��ت نوش��ت‌افزار‬ ‫کشور سه‌ش��نبه ‪ ۵‬مرداد ‪ ۱۳۹۵‬در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی گشایش یافت‪ .‬در این‬ ‫دوره از برگزاری نمایشگاه نیز ‪ ۵۰‬شرکت از ایران‬ ‫‪ ۶‬ش��رکت از ترکیه و ‪ ۱۴‬شرکت از چین حضور‬ ‫داشتند که نسبت به سال گذشته ‪ ۴۰‬درصد رشد مثبت را نشان می‌داد‪ .‬این دوره از نمایشگاه‬ ‫نیز ‪ ۸‬مرداد ‪ ۱۳۹۵‬به پایان رسید‪.‬‬ ‫پ��س از برگزاری ‪ ۳‬دوره موفق نمایش��گاهی در س��ایت‬ ‫تهران‪ ،‬برگزارکنندگان تصمیم گرفتند نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫نوشت‌افزار و تجهیزات مهندسی را به مجموعه تخصصی‌تری‬ ‫منتق��ل کنن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬دوره چه��ارم این نمایش��گاه در‬ ‫مجموعه ش��هرآفتاب برگزار ش��د‪ .‬در این دوره از نمایشگاه‬ ‫که از ‪ ۲۰‬تیر تا ‪ ۲۳‬تیر ‪ ۱۳۹۶‬برگزار ش��د‪ ،‬شرکت‌‌کنندگان‬ ‫از ‪ ۴۰‬ش��رکت داخلی و ‪ ۲۰‬ش��رکت خارجی از کشورهایی‬ ‫مانن��د هن��د‪ ،‬چین و روس��یه در فضایی به وس��عت ‪۵۰۰۰‬‬ ‫مترمرب��ع حضور یافتن��د‪ .‬در ای��ن دوره ‪ ۱۵‬برند جهانی در‬ ‫قالب نمایندگی غرفه داش��تند که بس��یاری از آنها برای نخستین‌بار بود در نمایشگاه‌های‬ ‫ایران حضور پیدا می‌کردند‪.‬‬ ‫پنجمین دوره؛ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫پنجمی��ن دوره نمایش��گاه بین‌المللی نوش��ت‌افزار و تجهیزات‬ ‫مهندسی ‪ ۱۲‬تیر ‪ ۱۳۹۷‬دوباره در نمایشگاه مجموعه شهر آفتاب‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ک��ه تا ‪ ۱۵‬تی��ر ادامه یافت‪ ۷۰ ،‬ش��رکت و‬ ‫تولیدکننده داخلی و ‪ ۳‬نماینده از کش��ورهای ترکیه‪ ،‬چین و هند‬ ‫در فضایی به مساحت ‪ ۴‬هزار مترمربع شرکت داشتند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه دوره‌های پیشین نمایش��گاه بین‌المللی نوشت‌افزار‪ ،‬اداری و‬ ‫مهندسی در بوستان گفت‌وگو و نمایشگاه بین‌المللی تهران و حتی‬ ‫سالن حجاب برگزار ش��د‪ ،‬این رویداد با حضور شرکت‌کننده‌های‬ ‫داخلی و خارجی توانس��ت تعداد زی��ادی از بازدیدکنندگان را به‬ ‫خود جذب کند‪.‬‬ ‫این دوره از نمایش��گاه ازس��وی مجموع��ه آواپی��ک ایرانیان و‬ ‫با حمای��ت اتحادیه فروش��ندگان تهران‪ ،‬انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫نوشت‌افزار کشور و مجمع واردکنندگان نوشت‌افزار برگزار شد‪.‬‬ ‫ششمین دوره؛ ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در نهایت به ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوشت‌افزار و تجهیزات مهندسی‬ ‫می‌رسیم که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬تیر امسال‬ ‫از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬در شهر آفتاب برگزار شود‪ .‬با توجه به اطالعات منتشر شده‪ ،‬این‬ ‫رویداد در فضای سرپوشیده‌ای به مساحت ‪ ۱۴‬هزار مترمربع در ‪ ۲‬سالن نمایشگاهی‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬در این دوره تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت‌کننده برای حضور در‬ ‫این نمایش��گاه اعالم آمادگی کرده‌اند که این میزان نس��بت به سال گذشته با رشد‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی روبه‌رو بوده و البته ثبت‌نام همچنان ادامه دارد‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹رشد صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫به گفته س��بحانی‪ ،‬در سال گذشته ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۸۷‬هزار تن انواع محصوالت فوالدی صادر ش��ده‬ ‫اس��ت که نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ ۹۶‬رشد‬ ‫‪۸۴‬درص��دی نش��ان می‌دهد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه واردات محصوالت فوالدی در مدت یادش��ده‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۲۶‬ه��زار تن به ثبت رس��ید که‬ ‫حاکی از افت ‪۵۸‬درصدی نس��بت به سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مدت یاد شده‪ ،‬صادرات تیرآهن به‬ ‫کارشناسان در گفت‌وگو با‬ ‫‹ ‹رشد تولید محصوالت فوالدی‬ ‫س��بحانی گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬تولید محصوالت‬ ‫فوالدی با ‪۹‬درصد رش��د نسبت به سال ‪ ۹۶‬به ‪۲۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۷۲‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫تحریم دوباره فلزات ایران بیشتر جنبه روانی دارد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امریکا چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪۱۳۹۸‬تحریم‌های‬ ‫دوب��اره‌ای علیه فلزات ای��ران ازجمله مس‪ ،‬آهن‪ ،‬فوالد‬ ‫و آلومینیوم اعمال کرده اس��ت ت��ا تنگناهای صادراتی‬ ‫بیشتری را در این حوزه‌ها برای ایران ایجاد کند‪.‬‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا‪ ،‬دستور دونالد ترامپ مبنی‬ ‫ب��ر تحریم بخش آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬م��س و آلومینیوم ایران‬ ‫را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا در سایت خود نوشت‪ :‬امروز‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری یک دستور اجرایی جدید‬ ‫برای تحریم آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس را صادر کرد‬ ‫و وزارت خزانه‌داری امریکا این دستور را ابالغ می‌کند‪.‬‬ ‫بناب��ر دس��تور اجرایی ک��ه رئیس‌جمه��وری امریکا‬ ‫ص��ادر کرد؛ بخ��ش فلزات و معادن ای��ران که به گفته‬ ‫امریکایی‌ه��ا می‌تواند در تامین مالی برنامه هس��ته‌ای‬ ‫ایران موثر باش��د‪ ،‬مش��مول تحریم ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫تحریم‌ها شامل صادرات آهن‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬فوالد و مس‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ترام��پ در این دس��تور به اش��خاص حقیقی و همه‬ ‫کشورها هشدار داده اس��ت که هرگونه معامله با ایران‬ ‫در بخ��ش فلزات یا اجازه دادن به ورود محصوالت این‬ ‫بخش به بندرهای این کش��ورها ب��رای آنها پیامدهای‬ ‫وخیم��ی ازجمل��ه مص��ادره ام��وال و ق��رار گرفتن در‬ ‫فهرس��ت تحریم‌های امریکا به دنبال خواهد داش��ت و‬ ‫ناقضان این تحریم از ورود به امریکا منع می‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که فلزات��ی همچ��ون فوالد‪،‬‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬م��س‪ ،‬ط�لا و زغال‌س��نگ از ‪ ۷‬اوت (‪۱۶‬‬ ‫مرداد ‪ )۱۳۹۷‬در فهرس��ت نخس��ت تحریم‌های امریکا‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬تحریم‌هایی که هرچند تنگناهایی را برای‬ ‫صادرات فلز در یک سال گذشته به‌وجود آورد اما روند‬ ‫آریا صادق‌نیت حقیقی‪ :‬تحریم‌های جدید امریکا در حوزه فلزات به‬ ‫نظر نمی‌رسد ابعاد تازه‌تری داشته باشد‪ .‬ممکن است حساسیت‌ها تا‬ ‫اندازه‌ای بیشتر و تمام مراودات زیر ذره‌بین گذاشته شود‬ ‫تولی��د و صادرات همچنان به روال خود ادامه داش��ت‪.‬‬ ‫از این رو بیش��تر کارشناس��ان حوزه فل��زات معتقدند‬ ‫تحریم‌های دوباره فلزات از س��وی امریکا ابعاد جدیدی‬ ‫ندارد و بیش از آنکه موضوع جدیدی باش��د‪ ،‬جو روانی‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫باش��د‪ .‬دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در کل این تحریم‌های جدید‪ ،‬ابعاد تازه‌ای‬ ‫ندارد که نگران‌کننده باش��د از این رو چندان نمی‌تواند‬ ‫روی بازار صادراتی فوالد تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫درباره تاثیرگ��ذاری تحریم‌های دوباره فلزات ایران از‬ ‫س��وی امریکا به‌ویژه در حوزه آهن و فوالد‪ ،‬سیدرسول‬ ‫خلیفه س��لطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��ال پیش به‌طور‬ ‫کلی تحریم‌هایی را در حوزه فلزات اعالم کرده بودند که‬ ‫در تحریم‌ه��ای جدید به‌طور جزئی‌تر تحریم‌ها را اعالم‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫خلیفه‌س��لطان در ادامه با تاکید ب��ر این موضوع که‬ ‫تحریم تازه‌ای وجود ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د‬ ‫این تحریم‌های دوباره امریکا بیش��تر فضاس��ازی روانی‬ ‫باش��د تا اگر کش��وری با ما در تعامل است را پشیمان‬ ‫کن��د‪ ،‬وگرنه به نظر نمی‌رس��د ک��ه تحریم‌های جدید‬ ‫تاثیرات بیش��تری را به همراه داشته باشد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به هر حال از س��وی ای��ران با برخی‬ ‫کش��ورها معامالتی انجام می‌‌ش��ود و ممکن است این‬ ‫معامالت از طریق نظام بانکی نباش��د و ایران برای حل‬ ‫کردن این تحریم‌ها‪ ،‬به س��ازکارهای جدیدی رس��یده‬ ‫همچنی��ن درباره تاثیر تحریم‌ه��ای دوباره امریکا در‬ ‫حوزه فلزات به‌ویژه آلومینیوم‪ ،‬آریا صادق‌نیت حقیقی‪،‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از آنج��ا که آلومینیوم‬ ‫فلزی اس��ت که مصرف دوگانه‌ای دارد و در تسلیحات‬ ‫نظامی و هس��ته‌ای هم کاربرد دارد‪ ،‬از همان ابتدا جزو‬ ‫فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفت‪.‬‬ ‫حقیق��ی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البت��ه با همان‬ ‫تحریم‌ه��ای اولیه تولیدکنن��دگان در زمینه صادرات و‬ ‫واردات مواد اولیه آلومینیوم دچار مشکل شدند‪ .‬در این‬ ‫م��دت هم در حوزه آلومینیوم مجب��ور بودیم که ارزان‬ ‫صادر کرده و گران وارد کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬در ه��ر صورت تحریم‌های‬ ‫جدی��د امری��کا در حوزه فلزات به نظر نمی‌رس��د ابعاد‬ ‫تازه‌تری داش��ته باش��د‪ .‬ممکن است حساس��یت‌ها تا‬ ‫اندازه‌ای بیش��تر ش��ود و تم��ام مراودات زی��ر ذره‌بین‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ .‬عضو هیات‌مدیره س��ندیکای صنایع‬ ‫‹ ‹تحریم‌های جدید تاثیری بر صادرات ندارد‬ ‫رشد ‪ ۴۸‬درصدی فروش فوالد مبارکه در سال تحریم‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه گفت‪ :‬فروش ریالی‬ ‫فوالد مبارکه در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۳‬هزار و ‪۴۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان رس��ید که ‪۴۸‬درصد نسبت به‬ ‫سال گذشته باالتر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان با‬ ‫اشاره به رش��د تولید و فروش این شرکت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬و بر اساس‬ ‫گزارش‌های رسمی شرکت‪ ،‬بیش از ‪۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۸۸‬ه��زار تن محصول در ف��والد مبارکه‬ ‫تولید ش��ده که این شرکت‪۶ ،‬میلیون و ‪۷۱۵‬‬ ‫هزار تن از تولیدات خود را در بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارک��ه ادامه داد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬میزان فروش ریالی فوالد مبارکه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۴۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫رس��ید که ‪۴۸‬درصد نس��بت به سال گذشته‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫عظیمیان تصریح کرد‪ :‬ورق گرم‪ ،‬بیشترین‬ ‫سهم را در تولید و فروش شرکت داشته است‬ ‫و سهم آن به ‪۶۶‬درصد از کل فروش می‌رسد‬ ‫و تولی��د این محصول در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۶‬بیش از ‪۸‬درصد رش��د را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان مولود انقالب اس�لامی درحال‌حاضر‬ ‫ب��ا ‪ ۱۰.۲‬میلیون تن تولی��د‪۵۰ ،‬درصد تولید‬ ‫کش��ور را در اختیار دارد و زنجیره تولید این‬ ‫ش��رکت از باالدس��ت تا پایین‌دس��ت صنعت‬ ‫فوالد گسترده است‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در پای��ان ی��ادآور ش��د ک��ه‬ ‫درحال‌حاض��ر بی��ش از یک‌درصد جی‌دی‌پی‬ ‫کش��ور و ‪ ۵‬درصد از جی‌دی‌پی صنعت از آن‬ ‫فوالد مبارکه اس��ت و این شرکت با پرداخت‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان مالیات‪ ،‬در رتبه‬ ‫نخس��ت ش��رکت‌های تولی��دی و رتب��ه دوم‬ ‫شرکت‌های بورسی قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‌های دوباره آلومینیوم امر جدیدی‬ ‫نیست‬ ‫آلومینیوم ای��ران در ادامه توضیح داد‪ :‬ما قبل از برجام‬ ‫هم با وجود تحریم‌ها قادر به تهیه مواد اولیه نبودیم‪ .‬از‬ ‫این رو تولیدکنندگان شمش در ایران مجبور به سوآپ‬ ‫و تهاتر شدند و بخشی از آلومینیوم تولیدی را در برابر‬ ‫این تهاتر می‌دادند‪.‬‬ ‫حقیقی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته باید ببینیم‬ ‫با تحریم‌های جدید تا چه اندازه حلقه تنگ‌تر ش��ده و‬ ‫قرار اس��ت جلوی چه اموری گرفته شود اما در کل این‬ ‫تنگنا برای آلومینیوم وجود داش��ت و به نظر نمی‌رسد‬ ‫تحریم‌های دوباره امریکا امر جدیدی به‌شمار بیاید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه رقم قابل‌توجه��ی از صادرات‬ ‫کش��ور ما به مس و فوالد اختصاص دارد و ممکن است‬ ‫در زمینه این دو فلز تنگناهای بیش��تری وجود داشته‬ ‫باش��د چراکه در کش��ور این دو فل��ز ارزآوری باالتری‬ ‫نسبت به آلومینیوم دارند‪.‬‬ ‫سیدرسول خلیفه سلطان‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫اگرچه برخی معتقدن��د تحریم‌های دوباره امریکا در‬ ‫حوزه فلزات‪ ،‬بیش��تر جنب��ه روانی دارد ت��ا آنکه ابعاد‬ ‫جدیدی داشته باشد اما به یقین نمی‌توان ادعا کرد که‬ ‫تحریم‌های امریکا در یک سال گذشته در حوزه فلزات‬ ‫ایران بی‌تاثیر بوده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه باید اذعان کرد که صادرات فلزات ایران با‬ ‫این تحریم‌ها به بن‌بست نخواهد رسید و تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان در این حوزه قادر ب��ه دور زدن این‬ ‫تحریم‌ها خواهن��د بود‪ .‬یکی از مهم‌تری��ن راهکارهای‬ ‫صادراتی در زم��ان تحریم‌ها به یقین می‌تواند صادرات‬ ‫به کشورهای منطقه برمبنای پول کشور مبدأ یا مقصد‬ ‫باش��د‪ .‬ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی نیز به نوبه خود‬ ‫می‌تواند تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫آریا صادق‌نیت حقیقی‬ ‫مواد اولیه شمش آلومینیوم وارداتی است‬ ‫نایب‌رئیس س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم با بیان‬ ‫اینک��ه مواد اولی��ه ش��مش وارداتی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫آلومینیوم ازجمله فلزات مورد تحریم است زیرا جزو‬ ‫محصوالت اس��تراتژیک به شمار می‌رود که مصارف‬ ‫نظام��ی ه��م دارد‪ .‬این امر باعث ش��ده برای تامین‬ ‫م��واد اولیه دچار مش��کل ش��وند و تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای خرید آن باید تحریم‌ه��ا را دور بزنند که این‬ ‫امر باع��ث افزایش نرخ خواهد ش��د اما به هر حال‬ ‫تحریم‌ها را دور می‌زنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬حس��ن آوازی‪ ،‬با بی��ان اینکه‬ ‫‪۷۰‬درص��د از تولی��دات ش��مش بای��د در کش��ور‬ ‫مورداس��تفاده ق��رار گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫ساخت‌وس��ازها و بستری که س��یل اخیر به وجود‬ ‫آورده؛ شرکت‌های پایین‌دستی مانند تولیدکنندگان‬ ‫در و پنجره‪ ،‬قطعه‌س��ازان و‪ ...‬دچار مش��کل شده و‬ ‫مجبورن��د نیاز خود را از منابع دیگری مانند رانت و‬ ‫بازار آزاد تامین کنند‪.