صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۳

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1283

روزنامه صمت شماره 1283

‫فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر همگان خجسته و فرخنده باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1283‬پیاپی ‪2601‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫از تاثیر تزریق نقدی مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار با سامانه نیما گزارش می‌دهد‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت سرمایه‌گذاری‬ ‫در پتروپاالیشگاه‌ها‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫اقتصاد‬ ‫سوار بر معدن است‬ ‫مقررات نابرابر حاکم بر‬ ‫تولید و واردات‬ ‫امپراتوری‬ ‫به‌نام بالک‌چین‬ ‫راه‌آهن می‌توانست‬ ‫جریمه نشود‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫راه نجات یا چـاه سقوط؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پس از افزایش نرخ ارز و تش��کیل س��امانه نیم��ا‪ ،‬مابه‌التف��اوت قابل‌توجهی میان نرخ‬ ‫ارز بازار و این س��امانه ایجاد ش��د‪ .‬این مابه‌التفاوت به‌تازگی مورد توجه برخی از اعضای‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس�لامی قرار گرفته و باعث ش��ده پیشنهادهایی‬ ‫درباره آن به دولت داده ش��ود‪ .‬روز گذش��ته معصومه آقاپور علیشاهی‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬مابه‌التفاوت نرخ ارز باید در شرایط کنونی مستقیم به‬ ‫مصرف‌کننده و واحدهای تولیدی پرداخت شود‪ .‬به طوری که ‪ ۵۰‬درصد این مابه‌التفاوت‬ ‫بای��د به خانوارها و ‪ ۵۰‬درصد به تولیدکنندگان تعل��ق بگیرد‪ .‬این موضوع نیز مانند دیگر‬ ‫مباحث اقتصادی مخالفان و موافقانی دارد‪ .‬البته شایان توجه است که حتی موافقان این‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح نیز پیشنهادهای جدی برای اجرای آن در نظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بشر مدرن‬ ‫در جست‌وجوی «کینگ‌کوین»‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫راه‌آهن خطا کرد‬ ‫یا جفا دید؟‬ ‫‪10‬‬ ‫کم‌فروش‌ها به سازمان تعزیرات معرفی شدند‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برای سومین بار‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تندیس برنز همایش روز ملی‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد‬ ‫در هجـدهمی��ن همای��ش روز ملـ��ی حمای��ت از حقـ��وق‬ ‫ت با حضور‬ ‫مصرف‌کنن��دگان که صبـح روز یکش��نبه ‪ 15‬اردیبهش�� ‌‬ ‫دکت��ر رضا رحمان��ی مقام عالـی وزارت صنع��ت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪،‬‬ ‫دکت��ر تابش معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جمعی از مدیران‬ ‫و کارشناس��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیران واحدهای‬ ‫صنعت��ی و فع��االن اقتصادی برگزار ش��د‪ ،‬از مهن��دس عزیز قنواتی‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان با اهدای تندیس برنز این همایش‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬در این همایش که با حضور ‪ ۵۴۵‬بنگاه اقتصادی‬ ‫به گزارش‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬پس از ارزیابی‌های انجام ش��ده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزش��کی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت‬ ‫س��هم ‪۲۰‬درصدی از تولید ورق گالوانیزه کش��ور همواره سعی کرده‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان‬ ‫اس��ت ضمن تامین بازار داخلی صنایع‪ ،‬نسبت به صادرات محصوالت‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫به‌ویژه به کشورهای حوزه خلیج‌فارس اقدام کند‪.‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬تعداد‬ ‫وی از کیفیت و تنـوع تولید به‌عنـوان ‪ ۲‬شاخصه مهـم محصـوالت‬ ‫‪ ۹۱‬بن��گاه اقتصادی برگزیده و ‪ ۵۱‬بنگاه اقتصادی موفق به دریافت‬ ‫امیــرکبیر کاش��ان نام برد و گفت‪ :‬ایـن ش��ـرکت ب��ا اتصال جـاده‬ ‫تندیس این همایش شدند‪.‬‬ ‫ریـلی بـه ش��بکه سراس��ری راه‌آهن و ایجـاد گم��رک اختصاصی و‬ ‫براس��اس گزارش دبیرخانه هجدهمین همایش روز ملی حمایت از‬ ‫تعامل با مش��تـریان‪ ،‬درصدد اس��ت در جهت افـزایش سـودآوری و‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬شاخص‌هایی همچون رضایتمندی‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫تامین منافع ذی‌نفعان و سهامـداران گام‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬ال��زام خدم��ات پس از‬ ‫بـرمی‌دارد‪.‬‬ ‫فروش و عودت ارائه کاال از س��وی‬ ‫قنوات��ی در پایان با قدردانی از خدمات‬ ‫ارزیابان بررس��ی ش��د که شرکت‬ ‫و تالش‌ه��ای ش��بانه‌روزی مدی��ران‪،‬‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان برای سومین‬ ‫کارشناس��ان و کارکن��ان ای��ن ش��رکت‬ ‫بار موفق ب��ه دریافت این عنوان‬ ‫اف��زود‪ :‬کارکن��ان این ش��رکت به‌عنوان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫منابع ارزش��مند انس��انی هم��واره نقش‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مه��م و با ارزش��ی در تعالی و پیش��برد‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان‬ ‫اهداف و چشم‌انداز تولید این شرکت ایفا‬ ‫در سخنانی با اش��اره به مجموعه‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫وی اب��راز امیدواری ک��رد این تندیس‬ ‫اقتصادی فوالد امیرکبیر کاش��ان‬ ‫قنواتی‪ :‬این ش�رکت با اتصال جاده ریلی به ش�بکه سراسری راه‌آهن‬ ‫که در بازارهای جهانی به گالوانیزه و ایجاد گمرک اختصاصی و تعامل با مش�تریان‪ ،‬درصدد است در جهت موجب افزایش اعتماد مش��تریان داخلی‬ ‫و به دست آوردن بازار جهانی و صادرات‬ ‫کاشان معروف اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش سودآوری و تامین منافع ذی‌نفعان و سهامداران گام بردارد‬ ‫محصوالت تولید داخل کشور شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان با‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مسئوالن به سراغ پژوهش‌های‬ ‫مخاطرات زمین نیامده‌اند‬ ‫فریز قیمت لبنیات تا پایان رمضان‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ش��واهد حاکی از آن اس��ت که تحریم‌های جدی��د در روند‬ ‫اجرای��ی و عملیاتی حوزه نفت موثر ب��وده‪ ،‬به‌طوری که تولید‬ ‫ایران در س��قف ‪ ۳‬تا ‪۴‬میلیون بش��ک ‌ه محدود ش��ده و کش��ور‬ ‫ما در حال تبدیل ش��دن به بازیگری دارای نقش��ی پایین‌تر از‬ ‫عراق‪ ،‬کویت و امارات در بازار انرژی اس��ت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه روزگاری ایران در بازارهای جهان��ی نفت بازیگری همپای‬ ‫عربستان بود‪.‬‬ ‫حج��م ذخایر نف��ت ایران از مجموع ذخایر امریکا و روس��یه‬ ‫بیشتر است اما ظرفیت تولید ایران به حدود یک ششم مجموع‬ ‫ظرفیت تولید این دو کش��ور می‌رس��د؛ بنابراین برای مقابله با‬ ‫تحریم‌ه��ا بای��د از قراردادهای مش��ارکت در تولید و مدل‌های‬ ‫امتیازی بهره گرفت‪ ،‬این در حالی است که حتی مدل به‌نسبت‬ ‫مترقی «آی‪.‬پی‪.‬س��ی» نیز در کش��ور ما آن‌گونه که باید امکان‬ ‫اجرا نیافته و ایران در حال از دست دادن جایگاه خود به‌عنوان‬ ‫یک بازیگر درجه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬و تبدیل به یک بازیگر کاملا حاشیه‌ای‬ ‫در بازار نفت اس��ت‪ .‬در سال‌های اخیر ایران روند تولید خود را‬ ‫کاه��ش داده تا آنجا که به ق��ول خبرگزاری‌های خارجی دیگر‬ ‫نمی‌تواند یک کشور نفتی باشد‪.‬‬ ‫براس��اس محاسبات جهانی‪ ،‬برای اندازه‌گیری ثروت هر ملت‬ ‫باید تولید نفت به ازای هر فرد در نظر گرفته ش��ود‪ .‬س��هم هر‬ ‫ی��ک میلیون ایرانی پیش از تحریم از تولید نفت فقط ‪ ۴۹‬هزار‬ ‫بش��که در روز ب��رآورد می‌ش��د که نصف این س��هم به مصرف‬ ‫داخلی می‌رس��ید (بنزین‪ ،‬گازوئیل و‪ .)...‬این شاخص در کویت‬ ‫‪۷۲۱‬هزار‪ ،‬قطر ‪ ۵۲۹‬هزار‪ ،‬عربستان ‪ ۳۲۴‬هزار‪ ،‬نروژ ‪ ۳۱۳‬هزار‪،‬‬ ‫عراق ‪۱۱۹‬هزار و کانادا ‪ ۱۰۰‬هزار بش��که برآورد می‌ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫‪ ۴۹‬هزار بش��که را در نرخ نفت یعنی ‪ ۵۵‬دالر در ‪ ۳۰‬روز و در‬ ‫دالر نیمایی ضرب و تقس��یم بر یک میلی��ون نفر کنیم‪ ،‬به هر‬ ‫ایرانی ماهانه حدود ‪ ۷۹۰‬هزار تومان می‌رس��د که حدود ‪۴۳۰‬‬ ‫هزار تومان آن مصرف داخلی است و ‪ ۷۰‬هزار تومان هم صرف‬ ‫یارانه نقدی و س��ایر یارانه‌های پنهان می‌شود؛ پس در مجموع‬ ‫فقط ‪ ۲۹۰‬هزار تومان س��رانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد که‬ ‫با این اعتبار در اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناتوان خواهد بود‪.‬‬ ‫با پیش��رفت زندگی بش��ر و وابس��تگی ب��ه تولید ان��رژی از‬ ‫س��وخت‌های فس��یلی و همچنین مواد مصنوعی ساخته شده‬ ‫در پتروش��یمی‌ها‪ ،‬نقش پاالیش��گاه‌ها و پتروشیمی‌ها در تولید‬ ‫افزایش یافت��ه و این خود باعث افزایش تقاضا برای محصوالت‬ ‫پایین‌دست شده اس��ت‪ .‬به‌دلیل افزایش این تقاضا و همچنین‬ ‫فراگیر شدن اس��تفاده از محصوالت پتروشیمی در کشورهای‬ ‫در حال توسعه و جوامع پرجمعیت‪ ،‬برای کاهش مصرف انرژی‬ ‫و کاهش پس��ماند و همچنین کامل‌تر شدن چرخه‌های تولید‪،‬‬ ‫نسل جدیدی از صنایع پایین‌دستی با عنوان «پترو پاالیشگاه»‬ ‫به‌وج��ود آمده اس��ت‪ .‬در واقع پتروپاالیش��گاه‌ها امکان حضور‬ ‫پررنگ‌ت��ری باتوجه ب��ه محبوبیت محصوالت پتروش��یمی به‬ ‫تولیدکنندگان می‌دهند که باعث می‌ش��ود ع�لاوه بر کامل‌تر‬ ‫ش��دن چرخه‌های پایین‌دس��تی هیدروکربن و همچنین حفظ‬ ‫بیش��تر انرژی و باال رفتن بازدهی‪ ،‬حضور پرسود و پررنگ‌تری‬ ‫در بازار داشته باشند و به کالم ساده به‌صرفه‌تر تولید کنند‪ .‬در‬ ‫این صورت ضرورت سرمایه‌گذاری‌های داخلی در فرآیند تبدیل‬ ‫نف��ت خام به محص��والت مورد نیاز به‌ویژه در مس��یر تکمیلی‬ ‫یعنی پاالیشگاه‌ها و نیز پتروشیمی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫درکش��ور م��ا به‌دلی��ل حض��ور کمرنگ بخ��ش خصوصی و‬ ‫همچنی��ن کندی بخ��ش دولتی در تغییر و گذر از یک نس��ل‬ ‫فناوری به نس��لی دیگر هنوز پتروپاالیش��گاه به جایگاه واقعی‬ ‫خود دس��ت نیافته اس��ت‪ .‬چنانچه پتروپاالیش��گاه‌ها در ایران‬ ‫باب ش��وند ممکن است بتوان بازدهی مصرف انرژی در چرخه‬ ‫پایین‌دس��ت ان��رژی را افزایش داد و حت��ی از اتالف خوراک و‬ ‫افزایش آلودگی محیط‌زیس��ت نیز جلوگی��ری کرد‪ .‬نکته دیگر‬ ‫ک��ه جا دارد در برنامه‌ریزی‌های راهبردی صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫درنظر گرفته ش��ود‪ ،‬بازارهای مجاور ایران اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای همس��ایه ایران بازارهای بکر و در حال توس��عه‌ای‬ ‫هس��تند که کمتر به‌عنوان مشتری خوراک نهایی هدف‌گذاری‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬حال اگر وزارت نفت عزمی برای عرضه جدی نفت و‬ ‫گاز در بورس داش��ته باش��د آیا بهتر نیست که برای واحدهای‬ ‫کوچ��ک پتروپاالیش��گاهی در مناطق نزدیک م��رز با کمترین‬ ‫میزان آلودگی برنامه‌ریزی شود؟‬ ‫تص��ور کنید اگ��ر این محصوالت با قیمت��ی پایین‌تر از عرف‬ ‫بین‌المللی به‌دست صادرکننده برسد‪ ،‬ولو در قالب محموله‌های‬ ‫کوچ��ک می‌تواند در آن س��وی مرزها به خری��دار تحویل داده‬ ‫ش��ود‪ .‬البته برنامه‌ریزی برای تبدی��ل پدیده‌ای مانند قاچاق به‬ ‫یک مزیت در دوران تحریم کار س��اده‌ای نیست‪ ،‬اما باتوجه به‬ ‫ش��رایط بین‌المللی پیش آمده برای فروش نفت و گاز ایران بد‬ ‫نیست که به این ظرفیت هم نگاه ویژه‌ای کرد‪ .‬همچنین تغییر‬ ‫س��وخت بانکرینگ از سال ‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی‪ ،‬به‌زودی تمام‬ ‫کش��ورها را محتاج «ال‪.‬ان‪.‬جی» خواهد ک��رد که این فرآورده‬ ‫نیز می‌تواند در قالب چرخه‌های پتروپاالیش در نزدیکی مرزها‬ ‫تولید شود‪ .‬فراموش نکنیم که راز توسعه صنایع پایین‌دستی و‬ ‫بهینه‌سازی ورود بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی واقعی‬ ‫که مجال و فضای رقابت سالم با غیررانتی‌ها را داشته باشد‪.‬‬ ‫امید اس��ت دولت و به تب��ع آن وزارت نفت از ظرفیت بالقوه‬ ‫ای��ن بخش با ایجاد تعامل س��ازنده بهره‌برداری کند که به‌طور‬ ‫قطع می‌تواند فرصت بزرگ و ارزشمندی برای ایجاد اشتغال و‬ ‫نیز گشایش اقتصادی فراهم آورد‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا تعهدات مالی اینستکس را افزایش داد‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا و‬ ‫وزی��ران امور خارجه آلمان‪ ،‬انگلیس و فرانس��ه در‬ ‫بیانیه‌ای مشترک از اقدام امریکا در تمدید نکردن‬ ‫معافیت‌ه��ای تحریم نفتی و هس��ته‌ای مرتبط با‬ ‫ای��ران اظهار تأس��ف و نگرانی کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا فدریکا موگرینی‪ ،‬مس��ئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا به همراه وزیران امور خارجه آلمان‪،‬‬ ‫انگلی��س و فرانس��ه بیانیه‌ای مش��ترک پیرامون‬ ‫تصمیم تازه امریکا در تمدید نکردن معافیت‌های‬ ‫تحریم نفتی و هس��ته‌ای منتش��ر کردند‪ .‬در این‬ ‫بیانی��ه آمده اس��ت‪ :‬م��ا‪ ،‬نماینده عال��ی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا و وزی��ران ام��ور خارجه آلم��ان‪ ،‬انگلیس و‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬تصمیم ایاالت متحده در تمدید نکردن‬ ‫معافیت‌ه��ای مربوط به تج��ارت نفت با ایران را با‬ ‫تأس��ف و نگرانی م��ورد مالحظه قرار می‌دهیم‪ .‬ما‬ ‫تصمی��م ایاالت متحده ب��رای خودداری از تمدید‬ ‫کامل معافیت‌های مربوط به پروژه‌های هس��ته‌ای‬ ‫عدم گس��ترش در چارچوب برجام (برنامه جامع‬ ‫اقدام مش��ترک) را نیز ب��ا نگرانی دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫رفع تحریم‌های هسته‌ای بخشی اساسی از برجام‬ ‫اس��ت ک��ه هدف آن تاثیر مثب��ت نه‌تنها بر روابط‬ ‫تج��اری و اقتصادی ب��ا ایران‪ ،‬بلکه مهم‌تر از آن بر‬ ‫زندگی مردم این کش��ور اس��ت‪ .‬ما از بازگرداندن‬ ‫تحریم‌ها ازسوی ایاالت متحده پس از خروج آنها‬ ‫از برجام به‌ش��دت متاسفیم‪ .‬ما به‌شدت معتقدیم‬ ‫برج��ام در افزای��ش ثب��ات و امنی��ت در منطقه‬ ‫خاورمیانه کلیدی است‪.‬‬ ‫م��ا به‌اتفاق بر تعهد مس��تمر خود به برجام که‬ ‫عنصری حیاتی از رژیم عدم اش��اعه هس��ته‌ای در‬ ‫جهان است و برای امنیت ملی و جمعی اروپایی‌ها‬ ‫ضروری به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬تاکید می‌کنیم‪ .‬برجام‬ ‫همچنان ک��ه در ‪ ۱۴‬گزارش آژان��س بین‌المللی‬ ‫ان��رژی اتمی تایید ش��ده‪ ،‬عمل ک��رده و اهدافش‬ ‫محقق ش��ده اس��ت‪ .‬ما پایبندی مستمر ایران به‬ ‫کنکور بنگاه‌های صیادمآبانه را زیاد کرده است‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬مس��ئوالن امریکایی با خلق‬ ‫ماجراه��ای زنجیره‌ای علی��ه ایران‬ ‫قصد ایجاد س��ردرگمی بین‌المللی‬ ‫دارن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرن��ا عل��ی‬ ‫الریجان��ی در ابتدای جلس��ه علنی‬ ‫دیروز مجلس اظه��ار کرد‪ :‬نظرهای‬ ‫بی‌منطق مسئوالن امریکایی تمامی‬ ‫ندارد و به‌جای سیاست‌ورزی به عملیات روانی‬ ‫اشتغال دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬آنها با خلق ماجراهای‬ ‫زنجیره‌ای قصد ایجاد س��ردرگمی بین‌المللی‬ ‫دارن��د‪ .‬پ��س از اقدام‌ه��ای غیرقانون��ی علیه‬ ‫س��پاه‪ ،‬امر به صفر کردن صادرات نفت ایران‬ ‫گام دیگری اس��ت که تحق��ق پیدا نمی‌کند و‬ ‫حرف‌های نسنجیده دیگر آنها درباره همکاری‬ ‫هسته‌ای کشورها در چارچوب توافق هسته‌ای‬ ‫از جمله خرید آب سنگین یا مواد غنی شده یا‬ ‫فروش مواد اولیه نمونه‌هایی از آشفتگی فکری‬ ‫آنها را نش��ان می‌دهد‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی یادآور شد‪ :‬ایشان همچنان بر اجرای‬ ‫همه‌جانبه سند تحول آموزش و پرورش تاکید‬ ‫کردند که در ش��رایط فعلی بس��یار ثمربخش‬ ‫بود‪ .‬الریجانی از کمیسیون آموزش‬ ‫و تحقیقات مجلس خواست درباره‬ ‫نکاتی که رهبری بیان فرمودند که‬ ‫همگی از نکات مهم کش��ور اس��ت‬ ‫برنامه‌ریزی کنند و به‌ویژه تاکیدات‬ ‫ایش��ان در زمین��ه مهارت‌آموزی و‬ ‫توس��عه آن در مدرسه‌ها و بررسی‬ ‫جامع در موضوع کنکور و حل این‬ ‫معضل و همچنین معوق��ات فرهنگیان عزیز‬ ‫مورد توجه کمیسیون باش��د‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫اش��اره به موضوع کنکور و بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب در این زمینه‪ ،‬افزود‪ :‬کنکور در کش��ور‬ ‫معضلی شده است‪ .‬رئیس قوه مقننه از وزارت‬ ‫آم��وزش و پرورش خواس��ت ای��ن موضوع را‬ ‫که به نظام تعلیم و تربیت در کش��ور آس��یب‬ ‫می‌زند‪ ،‬ج��دی بگیرد و افزود‪ :‬به‌دلیل کنکور‪،‬‬ ‫ش��یوه آموزش و پ��رورش و خالقیت‌آفرینی‬ ‫تح��ت تاثیر قرار می‌گیرد و در همین راس��تا‬ ‫بنگاه‌ه��ای صیادمآبانه نیز زیاد ش��ده‌اند‪ ،‬زیرا‬ ‫روش‌های تس��ت‌زنی را آموزش می‌دهند که‬ ‫هیچ خاصیتی ب��رای خالقیت فرد ندارد و در‬ ‫واقع کشتن استعدادها است‪.‬‬ ‫برجام را آنچنان که بارها ازسوی آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی اتمی تایید شده‪ ،‬تایید می‌کنیم‪ .‬ما از ایران‬ ‫می‌خواهی��م ک��ه به اجرای مس��تمر برجام تحت‬ ‫تعه��دات کام��ل مربوط ب��ه برج��ام و همچنین‬ ‫پیمان عدم گس��ترش تس��لیحات هسته‌ای ادامه‬ ‫دهد‪ .‬دیگر طرف‌های برجام به همراه کش��ورهای‬ ‫ثال��ث عالقه‌من��د به حمایت از برج��ام‪ ،‬متعهد به‬ ‫ت�لاش برای حفظ و نگه��داری کانال‌های مالی و‬ ‫صادرات برای ایران هس��تند‪ .‬ما به همراه شریکان‬ ‫اروپای��ی خود مصمم به پیگی��ری تالش‌های‌مان‬ ‫ازجمل��ه از طری��ق عملیاتی کردن س��ازکار مالی‬ ‫ویژه (اینس��تکس) ب��رای تداوم تج��ارت قانونی‬ ‫با ای��ران هس��تیم‪ .‬در همین زمینه س��هامداران‬ ‫متعهد به افزایش چش��مگیر مشارکت‌های مالی‬ ‫خود در بودجه عملیاتی اینس��تکس هس��تند‪ .‬ما‬ ‫همه کش��ورها ازجمله روس��یه و چین را به‌عنوان‬ ‫طرف‌های برجام تش��ویق می‌کنیم که همه تالش‬ ‫خ��ود را از طری��ق گام‌های عینی ب��رای پیگیری‬ ‫تج��ارت قانون��ی که این توافق مج��از کرده به‌کار‬ ‫گیرن��د‪ .‬م��ا نتیجه‌گیری‌های ش��ورای اروپا در ‪۴‬‬ ‫فوریه ‪15( ۲۰۱۹‬بهمن‪ )1397‬و حمایت اتحادیه‬ ‫اروپا از توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‬ ‫عالقه‌مندی‌های مشترک را یادآوری می‌کنیم‪ .‬ما‬ ‫در تکمیل تالش‌ها برای حفظ برجام‪ ،‬از رویکردی‬ ‫جامع ب��ه همراه ایران با چش��م‌انداز پرداختن به‬ ‫همه موضوع��ات مورد نگرانی ازجمله نقش ایران‬ ‫در بی‌ثباتی منطقه‌ای و فعالیت‌های موش��کی آن‬ ‫حمایت می‌کنیم‪ .‬خبرگزاری آسوشیتدپرس روز‬ ‫گذش��ته ب��ه نقل از یک مقام ارش��د دولت امریکا‬ ‫گ��زارش داد ای��ن کش��ور ‪ 5‬م��ورد از ‪ 7‬معافیت‬ ‫مرتبط با همکاری هس��ته‌ای غیرنظامی روسیه و‬ ‫کش��ورهای اروپایی با ایران را تمدید کرده است‪.‬‬ ‫این معافیت‌ها که روز ش��نبه منقضی می‌ش��د به‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬تا ‪ ۹۰‬روز تمدید شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬دفتر تسهیل‌گری برای بررسی مسائل حاشیه‌نشینی‬ ‫وزیر کش��ور از راه‌ان��دازی ‪۱۲۵‬‬ ‫دفتر تس��هیل‌گری در ‪ ۱۸۰‬محله‬ ‫در اس��تان‌های گوناگ��ون ب��رای‬ ‫بررس��ی مس��ائل حاشیه‌نش��ینی‬ ‫ش��هرها خب��ر داد و گف��ت‪:‬‬ ‫توانمندس��ازی مردم و شناس��ایی‬ ‫آس��یب‌ها در مناطق و محله‌های‬ ‫حاشیه‌نش��ین وظیف��ه اصلی این‬ ‫دفاتر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا عبدالرض��ا رحمانی فضلی‬ ‫در حاش��یه یکصدوش��انزدهمین جلس��ه‬ ‫ش��ورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران‬ ‫محورهای مورد بحث در این جلسه با موضوع‬ ‫حاشیه‌نشینی را تشریح کرد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرداخت��ن به موض��وع حاشیه‌نش��ینی یکی‬ ‫از اولویت‌ه��ای پنجگان��ه‌ای اس��ت که رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب تعیین کرده‌ان��د و در این ‪۳‬‬ ‫س��ال فعالیت خوبی انجام شده است‪ .‬رئیس‬ ‫ش��ورای اجتماعی کش��ور با بیان اینکه یک‬ ‫تقس��یم‌کار ملی در مس��ئله حاشیه‌نش��ینی‬ ‫ب��ا مس��ئولیت وزارت راه و شهرس��ازی و‬ ‫نهادهای معین و همکار انجام ش��ده‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دو بعد کالب��دی و محتوایی‬ ‫یا اجتماعی حاشیه‌نش��ینی مدنظر‬ ‫اس��ت که گ��زارش نمایندگان نهاد‬ ‫در ح��وزه کالبدی نش��ان می‌دهد‬ ‫پیش��رفت‌های خوبی در این زمینه‬ ‫حاصل شده اس��ت‪ .‬رحمانی فضلی‬ ‫ی��ادآور ش��د‪ :‬کار اصل��ی در حوزه‬ ‫کالب��دی همان طرحی اس��ت که‬ ‫رئیس‌جمه��وری به‌عنوان بازآفرینی ش��هری‬ ‫ابالغ کرد و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی‬ ‫با سرعت این طرح را اجرایی کند که راه نجات‬ ‫مناطق گوناگون است‪ .‬وی بعد دوم در زمینه‬ ‫حاشیه‌نش��ینی را بعد اجتماعی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬باید دفاتر تس��هیل‌گری را در حواشی‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬تاکنون توانس��ته‌ایم ‪ ۱۲۵‬دفتر‬ ‫تس��هیل‌گری در ‪ ۱۸۰‬محله راه‌اندازی کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی موضوع حاشیه‌نشینی را یکی‬ ‫از مسائل کش��ورهای در حال توسعه دانست‬ ‫و افزود‪ :‬علت حاشیه‌نش��ینی فقدان توازن و‬ ‫تعادل در توزیع مناب��ع‪ ،‬امکانات‪ ،‬فرصت‌ها و‬ ‫فعالیت‌ها اس��ت که ناشی از برنامه‌ریزی‌های‬ ‫اشتباه در نظام اداری است‪.‬‬ ‫امریکا نمی‌تواند درباره تنگه هرمز اقدام‌های پیوسته‌ای انجام دهد‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با‬ ‫شبکه الجزیره مواضع ایران را درباره مواردی‬ ‫از جمله تحریم‌های امریکا و مداخله خارجی‬ ‫در منطقه خاورمیانه تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ویدئوی کامل گفت‌وگوی‬ ‫ظری��ف با ش��بکه الجزیره که پی��ش از این‬ ‫بخش کوتاهی از آن منتش��ر شده بود روی‬ ‫پایگاه خبری این شبکه قرار گرفت‪.‬‬ ‫ظری��ف در ابتدا برای پاس��خ به پرس��ش‬ ‫مجری برنامه مبنی بر اینکه تروریستی اعالم‬ ‫کردن نیروهای نظام��ی امریکا چه اهمیتی‬ ‫داش��ته و چه هدفی را دنبال می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اقدامی نبود ک��ه ما خودمان انجام داده‬ ‫باش��یم و در واقع واکنشی به تصمیم امریکا‬ ‫مبنی بر اعالم کردن س��پاه پاس��داران ایران‬ ‫به‌عنوان سازمانی تروریستی بود‪ .‬همان طور‬ ‫که می‌دانید این نیروها در خط مقدم مبارزه‬ ‫با تروریس��م در عراق‪ ،‬س��وریه و افغانستان‬ ‫بوده‌اند اما متاس��فانه آنها (امریکا) براساس‬ ‫منافع خود و برخی در منطقه ما (خاورمیانه)‬ ‫و در امری��کا به‌دنب��ال تحریک ب��رای ایجاد‬ ‫مش��کل در منطقه هستند‪ .‬ظریف در بخش‬ ‫دیگری از این گفت‌وگ��و گفت‪ :‬به‌طور حتم‬ ‫ایران به‌دنب��ال درگیری و گس��ترش دامنه‬ ‫تنش‌ها نیست اما ما ملتی نیستیم که با فرار‬ ‫از زورگوی��ان دوام آورده باش��د‪ .‬ما به‌وضوح‬ ‫گفته‌ای��م ک��ه هی��چ تمایلی به گس��ترش‬ ‫دامنه تنش‌ه��ا نداریم و به‌وض��وح گفته‌ایم‬ ‫ک��ه خلیج‌ف��ارس و تنگ��ه هرمز‬ ‫ش��ریان‌های حیاتی ما هس��تند و‬ ‫ما برای معاش خود به آنها وابسته‬ ‫هستیم و می‌خواهیم برای ترابری‬ ‫کش��تیرانی تمام کشورها از جمله‬ ‫ایران در امن و امان باش��ند‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه کش��ورمان همچنین‬ ‫در توضیح اظهارات برخی مقامات‬ ‫عالی‌رتبه نظامی کش��ورمان مبنی بر اینکه‬ ‫اگر ایران نتواند از تنگه هرمز اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫س��ایر کش��ورها نیز این ام��کان را نخواهند‬ ‫داش��ت گفت‪ :‬این بستگی به تصمیم امریکا‬ ‫دارد که بخواهد گذرگاه آبی پش��ت در خانه‬ ‫م��ا را برای‌مان ناامن کند‪ .‬ما اجازه رخ دادن‬ ‫چنین چیزی را نخواهیم داد‪ .‬مجری الجزیره‬ ‫از ظریف درباره تمدید نش��دن معافیت‌های‬ ‫تحریم نفت ایران ازس��وی امری��کا و برنامه‬ ‫ای��ران برای بع��د از ‪ 2‬مه (‪12‬اردیبهش��ت)‬ ‫که این معافیت‌ها منقضی ش��ده‌اند پرس��ید‬ ‫و ظریف در پاس��خ تش��ریح ک��رد‪ :‬به‌نظر ما‬ ‫امریکا نخواهد توانس��ت درب��اره تنگه هرمز‬ ‫یا خلیج‌ف��ارس اقدام‌های پیوس��ته‌ای انجام‬ ‫دهد که اگر چنین کاری انجام دهد با مقابله‬ ‫به مث��ل ایران روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬من فکر‬ ‫نمی‌کن��م چنین اقدامی از س��وی امریکا در‬ ‫میان باشد‪ .‬ما به فروش نفت خود و پیگیری‬ ‫مشتریان ادامه خواهیم داد و همیشه به یاد‬ ‫خواهیم داش��ت که چه کس��انی در روزهای‬ ‫سخت با ما همکاری کردند‪ .‬ظریف‬ ‫برای تش��ریح این مس��ئله مطرح‬ ‫شده از س��وی مجری الجزیره که‬ ‫فروش نفت ایران از ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫تاکنون افت داشته و این تحریم‌ها‬ ‫هرچند از س��وی ایران غیرقانونی‬ ‫به‌ش��مار بیایند بر اقتص��اد آن اثر‬ ‫گذاش��ته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل‬ ‫اس��ت که ما این را (تحریم‌ه��ای امریکا را)‬ ‫تروریس��م اقتصادی می‌دانی��م و همان گونه‬ ‫ک��ه به‌طور علنی هم گفت��ه‌ام مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه امری��کا و برخی دیگر بر‬ ‫م��ردم ایران فش��ار اعمال می‌کنن��د تا بلکه‬ ‫خط‌مش��ی آنها را تغییر دهن��د‪ .‬امریکا برای‬ ‫‪ 40‬س��ال به‌ویژه از زمان ریاس��ت جمهوری‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬این عملکرد را داش��ته است‪.‬‬ ‫دول��ت ترامپ تعه��د ی��ک رئیس‌جمهوری‬ ‫دیگ��ر امریکا یعنی باراک اوباما را نقض کرد‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود ک��ه در روابط بین‌المللی یک‬ ‫دولت‪ ،‬اصول دولت قبل را تداوم ببخش��د‪ .‬تا‬ ‫جای��ی که من می‌دانم‪ ،‬انقالبی در امریکا رخ‬ ‫ن��داده و مردم امریکا فق��ط دونالد ترامپ را‬ ‫از طریق انتخاب��ات به‌عنوان رئیس‌جمهوری‬ ‫ن چیزی است‬ ‫خود برگزیده‌اند و این تمام آ ‌‬ ‫که اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬چیزی که مهم است‬ ‫این است که این تحریم‌ها نه‌تنها غیرقانونی‬ ‫هس��تند و تاثیر قانونی و اقتص��ادی ندارند‪،‬‬ ‫بلکه تاثیر سیاسی نیز نخواهند داشت‪ .‬وزیر‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫فرار از تهران به زبان آمار‬ ‫براساس آمار خرید و فروش‪ ،‬رشد قابل‌توجه در تولید مسکن و‬ ‫همچنین سکونت معناداری در ‪ ۴۹۰‬هزار واحد مسکونی خالی از‬ ‫سکنه استان تهران اتفاق نیفتاده؛ با این حال حجم ساخت‌وسازها‬ ‫در اس��تان‌های البرز و گیالن به‌عنوان مهاجرپذیرترین استان‌ها‬ ‫از ته��ران به ترتیب ‪ 5‬و ‪ 2‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫کارشناسان معتقدند جهش نرخ مسکن‪ ،‬خروج دهک‌های پایین‬ ‫از تهران را به‌دنبال داشته است‪ .‬نرخ مسکن در پایتخت براساس‬ ‫آخری��ن آمار بانک مرک��زی در فروردین ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۷۰‬ه��زار تومان در هر مترمربع رس��یده که ب��ه فاصله عمیق‬ ‫بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی‪ ،‬به‌‌ویژه اقش��ار پایین‌دست‬ ‫با قیمت‌ها منجر ش��ده اس��ت‪ .‬معامالت اما ‪ ۷۳‬و ‪ ۳۲‬درصد به‬ ‫ترتیب نس��بت به ماه گذش��ته و ماه مشابه سال گذشته کاهش‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬این در حالی اس��ت که گفته می‌شود حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد خری��د و فروش‌ها را دالل‌ها رقم می‌زنند‪ .‬بنا به اطالعات‬ ‫سرش��ماری س��ال ‪ ۱۳۹۵‬در فاصله زمانی س��ال‌های ‪ ۱۳۹۰‬تا‬ ‫‪ ۳۵۰ ۱۳۹۵‬هزار و ‪ ۶۳۲‬نفر از استان تهران به استان‌های دیگر‬ ‫مهاجرت کرده‌اند‪ .‬استان البرز باالترین جذب مهاجر از تهران را‬ ‫داشته و استان‌های گیالن و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم‬ ‫و س��وم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند‪ .‬براساس آمار در‬ ‫س��ال‌های دهه ‪ ،۶۵-۷۵‬روند مهاجرپذیری شهر تهران متوقف و‬ ‫این ش��هر به نقطه‌ای مهاجرفِ ِرست تبدیل شد و در نتیجه‪ ،‬رشد‬ ‫جمعیت آن کاهش یافت و س��هم‌اش از جمعیت کشور و استان‬ ‫ته��ران روندی نزولی پیدا کرد‪ ،‬اما مهاجرت به این ش��هر به‌‌طور‬ ‫غیرمستقیم همچنان ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫امور خارجه کش��ورمان س��پس درب��اره این‬ ‫موضوع که اثربخش��ی ای��ن تحریم‌ها به این‬ ‫بس��تگی دارد که آیا مشتریان نفتی ایران به‬ ‫خری��دن نفت ایران ادامه‌دهند یا خیر گفت‪:‬‬ ‫دو نکته وجود دارد؛ نخست آنکه هیچ یک از‬ ‫این کشورها تحریم‌های امریکا را تحریم‌هایی‬ ‫قانونی نمی‌دانند‪ .‬ممکن اس��ت شرکت‌های‬ ‫خصوص��ی این کش��ورها با تهدی��د و اجبار‬ ‫امریکا و س��ختگیری آن در این مس��ائل در‬ ‫کوتاه‌مدت احتیاط کنند اما من فکر نمی‌کنم‬ ‫که در میان‌م��دت و بلندمدت احتیاط کنند‬ ‫و خرید نف��ت را کاهش دهند‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫این وضعیت به این معنی نیس��ت که دولت‬ ‫آن کش��ورها موافق هس��تند و در واقع اعالم‬ ‫کرده‌اند که تحریم‌های امریکا را به‌رس��میت‬ ‫نمی‌شناسند‪ .‬وی در ادامه در این باره گفت‪:‬‬ ‫من فکر می‌کن��م امریکا در راس��تای منافع‬ ‫این کش��ور عمل نمی‌کند و بی��ش از اینکه‬ ‫در خدمت منافع امریکایی باش��د در خدمت‬ ‫منافع اس��رائیلی اس��ت و متاسفانه برخی در‬ ‫منطق��ه ما خود را با منافع اس��رائیلی متحد‬ ‫کرده‌اند اما این دسیس��ه گروه کوچکی است‬ ‫ک��ه من آنها را گ��روه ب می‌نامم (بی‌بی‪ ،‬بن‬ ‫زائد‪ ،‬بن‌سلمان‪ ،‬بولتون) که رئیس‌جمهوری‬ ‫ترامپ و امریکا را به سمت درگیری و عواقبی‬ ‫فاجعه‌ب��ار س��وق می‌دهن��د‪ .‬متاس��فانه آنها‬ ‫نخس��تین کسانی هس��تند که در اثر عواقب‬ ‫چنین تحرکاتی آسیب خواهند دید‪.‬‬ ‫چهارمین دور رایزنی‌های‬ ‫سیاسی ایران و قرقیزستان‬ ‫چهارمین دور رایزنی‌های سیاس��ی ایران و قرقیزس��تان‬ ‫ب��ا حضور س��یدعباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان و نوران نیازعلیف‪ ،‬معاون اول وزیر خارجه‬ ‫قرقیزس��تان روز گذش��ته در تهران برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬نوران نیاز علی‌اف‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫قرقیزس��تان نیز بعدازظهر روز شنبه با محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه کش��ورمان دی��دار کرد‪ .‬در ای��ن دیدار‬ ‫دوط��رف درب��اره همکاری‌های ترانزیت��ی و نقش و جایگاه‬ ‫مهم ایران در این زمینه‪ ،‬ایجاد پروازهای مستقیم‪ ،‬اجالس‬ ‫آینده شانگهای و موضوعات منطقه‌ای گفت‌وگو و تبادل‌نظر‬ ‫کردند‪ .‬ظریف در این دیدار بر طرح‌های ترانزیتی و تسهیل‬ ‫صدور روادید برای رانندگان کامیون‌ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رس�انی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری‪ -‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در حکمی‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب‬ ‫را به نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت‬ ‫منصوب کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬هماهنگ‌کننده ویژه س��ازمان ملل‬ ‫پیرامون افزایش تنش در غزه به ش��دت ابراز‬ ‫نگرانی کرده و خواس��تار بازگش��ت فوری به‬ ‫تفاه��م چند ماه گذش��ته ش��د‪ .‬مالدینوف با‬ ‫تاکید بر اینکه س��ازمان مل��ل با مصر و دیگر‬ ‫طرف‌ه��ا ب��رای آرام کردن اوض��اع همکاری‬ ‫می‌کند‪ ،‬خواستار بازگشت به تفاهم چند ماه‬ ‫گذشته شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬استبرق ابراهیم الشوک‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫مسکن و بازس��ازی عراق‪ ،‬تحریم‌های امریکا‬ ‫علیه مل��ت ایران را ظالمان��ه و بدون دلیل و‬ ‫توجیه قانونی و بین‌المللی دانست و خواستار‬ ‫مقابله کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی‬ ‫با آن شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس هیات روسیه در نشست سوم‬ ‫مقدماتی کنفران��س ان‪.‬پی‪.‬تی در نیویورک با‬ ‫ابراز نگرانی از تداوم سیاس��ت‌های ضدایرانی‬ ‫امریکا اعالم کرد‪ :‬برنامه جامع اقدام مش��ترک‬ ‫(برجام) کارآیی پیمان ان‪.‬پی‪.‬تی را اثبات کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عدنان منصور‪ ،‬وزیر خارجه پیشین‬ ‫لبن��ان اظهار کرد‪ :‬ایران ب��ا برخورد حکیمانه‬ ‫و دور از هرگون��ه رفت��ار ش��تاب‌زده مقاب��ل‬ ‫توطئه‌های امریکا عمل می‌کند و همین روش‬ ‫موجب شکس��ت سیاست‌های واشنگتن علیه‬ ‫تهران خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ی��ک روز پ��س از س��فر اروپایی‬ ‫نخست‌وزیر عراق‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در‬ ‫تماس تلفنی با وی‪ ،‬مدعی حمایت واشنگتن‬ ‫از سیاس��ت خارجی بغداد ش��د‪ .‬نخست‌وزیر‬ ‫ع��راق در این گفت‌وگ��و درباره نتایج س��فر‬ ‫اروپایی خود و همچنین موضوعات مش��ترک‬ ‫میان بغداد و واش��نگتن سخن گفت و تمایل‬ ‫کش��ورش برای انتقال فن��اوری و تجربه‌های‬ ‫علمی از امریکا را ابراز کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس‌جمه��وری امری��کا که پس‬ ‫از دو نشس��ت ناموفق با رهبر کره ش��مالی با‬ ‫ازس��رگیری آزمایش‌های موش��کی از سوی‬ ‫پیونگ‌یانگ روبه‌رو ش��ده‪ ،‬گفت کیم وعده‌ای‬ ‫را که برای خلع س�لاح هس��ته‌ای به او داده‪،‬‬ ‫نمی‌ش��کند‪ .‬دونالد ترامپ در پیامی توییتری‬ ‫تاکید کرد کیم جونگ اون بدعهدی نمی‌کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬نمایش��گاه کاالهای ایرانی با عنوان‬ ‫«برنده��ای اورآس��یا» با حض��ور بیش از ‪۶۵‬‬ ‫ش��رکت ایران��ی و تع��دادی از ش��رکت‌های‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اورآسیا روز گذشته‬ ‫ب��ا حضور تیگ��ران خاچاتریان‪ ،‬وزیر توس��عه‬ ‫اقتص��ادی و س��رمایه‌گذاری ارمنس��تان و‬ ‫س��جادی‪ ،‬سفیر کشورمان در ایروان در محل‬ ‫اکسپوی ایروان آغاز به‌کار کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬بلومبرگ در گزارش��ی به سیاست‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا در قبال ایران پرداخت‬ ‫و آن را عاملی در جهت ایجاد بحران دانست‪.‬‬ ‫این پایگاه اینترنتی نوش��ت‪ :‬به‌نظر نمی‌رسد‬ ‫این رویکرد در راس��تای ترغی��ب ایران برای‬ ‫مذاکره به‌منظور دس��تیابی ب��ه توافقی بهتر‬ ‫و جدید‪ ،‬موفق باش��د چراکه پیش‌شرط‌های‬ ‫دول��ت ترامپ به‌معنای تغییر کلی سیاس��ت‬ ‫خارجی ایران است‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬نماین��دگان در نشس��ت‬ ‫علنی روز گذش��ته مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫در جریان بررس��ی گزارش کمیس��یون ویژه‬ ‫حمای��ت از تولید ملی درب��اره طرح حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور‬ ‫و حمای��ت از کاالی ایران��ی‪ ،‬برای تامین نظر‬ ‫شورای نگهبان با اصالح برخی مواد این طرح‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬معاون وزی��ر خارجه روس��یه در‬ ‫تازه‌ترین اظهارات��ش درباره همکاری با ایران‬ ‫گفت‪ :‬روس��یه به‌دنبال آن اس��ت که باوجود‬ ‫تهدی��د امریکا ب��ه تحریم‪ ،‬هم��کاری با ایران‬ ‫را در م��وارد گوناگ��ون از جمل��ه در زمین��ه‬ ‫هسته‌ای ادامه دهد‪ .‬سرگئی ریابکوف‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در براب��ر تهدیدهای امریکا تس��لیم نخواهیم‬ ‫ش��د و به‌ط��ور هدفمند همکاری ب��ا ایران را‬ ‫در بخش‌های گوناگون مانند انرژی هسته‌ای‬ ‫که در تطابق با قوانین بین‌المللی است‪ ،‬ارتقا‬ ‫خواهیم بخشید‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬در جلس��ه علنی روز یکشنبه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی بررس��ی تقاضای‬ ‫تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در‬ ‫‪ ۵‬س��ال گذشته در دس��تور کار صحن علنی‬ ‫مجلس قرار گرفت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ ۱۵ -‬اندیش��کده در نام��ه‌ای ب��ه‬ ‫رئیس‌مجل��س ضمن اب��راز نگران��ی از طرح‬ ‫اس��تانی ش��دن انتخاب��ات آن را مغای��ر ب��ا‬ ‫سیاس��ت‌های کلی انتخابات دانستند و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬این طرح منجر به کاهش مش��ارکت‬ ‫سیاسی می‌شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از تمدید نشدن معافیت‌های تحریم نفتی و هسته‌ای ایران‬ ‫ضرورت سرمایه‌گذاری‬ ‫در پتروپاالیشگاه‌ها‬ ‫رضا پدیدار‪ -‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫آزادسازی واردات‬ ‫راه‌حل بازار خودرو‬ ‫است؟‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یارانه‬ ‫از کجا می‌آید‬ ‫راه‌آهن خطا کرد‬ ‫یا جفا دید؟‬ ‫از تاثیر تزریق نقدی مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار با سامانه نیما گزارش می‌دهد‬ ‫چرا بنگاه‌های‬ ‫تولیدی درمان‬ ‫نمی‌شوند؟‬ ‫راه نجات یا چاه سقوط؟‬ ‫رمضانعلی سبحانی‌فر‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹اصالح فهرست دریافت‌کنندگان یارانه‬ ‫آنچ��ه امروز بیش از هر زمان دیگری در کش��ور به آن نیاز داریم‪،‬‬ ‫تنوع بس��ته‌های درمان صنایع اس��ت‪ .‬نمی‌توان با یک نس��خه تمام‬ ‫مشکالت را برطرف کرد‬ ‫آن اقشار آسیب‌دیده و بنگاه‌های تولیدی هستند‪.‬‬ ‫نیکو‌اقبال با اشاره به اینکه شناسایی افرادی که واقعا‬ ‫نیاز به یارانه داشته باشند در ایران دشوار است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬دولت در این زمینه همیش��ه با مشکالتی روبه‌رو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این موضوع در برنامه یارانه‌های نقدی نیز‬ ‫دیده ش��د‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬باید افرادی که شرایط دریافت‬ ‫یارانه را دارند به‌درستی شناسایی شوند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات‌علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به‬ ‫اینکه همچنین شناس��ایی بنگاه‌ه��ای تولیدی نیز کار‬ ‫ساده‌ای نیست‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای تولیدی بسیاری امروز‬ ‫با مشکالت جدی روبه‌رو هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی از‬ ‫افراد نیز به نام تولید وارد این چرخه شده و با استفاده‬ ‫از حمایت‌های دولتی به فعالیت‌های دیگر می‌پردازند‪.‬‬ ‫دولت باید بتواند با اس��تفاده از آمارهایی مانند فرار‬ ‫مالیات��ی و میزان پیش��ینه تولیدکنن��دگان واقعی را‬ ‫بشناسد‪.‬‬ ‫توزیع درآمد ناش��ی از مابه‌التف��اوت نرخ ارز در بازار‬ ‫و س��امانه نیما به طور کلی سیاست مناسبی است اما‬ ‫در اجرا باید دقت کافی وجود داشته باشد و مشکالت‬ ‫موجود نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد نقدینگی یعنی تورم‬ ‫علی صادقین‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و تحلیلگر مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی درباره این موضوع ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اینکه‬ ‫مابه‌التف��اوت نرخ ارز به حس��اب مصرف‌کننده ریخته‬ ‫ش��ود اش��تباه محض و فاحش است‪ .‬رش��د نقدینگی‬ ‫مطلق��ا در اقتصاد ای��ران نتیجه‌ای ج��ز افزایش تورم‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬در صورتی ک��ه نقدینگی‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬این رشد در قالب مالیات تورمی از جیب‬ ‫مردم بیرون می‌رود‪.‬‬ ‫صادقین با اش��اره به اینکه موضوع بعدی این اس��ت‬ ‫ک��ه مابه‌التف��اوت ارزی به بخ��ش تولید داده ش��ود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در این زمینه باید بررس��ی ش��ود که این‬ ‫مابه‌التفاوت در کدام بنگاه قرار اس��ت نقش سرمایه در‬ ‫گردش را داشته باش��د؛ تولید‌کننده‌ای که بهره‌وری و‬ ‫کیفیت پایین در محصول دارد یا تولیدکننده‌ای که به‬ ‫دلیل ش��رایط اقتصادی نمی‌تواند رشد کیفیت داشته‬ ‫باشد؟ وی افزود‪ :‬اگر اولویت‌بندی بر مبنای کارآیی و‬ ‫مدیریت هزینه داش��ته باشیم انتقال سرمایه به سمت‬ ‫تولیدکننده به‌ویژه برای محصوالتی که س��ریع‌مصرف‬ ‫و اساسی هس��تند می‌تواند پیش‌برنده باشد‪ .‬مجموعه‬ ‫تجربه‌های جهانی نش��ان می‌دهد که یارانه‌های نقدی‬ ‫اصابت به هدف ندارند‪ .‬این تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه مابه‌التفاوتی ن��رخ ارز در قالب بن و‬ ‫کاال باش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این شرایط عال ‌وه‌بر افزایش‬ ‫تولید بنگاه‌های اقتصادی مردم نیز از مابه‌التفاوت نرخ‬ ‫ارز بهره‌مند می‌شوند و اصابت به هدف درصد باالتری‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬به ب��اور صادقین‪ ،‬تولید در ایران مش��کالت‬ ‫بسیاری دارد که ش��امل پایین بودن بهره‌وری نیروی‬ ‫کار‪ ،‬پایین بودن بهره‌وری س��رمایه‪ ،‬کاهش س��رمایه‬ ‫در گردش‪ ،‬افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬فرس��ودگی خط‬ ‫تولید و دیگر موارد می‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫دولت برای رفع تمام این مشکالت یک نسخه می‌پیچد‬ ‫و آن تزریق س��رمایه است‪ .‬بس��یاری از واحدها اکنون‬ ‫در واردات مواد اولیه به مش��کل برخورده‌اند‪ .‬برخی از‬ ‫این مش��کالت به دلیل ش��یوه‌نامه‌های گمرکی است‬ ‫و برخی ب��ه دلیل روابط بین‌المللی‪ .‬این مش��کالت با‬ ‫تزریق س��رمایه در گردش برطرف نمی‌ش��ود و در این‬ ‫شرایط افزایش سرمایه در گردش نمی‌تواند مشکل این‬ ‫واحده��ا را برطرف کند‪ .‬آنچ��ه امروز بیش از هر زمان‬ ‫دیگری در کش��ور به آن نیاز داریم‪ ،‬تنوع بس��ته‌های‬ ‫درم��ان صنایع اس��ت‪ .‬نمی‌ت��وان با یک نس��خه تمام‬ ‫مشکالت را برطرف کرد‪ .‬به عقیده صادقین‪ ،‬اگر دولت‬ ‫تصمی��م بگیر ‌د مابه‌التفاوت ن��رخ ارز را با عنوان یارانه‬ ‫نقدی به مردم بازگرداند بدون‌شک قدرت خرید مردم‬ ‫از سطح کنونی نیز کمتر می‌شود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬نباید به‬ ‫گونه‌ای رفتار شود که مردم در ماه‌های آینده با افزایش‬ ‫تورم روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫علی‌اکبر نیکو‌اقبال‬ ‫علی صادقین‬ ‫یک استاد دانشگاه مطرح کرد‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی یعنی تورم افسارگسیخته‬ ‫یک اقتصاددان اظهار کرد‪ :‬اقتصاددانان نئولیبرال در بحث نرخ‬ ‫بنزی��ن موضوع فوب خلیج‌فارس را بیان می‌کنند اما نمی‌گویند‬ ‫که دس��تمزد و حقوق هر ساعت کارگر در این کشورها ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫است در حالی‌که در ایران یک دالر هم نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر قرار‬ ‫به مقایس��ه است باید تمام شاخص‌ها را در نظر گرفت‪ .