صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1284

روزنامه صمت شماره 1284

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی اصلی‌ترین اولویت‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1284‬پیاپی ‪2602‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫جذب سرمایه‌گذار‬ ‫با هدف بازار منطقه‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬وظیفه فرماندهی صادرات کش��ور برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت و این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توس��عه صادرات نیاز داش��ته باشد از طریق‬ ‫مصوبه دولت یا س��تاد مقابله با تحریم در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی دولت اسحاق جهانگیری در جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان‬ ‫اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقالب به‌عنوان سال «رونق تولید» نام‌گذاری شده‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی اصلی‌ترین اولویت کش��ور اس��ت‪ .‬جهانگی��ری از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران خواست در جهت حمایت‬ ‫از صادرات جلسه‌ای تشکیل دهند و با رفع موانع صادرات‪ ،‬شیوه حمایت از بازرگانان و تاجران کشور‬ ‫را بررسی کنند تا آنها با مشکالت کمتری روبه‌رو باشند‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تولید کاالی بی‌کیفیت به اندازه قاچاق به تولیدکنندگان آسیب می‌زند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موانع صادرات‬ ‫بساط دالالن باید جمع شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه فس��اد‪ ،‬هر صنعتی را از بین می‌برد‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت مبارزه با این پدیده تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواست بساط دالالن را‬ ‫جمع کنند‪ .‬رضا رحمانی در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کننده‪،‬‬ ‫رونق تولید را در گرو تولید کاالی با کیفیت دانست و گفت‪ :‬اگر تولیدکننده به‌دنبال‬ ‫صادرات محصوالت خود و حتی فروش در بازارهای داخلی اس��ت‪ ،‬باید محصول با‬ ‫کیفیت تولید کند‪ ،‬ش��أن مردم ایران هم دریافت کاالی با کیفیت اس��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تولید کاالی بی‌کیفیت بیش و پیش از همه به خود تولید‌کنندگان آس��یب می‌زند؛‬ ‫چنان‌که صادرات کاالی بی‌کیفیت دوامی نخواهد داش��ت و باعث بدنام ش��دن نام‬ ‫‪7‬‬ ‫کاالی ایرانی می‌شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مولفه‌های حمایت از‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۷‬مسئولیت روابط‌عمومی‌ها‬ ‫در صنعت نمایشگاهی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪10‬‬ ‫تولید و اهدای پمپ‌های‬ ‫لجن‌کش به مناطق سیل‌زده‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار صادراتی‪ ،‬توان جذب‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد تولید فوالد‬ ‫امیرکبیر را دارد‬ ‫‪11‬‬ ‫کلی‌گویی دردی از صنعت‬ ‫درمان نمی‌کند‬ ‫‪3‬‬ ‫به‌نام صادرات‪ ،‬به‌کام بازار‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫برخی تولیدکنندگان با مجوز موتورسیکلت انژکتوری‬ ‫کاربراتوری شماره‌گذاری می‌کنند‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫محور گفت‌وگو؛ اینستکس و معافیت‌های تحریم نفتی و هسته‌ای‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫یکی از مشکالت نظام بانکی این است که در برخی موارد‬ ‫اعتقاد قلبی به سیس��تم تامین مالی اسالمی وجود ندارند‬ ‫و آم��وزش ندیدن درس��ت کارمن��دان بانک‌ها مانع تحقق‬ ‫بانکداری اسالمی شده است‪ .‬برای مثال در زمان پرداخت‬ ‫تس��هیالت از متقاضی تقاضای فاکتور می‌کنند و اگر این‬ ‫فاکتور به‌اصطالح صوری هم باش��د‪ ،‬توجه نمی‌کنند؛ پس‬ ‫هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمی‌ش��ود و همان سیس��تم‬ ‫مت��داول اج��را می‌ش��ود‪ ،‬یعنی بان��ک در ظاهر ق��رارداد‬ ‫مبادله‌ای فروش اقس��اطی با مشتری منعقد می‌کند اما در‬ ‫عمل به‌دلیل صوری بودن فاکتور هیچ فعل اقتصادی انجام‬ ‫نمی‌شود و بهره تسهیالت مصداق ربا می‌شود‪ .‬مثال دیگر‬ ‫جریمه دیرکرد اس��ت که بارها ازسوی مراجع عظام تقلید‬ ‫حرام اعالم ش��ده اما هیچ‌گونه توجهی به این امر نمی‌شود‬ ‫و کماکان جریمه دیرکرد از مشتریان دریافت می‌شود‪.‬‬ ‫سیس��تم تامی��ن مالی اس�لامی در عمل ب��ا تهدیدها و‬ ‫چالش‌هایی نیز روبه‌رو اس��ت‪ .‬یکی از این چالش‌ها‪ ،‬وجود‬ ‫اطالعات نامتقارن بین بانک و متقاضی تسهیالت است که‬ ‫مس��تلزم توجه دقیق به سنجش اعتبار و ریسک مشتریان‬ ‫بانک اس��ت‪ .‬به‌طور مثال ممکن است کارآفرین توان مالی‬ ‫یا انس��انی خود را بیش��تر از حد واقعی تظاهر کند‪ .‬به‌دلیل‬ ‫اهمی��ت باالی س��رمایه انس��انی در قرارداده��ای مضاربه‬ ‫ممکن است بانک فریب داده شود؛ به این صورت که طرح‬ ‫توجیهی س��رمایه‌گذاری براس��اس اطالعات غیرواقعی با‬ ‫نرخ بازدهی باالتر و ریس��ک کمتری تدوین شود و همین‬ ‫مسئله‪ ،‬در ادامه نظام بانکی را دچار بحران می‌کند‪ .‬تامین‬ ‫مالی در چارچوب قراردادهای مش��ارکت ش��باهت زیادی‬ ‫به بازارهای س��رمایه دارد‪ .‬کش��وری که دغدغه اس�لامی‬ ‫ش��دن دارد باید بازار س��رمایه پیشرفته‌ای داشته باشد اما‬ ‫در عم��ل عک��س آن رخ داده و پس‌ان��داز جامعه به جای‬ ‫آنک��ه از طریق بازارهای مالی به تولید اختصاص پیدا کند‪،‬‬ ‫از طریق س��رمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی و سوداگری دائم‬ ‫موجب نامتعادلی در بازارهای گوناگون و نوس��ان ش��دید‬ ‫قیمت‌ها می‌ش��ود‪ .‬در اقتصادهای پیش��رفته جهان عمده‬ ‫بار تامین مالی برعهده بازار س��رمایه است‪ ،‬اما در کشور ما‬ ‫به‌دلیل اینکه بانک‌ها بیشترین سهم را در این زمینه دارند‬ ‫در پی کاهش ریس��ک خود هس��تند و چنین روندی باعث‬ ‫می‌ش��ود از قراردادهای مشارکت استقبال چندانی نکنند‬ ‫و به س��مت قراردادهای مبادله‌ای گرایش داشته باشند که‬ ‫در بسیاری موارد به علت صوری بودن در عمل آلوده به ربا‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬توسعه بازار سرمایه فشار بر نظام بانکی را کمتر‬ ‫می‌کند‪ .‬در یک مطالعه که در سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی (‪۱۳۸۵‬‬ ‫خورش��یدی) انجام شد‪ ،‬حجم مشتقات مالی جهان ‪۱۲.۵‬‬ ‫برابر کل جی‌دی‌پی جهان برآورد شده؛ یعنی به ازای تولید‬ ‫ه��ر ی��ک واحد کاال و خدمات در جه��ان‪ ۱۲.۵ ،‬معامله در‬ ‫بازارهای مالی انجام می‌ش��ود‪ .‬این نشان می‌دهد بخشی از‬ ‫بازدهی س��هام در بازارهای مالی حباب اس��ت و مابه‌ازای‬ ‫واقع��ی ندارد‪ .‬برای مثال در برخی بازارهای مالی معامالت‬ ‫نفتی با سررسیدهای یک‌ماهه‪ ،‬دوماهه‪ ،‬شش‌ماهه‪ ،‬یکساله‬ ‫و‪ ...‬انج��ام می‌ش��وند‪ .‬این قراردادهای آینده ممکن اس��ت‬ ‫چندی��ن بار مورد معامله ق��رار بگیرند و هر بار قیمت‌های‬ ‫متفاوتی خواهند داش��ت؛ پس ممکن اس��ت نوعی حباب‬ ‫به‌وجود آید که در صورت ترکیدن آن‪ ،‬ش��اخص دچار افت‬ ‫ش��دید شود و به‌س��رعت به دیگر بازارها سرایت کند‪ .‬این‬ ‫نگرانی در بازارهای مالی در سیس��تم تامین مالی اسالمی‬ ‫نی��ز وجود دارد‪ .‬فرام��وش نکنیم یکی از دالیل حرام بودن‬ ‫ربا این اس��ت که در برابر قرارداد تامین مالی مبتنی بر ربا‬ ‫ماب��ه‌ازای واقعی وجود ندارد‪ .‬ترکیدن حباب‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫ارزش س��رمایه‌ها‪ ،‬خروج س��رمایه‌گذاران و تش��دید رکود‬ ‫می‌ش��ود ک��ه نوعی چرخه باطل را به‌وج��ود می‌آورد‪ .‬یک‬ ‫مسئله مهم دیگر‪ ،‬مالکیت دولتی یا شبه‌دولتی بانک‌ها در‬ ‫ایران اس��ت که باعث ش��ده در تخصیص منابع‪ ،‬کارا عمل‬ ‫نکنند و به‌دنبال این مس��ئله هزین��ه بانک‌ها افزایش پیدا‬ ‫کند که موجب می‌ش��ود قیمت تمام‌ش��ده پول باال برود‪.‬‬ ‫این مس��ئله بانک‌ها را وادار به افزایش نرخ سود تسهیالت‬ ‫در عق��ود مبادله‌ای می‌کند‪ .‬پیامد این وضعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه با افزایش نرخ س��ود‪ ،‬بازی پونزی رقم زده می‌ش��ود؛‬ ‫یعن��ی بانک‌ها برای پرداخت تعه��دات خود مدام به‌دنبال‬ ‫حداکثر ک��ردن بدهی خود یعنی جذب س��پرده خواهند‬ ‫ب��ود و دیگر رقیبان خ��ود را وادار می‌کنند برای ماندن در‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬همین کار را انجام دهند؛ یعنی یک رقابت ش��وم‬ ‫بی��ن بانک‌ها برای جذب س��پرده از طریق حداکثر کردن‬ ‫بدهی در هر لحظه ش��کل می‌گیرد‪ .‬پس بهتر اس��ت مجوز‬ ‫تاس��یس بانک برای ش��خصیت‌های حقوقی و حقیقی که‬ ‫دارای اهلیت هستند صادر شود؛ نه شخصیت‌های حقوقی‬ ‫دولتی یا ش��به‌دولتی‪ .‬در یک جمع‌بندی و به‌طور خالصه‪،‬‬ ‫سیس��تم متداول به شکل غیرمنعطف با کارآفرین برخورد‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما رفتار سیس��تم اسالمی منعطف است که باعث‬ ‫کاهش نامتعادلی‌‌ها و نوسان‌ها می‌شود‪ .‬هنگامی که رکود‬ ‫رخ می‌دهد و قدرت بازپرداخت کم می‌شود‪ ،‬سیستم بانکی‬ ‫متداول به جای همراهی با کارآفرین‪ ،‬وجوه خود را مطالبه‬ ‫می‌کند اما سیس��تم اس�لامی در حالت رکود با کارآفرین‬ ‫مدارا می‌کند و در عوض در ش��رایط رونق س��ود بیشتری‬ ‫به‌دست می‌آورد‪ .‬پس می‌شود نتیجه گرفت که در سیستم‬ ‫متداول مبتنی بر ربا‪ ،‬رکودها و رونق‌ها عمیق‌تر می‌ش��ود‬ ‫اما در مقابل در سیستم تامین مالی اسالمی دامنه رکودها‬ ‫و رونق‌ها کمتر می‌شود‪.‬‬ ‫مذاک��رات برجامی ایران و گروه ‪ ۴+۱‬در س��طح‬ ‫کارشناس��ی ام��روز با حض��ور کارشناس��ان وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه ای��ران‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫چین و روس��یه در بروکس��ل انجام خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرن��ا در ای��ن دور از مذاک��رات‪ ،‬طرفین‬ ‫درباره مس��ائلی مانند تحریم‌ه��ای یکجانبه امریکا‪،‬‬ ‫تمدی��د نش��دن معافیت‌ه��ای تحریم نفت��ی ایران‬ ‫ازس��وی ایاالت متحده‪ ،‬تمدید نشدن معافیت‌های‬ ‫مرب��وط به همکاری‌های هس��ته‌ای و همکاری‌های‬ ‫اقتصادی مبتنی بر اینس��تکس گفت‌وگو می‌کنند‬ ‫و ب��ه تبادل‌نظر با یکدیگر خواهند پرداخت‪ .‬در این‬ ‫چارچوب‪ ،‬به‌احتمالی علی اصغر نوری و پر فیش��ر‪،‬‬ ‫رئیس��ان ایرانی و آلمانی اینس��تکس در این دور از‬ ‫مذاکرات کارشناسی درباره نوع همکاری‌های ایران‬ ‫و اتحادیه اروپا در قالب اینس��تکس با یکدیگر دیدار‬ ‫و گفت‌وگو می‌کنند‪ .‬پس از خروج امریکا از برجام و‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی از فراهم بودن‬ ‫بس��ترهای مناسب برای گس��ترش روابط تجاری‬ ‫ای��ران و نیجر خبر داد و گفت‪ :‬ما هیچ محدودیتی‬ ‫برای همکاری‌های اقتصادی با کشور نیجر نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬عل��ی الریجانی در دیدار با‬ ‫نایب رئیس مجلس نیجر ضمن خوش��امدگویی به‬ ‫ایش��ان و هیات همراه گف��ت‪ :‬همواره روابط خوب‬ ‫و حس��نه‌ای با کش��ور نیجر داش��ته‌ایم‪ .‬براساس‬ ‫سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬توجهی‬ ‫ویژه به کش��ورهای افریقایی وج��ود دارد و تالش‬ ‫می‌کنیم کمک‌هایی در حوزه بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در حوزه خودرو انجام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫خط��اب به نایب رئیس مجلس نیج��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ور شما‪ ،‬دوس��ت و برادر ماس��ت و امیدواریم‬ ‫این س��فر بر توسعه روابط دو کشور بیفزاید‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به تنوع تعامالت اقتصادی که در دوره‌های‬ ‫گذش��ته بین دو کشور به‌وجود آمده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫مخالفت اتحادیه اروپا با این اقدام‪ ،‬فدریکا موگرینی‬ ‫در حاش��یه نشس��ت وزی��ران امور خارج��ه ایران و‬ ‫گروه ‪ ۴+۱‬در س��ازمان ملل متحد در شهریور سال‬ ‫گذش��ته از راه‌اندازی س��ازکار مالی اروپایی (‪)spv‬‬ ‫ب��ا ایران ب��رای ادامه مبادالت تج��اری خبر داد که‬ ‫س��رانجام پنجش��نبه‪ ۱۱ ،‬بهمن این کانال مالی با‬ ‫نام اینس��تکس در فرانس��ه ثب��ت و مدیریت آن را‬ ‫«پر‌فیش��ر» آلمانی با س��ابقه طوالن��ی مدیریت در‬ ‫کامرز بانک برعهده گرفت‪ .‬اینستکس مخفف عبارت‬ ‫‪Instrument in Support of Trade Exchanges‬‬ ‫به‌معنای «ابزار پش��تیبانی مبادالت تجاری» است‪.‬‬ ‫اینس��تکس در پاریس و در چارچوب قوانین فرانسه‬ ‫ثبت شده است‪ .‬غیر از فرانسه‪ ،‬آلمان و انگلیس نیز‬ ‫س��هامداران اصلی آن هس��تند اما دیگر کشورهای‬ ‫اروپایی و جهان از جمله چین و روسیه نیز می‌توانند‬ ‫وارد آن ش��وند‪ .‬س��رمایه اولیه این شرکت از سوی‬ ‫بستر گسترش روابط تجاری ایران و نیجر فراهم است‬ ‫حوزه بهداشتی کارهای ما در کشور شما گسترش‬ ‫یافت��ه و همچنی��ن در زمینه ت��دارک ترانس‌های‬ ‫برق برای کش��ور شما اقدام‌هایی انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫در زمین��ه خودروهای مورد نظر ش��ما اقدام‌هایی‬ ‫کرده‌ایم و در توس��عه آموزش عال��ی نیز از طریق‬ ‫جامعه‌المصطفی فعالیت‌هایی انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫الریجان��ی بیان کرد‪ :‬در برخی از طرح‌های معدنی‬ ‫کشور شما‪ ،‬شرکت‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند‬ ‫و این حضور بس��تر مناسبی است تا تاجران ایرانی‬ ‫در کش��ور شما فعال ش��وند و به مرور زمان سطح‬ ‫روابط تجاری دو کش��ور باال ب��رود‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬ما هیچ محدودیتی‬ ‫برای همکاری‌های اقتصادی با کشور نیجر نداریم‪.‬‬ ‫تاجران این کش��ور می‌توانند از بازار ایران استفاده‬ ‫و خری��داری کنن��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در زمینه معادن‬ ‫برخی ش��رکت‌های ایرانی تجربه‌های خوبی دارند‬ ‫امریکا به‌دنبال جنگ و درگیری با ایران نیست‬ ‫مش��اور امنی��ت مل��ی کاخ س��فید در‬ ‫ادام��ه تهدیدهای خود علیه ای��ران از اعزام‬ ‫بمب‌افک��ن و ناوهواپیمابر به خاورمیانه خبر‬ ‫داد ام��ا در عین حال تاکید کرد واش��نگتن‬ ‫به‌دنب��ال جنگ با ایران نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا به نقل از رویترز‪ ،‬جان بولتون‪ ،‬مش��اور‬ ‫امنیت ملی کاخ سفید در ادامه سیاست‌های‬ ‫جنگ‌طلبان��ه خود از اع��زام بمب‌افکن و ناو‬ ‫هواپیماب��ر به خاورمیانه خبر داد‪ .‬وی در این‬ ‫باره مدعی شد‪ :‬امریکا ناوها و بمب‌افکن‌ها را‬ ‫به حوزه سنتکام در خاورمیانه اعزام می‌کند‬ ‫ت��ا این اقدام پیامی واضح برای ایران باش��د؛‬ ‫مبنی بر اینکه هرگونه حمله به منافع امریکا‬ ‫یا متحدان‌مان بی‌پاسخ نخواهد ماند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه اف��زود‪ :‬امریکا به‌دنب��ال آغاز جنگ یا‬ ‫درگی��ری نظام��ی با ایران نیس��ت‪ ،‬اما ما به‬ ‫طور کامل آماده هستیم تا به هرگونه حمله‬ ‫از جانب ایران پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫«در نشس��ت مجمع گفت‌وگوی همکاری آس��یا که‬ ‫گفت‌وگوهای مهمی با امیر و وزیر امور خارجه قطر و‬ ‫وزیران چندین کشور داشتم‪ ،‬بر اهمیت ایجاد مجمع‬ ‫گفت‌وگوی منطقه‌ای و همسو کردن توانمندی‌های‬ ‫خود برای مهار یکجانبه‌گرایی توس��عه‌طلبانه تاکید‬ ‫کردم‪ ».‬گفتنی اس��ت وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫هفته گذش��ته برای شرکت در اجالس گفت‌وگوی‬ ‫همکاری آسیایی (‪ )ACD‬به دوحه رفته بود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬بیش��تر نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬در جلس��ه غیرعلنی روز گذش��ته مخالف افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن بودند و این نظر به دولت منعکس ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫علی الریجانی در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس درباره‬ ‫جلس��ه غیرعلنی این روز مجلس گفت‪ :‬درباره موضوع بنزین در‬ ‫این جلس��ه مباحث مفصلی اعم از اینکه سیس��تم کارتی روی‬ ‫بنزین اعمال ش��ود‪ ،‬انجام ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به‌طور حتم ش��یوه‬ ‫که می‌توانند در کش��ور نیجر فعال شوند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ارتباطات گروه دوس��تی پارلمانی دو کش��ور‬ ‫می‌تواند مناسب باشد و پیگیر برخی خواسته‌های‬ ‫ش��ما‌شوند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب‬ ‫به نایب رئیس مجلس نیجر اظهار کرد‪ :‬سالم ما را‬ ‫به رئیس پارلمان نیجر برس��انید و امیدواریم سفر‬ ‫شما س��فر موفقی بوده باشد‪ .‬س��ولی ایدی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس مجلس نیجر نیز در این دیدار با بیان اینکه‬ ‫چهارمین نایب رئیس مجلس ملی این کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��فر به ایران‪ ،‬رئیس کمیس��یون امنیت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬رئیس گروه دوس��تی پارلمان��ی ایران و‬ ‫نیجر‪ ،‬نایب رئیس گروه دوس��تی‪ ،‬گزارش��گر گروه‬ ‫و کارش��ناس مجلس ملی همراه من هس��تند‪ .‬وی‬ ‫ضمن تشکر از مالقات و استقبال گرمی که در بدو‬ ‫ورود به خاک ایران از او انجام شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بنده‬ ‫حامل س�لام مجلس ملی نیجر هستم و همینطور‬ ‫از من خواس��تند تسلیت مجلس نیجر و همچنین‬ ‫ب��رای چین وجود دارد ام��ا این موضوعی برای چانه‌زنی‬ ‫در گفت‌وگوها با امریکا خواهد بود؛ به‌‌ویژه آنکه مضرات‬ ‫اقتصادی برای جهان و چین دارد و از همین اکنون هم‬ ‫باعث باال رفتن بهای نفت شده است‪ .‬خبرگزاری شینهوا‬ ‫چی��ن هم نق��ش ایران را در تامین ان��رژی و نفت چین‬ ‫بسیار مهم دانسته و آورده است چین بزرگ‌ترین خریدار‬ ‫نفت ایران است‪ .‬این کشور در سال گذشته میالدی ‪۲۲‬‬ ‫میلی��ون ت��ن نفت خام از ایران وارد کرده که معادل ‪۶.۳‬‬ ‫درصد از نیاز بازار چین را برآورده کرده است‪.‬‬ ‫مشارکت در انتخابات‪ ،‬پیش‌شرط‌هایی دارد‬ ‫استاندار تهران با بیان اینکه قدرت چانه‌زنی‬ ‫و سیاسی هر دولتی متکی به رای مردم است‪،‬‬ ‫مش��ارکت م��ردم را دارای پیش‌ش��رط‌هایی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬حق انتخاب را برای افراد قائل‬ ‫ش��ویم و همین می‌تواند انگیزه و اعتماد مردم‬ ‫را نیز به‌دنبال داشته باشد‪ .‬انوشیروان محسنی‬ ‫بندپی در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان‬ ‫تهران افزود‪ :‬امنی��ت انتخابات نیز باید مدنظر‬ ‫مجلس مخالف افزایش نرخ بنزین است‬ ‫ارائه بنزین از طریق کارت س��وخت درس��ت است و مجلس از‬ ‫آن حمایت می‌کند‪ .‬همچنین درباره س��همیه‌بندی بنزین نظر‬ ‫مجل��س این نبود که ن��رخ بنزین افزایش پی��دا کند‪ .‬الریجانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بیش��تر نمایندگان مجلس موافق این فرآیند نبودند‬ ‫و نظ��ر مجلس به دولت منعکس ش��د‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬در این جلس��ه درباره مسائل مهم کشور به‌ویژه‬ ‫موضوعات اقتصادی که با آن روبه‌رو هس��تیم بحث و تبادل‌نظر‬ ‫عکس روز‬ ‫هم��دردی مردم نیجر ب��ا مردم ای��ران را به‌دلیل‬ ‫حوادث تلخی که بعد از س��یل ایجاد ش��د به شما‬ ‫برس��انم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما همکاری‌های نزدیک با‬ ‫سفیر ایران در نیجر داریم و همچنین گروه دوستی‬ ‫برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکیل شده‬ ‫ک��ه در این زمینه همکاری‌هایی در جریان اس��ت‪.‬‬ ‫س��ولی ایدی افزود‪ :‬جمعیت هالل احمر ایران در‬ ‫زمینه بهداش��ت فعالیت‌های خوبی در کش��ور ما‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬تاکنون مراحل ساخت دو درمانگاه‬ ‫در ش��هرهای گوناگون طی ش��ده که یکی از این‬ ‫درمانگاه‌ها به بهره‌برداری رس��یده و از سوی دیگر‬ ‫هرازگاهی فعالیت‌های خیرخواهانه انجام می‌شود‬ ‫ک��ه منافع آن را ب��رای کمک به مردم نیجر هزینه‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬نایب رئیس مجلس مل��ی نیجر گفت‪:‬‬ ‫در این س��فر با رئیس هالل احمر ایران جلس��ه‌ای‬ ‫خواهیم داش��ت تا ضمن قدردانی از اقدام‌های آنها‬ ‫درباره فعالیت‌های آینده صحبت کنیم‪.‬‬ ‫پکن از تحریم نفت ایران پیروی نمی‌کند‬ ‫یک رس��انه چینی با اش��اره به رواب��ط نزدیک پکن با‬ ‫تهران و مراودات عادی و مشروع تجاری دو کشور نوشت‬ ‫چی��ن از تحریم نفتی امریکا علیه ایران پیروی نمی‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا تارنمای «یی‌س��ی» چین روز دوش��نبه‬ ‫نوشت‪ :‬ایران یک شریک بزرگ انرژی و همکار در برنامه‬ ‫راه ابریش��م با چین اس��ت و باوجود فشار امریکا بر پکن‪،‬‬ ‫چین نمی‌تواند از تحریم‌های یکجانبه آن کش��ور پیروی‬ ‫کند‪ .‬گزارش این رس��انه چینی حاکی است که موضوع‬ ‫فق��ط تامین نفت از ایران نیس��ت‪ .‬راه‌ه��ای تامین نفت‬ ‫تاکید بر ایجاد مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬در دیدار با امیر‬ ‫و وزی��ر ام��ور خارجه قطر بر اهمی��ت ایجاد مجمع‬ ‫گفت‌وگوی منطقه‌ای و همسو کردن توانمندی‌های‬ ‫خود برای مهار یکجانبه‌گرایی توس��عه‌طلبانه تاکید‬ ‫ک��ردم‪ .‬به گزارش مهر محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان در پیامی توییتری درباره مالقات‬ ‫خود با مقامات حاضر در نشست مجمع گفت‌وگوی‬ ‫همکاری آسیا در سفری که به دوحه داشت نوشت‪:‬‬ ‫وزارت اقتصاد فرانسه تامین شده است‪.‬‬ ‫براساس این س��ازکار‪ ،‬بدون انجام مراودات مالی‬ ‫بین ای��ران و اتحادیه اروپا تج��ارت همچنان انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌طور مثال یک شرکت ایرانی کاالیی به‬ ‫اروپا صادر می‌کند و در قبال آن اعتباری به‌دس��ت‬ ‫می‌آورد که خود او یا یک واردکننده ایرانی می‌تواند‬ ‫از آن ب��رای واردات کاال از اروپ��ا به ایران اس��تفاده‬ ‫کن��د؛ بدون اینکه پولی بین دوطرف مبادله ش��ود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬همین س��ازکار ب��رای صادرکنندگان و‬ ‫واردکنن��دگان اروپایی نیز می‌تواند مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫حمید بعیدی‌نژاد‪ ،‬س��فیر ای��ران در لندن درباره‬ ‫اینس��تکس اعالم کرد‪ :‬سه کشور اروپایی (فرانسه‪-‬‬ ‫آلمان و انگلیس) پیش��نهاد کرده‌اند برای عملیاتی‬ ‫ش��دن س��ریع کانال مالی که برای تسهیل تجارت‬ ‫بین دو کش��ور در تمامی زمینه‌ها تاس��یس ش��ده‪،‬‬ ‫فاز نخس��ت آن ب��ه پرداخت‌های مرتبط با کاالهای‬ ‫اساس��ی و پزش��کی اختصاص یابد‪ .‬اقالمی که قرار‬ ‫اس��ت در فاز نخس��ت‌بکارگیری اینستکس مبادله‬ ‫ش��وند عبارتند از انواع محصوالت کشاورزی مانند‬ ‫س��ویا و ذرت‪ ،‬ان��واع محص��والت غذای��ی‪ ،‬میوه و‬ ‫سبزیجات‪ ،‬سموم کشاورزی‪ ،‬کود و بذرهای گیاهی‪،‬‬ ‫غذای دام شامل کنجاله و علوفه‪ ،‬شیرخشک و مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬مواد اولیه داروی��ی‪ ،‬انواع داروهای عمومی و‬ ‫داروهای بیماری‌های خاص‪ ،‬انواع تجهیزات پزشکی‬ ‫و بیمارستانی‪ ،‬دستگاه‌ها و وسایل پیشرفته جراحی‬ ‫و ات��اق عمل‪ ،‬تجهیزات پیش��رفته پزش��کی مانند‬ ‫دس��تگاه‌های رادیوتراپی و پرتودرمانی برای مقابله‬ ‫با سرطان‪ ،‬انواع واکسن‌های انسانی و دامی و‪. ...‬‬ ‫کشورمان در س��ال‌های اخیر گام‌های مهمی در‬ ‫خودکفایی برداش��ته‪ ،‬اما خرید بخش��ی از این اقالم‬ ‫کماکان ضروری است‪.‬‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬آنچه مسلم و مورد‬ ‫تاکید است‪ ،‬هدف ما جدا از گرایش‌های فکری‬ ‫و سیاس��ی همانگونه که رهب��ر معظم انقالب‬ ‫تاکی��د کرده‌اند باید رعای��ت اصل بی‌طرفی و‬ ‫صیان��ت از آرای م��ردم باش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫میانگین مشارکت در انتخابات در استان تهران‬ ‫‪ 58‬درصد بود که باید سعی کنیم آن را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫انجام ش��د‪ .‬همچنین در این جلس��ه س��ازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫وزارت نفت و وزارت کش��ور پیش��نهادهایی داش��تند که آن را‬ ‫به مجلس ارائه و برخی نمایندگان و رئیس��ان کمیسیون‌ها هم‬ ‫مباحث خود را مطرح کردند‪ .‬الریجانی اظهار کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫مقرر شد اصالحات ساختاری در بودجه کشور مد نظر قرار گیرد‬ ‫و در زمینه ارائه نیازهای اساس��ی مردم طوری حرکت شود که‬ ‫یارانه‌ها به‌درستی به‌دست مردم برسد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫‪ ۹۳۴‬میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان پرداخت شد‬ ‫برداشت از مزارع گندم به زیر آب رفته شادگان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه از پرداخت ‪ ۹۳۴‬میلی��ارد تومان از مطالبات فرهنگیان خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در اس��تیفای حقوق فرهنگیان به هیچ وجه کوت��اه نخواهد آمد‪ .‬به گزارش خانه ملت‪،‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت درباره میزان تحقق بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالی در س��ال ‪ ۹۷‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬گرچ��ه تمام رقمی که در بودجه پیش‌بینی ش��ده بود‪ ،‬تحقق پیدا نکرد اما به‌دلیل اس��تحقاق‬ ‫آموزش و پرورش و ضرورتی که وجود داش��ت‪ ،‬پرداخت به آموزش و پرورش ‪ ۱۰۸‬درصد بود؛ یعنی‬ ‫‪ ۸‬درصد بیش از آنچه قانون مقرر کرده بود‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود‪ :‬رقم پرداختی برای‬ ‫آموزش عالی ‪ ۱۰۱‬درصد و آموزش پزش��کی باتوجه به اینکه طرح تحول س�لامت را اجرا می‌کند‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۳‬درص��د ب��ود‪ .‬نوبخت درباره مطالبات فرهنگیان بیان کرد‪ :‬براس��اس آنچه آموزش و پرورش به‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه گزارش داده‪ ،‬میزان مطالبات فرهنگی��ان حدود ‪ ۹۳۴‬میلیارد تومان بود و‬ ‫همانطور که قول داده بودم پیش از هفته گرامیداشت مقام معلم این مبلغ پرداخت شود‪ ،‬انجام شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر مطالباتی باقی مانده باش��د‪ ،‬دولت خود را موظف می‌داند با اولویت نس��بت‬ ‫به تامین این مطالبات اقدام کند‪ .‬این عضو هیات دولت در پاس��خ به این پرس��ش که آیا رقم میزان‬ ‫مطالبات فرهنگیان مشخص است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬آنچه برای سال گذشته اعالم شده همان ‪ ۹۳۴‬میلیارد‬ ‫تومان بود که پرداخت کردیم اما اگر تعاریف دیگری از مطالبات و پرداخت‌ها وجود داش��ته باش��د با‬ ‫کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توافق کردیم کارگروهی تشکیل شود و آنها را محاسبه کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مذاکرات ایران و ‪ ۴+۱‬در سطح کارشناسی امروز انجام می‌شود‬ ‫ایرنا‪ -‬شهیندخت موالوردی‪ ،‬دستیار پیشین‬ ‫رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان‬ ‫اینک��ه دولت ترامپ تخریب امید اجتماعی را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیروزی در جنگ‬ ‫امید تنها با حفظ انس��جام‪ ،‬همبستگی و همدلی‬ ‫داخلی به‌دست می‌آید و مهم‌ترین راهکار رسیدن‬ ‫به این هدف تن دادن به گفت‌وگوی ملی است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه‪ -‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار‬ ‫غزه در فلس��طین اشغالی را که منجر به شهید و‬ ‫مجروح شدن ده‌ها نفر از شهروندان فلسطینی از‬ ‫جمله زنان و کودکان ش��د‪ ،‬محکوم کرد و گفت‪:‬‬ ‫در پرت��و حمایت نامحدود امری��کا از این رژیم و‬ ‫س��کوت ش��رم‌آور برخی از دولت‌های اس�لامی‪،‬‬ ‫سلس��له جنایت‌های صهیونیس��ت‌ها در اراضی‬ ‫اشغالی فلسطین پایانی ندارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سفیر اتریش در ایران گفت‪ :‬اتریش‬ ‫در دوره‌ه��ای گوناگون در بحث همکاری با ایران‬ ‫نق��ش پیش��رو داش��ته و دارد؛ اوبربانک اتریش‬ ‫‪ ۲‬س��ال پیش خط اعتباری مال��ی ویژه‌ای برای‬ ‫هم��کاری با ای��ران اختص��اص داد و هواپیمایی‬ ‫اتریش از دوره انقالب‪ ،‬جنگ و در دوره تحریم‌ها‬ ‫تا امروز خط پروازی خود را با ایران نگه داش��ته‬ ‫است‪ .‬اشتفان شولتس گفت‪ :‬شرایط ایران به‌ویژه‬ ‫بح��ث برج��ام را درک می‌کنی��م و این حق را به‬ ‫ایران می‌دهیم که انتقاد کاملا بحقی داشته باشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬چند تن از سران عشایر و شیوخ استان‬ ‫نینوا و همچنی��ن گروهی از فرماندهان مقاومت‬ ‫این منطقه در دیدار با س��فیر جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران بر تقویت همکاری‌ها با کش��ورمان تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دولت جمهوری اس��لواکی به‌منظور‬ ‫کم��ک به س��یل‌زدگان ای��ران‪ ،‬محمول��ه ‪۶‬تنی‬ ‫کمک‌ه��ای نوع‌دوس��تانه خود را ب��ه هالل‌احمر‬ ‫ایران تحویل داد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی ریاس�ت جمهوری‪ -‬در‬ ‫جلسه هیات دولت‪ ،‬مدیرعامل شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تعیین شد‪ .‬در این جلسه‬ ‫تورج دهقانی زنگنه به‌عنوان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫هواپیمای��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬هیات وزیران همچنی��ن از خدمات فرزانه‬ ‫شرفبافی‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تشکر کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬غالمعب��اس ارب��اب خال��ص‪ ،‬رئیس‬ ‫نمایندگی وزارت امور خارجه در ش��مال و شمال‬ ‫شرق کش��ور از سفر سفیر کره جنوبی به مشهد‬ ‫و دی��دار و گفت‌وگوی وی با مس��ئوالن اس��تان‬ ‫خراسان رضوی خبر داد‪.‬‬ ‫س�ایت وزارت خارج�ه امری�کا‪ -‬مای��ک‬ ‫پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا با اش��اره به لزوم‬ ‫«خ��روج نیروهای ایران��ی» از ونزوئال اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر کش��وری که مانع ایجاد دموکراس��ی مردمی‬ ‫در ونزوئ�لا ش��ود‪ ،‬باید این کش��ور را ترک کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ا از ایرانی‌ها‪ ،‬روس‌ه��ا و کوبایی‌ها‬ ‫می‌خواهیم که خاک ونزوئال را ترک کنند‪ .‬پمپئو‬ ‫در بخش دیگری از صحبت‌های خود مدعی شد‬ ‫ایران‪ ،‬کره‌ش��مالی و روس��یه در انتخابات ایاالت‬ ‫متحده امریکا دخالت می‌کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬غالمحس��ین دهقان��ی‪ ،‬معاون حقوقی‬ ‫و بین‌الملل��ی وزارت امور خارج��ه گفت‪ :‬نتیجه‬ ‫تحریم‌های یکجانبه چالش‌های فراگیر اقتصادی‬ ‫و تهدید امنیت بین‌المللی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ب��ه گ��زارش موازین‌نی��وز‪ ،‬محمد‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬مس��ئول روابط عمومی کنسولگری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در بصره اعالم کرد تعداد‬ ‫مراجعه‌کنندگان عراقی برای دریافت روادید سفر‬ ‫ب��ه ایران روزانه کمتر از ‪ ۶‬هزار نفر نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از همان روز نخس��ت که اعالم شد روادید‬ ‫سفر به ایران رایگان شده‪ ،‬این تعداد هیچ کاهشی‬ ‫نداشته‪ ،‬بلکه رو به افزایش است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬تواف��ق آتش‌ب��س بی��ن گروه‌های‬ ‫مقاومت فلس��طین و رژیم صهیونیستی از ساعت‬ ‫‪ ۴‬صبح دوشنبه حاصل شده است؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که گروه‌های مقاومت دستیابی به هرگونه‬ ‫تواف��ق با ای��ن رژی��م را تکذیب کردن��د‪ .‬برخی‬ ‫مس��ئوالن فلسطینی به ش��بکه الجزیره گفتند‪،‬‬ ‫توافق آتش‌بس با صهیونیست‌ها با وساطت مصر‬ ‫برای پایان دادن به درگیری‌های شدید در غزه و‬ ‫جنوب سرزمین‌های اشغالی حاصل شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬در حال��ی ک��ه رژیم صهیونیس��تی‬ ‫حم�لات خود را علیه فلس��طینی‌ها در نوار غزه‬ ‫تش��دید کرده‪ ،‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امری��کا در صفح��ه توییتر خود نوش��ت‪ :‬یک بار‬ ‫دیگر اس��رائیل با هجوم مرگب��ار حمالت راکتی‬ ‫از س��وی گروه‌های تروریس��تی حماس و جهاد‬ ‫اس�لامی روبه‌رو اس��ت‪ .‬ترامپ ادام��ه داد‪ :‬ما از‬ ‫اس��رائیل در دف��اع از ش��هروندانش ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گزارش آکس��یوس‪ 2 ،‬منبع آگاه‬ ‫در دول��ت امری��کا از تصمی��م دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری ای��ن کش��ور ب��رای اعم��ال‬ ‫تحریم‌ه��ای جدید بر بخش دیگ��ری از اقتصاد‬ ‫ایران خبر دادند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫ُمسکن بی‌اثری‬ ‫به نام وام مسکن‬ ‫به‌نام صادرات‬ ‫به‌کام بازار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولیدکنندگان بیشتر از توصیه‌های دولت نیاز به اقدام‌های جدی دارند‬ ‫‹ ‹قوه مجریه توصیه نمی‌کند‬ ‫فعال و تحلیلگر مسائل صنعتی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در این ش��رایط حداق��ل توقعی که از دولت می‌رود این اس��ت که‬ ‫سیاست‌ها و حتی قوانین بازدارنده داخلی را مدیریت و کنترل کند‬ ‫ن��ادری با بیان اینک��ه همه می‌دانیم کش��ور در چه‬ ‫ش��رایطی قرار‌ دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این ش��رایط نباید‬ ‫کس��ی توقع معجزه از دولت داش��ته باشد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫دول��ت ه��م نباید فق��ط در قالب توصیه‌کنن��ده ظاهر‬ ‫ش��ود‪ .‬وضعیتی که بر اقتصاد ایران حاکم شده‪ ،‬نتیجه‬ ‫چندین دهه سیاس��ت‌گذاری اش��تباه و تخاصم کنونی‬ ‫برخ��ی از قدرت‌ه��ای جهانی اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫روابط اقتصادی ایران در دنیا با مش��کل روبه‌رو ش��ده‪،‬‬ ‫این منطقی اس��ت که سیاست‌گذاری‌های اشتباه تاثیر‬ ‫بیشتری بر اقتصاد کشور بگذارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی کش��ور با بیان اینکه‬ ‫تیم اقتصادی دولت در ماه‌های گذش��ته نتوانس��ت از‬ ‫عهده رفع مش��کالتی که ایجاد شده برآید‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در این ش��رایط حداقل توقعی که از دولت می‌رود این‬ ‫اس��ت که سیاست‌ها و حتی قوانین بازدارنده داخلی را‬ ‫مدیریت و کنترل کند‪.‬‬ ‫با اینکه ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در کل‬ ‫کش��ور فعالیت می‌کنند‪ ،‬هنوز بنگاه‌ها در بس��یاری از‬ ‫موارد با قوانین بازدارنده داخلی روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫به گفته نادری‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگان توانسته‌اند‬ ‫حتی در ش��رایط تحریمی بازار جدیدی برای محصول‬ ‫خود در خارج از کش��ور پیدا کنند و خریدار هم آماده‬ ‫تحویل پول اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬قوانین گمرکی اجازه‬ ‫صادرات نمی‌دهد یا به قدری هزینه صادرات را افزایش‬ ‫می‌ده��د که توجیه صادرات کمرنگ ش��ود‪ .‬مقصر این‬ ‫مش��کالت تحریم و قط��ع روابط بانکی نیس��ت‪ ،‬حتی‬ ‫مقص��ر این اتفاق‌ها دولت دوازدهم به تنهایی نیس��ت‪.‬‬ ‫این مشکالت در پی سیاست‌گذاری‌ها و شیوه‌نامه‌های‬ ‫پیچی��ده گمرک��ی در طول چندین دهه اس��ت‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬آثار این مش��کالت در دوره کنون��ی خودش را‬ ‫بیشتر نش��ان می‌دهد و همین موضوع باید سبب شود‬ ‫که دولت سریع‌تر مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ساختار تولید در کشور‬ ‫محمدص��ادق حمیدیان‌جهرم��ی‪ ،‬تحلیلگر مس��ائل‬ ‫اقتصادی و صنعت��ی درباره وضعیت واحدهای تولیدی‬ ‫به‬ ‫گف��ت‪ :‬بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در حال از‬ ‫دس��ت دادن قدرت تاب‌آوری هستند و آستانه تحمل‬ ‫آنها در حال کاهش است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بنگاه‌های کوچک زودبازده در‬ ‫حال کس��ب قدرت اقتصادی و بازار هستند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر بنگاه‌های زودبازده در مس��یر تولید محصول‬ ‫بنگاه‌های بزرگ کش��ور حرک��ت کنند‪ ،‬می‌توانند با آن‬ ‫واحدها رقابت جدی داشته باشند و در آینده برای آنها‬ ‫خطرهای جدی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫شهاب نادری‬ ‫محمدصادق حمیدیان‌جهرمی‬ ‫فوالدگر بازدید کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از سازمان ملی استاندارد را تشریح کرد‪:‬‬ ‫بررسی نقش استاندارد و کیفیت در رونق تولید‬ ‫رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید مل��ی و نظارت بر‬ ‫اجرای اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی گفت‪ :‬در بازدید از س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد‪ ،‬نقش استاندارد و کیفیت در رونق تولید مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید‬ ‫مل��ی و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬نقش اس��تاندارد و کیفیت در رونق تولید مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت و گزارش��ی از برنامه‌های س��ازمان ملی استاندارد با‬ ‫محور رونق تولید ارائه ش��د‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬از نظر مسئوالن سازمان ملی استاندارد‪،‬‬ ‫اس��تاندارد نه‌تنها ترمز و مانعی برای رونق تولید نیس��ت بلکه‬ ‫می‌تواند با رقابت‌پذیر کردن تولید‪ ،‬نقش تسهیل‌گر را ایفا کند‬ ‫که تحق��ق این امر در گرو استانداردس��ازی و افزایش کیفیت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬راهکارهای الزم ب��رای رونق تولید با‬ ‫استفاده از ارتقای کیفیت در پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد‬ ‫در دس��ت بررس��ی اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫تفکیک بخش «بازرگانی» از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تیر خالص به تولید‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه تفکیک بخ��ش بازرگانی از وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ت ب��ه معنای تیر خالص زدن ب��ر فعالیت‌های تولیدی و‬ ‫تجار ‌‬ ‫صنعتی واقعی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با اعمال این ش��رایط افرادی که‬ ‫تولیدکننده نیستند نیز با حمایت‌های خاص تجارت کنند‪.‬‬ ‫س��هیال جلودارزاده با انتق��اد از تفکیک بخ��ش بازرگانی از‬ ‫وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬تفکیک‬ ‫بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به معنای‬ ‫تیر خالص زدن بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی واقعی است‪،‬‬ ‫در واقع صحه گذاش��تن بر این مطلب اس��ت ک��ه تولیدکننده‬ ‫تاجر ش��ود ت��ا بتواند گردش مالی خ��ود را اصالح کند و دیگر‬ ‫اصالت بر مبنای تولید نخواهد بود‪ ،‬در واقع با اعمال این شرایط‬ ‫افرادی که تولیدکننده نیستند نیز با حمایت‌های خاص تجارت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس افزود‪ :‬متاس��فانه درباره مس��ئله تفکیک وزارتخانه‬ ‫بازرگانی از صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بی‌دقتی ش��ده است‪ ،‬البته‬ ‫ای��ن تفکیک تاکنون چند بار مطرح ش��ده ام��ا هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال اگر ف��ردی بخواهد کار بازرگان��ی کند باید در‬ ‫هم��ان وزارتخانه انجام دهد چراکه بخ��ش بازرگانی در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ازمان‌ها و امکانات مستقل خود را‬ ‫دارد بنابراین دیگر چه فرقی می‌کند که وزارتخانه باش��د یا در‬ ‫کنار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اظهار کرد‪ :‬به‌ش��خصه س��ال‌های گذش��ته در حوزه‬ ‫بازرگانی فعالیت‌ها و مطالعاتی داشته‌ام اما هر مسیری را رفتم‬ ‫یا باید رانت می‌گرفتم یا باید حق‌کشی بزرگی می‌شد در نتیجه‬ ‫ت بر اثر بی‌دقتی‬ ‫هم��ان جا ترمز کردم و به جرأت می‌توان گف ‌‬ ‫ب��ه تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫کمیسیون‌های مجلس رأی داده شد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات‬ ‫بازرگان��ی از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت طرحی با یک‬ ‫ماده‌واح��ده و دارای ‪ ۵‬تبصره در کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫به تصویب رسیده است‪ ،‬بر اساس طرح تفکیک وزارت تجارت‬ ‫و خدم��ات بازرگانی از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بخش‬ ‫بازرگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جدا ش��ده و وزارت‬ ‫بازرگانی تش��کیل می‌شود‪ .‬بر اس��اس این طرح‪ ،‬در کمیسیون‬ ‫ط مقرر ش�� ‌د بخش تج��ارت و بازرگان��ی در وزارت جهاد‬ ‫مربو ‌‬ ‫کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ر اس��اس تبصره ی��ک «طرح تفکی��ک وزارت‬ ‫تج��ارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت»‬ ‫ع مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی‬ ‫سازمان‌های تاب ‌‬ ‫بازگردانده شود‪.‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬رونق تولید در ش��رایط کنون��ی به کیفیت‪،‬‬ ‫به��ره‌وری‪ ،‬خالقی��ت و نوآوری نی��از دارد‪ .‬کیفی��ت با رعایت‬ ‫اس��تانداردهای جهانی محقق می‌شود به همین دلیل سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد باید تمام توان خود را برای بهبود این وضعیت‬ ‫به کار برد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد باید به عنوان‬ ‫مرجع باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فعالیت سازمان ملی استاندارد باید‬ ‫فرابخش��ی باشد و اختیارات و نفوذ بس��یاری در نهاد‌ها داشته‬ ‫باشد‪ .‬رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر‬ ‫اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی با بیان اینکه تولیدات کشور باید‬ ‫از طریق ارتقای کیفیت رونق پیدا کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موضوع‌هایی‬ ‫مانند برندسازی‪ ،‬نشان اس��تاندارد‪ ،‬استاندارد در خودروسازی‪،‬‬ ‫مس��کن‪ ،‬س��اختمان و فرآورده‌های غذایی مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬سازمان اس��تاندارد باید با وجود اینکه استاندارد را در‬ ‫تمام حوزه‌ها بررس��ی می‌کند واحدهای تولیدی را نیز تشویق‬ ‫کند تا برند تجاری معتبری برای خود ب ‌ه دست آورند‪.