‬‬ ‫وی نیاز س��االنه کش��ور به ش��مش آلومینیوم را‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزار تن عنوان کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه شرکت‬ ‫آلومینیوم المهدی‪ ،‬به اندازه کافی ش��مش در بازار‬ ‫توزیع نمی‌کند و این امر باعث کسری شدید شمش‬ ‫در کشور شده است‪.‬‬ ‫آوازی افزود‪ :‬درحال‌حاضر ش��رکت ایرالکو ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲۵‬ت��ا ‪ ۱۳۰‬هزار تن ش��مش و ش��رکت‬ ‫المهدی ماهانه ‪ ۴‬هزار تن یعنی س��االنه حدود ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن تولید دارد‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم ایران‪،‬‬ ‫با اش��اره به ابهام در مناب��ع تامین‌کننده آلومینیوم‬ ‫در ب��ازار آزاد گف��ت‪ :‬برخی از ش��رکت‌ها که پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری تولیدات آلومینیوم داش��ته و فعالیت‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬از طریق بورس اقدام به خرید ش��مش‬ ‫کرده و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫آوازی با بی��ان اینکه مواد اولیه ش��مش وارداتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬آلومینیوم ازجمله فلزات مورد تحریم‬ ‫اس��ت زیرا جزو محصوالت اس��تراتژیک به ش��مار‬ ‫می‌رود که مصارف نظامی ه��م دارد‪ .‬این امر باعث‬ ‫ش��ده برای تامین مواد اولیه دچار مش��کل شوند و‬ ‫تولیدکنن��دگان برای خرید آن باید تحریم‌ها را دور‬ ‫بزنند که این امر باعث افزایش نرخ خواهد ش��د اما‬ ‫به هر حال تحریم‌ها را دور می‌زنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش ص��ادرات ش��مش‬ ‫آلومینیوم گفت‪ :‬با توجه به اینکه دولت اعالم کرده‬ ‫تولیدکنندگان می‌توانند با تبادل کاال نیاز خود را از‬ ‫کشورهای دیگر تامین کنند؛ بنابراین شرکت‌هایی‬ ‫مانند ایرالکو بخش��ی از تولید خود را از این طریق‬ ‫صادر می‌کنند تا نیازهای خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم ایران‪،‬‬ ‫از ب��ورس کاال خواس��ت تا با صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫همکاری بیشتری داشته و توان نقدینگی خریداران‬ ‫را درنظر بگیرد تا این شرکت‌ها بتوانند خرید جزئی‬ ‫خ��ود را از بورس تامین کنن��د‪ .‬آوازی همچنین از‬ ‫دولت خواس��ت ع�لاوه بر تخصی��ص ارز به صنایع‬ ‫باالدس��تی برای واردات مواد اولیه بر خریدان بازار‬ ‫آلومینیوم نیز نظارت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫رضا صفریان‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان‬ ‫ارتباط��ات یک��ی از بنیادی‌ترین دانش‌ها و‬ ‫مهم‌ترین عوامل پیش��رفت انس��ان امروزی و‬ ‫زیربنای سایر علوم قرن حاضر است که درون‬ ‫و برون سازمان را به هم پیوند می‌دهد‪ .‬روابط‬ ‫عمومی هدف و چگونگ��ی اجرای برنامه‌ها را‬ ‫ترسیم کرده‪ ،‬پس الزم است مدیر و کارکنان‬ ‫به وی اعتماد داش��ته و سعی در تعامل با این‬ ‫بخش موثر س��ازمان داشته باشند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه رواب��ط عمومی حافظ منافع س��ازمان‬ ‫مربوط و مش��تریانی اس��ت که با آن سروکار‬ ‫دارن��د‪ ،‬باید به آن ب��ه قدری به��ا داد که به‬ ‫مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی‌ها در جهت بهبود ارتباطات‬ ‫درون‌سازمانی می‌توانند از شیوه‌های گوناگون‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬نق��ش رواب��ط عمومی‌ها در‬ ‫ارتب��اط درون‌س��ازمانی و بهب��ود آن بس��یار‬ ‫موثر است‪ .‬اس��تفاده از ابزارهای اطالع‌رسانی‬ ‫مناسب می‌تواند در انتقال صحیح پیام‌ها موثر‬ ‫باش��د و این انتقال درس��ت‪ ،‬تاثیرگذارتر نیز‬ ‫اس��ت‪ .‬روابط عمومی با نظرسنجی و سنجش‬ ‫افکار عمومی درون‌س��ازمانی می‌تواند پیام و‬ ‫محت��وای موردنیاز را تولید کن��د‪ .‬اگر محتوا‬ ‫متناس��ب با نیاز و کارشناس��ی ش��ده منتشر‬ ‫نشود بدون شک سازمان دچار مشکل خواهد‬ ‫ش��د و سازمان در بی‌خبری به‌سر خواهد برد‪.‬‬ ‫درواقع شناسایی نیازها و تولید پاسخ‌ها و نشر‬ ‫آن از مجراهای مناسب و مختلف می‌تواند در‬ ‫بهبود ارتباطات درون س��ازمانی موثر باش��د‪.‬‬ ‫برگ��زاری نشس��ت‌های گروهی ب��ا کارکنان‬ ‫و مالق��ات مدیرعامل‪ ،‬مدی��ران و معاونان به‬ ‫ش��کل خصوصی با کارکنان از اقداماتی است‬ ‫که در راستای بهبود ارتباطات درون‌سازمانی‬ ‫موثر خواه��د بود‪ .‬یک��ی از فعالیت‌های مهم‬ ‫که بای��د روی آن تمرکز کرد انعکاس نظرات‬ ‫و پیش��نهادات و حت��ی انتق��ادات کارکن��ان‬ ‫اس��ت‪ .‬ایجاد پورتال س��ازمانی‪ ،‬ایجاد ایمیل‬ ‫س��ازمانی وی��ژه ارس��ال پیام‌ه��ای کارکنان‬ ‫ب��ه مدیرعامالن‪ ،‬معاون��ان و مدیران ارش��د‬ ‫س��ازمان می‌تواند راهگش��ا و تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت ارتباطات برون‌س��ازمانی یکی‬ ‫از مهم‌ترین اهداف یک س��ازمان است که از‬ ‫س��وی روابط عمومی‌ها رق��م می‌خورد‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از اقدامات ض��روری و مهم هم که باید‬ ‫در رواب��ط عمومی‌ها انجام ش��ود شناس��ایی‬ ‫ذی‌نفعان اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع ب��رای بهبود‬ ‫ارتباطات برون‌سازمانی بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫از طرفی شناس��ایی فرصت‌ها و تهدیدها هم‬ ‫بای��د لحاظ ش��ود‪ .‬روابط عمومی‌ه��ا با انجام‬ ‫این فعالیت‌ها می‌توانند اس��تراتژی‌های خود‬ ‫را در زمین��ه ارتباطات برون‌س��ازمانی تدوین‬ ‫کنند‪ .‬آنها هدف خود را مش��خص کرده و در‬ ‫جهت رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬رس��الت و وظایف روابط عمومی‌ها در‬ ‫س��ازمان‌های مختلف فرق دارد و با توجه به‬ ‫آن‪ ،‬عملکرد متفاوتی هم دارند‪ .‬مشتری روابط‬ ‫عمومی‌ها همه بخش‌های درون س��ازمانی و‬ ‫برون‌سازمانی هستند‪ .‬روابط عمومی‌ها هم باید‬ ‫به دنبال ارائه خدمات و ایجاد ارتباط صحیح‬ ‫بی��ن آنها باش��ند و باید نتیج��ه این خدمات‬ ‫مورد پایش و نظرسنجی قرار گیرد و براساس‬ ‫نتیج��ه آن اقدامات بعدی برنامه‌ریزی ش��ود‪.‬‬ ‫ابزارهای مختلفی برای مشتری‌مداری وجود‬ ‫دارد که نظرس��نجی از مهم‌ترین آنهاست که‬ ‫با شیوه‌های گوناگون قابل اجرا است؛ استفاده‬ ‫از وب‌س��ایت یا اپلیکیشن‪ ،‬تنظیم پرسشنامه‬ ‫و ارس��ال ایمیل از این موارد است‪ .‬با توجه به‬ ‫رشد سریع فناوری‌های ارتباطی‪ ،‬سازماندهی‬ ‫و بروزرس��انی رواب��ط عمومی‌ه��ا انکارناپذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬روابط عمومی‌ها باید خود را با آخرین‬ ‫فناوری در حوزه فعالیت‌ش��ان روزآمد کنند‪.‬‬ ‫نقش س��ازمان‌ها در درک این موضوع بسیار‬ ‫بااهمیت است‪ .‬مدیران ارشد یک سازمان باید‬ ‫درک صحیح��ی از وضعی��ت روابط عمومی و‬ ‫لزوم رش��د داشته باش��ند که این موضوع در‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان به‌خوبی اجرایی شده‬ ‫و همه مدیران ارشد سازمان با روابط عمومی‬ ‫کمال هم��کاری را دارند‪ .‬درب��اره بکارگیری‬ ‫افراد در روابط عمومی‌ها‪ ،‬نباید افرادی که در‬ ‫این حوزه متخصص نیستند در رکن کار قرار‬ ‫گیرند‪ .‬هرچند در برخی موارد شاهد هستیم‬ ‫مدیران با س��طحی‌نگری و شناخت ناکافی از‬ ‫این حرفه افراد غیرمتخصص را در این پست‬ ‫ق��رار می‌دهند و نب��ود تخص��ص ضربه‌های‬ ‫جبران‌ناپذی��ری به س��اختار روابط عمومی‌ها‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تداوم روند‬ ‫کاهش‬ ‫واردات فوالد‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد از تداوم روند‬ ‫کاهش واردات در س��ال گذشته در این بخش خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬بهرام سبحانی‪،‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در‬ ‫نشست هم‌اندیش��ی اعضای انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد با رئی��س هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬روند‬ ‫واردات این حوزه در س��ال ‪ ۹۷‬همچون سال‌های‬ ‫گذشته کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴۴‬هزار تن رسید که حاکی از رشد ‪۴۵‬درصدی‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۶‬اس��ت در حالی که واردات این‬ ‫محص��ول ‪۴۰‬درصد کاهش یافته و به ‪ ۲۴‬هزار تن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال گذش��ته ‪ ۱۷۲‬هزار تن‬ ‫ورق پوش��ش‌دار صادر شد که رشد ‪ ۱۸۲‬درصدی‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۶‬نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫واردات این محصول نیز در سال گذشته با افت‬ ‫‪۳۹‬درصدی ‪ ۲۵۳‬هزار تن ثبت شد‪.‬‬ ‫تولی��د آهن اس��فنجی نی��ز با ‪۱۷‬درصد رش��د‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۳۵۹‬هزار تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در م��دت یادش��ده‪ ۷ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۲۶‬هزار تن میلگرد تولید ش��د که نشان از رشد‬ ‫‪۲۵‬درصدی نس��بت ب��ه س��ال ‪ ۹۶‬دارد همچنین‬ ‫تولید فوالد میانی نیز با ‪۱۳‬درصد رش��د نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۴‬میلی��ون و ‪ ۶۷۰‬هزار تن افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال گذشته ‪ ۱۴‬میلیون و ‪۱۶۸‬هزار تن‬ ‫بیلت و بلوم تولید شد و با رشد ‪۲۲‬درصدی نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۶‬همراه بود‪ .‬تولید اسلب نیز با ‪۳‬درصد‬ ‫افزایش به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۲‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫ارتباطات برو ‌‬ ‫ن‬ ‫سازمانی‌ازسوی‬ ‫روابط عمومی‌ها‬ ‫رقم می‌خورد‬
‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫توسعه میدان «آسماری»‬ ‫اشتغال ‪ ۳‬هزار نفری‬ ‫نماینده مردم ش��ادگان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه می��دان نفتی منصوری‬ ‫روزانه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه نفت بسیار‬ ‫مرغوب تولید می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه میدان نفتی‬ ‫آسماری مساوی با ایجاد شغل برای نزدیک به ‪۳‬‬ ‫هزار نفر است‪.‬مجید ناصری‌نژاد با اشاره به اینکه‬ ‫میدان نفتی منصوری یکی از میدان‌های بسیار‬ ‫مهم تولید نفت در کش��ور اس��ت‪ ،‬به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬میدان نفتی منصوری‌(آسماری) به لحاظ‬ ‫جغرافیایی میان شهرهای اهواز و شادگان قرار‬ ‫دارد و روزان��ه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بش��که‬ ‫نفت بسیار مرغوب تولید می‌کند اما این میدان‬ ‫باید توسعه پیدا کند‪.‬نماینده مردم شادگان در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه توسعه‬ ‫میدان نفتی منصوری چندین س��ال اس��ت که‬ ‫پیگیری می‌ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورت توسعه‬ ‫ای��ن میدان نفتی می‌توان در تاالب ش��ادگان و‬ ‫روستاهای اطراف نفت بسیاری را استخراج کرد‬ ‫چراکه از تاالب ش��ادگان تا دریای خلیج‌فارس‬ ‫به دریای نفت رسیده‌ایم‪.‬وی بیان کرد‪ :‬قرارداد‬ ‫توس��عه میدان نفتی منصوری بس��ته شده اما‬ ‫تاکن��ون عملیات اجرایی آن به دلیل مش��کل‬ ‫نقدینگی شروع نشده است‪.‬ناصری‌نژاد با انتقاد‬ ‫از طوالنی شدن روند بسته شدن قرارداد تا آغاز‬ ‫عملیات اجرایی ساخت‌وس��از این میدان نفتی‬ ‫که بیش از یک س��ال به طول انجامیده اس��ت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر وزارت نفت و شرکت نفتی برنده‬ ‫در مناقص��ه ب��ا جدیت پ��ای کار بیایند فرآیند‬ ‫توسعه میدان نفتی منصوری یک ساله به پایان‬ ‫می‌رسد‪.‬عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی در‬ ‫مجل��س با بیان اینک��ه وزارت نفت باید به توان‬ ‫شرکت‌های داخلی اعتماد کند و به آنها میدان‬ ‫ده��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این می��دان نفتی در صورت‬ ‫توس��عه می‌تواند برای نزدیک به ‪ ۳‬هزار نفر به‬ ‫طور مس��تقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند و‬ ‫تولید نفت کش��ور و محصوالت پتروش��یمی را‬ ‫افزایش قابل‌مالحظه‌ای دهد‪ .‬ناصری‌نژاد زمان‬ ‫کشف میدان نفتی منصوری را سال ‪ ۴۲‬و زمان‬ ‫بهره‌برداری اولیه از آن را سال ‪ ۵۳‬عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬فاز یک توسعه این میدان از سوی شرکت‬ ‫مهندس��ی و توسعه نفت در سال ‪ ۸۵‬انجام و به‬ ‫موجب آن حدود ‪ ۴۰‬هزار بش��که افزایش تولید‬ ‫در میدان منصوری ایجاد شده است‪.‬‬ ‫جایگزینی محصوالت‬ ‫پتروشیمی ایران‬ ‫کار بسیار سختی است‬ ‫عض��و کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه امری��کا به دنبال تهدید‬ ‫رس��انه‌ای اس��ت‪ ،‬نه کار اجرایی قابل تحقق در‬ ‫حوزه تحریم پتروش��یمی‪ ،‬گفت‪ :‬متنوع‌سازی‬ ‫محصوالت پتروش��یمی یکی از شیوه‌‌های دور‬ ‫زدن تحریم‌ها اس��ت‪ .‬علی بختیار با اش��اره به‬ ‫آخری��ن تهدید ترامپ مبنی‌ب��ر تحریم صنایع‬ ‫پتروش��یمی ایران‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬تحریم‬ ‫پتروشیمی گافی اس��ت که امریکا داد هرچند‬ ‫ضرر آن متوجه خودش��ان خواهد ش��د چراکه‬ ‫مس��ئله پتروش��یمی ب��ا نفت بس��یار متفاوت‬ ‫اس��ت؛ ایران جزو بزرگ‌تری��ن تولیدکنندگان‬ ‫صنعت پتروشیمی است و زنجیره پایین‌دستی‬ ‫پتروش��یمی در سراس��ر جهان به پتروشیمی‬ ‫ای��ران وابس��ته اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬پی��دا کردن‬ ‫جایگزی��ن برای محصوالت پتروش��یمی ایران‬ ‫کار بسیار سختی است‪ .‬نماینده مردم گلپایگان‬ ‫و خوانس��ار در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه جهت‌گیری‌ه��ای امریکا در راس��تای‬ ‫تحریم ایران بر اساس چراغ سبزهایی است که‬ ‫عربستان به این کشور نشان می‌دهد‪ ،‬افزود‪ :‬آنها‬ ‫گمان می‌کنند عربس��تان می‌تواند محصوالت‬ ‫پتروش��یمی را نیز مانند نف��ت تولید کنند در‬ ‫حال��ی که نه‌تنها عربس��تان توانایی این کار را‬ ‫ندارن��د بلکه هنوز در تولید نفت و پرکردن خأل‬ ‫نفتی ایران در بازار جهانی از س��وی آنها تردید‬ ‫وجود دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تحریم‌کنندگان در‬ ‫دوران تحریم گذشته نیز در مدت‌زمان کوتاهی‬ ‫در تامی��ن خأل نفتی ایران در بازار جهانی دچار‬ ‫مشکل شدند‪ ،‬ضمن آنکه تحریم پتروشیمی به‬ ‫مراتب کار بس��یار س��خت‌تر و حتی غیرممکن‬ ‫برای آنها اس��ت و به نظر می‌رسد امریکا بیشتر‬ ‫به دنبال تهدید رس��انه‌ای است نه کار اجرایی‬ ‫قابل تحقق در حوزه تحریم پتروشیمی‪.