صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1282

روزنامه صمت شماره 1282

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1282‬پیاپی ‪2600‬‬ ‫چهره‌ها‬ ‫جهانگیری‪ :‬مخالفان‬ ‫«اقتصادکوپنی» اعالم‌نظر کنند‬ ‫سرمقاله‬ ‫درس‌هایی که باید از سیل‬ ‫اخیر گرفت‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫نقدی بر‬ ‫کاهش ارزش ریال‬ ‫شمارش معکوس تحول‬ ‫در نظام بانکی‬ ‫گمانه‌هایی درباره افزایش‬ ‫نرخ محصوالت فوالدی‬ ‫گزارش روز‬ ‫آشفتگی بازار لوازم یدکی‬ ‫دور از چشم ناظران‬ ‫سیاست‌گذاری اقتصادی‬ ‫با منطق دوگانه!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪ ۶۰‬سال انتظار‬ ‫برای خانه‌دار شدن در بهترین حالت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پاک کردن مسئله مسکن‬ ‫از روی «دیوار»‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫کام خرما با ممنوعیت صادرات‬ ‫شیرین می‌شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫آغاز عملیات اجرایی‬ ‫فاز نخست پروژه‬ ‫ساخت کارخانه تولید‬ ‫بریکت آهن‌اسفنجی‬ ‫‪13‬‬ ‫عملیات اجرایی فاز نخست پروژه ساخت کارخانه تولید‬ ‫بریکت آهن‌اسفنجی با حضور دکتر غریب‌پور مدیرعامل ایمیدرو آغاز شد‬ ‫مدیرعامل ایمیـدرو در جـریان کلنگ‌زنی پروژه س��اخت کارخانه تـولید‬ ‫بریکت آهـن اسفنجی با اشاره به اینکه‌ این پـروژه از سوی ‪ 4‬شرکت فـوالد‬ ‫خـوزس��تان‪ ،‬شرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬ش��رکت معـدنی چادرملو و گل‌گـهر‬ ‫ب��ا اعتبـاری معـ��ادل ‪ ۳۵‬میلیون دالر در مـدت ‪ 2‬س��ـال به بهره‌بـرداری‬ ‫خواهد رسید‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه تخصص و تجربه و دانش فنی شرکت‌های‬ ‫فـوالدی بـه‌ویـژه فوالد خوزستان و فوالد مبارکه به‌گونه‌ای است که دست‬ ‫بیگانگان را از کش��ور کوتاه کرده و زنجیره تولید را به خودمختاری رسانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب‌پور با بیان اینکه اعتبار این پروژه به‌طور کلی از ‪ 4‬ش��رکت یادشده‬ ‫تامین خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��رایط فعلی کش��ور جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی سخت است و تنها از طریق بازار بورس و سرمایه‌گذاری شرکت‌های‬ ‫تولیدی و بخش خصوصی می‌توان رش��د و آبادانی را برای کشور به ارمغان‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن ابراز رضایت از فعالیت ش��رکت‌های تولیدی اظهار امیـدواری‬ ‫کرد ش��عار رهبـر معظم انقالب با س��اخت چنی��ن کارخانـه‌های تـولیدی‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه‪5‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫درس‌هایی که باید از‬ ‫سیل اخیر گرفت‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫فعال اقتصادی‬ ‫نوروز ‪ ۱۳۹۸‬مصادف ش��د با بارش‌های بس��یار شدید و‬ ‫بی‌سابقه در استان‌های ایران و خسارت‌های بسیار زیادی‬ ‫ب��ه زمین‌ه��ای کش��اورزی‪ ،‬واحدهای تولی��دی و خانه و‬ ‫کاشانه مردم وارد شد‪ .‬حاال با گذشت حدود یک ماه به‌نظر‬ ‫می‌رسد زمان بررسی چرایی به وجود آمدن خسارت‌های‬ ‫باال و موفق نش��دن در کنترل مناسب سیالب فرا رسیده‬ ‫باش��د‪ .‬پاسخ به این پرسش که آیا فقط حوادث طبیعی با‬ ‫خسارت‌های عینی و قابل لمس می‌تواند چنین شرایطی‬ ‫را برای کش��ور به‌وجود بیاورد؟ از جمله مواردی است که‬ ‫می‌تواند ما را به درک درس��ت‌تری از ش��رایط برس��اند و‬ ‫پرسش دیگر آنکه آیا در حوزه‌ای مانند اقتصاد ما آمادگی‬ ‫الزم و کافی برای پیشگیری و کنترل را داریم؟ برای پاسخ‬ ‫به این دو بحث موارد زیر مطرح می‌شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬سیل اخیر نشان داد که سامانه‌های پیش‌بینی‌کننده‬ ‫و اعالم هشدار نمی‌توانند با دقت باالیی و در زمان مناسب‬ ‫از بروز حوادثی اینچنین با اطمینان سخن بگویند و ضعف‬ ‫در س��امانه‌های پیش‌بینی و پایش س��یل و خشکس��الی‬ ‫به‌وضوح نمایان ش��د‪ .‬حال پرسش اینجاست که با کسب‬ ‫این تجربه که البته حدود ‪ ۵۰‬س��ال پیش هم برای ایران‬ ‫و همی��ن مناطق جنوبی رخ داده ب��ود‪ ،‬آیا برنامه‌ای برای‬ ‫تامین نیاز این حوزه در کش��ور وجود دارد؟ از آن مهم‌تر‬ ‫س��یل‪ ،‬زلزله و سایر حوادث طبیعی به‌دلیل عینی و قابل‬ ‫لمس بودن ازس��وی مردم و مس��ئوالن بسیار مورد توجه‬ ‫قرار می‌گیرند‪ ،‬اما تصمیم‌های اقتصادی غیرکارشناسی و‬ ‫غیرعلمی به مرور می‌تواند آثاری بس��یار گس��ترد ‌ه بر ‪۸۰‬‬ ‫میلیون ایرانی داشته باشد‪ .‬آیا سامانه‌های هشدار و اعالم‬ ‫خطر را که همانا داده‌ها و تحلیل‌های مستقل و قابل اتکا‬ ‫هستند در حوزه اقتصاد جدی گرفته‌ایم؟‬ ‫‪ -۲‬س��یل اخی��ر نش��ان داد که بس��یاری از آس��یب‌ها‬ ‫به‌دلیل متک��ی نبودن به طرح‌های توجیهی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫طرح‌ه��ای توجیه��ی به‌وی��ژه مطالعات فن��ی آن قابلیت‬ ‫پیش‌بین��ی را به طرح‌ها و پروژه‌ها می‌دهد‪ .‬ساخت‌وس��از‬ ‫در حریم رودخانه‌ها و مس��یل‌ها نش��ان می‌دهد در ایران‬ ‫امروز توجه جدی به طرح‌های توجیهی نمی‌ش��ود که این‬ ‫امر در بس��یاری از موارد موجب تش��دید خسارت‌ها شده‬ ‫است‪ .‬همین روند در حوزه اقتصاد ایران نیز در نبود توجه‬ ‫الزم به مطالعات برای تصمیم‌س��ازی و تصمیم‌گیری‌های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬خس��ارت‌های زی��ادی را ب��ه اقتص��اد ایران‬ ‫تحمیل کرده اس��ت‪ .‬امید اس��ت مطالعات اقتصادی برای‬ ‫تصمیم‌های کالن در اقتصاد ایران به یک رهیافت تبدیل‬ ‫و از تصمیم‌های شتابزده و غیرکارشناسی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نب��ود اجم��اع در زمین��ه دالی��ل به‌وج��ود آم��دن‬ ‫خس��ارت‌های س��یالب‌های اخیر بار دیگر نش��ان داد که‬ ‫درباره مسئله‌ای به این وضوح‪ ،‬اجماعی میان متخصصان‪،‬‬ ‫مسئوالن و تصمیم‌سازان وجود ندارد؛ به بیان دیگر فضای‬ ‫قبول نکردن دیگری حاکم اس��ت‪ .‬در حوزه اقتصاد ایران‬ ‫نیز همین روند حاکم اس��ت‪ .‬بحران‌هایی که اقتصاد ایران‬ ‫با آنها روبه‌روست علل و دالیلی دارد که رفع آنها نیازمند‬ ‫اجم��اع میان اقتصاددانان‪ ،‬مردم‪ ،‬تصمیم‌س��ازان و کلیت‬ ‫نظام اقتصادی ایران است که هنوز به آن دست نیافته‌ایم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تخصیص نیافتن بودجه مناس��ب در زمان مناس��ب‬ ‫به طرح‌هایی مناس��ب ک��ه می‌توانس��ت بارش‌های اخیر‬ ‫را تبدی��ل ب��ه فرصتی اس��تثنایی برای کش��وری درگیر‬ ‫خشکس��الی‌های بلندمدت کند‪ ،‬نش��ان از ضعف توانایی‬ ‫م��ا در تخصیص بهین��ه منابع دارد‪ .‬وجود ه��زاران طرح‬ ‫نیمه‌تمام در کشور نشان می‌دهد نظام اقتصادی نیز هنوز‬ ‫توانایی تخصیص بهینه منابع کش��ور را ن��دارد و نیازمند‬ ‫جدی به تغیی��ر در دیدگاه‌ه��ای برنامه‌ریزی و تخصیص‬ ‫بهینه منابع کشور است‪.‬‬ ‫امید اس��ت س��یالب‌های اخیر که خس��ارت‌های بسیار‬ ‫زیادی به مردم و زیرساخت‌های کشور وارد کرد‪ ،‬تلنگری‬ ‫به بدنه اجرایی و تصمیم‌س��از کشور باش��د تا با رجوع به‬ ‫روش‌های علمی و مدرن‪ ،‬قابلیت پیشگیری‪ ،‬پیش‌بینی و‬ ‫برنامه‌ریزی را به اقتصاد ایران بازگرداند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تمدید ‪ ۵‬معافیت مرتبط با‬ ‫برنامه هسته‌ای ایران‬ ‫خبرگزاری آسوش��یتدپرس به نقل از یک مقام ارش��د دولت‬ ‫امری��کا گ��زارش داد این کش��ور ‪ ۵‬م��ورد از ‪ ۷‬م��ورد معافیت‬ ‫مرتبط با همکاری هس��ته‌ای غیرنظامی روس��یه و کش��ورهای‬ ‫اروپایی با ایران را تمدید کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا به نقل از‬ ‫آسوش��یتدپرس‪ ،‬این معافیت‌ها که روز شنبه منقضی می‌شد‪،‬‬ ‫ب��ه مدت ‪ ۴۵‬تا ‪ ۹۰‬روز تمدید ش��ده اس��ت؛ بناب��ر این گزارش‪،‬‬ ‫ای��ن معافیت‌ها ام��کان می‌دهد ت��ا فعالیت ش��ماری از مراکز‬ ‫هس��ته‌ای ایران بدون مجازات‌های امری��کا ادامه یابد‪ .‬یک مقام‬ ‫ارش��د امریکایی گفت نیروگاه هس��ته‌ای بوش��هر‪ ،‬تاسیس��ات‬ ‫غنی‌س��ازی ف��وردو و تاسیس��ات هس��ته‌ای در اراک و رآکتور‬ ‫تحقیقاتی تهران تاسیساتی هستند که مشمول تمدید معافیت‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫آسوشیتدپرس نوشت‪ :‬این مقام امریکایی که نخواست نامش‬ ‫فاش ش��ود‪ ،‬اظهار کرد دو معافیت دیگر لغو ش��ده است؛ یکی از‬ ‫این معافیت‌ها به ایران امکان می‌داد تا آب س��نگین را به عمان‬ ‫منتق��ل کند و معافیت دیگری این اجازه را به روس��یه می‌داد تا‬ ‫اورانیورم ایران را فرآوری کند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬از سیاست‌های‬ ‫دولت تهیه کاغذ مش��ابه کاالهای اساس��ی اس��ت‪.‬‬ ‫چندین قلم را س��ال گذشته به‌عنوان کاالی اساسی‬ ‫در نظر گرفتیم که در هر شرایطی بتوانیم آن را تهیه‬ ‫کنیم؛ کاغذ از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا اس��حاق جهانگیری در حاشیه‬ ‫بازدید از نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دغدغه‌ها در ش��رایط سخت اقتصادی‪،‬‬ ‫مش��کالتی است که برای بنگاه‌های اقتصادی پیش‬ ‫می‌آید‪ .‬در این میان بخش فرهنگ شاید مقداری از‬ ‫س��ایر بخش‌ها ضعیف‌تر باشد‪ .‬دولت اصرار دارد که‬ ‫به‌طور حتم مش��کالت اقتصادی را برطرف کند که‬ ‫مهم‌ترین مش��کلی که دولت در سال گذشته برای‬ ‫ل آن تالش کرد و رهبر معظم انقالب هم به‌تازگی‬ ‫ح‌‬ ‫به آن اشاره کردند‪ ،‬مسئله کاغذ است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه از‬ ‫سیاس��ت‌های دول��ت‪ ،‬تهی��ه کاغ��ذ‬ ‫مش��ابه کاالهای اساس��ی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا چندین قلم کاال را س��ال گذش��ته‬ ‫به‌عنوان کاالی اساسی در نظر گرفتیم‬ ‫ک��ه در هر ش��رایطی آن را تهیه کنیم‪،‬‬ ‫زی��را آحاد جامعه به آن نی��از دارند؛ در‬ ‫بی��ن آنها کاغذ هم هس��ت‪ .‬ارزان‌ترین‬ ‫ارز را س��ال گذش��ته به کاغذ اختص��اص دادیم‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان عده‌ای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت و کاغذ‬ ‫وارد کردند اما در آن ش��بکه‌ای که وزارت ارشاد در‬ ‫نظر داش��ت توزیع نکردند‪ .‬این مورد تا آخر پیگیری‬ ‫خواهد ش��د و برخورد می‌ش��ود‪ .‬جهانگیری افزود‪:‬‬ ‫ما در کاالهای اساس��ی در س��ال جاری ‪ 2‬سیاست‬ ‫را دنبال می‌کنیم؛ یک��ی آنکه آن بخش از کاالهای‬ ‫اساس��ی که بخش عمده آن در داخل کشور تامین‬ ‫می‌ش��ود و فقط بخش کم��ی از آن از بیرون می‌آید‬ ‫را از ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان ب��ه ارز نیمای��ی‬ ‫ببریم و مابه‌التفاوت آن به کس��انی که‬ ‫استفاده‌کننده هستند پرداخت شود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬درب��اره کاغذ همین‬ ‫هفت��ه یا هفت��ه آینده با وزی��ر محترم‬ ‫یا کس��انی که نمایندگان مس��ئوالن و‬ ‫مطبوعات هس��تند جلس��اتی خواهیم داشت که یا‬ ‫ب��ا فرم��ول ارز نیمایی عمل خواهیم ک��رد یا همان‬ ‫سیاس��ت ارزی س��ال گذش��ته اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫جهانگیری در ادامه به تشریح دو راه‌حل پیش روی‬ ‫دول��ت برای کنترل ش��رایط اقتص��ادی پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به ش��رایط جدی��د اقتصادی دو بحث‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬شاید مجبور شویم در برخی کاالها‬ ‫به س��مت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم‪.‬‬ ‫این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار‬ ‫دارد‪ .‬پیش‌نیازش این است که دولت خودش دوباره‬ ‫وارد برخی فعالیت‌های اقتصادی ش��ود‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری به اندیشه مقابل کوپنی شدن اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬عده‌ای از فعاالن اقتصادی با این نظریه‬ ‫مخالف هستند‪.‬‬ ‫آنها معتقدند در چنین ش��رایط س��ختی باید ما‬ ‫به س��مت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید‬ ‫و بندهای��ی که در گذش��ته داش��تیم را رفع کنیم‪.‬‬ ‫به ج��ای اینک��ه کاالی مورد نظر اقش��ار ضعیف را‬ ‫با س��همیه‌بندی تامین کنیم اقتص��اد را آزاد کنیم‬ ‫و یارانه‌ه��ای پنه��ان را ب��ه صورت نق��د در اختیار‬ ‫م��ردم بگذاریم‪ .‬وی س��پس خطاب ب��ه منتقدان و‬ ‫صاحب‌نظ��ران گفت‪ :‬م��ن از هم��ه صاحب‌نظران‬ ‫درخواست دارم درباره این دو نظریه شفاف صحبت‬ ‫و آنها را نقد کنند؛ ما باید به‌زودی تصمیمی بگیریم‬ ‫که آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫جنگ امروز امریکا جنگ با امید است‬ ‫رئیس‌جمه��وری با تاکید بر اینک��ه امروز دعواها‬ ‫و فحاش��ی‌های داخلی نباید خریدار داش��ته باشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬راهی ج��ز مقاومت و اتح��اد و امید به آینده‬ ‫نداریم‪ .‬جنگ امروز امریکا جنگ با امید است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا حجت‌االسالم‌والمسلمین حسن‬ ‫روحانی صبح ش��نبه در آیین نکوداشت یکصدمین‬ ‫س��ال تربیت معلم با تبریک فرارسیدن ماه مبارک‬ ‫رمضان گفت‪ :‬بس��یار خوش��حالم که هفته معلم در‬ ‫آستانه ماه رحمت و مغفرت و برکت الهی قرار دارد‪.‬‬ ‫ماه رمضان عالوه بر فضیلت‌های ذاتی‪ ،‬یکی از دالیل‬ ‫عظمتش نزول قرآن در این ماه است‪.‬‬ ‫روحان��ی اضافه کرد‪ :‬مس��یر آموزش م��ا نیاز به‬ ‫اص�لاح دارد؛ ه��م در دانش��گاه و ه��م در آموزش و‬ ‫پرورش‪ .‬روحانی خطاب ب��ه معلمان بیان کرد‪۱۴ :‬‬ ‫میلیون امانت در اختیار شماست‪ .‬شما یک جمعیت‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬هزار نفری هس��تید با ‪ ۱۴‬میلیون امانت‬ ‫در سنین نوجوانی و جوانی‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به مبنای اولیه تحریم گفت‪ :‬کشورهای قلدر‬ ‫جهان آمدند و در ذهن جامعه بش��ری انداختند که‬ ‫ایران کشوری خطرناک اس��ت که به‌دنبال ساخت‬ ‫بمب اتم اس��ت و می‌خواهد با ای��ن بمب اتم بعضی‬ ‫از کش��ورها را با خاک یکس��ان کند‪ .‬ایران‌هراس��ی‬ ‫و انقالب‌هراس��ی از اینجا نش��أت گرفت که گفتند‬ ‫ایران یک مجموعه خطرناک اس��ت‪ .‬ما را به شورای‬ ‫امنی��ت بردن��د و تحریم کردند‪ .‬بدتری��ن قطعنامه‬ ‫تاریخ ش��ورای امنیت یعنی قطعنامه ‪ ۱۹۲۹‬را علیه‬ ‫ما تصویب کردند که این قطعنامه ما را تا مرز جنگ‬ ‫پیش برد و تحریم‌های بس��یاری علیه ایران اعمال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روحانی ب��ا بیان اینکه یک��ی از دالیل رأی دادن‬ ‫م��ردم آن بود که م��ردم گفتند انش��ااهلل این دولت‬ ‫می‌تواند با زبان دیپلماس��ی‪ ،‬منطق و استدالل دنیا‬ ‫را از تصمی��م غلط خود برگرداند و ش��رایط را عادی‬ ‫کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مذاکرات ش��روع شد‪ .‬در ‪ ۱۰۰‬روز‬ ‫نخس��ت دولت یازدهم توافق اولیه‌ای را با دنیا انجام‬ ‫دادیم که به توافق ژنو شهرت یافت و بخش بزرگی از‬ ‫درآمدهای بلوکه شده ما آزاد شد‪ .‬یعنی از آن تاریخ‬ ‫ه��ر م��اه‪ ۷۰۰ ،‬میلیون دالر از پول ما آزاد می‌ش��د‪.‬‬ ‫روحانی با تش��ریح روند مخالفت برخی کش��ورها با‬ ‫اگر مردم محور مشارکت نشوند کار ما زار است‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬در شرایط فعلی بار مسئولیت‬ ‫مقابل��ه ب��ا تحریم‌ها را بای��د بر دوش اس��تانداران‬ ‫گذاش��ت چراکه آنها توان و اختی��ار الزم را در این‬ ‫زمینه دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی در آیین‬ ‫رونمایی از سند توسعه خراسان شمالی اظهار کرد‪:‬‬ ‫رویک��رد من‪ ،‬واگذاری مدیری��ت یارانه‌های نقدی‬ ‫به اس��تانداران بود و مالیات هم باید در اس��تان‌ها‬ ‫مدیریت ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به انتقادها از اجرایی‬ ‫نشدن کامل برنامه توسعه در ‪ ۴‬دهه گذشته گفت‪:‬‬ ‫نبای��د خود را فریب دهیم؛ در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۵‬برنام��ه برای توس��عه کش��ور داش��ته‌ایم‪ .‬خوب‬ ‫نوش��ته‌ایم اما این برنامه‌ها به طور کامل اجرا نشد‪،‬‬ ‫مش��کل کجاس��ت؟ ضعف مدیران‪ ،‬ضعف در نظام‬ ‫اجرای��ی یا اش��کال از منابع اس��ت؟ وی افزود‪ :‬در‬ ‫گام نخس��ت باید گفت نظام اداری ما پاس��خگوی‬ ‫اجرای این برنامه‌ها نبوده است‪ .‬وی با تاکید بر نقش‬ ‫مدیران در نظ��ام اداری گفت‪ :‬در ای��ن نظام‪ ،‬همه‬ ‫اس��تان‌ها و شهرستان‌ها مانند هم اداره نمی‌شوند؛‬ ‫برخی خوب و در مسیر توسعه کار کرده‌اند و برخی‬ ‫ضعیف بوده‌اند و در این میان مدیران در رأس نظام‬ ‫اداری هستند‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضلی در ادامه با اش��اره به نقش مردم‬ ‫در دس��تیابی به اهداف توسعه اظهار کرد‪ :‬اگر مردم‬ ‫محور مش��ارکت نش��وند کار ما زار است‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی با اشاره به برخی فشارها در انتصاب‌ها گفت‪:‬‬ ‫در انتصاب‌ها زیر فشار هیچ گروهی نبوده‌ام و هیچ‬ ‫فشاری را قبول نکرده‌ام‪ .‬اگر فشار و اصرار مشاهده‬ ‫کنم‪ ،‬حتی اگر فرد شایسته باشد هم قبول نمی‌کنم‬ ‫و باج نمی‌دهم‪.‬‬ ‫موفقی��ت برجام گفت‪ :‬امریکا پس از خروج از برجام‬ ‫تحریم‌های یکجانبه را علیه ایران وضع کرد‪ .‬در این‬ ‫تحریم‌ها دولت س��ایر کش��ورها با امریکا همراهی‬ ‫نکردند اما متاسفانه شرکت‌ها به‌دلیل منافع مادی‬ ‫در برابر امریکا تسلیم شدند و این شرایط را امروز به‬ ‫ایران تحمیل کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اس��اس انقالب اس�لامی برای‬ ‫اس��تقالل و اینکه برمبنای رأی مردم‪ ،‬نه با فش��ار و‬ ‫تهدید دیگر کشورها اداره شود‪ ،‬است‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا‬ ‫ب��رای مقابله با این آرمان می‌خواهد ارز ما را کاهش‬ ‫دهد و تعامالت ارزی ما را با مش��کل روبه‌رو کند زیرا‬ ‫ارز روی نرخ کاالها تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫امریکایی‌ه��ا تالش می‌کنند ن��رخ ارز را افزایش‬ ‫دهن��د؛ البته قیمت‌های عجی��ب و غریبی در ذهن‬ ‫داشتند‪ .‬ما باید درآمد ارزی خود را افزایش و مخارج‬ ‫ارزی کشور را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫روحان��ی در بخ��ش دیگ��ر از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫مخارج ارزی ما بای��د کاهش یابد؛ هیچ راهی غیر از‬ ‫این نداریم‪ .‬ما ‪ 4‬س��ال است گندم نمی‌خریم و وارد‬ ‫نمی‌کنی��م‪ .‬در ابتدای دول��ت یازدهم ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫گندم وارد می‌کردیم و بزرگ‌ترین واردکننده گندم‬ ‫جهان بودیم‪ .