صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1285

روزنامه صمت شماره 1285

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1285‬پیاپی ‪ 16 2603‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫تب دالر پایین آمد‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه آسیب‌شناسی‬ ‫در بهبود و توسعه‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫بانک‌ها باد می‌کارند‬ ‫تا توفان درو کنند‬ ‫نفرین‌شده نفت‬ ‫هستیم‬ ‫تاکتیک‌های نجات از‬ ‫خسارت در کسب و کار‬ ‫گفت و گو‬ ‫«سبد» مدیریت اقتصاد‬ ‫ایران باید تغییر کند‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫ریسک مالی‬ ‫اکتشاف عمقی باالست‬ ‫نوشدارو پس از مرگ‬ ‫به‌کار قطعه‌ساز نمی‌آید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انتظار ثبات قیمت ارز در ماه رمضان‬ ‫قیمت دالر که تا چندی‌پیش جهش‌های ش��دید را پشت‌سر می‌گذاشت و دامنه‬ ‫نوس��ان آن بسیار گس��ترده شده بود‪ ،‬این روزها از س��رعت رشدش کاسته شده و‬ ‫به‌ندرت در حال رفت‌و‌برگش��ت اس��ت‪ .‬به گفته فعاالن این بازار‪ ،‬دالر در حالی در‬ ‫روزهای گذش��ته برای نرخ‌های باالتر خیز برداش��ته بود و بخش��ی از معامله‌گران‬ ‫انتظار داش��تند نوس��ان‌گیران با جوس��ازی‪ ،‬دامنه تغییرات قیمتی دالر را افزایش‬ ‫دهند که برخالف انتظارات‪ ،‬نوسان‌های محدودی را تجربه کرد و تغییرات در دامنه‬ ‫کشتی‌سازی‬ ‫و اقتصاد پهلوگرفته‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی انجام شد‬ ‫کمک ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریالی فوالد خوزستان به مناطق سیل‌زده‬ ‫ش��رکت ف��والد خوزس��تان در راس��تای حمایت‬ ‫بیش��تر از س��یل‌زدگان‪ ۲۸۰ ،‬میلی��ارد ری��ال برای‬ ‫ترمیم مس��یرهای ارتباطی‪ ،‬اس��کان ساکنان مناطق‬ ‫خس��ارت‌دیده‪ ،‬مسائل درمانی‪ ،‬آموزشی و فرهنگی و‬ ‫تامین اقالم اساس��ی و مورد نیاز این خانوارها هزینه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمد کشانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان با اعالم‬ ‫ای��ن مطلب افزود‪ :‬م��ردم خطه جن��وب در مقابله با‬ ‫مش��کالت بزرگ‪ ،‬ترجمانی زیب��ا از جاودانگی‪ ،‬صبر‬ ‫و اس��تقامت‌اند و خوزس��تان قل��ب همیش��ه تپنده‬ ‫جمه��وری اس�لامی باقی خواه��د ماند‪ .‬کش��انی با‬ ‫اش��اره به بروز س��یالب اخیر و تالش مردم اس��تان‬ ‫برای مقابله ب��ا این بحران‪ ،‬صبر و اس��تقامت آنها را‬ ‫مثال‌زدنی توصیف کرد و گفت‪ :‬باوجود خسارت‌هایی‬ ‫که سیالب به‌بار آورد‪ ،‬نکته قابل توجه‪ ،‬همدلی‪ ،‬ایثار‬ ‫و ازخودگذش��تگی مردمی بود که ب��ه یاری یکدیگر‬ ‫ش��تافتند و برگ زرینی بر افتخارات پایتخت جنگ‬ ‫تحمیلی افزودند‪ .‬کشانی افزود‪ :‬افتخار ما این است که‬ ‫با جان و دل به این مردم ش��ریف خدمت کنیم و در‬ ‫بروز چنین مشکالتی در کنارشان باشیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزستان اظهار کرد‪ :‬تمام تجهیزات‪ ،‬امکانات‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و نیروی انس��انی را برای امدادرس��انی‬ ‫به مناطق س��یل‌زده بس��یج کردیم و تا آبادانی کامل‬ ‫مناطق خس��ارت‌دیده لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فوالد خوزس��تان در کنار تولید پایدار‬ ‫و اش��تغالزایی برای جوانان منطقه‪ ،‬س��عی کرده در‬ ‫حوزه مس��ئولیت‌های اجتماعی نیز س��ازمان سرآمد‬ ‫باشد‪ .‬امروز نیز بهترین تکلیف در این حوزه‪ ،‬خدمت‬ ‫کمتری اتفاق افتاد و گویا مقاومت معامله‌گران برای شکست مرزهای بیشتر قیمتی‬ ‫بی‌نتیجه مانده اس��ت‪ .‬این عامل باعث شده یک آرامش نسبی در بازار حکمفرما و‬ ‫بازار نسبت به قبل خلوت‌تر باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫تجلی اتکا بر خرد جمعی‬ ‫در بازار کل کشور‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫صادقانه به مردم س��یل‌زده و خس��ارت‌دیده اس��ت‪.‬‬ ‫کش��انی در ادامه افزود‪ :‬از بدو این حادثه با تش��کیل‬ ‫ستاد بحران شرکت‪ ،‬اقدامات ضروری برای شهروندان‬ ‫از س��وی یک تیم تخصصی‪ ،‬بررسی و شناسایی شد‬ ‫و در همین زمینه بیش از هزار چادر مس��افرتی برای‬ ‫اس��کان موق��ت مردم و ‪ ۲۰‬ه��زار تن س��رباره برای‬ ‫ساخت و استحکام‌سازی س��یل‌بندها و جلوگیری از‬ ‫طغی��ان آب رودخانه به مناطق ارس��ال کردیم‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در کنار تامین تمام اقالم ضروری و مورد‬ ‫نیاز ش��هروندان‪ ،‬موکب ش��هدای فوالد خوزستان و‬ ‫مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد را به‌صورت‬ ‫شبانه‌روزی فعال کردیم تا با طبخ غذای گرم به تعداد‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬ه��زار پرس در روز به یاری ش��هروندان‬ ‫عزیز س��یل‌زده بشتابیم و گوش��ه‌ای از فداکاری آنها‬ ‫را پاس��خگو باشیم‪ .‬کش��انی تاکید کرد‪ :‬در کنار این‬ ‫اقدامات‪ ،‬مس��ئله‌ای ک��ه برای ما حائ��ز اهمیت بود‪،‬‬ ‫موضوع بهداش��ت و درمان ساکنان مناطق سیل‌زده‬ ‫بود‪ .‬در همین زمینه تیم‌های تخصصی پزشکی را در‬ ‫قالب گروه‌های جهادی به این مناطق اعزام کردیم و‬ ‫با ویزیت رایگان و تامین دارو‪ ،‬گام مثبتی برای حفظ‬ ‫سالمت شهروندان و بهداشت محیط برداشته شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حوزه فرهنگی و آموزش��ی نیز‬ ‫ب��ا اجرای برنامه‌های متنوع در مناطق و روس��تاهای‬ ‫سیل‌زده سعی در حفظ روحیه و ایجاد نشاط و امید‬ ‫در زندگی س��اکنان داریم‪ ،‬همچنی��ن با تامین ده‌ها‬ ‫چادر ویژه برگزاری کالس درس دانش‌آموزان‪ ،‬دغدغه‬ ‫معلمان عزیز مناطق سیل‌زده نیز رفع می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پایان سخنان خود‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که از نام فوالد خوزس��تان پیداست‪،‬‬ ‫این مجموعه متعلق به تمام مردم اس��تان است و در‬ ‫امدادرس��انی سعی کردیم تمام شهرس��تان‌ها را زیر‬ ‫پوش��ش خدمات خود قرار دهیم‪ .‬این اطمینان را به‬ ‫مردم شریف خوزستان می‌دهیم که تا رفع مشکالت‬ ‫به‌وجود آمده در کنارشان هستیم‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ملت ایران قدر انقالب را دانست‪ ،‬به استکبار اعتماد نکرد و پیشرفت کرد‬ ‫جایگاه آسیب‌شناسی‬ ‫در بهبود و توسعه‬ ‫سعید موسوی‬ ‫مدرس و پژوهشگر‬ ‫در فرآین��د بهبود و توس��عه س��ازمان‌ها و قوانین و مناس��بات‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی حاکم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین گام‌ها آسیب‌شناس��ی اس��ت‪ .‬به‌ط��ور معمول زمانی‬ ‫که قرار اس��ت در یک س��ازمان نظام جدیدی ایجاد و جایگزین‬ ‫نظام پیش��ین شود یا زمانی که مس��ئوالن و مدیران سازمان به‬ ‫این نتیجه می‌رس��ند که نظام فعلی در شرایط حاکم بر سازمان‪،‬‬ ‫دیگر جوابگوی نیازها و انتظارهای ذی‌نفعان س��ازمانی نیس��ت‬ ‫و بای��د تغییرات��ی در آنها ایجاد ش��ود‪ ،‬یک��ی از مهم‌ترین گام‌ها‬ ‫آسیب‌شناسی است‪ .‬در حقیقت فرآیند بهبود در سازمان تعریف‬ ‫می‌کند که ضمن شناخت وضعیت موجود‪ ،‬باید به آسیب‌شناسی‬ ‫آن پرداخت و براس��اس نتایج این آسیب‌شناسی‪ ،‬گام‌های بهبود‬ ‫و توس��عه را برداش��ت‪ .‬اگر به گام آسیب‌شناس��ی در این فرآیند‬ ‫کم‌توجهی یا بی‌توجهی ش��ود یا به نتایج ناش��ی از آن بهای الزم‬ ‫داده نش��ود‪ ،‬گام‌های بعدی به‌طور قطع دچار مش��کل و کاستی‬ ‫خواهن��د ب��ود و نتایج مورد انتظ��ار مدیران س��ازمان را برآورده‬ ‫نخواهند کرد‪ .‬در صحنه مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشور هم‬ ‫همین فرآیند باید برنامه‌ریزی و اجرا ش��ود تا در اثر اجرای آن از‬ ‫دالیل و عوامل ایجاد مش��کل و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫آگاه شده و در فرآیند بهبود و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‬ ‫از این نتایج اس��تفاده کرد‪ .‬متاس��فانه براساس شواهد و ابتالئاتی‬ ‫که در حوزه‌های گوناگون برای مردم کش��ورمان ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫چنین به‌نظر می‌رس��د که گام اساس��ی آسیب‌شناس��ی‪ ،‬چندان‬ ‫م��ورد توجه قرار نمی‌گیرد‪ ،‬به همین دلیل همواره ش��اهد تکرار‬ ‫مسائل و مشکالت در حوزه‌های گوناگون با آثار مخرب اجتماعی‬ ‫و اقتص��ادی هس��تیم‪ .‬اگر بخواهم به چند نمونه اش��اره کنم که‬ ‫متاسفانه نمونه و شاهد در این حوزه بسیار فراوان است‪ ،‬به یکی‪،‬‬ ‫دو نمون��ه روز اش��اره می‌کنم که آثار ناش��ی از آنها بار زیادی بر‬ ‫دوش قشرهای گوناگون جامعه گذاشته است‪.‬‬ ‫یک مثال آزادس��ازی ص��ادرات اقالم غذایی م��ورد نیاز مردم‬ ‫اس��ت که این روند به این شکل طی می‌ش��ود‪ :‬ایجاد کمبود در‬ ‫توزیع داخلی محصول‪ ،‬منع صادرات پس از گران و کمیاب شدن‬ ‫آن‪ ،‬ایجاد مش��کل برای بنگاه‌هایی ک��ه فعالیت‌هایی را در حوزه‬ ‫صادرات آغاز کرده و تعهداتی را پذیرفته بودند و با منع صادرات‬ ‫دچ��ار بدقولی و از دس��ت دادن قرارداد و اعتب��ار در بازار خارج‬ ‫از کش��ور ش��ده‌اند و برای ایجاد دوباره این اعتب��ار نیاز به انجام‬ ‫هزینه‌های چند برابری دارند و باز هم روز از نو روزی از نو‪.‬‬ ‫در ظاهر هیچ س��ازمان و نهادی مسئول و موظف نیست که به‬ ‫آسیب‌شناسی این چرخه دائما تکرارشونده بپردازد و متناسب با‬ ‫نتایج و دس��تاوردهای آن اقدام ب��ه تصحیح و بهبود تصمیم‌ها و‬ ‫قوانین کند و مانع از تکرار مشکل شود‪.‬‬ ‫مثال دوم بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و در اختیار‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی بخش غیردولتی (به‌طور معمول موسس��ه‌ها‬ ‫و نهادهای وابس��ته به حاکمیت) قرار دادن آنهاست‪ .‬از سال‌های‬ ‫ابتدایی دهه ‪ ۷۰‬که فرآیند خصوصی‌س��ازی به‌ویژه پس از قانون‬ ‫اص�لاح ماده ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی روند فزونی گرف��ت تا هم‌اینک‬ ‫ب��ا نتای��ج منفی روش و ش��یوه خصوصی‌س��ازی یا ب��ه تعبیری‬ ‫خصولتی‌س��ازی در کش��ور روب��ه‌رو بوده‌ایم‪ .‬مث��ال این موضوع‬ ‫فراوان اس��ت؛ از شرکت هپکو گرفته تا نیشکر هفت‌تپه تا برخی‬ ‫باشگاه‌های ورزشی‪.‬‬ ‫به‌راستی آیا نباید انتظار داشت که پس از حدود ‪ ۲۵‬سال که از‬ ‫آغاز جدی روند خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد یک بار به‌طور‬ ‫ریشه‌ای به آسیب‌شناسی این فرآیند در ایران پرداخته و از نتایج‬ ‫ناشی از آن برای بهبود ادامه کار استفاده شود‪.‬‬ ‫مثال س��وم در س��طحی پایین‌تر از س��طوح پیش��ین‪ ،‬قرارداد‬ ‫باش��گاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی با مربی��ان و بازیکنان خارجی‬ ‫ت ب��ه آنها باید ارزی باش��د؛ نداش��تن دقت یا‬ ‫اس��ت که پرداخ ‌‬ ‫س��وءمدیریت یا سوءاستفاده در عقد قرارداد مناسب با آنها‪ ،‬قطع‬ ‫همکاری ش��تاب‌زده و احساس��ی با آنه��ا و پرداخت غرامت‌های‬ ‫س��نگین و مورد جریمه‌های شدید فدراسیون بین‌المللی فوتبال‬ ‫ق��رار گرفتن به‌دلیل پرداخت نش��دن به‌موقع مطالبات آنها و در‬ ‫نهایت پرداخت دستمزد و جریمه ناشی از پرداخت نشدن به‌موقع‬ ‫از جی��ب مردمی که با هزاران مش��کل و بحران اقتصادی روبه‌رو‬ ‫هس��تند و در رفع نیازهای اقتصادی روزمره‌ش��ان با س��ختی و‬ ‫چالش‌های فراوان درگیرند‪.‬‬ ‫به‌راستی نباید از کسانی که به‌عنوان مدیر در یک بنگاه دولتی‬ ‫مش��غول کار هس��تند و گاهی نیز از حقوق‌های نجومی بهره‌مند‬ ‫می‌شوند‪ ،‬انتظار داشت که یک اشتباه را برای چندمین بار تکرار‬ ‫نکنند و هزینه این اشتباه‌ها را هم از بیت‌المال که منبع عمومی‬ ‫و متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است‪ ،‬نپردازند‪.‬‬ ‫آی��ا انتظار زیادی اس��ت ک��ه وقتی یک مدی��ر دولتی منصب‬ ‫جدیدی در یک سازمان و نهاد دولتی می‌گیرد با بررسی عملکرد‬ ‫گذش��تگان و نتایج ناش��ی از تصمیم‌های آنها‪ ،‬به آسیب‌شناسی‬ ‫اقدام‌ه��ا و تصمیم‌های گذش��ته بپردازد و تالش کن��د در ادامه‬ ‫مانع از تکرار اش��تباه‌ها و خسارت‌های ناشی از اشتباه‌ها شود و با‬ ‫ش��ناخت بیشتر و بهتر در زمینه مسائل و چالش‌های موجود در‬ ‫س��ازمانی که مس��ئولیتش را پذیرفته‪ ،‬آینده‌ای بهتر یا مشکالت‬ ‫کمتر برای آن سازمان و ذی‌نفعانش رقم بزند؟ آیا یکی از دالیل‬ ‫تک��رار اش��تباه‌ها و درس نگرفتن از نتایج عملکرد گذش��تگان‪،‬‬ ‫چرخه بس��ته و محدود جامعه مدیریتی کشور نیست که دائم در‬ ‫حال عوض کردن میز مسئولیت هستند؛ بدون اینکه پاسخگوی‬ ‫نتایج تصمیم‌های غلط و اشتباه گذشته‌شان باشند و بدون اینکه‬ ‫بررس��ی در زمینه نتایج حضورش��ان در یک پس��ت مدیریتی به‬ ‫عمل آید‪ ،‬پس از مدتی به پس��ت جدیدی ارتقا می‌یابند و دوباره‬ ‫تکرار آنچه که در پس��ت و منصب پیش��ین داش��ته‌اند تا زمانی‬ ‫بگذرد و این چرخه معیوب و تکراری همچنان به کار خود ادامه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در آس��تانه م��اه مبارک رمضان حس��ینیه امام‬ ‫خمینی (ره) معطر به عطر دل‌انگیز کالم وحی شد‬ ‫و قاریان‪ ،‬مناجات‌خوانان و مدیحه‌س��رایان قرآنی‬ ‫ب��ه مدت ‪ 3‬س��اعت در حضور رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی محف��ل انس با قرآن کری��م برپا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا از پایگاه اطالع‌رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظم رهب��ری‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در این‬ ‫آیین در س��خنانی‪ ،‬یکی از نیازهای اساسی امروز‬ ‫بش��ریت و جامعه اس�لامی را فهم معارف قرآنی و‬ ‫عمل به آن دانس��تند و با اشاره به تصریح قرآن بر‬ ‫مقابله با اس��تکبار و کفر و طواغیت و ایس��تادگی‬ ‫در مقابل آنها‪ ،‬گفتند‪ :‬عزت روزافزون و پیش��رفت‬ ‫فوق‌العاده ملت ایران در ‪ 40‬سال گذشته‪ ،‬به‌علت‬ ‫عمل به قرآن و ایس��تادگی بوده است و امروز نیز‬ ‫تنها راه غلبه بر شیاطین و کفار‪ ،‬ایستادگی است‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای یکی از مش��کالت امروز‬ ‫دنیای اسالم را آشنا نبودن با معارف قرآنی و عمل‬ ‫نکردن به آنها برش��مردند و افزودند‪ :‬آنهایی که از‬ ‫موضع رئیس‌جمهوری یا پادش��اه برخی کشورها‪،‬‬ ‫بر سر ملت‌ها عربده می‌کشند‪ ،‬همان‌هایی هستند‬ ‫که قرآن صراحتا دس��تور مقابله ب��ا آنها را داده و‬ ‫تاکید کرده اس��ت به آنها اعتماد نکنید‪ .‬ایش��ان با‬ ‫اش��اره به حرکت بیداری اسالمی و قیام مردم در‬ ‫برخی کش��ورها در چند سال گذشته‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کردن��د‪ :‬ای��ن حرکت به‌علت قدر ندانس��تن آن و‬ ‫اعتماد به امریکا و رژیم صهیونیستی خاموش شد‬ ‫اما ملت ایران به برکت امام بزرگوار که سرش��ار از‬ ‫مع��ارف قرآنی بود‪ ،‬قدر حرک��ت و انقالب خود را‬ ‫دانست و از همان روز اول به قدرت‌های استکباری‬ ‫اعتم��اد نکرد و در مقابل آنها ایس��تاد‪ .‬ایش��ان در‬ ‫بخ��ش دیگری از س��خنان خود‪ ،‬ق��رآن را یک اثر‬ ‫هنری بی‌نظی��ر خواندند و با تاکید بر اینکه قرآن‬ ‫باید در جلسات و محافل‪ ،‬هنرمندانه قرائت شود‪،‬‬ ‫گفتن��د‪ :‬قرائت هنرمندان��ه قرآن و تکیه صحیح و‬ ‫بج��ا بر عبارات‪ ،‬موج��ب تاثیرگذاری بر مخاطبان‬ ‫و فهم آن می‌ش��ود‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫فهم قرآن را زمینه‌س��از گش��وده ش��دن درهای‬ ‫معارف گوناگون دانس��تند و با اشاره به جلسات و‬ ‫محاف��ل قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان‪ ،‬تاکید‬ ‫کردند‪ :‬باید این محافل در طول س��ال در مساجد‬ ‫برگ��زار و مس��اجد ب��ه پایگاه‌ه��ای قرآنی تبدیل‬ ‫شوند‪ .‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪ :‬عالوه بر‬ ‫محافل قرائت قرآن باید جلس��ات تفسیر قرآن نیز‬ ‫برگزار ش��ود تا سطح معارف قرآنی و دینی جامعه‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬ایش��ان تاکید کردن��د‪ :‬انس جامعه‬ ‫ب��ا معارف قرآنی موجب اس��تحکام و قوام جامعه‬ ‫در ش��ئونات و مس��ائل مربوط به حیات دنیوی و‬ ‫حی��ات اخروی خواهد ش��د‪ .‬در این محفل نورانی‬ ‫جمعی از اس��تادان و پیشکسوتان‪ ،‬قاریان جوان‪،‬‬ ‫گروه‌های جمع‌خوانی‪ ،‬تواش��یح و مدیحه‌سرایی و‬ ‫مناجات‌خوانان به اجرای برنامه پرداختند‪.‬‬ ‫در پایان این آیین نماز مغرب و عشاء به امامت‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی اقامه شد‪.‬‬ ‫دیپلماسی تلفنی روحانی با سران کشورهای منطقه‬ ‫رئیس‌جمه��وری در تم��اس تلفنی با همتای‬ ‫عراقی خود اج��رای توافق‌ها میان تهران‪-‬بغداد‬ ‫را گامی ارزنده در مس��یر توس��عه شتابان روابط‬ ‫دو کش��ور دانس��ت و تاکید کرد تالش در مسیر‬ ‫ارتق��ا و تعمیق بیش از پیش روابط دو کش��ور‪،‬‬ ‫خواس��ت دو ملت ایران و عراق است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی عصر دوش��نبه در تماس تلفنی «برهم‬ ‫صال��ح» رئیس‌جمهوری عراق با وی‪ ،‬ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از تقویت امنیت‪ ،‬ثب��ات و اتحاد در‬ ‫کش��ور همس��ایه‪ ،‬عراق‪ ،‬گفت‪ :‬ما ب��ا همه توان‬ ‫به‌دنبال آن هستیم که روابط دوستانه را تعمیق‬ ‫بخش��یم و توافق‌های مش��ترک‪ ،‬هرچه سریع‌تر‬ ‫اجرایی شوند‪ .‬رئیس‌جمهوری با تبریک متقابل‬ ‫م��اه مبارک رمضان ب��ه رئیس‌جمهوری‪ ،‬دولت‬ ‫و مل��ت عراق‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دو کش��ور در عمده‬ ‫مس��ائل حس��اس منطقه و بین‌المللی نظرهای‬ ‫مشابهی دارند و امیدوارم بتوانیم در سایه تعاون‬ ‫و همکاری مش��ترک‪ ،‬ش��اهد توس��عه منطقه و‬ ‫روابط نزدیک‌تر دو کش��ور دوست ایران و عراق‬ ‫باش��یم‪ .‬روحانی همچنین به حمالت وحشیانه‬ ‫رژیم صهیونیس��تی به غزه اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این تجاوزهای رژیم صهیونیس��تی هر روز تداوم‬ ‫می‌یابد و ضروری اس��ت کش��ورهای اس�لامی‬ ‫در ای��ن زمینه بیش��تر فعال و مان��ع تجاوزهای‬ ‫این رژیم ش��وند‪ .‬رئیس‌جمه��وری همچنین به‬ ‫اقدام‌ه��ای بی‌ثبات‌کننده امری��کا در منطقه از‬ ‫جمله ایجاد مش��کل در مس��یر ص��ادرات نفت‬ ‫ای��ران اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬همه کش��ورهای‬ ‫منطقه باید ش��رایط حساس کنونی‬ ‫را درک کنند و ب��ا همکاری یکدیگر‬ ‫مان��ع از زورگویی‌های امریکا با هدف‬ ‫ایج��اد بی‌ثبات��ی در منطقه ش��وند‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکید کرد‪ :‬ای��ن اقدام‌های‬ ‫بی‌ثبات‌کنن��ده امری��کا در منطق��ه‬ ‫بی‌تردید به ضرر مردم منطقه و حتی‬ ‫ملت امریکا خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالف هرگونه تنش‌زایی هستیم‬ ‫رئیس‌جمه��وری عراق نیز در این گفت‌وگوی‬ ‫تلفنی با تبریک فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان‬ ‫ب��ه دکت��ر روحان��ی‪ ،‬دولت و ملت ای��ران گفت‪:‬‬ ‫روابط ایران و عراق بر بنیان‌های استوار تاریخی‬ ‫و فرهنگی و منافع مش��ترک دو ملت بنا ش��ده و‬ ‫ما مصمم به توس��عه این روابط هس��تیم‪ .‬برهم‬ ‫صالح اظه��ار کرد‪ :‬تالش ما ب��رای بهبود روابط‬ ‫دوجانب��ه براس��اس توافق‌های خ��وب میان دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬کمترین کاری اس��ت که م��ا می‌توانیم‬ ‫ب��رای خدمت به کش��ورها و ملت‌های‌مان انجام‬ ‫دهیم‪ .‬وی وضع کنون��ی منطقه را نگران‌کننده‬ ‫خوان��د و افزود‪ :‬م��ا بارها به‌صراحت مواضع خود‬ ‫را درباره مس��ائل منطقه اع�لام کرده‌ایم‪ .‬عراق‬ ‫مخال��ف هرگون��ه تنش‌زایی در منطقه اس��ت و‬ ‫هرگ��ز نمی‌پذیرد مردم همس��ایه‪ ،‬مس��لمان و‬ ‫ب��رادر ایران‪ ،‬با کمترین آس��یب و آزاری روبه‌رو‬ ‫ش��وند‪ .‬رئیس‌جمهوری عراق همچنین مواضع‬ ‫ای��ران و ع��راق را در بحث فلس��طین یکس��ان‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬وظیف��ه ما به‌عن��وان رهبران‬ ‫کشورهای اسالمی‪ ،‬یاری ملت مظلوم فلسطین‬ ‫و پایان دادن به تجاوزگری‌های رژیم‬ ‫صهیونیستی است‪.‬‬ ‫‹ ‹میانه‌روی و عقالنیت‬ ‫پی��ش از گفت‌وگ��وی تلفن��ی‬ ‫رئيس‌جمه��وری کش��ورمان ب��ا‬ ‫رئیس‌جمهوری عراق‪ ،‬دکتر حس��ن‬ ‫روحانی در تماس تلفنی ش��یخ تمیم‬ ‫ب��ن حم��د آل ثانی امیر قطر ب��ا وی‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫عالقه‌مندی تهران برای گس��ترش مناس��بات با‬ ‫هم��ه کش��ورهای منطقه از جمل��ه قطر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در مسیر تقویت همکاری‌های مشترک دو‬ ‫کش��ور در حوزه‌های سیاس��ی و اقتصادی هیچ‬ ‫مانعی نیس��ت‪ .‬روحانی ب��ا بیان اینکه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برای انجام ه��ر اقدامی که برای‬ ‫آرام��ش منطقه مورد نیاز باش��د‪ ،‬آماده کمک و‬ ‫همکاری اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد مش��کالت‬ ‫منطق��ه از طری��ق گفت‌وگو حل و فصل ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری همچنین در این تماس تلفنی‬ ‫با تبریک متقابل فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫ب��ه امیر‪ ،‬دول��ت و ملت قطر‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ما در‬ ‫روزهای س��خت‪ ،‬در عمل ثاب��ت کرده‌ایم که در‬ ‫کنار برادران قطری خود خواهیم ماند و آماده‌ایم‬ ‫همکاری‌های خود را با کش��ور دوس��ت و برادر‬ ‫ادامه دهیم‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه ما خواستار‬ ‫حاکمی��ت فضای میانه‌روی و عقالنیت در روابط‬ ‫بین‌المللی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬تحوالت جاری منطقه‬ ‫با سیاس��ت‌های غیرقانونی دولت امریکا پیچیده‬ ‫ش��ده و احتمال تاثیرات س��وء آن بر کشورهای‬ ‫منطق��ه وجود دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه هدف‬ ‫نهای��ی امریکا از ایجاد محدودیت برای صادرات‬ ‫نف��ت ایران‪ ،‬ایج��اد بی‌ثباتی در منطقه اس��ت‪،‬‬ ‫اب��راز امی��دواری ک��رد در س��ایه همکاری‌های‬ ‫سیاسی دوس��تان در منطقه‪ ،‬شاهد تداوم ثبات‬ ‫و امنیت در منطقه حس��اس خلیج‌فارس باشیم‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری همچنین وضعیت غزه و حمالت‬ ‫رژیم صهیونیس��تی به م��ردم مظلوم غزه در ماه‬ ‫مب��ارک رمضان را بس��یار نگران‌کننده خواند و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ضروری اس��ت کشورهای اسالمی با‬ ‫اتحاد خود و اعمال فش��ار بر رژیم صهیونیستی‪،‬‬ ‫مانع کشتار فلسطینی‌های بیگناه شوند‪.‬‬ ‫امی��ر قطر نیز در ای��ن تماس تلفنی با تبریک‬ ‫فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیق‬ ‫ب��رای رئیس‌جمهوری‪ ،‬دولت و ملت ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت و ملت قطر قدردان ایران و مواضع آن‬ ‫هستند و هیچ‌گاه محبت‌های تهران را در دوران‬ ‫س��خت خود فراموش نمی‌کنند‪ .‬شیخ تمیم بن‬ ‫حمد آل ثانی با تاکید بر اینکه دوحه برای توسعه‬ ‫روابط خود با تهران آمادگی دارد‪ ،‬اجرای توافق‌ها‬ ‫میان دو کش��ور را ضروری خواند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تشدید و باال گرفتن اختالف‌ها در منطقه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما بارها به امریکایی‌ها و دوس��تان خود گفته‌ایم‬ ‫ک��ه این اختالف‌ها باید از طریق گفت‌وگو حل و‬ ‫فصل ش��ود و قطر با هر اقدامی که به ناامنی در‬ ‫منطقه دامن بزند‪ ،‬به‌شدت مخالف است‪.‬‬ ‫امی��ر قطر درب��اره وضعی��ت غ��زه نیز گفت‬ ‫کش��ورش از هی��چ تالش��ی ب��رای بازگرداندن‬ ‫آرام��ش به غ��زه و محکوم ک��ردن حرکت رژیم‬ ‫صهیونیستی دریغ نمی‌کند‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬نجات دریاچه ارومیه در سال ‪ ۹۸‬ادامه یابد‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری در یازدهمین جلس��ه کارگروه ملی‬ ‫نجات دریاچه ارومیه با اش��اره به حساس��یت ویژه مردم نسبت به‬ ‫سرنوش��ت دریاچه‪ ،‬خواس��تار ارائه راهکارهایی از دبیرخانه س��تاد‬ ‫احیا و نیز س��ازمان برنامه و بودجه برای تداوم طرح نجات دریاچه‬ ‫ارومیه در س��ال ‪ ۹۸‬ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا از پای��گاه خبری معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری‪ ،‬یازدهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه‬ ‫ارومیه عصر دوش��نبه به ریاست اس��حاق جهانگیری برگزار شد و‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری در این جلس��ه با اش��اره به اقدام‌های‬ ‫خوب انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه افزود‪ :‬بهبود وضعیت‬ ‫این دریاچه کار مهم و تعیین‌کننده‌ای بود و مردم سراس��ر کش��ور‬ ‫به‌ویژه مردم ش��مال غرب همواره نس��بت به سرنوشت این دریاچه‬ ‫حساسیت ویژه‌ای دارند‪ .‬جهانگیری محدودیت منابع بودجه دولت‬ ‫را یادآور ش��د و خاطرنش��ان کرد‪ :‬باوجود همه محدودیت‌ها نباید‬ ‫اجازه دهیم روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های نجات دریاچه ارومیه با‬ ‫کندی روبه‌رو شود‪ .‬در ادامه معاون اول رئیس‌جمهوری از دبیرخانه‬ ‫س��تاد احیای دریاچه ارومیه و س��ازمان برنامه و بودجه خواس��ت‬ ‫راهکارهایی ب��رای تامین منابع مالی موردنیاز به‌منظور اس��تمرار‬ ‫طرح‌های نجات دریاچه ارومیه تدوین کنند و تدابیری بیندیش��ند‬ ‫تا برنامه‌های نجات این دریاچه در سال ‪ ۹۸‬نیز تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این جلسه با اشاره به‬ ‫اینک��ه تاکنون بیش از ‪ 7‬ه��زار میلیارد تومان برای احیای دریاچه‬ ‫ارومیه سرمایه‌گذاری شده‪ ،‬گفت‪ :‬طرح نجات دریاچه ارومیه حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد پیش��رفت داش��ته و بهبود وضعیت این دریاچه موجب‬ ‫امید و نشاط در مردم این منطقه شده است‪ .‬در این جلسه که وزیر‬ ‫نیرو‪ ،‬اس��تانداران آذربایجان غربی‪ ،‬آذربایجان ش��رقی و کردستان‬ ‫نیز حضور داش��تند‪ ،‬مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق س��تاد احیای‬ ‫دریاچه ارومیه‪ ،‬گزارشی از برنامه عملیاتی طرح نجات این دریاچه‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬ارائه کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه وضعیت دریاچه ارومیه‬ ‫درحال‌حاضر به تراز مطلوبی رس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به بارش‌های‬ ‫اخیر و اقدام‌های انجام شده برای نجات دریاچه ارومیه‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫عکس روز‬ ‫روند دریاچه به سمت احیا ادامه دارد‪ .‬مسعود تجریشی تامین آب‬ ‫از منابع جدید برای دریاچه‪ ،‬تس��هیل ورود روان‌آب‌های حوضه به‬ ‫دریاچه و صرفه‌جویی در مصارف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه‬ ‫ش رو برای نجات این دریاچه برش��مرد و‬ ‫را از جمله برنامه‌های پی ‌‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬مدیریت برداش��ت از منابع آب ازس��وی وزارت‬ ‫نیرو و کاهش مصرف از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی در راستای‬ ‫کم��ک به احیای دریاچه ارومیه دنبال خواهد ش��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫ب��ه ارائه توضیحاتی درباره مقایس��ه میزان بارش در حوضه آبریز و‬ ‫تغییرات ت��راز دریاچه ارومیه پرداخت و گفت‪ :‬تراز دریاچه ارومیه‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۲‬اردیبهش��ت نس��بت به تاریخ مشابه سال گذشته ‪۸۸‬‬ ‫س��انتی‌متر افزایش داش��ته و انتظار می‌رود پس از اجرای فاز دوم‬ ‫برنامه احیای دریاچه ارومیه ش��اهد افزایش یک‌متری تراز دریاچه‬ ‫باشیم‪ .‬در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه‬ ‫س��تاد احیای دریاچه ارومیه راهکارهایی را برای تامین منابع مالی‬ ‫به‌منظور استمرار طرح‌های احیا تدوین کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫وزیر کشور‪ :‬امروز در جنگ روانی و رسانه‌ای‬ ‫با دشمن هستیم‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫ ‬ ‫باغ های چای گیالن‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫وزیر کش��ور و رئیس س��تاد اطالع‌رس��انی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه‬ ‫امروز در جنگ روانی و رس��انه‌ای با دش��من هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز آثار افزایش‬ ‫تحریم‌ها و تصمیم‌های دش��من در اقتصاد داخلی کشور عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی دوش��نبه پس از پایان بیست‌ودومین‬ ‫جلس��ه س��تاد اطالع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کش��ور در محل وزارت کشور‬ ‫در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در جلس��ه امروز س��تاد چند موضوع ازجمله‬ ‫آخری��ن وضعیت تنظیم ب��ازار‪ ،‬قیمت‌ها در بازار‪ ،‬کاالهایی که در این چند روز‬ ‫با افزایش نرخ یا کاهش موجودی در بازار روبه‌رو ش��دند‪ ،‬اجاره‌بها و مس��کن‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬شکر‪ ،‬ماکارونی و تن ماهی مورد بحث قرار گرفت‪ .‬رحمانی فضلی بیان‬ ‫کرد‪ :‬همه س��ازمان‌‌های متولی در این جلس��ه حضور داشتند‪ .‬هر کدام موظف‬ ‫بودن��د درباره کنترل نهایی ب��رای تامین مواد غذایی و کنترل قیمت‌ها و نظام‬ ‫توزی��ع توضیحاتی بدهند‪ .‬وزیر کش��ور تاکید کرد‪ :‬در ح��وزه عملیات روانی و‬ ‫جنگ رس��انه‌ای که دش��من به‌راه انداخته به‌ویژه در روز چهارش��نبه که در‬ ‫زمینه سوخت اتفاق افتاد بالفاصله هماهنگی‌هایی انجام شد که با هوشمندی‬ ‫مردم و دعوت به آرامش مس��ئله‌ای نداش��تیم اما این موضوع نشان داد اگر در‬ ‫حوزه رس��انه‌ای بی‌دقتی کنیم و توجه نداش��ته باشیم امکان دارد این اتفاق در‬ ‫حوزه‌های دیگر هم بیفتد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫رهبر معظم انقالب در محفل انس با قرآن کریم‪:‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دکتر حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در پیام‌های جداگانه‌ای به س��ران‬ ‫کشورهای اسالمی با تبریک حلول ماه پرفیض و‬ ‫برکت رمض��ان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدوارم در این ماه‬ ‫سراسر مهر و رحمت با تأسی از آیات قرآن کریم‪،‬‬ ‫در راه بندگی و قرب الهی و برادری اس�لامی گام‬ ‫برداری��م و به برکت این نعمت گرانقدر‪ ،‬موجبات‬ ‫فراگیر ش��دن صلح و آرامش در سراس��ر جهان را‬ ‫مهیا کنیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه‬ ‫نازنی��ن زاغری پرونده مفتوح دیگری دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بعد از تعیین تکلیف پرونده پیشین‪ ،‬پرونده جدید‬ ‫نیز بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری در پیام‌های��ی جداگان��ه به‬ ‫همتایان خود در کش��ورهای اسالمی‪ ،‬حلول ماه‬ ‫مب��ارک رمضان را تبریک گفت و از خداوند برای‬ ‫ملت‌های مسلمان عزت و سربلندی مسألت کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مای��ک پمپئو‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫امری��کا در اظهاراتی خصمانه مدعی ش��د ایاالت‬ ‫متح��ده در رویاروی��ی با ایران جان��ب احتیاط را‬ ‫رعایت می‌کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬کریم علیوی‪ ،‬نماینده ائتالف الفتح‬ ‫در پارلمان عراق در واکنش به گزارش یک روزنامه‬ ‫عربی چاپ لندن مبنی بر پیش��نهاد واشنگتن به‬ ‫بغداد برای معافیت از تحریم‌های ایران گفت‪ :‬این‬ ‫یک حیله امریکایی اس��ت و عراق پیش��نهادهای‬ ‫وسوسه‌انگیز واشنگتن را نخواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمد نهاوندی��ان‪ ،‬معاون اقتصادی‬ ‫رئیس‌جمهوری با اش��اره به حادثه سیل اخیر در‬ ‫برخی اس��تان‌های کش��ور و مش��کالتی که برای‬ ‫مردم ایجاد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سیل خیزشی از‬ ‫احساس عمومی در زمینه مسائل زیست محیطی‬ ‫و مدیریت شهری ایجاد کرد و مردم انتقاد کردند‬ ‫که چرا در مسیر رودخانه ساخت‌وساز انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علیرض��ا میریوس��فی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫مطبوعات��ی دفت��ر نمایندگی ایران در س��ازمان‬ ‫ملل در یادداش��تی که در واکنش به یک گزارش‬ ‫نیویورک‌تایم��ز‪ ،‬در ای��ن روزنامه منتش��ر کرد‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬سپاه پاسداران از کشور در برابر تروریسم‬ ‫و تهدیدهای خارجی با قدرت دفاع می‌کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬گنگ شوانگ‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارجه چین ب��ا قدردانی از پایبندی کامل ایران‬ ‫ب��ه برجام‪ ،‬اظه��ار کرد جمه��وری خلق چین به‬ ‫همراه دیگر طرف‌های توافق هس��ته‌ای‪ ،‬برجام را‬ ‫حفظ خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ط��رح حمای��ت از مرم��ت و احی��ای بافت‌ه��ای‬ ‫تاریخی‪-‬فرهنگ��ی و توانمندس��ازی مال��کان و‬ ‫بهره‌برداران بناهای تاریخی‪-‬فرهنگی را بررس��ی‬ ‫و تصوی��ب کردن��د‪ .‬براس��اس این ط��رح تمامی‬ ‫س��ازمان‌های اجرایی مکلف به برنامه‌ریزی برای‬ ‫ارتقای کیفیت زندگی در ش��هرهایی با بافت‌های‬ ‫تاریخی و فرهنگی شدند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬منصور غالمی‪ ،‬وزیر علوم از پلمب ‪۲۵‬‬ ‫واحد متخلف ف��روش پایان‌نامه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تمام��ی پرونده‌های مدارک تقلبی و بدون آزمون‬ ‫در حال بررسی است و این مدارک باطل می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬امیر سرتیپ امیر حاتمی‪ ،‬وزیر دفاع و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح گفت‪ :‬دشمنان با جنگ‬ ‫نرم و عملیات روانی به‌دنبال تضعیف روحیه ملی و‬ ‫خودباوری جوانان هستند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬علی مطه��ری‪ ،‬نایب رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اشاره به اعالم نظر هیات عالی‬ ‫نظارت بر اجرای سیاس��ت‌های کلی نظام درباره‬ ‫مصوبه مجلس مبنی بر اس��تانی ش��دن انتخابات‬ ‫مجلس این اقدام را خالف قانون اساسی دانست و‬ ‫از رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت خواست‬ ‫به این بدعت پایان دهد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬عالءالدی��ن بروج��ردی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت‪ :‬به این دلیل‬ ‫ک��ه امریکایی‌ها نقض عه��د کرده‌اند و اروپایی‌ها‬ ‫نتوانس��تند به تعهدات خود به‌ط��ور کامل عمل‬ ‫کنند به‌نظر من زمان برای اینکه ما هم دوس��ویه‬ ‫عم��ل و در مقابل از اجرای تعدادی از مفاد برجام‬ ‫شانه خالی کنیم فرا رسیده؛ گرچه مسئولیت این‬ ‫کار با شورای‌عالی امنیت ملی است‪.‬‬ ‫دویچه‌ول�ه‪ -‬مایک پمپئ��و‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫امریکا ب��رای دیدار با هایکو م��اس‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫آلمان به برلین س��فر می‌کند‪ .‬بحران در س��وریه‪،‬‬ ‫ونزوئال‪ ،‬اتفاق‌های اوکراین و توافق هسته‌ای ایران‬ ‫محوره��ای احتمالی گفت‌وگوی پمپئو با مقامات‬ ‫آلمانی به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اکبر ترکی‪ ،‬نماینده مردم فریدن‬ ‫در مجلس گفت‪ :‬اگر تنگه هرمز برای منافع ملت‬ ‫ایران امنیت نداشته باشد‪ ،‬هیچ کشوری در تنگه‬ ‫هرمز امنیت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬کی��وان خس��روی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ش��ورای‌عالی امنی��ت ملی در واکن��ش به بیانیه‬ ‫بولت��ون درباره اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن‬ ‫به منطقه گفت‪ :‬بولتون فاقد فهم نظامی و امنیتی‬ ‫است و اظهارات وی بیشتر جنبه خودنمایی دارد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫نوشدارو پس از مرگ‬ ‫به‌کار قطعه‌ساز نمی‌آید‬ ‫بازآفرینی شهری بدون‬ ‫نگاه اتوبان‌سازی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نگاهی به آخرین وضعیت صنایع دریایی در ایران‬ ‫‹ ‹هنوز یدک‌کش وارد می‌شود‬ ‫‹ ‹نگاهی به بحران‌های صنایع دریایی‬ ‫پیمان مسعودزاده‪ ،‬رئیس کمیته کشتی‌سازی انجمن‬ ‫مهندس��ان صنایع دریایی درباره ظرفیت‌های س��اخت و‬ ‫طراحی ش��ناور در ای��ران به‬ ‫گفت‪ :‬اکنون بیش از‬ ‫‪ ۴۵‬ش��رکت کشتی‌سازی در کش��ور داریم‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫آنچ��ه در صنایع دریایی کش��ور اتفاق افت��اد این بود که‬ ‫دولت بیشتر تمرکز کرد تا از دو کشتی‌ساز بزرگ در کشور‬ ‫حمای��ت کند‪ .‬هر چند که این موضوع می‌تواند پیش��ران‬ ‫کشتی‌سازی و اقتصاد پهلوگرفته‬ ‫سید عزیز آرمن‬ ‫اقتصاددان و استاد دانشگاه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت کشتی‌س��ازی برای دریافت س��فارش از داخل کش��ور نیاز‬ ‫به اعتمادس��ازی دارد و باید درنظر داش��ت که این کار با احتس��اب‬ ‫مشکالتی که تاکنون وجود داشته‪ ،‬بسیار دشوار است‬ ‫صنایع دریایی باش��د اما در س��ال‌های گذشته حمایت از‬ ‫کشتی‌سازان کوچک به کمترین حد خود رسیده است‪.‬‬ ‫یکی از سیاست‌های حمایتی از صنایع دریایی حمایت‬ ‫از کشتی‌س��ازان ب��زرگ بود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬دولت بیش��تر از‬ ‫ش��رکت‌هایی حمای��ت می‌ک��رد که کش��تی‌های بزرگ‬ ‫می‌س��اختند‪ .‬ای��ن در حالی بود که ت��وان ایران هنوز هم‬ ‫در ساخت شناورها و کشتی‌های کوچک بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از ساخت شناورهای متنوع‬ ‫مس��عودزاده با بی��ان اینکه حمای��ت از صنایع دریایی‬ ‫می‌تواند اقتصاد ایران را دگرگون کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اقتصاد‬ ‫دریایی از جمله موضوع‌هایی است که کشورهای محصور‬ ‫در خشکی افسوس و حسرت آن را می‌خورند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مزیت‌های قابل‌توجهی در این زمینه برای‬ ‫ای��ران وج��ود دارد اما آن‌چنان که باید‪ ،‬از آنها اس��تفاده‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حمایت‌های دولتی شامل بخش‌هایی‬ ‫از صنای��ع دریای��ی ش��ود که ایران در آنه��ا مزیت و توان‬ ‫بیش��تری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران در س��اخت ش��ناورهای‬ ‫کوچک و متوس��ط عالوه‌بر اینک��ه توانمندی وجود دارد‪،‬‬ ‫تجربه بیش��تری نیز در این سال‌ها کسب شده و می‌توان‬ ‫از آنها برای پیش��برد صنعت کشتی‌س��ازی حمایت کرد‪.‬‬ ‫اکنون ایران در س��اخت ش��ناورها مش��کلی ندارد و این‬ ‫ظرفیت در کش��ور وج��ود دارد اما کشتی‌س��ازان نیاز به‬ ‫حمایت‌های گسترده‌ای دارند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫مس��عودزاده ب��ا تاکید بر اینکه س��اخت ش��ناورهای‬ ‫ب دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تفریح��ی در ایران توجیه اقتصادی مناس�� ‌‬ ‫در صورت��ی که برخی هزینه‌ها تامین و حمایت‌های الزم‬ ‫شود‪ ،‬کشتی‌سازان ایرانی در ساخت شناورهای تفریحی‬ ‫می‌توانند بهتر عمل کنند‪ .‬س��اخت این ش��ناورها اکنون‬ ‫به‌ط��ور کام��ل اقتص��ادی اس��ت و این بخ��ش از صنایع‬ ‫دریایی ازجمله مزیت‌های سودآور ایران است‪ .‬در صورت‬ ‫حمایت‌های مورد نیاز‪ ،‬کشتی‌س��ازان می‌توانند ظرفیت‬ ‫این بخش را افزایش دهند و شناورهای بیشتری بسازند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عمده شرکت‌های اروپایی اکنون‬ ‫در زمینه س��اخت ش��ناورهای کوچک و متوسط فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬س��اخت ش��ناورهای کوچک و متوسط‬ ‫در دنی��ا توجیه اقتصادی بیش��تری نس��بت به س��اخت‬ ‫شناورهای بزرگ دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬کش��ورهای اروپایی تمایل بیشتری به‬ ‫س��اخت این نوع ش��ناورها دارن��د و در پروژه‌های بزرگ‬ ‫به‌ندرت ش��رکت می‌کنند‪ .‬در ایران نیز با احتساب توانی‬ ‫ک��ه در این زمینه وجود دارد باید به این موضوع بیش��تر‬ ‫اهمیت داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬سال تاخیر در تحویل‬ ‫مس��عودزاده همچنین درباره مش��کالتی که در صنایع‬ ‫دریای��ی وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاخیر در تحویل س��فارش‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین مش��کالت کشتی‌سازان ایرانی است‪.‬‬ ‫در برخی پروژه‌ها تا ‪۱۰‬س��ال تاخیر در تحویل کش��تی‌ها‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫رفع این مش��کل برای اعتمادسازی در داخل و خارج از‬ ‫کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشتی‌سازان داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته کشتی‌سازی با اشاره به اینکه عارضه‌یابی‬ ‫گام نخست رفع مشکالتی است که باعث تاخیر در تحویل‬ ‫سفارش می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت کشتی‌سازی برای دریافت‬ ‫س��فارش از داخل کش��ور نیاز به اعتمادسازی دارد و باید‬ ‫درنظر داشت که این کار با احتساب مشکالتی که تاکنون‬ ‫وجود داشته‪ ،‬بسیار دشوار است‪ .