‬غالمرضا‬ ‫کیامه��ر با انتقاد از ح��ذف ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای‬ ‫اساس��ی به ایس��نا گفت‪ :‬اگ��ر این موضوع واقعی��ت یابد یکی از‬ ‫تصمیم‌های اشتباه دولت خواهد بود و مغایر با چشم‌اندازی است‬ ‫ک��ه آق��ای همتی در بدو تصدی بر بان��ک مرکزی مبنی‌بر ثبات‬ ‫بخش��یدن به بازار اعالم ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تبدیل نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به نرخ نیمایی موجب بی‌ثباتی و تزلزل خواهد بود‪ .‬با این‬ ‫تصمیم دیگر هیچ تولیدکنن��ده‪ ،‬صنعتگر یا کارآفرینی نخواهد‬ ‫توانس��ت برای آینده تصمیم بگیرد‪ ،‬البته اکنون هم بس��یاری از‬ ‫فروش��گاه‌ها تحت‌الشعاع این صحبت‌ها است زیرا این تزلزل در‬ ‫مقررات باعث ش��ده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان از ترس آینده‬ ‫ب��ه پنهان کردن اق�لام روی‌آورند که با هیچ نی��روی قهریه‌ای‬ ‫نمی‌توان با آن مبارزه کرد‪ .‬این کارش��ناس اقتصا ‌د تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه یکی از مشکالت مسئوالن ما این است که نمی‌دانند‬ ‫ما در عصر ش��بکه‌های مجازی زندگی می‌کنیم و موضوع‌ها هر‬ ‫چ ‌ه بیش��تر پنهان ش��وند با شاخ و برگ بیش��تر منتشر خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬هنوز تصور می‌کنند ی��ک رادیو و تلویزیون وجود دارد که‬ ‫سیاس��ت‌گذاری آن نیز دست خوش��ان باشد‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫م��ردم هیچ زبان��ی را به اندازه ش��فافیت نمی‌پذیرند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫اگر هم مش��کلی وجود داش��ته باش��د باید آن را صریح با مردم‬ ‫در‌میان‌گذاشت و اگر مشکل دشمن است به ظاهر این‬ ‫دش��من بهتر از خود ما از مش��کالت ما آگاه است‪ .‬اگر‬ ‫ما مشکل کمبود ارز داریم صادقانه به مردم بگوییم تا‬ ‫خ��ود را برای کاهش مص��رف آماده کنند‪ .‬وی تورم را‬ ‫پیامد غیرقابل انکار حذف نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای‬ ‫اساس��ی دانس��ت و افزود‪ :‬اکنون سبد هزینه خانوارها‬ ‫متزلزل ش��ده اس��ت و وقتی که این کاالهای اساسی‬ ‫ب��ا ن��رخ نیمه‌آزاد نیمایی وارد ش��ود تورم افسارگس��یخته را در‬ ‫ی که یکی از افتخ��ارات دولت اول‬ ‫پ��ی خواه��د داش��ت‪ .‬در حال ‌‬ ‫آق��ای روحانی کاهش تورم و یک‌رقمی ش��دن آن بود حاال چه‬ ‫اتفاقی افتاده که نرخ تورم در حال پیش��ی گرفتن از تورم دولت‬ ‫آقای احمدی‌نژاد است؟ جالب آنکه هیچ مسئولی نسبت به این‬ ‫موضوع واکنش��ی‌نش��ان نمی‌دهد‪ .‬پرس��ش اصلی این است که‬ ‫دول��ت ب��رای جبران کاهش قدرت خرید مردم ناش��ی از حذف‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی چ��ه سیاس��تی را دنب��ال خواهد کرد؟ وی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬از زمان مرحوم هاش��می تا امروز این سیاست‌های‬ ‫دلفری��ب را اج��را می‌کنند و افزایش قیمت‌ها را به عنوان تعدیل‬ ‫ی��ا اصالح قیمت بی��ان می‌کنند‪ ،‬هر چند س��ال یک بار قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهند که پیامد آن تورم و افزایش‬ ‫زنجیره‌ای قیمت کاالها اس��ت‪ ،‬ما ‪ ۳‬دهه این سیاس��ت را اجرا‬ ‫کردی��م و بای��د بدانیم آزموده را آزمودن خطاس��ت‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫می‌گفتن��د با افزای��ش نرخ ارز صادرات کش��ور افزایش می‌یابد‬ ‫در حال��ی‌ ک��ه افزایش نرخ ارز برای کش��وری ک��ه بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درص��د م��واد اولیه و ماش��ین‌آالت تولی��دی را وارد می‌کند به‬ ‫معنای نابودی و میخکوب ش��دن صنایع اس��ت‪ .‬مگر‬ ‫م��ا کره‌جنوبی‪ ،‬ژاپن یا کانادا هس��تیم که صفر تا صد‬ ‫م��واد اولیه صنعت خود را تولید می‌کنند‪ .‬این اس��تاد‬ ‫دانش��گاه درباره حواش��ی مربوط به اخبار نرخ بنزین‬ ‫در روزهای اخیر گفت‪ :‬متاس��فانه شایعه‌های بی‌حد و‬ ‫حصری که در ای��ن زمینه وجود دارد موجب افزایش‬ ‫نگرانی‌ها ش��ده اس��ت‪ .‬برخی‌ها خبر از مصرف روزانه‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون لیتر بنزین می‌دهند در حالی که مش��خص نیس��ت‬ ‫این آمار و ارقام از کجا آمده است و سعی می‌کنند با بیان این ارقام‬ ‫نتیجه‌گیری کنند که چون مصرف بنزین باال است پس باید نرخ‬ ‫آن را افزای��ش داد‪ ،‬چرا ما درباره مصرف بنزین به معلول‌ها توجه‬ ‫نداری��م؟ مردم ما که برای تفریح از بنزین اس��تفاده نمی‌کنند در‬ ‫واقع از خرج زندگی درمانده‌اند چه برس��د به اینکه بنزین را برای‬ ‫تفریح و مس��افرت استفاده کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چرا هیچ سخنی‬ ‫نمی‌گویند که فناوری خودروهای س��اخت داخل مربوط به بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ال پیش است که باعث ش��ده تا ‪ ۳‬برابر خودروهای روز‬ ‫دنیا مصرف داشته باشد‪ ،‬چرا نمی‌گویند که مردم ایران چند برابر‬ ‫دیگران پول خودرو می‌دهند؟ چرا هیچ دولتمردی نسبت به این‬ ‫موضوع با مردم همدردی نمی‌کند؟ به باور من باید در مملکت را‬ ‫باز‌کرد و از حمایت وحش��تناک از صنعت خودروسازی انحصاری‬ ‫دست کشید‪ .‬اگر اجازه داده شود که واردات خودروهای معمولی‬ ‫آزاد ش��ود آنگاه مش��اهده خواهید کرد که مص��رف بنزین تا چه‬ ‫میزان کاهش یافته است؛ در این شرایط خودروسازان داخلی هم‬ ‫مجب��ور هس��تند یا کیفیت را ارتقا دهند ی��ا صحنه را ترک کنند‬ ‫در واقع این صنعت خودروس��ازی ما هم بالی جان مردم ش��ده و‬ ‫هم دولت‪ .‬کیامهر تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشت هر واحد افزایش‬ ‫نرخ بنزی��ن می‌تواند به‌صورت تصاعدی و زنجیره‌ای قیمت اقالم‬ ‫اساسی را افزایش دهد و باید به راه‌حل‌های اساسی روی‌آوریم که‬ ‫یکی از آنها توس��عه سامانه حمل‌ونقل عمومی است‪ .‬در شرایطی‬ ‫ک��ه حمل‌ونقل عمومی از لحاظ کمی و کیفی وضعیت مناس��بی‬ ‫ندارد ترغیب مردم به‌اس��تفاده نکردن از خودروهای شخصی نیز‬ ‫بی‌نتیجه خواهد بود‪ .‬در کشورهای پیشرفته این سامانه به‌صورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته در اختیار عموم است و حتی ثروتمندان آن جامعه از‬ ‫استفاده می‌کنند چه برسد به طبقات فرودست‪ .‬این اقتصاددان با‬ ‫انتقاد از نظریه‌های نئولیبرالی برخی از اقتصاددانان گفت‪ :‬برخی‬ ‫از اقتصاددان نسخه‌های میلتون فریدمن برای اقتصاد آزاد امریکا‬ ‫را ب��رای اقتص��اد ما که نزدیک به ‪ ۸۰‬درصد آن در اختیار دولت و‬ ‫خصولتی‌ها اس��ت‪ ،‬می‌پیچند‪ .‬متاس��فانه در دیدگاه و ادبیات این‬ ‫گ��روه موضوع‌هایی مانند خط فقر‪ ،‬فاصله طبقاتی و س��فره‌های‬ ‫خالی دیده نمی‌ش��ود و تا اعتراضی هم می‌ش��ود به داشتن افکار‬ ‫سوسیالیس��تی متهم می‌کنند‪ .‬ش��اید نظرهای آدام اس��میت یا‬ ‫میلتون فریدمن برای اقتصاد امریکا مناس��ب باش��د نه ما و تجربه‬ ‫نش��ان داده نسخه‌های نئوکالسیکی و نئولیبرالی برای اقتصاد ما‬ ‫فاجعه‌آمیز بوده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬همین اقتصاددان نئولیبرال در‬ ‫بح��ث ن��رخ بنزین موضوع فوب خلیج‌ف��ارس را بیان می‌کنند اما‬ ‫نمی‌گویند که دستمزد و حقوق هر ساعت کارگر در این کشورها‬ ‫‪ ۱۵‬دالر اس��ت در حالی‌ که در ایران یک دالر هم نیست بنابراین‬ ‫اگر قرار به مقایسه است باید تمام شاخص‌ها را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫در حال��ی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی‬ ‫ای��ران با مش��کالت متنوعی روبه‌رو هس��تند‬ ‫دول��ت تنها یک راه حمایتی را در نظر گرفته‬ ‫و آن تزریق س��رمایه در گردش است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی‬ ‫در ایران نمی‌توانند به اندازه توجیه اقتصادی‬ ‫پروژه‌ای ک��ه در اختیار دارند‪ ،‬تولید داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬ش��اید افزای��ش س��رمایه در گردش‬ ‫مشکل بس��یاری از واحدها را برطرف کند اما‬ ‫این موض��وع را نمی‌توان پذیرفت که افزایش‬ ‫س��رمایه در گ��ردش در هر حالت��ی می‌تواند‬ ‫نجات‌بخ��ش تولی��د باش��د‪ .‬عالوه‌ب��ر این‪ ،‬از‬ ‫دیگ��ر موضوع‌هایی که در ای��ران باید به طور‬ ‫جدی پیگیری شود شیوه‌های تزریق سرمایه‬ ‫در گردش اس��ت‪ .‬کش��ورهای توس��عه‌یافته‬ ‫ب��رای اینکه بهترین سیاس��ت ب��رای افزایش‬ ‫س��رمایه در گردش در نظر گرفته شود‪ ،‬تنوع‬ ‫قابل‌توجهی در شیوه‌های اجرای این سیاست‬ ‫در پی��ش گرفته‌اند‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬تقویت بازار‬ ‫س��رمایه یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی است‬ ‫که در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بازار س��رمایه ایران ابزار چندانی‬ ‫برای تزریق س��رمایه و تامین مالی ندارد‪ .‬در‬ ‫نظ��ام دولتی نی��ز بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد مواقع‬ ‫تامی��ن مالی و افزایش س��رمایه در گردش از‬ ‫طریق نظام بانکی و تسهیالت انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به دلیل اینک��ه ابزار متنوعی‬ ‫برای بیماری‌های متن��وع بخش تولید وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬طبیعی اس��ت که بازده سیاس��ت‌های‬ ‫درمانی تا حد زیادی کاهش یابد‪.‬‬ ‫حمایت ‪ ۱۴۲‬میلیاردی‬ ‫از صندوق توسعه‬ ‫فناوری‌های نوین‬ ‫مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین‬ ‫از بسته ش��دن قراردادی با صندوق نوآوری و‬ ‫ش��کوفایی خبر داد و گف��ت‪ :‬در این قرارداد‬ ‫گش��ایش خط اعتباری جدی��د به ارزش‪142‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��رای این صن��دوق در نظر‬ ‫گرفته ش��د که ای��ن امر کمک بس��زایی در‬ ‫ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬س��ید روح‌اهلل میرامینی با بیان‬ ‫اینک��ه در صندوق توس��عه فناوری‌های نوین‬ ‫سعی ش��ده تا ادبیات مشترک با شرکت‌های‬ ‫فن��اور و دانش‌بنی��ان ایجاد کنیم‪ ،‬به ایس��نا‬ ‫گفت‪ :‬شناس��ایی ریسک ش��رکت‌ها و تسریع‬ ‫در اعطای تس��هیالت از دیگر اولویت‌های این‬ ‫صندوق به ش��مار می‌رود‪ .‬عالوه‌بر آن‪ ،‬اعطای‬ ‫ضمانتنامه به شرکت‌ها از دیگر ماموریت‌های‬ ‫م��ا اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر ‪ ۱۱۰۰‬ش��رکت با‬ ‫صندوق توس��عه فناوری‌ه��ای نوین همکاری‬ ‫دارن��د‪ ‌.‬تاکن��ون ‪ ۶۰۰‬قرارداد ب��ا این تعداد‬ ‫شرکت بسته‌ایم و بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به این شرکت‌ها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بوشهر‬ ‫هوشمند می‌شود‬ ‫برای نخستین‌بار در کشور پروژه طراحی شهر‬ ‫هوشمند بوشهر با همکاری نهاد‌های حاکمیتی‬ ‫و اجرایی اس��تان بوشهر‪ ،‬از سوی مرکز گسترش‬ ‫فن��اوری اطالعات‌(مگفا) آغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرو‌نی��وز‪ ،‬مدیرعام��ل مگفا گف��ت‪ :‬از اهداف‬ ‫کالن این پروژه افزایش س��طح کیفیت زندگی‪،‬‬ ‫بهبود و مدیریت هوش��مندانه خدمات شهری‪،‬‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف منابع و همچنین رش��د و‬ ‫رون��ق ظرفیت‌های علمی و نوآوری در بوش��هر‬ ‫اس��ت که با بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی‬ ‫مش��اوران رده اول جه��ان در ای��ن زمینه تالش‬ ‫می‌کند به عنوان نخستین پروژه شهر هوشمند‬ ‫در ایران‪ ،‬با انتقال فناوری و بومی‌س��ازی ش��هر‬ ‫هوشمند‪ ،‬زمینه‌ساز توسعه شهرهای هوشمند‬ ‫در کشورمان باش��د‪ .‬محمد‌جواد انبیایی افزود‪:‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬نخس��تین کارگاه این پروژه‪ ،‬با‬ ‫حضور مدیران و کارشناس��ان مختلف از استان‬ ‫بوش��هر و سایر نقاط کشور از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۸‬در بوشهر از سوی مگفا برگزاری شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ارزیابی‌ه��ای ش��ورای‌عالی علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری‌‌‌(عت��ف‌) از ‪ ۵‬منطق��ه ویژه‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬شهر بوشهر به عنوان نخستین‬ ‫نمونه آزمایشی پروژه شهر هوشمند انتخاب شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علی‌اکب��ر نیکو‌اقب��ال‪ ،‬عض��و هیات‌علمی دانش��گاه‬ ‫ته��ران درب��اره تزری��ق مابه‌التفاوت ارزی به حس��اب‬ ‫م��ردم و بنگاه‌ه��ای تولید به‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ دالر‬ ‫در س��ال گذشته روند صعودی داشته و همچنین نرخ‬ ‫محصوالت مختلف نیز بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد افزایش را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که مابه‌التفاوت‬ ‫نرخ ارز در بازار با سامانه نیما اختالف شدیدی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به شرایط کنونی بهترین سیاستی‬ ‫ک��ه می‌توان دنبال کرد این اس��ت که اقش��ار ضعیف‪،‬‬ ‫کم‌برخوردار و بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از درآمد‬ ‫این مابه‌التفاوت بهره‌مند شوند‪ .‬دولت برای کسب این‬ ‫درآمد نه برنامه‌ای داشته و نه زحمتی کشیده است‪ ،‬بر‬ ‫این اس��اس به نظر می‌رسد بهترین محل برای مصرف‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پ��س از افزای��ش نرخ ارز و تش��کیل س��امانه نیما‪،‬‬ ‫مابه‌التفاوت قابل‌توجهی میان نرخ بازار و این س��امانه‬ ‫ایجاد شد‪ .‬این مابه‌التفاوت به‌تازگی مورد توجه برخی‬ ‫از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫قرار گرفته و باعث ش��ده تا پیشنهادهایی درباره آن به‬ ‫دولت داده شود‪ .‬روز گذشته معصومه آقاپور علیشاهی‪،‬‬ ‫عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس‪ ،‬به خانه‬ ‫ملت گفت‪ :‬مابه‌التفاوت نرخ ارز باید در شرایط کنونی‬ ‫مستقیم به مصرف‌کننده و واحدهای تولیدی پرداخت‬ ‫ش��ود و ‪ ۵۰‬درصد این مابه‌التف��اوت باید به خانوارها و‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د باید به تولیدکنندگان تعلق بگیرد‪ .‬فعالیت‬ ‫ب��ازار باز اثر خاصی بر اقتصاد کش��ور ندار ‌د چراکه در‬ ‫شرایط کنونی باید موانع تولید برداشته شود و تشکیل‬ ‫بازارهای متعدد جز اینکه س��بب ایجاد سفته‌بازی در‬ ‫کشور می‌ش��ود اثر دیگری در پی ندارد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫بای��د ارز را تک‌نرخی و مابه‌التف��اوت آن را بین مردم‬ ‫به‌ویژه اقش��ار آس��یب‌پذیر توزیع کند تا از این طریق‬ ‫بتوان از این اقش��ار تا ح��دودی حمایت کرد‪ .‬عملیات‬ ‫بازار باز و س��ایر بازارهایی که از س��وی دولت تشکیل‬ ‫می‌شود در کوتاه‌مدت ش��اید بتوانند بر اقتصاد کشور‬ ‫ت برای ساماندهی اقتصاد‬ ‫اثرگذار باشن ‌د اما در بلندمد ‌‬ ‫کش��ور باید تک‌نرخی ش��دن ارز و هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫پیگیری و س��اماندهی ش��ود‪ .‬یکسان‌سازی نرخ ارز در‬ ‫گ��رو توجه به زیرس��اخت‌های مورد نی��از برای جذب‬ ‫نقدینگی‌های س��رگردان اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬تک‌نرخی‬ ‫شدن ارز مشروط به رعایت تمامی جوانب است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع نی��ز مانند دیگ��ر مباح��ث اقتصادی‬ ‫مخالف��ان و موافقانی دارد ک��ه در ادامه‬ ‫با آنها‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪ .‬البته شایان توجه است که حتی‬ ‫موافقان این طرح نیز پیشنهادهای جدی برای اجرای‬ ‫آن در نظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در ادامه از جوانب مختلف‬ ‫تزریق مابه‌التفاوت نرخ بازار با سامانه نیما گزارش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫اجرای ناقص‬ ‫راهکار‪ ،‬راهی‬ ‫برای نابودی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫آزادسازی واردات‪ ،‬راه‌حل بازار خودرو است؟‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫پیش‌تر عنوان ش��د تناقض در خواسته‌های‬ ‫ما از یک صنعت ب��ه راهکارهای متناقض در‬ ‫توس��عه آن صنع��ت منجر می‌ش��ود‪ .‬در این‬ ‫نوشت ‌ه می‌خواهم نشان دهم که اجرای ناقص‬ ‫راهکاره��ا ب��ه تضعی��ف صنع��ت و در نهایت‬ ‫نابودی آن می‌انجامد‪.‬‬ ‫سال‌هاس��ت که صنعت خودرو از بهره‌وری‬ ‫پایین‪ ،‬تنوع کم‪ ،‬کیفیت نامتناس��ب با نرخ و‬ ‫در نهایت نبود رقابت‌پذیری رنج می‌برد‪ .‬همه‬ ‫می‌نالن��د و در عین حال هم ب��ا این صنعت‬ ‫و بازار کنار می‌آیند‪ .‬جالب اینجاس��ت که در‬ ‫این س��ال‌ها‪ ،‬م��ردم‪‌،‬دولت و صنعت(ش��امل‬ ‫خودروس��از‪ ،‬تامین‌کنن��دگان قطع��ه و مواد‬ ‫اولی��ه و خدمت‌دهندگان مانند ش��رکت‌های‬ ‫لجس��تیک) از این صنعت گالیه‌مند هستند‪.‬‬ ‫دولتم��ردان همانطور که گفته ش��د به‌دنبال‬ ‫خوش��بختی مردمن��د و بنابرای��ن ه��ر چند‬ ‫وق��ت یکب��ار از اقتصاددان��ان و متخصص��ان‬ ‫داخل و خ��ارج از دولت اس��تفاده کرده و به‬ ‫راه‌حل‌های به‌نسبت مناسبی می‌رسند اما چرا‬ ‫این راهکارها تاکنون پاس��خ نداده اس��ت ‌؟ آیا‬ ‫واقعا ما در کش��ور ی��ک متخصص یا گروهی‬ ‫از متخصصان نداری��م که برای نجات صنعت‬ ‫خ��ودرو راهکار ارائه دهند ‌؟ ش��اید هم اصوال‬ ‫صنعت ما محکوم به فنا اس��ت و ما اشتباهی‬ ‫اصرار به زنده نگه‌داش��تن آن داریم ‌؟ س��وال‬ ‫دوم را می‌گ��ذارم در نوش��ت ‌ه دیگ��ر توضیح‬ ‫می‌ده��م‪ .‬اما با فرض اینکه می‌توانیم صنعتی‬ ‫پویا و رقابت‌پذیر داش��ته باشیم و این موضوع‬ ‫راه‌ح��ل دارد‪ ،‬می‌خواهم توضیح دهم که چرا‬ ‫راهکارهای��ی که خیل��ی از‌آنه��ا تجربه‌های‬ ‫بین‌المللی قوی پشت‌سر‌شان است‪ ،‬نتوانسته‬ ‫در ای��ن صنع��ت در ایران ب��ه موفقیت منجر‬ ‫شود ‌؟ خیلی ساده‪ ،‬پاس��خ این است‪ :‬ما هیچ‬ ‫وقت هیچ راهکاری را کامل اجرا نکردیم‪ .‬برای‬ ‫اثبات ای��ن مدعا فقط یک مورد اخیر را مرور‬ ‫می‌کنم‪ .‬دی س��ال گذش��ته کم‌کم مشخص‬ ‫شد صنعت در حال نابودی است و اگر دولت‬ ‫فک��ری نکند‪ ،‬موجی از بیکاری در راه اس��ت‪.‬‬ ‫برای این موضوع راه‌حل��ی چند ماده‌ای ارائه‬ ‫ش��د که از بهمن قرار بود‪ ،‬اجرا ش��ود‪ .‬دو بند‬ ‫اصلی آن عبارت بود از ارائه تس��هیالت مالی‬ ‫ریالی به میزان ‪۴‬هزار میلی��ارد تومان‌و ارائه‬ ‫تس��هیالت ارزی به میزان ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‬ ‫(که در آن زمان به اصطالح تسهیالت ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی اعالم شد)‪ .‬روی همین دو بند‬ ‫و نح��وه اجرای آن تمرکز کنیم تا ببینیم چرا‬ ‫اج��رای راهکار‪ ،‬خود منجر به تضعیف صنعت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫م��ورد نخس��ت ب��رای تامین س��رمایه در‬ ‫گردشی بود که به علت افزایش ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری‬ ‫نهاده‌ه��ای داخلی تولی��د در صنعت خودرو‬ ‫مورد نی��از بود‪ .‬ای��ن مورد که فقط بخش��ی‬ ‫از س��رمایه در گردش این صنع��ت را تامین‬ ‫می‌ک��رد‪ ،‬با تاخیر یک‌ماهه اجرا ش��د و البته‬ ‫کمی پس از عید به پایان رس��ید‪ .‬این تاخیر‬ ‫به معنای اجرای نادرست راهکار است‪ .‬راهکار‬ ‫دوم ظاهر تا این تاریخ اصال اجرا نشده است و‬ ‫هنوز در هزار توی تصمیم‌‌گیری‌ها قرار دارد‪.‬‬ ‫به‌ظاهر قرار بوده‪ ،‬مع��ادل ‪۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان پول به صنع��ت تزریق ش��ود و تمام‬ ‫سیاس��تمداران ت��ا ای��ن لحظه ش��عار آن را‬ ‫می‌دهن ‌د و م��ردم را امیدوار و البته طلبکارتر‬ ‫از صنع��ت کرده‌اند‪ .‬اما نتیج��ه اجرای ناقص‬ ‫این راه��کار برای صنعت چه ب��ود؟‌تولید به‬ ‫ظاهر باال رفت و خودروس��از مدعی است که‬ ‫تولیدش در این دو هفته به س��قف رس��یده‪،‬‬ ‫اما ورود خودرو به بازار همچنان قطره چکانی‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا ‌؟ خیلی ساده اس��ت‪ .‬چون ریال و‬ ‫به‌دنب��ال آن قطعات داخلی تامین و تولید به‬ ‫ظاهر انجام شد‪‌.‬اما ارز تامین نشد و در نتیجه‬ ‫قطعات وابس��ته به ارز به خ��ط تولید تزریق‬ ‫نش��د‪ .‬حال یک قطعه باش��د ی��ا ‪ 100‬قطعه‪.‬‬ ‫مهم نیس��ت‪ .‬خودرو نیمه آماده قابل تحویل‬ ‫گ منتقل‬ ‫به مش��تری نیس��ت و به پارکین�� ‌‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌عبارتی میلیاردها تومان پول در‬ ‫پارکینگ خاک می‌خورد‪ .‬پولی که دس��ت‌کم‬ ‫به��ره ‪۲‬درص��د در م��اه روی آن می‌آید و با‬ ‫هزینه‌های انب��ارداری و دوباره‌کاری را به این‬ ‫صنع��ت تحمیل می‌کند‪ .‬نتیجه‌اش می‌ش��ود‬ ‫این بهم ریختگی صنعت و بازار که این روزها‬ ‫مش��اهده می‌کنیم که صنعت رو به‌نابودی و‬ ‫بازار هم آش��فته‌تر از همیش�� ‌ه است و مدعی‬ ‫هستند که «راهکاری برای نجات این صنعت‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬بروید و در واردات را باز کنید تا‬ ‫تمام مشکالت مردم حل شود‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫دولت می‌تواند‬ ‫شرایطی را‬ ‫تعیین کند که‬ ‫اگر فردی با‬ ‫شرکت در طرح‬ ‫پیش‌فروش‌‪،‬‬ ‫خودرویی‬ ‫خریداری و پس‬ ‫از چند ماه اقدام‬ ‫به فروش آن‬ ‫کرد‪ ،‬مالیات‬ ‫‪۵۰‬درصدی به‬ ‫دولت پرداخت‬ ‫کند‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫با واردات بازار‬ ‫اشباع می‌شود‬ ‫ضمن آنکه‬ ‫کیفیت تولیدات‬ ‫داخل هم ارتقا‬ ‫می‌یابد‬ ‫ب��ازار خ��ودرو به‌دنب��ال آرام��ش باثب��ات‪ ،‬اجرای‬ ‫راهکاره��ای گوناگونی را تجربه ک��رده‪ ،‬اما همچنان‬ ‫به مقصد نرس��یده و این هدف محقق نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بس��امان ش��دن بازار تبدیل به یک رویا شده است و‬ ‫قیمت‌های کاذب در آن هر روز خبرس��از می‌ش��وند‪.‬‬ ‫یکی از طرح‌هایی که مجلس ش��ورای اسالمی برای‬ ‫پای��ان دادن به ای��ن وضعیت دنب��ال می‌کرد «طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو» بود‪ .‬حال پرسش این است‬ ‫که سرانجام این طرح به کجا رسید؟‬ ‫‹ ‹دریافت مالیات ‪۵۰‬درصدی‬ ‫محمدرض��ا منص��وری یکی از اعضای کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫ن��رخ خودروها به‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌ط��ور قطع‪ ،‬نرخ‬ ‫خودروهای پیش‌فروش شده براساس قراردادها بوده‬ ‫و اگر خریدار طبق قرارداد با خودروس��از‪ ،‬خودرو را با‬ ‫نرخ هنگام تحویل‪ ،‬خریداری کرده با نرخ روز خودرو‬ ‫به او تحویل داده می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود افزایش‬ ‫ن��رخ خودرو ای��ن خود مردم هس��تند ک��ه تصمیم‬ ‫می‌گیرند خودرویی را بخرند یا خیر‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه در بازار خودرو مشکالت زیادی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دالل‌ها به این بازار نفوذ کرده‌اند‬ ‫و به خودرو به‌عنوان کاالی س��رمایه‌ای نگاه می‌شود‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه افزایش ن��رخ دالر ه��م روی قیمت‌ها‬ ‫بدون‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫منص��وری ب��ا اش��اره ب��ه دریاف��ت مالی��ات برای‬ ‫س��اماندهی بازار اظهارکرد‪ :‬دولت می‌تواند شرایطی‬ ‫بگذارد که اگر فردی در طرح پیش‌فروش‌‪ ،‬خودرویی‬ ‫خری��داری و پس از چند ماه اقدام به فروش آن کرد‪،‬‬ ‫مالیات ‪۵۰‬درصدی به دولت پرداخت کند‪ .‬به‌هرحال‬ ‫می‌توان با قوانین سختگیرانه دست دالل‌ها را از این‬ ‫بازار کوتاه کرد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت با اعمال این قوانین‬ ‫می‌ت��وان امیدوار بود که فقط مصرف‌کنندگان واقعی‬ ‫برای خرید اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت طرح ساماندهی بازار‬ ‫به نظر می‌رس��د این رای هم دارای اشکاالتی باشد‬ ‫زیرا ممکن است من خریدار واقعی پس از ‪ ۶‬ماه نیاز‬ ‫به پول داش��ته و ناگزیر باشم خودرو خود را بفروشم‪.‬‬ ‫منطقی نیس��ت ‪۵۰‬درص��د بابت ف��روش آن مالیات‬ ‫بده��م‪ .‬منص��وری در این‌باره گفت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه الزام‬ ‫خودروس��ازان چینی مبنی بر افزایش س��طح داخلی‌س��ازی‬ ‫خودروهای تولیدی در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬داخلی‌س��ازی خودروهای‬ ‫خارج��ی تولیدی در ای��ران از جمله چینی‌ها‪ ،‬دس��ت‌کم باید‬ ‫‪۲۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه داخلی‌سازی‬ ‫خودروه��ای چین��ی متوقف نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬تم��ام خودروهای‬ ‫خارجی که در ایران وارد و تولید می‌ش��وند‪ ،‬باید داخلی‌سازی‬ ‫دس��ت‌‌کم ‪۲۰‬درص��دی را انجام دهند؛ بنابراین این سیاس��ت‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به نشس��ت خودروس��ازان و برخی از نمایندگان تالش‬ ‫مجل��س را فراه��م کردن زمینه‌ه��ای الزم ب��رای رونق تولید‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با برگزاری نشس��تی با خودروس��ازان سعی‬ ‫ش��د تا زمینه‌ه��ای الزم برای کمک به رونق تولید بررس��ی و‬ ‫اقدام‌های الزم در این‌باره انجام شود‪.‬‬ ‫رامین نورقلی‌پور در گفت‌وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬مشکالتی‬ ‫که امروز صنعت خودرو با آن دس��ت به گریبان ش��ده تنها به‬ ‫خود صنعت مرتبط نیس��ت‪ ،‬بلکه مسائل بیرون از صنعت نیز‬ ‫در پیدایش این مش��کالت دخیل بوده‌اند‪ ،‬مش��کالت پولی و‬ ‫مال��ی و محدودیت‌های بین‌المللی که بر اث��ر تحریم به‌وجود‬ ‫درحال‌حاضر عمده خریداران و فروش��ندگان ب��ازار خودرو‪ ،‬دالل‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬ش��رایط س��خت و حادی داریم‪ .‬مردم باید زمان��ی مبادرت به‬ ‫خرید خودرو کنند که بخواهند دست‌کم یک سال از آن استفاده کنند‬ ‫باید خری��دار با این پیش‌زمینه خ��ودرو را بخرد که‬ ‫اگر پیش از یک سال آن را بفروشد‪ ،‬ملزم به پرداخت‬ ‫مالیات اس��ت‪ .‬ضمن آنکه افزایش نرخ شامل خودرو‬ ‫این مصرف‌کننده واقعی هم ش��ده و اگر پیش از یک‬ ‫س��ال اقدام به فروش در ب��ازار آزاد کرد باید مالیات‬ ‫آن را بپردازد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر عم��ده خریداران و‬ ‫فروش��ندگان بازار خودرو‪ ،‬دالل‌ها هس��تند‪ .‬شرایط‬ ‫س��خت و حادی داریم‪ .‬م��ردم باید زمانی مبادرت به‬ ‫خرید کنند که بخواهند دست‌کم یک سال از خودرو‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬ضرورت امروز رسیدن عرضه و تقاضا‬ ‫به وضعیت تعادل است‪.‬‬ ‫طرح س��اماندهی بازار با گذش��ته بیش از ‪ ۴‬ماه به‬ ‫کجا رس��ید؟ منصوری در پاسخ به این پرسش گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر این طرح پیش��رفت زیادی نداش��ته و‬ ‫خروجی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دالل‌ها‬ ‫عبداهلل رضیان از دیگر اعضای کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اس�لامی در ادامه به وضعیت‬ ‫پیچیده صنعت خودرو اش��اره کرد و به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫این امر ناشی از شرایط اقتصادی کشور است که بازار‬ ‫خودرو را هم تحت‌تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬بازار خودرو‬ ‫در کش��ور به ش��کلی درآمده ک��ه از کاالیی مصرفی‬ ‫خارج شده و حکم سرمایه برای خریداران دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تغییر نگرش مشکل جدی برای این‬ ‫صنع��ت و تولیدکنندگان ایجاد کرده اس��ت‪ .‬مردمی‬ ‫که امروز دارایی دارند به بازار خودرو هجوم آورده‌اند‬ ‫و برای ثبت‌نام خودرو در پیش‌فروش خودروس��ازان‬ ‫صف می‌بندند‪.‬‬ ‫به‌هرحال همین مس��ئله بود که باعث شد موضوع‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مطرح ش��ود‪ .‬او در این‌باره توضیح داد‪ :‬مش��کل بازار‬ ‫خودرو برطرف نمی‌ش��ود مگر اینک��ه بتوانیم‪ ،‬تعادل‬ ‫عرض��ه و تقاضا را حفظ کنیم یعنی به میزانی خودرو‬ ‫وارد بازار کنیم که اش��باع ش��ود‪ .‬به‌این‌ترتیب بستر‬ ‫سودجویی دالالن برچیده می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪ :‬بارها‬ ‫عنوان ش��ده دلی��ل افزایش ن��رخ خودروها همخوان‬ ‫نبودن عرض��ه و تقاضا در این بازار اس��ت‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫به‌دلیل نرخ پایین‌تر‪ ،‬به‌دلیل س��ود یا حفظ سرمایه‪،‬‬ ‫اف��راد برای ثبت‌نام به س��ایت فروش خودروس��ازان‬ ‫هجوم می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ارز واردات‬ ‫عنوان می‌ش��ود در بازار عرضه و تقاضا توازن وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروشندگان‬ ‫خودرو برای س��اماندهی بازار در کنار عرضه‪ ،‬واردات‬ ‫خودروهای کارکرده را پیش��نهاد داده اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫عن��وان کرده بود‪ ،‬اگر می‌خواهیم‬ ‫الته��اب بازار فروکش کند‪ ،‬بای��د اجازه دهیم خودرو‬ ‫کارکرده وارد کشور شود‪ .‬به‌این‌ترتیب‪ ،‬مردم در بازار‬ ‫خ��ودرو زیر ‪۱۰‬ه��زار دالری‪ ،‬حق انتخ��اب خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی به تجربه این امر در دوران جنگ‬ ‫تحمیلی اش��اره کرده و گفته بود‪ ،‬سال‌های ‪ ۶۳‬و ‪۶۴‬‬ ‫خودروهای کارکرده وارد کش��ور می‌ش��د و این یک‬ ‫رویکرد مرسوم در س��ایر کشورها است‪ .‬با این روش‬ ‫می‌ت��وان بازار خودرو را تنظیم کرد‪ .‬باید خودروهایی‬ ‫وارد کنیم که بیشتر مردم قدرت خرید آنها را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رضیان در این‌باره گفت‪ :‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی هم معتقد به واردات هستند اما در شرایطی‬ ‫که کش��ور وضعیت عادی داشته باشد‪ .‬مشکل کنونی‬ ‫ما تامی��ن ارز مورد نیاز اس��ت‪ .‬ب��رای خرید خودرو‬ ‫کارکرده یا نو ارز از کش��ور خارج می‌شود‪ .‬مشکل ما‬ ‫تامین ارز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تقاضا برای خودرو باال اس��ت ضمن‬ ‫آنکه ارز به میزان کافی نداریم تا اجازه واردات خودرو‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫پیش‌تر اعضای انجمن واردکنندگان خودرو عنوان‬ ‫کرده بودند که می‌توانند بدون انتقال ارز خودرو وارد‬ ‫خودروهای چینی ‪۲۰‬درصد داخلی‌سازی شده‌اند‬ ‫درب��اره هی��چ خودروس��ازی از جمل��ه چینی‌ه��ا‪،‬‬ ‫متوقف نش��ده و البته این درصد‪ ،‬یک نقطه ش��روع‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که در دوره مدیریت قبلی معاونت صنایع‬ ‫وزارتخان��ه می��زان داخلی‌س��ازی ب��رای خودروهای‬ ‫چینی در س��ال ‪ ۹۷‬معادل ‪۴۰‬درصد اعالم شده بود‬ ‫و اکنون داخلی‌س��ازی ‪۲۰‬درصدی برای خودروس��ازان چینی‬ ‫بس��یار پایین اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وقتی خودروی��ی می‌خواهد‬ ‫‹ ‹تضاد انحصار و رقابت‬ ‫رضی��ان با بیان اینکه امروز مصرف کاال باال رفته و‬ ‫شرایط مصرف تغییر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر‪ ،‬بازار‬ ‫با رقابت عرضه و تقاضا تعریف می‌شود و نمی‌توان آن‬ ‫را به شکل تعاونی و کوپنی مدیریت کرد‪.‬‬ ‫مدیری��ت بازار در دس��ت بخش خصوصی اس��ت‪.‬‬ ‫چق��در می‌توان این بخش را زیر‌فش��ار قرار داد؟ اگر‬ ‫کنترل به این ش��کل باشد بازار سیاه به‌وجود می‌آید‪.‬‬ ‫برای نظارت باید نیروهای بیش��تری ب��ه کار گمارد‬ ‫درحالی‌که این ابزارها نمی‌تواند کارآمد باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬معتقدیم اگر بخواهیم بازار آرام ش��ود باید‬ ‫واردات آزاد و بازار از این حالت انحصار خارج ش��ود‪.‬‬ ‫با واردات بازار اش��باع می‌ش��ود ضم��ن آنکه کیفیت‬ ‫تولیدات داخل هم ارتقا می‌یابد‪.‬‬ ‫رضیان در پایان گفت‪ :‬درحال‌حاضر تنها راه توازن‬ ‫بازار همین روش است که دغدغه مردم را در این‌باره‬ ‫کاهش می‌ده��د‪ .‬در ادامه می‌توان با نظارت‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫داخلی‌سازی ش��ود‪ ،‬باید قطعه‌س��ازان هم ظرفیت‬ ‫آن را ایجاد کنند اما این داخلی‌س��ازی از ‪۲۰‬درصد‬ ‫ش��روع ش��ده و بس��ته به نوع خودرو ممکن است‬ ‫افزای��ش یافته و ارتقای آن‪ ،‬در مدت زمان متفاوتی‬ ‫انجام شود و در برخی موارد هم‪ ،‬زمان کوتاه یا بلند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ممکن اس��ت در ب��ازه زمانی ‪۶‬‬ ‫ماهه‪ ،‬داخلی‌س��ازی به درصد باالتری برسد و ممکن است در‬ ‫جاهای دیگری هم ظرفیت پایین‌تر باش��د و این کار با کندی‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬افزایش داخلی‌س��ازی بای��د در یک بازه زمانی‬ ‫باشد‪ ،‬به این معنا که خودرویی که امروز در داخل کشور وارد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬باید از ‪۲۰‬درصد داخلی‌سازی شروع کند؛ اما برخی‬ ‫خودروهایی که در گذش��ته وارد کش��ور ش��ده بودند‪ ،‬درصد‬ ‫باالیی از بومی‌سازی را ندارند‪.‬‬ ‫مقیمی در پاسخ به این پرسش که اکنون سقف داخلی‌سازی‬ ‫خودروهای چینی چند درصد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه باید‬ ‫با آمار و ارقام سخن گفت‪.‬‬ ‫ما در کنار خودروسازی کشور قرار داریم و تمام تالش خود را‬ ‫ب��رای کاهش محدودیت‌ها انجام خواهیم داد‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫اق��دام مجلس و دولت در ش��رایط کنونی این اس��ت که تمام‬ ‫تالش خ��ود را به‌کارگیریم تا روند تامین نهاده‌ها و مواد اولیه‬ ‫طبق روال عادی جریان داشته باشد عالوه‌بر این‪ ،‬باید شرایط‬ ‫را به‌گون��ه‌ای فراهم کنی��م تا نهادهای نظارت��ی و گمرک در‬ ‫تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز همکاری بهتری داش��ته‬ ‫باش��ند تا شاهد رفع محدودیت‌های داخلی رونق تولید باشیم‬ ‫تا با پشت‌سر گذاشتن این مرحله تولید خودرو به روال عادی‬ ‫باز گردد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امیدوارم امس��ال ش��اهد‬ ‫الته��اب در بازار خودرو نباش��یم البته واقعیت��ی که باید همه‬ ‫آن را بپذیریم این اس��ت که صنعت خودرو به تمام مولفه‌های‬ ‫اقتصادی گره خورده و بخش��ی از صنعت خودرو ما وابسته به‬ ‫مواد اولیه و قطعاتی اس��ت که باید از خارج از کشور وارد شود‬ ‫در کنار این مس��ائل تغییرات ارزش پول ملی موضوعی بسیار‬ ‫حائز اهمیت است که بر بازار و صنعت خودرو بی‌تاثیر نبودند‪.‬‬ ‫نورقلی‌پور در پایان گفت‪ :‬محدودیت‌هایی که در انتقال پول‬ ‫در س��طح بین‌المللی وجود دارد به‌طور قطع بر تولید و عرضه‬ ‫خودرو اثر‌گذار اس��ت و ممکن است در بازار نوسان‌هایی ایجاد‬ ‫کند اما در عین حال امیدواریم این نوسان‌ها به حداقل ممکن‬ ‫برسد تا مصرف‌کنندگان آسیب کمتری ببینند‪.‬‬ ‫تالش مجلس برای کاهش محدودیت‌های صنعت خودرو‬ ‫آمدند همگی شرایط به‌طور تقریبی نامتعادلی را برای صنعت‬ ‫خودروسازی رقم زد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫کنن��د‪ .‬رضی��ان در این‌باره توضیح داد‪ :‬این مس��ئله‬ ‫موضوعی خام اس��ت ک��ه نیاز به بررس��ی و مطالعه‬ ‫بیش��تر دارد‪ .‬درحال‌حاضر‪ ،‬امکان انتقال پول برخی‬ ‫محصوالت که صادر می‌شود به داخل کشور کم است‬ ‫از این‌رو‪ ،‬ش��اید بتوان از این منبع استفاده کرد‪ .‬این‬ ‫ارزها می‌تواند در قالب محصول و خودرو وارد ش��ود‬ ‫زیرا امروز خودرو یک کاالی لوکس به‌شمار نمی‌رود‬ ‫و کاالی مصرفی و مورد نیاز کشور است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجل��س دهم ادام��ه داد‪ :‬باید‬ ‫کمیس��یون مربوط ای��ن موضوع‌ها را بررس��ی کند‪.‬‬ ‫درب��اره واردات خ��ودرو مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫تصمیم‌گیر نیس��ت باید سران قوا در این‌باره تصمیم‬ ‫بگیرند زیرا ممنوعیت واردات از س��وی این نهادهای‬ ‫حاکمیتی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬کمیس��یون می‌تواند این پیش��نهاد‬ ‫را با رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح کند و از‬ ‫طری��ق رئیس مجلس در نشس��ت س��ران قوا عنوان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ی��ادآور ش��د‪ :‬اگر وضعی��ت ب��ازار خودرو‬ ‫همین‌گون��ه ادامه پیدا کن��د‪ ،‬قابل تحم��ل نبوده و‬ ‫نماین��دگان مجلس برای اینکه پاس��خ اعتراض‌های‬ ‫مردم را بده��د چاره‌ای جز اس��تیضاح وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ندارند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫ایران‪ ،‬دومین‬ ‫تولیدکننده بزرگ‬ ‫سنگ گچ جهان‬ ‫نسوزها در بی‌تدبیری‬ ‫می‌سوزند‬ ‫یک قدم تا تکمیل فاز‬ ‫نخست میدان گازی‬ ‫کیش‬ ‫ن از زبان دو کارشناس‬ ‫بررسی نقش سازمان زمین‌شناسی در شناخت مخاطرات زمی ‌‬ ‫‹ ‹لزوم تطبیق برنامه‌های توس�عه با مطالعات‬ ‫زمین‌شناسی‬ ‫راضیه لک‪ ،‬رئیس پژوهش��کده‬ ‫عل��وم زمین ب��ا گل��ه از اینکه‬ ‫دان��ش علوم زمین در کش��ور‬ ‫نادیده گرفته‌شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬متاس��فانه در ای��ران به‬ ‫زمین‌شناس��ی اهمیت��ی داده‬ ‫نمی‌ش��ود که اگر داده می‌شد‬ ‫ش��اهد این درصد خرابی و مرگ هموطنان‌مان در سیل‬ ‫اخیر نبودیم‪ .‬رئیس پژوهشکده علوم زمین در ادامه‪ ،‬به‬ ‫لزوم تطبیق برنامه‌های توسعه کشور با انواع رودخانه‌های‬ ‫پرپیچ‌وخم و مس��تقیم‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪ :‬کس��انی که‬ ‫مطالعات رس��وبی داشته‌اند می‌دانند که محیط رسوبی‬ ‫رودخانه چگونه است‪ ،‬کجا کانال قرار دارد‪ ،‬کجا حاشیه‬ ‫رودخانه اس��ت و مهم‌تر اینکه رودخانه چه شکلی دارد‪.‬‬ ‫درنتیجه برنامه‌های توس��عه را بر اس��اس رفتار رودخانه‬ ‫تدوین می‌کنند‪ .‬لک به سیالب اخیر در کشور‪ ،‬اشاره و‬ ‫بیان کرد‪ :‬در برخی از مناطق گلس��تان و مازندران مثل‬ ‫تجن و نکارود‪ ،‬رودخانه‌های پرپیچ‌وخم داریم که دشت‬ ‫سیالبی وسیعی دارند‪ .‬ازآنجایی‌که برنامه‌های توسعه با‬ ‫محیط سازگار نبودند‪ ،‬دیدیم با سیل چه بالیی سر این‬ ‫مناطق آمد‪ .‬او با اشاره به اهمیت مطالعات زمین‌شناسی‬ ‫در کش��ورهای توس��عه‌یافته‪ ،‬گف��ت‪ :‬جایگاه س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی شناخته‌شده نیست‪ ،‬درحالی‌که در جهان‬ ‫پیش��رو ب��وده و دیده‌ب��ان آینده کشورهاس��ت‪ .‬در این‬ ‫کش��ورها ت��ا فواص��ل زیادی از دش��ت س��یالبی هیچ‬ ‫ساخت‌وس��ازی نشده اس��ت‪ .‬آنها این مناطق را به چند‬ ‫دسته گردشگری‪ ،‬پارکینگ و‪ ...‬تقسیم می‌کنند و وقتی‬ ‫ارتفاع زمین افزایش پیدا کرد‪ ،‬دس��ت به توسعه شهری‬ ‫می‌زنند‪ .‬لک در پایان با ابراز تاسف از اینکه جایگاه علم‬ ‫زمین‌شناس��ی در کش��ور مناسب نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫اجرای پروژه‌های عمرانی مثل جاده‪ ،‬راه‌آهن و س��د باید‬ ‫از سازمان زمین‌شناس��ی استعالم گرفت‪ .‬وزارت راه در‬ ‫یک س��ال گذشته از نقشه‌های سازمان بهره می‌برد‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که اگر برای مطالع��ات و پژوهش‌ها هزینه کنیم‬ ‫دیگر الزم نیست این‌قدر خسارت جانی و مالی بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین‌شناس�ی در تمام س�ازمان‌ها نماینده‬ ‫داشته باشد‬ ‫محمودرضا مجیدی‌فرد‪ ،‬دبیر علمی س��ی و هشتمین‬ ‫گردهمای��ی علوم زمین در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به اتفاق‌های اخیر در کش��ور به شعار این همایش اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬هر سال یک محوریت برای این گردهمایی‬ ‫داری��م که امس��ال ب��ا توجه ب��ه زمین‌لرزه‪ ،‬س��یالب و‬ ‫مخاطرات زمین‌شناس��ی‪ ،‬شعار همایش نیز «نیاز دانش‬ ‫زمین‌شناسی برای جامعه» معرفی شد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬منظور ما این اس��ت که جوامع بش��ری‬ ‫متوجه ش��وند علوم زمین چقدر می‌تواند مفید باش��د‪.‬‬ ‫معاون اداری مالی پژوهشکده علوم زمین با گله از اینکه‬ ‫به س��ازمان زمین‌شناس��ی چندان توجهی نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کل مطالعات فرونشست‪ ،‬گردوغبار‪ ،‬سیالب‪،‬‬ ‫زمین‌لغ��زش و تم��ام مخاطراتی که برای کش��ور از نظر‬ ‫مالی و جانی مهم هستند در سازمان زمین‌شناسی انجام‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راضیه لک‪:‬‬ ‫جایگاه سازمان‬ ‫زمین‌شناسی‬ ‫شناخته‌شده‬ ‫نیست‪،‬‬ ‫درحالی‌که‬ ‫در جهان‬ ‫پیشرو بوده و‬ ‫دیده‌بان آینده‬ ‫کشورهاست‬ ‫هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان‪ ،‬یکشنبه ‪ ۱۵‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬در‬ ‫مرکز همایش‌های نمایش��گاه بین‌المللی تهران با‬ ‫حضور رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تابش رئیس س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬نماین��دگان مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬مس��ئوالن ح��وزه صنع��ت و اقتصاد‪،‬‬ ‫مس��ئوالن کش��وری و مدیران عامل شرکت‌های‬ ‫تولیدی سراسر کشور برگزار شد‪ .‬در این ارزیابی‪،‬‬ ‫عواملی از جمله رضایتمندی مش��تری‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫ش��فافیت و الزام خدم��ات پس از فروش عودت و‬ ‫پرداخت کاال و س��ایر موارد بررس��ی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش‪ ۵۴۵ ،‬بنگاه اقتصادی ش��رکت‬ ‫کرده‌ان��د که پس از ارزیابی‌ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬وزارت کار و جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ملی حمای��ت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه‪ ۹۱ ،‬بنگاه‬ ‫اقتص��ادی برگزیده ش��ده و ‪ ۵۱‬بن��گاه اقتصادی‬ ‫موف��ق به دریافت تندیس ش��دند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫فوالدی‌ه��ای بزرگ کش��ور‪ ،‬تندیس‌های زرین‪،‬‬ ‫نق��ره‌ای و برن��زی و ل��وح تقدیر ای��ن همایش را‬ ‫درو کردند‪ .‬برای شش��مین س��ال پیاپی به عنوان‬ ‫ش��رکت برتر در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفهان تندیس طالیی رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان را کس��ب ک��رد‪ .‬تندیس طالیی‬ ‫رعای��ت حق��وق مصرف‌کنندگان ب��ه حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعام��ل فوالد مبارکه اهدا ش��د‪.‬‬ ‫ف��والد خوزس��تان‪ ،‬موفق ب��ه دریاف��ت تندیس‬ ‫نق��ره‌ای رعای��ت حقوق مصرف‌کنندگان ش��د و‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان موفق به دریافت‬ ‫تندیس برنز س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در بین شرکت‌های برتر کشور شد‪.‬‬ ‫همچنین شرکت فوالد هرمزگان موفق به کسب‬ ‫گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با بررس��ی وقایع طبیعی اخیر در کشور ازجمله زلزله‪،‬‬ ‫سیل و آثار جانی و مالی آنها در جای‌جای سرزمین‌مان‪،‬‬ ‫این پرس��ش مطرح می‌شود که مگر نمی‌دانستیم فالن‬ ‫جا مس��یر س��یالب است یا فالن جا زلزله‌خیز! در برخی‬ ‫از مناط��ق ازجمل��ه گلس��تان و مازن��دران در اط��راف‬ ‫رودخانه‌های پرپیچ‌وخم که دش��ت سیالبی وسیعی نیز‬ ‫دارند دس��ت به توس��عه زدیم و خانه‌سازی کردیم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اگر در کنار رودخانه‪ ،‬خانه بس��ازیم‬ ‫و برنامه‌های توس��عه را بدون س��ازگاری با محیط پیش‬ ‫ببریم معلوم نیس��ت در آینده طبیعت چه بالیی بر س��ر‬ ‫ما می‌آورد‪ .