‬سال ‪ ۹۳‬نیاز به گندم را کاهش دادیم‬ ‫و از سال ‪ ۹۴‬تا امروز خودکفا شدیم و روی پای خود‬ ‫ایستاده‌ایم؛ به‌طوری که امسال می‌توانستیم گندم‬ ‫را صادر کنی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬ما روزانه ‪ ۱۲‬میلیون لیتر‬ ‫گازوئی��ل وارد می‌کردیم‪ ،‬یعنی مخارج ارزی؛ امروز‬ ‫گازوئی��ل وارد نمی‌کنیم بلکه آن را صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫روزان��ه ‪ ۶‬میلیون تن بنزین وارد می‌کردیم اما امروز‬ ‫واردکننده بنزین نیس��تیم و اگر م��ردم در مصرف‬ ‫بنزی��ن صرفه‌جوی��ی کنند‪ ،‬می‌توانی��م آن را صادر‬ ‫ه��م کنیم؛ این‌ه��ا صرفه‌جویی در ارز اس��ت و نیاز‬ ‫ما را به ارز کاه��ش می‌دهد‪ .‬رئیس‌جمهوری تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬باید درآمد ارزی کش��ور را نیز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته حدود ‪ ۴۳‬میلیارد دالر درآمد ارزی‬ ‫غیرنفتی و حدود همین اندازه درآمد نفتی داشتیم‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬امریکا به‌دنب��ال کاهش درآمدهای‬ ‫نفتی و غیرنفتی ما اس��ت‪ .‬م��ا باید با افزایش تولید و‬ ‫صادرات محصوالت کش��ور و ذخیره کردن و فروش‬ ‫ف��رآورده در مقابل توطئه‌ه��ای امریکا و تالش آنها‬ ‫برای جلوگیری از فروش نفت بایستیم‪.‬‬ ‫بسیاری از فسادها مربوط به کوتاهی مدیران است‬ ‫دادستان کل کشور گفت‪ :‬بسیاری از فسادها در‬ ‫زمینه بانک‌ها و ارز مربوط به کوتاهی‌هایی اس��ت‬ ‫که مدیران دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا حجت‌االسالم‌والمس��لمین‬ ‫محمدجعف��ر منتظری در آیین تودی��ع و معارفه‬ ‫دادس��تان تهران با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک‬ ‫رمضان و آغاز دوره جدید دادستان تهران همزمان‬ ‫با این م��اه گفت‪ :‬به‌طبع ه��ر مدیریتی یک آغاز و‬ ‫یک پایان دارد و خوش��ا به ح��ال آن مدیریتی که‬ ‫دعای خیر پشت سر او باشد‪ .‬وی با اشاره به وظیفه‬ ‫تامی��ن امنیت در هم��ه حوزه‌ها گف��ت‪ :‬مبارزه با‬ ‫فس��اد موضوع مهم امروز ماست و تنها متوجه قوه‬ ‫قضاییه نیس��ت‪ .‬ما معتقدی��م و ثابت می‌کنیم که‬ ‫مبارزه با فساد متوجه نهاد‌های اجرایی است‪ .‬آنها‬ ‫باید به‌گونه‌ای عمل کنند که بس��تر فس��اد فراهم‬ ‫نش��ود‪ .‬من معتقدم درصد بیش��تر مبارزه با فساد‬ ‫با خود نهاد‌های اجرایی اس��ت و از وزیر تا مدیران‬ ‫و رئیس��ان بانک‌ها و‪ ...‬در نظارت‌شان آنگونه عمل‬ ‫کنند که کس��ی زمینه انجام فس��اد نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود گفت‪:‬‬ ‫وضعیتی که االن دادسرای تهران دارد قابل قبول‬ ‫نیس��ت و بخش��ی از آن به مدیریت آقای جعفری‬ ‫دولت‌آب��ادی برنمی‌گ��ردد‪ .‬وقتی ب��ه ما می‌گوید‬ ‫ب��ه من قاض��ی و بازپرس بدهی��د و وقتی به جای‬ ‫کارمند رسمی کارمند شهرداری آنجا نشسته چه‬ ‫باید کرد؟ آیا ننگ نیس��ت‪ .‬مگر می‌شود دادسرای‬ ‫تهران را با اعضای افتخاری شوراهای حل اختالف‬ ‫و ش��هرداری اداره کرد‪ .‬کلید آن دست دولت است‬ ‫و از رئیس‌جمه��وری می‌خواهم ک��ه به‌طور حتم‬ ‫اجازه استخدام دهد‪.‬‬ ‫اجازه نمی‌دهیم امریکا تنگه هرمز را ناامن کند‬ ‫وزیر امور خارج��ه گفت‪ :‬اگر امریکا تصمیم بگیرد که تنگه هرمز را‬ ‫برای ما ناامن کند‪ ،‬ایران این اجازه را نخواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان در‬ ‫گفت‌وگو با ش��بکه تلویزیونی الجزیره گفت‪ :‬اینکه جان بولتون ایران‬ ‫را به جنگ فرامی‌خواند مس��ئله جدیدی نیس��ت؛ سخن از جنگ در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹4-۱۳۹5‬خورش��یدی) نیز مطرح شد؛‬ ‫زمانی که جان بولتون در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک‌تایمز نوش��ت‬ ‫برای نرس��یدن ایران به بمب هس��ته‌ای باید ایران را با بمب هسته‌ای‬ ‫زد‪ .‬وزیر امور خارجه کش��ورمان در ادامه گفت‪ :‬اکنون کدام کشور در‬ ‫امور داخلی لیبی و س��ودان دخالت می‌کند؟ کدام کش��ورها عرصه را‬ ‫بر قطر تنگ کردند؟ کدام کش��ور کودتا در ترکیه را طرح‌ریزی کرد؟‬ ‫به حقایقی که در این کش��ورها رخ می‌دهد توجه کنید؛ آیا این ایران‬ ‫ش و آمایش سرزمین آسیب دیده است‬ ‫کشور به‌دلیل نبود سند آموز ‌‬ ‫علی الریجانی در چهاردهمی��ن کنگره انجمن جغرافیایی ایران‬ ‫که در دانش��گاه شهید بهش��تی برگزار ش��د‪ ،‬با انتقاد از روش‌های‬ ‫متداول آموزش��ی گفت‪ :‬باید متدولوژی آم��وزش تغییر کند و باید‬ ‫اف��راد مبتکر تربی��ت کنیم‪ .‬به گزارش مهر رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه آس��یب‌هایی به کشور به‌دلیل نبود سند‬ ‫آم��وزش و آمایش س��رزمین وارد ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگ��ر در زمینه‬ ‫کش��اورزی نتوانیم روی پای خود بایس��تیم به کش��ور لطمه وارد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬درست است که ما کشور خشکی هس��تیم اما باید از آب‬ ‫به‌درستی استفاده کرد‪ .‬در س��ال‌های گذشته منابعی برای آبیاری‬ ‫تحت فشار و آبیاری‌های نوین پیش‌بینی شد‪ .‬وی در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود اظهار کرد‪ :‬شهید مطهری معتقد است اگر جامعه‌ای‬ ‫از اقتصاد سالم برخوردار نباشد نمی‌تواند به اهداف عالی خود دست‬ ‫یابد‪ .‬ایش��ان معتقد است اقتصاد س��الم‪ ،‬اقتصادی است که ثروت‌زا‬ ‫باش��د و روی پای خود بایس��تد‪ .‬رئیس مجلس گفت‪ :‬استقالل یک‬ ‫کش��ور به اس��تقالل اقتصادی مربوط است‪ .‬در همه کشورها بخش‬ ‫اقتص��ادی را مورد توجه قرار می‌دهند‪ .‬اقتصادی در روس��تاها مهم‬ ‫است که بخشی از استقالل کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫الریجانی تاکید کرد‪ :‬جغرافیا با سیاست و ژئوپلتیک ارتباط دارد‬ ‫و بس��یاری از مس��ائل مهم که در جه��ان رخ می‌دهد به‌دلیل توجه‬ ‫نکردن به این موضوع اس��ت‪ .‬در بسیاری از جنگ‌ها به‌دلیل توجه به‬ ‫جغرافیا شکس��ت ایجاد شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه جنگی که در‬ ‫لیبی راه انداختند به خاطر س��رزمین و نفت آنجاست و به این دلیل‬ ‫صحنه سیاسی لیبی را به هم ریختند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع در ونزوئال‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬چند منطقه نفتی در اختیار امریکا نیس��ت که یکی‬ ‫از آنها ونزوئال اس��ت و برای به‌دس��ت آوردن این کشور مشکالتی را‬ ‫برای آنها ایجاد کردند‪ .‬رئیس مجلس گفت‪ :‬بس��یاری از دعواهایی‬ ‫که انگلیس��ی‌ها و امریکایی‌ها با ایران داش��تند ب��ه خاطر نفت بود‪.‬‬ ‫الریجان��ی تاکی��د کرد‪ :‬امریکا در تحریم‌ها فش��ار زی��ادی به ایران‬ ‫م��ی‌آورد و موضوعاتی مانند حقوق بش��ر را مطرح می‌کند اما علت‬ ‫اصلی چیز دیگری است‪.‬‬ ‫در جنگ عراق پیش از عملیات در زمینه نفت برنامه‌ریزی کردند‬ ‫که البته به‌دلیل ایس��تادگی مردم عراق و آیت‌اهلل سیستانی‪ ،‬موفق‬ ‫نش��دند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر عملی��ات روانی راه انداختند‬ ‫زیرا می‌دانند وقتی نفت ایران به فروش نرس��د مش��کالتی به‌وجود‬ ‫می‌آید‪ ،‬به‌همی��ن دلیل عملیات روانی انجام می‌دهند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه عربس��تان و امارات ظرفیت فروش بیش��تر نفت را ندارند و‬ ‫اگر داشتند این کار را انجام می‌دادند‪ ،‬گفت‪ :‬فقط با تماس با سلمان‬ ‫عملیات روانی انجام می‌دهن��د‪ .‬این عملیات روانی چند روز جواب‬ ‫می‌ده��د اما بع��د از آن کمبود نفت ش��روع می‌ش��ود و در روزها و‬ ‫هفته‌های آینده مشکالت ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫است که در این کشورها مداخله می‌کند؟ ایران خواهان افزایش تنش‬ ‫با امریکا نیست‪ .‬ظریف بیان کرد‪ :‬ما این موضوع را به‌طور شفاف اعالم‬ ‫کرده‌ایم که هیچ سودی از افزایش تنش نداریم‪ .‬ما به طور شفاف اعالم‬ ‫کرده‌ایم که خلیج‌فارس و تنگه هرمز خط حیاتی ما هستند و ما برای‬ ‫زندگی خود به آنها وابسته هستیم‪ .‬ما خواهان آن هستیم که آنها امن‬ ‫و آزاد برای دریانوردی تمامی کشورها از جمله ایران باشند‪.‬‬ ‫در شناسایی عناصر فساد هیچ‬ ‫رودربایستی نباید داشت‬ ‫روز گذش��ته آیین تودیع و معارفه دادستان تهران برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا علی القاصی‌مهر در آیین معارفه‌اش به‌عنوان دادستان تهران گفت‪:‬‬ ‫باید از فضای مجازی اس��تفاده درس��ت ش��ود اما نباید این فضا تبدیل به‬ ‫پایگاهی برای تخریب آبروی دیگران و زیر سوال بردن نظام شود‪ .‬دادستان‬ ‫جدید تهران با تاکید بر اینکه باید در میدان عمل به مردم ثابت کنیم که تا‬ ‫چه اندازه توانسته‌ایم مطالبات آنها را پاسخ دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬انجام به موقع کار‬ ‫مردم از اموری است که اگر به‌درستی انجام نشود‪ ،‬نارضایتی مردم را به‌دنبال‬ ‫دارد‪ .‬یکی از آس��یب‌های ما در ق��وه قضاییه حجم باالی ورودی پرونده‌ها و‬ ‫انباشت آنها در شعب قضایی است که باید به آن ورود کنیم‪ .‬همه پرونده‌ها‬ ‫حق��وق مردم‌اند و اینکه توجه ما فقط به پرونده‌های خاص معطوف ش��ود‬ ‫باعث می‌شود از پرونده‌های دیگر غافل شویم‪ .‬بحث دیگر حساسیت نسبت‬ ‫به پرونده‌هایی است که دارای بعد امنیتی هستند‪.‬‬ ‫القاصی‌مهر افزود‪ :‬جایی که حق است و حق مظلوم باید گرفته شود هیچ‬ ‫جریانی نمی‌تواند مداخله داش��ته باش��د‪ .‬دادستان جدید تهران با اشاره به‬ ‫برخورد با مفاس��د اقتصادی گفت‪ :‬یکی از مواردی که باعث س��لب اعتماد‬ ‫مردم می‌ش��ود‪ ،‬فسادهایی اس��ت که رخ می‌دهد و به‌طور قطع این موضوع‬ ‫قابل کنترل اس��ت‪ .‬نهاده��ای امنیتی و اطالعاتی موظفند در شناس��ایی‬ ‫عناصر فس��اد و مفسدان توجه بیشتری داش��ته باشند و هیچ رودربایستی‬ ‫نباید وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جهانگیری‪ :‬مخالفان «اقتصادکوپنی» اعالم‌نظر کنند‬ ‫ایس�نا‪ -‬سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در س��ازمان ملل متح��د‪ ،‬اقدام‌های امریکا علیه‬ ‫کش��ورمان را غیرقانونی و خالف تعهدات بین‌المللی‬ ‫واشنگتن دانس��ت و گفت‪ :‬به این اقدام‌ها توجه داریم‬ ‫و در زمان مناس��ب واکنش مناسب نشان خواهیم داد‪.‬‬ ‫مجید تخت روانچی که از ‪ ۱۱‬روز پیش به‌طور رسمی‬ ‫کار خود را در مسئولیت جدید با ارائه استوارنامه خود‬ ‫به «آنتونی��و گوترش» دبیرکل س��ازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫آغاز کرد درباره اقدام‌های تازه امریکا مانند لغو تمدید‬ ‫معافیت برای خریداران نفت ایران و واکنش جمهوری‬ ‫اسالمی نسبت به آن گفت‪ :‬این مسئله از سوی مقامات‬ ‫کش��ور در حال بررسی است و نتیجه در زمان مناسب‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��یدعباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره اظهارات‬ ‫تهدیدگون��ه وزی��ر خارجه بحری��ن مبنی‌ب��ر اجازه‬ ‫ندادن به ایران برای بس��تن تنگه هرمز حتی برای یک‬ ‫روز‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران ب��ر امنیت تنگه‬ ‫هرمز به‌عنوان ش��اهراه تامین و ترانزیت انرژی جهان‬ ‫مادامی که منافع مردم ایران از این تنگه مهم و حیاتی‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬تاکید دارد؛ اما از روی خیرخواهی و حق‬ ‫همس��ایگی به مقامات این کشور توصیه می‌کند حد‬ ‫و اندازه خود را در تهدید بزرگ‌تر از خود بشناسند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬کری��م علیوی‪ ،‬عضو کمیس��یون امنیت‬ ‫و دف��اع پارلم��ان عراق تاکی��د کرد‪ :‬به‌دلی��ل ارتباط‬ ‫اقتص��ادی ایران و ع��راق‪ ،‬هر نوع پایبن��دی عراق به‬ ‫تحریم‌ه��ای یکجانبه امریکا علیه ایران‪ ،‬خس��ارت‌بار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزارت دف��اع عراق از تحویل مجموعه‌ای‬ ‫جدید از جنگنده‌ه��ای اف ‪ ۱۶‬از امریکا و فرود آنها در‬ ‫پایگاه هوایی البلد این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪-‬ع��ادل عبدالمه��دی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر عراق‬ ‫و امانوئل مک��رون‪ ،‬رئیس‌جمهوری فرانس��ه بر تداوم‬ ‫مب��ارزه ب��ا داعش در ع��راق و ادام��ه همکاری‌ها علیه‬ ‫تروریس��م تاکید کردند‪ .‬رواب��ط دوجانبه‪ ،‬اوضاع عراق‬ ‫و تح��والت منطق��ه خاورمیان��ه از جمل��ه محورهای‬ ‫گفت‌وگوی عادل عبدالمهدی با مقامات فرانسوی بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سید علی قاضی عسکر‪ ،‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در س��ازمان حج و زیارت گفت‪ :‬زائران ایرانی حج تمتع‬ ‫نگرانی بابت روابط سیاس��ی ایران و عربس��تان نداشته‬ ‫باش��ند زیرا براس��اس توافق‌های انجام شده آیین حج‬ ‫از مسائل اقتصادی و سیاسی دوطرف جدا شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سیدس��لمان سامانی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫کش��ور اعالم کرد‪ :‬استعفای اعضای ش��ورای شهر که‬ ‫داوطلب نمایندگی مجلس هس��تند‪ ،‬باید تا ‪ ۱۶‬خرداد‬ ‫تصویب شده باشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪-‬ش��یخ عامر البیاتی‪ ،‬س��خنگوی رس��می‬ ‫داراالفتای اهل سنت عراق ضمن اعالم دوباره مخالفت‬ ‫قاطع با تحریم‌های ناعادالن��ه امریکا علیه ملت ایران‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد دو ملت ایران و عراق‪ ،‬برادر و متحد و دارای‬ ‫یک سرنوشت هس��تند و ما در هر شرایطی کنار ایران‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش پایگاه خبری النشره‪ ،‬محمد‬ ‫ج�لال فیروزنیا‪ ،‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫بیروت‪ ،‬با جبران باس��یل‪ ،‬وزیر خارج��ه لبنان دیدار و‬ ‫پیام��ی را از ط��رف محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫ای��ران در زمینه اقدام‌های اخیر امری��کا علیه ایران به‬ ‫وی تحویل داد‪ .‬سفیر کشورمان در لبنان در این دیدار‬ ‫تاکید ک��رد امریکا از طریق نق��ض قوانین بین‌المللی‬ ‫باعث ایجاد ناامنی در منطقه می‌ش��ود‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬وزیر خارجه لبنان نیز در پیامی به محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر خارجه کش��ورمان خواس��تار آزادی نزار‬ ‫زاکا‪ ،‬تبعه لبنانی بازداشت شده در ایران شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬یک مقام امریکایی در گفت‌وگو با ش��بکه‬ ‫سی‌ان‌ان اذعان کرد دولت ترامپ نگران واکنش ایران‬ ‫به پایان معافیت‌های نفتی اس��ت‪ ،‬چراکه این کش��ور‬ ‫می‌توان��د دارایی‌ه��ای امری��کا را در خاورمیانه هدف‬ ‫ق��رار دهد و باع��ث افزایش تنش در خاورمیانه ش��ود‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران نیز به این ش��بکه خبری اط�لاع داده‌اند‬ ‫که کار امریکا برای قطع ک��ردن صادرات انرژی ایران‪،‬‬ ‫سخت‌تر از چیزی است که تصورش را می‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جری مایکل فیریش��تین‪ ،‬س��فیر پیشین‬ ‫امریکا در یمن‪ ،‬مردم ایران را قربانی تحریم‌ها دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اقالم بشردوستانه باید معاف از تحریم‌ها باشند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت راه مذاکره ای��ران و امریکا همچنان‬ ‫باز اس��ت و در عین حال گفت تهران تا پایان ریاس��ت‬ ‫جمهوری ترامپ صبر کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس‪،‬‬ ‫کم��ی پس از آنکه پاتریک ش��اناهان‪ ،‬وزیر دفاع موقت‬ ‫امریکا و دیگر مقامات ارشد این کشور به‌دنبال کودتای‬ ‫نافرجام اخیر ازس��وی رهبران اپوزیس��یون ونزوئال به‬ ‫بررسی گزینه‌های موجود درباره این کشور پرداختند‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا گفت درباره این‬ ‫وضعیت با والدیمیر پوتین‪ ،‬همتای روس خود مذاکره‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ترامپ گف��ت‪ :‬هدف م��ن و پوتین پایان‬ ‫صلح‌آمیز برای این بحران است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬روزنامه واشنگتن‌پست با انتشار گزارشی‬ ‫درباره وضعیت داعش��ی‌های عراقی که به کشورش��ان‬ ‫تحویل داده شده‌اند‪ ،‬نوش��ت‪ :‬مقامات بلندپایه عراقی‬ ‫در ت�لاش برای ایجاد ی��ک اردوگاه ویژه به‌منظور جدا‬ ‫کردن حدود ‪ ۳۰‬هزار داعش��ی عراق��ی تحویل گرفته‬ ‫ش��ده از نیروهای س��وریه دموکراتیک مورد حمایت‬ ‫امریکا‪ ،‬هستند‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫پاک کردن‬ ‫مسئله مسکن‬ ‫از روی «دیوار»‬ ‫آشفتگی بازار‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬دور از‬ ‫چشم ناظران‬ ‫جان دوباره هیرمند و‬ ‫هامون بعد از‬ ‫‪ ۲‬دهه خشکسالی‬ ‫از سیاست‌های دولت برای هدایت سرمایه به سمت تولید گزارش می‌دهد‬ ‫‹ ‹حل بحران با رفع گره‌های کوچک‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی درباره سیاست‌های دولت برای خروج از‬ ‫ش��رایط کنونی در گفت‌وگو با‬ ‫مطرح کرد‪ :‬کش��ور‬ ‫از چند طریق دچار مش��کالت اقتصادی ش��ده است‪ .‬باید‬ ‫این موضوع را در نظر داش��ت که توان دولت برای مقابله با‬ ‫علی‌اکبر نیکواقبال‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تناقض در رفتار اقتصادی دولت‬ ‫بیش��تر نقدینگ��ی در جامعه ام��روز در انحصار افرادی اس��ت که‬ ‫سرمایه آنها در نتیجه مبادالت اقتصادی سالم و شفاف حاصل نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬آنها اصول اقتصاد را نمی‌دانند و نمی‌توانند در‬ ‫عرصه اقتصاد کشور رفتار مناسبی داشته باشند‬ ‫شرایط کنونی برگرفته از ظرفیت‌های مردم و کشور است‪.‬‬ ‫متاس��فانه موانعی برای ورود س��رمایه مردم به بخش مولد‬ ‫وجود دارد که دولت بر آنها تمرکز زیادی ندارد‪.‬‬ ‫ملک��ی توضی��ح داد‪ :‬دولت ترجیح می‌دهد مش��کالت‬ ‫جدی‌ت��ر و بزرگ‌تر را برطرف کن��د و از این موضوع غافل‬ ‫اس��ت که مشکالت بزرگ با گره‌های کوچک ساخته شده‬ ‫است‪ .‬دولت باید قوانین مزاحم کسب‌و‌‌کار را هرچه سریع‌تر‬ ‫ریش��ه‌کن کند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬س��رمایه‌داران باید با مدیران‬ ‫دولت��ی ارتباط تنگاتنگ داش��ته باش��ند و مدی��ران برای‬ ‫اینکه س��رمایه این افراد وارد بخش مولد ش��ود‪ ،‬باید تمام‬ ‫حمایت‌ه��ای قانونی را انجام دهند‪ .‬تبدیل س��رمایه‌دار به‬ ‫سرمایه‌گذار فرآیند بسیار دشواری است که باید طی شود‬ ‫چرا‌که مشکالت اقتصاد کشور تنها از همین مسیر برطرف‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مس��یر دولت برای حل مش��کالت تا‬ ‫امروز مس��یر دس��توری بوده و اقتصاد ایران این موضوع را‬ ‫به دولت ثابت کرد که اقتصاد از دس��تور فرمان نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ر این مبنا‪ ،‬دول��ت باید تالش کند ت��ا در ماه‌های آینده‬ ‫سیاس��ت‌های دس��توری را کاهش دهد و به صفر برساند‪.‬‬ ‫در این صورت می‌توان امیدوار بود س��رمایه‌ها وارد بخش‬ ‫مولد شود‪.‬‬ ‫ملکی توضیح داد‪ :‬ارز و س��که هنوز بازار جذابی اس��ت‬ ‫و هن��وز عده‌ای ترجیح می‌دهند برای افزایش س��رمایه از‬ ‫ترفندهای کسب سود از بازار ارز و سکه استفاده کنند‪ .