‬اکنون بیشتر متقاضیان‬ ‫برای روبه‌رو نشدن با چنین مشکالتی ترجیح می‌دهند از‬ ‫خارج کشور سفارش‌های خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫محمدسعید سیف‬ ‫تداخلی بین عوارض و‬ ‫مالیات در الیحه مالیات‌‬ ‫ارزش‌افزوده نیست‬ ‫‹ ‹تغییرات نرخ ارز و صنایع دریایی‬ ‫به گفته مسعودزاده‪ ،‬تغییرات نرخ ارز در کشور از دیگر‬ ‫مش��کالتی است که کشتی‌س��ازان با آن روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫تغییرات نرخ ارز باعث می‌شود پیش‌بینی‌های مالی پروژه‬ ‫تغییراتی داش��ته باش��د و این موضوع در اجرای پروژه‌ها‬ ‫نتیجه منفی در‌بردارد‪.‬‬ ‫وی نبود آمار و اطالعات جامع در صنایع دریایی کشور‬ ‫را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه این صنعت نام‬ ‫ب��رد و در این باره توضیح داد‪ :‬انجمن مهندس��ان صنایع‬ ‫دریایی در این زمینه برای رفع بخشی از مشکالت‪ ،‬اطلس‬ ‫دریایی ایران را منتشر کرد که در آن آمارهای مناسبی از‬ ‫برخی حوزه‌ها ارائه شده است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن‪ ،‬آمارهایی که برای بخش صنایع دریایی‬ ‫کش��ور اهمی��ت دارد هنوز مدون نش��ده اس��ت‪ .‬ازجمله‬ ‫ش��اخص‌های آماری که وجود آنها برای توس��عه صنایع‬ ‫دریایی کشور به نظر الزامی می‌رسد و همچنین در توسعه‬ ‫صنعتی کش��ور‪ ،‬س��هم صنایع دریایی در تولید ناخالص‬ ‫داخلی و سهم اشتغالزایی این صنعت در کشور است‪.‬‬ ‫پیمان مسعودزاده‬ ‫ایران سومین تولیدکننده کاتالیست آیرون مولیبدن شد‬ ‫ش��رکت دانش‌بنیان نفت و گاز س��رو موفق به دس��تیابی به‬ ‫دان��ش فنی کاتالیس��ت آی��رون مولیبدن با همکاری ش��رکت‬ ‫صنایع شیمیایی فارس شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫آیین امض��ا و تب��ادل تفاهمنامه قرارداد‬ ‫صنعتی کاتالیس��ت آیرون مولیبدن برای تولید فرمالدهیه بین‬ ‫دو ش��رکت صنایع شیمیایی فارس و ش��رکت نفت و گاز سرو‬ ‫در حاش��یه بیس��ت‌و‌چهارمین نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن آیی��ن‪ ،‬امیر‌هومن کریمی‌وثیق‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫نفت و گاز س��رو‌اعالم کرد‪ :‬با تولید کاتالیست آیرون مولیبدن‬ ‫با‌ارزش‪ ،‬ایران به عنوان س��ومین کش��ور دارای صاحب دانش‬ ‫فن��ی تولی��د کاتالیس��ت فرآنی��د س��نتز فرمالدهی��د معرفی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫دانش فنی این محصول استراتژیک تنها در اختیار دو کشور‬ ‫سوئد و ایتالیا بود‪.‬‬ ‫کریمی‌وثی��ق گفت‪ :‬ای��ن محصول ب��ا ارزش هزینه خریدی‬ ‫در ح��دود ‪ ۶۰‬ی��ورو برای ه��ر کیلوگرم محصول داش��ت که‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۴‬مجتمع در کشور از آن استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نف��ت و گاز س��رو با اش��اره به مص��رف ‪ ۳۰‬تن‬ ‫کاتالیس��ت بی��ان کرد‪ :‬تولید این محص��ول افزون‌بر یک و نیم‬ ‫میلیون صرفه‌جویی برای کشور دارد‪.‬‬ ‫وی خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با مدیران‬ ‫ش��رکت صنایع ش��یمیایی فارس این کاتالیس��ت در تابستان‬ ‫امسال بارگذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬علوی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره ش��رکت ش��یمیایی فارس‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬پیش‌بینی تحریم‌ها در گذش��ته س��بب ش��د تا ما‬ ‫س��ریع‌تر به این دانش فنی دس��ت پیدا کنیم‪ .‬خوش��بختانه با‬ ‫درایت و نگاه ملی مدیران شرکت صنایع شیمیایی فارس قبل‬ ‫از تحریم‌ها‪ ،‬همکاری مشترکی بین دو شرکت در حوزه توسعه‬ ‫فناوری کاتالیس��ت س��نتز فرمالدهید در مقیاس نیمه‌‌صنعتی‬ ‫شکل گرفت که این دستاورد موجب بسته شدن قرارداد تولید‬ ‫یک بچ کاتالیس��ت به شرکت نفت و گاز سرو به شرکت صنایع‬ ‫شیمیایی فارس شد‪.‬‬ ‫وی خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬ش��رایط تحریم نوعی بلوغ صنعتی را‬ ‫برای ایران به همراه دارد که ش��رکت نفت و گاز س��رو با تولید‬ ‫انبوه ‪ ۱۵‬نوع کاتالیست در این امر پیشگام است‪.‬‬ ‫آریا‌ترانسفو در بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی ایران‬ ‫به عن��وان بزرگ‌ترین رخداد صنعتی و تج��اری ایران در این‬ ‫ل ب��ا حضور تع��داد زیادی از ش��رکت‌های‬ ‫ح��وزه که هر س��ا ‌‬ ‫توانمن��د داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروشیمی برپا می‌شود‪ ،‬فرصت مغتنمی است تا شرکت‌های‬ ‫فعال در این صنعت دستاوردها و آخرین محصوالت خود را در‬ ‫معرض بازدید دس��ت‌اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار‬ ‫دهن��د و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و در س��مت و‬ ‫س��وی رشد این صنعت‪ ،‬فعالیت‌ها و نوآوری‌های آ‌ینده خود را‬ ‫هدایت کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت آریا‌ترانس��فو به عن��وان مدرن‌تری��ن تولیدکننده‬ ‫ترانسفورماتور در خاورمیانه همچون دوره‌های قبلی به عنوان‬ ‫اسپانسر برگزاری بیس��ت‌و‌چهارمین دوره نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی ایران که از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت‌ ‪۹۸‬‬ ‫برگزار ش��د ب��ا جدیدتری��ن محصوالت و دس��تاوردهایش در‬ ‫س��الن خلیج‌فارس‌(‪ )۴۴A‬و درغرفه آریا ترانسفو به استقبال‬ ‫بازدید‌کنن��دگان خ��ود رف��ت و مخاطبان خ��ود را در جریان‬ ‫آخرین توانمندی‌های شرکت قرار داد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شرکت آریا‌ترانس��فو از ابتدای بهره‌برداری به‬ ‫عنوان ش��رکتی خوشنام در فهرس��ت تامین‌کنندگان داخلی‬ ‫س��امانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت نف��ت قرار گرفت و‬ ‫تا‌کنون محصوالت متعددی از این کارخانه در گستره شرکت‬ ‫نفت و شرکت‌های زیر‌مجموعه نصب شده و مورد بهره‌برداری‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬از پروژه‌های اتمام‌یافته و در دس��ت اقدام‬ ‫ای��ن حوزه می‌توان ب��ه پروژه ‪ ۳۱۰۰ NGL‬گروه مهندس��ی‬ ‫و س��اختمان صنای��ع نف��ت(‪ ،)OIEC‬پ��روژه ‪۳۲۰۰ NGL‬‬ ‫مجموعه هلدین��گ خلیج‌فارس‪ ،‬ترانس��فورماتورهای مصرفی‬ ‫ش��رکت پاالیش گاز شهید هاش��می‌نژاد خانگیران‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫ش��ازند‪ ،‬پاالیش��گاه گاز بید‌بلن��د خلیج‌ف��ارس‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫لرس��تان‪ ،‬افزایش ظرفیت نیروگاه الفین‪ ،‬توسعه میدان گازی‬ ‫نرخ س��رمایه‌گذاری در کش��ور مسیر نزولی‬ ‫دارد و همچنی��ن ن��رخ بیکاری در حال رش��د‬ ‫اس��ت‪ .‬اقتص��اد ای��ران در ش��رایط جهان��ی و‬ ‫در ش��رایط داخل��ی نی��ز با مش��کالت جدی‬ ‫روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬ترکیب این مش��کالت و‬ ‫ای��ن رویدادها اقتصاد ای��ران را با بحران رکود‬ ‫تورمی در‌گیر کرده اس��ت‪ .‬شرایط اقتصادی و‬ ‫بحران‌هایی مانند س��یل باعث شده تا اقتصاد‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۹۸‬وضعیتی پیچیده‌تر از سال‬ ‫گذشته داش��ته باشد‪ .‬هر چند که در برخی از‬ ‫ش��اخص‌ها از جمل��ه قیم��ت دالر و ارز گفته‬ ‫می‌ش��ود عمده فشاری که وجود داشت تخلیه‬ ‫ش��ده و ش��اهد افزایش قیمت نخواهیم بودیم‬ ‫اما به هر س��وی وضعیت ای��ران از بحران‌های‬ ‫اقتصادی به بحران‌های صنعتی و اش��تغال در‬ ‫حال حرکت است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬آنچه امروز‬ ‫رخ می‌دهد افزایش دامنه مش��کالت اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مشکالت پس از اینکه بازار مصرف را با‬ ‫خطر روبه‌رو کرد و ش��اهد گرانی‌های شدیدی‬ ‫شدیم‪ ،‬امسال به سمت صنایع حرکت می‌کند‬ ‫و اگ��ر راه چ��اره‌ای برای آن یافت نش��ود باید‬ ‫ش��اهد تعطیلی کارخانه‌ها باشیم‪ .‬این موضوع‬ ‫ک��ه خروج از بحران با تقویت روابط بین‌المللی‬ ‫از راه مذاکره مس��تقیم می‌گ��ذرد بارها تکرار‬ ‫ش��ده اما باز هم باید تکرار شود‪ .‬تنها راهی که‬ ‫اکنون وجود دارد همین موضوع اس��ت و باقی‬ ‫راه‌ها پرهزینه و پرخطر هستند‪.‬‬ ‫پ��ارس جنوبی و‪ ...‬اش��اره ک��رد‪ .‬ترانس��فورماتورهای توزیع‬ ‫روغنی و خش��ک رزینی تا توان ‪ ۴MVA‬و تا ولتاژ ‪،۳۶KV‬‬ ‫ترانسفورماتورهای قدرت‪ ،‬کوره‪ ،‬رکتیفایر‪ ،‬رآکتورهای موازی‬ ‫و ترانسفورماتورهای شیفت فاز تا توان ‪ ۵۵۰MVA‬و تا ولتاژ‬ ‫‪ ۴۲۰KV‬تولید ش��رکت آریا ترانس��فو تحت لیسانس شرکت‬ ‫‪ Royal SMIT‬هلند از عمده محصوالت پر‌کاربرد در صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی است که به واسطه تولید با جدیدترین‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهی��زات و بهره بردن از فن��اوری روز دنیا با‬ ‫قیمت پایین‌تر از محصوالت مشابه خارجی توان رقابتی بسیار‬ ‫مطلوبی در بازار داخلی و بازارهای بین‌المللی دارد‪.‬‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬عده‌ای جوس��ازی‬ ‫مالی��ات ارزش‌افزوده‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫کرده‌ان��د ک��ه در الیحه‬ ‫ع��وارض مالیات تلقی ش��د ‌ه در حالی که هیچ‬ ‫تداخلی بین عوارض و مالیات در الیحه مالیات‌‬ ‫ارزش‌اف��زوده وجود نداش��ته و س��هم هر کدام‬ ‫جداگان��ه در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬محمود‬ ‫ش��کری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اش��اره به ط��رح مباحثی‬ ‫مبنی‌بر اینکه در گزارش کمیس��یون اقتصادی‬ ‫درباره مالیات‌ارزش‌افزوده عوارض شهری را به‬ ‫عنوان مالیات تلقی کرده‌اند‪ ،‬به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫کمیس��یون نشستی با نمایندگان شورای‌عالی‬ ‫استان‌ها‪ ،‬شهردار و اعضای شورای شهر تهران‬ ‫برگزار کرد و در این جلسه توضیح داد که الیحه‬ ‫جدید مالیات‌ارزش‌افزوده شامل بخش مالیات‬ ‫و عوارض می‌شود و این دو کنار یکدیگر در این‬ ‫الیحه در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تالش و رضوانش��هر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بی��ان اینکه در تمام بخش‌ه��ا نقطه‌به‌نقطه‬ ‫عوارض مطرح نش��ده اما در ماده قانونی عنوان‬ ‫ش��ده که ‪ ۵۰‬درص��د از مالی��ات‌‌ارزش‌افزوده‬ ‫به عنوان ع��وارض به ش��هرداری‌ها اختصاص‬ ‫یافت��ه و ‪ ۵۰‬درص��د از آن به عن��وان مالیات به‬ ‫بخش‌های تعریف ش��ده تعلق می‌گیرد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه در چن��د ماده قانونی در الیحه‬ ‫ت عنوان عوارض‬ ‫مالی��ات‌ارزش‌افزوده به‌صراح ‌‬ ‫آورده ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاسفانه عده‌ای‬ ‫جوس��ازی کرده‌ان��د ک��ه در الیح��ه مالی��ات‬ ‫ارزش‌اف��زوده عوارض مالیات تلقی ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که در ظاهر این اف��راد الیحه را مطالعه‬ ‫نکرده‌اند و اگر یک بار این الیحه را می‌خواندند‬ ‫این‌گون��ه اظهارنظر نمی‌کردند‪ .‬پیش از این‪ ،‬از‬ ‫ت ارزش‌افزوده ‪ ۳‬درصد به عنوان‬ ‫‪ ۹‬درصد مالیا ‌‬ ‫ت اما‬ ‫عوارض به ش��هرداری‌ها تخصیص می‌یاف ‌‬ ‫درحال‌حاضر عنوان شده که ‪ ۵۰‬درصد به عنوان‬ ‫عوارض به ش��هرداری‌ها پرداخت شود‪ .‬شکری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هیچ تداخلی بین عوارض و مالیات‬ ‫ت ارزش‌افزوده وجود نداش��ته‬ ‫در الیح��ه مالیا ‌‬ ‫و س��هم هر کدام جداگانه در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫ی با بیان اینک��ه بحث عوارض در الیحه‬ ‫اس�لام ‌‬ ‫ت ارزش‌افزوده کاملا ش��فاف‪ ،‬مشخص و‬ ‫مالیا ‌‬ ‫قابل تفکیک از مالیات است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش‬ ‫ت ارزش‌افزوده ‪ ۳‬درصد‬ ‫از این‪ ،‬از ‪ ۹‬درصد مالیا ‌‬ ‫ب��ه عنوان ع��وارض به ش��هرداری‌ها تخصیص‬ ‫ت ام��ا درحال‌حاضر عنوان ش��ده که‬ ‫می‌یاف�� ‌‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د به عنوان عوارض به ش��هرداری‌ها‬ ‫پرداخت شود که بهترین حالت ممکن است‪‌.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدس��عید س��یف‪ ،‬رئی��س هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫مهندس��ی دریایی ایران با اش��اره به اینکه کشتی‌سازان‬ ‫ایران��ی از س��ال ‪ ۱۳۷۸‬تاکنون یدک‌کش‌های بس��یاری‬ ‫س��اخته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه با اینکه ایران در س��اخت‬ ‫یدک‌کش‌ها توانایی بس��یاری دارد‪ ،‬در این زمینه ش��اهد‬ ‫واردات بسیاری هستیم‪.‬‬ ‫س��یف با بیان اینکه کشتی‌س��ازان اکن��ون می‌توانند‬ ‫یدک‌کش‌ه��ای کش��ور را تامین کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫ساخت بدنه‪ ،‬تجهیزات مورد نیاز یدک‌کش‌ها و تعمیرات‬ ‫این شناورها نیز ایران توانایی بسیاری دارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کشتی‌سازان این است که‬ ‫حداقل بخش دولتی سفارش‌های خود را به کشتی‌سازان‬ ‫داخلی بدهد تا در این زمینه فعالیت‌های کشتی‌س��ازان‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫یک راه‌حل‬ ‫تکراری‬ ‫یادداشت‬ ‫ظرفیت‌های بس��یار زیاد ایران در عرصه صنایع دریایی‬ ‫از جمله ‪ ۲۷۰۰‬کیلومتر مرز دریایی در ش��مال و جنوب‬ ‫کشور از جمله موضوع‌هایی است که اهمیت این صنعت‬ ‫را دو‌چن��دان می‌کن��د‪ .‬عالوه‌ب��ر این‪ ،‬ای��ران در نزدیکی‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که بیش��تر آنها در خش��کی محصور‬ ‫ب��وده و ایران می‌توان��د از این منظر قطب تجارت دریایی‬ ‫باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬موضوع تحریم‌ها و ش��رایط منطقه‌ای‬ ‫ب��ه گون��ه‌ای پیش می‌رود که اس��تفاده قابل توجه از این‬ ‫ظرفیت‌ها ش��دنی نباش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در سال‌های گذشته‬ ‫ب��ا اجرای چندی��ن پروژه عقب‌افت��اده در صنایع دریایی‬ ‫توانس��ت تحرکات مناس��بی را در این بخش ایجاد کند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬فعاالن عرصه صنایع دریایی معتقدند هنوز‬ ‫بسیاری از ظرفیت‌های اقتصاد دریایی در کشور باز نشده‬ ‫و از آنها اس��تفاده چندانی نمی‌ش��ود‪ .‬پیش از این یکی از‬ ‫بزرگ‌تری��ن انتقادهایی که در بخ��ش اقتصاد دریا وجود‬ ‫داش��ت به موضوع تدوین س��ند راهبردی صنایع دریایی‬ ‫مرب��وط می‌ش��د‪ .‬هر‌چند ک��ه این س��ند در زمان دولت‬ ‫یازده��م تدوی��ن ش��د اما برخ��ی از فع��االن این صنعت‬ ‫معتقدند پیش��روی صنایع دریایی در مبنای سند رابردی‬ ‫این صنعت نیست‪.‬‬ ‫یکی از مزیت‌های اقتصادی ایران در تولید شناورها به‬ ‫ساخت یدک‌کش مربوط می‌شود‪ .‬همچنین از حدود ‪۱۷‬‬ ‫سال پیش ایران توانسته یدک‌کش‌های مورد نیاز صنایع‬ ‫دریایی را تامین کند‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز واردات گسترده‌ای‬ ‫در این زمینه دیده می‌شود که برای سازندگان مشکالتی‬ ‫را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعاونی‌ها و مسیری که‬ ‫پیمودند‌‬
‫‪4‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫صنعتگران در گفت‌وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک‌ها باد‬ ‫می‌کارند تا‬ ‫توفان درو‬ ‫کنند‬ ‫درباره پرداخت تسهیالت مطرح کردند‪:‬‬ ‫نوشدارو پس از مرگ به‌کار قطعه‌ساز نمی‌آید‬ ‫علیرضا یعقوبی‌آوینی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫کسری نقدینگی ‪۱۵‬هزار میلیارد تومانی در صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫اگر باقیمانده‬ ‫تسهیالت‬ ‫هم‌اکنون در‬ ‫قالب ریالی در‬ ‫اختیار قطعه‌ساز‬ ‫قرار نگیرد‪،‬‬ ‫حکم نوشدارو‬ ‫پس از مرگ‬ ‫سهراب را دارد‬ ‫آرش محبی‌نژاد‬ ‫با برآوردی که‬ ‫انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی‬ ‫کشور ابتدای‬ ‫سال از قیمت‬ ‫مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز صنعت‬ ‫قطعه ارائه داد‪،‬‬ ‫مشخص شد این‬ ‫صنعت ‪۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫کسری نقدینگی‬ ‫دارد‬ ‫واردات بدون انتقال ارز یکی از مطالبات صنعت قطعه‬ ‫از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی پیش‌تر به‬ ‫گفته بود آزادسازی واردات بدون انتقال ارز یکی‬ ‫از موضوع‌هایی اس��ت که در س��ال ‪ ۹۸‬از سوی انجمن‬ ‫پیگیری می‌ش��ود‪ ،‬زیرا دست قطعه‌ساز را برای دور زدن‬ ‫تحریم‌ها و تهیه مواد اولیه و محصوالت مورد نیازش باز‬ ‫می‌گذارد‪ .‬ابت��دای دهه ‪ ۹۰‬با روش واردات بدون انتقال‬ ‫ارز توانس��تیم تحریم‌ها را دور بزنیم‪ .‬سال‌های ‪ ۹۱‬و ‪۹۲‬‬ ‫صنعتگ��ران با اس��تفاده از صرافی‌ها‪ ،‬حواله‌ها را ارس��ال‬ ‫می‌کردن��د‪ .‬واردات مواد اولیه و محصوالت مورد نیاز در‬ ‫زم��ان تحریم هم انجام می‌ش��د‪ ،‬چراکه تالش صنعتگر‬ ‫حفظ تولید است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا گمرک ای��ران اعالم کرد ب��ا تصویب‬ ‫دولت‪ ،‬ثبت‌سفارش خرید و واردات مواد اولیه‪ ،‬قطعات و‬ ‫ملزومات ضروری خطوط تولید بدون انتقال ارز تا سقف‬ ‫‪۳۰۰‬میلیون دالر آزاد شده است‪ .‬گمرک ایران همچنین‬ ‫تاکید کرده که اس��تفاده از این ش��یوه واردات برای هر‬ ‫بازرگان‪ ،‬تنه��ا یک‌بار و برای یک پرون��ده و حداکثر به‬ ‫میزان ‪۳۰‬هزار دالر طی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬امکان‌پذیر خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین نوع ارز انتخاب ش��ده در پیش فاکتورها‬ ‫به‌طور حتم باید «یورو» باش��د و بازرگانان باید پیش از‬ ‫اظهار کاال در گمرک‪ ،‬اطالعات منش��ا ارز را در س��امانه‬ ‫جام��ع تجارت ثبت کنند‪ .‬منابع واردات بدون انتقال ارز‬ ‫خارج از شبکه بانکی یعنی بازار آزاد ارز یا ارز موجود در‬ ‫خارج از کشور تامین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ریالی تسهیالت‬ ‫رضا هاش��می از اعضای هیات‌مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه‌های خودرویی در زمینه واردات بدون‬ ‫انتقال ارز به‬ ‫گفت‪ :‬دولت اگر زمینه واردات مواد‬ ‫اولیه را بدون انتقال ارز فراهم کند‪ ،‬کارساز است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه امروز دیگر ارز به کار من قطعه‌ساز نمی‌آید و باید‬ ‫تسهیالت در قالب ریالی پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر باقیمانده تس��هیالت از ‪۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان که ‪۴‬هزار میلیارد تومان آن س��ال قبل پرداخت‬ ‫ش��د هم‌اکنون در قالب ریالی در اختیار قطعه‌س��از قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬ب��ه‌درد تولید می‌خ��ورد اگر یکی‌دو م��اه دیگر‬ ‫پرداخت شود حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اشاره به اینکه در حال‌حاضر‬ ‫ارز به کار صنعتگر این حوزه نمی‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬دولت اگر به‬ ‫معنای واقعی به فکر صنایع داخلی است باید تسهیالت‬ ‫باقیمانده را به ریال تامین کند‪ .‬ضمن آنکه قطعه‌سازان‬ ‫مبلغ را رایگان درخواست نکرده است پس از انجام امور‬ ‫مورد نیاز مبلغ برگردانده می‌شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاسفانه تا امروز این تسهیالت پرداخت‬ ‫نش��ده و در حد حرف باقی مانده است‪ .‬هاشمی با بیان‬ ‫اینکه مشکل فعلی واحدهای صنفی و صنعتی نقدینگی‬ ‫و منابع مالی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شرکت‌های گوناگونی از‬ ‫خودروساز طلب چند هزار میلیارد تومانی دارند که اگر‬ ‫بخش��ی از این پول پرداخت ش��ود‪ ،‬فعالی��ت آنها ادامه‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬خودروساز ندارد‪ .‬از این‌رو قرار بر این بود‬ ‫دولت این پول را در اختیار قطعه‌س��ازان قرار دهد‪ .‬باید‬ ‫نقدینگی قطعه‌س��از تا حدودی تامین ش��ود تا او بتواند‬ ‫اقتص��اد تولید را بچرخاند‪ .‬اگر این زمان از دس��ت برود‬ ‫دیگر تسهیالت کارساز نخواهد بود‪.‬‬ ‫پرداخ��ت این ‪۴‬هزار میلی��ارد حتی تا ش��ب عید به‬ ‫ط��ول انجامید‪ .‬ب��ا توجه ب��ه این وضعی��ت پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود پرداخ��ت باقیمانده تس��هیالت تا چ��ه زمانی‬ ‫انجام شود؟ عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه‌های خودرویی افزود‪ :‬ش��واهد نشان می‌دهد‬ ‫این تس��هیالت قرار نیست به این زودی به صنعت قطعه‬ ‫تزریق شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر امروز قیمت دالر ‪15‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬محصولی که دیروز با ‪۱3‬هزار تومان قابل‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫فع��االن‪ ،‬سیاس��ت‌گذاران و صنعتگ��ران‬ ‫واقفند که اقتصاد کش��ور با سختی‌های زیاد‬ ‫و در عی��ن حال جدید و بدیعی روبه‌رو ش��ده‬ ‫است‪ .‬از تحریم‌های جدید بین‌المللی گرفته تا‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬مشکالت تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫فرسودگی ماشین‌آالت و فناوری‪ ،‬نوسان‌های‬ ‫ن��رخ ارز و افزایش بی‌رویه قاچاق کاال‪ .‬یکی از‬ ‫مس��ائل مهم در این ش��رایط‪ ،‬اوضاع و احوال‬ ‫نظ��ام بانک��داری در رابطه با تولی��د و نقش‬ ‫تاثیر‌گ��ذار دول��ت در رفع موانع حس��اس و‬ ‫نفسگیر برای تولید‌کننده است‪.‬‬ ‫منطق نظام بانکی کش��ورمان بر پایه نظام‬ ‫دولتی اس��ت یعنی فرهنگ دولتی با مدیران‬ ‫دولت��ی آن هم ب��ا نگاه خلق پ��ول‪ .‬حتی در‬ ‫ص��ورت تعطیل��ی کارگاه‌ه��ای تولی��دی که‬ ‫مطلق اس��ت در چنین نظ��ام اقتصادی تنها‬ ‫س��رمایه‌داران و ش��رکت‌های ب��زرگ دارای‬ ‫تمکین مالی باال قدرت مانور دارند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬جنگ قیمتی برای سود بانکی فرصتی‬ ‫طالیی را برای موسس��ه‌های مالی غیرمجاز و‬ ‫غیرمتشکل به‌وجود آورده تا با اعالم نرخ سود‬ ‫علی‌الحساب باالتر از نرخ سود بانک‌ها به این‬ ‫جنگ دامن بزنند و س��پرده‌های بیش��تری از‬ ‫مردم را برای خود جلب کنند‪.‬‬ ‫اما تولی��د و تولید‌کننده کج��ای این نظام‬ ‫بانکی قرار گرفته است؟‬ ‫زمانی ک��ه قانون عملیات بانک��ی بدون ربا‬ ‫در ده��ه ‪۶۰‬خورش��یدی برای ایج��اد تعادل‬ ‫در موازن��ه پرداخت‌ها و تس��هیل در مبادالت‬ ‫بازرگان��ی و گس��ترش فعالیت‌ه��ای بخ��ش‬ ‫تولید به تصویب رسید‪ ،‬فعاالن صنعت گمان‬ ‫می‌کردن��د بانک‌ه��ا می‌توانن��د به‌عنوان یک‬ ‫شریک اقتصادی مطمئن در تامین سرمایه در‬ ‫گردش کمک حال آنها باشند و چون بانک‌ها‬ ‫براساس قانون مصوب مجاز به عملیات ربوی‬ ‫نبودند‪ ،‬این اقدام از س��وی تولیدکنندگان به‬ ‫منزله یک انقالب صنعت��ی در تحوالت نظام‬ ‫تولیدی‪‌-‬بانکداری تلقی می‌شد‪ ،‬اما تصور چه‬ ‫بود و حاال چه ش��د؟ اصل اساس��ی در شروع‬ ‫ی��ک صنع��ت پای��دار و مولد در کش��ورهای‬ ‫اروپایی و پیشرفته بر پایه پرداخت تسهیالت‬ ‫ارزان‌قیمت از س��وی بانک‌ه��ا و تنفس چند‬ ‫س��اله در پرداخت اصل و سود ناچیز ازسوی‬ ‫دریافت‌کننده ب��وده تا جایی‌که مصرف‌کننده‬ ‫کاال نیز از این تس��هیالت برخوردار ش��ده و‬ ‫با افزایش قدرت خری��د‪ ،‬ضمن کنترل تورم‪،‬‬ ‫پیامده��ای مثبت��ی در روند کیف��ی و کمی‬ ‫محصول ایجاد می‌ش��ود‪ .‬اما این قانون ساده‬ ‫بانکداری و توس��عه صنعتی در کش��ورمان با‬ ‫تدوین قوانین ضدتولیدی در راس��تای ایجاد‬ ‫ثروت و سودآوری بانک‌ها طور دیگری تعریف‬ ‫ش��ده تا جایی‌که ام��روزه نظام بانک��داری با‬ ‫دریافت انواع سود مرکب و پله‌ای در چارچوب‬ ‫برخی قرارداد‌ها ب ‌ه رکن اساس��ی مشکالت و‬ ‫خانه‌خراب��ی و امیدکش��ی تولید‌کنن��ده و‬ ‫مصرف‌کننده تبدیل ش��ده است‪ .‬تولید‌کننده‬ ‫پس از گذشتن از پیچ‌وخم‌های متوالی بیمه‪،‬‬ ‫مالیات و محیط‌زیس��ت به وثیقه محور بودن‬ ‫ش��بکه بانکی برخورد می‌کند‪ ،‬وثیقه‌هایی که‬ ‫تا تعطیلی شرکت‌های تولیدی پیش‌می‌روند‬ ‫آنهم به‌واس��طه نگاه یک‌طرفه سیاست‌گذاران‬ ‫اقتصادی به سودآوری بانک‌ها و پرداخت زیان‬ ‫و سود کالن متعلق به تسهیالت‪ ،‬آن هم فقط‬ ‫از س��وی دریافت‌کننده بدون هیچ‌گونه پایش‬ ‫و بررس��ی علل زیان‌دهی شرکت‌ها که نمونه‬ ‫بارز آن را می‌توان در معوقات میلیاردی ناشی‬ ‫از جرایم تاخیر در پرداخت تس��هیالت مالی‬ ‫سررسید ش��رکت‌های بورسی و غیربورسی و‬ ‫به‌ویژه خودروسازان و ش��رکت‌های تابع آنها‬ ‫در صورت‌های مالی ب ‌ه روشنی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫در نهایت تحریم‌ها با وجود فشارهای سیاسی‬ ‫و اقتصادی دارای نعمت بزرگی بود و س��بب‬ ‫عیان ش��دن ضعف مدیری��ت در بخش‌هایی‬ ‫از کش��ور و به‌ویژه در نظ��ام بانکداری چه در‬ ‫بخ��ش دولتی و چه در بخش خصولتی ش��د‪.‬‬ ‫شبکه و مدیریت بانکداری کشورمان با بستن‬ ‫وزنه‌ه��ای از جنس ان��واع س��ود‪ ،‬وثیقه‌های‬ ‫کالن‪ ،‬توجیهات گوناگون در پرداخت نکردن‬ ‫تس��هیالت ارزان‌قیمت به پ��ای تولید‌کننده‬ ‫همواره باد می‌کارند ت��ا توفان درو کنند‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به‌دنبال ریش��ه‌یابی و وقایع‌نگری از‬ ‫علل ضعف ساختار صنعت کشور و رفع موانع‬ ‫تولید باش��یم‪ ،‬نخس��ت باید سیاست‌گذاران‬ ‫اقتصادی با سازکار درس��ت‪ ،‬قانون بانکداری‬ ‫ب��دون ربا را اجرایی کنند تا ش��اید در آینده‬ ‫بتوانیم به‌فکر لذت بردن از رونق تولید باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای اینکه صنعت خودرو بتواند س��االنه یک میلیون و ‪۲۵۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو تولید کند‪ ،‬حدود ‪ ۵.۵‬میلی��ارد یورو نیاز دارد که این مبلغ‬ ‫برای تامین قطعات خط تولید و لوازم یدکی مورد نیاز خودرو است‬ ‫خرید ب��ود امروز تفاوت ‪۲‬هزار تومانی دارد و این تفاوت‬ ‫قیمت‌ها رقم س��نگینی روی دس��ت صنعتگر می‌گذارد‪.‬‬ ‫ت را از ما می‌گیرد و پرداخت تس��هیالت‬ ‫گذر زمان فرص ‌‬ ‫دردی از صنعتگر درمان نمی‌کند‪ .‬به این دلیل که قیمت‬ ‫ارز و تورم در حال افزایش است و به همان نسبت قدرت‬ ‫خرید کاهش یافته اس��ت‪ .‬بارها تکرار ش��ده که باید از‬ ‫موقعیت‌ها استفاده کنیم چراکه فرصت‌سوزی‌ها آسیب‌‬ ‫ج��دی به تولید و صنعت می‌زن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬زمان‬ ‫از دس��ت برود‪ ،‬ریال هم دیگر ب��ه کار صنعتگر نمی‌آید‪.‬‬ ‫تحریم را نباید دست‌کم گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹خودکفایی و مشکالت تولید‬ ‫هاش��می با بیان اینکه بدون پول نمی‌توان تولید کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط مثل این است که از سرباز بخواهید‬ ‫بدون گلوله بجنگد‪ .‬ضمن آنکه قطعه‌س��از پول از دولت‬ ‫نمی‌خواه��د فق��ط می‌خواهد بخش��ی از طلب‌هایی که‬ ‫دارد‪ ،‬پرداخت ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که خودروساز‬ ‫هم به دلیل مش��کالت تحریمی نمی‌تواند خیلی از اقالم‬ ‫را تهی��ه کند در نتیجه ف��روش ندارند(چرا باید ‪۷۰‬هزار‬ ‫خودرو تجاری نش��ده باش��د زیرا به امید رسیدن قطعه‪،‬‬ ‫ناقص تولید ش��ده‌اند و قطعه نرس��یده اس��ت)‪ .‬بنابراین‬ ‫خودروس��از پولی ندارند که بدهی خود را بپردازند‪ .‬این‬ ‫موارد همچون زنجیره به یکدیگر متصل بوده و تولید را‬ ‫با چالش روبه‌رو کرده است‪ .‬باید همه مشکالت را دید و‬ ‫راهکار پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫هن��وز بخش��ی از کانتینره��ای قطع��ات در گمرکات‬ ‫ترخیص نشد ‌ه است‪ .‬عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌ه��ای خودرویی در این‌ب��اره هم به‬ ‫مشکالت نقدینگی اشاره کرد و گفت‪ :‬بخشی از مشکالت‬ ‫به خودتحریم��ی خودمان برمی‌گردد‪ .‬ضمن آنکه برخی‬ ‫قطعه‌س��ازان ‪۱۰۰‬درصد قطعات‌شان بومی‌سازی شده و‬ ‫تنها به‌لحاظ مواد اولیه وابستگی ارزی دارند‪.‬‬ ‫هاش��می تاکی��د کرد‪ :‬بعض��ی صنعتگ��ران زمانی که‬ ‫باید به‌دنبال داخلی‌س��ازی می‌بودند‪ ،‬به این سو حرکت‬ ‫نکردند و امروز وابس��تگی ارزش��ان مشکالتی را در روند‬ ‫تولیدشان به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تسهیالت ریالی و یورویی‬ ‫در ادام��ه دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه قطعه‌سازان‬ ‫اطالعات فروش محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫را از مراجع رسمی دریافت کنید‬ ‫افزایش ناگهانی نرخ خودرو در روزهای گذش��ته و‬ ‫ایجاد روند نزولی با نظارت نهادهای مرتبط بر عملکرد‬ ‫سایت‌های فروش اینترنتی‪ ،‬بازارسازی و قیمت‌گذاری‬ ‫از سوی دالالن و سودجویان را به اثبات رساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬نگرانی و سردرگمی مشتریان‬ ‫از قیمت‌ه��ای کاذب و غیرواقعی در بازار آزاد موجی‬ ‫از الته��اب و نارضایت��ی را در جامع��ه ایج��اد کرد و‬ ‫برهمین اس��اس ب��ا ورود نهادهای ناظر و شناس��ایی‬ ‫برخ��ی اخالل‌گران‪ ،‬قیمت‌ها ش��یب نزول��ی یافت و‬ ‫درحال بازگش��ت با شرایط عادی است‪ .‬گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو نیز به‌عن��وان مهم‌ترین تامین‌کننده نیاز‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬در اطالعیه‌ای تاکید کرده که نرخ فروش‬ ‫کارخانه‌ای تغییری نداشته و شهروندان به قیمت‌های‬ ‫کاذب ب��ازار را مبنای تصمیم‌گیری و خرید خود قرار‬ ‫ندهن��د‪ .‬در ای��ن اطالعی��ه آمده اس��ت‪ ،‬در چند روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬با افزای��ش تیراژ تولی��د ایران‌خودرو‪ ،‬حجم‬ ‫تحویل خودرو به مش��تریان افزای��ش یافته و بازار به‬ ‫س��مت تعادل در حال حرکت است‪ .‬با تامین قطعات‪،‬‬ ‫تع��داد تولی��د تجاری ایران‌خ��ودرو افزای��ش یافته و‬ ‫ب��ه همین می��زان عرضه به بازار نی��ز درحال افزایش‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین متقاضی��ان و مش��تریان محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو نگرانی از کمبود خودرو در بازار نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬همچنین تداوم افزایش فروش فوری روزانه‬ ‫محصوالت خودروس��ازان در مسیر متعادل‌سازی بازار‬ ‫تاثیرگ��ذار خواهد ب��ود‪ .‬ایران‌خودرو از ش��هروندان‬ ‫خواس��ته اخبار و اطالعات مرب��وط به تولید‪ ،‬فروش و‬ ‫تحوی��ل محصوالت ایران‌خ��ودرو را از منابع و مراجع‬ ‫رس��می این ش��رکت ش��امل سایت رس��می خبری‪،‬‬ ‫س��ایت ف��روش و نمایندگی‌های این خودروس��از در‬ ‫سراسر کش��ور کسب کرده و به شایعات توجه نکنند‪.‬‬ ‫بی‌تردید‪ ،‬همراهی مش��تریان با تولیدکننده و اعتماد‬ ‫نکردن آنان به بازار آزاد‪ ،‬دس��ت سودجویان را از بازار‬ ‫کوتاه خواه��د کرد و نرخ خودرو به ش��رایط عادی و‬ ‫واقعی بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫هم به تس��هیالت ریالی و ه��م یورویی نیاز دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از واردات هم باید بدون انتقال ارز باش��د‪ .‬آرش‬ ‫محبی‌ن��ژاد در گفت‌وگ��و با‬ ‫گف��ت‪ :‬در پرداخت‬ ‫تسهیالت ‪۱۱‬هزار میلیارد تومانی قرار بود ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان ریال��ی و ‪۸۴۴‬میلی��ون یورو چی��ن در قالب ارز‬ ‫پرداخت ش��ود که در همان زمان(دی و بهمن سال ‪۹۷‬‬ ‫مصوب ش��د) به قیمت ارز نیمایی معادل ‪۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می‌ش��د‪ .‬بنابراین از ابتدا صحبت از پرداخت این‬ ‫مبلغ به یورو بود‪ ،‬نه ریال‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه‬ ‫‪۸۴۴‬میلی��ون یورو با بانک مرکزی مذاکراتی داش��ت تا‬ ‫مبلغ را در اختیار خودروس��از و قطعه‌س��از قرار دهد‪ .‬با‬ ‫اختصاص این پول ازسوی بانک مرکزی‪ ،‬قرار بود بانک‌ها‬ ‫مبلغ موردنظر را حواله کنند اما در ادامه خودروس��از و‬ ‫قطعه‌ساز بدهی خود را ریالی به تاریخ روز بپردازند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه مش��کل اساسی‬ ‫این مسئله نیست‪ ،‬گفت‪ :‬همه صنعتگران از چین واردات‬ ‫ندارن��د و یورو و یوان چین به‌کار آنها نمی‌آید‪ .‬حتی اگر‬ ‫بتوانند این ارز را از چین به کش��ورهای مبدا مانند اروپا‪،‬‬ ‫خاوردور و‪ ...‬برای واردات محصوالت‌ش��ان حواله کنند‪،‬‬ ‫هزینه‌های س��ربار زیادی دارد‪ .‬ضمن آنکه حواله کردن‬ ‫یورو برای خیلی از کشورها غیرممکن است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت قطعه‌سازی و ادامه تولید‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کش��ور در ادامه با بیان اینکه واردات بدون‬ ‫انتقال ارز نیز الزم اس��ت تا بخشی از مشکالت نقدینگی‬ ‫رفع ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با برآوردی که انجمن ابتدای س��ال از‬ ‫قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه کرد مش��خص‬ ‫شد این صنعت ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی‬ ‫دارد‪ .‬اگر خوش��بینانه فرض کنیم این ‪۸۴۴‬میلیون یورو‬ ‫داده ش��ود و ب��ا همان نرخ قبلی محاس��به کنیم حدود‬ ‫‪۸‬ه��زار میلیارد تومان دوباره کس��ری بودجه در صنعت‬ ‫قطعه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬ب��ا برآوردی که‬ ‫درب��اره خودروهایی که کف کارخانه‌ها هس��تند‪ ،‬داریم‬ ‫درحال‌حاض��ر ارزش ریالی آنها بی��ش از ‪۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬اما به‌دلیل کسری قطعات به گردش مالی‬ ‫خودروس��از و قطعه‌ساز برنمی‌گردد (البته بخشی از پول‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاه‌داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران گفت‪ :‬حذف نمایش‬ ‫ن��رخ در س��ایت‌های خرید و ف��روش خودرو‪،‬‬ ‫نرخ‌ها را در ب��ازار نزولی کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫در روزهای گذش��ته به‌دلیل ب��روز التهاب در‬ ‫بازار خودرو کشور و با هدف کمک و همراهی‬ ‫برای مدیری��ت این بحران ازس��وی نیروهای‬ ‫انتظامی و نهادهای قضایی‪ ،‬سایت‌هایی مانند‬ ‫«دیوار» و «باما» در پیام‌هایی از حذف موقت‬ ‫نمای��ش نرخ در آگهی‌های خ��ودرو خود خبر‬ ‫دادن��د‪ .‬در این زمینه س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه صنف نمایش��گاه‌داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران اف��زود‪ :‬در چند روز گذش��ته‪،‬‬ ‫التهاب و هیجان کاذب نرخ خودروها فروکش‬ ‫ک��رده و قیمت‌ها روند نزولی ب��ه خود گرفته‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اکنون در عمل معامله‌ای‬ ‫انجام نمی‌ش��ود و بازار خودرو راکد اس��ت اما‬ ‫در مقایس��ه با چند روز گذشته نرخ خودروها‬ ‫داخلی ت��ا ‪۵‬درصد و نرخ خودروهای مونتاژی‬ ‫این خودروها از خریدار گرفته ش��ده است)‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫تمام این مس��ائل را در کنار هم بگذاریم تا هنگامی که‬ ‫قطعه‌ساز مش��کالتش رفع نش��ود در عمل نباید انتظار‬ ‫تغییر و تحول در صنعت خودرو داش��ت‪ .‬بدون‌شک باید‬ ‫مشکل قطعه‌سازان حل شود تا این لکوموتیو به حرکت‬ ‫درآید‪.‬‬ ‫‹ ‹کسری مالی صنعت قطعه‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه یورو چین‬ ‫الزم است اما کافی نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای اینکه صنعت‬ ‫خودرو بتواند س��االنه یک میلی��ون و ‪۲۵۰‬هزار خودرو‬ ‫تولی��د کند ح��دود ‪ ۵.۵‬میلیارد یورو نی��از دارد که این‬ ‫مبلغ ب��رای تامین نیاز قطعات خط تولی��د و بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو است‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام صنفی توضی��ح داد‪ :‬اگر فرض ش��ود ‪۳.۵‬‬ ‫میلی��ارد ی��ورو را از مبادی رس��می و بانک��ی از جمله‬ ‫‪۸۴۴‬میلیون یورو را حواله کنیم‪ ،‬هنوز یک تا ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫یورو صنعت خودرو کش��ور نیاز دارد ک��ه باید از طریق‬ ‫واردات بدون انتقال ارز تامین شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای این امر‪ ،‬بانک مرکزی ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر تایید کرده اما دارای محدودیت‌های زیادی اس��ت‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه ‪۳۰۰‬میلیون دالر حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫نیاز خودروسازی کش��ور است و هر شرکت هم ‪۳۰‬هزار‬ ‫دالر بیش��تر نمی‌ت��وان دریاف��ت کند‪ .‬بنابراین بیش��تر‬ ‫به ش��وخی ش��بیه اس��ت زیرا فقط نی��از صنعت قطعه‬ ‫کش��ور یک تا ‪۲‬میلی��ارد یورو واردات ب��دون انتقال ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن آنک��ه این مبلغ(ی��ک تا ‪۲‬میلی��ارد یورو)‬ ‫در مقاب��ل کل گ��ردش مال��ی کش��ور رقمی نیس��ت و‬ ‫توجیه‌اش هم این اس��ت که تنها صنع��ت خودرو مورد‬ ‫تحریم قرار گرفته اس��ت‪ .‬نفت و پتروشیمی حتی مازاد‬ ‫ارز دارن��د ک��ه بای��د این ارز م��ازاد را عرض��ه کنند که‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کشور با اشاره به تشکیل کارگروه ضدتحریم‬ ‫در صنع��ت خودرو گفت‪ :‬مصوبات این کارگروه ملی باید‬ ‫الزم‌االجرا هم باش��د‪ .‬تمام موارد باید با هم حل شود تا‬ ‫چرخ تولید به حرکت درآید‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد در پایان گفت‪ :‬این ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کسری نقدینگی در صنعت قطعه جدا از مطالباتی است‬ ‫که خودروساز باید به این صنعت تزریق کند و این عدد‬ ‫فقط مربوط به افزایش نهاده‌های تولید اس��ت‪ .‬این مبلغ‬ ‫باید پرداخت شود یا اینکه خودروساز بدهی خود را یک‬ ‫ماهه بپ��ردازد تا ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان مورد نیاز تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سقوط نرخ خودرو در بازار‬ ‫بی��ن ‪ ۵‬ت��ا ‪۱۵‬درص��د کاه��ش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫موتمنی بیان کرد‪ :‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬خودروهای‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬و م��زدا‪ ۳‬کاه��ش ‪۳۰‬میلی��ون‬ ‫تومان��ی و س��یتروئن ‪ ۳C‬اف��ت ‪۴۰‬میلی��ون‬ ‫تومان��ی را تجربه کرد‪ .‬رئی��س اتحادیه صنف‬ ‫نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫پیش‌بین��ی کرد وقتی در عم��ل خریداری در‬ ‫بازار نباش��د‪ ،‬قیمت‌ها بیش از این نیز کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬اعالم قیمت‌های‬ ‫کاذب در س��ایت‌ها درحالی‌ک��ه در عم��ل‬ ‫خودرویی نیز در کار نبوده‪ ،‬آشفتگی بازار را به‬ ‫دنبال داش��ت در حالی که باید اصالت آگهی‪،‬‬ ‫اصالت کاال و اصالت نرخ کارشناس��ی ش��ود و‬ ‫پس از آن س��ایت‌ها آگهی مربوط را منتش��ر‬ ‫کنند‪ .‬موتمنی از وجود «لیدرهایی قدرتمند»‬ ‫در ب��ازار خب��ر داد ک��ه ب��ا اس��تفاده از چند‬ ‫کانال تلگرامی و س��ایت‌ها به‌ط��ور هماهنگ‬ ‫قیمت‌ه��ای دلخواه خود را اع�لام می‌کنند و‬ ‫هی��چ نظارتی نیز بر آنها وج��ود ندارد‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه این اتحادی��ه از ابتدا با اعالم نرخ‬ ‫در س��ایت‌ها مخالف بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معتقدیم‬ ‫کار در حوزه‌های��ی مانن��د خودرو و مس��کن‬ ‫تخصصی اس��ت و اعالم قیمت‌های کاذب در‬ ‫فضای مج��ازی ج��ز التهاب‌آفرین��ی در بازار‬ ‫نتیج��ه‌ای ندارد‪ .‬این مق��ام صنفی اظهارکرد‪:‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬ش��اهدیم اف��راد هنوز خودرو‬ ‫خ��ود را تحویل نگرفته‌اند ام��ا حواله آن را با‬ ‫افزایش بی‌قاعده در س��ایت‌ها آگهی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی از افزایش ناگهانی برخی مدل‌های خودرو‬ ‫در فروردین از س��وی مونتاژکاران داخلی نیز‬ ‫انتق��اد کرد ک��ه تاثیر منفی بر بازار گذاش��ت‬ ‫درحالی‌ک��ه هیچ تجزیه‌و تحلیل قیمتی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه‌داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد‪ :‬تجزیه‌و‬ ‫تحلی��ل قیمت‌ه��ا و نظارت بر آنها‪ ،‬خواس��ت‬ ‫اصلی این اتحادیه است تا پس از آن براساس‬ ‫س��ود مش��خص و انجام نظارت‌ه��ای مربوط‪،‬‬ ‫خودروها در بازار قیمت‌گذاری شوند‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫قدرت‌گیری فلز زرد‬ ‫در سرزمین اژدهای سرخ‬ ‫بررسی‌‬ ‫‹ ‹اکتشاف در کشور سطحی است‬ ‫راضیه لک‪ ،‬رئیس پژوهش��کده عل��وم زمین با ابراز ناراحتی از‬ ‫اینکه اکتشاف در کشور ما خیلی سطحی است به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مطالعات و اقداماتی در این حوزه در کشور انجام‌ شده اما کارهای‬ ‫عمیق خیلی محدود اس��ت‪ .‬امیدواریم بتوانیم از روش‌های نوین‬ ‫بهره ببریم و در اکتش��اف عمیق ورود کنیم تا به عمق ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫و بیشتر برسیم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده علوم زمین با اش��اره به لزوم اس��تفاده از‬ ‫دانش ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬روش اکتش��اف ذخایر پنهان‬ ‫زیرزمینی با دانش ژئوفیزیک هوایی در کشور بسیار جوان است‪.