‬‬ ‫مالیات از تجدید ارزیابی دارایی‌ها‪ ،‬چوبی الی چرخ رونق تولید‬ ‫عض��و هیات‌نماین��دگان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی تهران گفت‪ :‬اگر بنگاه‌ه��ا بخواهند از محل تجدید‬ ‫ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت‬ ‫کنن��د‪ ،‬نه‌تنها هیچ فایده‌ای برای آنها ندارد بلکه موجب خروج‬ ‫نقدینگی از شرکت‌ها نیز می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ال ‪ ۹۸‬بر اس��اس فرمای��ش رهبر معظم‬ ‫انقالب به عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شد و بارها مسئوالن‬ ‫مختلف بر تسهیل تولید ملی تاکید کرده‌اند‪ ،‬اما بدون تصویب‬ ‫قوانی��ن مناس��ب برای هموار کردن مس��یر تولی��د و همراهی‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف بدیهی اس��ت که این ش��عار راه به جایی‬ ‫نمی‌برد‪.‬‬ ‫یکی از راه‌های سرپا ماندن ش��رکت‌ها و تداوم فعالیت‌شان‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی دارایی ش��رکت‌ها و‬ ‫اصالح ساختار مالی آنهاست‪.‬‬ ‫عباس آرگون‪ ،‬عض��و هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران در این زمینه گفت‪ :‬شرکت‌ها اهدافی‬ ‫مختلف برای افزایش س��رمایه دارند ک��ه از آن جمله می‌توان‬ ‫به اصالح س��اختار مال��ی و افزایش ظرفی��ت وام‌گیری‪ ،‬تامین‬ ‫مال��ی طرح افزایش ظرفیت تولی��دی و تامین مالی پروژه‌های‬ ‫بهینه‌سازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تجدید ارزیابی دارایی‌ها‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت‌ها‬ ‫دارایی‌ه��ای ثابت��ی همچ��ون زمی��ن‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫تاسیس��ات و‪ ...‬را ب��ر اس��اس الزام‌های حس��ابداری در بخش‬ ‫دارایی‌ه��ای بلندم��دت و ب��ه قیم��ت تمام‌ش��ده خرید ثبت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫آرگون ب��ا بیان مثالی توضی��ح داد‪ :‬اگر بنگاه��ی تجهیزات‬ ‫و دارایی‌ه��ای اس��تهالک پذی��رش را در س��ال ‪ ۸۰‬به قیمت‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان خریداری ک��رده‪ ،‬آن دارایی‌ها اکنون از نظر‬ ‫ارزش دفت��ری مس��تهلک ش��ده‪ ،‬در حالی‌ک��ه ارزش روز آن‬ ‫ب��ه دلیل تورم یک میلیون تومان ش��ده اس��ت و اگ��ر دارایی‬ ‫اس��تهالک‌ناپذیر باش��د(مثل زمی��ن) به هم��ان قیمت خرید‬ ‫در دفات��ر ش��رکت منعک��س اس��ت در حالی که ای��ن دارایی‬ ‫نی��ز به دلیل تورم نس��بت به زمان خری��د ارزش چند برابری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حال اگر این ش��رکت بخواه��د از محل مازاد‬ ‫تجدی��د ارزیاب��ی دارایی‌ها افزایش س��رمایه بده��د‪ ،‬باید پس‬ ‫از ارزیابی‌های کارشناس��ی قیمت دارایی‌ه��ای ثابت را به یک‬ ‫میلیون تومان افزایش‌دهد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد‪ :‬آن ش��رکت در‬ ‫صورت افزایش س��رمایه از این محل‪ ،‬باید ‪ ۲۵‬درصد از افزایش‬ ‫رخ‌داده در قیمت دارایی را به‌عنوان مالیات بپردازد‪.‬‬ ‫به گفته آرگون‪ ،‬مشمول مالیات بودن افزایش سرمایه از محل‬ ‫تجدید ارزیابی دارایی‌ها‪ ،‬مهم‌ترین مانعی است که شرکت‌ها را‬ ‫نسبت به این‌گونه افزایش سرمایه بی‌رغبت می‌کند‪.‬‬ ‫مزی��ت ترانزیتی ای��ران در منطقه از جمله‬ ‫موضوع‌هایی است که تا‌کنون درباره آن بارها‬ ‫و بارها گفته و ش��نیده‌ایم ام��ا هنوز اقدامی‬ ‫ج��دی ب��رای اس��تفاده از این مزیت نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از موضوع‌هایی که باعث می‌شود‬ ‫س��رمایه‌گذاران ترغی��ب ش��وند‪ ،‬مزیت‌های‬ ‫حمل‌ونقل اس��ت‪ .‬ایران در منطقه‌ای اس��ت‬ ‫که با احتس��اب وسعت سرزمینی و دسترسی‬ ‫زمین��ی به کش��ورهای محصور در خش��کی‬ ‫بهترین گزینه برای س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫می‌تواند باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬به دلیل تنش‌های‬ ‫سیاس��ی در منطق��ه و قطع ارتب��اط برخی‬ ‫کش��ورها با یکدیگر این کار تا حدی دش��وار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬رفتار سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی امریکا علیه ایران نش��ان می‌دهد‬ ‫که ارتب��اط ایران و امریکا حداق��ل تا زمانی‬ ‫که ترام��پ رئیس‌جمه��وری امریکا اس��ت‪،‬‬ ‫کار س��اده‌ای نیس��ت‪ .‬به هر س��وی بررسی‬ ‫ای��ن موضوع‌ه��ا نش��ان می‌دهد ک��ه ایران‬ ‫می‌توان��د پل ارتباطی مناس��بی برای کاهش‬ ‫هزینه کش��ورهای دیگ��ر در موضوع واردات‬ ‫باش��د‪ .‬ایران می‌تواند با شناسایی ابزار ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون نفری کش��ورهای همسایه و محصور‬ ‫در خش��کی زمینه س��رمایه‌گذاری را فراهم‬ ‫کند‪ .‬در این صورت س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫ب��ه تولید محصولی در ای��ران می‌پردازند که‬ ‫حتی ممکن است در ایران هم بازار مناسبی‬ ‫نداش��ته باشد اما کش��ورهای همسایه از آن‬ ‫استقبال کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ایران می‌تواند‬ ‫محل تولید محصوالتی باش��د که در منطقه‬ ‫بازار مناسبی دارند‪ .‬بحش قابل توجهی از این‬ ‫محصوالت امروزه از مس��یرهای طوالنی‌تر و‬ ‫با هزینه‌های بیش��تر وارد کشورهای همسایه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این در حالی است که با آزادسازی‬ ‫این ظرفیت در اقتصاد ای��ران می‌توان رفتار‬ ‫اقتصادی مناسب‌تری داش��ت و عالوه‌بر آن‪،‬‬ ‫از س��رمایه‌های خارجی نیز استفاده بیشتری‬ ‫برد‪.‬‬ ‫سهم کم تولید‬ ‫از یارانه‌ها‬ ‫عض��و هیات‌رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬نشست کمیسیون‬ ‫متبوعش با موضوع بررس��ی گ��زارش هیات‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از س��ازمان هدفمن��دی‬ ‫یارانه‌ها با محوری��ت میزان پرداخت یارانه به‬ ‫بخش تولید و س��اماندهی اطالعات خانوار را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬معصومه آقاپور علیشاهی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌رئیس��ه کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی به خانه ملت گفت‪ :‬نخستین‬ ‫دستورکار بررسی تحقیق و تفحص از سازمان‬ ‫هدفندی یارانه‌ها بود که در این نشست نظرها‬ ‫و گزارش‌های متفاوتی ارائه و مقرر شد هیات‬ ‫تحقیق و تفحص از یارانه‌ها گزارشی تکمیلی‬ ‫دریافت و یکشنبه هفته آینده جلسه‌ای برای‬ ‫بررسی آن تشکیل دهد‪ .‬نماینده مردم شبستر‬ ‫ی با بیان اینکه میزان‬ ‫در مجلس شورای اسالم ‌‬ ‫پرداخ��ت یارانه به بخش تولید و س��اماندهی‬ ‫اطالعات خانوار در سازمان هدفمندی از دیگر‬ ‫موارد مورد بحث بود‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه تولید سهم‬ ‫کمی از یارانه‌ها داش��ته و فرآیند پرداخت آن‬ ‫کاملا مش��خص نیس��ت و ایراد این بخش از‬ ‫نح��وه و چارچوب پرداخت اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬قرار نیست س��ازمان هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫س��هم پ��ول بخش تولی��د را پرداخ��ت کند‪،‬‬ ‫بلک��ه این پول باید از طری��ق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ت تعاون‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و از طری��ق وزار ‌‬ ‫کار و رفاه اجتماعی پرداخت ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫نحوه تخصیص باید چارچوبی داش��ته باش��د‬ ‫ت��ا ابها ‌مّهای آن رفع ش��ود‪ .‬کل تس��هیالت‬ ‫پرداختی بانک توس��عه تعاون در طول س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۹۵۰۰‬میلی��ارد تومان بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ ۹۶‬افزایش ‪۵۳‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬آقاپور علیشاهی با بیان‬ ‫اینکه دومین دستور کار کمیسیون اقتصادی‬ ‫بررس��ی عملکرد بانک توسعه تعاون در سال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این نشس��ت موضوع‬ ‫پرداخت وام‌های اش��تغالزایی ای��ن بانک در‬ ‫حوزه مش��اغل روس��تایی‪ ،‬عش��ایر و مشاغل‬ ‫خانگ��ی مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و درباره‬ ‫مشکالت آنها شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��هاب ن��ادری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتص��اد مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره وضعیت کنونی تولید در کشور‬ ‫و موانعی که پیش روی بخش مولد کش��ور وجود دارد‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در ماه‌های گذش��ته پس‬ ‫از بروز نوس��ان‌های ش��دید اقتصادی دولت در جایگاه‬ ‫توصیه‌کننده ظاهر می‌ش��ود‪ .‬بارها ای��ن موضوع دیده‬ ‫شده که مس��ئوالن موضوعی را پیش��نهاد می‌دهند یا‬ ‫توصیه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی از مش��کالتی که امروز در کش��ور‬ ‫وجود دارد نتیجه رفتار توصیه‌گرانه اس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫دول��ت به ج��ای اینک��ه اداره امور را در دس��ت بگیرد‬ ‫توصیه‌ه��ای کالن می‌کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬گفته می‌ش��ود‬ ‫تولیدکنندگان برای اینکه از رش��د منفی بخش صنعت‬ ‫آس��یب نبینند‪ ،‬باید به صادرات روی‌آورند‪ .‬این موضوع‬ ‫واضح اس��ت و هر ف��رد اقتصادخوان��ده‌ می‌داند که در‬ ‫شرایط کاهش ارزش پول ملی باید به مبادله با ارزهای‬ ‫دیگر روی‌آورد‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬بحثی که در این بی��ن نباید فراموش‬ ‫ش��ود این اس��ت که دولت به عنوان قوه مجریه باید از‬ ‫تولیدکنندگان حمایت کند و موانع صادراتی را از پیش‬ ‫پای آنها بردارد‪.‬‬ ‫احمدپورفالح‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫حمیدیان جهرمی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد از‬ ‫هر دو طیف س��رمایه‌گذار و تولید‌کننده حمایت کند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اگر بنگاه‌های ب��زرگ و به‌اصطالح صنایع‬ ‫س��نگین این خطر را جدی نگیرند‪ ،‬واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط با قیمت بسیار پایین‌تر می‌توانند محصوالت‬ ‫مشابهی را وارد بازار کنند‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬موضوعی که به طور کاملا جدی باید در‬ ‫دولت و بنگاه‌ها پیگیری شود‌‪ ،‬کاهش هزینه‌های تولید‬ ‫بو‌کارهای نوین‬ ‫و تغییر س��اختار مدیریتی اس��ت‪ .‬کس ‌‬ ‫ش��یوه خاصی در تولید دارند که ب��ه اصطالح معروف‬ ‫بو‌کارهای پلتفرمی هستند‪ .‬این در حالی است‬ ‫به کس ‌‬ ‫که کس��ب‌و‌کارها و بنگاه‌های بزرگ ایران بیشتر دارای‬ ‫ساختار خطی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع‌‌ها ارتباطی با تحریم و وضعیت‬ ‫س��اختار پولی کش��ور ندارد‪ .‬متاس��فانه در ایران روی‬ ‫بو‌کار فعالیت چندانی نشده و این موضوع‬ ‫ساختار کس ‌‬ ‫در سال‌های آینده می‌تواند بخش قابل‌توجهی از صنایع‬ ‫سنگین ایران را از بین ببرد‪.‬‬ ‫دولت‪ ،‬به‌وی��ژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیش‬ ‫از هر زمان دیگری باید برای اصالح س��اختار تولید در‬ ‫کش��ور فعالیت کنند‪ .‬از این طریق می‌توان امیدوار بود‬ ‫ک��ه فعالیت‌های اقتص��ادی و تولیدی در ایران ش��کل‬ ‫مناسب‌تری به خود بگیرد تا بتواند با افزایش کیفیت و‬ ‫بهبود قیمت وارد بازار شود‪.‬‬ ‫کس��بو‌کارهای خط��ی در دنی��ا در ح��ال نابودی‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند و صنای��ع بزرگ ای��ران هنوز ب��ر همین مبنا‬ ‫مدیریت می‌شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جذب‬ ‫سرمایه‌گذار‬ ‫با هدف بازار‬ ‫منطقه‬ ‫کلی‌گویی دردی از صنعت درمان نمی‌کند‬ ‫«فساد‪ ،‬هر صنعتی را از بین می‌برد‪ .‬اگر تولیدکننده‬ ‫ب��ه دنبال صادرات محصوالت خ��ود و حتی فروش در‬ ‫بازارهای داخلی اس��ت‪ ،‬باید محص��ول باکیفیت تولید‬ ‫کند‪ ،‬ش��أن مردم ای��ران هم داش��تن کاالی با‌کیفیت‬ ‫اس��ت»‪ .‬این دو محوری اس��ت که رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش روز ملی حمایت از‬ ‫مصرف‌کننده مطرح کرد‪.‬‬ ‫هر چند ک��ه هیچ‌کدام از تحلیلگران و کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی کش��ور با این موض��وع مخالفتی‬ ‫ندارن��د و به‌نوعی هم��ه بر همین طب��ل می‌کوبند اما‬ ‫پرسش��ی که اکنون مطرح می‌ش��ود این اس��ت که با‬ ‫افزایش تورم تولید و قطع ارتباط‌های بین‌المللی چقدر‬ ‫می‌توان به تولید با کیفیت و صادرات پرداخت؟‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬آی��ا بنگاه‌های تولی��دی در ایران‬ ‫می‌توانند ب��ر افزایش کیفیت و تولی��د رقابتی به طور‬ ‫همزمان بپردازند؟‬ ‫البت��ه این موضوع تنه��ا گفته وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیس��ت و تمام مسئوالن کش��ور در ماه‌های‬ ‫گذش��ته و به‌ویژه پس از تعیین ش��عار امسال با عنوان‬ ‫«رونق تولی��د» همین موضوع را مط��رح کردند اما به‬ ‫نظر می‌رسد زیرساخت الزم برای اجرای این دو محور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه تولیدکنن��دگان و کارشناس��ان اقتصاد‪،‬‬ ‫تولید رقابتی و افزای��ش کیفیت نیاز به ارتباط با دیگر‬ ‫کشورهای دنیا و کاهش تورم تولید دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌ها‬ ‫و صنعت خودرو‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫برخی تولیدکنندگان با مجوز موتورسیکلت انژکتوری‪ ،‬کاربراتوری شماره‌گذاری می‌کنند‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‌تولید‪۴۰‬هزار‬ ‫‌ محصول ایران‌خودرو‬ ‫از ابتدای سال‬ ‫تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبریدی صفر شد‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بررسی طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو در کمیسیون متبوعش‬ ‫به پایان رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبری��دی صفر ش��د‪ .‬عب��داهلل رضی��ان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‬ ‫ملت در تشریح نشست ‪ 15‬اردیبهشت کمیسیون‬ ‫متبوع��ش‪ ،‬گفت‪ :‬طرح س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫برگش��تی از صح��ن علنی‪ -‬مورد بررس��ی قرار‬‫گرف��ت‪ .‬ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم با‬ ‫بیان اینکه بررس��ی طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به پایان رسیده‪ ،‬افزود‪ :‬براساس تصمیم‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن‪ ،‬تعرف��ه واردات‬ ‫خودروهای هیبریدی صفر ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس یکی از مواد طرح ساماندهی بازار خودور‬ ‫در صورت وقوع تصادف‪ ،‬به تش��خیص کارشناس‬ ‫ش��رکت س��ازنده خودرو نیز باید سهمی از ضرر‬ ‫وارد ش��ده بپردازد و مس��ئولیت مدنی این اتفاق‬ ‫را بپذیرد‪ .‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س خاطرنش��ان کرد‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫سیستمی برای افزایش کیفیت و استانداردسازی‬ ‫خودروهای س��نگین تهیه و آیین‌نامه مربوط در‬ ‫هی��ات وزیران تدوین ش��ود‪ .‬رضی��ان ادامه داد‪:‬‬ ‫‪۲‬ماده از طرح ساماندهی خودرو در سال گذشته‬ ‫در صح��ن علنی تصویب و ‪ ۸‬ماده دیگر نیز امروز‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن تصویب شد‪ ،‬این‬ ‫طرح برای بررسی به صحن ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫تقاضای تایرسازان‬ ‫چیست؟‬ ‫رئی��س انجم��ن صنف��ی صنعت تای��ر ایران‬ ‫گفت‪ :‬رون��ق تولید در گ��رو حمایت‌های دولت‬ ‫اس��ت و الزم اس��ت از صنعت تایر کشور حمایت‬ ‫ش��ود‪ .‬محمدرضا تقی‌گنجی اظهارکرد‪ :‬با فشار‬ ‫اقتص��ادی که از افزایش نرخ ارز به ما وارد ش��د‬ ‫بازه��م تولی��د تایر را ادامه دادی��م البته بازبینی‬ ‫ش��رایط حاکی از آن اس��ت که با حمایت دولت‬ ‫امس��ال وضعیت بهتری را در صنعت تایر شاهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی گفت‪ :‬تقاضای مهم تایرس��ازان‬ ‫تامی��ن نیازهای ارزی اس��ت تا ق��ادر به واردات‬ ‫مواداولیه و تولید تایر باشند و نیاز بازار را تامین‬ ‫کنن��د‪ .‬بر این اس��اس تنها خواس��ته ما از دولت‬ ‫این اس��ت ک��ه ارزی که بانک مرک��زی و دولت‬ ‫تصوی��ب می‌کنند به ما بدهند زیرا ارز اختصاص‬ ‫داده می‌ش��ود‪ ،‬اما تامین نمی‌شود‪ .‬تقی‌گنجی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه صنعت تای��ر در برزخ بی‌درایتی‬ ‫گرفتار شده‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی ارز را اختصاص‬ ‫می‌دهد اما حواله‌ای که انجام می‌ش��ود به‌دست‬ ‫فروش��ندگان خارجی نمی‌رس��د در این شرایط‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی برای تامی��ن مواد اولیه‬ ‫وارداتی در مضیقه هس��تند و باید برای رفع این‬ ‫مشکل چاره‌ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به‌نام صادرات‪ ،‬به‌کام بازار‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫که زمانی با‬ ‫‪۷۰‬درصد‬ ‫داخلی‌سازی‬ ‫فعالیت داشتند‪،‬‬ ‫امروز به‌سوی‬ ‫عرضه محصوالت‬ ‫‪۱۰۰‬درصد‬ ‫وارداتی‬ ‫رفته‌اند‬ ‫کش��ورهایی مانن��د ای��ران که برای صنعتی ش��دن‬ ‫هن��وز در مرحل��ه نخس��ت آن طی طری��ق می‌کنند‪،‬‬ ‫س��عی دارند صنعت را با همان روش‌های سنتی حفظ‬ ‫کنند و از آنجایی که با فناوری بیگانه هس��تند‪ ،‬توسعه‬ ‫مورد انتظار را به‌دس��ت نمی‌آورند‪ .‬در واقع پیش��رفت‬ ‫چش��م‌انداز دوردستی است که رس��یدن به آن فقط با‬ ‫تحول بنیادین امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت کش��ور به‌عن��وان صنعت��ی‬ ‫خصوصی‪ ،‬در دس��ت‌اندازهای بس��یاری گرفتار آمده و‬ ‫ادام��ه حرکت را برای تولیدکنندگان آن دش��وار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��تین مانع‪ ،‬نگرش مدیریت س��نتی حاکم‬ ‫ب��ر تولیدکنندگان این صنعت اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫همراهی نهادی رس��می برای ایجاد تح��ول‪ ،‬می‌تواند‬ ‫بسیار کارساز باش��د‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) به‌عنوان نهادی دولتی‬ ‫که نوس��ازی و گس��ترش صنایع را در کشور پیگیری‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬می‌تواند با حمایت‌های مال��ی و معنوی این‬ ‫صنعت را به س��وی تولید براساس فناوری روز ترغیب‬ ‫کند‪ .‬همچنان‌که یکی از اهداف ایدرو در راستای تحقق‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬افزایش بهره‌وری انرژی‪،‬‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف س��وخت و کاهش آلودگی‌های‬ ‫زیست‌محیطی ناش��ی از موتورسیکلت‌های بنزینی در‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫موض��وع قابل تام��ل در صنعت موتورس��یکلت این‬ ‫اس��ت که با وجود برخی تغیی��رات‪ ،‬موضع‌گیری‌های‬ ‫سرسختانه‌ای در برابر آن می‌شود‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬طرح‬ ‫تغییر تولید موتورس��یکلت کاربرات��وری به انژکتوری‬ ‫(براساس مصوبه دولت از ابتدای مهر ‪ ۹۵‬تولید هرگونه‬ ‫موتورس��یکلت کاربراتوری ممنوع ش��د) واکنش‌های‬ ‫بسیاری از س��وی تولیدکنندگان و همچنین مردم به‬ ‫همراه داش��ت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬محمد خادم‌منصوری‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫به‬ ‫گفته بود که مردم به‌دلیل راحتی اس��تفاده‬ ‫از موتورس��یکلت کاربراتوری همچن��ان به‌دنبال خرید‬ ‫این نوع موتورس��یکلت‌ها هستند‪ .‬به‌طوری که با وجود‬ ‫توقف تولید کاربراتوری‌ها‪ ،‬دیده می‌شود برخی از آنها‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری می‌خرند اما متاسفانه در ادامه‪،‬‬ ‫آن را به کاربراتوری تبدیل می‌کنند‪.‬‬ ‫چ��را ما نتوانس��تیم ای��ن فناوری را پ��س از ‪ ۵‬دهه‬ ‫حرکت یکنواخت‪ ،‬بین مردم و مصرف‌کنندگان نهادینه‬ ‫کنیم‪ .‬چالش این موضوع کجاست؟‬ ‫‹ ‹تخلف در تولید‬ ‫برخی به اسم‬ ‫صادرات‬ ‫موتورسیکلت‌های‬ ‫کاربراتوری‪،‬‬ ‫بخشی از‬ ‫آنها را وارد‬ ‫بازار می‌کنند‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت نخس��ت درباره تبدیل‬ ‫انژکتوری به کاربراتوری از س��وی خریداران به‬ ‫گفت‪ :‬به‌عنوان کارش��ناس این صنعت‪ ،‬این س��خن را‬ ‫نمی‌پذیرم که مصرف‌کننده موتورس��یکلت انژکتوری‬ ‫خ��ود را ب��ه کاربرات��وری تبدیل کند‪ .‬موتورس��یکلت‬ ‫انژکت��وری ح��دود ی��ک میلی��ون توم��ان گران‌تر از‬ ‫کاربراتوری اس��ت و کس��ی با هزینه‌ک��رد دوباره آن را‬ ‫تبدیل به مدلی پایین‌تر نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این‌باره متاس��فانه برخی س��ازندگان‬ ‫تخلف می‌کنند که جزو تولیدکنندگان واقعی نیستند‪.‬‬ ‫کسانی که تنها شعار رونق تولید را یدک می‌کشند‬ ‫کاربراتوری باش��د‪ ،‬تخلف اس��ت و اطالع دهند‪ .‬مراکز‬ ‫قضایی موضوع را پیگیری و متخلف را جریمه می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مظلومیت صنعت موتورسیکلت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران‌خ��ودرو از ‪ 15‬فروردین‬ ‫تا نیمه اول اردیبهش��ت امس��ال حدود ‪۴۰‬هزار‬ ‫خودروس��واری و وانت تولید کرده است و انتظار‬ ‫م��ی‌رود رون��د تولی��د در روزهای آین��ده بهبود‬ ‫یاب��د‪ .‬ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬ش��تاب متقاضیان‬ ‫ب��رای خرید خودرو‪ ،‬فقط س��بب افزایش کاذب‬ ‫به��ای خودروها می‌ش��ود که ای��ن افزایش نرخ‬ ‫پ��س از فروکش کردن تقاضای کاذب بازار‪ ،‬افول‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬افرادی که در چند روز گذش��ته از‬ ‫بازار خرید داشته‌اند‪ ،‬سودهای بادآورده را نصیب‬ ‫س��وداگران بازار خودرو خواهن��د کرد‪ .‬برمبنای‬ ‫این گزارش‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران‌خودرو با هدف‬ ‫بهبود و تنظیم نرخ خودرو در بازار‪ ،‬روزانه نسبت‬ ‫به عرضه خودرو با نرخ تنظیم بازار اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در ش��رایط فروش فوری تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬با هرک��د ملی می‌توان فق��ط یک خودرو‬ ‫ثبت‌نام کرد‪ ،‬بنابراین این ش��رایط برای بسیاری‬ ‫از متقاضی��ان فراهم اس��ت که خ��ودرو خود را با‬ ‫نرخ مناسب از این گروه صنعتی خریداری کنند‪.‬‬ ‫همچنین قیمت‌های فعلی بازار که از سوی برخی‬ ‫س��ودجویان بازار خودرو به‌شکل کاذب افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬منعکس‌کننده نیاز مصرف‌کنندگان‬ ‫واقعی خودرو نیست‪ .‬در این گزارش آمده است‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران‌خودرو در راس��تای عمل به‬ ‫تعهدات معوق خ��ود نیز برنامه‌ریزی میان‌مدتی‬ ‫دارد و در چن��د م��اه آینده تمام��ی خودروهای‬ ‫ثبت‌نام ش��ده با موعد ‪ ۹۷‬تحویل خواهد ش��د و‬ ‫در یک ماه گذشته نیز بیش از ‪۳۱‬هزار دعوتنامه‬ ‫برای تعه��دات معوق صادر ش��ده و خودروهای‬ ‫مشتریان در حال تحویل است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همراهی نهادی رسمی برای تحول در صنعت موتورسیکلت می‌تواند‬ ‫بس��یار کارس��از باش��د‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) به‌عنوان نهادی دولتی که نوس��ازی و گس��ترش‬ ‫صنای��ع را در کش��ور پیگی��ری می‌کند‪ ،‬می‌تواند ب��ا حمایت‌های مالی و‬ ‫معنوی این صنعت را به سوی تولید براساس فناوری روز ترغیب کند‬ ‫بعضی از ش��رکت‌ها یا مجموعه‌های غیررسمی که در‬ ‫برخی اس��تان‌ها فعالیت دارند با مجوز موتورس��یکلت‬ ‫انژکتوری‪ ،‬کاربراتوری‌ها را شماره‌گذاری می‌کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬وقتی ش��رایط اقتصادی کشور ثبات ندارد‪،‬‬ ‫فضایی ایجاد می‌ش��ود که از سوی افراد سودجو مورد‬ ‫سوءاس��تفاده قرار گیرد که ربطی ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫واقعی ندارند‪ .‬افرادی هس��تند که به‌دنبال سودجویی‬ ‫از فرصت‌ها اس��تفاده می‌کنند که در هر حوزه ممکن‬ ‫است‪ ،‬باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن قانون‬ ‫حجازی در این زمینه با اشاره به موضوع قاچاق گفت‪:‬‬ ‫ریش��ه معضلی مانند قاچاق هیچ‌گاه خشک نمی‌شود‪.‬‬ ‫برخ��ی موانع داخلی هم تولیدکنن��ده را در تنگنا قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اگر امروز تولیدکننده بخواهد‬ ‫بار خود را به شکل قانونی خارج کند‪ ۶ ،‬ماه زمان الزم‬ ‫دارد و این کار همراه با گرفتاری اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫بعضی تولیدکنندگان پس از گذش��ت ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ماه هنوز‬ ‫موفق نش��ده‌اند محصوالت خود را از گمرک ترخیص‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است‌که کسانی که محصوالت‌شان‬ ‫را از طریق قاچاق وارد می‌کنند‪ ،‬کمتر از یک هفته بعد‬ ‫آن به بازار عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تخلف‌هایی از این دس��ت همیشه وجود‬ ‫داش��ته و دارد‪ .‬کس��انی که اقدام به ای��ن امر می‌کنند‬ ‫به‌طور معمول یک گروه هس��تند که می‌توانند تخلف‬ ‫کنن��د‪ .‬ب��ه ج��رات می‌توانم بگوی��م اینکه کس��ی از‬ ‫بی��رون مبادرت به تبدیل موتورس��یکلت انژکتوری به‬ ‫کاربرات��وری کن��د‪ ،‬از دید من کارش��ناس این صنعت‬ ‫هیچ منط��ق و توجیهی ندارد‪ .‬اگر با مجوز انژکتوری‪،‬‬ ‫کاربراتوری ش��ماره‌گذاری ش��ود به نوع��ی پلیس هم‬ ‫متهم اس��ت‪ .‬عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت در این‌باره گف��ت‪ :‬پلیس نقش نظارتی‬ ‫ندارد و ش��رکت‌های خصوصی ش��ماره‌گذاری را انجام‬ ‫می‌دهند‪ .‬مقصر پلیس نیست‪ .‬به‌هر حال افراد سودجو‬ ‫ب��رای بهره بیش��تر راه��ی ب��رای دور زدن قانون پیدا‬ ‫می‌کنند؛ برخی به اس��م صادرات کاربراتوری‪ ،‬بخشی‬ ‫از آن را وارد بازار می‌کنند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با بیان اینکه آمار این نوع عملکردها‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت محدود است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫تمام طرح‌ها مسائل به‌شکل ‪۱۰۰‬درصدی جلو نمی‌رود‪.‬‬ ‫ضمن آنکه ردیابی چنین اموری بسیار ساده است‪.‬‬ ‫حجازی با اشاره به اینکه تولید موتورسیکلت از سال‬ ‫‪ ۹۵‬به بعد کاربراتوری نیس��ت و هر موتورسیکلتی که‬ ‫از این زمان تولید و وارد بازار ش��ده‪ ،‬انژکتوری اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع ش��فاف و به‌راحت��ی قابل ردگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده در توضیح فنی قطعه انژکتور گفت‪:‬‬ ‫سیس��تم باک‪ ،‬سوخت‌رسانی آن‪ ،‬کیلومترشمار و تمام‬ ‫قطعاتی که نصب می‌ش��ود‪ ،‬نوع��ی تخصص الزم دارد‪.‬‬ ‫تبدیل سیستم موتورسیکلت انژکتوری به کاربراتوری‬ ‫شدنی‪ ،‬اما س��خت و هزینه‌بر است‪ .‬هرکس در صورت‬ ‫مش��اهده‪ ،‬موضوع را به اطالع انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت برساند‪ ،‬انجمن برخورد می‌کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انجمن به خریداران و مصرف‌کنندگان‬ ‫اعالم می‌کند اگر موتورسیکلت‌های ‪ ۹۵‬به بعد در بازار‬ ‫درحال‌حاض��ر ن��رخ وس��ایل نقلیه ش��امل خودرو و‬ ‫ت در بازار افزایش یافت��ه و گالیه‌هایی را‬ ‫موتورس��یکل ‌‬ ‫به‌دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬به‌طوری که عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفته بود؛‬ ‫اگرچه بخش��ی از افزایش نرخ موتورس��یکلت به‌دلیل‬ ‫باال رفتن نرخ ارز اس��ت اما افزایش دو برابری نرخ این‬ ‫وس��یله نقلیه ناشی از سوءمدیریت و نظارت ضعیف بر‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬محمدرضا منص��وری در خانه ملت عنوان‬ ‫کرده بود که اس��تفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای الزم برای کاه��ش هزینه تولید‬ ‫ت و بهره‌وری تولید در این صنعت است‪.‬‬ ‫موتورسیکل ‌‬ ‫حجازی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا دالل‌ها به‬ ‫بازار موتورس��یکلت هم نفوذ کرده‌ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫دالل در ب��ازار موتورس��یلکت مانند خ��ودرو محلی از‬ ‫اع��راب ندارد‪ .‬در صنع��ت موتورس��یکلت برخی افراد‬ ‫عرق‌ملی نداش��ته و تنها به‌دنبال منافع شخصی‌ش��ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬صنع��ت موتورس��یکلت بین صنایع‬ ‫کش��ور بس��یار مظلوم اس��ت‪ .‬از فضای به‌وج��ود آمده‬ ‫تعداد مح��دود سوءاس��تفاده می‌کنن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫محصوالت تولیدکننده واقعی نه تنها گران نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫با نوس��ان‌هایی که در بازار این صنعت‪ ،‬در چند س��ال‬ ‫گذشته رخ داده تیراژ افت زیادی داشته و حتی برخی‬ ‫تولیدکنندگان سرمایه خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که آیا کاهش سرمایه مربوط‬ ‫به افزایش نرخ نهاده‌های تولید است‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬افراد‬ ‫پرنفوذ سعی می‌کنند صنعت را به سمت سیاست‌های‬ ‫خودش��ان هدایت کنند‪ .‬تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫که زمانی با ‪۷۰‬درصد داخلی‌س��ازی فعالیت داش��تند‪،‬‬ ‫امروز به س��وی عرضه محصوالت ‪۱۰۰‬درصد وارداتی‬ ‫رفته‌اند‪ .‬این مربوط به تمام تولیدکنندگان نیس��ت اما‬ ‫به‌دلیل فس��اد در رونده��ای اداری و نفوذ برخی افراد‬ ‫سودجو‪ ،‬تعداد محدودی به سوی واردات ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫رفته‌اند‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت یادآور ش��د‪:‬‬ ‫‪۹۸‬درصد تولیدکنندگان در چند س��ال گذشته از بین‬ ‫رفته‌اند‪ ،‬زیرا به‌دلیل کاهش تولید‪ ،‬س��رمایه خود را از‬ ‫دست داده‌اند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ۲ ،‬سال قبل تولیدکننده‌‬ ‫موتورس��یکلت محصوالت��ش را با کمت��ر از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫توم��ان با ‪ ۱۱‬فقره چ��ک فروخته و هن��وز مبلغ خود‬ ‫را دریافت نک��رده‪ ،‬در حالی که نرخ م��واد اولیه مورد‬ ‫نیازش ‪ ۳‬برابر ش��ده است‪ .‬او افزود‪ :‬اگر موضوع تولید‬ ‫را از سوی قطعه‌سازان فعال این صنعت پیگیری کنید‪،‬‬ ‫دل پ��ردردی دارند‪ .‬با افت تولید و س��رمایه این حوزه‬ ‫هم متاثر شده و بسیاری از واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫تعطیل شده‌اند‪.‬‬ ‫حجازی با اشاره به شعار رونق تولید گفت‪ :‬در سالی‬ ‫که رهبر‌معظم انقالب س��ال «رونق تولید» نامگذاری‬ ‫کرده‌ان��د بعضی از ای��ن فرصت تنها ن��ام آن را یدک‬ ‫می‌کشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادق بشیری‪-‬کارشناس و فعال‬ ‫حوزه حق�وق مصرف‌کنندگان‪ :‬به‬ ‫ب��اور اندیش��مندان‪ ،‬پرسش��گری‬ ‫کارشناس��انه برای پ��رورش‪ ،‬تعالی و‬ ‫توسعه هر فعالیتی مفید و ارزش‌آفرین‬ ‫اس��ت‪ .‬اگ��ر جامعه ای��ران بخواهد در‬ ‫تولید اندیشه و عمل پیشگام باشد باید‬ ‫متصدیان مدیریتی کشور عرصه‌ها را برای طرح هر نوع پرسش‬ ‫کارشناس��انه فراهم آورند و از س��ویی مسئوالن مرتبط خود را‬ ‫موظف به پاسخگویی بدانند‪ .‬می‌خواهم به‌عنوان یک کارشناس‬ ‫و فع��ال ام��ور مناف��ع م��ردم و کش��ور در این نوش��تار با طرح‬ ‫ت را به‬ ‫پرسش‌هایی ضرورت‌های اهتمام به صنعت موتورسیکل ‌‬ ‫چالش بکشم‪.‬‬ ‫بررسی‌ها نشان می‌دهد تا اواسط دهه ‪ ۷۰‬موتورسیکلت‌سازی‬ ‫کش��ور همچ��ون خودرو‌س��ازی کاملا در انحص��ار دولت بود و‬ ‫نیازهای بازار موتورس��یکلت ازس��وی ش��رکت‌های وابسته به‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران و بنیاد مستضعفان‬ ‫تامین می‌ش��د ک��ه اواخر دهه ‪ ۷۰‬با جدا ش��دن این صنعت از‬ ‫صنع��ت خودر ‌و نق��ش بخش خصوصی در تامین نی��از بازار به‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬زیاد و زیادتر ش��د‪ .‬در ادامه هم با آزاد‌س��ازی و‬ ‫سهولت تجارت خارجی واردات انجین از کشورهای چین‪ ،‬هند‬ ‫و‪ ...‬رون��ق پی��دا کرد‪ .‬به‌دنبال آن به‌دالیل عدیده از جمله صرفه‬ ‫اقتصادی نداش��تن تولید داخل به‌طور کل��ی واردات جایگزین‬ ‫تولید ش��د‪ .‬شرکت‌های گوناگون بزرگ و کوچکی پشت‌سر هم‬ ‫بدون توجه به سیاست‌های تولید مجوز گرفتند که غالبا از طریق‬ ‫واردات قطعات و مونتاژ نس��بت به تولید و عرضه موتورسیکلت‬ ‫ت کم‌کیفیت و‬ ‫اق��دام کردند(واردات بی‌رویه انواع موتورس��یکل ‌‬ ‫کاربراتوری با خأل خدمات فروش و پس از فروش قابل‌قبول)‪.‬‬ ‫پرسشی که باید پاسخ آن ازسوی متصدیان و مسئوالن وقت‬ ‫ت در جست‌وجوی چیست؟‬ ‫صنعت موتورسیکل ‌‬ ‫قبل از اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان و حتی بعضا متقاضیان‬ ‫غیرحرفه‌ای پاس��خ داده ش��ود این است که صرفه اقتصادی در‬ ‫تولید داخل یا واردات از چین؟ واردات از چین‪ ،‬هند و‪ ...‬به چه‬ ‫قیمتی؟ تدبیر داخلی‌سازی چه شد؟‬ ‫رفتاره��ا‪ ،‬عملکرده��ا و س��ایر مس��ائل و موان��ع پی��ش‌رو‬ ‫بازدارندگی‌ه��ای تولید داخل را به‌وجود آورد و صرفه اقتصادی‬ ‫در واردات را رقم زد‪ .‬به‌این‌ترتیب تولید داخل متوقف و زمینگیر‬ ‫شده و فقط به مونتاژکاری اکتفا شد‪ .‬این در حالی است که بازار‬ ‫مصرف داخل متقاضی یک میلیون موتورس��یکلت بود و اکنون‬ ‫از حدود ‪۱۲‬میلیون موتورس��یکلت پالک ش��ده بیش از نیمی‬ ‫فرس��وده بوده و باید جایگزین ش��وند‪ .‬آیا این حجم تقاضا‪ ،‬بازار‬ ‫مناسبی برای رونق ساخت داخل نبود؟ اگر نه پس چرا به ده‌ها‬ ‫شرکت مجوز داده شده و اگر بله‪ ،‬چرا از ساخت داخل حمایت‬ ‫نشده که صرفه اقتصادی به‌وجود‌آید‪ .‬منفعت کوتاه‌مدت واردات‬ ‫ارجحیت دارد یا منفعت سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی؟‬ ‫درهرحال با این اوصاف مش��خص اس��ت ک��ه بی‌برنامگی و‬ ‫‌دور بودن از هرگونه اس��تراتژی و برنامه راهبردی‪ ،‬شرایط غالب‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بوده و منجر به آزاد‌س��ازی س��هولت‬ ‫تجارت خارجی و واردات موتورسیکلت شده که پیامدها و اثرات‬ ‫زیانبار و ناخوشایندی را به جامعه تحمیل کرده است که گریزی‬ ‫از آن وج��ود ندارد مگر اینکه ب��ه مرور زمان برنامه‌ریزی دوباره‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫از جمل��ه ب��ه پیامد‌ها منفی به‌وجود آم��ده می‌توان به موارد‬ ‫زیر اش��اره ک��رد‪ :‬متهم بودن موتورس��یکلت‌های در حال تردد‬ ‫کشور به‌ویژه در کالنشهرها در آلودگی هوا با سهم ‪۲۵‬درصدی‪،‬‬ ‫آلودگی‌ه��ای صوتی و نارضایتی م��ردم از آن‪ ،‬آمار باالی تلفات‬ ‫و تصادفات با موتورس��یکلت به معض��ل جدی غیرقابل انکاری‬ ‫تبدیل ش��ده و اقدام‌های پیش��گیرانه گس��ترده‌ای را می‌طلبد‪،‬‬ ‫ضع��ف کیفی محصوالت وارداتی با فناوری پایین و بروز نبودن‬ ‫آنه��ا‪ ،‬غیرایمن بودن موتورس��یکلت‌ها به دالی��ل عدیده‪ ،‬نبود‬ ‫وجود ش��بکه خدمات پس از فروش مناس��ب‪ ،‬تعطیلی برخی‬ ‫واحد‌ه��ای تولید موتورس��یکلت‪ ،‬بی‌برنامگی در بازرس��ی‌های‬ ‫گوناگون(تایی��د ن��وع‪ ،‬ترخی��ص از گمرک‪ ،‬تولی��د در مونتاژ‪،‬‬ ‫نمونه‌گیری‌ه��ا‪ ،‬آزمون‌ها‪ ،‬معاینه فنی تامین قطعات و خدمات‬ ‫پس از فروش و‪ ،)...‬نارضایتی‌های گوناگون فروش��نده و خریدار‬ ‫و غفلت‌های عدیده که همگی منجر به خس��ارت مردم و کشور‬ ‫شده است‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬مبرهن است اقتصاد این صنعت به‬ ‫منفعت همه ذی‌نفعان به چرخش در نیامده است یعنی زنجیره‬ ‫اقتصاد صنعت موتورسیکلت به‌دور از برنامه‌ریزی هوشمندانه و‬ ‫راهبردی متاسفانه بازار و فرصت‌های کاری و اقتصادی کشور را‬ ‫در اختیار ش��رکت‌های خارجی قرار داده است‪ .‬چراکه با اندکی‬ ‫تدبیر می‌ش��د با داخلی‌س��ازی طراحی و تولید انجین و س��ایر‬ ‫قطعات چه بسا اکنون گزارش صادرات موتورسیکلت را تحلیل‬ ‫می‌کردی��م‪ .‬از بعد اش��تغال نیز از حداقل فرصت‌ها اس��تفاده‬ ‫کرده‌ایم زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد زنجیره اشتغال این صنعت‬ ‫سهم ‪۸۰‬درصدی در تولید قطعه‌سازی دارد درحالی‌که طراحی‪،‬‬ ‫مونت��اژ و خدم��ات فقط ‪۲۰‬درصد اش��تغال را دارند و تمرکز بر‬ ‫مونتاژ‪ ،‬ما را از فرصت‌های اش��تغال دیگر محروم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫پرس��ش کلیدی در این زمینه این است که اولویت‌های صنعت‬ ‫ت کشور چیست؟ پاس��خ به این پرسش می‌تواند‬ ‫موتورس��یکل ‌‬ ‫هدایتگر آینده این صنعت باشد‪ .‬البته پرسش‌هایی از این دست‬ ‫نیز وجود دارد؛ متولی تحقیق و توس��عه صنعت موتورس��یکلت‌‬ ‫کش��ور چه کس��انی هستند و باید چه کنند؟ بایدها و نباید‌های‬ ‫ت کامل هستند؟ برنامه‌های رقابت‌پذیری‬ ‫صنعت موتورس��یکل ‌‬ ‫ای��ن صنعت کدام ب��وده و چه اقدام‌هایی در ای��ن زمینه انجام‬ ‫ش��ده و اکنون کجا هس��تیم؟ چرا صنعت و دانشگاه زبان هم را‬ ‫نمی‌فهمند؟ اس��تانداردها چگونه رصد می‌ش��ود و چرا با وجود‬ ‫س��ازکارهای گوناگون آزمایشگاهی و آزمایش‌ها و بازرسی‌ها و‬ ‫صرف هزینه‌های گزاف از س��وی تولید‌کنندگان‪ ،‬کیفیت نمود‬ ‫ندارد؟ موضوع موتورس��یکلت‌های برقی چه ش��د و چرا اجرایی‬ ‫نمی‌شود؟ چه برنامه‌هایی برای زیرساخت‪‎‬های ایمن‌سازی تردد‬ ‫موتورس��یکلت در دستورکار است و اکنون کجای برنامه‌ها قرار‬ ‫ت چه می‌گویند؟ در‬ ‫داری��م؟ آمارها درباره صنعت موتورس��یکل ‌‬ ‫بررس��ی‪ ،‬مذاکره و مطالعه اظهارنظرات و دیدگاه‌های مسئوالن‬ ‫ت مشخص‬ ‫و متولیان و نیز مصرف‌کنندگان صنعت موتورسیکل ‌‬ ‫ش��د ک��ه ذی‌نفعان و فع��االن این صنعت نظره��ا و اظهارات و‬ ‫دیدگاه‌های کاملا متفاوت و متناقض از یکدیگر دارند و نه تنها‬ ‫در ارتباط با هم‪ ،‬همپوشان یکدیگر نیستند‪ ،‬بلکه در مقابل هم‬ ‫نیز هس��تند یا در مواردی هم ش��عار و تع��ارف و همراهی‌های‬ ‫نمایشی دیده می‌شود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬فروشندگان و مشتریان‬ ‫از قاچاق و کم‌کیفیتی قطعات و‌نیز داخلی‌س��ازی نش��دن آنها‬ ‫می‌گوین��د اما برخی متصدیان این ادعا‌ه��ا را قبول ندارند و به‬ ‫درصد داخلی‌س��ازها پز می‌دهند(با استناد گزارش‌های پخش‬ ‫شده از صداوسیما و مطالب منعکس شده در سایت‌های خبری)‪.‬‬ ‫پرس��ش کلیدی دیگر این اس��ت که چه کس��ی یا چه سازمانی‬ ‫متولی و مسئول هماهنگی‌ها و یکپارچگی عملکردهای فعاالن‬ ‫ت هستند؟ شواهد و قراین موجود حکایت‬ ‫صنعت موتورسیکل ‌‬ ‫از معیوب بودن چرخه موتورسیکلت‌سازی دارد و اینکه از منافع‬ ‫مردم و کشور منحرف شده و تالش‌ها و اقدام‌های درست انجام‬ ‫نشده نیز کافی به منفعت بهینه نبوده است‪ .‬ریشه این انحراف‬ ‫در عملکردهای گذشته همه مسئوالن از جمله مشتریان است‬ ‫و ب��ه نظر می‌رس��د به‌جای سیاس��ت‌گذاری مبتن��ی بر منطق‬ ‫کارشناس��ی و اقتصادی اعمال س��لیقه‌های بخشی رفتار غالب‬ ‫بوده اس��ت و می‌ت��وان اذعان کرد که هم��کاری در مواردی به‬ ‫همدس��تی و در موارد دیگر به تقابل تبدل ش��ده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫باید چاره‌اندیش��ی ش��ود که این صنعت چه جایگاهی دارد؟ در‬ ‫جست‌وجوی چه چیزهایی است؟ و اساسا چاره چیست؟‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫بازار صادراتی‪ ،‬توان‬ ‫جذب ‪ ۱۰۰‬درصد تولید‬ ‫فوالد امیرکبیر را دارد‬ ‫معدن ایمن‌تر شده‬ ‫به شرایط گذشته باز‬ ‫نمی‌گردیم‬ ‫مشتریان سنتی‬ ‫راهی جز واردات نفت‬ ‫از ایران ندارند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش هزینه تولید‪ ،‬عامل تورم منفی بخش معدن‬ ‫گرانی‌ها‪ ،‬بار خود را بر دوش معدن هم گذاشت‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬معدن یک صنعت مادر و حلق��ه اولیه صنایع‬ ‫کشور است که با افزایش نرخ در بخش‌های مختلف آن شاهد تورم‬ ‫و افزایش نرخ در صنایع دیگر کشور خواهیم بود‪ .‬چندی پیش مرکز‬ ‫آمار ایران‪ ،‬خبری را با عنوان «تورم فصلی بخش معدن به ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫رسید» منتش��ر کرد که نشانه افزایش تورم در بخش معدن بود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬تورم تولیدکنن��ده کل بخش معدن در فصل‬ ‫زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به فصل زمس��تان ‪ ۹۶‬معادل ‪ ۶۰.۷‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارها‪ ،‬درصد تغییرات میانگین ش��اخص در ‪۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به میانگین ش��اخص در‬ ‫دوره مشابه سال گذشته (تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ‪۵۰.۹‬‬ ‫بوده که نسبت به میانگین تورم ‪۴‬فصل منتهی به فصل پاییز ‪۱۳۹۷‬‬ ‫(‪ ۴۱.۹‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫البت��ه در فصل مورد بررس��ی‪ ،‬بخش اس��تخراج کانه‌های فلزی‬ ‫بیشترین تاثیر را بر افزایش ‪ ۶.۷‬درصدی شاخص نرخ تولیدکننده‬ ‫بخش معدن داش��ته اس��ت‪ .‬این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش‬ ‫‪ ۱۶.۵‬درصدی فعالیت اس��تخراج س��نگ مس به وج��ود آمده که‬ ‫به‌طور عمده ناش��ی از افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره مس بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در فصل مورد بررس��ی در بخش اس��تخراج سایر‬ ‫معادن‪ ،‬فعالیت‌های استخراج سنگ‌های تزئینی و استخراج سنگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬بیش��ترین تاثیر را بر افزایش ش��اخص نرخ این بخش و کل‬ ‫بخش معدن داش��ته است‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫با کارشناسان‬ ‫معدن گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌گذاری نباید دستوری باشد‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از تورم و افزایش نرخ س��نگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره و‬ ‫گندله تحت تاثیر مس��ائل و وقایع جهانی است‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫در ادامه‪ ،‬به افزایش هزینه‌های تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬مواد اولیه‬ ‫تجهی��زات ماش��ین‌آالت‪ ،‬تعمیرات و نگهداری که ب��ا ارز آزاد وارد‬ ‫می‌ش��ود تحت تاثیر افزایش نرخ دالر اس��ت و مدام گران می‌شود‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬امروز یک حلقه الستیک ماشین‌آالت سنگین به ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیون تومان رس��یده که برای فعال معدنی هزینه بس��یار زیادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصطفی جهانی‪ :‬مواد مصرفی در حوزه انفجار‪ ،‬تجهیزات و قطعات ماشین‬ ‫و الس��تیک به‌ش��دت گران ش��ده اس��ت‪ .