‬این‬ ‫موضوع تا زمانی که دولت دست به حمایت‌های تاثیرگذار‬ ‫مه��دی تق��وی‪ ،‬تحلیلگ��ر مس��ائل اقتصادی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه هدایت س��رمایه مردم به س��مت تولید تنها راه‬ ‫خروج از بحران‌های کنونی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬دولت‬ ‫می‌خواهد از یک س��و به اقتصاد زور بگوید و از سوی دیگر‬ ‫با خواهش از مردم مش��کل را برطرف کند‪ .‬این سیاس��ت‬ ‫دوگان��ه زمین��ه‌ای برای اجرا در هیچ کش��وری ندارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در تمام کشورهای دنیا دولت نقش حاکمیتی خود‬ ‫را واگذار نمی‌کند اما موضوع این است که نقش حاکمیتی‬ ‫با بنگاهداری و صدور انواع و اقسام ابالغیه‌ها و شیوه‌نامه‌ها‬ ‫تفاوت دارد؛ ش��یوه‌ای که دولت در س��ال‌های گذشته در‬ ‫پیش گرفته به طور قطع منجر به ورود س��رمایه به بخش‬ ‫تولید در س��طحی که مشکالت را برطرف کند‪ ،‬نمی‌شود‪.‬‬ ‫تقوی با اش��اره به اینکه فس��اد س��اختاری و رانت‌هایی که‬ ‫در برخی بخش‌ها وجود دارد س��رمایه را ب ‌ه دست نااهالن‬ ‫رس��انده توضیح داد‪ :‬بیش��تر نقدینگی در جامعه امروز در‬ ‫انحصار افرادی اس��ت که س��رمایه آنها در نتیجه مبادالت‬ ‫اقتصادی سالم و شفاف حاصل نشده است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬آنها‬ ‫اص��ول اقتصاد را نمی‌دانن��د و نمی‌توانند در عرصه اقتصاد‬ ‫کش��ور رفتار مناسبی داش��ته باشند‪ .‬این تحلیلگر مسائل‬ ‫اقتصادی با اش��اره به اینکه دولت باید روابط مفس��دانه را‬ ‫شناس��ایی و س��رمایه از دس��ت رفته را احیا کند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬پولی که از راه رانت و فس��اد حاصل ش��ده وارد تولید‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ای��ن پول یا در اش��تباه‌های اقتص��ادی از بین‬ ‫می‌رود یا با ش��یوه‌های خاص از کش��ور خارج می‌شود‪ .‬بر‬ ‫این مبنا بهترین راه‌حلی که اکنون وجود دارد این اس��ت‬ ‫که دولت مفس��دان را شناس��ایی و پی��ش از خروج آنها از‬ ‫کش��ور س��رمایه‌ها را مسدود کند‪ .‬تا زمانی که این سرمایه‬ ‫در جامعه وجود دارد نمی‌توان برنامه‌ای برای اقتصاد کشور‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫ایران کشور فرصت‌های یک تریلیون دالری‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ ۳۴ :‬عضو مجمع‬ ‫گفت‌وگوی همکاری آس��یایی با ‪ ۲۹‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫و دارا ب��ودن ‪ ۵۶‬درصد از جمعی��ت جهان‪ ،‬باالترین توان تولیدی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی جهان را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی‌نی��ا با بی��ان این مطل��ب در نشس��ت تجاری‬ ‫شانزدهمین مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی در دوحه پایتخت‬ ‫قط��ر اظهار ک��رد‪ :‬در دنیای ام��روز با تنش‌ه��ا و منازعات فراگیر‬ ‫موجود‪ ،‬وج��ود چنین مجمعی بر پایه گفت‌وگو و تعامل انس��انی‬ ‫و احترام ب��ه قوانین بین‌المللی نویدبخ��ش تقویت هنر هم‌گرایی‬ ‫در میان کشورهای آسیایی است که مایه مباهات و تفاخر در این‬ ‫قاره کهن است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در این راستا و با توجه به توانمندی‌ها‬ ‫و ظرفیت‌های ارزش��مند کشورهای آس��یایی‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به‌عنوان کشوری صلح‌طلب به دنبال گسترش روابط تجاری‬ ‫و اقتصادی در تمامی زمینه‌های انتقال فناوری‪ ،‬توس��عه آموزش‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‪ ،‬زیرساخت‌های ارتباطی‪ ،‬دارو‬ ‫درمان و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران با اش��اره به اینکه‬ ‫رشد و بالندگی ملل جهان از مسیر همکاری و مشارکت‬ ‫همه کش��ورها در جهت ایجاد نظ��م بین‌المللی حافظ‬ ‫حقوق ملت‌ها و احترام متقابل محقق می‌ش��ود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امروز ایران به ش��هادت سازمان‌های بین‌المللی به‬ ‫تم��ام تعهدات خود در چارچوب برج��ام عمل کرده اما در تحریم‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا ادامه داد‪ :‬ما از کش��ورهای جه��ان انتظار داریم که‬ ‫برای خنثی‌س��ازی اعمال تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه امریکا بر‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬نقشی فعال‌تر از گذشته ایفا کنن ‌د چرا‌که‬ ‫ادامه این وضعیت‪ ،‬در نهایت همه را دچار مشکل یکجانبه‌گرایی و‬ ‫زیاده‌‌طلبی زورگویان خواهد کرد و فقط به ایران ختم نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما با آمادگی کامل و مصرانه از تجدید و افزایش‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و تولیدات مشترک در ایران استقبال‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بستر سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در حوزه‌ه��ای تج��ارت‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫خدمات از هر نظر آماده است و ایران کشور فرصت‌های‬ ‫اقتص��ادی یک تریلیون دالری اس��ت که درهای آن به‌‬ ‫روی همه سرمایه‌گذاران باز است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه‬ ‫آسیا ش��ریک اول تجاری و سرمایه‌گذاری ایران است و‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد صادرات و ‪ ۶۰‬درصد واردات ایران با کشورهای‬ ‫آسیایی انجام می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه موسسه‌های تجاری و‬ ‫بازرگانان بخش خصوصی کش��ورمان که نیروهای رش��د و توسعه‬ ‫اقتص��ادی ایران به ش��مار می‌روند‪ ،‬آمادگی هم��کاری با تاجران‬ ‫و س��رمایه‌گذاران خارج��ی را دارند و از این همکاری‌ها اس��تقبال‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫صالحی‌نیا افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران در بیشتر بخش‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و خدمات فناورانه در رده‌های باال در آس��یا و‬ ‫جهان قرار می‌گیرد‪ .‬ایران دارای بیشترین منابع انرژی نفت و گاز‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۷‬درصد منابع معدنی جهان را دارد و بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد محصوالت کشاورزی مورد نیاز خود را تولید می‌کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ا وجود تحریم‌های ‪ ۴۰‬س��اله‪ ،‬ای��ران امروز‬ ‫صنعتی‌ترین کش��ور منطقه اس��ت و عالوه‌بر ایج��اد امنیت انرژی‬ ‫کش��ورهای دوس��ت‪ ،‬منبع تامی��ن محصوالت صنعت��ی و معدنی‬ ‫متنوعی است که به سراسر جهان صادر می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫فعالیت‌های مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی که تالش می‌کند‬ ‫از طری��ق منطقه‌گرای��ی ب��ه همگرایی بیش از پیش کش��ورهای‬ ‫آسیایی دست یابد و تالش دارد گسترش صلح و دوستی را تقویت‬ ‫کند‪ ،‬قاطعانه حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا در پای��ان ابراز امی��دواری کرد که نشس��ت تجاری‬ ‫اعض��ای مجمع گفت‌وگوی همکاری آس��یایی گامی موثر و فصل‬ ‫ی همگرایی اقتصادی و تقویت همکاری‌های بین‬ ‫تازه‌ای برای ارتقا ‌‬ ‫اعض‌ا باشد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه حمایت از سازندگان کوچک و متوسط امضا شد‬ ‫آیی��ن امض��ای تفاهمنام��ه همکاری بین س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران و انجمن‬ ‫نفت ایران در تاالر اصفهان محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در این آیین که همزمان با نشست‬ ‫اعطای گواهینامه کیفیت در حاشیه بیست‌و‌‌چهارمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬سعید محمدزاده‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬پژوهش و فناوری و اصغر مصاحب‪ ،‬معاون‬ ‫صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعتی ایران این تفاهمنامه را امضا کردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور مهندسی‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫در این نشست پیشنهاد ایجاد نهادی با حمایت وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران و با محوریت انجمن نفت‬ ‫برای رفع مشکالت و چالش‌های سازندگان داخلی را‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫‌محمدزاده افزود‪ :‬س��ازندگان بای��د بتوانند با خیال‬ ‫آسوده از حفظ مالکیت معنوی خود‪ ،‬مشکالت‌شان را‬ ‫در ای��ن نهاد که به مثابه کلینیک صنعت نفت خواهد‬ ‫بود مطرح کنند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬انجمن نفت ایران نهاد مقتدری اس ‌‬ ‫اما آیا ما نمی‌توانیم در تضمین کیفیت محصوالت‌مان‬ ‫با بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال پیشینه صنعت نفت‪ ،‬به اقتدار و‬ ‫استقالل برسیم؟‬ ‫مع��اون وزی��ر نفت در ام��ور مهندس��ی‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فن��اوری تاکید کرد‪ :‬س��ازندگان داخل��ی که موفق به‬ ‫دریافت گواهینامه کیفیت از انجمن نفت شوند‪ ،‬به‌طور‬ ‫حتم باید در مناقصه‌ها در مقایس��ه با دیگر سازندگان‪،‬‬ ‫امتیاز بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫مه��دی میرمعزی‪ ،‬رئیس هیات‌مدی��ره انجمن نفت‬ ‫ایران نیز خواس��تار درنظر گرفتن تمهیدات تش��ویقی‬ ‫از س��وی وزارت نفت برای ترغیب س��ازندگان داخلی‬ ‫به دریافت گواهی کیفیت از این انجمن ش��د و گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت بس��یار مطلوبی برای تضمین و تایید کیفیت‬ ‫کاالهای س��اخت داخ��ل در انجمن نف��ت پدید آمده‬ ‫اس��ت و باید از این ظرفیت به بهترین ش��کل استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک‌های صنعت��ی ای��ران نیز در این نشس��ت‬ ‫با بیان اینک��ه مجموعه وزارت نفت در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه نزدیک به ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری‬ ‫را هدف‌گذاری کرده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ ۸۰ :‬میلیارد دالر‬ ‫آن در حوزه س��اخت و تجهیزات اس��ت که با مباحث‬ ‫پیمانکاری در س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعتی ایران پیوند زده می‌شود‪.‬‬ ‫‌مصاحب با اش��اره ب��ه اینکه این س��ازمان دو مدل‬ ‫توس��عه‌ای را دنب��ال می‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬مدل توس��عه‌ای‬ ‫خوش��ه‌ای به‌ص��ورت افقی و م��دل توس��عه‌ای نظام‬ ‫مب��ادالت پیمانکاری فرعی‌(‪ )ISPX‬به‌صورت عمودی‬ ‫پیگیری و اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۱۰‬مجموعه در ای��ن زمینه در‬ ‫حوزه‌های مختلف فعالیت دارن��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫حوزه‌ها در مجموعه نظام مبادالت پیمانکاری در حوزه‬ ‫نفت و تجهیزات مرتبط با آن است‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ایران با اش��اره ب��ه اینکه ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی در کش��ور کار ساخت تجهیزات را انجام‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬ادامه داد‪ ۹۰ :‬درص��د از این واحدها یعنی‬ ‫حدود ‪ ۴۵۰‬واحد‪ ،‬صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت و‬ ‫بس��ته ش��دن این تفاهمنامه رخداد خوبی است تا از‬ ‫طری��ق نظام مبادالت پیمانکاری با وزارت نفت ارتباط‬ ‫مناسبی برقرار شود تا در راستای ارتقای توانمند‌سازی‬ ‫در حوزه ‪ ISPX‬گام برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬معاون صنایع کوچک سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک‌های صنعت��ی ای��ران در جری��ان‬ ‫بازدی��د از بیس��ت‌و‌چهارمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی‪ ،‬ب��ا حض��ور در‬ ‫محل غرفه‌ه��ای پروژه مب��ادالت پیمان��کاری فرعی‬ ‫ایران‌(‪ )ISPX‬و خوش��ه تجهیزات نف��ت و گاز اراک‪،‬‬ ‫از نزدیک با دس��ت‌اندرکاران این تش��کل‌ها گفت‌وگو‬ ‫کرد و در جری��ان فعالیت‌ها و توانمندی‌های آنها قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫پول یک کش��ور اب��زار اندازه‌گی��ری ارزش‌های‬ ‫تولیدی در آن کش��ور است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬ریال وسیله‬ ‫یا ابزار اندازه‌گیری ارزش‌های تولید ش��ده در ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬از طریق ریال می‌ت��وان کاال و خدمات تولید‬ ‫شده در ایران را ارزش‌گذاری و امکان مبادله آنها را با‬ ‫یکدیگ��ر فراهم کرد‪ .‬مبادله ارزش‌های تولیدی بین‬ ‫کش��ورها از طریق نسبت قیمت‌های ارزی مشخص‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬قیمت ارزهای رایج تا چند س��الی پس از‬ ‫جن��گ دوم جهانی و تا کنفرانس برتن وود در امریکا‬ ‫متک��ی و متصل به مقدار طالی موجود در یک واحد‬ ‫پولی یا ارزی هر کشور بود‪ .‬این نظام ارزی با پشتوانه‬ ‫ط�لا توانس��ت موفقیت خوب��ی در حف��ظ و ثبات‬ ‫قیمت‌ها در س��طح جهانی ایفا کند زیرا رشد اقتصاد‬ ‫جهان��ی در حد ‪ ۳‬درصد و رش��د اس��تخراج طال در‬ ‫جهان نیز در همان درصد بود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬پشتوانه‬ ‫طال توانس��ت کارکرد خوب و مثبت خود را به اثبات‬ ‫برس��اند‪ .‬با شکوفایی اقتصاد جهانی و کمبود ذخایر‬ ‫طال‪ ،‬دالر را به پشتوانه طال اضافه کردند که توانست‬ ‫جری��ان و رونق مبادالت جهان��ی را تا حدود خوبی‬ ‫حف��ظ کند‪ .‬کاه��ش ذخایر ط�لا در امریکا به علت‬ ‫کسری مداوم تراز جاری سبب شد که پشتوانه طال و‬ ‫دالر از جریان مبادالت جهانی کال حذف و نظام آزاد‬ ‫و انعطاف‌پذی��ر مبادالت ارزی‪ ،‬جایگزین آن ش��ود‪.‬‬ ‫حذف پشتوانه طال و دالر از مبادالت جهانی و تعیین‬ ‫قیمت اسعار جهانی بر مبنای عرضه و تقاضا‪ ،‬دست‬ ‫و بال کشورها را برای سیاست‌های پولی بی‌ضابطه و‬ ‫انتش��ار پول بدون پشتوانه طال و دالر باز گذا‌شت که‬ ‫موجبات تورم‌های نجومی در بسیاری از کشورهای‬ ‫عقب‌افتاده و یا عقب نگاه‌داشته‌ش��ده در کشورهای‬ ‫امری��کای التین و افریقا و در آس��یا از جمله کش��ور‬ ‫ترکیه و در زمان حاضر نیز در کش��ور ایران را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬در واقع تورم‌های باالتر از سطح متوسط‬ ‫تورم جهانی نخستین زنگ خطر برای کاهش ارزش‬ ‫پول یک کش��ور را به صدا در می‌آورد‪ .‬کاهش ارزش‬ ‫پول یک کش��ور را می‌ت��وان از جنبه‌های گوناگون‬ ‫م��ورد توجه و بررس��ی قرار داد‪ .‬ه��ر گونه مبادالت‬ ‫ارزی‪ ،‬کاال و خدم��ات بی��ن کش��ورها‪ ،‬در ترازنامه‬ ‫خارجی کشورها ثبت و ربط می‌‌شود‪ .‬مهم‌ترین تراز‬ ‫در تراز خارجی‪ ،‬تراز جاری هر کش��ور است که اقالم‬ ‫واردات و ص��ادرات کاال و خدمات را در یک کش��ور‬ ‫در‌بر‌می‌گیرد‪ .‬نتیجه اضافه یا کس��ری در تراز جاری‬ ‫به تراز س��رمایه جاری منتقل و نتیجه آن نیز به تراز‬ ‫س��رمایه و در نهایت به تراز ارز و طالی کشور منتقل‬ ‫می‌شود‪ .‬یکی از اهداف اقتصادی کشورها در سطح‬ ‫کالن‪ ،‬داشتن اضافه صادرات یا تعادل یعنی برابری‬ ‫ص��ادرات و واردات در تراز جاری اس��ت‪ .‬اضافه تراز‬ ‫جاری به معنی صادرات بیشتر و بهبود رشد‪ ،‬اشتغال‬ ‫و درآمد بیش��تر در آن کش��ور و منتقل کردن فقر و‬ ‫بیکاری به همس��ایگان است‪ .‬بدیهی است که اضافه‬ ‫تراز جاری به تراز سرمایه منتقل می‌شود که نشانگر‬ ‫بده��کاری کش��ورهای خارجی و معک��وس آن نیز‬ ‫یعنی کسری تراز جاری به معنی بدهکاری کشور به‬ ‫خارج اس��ت‪ .‬علم اقتصاد برای بهبود و ایجاد تعادل‬ ‫در ت��راز جاری راهکارهای مختلف��ی مانند کاهش‬ ‫قیمت پول داخلی نس��بت به اس��عار خارجی را مد‬ ‫نظر قرار داده اس��ت‪ .‬از میان آنها می‌توان به کاهش‬ ‫اسمی یا رسمی پول داخلی در مقابل اسعار خارجی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬کاهش اسمی ارزش پول داخلی همان‬ ‫چیزی اس��ت که از اول انقالب ت��ا زمان حاضر کم و‬ ‫بیش در ایران به وقوع پیوسته است‪ .‬در زمان حاضر‪،‬‬ ‫موض��وع کاهش رس��می ارزش ری��ال و نام‌گذاری‬ ‫آن ب��ا تومان در کش��ورمان مطرح ش��ده و تا امروز‬ ‫هم به اجرای قطعی نرس��یده اس��ت‪ .‬کاهش ارزش‬ ‫پول مل��ی باید با اصالحات ج��دی اقتصادی مانند‬ ‫ایجاد تعادل در بودجه‌های س��االنه و بهبود کارآیی‪،‬‬ ‫بهره‌وری و اثربخش��ی در تمام امور اداری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماعی همراه باش��د تا اثرها و پیامدهای مثبت‬ ‫و امیدوار‌کننده به همراه داش��ته باشد‪ .‬البته کاهش‬ ‫ارزش ری��ال به خ��ودی خود و ب��دون برنامه جدی‬ ‫اصالحات باعث روان‌تر ش��دن و تس��هیل مبادالت‬ ‫می‌ش��ود اما این امر با یأس و س��رخوردگی عمومی‬ ‫مردم به علت بی‌ارزش ش��دن پول‌ش��ان و بی‌تاثیر‬ ‫بودن آن در رش��د درآمد واقعی و اش��تغال و بهبود‬ ‫ش��رایط واقعی اقتصاد همراه می‌شود‪ .‬در یک کالم‬ ‫و خالص��ه‪ ،‬بگذارید بانک مرکزی ارزش ریال را یک‬ ‫بار هم که ش��ده پایی��ن آورد تا مردم ف��رق اقتصاد‬ ‫پوی��ا و پیش��رو از اقتصاد در حال رک��ود و نابودی را‬ ‫شناس��ایی کنند‪ .‬ش��اید این امر درس خوبی برای‬ ‫سیاس��ت‌گذاران و درک این مطلب باشد که جنگ‬ ‫کش��ورها با یکدیگر دیگر جنگ سنتی با تیر و کمان‬ ‫نیست بلکه این پیشرفت‌های اقتصادی‪-‬اجتماعی‬ ‫یک کشور در تمام امور است که دشمنان را منکوب‬ ‫و شرمنده می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«سرمایه‌گذاران توانمندی داریم‪ ،‬به این شرط که موانع‬ ‫را از پیش روی آنها برداریم‪ ».‬این نخستین بخش از آخرین‬ ‫گفت‌وگوی س��ید شریف حسینی‪ ،‬قائم‌‌مقام وزیر و معاون‬ ‫حقوقی‪ ،‬امور مجلس و اس��تان‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت‪ .‬کارشناسان درباره این موضوع می‌گویند‪:‬‬ ‫آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد را می‌دانیم‪ ،‬مش��کل این‬ ‫اس��ت که راه‌حل‌های دولت پاس��خگوی شرایط اقتصادی‬ ‫کشور نیست‪.‬‬ ‫ایران نس��بت به میزان تولی��د ناخالص ملی ثروتمندان‬ ‫بسیاری دارد که برخی از آنها حتی به لحاظ دارایی‪ ،‬شهرت‬ ‫جهان��ی هم دارند‪ .‬با این حال‪ ،‬س��رمایه م��ورد نیاز بخش‬ ‫تولید و صنعت هرگز وارد این بخش نمی‌ش��ود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬س��رمایه‌داران ترجیح می‌دهند ب��ه جای راه‌اندازی‬ ‫کارخانه‌ه��ای بزرگ و س��نگین در بخش‌ه��ای دیگری به‬ ‫کسب سود بپردازند‪ .‬در سوی دیگر دارندگان سرمایه‌های‬ ‫خ��رد و اندک هم به دلیل ریس��ک ب��االی تولید و کاهش‬ ‫ارزش دارایی‌ها در س��ال گذش��ته و به دنبال آن در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬ترجیح می‌دهند س��رمایه خود را وارد چرخه تولید‬ ‫نکنند‪ .