‬در حقیقت به گفته کارشناسان‪ ،‬ایران با ‪۳۴‬‬ ‫مخاطره از ‪ ۴۳‬مخاطره زمین‌شناسی جهان روبه‌رو است‬ ‫و این امر لزوم توجه و تمرکز بر ش��ناخت این مخاطرات‬ ‫را افزون می‌کند‪ ۱۰ .‬و ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت‪ ،‬سی‌و‌هشتمین‬ ‫گردهمای��ی مل��ی علوم زمین در می��ان خبرها گم بود‪.‬‬ ‫این همایش بزرگ‌تری��ن و قدیمی‌ترین همایش درباره‬ ‫زمین‌شناسی است که هر‌سال در سازمان زمین‌شناسی‬ ‫برگ��زار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در این همایش حاضر ش��د و‬ ‫درباره جایگاه س��ازمان زمین‌شناسی و اهمیت آن برای‬ ‫کشور با متخصصان این سازمان گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫درخشش فوالدی‌ها‬ ‫در همایش حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫مسئوالن به سراغ پژوهش‌های مخاطرات زمین نیامده‌اند‬ ‫می‌ش��ود اما مدیریت الزم برای اینکه اطالعات را انتقال‬ ‫دهی��م‪ ،‬وج��ود ندارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این س��ازمان باید با‬ ‫استانداری‪ ،‬وزارت کشور و مدیریت بحران ارتباط داشته‬ ‫باش��د اما این‌طور نیس��ت‪ .‬مجیدی‌فرد به‌عنوان راهکار‬ ‫بیان کرد‪ :‬درباره مخاطرات زمین‌شناس��ی باید در تمام‬ ‫س��ازمان‌ها و مراکز از س��ازمان ما ی��ک نماینده حضور‬ ‫داش��ته باشد تا خیلی از مش��کالت حل شود و بسیاری‬ ‫از این تحقیقات و پژوهش‌ها دوباره انجام نشود‪ .‬درواقع‬ ‫مش��کل اصلی این اس��ت که ارتباط ما با دیگران برقرار‬ ‫نیس��ت یعنی جایگاهی که سازمان باید در کرسی‌های‬ ‫حس��اس کشور داشته باش��د‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫کار مفیدی که می‌تواند انجام شود این است که بتوانیم‬ ‫ب��ا مجموعه‌های مختلف ارتباط برقرار کنیم و س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی نماینده‌هایی در بخش‌های کالن کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا گل��ه از اینکه درباره وقایع طبیعی در کش��ور از‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی هیچ‌گون��ه راهنمای��ی گرفته‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬درباره س��یالبی که در کش��ور‬ ‫جاری ش��د‪ ،‬دیدی��م از همه‌جا نماینده داش��تند به جز‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی‪ .‬کس��ی در این ‪ ۲‬ماه به سراغ ما‬ ‫نیامده‪ ،‬مگر خود ما اطالعاتی ارائه داده باش��یم‪ .‬معاون‬ ‫اداری مالی پژوهش��کده علوم زمین با اظهار تاس��ف از‬ ‫اینکه س��ازمان‌های مختلف‪ ،‬چنین س��ازمان مهمی را‬ ‫نمی‌شناس��ند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی وارد اس��تانداری می‌شویم‬ ‫کسی ما را نمی‌شناسد و نمی‌دانند سازمان زمین‌شناسی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬مجیدی‌ف��رد از تخصصی نبودن فعالیت‌ها‬ ‫در کش��ور‪ ،‬گله و اظهار کرد‪ :‬بررس��ی خطر زمین‌لرزه را‬ ‫که کار اساس��ی سازمان زمین‌شناس��ی است به وزارت‬ ‫مس��کن داده‌اند‪ ،‬درصورتی‌که ای��ن وزارتخانه اطالعات‬ ‫زیادی درباره زمین‌شناس��ی کش��ور ندارد‪ .‬متاسفانه هر‬ ‫ج��ا پای پول در میان باش��د‪ ،‬قدرت را از س��ازمانی که‬ ‫تخصص دارد می‌گیرند و به س��ازمانی که به کارش هم‬ ‫مرتبط نیست می‌دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬گاهی شهرداری‌ها‬ ‫هم وارد چنین مس��ئله مهمی می‌ش��وند‪ .‬اگر به سمت‬ ‫بیزینس برویم وضعیت همین است‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫سازمان زمین‌شناسی انگلیس فهرست پرمصرف‌ترین موادمعدنی جهان را منتشر کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سوار‬ ‫بر معدن است‬ ‫ایران‪ ،‬دومین تولیدکننده بزرگ سنگ گچ جهان‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫رئیس انجمن سنگ آهن ایران‬ ‫بی‌ش��ک بخش مع��دن و صنای��ع معدنی‪،‬‬ ‫اقتصاد کش��ور را به پیش می‌برد و با متحول‬ ‫ش��دن این بخش‪ ،‬س��ایر بخش‌های صنعتی‬ ‫و اقتصادی کش��ور نیز فعال می‌ش��وند‪ .‬شاید‬ ‫در برخ��ی نقاط جهان؛ فن��اوری‪ ،‬عامل اولیه‬ ‫توس��عه باش��د اما در ای��ران بخ��ش معدن‬ ‫همواره موتور توسعه کش��ور بوده و هست و‬ ‫این نکته‌ای اس��ت که نباید از آن غفلت کرد‪.‬‬ ‫تاثیر معدن بر صنعت به اندازه‌ای جدی است‬ ‫که می‌توان ادعا کرد اگ��ر صنایع مختلف به‬ ‫ویژه کارخانه‌های صنعت فوالد‪ ،‬کارخانه‌های‬ ‫س��رب و روی و نظایر آن در ایران س��ودآور‬ ‫هس��تند‪ ،‬به دلیل فعالیت مع��ادن گوناگون‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی در ایران پا نمی‌گرفت یا قدرت کافی‬ ‫برای پیش��برد اه��داف در حلقه‌ه��ای بعدی‬ ‫زنجیره تولید را نداشت‪.‬‬ ‫تاکن��ون در ای��ران ‪ ۶۸‬نوع م��اده معدنی‪،‬‬ ‫شناسایی شده که ارزش ذخایر شناخته شده‬ ‫موجود حدود ‪ ۷۷۰‬میلیارد دالر برآورد شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این معنی که اگرچ��ه ایران حدود‬ ‫یک درصد مس��احت خش��کی‌های جهان را‬ ‫به خ��ود اختصاص داده اما ح��دود ‪ ۳‬درصد‬ ‫ذخایر ش��ناخته شده معدنی جهان و ‪ ۶۸‬نوع‬ ‫ماده معدنی و اس��تراتژیک را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫با این وجود باید اعالم کرد که نتوانسته‌ایم به‬ ‫طور مطلوب از این ظرفیت در توسعه اقتصاد‬ ‫ملی اس��تفاده کنیم‪ ،‬به ط��وری که میانگین‬ ‫سهم اقتصاد معدن در تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫حدود ی��ک درصد و س��هم اقتص��اد صنایع‬ ‫معدنی حدود ‪ ۵‬درصد اس��ت‪ .‬البته اشتباهی‬ ‫که در محاسبه این س��هم در تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی ما وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که زنجیره‬ ‫ارزش مواد معدنی به طور پیوس��ته در معدن‬ ‫و صنایع معدنی دیده ش��ده اما در محاس��به‬ ‫معدن و صنایع معدنی به طور مجزا بررس��ی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از آنجا که ارزش اف��زوده نهادهای‬ ‫معدن��ی در حلقه‌ه��ای بع��دی ای��ن زنجیره‬ ‫محقق می‌ش��ود‪ ،‬این س��هم به ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫س��هم معدن در اقتصاد ای��ران چه کمتر و‬ ‫چه بیشتر از یک درصد باشد‪ ،‬نباید یک نکته‬ ‫را فراموش کرد که تاثیر رش��د معدن بر رشد‬ ‫اقتصاد ایران به طور مس��تقیم و غیرمستقیم‬ ‫بسیار بیش��تر از تاثیر تجارت و حتی صنعت‬ ‫اس��ت زیرا بر اساس آمار سازمان جهانی کار‪،‬‬ ‫به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ‪۱۷‬‬ ‫شغل وابس��ته و تکمیلی در این بخش ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬حجم فعالیت معدنکاری‬ ‫آن‌قدر چش��مگیر اس��ت که به تنهایی سبب‬ ‫رونق حمل‌ونقل در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬اشتغال ایجاد شده به واسطه‬ ‫مع��ادن‪ ،‬پایدارتر و ب��ا توجه ب��ه پراکندگی‬ ‫آن در سراس��ر ای��ران و مناط��ق مح��روم از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬اکتش��اف و‬ ‫بهره‌برداری از معادن و ایجاد صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ظرفیت‌های ش��غلی بسیاری ایجاد می‌کند و‬ ‫برابر آنچه گفته ش��د‪ ،‬از تولید ماده معدنی تا‬ ‫محصول نهایی‪ ،‬ظرفیت‌های ش��غلی بسیاری‬ ‫وجود دارد‪ .‬متاس��فانه دولت‌ها توجه کمی به‬ ‫این موضوع می‌کنند و از نظر اش��تغالزایی و‬ ‫ارزش افزوده به آنها پرداخته نمی‌شود‪.‬‬ ‫اگ��ر بپذیریم ک��ه اس��تفاده خردمندانه از‬ ‫ظرفیت‌ه��ا و مناب��ع بهبود کیفی��ت زندگی‬ ‫و رونق بخش��یدن ب��ه فضای کس��ب و کار‪،‬‬ ‫نیازمن��د برنامه‌ریزی‪ ،‬س��ازماندهی و نظارت‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی و اجتماعی اس��ت‪،‬‬ ‫می‌ت��وان گف��ت دس��تیابی به رش��د اقتصاد‬ ‫مل��ی در گروی تفکر توس��عه پایدار و تحقق‬ ‫اهداف چهارگانه آن برای رشد تولید و درآمد‬ ‫ملی‪ ،‬اه��داف اجتماع��ی به منظ��ور اجرای‬ ‫عدالت و رفاه عمومی‪ ،‬اهداف سیاس��ی برای‬ ‫ایج��اد تعام��ل و مش��ارکت مدن��ی و اهداف‬ ‫زیست‌محیطی به منظور حفظ محیط‌زیست‬ ‫و منابع طبیعی است‪.‬‬ ‫هم��ان گونه که می‌دانی��د‪ ،‬در ایران حدود‬ ‫‪۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬معدن کش��ف شده وجود دارد‬ ‫که حدود ‪ ۶۰‬درصد آنه��ا فعالند‪ ۷۴ .‬درصد‬ ‫معادن کش��ور را معادن مصالح س��اختمانی‬ ‫و س��نگ‌های تزئینی تش��کیل می‌دهند و از‬ ‫‪ ۲۶‬درص��د معادن باقی‌مان��ده نیز ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫غیرفل��زی و ‪ ۶‬درص��د فلزی هس��تند‪ .‬با این‬ ‫وج��ود‪ ،‬معادن فلزی س��هم بس��یار جدی و‬ ‫زی��ادی در تولید مواد معدن��ی ایران دارند و‬ ‫نقش پررنگی در اقتصاد معدنکاری ایران ایفا‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران دومین‬ ‫تولیدکننده‬ ‫بزرگ سنگ‬ ‫گچ در جهان‬ ‫است و در سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬میالدی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون تن‬ ‫تولید کرد که‬ ‫البته فاصله‬ ‫چشمگیری با‬ ‫چین دارد‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی انگلی��س از س��ال ‪۱۹۱۳‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۲۹۲‬خورش��یدی) آم��ار و ارق��ام مرتبط‬ ‫با بخش معدن جهان را منتش��ر کرد‪ .‬آخرین نس��خه‬ ‫این س��ند به سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬در ادامه و مبتنی بر داده‌های این سازمان‪،‬‬ ‫ب��ه ‪ ۵‬ماده معدنی که تاکن��ون بیش از همه در جهان‬ ‫استخراج می‌شده‌اند‪ ،‬اشاره می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زغال سنگ‪ ۷.۴ :‬میلیارد تن تولید‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی انگلیس تخمین می‌زند که‬ ‫بیش از ‪ ۱‬تریلیون تن ذخایر زغال س��نگ در سراس��ر‬ ‫جهان وج��ود دارد‪ .‬ب��ا در نظر گرفتن می��زان کنونی‬ ‫تولید‪ ۱۵۰ ،‬س��ال طول می‌کش��د تا تم��ام این ذخایر‬ ‫استخراج شوند‪ ،‬بنابراین جای تعجب ندارد که بگوییم‬ ‫زغال س��نگ بیش از س��ایر م��واد معدن��ی در جهان‬ ‫اس��تخراج می‌ش��ود‪ ،‬در حالی که چین پیشتاز تولید‬ ‫زغال س��نگ در جهان است و در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫‪ ۳.۳‬میلی��ارد تن از این کانی اس��تخراج کرد‪ .‬این رقم‬ ‫البته نسبت به میزان اس��تخراج زغال سنگ در چین‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪ ۱۳۹۱‬خورشیدی) که ‪۳.۹‬‬ ‫میلیون تن بود‪ ۱۶ ،‬درصد کاهش داش��ت‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��د که چین در سال ‪۲۰۱۶‬میالدی‪ ۳.۴ ،‬میلیارد‬ ‫تن تولید داش��ته باش��د که میزان تولیدش از این رقم‬ ‫هم کمتر ش��د‪ .‬به نظر می‌رسد با گسترش منابع تولید‬ ‫ان��رژی تجدیدپذیر‪ ،‬روند کاهش��ی تولید این کانی در‬ ‫این کشور ادامه یابد‪.‬‬ ‫کاهش تولید چین‪ ،‬نش��ان‌دهنده روالی است که در‬ ‫تولید زغال س��نگ در س��طح جهان وجود دارد‪ .‬تولید‬ ‫جهان��ی ای��ن کانی در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی به ‪۷.۴‬‬ ‫میلیارد تن رسید‪ ،‬در حالی که این رقم در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫می�لادی ‪ ۸.۲‬میلی��ارد تن بود اما تولید زغال س��نگ‬ ‫اس��ترالیا و روسیه در ‪ ۵‬سال گذش��ته افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬افریقای جنوبی و امریکا‪ ،‬شاهد کاهش چشمگیر‬ ‫می��زان تولید زغال س��نگ آنتراس��یت و زغال قیری‬ ‫بودند‪ .‬تولید زغال سنگ امریکا نیز کاهش چشمگیری‬ ‫داش��ت و از ‪ ۹۰۰‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫ب��ه ‪ ۷۸۲‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬در حالی که رقم تولید ‪ ۷۸۲‬میلیون تن از سال‬ ‫‪ ۱۹۷۹‬میالدی (‪ ۱۳۵۸‬خورشیدی) تا آن سال‪ ،‬سابقه‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹آهن‪ ۴.۶ :‬میلیارد تن تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۴.۶‬میلیارد تن آهن تولید‬ ‫شد که شامل س��نگ آهن و آهن خام می‌شود‪ .‬تولید‬ ‫این ‪ ۲‬ماده‪ ،‬روند صعودی داش��ته است‪ .‬تولید جهانی‬ ‫سنگ آهن از ‪ ۲.۹‬میلیارد تن در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫به ‪ ۳.۳‬میلیارد تن در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪ .‬اوج‬ ‫قیمت فلزات اساسی‬ ‫در بازار بورس لندن‬ ‫قیم��ت ان��واع فلزات در ب��ازار بورس لندن نش��ان می‌دهد ک��ه روند نرخ‬ ‫آلومینیوم در یک ماه گذشته کاهشی بوده اما قراردادهای آتی با نرخ باالتری‬ ‫بسته ش ‌ده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬آخرین آمارها از نرخ فلزات اساسی در بازار بورس لندن‬ ‫در هر تن به این ش��رح اس��ت‪ :‬آلومینیوم ‪ ۱۷۸۳.۵۰‬دالر‪ ،‬مس ‪ ۶۱۸۰‬دالر‪،‬‬ ‫روی ‪ ۲۸۶۷‬دالر‪ ،‬نیکل ‪ ۱۲۱۷۰‬دالر‪ ،‬سرب ‪ ۱۸۸۰‬دالر‪ ،‬قلع ‪ ۱۹۳۷۵‬دالر‪،‬‬ ‫آلیاژ آلومینی��وم ‪ ۱۳۴۵‬دالر‪ ،‬کبال��ت ‪ ۳۴۷۵۰‬دالر و در نهایت فوالد ‪۳۰۵‬‬ ‫دالر‪.‬‬ ‫آماره��ای ب��ازار بورس لن��دن حاکی اس��ت در یک ماه گذش��ته نرخ فلز‬ ‫آلومینیوم روند کاهش��ی داشته است‪ .‬قراردادهای نقدی این فلز نرخ ‪۱۷۸۳‬‬ ‫دالر در هر تن و قراردادهای ‪ ۳‬ماهه ‪ ۱۸۱۱‬دالر به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫بررس��ی نمودارهای نرخ فلز مس هم نش��ان می‌دهد که در ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫رون��د قیمت‌ها پرنوس��ان بوده و در یک هفته گذش��ته‪ ،‬نرخ ای��ن فلز روند‬ ‫کاهش��ی داشته اس��ت‪ .‬قراردادهای ‪ ۳‬ماهه این فلز هم ‪ ۶۱۸‬دالر در هر تن‬ ‫بسته شده است‪.‬‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی انگلی��س تخمی��ن می‌زن��د ک��ه بی��ش از‬ ‫‪ ۱‬تریلیون تن ذخایر زغال سنگ در سراسر جهان وجود دارد‪ .‬با در‬ ‫نظر گرفتن میزان کنونی تولید‪ ۱۵۰ ،‬سال طول می‌کشد تا تمام این‬ ‫ذخایر استخراج شوند‬ ‫تولی��د این کامودیت��ی در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ۳.۳۸‬میلیارد تن بود‪ .‬تولید آهن خام از ‪ ۱.۲۴‬میلیارد‬ ‫تن در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۳‬میالدی) به‬ ‫‪ ۱.۲۳‬میلیارد تن در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪ .‬اوج‬ ‫تولید آن نیز مانند سنگ آهن در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫با تولید ‪ ۱.۲۶‬میلیارد تن محقق شد‪.‬‬ ‫آه��ن همچنان برای صنعت و ساخت‌وس��از‪ ،‬مهم و‬ ‫حیاتی تلقی می‌ش��ود که به دلیل جایگاه آن در تولید‬ ‫فوالد و بتن اس��ت‪ .‬با ای��ن حال افت عی��ار کانی‌ها و‬ ‫هزینه‌ه��ای مربوط به افزایش تولید‪ ،‬منتهی به کاهش‬ ‫تولی��د این م��اده در برخی از بزرگ‌ترین کش��ورهای‬ ‫تولیدکننده آن از جمله افریقای جنوبی‪ ،‬امریکا و چین‬ ‫ش��ده که همگی از کاهش میزان تولید خود در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی در مقایسه با سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی خبر‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که برزی��ل و اس��ترالیا انتظار‬ ‫افزایش تولید آهن را داشته‌اند و شرکت‌های مستقر در‬ ‫این کش��ور بر معادن جدیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند‬ ‫ک��ه قرار اس��ت جایگزین معادن قدیم��ی تولیدکننده‬ ‫کانی آهن باش��د‪ .‬در ژوئن (نیم��ه خرداد تا نیمه تیر)‪،‬‬ ‫بی‌اچ‌پی‌بیلتون استرالیایی‪ ،‬بزرگ‌ترین شرکت معدنکار‬ ‫جهان‪ ،‬پروژه ‪۴‬میلیارد دالری س��نگ آهن خود را در‬ ‫اس��ترالیای غربی به راه انداخت‪ .‬این پروژه قرار اس��ت‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورشیدی) جایگزین‬ ‫معدن یاندی ش��ود که س��االنه ‪ ۸۰‬میلیون تن سنگ‬ ‫آهن تولید می‌کند‪.‬‬ ‫تولیدکننده بزرگ به ش��مار می‌آمد‪ ،‬بیش��ترین تغییر‬ ‫را در میزان تولید تجربه کرده اس��ت‪ .‬تولید بوکس��یت‬ ‫این کشور مس��تقر در غرب افریقا از ‪ ۱۷.۸‬میلیون تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی به ‪ ۳۰.۸‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید و رشد ‪ ۲‬برابری را تجربه کرد‪.‬‬ ‫در آوری��ل س��ال گذش��ته (نیمه فروردی��ن تا نیمه‬ ‫اردیبهش��ت) دولت گینه اعالم کرد ک��ه تصمیم دارد‬ ‫س��رمایه‌ای ب��ه ارزش ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر را به ش��رکت‬ ‫«سوس��ی‌ا ِتی دی بوکس��ایتزدی گینه» به عنوان یکی‬ ‫از زیرمجموعه‌های ش��رکت کانادایی متال‌کورپ اعطا‬ ‫کند‪ .‬این سرمایه به منظور ساخت یک کارخانه جدید‬ ‫فرآوری بوکس��یت در گینه به آن داده می‌شود‪ .‬گینه‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین ذخایر بوکس��یت جهان را در اختیار دارد و‬ ‫ت��ا کنون مقدار بس��یار کمی از ای��ن ذخایر را فرآوری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به جای آن بوکسیت استخراج شده را به‬ ‫کشورهای خارجی صادر می‌کند‪ ،‬آن هم در معامالتی‬ ‫که به س��ود ش��رکت‌های خارجی تمام می‌ش��د‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬در توافقنامه‌ای که گینه با شرکت روسی روسال‬ ‫امضا کرد‪ ،‬طرف روس تنها موظف به بازگرداندن ‪۰.۰۱‬‬ ‫درصد س��ود بوکسیت دریافتی به گینه بود‪ .‬این رقم با‬ ‫حدود ‪۱‬دالر در هر تن بوکس��یت اس��تخراجی برابری‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری در گینه امیدوارن��د کارخانه جدیدی که‬ ‫متال کورپ می‌س��ازد بتواند به مردم گینه این امکان‬ ‫را بدهد که از ذخایر بوکسیت این کشور بهره بیشتری‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫تولی��د بوکس��یت ک��ه م��اده‌ای کلی��دی در تولید‬ ‫آلومینیوم به شمار می‌آید‪ ،‬در ‪ ۵‬سال گذشته نوسانات‬ ‫زی��ادی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬اوج تولید آن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬می�لادی ‪ ۲۹۹‬میلی��ون تن بوده اس��ت‪ .‬هند‪،‬‬ ‫گینه‪ ،‬برزیل‪ ،‬چین و اس��ترالیا ‪ ۵‬کش��وری هستند که‬ ‫بیش��ترین بوکسیت جهان را تولید می‌کنند و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی ‪ ۲۴۶.۱‬میلی��ون تن بوکس��یت تولید‬ ‫کردند‪ .‬میزان تولید همه آنها در این س��ال نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‪ ،‬افزایش��ی بود‪ .‬تولید بوکسیت‬ ‫جهان در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۲۸۹‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫گین��ه ک��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی‪ ،‬چهارمی��ن‬ ‫سازمان زمین‌شناس��ی انگلیس‪ ،‬آمار و ارقام مرتبط‬ ‫با تولید همه س��نگ‌هایی که دربردارنده فسفر معدنی‬ ‫هستند را در هم ادغام کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن ماده بیش��تر به عن��وان کود گیاهی اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود و همچنین در چوب کبریت و ابزار اش��تعالزا‬ ‫عامل ایجاد جرقه آتش است‪.‬‬ ‫تا ح��اال چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فس��فات بوده‬ ‫و از کل تولید ‪ ۲۷۶‬میلیون تن فس��فاتی که در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی در جه��ان تولید ش��ده‪ ،‬تولید ‪۱۴۴‬‬ ‫میلیون را در اختیار داشته است؛ رقمی بیش از نیمی‬ ‫از کل تولید جهان‪.‬‬ ‫‹ ‹بوکسیت‪ ۲۸۹ :‬میلیون تن تولید‬ ‫‹ ‹سنگ فسفات‪ ۲۷۶ :‬میلیون تن تولید‬ ‫استفاده از طال برای مقابله با سلطه دالر در روسیه‬ ‫ش��ورای جهانی ط�لا اعالم کرد‪ :‬روس��یه با‬ ‫هدف مبارزه با سلطه دالر در بازارهای جهانی‬ ‫ب��ه بزرگ‌ترین خریدار ط�لا در جهان تبدیل‬ ‫شد‪ ،‬خرید طال در کش��ورهای دیگر هم ‪۱۴۵‬‬ ‫درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس ب��ه نقل از اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫شورای جهانی طال اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری می�لادی‪ ،‬بانک مرکزی روس��یه‬ ‫بزرگ‌تری��ن خریدار ط�لا در جهان ب��ود و با‬ ‫خرید ‪ ۵۵.۳‬تن میزان ذخایر طالی کش��ور به‬ ‫‪ ۲۱۶۸.۳‬تن رسید‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش شورای جهانی طال‪ ،‬در سال‬ ‫گذش��ته روسیه ‪ ۲۷۴.۳‬تن طال خریداری کرد‬ ‫و برای چهارمین سال پیاپی‪ ،‬میزان خرید طال‬ ‫در این کشور از ‪ ۲۰۰‬تن در سال عبور می‌کرد‪.‬‬ ‫همس��و با این سیاس��ت‪ ،‬بانک مرکزی روسیه‬ ‫اوراق قرضه امریکا در این کش��ور را به ش��دت‬ ‫کاهش داده که در مجم��وع‪ ،‬هدف دالرزدایی‬ ‫و کاهش س��لطه این ارز را در بازارهای جهانی‬ ‫پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫چی��ن نیز با خری��د ‪ ۳۳‬تن ط�لا در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست امسال از بزرگ‌ترین خریداران طال در‬ ‫جهان بود‪ .‬بنابراین بانک مرکزی کش��ورها در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال دست به خرید بیشترین‬ ‫می��زان خری��د ط�لا از س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) زدند ک��ه کل خرید آنها‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫معادل ‪ ۱۴۵.۵‬تن رشد کرده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫بانک مرکزی روس��یه با خرید ‪ ۳۵۶‬هزار اونس‬ ‫از فلز گرانبه��ای طال‪ ،‬به لیدر اصلی خریداران‬ ‫طالی جهانی تبدیل شده بود‪.‬‬ ‫یک��ی از غیرعادی‌تری��ن مناب��ع فس��فات‪ ،‬جزی��ره‬ ‫کریسمس است‪ .‬این جزیره در قلمروی کشور استرالیا‬ ‫و در اقیان��وس هند قرار دارد و ش��مار منابع فس��فات‬ ‫آن ب��ه ‪۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مورد می‌رس��د‪ .‬هم‌اکنون تنها از‬ ‫یک معدن فس��فات این جزیره بهره‌برداری می‌ش��ود‬ ‫ک��ه قدم��ت اس��تخراج ذخای��ر آن به بی��ش از ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال می‌رسد‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی از این معدن‬ ‫‪۷۷۰‬هزار تن سنگ فس��فات به‌دست آمد‪ .‬با این حال‬ ‫بالتکلیفی سیاس��ی معضلی اس��ت که ب��ر آینده این‬ ‫منطقه س��ایه انداخته و ب��ه دنبال ای��ن اتفاق‪ ،‬دولت‬ ‫اس��ترالیا درخواست شرکت‌ها را برای توسعه استخراج‬ ‫ذخایر این منطقه رد می‌کند‪ .‬اس��تدالل دولت استرالیا‬ ‫این اس��ت ک��ه فعالیت‌ه��ای معدنی‪ ،‬بق��ای جمعیت‬ ‫خرچنگ‌ه��ای قرمزی که زیس��تگاه آنه��ا این منطقه‬ ‫است را تهدید می‌کند‪ ،‬در حالی که شمار آنها از حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون به حدود ‪ ۴۰‬میلیون در دهه گذش��ته‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ گچ‪ ۲۶۷.۱ :‬میلیون تن تولید‬ ‫سنگ گچ مانند سیمان از مواد و مصالح ساختمانی‬ ‫است و تولید جهانی آن از میزان تولید در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی که ‪ ۲۵۸.۱‬میلیون تن بود‪ ،‬رش��د مس��تمری‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬چی��ن بزرگ‌ترین تولیدکننده این ماده‬ ‫معدنی است و در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫تن تولید کرد‪.‬‬ ‫ایران دومین تولیدکننده بزرگ سنگ گچ در جهان‬ ‫است و در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی‪ ۱۶ ،‬میلیون تن تولید‬ ‫کرد که البته فاصله چش��مگیری با چین دارد‪ .‬موسسه‬ ‫انگلیس��ی اس��میتراِی‌پِکس در س��ال گذشته میالدی‬ ‫گ��زارش داد که تقاضا برای مصالح س��اختمانی پایدار‬ ‫مانند تخته گچی که از گچ مصنوعی درس��ت ش��ده‪،‬‬ ‫رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬این ش��رکت تحلیلگر همچنین‬ ‫ب��رآورد کرده بود ک��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪۲۵۲‬‬ ‫میلیون تن در جهان تولید می‌شود‪ ،‬در حالی که تولید‬ ‫جهانی از این رقم پیشی گرفت‪.‬‬ ‫همچنین برآورد می‌ش��ود امریکای ش��مالی و اروپا‬ ‫دربردارنده نیمی از ذخایر س��نگ گچ در جهان باشند‬ ‫و میزان تولید نیز در ‪ ۲‬منطقه رش��د داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۸‬کش��ور اروپایی در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی بیش از ‪۱‬‬ ‫میلیون تن از این ماده معدنی تولید کردند و در میان‬ ‫آنه��ا اس��پانیا ‪ ۸.۶۶‬میلیون و ترکی��ه ‪ ۸.۶‬میلیون تن‬ ‫تولید داش��ت‪ .‬تولید سنگ گچ امریکا نیز در سال‌های‬ ‫اخیر رشد چشمگیری داش��ته و از رقم ‪ ۱۲.۸‬میلیون‬ ‫تن در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی با ‪ ۱۷‬درصد رشد به ‪۱۵.۵‬‬ ‫میلیون در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪ .‬تولید سنگ گچ‬ ‫جهان در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۲۶۷.۱‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫بازار جهانی سنگ آهن ثبات نسبی دارد‬ ‫بررس��ی بهای جهانی س��نگ آهن در چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده و‬ ‫نیز نخس��تین تولیدکننده فوالد جهان نشان می‌دهد که نرخ این ماده معدنی‪ ،‬با‬ ‫ثبات نسبی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از وبس��ایت خب��ری کالین مدیا‪ ،‬میزان تقاضای جهانی‬ ‫فوالد تا میزان بس��یار زیادی‪ ،‬متاثر از وضعیت ب��ازار چین به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫واردکننده سنگ آهن در جهان است‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها گویای آن اس��ت که هر گونه تغییر در روند تقاضای سنگ آهن‪ ،‬به‬ ‫عنوان شاخصی موثر بر بهای جهانی این فلز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫اول مه (‪ ۱۱‬اردیبهش��ت) که روز جهانی کارگر است‪ ،‬در چین تعطیل عمومی‬ ‫بود که ثبات نس��بی نرخ سنگ آهن را درپی داش��ت و تا امروز تغییر معناداری‬ ‫نکرده است‪ .‬پیش از این بهای جهانی سنگ آهن به سبب افزایش تقاضا در چین‬ ‫و محدودیت عرضه در اس��ترالیا (بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن در جهان) با‬ ‫افزایش روبه‌رو ش��ده بود‪ .‬اکنون میزان عرضه س��نگ آهن از سوی استرالیا بار‬ ‫دیگر افزایش یافته و بازار جهانی این فلز با ثبات نسبی روبه‌رو است‪ .‬تحلیلگران‬ ‫اقتص��ادی معتقدند‪ :‬افزایش تقاضای جهانی برای خرید س��نگ آهن بر نرخ این‬ ‫کاال تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫فریز قیمت لبنیات تا‬ ‫پایان رمضان‬ ‫بشر مدرن‬ ‫در جست‌وجوی‬ ‫«کینگ‌کوین»‬ ‫بازار کم‌جان‬ ‫طال‬ ‫در گفت‌وگو با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد‬ ‫نرگس حافظی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫تش��دید تحریم‌های امریکا در س��ال گذشته و بروز‬ ‫مشکالت اقتصادی عدیده به‌ویژه در واپسین روزهای‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬باعث شد بسیاری از فعاالن اقتصادی سال‬ ‫‪ ۹۸‬را س��الی س��خت پیش‌بینی کنن��د‪ .‬باوجود این‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ا‪ ،‬رهبر معظم انقالب س��ال‪ ۹۸‬را س��ال‬ ‫رونق تولید نام‌گذاری کردند‪ .‬به عقیده کارشناس��ان‬ ‫رونق تولید می‌تواند صورت جهش‌یافته و تکمیل‌شده‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی باشد‪.‬‬ ‫حمای��ت از کاالی ایران��ی که در س��ایه تحریم‌ها‬ ‫پررنگ‌تر می‌ش��ود‪ ،‬ش��اید بتواند فرصتی ناخواسته و‬ ‫اجباری برای رونق تولید را به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫ش��عار س��ال و بحث‌های پیرامون آن م��ا را بر آن‬ ‫داشت تا در سلس��له گفت‌وگوهایی با تولیدکنندگان‬ ‫کش��ورمان نظر آنه��ا را درباره چگونگ��ی رونق تولید‬ ‫در س��ایه تحریم‌ها جویا شویم و به بیان دیدگاه‌های‬ ‫آنه��ا بپردازیم‪ .‬در ادامه گفت‌وگوی گس��ترش‌نیوز با‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تالونگ و عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬مه��دی معصومی‌اصفهانی را‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €مهم‌ترین چالش پی�ش‌روی تولیدکنندگان‬ ‫در سال‪ ۹۸‬چیست؟‬ ‫در س��الی که رونق تولید نام‌گذاری شده مهم‌ترین‬ ‫چالش��ی که ما تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هس��تیم‬ ‫(و البت��ه پی��ش از آن‌هم با آن مواج��ه بوده‌ایم) نبود‬ ‫ثبات در قوانین اس��ت‪ .‬متاسفانه حدود یک‌سال است‬ ‫هر هفته قانون جدیدی وضع می‌ش��ود و این موضوع‬ ‫پیامدی به جز بالتکلیفی برای تولیدکنندگان ندارد و‬ ‫ما شاهد آشفتگی در تصویب قوانین هستیم‪.‬‬ ‫واردات مواد اولیه دغدغه مهم دیگر تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬در ح��وزه کاری ما مواد اولیه‬ ‫مرغ و تخم‌مرغ به‌طور عمده وارداتی است و ما به‌طور‬ ‫مستقیم با واردات مواد اولیه و نرخ آن سروکار داریم‪،‬‬ ‫بنابراین باید راهکاری اندیش��یده شود که مواد اولیه‬ ‫تولید تامین ش��ود و تولیدکنن��ده نگرانی از این بابت‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫چنانچه مواد اولیه تامین ش��ود و قوانین هم ثبات‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬دغدغه‌های بعدی مثل حقوق کارگران‬ ‫حل‌شدنی است‪.‬‬ ‫€ €عملکرد س�ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان را در این بخش چگونه می‌بینید؟‬ ‫ش��اید تصمیم‌هایی که در س��ازمان حمایت گرفته‬ ‫می‌ش��ود خوب باش��د اما درحال‌حاضر که در تامین‬ ‫مواد اولیه دچار کمبود هس��تیم‪ ،‬تصمیم‌های که در‬ ‫س��ازمان حمایت گرفته می‌شود‪ ،‬بازدارنده است‪ .‬این‬ ‫تصمیم‌ها باعث می‌ش��ود واردکنندگان ریسک نکرده‬ ‫و کاال وارد کش��ور نکنند‪ ،‬حتی اگ��ر بتواند کاال وارد‬ ‫چنانچه مواد اولیه تامین ش��ود و قوانین هم ثبات داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫دغدغه‌های بعدی مثل حقوق کارگران حل‌شدنی است‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بیم واردکنندگان از رویارویی با مشکالت گوناگون‬ ‫با وج��ود عم��ل به قان��ون‪ ،‬مش��کل اصل��ی قوانین‬ ‫بازدارنده س��ازمان حمایت حق��وق مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان اس��ت‪ .‬البته امتن��اع واردکنندگان‬ ‫از واردات ب��ه این معنا نیس��ت که آنها سوءاس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د؛ بلک��ه معنای��ش این اس��ت که بی��م بروز‬ ‫مش��کالت گوناگون‪ ،‬واردکنندگان را بر آن داش��ته تا‬ ‫صبر کنند که ش��رایط عادی شود و سپس مواد اولیه‬ ‫یا کاال وارد کنند‪.‬‬ ‫در واقع خودتحریمی پیامد چالش‌هایی اس��ت که‬ ‫به آن اش��اره کردم‪ .‬زمانی‌که کش��ور با س��خت‌ترین‬ ‫تحریم‌ه��ا از س��وی امری��کا روب��ه‌رو اس��ت بی��م‬ ‫واردکنن��دگان از فعالی��ت اقتص��ادی و واردات باعث‬ ‫می‌شود دچار خودتحریمی (از داخل) شویم‪.‬‬ ‫€ €بخش خصوصی در این‌ب�اره چه اقدام‌هایی‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫ده‌ه��ا نام��ه ب��ه دولت نوش��ته ش��ده ک��ه در آنها‬ ‫دیدگاه‌های اتاق بازرگانی بیان ش��ده است‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬ات��اق بازرگانی نامه‌های زیادی درباره نرخ ارز‪،‬‬ ‫یاران��ه‌ و راهکاره��ای اقتصادی به دولت و س��ازمان‬ ‫حمای��ت حق��وق مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫ارس��ال کرده اما پاسخ مناسبی در این زمینه دریافت‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬ات��اق بازرگانی ق��درت اجرایی ندارد و‬ ‫تنها می‌تواند به قوای س��ه‌گانه مشاوره دهد و قدرت‬ ‫بیشتری برای تغییر شرایط ندارد‪.‬‬ ‫€ €چ�را دولت به مش�اوره‌های بخش خصوصی‬ ‫آن‌چنان‌که باید توجه نمی‌کند؟‬ ‫دولت دغدغه‌های��ی دارد که به‌طور معمول فراتر از‬ ‫دغدغه‌هایی است که ما در اتاق بازرگانی داریم‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمون��ه‪ ،‬ما فع��االن اقتص��ادی در بخش‬ ‫خصوص��ی معتقدی��م نرخ دالر باید آزاد ش��ود و نرخ‬ ‫آن تاب��ع عرضه و تقاضا باش��د و اگر دولت خواس��ت‬ ‫به قش��ر ضعیف جامع��ه‪ ،‬از نظر درآم��د‪ ،‬یارانه دهد‪،‬‬ ‫مس��تقیم آن را پرداخ��ت کند چراکه سیاس��ت‌های‬ ‫فعل��ی باع��ث اتفاق‌هایی نظی��ر قاچاق م��واد غذایی‬ ‫و س��وخت می‌ش��ود؛ اما دولت تاکنون نتوانسته نرخ‬ ‫دالر را آزاد کن��د و اجازه دهد بازار نرخ آن را تعیین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در واقع موضوع‌های گوناگونی وجود دارد که دولت‬ ‫ملاحظاتی درباره آنها دارد و سیاس��ت باالتری را در‬ ‫این زمین��ه در نظر می‌گیرد‪ .‬به‌عن��وان مثال‪ ،‬درباره‬ ‫درخواست کمک از مجلس برای تقویت زیرساخت‌های صادراتی‬ ‫به کشورهای همسایه‪ ،‬باید زیرساخت‌ها را فراهم و تقویت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬دولت هم در‬ ‫این حوزه کم و کاستی‌هایی دارد‪ ،‬چنانکه در بحث رایزن‌های تجاری با مشکل‌هایی‬ ‫روبه‌رو هستیم که باید آنها را رفع کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به صادرات ‪ ۹‬میلی��ارد دالری به عراق‬ ‫و ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالری به افغانس��تان گفت‪ :‬ب��رای رونق صادرات‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه اصالحات زیرس��اختی اس��ت‪ ،‬اما این را ه��م باید باور کنیم ک��ه اقالم مصرفی‬ ‫م��ردم را نمی‌توانیم در ش��رایطی که مردم نیاز دارند‪ ،‬ص��ادر کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬درباره‬ ‫پیمان‌س��پاری ارزی نی��ز ضرورت دارد کارگروه مش��ترکی بی��ن مجلس و دولت‬ ‫تشکیل شود و نواقص آن را بررسی کنند و برای آن راهکار ارائه دهد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات برای ما مهم است مبلغ مشخصی را برای ایجاد‬ ‫این زیرس��اخت‌ها تخصی��ص دهیم‪ ،‬از نمایندگان مجلس خواس��ت در این زمینه‬ ‫اقدام‌های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش واردات می‌شود‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫با تش��کیل وزارت بازرگان��ی واردات افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ ،‬در حال��ی ک��ه صنعتگ��ران کش��ور توانایی‬ ‫تامی��ن نیازهای کش��ور را دارند‪ .‬سیدامیرحس��ین‬ ‫قاضی‌زاده‌هاش��می در گفت‌وگو با مهر درباره طرح‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی گفت‪ :‬طرح تشکیل وزارت‬ ‫بازرگان��ی هفته جاری در دس��تور کار صحن علنی‬ ‫مجلس قرار نمی‌گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نشس��ت‌های‬ ‫گوناگونی با فعاالن بخش صنعت و تولید داش��تیم‪،‬‬ ‫این افراد با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند؛‬ ‫زی��را معتقدند ب��ا تش��کیل وزارت بازرگانی واردات‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ ،‬در حالی که صنعتگران کشور‬ ‫توانایی تامین نیازهای کش��ور را دارند‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیس��ه مجلس با انتقاد از اصرار دولت برای تشکیل‬ ‫وزارت بازرگان��ی گفت‪ :‬دولت اصرار دارد مش��کالت‬ ‫کش��ور را با افزای��ش واردات حل کن��د بنابراین بر‬ ‫تفکی��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تش��کیل‬ ‫وزارت بازرگان��ی تاکید دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به محدودیت‌های ارزی و لزوم اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی نماین��دگان در دو نوبت قبلی که‬ ‫دولت الیحه اصالح س��اختار دولت و تفکیک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را به مجل��س ارائه کرد با‬ ‫این الیحه مخالفت کردن��د‪ .‬دولت به جای تفکیک‬ ‫وزارتخانه‌ها و اس��تفاده از اف��راد ضعیف باید از افراد‬ ‫توانمند در کابینه اس��تفاده کن��د و به‌دنبال تقویت‬ ‫کابینه باشد تا در جنگ اقتصادی پیروز شود‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ماه پیش درباره گرانی گوشت هشدار دادیم‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان اعالم کرد که ‪6‬ماه پیش درباره گرانی و‬ ‫تغییر نرخ اقالمی همچون گوش��ت‪ ،‬پیاز و شکر به‌طور‬ ‫مکتوب به نهاد‌های متولی هش��دار داده شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا عباس تابش در گفت‌وگو ب��ا برنامه «از‬ ‫نزدیک» رادیو جوان اظهارکرد‪ :‬کس��ب سهم بیشتر از‬ ‫بازار‪ ،‬تولید براس��اس س��لیق ‌ه و خواست مشتری حرف‬ ‫نخست را می‌زند و سازمان حمایت در راستای حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف‌کنن��دگان از طری��ق ارتباطی که با‬ ‫بازار مصرف دارد‪ ،‬س��لیقه‌ها و خواس��ت مشتریان را از‬ ‫راه‌ه��ای گوناگون به تولیدکنن��دگان منتقل می‌کند و‬ ‫تولیدکنن��دگان با تولیدی که در راس��تای س��لیقه‌ها‬ ‫مش��تریان انجام می‌دهند‪ ،‬موجبات رضایت مشتری را‬ ‫فراهم می‌آورن��د‪ .‬این باعث حمایت از تولید همزمان با‬ ‫حمایت از مصرف‌کننده می‌شود‪ .‬معاون وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬در س��ازمان حمایت‪ ،‬اولویت‬ ‫با حمایت از حقوق مصرف‌کننده اس��ت‪ .‬این س��ازمان‬ ‫روزانه نرخ ‪ ۹۲‬کاال را رصد می‌کند که در بانک اطالعاتی‬ ‫ثبت می‌ش��ود‪ ،‬س��پس براس��اس تغییرات نرخ چه از‬ ‫لح��اظ کمبود کاال چه مازاد آن ب��ه تمام مراجع تولید‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و مصرف اطالع‌رس��انی می‌شود‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وظیفه س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان ایج��اب می‌کند ک��ه در ‪6‬ماه قبل از‬ ‫تغیی��ر نرخ در کاال با تحلیل‌های کارشناس��ی و با رصد‬ ‫ب��ازار به‌طور مکتوب به واحده��ای تامین‌کننده امکان‬ ‫تغیی��ر در نرخ این اقالم را انعکاس بدهد‪ .‬در این زمینه و‬ ‫درباره اقالمی همچون گوشت‪ ،‬پیاز و شکر هم سازمان‬ ‫حمای��ت ب��ا نهادهای متول��ی مکاتبه ک��رد و احتمال‬ ‫تغیی��رات را گزارش داد و گفته ش��د ب��رای تامین این‬ ‫اق�لام اقدام ش��ود‪ ،‬ولی بی‌توجهی ب��ه تامین این اقالم‬ ‫باعث گله‌مندی مردم شد‪ .‬مدیرعامل سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنن��دگان تصریح کرد‪ :‬بحث‬ ‫گران‌فروش��ی نیز مطرح است که عده کمی از تحوالت‬ ‫و تنش‌های اقتصادی اس��تفاده می‌کنند‪ .‬وظیفه دیگر‬ ‫س��ازمان حمایت‪ ،‬برخ��ورد با این افراد اس��ت‪ .‬از مردم‬ ‫خواهشمندیم با سامانه ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند ‪.‬‬ ‫به صادرات‬ ‫برق هم‬ ‫فکر کنیم‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫حوزه انرژی در کش��ورمان نی��از به دگرگونی‬ ‫دارد و این در حالی اس��ت که تاکنون صادرات‬ ‫ان��رژی ب��رای ما فق��ط در نف��ت و گاز خالصه‬ ‫می‌ش��ده‪ ،‬اما می‌توان به صادرات انرژی برق که‬ ‫به صورت‌های گوناگون تولید می‌ش��ود نیز فکر‬ ‫کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬از دیرب��از نهادهای دولتی‬ ‫و ش��رکت‌های بزرگ وابسته به دولت نقش‌های‬ ‫تعیین‌کننده‌ای در عرصه انرژی برعهده و در این‬ ‫حوزه دست باال را داشته‌اند‪.‬‬ ‫می‌توان با روشنگری‌های نهادهای وابسته به‬ ‫بخش خصوصی که در رأس آنها اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی قرار دارد‪ ،‬کلیشه‌های‬ ‫ذهنی را تغییر داد و به س��متی حرکت کرد که‬ ‫مقامات دولتی و تصمیم‌سازان وابسته به دولت‬ ‫به این نتیجه برسند که بخش خصوصی نیز در‬ ‫صورت��ی که حمایت ش��ود و م��ورد اعتماد قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬می‌تواند س��هم پررنگ‌ت��ری در طراحی‪،‬‬ ‫پیاده‌س��ازی و بهره‌ب��رداری از سیس��تم‌های‬ ‫پیچیده انواع انرژی‌ها داشته باشد‪ .‬حضور بخش‬ ‫خصوص��ی در صنایع گوناگون کش��ور‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫صنای��ع مادر و بزرگ‪ ،‬تضمین‌کننده پیش��رفت‬ ‫کشور و مشارکت در توسعه آن است‪.‬‬ ‫به‌طور کلی‪ ،‬صنعت ایران دچار رکود ش��ده و‬ ‫فعاالن صنعتی هر روز با مشکل جدیدی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬در زمینه خاص صنای��ع انرژی باید‬ ‫گفت که کشور ما دشواری‌های زیادی را تحمل‬ ‫می‌کند‪ .‬ایران کش��وری اس��ت که منابع بزرگی‬ ‫از انرژی‌های فس��یلی دارد و می‌تواند به خوبی‬ ‫انرژی‌های نو و تجدیدپذیر نیز در س��طح کالن‬ ‫تولید کند‪ .‬با کمی تالش و مس��اعدت می‌توان‬ ‫ایران را به مرکز انرژی منطقه تبدیل کرد و بعد‬ ‫با استفاده از این انرژی نه تنها چرخ‌های صنعت‬ ‫داخلی را به حرکت درآورد‪ ،‬بلکه آن را به میزان‬ ‫زیاد به خارج از کشور نیز صادر کرد‪.‬‬ ‫ای��ران می‌توان��د ب��ا برنامه‌ری��زی‪ ،‬حمایت و‬ ‫مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی صنایع خ��ود را‬ ‫بازس��ازی کند و به‌عنوان کش��وری صنعتی در‬ ‫منطق��ه نقش اقتص��ادی پررنگی ب��ازی کند‪ .‬با‬ ‫اینک��ه در برنامه‌ه��ای بلندم��دت و میان‌مدت‬ ‫همیش��ه بر توس��عه صنعتی ایران تاکید شده و‬ ‫مس��ئوالن و مقامات کش��ور نیز همواره از لزوم‬ ‫پیش��رفت در زمین��ه صنعت س��خن گفته‌اند‪،‬‬ ‫ام��ا همچنان مش��کالت زیادی س��ر راه فعاالن‬ ‫ح��وزه صنعت در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬به‌دلیل‬ ‫اینک��ه حمایت‌های صنعت��ی نهادهای گوناگون‬ ‫هماهنگی الزم را ندارند و براس��اس یک برنامه‬ ‫جامع پیش نمی‌روند‪ ،‬در عمل با گذش��ت زمان‬ ‫اثر خود را از دس��ت می‌دهن��د و میزان زیادی‬ ‫اتالف منابع در این حوزه رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫هماهنگی برای تشکیل‬ ‫کارگروه مشترک بازرگانی‬ ‫ایران و عراق‬ ‫نخستین نشس��ت هماهنگی کارگروه مشترک‬ ‫بازرگان��ی ایران و ع��راق با حضور مدی��رکل دفتر‬ ‫عربی و افریقایی س��ازمان توس��عه تجارت ایران و‬ ‫نمایندگان نهاد‌های دولتی مرتبط برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬مسعود کمالی‌اردکانی در این‌باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫در نشس��ت هماهنگی کارگروه مشترک بازرگانی‬ ‫ایران و عراق مذاک��رات الزم با طرف عراقی درباره‬ ‫سرمایه‌گذاری مش��ترک و راه‌اندازی شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تس��هیل ترانزی��ت کاال‪ ،‬تس��هیل تردد‬ ‫تاجران‪ ،‬س��اماندهی گردشگری زیارتی و سالمت‬ ‫و نیز حل مس��ائل و مش��کالت موج��ود در تجارت‬ ‫با عراق ب��ا امض��ای اس��ناد و تفاهمنامه‌های بین‬ ‫نهادهای دو طرف انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صادرات ایران به عراق در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫با رشد حدود ‪ ۳۷‬درصد به ارزش تقریبی ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر رس��ید و جای��گاه ویژه‌ای به‌عنوان نخس��تین‬ ‫ش��ریک تج��اری ایران پی��دا کرده اس��ت‪ .