‬‬ ‫این روش در ایران تازه بومی‌س��ازی شده است‪ .‬باید تفسیرهایی‬ ‫به‌وس��یله آن انجام ش��ده و با سایر روش‌ها تلفیق شود تا بتوانیم‬ ‫مواد معدنی را در زیرزمین کشف کنیم‪.‬‬ ‫لک درباره مطالعات انجام شده در یکی از مناطق کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطالعات ژئوفیزیک هوایی برای نخس��تین بار در کشور در سال‬ ‫گذشته در پهنه سقز در استان کردستان انجام شد‪ .‬ما گروه‌های‬ ‫مختل��ف را روانه این منطق��ه کردیم و فرآیند پردازش داده‌ها را‬ ‫با سرعت بسیار باال انجام دادیم‪ .‬این در حالی بود که تا پیش‌از‬ ‫این‪ ،‬روال نبود که سایر روش‌ها را با این مدل مطالعه انجام دهیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ذخایر خوب و غنی از آهن‪ ،‬طال و س��ایر عناصر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از دلیل ضعف اکتشاف عمیق در ایران نشان داد‬ ‫ریسک مالی اکتشاف عمقی باالست‬ ‫فلزی در اس��تان کردس��تان داریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با رکوردی که در‬ ‫کردستان زدیم می‌توانیم به مناطق دیگر هم توجه و ورود کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف عمیق بودجه می‌خواهد‬ ‫دری‪ ،‬سرپرس��ت معاون��ت اکتش��اف س��ازمان‬ ‫محمدباق��ر ّ‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به پیشینه ایران‬ ‫در حوزه اکتش��اف به‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬بشر از آغاز آفرینش با مواد‬ ‫معدنی س��روکار داشته و آشنا بوده است‪ .‬ایران هم با پیشینه‌ای‬ ‫که در تاریخ دارد از این حوزه مس��تثنا نبوده اس��ت‪ .‬با مطالعه در‬ ‫حوزه‌های مختلف می‌فهمیم که ایرانیان از قدیم مواد معدنی را‬ ‫می‌شناخته‌اند و برای آن ارزش قائل بوده‌اند‪ .‬در تپه‌های باستانی‬ ‫کش��ور مثل سیلک کاش��ان نیز آثاری از مس‪ ،‬آهن و دیگر مواد‬ ‫دری با اش��اره به اهمیت و نقش‬ ‫معدنی مش��اهده‌ش��ده است‪ّ .‬‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و مطالعات در آن بیان کرد‪ :‬برای نخستین‬ ‫بار در کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۳۸‬با تاسیس سازمان زمین‌شناسی‪،‬‬ ‫مطالعات اکتشاف و تخصصی به‌صورت علمی انجام شد‪ .‬به‌تدریج‬ ‫این حوزه با افزایش تعداد کارشناس��ان و متخصصان خود رش��د‬ ‫ک��رد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬امروز کمترین معدنی در کش��ور وجود دارد‬ ‫که اثری از مطالعات کارشناس��ان س��ازمان زمین‌شناسی به‌طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم در آن دیده نشود‪ ،‬به‌غیر از منطقه زاگرس‬ ‫و کپ��ه‌داغ ک��ه با مواد معدنی کم‪ ،‬مناط��ق دیگر تحت مطالعات‬ ‫زمین‌شناسی و ژئوشیمی قرار دارند‪ .‬سرپرست معاونت اکتشاف‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات کشور درباره این پرسش که‬ ‫چرا اکتش��اف در ایران بیش��تر سطحی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکتشاف تا‬ ‫مرحل��ه‌ای می‌تواند با هزینه کم انجام ش��ود ام��ا از یک مرحله‬ ‫به بعد باید در آن هزینه کرد چون ریس��ک اکتش��اف باالس��ت‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذار تا مطمئن نشود س��رمایه‌اش برمی‌گردد‪ ،‬کمتر به‬ ‫آن ورود می‌کند‪ .‬او درباره اکتش��اف عمیق به بودجه اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬کار عمقی به هزینه نیاز دارد که بخش خصوصی حاضر‬ ‫نیس��ت به‌راحتی آن را پرداخت کند‪ .‬بنابراین باید در کنار گروه‬ ‫کارشناسی که سازمان از آن بهره‌مند است‪ ،‬دولت هم هزینه کند‬ ‫دری درباره بهره از دانش‬ ‫تا از کار س��طحی به عمیق برس��یم‪ّ .‬‬ ‫ژئوفیزیک هوایی و اهمیت آن گفت‪ :‬این روش سال‌هاس��ت که‬ ‫اس��تفاده می‌شود‪ .‬ایران هم چند سالی است گام‌های بلندی در‬ ‫این حوزه برداش��ته اس��ت اما برای رش��د آن و بهره از روش‌های‬ ‫دیگر به حمایت‪ ،‬آموزش و مسائل مالی نیازمندیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪ :‬ایران از دیرباز مواد معدنی را می‌ش��ناخته و برای‬ ‫آن ارزش ویژه‌ای قائل بوده است‪ .‬این مهم را می‌توان در تپه‌های‬ ‫باس��تانی کش��ور مثل سیلک کاش��ان و آثار به‌جای مانده از آن‬ ‫دوران ازجمل��ه مس‪ ،‬آه��ن و دیگر مواد معدنی مش��اهده کرد‪.‬‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتش��افات معدنی نیز از سال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫کارشناس��ان متعددی داشته و در پروژه‌ها و حوزه‌های تخصصی‬ ‫گوناگون زمین‌شناسی و اکتشاف فعال است‪.‬‬ ‫مس��ئله اینجاس��ت که اگرچه مطالعات و اقداماتی در زمینه‬ ‫اکتش��اف در کشور انجام‌ش��ده اما کارهای عمیق خیلی محدود‬ ‫اس��ت‪ .‬به باور کارشناس��ان برای اینکه بتوانیم به عمق ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫و بیش��تر برس��یم و همگام با دیگر کشورها به‌پیش رویم به چند‬ ‫عامل نیاز داریم که می‌توان به ضعف در ادامه آموزش درس��ت‪،‬‬ ‫کمبود انس��ان‌های دلس��وز و بودجه کافی از طرف دولت اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬در ادامه‪ ،‬گفت‌وگوی‬ ‫با کارشناس��ان این حوزه را‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫ضایعاتی‌ها هم‬ ‫قراضه‌ها را‬ ‫دپو می‌کنند‬ ‫استقبال از مشارکت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در حوزه تعمیرات دریایی‬ ‫او در پایان تاکید کرد‪ :‬س��ازمان زمین‌شناس��ی یک مجموعه‬ ‫متخص��ص اس��ت که باید ب��ا تقویت مالی از س��وی دولت مورد‬ ‫حمایت قرار بگیرد تا رسالت خود را به بهترین شکل انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در آموزش درست‬ ‫جمش��ید حسن‌زاده‪ ،‬پژوهشگر زمین‌شناسی نیز با بیان اینکه‬ ‫ما در ایران در حوزه اکتش��اف ضعیف هس��تیم‪ ،‬به‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما در زمینه اکتش��اف نتوانس��ته‌ایم پیش��رفت کنیم و جلو‬ ‫برویم‪ .‬این پژوهش��گر مطالعات اکتشاف مس و فلزات قیمتی در‬ ‫ادامه‪ ،‬به ‪ ۲‬عامل اصلی برای ضعف ایران در اکتشاف اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ضعف در آموزش درست و داشتن آدم‌های دلسوز‪۲ ،‬مورد‬ ‫کلیدی در این زمینه است‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده درباره مورد نخست گفت‪ :‬آموزش‪ ،‬دائمی است و‬ ‫کار یکی دو روز نیست یعنی نمی‌توان به‌صورت یک‌رشته بریده‬ ‫عمل کرد بلکه باید به‌صورت یک‌رش��ته متصل و پیوس��ته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این حوزه به افراد مج��رب و متخصص نیازمندیم‬ ‫دری‪ :‬کار عمق��ی ب��ه هزینه نی��از دارد که بخش خصوصی حاضر نیس��ت‬ ‫به‌راحت��ی آن را پرداخت کند‪ .‬بنابراین باید در کنار گروه کارشناس��ی که‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی از آن بهره‌مند اس��ت‪ ،‬دولت هم هزینه کند تا از‬ ‫اکتشاف سطحی به عمیق برسیم‬ ‫و هر کس��ی با هر س��طحی نمی‌تواند به دیگران آموزش بدهد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه باید کاری کنیم که اف��راد مجرب در بلندمدت در‬ ‫یک مجموعه کار کنند‪ ،‬نه اینکه به دلیل نارضایتی آنجا را ترک‬ ‫کرده و این‌همه تجربه و دانش را به‌جای دیگری ببرند‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر زمین‌شناس��ی در ادام��ه‪ ،‬به لزوم داش��تن‬ ‫انس��ان‌های دلس��وز اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای اینکه در حوزه‌ای‬ ‫رشد کنیم باید دلسوزانه و متعهدانه عمل کنیم‪ .‬ممکن است از‬ ‫بهترین فناوری و دانشی که در جهان وجود دارد بهره ببریم اما‬ ‫اگر دلسوزانه کاری نکنیم نمی‌توانیم به سود بلندمدت برسیم و‬ ‫کشورمان را رشد بدهیم‪.‬‬ ‫او در پایان‪ ،‬درباره اهمیت دانش ژئوفیزیک هوایی صحبت کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این مسئله اتفاق خوبی برای کشور است‪ .‬به‌هرحال باید‬ ‫با روش‌های روز به‌پیش برویم و از این دانش اس��تفاده کنیم تا‬ ‫در حوزه اکتشاف رشد کنیم اما مسئله مهم این است که ممکن‬ ‫اس��ت ابزار روز را نیز وارد کنیم اما آن‌طوری که شایس��ته است‬ ‫نتوانیم از آن بهره ببریم که مسئله مهمی است‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نفرین‌شده‬ ‫نفت هستیم‬ ‫امیربیژن یثربی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫م��ا در بخش معدن ای��ران اعتقاد به امر به‬ ‫معروف اقتص��ادی و نهی از منک��ر اقتصادی‬ ‫داریم؛ به این معنا که س��رمایه‌های سرگردان‬ ‫داخل کش��ور به تولید کاالی با ارزش افزوده‬ ‫در کشور س��وق داده شود و صرف پروژه‌های‬ ‫کوتاه‌م��دت نش��ود‪ .‬نهی از منک��ر اقتصادی‪،‬‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی است؛ تا چه زمانی‬ ‫می‌خواهیم خام بفروش��یم؟ م��ا نفت را گران‬ ‫اس��تخراج می‌کنیم‪ ،‬آن را به خارج از کش��ور‬ ‫می‌فروش��یم‪ ،‬بنزین می‌خری��م و آن بنزین را‬ ‫با سوبسید دوباره در داخل کشور می‌فروشیم‬ ‫که زی��ان‌ده اس��ت‪ .‬اینجا باید نه��ی از منکر‬ ‫اقتص��ادی انجام ش��ود‪ .‬در بخ��ش معدن هم‬ ‫زیان‌دهی‌های مش��ابه وج��ود دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫تقاض��ای جامع��ه معدن��ی کش��ور از دولت‬ ‫دوازدهم این اس��ت که دس��ت معدنکاران را‬ ‫بگیرد و در س��ال‌های اولیه و در زمان تولید‪،‬‬ ‫آنها را از مالیات معاف کند تا هزینه‌های آنها‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ .‬س��رمایه‌هایی را که صرف‬ ‫بخش معدن شده نیز باید بیمه کند تا امنیت‬ ‫س��رمایه‌گذاران معدنی باال رود و سرمایه‌ها از‬ ‫خرید ارز و سکه و کارهای داللی به پروژه‌های‬ ‫تولیدی سوق پیدا کند‪ .‬سرمایه‌های بلندمدت‬ ‫مانند سرمایه‌گذاری‌های معدنی به اشتغال و‬ ‫درآمدزایی در بلندم��دت می‌انجامد‪ .‬بنابراین‬ ‫از فرمایش��ات رهب��ر معظم انق�لاب عبارت‬ ‫آتش‌به‌اختی��ار را ب��ه ش��کل «آتش‌به‌اختیار‬ ‫اقتص��ادی» وام می‌گی��رم و این‌طور تفس��یر‬ ‫می‌کنم که آتش‌به‌اختیار اقتصادی یعنی کار‬ ‫جهادی همراه با مطالعات فنی اقتصادی‪.‬‬ ‫کش��ورهای معدنخیز جهان ص��رف اتکا به‬ ‫منابع معدنی از دیگر فرصت‌های اش��تغالزایی‬ ‫چشم‌پوشی نمی‌کنند‪ .‬برای نمونه کشورهای‬ ‫امریکای التین‪ ،‬صنعت گردشگری توانمندی‬ ‫دارن��د اما به معنا نیس��ت ک��ه از درآمدهای‬ ‫معدنی صرفه‌نظر کنند‪ .‬در کشور ما هم نفت‬ ‫جایگاه خود را دارد و نمی‌توان به دلیل حجم‬ ‫ذخایر نفتی از داشته‌های معدنی چشم‌پوشی‬ ‫کرد‪ .‬ارزش مواد معدنی ما از نفت هم بیش��تر‬ ‫است‪ .‬هزینه استخراج نفت بسیار باالست چون‬ ‫نفت ما سنگین است و مرغوب نیست اما مگر‬ ‫می‌توانیم اس��تخراج نکنیم؟ ن��ه؛ چون منبع‬ ‫درآمد ما اس��ت‪ .‬منابع معدن��ی هم می‌توانند‬ ‫منبع درآمدهای چشمگیر برای کشور باشند‬ ‫و در نهای��ت یک روز تمام می‌ش��وند‪ .‬چرا از‬ ‫حاال فکر چاره نکنیم؟ متاسفانه ما نفرین‌شده‬ ‫نفت هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تعرفه کاالهای‬ ‫چینی در امریکا باعث‬ ‫سقوط بهای فوالد شد‬ ‫ب��ه دنب��ال تهدی��د دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری امری��کا ب��رای باالب��ردن‬ ‫تعرفه‌ه��ای واردات��ی کاالهای چین��ی به این‬ ‫کش��ور‪ ،‬به��ای ف��والد در بازار معام�لات روز‬ ‫دوشنبه در چین با کاهش روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از رویترز‪ ،‬ش��اخص‬ ‫میلگرد در بورس ش��انگهای در معامالت روز‬ ‫دوش��نبه ب��ا ‪ ۱.۴‬درصد کاهش ب��ه ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۶‬یوان معادل ‪ ۵۵۴‬دالر و ‪ ۶‬س��نت در هر‬ ‫تن رس��ید‪ .‬بهای کویل ن��ورد گرم نیز در بازار‬ ‫معامالت چین با ‪ ۱.۶‬درصد کاهش به ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۴‬یوان به ازای هر تن رسید‪.‬‬ ‫ترامپ یکشنبه این هفته در حساب کاربری‬ ‫خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪ :‬تعرفه‌های ‪۱۰‬درصدی‬ ‫واردات ای��ن هفته برای ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر (کاالهای چینی) ب��ه ‪ ۲۵‬درصد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬به زودی افزون بر ‪۳۲۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر کاالی وارداتی از چین با تعرفه‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی روبه‌رو می‌ش��ود‪ .‬به دنبال تهدید‬ ‫ترامپ‪ ،‬ارزش س��هام در بازارهای بورس آسیا‬ ‫سقوط کرد‪ .‬بازار سهام شانگهای با کاهش ‪۵.۲‬‬ ‫درصدی به سطح ‪ ۲،۹۱۸.۶۵‬تنزل کرد‪.‬‬ ‫شاخص هنگ سنگ (‪ )Hang Seng‬بازار‬ ‫س��هام هنگ‌کنگ نیز با ‪ ۳.۳‬درصد کاهش به‬ ‫سطح ‪ ۲۹،۰۹۶.۸۲‬سقوط کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص فوتس��ی چین نیز ب��ا ‪ ۵.۶‬درصد‬ ‫کاهش روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫در پی تنزل س��هام بازار بورس چین‪ ،‬سایر‬ ‫بورس‌های آس��یایی از جمله س��ئول‪ ،‬تایوان‪،‬‬ ‫س��نگاپور و س��یدنی نیز روند کاهشی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ طال‬ ‫در بازار جهانی‬ ‫قیم��ت ط�لا در معام�لات روز سه‌ش��نبه ب��ازار جهانی تح��ت تاثیر‬ ‫تهدید ترام��پ برای افزای��ش تعرفه‌ه��ا روی واردات کاالهای چینی که‬ ‫س��رمایه‌گذاران را متقاض��ی خری��د دارایی‌ه��ای مطمئن ک��رد‪ ،‬افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل ف��وری در معامالت روز‬ ‫جاری بازار سنگاپور ‪ ۰.۲‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۲۸۲.۵۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معام�لات آت��ی امریکا هر اون��س طال تغییری نداش��ت و در‬ ‫‪ ۱۲۸۳.۹۰‬دالر ایستاد‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا روز یکش��نبه ب��ا تغییر موضع‬ ‫ناگهان��ی از اظهارات هفته پیش خود که در آن از پیش��رفت مذاکره‌های‬ ‫تجاری واش��نگتن و پکن تمجید کرده بود درب��اره افزایش تعرفه‌ها روی‬ ‫واردات کاالهای چینی هشدار داد‪.‬‬ ‫تهدید ترامپ ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران را برانگیخت و در نتیجه آن‪،‬‬ ‫بازارهای س��هام آس��یا به پایین‌ترین حد خود در ‪ ۵‬هفته گذشته سقوط‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫استفن اینس‪ ،‬مدیر معامالت شرکت مدیریت دارایی اس‌پی‌ای گفت‪ :‬با‬ ‫تش��دید جنگ تجاری‪ ،‬از دوشنبه کاتالیزورهای قابل توجهی برای صعود‬ ‫نرخ طال فراهم ش��ده است‪ .‬با این حال مذاکره‌های تجاری امریکا و چین‬ ‫هنوز به بن‌بس��ت نرس��یده و پکن تایید کرده که یک هیات را برای دور‬ ‫جدید مذاکر ‌هّها به امریکا خواهد فرستاد‪.‬‬ ‫بخش��ی از بازار همچنان انتظار دارد امریکا و چین به تفاهم برس��ند و‬ ‫تهدید ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها فقط یک تاکتیک مذاکره است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬ذخایر اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست که بزرگ ترین‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری تحت پش��توانه طال در جهان است‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫‪ ۰.۱۶‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۷۳۹.۶۴‬تن رس��ید که پایین‌ترین میزان‬ ‫از ‪ ۱۱‬اکتبر بود‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری ‪۰.۱‬‬ ‫درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۴.۹۱‬دالر رسید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل‬ ‫فوری با یک درصد افزایش ‪ ۸۸۱.۲۲‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫ه��ر اونس پاالدی��م برای تحویل فوری ‪ ۰.۵‬درص��د افزایش یافت و به‬ ‫‪ ۱۳۴۴.۱۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫با کشف بزرگ‌ترین پهنه طالیی در چین اتفاق می‌افتد‬ ‫قدرت‌گیری فلز زرد در سرزمین اژدهای سرخ‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ذخیره جدید‬ ‫حدود ‪ ۳‬ماه‬ ‫پیش و از‬ ‫سوی شرکت‬ ‫شاندوگ ُ‌گلد‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫شاندوگ دومین‬ ‫تولیدکننده‬ ‫بزرگ طال در چین‬ ‫از نظر بازدهی‬ ‫محصول است و‬ ‫برآورد می‌کند‬ ‫این ذخیره جدید‬ ‫دربردارنده‬ ‫‪ ۳۰‬تن طال باشد‬ ‫دومین ش��رکت ب��زرگ ش��رکت تولیدکنن��ده طال‬ ‫در چی��ن از توفیق خود در کش��ف ذخیره جدید خبر‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬با این وجه تمایز که ای��ن معدن بزرگ‌ترین‬ ‫ذخیره طالیی است که این کشور تاکنون به خود دیده‬ ‫است‪ .‬این اتفاق می‌تواند امواج جدیدی به بازار جهانی‬ ‫فلز زرد وارد کند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال کش��ف این گنجینه‪ ،‬یک��ی از گام‌هایی‬ ‫اس��ت که چین برای تامین تقاض��ای روزافزون جهان‬ ‫به طال برداش��ته اس��ت‪ .‬تنها‪ ،‬تقاضای جهانی نیست و‬ ‫سیاس��ت‌های دولتی و فاکتوره��ای فرهنگی چین نیز‬ ‫حکایت از نیاز روزافزون داخلی این کش��ور به فلز زرد‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹طال در چین‬ ‫چین از س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورش��یدی)‬ ‫در تولید طال از اس��ترالیا پیش��ی گرف��ت و به گزارش‬ ‫روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪ ،‬نقش نخست در بازار‬ ‫این فلز ش��د‪ .‬ام��روز چین ‪۱۴‬درصد ط�لای مورد نیاز‬ ‫جهان را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر تقاضای جهان��ی‪ ،‬بزرگی جامع��ه چین و‬ ‫جایگاهی که اعضای این جامعه برای طال قائل هستند‬ ‫نی��ز بر اهمیت آن تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬طال در چین‬ ‫اب��زاری برای ذخی��ره ثروت و دارایی اس��ت و تقاضای‬ ‫طالی جامعه چین حدود ‪ ۳۰‬درصد تقاضای کل جهان‬ ‫را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫ِکی‌سی چانگ‪ ،‬اقتصاددان ارشد در موسسه تحلیلگر‬ ‫«آی‌اچ‌اس‌مارک��ت» در انگلی��س در این ب��اره توضیح‬ ‫می‌ده��د‪ :‬در طول تاریخ‪ ،‬طال برای خانواده‌های چینی‪،‬‬ ‫ابزار ذخیره ثروت و انتقال دارایی بین نسل‌ها بوده است‬ ‫و یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌هایی به ش��مار می‌آید که‬ ‫هم امنیت سرمایه را برای چینی‌ها تامین می‌کند و هم‬ ‫حجم ثروت آنها را در ط��ول زمان افزایش می‌دهد‪ .‬به‬ ‫ثروت و درآمد طبقه متوس��ط چین در حال رش��د اس��ت؛ در نتیجه این‬ ‫رون��د‪ ،‬تقاض��ا برای ط�لا هم به عنوان کاالی لوکس و ه��م به عنوان کاالی‬ ‫س��رمایه‌ای باال می‌رود و این فلز به دلیل حفظ امنیت س��رمایه و همچنین‬ ‫به این دلیل که بازده و سود مالی آن به طور بالقوه بیشتر است‪ ،‬به سایر‬ ‫کاالها ترجیح داده می‌شود‬ ‫نظر می‌رس��د تقاضای طال در میان چینی‌ها همچنان‬ ‫رو به رشد باشد‪ .‬چانگ می‌افزاید‪ :‬ثروت و درآمد طبقه‬ ‫متوس��ط چین در حال رشد است؛ در نتیجه این روند‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای طال هم به عن��وان کاالی لوکس و هم به‬ ‫عنوان کاالی س��رمایه‌ای باال می‌رود و این فلز به دلیل‬ ‫حفظ امنیت سرمایه و همچنین به این دلیل که بازده و‬ ‫سود مالی آن به طور بالقوه بیشتر است‪ ،‬به سایر کاالها‬ ‫ترجیح داده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما معدن نوظهور‬ ‫ذخیره جدید حدود ‪ ۳‬ماه پیش و از س��وی ش��رکت‬ ‫گ ُگلد اکتشاف شد‪ .‬شاندوگ دومین تولیدکننده‬ ‫شاندو ‌‬ ‫ب��زرگ ط�لا در چین از نظر بازدهی محصول اس��ت و‬ ‫ب��رآورد می‌کند این ذخیره جدی��د دربردارنده ‪ ۳۰‬تن‬ ‫طال باشد‪ .‬این رقم برابر با ‪ ۲۰‬درصد کل ذخایر کنونی‬ ‫طالی کشور اس��ت و می‌توان آن را بزرگ‌ترین ذخایر‬ ‫طالیی دانست که تاکنون در چین کشف شده است‪.‬‬ ‫این مع��دن که «س��یلینگ» نام گرفته‪ ،‬در اس��تان‬ ‫ش��اندوگ قرار دارد و فرآیند اکتشاف آن ‪ ۲‬سال طول‬ ‫کشید‪ .‬عمر بهره‌برداری از آن نیز ‪ ۴‬دهه برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫چانگ که پیش‌تر معرفی شد‪ ،‬در توضیح بیشتر این‬ ‫ذخیره می‌گوید‪ :‬تاثیر این کش��ف می‌تواند از مرزهای‬ ‫چین نیز فراتر رود‪ .‬در واقع کشف این معدن به افزایش‬ ‫احتمال وضع عوارض آنتی‌دامپینگ بر میلگرد ترکیه و سنگاپور در مالزی‬ ‫وزارت تج��ارت و صنعت بین‌الملل مال��زی‪ ،‬تحقیقات درباره‬ ‫دامپینگ میلگرد سنگاپور و ترکیه را آغاز کرد‪.‬‬ ‫مالزی با استناد به آسیب صنایع داخلی این کشور از واردات‬ ‫بی‌روی��ه میلگرد از کش��ورهای س��نگاپور و ترکی��ه‪ ،‬تحقیقات‬ ‫آنتی‌دامپینگ کشورهای یادشده را آغاز کرد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس قوانی��ن آنتی‌دامپین��گ و مق��ررات مرب��وط به‬ ‫آن در س��ال ‪ ۱۹۹۳‬می�لادی (‪ ۱۳۷۲‬خورش��یدی)‪ ،‬تعیی��ن‬ ‫اولی��ه تعرف��ه در ‪ ۱۲۰‬روز از تاری��خ آغ��از تحقیق��ات خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وزارت تج��ارت و صنعت بین‌الملل مالزی در بیانیه‌ای در روز‬ ‫ج��اری گفت‪ :‬اگر تعیین اولیه تعرفه‌ها م��ورد تایید قرار گیرد‪،‬‬ ‫دول��ت به طور موقت مقررات و تعرفه‌ه��ای آنتی‌دامپینگ را با‬ ‫نرخ‌های ضروری اعالم می‌کند تا از آسیب‌های بیشتر به صنایع‬ ‫داخلی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این وزارتخانه گفته پس از درخواست انجمن فوالد مالزی که‬ ‫نش��ان می‌داد تولیدکنندگان فوالد داخلی از واردات ورق‌های‬ ‫گ��رم‪ ،‬میلگ��رد و دیگر محصوالت تغییر ش��کل‌یافته آس��یب‬ ‫دیده‌اند‪ ،‬تحقیقات آنتی‌دامپینگ را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن انجمن مدعی ش��ده ک��ه واردات میلگرد از س��نگاپور‬ ‫و ترکی��ه ب��ه مال��زی ب��ا قیمت‌ه��ای پایین‌ت��ر از قیمت‌های‬ ‫داخل��ی انج��ام می‌ش��ود و حج��م ای��ن واردات نی��ز افزایش‬ ‫یافته که آس��یب ج��دی به فوالدس��ازان داخل��ی ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬وزارت یادش��ده مجموعه‌ای از پرسشنامه‌ها‬ ‫را از طرفی��ن یعنی واردکنن��دگان‪ ،‬تولیدکنن��دگان خارجی‪،‬‬ ‫صادرکنندگان و انجمن خواهد داش��ت و ت��ا ‪ ۲۴‬مه‪۳( ۲۰۱۹‬‬ ‫خرداد ‪ )۱۳۹۸‬به آنها زمان داده ش��ده تا این پرسش��نامه‌ها را‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫در صورت دریافت نکردن اطالعات در زمان مش��خص شده‪،‬‬ ‫دولت براساس مستندات موجود و یافته‌های اولیه تصمیم‌گیری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫تولید داخل��ی طال در چین می‌انجام��د و این اتفاق از‬ ‫حجم واردات این کش��ور می‌کاهد یعنی به طور بالقوه‬ ‫بر جریان جاری اس��تفاده از طال در کشورها تاثیرگذار‬ ‫اس��ت و می‌تواند بر نوس��ان بهای طال در بازار جهانی‬ ‫بیفزاید‪ .‬به یقین می‌توان پیش‌بینی کرد که این رویداد‬ ‫در کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها تاثیر داش��ته باشد اما در یک‬ ‫چش��م‌انداز طوالنی‌مدت‪ ،‬ورود چنین حجمی از طال به‬ ‫بازار جهانی‪ ،‬س��یر نزولی به��ای آن را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬این اتفاق همچنین می‌تواند چین‬ ‫را ترغیب به اکتش��اف طالی بیشتری از استان مستعد‬ ‫ش��اندوگ کند‪ .‬به باور من‪ ،‬در این مقطع تمرکز بیشتر‬ ‫ش��رکت ش��اندوگ بر این خواهد بود که چطور کشف‬ ‫جدید خود را توس��عه دهد و بتوان��د طالی موجود در‬ ‫این منطقه را طوری استخراج کند که از نظر اقتصادی‬ ‫مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد‪.‬‬ ‫ب��ا اطمین��ان می‌توان گف��ت چین از جری��ان رو به‬ ‫رش��د تقاض��ا برای ط�لا در سراس��ر جهان اس��تقبال‬ ‫می‌کن��د و خ��ود را مح��دود به ب��ازار داخلی کش��ور‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫یک ماه پس از اینکه ش��رکت ش��اندوگ از کش��ف‬ ‫س��یلینگ خبر داد‪ ،‬اخباری منتشر شد که این شرکت‬ ‫به دنبال دس��تیابی به نیمی از س��هم معدن ِولِدِرو در‬ ‫س��وخوآن آرژانتین به ارزش ‪ ۹۶۰‬میلیون دالر اس��ت‪.‬‬ ‫ک ُگلد‬ ‫این معدن اکنون در اختیار شرکت کانادایی بَری ‌‬ ‫است‪ .‬شاندوگ همچنین به همراه بَریک که بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��ده فلزات گرانبها در جهان اس��ت‪ ،‬یک گروه‬ ‫کاری برای جست‌وجو و توسعه ذخایر مرزی آرژانتین‪-‬‬ ‫شیلی‪ ،‬پاسکوآ‪-‬لیما به این منطقه اعزام کرده است‪ .‬این‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت به دنبال ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫بیش��تر در کمربند طالی بس��یار غنی اِل‌ایندیو در مرز‬ ‫آرژانتین و ش��یلی هس��تند و ذخایر نام ب��رده در این‬ ‫کمربند قرار دارند‪.‬‬ ‫با این حال شرکت شاندوگ تنها تولیدکننده چینی‬ ‫نیس��ت که در سال‌های اخیر به دنبال کشف پهنه‌های‬ ‫طال در چین بوده است‪.‬‬ ‫این تمرکز چین بر رش��د تولید ط�لا مبتنی بر یک‬ ‫طرح ‪۵‬ساله است؛ طرحی که بر مبنای آن وزیر صنعت‬ ‫و فناوری اطالعات این کشور به تازگی از تصمیم خود‬ ‫بر افزایش ‪ ۳‬هزار تنی ذخایر طالی کش��ور و رس��اندن‬ ‫آن به ‪ ۱۴‬هزار تن تا سال آینده میالدی (‪ )۲۰۲۰‬خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬همچنین گفتنی اس��ت همکاری چین با‬ ‫ش��ریکان برون‌مرزی نه تنها به رش��د تولید شرکت‌ها‬ ‫کمک می‌کند بلکه س��بب می‌شود شرکت‌های معدنی‬ ‫همانند شاندوگ در نتیجه همکاری با شریکان خارجی‬ ‫خ��ود به تبادل ایده و فناوری بپردازند و در اس��تخراج‬ ‫مع��ادن داخلی چین‪ ،‬دس��تاورد بهتری از خ��ود ارائه‬ ‫دهن��د‪ .‬در نهای��ت چانگ نتیجه می‌گی��رد تمام این‬ ‫رویداده��ا حاکی اس��ت که جای��گاه چین ب��ه عنوان‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف‌کننده طال در س��طح جهان در‬ ‫حال رش��د است و کش��ف این معدن از سوی شرکت‬ ‫ش��اندوگ تنها یکی از گام‌هایی است که چین برداشته‬ ‫ت��ا به مدد آن بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت طالی‬ ‫جهان ایفا کند‪.‬‬ ‫روند بازار فوالد بررسی شد‬ ‫به��ای بیلت س��ی‌آی‌اس در ‪ ۴۲۰‬دالر فوب ثابت ماند و حجم‬ ‫فروش بسیار کم بود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به م��اه رمضان و همین‌ط��ور انتخاب��ات اندونزی و‬ ‫تعطیالت روز کارگر در جنوب ش��رق آسیا‪ ،‬تقاضای زیادی دیده‬ ‫نمی‌شود و فعاالن پیش‌بینی می‌کنند خریدها از اواخر ماه جاری‬ ‫و اوایل ماه آینده میالدی بار دیگر از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫ی��ک محموله بیلت ترکیه ‪ ۴۵۲‬دالر س��ی‌اف‌آر در عربس��تان‬ ‫فروخته ش��د‪ ،‬در حالی ک��ه افت نرخ واردات��ی قراضه به ترکیه‬ ‫و اف��ت تقاض��ای میلگرد در داخل این کش��ور‪ ،‬کاهش قیمت‌ها‬ ‫را در پی داش��ت‪ .‬هر تن میلگ��رد ‪ ۴۴۰‬دالر در کارخانه داخل‬ ‫ترکیه قیمت‌گذاری ش��ده‪ ،‬در حالی که میلگ��رد ترکیه ‪ ۴۶۵‬تا‬ ‫‪ ۴۷۰‬دالر فوب مذاکره می‌ش��ود‪ .‬فوالدسازان ترکیه قراضه ‪۲۹۵‬‬ ‫دالری برای تحویل ماه ژوئن و ‪ ۳۰۰‬دالری برای تحویل ماه مه‬ ‫را خرید نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ترکی��ه ظرفیت حدود ‪ ۳۰۱‬هزار تن صادرات از اول جوالی تا‬ ‫‪ ۳۰‬ژوئ��ن ‪ ۱۰( ۲۰۲۰‬تیر ‪ )۱۳۹۹‬ب��ه اروپا را دارد و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود در زمان کوتاهی‪ ،‬این حجم را به فروش برساند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬واح��د از نوردکار مصری پس از اعم��ال تعرفه برای واردات‬ ‫شمش و میلگرد تعطیل ش��دند زیرا توان رقابت با فوالدسازانی‬ ‫که خودشان بیلت تولید می‌کنند را ندارند‪.‬‬ ‫بهای اس��لب نیز با ‪ ۵‬دالر کاه��ش هفتگی به ‪ ۴۵۵‬دالر فوب‬ ‫دریای س��یاه رس��ید‪ ،‬در حالی که کاهش نرخ محصوالت تخت‬ ‫روی حاشیه سود فوالدسازان تاثیر دارد‪.‬‬ ‫هند بهای هر تن کالف گرم را با کاهش‪ ۴۱۰۰۰ ،‬روپیه اعالم‬ ‫ک��رد‪ ،‬در حالی که ب��ه دلیل انتخابات ف��درال‪ ،‬تقاضا حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد افت داش��ت و توفان ش��دید ساحل شرقی هند‪ ،‬واردات و‬ ‫فعالیت را متوقف کرده است‪ .‬ترکیه بهای هر تن کالف گرم را با‬ ‫‪ ۲۰‬دالر کاهش به ‪ ۵۰۰‬دالر فوب رساند‪ ،‬در حالی که ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن کالف گرم ‪ ۴۹۵‬دالر فوب‪ ،‬اوایل ژوئیه (اواسط تیر) فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬برخی کاهش تولی��د ورق اروپا را با توج��ه به کاهش نرخ‬ ‫محصول نهایی و افزایش بهای مواد اولیه پیش‌بینی می‌کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫تجلی اتکا بر خرد جمعی‬ ‫در بازار کل کشور‬ ‫انتظار ثبات قیمت ها‬ ‫در ماه رمضان‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بررسی تجارت خارجی و سبد صادراتی سال ‪ ۹۷‬در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران‬ ‫‹ ‹مازاد تجاری ‪ ۱۲۱‬میلیون دالری‬ ‫‹ ‹تغییر در سبد صادراتی کشور‬ ‫در آمار تجارت خارجی کش��ور در سال ‪ ،۹۷‬بیشترین‬ ‫س��هم در س��بد صادراتی ایران متعلق به کاالها با سهم‬ ‫ارزش��ی بیش از ‪ ۵۷‬درصد بوده و پس از آن پتروشیمی‬ ‫با س��هم ارزش��ی حدود ‪ ۳۲‬درصد قرار دارد‪ .‬در ترکیب‬ ‫سبد صادراتی در س��ال ‪ ،۹۷‬با وجود کاهش ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫میعانات گازی‪ ،‬هنوز این محصول باالترین رتبه صادرات‬ ‫را با ‪ ۴۹۳۵‬میلیون دالر (س��هم ‪ ۱۱.۴‬درصد) در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬ارزش واحد این محص��ول همچنان ‪ ۵۲۱‬دالر در‬ ‫‹ ‹سهم باالی همسایه‌ها‬ ‫در آمار تجارت خارجی کش��ور در سال ‪ ،۹۷‬بیشترین سهم در سبد‬ ‫صادراتی ایران متعلق به کاالها با س��هم ارزشی بیش از ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫بوده و پس از آن پتروش��یمی با سهم ارزشی حدود ‪ ۳۲‬درصد قرار‬ ‫دارد‬ ‫هر تن است‪.‬‬ ‫یک��ی از چالش‌های عمده ترکی��ب کاالهای صادراتی‬ ‫کشور‪ ،‬سهم محدود کاالهای صنعتی با ارزش‌افزوده باال‬ ‫اس��ت‪ .‬با مروری ب��ر ‪ ۱۵‬قلم عمده صادراتی کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬این نکته قابل مشاهده است که کاالهای‬ ‫صادراتی کشور به‌طور عمده «منبع محور» هستند‪.‬‬ ‫ارزش ص��ادرات ‪ ۱۵‬قلم اول صادرات کش��ور ‪۲۰.۱۷‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت که سهمی معادل ‪ ۴۵.۵۲‬درصد کل‬ ‫صادرات غیرنفتی اس��ت‪ .‬نخس��تین قلم آن که میعانات‬ ‫گازی است با کاهش ‪ ۳۰.۱۲‬درصدی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹با رشد تقاضا روبه‌رو هستیم‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اش��اره به کاهش ص��ادرات کاالهای پایه نفتی‬ ‫و میعان��ات گازی‪ ،‬با بیان اینکه تالش بر این اس��ت که‬ ‫صادرات نفت خ��ام و فرآورده‌های هیدروکربنی افزایش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عارضه‌های سیاس��ی که بر جریان‬ ‫اقتصادی کشور سایه انداخته‪ ،‬باعث شده شاهد تالطمی‬ ‫باشیم که البته فقط ناشی از کاهش تقاضا در بازار ایران‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه نش��ان‌دهنده این اس��ت که مکانیسم‌های‬ ‫صادراتی ما مانند حمل‌ونقل‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬مراودات پولی و‪...‬‬ ‫دچار بحران شده است‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫رض��ا پدیدار در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫عوامل باعث شده دست‌اندازهایی در روند صادرات نفت‬ ‫و مش��تقات نفتی ایجاد شود و ش��اهد کاهش صادرات‬ ‫باش��یم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تقاضا برای محصوالت ایرانی در‬ ‫این بخش زیاد اس��ت و دلیل آن هم این اس��ت که در‬ ‫جامعه جهانی با جریان رش��د تقاض��ای مصرف انرژی‬ ‫روبه‌رو هستیم‪ .‬پیش‌بینی‌ها بر این است که سال جاری‬ ‫میالدی نسبت به سال گذشته میالدی در محدودترین‬ ‫ش��رایط‪ ،‬افزایش ‪۱.۹‬درصدی رش��د تقاضا را داریم که‬ ‫آژان��س بین‌المللی ان��رژی آن را ‪۲.۶‬درصد اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تامین ارز صنعت لوازم خانگی به بانک مرکزی اعالم شد‬ ‫مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی با تاکید بر اینکه در سال‬ ‫‪ ۹۸‬تولید ل��وازم خانگی در اولویت برنامه‌ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تامی��ن ارز صنعت‬ ‫ل��وازم خانگی به بانک مرکزی اعالم ش��د‪ .‬عباس هاش��می در‬ ‫گفت‌وگو با ش��اتا‪ ،‬ضم��ن اعالم این خبر در تش��ریح مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌های دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی تصریح کرد‪ :‬امسال‬ ‫با تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حفظ وضعیت موجود را در‬ ‫دس��تور کار قرار دادیم و در کنار این اقدام درباره افزایش تولید‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌های��ی انجام ش��د‪ .‬وی درباره افزای��ش تولید افزود‪:‬‬ ‫برای تامین س��رمایه در گردش مورد نی��از واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫نشس��ت‌های بس��یاری با بانک‌ها درباره تامین ارز و ریال مورد‬ ‫نی��از این واحدها انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مدی��ر کل صنایع فلزی و‬ ‫لوازم خانگ��ی ادامه داد‪ :‬بدهی‌های معوق��ه واحدها و مطالبات‬ ‫آنه��ا از نهاد‌ه��ای دولتی پیگی��ری و به بانک‌ها اعالم ش��ده تا‬ ‫ری��ال مورد نیاز آنها تامین ش��ود‪ .‬همین طور با نهاد‌های دولتی‬ ‫نامه‌نگاری‌های مورد نیاز انجام ش��ده است‪ .‬هاشمی با تاکید بر‬ ‫اینکه واس��طه‌ها باید از بورس حذف ش��وند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬برای‬ ‫تامین م��واد اولیه صنایعی که در بازار بورس حضور دارند‪ ،‬مدام‬ ‫تاکید داریم که قیمت‌ها باید کنترل ش��ود‪ .‬بازسازی و نوسازی‬ ‫واحدها‪ ،‬ارتق��ای بهره‌وری‪ ،‬دانش مدیریتی کارکنان واحدهای‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولی��دی‪ ،‬بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬ایجاد و تجهیز موسس��ه‬ ‫بین‌المللی گوهرشناسی برای ارائه شناسنامه سنگ‌ها‪ ،‬فرآوری‬ ‫س��نگ‌های نیمه‌قیمتی در مقیاس صنعتی از برنامه‌هایی است‬ ‫که در س��ال گذشته پیگیری ش��ده و این پیگیری‌ها امسال هم‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براس��اس برنامه‌ها باید س��نگ‌های‬ ‫قیمت��ی را در مقیاس صنعتی تولی��د کنیم‪ .‬تولیدکنندگان این‬ ‫بخش موانعی مثل مالیات ارزش‌افزوده داشتند که سال گذشته‬ ‫این موانع برطرف ش��د‪ .‬البته برای رسیدن به این هدف بیش از‬ ‫‪ ۱۶‬نشست با مسئوالن مربوط برگزار شد‪ .‬مدیرکل صنایع فلزی‬ ‫و لوازم خانگی تاکید کرد‪ :‬شرایط کنونی کشور‪ ،‬افزایش نرخ ارز‬ ‫و تامی��ن نقدینگی‪ ،‬افزایش تولید را با مش��کل روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫البته در س��ال پیش‌رو تمام تالش‌مان را برای تسهیل امور به‌کار‬ ‫می‌گیریم‪ .‬هاش��می افزود‪ :‬ارتقای رتبه ان��رژی در محصوالت‪،‬‬ ‫افزایش س��هم بازار محص��والت داخلی‪ ،‬ارتق��ای خدمات پس‬ ‫از ف��روش‪ ،‬حمایت از توس��عه صنعت قطعه‌س��ازی‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫حداکث��ری از توان تولیدی کش��ور‪ ،‬پیش��گیری از قاچاق کاال‪،‬‬ ‫افزایش صادرات و تنوع‌بخش��ی بازارهای هدف‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫واحدهای صنعتی و ارتقای استانداردهای زیست محیطی برای‬ ‫توس��عه پایدار مهم‌ترین برنامه‌های س��ال گذشته هستند که‬ ‫امسال هم پیگیری می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عبارت دیگر‪ ،‬ما روند فزاینده مصرف‬ ‫انرژی را داریم که البته دالیل زیادی را برای آن مطرح‬ ‫کردند؛ از رش��د فناوری گرفته تا رشد جمعیت که من‬ ‫هم یک مورد دیگر به آن اضافه کردم و آن «رفاه‌طلبی‬ ‫مردم» اس��ت‪ .‬مجموعه این ش��اخص‌ها نشان می‌دهد‬ ‫تقاضا در ش��یب ملایم خود رو به افزایش اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه درحال‌حاضر کش��ورهای دارن��ده منابع نفتی و‬ ‫هیدروکربنی نیز همین رویکرد را دارند و خودش��ان را‬ ‫در جریان توسعه قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫به‌گفته رئیس کمیس��یون انرژی و محیط‌زیست اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬موضوعی که از س��ال گذش��ته درباره‬ ‫تحریم نفتی ایران ش��روع و دیگ��ر فرآیندهای تکمیلی‬ ‫تحریم هم به آن اضافه شد‪ ،‬باعت ایجاد دست‌اندازهای‬ ‫دیگری ش��د ک��ه برهمین اس��اس درحال‌حاض��ر تنها‬ ‫راه م��ا اس��تفاده از ظرفیت منطقه اس��ت‪ .‬در تعامل با‬ ‫کشور‌های منطقه بخشی را به صورت تهاتر و بخشی را‬ ‫هم از طریق ارز منطقه‌ای انجام می‌دهیم که تمام اینها‬ ‫محدود‌کننده است‪.‬‬ ‫پدیدار با اشاره به شرایطی که در بازار ایران در حوزه‬ ‫انرژی به‌وجود آم��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی اس��تفاده کنیم‪ .‬همه م��ردم می‌دانند تحریم‬ ‫برای دولت ایران اس��ت و بخش خصوصی هرگز تحریم‬ ‫نش��ده؛ بنابراین می‌توانی��م از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫استفاده کنیم و دولت نیز از حکمرانی خود بر تجارت و‬ ‫اقتصاد دس��ت بکشد و آن را به بخش خصوصی واگذار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگرچه ‪۸۴‬درصد ترکیب سبد مدیریتی‬ ‫اقتصادی کش��ور دولتی و خصولتی اس��ت اما براساس‬ ‫آخرین محاسبه‌ای که مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق‬ ‫بازرگان��ی انجام داد و توان بخ��ش خصوصی در اقتصاد‬ ‫ایران را ‪۵۶‬درصد اعالم ک��رد؛ ظرفیت اقتصادی بخش‬ ‫خصوصی خیلی خوب است اما مدیریت اقتصادی آن در‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫ترکیب سبد‬ ‫مدیریت‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫از ‪۸۴‬درصد‬ ‫دولتی و‬ ‫خصوصی‬ ‫کنونی باید‬ ‫کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫راه‌های بسیاری‬ ‫برای عبور از‬ ‫ناهمواری‌های‬ ‫اقتصادی مانند‬ ‫تحریم‌ها دارد‬ ‫قیمت آش و حلیم ماه رمضان ‪ ۲۵‬هزار تومان تعیین شد‬ ‫رئیس اتحادیه کباب‪ ،‬آش‪ ،‬حلیم و غذاهای س��نتی اعالم کرد‪ :‬هر کیلوگرم‬ ‫‌آش و حلیم س��اده در ماه مبارک رمضان با نرخ مصوب ‪ ۲۵‬هزار تومان عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ین محمدی در گفت‌وگ��و با ایرنا‪ ،‬دلیل افزای��ش قیمت‌آش و حلیم‬ ‫نسبت به سال گذشته را افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه‌های تولید عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬با توجه به اهمیت سالمت مردم و لزوم رعایت مسائل بهداشتی برای‬ ‫ن آش و حلیم مورد نیاز خود را‬ ‫پخت و عرضه این غذاها الزم اس��ت هموطن��ا ‌‬ ‫از واحدهای صنفی مجاز و دارای پروانه کس��ب خری��داری کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه نظارت و کنترل خدمات برعهده اتاق اصناف اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اتاق‬ ‫اصناف عملیات بازرسی در طول ماه مبارک رمضان را در سطح شهرها شروع‬ ‫می‌کند تا در صورت مش��اهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد قانونی شود‬ ‫اما ش��هروندان در صورت مش��اهده هرگونه تخلف مرات��ب را به ‪ ۱۲۴‬اطالع‬ ‫دهند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ال گذش��ته نرخ هر کیلوگرم آش و حلیم بین ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬هزارتومان بوده است‪.‬‬ ‫آغاز توزیع شکر تنظیم بازاری‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از توزیع ش��کر تنظیم بازاری در ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۵۰‬تن ش��کر تنظیم بازاری تحویل میدان‌های میوه و تره‌بار تهران‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضا کالمی در گفت‌وگو با فارس اظهارکرد‪ :‬برای توزیع‬ ‫ش��کر تنظیم بازاری هر اس��تان متناسب با ش��بکه ارجح در توزیع کاال یکی‬ ‫از ‪3‬م فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای‪ ،‬میدان‌های میوه و تره ب��ار و صنوف را برای‬ ‫توزیع انتخاب می‌کند‪ .‬البته ممکن اس��ت‪ ،‬برخی استان‌ها از هر ‪ ۳‬مورد برای‬ ‫توزیع استفاده کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در استان تهران براساس اعالم سازمان‬ ‫صنعت‪‌،‬معدن و تجارت درحال‌حاضر میدان‌های میوه و تره‌بار به‌عنوان شبکه‬ ‫توزیع ش��کر انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین‪ ،‬توزیع و‬ ‫تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به آغاز شروع شکر تنظیم‬ ‫ب��ازاری از روز اول م��اه مبارک رمض��ان در میدان‌های می��وه و تره‌بار تهران‬ ‫افزود‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۱۵۰‬تن ش��کر سفید تحویل س��ازمان میدان‌های میوه‬ ‫و تره‌بار ش��هر تهران ش��ده اس��ت و از روز اول ماه مبارک رمضان این شکر در‬ ‫میدان‌های میوه و تره‌بار توزیع می‌ش��ود‪ .