‬هرچند که توصیف شرایط اقتصادی کمک می‌کند‬ ‫تا راهکارهای بیشتری ارائه شود اما نیاز امروز اقتصاد ایران‬ ‫راه‌حل است‪ ،‬نه توصیف شرایط‪.‬‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و استان‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به ش��اتا گفت‪ :‬م��ا وارد جنگ اقتصادی‬ ‫ش��ده‌ایم و برای جنگ اقتص��ادی لباس رزم اقتصادی نیاز‬ ‫است‪ .‬باید بپذیریم در مقابل ما یک دشمن سر تا پا مسلح‬ ‫برای زمین زدن کشور از طریق اقتصادی ایستاده است‪ .‬اگر‬ ‫در سال‌های گذشته به فرمایشات رهبر معظم انقالب عمل‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬امروز هیچ مش��کلی نداشتیم‪ .‬ایشان مدت‌ها‬ ‫پیش به کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید کرده بودند‪.‬‬ ‫هر چند که در ادامه این گفت‌وگو بر اس��تفاده بیش��تر‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای بخش معدن‪ ،‬افزای��ش بهره‌وری و خروج‬ ‫صنع��ت خودرو از انحصار نیز تاکید ش��ده اما هنوز دولت‬ ‫نتوانسته راهکاری عملی برای خروج از بحران ارائه کند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نقدی بر‬ ‫کاهش ارزش‬ ‫ریال‬ ‫سیاست‌گذاری اقتصادی با منطق دوگانه!‬ ‫و واقعی نزند‪ ،‬ادامه دارد و س��رمایه مردم وارد بخش تولید‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن توضیح داد‪:‬‬ ‫زمانی که س��رمایه‌داران در س��طح کالن و مردم در سطح‬ ‫سرمایه‌های خرد و اندک حاضر به وار ‌د کردن سرمایه خود‬ ‫ب��ه بخش تولید نیس��تند‪ ،‬نمی‌توان توق��ع زیادی از دولت‬ ‫داشت‪ .‬با این حال‪ ،‬این موضوع را هم نباید فراموش کرد که‬ ‫بخش عمده‌ای از رفتار اقتصادی امروز مردم نتیجه اشتباه‬ ‫دولت در سیاست‌گذاری‌های دیروز است‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫آشفتگی بازار لوازم یدکی‪ ،‬دور از چشم ناظران‬ ‫توزیع لوازم یدکی‬ ‫احتکار شده‬ ‫برای ساماندهی بازار‬ ‫شرایط ثبت‌نام کارت‬ ‫سوخت خودروها‬ ‫ش��رایط ثبت‌نام کارت سوخت برای مالکان‬ ‫خودروه��ای نو ش��ماره و تعوی��ض پالک‌های‬ ‫جدید اعالم ش��د‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مالکان‬ ‫خودروهای نو شماره و تعویض پالک‌های جدید‬ ‫ک��ه تاکنون موفق به دریافت کارت شناس��ایی‬ ‫خودرو نش��ده‌اند‪ ،‬هنگام ثبت‌نام کارت سوخت‬ ‫در سامانه می‌توانند با استفاده از شماره ‪VIN‬‬ ‫(شناس��ه ‪ ۱۶‬رقمی) درج ش��ده در شناسنامه‬ ‫مالکیت خودرو برای دریافت کارت هوش��مند‬ ‫س��وخت در س��امانه دولت همراه‪ ،‬اپلیکیش��ن‬ ‫دول��ت هم��راه یا از طریق کد دس��توری ‪*۴#‬‬ ‫ثبت‌نام کنند‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬فرآیند‬ ‫ثبت‌نام کارت س��وخت المثنی زمس��تان سال‬ ‫گذش��ته به مدت حدود ‪۲‬ماه از س��وی شرکت‬ ‫مل��ی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬فرآیندی که دوباره از ‪ ۹‬اردیبهشت آغاز‬ ‫ش��ده و ادامه دارد‪ .‬در این راستا مالکان خودرو‬ ‫و موتورس��یکلت که به هر دلیلی کارت سوخت‬ ‫ندارند‪ ،‬می‌توانند با مراجعه به س��ایت ‪www.‬‬ ‫‪ ،mob.gov.ir‬اپلیکیش��ن دولت همراه یا کد‬ ‫دستوری ‪ *۴#‬به‌منظور دریافت کارت سوخت‬ ‫تقاضای خ��ود را ثبت کنند‪ .‬متقاضیانی که در‬ ‫سال گذشته ثبت‌نام کرده و یکی از کارت‌های‬ ‫بانکی خود را معرفی کرده‌اند‪ ،‬باید توجه داشته‬ ‫باش��ند کارت سوخت جدیدی برای آنها صادر‬ ‫نخواهد ش��د و کارت بانکی آنها به‌عنوان کارت‬ ‫سوخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چن��دی پی��ش یکی از اعض��ای کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفته بود‪ ،‬در شرایط کنونی‬ ‫ای��ن نگرانی وجود دارد که پ��س از ایام ماه رمضان‪ ،‬بار‬ ‫دیگر بحران تامین و توزیع قطعات حمل‌ونقل عمومی و‬ ‫به‌ویژه الستیک آغاز شود‪ .‬سال گذشته در حوزه توزیع‬ ‫الس��تیک‪ ،‬برخی ناهماهنگی‌ها به‌وجود آمد که موجب‬ ‫اعتراض کامیونداران شد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬در چند ماه گذشته‬ ‫تالش گسترده‌ای برای واردات قطعات و الستیک مورد‬ ‫نیاز در بخش خودروهای سنگین انجام شد‪.‬‬ ‫یکی از اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز با اش��اره به چالش‌ه��ای پیش‬ ‫روی صنعت تای��ر‪ ،‬عنوان کرده ب��ود‪ ،‬در زمینه تامین‬ ‫و تخصیص ارز‪ ،‬نقل‌وانتقال آن و رس��یدن پول به‌دست‬ ‫فروشندگان خارجی مشکالتی وجود دارد که نمی‌توان‬ ‫نس��خه واح��دی برای رفع مش��کالت یادش��ده تجویز‬ ‫ک��رد‪ .‬حمید گرمابی درباره ظرفی��ت تولید داخلی تایر‬ ‫هم گفته بود‪ ،‬تولی��دات کارخانه‌های داخلی می‌توانند‬ ‫تایرهای مورد نیاز کشور در حوزه خودروهای سواری را‬ ‫تامین کنند اما برای خودروهای سنگین نیاز به واردات‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه شناس��ایی و‬ ‫توزیع انبار لوازم یدکی احتکار ش��ده می‌تواند‬ ‫به س��اماندهی ب��ازار کمک کن��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر شرایط اقتصادی مردم مانع خرید‬ ‫لوازم یدکی اصل ش��ده‪ ،‬در نتیجه بازار قطعات‬ ‫بی‌کیفی��ت و تقلبی داغ می‌ش��ود‪ .‬محمدرضا‬ ‫منص��وری در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره‬ ‫به چند برابر ش��دن نرخ لوازم یدکی خودرو در‬ ‫چند ماه گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬با اعمال تحریم‌ها‪ ،‬نرخ‬ ‫قطعات یدکی وارداتی به‌دلیل نوسان‌های نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬افزایش هزینه‌ه��ای گمرکی و حمل‌ونقل‬ ‫افزای��ش پیدا کرد و س��وداگران ب��ا نگهداری‬ ‫ل��وازم یدکی خودرو در انبارها‪ ،‬این محصوالت‬ ‫را گران‌تر از معمول به‌فروش می‌رس��انند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه س��ال گذشته نرخ ارز ‪ ۳‬برابر شد‬ ‫اما درحال‌حاضر نرخ دالر به‌ثبات نسبی رسیده‬ ‫است و بخشی از نیاز بازار از طریق تولیدکنندگان‬ ‫داخلی تامین می‌ش��ود‪ .‬به همین دلیل افزایش‬ ‫چند برابری نرخ لوازم یدکی قابل‌قبول نیست‪.‬‬ ‫منصوری با بیان اینکه س��وداگران‪ ،‬نرخ کاالها‬ ‫را در ب��ازار مش��خص می‌کنن��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان داخل��ی باید تمام توان خود را‬ ‫ب��ه‌کار بگیرند تا لوازم یدک��ی مورد نیاز داخل‬ ‫را از طری��ق افزایش بهره‌وری تامین کنند‪ .‬این‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ده��م‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫لوازم یدکی داخلی نباید افزایش قیمتی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش نرخ غیرمنطقی‬ ‫قطعات یدکی نشان‌دهنده ضعف مسئوالن در‬ ‫مدیریت و تنظیم بازار اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه شناس��ایی و توزیع ل��وازم یدکی احتکار‬ ‫ش��ده می‌تواند به س��اماندهی بازار کمک کند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر ش��رایط اقتص��ادی‬ ‫م��ردم مانع خرید لوازم یدکی اصل می‌ش��ود‪،‬‬ ‫در نتیج��ه بازار قطعات بی‌کیفیت و تقلبی داغ‬ ‫می‌ش��ود چراکه توان مال��ی خانواده‌ها در چند‬ ‫ماه گذش��ته به‌ش��دت کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ا گران��ی لوازم یدک��ی مردم از‬ ‫تعمیر خودرو خود س��رباز می‌زنند و مشکالت‬ ‫اقتصادی مردم شرایطی ایجاد کرده که تعمیر‬ ‫خودرو جزو اولویت‌های درجه چندم آنها است‪.‬‬ ‫منصوری گفت‪ :‬خودرو خراب‪ ،‬سوخت بیشتری‬ ‫مصرف می‌کند؛ بنابراین آلودگی محیط‌زیست‬ ‫با تعمیر نش��دن خودروها افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��تاد معاینه فنی باید گرانی‬ ‫قطعات یدکی را مورد بررس��ی قرار دهد‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬هزینه بس��یاری از خانواده‌ه��ا با خودرو‬ ‫و از طری��ق مسافرکش��ی تامین می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه سرپرس��ت خان��واده نمی‌تواند از درآمد‬ ‫خود ب��رای تعمیر خودرو اس��تفاده کند‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه سازمان تعزیرات با تمام‬ ‫قدرت با س��وداگران برخورد نمی‌کند و فش��ار‬ ‫ضع��ف مدیریتی فقط متوجه مردم می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ولن��گاری موجود در بازار باعث ش��ده‬ ‫فروش��ندگان کاالهای موجود را با قیمت‌های‬ ‫گوناگون به فروش برسانند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کمبود تایر پراید در بازار‬ ‫داوود‬ ‫سعادتی‌نژاد‪:‬‬ ‫در بحث‬ ‫الستیک‌های‬ ‫سنگین توزیع‬ ‫به‌شکل دولتی‬ ‫در حال انجام‬ ‫است و مشکلی‬ ‫در این زمینه‬ ‫وجود ندارد‬ ‫محمد زارعین‪:‬‬ ‫بعضی از تایرها‬ ‫که از کشورهای‬ ‫آسیای شرقی‬ ‫وارد می‌شود‪،‬‬ ‫کیفیت الزم را‬ ‫ندارد‬ ‫داوود س��عادتی‌نژاد‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان‬ ‫الس��تیک و روغ��ن در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره‬ ‫وضعی��ت تامین تایر مورد نیاز بازار گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫کش��ور به‌لحاظ تامین الس��تیک خودروهای س��واری‬ ‫مش��کلی ندارد تنها در اس��فند سال گذش��ته نرخ تایر‬ ‫پراید مشکل‌س��از ش��د و از جفتی ‪۲۸۳‬هزار تومان به‬ ‫حدود ‪۳۸۳‬هزار تومان رس��ید‪ .‬دلیل این مسئله هم به‬ ‫توزیع کم آن در بازار برمی‌گش��ت زیرا متقاضی زیادی‬ ‫داش��ته و هنوز ه��م کمبودهایی در ای��ن زمینه وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این‌باره براس��اس اظهارنظری که‬ ‫تولیدکنندگان تای��ر دارند محصوالت برای خط تولید‪،‬‬ ‫تحویل خودروس��از می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو آمار ورودی تایر‬ ‫پراید به بازار آزاد کمتر ش��ده است‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫در بحث الستیک‌های سنگین هم توزیع به‌شکل دولتی‬ ‫در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر صنعتگران فعال در ای��ن صنعت تیراژ تولید‬ ‫خ��ود را افزایش دهند‪ ،‬می‌توانند نیاز کل بازار کش��ور‬ ‫را پوشش دهند‪.‬‬ ‫س��عادتی‌نژاد در پاس��خ به این پرس��ش که چرا این‬ ‫کمبود از طریق واردات جبران نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫ام��کان و ظرفیت تولید در کش��ور فراهم اس��ت نباید‬ ‫به‌س��راغ واردات رفت زیرا تولی��د و تامین محصول در‬ ‫داخل س��بب می‌شود کنترل بازار راحت‌تر باشد‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه با واردات سهم تولید کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به مش��کالت تامین مواد اولیه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ممکن است تولیدکننده برای افزایش تیراژ با‬ ‫کمبود مواد اولیه روبه‌رو باشد‪ .‬البته شاید هم عرضه کم‬ ‫شده تا نرخ آن در بازار افزایش یابد‪ .‬صنعتگر برای اینکه‬ ‫ن��رخ محصوالتش را در بازار گ��ران کند به‌طور معمول‬ ‫عرضه را کم می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی تاکید کرد‪ :‬در زمینه تولید و تامین‬ ‫تایرهای س��بک کشور اشباع اس��ت و نیازی به واردات‬ ‫نیس��ت‪ .‬اما آمار تولید و تردد پراید در کشور زیاد بوده‬ ‫از این‌رو‪ ،‬بیش��ترین نیاز در بخش تایرهای خودروهای‬ ‫سبک در این مدل است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت اعالم شده تولید پراید متوقف می‌شود‬ ‫و تیبا ی��ا کوئیک جایگزین آن در بازار خودرو کش��ور‬ ‫خواهند شد‪ .‬س��عادتی‌نژاد در این‌باره اظهارکرد‪ :‬تحقق‬ ‫ای��ن امر کمی زمان‌بر اس��ت و حتی با خروج این مدل‬ ‫ت��ا مدت‌ها بازار لوازم یدکی نی��از به تایرهای این مدل‬ ‫یادداشت‬ ‫عب�اس مجیدی‪‎‬ن�ژاد ‪ -‬رئی�س‬ ‫انجمن صنف�ی مراکز معاینه فنی‬ ‫خ�ودرو کش�ور‪ :‬فلس��فه وجودی‬ ‫معاین��ه فنی را بای��د در چه اهدافی‬ ‫جس��ت‌وجو کرد؟ برای جلوگیری از‬ ‫کشته ش��دن شهروندان در تصادفات‬ ‫یا ایجاد منبع درآمدی برای نهاد‌های‬ ‫متولی‪ .‬تامین منابع مالی برای ش��هرداری یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫معضالت به‌وجود آمده در کش��ور است‪ .‬تراکم‌فروشی‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفتن ضوابط ش��هری‪ ،‬ترافیک‌فروش��ی‪ ،‬هوافروش��ی و‪ ...‬در‬ ‫جهت تامین منابع مالی بوده که به علت نبود دید کارشناسی‬ ‫در مدیریت ش��هری پیامدهای بس��یار هولناکی برای جامعه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫زلزله کرمانشاه‪ ،‬سیل اخیر در چندین شهر گوناگون و‪ ...‬گویا‬ ‫این رویه غلط بر مدیریت شهری حاکم شده که با وجود زیان‬ ‫چن��د صد میلیارد تومانی باز هم این رویکرد تجربه می‌ش��ود‬ ‫و ادام��ه این تفکر هنوز جامع��ه را تهدید می‌کند‪ .‬یکی از این‬ ‫معضالت‪ ،‬بروز تصادفات در کش��ور است‪ .‬به علت نوسان‌های‬ ‫ارزی و نب��ود نظ��ارت بر ب��ازار قطعات و ل��وازم یدکی‪ ،‬لوازم‬ ‫موجود‪ ،‬هم غیراس��تاندارد بوده و هم با نرخ بس��یار گزافی در‬ ‫اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته که خود در سال ‪ ۹۷‬عاملی‬ ‫ش��د که در رشد ‪۲‬درصدی کشته‌ش��دگان در تصادفات نمود‬ ‫پیدا کرد اما ش��هرداری از چنین عارض��ه اجتماعی‌اقتصادی‬ ‫کیفیت قطعات وارداتی بس��تگی به سفارش��ی دارد که بازرگانان‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان خارجی می‌دهن��د که به‌طور معمول برای س��ود‬ ‫بیش��تر به‌دنبال قطعات باکیفیت نیس��تند‪ .‬این نوع برخورد اجحاف‬ ‫در حق مصرف‌کننده اس��ت زیرا برای تامین سود تاجر‪ ،‬راننده باید‬ ‫ش��بانه‌روز در جاده رانندگ��ی کند و بی‌خوابی بکش��د اما به اندازه‬ ‫مبلغی که برای قطعه می‌پردازد از آن استفاده نکند‬ ‫خودرویی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه‬ ‫س��عادتی‌نژاد درب��اره پیش‌بینی بازار امس��ال گفت‪:‬‬ ‫تامین آینده بازار ب��ه برنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نی��ز تولید برمی‌گردد‪ .‬اگر مواد اولیه تامین‬ ‫باش��د تولید روند عادی خواهد داش��ت و مش��کلی در‬ ‫تامی��ن نیاز بازار داخل وجود ن��دارد‪ .‬همچنین گفتنی‬ ‫است برخی کارخانه‌ها مواد اولیه مورد نیاز خود را تا ‪۳‬‬ ‫م��اه آینده تامین کرده‌اند و در مذاکره‌ای که اتحادیه با‬ ‫تولیدکنندگان داشته است این موضوع عنوان شده که‬ ‫تولید و تامین بازار تایر خودروهای س��واری تا چند ماه‬ ‫آینده مشکلی بابت مواد اولیه ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک و روغن در‬ ‫زمینه واردات و تامین تایرهای س��نگین هم اظهارکرد‪:‬‬ ‫از زمانی که بخش��ی از الستیک خودروهای سنگین از‬ ‫طریق مناطق آزاد وارد می‌ش��ود مشکل کامیوندارها تا‬ ‫حدودی برطرف و الس��تیک‌های مورد نیاز تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در یک��ی از گزارش‌های ابتدای س��ال‬ ‫برخی‬ ‫رانندگان عنوان کردند س��همیه یک جفت تایر در ماه‬ ‫برای خودروهای سنگین نیاز صاحب خودرو را برطرف‬ ‫نمی‌کند‪ .‬س��عادتی‌نژاد ضمن رد این موضوع گفت‪ :‬تایر‬ ‫برای خودرو‌های س��نگین به‌اندازه کافی وارد ش��ده و‬ ‫حتی می‌توان گفت بیش از نیاز کشور الستیک سنگین‬ ‫در بازار موجود است‪.‬‬ ‫سعادتی‌نژاد با اشاره به اعتراض کامیوندارها در خرداد‬ ‫س��ال گذشته عنوان کرد‪ :‬گالیه و اعتراض کامیوندارها‬ ‫مربوط به قطعات یدکی این نوع خودروها بود زیرا نرخ‬ ‫آنها بسیار باال رفته و نظارت و کنترلی روی این امر در‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو نیست‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬تنه��ا در بخش الس��تیک و روغن‪،‬‬ ‫اتحادیه روی قیمت‌ها نظارت دارد و بازار تحت کنترل‬ ‫است و محصوالت با نرخ مصوب به‌دست مردم می‌رسد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک و روغن درباره‬ ‫اعتراض رانندگان نسبت به نرخ تایرها و اینکه بیش از‬ ‫‪۲‬میلیون تومان نرخ آن افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬این مربوط‬ ‫به تولیدکننده اس��ت که در دو مرحله حدود ‪۳۵‬درصد‬ ‫نرخ را افزایش داد و تایر یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومانی‬ ‫ب��ه ‪۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان و حتی ‪۴‬میلیون تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫س��عادتی‌نژاد در پایان یادآور شد‪ :‬باید نظارت دقیقی‬ ‫ب��ر فروش تایر وجود داش��ته باش��د ک��ه تایرها به جز‬ ‫رانن��دگان به افراد دیگر فروخته نش��ود تا در ش��رایط‬ ‫فعلی محصول موردنظر به‌دس��ت مصرف‌کننده واقعی‬ ‫برس��د‪ .‬درحال‌حاضر ش��نیده می‌ش��ود برخی دالل‌ها‬ ‫تایره��ا را خریداری ک��رده و آن را قاچاق و از کش��ور‬ ‫خارج می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تایرهای خارجی و نرخ آنها‬ ‫به‌سراغ یکی از رانندگان خودروهای‬ ‫در ادامه‪،‬‬ ‫سنگین رفت‪ .‬محمد زارعین در زمینه تامین تایر گفت‪:‬‬ ‫به‌طور کلی این صنف درگیر یک سلس��له مش��کالتی‬ ‫برای تامین قطعات مورد نیاز خودرو هستند‪ .‬در زمینه‬ ‫ک دولتی‬ ‫توزیع تایر براس��اس پیمایش خودرو‪ ،‬الستی ‌‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬البت��ه تعیین عدد پیمای��ش در مرحله‬ ‫نخس��ت رضایت‌بخش نبود و پ��س از ‪۳۰‬هزار کیلومتر‬ ‫پیمایش یک جفت تایر دولتی داده می‌شد اما در ادامه‬ ‫ای��ن عدد اصالح و به ‪۱۵‬هزار کیلومتر پیمایش کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬من در خط چابهار فعالیت دارم‬ ‫و پیمایش رفت و برگشت از تهران تا چابهار و برعکس‬ ‫‪۴‬هزار کیلومتر است‪ .‬اگر ماهانه ‪ ۳‬سرویس داشته باشم‬ ‫هر ‪ ۴۰‬روز یک جفت الستیک به من تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫او درب��اره کیفیت تایرها اظهارک��رد‪ :‬بعضی از تایرها‬ ‫که از کشورهای آسیای ش��رقی وارد می‌شود‪ ،‬کیفیت‬ ‫الزم را ندارد‪ .‬برخی دیگر مانند جی‌تی که از س��نگاپور‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ ،‬دارای کیفی��ت الزم اس��ت‪ .‬همچنی��ن‬ ‫تایرهایی مانند میش��لن فرانسه کیفیت مطلوبی دارند‪،‬‬ ‫اما قیمت‌ش��ان بس��یار باال (جفتی ح��دود ‪۱۳‬میلیون‬ ‫توم��ان) و خارج از توان خرید صاحبان خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫میزان پیمایش این تایرها دس��ت‌کم ‪۳۲۰‬هزار کیلومتر‬ ‫و حداکث��ر ‪۴۰۰‬هزار کیلومتر اس��ت درحالی‌که برخی‬ ‫تایرها بیش از ‪۱۱۰‬هزار کیلومتر کار نمی‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعه برای اشباع بازار‬ ‫زارعی��ن درباره نرخ قطعات در ب��ازار لوازم یدکی به‬ ‫تغییر س��اعتی قیمت‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬ممکن است‬ ‫قطع��ه‌ای صبح با یک نرخ خریدوفروش ش��ود و همان‬ ‫قطعه عصر ب��ا نرخی دیگر‪ .‬کنت��رل و نظارتی در بازار‬ ‫وجود ندارد‪ .