‬‬ ‫بختیار ب��ا بیان اینکه اگرچ��ه امریکا تهدید‬ ‫ک��رده ب��ه کش��ورهای خری��دار محص��والت‬ ‫پتروش��یمی ایران فش��ار مالی وارد می‌کند اما‬ ‫آنه��ا می‌دانند ایران راه‌های دور زدن تحریم را‬ ‫به خوبی می‌داند‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬ایران این مسئله‬ ‫را در دوران جن��گ به‌خوب��ی ثابت کرد چراکه‬ ‫هم��واره تحریم‌ها را به فرصت جدیدی تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت خبر داد‬ ‫بسیج ظرفیت‌های کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مع��اون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با تاکید‬ ‫بر اینکه امکان مقاومت مقاب��ل تحریم‌های ناعادالنه‪،‬‬ ‫نامش��روع و غیرقانون��ی امریکا را داری��م‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫ظرفیت کشور را برای فروش نفت در بازار خاکستری‬ ‫بسیج کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬امیر‌حس��ین زمانی‌نیا در نشس��ت‬ ‫«تحریم نفتی ایران از سوی امریکا و تبعات بین‌المللی‬ ‫آن» ک��ه در دانش��گاه آزاد اس�لامی واح��د عل��وم و‬ ‫تحقیقات تهران برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫هند و روس��یه به دلی��ل قدرت امری��کا به حرف‌های‬ ‫دولتمردان آن گوش می‌دهند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در اروپ��ا همه از معاهده چندجانبه‬ ‫هس��ته‌ای حمای��ت می‌کنند و خواس��تار ت��داوم این‬ ‫معاهده و ماندن ایران در برجام و تقبیح خروج امریکا‬ ‫از ای��ن توافق هس��تند اما در عرص��ه عمل کار زیادی‬ ‫نمی‌توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که برجام چه آثاری داشت‌‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پاس��خ به این پرس��ش به زاویه نگاه ما بستگی‬ ‫دارد؛ اگر دلواپس باش��یم می‌گویم این معاهده ثمری‬ ‫نداش��ت اما به عن��وان مع��اون در ام��ور بین‌الملل و‬ ‫بازرگانی وزارت نفت می‌گویم فایده زیادی داشت ولی‬ ‫در بخش نفت نتوانستیم از این مزایا استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف‌های بچگانه داخلی‬ ‫امیر‌حسین زمانی‌نیا‬ ‫پول نفت پس از‬ ‫برجام به حساب‬ ‫ایران واریز‬ ‫می‌شد‪ ،‬پس از‬ ‫خروج ترامپ‬ ‫از برجام این‬ ‫اتفاق به سختی‬ ‫رخ می‌دهد‪،‬‬ ‫اکنون پول نفت‬ ‫ما آنجا می‌ماند‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر‬ ‫نفت یادآور ش��د‪ :‬در هنگام جلس��ه معارفه خود گفتم‬ ‫به‌زودی برجام نهایی می‌شود‪ ،‬قراردادها را آماده کنید‬ ‫تا بالفاصله اجرایی شود تا ضرر و زیان ناشی از تحریم‬ ‫نفت جبران‌ش��ود‪ ،‬برجام اجرایی ش��د اما در صنعت‬ ‫نفت قراردادی امضا نشد‪.‬‬ ‫زمانی‌نیا با بیان اینکه همه چیز در ایران سیاست‌زده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مدل قراردادی‌«آی‌پی‌س��ی» را معرفی‬ ‫کردی��م که به دلیل اختالف‌ه��ای بچگانه داخلی این‬ ‫مدل به مدت یک س��ال زمین‌گیر ش��د تا س��رانجام‬ ‫توانست اجتماع داخلی شکل دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نفتی‌ها عادت دارند با ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ اروپایی کار کنند‪ ۲ .‬فاز عسلویه را فرانسوی‌ها و‬ ‫ایتالیایی‌ها به‌موقع و ارزان ساختند‪ .‬وقتی حق انتخاب‬ ‫داشته باش��یم به جای روس‌ها و چینی‌ها که فناوری‬ ‫و مدیری��ت پ��روژه اروپایی‌ها را ندارند‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫اروپای��ی را انتخاب می‌کنیم‪ .‬برج��ام این حق انتخاب‬ ‫را به ما داد‪.‬‬ ‫این مق��ام وزارت نفت تصریح ک��رد‪ :‬برجام ‪ ۱۷‬ماه‬ ‫اجرایی بود اما به دلیل اختالف‌های جناحی یک سال‬ ‫به بطالت گذشت‪.‬‬ ‫زمانی‌نی��ا با تاکید ب��ر اینکه صنعت نف��ت ایران به‬ ‫س��رمایه‌گذاری زیاد نیازمند است تا بتواند نرخ تولید‬ ‫خود را حفظ کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر توانس��تیم دوام بیاوریم‬ ‫به دلیل مهندس��ان خوبی اس��ت که دانشگاه‌های ما‬ ‫پرورش داده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با تولید نفت ای��ن قدرت را‬ ‫داری��م که بازار را تکان دهیم‪ ،‬ب��ا اجرای برجام تولید‬ ‫نفت ایران به ‪ ۳.۹‬میلیون بش��که در روز رس��ید‪ .‬این‬ ‫مق��دار تولید ق��درت آن‌چنانی نمی‌ده��د و می‌توانند‬ ‫به‌راحتی شما را تحریم کنند‪ .‬چرا روسیه را نمی‌توانند‬ ‫تحری��م کنند؟ برای آنک��ه‌‪ ۷۵‬درصد گاز و ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫نفت اروپا را تامین می‌کند‪ .‬خود اروپایی‌ها نمی‌گذارند‬ ‫روسیه تحریم شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد‪ ۸ :‬کشور از امریکا‬ ‫م مانند زمان برجام ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که نفت نخواهیم‬ ‫به طور حت ‌‬ ‫فروخت و باید در س��طح نظام صرفه‌جویی‌هایی انجام ش��ود و منابع‬ ‫جدی��دی چون س��همیه‌بندی و افزایش ن��رخ و‪ ...‬به وج��ود آید که‬ ‫کارساز نیست‬ ‫ب��رای خرید مق��داری نفت از ای��ران معافیت گرفتند‬ ‫یونان‪ ،‬ایتالیا و تایوان نفت نخریدند و ‪ ۵‬کش��ور دیگر‬ ‫یعنی چی��ن‪ ،‬هند‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬ژاپ��ن و کره‌جنوبی نفت‬ ‫می‌خریدن��د‪ .‬عالوه‌بر این‌ کش��ورها‪ ،‬ما به دالیلی همه‬ ‫ظرفیت کشور را بس��یج کردیم و در بازار خاکستری‪،‬‬ ‫نفت می‌فروشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق و مقابله با تحریم‬ ‫زمانی‌نیا یادآور ش��د‪ :‬اس��م آن قاچاق نیست بلکه‬ ‫مقابل��ه با تحریم‌هایی اس��ت که عادالنه‪ ،‬مش��روع و‬ ‫قانونی نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بازاری را کش��ف کردیم و در فضای‬ ‫خاکس��تری نفت می‌فروش��یم‪ .‬به این دلیل می‌گویم‬ ‫که اگر سیاس��ت نظام بر این باش��د امکان مقاومت را‬ ‫داریم به ط��ور حتم‌ مانند زمان برج��ام ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫بش��که نفت نخواهیم فروخت و باید در س��طح نظام‬ ‫صرفه‌جویی‌های��ی انجام ش��ود و منابع جدیدی چون‬ ‫س��همیه‌بندی و افزای��ش ن��رخ و‪ ...‬به وج��ود آید که‬ ‫کارس��از نیس��ت‪ .‬باید برای مدیریت مالی و اقتصادی‬ ‫تصمیم‌های جدی گرفته ش��ود ک��ه دولت در جریان‬ ‫این تصمیم‌سازی هست‪.‬‬ ‫دیپلمات پیش��ین وزارت امور خارج��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫دیوان بین‌المللی دادگس��تری دس��تور موقتی صادر‬ ‫کرد درباره اینکه امریکایی‌ه��ا اقدامی نکنند تا وضع‬ ‫غ��ذا‪ ،‬دارو و امنی��ت هوایی ایران به خط��ر نیفتد اما‬ ‫کارساز نبود و آنها توجهی نکردند‪.‬‬ ‫زمانی‌نیا یادآور ش��د‪ :‬هنوز ه��م کانال مالی ایران و‬ ‫ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور به ‪ ۸۱‬هزار مگاوات می‌رسد‬ ‫معاون وزی��ر نیرو در امور برق و انرژی گفت‪:‬‬ ‫ظرفی��ت نصب‌ش��ده نیروگاه‌های برق کش��ور‬ ‫امس��ال با تکمیل طرح‌های در دس��ت اجرا به‬ ‫نزدیک ‪ ۸۱‬هزار مگاوات خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش پاون‪ ،‬همایون حائ��ری در جمع‬ ‫خبرنگاران کاش��ان افزود‪ :‬همکاران وزارت نیرو‬ ‫در کنار طرح‌ه��ای جدید‪ ،‬در بخش تعمیرهای‬ ‫نیروگاه��ی اقدام‌ه��ای الزم را انجام دادن��د تا برای فصل‬ ‫پی��ش رو آمادگی داش��ته باش��یم و امیدواریم با مصرف‬ ‫منطقی و درس��ت مردم بتوانیم این تابس��تان را به‌خوبی‬ ‫پشت‌سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وی در پیوند با صادرات برق نیز تش��ریح کرد‪ :‬صادرات‬ ‫برق ما در تابستان به یک هزار و ‪ ۷۰۰‬تا یک هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫مگاوات می‌رس��د و وار‌‌دات ‪ ۴۰۰‬مگاوات اس��ت که البته‬ ‫این تبادل از جمله در طول روز تغییراتی دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اضافه کرد‪ :‬ایران‬ ‫با همه کش��ورهایی که مرز خاکی دارد‪ ،‬ارتباط الکتریکی‬ ‫داشته و در نتیجه صادرات و واردات برق هم برقرار است‬ ‫که این تبادل انرژی موجب می‌ش��ود تا از نظر اقتصادی‬ ‫بتوانی��م برق را در ش��رایط بهتری اس��تفاده کرده و هم‬ ‫پایداری برق کشورهای منطقه را قوی‌تر کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬مگاوات از برق تولیدی در کشور سهم نیروگاه‌های‬ ‫تولیدکننده انرژی‌های تجدید‌پذیر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به سفر خود به شهرستان کاشان‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬از چند طرح بخش برق به‌ویژه توزیع بازدید‬ ‫ش��د که از جمله برداش��تن خط ‪ ۶۳‬کیلو‌ولتی بود که از‬ ‫روی واحدهای مس��کونی می‌گذش��ت‪ .‬حائری‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در این ط��رح که تکمیل ش��ده و‬ ‫به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت‪ ،‬از‬ ‫کابل‌های زیرزمینی استفاده شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی طرح‌ه��ا در بخ��ش‬ ‫انتقال‪ ،‬افزایش ظرفیت پس��ت‌های انتقال و به‬ ‫م��دار آوردن ترانس‌های جدید نی��ز داریم که‬ ‫با همکاری نماینده مردم شهرس��تان‌های کاش��ان و آران‬ ‫و بیدگل در مجلس ش��ورای اس�لامی‌ در دست پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی یادآور ش��د‪:‬‬ ‫اوج مصرف برق کاشان در تابستان سال گذشته به ‪۳۳۰‬‬ ‫مگاوات می‌رس��ید که با تکمیل طرح‌ه��ای نیروگاهی از‬ ‫جمله بخ��ش بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی کاش��ان در‬ ‫پایان س��ال گذش��ته و نیروگاه زواره‪ ،‬در مجموع ظرفیت‬ ‫نصب‌ش��ده به یک هزار مگاوات می‌رسد که ‪ ۳‬برابر میزان‬ ‫مصرف است‪.‬‬ ‫تابس��تان سال گذش��ته در نتیجه افزایش مصرف برق‬ ‫خاموش��ی‌هایی را در کشور از جمله منطقه کاشان شاهد‬ ‫بودیم که بر اس��اس قول مس��ئو‌الن‪ ،‬در صورت همراهی‬ ‫م��ردم و صرفه‌جوی��ی در زمان اوج مصرف‪ ،‬امس��ال این‬ ‫خاموش��ی‌ها به میزان چش��مگیری کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بازدی��د از ی��ک واحد تولیدی‪ ،‬حض��ور در همایش نجوم‬ ‫و ش��رکت در نشس��ت‌های اداره برق کاشان و فرمانداری‬ ‫آران و بیدگل از برنامه‌های سفر چند ساعته معاون وزیر‬ ‫نیرو در امور برق و انرژی به منطقه شمال استان اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اروپا‌(اینستکس) به دلیل تحریم امریکا اجرایی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬هدف اینستکس این اس��ت که از منابع مالی‪،‬‬ ‫اقالم انسان‌دوستانه و غذا و دارو برای ایران به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که آیا در امریکا خرد‬ ‫حاکم است‪ ،‬گفت‪ :‬من نمی‌دانم‪ .‬هر کشوری به دنبال‬ ‫منافع ملی خود اس��ت‌ اما اقتدار و نفوذ این کشور در‬ ‫دنیا به دلیل بی‌خردی‌ها و زورگویی‌های ترامپ رو به‬ ‫افول اس��ت‪ .‬همین موضوع مقدمات تغییر پارادایم در‬ ‫روابط دنیا به‌ویژه اروپا با امریکا را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آی‌پی‌سی محرمانه نیست‬ ‫مدیرکل پیش��ین امور سیاس��ی و بین‌الملل وزارت‬ ‫امور خارجه درباره قراردادهای «آی‌پی‌س��ی» تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اص��ول حاکم بر این قرارداد محرمانه نیس��ت و‬ ‫به آنها دسترس��ی وجود دارد پ��س از امضای قرارداد‬ ‫محرمانه می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت همچنین درب��اره امکان خروج‬ ‫ای��ران از برجام افزود‪ :‬برجام قرارداد نبوده که نتوانیم‬ ‫از آن خارج ش��ویم‪ ،‬تفاهم سیاسی بوده است که هر‬ ‫کس��ی می‌توانند از آن خارج شود و هزینه‌های آن را‬ ‫هم بپردازد‪ .‬ایران می‌توانس��ت قب��ل و بعد از خروج‬ ‫امری��کا از این تفاهم خارج ش��ود و هزینه‌های آن را‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درباره صحبت‌های‬ ‫وزیر امور خارجه در خروج از برجام هم خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬دکتر ظریف نگفته امریکا نمی‌تواند خارج ش��ود‬ ‫بلکه گفته است در صورت خروج هزینه بسیاری برای‬ ‫امری��کا به وج��ود می‌آید که همان‌طور که مش��اهده‬ ‫کردیم امریکا در حال دادن این هزینه‌ها است‪ .‬اکنون‬ ‫همه در فکر اس��تقالل از امریکا هس��تند که پارادایم‬ ‫شیفت مورد نظر با خروج امریکا از برجام شروع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی نیا همچنین عنوان ک��رد‪ :‬طرف اصلی‬ ‫م��ا در برجام امری��کا بوده و حت��ی اروپایی‌ها هم در‬ ‫مذاک��رات به این موضوع خ��رده می‌گرفتند که ایران‬ ‫مذاکرات خود را با امریکا تمام کرده است و اکنون از‬ ‫ما می‌خواهید آن را تایید کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره موضوع تهاتر هم گفت‪ :‬من ‪ ۶‬ماه اس��ت‬ ‫ک��ه رئیس کمیته تهاتر هس��تم و در این موضوع در‬ ‫حال تالش هستیم اما تا به حال یک مورد هم چنین‬ ‫اتفاق��ی روی ن��داده و م��ا در حال رایزنی و بررس��ی‬ ‫موضوع هستیم که در صورت امکان عملی شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر نفت درب��اره ورود پول‌ه��ای حاصل‬ ‫از ف��روش نفت پس از برجام گفت‪ :‬ش��رکت ش��ل ‪۳‬‬ ‫میلیارد دالر ب��ه ایران بدهکار بود‪ ،‬روز بعد از اجرایی‬ ‫ش��دن برجام ‪ ۳‬میلیارد دالر از س��وی شرکت شل به‬ ‫حساب بانک مرکزی در اروپا واریز شد‪.‬‬ ‫زمانی‌نیا افزود‪ :‬پول نفت پس از برجام به حس��اب‬ ‫ایران واریز می‌شد‪ ،‬پس از خروج ترامپ از برجام این‬ ‫اتفاق به سختی رخ می‌دهد‪ ،‬اکنون پول نفت ما آنجا‬ ‫می‌ماند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بعد از انق�لاب دوران‌های متعدد‬ ‫داشتیم‪ ،‬از اشغال سفارت تا جنگ تحمیلی و موضوع‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬در هیچ‌کدام از این بح��ران به‌موقع عمل‬ ‫نکردیم و در دقیقه ‪ ۹۰‬با محدود ش��دن حق انتخاب‬ ‫آنها را حل کردیم‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر نفت درباره ش��فافیت در وزارت نفت‬ ‫هم اظهار کرد‪ :‬من نمی‌توانم بگویم روزانه چند بشکه‬ ‫نفت می‌فروشیم‪ .‬این به ش��ما کمکی نمی‌کند اما به‬ ‫پمپئو خط می‌دهد و کمک می‌کند‪ .‬نمی‌توانم درباره‬ ‫بازار خاکستری توضیح دهم‪.‬‬ ‫مصرف برق کشور افزایش یافت‬ ‫میزان مصرف برق کش��ور در شانزدهمین‬ ‫روز اردیبهش��ت به ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۳۲۵‬مگاوات‬ ‫ساعت در زمان اوج مصرف افزایش یافت در‬ ‫حالی که س��ال گذشته در همین بازه زمانی‬ ‫‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۲۸‬مگاوات س��اعت برق مصرف‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬اگر‌چه تا رس��یدن به‬ ‫روزهای گرم س��ال چند روزی باقی است و‬ ‫هنوز کم و بیش اثری از باران‌های بهاری در‬ ‫برخ��ی مناطق باقی‌مانده اما میزان مص��رف برق راهی متفاوت در‬ ‫پیش گرفته و از هم‌‌اینک گوی س��بقت در مصرف را نسبت به ایام‬ ‫مش��ابه سال گذشته ربوده است‪ .‬تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت‬ ‫شبکه برق ایران نشان می‌دهد که مصرف برق شب گذشته به عدد‬ ‫‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۳۲۵‬مگاوات رس��یده در حالی ک��ه میزان مصرف برق‬ ‫در مدت مش��ابه در هفته گذش��ته معادل ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۸۷۳‬مگاوات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫میزان مصرف برق کش��ور در شب گذشته نسبت به مدت مشابه‬ ‫هفته پیش رکوردی با افزایش حدود ‪ ۵‬هزار مگاواتی را زده اس��ت‬ ‫و نسبت به مدت مشابه در نخستین روز اردیبهشت امسال که رقم‬ ‫‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۲۲۱‬مگاوات س��اعت بود حدود ‪ ۷‬هزار مگاوات افزایش‬ ‫مصرف را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫این رشد مصرف در حالی ایجاد شده که هیات‌‌وزیران ‪ ۲۷‬اسفند‬ ‫‌س��ال گذشته به پیش��نهاد وزارت نیرو و س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور‪ ،‬تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصالح کرد‪.