‬بدیهی‬ ‫است تش��کیل این کارگروه گام مهمی در راستای‬ ‫دستیابی به هدف توسعه تجاری دو کشور تا مرز‪۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬خواه��د بود‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬در این نشست‪ ،‬ستاد توسعه اقتصادی ایران‬ ‫و عراق‪ ،‬وزارت امور خارجه‪ ،‬س��ازمان اس��تاندارد‪،‬‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬اتاق مش��ترک ای��ران و عراق‪،‬‬ ‫گمرک‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعت��ی‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬س��ازمان گردشکری‪ ،‬انجمن خدمات‬ ‫فنی مهندسی‪ ،‬ایدرو و ایمیدرو حضور داشتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی خواست با‬ ‫تخصیص اعتبار به حل مش��کالت و تقویت زیرساخت‌های صادراتی کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشست مشترک با هیات رئیسه فراکسیون توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت حمایت از تولید است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط ارزی‪ ،‬صادرات توجیه‌پذیر‬ ‫و واردات و قاچاق توجیه‌ناپذیر شده است و در همین زمینه باید صادرات ما در سال‬ ‫گذش��ته افزایش می‌یافت‪ ،‬اما این‌گونه نش��د که باید علت‌ها را ریشه‌یابی کنیم‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از برنامه‌های من در سال‌های گذشته برگزاری نشست‌های مستمر‬ ‫با تش��کل‌ها بود‪ .‬همه اش��تراک نظر داش��تند که با افزایش نرخ ارز به ‪ ۶‬هزارتومان‬ ‫صادرات رونق می‌یابد‪ ،‬حاال امروز ارز ‪ ۱۴‬هزارتومان ش��ده‪ ،‬اما به آن اندازه صادرات‬ ‫افزای��ش نیافته اس��ت‪ .‬رحمانی با اش��اره به اینکه صادرات به کش��ورهای منطقه‬ ‫اولویت ایران است‪ ،‬افزود‪ :‬امسال‪ ،‬سال رونق تولید است و در تعامل با تمامی نهاد‌ها‬ ‫به‌دنبال تحقق این شعار هستیم‪ ،‬اما در مقابل کسی که خالف این شعار عمل کند‪،‬‬ ‫می‌ایستم و معتقدم راهکار اصلی رونق تولید صادرات است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و ارائه مش��وق‬ ‫صادراتی را دو مس��ئله مهم بخش تجارت قلمداد کرد و افزود‪ :‬برای امس��ال پروژه‬ ‫صادرات به کش��ورهای همسایه را تعریف کردیم که درحال‌حاضر ‪ ۲۳‬میلیارد دالر‬ ‫است و فقط ‪ ۲‬درصد واردات این کشورها را تشکیل می‌دهد و باید تالش کنیم این‬ ‫میران تا ‪ ۴‬درصد افزایش یابد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کش��ورهای افریقایی نیز ظرفیت خوبی‬ ‫برای عرضه محصوالت ایرانی دارند‪ ،‬اما رقم بسیار ناچیزی صادرات به این کشور‌ها‬ ‫داریم و در این زمینه باید برنامه‌ریزی کنیم‪ .‬رحمانی با تاکید بر اینکه برای صادرات‬ ‫کاالیی مانند گندم‪ ،‬که دولت برای آن یارانه پرداخت‬ ‫می‌کند‪ ،‬بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داد گندم‬ ‫را با نرخ آزاد و به نرخ روز از کش��اورز خریداری کند‬ ‫و یارانه را به خود کش��اورز پرداخ��ت کند چون این‬ ‫اقدام باعث می‌ش��ود گندم با ن��رخ گران‌تر یا ارزان‌تر‬ ‫خریداری نشود‪ ،‬بلکه با نرخ روز از کشاورز خریداری‬ ‫‌ش��ود اما این پیش��نهاد م��ورد پذیرش دول��ت قرار‬ ‫نگرفت‪.‬‬ ‫مهدی معصومی‌اصفهانی‬ ‫این موضوع‌ها بارها به دولت گفته شده و مشاوران‬ ‫و کارشناس��ان دولت از این مس��ائل آگاه هستند اما‬ ‫برخی مصلحت‌اندیش��ی‌ها(‌به‌ویژه مصالح سیاس��ی)‬ ‫باعث می‌شود تصمیم‌ها دیگری گرفته شود‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در ح�وزه کاری خودتان‪ ،‬ب�ا توجه به‬ ‫اهمیت توس�عه فناوری‌های نو و استفاده از آنها‬ ‫در فرآیند تولید‪ ،‬چه بهره‌ای از آنها برده‌اید؟‬ ‫م��ا در مجموع��ه تالونگ مرک��ز ن��وآوری داریم و‬ ‫کارهایی ه��م در این بخش انج��ام داده‌ایم‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در بح��ث ن��وآوری در محصوالت‌مان تالش‬ ‫بس��یار کرده‌ و محص��والت جدیدی در ب��ازار عرضه‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫تالش کرده‌ایم ماندگاری محص��والت را باال ببریم‬ ‫و محص��والت خود را با امگا‪ ،۳‬ویتامین ‪ E‬و س��لنیوم‬ ‫غنی کنی��م‪ .‬این اقدام‌ها در بخ��ش ‪ (R&D‬تحقیق‬ ‫و توس��عه) مجموعه تالونگ انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫فرآیند پخش محصوالت و وصول مطالبات‌مان نیز از‬ ‫ایده‌های نوآورانه و جدیدی استفاده کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مواد اولیه و ثبات قوانین دو دغدغه اصلی تولید‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کم‌فروش‌ها به سازمان تعزیرات معرفی شدند‬ ‫یادداشت‬ ‫مقررات نابرابر‬ ‫حاکم بر تولید‬ ‫و واردات‬ ‫فریز قیمت لبنیات تا پایان رمضان‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب�� ‌ه نام‌گذاری امس��ال ب��ا عنوان‬ ‫«رونق‌تولی��د» از س��وی رهب��ر معظم انقالب‪،‬‬ ‫ب��دون تردید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به‌عن��وان مخاط��ب اصل��ی ش��عار س��ال باید‬ ‫اقدام‌های اساس��ی و کلیدی در راستای تغییر‬ ‫بنیادین قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید‬ ‫را سرلوحه برنامه‌های اجرایی خود قرار داده تا‬ ‫زمینه برای تحقق رش��د‪ ،‬توسعه و رونق تولید‬ ‫فراه��م ش��ود‪ .‬از جمله اقدام‌ه��ای مهم در این‬ ‫زمینه‪ ،‬رفع موانع و مقررات زائد است که عالوه‬ ‫بر رونق تولید موجب ایجاد فضای رقابت یکسان‬ ‫ب��رای کاالهای تولید داخلی در مقابل کاالهای‬ ‫وارداتی می‌ش��ود‪ .‬مقایسه رویکردهای نظارتی‬ ‫حاکم بر فضای تولید و واردات‪ ،‬بیانگر این است‬ ‫که مق��ررات حاکم بر تولی��د و واردات موجب‬ ‫نابرابری و بی‌عدالتی‌هایی در عرصه رقابت شده‬ ‫و کفه ترازو را به س��ود واردات س��نگین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طوری‌که در خری��د کاالی وارداتی‪،‬‬ ‫فاکتور فروش فروش��نده خارجی به‌عنوان یک‬ ‫س��ند که بیانگ��ر نرخ فروش کاال اس��ت بدون‬ ‫هیچ‌گونه مالحظه‌ای مورد پذیرش سازمان‌ها و‬ ‫نهادهای نظارتی کشور قرار می‌گیرد و در واقع‬ ‫حدود مسئولیت واردکننده به هزینه‌های پس‬ ‫از خرید کاالی خارجی و به‌طور مشخص درباره‬ ‫م��واردی از قبیل هزینه‌های ترخیص‪ ،‬حمل و‬ ‫س��ایر هزینه‌های مربوط محدود است ولی در‬ ‫مقاب��ل نح��وه تعامل س��ازمان‌های نظارتی در‬ ‫ارتباط با قیمت تمام‌شده و نرخ فروش کاالهای‬ ‫تولید داخلی به‌گونه‌ای دیگر بوده و در حقیقت‬ ‫با بررس��ی و حسابرسی بهای تمام شده کاالی‬ ‫تولید داخلی در مواقعی با نپذیرفتن هزینه‌های‬ ‫مس��تند و واقعی‪ ،‬ن��رخ کاالی تولید داخلی از‬ ‫سوی س��ازمان‌های نظارتی مورد ارزیابی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬برای تشریح ادعای مطرح شده مثالی‬ ‫در این زمینه می‌آوریم‪.‬‬ ‫ براس��اس ضوابط قیمت‌گ��ذاری کاالهای‬‫تولی��د داخلی ب��رای برخی عوام��ل نرخ تمام‬ ‫شده از قبیل هزینه‌های مالی محدودیت‌هایی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و در واقع با تعیین س��قف‬ ‫برای این قبیل هزینه‌ها‪ ،‬امکان شرایط یکسان‬ ‫برای رقابت بین تولید‌کننده داخلی و ش��رکت‬ ‫خارجی از بین می‌رود‪.‬‬ ‫ سود مورد پذیرش در ضوابط قیمت‌گذاری‬‫ب��ه هزینه‌های مواد اولی��ه مصرفی‪ ،‬کارکنان و‬ ‫هزینه‌ه��ای س��ربار تعلق می‌گیرد و به س��ایر‬ ‫عوامل تش��کیل‌دهنده نرخ تمام ش��ده س��ود‬ ‫تعل��ق نمی‌گیرد‪ .‬پر واضح اس��ت که در تعیین‬ ‫نرخ تمام‌ش��ده و نرخ ف��روش کاالهای وارداتی‬ ‫س��ازمان‌های نظارت��ی داخ��ل کش��ور امکان‬ ‫بررس��ی و تجزیه‌و تحلیل ن��رخ فروش اعالمی‬ ‫ش��رکت‌های خارجی را ندارن��د و دایره نظارت‬ ‫و رس��یدگی ب��ه هزینه‌های ش��رکت خارجی‬ ‫به‌عن��وان عرضه‌کنن��ده کاالی واردات��ی‪ ،‬فقط‬ ‫در مح��دوده هزینه‌ه��ای من��درج در ن��رخ‬ ‫اعالمی فروش��نده خارجی اس��ت و به‌عبارتی‬ ‫امکان رس��یدگی به نحوه هزینه‌کرد بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی خارجی غیرممکن بوده و این درحالی‬ ‫اس��ت که تولید‌کننده داخل��ی ملزم به تعیین‬ ‫نرخ در چارچوب ضواب��ط قیمت‌گذاری تولید‬ ‫داخلی بوده و در مواقعی به‌دلیل وجود مغایرت‬ ‫هزینه‌ه��ای مس��تند واحد تولی��دی با ضوابط‬ ‫قیمت‌گذاری اختیار تعیین نرخ از تولید‌کننده‬ ‫داخل��ی س��لب می‌ش��ود‪ .‬صرف‌نظ��ر از موارد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬آنچه امروز در رونق تولید کشورمان‬ ‫اثر‌گذار اس��ت‪ ،‬توجه به مقوله «برند‌س��ازی و‬ ‫برندپروری» است که این موضوع نیز در حیطه‬ ‫تکالیف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫حال سوال کلیدی که در این زمینه قابل طرح‬ ‫است اینکه با وجود شرایط و ضوابط یکسان برای‬ ‫تمام��ی واحدهای تولیدی و تعیین محدودیت‬ ‫در می��زان هزینه‌کرد کاالهای تولید داخلی آیا‬ ‫امکان برند‌س��ازی وجود دارد؟ براساس ضوابط‬ ‫نرخ‌گ��ذاری‪ ،‬کااله��ای تولید داخل��ی ملزم به‬ ‫رعایت سقف مورد پذیرش برای هزینه تبلیغات‬ ‫هس��تند‪ ،‬ولی برای عرضه کاالهای وارداتی در‬ ‫کش��ور هیچ‌گون��ه اطالع��ی از می��زان هزینه‬ ‫تبلیغات شرکت س��ازنده خارجی در دسترس‬ ‫نهاده��ای نظارتی ی��ا مصرف‌کننده نیس��ت‪.‬‬ ‫بدون‌ش��ک ب��ا برطرف ش��دن محدودیت‌های‬ ‫ناش��ی از مقررات مخل تولید و مس��تثنا کردن‬ ‫مش��مولیت ضوابط قیمت‌گ��ذاری برای تولید‬ ‫داخلی دارای نام و نش��ان تجاری‪ ،‬شرایط الزم‬ ‫برای «برند‌س��ازی و برند پروری» فراهم شده و‬ ‫تولی��د داخلی به‌عن��وان یک هویت ملی و نماد‬ ‫فرهنگ کشورمان در بازارهای داخلی و جهانی‬ ‫فرصت عرض اندام داشته باشد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫عباس تابش‬ ‫رضا باکری‬ ‫حمید غفوریان‬ ‫تایید و تکذیب گرانی‌ها و س��ردرگمی مصرف‌کننده‬ ‫در تش��خیص واقعی��ت‪ ،‬در حال تبدیل ش��دن به یک‬ ‫عادت اس��ت‪ .‬یک روز نان‪ ،‬ی��ک روز بنزین و روز دیگر‬ ‫لبنیات؛ هر روز یکی می‌گوید نرخ محصولی گران ش��د‬ ‫و روز بع��د‪ ،‬نفر بعد این گفت��ه را تکذیب می‌کند‪ .‬گویا‬ ‫ماهیت «اطالع‌رسانی» جایی زیر میز‌های تصمیم‌گیران‬ ‫یا مجریان قانون گم شده است‪.‬‬ ‫در گزارشی می‌نویس��د که‌چنین گفته‌هایی‬ ‫درب��اره لبنیات این روزها به اوج خود رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب که یک��ی می‌گوید لبنیات گران ش��ده‪،‬‬ ‫دیگ��ری تکذیب می‌کند و می‌گوید تا پایان ماه رمضان‬ ‫نرخ‌ه��ا افزای��ش نخواهد داش��ت‪ ،‬تولید‌کنن��دگان نیز‬ ‫می‌گویند افزایش نرخ در ش��رایط سخت اقتصادی حق‬ ‫مسلم آنها است و افزودن نرخ محصوالت صنعتی شیر‪،‬‬ ‫از ش��یر مادر ب��ر ما حالل‌تر و در نهای��ت مقامی باالتر‬ ‫از کم‌فروش��ی در صنایع لبنی خبر می‌دهد‪ .‬خبری که‬ ‫باوجود ‪ ۳‬روز پیگیری خبرنگار ما از س��طوح گوناگون‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی کم و کیف آن مشخص نشد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه‪ ،‬اینجا ش��لوغ اس��ت و قرار است بعد از‬ ‫تعیین نرخ جدید ش��یرخام‪ ،‬کارخانه‌های صنایع لبنی‬ ‫نرخ پیش��نهادی خود را ب��ه س��ازمان حمایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار‬ ‫اعالم کنند‪ .‬خوشبختانه یا شوربختانه‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫نمی‌توانند اق�لام لبنی را به مقدار زی��اد خریده و دپو‬ ‫کنند‪ .‬پس نگران خرید هیجانی نیستیم اما باید نگران‬ ‫کمتر ش��دن مص��رف لبنیات و وخیم‌تر ش��دن الگوی‬ ‫مصرف محصوالت غذایی خانوارها در بلندمدت باشیم‪.‬‬ ‫به‌هرح��ال ت��ا پایان م��اه مبارک رمضان اگر ش��رکتی‬ ‫لبنیاتی قیمت‌ها را افزایش داد این موضوع را با شماره‬ ‫‪ ۱۲۴‬به اطالع سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان برس��انید یا اینکه رسانه‌های رسمی را‬ ‫در جریان آن بگذارید‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات تا پایان ماه رمضان‬ ‫هایده علیمردانی‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع لبنی درب��اره نرخ لبنیات گفت‪:‬‬ ‫نرخ پنیر‪ ،‬ش��یر و ماس��ت که مش��مول قیمت‌گذاری‬ ‫هستند‪ ،‬به‌هیچ‌عنوان در ماه مبارک رمضان تغییر نرخ‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫رضا باکری در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫تقاض��ای دام��داران و صنعتگران لبنی��ات افزایش نرخ‬ ‫لبنیات است و بررسی این تقاضا کمتر از یک ماه ممکن‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین در طول ماه مبارک رمضان قیمت‌ها‬ ‫به‌طور رس��می‪ ،‬افزایش��ی نخواهد داشت و اگر افزایش‬ ‫یابد خودسرانه و خالف قانون است‪.‬‬ ‫باکری به این پرس��ش که درخواست انجمن صنایع‬ ‫لبن��ی چن��د درص��د افزایش اس��ت‪ ،‬این‌گونه پاس��خ‬ ‫داد‪ :‬ن��رخ پیش��نهادی انجمن صنایع لبنی وابس��ته به‬ ‫تصمیم س��ازمان حمای��ت حق��وق مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولید‌کنندگان درباره نرخ شیر خام است‪ .‬هم‌اکنون هر‬ ‫کیلو ش��یرخام با نرخ ‪ ۲‬هزار تا ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬تومان‬ ‫یکی می‌گوید لبنیات گران ش��ده‪ ،‬دیگ��ری تکذیب می‌کند و می‌گوید‬ ‫تا پایان ماه رمضان نرخ‌ها افزایش نخواهد داش��ت‪ ،‬تولید‌کنندگان نیز‬ ‫می‌گویند افزایش نرخ در شرایط سخت اقتصادی حق مسلم آنها است‬ ‫و در نهایت مقامی باالتر از کم‌فروشی در صنایع لبنی خبر می‌دهد‬ ‫از دامداران خریداری می‌ش��ود که درخواست دامداران‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۵‬درص��دی ن��رخ خرید ش��یر خام اس��ت‪.‬‬ ‫اثربخش��ی این ‪ ۲۵‬درص��د در تولید محصوالت لبنی و‬ ‫حدود ‪ ۱۴‬درص��د افزایش هزینه‌های س��ربار از جمله‬ ‫دس��تمزد و هزینه حمل‌ونقل‪ ،‬انرژی‪ ،‬مواد بسته‌بندی‪،‬‬ ‫تغییرات ارز و‪ ...‬همگی بر آنچه انجمن پیشنهاد خواهد‬ ‫داد تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ت��ا زمانی که مصوب��ه افزایش نرخ‬ ‫محصوالت لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم نشود‪،‬‬ ‫محص��والت لبنی همچنان با نرخ قب��ل در بازار عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫باکری درباره کم‌فروش��ی در صنایع لبنی نیز گفت‪:‬‬ ‫هی��چ واحد صاحب برندی این حق را به خود نمی‌دهد‬ ‫ک��ه با کم‌فروش��ی برند خود را ضایع کن��د‪ .‬برندی که‬ ‫صدها میلیارد تومان در ده‌ها س��ال خرج کرده می‌داند‬ ‫که کم‌فروش��ی خوش��نامی آن را از بی��ن می‌برد و در‬ ‫نهایت به ضرر آن برند خواهد بود‪ .‬اگر هم کم‌فروش��ی‬ ‫بوده است سازمان تعزیرات باید با آن برخورد کند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه گفته می‌ش��ود اندازه قالب برخی از‬ ‫پنیرها کاهش یافته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش‌تر انجمن صنایع‬ ‫لبنی پروژه‌ای یک‌ساله را با پژوهشکده استاندارد داشته‬ ‫که طی آن آب افتادگی پنیر به تایید رسید‪ .‬به این معنا‬ ‫که پنیر در دماهای مختلف میزان آب انداختگی آن کم‬ ‫یا زیاد می‌شود‪ .‬در محیط گرم بیشتر آب می‌اندازد و در‬ ‫محیط س��رد کمتر آب می‌اندازد و در نهایت درصد آب‬ ‫انداختگی هم مشخص و تصویب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام خودسرانه‬ ‫برخی برندهای لبنیاتی در آستانه ماه مبارک رمضان‬ ‫به طور خودسرانه اقدام به افزایش نرخ محصوالت خود‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬دو برن��د معروف لبنی که‬ ‫پیش از این هم در افزایش‌های چندباره نرخ لبنیات در‬ ‫سال‌های گذشته پیشتاز بودند و سایر برندها را به‌دنبال‬ ‫خود می‌کش��اندند‪ ،‬این‌بار نیز نخستین افزایش نرخ را‬ ‫این دو برند معروف رقم زدند‪.‬‬ ‫قیمت خامه کوچک را که پیش از این ‪۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان عرضه می‌کردند‪ ،‬در چند روز گذش��ته به ‪۲‬هزار‬ ‫و‪ ۷۰۰‬تومان افزایش دادند‪ .‬افزایش نرخ از س��وی این‬ ‫برندها در حالی انجام ش��ده که هیچ مجوزی از س��وی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان و‬ ‫دیگر بخش‌های ذی‌ربط صادر نشده است و هیچ اتفاقی‬ ‫هم در نرخ شیر خام و هر مؤلفه‌ای که در نرخ تمام شده‬ ‫تاثیر بگذارد‪ ،‬وجود نداش��ته است‪ .‬افزایش خودسرانه‬ ‫نرخ از س��وی برخی ش��رکت‌های لبنی در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته باره��ا و بارها تکرار ش��ده و متاس��فانه موفق‬ ‫هم بوده‌ان��د‪ .‬پس‌ازآنکه آنها قیمت‌ها را باال می‌بردند و‬ ‫ماه‌ه��ا با همان نرخ افزایش یافته فروش داش��تند‪ ،‬تازه‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‬ ‫آنها اولتیماتوم می‌داد و به‌طور معمول هم بسیار جزئی‬ ‫از نرخ افزایش یافته عقب‌نشینی می‌کردند‪ .‬در آستانه‬ ‫م��اه مبارک رمضان نظارت‌ها و مس��ئولیت‌ها بر بازار و‬ ‫قیمت‌ها باید تش��دید ش��ود تا برخی سوءاستفاده‌گرها‬ ‫از ای��ن فرص��ت اس��تفاده نکنن��د‪ ،‬چراکه فش��ار همه‬ ‫اینه��ا روی دوش مصرف‌کنن��ده اس��ت‪ .‬حتی برخی‬ ‫کارخانه‌های لبنی هم به جای افزایش نرخ محصول به‬ ‫کم‌فروشی روی آورده و ظرف پنیر را سرخالی گرفته یا‬ ‫قس��متی از وزن را با آب و نمک در بسته‌بندی جبران‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به‌عبارت‌دیگر‪ ،‬محصول کمتری را با نرخ ثابت‬ ‫می‌فروشند که مصداق کم‌فروشی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف محرز است‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز این افزایش ‪ ۲۰۰‬تومانی نرخ خامه‬ ‫را تایید کرده و به شرکت‌های لبنی هشدار داد هرگونه‬ ‫افزایش نرخ تخلف به‌ش��مار می‌رود و پرونده متخلفان‬ ‫نیز به تعزیرات حکومتی ارس��ال می‌شود‪ .‬عباس تابش‬ ‫در گفت‌وگو با ش��اتا‪ ،‬درب��اره افزایش ‪ ۲۰۰‬تومانی نرخ‬ ‫خام��ه کوچک گفت‪ :‬هرگونه افزای��ش نرخ محصوالت‬ ‫لبن��ی تخلف به‌ش��مار م��ی‌رود و باید ن��رخ را کاهش‬ ‫دهند‪ ،‬در غیر این‌صورت پرونده آنها به تعزیرات ارسال‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی در واکنش به کم‌فروش��ی در محصوالت‬ ‫لبنی افزود‪ :‬این اقدام تخلف محرز اس��ت که چند مورد‬ ‫با چنین تخلفی مواجه شدیم که با آنها برخورد کردیم‬ ‫و پرونده‌شان را به تعزیرات فرستادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی‬ ‫کره از شمول دریافت دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خارج شده‬ ‫و افزای��ش نرخ خواهد داش��ت‪ .‬افزایش ن��رخ کره روی‬ ‫محصوالت وابسته به کره هم تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون مالی ش��رکت شیر پاس��توریزه پگاه خراسان‬ ‫درباره ش��ایعه احتمال افزایش ن��رخ لبنیات بیان کرد‪:‬‬ ‫هزینه‌های حقوق و دستمزد بیش از ‪۳۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬درخواست‬ ‫افزایش ن��رخ لبنی‌ها برای جب��ران افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید‪ ،‬منطقی اس��ت‪ .‬حمید غفوری��ان در گفت‌وگو با‬ ‫بورس‌نیوز بیان کرد‪ :‬کره از شمول دریافت دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی خارج شده و افزایش نرخ خواهد داشت‪ .‬افزایش‬ ‫کمبودی در عرضه میوه و صیفی ماه رمضان نداریم‬ ‫نایب‌رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به مس��اعد بودن ش��رایط جوی و‬ ‫برداش��ت محصوالت‪ ،‬کمب��ودی در عرضه‬ ‫می��وه و صیفی ماه مبارک رمض��ان به بازار‬ ‫نداریم‪ .‬مجتبی شادلو در گفت‌وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشاره به اینکه کمبودی‬ ‫در عرض��ه میوه و صیفی ماه مبارک رمضان‬ ‫نداریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به وضعیت مناس��ب جوی‬ ‫و کاهش بارندگی‌ها‪ ،‬شرایط برای برداشت بسیاری از‬ ‫محصوالت به‌منظور عرضه به بازار فراهم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به افزای��ش هزینه‌های تولید‬ ‫مانند بذر‪ ،‬س��م‪ ،‬کود و زحمات کشاورزان امیدواریم‬ ‫ب��ازار داخلی و صادراتی محصوالت کش��اورزی دچار‬ ‫چالش و تولیدکنندگان به سبب مازاد محصول دچار‬ ‫زیان نش��وند‪ .‬شادلو ادامه داد‪ :‬در فروردین امسال به‬ ‫سبب وقوع سیل و تاخیر در برداشت‪ ،‬بازار‬ ‫برخی محصوالت دچار شوک نرخ شد که‬ ‫هم‌اکنون با فراهم ش��دن شرایط برداشت‬ ‫پیش‌بینی می‌شود در ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫بازار به تعادل برس��د‪ .‬این مقام مس��ئول‬ ‫درباره علل گرانی س��یب‌زمینی و پیاز در‬ ‫ب��ازار گفت‪ :‬وق��وع س��یل و بارندگی‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬تاخی��ر در برداش��ت و مش��کالت حمل‌ونقل‬ ‫موجب ش��د تا نرخ پیاز و سیب‌زمینی با نوسان‌هایی‬ ‫در مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی روبه‌رو شود که‬ ‫با مس��اعد شدن شرایط آب‌وهوا و فراهم شدن زمینه‬ ‫برای برداش��ت محصول پیش‌بینی می‌ش��ود شرایط‬ ‫بازار به س��بب عرضه فراوان به روال پیشین بازگردد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگرچه مص��رف برخی محصوالت نظیر‬ ‫خیار‪ ،‬گوجه‌فرنگ��ی و هندوانه در ماه مبارک رمضان‬ ‫متداول اس��ت‪ ،‬اما وضعیت مناس��ب کشت و عرضه‬ ‫نش��ان می‌دهد کمبودی در عرضه این محصوالت به‬ ‫بازار نداریم‪ .‬نایب‌رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه‬ ‫آمار دقیقی از میزان خس��ارت سیل اخیر به باغ‌های‬ ‫کشور در دسترس نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به وقوع‬ ‫س��یل و آب‌گرفتگی در دورترین نقاط کشور‪ ،‬ازاین‌رو‬ ‫تا مس��اعد شدن شرایط آب‌وهوا‪ ،‬امکان برآورد نهایی‬ ‫خس��ارت سیل به باغ‌ها و مزارع کش��ور وجود ندارد‪.‬‬ ‫شادلو با اش��اره به اینکه بخش کشاورزی مانند سایر‬ ‫بخش‌ها متاثر از ش��رایط تورم و اقتصاد است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بخش کشاورزی مانند سایر بخش‌های اقتصادی‬ ‫دچار تورم است و این واقعیت را باید پذیرفت‪ ،‬اما در‬ ‫مجموع با مساعد شدن شرایط آب‌وهوا و فراهم شدن‬ ‫زمینه برای برداشت محصوالت پیش‌بینی می‌شود که‬ ‫بازار به تعادل برسد‪.‬‬ ‫نرخ کره روی محصوالت وابس��ته به کره هم تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪ .‬این فعال صنعت لبنی درباره تاثیر افزایش‬ ‫نرخ احتمالی لبنیات بر سودآوری شرکت‌ها گفت‪ :‬نرخ‬ ‫محصوالت لبنی و نرخ ش��یرخام وابستگی مستقیم به‬ ‫هم داش��ته و چنانچه نرخ ش��یر خام افزایش یا کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬نرخ محصوالت لبنی هم ناگزیر باید اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫ولی امس��ال نرخ لبنیات متناسب با رش��د بهای تمام‬ ‫شده اصالح نش��ده و باوجود افزایش هزینه‌های تولید‪،‬‬ ‫نرخ لبنیات در س��ال جاری هیچ تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫این روند تولید برخی محصوالت را زیانده خواهد کرد‪.‬‬ ‫امیدواریم اصالح نرخ لبنیات هر چه زودتر انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل یوآن به یورو‬ ‫افزای��ش نیافتن ن��رخ کره باوجود ح��ذف ارز دولتی‬ ‫اعتراض‌ه��ای دیگ��ر تولید‌کنندگان را نی��ز برانگیخته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت صنایع لبنی تین دامداران‬ ‫دراین‌ب��اره بیان کرد‪ :‬ح��ذف ارز دولتی موجب افزایش‬ ‫بهای تمام شده و به‌دنبال آن افزایش نرخ کره و تمامی‬ ‫محصوالت وابس��ته به کره در بازار خواهد ش��د‪ .‬هایده‬ ‫علیمردانی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز اظهارکرد‪ :‬مشکل‬ ‫صنعت لبنی فقط حذف ارز دولتی کره نیست‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه برای واردات اقالم مورد نیاز از س��امانه نیما‪،‬‬ ‫به ج��ای «یورو» به ش��رکت‌ها «ی��وآن» تحویل داده‬ ‫می‌ش��ود و تبدیل یوآن به یورو هزینه‌بر است‪ .‬صنعت‬ ‫لبن��ی به واردات و صادرات وابس��ته ب��وده و از نرخ ارز‬ ‫اث��ر می‌پذیرد‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬هزینه‌ه��ای مربوط به‬ ‫بسته‌بندی و افزودنی‌هایی مانند پودر قهوه و‪ ،...‬افزایش‬ ‫هزینه‌های حقوق و دس��تمزد و‪ ...‬افزایش چشمگیری‬ ‫داش��ته‪ ،‬صنعت لبنی ناچار به افزایش نرخ محصوالت‬ ‫خود خواه��د بود و به‌احتمال زی��اد‪ ،‬در یک ماه آینده‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ لبنیات در ب��ازار خواهیم بود‪ .‬این‬ ‫فعال صنع��ت لبنی تاکیدکرد‪ :‬افزای��ش نرخ لبنیات با‬ ‫هدف پوش��ش افزایش هزینه‌های تولید اعمال خواهد‬ ‫شد‪ .‬افزایش نرخ اتفاق خوشایندی برای تولیدکنندگان‬ ‫لبنیات نیس��ت؛ چراکه منجر به کاهش س��رانه مصرف‬ ‫لبنی��ات خواه��د ش��د‪ .‬کم��ا اینک��ه درحال‌حاضر هم‬ ‫تقاضای لبنیات در کشور سیر نزولی دارد‪ .‬علیمردانی‬ ‫با اش��اره به افزایش نرخ ش��یرخام اظهارک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش ن��رخ خ��وراک دام‪ ،‬نرخ ش��یرخام هم در‬ ‫ح��ال افزایش اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫آنقدر درگیر مش��کالت خود هس��تند که مجالی برای‬ ‫رون��ق تولید و اج��رای طرح‌های توس��عه‌ای نمی‌ماند‪.‬‬ ‫امیدواریم پیش از آنکه تولید مختل ش��ود‪ ،‬تدابیر الزم‬ ‫برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اندیش��یده‬ ‫ش��ود‪ .‬آنچه از اظه��ارات مس��ئوالن و تولیدکنندگان‬ ‫برمی‌آی��د اینکه نرخ لبنیات در آس��تانه تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫این رش��د قیمت‌ه��ا تا به کجا؟ چه زمان��ی می‌توان به‬ ‫ثبات نرخ رس��ید؟ و نکته دیگر اینک��ه آیا تنها وظیفه‬ ‫س��ازمان‌های متولی نرخ این اس��ت که بر چندوچونی‬ ‫نرخ‌ها چانه‌زنی کنند؟‬ ‫کاهش تعداد جگر فروشی‌ها‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫دل‪ ،‬جگر و قلوه با اش��اره به اینکه‬ ‫خروج دام زنده از کش��ور‪ ،‬موجب‬ ‫نابودی بس��یاری از صنوف مرتبط‬ ‫ب��ا آن مانن��د صنف فروش��ندگان‬ ‫دل و جگر و قلوه می‌ش��ود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر از خروج گوسفند زنده به‬ ‫خارج جلوگیری نش��ود‪ ،‬اوض��اع صنف دل و‬ ‫جگر بحرانی‌تر خواهد شد‪ ،‬با خروج دام زنده‬ ‫از کش��ور بس��یاری از صنوف مرتبط با آن از‬ ‫جمله این صنف نابود می‌شود‪.‬‬ ‫غالمحسن شیرازی در ادامه افزود‪ :‬به‌دنبال‬ ‫اعتراض‌هایی که به واردات گوش��ت به‌جای‬ ‫گوسفند زنده به نهادهای مرتبط و مسئوالن‬ ‫انجام ش��د چندی پیش از س��وی مسئوالن‬ ‫اعالم ش��د که میزان قابل‌توجهی‬ ‫گوس��فند زن��ده را وارد کش��ور‬ ‫کرده‌ان��د؛ اما صن��ف دل و جگر از‬ ‫چندوچون آن هیچ اطالعی ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه ای��ن‬ ‫واردات به‌هیچ‌وج��ه به‌دس��ت این‬ ‫صنف که ابزار اصلی ادامه حیاتش‬ ‫در گرو وجود جگر و دل و قلوه است‪ ،‬نرسیده‬ ‫اس��ت و متاسفانه روزانه بس��یاری از اعضا از‬ ‫این صنف خ��ارج و واحدهای صنفی تعطیل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫شیرازی در راستای بهبود وضعیت اعضای‬ ‫صنف متبوع خود تاکید کرد‪ :‬مسئوالن باید‬ ‫تدبیری ب��رای جلوگی��ری از نابودی صنوف‬ ‫مرتبط با دام زنده بیندیشند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫رکود و گرانی‪ ،‬واحدهای طالفروشی را در آستانه تعطیلی قرار داد‬ ‫‹ ‹تاثیر نوسان‌ها بر تولید‬ ‫آیت محمدولی‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهر در این باره با‬ ‫تاکید بر تاثیر مس��تقیم نوسان‌های اخیر بازار طال بر تولید‪،‬‬ ‫بو‌کار‬ ‫گف��ت‪ :‬هر اتف��اق و روندی بر عرضه و تقاضای کس�� ‌‬ ‫صنف طال و جواهر و به‌ویژه قیمت‌ها اثر مستقیم دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬گاهی شاه ‌د هستیم اثراتی که بر اصناف وارد می‌شود‪،‬‬ ‫مس��تقیم بر روند تصمیم‌‌گیری و خرید و فروش فعاالن این‬ ‫بازار و مشتریان تاثیر می‌گذارد‪ .‬وی با بیان اینکه امیدواریم‬ ‫با درایت مس��ئوالن این سیاس��ت‌گذاری‌ها دقیق‌تر و بهتر‬ ‫انجام شود تا در دا ‌دو‌ستد بازار طال شاهد ثبات بیشتری در‬ ‫بازار باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬پول ملی باید تقویت ش��ود و باید اکنون‬ ‫بستر این مسئله را فراهم کنیم که با تولید کاالی با‌کیفیت‪،‬‬ ‫اشتغال پایدار‪ ،‬افزایش درآمد خانوار نشانه‌های تقویت پول‬ ‫ملی فراهم ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با کاهش واردات و تقویت‬ ‫تولید ملی می‌توان زمینه‌های افزایش صادرات را فراهم کرد‬ ‫در نتیج��ه می‌توان به افزایش درآمد ملی و ایجاد اش��تغال‬ ‫رسید و این‌گونه اقتصاد رونق یافته و ارزش پول ملی تقویت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه اگر تولید را رونق بخش��یم‪،‬‬ ‫می‌توانیم بازارهای منطقه را با صادرات بیش��تر محصوالت‬ ‫و تولی��دات در اختیار بگیریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر بتوانیم این‬ ‫شرایط را فراهم کنیم امسال‪ ،‬سال امیدوارکننده‌ای خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی با اشاره به وضعیت بازار سکه و طال از نیمه دوم سال‬ ‫‪ ۹۶‬تاکنون تاکید کرد که وضعیت بازار بسیار کم‌رونق بوده‬ ‫و در واقع در اوج رکود بازار به س��ر می‌بریم‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫اگ��ر بت��وان رونق اقتصادی را بازگردان��د می‌توان امید را به‬ ‫کسب‌وکار تزریق کرد و مانع تعطیلی واحدهای صنفی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح قانون مالیات ارزش‌افزوده طال‬ ‫س��یدحجت ش��فایی‪ ،‬رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان طال و جواهر در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه در ش��رایط فعلی تحریم‌ها‪ ،‬محدودیت‌های ناش��ی از‬ ‫تحریم باعث رش��د نرخ ارز و س��ایر کاال و خدمات شده که‬ ‫طال و س��که هم از این قاعده مس��تثنا نبوده افزود‪ :‬از آنجا‬ ‫که تغییرات نرخ طال تابعی از نرخ اونس جهانی و قیمت ارز‬ ‫آزاد است‪ ،‬در داخل کشور هرچه نرخ ارز دچار نوسان شود‪،‬‬ ‫بر روی قیمت طال در داخل اثر خواهد گذاشت و همچنین‬ ‫به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم باعث رکود نس��بی‬ ‫این بازار می‌شود‪ .‬او با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫و کم شدن تقاضای خرید‪ ،‬بر کاهش حجم تولید طال تاثیر‬ ‫گذاشته است‪ ،‬افزود‪ :‬سال ‪ ۹۷‬تولید و فروش طال در شرایط‬ ‫بس��یار بدی قرار داش��ت و این روند با توجه به نوس��ان‌های‬ ‫ن��رخ ارز همچنان ادام��ه دارد و بازار طال روزهای کم‌جان و‬ ‫بی‌رمقی را می‌گذراند و بی‌ثباتی و رکود بر این بازار س��ایه‬ ‫انداخت��ه اس��ت‪ .‬این فعال بازار با تاکید ب��ر اینکه ما امیدوار‬ ‫هس��تیم این شرایط موقتی باش��د و بازار ارز و به دنبال آن‪،‬‬ ‫بازار طال هرچه سریع‌تر به ثبات برسد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬بی‌ثباتی‬ ‫قیمت‌ه��ا در بازار‌ه��ا باعث نبود برنامه‌ری��زی و بالتکلیفی‬ ‫فعاالن بازار و خریداران می‌شود و در این راستا نیاز است که‬ ‫دولت سیاست‌هایی را در راستای ثبات‌بخشی به بازار اتخاذ‬ ‫کن��د‪ .‬وی در عین حال بر اصالح قانون مالیات ارزش‌افزوده‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬یکی از اقدام‌‌ها‪ ،‬اصالح قانون در مجلس‬ ‫شورای اسالمی است که این هفته قانون مالیات ارزش‌افزوده‬ ‫به صحن علنی خواهد رفت چراکه بهبود وضعیت بازار طال و‬ ‫رونق تولید طال در داخل کش��ور حذف مالیات ارزش‌افزوده‬ ‫از اصل طال و دریافت از دس��تمزد اس��ت‪ .‬با توجه به رش��د‬ ‫قیمت طال‪ ،‬دریافت مالیات ارزش‌افزوده‪ ،‬قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫را ب��رای مصرف‌کننده افزایش داده و گرانی طال را تش��دید‬ ‫کرده که این مهم تاثیرش را بر رکود این بخش افزوده است‪.‬‬ ‫ش��فایی همچنین با وجود اثر‌گذاری سیاست‌های دولت بر‬ ‫بخش‌های اقتصادی‪ ،‬بر ارزیابی دقیق‌تر سیاس��ت‌ها تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬س��ال گذش��ته سیاس��ت پیش‌فروش سکه که‬ ‫از س��وی دولت اجرایی ش��د‪ ،‬اثر بسیار منفی بر صنعت طال‬ ‫کش��ور گذاشت و باعث شد سلیقه مردم از خرید مصنوعات‬ ‫س��امانه طبقه‌بندی آمار تجارت خارجی کش��ور با حضور معاون‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی و رئی��س کل گمرک ایران رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬مهدی میراش��رفی در آیین رونمایی از آمار‬ ‫تجارت خارجی کش��ور بر اساس طبقه‌بندی‌های اقتصادی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه بهره‌برداری‌های تخصصی از تولیدات این س��امانه انجام‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر دنیا با انفجار اطالعات روبه‌رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد‪ :‬داده‌ها باید به س��رعت‬ ‫به اطالعات تبدیل ش��ده و بهنگام باش��ند‪ .‬سازمان جهانی گمرک‬ ‫با همکاری س��ازمان ملل از پیش از س��ال ‪ ۱۹۵۰‬اقدام به تهیه آمار‬ ‫کردند‪ .‬تمام گروه‌های کاالیی دنیا در ‪ ۲۱‬گروه طبقه‌بندی می‌شود‬ ‫و کارشناسان گمرکی دنیا در بخش طبقه‌بندی کاال کار می‌کنند‪.‬‬ ‫میراشرفی ادامه داد‪ :‬گمرک در راستای الکترونیکی کردن کار‪ ،‬آمار‬ ‫و اطالعات را به صورت به‌روز ارائه می‌کند که از این طریق می‌توان‬ ‫طال به س��مت س��که و به‌تدریج به سمت ارز‪ ،‬طالی خام و‪...‬‬ ‫هدایت ش��ود و دیگر بازار مصنوعات طال خریدار نداش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این سیاس��ت ضربه مهلکی به تولید زد و فروش طال‬ ‫را به‌ش��دت تحت تاثیر ق��رار داد‪ .‬به گفت��ه رئیس اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان طال و جواهر‪ ،‬حمایتی که‬ ‫دولت در این ش��رایط می‌تواند از صنعت طال داش��ته باشد‪،‬‬ ‫کمک ب��ه بازنگری قانون مالیات ارزش‌اف��زوده‪ ،‬رفع موانع‬ ‫تولید و صادرات و کاهش نوسان‌های قیمتی در بازار است‪.‬‬ ‫بی‌تردید اگر این ش��رایط فراهم ش��ود‪ ،‬می‌توان امیدوار بود‬ ‫تولی��د و صادرات طال در کش��ور رونق بگیرد که با توجه به‬ ‫ظرفیت‌های باالی این بخش‪ ،‬این مهم می‌تواند در ش��رایط‬ ‫تحری��م‪ ،‬اقتصاد کش��ور را به س��مت بهتری پی��ش ببرد و‬ ‫صادرات غیرنفتی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تقاضای خرید طال‬ ‫محمد کش��تی‌آرای‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره اتحادیه طال و‬ ‫جواهر کش��ور نیز در این باره در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه برخی مش��کالت اقتصادی و اعمال تحریم‌ها س��بب‬ ‫ش��ده در سال‌های اخیر‪ ،‬اقتصاد ایران دچار رکود نسبی در‬ ‫تمامی بخش‌ها شود‪ ،‬افزود‪ :‬به طور طبیعی محدودیت‌های‬ ‫ناش��ی از تحریم‌ها از یک س��و و مشکالت موجود در داخل‬ ‫کش��ور از س��وی دیگر ش��رایطی را ایجاد کرده اس��ت که‬ ‫لو‌انتقال پول‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫دسترسی به مواد اولیه‪ ،‬انجام نق ‌‬ ‫تولید و‪ ...‬برای فعاالن اقتصادی با س��ختی‌هایی همراه شود‬ ‫و تمام��ی بخش‌ه��ا را با رک��ود روبه‌رو کنن ‌د ب��ه طوری که‬ ‫برخی از واحد‌های تولیدی وصنفی ادامه فعالیت برای‌ش��ان‬ ‫غیر‌ممکن ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه این وضعیت در حوزه طال‬ ‫هم قابل مش��اهده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل رشد شدید قیمت‬ ‫ال و کاهش سطح درامدی مردم و کم شدن قدرت خرید‬ ‫ط‌‬ ‫جامعه‪ ،‬تقاضا برای خرید طال به‌ش��دت کاهش یافته و این‬ ‫امر س��بب ش��ده تا تولید طال در کشور کم شود که این امر‬ ‫باعث کم ش��دن تعداد واحد‌های صنفی و تولیدی طال شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته کش��تی‌‌آرای‪ ،‬این مشکالت در حالی در این‬ ‫ح��وزه وج��ود دارد که می‌توان با اعمال برخی سیاس��ت‌ها‬ ‫و تالش‌ه��ای همه‌جانبه از این ش��رایط عبور کرد‪ .‬امس��ال‬ ‫باتوجه به فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬با عنوان «رونق‬ ‫تولید» نام‌گذاری ش��ده است که با توجه به همین رویکرد‪،‬‬ ‫می‌توان تالش کرد تا زمینه تحقق این شعار را فراهم آورد‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬فعاالن اقتصادی به جای ایجاد فضای ناامیدی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬باید تالش کنند تا ب��ا ارتقای کیفیت و افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬مردم را تش��ویق به اس��تفاده از کاالی ایرانی کنند تا‬ ‫تولید در کش��ور جان دوباره بگیرد و رش��د کند و این مهم‬ ‫در ش��رایط تحریم هم امکان‌پذیر است‪ .‬این فعال بازار طال‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬اگر قرار باش��د که این عزم ایجاد شود و تولید‬ ‫رونق بگیرد‪ ،‬این مهم باید شامل همه بخش‌های صنعتی و‬ ‫تولیدی در کش��ور شود‪ .‬باید بپذیریم با کمک کردن به این‬ ‫مهم‪ ،‬تولید در کشور افزایش می‌یابد و امکان صادرات بیشتر‬ ‫فراهم می‌ش��ود‪ .‬بی‌تردید با افزایش تولید طال‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫نیاز داخلی کشور تامین خواهد شد‪ ،‬می‌توان صادرات را به‬ ‫کشورهای همجوار و کشورهای دیگر افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ مالیات طال باالست‬ ‫کش��تی‌آرای در راستای تحقق این هدف بر اصالح قانون‬ ‫مالی��ات ارزش‌اف��زوده تاکید کرد و گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر به‬ ‫دلی��ل هزینه باالی تولید در کش��ور‪ ،‬ن��رخ باالی مالیات در‬ ‫حوزه طال نیز مزید بر علت شده و باعث شده تا قیمت طال‬ ‫برای مصرف‌کنندگان بس��یار گران تمام شود و توان خرید‬ ‫م��ردم را ک��م کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬اگر هدف این اس��ت که‬ ‫تولید جان بگیرد و ما در حوزه طال بتوانیم حجم تولیدمان‬ ‫را افزای��ش دهی��م تا واحد‌های تولی��د و صنفی طال روی پا‬ ‫بایس��تند‪ ،‬می‌بایست موانع موجود را برطرف کنیم که یکی‬ ‫از ای��ن موان��ع بحث مالیات ارزش‌افزوده طال اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون تخصصی طال و جواهر ات��اق اصناف در همین‬ ‫راس��تا بر کاهش نرخ مالیات این بخش تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫نرخ مالیات ارزش‌افزوده صنف طال‌فروشان بای ‌د اصالح شود‬ ‫ت��ا دوب��اره رونق به این بازار برگردد‪ .‬به گفته کش��تی‌آرای‪،‬‬ ‫وضعیت موجود س��بب شده سال گذشته حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از واحدهای در رسته‌های مختلف حوزه طال‪ ،‬از دور فعالیت‬ ‫خارج ش��وند که اگر این ش��رایط بهبود یابد‪ ،‬امکان فعالیت‬ ‫ای��ن واحد‌ها دوباره فراهم خواهد ش��د و این آمادگی برای‬ ‫راه‌ان��دازی دوباره این واحدها وجود دارد‪ .‬کش��تی‌آرای در‬ ‫همین راستا بر کاهش نرخ حق بیمه که بخش طال باالترین‬ ‫ن��رخ را به خود اختص��اص داده تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر قرار‬ ‫اس��ت حمایت��ی از این صنف ش��ود‪ ،‬باید ن��رخ حق بیمه‌ها‬ ‫نی��ز کاه��ش یابد و هزینه‌های جانبی این بخش کم ش��ود‪‌.‬‬ ‫بی‌تردی��د صنعت طال ایران می‌تواند قطب تولید و صادرات‬ ‫در منطقه حتی در ش��رایط تحریم باش��د‪ ،‬به ش��رطی که‬ ‫حمایت‌های الزم از این بخش انجام و موانع پیش روی این‬ ‫صنعت برداش��ته شود‪ ،‬البته در‌حال‌حاضر نهاد‌های اجرایی‬ ‫کش��ور و دولت به این نتیجه رس��یده‌اند که باید اقدام‌هایی‬ ‫را برای بهبود ش��رایط تولید انجام دهند که اگر این اقدام‌ها‬ ‫تداوم یابد می‌توان امیدوار بود در شرایط تحریم هم اقتصاد‬ ‫کش��ور و ح��وزه تولید بهبود یابد و ب��ازار طال هم یک رونق‬ ‫نسبی به‌دست آورد‪.‬‬ ‫سامانه طبقه‌بندی آمار تجارت خارجی کشور رونمایی شد‬ ‫از میزان واردات و همچنین ذخایر موجود در کش��ور کسب اطالع‬ ‫کرد‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد‪ :‬آمارهایی که‬ ‫در قالب این سامانه ارائه خواهند شد دارای کمترین میزان انحراف‬ ‫است و شفاف‌سازی افزایش خواهد یافت‪ .‬به‌زودی سامانه پیام‌رسان‬ ‫در گمرک فعال خواهد ش��د و این سامانه موضوع به‌روز بودن آمار‬ ‫تج��ارت خارج��ی را دنب��ال خواهد ک��رد‪ .‬در ادامه‪ ،‬سیدحس��ین‬ ‫میرش��جاعیان‪ ،‬مش��اور وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه داده‌ها باید‬ ‫درست‪ ،‬بهنگام و دقیق باشد‪ ،‬گفت‪ :‬داده‌ها باید در زمان مورد نیاز به‬ ‫گزینه‌های سیاستی تبدیل شوند و امروز در کشور با کیفیت پایین‬ ‫داده‌ها روبه‌رو هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین برخی نهاد‌ها در انتشار‬ ‫آمار اهمال می‌کنند یا ملاحظاتی دنبال می‌ش��ود‪ .‬میرشجاعیان با‬ ‫بیان اینکه پروژه نظام جامع آماری وزارت اقتصاد که قبال ش��روع‬ ‫ش��ده بود در مراحل پایانی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک اطالعات مالی و‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصادی حدود ‪ ۳‬س��ال پیش در وزارت اقتصاد رونمایی ش��د و از‬ ‫این طریق نهاد‌ها می‌توانند اطالعات خود را در این بخش وارد کنند‬ ‫اما به دلیل حجم اطالعات باید بروزرسانی‌هایی انجام شود‪ .‬مشاور‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کرد‪ ۴ :‬حوزه در وزارت اقتصاد اطالعات مناسبی‬ ‫را ارائه می‌کنند که بورس‪ ،‬بیمه‪ ،‬خصوصی‌س��ازی و گمرک است‪.‬‬ ‫همچنین در بخش مالیات باید اطالعات مورد نیاز منتش��ر ش��ود و‬ ‫در بخش منابع مختلف و مالیات مستقیم باید اطالعاتی به‌دست ما‬ ‫برسد اما شامل اطالعات محرمانه افراد نیست‪ .‬میرشجاعیان به لزوم‬ ‫انتش��ار اطالعات مالی دولت اش��اره کرد و افزود‪ :‬اطالعات عملکرد‬ ‫بودجه که در اختیار خزانه اس��ت باید به تفکیک ردیف‌های آماری‬ ‫ارائه شود و بخشی از اطالعات باید از حالت محرمانگی خارج شود‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬اطالعات تفریق بودجه دیوان محاسبات نیز باید ارائه‬ ‫ش��ود و اطالعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫آیت محمدولی‬ ‫محمد کشتی‌آرای‬ ‫فرآیند تایید صالحیت‬ ‫مدیران موسسه‌های‬ ‫اعتباری کلید خورد‬ ‫سیدحجت شفایی‬ ‫هم باید منتش��ر شود و ما امروز نمی‌دانیم سهم واقعی شرکت‌های‬ ‫دولتی از اقتصاد ایران چقدر است‪ .‬افزون‌بر این‪ ،‬محمدعلی دهقان‬ ‫در آیین رونمایی از س��امانه آمار تجارت خارجی کش��ور بر اساس‬ ‫طبقه‌بندی‌های اقتصادی با اش��اره به اینکه داده‌ها باید به صورت‬ ‫ش��فاف در اختیار سیاست‌گذاران قرار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬محرمانه بودن‬ ‫بخش��ی از اطالعات به معنای غیرقابل انتش��ار بودن آن نیست‪ .‬ما‬ ‫ب��رای پژوهش نیاز به داده و اطالعات داریم‪ .‬معاون اقتصادی وزیر‬ ‫اقتصاد اظهار کرد‪ :‬اگر داده‌ها جامعیت کافی داش��ته باشد می‌توان‬ ‫سیاست‌گذاری مناسبی انجام داد و وزارت اقتصاد ارائه داده‌های با‬ ‫دقت باال را در دس��تور کار خود دارد‪ .