‬نوار و نقاله مواد مصرفی واحد‬ ‫فرآوری و معدن هم از این مش��کل رنج می‌برد که عامل مهمی در رش��د‬ ‫نرخ تورم بخش معدن است‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران در ادامه‪ ،‬به عامل دیگری با عنوان نیروی‬ ‫انسانی اشاره کرد و گفت‪ :‬هزینه‌های نیروی انسانی در تمام حوزه‌ها‬ ‫زیاد اس��ت که معدن هم از آن جدا نیست‪ .‬از طرفی‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫حقوق هستیم و س��هم عوامل انسانی نیز بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد نرخ‬ ‫تمام‌شده محصول افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه‪ ،‬ب��ه بهره‌وری پایین نیروی کار‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫مزدی که نیروی انس��انی دریافت می‌کن��د با توجه به نرخ تورم کم‬ ‫اس��ت اما در عمل کار زیادی هم انجام نمی‌ش��ود و بهره‌وری‌ش��ان‬ ‫به‌شدت پایین است‪.‬‬ ‫شکوری با بیان اینکه وضعیت در بخش خصوصی متفاوت است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬البته مواردی که گفته ش��د‪ ،‬در بخش خصوصی دیده‬ ‫نمی‌شود چراکه اینها نیروی مازادی نیستند که به فعاالن اقتصادی‬ ‫تحمیل ش��وند‪ .‬برای نمونه در دول��ت نهم و دهم دیدیم چقدر نیرو‬ ‫ب��ه صنعت مس تحمیل ش��د که س��هم هزینه پرس��نلی را در نرخ‬ ‫تمام‌شده باال برد و بهره‌وری چندانی هم نداشت‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه در پاس��خ به این پرس��ش که چه راهکاری‬ ‫برای حل مش��کل ت��ورم در بخش معدن وج��ود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از اقدام‌های اساسی در این زمینه‪ ،‬این است که نباید بگذاریم‬ ‫قیمت‌گذاری دستوری شود‪.‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری دولت درباره مس و فوالد‪ ،‬هماهنگ با نظریه‌های‬ ‫اقتصادی جهان نیس��ت‪ .‬با این روش و مش��خص کردن ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬در عمل بخش‌هایی رانت را در اختیار می‌گیرند و بعد هم‬ ‫دالل‌ها به نرخ آزاد ارز را می‌فروش��ند که باعث می‌ش��ود عده‌ای که‬ ‫به ارز دولتی دسترسی ندارند و در حوزه معدن فعالیت می‌کنند‪ ،‬با‬ ‫مشکالت گسترده‌ای روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به اینکه ما فقط بلدیم ران��ت را از یک بخش‬ ‫ب��ه بخش دیگر انتقال بدهی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بای��د ببینیم کاالیی که‬ ‫تولید می‌ش��ود با ارز دولتی تولیدش��ده یا خیر‪ .‬آی��ا رصد کرده‌ایم‬ ‫ک��ه تولیدکننده‪ ،‬محصول خود را متناس��ب ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می‌فروش��د یا خیر؟ بارها دیده‌شد که خیلی‌ها ارز ارزان را آوردند و‬ ‫کاالی خود را با ارز آزاد تطبیق داده و فروختند‪.‬‬ ‫او در پای��ان تاکید کرد‪ :‬اج��ازه بدهیم که فعاالن اقتصادی و خود‬ ‫ب��ازار‪ ،‬نرخ ارز عرضه و تقاض��ا را تعیین کنند‪ .‬وقتی قیمت‌ها واقعی‬ ‫ش��ود ممکن اس��ت در کوتاه‌مدت به‌هم‌ریختگی به وجود بیاید اما‬ ‫بعد فقط کسانی که نیازمند واقعی هستند‪ ،‬متقاضی می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده باشیم‬ ‫با گله‬ ‫مصطفی جهانی‪ ،‬کارش��ناس معدن در گفت‌وگو با‬ ‫از اینک��ه افزایش ت��ورم ویژه بخش معدن نیس��ت و همه‌چیز را در‬ ‫برگرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه تورم رو به افزایش اس��ت و‬ ‫در این بین هیچ‌چیزی قابل‌برنامه‌ریزی نیس��ت‪ .‬می‌توان گفت که‬ ‫هیچ‌چیزی مدیریت نمی‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اش��اره به اینکه معدن یک صنعت مادر‬ ‫و حلقه اولیه صنایع کش��ور اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای تولید هر کاالیی‬ ‫ب��ه حوزه صنعت و معدن وصل هس��تیم‪ .‬بنابراین اگر در این حوزه‪،‬‬ ‫قیمت‌ها افزایش پی��دا کند این مهم روی جامعه و دیگر کاالها هم‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫جهانی در پاس��خ به چرایی افزایش نرخ و ت��ورم در حوزه معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬افزایش نرخ جهانی در بخش فلزات می‌تواند بر افزایش نرخ‬ ‫مواد معدنی هم تاثیرگذار باش��د‪ .‬همان‌طور که می‌دانید قیمت‌ها‬ ‫به‌شدت به بازار جهانی وابسته هستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مواد مصرفی در‬ ‫حوزه انفجار و تجهیزات قطعات ماش��ین و الستیک به‌شدت گران‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نوار و نقاله مواد مصرفی واحد فرآوری و معدن هم از‬ ‫این مش��کل رنج می‌برد که عامل مهمی در رش��د نرخ تورم بخش‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫م��ورد دیگ��ری که این کارش��ناس به آن اش��اره ک��رد‪ ،‬موضوع‬ ‫هزینه‌ه��ای تولی��د بود‪ .‬او دراین‌ب��اره بیان کرد‪ :‬یک��ی از کارهایی‬ ‫که ما به‌عنوان کارش��ناس باید انجام بدهیم این اس��ت که ببینیم‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید چقدر افزایش پیدا ک��رده و چه چیزی منجر به‬ ‫افزایش آن شده است‪.‬‬ ‫نیروی انس��انی یکی از عوامل افزایش هزینه تولید است‪ .‬جهانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در تولید م��واد معدنی‪ ،‬نیروی انس��انی نقش دارد که با‬ ‫توجه به درصد دس��تمزد پایین و افزایش قیمت‌ها شاهد مشکالتی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫جهانی در ادامه‪ ،‬به موضوع حامل‌های انرژی‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مص��رف حامل‌ه��ای انرژی و افزایش هزینه‌های ب��رق و گاز هم در‬ ‫افزای��ش نرخ مواد معدنی بی‌تاثیر نیس��ت‪ ،‬به‌وی��ژه درباره مس که‬ ‫مصرف برق آن زیاد اس��ت و با افزایش قیمت‌ها‪ ،‬شاهد افزایش تورم‬ ‫در این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری را‬ ‫به‌عنوان خروج از تورم در بخش معدن پیش��نهاد می‌دهید‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬باید دنب��ال ایجاد ارزش‌افزوده و س��رمایه‌گذاری روی مس‪،‬‬ ‫س��نگ‌آهن و کانی‌های غیرفلزی باشیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ارزش‌افزوده‪،‬‬ ‫درآمدزایی می‌کند و باعث می‌ش��ود که مش��کل گردش پول حل‬ ‫ش��ود‪ .‬البته همه این مهم را می‌دانند اما ب��رای ورود به این فاز باید‬ ‫اراده قوی داشت‪.‬‬ ‫جهانی با انتقاد از خام‌فروش��ی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه خام‌فروشی‪،‬‬ ‫ما را به خاک س��یاه نش��انده اس��ت‪ .‬بیش��تر معدنکاران ما به چین‬ ‫ص��ادرات انجام می‌دهند و فقط هم در حوزه خام‌فروش��ی فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬واحدهای فرآوری و گندله‌سازی سنگ‌آهن هم در کشور‬ ‫کم اس��ت‪ .‬همین مقدار کم را نیز معادن بزرگ پوش��ش می‌دهند‬ ‫و دیگر جایی ب��رای معادن کوچک نمی‌مان��د‪ .‬بنابراین امیدواریم‬ ‫فض��ا برای هم��ه معدنکاران فراهم ش��ود تا بتوانی��م در این حوزه‬ ‫ارزش‌افزوده را افزایش دهیم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیرعامل معدن زغال‌سنگ زمستان یورت در دومین سالروز حادثه این معدن اعالم کرد‪:‬‬ ‫بازدید رئیس مجلس‬ ‫از پروژه مجتمع‬ ‫فوالد تربت حیدریه‬ ‫تولید ‪ ۲۱‬هزار تن‌ آند‬ ‫در مس سرچشمه‬ ‫مس سرچش��مه ‪ ۲۱‬هزار تن م��س‌آند در‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬تولید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬بر اساس‬ ‫اعالم مس��ئوالن این مجموعه‪ ،‬تولید ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫تن از این محصول در اردیبهشت هدف‌گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬میزان تولید مس سرچشمه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬افزون بر ‪ ۲۰۱‬هزار و ‪ ۷۶۴‬تن بوده‬ ‫است‪ .‬مس سرچشمه در شهرستان رفسنجان‬ ‫استان کرمان قرار دارد‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد میانه‬ ‫‪ ۲‬فراخوان مناقصه داد‬ ‫مجتمع فوالد میانه ‪ ۲‬مناقصه ش��امل تامین‬ ‫«قطعات یدکی کمپرس��ورهای واحد احیا» و‬ ‫«ماشین‌آالت سنگین» را برای ارزیابی کیفی و‬ ‫فنی پیمانکار به فراخوان گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫مجتمع فوالد میانه در نظر دارد تامین قطعات‬ ‫یدکی کمپرس��ورهای واحد احیا را «به‌وسیله‬ ‫مناقصه ‪ ۲‬مرحله‌ای» و نیز تامین ماشین‌آالت‬ ‫سنگین این مجتمع را «به وسیله مناقصه یک‬ ‫مرحله‌ای» با ارزیابی کیفی و فنی به پیمانکار‬ ‫واجد شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫شرایط متقاضیان‪ ،‬شامل دارا بودن گواهینامه‬ ‫تایید صالحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه یا مراجع ذی‌صالح‪ ،‬دارا بودن شخصیت‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬توانایی ارائه ضمانت بانکی و کس��ب‬ ‫امتی��از فن��ی در ارزیاب��ی حداقل ‪ ۶۰‬اس��ت‪.‬‬ ‫تاری��خ تحویل اس��ناد و مدارک پیش��نهادی‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬و تاریخ بازگشایی پاکات‬ ‫ارزیابی کیفی (در صورت تمدید نش��دن) ‪۲۸‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫منطقه ویژه علم و فناوری‬ ‫مکران ساخته می‌شود‬ ‫تفاهمنامه چهارجانبه س��اخت منطقه ویژه‬ ‫علم و فناوری مکران در س��ال «رونق تولید»‪،‬‬ ‫در راس��تای توس��عه بی��ش از پیش اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان با استفاده از مدل‌های‬ ‫دانش‌بنیان امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پ��س از پای��ان آیین‬ ‫بهره‌ب��رداری و کلنگ‌زن��ی ط��رح کارآفرینی‬ ‫کشتگاه خورش��یدی ارگانیا در محل پردیس‬ ‫دانش‌بنی��ان پارک علم و فناوری سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬در جلس��ه‌ای که در اس��تانداری‬ ‫سیستان و بلوچستان تشکیل شد‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫چهارجانب��ه س��اخت منطق��ه وی��ژه فناوری‬ ‫به امضای اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه آزاد چابهار‪ ،‬دبیر س��تاد‬ ‫توس��عه س��واحل مکران و رئیس پارک علم و‬ ‫فناوری سیس��تان و بلوچس��تان رسید که این‬ ‫طرح‪ ،‬نویدبخش توسعه بیش از پیش استان با‬ ‫استفاده از مدل‌های دانش‌بنیان در سال رونق‬ ‫تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫معدن ایمن‌تر شده؛ به شرایط گذشته باز نمی‌گردیم‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حادث��ه در مع��ادن آن‌ه��م مع��ادن زیرزمین��ی‪،‬‬ ‫اجتناب‌ناپذیر اس��ت اما با سختگیری‌های مدیران فنی‬ ‫و ایمنی معادن می‌توان تعداد این حادثه‌ها را کم کرد‪.‬‬ ‫در ایران وقتی صحبت از حادثه معدنی می‌شود حادثه‬ ‫مرگبار زمستان یورت به خاطر می‌آید‪.‬‬ ‫ت ‪ ۹۶‬بود که‬ ‫ساعت ‪ ۱۱:۴۰‬چهارشنبه ‪ ۱۳‬اردیبهش ‌‬ ‫انفجار در فضایی مملو از گاز مونواکس��یدکربن و متان‬ ‫در عم��ق یک هزار و ‪ ۳۰۰‬متری‪ ،‬بهار معدن زمس��تان‬ ‫یورت آزادشهر در ‪ ۹۰‬کیلومتری شرقی گرگان را سیاه‬ ‫ک��رد؛ حادثه‌ای ک��ه ‪ ۴۳‬قربان��ی و ‪ ۴۴۴‬مصدوم برجا‬ ‫گذاش��ت‪ .‬مداوای سرپایی برای ‪ ۷۹‬مصدوم جواب نداد‬ ‫و مصدوم��ان با بالگرد و آمبوالنس به بیمارس��تان‌های‬ ‫آزادشهر و گنبدکاووس منتقل شدند‪.‬‬ ‫در حالی که ‪ ۲‬س��ال از این حادثه گذشته‪ ،‬نگرانی‌ها‬ ‫از اینکه گرد فراموش��ی بر این حادثه‪ ۱۰‬ساله بنشیند‬ ‫و همه چیز به روال گذش��ته بازگردد‪ ،‬گریبان کارگران‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئیس مجلس شورای اس�لامی از پروژه در‬ ‫حال اجرای مجتمع فوالد تربت حیدریه بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬عل��ی الریجانی‪ ،‬آخر هفته‬ ‫گذشته در دومین روز س��فر خود به خراسان‬ ‫رضوی از پ��روژه در حال اجرای مجتمع فوالد‬ ‫تربت حیدریه بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در این بازدید از نزدیک در جریان روند‬ ‫ساخت این پروژه قرار گرفت و با مهندسان آن‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫مجتم��ع فوالد تربت حیدری��ه در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۵۵۰‬هکتار در حال ساخت است و‬ ‫قرار است پس از تکمیل و بهره‌برداری رسمی‪،‬‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۴‬تن محص��والت فوالدی را‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫عملیات آغاز این پروژه‪ ،‬مرداد سال گذشته‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آغاز شد‬ ‫و قرار اس��ت ‪ ۳‬طرح آهن اسفنجی با تولید ‪۲‬‬ ‫میلی��ون تن‪ ،‬ذوب و ریخته‌گ��ری با ‪ ۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تن و تولی��د ورق فوالدی با ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون تن در سال راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه‬ ‫یک میلی��ارد یورو بوده و برای ‪ ۱۲‬هزار نفر به‬ ‫طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شغل خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین‬ ‫کلنگ آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه کاشی‬ ‫زرین خراسان رضوی را به زمین زد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹به گذشته باز نمی‌گردیم‬ ‫علی نصیری‬ ‫درحال‌حاضر‬ ‫با ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ظرفیت معدن‬ ‫مشغول به‬ ‫کاریم و به غیر‬ ‫از تونلی که‬ ‫حادثه در آن‬ ‫رخ داد‪ ،‬سایر‬ ‫تونل‌ها باز و‬ ‫مشغول به کار‬ ‫هستند‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬مدیرعام��ل معدن زمس��تان یورت به‬ ‫می‌گوید‪ :‬هیچ چیز مثل گذش��ته نیس��ت و به‬ ‫ش��رایط پیش از حادثه باز نمی‌گردیم‪ .‬این اتفاق دیگر‬ ‫رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫علی نصی��ری ادامه می‌ده��د‪ :‬رفتار و ن��وع عملکرد‬ ‫بخش‌ه��ای زغالی پس از حادثه زمس��تان یورت مانند‬ ‫گذش��ته نخواهد بود‪ .‬بازرس��ی‌ها از بیرون و همچنین‬ ‫خود مجموعه معادن به شدت سختگیرانه شده و اجازه‬ ‫نمی‌دهد سهل‌انگاری شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه آخرین وضعی��ت تونل‌های معدن‬ ‫زمس��تان‌یورت پس از حادثه می‌گوید‪ :‬درحال‌حاضر با‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ظرفیت معدن مش��غول ب��ه کاریم و به غیر‬ ‫از تونل��ی که حادثه در آن رخ داد‪ ،‬س��ایر تونل‌ها باز و‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی درباره دالیل بازگش��ایی نشدن تونل حادثه‌خیز‬ ‫یورت نیز می‌گوید‪ :‬برخی اقدامات باید انجام ش��وند و‬ ‫حرکت تونل‌های پایین‌دس��ت باید بیش��تر شود یعنی‬ ‫اس��تخراج بیشتری شود تا زمینه استفاده از تونل سوم‬ ‫مهیا ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه عملکرد استخراج زغال‌سنگ‬ ‫از تونل‌ها متفاوت ش��ده و بر اساس برنامه جدید مورد‬ ‫استخراج قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل زمس��تان یورت ادام��ه می‌دهد‪ :‬به زودی‬ ‫و پس از اینکه تونل‌های پایین‌دس��ت استخراج شدند‬ ‫و میزان اس��تخراج آنها به حد مش��خصی رسید‪ ،‬تونل‬ ‫ریزش ک��رده نیز در برنامه اس��تخراج ق��رار می‌گیرد‪.‬‬ ‫احتمال می‌رود این اتفاق تا یک سال دیگر رخ دهد‪.‬‬ ‫نصیری با توضیح بیشتر درباره روش جدید استخراج‬ ‫خاطرنشان می‌کند‪ :‬تهویه معادن بر اساس استخراجی‬ ‫که انجام می‌شود‪ ،‬اصالح شده و استخراج نیز بر اساس‬ ‫مدل جدید انجام می‌ش��ود‪ .‬به همین دلیل تونل‌های با‬ ‫دسترسی آسان‪ ،‬زودتر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند‬ ‫تا به نقطه‌ای برسند که بهره‌برداری از تونل‌های بعدی‬ ‫امکان‌پذیر باش��د‪ .‬در مدت پیش��روی تونل‌های دیگر‪،‬‬ ‫برنامه تونل‌های اصلی نیز پیش می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سختی‌های کارمان را پذیرفتیم‬ ‫دس��تمزد کارگران در س��ال جاری ‪۴۵‬درصد افزایش داش��ته که‬ ‫بخشی از این افزایش‪ ،‬مربوط به وزارت کار و اعالم افزایش دستمزد‬ ‫قانونی و بخشی به دلیل اجرای طرح طبقه‌بندی اداره کار است‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پس از حادثه زمس��تان یورت‪،‬‬ ‫تولید این معدن ‪ ۵۰‬درصد کاهش‌یافته می‌گوید‪ :‬با این‬ ‫حال مطالبات کارگران بر اس��اس یک برنامه منظم در‬ ‫حال پرداخت است و عالوه بر آن دستمزد کارگران در‬ ‫س��ال جاری ‪۴۵‬درصد افزایش داشته که بخشی از این‬ ‫افزایش‪ ،‬مربوط به وزارت کار و اعالم افزایش دس��تمزد‬ ‫قانونی و بخش��ی به دلیل اجرای طرح طبقه‌بندی اداره‬ ‫کار است‪ .‬شرکت هم مقداری حقوق کارگران را افزایش‬ ‫داده که مجموع اینها تا حدودی حقوق کارگران معدن‬ ‫را بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫وی از آیین دومین سالگرد درگذشت کارگران معدن‬ ‫زمستان یورت گفته و می‌افزاید‪ :‬آیین دومین سالگرد از‬ ‫سوی خانواده‌ها برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه‬ ‫عم��ق حادث��ه مع��دن ی��ک ه��زار و ‪ 3۰۰‬مت��ری‬ ‫زمس��تان یورت‪ ،‬آن‌قدر وس��یع بود ک��ه در فاصله ‪۱۱‬‬ ‫روزه آوارب��رداری‪ ،‬پای مدیران و مس��ئوالن کش��وری‬ ‫بس��یاری به‌ویژه رئیس‌جمهوری را در آستانه انتخابات‬ ‫دوازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری ب��ه این معدن باز‬ ‫کرد‪ .‬باشگاه خبرنگاران جوان نوشت‪ :‬معدن زغال‌سنگ‬ ‫زمستان یورت آزادشهر با طول حدود ‪ ۲‬کیلومتر‪ ،‬یکی‬ ‫از معادن زغال سنگ ایران در ‪ ۱۴‬کیلومتری شهرستان‬ ‫آزادشهر اس��ت‪ .‬پس از بررس��ی‌های انجام شده‪ ،‬نبود‬ ‫سیستم تهویه مناسب و کافی در تونل‪ ،‬نبود مسیرهای‬ ‫کمکی برای تهویه تونل‪ ،‬ارائه ندادن آموزش‌های الزم و‬ ‫کاف��ی و نبود نظارت بر کارگران به منظور جلوگیری از‬ ‫ایج��اد هرگونه جرقه داخل تونل‪ ،‬علل این حادثه اعالم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجهز نب��ودن لکوموتیوها ب��ه تجهیزات‬ ‫رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت امداد و نجات و مدیریت‬ ‫بح��ران در معدن‪ ،‬از دیگر عوامل این حادثه بودند‪ .‬این‬ ‫حادث��ه و حوادث دیگ��ر در معادن‪ ،‬م��وج نگرانی را از‬ ‫تهدید معادن ناامن در کشور به پا کرد‪.‬‬ ‫حاال ‪ ۲‬سال از حادثه دلخراش معدن زمستان یورت‬ ‫می‌گذرد و امروز پای درد دل خانواده‌های جان‌باختگان‬ ‫نشستیم تا از نزدیک مصائب آنها را بشنویم‪.‬‬ ‫‹ ‹زخمی که پس از ‪۲‬سال هنوز تازه است‬ ‫کم��ی از آن روزها برای‌مان گفتن��د؛ روزهای تلخی‬ ‫که حال همه‌مان را دگرگون کرد‪ .‬تحمل درد از دس��ت‬ ‫دادن عزیزان‌شان هنوز هم مثل روزهای نخست‪ ،‬سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��در یک��ی از معدنچی��ان می‌گفت دی��ه فرزندم را‬ ‫پرداخت کردند اما وقتی پس��رم در معدن کار می‌کرد‪،‬‬ ‫حقوق بیش��تری دریافت می‌کرد که حاال یک میلیون‬ ‫توم��ان به خان��واده‌اش می‌دهن��د و این مق��دار برای‬ ‫خانواده‌اش بسیار کم است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از خانواده‌ها هم می‌گفت وقتی پس��رم از‬ ‫بین رفت‪ ۲ ،‬فرزند داشت‪ .‬حاال همسرش با یک میلیون‬ ‫تومان چطور می‌تواند خرج آنها را بدهد؟ این ش��رایط‪،‬‬ ‫زندگی را برای آنها س��خت کرده اس��ت‪ .‬پس از دیدن‬ ‫خانواده‌ها و صحبت با آنها به س��مت معدن رفتیم و با‬ ‫تعدادی از معدنچیان صحبت کردیم‪.‬‬ ‫یکی از معدنچیان زمس��تان یورت‪ ،‬گفت‪ :‬کار معدن‪،‬‬ ‫بس��یار سخت است چون ما از ساعت ‪ ۷‬صبح به داخل‬ ‫تون��ل می‌روی��م و تا س��اعت ‪ ۱۴‬باید مش��غول به کار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ما سختی‌های کارمان را پذیرفته‌ایم اما چیزی که از‬ ‫مس��ئوالن معدن می‌خواهیم این است که بیشتر به ما‬ ‫توجه کنند و حقوق‌مان را سر موقع بپردازند‪.‬‬ ‫از یک��ی دیگر از معدنچیان درب��اره ایمنی در معدن‬ ‫پرس��یدم که گفت‪ :‬وضعیت ایمنی در معدن نسبت به‬ ‫گذش��ته بهتر شده است و سیس��تم‌های تهویه را نیز‬ ‫نصب کرده‌اند‪.‬‬ ‫یکی از معدنچیان درخواس��تی داش��ت و گفت‪ :‬اگر‬ ‫کپس��ول خودنجات برای هر کدام از ما وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬خیلی بهتر است زیرا اگر نیاز به اکسیژن فوری‬ ‫داشته باشیم راحت‌تر می‌توانیم به کپسول خودنجات‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵۰‬کارگر مشغول به کارند‬ ‫دری‌زاده‪ ،‬رئی��س معدن زمس��تان یورت آزادش��هر‬ ‫گفت‪ :‬روزانه ‪ ۳۰۰‬تن زغال‌س��نگ از تونل اس��تخراج‬ ‫می‌ش��ود و ‪ ۲۵۰‬کارگر در ‪ ۵‬دهنه در تونل مش��غول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تع��دادی از این افراد در تونل مش��غول‬ ‫اس��تخراج هس��تند و تع��دادی نی��ز کار پیش��روی و‬ ‫تعمیرات را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫دری‌زاده ب��ه اوض��اع فعل��ی در معدن‪ ،‬اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر وضعیت ایمن��ی معدن را ارتقا‬ ‫داده‌ایم و همه تونل‌ها نیز از تهویه برخوردارند‪.‬‬ ‫ح��اال بای��د توج��ه بیش��تری ب��ه خانواده‌هایی که‬ ‫عزیزان‌ش��ان را از دست داده‌اند ش��ود تا دردهای‌شان‬ ‫کمی تس��کین یاب��د‪ .‬توجه بیش��تر ب��ه ایمنی معدن‬ ‫می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫اولویت‌های آموزشی ایمیدرو در اجرای نقشه راه معدن‬ ‫اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیالن دانشگاهی‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو اعالم ک��رد‪ :‬طراحی آموزش‬ ‫هدفمن��د‪ ،‬تدوین یک فراخوان ب��رای ارائه ایده‌ه��ا‪ ،‬دعوت از‬ ‫قطب‌های دانشگاهی کشور و ایجاد تعامل دوسویه در راستای‬ ‫اجرای «نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی» هدف‌گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور در‬ ‫نشس��تی با معاونان و مدیران ایمیدرو افزود‪ :‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫اولویت‌های س��ازمان‪ ،‬اجرای نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای اج��رای اثربخش نقش��ه راه‪ ،‬بهره‌مندی از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای دانش��گاه‌ها و مراک��ز علمی از اهمی��ت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار اس��ت که آموزش هدفمند از ارکان این مهم به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬اجرای‬ ‫برنامه‌ه��ای توس��عه‌ای تولی��د و اکتش��اف‪ ،‬نیاز ب��ه آموزش و‬ ‫پژوهش دارد‪ .‬ش��رکت‌های تابع باید توجه به آموزش را اصلی‬ ‫مهم قلمداد کنند تا نیازها برطرف ش��ود‪ .‬غریب‌پور تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارگروه پژوهش س��ازمان‪ ،‬از ایده‌ها و پیشنهادهای استادان و‬ ‫دانشجویان در اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی استقبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با هدف مشارکت در توسعه آموزش‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬اش��تغالزایی برای تحصیلک��ردگان مرتبط با‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬با هدف مشارکت در توسعه آموزش‪ ،‬از‬ ‫جمله برنامه‌های ایمیدرو خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر عملیاتی کردن تفاهمنامه‌های بین ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت‌های تاب��ع در بخش آموزش گف��ت‪ :‬تولید دانش در‬ ‫چش��م‌انداز‪ ،‬هدف‌گذاری شده و دس��تیابی به اهداف سازمانی‬ ‫مورد توجه ایمیدرو اس��ت‪ .‬در این زمین��ه تعامل با قطب‌های‬ ‫علمی کشور در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬سازمان توسعه‌ای‬ ‫‹ ‹‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی در دستور کار ایمیدرو‬ ‫همچ��ون ایمیدرو ب��ه دنبال اثربخش بودن اقدامات اس��ت‪ .‬به‬ ‫ای��ن معنی که به اهداف دس��ت پیدا کنی��م و هدف‌گذاری‌ها‬ ‫کارشناس��ی ش��ده باش��د‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬بررس��ی موضوع‬ ‫توس��عه آموزش‌ه��ای غیررس��می حرف��ه‌ای فارغ‌التحصیالن‬ ‫رشته‌های مرتبط با معدن‪ ،‬قطب‌بندی و انتخابات دانشگاه‌های‬ ‫برتر کش��ور به عنوان هس��ته مرکزی پژوهش‌ه��ای کاربردی‬ ‫ماده‌ه��ای معدن��ی و حمایت مال��ی و معنوی از بومی‌س��ازی‬ ‫فناوری‌های ایرانی‪ ،‬از دیگر موارد طرح ش��ده در این نشس��ت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همچنین رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی در دس��تور کار دارد و ‪ ۱۵۷‬نیاز تحقیقاتی‬ ‫نیز شناسایی شده است‪.‬‬ ‫خداداد غریب‌پور گفت‪ :‬اعتقاد ما بر اثرگذاری تحقیقات است‬ ‫و نتایج پژوهش‌ها باید منجر به جلوگیری از خام فروشی‪ ،‬ارتقای‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده در بخش ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال ایمیدرو ‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی را در دستور کار‬ ‫خود دارد و بر اساس نیازهایی که واحدها اعالم کرده‌اند‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۵۷‬نی��از تحقیقاتی از جمل��ه در صرفه‌جویی مصرف انرژی‪،‬‬ ‫ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توس��عه بازارها شناسایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب‌پور یادآور ش��د‪ :‬ایمی��درو تاکن��ون از ‪ ۶۱۸‬پایان‌نامه‬ ‫تحصیل��ی حمای��ت ک��رده و تفاهمنامه‌هایی با دانش��گاه‌های‬ ‫تهران‪ ،‬صنعتی شریف و امیرکبیر‪ ،‬همچنین جهاد دانشگاهی و‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن امضا کرده است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با تفاهمنامه‌های انجام ش��ده با دانش��گاه‌ها و تشکل‌ها‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم فضای پژوهش��ی و تحقیقاتی در ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی رونق قابل توجهی بگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو گف��ت‪ :‬س��ال گذش��ته با‬ ‫رش��د تولی��د فوالد ب��ه رک��ورد ‪ ۲۵‬میلیون تن تولید دس��ت‬ ‫یافتی��م و برای امس��ال نیز حدود ‪ ۱۰‬درصد رش��د پیش‌بینی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون توسعه اکتشافات به ویژه سنگ آهن‪ ،‬یکی‬ ‫از اولویت‌ها به شمار می‌رود و تکمیل زنجیره فوالد در افق یاد‬ ‫شده‪ ،‬نیازمند تولید بیش از ‪ ۱۶۰‬میلیون تن سنگ آهن است‬ ‫که باید میزان ذخایر را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی معدن با نفت‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو ب��ا بیان اینکه نفت در س��بد‬ ‫صادرات��ی ما س��االنه از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬میلی��ارد دالر متفاوت بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذش��ته بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات از‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی انجام ش��د که سهم بیش از ‪۲۲‬‬ ‫درصدی در صادرات غیرنفتی داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اینکه معدن در بعد صادرات و ارزآوری چقدر‬ ‫بتواند جایگزین نفت ش��ود بس��تگی به موفقی��ت ما در میزان‬ ‫اکتشافات و شناسایی ذخایر معدنی دارد و زمانی می‌توان پاسخ‬ ‫قطع��ی ب��ه جایگزینی معدن به جای نف��ت داد که کل ذخایر‬ ‫معدنی شناسایی شده باشند و دانش بومی هم برای استحصال‬ ‫و فرآوری داشته باشیم که البته در این زمینه تالش می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت‌های ایران��ی به‌ویژه در بخش‬ ‫ف��والد توانس��ته‌اند در برخی زمینه‌ها به فناوری بومی دس��ت‬ ‫یابن��د و با وجود تحریم‌های ظالمانه‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی در‬ ‫مس��یر رش��د تالش می‌کنند‪ ،‬با این حال اولویت برای ارتقای‬ ‫دانش بومی با کمک دانش��گاه‌ها و سایر مراکز علمی در دستور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬بخش تحقیق و پژوهش‬ ‫ش��رکت‌های تابع ایمیدرو فعال ش��د ‌ه تا به دنبال شناس��ایی‬ ‫فرصت‌ها و خلق ارزش باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫غریب‌پ��ور گفت‪ :‬بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بر اس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬الزامی اس��ت و ما ملزم به رعایت آن هس��تیم‪ .‬این امر‬ ‫از س��وی ش��رکت‌های معدنی در ‪ ۲‬قالب سامانه نیما یا تامین‬ ‫ی ش��رکت‌ها به مواد اولیه و واس��طه‌ای در حال انجام‬ ‫نیازمند ‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره معادن کوچک اعالم کرد‪ :‬برای س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬فعال‌سازی ‪ ۵۰‬معدن کوچک در ‪ ۱۵‬استان برنامه‌ریزی‬ ‫ش��د و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز برای ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫کوچک دیگر بسته اجرایی تهیه می‌کند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫«مگ‌لند»‬ ‫راهکاری برای نجات‬ ‫مطبوعات ایران‬ ‫فضای سفته‌بازی هنوز‬ ‫پررنگ است‬ ‫تولید و اهدای‬ ‫پمپ‌های لجن‌کش‬ ‫به مناطق سیل‌زده‬ ‫تولید کاالی بی‌کیفیت به اندازه قاچاق به تولیدکنندگان آسیب می‌زند‬ ‫‹ ‹‪ ۶۱‬ش�رکت حام�ی حق�وق مصرف‌کنن�ده‬ ‫استان تهران‬ ‫رحمان��ی‪ :‬برای حمایت از تولید‌کننده نمونه هیچ محدودیتی نداریم‪،‬‬ ‫اما با کسی که بخواهد سوءاستفاده کند برخورد جدی خواهیم کرد‪ .‬این‬ ‫موضوع را به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫و سایر نهادهای نظارتی انتقال داده‌ام‬ ‫هم ندارند و با حمایت و دلگرمی می‌توانند تولیدش��ان را‬ ‫افزایش دهند و اش��تغال ایجاد کنند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سیاس��ت امسال وزارتخانه را حفظ وضع موجود‬ ‫تولی��د عنوان ک��رد و گفت‪ :‬در جهان برای رش��د صنعت‬ ‫باید با فس��اد مبارزه کرد؛ چراکه هر صنعتی با فس��اد رو‬ ‫به نابودی می‌رود‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادام��ه داد‪ :‬در دوره جدید‪ ،‬ب��رای حمایت از‬ ‫تولید‌کننده نمونه هیچ محدودیتی نداریم‪ ،‬اما با کسی که‬ ‫بخواهد سوءاس��تفاده کند برخورد جدی خواهیم داش��ت‬ ‫و ای��ن را به رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و سایر نهادهای نظارتی انتقال داده‌ام‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید زمینه‌های‬ ‫فس��اد را از بین ببریم‪ ،‬یکی از راهکارهای مبارزه با فساد‬ ‫را کامل کردن سیستم‌های الکترونیکی عنوان کرد که در‬ ‫این وزارتخانه پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در تخصی��ص مواد اولیه نبای��د فقر اطالعات‬ ‫داشته باشیم؛ چون با سیستم‌های موجود نیاز واحدها و‪...‬‬ ‫قابل شناسایی است‪ .‬رحمانی با بیان اینکه باید با نهادهای‬ ‫دیگر به‌طور برخط ارتباط داش��ته باش��یم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫تامین مواد پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و‪ ...‬نباید نقصی باش��د و با‬ ‫دالل‌بازی روبه‌رو شویم؛ چراکه برای نمونه دو برابر مصرف‬ ‫پتروشیمی در داخل تولید داریم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫برخ��ی افزایش قیمت‌ها توجیه ن��دارد و مردم هم آنها را‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان ماکارونی ایران‬ ‫افزایش نرخ گندم و س��ایر مواد جانبی همچون سلفون‪ ،‬کارتن و‬ ‫همچنین افزایش حقوق و دستمزد را از جمله دالیل افزایش نرخ‬ ‫ماکارونی عنوان کرد‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته رئیس هیات مدیره انجم��ن صنفی کارفرمایان‬ ‫کارخانه‌های ماکارونی ایران اعالم کرد با تصویب سازمان حمایت‬ ‫یادداشت‬ ‫غالمعلی رموی‪ -‬کارش�ناس اقتص�اد‪ :‬حدود ‪۲‬‬ ‫دهه اس��ت که ‪ ۹‬اس��فند‪ ،‬روز ملی حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان نام‌گذاری و در تقویم رس��می کش��ور‬ ‫درج شده است؛ روزی که قرار است همگان برای توجه‬ ‫و احترام به خواس��ت‪ ،‬نیاز و س��لیقه مصرف‌کنندگان و‬ ‫رعای��ت حقوق قانونی آنها‪ ،‬هم‌داس��تان ش��وند‪ .‬در این‬ ‫مدت موضوع حق��وق مصرف‌کننده فرازونش��یب‌هایی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به‌نحوی که در ش��رایط تع��ادل بازار‪،‬‬ ‫ن��گاه و توج��ه به مصرف‌کنن��ده مطلوب‌تر ب��وده و در‬ ‫شرایط نابس��امانی این احترام و توجه‪ ،‬کمرنگ‌تر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مجموع می‌توان گف��ت در این مدت‪ ،‬حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان تا رس��یدن به نقطه موفقیت‪ ،‬همچنان‬ ‫فاصله زیادی داش��ته اس��ت‪ .‬برای تبیین بهتر موضوع‬ ‫می‌ت��وان این حق��وق را از ‪ ۳‬منظر ی��ا مولفه تاثیرگذار‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬نخست احترام و توجه به حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان از منظ��ر حاکمی��ت‪ ،‬دوم بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی و سوم مصرف‌کنندگان‪.‬‬ ‫در ح��وزه دول��ت و حاکمی��ت‪ ،‬احت��رام ب��ه حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان در چند موضوع مهم تبلور پیدا می‌کند‬ ‫ک��ه عبارتند از ایجاد قانون و اجرای آن‪ ،‬اطالع‌رس��انی‬ ‫و آگاهی‌بخش��ی‪ ،‬نظارت و برخورد با متخلفان‪ .‬قوانین‬ ‫الیح��ه حمایت از حقوق مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬پس از ‪۱۶‬‬ ‫سال س��رگردانی در مجلس شورای اس�لامی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬تصویب و ابالغ ش��د‪ .‬پیش از تصویب این قانون‪،‬‬ ‫سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمی‌پذیرند‪ ،‬افزود‪ :‬بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده خألیی‬ ‫وج��ود دارد و افزای��ش قیمت‌ها به‌واس��طه داللی در این‬ ‫مس��یر است که باید س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان ورود و بساط دالالن را جمع کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به تعداد کم نیروهای سازمان حمایت از پای‬ ‫کار ب��ودن اتاق اصناف برای نظ��ارت خبر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه نظارت در چن��د مدت اخیر نهادها نیز ورود خوبی‬ ‫داش��ته‌اند‪ ،‬همانطور که چن��دی پیش نی��روی انتظامی‬ ‫درباره قیمت‌س��ازی و آشفته کردن بازار خودرو ورود کرد‬ ‫و کمک‌های قابل‌توجهی داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش کیفیت در کنار کمیت‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫نیز در هجدهمین همایش گرامیداشت روز ملی حمایت از‬ ‫مصرف‌کننده با تاکید بر تولید محصول با کیفیت براساس‬ ‫س��لیقه‌ مشتری گفت‪ :‬دشمن امروز در جنگ اقتصادی با‬ ‫جمهوری اسالمی است که برای مبارزه با دشمن افزایش‬ ‫کمی تولید را هدف‌گذاری کرده‌ایم‪ ،‬اما این افزایش تولید‬ ‫باید در کنار ارتقای کیفیت باشد‪ .‬عباس تابش افزود‪ :‬باید‬ ‫همزمان با افزایش کمی محصوالت افزایش کیفیت آنها را‬ ‫هم مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در جش��نواره امس��ال ‪ ۵۴۰‬بنگاه بررس��ی و‬ ‫براس��اس ش��اخص هایی همچون خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫نی��روی کار و‪ ...‬ش��رکت‌های برتر در قال��ب تندیس‌های‬ ‫طالیی‪ ،‬نقره‌ای‪ ،‬برنزی و گواهی معرفی شدند‪.‬‬ ‫چرا ماکارونی گران شد؟‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ هر بس��ته ماکارونی ‪۷۰۰‬‬ ‫گرم��ی ‪ ۷۵‬درصد افزای��ش یافته و از ‪ ۳۱۰۰‬ب��ه ‪ ۵.۴۵۰‬تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫س��یدارمیا واع��ظ‌الری‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان ماکارونی ایران در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬در تشریح‬ ‫دالی��ل این افزایش نرخ اظهار کرد‪ :‬به‌دنب��ال حذف یارانه گندم‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران همچنی��ن در آیینی دیگر با حضور‬ ‫مس��ئوالن کشوری و اس��تانی از ‪ ۶۱‬واحد تولیدی حامی‬ ‫حقوق مصرف‌کننده قدردانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫در این آیین که با حضور تابش معاون وزیر و رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل س��ازمان حمای��ت مصرف‌‏کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و صادقی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار شد‪ ،‬از شرکت‌های زیر به‌عنوان شرکت‌های‬ ‫حامی حقوق مصرف‌کننده استان تهران قدردانی شد‪ .‬این‬ ‫شرکت‌ها عبارتند از‬ ‫آرد طالیی پرند‪ ،‬ماتریس‪ ،‬ش��یرآالت کاوی��ان هم‌افزا‪،‬‬ ‫س��رامیک البرز‪ ،‬الت��ون رای‪ ،‬گاندو تجارت ( مکس��یدر)‪،‬‬ ‫پارس��یان ترم��ز‪ ،‬دمنده‪ ،‬آس��فالت پارس دماون��د‪ ،‬آریان‬ ‫آسانسور‪ ،‬سیمان شمال‪ ،‬کوش��ش رادیاتور‪ ،‬رنگ و رزین‬ ‫الوان‪ ،‬لوله‌گس��تر خادمی‪ ،‬پارس اسکان پالستیک‪ ،‬البسه‬ ‫س��یرنگ منتخب( ال سی من)‪ ،‬بهشت قندیل( دو غزال)‪،‬‬ ‫کلرد آمل‪ ،‬س��هند افش��ان آذر‪ ،‬نوش آذر‪ ،‬طی��وران ابزار‪،‬‬ ‫پ��ارس س��هند رادیاتور‪ ،‬مه��ران طب ش��یراز‪ ،‬پویا پلیمر‬ ‫س��هند‪ ،‬تولی��دی صنعتی ممتاز س��هند‪ ،‬تولی��د و پخش‬ ‫شیرآالت صنعتی س��ام‪ ،‬آریا الکتریک تهران‪ ،‬فهاب بتن‪،‬‬ ‫صنایع تولید پرتو شیوا صنعت‪ ،‬گروه صنعتی دلتا‪ ،‬مبلمان‬ ‫س��ام اکسیون‪ ،‬دارو پالستیک پارس‪ ،‬س��پهر رنگ آرافام‪،‬‬ ‫س��امانه‌های دما نور انرژی سدنا‪ ،‬برودتی و حرارتی نیک‪،‬‬ ‫تولیدی بازرگانی امیرپالس��ت فوم پاس��ارگاد‪ ،‬ش��ن زار‪،‬‬ ‫پوش��اک هاکوپیان‪ ،‬نفت بهران‪ ،‬ماهان کابل امیر‪ ،‬مبلمان‬ ‫صب��ا‪ ،‬صنایع پالس��تیک کوهس��ار‪ ،‬پیش��گامان مدیریت‬ ‫پرنی��ان‪ ،‬کارا الکترونی��ک مبنا‪ ،‬س��رو صنعت س��پاهان‪،‬‬ ‫راک مش��بک‪ ،‬فارمر پلیمر رایان‪ ،‬اقت��دار البرز‪ ،‬تجهیزات‬ ‫دندانپزش��کی ملورین‪ ،‬همکار کارتن صفا دشت‪ ،‬کاجاران‪،‬‬ ‫زرین نایلون پارسیان‪ ،‬نیوشا داریان‪ ،‬شمس پالست طب‪،‬‬ ‫گروه ارتباطات ماهواره‌ای س��امان‪ ،‬تیام ش��بکه‪ ،‬بازرگانی‬ ‫ادیب‪ ،‬خدمات آواژنگ‪ ،‬سفیر آبی آرام‪ ،‬مهندسی و مشاوره‬ ‫مبتکران گلدیران و الیف سرویس پارسه‪.‬‬ ‫برای صنف صنعت‪ ،‬نرخ گندم به‌عنوان ماده اولیه اصلی ماکارونی‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۵‬درصد افزایش داش��ته و از ‪ ۹۹۰‬ب��ه ‪ ۱.۸۵۰‬تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫حق��وق و دس��تمزد و افزایش نرخ س��ایر م��واد جانبی همچون‬ ‫سلفون و کارتن نیز در باال رفتن نرخ ماکارونی تاثیر داشته است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان ماکارونی‬ ‫نه��اد حاکمیت��ی متولی پیگی��ری مطالبات‬ ‫مصرف‌کنندگان بود‪.‬‬ ‫درباره ماهی��ت تالش‌های دولت در اجرای‬ ‫قان��ون حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنندگان‬ ‫می‌ت��وان گفت نتیجه اقدام‌های انجام ش��ده‬ ‫ازسوی سازمان‌های دولتی دارای نقاط ضعف‬ ‫گوناگونی است که نمود عینی آن در شرایط‬ ‫امروز بازار نمایان اس��ت‪ .‬چنانچه بازار با مش��کالتی از‬ ‫قبیل ضعف در انطباق قانون با نیاز روز جامعه به‌س��بب‬ ‫تصوی��ب دیرهنگام قان��ون حمایت‪ ،‬نب��ود همکاری و‬ ‫تش��ریک مس��اعی نهاد دولتی و حاکمیتی برای اجرای‬ ‫این قان��ون‪ ،‬تش��کیل دس��توری انجمن‌ه��ا و فعالیت‬ ‫غیرموث��ر‪ ،‬نبود توانایی یا انگی��زه الزم برای فعالیت در‬ ‫انجمن‌ه��ای حمایت از حقوق مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬نبود‬ ‫افراد توانمند‪ ،‬حذف م��وادی از قانون حمایت با اجرای‬ ‫قانون نظام صنفی و تمکین نکردن جریان تولید از مفاد‬ ‫قانون به‌ویژه مفاد مهم��ی مانند ماده ‪ ۷‬و جلوگیری از‬ ‫تبلیغ��ات اغواکنن��ده و خالف قانون و م��واردی از این‬ ‫دس��ت روبه‌رو است که آس��یب‌های جبران‌ناپذیری بر‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وارد می‌کند‪.‬‬ ‫از منظر دوم یعنی رعایت این حقوق ازسوی بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی نیز می‌توان گفت به‌س��بب ضعف‌های موجود‬ ‫در س��اختار و ماهیت اجرایی‪ ،‬این حوزه نیز مشکالتی‬ ‫دارد‪ .‬عملک��رد بنگاه‌های اقتص��ادی را می‌توان با رصد‬ ‫عملکرد آنها در زنجیره تولید تا مصرف مش��اهده کرد؛‬ ‫زنجی��ره‌ای که متاس��فانه در اقتصاد کش��ور‬ ‫معی��وب و دارای نقاط ضعف زیادی اس��ت و‬ ‫نتیجه ای��ن ضعف‌ها نیز در ی��ک کالم‪ ،‬بروز‬ ‫مش��کل در تنظیم بازار داخل��ی و در نهایت‬ ‫وجود انواع و اقس��ام تخلف��ات رایج اقتصادی‬ ‫مانند گرانفروشی‪ ،‬کم‌فروشی‪ ،‬عرضه خارج از‬ ‫ش��بکه‪ ،‬اخفا و امتناع از عرضه کاال و اجرایی‬ ‫نش��دن تعهدات تولیدکنن��ده در قب��ال مصرف‌کننده‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از منظر اجرایی هم به‌دلیل نبود س��اختار‬ ‫رقابتی و مش��تریان و مصرف‌کنندگان مطالبه‌گر به‌طور‬ ‫معم��ول یک رون��د روزمره ب��دون خالقیت و توس��عه‬ ‫دنب��ال می‌ش��ود که در آن هیچ‌کس��ی خ��ود را مکلف‬ ‫به پاس��خگویی مناس��ب ب��ه مصرف‌کنن��ده نمی‌بیند‪.‬‬ ‫خروجی این بنگاه‌ها نیز دس��تیابی ب��ه منافع زودگذر‪،‬‬ ‫مهم نبودن دریافت اعتماد مش��تری و ن��گاه ابزاری به‬ ‫آن و بی‌تدبی��ری در مدیریت هزینه‌ه��ا و پرداخت آن‬ ‫از جی��ب مصرف‌کننده اس��ت‪ .‬از نش��انه‌های این بازار‬ ‫می‌توان به گستردگی بی‌ضابطه فاصله بین تولیدکننده‬ ‫تا مصرف‌کننده به‌وسیله شبکه‌های گوناگون واسطه‌ای‬ ‫و داللی‪ ،‬تولید کاال یا خدمت غیراقتصادی و غیررقابتی‬ ‫و نبود خالقیت در تولید اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ ،‬حمایت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫از منظ��ر مصرف‌کنندگان اس��ت‪ .