‬‬ ‫هیات‌وزیران در جلس��ه ‪ ۱۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬مقرر ک��رد تا بهای‬ ‫آب آش��امیدنی و برق از آغاز اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬ساالنه به میزان‬ ‫‪‌۷‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫هیات‌وزی��ران در ای��ن مصوب��ه و با هدف‬ ‫مدیری��ت مص��رف و بازدارندگ��ی مص��ارف‬ ‫غیرض��روری مقرر ک��رد تا از آغ��از خرداد‪،‬‬ ‫س��االنه ‪۱۶‬درص��د به خالص صورتحس��اب‬ ‫آب و ب��رق مصارف خانگی‌(بدون احتس��اب‬ ‫آبونم��ان‪ ،‬مالی��ات‌‌ ارزش‌اف��زوده و عوارض)‬ ‫مش��ترکان باالی الگوی مصرف افزوده شود‬ ‫ک��ه البت��ه فاضالب به��ا‪ ،‬مش��مول افزایش‬ ‫موضوع این بند نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن مصوب��ه‪ ،‬خانوارهایی ک��ه مص��رف آب یا برق‬ ‫ماهان��ه آنه��ا پایین‌ت��ر از الگ��وی مصرف باش��د و در ب��ازه زمانی‬ ‫اول خ��رداد تا پایان ش��هریور‪ ،‬در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال‬ ‫پیش مص��رف خود را کاهش دهند‪ ،‬مش��مول تخفی��ف به میزان‬ ‫مص��رف کاه��ش یافته ب��ا نرخ نخس��تین پل��ه مص��رف خواهند‬ ‫شد‪ .‬مصوبه هیات‌وزیران تاکید دارد شرکت مادرتخصصی مدیریت‬ ‫تولی��د‪ ،‬انتق��ال و توزیع نیروی برق ایران‌(توانیر) موظف اس��ت در‬ ‫یک برنامه زمانی با اولویت مش��ترکان پرمصرف‪ ،‬لوازم اندازه‌گیری‬ ‫همه مش��ترکانی که به طور متوس��ط مصرف برق ماهانه آنها باالتر‬ ‫از الگوی مصرف اس��ت‪ ،‬با لوازم اندازه‌گیری دارای قابلیت تفکیک‬ ‫مصرف برای س��اعت‌های کم‌ب��اری‪ ،‬میان‌ب��اری و اوج بار تعویض‬ ‫کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب‬ ‫مش��ترکان پرمصرف آب و برق حس��ب مورد فقط ب��رای تعویض‬ ‫ل��وازم اندازه‌گیری و مدیریت مص��رف‪ ،‬کاهش هدر‌رفت و اصالح و‬ ‫بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی‬ ‫صرف خواهد شد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اصالح ساختار شرکت هواپیمایی ایران‌ایر بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬تا یکی‪ ،‬دو س��ال پی��ش می‌گفتند ایران‌ایر‬ ‫ش��رکتی زیانده اس��ت؛ حاال می‌گویند زیانده نیس��ت‪ ،‬زیان‬ ‫انباش��ته دارد‪ .‬ه��ر ی��ک از این گزاره‌ها که درس��ت باش��د‪،‬‬ ‫نش��ان‌دهنده بار مش��کالتی است که هما به‌عنوان هواپیمایی‬ ‫ملی ایران به دوش می‌کش��د و روبه‌رو شدن با تحریم و برخی‬ ‫مش��کالت مدیریتی‪ ،‬آن را سنگین‌تر کرده است‪ .‬این از جمله‬ ‫نشانه‌های نیاز این شرکت به اصالح ساختاری است‪.‬‬ ‫فرزان��ه ش��رفبافی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین ایران‌ای��ر که هفته‬ ‫گذش��ته با این سمت خداحافظی کرد‪ ،‬می‌گوید وقتی در تیر‬ ‫‪ ۹۶‬این شرکت را از مدیر پیشین تحویل گرفت‪ ۹۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان زیان انباش��ته داشته است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی نیز در‬ ‫آیین خداحافظی با نخستین مدیرعامل زن ایران‌ایر‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اینکه هما باید سودده شود تا بتوان آن را به بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار ک��رد‪ ،‬به‌طور ضمنی بر زیانده ب��ودن هواپیمایی ملی‬ ‫صحه گذاش��ت‪ .‬در این آیین‪ ،‬مدیرعامل جدید ایران‌ایر نیز از‬ ‫لزوم اصالح ساختاری این شرکت سخن گفت‪.‬‬ ‫هما سروسامان می‌گیرد؟‬ ‫‹ ‹اصالح ساختار؛ وعده چندین ساله‬ ‫زیانده بودن ایران‌ایر و نیاز آن به اصالح س��اختار‪ ،‬مس��ئله‬ ‫دیروز و امروز این ش��رکت نیست و سال‌هاست کارشناسان و‬ ‫حتی مسئوالن صنعت هواپیمایی کشوری از الزام این اصالح‬ ‫س��خن می‌گوین��د‪ .‬روزنامه‬ ‫پیش‌تر این مس��ئله را در‬ ‫گفت‌وگو با رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کرده‬ ‫و پاس��خ علی عابدزاده این بوده اس��ت‪ :‬ایران‌ایر براساس اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی قرار بود به بخش خصوصی واگذار ش��ود‬ ‫اما باتوجه به ضعفی که در س��اختار مالی آن وجود داش��ت‪،‬‬ ‫روند واگذاری آن بی‌نتیجه و این ش��رکت بدون خریدار باقی‬ ‫ماند؛ بنابراین این شرکت نیاز به تغییر بنیادی و ساختاری در‬ ‫بخش‌های مدیریتی و مالی دارد تا با توانمندسازی‪ ،‬بتوان برای‬ ‫واگذاری آن به بخش خصوصی زمینه‌س��ازی کرد‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از مش��کالت ایران‌ایر‪ ،‬بار مالی پرداخت حقوق بازنشس��تگان‬ ‫اس��ت که موجب شده واگذاری آن با مشکل روبه‌رو شود‪ .‬این‬ ‫مس��ئله نیز در تغییر و تحول س��اختار مدیریتی این ش��رکت‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا اصالح ساختار‬ ‫یک تحلیلگر صنعت هوایی کش��ورمان معتقد اس��ت علت‬ ‫اصلی نیاز ش��رکت ایران‌ایر به اصالح س��اختار‪ ،‬تغییر شرایط‬ ‫محیطی است؛ نه عملکرد گذشته یا حال آن‪.‬‬ ‫امیرحس��ین صراف در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫توضیح داد‪ :‬در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬میالدی‪ ،‬هما روبه‌رشدترین شرکت در صنعت هوایی‬ ‫تج��اری جهان بود و در اواخر همی��ن دهه‪ ،‬باتوجه به تیرگی‬ ‫روابط ایران و امریکا‪ ،‬نخس��تین ش��رکت داخلی بود که طعم‬ ‫تلخ تحریم را چشید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اعمال محدودیت در مس��یرهای پروازی‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬نب��ود امکان نوس��ازی و تجهیز ن��اوگان و نبود‬ ‫دسترس��ی مس��تقیم به تامین‌کنندگان قطعه برای ش��رکت‬ ‫ب��زرگ هواپیمای��ی مانند هما ک��ه برای پروازه��ای دوربرد‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده‪ ،‬سمی کشنده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسیر رشد‬ ‫و تعال��ی این مجموعه‪ ،‬تنه��ا در مدت یک دهه‪ ،‬بر اثر دخالت‬ ‫پیاده‌س��ازی اصالح س��اختاری در ش��رکت هما مانند تعمی��ر یک موتور‬ ‫روشن است‪ .‬یعنی کار هر کسی نیست و مقدمات و ابزارهایی الزم دارد‬ ‫تا سیستم حتی برای یک لحظه از حرکت بازنماند‬ ‫عوامل بیرونی و خارج از کنترل‪ ،‬عوض ش��ده و باید نقش��ه راه‬ ‫جدیدی‪ ،‬مبتنی بر ش��رایط جدید برای این ش��رکت تدوین و‬ ‫ساختارها بر اساس آن اصالح شود‪.‬‬ ‫صراف تاکید کرد‪ :‬تاکنون کمک‌های دولتی و پیاده‌س��ازی‬ ‫راهکارهای مقطعی‪ ،‬فقط نقش ُمس��کن را برای این ش��رکت‬ ‫داش��ته و باتوجه به کاهش درآمدهای عمومی کش��ور‪ ،‬امکان‬ ‫ادام��ه این کمک‌ها فراهم نیس��ت؛ بنابرای��ن دولت با انتخاب‬ ‫مس��یر درس��ت و واقع‌گرایان��ه ب��رای خصوصی‌س��ازی هما‪،‬‬ ‫مجموعه اقدام‌های پیش‌نیاز مانند افزایش س��رمایه و تسویه‬ ‫بخش بزرگ بدهی‌ها را در کنار اصالح ساختار و تجهیز ناوگان‬ ‫ب��ا هم‌افزایی منابع و امکانات موجود انجام داده یا در دس��ت‬ ‫اقدام دارد تا با ایجاد جذابیت اقتصادی برای س��رمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫راه را برای ورود هما به بازار بورس هموار کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه اص�لاح س��اختار از پیش‌نیازه��ای‬ ‫خصوصی‌سازی است‪ ،‬افزود‪ :‬خصوصی‌سازی موفق هما نه‌تنها‬ ‫الگوی مناسبی برای سایر شرکت‌ها ایجاد می‌کند بلکه باعث‬ ‫می‌ش��ود بخش بزرگ تحریم‌های مستقیم از روی دوش این‬ ‫شرکت برداشته شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر یادآور ش��د‪ :‬در دورانی که درآمدهای کش��ور‬ ‫به‌دلی��ل افزایش صادرات و نرخ نفت باال رفته بود‪ ،‬دولت میل‬ ‫ب��ه گس��ترش پیدا و اقدام به خرید و ملی‌س��ازی ش��رکت‌ها‬ ‫و کارخانه‌ه��ا ک��رد ام��ا حاال که این درآمدها کم ش��ده‪ ،‬روند‬ ‫معکوس اس��ت و چ��اره‌ای ج��ز انقباض حداکثری نیس��ت؛‬ ‫درنتیجه خصوصی‌س��ازی اولویت پیدا می‌کند که اگر درست‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬با جذب هدفمند نقدینگی‌ها باعث مهار نس��بی‬ ‫تورم هم خواهد شد‪ .‬صراف در پاسخ به اینکه اصالح ساختاری‬ ‫هم��ا باید در چه زمینه‌هایی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ازآنجا که هما یک‬ ‫ش��رکت هواپیمایی دولتی بزرگ اس��ت‪ ،‬ساختاری پیچیده و‬ ‫چندوجه��ی دارد؛ بنابراین نیازمند اصالحات بنیادین در ابعاد‬ ‫گوناگون است‪ .‬او با بیان اینکه تصمیم‌سازی‪ ،‬تصمیم‌گیری و‬ ‫اجرای امور ترکیبی اینچنینی‪ ،‬مستلزم کارگروهی تخصصی و‬ ‫پیاده‌سازی سازکارهای نوین است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬این‌گونه نیست‬ ‫که به‌طور مثال‪ ،‬مدیریت کالن شرکت در چارت سازمانی چند‬ ‫مدیریت را ایجاد یا درهم ادغام و چند عنوان شغلی را عوض و‬ ‫شرح شغل و وظایف را اصالح کند‪ .‬هما در درجه نخست یک‬ ‫ش��رکت هواپیمایی و نیازمند رعایت برخی الزام‌ها در ساختار‬ ‫سازمانی است و در درجه دوم‪ ،‬بنگاهی تجاری به‌شمار می‌رود‬ ‫که همگان از آن انتظار سودآوری دارند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر با تاکید بر اینکه در یک شرکت تجاری موفق‬ ‫به‌روز بودن س��امانه‌های مدیریتی و تطبیق آن با ساختارهای‬ ‫نوی��ن‪ ،‬حرف اول را می‌زند‪ ،‬گفت‪ :‬به‌عنوان مثال در س��اختار‬ ‫جدید ش��رکت‌های تج��اری مط��رح جه��ان‪ ،‬مدیریت‌های‬ ‫مستقلی مانند روابط عمومی‪ ،‬بازاریابی و فروش وجود ندارد و‬ ‫این حوزه‌ها به‌عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار بخش مدیریت‬ ‫برند قرار گرفته‌اند و در نهایت‪ ،‬مدیر برند ملزم به تضمین سود‬ ‫ناش��ی از سرمایه‌گذاری شرکت در این زمینه است که نتیجه‬ ‫ای��ن تغییر نگرش در قالب افزایش نرخ بهره‌وری و س��ود این‬ ‫شرکت‌ها مشهود است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم��ا در بحث قوانین عمومی و باالدس��تی‬ ‫مرتب��ط با امور نیروی کار و منابع انس��انی‪ ،‬از ش��مول قانون‬ ‫اس��تخدام کشوری مستثنا شده و تابع مقررات درون‌سازمانی‬ ‫اس��ت؛ بنابراین انجام اصالح مورد نیاز در این حوزه ازس��وی‬ ‫مدیریت شرکت‪ ،‬میسر است‪ .‬قوانین مربوط به حوزه هوانوردی‬ ‫در سطح کشوری و بین‌المللی نیز از الزام‌های این صنعت است‬ ‫و ایرالین‌ها جز با ارائه پیشنهادهای سازنده‪ ،‬راهی برای اصالح‬ ‫یا دخل و تصرف در آن ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت موجود در مسیر اصالح‬ ‫صراف افزود‪ :‬مش��کل اصلی هما در بحث قوانین باالدستی‬ ‫مالی و الزام این شرکت به پیروی از قانون محاسبات عمومی‬ ‫اس��ت که اصالح س��اختار مالی را با مش��کل روبه‌رو می‌کند و‬ ‫ن گ��ذار از چارچوب دولتی به‬ ‫راهکاره��ای مقطعی برای دورا ‌‬ ‫خصوصی و ایجاد شفافیت و بهداشت مالی را می‌طلبد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر معتقد است شبیه‌سازی ایده‌آل برای هما پس‬ ‫از اصالح ساختار مطابق الگوی سایر ایرالین‌های حامل پرچم‬ ‫که روند خصوصی‌س��ازی را با موفقیت ط��ی کرده‌اند‪ ،‬به این‬ ‫ش��کل خواهد بود‪ :‬ش��رکت هلدینگ هما پس از پیاده‌سازی‬ ‫س��ازکارهای نوین‪ ،‬مدیریت راهبردی و مالی و نیز پشتیبانی‬ ‫شرکت‌های زیرمجموعه مانند شرکت آسمان (ناوگان‌ای‌تی‌آر‬ ‫و پروازهای داخلی) و ش��رکت‌های مجهز ارائه‌دهنده خدمات‬ ‫تخصصی آموزش��ی‪ ،‬کارگو‪ ،‬کترین��گ‪ ،‬هندلینگ و خدمات‬ ‫یادداشت‬ ‫میالد صادقی‪ -‬پژوهشگر‬ ‫حقوق هوافض�ا‪ :‬برخورد‬ ‫س��اده با مس��ائل پیچیده‪،‬‬ ‫هن��ر و جس��ارت زی��اد‬ ‫می‌خواه��د‪ .‬دی��وان عالی‬ ‫فرانسه‪ ،‬به‌تازگی در پرونده‬ ‫مربوط به سانحه هواپیمای‬ ‫ایرباس ای ‪ ۳۲۰‬ش��رکت هواپیمایی آس��یا که در ‪۷‬‬ ‫دی ‪ ۲۸( ۹۳‬دس��امبر ‪ )۲۰۱۴‬موجب مرگ تمامی‬ ‫مسافران و خدمه آن (‪ ۱۶۲‬نفر) در دریای جاوه شد‪،‬‬ ‫تصمیمی س��اده و پرمعنا گرفته اس��ت‪ .‬رای دیوان‬ ‫عال��ی از چن��د بعد دارای اهمیت اس��ت‪ - :‬در برابر‬ ‫اجته��اد و فقاه��ت دادگاه تجدید نظر می‌ایس��تد؛‬ ‫هرچند که اجتهاد دادگاه تجدید نظر نیز در نوع خود‬ ‫جلب توجه می‌کند‪ /.‬حکم دادگاه تجدیدنظر در یک‬ ‫پرونده خاص و غم‌انگیز را مغایر با قواعد عام مندرج‬ ‫در حقوق فرانسه می‌داند‪ .‬در این پرونده‪ ،‬خانواده‌های‬ ‫قربانیان‪ ،‬دو شرکت فرانسوی را که یکی تولیدکننده‬ ‫هواپیم��ا (ایرب��اس) و دیگ��ری تولیدکننده قطعه‬ ‫(آرت��وس) بودن��د‪ ،‬به‌دلیل عیب و ای��راد در یکی از‬ ‫قطعات مربوط به سطوح کنترلی هواپیما (رادِر) که‬ ‫در وقوع س��انحه نقش داشته‪ ،‬به دادگاه می‌خوانند‪.‬‬ ‫خانواده‌ه��ا جبران زیان‌ه��ای موقت و فعلی* خود را‬ ‫می‌خواهن��د اما دادگاه تجدیدنظر آن��ژه این ادعا را‬ ‫نمی‌پذیرد؛ بر این اساس که تعهد هر دو تولیدکننده‬ ‫به جبران خس��ارت مدعیان پرونده‪ ،‬سخت با تردید‬ ‫روب��ه‌رو اس��ت‪ .‬به‌نظ��ر دادگاه تجدیدنظر‪ ،‬نقش و‬ ‫مشارکتسادهیاناچیز(‪)simple contribution‬‬ ‫یک قطعه در س��انحه‪ ،‬برای احراز و ایجاد مسئولیت‬ ‫مدیرعام��ل مترو ته��ران از اتصال خط ‪ ۳‬و یک در‬ ‫ص��ورت تصویب طرح جامع جدی��د حمل‌ونقل خبر‬ ‫داد‪ .‬عل��ی ام��ام در گفت‌وگو با ایس��نا درباره آخرین‬ ‫وضعیت اتصال خط یک و ‪ ۳‬مترو با بیان اینکه امتداد‬ ‫ش��اخه غربی خط ‪ ۳‬در گذش��ته در دس��تور کار قرار‬ ‫زمین��ی و فرودگاه��ی را برعهده خواهد داش��ت که در نهایت‬ ‫سهام این برند پویا و هلدینگ ارزشمند به بهای واقعی آن در‬ ‫بازار بورس مبادله می‌شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره مش��کالت هما در زمینه‬ ‫صندوق بازنشس��تگی گفت‪ :‬این نوع صندوق‌ها جایگاهی در‬ ‫چارت س��ازمانی شرکت‌ها ندارند و به جز برخی هماهنگی‌ها‪،‬‬ ‫به‌طور مستقل عمل می‌کنند‪ ،‬با هدف تامین نیازهای رفاهی‬ ‫نیروی انسانی تشکیل می‌شوند و بیشترشان ساختار سازمانی‬ ‫پیچیده‌ای ندارند که نیازمند اصالح باشد‪.‬‬ ‫صراف با بیان اینکه ریش��ه مش��کالت صندوق بازنشستگی‬ ‫هما در تصمیم‌های اشتباه گذشته است؛ نه ساختار آن‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬صندوقی که قرار است ماه به ماه پرداختی داشته و حقوق‬ ‫بدهد‪ ،‬به‌جای س��رمایه‌گذاری در مس��ائلی مانند تولید اقالم‬ ‫م��ورد احتی��اج کل صنعت هوایی ک��ه در آنها تخصص دارد و‬ ‫می‌تواند از حمایت‌های ش��رکت هم در این زمینه بهره ببرد‪،‬‬ ‫ب��ه حوزه زمین و مس��کن ورود کرده و در کن��ار ایفای نقش‬ ‫نامتجانس تعاونی مس��کن شرکت‪ ،‬به خرید و فروش امالک و‬ ‫زمین در لندن‪ ،‬محمودآباد و‪ ...‬پرداخته است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در واق��ع این صن��دوق با عملک��رد غیرحرفه‌ای‪،‬‬ ‫غیرمس��ئوالنه و پرریس��ک خود‪ ،‬به‌جای اینک��ه کمک حال‬ ‫مجموعه باشد و با تامین رفاه حداقلی نیروی کار‪ ،‬همراستا با‬ ‫اهداف کالن مجموعه گام بردارد‪ ،‬وبال گردن آن شده است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اضافه کرد‪ :‬اگر قرار است در صندوق بازنشستگی‬ ‫ایران‌ایر اصالحی انجام شود‪ ،‬گام نخست هدف‌گذاری دوباره و‬ ‫هدایت آن به مسیر اصلی است تا در نهایت اگر قرار بر واگذاری‬ ‫بود‪ ،‬چش��م‌انداز جذابی برای آینده وجود داشته باشد؛ در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬واگذاری دس��توری این شرکت به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬صندوق بازنشستگی کشوری یا‪ ...‬فقط پاک کردن‬ ‫صورت‌مسئله است‪.