‬دهقان تاکید کرد‪ :‬اطالعات‬ ‫قاب��ل دریافت از گمرک به طبقه‌بندی‌ه��ای جدیدی ارائه خواهد‬ ‫ش��د و در طبقه‌بندی جدید س��امانه‪ ،‬اطالعات گمرک محرمانگی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ۴‬میلیارد ریال به سیل‌زدگان‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران‪ ،‬مبل��غ ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۲۴۰‬میلیون ریال‬ ‫ب��ه منظور کمک به هموطنان س��یل‌زده در اس��تان‌های گلس��تان‪،‬‬ ‫لرس��تان و خوزس��تان کمک نقدی کرد‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک توس��عه ص��ادرات‪ ،‬ای��ن مبل��غ در چارچوب کمک‌ه��ای این‬ ‫بانک ب��ه دنبال واقعه س��یل اخیر و با هدف کم��ک و ابراز همدردی‬ ‫با هم‌وطنان سیل‌زده پرداخت ش��د‪ .‬پیش‌تر حساب جداگانه‌ای نزد‬ ‫شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران برای جمع‌آوری کمک‌های‬ ‫نقدی همکاران به هموطنان س��یل‌زده افتتاح ش��ده بود‪ .‬این حساب‬ ‫به ش��ماره ‪ ۰۱۰۰۰۲۵۹۲۲۰۰۴‬به نام بانک توس��عه صادرات ایران‬ ‫اس��ت که اختصاص ب��ه دریافت کمک‌های مردمی به س��یل‌زدگان‬ ‫اس��تان‌های گلستان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬خوزس��تان و فارس دارد‪ .‬همچنین‬ ‫همکاران بانک توس��عه صادرات با اختصاص بخش��ی از حقوق خود‬ ‫به س��یل‌زدگان‪ ،‬در این امر انسان‌دوستانه مش��ارکت فعال داشتند‪.‬‬ ‫بانک توس��عه صادرات از ابتدای وقوع س��یل در استان‌های مختلف‬ ‫کش��ور با اتخاذ تدابیر الزم بر شناس��ایی مش��تریان خسارت‌دیده و‬ ‫حضور مدیران و مس��ئوالن بانک در نقاط س��یل‌زده و اطالع‌رس��انی‬ ‫در این زمینه تاکید داش��ته اس��ت‪ .‬از اقدام‌های دیگر این بانک‪ ،‬اعزام‬ ‫گروه جهادی بانک توس��عه صادرات به منطقه س��یل‌زده اس��ت که‬ ‫هم‌اکنون این گروه به منظور خدمت‌رس��انی در شهر پلدختر فعالیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سایت «سامانیوم» رونمایی شد‬ ‫پس از رونمایی از اپلیکیش��ن س��امانیوم به عنوان نخستین اپ‬ ‫باشگاهی در ایران‪ ،‬بانک سامان از وب‌سایت باشگاه مشتریان خود‬ ‫نی��ز رونمایی کرد‪ .‬ب��ه گزارش روابط‌عمومی بانک س��امان‪ ،‬پس از‬ ‫استقبال چش��مگیر مشتریان از اپلیکیشن س��امانیوم‪ ،‬سایت این‬ ‫باش��گاه نیز رونمایی شد تا دسترسی کاربران به خدمات و امکانات‬ ‫باش��گاه از طریق وب‌س��ایت نیز فراهم ش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬سایت‬ ‫سامانیوم عالوه‌بر امکان دسترسی به خدمات باشگاه از طریق وب و‬ ‫بدون نیاز به اس��تفاده از اپلیکیشن‪ ،‬رابط کاربری آسان‌تری را برای‬ ‫مشتریانی که کمتر با ابزارهای الکترونیک در ارتباط هستند‪ ،‬فراهم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬همچنین اس��تفاده از س��ایت باشگاه‪ ،‬محدودیت‌های‬ ‫احتمالی اپلیکیش��ن‌ها را‌نخواهد داشت‪ .‬این گزارش حاکی است با‬ ‫رونمایی از این سایت‪ ،‬محتوا و اطالعات بیشتری در اختیار کاربران‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت الکترونیک�ی ع�وارض آزادراه از‬ ‫طریق حساب‌های بانک سرمایه‬ ‫ام��کان پرداخ��ت الکترونیک��ی ع��وارض آزادراه��ی از طریق‬ ‫حس��اب‌های بانک س��رمایه فراهم ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک س��رمایه‪ ،‬این بانک با هدف ارائ��ه محصوالت و خدمات نوین‬ ‫بانکداری الکترونیک و جلب رضایت حداکثری مشتریان سرویس‬ ‫نوین‌پرداخ��ت الکترونیک عوارض آزادراه��ی را راه‌اندازی و مورد‬ ‫بهره‌ب��رداری ق��رار داد‪ .‬این خدم��ت جدید با نام «آنی‌رو» بس��تر‬ ‫پرداخ��ت الکترونیک عوارض آزادراهی در کش��ور را ایجاد کرده و‬ ‫بانک سرمایه یکی از نخستین بانک‌هایی است که امکان استفاده از‬ ‫آن را برای مشتریان خود فراهم ساخته است‪ .‬از این پس مشتریان‬ ‫بانک س��رمایه می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به ش��عب‪،‬‬ ‫فقط با در اختیار داش��تن اطالعات کارت بانک سرمایه خود شامل‬ ‫شماره کارت‪ ،‬رمز دوم‪ CVV‌۲،‬و تاریخ انقض‌ا به سامانه ‪NSPAY‬‬ ‫به نش��انی ‪ www.nspay.ir‬مراجعه کنند و با ثبت پالک خودرو‪/‬‬ ‫خودروهای خود در س��امانه و تعیین یکی از حساب‌های‌ش��ان در‬ ‫بانک س��رمایه برای برداشت مس��تقیم مبالغ عوارض آزادراهی‌(با‬ ‫تعیین تعداد و س��قف مبلغ قابل برداش��ت روزانه)‪ ،‬از خدمات این‬ ‫س��امانه بهره‌مند ش��وند و عوارض آزادراهی را به روش «برداش��ت‬ ‫مستقیم»‌پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش�گاه خاتم نقطه ات�کای بزرگ‌ترین تحوالت‬ ‫علمی می‌شود‬ ‫آیی��ن گرامیداش��ت مقام معلم و قدردانی از اس��تادان دانش��گاه‬ ‫ک پاس��ارگاد‪ ،‬در محل دانشگاه خاتم و با حضور قائم‌مقام‬ ‫خاتم و بان ‌‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬مدیرعامل بانک‌پاس��ارگاد و رئیس‬ ‫دانش��گاه خاتم‪ ،‬اعضای هیات‌امنای دانش��گاه‪ ،‬جمع��ی از مدیران‬ ‫بانک‪ ،‬اس��تادان و معلمان برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫‌پاسارگاد‪ ،‬مجید قاسمی‪ ،‬مدیرعامل بانک‌پاسارگاد و رئیس دانشگاه‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی گف��ت‪ :‬تمامی‬ ‫فع��االن بیم��ه در بخش صدور باید مس��ائلی‬ ‫مانند رعای��ت نرخ فنی و ش��رایط منطقی را‬ ‫با جدی��ت دنبال کنند‪ .‬به گ��زارش اداره کل‬ ‫روابط‌عمومی و ام��ور بین‌الملل بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی گفت‪ :‬خوشبختانه نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬درص��د واحدهای صنعتی کش��ور از‬ ‫پوش��ش‌های بیم��ه‌ای بهره می‌برن��د که این‬ ‫ام��ر نش��ان‌دهنده اهمی��ت حفظ س��رمایه و‬ ‫روند تولید اس��ت‪ .‬رئی��س کل بیمه مرکزی با‬ ‫قدردانی از فعالیت گس��ترده ش��رکت سهامی‬ ‫بیمه ایران در استان آذربایجان از شرکت‌های‬ ‫خصوصی بیمه خواس��ت با فعالیت مضاعف و‬ ‫شناس��ایی ظرفیت‌های خالی‪ ،‬سهم خود را از‬ ‫بازار بیمه کش��ور افزایش دهند‪ .‬س��لیمانی با‬ ‫بیان اینکه برگزاری نشست‌های منظم شورای‬ ‫هماهنگی بیمه اس��تان‌ها به استحکام صنعت‬ ‫بیمه منج��ر خواهد ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫هماهنگی شرکت‌های بیمه از روش‌های مفید‬ ‫توس��عه‌ای به ش��مار می‌رود و در سیل اخیر‬ ‫نیز شاهد بودیم که اس��تان‌هایی در مدیریت‬ ‫بحران‪ ،‬قدرتمندتر عمل کردند که از ش��ورای‬ ‫هماهنگ��ی منظم‌تری س��ود می‌بردند‪ .‬رئیس‬ ‫ی عالی بیمه از اراده نهاد ناظر در زمینه‬ ‫شورا ‌‬ ‫واگذاری برخی از اختی��ارات بیمه مرکزی به‬ ‫شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگان آنها و اجرای‬ ‫موضوع برون‌سپاری و دخالت شرکت‌ها در امر‬ ‫اصالح آیین‌‌نامه‌ها‪ ،‬خبر داد و افزود‪ :‬توسعه در‬ ‫فضای تعامل ش��کل می‌گیرد و ما نمی‌توانیم‬ ‫انتظار داش��ته باش��یم که نمایندگان صنعت‬ ‫بیمه در اس��تان‌ها بدون اختیارات کافی‪ ،‬روند‬ ‫توسعه‌ای را با شتاب قابل قبولی دنبال کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان با ابراز خرس��ندی از فعالیت ‪۲۵‬‬ ‫ش��رکت بیمه‌ای در اس��تان آذربایج��ان‪ ،‬این‬ ‫حجم از فعالیت را در سطح این استان صنعتی‬ ‫قابل قبول توصیف ک��رد و در زمینه ضرورت‬ ‫ظرفیت‌سازی‌های تازه خبر داد‪.‬‬ ‫خاتم نیز ضمن گرامیداش��ت مق��ام واالی معلم گفت‪ :‬علوم همگی‬ ‫فرزند فلسفه هستند اما در جامعه ما با وجود غنای بسیار زیادی که‬ ‫در این علم داریم‪ ،‬نقش کمرنگی در س��ایر علوم دارد‪ .‬علت اینکه ما‬ ‫درس فلس��فه را به‌عنوان رشته دوره دکترا در دانشگاه خاتم انتخاب‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬پر‌کردن ای��ن خأل بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امروز تهاجم فناوری‬ ‫و تکنیک در زندگی طبیعی انس��ان بیداد می‌کن��د‪ .‬علومی هم که‬ ‫فن��اوری را می‌آورند‪ ،‬ثمرات مثبت آن را بدون توجه به اثرات منفی‬ ‫آن ترویج می‌کنند‪ .‬انس��ان در حال دور ش��دن از طبیعت انس��انی‬ ‫اس��ت‪ .‬ما باید به دنبال طبیعتی انس��انی و انس��انی طبیعی باشیم‪.‬‬ ‫تحوالت علمی آن‌چنان سریع اتفاق می‌افتند و تهاجم‌های تکنیکی‬ ‫آن‌چنان انس��ان را احاطه کرده است‪ ،‬که نمی‌توان فردا را به‌‌راحتی‬ ‫پیش‌بینی کرد‪ .‬رئیس دانشگاه خاتم تصریح کرد‪ :‬دانشگاه‌ها در دنیا‬ ‫باید جواب این پرسش را بدهند که اگر تکنیکی ارائه شد‪ ،‬پیامدهای‬ ‫منفی آن را چگونه باید برطرف کرد‪ .‬دانش��گاه خاتم یکی از اهدافش‬ ‫این اس��ت ک��ه بتواند رابطه علوم را با علم مادر فلس��فه به‌درس��تی‬ ‫برق��رار کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما عین آنچه را که در انواع رش��ته‌های‬ ‫مهندسی و علوم انسانی مطرح است‪ ،‬در گروه مالی پاسارگاد داریم‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در هلدینگ پاسارگاد انجام داده‌ایم‪ ،‬تمام‬ ‫این علوم را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬قرار است دانش��گاه خاتم نقطه اتکای‬ ‫بزرگ‌ترین تحوالت علمی و دانش��ی کشور ش��ود که موفقیت‌ها و‬ ‫جایگاه بسیار خوب این دانشگاه نیز گواه این مطلب است‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی اعالم کرد ک��ه فرآیند تایید‬ ‫صالحی��ت مدی��ران و اعض��ای کمیته‌ه��ای‬ ‫ریسک‪ ،‬حسابرس��ی داخلی و رعایت قوانین و‬ ‫مقررات‌(تطبیق) موسسه‌های اعتباری به‌زودی‬ ‫در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬بانک مرکزی «ش��یوه‌نامه تایید‬ ‫صالحی��ت و عزل یا هرگون��ه تغییر مدیران و‬ ‫اعضای کمیته‌های ریسک‪ ،‬حسابرسی داخلی و‬ ‫رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)‌موسسه‌های‬ ‫اعتباری» مصوب نوزدهمین جلسه کمیسیون‬ ‫مقررات و نظارت موسس��ه‌های اعتباری بانک‬ ‫مرک��زی را اب�لاغ ک��رد‪ .‬مهم‌ترین م��وارد و‬ ‫نکته‌های ش��ایان توجه در ش��یوه‌نامه ابالغی‬ ‫ن یا‬ ‫به این ش��رح است‪ :‬تصدی س��مت مدیرا ‌‬ ‫عضوی��ت در کمیته‌های موسس��ه اعتباری و‬ ‫تمدید دوره مس��ئولیت آنها منوط به دریافت‬ ‫تاییدی��ه صالحی��ت از بان��ک مرکزی اس��ت‪.‬‬ ‫داش��تن مدرک مرتبط و دس��ت‌کم ‪ ۱۰‬سال‬ ‫س��ابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت‬ ‫مدیران و ‪ ۵‬سال برای اعضای کمیته‌ها الزامی‬ ‫است‪ .‬مس��ئولیت احراز صحت و سقم مدارک‬ ‫و مس��تندات ارائه ش��ده از س��وی داوطلب و‬ ‫کس��ب اس��تعالم از مراجع ذی‌صالح بر‌عهده‬ ‫موسسه اعتباری است‪ .‬سابقه کاری و عملکرد‬ ‫گذش��ته داوطلب در نظ��ام بانکی کش��ور از‬ ‫حی��ث موارد مرتبط با نیازهـ��ای حرفـه‌ای و‬ ‫تخصصی؛ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از‬ ‫مباحث مرتبط با ریس��ک‪ ،‬حسابرسی داخلی‬ ‫و رعای��ت قوانی��ن و مقررات حس��ب مورد و‬ ‫برنام��ه کاری آین��ده داوطلـ��ب بـ��ه لحـاظ‬ ‫ارتقـ��ای ش��ـاخص‌هـای مربـوط‌(ریس��ـک‪،‬‬ ‫حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات)‬ ‫در موسس��ه اعتباری از موضوع‌های بااهمیت‬ ‫در بررس��ـی صالحیت‌ها خواهد بود‪ .‬موسسه‬ ‫اعتب��اری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه‬ ‫تغییر مدی��ران موضوع ش��یوه‌نامه نام‌برد ‌ه یا‬ ‫اعضای کمیته‌ها‪ ،‬باید درخواس��ت کتبی خود‬ ‫را ب��ه همراه دالی��ل و مس��تندات مرتبط به‬ ‫بانـ��ک مرکزی ارائه کند‪ .‬مدت اعتبار تاییدیه‬ ‫صالحیت حرفه‌ای صادرش��ده ‪ ۵‬سال از تاریخ‬ ‫ص��دور بوده و فقط برای فعالیت در موسس��ه‬ ‫اعتباری متقاضی معتبر است‪.‬‬ ‫پس از پایان دوره ‪ ۵‬سـاله‪ ،‬معرفـی دوباره‬ ‫مدیران و اعضای کمیته‌های موسسه اعتباری‬ ‫به عنوان داوطلب بالمانع است‪ .‬مقتضی است‬ ‫در ترکی��ب کمیته‌ه��ای هیات‌مدیره‪ ،‬حداقل‬ ‫یک عض��و غیراجرای��ی هیات‌مدی��ره حضور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ل س��ال گذش��ته همچون سایر‬ ‫بازار طال و س��که در طو ‌‬ ‫بازارها‪ ،‬متاثر از سیاست‌ها و مسائل بین‌المللی‪ ،‬نوسان‌های‬ ‫زیادی را تجربه کرده و با جهش‌های قیمتی شدیدی روبه‌رو‬ ‫ت به طوری که نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار از حدود‬ ‫بوده اس ‌‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تومان سال گذشته این روزها به حدود ‪ ۴۶۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده و سکه تمام از محدوده قیمتی یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تومان سال پیش به باالی ‪ ۵‬میلیون تومان رسیده‬ ‫است‪ .‬فعاالن حوزه طال معتقدند به دلیل رشد شدید قیمت‬ ‫طال در بیش از یک سال گذشته‪ ،‬قدرت خرید مردم به‌شدت‬ ‫کاهش یافت ‌ه و این امر گرایش مردم را به خرید طال به‌شدت‬ ‫تغییر داده است‪ .‬کم شدن تقاضای خرید مصنوعات طال و به‬ ‫دنبال آن‪ ،‬کاهش حجم تولید طال‪ ،‬زمینه‌س��از‌رکود نسبی‬ ‫در صنف طال شده که این امر شرایط فعالیت را برای فعاالن‬ ‫این بخش به‌ش��دت سخت کرده اس��ت‪ .‬فعاالن این بازار با‬ ‫ابراز نگرانی از این وضعیت تاکید می‌کنند این مهم می‌تواند‬ ‫زمینه‌س��از تعطیلی واحدهای تولیدی و طال‌فروشی‌ها شود‬ ‫که این مهم به س��ود اقتصاد کش��ور نیست‪ .‬در همین راستا‬ ‫تاکیدشان این است که دولت حمایت‌های بیشتری از تولید‬ ‫داش��ته باش��د و با وجود ظرفیت‌های ب��االی صنعت طال و‬ ‫جواهر کشور این بخش را رونق دهد‪.‬‬ ‫بازار کم‌جان طال‬ ‫لزوم رعایت نرخ فنی‬ ‫از سوی فعاالن بیمه‬
‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫امپراتوری‬ ‫به‌نام بالک‌چین‬ ‫با رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی خواجه نصیر مطرح شد‬ ‫بشر مدرن در جست‌وجوی «کینگ‌کوین»‬ ‫امیرحسن درویشان‬ ‫معاون پژوهشکده فناوری ارتباطات‬ ‫مرکز تحقیقات مخابرات‬ ‫فن��اوری «بالک‌چی��ن» پلتفرم��ی ب��رای‬ ‫پیاده‌س��ازی و اجرای کده��ای نرم‌افزارهای‬ ‫به‌طور غیرمتمرکز اس��ت‪ .‬شهود ما از دنیای‬ ‫اینترن��ت و فض��ای مج��ازی هم��واره با این‬ ‫درک ب��وده ک��ه نه��ادی‪ ،‬نرم‌اف��زاری را در‬ ‫قال��ب یک س��ایت یا ی��ک برنام��ه اینترنتی‬ ‫پیاده‌س��ازی می‌کن��د و ما با اتص��ال به آن‪،‬‬ ‫از خدم��ات آن اس��تفاده می‌کنی��م‪ .‬از ب��دو‬ ‫تولد اینترنت‪ ،‬س��ایت‌ها و سرویس‌ها به این‬ ‫شکل ایجاد ش��ده‌اند‪ .‬اما با ظهور بالک‌چین‪،‬‬ ‫فضای جدیدی برای پیاده‌س��ازی خدمات با‬ ‫مش��ارکت عمومی و بدون نیاز به هزینه‌های‬ ‫گزاف س��خت‌افزاری فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫دنیای پیش‌رو‪ ،‬س��رویس‌ها روی س��رورهای‬ ‫اختصاصی پیاده‌سازی نمی‌شوند‪ ،‬بلکه آنها را‬ ‫روی پلتفرم‌های عمومی –گاهی خصوصی‪-‬‬ ‫ب��ا فناوری بالک‌چین پیاده‌س��ازی می‌کنند‪.‬‬ ‫اجرای آنها نه در یک س��رور‪ ،‬بلکه در صدها‬ ‫و هزاران س��رور انجام‌می‌شود که متعلق به‬ ‫یک نفر نیس��ت‪ ،‬بلکه مشارکت عمومی مردم‬ ‫جه��ان منجر به ایج��اد پلتف��رم بالک‌چین‬ ‫می‌ش��ود و همگی در اجرای سرویس سهیم‬ ‫هستند‪ .‬توس��عه سریع‪ ،‬مش��ارکت عمومی‪،‬‬ ‫امنیت باال‪ ،‬هک نشدن‪ ،‬شفافیت پردازش‌ها‪،‬‬ ‫در دس��ترس بودن همیشگی س��رور‪ ،‬بی‌نیاز‬ ‫به اعتماد به یک نهاد واس��ط و‪ ...‬مزیت‌های‬ ‫بی‌ش��ماری است که سبب ش��ده بالک‌چین‬ ‫نفوذ عمی��ق خ��ودش را در صنایع گوناگون‬ ‫آغاز کند‪.‬‬ ‫نکته جالب اینجاس��ت که جدا از مس��ائل‬ ‫فن��ی‪ ،‬با ظه��ور بالک‌چین حت��ی مدل‌های‬ ‫کس��ب‌وکار نیز تغییر کرده اس��ت‪‌ICO .‬ها‬ ‫ک��ه روی پلتف��رم بالک‌چین اجرا می‌ش��وند‬ ‫ای��ن ام��کان را فراه��م کرده‌ان��د ک��ه برای‬ ‫اج��رای پروژه‌ه��ا‪ ،‬مکانیس��م‌های تامی��ن‬ ‫س��رمایه‌ای جدیدی در جهان ش��کل بگیرد‬ ‫که ای��ن امر می‌تواند تح��والت فوق‌العاده‌ای‬ ‫بو‌کا‌رها ایج��اد کن��د‪ .‬رمزارزهایی‬ ‫در کس�� ‌‬ ‫مانن��د بیت‌کوین‪ ،‬خود دس��تاورد ویژه‌ای از‬ ‫بالک‌چین هس��تند که با مش��ارکت عمومی‬ ‫مردم جهان همراه ش��ده اس��ت‪ .‬به هر حال‬ ‫باید اذعان کرد ک��ه ظهور پلتفرم بالک‌چین‬ ‫اتریوم برای کاربرده��ای عمومی و هایپرلجر‬ ‫ب��رای کاربردهای س��ازمانی‪ ،‬نقطه عطفی در‬ ‫فضای مجازی ‪ -‬چه در عرصه تولید خدمات‬ ‫و چه در حوزه کسب‌و‌کار – به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫حال ای��ن پرس��ش مهم مطرح می‌ش��ود‬ ‫ک��ه ارتب��اط رمزارزها با فن��اوری بالک‌چین‬ ‫چیست؟ این پرس��ش مهمی است که پاسخ‬ ‫آن اهمی��ت فن��اوری بالک‌چی��ن را بیش از‬ ‫پیش نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫فن��اوری بالک‌چین ب��ا رمزارزه��ا در هم‬ ‫آمیخت��ه اس��ت به‌گون��ه‌ای که ام��روز وقتی‬ ‫صحب��ت از بالک‌چی��ن می‌ش��ود‪ ،‬اذهان به‬ ‫سمت رمزارزها و بیت‌کوین‌ها هدایت می‌شود‬ ‫و این یعنی برداش��تی نادرس��ت از واقعیت‪.‬‬ ‫فناوری بالک‌چی��ن مجموعه‌ای از تکنیک‌ها‬ ‫و الگوریتم‌ها ب��رای ایجاد نرم‌افزارهای توزیع‬ ‫شده است که می‌تواند هر نوع کسب و کاری‬ ‫را در بربگیرد‪.‬‬ ‫در واقع رمزارزها فقط یک نرم‌افزار با هدف‬ ‫مشخص روی فناوری بالک‌چین هستند که‬ ‫البته نخس��تین مصداق اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک‌چی��ن نیز به‌ش��مار می‌روند‪ .‬بالک‌چین‬ ‫چون با بیت‌کوین مطرح ش��د به اشتباه این‬ ‫تص��ور به‌وجود آم��ده که بالک‌چی��ن یعنی‬ ‫بیت‌کوین‪.‬‬ ‫فن��اوری بالک‌چین این ام��کان را فراهم‬ ‫می‌کن��د ک��ه در صنایع گوناگ��ون‪ ،‬کاربردها‬ ‫و کس��ب و کاره��ا را در قال��ب نرم‌افزارهای‬ ‫غیرمتمرکز پیاده‌س��ازی و با حذف نهادهای‬ ‫واس��ط و متمرکز‪ ،‬از قابلیت‌های این فناوری‬ ‫به بهترین شکل ممکن استفاده کرد‪.‬‬ ‫قابلیت‌های��ی مانن��د برقراری همیش��گی‬ ‫س��رویس‪ ،‬مقاوم��ت ب��اال در براب��ر ه��ک و‬ ‫تخری��ب‪ ،‬بی‌نیازی ب��ه اعتماد ب��ه نهادهای‬ ‫متمرک��ز و واس��ط‪ ،‬توس��عه‌پذیری ب��اال و‪....‬‬ ‫فناوری بالک‌چین اکنون در کسب‌وکارهایی‬ ‫مانند س�لامت و درمان‪ ،‬بیمه‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫زنجیره‌ه��ای تامی��ن‪ ،‬آموزش و پ��رورش و‪...‬‬ ‫کاربرده��ای فراوانی یافته ک��ه هیچ ارتباطی‬ ‫نیز با رمزارزها ندارد‪.‬‬ ‫به‌طور خالصه‪ ،‬ظهور رمزارزها به‌واس��طه‬ ‫ابداع فناوری بالک‌چین است‪ .‬رمزارزها فقط‬ ‫یک کاربرد روی بالک‌چین و یکی از مصادیق‬ ‫استفاده از این فناوری هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرگس حافظی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حبیب‌اهلل اصغری‬ ‫شبکه یک‬ ‫رمزارز‪ ،‬ازسوی‬ ‫خود مردم‬ ‫ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫گروهی که‬ ‫عالقه‌مند‬ ‫به فعالیت‬ ‫در این حوزه‬ ‫هستند‪ ،‬با تامین‬ ‫سخت‌افزارهای‬ ‫الزم و اجرای‬ ‫نرم‌افزار‬ ‫رمزارز‪ ،‬شبکه‬ ‫را برپا می‌کنند‪.‬‬ ‫به بیان ساده‪،‬‬ ‫شبکه رمزارزی‬ ‫مانند بیت‌کوین‬ ‫متعلق به فرد‬ ‫خاصی نیست‬ ‫رمزارزها و به‌طور خاص بیت‌کوین‪ ،‬به‌عنوان کینگ‌کوین‬ ‫بازار رمزارزها‪ ،‬قس��متی از تاریخ بشر است‪ .‬امروز یک عامل‬ ‫مه��م و حیاتی ب��رای رونق و برقراری این ش��بکه‪ ،‬صنعت‬ ‫ماینین��گ اس��ت‪ .‬ماینینگ ی��ا اس��تخراج رمزارزها امروز‬ ‫به‌عنوان یک کس��ب‌وکار پرس��ود مطرح است و در سراسر‬ ‫جهان گروهی از مردم به این صنعت روی آورده‌اند و به نظر‬ ‫می‌رسد روز به روز به این عالقه‌مندی افزوده می‌شود‪ .‬پس‬ ‫از کاه��ش ارزش ری��ال در مقاب��ل دالر‪ ،‬تمایل به ماینینگ‬ ‫در کش��ور م��ا نیز افزایش یافت��ه و واردات و خرید و فروش‬ ‫دستگاه‌های ماینر در ایران رونق زیادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه همین‌منظ��ور درباره صنع��ت ماینین��گ و مراحل‬ ‫راه‌اندازی ماینینگ با رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان جهاد دانشگاهی‬ ‫خواجه‌نصیرالدین طوس��ی‪ ،‬حبیب‌اهلل اصغری گفت‌وگویی‬ ‫ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €پی�ش از هر موضوعی می‌خواهیم بدانیم صنعت‬ ‫ماینینگ چیست؟‬ ‫پ��ول رایج یک کش��ور ازس��وی دولت و بان��ک مرکزی‬ ‫چ��اپ و از طری��ق بانک‌ها وارد چرخه اقتصادی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫رمز ارزها چگونه اس��ت؟ آیا کس��ی متولی تولید آنهاست؟‬ ‫برای اینکه یک ش��بکه رمزارز با مش��خصاتی که ذکر ش��د‬ ‫(غیرقابل هک‪ ،‬تغییرناپذیر‪ ،‬همیش��ه برقرار و‪ )...‬در جهان‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬مجموعه‌ای از الگوریتم‌های پیچیده ریاضی و‬ ‫خدمات نرم‌افزاری س��نگین (توان پردازشی باال) مورد نیاز‬ ‫است که اجرای این نرم‌افزارها روی پردازنده‌های قدرتمند‬ ‫انجام ش��ده و با مصرف انرژی زیادی همراه اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه شبکه رمزارزها تحت سیطره هیچ نهاد متمرکزی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬کسانی که برای راه‌اندازی شبکه رمزارزها (اجرای‬ ‫الگوریتم‌ها و خدمات نرم‌افزاری شبکه) داوطلب می‌شوند‪،‬‬ ‫بای��د انگیزه‌ای ب��رای این حضور و جب��ران هزینه مصرف‬ ‫انرژی و هزینه‌های سخت‌افزاری و انسانی و همچنین سود‬ ‫اقتصادی داش��ته باش��ند‪ .‬از این رو‪ ،‬در طراحی شبکه‌های‬ ‫رم��زارز‪ ،‬مفهومی به‌نام «ماینینگ» و هویتی به‌نام «ماینر»‬ ‫تعری��ف می‌ش��ود‪ .‬تبادالت رمزارزها در بس��تر اینترنت به‬ ‫هیچ نهاد واس��طی مانند بانک نیاز ندارد‪ .‬شبکه‌ای متشکل‬ ‫از رایانه‌های��ی که نرم‌اف��زار اختصاصی یک رمزارز را اجرا و‬ ‫تراکنش‌ه��ا و تب��ادالت مالی را ثب��ت و ضبط می‌کند‪ .‬این‬ ‫شبکه ازسوی گروهی از مردم جهان که سرمایه کافی دارند‬ ‫و عالقه‌مند به کسب درآمد هستند‪ ،‬ایجاد می‌شود‪ .‬هرکسی‬ ‫در جهان می‌تواند به این شبکه نرم‌افزاری بپیوندد و سهمی‬ ‫در برپایی ش��بکه رمزارز به خود اختصاص دهد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬یعنی مشارکت جهانی در برپایی شبکه‪ ،‬رمزارزها به‬ ‫نهاد واسطی مانند بانک نیاز ندارند و حاکمیت‌ها نمی‌توانند‬ ‫خللی در این ش��بکه ایجاد کنند‪ .‬به این نوع مش��ارکت در‬ ‫برپایی شبکه رمزارزها‪ ،‬صنعت ماینینگ اطالق می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ماینر کیست؟‬ ‫ماینر کس��ی است که خدمات نرم‌افزاری شبکه را انجام‬ ‫می‌دهد و س��همی در برپایی ش��بکه و انجام تراکنش‌های‬ ‫مال��ی رمزارزه��ا بر عه��ده می‌گیرد‪ .‬ب��ه ازای خدماتی که‬ ‫ماینر برای ش��بکه انجام می‌دهد ( تامین پردازنده و اجرای‬ ‫نرم‌افزار ش��بکه رمز ارز و هزینه مصرف انرژی)‪ ،‬ش��بکه به‬ ‫ازای تراکنش‌هایی که به‌وس��یله ماینر پردازش می‌ش��ود‪،‬‬ ‫به وی رمزارز جایزه می‌دهد‪ .‬هر چه ماینر توان پردازش��ی‬ ‫بیش��تری ارائه کند‪ ،‬جایزه بیش��تری نیز دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫صنع��ت ماینینگ یعن��ی تامین س��خت‌افزارهای قدرتمند و اجرای‬ ‫نرم‌افزاره��ای ی��ک رم��زارز با ه��دف مش��ارکت در تایی��د و ثبت‬ ‫تراکنش‌های یک رمز ارز‬ ‫آنچ��ه به‌عنوان رم��زارز در فضای مجازی ایجاد می‌ش��ود‪،‬‬ ‫فقط همین جایزه‌ای است که به‌طور مجازی در پایگاه‌های‬ ‫داده ش��بکه رمزارز ثبت ش��ده و به ماینرها اعطا می‌شود و‬ ‫ب��ه نوعی این ثبت جایزه‪ ،‬اعتب��ار و با تعبیری دیگر دارایی‬ ‫ماینر به‌ش��مار می‌رود که بدان رمزارز گفته می‌شود‪ .‬ماینر‬ ‫می‌توان��د این جای��زه خود را (که به‌عنوان نمونه بیت کوین‬ ‫نامیده می‌ش��ود) در صرافی‌ها یا مارکت‌ها عرضه کند و به‬ ‫پول حقیقی دس��ت یابد‪ .‬ضمن اینک��ه این اعتبار و دارایی‬ ‫می‌تواند در معامالت و تجارت اس��تفاده ش��ده و در شبکه‬ ‫رمزارز‪ ،‬از کسی به کسی دیگر منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫€ €چه عاملی س�بب اس�تقالل رمزارزها از دولت‌ها‬ ‫می‌ش�ود و چگونه بدون نهادی واسط‪ ،‬تبادالت مالی‬ ‫و انتقال رمز ارزها برقرار می‌شود؟‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش در ویژگی ذاتی رمزارزها نهفته‬ ‫است‪ .‬رمزارزها شبکه‌ای از نرم‌افزارهای اختصاصی هستند‬ ‫که بر پایه مجموعه‌ای از الگوریتم‌های ریاضی و پردازش��ی‪،‬‬ ‫تراکنش‌ها و تبادالت انجام شده در شبکه رمزارز را با امنیت‬ ‫بس��یار باالیی تایید و ذخیره می‌کنند‪ .‬هر رمزارز‪ ،‬نرم‌افزار‬ ‫اختصاصی خود را دارد که ازس��وی افرادی ایجاد ش��ده و‬ ‫به‌طور آزاد و متن باز در اختیار همه قرار می‌گیرد‪ .‬طراحی‬ ‫نرم‌افزاری رمزارزها به‌گونه‌ای است که امکان دستکاری و به‬ ‫اصطالح هک کردن ش��بکه رمزارزها بسیار مشکل و به‌طور‬ ‫تقریبی غیرممکن اس��ت‪ .‬برای رس��یدن به این س��طح از‬ ‫امنیت –که خود پشتوانه‌ای برای رونق گرفتن رمزارزها در‬ ‫جهان بوده است‪ -‬منابع سخت‌افزاری قدرتمندی مورد نیاز‬ ‫اس��ت تا نرم‌افزارهای رمزارزها را اجرا کرده و الگوریتم‌های‬ ‫ریاض��ی موجود در این نرم‌افزاره��ا را در کمترین زمان و با‬ ‫مصرف انرژی بهینه حل کند‪ .‬ش��بکه یک رمزارز‪ ،‬ازس��وی‬ ‫خود مردم ایجاد می‌ش��ود‪ .‬گروهی که عالقه‌مند به فعالیت‬ ‫در این حوزه هستند‪ ،‬با تامین سخت‌افزارهای الزم و اجرای‬ ‫نرم‌افزار رمزارز‪ ،‬شبکه را برپا می‌کنند‪ .‬به بیان ساده‪ ،‬شبکه‬ ‫رمزارزی مانند بیت‌کوین متعلق به هیچ فرد خاصی نیست‪.‬‬ ‫متعلق به هیچ دولت و بانکی نیست بلکه همه مردم جهان‬ ‫می‌توانند در برپایی ش��بکه بیت‌کوین س��هم داشته باشند‪.‬‬ ‫کافی است نرم‌افزار متن باز بیت‌کوین را دانلود کرده و اجرا‬ ‫کنیم‪ .‬فراموش نکنیم ویژگی اساس��ی رمزارزها این اس��ت‬ ‫که شبکه رمزارزها متعلق به کسی نیست و شخص خاصی‬ ‫ش��بکه و ساختار آن را به‌وجود نیاورده است‪ .‬البته نرم‌افزار‬ ‫رمزارز را ممکن است شخص خاصی ایجاد کرده باشد (مثل‬ ‫ساتوش��ی ناکاماتو گمنام که پایه‌گ��ذار بیت‌کوین بود) اما‬ ‫ش��بکه رمزارز ازس��وی افراد زیادی که نرم‌افزار آن را اجرا‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ایجاد می‌ش��ود‪ .‬نرم‌افزار رمزارز مدیریت دریافت‪،‬‬ ‫تایید و ثبت تراکنش‌ها را بر عهده دارد‪ .‬تراکنش‌ها از طریق‬ ‫نرم‌افزاری به‌نام کیف پول به ش��بکه ارس��ال می‌ش��ود و در‬ ‫صورت تایید تراکنش (آیا مثال موجودی انتقال‌دهنده کافی‬ ‫است و‪ ،) ...‬رمزارز تبادل شده و در نرم‌افزار تمام رایانه‌های‬ ‫برپا‌کنن��ده ش��بکه ذخیره می‌ش��ود‪ .‬البت��ه الگوریتم‌های‬ ‫پیچی��ده‌ای ب��رای اجرای این مدیری��ت در نرم‌افزار رمزارز‬ ‫تعبیه می‌ش��ود و برای اینکه ش��بکه رمزارز از نظر امنیت‬ ‫نقصی نداشته باشد‪ ،‬الگوریتم‌های ریاضی پیچیده‌ای در این‬ ‫نرم‌افزارها به‌کار گرفته می‌شود‪ .‬پیچیدگی این الگوریتم‌ها‬ ‫در حدی اس��ت که منابع س��خت‌افزاری بسیار قدرتمند و‬ ‫طبیعتا گرانی برای حل آنها نیاز است‪.‬‬ ‫€ €آیا دسترس�ی به این شبکه برای تمامی کسانی‬ ‫که در کش�ورهای مختلف زندگی می‌کنند‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬ایران (که تحت سخت‌ترین تحریم‌های امریکا‬ ‫است) امکان‌پذیر است یا خیر؟‬ ‫ش��بکه رمزارزها متعلق به تمام مردم جهان اس��ت و هر‬ ‫کس��ی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد‪ ،‬می‌تواند با‬ ‫تهیه سخت‌افزارهای الزم و اجرای نرم‌افزارهای یک رمزارز‬ ‫خ��اص مانند بیت‌کوین‪ ،‬به ش��بکه رمزارزه��ا بپیوندد و در‬ ‫برپایی آن نقش داش��ته باش��د‪ .‬البته در سطحی سبک‌تر و‬ ‫برای برخی رمزارزها‪ ،‬تنها کافی اس��ت منابع سخت‌افزاری‬ ‫خاص��ی ک��ه فقط برای انجام محاس��بات ریاضی س��اخته‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬از بازار تهیه ش��ود و با اش��تراک گذاش��تن آنها با‬ ‫ماینرهای بزرگ جهان (با اس��تفاده از مکانیسمی ساده و تا‬ ‫حدودی عامیانه)‪ ،‬از این مشارکت کسب درآمد کرد‪ .‬در این‬ ‫حالت فقط به برق و اینترنت نیاز است‪ .‬البته باید توجه کرد‬ ‫که تامین انرزی الزم برای سخت‌افزارها – که هزینه عمده‬ ‫این نوع فعالیت است‪ -‬بر عهده ماینر است‪.‬‬ ‫€ €فرآیند اس�تخراج چگونه باعث می‌شود رمزارز‬ ‫به‌دست آید؟‬ ‫کس��انی ک��ه وارد صنع��ت ماینینگ می‌ش��وند‪ ،‬به ازای‬ ‫تالش‌شان در تایید و ثبت تراکنش‌ها‪ ،‬مقدار معینی رمزارز‬ ‫به‌عن��وان پ��اداش دریافت می‌کنند ک��ه ماینرها می‌توانند‬ ‫ای��ن پ��اداش را از طریق صرافی‌ه��ا و مارکت‌ها وارد چرخه‬ ‫اقتصادی کنند و به پول حقیقی دست یابند‪ .‬اصوال رمزارزها‬ ‫فقط یک اعتبار مجازی در اینترنت هستند که شبکه رمزارز‬ ‫این اعتب��ار را به ماینرها به ازای اجرای خدمات نرم‌افزاری‬ ‫اهدا می‌کنند‪ .‬این مکانیس��م یعنی اه��دای پاداش‪ ،‬در کد‬ ‫نرم‌افزاری رمزارز تعبیه شده است‪ .‬البته در برخی رمزارزها‬ ‫با تایید و ثبت تراکنش به‌وس��یله یک ماینر‪ ،‬کارمزد کس��ر‬ ‫ش��ده و به آن ماینر تخصیص داده می‌شود ( ازسوی شبکه‬ ‫به کیف پول ماینر ارس��ال می‌شود)‪ .‬ماینرها در مارکت‌ها و‬ ‫صرافی‌ه��ا‪ ،‬این اعتب��ار را انتقال می‌دهند و به پول حقیقی‬ ‫دس��ت‌می‌یابند‪ .‬با انتقال این اعتبار‪ ،‬چرخه‌های اقتصادی‬ ‫در دنیای رمزارزها ش��کل می‌گیرد‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬می‌توان‬ ‫از یک فروشگاه با انتقال این اعتبار‪ ،‬کاالیی را خریداری کرد‪.‬‬ ‫€ €صنعت ماینینگ در جهان چه جایگاهی دارد؟‬ ‫صنع��ت ماینین��گ و کینگ‌کوین‌ه��ا در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای جهان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت به‌ویژه در کش��ورهایی که هزینه برق و انرژی‬ ‫آنها پایین اس��ت‪ ،‬نوعی کس��ب و کار ب��ا درآمد قابل توجه‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬حضور در این صنعت با هدف کسب درآمد‪،‬‬ ‫در حال گس��ترش است‪ .‬در کش��ور ما نیز با توجه به پایین‬ ‫بودن هزینه برق‪ ،‬به این صنعت اقبال زیادی شده است و با‬ ‫توجه به اینکه هنوز قوانین بازدارنده خاصی در این باره در‬ ‫کش��ور وضع نشده است‪ ،‬شاهد رشد روزافزون فعالیت‌های‬ ‫ماینینگ در کشور هستیم‪.‬‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور‪ ،‬نوسان رمزارزها با دالر و نوسان‬ ‫دالر ب��ا ریال‪ ،‬منج��ر به درآمد ریالی قاب��ل مالحظه‌ای در‬ ‫صنعت ماینینگ می‌ش��ود‪ .‬البته با توجه به شرایط سیاسی‬ ‫کشور‪ ،‬ما باید سهم زیادی از رمزارزهای معتبر جهانی را به‬ ‫کش��ور خود اختصاص دهیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی‬ ‫با ارزی غیر از دالر‪ ،‬تبادالت مالی داش��ته باش��یم‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫فعالی��ت و حضور بخش‌ه��ای مختلف در صنعت ماینینگ‪،‬‬ ‫در مجموع برای کش��ور مفید اس��ت‪ .‬اگرچ��ه نباید از یک‬ ‫آف��ت بزرگ هم بی‌تفاوت گذاش��ت و آن حضور ماینرهای‬ ‫خارجی به‌‌ویژه چینی‌ها در کش��ور است که با هزینه پایین‬ ‫بهره‌برداری زیادی از منابع انرژی کشور می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €آیا ب�رای فعالیت در صنع�ت ماینینگ نیازی به‬ ‫داش�تن دانش فنی و علمی درباره رمزارزها هس�ت‬ ‫ی�ا صرف آش�نایی با دس�تگاه‌های ماینینگ کفایت‬ ‫می‌کند؟‬ ‫برای حضور در صنعت ماینینگ و کسب درآمد از آن‪ ،‬نیازی‬ ‫به دانش فنی رمزارزها نیست و اطالعات کلی از دستگاه‌ها‬ ‫برای حضور در این کسب و کار کفایت می‌کند‪ .‬اندک دانش‬ ‫مورد نیاز نیز معموال در سایت‌های اینترنتی قابل دسترسی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما جالب اس��ت بدانیم مجموع��ه‌ای از تکنیک‌های‬ ‫نرم‌اف��زاری پیش��رفته و الگوریتم‌ه��ای ریاض��ی پیچیده‪،‬‬ ‫صنع��ت ماینینگ و اصوال ش��بکه رمزارزه��ا را ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪‌۳‬کلید اصلی برای حضور در صنعت ماینینگ‬ ‫مراحل راه‌اندازی ماینینگ شامل این موارد است‪:‬‬ ‫‹ ‹سخت‌افزارهای اختصاصی‬ ‫همان‌گونه که اش��اره ش��د‪ ،‬رمزارزها بر پایه اجرای الگوریتم‌های‬ ‫ریاض��ی پیچیده‌ای عمل می‌کنند تا ش��بکه رم��زارز امن و غیرقابل‬ ‫تخریب شود‪ .‬نرم‌افزار برخی رمزارزها را می‌توان در رایانه‌ها اجرا و از‬ ‫ظرفیت پردازشی سی‌پی‌یو برای اجرای الگوریتم ریاضی آن استفاده‬ ‫کرد‪ .‬پردازش در برخی رمزارزها مانند اتریوم پیچیده‌تر بوده و فقط‬ ‫با اس��تفاده از س��ی‌پی‌یو رایانه نمی‌توان عملیات ماینینگ را انجام‬ ‫داد‪ .‬البته می‌توان نرم‌افزار رمزارز را اجرا کرد‪ ،‬اما شانس��ی برای حل‬ ‫الگوریتم و کدهای پیاده‌س��ازی ش��ده در نرم‌افزار وجود ندارد‪ .‬برای‬ ‫ماینین��گ رمزارزی مانند اتریوم‪ ،‬از ظرفیت کارت‌های گرافیکی که‬ ‫توان محاسباتی باالیی دارند‪ ،‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫بیت‌کوین به‌عنوان مشهورترین رمزارز جهان که بیشتر هم مورد‬ ‫اس��تقبال قرار گرفته‪ ،‬نرم‌افزاره��ا و الگوریتم‌های پیچیده‌تری دارد‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که ماینینگ موثر بیت‌کوین با سخت‌افزارهای اختصاصی‬ ‫بیت‌کوین انجام می‌شود‪ .‬روی بیت‌کوین تمرکز می‌کنیم‪ .‬مشهورترین‬ ‫برند این نوع س��خت‌افزارها در ایران‪ ،‬تجهیزات ‪ANTMIINER‬‬ ‫است که در اصطالح عامیانه به آنها ماینر نیز اطالق می‌شود‪ .‬این نوع‬ ‫سخت‌افزارهای خاص از جنس رایانه نیستند‪ ،‬بلکه سخت‌افزارهایی‬ ‫هس��تند که برای انجام محاس��بات ریاضی خاصی طراحی و ساخته‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬در این س��خت‌افزارها‪ ،‬نرم‌افزار رمزارز اجرا نمی‌شود‪ ،‬بلکه‬ ‫فقط محاسبات ریاضی نرم‌افزار بیت‌کوین در آنها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استخرهای رمزارز‬ ‫در صورتی‌ک��ه عملی��ات ماینینگ با رایانه انجام ش��ود‪ ،‬نرم‌افزار‬ ‫مت��ن باز رم��زارز از طریق اینترنت دریافت ش��ده و اجرا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن حال��ت رایانه ما به یک نود برپاکننده ش��بکه تبدیل خواهد‬ ‫ش��د و با همکاری با س��ایر نودهای ش��بکه‪ ،‬تراکنش‌های رمزارز را‬ ‫تایی��د و ثبت می‌کن��د‪ .‬در اصطالح به این نوده��ا‪ ،‬ماینرهای کامل‬ ‫اطالق می‌ش��ود‪ .‬در حالتی که از س��خت‌افزارهای اختصاصی مانند‬ ‫ابعاد علمی صنعت ماینینگ‬ ‫‪ ANTMIINER‬اس��تفاده ش��ود‪ ،‬نیازی به نصب نرم‌افزار نیست‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال بیت‌کوین را در نظر می‌گیریم‪ .‬در جهان مجموعه‌هایی‬ ‫نرم‌افزاره��ای بیت‌کوی��ن را نصب ( به‌اصطالح به آنها اس��تخر گفته‬ ‫می‌ش��ود ) و ای��ن امکان را فراهم می‌کنن��د که دیگران بدون نیاز به‬ ‫نصب نرم‌افزار‪ ،‬سخت‌افزارهای اختصاصی مانند ‪ANTMIINER‬‬ ‫را تهیه کرده و برای بهره‌برداری از آن‪ ،‬به اس��تخر متصل کنند‪ .‬در‬ ‫این حالت اس��تخرها به‌عنوان نود کامل به ش��بکه بیت‌کوین متصل‬ ‫می‌شوند‪ .‬کسانی که س��خت‌افزارهایی مانند ‪ ANTMIINER‬را‬ ‫تهی��ه می‌کنند‪ ،‬به‌عنوان نود ش��بکه تعریف نمی‌ش��وند‪ ،‬بلکه فقط‬ ‫تامین‌کننده توان پردازشی استخرها به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫نرم‌افزار بیت‌کوین در اس��تخر‪ ،‬پردازش‌های نرم‌افزاری را بین این‬ ‫س��خت‌افزارهای اختصاصی تقسیم کرده و درآمد حاصل از فعالیت‬ ‫خود را به نس��بت توان پردازش��ی س��خت‌افزارها‪ ،‬بین صاحبان آنها‬ ‫تقس��یم می‌کند‪ .‬از مش��هورترین این استخرها در ایران‪F2Pool ،‬‬ ‫هس��تند‪ F2Pool .‬به‌عنوان یک نود کامل ش��بکه بیت کوین عمل‬ ‫می‌کند یعنی نرم‌افزار بیت‌کوین را روی سرورهای قدرتمند خود اجرا‬ ‫کرده است‪ .‬محاسبات ریاضی نرم‌افزار بیت‌کوین بین سخت‌افزارهای‬ ‫اختصاصی بیت‌کوین مانند ‪‌ANTMIINER‬ها توزیع می‌ش��ود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هنگامی ک��ه س��خت‌افزار ‪ ANTMIINER‬تهیه‬ ‫دستگاه ‪ ANTMIINER V۹‬با قدرت ‪ 4‬تراهش‬ ‫در ثانیه‪ ،‬توان مصرفی آن حدود ‪ 1000‬وات می‌باشد‪.‬‬ ‫با تعرفه برق خانگی هزینه برق آن قابل مالحظه است‪.‬‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬باید در دس��تگاه آدرس اس��تخری که تمایل داریم این‬ ‫دس��تگاه جزئی از توان پردازش��ی آن باش��د‪ ،‬پیکربندی ش��ود‪ .‬هر‬ ‫پاداش��ی که اس��تخر به‌دلی��ل ثبت یک تراکن��ش دریافت می‌کند‪،‬‬ ‫بین صاحبان این دس��تگاه‌ها به تناس��ب توان پردازشی تامین شده‬ ‫آنها تقس��یم می‌ش��ود‪ .‬البته باید توجه کرد که استخرها فقط برای‬ ‫بیت‌کوین ایجاد نمی‌ش��وند‪ ،‬بلکه به‌طور معمول رمزارزهای مختلف‬ ‫در آنها پش��تیبانی می‌ش��وند‪ .‬در صنعت ماینین��گ‪ ،‬اتصال به یک‬ ‫اس��تخر راهکار مطمئن‌تری برای کسب درآمد است‪ .‬هنگامی که به‬ ‫یک استخر متصل می‌شوید توان پردازشی شما با دیگران به اشتراک‬ ‫گذاشته می‌شود و احتمال اینکه یک استخر‪ ،‬یک تراکنش را بتواند‬ ‫تایی��د و ثب��ت کند ( الگوریتم ریاضی آن را حل کند) و پاداش آن را‬ ‫دریافت کند‪ ،‬به مراتب بیش��تر می‌شود‪ .‬در واقع ماینینگ به تنهایی‬ ‫نیز امکان‌پذیر اس��ت اما به‌دلیل توان پردازش��ی پایین در مقایس��ه‬ ‫ب��ا منابع جهانی‪ ،‬می‌توان گفت که شانس��ی ب��رای تایید تراکنش و‬ ‫دریافت پاداش وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین انرژی و خنک‌کنندگی‬ ‫ب��ه نظ��ر س��اده می‌آی��د‪ ،‬ام��ا س��خت‌ترین و مهم‌تری��ن بخش‬ ‫صنع��ت ماینینگ همین موضوع اس��ت‪ .‬در صنع��ت ماینینگ توان‬ ‫پردازش��ی زیادی استفاده می‌شود به‌گونه‌ای که دستگاه‌هایی مانند‬ ‫‪ ANTMIINER‬تا دمای ‪ ۸۰‬و بیش��تر داغ می‌ش��وند‪ .‬از یک سو‬ ‫برای انجام پردازش‌ها نیاز به انرژی است و از سویی دیگر‪ ،‬برای خنک‬ ‫کردن دس��تگاه‌ها‪ ،‬نیاز به خنک‌کننده یا کولینگ است که خود نیز‬ ‫مص��رف انرژی قابل مالحظه‌ای دارد‪ .‬مصرف انرژی‪ ،‬منجر به هزینه‬ ‫می‌شود و این موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت ماینینگ را با چالش‬ ‫روبه‌رو می‌کند‪ .‬دستگاه ‪ ANTMIINER V۹‬با قدرت ‪ ۴‬تراهش‬ ‫در ثانیه‪ ،‬توان مصرفی حدود ‪ ۱۰۰۰‬وات دارد که با تعرفه برق خانگی‬ ‫هزینه برق آن قابل‌مالحظه است‪ .‬تعرفه‌های برق خانگی اگرچه در‬ ‫ایران پایین هس��تند با این وجود در صورت بکارگیری دس��تگاه‌ها‪،‬‬ ‫همچنان هزینه زیادی را در برخواهد داش��ت که با مدیریت درست‬ ‫مصرف برق (مثال فعالیت نداشتن در زمان اوج مصرف که با استفاده‬ ‫از نرم‌افزاره��ای مدیری��ت ماینینگ مانند نرم‌اف��زار ‪Awesome‬‬ ‫‪ Miner‬انجام می‌شود)‪ ،‬می‌توان تا حدی بر این هزینه‌ها غلبه کرد‪.‬‬ ‫البته درآمد حاصل از ماینینگ با توجه به قیمت‌های فعلی بیت‌کوین‬ ‫و دالر‪ ،‬جبران هزینه‌ها‪ ،‬بازگش��ت س��رمایه و سود سرمایه‌گذاری را‬ ‫تضمین می‌کند‪ .‬تعرفه‌های برق صنعتی و پژوهشی بسیار پایین‌تر‬ ‫و ب��رای همی��ن ماینرهای بزرگ معموال به‌دنب��ال مکان‌هایی با این‬ ‫نوع تعرفه برق برای فعالیت ماینینگ است‪ .‬گزینه دیگر‪ ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت‌های مازاد نیروگاه‌های برق اس��ت که در مقیاس‌های بزرگ‬ ‫ماینینگ‪ ،‬مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬برای خنک‌کنندگی می‌توان‬ ‫هم از کولینگ‌های گازی و هم از دس��تگاه‌های خنک‌کننده روغنی‬ ‫استفاده کرد که اغلب از خنک‌کننده‌های گازی استفاده می‌شود‪ .‬به‬ ‫هر حال استفاده از این خنک‌کننده‌ها‪ ،‬هزینه برق بیشتری را تحمیل‬ ‫خواهند کرد‪ .‬مشکل دیگری که باید در صنعت ماینینگ بدان توجه‬ ‫کنیم‪ ،‬آلودگی صدا اس��ت‪ .‬دستگاه‌های ‪ ANTMIINER‬به‌دلیل‬ ‫اس��تفاده از فن‌های خنک‌کننده‪ ،‬ص��دای زیادی تولید می‌کنند که‬ ‫کاربرد آن را در خانه‌های مس��کونی با مش��کل روبه‌رو می‌کند‪ .‬البته‬ ‫در صورت اس��تفاده از خنک‌کننده‌های روغنی به‌دلیل بی‌نیازی به‬ ‫این فن‌ها‪ ،‬آلودگی صوتی برطرف خواهد شد‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫س��هام بخش خصوصی (‪۹۰‬درصد) در حال اجرا اس��ت و‬ ‫س��هامداران این ش��رکت ش��امل گروه مال��ی بانک ملت‪،‬‬ ‫صندوق سرمایه‌گذاری شرکت پاسارگاد‪ ،‬سازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)‪ ،‬هلدینگ توسعه‬ ‫صنایع معدنی امید و س��ازمان منطقه آزاد چابهار هستند‪.‬‬ ‫برای اجرای این پروژه ‪ ۱۳۰‬میلیون یورو از صندوق توسعه‬ ‫ملی تس��هیالت گرفته شده اس��ت که بازپرداخت آن ‪۳۰‬‬ ‫ماه بعد (‪ ۲.۵‬س��ال) آغاز می‌ش��ود‪ .‬این پروژه برای ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر به‌‌طور مس��تقیم اشتغال ایجاد می‌کند و براساس‬ ‫مذاکرات انجام شده با دانشگاه‌های چابهار مقرر شده ‪۳۰۰‬‬ ‫نف��ر از فارغ‌التحصی�لان آنها در رش��ته‌های مرتبط در این‬ ‫پروژه استخدام شوند‪.‬‬ ‫نزدیک‌ترین واحد تولید فوالد به این پروژه‪ ،‬فوالد کرمان‬ ‫است که حدود هزار کیلومتر با آن فاصله دارد‪.‬‬ ‫امیدواری کارشناسان و فعاالن صنعت نسوز به شنیده شدن صدای‌شان‬ ‫ب��ا من��ع واردات دیرگدازه��ا به کش��ور‪ ،‬محصوالت‬ ‫داخلی در سال گذش��ته رونق گرفته‌اند اما مشکلی که‬ ‫تولیدکنندگان این صنف همچنان با آن درگیر هستند‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه اس��ت که به اندازه کل این صنعت در‬ ‫داخل تامین نمی‌ش��ود‪ .‬البته فراتر از تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫آنچ��ه تولیدکنندگان این صنعت هم��واره از آن گالیه‬ ‫دارند‪ ،‬سیاس��ت‌های ارزی دولت است که بیش از آنکه‬ ‫راهگشای واردات و صادرات باشد‪ ،‬برای تولیدکنندگان‬ ‫مانع‌تراشی می‌کند‪.‬‬ ‫نسوزها در بی‌تدبیری می‌سوزند‬ ‫‹ ‹کمبود مواد اولیه‬ ‫درباره وضعیت صنعت نسوز و چشم‌انداز آن در سال‬ ‫جاری علی‌حس��ین زاویه دبیر انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫صنعت نس��وز در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین مشکالت صنعت نس��وز درحال‌حاضر کمبود‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ .‬این صنعت همچن��ان در تامین مواد‬ ‫اولیه خود وابس��ته به ش��رکت‌های خارجی است‪ .‬یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن مواد اولیه صنعت نس��وز‪ ،‬منیزیت اس��ت‬ ‫ک��ه تولید داخل��ی آن برای این صنعت کافی نیس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نرخ آن بس��یار افزایش یافته است‪ .‬انواع‬ ‫فرآورده‌های آلومینا نیز جزو مواد اولیه نس��وز به‌ش��مار‬ ‫می‌روند که در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زاویه در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از مشکالتی که‬ ‫صنایع را دچار مش��کل کرده‪ ،‬توجه نکردن به س��اختار‬ ‫مدیریتی در کش��ور اس��ت‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪‌:‬البته هم‌اکنون که واردات نس��وز به داخل کش��ور‬ ‫روند کاهش��ی در پیش گرفته اس��ت بیش��تر واحدها‪،‬‬ ‫نس��وز خود را از داخل تامین می‌کنند ولی نکته بسیار‬ ‫مهم این اس��ت که واردات مواد اولیه نیز محدود ش��ده‬ ‫و تولیدکنندگان نس��وز را با مشکل روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نس��وز درباره نرخ این‬ ‫ماده عنوان کرد‪ :‬نرخ جهانی نسوز در حال افزایش است‬ ‫البته نرخ نفت نیز افزایش یافته و این عوامل سبب شده‬ ‫نسوز و مواد اولیه آن گران شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای بومی‌سازی‬ ‫همچنین درباره مشکالت پیش‌روی صنعت نسوز در‬ ‫س��ال جاری حس��ام ادیب‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت‬ ‫دانش‌بنی��ان پاترون در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��ال جاری با توجه به تحریم‌ه��ای جدید و تمایل‬ ‫نداشتن ش��رکت‌های اروپایی به فروش و نیز مشکالت‬ ‫انتق��ال پول و حم��ل کاال و همچنین مش��کالت ثبت‬ ‫سفارش و ترخیص نسوزها از گمرک و از طرفی افزایش‬ ‫تولی��د فوالد در کش��ور و افزایش تقاض��ای محصوالت‬ ‫نس��وز‪ ،‬طبیعی اس��ت زمینه ب��رای تولی��د داخلی این‬ ‫کاال بیش��تر فراهم ش��ده و تولیدکنندگان داخلی نسوز‬ ‫در حوزه بومی‌س��ازی و تولید برخی مواد اولیه نسوز‪ ،‬با وجود آنکه‬ ‫اقدام‌های خوبی آغاز شده‪ ،‬متاسفانه نه‌تنها کفاف تقاضای داخلی را‬ ‫نمی‌ده��د‪ ،‬بلکه از نظر کیفیت همچنان نیازمند تالش‌های بیش��تری‬ ‫است‬ ‫می‌توانند رشد قابل‌توجهی داشته باشند‪.