‬در این بخش موضوع‬ ‫کمی نگران‌کننده‌تر اس��ت چراک��ه این بخش می‌تواند‬ ‫موتور محرک دو بخش دیگر یعنی بنگاه‌های اقتصادی و‬ ‫تجارت ترجیحی با ایران‬ ‫در برنامه کاری دولت هند‬ ‫عباس تابش‬ ‫دشمن امروز در‬ ‫جنگ اقتصادی‬ ‫با جمهوری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫برای مبارزه با‬ ‫دشمن افزایش‬ ‫کمی تولید را‬ ‫هدف‌گذاری‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬اما این‬ ‫افزایش تولید‬ ‫باید در کنار‬ ‫ارتقای کیفیت‬ ‫باشد‬ ‫ایران نرخ ماکارونی از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬تا میانه سال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش‬ ‫نداش��ته و در نهایت در مهر سال گذش��ته افزایش ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬واعظ‌الری اظهارک��رد‪ :‬تولیدکنندگان ‪۱۰‬‬ ‫روز پیش توانس��تند با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان قیمت‌های جدی��د را روی محصوالت خود ثبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مولفه‌های حمایت از مصرف‌کننده‬ ‫دولت باشد‪ .‬اگر مصرف‌کننده مطالبه‌گر و آشنا به حقوق‬ ‫قانونی خود وجود داش��ته باشد به‌طبع هم دولت و هم‬ ‫بنگاه‌های اقتص��ادی در رویارویی با آنها‪ ،‬خود را مکلف‬ ‫به پاسخگویی و رعایت حقوق‌شان می‌دانند؛ گرچه باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد که دولت هم براساس وظایف قانونی‬ ‫باید بس��ترها را برای ایفای نقش مصرف‌کننده از منظر‬ ‫اطالع‌رسانی و آگاهی‌بخشی فراهم کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر مصرف‌کنن��ده در س��خت‌ترین‬ ‫فش��ارهای ناشی از ش��رایط تحریمی قرار دارد و برخی‬ ‫نامهربانی‌های بنگاه‌های اقتصادی در افزایش قیمت‌های‬ ‫بی‌ضابطه و ش��انه خالی کردن تعدادی از آنها از اجرای‬ ‫تعهدات بر مشکالت و مصائب افزوده است‪ .‬با عنایت به‬ ‫مطال��ب پیش‌گفته در مجموع می‌ت��وان گفت روز ملی‬ ‫حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فرصتی اس��ت تا هر‬ ‫‪3‬بخ��ش مهم مرتبط با حقوق مصرف‌کننده نس��بت به‬ ‫بررسی و تجدید‌نظر در برنامه‌ها و سیاست‌ها برای تعالی‬ ‫و نهادینه کردن حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدون‌ش��ک منافع این ‪ 3‬حوزه ارتب��اط تنگاتنگی با‬ ‫ه��م دارد؛ به‌طوری که زیان و آس��یب هر یک می‌تواند‬ ‫زمینه‌های اضمحالل دیگری را به‌وجود آورد‪ ۹ .‬اسفند‪،‬‬ ‫روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده‪ ،‬فرصتی اس��ت‬ ‫برای یک حرکت ملی در راستای همگرایی بیشتر میان‬ ‫جری��ان تولید و مصرف ک��ه البته زیر پوش��ش تدابیر‬ ‫اتخاذ شده و سیاس��ت‌ها و برنامه‌های تدوینی از سوی‬ ‫حاکمیت محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫ب��ا بیان اینکه ش��رکت دخانیات مانع پیش��برد‬ ‫برنام��ه مبارزه با قاچاق کاالهای دخانی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس آخرین گزارش‌ها قاچاق سیگار‬ ‫برابر‪۳۵۲‬میلیون دالر برآورد می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ص��دا و س��یما‪ ،‬حمیدرضا دهقانی‌نی��ا گفت‪ :‬از‬ ‫جمله نتایج برنامه س��تاد ب��رای مبارزه با قاچاق‬ ‫دخانی��ات می‌توان به افزای��ش واحدهای تولید‬ ‫س��یگار از ‪ ۷‬واحد در س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۲۰‬واحد در‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬افزایش واحدهای توزیع‌کننده قانونی‬ ‫س��یگار از ‪ ۳‬واحد در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه بیش از ‪۳۵‬‬ ‫هزار واحد در س��ال ‪ ،۹۷‬کاهش واردات س��یگار‬ ‫از ‪ ۶۵.۱۳‬میلیارد نخ در س��ال ‪ ۹۳‬به حدود صفر‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬و کاهش قاچاق س��یگار از ‪۱۵.۱۲‬‬ ‫میلی��ارد نخ در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه ‪ ۷.۶‬میلیارد نخ در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬اش��اره کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬یک��ی از موانع‬ ‫اصل��ی پیش��برد برنامه پیش��گیری و مب��ارزه با‬ ‫قاچاق کاالهای دخانی‪ ،‬همکاری نکردن شرکت‬ ‫دخانیات ایران به‌عن��وان یکی از اعضای انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬واردکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫محص��والت دخانی در اج��رای طرح رهگیری و‬ ‫ردیابی کاالهای دخانی اس��ت‪ .‬در این زمینه به‬ ‫تن��اوب پیگی��ری از طریق مرک��ز برنامه‌ریزی و‬ ‫نظارت بر دخانیات کش��ور و س��ایر دفاتر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ش��رکت یادشده و دو‬ ‫سهامدار عمده شرکت دخانیات ایران انجام شده‬ ‫و در ص��ورت تحقق نیافت��ن انتظارات‪ ،‬پیگیری‬ ‫از طریق سایر مراجع مربوط انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫س��فیر هند در تهران از برنامه‌ریزی این کشور‬ ‫ب��رای در نظ��ر گرفتن یک بانک جدی��د در کنار‬ ‫«یوکو بانک»‪ ،‬به‌منظور تسهیل در همکاری‌های‬ ‫اقتصادی با ایران خبر داد‪ .‬به گزارش اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران‪ ،‬گ��دام دارمندرا در دیدار با غالمحس��ین‬ ‫شافعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬از برنامه‌ریزی‬ ‫این کش��ور برای در نظر گرفتن یک بانک جدید‬ ‫در کن��ار «یوک��و بان��ک»‪ ،‬به‌منظور تس��هیل در‬ ‫همکاری‌های اقتصادی بین دو کش��ور خبر داد و‬ ‫پیشنهاد کرد که برای پشت‌سر گذاشتن مشکالت‬ ‫بانکی‪ ،‬از شیوه مبادله کاال با کاال استفاده شود‪.‬‬ ‫وی در این نشس��ت ضم��ن تاکید بر اراده قوی‬ ‫هندوستان برای ادامه همکاری‌های خود با ایران‪،‬‬ ‫مبادله کاال با کاال را راهکار مناس��بی دانس��ت و‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به مش��کالت بانکی موجود‪،‬‬ ‫مبادل��ه کاال با کاال می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل‪،‬‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی با اش��اره به حجم ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد دالری روابط ایران و هند تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم در روند تجارت خود‪ ،‬محصوالت جدیدی‬ ‫را اضاف��ه کنیم‪ ،‬حجم مناس��بات بین دو کش��ور‬ ‫افزایش خواه��د یافت‪ .‬وی همچنین از مذاکره با‬ ‫مقام��ات ایرانی برای در نظر گرفتن بندر ش��هید‬ ‫بهش��تی در مسیر توسعه روابط تجاری بین ایران‬ ‫و هند خبر داد و گفت‪ :‬با این کار می‌توانیم سطح‬ ‫روابط دو کش��ور را ارتقا دهی��م‪ .‬دارمندرا مذاکره‬ ‫درباره تجارت ترجیحی بین دو کش��ور را از جمله‬ ‫برنامه‌ه��ای آینده هند در ارتب��اط با ایران عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تابش الزام ب��ه راه‌اندازی خدمات پ��س از فروش برای‬ ‫کاالی بادوام و صدور مجوز نمایندگی را دو برنامه سازمان‬ ‫حمایت خواند‪ .‬او با اش��اره به انتخابات انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان اضافه کرد‪ :‬در بحث کیفیت کاالی‬ ‫ایرانی امیدواریم به ش��رایطی برس��یم که تمام شرکت‌ها‬ ‫در ارائ��ه خدم��ات و کاال ب��ه مصرف‌کنن��ده ب��ا یکدیگر‬ ‫رقاب��ت کنند‌‪ .‬رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنندگان‬ ‫همچنین در آماری از بازرس��ی‌های این س��ازمان در سال‬ ‫گذشته گفت‪ :‬پرونده‌های تش��کیلی این سازمان در سال‬ ‫گذشته‪ ۱۳۴۰‬درصد و کشف کاالی قاچاق نیز ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فساد‪ ،‬هر صنعتی را از بین می‌برد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان اینکه فس��اد‪،‬‬ ‫ه��ر صنعتی را از بی��ن می‌برد‪ ،‬بر ضرورت مب��ارزه با این‬ ‫پدیده تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواس��ت بس��اط‬ ‫دالالن را جم��ع کنند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫هجدهمین همای��ش روز ملی حمای��ت از مصرف‌کننده‪،‬‬ ‫رون��ق تولی��د را در گرو تولید کاالی با کیفیت دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬اگر تولیدکننده به‌دنب��ال صادرات محصوالت خود‬ ‫و حتی فروش در بازارهای داخلی اس��ت‪ ،‬باید محصول با‬ ‫کیفیت تولید کند‪ ،‬ش��أن مردم ایران هم دریافت کاالی با‬ ‫کیفیت است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که تولید کاالی بی‌کیفیت‬ ‫بیش و پیش از همه به خود تولید‌کنندگان آسیب می‌زند؛‬ ‫چنان‌که صادرات کاالی بی‌کیفیت دوامی نخواهد داشت و‬ ‫باعث بدنام شدن نام کاالی ایرانی می‌شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪،‬‬ ‫نوس��ازی صنایع را با هدف بهبود کیفیت در دس��تور کار‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امسال شرایط خاصی داریم که مشتمل‬ ‫بر فرصت‌ها و تهدیدها اس��ت‪ .‬اینکه وضعیت به کدام سو‬ ‫حرکت کند‪ ،‬به رفتار ما بستگی دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه ش��عار رونق تولی��د جهت‌گیری‬ ‫کش��ور را مش��خص می‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه وزارتخانه برای‬ ‫رونق تولید با س��ال‌های قبل تفاوت‌هایی دارد؛ به‌گونه‌ای‬ ‫ک��ه اولویت م��ا ب��ه حداکثر رس��اندن تولی��د واحدهای‬ ‫دارای ظرفی��ت و البت��ه کم��ک به واحدهای مش��کل‌دار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬برای واحدهای‬ ‫به‌اصط�لاح بحران‌دار هم برنامه‌هایی داریم که مش��کالت‬ ‫آنها را استخراج و با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید برطرف کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بازگش��ت به تولید ‪ ۱۹۰۰‬واح��د غیرفعال در‬ ‫سال گذش��ته برنامه‌ریزی شده بود که ‪ ۱۷۰۰‬واحد فعال‬ ‫ش��د و ‪ ۲۸‬هزار نفر اشتغال ایجاد کرد و امسال نیز ‪۲۲۰۰‬‬ ‫واح��د را در برنامه قرار داده‌ایم‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬واحدهایی‬ ‫داری��م که ظرفیت باالیی دارند اما از حداکثر ظرفیت آنها‬ ‫به‌دالیلی همچون س��رمایه در گردش ناکافی و‪ ...‬استفاده‬ ‫نمی‌شود که اولویت امسال ما این واحدها هستند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬برخ��ی واحدها حتی نیاز به کمک دولت‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫قاچاق‪۳۵۲‬میلیون‬ ‫دالری سیگار‬ ‫بساط دالالن باید جمع شود‬ ‫هجدهمی��ن همایش گرامیداش��ت روز مل��ی حمایت‬ ‫از مصرف‌کننده اردیبهش��ت در حالی برگزار ش��د که هر‬ ‫س��ال این آیین در اس��فند و همزمان با روز ملی حمایت‬ ‫از مصرف‌کننده(‪ ۹‬اس��فند) برگزار می‌شد‪ .‬در این همایش‬ ‫‪ ۹۱‬واحد برتر معرفی شدند که ‪ ۱۶‬بنگاه تندیس طالیی‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬بن��گاه تندی��س نق��ره‌ای‪ ۹ ،‬بنگاه تندی��س برنزی و‬ ‫‪ ۵۱‬بنگاه گواه��ی دریافت کردند‪ .‬کیفی��ت‪ ،‬رضایتمندی‬ ‫مشتری‪ ،‬شفافیت مالی‪ ،‬خدمات پس از فروش و نرخ کاال‪،‬‬ ‫شاخص‌های بررسی بنگاه‌های تولیدی بوده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین‌آالت کشاورزی‪ ،‬صنعتی و ساختمانی از جزئیات نوآورانه‌ترین همکاری با هالل‌احمر می‌گوید‬ ‫یادداشت‬ ‫قدردانی از‬ ‫پاک‌دستان‬ ‫اقتصادی‬ ‫تولید و اهدای پمپ‌های لجن‌کش به مناطق سیل‌زده‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫شاهد هستیم که فساد مالی و جدال قدرت در‬ ‫میان برخی فعاالن اقتصادی رنج غیرقابل‌تحملی‬ ‫را بر مصرف‌کنندگان و صنعتکاران‪ ،‬کش��اورزان‬ ‫و اصن��اف صادق‪ ،‬صالح و پاک‌دس��ت وارد کرده‬ ‫است‪ .‬مس��ئوالن کش��وری گاهی از دستگیری‬ ‫و مجازات این مفس��دان خب��ر می‌دهند اما این‬ ‫مجازات‌ها هرقدر هم که س��نگین باش��د‪ ،‬حال‬ ‫مصرف‌کنن��ده و تولیدکنندگان صالح را چندان‬ ‫خ��وب نمی‌کن��د‪ .‬نقط��ه مقابل دس��تگیری و‬ ‫مج��ازات فعاالن اقتص��ادی فاس��د‪ ،‬قدردانی از‬ ‫صالحانی اس��ت که کیفیت را سرلوحه کار خود‬ ‫قرار می‌دهن��د و معتقدند باید لقمه‌ای حالل بر‬ ‫س��ر س��فره خانواده برد و از سوی دیگر‪ ،‬سخت‬ ‫پیگی��ر قطره‌قط��ره جمع گش��تن ب��ا همکاران‬ ‫صادق‌ش��ان هس��تند‪ .‬هر از گاهی جشنواره‌ای‬ ‫برای قدردانی از فعاالن اقتصادی به مناسب‌های‬ ‫گوناگون و با شعار‌های متفاوت برگزار و به چند‬ ‫نف��ری جوایزی اهدا می‌ش��ود ک��ه زمزمه‌های‬ ‫ناخوش��ایند درب��اره نحوه انتخاب آنه��ا ما را به‬ ‫ای��ن دس��ت از همایش‌ها دل‌چرکی��ن می‌کند‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه اگر از همایش‌ه��ای این‌چنینی هم‬ ‫روی‌گردانی��م چه کس��ی مس��ئول قدردانی از‬ ‫س��لبریتی‌های تولید‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬توزیع‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫ص��ادرات و حت��ی واردات اس��ت؟ ش��اید بتوان‬ ‫گف��ت درحال‌حاضر‪ ،‬شایس��ته‌ترین افراد برای‬ ‫پیدا کردن فعاالن اقتصادی صالحی ش��هروندان‬ ‫هس��تند‪ .‬به‌این‌ترتیب هر کس��ی از مردم جامعه‬ ‫که در میان دوس��تان و اقوام‌ش��ان کاری زیبنده‬ ‫در ح��وزه اقتصادی به وی��ژه در تولید و خدمات‬ ‫می‌بیند در فضای مجازی از این نعمت‌های زمانه‬ ‫ن��ام برند‪ ،‬عکس‌ها و فیلم‌ها (در صورت امکان با‬ ‫کیفیتی) از اقدام او منتش��ر کنند و شهروندان را‬ ‫در جری��ان اقدام‌های صالحانه و صادقانه فعاالن‬ ‫اقتص��ادی قرار دهند‪.‬این راهی س��اده و با کمک‬ ‫یکای��ک اف��راد جامعه اس��ت که هرچ��ه بهتر و‬ ‫سریع‌تر‪ ،‬پاک‌دس��تان اقتصادی را بشناسیم که‬ ‫معرفی آنها به نوعی امربه‌معروف برای سایر افراد‬ ‫جامعه است‪ .‬باشد که این کار در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان آغاز شده و در طول سال جریان یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سامانه الکترونیکی برای‬ ‫توزیع کاالی اساسی‬ ‫در مشهد‬ ‫معاون دادس��تان در دادسرای انقالب مشهد از‬ ‫راه‌اندازی سامان ‌ه الکترونیکی برای برطرف شدن‬ ‫مشکالت موجود در توزیع برخی کاالهای اساسی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��لطانی در تشریح‬ ‫ط��رح ضیافت ماه مبارک رمضان در اتاق اصناف‬ ‫مش��هد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضور دادس��را‪ ،‬دادستانی و‬ ‫دادس��تانی کل کش��ور در حوزه عرضه مایحتاج‬ ‫عموم��ی ب��ه س��بب ضرورتی بود که در کش��ور‬ ‫احساس شد و این نظارت براساس بخشنامه‌های‬ ‫دادستانی کل کش��ور به مرحله نظارت مستقیم‬ ‫رس��ید که ماهان��ه کارگروه‌های نظارت بر عرضه‬ ‫مایحتاج عمومی را با ریاس��ت دادس��تانی مشهد‬ ‫و مدی��رکل تعزیرات برگزار می‌کنیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه انتظار ما این اس��ت ک��ه برخورد و نظارت‬ ‫بیش��تر باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این نظارت و بازدید‬ ‫به‌ویژه باید درباره گوش��ت قرم��ز که بازدیدها و‬ ‫گشت‌ها کم است‪ ،‬وجود داشته باشد‪ .‬گوشت در‬ ‫چند هفته نخس��ت سال کنترل شد‪ ،‬اما به لحاظ‬ ‫برخ��ی عوامل از جمله حضور دالالن در س��طح‬ ‫کش��تار و عرضه عمده نرخ حدودی افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬معاون دادستان در دادسرای انقالب مشهد‬ ‫گفت‪ :‬درباره میوه ش��ب عید مشکالتی داشتیم‪،‬‬ ‫در مش��هد در برخی مقاطع بازارهایی که مکلف‬ ‫بودند میوه را عرضه کنند‪ ،‬این کار را انجام ندادند‬ ‫و باوجود هزینه دولت مقداری از میوه‌های تنظیم‬ ‫بازار در ش��هر توزیع نش��د‪ .‬معاون دادس��تان در‬ ‫دادس��رای انقالب مش��هد افزود‪ :‬ب��رای کاهش‬ ‫مشکالت توزیع و اینکه صف‌های طوالنی از بین‬ ‫برود‪ ،‬در حال ایجاد س��امانه‌ای هس��تیم که تمام‬ ‫اطالعات سرپرست خانوار را جمع‌آوری می‌کند و‬ ‫بر اساس آن اقالم مورد نیاز را در اختیار مردم قرار‬ ‫می‌دهد‪ ،‬برای گوشت باید در این سامانه برای هر‬ ‫فرد کد تعریف ش��ده و سیستمی باشد که بارکد‬ ‫را بخواند و فرد گوش��ت خ��ود را دریافت کند‪ .‬ما‬ ‫تا پایان هفته این س��امانه را ایجاد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سلطانی گفت‪ :‬ما شبکه «سجام» را ایجاد کردیم‬ ‫ک��ه مردم می‌توانند تم��ام تخلفات و جرایم را در‬ ‫آن سامانه ثبت کنند این سامانه تحت وب است‬ ‫و به‌زودی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫قوه قضاییه راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی توسطی‬ ‫در مرحله‬ ‫نخست‪۴۵ ،‬‬ ‫الکترو پمپ‬ ‫لجن‌کش‬ ‫و انتقال‬ ‫سیالب تولید‬ ‫و اهدا شد و‬ ‫امیدواریم‬ ‫بتوانیم در‬ ‫مرحله دوم‬ ‫الکتروپمپ‌های‬ ‫کارواش را به‬ ‫هالل‌احمر اهدا‬ ‫کنیم‬ ‫اتحادیه صنف فروشندگان ماشین‌آالت کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��اختمانی و لوازم یدک��ی تهران از طریق‬ ‫جمعیت هالل‌احمر اقدام به ارسال بیش از ‪ ۴۵‬پمپ‬ ‫تخصصی لجن‌کش به مناطق سیل‪‎‬زده کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ۱۴ ،‬اردیبهش��ت در آیینی با‬ ‫حضور ابراهیم درس��تی‪ ،‬نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ات��اق اصناف ایران‪ ،‬حجت‌االس�لام و‬ ‫المس��لمین حس��ینعلی زاه��دی مش��اور جمعیت‬ ‫هالل‌احمر‪ ،‬مرتضی س��لیمی رئیس س��ازمان امداد‬ ‫و نج��ات جمعیت هالل‌احمر‪ ،‬علی توس��طی رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان ماشین‌آالت کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و لوازم یدکی کش��اورزی تهران و جمع‬ ‫بزرگ��ی از اعضای این اتحادیه در خیابان س��عدی(‬ ‫محل کس��ب بیش��تر اعض��ای این صن��ف) بیش از‬ ‫‪ ۴۵‬پمپ تخصص��ی لجن‌ک��ش در اختیار جمعیت‬ ‫هالل‌احمر گذاشته شد تا به مناطق سیل‪‎‬زده ارسال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه با علی توس��طی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان ماش��ین‌آالت کش��اورزی‪ ،‬صنعت��ی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و لوازم یدکی کشاورزی به گفت‌وگویی‬ ‫مفص��ل نشس��تیم ت��ا از ک��م و کی��ف ای��ن اقدام‬ ‫انسان‌دوس��تانه و اهمیت آن برای مناطق س��یل‌زده‬ ‫و هالل‌احمر با خبر ش��ویم‪ .‬شرح این گفت‌وگو را در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €از روزهای ابتدایی سال‪ ،‬اصناف کمک‌های‬ ‫زیادی به مناطق سیل‌زده کرده‌اند اما نوع کمک‬ ‫ش�ما به س�یل‌زدگان و همکاری ب�ا هالل‌احمر‬ ‫متف�اوت اس�ت‪ .‬چ�را اتحادی�ه فروش�ندگان‬ ‫ماشین‌آالت کش�اورزی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬ساختمانی و‬ ‫لوازم یدکی کشاورزی چنین تصمیمی گرفت؟‬ ‫بس��یاری از اصناف در زمان وقوع سوانح طبیعی و‬ ‫بروز مشکالت ملی نسبت به موضوع بی‌تفاوت نبوده‬ ‫و اقدام‌های مددجویانه‌ای را انجام می‌دهند‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در زلزله کرمانش��اه‪ ،‬اصناف به‌طور خودجوش‬ ‫در پاس��اژها‪ ،‬ب��ازار و محله‌ه��ا کمک‌های��ی را برای‬ ‫زلزله‌زدگان جمع‌آوری و ارسال کردند‪.‬‬ ‫در موضوع س��یل هم‪ ،‬این همدلی اتفاق افتاد‪ .‬در‬ ‫این راس��تا اعض��ای هیات مدیره و کمیس��یون‌های‬ ‫پنج‌گانه اتحادیه فروشندگان ماشین‌آالت کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��اختمانی و لوازم یدکی کشاورزی که از‬ ‫بزرگان این صنف هس��تند در هم‌فکری با هم به این‬ ‫نتیجه رس��یدند که به‌عنوان صنفی تکنیکال و فنی‪،‬‬ ‫کمک��ی متفاوت انجام دهیم و در راس��تای تخصص‬ ‫خود‪ ،‬کاری از پیش ببریم‪.‬‬ ‫بیشتر افراد‪ ،‬پوشاک‪ ،‬آب معدنی‪ ،‬چادر‪ ،‬محصوالت‬ ‫بهداشتی و‪ ...‬به مناطق سیل‌زده ارسال می‌کنند اما‬ ‫اتحادیه فروشندگان ماشین‌آالت کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و لوازم یدکی کشاورزی‌توانست کمک‬ ‫متفاوتی به سیل‌زدگان ارائه و به سازمان‌های متولی‬ ‫ب��رای کارهای اصولی‌تر‪ ،‬کمک‌های فنی کند‪ .‬از این‬ ‫جهت این کار انجام شد‪.‬‬ ‫€ €این کمک فنی چه بود و آیا مورد اس�تقبال‬ ‫هالل‌احمر قرار گرفت؟‬ ‫آنچه انجام ش��د براس��اس نی��از هالل‌احمر بود‪ .‬با‬ ‫خبر بودیم که جمعی��ت هالل‌احمر و معاونت امداد‬ ‫و نجات هالل‌احمر ب��ه توالی به پمپ‌های تخصصی‬ ‫انتقال سیالب و لجن‌کش با جزئیات فنی خاصی نیاز‬ ‫دارند که استفاده عمومی ندارد و دقیقا برای آنچه در‬ ‫این سیل شاهد آن هستیم‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫تولید‌کنن��دگان م��ا اطالعاتی از نی��از هالل‌احمر‬ ‫داش��تند از این‌رو یکی از ش��رکت‌ها شروع به تولید‬ ‫بیش��تر مردم‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬آب معدن��ی‪ ،‬چادر‪ ،‬محصوالت بهداش��تی‬ ‫و‪ ...‬به مناطق س��یل‌زده ارس��ال می‌کنند اما اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫ماش��ین‌آالت کشاورزی‪ ،‬صنعتی و ساختمانی‌توانست کمک متفاوتی‬ ‫به سیل‌زدگان ارائه و به سازمان‌های متولی برای کارهای اصولی‌تر‪،‬‬ ‫کمک‌های فنی کند‬ ‫پمپ‌های تخصصی انتقال سیالب و لجن‌کش کرد‪.‬‬ ‫در واقع این شرکت (اس��پیکو) اطالعات فنی این‬ ‫ن��وع از پمپ را در اختیار داش��ت ام��ا در انبار خود‬ ‫چنین محصولی نداش��ت و تنها برای این طرح‪ ،‬آغاز‬ ‫به تولید کرد‪ .‬اغلب پمپ‌ها برای آب‌های صاف است‬ ‫که در خانه‌های یا زمین‌های کشاورزی مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرند اما زمانی که با سیالب روبه‌رو هستیم‪،‬‬ ‫انواع پوشش گیاهی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬کاغذ‪ ،‬چوب و‪ ...‬همراه‬ ‫با آب جابه‌جا می‌ش��ود‪ .‬بنابراین نی��از به پمپ‌هایی‬ ‫اس��ت که نوع خاصی از پروانه‌ه��ا را برای مکش آب‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حال اینکه ما به‌دنبال خرید‌های پیشین هالل‌احمر‪،‬‬ ‫با آنچه مورد نیازش��ان است با خبر بودیم و از این‌رو‬ ‫در مرحله نخست‪ ۴۵ ،‬الکتروپمپ لجن‌کش و انتقال‬ ‫س��یالب تولید ش��د و ‪ 14‬اردیبهش��ت ب��ا دعوت از‬ ‫مس��ئوالن هالل‌احمر و چهره‌های صنفی در آیینی‬ ‫این پمپ‌ها تحویل هالل‌احمر شد‪.‬‬ ‫امیدواریم هیچ وقت حوادثی همچون سیل اخیر‬ ‫تکرار نشود اما چنین کاالیی به‌عنوان کاالی ماندگار‬ ‫در دس��ت هالل‌احمر باقی می‌ماند تا در صورت بروز‬ ‫حوادثی مشابه بتوانند از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل‌احمر‬ ‫در این آیین گفتند ک��ه بدیعی‌ترین و نوآورانه‌ترین‬ ‫حمایت و مساعدتی که اصناف از جمعیت هالل‌احمر‬ ‫داش��تند‪ ،‬اهدای همین پمپ‌ها بوده است‪ .‬جمعیت‬ ‫هالل‌احمر به این پمپ‌ها نیاز داش��تند اما تولید این‬ ‫الکتروپمپ‌ه��ا زمانبر بود که تولید آن در کوتاه‌مدت‬ ‫برایشان جالب بود‪.‬‬ ‫€ €در صحبت‌های‌تان اش�اره کردی�د که این‬ ‫مرحله نخس�ت کمک‌های فنی این اتحادیه به‬ ‫س�یل‌زدگان و هالل‌احمر است‪ .‬در مرحله دوم‬ ‫چه کاری انجام خواهید داد؟‬ ‫امیدواریم که بتوانیم در مرحله دوم الکتروپمپ‌های‬ ‫کارواش را ب��ه هالل‌احم��ر اهدا کنی��م‪ .‬وقتی کلمه‬ ‫کارواش شنیده می‌شود‪ ،‬ذهن بیشتر مردم به سمت‬ ‫شست‌وشوی ماش��ین می‌رود اما پمپ‌های کارواش‬ ‫ب��ا بازدهی بس��یار باال و مصرف آب کمتر و ش��دت‬ ‫فوق‌العاده باالی آب‪ ،‬عموم جاهایی مثل دامداری‌ها‪،‬‬ ‫مرغداری‌ه��ا و حتی خانه‌ها را در مناطق س��یل‌زده‬ ‫از گل و الی پاک می‌کند‪ .‬بس��یاری از س��یل‌زدگان‬ ‫به زحمت توانس��ته‌اند بخشی از اس��ناد و مدارک و‬ ‫مقداری طال و کاالهای ارزشمندش��ان را از زیر گل‬ ‫و الی بیرون بیاورند و همه زندگی خود را از دس��ت‬ ‫داده‌اند‪ .‬فرش‌ها‪ ،‬مبلمان و‪ ...‬آنها غرق در گل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پمپ‌ه��ای کارواش می‌توانند ای��ن گل‌ها را پاک‬ ‫کنند‪ .‬کارآیی این دستگاه‌ها با ‪ ۱۵‬نفر نیروی انسانی‬ ‫برابری می‌کند‪.‬‬ ‫برای ای��ن کار نیاز داریم اعضای صن��ف دوباره با‬ ‫اتحادی��ه همکاری کنند تا بتوانیم این نوع پمپ‌ها را‬ ‫نیز تولید و به هالل‌احمر اهدا کنیم تا هموطنان‌مان‬ ‫کمی س��اده‌تر بتوانند ش��روع دوباره‌ای برای زندگی‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬چنین کمک‌هایی از جنس کاالهای‬ ‫سرمایه‌ای‪ ،‬برای هالل‌احمر ماندگار است‪.‬‬ ‫€ €اینک�ه از کمک و مس�اعدت اعضای صنف‬ ‫س�خن گفتی�د به چ�ه معن�ا اس�ت؟ در واقع‬ ‫می‌خواهی�م بدانی�م اعضای صن�ف در این کار‬ ‫چگونه با اتحادیه همکاری کردند؟‬ ‫در ای��ن صنف‪ ،‬انجمنی با عنوان انجمن مددکاران‬ ‫داری��م که از گذش��ته‌های دور و به‌ط��ور کامل جدا‬ ‫از هی��ات مدیره اتحادیه مش��غول به کاراس��ت‪ .‬این‬ ‫انجمن در مناس��ب‌های گوناگون اقدام‌هایی را انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمون��ه‪ ،‬در ماه مبارک رمض��ان که آغاز‬ ‫شده است‪ ،‬از مس��اعدت اعضا استفاده کرده و برای‬ ‫کارگران و قش��ر ضعیف بسته‌های مواد غذایی تهیه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫یا در ش��روع فصل تحصیل بسته‌های نوشت‌افزار‬ ‫تهی��ه کرده و در اختی��ار فرزندان کارگران و قش��ر‬ ‫ضعیف قرار می‌دهند‪ .‬در موضوع پمپ‌ها‪ ،‬در اتحادیه‬ ‫ستاد بحران شکل گرفت و اعضای انجمن مددکاران‬ ‫نیز در این نشست‌ها شرکت کردند‪.‬‬ ‫در نهای��ت با نظارت یک��ی از اعضای هیات مدیره‬ ‫اتحادیه‪ ،‬حس��ابی برای این امر در یکی از بانک‌ها باز‬ ‫ش��د و با اطالع‌رس��انی به اعضا‪ ،‬همکاران ما از ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان تا چند ‪ ۱۰‬میلیون تومان به این حساب‬ ‫ریختند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد‪ ،‬این پول‌ها جمع‌آوری و س��فارش‬ ‫تولی��د به ش��رکت تولید‌کننده داده ش��د‪ .‬البته این‬ ‫تولید‌کنن��ده ایران��ی نی��ز تخفیف بس��یار خوبی به‬ ‫اتحادیه داد که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫€ €اینک�ه از تولیدات ایرانی اس�تفاده ش�ده‪،‬‬ ‫خیلی خوب اس�ت اما کیفی�ت محصوالت این‬ ‫شرکت‪ ،‬در چه سطحی است؟‬ ‫در پاس��خ ب��ه پرس��ش همی��ن را می‌گوی��م که‬ ‫الکترو‌پمپ‌های این ش��رکت ایرانی که زیرمجموعه‬ ‫این اتحادیه اس��ت‪ ،‬تا یکی دو س��ال پیش به ایتالیا‬ ‫صادر می‌شد‪ .‬همان طور که می‌دانید برخی کشور‌ها‬ ‫در ح��وزه‌ای مزیت مطل��ق دارند و ایتالی��ا خود در‬ ‫زمینه الکترو‌پمپ‌های آب‌رس��انی مزیت مطلق دارد‪.‬‬ ‫حال اینکه تولید‌کننده ما به مهد پمپ‌س��ازی جهان‬ ‫صادرات دارد‪.‬‬ ‫از اق��دام انج��ام ش��ده و پاس��خگویی ش��ما‬ ‫سپاس��گزارم‪ .‬اگر نکته‌ای دارید به‌عنوان جمع‌بندی‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫هرچند از افرادی که پتو‪ ،‬پوشاک و‪ ...‬را به مناطق‬ ‫س��یل زده داده‌اند ممنون هس��تیم اما م��ا به‌عنوان‬ ‫صنفی فنی که یکی از کارشناس��ان ایتالیایی نیز از‬ ‫این اتحادیه به‌عنوان یک اتحادیه زیربنایی یادکرده‪،‬‬ ‫بر خود الزم می‌دانیم که کمک‌هایی مبتکرانه و فنی‬ ‫به هالل‌احمر داش��ته باشیم که در این راستا مرحله‬ ‫نخست تولید و اهدای پمپ‌ها انجام شد‪.‬‬ ‫هر کیلو زولبیا و بامیه از ‪۱۱‬تا ‪ ۲۲‬هزار تومان در چند شهرستان‬ ‫س��رانجام ماه مهمانی خدا از راه رس��ید و حاال برخی اقالم‬ ‫مصرف��ی مانند زولبیا و بامیه به اوج مصرف خود می‌رس��ند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هر کدام از شهرس��تان‌ها اق��دام به نرخ‌گذاری این‬ ‫محص��ول کرده‌ان��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ن��رخ هرکیلو زولبیا و‬ ‫بامی��ه درجه یک در تهران ‪ ۲۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬این نرخ با‬ ‫نرخ‌های اعالمی یزد‪ ،‬مشهد‪ ،‬زنجان و آذربایجان‌غربی متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹یزد‬ ‫‹ ‹تهران‬ ‫رئیس اتحادیه دارندگان قنادی‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬فروشی و کافه‬ ‫قن��ادی تهران نرخ هر کیلوگرم زولبی��ا و بامیه درجه یک در‬ ‫ماه مبارک رمضان را ‪ ۲۰‬هزار تومان اعالم کرد‪ .‬علی بهره‌مند‬ ‫در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬نرخ ه��ر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه‬ ‫دو را ‪ ۱۸‬ه��زار تومان اعالم کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که نرخ‬ ‫هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک در رمضان سال گذشته‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه ‪۱۲ ،۲‬‬ ‫هزار تومان تعیین شده بود‪ .‬براین اساس قیمت‪ ،‬هر کیلوگرم‬ ‫زولبیا و بامیه با نس��بت به سال گذشته ‪ ۶‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشهد‬ ‫نرخ این شیرینی در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها هم تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬بر این اساس حداکثر نرخ هر کیلو زولبیا و بامیه‬ ‫در مشهد ‪ ۲۱‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫محم��د فرزان��ی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه صن��ف شیرینی‌س��از‪،‬‬ ‫ش��یرینی‌فروش‪ ،‬کافه و قنادی مش��هد با اع�لام این خبر در‬ ‫گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬براس��اس اعالم کمیسیون تنظیم بازار‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬این نرخ برای هر کیلو زولبیا و بامیه درجه‬ ‫یک با برخورداری از ‪ ۲۰‬گرم خالل مغز پس��ته تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نرخ مصوب هر کیلو زولبیا و بامیه زعفرانی‬ ‫درجه یک بدون خالل پسته و بادام ‪ ۱۸‬هزار تومان و هر کیلو‬ ‫زولبیا و بامیه درجه ‪ ۲‬در این شهر ‪ ۱۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توجه به افزایش ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۱۲۰‬درصدی نرخ‬ ‫مواد اولیه تولید ش��یرینی از قبیل شکر‪ ،‬روغن و انواع مغزها‪،‬‬ ‫آرد و نشاسته‪ ،‬نرخ تمام شده زولبیا و بامیه نسبت به رمضان‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۵‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫محسن مظفری‌زاده‪ ،‬مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد‬ ‫نی��ز در این باره به یزد امروز گفت‪ :‬با هدف تنظیم بازار اقالم‬ ‫اساس��ی و مصرفی خانوار در ماه رمض��ان‪ ،‬طرح ویژه نظارت‬ ‫بر بازار از اول اردیبهش��ت در یزد آغاز شده که تاکنون ‪۹۰۰‬‬ ‫بازرسی انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر بازرس��ی و نظارت اتاق اصن��اف یزد در باره نرخ اقالم‬ ‫اساسی ماه رمضان عنوان کرد‪ :‬نرخ مصوب انواع زولبیا و بامیه‬ ‫برای مصرف‌کننده در واحدهای صنفی ش��یرینی فروش یزد‬ ‫اعالم شده و براین اساس هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ممتاز ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬زولبیا و بامیه درجه یک ‪۱۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و‬ ‫زولبیا و بامیه درجه ‪ ۲‬هر کیلوگرم ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫یزد به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مازندران‬ ‫قیمت زولبیا و بامیه درجه یک و ممتاز در بازار ماه مبارک‬ ‫اس��تان مازندران اعالم ش��د‪ .‬سیدابراهیم حس��ینی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه قنادان مرکز استان مازندران نیز در گفت‌وگو باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫و اس��تفاده م��ردم از زولبیا و بامیه نرخ این نوع ش��یرینی در‬ ‫مقایسه با سال گذشته‪ ،‬چندان تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در مازن��دران ‪ ۳‬نرخ را برای زولبیا و‬ ‫بامی��ه مصوب کردی��م‪ ،‬افزود‪ :‬زولبیا و بامی��ه درجه دو کاملا‬ ‫بهداش��تی در داخل جعبه هرکیلو ‪ ۱۴‬ه��زار تومان‪ ،‬زولبیا و‬ ‫بامیه درجه یک ‪ ۱۸‬هزار تومان و درجه ممتاز ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجان‬ ‫رئیس اتحادیه قنادان‪ ،‬بس��تنی و آبمیوه‪‎‬فروشان زنجان نیز‬ ‫گفت‪ :‬نرخ زولبیا و بامیه ماه رمضان امسال در زنجان ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫رسول محمدی امروز در گفت‌وگو با فارس همچنین اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نرخ ن��ان چایی آزاد اس��ت و قیمتی ب��رای آن تعیین‬ ‫نش��ده است‪ ،‬البته نظارت‌های درباره متعادل بودن نرخ انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره مش��کل قنادان در تهیه م��واد اولیه‬ ‫ش��یرینی‌پزی افزود‪ :‬از چند ماه پیش ب��رای تهیه مواد اولیه‬ ‫شیرینی از جمله شکر‪ ،‬آرد مخصوص قنادی و‪ ...‬دچار مشکل‬ ‫هستیم و در این زمینه قنادی‌ها کمبود دارند‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه مشکل کمبود شکر‬ ‫در اواخر س��ال گذش��ته رخ داد‪ ،‬در همان بازه زمانی به نرخ‬ ‫دولتی‪ ۳۵۰ ،‬کیلوگرم شکر به اعضای اتحادیه شکر داده شد‪.‬‬ ‫محمد دهقان‪ ،‬سرپرس��ت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربایجان‌غربی نیز در گفت‌وگ��و با فارس اظهارکرد‪ :‬نرخ هر‬ ‫کیل��و زولبیا و بامی��ه در آذربایجان‌غربی ‪ ۱۷‬هزار تومان و هر‬ ‫کیلو حلیم ‪ ۱۸‬هزار تومان اعالم شده است‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ای��ن روزه��ا در ه��ر محف��ل و ب��ازاری ک��ه خرید و‬ ‫فروش��ی‌انجام می‌ش��ود‪ ،‬نقلی از دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی و‬ ‫ن در میان اس��ت‪ .‬دالری که بیش از یک‬ ‫جهت‌گی��ری آ ‌‬ ‫س��ال گذش��ته رش�� ‌د زیادی را تجربه کرده و حتی مرز‬ ‫روانی ‪ ۲۰‬هزار تومان را به چشم دیده است؛ هرچند در‬ ‫باز ‌ه زمانی مختلف با تاکتیک‌های بازارس��از و اقدام‌های‬ ‫کنترل��ی بانک مرکزی‪ ،‬چندین‌بار عقب‌‌نش��ینی کرده و‬ ‫در مقاطع��ی تا مرز ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار توم��ان هم پایین آمده‬ ‫ت اما به هر ح��ال‪ ،‬این روزها روی کانال حس��اس‬ ‫اس�� ‌‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان در نوس��ان اس��ت و کمتر کس��ی‬ ‫هست که بتواند پیش‌بینی دقیقی از آینده این بازار ارائه‬ ‫‌دهد‪ .‬اقتصاد ایران هنوز دچار التهاب و نابسامانی است و‬ ‫قیمت‌ها به دلیل تقاضاهایی که در بازار وجود دارد مدام‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ .‬کارشناس��ان بر این باورندکه اگر‬ ‫هدف تعدیل و به ثبات رساندن قیمت‌هاست‪ ،‬دولت باید‬ ‫سیاس��ت‌های ساختاری و بلندمدت در اقتصاد اجرا کند‬ ‫تا بلکه بازار ارز و س��ایر بازارها رنگ ثبات و آرامش را به‬ ‫خود بگیرند و از دامنه تغییرات گسترده کمی کم شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پرش ‪ ۴۱۴‬درصدی قیمت طال‬ ‫‹ ‹استفاده از ابزار سیاستی مالیات‬ ‫وحی��د ش��قاقی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه کاه��ش قیمت ارز‬ ‫با کم ش��دن حجم خریدوفروش‌ه��ا و کاهش تقاضاها‬ ‫امکان‌پذی��ر اس��ت ک��ه درحال‌حاضر به دلی��ل فضای‬ ‫س��فته‌بازی که در بازار ارز حاکم اس��ت این امر شدنی‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬رفت��ار بازارها درحال‌حاضر به‬ ‫گونه‌ای ش��ده ک��ه قیمت‌ها لحظه‌ای تغیی��ر می‌کند و‬ ‫دامنه نوسان‌ها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد از یک نظر و برنامه مشخصی‬ ‫پیروی نمی‌کند‪ ،‬در ادامه اس��تفاده از ابزارهای کنترلی‬ ‫و روش‌های پلیس��ی به ج��ای بهره‌گی��ری از ابزارهای‬ ‫سیاس��تی بلندمدت همچون دریاف��ت مالیات را دلیل‬ ‫این نابس��امانی‌ها در حوزه ارزی و س��ایر بازارها دانست‬ ‫و گفت‪ :‬انتشار اخبار منفی و بی‌اعتمادی جامعه نسبت‬ ‫به آینده‪ ،‬س��بب شده تا فضای سوداگری و کسب سود‬ ‫هر روز بیش��تر شود و نوس��ان‌های قیمتی افزایش یابد‬ ‫که این ش��رایط را نمی‌توان با سیاس��ت‌های کنترلی و‬ ‫پلیسی از بین برد‪ .‬دولت باید به جای این اقدام‌ها تالش‬ ‫کند تا سیاس��ت‌های بلندمدت و س��اختاری اتخاذ کند‬ ‫تا نتیجه بلندمدت داش��ته باش��د‪ .‬سیاست‌های موقتی‬ ‫نتیج��ه کوتاه‌مدت خواهد داش��ت و ای��ن اصال به نفع‬ ‫اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫شقاقی اس��تفاده از ابزارهای سیاستی مالیات را یکی‬ ‫از اقدام‌های بس��یار مهم و ض��روری برای کنترل وضع‬ ‫موجود دانس��ت و گفت‪ :‬دولت بای��د با تعریف پایه‌های‬ ‫مالیاتی مختل��ف‪ ،‬همچون مالیات بر عایدی س��رمایه‪،‬‬ ‫مالیات بر س��ود ف��روش‪ ،‬مالیات بر ث��روت‪ ،‬مالیات بر‬ ‫دارن��دگان خودروه��ای لوک��س‪ ،‬مالیات ب��ر دارندگان‬ ‫مس��کن‌های خال��ی و‪ ...‬جلوی خرید‌ه��ای غیر‌ضرور و‬ ‫فضای س��فته‌بازی را بگیرد و با جدیت آن را در اقتصاد‬ ‫ایران به اجرا درآورد‪ .‬اینها راهکارهای عملی اس��ت که‬ ‫باید در دستور کار قرار گیرد‪ .‬این کارشناس تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر این سیاست‌ها در اقتصاد به اجرا درنیاید‪ ،‬حتی اگر‬ ‫قیمت ارز و س��ایر کاالها با کاهش یا ثبات همراه شود‪،‬‬ ‫این ش��رایط موقتی خواهد بود و قرار نیس��ت که پایدار‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین در این مقطع از زمان دولت باید فقط به‬ ‫فکر اجرای سیاس��ت‌های بلندمدت و کارآمد در اقتصاد‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت‌ها‪ ،‬دالر را نوسانی می‌کند‬ ‫مهدی تقوی دیگر کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که با خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬اقتصاد ایران در یک سال گذشته‪ ،‬دوره‬ ‫پرنوسانی را طی کرد و با تغییرات شدید قیمتی روبه‌رو‬ ‫شد که این شرایط همچنان ادامه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بازار ارز از‬ ‫جمله بازارهایی بود که دچار جهش‌های شدید قیمتی‬ ‫شد و باعث شد س��ایر بازار‌ها متاثر از این رشد قیمت‪،‬‬ ‫دچار التهاب شوند و جهش‌های قیمتی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه اخبار مربوط ب��ه تحریم‌ها در کنار‬ ‫مش��کالت فعلی که در اقتصاد حاکم است‪ ،‬سبب شده‬ ‫تا نرخ دالر همواره رو به باال باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‌چه‬ ‫نرخ ارز روز گذشته تا حدی افت کرد و برخی پیش‌بینی‌‬ ‫می‌کنن��د که قیمت‌ها کمی تعدیل ش��ود ام��ا به نظر‬ ‫می‌رسد این روند با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد پایدار‬ ‫نباشد و نرخ دالر باز هم دچار نوسان شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه نرخ ارز با توجه به ظرفیت اقتصاد‬ ‫کش��ور بس��یار گران اس��ت و هیچ‌گونه توجیهی برای‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی در کشور ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه این‬ ‫نرخ باالتر برود فش��ار به م��ردم و بخش‌های اقتصادی‬ ‫افزایش می‌یابد و به دنبال آن‪ ،‬نرخ کاالها را باال می‌برد‬ ‫و ت��ا زمانی که این نرخ متعادل نش��ود نمی‌توان انتظار‬ ‫داشت که سایر بازارها به آرامش برسند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬بای��د در ای��ن مقط��ع از زم��ان که‬ ‫تحریم‌ه��ای نفتی محدودیت‌ه��ا را افزایش داده‪ ،‬دولت‬ ‫به جبران کاهش فروش نفت‪ ،‬صادرات در سایر بخش‌ها‬ ‫را افزایش دهد و زمینه رش��د صادرات گاز‪ ،‬مش��تقات‬ ‫نفتی و کاالهای غیرنفتی را بیش��تر کند تا ارز بیشتری‬ ‫وارد کش��ور ش��ود‪ .‬بی‌تردید هرچه ورودی ارز به کشور‬ ‫افزایش یابد و همزمان تقاضاهای مازاد در کشور کنترل‬ ‫شود‪ ،‬می‌توان انتظار ثبات بیشتر قیمت‌ها را داشت‪ .‬در‬ ‫غیر این ص��ورت‪ ،‬هر اقدام دیگری که انجام ش��ود‪ ،‬اثر‬ ‫کوتاه‌مدت خواهد داشت‌‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های ساختاری اتخاذ شود‬ ‫فرزاد هاش��می‪ ،‬مدیرکل برنامه‌ری��زی و امور اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیان واحد رودهن و کارشناس اقتصاد نیز در این‬ ‫باره در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در مدت اخیر به دلیل‬ ‫تقاضایی که همواره و به شکل مستمر در بازارها وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬به نظر می‌رس��د خبری از کم ش��دن تقاضاها‬ ‫نباش��د و همچنان بازارها انتظار خرید ارز‪ ،‬سکه و سایر‬ ‫کاالها را داش��ته باشد و این موضوعی است که می‌تواند‬ ‫نوس��ان قیمت‌ها را باز هم رقم بزند‪ .‬به گفته هاش��می‌‪،‬‬ ‫نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از این روند داشت زیرا رفتار‬ ‫بازارساز در این ایام هنوز مشخص نیست و ممکن است‬ ‫با اس��تفاده از برخ��ی تاکتیک‌ها‪ ،‬این بازار را به ش��کل‬ ‫موقت��ی ثابت نگه دارد‪ .‬اما به هر حال اگر این اتفاق هم‬ ‫رخ دهد به نظر می‌رس��د که این سیاست موقتی باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬نااطمینانی جامعه نس��بت به‬ ‫آینده و انتش��ار اخبار منفی س��بب شده تا مردم نگران‬ ‫از کاهش ارزش پ ‌ول‌شان‪ ،‬نسبت به تبدیل سرمایه‌شان‬ ‫اقدام کرده و پول‌ش��ان را وارد بازار ارز‪ ،‬س��که و‪ ...‬کنند‬ ‫که این ش��رایط همچنان ادامه دارد و اگر این وضعیت‬ ‫تعدیل نشود می‌تواند باز هم به باال رفتن قیمت‌ها دامن‬ ‫بزند‪ .‬هاش��می بر این باور اس��ت که اگر دولت به دنبال‬ ‫ثبات‌بخشی در بازار ارز است و می‌خواهد سایر بازارها را‬ ‫آرام کند‪ ،‬باید ابتدا فضای سوداگرایانه‌ای که در اقتصاد‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت را از بین ببرد‪ .‬این فضای سوداگری‬ ‫س��بب ش��ده تا مردم برای کس��ب س��ود وارد بازار‌ها‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفته او‪ ،‬تشدید تحریم‌ها‪ ،‬کاهش درآمد‌های‬ ‫ارزی‪ ،‬تش��دید فضای س��وداگری‪ ،‬انتشار اخبار منفی و‬ ‫سیاست‌های نامناسب دولت در بازه‌های زمانی مختلف‬ ‫باعث ش��ده قیمت‌ها همواره دچار نوسان باشد و فضای‬ ‫بو‌کار در کشور وضعیت مناسبی نداشته باشد و به‬ ‫کس ‌‬ ‫فضای نااطمینانی در جامعه دامن بزند‪.‬‬ ‫وی مهم‌ترین عامل را که به‌طور سیس��تماتیک روی‬ ‫بازار ارز تاثیر می‌گذارد و نوس��ان‌های قیمتی را موجب‬ ‫می‌شود‪ ،‬تصمیم‌های دولت دانست و گفت‪ :‬نگرانی اصلی‬ ‫در این بازار برخی از تصمیم‌های نابجای دولت اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بخش��ی از ریس��ک‌های جامعه و اقتصاد‬ ‫کش��ور به تصمیم‌های دولت برمی‌گ��ردد‪ .‬دولت باید با‬ ‫ایج��اد یک اتاق فکر از نظرها و راهکارهای اقتصاد‌دانان‬ ‫بهره بگیرد و آن را به ش��کل درست اجرایی کند‪ .‬دولت‬ ‫باید برنامه‌ریزی ش��عار‌گونه را کنار بگ��ذارد و عمل‌گرا‬ ‫باش��د تا برنامه‌هایی که تدوین می‌شود به شکل واقعی‬ ‫به اجرا درآید‪ .‬در این فرآیند باید نظارت کامل ش��ود تا‬ ‫نتیجه کار مش��خص شود‪ .