‬‬ ‫ص��راف با بی��ان اینک��ه اص�لاح س��اختاری و به‌دنبال آن‬ ‫خصوصی‌س��ازی هما هم‌اکنون نیز از حالت نظری خارج شده‬ ‫و به فاز اجرایی رس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬پیاده‌س��ازی اصالح ساختاری‬ ‫در شرکت هما مانند تعمیر یک موتور روشن است‪ .‬یعنی کار‬ ‫هر کس��ی نیس��ت و مقدمات و ابزارهایی الزم دارد تا سیستم‬ ‫حتی برای یک لحظه از حرکت بازنماند‪.‬‬ ‫او تغییرات ‪ ۲‬ماه گذش��ته در مدیریت ش��رکت هما از سوی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی را منطقی و هوشمندانه دانست و ادامه‬ ‫داد‪ :‬فرزانه ش��رفبافی از بدنه ش��رکت و با سابقه حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫مدیریت کالن هما و با ش��ناخت کافی از مش��کالت و روابط‬ ‫درون‌سازمانی‪ ،‬برای نهایی‌سازی نقشه راه و ارائه برنامه اجرایی‬ ‫عملی به‌عنوان رئیس مرکز توس��عه و سیاست‌های راهبردی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی منصوب شد‪ .‬همچنین انتصاب تورج‬ ‫دهقانی زنگنه به س��مت مدیرعاملی هما با س��ابقه نظامی‪ ،‬در‬ ‫کنار آش��نایی کامل با س��اختار ایرالین‌ها برای اجرای دقیق‬ ‫برنامه‌ها و اصالحات کالن و نیز روابط خوب او با سران قوا برای‬ ‫تسریع در رفع موانع یا خألهای قانونی‪ ،‬باعث می‌شود به‌زودی‬ ‫شاهد پیاده‌سازی س��ریع و کم‌هزینه اصالحات ساختاری در‬ ‫این برند ارزشمند ‪۷۵‬ساله باشیم‪.‬‬ ‫عیب تولید و سانحه هوایی‬ ‫تولیدکننده ناکافی و نامناس��ب است‪ ،‬زیرا عوامل یا‬ ‫فاکتورهای دیگری نیز در وقوع س��انحه نقش دارند‪،‬‬ ‫از قبیل‪:‬‬ ‫ فق��دان تعمی��ر و نگه��داری دقی��ق‪ ،‬کام��ل و‬‫محتاطانه هواپیما که مسئولیت شرکت هواپیمایی‬ ‫اس��ت‪ /.‬مدیری��ت وضعیت غیراس��تاندارد و ضعیف‬ ‫خدمه یا گروه پرواز‪.‬‬ ‫اما این رای ازس��وی دیوان عالی نقض می‌ش��ود‪.‬‬ ‫دیوان عالی بر این باور اس��ت که دادگاه تجدیدنظر‪،‬‬ ‫برخ�لاف م��اده ‪ ۱۲۴۵‬و ‪ ۱۲۴۵-۱۳‬قان��ون مدنی‬ ‫فرانسه حکم داده است‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ ،۱۲۴۵‬تولیدکننده در قبال زیانی‬ ‫که در اثر عیب تولید وارده ش��ده‪ ،‬مس��ئول اس��ت؛‬ ‫صرف‌نظ��ر از آنک��ه میان زیان‌دی��ده و تولیدکننده‬ ‫ق��راردادی باش��د ی��ا نه‪ .‬اف��زون بر این‪ ،‬براس��اس‬ ‫بخ��ش ‪ ۱۳‬هم��ان م��اده‪ ،‬مس��ئولیت تولیدکننده‬ ‫در براب��ر زیان‌دی��ده‪ ،‬به‌دلی��ل عمل ش��خص ثالثی‬ ‫ک��ه در وقوع زیان نقش داش��ته‪ ،‬مح��دود نخواهد‬ ‫شد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬دیوان عالی به این نتیجه می‌رسد‬ ‫ک��ه نق��ش و دخالت ش��خص یا اش��خاص ثالث در‬ ‫س��انحه‪ ،‬یعنی س��ازمان تعمیر و نگهداری شرکت‬ ‫هواپیمایی و همچنین گروه پرواز ش��رکت‪ ،‬به هیچ‬ ‫وجه نمی‌تواند مس��ئولیت تولیدکنندگان را محدود‬ ‫کند‪ .‬بر این اس��اس حکم دیوان عالی حکایت از این‬ ‫دارد که در حقوق فرانسه اگر محصول معیوب باشد‬ ‫و موجب خس��ارت ش��ود‪ ،‬مس��ئولیت تولیدکننده‬ ‫ب��ه جه��ت نقش و دخالت ش��خص یا س��بب دیگر‬ ‫در ورود خس��ارت‪ ،‬نمی‌توان��د مح��دود ی��ا مرتفع‬ ‫شود‪**.‬‬ ‫جزئیات اتصال خط یک و ‪ ۳‬مترو‬ ‫داش��ت و قرار بود این شاخه با یک ایستگاه میانی در‬ ‫نی��اوران به میدان قدس متصل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به س��اخت و س��از انجام شده که منجر به بسته شدن‬ ‫تونل ش��ده است‪ ،‬باید از مسیرهای جایگزین استفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از راه‌های جایگزین آن اس��ت‬ ‫‹ ‹تعلیق‬ ‫در پرونده حاضر‪ ،‬یک مس��ئله مورد پرسش است‪.‬‬ ‫گفته می‌شود عیب در قطعه مربوط به سطح کنترلی‬ ‫هواپیما و دخالت آن در سانحه به‌عنوان یک عامل موثر‬ ‫یا کمک‌کننده‪ ،‬موضوعی است که در گزارش بازرسان‬ ‫فرانس��وی و اندونزیایی بررسی سانحه هوایی‪ ،‬آمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچن��د دادگاه تجدیدنظ��ر خانواده‌ها را به‌دلیل‬ ‫نقش ناچیز قطعه معیوب در وقوع سانحه‪ ،‬مستحق‬ ‫جبران خس��ارت ندانس��ته اما پرسش این است که‬ ‫اگر دادگاه یادش��ده‪ ،‬خانواده‌ها را مس��تحق دریافت‬ ‫خس��ارت می‌دانس��ت‪ ،‬آیا به آنها اجازه می‌داد عیب‬ ‫در تولید را به‌عنوان یک امر موضوعی‪ ،‬با اس��تناد به‬ ‫گزارش بررسی ایمنی س��انحه هوایی اثبات کنند؟‬ ‫عقی��ده بر این اس��ت ک��ه در اروپ��ا‪ ،‬اختالف‌هایی‬ ‫پیرامون اس��تفاده از گزارش‌های بررس��ی ایمنی در‬ ‫تحقیقات قضایی وجود دارد‪.‬‬ ‫* اگر احتمال تش��دید نتایج یا اثر صدمه در گذر‬ ‫زم��ان رود ی��ا این احتمال وجود داش��ته باش��د که‬ ‫در آینده مش��کالت س�لامتی دیگری پدید می‌آید‪،‬‬ ‫دادگاه ضمن صدور حکم خسارت موقت‪ ،‬به شخص‬ ‫یا اشخاص زیان‌دیده اجازه خواهد داد در مدت زمان‬ ‫مشخص‪ ،‬دوباره دعوای خسارت اقامه کنند‪.‬‬ ‫** بخش‌های��ی از این یادداش��ت‪ ،‬ترجمه‌ای با‬ ‫دخ��ل و تص��رف از مقال��ه‌ای باعنوان «مس��ئولیت‬ ‫تولیدکنن��ده به‌دنبال تصادف ش��رکت هواپیمایی‬ ‫آس��یا» است‪ .‬این مقاله در ‪ ۱۱‬اردیبهشت ‪( ۹۸‬اول‬ ‫می ‪ )۲۰۱۹‬در پایگاه دفتر حقوق بین‌الملل منتش��ر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ک��ه از باالی پارک نی��اوران تونل اتصالی حفر کنیم و‬ ‫می‌توان با مس��یرهای جایگزین این مهم را به نتیجه‬ ‫رساند‪ .‬مدیرعامل مترو تهران افزود‪ :‬اگر در طرح جامع‬ ‫جدی��د‪ ،‬اتصال خط یک و ‪ ۳‬مترو مورد تاکید باش��د‪،‬‬ ‫آن را با اولویت در دستور کار مترو قرار خواهیم داد‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫اجرای شعار «رونق تولید» در سیستان و بلوچستان‬ ‫جشن بسیج کارگری‬ ‫در پاالیش نفت‬ ‫امام‌خمینی(ره) شازند‬ ‫گروه استان‌ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۸‬با هدف رونق تولید از محل منابع برنامه‬ ‫«تولید و اشتغال» به فعاالن اقتصادی تسهیالت پرداخت‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫مسعود قائنی‪ ،‬معاون امور‬ ‫صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬ضمن بیان این مطلب گفت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در راس��تای ش��عار س��ال و حمایت از‬ ‫تولید و ایجاد اش��تغال به طرح‌ها و واحدهای تولیدی در‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان از محل اعتبارات ملی بند‬ ‫(ال��ف) تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به طرح‌ها‬ ‫و واحدهای تولیدی اس��تان با نرخ س��ود مصوب شورای‬ ‫پول و اعتبار‪ ،‬تس��هیالت اعطا می‌کند‪ .‬این تس��هیالت از‬ ‫طریق بانک‌های صنعت و معدن‪ ،‬پست‌بانک و بانک آینده‬ ‫پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح‌های نیمه‌تمام با پیش��رفت فیزیکی‬ ‫ب��االی ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬برنامه توسعه‌(‌بازس��ازی و نوس��ازی)‬ ‫واحدهای موجود و واحدهای متقاضی سرمایه در گردش‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام‌خمینی(ره)‬ ‫شازند گفت‪ :‬کارگران در همه عرصه‌های سازندگی‬ ‫این ش��رکت و کش��ور خ��وش درخش��یده‌اند‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫علیرضا امین در آیین نکوداش��ت‬ ‫هفته بس��یج کارگ��ری که با حضور علی حس��ین‬ ‫رعیتی‌فرد مسئول سازمان بسیج کارگری کشور‪،‬‬ ‫سردار محسن کریمی فرمانده سپاه روح‌اهلل استان‬ ‫مرک��زی‪ ،‬محمد تقی‌آبائی مدی��رکل کار‪ ،‬تعاون و‬ ‫رفاه اجتماع��ی‪ ،‬مصطفی عرب فرماندار ش��ازند‪،‬‬ ‫مدیرعامل و تعداد زیادی از اعضای بسیج کارگری‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت امام‌خمینی(ره) ‌و چند نفر‬ ‫از مس��ئوالن اس��تانی و شهرس��تانی برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پاالیش��گاه یکی از ‪ ۱۰‬پاالیش��گاه‬ ‫تولید نفتی کش��ور است که بس��یار استراتژیک و‬ ‫با‌اهمیت بوده و از لح��اظ پیچیدگی فرآورده‌های‬ ‫نفت��ی به عن��وان پراهمیت‌ترین و حس��اس‌ترین‬ ‫پاالیشگاه کشور به شمار می‌رود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫درحال‌حاضر این پاالیشگاه مشغول انجام عملیات‬ ‫اوره��ال برخی از واحدهای خود اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬توانس��تیم تعمیرات اساس��ی ‪ ۱۱‬واحد‬ ‫ای��ن پاالیش��گاه را به پایان برس��انیم و پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود امسال تا اواس��ط تابس��تان بتوانیم ‪۱۲‬‬ ‫واحد را زیر تعمیرات اساس��ی ببریم‪ .‬امین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همچنین در س��ال گذش��ته جو سنگینی در‬ ‫زمینه انتقال برخی نیروها از این پاالیشگاه به سایر‬ ‫بخش‌ها حاکم بود که به‌زودی مجوز این مهم پس‬ ‫از بررس��ی‌های الزم صادر خواهد شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) ش��ازند در‬ ‫پایان سخنان خود با اشاره به تحریم‌های استکبار‬ ‫علی��ه کش��ورمان‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬وظیف��ه مدیران‪،‬‬ ‫کارکن��ان و کارگران ش��رکت در ای��ن دوران این‬ ‫است که با تالش هرچه بیشتر و با گام‌هایی استوار‬ ‫تولید و تامین فرآورده‌های نفتی کشور را به خوبی‬ ‫انجام دهیم که تا‌کن��ون در این امر موفق بوده‌ایم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در پایان این آیین از کارگران بسیجی‬ ‫نمونه شرکت پاالیش نفت امام‌خمینی‌(ره) شازند‬ ‫با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشمول این طرح می‌شوند‪ .‬قائنی تصریح کرد‪ :‬طرح‌های‬ ‫ایجادی‌(توس��عه‌ای و بازس��ازی‌) حداکث��ر ب��ه میزان ‪۶‬‬ ‫درصد بخش��ودگی مش��مول س��ود وکارمزد می‌ش��وند‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۱‬هزار بازرسی در حوزه اصناف سیستان و بلوچستان‬ ‫بیش از ‪ ۱۸۱‬هزار بازرس��ی در س��ال ‪ ۹۷‬در حوزه اصناف و بازار انجا ‌م ‌‌‌و ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۶‬پرونده در س��طح اس��تان تشکیل ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫نادر میرشکار‪،‬‬ ‫ن ضمن‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچستا ‌‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬در طول س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعداد ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۲۸۹‬بازرس��ی در‬ ‫حوزه اصناف و بازار اس��تان انجام ش��ده که در همین زمینه ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۶‬پرونده‬ ‫تخل��ف تش��کیل و برای صدور حکم به مراجع ذی‌ربط ارجاع ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ل س��ال گذشته‪ ،‬در زمینه ‪ ۶۸۷‬انبار و‬ ‫ادامه داد‪ :‬بازرس��ی‌های انجام‌شده در طو ‌‬ ‫سردخانه در استان بوده که از این تعداد ‪ ۶۵۷‬بازرسی در بخش انبارها و ‪ ۳۰‬مورد‬ ‫بازرسی نیز مربوط به سردخانه‌ها بوده است‪ .‬میرشکار در ادامه درباره طرح‌های‬ ‫نظارتی‌تخصصی که سال گذشته اجرا ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‌های نظارتی‌تخصصی‬ ‫از جمل��ه طرح‌های نظارتی ویژه نوروز‪ ،‬محص��والت زراعی‪ ،‬ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫مصالح س��اختمانی‪ ،‬طال و جواهر‪ ،‬بازگش��ایی مد‌رسه‌ها‪ ،‬قند و شکر‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫مس��افر‪ ،‬شب یلدا‪ ،‬قالیشویی و خشکش��ویی از جمله طرح‌های اجرا‌شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخ��ش آرد و نان نیز در طول این مدت ‪ ۸‬هزار و ‪ ۲۲۳‬بازرس��ی در‬ ‫شده که منجر به تشکیل ‪ ۳۶۱‬پرونده شده است‪ .‬میرشکار در ادامه‬ ‫سطح استان ‌‌‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال گذشته نیز قیمت‌گذاری برای صنوف آموزشگاه‌های‬ ‫رانندگی‪ ،‬نمایشگاه‌های اتومبیل‪ ،‬آرایش��گران مردانه‪ ،‬پارکینگ‌ها‪ ،‬قالیشویی‪،‬‬ ‫آرایش��گران زنانه و قنادان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬میرش��کار ادام��ه داد‪ :‬در بخش‬ ‫مش��ارکت‌های مردمی و ستاد خبری در س��ال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۳۹‬گزارش‬ ‫مردمی رس��یده ک��ه از این تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۶۳‬م��ورد تلفنی‪ ۱۸۰ ،‬مورد کتبی‪،‬‬ ‫‪ ۷۹۵‬مورد حضوری‪ ۴۹ ،‬مورد از طریق پورتال و ‪ ۵۵۲‬مورد نیز از طریق پیامگیر‬ ‫س��ازمان دریافت شده است‪ .‬از این تعداد یک هزار و ‪ ۷۴۱‬مورد متخلف شناخته‬ ‫شده و ‪ ۱۲۷‬مورد در دست بررسی و نیز ‪ ۱۸۶‬مورد نیز به رضایت شاکی انجامیده‬ ‫و مابقی نیز غیر‌متخلف ش��ناخته شده‌اند‪ .‬وی افزود تمامی گزارش‌های رسید ‌ه‬ ‫مربوط به گرانی بوده و هیچ‌گونه گزارش درباره کمبود کاال نرس��یده و بیشترین‬ ‫این گزارش‌ها مربوط به نان‪ ،‬س��وخت‪ ،‬خدمات لوله‌کشی گاز‪ ،‬لوازم‌یدکی‪ ،‬میوه‬ ‫و س��بزیجات‪ ،‬لبنیات‪ ،‬نوشابه‪ ،‬روغن‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬تخم‌مرغ‪ ،‬مرغ و‪ ...‬است‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در پایان اعالم کرد‪ :‬شهروندان این استان‬ ‫ش خ��ود را درباره تخلف‌های اقتصادی از جمله گران‌فروش��ی‪،‬‬ ‫می‌توانن��د گزار ‌‬ ‫کم‌فروش��ی و تقلب‪ ،‬احتکار‪ ،‬انبارهای بی‌نام و نشان و‪ ...‬از طریق تماس تلفنی با‬ ‫شماره ‪ ۱۲۴‬ستاد خبری سازمان در طول شبانه‌رو ‌ز(‌ازساعت ‪ ۶‬صبح تا ‪ ۱۳‬و ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬پاسخگویی اپراتور و از ساعت ‪ ۱۹‬به بعد از طریق تلفن پیامگیر)‌یا با حضور‬ ‫در محل س��ازمان به حوزه ستاد خبری به‌صورت حضوری و کتبی گزارش‌های‬ ‫خود را ارائه کنند‪ .‬پس از دریافت گزارش‪ ،‬بازرس��ان این سازمان به‌سرعت اقدام‬ ‫ش(‌متخلف‪-‬غیرمتخلف) کرده که پس از آن در‬ ‫به بررس��ی وا‌عالم نتیج��ه گزار ‌‬ ‫تماس با شاکی نتیجه گزارش اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫م��دت بازپرداخ��ت تس��هیالت واحده��ای نیمه‌‌تم��ام‪،‬‬ ‫توسعه‌ای(بازس��ازی و نوس��ازی) ی��ک س��ال تنف��س و‬ ‫حداکثر ‪ ۵‬سال بازپرداخت و سرمایه در گردش یک سال‬ ‫بازپرداخت و س��رمایه در گردش نی��ز در این طرح فاقد‬ ‫بخشودگی است‪ .‬پیگیری الزم برای اعمال بخشودگی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬وی درباره نحوه تخصیص یارانه برای‬ ‫تس��هیالت در این طرح گفت‪ :‬یارانه س��ود و کارمزد در‬ ‫حس��اب تعهد ش��ده نزد بانک نگهداری و پس از تحقق‬ ‫طرح و تایید کمیته نظارت از س��وی بانک عامل با شروع‬ ‫نخستین قسط‌(مش��روط به بهره‌برداری ازطرح در مدت‬ ‫یک سال دوران مشارکت)پرداخت می‌‌شود‪.‬‬ ‫قائنی در پایان اظهار کرد‪ :‬فرآیند درخواست تسهیالت‬ ‫از طری��ق س��امانه بهین‌یاب در‌گاه اطالع��ات و خدمات‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انجام می‌‌ش��ود و مدارک مورد‬ ‫نی��از به منظور طرح‌های ایجادی ش��امل طرح توجیهی‪،‬‬ ‫پیش‌فاکت��ور ماش��ین‌آالت‪ ،‬تایی��ده اس��تعالم نهاد‌های‬ ‫نظارتی و برای طرح‌های توسعه‌ای(بازس��ازی و نوسازی)‬ ‫شامل طرح بازس��ازی‪ ،‬پیش‌فاکتور ماشین‌آالت و تاییده‬ ‫استعالم نهادهای نظارتی می‌شود‪.