‬‬ ‫ادیب در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این موضوع با تولید‬ ‫و بومی‌س��ازی برخی مواد اولیه و محصوالت نیز همراه‬ ‫ش��ده که خبر خوشی برای صنعت نسوز کشور به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه وارداتی بودن م��واد اولیه در‬ ‫صنع��ت نس��وز عن��وان ک��رد‪ :‬در عین ح��ال همچنان‬ ‫صنعت نسوز کشور وابسته به مواد اولیه وارداتی بوده و‬ ‫همان مش��کالتی که برای فوالدسازان وجود دارد‪ ،‬برای‬ ‫تولیدکنندگان نس��وز هم در واردات م��واد اولیه وجود‬ ‫دارد و این صنعت را دچار بحران کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های کمرشکن‬ ‫ای��ن فعال صنعت نس��وز در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫محدودیت‌هایی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫تایید ثبت‌س��فارش ایجاد کرده است‪ ،‬همچنین فرآیند‬ ‫طوالنی تخصیص ارز و حواله پول‪ ،‬صنعت نس��وز کشور‬ ‫را مانند بس��یاری از صنایع دیگر در بحرانی غریب فرو‬ ‫برده اس��ت‪ ،‬به طوری که ام��کان هیچ‌گونه برنامه‌ریزی‬ ‫برای تولیدکنندگان‪ ،‬حتی با فرض آنکه تامین‌کنندگان‬ ‫خارجی حاضر به همکاری و ارائه نرخ مناسب و کیفیت‬ ‫مطلوب باش��ند‪ ،‬وجود ن��دارد‪ .‬برای نمونه ش��رکت ما‬ ‫قب��ل از تعطی�لات نوروز وجه یک حوال��ه ارزی را پس‬ ‫از دریاف��ت مج��وز از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و تخصی��ص ارز به صراف��ی یکی از بانک‌ه��ای دولتی‬ ‫پرداخت کرده اما هنوز پس از گذشت ‪ ۴۵‬روز‪ ،‬سوئیفت‬ ‫آن دریافت نشده اس��ت‪ ،‬درحالی‌که قرار بوده این کاال‬ ‫‪ ۲‬هفته پس از حواله وجه در بندرعباس تحویل ش��ود‪.‬‬ ‫چگونه یک تولیدکننده می‌تواند سرمایه در گردش خود‬ ‫را برای یک مدت طوالنی‪ ،‬ب��دون هیچ ارزش‌افزوده‌ای‬ ‫راکد نگه دارد و از طرف دیگر حتی زمان تحویل کاالی‬ ‫خود را نداند‪ .‬ادیب ادامه داد‪ :‬دردناک‌تر آنکه در صورت‬ ‫خری��د همین مواد از بازار داخل‪ ،‬باید هزینه‌ای بین ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪۴۰‬درص��د (حداقل) باالتر از نرخ واقعی کاال‪ ،‬حتی با‬ ‫نرخ ارز آزاد پرداخت ش��ود‪ ،‬در حالی‌که مشتریان تصور‬ ‫می‌کنن��د تولیدکنندگان نس��وز نبای��د افزایش قیمتی‬ ‫داشته باشند چون نرخ ارز نیمایی تغییر چندانی نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به موضوع بومی‌سازی عنوان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه بومی‌س��ازی و تولید برخی مواد اولیه نسوز‪ ،‬با‬ ‫وجود آنکه اقدام‌های خوبی آغاز ش��ده‪ ،‬متاسفانه نه‌تنها‬ ‫کف��اف تقاضای داخلی را نمی‌دهد‪ ،‬بلکه از نظر کیفیت‬ ‫همچنان نیازمند تالش‌های بیش��تری است‪ .‬اما مشکل‬ ‫اصل��ی نرخ این مواد اولیه اس��ت که در عمل ازس��وی‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬مانند بیش��تر صنایع بر اس��اس نرخ ارز‬ ‫آزاد و حتی باالتر از آن محاسبه و عرضه می‌شود‪ .‬البته‬ ‫این موضوع طبیعی اس��ت چراکه عرضه و تقاضای مواد‬ ‫اولیه تولید نسوز در کشور تعادل ندارد‪.‬‬ ‫ادی��ب ادامه داد‪ :‬مش��کل دیگر آنک��ه صادرکنندگان‬ ‫محصوالت نسوز‪ ،‬ازجمله شرکت ما‪ ،‬با وجود آنکه برای‬ ‫ایجاد بازار صادراتی خود و حفظ آن هزینه‌های سنگینی‬ ‫متحمل شده‌اند‪ ،‬متاسفانه دیگر قادر به صادرات نیستند‬ ‫چراکه باید مواد اولیه به نرخ گزافی خریداری شود و با‬ ‫نرخ ارز نیمایی صادر کنند که امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سیاس��ت‌های ارزی دولت نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دولت با سیاس��ت ارزی که درپیش گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫ه��م کمر تولیدکننده‪ ،‬هم کمر صادرات و هم کمر خود‬ ‫را شکس��ته اس��ت‪ .‬پیامدهای این سیاست نادرست‪ ،‬از‬ ‫بازنگش��تن ارزهای صادراتی به کش��ور و کاهش شدید‬ ‫صادرات و توقف یا کن��دی تولید در واحدهای تولیدی‬ ‫هویدا شده است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نس��وز تصریح کرد‪ :‬اگر بیشتر از این‬ ‫ب��رای تک‌نرخی ک��ردن ارز و آزادس��ازی واردات با ارز‬ ‫متقاضی و حذف قانون بازگشت ارز صادراتی بر مبنای‬ ‫س��امانه نیما تعلل ش��ود‪ ،‬بی‌گمان آس��یب‌های جدی‬ ‫جبران‌ناپذیری بر کشور و صنعت وارد می‌شود‪.‬‬ ‫ادیب ادامه داد‪ :‬دول��ت تولیدکننده‌ای که مواد اولیه‬ ‫خ��ود را با ارز آزاد وارد می‌کن��د را به حال خود بگذارد‬ ‫و اج��ازه واردات مواد اولیه را به او بدهد‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫که واردات مواد اولیه بیش از نیاز کشور نخواهد بود‪ ،‬در‬ ‫عوض صادرات دوباره رون��ق می‌گیرد و تولیدکننده‌ای‬ ‫ک��ه نیاز به ارز ب��رای واردات دارد‪ ،‬بی‌واهمه از اختالف‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬آن را برای واردات خود صرف می‌کند و تکلیف‬ ‫خودش‪ ،‬مشتریانش و صنعت روشن است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬وقتی هم��ه کاالها در بازار‬ ‫ام��روز ایران ب��ا ن��رخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌ش��ود‪،‬‬ ‫چ��ه لزومی به داش��تن دو نرخ و کنت��رل بی‌اثر دولت‬ ‫وج��ود دارد؟ اگ��ر دولت می‌خواهد با مالیات کش��ور را‬ ‫اداره کن��د‪ ،‬باید جلوی ناب��ودی مالیات‌دهنده را بگیرد‪.‬‬ ‫تولیدکننده‌ای که عاش��ق کشور خویش است‪ ،‬شایسته‬ ‫بی‌رحمی نیس��ت‪ .‬امی��دوارم صدای بخش��ی از صنعت‬ ‫شنیده شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی‌حسین زاویه‬ ‫حسام ادیب‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫«جهان فوالد غرب »مجهز به سیستم نورد گرم‬ ‫با فناوری روز جهان‬ ‫مجتمع جهان فوالد غرب در ‪ ۳۵‬کیلومتری کرمانش��اه واقع شده است‪ .‬عملیات‬ ‫اجرایی این مجتمع در سال ‪ ۱۳۸۴‬آغاز شد‪ .‬فاز نخست مجتمع جهان فوالد غرب‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬پروانه بهره‌برداری دریافت کرد و در اندک زمانی محصول تیرآهن‬ ‫تولید ش��ده آن توانس��ت پروانه اس��تاندارد ملی ایران را دریافت کند‪ .‬این مجتمع‬ ‫مجهز به سیس��تم نورد گرم با فناوری روز جهان اس��ت و توانایی تولید محصوالت‬ ‫تیرآهن‪ ،‬نبشی و ناودانی با ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تن در سال را دارد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ف��والد مبارکه یک درصد ‪ GDP‬کش��ور و ‪۵‬‬ ‫درصد از ‪ GDP‬صنعت را در اختیار دارد و با‬ ‫پرداخت ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان مالیات‪ ،‬ردیف‬ ‫نخست در بین شرکت‌های تولیدی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه فوالد مبارکه مولود انقالب‬ ‫اس�لامی اس��ت و در بخش صنع��ت و تولید‬ ‫کاالی اس��تراتژیک تاکن��ون پیش��رفت‌های‬ ‫ویژه‌ای داش��ته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬کش��ور ما ‪ ۶۰۰‬هزار تن تولید داشت‬ ‫و ‪ ۴‬میلیون تن فوالد وارد می‌کرد؛ درحالی‌که‬ ‫امروز در ‪‌۴۰‬س��الگی انقالب اسالمی‪ ،‬صنعت‬ ‫فوالد ایران اسالمی با ‪ ۳۲‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده‪ ،‬به تولید واقع��ی ‪ ۲۵‬میلیون تن‬ ‫دست یافته است‪.‬‬ ‫وی ارتق��ای جای��گاه ای��ران در بین دیگر‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده فوالد جهان را ثمره‬ ‫ت�لاش جهادگ��ران عرصه صنعت دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۵۷‬رتبه تولید فوالد ایران‬ ‫در جهان س��ی و پنجم بود که امروز به رتبه‬ ‫دهم ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫عظیمیان گف��ت‪ :‬فوالد مبارک��ه به عنوان‬ ‫مولود انقالب اس�لامی درحال‌حاضر با ‪۱۰.۲‬‬ ‫میلیون تن تولید‪ ۵۰ ،‬درصد تولید کش��ور را‬ ‫در اختیار دارد و توانس��ته از سنگ تا رنگ را‬ ‫جامه عمل بپوشاند و زنجیره تولید فوالد را در‬ ‫خود کامل کند‪.‬‬ ‫وی ق��رار گرفت��ن ن��ام ف��والد مبارکه در‬ ‫فهرس��ت تحریم‌ها را اقدامی ظالمانه خواند و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد مبارکه ‪ ۲۷‬مهر سال‬ ‫گذشته در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت؛ این‬ ‫اقدام نش��ان‌دهنده این است که فوالد مبارکه‬ ‫نقش بس��یار بزرگی در صنعت و اقتصاد ایران‬ ‫دارد و امری��کا برای به‌زان��و درآوردن اقتصاد‬ ‫ای��ران فوالد مبارکه را در فهرس��ت تحریم‌ها‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫عظیمی��ان ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر فوالد‬ ‫مبارکه یک درصد ‪ GDP‬کشور و ‪ ۵‬درصد از‬ ‫‪ GDP‬صنعت را در اختیار دارد و با پرداخت‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان مالیات‪ ،‬ردیف نخس��ت‬ ‫در بین ش��رکت‌های تولیدی و ردیف دوم در‬ ‫شرکت‌های بورسی را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مدی��ران و کارکن��ان فوالد مبارک��ه در همه‬ ‫قسمت‌های کارخانه‪ ،‬هم‌قسم شده‌اند تا اجازه‬ ‫ندهند در هیچ ش��رایطی تولید متوقف شود؛‬ ‫درحقیق��ت کارکنان ف��والد مبارکه و آنهایی‬ ‫که به‌‌طور غیرمس��تقیم با این بنگاه اقتصادی‬ ‫س��روکار دارند‪ ،‬خانواد ‌ه ‪ ۳۵۰‬ه��زار نفری را‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫وی از ارتب��اط ف��والد مبارکه با دانش��گاه‬ ‫به‌عنوان یک مزیت یاد کرد و گفت‪ :‬در فوالد‬ ‫مبارکه ده‌ها قرارداد مطالعاتی و پژوهش��ی با‬ ‫دانش��گاه‌های کشور منعقد ش��ده تا از توان و‬ ‫تخصص جامعه علمی بهره برده شود‪.‬‬ ‫عظیمی��ان ی��ادآور ش��د‪ :‬یک��ی دیگ��ر از‬ ‫دستاوردهای بزرگ ش��رکت استفاده از توان‬ ‫حداکثری شرکت‌های سازنده داخلی و بومی‬ ‫است؛ توانس��ته‌ایم بیش از ‪ ۸۰‬درصد قطعات‬ ‫موردنیاز خود را بومی‌سازی و از داخل کشور‬ ‫تامی��ن کنیم و این موفقی��ت بزرگ حاکی از‬ ‫وجود نیروهای متخص��ص و متعهد در ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از می��زان مص��رف دو عنصر‬ ‫س��یمان و ف��والد در کش��ورها ب��ه عن��وان‬ ‫ش��اخص‌های توس��عه یاد کرد و افزود‪ :‬کشور‬ ‫ما در صادرات سیمان و فوالد به دستاوردهای‬ ‫خوبی رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارک��ه در پایان با تاکید‬ ‫بر اینکه بسیاری از مردم ایران سهامدار فوالد‬ ‫مبارک ‌ه هس��تند و فواید فوالد مبارکه به ‪۸۰‬‬ ‫میلیون ش��هروند ایرانی می‌رسد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬این امر ب��رای کارکنان ف��والد مبارکه‬ ‫باعث افتخار اس��ت و ب��رای حفظ این عزت و‬ ‫سربلندی همچنان تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫آخرین‬ ‫وضعیت‬ ‫کارخانه‬ ‫فوالد چابهار‬ ‫مجتمع ف��والد چابهار در راس��تای توج ‌ه وی��ژه ملی به‬ ‫سواحل مکران و استقرار صنایع آب‌بر در نزدیکی سواحل با‬ ‫ظرفی��ت نهایی ‪ ۳.۸‬میلیون‪‎‬تن فوالد در منطقه آزاد چابهار‬ ‫درحال س��اخت اس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د بهره‌ب��رداری فاز‬ ‫نخست آن تا دو سال دیگر زمان ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��رکت فوالد مکران در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫به ش��کل س��هامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‬ ‫صنعتی منطقه آزاد تجاری چابهار به ثبت رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد چابهار در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با حضور مس��ئوالن‬ ‫وقت کلنگ‌زنی شد‪ .‬فاز نخست فوالد مکران بعد از دریافت‬ ‫مجوزه��ای زیس��ت‌محیطی درحال‌حاض��ر در زمینی به‬ ‫وس��عت ‪ ۳۰۰‬هکتار در حال اجرا است‪ .‬افق تولید فوالد در‬ ‫چابهار ساالنه ‪ ۱۰‬میلیون فوالد است‪.‬‬ ‫ط��رح ف��والد مکران در چابه��ار با هدف پاس��خ‌دهی به‬ ‫نیاز بازارهای داخلی و خارجی در افق س��ال ‪ ۱۴۰۴‬شامل‬ ‫واحدهای گندله‌سازی‪ ،‬احیای مستقیم‪ ،‬فوالدسازی‪ ،‬نورد‬ ‫گرم ورق‪ ،‬نورد مقاطع و نورد س��یم میلگرد اجرا می‌ش��ود‬ ‫و هم‌اکنون مرحله نخس��ت از مجموع واحدهای یادش��ده‬ ‫شامل ساخت یک واحد اسفنجی به روش احیای مستقیم‬ ‫به ظرفیت یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن در س��ال در دستور‬ ‫کار این شرکت قرار دارد‪ .‬میزان تولید در فاز دوم نیز همین‬ ‫میزان اس��ت و درمجموع تولید ‪ ۳.۸‬میلیون تن فوالد برای‬ ‫این مجتمع پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫م��دت اجرای طرح فوالد مک��ران از تاریخ تنفیذ قرارداد‬ ‫‪ EPC‬با پیمانکار پروژه (ش��رکت ایریتک) به مدت ‪ ۳۰‬ماه‬ ‫(‪ ۲.۵‬سال) است‪ .‬براساس اعالم مسئوالن این پروژه‪ ،‬کوره‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬تنی این مجتمع ف��والدی به‌طول ‪ ۱۰۵‬متر به‌طور‬ ‫کامل در اصفهان ساخته و به چابهار منتقل شده است‪ .‬این‬ ‫پروژه بزرگ‌ترین تک‌مدول ساخته شده در ایران است که‬ ‫وزن س��ازه آن ‪ ۴۷۰۰‬تن و وزن تاسیس��ات باری کوره که‬ ‫ب��ه آن اضافه خواهد ش��د‪ ،‬افزون بر ‪ ۵۰۰‬تن اس��ت‪ .‬ارتفاع‬ ‫سازه آن ‪ ۱۱۰‬متر و بیش��تر تجهیزات پروژه داخلی‌سازی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬راه‌اندازی بخش احیای مستقیم این پروژه با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۲.۲‬میلیون تن در فاز دوم برنامه گنجانده ش��ده‬ ‫است که بزرگ‌ترین پروژه در نوع خود در سطح خاورمیانه‬ ‫به ش��مار می‌رود‪ .‬این پروژه ب��ه ‪ ۴۰۰‬مترمکعب آب در هر‬ ‫س��اعت نیاز دارد که با توجه به نزدیکی آن به دریای عمان‬ ‫(فاصله هوایی ‪ ۴‬کیلومتری) چن��دان نگران‌کننده به نظر‬ ‫نمی‌رس��د‪ .‬نکته اصلی نبود گاز لوله‌کش��ی در چابهار است‬ ‫که نیاز اصلی واحدهای صنعتی و تولیدی است که براساس‬ ‫اطالعات کسب شده قرار است گاز طبیعی تا شهریور سال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬به چابهار و این منطقه برس��د‪ .‬این پروژه با بیشترین‬ ‫سهم یک درصدی‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫از تولید ناخالص ملی‬
‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫یک قدم تا تکمیل فاز نخست میدان گازی کیش‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یارانه پنهان داریم‬ ‫راه‌اندازی سامانه نظارت‬ ‫بر استانداردسازی‬ ‫جایگاه‌های «سی‌ان‌جی»‬ ‫مدی��رکل دفت��ر نظ��ارت ب��ر معیارهای‬ ‫مصرف انرژی و محیط‌زیس��ت سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران از راه‌اندازی سامانه نظارت بر‬ ‫استانداردس��ازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬امس��ال ‪ ۸۰‬هزار مخزن ذخیره‬ ‫در ‪ ۲۴۶۰‬جایگاه بازرسی می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬پریچهر قزلباش گفت‪ :‬از‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬سیلندر بررسی ش��ده ‪ ۴۰‬مورد باید‬ ‫مردود ش��ود و تاکنون ‪ ۸‬درصد کار اجرایی‬ ‫شده و ‪ ۹۲‬درصد باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ر اس��اس قوانین‪ ،‬س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد موظ��ف ب��ه نظ��ارت اجرایی بر‬ ‫جایگاه‌ها و خودروهای سی‌ان‌جی‌سوز است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا نیز از س��ال ‪ ۹۲‬برای ورود‬ ‫به جایگاه‌های س��ی‌ان‌جی اق��دام کرده‌ایم و‬ ‫اکن��ون با وجود مقاومت‌هایی که داش��ته‌اند‬ ‫تمایل به نظارت دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر معیارهای مصرف‬ ‫انرژی و محیط‌زیست سازمان ملی استاندارد‬ ‫ای��ران با تاکید بر این مس��ئله ک��ه به‌تازگی‬ ‫وزارتخان��ه با اهتم��ام اچ‌اس‌ای آیین‌نامه‌ای‬ ‫را مص��وب کرده که ناظران در این جایگاه‌ها‬ ‫مس��تقر ش��وند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ب��ه ‪ ۱۴۶۰‬جای��گاه ورود کرده‌ایم و موفق به‬ ‫نظارت حدود ‪ ۹۵‬درصد از جایگاه‌ها شده‌ایم‬ ‫چرا‌ک��ه از ای��ن می��زان ‪ ۴‬درص��د جایگاه‌ها‬ ‫تعطی��ل ب��وده و ی��ک درصد نی��ز همکاری‬ ‫نداش��تند که بیش��تر مربوط به جایگاه‌های‬ ‫شهرداری‌ها بوده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاثیر نظارت بر جایگاه‌ها‌ی‬ ‫ی گفت‪ :‬این مس��ئله موجب شد تا‬ ‫سی‌ان‌ج ‌‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬مورد نشتی را در جایگاه‌ها شناسایی‬ ‫کنیم‪ .‬همچنی��ن مالکان را به عقد قرارداد با‬ ‫ش��رکت‌ها ترغیب کردی��م و در طول ‪ ۶‬ماه‬ ‫بازرس��ی و آزم��ون بی��ش از ‪ ۷۰۰۰‬مخزن‬ ‫سی‌ان‌جی انجام شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میدان گازی‬ ‫کیش با‬ ‫پیشرفت حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫به این شرکت‬ ‫تحویل شد و‬ ‫برای توسعه‬ ‫فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬آن‬ ‫به دنبال جذب‬ ‫سرمایه‌گذار‬ ‫هستیم‬ ‫می��دان گازی کی��ش‪ ،‬از دیگ��ر میدان‌ه��ای نفت��ی و‬ ‫گازی ایران اس��ت که ق��رار بود در ‪ ۳‬فاز توس��عه یابد و‬ ‫آخری��ن اخب��ار حاکی از آن اس��ت که تنها ی��ک قدم تا‬ ‫تکمی��ل فاز نخس��ت آن باقی مانده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ‪ ۲‬فاز دیگر هنوز در انتظار جذب س��رمایه‌گذار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬برای توس��عه می��دان گازی کیش‪،‬‬ ‫پیش از این با شرکت‌های شل‪ ،‬گازپروم و سرمایه‌گذاری‬ ‫غدیر قرارداد همکاری امضا ش��ده بو ‌د اما هنوز و با اینکه‬ ‫مدت‌هاس��ت پیمانکار آن تغییر کرده‪ ،‬تکلیف توسعه این‬ ‫میدان روشن نشده است‪.‬‬ ‫زمانی که پیمانکار میدان گازی کیش‪ ،‬شرکت توسعه و‬ ‫مهندسی نفت بود‪ ،‬محل تامین اعتبار توسعه این میدان‬ ‫گازی‪ ،‬بر اساس ابالغ مصوبه هیات‌مدیره نفت در ‪ ۲۸‬آذر‌‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬مناب��ع داخلی‪ ،‬بر مبنای ابالغ مصوبه هیات‌مدیره‬ ‫اس��فند ‪ ،۱۳۸۹‬بیع‌متقابل‪ ،‬بر اساس مصوبه‬ ‫‌‌‬ ‫نفت در ‪۲۲‬‬ ‫دی ‪ ،۱۳۹۰‬ترکیب منابع داخلی‬ ‫هیات‌مدیره نفت در ‪‌‌ ۱۹‬‬ ‫و س��ایر منابع‪ ،‬بر مبنای مصوب��ه هیات‌مدیره نفت در ‪۲‬‬ ‫آذ ‌ر س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬س��ایر منابع اعتباری شرکت ملی نفت‬ ‫و بن��د «ق» تبص��ره ‪ ۲‬قان��ون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬و بر‬ ‫اردیبهشت ‪۱۳۹۶‬‬ ‫‌‌‌‬ ‫در ‪۱۷‬‬ ‫اساس مصوبه هیات‌مدیره نفت ‌‌‬ ‫از محل عواید حاصل از صرفه‌جویی ناش��ی از جایگزینی‬ ‫سوخت مایع با سوخت گازی در قالب ماده ‪ ۱۲‬رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور تعیین شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اعتبار مورد نی��از برای توس��عه این میدان‬ ‫گازی‪ ،‬ب��ر مبنای ابالغ مصوبه هیات‌مدیره نفت در ‪ ۲‬آذر‌‬ ‫‪ ۱.۴۰۴ ،۱۳۹۳‬میلیون دال ‌ر هزینه‌های س��رمایه و ‪۱۴۳‬‬ ‫میلی��ون دالر هزینه‌های غیرس��رمایه‌ای و گازرس��انی به‬ ‫جزیره کیش بر اس��اس اعالم مصوبه هیات‌مدیره نفت در‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۶‬برای گازرس��انی به جزیره کیش‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهش�� ‌‬ ‫‹ ‹فاز ‪ ۲‬و ‪ ۳‬در انتظار سرمایه‌گذار‬ ‫در نهایت توس��عه این میدان از اختیار ش��رکت توسعه‬ ‫و مهندس��ی نفت خارج و به ش��رکت نف��ت و گاز پارس‬ ‫محول ش��د و این ش��رکت هنوز درباره اینکه توسعه این‬ ‫میدان از سوی شرکت‌های داخلی محقق شود یا خارجی‪،‬‬ ‫تصمیمی نگرفته است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬محمد مشکین‌فام‪،‬‬ ‫پارس در یک نشست خبری‬ ‫‌‌‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز‬ ‫‌‌در ای��ن باره توضی��ح داد‪ :‬هم ش��رکت‌های داخلی و هم‬ ‫خارجی به ما مراجعه کرده‌اند‪ ،‬باید این مس��ئله را بررسی‬ ‫و ب��ا وزارت نف��ت هماهنگ کنیم‪ ،‬س��پس تصمیم‌گیری‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تو‌چهارمین‬ ‫مش��کین‌فام همچنین در حاش��یه بیس�� ‌‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت ب��ه ت�لاش ب��رای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار در توس��عه میدان گازی کیش اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این میدان با پیش��رفت حدود ‪ ۷۰‬درصدی به این‬ ‫ش��رکت تحویل شد و برای توس��عه فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬آن به‬ ‫دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم‪.‬‬ ‫فاز نخس��ت توس��عه میدان کیش با هدف تولید روزانه‬ ‫یک میلیارد فوت‌مکعب به طور تقریبی آماده است و تنها‬ ‫بخ��ش باقی‌مانده این فاز‪ ،‬انتق��ال گاز تولیدی به مبادی‬ ‫پاالیشگاه و تسویه نهایی آن است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬حجم گاز درجای میدان کیش‬ ‫‪ ۵۵.۵‬تریلی��ون فوت‌مکعب با ضری��ب بازیافت ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫و حج��م میعانات گازی این میدان ‪ ۵۱۴‬میلیون بش��که‬ ‫اس��ت‪ .‬حجم گاز قاب��ل بهره‌برداری می��دان گازی کیش‬ ‫‪ ۳۸.۳‬تریلیون فوت‌مکعب از س��ازندهای چنگان و داالن‬ ‫فوقانی است‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در فاز نخس��ت از این می��دان یک میلیارد‬ ‫فوت‌مکع��ب در روز مع��ادل ‪ ۲۸.۳‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫تولید شود‪ .‬مخزن گازی کیش در مجموع ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۵‬میلیارد فوت‌مکعب را دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬تزئینی‬ ‫عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه درحال‌حاضر ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر با توجه به واقعی نبودن‬ ‫قیمت انرژی در کش��ور‪ ،‬کسی به سمت این‬ ‫س��وخت گاز رغبتی ندارد ام��ا اگر قیمت‌ها‬ ‫واقعی ش��وند این س��وخت صرفه اقتصادی‬ ‫داشته و میزان مصرف افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫محمد خالدی سردش��تی به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫در ط��ول ‪ ۲‬دهه پیش برنامه وزارت نفت در‬ ‫حوزه گاز این بود که گازرسانی شود و امروز‬ ‫‪ ۹۴‬درصد جمعیت کشور زیر پوشش شبکه‬ ‫گاز هستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰‬ش��هر بزرگ و کوچ��ک و ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫روستا زیر پوشش هستند و به طور کلی ‪۹۷‬‬ ‫درصد جمعیت شهری و ‪ ۸۳‬درصد جمعیت‬ ‫روس��تایی از این نعمت برخوردارند و بناست‬ ‫که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬این پروژه تکمیل شود اما‬ ‫نتوانس��ته‌ایم به بهترین شکل از منابع گازی‬ ‫کشور برای توسعه‌ بهره‌ بگیریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باید ب��رای گاز برنامه‬ ‫جامع‌ت��ری دنب��ال کنی��م‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۸۰۰‬میلیون متر‌مکعب گاز در‬ ‫کشور تولید می‌ش��ود که با توجه به شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬بای��د از این نعمت برای برون‌رفت از‬ ‫این وضعیت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫دول��ت باید الیح��ه‌ای در حوزه س��وخت به‬ ‫مجل��س بیاورد و یکی از برنامه‌ها این باش��د‬ ‫که خودروهای سنگین گازسوز شوند چراکه‬ ‫می‌تواند ظرفیت خوبی برای ذخیره گازوئیل‬ ‫و صادرات آن ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه برای کاهش دمای کره‬ ‫زمین و جلوگیری از آالیندگی زیست‌محیطی‬ ‫بای��د بتوانیم از ظرفیت گاز اس��تفاده کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر یک‌س��وم آلودگی ش��هر‬ ‫تهران مربوط به موتورسیکلت‌ها است‪.‬‬ ‫اگ��ر از گاز‪ ،‬ب��رق تولید کنی��م می‌توانیم‬ ‫موتورس��یکلت‌ها را در طول ‪ ۵‬سال گازسوز‬ ‫کنیم‌یا اینکه می‌توانیم گاز را تبدیل به برق‌‬ ‫و برق را صادر کنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید برای بازار‬ ‫بین‌المللی برنامه مدونی در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫خال��دی با بی��ان اینکه ای��ران ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حالی که رقم بودجه کش��ور ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان اس��ت و این رقم یعنی‬ ‫اینک��ه انرژی را ه��در می‌دهیم و باید قیمت‬ ‫واقعی آن مشخص شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حجم گاز درجای میدان کیش ‪ ۵۵.۵‬تریلیون فوت‌مکعب با ضریب‬ ‫بازیافت ‪ ۷۰‬درصد و حج��م میعانات گازی این میدان ‪ ۵۱۴‬میلیون‬ ‫بشکه است‬ ‫‪ ۴۷۶‬میلیون یورو و ‪ ۱.۳۳۱‬میلیارد ریال تعیین شده بود‪.‬‬ ‫قرار بود میدان کیش در یک فاز خشکی و ‪ ۴‬فاز دریایی‬ ‫توس��عه یابد‪ .‬در این راستا پیش از خروج امریکا از برجام‌‪،‬‬ ‫برای توسعه این میدان چند قرارداد محرمانگی امضا شده‬ ‫و ش��ل گزارش نهای��ی خود را ارائه ک��رده بود‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت‌های «انی» و دو شرکت ایرانی «غدیر» و «صانع»‬ ‫گزارش نهایی خود را ارائه کرده بودند‪.‬‬ ‫آن‌طور که شهنازی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره‬ ‫ت اعالم کرده بود‬ ‫پیش��ین شرکت مهندسی و توس��عه نف ‌‬ ‫خطوط لوله بین جزیره و شهر آفتاب کشیده شده است‪.‬‬ ‫قرار بود برای این میدان در ش��هر آفتاب یک پاالیش��گاه‬ ‫س��اخته شود اما با توجه به کمبود خوراک پاالیشگاه‌های‬ ‫فازهای ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬و پاالیش��گاه جم قرار است گاز این میدان‬ ‫به عسلویه منتقل شود‪.‬‬ ‫خطر فروپاشی اوپک جدی‌تر شد‬ ‫در آس��تانه آماده شدن گروه اوپک‌پالس برای دیدار در وین‪ ،‬یک‬ ‫بار دیگر تهدید جدیدی برای این باشگاه صادرکنندگان نفت ظاهر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬یکپارچگی داخلی اوپک در شرایطی‬ ‫ک��ه چندی��ن عضو بزرگ ای��ن گروه نه‌تنها ب��ا تحریم‌های خارجی‬ ‫روبه‌رو شده‌اند بلکه اعضایی مانند ونزوئال در خطر فروپاشی داخلی‬ ‫قرار گرفته‌اند زیر س��وال رفته اس��ت‪ .‬امریکا با هدف اعمال فش��ار‬ ‫حداکثری‪ ،‬پایان معافیت‌ها برای واردات نفت ایران را اعالم کرده و‬ ‫اگرچه هدف ترامپ برای به صفر رساندن تولید نفت ایران غیرواقع‬ ‫گرایانه است اما تاثیر تحریم‌ها برای همه غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫در ونزوئ�لا ک��ه یکی دیگر از اعضای اوپک اس��ت دولت نیکالس‬ ‫مادورو‪ ،‬رئیس‌جمهوری این کش��ور ب��ا تحریم‌های امریکا و بحران‬ ‫سیاسی روبه‌رو است که در آن امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی‬ ‫و ع��رب طرف خوان گوایدو‪ ،‬رهبر مخالف��ان را گرفته‌اند‪ .‬ونزوئال با‬ ‫خط��ر فروپاش��ی اقتصادی روبه‌رو ش��ده زیرا فعالی��ت بخش‌های‬ ‫هیدروکربن این کشور فلج شده است‪ .‬در روزهای اخیر نیز وضعیت‬ ‫وخامت بیش��تری پیدا کرده و مخالف��ان در حمایت بخش‌هایی از‬ ‫نیروهای مس��لح و امنیتی‪ ،‬شورش��ی را برای سرنگونی دولت حاکم‬ ‫آغاز کرده‌اند‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت مادورو که از حمایت روسیه‪ ،‬چین‬ ‫و ترکیه برخوردار اس��ت‪ ،‬همچنان در قدرت باقی مانده است‪ .‬با در‬ ‫نظ��ر گرفتن ش��رایط ای��ن دو عضو بزرگ اوپک‪ ،‬بن��ای داخلی این‬ ‫گروه ش��کاف پیدا کرده اس��ت‪ .‬استراتژی کاهش تولید اوپک‌پالس‬ ‫با هدایت عربس��تان س��عودی همچنان اجرا می‌ش��ود اما بخشی از‬ ‫موفقیت آن ناشی از پیامدهای منفی تحریم‌های امریکا علیه ایران‬ ‫و ونزوئال بوده است‪ .‬سطح باالی پایبندی این گروه به توافق کاهش‬ ‫تولی��د‌(‪ ۱۲۸‬درصد) ب��ه دلیل افت عرضه این دو صادرکننده بزرگ‬ ‫بوده است‪ .‬همزمان عربستان سعودی‪ ،‬امارات متحده عربی و روسیه‬ ‫نقش خود را حفظ کرده و بر اس��اس توافق‪ ،‬عرضه خود را محدود‬ ‫نگه داشته‌اند‪ .‬خوشبینی نسبت به عراق بر مبنای فرضیات نامعلوم‬ ‫اس��ت در حالی که وضعیت لیبی به کلی متش��نج است‪ .‬در این بین‬ ‫ناکامی نیجریه برای فروش برخی از محموله‌های نفت خود‪ ،‬مسائل‬ ‫داخلی اوپک را تشدید کرده است‪ .‬منابع آگاه نیجریه که بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده نفت افریقا به ش��مار می‌رود ‪ ۳‬روز پیش اظهار کردند‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۲۰‬درصد از محموله‌های نفت این کش��ور حتی پس از‬ ‫کاهش نرخ به فروش نرفته است‪ .‬نیجریه نرخ فروش سبد گریدهای‬ ‫نف��ت خ��ام برای بارگیری در ماه مه را کاه��ش داده زیرا خریداران‬ ‫تمایل��ی ب��رای خری��د محموله‌های نفتی که ‪ ۲‬دالر در مقایس��ه با‬ ‫نفت برنت گران‌تر هستند‪ ،‬نشان نمی‌دهند‪ .‬درحال‌حاضر گریدهای‬ ‫نفت��ی اصلی نیجریه ش��امل بانی‌الیت و فورکادوس و اس��کراووس‬ ‫ش��اهد کاهش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سنتی نس��بت به آوریل هستند‪ .‬همزمان‬ ‫نیجریه ناچار ش��ده است چند بار وضعیت اضطراری برای صادرات‬ ‫نف��ت بانی‌الیت به دلیل تعطیلی یکی از دو خط لوله صادراتی خود‬ ‫اعالم کند که دلیل اصلی آن نبود تقاضا از سوی مشتریان اروپایی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در هفته‌های آ‌ینده که تحلیلگ��ران به آمارهای تولید‪،‬‬ ‫حجم ذخایر و تقاضا متمرکز می‌شوند‪ ،‬اوپک تالش خواهد کرد در‬ ‫برابر فش��ار برای افزایش تولید مقاومت کند و همزمان جناحی که‬ ‫در رأس آن عربستان سعودی قرار دارد به طور احتمالی با مقابله با‬ ‫محور تهران‪-‬ونزوئال و به طور احتمالی عراق خواهد پرداخت‪ .‬وزیر‬ ‫نفت ایران در بیانیه‌های متعدد بارها درباره خطر فروپاش��ی اوپک‬ ‫هش��دار داده و تهران تهدید کرده اس��ت تمامی تدابیر الزم را برای‬ ‫مس��دود ک��ردن جریان نفت و گاز اعض��ای اوپک که از تحریم‌های‬ ‫امریکا حمایت می‌کنند به کار خواهد بس��ت‪ .‬بیژن زنگنه در دیدار‬ ‫ب��ا بارکین��دو‪ ،‬دبیرکل اوپ��ک در تهران این تهدی��د را تکرار کرد و‬ ‫بارکیندو در پاسخ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اوپک تمام تالش خود را خواهد کرد‬ ‫تا سیاس��ت‌های نفت و گاز این س��ازمان از سیاست جدا شود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬اظهارات دبیرکل اوپک با توجه به داغ ش��دن آتش اختالف‬ ‫می��ان اعض��ای اوپک چندان روش��ن به نظر نمی‌رس��د‪ .‬ایران روی‬ ‫عراق‪ ،‬لیبی و ونزوئال برای اعمال فش��ار روی ریاض و ابوظبی برای‬ ‫حمای��ت نکردن از تحریم‌های امریکا حس��اب می‌کند‪ .‬دیدار اوپک‬ ‫در ژوئن از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود‪ .‬فش��ار ژئوپلتیکی به‬ ‫همراه رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه فضای کمتری برای مانور‬ ‫کشورهای عربی نسبت به گذشته می‌گذارد‪ .‬تهران امیدوار بوده که‬ ‫مس��کو را در طرف خود نگه دارد اما روسیه یکی از دست‌اندرکاران‬ ‫اصلی توافق کاهش تولید اوپک‌پالس بوده و از تالش‌های عربستان‬ ‫و امارات در لیبی پش��تیبانی می‌کند‪ .‬بر اساس گزارش اویل‌پرایس‪،‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د دیدار ژوئن اوپک‌‌(خرداد‪-‬تیر) در وین تکرار دیدار‬ ‫سال گذشته میالدی خواهد بود‪ .‬از یک سو موازنه قدرت در اوپک‬ ‫در حال تغییر است و از سوی دیگر روسیه همچنان تمایل دارد یک‬ ‫توافق رسمی با اوپک داشته باشد‪.‬‬ ‫نفت و گاز سرو‪ ،‬تولید‌کننده نوع خاصی از کاتالیست اتیلن‬ ‫شرکت دانش‌بنیان نفت و گاز سرو که در زمینه تولید کاتالیست‬ ‫فعالیت می‌کند با دانش��گاه علم و صنعت و پتروش��یمی مروارید‬ ‫به منظور تولید و اس��تفاده از کاتالیست تفاهمنامه همکاری امضا‬ ‫کرد‪‌.‬در حاش��یه نمایشگاه صنعت نفت تهران‪ ،‬شرکت دانش‌بنیان‬ ‫س��رو که تولید ‪ ۳۰‬درصد از کاتالیست‌های مورد نیاز پاالیشگاه‌ها‬ ‫و پتروشیمی کش��ور را برعهده دارد‪ ،‬به منظور دستیابی به دانش‬ ‫فنی تولید برخی از کاتالیست‌های جدید و همچنین استفاده انبوه‬ ‫از کاتالیس��ت تولید اتیلن با دانش��گاه علم و صنعت و‌پتروشیمی‬ ‫مرواری��د تفاهمنامه هم��کاری امضا کرد‪ .‬در حاش��یه امضای این‬ ‫تفاهمنامه‪‌،‬مدیرعامل پتروش��یمی مرواری��د گفت‪ :‬امروز بعد از ‪۴‬‬ ‫س��ال کار مشترک در حال تجاری‌س��ازی این کاتالیست هستیم‬ ‫و به س��مت تولید تجاری این کاتالیس��ت پیش خواهیم رفت که‬ ‫تا‌کنون دو کشور خارجی تولید‌کننده این نو‌ع کاتالیست بوده‌اند‪.‬‬ ‫ج��وکار گفت‪ :‬تنها کاتالیزور تولید اتیلن در سراس��ر جهان این‬ ‫کاتالیست هس��ت که فقط در اختیار دو ش��رکت خارجی بوده و‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬سال بود که این نوع کاتالیست را از شرکت‌های خارجی‬ ‫سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین فعال متوقف شد‬ ‫س��خنگوی هیات‌رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی از‬ ‫برگزاری جلس��ه غیرعلنی در خانه ملت با موضوع بنزین‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬س��همیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین فعال‬ ‫متوق��ف و قرار ش��د برای یافتن راهکار ب��ا دولت رایزنی‬ ‫ی در جمع خبرنگاران‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪‌،‬بهروز نعمت ‌‬ ‫گف��ت‪ :‬موضوع‌های مختلفی در حوزه منطقه‪ ،‬بین‌المللی‬ ‫و داخلی در این جلسه غیر‌علنی‌‌مجلس شورای اسالمی‬ ‫مط��رح ش��د‪ .‬نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی همچنین گفت‪ :‬در بحث اصالح ساختار بودجه‬ ‫قرار شد محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫س��ناریوهای مختلفی را که دولت آماده کرده به مجلس‬ ‫ارائه کند‪ .‬س��خنگوی هیات‌رئیس��ه مجل��س اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره بحث بنزین فعال موضوع متوقف اس��ت و قرار شد‬ ‫‌در ای��ن زمینه مجلس با دول��ت رایزنی‌هایی برای یافتن‬ ‫راهکا ‌ر انجام دهد‪ .‬درباره بنزین قرار شد مجلس و دولت به‬ ‫ک جلسه‌هایی برگزار کنند اما در کل موضوع‬ ‫طور مشتر ‌‬ ‫متوقف است‪ .‬نعمتی افزود‪ :‬این هفته قرار شد کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه با محمد‌باقر نوبخت جلس��ه‌هایی بگذار‌د‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد این جلس��ه در‌ماه جاری برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫البته نوبخت در جلس��ه فراکسیون مستقلین مطرح کرد‬ ‫که سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته‌اند و همین امروز‬ ‫هم در جلسه‌های دولت این موضوع را بررسی می‌کنند‪.‬‬ ‫به طور عمده شرکت سود کمی استفاده می‌کردیم‪.‬‬ ‫ج��وکار در ادامه گفت‪ :‬با س��رمایه‌گذاری ‪ ۷۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫شرکت پتروشیمی مروارید به عنوان نمونه آزمایشی کار تحقیقاتی‬ ‫تولی��د این کاتالیس��ت اس��تراتژیک را آغ��از کردی��م و امروز این‬ ‫کاتالیزور تس��ت را انجام داده و بس��یار با‌کیفیت‌تر از موارد مشابه‬ ‫خارجی است‪ .‬مدیرعامل پتروش��یمی مروارید تصریح کرد‪ :‬آماده‬ ‫هس��تیم که این کاتالیس��ت را در ش��رکت مروارید تست کنیم و‬ ‫دولت باید از این شرکت‌های دانش فنی حمایت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر موانع از سر راه شرکت‌های دانش‌بنیانی مثل سرو‬ ‫برداشته شود این شرکت‌ها‌‌می‌توانند صادر‌کننده کاتالیزور باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬در صنعت پتروشیمی دونوع گاز‬ ‫داریم که مادر صنعت اس��ت این دو گاز اتیلن و س��نتز است و هر‬ ‫کشوری اتیلن و سنتز داشته باشد همه صنعت پتروشیمی را دارد‬ ‫و این ش��رکت صنعت پتروشیمی را از این دو گاز خودکفا کرده و‬ ‫صنعت پتروش��یمی ایران به خودکفایی قابل افتخاری دست یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایدرو و پژوهشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاری امضا کردند‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت درباره توسعه‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی تفاهمنامه همکاری امض‌ا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬این تفاهمنامه را بهزاد اعتمادی‪ ،‬قائم‌مقام س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و جعفر توفیقی‪ ،‬رئیس پژوهشگاه صنعت‬ ‫نفت در حاشیه ‪ ۲۴‬نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی به امض‌ا رساندند‪.‬‬ ‫محورهای اساس��ی این تفاهمنامه توس��عه صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی با‬ ‫اس��تفاده از فناوری‌های پژوهش��کده صنعت نفت و زیر‌ساخت‌های مهندسی‬ ‫و صنعت��ی ایدرو و همچنین توس��عه همکاری‌های بین‌المللی اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫پژوهش��گاه صنع��ت نفت با اش��اره به اینکه ایدرو یک س��ازمان ریش��ه‌دار و‬ ‫دارای نقش پررنگ در توس��عه صنایع مختلف و تجربه‌های ارزش��مند اس��ت‬ ‫اب��راز امیدواری کرد که این تفاهمنامه مقدمه‌ای برای توس��عه همکاری‌های‬ ‫دوجانبه باشد‪‌.‬توفیقی افزود‪ :‬پژوهشگاه صنعت نفت با توانمندی‌های ارزشمند‬ ‫و پژوهش��گرانی در تراز بین‌المللی و پیش��ینه خوب در توسعه فناوری‌ها است‬ ‫و بسیاری از فناوری‌ها را در صنعت نفت کشور به اجرا درآورده است‪ .‬توفیقی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند مراکز پژوهشی و صنعتی بیش‬ ‫فّها را افزایش دهند تا بتوانیم در شرایط کنونی خأل‬ ‫از پیش تعامالت‌بین طر ‌‬ ‫ش��رکت‌های بین‌المللی را پر کنیم‪ .‬بهزاد اعتمادی قائم‌مقام ایدرو نیز در این‬ ‫آیین با اشاره به اینکه صنعت نفت از اساسی‌ترین صنایع کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی خوب پژوهشگاه صنعت نفت و توانمندی‌های‬ ‫ایدرو خواهیم توانس��ت ایده‌ها را به محصول و تجاری‌س��ازی کنیم و این گام‬ ‫موثری در رونق تولید اس��ت‪ .‬در این آیین‪ ،‬مدیران امور بین‌الملل و ارتباطات‬ ‫ایدرو‪ ،‬همچنین مدیران پژوهشگاه صنعت نفت حضور داشتند‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۵۸۰‬کیلومتر خط انتقال گاز در سال ‪۹۸‬‬ ‫سرپرست شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت‪ :‬در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اج��رای خط انتقال گاز را در دس��تور کار قرار داده‌ایم که ‪۵۸۰‬‬ ‫کیلومتر تعریف ش��ده اس��ت و تا افق ‪ ۱۴۰۴‬نیز برنامه‌هایی را‬ ‫برای توس��عه خطوط انتقال گاز داریم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهرام‬ ‫صلواتی اظهار کرد‪ :‬اجرای ‪ ۴۱۰۰‬کیلومتر خط انتقال گاز‪۳۰۰ ،‬‬ ‫هزار متر‌مربع مجتمع اداره‌ها‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬واحد اصلی تاسیسات‬ ‫تقویت فشار‪ ۵ ،‬طرح اصلی واحدهای پاالیشگاهی و سامانه‌های‬ ‫اندازه‌گیری و ‪ ۱۰۰۰‬متر‌مربع مراکز بهره‌برداری در دس��تور کار‬ ‫این ش��رکت قرار دارد که تا زمان هدف اجرایی خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اقدام‌های شرکت مهندسی و توس��عه گاز ایران در‬ ‫س��ال گذشته اظهار کرد‪ :‬پیوستن ایران به جمع تولیدکنندگان‬ ‫مرکاپتان‪ ،‬گش��ایش خط لوله انتقال گاز اتان از سایت ‪ ۲‬پارس‬ ‫جنوبی به مجتمع‌های پتروشیمی و ایستگاه‌های اندازه‌گیری گاز‬ ‫خروجی پاالیش��گاه‌های پارس جنوبی‪ ،‬بهره‌‌برداری از پروژه‌های‬ ‫زنجیره ارزش میدان گازی پارس جنوبی همزمان با بهره‌برداری‬ ‫رس��می از فازهای ‪ ۲۲ ،۱۷‬تا ‪ ۲۴‬پارس جنوبی‪ ،‬ارتقای مدیریت‬ ‫ن‪‌-‬هزین��ه در اج��رای پروژه با اس��تانداردهای فنی‪ ،‬کیفی و‬ ‫زما ‌‬ ‫ایمنی و همچنین توسعه دیگر پروژه‌های زیرساخت همزمان با‬ ‫توس��عه خطوط انتقال از جمله اقدام‌های مهم شرکت مهندسی‬ ‫و توس��عه گاز ایران در س��ال ‪ ۹۷‬بوده اس��ت‪ .‬او ب��ه طرح‌های‬ ‫اجرا‌ش��ده در حوزه ذخیره‌سازی گاز طبیعی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫تهیه اس��ناد فنی و قراردادی فاز دوم ذخیره‌سازی گاز در میدان‬ ‫شوریجه به روش بی‌اوتی تکمیل امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز‬ ‫در می��دان قزل‌تپه و انعقاد پیمان حفاری چ��اه ارزیابی و پایان‬ ‫مطالعات پیش امکان‌س��نجی گاز در میدان‌های باباقیر و بامپول‬ ‫از جمله پروژه‌های اجرا شده در سال گذشته در این حوزه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر این مس��ئله که در زمینه خطوط انتقال‬ ‫گاز این ش��رکت موفق ب��ه اجرای پروژه‌های انتق��ال گاز اوتان‪،‬‬ ‫کهنوج‪-‬جیرفت انتقال خط گاز تقویتی کاش��مر‪ ،‬افتتاح بخشی‬ ‫از خط نهم سراس��ری گاز و خط انتقال گاز سر‌بیش��ه‪-‬نهبندان‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجموع این خطوط ‪ ۷۳۷‬کیلومتر تخمین زده‬ ‫شده عالوه‌بر این اقدا ‌مّهای متعددی نیز برای تاسیسات تقویت‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫فشار گاز ایجاد ‌‌‬ ‫گاز توانس��ت ‪ ۲۰‬واحد از تاسیس��ات اهواز مربوط به خط ششم‬ ‫سراسری گاز‪ ۱۰ ،‬واحد تاسیسات خورموج و ‪ ۱۰‬واحد تاسیسات‬ ‫آب پخش مربوط به خط پنجم سراسری انتقال گاز را اجرا کند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫متولی حمل‌ونقل ریلی کشور ‪ ۸‬میلیارد تومان جریمه شد‬ ‫ریل��ی‪ ،‬حتی در س��ال ‪ ۹۷‬هم که هزینه ش��رکت‌ها‬ ‫بس��یار س��نگین‌تر ش��د افزایش قیمتی در نوروز ‪‌۹۸‬‬ ‫اعمال نکردیم‪.‬‬ ‫معاون مسافری راه‌آهن می‌گوید جریمه ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫تومانی ش��رکت راه‌آهن از س��وی تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫مربوط به مصوبه س��ال ‪ ۹۳‬مبنی ب��ر دریافت هزینه‬ ‫خدمات ایستگاهی از مسافران است‪.‬‬ ‫میرحس��ن موس��وی به فارس گفت‪ :‬از س��ال ‪۹۳‬‬ ‫براس��اس مصوبه‪ ،‬رقمی حدود ‪ ۵‬ه��زار تومان‪ ،‬فقط‬ ‫در مس��یرهای بلند ریلی‪ ،‬بابت خدمات ایس��تگاهی‬ ‫در بلیت‌ه��ا اعمال می‌ش��ود تا ب��رای ارتقای کیفیت‬ ‫خدمت‌رس��انی ب��ه مس��افران در ایس��تگاه‌ها به کار‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬این هزینه‌ها صرف ایجاد پله‌های برقی‬ ‫و آسانسور‪ ،‬ساخت نمازخانه‌‪ ،‬سرویس‌های بهداشتی‪،‬‬ ‫سالن‌های انتظار‪ ،‬تجهیز ایستگاه‌ها و‪ ...‬می‌شود‪.