‬دولت باید بر رشد اشتغال و‬ ‫رونق تولید تمرکز کند و اینها اقدام‌های اثر‌گذاری است‬ ‫ک��ه می‌تواند ثبات قیمت‌ه��ا را در بلند‌مدت به ارمغان‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫نمایندگان بانک‌ها در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از تس��هیل‬ ‫روند پرداخت تس��هیالت ارزی از صندوق توسعه ملی و تعامل‬ ‫بی��ن این صندوق ب��ا بانک‌ها و فعاالن عرص��ه تولید و اقتصاد‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس حک��م صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫تمامی تس��هیالت آن فقط از طری��ق عاملیت بانک‌های دولتی‬ ‫و غیر‌دولت��ی باید انجام ش��ود‪ .‬از این رو‌‪ ،‬صن��دوق برای ارائه‬ ‫تسهیالت ساالنه برای بس��تن قرار‌داد با بانک‌های عامل اقدام‬ ‫می‌کند‪ .‬اما در طول س��ال‌های اخیر اغل��ب در فرآیند اعطای‬ ‫تسهیالت از محل صندوق و بانک‌ها مشکالتی وجود داشت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬جلس��ه‌ها و بحث‌های زیادی مطرح می‌شد اما به‌ظاهر‬ ‫اعالم اخیر محمدرضا حس��ین‌زاده‪ ،‬رئیس ش��ورای هماهنگی‬ ‫ی عالی‬ ‫بانک‌ه��ا و همچنین ک��وروش پرویزیان‪ ،‬رئیس ش��ورا ‌‬ ‫کان��ون بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری خصوص��ی از برطرف‬ ‫ش��دن مس��ائل و چالش‌ها و تعامل بین صندوق توس��عه ملی‬ ‫و بانک‌ه��ا حکایت دارد‪ .‬در نامه‌ای که پرویزیان و حس��ین‌زاده‬ ‫خطاب به روحانی نوش��تند‪ ،‬این‌گونه تاکید ش��ده که عملکرد‬ ‫صندوق توس��عه ملی در تخصیص منابع مالی به بخش صنعت‬ ‫معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬گردشگری و‪ ...‬در قالب پرداخت تسهیالت‬ ‫از طری��ق بانک‌های عامل که موتور محرک اقتصادی هس��تند‬ ‫می‌توان��د ضمن حمایت از نظام بانکی گام مهمی در راس��تای‬ ‫کمک به توس��عه اقتصادی و رونق تولید داخلی بوده و همسو‬ ‫ب��ا سیاس��ت‌های کالن اقتصادی با حمای��ت از کاالی ایرانی و‬ ‫بو‌کار‬ ‫اشتغال پایدار روستایی در بهبود وضعیت اشتغال و کس ‌‬ ‫تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نامه آمده که اطالع‌رس��انی به‌موقع بانک‌های‬ ‫عامل و متقاضیان تسهیالت در زمینه شرایط و ضوابط اعطای‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫‹ ‹رمز یکبار‌مصرف کارت‌های بانکی از خرداد‬ ‫ب��ا ابالغیه بان��ک مرکزی به ش��بکه بانک��ی‪ ،‬رمز دوم ایس��تا برای‬ ‫ت ‪ ۹۸‬قابل اس��تفاده خواهد بود و‬ ‫کارت‌های بانکی‪ ،‬تا پایان اردیبهش�� ‌‬ ‫پس از آن‪ ،‬این رمز حذف می‌شود و باید از آغاز خرداد‌‪ ،‬از رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف استفاده شود‪ .‬مشتریان نظام بانکی برای استفاده و فعال‌سازی‬ ‫رمز دوم یکبار مصرف باید به بانک عامل مراجعه کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫حداکثر طول عمر رمز یکبار مصرف ‪ ۶۰‬ثانیه است‪.‬‬ ‫معاون ش��عب و بازاریابی بانک شهر از فروش و تعیین تکلیف اموال‬ ‫مازاد این بانک تا ش��هریور امسال خبر داد‪ .‬رحیم طاهری در گفت‌وگو‬ ‫با ایبِنا با اش��اره به اینکه بانک ش��هر درحال‌حاضر ‪ ۲۶۰‬شعبه دارد که‬ ‫‪ ۵۵‬درصد ش��عب در تهران و ‪ ۴۵‬درصد در شهرس��تان است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫دریافت مجوز از بانک مرکزی‪ ۳ ،‬ش��عبه جدید تا ش��هریور امسال در‬ ‫تهران گش��ایش خواهد یافت که به این ترتیب‪ ،‬تعداد ش��عب بانک تا‬ ‫پایان ‪ ۶‬ما‌ه نخس��ت امسال به ‪ ۲۶۳‬شعبه خواهد رسید‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه اکنون منابع بانک ‪ ۶۲۰‬هزار میلیارد ریال است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک شهر‬ ‫بین ‪ ۲۰‬بانک بورس��ی با رتبه شش��م جز ‪ ۴‬سپرده اصلی قرار دارد و در‬ ‫نظر داریم تا پایان سال ترکیب شعب اصالح و رتبه بانک نیز ارتقا یابد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سرانه جذب منابع در هر شعبه بانک‌ها‌(‪ ۲۰‬بانک بورسی)‬ ‫به صورت میانگین حدود ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد ریال اس��ت که سرانه جذب‬ ‫منابع بانک شهر با رتبه چهارم‪ ،‬میانگین ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طاهری‪ ،‬این بانک حدود ‪ ۴‬درصد نقدینگی کل کش��ور را‬ ‫در اختی��ار دارد اما به دلیل سیاس��ت‌گذاری‌های گذش��ته ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫سپرده‌ها هزینه‌زا و ‪ ۱۰‬درصد غیر‌هزینه‌زا است اما براساس چشم‌انداز‬ ‫پیش‌بینی ش��ده‪ ،‬تا پایان س��ال هدف‌گذاری بر تغیی��ر ترکیب منابع‬ ‫ب��ه صورت ‪ ۸۰‬درصد س��پرده‌های هزینه‌زا و ‪ ۲۰‬درصد س��پرده‌های‬ ‫ک گفت‪ :‬یکی از شرایط‬ ‫غیر‌هزینه‌زا است‪ .‬وی درباره اموال مازاد این بان ‌‬ ‫ما ب��رای بهبود اوضاع‪ ،‬رفع برخی چالش‌ه��ا از جمله باال بودن قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده پول‪ ،‬اموال مازاد و مطالبات معوق است که در صورت بهبود‬ ‫وضعیت این ‪ ۳‬ش��اخص‪ ،‬به طور حتم هم بانک به سمت بهبود شرایط‬ ‫پی��ش خواهد رفت و هم منطبق با چارچوب‌های مدنظر بانک مرکزی‬ ‫خواهد ش��د به طوری که در ‪ ۴۵‬روز نخس��ت سال ‪ ۹۸‬کاهش نزدیک‬ ‫به ‪ ۴‬درصد قیمت تمام‌ش��ده پول در بان��ک و میزان مطالبات معوق را‬ ‫داش��تیم‪ .‬طاهری با تاکید ب��ر اینکه باید حجم اموال م��ازاد در بانک‬ ‫تعیین‌تکلیف ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال هدف‌گذاری بانک به سمت فروش‬ ‫ام��وال و دارایی‌های راکد که به ترازنامه بانک فش��ار آورده خواهد بود‬ ‫و باید تا ش��هریور به طور قابل مالحظه‌ای از اموال مازاد که در گذشته‬ ‫تاکنون در بانک بوده را آزاد کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون فن��اوری اطالع��ات بان��ک ایران‌زمی��ن در‌قرعه‌کش��ی‬ ‫جش��نواره‌های همراه‌بان��ک و پذیرندگان پایانه‌های فروش از رش��د‬ ‫چش��مگیر تراکنش‌ها در نرم‌اف��زار همراه‌بانک خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بان��ک ایران‌زمین‪ ،‬فره��اد اینالوئی گف��ت‪ :‬برگزاری‬ ‫جش��نواره‌های همراه‌بان��ک و پذیرن��دگان پایانه‌های ف��روش بانک‬ ‫ایران‌زمی��ن با روند فعالیتی مطلوبی از دی ‪ ۹۷‬تا اول اردیبهش��ت ‪۹۸‬‬ ‫برگزار ش��د و ش��اهد افزایش تراکنش‌ها و معام�لات در این دو حوزه‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬وی در این مراس��م با اش��اره به روند برگزاری جش��نواره‌های‬ ‫همراه‌بان��ک و پذیرندگان پایانه‌های فروش بان��ک ایران‌زمین گفت‪:‬‬ ‫این جش��نواره در یک دوره س��ه ماهه برگزار ش��د و بر روی دو حوزه‬ ‫نایب‌رئی��س هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬عملکرد مثبت این‬ ‫ش��رکت در سال گذشته را مورد اشاره قرارداد و از آغاز فصل شکوفایی‬ ‫و به بار نشستن تالش‌های بیمه دانا در طول امسال خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بیمه دانا‪ ،‬ابراهیم کاردگر در سخنانی در سی‌و‌‌هفتمین‬ ‫همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت در شهر مقدس‬ ‫مش��هد‪ ،‬با ارائه گزارش��ی از عملکرد سال گذشته و مقایسه آن با مدت‬ ‫مش��ابه در سال ‪ ،۹۶‬از رشد قابل مالحظه بیمه دانا در آغاز امسال خبر‬ ‫داد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در ‪ ۴۰‬روز ابتدای س��ال جدید ش��اهد رش��د‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی در ش��اخص فروش بودی��م‪ ،‬اجرای موفق طرح مهر دانا را‬ ‫یک��ی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر این رخداد بیان کرد و افزود‪ :‬این در‬ ‫‹ ‹افزای�ش تراکنش‌ه�ا در نرم‌اف�زار همراه‌بان�ک‬ ‫ایران‌زمین‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۶۰‬درصدی بیمه دانا در شاخص فروش‬ ‫قیم��ت دالر در بهم��ن ‪ ۱۳۹۲‬ح��دود ‪۲۹۰۰‬‬ ‫تومان بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬درصد رشد کرده‬ ‫ک��ه به طور تقریب��ی با افزایش رش��د طال برابری‬ ‫می‌کن��د‪ .‬با توجه به این مقایس��ه‪ ،‬طبیعی اس��ت‬ ‫ط�لا و ارز ظرفیت خود را برای س��رمایه‌گذاری از‬ ‫دس��ت داده و از لح��اظ فعال اقتصادی به اش��باع‬ ‫قیمت��ی رس��یده‌اند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خری��د آنها فقط‬ ‫ریس��ک‌های آینده را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند‬ ‫سرمایه‌گذاری سودآور به شمار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۱۳‬درصدی قیمت مسکن‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫تس��هیالت در صندوق توس��عه ملی‪ ،‬تسهیل فرآیند کار ضمن‬ ‫رعایت قوانین و مقررات مربوط‌‪ ،‬بررسی ارزیابی دقیق عملکرد‬ ‫بانک‌ه��ا‪ ،‬نظارت بر نحوه تخصیص منابع‪ ،‬شفاف‌س��از‌ی و ارائه‬ ‫گزارش ب��ه مردم می‌توان��د نمایانگر تعام��ل مطلوب صندوق‬ ‫توسعه ملی با بانک‌ها و فعاالن عرصه تولید و اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اساس آخرین آمار عملکرد صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬در ‪ ۹‬ما ‌ه نخست سال گذشته‪ ،‬قرارداد عاملیتی با مجموع‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون دالر برای اعطای تسهیالت ارزی از‬ ‫محل ذخایر ارزی با ‪ 20‬بانک بسته شده است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫پایانه‌های فروش��گاهی و کاربران همراه‌بانک ایران‌زمین متمرکز شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این جش��نواره در حوزه پایانه‌های فروش��گاهی اهدافی‬ ‫همچ��ون تعامل نزدیک با پذیرندگان‪ ،‬افزایش وفاداری آنان و افزایش‬ ‫تراکنش‌ه��ا به لحاظ تعداد‪ ،‬مبلغ و مانده موج��ودی را دنبال کرد‪ .‬در‬ ‫ح��وزه موبایل بانک هم هدف‌گذاری جش��نواره بر روی افزایش تعداد‬ ‫کاربران این سیس��تم بود که با توجه به ش��روع به فعالیت این خدمت‬ ‫که یک س��ال از آن می‌گذرد روند فعالیت‌ها و اس��تقبال از آن مطلوب‬ ‫ارزیابی می‌ش��ود‪ .‬اینالوئی افزود‪ :‬تالش کردیم با ارائه س��رویس‌های‬ ‫متفاوت‪ ،‬کاربران را به اس��تفاده از خدمات موبایل بانک تشویق کنیم‪.‬‬ ‫اینالویی درباره آمار افزایش گردش مالی پایانه‌ها از ابتدای برگزاری تا‬ ‫پایان آن را ‪ ۲۴‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬میانگین گردش دستگاه‌های‬ ‫کارتخوان ایران‌زمین هم ‪ ۱۶‬درصد رش��د داش��ته و ماهیانه نزدیک به‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون تومان تبادل مالی هر دس��تگاه بوده که آن هم ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۲‬قیمت هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار ‪۸۹‬‬ ‫هزار تومان بود در حالی که ‪ ۱۴‬اردیبهشت ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به ‪ ۴۵۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رسیده و نشان می‌دهد‬ ‫این کاال حدود ‪ ۵‬س��ال ‪ ۴۱۴‬درصد رش��د کرده و‬ ‫باالترین نرخ رشد را در بین ‪ ۴‬بخش رقیب به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬نوس��ان‌های نرخ طال و ارز‬ ‫فقط از جریان‌های سیاس��ی و م��واردی همچون‬ ‫کاهش درآمده��ای نفتی ایران تاثی��ر می‌گیرد‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه به صفر رس��اندن صادرات نفت‬ ‫ایران غیرممکن به نظر می‌رسد و نفت سال‌هاست‬ ‫‌دیگر تنها محصول صادراتی ایران نیس��ت‪ ،‬انتظار‬ ‫ایجاد قیمت‌های عجیب و غریب در بازارهای طال‬ ‫و ارز که گاهی از برخی افراد می‌ش��نویم نمی‌تواند‬ ‫مصداق علمی و منطقی داشته باشد‪ .‬کارشناسان‪،‬‬ ‫عل��ت اصلی جهش ارز و طال از پایان س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاکن��ون را جهش نقدینگی از ح��دود ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به حدود ‪ ۱۷۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و کاهش نرخ س��ود بانکی ارزیابی می‌کنند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬حجم اصلی تقاضا به این دو حوزه ورود کرده و‬ ‫چشم‌انداز افزایشی برای آن متصور نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد قابل توجه دالر‬ ‫نامه بانک‌ها به روحانی درباره صندوق توسعه ملی‬ ‫‹ ‹تعیین‌تکلیف اموال مازاد بانک شهر تا شهریور‬ ‫مقایس��ه ‪ ۴‬بازار موازی یعنی مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و‬ ‫بورس در طول ‪ ۵‬س��ال گذشته حاکی از آن است‬ ‫که بیش��ترین رش��د در قیمت طال اتف��اق افتاده‬ ‫است‪ .‬از پایان سال ‪ ۱۳۹۲‬تا‌کنون قیمت طال ‪۴۱۴‬‬ ‫درص��د‪ ،‬دالر ‪ ۴۱۲‬درصد‪ ،‬مس��کن ‪ ۲۱۳‬درصد و‬ ‫بورس ‪ ۱۴۷‬درصد رشد داشته‌اند‪ .‬با توجه به نبود‬ ‫تقاضای معنادار در بازار مس��کن به نظر می‌رس��د‬ ‫که بورس از چش��م‌انداز و ظرفیت بهتری نس��بت‬ ‫به ‪ ۳‬بازار رقیب برخوردار باش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم به جمع‌بندی مناس��بی از ظرفیت‬ ‫بازاره��ا دس��ت پیدا کنیم‪ ،‬ش��اخص یک س��اله‬ ‫نمی‌توان��د کمک چندانی به ما کن ‌د چرا‌که ‪ ۴‬بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و بورس از روند رشد منظم پیروی‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫حالی اس��ت که هنوز با وجود رایزنی سازمان‌ها‪ ،‬شرکت‌ها و نهادهای‬ ‫کشوری برای پیوستن به این طرح‪ ،‬بیشترین رشد کسب شده مربوط‬ ‫ب��ه بیمه‌گذاران خرد اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬بحث س��ودآوری را‬ ‫یادآور ش��د و افزود‪ :‬تالش ما حذف پرتفوی زیان‌آور و حرکت به سمت‬ ‫جذب پرتفوهای سودده است که در این باره اجرایی شدن طرح مهردانا‬ ‫کمک قابل‌توجهی به این مسئله کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت خسارت روزانه ‪ ۱۰۰۰‬پرونده سیل‬ ‫مدیر بیمه‌های اموال تجارت نو از تکمیل و اقدام به پرداخت خسارت‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬پرونده در مناطق س��یل‌زده خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی‪ ،‬محمدرضا کیهان درباره ماحص��ل فعالیت مجموعه‬ ‫تجارت نو در این حادثه گفت‪ :‬تاکنون بیش از‪ ۴۰‬هزار مورد خس��ارت‬ ‫از س��وی بیمه‌گذاران اعالم ش��ده است که مجموعه با کمک گرفتن از‬ ‫تمامی ظرفیت کارشناس��ی خود و کارشناسان مستقل بیمه مرکزی‬ ‫توانس��ته ارزیابی و کارشناسی بیش از‪ ۳۴‬هزار واحد مسکونی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫صنعتی و غیر‌صنعتی را به اتمام برساند که پرونده آنها در حال تکمیل‬ ‫اس��ت‪.‬وی گفت‪ :‬با توجه به وسعت مناطق خسارت‌دیده و حجم باالی‬ ‫پرونده‌های تش��کیل شده‪ ،‬در کمک به کاهش آالم مددجویان کمیته‬ ‫امداد به دس��تور مدیرعامل چک خسارت ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال به‌صورت‬ ‫علی‌الحس��اب صادر ش��د‪ .‬مدیر بیمه‌های اموال تجارت نو با اش��اره به‬ ‫تاکی��د مدیرعامل مبنی‌بر «ت��ا آخر درکنار مددجویان آس��یب‌دیده‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) ایستاده‌ایم»‪ ،‬افزود‪ :‬همچنان گروه‌های‬ ‫ارزیابی خسارت بیمه تجارت نو در کل استان‌های حادثه‌دیده مستقر‬ ‫هس��تند‪ .‬کار ارزیابی خسارت با س��رعت خوبی در حال انجام است که‬ ‫در ماحصل آن روزانه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬پرونده خسارت تکمیل و اقدام به‬ ‫پرداخت خسارت می‌شود‪.‬‬ ‫مس��کن در ایران همواره به عن��وان کاالیی که‬ ‫از قابلیت حفظ س��رمایه متناس��ب ب��ا نرخ تورم‬ ‫برخوردار بوده مطرح می‌ش��ود اما مش��خصه باراز‬ ‫مس��کن این اس��ت که در بازه زمانی میان‌مدت به‬ ‫رشد می‌رسد و گاهی در سقف قیمتی نیز به نقطه‬ ‫اوج دالر و طال دس��ت پی��دا نمی‌کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫میانگین هر متر‌مربع قیمت مسکن شهر تهران به‬ ‫عنوان شاخص ارزیابی این بازار در ایران در بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬بی��ش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان بوده‬ ‫که در پایان فروردین ‪ ۱۳۹۸‬به متری ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬آمار گویای آن‬ ‫است که از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا‌کنون قیمت مسکن ‪۲۱۳‬‬ ‫درصد رش��د کرده اما به دلیل نبود تقاضای موثر‪،‬‬ ‫رش��د اسمی قیمت مسکن تنها می‌تواند یک عدد‬ ‫باشد و ممکن اس��ت در صورت خرید تا سال‌های‬ ‫آینده مش��تری برای آن پیدا نش��ود‪ .‬معامالت در‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۹۳۰۰‬واحد رس��یده که نس��بت‬ ‫به بهمن ‪ ۱۳۹۲‬بی��ش از ‪ ۳۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه‌بر اینکه بر مبنای اظهارات مشاوران‬ ‫امالک‪ ،‬حدود ‪ ۹۰‬درصد خرید و فروش‌ه‌ا از سوی‬ ‫دالل‌ه��ا انجام می‌ش��و‌د و مش��تریان واقعی توان‬ ‫خرید ندارند‪ .‬کارشناس��ان هم پ��رش قیمتی در‬ ‫بازار مس��کن حداقل برای ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬فصل آینده‬ ‫متصور نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت بورس برای رشد‬ ‫ب��ورس تهران در طول ‪ ‌۵‬س��ال گذش��ته ‪۱۴۷‬‬ ‫درصد رش��د کرده که کمترین می��زان در بین ‪۴‬‬ ‫بازار به ش��مار می‌رود‌‪ .‬ش��اخص کل بازده نقدی و‬ ‫قیمتی در سال ‪ ۱۳۹۲‬بیش از ‪ ۸۹‬هزار واحد بوده‬ ‫که در ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۲۲۰‬هزار واحد‬ ‫یعنی افزایش ‪ ۱۴۷‬درصد رسیده است‪ .‬نشانه‌های‬ ‫دریافتی هم از هجوم س��رمایه به این بازار حکایت‬ ‫دارد‪ ۱۴ .‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬در نخس��تین روز‬ ‫کاری هفته در بورس تهران باز هم ش��اهد رش��د‬ ‫فزاینده قیمت‌ها و رکوردشکنی شاخص کل بازار‬ ‫س��رمایه بودیم‪ .‬امروز صف‌های خرید در بیش��تر‬ ‫گروه‌ها پایدار ماند‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬شاخص‬ ‫کل روند افزایش��ی داش��ته و توانسته رکورد ‪۱۹۵‬‬ ‫هزار واحدی س��ال گذشته را بشکند و از تراز ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحدی هم باالتر رو ‌د به طوری که ش��اخص‬ ‫کل ب��ازده نقدی و قیمتی ب��ورس با ‪ ۴۴۸۰‬واحد‬ ‫رش��د تا رقم ‪ ۲۲۴‬ه��زار و ‪ ۵۸۹‬واحدی باال رفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اخص کل هم‌وزن ب��ا ‪ ۱۲۴۶‬واحد‬ ‫افزایش تا رقم ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۸۸۷‬واحدی پیش رفت‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫فضای سفته‌بازی هنوز پررنگ است‬ ‫طال از دور خارج شد‬ ‫شانس بورس بیشتر شد‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫«مگ‌لند» راهکاری برای نجات مطبوعات ایران‬ ‫‪ ۷‬مسئولیت‬ ‫روابط‌عمومی‌ها‬ ‫در صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫سعید قربانی‬ ‫کارشناس صنعت نمایشگاهی‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هدف نهای��ی مگ‌لند و پویش نج��ات مطبوعات‪ ،‬رونق‬ ‫دادن به کسب و کار جامعه مطبوعات کشور است‪.‬‬ ‫آیا مطبوعات کاغذی در عصر اینترنت و فضای مجازی‪،‬‬ ‫شانس��ی برای بق��ا دارند؟ جواب اعضای گ��روه مگ‌لند به‬ ‫این پرس��ش یک بله قاطع اس��ت‪ .‬آنها معتقدند مطبوعات‬ ‫کشور با پیوستن به این خدمت جدید می‌توانند به روزگار‬ ‫رون��ق و ش��کوفایی خ��ود بازگردن��د‪ ،‬در هزینه‌های خود‬ ‫صرفه‌جوی��ی کنن��د و از فرصتی که دنی��ای مجازی برای‬ ‫جذب و حفظ مخاطب فراهم آورده است‪ ،‬به بهترین شکل‬ ‫ممک��ن بهره‌برداری کنند‪ .‬مگ‌لن��د چگونه و چه خدماتی‬ ‫به جامعه مطبوعات ارائه می‌کند؟ برای یافتن پاس��خ این‬ ‫پرسش با اعضای این گروه بهادر کاردل مدیرعامل‪ ،‬فیروزه‬ ‫حس��ین‌زاده مدیر محتوا و محمدمه��دی محمدی مدیر‬ ‫بازاریابی «مگ‌لند» به گفت‌وگو نشستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتباه نشود‪ ،‬پی‌دی‌اف منتشر نمی‌کنیم‬ ‫بهادر کاردل‬ ‫ناشران در ازای‬ ‫استفاده از این‬ ‫پلتفرم‪ ،‬آبونمان‬ ‫ساالنه پرداخت‬ ‫می‌کنند‪ .‬البته‬ ‫به مناسبت‬ ‫پویش «دوباره‬ ‫مطبوعات» یعنی‬ ‫از نیمه شعبان‬ ‫تا عید فطر‪،‬‬ ‫تخفیف ویژه در‬ ‫نظر گرفته شده‬ ‫است‬ ‫مگ‌لند‪ ،‬پلتفرمی‌برای انتش��ار محت��وای مطبوعات در‬ ‫فضای مجازی اس��ت‪ .‬هدف آن اس��ت ک��ه مطالعه برخط‬ ‫مطبوعات ممکن ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن می‌خواهد امکان‬ ‫جست‌وجو در محتوای مطبوعات را فراهم کند‪.‬‬ ‫بهادر کاردل‪ ،‬مدیرعامل مگ‌لند ضمن بیان این مطلب‬ ‫اظهارکرد‪ :‬البته اکن��ون هم بعضی روزنامه‌ها و مجالت در‬ ‫فضای مجازی منتشر می‌شوند‪ ،‬ولی مشکل اینجاست که‬ ‫در قال��ب پی‌دی‌اف ارائه می‌ش��وند‪ .‬پی‌دی‌اف را نمی‌توان‬ ‫مصداق انتشار برخط دانس��ت چون تا وقتی دانلود نشود‪،‬‬ ‫قابلیت خوان��دن ندارد‪ .‬پی‌دی‌اف مثل هندوانه دربس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پیش از دانلود نمی‌دانید چه مطالبی‬ ‫در انتظار ش��ما قرار دارد‪ .‬مخاطبان فضای مجازی‪ ،‬به‌طور‬ ‫هدفمند جس��ت‌وجو می‌کنند یعنی کلی��دواژه خاصی را‬ ‫جس��ت‌وجو می‌کنند‪ .‬محتوای ن��اب‪ ،‬جدید و غیرتکراری‬ ‫که کاربر دنبال آن اس��ت به‌طور معمول در فضای مجازی‬ ‫یافت نمی‌ش��ود چون مطالب به‌طور عمده کپی هس��تند‪.‬‬ ‫محتوای غنی و بک��ر را در مطبوعات می‌‌توان یافت اما این‬ ‫محت��وای باکیفیت به فضای مج��ازی راه پیدا نمی‌کند‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬کوه بزرگی از محتوای غنی در فضای مجازی‬ ‫منتشر نمی‌شود‪ .‬پلتفرمی‌که طراحی کرده‌ایم این آرشیو‬ ‫ارزشمند را در بس��تر اینترنت قرار می‌دهد‪ .‬در این پلتفرم‬ ‫مخاطب می‌توان��د مطالب روزنامه یا نش��ریه‌ مورد عالقه‌‬ ‫خود را جست‌وجو کند و بخواند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه اس�تفاده برای مخاطب و ناشر چقدر‬ ‫است؟‬ ‫کاردل در پاس��خ به این پرسش که هزینه استفاده از این‬ ‫خدمت چقدر است‪ ،‬گفت‪ :‬دست ناشر مطبوعاتی باز است‪.‬‬ ‫او می‌توان��د محتوای خود را به‌طور رایگان عرضه کند یا به‬ ‫فروش برس��اند‪ .‬انتخاب با خود ناش��ر اس��ت اما بسیاری از‬ ‫ناش��ران گزینه نشر رایگان را ترجیح می‌‌دهند چون درآمد‬ ‫اصلی مطبوعات از ناحیه آگهی و تبلیغ تامین می‌ش��ود نه‬ ‫فروش نسخه چاپی‪ .‬بنابراین سعی می‌کنند با انتشار نسخه‬ ‫برخط‪ ،‬تعداد مخاطبان خود را افزایش دهند که در نهایت‬ ‫به پش��توانه تعداد مخاطب بیش��تر‪ ،‬آگهی بیشتری جذب‬ ‫کنن��د‪ .‬وی در تکمیل س��خنان خود اظهارکرد‪ :‬ناش��ران‬ ‫در ازای اس��تفاده از این پلتفرم‪ ،‬آبونمان س��االنه پرداخت‬ ‫می‌کنند‪ .‬البته به مناس��بت پویش «دوب��اره مطبوعات»‬ ‫یعنی از نیمه ش��عبان ت��ا عید فطر‪ ،‬تخفی��ف ویژه در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬مطبوعات چاپی در شرایط بحرانی به‌سر‬ ‫می‌برن��د و ما یک رویکرد حمایت��ی در پیش گرفته‌ایم که‬ ‫بتوانند از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫فیروزه حس��ین‌زاده‪ ،‬مدیر محت��وای مگ‌لند نیز درباره‬ ‫میزان اس��تقبال از این ایده نو گفت‪ :‬مطبوعات اس��تقبال‬ ‫خیلی خوبی از این ایده داشته‌اند‪ .‬در همین مدت کوتاهی‬ ‫ک��ه فعالیت خ��ود را آغاز کرده‌ایم‪ ،‬بازخورد بس��یار خوبی‬ ‫از اهالی مطبوعات دریافت کرده‌ایم‪ .‬خوش��بختانه میزان‬ ‫استقبال از این ایده فراتر از انتظار خودمان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پن�ل ناش�ران‪ ،‬فرصتی ب�رای رص�د مداوم‬ ‫مخاطبان‬ ‫محمدمهدی محمدی‬ ‫مهم‌ترین مشکل‬ ‫پیش‌روی ما‬ ‫اطالع‌رسانی به‬ ‫ناشران است‪ .‬به‬ ‫پوشش رسانه‌ای‬ ‫گسترده و‬ ‫برگزاری‬ ‫همایش‌ها و‬ ‫نشست‌های‬ ‫گوناگونی نیاز‬ ‫داریم تا بتوانیم‬ ‫جامعه بزرگ‬ ‫مطبوعات را از‬ ‫فواید مگ‌لند‬ ‫مطلع کنیم‬ ‫کاردل‪ ،‬مدیرعامل مگ‌لند در ادامه به موانعی که بر س��ر‬ ‫راه فراگیر ش��دن مگ‌لند وجود دارد‪ ،‬اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫وقتی بحث فضای مج��ازی به میان می‌آید‪ ،‬ذهن اصحاب‬ ‫مطبوعات فوری به س��وی نسخه پی‌دی‌اف می‌رود‪ .‬یکی از‬ ‫بخش‌هایی که هنگام پرزن��ت این خدمت‪ ،‬زمان زیادی از‬ ‫ما می‌گیرد این اس��ت که نش��ان دهیم خدمت ما متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از نقاط قوت خدمتی که ارائه می‌کنیم «پنل»‬ ‫ناش��ران اس��ت‪ .‬ناش��ر از این طریق می‌تواند به داده‌های‬ ‫مربوط ب��ه میزان بازدید مخاطبان‪ ،‬الگوهای جس��ت‌وجو‬ ‫بازدیدکنن��دگان و یک‌س��ری آمارهای پیش��رفته‌ دیگر‬ ‫دسترس��ی داش��ته باش��د‪ .‬به کمک این داده‌ها می‌توانیم‬ ‫درباره‌ فرصت‌ها و ضعف‌ها و چالش‌های پیش‌رو‪ ،‬به ناشران‬ ‫مشاوره بدهیم‪ .‬ناش��ر به کمک این اطالعات می‌‌داند چند‬ ‫نف��ر از محتوای او بازدید و چه تعداد از آنها بازدید کرده‌اند‬ ‫اما خرید نکرده‌اند یا چه مدت مطالعه داشته‌‌اند؟ و‪ ...‬هدف‬ ‫ما آن است که چیزی ش��بیه گوگل مطبوعات ارائه کنیم؛‬ ‫یعنی مخاطب عادی‪ ،‬پژوهش��گران یا خود اصحاب رسانه‬ ‫بتوانند در کمترین زم��ان ممکن‪ ،‬محتوای ایده‌آل خود را‬ ‫بیابند‪ .‬مزیت دیگر این خدمت آن است که مدیریت آرشیو‬ ‫را برای ناشران بسیار آسان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ایت داش�تن به معنای حض�ور در فضای‬ ‫مجازی نیست‬ ‫محمدمه��دی محمدی‪ ،‬مدی��ر بازاریاب��ی مگ‌لند در‬ ‫تکمی��ل این بخ��ش از موض��وع گفت‪ :‬یک��ی از موانع این‬ ‫اس��ت که بیش��تر مطبوع��ات کش��ور همچنان ب��ه‌طور‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بسیاری از شرکت‌ها و س��ازمان‌ها بدون اینکه بدانند‬ ‫به‌دنبال چه هس��تند‪ ،‬در نمایش��گاه‌ها مشارکت دارند‪.‬‬ ‫اگر مس��ئول ی��ا کارش��ناس روابط‌عموم��ی از تمامی‬ ‫فرصت‌های ایجاد ش��ده در طول نمایش��گاه اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬نمایش��گاه‌ها می‌توانند منجر به نتایج عالی شوند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‌ها وسیله روابط عمومی نیستند‪ ،‬ولی اگر باعث‬ ‫آگاهی ش��وند و همزمان با فروش محصوالت و خدمات‪،‬‬ ‫کسب اعتبار را به‌دنبال داش��ته باشند می‌توانند ابزاری‬ ‫در خدم��ت روابط عمومی‌ها باش��ند‪ .‬براس��اس تعریف‬ ‫ارائه‌ش��ده از س��وی موسس��ه روابط عموم��ی افریقای‬ ‫جنوب��ی(‪ ،)PRISA‬رواب��ط عمومی یعن��ی مدیریت‬ ‫از طری��ق برق��راری ارتباط اس��تراتژیک و احساس��ی‬ ‫بین یک س��ازمان و اعضای داخلی و خارجی‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬نمایش��گاه روش معرفی محصوالت‪ ،‬س��ازمان‌ها‬ ‫یا خدماتی اس��ت که به‌منظور فروش‪ ،‬به‌طور مس��تقیم‬ ‫به عموم ارائه می‌ش��ود‪ .‬اگرچه صنعت نمایشگاه بسیار‬ ‫هزین ‌هبَر است ولی از جمله موثرترین روش‌های برقراری‬ ‫ارتباط با عموم مردم به‌ش��مار می‌رود‪ .‬مردم به ‪ 3‬دلیل از‬ ‫نمایش��گاه‌ها بازدید می‌کنند‪ :‬نخست به‌منظور تفریح‪،‬‬ ‫دوم آش��نایی با محصوالت یا خدمات جدید و در نهایت‬ ‫دستیابی به مبادالت تجاری‪ .‬در تمامی این موارد روابط‬ ‫عموم��ی نقش کلی��دی و مهمی را ایف��ا می‌کند‪ .‬روابط‬ ‫عمومی بدون اینکه کسی را مجبور به خرید محصوالت‬ ‫ی��ا خدماتی کن��د‪ ،‬تصویری مثبت از ش��رکت خود را به‬ ‫بازدیدکنندگان منتق��ل و خدمات و محصوالت خود را‬ ‫معرف��ی می‌کند‪ .‬فعالیت‌های روابط‌عمومی در ارتباط با‬ ‫صنعت نمایشگاه باید دارای ‪ ۳‬محور باشد‪ :‬اطالع‌رسانی‬ ‫به مخاطبان پیش از نمایش��گاه و هن��گام برگزاری آن؛‬ ‫کسب پوشش رس��انه‌ای مثبت برای سازمان؛ پیگیری‬ ‫نتایج به‌دس��ت آمده از رویداد برگزار شده‪ .‬از آنجایی‌که‬ ‫مهم‌ترین مس��ئولیت روابط عموم��ی ایجاد تصویری از‬ ‫س��ازمان خود با کسب پوشش رس��انه‌ای مثبت است‪،‬‬ ‫نمایش��گاه‌ها فرصت‌های خوبی برای نیل به این هدف را‬ ‫به‌وجود می‌آورند ولی بیشتر مواقع این فرصت‌ها نادیده‬ ‫گرفته می‌ش��ود چراکه در بیش��تر اوقات س��ازماندهی‬ ‫نمایش��گاه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد‪ .‬برای دستیابی به‬ ‫بهترین پوشش رسانه‌ای قبل‪ ،‬هنگام و پس از نمایشگاه‬ ‫باید این نکات در بخش روابط عمومی شرکت‌ها مدنظر‬ ‫قرار گیرد؛ پس از تایید حضور در نمایشگاه باید اطالعات‬ ‫مرتبط با س��ازمان یا ش��رکت به بخش رس��انه شرکت‬ ‫برگزارکننده نمایش��گاه ارسال شود‪ .‬این اطالعات برای‬ ‫تبلیغات پیش از برگزاری مایش��گاه قاب��ل بهره‌برداری‬ ‫اس��ت و تعداد اف��رادی که از غرفه بازدی��د خواهند کرد‬ ‫را افزای��ش خواهد داد‪ .‬همیش��ه نماین��ده عالی‌رتبه یا‬ ‫ش��خصیت مهمی از شرکت در محل غرفه حضور داشته‬ ‫باش��د ت��ا برگزار‌کنن��دگان برای همایش‌ه��ای خبری‬ ‫بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند‪ .‬همواره باید گزارش��ی‬ ‫از حضور در نمایش��گاه در دسترس باش��د‪ .‬این گزارش‬ ‫می‌تواند به‌عنوان دس��تاوردهای نمایشگاه و در راستای‬ ‫تاثیر مثبت نمایش��گاه بر عملکرد مشارکت‌کنندگان در‬ ‫اختیار روزنامه‌نگاران قرارگیرد‪ .‬نقش روابط عمومی در‬ ‫س��ازماندهی یک نمایشگاه یا مش��ارکت در یک رویداد‬ ‫نمایشگاهی به کسب پوشش مثبت خبری برای سازمان‬ ‫محدود نمی‌شود‪ .‬روابط‌عمومی نقش مهمی را در جذب‬ ‫غرفه‌دار و بازدید‌کننده برای یک پروژه نمایشگاهی ایفا‬ ‫می‌کن��د‪ .‬روابط عمومی بای��د منفعت قابل‌توجهی که با‬ ‫مشارکت در نمایشگاه عاید غرفه‌داران می‌شود را به آنها‬ ‫منعکس کند‪ .‬باید به وضوح بازار هدف نمایشگاه و تعداد‬ ‫تقریب��ی بازدیدکنندگان را نش��ان دهد‪ .‬براس��اس نظر‬ ‫مرکز آموزش موسس��ه روابط عموم��ی افریقای جنوبی‬ ‫مسئولیت روابط عمومی شرکت‌ها در صنعت نمایشگاه‬ ‫‪ ۷‬مرحل��ه دارد‪ :‬تجزی��ه و تحلیل(آنالیز) موقعیت؛ یکی‬ ‫از ابزارهای تجزیه‌و تحلی��ل موقعیت‪ (SWOT ،‬نقاط‬ ‫قوت‪ ،‬نقاط ضعف‪ ،‬فرصت‌ها و تهدیدها) است‪ .‬مشخص‬ ‫ک��ردن اهداف؛ ب��ه عبارت دیگ��ر ه��دف کوتاه‌مدت و‬ ‫بلندمدت حضور در نمایش��گاه چه خواهد بود؟ تصمیم‬ ‫براساس بازار هدف؛ آیا بازدیدکنندگانی که به نمایشگاه‬ ‫ملح��ق می‌ش��وند هدف واقع��ی به‌ش��مار می‌روند؟ آیا‬ ‫بازدیدکنن��دگان می‌دانند که هدف‪ ،‬فروش محصوالت‬ ‫یا خدمات به آنها اس��ت؟ معین ک��ردن پیام‌های خاص‬ ‫که به س��مت بازارهای شناخته ش��ده هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫اگ��ر ‪ ۱۰‬ب��ازار هدف وجود دارد رواب��ط عمومی باید ‪۱۰‬‬ ‫پیام متفاوت داشته باش��د‪ .‬پیام‌هایی که برای رسانه‌ها‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان متوسط یا افراد فنی و متخصص ارسال‬ ‫می‌ش��ود باید ب��ا یکدیگر تفاوت داش��ته باش��د‪ .‬طرح‬ ‫کار بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬با اس��تفاده از طرح کار‬ ‫مش��خص می‌ش��ود که پیش‪ ،‬هنگام و پس از نمایشگاه‬ ‫چه اقدام‌هایی باید انجام ش��ود‪ .‬نموداری از اقدام‌ها باید‬ ‫تهیه و مشخص شود که هر ماه چه کاری باید انجام شود‪.‬‬ ‫برنامه بودجه بندی باید پیش از نمایشگاه مشخص شود‬ ‫تا براساس آن تمامی هزینه‌ها پوشش داده شود‪ .‬همیشه‬ ‫‪۱۰‬درص��د در بودجه به‌عنوان هزینه‌های مازاد غیرقابل‬ ‫پیش‌بینی در نظر گرفته شود‪ .‬باید تکنیک‌های ارزیابی‬ ‫وجود داش��ته باش��د تا با اس��تفاده از آنها از این موضوع‬ ‫اطمینان حاصل ش��ود که اگر قسمتی از برنامه با اهداف‬ ‫مغایرت داشته باشد‪ ،‬طرح‌های دیگر جایگزین شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مگ‌لند طوری طراحی شده که اگر ناشری توان راه‌اندازی سایت‬ ‫نداشته باشد هم بتواند از آن به‌عنوان سایت خود استفاده کند‪.‬‬ ‫هر نش��ریه یک صفح��ه اختصاصی در مگ‌لند خواهد داش��ت که‬ ‫نقش سایت را برای او بازی خواهد کرد‬ ‫س��نتی فعالی��ت می‌کنن��د و آن‌گون��ه که باید و ش��اید با‬ ‫فض��ای مجازی و ش��بکه‌های اجتماعی و نحوه اس��تفاده‬ ‫از آنها آش��نا نیس��تند‪ .‬فالن روزنامه ممکن اس��ت سایت‬ ‫داشته باش��د اما آن را به شکل کارآمد‪ ،‬مدیریت نمی‌کند‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬بس��یاری از این روزنامه‌ها با معنا و اهمیت‬ ‫«س��ئو کردن» آش��نایی ندارن��د‪ .‬آنها به صرف داش��تن‬ ‫یک س��ایت تص��ور می‌کنند که در فض��ای مجازی حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬بعضی از آنها در اس��تفاده از این خدمت اکراه دارند‬ ‫و ش��رایط اقتص��ادی س��خت‪ ،‬گرانی کاغ��ذ و هزینه‌های‬ ‫دیگر چاپ باعث ش��ده در اس��تفاده از ای��ن خدمت‪ ،‬مردد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹از کشورهای همجوار مخاطب داریم‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ورود درست و جدی به فضای برخط‬ ‫حتی ممکن است به بین‌المللی شدن مطبوعات هم کمک‬ ‫کند‪ .‬بعضی از ناش��ران در همین مدت کوتاه توانسته‌اند از‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج‌فارس هم بازدیدکننده داشته‬ ‫باشند‪ .‬درحال‌حاضر از افغانس��تان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫ترکیه و کش��ورهای دیگر مخاط��ب داریم‪ .‬فضای مجازی‬ ‫به‌ویژه برای نشریاتی که نام و نشان چندانی ندارند‪ ،‬بسیار‬ ‫مفی��د خواهد بود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬روزنام ‌ه تخصصی که در‬ ‫خوزستان کار می‌کند‪ ،‬ممکن است بسیار خوب عمل کند‬ ‫اما زیاد دیده نش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نشریه‌ای که فقط ‪۱۰۰‬‬ ‫یا ‪ ۵۰۰‬نس��خه تیراژ داش��ته به تیراژ چن��د ‪ 10‬هزار تایی‬ ‫می‌رس��د‪ .‬تعداد زیادی از هزار نش��ریه فعال کش��ور برای‬ ‫مخاطبان ناشناخت ‌ه هس��تند‪ .‬هیچ ابزاری به اندازه فضای‬ ‫برخط(آنالین) به دیده شدن کمک نمی‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید محتوای غنی‪ ،‬کار مطبوعات است نه‬ ‫شبکه‌های اجتماعی‬ ‫بعضی بر این اعتقاد هس��تند که عصر مطبوعات به س��ر‬ ‫آمده و مخاطب امروز‪ ،‬محتوای جدی آنها را نمی‌پس��ندد‪.‬‬ ‫اگر واقعا چنین باش��د تبدیل نس��خه کاغذی به دیجیتال‬ ‫فایده‌ چندانی نخواهد داشت‪ .‬آیا این‌گونه است؟‬ ‫کاردل‪ ،‬مدیرعامل این مجموعه در پاس��خ این پرس��ش‬ ‫گفت‪ :‬با آمدن رادیو همه فکر می‌کردند که روزنامه به پایان‬ ‫کار رسیده است‪ .‬وقتی تلویزیون آمد بسیاری از مرگ رادیو‬ ‫سخن گفتند‪ ،‬ولی هیچ‌یک از این اتفاق‌ها نیفتاد‪ .‬محتوای‬ ‫عمیق و مس��تند مطبوعات را نمی‌توان در فضای مجازی‬ ‫یاف��ت؛ بنابراین جای آن خالی اس��ت‪ .‬محت��وای تلگرامی‬ ‫نمی‌توان��د نیاز ش��هروندان به اطالعات معتب��ر و موثق را‬ ‫برطرف کند‪ .‬مش��کل اصلی جای دیگری است‪ :‬مطبوعات‬ ‫هنوز نتوانس��ته‌اند جایگاه خ��ود را در فضای مجازی پیدا‬ ‫کنند‪ .‬در واقع با یک خأل بزرگ روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاری برای تولد دوباره مطبوعات‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مخاطب بس��ته به جنس��یت‪ ،‬س��ن‪،‬‬ ‫قومی��ت‪ ،‬تحصی�لات‪ ،‬درآم��د‪ ،‬گرایش‌ه��ای فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و‪ ...‬نیازها و عالقه‌های خاص خود را دارد‪ .‬تلگرام‬ ‫پرمخاطب‌ترین شبکه اجتماعی در ایران است اما فقط ‪۶۰‬‬ ‫درص��د کاربران به‌‌طور بالقوه از آن اس��تفاده می‌کنند‪۴۰ .‬‬ ‫درصد باقیمانده چه می‌کنند؟ بدون ش��ک آنها می‌توانند‬ ‫نیاز خود را از طریق مطبوعات برطرف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹آیا ورود ناش�ران به عرصه مجازی به معنای‬ ‫دست شستن از نسخه کاغذی است؟‬ ‫فیروزه حسین‌زاده‪ ،‬مدیر محتوای مگ‌لند در پاسخ این‬ ‫پرس��ش گفت‪ :‬به‌هیچ عنوان به‌دنبال حذف کاغذ نیستیم‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ما این است که نس��خه‌های کاغذی و دیجیتال‬ ‫مکمل هم باشند‪ .‬متاس��فانه بسیاری از نشریات کوچک و‬ ‫ضعیف در حال رش��د بودند اما نابود شدند‪ .‬امیدواریم این‬ ‫پلتف��رم به احیای آنها کمک کن��د و در فضای برخط‪ ،‬از نو‬ ‫متولد شوند‪ .‬تعدادی از نشریات متوسط بودند ولی اکنون‬ ‫ضعیف شده و در خطر جدی قرار دارند‪ .‬مرگ یک روزنامه‬ ‫یا نش��ریه تعداد زی��ادی را بیکار می‌کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مخاطبی که به محتوای آن عادت کرده را از داشتن رسانه‌‬ ‫م��ورد عالقه خود محروم می‌کند‪ .‬هر دو دس��ته می‌توانند‬ ‫تی��راژ کاغذی خود را کاهش دهند و پ��س از آنکه جایگاه‬ ‫خود در فض��ای برخط را تثبیت کردند‪ ،‬دوباره نس��بت به‬ ‫افزایش تیراژ نسخه کاغذی اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این بحث محمدی‪ ،‬مدیر بازاریابی این مجموع‬ ‫افزود‪ :‬مگ‌لند طوری طراحی ش��ده که اگر ناش��ری توان‬ ‫راه‌اندازی س��ایت نداشته باش��د هم بتواند از آن به‌عنوان‬ ‫سایت خود استفاده کند‪ .‬هر نشریه یک صفحه اختصاصی‬ ‫در مگ‌لند خواهد داش��ت که نقش س��ایت را برای او بازی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نشریات می‌توانند محتوای متنی یا ویدئویی و‬ ‫آرشیو خود را در این فضا عرضه کند‪ .‬این راهکار در شرایط‬ ‫کنونی ک��ه مطبوعات به لح��اظ مالی در تنگنا هس��تند‪،‬‬ ‫می‌تواند بس��یار مفید باش��د‪ .‬حس��ین‌زاده مدیر محتوای‬ ‫مگ‌لن��د نیز در تکمیل این بخش از س��خنان همکار خود‬ ‫گفت‪ :‬از نظر حجم اطالعاتی که ناش��ر مطبوعاتی می‌تواند‬ ‫در صفح��ه‌ خاص خود عرضه کند‪ ،‬هیچ محدودیتی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ناشر می‌تواند شماره اول تا آخر نشریه خود را عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهینه‌س�ازی محت�وا ی�ا هم�ان س�ئو ب�رای‬ ‫گوگل را خودمان انجام می‌دهیم‬ ‫مدیرعامل شرکت در ادامه به یکی از مزیت‌های خدمت‬ ‫مگ‌لن��د پرداخت و گفت‪ :‬یکی از هزینه‌برترین خدمات در‬ ‫حوزه‌ بازاریابی محتوا بحث «سئو» یا بهینه‌سازی است‪ .‬ما‬ ‫محتوای ناش��ر را بهینه‌س��ازی می‌کنیم و از این طریق در‬ ‫هزینه‌های او صرفه‌جویی خواهیم کرد‪ .‬به یک شکل دیگر‬ ‫هم به بازنشر محتوای ناشر کمک می‌کنیم‪ .‬وقتی با ناشری‬ ‫ق��رارداد می‌بندیم از او تعهد می‌گیریم که مخاطبانش را از‬ ‫وجود این خدمت و امکان��ات آن آگاه کند‪ .‬وقتی مخاطب‬ ‫با این خدمت آش��نا ش��د به مجموعه وس��یعی از نشریات‬ ‫دسترس��ی خواهد داشت‪ .‬در واقع جامعه مخاطب را با کل‬ ‫ناش��ران حاض��ر در مگ‌لند به اش��تراک می‌گذاریم‪ .‬همه‬ ‫این قابلیت‌ها دست به‌دس��ت هم داده که در همین مدت‬ ‫کوتاه‪ ،‬ماهانه ‪ ۶‬هزار بازدید داش��ته باشیم‪ .‬نمودار رشد ما‬ ‫هم در آلکس��ا گویاس��ت و پیش��رفت آن را به‌خوبی نشان‬ ‫می‌ده��د‪ .‬پیش از ورود به این ب��ازار‪ ،‬جوانب گوناگون کار‬ ‫را سنجیده‌ایم و بازارس��نجی‌های الزم را انجام داده‌ایم‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬فرآیند توس��عه و پژوهش را همچنان ادامه‬ ‫می‌دهیم ک��ه گزینه‌ها و قابلیت‌های بهتر و بیش‌تری ارائه‬ ‫کنیم‪ .‬به این میزان رشد بسنده نمی‌کنیم و بازخوردی که‬ ‫دریافت می‌کنیم را اعمال خواهیم کرد‪ .‬خوش��بختانه این‬ ‫روند رش��د به‌خوبی احساس می‌شود و مطبوعاتی که با ما‬ ‫کار می‌کنند هم این ارزیابی را درست می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹خود مطبوعات هم کمک کنند‬ ‫چگون��ه می‌توان ب��ه موفقیت پویش نج��ات مطبوعات‬ ‫کمک کرد؟ محمدی در پاسخ این پرسش گفت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫مشکل پیش‌روی ما اطالع‌رسانی به ناشران است‪ .‬به پوشش‬ ‫رس��انه‌ای گس��ترده و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های‬ ‫گوناگونی نیاز داریم ت��ا بتوانیم جامعه بزرگ مطبوعات را‬ ‫از فواید مگ‌لند مطلع کنیم‪ .‬ش��رایط وخیم اس��ت و کمتر‬ ‫روزی است که ش��اهد تعطیلی نشریات نباشیم‪ .‬تعطیلی‪،‬‬ ‫سرنوشت اجتناب‌ناپذیر مطبوعات نیست‪ .‬دردی است که‬ ‫برای آن درمان وجود دارد و ما امیدواریم که مطبوعات‪ ،‬در‬ ‫بُعد اطالع‌رس��انی ما را یاری دهند‪ .‬مدیر بازاریابی مگ‌لند‬ ‫نیز درباره امنیت محتوای ارائه شده در مگ‌لند اظهارکرد‪:‬‬ ‫با ناش��ران قرارداد محرمانگی منعقد می‌شود‪ .‬البته ما هم‬ ‫یک‌س��ری اطالعات در اختیار ناشر قرار می‌دهیم و به‌طور‬ ‫متقاب��ل انتظار داریم اطالعات ما محف��وظ بماند‪ .‬توقع ما‬ ‫از اهالی مطبوعات این اس��ت ک��ه با ذهن باز با این موضوع‬ ‫برخ��ورد کنن��د و پیش از ه��ر کاری با جوان��ب گوناگون‬ ‫راه��کاری که برای برون‌رفت آنها از این بحران ارائه ش��ده‬ ‫است‪ ،‬آشنا شوند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بزرگ‌ترین آب‌ش��یرین‌کن غرب آسیا و گشایش انبار کارخانه آلومینیوم‬ ‫جنوب در س��ال جاری‪ ،‬ایمیدرو عزم خود را برای توس��عه هرچه بیشتر‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان جزم کرده اس��ت و ای��ن موضوع در‬ ‫بلندمدت می‌تواند در اقتصاد کشور آثار بسیار مثبتی به بار بیاورد‪.‬‬ ‫نعیمی همچنین در نشس��ت‌های جداگانه با هی��ات مدیره و معاونان‬ ‫این منطقه اقتصادی و پیمانکاران بزرگ فعال در منطقه ضمن بررس��ی‬ ‫عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان در گفت‌وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫بازار صادراتی‪ ،‬توان جذب ‪ ۱۰۰‬درصد تولید فوالد امیرکبیر را دارد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان س��ال گذش��ته با ‪۱۰‬درصد رش��د تولید و‬ ‫‪۳۰۰‬درصد رش��د صادرات همراه بوده است‪ .‬بیشتر صادرات ما به‬ ‫کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس اختصاص داشت‬ ‫€ €چ�ه صنای�ع داخل�ی خری�دار محصوالت ش�ما‬ ‫هستند؟‬ ‫به‌طور عم��ده کاالهای صنایع ساختمان‌س��ازی‪ ،‬صنایع‬ ‫خانگی‪ ،‬خودروس��ازی و وزارت راه و شهری‌سازی در زمینه‬ ‫جاده‌س��ازی و س��ایر صنایع کوچک‌ت��ر خریدار محصوالت‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان هستند‪.‬‬ ‫€ €چن�د درص�د از محص�والت تولیدی خ�ود را به‬ ‫مصرف داخل اختصاص می‌دهید؟‬ ‫حدود ‪۲۰‬درصد نیاز گالوانیزه ایران از سوی شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان تامین می‌ش��ود‪ .‬سیاست کلی ما در وهله‬ ‫نخس��ت رفع نیاز داخلی است و در وهله بعد صادرات است‪.‬‬ ‫در چشم‌انداز س��ال گذشته برنامه‌ریزی ‪۲۰‬درصد صادرات‬ ‫را داشتیم‪ .‬در سال جاری نیز برنامه‌ریزی ‪۳۰‬درصدی برای‬ ‫صادرات انجام داده‌ایم‪ .‬البته قصد داریم س��االنه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫به صادرات ش��رکت اضافه کنیم تا آن را به سقف ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫برس��انیم‪ .‬در کل اولوی��ت ما تامین نیاز داخل اس��ت اما از‬ ‫س��وی دیگر قصد نداریم بازار صادراتی را از دس��ت بدهیم‪،‬‬ ‫چراکه کس��ب بازارهای بین‌المللی ب��ا توجه به رقیبانی که‬ ‫وجود دارند‪ ،‬کار بسیار سختی است و نگه‌داشتن این بازارها‬ ‫س��خت‌تر‪ .‬از ای��ن‌رو باید این بازارها را نگه داش��ت‪ .