‬‬ ‫واحد پلی‌اکریل ایران نیازمند حمایت است‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫ب��ا تاکی��د بر ضرورت حمایت از واح��د تولیدی پلی‌اکریل‬ ‫ایران گفت‪ :‬این کارخانه با حمایت کارگران‪ ،‬تالش مدیران‬ ‫مجموعه و با ارائه تسهیالت به چرخه تولید برگشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬اس��رافیل احمدیه در‬ ‫حاش��یه بازدید از ش��رکت پلی‌اکریل گفت‪ :‬از زمان ورود‬ ‫هیات‌اجرایی جدید‪ ،‬این کارخانه جان تازه گرفت‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬بخش پلی‌استرمای آن اکنون روزانه به حدود ‪ ۹۵‬تن‬ ‫تولید دست یافته است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬کارخانه به‌دست‬ ‫کارگران به مرحله تولید رسید و در ادامه نیز به کمک آنها‬ ‫اس��تمرار خواهد داش��ت و اکنون خط‌مشی شرکت تغییر‬ ‫کرده و با مدیریت بهتری پیش می‌رود‪ .‬احمدیه یادآور شد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون در این واحد تولیدی هزار و ‪ ۷۰۰‬کارگر به صورت‬ ‫مستقیم و ‪ ۲‬هزار نفر غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬خوش��حالم که بعد از دو س��ال س��ختی‪ ،‬تالش و از‬ ‫خودگذشتگی کارگران رونق و شکوفایی را در این کارخانه‬ ‫می‌بینیم‪ .‬محس��ن نیرومن��د از خودگذش��تگی کارگران‬ ‫ب��ه دلی��ل دریافت نکردن بیش از ‪ ۱۰‬م��اه حقوق را عامل‬ ‫اصل��ی جان گرفتن این کارخانه اعالم کرد‪ .‬مدیر کارخانه‬ ‫پلی‌اکری��ل ای��ران گفت‪ :‬بعد از ‪ ۲‬س��ال تالش و کوش��ش‬ ‫پیوس��ته مجموعه ‪ ۲‬ه��زار نفری کارخان��ه «دی‌ام‌تی» و‬ ‫حمایت مس��ئوالن به ش��رایطی رس��یدیم ک��ه اکنون به‬ ‫ثبات نزدیک ش��ده‌ایم‪ .‬محسن رجایی ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ا‪ ،‬ق��رار ش��د در آینده تولیدات در قس��مت‬ ‫اس��تیبل این واحد تولیدی به ‪ ۱۸۰‬تن در روز و قس��مت‬ ‫پلی‌اس��تر به ‪ ۵۵‬تن افزایش یابد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به مش��کالت ارزی موجود‪ ،‬هنوز به حالت مس��تمر‬ ‫تولید نرس��یده‌ایم و این مهم در آینده با آمدن ‪ ۲‬محموله‬ ‫‪ ۴۰۰‬تنی مواد اولیه به کارخانه محقق می‌شود که می‌تواند‬ ‫تولیدات را بهبود بخشد و ظرفیت کامل این کارخانه را به ‪۶‬‬ ‫هزار تن در ماه تولید نخ و الیاف پلی‌استر و ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تن تولید الیاف اکریلیک برساند‪ .‬مهم‌ترین تولیدات شرکت‬ ‫پلی‌اکریل ایران‪ ،‬الیاف اکریلیک و نخ و الیاف پلی‌استر است‬ ‫و تولیدات آن به عنوان مواد اولیه در ش��رکت‌های نساجی‬ ‫و تولید فرش مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1286‬‬ ‫پیاپی ‪2604‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گرانی کاغذ‪ ،‬این روزها دامنگیر حوزه نشر شده است؛‬ ‫معضلی که هم نفس ناشران و هم رمق دست‌اندرکاران‬ ‫ح��وزه مطبوعات کاغذی را گرفته و برخی از آنان را به‬ ‫آخر خط رسانده است‪.‬‬ ‫این روزه��ا همه حرف از گرانی‌ها می‌زنند‪ .‬از گرانی‬ ‫خوراک گرفته تا گرانی پوش��اک و مسکن و خودرو‪ .‬در‬ ‫این میان حوزه فرهنگ نی��ز از این گرانی‌ها بی‌نصیب‬ ‫نمانده است‪.‬‬ ‫گرانی کاغذ یکی از مهم‌ترین معضالتی است که این‬ ‫روزها پایش را روی گلوی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های‬ ‫فرهنگی یعنی عرصه نش��ر گذاش��ته است؛ تاجایی که‬ ‫ش��ماری از ناش��ران پای خ��ود را از ای��ن عرصه عقب‬ ‫کش��یده‌اند و تعدادی از صاحب��ان روزنامه‌ها و مجله‌ها‬ ‫هم از خیر فعالیت در عرصه مطبوعات گذشته‌اند‪.‬‬ ‫در کن��ار گرانی کاغذ‪ ،‬گرانی س��ایر ل��وازم مربوط به‬ ‫چاپ هم بر دوش ناش��ران سنگینی می‌کند و عرصه را‬ ‫برای آنها تنگ کرده است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد و هنر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹ناشرانی که از خیر نشر می‌گذرند‬ ‫گرانی کاغ��ذ که در ماه‌های گذش��ته باال رفتن نرخ‬ ‫کت��اب و کاهش ش��مارگان کتاب را به دنبال داش��ته‬ ‫است‪ ،‬برخی ناش��ران را برای ادامه راه با چالش روبه‌رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مش��کل‪ ،‬از زمانی ناش��ران را بسیار متاثر‬ ‫کرد که دالر س��ازش را ناکوک کرد و نرخ آن س��ر به‬ ‫فلک گذاش��ت و در ادامه واردکنندگان کاغذ که از ارز‬ ‫دولتی هم بهره‌مند بودند کاغذهای‌شان را برای گران‌تر‬ ‫فروختن احتکار کردند و تدابیر مسئوالن برای حل این‬ ‫معضل هم نتیجه نداد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان آنان‌که متضرر ش��دند از یک طرف‬ ‫ناش��ران کتاب بودند که به دلیل کمیابی و گرانی کاغذ‬ ‫مجبور ش��دند ش��مارگان کتاب‌های‌شان را کم کنند و‬ ‫نرخ‌های‌ش��ان را باال ببرند و از ط��رف دیگر مخاطبان‬ ‫بودند که ناگزیر به کوچک کردن س��بد کتاب خانواده‬ ‫خود شدند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تازه‌تری��ن آمار خانه کتاب‪ ،‬در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ش��مارگان کتاب ‪۱۰‬درصد کمتر ش��ده و کتاب نیز تا‬ ‫‪۵۰‬درصد گران‌تر ش��ده اس��ت‪ .‬البته برای لمس گرانی‬ ‫کتاب خیلی هم الزم نیس��ت منتظر آمار بمانیم؛ کافی‬ ‫است سری به کتابفروشی‌ها بزنیم تا متوجه این گرانی‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب امسال نیز بیش از هر زمان دیگری‪،‬‬ ‫گرانی حتی بیش از ‪۵۰‬درصدی کتاب که آمارها از آن‬ ‫سخن می‌گویند و فغان دس��ت‌اندرکاران حوزه نشر از‬ ‫شرایط شکننده و دشوارشان را نمایان کرد‪.‬‬ ‫اعظم کیان‌افراز‪ ،‬مدیر انتش��ارات افراز و س��خنگوی‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمایی زن��ان ناش��ر‪ ،‬پیش‌تر در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا ایرن��ا‪ ،‬ب��ا تاکید ب��ر وضعیت ش��کننده‬ ‫ناش��ران بر اث��ر گرانی کاغ��ذ و اهمی��ت حمایت‌های‬ ‫مالی از ناش��ران در این ش��رایط گفت‪ :‬باید بیش��تر از‬ ‫اینه��ا از ح��وزه فرهنگ حمایت کرد‪ .‬گرانی و نوس��ان‬ ‫ن��رخ کاغ��ذ‪ ،‬یکی از مش��کالتی اس��ت ک��ه باعث باال‬ ‫رفتن نرخ کتاب می‌ش��ود‪ .‬این موضوع موجب س��خت‬ ‫ش��دن خرید کتاب برای مخاطب��ان و درنتیجه کاهش‬ ‫گردش مالی در حوزه نش��ر و فش��ار به ناش��ران شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬راضی��ه تجار‪ ،‬عضو هیات موس��س‬ ‫انجمن قلم ایران نیز در حاش��یه نمایشگاه کتاب گفت‪:‬‬ ‫گرانی کاغذ کمر صنعت نشر را شکسته و تاثیر بدی بر‬ ‫نویسندگان‪ ،‬مولفان و ناشران گذاشته است‪.‬‬ ‫ب��ا آغ��از بحران کاغذ در اواس��ط پاییز ‪ ،۹۶‬نگرانی‌ه��ا در میان اهالی‬ ‫نش��ریات به‌وی��ژه نش��ریات خصوص��ی پیرام��ون چگونگ��ی ادام��ه‬ ‫فعالیت‌های‌شان افزایش یافت‪ .‬از آن زمان تاکنون شماری از نشریات‬ ‫کاغذی که مدیران مسئول آنها نتوانستند زیر بار گرانی کاغذ و دیگر‬ ‫مخارج چاپ و انتشار مطبوعات تاب بیاورند‪ ،‬تعطیل شدند‬ ‫بسیاری از ناشران خرده‌پا و کوچک که می‌خواستند‬ ‫در کار فرهن��گ باقی بمانند حذف می‌ش��وند چراکه با‬ ‫ای��ن گران��ی نمی‌توانند کار کنند از این‌رو بس��یاری از‬ ‫ناشران به دلیل گرانی کاغذ ترجیح دارند در نمایشگاه‬ ‫کتاب حاضر نشوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مش��کالتی مانند گرانی کاغذ‬ ‫به فرهنگ ضرب��ه می‌زند‪ ،‬افزود‪ :‬باید افراد متخصص و‬ ‫متعهد در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و ساختارهایی‬ ‫پی��دا کنن��د و در صورت امکان س��عی کنن��د در حد‬ ‫توانایی‌ش��ان گوش��ه‌هایی را هم ترمیم کنند و به‌طور‬ ‫جدی و فعال‌تر به رفع این مشکل بپردازند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دی س��ال گذش��ته س��ردار‬ ‫حس��ین رحیم��ی‪ ،‬رئیس پلیس تهران‪ ،‬از دس��تگیری‬ ‫اعضا و س��رکرده باند بزرگ واردات کاغذ با ارز دولتی و‬ ‫برخورد با متخلفان خبر داد‪ .‬با این حال اما مش��کالت‬ ‫در حوزه کاغذ همچنان ادامه دارد و به قوت خود باقی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو چندان بعید نیس��ت ناش��ران و اهالی‬ ‫فرهنگی زیر بار مشکالت اقتصادی و گره‌های مختلفی‬ ‫که در مسیر فعالیت حرفه‌ای‌شان وجود دارد عطای کار‬ ‫فرهنگی را به لقای آن ببخش��ند و وارد دیگر مش��اغل‬ ‫اقتصادی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اقتصادی و مطبوعات‬ ‫با آغاز بحران کاغذ در اواس��ط پایی��ز ‪ ،۹۶‬نگرانی‌ها‬ ‫در می��ان اهال��ی نش��ریات به‌ویژه نش��ریات خصوصی‬ ‫نی��ز پیرامون چگونگی ادامه فعالیت‌های‌ش��ان افزایش‬ ‫یافت‪ .‬از آن زمان تاکنون ش��ماری از نش��ریات کاغذی‬ ‫که مدیران مس��ئول آنها نتوانستند زیر بار گرانی کاغذ‬ ‫و دیگ��ر مخارج چاپ و انتش��ار مطبوعات تاب بیاورند‪،‬‬ ‫تعطیل شدند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی منصور نصرت نظامی با عنوان‬ ‫«آتشفشان» و نمایشگاه آثار اوالف بژسکی با عنوان «روزی‬ ‫روزگاری در ایران» ‪ ۲۰‬اردیبهشت در گالری سیحون و بنیاد‬ ‫کاف گشایش شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬یکی از کارهایی که تعطیلی ندارد‪ ،‬کارهای‬ ‫مرتبط با هنر و به‌ویژه گالری‌داری است که در تمامی روزها‪،‬‬ ‫ماه‌ها و فصل‌های سال بدون تعطیلی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫پ��س از تعطی�لات نوروزی‪ ،‬ح��اال نوبت به م��اه مبارک‬ ‫رمضان رس��یده اس��ت که برخی اداره‌ه��ا و کارهای روزمره‬ ‫نیمه‌تعطیل هس��تند ام��ا گالری‌ها همچ��ون دیگر روزهای‬ ‫س��ال‪ ،‬برنامه‌های خ��ود را دارند و به همین دلیل جمعه ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهش��ت نیز همچون جمعه‌های گذش��ته‪ ،‬ش��اهد آیین‬ ‫گش��ایش نمایش��گاه‌های هنری بودیم‪ .‬در ادامه تعدادی از‬ ‫نمایشگاه‌های هنری که روز گذشته گشایش شدند‪ ،‬می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری شیرین‬ ‫«نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران» عنوان نمایشگاه‬ ‫گروهی ب��ه کیوریتوری فرناز محمدی اس��ت که جمعه ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشت در گالری شیرین به نشانی خیابان کریمخان‌زند‪،‬‬ ‫خیابان س��نایی‪ ،‬کوچه‌ س��یزدهم‪ ،‬ش��ماره ‪ ۵‬گشایش شده‬ ‫است و تا ‪ ۲۲‬خرداد ادامه خواهد داشت‪ .‬آثاری از هنرمندان‬ ‫برجس��ته‌ای چون آیدین آغداش��لو‪ ،‬کوروش شیش��ه‌گران‪،‬‬ ‫فرش��ید ملکی‪ ،‬منوچهر معتبر و سروش میالنی‌زاده در این‬ ‫نمایشگاه به نمایش درمی‌آید‪.‬‬ ‫در بیانی��ه ای��ن نمایش��گاه آم��ده اس��ت‪« :‬جلوه‌ه��ای‬ ‫نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران‪ -‬این جنبش هنری‬ ‫با ن��ام (نوهیجان نمایی) از اوایل دهه‪ ۱۳۶۰‬خورش��یدی ‪-‬‬ ‫ب��ر بازار هنر جهان س��لطه یافت‪ .‬هنرمن��دان در واکنش به‬ ‫هن��ر انتزاعی به هنر فیگوراتیو یعنی تصویرکردن انس��ان و‬ ‫روزنام��ه «همبس��تگی» یک��ی از مطبوعات بخش‬ ‫خصوص��ی ب��ود که ‪ ۲۷‬تی��ر ‪ ۹۷‬تعطیل ش��د‪ .‬در آن‬ ‫زمان امیرعباس نخعی س��ردبیر این روزنامه‪ ،‬با انتشار‬ ‫مطلبی ب��ا عنوان «برای یک خاموش��ی» در س��ایت‬ ‫رسمی روزنامه همبستگی از علت تعطیلی این روزنامه‬ ‫سخن گفت و نوشت‪ :‬به دنبال ادامه‌دار شدن مشکالت‬ ‫اقتص��ادی روزنامه‌های بخش خصوصی‪ ،‬به‌ویژه بحران‬ ‫کاغذ که مدتی اس��ت گریبانگیر مطبوعات شده است‪،‬‬ ‫روزنامه همبس��تگی نیز به روزنامه‌هایی پیوست که به‬ ‫دلیل مشکالت اقتصادی تعطیل شده‌اند‪.‬‬ ‫«اعت��دال» روزنام��ه دیگری بود که حجت‌االس�لام‬ ‫رضا صابری مدیر مس��ئول آن‪۷ ،‬بهمن سال گذشته از‬ ‫ی این روزنامه به دلیل مشکالت مالی خبر داد‪.‬‬ ‫تعطیل ‌‬ ‫خبر تعطیلی و چاپ نش��دن دو هفته‌نامه «مثلث»‬ ‫و «صدا» در اواس��ط دی س��ال گذشته حاکی از عمق‬ ‫چالش‌های اقتص��ادی دامنگیر مطبوعات کاغذی بود‪.‬‬ ‫بس��یاری تعطیلی این دو نشریه به‌نسبت قدیمی را که‬ ‫یکی ب��ه اردوگاه اصولگرایان تعلق داش��ت و یکی هم‬ ‫اصالح‌طل��ب بود‪ ،‬زنگ خطری برای جامعه مطبوعاتی‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫در پ��ی این اتفاق‌ه��ا ‪ ۳‬تن از نماین��دگان مجلس‪،‬‬ ‫در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری‪ ،‬خواس��تار رس��یدگی و‬ ‫حمایت دولت از مطبوعات شدند‪.‬‬ ‫نماین��دگان ته��ران؛ الیاس حضرتی‪ ،‬مدیرمس��ئول‬ ‫روزنام��ه «اعتماد»‪ ،‬مصطفی کواکبیان‪ ،‬مدیرمس��ئول‬ ‫روزنام��ه «مردم‌س��االری» و محمدعل��ی وکیل��ی‪،‬‬ ‫مدیرمس��ئول روزنام��ه «ابتکار»‪ ۲۲ ،‬اس��فند ‪ ،۹۷‬در‬ ‫نامه‌ای سرگش��اده خط��اب به حس��ن روحانی رئیس‬ ‫جمهوری احتمال تعطیلی مطبوعات را یادآور شدند‪.‬‬ ‫در بخش��ی از نام��ه این نمایندگان آمده اس��ت‪ :‬بار‬ ‫دیگ��ر تاکی��د می‌کنیم نفس‌ه��ای به ش��ماره افتاده‬ ‫نش��ریات مکتوب م��ی‌رود تا در تندب��اد کم‌توجهی‌ها‬ ‫و س��وء‌مدیریت بخش‌های مس��ئول در دولت و سایر‬ ‫نهاده��ای تصمیم‌گی��ر‪ ،‬قطع ش��ود و بیم��ار در حال‬ ‫احتضار مطبوعات‪ ،‬برای همیشه رخت از کشور بربندد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬محمدمهدی فرقانی‪ ،‬کارشناس رسانه‬ ‫و رئی��س دانش��کده ارتباطات دانش��گاه عالمه چندی‬ ‫پی��ش‪ ،‬درباره گرانی کاغ��ذ و پیامدهای آن و تعطیلی‬ ‫احتمالی روزنامه‌ها نیز به ایرنا گفت‪ :‬مطبوعات و کتاب‬ ‫نقش مهمی در فرهنگ‌س��ازی و پیش��برد توسعه ایفا‬ ‫می‌کنند اما گرانی کاغذ باعث نابسامان شدن وضعیت‬ ‫رسانه‌ها شده اس��ت‪ .‬با توجه به پایین بودن شمارگان‬ ‫مطبوعات و حضور نداش��تن محصوالتی مانند کتاب و‬ ‫روزنامه در س��بد مصرفی خانواده‌ها گرانی کاغذ باعث‬ ‫کاه��ش صفحه‌های روزنامه‪ ،‬گران��ی روزنامه و کاهش‬ ‫شمارگان روزنامه‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته فرقانی‪ ،‬مس��ئوالن بای��د درباره علت گرانی‬ ‫و نبود کاغ��ذ اظهارنظر کنند و راهکارهای واقعی ارائه‬ ‫دهند‪ .‬هرچند که از زم��ان بازدید رهبر معظم انقالب‬ ‫از نمایش��گاه کتاب و دستور رفع مشکل کاغذ از سوی‬ ‫ایشان وزیران ارشاد و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز عزم‬ ‫جدی برای رفع این مشکل دارند‪.‬‬ ‫با این همه حوزه نش��ر‪ ،‬اعم از کت��اب و مطبوعات‪،‬‬ ‫ب��ه عنوان یکی از مهم‌تری��ن حوزه‌های فرهنگی که با‬ ‫آگاهی و دانش جامعه ارتباط مس��تقیم دارد و همواره‬ ‫نیازمند توجه و رس��یدگی مسئوالن است‪ .‬این عرصه‬ ‫هر اندازه بیش��تر مورد توجه و اهتمام مس��ئوالن قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬به همان میزان شاهد شکوفایی و رشد فرهنگی‬ ‫جامعه خواهیم بود‪.‬‬ ‫از این‌رو ش��اید الزم باش��د‪ ،‬مس��ئوالن نس��بت به‬ ‫دغدغه‌های این‌روزهای دس��ت‌اندرکاران حوزه نشر و‬ ‫مطبوعات اقداماتی عملیاتی‌تر نش��ان دهند‪ .‬اگرچه به‬ ‫نظر می‌رسد‪ ،‬دست‌اندرکاران به‌ویژه در وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬برای رفع ای��ن نگرانی‌ها گام‌هایی‬ ‫را برمی‌دارن��د ام��ا اینکه این تالش‌ها چقدر توانس��ته‬ ‫رضایت ناشران و اهالی مطبوعات را به دست آورد و از‬ ‫دغدغه‌های آنان بکاهد‪ ،‬باید منتظر ماند و دید‪.‬‬ ‫گالری‌گردی در پایتخت‬ ‫دیگر اشیاء قابل تشخیص روی آورده بودند‪ .‬تاثیرات جهانی‬ ‫نئواکسپرسیونیس��م با نش��انه‌هایی همچ��ون بحران هویت‪،‬‬ ‫رویاهای ویران شده‪ ،‬روان‌پریشی‪ ،‬دفرمه کردن‪ ،‬مسخ‌شدگی‬ ‫و گاه��ی رنگ‌ه��ای تند متاث��ر از ضرب قل��م هنرمندان با‬ ‫رنگ‌های تند در این آثار همراه بود‪ .‬هنرمندانی که به مسئله‬ ‫زمان و مکان توجه نداش��تند و هر آنچه قابل اهمیت است‪،‬‬ ‫بازی ذهن در آثارشان است‪.