‬کالمی اظهار کرد‪ :‬عالوه بر ‪ ۱۵۰‬تن‬ ‫ش��کر تخصیصی به میدان‌های میوه و تره‌بار ش��هر تهران‪ ،‬در روزهای آینده‬ ‫بقیه حواله‌ها هم تامین کاال می‌شود‪ .‬بنابراین براساس آن مقداری که شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ش��کر در اختیار شبکه توزیع قرار خواهد داد‪ ،‬تامین نیاز بازار‬ ‫برطرف می‌ش��ود و ضمن اینکه ش��رکت بازرگانی دولتی مکلف ش��ده بدون‬ ‫وقفه و با فوریت نیاز مردم و بازار را به مرور در ماه مبارک رمضان تامین کند‪.‬‬ ‫باوجود اقدام‌هایی که در سال‌های گذشته برای‬ ‫حرکت به س��مت خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی‬ ‫اقتصاد دولتی در کشور انجام شده‪ ،‬شیوه نادرست‬ ‫واگذاری ش��رکت‌های دولتی به ایجاد سازمان‌ها و‬ ‫ش��رکت‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی و درنهایت به‬ ‫بزرگ‌تر ش��دن اقتصاد دولتی در ای��ران انجامیده‬ ‫و در عمل خصوصی‌س��ازی درس��ت شکل نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه چالش‌های بخش خصوصی باید‬ ‫از طریق نهادی فراقوه‌ای پیگیری ش��ود‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬دولت‌ه��ای گوناگون باوجود اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی مبن��ی بر واگذاری س��هام ش��رکت‌های‬ ‫دولت��ی به بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬در عم��ل در برابر‬ ‫خصوصی‌س��ازی مقاوم��ت باالیی از خود نش��ان‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬به صورت��ی که در الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬ناباورانه ش��اهد افزای��ش ‪ ۵۰‬درصدی بودجه‬ ‫شرکت‌های دولتی هس��تیم‪ .‬صنایع غذایی ایران‬ ‫برخ�لاف بس��یاری دیگر از صنایع کش��ور‪ ،‬به‌طور‬ ‫کامل ازس��وی بخ��ش خصوصی اداره می‌ش��ود با‬ ‫این وجود مش��ورت نکردن بخش دولتی با فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی در سیاس��ت‌گذاری‌های مربوط‬ ‫به این ح��وزه‪ ،‬چالش‌هایی را ب��رای فعاالن بخش‬ ‫خصوصی حوزه غذای کش��ــور به‌دنبال داشته که‬ ‫آثار آن س��ال ج��اری بیش از هر زم��ان دیگری در‬ ‫صنعت و تولید کش��ور نمود داش��ته است‪ .‬فعاالن‬ ‫حوزه کش��اورزی و صنایع غذایی باید با حضور هر‬ ‫چ��ه فعال‌تر در پارلمان بخ��ش خصوصی به‌عنوان‬ ‫خان��ه تش��کل‌ها ک��ه راه ارتباطی آنها ب��ا مقامات‬ ‫ارش��د دولت��ی و خصوصی کش��ور اس��ت‪ ،‬صدای‬ ‫واحد بخش خصوصی باش��ند و در راستای کاهش‬ ‫عوامل آس��یب‌زننده به تولید بخش کش��اورزی و‬ ‫صنایع غذایی کش��ور حرکت کنن��د‪ .‬یکی از راه‌ها‬ ‫برای رس��یدن به این هدف‪ ،‬که س��ال‌های گذشته‬ ‫هم از س��وی نمایندگان بخش خصوصی کشور در‬ ‫اتاق بازرگانی دنبال ش��ده‪ ،‬نقد شرایط حال حاضر‬ ‫حاکم بر بازار محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی‪،‬‬ ‫پیامدهای ورود مس��تقیم دولت ب��ه زنجیره تولید‬ ‫محص��والت غذایی و ارائ��ه راهکار ب��رای افزایش‬ ‫به��ره‌وری و گس��ترش فعالیت‌های کش��اورزی و‬ ‫صنعتی ب��ا توجه به ظرفیت‌ه��ا و محدودیت‌های‬ ‫واقع��ی کش��ور ب��رای اس��تفاده ه��ر چ��ه بهتر از‬ ‫ظرفیت‌های تولیدی اس��ت‪ ،‬چراکه صنعت غذا در‬ ‫سال‌های گذش��ته ظرفیت‌های خود را برای ایجاد‬ ‫اشتغال و افزایش سهم در صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫به اثبات رسانده است‪.‬‬ ‫لغو معافیت مالیاتی‬ ‫در صورت بازنگرداندن‬ ‫ارز صادراتی‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی با تاکید‬ ‫بر اینک��ه بهانه‌ای ب��رای برنگرداندن ارز ازس��وی‬ ‫صادرکنندگان وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬صادرکنندگانی‬ ‫ک��ه ارز حاص��ل از صادرات را ب��ه چرخه اقتصادی‬ ‫کش��ور بازنگردانن��د‪ ،‬از معافیت‌ه��ای مالیات��ی‬ ‫برخ��وردار نمی‌ش��وند‪ .‬محمدعل��ی دهق��ان در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا ایرنا با اش��اره به بازنگش��تن ارزهای‬ ‫حاص��ل از صادرات‪ ،‬افزود‪ :‬ب��رای تولید محصوالت‬ ‫و کاالهای��ی که صادر می‌ش��ود از منابع و امکانات‬ ‫کش��ور اس��تفاده ش��ده؛ بنابراین صادرکنندگان‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬دولت��ی و عمومی باید بدانند که‬ ‫الزمه اس��تفاده از منابع و امکانات کش��ور آن است‬ ‫که مسئولیت‌پذیری و پاس��خگویی الزم را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬معاون امور اقتص��ادی وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی تصریح کرد‪ :‬اکن��ون به‌دلیل تالطم‌هایی‬ ‫که ایجاد ش��ده‪ ،‬نیاز اس��ت منابع ارزی به س��رعت‬ ‫در اختیار رفع نیازهای ارزی کش��ور قرار داده شود‪.‬‬ ‫اینکه صادراتی انجام شده اما منابع ارزی حاصل از‬ ‫آن به چرخه اقتصادی کش��ور بازنگردد‪ ،‬قابل‌قبول‬ ‫نیست‪ .‬دهقان با بیان اینکه برنامه‌هایی برای مقابله‬ ‫ب��ا صادرکنندگانی که ارز خ��ود را باز نمی‌گردانند‬ ‫اجرا ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در گام نخس��ت‪ ،‬اعالم شده‬ ‫صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به چرخه‬ ‫اقتصادی کشور بازنگردانند‪ ،‬معافیت‌های مالیاتی‬ ‫نمی‌گیرند‪ .‬البته برخی صادرکنندگان‪ ،‬ملاحظات‬ ‫و مش��کالتی داش��تند که اقدام‌هایی برای تسهیل‬ ‫فعالیت‌های‌ش��ان انجام شد‪ ،‬از جمله اینکه واردات‬ ‫در مقابل صادرات ازسوی بانک مرکزی به رسمیت‬ ‫ش��ناخته ش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنابراین بهانه‌ای برای‬ ‫صادرکنن��دگان وجود ن��دارد و ای��ن موضوع باید‬ ‫س��ریع‌تر محقق ش��ود‪ .‬آمار دقیقی از می��زان ارز‬ ‫حاص��ل از صادراتی که به چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫بازنگش��ته وجود ندارد زیرا فرآیند انتقال ارز برخی‬ ‫صادرکنندگان زمانبر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده‪ ،‬تراز تجاری کشور‬ ‫در اسفند س��ال ‪ ،97‬مازاد ‪ ۱۲۱‬میلیون دالری را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬همچنین حس��اب جاری کاالیی (تراز تجاری)‬ ‫تجمعی ‪۱۲‬ماهه کشور رقمی معادل ‪ ۱۶۹۸‬میلیون دالر‬ ‫مازاد را نشان می‌دهد‪ .‬این مازاد به‌دلیل افزایش نرخ ارز‬ ‫و افزایش بروکراس��ی اداری که منجر به کنترل واردات‬ ‫شده‪ ،‬رخ داد به‌گونه‌ای که سال پیش از آن کسری ‪۷.۵‬‬ ‫میلیاردی تجربه شده بود‪.‬‬ ‫کاوه زرگران‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫دست دولت است که این اشتباه است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی‬ ‫تهران تاکید کرد‪ :‬ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور‬ ‫از ‪۸۴‬درصد کنونی باید کاهش پیدا کند و این در حالی‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی راه‌های بسیاری برای عبور از‬ ‫ناهمواری‌های اقتصادی مانند تحریم‌ها دارد‪.‬‬ ‫در بخش انرژی و ص��ادرات نفت خام و فرآورده‌های‬ ‫آن باتوجه به اینکه بورس انرژی نتوانس��ت پاس��خگوی‬ ‫بخش خصوصی باش��د؛ بای��د راه حلی پی��دا کنیم که‬ ‫بتوانیم محموله‌های کوچک را با ارزش اقتصادی باالتر‬ ‫بفروش��یم که بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫پ��س از تحریم‌های امریکا‪ ،‬صادرات غیرنفتی ایران به‬ ‫اروپا با ش��رایط متفاوتی روبه‌رو شد و ایران تالش کرد‬ ‫کش��ورهای همس��ایه را جایگزین مقصدهای صادراتی‬ ‫خ��ود کند‪ .‬به همین دلیل از حدود ‪ ۴۴‬میلیارد و ‪۳۰۹‬‬ ‫میلیون دالر صادراتی که در سال ‪ ۹۷‬انجام شد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۴‬میلی��ارد دالر آن به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه بود؛ این‬ ‫آمار به این معنی اس��ت که بیش از ‪۵۴‬درصد صادرات‬ ‫کشورمان به مقصد کشورهای همسایه انجام شده است‪.‬‬ ‫برای��ن اس��اس‪ ،‬کش��ورهای چی��ن‪ ،‬عراق‪ ،‬ام��ارات‪،‬‬ ‫افغانس��تان و کره جنوبی در صدر شریکان تجاری ایران‬ ‫قرار دارند‪ ،‬این ‪۵‬کش��ور ‪۶۷‬درصد صادرات کشور را در‬ ‫اختی��ار دارند ( ‪ ۱۰‬کش��ور ‪ ۱.۸۳‬درصد س��هم دارند)‪.‬‬ ‫همان‌گونه که انتظار می‌رفت سهم کشورهای پیرامونی‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که س��هم ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همس��ایه از ‪ ۵۰‬درصد در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۵۴.۳‬درصد در‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫آم��ار و ارقام تجارت خارجی س��ال ‪ ۹۷‬از پرچمداری‬ ‫چین در فهرس��ت تجارت خارجی ایران روایت می‌کند‪.‬‬ ‫در طول س��الیان گذشته‪ ،‬نخستین‌بار نیست شاهد این‬ ‫اتفاق هس��تیم‪ .‬چین با ‪ ۱۹‬میلیارد و ‪ ۵۳۳‬میلیون دالر‬ ‫مبادله تجاری‪ ،‬بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫از عراق نیز به‌عنوان نخس��تین مقصد صادراتی ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬می‌توان نام برد‪ .‬س��ال گذش��ته حدود ‪۹‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات ب��ا وزن حدود ‪ ۲۰‬میلیون تن به‬ ‫عراق انج��ام و در مقابل فقط ح��دود ‪ ۵۹‬میلیون دالر‬ ‫کاال از این کشور به ایران وارد شد که وزن آن به ‪۷۳.۵‬‬ ‫هزار تن می‌رسد‪.‬‬ ‫امارات‪ ،‬یعنی س��ومین مقصد صادراتی ایران در سال‬ ‫‪ ۹۷‬نیز میزبان کاالهای ایرانی به ارزش حدود ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر بود؛ کاالهای��ی که وزن آنها حدود ‪ ۱۴‬میلیون تن‬ ‫تخمین زده شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این کشور دومین‬ ‫صادرکننده به ایران اس��ت و در س��ال ‪ ،۹۷‬ایران حدود‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر کاال به ارزش حدود ‪۴‬‬ ‫میلیون تن از این کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬ایران همچنین ح��دود ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی ب��ه وزن ح��دود ‪ ۵.۵‬میلیون تن به‬ ‫افغانستان انجام داده و در مقابل فقط ‪ ۱۰‬هزار تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۱۱‬میلیون دالر از این کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫کاالهای ترک آنچنان در بازار ایران جای خودش��ان‬ ‫را ب��از کرده‌ان��د که چن��دان عجیب نیس��ت از ترکیه‬ ‫به‌عنوان س��ومین کش��ور صادرکننده به ایران نام برده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واردات ایران از این کش��ور در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪۲.۶‬‬ ‫میلی��ارد دالر و به وزن ‪ ۱.۵‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬ایران در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر‬ ‫کاال ب��ا وزن حدود ‪ ۷‬میلیون ت��ن به ترکیه صادر کرده‬ ‫ت��ا جایگاه آن را در شش��مین ردیف جدول مقصدهای‬ ‫صادراتی ایران تثبیت کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مقاومت باالی‬ ‫دولتی‌ها درمقابل‬ ‫خصوصی‌سازی‌‬ ‫«سبد» مدیریت اقتصاد ایران باید تغییر کند‬ ‫آمار تجارت خارجی کشور در سال ‪ ۹۷‬نشان می‌دهد‬ ‫سهم کاالهای پایه نفتی در سبد صادراتی کشور در حال‬ ‫کاهش بوده و تغییری در این س��بد در حال وقوع است‪.‬‬ ‫ش��اهد این موضوع نیز کاهش س��هم صادرات میعانات‬ ‫گازی اس��ت که در ‪۱۲‬ماه منتهی به اس��فند ‪ ۹۷‬نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل از آن‪ ،‬به لحاظ ارزشی افت‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬درصدی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫با تاکید براینکه تالش بر این اس��ت ک��ه صادرات نفت‬ ‫خام و فرآورده‌های هیدروکربنی رشد پیدا کند‪ ،‬راه‌حل‬ ‫تحقق این امر را اس��تفاده از ظرفی��ت بخش خصوصی‬ ‫می‌داند و معتقد اس��ت که می‌توانی��م از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی استفاده کنیم و دولت نیز از حکمرانی خود بر‬ ‫تجارت و اقتصاد دست بکشد و آن را به بخش خصوصی‬ ‫واگذار کند‪ .‬رضا پدیدار به‬ ‫گفت‪ :‬هرچند «س��بد‬ ‫صادرات��ی کاالی کش��ور» با توجه به کاه��ش صادرات‬ ‫کااله��ای پایه نفتی تغییر خاص��ی نکرده و نخواهد کرد‬ ‫اما باید «سبد مدیریت اقتصادی ایران» تغییر کند‪.‬‬ ‫کمیس��یون توس��عه صادرات اتاق ایران در گزارش��ی‬ ‫به بررس��ی تجارت خارجی کش��ور در ‪ ۱۲‬ماه سال ‪۹۷‬‬ ‫پرداخته که براساس آن‪ ،‬تجارت کل کشور در سال ‪۹۷‬‬ ‫بیش از ‪۸۷‬میلیارد دالر شده که در مقایسه با سال ‪،۹۶‬‬ ‫‪۱۴.۴‬درصد کاهش را نشان می‌دهد و این کاهش بیشتر‬ ‫از سمت واردات بوده است‪.‬‬ ‫در ‪ 12‬م��اه ‪ ۱۳۹۷‬ارزش ص��ادرات غیرنفت��ی ‪۴۴.۳‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫از آن کاه��ش ‪ ۵.۷‬درص��دی در ارزش و ‪ ۱۱.۸‬درصدی‬ ‫در وزن را تجربه کرده است‪ .‬در مقابل ارزش واردات در‬ ‫همین م��دت ‪ ۴۲.۶‬میلیارد دالر بود که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل کاهش ارزش ‪ ۲۱.۷۵‬درصدی و‬ ‫کاهش وزن ‪ ۱۷.۵۳‬درصدی داش��ته است‪ .‬مقایسه آمار‬ ‫ص��ادرات و واردات حاک��ی از مازاد ت��راز تجاری معادل‬ ‫‪ ۱۶۹۸‬میلیون دالر در س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت که نس��بت به‬ ‫س��ال قبل از آن به جهت کاهش شدید واردات‪ ،‬افزایش‬ ‫چشمگیری را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی‌های کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی‬ ‫ایران نش��ان می‌دهد گرایش کاالهای صادراتی کش��ور‬ ‫همچنان باال و عمده تمایل‌ها نیز معطوف به کشورهای‬ ‫منطقه اس��ت‪ ،‬اما کاهش واردات کشورهای منطقه (‪۱۲‬‬ ‫درصد در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نس��بت به ‪ )۲۰۱۷‬از این حیث‬ ‫تهدیدی برای این نوع جهت‌گیری اس��ت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬صادرات به کش��ورهای منطقه ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫افزایش داشته که منجر به افزایش سهم بازار منطقه به‬ ‫‪ ۲.۸‬درصد شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چشم‌ها در انتظار‬ ‫رونق نمایشگاهی‬
‫‪8‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جزئیات ‪ ۶‬کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران را بررسی کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫تاکتیک‌های‬ ‫نجات از‬ ‫خسارت در‬ ‫کسب و کار‬ ‫تجلی اتکا برخرد جمعی در بازار کل کشور‬ ‫سیداحمد سیدی‌مطلق‬ ‫پزشک کسب و کار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫غرامت به معنی پرداخت خسارت در قبال‬ ‫بروز حادثه‌ای اس��ت که ض��رر مالی به‌دنبال‬ ‫داشته باشد‪ .‬زمانی که از غرامت یاد می‌شود‪،‬‬ ‫ناخ��ود‌آگاه اذهان عمومی به س��مت «بیمه»‬ ‫س��وق پیدا می‌کند اما از نظر پزش��ک کسب‬ ‫و کار این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫پزش��ک کس��ب و کار تاکتیک‌ه��ای‬ ‫نجات‌دهنده‌ای برای کسب و کار و پیشگیری‬ ‫از خس��ارت‌های احتمال��ی ارائ��ه می‌دهد که‬ ‫مدیر می‌تواند‪ ،‬با اج��رای طرح‌های تضمینی‬ ‫در مراح��ل گوناگون ب��ا آرامش خاطر به فکر‬ ‫ارتقای بهره‌وری در کسب و کار باشد‪.‬‬ ‫بنابراین نخس��تین گام برای نجات کسب و‬ ‫کار از خسارت‪ ،‬استفاده از مشاوره‌های مفید و‬ ‫اجرایی پزشک کسب و کار است‪ .‬در تاکتیک‬ ‫نجات‌دهن��ده کس��ب و کار‪ ،‬در واقع از همان‬ ‫زمانی که ایده بیان می‌ش��ود‪ ،‬پزش��ک کسب‬ ‫و کار ب��رای روزه��ای بحران��ی ه��م برنامه و‬ ‫راهکاری ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫دومین گام این اس��ت ک��ه فعالیت به‌طور‬ ‫گروهی پیش برود‪ .‬در این‌باره باید تاکید کنم‬ ‫که کار گروهی در کس��ب و کار آسیب‌پذیری‬ ‫را هم کاهش می‌دهد‪ .‬نکته مهم این است که‬ ‫مدیر کس��ب و کار باید در کار گروهی شرایط‬ ‫و اصول حرفه‌ای را رعایت کند‪.‬‬ ‫یکی از برنامه‌های موثر پزشک کسب و کار‬ ‫در تاکتیک نجات‌دهنده کسب و کار به هنگام‬ ‫بحران‌های اقتصادی‪ ،‬حضور مستمر محصول‬ ‫تولیدی همراه با تبلیغ��ات در اذهان عمومی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬بزرگ‌ترین کار در تاکتیک‬ ‫نجات‌دهنده این است که به کارآفرین کمک‬ ‫کنی��م تا در دوران رکود اقتصادی نس��بت به‬ ‫فروش ناامید نش��ود و بخواهد به‌دلیل عواملی‬ ‫که در اقتصاد کش��ور باعث رک��ود اقتصادی‬ ‫ش��ده نس��بت به کاهش تولید اقدام کند‪ .‬در‬ ‫این صورت موجبات شکس��ت کسب و کار را‬ ‫فراهم می‌کند‪ .‬باید در دوران رکود نیز تولید‬ ‫مانن��د روزه��ای آرام اقتصادی ب��ه حرکتش‬ ‫ادامه دهد و کس��ب و کار براس��اس برنامه از‬ ‫قب��ل طراحی ش��ده پیش ب��رود‪ .‬بنابر آنچه‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬موضوع مهم دیگر تبلیغات است‪.‬‬ ‫مش��اهده می‌شود بسیاری از مدیران کسب و‬ ‫کاره��ا در دوران رک��ود و بحران اقتصادی در‬ ‫نخس��تین گام هزینه تبلیغات را حذف کرده‬ ‫و نس��بت به دور ش��دن از افکار عمومی گام‬ ‫ب��ر می‌دارن��د‪ .‬مش��تریان یک کس��ب و کار‬ ‫بزرگ‌ترین س��رمایهآن به‌شمار می‌آیند و اگر‬ ‫در رک��ود و بحران‌های اقتصادی مش��تریان‬ ‫را نادی��ده بگیرید‪ ،‬به نظر می‌رس��د که درک‬ ‫درستی از کسب و کار ندارید‪.‬‬ ‫تبلیغ��ات فقط برای دیده ش��دن نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه تبلیغات در تاکتیک نجات‌دهنده کسب‬ ‫کار به معنای ش��فای بیماری‌هایی اس��ت که‬ ‫در دوران رک��ود بحران‌ه��ای اقتص��ادی و‪...‬‬ ‫اقتصادی گریبان کس��ب و کار شما را گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از نظر پزش��ک کس��ب و کار‪ ،‬هر کسب و‬ ‫کاری که در بحران‌ها‪ ،‬تبلیغات را حذف کند‪،‬‬ ‫مشتری را نادیده گرفته و نوعی بی‌اعتنایی به‬ ‫مشتریانش کرده است‪.‬‬ ‫مدیر کس��ب و کار با این راه‌حل نادرست‪،‬‬ ‫ح��س بی‌اعتم��ادی را در مش��تریان و مردم‬ ‫نس��بت به کس��ب و کار خود ایج��اد می‌کند‬ ‫و با حذف هزینه فعل��ی تبلیغات در روزهای‬ ‫بعد باید چندین برابر هزینه کند تا شاید تنها‬ ‫نصف یا کمتر از آنچه درحال‌حاضر مش��تری‬ ‫دارد‪ ،‬دوب��اره به او اعتماد جلب کنند و به این‬ ‫ترتیب خسارت سنگینی به کسب و کار خود‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫به‌عنوان نخستین پزشک کسب و کار اذعان‬ ‫دارم که هر کس��ب و کاری می‌تواند با تدبیر‬ ‫و بهره گرفتن از برنامه‌های تضمین و اجرایی‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬به‌س��ادگی نس��بت به رش��د‬ ‫فروش محصوالت و پیش��گیری از خس��ارت‬ ‫دیدن کس��ب و کار ب��دون دغدغه حرکت رو‬ ‫به رشدش را ادامه دهد‪.‬‬ ‫هی��ات نماین��دگان ات��اق اصن��اف ایران ب��ا هدایت‬ ‫هیات رئیس��ه‪ ،‬هفته گذشته توانس��تند بر سر تشکیل‬ ‫‪ ۶‬کمیس��یون تخصصی با هم به توافق برسند و اعضای‬ ‫این کمیسیون‌‌ها هم مشخص شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حاال هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫ایران ‪ ۶‬ب��ازوی یاری‌دهنده دارد که چنانچه به وظایف‬ ‫خود به‌درس��تی عم��ل کرده و نظر هیات رئیس��ه را به‬ ‫تخص��ص و مهارت خود جلب کنند‪ ،‬به‌راس��تی ش��اهد‬ ‫پیشرفت تشکیالتی اصناف و تعالی این قشر و در نهایت‬ ‫بهبود مدیریت بازار در تمامی نقاط کشور از روستاها تا‬ ‫کالنشهر‌‌ها هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۶‬بازوی هیات رئیس��ه که در س��ومین اجالس‬ ‫هی��ات نماین��دگان ات��اق اصن��اف ایران و ب��ا برگزاری‬ ‫انتخابات تش��کیل شدند‪ ،‬شامل کمیسیون‌‌های «تولید‬ ‫و تج��ارت»‪« ،‬بیم��ه و مالیات»‪« ،‬بازرس��ی و نظارت»‪،‬‬ ‫«برنام��ه و بودجه»‪« ،‬قوانین و مقررات» و «تش��کل‌ها‬ ‫و واحدهای صنفی» می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بروز آثار انتخاب افراد جدید‬ ‫جالل‌الدین محمدشکریه‬ ‫میراسماعیل صدیق‬ ‫محمدمهدی غفوریان‬ ‫در کمیس��یون «تولی��د و ص��ادرات» مه��دی‬ ‫باغس��تانی‪ ،‬بهم��ن پژوهی‪ ،‬س��هراب رضای��ی‪ ،‬علیرضا‬ ‫حس��نی‌صدرآبادی‪ ،‬فرزین جوادی��ان‪ ،‬محمد فرهادی‬ ‫و محمود موس��وی انتخاب شدند‪ .‬در کمیسیون«بیمه‬ ‫و مالی��ات» ه��م حمیدرضا تاجیک‪ ،‬هاش��م اهلل‌دادیان‪،‬‬ ‫افش��ین کش��اورز‪ ،‬محمدرضا فهیمی‪ ،‬سعید معصومی‪،‬‬ ‫جلیل زابلی و غفاری فارس��ان و در کمیسیون «بازرسی‬ ‫و نظارت» ابوالفضل محمودی‪ ،‬یونس حواس��یان‪ ،‬جلیل‬ ‫قهرمانی‪ ،‬س��یروس فرجی‪ ،‬محمود صادق‌کیا‪ ،‬حس��ین‬ ‫جنیدی‪ ،‬موسی‌الرضا غفاریان رای آوردند‪.‬‬ ‫براس��اس این رای‌گیری‪ ،‬اعضای کمیس��یون «برنامه‬ ‫و بودج��ه» مه��دی طاهری‌ف��ر‪ ،‬بهروز کرم��ی‪ ،‬وحید‬ ‫مهرپوی��ان طاران��ی‪ ،‬ش��عبان محم��د علی��زاده‪ ،‬ایوب‬ ‫جمش��یدی‪ ،‬حمیدرضا قاضی‌زاده‌زاهدی‪ ،‬عیسی کرمی‬ ‫و اعضای کمیس��یون «تش��کل‌ها و واحدهای صنفی»‬ ‫محس��ن الهی‌زاده‪ ،‬محمدرضا تقی‌نژاد‪ ،‬بهروز شفیعی‪،‬‬ ‫سیدحس��ن ضیای��ی‪ ،‬محم��د صدقی‪ ،‬محم��د مهدی‬ ‫غفوریان و محمدجواد معمارمقدم خواهند بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در کمیس��یون «قوانی��ن و مق��ررات»‬ ‫میراس��ماعیل صدی��ق‪ ،‬اردش��یر نصرالله��ی‪ ،‬عب��اس‬ ‫رمدانی‪ ،‬علی مظفری‪ ،‬ناصر ناصری‪ ،‬منوچهر اس��بکوه و‬ ‫عبدالحمید رئیسی به هیات رئیسه کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫نام برخی از این چهره‌‌های صنفی که از شهرستان‌‌های‬ ‫بس��یار کوچ��ک یا کالنش��هرها هس��تند‪ ،‬در دوره‌‌های‬ ‫گذش��ته هی��ات نمایندگان ات��اق اصناف ای��ران دیده‬ ‫نمی‌ش��د و در واقع می‌توان گفت تاثیر واقعی انتخابات‬ ‫س��ال گذش��ته اتاق و برگزیدن افراد جدی��د یا افراد پر‬ ‫سابقه به مرور قابل مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توج��ه دیگر در تش��کیل کمیس��یون‌‌ها‬ ‫این اس��ت که برخ��ی از اعضا‪ ،‬ب��ه کم‌توجهی به قدرت‬ ‫کمیسیون‌‌های تخصصی در دور قبل انتقادهای سختی‬ ‫دارن��د‪ .‬اما آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد وابس��تگی‬ ‫کامل به ارتباط دو س��ویه اعضای کمیسیون‌‌ها و هیات‬ ‫رئیس��ه اتاق اصناف ایران دارد‪ .‬حال اینکه ش��رح دقیق‬ ‫وظایف کمیس��یون‌‌ها ب��رای برخی از آنه��ا که انتخاب‬ ‫هیات رئیس��ه زمانی که طرح و برنامه‌ای برای اجرا داش��ته باش��د‬ ‫ب��رای اینک��ه بتوان��د غنای بیش��تری ب��ه آن بدهد‪ ،‬موض��وع را به‬ ‫کمیسیون مربوط ابالغ خواهد کرد تا در نهایت بتواند از خرد جمعی‬ ‫استفاده کند‬ ‫ش��ده‌اند هنوز مش��خص نیس��ت و در واقع منتظر آن‬ ‫هس��تند که به مرور نامه‌‌هایی از هیات رئیس��ه به آنها‬ ‫برس��د و ابراز امیدواری می‌کنند که هیات رئیسه از نظر‬ ‫آنها استفاده کند‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمونه‪ ،‬میراس��ماعیل صدیق در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار‬ ‫درباره جزئیات برنامه‌های کمیس��یون‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات بیان کرد‪ :‬روال کار این اس��ت که از‬ ‫سوی هیات رئیسه نامه‌‌هایی به این کمیسیون‌ها ارجاع‬ ‫داده خواهد ش��د و این کمیس��یون‌ها موضوع مشخص‬ ‫شده را دنبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتم�ال تغیی�ر در قان�ون پیش�نهادی ب�ه‬ ‫دولت‬ ‫عضو کمیس��یون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬هدف خود م��ن از عضویت در این کمیس��یون‬ ‫این اس��ت ک��ه نظرهای اصناف شهرس��تان‌‌ها در قانون‬ ‫نظ��ام صنفی مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد و در واقع‬ ‫به‌احتمال قوی کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف‬ ‫ایران به اصالح قانون نظام صنفی خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫براساس گزارش‬ ‫‪ ،‬گفته‌های صدیق از آن جهت‬ ‫اهمی��ت دارد که در دور شش��م اتاق اصناف ایران گفته‬ ‫می‌شد پیشنهادهای صنفی برای اصالح این قانون نهایی‬ ‫شده و نسخه پیشنهادی به‌دست وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت رس��یده اس��ت‪ .‬حال این که مشخص می‌شود‬ ‫این اصالحات پیش��نهادی‪ ،‬در حالی که هنوز به دولت‬ ‫نرسیده و به‌عنوان الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬دوباره باید اصالح شود چراکه مورد تایید‬ ‫رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی با اشاره به شرایط‬ ‫نابس��امان برخی اقالم مورد نیاز کش��ور بیان کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫اقالم ب��دون توجه به نیاز کش��ور و با یک س��ویه‌نگری صادر‬ ‫می‌شود که عمده گرانی‌ها به همین دلیل است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬محمدآقا‬ ‫طاهر با تاکی��د بر اینکه همه ما ایرانی��ان‪ ،‬حامی تولید‌کننده‬ ‫به‌ویژه قش��ر زحمتکش کش��اورز و همچنین حامی و مشوق‬ ‫صادرات هس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در جای��ی که نیاز داخلی کش��ور‬ ‫تامین نیس��ت و بس��یاری از افرد با قیمت‌ه��ای فعلی توانایی‬ ‫اداره زندگ��ی را ندارن��د و نمی‌توانند خانواده خ��ود را تامین‬ ‫در میان عناوین کمیس��یون ها‪ ،‬کمیس��یون تولید و‬ ‫ص��ادرات برای برخی قابل توجه اس��ت‪ .‬چراکه بیش��تر‬ ‫اف��راد اصناف را تنها فع��ال در حوزه‌‌های تولید‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫خدمات و خدمات فنی می‌شناس��ند‪ .‬شکریه در توضیح‬ ‫وظایف این کمیس��یون گفت‪ :‬در درجه اول انتظاری که‬ ‫از این کمیسیون می‌رود این است که بانک اطالعاتی ما‬ ‫درباره صادرکنندگان صنفی را کامل کند و ظرفیت‌‌های‬ ‫صادراتی اصناف را بررسی کند‪.‬‬ ‫به ش��خصه این انتظار را دارم که کمیس��یون تولید و‬ ‫ص��ادرات در نهایت بتواند ب��ا طرح و برنامه‌‌هایی ارتباط‬ ‫شایس��ته‌ای را میان اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی ای��ران در جهت اهداف‬ ‫صادراتی برقرار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ترکی��ب هیات رئیس��ه ه��ر یک از کمیس��یون‌ها در‬ ‫نخس��تین نشس��ت آنها مش��خص خواهد ش��د‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د انتظارات��ی که از ه��ر کدام از کمیس��یون‌‌ها‬ ‫می‌رود با توجه به ش��رایط روز ممکن اس��ت انعطافی به‬ ‫خود بگیرد و اولویت‌‌ها را جابه‌جا کند‪ .‬از آنجایی که این‬ ‫انتخابات در مشهد و بدون حضور خبرنگاران رسانه‌‌های‬ ‫سراس��ری برگزار شد‪ ،‬باید چند ماه و چند سالی منتظر‬ ‫بمانیم تا مش��خص ش��ود نمایندگان در انتخابات هفته‬ ‫گذشته به کارشناس‌ترین و پیگیر‌ترین افرد رای داده‌اند‬ ‫یا خیر‪ .‬اما آنچه قابل مش��اهده اس��ت اینکه به‌طور کلی‬ ‫در چند س��ال گذشته اعتماد به خرد جمعی در اصناف‬ ‫و بازاریان روندی رو به تعالی را دنبال کرده و می‌کند و‬ ‫این امری زیبنده و مسرت‌بخش است‪.‬‬ ‫فروش فوق‌العاده ماه رمضان آغاز شد‬ ‫اظهارکرد‪ :‬قیمت‌گذاری براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار خواهد بود‪ .‬فخری��ان در ادامه با اش��اره به اعمال‬ ‫تخفیف‌های ویژه در کاالهای اساس��ی برای تقویت توان‬ ‫خرید و بهبود س��بد کاالی مصرف‌کنندگان در ایام ماه‬ ‫رمضان گفت‪ :‬کاالهای اساس��ی با تخفیف‌هایی بین ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد در فروشگاه‌های عضو این اتحادیه در سراسر‬ ‫کش��ور عرضه می‌شود‪ .‬ضمن اینکه جشنواره‌های متنوع‬ ‫زیادی در این ایام در نظر گرفته شده است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫راستای صیانت از حقوق مصرف‌کننده بازرسی‌های خود را تشدید‬ ‫کرده‌ای��م و هموطنان نیز در صورت مش��اهده تخل��ف‪ ،‬می‌توانند‬ ‫ش��کایت خود را به این اتحادیه اعالم کنن��د‪ .‬فخریان با تاکید بر‬ ‫رس��الت فروش��گاه‌های زنجیره‌ای در ایجاد آرامش و ثبات در بازار‬ ‫گفت‪ :‬این امر تاکنون به‌واسطه توزیع یکنواخت و دسترسی عموم‬ ‫افراد جامعه به انواع کاالها محقق شده است و اعضای این اتحادیه‬ ‫همواره در این مس��یر حرکت می‌کنند‪ .‬اما با توجه به تغییر مداوم‬ ‫نرخ‌ها‪ ،‬گاهی تامین برخی اقالم کاالیی با مش��کل روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره س��اعات کاری فروش��گاه‌های زنجیر‌های گفت‪ :‬ساعات‬ ‫کاری براساس ادوار گذشته است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف ته��ران از آغ��از فروش‬ ‫فوق‌العاده ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهارکرد‪:‬‬ ‫تمام واحده��ای صنفی مرتبط با عرضه اقالم ماه‬ ‫مبارک رمضان با کاهش س��ود قانونی فروش در‬ ‫طرح فروش فوق‌العاده شرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬نوده‌فراهان��ی درباره فعالی��ت واحدهای‬ ‫صنف��ی در ف��روش فوق‌العاده م��اه مبارک رمض��ان گفت‪:‬‬ ‫هر س��ال با توجه به ش��رایط بازار و می��زان عرضه و تقاضا‬ ‫نمایش��گاه‌های ضیافت در یک ماهه مبارک رمضان برگزار‬ ‫می‌شد اما با توجه به تصمیم‌گیری‌هایی که از زمستان سال‬ ‫گذشته با توجه به شرایط اقتصادی بازار خرده‌فروشی اتخاذ‬ ‫ش��د‪ ،‬تصمیم بر آن گرفتند تا نمایشگاه‌های ضیافت جای‬ ‫خود را به فروش فوق‌العاده از سوی واحدهای صنفی مرتبط‬ ‫با اقالم ماه مبارک رمضان بدهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه کشورهای مس��لمان دیگر در ماه‬ ‫مب��ارک رمض��ان برنامه‌هایی برای همراه��ی قدرت خرید‬ ‫خانواده‌ها در نظر می‌گیرند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در برنامه‌ریزی‌های‬ ‫صادرات غیر‌اصولی‪ ،‬عمده دلیل گرانی‌ها‬ ‫کنن��د‪ ،‬ص�لاح در این اس��ت ک��ه م��ردم جامعه را‬ ‫تامی��ن کنی��م اما ب��دون کارشناس��ی آنچ��ه مورد‬ ‫نیاز اس��ت را ص��ادر می‌کنن��د‪ .‬بنابراین ب��ا کمبود‬ ‫و گران��ی کااله��ای م��ورد نی��از در کش��ور روبه‌رو‬ ‫می‌شویم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به اقالم م��ورد نیاز برای‬ ‫م��اه مبارک رمضان بیان ک��رد‪ :‬اقالمی نظیر روغن‪،‬‬ ‫برن��ج‪ ،‬حبوب��ات‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬خرم��ا‪ ،‬چای و قند و ش��کر جزء‬ ‫بیشترین اقالم مورد استفاده در ماه مبارک رمضان هستند اما‬ ‫متاس��فانه با گرانی‌های اخیر و عرضه نامناسب و تقاضای باال‬ ‫‹ ‹تشکیل بانک اطالعاتی صادرکنندگان‬ ‫هیات رئیس��ه دور شش��م این اتاق نیست‪ .‬این نکته‌ای‬ ‫اس��ت که ما در نشس��ت‌‌های کارشناس��ی از چهره‌‌های‬ ‫صنفی دیگر هم ش��نیده‌ایم البته یادداشت‌‌های رسیده‬ ‫به‬ ‫هم موید این نکته است‪.‬‬ ‫صدی��ق ب��ا تایید این موض��وع بیان کرد‪ :‬م��وادی از‬ ‫قان��ون نظام صنفی همچنان نیازمند اصالح اس��ت که‬ ‫باید به ش��ور گذاشته ش��ود و پیشنهادهایی از استان‌ها‬ ‫جمع‌آوری شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتاق اصناف ایران به‌تازگی در انتخاباتی‬ ‫‪۶‬کمیس��یون تش��کیل داد‪ .‬این کمیس��یون‌ها بازوهای‬ ‫توانمند هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران خواهند بود و‬ ‫پیگیر مطالبات آن دسته از فعاالن صنفی هستند که از‬ ‫تصمیم‌گیران دور هستند‪.‬‬ ‫صدیق افزود‪ :‬موفقیت کمیس��یون‌ها در این است که‬ ‫از ظرفیت ایجاد شده استفاده شود‪ .‬اگر هیات رئیسه از‬ ‫آن اس��تفاده کنند‪ ،‬کمک‌های بسیاری به جامعه صنفی‬ ‫خواهد شد‪ .‬هیات رئیسه در دوره ششم‪ ،‬این کار را انجام‬ ‫ندادند‪ .‬من دور نخس��ت است که وارد هیات نمایندگان‬ ‫اتاق اصناف ایران می‌ش��وم و امیدوارم این تجربه تکرار‬ ‫نش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون قوانین و مقررات اتاق اصناف‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬باید در نشس��ت‌های بعدی‪ ،‬احکام و‬ ‫سمت‌‌ها تعیین شود‪ .‬در واقع با تشکیل انتخاباتی داخلی‬ ‫در کمیسیون ها‪ ،‬رئیسان آنها مشخص شود‪.‬‬ ‫محمدمهدی غفوریان نیز درباره کمیسیون تشکل‌ها‬ ‫و واحد‌های صنفی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این کمیس��یون در سازماندهی واحد‌های صنفی و‬ ‫طرح‌های ویژه ماه رمضان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫رئیس اتحادیه کش��وری فروش��گاه‌های زنجیره‌ای از‬ ‫توزیع کاالهای اساس��ی ویژه م��اه رمضان با نرخ مصوب‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی اتحادیه کش��وری‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای‪ ،‬امیرخسروفخریان درباره تدابیر‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای برای ایام م��اه مبارک رمضان‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس مصوبه کارگروه س��تاد تنظیم بازار قرار‬ ‫است کاالهای اساسی از جمله شکر‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن مصرف‬ ‫خانوار‪ ،‬خرما‪ ،‬گوش��ت منجمد گوس��اله‪ ،‬مرغ منجمد و مرغ گرم‬ ‫در این ایام در فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای عضو این اتحادیه عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ما همچون گذش��ته در اج��رای هماهنگ‬ ‫سیاس��ت‌های دولت در ساماندهی و ایجاد آرامش و ثبات در بازار‬ ‫به‌وی��ژه ایام رمض��ان گام برمی‌داریم‪ ،‬افزود‪ :‬تن��اژ تخصیص یافته‬ ‫فقط برای ش��هر تهران از سوی س��تاد تنظیم بازار برای توزیع در‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای ش��کر به میزان هزار تن و برنج به میزان‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تن اس��ت که تا کن��ون فرآیند جذب این دو قلم کاال‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه کش��وری فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای در ادامه‬ ‫افراد دارای صالحیت‌های گوناگون در دس��تور کار این‬ ‫کمیسیون قرار می‌گیرد‪ .‬در واقع در این کمیسیون افراد‬ ‫دارای صالحی��ت و قابلیت‌های خ��اص را در حوزه‌های‬ ‫مختلف شناسایی و رصد می‌شوند تا داده‌های اطالعاتی‬ ‫اتاق اصناف ایران از کارشناسان کامل شود و در نهایت‬ ‫در زمان‌های مناسب از آنها استفاده‌شود‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س اول اتاق اصناف ایران نی��ز در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬کمیس��یون‌‌ها مغ��ر متفکر تش��کل‌‌های بخش‬ ‫خصوصی هستند‪ .‬در دوره‌‌های قبل هم کمیسیون‌‌هایی‬ ‫در اتاق اصناف تشکیل و استفاده الزم انجام شده بود‪.‬‬ ‫جالل‌الدین محمدش��کریه در گفت‌وگ��و با خبرنگار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این دوره نظر هیات رئیس��ه این‬ ‫اس��ت که از ظرفیت کمیسیون‌‌ها باید استفاده بیشتری‬ ‫کند و از نظرهای آنها استفاده می‌کنند و نقشه راه را در‬ ‫اختیار هیات رئیسه قرار خواهند داد‪ .‬حتی هیات رئیسه‬ ‫هم زمانی که طرح و برنامه‌ای برای اجرا داش��ته باش��د‬ ‫برای اینکه بتواند غنای بیش��تری به آن بدهد‪ ،‬موضوع‬ ‫را به کمیس��یون مربوط ابالغ خواه��د کرد تا در نهایت‬ ‫بتواند از خرد جمعی استفاده کند‪ ،‬چراکه کمیسیون‌‌ها‬ ‫به نوعی تجلی اتکای اصناف بر خرد جمعی هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تمامی افرادی که به هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق اصن��اف ای��ران راه یافته‌ان��د دارای ظرفیت‌‌ه��ا‬ ‫و توانمندی‌‌های��ی هس��تند ام��ا در نهای��ت این‌گون��ه‬ ‫انتخابات‌‌هایی برگزار می‌شود تا تعدادی از افراد انتخاب‬ ‫شوند‪ .‬هر کمیسیون ‪ ۷‬نفر عضو دارد‪.‬‬ ‫با ش��رایط نامساعد تورمی رو‌به‌رو شده‌ایم‪ .‬به طوری‬ ‫که بی��ش از هر زمان دیگر قیمت‌ه��ا افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقاطاه��ر با اعالم خروجی برخی از اقالم یادش��ده‬ ‫از دامن��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اظهار کرد‪ :‬با اعالم وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبنی بر حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی از اقالمی چون چای‪ ،‬حبوبات و کره منجر به‬ ‫گرانی این کاالها در سطح کشور شد‪.‬‬ ‫از س��ویی صادرات خرما نیز باعث کمبود و گرانی در کشور‬ ‫ش��د که با نامه‌نگاری‌های بس��یاری در ‪ ۶‬ماه گذشته به همه‬ ‫انجام شده از واحدهای صنفی عرضه‌کننده اقالم‬ ‫مورد نیاز در ماه مبارک رمضان خواس��ته شد تا‬ ‫با ش��رکت در فروش فوق‌العاده با ارائه تخفیف از‬ ‫محل کاهش س��ود قانونی ف��روش‪ ،‬خانواده‌ها را‬ ‫همراهی کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران از آغاز این طرح خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نظارت و بازرسی‌ها در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان تشدید ش��ده و اتاق اصناف با گران‌فروشی برخورد‬ ‫قاطعی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نوده‌فراهانی یادآور ش��د‪ :‬بحث گرانی کاال با گران‌فروشی‬ ‫متفاوت اس��ت و اگ��ر فردی ی��ا واحد صنفی ب��ا توجه به‬ ‫نرخ خرید درج ش��ده در فاکتور و س��ود قانونی فروش‪ ،‬به‬ ‫گران‌فروشی بپردازد با آن برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره عرضه کاالهای اساس��ی که از س��وی دولت‬ ‫تامی��ن و در اختیار اصناف قرار می‌گیرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬میزان‬ ‫تامین کاالهای اساسی دولتی جوابگوی توزیع از سوی تمام‬ ‫واحدهای صنفی نیست و در صورت اختصاص این کاالها به‬ ‫اصناف‪ ،‬شیوه و زمان توزیع آنها اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ازمان‌های وابس��ته داش��تیم توانس��تیم در همین هفته از‬ ‫صادارت آن جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی خط��اب به مس��ئوالن بیان کرد‪ :‬از همه مس��ئوالن که‬ ‫دس��ت‌اندرکار مواد غذایی در کش��ور هس��تند‪ ،‬می‌خواهم با‬ ‫عنایت بیشتری نس��بت به موضوع گرانی تصمیم‌گیری کرده‬ ‫و سیاس��تی را پیشه کنند تا مردم از این شرایط گرانی و تورم‬ ‫خارج شوند که خواست خدا هم در این دیدگاه است‪.‬‬ ‫م��اه رمضان ماه خداس��ت‪ .‬بیاییم دس��ت در دس��ت هم به‬ ‫جنگ مش��کالت اقتصادی رفته و کشور را از این بحران نجات‬ ‫دهیم‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تب دالر پایین آمد‬ ‫گسترش تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹ثبات نرخ ارز مهم است‬ ‫س��ید کمال س��یدعلی‪ ،‬معاون پیش��ین ارزی بانک‬ ‫مرک��زی دراین باره در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫در شرایط حال حاضر ثبات نرخ ارز از کاهش آن مهم‌تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ثبات ن��رخ ارز باعث ق��درت برنامه‌ریزی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر این نرخ در هر محدوده قیمتی‬ ‫هرچند باال به ثبات برسد می‌توان انتظار داشت وضعیت‬ ‫اقتصاد کش��ور بهتر ش��ود‪ .‬او به ایجاد تعادل در عرضه‬ ‫و تقاض��ا در بازار ارز تاکید ک��رد و گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫مکانیس��م دخالت بانک مرکزی بسیار موثر است‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی باید با هماهنگی بیشتر با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬بخش خصوصی و سایر وزارتخانه‌ها‪ ،‬در زمان‬ ‫ثبت سفارش‪ ،‬با مدیریت و کنترل‌‌ مناسب‪ ،‬زمینه ورود‬ ‫ارز به کش��ور را افزایش دهد‪ .‬بانک مرکزی باید تالش‬ ‫کند تا ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شود‬ ‫و از ای��ن طریق به نیازه��ای ارزی بخش‌های اقتصادی‬ ‫پاسخ مناسب داده شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در بخ��ش تقاضای اس��کناس ارز و‬ ‫مصارف مس��افری و خرد که در جامعه همچنان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬با توجه به ورودی مناس��ب مس��افرها به کشور و‬ ‫صادرات ایران به کش��ورها همسایه و شریکان تجاری‪،‬‬ ‫می‌توان انتظار داشت از این محل‪ ،‬نیازهای ارزی کشور‬ ‫تا حد مناس��بی پاسخ داده ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه تصمیم‬ ‫بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار متشکل ارزی‪ ،‬از دیگر‬ ‫اقدام‌های مثبتی است که می‌تواند ضمن تسهیل ورود‬ ‫ارز تاج��ران و بازرگانان به داخل کش��ور‪ ،‬تاثیر مثبتی‬ ‫بر نرخ ارز داش��ته باش��د‪ .‬او در عین حال به کم شدن‬ ‫تقاضای ارز مس��افرتی و کاهش نسبی حجم معامالت‬ ‫خ��رد در ماه رمضان اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬مجموع این‬ ‫شرایط در کنار مکانیسم دخالت بانک مرکزی در بازار‬ ‫ارز می‌توان��د در نهایت ثبات قیمت‌ها را در بازار ارز به‬ ‫همراه داشته و هرچه دامنه نوسان‌ها کمتر شود و نرخ‬ ‫ارز ثبات بیش��تری به خود بگی��رد می‌توان امیدوار بود‬ ‫مشکالت اقتصاد هم کمتر شود‪.