‬س��عی‬ ‫می‌کنیم با حفظ کیفیت آنالین و‌روزآمد شدن فروش این‬ ‫بازارها را حفظ کنیم و نسبت به رقیبان برتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫هم‌اکنون ‪۴۰‬درصد تولیدات کارخانه متقاضی خارجی دارد‬ ‫اما ترجیح ما این است که بازار خارجی را به شکل گام‌به‌گام‬ ‫ب��ه پیش ببری��م وگرنه توانایی ‪۱۰۰‬درصد ص��ادرات را نیز‬ ‫داریم چراکه محصوالت این شرکت در کشورهای صادراتی‬ ‫معروف به گالوانیزه کاشان است و شناخته‌شده است‪.‬‬ ‫€ €تحریم‌ها تاثیری بر روند صادرات ش�رکت ش�ما‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫روند صادرات ش��رکت ما مانند گذش��ته اس��ت و مشکل‬ ‫خاص��ی ب��رای صادرات نداریم‪ .‬البته مهم این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط بح��ران بتوان تولی��د و ص��ادرات را مدیریت کرد‪،‬‬ ‫وگرنه مدیریت در ش��رایط عادی از عهده هرکسی برخواهد‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫€ €چه طرح‌های توس�عه‌ای برای شرکت در پیش‌رو‬ ‫دارید؟‬ ‫متناسب با اهداف استراتژی که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬برای شرکت‬ ‫ترسیم کرده‌ایم‪ ،‬پیش می‌رویم‪ .‬ناگفته نماند که سیاست‌های‬ ‫کالن خ��ود را مطاب��ق با سیاس��ت‌های کالن ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه که زیرمجموعه هلدینگ این ش��رکت اس��ت‪ ،‬پیش‬ ‫برده‌ایم‪ .‬ش��رکت برای ارتقای س��هم ‪ ۲۰‬درص��د تولید ورق‬ ‫گالوانیزه در داخل‪ ،‬خ��ط تولید ‪۳۰۰‬هزار تنی گالوانیزه را در‬ ‫دس��ت اقدام دارد که این طرح جزو چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۰‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نیز اس��ت‪ .‬اسناد مناقصه آن نیز در دوران برجام‬ ‫آماده بود اما به خاطر تحریم‌ها روند کار متوقف شده است و در‬ ‫حال اندیش��یدن تدابیری هستیم که با استفاده از توان داخل‬ ‫و خ��ارج ای��ن طرح را به پیش ببرد‪ .‬در این راس��تا قصد داریم‬ ‫کارشناسان خارجی وارد کنیم و در کنار سازندگان ایرانی این‬ ‫ط��رح را به پیش ببریم‪ .‬می‌توان این خ��ط را راه‌اندازی کرد و‬ ‫برای ‪ ۴۰۰‬نفر به‌طور مس��تقیم ایجاد اشتغال کرد‪ .‬این طرح‬ ‫با سرمایه‌گذاری ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون دالر یا یورو به تناسب اینکه‬ ‫از چه کش��وری برای این امر دعوت می‌کنی��م‪ ،‬نیاز به هزینه‬ ‫دارد‪ .‬البته اگر این خط بومی‌س��ازی ش��ود مبلغ‌های یادشده‬ ‫کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫€ €آیا راه‌اندازی این خط از عهده سازندگان داخلی‬ ‫برمی‌آید؟‬ ‫این امر امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه برای مجهز کردن‬ ‫بخش��ی از کارخانه موج��ود در دوران برجام وارد مذاکره با‬ ‫یک ش��رکت خارجی ش��دیم که تقاضای ‪ ۷‬میلیون یورو به‬ ‫عالوه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان پول داخلی داشت اما این تجهیز‬ ‫را ب��ا ‪ ۵‬میلیارد تومان و با کمک یک ش��رکت داخلی انجام‬ ‫دادیم و زمانی که نماینده اروپایی متوجه ش��د‪ ،‬این موضوع‬ ‫برایش باورکردنی نبود‪.‬‬ ‫€ €مهم‌تری�ن عام�ل موفقیت‌های ف�والد امیرکبیر‬ ‫کاشان را در چه می‌بینید؟‬ ‫گمان می‌کنم نگاه مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی جهان‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ .‬مدیریت باید به مس��ائل توجه داشته‬ ‫باش��د که نانوش��ته بوده و ممکن اس��ت در هیچ دانشگاهی‬ ‫تدری��س نش��ود‪ .‬در موفقیت ی��ک س��ازمان عواملی چون‬ ‫تجهیزات‪ ،‬س��رمایه در گردش یا تاسیس��ات مهم به‌ش��مار‬ ‫می‌روند اما تمامی ابزارهای موفقیت‪ ،‬این عوامل نیس��تند‪.‬‬ ‫این موضوع که چه کس��ی با ای��ن ابزارها کار می‌کند‪ ،‬تاثیر‬ ‫بس��یاری بر موفقیت سازمان خواهد داشت‪ .‬مهم‌ترین عامل‬ ‫در موفقیت یک بنگاه نیروی انسانی است که البته در کنار‬ ‫آن باید مدیریت خوب هم قرار بگیرد‪ ،‬البته مدیریت جمعی‪.‬‬ ‫بای��د یک گروه همراه در یک بنگاه وجود داش��ته باش��د تا‬ ‫تعامل به بهترین ش��کل آن ایجاد ش��ود‪ .‬از سوی دیگر باید‬ ‫تمام نیازهای ذی‌نفعان را درنظر گرفت و این عوامل در کنار‬ ‫همدیگر سبب موفقیت یک بنگاه می‌شود‪.‬‬ ‫€ €کیفی�ت محص�والت امیرکبی�ر کاش�ان از چ�ه‬ ‫استانداردهایی برخوردار است؟‬ ‫محص��والت امیرکبیر کاش��ان از تمامی اس��تانداردهای‬ ‫بین‌الملل��ی برخوردار اس��ت‪ .‬آزمایش��گاه‌های ش��رکت ما‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی را دارد‪ .‬شرکت امیرکبیر کاشان‬ ‫جزو ‪ ۵‬شرکت دانشی برتر کشور به‌شمار می‌رود‪ .‬در زمینه‬ ‫تعالی سازمانی نیز تقدیرنامه ‪ ۴‬ستاره را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫واحد نمونه اس��تاندارد کشوری و استان است‪ .‬سال گذشته‬ ‫نی��ز تندیس زیس��ت محیطی را دریافت ک��رده و به عنوان‬ ‫صنعت س��بز معرفی ش��ده‌ایم‪ .‬تمام ای��ن موفقیت‌ها را در‬ ‫یک فرآیندی کس��ب کرده‌ایم‪ .‬مشتریان ما نیز به ما اعتماد‬ ‫فرار اس��ت و‬ ‫دارند‪ .‬این در حالی اس��ت که س��رمایه در کل ّ‬ ‫به جایی می‌رود که اطمینان داش��ته باشد‪ .‬سیاست‌های ما‬ ‫منطبق با نگاه مصرف‌کننده اس��ت و نگاه ما منطبق بر نیاز‬ ‫مصرف‌کننده است‪.‬‬ ‫در همایش��ی که با مصرف‌کنن��دگان و ذی‌نفعان برگزار‬ ‫کردی��م تمام نیاز و نکته‌ه��ای ذی‌نفعان را دریافت و تالش‬ ‫کردیم مطابق با خواس��ت آنه��ا پیش برویم‪ .‬در هجدهمین‬ ‫همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد امیرکبیر موفق به دریافت تندیس برنز سازمان حمایت‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان در بین شرکت‌های برتر کشور شد‪،‬‬ ‫درباره کس��ب این موفقیت بگویید‪ .‬شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫برای سومین‌بار اس��ت که تندیس حمایت از مصرف‌کننده‬ ‫را دریاف��ت می‌کن��د‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در یک‬ ‫ارزیاب��ی س��ختگیرانه ای��ن تندیس‌ها را به ش��رکت‌ها اهدا‬ ‫می‌کند‪ .‬دریافت این تندیس را مدیون تالش تمام کارکنان‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان هس��تیم‪ .‬امیدواری��م دریافت این‬ ‫تندیس‌ها اس��تمرار داشته باش��د چراکه به لحاظ اعتقادی‪،‬‬ ‫ملی و اخالقی در برابر مصرف‌کننده مسئول هستیم‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‪:‬‬ ‫‌حدود ‪۲۰‬درصد‬ ‫نیاز گالوانیزه‬ ‫ایران از سوی‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان‬ ‫تامین می‌شود‪.‬‬ ‫سیاست کلی ما‬ ‫در وهله نخست‬ ‫رفع نیاز داخلی‬ ‫و در وهله بعد‬ ‫صادرات است‬ ‫تعرفه حمایتی برای تولید ریل‪ ،‬الزمه ثبات و توسعه تولید‬ ‫توجه به توانمندی داخلی تولید ریل در کنار حمایت از آن‬ ‫در مقابل واردات‪ ،‬راهکاری برای توسعه و ثبات این توانمندی‬ ‫اس��ت تا بتواند عالوه بر کمک به سایر صنایع‪ ،‬مانع خروج ارز‬ ‫و کاهش خام‌فروش��ی شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ریل ملی در سال‬ ‫گذش��ته در شرکت ذوب‌آهن تولید شد و تمام خط تولید آن‬ ‫در داخل کشور پیاده شده‌است تا از سنگ‌آهن به ریل برسد‪.‬‬ ‫ب��ا تحویل نخس��تین محموله و آزمایش دس��تگاه گاز زدایی‬ ‫تح��ت خأل و آماده بودن محمول��ه دوم‪ ،‬توانمندی تولید ریل‬ ‫در داخل کشور به ظهور و بروز رسید‪ .‬رونق تولید آن نیازمند‬ ‫ارزش دادن و حمای��ت از توانمن��دی بخش تولیدی اس��ت تا‬ ‫فرصت مناس��ب برای توس��عه و ثبات توانمندی حاصل شود‪.‬‬ ‫توانمندی تولید محصوالت جدید مانند ریل عالوه بر مقابله با‬ ‫خام‌فروش��ی‪ ،‬مانع خروج ارز و تامین حلقه‌های گمشده سایر‬ ‫صنایع خواهد شد و نیازمند حمایت در مقابل واردات است‪.‬‬ ‫احمدرض��ا اکبری‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه حمل‌ونق��ل گفت‪:‬‬ ‫توانمن��دی داخل��ی در تولی��د می‌تواند س��هم بس��زایی در‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی در کشور و ایجاد ارزش‌افزوده باالتر‬ ‫داشته باشد‪ .‬توانمندی در تولید شمش فوالدی که ‪۵۹‬درصد‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی کشور را شامل می‌شود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫ارزش‌افزوده‌ای ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابری نسبت به نرخ سنگ آهن ایجاد‬ ‫کند‪ .‬این درحالی اس��ت که اگ��ر توانمندی به تولید محصول‬ ‫نهایی منجر شود‪ ،‬ارزش‌افزوده‌ای ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬برابری نسبت به نرخ‬ ‫س��نگ آهن ایجاد می‌کند‪ .‬برای نمونه تولید ریل در کش��ور‬ ‫توانایی ایجاد ارزش‌افزوده ‪ ۷‬برابری دارد که س��نگ‌آهن را به‬ ‫ریل به‌عنوان محصول نهایی در کشور تبدیل می‌کند‪ .‬در نگاه‬ ‫کلی می‌توان گفت توجه و حمایت از توانمندی داخلی منجر‬ ‫به ارزش‌افزوده بیش��تر خواهد ش��د که به دنبال خود اشتغال‬ ‫بیش��تر و حتی س��ود باالتر را ایجاد می‌کن��د‪ .‬در جهت دیگر‬ ‫توجه به توانمندی داخلی مانع خروج ارز از کش��ور می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به گفته اکبری‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۶-۹۷‬واردات محصوالت فوالدی‬ ‫ش��یبی منفی داش��ته و ارز خروجی از کشور برای واردات به‬ ‫نصف مقدار کاهش یافته است‪ .‬براساس گزارش انجمن فوالد‪،‬‬ ‫واردات محصوالت ف��والدی کاهش ‪۵۴‬درصدی و محصوالت‬ ‫میانی و ش��مش کاهش ‪۴۰‬درص��دی را تجربه کرده‌اند‪ .‬حال‬ ‫ب��ا افزای��ش توانمندی داخل��ی در تولید محص��والت جدید‪،‬‬ ‫کش��ور توانایی تولید محص��والت جدید مانند ری��ل را دارد‪،‬‬ ‫به‌گون��ه‌ای که تنها تولید ریل در کش��ور توانایی صرفه‌جویی‬ ‫ارزی ‪۱۰۰‬میلیون دالری ساالنه را دارد‪ .‬به‌این‌ترتیب می‌توان‬ ‫گف��ت توجه و حمایت از توانمندی تولید در داخل به کاهش‬ ‫خروج ارز از کشور و حتی ارزآوری کمک زیادی خواهد کرد‪.‬‬ ‫موانع‬ ‫صادرات‬ ‫مجید رضاپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ورق‌های پوشش‌دار تاراز‬ ‫یکی از مهم‌ترین مش��کالت تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫وجود موانع صادراتی اس��ت که در وهله نخست‬ ‫بای��د این موانع برطرف ش��ود‪ ،‬چراکه هم‌اکنون‬ ‫را ‌ه نج��ات اقتصاد و تولید‪ ،‬صادرات اس��ت تا از‬ ‫ای��ن طریق هم ارز حاصل از صادرات به کش��ور‬ ‫بازگردد و هم اینکه اگر قرار است ارزی به کشور‬ ‫بازگردد‪ ،‬ب��ه نرخ عادالنه بازگردد‪ .‬کش��ورهای‬ ‫همج��وار همچون عراق‪ ،‬س��وریه و افغانس��تان‬ ‫هم‌اکن��ون یک��ی از بازارهای ه��دف صادراتی‬ ‫صنایع معدنی قلمداد می‌ش��وند که باید روابط‬ ‫و تعامل با این کشورها را برای تسهیل صادرات‬ ‫بیش��تر ک��رد‪ .‬درآمده��ای نفتی س��ال جاری‬ ‫نس��بت به سال‌های گذش��ته کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه دولت درآمدهای مالیات��ی را مدنظر قرار‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬از این‌رو باید به س��متی پیش برویم‬ ‫ک��ه رمق اندکی که ب��رای تولیدکنندگان باقی‬ ‫مان��ده اس��ت‪ ،‬از بی��ن ن��رود‪ .‬اگر دول��ت اجازه‬ ‫بده��د صادرات روند طبیع��ی خود را طی کند‪،‬‬ ‫صادرکننده قادر به تامین مواد اولیه خواهد بود‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت اگر صادرات س��یر طبیعی خود‬ ‫را طی کند و ش��یوه‌نامه‌های مختلف از س��وی‬ ‫نهادهای مختلف صادر نشود‪ ،‬مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه نیز برطرف می‌ش��ود‪ .‬البته اگر نظام بانکی‬ ‫و قوانین با تولیدکننده همدل و همس��و باشد و‬ ‫دالالن و واسطه‌گران حذف شوند‪ ،‬روند تولید و‬ ‫صادرات هم تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫قضیه فوالد کردستان‬ ‫تعیین‌‌تکلیف شود‬ ‫نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬برخ��ی پروژه‌ها در بیجار به علت طوالنی‌‬ ‫ش��دن زمان اجرا و گش��ایش آن به طنز تبدیل‬ ‫ش��ده که مص��داق آن‪ ،‬پروژه فوالد کردس��تان‬ ‫ب��وده و مانن��د پ��روژه ج��اده بیجار ب��ه همدان‬ ‫طول کش��یده اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬حمداهلل‬ ‫کریمی اظهار کرد‪ :‬بهتر اس��ت هرچه س��ریع‌تر‬ ‫قضیه فوالد کردس��تان تعیین‌تکلیف ش��ود تا از‬ ‫پیامد آن جلوگیری کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیرکل‬ ‫محیط‌زیس��ت اس��تان هم باید درباره نظارت بر‬ ‫واحده��ای آالین��ده بیش��تر دق��ت کنند چون‬ ‫بعضی واحدهای آالینده پول‌س��ازند و متاسفانه‬ ‫س��اخت‌وپاخت انج��ام می‌ش��ود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫بیجار در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬صبا‬ ‫نور و کیمیا معادن‪ ،‬مالیات خود را در شهرستان‬ ‫دیگ��ری پرداخت می‌کنند و پرونده مالیاتی آنها‬ ‫در بیجار نیست و این مهم باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫تولید گندله‬ ‫شرکت‌های بزرگ‬ ‫شرکت بزرگ س��نگ آهن در سال گذشته‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۶.۷‬میلیون تن گندله تولید کردند‬ ‫که نس��بت به رقم مدت مش��ابه س��ال پیش از‬ ‫آن‪ ،‬بیش از ‪۴۹‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمیدرو‪ ۵ ،‬ش��رکت بزرگ گندله‌ساز از ابتدای‬ ‫فروردین تا پایان اس��فند س��ال گذش��ته‪۲۶ ،‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۲۰‬ه��زار و ‪ ۱۰۳‬تن گندله تولید‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال پیش از‬ ‫آن‪ ۱۷ ،‬میلی��ون و ‪۸۹۳‬ه��زار و ‪ ۶۷۰‬تن بود‪ .‬از‬ ‫این میزان‪ ،‬ش��رکت‌های گل‌گهر ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۶‬هزار و ‪ ۱۶۲‬تن‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع‬ ‫معدنی خاورمیانه ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار و ‪۲۱۶‬‬ ‫تن‪ ،‬اپال پارسیان سنگان ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۴۶‬تن‪ ،‬چادرملو ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۵۷‬هزار و ‪۷۹‬‬ ‫تن و صنایع معدنی فوالد س��نگان ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۶۶‬هزار تن تولید کردند‪ .‬شرکت‌های یادشده‬ ‫در اسفند ‪ ،۹۷‬یک میلیون و ‪ ۸۵۶‬هزار و ‪۷۱۵‬‬ ‫تن گندله تولید کردند‪.‬‬ ‫چهره‌های فوالدی در بین‬ ‫هیات‌رئیسه اتاق‌های‬ ‫بازرگانی کشور‬ ‫فهرست اعضای هیات‌رئیسه دوره نهم اتاق‌های‬ ‫سراسر کشور اعالم شد که در میان این فهرست‬ ‫نام ‪ ۲‬چهره فوالدی نیز دیده می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫چی�لان‪ ،‬با برگزاری نخس��تین نشس��ت هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق‌های بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی سراسر کشور‪ ،‬اعضای هیات‌رئیسه‬ ‫اتاق‌ها برای ‪ ۴‬س��ال آینده انتخاب شدند که نام‬ ‫بهرام س��بحانی در ات��اق بازرگانی اصفهان‪ ،‬علی‬ ‫عباس��لو در اتاق بازرگانی کرمان و س��یدمحمد‬ ‫اتابک اتاق بازرگانی تهران دیده می‌شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان در اسفند ‪ ۱۳۷۴‬با هدف‬ ‫تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه‌وری گرم مداوم تاسیس‬ ‫ش��د و در س��ال ‪ ۱۳۷۹‬به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬این شرکت‬ ‫نخس��تین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در ایران بوده و با‬ ‫توجه به پیش��ینه چندین‌ساله تولید‪ ،‬دارای اطالعات کافی‬ ‫و دان��ش فنی در زمین��ه تولید این ن��وع ورق‌های فوالدی‬ ‫پوش��ش‌دار است که توانس��ته ورق گالوانیزه را به یک برند‬ ‫داخلی و صادراتی تبدیل کند‪.‬‬ ‫خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫در س��ال طراحی شده است‪ .‬ظرفیت موجود این خط تولید‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۵۰‬هزار تن در س��ال است‪ .‬هرچند رویکرد‬ ‫اصلی این شرکت صادرات‌محور است اما هم‌اکنون سیاست‬ ‫کلی شرکت براساس تامین نیاز داخل در اولویت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫با عزی��ز قنواتی مدیرعامل ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاشان گفت‌و‌گویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید‬ ‫€ €ف�والد امیرکبی�ر کاش�ان ب�ا چه خط�وط و چه‬ ‫ظرفیت‌هایی مشغول به کار است؟‬ ‫درحقیق��ت محصول فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬گالوانیزه با‬ ‫اس��تحکام باال و رویکرد صادراتی اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر برند‬ ‫گالوانیزه در ایران همان برند فوالد امیرکبیر کاش��ان است‪.‬‬ ‫این کارخانه نخستین کارخانه ورق گالوانیزه در ایران است‬ ‫که ‪ ۴‬خط تولید اسیدش��ویی‪ ،‬ن��ورد‪ ،‬گالوانیزه و آنیل دارد‬ ‫که س��ال گذش��ته توانس��ته ‪ ۱۵۰‬هزار تن گالوانیزه تولید‬ ‫کند‪ ،‬البته ظرفیت اس��می ش��رکت ‪ ۱۰۰‬هزار تن بود که ما‬ ‫توانستیم این ظرفیت اسمی را به ‪ ۱۵۰‬هزار تن ارتقا بدهیم‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر نیز به‌طور مستقیم در فضای ‪ ۷۴‬هکتاری کارخانه‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ .‬موقعیت جغرافیایی و لجستیکی‬ ‫ش��رکت‪ ،‬دسترسی آس��ان به جاده ریلی و ترانزیتی‪ ،‬فاصله‬ ‫‪ ۶۰۰‬مت��ری تا ری��ل راه آهن و فاصله ‪ ۱۸۰۰‬متری تا جاده‬ ‫ترانزی��ت و قرارگیری در مرکز ایران از ویژگی‌های بارز این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫€ €میزان تولید و صادرات فوالد امیرکبیر کاشان در‬ ‫سال گذشته چه اندازه بوده است؟‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان س��ال گذش��ته با ‪۱۰‬درصد رشد‬ ‫تولید و ‪۳۰۰‬درصد رش��د صادرات همراه بوده است‪ .‬بیشتر‬ ‫صادرات ما به کش��ورهای همس��ایه و حاش��یه خلیج‌فارس‬ ‫اختصاص داشت که بخش عمده‌ای از آن به عراق صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته به کشورهای آس��یای میانه به‌ویژه ارمنستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و افغانستان نیز صادرات داشته‌ایم‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫نیز کش��ش الزم برای صادرات در ش��رکت م��ا وجود دارد‬ ‫چراکه با صادرات هم مواد اولیه را وارد می‌کنیم و هم مازاد‬ ‫صادراتی آن را به سامانه‌های کشور بازمی‌گردانیم‪.‬‬ ‫€ €وضعیت شما در بورس چگونه است؟‬ ‫ما به هیچ س��ازمانی بدهکار نیس��تیم و تاکنون یک ریال‬ ‫تس��هیالت از دولت نگرفته‌ایم و بیش��تر از ظرفیت کارخانه‬ ‫س��ود ایج��اد کرده‌ایم‪ .‬هم‌اکن��ون نیز در ب��ورس وضعیت‬ ‫مطلوب��ی داریم‪ .‬یکی از اقدامات ما در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫ایج��اد ریل تا کارخانه بود که بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد بهای تمام‬ ‫شده محصول ما را کاهش داده است چراکه تمام ارتباطات‬ ‫ما از طریق ریل انجام می‌شود‪ .‬امیدواریم خط ریلی تا بغداد‬ ‫و سوریه هم امتداد پیدا کند چراکه متقاضی محصوالت ما‬ ‫در بازار س��وریه نیز زیاد ش��ده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر چه در‬ ‫بازار داخل و چه در بازار صادراتی با مش��کل خاصی روبه‌رو‬ ‫نیس��تیم‪ .‬هر اندازه که تولید می‌کنیم به فروش می‌رسانیم‬ ‫و ت��ا خرداد هم محصوالت‌مان را پیش‌فروش کرده‌ایم و اگر‬ ‫بخواهیم تا تیر هم می‌توانیم پیش‌فروش داش��ته باشیم اما‬ ‫چون فروش شرکت به شکل آنالین است‪ ،‬ترجیح می‌دهیم‬ ‫‌روزانه آن را به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عزم ایمیدرو‬ ‫برای توسعه‬ ‫بیشتر منطقه‬ ‫ویژه پارسیان‬ ‫قائم‌مقام و مش��اور ارش��د اجرایی سازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران دو روز گذش��ته با س��فر به اس��تان هرمزگان از‬ ‫پروژه‌ه��ای مختلف منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان بازدی��د کرد و در‬ ‫نشست با مدیران و پیمانکاران این منطقه بزرگ اقتصادی شرکت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‪ ،‬عباس نعیمی‬ ‫در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به روند مثبت اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در این منطقه ویژه گف��ت‪ :‬مجموعه پروژه‌های قابل‌توجهی‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان در حال ش��کل‌گیری و انجام اس��ت‬ ‫که با توجه به اعالم این منطقه از س��وی وزیر نفت به عنوان هاب سوم‬ ‫پتروش��یمی کش��ور و توجه بیش از پیش س��رمایه‌گذاران باید سرعت‬ ‫توسعه پروژه‌ها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام رئی��س هیات عامل ایمی��درو همچنین اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫پیشرفت ساخت بندر بزرگ پارس��یان به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین‬ ‫بندر تخصصی صنعت و معدن در کش��ور و همچنین آغاز پروژه ساخت‬ ‫آخرین گزارش‌ه��ا درباره مراحل اجرایی پروژه‌ها دس��تورات الزم برای‬ ‫تسریع فعالیت‌ها را صادر کرد‪.‬‬ ‫همچنین با حضور قائم‌مقام ایمیدرو از سامانه ملی ثبت‌نام متقاضایان‬ ‫کار در منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان به نشانی ‪ job.psez.ir‬رونمایی‬ ‫شد‪ .‬با توجه به افق به‌کارگیری ‪ ۳۰۰‬هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫در پروژه‌های ای��ن منطقه اقتصادی عالقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام در‬ ‫این سامانه و دریافت کد رهگیری در پروژه‌های مختلف مشغول فعالیت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این س��امانه که به همت اداره کار و اش��تغال منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان راه‌اندازی شده اس��ت امکان جذب بهتر کارجویان از سراسر‬ ‫کشور را در این منطقه فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬عباس نعیمی در ب��دو حضور در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان با حضور در طرح گس��ترش فضای سبز این منطقه یک نهال‬ ‫نخل در بوستان مشاهیر ایمیدرو به نام خود غرس کرد‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫وزارت نیرو مکلف به‬ ‫بازگرداندن تعرفه‌های‬ ‫برق به نرخ سال ‪ ۹۷‬شد‬ ‫س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه اقدام وزارت نیرو در‬ ‫افزایش تعرفه‌های برق در‌سال جاری غیر‌قانونی‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه کمیسیون انرژی‪،‬‬ ‫وزارت نی��رو مکلف ب��ه بازگرداندن تعرفه‌های‬ ‫برق به س��ال ‪ ۹۷‬ش��د چراکه افزایش تعرفه‌ها‬ ‫در ش��رایط فعلی باعث افزایش فشار اقتصادی‬ ‫به مردم می‌شود‪.‬‬ ‫اسداهلل قره‌خانی با تشریح جلسه کمیسیون‬ ‫ان��رژی مجل��س به خانه ملت گف��ت‪ :‬به دنبال‬ ‫تغییر تعرفه‌ها در فیش‌های مصرفی برق مردم‬ ‫کمیسیون انرژی از معاونت وزارت نیرو در امور‬ ‫برق دعوت کرد تا در جلس��ه کمیسیون حاضر‬ ‫ش��ود و توضیح‌هایی به کمیس��یون ارائه کند و‬ ‫در جلس��ه کمیس��یون اعتراض خود را به این‬ ‫موض��وع اع�لام کرد‪ .‬وی در ادام��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارت نی��رو در توضیح‌های خود اعالم کرد که‬ ‫بنا بر قانون برنامه توسعه ششم افزایش پلکانی‬ ‫تعرفه‌ه��ا باید تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬محقق ش��ود در‬ ‫حالی که ماده ‪ ۳۹‬قانون اشاره دارد که با توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی و اجتماعی باید این اتفاق‬ ‫بیفتد و هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید در الیحه‬ ‫بودجه ساالنه به مجلس ارائه شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم علی‌آباد کت��ول در مجلس‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬از آنجا که وضعی��ت اقتصادی‬ ‫مردم امروز نامناس��ب است و افزایش تعرفه‌ها‬ ‫اعتراض‌های اجتماع��ی را نیز به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت کمیس��یون ب��ر ای��ن موض��وع تاکید‬ ‫داش��ت که این اقدام وزارتخانه در سال جاری‬ ‫غیرقانونی ب��وده و افزایش تعرفه‌ها قابل قبول‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی در پایان اظهار ک��رد‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫باید تعرفه‌های برق را به س��ال ‪ ۹۷‬بازگرداند و‬ ‫کمیسیون با هرگونه افزایش تعرفه یا تغییر در‬ ‫تعرفه‌های برق در سال ‪ ۹۸‬مخالف است چراکه‬ ‫این موضوع باعث افزایش فشار به مردم به‌ویژه‬ ‫در مناطق گرمسیری و جنوب می‌شود‪.‬‬ ‫سال آینده در فازهای‬ ‫‪ ۴‬و ‪ ۵‬تعمیرات اساسی‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫مدیر پاالیشگاه سوم پارس‌جنوبی اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه‌ری��زی تعمی��رات امس��ال در فازهای ‪ ۴‬و‬ ‫‪ ۵‬به صورتی انجام ش��ده که در س��ال آینده این‬ ‫فازها تعمیرات اساسی نداشته باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬محمد ش��فیع موذنی با اع�لام این خبر‬ ‫گفت‪ :‬تعمیرات اساسی پاالیشگاه سوم با مجموع‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۴۶‬دس��تور کار شامل ‪ ۶۲۸‬دستور‬ ‫کار اصالحی و ‪ ۵۱۸‬دس��تور کار پیش��گیرانه و با‬ ‫پیش‌بینی ‪ ۲۵‬روز زمان تعمیرات اساس��ی از ‪۲۵‬‬ ‫فروردین آغاز ش��ده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در بازه‬ ‫زمانی پیش‌بینی شده تعمیرات اساسی‪ ۵ ،‬روز از‬ ‫این زمان برای توقف کامل واحدهای عملیاتی به‬ ‫منظور انجام فعالیت‌ها‪ ،‬برنامه‌ریزی شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت تعمیرات پاالیشگاه س��وم مجتمع‬ ‫گاز پارس جنوبی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬تعمیرات‬ ‫اساسی سال ‪ ۹۸‬پاالیش��گاه سوم یک تعمیرات‬ ‫اساس��ی عمده با تمرکز بر فعالیت‌های بازرسی‬ ‫و تعمی��رات ف��از ‪(‌۵‬ردیف‌های س��وم و چهارم‬ ‫شیرین‌س��ازی گاز) ش��امل ‪ ۱۷‬برج‪ ۱۰ ،‬بس��تر‬ ‫غربال مولکولی‪ ۴۸ ،‬درام و ‪ ۳۴‬مبدل و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫جم��ال رحیم��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬اقدام‌ه��ا و‬ ‫فعالیت‌ه��ای مه��م تعمیراتی این دوره ش��امل‬ ‫تعویض خط��وط مربوط به بخار «ریبویلر» برج‪،‬‬ ‫احیای ردیف سوم و چهارم با تعویض جنس لوله‪،‬‬ ‫تعویض سینی‌های برج واحد ‪ ۱۱۴‬و تعویض پیچ‬ ‫و مهره‌های دودکش واحد ‪ ۱۰۸‬اس��ت‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬در راس��تای ارتقای‬ ‫ش��بکه تامین برق پاالیش��گاه و افزایش قابلیت‬ ‫اطمین��ان تولید‪ ،‬پ��س از وصل برق پش��تیبان‬ ‫هم��کاران تعمی��رات برق پاالیش��گاه س��وم‪ ،‬با‬ ‫طراحی و اجرای ش��بکه توزیع برق پاالیش��گاه‬ ‫و در س��رویس ق��رار دادن آن پ��س از چک‌های‬ ‫نهای��ی‪ ،‬این امکان برای وصل برق پش��تیبان در‬ ‫هر زمان را ایجاد می‌کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫برای افزایش اطمین��ان برق اضطراری ‪ ۴۸‬ولت‬ ‫پاالیش��گاه تغییرات سخت‌افزاری در این شبکه‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بزرگ‌ترین‬ ‫ش��رکت گازی ایرانی اس��ت‪ ،‬که به عنوان یکی‬ ‫از زیرمجموعه‌های ش��رکت مل��ی گاز ایران‪ ،‬در‬ ‫زمینه تولید و بهره‌برداری از تاسیس��ات مستقر‬ ‫در خش��کی‌(فاز یک تا ‪ )۲۴‬میدان گازی پارس‬ ‫جنوبی فعالیت می‌کند‪ .‬این ش��رکت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬تاس��یس شده و مس��ئولیت بهره‌برداری‬ ‫و پاالی��ش میعان��ات گازی و گاز طبیعی تمامی‬ ‫فازه��ای میدان گازی پ��ارس جنوبی را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشتریان سنتی راهی جز واردات نفت از ایران ندارند‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهرزاد صفوت‬ ‫یک کارشناس حوزه نفت می‌گوید‪ :‬مشتریان سنتی‬ ‫نفت ایران راهی ندارن��د غیر از اینکه به واردات نفت‬ ‫خود از کش��ورمان ادامه دهند‪ .‬پاالیشگاه‌ها بر اساس‬ ‫خوراک مش��خصی طراحی می‌ش��وند که تغییر آن یا‬ ‫تغییر مشخصات پاالیشگاه به‌راحتی ایجاد نمی‌شود‪.‬‬ ‫م��دت زی��ادی از تمدید نش��دن معافی��ت واردات‬ ‫‪ ۸‬مش��تری نفت ایران نگذش��ته‌ اما هن��وز بحث در‬ ‫زمین��ه آثار ای��ن تصمیم امریکا بر ب��ازار جهانی نفت‬ ‫و همچنین اقتصاد ایران داغ اس��ت‪ .‬عده‌ای معتقدند‬ ‫مش��تریان سنتی نفت ایران نمی‌توانند به‌سرعت نفت‬ ‫ایران را جایگزین کنند و به واردات خود از ایران ادامه‬ ‫می‌دهند‪ .‬در دیگر س��و‪ ،‬عده‌ای ب��ر این عقیده‌اند که‬ ‫مصمم بودن امریکا در این زمینه‌ باعث می‌ش��ود این‬ ‫کشورها به فکر جایگزینی نفت ایران باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بحث دیگری ک��ه بعد از خروج‬ ‫امریکا از برجام ش��کل گرفت‪ ،‬توانمندی شرکت‌های‬ ‫داخل��ی در اجرای پروژه‌های مختل��ف نفتی بود‌ زیرا‬ ‫تحریم‌های امریکا مانع فعالیت ش��رکت‌های خارجی‬ ‫در صنایع نفت ایران می‌ش��د‪ .‬این مسئله می‌توانست‬ ‫باع��ث ش��ود پروژه‌های در ح��ال اج��را و همچنین‬ ‫پروژه‌های جدید با مشکل روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫مه��رزاد صف��وت‪ ،‬کارش��ناس حوزه ان��رژی درباره‬ ‫تاثیر تحریم‌های امری��کا می‌گوید‪ :‬باید واژه تحریم را‬ ‫فراموش کنیم؛ ش��اید نیم قرن پی��ش در جنگ‌های‬ ‫مختل��ف کش��ورها می‌توانس��تند از نظر سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی یکدیگر را تحریم و بایکوت کنند‪ .‬منتها در‬ ‫دنی��ای امروز دیگر چی��زی نمی‌تواند با عنوان تحریم‬ ‫تعریف ش��ود‪ ،‬البته به‌علت منافع سیاسی و اقتصادی‬ ‫در بین خیلی از کشورها‪ ،‬شرایط خاص سیاسی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران در مسیر شاهراه انرژی جهان‬ ‫صفوت می‌افزای��د‪ :‬بین مکزی��ک و امریکا‪ ،‬چین و‬ ‫ژاپ��ن یا بین امریکا و چین که دو ابرقدرت هس��تند‪،‬‬ ‫ش��رایط خاص سیاس��ی وج��ود دارد و در مورد آخر‪،‬‬ ‫تعرفه‌های گمرکی وضع ش��ده است‪ .‬ایران نیز کشور‬ ‫بس��یار مهمی در دنیا به ش��مار می‌رود‪ .‬کشورمان از‬ ‫نظر سرزمینی و ژئوپلتیکی در چهارراه دنیا واقع شده‬ ‫و دارای اهمی��ت زیادی از نظر سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫است‪ .‬در شمال کشور ما روسیه و در جنوب‪ ،‬اقیانوس‬ ‫هن��د قرار دارد که مهم‌ترین حوزه بازرگانی در زمینه‬ ‫انرژی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه ه��ر اتفاقی ک��ه مربوط به‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬بازتاب وس��یعی دارد‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬به‬ ‫همین علت اس��ت که ام��روزه ای��ران در صدر اخبار‬ ‫دنیا اس��ت‪ .‬کشور ما بعد از ‪ ۱۲‬س��ال مذاکره درباره‬ ‫مس��ئله هس��ته‌ای‪ ،‬با دنیا به توافقی رسید که کاملا‬ ‫برد‪-‬برد بود‪ .‬در بین همه کش��ورهای دنیا‪ ،‬کش��وری‬ ‫زورگو و مس��تکبر رون��د بازی را بره��م زده و از این‬ ‫اینکه ما در ش��رایط خاص سیاس��ی قرار بگیریم‪ ،‬به طور حتم اتفاق‬ ‫نامبارکی است و کسی راضی به آن نیست اما بعد از مدتی این چالش را‬ ‫به فرصت تبدیل می‌کنیم همچنان که در دهه‌های مختلف چالش‌هایی‬ ‫وجود داشته و حاصل آن شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است‬ ‫بازی بیرون آمده است‪ .‬به طور قطع ما با برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫توان سرزمینی و نیروهای جوان خود سعی می‌کنیم‬ ‫راه‌ه��ای جایگزین را پیدا کنیم‪ .‬ام��روزه ما می‌توانیم‬ ‫خدم��ات مورد نیاز خ��ود را از راه‌های مختلف تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش‌بنیان‌ها و اتکا به توان داخلی‬ ‫صفوت تصریح می‌کند‪ :‬اینکه ما در ش��رایط خاص‬ ‫سیاس��ی قرار بگیریم‪ ،‬به طور حتم اتف��اق نامبارکی‬ ‫است و کسی راضی به آن نیست اما بعد از مدتی این‬ ‫چال��ش را به فرصت تبدیل می‌کنیم‪ .‬همچنان که در‬ ‫دهه‌های مختلف چالش‌هایی وجود داش��ته و حاصل‬ ‫آن ش��رکت‌های دانش‌بنیان بوده است؛ شرکت‌هایی‬ ‫که امروز در تمام صنایع کش��ور از جمله صنعت نفت‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه می‌افزای��د‪ :‬اکن��ون خیل��ی از‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حوزه نرم‌افزاری‪،‬‬ ‫کنت��رل سیس��تم‌ها و پاالیش��گاه‌ها فعالی��ت کرده و‬ ‫خدم��ت ارائ��ه می‌کنند‪ .‬این راهی اس��ت ک��ه تمام‬ ‫کش��ورهای دنیا رفته‌اند‪ .‬آلمان‪ ،‬روس��یه و فرانسه از‬ ‫دل جنگ ساخته شدند‪ .‬کشور ما نیز در حال حرکت‬ ‫به سمت توسعه و پیشرفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان همکاری با شرکت‌های خدماتی‬ ‫این کارشناس نفتی می‌گوید‪ :‬گاهی شنیده می‌شود‬ ‫یک ش��رکت بزرگ در کشور خاصی فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫هنگام��ی که الیه‌های آن ش��رکت را بررس��ی کنیم‪،‬‬ ‫متوجه می‌ش��ویم س��تادش آنجاس��ت‪ .‬در یک پروژه‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد دالری‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت خدماتی در‬ ‫حال ارائه خدمت هس��تند‪ .‬برای‌مثال‌‪ ،‬ش��رکتی کار‬ ‫طراحی پایه را در هندوستان انجام می‌دهد‪ ،‬شرکتی‬ ‫کار مطالعات زیست‌محیطی را در جای دیگری از دنیا‬ ‫انجام می‌دهد و‪ ...‬حاصل فعالیت اینها اس��ت که یک‬ ‫پروژه را تش��کیل می‌ده��د‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬امروزه‬ ‫ما نیز می‌توانیم از خدمات ش��رکت‌هایی از این دست‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬خوش��بختانه در سال‌های گذشته‪ ،‬در‬ ‫حوزه باالدس��تی‪ ،‬مهندسی مخزن‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬مطالعه‪،‬‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬حفاری‪ ،‬شرکت‌های ایرانی توانمند شده‬ ‫و در حال فعالیت هس��تند‪ .‬این ش��رکت‌ها ارتباطات‬ ‫خوبی هم با همکاران خود در س��ایر نقاط دنیا ایجاد‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫صف��وت ب��ا بی��ان اینکه ش��رایط خاص سیاس��ی‪،‬‬ ‫ناجوانمردانه اس��ت و برای هیچ کش��وری خوش��ایند‬ ‫نیس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬با این حال‪ ،‬چنین شرایطی به این‬ ‫معنا نیس��ت که نتوانیم با آن مقابله کنیم‪ .‬از دل این‬ ‫شرایط خاص سیاس��ی بوده که در سال‌های گذشته‬ ‫کش��ور خود را ساخته‌ایم و هنوز با تمام قوا و توان در‬ ‫حال پیش رفتن هس��تیم و مشکالت خود را نیز حل‬ ‫می‌کنیم‪ .‬وی برای نمونه به حوزه پتروش��یمی اشاره‬ ‫و اظه��ار می‌کند‪ :‬در این ح��وزه مزیت‌های مختلفی‬ ‫داریم که بزرگ‌ترین آنها خوراک پتروشیمی‌ها است‪.‬‬ ‫خوراک پتروش��یمی‌های ما متعلق به خودمان است‬ ‫و از داخل کش��ور تامین می‌ش��ود و کسی نمی‌تواند‬ ‫مانع تامین آن ش��ود‪ .‬در حوزه سرزمینی نیز میدان‬ ‫گس��ترده پارس جنوبی را داریم که می‌تواند خوراک‬ ‫تم��ام پتروش��یمی‌های ما را بدهد‪ .‬ناگفت��ه نماند که‬ ‫کش��ورهای مختلف نیز به محص��والت ما نیاز دارند و‬ ‫تمام دنیا‪ ،‬امریکا و رئیس‌جمهوری ترامپ نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه انرژی همچنی��ن می‌گوید‪:‬‬ ‫مش��تریان س��نتی نفت ای��ران راهی ندارن��د غیر از‬ ‫اینکه به واردات نفت خود از کش��ورمان ادامه دهند‪.‬‬ ‫پاالیش��گاه‌ها بر اس��اس خوراک مش��خصی طراحی‬ ‫می‌ش��وند که تغییر آن یا تغییر مشخصات پاالیشگاه‬ ‫به‌راحتی ایجاد نمی‌ش��ود‪ .‬خیلی از کش��ورها در دنیا‬ ‫عاقالن��ه رفتار می‌کنن��د و مس��ائل را کوتاه‌مدت در‬ ‫نظر نمی‌گیرن��د‪ .‬صفوت در پایان ی��ادآوری می‌کند‪:‬‬ ‫آقای ظریف به‌تازگی گفته اس��ت‪ :‬کش��ورهایی را که‬ ‫در دوران س��خت کنار ما بوده‌اند‪ ،‬فراموش نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت این دوران تمام می‌ش��ود و در آینده با‬ ‫کش��ورهایی همکاری می‌کنیم ک��ه در این دوران در‬ ‫کنار ما بوده‌اند‪.‬‬ ‫تامین نیازهای کشور در بخش خطوط انتقال نیرو از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫یک شرکت دانش‌بنیان فعال حوزه تولید یراق‌آالت خطوط‬ ‫انتقال نیروی ش��بکه توزیع و پست‌های فشار قوی با دریافت‬ ‫تس��هیالت از صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاست‌جمهوری‬ ‫موفق به تولید دو محصول دانش‌بنیان جدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا فیض‌زاده‪ ،‬مجری طرح‪ ،‬محصوالت‬ ‫تولیدی این ش��رکت را‌ «دمپر ‪ ۶‬رزونانسه» و «اسپیسر دمپر‬ ‫‪ ۶‬باندله» با کاربرد در خطوط انتقال نیرو و پس��ت‌های فشار‬ ‫قوی ش��رکت‌های برق منطقه‌ای دانس��ت و گفت‪ :‬کار اصلی‬ ‫دمپر ‪ ۶‬رزونانس��ه مانند انواع دیگ��ر محصوالت دمپر‪ ،‬جذب‬ ‫ارتعاش��ات آئولین است و اس��تفاده از این نوع دمپر به دلیل‬ ‫بهب��ود عملکرد عالوه‌ب��ر باال بردن کیفی��ت‪ ،‬باعث نگهداری‬ ‫بهتری از خطوط انتقال نیرو می‌شود‪.‬‬ ‫فیض‌زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬محصوالت دمپر ‪ ۶‬رزونانس��ه‪،‬‬ ‫اسپیس��ر دمپ��ر ‪ ۴‬و ‪ ۶‬باندله و اسپیس��ر بین ف��ازی و مقره‬ ‫کامپوزیت��ی تا س��طح ‪ ۵۰۰‬کیلو‌ول��ت محصوالتی جدید در‬ ‫ش��رکت هس��تند و عمده مصرف برخی از این محصوالت در‬ ‫پروژه‌ه��ای صادرات��ی از جمله خطوط انتقال نیروی کش��ور‬ ‫پاکستان است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار امیدواری کرد که با پایان تس��ت‌های‬ ‫نوعی مقره‌های کامپوزیتی ‪ ۲۳۰‬و ‪ ۴۰۰‬کیلوولت در کش��ور‬ ‫اسپانیا بتوانیم منشأ خدمات بیشتری در عرصه ارتقای کیفی‬ ‫خطوط انتقال نیروی کشور باشیم‪.‬‬ ‫مجری طرح اظهار کرد‪ :‬دمپر ‪ ۶‬رزونانسه با مسنجر فوالد‬ ‫ضدزنگ یکی از پروژه‌های واحد تحقیق و توس��عه شرکت به‬ ‫واسطه مشکالت موجود در زمینه خوردگی و کاهش عملکرد‬ ‫دمپرها در مناطق خاصی از کشور پاکستان بود که مطالعه و‬ ‫ساخت آن موجب افزایش چشمگیر عملکرد دمپرهای نصب‬ ‫شده در طوالنی‌مدت شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به دلیل نبود تقاضا و پروژه‌های مش��ابه‬ ‫در کش��ور در عمل‪ ‌،‬مطالع��ه و تولید بخش��ی از محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان ش��رکت فقط با نگاه صادرات انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬در آین��ده بخش��ی از ظرفیت تولی��د محصول‬ ‫دانش‌بنیان اسپیسر دمپر ‪ ۴‬باندله و ‪ ۶‬باندله برای پروژه‌های‬ ‫توسعه‌ای داخل کشور مورد استفاده می‌گیرد‪.‬‬ ‫فیض‌زاده درباره صادرات این محصول دانش‌بنیان با اشاره‬ ‫به تحویل بیش از ‪ ۲۵‬پروژه به پاکستان و صادرات محصوالت‬ ‫به ‪ ۱۵‬کش��ور دیگر از جمله س��ریالنکا‪ ،‬مجارس��تان‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬الجزایر‪،‬‬ ‫بنگالدش‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬لبنان‪ ،‬عربستان و سوریه‪،‬‬ ‫کاهش ریسک صادراتی تنگه هرمز با خط لوله انتقال ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری‬ ‫مدیر طرح پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره‌‪-‬‬ ‫‌جاس��ک از بهره‌برداری فاز زودهنگام این پروژه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬خبر داد‪ .‬به گزارش شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فرآورده‌های نفتی‪ ،‬رش��ید سیدیان گفت‪:‬‬ ‫این طرح‌‌با هدف انتقال روزانه یک میلیون بش��که‬ ‫نفت خام سبک و سنگین از منطقه گوره در حوالی‬ ‫اس��تان بوشهر به جاسک در شرق استان هرمزگان‬ ‫برای کاهش ریسک صادرات از منطقه استراتژیکی‬ ‫تنگه هرمز تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طرح خ��ط لوله انتقال نفت ش��امل‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خط لوله ‪ ۴۲‬اینچی می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫این ط��رح غیر از اجرای ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خط لوله‪،‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۰‬میلیون بشکه مخازن راهبردی جاسک‬ ‫در فاز نخس��ت‪ ۲۰ ،‬میلیون بش��که در فاز بعدی‪،‬‬ ‫تاسیسات دریایی شامل گوی‌های شناور به منظور‬ ‫ص��ادرات نفت خام و همچنین تاسیس��ات جانبی‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه میزان س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫پ��روژه عنوان کرد‪ :‬حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر س��رمایه‬ ‫برای اجرای طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره‪-‬‬ ‫‌جاس��ک برآورده شده است که امیدواریم در سقف‬ ‫همین اعتبار به پایان برسد‪.‬‬ ‫سیدیان با تاکید بر اینکه مناقصه‌های این پروژه‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬غیر از پروژه خط لوله‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتر شبکه برق‌رسانی به این پروژه‬ ‫را داری��م که اجرای آن از س��وی ‪ ۳‬پیمانکار انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬مناقصه انتخاب پیمانکاران نیز در مرحله‬ ‫برگزاری است که در مدت ‪ ۲۰‬روز تا یک ماه آینده‬ ‫پیمانکاران برنده مش��خص می‌شوند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫پروژه ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری ش��امل ‪ ۶‬گس��تره اس��ت‬ ‫که طول هر کدام ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۲۰‬کیلومتر اس��ت‪۶ ،‬‬ ‫پیمانکار این منطقه شناس��ایی و انتخاب ش��ده‌اند‬ ‫و اب�لاغ آغ��از به‌کار صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬البته این‬ ‫ابالغی��ه برای پیمانکار در هفته آینده صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سیدیان افزود‪ :‬مناقصه ‪ ۵‬ایستگاه تلمبه‌خانه‪۲ ،‬‬ ‫ایس��تگاه توپک‌رانی و پایانه در مجموع ‪ ۸‬ایستگاه‬ ‫برگزار ش��ده است و پیمانکاران آن انتخاب شده‌اند‬ ‫ک��ه در این راس��تا تاییدیه و مصوب��ه هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت ملی نفت ای��ران را گرفته‌ان��د و به‌زودی‬ ‫در یک��ی دو هفت��ه آینده اب�لاغ آغاز ب��ه کار این‬ ‫پیمانکاران صادر می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت بنزین باید از مسیر قانونی باشد‬ ‫نماین��ده م��ردم مح�لات و دلیج��ان در مجل��س‬ ‫خاطرنشان کرد که افزایش قیمت بنزین باید از مسیر‬ ‫قانونی انجام ش��ود چراکه درحال‌حاضر تورم‌زاست‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا س��لیمی در جلس��ه علنی در‬ ‫تذکری ش��فاهی با اشاره به انتشار خبر افزایش قیمت‬ ‫بنزی��ن این نحوه اع�لام و تکذیب را بر کاهش اعتماد‬ ‫عمومی موثر دانس��ت‪ .