‬‬ ‫در ای��ران نی��ز نوهیج��ان نمای��ی در آث��ار هنرمن��دان‬ ‫تجس��می نه ب��ه تقلید از غ��رب بلکه به دلی��ل رویارویی با‬ ‫آنچ��ه تاثی��ر ناملایم��ات زیس��تی‪ ،‬جنگ و بح��ران هویت‬ ‫ب��وده در آثار بس��یاری از عمیق‌ترین ای��ن هنرمندان دیده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬منتخ��ب آثار ارزنده‌ای اس��ت‬ ‫از‪ ۳‬نس��ل از هنرمندان برای تجس��م آنچه نش��ان از رنج و‬ ‫سرگشتگی انسان معاصر دارد و بازتاب فردیت است‪».‬‬ ‫‹ ‹گالری ُا‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاشی س��میرا کربالیی با عنوان «بیم‬ ‫و امید» از جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت تا چهارش��نبه ‪ ۱‬خرداددر‬ ‫گالری اُ‪ ،‬در خیابان سنایی‪ ،‬خیابان شاهین (خدری)‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ،۱۸‬طبقه اول برپا می‌شود‪.‬‬ ‫در بیانیه این نمایشگاه آمده است‪« :‬این مجموعه کوششی‬ ‫اس��ت در راس��تای فهم صحیح‌تر و تکمیل تجربیات سمیرا‬ ‫کربالیی در عرصه نقاشی‪.‬‬ ‫آث��ار دو مجموع��ه قبلی نیز ف��ارغ از حضور رنگ ش��کل‬ ‫گرف��ت اما در ای��ن مجموعه‪ ،‬درک فض��ای تصویر‪ ،‬اهمیت‬ ‫س��اختارمندی تصوی��ر و درنهایت اس��توار کردن س��اختار‬ ‫تصویر بر یک هندسه پنهان‪ ،‬چالش اصلی کار برای هنرمند‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اضاف��ه کردن الیه‌ه��ای گوناگ��ون در تصویر‬ ‫ب��ا بهره‌بردن از تنوع خاکس��تری‌ها ش��کل گرفت و در کل‪،‬‬ ‫آنچه حاصل ش��ده‪ ،‬وی را در امر مداخله در تصویر جسورتر‬ ‫ک��رده و مس��یر را برای ش��ناخت و توس��عه امکانات تصویر‬ ‫روش��ن‌تر کرده اس��ت‪ .‬درگیری و تالش برای فهم عمیق‌تر‬ ‫«‌زب��ان تصویر» اصلی‌ترین مس��ئله کنونی س��میرا کربالیی‬ ‫است‪».‬‬ ‫‹ ‹گالری سیحون‬ ‫«آتشفش��ان» عنوان نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی منصور‬ ‫نصرت نظامی است که از ‪ ۲۰‬اردیبهشت در گالری سیحون‬ ‫به نش��انی خیابان وزرا‪ ،‬کوچه چهارم‪ ،‬شماره ‪ ۱۱‬آغاز به کار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در بیانیه این نمایشگاه به قلم افرا خاکزاد آمده است‪« :‬در‬ ‫نگاه نخس��ت کارهای نصرت نظامی دورنمایی کلی را هدف‬ ‫می‌گیرد اما با اندکی تامل درمی‌یابیم سازه‌های او جزئی‌ترین‬ ‫و روزمره‌ترین امور را در ذهن‌مان متبادر می‌کند‪ .‬نقاشی‌های‬ ‫نظامی حاکی از نظم‪ ،‬یکنواختی‪ ،‬تکرار و عاری از مبالغه‌اند‪،‬‬ ‫در عین حال عاطفی‪ ،‬مه‌آلود‪ ،‬پر رمزوراز با چشم‌اندازی فراخ‬ ‫و مس��یرهایی پُر پیچ‌وخم هس��تند که به لک ‌ه نوری منتهی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬گویی به دنبال امیدی است که در نهایت به انجام‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫نتیج��ه س��ازه‌های او حجم‌هایی اگرچه ثابت هس��تند اما‬ ‫درون‌ش��ان انفجار را می‌توان حس کرد‪ .‬خطوطی لغزان در‬ ‫آس��تانه یک انفجار و انهدام‪ ،‬سازه‌هایی متشکل از بافت‌های‬ ‫منس��جم و گاهی انفجاری از آتشفشانی درونی‪ ،‬گویی مدام‬ ‫در حال فروپاشی هستند‪.‬‬ ‫نظامی واقعی��ت و خیال را درهم می‌آمی��زد‪ .‬زمان و فضا‬ ‫را منه��دم می‌کند و آنی ابدی از احس��اس و جهانی محض‬ ‫پدید می‌آورد‪».‬‬ ‫نمایشگاهی از افغانستان‬ ‫در نیاوران‬ ‫بر اساس‬ ‫تازه‌ترین آمار‬ ‫خانه کتاب‪،‬‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫شمارگان کتاب‬ ‫‪۱۰‬درصد کمتر‬ ‫شده و کتاب‬ ‫نیز تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫گران‌تر‬ ‫شده است‬ ‫‹ ‹گالری هما‬ ‫نمایشگاه انفرادی حجم‌های نجمه پاشایی با عنوان «میان‬ ‫دو جهان» روز گذش��ته (جمعه) در گال��ری هما به نمایش‬ ‫درمی‌آیند‪ .‬نمایش��گاه تا ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت در گالری هما در‬ ‫خیابان کریم‌خان زند‪ ،‬خیابان س��نایی‪ ،‬کوچه چهارم غربی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،۸‬واحد ‪ ۱‬برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بنیاد کاف‬ ‫موسس��ه کاف از جمع��ه ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت ‪ ،‬میزب��ان آثار‬ ‫هنرمند سرش��ناس لهستانی‪ ،‬اوالف بژسکی با عنوان «روزی‬ ‫روزگاری در ایران» اس��ت ک��ه در دوره‌ ‪۵‬ماهه اقامت هنری‬ ‫(‪ ۳‬بار س��فر به ایران در طول یک س��ال) در ش��هر تبریز و‬ ‫با همکاری سرامیک‌کاران ساکن این شهر ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن دومین همکاری این هنرمند با موسس��ه کاف بعد از‬ ‫نمایش چیدم��ان او در حیاط مجس��مه‌های موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران در سال ‪ ۱۳۹۳‬است‪.‬‬ ‫اوالف بژس��کی که در هنرهای طراحی‪ ،‬مجسمه‪ ،‬چیدمان‬ ‫و فیلم چیره‌دس��ت اس��ت‪ ،‬این‌بار به س��رامیک روی آورده‬ ‫است و در این نمایش��گاه‪ ،‬آثاری در بستری از مواد بازیافت‬ ‫و س��پس طراحی‌شده از سوی هنرمند به نمایش درخواهند‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫بنی��اد کاف به نش��انی ولنجک‪ ،‬میدان دانش��گاه ش��هید‬ ‫بهش��تی‪ ،‬ابتدای جاده درکه‪ ،‬س��یزده‌چنار‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬و ‪۳۶‬‬ ‫میزبان آثار هنرمند لهستانی تا ‪ ۲۴‬خرداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری اعتماد نگارستان‬ ‫ژان��گ زئ��ی‪ ،‬بازیگر چین��ی فیلم س��ینمایی‬ ‫«گودزیال‪ :‬پادشاه هیوالها» به عنوان «مادرخوانده»‬ ‫جشنواره فیلم کن سال جاری انتخاب شد تا جایزه‬ ‫ش��وپارد را به برندگانش اهدا کند‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫به نقل از ورایتی‪ ،‬در نوزدهمین سال اهدای جایزه‬ ‫شوپارد در جش��نواره فیلم کن ‪ ،۲۰۱۹‬ژانگ‌زئی‬ ‫این جایزه را به دو برنده جوان امسال اهدا می‌کند‪.‬‬ ‫جایزه شوپارد که از سوی برند شوپارد ایجاد شده‬ ‫هر سال دو جایزه ویژه به بازیگران در حال ظهور‬ ‫(زن و م��رد) اهدا می‌کند‪ .‬برن��دگان این جایزه را‬ ‫یک گ��روه کارش��ناس تعیین می‌کنند ت��ا از دو‬ ‫بازیگر جوان در مسیر کاری‌شان حمایت شود‪ .‬این‬ ‫جایزه هر س��ال در جشنواره فیلم کن ازسوی یک‬ ‫اهداکننده ک��ه از وی به عنوان «مادر خوانده» یا‬ ‫«پدرخوانده» یاد می‌شود‪ ،‬اهدا می‌شود‪ .‬امسال به‬ ‫عنوان مادرخوانده‪ ،‬ژانگ این جایزه را به دو بازیگر‬ ‫جوان زن و مرد اهدا می‌کند‪ .‬س��ال گذشته دایان‬ ‫کروگر‪ ،‬بازیگر آلمانی اهداکننده این جایزه به جو‬ ‫آلوین و الیزابت دیبیکی بود‪ .‬ش��ارلیز ترون‪ ،‬التون‬ ‫جان‪ ،‬رابرت دنیرو‪ ،‬شان‌پن‪ ،‬کیت بالنشت‪ ،‬جولین‬ ‫م��ور‪ ،‬جود الو‪ ،‬گوینت پالت��رو‪ ،‬ژولیت بی‌نوش و‬ ‫هلن میرن ازجمله پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌های‬ ‫پیشین کن بوده‌اند‪.‬‬ ‫نقاش��ی‌های علیرضا نکویی ب��ا عنوان «خط��وط» از روز‬ ‫گذش��ته در گالری اعتماد نگارستان روی دیوار رفته‌اند‪ .‬این‬ ‫گالری در میدان بهارس��تان‪ ،‬خیابان دانشسرا‪ ،‬باغ نگارستان‬ ‫قرار دارد و این نمایشگاه تا ‪ ۷‬خرداد برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫آیین گش��ایش نمایش��گاه عکس افغانس��تان‬ ‫محمدموس��ی اکب��ری و فاطمه اکب��ری با عنوان‬ ‫فرهنگ‪ ،‬زندگی و رمضان در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫افغانس��تان؛ فرهنگ‪ ،‬زندگ��ی و رمضان به همت‬ ‫بنی��اد آفرینش‌ه��ای هن��ری نیاوران و موسس��ه‬ ‫فرهنگ��ی اکو برگزار می‌ش��ود‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫آثار ش��اخص دو عکاس برجس��ته افغانستانی به‬ ‫نفع کودکان کار و محروم از تحصیل در مدرس��ه‬ ‫معرف��ت و دیه آزادی یک زندانی افغانس��تانی در‬ ‫معرض دید عموم قرار خواهد گرفت‪ .‬محمدموسی‬ ‫اکبری به همراه دخترش فاطمه اکبری عکاس��ان‬ ‫این نمایش��گاه در ‪ ۷۵‬اثر خ��ود تالش کرده‌اند به‬ ‫دور از هرگون��ه س��یاه‌نمایی زیبای��ی‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫زندگ��ی جاری م��ردم افغانس��تان در ماه مبارک‬ ‫رمضان را نش��ان بدهند‪ .‬این نمایش��گاه از ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهش��ت در گالری شماره ‪ ۲‬فرهنگسرای‬ ‫نی��اوران پابرجاس��ت‪ .‬عالقه‌من��دان می‌توانن��د‬ ‫همه‌روزه از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲:۳۰‬به فرهنگسرای‬ ‫نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کالس نوازنده اتریشی‬ ‫در بنیاد رودکی‬ ‫مس��ترکالس نوازندگ��ی ساکس��فون در مرکز‬ ‫آم��وزش هنری بنیاد رودکی برگزار می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪« ،‬گرالد پرین فالک» نوازنده اتریشی‬ ‫‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬اردیبهش��ت‌در مرک��ز آم��وزش هنری‬ ‫بنیاد رودکی مس��ترکالس نوازندگی ساکس��فون‬ ‫برگ��زار می‌کن��د‪ .‬پرین فالک‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه‬ ‫موسیقی گراتس اتریش است و پیشینه همکاری‬ ‫ب��ا ارکس��ترهای درجه ی��ک همچون ارکس��تر‬ ‫فیالرمونیک وین‪ ،‬ارکس��تر سمفونیک رادیو وین‪،‬‬ ‫ارکس��تر فیالرمونی��ک راینلند و ارکس��تر دولتی‬ ‫اشتوتگارت را در کارنامه خود دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫سولیس��ت ارکس��تر کالنگ فروم وین است و در‬ ‫اج��رای ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬ارکس��تر س��مفونیک تهران به‬ ‫رهب��ری نصیر حیدریان در تاالر وحدت به عنوان‬ ‫سولیست حضور دارد‪.‬‬ ‫آغاز خوب سامورایی‬ ‫در برلین‬ ‫اکران ‪ ۶‬فیلم جدید در حالی از چهارش��نبه ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهش��ت آغاز ش��د که در این میان فقط یک‬ ‫فیلم فروش خوبی در آیین گش��ایش داش��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬فیلم‌های سینمایی سامورایی در‬ ‫برلین ب��ه کارگردانی مهدی نادری‪ ،‬به دنیا آمدن‬ ‫به کارگردانی محسن عبدالوهاب‪ ،‬خانه دیگری به‬ ‫کارگردان��ی بهنوش صادق��ی‪ ،‬نبات به کارگردانی‬ ‫پ��گاه ارضی‪ ،‬تولدت مبارک به کارگردانی س��میه‬ ‫زارعی‌نژاد‪ ،‬وکیل مدافع به کارگردانی سلما بابایی‬ ‫و ونداد دوش��ن از چهارش��نبه (‪ ۱۸‬اردیبهش��ت)‬ ‫اک��ران خ��ود را آغاز کردند‪ .‬س��امورایی در برلین‬ ‫در دو روز به فروش��ی حدود ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان‬ ‫دست یافت و در رتبه بهترین فروش و اکران آیین‬ ‫گشایش در بین ‪ ۶‬فیلم تازه اکران شده قرار گرفت‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی نبات با فروشی حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬خانه دیگری با فروش��ی حدود ‪ ۷‬میلیون‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬به دنیا آمدن با فروش��ی حدود‬ ‫‪ ۶‬میلیون تومان‪ ،‬وکیل مدافع با فروشی حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون تومان و تولدت مبارک با فروش��ی حدود‬ ‫یک میلیون تومان در رده‌های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫وقتی گرانی کاغذ رمق ناشران را می‌گیرد‬ ‫«مادرخوانده» جشنواره‬ ‫کن ‪ ۲۰۱۹‬معرفی شد‬
‫شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪ 5 - 1398‬رمضان ‪ 11 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1286‬پیاپی ‪2604‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایش فردوسی در تاجیکستان‬ ‫نقاشی کودکان سیل‌زده‬ ‫در «کارتوگرافی»‬ ‫از می��ان ‪ ۲۶۰‬نقاش��ی ارسال‌ش��ده از‬ ‫سراس��ر ای��ران برای حضور در مس��ابقه‬ ‫نقاشی باربارا پیچنیک ‪ ۲۰۱۹‬باعنوان «ما‬ ‫عاشق نقشه هستیم»‪ ۶ ،‬نقاشی برگزیده‬ ‫ش��د که دو اثر متعلق به کودکان مناطق‬ ‫سیل‌زده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫س��ازمان نقشه‌برداری کشور‪ ،‬مسابقه نقاش��ی باربارا پیچنیک با موضوع «ما‬ ‫عاشق نقشه هستیم»‪ ،‬از س��وی انجمن بین‌المللی کارتوگرافی (‪ )ICA‬هر‬ ‫‪2‬سال یک‌بار برگزار می‌شود که سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان نماینده‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در این انجمن اجرای این مس��ابقه را برعهده دارد‪.‬‬ ‫سازمان نقشه‌برداری کشور‪ ،‬به‌منظور برگزاری باشکوه‌تر این مسابقه نقاشی‬ ‫می��ان ک��ودکان و نوجوانان با هم��کاری وزارت آموزش و پرورش کش��ور و‬ ‫ن ‪ ۹۷‬مقدمات برگزاری این‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬از بهم ‌‬ ‫مس��ابقه را فراهم کرد و تا پایان مهلت ارس��ال این نقاشی‌ها (‪ ۲۰‬فروردین)‬ ‫‪ ۲۶۰‬اثر هنری از کودکان و نوجوانان سراسر کشور به سازمان نقشه‌برداری‬ ‫کش��ور ارسال شد‪ .‬تمام نقاشی‌های ارسال‌شده ازسوی کارشناسان مدیریت‬ ‫کارتوگرافی و اطلس‌های ملی در سازمان نقشه‌برداری کشور بررسی شدند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه این بررس��ی ‪ ۶‬اثر برگزیده ش��دند که از این میان یک نقاش��ی‬ ‫به‌عنوان «بهترین نقاش��ی منتخب» و یک نقاش��ی به‌عنوان «بهترین ایده»‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬در نهایت در هر یک از ‪ ۴‬گروه سنی‪ ،‬نقاشی‌ای که بیشترین‬ ‫امتیاز را داش��ت به‌عنوان «برنده گروه س��نی» انتخاب ش��د‪ .‬آثار متعلق به‬ ‫باران عبداهلل‌زاده پنج‌س��اله از استان آذربایجان غربی‪ ،‬علی احمدوند ‪۸‬ساله‬ ‫از اس��تان لرستان‪-‬خرم‌آباد‪ ،‬آناهیتا افش��اری توانا ‪۱۰‬ساله از همدان‪ ،‬زینب‬ ‫مشتاقی ‪۱۶‬ساله از استان مرکزی‪-‬اراک‪ ،‬پارمیدا هادیان قهفرخی ‪۱۴‬ساله از‬ ‫استان خوزستان‪-‬اهواز و الهه صحرانشین ‪۱۶‬ساله از استان لرستان‪-‬پلدختر‬ ‫به‌عنوان منتخبان نهایی از ایران به این رقابت جهانی ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ازمان نقش��ه‌برداری ‪ ۶‬اثر منتخب را به انجمن بین‌المللی کارتوگرافی‬ ‫ارس��ال می‌کند و آنها نیز از میان آثار ارسال‌ش��ده از کش��ورهای گوناگون‬ ‫تعدادی آثار را به‌عنوان منتخب معرفی خواهند کرد‪.‬‬ ‫بزرگ‪ ،‬براساس داس��تان «شاهنامه» و رمان‬ ‫«فردوس��ی» نوشته «ساتم الغ‌زاده» نویسنده‬ ‫نام‌آشنای تاجیک تهیه شده است‪ .‬قادر یادآور‬ ‫شد‪ :‬رمان الغ‌زاده در سال ‪ ۱۳۷۸‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۱۹۹۹‬می�لادی) کت��اب س��ال جمه��وری‬ ‫اسالمی ایران ش��ناخته و حتی صحبت‌هایی‬ ‫نی��ز درباره تولید فیلم س��ینمایی مش��ترک‬ ‫تاجیکس��تان و ایران برپایه این اثر مطرح شد‬ ‫و خوش��بختانه امروز شاهد روی صحنه رفتن‬ ‫نمایش فردوس��ی به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫س��لطان عثمان‌اف هس��تیم‪ .‬قادر در پایان با‬ ‫تاکید بر اش��تراکات فراوان مردم تاجیکستان‬ ‫و ایران‪ ،‬شعر مش��هور «الیق شیرعلی» شاعر‬ ‫فقی��د تاجیک درب��اره پیونده��ای ایرانیان و‬ ‫تاجیکان را قرائت کرد که مورد استقبال گرم‬ ‫حاضران قرار گرفت‪.‬‬ ‫سترگ او ش��اهنامه‪ ،‬رشته‌های ناگسستنی و‬ ‫برادری دو مل��ت ایران و تاجیکس��تان را بار‬ ‫دیگ��ر نمایان کرد‪ .‬س��فیر ای��ران گفت‪ :‬الزم‬ ‫می‌دان��م قدردان��ی صمیمانه خود را نس��بت‬ ‫ب��ه تالش‌های بانیان‪ ،‬کارگ��ردان‪ ،‬بازیگران و‬ ‫عوامل فنی بیان کن��م و امیدوارم در ایران و‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬شاهد خلق آثار هنری بیشتری‬ ‫درباره س��رمایه‌ها و ب��زرگان ادبی‪ ،‬تاریخی و‬ ‫فرهنگی مشترک‌مان باشیم‪.