‬‬ ‫انتظار ثبات قیمت‌ها در ماه رمضان‬ ‫بای��د این نگرش در جامعه تغییر کند که س��رمایه‌ها تبدیل به ارز‬ ‫و در خانه‌ها نگهداری ش��ود‪ .‬به نظرمی رس��د هرچه تقاضای ارز در‬ ‫کش��ور کاهش یابد و طرف عرضه به شکل مناس��ب کارش را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬قیمت‌ها هم تعدیل خواهد شد‬ ‫‹ ‹نرخ فعلی ارز واقعی نیست‬ ‫عباس آرگون‪ ،‬عضو کمیس��یون بازار پول و س��رمایه‬ ‫ات��اق ته��ران نیز در این ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫با‬ ‫تاکید بر این موضوع که رشد نرخ ارز ناشی از فشار‌های‬ ‫بیرونی بود ‌ه که به کش��ور تحمیل شده و بی‌تردید دالر‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار تومانی واقعیت اقتصاد ایران نیس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجموع��ه‌ای از عوامل از جمل��ه اعمال محدودیت‌های‬ ‫بیرونی و اعمال برخی سیاس��ت‌های ارزی نامناسب در‬ ‫داخل کش��ور س��بب ش��د تا نرخ ارز به نرخ‌های فعلی‬ ‫برس��د که اگر در همین ش��رایط عرضه و تقاضای ارز‬ ‫را بشود به تعادل رس��اند می‌توان امیدوار بود از دامنه‬ ‫نوس��ان‌های نرخ ارز کاسته ش��ود و قیمت‌ها به تعادل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه کاه��ش انتظارت تورم��ی و رفع‬ ‫پالس‌های منف��ی که در جامعه وج��ود دارد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫عاملی برای کاهش و ثبات قیمت‌ها ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫این نگرش در جامعه تغییر کند که س��رمایه‌ها تبدیل‬ ‫به ارز شود و در خانه‌ها نگهداری شود‪ .‬به نظرمی رسد‬ ‫هرچه تقاضای ارز در کشور کاهش یابد و طرف عرضه‬ ‫به ش��کل مناس��ب کارش را انجام ده��د‪ ،‬قیمت‌ها هم‬ ‫تعدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه راه‌اندازی بازار متش��کل ارزی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن بازار جنبه‌های مثبت زی��ادی دارد که اگر‬ ‫راه‌اندازی شود می‌تواند در حوزه ارزی و در کل اقتصاد‬ ‫کشور بس��یار مفید واقع شود‪ .‬این بازار می‌تواند دست‬ ‫واس��طه‌ها را از ب��ازار کوتاه کند و به ج��ای اینکه نرخ‬ ‫ارز در کوچه‌پس‌کوچه‌ها قیمت‌گذاری و معامله ش��ود‪،‬‬ ‫در ی��ک بازار رس��می قیمت‌ها تعیین ش��ود و خرید و‬ ‫فروش‌ها در این بازار انجام شود که به طور قطع این به‬ ‫شفافیت بازار ارز نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته آرگ��ون‪ ،‬اگر این ب��ازار ب��ه‌زودی آغاز به‬ ‫کار کن��د‪ ،‬می‌ت��وان انتظار به ثبات رس��یدن قیمت‌ها‬ ‫را در میان‌م��دت و بلند‌مدت در این بازار داش��ت‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتصاد بر این باو‌ر اس��ت ک��ه‌ در این میان‬ ‫عوامل��ی‌ هم هس��تند که اثر موقتی بر ب��ازار می‌توانند‬ ‫داش��ته باش��ند که آثار تقویمی همچون ماه رمضان از‬ ‫جمله آنهاست‪ .‬انتظارات این است که در ماه رمضان به‬ ‫دلیل کاهش حجم معامالت و کم شدن تقاضا‪ ،‬بخشی‬ ‫از انتظارات تورمی در اقتصاد کم ش��ود که این موضوع‬ ‫هم می‌تواند بخش��ی از نوسان‌ها را کنترل کند و باعث‬ ‫تثبیت قیمت‌ها شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬مجموع عوامل است که‬ ‫در کن��ار ه��م می‌تواند بازار ارز را به ثبات برس��اند که‬ ‫امیدواریم این امر به‌زودی محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار کاهش قیمت‌ها را داریم‬ ‫حسن مرادی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪ ،‬نیز درباره وضعیت‬ ‫فعلی بازار ارز و جهت‌گیری این نرخ در روزهای آینده‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬با کاهش تنش‌های‬ ‫ش��ایعه بنزینی که در هفته گذشته باعث شد قیمت‌ها‬ ‫به شکل مقطعی دچار نوسان شود‪ ،‬همچنین با آغاز ماه‬ ‫مبارک رمضان که همچون روال سال‌های پیش حجم‬ ‫معامالت در بازار‌ها کم می‌شود‪ ،‬انتظار می‌رود‌ بازار ارز‬ ‫در کنار س��ایر بازارها از ثبات نس��بی پیروی کند و از‬ ‫جهش‌های قیمتی در این مدت خبری نباشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به ش��کل س��نتی در م��اه رمضان‬ ‫همواره تقاضا برای خرید کم ش��ده و همین موضوع به‬ ‫کاهش قیمت‌ها منجر می‌ش��ود که این وضعیت را در‬ ‫بازار ارز می‌توان انتظار داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امیدوار‌یم که با‬ ‫کم شدن تقاضاها قیمت‌ها در ماه رمضان کاهشی شود‬ ‫و به ثبات برس��د و این ثبات با اقدام‌های مناسب بانک‬ ‫مرک��زی تداوم یابد‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬از آنجا که انتظارات‬ ‫تورمی به وجود آمده پس از اعالم گران ش��دن بنزین‪،‬‬ ‫اینک در جامعه رفع ش��ده و از سوی دیگر رایزنی‌ها‌ی‬ ‫ای��ران با کش��ورهای اروپایی و ش��ریکان تجاری برای‬ ‫افزایش تعامالت و رفع محدودیت‌ها ادامه دارد‪ ،‬انتظار‬ ‫این اس��ت که اگر این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد‬ ‫عامل قوت در اقتصاد باش��د و به س��اماندهی بازار ارز‬ ‫کم��ک کند‪ .‬م��رادی در عین حال ب��ه مدیریت بانک‬ ‫مرکزی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کش��ور‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بانک مرک��زی همان‌گونه که برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت‪ ،‬بانک‌ها را مل��زم به دریافت وثیقه‬ ‫و ضمانتنامه‌های مختلف می‌کند‪ ،‬باید ضمانتنامه‌هایی‬ ‫را از صادرکنن��دگان دریافت کند که صادرکننده ملزم‬ ‫به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتش به چرخه اقتصاد‬ ‫کشور شود‪ .‬به طور قطع اگر دولت ساز‌کاری بیندیشد‬ ‫که ارز صادراتی به اقتصاد برگردد تنش‌ها و نوسان‌های‬ ‫قیمت��ی در ح��وزه ارزی از بین خواه��د رفت و بازار به‬ ‫ثبات نسبی دست پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال سقوط قیمت ارز‬ ‫علی‌اکبر کریمی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگو با خانه ملت‌ با اشاره به‬ ‫برنامه بانک مرکزی برای حفظ و تقویت ثبات نس��بی‬ ‫ب��ازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متش��کل ارزی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تشکیل این بازار یکی از گام‌های موثر و مفیدی‬ ‫بوده که از س��وی بانک مرکزی برداشته شده و از سال‬ ‫گذشته مورد درخواس��ت و تاکید کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی و تمام��ی صاحب‌نظران و‬ ‫کارشناسان بوده است که متاسفانه دولت به این نیاز و‬ ‫نظر کارشناسی توجه نکرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون که رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی به ضرورت تشکیل بازار متشکل ارزی‬ ‫رسیده و اعالم کرده که تصمیم دارد این بازار را ایجاد‬ ‫کن��د مجلس از این طرح اس��تقبال و حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی برای ایجاد ثبات و‬ ‫پایداری در بازار ارز بسیار موثر و مفید است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تشکیل این بازار انگیزه صادرکنندگان را برای ورود ارز‬ ‫به داخل کش��ور و فروش آن ب��ه متقاضیان باال می‌برد‬ ‫که بر این اس��اس منابع ارزی تقویت ش��ده‪ ،‬عرضه ارز‬ ‫افزایش یافته و قیمت آن نیز کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫کریم��ی با اش��اره به اینک��ه افراد مجاز ب��ه فعالیت‬ ‫در بازار متش��کل ارزی از س��وی بان��ک مرکزی اعالم‬ ‫می‌شوند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نفس تشکیل بازاری که دارندگان‬ ‫ارز و متقاضی��ان آن بتوانن��د در یک فض��ای رقابتی و‬ ‫تحت نظارت بانک مرکزی معامالت ارزی خود را انجام‬ ‫دهند اقدامی بس��یار مفید و مثبت بوده و صرافی‌ها نیز‬ ‫می‌توانند براس��اس ضوابط بانک مرک��زی در این بازار‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تش��کیل بازار متشکل ارزی به‬ ‫مثبت ش��دن عملکرد س��امانه نیما نیز کمک می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال‌حاضر س��امانه نیما با مسائل و مشکالتی‬ ‫در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تزریق ارز صادراتی به این‬ ‫س��امانه روبه‌رو بوده که این مشکالت باید شناسایی و‬ ‫رفع ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه ش��واهد و قرائنی برای افزایش‬ ‫‌‌‬ ‫قیم��ت ارز در میان‌م��دت وجود ن��دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بای��د راهکارهای��ی در نظر گرفته ش��ود تا از یک س��و‬ ‫کاالهای موردنیاز کش��ور تامین شود و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور و ورود آن به‬ ‫سامانه نیما انگیزه داشته باشند که بازار متشکل ارزی‬ ‫این انگیزه را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫سید کمال سیدعلی‬ ‫عباس آرگون‬ ‫اهدای جایزه طالیی‬ ‫روابط‌عمومی ایران‬ ‫به بانک سپه‬ ‫حسن مرادی‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اختص�اص خ�ط وی�ژه ب�رای ش�رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در زنجیره صادرات‬ ‫اختصاص مبلغی خاص فقط برای شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫از مح��ل مناب��ع س��پرده‌گذاری صن��دوق توس��عه ملی نزد‬ ‫بانک توس��عه صادرات با ن��رخ حداقلی ‪ ۱۲‬درصد حکایت از‬ ‫اهمیت این بخش در حوزه اعتب��اری بانک دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک توس��عه صادرات‪ ،‬طاهره نورسته‪ ،‬معاون‬ ‫اداره کل ص��ادرات کاال در جم��ع صادرکنن��دگان اس��تان‬ ‫خراسان رضوی در نشست تخصصی آشنایی با خدمات بانک‬ ‫توس��عه صادرات ایران در مش��هد گفت‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬بانک توسعه صادرات ایران ضمن‬ ‫در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور‪ ،‬اولویت‬ ‫خود را تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف‬ ‫حفظ و افزایش سطح تولید و اشتغال کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمای��ت از کاالی ایران��ی‪ ،‬از طری��ق تامی��ن‬ ‫نقدینگی مورد نیاز مش��تریان متناس��ب با ت��ورم داخلی و‬ ‫افزایش نرخ ارز و همچنین کمک به کاهش قیمت تمام‌شده‬ ‫واحده��ای تولی��دی از طری��ق تامین مال��ی ارزان‌قیمت به‬ ‫منظ��ور رقاب��ت در عرص��ه صادراتی‪ ،‬در س��رلوحه اهداف و‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ای بانک قرار دارد‪ .‬تولی��د کاال و خدمات و‬ ‫تامین مالی فعالیت‌های تولیدی دو روی یک س��که هستند‬ ‫چراک��ه برای تولید کاالی داخلی باید بازارهای پولی و مالی‬ ‫خدمات مناسبی را به فعالیت‌های مولد بدهند‪.‬‬ ‫نورس��ته اذعان کرد‪ :‬بانک توس��عه صادرات ایران عالوه‌بر‬ ‫اعطای تس��هیالت از محل منابع خ��ود‪ ،‬به‌عنوان بانک عامل‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق‪،‬‬ ‫تس��هیالت صادراتی اعم از ریالی و ارزی با حداقل نرخ سود‬ ‫به تناسب بخش‌های مختلف اقتصادی به صادرکنندگان کاال‬ ‫و خدم��ات پرداخت می‌کند‪ .‬وی اعالم ک��رد‪ :‬برای حمایت‬ ‫هرچه بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان و با همکاری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬ضمن تعیین مسیر ویژه‬ ‫ب��رای بررس��ی درخواس��ت‌های ش��رکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫اس��تفاده از صندوق‌های پژوهش و فناوری‪ ،‬برای تسریع در‬ ‫فرآیند بررس��ی و نظارت بر تس��هیالت‪ ،‬نسبت به تسریع در‬ ‫اج��رای فرآیند درخواس��ت تا پرداخت اقدام کرده اس��ت به‬ ‫نحوی که تسهیالت پرداختی در این بخش در طول ‪ ۲‬سال‬ ‫اخیر از رش��د قابل مالحظه‌ای برخوردار بوده و در سال ‪۹۸‬‬ ‫نیز ش��اهد افزایش مانده تسهیالت به این گروه از شرکت‌ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج برندگان فروردین جشنواره کارت‌های‬ ‫هدیه کوثر‬ ‫برن��دگان خوش‌ش��انس فروردین دومین دوره جش��نواره‬ ‫کارت‌های هدیه موسس��ه اعتباری کوثر مش��خص ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی موسس��ه اعتب��اری کوثر‪ ،‬دومین دوره‬ ‫جش��نواره کارت‌های هدیه موسسه اعتباری کوثر از دوشنبه‬ ‫اول بهمن‌‪ ۱۳۹۷‬آغاز ش��ده و ت��ا پایان تیر‌ ‪ ۱۳۹۸‬با اهدای‬ ‫جوایز ارزن��ده ادامه دارد‪ .‬مش��تریان می‌توانند با مراجعه به‬ ‫بخش مش��اهده امتی��از و نتای��ج قرعه‌کش��ی و وارد کردن‬ ‫ش��ماره کارت هدیه از وضعیت خود در قرعه‌کشی فروردین‌‬ ‫و ماه‌های گذش��ته این دوره از جشنواره مطلع شوند و برای‬ ‫کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت هدیه به هر یک از شعب‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر در سراسر کشور مراجعه یا با شماره‬ ‫تلفن ‪ ۰۲۱ -۴۲۸۳۰‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیاتی ش�دن صدور حواله‌های الکترونیکی‬ ‫بین‌بانکی پایا در باجه روستایی‬ ‫عض��و هیات‌مدیره پس��ت‌بانک ای��ران گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫خدمت‌رس��انی مطلوب ب��ه مش��تریان و تس��ریع در انجام‬ ‫فعالیت‌های بانکی و مالی روستاییان‪ ،‬حواله‌های الکترونیکی‬ ‫پایا در ‪ ۲۴۷۲‬باجه پست‌بانک ایران عملیاتی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عمومی پس��ت‌بانک ایران‪ ،‬غالمحس��ین‬ ‫صباغ��ی افزود‪ :‬ش��یوه‌نامه و اه��داف تعیین‌‌ش��ده برای این‬ ‫خدمت به شعب و باجه‌های بانک ابالغ شده و با فعال‌سازی‬ ‫این س��امانه در باجه‌ها‪ ،‬امکان تبادل حواله الکترونیکی پول‬ ‫فرهاد دژپسند در جلسه ذی‌حسابان نهاد‌های‬ ‫اجرای��ی با بی��ان اینک��ه بودجه‪ ،‬پ��ول «دولت»‬ ‫نبوده‪ ،‬بلکه «بیت‌المال» و متعلق به مردم اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬س��ال قاطعیت در قطع‬ ‫هزینه‌های غیرالزامی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه‌‬ ‫بودج��ه بای��د ریال به ریال و به‌دقت خرج ش��ود‪،‬‬ ‫خطاب به ذی‌حسابان نهاد‌های اجرایی گفت‪ :‬باید‬ ‫تمام تجربه‌های ‪ ۴۰‬سال گذشته را برای مدیریت‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬به کار بگیرید‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫تعداد کل ذی‌حسابان نهاد‌های اجرایی کشور به ‪۳‬‬ ‫هزار نفر می‌رسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این باید به معنای‬ ‫اس��تقرار ‪ ۳‬هزار مام��ور صرفه‌‌جویی و حفاظت از‬ ‫اموال مردم در نهاد‌های اجرایی باش��د‪ .‬دژپس��ند‬ ‫افزود‪ :‬ذی‌حس��اب به معنای نماد تخصیص بهینه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مدیریت بهینه دارایی و انضباط مالی‪-‬‬ ‫اداری اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان این مطل��ب افزود‪ :‬این‬ ‫امر به‌ویژه در ش��رایطی که دش��من با تمام قوا و‬ ‫رفتاره��ای غیر‌خردمندانه و کام�لا نامتعارف در‬ ‫مقام انس��داد منابعی اس��ت که می‌شود دولت را‬ ‫به واس��طه آن مدیریت ک��رد‪ ،‬اهمیت دو‌چندانی‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬وزیر اقتصاد اظهار کرد‪ :‬همان‌طور که با‬ ‫کاهش درآمد خانوار‪ ،‬هزینه‌های آن لزوم‌ا کاهش‬ ‫نمی‌یاب��د‪ ،‬هزینه‌ه��ای دول��ت هم ک��ه در زمان‬ ‫فراوان��ی درآمدهای نفتی‪ ،‬افزایش پیدا کرده بود‪،‬‬ ‫ب��ا کاهش این درآمدها‪ ،‬کاهش نمی‌یابد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اینجا نقش ذی‌حسابان در کاهش هزینه‌ها بسیار‬ ‫حیاتی اس��ت‪ ،‬گرچه باید یادآور شو ‌م این عمل نه‬ ‫با س��رکوب هزینه‌ها‪ ،‬بلکه با مدیریت هوشمندانه‬ ‫آن قابل انجام اس��ت‪ .‬دژپس��ند با بی��ان اینکه در‬ ‫اقتص��ادی که بودجه آن مبتنی‌بر نفت اس��ت‪ ،‬نه‬ ‫مالیات‌‪ ،‬ذی‌حس��اب‪ ،‬دو نق��ش «رعایت وظایف‬ ‫قانونی» و «امانتداری مردم» را به دوش می‌کشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حقیتی که نباید به آن بی‌توجه بود این‬ ‫است که در اقتصاد مبتنی‌بر نفت‪ ،‬آثار هزینه‌های‬ ‫اضافی دولت‪ ،‬به طور مستقیم به مردم نشان داده‬ ‫نمی‌ش��ود و در حقیق��ت نوعی مالی��ات پنهان به‬ ‫مردم تحمیل می‌شود‪.‬‬ ‫بین حس��اب‌های پس��ت‌بانک ایران و س��ایر بانک‌ها فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ای��ن اقدام موجب تس��هیل‬ ‫ام��ور بانکی روس��تاییان و کاهش هزینه‌ه��ای آنها و کاهش‬ ‫خطره��ای نقل‌وانتقال پ��ول و مدیریت نقدینگی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره پست‌بانک ایران تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫خدمات متنوع بانکی با اس��تفاده از پیشرفته‌ترین نرم‌افزارها‬ ‫در بیش از ‪ ۶‬هزار باجه روس��تایی پس��ت‌بانک ای��ران ارائه‬ ‫می‌ش��ود و نزدیک به ‪ ۲۵۰۰‬باجه نیز به دس��تگاه خودپرداز‬ ‫مجهز اس��ت ک��ه ارائه این خدمات نق��ش مهمی در کاهش‬ ‫تردد روستاییان به شهرها دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تندیس برنز رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به‬ ‫بیمه آرمان رسید‬ ‫بیم��ه آرم��ان در همای��ش روز مل��ی حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان موفق به کس��ب تندی��س برنز ملی رعایت‬ ‫حق��وق مصرف‌کنن��دگان ش��د و علیرض��ا بیانی��ان‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات‌مدیره بیمه آرمان این تندیس را از رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت دریافت ک��رد‪ .‬در این همایش از‬ ‫مجموع ‪ ۱۰۴‬ش��رکت و بنگاه اقتص��ادی که در ارزیابی‌ها به‬ ‫لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش به مرحله تایید نهایی‬ ‫رس��یده بودند‪ ۹۱ ،‬شرکت برگزیده ش��دند که از میان اینها‬ ‫‪ ۵۱‬شرکت و بنگاه اقتصادی موفق به دریافت تندیس شدند‪.‬‬ ‫اداره کل روابط‌عموم��ی بانک س��په با انتخاب‬ ‫هیات‌داوران کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی‬ ‫ایران موفق ب��ه دریافت جایزه طالیی با موضوع‬ ‫تبلیغات شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی بانک‬ ‫سپه‪ ،‬همزمان با گرامیداشت روز ملی ارتباطات و‬ ‫روابط‌عمومی‪ ،‬سومین رخداد ملی بررسی مسائل‬ ‫و چالش‌های روابط‌عمومی با حضور تعداد زیادی‬ ‫از مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی سازمان‌ها‬ ‫و وزارتخانه‌ه��ا و همچنی��ن اس��تادان بنام این‬ ‫ح��وزه از جمله دکتر خزائ��ی‪ ،‬عضو هیات‌علمی‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬دکتر خوارزم��ی‪ ،‬دکتر جاللی و خانم‬ ‫زهرا س��عیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس‬ ‫ت در محل هتل‬ ‫ش��ورای اس�لامی ‪ ۱۱‬اردیبهش ‌‬ ‫ارم تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫بانک ملی را در‬ ‫«تور مجازی» ببینید‬ ‫مکان‌های دیدنی و تاریخی بانک ملی ایران‬ ‫که هر روزه مورد بازدید بسیاری از عالقه‌مندان‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬به صورت مجازی هم در معرض‬ ‫دید مخاطبان اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بان��ک مل��ی ای��ران‪« ،‬ت��ور مج��ازی» یکی از‬ ‫رایج‌ترین روش‌های بازدید از مکان‌های دیدنی‬ ‫دنیاس��ت به طوری که کارب��ر رایانه می‌تواند‬ ‫ب��ا اس��تفاده از اینترن��ت‪ ،‬در سراس��ر جهان‬ ‫گش��ت‌وگذار کن ‌د و مکان‌های دیدنی مختلف‬ ‫دنیا را بببیند‪.‬‬ ‫س��اختمان‌های قدیم��ی و ب��اارزش بانک‬ ‫ملی ایران که دارای پیش��ینه تاریخی بسیاری‬ ‫باالی��ی ب��وده و از ای��ن حی��ث دارای ثبت در‬ ‫فهرس��ت آثار ملی هس��تند‪ ،‬از نظر طراحی و‬ ‫اجرا منحصربه‌فرد و فاخرند و بر این اس��اس‪،‬‬ ‫بانک به منظ��ور نمایش ای��ن معماری خاص‬ ‫و وی��ژه‪ ،‬نمای بیرونی و درون��ی چند نمونه از‬ ‫س��اختمان‌های با‌ارزش خ��ود را در قالب «تور‬ ‫مجازی» به بازدید عمومی گذاش��ته است‪ .‬در‬ ‫صفح��ه اینترنتی «ت��ور مج��ازی» بانک ملی‬ ‫ای��ران‪ ،‬مخاطب��ان می‌توانند از بن��ای تاریخی‬ ‫سردار اس��عد‪ ،‬زورخانه‪ ،‬برج منحصر‌به‌فرد آب‪،‬‬ ‫ش��عب تبریز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مش��هد و ب��ازار تهران‬ ‫بازدید کنند‪ .‬موزه بانک ملی ایران نیز به عنوان‬ ‫یکی از مکان‌های دیدن��ی و تاریخی پربازدید‬ ‫ته��ران در ای��ن «تور مجازی» حض��ور دارد و‬ ‫مخاطبان را به بازدید فرا‌می‌خواند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫قیم��ت دالر که تا چندی‌پیش جهش‌های ش��دید را‬ ‫پشت‌سر می‌گذاشت و دامنه نوسان آن بسیار گسترده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬این روزها از س��رعت رشدش کاسته شده و‬ ‫به‌ندرت در حال رفت‌و‌برگش��ت اس��ت‪ .‬به گفته فعاالن‬ ‫ای��ن ب��ازار‪ ،‬دالر در حال��ی در روزهای گذش��ته برای‬ ‫نرخ‌های باالتر خیز برداشته بود و بخشی از معامله‌گران‬ ‫انتظار داشتند نوسان‌گیران با جوسازی‪ ،‬دامنه تغییرات‬ ‫قیمت��ی دالر را افزایش دهند که برخ�لاف انتظارات‪،‬‬ ‫نوسان‌های محدودی را تجربه کرد و تغییرات در دامنه‬ ‫کمت��ری اتفاق افتاد و گوی��ا مقاومت معامله‌گران برای‬ ‫شکست مرزهای بیش��تر قیمتی بی‌نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬این عامل باعث ش��ده تا یک آرامش نسبی‬ ‫در بازار حکمفرما و بازار نس��بت به قبل خلوتر باش��د‬ ‫و از حج��م معام�لات و تب و تاب خری��د در بازار کم‬ ‫ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه عده‌ای بر ا‌ین باورند که ماه رمضان‬ ‫می‌تواند این ش��رایط را تش��دید کند و بر اساس روال‬ ‫سال‌های گذشته با آغاز ماه رمضان به‌تدریج از تقاضاها‬ ‫در بازار کم و حجم معامالت در بازار ارز کاس��ته ش��ود‬ ‫که در نتیجه می‌توان انتظار ثبات و کاهش قیمت‌ها را‬ ‫در این بازار داش��ت‪ .‬صرافان معتقدند‪ ،‬کاهش تقاضای‬ ‫ارز مس��افری و خرد‪ ،‬می‌تواند روند کاهشی قیمت‌ها را‬ ‫سبب شود‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬این موضوع‌ها نش��ان می‌دهد که بازار از‬ ‫لح��اظ بنیادی توان زیادی ب��رای افزایش قیمت ندارد‬ ‫و به گفته کارشناس��ان و صاحب‌نظران این حوزه‪ ،‬اگر‬ ‫دول��ت بتواند ریس��ک‌های اثرگذار در ای��ن بازار را کم‬ ‫کند‪ ،‬دس��ت واس��طه‌گران را از این بازار کوتاه کرده و‬ ‫بازار متش��کل ارزی کارش را هرچه سریع‌تر آغاز کند‪،‬‬ ‫با مجموع این ش��رایط می‌توان انتظار داشت تا دالر در‬ ‫محدوده قیمتی ثابت بماند‪.‬‬ ‫اجرای قاطعانه‬ ‫حذف هزینه‌های‬ ‫غیر‌‌ضرور نهاد‌ها‬
‫‪10‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫بازار ‪ ۲.۵‬میلیارد دالری‬ ‫تجهیزات پزشکی‬ ‫را جدی بگیریم‬ ‫رئیس اداره کل تجهیزات و ملزومات پزش��کی‬ ‫وزارت بهداش��ت با اش��اره به ب��ازار ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫دالری تجهیزات و ملزومات پزش��کی در کش��ور‬ ‫گف��ت‪ ۳۵ :‬درصد ارزش دالری این مبلغ مربوط‬ ‫ب��ه تجهی��زات تولید داخل اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫گسترش‌‌نیوز‪ ،‬سیدحس��ین صفوی‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت‬ ‫در ارتباط با برگزاری نمایشگاه ایران‌هلث و تاثیر‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در حوزه تجهی��زات و ملزومات‬ ‫پزش��کی اظهارکرد‪ :‬به‌طور کلی ب��ازار تجهیزات‬ ‫و ملزومات پزش��کی در کش��ور ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫به خ��ود اختص��اص داده ک��ه ‪ ۳۵‬درصد ارزش‬ ‫دالری آن مرب��وط به محص��والت تولید داخل و‬ ‫‪ ۶۵‬درصد مابقی مربوط به واردات است؛ بنابراین‬ ‫توجه به موضوع حائز اهمیت اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د محصوالت و ملزومات مورد نیاز را به‬ ‫لحاظ عددی تولیدات داخل تـامین می‌کند و ‪۴۰‬‬ ‫درصد مربوط به تجهیزات و ملزومات خارجی در‬ ‫حوزه‌های گوناگون دندانپزش��کی‪ ،‬آزمایشگاهی‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬رئی��س اداره کل تجهیزات و ملزومات‬ ‫پزش��کی وزارت بهداشت با بیان اینکه مواد اولیه‬ ‫تجهی��زات و ملزومات پزش��کی تولی��د داخل از‬ ‫طریق ارز رسمی و دولتی حمایت می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی از اقالم مصرفی نیز که در حوزه ملزومات‬ ‫تولی��د داخل مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرند نیز‬ ‫تعرفه آنها مش��ترک با سایر ملزومات غیرپزشکی‬ ‫است و با ارز نیمایی تهیه می‌شود‪ .‬صفوی بیان‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه ایران‌هلث می‌تواند نتایج‬ ‫بسیار موثری را در حوزه واردات و ارتقای تولیدات‬ ‫و تجهیزات پزشکی و ملزومات آن در کشور داشته‬ ‫باش��د‪ .‬بیس��ت‌ودومین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دارو و آزمایش��گاهی‬ ‫(ایران‌هل��ث) به‌عنوان بزرگ‌تری��ن رویداد حوزه‬ ‫پزش��کی در خاورمیان��ه به همت ش��رکت آوای‬ ‫موفق ایرانیان از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران با ش��عار نمایش��ی‬ ‫بی‌نظی��ر برای ارتقای س�لامت جامع��ه برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ از جدیدترین آمار اشتغال در صنعت نمایشگاهی‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫چشم‌ها در انتظار رونق نمایشگاهی‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسام گودرزی‬ ‫بس��یاری از کسانی که آشنایی نسبی با صنعت نمایشگاهی‬ ‫دارن��د‪ ،‬می‌دانن��د ک��ه موض��وع اش��تغال در ای��ن صنعت در‬ ‫حوزه‌ه��ای گوناگ��ون باعث ارتزاق تعداد زیادی از افراد ش��ده‬ ‫است‪ .‬در بسیاری از جوامع پیشرفته‪ ،‬انعقاد قراردادهای کاری‬ ‫و تجاری ش��رکت‌ها در قالب نمایشگاه‌ها و مذاکرات دو جانبه‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬در واقع برگزاری یک نمایشگاه می‌تواند آغازی‬ ‫بر همکاری مش��ترک دو ش��رکت‪ ،‬دو ش��هر یا حتی دو کشور‬ ‫باشد! در این میان اشتغال حاصل از پیشبرد این قراردادها نیز‬ ‫در حیطه برگزاری نمایشگاه قابل بررسی خواهد بود‪.‬‬ ‫هر س��ال بیش از یک میلیون نفر در سراسر کشور در قالب‬ ‫عناوین گوناگون نمایش��گاهی با این صنعت درگیر می‌ش��وند‬ ‫و البت��ه گردش مال��ی بزرگی را نیز به‌وجود می‌آورند‪ .‬ش��اید‬ ‫مردمی که در ایام ساخت و برپایی یک نمایشگاه به سایت‌های‬ ‫برگزاری مراجعه می‌کنند با تعداد زیادی کارگر‪ ،‬نجار‪ ،‬آهنگر‪،‬‬ ‫برقکار‪ ،‬نقاش و‪ ...‬روبه‌رو ش��وند که در راستای ایجاد فضاهای‬ ‫نمایش��گاهی در تالش هستند‪ .‬این افراد هر روز با امید یافتن‬ ‫فرص��ت کاری در نمایش��گاه‌ها حضور یافت��ه و درآمد آنها به‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌ها پیوند خورده است‪ .‬مدیر اجرایی انجمن‬ ‫غرفه‌س��ازان ته��ران در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در یک‬ ‫پژوهش جامع که گزارش آن چندی پیش منتش��ر شد‪ ،‬تعداد‬ ‫دقیق شاغالن در حوزه‌های گوناگون نمایشگاهی برآورد شده‬ ‫که شاید عدد آن باعث شگفتی بسیاری از کارشناسان اقتصاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حسام گودرزی افزود‪ :‬در این گزارش جامع‪ ،‬میزان و درصد‬ ‫اش��تغال مس��تقیم در ازای هر متر مربع فضای نمایش��گاهی‬ ‫استخراج شده که در بخش غرفه‌سازی با از بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اش��تغال مستقیم نمایش��گاهی‪ ،‬باالترین رتبه را دریافت کرده‬ ‫است‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬در کشور ما از حدود ‪ ۵‬سال‬ ‫پیش که پذیرفتیم صنعت نمایش��گاهی باید به‌دس��ت بخش‬ ‫خصوصی اداره ش��ود‪ ،‬اتفاق‌ه��ای مهمی افت��اد‪ .‬در این میان‬ ‫بخش غرفه‌س��ازی اهمیت بیش��تری دارد‪ .‬غرفه‌سازان سنگ‬ ‫زیرین هستند و ساالنه بیش از ‪ ۱۵‬هزار متر غرفه نمایشگاهی‬ ‫به‌دس��ت غرفه‌سازان ساخته می‌ش��ود‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در ادام��ه اظهارک��رد‪ :‬ه��ر س��ال بی��ش از ‪۵۰‬‬ ‫میلیون س��اعت کار در این بخش انجام می‌ش��ود و می‌توانیم‬ ‫بگوییم بیش��ترین اش��تغالزایی را در میان همه فعاالن صنعت‬ ‫نمایشگاهی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار ویژه اشتغال صنعت نمایشگاهی‬ ‫این آمار تنها به بررس��ی اش��تغال مس��تقیم ایجاد شده در‬ ‫نمایش��گاه اش��اره کرده و اشتغال غیرمس��تقیم در این حوزه‬ ‫آمار بس��یار باالتری را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬در واقع اش��تغال در‬ ‫ح��وزه کارخانه‌های تولید نئوپ��ان و ام‌دی‌اف‪ ،‬رنگ‪ ،‬انواع آهن‬ ‫آالت‪ ،‬آلومنیوم‌کاران و بسیاری دیگر از کارخانه‌ها و همچنین‬ ‫حوزه‌ه��ای مرتبط رس��انه‌ای و خبری وابس��ته به نمایش��گاه‪،‬‬ ‫ش��اغالن آی‌تی‪ ،‬طراحان و معم��اران و‪...‬در این آمار گنجانده‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬آنچه در این آمار مورد توجه اس��ت‪ ،‬خروجی‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌ها در چند سال گذشته بوده که به غیر از‬ ‫اشتغال مستقیم و غیرمس��تقیم می‌تواند باعث ایجاد مشاغلی‬ ‫در آینده نیز بشود‪ .‬براساس اطالعات و آمارهای موجود‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت‌های استارت‌آپی در این زمینه مشغول فعالیت هستند‬ ‫و به‌زودی نس��ل بعدی مشاغل نمایش��گاهی را ایجاد خواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬در پای��ان می‌توان گف��ت نگاه ویژه فع��االن اقتصادی‬ ‫به موضوع نمایش��گاه شاه‌کلید حل مش��کل اشتغال در طیف‬ ‫وسیعی از متقاضیان کار است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫فعالیت‬ ‫اشتغال به ازای هر متر مربع برگزاری نمایشگاه ( نفر)‬ ‫‪۱‬‬ ‫نیروی انسانی ستادی غرفه‌‌های خودساز‬ ‫‪۰.۴۲‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫نیروی انسانی ستادی غرفه‌‌های مدوالر‬ ‫‪۰.۱۱‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫نیروی انسانی نصب غرفه‌‌های خودساز‬ ‫‪۴.۲۶‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫نیروی انسانی نصب غرفه‌های مدوالر‬ ‫‪۰.۳۲‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫‪۰.۰۰۸‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪۰.۰۱۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫حفاظت و امنیت‬ ‫‪۰.۰۰۳‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫نظارت بر خدمات نمایشگاهی‬ ‫‪۰.۰۰۰۴‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫خدمات نمایشگاهی‬ ‫‪۰.۰۰۱‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫خدمات فنی‬ ‫‪۰.۰۲۱‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫مدیریت سالن‬ ‫‪۰.۰۱‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫فروش کاتالوگ‬ ‫‪۰.۰۰۲‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫اداره‌کنندگان غرفه‬ ‫‪۰.۳۵‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫ایاب و ذهاب بازدیدگان‬ ‫‪۰.۰۰۵‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫چاپ نقشه و کتاب‬ ‫‪۰.۰۱۰‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫تعمیرات و نگهداری‬ ‫‪۰.۰۳۱‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫برگزاری همایش و میزگردها‬ ‫‪۰.۰۰۰۳‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫نیروی ستادی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫اقامت و گردشگری‬ ‫‪۰.۰۱‬‬ ‫جمع‬ ‫‪۵.۶۷۷‬‬
‫‪11‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ش��د و جمع‌بندی این بود که با توجه به اینکه نرخ قراضه داخلی است‪،‬‬ ‫می‌توان با همکاری واحده��ای القایی و تمرکز روی تعدیل نرخ قراضه‪،‬‬ ‫فاصله قیمتی را اصالح کنیم‪ .‬نظر جمع آن اس��ت که درباره نرخ شمش‬ ‫و میلگرد‪ ،‬اختالف ‪۱۱‬درصدی فعلی را به ‪۱۵‬درصد برس��انند و اعضای‬ ‫حاضر تصمیم گرفتند‪ ،‬همگ��ی این فاصله قیمتی را در خریدهای خود‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫چالش جدید تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست مس‬ ‫ضایعاتی‌ها هم‪ ،‬قراضه‌ها را دپو می‌کنند‬ ‫سار اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براس��اس آم��ار انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫ایران س��ال گذش��ته ‪۴‬میلی��ون و ‪ ۸۹۹‬هزار تن‬ ‫ش��مش فوالدی صادر ش��د که بیش از ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫این میزان در قالب «بیلت» و «بلوم» به بازارهای‬ ‫هدف راه یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬برپایه جدول‌ه��ای آماری‬ ‫انجمن فوالد‪ ،‬س��ال گذشته صادرات بیلت و بلوم‬ ‫به می��زان ‪۳‬میلیون و ‪ ۳۱۴‬هزار تن انجام ش��د و‬ ‫اس��لب نیز افزون بر یک میلی��ون و ‪ ۵۸۵‬هزار تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بررس��ی مجموع صادرات ش��مش فوالدی در‬ ‫‪ ۱۲‬ماه س��ال گذشته در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬افت ‪۲۹‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ه می��زان ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۷۲‬ه��زار تن فوالد‬ ‫خام (میان��ی) راهی بازارهای تجاری ش��ده بود‪.‬‬ ‫انجم��ن جهانی فوالد به تازگ��ی اعالم کرد‪۳ :‬ماه‬ ‫نخست س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۱۱‬دی ‪ ۹۷‬تا ‪۱۱‬‬ ‫فروردین ‪ ،)۹۸‬میانگی��ن تولید فوالد خام جهان‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ‪۴.۵‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت؛ در این دوره زمانی‪ ،‬ایران با رش��د‬ ‫‪ ۷.۱‬درصدی بیش��ترین افزایش تولید را رقم زد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم انجمن جهانی ف��والد‪ ،‬از ابتدای‬ ‫ژانویه تا پایان مارس ‪ ۶۴ ،۲۰۱۹‬کشور فوالدساز‬ ‫جه��ان ‪ ۴۴۴‬میلیون و ‪ ۱۱۶‬ه��زار تن فوالد خام‬ ‫تولید کردند که در مقایس��ه با تولید مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته (‪ ۴۲۵‬میلی��ون و ‪ ۶۰‬ه��زار تن)‬ ‫‪۴.۵‬درصد رش��د نشان می‌دهد‪ .‬تولید فوالد ایران‬ ‫نیز در دوره یاد ش��ده با ‪۷.۱‬درصد رشد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته میالدی‪ ،‬به ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۲۳‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صادرات تولیدات فوالدی‬ ‫این‌روزها تولیدکنندگان صنایع مس در پایین‌دس��ت‬ ‫با مش��کل تامین مواد اولیه روبه‌رو هس��تند و کمیاب و‬ ‫گران‌ش��دن مواد اولیه آنها را دچار مشکالتی در زمینه‬ ‫تولید کرده اس��ت‪ .‬البت��ه فعاالن این ح��وزه معتقدند‬ ‫مهم‌ترین عاملی که تولیدکنندگان را در شرایط بحرانی‬ ‫قرار داده‪ ،‬نوسان نرخ ارز است و این نوسان به‌تازگی در‬ ‫س��ال جدید دوباره آغاز ش��ده و کار را برای آنها سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی از فع��االن در صنایع پایین‌دس��ت این حوزه‬ ‫عنوان می‌کنند ک��ه بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه در‬ ‫صنایع پایین‌دس��ت مس از طری��ق جمع‌آوری ضایعات‬ ‫تامین می‌شود که با توجه به نوسانات نرخ ارز و دالر این‬ ‫صنف هم دست نگه داشته و ضایعات را دپو می‌کنند تا‬ ‫شاید به نرخ باالتر به فروش برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط سخت تولید‬ ‫درباره بازار صنایع پایین‌دس��ت مس در س��ال جاری‬ ‫و حال‌وه��وای این روزهای بازار م��س‪ ،‬رضا طاهرزاده‪،‬‬ ‫قائم‌مقام ش��رکت ذوبچ��ن مس آلی��اژی در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ای��ن روزها دوباره ن��رخ دالر در‬ ‫نوس��ان اس��ت و ما روزانه به‌دلیل این نوسان‌ها قادر به‬ ‫ادامه کار و تولید نیس��تیم چراکه درحال‌حاضر به هیچ‬ ‫عن��وان نمی‌توانیم به مردم نرخ بدهی��م‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫قلع وارداتی به کیلویی ‪ ۱۱‬دالر رس��یده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫اتفاق‌هایی ک��ه روی می‌دهد‪ ،‬تولیدکنندگان دیگر قادر‬ ‫به کار نخواهند بود‪.‬‬ ‫طاهرزاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با اتفاق‌هایی که‬ ‫روی می‌دهد به نظر می‌‌رسد بازار در دست عده‌ای قرار‬ ‫دارد ک��ه به یکباره روی ی��ک کاالیی تمرکز می‌کنند و‬ ‫نقدینگی را به سمت آن هدایت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ما در صنایع پایین‌دس��ت مس‬ ‫رض��ا طاهرزاده‪ :‬بای��د تولیدکنندگان به جای ص��ادرات مس آن را‬ ‫به نیاز داخل اختصاص بدهند تا صنایع پایین‌دس��ت ارزش‌افزوده‬ ‫بیش��تری ایج��اد ک��رده و کاالی��ی ب��ا ارزش‌اف��زوده بیش��تر صادر‬ ‫کنند‬ ‫ق��ادر به تولید ارزش‌افزوده هس��تیم‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬باید‬ ‫تولیدکنندگان به جای صادرات مس آن را به نیاز داخل‬ ‫اختص��اص بدهند ت��ا صنایع پایین‌دس��ت ارزش‌افزوده‬ ‫بیش��تری ایجاد کرده و کاالیی با ارزش‌افزوده بیش��تر‬ ‫ص��ادر کنند‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که به ما ب��ه عنوان‬ ‫تولیدکننده امکان تامین مواد اولیه خود را نداریم‪.‬‬ ‫قائم‌مقام شرکت ذوبچن مس آلیاژی ادامه داد‪ :‬از آنجا‬ ‫که تفاوت نرخ آزاد و دولتی برای صادرکنندگان س��ود‬ ‫به همراه می‌آورد ترجیح می‌دهند که آن را صادر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمکی‌ها هم دست نگه می‌دارند‬ ‫طاه��رزاده در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��واد اولیه‬ ‫ب��رای تولید آلیاژ م��س‪ ،‬حدود ‪۸۰‬درص��د مس و ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬درصد قلع و س��ایر مواد مانند س��رب و روی اس��ت‬ ‫ک��ه درحال‌حاضر این مواد اولیه یا موجود نیس��ت یا با‬ ‫قیمت‌های بسیار باال باید آن را تهیه کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که حدود ‪۷۰‬درصد مواد اولیه صنایع مس‪ ،‬ازسوی‬ ‫نمکی‌ها تامین می‌ش��ود‪ .‬زمانی که نوسان در قیمت‌ها‬ ‫ایجاد می‌شود‪ ،‬حتی نمکی‌ها هم دست نگه می‌دارند تا‬ ‫ببینند قیمت‌ها به چه سمتی پیش می‌رود‪.‬‬ ‫این نوسان و دپو کردن‪ ،‬سبب توقف کار تولیدکننده‬ ‫می‌ش��ود و م��واد اولی��ه و هزینه‌های تولی��د نیز گران‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو قدرت خری��د را کاهش می‌دهد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر مش��تری سال گذش��ته یک تا دو تن کاال‬ ‫س��فارش می‌داد ام��ا درحال‌حاضر درخواس��ت ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیل��و و در ح��د رفع نیاز روزان��ه دارد چون قادر‬ ‫به تامین نیس��ت و با این روند این زنجیره دچار مشکل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬ما هم‌اکنون به ش��دت در تامین‬ ‫مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستیم‪ ،‬برخی از مواد اولیه‬ ‫ب��ا ن��رخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌‌رس��د یا حتی با‬ ‫نرخ ارزان‌ت��ر از داخل آن را ص��ادر می‌کنند‪ ،‬در حالی‬ ‫که صنایع پایین‌دس��ت حاضر به خرید با نرخ صادراتی‬ ‫نیز هستند و برای تامین مواد اولیه با نرخ صادراتی نیز‬ ‫مشکلی ندارند‪.‬‬ ‫قائم‌مقام شرکت ذوبچن مس آلیاژی در ادامه با اشاره‬ ‫ب��ه محدودیتی که به دلیل تحریم‌ها در زمینه صادرات‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪‌:‬درحال‌حاضر به دلیل‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬کشورهایی که از قبل مشتری ما بودند‪ ،‬دیگر‬ ‫قادر به خرید از ما نیستند‪ ،‬برای نمونه ترکمنستان یکی‬ ‫از مش��تریان ما بود که به دلیل تحریم‌ها و نبود تعامل‬ ‫ارزی دچار محدودیت شده و ترکیه را واسطه خرید قرار‬ ‫داده اس��ت یا حتی حاضر اس��ت به ایران بیاید و هزینه‬ ‫خری��د خود را به ش��کل ریالی پرداخت کن��د‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که ما باید ارز آن را به سامانه نیما پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫طاهرزاده ادامه داد‪ :‬مش��تری که به داخل کش��ور ما‬ ‫آمده و بابت خرید خود ریال به ما داده اس��ت چرا باید‬ ‫صادرکننده بابت دالری که دریافت نکرده آن را به دالر‬ ‫تبدیل کند و به س��امانه نیما بازگردان��د‪ .‬وی در پایان‬ ‫شرایط بازار را نامناس��ب عنوان کرد و گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫تولیدکنندگان در دوراهی بس��یار سختی قرار دارند؛ از‬ ‫یک س��و برای صادرات مشوق‌های صادراتی ندارند و از‬ ‫س��وی دیگر صادراتی که به سختی انجام می‌دهند باید‬ ‫تبدیل به ارز کرده و به سامانه نیما بازگردانند‪ ،‬در حالی‬ ‫که باید به‌دنبال تحکیم پول ملی خود در داخل باشیم‪.