‬این عضو کمیسیون آموزش و‬ ‫تحقیقات مجلس درباره برجام نیز گفت‪ :‬آقای عراقچی‬ ‫می‌گوید عایدی ما از اروپا نزدیک به صفر است‪ ،‬آقای‬ ‫ظری��ف نیز می‌گوید اروپا به یک‌ص��دم تعهدات خود‬ ‫عمل کرده پس ما برای چه در برجام ماندیم؟ آیا تاریخ‬ ‫درباره ما قضاوت روشنی خواهد کرد؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه درحال‌حاضر به دلیل تشدید تحریم‌ها‬ ‫و‌امکان‌پذیر نبودن گش��ایش اعتبار اس��نادی‪ ،‬صادرات این‬ ‫ش��رکت به شکل محسوسی کاهش یافته است که امیدواریم‬ ‫ب��ا رفع موان��ع موجود روند پیش��ین صادرات از س��ر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه کش��ور در این حوزه هیچ‌گونه‬ ‫واردات��ی ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با تولید ای��ن محصوالت‬ ‫دانش‌بنی��ان ضمن ایجاد اش��تغال برای تع��دادی از جوانان‬ ‫مستعد کشور‪ ،‬با افزایش ظرفیت تولیدی و خرید ماشین‌آالت‬ ‫جدی��د امیدواری��م بتوانیم نقش موثرتری در ایجاد ش��غل و‬ ‫ارتق��ای کمی و کیفی محصوالت ملی ایفا کنیم‪ .‬به گفته این‬ ‫محقق‪ ،‬این محصوالت با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬راه کنترل مصرف برق نیست‬ ‫مدی��رکل دفت��ر پش��تیبانی فن��ی و‬ ‫نظارت ب��ر تولید ش��رکت تولی��د نیروی‬ ‫برق حرارتی گف��ت‪ :‬افزایش ‪ ۲۳‬درصدی‬ ‫تعرف��ه برق نمی‌تواند ابزاری برای تحریک‬ ‫مصرف‌کننده باش��د و ب��ه اعتقاد من این‬ ‫عدد اب��زاری ب��رای کنترل مص��رف برق‬ ‫نیس��ت‪ .‬غالمرضا مهرداد با تاکید بر اینکه‬ ‫هزینه تمام‌ش��ده تولید برق بسیار بیشتر‬ ‫از افزای��ش ‪ ۲۳‬درص��دی تعرفه‌های برق‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به عبارتی‪ ،‬ای��ن رقم حتی‬ ‫هزینه‌های تعمیر‪ ،‬نگهداری و بهره‌برداری‬ ‫را نیز پوشش نمی‌دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هزینه‌هایی ک��ه در صنعت‬ ‫برق صرف می‌شود‪ ،‬بسیار باالست و حتی‬ ‫اگر هزینه س��وخت را نیز کن��ار بگذاریم‪،‬‬ ‫قیمت تمام‌شده با قیمتی که از مشترکان‬ ‫دریافت می‌شود‪ ،‬فاصله بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر پش��تیبانی فنی و نظارت‬ ‫بر تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫با تاکید بر این مس��ئله که باید روش‌های‬ ‫دیگ��ری را ب��رای مدیریت مص��رف برق‬ ‫در نظ��ر بگیریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هرچند که‬ ‫تاکنون اقدام‌های متعددی در این راس��تا‬ ‫انجام ش��ده اما باید تدابی��ر و برنامه‌ها در‬ ‫این زمینه بیشتر شود‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی‪ ،‬محمدحس��ن متول��ی‌زاده‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توانی��ر با اش��اره به‬ ‫طرح‌ه��ای تش��ویقی وزارت نی��رو ب��رای‬ ‫کاهش میزان مص��رف برق بخش خانگی‬ ‫در ایام اوج مصرف تابس��تان‪ ،‬گفته است‪:‬‬ ‫در ص��ورت صرفه‌جوی��ی ‪ ۱۰‬درصدی در‬ ‫می��زان برق مصرف��ی‪ ۲۰ ،‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از مبلغ صورتحس��اب مش��ترکان کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش ‪ ۷‬درصدی‬ ‫تعرفه ب��رق تمامی مش��ترکین از ابتدای‬ ‫اردیبهش��ت‌‌‪ ،‬گفت‪ :‬با هدف افزایش انگیزه‬ ‫ب��رای اص�لاح م��دل مصرف مش��ترکین‬ ‫پرمص��رف به‌وی��ژه در زم��ان اوج مصرف‬ ‫برق مقرر ش��ده اس��ت تا از ابتدای خردا ‌د‬ ‫فقظ برای مشترکین پرمصرف خانگی ‪۱۶‬‬ ‫درصد به این رقم افزوده شود‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫متغیر شدن سقف تسهیالت خرید در دستور کار قرار گرفت‬ ‫اک�رم امین�ی ‪ :‬رئیس کانون انبوه‌س��ازان کش��ور می‌گوید‬ ‫با تس��هیالت فعلی خرید مس��کن در تهران‪ ،‬فقط می‌ش��ود ‪۲۰‬‬ ‫مت��ر خانه خرید‪ .‬البت��ه این نگاه تا اندازه‌ای خوش��بینانه به‌نظر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬براس��اس گزارش بانک مرکزی درباره بازار مس��کن‬ ‫تهران در فروردین ‪ ،۹۸‬متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع‬ ‫واحد مس��کونی معامله ش��ده در تهران در ماه آغازین سال‪۱۱ ،‬‬ ‫میلیون تومان بوده اس��ت؛ بنابراین با تس��هیالت ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تومانی زوج‌های خانه اولی‪ ،‬می‌توان حدود ‪ ۱۵‬متر خانه خرید‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر متقاضیان مسکن می‌توانند با خرید اوراق تسهیالت‬ ‫مس��کن با پرداخت حدود ‪ ۱۲‬میلی��ون تومان‪ ،‬وام ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫تومانی خری��د خانه دریافت کنند که ب��ا قیمت‌های فعلی‪ ،‬این‬ ‫وام فقط کفاف خرید حدود ‪ ۱۲‬متر خانه را در تهران می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫افزایش نرخ مس��کن تا سقف ‪ ۲‬برابر در یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬به ش��دت از توان خرید متقاضیان خانه کاسته‬ ‫و مدت‌هاس��ت همه‪ ،‬گوش به زنگ اخبار جدیدی هس��تند که‬ ‫ممکن اس��ت از افزایش وام مس��کن خبر دهد‪ .‬با این حال بانک‬ ‫مس��کن در یک س��ال گذش��ته بارها اعالم کرده برنامه‌ای برای‬ ‫افزایش وام مس��کن ن��دارد و منابع مالی برای ای��ن کار موجود‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫البت��ه بانک مس��کن به‌دنب��ال راهکار دیگری ب��رای افزایش‬ ‫قدرت خرید متقاضیان مسکن است‪ .‬در روزهای اخیر ابوالقاسم‬ ‫رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعامل بانک مسکن از احتمال متغیر شدن‬ ‫س��قف وام خرید خبر داد و گفت‪ :‬پیش‌تر از سقف‌های تسهیالت‬ ‫ثابت اس��تفاده می‌کردیم؛ یعنی همه متقاضیان دهک‌های ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۷‬که گروه هدف وام مس��کن هس��تند از تسهیالت ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی اس��تفاده می‌کردند‪ ،‬درحالی‌که پیشنهاد داده‌ایم سقف‌‬ ‫تس��هیالت براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد‪ ،‬متغیر‬ ‫ش��ود و افراد براس��اس ق��درت خری��د و بازپرداخت اقس��اط از‬ ‫تسهیالت استفاده کنند‪ .‬به‌گفته وی‪ ،‬اجرایی شدن این پیشنهاد‬ ‫نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است‪.‬‬ ‫‹ ‹وامی به سود بانک مسکن‬ ‫گرچه بانک مسکن متغیر کردن سقف تسهیالت بانک مسکن‬ ‫را باتوجه به شرایط مالی متقاضیان راهکاری بهتر از افزایش رقم‬ ‫وام و در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬راه‌حلی مشکل‌گش��ا می‌داند اما برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند فضای ایجاد شده در جامعه در زمینه کم یا‬ ‫ُمسکن بی‌اثری به نام وام مسکن‬ ‫بانک مس��کن با اس��تفاده از عوام��ل موجود در حوزه سیاس��ت‌گذاری‬ ‫مس��کن مانند تس��هیالت‪ ،‬به‌دنبال این اس��ت که تقاضا را تحریک کند و‬ ‫ارزش اوراق خود را افزایش دهد و جذب سپرده داشته باشد‬ ‫زیاد شدن وام مسکن‪ ،‬در نهایت به سود خود بانک مسکن است؛‬ ‫نه متقاضیان خرید خانه‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی‪ ،‬کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه ارائه وام خرید هیچ‌گاه سیاست پایداری نبوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه بیشتر سیاست‌ها را کسانی تعیین می‌کنند که ذی‌نفع‬ ‫هستند و همین مسئله موجب ایجاد تعارض منافع می‌شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه منافع بانک مسکن در داغ شدن بحث تسهیالت‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فارغ از اینکه این کار‪ ،‬سیاست مناسبی است‬ ‫یا نه و چگونه باید انجام ش��ود‪ ،‬بانک مس��کن از داغ ش��دن بحث‬ ‫تسهیالت خرید سود می‌برد زیرا از این راه می‌تواند جذب سپرده‬ ‫داشته باشد و اوراق منتشر کند‪ .‬اینها مکانیسم‌های جذب منابع‬ ‫بانک هستند و حتی امکان چاپ پول برای این کار وجود دارد‪.‬‬ ‫بیضایی گفت‪ :‬فش��اری که روی بانک‌های دیگر برای پرداخت‬ ‫س��ود به س��پرده‌گذاران وجود دارد‪ ،‬بر بانک مسکن نیست زیرا‬ ‫این بانک به مشتریان اوراق می‌دهد که در عمل فشاری به بانک‬ ‫وارد نمی‌کن��د و متقاضی خرید مس��کن باید آنها را در فرابورس‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اش��اره ب��ه کاهش ارزش اوراق مس��کن در‬ ‫فراب��ورس به کمتر از ‪ ۴۰‬هزار تومان در روزهای اخیر‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی ارزش این اوراق پایین می‌آید‪ ،‬بانک مس��کن با استفاده از‬ ‫عوامل موجود در حوزه سیاست‌گذاری مسکن مانند تسهیالت‪،‬‬ ‫به‌دنبال این اس��ت که تقاضا را تحریک کند و ارزش اوراق خود را‬ ‫افزایش دهد و جذب سپرده داشته باشد‪.‬‬ ‫او با تایید این ادعای بانک مس��کن که توان افزایش سقف وام‬ ‫خری��د وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای فراه��م کردن منابع مالی‪،‬‬ ‫بانک مس��کن ‪ ۳‬راهکار دارد؛ یکی اینکه دولت وجوه اداره ش��ده‬ ‫برای این کار بگذارد که در شرایط فعلی اقتصادی دولت‪ ،‬این کار‬ ‫امکان‌پذیر نیس��ت و دول��ت در هزینه‌های جاری خود هم مانده‬ ‫است‪ .‬راهکار دوم این است که منابع مالی از بانک مرکزی گرفته‬ ‫ش��ود که در ش��رایط فعلی و باتوجه به تورم‪ ،‬شرایط این کار هم‬ ‫فراهم نیس��ت‪ .‬راهکار سوم اس��تفاده از منابع ناشی از بازگشت‬ ‫تس��هیالت مسکن مهر اس��ت که از آن نیز پیش‌تر استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با تاکید بر اینک��ه باتوجه به‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬بانک مس��کن به‌دنبال آن است که فشار افکار‬ ‫عمومی را در حوزه وام مس��کن باال ببرد و ناچیز بودن مبلغ آن را‬ ‫گوش��زد کند‪ ،‬گفت‪ :‬مگر پیش از گران‌تر ش��دن خانه‪ ،‬چه تعداد‬ ‫از مردم می‌توانس��تند با وام مس��کن خانه بخرند و قسط‌های آن‬ ‫را بپردازند؟‬ ‫او ب��ا انتق��اد از اینکه هم��واره متقاضیان خری��د را با موضوع‬ ‫تس��هیالت س��رگرم می‌کنند و از سیاس��ت‌گذاری درس��ت در‬ ‫حوزه مس��کن غافل هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۷۰‬درصد نرخ یک‬ ‫واحد مس��کونی‪ ،‬مربوط به زمین است اما دولت‪ ،‬سیاست زمین‬ ‫را مس��کوت گذاشته و حتی به اندازه یک خط سیاست‌گذاری در‬ ‫این حوزه ندارد‪.‬‬ ‫بیضایی معتقد اس��ت س��اماندهی حوزه مسکن یک سیاست‬ ‫نمی‌خواهد بلکه نیازمند یک بس��ته سیاستی است‪ .‬به‌گفته وی‬ ‫در بیش��تر نقاط جهان دولت‌ها تناس��ب بین وام ساخت و خرید‬ ‫را رعایت می‌کنند؛ به عنوان نمونه در کش��ورهای جنوب ش��رق‬ ‫آس��یا‪ ،‬هند و استرالیا‪ ،‬همیشه تناس��ب بین وام ساخت و خرید‬ ‫رعایت شده و همواره وام ساخت ‪ ۲‬برابر وام خرید است زیرا ابتدا‬ ‫باید مسکن ساخته شود تا مردم آن را بخرند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در ش��رایط کمبود مسکن‪ ،‬افزایش وام مسکن‬ ‫هم در ساماندهی بازار نقشی ندارد و فقط تاثیر تورمی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نباید فقط روی وام خرید تمرکز ش��ود بلکه باید سیاست‌گذاری‬ ‫متنوعی در بخش‌های گوناگون مرتبط با مس��کن داشته باشیم؛‬ ‫سیاست‌های متنوعی که همزمان اجرا شود و اثر تورمی در حوزه‬ ‫مسکن نداشته باشد بلکه نقش تنظیم‌گری داشته باشد و بتواند‬ ‫بازار را کنترل کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادام��ه داد‪ :‬در ابتدای دول��ت یازدهم همین‬ ‫حرف‌ه��ا را زدیم و بر لزوم سیاس��ت‌گذاری در حوزه س��اخت و‬ ‫خرید به‌طور همزمان تاکید کردیم که گفته ش��د در این زمینه‪،‬‬ ‫از صندوق‌های زمین و س��اختمان بهره گرفته می‌شود اما ارزش‬ ‫ای��ن صندوق‌ها در مجم��وع از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان باالتر نرفت و‬ ‫تاثیری در بازار نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره‌ای جز افزایش وام نداریم‬ ‫باوجود اعالم بانک مرکزی مبنی بر نبود توان افزایش س��قف‬ ‫وام مس��کن‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس معتقد است‬ ‫برای بهب��ود وضعیت بازار مس��کن‪ ،‬درحال‌حاضر راهکاری جز‬ ‫افزایش میزان وام وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت صدیف بدری با اش��اره به مصوبه شورای‬ ‫پول و اعتبار برای افزایش تس��هیالت مسکن در سال ‪ ۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫براساس مصوبه این ش��ورا برای شهری مانند تهران‪ ،‬تسهیالت‬ ‫مس��کن برای یک نفر فقط ‪ ۲۰‬میلی��ون تومان افزایش یافته که‬ ‫این رقم باتوجه به افزایش نرخ مسکن ناچیز است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمین در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در کنار افزایش تس��هیالت مس��کن‪ ،‬دولت باید برای‬ ‫حمایت از اقش��ار نیازمند و آسیب‌پذیر‪ ،‬اقدام به تولید مسکن در‬ ‫زمین‌های دولتی کند زیرا بس��یاری از متقاضیان توان پرداخت‬ ‫اقساط باالی تسهیالت فعلی را ندارند‪.‬‬ ‫بدری با بیان اینکه دولت به‌دنبال س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد در‬ ‫‪ ۲‬سال آینده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسئوالن می‌توانند از زمین‌های‬ ‫دولتی و حتی زمین‌های بافت فرس��وده برای ساخت این خانه‌ها‬ ‫استفاده کنند‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬یکی از راهکارهای بهبود وضعیت‬ ‫مسکن‪ ،‬اجرای پروژه مس��کن اجتماعی بود که متاسفانه دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم آن را در سطح شعار باقی گذاشت‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون عمران مجلس افزود‪ :‬به‌طور قطع اگر برنامه مناسبی‬ ‫برای تولید و عرضه مس��کن اجرا نشود‪ ،‬مشکالت همچنان باقی‬ ‫می‌ماند و با اقدام‌هایی مانند افزایش تس��هیالت‪ ،‬درد این حوزه‬ ‫درمان نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬واگن باری جدید وارد ناوگان می‌شود‬ ‫افزایش همکاری بندری ایران و قرقیزستان‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با یادآوری اینکه ایران‬ ‫و قرقیزس��تان تاکنون ‪ ۲۰‬س��ند امضا کرده‌اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬زمینه‌ه��ای فراوانی ب��رای همکاری دو‬ ‫کش��ور وجود دارد و ش��رایط فعل��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران فرصتی مناس��ب برای گسترش‬ ‫همکاری‌های دو کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در دیدار با نوران‬ ‫نیاز علی‌یف‪ ،‬معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران آمادگی دارد در‬ ‫زمینه بندری با قرقیزس��تان همکاری داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عض��و کابینه دول��ت دوازدهم ب��ا بیان اینکه‬ ‫به‌زودی از س��وی ایران‪ ،‬تاریخی برای تش��کیل‬ ‫کمیس��یون مشترک دو کش��ور اعالم می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش از برگزاری کمیسیون مشترک‪ ،‬باید‬ ‫تاج��ران و بازرگانان دو کش��ور با هم مذاکراتی‬ ‫داشته باشند تا سرفصل‌های همکاری دو طرف‬ ‫در مذاکره‌ها مشخص شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی کش��ورمان با تاکید بر‬ ‫اینک��ه عامل تح��رک فعالیت‌ه��ا در جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬پیش‌تر دو کشور توافق‌هایی داشته‌اند که‬ ‫بخش��ی از آنها عملیاتی نشده است‪ .‬الزم است‬ ‫هیات‌های دو کشور پیش از تشکیل کمیسیون‬ ‫مشترک‪ ،‬سرفصل‌های همکاری را که می‌تواند‬ ‫ب��ه عقد ق��رارداد منج��ر ش��ود‪ ،‬در دیدارهای‬ ‫گوناگون نهایی کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی کشورمان ضمن اعالم‬ ‫آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای گسترش‬ ‫تج��ارت با جمه��وری قرقیزس��تان‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫جمهوری قرقیزس��تان می‌تواند از ظرفیت‌های‬ ‫تمام��ی بندره��ای ای��ران در چارچوب‌ه��ای‬ ‫مش��خص ش��ده‪ ،‬اس��تفاده کن��د‪ .‬هیات‌ه��ای‬ ‫کارشناسی قرقیزستان می‌توانند در این زمینه‬ ‫با سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران گفت‌وگ��و کنند و در اج�لاس پیش رو‪،‬‬ ‫درب��اره زمینه‌ه��ای هم��کاری تصمیم‌گی��ری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اسالمی خواستار ایجاد تسهیالتی برای تردد‬ ‫جاده‌ای ایرانیان از مرز قرقیزستان شد و گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از کامیونداران ما ب��ه مدت ‪ ۴۰‬روز در‬ ‫مرز قرقیزس��تان با مش��کالتی روبه‌رو بودند که‬ ‫انتظار داریم این نوع مش��کالت با س��رعت حل‬ ‫و فصل شود‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت قطار برقی گلشهر‪-‬هشتگرد‬ ‫میزان رشد خطوط ریلی در سال جاری‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از آغاز عملیات اجرایی ساخت شهرهای‬ ‫جدید تیس و س��یراف در یک س��ال گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬حبیب‌اله طاهرخانی با اشاره به عملکرد خوب شهرهای جدید در‬ ‫تعیین‌تکلی��ف پروژه‌های بدون متقاضی باتوجه به افزایش نرخ مس��کن در تهران و‬ ‫س��ایر کالنش��هرها بیان کرد‪ :‬بدون ش��ک تعیین‌تکلیف ‪ ۷‬هزار واحد در شهر جدید‬ ‫پرند و همین تعداد در شهر هشتگرد که در پایان محصولی متفاوت از مسکن مهر به‬ ‫متقاضیان‌ش��ان تحویل خواهند داد‪ ،‬عملکردی خوب در این حوزه برای ما به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید درباره اقدام‌های انجام شده در‬ ‫زمینه پروژه‌های ریلی در یک سال گذشته اعالم کرد‪ :‬باالترین عملکرد و پیشرفت ما‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬در بخش ریلی مربوط به قطار برقی گلشهر‪-‬هشتگرد است که با تمرکز‬ ‫بیشتر در س��ال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید‪ .‬وی همچنین با تاکید بر ضروت‬ ‫فعال ش��دن تمامی ظرفیت‌های ش��هری بهارستان در پیش��برد و به نتیجه رساندن‬ ‫قطار برقی اصفهان‪-‬بهارس��تان بیان کرد‪ :‬در حوزه توسعه شبکه دسترسی بین شهر‬ ‫جدید و ش��هرهای مادر نیز اقدام‌هایی انجام شده که براساس گزارش‌های ارائه شده‪،‬‬ ‫بزرگراه صدرا‪-‬دوکوهک و دسترسی به بزرگراه اصفهان‪-‬شیراز در مرحله نهایی است‪.‬‬ ‫براس��اس الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬به‌طور متوسط از ‪ ۴۰‬سال پیش تاکنون‬ ‫ساالنه ‪ ۱۶۶‬کیلومتر خط اصلی ریلی در ایران ساخته شده و طول شبکه ریلی‬ ‫کش��ور از ‪ ۴۵۷۵‬کیلومتر در سال ‪ ۱۳۵۷‬به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۲۶‬کیلومتر در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬افزایش یافته که نش��ان‌دهنده افزایش ‪ ۱۴۵‬درصدی‪ ،‬معادل ‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدت به‌طور متوسط س��االنه ‪ ۱۶۶‬کیلومتر خطوط اصلی ریلی‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا خیراله خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل‌ونقل با اش��اره به اینکه در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫خط‌آهن در کشور به بهره‌برداری رسید‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در سال جاری نیز عملیات‬ ‫ریل‌گذاری ‪ ۲۷۰‬کیلومتر در دس��ت اجرا اس��ت‪ .‬با در نظ��ر گرفتن این ‪۲۷۰‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬طول خطوط ریلی کشور به ‪۱۱‬هزار و ‪ ۴۹۶‬کیلومتر افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫از مهم‌ترین خطوط ریلی س��اخته ش��ده پ��س از پیروزی انق�لاب راه‌آهن‬ ‫گرگان‪-‬اینچه‌ب��رون به طول ‪ ۹۰‬کیلومتر‪ ،‬راه‌آهن تهران‪-‬همدان به طول ‪۲۵۸‬‬ ‫کیلومت��ر‪ ،‬راه‌آهن خواف‪-‬هرات به طول ‪ ۷۷‬کیلومتر‪ ،‬راه‌آهن غرب کش��ور به‬ ‫طول ‪ ۱۴۶‬کیلومتر و راه‌آهن مراغه‪-‬ارومیه به طول ‪ ۹۸‬کیلومتر بوده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران گفت‪ :‬اواخر سال گذشته برای تولید ‪۸۰۰‬‬ ‫واگن باری جدید تفاهمنامه‌ای به امضا رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا س��عید رس��ولی اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ششم توس��عه مکلف هستیم‬ ‫س��هم جابه‌جایی بار در حمل‌ونق��ل ریلی را به‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و س��هم جابه‌جایی مس��افر را به ‪۲۰‬‬ ‫درصد برسانیم که باید تا پایان برنامه ششم این‬ ‫اهداف محقق ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت راه‌آهن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در برنامه ششم الزاماتی برای تحقق‬ ‫این تکلیف‌ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال ی��ک درصد از فروش نفت باید به راه‌آهن‬ ‫اختص��اص یابد ی��ا س��رمایه‌گذاری در راه‌آهن‬ ‫مانند س��رمایه‌گذاری در مناط��ق محروم تلقی‬ ‫ش��ود تا مشمول امتیازهای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫این مناطق باش��د‪ .‬رسولی با اشاره به مشکالت‬ ‫و موانع پیش روی ش��بکه ریل��ی برای افزایش‬ ‫جابه‌جای��ی بار اظهار کرد‪ :‬معضلی که در زمینه‬ ‫حم��ل بار در ش��بکه ریلی وج��ود دارد متصل‬ ‫نبودن چشمه‌ها و منابع بار به شبکه ریلی است‪.‬‬ ‫این مش��کل بزرگی به‌شمار می‌رود که بسیاری‬ ‫از خطوط ریلی را غیربهره‌ور کرده‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫خطوط آهن در مس��یرهای گوناگونی از جمله‬ ‫شیراز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬رشت‪ ،‬همدان و‪ ...‬تنها کاربری‬ ‫مس��افری دارند و در بخش بار کمترین عملکرد‬ ‫را داش��ته‌اند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬راه‌آهن به‌دنبال اتصال منابع بار به ش��بکه‬ ‫ریلی اس��ت تا اصلی‌ترین گلوگاه افزایش سهم‬ ‫ری��ل از جابه‌جایی ب��ار رفع ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫راه‌آهن افزود‪ :‬توس��عه ناوگان باری را در دستور‬ ‫کار داریم و در همین زمینه‪ ،‬اواخر سال گذشته‬ ‫برای تولید ‪ ۸۰۰‬واگن باری جدید تفاهمنامه‌ای‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌ها و صنعت خودرو‬ ‫علم چیست؟‬ ‫یادداشت‬ ‫تعارض منافع‬ ‫‌‌‬ ‫در قرارداد‬ ‫دوگانه‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫ق��رارداد دوگانه به دانش��گر امنیت ش��غلی و‬ ‫امنی��ت ذهنی می‌ده��د برای کس��ب اعتبار در‬ ‫اجتم��اع علمی‪ .‬بدون این امنیت کار دانش��گری‬ ‫مدرن ناممکن اس��ت‪ .‬اینشتین اگر در اداره ثبت‬ ‫اختراعات س��وئیس شاغل نبود ش��اید موفق به‬ ‫ابداع نس��بیت و انتش��ار آن نمی‌شد‪ .‬همین‌طور‬ ‫ام��روزه‪ ،‬امنیت خاطر بس��یاری از دانش��گران به‬ ‫دلیل اش��تغال در یک دانشگاه یا مرکز تحقیقات‬ ‫باع��ث رش��د علم��ی آنه��ا و ادامه کش��فیات و‬ ‫ابداع‌های علمی آنها می‌ش��ود‪ .‬نادرند دانشگرانی‬ ‫که نتوانسته‌اند رابطه استخدامی دائم پیدا کنند‪.‬‬ ‫این‌گونه دانش��گران اگر توانس��ته باشند تا حدی‬ ‫حض��ور و اعتبار خ��ود را در اجتماع علمی حفظ‬ ‫کنند البد منبع مالی کم‌‌دردس��رتری داشته‌اند‪.‬‬ ‫دانش��گر از این طریق به مشارکت علمی خود در‬ ‫اجتماع علمی ادامه می‌دهد بی‌اینکه خطر زیادی‬ ‫بپذیرد زیرا رابطه اس��تخدامی وی با کارفرما این‬ ‫اج��ازه را می‌ده��د که مس��تقل از ابعاد موفقیت‬ ‫وی در اجتم��اع علم��ی در مقاب��ل ارائه خدمات‬ ‫حق��وق دریاف��ت کند‪ .‬این روال عل��م مدرن را از‬ ‫علم پیش��انیوتونی متمایز کرد‪ ،‬انجام پروژه‌های‬ ‫علمی خرد و کالن را برای رفع نیازهای جامعه و‬ ‫کنجکاوی بش��ر ممکن ساخت‪ .‬از قرارداد و تعهد‬ ‫دوگانه دانشگر باید انتظار داشت تعارض و تداخل‬ ‫منافعی به وجود بیاید‪ .‬در مواردی ممکن اس��ت‬ ‫منافع نهاد استخدامی با روال‌های اجتماع علمی‬ ‫مغایرت داش��ته باش��د‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬هنگام‬ ‫ممنوعیت در آشکارس��ازی یک کش��ف جدید‪،‬‬ ‫که سازمان‌های دفاعی یا بخش خصوصی حامی‬ ‫مالی آن بوده اس��ت‪ ،‬ی��ا تعارض میان ارزش‌های‬ ‫س��ازمان کارفرما با اجتم��اع علمی که نمونه آن‬ ‫در علوم انس��انی و اجتماعی دیده ش��د ‌ه تاکنون‬ ‫دانش��گری با هزین��ه کمی این مورده��ا را مهار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پوشش خودرویی‬ ‫ضد‌خش و ترمیم‌پذیر‬ ‫پوش��ش‌های مورد استفاده در اتومبیل‌ها باید‬ ‫در براب��ر ناملایمات اس��تحکام کافی را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬بهینه‌س��ازی خواص مکانیکی‬ ‫پوش��ش‌های خودرویی ب��رای محافظت از بدنه‌‬ ‫خ��ودرو ضروری به نظر می‌رس��د‪ .‬امروزه‪ ،‬اعمال‬ ‫نان��وذرات با اش��کال گوناگون درون پوش��ش‌ها‬ ‫مورد توجه بس��یاری از پژوهشگران این حوزه از‬ ‫علم قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش س��تاد فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬در دانش��گاه صنعت��ی امیر‌کبیر در طرحی‬ ‫پوش��ش‌های خودرویی ضد‌خ��ش و ترمیم‌پذیر‬ ‫تولید ش��دند‪ .‬افزایش همزم��ان مقاومت در برابر‬ ‫خراش و همچنین قابلیت ترمیم‌ش��وندگی خش‬ ‫و خراش پوش��ش‌های خودرویی به‌عنوان اهداف‬ ‫این طرح اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬بهره‌گیری از نتایج‬ ‫این طرح در اعمال پوش��ش‌روی سازه‌های فلزی‬ ‫به‌وی��ژه اتومبیل‪ ،‬موجب افزایش ماندگاری جلوه‬ ‫ظاهری اولیه و طول عمر پوش��ش شده و کاهش‬ ‫هزینه‌های ناش��ی از تعمیر آسیب‌های سازه‌ها را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫کاهش آلودگی‬ ‫خودروهای دیزلی‬ ‫با نانو‌افزودنی‌ها‬ ‫خودروهای دیزلی بیش از ‪ ۷۸‬درصد آلودگی‬ ‫ه��وا را به خ��ود اختصاص داده‌ان��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫یافتن راهکارهایی برای حل مش��کل آلودگی‬ ‫خودروهای دیزلی ضرورت دارد‪ .‬در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نصب فیلتر در ای��ن خودروها برای‬ ‫کاهش آلودگی انجام ش��ده‌اس��ت‪ ،‬البته هنوز‬ ‫مش��کل آلودگی هوا و نقش خودروهای دیزلی‬ ‫در بروز این چالش زیست‌محیطی پابرجاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��تاد فن��اوری نان��و‪ ،‬ش��رکت‬ ‫دانش‌بنیان توسعه دانش و فناوری ایلیا نوعی‬ ‫نانوافزودنی برای کاه��ش آلودگی خودروهای‬ ‫دیزلی ارائه کرد ‌ه اس��ت‪ .‬این ش��رکت افزودنی‬ ‫پایه‌سوختی تولید کرده که برای سوخت‌های‬ ‫دیزلی و همچنین س��وخت‌های س��نگین‌تر از‬ ‫دیزل مانند مازوت قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬این‬ ‫افزودنی س��وخت می‌تواند سهم آالیندگی هوا‬ ‫را برای خودروهای دیزلی کاهش دهد‪ .‬یکی از‬ ‫مزیت‌های این فناوری مقدار مصرف آن است‬ ‫ب��ه‌طوری که نس��بت افزودن آن به س��وخت‬ ‫یک به هزار است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مقدار کمی از این‬ ‫افزودنی می‌تواند برای حجم زیادی از سوخت‬ ‫دیزل کافی باشد‪.‬‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬ام�روزه نانوکامپوزیت‌ه�ا با مزایایی که نس�بت به‬ ‫فلزات دارن�د‪ ،‬کاربردهای فراوانی در صنعت ازجمله صنعت خودرو پیدا‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌ه�ای م�ورد اس�تفاده در صنعت خودرو بیش�تر از نوع‬ ‫نانوکامپوزیت‌های زمینه پلیمری هستند‪.‬‬ ‫ب�ه علت مزایایی که قطعات کامپوزیتی نس�بت به قطعات فلزی دارند‬ ‫و صرفه‌جویی‌های�ی که بر اثر بهره‌گیری از آنها ایجاد می‌ش�ود‪ ،‬هر روز‬ ‫قطع�ات بیش�تری از خودرو به قطع�ات کامپوزیتی تبدیل می‌ش�ود‪ .‬در‬ ‫فلزات‪ ،‬ریخته‌گری با ضخامت‌های کم‪ ،‬امکان‌پذیر نیست‪ .‬اگر با ورق نیز‬ ‫به ش�کل‌دهی قطعه بپردازیم‪ ،‬دور‌ریز زیاد است و تولید ضایعات زیادی‬ ‫دربردارد‪.‬‬ ‫در صورت�ی که ب�رای کامپوزیت‌ه�ا این محدودیت وج�ود ندارد و به‬ ‫دلیل قدرت س�یالن ب�اال می‌توانند تمام قالب را پر کرده و ش�کل قطعه‬ ‫م�ورد نظ�ر را کامل کنند‪ .‬س�بکی‪ ،‬خواص مکانیکی ب�اال و افزایش عمر‬ ‫قطعات‪ ،‬مقاومت در برابر خوردگی‪ ،‬سرمایه‌گذاری کمتر در تولید نسبت‬ ‫به قطعات فلزی‪ ،‬س�هولت تولید با ماش�ین‌آالت کمتر و تعداد بیش�تر‌ و‬ ‫مواردی از این دس�ت‪ ،‬تنها بخش�ی از مزایایی هستند که خودروسازان‬ ‫را به سمت استفاده از مواد کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی سوق می‌دهند‪.‬‬ ‫فرصت‌های جدید در حوزه مهندسی مواد‬ ‫از جمل��ه کاربردهای نانوکامپوزیت‌های پلیمری در صنعت‬ ‫خودرو می‌توان به اس��تفاده از این مواد در س��اخت قطعات‬ ‫و چارچوب‌ه��ای داخل��ی و خارجی خ��ودرو‪ ،‬بکارگیری در‬ ‫روکش‌ه��ا و رنگ‌ه��ا و پوش��ش‌های خودروی��ی‪ ،‬کاربرد در‬ ‫منسوجات مورد استفاده در خودرو برای کاربردهای ضدآب‬ ‫و لک و دوده و نیز حفظ بهداشت خودرو‪ ،‬استفاده در تایرها‬ ‫و پیل‌های س��وختی و موارد بسیاری از این دست اشاره کرد‬ ‫که تحولی بنیادین در صنعت خودرو را رقم زده‌اند‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌های پلیم��ری فرصت‌های جدیدی در حوزه‬ ‫مهندس��ی م��واد ایجاد ک��رده‪ ،‬ویژگی مواد اولی��ه موجود را‬ ‫ت��ا چند ده براب��ر افزای��ش داده‌ و امکان بهبود بس��یار زیاد‬ ‫ویژگی‌های س��اختارهای کامپوزیتی را فراهم می‌آورند‪ .‬این‬ ‫ویژگی‌ها‌(ش��امل ویژگی‌های مکانیکی‪ ،‬الکتریکی و حرارتی)‬ ‫بسته به ترکیب مواد مورد استفاده در سنتز کامپوزیت تغییر‬ ‫می‌کنند‪ .‬بکارگیری از این مواد در سپر خودرو‪ ،‬مخزن گاز و‬ ‫پنل‌های داخلی و خارجی خودرو متداول شده است‪ .‬انتقال‬ ‫از میک��روذرات به نان��وذرات موجب ایجاد تغییرات بس��یار‬ ‫زی��ادی در ویژگی‌های فیزیکی می‌ش��ود‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌های ح��اوی ذرات خاک رس نانومتری‪ ،‬دارای‬ ‫مقادیر بسیار کمی‌(کمتر از ‪ ۱۰‬درصد) از این ذرات هستند‪.‬‬ ‫ای��ن مواد ویژگی‌ه��ای مکانیکی و حرارت��ی رزین پایه را‬ ‫بهبود بخش��یده و برای نمونه‪ ،‬عملکرد انس��دادی و مقاومت‬ ‫آتش‌گی��ری آن را افزای��ش می‌دهند‪ .‬اکن��ون‪ ،‬توجه بخش‬ ‫عمده صنع��ت خودرو به کاربردهای هوش��مند فناوری نانو‪،‬‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬الس��تیک‌های هوش��مند مبتنی‌ب��ر نانولوله‌ها‬ ‫معطوف شده اس��ت‪ .‬انتظار می‌رود در آینده صنعت خودرو‪،‬‬ ‫روان‌کننده‌ه��ای بهبود یافته‪ ،‬پیل‌های س��وختی س��بک‌تر‪،‬‬ ‫مواد قوی‌تر و در عین حال س��بک‌تر‪ ،‬کاتالیزورها‪ ،‬فیلترهای‬ ‫نانوحف��ره‌ای‪ ،‬شیش��ه جل��وی اتومبی��ل خود تمیز‌ش��ونده‪،‬‬ ‫رنگ‌های خود‌ترمیم‌شونده‪ ،‬حفاظت از خوردگی و تغییر رنگ‬ ‫نقاش��ی برای ماشین‌ها را گسترش دهد‪ .‬مواد بنیادی‪ ،‬طیف‬ ‫وس��یعی از کاربردها را در‌برمی‌گیرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نانوموادی با‬ ‫قابلیت تطبیق با ماش��ین‌آالت جدید و قدیمی ساخته شده‬ ‫و می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوآوری در مواد‬ ‫اس��تفاده از نانومواد امکان بهبود عملک��رد‪ ،‬افزایش طول‬ ‫عمر‪ ،‬به��ره‌وری باالتر مصرف انرژی‪ ،‬ظاه��ر منحصر به فرد‪،‬‬ ‫ان��دازه کوچک‌تر و ن��وآوری در خودروه��ا را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫از این مواد برای پاس��خ به نیازهای صنعت خودروس��ازی در‬ ‫آینده همچون کاهش گازهای خروجی از اگزوز‪ ،‬صرفه‌جویی‬ ‫در مصرف س��وخت‪ ،‬عملکردها و معماری‌های جدید‪ ،‬ایمنی‬ ‫بیش��تر و هزینه کمتر اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬مقاومت باالتر در‬ ‫برابر ضربه‪ ،‬حالل‌ها و سایش از ویژگی‌های نانومواد به شمار‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫این مواد همچنین می‌توانند موجب کاهش وزن و در عین‬ ‫ح��ال افزایش کارآیی موتور و عملکرد کلی خودرو به منظور‬ ‫کاهش نشر گاز دی‌اکسید‌کربن شوند‪ .‬کاهش وزن خودروها‬ ‫نخستین ابزار کاهش مصرف سوخت به شمار می‌رود‪ .‬کاهش‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوگرمی وزن خودرو موجب کاهش مصرف س��وخت‬ ‫به میزان ‪ 0. 51‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ش��ده و در نتیجه‬ ‫تولی��د گازهای آالین��ده کاهش می‌یاب��د‪ .‬حوزه‌های دیگری‬ ‫که نانومواد می‌توانند در صنعت خودروس��ازی مفید باش��ند‬ ‫عبارتند از بهب��ود مدیریت حرارتی‪ ،‬کاهش نویز و ارتعاش و‬ ‫افزایش زیبایی‪.‬‬ ‫‹ ‹روکش‌ها‬ ‫حفاظت سطحی یکی از حوزه‌های کلیدی بازار خودروهای‬ ‫لوکس به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬از کاربردهای ای��ن حوزه می‌توان‬ ‫ب��ه حفاظت در براب��ر تابش پرت��وی فرابنفش‪ ،‬س��اییدگی‪،‬‬ ‫حرارت‪ ،‬بهبود چس��بندگی و کاهش اصطکاک موتور اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬نانوروکش‌ها در ای��ن حوزه کارب��ردی اهمیت باالیی‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬همچنین تقاضای باالیی برای سطوح تمیز‬ ‫با ظاهر بی‌نقص و بهداشتی که اثر انگشت روی آنها به جای‬ ‫نمی‌ماند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایرها‬ ‫استفاده از نانومواد در حوزه تایر‪ ،‬موجب ایجاد این مزیت‌ها‬ ‫می‌شود‪:‬‬ ‫* کاهش هزینه از طریق صرفه‌جویی در مصرف مواد‌؛‬ ‫* کاه��ش وزن ک��ه منجر به افزایش کارآی��ی و بهره‌وری‬ ‫مصرف سوخت می‌شود؛‬ ‫* کاهش تجمع حرارتی و در نتیجه خرابی کمتر تایر؛‬ ‫* حذف اس��تفاده از بوتیل هالوژن‌دار که امکان بازیافت یا‬ ‫دورریز ساده‌تر تایرهای فرسوده را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫نانوپوشش‌های آنتی‌باکتریال‬ ‫نانوپوش��ش‌ها به‌ص��ورت روزاف��زون در حال‬ ‫گس��ترش بوده و کاربردش��ان در صنایعی مانند‬ ‫پالستیک‪ ،‬فلز‪ ،‬شیشه‪ ،‬منسوجات و سرامیک در‬ ‫ل نانوپوشش‌ها‬ ‫حال افزایش است‪ .‬به طور معمو ‌‬ ‫دارای خ��واص ضدل��ک و آبگریز ب��وده و امکان‬ ‫ایجاد ویژگی‌هایی مانند رس��انایی‪ ،‬رنگی بودن و‬ ‫مقاومت باال در برابر مواد شیمیایی و دما در آنها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ل میان محیط و‬ ‫نانوپوش��ش‌ها به طور معم��و ‌‬ ‫محص��ول قرار می‌گیرن��د و تعام��ل محصول با‬ ‫فضای پیرامون را مدیریت می‌کنند‪.‬‬ ‫عفون��ت باکتریای��ی یک��ی از دغدغه‌ه��ای‬ ‫تولیدکنن��دگان تجهیزات پزش��کی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫نوع عفونت‌ها س��االنه جان بسیاری را می‌گیرند‬ ‫و موجب تحمیل هزینه‌های بس��یاری به بخش‬ ‫پزش��کی می‌ش��وند‪ .‬ب��رای ح��ل این مش��کل‪،‬‬ ‫راهبرده��ای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها‬ ‫اس��تفاده از پوش��ش‌های ضدباکتری اس��ت‪ .‬در‬ ‫ل یک ترکیب‬ ‫این نانوپوش��ش‌ها‪ ،‬به ط��ور معمو ‌‬ ‫ضدباکتری را وارد ساختار نانوپوشش می‌کنند تا‬ ‫خواص آنتی‌باکتریال ایجاد کند‪ .‬این نانوپوشش‌ها‬ ‫کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از خودروسازی‬ ‫گرفته تا س��اختمان دارند‪ .‬صنعت خودروسازی‬ ‫یکی از عوامل رش��د ب��ازار نانوپوشش‌هاس��ت‪.‬‬ ‫افزایش تقاض��ا در صنعت پزش��کی نیز موجب‬ ‫رش��د بازار این نانوپوش��ش‌ها ش��ده‌اس��ت‪ .‬از‬ ‫دیگ��ر عوامل تاثیرگذار در بس��ط و گس��ترش‬ ‫بازار نانوپوش��ش‌ها می‌توان ب��ه تقاضا در بخش‬ ‫‹ ‹باتری‌ها‬ ‫امروزه در ح��وزه باتری‌ها از مواد نانوکامپوزیتی اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود که عالوه‌بر تاثیر مثبت بر محیط‌زیس��ت و کاهش‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬از نظر مهندسی مواد از حوزه‌های پیشران‬ ‫و قاب��ل طرح در بحث نانوکامپوزیت‌هاس��ت‪ .‬باتری‌های یون‬ ‫لیتیومی توانمندش��ده با فناوری نانو س��طح باالیی از توان‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬ایمنی و چرخه عمر را برای اس��تفاده در سامانه‌های‬ ‫بزرگی‌(بزرگ‌تر از یک کیلو‌وات ساعت) همچون خودروهای‬ ‫برق��ی هیبری��دی و خودروهای برقی هیبریدی قابل ش��ارژ‬ ‫فراهم می‌آورند‪ .‬کاهش هزینه عملکرد خودرو برای کاربران‪،‬‬ ‫کاهش انتش��ار گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی به نفت‬ ‫واردات��ی از پیش��ران‌های تولید خودروهای برقی به ش��مار‬ ‫می‌روند‪ .‬کاه��ش وزن مواد منجر به افزای��ش کارآیی موتور‬ ‫و در نتیج��ه کارآیی کلی خودرو ش��ده و میزان انتش��ار گاز‬ ‫دی‌اکسید‌کربن کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫پلیمر ترکیبی حافظه‌دار‬ ‫تصفیه آب‪ ،‬بس��ته‌بندی مواد غذایی و س�لامت‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در بخش س�لامت نی��ز تولید انبوه‬ ‫تجهیزات پزشکی تاثیر بسزایی در گسترش بازار‬ ‫نانوپوشش‌های آنتی‌باکتریال دارد‪ .‬ایمپلنت‌های‬ ‫پزش��کی نیز س��هم باالیی در این ح��وزه دارند‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازی را باید دومین مصرف‌کننده‬ ‫نانوپوش��ش‌های آنتی‌باکتریال دانس��ت‪ .‬انتظار‬ ‫م��ی‌رود که در س��ال‌های آ‌ینده تقاض��ا هم در‬ ‫بخ��ش س�لامت و ه��م در خودروس��ازی برای‬ ‫استفاده از نانوپوشش‌های آنتی‌باکتریال افزایش‬ ‫یابد‪ .‬دغدغه‌های زیس��ت‌محیطی و س�لامت از‬ ‫جمل��ه عوامل محدود‌کننده این فناوری اس��ت‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌ها حاکی از آن اس��ت که صنعت لوازم‬ ‫آرایشی نیز از مشتریان نانوپوشش خواهد بود‪.‬‬ ‫نانوافزودنی ویژه تایر خودرو‬ ‫ساالنه در ایران ‪ ۲۲‬میلیون تایر مصرف می‌شود که ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫حلق��ه از آن تولی��د داخل ب��وده که با کاه��ش ضخامت می‌توان‬ ‫صرفه‌جویی زیادی در ماد ‌ه اولیه داش��ت و همچنین عملکرد تایر‬ ‫را بهبود داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد فناوری نانو‪ ،‬ش��رکت نانوپارمی��ن خاوران که‬ ‫از س��وی اعضای هیات‌علمی دانش��گاه صنعت��ی بیرجند‪ ،‬به ثبت‬ ‫رس��یده‌‌‪ ،‬محصولی برای تقویت تایر خودرو با اس��تفاده از فناوری‬ ‫نانو س��اخت ‌ه که می‌تواند تاثیر بس��زایی بر افزایش اس��تحکام تایر‬ ‫خودرو داش��ته باش��د‪ .‬این محصول یکی از طرح‌های ارائه‌شده به‬ ‫برنام ‌ه تجاری‌س��ازی فناوری نانو‌(نانومچ) اس��ت‪ .‬در این محصول‬ ‫‹ ‹خنک‌کننده‌ها‬ ‫با وجود پیش��رفت‌هایی که در زمینه کارآیی س��امانه‌های‬ ‫پیش��ران خودرو و قطعات الکترونیکی حاصل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫حذف حرارت اضافی همچنان یک چالش بزرگ در خودروها‬ ‫به شمار می‌رود‪ .‬با کاهش اندازه و جرم قطعات مورد استفاده‬ ‫در خ��ودرو‪ ،‬اس��تفاده از راهکار قدیمی افزایش س��طح برای‬ ‫افزایش تبادل حرارتی با س��یال خنک‌کننده‌(هوا‪ ،‬آب‪/‬اتیلن‬ ‫گلیکول) ب��رای مدیریت ح��رارت اضافی دیگ��ر امکان‌پذیر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫از نانوس��اختار رس فرآوری‌شده به‌عنوان افزودنی در آستر داخلی‬ ‫الس��تیک به کار رفته‌است‪ .‬این افزودنی به گونه‌ای طراحی شده‬ ‫که می‌تواند به راحتی وارد ساختار پلیمری آست ‌ر الستیک شده و‬ ‫در آن به خوبی پخش شود‪.‬‬ ‫افزودن مقدار کمی از این ترکیب به الس��تیک می‌تواند خواص‬ ‫فیزیکی و مکانیکی آن را بهبود دهد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬استفاده از این‬ ‫افزودنی روی کاهش تراوایی هو‌ا تاثیر چش��مگیر دارد‪ .‬بررسی‌ها‌‬ ‫نش��ان می‌دهد که افزودن این ترکیب به آست ‌ر الستیک منجر به‬ ‫کاهش ضخامت آس��تر داخلی آن ش��ده و در عین حال عملکرد‬ ‫الستیک حفظ می‌شود‪.‬‬ ‫م��واد حافظ��ه‌دار به گروه��ی از م��واد اطالق‬ ‫می‌ش��ود که این توانایی را دارند ک��ه اگر آنها را‬ ‫ت��ا باالی دمای ویژه‌ای گرم کنیم‪ ،‬قادر به بازیابی‬ ‫شکل اولی ‌ه خود خواهند بود‪ .‬مواد حافظه‌دار اغلب‬ ‫از جنس فلز هس��تند و از آنها به‌عنوان آلیاژهای‬ ‫حافظه‌دار یاد می‌ش��ود‪ .‬یکی از معایب آلیاژهای‬ ‫حافظه‌دار‪ ،‬وزن باالی آنهاست که محدودیت‌هایی‬ ‫را ایج��اد می‌کن��د‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬تولی��د پلیمرهای‬ ‫حافظ��ه‌دار می‌تواند از منظره��ای مختلف دارای‬ ‫اهمیت باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد فناوری نانو‪ ،‬در دانشگاه سمنان‬ ‫طرحی با هدف رس��یدن به س��اختار بهینه‌ای از‬ ‫پلیمرهای حافظ��ه‌دار دارای مقاوم��ت مکانیکی‬ ‫ب��اال در برابر باره��ای ضربه‌ای طراح��ی و انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این طرح با توجه به اینکه بیش��تر‬ ‫ب��ر بهبود خواص ضرب��ه‌ای و مکانیکی یک پلیمر‬ ‫ترکیب��ی حافظه‌دار تاکی��د دارد‪ ،‬می‌تواند کاربرد‬ ‫ای��ن پلیمرها را در صنای��ع مختلف افزایش دهد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در صنایع خودروس��ازی‪ ،‬یکی از‬ ‫معضالت‪ ،‬شکس��ته ش��دن س��پر خودرو یا تغییر‬ ‫رنگ آن بر اثر تصادف اس��ت‪ .‬اگر تصادفی منجر‬ ‫به شکست سپر ش��ود‪ ،‬تعویض کامل قطعه مورد‬ ‫نیاز است و در صورتی‌که خمیدگی آن زیاد باشد‬ ‫بازگرداندن آن به ش��کل اول با تغییر شکل واضح‬ ‫روب��ه‌رو خواهد ب��ود‪ .‬اما اس��تفاده از این ترکیب‬ ‫در س��پر خودرو‪ ،‬پس از تصادف س��پر می‌تواند با‬ ‫حرارت دادن به شکل اولی ‌ه خود بازگردد و نیازی‬ ‫به تعویض آن نباشد‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌هایی با خاصیت خودروان‌کاری‬ ‫روان‌کاری یکی از اصول مهم در صنایع به ش��مار می‌رود‬ ‫که امروزه به یک علم تبدیل شده‌است‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد فناوری نانو‪ ،‬پژوهشگران دانشگاه مراغه با‬ ‫ترکیب علم روان‌کاری و علم نانو‪ ،‬نانوکامپوزیت‌هایی سنتز‬ ‫کرده‌ان��د که در قطعات درگیر صنعتی مانند چرخ‌دنده‌ها و‬ ‫یاتاقان‌ها قابل استفاده است‪.‬‬ ‫این مواد ش��رایطی را ایجاد می‌کنند که س��طوح درگیر‬ ‫به‌ط��ور م��داوم در عملی��ات روان‌کاری ق��رار می‌گیرن��د‪.‬‬ ‫روان‌کننده‌ه��ای مای��ع در ش��رایط خاص��ی مانن��د دمای‬ ‫ش یا فش��ار تماسی شدید‪ ،‬عملکرد‬ ‫بس��یار باال یا پایین‪ ،‬تاب ‌‬ ‫مطلوبی ندارند و ممکن اس��ت موجب آس��یب رساندن به‬ ‫تجهیزات شوند‪ .‬در این ش��رایط بکارگیری از روان‌کارهای‬ ‫جام��د می‌تواند به کاهش اصطکاک کمک کند‪ .‬اما این نوع‬ ‫روان‌کاره��ا هم با چالش‌هایی روبه‌رو هس��تند؛ یکی از آنها‬ ‫مش��کالت مربوط به عرض ‌ه مداوم روان‌کا ‌ر روی سطوح در‬ ‫تماس است‪.