‬قیمت‌ها روند صعودی دارد و این مس��ئله‬ ‫خرید قطعات را با مشکل روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه قطع��ات در بازار موجود اس��ت اما‬ ‫کیفیت برخی از محصوالت بس��یار پایین است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چند روز پیش یک آفتامات (کلید خودکاری اس��ت که‬ ‫س��ر راه دینام به باتری قرار دارد و مقدار ش��ارژ جریان‬ ‫بات��ری را کنترل می‌کند) از بازار ل��وازم یدکی خودرو‬ ‫خریداری کردم که ‪ ۲۴‬س��اعت ه��م کار نکرد‪ .‬کیفیت‬ ‫قطعات وارداتی بستگی به سفارشی است که بازرگانان‬ ‫به تولیدکنن��دگان خارجی می‌دهند که به‌طور معمول‬ ‫برای سود بیشتر به‌دنبال قطعات باکیفیت نیستند‪.‬‬ ‫وی با گالیه‌مندی از این رفتار گفت‪ :‬این نوع برخورد‬ ‫اجحاف در حق مصرف‌کننده اس��ت زی��را برای تامین‬ ‫سود تاجر‪ ،‬راننده باید شبانه‌روز در جاده رانندگی کند‬ ‫و بی‌خواب��ی را تحم��ل کند‪ ،‬اما باب��ت مبلغی که برای‬ ‫محصول مورد نظر می‌پردازد‪ ،‬از قطعه اس��تفاده نکند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر قطع��ه بی‌کیفیت به‌لحاظ‬ ‫ایمنی آس��یب جدی به خودرو و حتی صاحب خودرو‬ ‫نزند‪.‬‬ ‫زارعین با بیان اینکه قطعات فقط تامین می‌شود که‬ ‫بازار اشباع باشد‪ ،‬افزود‪ :‬قطعه‌ای که باید دست‌کم یک‬ ‫س��ال کار کند پس از ‪ ۳‬ماه نیاز به تعویض دارد و من‬ ‫راننده ناچار هس��تم در س��ال ‪ ۳‬بار این هزینه اضافه را‬ ‫بپردازم‪.‬‬ ‫حقوق شهروندی در نگاه مدیریت شهری‬ ‫غاف��ل و به‌دنبال کس��ب درآمد در این آش��فته بازار اس��ت‪.‬‬ ‫محسن پورسیدآقایی به فارس گفته درحال‌حاضر ثبت تخلف‬ ‫معاینه فنی ب��ا ‪۱۴۰۰‬دوربین‪ ،‬ثبت تخل��ف ورودی محدوده‌‬ ‫طرح ترافیک از طریق‪ ۹۲‬دوربین و ثبت تخلف محدود ‌ه زوج‬ ‫و فرد با ‪ ۱۱۱‬دوربین انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به نقل از س��ایت تین‌نیوز‪ ،‬معاون ش��هردار ته��ران به آمار‬ ‫تخلفات معاینه فنی و ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک‬ ‫و زوج و فرد اش��اره ک��رده و گفته برابر آمار ش��رکت کنترل‬ ‫ترافی��ک تهران‪ ،‬روزانه ‪۲۰‬هزار تخلف معاینه فنی در س��طح‬ ‫شهر تهران و بیش از ‪۷۰‬هزار تخلف ورود غیرمجاز به محدوده‌‬ ‫زوج و فرد و طرح ترافیک از طریق دوربین‌ها ثبت می‌شود ‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به اینکه جرایم خ��اص معاینه فنی‬ ‫از جرایم رانندگی جدا ش��ده و ‪۱۰۰‬درصد آن باید برای رفع‬ ‫آلودگی هوا به ش��هرداری پرداخت شود‪ ،‬گفته است که سال‬ ‫گذش��ته ‪۳‬میلی��ون و ‪٦٠٠‬هزار جریمه معاینه فنی در ش��هر‬ ‫تهران برابر با ‪۱۸۰‬میلیارد تومان صادر ش��ده که تاکنون فقط‬ ‫‪۳۶‬میلیارد تومان آن وصول‌ش��ده که براب��ر قانون بودجه به‬ ‫ش��هرداری تهران تعل��ق می‌گیرد ولی متاس��فانه دولت فقط‬ ‫‪۱.۵‬میلی��ارد تومان تخصیص داده و باقیمانده را صرف کمبود‬ ‫بودجه‌های خود کرده است‪.‬‬ ‫انس��ان‪ ،‬خودرو و جاده ‪ ۳‬عامل بروز تصادفات عنوان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مختار داوودی‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره کانون سراس��ری‬ ‫انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری کشور خاطرنشان کرده‬ ‫« هنگام بروز سوانح رانندگی اغلب توپ در زمین حمل‌ونقل‬ ‫می‌افتد و راننده یا جاده مقصر شمرده می‌شود و از بی‌کیفیتی‬ ‫لوازم یدکی و‪ ...‬سخنی به میان نمی‌آید درحالی‌که حمل‌ونقل‬ ‫همیشه درگیر س��یل کاالهای تقلبی چینی است و باندهای‬ ‫ثروت و رانت‪ ،‬هر کاالیی که س��ود داشته باشد را وارد کشور‬ ‫می‌کنند و کیفیت برای‌شان معنایی ندارد‪ .‬حمل‌ونقل نیز باید‬ ‫پاس��خگوی ناکارآمدی و تصمیم‌های اش��تباه دیگر نهاد‌ها از‬ ‫جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت اقتصاد باش��د‪.‬‬ ‫امروز پیمانکارانی که شغل‌ش��ان حمل‌ونقل جاده‌ای نیس��ت‬ ‫به‌واسطه شورای شهرها‪ ،‬برای سرویس مدرسه مجوز شرکت‬ ‫حمل‌ونقل ش��هری می‌گیرند و در پوشش همین شرکت‌های‬ ‫حمل‌ونقل ش��هری‪ ،‬کار پیمانکاری و دربس��تی مدرس��ه‌ها و‬ ‫اداره‌ها را که ‪۹۰‬درصد برون‌شهری است‪ ،‬انجام می‌دهند‪».‬‬ ‫مدیریت ش��هری در مبانی مدیریت انسانی‪ ،‬عامل خودرو و‬ ‫معاینه فنی را در کاه��ش تصادفات‪ ،‬افزایش ایمنی و کاهش‬ ‫آالیندگی در خودروها موثر می‌داند‪.‬‬ ‫اما نگاه مدیریت شهری در این زمینه در گفته پورسیدآقایی‬ ‫مشخص اس��ت که وی درآمد منابع مالی را به فرهنگ‌سازی‬ ‫در این فرآیند ترجیح و اولویت از نظر او تعیین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا «مدیریت در خس��تگی م��ردم» به‌عنوان‬ ‫یک راهکار در این فرآیند پیش��نهاد می‌ش��ود که سیدوحید‬ ‫حس��ینی گفته « ب��ر مبنای طرح ‪ LEZ‬ب��ه خودروهایی که‬ ‫از س��طح آالیندگی مناسبی برخوردارند‪ ،‬امتیاز می‌دهند و با‬ ‫خودروهایی که بیش از س��طح مجاز آالیندگی دارند‪ ،‬برخورد‬ ‫می‌شود و در نتیجه به‌تدریج خودروهای سطح شهر به سمت‬ ‫سالم ش��دن می‌روند زیرا وقتی صاحبان خودرو آالینده مدام‬ ‫ب��رای ورود به محدوده‌های گوناگون ش��هر ب��ا ممنوعیت یا‬ ‫جریمه روبه‌رو شود‪ ،‬سرانجام خسته شده و به سمت نوسازی‬ ‫و تعمیر آن می‌رود‪ .‬فلس��فه ‪ LEZ‬در همه کشورهای جهان‬ ‫همین است که با این رویکرد پاالیش ناوگان اتفاق بیفتد‪».‬‬ ‫تعداد کشته‌ش��دگان در تصادفات رانندگی به قدری زیاد و‬ ‫مس��تمر بوده که دیگر ذهن ما با این فاجعه انس��انی آمیخته‬ ‫ش��ده و دیگر ماهیت فاجعه بودن خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫هر س��ال باب��ت این موضوع هزینه بس��یار گزاف��ی بر جامعه‬ ‫تحمیل و مسئولیت اجتماعی خطیری به وظایف دولتمردان‬ ‫اضافه ش��ده اس��ت اما باز هم مدیریت اجرایی در کش��ور به‬ ‫این صرافت نرس��یده که برای حل این مش��کل همتی کرده‪،‬‬ ‫فرهنگ‌س��ازی کند و زیرس��اخت‌های الزم ب��رای بهبود این‬ ‫فرآیند ایجاد شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سرادر س��لیمانی‪ ،‬جانش��ین فرمانده ناجا‬ ‫تاکید ک��رده «اگر یک پش��تیبانی جدی انجام نش��ود ما در‬ ‫آین��ده با افزایش تلفات روبه‌روخواهیم بود چراکه نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته تا امروز به میزان بسیار کمی‪ ،‬کمتر از ‪۲‬درصد‬ ‫افزای��ش تلفات داش��ته‌ایم اما اگر خواس��ته‌هایی که داریم و‬ ‫پیگیری کردیم‪ ،‬عملی نش��ود این آمار نه تنها کاهش نیافته‪،‬‬ ‫بلکه افزایش هم می‌یابد»‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫ذخایر بزرگ و غیرقابل‬ ‫دسترس الماس‬ ‫در جبه زمین‬ ‫افزایش قیمت‌ محصوالت‬ ‫فوالدی فرار رو‌ به جلوی‬ ‫فوالد‌سازان؟‬ ‫وام ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی‬ ‫برای دوگانه‌سوز کردن‬ ‫خودرو‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫آغاز عملیات اجرایی فاز نخست ساخت کارخانه تولید بریکت آهن اسفنجی شهرستان اندیمشک‬ ‫مشارکت ‪ ۴‬استان؛ ‪ ۴‬فوالدساز‬ ‫‹ ‹روش‌های سه‌گانه توسعه در شرایط حساس‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬ایمی��درو به عنوان‬ ‫س��ازمان توسعه‌ای‪ ،‬زمینه‌ساز توسعه بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال به بیان روش‌های س��ه‌گانه توس��عه و‬ ‫سازندگی در شرایط فعلی کشور پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران‪ ،‬خ��داداد غریب‌پ��ور در آیین آغاز‬ ‫عملیات اجرایی طرح جامع فوالد اندیمش��ک که اس��تاندار‬ ‫خوزس��تان و جمعی از مدیران ش��رکت‌های س��نگ آهن و‬ ‫فوالد در آن حضور داش��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم فضای‬ ‫کش��ور در سال رونق تولید‪ ،‬بر مبنای تولید باشد و عالوه بر‬ ‫ادامه تولید پیشین‪ ،‬تولید جدید شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایطی که ب��ا تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو‬ ‫هستیم‪ ،‬سازندگی کشور فقط از ‪ ۳‬روش ایجاد کنسرسیوم‪،‬‬ ‫تامین مالی بانک‌ها یا انتش��ار اوراق در بازار سرمایه ممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به طرح جامع فوالد‬ ‫اندیمش��ک اظهار کرد‪ :‬فاز نخس��ت طرح با سرمایه‌گذاری‬ ‫ح��دود ‪ ۳۵‬میلی��ون دالر‪ ،‬حداکثر ‪ ۲‬س��اله اجرا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌های در دس�ت کنسرسیوم سنگ آهنی‬ ‫و فوالدی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ط��رح پترولی��وم کک اروند نیز از س��وی ‪۴‬‬ ‫ش��رکت و با محوریت ش��رکت ف��والد خوزس��تان اجرایی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬طرح الکترود اردکان نیز به‌وس��یله ‪ ۳‬شرکت این‬ ‫کنسرس��یوم ( فوالد مبارکه‪ ،‬چادرملو و فوالد خوزس��تان)‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه تقویت س��رمایه‬ ‫اجتماعی به رش��د اقتص��ادی منجر می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬آقای‬ ‫شریعتی‪ ،‬استاندار خوزستان در حادثه سیل اخیر‪ ،‬نزد مردم‬ ‫و دولت نمره قبولی گرفت و از آزمون سخت‪ ،‬سربلند بیرون‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬آق��ای حس��نوند‪ ،‬نماینده اندیمش��ک و‬ ‫غالمرضا ش��ریعتی‪ ،‬اس��تاندار‪ ،‬چندین جلس��ه پی در پی با‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ برگزار کردند و طرحی که ‪ ۸‬سال پیش‬ ‫شروع شده بود را وارد مرحله اجرایی کردند‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور گفت‪ :‬این ط��رح پ��س از کار نفس‌گیر مردم‬ ‫خوزس��تان در برابر س��یل و در آس��تانه ماه مبارک رمضان‬ ‫کلنگ‌زنی شد‪ .‬وی افزود‪ :‬از مدیران‪ ،‬سرمایه‌گذاران‪ ،‬پرسنل‬ ‫و کادر فنی ش��رکت‌های س��رمایه‌گذار که منج��ر به تولید‬ ‫دانش بومی شد‪ ،‬تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو یادآور ش��د‪ :‬در حادثه س��یل‪،‬‬ ‫شرکت‌های فوالدی که عمده آنها همین ‪ ۴‬شرکت یاد شده‬ ‫هستند‪ ،‬در قالب مسئولیت اجتماعی کمک قابل توجهی به‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی هم گفت‪:‬‬ ‫حضور ب��زرگان صنعت و معدن ای��ران در این طرح بزرگ‪،‬‬ ‫نشان‌دهنده وحدت و برادری در توسعه کشور است‪.‬‬ ‫فریدون حسنوند افزود‪ :‬امروز یک الگوی وحدت و برادری‬ ‫در ‪ ۴‬ش��رکت بزرگ فوالدس��از اس��تان‌های یزد‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫کرمان و خورس��تان ایجاد شده که می‌تواند نتایج ارزنده‌ای‬ ‫برای مردم به همراه داش��ته باشد‪ .‬این استان‌ها امید کشور‬ ‫در حوزه‌های مختلف هس��تند و در عرصه ‪ ۴۰‬ساله انقالب‬ ‫در صحنه بوده‌اند‪.‬‬ ‫حس��نوند گفت‪ :‬در سیل اخیر هم با دلسوزی کامل برای‬ ‫س��ازندگی بس��یج ش��دند و عمق همدلی خود را برای رفع‬ ‫دغدغه‌های عمومی نشان دادند‪.‬‬ ‫وی از تالش‌های غالمرضا شریعتی‪ ،‬استاندار خوزستان و‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫اجرای این طرح قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نماینده اندیمش��ک در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی‪ ،‬آغاز راه نیست بلکه میانه‬ ‫راه است و در این راه باید هزینه‌های زیادی پرداخت‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ 2:‬طرح پتروش��یمی از س��وی وزارت نفت‬ ‫و بخ��ش خصوصی در این شهرس��تان در حال اجراس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه اجرای طرح‌های بزرگ نیروگاه و دیگر پروژه‌ها‬ ‫ظرفیتی برای این شهرستان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طرح بندر خشک با ‪ ۳۰۰‬هکتار و مشارکت راه‬ ‫آهن و وزارت راه‪ ،‬یک ظرفیت مهم برای این پروژه اس��ت و‬ ‫امیدواریم با تسریع در روند اجرای مجتمع فوالد اندیمشک‪،‬‬ ‫بستر توس��عه اقتصادی‪ ،‬تولید و ایجاد فرصت شغلی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت ‪ ۴‬غول فوالدی کشور‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان هم در این آیین گفت‪ :‬مشارکت ‪۴‬‬ ‫غول فوالدی کش��ور در این پروژه‪ ،‬نش��ان‌دهنده عزم جدی‬ ‫برای تحقق آن است‪.‬‬ ‫غالمرضا شریعتی افزود‪ ۴ :‬فوالدساز بزرگ از ‪ ۴‬استان در‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫گ�روه معدن‪‌:‬عملی��ات اجرایی ف��از اول پروژه س��اخت‬ ‫کارخانه تولید بریکت آهن اس��فنجی شهرستان اندیمشک‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬صب��ح دیروز عملیات اجرایی فاز اول‬ ‫پروژه ساخت کارخانه تولید بریکت آهن اسفنجی شهرستان‬ ‫اندیمشک آغاز شد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پور معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫فری��دون حس��نوند نماینده م��ردم اندیمش��ک در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و رئیس کمیسیون انرژی‪ ،‬غالمرضا شریعتی‬ ‫استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئوالن در آیین آغاز‬ ‫عملیات اجرایی فاز اول پروژه ساخت کارخانه تولید بریکت‬ ‫آهن اسفنجی اندیمشک حضور دارند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران از شرکت گل‌گهر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫و فوالد خوزس��تان هس��تند و مدت س��اخت این پروژه ‪۲۴‬‬ ‫ماه است‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس تعه��د س��رمایه‌گذاران در مدت زمان‬ ‫مش��خص شده پروژه به پایان می‌رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ماده‬ ‫اولیه این کارخانه‪ ،‬محصوالت جانبی و دورریز کارخانه‌های‬ ‫فوالدی است‪.‬‬ ‫غریب‌پور با اشاره به کنسرس��یوم متشکل از شرکت‌های‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬فوالد مبارک��ه‪ ،‬چادرملو و فوالد خوزس��تان برای‬ ‫اجرای طرح جامع فوالد اندیمش��ک تصریح کرد‪ :‬فهم باالی‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که ذهن‌‌شان محلی‪،‬‬ ‫منطقه‌ای و بنگاهی نیس��ت بلکه س��رمایه‌گذاری و آبادانی‬ ‫کشور در اولویت است‪.‬‬ ‫مناطق آسیب‌زده کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹وحدت؛ پیش‌برنده طرح‌های فوالد‬ ‫از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود و هر کس به دنبال تامین منافع ملی‬ ‫در سرمایه‌گذاری‌ها باشد‪ ،‬مورد حمایت قرار می‌گیرد‬ ‫کنار هم قرار گرفتند و این مهم نشان می‌دهد همه ما با کار‬ ‫جمعی برای توسعه اقتصادی کشور همراه شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی توس��عه کشور در افزایش درآمد ملی و سرانه مملکت‬ ‫را مهم دانست و افزود‪ :‬از هر پروژه‌ای که منافع ملی را تامین‬ ‫کند‪ ،‬حمایت کامل می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ریعتی گفت‪ :‬برخورداری از نگاه ملی و توجه به منافع‬ ‫ملی و مردم از نکات مهم در طرح‌های اقتصادی اس��ت و با‬ ‫این نگاه می‌توان خدمات بزرگی انجام داد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود و هر کس‬ ‫به دنبال تامین منافع ملی در این س��رمایه‌گذاری‌ها باش��د‪،‬‬ ‫مورد حمایت قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری‪ ،‬از ت�لاش همگانی و عمومی برای‬ ‫خدمات‌رسانی به مردم در سیل اخیر قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی در ‪ 2‬فاز‬ ‫فرماندار شهرستان اندیمشک هم گفت‪ :‬بدون شک تحقق‬ ‫منویات رهب��ر معظم انقالب در زمینه اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫رون��ق تولید‪ ،‬منوط به اجرای طرح‌ه��ای بزرگ اقتصادی با‬ ‫محور تولید و اشتغال است‪.‬‬ ‫پیمان جهانگیری افزود‪ :‬طرح‌های بزرگ اقتصادی بسیار‬ ‫خوبی در سال‌های اخیر در شهرستان کلید خورده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طرح‌های نیروگاه س��یکل ترکیبی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫و چندین پروژه بزرگ دیگر در شهرس��تان با پیگیری جدی‬ ‫مسئوالن آغاز شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اندیمشک با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوب‪،‬‬ ‫در ص��ورت تکمیل این پروژه‌ها به یکی از مهم‌ترین مناطق‬ ‫اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫جهانگیری بیان کرد‪ :‬طرح مجتمع بزرگ فوالد شهرستان‬ ‫اندیمش��ک از جمله طرح‌های مهمی اس��ت که با پیگیری‬ ‫نماینده محترم اندیمش��ک به منظور اش��تغال و تولید اجرا‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬این طرح در ‪ 2‬ف��از اجرا خواهد‬ ‫شد و سرمایه‌گذاری اولیه آن ‪ 35‬میلیون دالر و ظرفیت آن‬ ‫‪105‬هزارتن در سال است‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫زمانی برای‬ ‫تجدیدنظر درباره‬ ‫اهمیت مشاغل‬ ‫زغال‌سنگی‬ ‫کِلسی کندی‬ ‫روزنامه‌نگار امریکایی‬ ‫‪ ۲‬س��ال پس از روی کار آم��دن ترامپ‪ ،‬تولید‬ ‫زغال‌س��نگ در ایالت کنتاکی کاهش یافت و به‬ ‫کمتر از نیمی از مقداری رسید که در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) تولید می‌شد‪ .‬در‬ ‫همی��ن ح��ال این ایالت ش��اهد کاهش ش��مار‬ ‫اس��تخدام در بخ��ش معدن بود و ش��مار نیروی‬ ‫انس��انی ش��اغل در این بخش از ‪۱۷‬هزار نفر در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی به ‪۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬رس��ید که آسیب بزرگی برای کانی سیاه‬ ‫به شمار می‌آید‪ ،‬به ویژه در منطقه‌ای که در طول‬ ‫تاریخ به فرس��وده و بی‌قوت ب��ودن زمین‌هایش‬ ‫زبانزد بوده و مس��تعد اس��تخراج اس��ت‪ .‬چنین‬ ‫موارد هش��داردهنده‌ای می‌تواند بر بس��یاری از‬ ‫س��اکنان این ایالت که در انتخابات سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) به دونالد ترامپ‬ ‫رای دادن��د‪ ،‬تاثیر ناخوش��ایندی بگ��ذارد‪ .‬او در‬ ‫وعده‌های انتخاباتی خود از رشد مشاغل معدنی‬ ‫گفت��ه بود و اهالی کنتاکی ب��ر این باور بودند که‬ ‫زغال‌سنگ بار دیگر احیا می‌شود؛ همان‌گونه که‬ ‫خودروسازی در میشیگان احیا شد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال برخالف تولید خ��ودرو که به نظر‬ ‫می‌رس��د با رش��د جمعیت‪ ،‬رو به افزایش باشد‪،‬‬ ‫تولید زغال‌س��نگ رو به کاهش است و در همین‬ ‫ح��ال بهای زغال س��نگ آن قدر کم اس��ت که‬ ‫درحال‌حاض��ر اس��تخراج زغ��ال را توجیه‌پذیر‬ ‫نمی‌کند‪ .‬بخش��ی از این کاهش به��ا به افزایش‬ ‫س��ختگیری درب��اره قوانین زیس��ت‌محیطی و‬ ‫همچنی��ن تاکید ب��ر مناب��ع تجدیدپذیر انرژی‬ ‫مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫ش��اید ای��ن گونه به نظر برس��د ک��ه تاکید بر‬ ‫زغ��ال س��نگ امری منفی باش��د‪ .‬ب��ا این همه‪،‬‬ ‫تغیی��ر موضع دادن به دیگ��ر منابع انرژی به این‬ ‫معنا نیس��ت که کنتاکی باید از رش��د اقتصادی‬ ‫بازبمان��د‪ .