‬‬ ‫رضا طاهرزاده‬ ‫‹ ‹امیدوار به حمایت دولت از زنجیره مس‬ ‫مجید دیانت‪ ،‬کارشناس و فعال حوزه مس نیز درباره‬ ‫وضعیت بازار مس در سال جاری در گفت‌وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬مهم‌تری��ن اتفاق پیش‌رو ب��رای بازار مس‬ ‫تحت تاثیر نوسان‌های نرخ دالر است‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬هم‌اکنون مشکل این‬ ‫است که چند نوع دالر در بازار وجود دارد و این موضوع‬ ‫کار را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند‪.‬‬ ‫دیانت در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز امسال را‬ ‫ب��رای بازار مس چگونه ارزیابی می‌کنید‪ ،‬گفت‪ :‬بعید به‬ ‫نظر می‌رس��د که چشم‌انداز چندان مثبتی برای امسال‬ ‫ل و مدیران بازرگانی‌ها‬ ‫پیش‌رو باشد و بیشتر مدیران‌عام ‌‬ ‫امیدوارند امس��ال را به س�لامت بگذرانن��د‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫گشایشی و تصمیم‌گیری کالنی در کشور روی دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه مس در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫هر ح��ال تا زمانی که ص��ادرات نباش��د و تحریم‌ها به‬ ‫طورجدی ادامه داش��ته باشد‪ ،‬کار کردن سخت است و‬ ‫تولیدکنندگان با بیم و امید پیش می‌روند‪.‬‬ ‫دیان��ت در پایان گف��ت‪ :‬امیدواریم دول��ت از تولید و‬ ‫زنجی��ره مس حمایت کافی به عم��ل آورد تا بتوان نیاز‬ ‫داخل را تامین کرد‪.‬‬ ‫مجید دیانت‬ ‫برای ششمین سال پیاپی به‌عنوان شرکت برتر در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد‬ ‫ذوب آهن اصفهان برای ششمین سال پیاپی به‌عنوان برترین‬ ‫ش��رکت فوالدی در راس��تای رعایت حق��وق مصرف‌کنندگان‬ ‫ش��ناخته ش��د و برای دومین‌بار تندیس طالیی و لوح سپاس‬ ‫مرب��وط را در هجدهمین همایش روز مل��ی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان کسب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬در این آیین ازس��وی رضا‬ ‫رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬تندیس طالیی و لوح‬ ‫سپاس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به نعمت‌اله محسنی‬ ‫معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان اهدا شد‪.‬‬ ‫آیین گرامیداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مسئوالن حوزه صنعت‬ ‫کش��ور و مدیران صنایع و سازمان‌های مختلف ‪ ۱۵‬اردیبهشت‬ ‫در س��الن کنفران��س نمایش��گاه بین‌الملل��ی ته��ران برگ��زار‬ ‫«شد‪.‬‬ ‫ذوب آهن اصفهان امسال برای ششمین سال پیاپی‪ ،‬برترین‬ ‫ش��رکت فوالدی در رعایت حقوق مصرف‌کننده شناخته شد و‬ ‫برای دومین‌بار تندی��س طالیی رعایت حقوق مصرف‌کننده را‬ ‫از آن خود کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در بررس��ی‌های دقیق و کارشناسی سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان در سال گذشته و بر اساس معیارهایی‬ ‫همچون رضایت مش��تریان‪ ،‬وج��ود رویکردهای نظام‌مند برای‬ ‫بررسی ش��کایت مشتریان‪ ،‬دارا بودن اس��تانداردهای کیفیت‪،‬‬ ‫شفافیت در قیمت‌گذاری محصوالت‪ ،‬دارا بودن استانداردهای‬ ‫ای��زو ‪ ۲۰۰۰‬و ایزو ‪ ،۴۰۰۰‬کس��ب تندیس‌ها و گواهینامه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی و همچنین افزایش صادرات محصوالت نس��بت به‬ ‫دوره‌های قبل‪ ،‬طراحی و توس��عه محص��والت جدید‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره‌وری و کاه��ش هزینه‌های تولید‪ ،‬ارتق��ای کمی و کیفی‬ ‫کااله��ا و خدمات پس از فروش‪ ،‬خدم��ات مدرن و جلوگیری‬ ‫از واردات‪ ،‬داش��تن واحد تحقیق و توس��عه و ن��وآوری و‪ ...‬این‬ ‫ش��رکت برای دومین‌بار مفتخر به کسب تندیس طالیی و لوح‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫نعمت‌اله محسنی در این‌باره گفت‪ :‬نوآوری و توجه به حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��ده از دی��دگاه کیفیت محصوالت تولی��دی‪ ،‬ایجاد‬ ‫شرایط دسترسی آسان و سریع به محصوالت تولیدی شرکت‪،‬‬ ‫توزیع گسترده محصوالت در تمامی بخش‌ها‪ ،‬توجه به نیازهای‬ ‫صنعتی ازجمله تولید ریل ملی و آرک معدنی و انواع فوالدهای‬ ‫آلیاژی‪ ،‬محصوالت س��اختمانی متناسب با تغییرات معماری و‬ ‫طراحی ساختمان‌های مس��کونی ازجمله تیرآهن‌های بال‌پهن‬ ‫و تولید مطابق با اس��تانداردهای روز جهانی ازجمله استاندارد‬ ‫‪ BS‬از عمده دالیل موفقیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با محصوالت ذوب آهن اصفهان می‌توان در کشور‬ ‫زلزله‌خیز ایران س��ازه‌های پایدار و مطمئن س��اخت و از منابع‬ ‫ملی به خوبی محافظت کرد‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگان��ی ذوب آهن در ادامه تصری��ح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫ظرفیت ‪۴۵‬درصدی خالی تولید ذوب آهن با تامین مواد اولیه‬ ‫مناس��ب که تمامی آن در کش��ور پهناور ایران یافت می‌شود‪،‬‬ ‫فعال ش��ود‪ ،‬این ش��رکت می‌توان��د تولیدات کیفی بیش��تری‬ ‫ک��ه الیق م��ردم ایران باش��د را ارائ��ه کند تا از ای��ن ظرفیت‬ ‫بدون‌استفاده کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫آمار موردبررسی انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران گویای آن اس��ت ک��ه ص��ادرات تولیدات‬ ‫ف��والدی در ‪ ۱۲‬ماه ‪ ۹۷‬برابر ب��ا ‪ ۲‬میلیون و ‪۹۸۷‬‬ ‫هزار تن بود که در مقایسه با عملکرد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۲۳‬ه��زار تن در س��ال ‪ ۹۶‬رش��د ‪۸۴‬درصدی‬ ‫را نش��ان می‌ده��د‪ .‬نکت��ه مه��م اینک��ه رویکرد‬ ‫فوالدس��ازان کش��ور در س��ال ‪ ۹۷‬از رویه صدور‬ ‫ش��مش و فوالد خام (میانی) به س��مت صادرات‬ ‫تولیدات ف��والدی تغییر جه��ت داده‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که در س��ال گذش��ته صدور بیلت و بلوم همراه با‬ ‫اسلب نس��بت به سال ‪ ۹۶‬کاهش صادرات داشته‬ ‫اما در بخش تولی��دات فوالدی صادرات تیرآهن‪،‬‬ ‫میلگرد‪ ،‬ورق سرد‪ ،‬ورق پوششدار‪ ،‬سایر تولیدات‬ ‫فوالدی در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۶‬رش��د صادرات‬ ‫محقق شد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم بیش از ‪۵۵‬درصدی میلگرد‬ ‫در صادرات‬ ‫س��ال گذش��ته در بخ��ش ص��ادرات تولیدات‬ ‫فوالدی‪ ،‬میلگرد با س��هم یک میلیون و ‪ ۶۵۵‬هزار‬ ‫تن باالترین میزان را با افزون بر ‪۵۵‬درصد به خود‬ ‫اختصاص داد و پس از آن ورق گرم به میزان ‪۶۶۲‬‬ ‫هزار تن‪ ،‬تیرآهن ‪ ۲۴۳‬هزار تن و س��ایر تولیدات‬ ‫فوالدی با ‪ ۲۱۲‬هزار تن قرار داش��تند‪ .‬همچنین‬ ‫ورق پوششدار به میزان ‪ ۱۷۲‬هزار تن و ورق سرد‬ ‫‪ ۴۳‬هزار تن از دیگ��ر محصوالت صادراتی در ‪۱۲‬‬ ‫ماه سال گذشته بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪۳ ،‬ماه نخست‬ ‫سال جاری میالدی‪ ،‬به ترتیب چین با تولید ‪۲۳۱‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۹‬هزارتن‪ ،‬هند با ‪ ۲۷‬میلیون و ‪۳۳۳‬‬ ‫ه��زار تن‪ ،‬ژاپن ب��ا ‪ ۲۴‬میلی��ون و ‪ ۹۷۱‬هزار تن‪،‬‬ ‫امریکا با ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۲۲۶‬هزار تن وکره جنوبی‬ ‫ب��ا ‪ ۱۸‬میلی��ون و ‪ ۱۰۸‬ه��زار تن ‪ ۵‬کش��ور برتر‬ ‫فوالدساز جهان بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د فوالد میانی بی�ش از ‪۲۴.۶‬‬ ‫میلیون تن‬ ‫براساس آمار انجمن یاد شده‪ ،‬سال گذشته کل‬ ‫تولی��د فوالد خام (میانی) ب��ه ‪ ۲۴‬میلیون و ‪۶۷۰‬‬ ‫هزار تن رسید که در مقایسه با ‪ ۲۱‬میلیون و ‪۸۸۴‬‬ ‫هزار تن عملکرد سال ‪ ۹۶‬رشد ‪۱۳‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫می��زان تولی��د بیلت و بل��وم در ‪ ۱۲‬ماه س��ال‬ ‫گذش��ته با رش��د ‪۲۲‬درصدی در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۹۶‬به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۱۶۸‬هزار تن رس��ید و اسلب‬ ‫تولیدی هم با افزایش ‪۳‬درصدی نس��بت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۲‬هزار تن ثبت ش��ده‬ ‫بود‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬تولی��د بیلت و بل��وم ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۵۸‬ه��زار تن و اس��لب هم ‪ ۱۰‬میلی��ون و ‪۲۲۶‬‬ ‫هزار تن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۹‬درصدی تولیدات فوالدی‬ ‫آمارهای عملکرد س��ال ‪ ۹۷‬حاکی اس��ت‪ ،‬کل‬ ‫تولیدات فوالدی ب��ه ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۵۷۲‬هزار تن‬ ‫رس��ید که در مقایس��ه با ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۷۷۶‬هزار‬ ‫تن در س��ال ‪ ۹۶‬رش��د ‪۹‬درصدی دارد‪ .‬بیشترین‬ ‫می��زان تولی��دات فوالدی در س��ال گذش��ته به‬ ‫ترتیب به ورق گرم ب��ا ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۴۳‬هزار تن‪،‬‬ ‫میلگ��رد با ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸۲۶‬هزار تن و ورق س��رد‬ ‫با ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۵۳۸‬هزار تن اختصاص داش��ت‪.‬‬ ‫س��هم ورق پوش��ش‌دار یک میلیون و ‪ ۴۶۱‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬تیرآه��ن یک میلیون و ‪ ۳۵‬هزار تن و س��ایر‬ ‫تولیدات فوالدی ‪ ۷۶۹‬هزار تن ثبت شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تصمیم جدید‬ ‫نوردکاران‬ ‫در زمینه‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت میلگرد‬ ‫دومین نشس��ت نوردکاران مقاطع طویل در انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ای��ران و ب��ا حض��ور حداکث��ری اعض��ای ای��ن رس��ته برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬بهادر احرامیان‪ ،‬نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران درباره نشس��ت رس��ته ن��ورد مقاطع طویل ف��والدی گفت‪:‬‬ ‫این دومین نشس��ت نوردکاران در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ود و با حضور حداکثری‬ ‫اعضا برگزار ش��د ک��ه با هدف اطالع‌رس��انی پیرام��ون اقدامات انجمن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم‌ترین خبری که در این نشست اطالع‌رسانی شد‪ ،‬تغییر‬ ‫قیمت‌های پایه گمرکی محصوالت فوالدی بود‪ .‬این اتفاق در پنجش��نبه‬ ‫قطعی و اعالم شد که نرخ‌های گمرکی برای تمامی محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫قیمت‌ه��ای روز بازار و قیمت‌هایی که مدنظ��ر فوالدی‌ها و انجمن بود‪،‬‬ ‫لحاظ می‌شود‪.‬‬ ‫احرامی��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا اص�لاح نرخ‌های گمرک��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫جدی‌ترین موانع بر سر راه صادرات فوالد رفع شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه نشست‪ ،‬الزامات رونق تولید موردبررسی قرار گرفت‬ ‫که بیش��تر پیش��نهادها حمل‌محور و حفظ جریان صادرات بود‪ .‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین اقداماتی که انجمن نیز به طور جدیی آن را دنبال خواهد کرد‪،‬‬ ‫پیمان‌س��پاری ارزی است چراکه تفاسیر متفاوتی از بخشنامه‌های بانک‬ ‫مرکزی در این زمینه می‌شود از این‌رو انجمن قرار است به‌طور ویژه آن‬ ‫را پیگیری کند‪.‬‬ ‫نایب‌رئی��س انجمن ف��والد ادامه داد‪ :‬مش��کالت تولیدکنندگان برای‬ ‫عرض��ه در بازار داخل مانند عرضه در بورس نیز در این نشس��ت مطرح‬ ‫شد‪ .‬ازجمله این موضوع‌ها می‌توان به بحث تضامین بورس اشاره کرد که‬ ‫یکی از پیش��نهادهای خوب مطرح شده در نشست‪ ،‬تهاتر تضامین میان‬ ‫عرضه‌کننده و خریدار بود‪.‬‬ ‫وی درباره موضوع مهم دیگر که در این نشس��ت مطرح ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاه��ش اختالف میان ش��مش و میلگرد موضوع بع��دی بود که مطرح‬ ‫صادرات ‪ ۴.۸‬میلیون تن‬ ‫شمش فوالدی‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬
‫‪12‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫دولت درباره قیمت بنزین‬ ‫تصمیم‌گیری می‌کند‬ ‫وزی��ر نف��ت گفت‪:‬‬ ‫من اطالع��ی از امکان‬ ‫قیم��ت‬ ‫افزای��ش‬ ‫بنزین ن��دارم‪ ،‬در این‬ ‫زمین��ه دول��ت بای��د‬ ‫تصمیم‌گیری کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خان��ه ملت‪،‬‬ ‫بیژن زنگنه به موضوع قیمت و س��همیه‌بندی‬ ‫بنزین اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬دولت در این باره‬ ‫هیچ مصوبه‌ای نداش��ت ‌ه اما برخی با شایعه‌ها‬ ‫برای کش��ور مشکل ایجاد کردن ‌د در حالی که‬ ‫وزارت نفت هی��چ تصمیمی درب��اره افزایش‬ ‫قیم��ت بنزی��ن نداش��ته اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫بازداش��ت سخنگوی ش��رکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فرآورده‌های نفتی به مدت ‪ ۲۴‬ساعت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر واقعا تخلفی ش��ده باش��د ما نیز‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه‬ ‫رسانه‌ها در مقابل انتش��ار اخبار خود آن هم‬ ‫به‌صورت قطعی مسئول هستند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اطالعی از امکان افزایش قیمت بنزین ندارم‪،‬‬ ‫در این زمینه دولت باید تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫آغاز اجرای طرح‌های‬ ‫تشویقی مدیریت‬ ‫مصرف برق‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای طرح‌های‬ ‫تش��ویقی مدیریت مصرف برق در سال ‪ ۹۸‬و‬ ‫ابالغ ضوابط اجرایی آن از سوی شرکت توانیر‬ ‫خبر داد‪ .‬مجید فرهزاد‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‬ ‫با اعالم ای��ن خبر افزود‪ :‬با توجه به رس��الت‬ ‫شرکت‌های توزیع برق برای کاهش و کنترل‬ ‫پیک ش��بکه سراسری و اس��تانی و همچنین‬ ‫حساس��یت اجرای برنامه‌های پیک‌‌س��ایی در‬ ‫تابس��تان‪ ،‬طرح‌های تشویقی مدیریت مصرف‬ ‫ب��رق و ضوابط اجرایی آن از س��وی ش��رکت‬ ‫توانی��ر ابالغ ش��ده و اجرای مرحله نخس��ت‬ ‫آن آغاز شده اس��ت‪ .‬وی در تشریح چگونگی‬ ‫اج��رای مرحله نخس��ت این طرح‌ه��ا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��ترکین ب��رق در بخش‌های کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬عمومی‌(اداری)‪ ،‬تجاری و‪ ...‬می‌توانند‬ ‫برای مش��ارکت و بهره‌من��دی از مزایای این‬ ‫طرح‌ها به امور برق شهرس��تان محل سکونت‬ ‫خود یا حوزه ستاد این شرکت مراجعه و برای‬ ‫بستن تفاهمنامه اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مشارکت مردم در طرح‌های‬ ‫مدیری��ت مصرف برق عالوه‌ب��ر بهره‌مندی از‬ ‫مش��وق‌های آن به‌صورت تخفیف در پرداخت‬ ‫بهای برق مصرفی‪ ،‬موجب کاهش خاموشی‌ها‬ ‫و پایداری ش��بکه‌های برق‌رس��انی در سطح‬ ‫استان و کشور می‌شود‪.‬‬ ‫شیرهای صنعتی‬ ‫بومی‌سازی شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پایانه‌های نفتی گفت‪:‬‬ ‫قطعات ش��یرآالتی که در انحصار شرکت‌های‬ ‫اروپایی و امریکایی بود‪ ،‬هم‌اکنون با توانمندی‬ ‫س��ازندگان داخلی ‪ 100‬درصد بومی‌س��ازی‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش شرکت پایانه‌های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬عباس اس��دروز در نشس��ت با مدیران‬ ‫پایانه نفتی خارک افزود‪ :‬فلس��فه شکل‌گیری‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه نفت‪ ،‬کمک‬ ‫به توسعه ش��رکت‌های نفتی و تولید قطعات‬ ‫و تجهی��زات جدید با بهره‌گی��ری از دانش و‬ ‫تجرب ‌هّهای دانشگاهیان است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی که فش��ار‬ ‫بیشتری بر واحدهای توسعه‌ای وارد می‌شود‪،‬‬ ‫بهترین زمان برای حض��ور موثر فعالیت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان ب��رای کمک به رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای قدیم��ی و تولید محصوالت جدید‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پایانه‌ه��ای نفتی ایران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مراحل ش��کل‌گیری و توس��عه‬ ‫استارت‌آپ‌ها در دو مرحله «ویکند» و «دمو»‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬به صورتی‌که استارتاپ‌های‬ ‫ت‌آپ‌های‬ ‫ویکند در مرحله ارائه طرح و استار ‌‬ ‫ق ش��دن به یک‬ ‫دمو در مرحله صنعتی و ملح ‌‬ ‫واحد صنعتی هستند‪.‬‬ ‫وی امض��ای تفاهمنام��ه ب��ا ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان را راهی برای مقابله با دور جدید‬ ‫تحریم‌های ظالمانه در س��ال رون��ق تولید و‬ ‫ش��کوفایی صنع��ت داخلی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین اکچویتور س��اخته ش��ده از سوی‬ ‫س��ازندگان داخلی که در طیف گس��ترده‌ای‬ ‫کاربرد دارد در پایانه نفتی خارک نصب ش��د‪.‬‬ ‫هزینه‌های ساخت این تجهیز نسبت به نمونه‬ ‫خارجی کاهش ‪ ۶۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استقبال از مشارکت بخش خصوصی در حوزه تعمیرات دریایی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت فالت‌ق��اره با اش��اره به‬ ‫برون‌س��پاری ‪ ۶۰‬درص��د از فعالیت‌ه��ای اجرایی این‬ ‫ش��رکت گفت‪ :‬از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا در‬ ‫حوزه تعمیراتی بخش دریایی ورود کنند و در این بازار‬ ‫گسترده به ایفای نقش بپردازند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��انا‪ ،‬حمید ب��ورد در نشس��ت خبری‬ ‫ن با بیان اینکه ش��رکت نف��ت فالت‌قاره‬ ‫ب��ا خبرن��گارا ‌‬ ‫بزرگ‌ترین ناوگان لجس��تیک کشور را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این ش��رکت دارای ‪ ۱۰۰‬میلیارد بش��که نفت‬ ‫درجاست که ‪ ۲۰۰‬سازه دریایی را مدیریت می‌کند‪.‬‬ ‫مدیریت یکپارچه دانس��ت و افزود‪ :‬ای��ن امر به معنای‬ ‫وجود کار علمی‪ ،‬مطالعاتی و اجرای مش��ترک از طریق‬ ‫راه‌اندازی یک شرکت مشترک است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به همکاری مطلوب با کش��ور همسایه‬ ‫ش��ریک در می��دان هنگام‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم‌اکن��ون تبادل‬ ‫اطالعاتی خوبی با آنها در این زمینه داریم‪ .‬در برداشت‬ ‫نفت از میدان‌های مش��ترک‪ ،‬در مجموع تولید تجمعی‬ ‫نسبت به رقیبان خود عقب نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی پیشنهادها‬ ‫‹ ‹برون‌سپاری ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫حمید بورد‬ ‫از بخش‬ ‫خصوصی ایرانی‬ ‫دعوت می‌کنم‬ ‫برای فعالیت در‬ ‫حوزه تعمیرات‬ ‫دریایی ورود‬ ‫کرده و نقش‬ ‫فعالی در این‬ ‫بخش ایفا کند‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برون‌س��پاری ‪ ۶۰‬درص��د عملیات‬ ‫اجرایی این ش��رکت اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫شناور پشتیبانی شرکت نفت فالت‌قاره در دریا فعالیت‬ ‫می‌کن��د و ب��ازار بزرگی را در اختی��ار بخش خصوصی‬ ‫قرار داده اس��ت‪ ،‬ضم��ن اینکه در بخش‌ه��ای حفاری‬ ‫و نگهداش��ت تولی��د ش��اهد حضور ج��دی این بخش‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت فالت‌ق��اره با اش��اره به‬ ‫بازدیدهای متعدد خود از بیس��ت‌وچهارمین نمایشگاه‬ ‫نفت در روزه��ای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫وزارت نف��ت در بخ��ش حمای��ت از س��اخت داخل و‬ ‫اجرای پروژه در این بخش‪ ،‬ش��اهد به نتیجه رس��یدن‬ ‫بسیاری از این سیاست‌ها‌مانند ساخت مته‌های حفاری‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ب��ورد ادامه داد‪ :‬این ش��رکت دارای ‪ ۳‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومت��ر خطوط لوله زیردریایی اس��ت که در روزهای‬ ‫گذش��ته ب��ا صددرصد امکان��ات ایرانی توانس��تیم ‪۲۷‬‬ ‫کیلومت��ر از خط��وط لول��ه زیردریای��ی هندیج��ان را‬ ‫کابل‌اندازی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمده ناوگان ش��ناور این ش��رکت‬ ‫ایران��ی بوده و حداکثر ‪ ۱۰‬درصد آن در مالکیت بخش‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از بخ��ش خصوصی ایرانی‬ ‫دعوت می‌کنم برای فعالیت در حوزه تعمیرات دریایی‬ ‫ورود کرده و نقش فعالی در بازار این بخش ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت فالت‌قاره درباره برنامه‌های‬ ‫مصوب تولیدی این شرکت در سال ‪ ۹۷‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۰۰‬درصد از برنامه‌های مصوب تولیدی این‬ ‫شرکت نسبت به سال ‪ ۹۶‬محقق شده است‪ .‬همچنین‬ ‫در بخ��ش حفاری ش��اهد تحق��ق ‪ ۹۲‬درص��دی و در‬ ‫بخ��ش تزریق آب و گاز نیز ش��اهد تحقق ‪ ۸۲‬درصدی‬ ‫برنامه‌های مصوب بودیم‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫محس�ن دالوی�ز‪ /‬مدیرعامل ش�رکت بهینه‌س�ازی‬ ‫مصرف س�وخت‪ :‬از ویژگی‌های متفاوت حمل‌ونقل در ایران‬ ‫می‌توان به پایین بودن سرانه مالکیت خودرو‪ ،‬اما شدت انرژی‬ ‫باال‪ ،‬ناوگان فرسوده سبک و سنگین‪ ،‬باال بودن مصرف سوخت‬ ‫و آالیندگ��ی خودروهای تولیدی کش��ور‪ ،‬پایی��ن بودن طول‬ ‫خطوط ریلی در کشور و وضع نابسامان ناوگان موتورسیکلت‬ ‫و تولیدات آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫مص��رف نهایی انرژی در س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬حدود یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۴۵‬میلیون بش��که معادل نفت خام ب��وده که ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫آن در بخ��ش خانگی و تجاری‪ ۲۴ ،‬درصد بخش صنعت‪۱۷ ،‬‬ ‫درصد کش��اورزی و خوراک پتروش��یمی و سایر و حدود ‪۲۴‬‬ ‫درص��د آن معادل ‪ ۳۲۰‬میلیون بش��که مع��ادل نفت خام در‬ ‫بخش حمل‌ونقل مصرف شده است‪ .‬مصرف بخش حمل‌ونقل‬ ‫‪ ۴۸‬درصد بنزین‪ ۳۴ ،‬درصد نفت‌گاز و ‪ ۱۵‬درصد گاز طبیعی‬ ‫اس��ت که از ای��ن مقدار مصرف ان��رژی در بخش حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۷۳‬میلیون بش��که معادل نفت خ��ام آن در بخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه از ‪ ۳۸۴‬میلیون بش��که مع��ادل نفت‬ ‫خ��ام فرآورده‌های نفت��ی‪ ۲۷۳ ،‬میلیون بش��که آن در بخش‬ ‫حمل‌ونق��ل مصرف می‌ش��ود‌(بیش از ‪ ۷۰‬درصد آن)‪ ،‬در این‬ ‫یادداشت بیش��تر به بحث مدیریت مصرف سوخت در بخش‬ ‫حمل‌ونقل پرداخته ش��ده است‪ .‬یکی از نیازهای مهم جوامع‬ ‫توسعه‌یافته و صنعتی‪ ،‬ایجاد سامانه کامل حمل‌ونقل‪ ،‬منظم و‬ ‫مدیری��ت مخازن مش��ترک به معن��ای وجود کار علم��ی‪ ،‬مطالعاتی و‬ ‫اجرای مشترک از طریق راه‌اندازی یک شرکت مشترک است‬ ‫بورد افزود‪ :‬سال گذش��ته باوجود همه محدودیت‌ها‬ ‫و مش��کالت ‪ ۴‬سکوی دریایی و ‪ ۲‬کارخانه را راه‌اندازی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر رعایت بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و‬ ‫‌زیست در این شرکت تصریح کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫‌‌‌‬ ‫محیط‬ ‫توانس��تیم رک��ورد ‪ ۷۰‬میلیون نفر‪-‬س��اعت کار بدون‬ ‫حادثه را ثبت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری میلیارد دالری‬ ‫بورد با اش��اره ب��ه اینکه ‪ ۴‬پروژه از ‪ ۳۳‬بس��ته کاری‬ ‫طرح‌های نگهداش��ت و تولید و افزایش تولید ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران مربوط به این شرکت است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارزش این بس��ته‌ها حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر اس��ت که‬ ‫یک پروژه در دست اجراست‪ ۲ ،‬پروژه در مرحله انعقاد‬ ‫قرارداد اس��ت و پروژه میدان فروزان نیز به عنوان بسته‬ ‫آخر تا نیمه نخست امسال نهایی می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬دس��ت‌کم ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر از‬ ‫فعالیت‌ه��ای ای��ن قرارداده��ا اجرایی می‌ش��ود‪۳۰۰ ،‬‬ ‫میلی��ون دالر باقی‌مان��ده نیز مربوط به پ��روژه میدان‬ ‫فروزان است‪.‬‬ ‫بورد با بیان اینکه ‪ ۵‬بس��ته کاری تعریف‌شده ما نیز‬ ‫در انتظ��ار مجوزهای الزم اس��ت که امی��دوارم بتوانیم‬ ‫اس��ناد مناقصه آن را در سال ‪ ۹۸‬منتشر کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬باوجود تمامی مش��کالت و محدودیت‌ها‪ ،‬حدود‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش‌های مختلف در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه مصوب برای س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫عالوه‌بر اجرای تعهدات تولید‪ ،‬به صورت جدی به بحث‬ ‫ساخت داخل توجه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نفت فالت‌ق��اره ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫مس��یر اجرای طرح «ان‌جی‌ال» خارک‪ ،‬نخستین برج‬ ‫پروپ��ان‌زدا‪ ،‬از اه��واز در حال حمل اس��ت و امیدواریم‬ ‫در ط��ول ‪ ۳‬س��ال آین��ده این ط��رح نیز به س��رانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ب��ورد بهترین الگ��وی مدیریت مخازن مش��ترک را‬ ‫بورد با اشاره به پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه‬ ‫نفت گف��ت‪ :‬جمع‌آوری ‪ ۳۰۰‬میلی��ون فوت‌مکعب گاز‬ ‫همراه میدان فروزان و مقادیری نیز در میدان س��یری‬ ‫را در دستور کار داریم‪ ،‬هم‌اکنون نیز دو شرکت داخلی‬ ‫پیش��نهادهای فنی خود را در این ارتباط ارائه کرده‌اند‬ ‫که در حال بررسی آنها هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت فالت‌ق��اره با تاکید بر اینکه‬ ‫هدف ما به حداقل رس��اندن س��وختن گازهای همراه‬ ‫نفت است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چنانچه مذاکرات با شرکت‌های‬ ‫داخل��ی به نتیجه برس��د و پروژه‌ها اجرایی ش��ود‪ ،‬گاز‬ ‫مشعل این میدان‌ها به صفر می‌رسد‪.‬‬ ‫وی درباره الیه نفتی پارس جنوبی و برداشت نفت از‬ ‫این الیه نیز گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۰‬محموله از نفت تولیدی‬ ‫الیه نفتی پارس جنوبی بارگیری و صادر ش��ده و تولید‬ ‫نفت از این الیه بر اس��اس برنامه و با میانگین مناسب‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ورد ب��ا بیان اینک��ه مدیری��ت مخ��زن و مدیریت‬ ‫بهره‌برداری از الیه نفتی را در دستور کار داریم‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬هزینه بهره‌ب��رداری و تولید ای��ران در الیه نفتی‬ ‫پارس جنوبی نس��بت به طرف مقابل حدود یک‌چهارم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای قرارداد مطالعات ‪ ۴‬مخزن‬ ‫همچنی��ن زریر گ��ودرزی‪ ،‬مدیر فنی ش��رکت نفت‬ ‫فالت‌ق��اره در این نشس��ت با اش��اره به اج��رای طرح‬ ‫بروزرس��انی مطالع��ات مخزن در این ش��رکت تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬قرارداد مطالعات مخزن ‪ ۳‬می��دان فروزان‪ ،‬درود‬ ‫و ابوذر‌س��ال گذش��ته امضا ش��د و در ط��ول ماه‌های‬ ‫آین��ده قرارداده��ای مطالع��ات مخ��ازن میدان‌ه��ای‬ ‫بهرگانس��ر‪ ،‬هندیجان‪ ،‬نوروز و هن��گام نیز امضا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گ��ودرزی ادام��ه داد‪ :‬با احتس��اب ضری��ب بازیافت‬ ‫حدود ‪ ۳۷‬درصدی میدان‌های مش��ترک نفتی شرکت‬ ‫نف��ت فالت‌قاره‪ ،‬تاکنون افزون‌بر ‪ ۸۳‬درصد ذخایر قابل‬ ‫برداشت نفت از این میدان‌های برداشت شده است‪.‬‬ ‫راهبردهای مهم برای کاهش شدت انرژی‬ ‫گس��ترده است‪ .‬وجود این سامانه جامع برای تامین‬ ‫نیاز جابه‌جایی مس��افر و انتقال کاال ضروری است‪.‬‬ ‫همه ش��یوه‌های حمل‌ونقل قادر به عرضه س��طوح‬ ‫مختلف خدمات‌(که به‌وس��یله مواردی چون راحتی‬ ‫و آسایش‪ ،‬س��رعت‪ ،‬ایمنی و دسترسی اندازه‌گیری‬ ‫می‌شوند)‪ ،‬با توجه به سطوح مختلف هزینه هستند‪.‬‬ ‫مص��رف انرژی به تعداد س��فرها بس��تگی دارد و‬ ‫ایجاد سفر به عوامل اقتصادی‪-‬اجتماعی مانند درآمد خانوار‪،‬‬ ‫مالکیت خودرو و جمعیت نواحی بستگی دارد‪ .‬افزایش تولید‬ ‫خودرو و گس��ترش نا‌متناس��ب ش��بکه معابر با توجه به رشد‬ ‫تولید خودرو س��بب ایج��اد تراکم‪ ،‬راهبندان‌ه��ای طوالنی و‬ ‫کاهش س��رعت متوسط سفر و افزایش س��وخت مصرفی در‬ ‫شبکه می‌شود‪.‬‬ ‫نی��از به بودجه و هزینه زیاد برای گس��ترش ش��بکه معابر‬ ‫و زمان‌ب��ر ب��ودن این پدیده م��ا را به راهکارهای��ی به‌منظور‬ ‫افزایش سطح خدمات حمل‌ونقل یا مدیریت تقاضا در بخش‬ ‫حمل‌ونقل وادار می‌کند‪ .‬افزایش سطح خدمات حمل‌ونقل با‬ ‫اس��تفاده از استراتژی‌های سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند به‬ ‫کاهش سوخت منجر می‌شود‪.‬‬ ‫با مدیریت تقاضای حمل‌ونقل س��عی در کنترل و کاهش‬ ‫تقاض��ای حمل‌ونقل و کاهش س��وخت داری��م‪ .‬از جمله این‬ ‫اس��تراتژی‌ها می‌توان به اس��تفاده از وس��ایل نقلی��ه با تعداد‬ ‫سرنشین بیشتر‪ ،‬تش��ویق به استفاده از حمل‌ونقل عمومی با‬ ‫اولویت مترو و با اعط��ای یارانه برای کاهش هزینه‬ ‫بلیت و تغییر س��اعات کاری اش��اره کرد‪ .‬گسترش‬ ‫حمل‌ونق��ل همگانی ب��ه عنوان گزینه‌ای مناس��ب‬ ‫در کاه��ش س��وخت به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬در بخش‬ ‫حمل‌ونقل مصرف بنزین بیش از فرآورده‌های نفتی‬ ‫دیگر اس��ت‪ .‬میانگین مصرف روزانه بنزین در سال‬ ‫‪ ۹۶‬حدود ‪ ۸۰.۷‬میلیون لیتر و در س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۸۷.۷‬میلیون لیتر بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬به‌ط��ور میانگین روزان��ه ‪ ۵۱.۷‬میلیون دالر‬ ‫یاران��ه‌(‪ ۱۳.۱‬میلیون دالر یارانه باب��ت بنزین و ‪ ۳۸.۶‬میلیون‬ ‫دالر یارانه بابت نفت‌گاز) پرداخت شده است‪.‬‬ ‫از ویژگی‌ه��ای متف��اوت حمل‌ونق��ل در ای��ران می‌ت��وان‬ ‫ب��ه پایین بودن س��رانه مالکیت خودرو اما ش��دت انرژی باال‪،‬‬ ‫ناوگان فرس��وده سبک و س��نگین‪ ،‬باال بودن مصرف سوخت‬ ‫و آالیندگ��ی خودروهای تولیدی کش��ور‪ ،‬پایی��ن بودن طول‬ ‫خطوط ریلی در کشور و وضع نابسامان ناوگان موتورسیکلت‬ ‫و تولیدات آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫به همین دلیل راهبردهای مهم برای کاهش ش��دت انرژی‬ ‫و مدیریت مصرف در بخش حمل‌ونقل به این ش��رح‌‌اس��ت‪:‬‬ ‫منطقی کردن س��هم هر ی��ک از مده��ای حمل‌ونقل از کل‬ ‫حمل‌ونقل کش��ور و توس��عه حمل‌ونقل ریلی‪ :‬در حمل‌ونقل‬ ‫درون‌ش��هری‪ ،‬میزان ش��دت انرژی اتوب��وس‪ ۳ ،‬و نیم برابر‪،‬‬ ‫تاکس��ی ‪ ۲۲‬برابر و خودروها ش��خصی ‪ ۲۶‬برابر مترو اس��ت‪.‬‬ ‫کاه��ش مص��رف س��وخت در خودروهای تولی��دی و ارتقای‬ ‫فناوری تولید خودرو و موتورسیکلت و حرکت به سمت تولید‬ ‫هیبری��دی و الکتریکی‪ :‬مصرف س��وخت خودروهای تولیدی‬ ‫باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت و کارکرد ناوگان حمل‌ونقل کشور و نوسازی‬ ‫ناوگان س��بک و س��نگین‪ :‬مطابق با آمار دریافت��ی از نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اسالمی ایران‌(ناجا)‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱.۳‬میلیون‬ ‫خودرو فرسوده سبک در ناوگان موجود است‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫اینکه در ‪ ۵‬س��ال آینده بیش از ‪ ۱.۹‬میلیون خودرو به تعداد‬ ‫خودروهای فرسوده اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫اص�لاح‪ ،‬تکمی��ل‪ ،‬بهب��ود و تدوی��ن قوانین و مق��ررات و‬ ‫استانداردهای مرتبط با مصرف سوخت و حمل‌ونقل و نظارت‬ ‫بر اجرای درست آنها‪ :‬تا‌‌کنون ‪ ۴‬استاندارد در بخش حمل‌ونقل‬ ‫تدوین و ابالغ شده که استانداردهای مربوط به خودرو سبک‪،‬‬ ‫موتورسیکلت و موتور سنگین دیزل اجرایی شده و نیاز به عزم‬ ‫باالتر و نظارت بیشتر به‌منظور اجرای بهتر است‪.‬‬ ‫اص�لاح و بهبود وض��ع ترافیک و کاهش تقاضای س��فر با‬ ‫محوریت توس��عه خدم��ات الکترونیک و توس��عه حمل‌ونقل‬ ‫هوشمند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از س��وخت‌های اقتصادی و س��الم‌تر ب��ا رویکرد‬ ‫سوخت‌های تجدیدپذیر‪.‬‬ ‫بهینه‌کردن کیفیت س��وخت‌ها و دیگ��ر فرآورده‌های نفتی‬ ‫مورد مصرف در خودروها و نحوه توزیع آنها‪.‬‬ ‫تعرفه بیشتر‪ ،‬راهکاری برای سر به راه کردن مشترکان پر‌مصرف‬ ‫هیات‌وزیران ‪ ۲۷‬اسفند سال گذشته به پیشنهاد وزارت نیرو‬ ‫و سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬تعرفه‌های آب و برق مشترکان‬ ‫پرمصرف را اصالح کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬هیات‌وزیران در جلسه‬ ‫‪ ۱۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬مقرر کرد تا بهای آب آش��امیدنی و برق از‬ ‫ت ‪ ۹۸‬ساالنه به میزان ‪ ۷‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫ابتدای اردیبهش ‌‬ ‫هیات‌وزی��ران در ای��ن مصوبه و با ه��دف مدیریت مصرف و‬ ‫بازدارندگ��ی مصارف غیرضروری مقرر کرد تا از ابتدای خرداد‌‌‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۱۶‬درصد به خالص صورتحس��اب آب و برق مصارف‬ ‫ت ارزش‌افزوده و عوارض)‬ ‫خانگی‌(بدون احتساب آبونمان‪ ،‬مالیا ‌‬ ‫مش��ترکان باالی الگوی مصرف افزوده ش��ود که البته فاضالب‬ ‫بها‪ ،‬مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوب��ه‪ ،‬خانوارهایی که مص��رف آب یا برق‬ ‫ماهان��ه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول‬ ‫خرداد تا پایان شهریور‪ ،‬در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته‬ ‫مصرف خود را کاهش دهند‪ ،‬مشمول تخفیف به میزان مصرف‬ ‫کاهش یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد‪.‬‬ ‫مصوب��ه هیات‌وزی��ران تاکی��د دارد ش��رکت مادرتخصصی‬ ‫مدیریت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی برق ایران‌(توانیر) موظف‬ ‫اس��ت در یک برنامه زمانی با اولویت مشترکان پرمصرف‪ ،‬لوازم‬ ‫اندازه‌گیری همه مش��ترکانی که به طور متوس��ط مصرف برق‬ ‫ماهانه آنها باالتر از الگوی مصرف اس��ت‪ ،‬ب��ا لوازم اندازه‌گیری‬ ‫دارای قابلی��ت تفکی��ک مصرف ب��رای س��اعت‌های کم‌باری‪،‬‬ ‫میان‌‌باری و اوج بار تعویض کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب‬ ‫مش��ترکان پرمصرف آب و برق حسب مورد فقط برای تعویض‬ ‫لوازم اندازه‌گیری و مدیریت مصرف‪ ،‬کاهش هدر‌رفت و اصالح‬ ‫و بهینه‌س��ازی ش��بکه‌های توزیع و خری��د آب و برق از بخش‬ ‫خصوصی صرف خواهد شد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه علی س��یدزاده‪ ،‬مدیرکل دفت��ر مدیریت‬ ‫مصرف‪ ،‬خدمات مش��ترکان و کاهش هدر‌رفت ش��رکت آب و‬ ‫فاضالب کشور پایان‌س��ال گفته بود‪ :‬اگر مشترکان پرمصرف‪،‬‬ ‫مصرف خود را مدیریت نکنند جریمه می‌شوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کارگروه س��ازگاری با کم‌آبی یک‬ ‫مصوبه برای مشترکانی که مصرف بیش از اندازه دارند در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫سیدزاده گفت‪ :‬بر اساس این مصوبه‪ ،‬اگر مشترکان پرمصرف‪،‬‬ ‫نتوانن��د مصرف خود را بهینه‌س��ازی کنند و بی��ش از الگوی‬ ‫تعیین ش��ده آب مصرف کنند‪ ،‬تعرفه بیش��تری از آنها دریافت‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرکل دفتر مدیریت مصرف‪ ،‬خدمات مشترکان‬ ‫و کاهش هدررفت ش��رکت آب و فاضالب کشور افزود‪ :‬اگر این‬ ‫مصوبه اجرایی شود‪ ،‬خود مشترک ترغیب می‌شود از تجهیزات‬ ‫کاهنده مصرف استفاده کند‪.‬‬ ‫سیدزاده خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬این راهکار به هیات‌دولت ارسال‬ ‫شده اما هنوز به تصویب نرسیده است‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو هم در این ب��اره گفته بود‪ :‬هدف‬ ‫وزارت نیرو از افزایش قیمت برق مش��ترکان پرمصرف‪ ،‬اعمال‬ ‫ی با اشاره‬ ‫مدیریت مصرف اس��ت‪ .‬وی در یک گفت‌وگوی خبر ‌‬ ‫به اهمیت مدیریت مصرف برق در کش��ور اظهار کرد‪ :‬در بخش‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬بخش عمده اجرای برنامه‌ها بر‌عهده مشترکان‬ ‫اس��ت و در صورتی که عادت‌های مصرف درست نباشد‪ ،‬امکان‬ ‫تامین برق پایدار در شبکه میسر نخواهد شد‪.‬‬ ‫اردکانی��ان ادام��ه داد‪ :‬اقدام‌هایی از س��وی وزارت نیرو برای‬ ‫تامین برق در س��ال ‪ ۹۸‬انجام ش��ده اس��ت و مردم نیز باید با‬ ‫مدیریت مصرف در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر نی��رو بیان کرد‪ :‬مدیریت مصرف اقدامی جمعی اس��ت‬ ‫که نیازمند مش��ارکت یکایک مردم است و در این میان نقش‬ ‫رسانه‌های جمعی در الگوسازی اهمیت ویژه دارد‪.‬‬ ‫هرچه به روز‌های اردیبهش��ت نزدیک‌تر می‌شویم زمان برای‬ ‫مش��ترکان پرمصرف کمتر می‌ش��ود تا هرچه زودتر خود را با‬ ‫شاخص‌های الگوی مصرف منطبق کنند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫بازآفرینی شهری بدون نگاه اتوبان‌سازی‬ ‫به‌گفته شهردار تهران ماندگاری حداکثر ‪ ۵‬سال مردم‬ ‫در منطقه نواب و اینکه این منطقه از س��اکنان قدیمی‬ ‫تخلیه شده‪ ،‬نش��ان می‌دهد حفظ منافع ساکنان بافت‬ ‫فرسوده‪ ،‬باید نخستین اولویت اجرای پروژه‌های نوسازی‬ ‫و بازآفرینی شهری باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫محمد نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی‬ ‫رئیس‌جمهوری در آیین گرامیداش��ت پنجاهمین سال‬ ‫راه‌اندازی س��ازمان نوس��ازی ش��هر تهران گفت‪ :‬یکی‬ ‫از نکته‌ه��ای طرح بازآفرینی ش��هری که م��ورد تاکید‬ ‫رئیس‌جمهوری هم بود و از س��ال گذش��ته آغاز ش��د‪،‬‬ ‫محله‌محور بودن و رسیدگی به بافت‌های فرسوده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام شده در‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬همگام با دیگر شهرها از مصوبه هیات‬ ‫وزیران در این زمینه بهره گرفته شود‪ .‬دولت در مصوبه‬ ‫خ��ود زمین‌های دولتی را با اولویت در اختیار این طرح‬ ‫قرار و منابعی هم برای ارائه تس��هیالت بانکی در مرحله‬ ‫ساخت به توسعه‌گران تخصیص داده است‪.‬‬ ‫ام��ا این تجربه تکان‌دهنده بود و بعد از آن در س��ازمان‬ ‫نوسازی حرکتی آغاز شد که تحت‌تاثیر زلزله بم بود‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بیان اینکه ای��ن تجربه‌ها می‌تواند‬ ‫مس��یر روش��نی برای آینده پیش روی ما بگذارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تالش ما این اس��ت که در س��ازمان نوسازی بنا به‬ ‫تجربه‌های گذشته‪ ،‬الگوهایی بسازیم که کمترین خطا و‬ ‫بیشترین بهره‌وری را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رها شدن خط مترو‬ ‫‹ ‹تاکید بر تسریع‬ ‫در ادامه آیین گرامیداشت پنجاهمین سال راه‌اندازی‬ ‫سازمان نوسازی ش��هر تهران‪ ،‬محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی با تاکید بر بازآفرینی ش��هری براس��اس‬ ‫محله‌محوری گفت‪ :‬نوس��ازی ش��هرها باید با مشارکت‬ ‫مردم و براساس ضابطه‌های مصوب انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��اختمان‌های سست و ناپایدار و نزدیک‬ ‫ل در صورت ب��روز بحران‪ ،‬خس��ارت جانی و مالی‬ ‫گس�� ‌‬ ‫زی��ادی به ب��ار می‌آورند و ض��روری اس��ت برنامه‌های‬ ‫نوسازی بافت‌های فرسوده را شتاب دهیم‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه براس��اس اهداف برنامه ششم‪،‬‬ ‫در اولویت نخس��ت ‪ ۲۷۰۰‬محله باید بازآفرینی ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم در سال ‪ ۹۸‬با مشارکت مردم به اهداف‬ ‫برنامه‌ها برس��یم و طرح‌ها را اجرایی کنیم‪ .‬نقش مردم‬ ‫در این زمین��ه کلیدی و محوری اس��ت و امیدواریم با‬ ‫مشوق‌های فراهم شده‪ ،‬شاهد رونق ساخت‌وساز باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹میانگین ماندگاری ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال‬ ‫در ادام��ه این آیین پی��روز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬هیچ یک از خانواده‌ه��ای قدیمی محله نواب در‬ ‫س��اختمان‌های جدید زندگی نمی‌کنند و در نوس��ازی‬ ‫بافت‌های فرسوده باید از پروژه نواب درس بگیریم‪.‬‬ ‫حناچی با بیان اینکه قانون نوس��ازی در سال ‪۱۳۴۷‬‬ ‫به تصویب رس��ید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ده��ه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬دهه‌های‬ ‫طالیی نوس��ازی به‌ش��مار می‌روند‪ ،‬چراکه سازکارها و‬ ‫برنامه‌ریزی‌های اساس��ی و ریش��ه‌ای این حوزه در این‬ ‫س��ال‌ها انجام شد‪ .‬ش��هردار تهران ادامه داد‪ :‬تا سال‌ها‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محس��ن هاش��می‪ :‬اگر مردم بفهمند ما ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫می‌کنیم و ریل می‌گذاریم اما از آن استفاده نمی‌کنیم تا از ترافیک‬ ‫خالص شوند‪ ،‬چه حالی پیدا می‌کنند؟‬ ‫معاون��ت عمرانی در ش��هرداری نداش��تیم و س��ازمان‬ ‫نوس��ازی بود که پروژه‌های عمرانی را اجرا می‌کرد‪ .‬در‬ ‫همان دوران پروژه نواب اجرا شد که یکی از عظیم‌ترین‬ ‫پروژه‌ها از این جنس است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا پیش از پروژه نواب‪ ،‬اتصال اتوبان شهید‬ ‫چمران به ش��بکه‌های جنوب شهر مشکل بود‪ .