‬‬ ‫یکی از رویکردها برای رفع عیوب روان‌کننده‌های جامد‪،‬‬ ‫ایجاد سطوحی با خاصیت خودروان‌کاری است‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح تالش ش��ده با بهره‌گی��ری از فناوری نانو‪،‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌هایی با خاصیت خودروان‌کاری سنتز شود‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫آیی��ن پایانی ش��انزدهمین دوره هفته بزرگداش��ت‬ ‫تئات��ر ب��ا حضور ش��هرام کرم��ی مدی��رکل هنرهای‬ ‫نمایش��ی‪ ،‬ش��هرام گیل‌آبادی مدیرعام��ل خانه تئاتر‪،‬‬ ‫اعضای هیات‌مدیره خانه تئاتر و هنرمندان پیشکسوت‬ ‫ازجمله علی نصیریان و محمدعلی کش��اورز در سالن‬ ‫همایش‌های برج میالد تهران البته با ‪ ۲‬ساعت تاخیر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این آیین‪ ،‬محمودرضا‬ ‫رحیم��ی دبیر ش��انزدهمین دوره هفته بزرگداش��ت‬ ‫تئات��ر ضمن عذرخواهی چندب��اره برای این تاخیر دو‬ ‫س��اعته گفت‪ :‬در این هفته ‪ ۲۱۰‬ساعت زمان داشتیم‬ ‫اما توانس��تیم ‪ ۲۱۸‬ساعت برنامه برگزار کنیم که این‬ ‫مهم به مدد انجمن‌ه��ا و هنرمندان عرصه نمایش به‬ ‫سرانجام رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۸ :‬برنامه ب��رای انجمن‌های پانزده‌گانه‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬کارگاه‪ ،‬نشس��ت‌های تخصصی ازجمله نشست با‬ ‫عضو سندیکای هنرمندان آلمان‪ ۸ ،‬نشست گفت‌وگو‬ ‫و ‪۹‬اج��را ازجمله برنامه‌های این ‪ ۲۱۸‬س��اعت برنامه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ش��هرام گیل‌آب��ادی نیز در این آیین ب��ا بیان اینکه‬ ‫تئات��ر عالی‌تری��ن گفت‌وگوی انس��انی اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بدون شک عش��ق را در سالن‌ها آموختیم و این‬ ‫عاشق‌پیشگی را ادامه می‌دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه «تا زمانی که همگرا باش��یم‬ ‫می‌توانیم موفق و رو ب��ه جلو برویم» تاکید کرد‪ :‬هنر‬ ‫نمایش اگر امروز زنده و پایاس��ت‪ ،‬به دلیل دلدادگی و‬ ‫عشق است که باید به آن کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حال تئاتر ایران خوب نیست‬ ‫نخستین مدالیوم خانه تئاتر به عباس جوانمرد تعلق‬ ‫گرف��ت که روح‌اهلل جعفری برای تحویل گرفتن آن به‬ ‫روی صحنه آمد و پیام ارس��الی وی را پش��ت تریبون‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫در پی��ام جوانمرد آمده بود‪« :‬ای عاش��قان نمایش‬ ‫و تئات��ر‪ ،‬ای کس��انی ک��ه خ��ود را وق��ف نمای��ش‬ ‫کرده‌ای��د‪ ،‬به‌راس��تی خیل��ی زود دیر می‌ش��ود و به‬ ‫کوتاهی چش��م‌برهم زدنی عمر می‌گذرد؛ باید بدانیم‬ ‫که ح��ال تئاتر ما خوب نیس��ت و باید با عش��ق و از‬ ‫خودگذشتگی‪ ،‬آن را از حال بد خارج کرد‪ .‬ما همیشه‬ ‫وامدار پیشینیان هستیم‪ .‬نمی‌دانم زندگی‪ ،‬تئاتر است‬ ‫یا تئاتر‪ ،‬زندگ��ی اما می‌دانم که به مدد رفع معضالت‬ ‫انب��وه آن خواهید آمد؛ ای��ن حقیقت را نباید فراموش‬ ‫کنیم که هنر نمایش به ما‪ ،‬عمر و عطوفت ما نیاز دارد‬ ‫که باید نثارش کنیم‪».‬‬ ‫‹ ‹بهرام بیضایی را به کشور برگردانید‬ ‫دومی��ن مدالیوم خانه تئاتر به به��رام بیضایی تعلق‬ ‫گرفت که بهزاد فراهانی به نمایندگی از وی به صحنه‬ ‫آمد و گفت‪ :‬صحبت از بزرگان و پیشکس��وتان بسیار‬ ‫سخت اس��ت اما این پرسش در ذهن همه هنرمندان‬ ‫عرصه نمایش درباره استاد بیضایی وجود دارد که چرا‬ ‫این ش��رایط به وجود آمده اس��ت؟ این چرایی را چه‬ ‫کسی می‌تواند پاسخ بگوید؟‬ ‫وی با بیان اینکه ما یک��ی از بزرگ‌ترین هنرمندان‬ ‫قرن را به کش��ور دیگری تقدیم کرده‌ایم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اس��تادان بزرگی در ایران وجود داشتند اما بیضایی را‬ ‫نمی‌توان با استادان دیگر مقایسه کرد زیرا اگر زندگی‬ ‫وی را به چالش بیاوریم‪ ،‬هیچ ثانیه‌ای جز در راه تئاتر‪،‬‬ ‫شب گفت‌وگوی اهالی تئاتر‬ ‫‹ ‹محمود دولت‌آبادی یک تئاتری است‬ ‫حمیدرض��ا نعیمی‪ :‬ما بای��د افتخار کنیم دولت آب��ادی که بر تارک‬ ‫داستان‌نویس��ی ایران و جهان می‌درخش��د‪ ،‬روزگاری بر صحنه تئاتر‬ ‫حضور داشته است‬ ‫سینما‪ ،‬هنر و تاریخ نداشته است‪.‬‬ ‫فراهان��ی افزود‪ :‬گوهری را از دس��ت داده‌ایم به این‬ ‫معنا ک��ه در کنارمان حضور ن��دارد و در جایی دیگر‬ ‫زندگی می‌کند که جایگزینی ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬من از بزرگان اندیش��ه تقاضا‬ ‫می‌کنم بیضایی را به کش��ور برگردانید زیرا تئاتر شهر‬ ‫و تماش��اخانه س��نگلج بدون بزرگانی چون نصیریان‪،‬‬ ‫کشاورز‪ ،‬بیضایی و جوانمرد‪ ،‬کمرنگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدالیوم خانه تئاتر به کشاورز داده شد‬ ‫در ادام��ه ای��ن آیین‪ ،‬منص��ور خلج ب��رای دریافت‬ ‫مدالیوم کش��اورز به صحنه آمد و بع��د از تحویل آن‬ ‫به س��مت این هنرمند پیشکس��وت رفت و مدالیوم را‬ ‫در دس��تان کش��اورز قرار داد که نمی‌توانست از جای‬ ‫خود بلند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پای درخواست فراهانی را امضا می‌کنم‬ ‫چهارمین مدالی��وم این برنامه نیز به نصیریان تعلق‬ ‫گرفت که پرویز پورحسینی برای اهدای آن به صحنه‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه من ‪ ۲‬س��ال عضو خانه س��ینما و‬ ‫‪ ۲‬س��ال عضو خانه تئاتر ب��ودم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر دوجا‬ ‫را ترک کردم زیرا دلشکس��ته ش��دم؛ فراموش نکنیم‬ ‫کس��انی که از ج��ان مایه می‌گذارند‪ ،‬اگر دلشکس��ته‬ ‫شوند جایگزین نخواهند داشت‪.‬‬ ‫نصیریان نی��ز که برای دریاف��ت مدالیوم به صحنه‬ ‫آم��د‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��حالم که ای��ن خانه و خان��واده ما‬ ‫گس��ترده ش��ده و هفته تئاتر را تبریک می‌گویم؛ چه‬ ‫هفته‌ای را برگزار کردی��د و چقدر پربار همه برنامه‌ها‬ ‫را پیش بردید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه یاد ک��ردن از جوانمرد و بیضایی‬ ‫کار درس��ت و بجایی بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬جوانمرد‬ ‫تذکر وزارت ارشاد به تهمینه میالنی‬ ‫ش��ورای نظارت و ارزیابی فعالی��ت نگارخانه‌ها به دلیل‬ ‫بررس��ی تخلف گالری آریانا و مسائل مربوط به نمایشگاه‬ ‫«آن دیگری» از آثار تهیمنه میالنی‪ ،‬نشس��تی گذاشت و‬ ‫در این زمینه تصمیم‌هایی گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��ورای نظ��ارت و ارزیابی فعالیت‬ ‫نگارخانه‌ها یکش��نبه با حضور ه��ادی مظفری مدیرکل‬ ‫هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اردشیر‬ ‫میرمنگ��ره معاون هن��ری اداره کل هنرهای تجس��می‪،‬‬ ‫جمشید حقیقت‌شناس نقاش‪ ،‬محس��ن ناصریان نقاش‪،‬‬ ‫جمال عرب‌زاده نقاش‪ ،‬مژگان قدوسی نقاش و گالری‌دار‪،‬‬ ‫الهه جواهری گالری‌دار و فروغ رس��تم‌زاده مس��ئول امور‬ ‫نگارخانه‌ه��ای اداره کل هنرهای تجس��می‪ ،‬در اداره کل‬ ‫هنرهای تجسمی برگزار شد‪.‬‬ ‫با اس��تناد به ماده ‪ ۱۰‬فصل سوم آیین‌نامه صدور اجازه‬ ‫تاس��یس‪ ،‬انحالل و نظارت بر فعالیت نگارخانه‌ها مصوب‬ ‫‪ ۲۳‬بهمن ‪ ۱۳۷۹‬پ��س از بازبینی آثار به نمایش درآمده‬ ‫نمایش��گاه «آن دیگ��ری» از ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در‬ ‫گالری آریانا اعالم کرد که این مجموعه از منظر هنرهای‬ ‫تجسمی قابل تامل نیست و فقط جستارهای شخصی در‬ ‫این حیطه است‪.‬‬ ‫ش��ورا درباره کپی بودن آثار نمایش��گاه «آن دیگری»‬ ‫مس��تفاد از ماده ‪ ۲‬قان��ون آیین دادرس��ی مدنی‪ ،‬درباره‬ ‫داش��تن س��مت برای ش��اکی‪ ،‬تصمیم‌گیری را منوط به‬ ‫ش��کایت ش��اکی خصوصی و صاحب اثر دانست و درباره‬ ‫نح��وه فعالیت گال��ری آریانا اعالم کرد ک��ه مدیر گالری‬ ‫آریانا‪ ،‬قواعد حرفه‌ای را در تشخیص اصالت و کیفیت آثار‬ ‫به درس��تی انجام نداده و رعایت نکرده اس��ت و به دلیل‬ ‫بی‌دقتی و س��هل‌انگاری در انتخاب آثار در وهله نخست‬ ‫با توجه به پیشینه گالری‪ ،‬با رعایت تخفیف‪ ،‬تذکر کتبی‬ ‫به وی داده و در پرونده گالری یادشده درج خواهد شد‪.‬‬ ‫در پایان شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه‌ها از‬ ‫مدیران گالری‌ها درخواست کرد تا در تشخیص اصالت و‬ ‫کیفیت آثار‪ ،‬قواعد حرفه‌ای و هنری را رعایت کند و دقت‬ ‫عمل بیش��تری به کار ببرند زیرا که تاثیر یک بی‌دقتی و‬ ‫اشتباه‪ ،‬بازخوردهایی را ازجمله بی‌اعتمادی جامعه هنری‬ ‫ب��ه یک گالری خاص و حاشیه‌س��ازی در عرصه هنرهای‬ ‫تجسمی را درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن به اط�لاع هنرمندان‪ ،‬گال��ری‌داران و اهالی‬ ‫رس��انه و مخاطبان هنرهای تجس��می می‌رس��اند فقط‬ ‫خبرهای��ی که از س��وی واح��د ارتباطات و رس��انه اداره‬ ‫کل هنرهای تجس��می ارس��ال می‌ش��ود‪ ،‬اعتب��ار دارد و‬ ‫ش��ایعه‌هایی که در ش��بکه‌های اجتماع��ی و صفحه‌های‬ ‫مجازی شخصی منتشر می‌شود‪ ،‬از نظر اداره کل هنرهای‬ ‫تجسمی بدون اصالت و اعتبار است‪.‬‬ ‫یک��ی از پایه‌ه��ا و رکن‌های تئاتر جدید ایران اس��ت؛‬ ‫در گذش��ته یک تئاتر نصر و الله‌زار داشتیم که الله‌زار‬ ‫سبک و ش��یوه خود را داشت و در آن دوران به تئاتر‬ ‫مدرن نرسیده بودیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬عبدالحس��ین نوش��ین نقطه عطف‬ ‫بزرگ��ی برای تئاتر ما اس��ت؛ تمری��ن و تجربه و تئاتر‬ ‫درس��ت را نوش��ین پایه‌گ��ذاری ک��رد و جوانمرد از‬ ‫نخستین آدم‌های همراه وی بود‪.‬‬ ‫نصیریان خاطرنش��ان کرد‪ :‬یاد کردن از آنها بجا بود‬ ‫و حرف‌های فراهانی نیز بحق بود؛ من هم درخواس��ت‬ ‫دارم ک��ه بیضای��ی را برگردانن��د و پای درخواس��ت‬ ‫فراهانی را امضا می‌کنم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬آیین پایانی و هفته بس��یار خوبی‬ ‫برگزار شد؛ البته منهای دو ساعت تاخیری که در آغاز‬ ‫برنامه به وجود آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹متاسفم که نمی‌توانم باشم‬ ‫ژال��ه علو دیگر هنرمندی ک��ه مدالیوم خانه تئاتر را‬ ‫دریافت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام وجود من س��پاس اس��ت از‬ ‫مردم خوبی که همیش��ه با من بودن��د‪ ،‬به من نیرو و‬ ‫انرژی دادند و در هم��ه هنگام با محبت مردم روبه‌رو‬ ‫شده‌ام‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬امیدوارم خداون��د نیرویی بدهد تا‬ ‫بازه��م در خدمت باش��م؛ در همه ج��ای هنری که از‬ ‫دستم بر می‌آید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه دیگر نمی‌توانم بر صحنه تئاتر‬ ‫باش��م اما در عرصه هنر دوبله‪ ،‬س��ینما و رادیو هستم‬ ‫و مش��غول به دعاگویی و سپاس��گزاری مردم کشورم‬ ‫هس��تم؛ زبان من از قدردان��ی از این همه محبتی که‬ ‫نثار من شده قاصر است اما همراهی همیشگی مردم‪،‬‬ ‫خستگی سال‌ها را از تن آدم به در می‌برد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا نعیمی ک��ه کارگ��ردان آیی��ن پایانی‬ ‫ش��انزدهمین دوره هفته بزرگداشت تئاتر بود‪ ،‬ضمن‬ ‫عذرخواه��ی از ‪ ۲‬س��اعت تاخی��ر آغاز برنام��ه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دیش��ب خواس��تم روی کاغذ چیزی بنویس��م‬ ‫درباره کس��ی که خ��ودش خدای واژگان اس��ت و با‬ ‫واژگان زندگی می‌کند اما هر تالش��ی کردم کلمه‌ای‬ ‫خلق نشد؛ کسی که نخس��تین‌بار وی را دیدم نفسم‬ ‫در س��ینه حبس ش��د و او کسی نیس��ت جز محمود‬ ‫دولت‌آبادی‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دولت‌آبادی در ذهن من رس��تم‬ ‫را تداعی می‌کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬آقای دولت‌آبادی‬ ‫رس��تم زندگی ما باقی بمان و س��ایه‌ات را از س��ر ما‬ ‫برندار‪.‬‬ ‫نعیمی افزود‪ :‬من ش��اگرد کسی هستم که مدالیوم‬ ‫خان��ه تئات��ر را ب��ه وی تقدی��م کن��م؛ البت��ه فرهاد‬ ‫دولت‌آبادی پس��ر این نویسنده پیشکسوت قرار است‬ ‫به نمایندگی از پدرش مدالیوم را دریافت کرد‪.‬‬ ‫اصغ��ر همت‪ ،‬عضو هیات مدیره خان��ه تئاتر نیز به‬ ‫صحن��ه آم��د و گفت‪ :‬این یک هدیه تئاتری اس��ت و‬ ‫کمترکس��ی می‌داند که ایشان از نخس��تین جوانانی‬ ‫اس��ت که بر صحنه برای کارگردان سختگیری چون‬ ‫جوانمرد بازی کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا باید افتخار کنیم دول��ت آبادی که‬ ‫بر تارک داستان‌نویس��ی ایران و جهان می‌درخش��د‪،‬‬ ‫روزگاری بر صحنه تئاتر حضور داشته است‪.‬‬ ‫همت تاکید کرد‪ :‬دولت‌آبادی نخس��ت یک تئاتری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فاصله را از میان برمی‌دارد‬ ‫ابراهی��م حقیقی با این توضیح که قباد ش��یوا یکی‬ ‫از پیشکس��وتان نوآوری هنر ایران است‪ ،‬از قباد شیوا‬ ‫دعوت کرد برای دریافت مدالیوم خانه تئاتر به صحنه‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫شیوا اظهار کرد‪ :‬یکی از لحظاتی که در زندگی به‬ ‫شیرینی تجربه کردم‪ ،‬طراحی پوستری تئاتر بود که‬ ‫ب��ه نظر من فاصله بین اجرا و مردم را از بین می‌برد‬ ‫و ای��ن نوید را می‌ده��د که یک تئات��ر اجرا خواهد‬ ‫ش��د و من خوشحالم که بخش��ی از این کار را انجام‬ ‫داده‌ام‪.‬‬ ‫حقیقی افزود‪ :‬پوس��تر خاطرات و کابوس‌های یک‬ ‫جامعه‌دار به کارگردانی علی رفیعی از هنرهای ش��یوا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استادان بزرگی‬ ‫در ایران وجود‬ ‫داشتند اما‬ ‫بیضایی را‬ ‫نمی‌توان با‬ ‫استادان دیگر‬ ‫مقایسه کرد‬ ‫زیرا اگر زندگی‬ ‫وی را به چالش‬ ‫بیاوریم‪ ،‬هیچ‬ ‫ثانیه‌ای جز در‬ ‫راه تئاتر‪ ،‬سینما‪،‬‬ ‫هنر و تاریخ‬ ‫نداشته است‬ ‫‹ ‹آخرین مدالیوم برای ایرج راد‬ ‫اعض��ای هیات مدیره خانه تئات��ر ازجمله ایرج راد‪،‬‬ ‫مریم کاظمی‪ ،‬مریم معترف‪ ،‬مس��عود دلخواه‪ ،‬نعیمی‪،‬‬ ‫گیل‌آب��ادی‪ ،‬همت کرمی‪ ،‬رحیم��ی و مهدی قلعه بر‬ ‫صحنه قرار گرفتند تا آخرین مدالیوم خانه تئاتر را به‬ ‫ایرج راد اهدا کنند‪.‬‬ ‫راد گف��ت‪ :‬آنچه انجام داده‌ام ب��رای تئاتر بوده زیرا‬ ‫عاش��ق آن هس��تم و در طول تمام سال‌های حضورم‬ ‫در عرصه نمای��ش‪ ،‬تالش کردم اگر خدمتی در توانم‬ ‫است انجام دهم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در تالشی ‪ ۱۱‬ساله توانستم عمارت‬ ‫خانه تئاتر را به سرانجام برسانم؛ امیدوارم که مبارک‬ ‫خانواده تئاتر باش��د و از این فضا بهترین اس��تفاده‌ها‬ ‫را ببرند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی در حکم��ی‬ ‫حسین انتظامی را که‬ ‫پیش از این سرپرستی‬ ‫س��ازمان س��ینمایی‪،‬‬ ‫س��معی و بص��ری را‬ ‫عهده‌دار بود‪ ،‬به عنوان‬ ‫معاون وزیر و رئیس این سازمان منصوب کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬انتظامی ب��ه زودی در‬ ‫به گ��زارش‬ ‫یک نشست خبری سیاس��ت‌ها و برنامه‌های‬ ‫خود در سازمان سینمایی‪ ،‬سمعی و بصری را‬ ‫اعالم خواهد کرد‪ .‬حسین انتظامی از آذر سال‬ ‫گذشته به عنوان سرپرست سازمان سینمایی‬ ‫انتخاب ش��ده بود که س��رانجام بعد از ‪ 5‬ماه‪،‬‬ ‫حکم ریاست سازمان سینمایی را هم گرفت‪.‬‬ ‫حس��ین ترابی‪ ،‬محمد عل��ی نجفی‪ ،‬مهدی‬ ‫کله��ر‪ ،‬کمال ح��اج س��یدجوادی‪ ،‬فخرالدین‬ ‫ان��وار‪ ،‬مهدی فری��دزاده‪ ،‬عزت‌ال��ه ضرغامی‪،‬‬ ‫زنده‌یاد س��یف‌اهلل داد‪ ،‬محمدحس��ن پزشک‪،‬‬ ‫محمدمهدی حیدری��ان‪ ،‬محمدرضا جعفری‬ ‫جل��وه‪ ،‬جواد ش��مقدری‪ ،‬حج��ت‌اهلل ایوبی و‬ ‫دوباره محمدمهدی حیدریان در این سال‌های‬ ‫پس از انقالب به عنوان معاون سینمایی و در‬ ‫مقاطعی با عنوان رئیس سازمان بر این مسند‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫جشنواره صنعت چاپ‬ ‫دو ساالنه می‌شود‬ ‫مدیرکل دفتر چاپ و نش��ر وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی از طرح پیشنهاد برگزاری دو‬ ‫ساالنه جشنواره صنعت چاپ خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با این اقدام فضای جش��نواره دقیق‌تر خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬از ش��تاب‌زدگی در داوری‌ها جلوگیری‬ ‫و محص��والت بهتری با مطالعه بیش��تر برای‬ ‫بخش‌های رقابتی انتخاب می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا‪ ،‬مهرزاد دانش با اش��اره به‬ ‫رون��د برگزاری مس��ابقات جش��نواره صنعت‬ ‫چاپ در س��ال جاری گف��ت‪ :‬در حال تدوین‬ ‫آیین‌نامه جدیدی در دفتر چاپ هستیم‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته فقط مرحله نخس��ت که قدردانی از‬ ‫پیشکسوتان و فعاالن صنعت چاپ بود‪ ،‬برگزار‬ ‫شد و بخش رقابتی که یکی از بخش‌های مهم‬ ‫این جشنواره بود‪ ،‬برگزار نشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از دالیل برگزار نش��دن‬ ‫مسابقات‪ ،‬مناس��بات مالی و بودجه‌ای وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی بود و بخشی به این‬ ‫برمی‌گش��ت که جشنواره دیر شروع شده بود‬ ‫و زم��ان کافی برای بهینه برگزار کردن بخش‬ ‫رقابتی وجود نداش��ت‪ .‬دانش توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این زمینه با اتفاق نظر وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی و تش��کل‌های صنفی به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که برگزاری مسابقه را به سال آینده‬ ‫موکول کنیم‪.‬‬ ‫مجیدی شهروند‬ ‫افتخاری قونیه شد‬ ‫رقابت ‪ ۴‬بانوی فیلمساز در اکران اردیبهشت‬ ‫از چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت ‪ ۵‬فیلم تازه‌نفس به گردونه اکران‬ ‫افزوده می‌ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬از چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۵‬فیلم تولدت مبارک به کارگردانی س��میه زارعی‌نژاد‪ ،‬خانه دیگری‬ ‫بهنوش صادقی‪ ،‬وکیل مدافع از س��لما بابایی‪ ،‬س��امورایی در برلین‬ ‫مهدی نادری و نبات به کارگردانی پگاه ارضی به روی پرده سینماها‬ ‫می‌روند‪« .‬تولدت مبارک» نخستین فیلم سینمایی سمیه زارعی‌نژاد‬ ‫در مقام کارگردان است‪ .‬این فیلم درباره مریم‪ ،‬کودکی ‪۷‬ساله است‬ ‫ک��ه به دلیل ش��رایط خانوادگ��ی وارد راه‌های جدی��دی در زندگی‬ ‫می‌شود‪ .‬مریم کودکی اهل کتاب و کتابخوانی است و برای هر کاری‬ ‫راهی جدید انتخاب می‌کند‪ .‬در این فیلم محمدرضا فروتن‪ ،‬محبوبه‬ ‫بیات‪ ،‬مبینا مرتضوی‪ ،‬سارا زارعی و نیما سیدی ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫این فیلم جایگزین «زندانی‌ها» به س��رگروهی س��ینما آزادی روی‬ ‫پرده می‌رود‪« .‬خانه دیگری» نیز نخستین تجربه کارگردانی بهنوش‬ ‫صادقی در مقام کارگردان است که پیش از این در جشنواره فیلم فجر‬ ‫برای نخستین‌بار به نمایش درآمد‪ .‬این فیلم به قلم مهنوش صادقی‬ ‫مضمون��ی اجتماعی دارد و روایتگر داس��تان پدری به نام حبیب‌اهلل‬ ‫است که در س��ال‌های آخر عمر تصمیم گرفته به خانه آباواجدادی‬ ‫خ��ود برگ��ردد‪ .‬او خانواده اکرم‪ ،‬از اقوام دورش را برای پرس��تاری و‬ ‫مراقب��ت از خ��ود به این خانه دعوت کرده تا ب��ا او زندگی کنند‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬خوش��ی‌ها و ناخوشی‌های این خانواده زندگی حبیب‌اهلل و‬ ‫دختر و دامادش را تحت‌شعاع قرار می‌دهد‪ .‬لیال زارع‪ ،‬پژمان بازغی‪،‬‬ ‫ناصر هاش��می‪ ،‬مهنوش صادقی‪ ،‬علیرضا جعفری‪ ،‬روش��نک گرامی‪،‬‬ ‫متین س��توده‪ ،‬رابعه مدنی‪ ،‬پیمان یونس��ی‪ ،‬امیرجمشید صادقی و‬ ‫(با هنرمندی) گوهر خیراندیش بازیگران «خانه دیگری» هس��تند‪.‬‬ ‫«وکیل مدافع» به کارگردانی س��لما بابایی فرزند شهید بابایی است‬ ‫که محس��ن علی‌اکبری تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد‪ .‬در خالصه‬ ‫داس��تان این فیلم آماده است اگر در س��ال ‪ ۹۷‬جنگی اتفاق بیفتد‬ ‫و جنگی که در ‪ ۳۰‬س��ال پیش رخ داد دوباره تکرار ش��ود‪ ،‬به کجا‬ ‫خواهیم رفت و چه خواهیم کرد؟ این موضوع؛ قصه «وکیل مدافع»‬ ‫است و روایتگر نگاهی عمیق با باری سیاسی نسبت به فضای روز و‬ ‫هشت سال جنگ دفاع مقدس خواهد بود‪ .‬ایمان افشاریان‪ ،‬کوروش‬ ‫تهام��ی‪ ،‬محمود عزیزی و مجید یاس��ر بازیگران این فیلم هس��تند‪.‬‬ ‫«س��امورایی در برلین» به کارگردانی و نویس��ندگی مهدی نادری و‬ ‫تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفاری محصول س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اس��ت‪ .‬حمید‬ ‫فرخ‌نژاد‪ ،‬امیرمهدی ژوله‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬هومن حاجی‌عبدالهی‪،‬‬ ‫میترا حجار‪ ،‬سامان صفاری‪ ،‬گوهرخیراندیش‪ ،‬نادر مشایخی‪ ،‬محسن‬ ‫حسینی‪ ،‬اکبر سمنار‪ ،‬رنه اشتولز بازیگران این فیلم هستند که هنوز‬ ‫اطالعاتی درباره داس��تان آن منتشر نش��ده است‪« .‬نبات» نخستین‬ ‫تجربه س��ازنده‌اش در مقام کارگردان اس��ت که در بخش بازار سی‌و‬ ‫هفتمین جش��نواره جهانی فیلم فجر به نمای��ش درآمد‪« .‬نبات» به‬ ‫کارگردان��ی پگاه ارضی و با بازی ش��هاب حس��ینی‪ ،‬نازنین فراهانی‬ ‫و س��تایش محمودی یک ملودرام اجتماعی اس��ت که ترسیم روابط‬ ‫انسانی و عاطفی خانوادگی در آن موردتحسین منتقدان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجید مجیدی شهروند افتخاری قونیه و نیز‬ ‫عضو هیات داوری جشنواره جهانی قونیه شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جش��نواره جهانی فیلم‬ ‫قونیه به تازگی در آیینی که در مرکز فرهنگی‬ ‫موالنا در قونیه برگزار ش��د‪ ،‬تندیس «بهترین‬ ‫کارگردان» این جشنواره را به مجید مجیدی‬ ‫اهدا کرد‪.‬‬ ‫حال با پایان یافتن جشنواره فروزنده اربابی‪،‬‬ ‫تنها عض��و ایرانی بنی��اد بین‌المللی موالنا در‬ ‫ایران خبر داد‪ :‬در این جش��نواره نشست‌هایی‬ ‫با حضور مجیدی برگزار شد که ضمن تجلیل‬ ‫از او‪ ،‬درباره فیلم «محمد رس��ول‌اهلل (ص)» و‬ ‫نی��ز واکنش‌هایی که در جهان اس�لام درباره‬ ‫این فیلم وجود داش��ته اس��ت‪ ،‬صحبت شد‪.‬‬ ‫او که خودش هم م��ورد قدردانی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر اینه��ا مجید مجیدی‬ ‫ش��هروند افتخاری قونیه و همچنین به عنوان‬ ‫عض��و هیات داوری جش��نواره انتخاب ش��د‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم قونیه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت‪،‬‬ ‫به مناسبت ورود خانواده موالنا به شهر قونیه‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در جش��نواره جهان��ی عرفانی‬ ‫فیلم قونیه فیلم‌های��ی که درونمایه معنوی و‬ ‫عرفانی دارند‪ ،‬پذیرفته شدند و کارگردان‌های‬ ‫برجسته‌ای از ترکیه‪ ،‬فیلم‌ها و کارگردان‌های‬ ‫برگزیده‌شان را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫تجلیل از ‪ ۷‬هنرمند شاخص هنرهای نمایشی در آیین پایانی شانزدهمین هفته گرامیداشت تئاتر‬ ‫حکم ریاست «انتظامی»‬ ‫بر سینما صادر شد‬
‫سه‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪ - 1398‬اول رمضان ‪ 7 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1284‬پیاپی ‪2602‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تجسمی‬ ‫یک‌پنجم فروش ساتبیز برای هنر ایران‬ ‫که یک‌پنج��م از فروش کل این حراج را ش��امل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در حراج آث��ار قرن بیس��تم خاورمیانه‬ ‫س��اتبیز که هنرمندان ت��راز اول خاورمیانه مانند‬ ‫مونا حاطوم لبنانی‪ ،‬محمود صبری عراقی‪ ،‬مروان‬ ‫س��وریه‌ای‪ ،‬اوغیت کالند لبنانی‪ ،‬حس��ن ش��ریف‬ ‫اماراتی‪ ،‬ایمان بعلبکی و شفیق عبود لبنانی حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬رقمی قابل‌توجه در یک حراج بین‌المللی‬ ‫برای آثار هنرمندان خاورمیانه ثبت شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ح��راج اثر محم��ود صبری ب��ا فروش‬ ‫‪ ۸۹۱.۰۰۰‬پوند رکورددار شد و اثر اوغیت کلند با‬ ‫استادان انجمن خوشنویسان ایران از استاد یداهلل کابلی تجلیل کردند‬ ‫بزرگ‌ترین خوشنویس خط شکسته نستعلیق‬ ‫و صاح��ب تندیس چهره‌های مان��دگار ایران در‬ ‫رشته خوشنویسی مورد تجلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫استاد یداهلل کابلی خوانساری‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین خوش��نویس خط شکسته نستعلیق و‬ ‫صاحب تندیس چهره‌های ماندگار ایران در رشته‬ ‫خوشنویس��ی مورد تجلیل و تش��ویق اس��تادان‬ ‫کشوری انجمن خوشنویسان ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این آیین اس��تادانی مانند اردالن‪ ،‬حیدری‪،‬‬ ‫صندوق‌آب��ادی‪ ،‬رفیع��ی و‪ ...‬ب��ا بی��ان خاطرات‬ ‫همنشینی و شاگردی استاد کابلی از مقام شامخ‬ ‫این اس��تاد به نمایندگی از سایر شاگردان استاد‬ ‫صاحب س��بک که بعد از چندی��ن دهه اقدام به‬ ‫زن��ده کردن خط شکس��ته نس��تعلیق کرد و در‬ ‫تدریس آن اهتمام ورزید‪ ،‬قدردانی کردند‪.‬‬ ‫در پایان این آیین از پرتره چهره اس��تاد یداهلل‬ ‫کابلی ازسوی مریم امیرزاده‪ ،‬پرده‌برداری شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از نام‌های باری‌تعالی ‪ -‬خاندان و نژاد‬ ‫‪ -2‬باالتر از کشیش ‪ -‬از صور فلکی ‪ -‬باغ بهشت‬ ‫‪ -3‬بند چرمین‪ -‬قلعه باالی تپه ‪ -‬انگبین‬ ‫‪ -4‬کام دهان‪ -‬میوه گرمس��یری ‪ -‬مرگ در اثر حادثه ‪ -‬س��وم شخص‬ ‫مفرد‬ ‫‪ -5‬گریختن ‪ -‬آشوب ‪ -‬مبحثی در علم ریاضی‬ ‫‪ -6‬سرسرا ‪ -‬راهی‬ ‫‪ -7‬اندام صفرا ساز ‪ -‬کافی‬ ‫‪ -8‬طفل شیرخوار ‪ -‬جاذبه‬ ‫‪ -9‬فدراسیون جهانی کشتی ‪ -‬سریع خودمانی‬ ‫‪ -10‬چوبه اعدام ‪ -‬انتقال روح از جسم انسان به گونه‌ای دیگر‬ ‫‪ -11‬سوخت چوبی ‪ -‬ترس ‪ -‬پیامبر مظهر صبر‬ ‫‪ -12‬ناپیدا ‪ -‬شیره چغندرقند ‪ -‬کال ‪ -‬عدد آبادی‬ ‫‪ -13‬سخن شیوا و بلیغ ‪ -‬لوازم مکمل زین سوار ‪ -‬آتشگیره فلزی‬ ‫‪ -14‬جمله دستوری ‪ -‬جانشینان مقتول ‪ -‬رام شده‬ ‫‪ -15‬جهالت ‪ -‬از آثار یوهان اشتراوس موسیقیدان آلمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪138‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رادیو‬ ‫شب‌های ماه مبارک رمضان‬ ‫با شاعران‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان برنامه رادیویی «دری به خانه خورشید»‬ ‫هر ش��ب از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫دری‬ ‫به خانه خورشید‪ ،‬عنوان مجموعه برنامه‌ای است که در شب‌های ماه‬ ‫رمضان از س��اعت ‪ ۲۳‬هر ش��ب به استثنای جمعه‌ها پخش می‌شود‪.‬‬ ‫در این برنامه هر ش��ب یک ش��اعر ارزنده حض��ور خواهد یافت و از‬ ‫آیین روزه‌داری در ش��عر و زندگی خود خواهد گفت‪ .‬شاعرانی مانند‬ ‫محمدباقر کالهی‌اهری‪ ،‬س��ید ابوطالب مظفری از کشور افغانستان‪،‬‬ ‫نغمه مستش��ارنظامی‪ ،‬محمدعلی مجاهدی‪ ،‬علی موسوی‌گرمارودی‪،‬‬ ‫افشین عالء‪ ،‬عبدالجبار کاکایی‪ ،‬محمود اکرامی‪ ،‬سیدعبداهلل حسینی‪،‬‬ ‫پدرام پاک‌آیین و نیز ش��اعران جوان خانم‌ها سمانه خلف‌زاده‪ ،‬سمانه‬ ‫رحیمی‪ ،‬مژگان دستوری‪ ،‬مرضیه فرمانی‪ ،‬راشین گوهرشاهی‪ ،‬وحیده‬ ‫افضلی‪ ،‬زهرا علیپور‪ ،‬خلیل ش��فیعی‪ ،‬بهار ص��درزاده‪ ،‬الهام نجمی و‬ ‫مجید تاج‌محمدی در این برنامه حضور خواهند یافت‪ .‬آداب و رسوم‬ ‫روزه‌داری در ش��هرهای گوناگ��ون‪ ،‬رخدادهای م��اه رمضان در ادب‬ ‫فارس��ی و ذکر حاالت و خیاالت ش��اعرانه ماه رمضان از موضوعاتی‬ ‫اس��ت که در این مجموعه برنامه به س��مع و نظر ش��نوندگان رادیو‬ ‫فرهنگ خواهد رس��ید‪ .‬گویندگی این مجموعه برنامه را که کاری از‬ ‫گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ اس��ت‪ ،‬رض��ا خضرایی برعهده دارد و‬ ‫محمد حسینی باغسنگانی نویسنده و تهیه‌کننده این مجموعه برنامه‬ ‫اس��ت که از س��اعت ‪ ۲۳‬روز ‪ ۱۷‬اردیبهش��ت‪ ،‬روی موج اف‌ام ردیف‬ ‫‪ ۱۰۶.۷‬پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫سیاست‌گذار و گرفتن دم موش‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهش�تی‪ :‬استعمارگران فرانسوی در ویتنام با تکثیر و تولید‬ ‫مثل ش��دید موش‌های شهری روبه‌رو شده و تصمیم گرفتند‬ ‫به ش��هروندان کش��نده موش‌ها جایزه بدهن��د‪ .‬موش‌گیرها‬ ‫ب��رای دریافت جایزه باید دم موش را تحویل می‌دادند‪ .‬تصور‬ ‫فرانسوی‌ها این بود که مردم موش‌ها را می‌گیرند‪ ،‬می‌کشند‬ ‫و دم آنها را تحویل می‌دهند؛ اما بعد از مدتی ماموران متوجه‬ ‫موش‌های بی‌دم ش��هر ش��دند‪ .‬موش‌گیرها بدون کشتن موش‌ها‪ ،‬فقط دم‌شان را جدا و‬ ‫موش را آزاد می‌کردند‪ .‬موش به منبع درآمد بدل ش��ده و بهتر بود زنده بماند و زاد و‬ ‫ولد کند تا دم‌های بیش��تری برای بریدن باش��د‪ .‬مایکل ون‪ ،‬متخصص تاریخ امپراتوری‬ ‫استعماری فرانسه‪ ،‬این واقعه را «اثر موش» خوانده است‪ .‬اما نسبت آن با سیاست‌گذاری‬ ‫عمومی چیس��ت؟ نخس��ت‪ ،‬اثر موش نتیجه وضعیتی اس��ت که سیاست‌گذار به‌جای‬ ‫درافتادن با علت پدیده‌های ناخوش��ایند با معلول درگیر می‌ش��ود‪ .‬موش‌ها به‌احتمالی‬ ‫نتیجه رها شدن زباله‌ها در شهر‪ ،‬ساماندهی نشدن فاضالب‌ها و به‌طور کلی پایین بودن‬ ‫سطح بهداشت بوده‌اند‪ .‬بهداشت اندک چشمه جوشانی از موش تولید می‌کرد و مردم‬ ‫نیز آموخته بودند که تنها آن بخش از معلول ( ُدم موش) را که برای‌شان منفعت دارد‪،‬‬ ‫به سیاس��ت‌گذار تحویل دهند‪ .‬دوم‪ ،‬اثر موش نتیجه وضعیتی اس��ت که سیاست‌گذار‬ ‫نگاه خودش را به نگاه مردم تعمیم می‌دهد و از آنها انتظار رفتار متناسب با نگاه خودش‬ ‫دارد‪ .‬موش‌ها برای دولت استعماری فرانسه از منظر صدمه به بهداشت عمومی اهمیت‬ ‫داش��تند‪ ،‬اما در سلس��له مراتب نیازها یا مسائل مردم‪ ،‬موش به‌احتمالی مسئله مهمی‬ ‫نبود و تنها ُدم آن با سیاست‌گذاری دولت‪ ،‬ارزش اقتصادی یافته بود‪ .‬سیاست‌گذار نظام‬ ‫انگیزش‌های مردم و سلسله‌مراتب اولویت‌های‌شان را نشناخته و تغییر نداده بود‪ .‬سوم‪،‬‬ ‫اثر موش یعنی سیاس��ت‌گذار در حالی که خودش عقالنی عمل می‌کند‪ ،‬عقالنی بودن‬ ‫مردم را از یاد می‌برد‪ .‬سیاس��ت‌گذار وقتی ظرفیت محاس��به س��ود و زیان نزد مردم را‬ ‫نادیده می‌گیرد‪ ،‬از آنها انتظار دارد اخالقی عمل کنند و اگر قرار است پاداشی دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬واقعا موش‌ها را بکشند‪ .‬چهارم‪ ،‬سیاست‌گذار فهمی بسیار یکدست‌انگار و بدون‬ ‫س��طح‌بندی از مردم دارد‪ .‬مردم یکدس��ت و همسان نیس��تند و برخی بیش از دیگران‬ ‫آماده‌اند تا روی برخی کارها زمان صرف کنند و محاسبات سود و زیان دقیق‌تری انجام‬ ‫دهند و به همان میزان نیز در کاری که انجام می‌دهند متخصص می‌شوند‪ .‬همه افراد‬ ‫انگیزه‌هایی برای دویدن دنبال موش‌ها‪ ،‬گرفتن و کسب درآمد از کشتن آنها ندارند‪ ،‬اما‬ ‫گروه‌هایی هس��تند که س��عی می‌کنند در این کار متخصص شوند‪ .‬این گروه به‌سرعت‬ ‫راه‌های کسب حداکثر منافع از اقدام خود را نیز می‌آموزند‪ .‬سیاست‌گذار برای موفقیت و‬ ‫نیفتادن در دام اثر موش باید ملاحظات پیچیده‌ای داشته و از هر ‪ 4‬خطایی که برشمرده‬ ‫ش��د دوری کند؛ اما فراتر از این اثر موش حاوی گزاره‌ای درباره جامعه ایران و نس��بت‬ ‫سیاس��ت‌گذار با آن نیز هس��ت‪ .‬برخی فکر می‌کنند ما ایرانی‌ها انس��ان‌های پیچیده‌ای‬ ‫هس��تیم و س��رانجام راهی برای کسب منافع شخصی و به‌اصطالح زرنگی‌های‌مان پیدا‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬ای��ن نگرش به ابزاری برای توجیه بس��یاری از نقصان‌های سیاس��ت‌گذاری‬ ‫عمومی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬من بارها با سیاست‌گذارانی بحث کرده‌ام که وقتی نقصان‬ ‫سیاست‌های‌ش��ان را آشکار می‌کنید‪ ،‬می‌گویند انس��ان ایرانی آ‌نقدر پیچیده است که‬ ‫هر کاری کنید در نهایت‪ ،‬راهی برای منفعت‌جویی نامش��روع می‌یابد‪ .‬اثر موش نش��ان‬ ‫می‌دهد انسان ویتنامی ‪-‬همین انسان آسیای شرقی سختکوش‪ -‬به اندازه انسان ایرانی‬ ‫منفعت‌طلبانه و پیچیده عمل می‌کند‪ .‬اگر سیاس��ت‌گذار وظیفه خود را تحویل گرفتن‬ ‫ش بدون کشتن‌ش��ان را خواهند‬ ‫دم موش تعریف کند‪ ،‬مردم هم راه‌های بریدن دم مو ‌‬ ‫آموخ��ت‪ .‬ایران��ی‪ ،‬هندی یا اروپایی بودن هم تفاوتی در این رفتار ایجاد نمی‌کند‪ .‬تغییر‬ ‫ندادن قواعد بازی اداره اقتصاد (ش��فاف نکردن امور‪ ،‬رفع نکردن تعارض منافع‪ ،‬سامان‬ ‫ن��دادن بودجه‪ ،‬آش��کار نکردن یارانه‌های پنه��ان و‪ )...‬و در عوض پرداختن به معلول‌ها‬ ‫(تالش برای دستگیری افراد فاسد و‪ )...‬درست مانند آن است که سیاست‌گذار بهداشت‬ ‫عمومی شهر را فرو بگذارد و برای درمان تعدد موش‌ها به تحویل دم موش جایزه بدهد‪.‬‬ ‫این واقعه‌ای است که سیاست‌گذار سال‌هاست در عرصه سیاست‌گذاری عمومی ایران‬ ‫اج��را می‌کند و دس��ت آخر پیچیدگی انس��ان ایرانی را یک��ی از توجیهات برای خطای‬ ‫خود قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪139‬‬ ‫«درساژ» برگزیده جشنواره شرقی ژنو‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک س‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ک س‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهری در استان قزوین ‪ -‬سایرین‬ ‫‪ -2‬شالوده ‪ -‬چند قریه ‪ -‬پایبندی در دوستی ‪ -‬خورش چرب‬ ‫‪ -3‬توجه کامل ‪ -‬پایتخت کشور الجزایر ‪ -‬گندم سوده‬ ‫‪ -4‬لگام اسب ‪ -‬بیماری پوستی ‪ -‬دریای عرب ‪ -‬حرف انتخاب‬ ‫‪ -5‬ضمیر تنها ‪ -‬لقب ستارخان‬ ‫‪ -6‬زن مسیحی صومعه‌نشین ‪ -‬کاشف گردش خون‬ ‫‪ -7‬شماره پیشتاز ‪ -‬همه را شامل می‌شود ‪ -‬واحد زمانی‬ ‫‪ -8‬آلوی کوهی ‪ -‬مبحث دستوری‬ ‫‪ -9‬حالتی در نشستن ‪ -‬ریشه ‪ -‬مادر به گویش لری‬ ‫‪ -10‬راهنماجویی به راه راست ‪ -‬فاقد امنیت‬ ‫‪ -11‬جرثقیل بلند ساختمانی ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -12‬نفس غنیمت ‪ -‬پسوند جست‌وجو ‪ -‬میوه مربایی ‪ -‬وسیله و ابزار‬ ‫‪ -13‬گوسفند ماده ‪ -‬دچار تردید بودن درباره چیزی یا کاری ‪ -‬آزاد شده‬ ‫‪ -14‬اشاره جمع به دور ‪ -‬فراموشی ‪ -‬منفعت ‪ -‬باالی دندان‬ ‫‪ -15‬کتابی نوش��ته ویکتور هوگو ‪ -‬دانش��مند بنام دوران صفوی و صاحب‬ ‫اثر مثنوی نان و حلوا‬ ‫برخ��ی از تابلوهای نقاش��ی‬ ‫«ب��اب راس» مج��ری برنام��ه‬ ‫«لذت نقاش��ی» پس از سال‌ها‬ ‫و ب��رای نخس��تین ب��ار روی‬ ‫دیواره��ای یک م��وزه هنری‬ ‫می‌رون��د‪ .‬به گزارش ایس��نا به‬ ‫نقل از آرت نیوزپیپر‪ ،‬موزه هنر «دوپال» واقع در شیکاگو تا ‪20‬مرداد‬ ‫(‪ 11‬اوت) میزب��ان برخی آثار ب��اب راس خواهد بود‪ .‬هدف از این کار‬ ‫معرف��ی ب��اب راس به‌عنوان یک هنرمند پیش��رو هن��ر معاصر در امر‬ ‫خودآموزی است‪ 4 .‬تابلو نقاشی منظره که در طول برنامه لذت نقاشی‬ ‫خلق شده بودند در این نمایشگاه در کنار آثار هنرمندان دیگری مانند‬ ‫«رشید جانسون»‪« ،‬تونی اورسلر» و «راب پروت» به نمایش گذاشته‬ ‫می‌ش��وند‪« .‬جولی��ا رودریگز» مدیر موزه‌ای که آث��ار باب راس در آن‬ ‫به نمایش گذاش��ته می‌ش��وند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دست از پیش‌داوری درباره‬ ‫ب��اب راس برداری��د و او را به‌عنوان یک هنرمند واقعی در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫هدف باب راس این بود که هر ش��خصی را ترغیب به خلق اثر هنری‬ ‫منحصر به خود بکند‪ .‬مدیر این موزه معتقد اس��ت ش��هرت باب راس‬ ‫تفاوت چندانی با ش��هرت «فریدا کال��و» ندارد‪ .‬آثاری که از باب راس‬ ‫در این موزه به نمایش گذاشته می‌شوند از کمپانی باب راس که اداره‬ ‫مدرس��ه‌های نقاشی این هنرمند را در مناطق گوناگون برعهده دارد‪،‬‬ ‫قرض گرفته ش��ده‌اند‪ .‬این کمپانی در مجموع ‪ ۵۰‬اثر از این هنرمند‬ ‫را در دفاتر و مدرس��ه‌هایش نگهداری می‌کند‪ .‬سخنگوی کمپانی باب‬ ‫راس اعالم کرد این نخس��تین باری اس��ت که تابلوهای نقاش��ی باب‬ ‫راس در یک موزه هنری به نمایش گذاش��ته می‌ش��وند‪ .‬این هنرمند‬ ‫می‌توانست یک تابلو نقاشی را در مدت زمان کمتر از نیم ساعت تمام‬ ‫کن��د‪ .‬برخ��ی از آثار این هنرمند به نرخ ‪ ۱۸.۹۰۰‬دالر و ‪ ۱۲.۶۳۳‬دالر‬ ‫نیز به فروش رسیده‌اند‪ .‬باب راس نقاش و مجری برنامه تلویزیونی بود‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۹۴۲‬میالدی (‪1321‬خورشیدی) در «فلوریدا» متولد‬ ‫شد و با اجرا در برنامه «لذت نقاشی» به شهرت جهانی رسید‪ .‬وی در‬ ‫سن ‪۵۲‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫فیلم «درس��اژ» به کارگردانی پویا بادکوب��ه در ادامه حضورهای بین‌المللی‬ ‫خود‪ ،‬با شرکت در بخش رقابتی فیلم‌های بلند چهاردهمین جشنواره فیلم‌های‬ ‫ش��رقی ژنو‪ ،‬برنده جایزه طالیی بهترین فیلم سینمایی شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫درس��اژ ب��ه تهیه‌کنندگی روح اهلل برادری و س��میرا برادری پی��ش از این در‬ ‫جش��نواره‌های گوناگون جهانی حضور داش��ته و جوایزی از جمله جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران برلین و سیمرغ بهترین فیلم اول جشنواره جهانی فجر را دریافت‬ ‫کرده است‪ .‬در این فیلم سینمایی علی مصفا‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬هوشنگ توکلی‪،‬‬ ‫علیرضا ثانی‌فر‪ ،‬علیرضا آقاخانی‪ ،‬س��یامک ادیب‪ ،‬جالل فاطمی‪ ،‬لویی سیفی‪،‬‬ ‫یسنا میرطهماسب‪ ،‬باس��ط رضایی‪ ،‬به‌آفرید غفاریان‪ ،‬شایان فصیح‌زاده‪ ،‬رامبد‬ ‫مطلبی و نگار مقدم به ایفای نقش می‌پردازند‪ .‬پخش بین‌المللی فیلم درساژ را‬ ‫نسرین میرشب برعهده داشته است‪.‬‬ ‫س��ینه ایران هم در خبری اعالم کرده فیلم کوتاه «حلزون» ساخته محمد‬ ‫توریوریان نیز تقدیرنامه هیات داوران بخش فیلم کوتاه را از جش��نواره شرقی‬ ‫ژنو گرفته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ح��راج آثار قرن بیس��تم خاورمیانه س��اتبیز در‬ ‫حالی برگزار ش��د ک��ه هنرمندان ایران��ی در این‬ ‫حراج توانس��تند یک‌پنجم از فروش کلی آن را به‬ ‫خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ح��راج آث��ار قرن بیس��تم‬ ‫خاورمیانه س��اتبیز ‪ ۳۰‬آوریل (‪ ۱۰‬اردیبهش��ت)‬ ‫در حالی در لندن برگزار ش��د ک��ه در این حراج‬ ‫‪ ۸۶‬اث��ر از هنرمندان ایران‪ ،‬مص��ر‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫فلس��طین‪ ،‬ع��راق‪ ،‬مراکش و‪ ...‬چک��ش خورد و با‬ ‫فروش کلی ‪ ۳.۴۸۵.۰۰۰‬پوندی به کار خود پایان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در این حراج ‪ ۱۳‬اثر از ‪ ۱۱‬هنرمند ایرانی بهمن‬ ‫محصص‪ ،‬منوچهر یکتایی‪ ،‬منصور قندریز‪ ،‬حسین‬ ‫زنده‌رودی‪ ،‬بهج��ت صدر‪ ،‬فرهاد مش��یری‪ ،‬لیلی‬ ‫متین‌دفتری‪ ،‬ناصر عصار‪ ،‬فریده الش��ایی‪ ،‬اردشیر‬ ‫محص��ص و فیروز زاه��دی عرضه ش��د و فروش‬ ‫کلی ‪ ۶۷۵.۰۰۰‬پوندی برای هنر ایران ثبت ش��د‬ ‫فروش ‪ ۱۸۷.۵۰۰‬پوند در جایگاه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫جایگاه س��وم به دو هنرمند ایرانی بهمن محصص‬ ‫و منوچهر یکتایی اختصاص پیدا کرد که آثار این‬ ‫دو هنرمند هر کدام ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬پوند فروش رفتند‪.‬‬ ‫در ای��ن ح��راج از می��ان ‪ ۱۳‬اثر ارائه ش��ده از‬ ‫هنرمن��دان ایرانی تنها یک اثر به فروش نرس��ید‬ ‫و س��ایر آثار هنرمن��دان ارق��ام قابل‌توجهی را به‬ ‫ثبت رس��اند‪ .‬اثر بهمن محصص ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬پوند؛‬ ‫دو اث��ر از منوچهر یکتای��ی ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬و ‪۲۲.۵۰۰‬‬ ‫پوند؛ اثر فرهاد مشیری ‪ ۸۱.۲۵۰‬پوند؛ اثر حسین‬ ‫زن��ده‌رودی ‪ ۷۵.۰۰۰‬پون��د‪ ،‬اثر منص��ور قندریز‬ ‫‪ ۷۵.۰۰۰‬پون��د؛ اثر لیلی متی��ن دفتری ‪۳۷.۵۰۰‬‬ ‫پوند؛ دو اثر از بهجت ص��در ‪ ۳۵.۰۰۰‬و ‪۱۲.۵۰۰‬‬ ‫پوند؛ اثر فیروز زاهدی ‪ ۱۳.۷۵۰‬پوند‪ ،‬اثر اردش��یر‬ ‫محصص ‪ ۱۱.۸۵۰‬پوند و اثر ناصر عصار ‪۱۰.۰۰۰‬‬ ‫پون��د چکش خوردن��د و تنها اثر فریده الش��ایی‬ ‫فروش نرفت‪.‬‬ ‫نمایشگاه «باب راس»‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫احمد حقیقت‪ ،‬راوی دفاع مقدس‪:‬‬ ‫روزی در حالی ک��ه روزه هم بودم یک‬ ‫س��اعت مانده به مغرب ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬نفر از‬ ‫افراد آسایشگاه را بیرون آوردند که من هم‬ ‫جزو آنها بودم‪ .‬وقتی ب��ه محوطه اردوگاه‬ ‫آمدیم فی‌البداهه و ب��ه صورت خبردار ما‬ ‫را حدود نیم س��اعت روبه‌روی آفتاب نگه داش��تند و می‌گفتند مس��تقیم به آفتاب‬ ‫نگاه کنید یا به‌طور مثال می‌گفتند انگش��ت سبابه را روی زمین بگذار و دور خودت‬ ‫بچرخ و در همان حال ما را با کابل می‌زدند یا اینکه می‌گفتند روی محوطه سیمانی‬ ‫بخوابید و دس��ت را از پش��ت به صورت حلقه درآورید و با بازو س��ینه‌خیز بروید که‬ ‫بعد از حدود ‪ ۱۰‬متر س��ینه‌خیز متوجه ش��دیم خون از بازوان ما جریان پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از یک س��اعت آزار و اذیت ما را به زندانی بردند که فقط یک روزنه برای‬ ‫دید داش��ت‪ .‬البته پیش از آن برای شستن دست و صورت رفته بودیم که همانجا با‬ ‫نوشیدن مقداری آب افطار کردم‪ .‬در هر حال داخل زندان دو اتاق ‪ ۹‬متری بود‪ .‬یک‬ ‫محوطه هم بود و یک دستشویی هم داشت که سرریز شده بود‪ .‬بوی کثافت و لجن‬ ‫آزارمان می‌داد‪ .‬ما را در دو اتاق ‪ ۹‬متری جا دادند؛ یعنی بیش از ‪ ۲۰‬نفر در هر اتاق‬ ‫و هوا هم فقط از زیر جریان داشت‪ .‬این وضعیت حدود ‪ 3‬ساعت ادامه داشت تا اینکه‬ ‫حدود س��اعت ‪ ۱۰‬ش��ب در باز ش��د‪ .‬درجه‌دارهای عراقی با چوب آمدند‪ .‬طناب هم‬ ‫آورده بودند‪ .‬تَش��ت هم داش��تند‪ .‬در اتاق باز شد‪ .‬به دو نفر از بچه‌ها گفتند دو طرف‬ ‫چوب را بگیرید‪ .‬دو طناب به دو طرف چوب بس��تند‪ .‬گفتند پا را در طناب بگذارید‬ ‫برای فلک کردن! یکی یکی بچه‌ها برای فلک می‌آمدند‪ .‬یک درجه‌دار را مامور کردند‬ ‫که دس��ت بچه‌ها را بگیرد و آنها را به حالت دو راه ببرد اما هنگام دویدن با دمپایی‬ ‫به صورت بچه‌ها سیلی می‌زد‪ .‬بعد از اینکه طول سالن را طی می‌کردیم پای ما را در‬ ‫تشت آب می‌گذاشتند که بدجور می‌سوخت‪ .‬این زندان به‌طور معمول یکی‪ ،‬دو روز‬ ‫طول می‌کشید و غذا هم نمی‌دادند‪ .‬بچه‌ها در آن مدت حسابی ضعیف می‌شدند‪ .‬آب‬ ‫را هم خیلی ناچیز به ما می‌دادند؛ بنابراین من شانس آوردم که آن شب در حالی که‬ ‫روزه بودم هنگام شس��تن دس��ت و صورت مقداری آب نوشیدم؛ هرچند گرم‪ .‬در هر‬ ‫حال غیر از آن مقدار آب تا صبح روز بعد چیزی برای خوردن نداشتم‪ .‬این جور مواقع‬ ‫گاهی بچه‌ها از بیرون مقداری نان از الی در می‌انداختند داخل که خود غنیمتی بود‪.‬‬ ‫رمضان کریم‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫روزه‌داری در اسارت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صمت شماره 1329

روزنامه صمت شماره 1329

شماره : ۱۳۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صمت شماره 1328

روزنامه صمت شماره 1328

شماره : ۱۳۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!