‬درحال‌حاضر برخی کارخانه‌ها پنل‌ها‬ ‫خورش��یدی را در س��ایت‌های صنعتی مستقر‬ ‫می‌کنند تا جایگزین زغال س��نگ در تولید برق‬ ‫باش��ند‪ .‬فرصت‌های این‌چنینی ش��اید بتوانند‬ ‫برخی از کشمکش‌های کنتاکی را با فرصت‌های‬ ‫شغلی جدید حل کنند و محیطی سالم‌تر و از نظر‬ ‫زیست‌محیطی ش��اداب‌تر ایجاد کنند اما اهالی‬ ‫کنتاک��ی با وعده احیای زغال س��نگ به ترامپ‬ ‫رای دادند‪.‬‬ ‫منبع‪kykernel.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۱۷ :‬ژانویه ‪ ۲۷( ۲۰۱۹‬دی‬ ‫‪)۱۳۹۷‬‬ ‫خبر‬ ‫واحد جدید میلگرد‬ ‫ناکور امسال وارد مدار‬ ‫تولید می‌شود‬ ‫ش��رکت ناک��ور‪ ،‬نوامبر ‪( ۲۰۱۹‬نیم��ه آبان تا‬ ‫نیم��ه آذر ‪ )۱۳۹۸‬واحد میلگ��رد جدید خود را‬ ‫راه‌اندازی می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬ش��رکت ناکور اعالم کرده‬ ‫ک��ه ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر برای واحد فوالدی جدید‬ ‫در میسوری هزینه کرده است و این پروژه‪ ،‬نوامبر‬ ‫امسال به طور رسمی بهره‌برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫موقعیت کارخانه جدید‪ ،‬از مزیت عرضه قراضه‬ ‫فوری و کافی برخوردار اس��ت و عرضه قراضه را‬ ‫برای این ش��رکت فراهم می‌کند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫ناک��ور ح��دود ‪ ۱۲۰‬کارمند اس��تخدام کرده و‬ ‫انتظار می‌رود که این نیروها ‪ ۳‬شیفت کار کنند‪.‬‬ ‫ناکور گفت روند ساخت این کارخانه پر از چالش‬ ‫بوده و کارکنان استخدام شده در نیوکور تگزاس‪،‬‬ ‫می‌سی‌سی‌پی‪ ،‬آالباما‪ ،‬آرکانزاس‪ ،‬ایلی‌نویز و یوتا‬ ‫و سایر نقاط آموزش دیده‌اند‪.‬‬ ‫دومین الماس بزرگ‬ ‫تاریخ کشف شد‬ ‫دومین الماس بزرگ تاریخ در معدن بوتسوانا‬ ‫کارو کشف شد‪ .‬به گزارش معدن‌نیوز‪ ،‬این الماس‬ ‫غول‌پیکر که در معدن بوتس��وانا کارو یافت شد‬ ‫وزن ‪ ۱۷۵۸‬قی��راط دارد‪ .‬ای��ن مع��دن یک��ی از‬ ‫بزرگ‌تری��ن معادن ب��رای یافت��ن الماس‌های‬ ‫غول‌پیک��ر اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) نیز در همان معدن الماس‬ ‫«لیس��یدی ال رونا» کش��ف ش��د و تخمین زده‬ ‫می‌ش��ود که حدود ‪ ۱۱۱۰‬قیراط وزن داش��ته و‬ ‫دومین الماس ب��زرگ بود که حدود ‪ ۵۳‬میلیون‬ ‫دالر فروخته شد‪ .‬بزرگ‌ترین الماس یافت شده‪،‬‬ ‫کولینان اس��ت که وزن آن ‪ ۳۱۰۶‬قیراط است و‬ ‫در نزدیکی پرتوریا در افریقای جنوبی در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۰۵‬میالدی یافت شد‪.‬‬ ‫امضای‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫فروش گندله‬ ‫عیار باال بین‬ ‫هند و امارات‬ ‫ش��رکت سنگ آهن «کودرموخ» یکی از تولیدکنندگان دولتی گندله‬ ‫هند‪ ،‬قرارداد س��ه جانبه‌ای با فوالد امارات‪ ،‬ابوظبی و استارگلوبال دوبی‬ ‫برای فروش گندله عیار باال به فوالد امارات امضا کرد‪ .‬اس��تیل‌مینت در‬ ‫حاش��یه کنفرانس آس��یایی فلزات تولید فوالد در دوبی در گفت‌وگو با‬ ‫ام‌می س��ابارآو‪ ،‬مدیرعامل کودرموخ اعالم کرد که این شرکت همچنین‬ ‫تفاهمنامه دیگری برای عرضه گندله به ش��رکت فوالد جِ ی‌اف‌ای ژاپن و‬ ‫تامین ‪ ۲۰۰‬هزار تن گندله امضا کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت اقدامات زیادی ازقبیل منابع گوناگون مواد خام‪ ،‬استفاده‬ ‫موث��ر از حمل‌ونقل دریایی‪ ،‬بومی‌س��ازی مواد اولیه و ش��بکه مناس��ب‬ ‫مدیری��ت مناب��ع را انجام داده اس��ت‪ .‬تولید گندله وال��ه به علت توقف‬ ‫کارخانه‌های گندله‌س��ازی فابریکا و وارجِ م گران��ده‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫تن کاهش یافته اس��ت‪ .‬پر کردن شکاف گندله عیار دی‌آر به ویژه برای‬ ‫تولیدکنن��دگان آهن اس��فنجی در خاورمیانه و ش��مال افریقا (منطقه‬ ‫منا) مانند فوالد عربس��تان‪ ،‬ف��والد امارات‪ ،‬فوالد ا ِز و بی‌شِ ��ی مصر که‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش��تر وابسته به محموله‌های واله بودند‪ ،‬نگران‌کننده است‪ .‬با این حال‬ ‫تولیدکنن��دگان منطقه منا به دنبال جایگزین ک��ردن گندله‌های آهن‬ ‫اسفنجی دی‌آر با محتوای آهن ‪ ۶۳‬تا ‪ ۶۷‬درصد و آلومینیوم کمتر از ‪۱‬‬ ‫درصد پس از حادثه واله هستند‪.‬‬ ‫کارخانه‌ه��ای ف��والد هند‪ ،‬تولید گندله‌های عی��ار دی‌آر را به منظور‬ ‫جب��ران کس��ری عرضه واله هدف‌گ��ذاری کرده‌اند‪ .‬کودرم��وخ در حال‬ ‫ت�لاش برای افزایش ‪ ۲۰‬درص��دی تولید گندله طی س��ال مالی آینده‬ ‫در واحد َمنگالورو اس��ت که ظرفیت نصب ش��ده ‪ ۳.۵‬میلیون تن دارد‪.‬‬ ‫به منظور دس��تیابی ب��ه مزیت هزینه لجس��تیک کمت��ر‪ ،‬کودرموخ بر‬ ‫بازارهای س��احلی ویس��اکاپاتنام و گجرات برنامه‌ری��زی و تمرکز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ش��رکت حدود ‪ ۲۰۰‬ک��رور روپیه مع��ادل ‪ ۲۹‬میلیون دالر برای‬ ‫مدرن‌سازی کارخانه َمنگالورو و ارتقای فناوری آن اختصاص داده است‪.‬‬ ‫این شرکت در س��ال مالی جاری‪ ،‬باالتر از هدف تعیین شده تولید کرد‬ ‫یعن��ی درحالی که برای س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی تولی��د ‪ ۲.۱۷‬میلیون تن‬ ‫برنامه‌ریزی شده بود اما تولید در آن به ‪ ۲.۲۴‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫دانشمندان «ام‌آی‌تی» خبر می‌دهند‬ ‫ذخایر بزرگ و غیرقابل دسترس الماس در جبه زمین‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دانشمندان‬ ‫پیش از این‬ ‫متوجه شده‬ ‫بودند که‬ ‫امواج صوتی‬ ‫وقتی از داخل‬ ‫کراتون‌های‬ ‫قدیمی عبور‬ ‫می‌کند‪ ،‬سرعت‬ ‫می‌گیرد‬ ‫دانش��مندان موسس��ه فناوری ماساچوست‪ ،‬از وجود‬ ‫حجم��ی برابر با ی��ک کوآدریلیون (یک ه��زار میلیون‬ ‫میلیون ی��ا ‪۱۰‬به توان‪ )۱۵‬تن الم��اس در مرکز زمین‬ ‫خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ایندیپندنت‪ ،‬بنابر پژوهش‬ ‫جدیدی که از س��وی گروه بین‌المللی دانش��مندان در‬ ‫امریکا انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬گنجینه بزرگی از الماس در‬ ‫اعماق زمین وجود دارد و حجم آن تا یک کوآدریلیون‬ ‫تن ارزیابی می‌ش��ود‪ .‬این دانشمندان می‌گویند امکان‬ ‫دسترسی به این گنج مدفون وجود ندارد اما این حجم‬ ‫چش��مگیر سنگ نشان می‌دهد برخالف شهرت الماس‬ ‫در کمیابی و قیمتی بودن آن‪ ،‬این س��نگ آن‌چنان هم‬ ‫غریب و نادر نیس��ت‪ .‬به هر حال هیچ چش��م‌اندازی را‬ ‫نمی‌ت��وان برای تولید این ذخای��ر تصور کرد چون این‬ ‫الماس‌ها در عمق ‪ ۱۰۰‬مایلی (‪ ۱۶۱‬کیلومتری) زمین‬ ‫و بس��یار دورتر از آن هس��تند که با ه��ر گونه عملیات‬ ‫حفاری بتوان به آنها دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫وب‌س��ایت ماینینگ نیز در تشریح بیشتر دسترسی‬ ‫نداش��تن به این پدیده می‌نویسد‪ ۱۰۰۰ :‬برابر بیشتر از‬ ‫یک تریلیون تن الماس‪ ،‬رقمی اس��ت که می‌توان برای‬ ‫حجمی بیان کرد که در عمق ‪ ۱۴۵‬تا ‪ ۲۴۰‬کیلومتری‬ ‫(‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۱۵۰‬مایلی) زیر زمین وج��ود دارد‪ ،‬این عمق‬ ‫بسیار بیشتر از آن اس��ت که تجهیزات معدنی کنونی‪،‬‬ ‫امکان دسترس��ی به آنها را داش��ته باش��د‪ .‬برای مثال‬ ‫معدن الماس میر در روس��یه که دومی��ن چاله بزرگ‬ ‫دست‌ساز بش��ر روی زمین به ش��مار می‌آید‪ ،‬تنها نیم‬ ‫کیلومتر عمق دارد‪ .‬دکتر اوریک فال‪ ،‬پژوهش��گر فعال‬ ‫در موسس��ه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) و یکی از ‪۲‬‬ ‫نویسنده این پژوهش در توصیف این گنجینه می‌گوید‪:‬‬ ‫نمی‌توانیم به آنها دس��ت پیدا کنی��م اما بیش از آنچه‬ ‫بتوان به آن فکر کرد در اعماق زمین الماس وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹محل احتمالی الماس‌ها‬ ‫به نظر می‌رس��د الماس‌ها در س��نگ‌های کرتونیک‬ ‫قرار گرفته باشند‪ .‬کرتونیک به قدیمی‌ترین بخش جبه‬ ‫زمین گفته می‌ش��ود که در قسمت پایینی صفحه‌های‬ ‫تکنوتیکی س��یاره پیدا می‌شود‪ .‬این سنگ‌ها به صورت‬ ‫تپه‌های معکوس تا ‪ ۲۰۰‬مایل (‪ ۳۲۲‬کیلومتر) به داخل‬ ‫پوس��ته زمین کش آمده‌ان��د و تحلیل‌های دکتر فال و‬ ‫همکاران او حکایت از این دارد که حدود ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬درصد‬ ‫می‌کند‪ ،‬سرعت می‌گیرد‪.‬‬ ‫چنین اتفاقی نش��انه این اس��ت ک��ه الماس‌ها بین‬ ‫کراتون‌ها پنهان هس��تند‪ .‬دکتر ف��ال می‌گوید‪ :‬الماس‬ ‫از بس��یاری جهت‌ها منحصر به فرد است‪ .‬سرعت صدا‬ ‫در الماس بیش از ‪۲‬برابر اس��ت و می‌تواند به س��رعتی‬ ‫برس��د که در ماده معدنی غالب در س��نگ‌های باالیی‬ ‫جبه وجود دارد‪.‬‬ ‫در این پژوهش که در نشریه «ژئوشیمی‪ ،‬ژئوفیزیک‪،‬‬ ‫ژئوسیس��تم» منتشر شده اس��ت‪ ،‬پژوهشگران تخمین‬ ‫زدن��د که اگ��ر بیش از ‪۲‬درص��د کراتون‌ه��ا را الماس‬ ‫تش��کیل دهد‪ ،‬می‌تواند مقیاس‌های لرزه‌ای را به وجود‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫دکت��ر ف��ال در توضی��ح بیش��تر این ذخای��ر پنهان‬ ‫می‌افزاید‪ :‬الماس‌ها در فضایی بس��یار داغ با فشار باالی‬ ‫سیاره ش��کل گرفته‌اند و تنها زمانی می‌توانند راه خود‬ ‫را به سطح زمین باز کنند که فوران آتشفشان‌ها آنها را‬ ‫به س��طح زمین نزدیک کند‪ .‬فوران‌های آتشفشانی نیز‬ ‫بیشتر اوقات در لبه سنگ‌های کراتونیک اتفاق می‌افتد‪،‬‬ ‫در نتیجه پژوهشگران می‌گویند این باور وجود دارد که‬ ‫س��نگ‌های کراتونیک‪ ،‬دربردارنده حجم زیادی الماس‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به الماس‌های کنونی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬برابر بیش��تر از یک تریلیون تن الماس‪ ،‬رقمی اس��ت که‬ ‫می‌ت��وان برای حجمی بیان کرد ک��ه در عمق ‪ ۱۴۵‬تا ‪ ۲۴۰‬کیلومتری‬ ‫(‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۵۰‬مایلی) زیر زمین وجود دارد‪ ،‬این عمق بس��یار بیش��تر‬ ‫از آن اس��ت که تجهیزات معدنی کنونی‪ ،‬امکان دسترسی به آنها را‬ ‫داشته باشد‬ ‫آنها را الماس تش��کیل داده اس��ت‪ .‬به دلیل ناهنجاری‬ ‫و اختالل برآمده از این نوع س��نگ‌ها‪ ،‬دانش��مندان به‬ ‫این پدیده آگاهی پیدا کردند‪ .‬این اختالل در داده‌هایی‬ ‫بود که آنها درباره رویداده��ای مربوط به لرزش زمین‬ ‫آفریقای جنوبی بزرگترین تولیدکننده سنگ کروم جهان‬ ‫فروکروم از مواد اولیه تولید فوالدهای زنگ‌نزن و آلیاژی به‌شمار می‌آید؛‬ ‫بنابراین تولید کروم به‌طورمستقیم بر بازار این محصوالت تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان اصلی س��نگ کرومیت به عنوان م��اده اولیه تولید کروم را‬ ‫کش��ورهای افریقای جنوبی‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ترکیه و هند تش��کیل می‌دهند‪.‬‬ ‫تولید کروم محتوی معدنی افریقای جنوبی در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬با‬ ‫‪۱.۶‬درصد کاهش نس��بت به س��ال پیش از آن به ‪ ۷.۲‬میلیون تن رس��ید‪.‬‬ ‫ترکیه نیز با افزایش تولید س��نگ کرومیت در ‪ ۲‬س��ال گذشته‪ ،‬سهم خود‬ ‫از تولی��د کروم جهان را به ‪۱۸.۵‬درص��د افزایش داد تا دومین تولیدکننده‬ ‫س��نگ کرومیت جهان در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) شناخته شود‪ .‬به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬کروم به شکل‬ ‫فروکروم برای تولید فوالد زنگ‌نزن مصرف می‌ش��ود‪ .‬تولیدکنندگان فوالد‬ ‫زنگ‌ن��زن و فوالدهای مق��اوم به حرارت‪ ،‬مهم‌تری��ن صنایع مصرف‌کننده‬ ‫فروکروم جهان به‌ش��مار می‌روند همچنین برای تولید سوپرآلیاژها‪ ،‬کروم‬ ‫یکی از عناصر مهم به شمار می‌رود‪ .‬در سال گذشته‪ ،‬چین عالوه بر اینکه‬ ‫بزرگ‌تری��ن مصرف‌کننده فروک��روم جهان ب��ود‪ ،‬از تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫فوالد زنگ‌نزن و فروکروم نیز به ش��مار می‌آمد‪ .‬تولید فروکروم از صنایع با‬ ‫وابستگی شدید به انرژی الکتریکی است؛ به همین دلیل اگر تامین انرژی‬ ‫الکتریکی محدود ش��ود‪ ،‬تولید فروکروم نیز محدود خواهد ش��د‪ .‬افریقای‬ ‫جنوبی در س��ال گذشته‪ ،‬بیشترین تولید کروم محتوی معدنی جهان را با‬ ‫حدود ‪ ۷.۲‬میلیون تن داش��ت‪ .‬با توجه به اینکه عیار متوس��ط برای سنگ‬ ‫کروم برای محموله‌های جهان ‪۴۵‬درصد درنظر گرفته می‌ش��ود‪ ،‬تولیدات‬ ‫سنگ کروم کش��ورهای مختلف با عیار ‪۴۵‬درصد معادل‌سازی شده است‬ ‫تا میزان تقریبی تولید کروم دنیا به‌دس��ت آید‪ .‬عالوه بر دو کشور افریقای‬ ‫جنوبی و قزاقس��تان که صاحب بیش‌از ‪۹۵‬درصد مناب��ع زیرزمینی کروم‬ ‫جهان هس��تند‪ ،‬کش��ورهای ترکیه و هند نیز تولیدکنندگان اصلی سنگ‬ ‫کروم هس��تند‪ .‬منابع کروم جهان بیش از ‪ ۱۲‬میلیارد تن کانسنگ با عیار‬ ‫‪۴۵‬درصد اس��ت که می‌تواند تا قرن‌ها بعد پاسخگوی تقاضای کروم جهان‬ ‫باشد‪ .‬ترکیه در سال ‪ ۲۰۱۶‬حدود ‪ ۱.۲۶‬میلیون تن کروم محتوی معدنی‬ ‫تولی��د می‌کرد که با افزای��ش ‪۱۳۲‬درصدی تولید این محصول در س��ال‬ ‫‪ ،۲۰۱۷‬سهم خود در تامین کروم جهان را به ‪۱۸.۵‬درصد رساند‪ ۴ .‬کشور‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ترکیه و هند بیش از ‪ ۸۷‬درصد کروم جهان را‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬تولید کرده‌اند‪ .‬سایر کشورها به دلیل منابع محدود سنگ‬ ‫کروم‪ ،‬نقش مهمی در تامین این محصول ندارند‪ .‬قزاقس��تان و هند نیز به‬ ‫ترتی��ب با تولید ‪ ۲.۰۷‬و ‪ ۱.۵۸‬میلیون تن کروم محتوی معدنی در س��ال‬ ‫‪ ،۲۰۱۸‬بعد از ترکیه رتبه‌های سوم و چهارم تولیدکنندگان کروم جهان را‬ ‫به خود اختصاص دادند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬نرخ فروکروم با عیار بار کوره از اوت‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬مرداد ‪ )۱۳۹۶‬تا اوت ‪( ۲۰۱۸‬مرداد ‪ ،)۱۳۹۷‬بدون تغییر باقی ماند‬ ‫ولی نرخ فروک��روم پرکربن اندکی افزایش یافت‪ .‬تولید کروم جهان نیز در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬نس��بت به سال پیش از آن کاهش یافت و بیشتر این کاهش‬ ‫متاثر از کاهش تولید کروم افریقای جنوبی در س��ال گذش��ته بود‪ .‬رش��د‬ ‫صنعت فوالدسازی فوالدهای زنگ‌نزن و آلیاژی‪ ،‬نیاز به فروکروم به عنوان‬ ‫م��اده اولیه اصلی تولید این محصوالت را افزایش می‌دهد و در پی آن باید‬ ‫کروم بیشتری تولید شود‪.‬‬ ‫مانن��د زلزله و س��ونامی جمع ک��رده بودن��د‪ .‬در واقع‬ ‫در نتیجه ل��رزش زمین‪ ،‬ام��واج صوتی زی��ادی ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬دانشمندان پیش از این متوجه شده بودند که‬ ‫امواج صوتی وقتی از داخ��ل کراتون‌های قدیمی عبور‬ ‫الماس‪ ،‬حاصل تبلور کربن است و در شرایطی ساخته‬ ‫می‌شود که کربن‪ ،‬سخت و فشرده شده و در همان حال‬ ‫بسیار گرم شود‪ .‬دانه‌های تبلور کربن به طور معمول در‬ ‫عم��ق زمین یافت می‌ش��وند‪ .‬مکان‌هایی که الماس در‬ ‫آنها یافت ش��ده‪ ،‬گلوگاه آتشفشان‌های خاموش بودند‬ ‫که قله این آتشفش��ان‌های قدیمی به وس��یله باد و آب‬ ‫س��اییده ش��ده اس��ت‪ .‬الماس به صورت غیرطبیعی و‬ ‫آزمایشگاهی نیز تولید می‌شود که ارزش الماس طبیعی‬ ‫را ندارد‪ .‬الماس آزمایش��گاهی نسبت به الماس طبیعی‬ ‫به کمک ‪ ۲‬فرآیند مجزا در زمانی بس��یار کوتاه‌تر تولید‬ ‫می‌شود؛ یکی فرآیند فشار باال‪-‬دما باال است که در واقع‬ ‫تقلیدی از فرآیند طبیعی ش��کل‌گیری الماس به شمار‬ ‫می‌رود و دیگری فرآیند رس��وب‌گیری بخار شیمیایی‬ ‫که بر خالف آن است‪ .‬در رسوب‌گیری بخار شیمیایی‬ ‫به جای وارد کردن فش��ار به کربن برای تولید الماس‪،‬‬ ‫با آزاد گذاشتن اتم‌های کربن به آنها اجازه می‌دهیم با‬ ‫پیوستن به یکدیگر به شکل الماس درآیند‪.‬‬ ‫نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد‬ ‫ابهام بازار درباره روند نرخ طال‬ ‫در نظرس��نجی هفتگ��ی کیتکونی��وز‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫وال‌اس��تریت و س��رمایه‌گذاران درباره روند نرخ طال در‬ ‫معامالت هفته جاری نتوانستند به اکثریت برسند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬کارشناس��ان وال‌اس��تریت و‬ ‫س��رمایه‌گذاران درباره روند نرخ طال به ‪ ۲‬گروه مساوی‬ ‫تقسیم شدند‪ .‬طال هفته گذشته پس از اظهارات جروم‬ ‫پ��اول‪ ،‬رئیس بانک مرکزی امریکا ک��ه اعالم کرد تورم‬ ‫موقتی است و بانک مرکزی برخالف انتظار برخی‪ ،‬قصد‬ ‫ن��دارد نرخ‌های بهره را کاهش دهد‪ ،‬س��قوط کرد‪ .‬طال‬ ‫روز جمع��ه با وجود آماری که افزوده ش��دن ‪ ۲۶۳‬هزار‬ ‫ش��غل جدید در امریکا در آوریل را نش��ان داد‪ ،‬بخشی‬ ‫از افت ن��رخ خود را جبران کرد‪ .‬برخ��ی از تحلیلگران‬ ‫عنوان کردند بخش‌هایی از گزارش اش��تغال نشان داد‬ ‫رشد دس��تمزد به حد کافی نبوده است‪ .‬در نظرسنجی‬ ‫کیتکونیوز از کارشناس��ان وال‌استریت‪ ۱۲ ،‬نفر شرکت‬ ‫کردن��د که از میان آنها ‪ ۴‬نفر یا ‪ ۳۳‬درصد افزایش نرخ‬ ‫طال و ب��ه همین تعداد کاهش نرخ ط�لا را پیش‌بینی‬ ‫کردن��د و ‪ ۴‬نف��ر یا ‪ ۳۳‬درصد نیز نظری نداش��تند‪ .‬در‬ ‫این بین‪ ۴۷۵ ،‬نفر در نظرس��نجی آنالین کیتکونیوز از‬ ‫کارشناس��ان شرکت کردند که از میان آنها ‪ ۲۰۷‬نفر یا‬ ‫‪ ۴۴‬درص��د افزایش نرخ ط�لا و ‪ ۲۰۵‬نفر یا ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫کاهش نرخ این فلز ارزشمند را پیش‌بینی کردند و ‪۶۳‬‬ ‫نفر یا معادل ‪ ۱۳‬درصد نیز نظری نس��بت به روند نرخ‬ ‫طال نداشتند‪ .‬در نظرسنجی هفته گذشته‪ ،‬کارشناسان‬ ‫وال‌اس��تریت و سرمایه‌گذاران نس��بت به روند افزایشی‬ ‫ن��رخ طال خوش��بین بودند‪ .‬بهای هر اون��س طال برای‬ ‫تحوی��ل در ژوئ��ن در معامالت روز جمعه ب��ازار امریکا‬ ‫‪ ۹.۳۰‬دالر ی��ا ‪ ۰.۷‬درصد افزایش یافت و در ‪۱۲۸۱.۳۰‬‬ ‫دالر بس��ته ش��د تا برای کل هفت��ه ‪ ۰.۶‬درصد کاهش‬ ‫ثبت کند‪ .‬چارلی ندوس‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د بازار در‬ ‫گروه الس��ال فیوچرز از کس��انی بود که باال رفتن نرخ‬ ‫طال در هفته ج��اری را پیش‌بینی کرد و به کیتکونیوز‬ ‫گفت‪ :‬در روند نزولی اخیر‪ ،‬نرخ طال میانگین نرخ ‪۲۰۰‬‬ ‫روزه را حف��ظ کرد و به باالتر از متوس��ط نرخ ‪ ۱۰‬روزه‬ ‫در ‪ ۱۲۷۹.۷۰‬دالر بازگشت‪ .‬بازار نیز کف نرخ دوگانه‌ای‬ ‫پیدا کرد‪ .‬جیم ویکاف‪ ،‬تحلیلگر ارش��د فنی در شرکت‬ ‫کیتکو نیز اظهار ک��رد‪ :‬قیمت طال ثابت خواهد ماند یا‬ ‫باالت��ر می‌رود‪ .‬بازار از نظر فنی بیش از حد کاهش نرخ‬ ‫پی��دا ک��رده و یک تصحیح صعودی بای��د پیدا کند اما‬ ‫انتظار نداریم نرخ طال رش��د چندانی کند‪ .‬بازار به یک‬ ‫اتفاق ژئوپلتیکی نیاز دارد تا به افزایش نرخ طال تحرک‬ ‫ببخش��د‪ .‬شون الس��ک‪ ،‬مدیر بازرگانی ش��رکت والش‬ ‫تریدین��گ هم انتظار دارد طال ب��ا وجود آمار اقتصادی‬ ‫مطلوب‪ ،‬از تمایل نداش��تن بانک مرک��زی امریکا برای‬ ‫افزایش نرخ‌های بهره و ادامه خرید این فلز ارزشمند از‬ ‫سوی بانک‌های مرکزی جهان سود ببرد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫کام خرما‬ ‫با ممنوعیت صادرات‬ ‫شیرین می‌شود؟