‬حاال که‬ ‫تجرب��ه این پروژه را در کش��ور داری��م‪ ،‬اگر بخواهیم به‬ ‫آن نمره دهی��م‪ ،‬به‌طور قطع از نظ��ر حمل‌ونقل‪ ،‬نمره‬ ‫قابل‌قبولی می‌گیرد اما اگر از نظر ش��اخص‌های دیگری‬ ‫مانن��د خدمات‌ش��هری ی��ا اجتماع��ی ب��ه آن بنگریم‪،‬‬ ‫نمی‌توان با قاطعیت این حرف را زد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس مطالعات س��ازمان نوسازی‪،‬‬ ‫حتی یک��ی از خانواده‌های قدیمی س��اکن این منطقه‬ ‫در پ��روژه جدید زندگ��ی نمی‌کند‪ .‬میانگین اس��تقرار‬ ‫خانواده‌ها در این منطقه بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال است‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت خروجی چنین پروژه‌ای‪ ،‬افزایش کیفیت زندگی‬ ‫شهری نیست‪ .‬درست است که دیگر در شهر مداخله‌ای‬ ‫به این شکل نداریم‪ ،‬اما باید از این ماجرا درس بگیریم‪.‬‬ ‫شهردار تهران افزود‪ :‬در اواخر دهه ‪ ۷۰‬که وزیر مسکن‬ ‫تون��س به تهران آمده بود‪ ،‬در ش��رکت اکباتان‪ ،‬نقش��ه‬ ‫یک‌دوهزارم منطقه نواب را به دیوار آویخته بودیم‪ .‬وزیر‬ ‫مسکن این کشور مدت طوالنی به این نقشه خیره شده‬ ‫ب��ود و گفت می‌خواهم از این پ��روژه بازدید کنم‪ .‬وقتی‬ ‫به منطق��ه اجرای پروژه رفتیم گفت امکان ندارد قانون‬ ‫در کش��ور ما اجازه دهد این پروژه اجرا شود؛ مگر آنکه‬ ‫ساکنان چنین منطقه‌ای نخستین ذی‌نفعان آن باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز س��ازمان نوسازی می‌داند که بدون‬ ‫توجه به منافع ذی‌نفعان‪ ،‬هیچ پروژه‌ای به‌درستی پیش‬ ‫نم��ی‌رود‪ .‬حناچ��ی گفت‪ :‬دولت بعد از حادثه پالس��کو‬ ‫گ��زارش ملی تهیه ک��رد که بر مس��ائلی مانند آموزش‬ ‫و تکمی��ل تجهیزات اثرگذار ب��ود‪ .‬در آن حادثه متوجه‬ ‫ش��دیم آمادگی‌مان برای مقابله با آتش‪ ،‬فقط در زمینه‬ ‫س��اختمان‌های عادی و بسیاری از ساختمان‌های دیگر‬ ‫ما آسیب‌پذیر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پس از زلزله بم این پرس��ش مطرح شد که‬ ‫اگ��ر این زلزله دوباره در نقطه‌ای دیگر اتفاق بیفتد‪ ،‬چه‬ ‫می‌شود؟ زلزله بم شرایط ویژه‌ای داشت؛ بسیار سنگین‬ ‫بود و در ساعتی رخ داد که همه در خانه‌های‌شان حضور‬ ‫داشتند‪ .‬شهر بم در آخرین نقطه پهنه‌بندی زلزله بود و‬ ‫کسی فکر نمی‌کرد آنجا زلزله‌ای با این شدت رخ دهد‪،‬‬ ‫در بخش دیگ��ری از آیین گرامیداش��ت پنجاهمین‬ ‫س��ال راه‌اندازی سازمان نوسازی ش��هر تهران‪ ،‬محسن‬ ‫هاشمی‪ ،‬رئیس شورای ش��هر گفت‪ :‬در زمان راه‌اندازی‬ ‫این سازمان مقرر ش��د شهرداری‌ها بتوانند با راه‌اندازی‬ ‫برخی موسسه‌ها‪ ،‬زمین محله‌های قدیمی و کهنه شهر‬ ‫را خریداری کنند و براس��اس طرح مصوب بفروشند یا‬ ‫خودش��ان اقدام به اجرای طرح کنند‪ .‬این قانون مربوط‬ ‫به س��ال ‪ ۱۳۴۵‬است‪ .‬وی با اشاره به اینکه فعالیت این‬ ‫سازمان در ‪۵۰‬سال گذشته مداوم نبوده و در سال‌هایی‪،‬‬ ‫رکود کامل بر س��ازمان حاکم بوده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بافت‬ ‫فرسوده از نظر مدیریتی و اجرا مغفول مانده است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬امیدوارم برای‬ ‫جب��ران عقب‌افتادگی‌ه��ا و کاره��ای اصل��ی س��ازمان‬ ‫فعالیت‌ها را س��رعت بدهیم‪ .‬در سال‌های بعد از انقالب‪،‬‬ ‫فعالیت جدی بعد از جنگ شروع شد و پروژه نواب یکی‬ ‫از پروژه‌های بزرگی اس��ت که اجرا شده است‪ .‬در حالی‬ ‫که این پروژ ‌ه اتوبانی بوده‪ ،‬نام بازس��ازی بافت فرسوده‬ ‫روی آن می‌گذارند‪ .‬این پروژه هرچند بزرگ و مؤثر بوده‬ ‫اما در جهت اهداف س��ازمان نبوده است‪ .‬در واقع از این‬ ‫سازمان مانند آچار فرانسه استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫هاش��می با تاکید بر اینکه باید از ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫به پروژه‌های نوس��ازی بافت فرس��وده حمایت و در این‬ ‫زمینه به قانون توجه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در پ��روژه نیلوفری‬ ‫تهران که در دولت نهم و دهم آغاز شد‪ ،‬ساخت ‪ ۴‬خط‬ ‫ریلی دیده شده بود که ‪ ۲‬خط آن به توسعه خط ‪ ۳‬مترو‬ ‫اختصاص می‌یافت تا خط ‪ ۳‬به ش��هر قدس هم برسد‪.‬‬ ‫اما این دو خط در تمام این سال‌ها بیکار است‪ ،‬درحالی‬ ‫که با چند ترن‌س��ت می‌توان خدم��ات زیادی به مردم‬ ‫داد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درخواس��تم از وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫این است که با مدیرعامل راه‌آهن صحبت کند تا اجازه‬ ‫دهند این کار اجرا و یک خط رفت و برگش��ت به اهالی‬ ‫حومه غربی تهران داده شود‪ .‬اگر مردم بفهمند ما ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزین��ه می‌کنیم و ریل می‌گذاریم اما از‬ ‫آن اس��تفاده نمی‌کنیم تا از ترافیک خالص شوند‪ ،‬چه‬ ‫حالی پیدا می‌کنند؟‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫‹ ‹روایت شرفبافی از مدیریت هما‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫محسن هاشمی‬ ‫جزئیات طرح خرید متری مسکن‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی از برنام��ه این وزارتخانه برای‬ ‫فروش متری مسکن خبر داد و گفت‪ :‬افراد می‌توانند با منابع‬ ‫مال��ی خرد خود‪ ،‬چند متر از یک واح��د را خریداری کنند و‬ ‫به‌تدریج مالک کل یک واحد مسکونی شوند‪.‬‬ ‫سید مازیار حسینی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به رونمایی‬ ‫از بس��ته رونق‌بخشی بازار مسکن ازس��وی بانک عامل بخش‬ ‫مسکن در هفته گذشته گفت‪ :‬در این بسته برای تنوع‌بخشی‬ ‫به ش��یوه‌های گوناگون خرید مس��کن از جمل��ه خرید متری‬ ‫مس��کن توجه شده است‪ .‬شاید مردم نتوانند با پس‌اندازی که‬ ‫دارند‪ ،‬یک واحد مسکونی خریداری کنند‪ ،‬اما می‌توانند چند‬ ‫مت��ر از یک واحد را بخرند‪ .‬از س��وی دیگر بانک عامل بخش‬ ‫مس��کن با همکاری س��ازمان بورس و اوراق به��ادار به تامین‬ ‫مالی بخش مسکن با اس��تفاده از ابزارهای بازار سرمایه اقدام‬ ‫می‌کن��د و اگر متراژی که م��ردم به‌تدریج می‌خرند‪ ،‬به اندازه‬ ‫یک واحد مسکونی شد‪ ،‬می‌توانند با روش خرید متری مسکن‬ ‫که س��بب ش��ده پول آنها حفظ شود و ارزش آن از بین نرود‪،‬‬ ‫خط‌ آهن چابهار از کجا می‌گذرد؟‬ ‫به‌گفته دبیر ش��ورای‌عالی شهرس��ازی و معم��اری ایران‪،‬‬ ‫مش��اور ط��رح جامع چابه��ار‪ ،‬گزینه پیش��نهادی خط ریلی‬ ‫ش��هر چابهار را در نشس��ت‌هایی با راه‌آهن‪ ،‬شرکت ساخت و‬ ‫توس��عه زیربناهای حمل و نقل‌و سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫جمع‌بن��دی کرده که بعد از ارس��ال این گ��زارش به معاونت‬ ‫معماری و شهرس��ازی‪ ،‬در این زمین��ه تصمیم‌گیری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬نشس��ت بررس��ی‬ ‫گزینه‌ه��ای خط ریلی ش��هر چابهار برای توس��عه آینده این‬ ‫شهر به دستور وزیر راه و شهرسازی با محوریت شورای‌عالی‬ ‫شهرس��ازی و معم��اری و حض��ور نمایندگان��ی از ش��رکت‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬شرکت بازآفرینی ش��هری‪ ،‬شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل‌ونقل‪ ،‬س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬استاندار‬ ‫سیستان و بلوچستان و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرزان��ه صادق‌مالواجرد‪ ،‬دبیر ش��ورای‌عالی شهرس��ازی و‬ ‫معماری در این نشس��ت گفت‪ :‬مکان‌یابی ایستگاه‌ها و مسیر‬ ‫ریلی برای رس��یدن به ش��هر چابهار و بندر شهیدکالنتری و‬ ‫ش��هید بهشتی با س��فری که وزیر راه و شهرسازی به چابهار‬ ‫داشت‪ ،‬در این نشست مشترک مورد بازنگری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ایجاد این خط ریلی در مسیر پیشنهادی‪،‬‬ ‫نگرانی‌هایی را دربین مس��ئوالن اس��تانی چابهار و همچنین‬ ‫معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال‬ ‫داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این نشس��ت ب��ا هدف بررس��ی همه‌جانبه با‬ ‫حضور نمایندگانی از ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬ش��رکت راه‌آهن جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی‪ ،‬منطقه آزاد چابهار‪ ،‬اس��تانداری و شرکت‬ ‫بازآفرینی شهری برگزار شد تا بهترین گزینه و واریانت برای‬ ‫مسیر ریلی چابهار انتخاب شود‪.‬‬ ‫وی درباره نگرانی‌هایی که در زمینه مس��یر منتخب فعلی‬ ‫(واریانت موس��وم به واریانت مبنای تعدیل‌شده) وجود دارد‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬گزینه پیش��نهادی پیشین مش��کالتی داشت؛ از‬ ‫جمله قطع شدن ارتباط شهر با دریا‪ ،‬ایجاد گسست شهری و‬ ‫اجتماعی و اینکه ریل فقط برای انتقال بار نیس��ت بلکه ریل‬ ‫می‌خواهد به ساکنان و شهر چابهار و منطقه آزاد که در آنها‬ ‫گردشگر رفت‌وآمد می‌کند‪ ،‬خدمات ارائه دهد‪.‬‬ ‫یک واحد مسکونی کامل را خریداری کنند‪ .‬قرار است شورای‬ ‫پول و اعتبار و ش��ورای‌عالی مسکن این طرح را بررسی کنند‬ ‫تا در صورت تصویب‪ ،‬جزئیات آن اعالم شود‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ مسکن اظهار کرد‪ :‬متوسط نرخ هر مترمربع‬ ‫واحد مس��کونی در تهران ‪ ۱۱.۴‬میلیون تومان است و در کل‬ ‫کشور این شاخص ‪ ۶.۵‬میلیون تومان برآورد شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی افزود‪ :‬طرح‌هایی که ما در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در بخ��ش مس��کن داریم‪ ،‬ب��ه کل کش��ور اختص��اص دارد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر میزان تسهیالت مسکن به یک نفر ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و ی��ک زوج ‪ ۱۶۰‬میلی��ون توم��ان در تهران اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین برای آنکه میزان پوشش تسهیالت مسکن به ارزش‬ ‫کل واح��د ارتقا یابد‪ ،‬ساخت‌وس��از صنعتی را در دس��تور کار‬ ‫داریم تا هم س��رعت تکمیل س��اختمان از چند سال در یک‬ ‫پروژه انبوه‌سازی به ‪ ۶‬ماه کاهش یابد و هم نرخ تمام‌شده آن‬ ‫کمتر ش��ود تا زوج‌ها بتوانند با این تسهیالت واحد مسکونی‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫جدیدترین نرخ بلیت اتوبوس و سواری‬ ‫قیم��ت بلیت اتوب��وس پس از ای��ام نوروز ب��ا کاهش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی روبه‌رو و معادل نرخ‌های س��ال گذش��ته محاس��به‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬با این حال درخواس��ت افزایش نرخ بلیت اتوبوس‬ ‫ب��ه س��ازمان راه��داری و حمل‌ونق��ل ج��اده‌ای ارائه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا در سال ‪ ۱۳۹۶‬نرخ بلیت اتوبوس افزایش‬ ‫نداش��ت و در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬قیمت‌ها به میزان ‪ ۲۰‬درصد و از‬ ‫خرداد افزایش یافت‪ .‬با این حال در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و براساس‬ ‫اعالم محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬قرار ش��د نرخ‬ ‫بلیت اتوبوس از ‪ ۲۵‬اسفند سال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۱۵‬فروردین امسال با‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی همراه شود و با پایان این ایام به وضعیت‬ ‫گذشته بازگردد‪.‬‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۴۵‬روز از س��ال جاری در حالی‌که نرخ‬ ‫بلی��ت اتوب��وس در ایام نوروز با افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی همراه‬ ‫و پس از آن برمبنای نرخ‌های س��ال ‪ ۱۳۹۷‬محاس��به ش��د‪،‬‬ ‫اتحادیه تعاونی‌های مس��افربری درخواست افزایش قیمت‌ها‬ ‫را ارائ��ه داده اس��ت؛ اتفاقی ک��ه نیازمند مجوزه��ای دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫احمدرضا عامری‪ ،‬رئیس اتحادیه تعاونی‌های مس��افربری با‬ ‫اشاره به اینکه درخواست افزایش نرخ بلیت اتوبوس در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به مراجع ذی‌ربط ارائه شده‪ ،‬گفت‪ :‬با پایان ایام نوروز‬ ‫نرخ بلیت اتوبوس به وضعیت پیشین بازگشت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با بیان اینکه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ن��رخ بلیت اتوبوس افزایش نیافت و در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها از خرداد کلید خورد‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫زمین��ه نرخ بلیت اتوبوس کم‌لطفی ش��ده و در حالی که نرخ‬ ‫اتوبوس ‪ ۳‬برابر و نرخ لوازم یدکی چند برابر ش��ده‪ ،‬نرخ بلیت‬ ‫اتوبوس افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫رحمت‌اهلل حاجی محمدعلی‪ ،‬رئی��س اتحادیه تعاونی‌های‬ ‫س��واری کرایه بین‌ش��هری نی��ز با بی��ان اینکه ن��رخ بلیت‬ ‫س��واری‌های کرایه بین‌ش��هری از ‪ ۲۵‬اس��فند با افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی روبه‌رو ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬پس از ایام نوروز قیمت‌ها‬ ‫در این بخش کاهش نیافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این بخش ش��اهد افزایش ‪ ۲۰۰‬درصدی‬ ‫هزینه‌ها از نرخ خودرو‪ ،‬تعمیرات و الستیک و در عین حال با‬ ‫چالش خودروهای پالک‌سفید روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫کاهش یک‌ساعته زمان طرح ترافیک و زوج و فرد با آغاز رمضان‬ ‫زم��ان طرح ترافیک و زوج و فرد با آغاز ماه مبارک رمضان‬ ‫یک ساعت کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا س��رهنگ محم��د رازق��ی‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫فرماندهی کنت��رل ترافیک راهور تهران ب��زرگ با اعالم این‬ ‫خبر در یک برنامه رادیویی گفت‪ :‬برای رفاه حال ش��هروندان‬ ‫در ماه مبارک رمض��ان‪ ،‬تمهیدات ترافیکی خاصی را در نظر‬ ‫گرفته‌ایم؛ بر این اس��اس ب��رای اینکه م��ردم در زمان طرح‬ ‫ترافی��ک و زوج و فرد زودتر به افطار برس��ند س��اعت طرح‬ ‫ترافی��ک و زوج و فرد را یک س��اعت کاه��ش دادیم که این‬ ‫تمهیدات از روز نخست ماه مبارک رمضان اعمال شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در زمان ماه مبارک رمضان ش��اهد‬ ‫تغییرات محسوس��ی در الگوی ترافیکی هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬بار‬ ‫ترافیکی پیش از افطار در بیش��تر معابر‪ ،‬محورهای بزرگراهی‬ ‫و محورهای داخلی تهران شدید می‌شود که نیازمند مدیریت‬ ‫ویژه است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه برخی معاب��ر را به‌‌طور ویژه زیر پوش��ش‬ ‫ترافیکی قرار دادیم تا وضعیت کلی ترافیک را در زمان افطار‬ ‫و اذان مغ��رب به حالت ع��ادی بازگردانیم و ش��هروندان در‬ ‫ترافیک سنگین نمانند‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز فرماندهی کنترل ترافیک راهور تهران بزرگ‬ ‫از ش��هروندان خواست برای مدیریت ترافیک به‌ویژه در زمان‬ ‫مدیرعام��ل جدید ایران‌ایر گف��ت‪ :‬در نظر‬ ‫داریم ناوگان این ش��رکت را افزایش دهیم و‬ ‫صندوق بازنشستگی هما را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر ت��ورج دهقان��ی زنگنه‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل هما در آیی��ن تودی��ع و معارفه‬ ‫مدیران‌عامل پیش��ین و جدید ایران‌ایر گفت‪:‬‬ ‫ب��رای افزای��ش ظرفیت ناوگان و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های مل��ی به‌منظور توس��عه ناوگان‪،‬‬ ‫گام‌های محکمی برمی‌دارم‪.‬‬ ‫دهقان��ی با تاکید بر اینکه اصالح س��اختار‬ ‫ایران‌ایر و ارائه خدمات شایس��ته به مسافران‪،‬‬ ‫در س��رفصل برنامه‌های ما ق��رار دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توج��ه ویژه ب��ه صندوق بازنشس��تگی هما و‬ ‫حفظ کرامت بازنشس��تگان این شرکت را در‬ ‫دس��تور کار و انتقال این صندوق به صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری را در برنامه دارم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قرار اس��ت تعداد ناوگان‬ ‫هما افزایش پیدا کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با هدف‬ ‫چابک‌س��ازی هما‪ ،‬صندوق بازنشس��تگی این‬ ‫شرکت را از بدنه دولت جدا می‌کنیم‪.‬‬ ‫افطار همکاری الزم را با ماموران پلیس راهور داش��ته باشند‪.‬‬ ‫با کاهش یک‌ساعته‪ ،‬طرح ترافیک و زوج و فرد در ماه رمضان‬ ‫تا ساعت ‪ ۱۸‬اجرا می‌شود اما تغییری در ساعت آغاز این دو‬ ‫طرح اعمال نشده و ساعت آغاز آن همان ساعت ‪ ۶:۳۰‬صبح‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در روزهای پنجشنبه‪ ،‬جمعه و ایام تعطیل این‬ ‫طرح اجرا نخواهد شد‪.‬‬ ‫فرزانه شرفبافی‪ ،‬مدیرعامل پیشین ایران‌ایر‬ ‫نی��ز در این آیین گفت‪ :‬انتص��اب من در تیر‬ ‫‪ ۹۶‬همزم��ان ب��ا حج تمتع آن س��ال بود که‬ ‫به‌دلیل حادثه منا در سال ‪ ۹۴‬همه امکانات و‬ ‫دفترهای ما در عربستان تعلیق بود‪۶ .‬میلیون‬ ‫دالر به عربستان بدهکار بودیم و باید ‪ ۶۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬حاج��ی را به تمت��ع می‌بردیم که این‬ ‫کار انجام ش��د و ‪ ۶‬میلیون دالر بدهی را هم‬ ‫پرداخت کردیم‪ .‬ش��رفبافی ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۶‬ق��رارداد ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالری برای خرید‬ ‫‪ ۲۰۰‬هواپیم��ا با بوئین��گ‪ ،‬ایرباس و ای‌تی‌آر‬ ‫بسته ش��د‪ ۳ .‬ایرباس و ‪ ۴‬ای‌تی‌آر وارد شد و‬ ‫بوئینگ برای فعال کردن قرارداد ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر پیش‌پرداخت می‌خواس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫هما ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان بدهی انباشته داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین هما یادآور شد‪ :‬قراردادها‬ ‫را یکی‪ ،‬یک��ی اصالح کردی��م و برای اصالح‬ ‫آنها جلسه‌های گوناگون حقوقی گذاشتیم تا‬ ‫فاینانس��ورهای داخلی و خارجی مناسب پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬قرارداد تامی��ن پیش‌پرداخت بوئینگ‬ ‫بسته ش��د اما ناگهان ترامپ تمام مجوزهای‬ ‫اوفک را تعلیق کرد‪ ،‬این درحالی بود که باید‬ ‫ق��رارداد هواپیماهای خریداری ش��ده س��رپا‬ ‫می‌ماند و از کارخانه س��ازنده‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش دریافت می‌کردیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن ش��رایط پیچی��ده‬ ‫نه‌تنها توانستیم مجوز خدمات پس از فروش‬ ‫از ش��رکت‌های س��ازنده دریاف��ت کنیم بلکه‬ ‫حت��ی مجوز خری��د هواپیمای جدی��د را نیز‬ ‫دریاف��ت کردیم که مجوز اوف��ک فقط ‪ ۶‬روز‬ ‫کاری مهلت داش��ت تا بتوانی��م ‪ ۵‬ای‌تی‌آر از‬ ‫‪ ۸‬ای‌تی‌آر تولید ش��ده در ایتالی��ا را دریافت‬ ‫کنیم‪ .‬شرکت ای‌تی‌آر نیز به ما فشار می‌آورد‬ ‫تا تعهدات خود را عملیاتی کنیم‪ .‬در نتیجه با‬ ‫همکاری دولت در اوج مش��کالت ارزی کشور‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬درست یک روز پیش از اعالم‬ ‫بس��ته ارزی جدید بانک مرکزی توانستیم ‪۵‬‬ ‫ای‌ت��ی‌آر همراه با ‪ ۵‬میلیون دالر قطعه یدکی‬ ‫وارد کشور کنیم که ‪ ۱۰‬درصد قطعات تولید‬ ‫امریکا بود‪ .‬شرفبافی افزود‪ :‬مذاکره بین‌المللی‬ ‫ب��رای تامین فاینان��س در حال رس��یدن به‬ ‫نتیجه بود و تفاهمنامه ما با ش��رکت ‪CITS‬‬ ‫چین امضا ش��د اما امریکایی‌ه��ا به چینی‌ها‬ ‫گفتند در فاینانس خرید هواپیماها از س��وی‬ ‫ای��ران دخال��ت نکنی��د‪ .‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫هم��ا تصریح ک��رد‪ ۳ :‬س��ال پی‌درپی صورت‬ ‫مالی هما مردود ش��ده ب��ود؛ به این معنی که‬ ‫مشمول ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت بودیم و باید‬ ‫اعالم ورشکس��تگی می‌کردیم اما در سال ‪۹۶‬‬ ‫صورت مالی هما به‌طور مشروط پذیرفته شد‬ ‫و گواهی مش��روطی را از سازمان حسابرسی‬ ‫دریافت کردیم‪.‬‬ ‫شرفبافی یادآور شد‪ :‬وقتی مدیرعامل شدم‬ ‫مالیات هما پرداخت نش��ده و از سال ‪ ۹۱‬نیز‬ ‫مالیات ارزش افزوده داده نشده بود اما اکنون‬ ‫بدهی مالیاتی نداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در پایان س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۱۶۱۰‬میلیارد تومان افزایش س��رمایه دولت‬ ‫در هما به تصویب هیات وزیران رسید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این مصوبه‪ ،‬زیان انباشته هما سبک‌تر شد‪.‬‬ ‫ش��رفبافی افزود‪ :‬برآورد مطالبه ما از دولت‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان ب��ود ام��ا ب��ا کمک‬ ‫س��ازمان حسابرسی مطالبه‌ها را احصا کردیم‬ ‫ک��ه به رقم ‪ ۱۸۵۰‬میلیارد تومان رس��یدیم و‬ ‫امیدواریم بتوانی��م از بودجه ‪ ۹۸‬این مبلغ را‬ ‫دریافت کنیم‪ .‬ش��رفبافی تاکید کرد‪ :‬مشکل‬ ‫بزرگ هما پرداخت ماهانه ‪ ۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫حقوق بازنشس��تگی نیروهای بازنشسته این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫مسئوالن می‌گویند اولویت نخست در نوسازی بافت فرسوده‪ ،‬حفظ منافع ساکنان است‬ ‫صندوق بازنشستگی‬ ‫مشکل اصلی ایران‌ایر‬
‫‪14‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یادآوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی‌کم‌وکاست نقل می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اشتغال‬ ‫از دیدگاهی‬ ‫دیگر‬ ‫تعاونی‌ها و مسیری که پیمودند‌‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫در سال‌های اخیر در حوزه اشتغال اتفاق‌هایی‬ ‫رخ داده‌که ضرورت دار ‌د به طور کلی دیدگاه و‬ ‫نوع نگاه‌مان به اشتغال را تغییر دهیم‪ .‬توجه به‬ ‫سیاست در حد ضرورت برای همگان الزم است‬ ‫اما اینک��ه هر موضوع و مس��ئله‌ای با محوریت‬ ‫گرایش‌ه��ای سیاس��ی در نظ��ر گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫امکان اینکه اش��کال‌هایی در ح��وزه فعالیت‌ها‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به یک‬ ‫مش��کل برجس��ته در این زمینه می‌توان اشاره‬ ‫کرد؛ به این معنا که گاه گروه‌های سیاس��ی که‬ ‫در انتخابات موفق می‌ش��وند بیش��ترین زمینه‬ ‫اشتغال را برای آن گروه از افرادی که با دیدگاه‬ ‫سیاسی‌شان موافق هستند فراهم می‌آورند حال‬ ‫آنک��ه در حوزه اش��تغال به‌وی��ژه در حوزه‌های‬ ‫فوق‌الع��اده تخصص��ی‪ ،‬نیاز اساس��ی ب��ه افراد‬ ‫متخصص اس��ت‪ ،‬نه افرادی که دیدگاه سیاسی‬ ‫مش��ترک با ما دارند‪ .‬بنا‌بر‌این‪ ،‬موضوع اشتغال‬ ‫دارای اهمیت ویژه‌ای است و نیز توجه دقیق به‬ ‫آن الزم است‪ .‬در حقیقت اشتغال به عنوان پایه‬ ‫و اساس توزیع عادالنه درآمدها و ایجاد وحدت‬ ‫اجتماع��ی بای��د مورد توج��ه قرار بگی��ر ‌د زیرا‬ ‫همین موضوع اش��تغال اس��ت که باعث ارتقای‬ ‫ارزش‌های انس��انی و تصحی��ح روابط اجتماعی‬ ‫و رفع مش��کالت اقتصادی و فرهنگی می‌شود‪.‬‬ ‫بنابر‌‌این‪ ،‬اش��تغال در عین حال که وسیله اجرا‬ ‫و تحق��ق برنامه‌های کش��ور اس��ت‪ ،‬هدف این‬ ‫ت دیگر‪،‬‬ ‫برنامه‌ها نیز به ش��مار می‌رود‪ .‬به‌عبار ‌‬ ‫کارگروه‌های شاغل در جریان اجرای برنامه‌های‬ ‫کشور‪‌،‬مانند آن اس��ت که کسی مامور شود تا‬ ‫برای س��کونت خود خانه‌ای بس��ازد‪ .‬در چنین‬ ‫وضع��ی عنصری ک��ه کار س��اخت آن خانه را‬ ‫برعهده دارد یک وس��یله به ش��مار می‌آید‪ .‬اما‬ ‫چون خانه‌ای که ساخته می‌شود برای سکونت‬ ‫خود اوس��ت در نهایت خود اوست که از مزایای‬ ‫این خانه بهره‌مند می‌شود و در پناه آن زندگی‬ ‫می‌کن ‌د یعنی اشتغال دارای زمینه‌های وسیع و‬ ‫گسترده‌ای در تمام جامعه است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫هم به مسئله اشتغال در شرایطی که کشور به‬ ‫ی توسعه می‌رود باید از دو جنبه نگریست؛‬ ‫سو ‌‬ ‫یکی از جنبه تجهی��ز نیروی کار به نحوی که‬ ‫نیاز‌های برنامه‌ها و پیشرفت را جوابگو باشد و‬ ‫دیگ��ری از بابت تامین نیازه��ای نیروی کار از‬ ‫سوی کارفرما که به معنای اخص بر واحد‌های‬ ‫مش��خص بخش دولت��ی و بخ��ش خصوصی‬ ‫اطالق می‌ش��ود‪ .‬در گذش��ته ما مجبور بودیم‬ ‫ب��رای کارگ��ر کار ایجاد کنیم‪ .‬ام��ا در دیدگاه‬ ‫اقتص��ادی جدید‪ ،‬ام��روزه ناچاریم ب��رای کار‬ ‫کارگر تربی��ت کنیم زیرا دیگ��ر کار به عنوان‬ ‫تالش��ی برای غلبه بر بیکاری و رساندن کارگر‬ ‫به یک لقمه نان مطرح نیست‪ .‬در عوض اینکه‬ ‫کارگر به دنبال کار برود‪ ،‬کار است که کارگر را‬ ‫می‌طلبد زیرا کار از گذش��ته تاکنون تغییراتی‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬در گذش��ته ممکن بود برای‬ ‫انجام یک فعالیت فقط نیروی انس��انی و توان‬ ‫بدنی مهم باش��د حال آنکه در ش��رایط جدید‬ ‫عالوه‌بر توانایی‌های بدنی‪ ،‬تخصص‪ ،‬تحصیالت‪،‬‬ ‫تجرب��ه و هزاران عامل دیگر نی��ز باید در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬در گذشته کار ساختمان درست‬ ‫چیدن آجر‌ه��ا روی هم دیگر بود در حالی که‬ ‫امروزه هر بخش از کارهای ساختمانی در حد‬ ‫خود کار تکنیکی و تخصصی به ش��مار می‌رود‬ ‫و در چنین زمانی کارهای بزرگ س��اختمانی‬ ‫ب ‌ه دس��ت کارگر خش��ت‌زن و تیغه‌کش‪ ،‬پیش‬ ‫نم��ی‌رود ب��ه همی��ن دلی��ل زمینه اش��تغال‬ ‫ت به گونه‌ای‬ ‫تخصصی و ویژه به‌وجود آمده اس ‌‬ ‫که دیگر نمی‌توان یک فعالیت شغلی را متوقف‬ ‫ک��رد زیرا این امر فقط به توقف یک فعالیت یا‬ ‫بیکار ش��دن چند نفر منجر نمی‌‌شود بلکه یک‬ ‫نقص جبران‌ناپذیر در کش��ور ب ‌ه وجود می‌آید‪.‬‬ ‫توقف فعالیت یک نیروگاه خورش��یدی یعنی‬ ‫توقف کل زندگی یک کشور‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫ویژه می‌شود‪ .‬برای‬ ‫تالش ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫زمینه حفظ اشتغال‬ ‫مثال‪ ،‬در کره‌جنوبی به منظور حفظ مشاغل در‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬دولت به میزان قابل‌توجهی‬ ‫یاران��ه حف��ظ اش��تغال را افزای��ش داد و یک‬ ‫سیس��تم جدید ایج��اد کرد‪ .‬در این سیس��تم‬ ‫شرکت‌ها اطمینان یافتند که در صورت حفظ‬ ‫مش��اغل از تخفیف‌های مالیاتی و حمایت‌های‬ ‫مالی برخوردار خواهند ش��د‪ .‬به این طریق در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری در‬ ‫این برنامه شرکت کردند‪ .‬در نهایت اشتغال در‬ ‫دوران جدید در زمینه‌هایی است که تداوم آن‬ ‫ت در چنین شرایطی حفظ و‬ ‫اجتناب‌ناپذیر اس ‌‬ ‫تثبیت مشاغل به ارتقای سطح زندگی و ایجاد‬ ‫ثبات و امنیت منجر می‌شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از وقوع‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫باور عمومی‬ ‫نسبت به تعاون‬ ‫تغییر یافته و‬ ‫جایگاه ویژه‌ای‬ ‫پیدا کرده و به‬ ‫موضوع بنیادین‬ ‫کشور تبدیل‬ ‫شده و در قانون‬ ‫اساسی نقش‬ ‫بسیار مهمی برای‬ ‫تعاونی در نظر‬ ‫گرفته شد‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫در آس��تانه ق��رن ‪ ۱۹‬میالدی ب��ا ورود ماش��ین به‬ ‫فعالیت‌های صنعتی‪ ،‬زندگ��ی کارگران و مردم به طور‬ ‫کل��ی در اروپا دگرگون ش��د‪ .‬با توجه به آنکه ماش��ین‬ ‫جایگزی��ن کارگران ش��ده بود‪ ،‬صاحبان س��رمایه‌های‬ ‫ب��زرگ و صنعتگ��ران عالوه‌ب��ر آنک��ه کارگ��ران را از‬ ‫کارخانه‌ه��ا اخراج می‌کردند‪ ،‬صنعتگران و پیش��ه‌وران‬ ‫جزء نیز ب��ه دلیل آنکه قدرت رقابت ب��ا صنایع بزرگ‬ ‫را نداش��تند از دور خارج ش��دند‪ .‬در این شرایط فردی‬ ‫از انگلستان نخستین‌بار اندیش��ه گرد‌هم‌آمدن مردم و‬ ‫کارگ��ران کنار یکدیگر را به منظور اینکه مردم در رفع‬ ‫نیازهای ضروری خودشان با کمک یکدیگر موفق شوند‬ ‫ت اما به دلیل‬ ‫مطرح کرد‪ .‬این فرد «رابرت اون» نام داش ‌‬ ‫مخالفت‌هایی که با او ش��د‪ ،‬وی موفق به انجام مقاصد‬ ‫ن حال‌‪ ،‬ایده‌ها و افکارش به‬ ‫انسانی خودش نش��د‪ .‬با ای ‌‬ ‫تاس��یس و توس��عه یک نهضت بزرگ اقتصادی کمک‬ ‫کرد‪ .‬چندی بعد ‪ ۲۸‬کارگر فقیر صنعت نساجی در شهر‬ ‫راچدیل انگلس��تان که بعضی از آنها ه��م بیکار بودند‪،‬‬ ‫نهضت تعاون را از مرحله فک��ر به عمل درآوردند‪ .‬آنها‬ ‫در سال ‪ ۱۸۴۴‬میالدی برای تامین ارزاق مصرفی خود‬ ‫شرکتی تش��کیل دادند که شبیه ش��رکت‌های تعاونی‬ ‫مصرف کنونی بود و هر کدام‌ش��ان س��هم یک لیره‌ای‬ ‫برای ش��روع کار ش��رکت پرداختند‪ .‬اگرچ��ه زیربنای‬ ‫فکری تعاون را رابرت اون ریخت اما این اش��خاص که‬ ‫اکنون در فرهن��گ تعاونی به نام پیش��گامان راچد‌‌‌‌‌‌‌یل‬ ‫مشهورن ‌د اصولی را برای اداره شرکت خود وضع کردند‬ ‫ک��ه تا آن زمان بی‌س��ابقه بود‪ .‬اگرچه ش��رکت تعاونی‬ ‫پیشگامان راچدیل به علت نسیه‌فروشی ورشکست ش ‌د‬ ‫اما همین ش��رکت مادر تمام ش��رکت‌ها و اتحادیه‌های‬ ‫تعاونی کنونی جهان اس��ت‪ .‬بعدها اندیش��ه رابرت اون‌‬ ‫و ط��رز عم��ل ‪ ۲۸‬نفر کارگر اه��ل راچدیل مورد عمل‬ ‫و تقلی��د دیگران قرار گرفت‪ .‬در گوش��ه‌کنار انگلیس و‬ ‫سپس سایر کش��ورهای اروپایی و پس از آن در امریکا‬ ‫و دیگ��ر قاره‌های جهان گروه‌های��ی از مردم که دارای‬ ‫گرفتاری‌ه��ا و نیازمندی‌های مش��ترک بودند‪ ،‬گردهم‬ ‫آمدند و با سرمایه‌های اندک خود شرکت‌های تعاونی را‬ ‫تش��کیل دادند‪ .‬در چارچوب همین شرکت‌های تعاونی‬ ‫مردمی که پیش از این در سلسله‌مراتب اجتماعی فاقد‬ ‫هرگونه قدرت و توانایی برای مبارزه با عوامل ناس��ازگار‬ ‫زندگی بودند‪ ،‬صاحب قدرت شدند و توانستند روی پای‬ ‫خویش بایستند و مشکالت‌شان را حل کنند‪.‬‬ ‫درباره تش��کیل ش��رکت‌های تعاونی در ای��ران باید‬ ‫اش��اره کرد که این ش��رکت‌ها هنگامی پی افکنده شد‬ ‫که تعاونی‌ه��ای ممال��ک اروپایی و امریکای��ی به اوج‬ ‫اتومبیل قراضه‬ ‫‌اردیبهش��ت‌ ‪ ۱۳۵۳‬اع�لام ش��د اتومبیل‌ه��ای قراضه از س��طح ش��هر‬ ‫جمع‌آوری می‌ش��وند‪ .‬بر اساس این طرح‪ ،‬اتومبیل‌هایی که مدت طوالنی‬ ‫در کنار خیابان‌ها توقف کنند به گورستان جدید اتومبیل منتقل خواهند‬ ‫ش��د و ماموران ش��هرداری موظفند اتومبیل‌های فرس��وده را جمع‌آوری‬ ‫کنند‪ .‬این اقدام به پیش��نهاد شهردار منطقه ‪ ۲‬و موافقت شهرداری تهران‬ ‫انجام شد‌‪ .‬شهردار منطقه ‪ ۲‬اعالم کرده بود که بعضی از خیابان‌های تهران‬ ‫را به گورس��تان اتومبیل‌های قراضه تبدیل کرده‌اند و هر کس��ی اتومبیل‬ ‫خود را که دیگر به درد نمی‌خورد در گوشه و کنار خیابان رها کرده و به‬ ‫دنبال کار خود می‌رود‪ .‬شهرداری دستور داد که پیشنهاد ابتکاری شهردار‬ ‫منطقه‪‌۲‬تهران در سراس��ر تهران به مرحله اجرا درآید‪ .‬ش��هرداری اعالم‬ ‫کرده بود که جنت‌آباد در جاده کرج و منطقه ‪ ۴‬شرکت واحد در تهران به‬ ‫عنوان گورستان اتومبیل‌های قراضه تعیین شده و این قبیل اتومبیل‌ها از‬ ‫خیابان‌های تهران جمع و به این دو منطقه برده خواهند شد‌‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۴۰‬خورش��یدی و تغییر ش��کل فعالیت‌های کشاورزی در‬ ‫روستاها برنامه‌ای برای تشکیل شرکت‌های تعاونی روستایی تدوین‬ ‫شده و به مرحله عمل درآمد‬ ‫قدرت و توانایی رس��یده بودند‪ .‬در س��ال‌های نخس��ت‬ ‫نیز مجموعه تعاونی‌های ایرانی عبارت از چند ش��رکت‬ ‫ی نیز که‬ ‫ضعیف و غیرفعال بود‪ .‬از دهه ‪ ۲۰‬خورش��ید ‌‬ ‫تعاونی‌ها آغاز به فعالیت کردند‪ ،‬حتی پس از گذش��ت‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬س��ال از زمان تاس��یس‪ ،‬در کشور بیش از‬ ‫ت تا اینکه در دهه‬ ‫چند ش��رکت تعاونی فعالیت نداش�� ‌‬ ‫‪ ۴۰‬خورش��یدی و تغییر ش��کل فعالیت‌های کشاورزی‬ ‫در روس��تاها برنامه‌ای برای تشکیل شرکت‌های تعاونی‬ ‫روستایی تدوین شده و به مرحله عمل درآمد‪ .‬با توجه‬ ‫به نی��از مردم در روس��تاها طرح ش��رکت‌های تعاونی‬ ‫روس��تایی پیش��رفت کرد و در طول چند سال نزدیک‬ ‫به ‪ ۸۵۰۰‬شرکت تعاونی روستایی در روستاها تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬نکته قابل‌توج��ه نیز اینکه دولت وق��ت وام‌هایی‬ ‫به این ش��رکت‌های تعاونی دا ‌د تا ب��رای تهیه و خرید‬ ‫ک��ود و بذر ب��ه کش��اورزان پرداخت ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫طرح بیمه بیکاری‬ ‫‌‌خ��رداد‌‌ ‪ ۱۳۵۳‬اعالم ش��د که ط��رح مقدماتی بیمه بی��کاری از طرف‬ ‫کارشناس��ان مسائل نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی وقت تهیه‬ ‫ش��ده است‪ .‬این طرح ضوابط و شرایط اس��تفاده از بیمه بیکاری افراد به‬ ‫هن��گام بیکاری را روش��ن می‌کرد‪ .‬س��خنگوی وزارت کار در همان زمان‬ ‫گفته بود‌ که بیمه بیکاری یکی از پیش‌بینی‌های اساس��ی برنامه عمرانی‬ ‫در کش��ور اس��ت و در مورد برقراری حمایت‌های اجتماع��ی از کارگران‬ ‫کش��ور است‪ .‬از مقررات و مزایای بیمه بیکاری افرادی استفاده می‌کردند‬ ‫که به نحوی کار خود را از دست می‌دادند‪ .‬آنها تا زمانی که به کار جدید‬ ‫وارد ش��وند‪ ،‬از صندوق‪ ،‬بیم��ه بیکاری حقوق و دس��تمزد خود را تحت‬ ‫ضوابط��ی دریافت می‌کردن��د‪ ،‬البته س��خنگوی وزارت کار گفته بود این‬ ‫بیمه باید همگام با ایجاد یک ش��بکه مجهز و وس��یع کاریابی باش��د‌ زیرا‬ ‫در صورتی می‌توان منافع کارگران را تامین کرد که ش��بکه‌های کاریابی‬ ‫بتوانند در کوتاه‌ترین مدت‪ ،‬کسانی را که بیکار می‌شوند‪ ،‬به کار گمارند‌‪.‬‬ ‫نوسازی خانه‌های قدیمی‬ ‫ت ‪ ۱۳۵۳‬در دستور کار وزارت‬ ‫نوس��ازی محالت قدیمی در اردیبهش�� ‌‬ ‫آبادانی و مس��کن یا مس��کن و شهرس��ازی قرار گرفت‪ .‬کارشناس��ان امور‬ ‫مس��کن در آن زمان اعالم کردند که با حل مش��کل س��یمان‪ ،‬اجرای یک‬ ‫برنامه وسیع خانه‌سازی در تهران ضرورت دارد‪ .‬بر اساس این طرح‪ ،‬دولت‬ ‫باید با استفاده از امکانات خود به اجرای طرح‌های ساختمانی ارزان‌قیمت‬ ‫بپردازد و این طرح‌ها را در قالب آپارتمان به مردم عرضه کند‪ .‬سهل‌ترین و‬ ‫منطقی‌ترین محل برای اجرای طرح‌های ساختمانی محالت قدیمی تهران‬ ‫تشخیص داده شد‪ .‬استدالل هم این بود که با اجرای این برنامه‪ ،‬هم چهره‬ ‫ش��بکه‌ای از کارشناس��ان در س��ازمان مرکزی تعاونی‬ ‫روس��تایی فعال ش�� ‌د که نیازهای فنی روس��تاییان را‬ ‫‌ر‌فع می‌کرد‪ .‬در چنین ش��رایطی برنامه کار تعاونی‌های‬ ‫روس��تایی پیشرفت کر ‌د به گونه‌ای که پیش‌بینی شده‬ ‫بو ‌د تا جای��ی که امکان دارد‪ ،‬ای��ن تعاونی‌ها تمام نیاز‬ ‫روس��تاییان را بدون واس��طه و با قیمت ارزان از محل‬ ‫تولی��د در کارخانه‌ها تهیه کرده و به روس��تاییان عضو‬ ‫خود بفروشند‪ .‬همچنین در مقابل‪ ،‬تولیدات کشاورزی‬ ‫و دامی روس��تاها بدون واس��طه با قیمت‌های به‌مراتب‬ ‫ارزان‌ت��ر از قیمت‌های رایج را به مصرف‌کننده ش��هری‬ ‫برسانند‪ .‬این ش��رکت‌ها همچنین می‌توانستند در کار‬ ‫مکانیزه کردن وس��ایل زراعت و شبکه آبیاری روستاها‬ ‫اقدام‌های مناسبی انجام دهند‪ .‬اما متاسفانه فعالیت‌های‬ ‫این شرکت‌ها و اتحادیه‌ها از حد واگذاری وام به صورت‬ ‫نق��دی یا بذر ک��ود و در برخی موارد خری��د پاره‌ای از‬ ‫تهران تغییر می‌کند و هم اس��تاندارد محل سکونت برای بسیاری از افراد‬ ‫باال خواهد رفت‪ .‬برای اجرای طرح‌های نوسازی محله‌های قدیمی‪ ،‬اشکال‬ ‫اساسی انتقال ساکنان این محالت در دوران ساختمان‌سازی به محله‌های‬ ‫دیگر بود‪ .‬به همین دلیل تصمیم گرفته شد در نقطه‌‌ای از تهران یک‌سری‬ ‫آپارتمان ساخته شود تا بتوان حداقل ‪ ۵۰۰‬یا ‪ ۶۰۰‬خانوار را برای مدتی در‬ ‫آن جا داد‪ .‬به این ترتیب ساکنان محلی که تصمیم به نوسازی آنها گرفته‬ ‫ش��ده به آپارتمان‌های موقت انتقال یافته پس از اتمام کارهای ساختمانی‬ ‫در محل خود‪ ،‬به منازل جدید و نو‌ساز بازگردانده می‌شوند‪.‬‬ ‫محصوالت اعضا فراتر نرفت و نهضتی که می‌توانس��ت‬ ‫اقتصاد س��الم و س��ازنده برای روس��تاها فراهم کند تا‬ ‫حدی در‌جا زد‪ ،‬البته تعاونی‌های روس��تایی در مقایسه‬ ‫با دیگر ش��رکت‌های تعاونی موفقیت بیشتری به دست‬ ‫آورده بودن ‌د زیرا چند ش��رکت محدود تعاونی از سوی‬ ‫کارمندان سازمان‌های دولتی و تعدادی شرکت مشابه‬ ‫در بخش خصوصی تاسیس شد‪ .‬اما همین شرکت‌ها نیز‬ ‫ورشکسته شد ‌ه یا به‌سختی امور خود را اداره می‌کردند‪.‬‬ ‫ق نش��دن تعاونی‌ها‪،‬‬ ‫یک��ی از نمونه‌های ش��اخص موف ‌‬ ‫شرکت‌های تعاونی مس��کن بودند که نتوانستند اقدام‬ ‫مناسبی را انجام دهند‪.‬‬ ‫پ��س از وقوع انقالب اس�لامی باور عمومی نس��بت‬ ‫ب��ه تعاون تغیی��ر یافته و جای��گاه ویژه‌ای پی��دا کرده‬ ‫و ب��ه موضوع بنیادین کش��ور تبدیل ش��ده و در قانون‬ ‫اساس��ی نقش بسیار مهمی برای تعاونی در نظر گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬در اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به روشنی تصریح شده‬ ‫که نظ��ام اقتصادی جمهوری اس�لامی ای��ران بر پایه‬ ‫‪ ۳‬بخ��ش دولتی‪ ،‬تعاون��ی و خصوصی ب��ا برنامه‌ریزی‬ ‫درس��ت و منظم استوار اس��ت‪ .‬در همین اصل‪ ،‬محدود‬ ‫ش��دن فعالیت‌های بخش دولت��ی در چارچوب معین‬ ‫و همچنی��ن مکمل فعالیت‌های دولت��ی و تعاونی قرار‬ ‫گرفتن بخش خصوصی‪ ،‬وسعت قلمرو بخش تعاونی را‬ ‫به‌خوبی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫افزایش حقوق استادان دانشگاه‬ ‫ب��ر اس��اس طرحی که تهیه ش��ده ب��ود مبلغ حق‬ ‫تدریس دوره ش��بانه دانش��گاه تهران در اردیبهشت‌‌‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬افزایش می‌یافت و قرار شد که به حق‌التدریس‬ ‫استادیاران دانشجویان و استادان جلسه‌ای ‪ ۳۰۰‬ریال‬ ‫اضافه ش��ود‪ .‬بر اس��اس این تغیی��رات حق‌التدریس‬ ‫ی ‪ ۱۲۰۰‬ری��ال‪ ،‬دانش��یاران ‪۱۱۰۰‬‬ ‫اس��تادان س��اعت ‌‬ ‫ریال‪ ،‬اس��تادیاران ‪ ۱۰۰۰‬ری��ال‪ ،‬مربیان ‪ ۸۰۰‬ریال و‌‬ ‫تکنس��ین‌ها بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬ریال تعیین ش��ود‪ .‬این‬ ‫تصمیم‌ها در ش��ورای دانش��گاه تهران که به ریاست‬ ‫دکتر نهاوندی تشکیل شد‪ ،‬اتخاذ شد‪.‬‬ ‫نخستین هنرستان صنعتی در مازندران‬ ‫‌‌ش��هریور ‪ ۱۳۵۳‬اع�لام ش��د ک��ه در ش��هر‬ ‫تنکابن‌(شهس��وار قبلی) یک هنرس��تان صنعتی‬ ‫پس��رانه ساخته می‌شود‪ .‬هنرس��تان صنعتی این‬ ‫ش��هر در زمینی به مس��احت ‪ ۲۰‬هزار مترمربع‪،‬‬ ‫ن ‪۱۰۰‬‬ ‫ق��رار بود ایجاد ش��ود‪ .‬برای س��اختمان آ ‌‬ ‫میلیون ریال هزینه در نظر گرفته شده بود‪ .‬زمین‬ ‫هنرس��تان از طرف مردم ش��هر به اداره آموزش‬ ‫و پرورش این ش��هر اهدا ش��ده بود‪ .‬در هنرستان‬ ‫صنعتی ای��ن ش��هر‪ ۱۰۰۰ ،‬هنرجو از س��اکنان‬ ‫شهرهای غرب مازندران پذیرفته می‌شدند‪.‬‬ ‫طرح تشکیل موزه گل‬ ‫اردیبهش��ت‌‌ ‪ ۱۳۵۳‬اعالم شد که بزرگ‌ترین‬ ‫موزه گل‌شناس��ی دنیا در ایران ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫بر همین اساس نخستین موزه گل و گیاه‌شناسی‬ ‫ایران را قرار بود یک متخصص معروف انگلیسی‬ ‫راه‌اندازی کند‪ .‬این متخصص انگلیس��ی «روی‬ ‫گاردنز» نام داشت که چندین کتاب درباره گل‬ ‫و نگهداری آن نوش��ته ب��ود‪ .‬وی در آن زمان به‬ ‫ایران دعوت شده بود تا طرح نخستین موزه گل‬ ‫و گیاه ای��ران را پی‌ریزی کن��د‪ .‬در همان زمان‬ ‫روی گاردن��ز در کاخ مع��روف «ن��ورث برا» در‬ ‫منطقه «پیتر برای» انگلستان اقامت داشت‪ .‬وی‬ ‫در محل این کاخ به خبرنگاران گفت‪ :‬موزه گل‬ ‫و گی��اه ایران در نوع خود کم‌نظیر و اس��تثنایی‬ ‫خواه��د ب��ود زیرا قرار اس��ت ک��ه دو جریب از‬ ‫محوطه موزه به نمایشگاهی از ‪ ۱۰‬هزار شکوفه‬ ‫رز اختصاص داده شود‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1285‬‬ ‫پیاپی ‪2603‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫تعطیلی یا‬ ‫تعلیق «نود»‬ ‫از اختیارات‬ ‫صداوسیما‬ ‫است‬ ‫برنامه‌ه��ای خود بر دو اصل ش��فافیت و پایدار بودن‬ ‫تاکید بیش��تری داشته باشد و متناسب با درآمدهای‬ ‫واقعی نسبت به تولید برنامه‌های مختلف تعهد ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گزارشی از وضعیت فیلمسازی و تجهیز سینماها در سایه تحریم‬ ‫ساخت فیلم با چالش تولید و مهندسی معکوس‬ ‫وقت��ی از «صنعت س��ینما» صحبت می‌کنی��م‪ ،‬فراتر از‬ ‫مباح��ث محتوایی‪ ،‬توجه به س��خت‌افزار تولی��د و تامین‬ ‫زیرس��اخت‌ها چه در مرحله فیلمس��ازی و چه در فرآیند‬ ‫عرضه و نمایش‪ ،‬اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند‪ .‬به‌‌ویژه که‬ ‫در ش��رایطی غیرمعمول فرآیند تولید و اکران تحت تاثیر‬ ‫متغیرهای بیرونی قرار داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تحریم یکی از همین متغیرهاست که‬ ‫نه فقط بر جنبه‌های اقتصادی ازجمله تامین نیازهای اولیه‬ ‫قش��رهای مختلف جامعه تاثیر گذاشته و می‌گذارد‪ ،‬که در‬ ‫مواردی به‌واس��طه تاثیر بر فرآیند تامین کاالهای ضروری‪،‬‬ ‫دیگر حوزه‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫در این شرایط تامین و واردات ابزار و امکانات الزم برای‬ ‫تولید محصول فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه‌ای در مدیوم مهمی‬ ‫مانند سینما هم از اهمیت و حساسیت‌ها باالیی برخوردار‬ ‫می‌ش��ود که از آن‌جمل��ه می‌توان به تجهیزات س��معی و‬ ‫بص��ری فرآیند تولید یا امکانات اکران یا حتی صندلی‌های‬ ‫سینمایی اشاره کرد‪.