‬‬ ‫پیش از آغاز نمایش «آرتیق قادر» هنرمند‬ ‫ش��هیر تاجیک ضم��ن ع��رض خیرمقدم به‬ ‫مهمان��ان و عالقه‌من��دان حکی��م ت��وس و‬ ‫همچنین س��فیر جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫در تاجیکس��تان به‌عن��وان مهم��ان ویژه این‬ ‫نمای��ش ابراز کرد‪ :‬برای نخس��تین بار اس��ت‬ ‫که در تاجیکس��تان نمایشی درباره فردوسی‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرسش از زمان ‪ -‬از پرندگان کنار آبزی‬ ‫‪ -2‬شاعر عهد قاجاریه و سراینده زهره و منوچهر ‪ -‬تالفی‬ ‫‪ -3‬آیین‌ها ‪ -‬پارچه ابریشمی نفیس ‪ -‬توقع و چشمداشت‬ ‫‪ -4‬قدرت خواندن ‪ -‬نمایان شدن و مورد توجه قرار گرفتن ‪ -‬علف خشک‬ ‫‪ -5‬زیاده‌خواهی ‪ -‬تنگدستی ‪ -‬اتحادیه بین‌المللی هوانوردی ‪ -‬پیشتاز گله‬ ‫‪ -6‬دیوار کوتاه و کوچک ‪ -‬گونه‌ای قایق‬ ‫‪ -7‬هر یک از سنگ‌های قیمتی ‪ -‬دور از خطر‬ ‫‪ -8‬آستانه در ‪ -‬پایتخت کشور سریالنکا‬ ‫‪ -9‬رنگی برای چشم ‪ -‬آرزوهای نفس آدمی‬ ‫‪ -10‬سرنگون ‪ -‬فلز آلوده‌کننده هوا‬ ‫‪ -11‬دوطرف گونه صورت ‪ -‬کبوتر ماده خاکستری ‪ -‬رهبر خرمدینان ‪ -‬چه‬ ‫زمانی‬ ‫‪ -12‬خواب تازی ‪ -‬از وسایل بنایی ‪ -‬نام اختصاری سازمان پیمان مرکزی‬ ‫منحل شده‬ ‫‪ -13‬رودی در شمال شرق کشورمان ‪ -‬سخن فصیح و آشکار ‪ -‬اعتقاد قلبی‬ ‫‪ -14‬دایره وسط خیابان ‪ -‬روزهای نیامده‬ ‫‪ -15‬کشوری در امریکای مرکزی ‪ -‬جاده باریک پرپیچ و خم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ل‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ژ‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ش ک‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪140‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طراح��ان نمای��ش «کمیته نان» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫لیلی عاج معرفی شدند‪ .‬به گزارش ایلنا طراحان نمایش «کمیته‬ ‫نان» که قرار است از ‪ ۲۳‬اردیبهشت به کارگردانی لیلی عاج در‬ ‫تاالر قش��قایی مجموعه تئاتر ش��هر روی صحنه برود‪ ،‬مشخص‬ ‫شدند‪ .‬در این نمایش ماریا حاجیها طراحی گریم‪ ،‬الهام شعبانی‬ ‫طراحی لباس‪ ،‬س��ینا ییالق‌بیگی طراحی صحنه و رضا خضرایی‬ ‫طراح��ی نور را برعه��ده دارند‪ .‬این نمایش ک��ه دومین اثر عاج‬ ‫درباره مشکالت صنفی و معیشتی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی کارگران‬ ‫اس��ت‪ ،‬در فضایی پرتنش به مسئله کولبران پرداخته و وضعیت‬ ‫ی طبقه کارگر را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫سخت زندگ ‌‬ ‫پوستر «وقتی کبوترها ناپدید‬ ‫شدند» رونمایی شد‬ ‫‪1‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪141‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫س ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش ک‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک س‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫س ک‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طراحان نمایش «کمیته نان»‬ ‫همزم��ان با آغ��از اجراهای نمای��ش «وقتی کبوتره��ا ناپدید‬ ‫ش��دند»‪ ،‬تازه‌ترین تولید «تئاتر مستقل»‪ ،‬از پوستر این نمایش‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬به گ��زارش ایلنا نمایش «وقت��ی کبوترها ناپدید‬ ‫شدند» نوشته سفی اکس��انن به کارگردانی هستی حسینی در‬ ‫حالی به صحنه رفت که از پوس��تر این نمایش نیز رونمایی شد‪.‬‬ ‫طراحی پوستر تازه‌ترین تولید تئاتر مستقل برعهده مهدی دوایی‬ ‫بوده که سابقه همکاری با مجموعه تئاتر مستقل و بسیاری دیگر‬ ‫از گروه‌ه��ای تئات��ری را در کارنامه خ��ود دارد‪« .‬وقتی کبوترها‬ ‫ناپدید شدند» دهمین نمایشی است که با حمایت تئاتر مستقل‬ ‫تولید می‌شود‪« .‬باد شیشه را می‌لرزاند»‪« ،‬رویای یک شب نیمه‬ ‫تابس��تان»‪« ،‬رومئو و ژولیت»‪« ،‬اپراتور نس��ل چهارم»‪« ،‬گتو»‪،‬‬ ‫«بخ��واب در رویاهایت»‪« ،‬رومولیت»‪« ،‬ش��پش» و «س��یزده»‬ ‫از جمله نمایش‌هایی هس��تند که پی��ش از این با حمایت تئاتر‬ ‫مستقل تولید شده‌اند‪.‬‬ ‫ی��ک مجموعه دانش‌بنیان که سال‌هاس��ت در حوزه تبدیل مت��ن به گفتار و‬ ‫برعک��س فعالیت می‌کند‪ ،‬محصول ت��ازه‌ای ارائه داده که اف��راد می‌توانند با آن‬ ‫صدای خود را جاودانه کنند؛ حتی بعد از مرگ‪ ،‬حتی بعد از اینکه به هر دلیلی‬ ‫حنجره فرد دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا مدتی پیش نرم‌افزاری وارد بازار شد که صدا را به متن تبدیل‬ ‫می‌ک��رد‪ .‬این نرم‌افزار برای افرادی که قصد داش��تند صدای��ی را به متن تبدیل‬ ‫کنن��د‪ ،‬اتفاق فوق‌العاده‌ای بود‪ .‬حاال همان ش��رکت نرم‌افزار دیگری تولید کرده‬ ‫ک��ه می‌توان��د متنی که به آن می‌دهید را برای‌تان به ص��دا تبدیل کند؛ آن هم‬ ‫به صدای خودتان‪ .‬فکرش را بکنید االن امکان داش��ته باش��د که بتوانید صدای‬ ‫پدرب��زرگ‪ ،‬مادربزرگ‪ ،‬خودتان یا دوس��تان‌تان را در یک نرم‌افزار ضبط کنید و‬ ‫هر زمان که خواستید متن موردنظرتان را با صدای آن فرد بشنوید؛ این امکانی‬ ‫است که یک شرکت دانش‌بنیان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا حسینیان از حدود ‪ ۱۵‬سال پیش کار خود را با یک تیم کوچک از‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشگاه شریف آغاز کرد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی این مجموعه دانش‌بنیان با اش��اره به اینکه این گروه از سال ‪۸۲‬‬ ‫کار خ��ود را آغاز کرده‌‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت گوناگونی تولید کرده‌ایم؛ تبدیل گفتار‬ ‫ب��ه متن و متن به گفتار که ه��ر دو محصول را به بازار عرضه کرده‌ایم‪ .‬محصول‬ ‫جدیدی که باعث ش��د سراغ حسینیان و تیم فنی‌اش برویم‪ ،‬محصولی است که‬ ‫عالوه بر فناوری یک بعد انس��انی پررنگ نیز دارد‪ .‬در نرم‌افزار پیش��ین‪ ،‬تبدیل‬ ‫مت��ن به گفتار مدت زمان خیلی زیادی طول می‌کش��ید؛ ب��ه این دلیل که باید‬ ‫صداهای زیادی را به س��امانه معرفی می‌کردیم تا ب��ا پردازش‌هایی که روی آن‬ ‫انجام می‌ش��د‪ ،‬صدای مورد نظر را اس��تخراج کنیم‪ ،‬اما درحال‌حاضر به فناوری‬ ‫دس��ت پیدا کردیم که به‌وسیله آن هر فردی می‌تواند صدای خود را به ما بدهد‬ ‫و ما براساس پردازش‌های فنی‪ ،‬محصول تبدیل متن به گفتار اختصاصی صدای‬ ‫خود شخص را تولید کنیم‪.‬‬ ‫او درباره روند این کار گفت‪ :‬برخی جمالت پیش‌فرض است که ما در اختیار‬ ‫افراد عالقه‌مند به داش��تن این نرم‌افزار اختصاصی قرار می‌دهیم‪ ،‬او آن صداها را‬ ‫در یک جای خلوت و ساکت می‌خواند و به ما تحویل می‌دهد‪ .‬پس از طی شدن‬ ‫یک تا ‪ 2‬ماه‪ ،‬نرم‌افزار مخصوص برای فرد آماده می‌شود‪.‬‬ ‫شانزدهمین جشنواره «نقد کتاب»‬ ‫فراخوان داد‬ ‫شانزدهمین جشنواره نقدکتاب همزمان با هفته پژوهش در آذر ‪ ۱۳۹۸‬برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا فراخوان ش��انزدهمین جشنواره «نقد کتاب» منتشر‬ ‫کمی نقد‬ ‫شد‪ .‬شانزدهمین جشنواره نقدکتاب با هدف کمک به ارتقای کیفی و ّ‬ ‫و اعتالی اندیشه و فضای انتقادی همزمان با هفته پژوهش در آذر ‪ ۱۳۹۸‬برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬در فراخوان شانزدهمین جشنواره نقد کتاب از همه نویسندگان‪ ،‬منتقدان‪،‬‬ ‫مدیران‌مسئول مطبوعات و نشریه‌ها دعوت شده نسخه‌ای مکتوب از مقاله‌هایی‬ ‫را که برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در حوزه نقد کتاب منتش��ر کرده‌اند؛‬ ‫حداکثر تا ‪ ۳۱‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬به دبیرخانه جشنواره نقد کتاب ارسال کنند‪ .‬همچنین‬ ‫ضروری اس��ت فایل الکترونیک مقاله‌ها نیز روی تارنمای جش��نواره به نش��انی‬ ‫‪ www.naghdeketab.ir‬بارگذاری ش��ود‪ .‬دبیرخانه جشنواره نقد کتاب در‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬خیابان برادران مظفرجنوبی‪ ،‬کوچه خواجه نصیر‪،‬‬ ‫ش��ماره ‪ ،۲‬طبقه دوم واقع شده اس��ت‪ .‬عالقه‌مندان برای کسب اطالعات بیشتر‬ ‫می‌توانند به نش��انی الکترونیکی ‪ www.naghdeketab.ir‬مراجعه کنند یا با‬ ‫شماره ‪ ۶۶۴۱۵۲۵۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬آزموده و باتجربه ‪ -‬مثنوی از خواجوی کرمانی‬ ‫‪ -2‬از ظروف ‪ -‬جواهرفروش ‪ -‬چکمه نظامی‬ ‫‪ -3‬متاع و کاال ‪ -‬سبزی خوش‌طعم ‪ -‬دچار تردید‬ ‫‪ -4‬حاصل جمع ‪ -‬قالبی در شعر ژاپنی ‪ -‬عدسی مقعر‬ ‫‪ -5‬گریز جانور ‪ -‬فشار عصبی ‪ -‬خوراک تزریقی ‪ -‬جنس مذکر‬ ‫‪ -6‬جایگزین او ‪ -‬صدف‌نشین ‪ -‬محافظ عینک‬ ‫‪ -7‬کارت اخطار ‪ -‬از پیامبران الهی‬ ‫‪ -8‬کتاب رموز نجوم ‪ -‬حرف تنبیه‬ ‫‪ -9‬سیستمی در شبکه مخابراتی ‪ -‬پسوند صفت‌ساز‬ ‫‪ -10‬صوت و نغمه ‪ -‬شالوده ‪ -‬زینت چهره‬ ‫‪ -11‬رسته و ردیف ‪ -‬افشای عیب و ننگ ‪ -‬کاغذ کپی ‪ -‬تلخ عرب‬ ‫‪ -12‬بیماری مهلک و همه‌گیر ‪ -‬شقایق صحرایی ‪ -‬نوشته‌ای که روی سنگ‬ ‫یا فلز نقش کرده‌اند‬ ‫‪ -13‬جن��س پارچـ��ه روپوش��ی ‪ -‬پخ��ت غ��ذا در مع��ده ‪ -‬س��نگینی و‬ ‫متانت‬ ‫‪ -14‬یافت نشدنی ‪ -‬خجسته و میمون ‪ -‬دست‌درد‬ ‫‪ -15‬قسمت لوالی پا ‪ -‬پاک و بی‌تقصیر‬ ‫نمایش‬ ‫فناوری‪ ،‬صدا را جاودانه کرد‬ ‫نگاه روز‬ ‫نمایش��ی ب��ا موض��وع حکی��م ابوالقاس��م‬ ‫فردوس��ی با حض��ور «محمدتق��ی صابری»‬ ‫سفیر جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان‬ ‫و جمع زی��ادی از تاجی��کان و ایرانیان مقیم‬ ‫ش��هر دوش��نبه‪ ،‬پایتخت تاجیکستان ازسوی‬ ‫هنرمندان تاجیک اجرا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا س��فیر جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در تاجیکس��تان بع��د از اج��رای این‬ ‫نمایش با اهدای نس��خه‌ای فاخر از شاهنامه‬ ‫فردوسی به آقای عثمان‌اف کارگردان نمایش‪،‬‬ ‫از زحمات وی و س��ایر هنرمندان این نمایش‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫صابری در س��خنانی گفت‪ :‬فردوسی تاریخ‬ ‫نیاکان‌م��ان را به‌خوب��ی به تصویر کش��ید و‬ ‫باعث استحکام و اتحاد اقوام و ساکنان تمدن‬ ‫پرعظمت و مشترک ما شد؛ تمدنی که باعث‬ ‫فخر و مباهات ایرانیان و تاجیکان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه نام‌گ��ذاری روز ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهش��ت (‪ ۱۵‬مه) به نام روز فردوسی در‬ ‫تقوی��م ایران اظهار کرد‪ :‬در آس��تانه این روز‪،‬‬ ‫در ای��ن تاالر تاریخی‪ ،‬ش��اهد اجرای نمایش‬ ‫هنرمندانه فردوسی ازسوی جمعی از برترین‬ ‫هنرمندان و بازیگران تئاتر کش��ور دوس��ت و‬ ‫عزیزمان تاجیکستان بودیم‪.‬‬ ‫صابری افزود‪ :‬این نمایش زیبا و هنرمندانه‬ ‫ادای احترامی است به محضر فردوسی بزرگ‬ ‫از ط��رف هم‌زبان��ان و هم‌فرهن��گان تاجیک‬ ‫و ارج‌گ��ذاری این نمایش به فردوس��ی و اثر‬ ‫خبر‬ ‫محم�د فاضل�ی‪ -‬اس�تادیار دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهش�تی‪ ۴ :‬س��ال پیش مدیر جلسه‌ای درباره وضعیت‬ ‫صنایع نساجی کشور برای تهیه بخشی از گزارش درباره‬ ‫عوامل موثر ب��ر ناکامی این صنعت ب��ودم‪ .‬حاضران در‬ ‫جلس��ه نکات بس��یاری درباره صنعت نس��اجی و ابعاد‬ ‫گوناگون آن گفتند و از میان آنها یک روایت که شواهد‬ ‫و مستندات آن‌را هم ارائه می‌کردند‪ ،‬بسیار جالب بود‪.‬‬ ‫یکی از حاضران پرسید‪« :‬تا به حال فکر کرده‌اید لباس دوخته‌شده ‪-‬برای مثال‬ ‫کت و شلوار ترکیه‌ای‪ -‬چگونه در خیابان‪ ...‬تهران‪ ،‬با نرخی ارزان‌تر از نرخ آن در‬ ‫استانبول عرضه می‌شود؟» و یکی از اعضای جلسه یکی از اصلی‌ترین سازکارهای‬ ‫این پدیده را این‌گونه توضیح داد‪ :‬تصور کنید ‪100‬هزار لیتر بنزین از ایران با نرخ‬ ‫هر لیتر هزار تومان به ترکیه قاچاق می‌شود‪ .‬نرخ این سوخت در بازار ترکیه هر‬ ‫لیتر حدود ‪ 8‬تا ‪ 9‬هزار تومان است و دست‌کم هر لیتر آن برای قاچاقچیان ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 6‬هزار تومان سود دارد‪ .‬هر ‪100‬هزار لیتر بنزین‪ ۷۰۰ ،‬میلیون تومان پول و بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان سود در اختیار قاچاقچی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫قاچاقچی سوخت برای انتقال این پول به ایران‪ ،‬آن‌را به منسوجات و پوشاک‬ ‫تبدی��ل می‌کند (به‌طور حتم به کاالهای دیگر ه��م می‌تواند تبدیل کند)‪۷۰۰ .‬‬ ‫میلیون تومان کاالی ترکیه‌ای حتی اگر در ایران به نصف نرخ یعنی ‪ ۳۵۰‬میلیون‬ ‫تومان هم فروخته شود‪ ،‬به این معناست که قاچاقچی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هزینه‬ ‫خرید س��وخت در ایران را در بازگش��ت به ‪ ۳۵۰‬میلیون توم��ان تبدیل کرده و‬ ‫کاالی ترکی��ه‌ای را ه��م به نصف ن��رخ همان کاال در ترکی��ه در ایران به فروش‬ ‫رسانده است‪ .‬این کار پولشویی نیز هست‪.‬‬ ‫این بخش��ی از س��ازکاری است که در آن منسوجات و س��ایر کاالهای ایرانی‬ ‫قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند (و البته همه آن مصائبی نیست که بر سر‬ ‫صنایع ایرانی می‌آید و به قاچاق س��وخت ارتباط ندارد)‪ .‬قاچاق س��وخت مقادیر‬ ‫بس��یار زیادی پول در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد ت��ا از طریق واردات کاال‪،‬‬ ‫پولشویی و صنایع داخلی را نابود کنند‪.‬‬ ‫فقدان قوانین یا اجرایی‌نش��دن قوانینی که منش��أ پ��ول را ردیابی کنند‪ ،‬باال‬ ‫بودن ظرفیت پنهان کردن رد پول‪ ،‬در کنار نرخ ارزان سوخت در ایران نسبت به‬ ‫همس��ایگان‪ ،‬ظرفیت بزرگی برای خلق این‌گونه ثروت‌ها و همزمان از بین بردن‬ ‫صنایع داخلی و بریدن نان کارگر ایرانی خلق کرده است‪.‬‬ ‫تصور کنید رقم اعالم‌شده درباره ‪ ۲۰‬میلیون لیتر قاچاق بنزین در روز درست‬ ‫و س��ود قاچاق هر لیتر بنزین فقط ‪ ۴۰۰۰‬تومان باش��د؛ این به‌معنای روزانه ‪۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��ود قاچاق بنزین و معادل ‪( ۲۹۲۰۰‬بیست‌ونه هزار و دویست)‬ ‫میلیارد تومان (حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر) سود قاچاق بنزین در سال است‪ .‬این رقم‬ ‫به‌طور تقریبی معادل خس��ارتی اس��ت که گفته می‌ش��ود سیالب به کشور وارد‬ ‫کرده است؛ یعنی با قاچاق سوخت‪ ،‬هر سال یک بار ما را سیل می‌برد‪.‬‬ ‫بخش��ی از این س��رمایه به کلی از کشور خارج می‌شود و بازنمی‌گردد و بخش‬ ‫دیگ��ری در قالب پولش��ویی و برای نابودی صنایع داخل��ی‪ ،‬در قالب کاالیی که‬ ‫به‌طور مصنوعی ارزان است و با سوخت ایرانی‪ ،‬ارزان شده‪ ،‬وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫قاچاق س��وخت‪ ،‬فقط هدررفت منابع طبیعی و سرمایه‌های این کشور نیست‪،‬‬ ‫بلکه از آن بس��یار فراتر می‌رود و نیروی محرکه ش��بکه‌ای از پولشویی‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫نابودی صنایع داخلی و فقیرتر شدن کارگر ایرانی است‪ .‬قاچاق سوخت‪ ،‬بخشی از‬ ‫سوخت محرک نابودی اقتصاد‪ ،‬سیاست و جامعه ایرانی است‪ .‬پول فراوان حاصل‬ ‫از آن پا به هر عرصه‌ای بگذارد‪ ،‬فساد می‌آفریند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫قاچاق سوخت‪ ،‬پولشویی و نابودی صنایع‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

شماره : ۱۳۳۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!