‬‬ ‫موس��وی ب��ا بی��ان اینک��ه درص��د باالی��ی از‬ ‫استفاده‌کنندگان از قطارهای مسافری‪ ،‬اقشار متوسط‬ ‫به پایی��ن جامعه هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در زمینه اجرای‬ ‫سیاست‌های ش��رکت راه‌آهن از سال ‪ ۱۳۹۴‬تا امروز‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬درصد در تیر سال ‪ ۹۷‬آن هم با مصوبه ستاد‬ ‫تنظی��م بازار‪ ،‬افزایش نرخ در بلیت قطار داش��ته‌ایم و‬ ‫باوجود تورم‌های اخیر و افزایش هزینه ش��رکت‌های‬ ‫ی��ک کارش��ناس حمل‌ونق��ل ریلی معتقد اس��ت‬ ‫باتوجه به اینکه نرخ بلیت قطار همگام با تورم رش��د‬ ‫نکرده‪ ،‬دریاف��ت هزینه خدمات ایس��تگاهی‪ ،‬اقدامی‬ ‫اجتناب‌ناپذی��ر بوده و ورود نهادهای بازرس��ی به این‬ ‫حوزه جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫با انتقاد از‬ ‫ورود تعزی��رات حکومتی به موض��وع دریافت هزینه‬ ‫خدمات ایس��تگاهی بی��ان کرد‪ :‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫افزایش ن��رخ چندان��ی در بلیت قطار نداش��ته‌ایم و‬ ‫افزای��ش نرخ بلیت متناس��ب با تورم نبوده و بس��یار‬ ‫کمتر از آن بوده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬فعاالن حمل‌ونقل ریلی مدت‌هاس��ت‬ ‫فریاد می‌زنند که نرخ بلیت باید آزاد و رقابتی باش��د‬ ‫و ش��رکت‌های ریلی به‌دلیل ارزانی بیش از حد بلیت‪،‬‬ ‫ضررده هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر حمل‌ونقل ریل��ی‪ ،‬رقیبی قدرتمند‬ ‫به نام حمل‌ونقل جاده‌ای دارد که برای داش��تن توان‬ ‫رقابت با آن امکان افزای��ش نرخ بلیت به‌طور دلخواه‬ ‫را ن��دارد و اگر نرخ بلیت از رق��م خاصی باالتر برود‪،‬‬ ‫احمد خشنودی‬ ‫کارشناس حمل‌ونقل ریلی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سال‌های گذش��ته‪ ،‬انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و‬ ‫خدمات وابس��ته بابت دریافت هزینه خدمات ایس��تگاهی از س��وی‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬به این شرکت اعتراض کرده بود!‬ ‫‹ ‹برخ�ورد دس�توری مش�کلی را ح�ل‬ ‫نمی‌کند‬ ‫ریزش ش��دیدی در مس��افران قطار دیده می‌ش��ود؛‬ ‫بنابراین برای کنترل نرخ بلیت‪ ،‬به‌هیچ وجه نیازی به‬ ‫دخالت تعزیرات حکومتی نیس��ت و باتوجه به شرایط‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی‪ ،‬خود ب��ازار قیمت‌ه��ا را متعادل‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫قصابیان با تاکید بر اینکه دخالت تعزیرات حکومتی‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬نتیجه‌ای جز ایج��اد زحمت مضاعف‬ ‫برای حمل‌ونقل ریلی و ش��رکت‌های فعال این حوزه‬ ‫ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تجربه این سال‌ها به‌عنوان مثال در‬ ‫زمینه ارز نشان داد که برخورد دستوری و تعزیراتی‪،‬‬ ‫کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند‪ .‬نمونه شکست خورده‬ ‫دیگر برای این نوع مداخله‌ها‪ ،‬مس��ئله کاغذ است که‬ ‫ب��ا ارز ‪ ۴200‬تومانی وارد و به نرخ آزاد توزیع ش��د و‬ ‫تعزیرات حکومتی نیز هیچ کاری نتوانست انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از اینک��ه در میان گرانفروش��ی‌های‬ ‫گوناگونی که در جامعه با آن روبه‌رو هس��تیم جریمه‬ ‫کردن ش��رکت راه‌آهن بابت دریاف��ت هزینه خدمات‬ ‫ایستگاهی اقدامی عجیب است‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه تعزیرات‬ ‫در بی��ن همه مش��کالت به هزینه ‪۵‬ه��زار تومانی که‬ ‫راه‌آه��ن بابت ارائ��ه خدم��ات از مس��افران دریافت‬ ‫می‌کند‪ ،‬ورود کرده نش��ان می‌ده��د دیواری کوتاه‌تر‬ ‫از راه‌آ‌هن نیس��ت و هنوز درک درس��تی از وضعیت‬ ‫حمل‌ونقل ریلی در جامعه و حتی در میان مسئوالن‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫جزئیات بازسازی خط‌آهن گرگان‪-‬اینچه‌برون‬ ‫مدیرعامل راه‌آه��ن با بیان اینکه برای هدایت س��یالب در‬ ‫منطق��ه آق‌قال ‪ ۷‬نقطه از راه‌آه��ن گرگان‪-‬اینچه‌برون تخریب‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از این نقاط ‪ ۴‬نقطه تاکنون بازس��ازی ش��ده و ‪۳‬‬ ‫نقطه در دست بازسازی است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس س��عید رس��ولی اظهار ک��رد‪ :‬پس از وقوع‬ ‫س��یالب در استان گلس��تان‪ ،‬با هماهنگی س��ازمان مدیریت‬ ‫بحران کش��ور‪ ،‬خط‌آهن گرگان‪-‬اینچه‌برون در منطقه آق‌قال‬ ‫در ‪ ۷‬نقطه تخریب ش��د تا سیالب به منطقه‌های دیگر هدایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪ ۴‬نقط��ه از ای��ن ‪ ۷‬نقط��ه با‬ ‫اس��تفاده از قطعه‌های بتنی بازسازی ش��ده و ‪ ۳‬نقطه هم در‬ ‫دست بازس��ازی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این قطعه‌های بتنی از‬ ‫استان‌های دیگر کشور به این منطقه آورده شد و تالش کردیم‬ ‫برای تس��ریع کار‪ ،‬به‌جای آنکه به‌دنبال س��اخت و تولید این‬ ‫قطعه‌های بتنی باشیم‪ ،‬قطعه‌های آماده را از استان‌های دیگر‬ ‫به این منطقه بیاوریم تا نقش پل را ایفا کنند‪ .‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی افزود‪ :‬البته به‌دلیل بروز سیالب‪ ،‬ادامه این خط‬ ‫ریلی در منطقه ترکمنس��تان هم دچار مشکل شده که هنوز‬ ‫مرمت نشده اس��ت؛ بنابراین برای عبور قطارهای ترانزیتی از‬ ‫محور گرگان‪-‬اینچه‌برون باید ادامه خط نیز در ترکمنس��تان‬ ‫ترمیم ش��ود‪ .‬مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه نصب قطعه‌های‬ ‫بتنی در قالب پل اجرا می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به‌زودی مس��یر ریلی‬ ‫گرگان‪-‬اینچه‌برون بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫باید طرف ترکمنستانی هم وظایف خود را انجام دهد تا کار‬ ‫به پایان برسد‪ .‬وی با بیان اینکه هنوز بخشی از آق‌قال زیر آب‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه حمل‌ونقل ریلی فقط در این خط‌آهن‬ ‫مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫در دیگر مناطق سیل‌زده مانند لرستان‪ ،‬خوزستان یا منطقه‬ ‫مازندران‪ ،‬آب‌شستگی‪ ،‬ریزش و رانش کوه داشتیم که خطوط‬ ‫به‌سرعت اصالح شد‪.‬‬ ‫گرچه قصابیان دریافت هزینه خدمات ایس��تگاهی‬ ‫را اقدام��ی قابل‌قبول باتوجه ب��ه وضعیت نرخ‌گذاری‬ ‫بلیت قطار می‌داند اما بررس��ی‬ ‫نشان می‌دهد‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬انجمن صنفی ش��رکت‌های‬ ‫حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته بابت دریافت هزینه‬ ‫خدمات ایس��تگاهی از س��وی راه‌آهن‪ ،‬به این شرکت‬ ‫اعتراض کرده بود!‬ ‫در نام��ه‌ای که در س��ال ‪ ۹۳‬با امضای سیدحس��ن‬ ‫موس��وی‌نژاد‪ ،‬رئیس وقت انجمن صنفی شرکت‌های‬ ‫حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابس��ته منتشر شد‪ ،‬آمده‬ ‫اس��ت دریافت هزینه خدمات ایس��تگاهی از س��وی‬ ‫راه‌آه��ن‪ ،‬مخالف با قانون دسترس��ی آزاد به ش��بکه‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی‪ ،‬آیین‌نامه راه‌اندازی ش��رکت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی و قرارداده��ای بهره‌ب��رداری بین‬ ‫راه‌آه��ن و ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریل��ی و در تضاد‬ ‫آش��کار با منافع بخش خصوصی و حقوق قانونی آنها‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن نام��ه اعتراض��ی‪ ،‬س��هم درآمدی‬ ‫ش��رکت راه‌آه��ن از فعالیت ش��رکت‌های حمل‌ونقل‬ ‫ریل��ی مس��افری‪ ،‬در قالب درصد مش��خصی از بهای‬ ‫ف��روش بلی��ت در بخش مس��افری تامین می‌ش��ود‬ ‫که درص��د مزب��ور در ش��رکت‌های حمل‌ونقل ریلی‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬به‌طور مش��خصی تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در قرارداد ش��رکت‌های مس��افری‬ ‫با راه‌آهن به صراحت تصریح ش��ده که این ش��رکت‬ ‫خدمات��ی مانند خدمات ایس��تگاهی را به‌طور رایگان‬ ‫ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫دریافت‬ ‫هزینه خدمات‬ ‫ایستگاهی باید‬ ‫متوقف شود؛‬ ‫در غیر این‬ ‫صورت سازمان‬ ‫تعزیرات‬ ‫حکومتی با عنوان‬ ‫گرانفروشی‬ ‫به این مسئله‬ ‫ورود خواهد کرد‬ ‫افزایش ‪ ۷۷‬درصدی درآمد ترانزیت ریلی‬ ‫معاون بازرگانی و بهره‌برداری ش��رکت راه‌آهن از رش��د ‪۷۷‬‬ ‫درص��دی درآمد حمل بار ریلی در س��ال ‪ ۹۷‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در س��ال گذش��ته از محل حمل بار ریلی ‪ ۴۱۶‬میلیارد تومان‬ ‫درآمد کسب شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬بابک احمدی اظهار ک��رد‪ :‬حمل محموله‌های‬ ‫بین‌الملل��ی در ح��وزه بازرگان��ی خارج��ی به‌ط��ور متوس��ط‬ ‫‪ ۱۴۰‬ه��زار تومان برای کش��ور به ازای هر تن درآمد داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره راه‌آهن اهمیت توس��عه ترانزیت در دو‬ ‫کری��دور مه��م ش��مال‪-‬جنوب و چین‪-‬ایران را یادآور ش��د و‬ ‫افزود‪ :‬با مذاکره با مس��ئوالن راه‌آهن کش��ورهای مس��یر این‬ ‫دو کریدور بین‌المللی‪ ،‬موفق ش��دیم عالوه ب��ر اجرایی کردن‬ ‫تعرفه‌ه��ای توافق��ی‪ ،‬زم��ان س��یر واگن‌های ب��اری را کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫نرخ سوخت شناورهای مسافری در سال ‪۹۸‬‬ ‫معاون ام��ور دریایی س��ازمان بنادر دریان��وردی آخرین وضعیت‬ ‫نرخ سوخت ش��ناورهای مسافری و باری و نیز نرخ بلیت شناورهای‬ ‫مسافری را در سال ‪ ۱۳۹۸‬تشریح کرد‪.‬‬ ‫هادی حق‌ش��ناس در گفت‌وگو با ایس��نا با اش��اره ب��ه اینکه نرخ‬ ‫سوخت ش��ناورهای مس��افری و باری از س��وی وزارت نفت تعیین‬ ‫می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سوخت شناورهای مسافری در آب‌های داخلی‪،‬‬ ‫یارانه‌ای و س��وخت ش��ناورهای باری در آب‌ه��ای بین‌المللی با نرخ‬ ‫آزاد محاسبه می‌ش��ود‪ .‬تا این لحظه افزایش نرخ سوخت شناورهای‬ ‫مسافری و باری در دستور کار نیست و در این زمینه افزایش قیمتی‬ ‫ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت نرخ بلیت ش��ناورهای مسافری در سال جاری‬ ‫نیز بیان کرد‪ :‬در برخی مسیرها شاهد افزایش نرخ ‪ ۲۰‬درصدی بلیت‬ ‫شناورهای مسافری برای مس��افران غیربومی بوده‌ایم و این افزایش‬ ‫مبلغ برای گردشگران لحاظ شد‪.‬‬ ‫مع��اون امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی اف��زود‪ :‬در ایام‬ ‫‹ ‹اقدام قاب�ل تامل راه‌آه�ن در دریافت‬ ‫هزینه خدمات‬ ‫نوروز در بازه زمانی ‪ ۲۵‬اس��فند سال گذشته تا ‪ ۱۵‬فروردین امسال‪،‬‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ بودیم و با پایان این ایام قیمت‌ها به حالت پیش‬ ‫بازگشت‪.‬‬ ‫اس��حاق اصالحی‪ ،‬مدیر شرکت تعاونی ش��ناورهای مسافری بندر‬ ‫ش��هید حقانی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اش��اره به اینکه نرخ بلیت‬ ‫شناورهای مسافری از بندرعباس به قشم برای بومیان در ایام نوروز‬ ‫‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان و برای گردش��گران ‪ ۲۰‬ه��زار تومان بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با پایان نوروز نرخ بلیت ش��ناورهای مس��افری در این مس��یر‬ ‫به مبلغ پیش بازگش��ته است‪ .‬به‌گفته وی در سال گذشته نرخ بلیت‬ ‫شناورهای مس��افری حدود ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته بود اما در سال‬ ‫جاری خبری از افزایش نرخ در این زمینه نیست‪ .‬اصالحی همچنین‬ ‫با تاکید بر اینکه نباید نرخ س��وخت ش��ناورهای مس��افری در سال‬ ‫ج��اری افزایش یابد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به‌طور حتم با افزایش نرخ س��وخت‬ ‫شناورهای مسافری با مشکل روبه‌رو خواهیم شد و امیدواریم در این‬ ‫زمینه افزایش نرخ اعمال نشود‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۵‬قطار باری از چین به ایران‬ ‫ب��ار حمل کرده‌اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این قطاره��ا از مرزهای‬ ‫سرخس و اینچه‌برون وارد کشور شده‌اند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬براس��اس توافق با کش��ورهای روس��یه و‬ ‫جمهوری آذربایجان‪ ،‬به‌دنبال راه‌اندازی ش��رکت‌های مشترک‬ ‫بین ایران و این کش��ورها هس��تیم تا بتوانیم زمینه‌های رشد‬ ‫ترانزیت کاال به س��مت کش��ورهای آس��یای میانه و روسیه را‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫معاون بهره‌برداری و س��یر و حرکت ش��رکت راه‌آهن با بیان‬ ‫اینکه حمل بار با ناوگان ریلی در س��ال گذش��ته ‪ ۱۵‬درصد در‬ ‫تن کیلومتر در مقایسه با سال ‪ ۹۶‬افزایش یافت‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار‬ ‫داریم باتوجه به روند افزایشی حمل بار با ناوگان ریلی و تالش‬ ‫همکاران در س��ال ‪ ۹۸‬به هدف حمل بار داخلی به میزان ‪۸۶‬‬ ‫میلیون تن و بار بین‌المللی به میزان ‪ ۹‬میلیون تن دست پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نیاز مترو تهران به ‪ ۲‬هزار واگن‬ ‫ش��هردار تهران گفت‪ :‬در ته��ران درحال‌حاضر روزانه ‪۲‬‬ ‫میلیون س��فر با مترو داریم که هدف‌مان ‪ ۷‬میلیون سفر‬ ‫در روز اس��ت؛ به همین دلیل باید ‪ ۲‬هزار واگن به ناوگان‬ ‫مترو اضافه کنیم که در شرایط تحریم بسیار سخت است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران در برنامه‬ ‫زنده تهران ‪ ۲۰‬شبکه ‪ ۵‬سیما گفت‪ :‬به‌طور قطع از این به‬ ‫بعد پروژه‌های بزرگی مانند اتوبان صدر نخواهیم س��اخت‬ ‫اما این به این معنا نیست که هیچ کاری نخواهیم کرد‪ .‬ما‬ ‫در همین شرایط خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬را راه‌اندازی کردیم‪ .‬البته‬ ‫خ��ط ‪ ۷‬پیش‌تر راه افتاده بود اما ایمنی آن کامل نبود‪ .‬ما‬ ‫با تحریم روبه‌رو شدیم اما همکاران‌مان سامانه‌های تحریم‬ ‫شده را راه‌اندازی کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از آن مهم‌تر خط ‪ ۶‬اس��ت که بسیاری از‬ ‫تجهیزات آن ساخت داخل هستند‪ .‬البته همه ایستگاه‌ها‬ ‫هنوز راه نیفتاده‌اند ک��ه این تدریجی بودن‪ ،‬رویه‌ای رایج‬ ‫اس��ت و به مرور همه ایس��تگاه‌ها م��ورد بهره‌برداری قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫حناچ��ی گفت‪ :‬در تهران درحال‌حاضر روزانه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫س��فر با مترو داریم که هدف‌مان ‪ ۷‬میلیون س��فر در روز‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل باید ‪ ۲‬ه��زار واگن به ناوگان مترو‬ ‫اضافه کنیم که در ش��رایط تحریم بس��یار س��خت است‪.‬‬ ‫اکنون واگن‌ها به‌طور سی‌کی‌دی وارد و ‪ ۴۰‬درصد قطعات‬ ‫ساخت داخل به آن اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در بخش اتوبوسرانی شرمنده مردم‬ ‫هستیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تهران به ‪ ۷‬هزار اتوبوس نیاز دارد که‬ ‫اکنون فقط حدود ‪ ۳۵۰۰‬اتوبوس داریم‪ .‬فشار این کمبود‬ ‫هم به ش��رکت اتوبوس��رانی و هم ب��ه اتوبوس‌های بخش‬ ‫خصوصی وارد می‌شود‪ .‬تالش می‌کنیم راه‌هایی برای حل‬ ‫این مشکل بیابیم؛ به‌عنوان مثال دولت می‌تواند با تامین‬ ‫خطوط اعتباری در این زمینه کمک کند‪.‬‬ ‫ش��رکت راه‌آه��ن ب��ه اتهام گرانفروش��ی و‬ ‫دریافت هزینه خدمات ایس��تگاهی ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫تومان جریمه شد! این خبر تاسف‌باری است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذشته‪ ،‬بس��یاری از متخصصان‬ ‫صنع��ت ریلی و همزمان‪ ،‬خب��رگان بازاریابی‬ ‫مس��لط ب��ر ب��ازار حمل‌ونق��ل مس��افری‪،‬‬ ‫نظرهای بس��یار مفیدی در رس��انه‌ها باعنوان‬ ‫یادداش��ت‪ ،‬گ��زارش و حتی پانوی��س مقاله‬ ‫درباره چالش‌های موجود در بخش مس��افری‬ ‫مط��رح کرده‌اند که متاس��فانه در حد همان‬ ‫زیرنویس‌های مقاله‌ها‪ ،‬مانده‌اند‪.‬‬ ‫وقت��ی بح��ث تخصی��ص ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به بخش مسافری ریلی با هدف تزریق‬ ‫ق��درت رقابت به این بخ��ش مطرح بود‪ ،‬بیان‬ ‫کردیم که رقابت در بازار به کمک پر سیمرغ‪،‬‬ ‫اثری آنی دارد و دولتی مستعجل خواهد بود‪.‬‬ ‫در آن زم��ان گفتی��م فرآیندهای بخش ریلی‬ ‫کشور‪ ،‬فرسوده و منسوخ هستند و نیاز مبرم‬ ‫به بازمهندسی و بازاندیشی دارند‪.‬‬ ‫ام��روز برای راه انداختن ه��ر خدمتی‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه مطالع��ات جمعیت‌ش��ناختی مش��تریان‬ ‫بالق��وه داریم‪ .‬مش��تریان حمل‌ونقل ریلی به‬ ‫دس��ته‌های گوناگونی با نیازها و خواسته‌های‬ ‫متفاوت تقس��یم می‌شوند و باید به این نیازها‬ ‫توج��ه ش��ود‪ .‬امروز مس��ئله رقاب��ت در بازار‬ ‫حمل‌ونقل جهان‪ ،‬مس��ئله‌ای علمی است که‬ ‫الگوریتم‌های تصمیم‌س��ازی دقیق‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫تحلیل داده روش‌های آن را تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫ام��روز بازار موجودیتی هوش��مند اس��ت که‬ ‫پیش‌بینی آن بسیار دشوار است و پیش‌بینی‬ ‫در زنجیره تامین خدمات و محصوالت‪ ،‬حتی‬ ‫با دقیق‌ترین الگوریتم‌ها در بس��یاری اوقات‪،‬‬ ‫اش��تباه از آب درمی‌آی��د‪ .‬مطالعه و بررس��ی‬ ‫ویژگی‌های جمعیت��ی و فرهنگی بازار هدف‬ ‫و بازمهندس��ی فرآینده��ا و الگوریتم‌ه��ای‬ ‫تصمیم‌سازی‪ ،‬تبلیغات علمی و ترویج و ارتقا‪،‬‬ ‫هیچ یک با ارز دولتی انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بلیت قطار ارزان اس��ت‪ .‬این‬ ‫ارزانی‪ ،‬زمانی عنصر رقابتی بود و امروز‪ ،‬بالی‬ ‫جان سودآوری! چه باید کرد؟ دم‌دستی‌ترین‬ ‫راه‪ ،‬افزایش بهای خدمات ایس��تگاهی است؛‬ ‫گاه��ی حتی در مس��یرهایی که بس��یاری از‬ ‫صندلی‌ها خالی هستند!‬ ‫پیش از راه‌اندازی خدمت و ارائه آن‪ ،‬نیاز به‬ ‫مطالعه وسیع روی جمعیت هدف و مشتریان‬ ‫بالق��وه و رفتاره��ا‪ ،‬فرهن��گ و ویژگی‌ه��ای‬ ‫جمعیت��ی و اقلیم��ی آنها داریم‪ .‬ویژه‌س��ازی‬ ‫خدمات ارائه شده‪ ،‬از همین مطالعات درست‬ ‫و علم��ی روی ب��ازار هدف‪ ،‬به‌وج��ود می‌آید‬ ‫و به س��وددهی منج��ر می‌ش��ود‪ .‬آنچه قابل‬ ‫اندازه‌گیری نیست‪ ،‬قابل مدیریت هم نیست‪.‬‬ ‫وقت��ی روی میزان تمای��ل جمعیت هدف به‬ ‫حمل‌ونق��ل عموم��ی یا ریل��ی کار می‌کنیم‪،‬‬ ‫ب��رای گزینه‌های��ی مانن��د «کم‪ ،‬متوس��ط و‬ ‫زیاد» ع��دد ارائه می‌دهی��م و این متغیرهای‬ ‫کمی بی��ان می‌کنیم‪ .‬ما‬ ‫کیف��ی را به ش��دت ّ‬ ‫ب��ه مطالعات مدیریتی نی��از نداریم؛ به اندازه‬ ‫کافی مدیریت‌خوانده داری��م و در این زمینه‬ ‫به شدت اش��باع هس��تیم‪ .‬حمل‌ونقل ریلی‪،‬‬ ‫به مهندس��ان ارش��د خبره تجارت مبتنی بر‬ ‫فناوری اطالعات نیاز دارد که بازار مسافری را‬ ‫مهندس��ی کرده‪ ،‬الگو استخراج کنند و از این‬ ‫الگو‪ ،‬خروجی‌های درس��ت و قابل اتکا بیرون‬ ‫آورن��د و ب��ا تحلیل آنها‪ ،‬برای مدیران ارش��د‬ ‫اجرایی‪ ،‬تصمیم‌های درس��ت بس��ازند‪ .‬امروز‬ ‫رقیبان تج��اری در صنعت‪ ،‬خدم��ات و کاال‪،‬‬ ‫فقط یک کلیک با س��ایر رقیبان فاصله دارند‪.‬‬ ‫خدمات مس��افری هم بخش کوچکی از بازار‬ ‫دیجیتالیزه شده هوشمند امروز است‪ .‬امکان‬ ‫انتخاب‪ ،‬چنان به‌سادگی در اختیار مشتریان‬ ‫بالقوه و فعلی ماس��ت که در مدت چند ثانیه‪،‬‬ ‫از ما به س��مت رقیب ما تمایل پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ما باید هزین��ه این تغییر را برای مش��تریان‬ ‫حمل‌ونقل ریلی‌مان به ش��دت افزایش دهیم‬ ‫و آنه��ا را به ارزش تبدیل کنیم؛ نه با افزایش‬ ‫نرخ‌ه��ا که با ارائه خدمات منحصربه‌فردی که‬ ‫نگذارد مش��تری‌ها از دست بروند و نتوانند از‬ ‫آنه��ا دل بکنند! این معن��ای باال بردن هزینه‬ ‫تغییر برای مش��تری اس��ت‪ .‬سهم حمل‌ونقل‬ ‫ریلی از بازار مس��افری کشور‪ ،‬در عمل ناچیز‬ ‫اس��ت که اگر قرار باش��د هزینه و جریمه هم‬ ‫برای آن پرداخت ش��ود‪ ،‬قابل تحمل نیس��ت‬ ‫و بدنه و اس��کلت‌بندی این بازار ریلی‪ ،‬تحمل‬ ‫چنین فشاری را ندارد؛ بنابراین به‌سرعت باید‬ ‫به راهکارهای عملیاتی علمی و دانشگاهی که‬ ‫در تمام دنیا جواب داده‪ ،‬روی آوریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه‌آهن خطا کرد یا جفا دید؟‬ ‫تعزی��رات حکومتی ش��رکت راه‌آه��ن را ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫تومان جریمه کرد‪.‬‬ ‫البته براساس توضیح مس��ئوالن این شرکت‪ ،‬این‬ ‫جریمه بابت گرانفروش��ی نیس��ت‪ ،‬بلکه بابت دریافت‬ ‫هزینه خدمات ایس��تگاهی از مش��تریان است‪ .‬گرچه‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند ورود تعزیرات حکومتی‬ ‫به این مس��ئله‪ ،‬کار نادرستی است اما بررسی‌ها نشان‬ ‫می‌دهد درحالی در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته هزینه خدمات‬ ‫ایستگاهی از سوی راه‌آهن از مسافران دریافت می‌شد‬ ‫که در همان س��ال‪ ،‬این کار از س��وی انجمن صنفی‬ ‫شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته ممنوع‬ ‫اعالم شده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫براس��اس خبری که س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی در روزهای گذش��ته منتش��ر کرد‪،‬‬ ‫سازمان بازرسی کل کش��ور اردیبهشت سال گذشته‬ ‫گزارش��ی درباره دریافت هزینه خدمات ایس��تگاهی‬ ‫مازاد بر نرخ بلیت از سوی شرکت راه‌آهن به سازمان‬ ‫تعزی��رات حکومتی ارس��ال کرد که ای��ن گزارش در‬ ‫س��ازمان تعزیرات رس��یدگی و منجر به صدور حکم‬ ‫جریمه به مبلغ ‪ ۸۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال شد‪.‬‬ ‫بنا به ای��ن خبر‪ ،‬این حکم در مرحله بدوی اس��ت و‬ ‫در صورت قطعی ش��دن آن‪ ،‬شیوه برگشت مبلغ‌های‬ ‫اضاف��ه‌ای که مس��افران باب��ت خدمات ایس��تگاهی‬ ‫پرداخت کرده‌اند‪ ،‬از سوی ش��رکت راه‌آهن مشخص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین براساس این حکم دریافت هزینه خدمات‬ ‫ایس��تگاهی باید متوقف ش��ود؛ در غی��ر این صورت‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی با عنوان گرانفروش��ی به‬ ‫این مسئله ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئی�ات جریم�ه ‪ ۸‬میلی�ارد تومان�ی‬ ‫راه‌آهن‬ ‫راه‌آهن‬ ‫می‌توانست‬ ‫جریمه نشود‬
‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫کدام دولت شمشیر دو لبه حذف یارانه‌های نقدی را غالف می‌کند‬ ‫نظرگاه‬ ‫توفیق اجباری برای‬ ‫اصالحات اساسی‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه از کجا می‌آید‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یارانه پنهان در‬ ‫واقع‪ ،‬عدم‌النفع‬ ‫دولت به دلیل‬ ‫فروش کاالهای‬ ‫تولیدی در داخل‬ ‫با قیمت‌پایین‌تر‬ ‫از قیمت قابل‬ ‫فروش در خارج‬ ‫از کشور است‬ ‫داستان دنباله‌دار یارانه نقدی همچنان در اقتصاد سیاست‌زده‬ ‫ایران ادامه دارد و هنوز معلوم نیس��ت‌خداحافظی یارانه نقدی‬ ‫از ساختار اقتصادی ایران چه زمانی فرا‌می‌رسد‪ .‬بر اساس قانون‬ ‫برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬پرداخت یارانه نقدی تا آخرین سال قرن‬ ‫حاضر باید ادامه داش��ته باش��د و به نظر می‌رس��د هنوز عوارض‬ ‫اجتماعی طرحی که بدون بررس��ی کافی کارشناس��ی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬آغاز ش��د بر مواهب اقتص��ادی آن می‌چربد؛ طرحی که‬ ‫حداقل در ‪ ۸‬س��ال گذش��ته ادامه و توقف آن محور مذاکرات و‬ ‫اختالف‌‌های بس��یاری بوده و به حک��م قانون و تصویب مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ‪ ۲‬دوره دولت موظف به سازماندهی و کاهش‬ ‫تعداد مش��موالن دریافت یارانه نقدی ش��د؛ ب��ا این همه هنوز‬ ‫طرح��ی برای اتم��ام دوره پرداخت یارانه و بس��تن این پرونده‬ ‫منتشر نشده است‪ .‬آنچه مسلم است اینکه بستن پرونده «یارانه‬ ‫نقدی» ش��اید یکی از دشوارترین برنامه‌های دولت باشد‪ .‬هدفی‬ ‫که با توجه به ش��رایط حاکم و باوجود عزم دولت دوازدهم‪ ،‬تیم‬ ‫ی آن نشده است‪.‬‬ ‫اقتصادی این دولت هم تا امروز موفق به اجرا ‌‬ ‫باید منتظر ماند و دید کدام دولت و با چه تدبیری «شمشیر دو‬ ‫لبه حذف یارانه‌های نقدی» را غالف خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه طور معم��ول‌ وظیف��ه ارائ��ه کاالی عمومی و‬ ‫ارائه سیاس��ت‌های باز‌توزیعی برای حمایت از اقشار‬ ‫کم‌برخ��وردار را دولت‌ها برعهده داش��ته‌اند و انجام‬ ‫می‌دهند‪ .‬سیاس��ت‌های بازتوزیع��ی با هدف افزایش‬ ‫عدال��ت اجتماعی و حمایت از اقش��ار آس��یب‌پذیر‬ ‫در دس��تور کار قرار می‌گی��رد و یارانه‌ها که در واقع‬ ‫ابزاری برای اجرای این سیاست‌هاس��ت‪ ،‬در دو گروه‬ ‫به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه در ایران به سال‌های دور برمی‌گردد‬ ‫و حت��ی در قوانین باالدس��تی نیز مورد اش��اره قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬دولت‌ها هم��واره در قالب‌های مختلف‬ ‫ب��رای پرداخت یارانه اق��دام کردند‪ .‬درحال‌حاضر در‬ ‫کنار یارانه نقدی که هر ماه به حس��اب سرپرس��تان‬ ‫خان��وار واریز و نزدیک به ‪ ۷۸‬میلی��ون ایرانی از آن‬ ‫برخ��وردار می‌ش��وند‪ ،‬یارانه به نحو دیگ��ری نیز در‬ ‫جامعه توزیع می‌ش��ود که رق��م آن قابل توجه بوده‬ ‫و تا ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان می‌رسد‪.‬‬ ‫موض��وع یارانه‌ه��ای پنهان این روزه��ا از مباحث‬ ‫اصل��ی اقتص��ادی به ش��مار م��ی‌رود و به‌وی��ژه در‬ ‫روزهای��ی که بح��ث کاهش صادرات نف��ت به دلیل‬ ‫لغو معافیت‌های نفت��ی در نتیجه تحریم‌های امریکا‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬مورد توجه قرار دارد‪ .‬برخی مسئوالن‬ ‫و کارشناسان بازنگری در پرداخت یارانه پنهان را به‬ ‫عنوان یکی از محل‌های جب��ران کاهش درآمدهای‬ ‫ارزی مورد اش��اره قرار داده‌اند‪ .‬اینکه دولت در سال‬ ‫حج��م یارانه‌ه��ای توزیعی خود را از کج��ا تامین و‬ ‫پرداخ��ت می‌کن��د‪ ،‬موضوعی اس��ت که بر اس��اس‬ ‫اطالعات س��ازمان برنام��ه و بودجه در ‪ ۳‬بخش قابل‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم منابع پایدار در یارانه بودجه‌ای‬ ‫بخش نخس��ت به یارانه بودج��ه‌ای بر‌می‌گردد که‬ ‫این قلم ش��امل تمامی پرداخت‌های بودجه عمومی‬ ‫کش��ور اس��ت که ماهیت یارانه‌ای دارن��د و از محل‬ ‫منابع بودجه تامین مالی می‌شوند‪ .‬مجموع یارانه‌های‬ ‫بودجه‌ای در الیحه بودجه امسال ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش‌بینی شده که حدود ‪ ۲۴‬درصد کل منابع‬ ‫بودجه را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ات��کای ‪ ۴۵‬درصدی مناب��ع بودجه به‬ ‫منابع ناپایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های‬ ‫بودجه‌ای‪ ،‬مسئوالن اذعان دارند که فقط حدود ‪۵۵‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان از این یارانه‌ه��ا از منابع پایدار‬ ‫تامین مالی می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۱۲‬هزار میلیارد تومان یارانه فرا‌بودجه‌ای‬ ‫یارانه فرا‌بودج��ه‌ای دیگر بخش یارانه‌های توزیعی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫رضا غبیش�اوی ‪ -‬کارشناس اقتصاد‌‪ :‬دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امری��کا‪ ،‬از تالش‌ها‬ ‫ب��رای به صفر رس��اندن ص��ادرات نفت ایران‬ ‫خبر داده و در ای��ن روند‪ ،‬اقدام‌‌های جدی را‬ ‫دنب��ال می‌کند‪ .‬مقامات ایران��ی نیز به دنبال‬ ‫مقابله ب��ا این روند هس��تند‪ .‬در این میان به‬ ‫نظر می‌رس��د می‌توان با نگاهی دیگر‪ ،‬به این‬ ‫تحریم‌ها نگریست‪.‬‬ ‫از وابس��تگی ایران ب��ه درآمدهای نفتی به‬ ‫عن��وان یک��ی از عوامل ریش��ه‌ای مش��کالت‬ ‫اساسی در جامعه ایرانی یاد می‌شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از اندیش��مندان و صاحبنظران‪،‬‬ ‫وج��ود درآمد ص��ادرات نفت خام را ریش��ه‬ ‫بسیاری از مشکالت می‌دانند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫آنچنان کش��ور به درآمده��ای ارزی صادرات‬ ‫نفت خام وابس��ته اس��ت که هیچ راهی برای‬ ‫ترک این درآمد‪ ،‬متصور نیست‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رس��د می‌ت��وان با اش��اره به‬ ‫ضرب‌المثل «عدو شود س��بب خیر‪ ،‬اگر خدا‬ ‫خواهد ‌» به سمت تبدیل تهدید به فرصت بود‬ ‫البته اگر اراده آن وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫از یک سو‪ ،‬پس از ‪ ۱۲۰‬سال می‌توان درآمد‬ ‫صادرات نفت را به صورت کامل کنار گذاشت‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ا اصالح��ات و تغییرات‬ ‫ساختاری‪ ،‬به سمت درآمدهای بهتر‪ ،‬مفیدتر‬ ‫و انسانی‌تر رفت‪.‬‬ ‫اص��وال درآمد نفتی باعث ش��ده نهاد دولت‬ ‫برای کسب درآمد‪ ،‬وابسته به مردم نباشد و از‬ ‫طریق منابع دیگر‪ ،‬درآمد کسب کند به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬می��ان وضعیت مردم و کس��ب درآمد‬ ‫دول��ت‪ ،‬ارتباطی برقرار نیس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اگر درآمدهای کشور از محل عوارض‬ ‫گمرکی‪ ،‬مالیات یا‪ ...‬کسب شود به طور قطع‬ ‫وابس��تگی نه��اد دولت به م��ردم و رضایت و‬ ‫نارضایتی آنها اهمیت بیشتری خواهد یافت‪.‬‬ ‫در نتیجه می‌توان پیشنهاد کرد حکومت از‬ ‫طریق اصالحات ساختاری و تغییرات اساسی‬ ‫به دنبال درآمدهای جدیدی برای جایگزینی‬ ‫درآمدهای ارزی نفت باشد‪.‬‬ ‫پیش��نهاد اصالحات س��اختاری و تغییرات‬ ‫اساسی در بخش‌های مختلف با هدف‪:‬‬ ‫ دریافت مالیات از همه بخش‌های اقتصادی‬‫مالی کش��ور ب��دون اس��تثن‌ا(‌درحال‌حاضر‬‫براس��اس منابع رس��می‪ ،‬ح��دود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اقتصاد ایران معاف از مالیات و ‪ ۳۰‬درصد فرار‬ ‫مالیاتی است)‬ ‫ افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور‬‫ افزایش تعام�لات بازرگانی و اقتصادی با‬‫کشورهای همسایه و دیگر کشورها‬ ‫ تسهیل واگذاری اقامت و شهروندی ایران‬‫به ش��هروندان دیگر کشورها در برابر دریافت‬ ‫امتیازات مالی‬ ‫ بهب��ود حداکث��ری روابط با کش��ورهای‬‫منطقه‬ ‫ لغو ویزا برای ش��هروندان بیشترین تعداد‬‫از کش��ورهای جهان با هدف افزایش سفر آنها‬ ‫به ایران‬ ‫ اصالحات اساس��ی در قوانی��ن و مقررات‬‫کسب‌و‌‌کار و در رأس آنها حذف مجوز و تبدیل‬ ‫آن به شناسنامه کس��ب‌و‌‌کار با هدف افزایش‬ ‫کسب‌و‌‌کارها‬ ‫ افزایش اختیارات استانداران‪ ،‬فرمانداران‪،‬‬‫بخش��داران و ش��هرداران در راس��تای بهبود‬ ‫وضعیت کسب‌و‌‌کار در مناطق تحت اداره‬ ‫ تاکی��د ب��ر درآمدزای��ی اس��تان‌‌ها‪،‬‬‫شهرس��تان‌ها‪ ،‬شهرها و بازگش��ت درصدی از‬ ‫درآمده��ا به مناط��ق با هدف رون��ق و بهبود‬ ‫وضعیت کسب‌و‌‌کار‬ ‫ آزادس��ازی اقتص��اد و قیمت‌ها با حفظ و‬‫تقوی��ت عدالت اجتماع��ی‪ ،‬تامین اجتماعی و‬ ‫جلوگیری از انحصار‬ ‫ آزادس��ازی صنعت آم��وزش و پرورش از‬‫طریق رایگان ش��دن کامل مد‌رسه‌‌های دولتی‬ ‫و همزمان اعطای اختیارات آزاد ش��دن کامل‬ ‫مد‌رسه‌‌های غیردولتی‌(شامل خصوصی و‪)‌...‬‬ ‫ لغ��و همه ان��واع یارانه‌ها و تقس��یم‌بندی‬‫شهروندان به ‪ ۳‬بخش‪ :‬دارای درآمد باالی خط‬ ‫فقر ‪-‬بدون درآمد‪ -‬درآمد کمتر از خط فقر‬ ‫همچنین اعطای یاران��ه نقدی معادل خط‬ ‫فقر ب��ه گروه ش��هروندان «ب��دون درآمد» و‬ ‫پرداخت مابه‌التفاوت تا خط فقر به افراد دارای‬ ‫درآمد کمتر از خط فقر‬ ‫ لغ��و فرآین��د ص��دور مج��وز ب��رای همه‬‫تولیدات فرهنگی و آزادس��ازی قیمت‌گذاری‬ ‫برای آنه‌ا(‌نهاد دادگس��تری ب��رای قضاوت به‬ ‫تخلف��ات دربخش‌های مختلف حفظ و تقویت‬ ‫می‌شود)‪.‬‬ ‫ و در نهای��ت مح��دود ک��ردن حکوم��ت‬‫ی‪‌-‬نظارت��ی و دوری از‬ ‫ب��ه وظای��ف حاکمیت ‌‬ ‫تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند‪.‬‬ ‫بر پای��ه ب��رآورد انجام‌ش��ده مجم��وع یارانه‌های‬ ‫فرا‌بودج��ه‌ای از مح��ل صندوق‌ه��ای فرا‌بودجه‌ای‪،‬‬ ‫مناب��ع نهاده��ای عمومی غیردولتی و ش��رکت‌های‬ ‫دولت��ی‪ ۱۴۰ ،‬ه��زار میلی��ارد توم��ان تخمین زده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین مجم��وع تس��هیالت تکلیفی و‬ ‫در تضمی��ن دولت از ش��بکه بانکی در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫افزون‌ب��ر ‪ ۷۲‬ه��زار میلی��ارد توم��ان برآورد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مدیران بودجه‌ای‪ ،‬با توجه به کمبود منابع‬ ‫نقدی در دس��ترس دولت‪ ،‬تاخیر در بازپرداخت این‬ ‫تعهدات س��بب می‌ش��ود در نهایت ای��ن یارانه‌ها در‬ ‫ترازنام��ه نهادهای مالی‌(بانک‌ه��ا‪ ،‬صندوق‌ها و‪ )...‬به‬ ‫عنوان بدهی دولت انباش��ت ش��وند‪ .‬این عملیات از‬ ‫یک س��و موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای‬ ‫مالی می‌شود و آنها را با مشکل زیان یا کمبود منابع‬ ‫نقد روبه‌رو می‌سازد و از سوی دیگر‪ ،‬ناپایداری مالی‬ ‫دولت را تشدید می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین تاکید می‌شود که در این شرایط اصالح‬ ‫قیمت‌های تکلیف��ی و کاهش تعهدات دولت در این‬ ‫بخش باید با هدف پایداری میان‌مدت بودجه دولت‬ ‫با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫جلوی کسری بودجه را می‌توان گرفت؟‬ ‫رئی��س پیش��ین اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫ی که حدود ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬باید تجدیدنظر و قیمت‌ها‬ ‫یارانه‌های مستتر ‌‬ ‫واقعی شود و باید اجازه داد در بازار‪ ،‬عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کند‪.‬‬ ‫محس��ن جالل‌پور در گفت‌وگو ب‌ا خبرآنالین در پاس��خ به این پرس��ش که در شرایط‬ ‫کنونی و با توجه به کاهش فروش درآمد نفت و برداشته شدن معافیت‌های نفتی‪ ،‬بهترین‬ ‫راهکار مدیریت اقتصاد و جلوگیری از بحران کسری بودجه چیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کسری‬ ‫بودجه‪ ،‬بحث بس��یار قدیمی و ریشه‌داری است و نیز برداشتن امکان معافیت‌ها ‌و فروش‬ ‫نرفتن میزان نفت بر این مشکل می‌افزاید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کل ابرچالش کنونی کش��ور‪ ،‬صندوق‌های بازنشس��تگی‪ ،‬کس��ری بودجه و س��اختار بانکی است‬ ‫که نظام اقتصادی کش��ور را از پای در‌می‌آورد و باید برای اینها تدبیری اندیش��ید‪ .‬رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران تصریح کرد‪ :‬اقتصاد کش��ور از قبل از انقالب برمبنای بودجه نفتی تنظیم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��کل اصلی این است که در فضای جدید‪ ،‬آنچه در بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬پیش‌بینی شده‪ ،‬نه در مالیات‌ها و نه‬ ‫در بخش درآمد نفتی محقق نمی‌ش��ود و به نظر می‌رس��د که ما هم گرفتار فروش نرفتن این میزان نفت و نیز‬ ‫گرفتار تبدیل این درآمد به اشتغال و درآمدزایی و کارآیی هستیم تا بتوانیم در کشور رونق ایجاد کنیم و مالیات‌‬ ‫بگیریم‪ .‬جالل‌پور یادآور ش��د‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬پیش‌بینی من این است که بخش عمده‌ای از درآمد بودجه امسال‬ ‫محقق نمی‌شود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬اما راهکار مدیریت اقتصاد و عبور از این بحران چیست؟ من فکر می‌کنم راهکار‪،‬‬ ‫بازگشت به وقایع و حقایقی است که ما سال‌هاست از آن خودداری می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران ادامه داد‪ :‬امروز در بح��ث ارز و انرژی دچار‬ ‫اختالف‌نظر هستیم‪ .‬یکی از بهترین کارهایی که پیشنهاد می‌شود‪ ،‬این است که یارانه‌های پنهان را یا برداریم یا‬ ‫اگر امکان برداشت یکباره آنها نیست‪ ،‬به صورت تدریجی یارانه‌های پنهان را کم کنیم‪ .‬جالل‌پور گفت‪ :‬یک لیتر‬ ‫بنزین امروز در دنیا دس��ت‌کم ‪ ۱.۲‬یورو‪‌-‬حدود ‪ ۱۸ ،۱۷‬هزار تومان‪ -‬در کش��ورهای همسایه معامله می‌شود و ما‬ ‫داریم با رقم ‪ ۱۰۰۰‬تومان عرضه می‌کنیم‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که با کس��ری بودجه و ترافیک و آلودگی هوا‬ ‫روبه‌رو هستی ‌م این یعنی یک بی‌تدبیری جدی اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین زمانی که ما ارز را به قیمت واقعی عرضه نمی‌کنیم و به صورت تصنعی می‌خواهیم نرخ را‬ ‫ثابت نگه داریم‪ ،‬باعث می‌شود که تولید سرکوب شود و واردات و میزان مصرف ارز افزایش یابد‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫اینها اتفاق‌هایی است که در طول ‪ ۴‬دهه گذشته بارها افتاده و ما بارها نرخ ارز را به صورت فشرده نگه داشتیم‬ ‫و یکباره نرخ ارز افزایش پیدا کرده است‪ .‬رئیس پیشین اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬در ش��رایط کنونی راهکار اصلی مدیریت اقتصاد‪ ،‬بازگش��ت به علم اقتصاد و کارهای منطقی‬ ‫اس��ت‪ .‬جالل‌پور یادآور ش��د‪ :‬ما باید در یارانه‌های مستتر و پوشیده که در حدود ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫تجدیدنظر کنیم و قیمت‌ها را واقعی کنیم و اجازه دهیم در بازار‪ ،‬عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کند و برخی‬ ‫از هزینه‌های فراوان و بیجایی که در دولت اتفاق می‌افتد‪ ،‬کسر شود‪ .‬همچنین بدنه دولت را باید کوچک کنیم‌‬ ‫وگرنه اگر پول چاپ کنیم و لوپ افزایش حقوق‌ها و افزایش تورم اتفاق بیفتد‪ ،‬همان راهی است که ونزوئال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬جالل‌پور تاکید کرد‪ :‬اگر هر چه زودتر ما به مس��یر درست و علمی بازگردیم‪ ،‬امکان حل مشکالت وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی درباره احتمال افزایش نرخ ارز نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر تدبیر درس��تی در دولت و بانک مرکزی اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬نرخ ارز باال نمی‌رود‪ .‬من شنیدم تصمیم گرفتند ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را حذف کنند و همه ارزها در یک سبد‬ ‫به صورت عرضه و تقاضا قرار گیرد‪ .‬رئیس پیشین اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این شرایط من نه‌تنها احتمال افزایش نرخ ارز نمی‌دهم‪ ،‬بلکه نرخ ارز کاهشی هم خواهد بود‪.‬‬ ‫دولت است که منابع آن در سقف قانون بودجه دیده‬ ‫نش��ده اما دولت از منابع موج��ود در بخش عمومی‬ ‫مانن��د مناب��ع صندوق‌های فع��ال در بخش عمومی‬ ‫‹ ‹و اما یارانه‌پنهان‪...‬‬ ‫از جمل��ه صن��دوق توس��عه ملی‪ ،‬صن��دوق نوآوری‬ ‫و ش��کوفایی‪ ،‬حس��اب هدفمندی یارانه‌ه��ا یا منابع‬ ‫نهادهای عموم��ی غیردولتی و ش��رکت‌های دولتی‬ ‫یاران��ه پنه��ان در واقع‪ ،‬عدم‌النف��ع دولت به دلیل‬ ‫فروش کاالهای تولیدی در داخل با قیمت‌پایین‌تر از‬ ‫قیمت قابل فروش در خارج از کش��ور است‪ .‬مجموع‬ ‫یارانه‌های پنهان مطابق الیحه پیش��نهادی افزون‌بر‬ ‫‪ ۶۴۹‬هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود‪.‬‬ ‫با اصالح این ش��یوه پرداخت یارانه‪ ،‬این منابع در‬ ‫اختیار دولت قرار می‌گی��رد و دولت می‌تواند درباره‬ ‫نح��وه بازتوزیع آن تصمیم‌گی��ری کند که در نتیجه‬ ‫به پای��داری بودجه دولت و قط��ع یارانه از محله‌ای‬ ‫پایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای اعالم س��ازمان برنامه و بودجه با توجه‬ ‫به اینکه پرداخت‌های دولت با ماهیت یارانه‌ای سهم‬ ‫قابل‌توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص داده‪،‬‬ ‫در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای جامعه‪،‬‬ ‫الزم است نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها با رویکرد حداکثر‬ ‫کردن کارآیی و اثربخش��ی مناب��ع یارانه‌ای بازنگری‬ ‫شود تا نقش موثرتری در ارتقای شاخص‌های رفاهی‬ ‫و اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬الزم اس��ت با بازتعریف سیاس��ت‌های‬ ‫حمایت��ی دول��ت و بکارگی��ری ش��بکه‌های نظارتی‬ ‫کارآم��د در تمامی مراحل اعطای یارانه به تخصیص‬ ‫کارآتر این منابع اهتمام داشت‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫اصالح نظام قیمت‌گذاری بنزین‬ ‫ب��ا وجود افزای��ش قیمت دالر و همچنی��ن دیگر کاالها در‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬قیمت بنزین ثابت مانده است و بنا بر ادبیات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬قیمت نس��بی آن کاهش یافت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬دو‬ ‫اتفاق در حوزه مصرف بنزین پیش آمده اس��ت؛ نخست آنکه‬ ‫مردم مشاهده می‌کنند سفر با خودرو شخصی ارزان‌تر از سفر‬ ‫با خودروهای عمومی است و در نتیجه به نوعی از حمل‌ونقل‬ ‫درون‌شهری س��وق پیدا می‌کنند که به مصرف بیشتر بنزین‬ ‫در داخل می‌انجامد‪ .‬با کاهش قیمت این محصول نس��بت به‬ ‫قیم��ت همین بنزین در کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬خروج بنزین‬ ‫از کش��ور نیز صرف��ه اقتصادی پیدا کرده و ب��ه همین دلیل‪،‬‬ ‫انگیزه‌های قاچاقچیان برای خروج بنزین از کشور سبب شده‬ ‫در روز نزدی��ک به ‪ ۱۰‬میلیون لیتر بنزین قاچاق ش��ود اما از‬ ‫آنج��ا که واقعا نمی‌توانی��م مصرف روزانه کش��ور را از قاچاق‬ ‫تفکی��ک کنیم‪ ،‬باید از عبارت افزای��ش مصرف کل بنزین در‬ ‫کش��ور صحبت کنیم‪ .‬مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف کل نیز‬ ‫قیمت پایین این محصول اس��ت که حت��ی از آب نیز ارزان‌تر‬ ‫ش��ده و به نظر می‌رس��د راه‌حل اصولی در این زمینه افزایش‬ ‫قیمت آن اس��ت؛ موضوعی که رخ دادن آن با توجه به نگرانی‬ ‫بابت تورم و همچنین اعتراض مردم نس��بت به این قضیه دور‬ ‫از ذهن اس��ت‪ .‬نتیجه آنکه دولت هم به س��مت سهمیه‌بندی‬ ‫روی آورده اس��ت‪ .‬با توجه به تجربه پیش��ین کش��ور از نظام‬ ‫س��همیه‌بندی بنزین‪ ،‬قابل انتظار است مصرف‌کنندگانی پیدا‬ ‫شوند که تقاضای بیشتری داشته باشند و در نتیجه بازار سیاه‬ ‫بنزین در کشور نیز ش��کل می‌گیرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این نظام‬ ‫س��همیه‌ای موجود ناعادالنه نیز هس��ت‪ ،‬زی��را نزدیک به ‪۴۵‬‬ ‫درصد خانواده‌های کش��ور خودرو و موتورسیکلت ندارند و از‬ ‫این یارانه و سهمیه‌ها بهره‌ای نمی‌برند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی نیز آذر سال‬ ‫گذش��ته در گزارش��ی با عنوان «مس��ئله بنزین‪ ،‬رویکردها و‬ ‫مخاط��رات» ‪ ۳‬س��ناریو را برای قیمت‌گذاری و ش��یوه توزیع‬ ‫بنزین پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫این سناریوها به ترتیب‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت بنزین‬ ‫بدون اختصاص س��همیه‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت بنزین‬ ‫با فرض اختصاص س��همیه ‪ ۶۰‬لیتری بنزی��ن به هر خودرو‪،‬‬ ‫آث��ار تورم��ی افزایش قیم��ت ‪ ۱۰۰‬درصدی بنزی��ن با فرض‬ ‫اختص��اص س��همیه ‪ ۲۰‬لیتری در ماه برای هر فرد اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اس��اس س��ناریوی نخس��ت گزارش مرکز پژوهش‌ها افزایش‬ ‫قیمت بنزین به ‪ ۲‬هزار تومان اثرات مستقیم و غیر‌‌مستقیم در‬ ‫نرخ تورم می‌گذارد‪ .‬بر مبنای س��ناریوی دوم با افزایش قیمت‬ ‫بنزین به ‪ ۲۰۰۰‬تومان و تخصیص س��همیه ‪ ۶۰‬لیتری بنزین‬ ‫برای هر خودرو تورم ‪ ۱.