‬ ‫ذخایر سنگ ایران‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬سال دیگر‬ ‫تمام نمی‌شود‬ ‫بانک‌ها در گرداب‬ ‫بنگاهداری‬ ‫رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور معتقد است که‬ ‫متوسط انتظار برای خانه‌دار شدن با شرایط کنونی را باید‬ ‫حدود‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬سال در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ای��رج رهب��ر در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫درحال‌حاضر مدت انتظار خانه‌دارشدن بسیار طوالنی شده‬ ‫ک��ه باید ب��ا برنامه‌ریزی تولید برای قش��ر هدف این مدت‬ ‫را کاهش داد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر متوس��ط حقوق ماهانه یک‬ ‫فرد شاغل را ‪۳‬میلیون تومان در نظر بگیریم که ‪۵۰‬درصد‬ ‫( البته به‌طور عرف باید تا ‪۲۰‬درصد حقوق صرف پس‌انداز‬ ‫برای مس��کن ش��ود اما در ایران این رقم باالتر محاس��به‬ ‫می‌ش��ود) آن را هم ب��رای هزینه مس��کن پس‌انداز کند؛‬ ‫می‌شود س��الی ‪۱۸‬میلیون تومان و با سود آن ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫توم��ان؛ حاال اگر بخواه��د با قیمت‌ها و آمارهای رس��می‬ ‫کنونی که متوس��ط نرخ خانه را ‪۱۱‬میلیون و ‪ ۲۷۰‬تومان‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬یک خانه ‪۷۰‬متری با متوسط نرخ ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تومان هم خریداری کند باید ‪۳۵‬س��ال صبر کند تا بتواند‬ ‫این واحد را بخرد‪ .‬حاال اگر در این سال‌ها افزایش نرخ هم‬ ‫داشته باشیم باید متوسط انتظار را بیش از ‪ ۶۰،۷۰‬سال در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬این درحالی اس��ت که چنین فرضیه‌ای درباره‬ ‫فردی با حقوق ‪۳‬میلیون تومانی محاسبه شده و در نتیجه‬ ‫ف��ردی که کمتر از ‪۲‬میلیون تومان حق��وق دارد‪ ،‬هیچ‌گاه‬ ‫نمی‌تواند خانه‌دار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ نه‌تنها در بازار مس��کن‪ ،‬بلکه‬ ‫در بازارهای دیگر هم قابل لمس است اما برای بازار مسکن‬ ‫اگ��ر اقدامی هم انجام می‌ش��ود باید در یک دوره ‪۵‬س��اله‬ ‫نتیجه‌بخش باشد‪.‬‬ ‫رهب��ر با تاکید بر اینکه از حدود ‪۵‬س��ال گذش��ته هیچ‬ ‫برنام��ه‌ای برای تولید مس��کن نداش��تیم و درحال‌حاضر‪،‬‬ ‫شاهد چنین وضعیتی هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاری به بخش‬ ‫خصوصی نداریم که خودش��ان برای دهک‌‌های سطح باال‬ ‫می‌س��ازند و می‌فروش��ند‪ ،‬منظ��ور ما در اینجا قش��رهای‬ ‫هدفی( قشر متوسط و متوسط به پایین) است که در قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬دولت مکلف شده به فکر سرپناهی برای آنها باشد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کانون سراس��ری انبوه‌س��ازان کشور‪ ،‬اگر‬ ‫برنامه‌ای داش��تیم و تولید مس��کن برای قش��رهای هدف‬ ‫براس��اس قانون مصوب س��ال ‪ ۸۷‬یعنی قانون ساماندهی‬ ‫عرضه و تولید مس��کن را در دس��تور کار ق��رار می‌دادیم‪،‬‬ ‫قیمت‌ها به اینجا نمی‌رسید‪ .‬قانون تکلیف دولت را مشخص‬ ‫ن و تجهیزات ارزان‌قیمت در اختیار‬ ‫کرده‪‌،‬اینک��ه باید زمی ‌‬ ‫انبوه‌سازان قرار بدهد و مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی‪،‬‬ ‫کاهش عوارض‌‪ ،‬صدور پروانه و‪ ...‬برای کاهش هزینه مسکن‬ ‫در نظر بگیرد تا تولیدکننده بتواند مسکن ارزان تولید کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹چگون�ه و با چه درآم�دی می‌توان خانه‌دار‬ ‫شد؟‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اما متاس��فانه از ‪۵‬س��ال پیش یعن��ی در واقع پس از طرح‬ ‫مسکن مهر برنامه‌ای برای تولید مسکن نداشتیم و نتیجه‬ ‫آن‪ ،‬این است که درحال‌حاضر قشر ضعیف نتوانند صاحب‬ ‫خانه شوند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬آن‌گونه که‬ ‫آمار رس��می می‌گوید از ‪۶۶‬درصد سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫مسکن‪ ،‬فقط ‪۳۰‬درصد متعلق به مصرف‌کننده است و این‬ ‫درصد تکان‌دهنده‌ای است که اثر منفی بر نرخ گذاشته به‬ ‫این دلیل که سوداگری در بخش مسکن باال است‪.‬‬ ‫رهبر افزود‪ :‬وقتی افراد بهترین سرمایه‌گذاری را در ملک‬ ‫تو‌ساز می‌دانند بنابراین تعدادی بازار را در انحصار‬ ‫و ساخ ‌‬ ‫خود می‌گیرند و اینها هس��تند که تصمیم‌گیرنده قیمت‌‌ها‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬چون باید سود بگیرند که سود ‪۲۰‬درصدی هم‬ ‫نمی‌خواهند و دست‌کم دوبرابر را طلب می‌کنند در نتیجه‬ ‫این مسئله باعث می‌شود کنترل نرخ دست خودشان باشد‬ ‫و دولت هم با بی‌برنامگی و تولید نامناسب کنترلی بر بازار‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪۱۰۰‬درص�دی ن�رخ تمام ش�ده تولید‬ ‫مسکن‬ ‫رهبر با اش��اره به نرخ تمام شده تولید مسکن اظهارکرد‪:‬‬ ‫در تولید یک واحد مس��کونی چند مولفه دخیل هس��تند‪.‬‬ ‫عمده نرخ تمام ش��ده برای س��اخت یک واحد مس��کونی‬ ‫متعلق به زمین اس��ت که به هر میزان نرخ آن رشد داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬نیمی از آن بر نرخ تمام ش��ده واحد مسکونی تاثیر‬ ‫می‌گ��ذارد و مابقی هم متاثر از نرخ مصالح‪ ،‬تاسیس��ات و‬ ‫تجهی��زات س��اختمانی وارداتی ک��ه از ارز تاثیر می‌گیرند‬ ‫و هزینه س��اخت‪ ،‬تورم‪ ،‬دس��تمزد‪ ،‬عوارض و‪ ...‬اس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیجه با توجه به رش��د قیمتی این بخش‌ها می‌تواند گفت‬ ‫هزینه تمام ش��ده تولید مس��کن بیش از ‪۱۰۰‬درصد رشد‬ ‫داش��ته است‪ .‬ضمن اینکه آمار بانک مرکزی نشان از رشد‬ ‫‪۱۰۴‬درصدی نرخ مسکن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹احضار «اسالمی» به مجلس‬ ‫قیمت مس��کن به حدی از عرف خارج ش��ده که حذف‬ ‫قیمت‌های این بازار ازسوی پلیس فتا به مدیران سایت‌های‬ ‫واسط در فضای مجازی مانند «دیوار» هم ابالغ شده است‪.‬‬ ‫در این‌باره س��رهنگ مصطفی نوروزی‪ ،‬رئیس مرکز مبارزه‬ ‫با جرائم ملی و س��ازمان‌یافته پلیس فتا با اشاره به یکی از‬ ‫عوامل ایج��اد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مس��کن‬ ‫کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬به‌واس��طه ورود س��ودجویان و تعدادی از‬ ‫دالالن به حوزه مس��کن و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته‬ ‫این افراد در س��ایت‌های واسط‪ ،‬افزایش بی‌رویه و خارج از‬ ‫عرف نرخ خودرو و مس��کن را شاهد هستیم که در نتیجه‬ ‫دس��تور حذف قیمت‌ها از س��ایت‌های گوناگون در فضای‬ ‫مجازی ابالغ شد‪.‬‬ ‫پنجشنبه گذش��ته نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه مجلس به‌شدت از وضعیت‬ ‫بازار مس��کن گالی��ه دارد‪ ،‬اع�لام کرد‪« :‬اس�لامی» برای‬ ‫ارائ��ه گزارش درباره علل افزایش بهای مس��کن به مجلس‬ ‫فراخوانده ش��د‪ .‬محمدرضا رضایی‌کوچ��ی در گفت‌وگو با‬ ‫مه��ر‪ ،‬با انتقاد از وضعیت بازار مس��کن گف��ت‪ :‬وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی به مجلس شورای اس�لامی فراخوانده شده تا‬ ‫گزارش��ی از سیاس��ت‌های این وزارتخانه ب��رای رونق بازار‬ ‫مسکن و اجرای تعهدات دولت در زمینه مسکن اجتماعی‬ ‫ارائه دهد‪ .‬فاصله گرفتن عرضه و تقاضا‪ ،‬موج‌های جدیدی‬ ‫را برای افزایش نرخ مس��کن ایج��اد کرده و تنها راه مقابله‬ ‫با این موج جدید‪ ،‬تغییر نگاه دولت به بازار مسکن است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دیروز خبرگزاری تسنیم خبری از وزیر‬ ‫راه و شهرسازی منتش��ر کرد که درباره وضع بازار مسکن‬ ‫اظهارنظر ک��رده و باز هم وعده‌های جدیدی برای س��ر و‬ ‫سامان دادن به بازار مسکن داده بود‪.‬‬ ‫محمداس�لامی در گفت‌وگو با تس��نیم درباره وضعیت‬ ‫بازار مس��کن و اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره این بخش‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬واقعیت این است که‬ ‫التهاب‌های قیمتی بازار مس��کن‪ ،‬ریشه در همان عملیات‬ ‫روانی دش��من دارد که اقتصاد کش��ور را ه��دف قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه «ع��ده‌ای درحال‌حاض��ر آگاهانه یا‬ ‫ناآگاهانه در راس��تای برنام��ه ایجاد الته��اب در اقتصاد و‬ ‫عملیات روانی دشمن علیه کش��ورمان حرکت می‌کنند»‬ ‫درباره قیمت‌های مسکن‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در اصل با این نرخ‌ها‬ ‫معامله مس��کنی انجام نش��ده و این بازار در رکود به‌س��ر‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه عده‌ای می‌گویند‬ ‫در ب��روز این مش��کالت نهاد متولی بخش مس��کن مقصر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرس��ازی ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این وضعیت متاثر از جنگ روانی دشمن است‪.‬‬ ‫اس�لامی در ادام��ه ب��ه برنام��ه دول��ت و وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برای رونق مسکن و تعادل‌بخشی به آن اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬یک برنامه منسجم و کامل در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬این برنامه را به‌طور کامل و با تمام قوا‬ ‫اجرای��ی کرده و از برخی القائات نی��ز تاثیری نمی‌پذیریم‪.‬‬ ‫برنامه‌های رونق‌بخش��ی به بخش مس��کن را به‌‌طور قاطع‬ ‫اجرایی می‌کنیم و لوازم مورد نیاز برای این مهم نیز فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینکه زمین مورد نیاز برای تولید مس��کن‬ ‫در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان مباحث‬ ‫مربوط به توانمندس��ازی س��ازندگان را در دستور کار قرار‬ ‫داده‌ایم؛ در این راس��تا با مجوز ش��ورای پ��ول و اعتبار وام‬ ‫ساخت مسکن به‌طور انفرادی و زوجین را افزایش داده‌ایم‬ ‫که به خریدار منتقل می‌ش��ود‪ .‬زیرساخت‌های ارائه کارت‬ ‫اعتباری مصالح ساختمانی نیز به‌طور نظام‌مند فراهم شده‬ ‫و با اقدام‌هایی که به آنها اشاره شد‪ ،‬برنامه‌های رونق‌بخشی‬ ‫به بخش مس��کن را عملیاتی می‌کنیم‪ .‬درباره مسکن قشر‬ ‫کم‌درآمد نیز برنامه‌های مورد نظر در حال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۱۰۴‬درصدی نرخ مسکن در یک سال!‬ ‫بنا بر اع�لام بانک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫براس��اس گزارش‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۸‬متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع‬ ‫واحد مسکونی در شهر تهران به ‪۱۱۲.۷‬میلیون ریال رسید‬ ‫که نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ‪۱۰۳.۹‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬تع��داد معام�لات انجام‌ش��ده در این ماه‬ ‫‪ ۳.۴‬ه��زار مورد بود که نس��بت به فروردین س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫معادل ‪۳۲.۲‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬بررس��ی توزیع‬ ‫تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده در شهر تهران به‬ ‫تفکیک عم��ر بنا نیز حاکی از این اس��ت که واحدهای تا‬ ‫‪ ۵‬س��ال ساخت با س��هم ‪۴۰.۰‬درصد بیشترین سهم را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪ .‬در این ماه ش��اخص کرایه مسکن‬ ‫اجاری در ش��هر تهران و در کل مناطق ش��هری نسبت به‬ ‫ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ‪ ۲۱.۹‬و ‪۱۸.۸‬درصد رشد‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬در فروردین‪ ،1398‬بیشترین میانگین نرخ‬ ‫هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در منطقه یک با ‪۲۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۷۸‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬تومان ب��وده و در رتبه بعد‬ ‫بیش��ترین نرخ‪ ،‬منطقه ‪ 3‬با میانگین هر متر ‪ ۲۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۵‬تومان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ارزان‌ترین منطقه پایتخت به منطقه ‪ ۱۸‬با متوس��ط هر‬ ‫مترمرب��ع ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۸۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان اختصاص‬ ‫یافته و پس از آن منطقه ‪ ۲۰‬با متوس��ط متری ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۳۸‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬توم��ان ق��رار دارد‪ .‬بیش��ترین تعداد‬ ‫معامالت مس��کن در فروردین امس��ال نی��ز در منطقه ‪2‬‬ ‫ب��ا ‪ ۲۷۱‬معامله اختصاص داش��ته و میانگین هر مترمربع‬ ‫واحد مس��کونی در این منطق��ه ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۶۷۶‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬تومان برآورد شده است‪.‬‬ ‫کمترین تعداد معامالت مس��کن در فروردین ‪ 1398‬در‬ ‫پایتخ��ت را منطقه ‪ ۲۲‬با ‪ ۳۰‬مورد به خود اختصاص داده‬ ‫که میانگی��ن هر متر واحد مس��کونی در این منطقه‪۱۰ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۲۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویای خانه‌دار شدن‬ ‫رش��د بیش از ‪۱۰۰‬درصدی نرخ مس��کن در یک س��ال‬ ‫گذش��ته حاال به وضوح خانه‌دار شدن را به یک رویا تبدیل‬ ‫کرده است‪ .‬براساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫سال ‪ ۹۳‬منتشر کرد‪ ،‬سال‌های ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪ ۱۳۹۱‬بیشترین‬ ‫طول دوره انتظار برای مس��کن‌دار شدن خانوارهای ایرانی‬ ‫بود‪ ،‬به‌طوری که در سال ‪ ،۱۳۸۹‬هر خانوار ایرانی با ذخیره‬ ‫یک‌س��وم درآمد خود برای خانه‌دار ش��دن‪ ،‬باید ‪ ۳۵‬سال‬ ‫انتظار می‌کش��ید که ای��ن میزان در س��ال ‪ ۹۰‬با افزایش‬ ‫درآمد به ‪ ۳۳‬سال و در سال ‪ ۱۳۹۱‬با افزایش نرخ مسکن‬ ‫به ‪ ۳۶‬سال رسید‪.‬‬ ‫این آمار نش��ان می‌دهد رشد بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی نرخ‬ ‫مس��کن در یک س��ال گذش��ته به‌طور قطع‪ ،‬این آمارها را‬ ‫جابه‌ج��ا خواهد کرد‪ ،‬به‌طوری که اگر رش��د درآمدها را به‬ ‫میزان نرخ تورم تلقی کنیم‪ ،‬این رشد نرخ مسکن است که‬ ‫از نرخ تورم پیش��ی گرفته و هر خان��وار ایرانی که حداقل‬ ‫دس��تمزد را دریاف��ت می‌کند‪ ،‬دس��ت‌کم باید ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫پس‌انداز کند تا بتواند صاحب خانه شود‪.‬‬ ‫براس��اس آمار عملکردی وزارت راه و شهرسازی در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۱‬خانواره��ای ایران��ی اگر تمام درآمد س��االنه خود‬ ‫را ذخیره می‌کردند‪ ،‬در ‪ ۱۲‬س��ال خانه‌دار می‌ش��دند و با‬ ‫ذخیره یک‌س��وم حقوق خود باید برای خانه‌دار شدن ‪۳۶‬‬ ‫سال انتظار می‌کشیدند‪.‬‬ ‫ش��اخص دسترس��ی به مسکن شهری بر‌اس��اس درآمد‬ ‫خانوار و نرخ مس��کن در هر سال بنابر گزارش‌های هزینه‪-‬‬ ‫درآم��د مرکز آمار ایران و آمار دفت��ر برنامه‌ریزی و اقتصاد‬ ‫مسکن تهیه شده است‪ .‬به عبارتی در سال ‪ ۱۳۹۰‬خانه‌دار‬ ‫ش��دن هر خانوار ایرانی با محاس��به نرخ یک واحد نمونه‬ ‫‪ ۷۵‬مترمربع��ی ب��ه ارزش ‪ ۷۹‬میلی��ون و ‪ ۲۲۱‬هزارتومان‬ ‫و متوس��ط درآمد س��االنه یک خانوار شهری ‪۱۳‬میلیون و‬ ‫‪۳۰‬هزار تومانی‪ ،‬طول دوره انتظار ‪ ۲۰‬س��اله داشت که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬با افزایش درآمد ب��ه ‪۱۶‬میلیون و ‪۷۲۰‬هزار‬ ‫تومان در س��ال و نرخ مسکن نمونه ‪۷۵‬متری ‪۱۰۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۳‬ه��زار تومانی‪ ،‬ط��ول دوره انتظار همان ‪۲۰‬س��ال‬ ‫ب��ود‪ .‬که این مدت انتظار تا س��ال ‪ ۹۳‬تغیی��ری نکرد‪ .‬اما‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬ی��ک خانوار ش��هری با متوس��ط درآمد‬ ‫ساالنه ‪۳۱‬میلیون و ‪۷۲۰‬هزار تومان برای خرید یک واحد‬ ‫‪۷۵‬متری به نرخ ‪۲۶۶‬میلی��ون و ‪۵۳۴‬هزار تومان باید ‪۲۴‬‬ ‫س��ال انتظار می‌کشید تا خانه‌دار شود‪.‬این مدت انتظار در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬هم ‪ ۳۳‬سال برآورد شده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه با این تورم و متوس��ط هزینه‌ها و درآمدها و‬ ‫نرخ مس��کن‪ ،‬بس��یاری از مردم از رویای خانه‌دار شدن جا‬ ‫می‌مانند‪.‬‬ ‫راستی‪ ،‬آیا خانه ملتی‌ها به تناسب دستمزد امسال و نرخ‬ ‫خط فقری که خودشان اعالم کرده‌اند هم توجهی داشته و‬ ‫دارند؟ آیا میزان افزایش دس��تمزدها با افزایش تورم و نرخ‬ ‫بازارهای گوناگون تناس��ب دارد؟ آن‌گونه که مجلس اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬حقوق زیر خط فقر ‪۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان است‬ ‫و حقوق امسال نیز بر پایه یک میلیون و ‪ ۵۱۷‬هزار تومان‬ ‫محاسبه ش��ده که با مزایای دیگر و حق خواربار و مسکن‬ ‫و‪ ...‬به ‪۲‬میلیون تومان هم نمی‌‌رس��د! ح��اال خود بخوانید‬ ‫حدی��ث مفصل از ای��ن مجمل‪ ،‬که با ای��ن حقوق چگونه‬ ‫ی را چرخاند‪ .‬هرچند‬ ‫می‌توان هزینه مس��کن داد و زندگ�� ‌‬ ‫برخ��ی همین حقوق جزئی را هم نمی‌گیرند و تنها نان‌آور‬ ‫خانواده هستند‪.‬‬ ‫ایرج رهبر‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫براس��اس حکم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫محمدرضا مودودی به س��مت مس��ئول اجرای‬ ‫پروژه اقتصاد مقاومتي در حوزه صادرات منصوب‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ای��ران‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬طی حکم��ی‪ ،‬محمدرض��ا مودودی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران را به‬ ‫مسئولیت اجرای پروژه اقتصاد مقاومتي افزایش‬ ‫حجم و تنوع محصوالت صادراتی به کش��ورهای‬ ‫همسایه و تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی‪،‬‬ ‫توس��عه ش��ركت‌هاي بزرگ صادراتي و تشكيل‬ ‫كنسرس��يوم‌هاي بين‌المللي منص��وب کرد‪ .‬در‬ ‫این حکم آمده اس��ت‪ :‬به موجب ابالغ مسئوليت‬ ‫اج��راي پروژه اقتص��اد مقاومت��ي افزایش حجم‬ ‫و تن��وع محص��والت صادرات��ی به کش��ورهای‬ ‫همسایه و تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی‪،‬‬ ‫توس��عه ش��ركت‌هاي بزرگ صادراتي و تشكيل‬ ‫كنسرسيوم‌هاي بين‌المللي به جنابعالي تفويض‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬انتظار دارد برابر مقررات و در راس��تاي‬ ‫تاكي��دات رهب��ر معظ��م انقالب(مدظله‌العالي)‬ ‫و رياس��ت محت��رم جمه��وري اس�لامي ايران و‬ ‫با هم��كاري س��تاد اقتصاد مقاومت��ي وزارتخانه‬ ‫گام‌ه��اي ثمربخش��ي برداريد‪ .