‬‬ ‫این روزها بسیاری از شرکت‌های داخلی در زمینه تولید‬ ‫اب��زار مختلفی ازجمله صندلی س��ینما و دیگ��ر ابزارآالت‬ ‫موردنیاز برای تجهیز س��الن‌های س��ینمایی دست به کار‬ ‫شده‌اند‪،‬که در سال «رونق تولید ملی»‪ ،‬این رویکرد نیز در‬ ‫راس��تای تامین زیرساخت‌های «صنعت سینما» در کشور‬ ‫بسیار قابل تحسین است‪.‬‬ ‫اما در بخش نور‪ ،‬صدا و تصویر از برندهای مختلف خارجی‬ ‫که در بازار موجود است‪ ،‬استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫توکلیان گفت‪ :‬ش��رکت‌های خصوصی که وابس��تگی به‬ ‫نهادهای دولتی ندارند‪ ،‬برای هم��کاری با پروژه‌ای دولتی‬ ‫با مشکل روبه‌رو می‌شوند‪ ،‬تاکید می‌کنم که به شرکت‌های‬ ‫خصوصی در این حوزه توجه چندانی نمی‌شود و اگر وابسته‬ ‫به نهاد دولتی نباشید نمی‌توانید پروژه‌های قابل‌توجهی را‬ ‫دریافت کنید‪ .‬نباید فراموش کرد که اس��تفاده از تولیدات‬ ‫داخلی برای خریدار نیز می‌تواند س��ود اقتصادی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬به عنوان نمونه هزینه هر صندلی در شرایط فعلی‬ ‫از ‪ ۴۵۰‬هزار تومان ش��روع می‌ش��ود و گران‌ترین آن یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬تاکی��د می‌کنم که‬ ‫صندلی‌های تولید داخل استانداردهای موردنظر را دارد و‬ ‫بی‌شک خرید از تولیدات داخلی به‌صرفه است‪.‬‬ ‫فیلم‌های اکران عید فطر‬ ‫مشخص شدند‬ ‫‹ ‹مهندسی معکوس با کیفیت پایین‬ ‫نباید فراموش کرد که اس��تفاده از تولی��دات داخلی برای خریدار‬ ‫نیز می‌تواند س��ود اقتصادی داش��ته باش��د‪ ،‬به عنوان نمونه قیمت‬ ‫هر صندلی در ش��رایط فعلی از ‪ ۴۵۰‬هزار تومان ش��روع می‌شود و‬ ‫گران‌ترین آن یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان است‬ ‫‹ ‹ایجاد بازار مناسب در منطقه‬ ‫سیدس��عید رض��وی‪ ،‬مدیرعامل کارخانه سیس��تم‌های‬ ‫رس��انه‌ای «بعث��ت» که ای��ن کارخانه یک��ی از واحدهای‬ ‫فعال در حوزه تامین تجهیزات س��ینمایی اس��ت با اشاره‬ ‫به اینکه حدود ‪ ۳۳‬سال است که شرکت «بعثت» به شکل‬ ‫تخصصی در حوزه تولید تجهیزات استودیوهای تلویزیونی‬ ‫و صنعت سینما فعالیت می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر حدود‬ ‫‪۱۶۵‬محص��ول متنوع در کارخان��ه صنعتی «بعثت» تولید‬ ‫می‌شود که از آن جمله می‌توان به انواع کرین فیلمبرداری‪،‬‬ ‫پروژکتورهای استودیویی‪ ،‬سیست ‌م سینماهای سیار اشاره‬ ‫کرد‪ .‬تنوع این تولیدات بدون کمک دولت س��بب شد این‬ ‫کارخانه بتواند در این س��ال‌ها روی پای خود بایستد و در‬ ‫خاورمیانه و آسیای غربی بازار مناسبی پیدا کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تا ‪ ۱۵‬سال پیش با لیسانس شرکت‌های‬ ‫معتبر جهانی ابزار و تجهیزات سینمایی را تولید می‌کردیم‬ ‫ام��ا بعد از آن و با افزایش تحریم‌ها‪ ،‬تصمیم به مهندس��ی‬ ‫معک��وس در ای��ن زمین��ه گرفتیم ک��ه خوش��بختانه در‬ ‫این زمینه بس��یار موفق بودیم‪ .‬البته در حوزه مهندس��ی‬ ‫معکوس به دنبال ارزان‌تر تمام شدن تولیدات خود نبودیم‬ ‫بلکه بیش��تر به این مس��ئله توجه کردیم که شرکت‌های‬ ‫تولیدکننده خارجی از چه مواد و از چه المان‌هایی استفاده‬ ‫می‌کنند تا ما نیز همان را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫س��عید رضوی بیان کرد‪ :‬متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها‬ ‫که ابزار س��ینمایی در ایران تولید می‌کنند‪ ،‬به دلیل نبود‬ ‫توج��ه در حوزه تولید و خدمات پس از فروش‪ ،‬ش��رایطی‬ ‫را ب��ه وجود آورده‌اند که مصرف‌کننده نس��بت به تولیدات‬ ‫داخلی اعتمادی نداشته باشد اما با دیدن تولیدات و بررسی‬ ‫ش��رایط خدمات پس از فروش نسبت به ما اعتماد کرده و‬ ‫خرید می‌کنند‪ .‬نباید فراموش کرد که در کار سینما تاخیر‬ ‫جایز نیس��ت و باید به‌موقع و در زمان مش��خص تولیدات‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خود را به مش��تریان ارائه کنیم‪ .‬در این زمینه تمام تالش‬ ‫خود را به‌کار برده‌ایم تا مانند ش��رکت‌های اروپایی به‌موقع‬ ‫و بدون تاخی��ر کار خود را تحویل دهیم و همه این موارد‬ ‫سبب شده است بتوانیم رضایت مشتری را جلب کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬تولیدات م��ا مصرف عام ن��دارد و به‬ ‫همی��ن دلیل بای��د س��فارش‌های الزم را دریافت کنیم تا‬ ‫اب��زار موردنظر را تولید کنیم‪ .‬م��ا هیچ عالقه‌ای نداریم در‬ ‫بازار جهانی کیفیت تولیدات‌مان مانند تولیدات چین باشد‬ ‫و تم��ام تالش خ��ود را کرده‌ایم در س��طح تولیدکنندگان‬ ‫اروپایی کار کنیم‪ .‬تجهیزات و تولیدات ما گران‌قیمت است‬ ‫اما نس��بت به نوع اروپای��ی آن بین ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬درصد تفاوت‬ ‫نرخ دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیزات سینمایی هم حمایت می‌خواهد‬ ‫نص��رت احم��دی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت طرح و توس��عه‬ ‫«دی س��ینمای ایرانیان» نیز گفت‪ :‬ش��رکت ما در تمامی‬ ‫فعالیت‌های بخش تجهیز سالن‌های سینمایی فعالیت دارد‪،‬‬ ‫به این معنا که از طراحی س��اخت تا تجهیز مجموعه‌های‬ ‫س��ینمایی فعالیت می‌کنیم که ش��امل تجهیزات صوتی و‬ ‫تصویری است‪ ،‬می‌توان گفت نخستین تجهیزات سینمای‬ ‫دالبی ازس��وی این ش��رکت در س��ینما فرهن��گ اجرایی‬ ‫شد‪ ،‬آن زمان س��ینمای دالبی چندان موردتوجه نبود اما‬ ‫درحال‌حاضر بس��یاری از فیلم‌هایی که تولید می‌ش��ود به‬ ‫شکل دالبی ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه تعدادی از سینماهای مدرن در کشور‬ ‫مجهز به سیس��تم ‪ ۳‬بعدی هس��تند‪ ،‬از س��ال گذشته نیز‬ ‫تعدادی از س��الن‌های س��ینمایی کش��ور را ازجمله سالن‬ ‫ش��ماره یک مگامال را به سیستم صوتی ‪ 3‬بعدی تجهیز‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬هدف ما این اس��ت ک��ه گوش مخاطب‬ ‫س��ینما با این نوع صدا نیز آشنا شود تا کیفیت‌های جدید‬ ‫سینمایی را تجربه کنند‪ .‬متاس��فانه در این زمینه یکی از‬ ‫مش��کالتی که با آن روبه‌رو هس��تیم این است که به دلیل‬ ‫مش��کالتی ک��ه تحریم به وج��ود آورده اس��ت‪ ،‬فیلم‌های‬ ‫‪ 3‬بع��دی وارد کش��ور نمی‌ش��ود ک��ه امیدوارم ش��رایط‬ ‫ب��رای ورود مجوز این فیلم‌ها فراهم ش��ود‪ ،‬البته به دلیل‬ ‫محدودیتی که در حوزه نمایش فیلم‌های خارجی در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬استقبال از این سیستم بسیار کم است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت س��ینما ادامه داد‪ :‬نگرانی ما این است‬ ‫که در چنین ش��رایطی تجهیزات موردنیاز به س��الن‌های‬ ‫س��ینما نرس��د‪ ،‬هربار هم که درباره اهمیت این تجهیزات‬ ‫صحبت کردیم به ما گفتند که شیرخش��ک مهم‌تر است یا‬ ‫تجهیزات س��ینمایی؟ البته من نمی‌دانم کار واردکنندگان‬ ‫شیرخش��ک را راه می‌اندازند یا خیر اما معتقدم هم سینما‬ ‫و هم شیرخشک برای جامعه الزم است‪.‬‬ ‫احمدی توضیح داد‪ :‬درحال‌حاضر حدود ‪ ۶‬ماه است که‬ ‫کانتینرهای ما در گمرک خوابیده اس��ت و اجازه ترخیص‬ ‫نمی‌دهند و این مسئله به ما صدمه می‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت فعاالن بخش خصوصی‬ ‫پرس��تو توکلیان‪ ،‬مدیر فروش ش��رکت «توانمند س��ینا‬ ‫صنعت» نیز گفت‪ :‬مش��اوره‪ ،‬طراحی و اجرای س��الن‌های‬ ‫س��ینما‪ ،‬همایش و آمفی‌تئاترها فعالیت اصلی ش��رکت ما‬ ‫است اما به‌طور مستقیم تولیدکننده صندلی‌های همایشی‬ ‫و س��ینمایی هس��تیم‪ ،‬البته در کن��ار آن تجهیزات کامل‬ ‫س��الن‌های س��ینمایی را برعهده داریم که ش��امل تامین‬ ‫تجهیزات صدا‪ ،‬نورپردازی و دکور است‪.‬‬ ‫در این میان تنها صندلی‌های س��ینما تولید داخل است‬ ‫اما مهران ملکوتی‪ ،‬صدابردار و صداگذار س��ینما با اشاره‬ ‫به این مس��ئله که برخی از ش��رکت‌های سینمایی دست‬ ‫به تولید ابزار صدابرداری و صداگذاری در س��ینما زده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چن��دی پیش با یکی از ش��رکت‌هایی که در تولید‬ ‫ابزاری از این دس��ت ورود پیدا کرده بود‪ ،‬آش��نا شدم و از‬ ‫محصوالت آنها بازدید کردم‪ ،‬به خاطر دارم شرکت موردنظر‬ ‫از مهندسی معکوس برای تولید تجهیزات سینمایی مانند‬ ‫میکروفون و سیستم‌های صدا استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این به آن معنا اس��ت که این ش��رکت‌ها‬ ‫مش��ابه خارجی‌ها ابزار موردنظر را خریداری می‌کنند‪ ،‬باز‬ ‫می‌کنند و از روی آن می‌سازند و جالب اینکه کیفیت این‬ ‫تولیدات حتی نزدیک به نمونه‌های خارجی نیست که البته‬ ‫خودشان نیز این را می‌دانند‪.‬‬ ‫این صدابردار ب��ا تاکید بر اینک��ه مصرف‌کننده ترجیح‬ ‫می‌ده��د از تولیدات خارجی با برندهای ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��تفاده کن��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬البته همه‌چیز بس��تگی به‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی مصرف‌کنن��ده دارد‪ ،‬گاهی ی��ک ابزار‬ ‫ص��دا به قدری گران اس��ت که پرداخ��ت هزینه آن خارج‬ ‫از توان مصرف‌کننده اس��ت و نمی‌توان��د آن را تهیه کند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که اگر فرد ابزار موردنظر را نداش��ته‬ ‫باش��د نمی‌توان��د کار کن��د‪ ،‬در چنین ش��رایطی مجبور‬ ‫اس��ت تولید ایران��ی را با کیفی��ت پایین‌ت��ری خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ملکوتی گف��ت‪ :‬تجهیزات صدا با برندهای مناس��ب در‬ ‫ایران وجود دارد اما مس��ئله این اس��ت ک��ه هزینه آن به‬ ‫نسبت دستمزدهایی که دریافت می‌کنیم‪ ،‬بسیار خنده‌دار‬ ‫اس��ت‪ ،‬به عنوان نمونه یک صدابردار خارجی شاید بتواند‬ ‫با دستمزد یک ماه خود یک رکوردر بگیرد اما ما در ایران‬ ‫باید حداقل دس��تمزد ‪ ۳‬سال کار خود را پس‌انداز کنیم تا‬ ‫بتوانیم یک رکوردر دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مهندس��ی معکوس ب��ا کیفیت نه‌چندان‬ ‫خوب‪ ،‬ب��رای س��ینمای ایران ک��ه تجهیزات س��الن‌های‬ ‫س��ینمایی آن نیز چندان خوب نیست‪ ،‬قابل‌قبول است اما‬ ‫اگر قرار باش��د همی��ن آثار در خارج از کش��ور به نمایش‬ ‫گذاشته شود‪ ،‬با مشکل روبه‌رو می‌شویم‪.‬‬ ‫ملکوت��ی در پایان گفت‪ :‬به هر ح��ال تولیدات ابزارهای‬ ‫س��ینمایی به لحاظ فن��ی در ای��ران راه درازی دارد تا به‬ ‫استانداردهای خود برسد‪.‬‬ ‫این روزها‬ ‫بسیاری از‬ ‫شرکت‌های‬ ‫داخلی در زمینه‬ ‫تولید ابزار‬ ‫مختلفی ازجمله‬ ‫صندلی سینما و‬ ‫دیگر ابزارآالت‬ ‫موردنیاز برای‬ ‫تجهیز سالن‌های‬ ‫سینمایی دست‬ ‫به کار شده‌اند‬ ‫که در سال‬ ‫«رونق تولید‬ ‫ملی»‪ ،‬این‬ ‫رویکرد نیز در‬ ‫راستای تامین‬ ‫زیرساخت‌های‬ ‫«صنعت سینما»‬ ‫در کشور بسیار‬ ‫قابل تحسین‬ ‫است‬ ‫براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا وسیما مشخص شد‬ ‫مردم کدام استان‌ها بیشتر تلویزیون می‌بینند؟‬ ‫براس��اس نظرس��نجی مرک��ز تحقیقات صدا و س��یما مردم‬ ‫اس��تان‌های لرس��تان‪ ،‬قزوی��ن و کردس��تان رک��ورددار دیدن‬ ‫برنامه‌های سیما هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬مرکز تحقیقات صدا و س��یما براس��اس‬ ‫نظرس��نجی اخیر اعالم کرد که بینندگان برنامه‌های سیما در‬ ‫اس��تان‌های لرستان‪ ،‬قزوین و کردستان بیش از سایر استان‌ها‬ ‫بوده است همچنین اصفهانی‌ها و یزدی‌ها و کردستانی‌ها بیشتر‬ ‫از سایر استان‌ها مخاطب رادیو بودند‪.‬‬ ‫در این نظرس��نجی زن��ان با ‪ ۸۱.۸‬درصد بی��ش از مردان با‬ ‫‪ ۸۰.۲‬درص��د برنامه‌های تلویزیون را دیده‌اند و درمقابل مردان‬ ‫با ‪ ۳۵.۵‬درصد در مقابل زنان با ‪ ۲۵.۷‬درصد برنامه‌های رادیو را‬ ‫گوش داده‌اند و این یعنی اینکه زنان بیشتر تلویزیون می‌بینند‬ ‫و مردان بیشتر رادیو گوش می‌دهند‪.‬‬ ‫در فروردین ‪ ۹۸‬که اوج حادثه سیل در چندین استان کشور‬ ‫بوده اس��ت مردم ‪۷۶.۴‬درصد بیننده اخبار س��یما بوده‌اند که‬ ‫در این میان مخاطبان لرس��تانی‪ ،‬همدان��ی و زنجانی بیش از‬ ‫مخاطبان سایر استان‌ها پای خبر تلویزیون نشسته‌اند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ‪ ۲۳.۲‬درصد مردم هم اخبار خود را با شنیدن‬ ‫خبرهای رادیو به‌دست آورده‌اند که در میان استان‌های کشور‬ ‫کردس��تان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و فارس بیش از بقیه اخبار‬ ‫رادیو را شنیده‌اند‪.‬‬ ‫در فروردین ‪ ۶۴.۳ ،۹۸‬درصد از مردم اخبار س��یل را از صدا‬ ‫و سیما پیگیری کرده‌اند و بعد از رسانه صدا و سیما شبکه‌های‬ ‫اجتماع��ی با ‪ ۱۸.۴‬درصد و پایگاه‌ه��ای اینترنتی با ‪ ۵.۴‬درصد‬ ‫جزو منابع خبری بعدی مردم برای کس��ب اخبار درباره سیل‬ ‫اخیر بوده‌اند‪.‬‬ ‫نظرس��نجی مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان می‌دهد که از‬ ‫نظر مردم‪ ،‬سازمان صدا و سیما در زمینه اطالع‌رسانی دقیق و‬ ‫لحظه به لحظه اخبار مربوط به وقوع سیل اخیر موفق‌تر از سایر‬ ‫جنبه‌ها عمل کرده است‪.‬‬ ‫آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به خطر وقوع سیل در شهرها‪،‬‬ ‫پیش��گیری از ش��ایعه‌ها و خبرهای نادرس��ت و مطالبه‌گری از‬ ‫مسئوالن و س��ازمان‌های ناظر به ترتیب دیگر جنبه‌هایی بوده‬ ‫اس��ت که از نظر مردم‪ ،‬رس��انه ملی توانس��ته در این زمینه‌ها‬ ‫رضایت مخاطبان را کسب کند‪.‬‬ ‫براس��اس نظرسنجی این مرکز در فروردین ‪۵۹.۹ ،۹۸‬درصد‬ ‫س��االر عقیلی‪ ،‬محسن چاوش��ی‪ ،‬امید نعمتی‪،‬‬ ‫حجت اش��رف‌زاده و‪ ...‬خوانندگانی هس��تند که در‬ ‫ش��ب‌های ماه مبارک رمضان صدای‌ش��ان مهمان‬ ‫خانه‌های مردم می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��بکه اول سیما سریال «از‬ ‫یاده��ا رفته» را برای ش��ب‌های ماه رمضان تدارک‬ ‫دیده اس��ت؛ حجت اش��رف‌زاده تیتراژ این سریال‬ ‫را خوانده اس��ت‪ .‬رض��ا یزدانی نیز ب��ه عنوان یکی‬ ‫از بازیگ��ران این س��ریال نقش‌آفرین��ی می‌کند و‬ ‫در بخش‌هایی از آن می‌خواند‪ .‬محس��ن چاوش��ی‬ ‫اما خواننده تیتراژ س��ریال «دلدار» است که برای‬ ‫پخش از ش��بکه دوم سیما آماده شده است؛ شبکه‬ ‫سوم سیما نیز با سریال «برادر جان» و صدای ساالر‬ ‫عقیل��ی مهم��ان خانه‌های مردم می‌ش��ود‪ .‬برنامه‬ ‫«هزار داس��تان» نیز با صدای امید نعمتی پیش از‬ ‫افطار راهی آنتن شبکه نسیم خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��بکه چهارم سیما درنظر دارد س��ریال «امام‬ ‫علی (ع)» را در ماه رمضان پخش کند که موسیقی‬ ‫این س��ریال به آهنگس��ازی فره��اد فخرالدینی و‬ ‫صدای صدیق تعریف جزو آثار ماندگار موس��یقی‬ ‫ایران است‪ .‬اما اجرای برنامه افطار شبکه سوم سیما‬ ‫امس��ال در دس��تان بنیامین بهادری است؛ البته تا‬ ‫لحظه تنظیم این گزارش هنوز مش��خص نیس��ت‬ ‫تیت��راژ این برنامه را با نام «م��اه ماه» خود بهادری‬ ‫می‌خواند یا این کار به شخص دیگری سپرده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مردم بیننده برنامه‌های شبکه‌های استانی و ‪۲۱.۸‬درصد هم‬ ‫شنونده برنامه‌های شبکه‌های استانی صدا بوده‌اند‪.‬‬ ‫شبکه‌های تلویزیونی استان‌های لرستان‪ ،‬کردستان و اردبیل‬ ‫بیش��ترین بیننده را داشته‌اند و در شبکه‌های استانی صدا هم‬ ‫شبکه‌های رادیویی استان‌های کردستان‪ ،‬یزد و خراسان شمالی‬ ‫گوی سبقت را از دیگر شبکه‌های رادیویی استانی ربوده‌اند‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش با اش��اره به‬ ‫اینک��ه اعضای هیات مدیره جدید ش��ورای صنفی‬ ‫نمایش مشخص شده‌اند‪ ،‬نام فیلم‌هایی را که برای‬ ‫اکران عید فطر قرارداد بسته‌اند‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬غالمرضا فرجی س��خنگوی‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش با اش��اره ب��ه اینکه اعضای‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش مشخص شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫اتفاق آرا محسن امیریوسفی به عنوان رئیس شورای‬ ‫صنفی نمایش‪ ،‬س��یدمحمود رضوی نایب‌رئیس و‬ ‫غالمرضا فرجی س��خنگوی شورای صنفی نمایش‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین در نشست‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش در س��رگروه آزادی بعد از‬ ‫فیلم «زندانی‌ها» ق��رارداد فیلم «تولدت مبارک»‬ ‫به کارگردانی س��میه زارعی‌نژاد بس��ته شد که این‬ ‫فیلم از امروز چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در‬ ‫سینماهای کش��ور اکران می‌شود همچنین اکران‬ ‫«م��ا همه ب��ا هم هس��تیم» ب��ه کارگردانی کمال‬ ‫تبری��زی برای عید فطر ثبت ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در س��رگروه آستارا بعد از فیلم «متری شش‌ونیم»‬ ‫به کارگردانی س��عید روستایی قرارداد فیلم «خانه‬ ‫دیگری» به کارگردانی بهنوش صادقی ثبت شد که‬ ‫این فیلم از چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬اکران‬ ‫می‌ش��ود همچنین ق��رارداد «سرخپوس��ت» به‬ ‫کارگردانی نیما جاویدی بعد از «خانه دیگری» در‬ ‫این گروه سینمایی بسته شده است‪.‬‬ ‫فرجی در پایان گفت‪ :‬در س��رگروه استقالل بعد‬ ‫از فیل��م «غالمرضا تختی» ق��رارداد فیلم «وکیل‬ ‫مدافع» به کارگردانی س��لما بابایی ثبت و این فیلم‬ ‫از چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬اکران و بعد از آن‬ ‫قرارداد فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگرانی‬ ‫نرگس آبیار برای اکران عید فطر ثبت شد همچنین‬ ‫در س��رگروه باغ کتاب قرارداد فیلم «سامورایی در‬ ‫برلین» به کارگردانی مهدی نادری بسته شد که از‬ ‫امروز اکران می‌شود‪.‬‬ ‫ساعت کاری موزه‌ها‬ ‫در ماه رمضان اعالم شد‬ ‫مدی��ر اداره کل موزه‌ها خبر داد‪ :‬س��اعت کاری‬ ‫موزه‌ها در ماه مبارک رمضان یک س��اعت کاهش‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا کارگ��ر ادامه داد‪:‬‬ ‫س��اعت کاری موزه‌ه��ای زیرنظر س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در ماه مبارک‬ ‫رمضان یک ساعت کاهش خواهد داشت‪ ،‬بنابراین‬ ‫بازدید‌کنندگان از ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۶‬بعدازظهر می‌توانند‬ ‫از موزه‌های زیر نظر این سازمان دیدن کنند‪.‬‬ ‫او ک��ه س��ال گذش��ته صحبت‌های��ی درب��اره‌‬ ‫بررس��ی احتمال باز بودن برخی موزه‌های زیرنظر‬ ‫ای��ن س��ازمان‪ ،‬بعد از افط��ار و به ص��ورت رندمی‬ ‫مط��رح کرده ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این بح��ث را نیز در کنار‬ ‫صحبت‌های��ی که برای فعال ش��دن برخی موزه‌ها‬ ‫بعد از ماه رمضان بررسی می‌شود‪ ،‬مطرح می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��ار ‌ه ط��رح فعالی��ت برخی‬ ‫موزه‌های اس��تان تهران در ش��ب بی��ان کرد‪ :‬این‬ ‫طرح هنوز در دس��ت بررس��ی اس��ت اما قرار است‬ ‫برای اجرایی ش��دن آن در تابس��تان‪ ،‬این طرح به‬ ‫‌ط��ور کامل و به س��رعت بررس��ی و اع�لام نتیجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫شورای نظارت بر‬ ‫سازمان صداوسیما‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در چهارصد‬ ‫و ش��صتمین نشست که ‪۱۶‬اردیبهش��ت برگزار شد‪،‬‬ ‫اعالم کرد تعطیل��ی و تعلیق برنامه‌ها جزو اختیارات‬ ‫صدا و سیما است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬ش��ورای نظ��ارت بر س��ازمان‬ ‫ص��دا و س��یما در ای��ن نشس��ت درب��اره بررس��ی‬ ‫مس��ائل مربوط به برنامه ورزش��ی نود و مش��کالت‬ ‫اسپانسرینگ مس��ابقه تلویزیونی برنده‌باش و مبحث‬ ‫ارزش‌های افزوده با کدهای س��تاره و‌مربع با حضور‬ ‫معاون��ان س��یما و اداری و مال��ی و منابع انس��انی و‬ ‫مدیران مربوط س��ازمان صداوس��یما تصمیم‌گیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش براساس اعالم این شوار؛ تعطیلی‬ ‫یا تعلیق هر یک از برنامه‌های صداوسیما از اختیارات‬ ‫سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است‪.‬‬ ‫در نشس��ت این شورا تاکید ش��ده است؛ شایسته‬ ‫اس��ت درباره برنامه‌های پرمخاط��ب رعایت اصول و‬ ‫ضوابط اطالع‌رس��انی مناس��ب و فرآین��د اقناع افکار‬ ‫عمومی انجام شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این نشس��ت عنوان ش��ده که بهتر‬ ‫اس��ت س��ازمان صداوس��یما ضمن مدیریت صحیح‬ ‫س��رمایه‌های انس��انی خ��ود و اس��تفاده مطل��وب‬ ‫از تهیه‌کنن��دگان و مجری��ان باس��ابقه‪ ،‬زمین��ه‬ ‫حض��ور اس��تعدادهای ن��و و ج��وان را ه��م فراه��م‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫در این نشست با اشاره به تهیه و تولید برنامه‌های‬ ‫مش��ارکتی ب��ا ارزش‌افزوده گفته ش��د که س��ازمان‬ ‫صداوس��یما س��عی کند در جذب مناب��ع مالی برای‬ ‫در حالی شورای نظارت در مصوبه خود تعطیلی و‬ ‫تعلیق برنامه‌های صداوسیما را از اختیارات سیاستی‬ ‫و اجرایی مدیران ارش��د سازمان دانسته که براساس‬ ‫بند دوم ماد ‌ه ‪ ۳‬قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫مصوب ‪ ۱۳۷۰.۷.۱۱‬یکی از وظایف ش��ورای نظارت‬ ‫بر صداوس��یما‪ ،‬نظارت بر سیاست‌های اجرایی است‬ ‫که سازمان صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به مرحله اجرا دربیاورد و ش��ورا می‌تواند نس��بت به‬ ‫ی خ��ود را به رئیس س��ازمان اعالم‬ ‫آن نظ��ر اصالح ‌‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب در ابتدا باید موضوع تعطیلی نود قبل‬ ‫از اجرا به اطالع شورای نظارت می‌رسید(که نرسید)‪،‬‬ ‫همچنین ش��ورای نظارت می‌تواند نسبت به موضوع‬ ‫تعطیلی نود به سازمان‪ ،‬نظر اصالحی دهد‪.‬‬ ‫تلویزیون تیتراژهای‬ ‫رمضان را به کدام‬ ‫خواننده‌ها سپرده است؟‬
‫چهارشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪ 2 - 1398‬رمضان ‪ 8 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1285‬پیاپی ‪2603‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫روایت پیرمرد ‪۷۸‬ساله که موزه‌دار روستا شد‬ ‫مجموعه در کنار هم قرار گرفته‌اند‪ .‬تاجیک نفیس‌ترین اثر موزه‌اش را یک صندلی‬ ‫‪۸۰‬س��اله بدون پیچ و مهره معرفی می‌کند‪ .‬او س��که‌های احمدش��اهی و بعد از آن‬ ‫خمره بزرگی را نشان می‌دهد و آنها را هم جزو نفیس‌ترین آثار موزه‌اش می‌داند‪.‬‬ ‫او عالق��ه خاص��ی هم به مجموعه قفل‌هایش دارد‪ .‬م��وزه‪ ،‬بازدیدکننده خودش را‬ ‫دارد؛ هم بازدیدکنندگانی که از هر نقطه به خاوه می‌آیند و هم نوجوانان روس��تا‬ ‫برگزاری یادبود هوشنگ آزادی‌ور‬ ‫س��ال گذش��ته اجرای آیین را برعهده داشت‪ ،‬برنامه را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬س��پس فیلم مستند «گل قالی» کار هوشنگ آزادی‌ور‬ ‫برای نخس��تین‌بار به‌طور کامل به نمایش درآمد؛ زمان فیلم‬ ‫‪ ۵۳‬دقیق��ه ب��ود و تهیه و تولید س��ال ‪ .۱۳۵۳‬محمدی پس‬ ‫از پخ��ش فیل��م درباره عالقه آزادی‌ور ب��ه این فیلم گفت و‬ ‫اینک��ه در ای��ن فیلم‪ ،‬کارگردان‪ ،‬حمای��ت فریدون رهنما را‬ ‫داشته است‪ .‬او همچنین به انتشار دوباره ترجمه آزادی‌ور از‬ ‫نمایشنامه «شب جنایتکاران» پس از ‪ ۴۶‬سال اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این نمایش��نامه در سال ‪ ۱۳۵۱‬با کارگردانی آزادی‌ور‬ ‫در کارگاه نمایش روی صحنه رفت‪ .‬پخش تیزر فیلم مستند‬ ‫«چهار خواب برای پنج آواز» که روایت شعر دیگر و هوشنگ‬ ‫آزادی‌ور را مد نظر قرار داده‪ ،‬بخش بعدی آیین بود‪ .‬س��پس‬ ‫محمدرض��ا اصالن��ی س��خنرانی ک��رد و از جفاهایی که به‬ ‫آیین یادبود نخس��تین سالمرگ هوشنگ آزادی‌ور برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫آیین یادبود نخس��تین س��المرگ‬ ‫هوش��نگ آزادی‌ور‪ ،‬ش��اعر‪ ،‬فیلمس��از‪ ،‬مترجم و پژوهشگر‬ ‫س��ینما و تئاتر‪ ،‬در تاالر ش��هناز خانه هنرمندان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن آیین که عنوان��ش یعنی «دو جانب‪ ،‬دو لحظه تب»‬ ‫برگرفته از یکی از س��طرهای ش��عر هوش��نگ آزادی‌ور بود‪،‬‬ ‫ابت��دا ویدئوی��ی از گزی��ده برنامه‌های آیین پخش ش��د‪ .‬در‬ ‫این ویدئو‪ ،‬بخش‌هایی از آیین یادبود س��ال گذش��ته ش��اعر‬ ‫در همین س��الن پخش ش��د؛ از جمله بخش‌هایی از مستند‬ ‫«گل قالی» س��اخته هوش��نگ آزادی‌ور‪ ،‬روای��ت او بر فیلم‬ ‫«خاطرات یک هفتادوپنج‌ساله» ساخته محمدرضا اصالنی‬ ‫و س��خنرانی‌های محمدرضا اصالنی‪ ،‬صابر محمدی و حامد‬ ‫هات��ف‪ .‬پس از پخ��ش این ویدئو‪ ،‬صابر محم��دی که مانند‬ ‫هوشنگ آزادی‌ور و نسل او شده گفت‪ .‬حامد هاتف سخنران‬ ‫بعدی آیین بود‪ .‬او با اشاره به چرایی‌های ماندگاری هوشنگ‬ ‫آزادی‌ور و ش��عرش در ادبیات ما‪ ،‬به نکاتی درباره بوطیقای‬ ‫شعر دیگر و شعر هوشنگ آزادی‌ور در کتاب شعر «پنج آواز‬ ‫برای ذوالجناح» اشاره کرد‪ .‬پخش فیلم «چهار خواب‪ ،‬برای‬ ‫پن��ج آواز» تهیه و کار علیرضا سردش��تی‪ ،‬برنامه پایانی این‬ ‫آیین یادبود بود‪ .‬این فیلم مستند چهاراپیزودی در هر بخش‪،‬‬ ‫در گفت‌وگ��و با هوش��نگ آزادی‌ور به یک خ��واب پرداخته‬ ‫اس��ت؛ «خواب کودکی» که در آن از کودکی تا جوانی‌اش و‬ ‫نخستین شعرهایش گفته‪« ،‬خواب ذوالجناح» که حرف‌های‬ ‫شاعر درباره شعرهایش در کتاب «پنج آواز برای ذوالجناح»‬ ‫را شامل می‌شود‪« ،‬خواب کتاب» که مربوط است به روایت‬ ‫آزادی‌ور از انتشار دو جلد کتاب «شعر دیگر» و اینکه چرا از‬ ‫خبر‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫س ک‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪140‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫س س‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪139‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایتخت کشور نپال ‪ -‬نوعی جدول و از سبک‌های ادبی‬ ‫‪ -2‬حرف تاسف ‪ -‬قس��متی از ستون فقرات ‪ -‬نویسنده فرانسوی در زمینه‬ ‫فلسفه و روان‌شناسی ‪ -‬از مراحل زراعت‬ ‫‪ -3‬حسدورزی ‪ -‬ماهی هشت‌پا ‪ -‬بیهوشی مدت‌دار‬ ‫‪ -4‬دارای قلب سلیم ‪ -‬گشت و گذار ‪ -‬غذای آبکی متنوع ‪ -‬تکیه‌کالم چوپان‬ ‫‪ -5‬من و شما ‪ -‬فنی در ورزش کشتی‬ ‫‪ -6‬عکس‌العمل ‪ -‬کیسه چرمی پول‬ ‫‪ -7‬تکرارش سکسکه می‌شود ‪ -‬حرف درد ‪ -‬رنگ زینتی ناخن‬ ‫‪ -8‬کودکی که از پا متولد شود ‪ -‬پول عهد ساسانیان‬ ‫‪ -9‬خطای ورزشی‪ -‬بدگمانی ‪ -‬حرف شرط کوتاه‬ ‫‪ -10‬نوعی تن‌پوش در فصل‌های بهار و پاییز ‪ -‬سنگی شبیه یاقوت‬ ‫‪ -11‬مقدار حداقل یا حداکثر در ریاضی ‪ -‬آغوش و کنار‬ ‫‪ -12‬سخن صریح ‪ -‬قسمت سنگین پا ‪ -‬پهلوان ‪ -‬کارورز پزشکی‬ ‫‪ -13‬شگون و مبارکی ‪ -‬رنگی برای مو ‪ -‬چشم‌چران و بی‌شرم‬ ‫‪ -14‬بیم��اری س��رماخوردگی ‪ -‬ناامیدی ‪ -‬انگش��تی در دس��ت و پا ‪ -‬باال‬ ‫آمدن آب دریا‬ ‫‪ -15‬کنایه از امر دشوار ‪ -‬لقب حضرت موسی(ع)‬ ‫اجرای طرح «ضیافت الهی»‬ ‫در بیش از ‪ ۲‬هزار بقعه‬ ‫دکتر اش�کان تقی‌پور‪ ،‬مدیرعامل موسس�ه خیریه‬ ‫نی�ک گام�ان جمش�ید‪ ،‬عض�و کمیس�یون ج�ذب‬ ‫مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کل کشور‪ :‬در‬ ‫خوزستان سربلند در‬ ‫یکی از روستاهای دوردس��ت ایذه در‬ ‫ِ‬ ‫آیین بهره‌برداری از دبستانی خیرساز حضور داشتم‪.‬‬ ‫رویش هر مدرس��ه در روز افتتاحش‬ ‫به‌روال معمول ا ِتما ِم‬ ‫ِ‬ ‫نخس��تین گریه‌های نوزاد تازه به هس��تی پای نهاده‪،‬‬ ‫مانند‬ ‫ِ‬ ‫هیجان زده‌ام کرد‪ .‬این افتتاح‌های ش��یرین و این جش��ن رویش‌ها تکرار می‌ش��وند‬ ‫اما هرگز تکراری نمی‌ش��وند‪ .‬نکته آنکه این افتتاح در آن زیبا روس��تای دور‪ ،‬تفاوتی‬ ‫زایش دیگر داش��ت ک ‌ه پیش از این نظاره‌گر ب��ودم‪ .‬در حضور دانش‌آموزان‪،‬‬ ‫با ده‌ها ِ‬ ‫ن آموزش و پرورش اس��تان به قرآن مجید بوس��ه زدم و روبان قرمز‬ ‫معلمان و معاونا ‌‬ ‫را بری��دم‪ .‬ن��وای روحانی صلوات به‌روال معمول فضا را عطرآگین کرد و دس��ت‌های‬ ‫ش��ادمانی دانش‌آموزان‪ ،‬روستاییان و فرهنگیان‪ ،‬پس از ذکر صلوات‪ ،‬شادمانی را نیز‬ ‫ب��ه این فض��ای الهی برآمده از آغاز آموزش و پ��رورش در جایِ دیگری از کهن دیار‬ ‫اف��زود‪ .‬ت��ا اینجا همان تکرا ِر ده‌ها باره زیبا دگر بار تکرار ش��ده بود‪ .‬هنگام بازدید از‬ ‫مدرس��ه‪ ،‬سرکارگری بومی با اصرار وجب به وجب فضای ساختمان و حتی جزئیات‬ ‫لوله‌کشی‌ها‪ ،‬رنگ‌آمیزی‌ها‪ ،‬شرایط درهای کالس‌ها و مشخصات دقیق موتورخانه را‬ ‫برایم با صدایی آرام اما مستمر و با عشقی ناگفتنی با حجب و حیایی خاص توضیح‬ ‫می‌داد‪ .‬به‌راس��تی بر هیجانم افزوده بود؛ آنگونه که پیش از این هرگز چنین نبودم‪.‬‬ ‫هنگام س��خنان خودمانی پایانی با دانش‌آموزان عزیزمان در روس��تا و پس از گرفتن‬ ‫عکس‌های یادگاری با ایش��ان‪ ،‬سرکارگر محجوب ایذه‌ای را گوشه‌ای یافتم‪ .‬پیش از‬ ‫توان واکنش��ی داشته باشد بوسه‌ای بر دستانش زدم و آرام گفتم آنچنان عشق‬ ‫آنکه ِ‬ ‫در کالمت موج می‌زد که با آنکه شوق و تالش برای ساختن مدرسه‌ها و آموزشگاه‌ها‬ ‫در وجودم همواره موج می‌زند اکنون حس می‌کنم تنها به‌واسطه کالم سحرانگیزت و‬ ‫شوق ساختن بسیار افزود ‌ه شده‬ ‫اصرارت بر جزئیات که سببش را هم نمی‌دانم به این ِ‬ ‫و به این سبب از مهربانی‌ات سپاسگزارم‪ ...‬پاسخم را به رس ِم حجب و حیای پیشین‬ ‫خوی��ش‪ ،‬آرام در جمله‌ای کوتاه گفت و دگر هیچ نگف��ت‪ .‬اما آنچه گفت می‌پندارم‬ ‫حجت را برای «خدمتگزاری» به کودکان مرزپرگهر‪ ،‬تا پایان عمر‪ ،‬بر من تمام کرد‪.‬‬ ‫«این مدرسه را با «سیمان» نساخته‌ایم؛ با «ایمان» ساخته‌ایم‪ ».‬پس از حدود ‪40‬‬ ‫سال زیستنم؛ آن‌هم با سری پرادعا‪ ،‬حال در گوشه‌ای دور از کهن دیار‪ ،‬در روستایی‬ ‫کم‌برخوردار‪ ،‬در کنار مدرس��ه‌ای‪ ،‬برای نخستین بار معنای «ایمان» را بسیار فراتر از‬ ‫خوانده‌ها‪ ،‬شنیده‌ها‪ ،‬تجربه‌ها و باورهای پیشین درک کردم‪ .‬دریافتم «مومن بودن»‬ ‫نه کار من اس��ت؛ روحی اهورایی می‌خواهد که در آنی‪ ،‬بی‌ادعا قافیه‌س��ا ِز «ایمان» و‬ ‫ترجمان عشقی راستین بر بنده پرادعای حقیر‪.‬‬ ‫«سیمان» باشد و‬ ‫ِ‬ ‫* اشاره تلویحی با تغییر واژگانی به نا ِم شعری ماندگار از زنده‌یاد فروغ فرخزاد‬ ‫معاونت فرهنگی اجتماعی س��ازمان اوقاف و امور خیریه جزئیات‬ ‫طرح «ضیاف��ت الهی» ویژه رمضان س��ال ‪ ۱۴۴۰‬هجری قمری را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫مواردی مانند تبدیل بق��اع متبرکه به قطب‬ ‫به گ��زارش‬ ‫فرهنگی با اس��تفاده از ظرفیت فضای معن��وی ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫تقوی��ت باوره��ا‪ ،‬اعتقادها و ایجاد فضای معن��وی در جامعه به‌ویژه‬ ‫برای نس��ل جوان‪ ،‬ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی و ایجاد فضای انس‬ ‫با قرآن در جامعه در جوار آس��تان مقدس خاندان اهل‌بیت عصمت‬ ‫و طهارت علیهم‌الس�لام‪ ،‬تبلیغ برای جذب مش��ارکت‌های مردمی‬ ‫در کمک به س��یل‌زدگان و اجرای دقیق نی��ات واقفین خیر‌اندیش‬ ‫از مهم‌تری��ن اهداف ط��رح «ضیافت الهی» به‌ش��مار می‌رود‪ .‬طرح‬ ‫«ضیافت الهی» در بیش از ‪ ۲‬هزار بقعه اجرا می‌شود که در ‪۱۸۰۰‬‬ ‫بقعه سخنرانی برگزار و در ‪ ۴۳۰‬بقعه خیمه معرفت (کودک و سایر)‬ ‫و در ‪ ۱۳۰‬بقعه خیمه معرفت چندرس��انه‌ای برپا می‌شود‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس در ‪ ۲۰۰‬بقع��ه محافل انس با قرآن کری��م به‌طور ملی و در‬ ‫‪ ۶۶۰‬بقعه به‌طور استانی و شهرستانی برگزار می‌شود‪ .‬همچنین در‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬بقعه محافل ترتیل‌خوانی وجزءخوانی قرآن کریم‪ ،‬در ‪۱۵۰۰‬‬ ‫بقعه کالس‌های تفس��یر قرآن کریم‪ ،‬در بیش از ‪ ۱۵۰۰‬بقعه جشن‬ ‫میالد امام حسن‪ ،‬در بیش از ‪ ۱۸۰۰‬بقعه آیین افطاری ساده‪ ،‬آیین‬ ‫شب‌های قدر شهادت و شام شهادت امام علی (ع)‪ ،‬در ‪ ۱۵۰۰‬بقعه‬ ‫آیین نماز عید سعید فطر‪ ،‬در ‪ ۳۷۰‬بقعه نمایشگاه عرضه محصوالت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬در ‪ ۵۰۰‬بقعه نماز جماعت صبح‪ ،‬در بیش از ‪ ۱۴۰۰‬بقعه‬ ‫نم��از جماعت ظهر و عصر و در بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬بقعه نماز جماعت‬ ‫مغرب و عش��ا برپا می‌ش��ود‪ ۱۵۵۰.‬روحانی بوم��ی و ثابت در بقاع‬ ‫متبرکه‪ ۱۲۰۰ ،‬روحانی از حوزه علمیه قم و ‪ ۴۷۰‬روحانی مستقر در‬ ‫قالب طرح ضیافت به تبلیغات دینی و فرهنگی می‌پردازند‪.‬‬ ‫تعطیلی بزرگ‌ترین توزیع‌کننده کتاب در امریکا‬ ‫ب در‬ ‫بیکراند تیلور‪ ،‬ش��رکت توزی ‌ع عمده کتا ‌‬ ‫آین��ده نزدیک بخش توزیع کتاب خود را تعطیل‬ ‫می‌کند‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل از پابلیشرزویکلی‪،‬‬ ‫ب در‬ ‫بیکران��د تیلور‪ ،‬ش��رکت توزی ‌ع عم��ده کتا ‌‬ ‫امریکا اع�لام کرد در آینده نزدیک بخش توزیع‬ ‫کت��اب خود را تعطیل می‌کن��د و تمرکز خود را‬ ‫بیش��تر روی مس��ائل آموزش��ی می‌گذارد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت واقع در کارولینای جنوبی متعلق به کمپانی فولت (‪ )Follett‬اس��ت‪ .‬بیکراند‬ ‫تیل��ور درحال‌حاضر بزرگ‌ترین توزیع‌کننده کتاب اس��ت که ب��رای خرده‌فروش‌های‬ ‫امریکایی کتاب تهیه می‌کند‪ .‬این ش��رکت از ‪ ۱۸۰‬س��ال گذشته تاکنون این کار به‌طور‬ ‫مداوم انجام داده است‪ .‬پت کانلی‪ ،‬رئیس کمپانی فولت از یک سال گذشته که به این‬ ‫مقام رسیده تغییر و تحوالت بسیاری در نوع کارکرد این توزیع‌کننده ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی اعتقاد دارد این تصمیم برای بهبود کیفیت کار بیکراند تیلور (‪ )B&T‬مفید است‪.‬‬ ‫وی گفت تصمیم برای خروج از کار توزیع کتاب در ابتدا بسیار سخت بود اما این تصمیم‬ ‫تنها گزینه موجود برای بهبود دسترس��ی به مدرس��ه‌ها و کتابخانه‌های مدرسه (شغل‬ ‫اصل��ی فولت) بود‪ .‬کمپانی فولت در س��ال ‪1395‬خورش��یدی (‪۲۰۱۶‬میالدی) امتیاز‬ ‫بیک��ر را خری��داری کرد اما از آن زمان تاکنون این دو ش��رکت به‌طور جداگانه فعالیت‬ ‫می‌کردند‪ .‬دیوید کالی‪ ،‬رئیس شرکت بیکراند تیلور نیز در واکنش به این تصمیم گفت‪:‬‬ ‫این تغییرات برای کار ما ضروری بود چون خیلی وقت است که بیشتر ناشران خودشان‬ ‫مس��تقیم اقدام به فروش کتاب می‌کنند و زیاد به ما وابس��ته نبودند‪ .‬وی زمان دقیقی‬ ‫برای تعطیلی کامل ش��رکت اعالم نکرد اما گفت‪ :‬به‌‌احتمالی به‌طور کامل در تابس��تان‬ ‫وارد شغل جدیدمان خواهیم شد‪ .‬به‌گفته کالی انبارهای کتاب شرکت نیز تا پایان سال‬ ‫جاری به کار خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجموعه‌ای از فنون مدیریت ‪ -‬از حومه تهران‬ ‫‪ -2‬پرده از راز افکندن ‪ -‬بسندگی ‪ -‬به تدریج‬ ‫‪ -3‬لکه‌هایی در پوست ‪ -‬در آغاز پیدایش یا فعالیت ‪ -‬آتش دوزخ‬ ‫‪ -4‬درس��ت ب��ه ان��دازه در زبان گفتاری م��ردم ‪ -‬خردمن��د و عاقل ‪ -‬از‬ ‫تقسیمات ارتش ‪ -‬رنگ موی صنعتی‬ ‫‪ -5‬آرزوها و تمنیات ‪ -‬آدمی و انسان ‪ -‬پارچه‌باف‬ ‫‪ -6‬قیمت و بهای جنس ‪ -‬از عالئم دستور زبان عربی‬ ‫‪ -7‬یک قسمت از شبانه‌روز ‪ -‬نگاه بی‌سروته‬ ‫‪ -8‬اسباب و ابزار ‪ -‬مرکز بالروس‬ ‫‪ -9‬نمایش با آواز ‪ -‬فرزند اعراب‬ ‫‪ -10‬تنبل جالیز ‪ -‬شیوه رفتاری‬ ‫‪ -11‬زودباور ‪ -‬زیرانداز خفته ‪ -‬پسوند مکاتب فکر و هنری‬ ‫‪ -12‬صدم��ه و آس��یب ‪ -‬ح��اوی و فراگیرنده ‪ -‬عنصر الم��اس و زغال ‪-‬‬ ‫خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -13‬کیف دستی ‪ -‬افزون از اندازه ‪ -‬قطعه زمین کوچک کشت‬ ‫‪ -14‬چرم خام ‪ -‬نمایش عمومی فیلم در سینما ‪ -‬ابزار آرایش مژگان‬ ‫‪ -15‬از زنان شاهنامه ‪ -‬کتابی از مهدی اخوان ثالث‬ ‫‪2‬‬ ‫این کتاب‌ها بیرون مانده است و در نهایت «خواب دوستان»‬ ‫که در آن ش��اعر درباره دوستانش از جمله محمود شجاعی‪،‬‬ ‫بهرام اردبیلی‪ ،‬بیژن الهی و هوش��نگ چالنگی گفته اس��ت‪.‬‬ ‫گفت‌وگوهای این فیلم مستند برعهده صابر محمدی بوده و‬ ‫تدوین فیلم را هادی جلدی انجام داده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش آیین یادبود دیگری نیز قرار اس��ت‬ ‫در آینده نزدیک در خانه س��ینما برای نخس��تین سالمرگ‬ ‫هوش��نگ آزادی‌ور برگزار شود‪ .‬او اسفند ‪ ۱۳۲۱‬در تهران به‬ ‫دنیا آمد و ‪ ۹‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۷‬در همین شهر درگذشت‪.‬‬ ‫*‬ ‫یک بار هم «ایمان بیاوریم به آغاز فصل گرم »‬ ‫یادداشت‬ ‫ی��ک ت��االر چندده متری ه��ر کدام از موزه‌های ثبت ملی ش��ده میراثی‌ها کجا‬ ‫و تک‌ات��اق کوچک تنها موزه «ادوات کش��اورزی» روس��تای «خ��اوه» که یکی از‬ ‫تاجیک‌های روستا با وسایل قدیمی خانوادگی آن را سرپا کرده‪ ،‬کجا!‬ ‫به گزارش ایسنا در یکی از میدانچه‌های اصلی روستای هدف گردشگری خاوه‪،‬‬ ‫در ‪ ۳۵‬کیلومتری جنوب ورامین‪ ،‬در روستای تابع بخش جواد‌آباد‪ ،‬ابراهیم تاجیک‬ ‫که حاال ‪ ۷۸‬سال سن دارد‪ ،‬چند سالی می‌شود با جمع‌آوری ابزار و ادوات کشاورزی‬ ‫در منطقه‌ای که بیش��تر آنها متعلق به خود و خانواده‌اش بوده‪ ،‬موزه‌ای از «ادوات‬ ‫ن کار آنقدر هیجان در مردم روس��تا‬ ‫کش��اورزی» برپا کرده اس��ت‪ .‬عالقه‌اش به ای ‌‬ ‫ایجاد می‌کند که به مرور مردم محلی هم اش��یای قدیمی‌ش��ان که حتی به آنها‬ ‫ارث رس��یده را به موزه می‌س��پارند‪ .‬چراغ‪ ،‬ساعت‪ ،‬عالالدین‪ ،‬زنگوله‪ ،‬قفل‪ ،‬سماور‪،‬‬ ‫س��اعت‪ ،‬داس‪ ،‬استکان و سینی‪ ،‬ادوات کشاورزی‪ ،‬ترازو و سبدهایش‪ ،‬نقشه قالی‪،‬‬ ‫کوزه‪ ،‬کلوخ کوب‪ ،‬سه‌پایه‪ ،‬قداره‪ ،‬تلمبه نفت‌کش و علف‌بر‪ ،‬از هر کدام یکی یا یک‬ ‫که همراه با هر بازدیدکننده یک بار دیگر موزه را مرور می‌کنند‪ .‬صاحب این موزه‬ ‫خصوص��ی که هیچ اعتقادی به گرفتن بلی��ت ورودی از بازدیدکنندگان موزه‌اش‬ ‫ندارد‪ ،‬با صبر و حوصله درباره تاریخچه موزه و آثارش توضیح می‌دهد‪ .‬تاجیک اهل‬ ‫ورزش زورخانه‌ای هم هس��ت‪ .‬او ‪ ۴۰‬س��ال پیش کنار خانه‌اش زورخانه‌ای ساخته‬ ‫که مردم روس��تا در آن ورزش باس��تانی را انجام می‌دهند‪ .‬او مهم‌ترین انگیزه‌اش‬ ‫برای نگهداری این آثار را آش��نایی نس��ل‌های بعد با آداب و رسوم پیشین می‌داند‬ ‫و می‌گوید‪ :‬دوس��ت دارم امروز که فناوری آمده و بچه‌ها هیچ نس��بتی با کشاورزی‬ ‫سنتی ندارند‪ ،‬بدانند که آبا و اجدادشان برای برداشت و خرید و فروش محصوالت‬ ‫کشاورزی چه زحمت‌هایی کشیده‌اند‪ ،‬از چه وسایلی استفاده و چگونه محصوالت‬ ‫را نگهداری می‌کردند‪ .‬او گاهی مهمان خارجی هم دارد؛ گردش��گرانی که با ورود‬ ‫به خاوه از دیدن یک موزه روستایی آن هم با این سبک و سیاق ذوق‌زده می‌شوند‬ ‫و عکس‌های یادگاری می‌گیرند‪.‬‬ ‫حجت‌االسلام اس�ماعیل نریموسی‪،‬‬ ‫آزاده و راوی دف�اع مق�دس‪ :‬م��ن در‬ ‫نخستین عملیات برون‌مرزی یعنی «عملیات‬ ‫رمضان» س��ال ‪ ۱۳۶۱‬اسیر شدم‪ .‬من و دیگر‬ ‫همرزمانم جوان و کم‌س��ن و سال بودیم‪ .‬یکی‬ ‫از عراقی‌ه��ا به اس��ارتگاه آمد و گفت من این‬ ‫اسیر را می‌خواهم‪ .‬فرمانده‌اش دلیل خواسته‬ ‫او را جویا ش��د که پاس��خ داد‪« :‬برادر من در جنگ کش��ته ش��ده و مادرم به من گفته از‬ ‫جنگ برنگرد؛ مگر اینکه ‪ ۱۰‬نفر از ایرانی‌ها را به انتقام برادرت بکشی‪».‬‬ ‫فرمانده اجازه صادر کرد‪ .‬من و چند نفر از اسیران را به کنار خاکریز برد و از ما سوال‬ ‫کرد که اینجا عراق اس��ت یا ایران؟ پاس��خ دادم‪« :‬نمی‌دانم‪ ،».‬ش��ما متجاوز هستید یا‬ ‫ما؟ جواب دادم‪« :‬نمی‌دانم»‪ ،‬شما کافر هستید یا ما؟ گفتم‪« :‬نمی‌دانم»‪ ،‬شما مسلمان‬ ‫هس��تید یا ما؟ باز هم گفتم‪« :‬نمی‌دان��م»‪ .‬عراقی‌ها تحت تاثیر تبلیغات جنگ بودند و‬ ‫این جواب دادن «نمی‌دانم» تاکتیکی بود که آن حساس��یت را از بین ببرد‪ ،‬چون نوک‬ ‫اس��لحه‌اش را روی س��ینه من قرار داده بود و منتظر بهانه‌ای بود که ش��لیک کند‪ .‬افسر‬ ‫عراقی گفت‪« :‬من می‌دانم که ش��ما کافر مجوس (آتش‌پرس��ت) هس��تید و ما مسلمان‬ ‫هس��تیم‪ ».‬قرآن را از جیبش درآورد و گفت‪« :‬این کتاب به زبان عربی‪ ،‬به پیامبر عرب‬ ‫و در س��رزمین عربی نازل ش��ده‪ ،‬به همین دلیل ما مس��لمان هس��تیم و شما کافرید‪».‬‬ ‫گفتم این قرآن کتاب ما نیز هست اما سرباز عراقی گفت‪« :‬نه کتاب شما آتش‌پرستی و‬ ‫مجوسیت است‪ .‬شما حتی نمی‌دانید این کتاب چیست‪ ،‬به چه زبانی است و از محتوای‬ ‫َ‬ ‫آن نیز س��ر درنمی‌آورید‪ ».‬در پاس��خ به این جمله س��رباز عراقی چنین گفتم که ما این‬ ‫کتاب را می‌خوانیم و از همه جزئیات آن مطلع هس��تیم‪ .‬آن افس��ر گفت‪« :‬اگر راس��ت‬ ‫می‌گویی بیا بخوان‪ .‬قرآن را باز کرد و به من داد و من آیه‌ای از س��وره مبارکه یاس��ین‬ ‫َ‬ ‫ون» و من روی این آیه تاکید و‬ ‫ِیرا أَ َفلَ ْم تَ ُکون ُوا تَ ْع ِق ُل َ‬ ‫خواندم‪َ « :‬ولَق َْد أضَ َّل مِن ُک ْم ِجب اًِّل َکث ً‬ ‫ترجمه این آیه را برای او بیان کردم‪« :‬شیطان از شما انسان‌های بسیاری را گمراه کرده‬ ‫است» سرباز عراقی متوجه اشتباه خود شد و فهمید شیطان باعث گمراهی‌اش شده و‬ ‫کتاب را بست و نگاهی با تامل به ما کرد و گفت‪« :‬خداوند‪ ،‬پیامبر و قرآن کمک کردند‬ ‫و تو را از دست من نجات دادند‪ .‬برو و شاکر باش‪».‬‬ ‫رمضان کریم‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫وقتی قرائت قرآن جواز زندگی یک اسیر‬ ‫ایرانی شد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

شماره : ۱۳۳۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!