۶‬درصدی را به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫بر اساس س��نایوری سوم نیز سهمیه ‪ ۲۰‬لیتری برای هر فرد‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن قیمت بنزی��ن ‪ ۲۰۰۰‬تومان نرخ تورم را به‬ ‫می��زان ‪ ۱.۳‬درصد افزایش می‌ده��د‪ .‬در پایان این گزارش به‬ ‫پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح افزایش قیمت بنزین اش��اره‬ ‫و در نهایت تاکید ش��د که افزایش چند برابری قیمت بنزین‬ ‫باعث رشد تورم و به دنبال آن‪ ،‬افزایش نرخ ار ‌ز خواهد شد که‬ ‫به این دلیل دوباره نیاز به افزایش بیش��تر قیمت بنزین وجود‬ ‫دارد‪ .‬این گزارش با این جمله تمام ش��ده که «در صورتی که‬ ‫س��وخت مصرفی دو و نیم میلیون وس��یله نقلیه از بنزین به‬ ‫‌سی‌ان‌جی تغییر یابد‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود جایگزینی بنزین در‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬میلیون لیتر در روز خواهد ش��د که صرفه سالیانه‬ ‫حدود ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری به همراه خواهد داشت‪».‬‬ ‫‹ ‹تعیین قیمت شناور مبنا شود‬ ‫در ای��ن بین ط��رح مرکز پژوهش‌های مجل��س و تاکید بر‬ ‫س��همیه بنزی��ن برای هر فرد ب��ر ایجاد ب��ازار ثانویه بنزین و‬ ‫تعیین قیمت تکیه دارد‪ .‬این پیش��نهاد از بعضی جهات هنوز‬ ‫ابهام‌هایی دارد و اگر قرار باش��د اجرایی شود‪ ،‬باید نگرانی‌ها را‬ ‫برطرف کند و ش��اید به چند ماه زمان نیز نیاز داشته باشد تا‬ ‫زیرساخت آن طراحی شود‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬بی‌گمان اصالح نظ��ام قیمت‌گذاری بنزین که‬ ‫بر مبنای قیمت ش��ناور و بر اساس فرمولی با توجه به قیمت‬ ‫جهانی محصولی مثل نفت تعیین ش��ود یک رویکرد اساسی‬ ‫اس��ت‪ .‬همان‌گونه که در تمامی دنی��ا قیمت بنزین به صورت‬ ‫روزانه و هفتگی تغییر می‌کند‪ ،‬این امر در کش��ور ما نیز باید‬ ‫رخ دهد‪ .‬اما باید بپذیریم که زمینه اجتماعی چنین اتفاقی در‬ ‫فضایی رخ خواهد داد که ثبات در اقتصاد حاکم باشد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1283‬‬ ‫پیاپی ‪2601‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از بازار پرالتهاب کاغذ و صنعت نشر‬ ‫معادله چند مجهولی کاغذ‬ ‫خبرهای نادرس��تی مبنی بر دو برابر شدن نرخ کاغذ در‬ ‫رسانه‌ها مطرح شد که معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫آن را گمانه‌زنی و ش��ایعه‌پراکنی دانست‪ ،‬در این‌صورت آیا‬ ‫ناشران می‌توانند به کار خود ادامه بدهند؟‬ ‫قیمت کاغ��ذ این‌روزها دچار نوس��ان اس��ت‪ .‬رقم‌های‬ ‫نجوم��ی که این روزها ب��رای خرید ای��ن کاالی فرهنگی‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ ،‬بازار را دچار التهاب‌های ش��دیدی کرده‬ ‫تا آنجا که در آخرین نشس��ت خبری معاون فرهنگی وزیر‬ ‫ارشاد در نمایشگاه کتاب‪ ،‬همه پرسش‌ها درباره نرخ کاغذ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫چن��د روز پی��ش یک��ی از «رس��انه‌های کاغ��ذی»‪ ،‬در‬ ‫یادداش��تی به افزایش ‪۲۰‬درصدی نرخ کاغذ اش��اره کرده‬ ‫ب��ود اما رقمی را برای هر بند کاغذ تحریر که برای انتش��ار‬ ‫کتاب استفاده می‌شود‪ ،‬مطرح کرد که غیرواقعی بود حتی‬ ‫امروز هم نرخ فروش کاغذ به این رقم نرسیده است‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نماند که این گزارش در دو رس��انه برخط نیز به‬ ‫گونه‌های دیگری اما ب��ا همین مضمون و همین داده‌های‬ ‫نادرست تکرار شده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ کاغذ در سال ‪۹۸‬‬ ‫قیمت کاغذ را نمی‌توان تابع نوسانات ارزی دانست زیرا‬ ‫در روزه��ای ثبات ن��رخ دالر هم ای��ن کاالی فرهنگی‪ ،‬به‬ ‫شدت رشد نرخ داشته و هر روز بر بهای آن افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫حتی پ��س از تعطیالت عید نوروز ه��م رقم‌های اعالمی‪،‬‬ ‫برای ناش��ران عجیب بود اما این نکته که در آغاز نمایشگاه‬ ‫کتاب س��ی و دوم‪ ،‬نرخ کاغذ س��یر صعودی به خود گرفته‬ ‫را نمی‌توان نادیده گرفت‪ .‬این مس��ئله ناش��ران را به حدی‬ ‫دچار مشکل کرده است که به گفته خودشان‪ ،‬برای انتشار‬ ‫هر کتاب حداقل سود و حداکثر ضرر را درنظر می‌گیرند تا‬ ‫بتوانند کتاب تازه‌ای منتشر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش وزارت ارشاد‬ ‫پس از انتش��ار خبر دو برابر ش��دن نرخ کاغذ‪ ،‬محس��ن‬ ‫جوادی‪ ،‬معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد‪ ،‬در آخرین‬ ‫نشست خبری خود در نمایشگاه کتاب‪ ،‬اخبار منتشر شده‬ ‫از س��وی برخی رس��انه‌ها را گمانه‌زنی و شایعه‌پراکنی در‬ ‫جامع��ه خواند و گف��ت‪ :‬موضوع دو برابر ش��دن نرخ کاغذ‬ ‫حقیقت ندارد‪ .‬از س��وی دیگر هم��ان روز که روزنامه‌ای با‬ ‫اطالعات نادرس��تش بازار را دچار الته��اب کرد‪ ،‬کارگروه‬ ‫کاغذ وزارت ارش��اد اعالم کرد‪ ،‬کاغذهایی که با ارز دولتی‬ ‫وارد ش��ده یا در فرآیند واردات هستند همچنان براساس‬ ‫قیمت‌گذاری قبلی و با حواله‌های وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی توزیع می‌ش��وند تا اختاللی در مصرف موردنیاز‬ ‫ناشران و مطبوعات ایجاد نشود‪.‬‬ ‫به گفته محس��ن جوادی‪ ،‬مقرر شده نتیجه تصمیم‌های‬ ‫کارگروه س��اماندهی کاغذ و دیگر جلسات وزیران فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بالفاصله برای‬ ‫شفاف‌سازی افکار عمومی اطالع‌رسانی و رسانه‌ای شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود ‪ ۶‬هزار تن کاغذ روزنامه‌ای‬ ‫در پ��ی التهاب‌ه��ای ب��ازار کاغذ روز گذش��ته کارگروه‬ ‫ساماندهی کاغذ مصوب مرداد ‪ ۱۳۹۷‬ستاد تنظیم بازار در‬ ‫محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل جلسه داد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت تمام حوزه‌هایی ک��ه به گونه‌ای ذی‌نفع‬ ‫مش��ترک در موضوع کاغذ هس��تند حضور داش��ته‌اند که‬ ‫می‌توان به بانک مرکزی‪ ،‬گمرک‪ ،‬وزارت آموزش‌وپرورش‪،‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬صنف‌های مطبوعات‪،‬‬ ‫صنف‌های چاپ و نش��ر و… اش��اره کرد‪.‬در این نشس��ت‬ ‫حس��ین انتظامی با اشاره به وظایف این کارگروه گفت‪ :‬در‬ ‫وهله نخس��ت این کارگروه وظیفه تایید ثبت سفارش‌های‬ ‫کاغ��ذ و در مرحل��ه بعد وظیفه نظارت ب��ر توزیع را خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬از این رو در این جلسات تدابیری برای هم‌افزایی و‬ ‫همدلی بین نهادها به خاطر یکپارچه ش��دن بیشتر مدنظر‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به وضعیت روز کاغذ افزود‪ :‬همان‌طور که‬ ‫رهبر معظم انقالب در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫تهران تاکید ویژه‌ای بر موضوع کاغذ داشتند؛ خوشبختانه‬ ‫همت تمام س��ازمان‌ها بیش��تر ش��ده و نیاز به هماهنگی‬ ‫بیشتری در بین سازمان‌ها شکل گرفته است‪.‬‬ ‫یکی از موارد حمایتی برای ناشران و نویسندگان تخصیص کاغذ به نرخ‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است و با هماهنگی‌های انجام شده با وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی امیدواریم در آینده نزدیک این طرح عملی شود‬ ‫دستیار ارش��د وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫براس��اس اطالعاتی که سازمان‌های مختلف ارائه کرده‌اند‪،‬‬ ‫در حال‌حاضرحدود ‪ 4‬هزار تن کاغذ روزنامه‌ای و به همین‬ ‫میزان کاغذ چاپ و تحریر ویژه نش��ر از بنگاه‌ها ترخیص و‬ ‫مقرر شد در روزهای آینده از سوی معاونت‌های تخصصی‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی یعن��ی معاونت‌های‬ ‫مطبوعات��ی و فرهنگ��ی حواله‌ه��ای ای��ن کاغذه��ا برای‬ ‫مصرف‌کنندگان صادر شود‪.‬‬ ‫انتظام��ی ی��ادآور ش��د‪ :‬التهاب ب��ازار با ای��ن توزیع‌ها‬ ‫قابل‌کنت��رل اس��ت و آماری که به دلی��ل هماهنگی میان‬ ‫سازمان‌‌ها ارائه شده است نشان می‌دهد به موجب واردات‬ ‫روزه��ا و ماه‌ه��ای آینده جای نگرانی ب��رای موضوع کاغذ‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��عار س��ال «رونق تولی��د» و کاهش‬ ‫وابس��تگی به واردات کاغذ تصریح ک��رد‪ :‬یکی از تدابیری‬ ‫ک��ه از قبل وجود داش��ت این ب��ود که ما ت�لاش کنیم به‬ ‫شرکت‌های تولیدکننده کاغذ که در داخل هستند و بیشتر‬ ‫ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تامین می‌ش��وند‬ ‫کم��ک کنیم تا ظرفیت‌های تولید خ��ود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره موضوع‬ ‫«زینک» نیز گفت‪ :‬از آنجایی که زینک جنبه کاالی مکمل‬ ‫را دارد و مرتب��ط ب��ا صنعت چاپ و مطبوعات اس��ت‪ ،‬مهم‬ ‫به‌ش��مار می‌آید اما باتوجه به محموله‌ای که وارد کش��ور‬ ‫ش��ده مقرر اس��ت حواله‌های زینک نیز از س��وی دو اداره‬ ‫کل تخصصی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی صادر شود و‬ ‫امید است که شرایط زینک هم هرچه سریع‌تر بهبود یابد‪.‬‬ ‫ش��اید برخی رس��انه‌ها از پیامدهای مطالبی که منتشر‬ ‫می‌کنن��د آگاه نباش��ند یا به اتفاقی که پس از انتش��ار آن‬ ‫می‌افت��د‪ ،‬چه برای دولت و چ��ه در جامعه اهمیتی ندهند‬ ‫اما چندی پیش هومان حس��ن‌پور‪ ،‬رئیس اتحادیه ناشران‬ ‫گفت‪ :‬اعالم هر قیمتی برای کاغذ در رسانه‌های مکتوب یا‬ ‫آنالین‪ ،‬منجر به نوس��ان در بازار کاغذ و افزایش غیرعادی‬ ‫نرخ آن خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تلاش کمیس�یون فرهنگ�ی مجل�س برای‬ ‫کاهش مالیات صنعت نشر‬ ‫پس از آنکه حس��ین انتظامی در کارگ��روه تنظیم بازار‬ ‫کاغ��ذ از واردات کاغذ با نرخ مص��وب خبر داد‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجل��س نیز ب��ا رصد ب��ازار کاغذ تصمیم دارند نس��بت به‬ ‫کاهش مالیات صنعت نش��ر و حل بحران ناش��ران دس��ت‬ ‫به کار شوند‪.‬‬ ‫جمش��ید جعفرپور‪ ،‬نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از تالش برای کاه��ش مالیات‬ ‫فعاالن در حوزه چاپ و نش��ر خبر داد و گفت‪ :‬در جلس��ات‬ ‫فرهنگی مجلس س��عی داریم با کاهش تعرفه‌های مالیاتی‬ ‫فعاالن در صنعت چاپ و نش��ر‪ ،‬تا جای��ی که امکان دارد از‬ ‫دغدغه‌های این عزیزان ک��م کنیم‪ .‬یکی از موارد حمایتی‬ ‫برای ناش��ران و نویس��ندگان تخصیص کاغذ ب��ه نرخ ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی اس��ت و با هماهنگی‌های انجام شده با وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی امیدواریم در آینده نزدیک این‬ ‫طرح عملی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یکی از مش��کالت فعلی صنعت نش��ر گرانی‬ ‫کاغذ اس��ت که بیشتر به دلیل نوسانات ارزی اتفاق افتاده و‬ ‫ما س��عی می‌کنیم با همکاری سایر متولیان حوزه فرهنگ‬ ‫ت��ا جایی که امکان دارد از فش��ار تحمیلی بر فعاالن حوزه‬ ‫نش��ر کاسته ش��ود‪ .‬در کنار حمایت‌ها باید نظارت بر تولید‬ ‫محتوا و تخصیص اعتبارات و سپردن امور به متولیان قابل‬ ‫اعتماد و کارآمد نیز انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برهم خوردن عرضه و تقاضا‪ ،‬دلیل افزایش‬ ‫نرخ کاغذ‬ ‫صحبت‌ه��ای جعفرپ��ور در حالی مطرح می‌ش��ود که‬ ‫گرانی کاغذ را باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغذ و مقوای ایران‬ ‫بره��م خ��وردن عرض��ه و تقاض��ا را دلیل اصل��ی افزایش‬ ‫چشمگیر نرخ کاغذ اعالم کرد‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی برهم خوردن عرضه و تقاضا‬ ‫را دلیل اصلی افزایش نرخ کاغذ در روزهای گذشته دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬باال رفتن نرخ دالر و نب��ود حمایت به موقع دولت‬ ‫در تخصی��ص ارز موردنیاز ب��رای واردات به منظور جبران‬ ‫کس��ری نیاز داخلی سبب شده نرخ با افزایش قابل‌توجهی‬ ‫روبه‌رو شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در عین حال نه‌تنها منابع الزم برای‬ ‫افزایش تولید و واردات م��واد اولیه اختصاص نیافته‪ ،‬بلکه‬ ‫واردات کاغذ نیز به دلیل اختصاص نیافتن ارز با مش��کالت‬ ‫جدی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ندیکای تولیدکنندگان کاغ��ذ و مقوا ادامه‬ ‫داد‪ :‬مش��کالتی هم بین وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی وجود دارد که البته قول‬ ‫هماهنگی بیش��تر داده شده اس��ت‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫ک��ه تصمیم‌گیری در زمینه ثبت س��فارش واردات کاال به‬ ‫عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و تصمیم‌گیری‬ ‫درباره شیوه توزیع و عرضه کاغذ در بازار از مسئولیت‌های‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��ت اما در شرایط کلی‬ ‫برای برطرف شدن مش��کل نرخ کاغذ باید تولید و واردات‬ ‫را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم مجلس بر حمایت از ش�یوه‌های جدید‬ ‫تولید کاغذ در ایران‬ ‫یک��ی از راه‌های برون‌رف��ت از وضعیت فعل��ی و گذر از‬ ‫بحران کاغ��ذ‪ ،‬توجه به تولید داخلی اس��ت‪ .‬گس��ترش و‬ ‫تقوی��ت کارخانج��ات تولید کاغذ ش��اید بتواند به برطرف‬ ‫کردن بحران کاغذ کمک کند‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫از حمایت قاطع نمایندگان مجلس بر گسترش استفاده از‬ ‫شیوه‌های تولید جدید کاغذ خبر داد‪.‬‬ ‫اصغ��ر مس��عودی‪ ،‬نایب‌رئی��س کمیس��یون فرهنگی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد کاغذ‬ ‫م��ورد اس��تفاده در ایران وارداتی اس��ت و ای��ن امر هزینه‬ ‫بس��یاری را به فعاالن حوزه چاپ و نشر تحمیل می‌کند اما‬ ‫تولید کاغذ در ایران نیز به‌دلیل تخریب جنگل‌ها و عوارض‬ ‫ناشی از آن‪ ،‬ازجمله وقوع سیل چندان امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجلس درتالش اس��ت از کارخانه‌های تولید‬ ‫کاغذ از طریق کربنات کلس��یم ک��ه درحقیقت از ضایعات‬ ‫س��نگ ساخته می‌ش��وند‪ ،‬حمایت کند‪ .‬این کارخانه‌ها در‬ ‫ایران در ش��هرهایی مانند یزد و تبری��ز وجود دارد و مجوز‬ ‫س��اخت یک کارخانه دیگر در ش��یراز نیز صادر شده است‬ ‫و ما س��عی می‌کنیم با گس��ترش این کارخانه‌ها و افزایش‬ ‫ظرفیت تولی��د کاغذ از طری��ق کربنات کلس��یم بتوانیم‬ ‫موض��وع گرانی و کمب��ود کاغذ را جبران کنی��م‪ .‬نماینده‬ ‫مردم نیریز و اس��تهبان در مجلس همچنین بحث کتاب و‬ ‫مطبوعات را یکی از دغدغه‌های نمایندگان در کمیسیون‬ ‫فرهنگی اعالم کرد و گفت‪ :‬از زمان گرانی کاغذ بس��یاری از‬ ‫انتش��اراتی‌ها به ما هشدار دادند که این وضع ممکن است‬ ‫مش��کالت بس��یاری را به وجود بیاورد و به همین دلیل ما‬ ‫در کمیسیون فرهنگی جلس��ات گوناگونی با حضور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنی��ن وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم و‬ ‫در مجموع این جلسات مقرر شد تا ارز نیمایی برای واردات‬ ‫کاغذ درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد بحران کاغذ را می‌توان با راهکارهای تازه‬ ‫و رویکردهای جدید در ح��وزه مدیریتی حل کرد‪ .‬اتفاقی‬ ‫که می‌تواند به حیات صنعت نش��ر کمک کند شفافیت در‬ ‫عرضه و تقاضا اس��ت؛ ام��ری که با رویک��رد جدید وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل‌بازیابی است‪.‬‬ ‫در حال‌حاضر‬ ‫حدود ‪ 4‬هزار تن‬ ‫کاغذ روزنامه‌ای‬ ‫و به همین‬ ‫میزان کاغذ چاپ‬ ‫و تحریر‬ ‫ویژه نشر از‬ ‫بنگاه‌ها‬ ‫ترخیص شده‬ ‫و مقرر شد‬ ‫در روزهای‬ ‫آینده از سوی‬ ‫معاونت‌های‬ ‫تخصصی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی یعنی‬ ‫معاونت‌های‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫و فرهنگی‬ ‫حواله‌های این‬ ‫کاغذها برای‬ ‫مصرف‌کنندگان‬ ‫صادر شود‬ ‫چرا «اکران فیلم خارجی» در ایران موفق نیست؟‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس در گزارش��ی درب��اره مزایا و معایب‬ ‫اکران فیلم‌های خارجی در سینماها‪ ،‬به نقد کارنامه یکساله اکران‬ ‫فیلم‌های خارجی در سینماهای کشور پرداخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اکران فیلم‌ه��ای خارجی در س��ینماهای‬ ‫کش��ور از مباحثی است که پیش��ینه طوالنی در محافل سینمایی‬ ‫و رس��انه‌ای دارد اما در سال گذشته به دلیل درج رسمی سرفصلی‬ ‫مربوط به این رویکرد در «نظامنامه اکران» منتشرش��ده از س��وی‬ ‫س��ازمان سینمایی‪ ،‬اکران فیلم خارجی به طور جدی‌تر در کارنامه‬ ‫سیاست‌گذاران س��ینمای ایران دیده شد‪ .‬بر اساس این نظامنامه‬ ‫پردیس‌ه��ای دارای ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬س��الن امکان اکران فیل��م خارجی در‬ ‫‪۲‬سانس فوق‌العاده را داشتند و پردیس‌های دارای ‪ ۷‬سالن و بیشتر‬ ‫اجازه اختصاص کامل یک سالن با ظرفیت کمتر از ‪ ۱۵۰‬صندلی را‬ ‫هم پیدا کردند‪ .‬موسس��ه رسانه‌های تصویری هم به‌عنوان تامین و‬ ‫توزیع کننده فیلم خارجی برای اکران معرفی شد‪ .‬پس از یک‌سال‬ ‫اجرای این نظامنامه و اکران چند فیلم خارجی در سینماها در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬دفتر مطالعات آم��وزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫در قالب گزارش��ی تحلیلی به بررس��ی عملکرد سازمان سینمایی‬ ‫در این حوزه و نی��ز اعالم نظر درباره تهدیدها و فرصت‌های اجرای‬ ‫فراگیرتر این طرح پرداخته است‪ .‬دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش��ی با عنوان «اکران فیلم‌های‬ ‫س��ینمایی خارجی در سینماهای کش��ور» به موضوع اکران فیلم‬ ‫خارجی و پیامدهای سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگی آن پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��س از بحث‌ه��ای مفصلی که در س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت به موضوع‬ ‫مناقش��ه‌برانگیز اکران فیلم خارجی در رس��انه‌ها ب��ه وجود آمد‪،‬‬ ‫سازمان سینمایی اکران فیلم خارجی را در شیوه‌نامه‌ای برای سال‬ ‫‪ ۹۷‬اجرایی کرد و در س��ال گذش��ته این طرح به شکل آزمایشی در‬ ‫برخی س��ینماهای کشور اجرا شد‪.‬افزایش فروش سینماها و رونق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬زمینه‌سازی برای گسترش زیرساخت‌های سینمایی از‬ ‫طریق جذب س��رمایه‌گذاری داخلی و خارجی‪ ،‬زمینه‌سازی برای‬ ‫ورود س��ینمای ایران به اکران جهانی‪ ،‬تقویت و گس��ترش مصرف‬ ‫سینمایی نزد مردم‪ ،‬پیامد مثبت اجتماعی‪ ،‬از طریق ایجاد انسجام‬ ‫اجتماعی به واسطه کنش سینما رفتن‪ ،‬کمک فرهنگی به سینمای‬ ‫ملی‪ ،‬افزایش کیفیت س��لیقه س��ینمایی م��ردم و افزایش کیفیت‬ ‫تولیدات س��ینمای ملی‪ ،‬مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که در این‬ ‫گزارش به‌عنوان نظر موافقان اکران فیلم خارجی در س��ینماهای‬ ‫کش��ور به آن اشاره شده اس��ت‪.‬در طرف مقابل‪ ،‬استدالل مخالفان‬ ‫اک��ران فیلم خارجی در س��ینماها نیز در قالب این س��رفصل‌های‬ ‫خالصه ش��ده است‪ :‬ضربه به س��ینمای ملی به دلیل کمبود سالن‬ ‫نمای��ش‪ ،‬تجرب��ه ناموفق قبلی در اکران فیلم‌ه��ای خارجی‪ ،‬آثار و‬ ‫پیامده��ای منفی فرهنگی و اخالقی در جامعه و نامش��خص بودن‬ ‫فواید و آثار این طرح‪ .‬مرکز پژوهش‌های مجلس سپس در فصل دوم‬ ‫با عنوان «اکران فیلم خارجی و سینمای ملی» به بررسی شیوه‌های‬ ‫توسعه س��ینمایی در دو کشور کره جنوبی و ترکیه پرداخته است‪.‬‬ ‫این دو نمونه ازجمله کش��ورهایی هستند که در توسعه تولیدات و‬ ‫زیرساخت‌های سینمایی توفیق نسبی داشته‌اند‪ .‬در ادامه این فصل‬ ‫در بخش��ی با عنوان «اکران فیلم خارج��ی‪ ،‬اقتصاد و هویت ملی»‬ ‫مسئله هویت و سینمای ملی به‌عنوان ایده اساسی سیاست‌گذاری‬ ‫س��ینما که باید جهت‌بخش همه تصمیم‌های مدیران س��ینمایی‬ ‫باش��د‪ ،‬طرح شده است‪ .‬پس از این مباحث تحلیلی‪ ،‬فصل آخر این‬ ‫گ��زارش به نقد و ارزیابی ش��یوه اجرایی ش��یوه‌نامه دولت در طرح‬ ‫اکران فیلم خارجی پرداخته اس��ت که حاوی نکته‌های قابل‌تاملی‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش مدعی اس��ت این ش��یوه اجرا بدون توج��ه به ابعاد‬ ‫سیاس��ی و فرهنگ��ی پدیده اکران فیلم خارجی اس��ت و با دالیلی‬ ‫چون ناکارآم��دی در جذب س��رمایه‌گذاری داخلی‪ ،‬کم‌انگیزگی‬ ‫بخ��ش دولتی در اجرای این طرح‪ ،‬بی‌اعتنایی طرح به س��الن‌های‬ ‫کم‌مخاطب و در آخر س��رگردانی در سیاس��ت‌گذاری محتوایی و‬ ‫اقتص��ادی آن را مورد نقد قرار داده اس��ت‪ .‬متن گزارش با تاکید بر‬ ‫ماهیت اقتصادی پدیده س��ینما و اهمیت مخاطب‌محوری تالش‬ ‫کرده است‪ ،‬با بنیان‌گذاشتن ارزش اقتصادی وجود سینماروها در‬ ‫یک کش��ور‪ ،‬اجرای طرح‌های اینچنینی را در بستر اقتصاد سیاسی‬ ‫آن بازبینی کند و از این‌رو پیش��نهادهایی را برای سیاس��ت‌گذاری‬ ‫سینما درنظر گیرد‪.‬‬ ‫جش��نواره جهان��ی فیلم قونی��ه در آیینی که‬ ‫در مرک��ز فرهنگی موالنا در قونیه برگزار ش��د‪،‬‬ ‫تندیس «بهترین کارگردان» این جش��نواره را‬ ‫به مجید مجیدی اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در دومین جشنواره جهانی‬ ‫فیل��م قونیه دو فیلم از مجید مجیدی کارگردان‬ ‫سینمای ایران نمایش داده شد‪.‬‬ ‫در این آیین عبدالس��تار یارار‪ ،‬دبیر جشنواره‬ ‫جهانی قونیه در سخنانی با تقدیر از نقش مجید‬ ‫مجیدی در س��اخت آثار س��ینمایی شاخص با‬ ‫پیام‌های انسانی و اخالقی‪ ،‬سینمای نوین ایران‬ ‫را پیام‌آور معنویت دانست‪.‬‬ ‫امسال دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم قونیه‪،‬‬ ‫مجی��د مجیدی را با فیلم‌ه��ای «بیدمجنون» و‬ ‫«بچه‌های آس��مان» به این رویداد س��ینمایی‬ ‫دعوت کرده است‪ .‬فیلم‌های «بچه‌های آسمان»‬ ‫و «بید مجنون» با حضور این کارگردان به نمایش‬ ‫درآمد و مورد اس��تقبال تماشاگران قرار گرفت‪.‬‬ ‫در مدت حضور مجیدی در قونیه چند نشس��ت‬ ‫دانش��گاهی و رس��انه‌ای نی��ز برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مجید مجی��دی را با فیلم «بچه‌های آس��مان»‬ ‫می‌شناسند‪ .‬او به خاطر این فیلم تحسین‌برانگیز‬ ‫به عنوان نخستین کارگردان ایرانی در فهرست‬ ‫‪ ۵‬فیل��م نامزد دریافت جایزه اس��کار ‪ ۱۳۷۷‬قرار‬ ‫گرفت‪ .‬مجی��د مجیدی تنها کارگ��ردان ایرانی‬ ‫است که امس��ال جایزه ویژه جش��نواره جهانی‬ ‫فیلم قونی��ه را دریاف��ت کرد‪ .‬این جای��زه برای‬ ‫قدردانی از کارگردان‌هایی اس��ت که به ریشه‌ها‬ ‫و باورهای��ی معنوی و دینی خود وفادار مانده‌اند‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم قونیه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت‪ ،‬به‬ ‫مناسبت ورود خانواده موالنا به شهر قونیه برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬در جشنواره جهانی عرفانی فیلم قونیه‬ ‫فیلم‌هایی که درون‌مایه معنوی و عرفانی دارند‪،‬‬ ‫پذیرفته می‌ش��وند‪ .‬کارگردانان برجس��ته‌ای از‬ ‫ترکیه‪ ،‬فیلم‌ها و کارگردان‌هایی را برمی‌گزینند‪.‬‬ ‫«انتقام‌جویان‪ :‬آخر بازی»‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالری شد‬ ‫جدیدتری��ن فیل��م از مجموع��ه فیلم‌ه��ای‬ ‫«انتقام‌جویان» با رس��اندن فروش جهانی خود‬ ‫به ‪ ۱.۹۱۵‬میلیارد دالر در آس��تانه ورود به جمع‬ ‫چند فیل��م ‪۲‬میلیارد دالری تاریخ س��ینما قرار‬ ‫گرفت‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬این فیل��م با فروش‬ ‫ش��نبه از م��رز ‪ ۲‬میلیارد دالر در گیش��ه جهانی‬ ‫عبور کرده و در گیش��ه سینماهای امریکا نیز به‬ ‫فروش ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری دس��ت یافته است‪.‬‬ ‫«انتقام‌جویان‪ :‬آخر بازی» جدیدترین محصول‬ ‫اس��تودیو مارول شرکت دیزنی در هفته نخست‬ ‫اکران نیز با ف��روش نجومی ‪ ۱.۲‬میلیارد دالری‪،‬‬ ‫رکورد باالترین فروش آغازین تاریخ سینما را نیز‬ ‫به نام خود ثبت کرد و در س��ینمای امریکا نیز با‬ ‫ثبت فروش ‪۳۵۰‬میلیون دالر‪ ،‬رکورددار فروش‬ ‫آغازین تمام دوره‌ها شد‪.‬‬ ‫‪2‬جلد از «ارتش‬ ‫شش‌گلّه» منتشر شد‬ ‫جلد اول و دوم داس��تان «ارتش شش‌گلّه» با‬ ‫عنوان‌های «ش��بدر شش‌پر» و «نبرد دو ساحر»‬ ‫نوشته ستاره روشن منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬جلد اول داس��تان «ارتش‬ ‫ش��ش‌گلّه» با نام «شبدر شش‌پر» در ‪ ۱۹‬فصل و‬ ‫‪ ۲۱۶‬صفحه‪ ،‬با نرخ ‪ ۲۸‬هزار تومان از س��وی نشر‬ ‫روزنه منتشر شده است‪.‬‬ ‫جل��د دوم داس��تان «ارتش ش��ش‌گلّه» نیز‬ ‫ب��ا عن��وان «نب��رد دو س��احر» در ‪ ۱۲‬فص��ل و‬ ‫‪۲۳۱‬صفح��ه‪ ،‬با ن��رخ ‪ ۲۹۵۰۰‬تومان از س��وی‬ ‫همین نشر منتشر شده است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر موسیقی‬ ‫و سرود صداوسیما‬ ‫تغییر کرد‬ ‫رئی��س س��ازمان صداوس��یما در حکم��ی‬ ‫محمدمه��دی نراقی��ان را به س��مت مدیر دفتر‬ ‫موسیقی و سرود س��ازمان صداوسیما منصوب‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬عبدالعلی علی‌عسکری‬ ‫در ای��ن حکم از نراقیان خواس��ت با به‌کارگیری‬ ‫تدابیر مناسب و شیوه‌های هنرمندانه‪ ،‬در تحقق‬ ‫اهداف و راهبردهای کالن رسانه ملی‪ ،‬در تقویت‬ ‫مرجعیت س��ازمان در حوزه موس��یقی و توجه‬ ‫ج��دی به مقوله هنر متعه��د از طریق تولید آثار‬ ‫ماندگار در حوزه ش��عر و موسیقی با بهره‌گیری‬ ‫از مولفه‌ه��ای فرهنگی انقالب اس�لامی اهتمام‬ ‫ورزد‪.‬‬ ‫همچنی��ن علی‌عس��کری‪ ،‬در ای��ن حک��م از‬ ‫خدم��ات محمدباقر معلم (مدیر پیش��ین دفتر‬ ‫موسیقی و س��رود سازمان صداوسیما) در مدت‬ ‫تصدی این مسئولیت قدردانی کرد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫مجید مجیدی برگزیده‬ ‫جشنواره فیلم قونیه شد‬
‫دوشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪ - 1398‬اول رمضان ‪ 6 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1283‬پیاپی ‪2601‬‬ ‫ش��رکت پس��ت اع�لام ک��رد در س��ی‌ودومین دوره‬ ‫از نمایش��گاه بین‌المللی کت��اب ته��ران روزانه نزدیک‬ ‫‪۱۱۰۰‬بار کتاب در غرفه‌های پس��ت جمع‌آوری و ارسال‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫بنابر اعالم شرکت پست درباره‬ ‫فعالیت‌هایش در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫تهران‪ ،‬روزانه نزدیک ‪۱۱۰۰‬بار کتاب در غرفه‌های پست‬ ‫این رویداد‪ ،‬جمع‌آوری و ارسال شد که بیشترین ارسال‬ ‫کتاب مربوط به اس��تان‌های خراس��ان رض��وی‪ ،‬فارس‬ ‫ن ترتیب در مجموع در ایام برگ��زاری این دوره از‬ ‫و اصفهان بوده اس��ت‪ .‬به ای�� ‌‬ ‫نمایش��گاه کتاب‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪۷۵۵‬بار کتاب ازس��وی ش��رکت پست ارسال شد‪.‬‬ ‫در کنار غرفه‌های پس��ت در نمایش��گاه کتاب تهران‪ ،‬روابط عمومی این شرکت‬ ‫با برپایی غرفه «پس��ت و کودک» نس��بت به فرهنگ‌سازی در زمینه شناساندن‬ ‫تمبر‪ ،‬نامه‪ ،‬ش��یوه درست آدرس‌نویسی و معرفی پست و پستچی به کودکان در‬ ‫س��نین گوناگون و دانش‌آموزان اقدام کرد‪ .‬در غرفه پس��ت و کودک برنامه‌هایی‬ ‫مانند مس��ابقه نقاشی با مضمون پستچی و صندوق پست‪ ،‬آدرس‌نویسی درست‬ ‫ت نامه‪ ،‬چسباندن تمبر و پست کردن نامه‌ها و نقاشی‌ها به آدرس‌های‬ ‫روی پاک ‌‬ ‫مورد نظر اجرا شد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تئاتر‬ ‫«شهروند‪ :‬نقاش» تجربه‌ای متفاوت برای هنرمندان و مردم‬ ‫بخش دوم از نخستین ساالنه «شهروند‪ :‬نقاش»‬ ‫در رامسر برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫روز جمعه‪ ۱۳ ،‬اردیبهش��ت‬ ‫ش��هر زیبای رامس��ر پذیرای یک روی��داد هنری‬ ‫متف��اوت بود‪ .‬بل��وار معلم با درختان س��ر به فلک‬ ‫کش��یده آن‪ ،‬محل��ی ب��رای تجم��ع تع��دادی از‬ ‫هنرمن��دان نق��اش تهرانی و شهرس��تانی بود که‬ ‫در کن��ار یکدیگ��ر قرار گرفتند تا ی��ک روز هنری‬ ‫را برای ش��هروندان و عابران رقم بزنند‪ .‬نخس��تین‬ ‫ساالنه «ش��هروند‪ :‬نقاش» که هفته گذشته بخش‬ ‫نخس��ت آن در پل طبیعت تهران با مشارکت دور‬ ‫از انتظار هنرمندان تهرانی برگزار شده بود‪ ،‬این بار‬ ‫در رامس��ر فرصتی را فراه��م کرد تا مردم با هنر و‬ ‫هنرمندان آشنایی بیشتری پیدا کنند‪.‬‬ ‫جم��ال عرب‌زاده‪ ،‬نایب رئیس انجمن هنرمندان‬ ‫نقاش ایران که مس��ئولیت بخ��ش فنی و انتخاب‬ ‫هنرمن��دان در نخس��تین رویداد ش��هروند‪ :‬نقاش‬ ‫را برعهده داش��ته‪ ،‬درباره برگ��زاری این رویداد در‬ ‫رامس��ر گفت‪ :‬با ح��دود ‪ ۳۰‬هنرمن��د از تهران به‬ ‫رامس��ر آمدیم تا در کنار نقاش��ان استان مازندران‬ ‫بخش دوم رویداد ش��هروند‪ :‬نق��اش را که در این‬ ‫دوره به نقاشی پرتره اختصاص دارد‪ ،‬برگزار کنیم‪.‬‬ ‫عرب‌زاده افزود‪ :‬از اس��تادان ش��ناخته شده این‬ ‫منطق��ه به‌طور مس��تقیم دعوت و ی��ک فراخوان‬ ‫جمعی هم برای هنرمندان مازندران اعالم کردیم‪.‬‬ ‫درعین حال با گروه‌های هنری و انجمن‌ها تماس‬ ‫گرفتیم و از آنها خواستیم که از اعضای خود برای‬ ‫حضور در این رویداد دعوت کنند‪ .‬در مجموع عالوه‬ ‫بر حدود ‪ ۳۰‬هنرمندی که دعوت شدند‪ ،‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫هنرمند آزاد نیز در روز جمعه‪ ۱۳ ،‬اردیبهش��ت در‬ ‫محل حاضر شده و به نقاشی پرداختند‪.‬‬ ‫یعقوب عمامه‌پیچ از استادان شناخته شده نقاشی‬ ‫که س��ال‌ها به تدریس این هنر در دانش��گاه‌های‬ ‫گوناگون پرداخته‪ ،‬از جمله هنرمندانی اس��ت که‬ ‫پس از حض��ور در رویداد پل طبیع��ت تهران‪ ،‬در‬ ‫رامس��ر نیز به نقاشی در میان شهروندان پرداخت‪.‬‬ ‫او درب��اره این رویداد گفت‪ :‬به‌نظرم اتفاق بس��یار‬ ‫خوبی رخ داده و باید چنین اتفاقی تکرار ش��ود تا‬ ‫هنرهای تجسمی به‌ویژه نقاشی در بین مردم نفوذ‬ ‫کند‪ .‬با اینکه امروزه مرزهای ارتباطی باز اس��ت و‬ ‫اطالعات زیادی به مردم می‌رس��د و آنها می‌توانند‬ ‫جشن بازیگر تئاتر برگزیدگانش را‬ ‫شناخت‬ ‫تمام دس��تاوردهای دنیای معاصر را بینند‪ ،‬زمینه‬ ‫آش��نایی مردم با هنر هنوز در کشور برقرار نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منیره امینی‪ ،‬کارشناس ارشد مرمت آثار هنری‬ ‫است و از شهسوار در این رویداد حضور پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬او درب��اره این تجربه جدی��د گفت‪ :‬حضور‬ ‫نقاشان در یک محل بسیار جالب است‪ .‬تعدادی از‬ ‫هنرمندان در این جمع هستند که همیشه دوست‬ ‫داش��تم از نزدیک آنها را ببینم و با شیوه کارشان‬ ‫آش��نا ش��وم و حاال این فرصت برایم فراهم ش��د‪.‬‬ ‫به‌نظرم خیلی خوب است که در کنار آنها نقاشی و‬ ‫از تجربه‌های آنها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای قامت کشیده و بلند ‪ -‬شخصیت اصلی کتاب ‪ 1001‬شب‬ ‫‪ -2‬ح��رف اول الفبای یونانی ‪ -‬کودک ش��لوغ‌کن و پرجنب‌وجوش ‪ -‬کاالی‬ ‫زینتی و تجمالتی‬ ‫‪ -3‬دیگ بزرگ ‪ -‬مرکب‌دان ‪ -‬نماز بدون رکوع و سجده‬ ‫‪ -4‬رنج و آزار ‪ -‬از فرهنگ‌های لغت معروف ایرانی‪ -‬ضرر ‪ -‬روز پیشین‬ ‫‪ -5‬اسید خون ‪ -‬صدای تلفن ‪ -‬چوب هموار شده‬ ‫‪ -6‬دارای والدین مشترک ‪ -‬عظیم‌الجثه‬ ‫‪ -7‬پنجمین ضمیر ‪ -‬نپذیرفتن‬ ‫‪ -8‬صفت دوست زیان‌بار ‪ -‬غرامت خسارت‬ ‫‪ -9‬مرکز کشور جمهوری آذربایجان‌‪ -‬بازار بی‌سروته‬ ‫‪ -10‬سرازیری ‪ -‬دست‌آموز‬ ‫‪ -11‬از انواع چاپ ‪ -‬س��نگین‌تر از چکش ‪ -‬مجموعه نوش��ته‌ای گردآوری و‬ ‫مرتب شده‬ ‫‪ -12‬مهره‌ای در شطرنج ‪ -‬ورقه نازک مقوایی ‪ -‬خوراکی شیرین ‪ -‬نوعی آش‬ ‫‪ -13‬حکم و فرمان ‪ -‬غیرضروری ‪ -‬یک مرحله زمانی‬ ‫ی خورشی‬ ‫‪ -14‬طالق غیابی ‪ -‬شاعر شیلیایی و برنده جایزه نوبل ادبی ‪ -‬سبز ‌‬ ‫‪ -15‬معادل فارسی اونیفرم ‪ -‬انجمنی در خدمات محالت شهر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پ‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ش ک‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫‪10‬‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪10‬‬ ‫ف‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪137‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ک ش ک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪138‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مردم‌فریب ‪ -‬آب مایه درون ساقه بعضی از گیاهان‬ ‫‪ -2‬س��رخ کم‌رنگ ‪ -‬بوته مولد صمغ کتیرا ‪ -‬آسمان آفتابی ‪ -‬شهری در استان‬ ‫گیالن‬ ‫‪ -3‬خواری ‪ -‬نوعی انگور با دانه‌های درشت ‪ -‬نخ تابیده‬ ‫‪ -4‬خبر بی‌اساس ‪ -‬شیر حیوانات تازه‌زا ‪ -‬جانوری است دریایی ‪ -‬بوی ماندگی‬ ‫‪ -5‬اصل هر چیز ‪ -‬کتابی به قلم الکساندر پوشکین‬ ‫‪ -6‬نام دیگر گیاه سیاهدانه ‪ -‬آوای دلنشین‬ ‫‪ -7‬نشانه اسم مصدر ‪ -‬رودی در غرب روسیه ‪ -‬ماه پرتابی‬ ‫‪ -8‬محصول آتش ‪ -‬وسیله استحمام‬ ‫‪ -9‬گردو ‪ -‬تیرگی چشم ‪ -‬شماره به‌هم زدنی‬ ‫‪ -10‬گله‌مندی ‪ -‬شیوه انجام کار‬ ‫‪ -11‬جوالن دادن اسب ‪ -‬رایحه‬ ‫‪ -12‬نقش هنری بازیگر ‪ -‬بوی نامطبوع ‪ -‬حرص و طمع ‪ -‬از القاب اروپایی‬ ‫‪ -13‬درشت‌نمایی تصویر ‪ -‬معتبرترین دانشگاه امریکا ‪ -‬بانگ جانور درنده‬ ‫‪ -14‬دس��تور قطعی ‪ -‬کتاب مقدس هندوه��ا ‪ -‬می‌گیرند تا پرواز کنند ‪ -‬موی‬ ‫مجعد‬ ‫‪ -15‬معاون ‪ -‬ثبت‌نام‬ ‫جشن بازیگر خانه تئاتر شامگاه شنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه‬ ‫تئاتر شهر برگزار شد و برگزیدگان یک‬ ‫سال گذشته تئاتر معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫جشن بازیگر خانه‬ ‫تئاتر با اجرای بهزاد فراهانی که ریاست‬ ‫انجمن بازیگ��ران تئات��ر را هم برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬ش��امگاه شنبه‪ ۱۴ ،‬اردیبهشت در س��الن اصلی مجموعه‬ ‫تئاتر ش��هر برگزار شد‪ .‬در این آیین بازیگران گوناگونی از جمله‬ ‫رضا بهبودی‪ ،‬فرزین محدث‪ ،‬فهیمه رحیم‌نیا‪ ،‬سینا رازانی‪ ،‬هادی‬ ‫مرزبان و س��یما تیرانداز نقش‌آفرینی‌های کوتاهی در نقش‌های‬ ‫عبدالحسین نوشین‪ ،‬لرتا هایراپتیان‪ ،‬محمدعلی جعفری‪ ،‬مهدی‬ ‫فتحی‪ ،‬مهین اسکویی‪ ،‬ع‬ ‫صفوی‪ ،‬پرویز فنی‌زاده‪ ،‬جمشید‬ ‫مش��ایخی‪ ،‬رقیه چهره‌آزاد‪ ،‬خسرو شکیبایی‪ ،‬عزت‌اهلل انتظامی و‬ ‫جمیله شیخی داشته‌اند‪.‬‬ ‫در این آیین مجید نوروزی‪ ،‬حس��ین کش��فی‪ ،‬ناصر عاشوری‬ ‫و فرزین محدث به‌عن��وان بازیگران برتر مرد تئاتر ایران در یک‬ ‫س��ال گذش��ته و همچنین نسرین درخش��ان‌زاده‪ ،‬مونا فرجاد و‬ ‫پرستو گلس��تانی به‌عنوان بازیگران برتر زن تئاتر ایران در سال‬ ‫‪ ۹۷‬معرفی ش��دند‪.‬هیات داوران انجمن بازیگران خانه تئاتر نیز‬ ‫جایزه ویژه بازیگری خود را به میکائیل شهرستانی اهدا کرد‪.‬‬ ‫هی��ات داوران از گروه بازیگران نمای��ش «افرا» به کارگردانی‬ ‫ش ویژه جشن بازیگر خانه‬ ‫س��هیل س��اعی نیز قدردانی کرد‪ .‬بخ ‌‬ ‫تئاتر که کارگردانی آن برعهده محمد رحمانیان بود‪ ،‬به قدردانی‬ ‫از مهناز ش��ریفی‪ ،‬علی آزادنیا‪ ،‬سوس��ن مقصودل��و و رضا بابک‬ ‫اختصاص داش��ت‪ .‬اجرای قطعات موسیقی با خوانندگی رستاک‬ ‫حالج و صابر جعفری با نوازندگی س��ردار سرمست و همچنین‬ ‫اجرای گروه ُکر فیالرمونیک به سرپرس��تی علیرضا شفقی‌نژاد از‬ ‫دیگر برنامه‌های این جشن بود‪ .‬علی عمرانی‪ ،‬محمد متوسالنی‪،‬‬ ‫ایرج راد‪ ،‬ش��هرام گیل‌آبادی‪ ،‬محمودرضا رحیم��ی‪ ،‬الهام کردا‪،‬‬ ‫حامد کمیلی‪ ،‬جلیل فرجاد‪ ،‬مریم معترف‪ ،‬مرتضی میرمنتظمی‪،‬‬ ‫اس��ماعیل خلج و تعدادی دیگر از هنرمندان و بازیگران تئاتر از‬ ‫جمله حاضران در جشن بازیگر خانه تئاتر بودند‪.‬‬ ‫گیشه‬ ‫«متری شیش و نیم» همچنان‬ ‫یکه‌تاز است‬ ‫چالش بیمه‌ای حمل «لوح‌های هخامنشی»‬ ‫با کشتی‬ ‫لوح‌های هخامنش��ی از سد «اوفک» گذشت‪ ،‬اما حاال‬ ‫بیمه بازگش��ت این آثار به ایران ذهن مسئوالن میراث‬ ‫فرهنگ��ی و دفتر نمایندگی دائم ای��ران در نیویورک را‬ ‫درگیر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا دست‌کم از ‪ 2‬سال گذشته سر تیتر‬ ‫خبرهای مربوط به بازگش��ت «لوح‌های هخامنش��ی»‪،‬‬ ‫«آماده تحویل بودن آنها به ایران» بوده و در حالی دائم‬ ‫این جمالت تکرار می‌شوند که در هر بار پیگیری‌ها برای روند بازگشت لوح‌های‬ ‫هخامنشی‪ ،‬یک بحث جدید پیش می‌آید‪ .‬یک بار نامه «اوفک» باید برسد‪ ،‬یک‬ ‫بار باید به «بیمه آثار» فکر کرد و بار دیگر بحث شیوه «حمل‌ونقل» آثار مدنظر‬ ‫است‪ .‬به‌نظر می‌رسد بهتر بود به‌جای این صحبت‌ها بعد از رأی دادگاه امریکا به‬ ‫س��ود ایران گفته می‌شد درحال‌حاضر مانع اصلی بازگشت آثار به کشور برطرف‬ ‫شده و حاال باید دیگر جزئیات را برای بازگشت مطمئن و سریع آثار بررسی کرد‪.‬‬ ‫اواس��ط مهر س��ال گذش��ته طالبیان‪ ،‬معاون میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری اعالم کرده بود‪ :‬اوفک‪ ،‬دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا آخرین‬ ‫س��دی است که سازمان میراث فرهنگی باید از آن بگذرد تا بتواند این لوح‌های‬ ‫تاریخی را که ‪ ۸۳‬سال پیش براساس مصوبه وقت دولت‪ ،‬برای مطالعه به امریکا‬ ‫رف��ت و ب��ه جز چند دوره که تعداد کمی از این لوح‌ها را به کش��ور برگرداندند‪،‬‬ ‫به ط��ور کامل به ایران برگردانده نش��د‪.‬اکنون ابراهیم ش��قاقی‪ ،‬مدیر اداره کل‬ ‫حقوقی س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫مس��ئله «اوفک» حل ش��ده است‪ .‬اکنون برای بازگش��ت لوح‌های هخامنشی با‬ ‫مرک��ز خدمات امور بین‌الملل هماهنگ کردی��م و در صحبت با دفتر نمایندگی‬ ‫دائم ایران در نیویورک نیز به نتیجه‌هایی رس��یدیم‪.‬او با اش��اره به گرفتن مجوز‬ ‫بازگشت آثار به کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر باید مشکل بیمه را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫برای بازگش��ت آثار این طور اعالم شده که نقل و انتقال باید نخست از شیکاگو‬ ‫به نیویورک انجام و سپس به ایران منتقل شود که این کار مسائل و ملاحظاتی‬ ‫دارد که دفتر نمایندگی دائم ایران در نیویورک آنها را به ما اعالم کرده است‪.‬‬ ‫فروش فرش ‪ ۲.۸‬میلیارد تومانی‬ ‫در لندن‬ ‫حراجی ساتبیز لندن باعنوان «هنرهای دنیای اسالم‬ ‫ش��امل فرش و قالیچه» با فروشی افزون بر ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫دالر به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا در این حراجی در مجموع ‪ ۳۱۱‬اثر به‬ ‫فروش رفت و یک نقاشی پرتره از سلیمان یکم (دهمین‬ ‫امپراتور عثمانی) که ن��رخ اولیه ‪ ۳۲۰‬تا ‪ ۴۵۰‬هزار دالر‬ ‫برای آن تخمین ش��ده بود در نهایت با قیمتی افزون بر‬ ‫‪ ۶.۹‬میلیون دالر به فروش رفت تا رکورددار گران‌ترین اثر فروخته ش��ده در این‬ ‫حراجی باش��د‪.‬در میان آثار ایرانی نیز یک فرش ابریش��م با قدمت نزدیک ‪۲۳۰‬‬ ‫س��ال که به فرمان فتحعلی‌شاه قاجار بافته ش��ده با نرخ نزدیک ‪ ۱۹۶‬هزار دالر‬ ‫(حدود ‪ ۲.۸‬میلیارد تومان) به فروش رفت تا در میان کل آثار فروخته ش��ده در‬ ‫این حراجی در رتبه چهارم گران‌ترین‌ها قرار گیرد‪ .‬در قس��مت باالیی این فرش‬ ‫که دارای تاریخ اس��ت آورده شده‪« :‬حسب االمر نواب مستطاب اشرف واال نایب‬ ‫الس��لطنه (اثر نوروز ساروقی در س��ال ‪ ۱۲۰۵‬قمری‪ ۱۱۷۰-‬شمسی)»همچنین‬ ‫یک قرآن بزرگ تذهیب‌کاری ش��ده مرب��وط به دوره صفوی (نیمه دوم قرن ‪16‬‬ ‫میالدی) در میان چندین نسخه قرآن با منشأ ایرانی‪-‬اسالمی به نرخ ‪ ۱۲۲‬هزار‬ ‫دالر ب��ه فروش رفت‪ .‬یک قرآن قاجاری درون یک جعبه چوبی الک زده ش��ده‬ ‫(حدود سال ‪ ۱۲۲۱‬شمسی) نیز در نهایت به نرخ ‪ ۸۱.۶‬هزار دالر فروخته شد‪.‬‬ ‫سردیس مرحوم «مشایخی» شبیه او نیست‬ ‫ی��ک فیلم اجتماعی و ی��ک فیلم طنز در ص��در جدول فروش‬ ‫هفتگی نشس��تند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫در هفته گذش��ته «متری‬ ‫ش��یش و نیم» ساخته سعید روس��تایی همچنان در صدر جدول‬ ‫پرفروش‌ها قرار داشت و فیلم «تگزاس ‪ »۲‬ساخته مسعود اطیابی‬ ‫نیز موفق ش��د در مدت ‪ 2‬هفته ‪ 6‬میلیارد فروش را پش��ت س��ر‬ ‫بگذارد تا به‌س��رعت خود را به ‪ 4‬فیلم صدرنش��ین جدول فروش‬ ‫برساند‪« .‬متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی موفق‬ ‫به فروش ‪ ۲۲‬میلیارد و ‪ ۶۴۳‬میلیون تومانی شده و در رتبه نخست‬ ‫جدول هفتگی قرار گرفته است‪« .‬چهار انگشت» جدیدترین فیلم‬ ‫حامد محمدی اس��ت که فروش ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۵۸۵‬میلیون تومانی‬ ‫را پش��ت سر گذاشته اس��ت‪ .‬جواد عزتی و امیر جعفری بازیگران‬ ‫اصلی فیلم «چهار انگش��ت» هس��تند‪« .‬تگزاس ‪ »۲‬به کارگردانی‬ ‫مس��عود اطیابی که ادامه فیلم «تگزاس» است‪ ،‬در مدت یک دوره‬ ‫موفق به فروش ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۶۸‬میلیون تومانی ش��د‪« .‬زندانی‌ها»‬ ‫به کارگردانی مس��عود ده‌نمکی موفق به فروش ‪ ۴‬میلیارد و ‪۱۱۱‬‬ ‫میلیون تومانی ش��ده است‪« .‬پیشونی سفید ‪ »۳‬ساخته سیدجواد‬ ‫هاش��می تاکنون ‪ 2‬میلیارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون تومان فروش داش��ته‬ ‫اس��ت‪« .‬ژن خوک» سعید س��هیلی در این مدت موفق به فروش‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۶۳‬میلیون تومانی ش��ده اس��ت‪« .‬غالمرضا تختی»‬ ‫تازه‌تری��ن اثر به��رام توکلی در همین م��دت موفق به فروش یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۸۶‬میلیون تومانی شده است‪.‬‬ ‫یک عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران از سردیس‬ ‫«جمش��ید مش��ایخی» گالیه کرد و گفت این سردیس‬ ‫شباهتی به وی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا احمد مسجدجامعی صبح روز گذشته‬ ‫در تذکر پیش از دستور خود با انتقاد از سردیس مرحوم‬ ‫جمش��ید مش��ایخی گفت‪ :‬به لحاظ ش��کلی س��ردیس‬ ‫مرحوم جمش��ید مشایخی هیچ ش��باهتی به او ندارد و‬ ‫به‌نظر می‌رس��د یک عکس پرس��نلی را که مربوط به روزهای آخر حیات اوست‪،‬‬ ‫آن هم به گونه‌ای دیگر سه‌بعدی کرده و به شکل مجسمه و سردیس درآورده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مردم مرحوم جمشید مشایخی را با سریال‌ها و فیلم‌هایش‬ ‫می‌شناس��ند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این س��ردیس نه‌تنها هیچ ش��باهتی به وی ندارد بلکه‬ ‫درخور او نیست و بهتر است از شهرداری بخواهیم که درباره چهره‌های ملی فکر‬ ‫ملی کند و امیدوارم این روال تکرار نش��ود و این س��ردیس نیز به نحوی اصالح‬ ‫شود‪.‬مس��جدجامعی همچنین درباره نام‌گذاری خیابانی ب��ه نام «بهمن بیگی»‬ ‫گفت‪ :‬روزی که ما برای تغییر نام خیابان رفتیم‪ ،‬متوجه شدیم این خیابان پیش‬ ‫از این به اس��م «صادق آینه وند» نام‌گذاری شده و برای‌مان جای سوال دارد که‬ ‫چرا این خیابان که پیش از این به اس��م آینه‌وند بوده به نام بهمن بیگی ش��ده‬ ‫اس��ت؛ هرچند برخی می‌گفتند این خیابان طوالنی اس��ت اما باید از این به بعد‬ ‫دقت ش��ود‪ .‬محسن هاشمی‪ ،‬رئیس ش��ورای شهر تهران نیز با انتقاد از سردیس‬ ‫جمش��ید مشایخی گفت‪ :‬بهتر است پالترهای س��ه‌بعدی از تصاویر افرادی تهیه‬ ‫ش��ود که نام آنها بر خیابان‌ها گذاشته می‌شود تا دست‌کم سردیس‌ها شبیه آنها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫ارسال ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۵۵‬محموله کتاب‬ ‫در نمایشگاه امسال‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!