‬ضروري اس��ت با‬ ‫هم��ت جنابعالي و مديران مربوط‪ ،‬اجرايي کردن‬ ‫اين پروژه‪ ،‬جزء اولويت‌هاي آن سازمان قرار گرفته‬ ‫و با همكاري مسئوالن ذي‌ربط و هم‌افزايي با ساير‬ ‫نهاد‌ه��ا و متخصصان بخش خصوصي‪ ،‬نس��بت‬ ‫به تدوي��ن برنامه‌هاي اجرايي به همراه س��اختار‬ ‫شكس��ت فعاليت‌ها (‪ )WBS‬و برنامه زمانبندي‬ ‫(‪ )Gantt chart‬براس��اس فرم‌هاي پيوس��ت‬ ‫اق��دام و با پيگيري مس��تمر و به‌موق��ع‪ ،‬گزارش‬ ‫ماهانه پيش��رفت كار به دبيرخانه س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتي مس��تقر در معاونت طرح و برنامه ارسال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انتصاب جدید‬ ‫برای رئیس کل گمرک‬ ‫رئیس کل گمرک ایران عضو ش��ورای راهبری‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت اقتصاد ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش گمرک ایران‪ ،‬اعضای ش��ورای راهبری‬ ‫فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات وزارت اقتصاد در‬ ‫احکام جداگانه‌ای از س��وی وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی منصوب شدند‪ .‬فرهاد دژپسند طی احکام‬ ‫جداگان��ه‌ای علی عبدالهی را به‌‌عنوان دبیر و عضو‬ ‫ش��ورای راهبری فناوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی و سلیمانی امیری‪،‬‬ ‫حس��ینی‪ ،‬محمدی‪ ،‬میراشرفی‪ ،‬دهقان دهنوی‪،‬‬ ‫معمارنژاد‪ ،‬عس��گری‪ ،‬پناهی‪ ،‬اکرم��ی و بانک را‬ ‫به‌عنوان اعضای این شورا منصوب کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪۶۰‬سال انتظار برای خانه‌دار شدن در بهترین حالت‬ ‫متوس��ط نرخ خرید و فروش یک مترمربع واحد مس��کونی در شهر‬ ‫تهران به ‪۱۱۲.۷‬میلیون ریال رس��ید که نس��بت به ماه مشابه سال‬ ‫گذشته ‪۱۰۳.۹‬درصد افزایش نشان می‌دهد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مودودی مسئول اجرای‬ ‫پروژه اقتصاد مقاومتی‬ ‫در حوزه صادرات شد‬ ‫از تحوالت بازار مسکن شهر تهران و قیمت‌های سربه فلک کشیده گزارش می‌دهد‬ ‫لطفا صورت مس��ئله را پاک نکنید! نرخ مس��کن به‌طرز‬ ‫عجی��ب و غیرمنطق��ی باال رفته اس��ت و هی��چ توجیهی‬ ‫هم ن��دارد‪ .‬از عرضه و تقاضا و دالیل دیگر س��خن گفتن‪،‬‬ ‫خنده‌دار اس��ت‪ ،‬خنده‌دار اس��ت چون افزای��ش قیمت‌ها‬ ‫متناسب با تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی سقفی دارد‪،‬‬ ‫نه اینکه بازار بی‌سروسامان مسکن این‌گونه افسار گسیخته‬ ‫شود و هرکس��ی با هر قیمتی که خواست دست به خرید‬ ‫و فروش یا رهن و اجاره بزند؛ که البته نشان از انحصار در‬ ‫این بازار و سوداگری دارد‪ .‬سیدمازیار حسینی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی همین چند روز پیش‪ ،‬با بیان اینکه وقتی‬ ‫تولید و عرضه کم می‌ش��ود به‌طور حت��م نرخ باال می‌رود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر به این ویژگی س��ایر شاخص‌‌های اقتصادی‬ ‫از جمله افزایش نرخ دستمزدها‪ ،‬مصالح ساختمانی‪ ،‬زمین‬ ‫و‪ ...‬را بیفزاییم‪ ،‬طبیعی اس��ت که نرخ مس��کن نیز افزایش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫آقای��ان و خانم‌ه��ای مس��ئول! تم��ام این ش��اخص‌ها‪،‬‬ ‫با درصدی رش��د ب��اال رفته اما نباید نیاز اولیه انس��ان که‬ ‫مسکن است را در این حد تحت‌‌شعاع قراردهد‪ .‬اگر زوجی‬ ‫تا سال گذش��ته (که البته باز هم قیمت‌ها سرسام‌آور بود)‬ ‫می‌توانس��تند با هزار وام و قس��ط و ق��رض خانه نقلی در‬ ‫معمولی‌ترین سطح شهر خریداری کنند و تازه آن را رهن‬ ‫و اج��اره هم بدهن��د تا پولش را تس��ویه کنند‪ ،‬حاال دیگر‬ ‫نمی‌توانند حتی یک واحد ‪۵۰‬متری در جنوب شهر بخرند!‬ ‫در نتیج��ه اگ��ر می‌دانید که عرضه و تقاض��ا باعث چنین‬ ‫وضعیتی شده است چرا برای تولید برنامه‌ای ارائه نکردید؟‬ ‫هرچند دیگر نی��ازی به ارائه آمار نیس��ت و قیمت‌های‬ ‫خرید و اجاره به‌طور محسوس روند صعودی خود را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬با این حال آماره��ای بانک مرکزی حاکی از این‬ ‫است که متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع زیربنای‬ ‫واحد مسکونی معامله ش��ده از طریق بنگاه‌های معامالت‬ ‫ملکی ش��هر تهران در فروردین ‪۱۱ ،۱۳۹۸‬میلیون و ‪۲۷۰‬‬ ‫هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال‬ ‫قبل به ترتیب ‪ ۲.۱‬و ‪ ۱۰۳.۹‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫این گزارش تحوالت مس��کن ش��هر تهران ک��ه برگرفته از‬ ‫آمارهای خام س��امانه ثبت معامالت امالک و مس��تغالت‬ ‫کش��ور اس��ت و ازس��وی اداره بررس��ی‌ها و سیاست‌های‬ ‫اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود‪ ،‬نشان می‌دهد تعداد‬ ‫معامالت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ماه گذشته‬ ‫امس��ال به ‪ ۳.۴‬هزار واحد مس��کونی رس��ید که نسبت به‬ ‫ماه قبل از خود و ماه مش��ابه س��ال ‪ ۹۷‬به ترتیب ‪ ۷۳.۳‬و‬ ‫‪۳۲.۳‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫آغاز‬ ‫مرکز‌زدایی از‬ ‫اصناف‬ ‫از گالیه بخش‌خصوصی از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه‬ ‫کام خرما با ممنوعیت صادرات شیرین می‌شود؟‬ ‫محمودبنا نژاد‬ ‫رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو هیات‬ ‫رئیسه اتاق اصناف ایران‬ ‫اج�لاس هی��ات نمایندگان ات��اق اصناف‬ ‫ایران این‌بار در مش��هد برگزار ش��د‪ .‬این کار‬ ‫بدان جهت انجام ش��د که هیات رئیس��ه در‬ ‫نظر دارن��د تا هم خود و ه��م نمایندگان با‬ ‫ظرفیت‌های هر اس��تان آش��نا ش��وند و در‬ ‫واق��ع در نظر داریم هر ب��ار اجالس در یک‬ ‫شهرستان برگزار شود تا بتوانیم تمرکززدایی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫همواره ش��اهد هس��تیم که هم��ه اداره‌ها‬ ‫و نهاد‌ه��ا در تهران اس��ت اما م��ا در تالش‬ ‫هستیم دس��ت‌‌کم درباره اصناف تغییر رویه‬ ‫بدهی��م و به س��ایر شهرس��تان‌ها هم توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این نخس��تین تجربه مشهد در میزبانی از‬ ‫هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران نبود‪ .‬در‬ ‫دور پیش اتاق اصناف ایران هم اجالسی در‬ ‫مشهد برگزار شده بود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬باز ه��م تجربه م��ا در این‬ ‫میزبان��ی کافی نبود و نتوانس��تم بهره‌ای که‬ ‫می‌خواس��تیم را از این اجالس ببریم‪ .‬یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن دالیل آن این بود که فقط یک‬ ‫هفته قبل‪ ،‬مش��خص شد مشهد میزبان این‬ ‫دور از اجالس خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��رای انجام ای��ن کار نیاز بود تا مس��ئله‬ ‫اقامت نمایندگان پیگیری شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر پیش‌نیازه��ای میزبان��ی از‬ ‫نماین��دگان ک��ه بای��د در یک هفت��ه انجام‬ ‫می‌ش��د باید برنامه‌هایی ه��م برای بازدید و‬ ‫آش��نایی با کارخانه‌ه��ا‪ ،‬تولیدی‌های صنفی‬ ‫و امور فرهنگی می‌چیدی��م که این کار هم‬ ‫انجام ش��د اما ازآنجایی‌ک��ه برنامه‌های خود‬ ‫اجالس از جمله انتخابات کمیس��یون‌ها هم‬ ‫برنامه س��نگینی ب��ود‪ ،‬نماین��دگان ترجیح‬ ‫دادن��د روز قب��ل از اجالس ب��ه جمع‌بندی‬ ‫نظرات‌ش��ان درباره این انتخابات و تعامل با‬ ‫یکدیگر و نیز ام��ور دیگر مربوط به اجالس‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب فرص��ت و مجالی مناس��ب‬ ‫برای بازدید و آشنایی با ظرفیت‌های مشهد‬ ‫پیش نیامد‪.‬‬ ‫حال اینک��ه تجربه مش��هد می‌تواند برای‬ ‫شهرس��تان‌های دیگ��ر ک��ه میزب��ان هیات‬ ‫نمایندگان هستند مفید باشد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د که ی��ک روز و نیم تا دو‬ ‫روز حض��ور نماین��دگان در آن شهرس��تان‬ ‫ب��رای برگ��زاری اج�لاس و نیز آش��نایی با‬ ‫ظرفیت‌های آن شهرس��تان کافی باش��د‪ .‬به‬ ‫ش��رط اینکه دس��تور ای��ن بازدید‌ها هم در‬ ‫برنامه‌های اجالس دیده شود‪.‬‬ ‫ای��ن اجالس فصلی اس��ت و شهرس��تان‬ ‫بعدی هنوز مش��خص نشده اس��ت‪ ،‬اما باید‬ ‫شهرس��تانی باش��د که از دورترین نقاط به‬ ‫آنجا هواپیما یا قطار داشته باشد‪.‬‬ ‫با توجه به گس��تردگی اصناف در س��طح‬ ‫کش��ور در س��ال رون��ق تولی��د‪ ،‬بازدی��د از‬ ‫واحد‌ه��ای صنف��ی تولیدی اس��تان میزبان‬ ‫اهمیت باالی��ی دارد‪ .‬چراکه ای��ن بازدید از‬ ‫یک‌س��و‪ ،‬بازار ف��روش آن واح��د تولیدی را‬ ‫افزای��ش می‌دهد و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬الگو و‬ ‫تجرب��ه‌ای برای نماین��دگان بازدید‌کننده به‬ ‫وج��ود می‌آورد که می‌توانند در شهرس��تان‬ ‫خود آن‌چنان تجربه‌ای را تکرار کنند‪.‬‬ ‫مشهد ازآنجایی‌که ش��هر پر سفری است‬ ‫و در طول س��ال مورد مراجع��ه نمایندگان‬ ‫اصن��اف قرار می‌گیرد در ماه‌ها و س��ال‌های‬ ‫گذش��ته تجربه‌های��ی ب��رای آش��نا کردن‬ ‫چهره‌ه��ای صنفی با ظرفیت‌ه��ای تولیدی‬ ‫خود داشته است‪.‬‬ ‫به‌عنوان‌مثال‪ ،‬واحد تولیدی یخچال‌سازی‬ ‫و لوازم‌خانگی یا واحد تولیدی زعفران مورد‬ ‫بازدید قرار گرفته بودند‪.‬‬ ‫آش��نایی ب��ا نحوه فرآوری و بس��ته‌بندی‬ ‫زعفران برای مهمانان ما بسیار جذاب بود که‬ ‫در پی این بازدید‪ ،‬ارتباط کاری خوبی پیش‬ ‫آمد و خریدهایی از س��وی بازدید‌کنندگان‬ ‫انجام ش��د‪‌.‬ما هم در گروه‌هایی به شهرهای‬ ‫دیگری س��فر کرده‌ای��م و تجربه مش��ابهی‬ ‫داش��ته‌ایم‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬حض��ور ما در‬ ‫اصفهان منجر به آش��نایی با صنوف تولیدی‬ ‫گز و سوهان شد‪.‬‬ ‫امیدواری��م در شهرس��تان‌های دیگ��ر به‬ ‫اه��داف اصل��ی گ��ردش اج�لاس در نقاط‬ ‫گوناگ��ون ایران برس��یم ت��ا از ظرفیت‌های‬ ‫اس��تان‌ها و شهرس��تان‌های ایران استفاده‬ ‫ک��رده و به ه��م در تولید‪ ،‬عرض��ه و فروش‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خرما یکی از مواد غذایی س��نتی ماه رمضان اس��ت که‬ ‫مص��رف آن در آداب مذهبی این ماه نیز ریش��ه دارد‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل‪ ،‬بازار ماه رمضان ب��رای تولید‌کنندگان این‬ ‫محصول و ن��رخ و فراوانی این محصول ب��رای روزه‌داران‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار با هدف‬ ‫مدیریت بازار‪ ،‬صادرات خرما را از ‪ 10‬اردیبهشت تا اطالع‬ ‫بعدی ممنوع کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن خب��ری اس��ت که ش��اتا‪،‬‬ ‫‪10‬اردیبهش��ت منتشر کرده و اجرای آن هم برای همین‬ ‫روز و به معنای این است که صادرات خرما از همان روز‪،‬‬ ‫ممنوع شده اس��ت‪ .‬گفته می‌شود صادرکنندگان فرصتی‬ ‫مناسب برای آمادگی این ممنوعیت نداشته‌اند و از این‌رو‪،‬‬ ‫دچار خس��ارت‌های مالی و از دست دادن وجهه خود در‬ ‫بازارهای بین‌المللی شده‌ و خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرر و زیان صادرکنندگان‬ ‫محسن رشیدفرخی‬ ‫محمدحسین اکبری‬ ‫رئیس انجمن ملی خرما در این‌باره گفت‪ :‬در هفته‌های‬ ‫گذش��ته با وجود همه صحبت‌هایی که درباره پیامدهای‬ ‫ممنوعیت صادرات خرما با مسئوالن و رسانه‌ها داشته‌ایم‬ ‫اما در این زمین��ه تصمیمی عجوالنه و بدون اطالع قبلی‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫محس��ن رش��یدفرخی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ممنوعیت ص��ادرات یک محص��ول هیچ‌گاه‬ ‫نمی‌تواند منجر به مدیریت درس��ت بازار ش��ود و ما باید‬ ‫تصمیم‌‌‌ه��ای دقیق‌تری را بر مبنای تدابی��ری برای بازار‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬آزمون‌وخطاه��ای زی��ادی در ماه‌های‬ ‫گذش��ته درباره محص��والت گوناگون انجام ش��ده که در‬ ‫نهایت نتیج ‌ه مطلوبی به‌دنبال نداشت‪ .‬حاال هم فقط برای‬ ‫اینکه گفته ش��ود کاری برای مدیریت بازار رمضان انجام‬ ‫داده‌ان��د‪ ،‬صادرات خرما ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬این اقدامی‬ ‫اس��ت که گفته می‌ش��ود برای کاهش نرخ‌ها انجام شده‪،‬‬ ‫ح��ال اینکه چنی��ن تصمیمی از نرخ‌ه��ا نمی‌کاهد‪ ،‬بلکه‬ ‫خواه‌ناخواه قیمت‌ها در حال کاهش اس��ت و این کاهش‬ ‫نرخ پس از ماه رمضان بیشتر هم خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ملی خرم��ا درباره چرایی این ممنوعیت‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬در تولید خرما‬ ‫ح��دود ‪ ۳۵‬درصد کاهش داش��تیم که ای��ن امر به علت‬ ‫عوامل اقلیمی از جمله گرمازدگی در فصل خوشه‌بس��تن‬ ‫درخت‌ه��ا بود‪ .‬ب��ا توجه به تغیی��رات نرخ دالر‪ ،‬ش��اهد‬ ‫س��رگردانی سرمایه‌ها در بازار بودیم که مقداری از آن به‬ ‫بازار ارز‪ ،‬س��که و‪ ...‬رفت و مقداری از سرمایه‌ها هم هزینه‬ ‫خروج محصوالت و صادرات شد؛ البته این امر شامل همه‬ ‫محص��والت بود و خرم��ا نیز از این قاعده مس��تثنا نبود‪.‬‬ ‫در ش��رایط عادی حدود ‪ ۲۰‬درصد خرمای تولیدی صادر‬ ‫می‌شود اما سال گذشته ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد خرمای تولیدی‬ ‫ص��ادر ش��د‪ .‬در ادامه‪ ،‬تا زمانی که دول��ت به صادرکننده‬ ‫تفهیم کرد پول خارج ش��ده را باید برگرداند‪ ،‬مقداری از‬ ‫سرمایه‌ها از کشور خارج شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش توزیع خرما در بازار‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عبارت دیگر‪ ۳۰ ،‬تا ‪ ۳۵‬درصد به‌دلیل‬ ‫کاه��ش تولید و ‪ ۲۰‬درصد هم به‌دلی��ل افزایش صادرات‬ ‫در مجم��وع ح��دود ‪ ۵۰‬درصد از می��زان خرمایی که در‬ ‫ش��رایط عادی در بازار داخلی توزیع می‌شود‪ ،‬کاسته شد‪.‬‬ ‫مسئله سوم‪ ،‬تورمی است که کل کشور با آن درگیر است‪.‬‬ ‫نرخ یک کیس��ه سم ‪ ۳‬برابر شده است و‪ ...‬بنابراین شاهد‬ ‫افزایش نرخ خرما در بازار هستیم‪.‬‬ ‫رشیدفرخی تصریح کرد‪ :‬حاال دولت برای اینکه از نرخ‬ ‫خرما در ماه مب��ارک رمضان بکاهد تصمیم به ممنوعیت‬ ‫صادرات گرفته اس��ت اما این تصمیم‌گی��ری به یک باره‬ ‫انجام و اعالم ش��د‪ .‬در بازار بین‌المللی ما به ثبات قوانین‬ ‫نیاز داریم‪ .‬وقتی س��فارش‌دهنده از کشور هدف می‌بیند‬ ‫که ما در کش��ورمان ثبات قوانین نداریم از سفارش خود‬ ‫دس��ت می‌کشد و به سراغ عربس��تان سعودی می‌رود‪ .‬ما‬ ‫س��ابقه خوب خود را از دست می‌دهیم‪ .‬اگر تاجران ضرر‬ ‫کنند‪ ،‬تولید‌کننده ضرر می‌کند‪ .‬حال اینکه تولید‌کنندگان‬ ‫خرما ساکنان مناطق محروم و مرزی کشور به‌عنوان نقاط‬ ‫حساس هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی که ممنوعیت صادرات مطرح ش��د‪،‬‬ ‫باالیی روبه‌رو هستیم نمی‌توان انتظار داشت که خرما هم‬ ‫به نرخ سال قبل خریداری شود‪.‬‬ ‫زمانی که ممنوعیت صادرات مطرح ش��د‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬صادرکننده‪،‬‬ ‫ده‌اند یا خراب ش��ده‬ ‫خرم��ا در گمرک داش��تند که یا آنها را برگردان ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬می‌گوین��د در ‪ ۴۸‬س��اعت باید بارها از گمرک خارج ش��ود و‬ ‫این در حالی اس��ت که این کار ممکن نیس��ت‪ .‬منطقی‌تر این بود که‬ ‫دست‌کم یک هفته برای این کار زمان اختصاص داده می‌شد‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬صادرکننده‪ ،‬خرما در گمرک داش��تند که یا‬ ‫آنها را برگردانده‌‌اند یا خراب شده است‪ .‬می‌گویند در ‪۴۸‬‬ ‫س��اعت بای��د بارها از گمرک خارج ش��ود و این در حالی‬ ‫اس��ت که این کار ممکن نیس��ت‪ .‬منطقی‌ت��ر این بود که‬ ‫دس��ت‌کم یک هفته برای این کار زم��ان اختصاص داده‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن ملی خرم��ا بیان کرد‪ :‬ح��ال اینکه اگر‬ ‫نمایش��گاه عرضه مستقیم برگزار می‌شد مصرف‌کنندگان‬ ‫خرما را با نرخ پایین‌تر دریافت می‌کردند و صادرکنندگان‬ ‫نیز دچار خسارت نمی‌شدند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی بر اینک��ه با عرضه‬ ‫مستقیم‪ ،‬خرده‌فروشان دچار خسارت می‌شدند نیز گفت‪:‬‬ ‫این انتقاد وارد اس��ت‪ .‬من قبول دارم مغازه‌ای که ماهانه‬ ‫چند میلیون اجاره می‌دهد با عرضه مستقیم دچار ضرر و‬ ‫زیان می‌شود و مشتریان خود را از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫رش��یدفرخی گف��ت‪ :‬اگر صادرات هم ممنوع نمی‌ش��د‬ ‫از نیم��ه دوم م��اه مبارک رمضان نرخ‌ها کاهش داش��ت‪.‬‬ ‫چراک��ه ب��ه فص��ل گرم��ا می‌رس��یم و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مصرف‌کنن��دگان خرید خ��ود را کرده بودن��د‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۲‬م��اه دیگر فص��ل جدید برداش��ت خرما اس��ت و بازار‬ ‫دوب��اره پ��ر از خرم��ا خواهد ش��د‪ .‬ضمن اینک��ه با توجه‬ ‫به ش��رایط اقلیمی‪ ،‬س��ال دیگر س��ال بس��یار پر برکتی‬ ‫خواهی��م داش��ت‪ .‬ضمن اینک��ه چند روز پی��ش از اعالم‬ ‫ممنوعیت صادرات نیز روند کاهش نرخ خرما آغاز ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن ملی خرما اظهارکرد‪ :‬ایران در ش��رایط‬ ‫عادی یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن خرما تولید می‌کند که‬ ‫از این میزان حدود ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد آن در داخل مصرف‬ ‫می‌شود‪ .‬بیشترین مصرف داخلی برای ماه مبارک رمضان‬ ‫اس��ت و اوج مصرف در بازار خارج��ی ماه مبارک رمضان‬ ‫و کریس��مس اس��ت‪ .‬خرم��ا در ش��یرینی‌های مخصوص‬ ‫کریس��مس مصرف زیادی دارد‪ .‬صادرات خرما تا پیش از‬ ‫این به امریکای شمالی و قسمت‌هایی از اروپا بود اما حاال‬ ‫صادرات خرمای ایران به روس��یه‪ ،‬هند‪ ،‬چین و آس��یای‬ ‫دور س��وق پیدا کرده که این روند آغاز ش��ده و تمایلی از‬ ‫سوی دو طرف صادرکننده (ایران) و این کشور‌ها به‌عنوان‬ ‫وارد‌کننده وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ خرمای بم‬ ‫‹ ‹ممنوعیت صادرات‪ ،‬خرما را ارزان نمی‌کند‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن خرم��ای ایران نیز در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬نرخ خرما در مقایسه با یکی‌دو ماه گذشته تغییری‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬محمدحسین اکبری در گفت‌وگو با پایگاه‬ ‫خبری گس��ترش‌نیوز اظهارکرد‪ :‬نرخ خرما سال‌های سال‬ ‫پایی��ن بوده اس��ت‪ .‬اکنون‌که قیمت‪ ،‬کم��ی افزایش پیدا‬ ‫کرده مصرف‌کننده‪ ،‬متعجب ش��ده اس��ت‪ .‬توجه داش��ته‬ ‫باش��ید نس��بت به یکی دو م��اه پیش ه��م افزایش نرخ‬ ‫نداش��ته‌ایم‪ .‬قیمت‌ها همان قیمت‌های بهمن‌ است‪ .‬حتی‬ ‫در جایی مانند بم کاهش نرخ داشته‌ایم‪ .‬علت این امر هم‬ ‫نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و کم شدن صادرات بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش‌تر به هندوس��تان‪ ،‬اندونزی‪ ،‬اروپا و‬ ‫امریکا صادرات داش��تیم ولی اکنون به‌واسطه فاصله زیاد‪،‬‬ ‫صادراتی به این مقصدها نداریم‪ .‬صادرات ما به پاکستان‪،‬‬ ‫ترکیه و عراق محدود ش��ده که آن‌هم با ابالغ بخش��نامه‬ ‫ممنوعیت صادرات از چند روز پیش قطع شد‪ .‬اکبری در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬این بخشنامه ضرر زیادی برای صادرکنندگان‬ ‫ب��ه ب��ار آورد و ما به‌ط��ور حتم علیه ای��ن تصمیم‌گیران‪،‬‬ ‫دع��وی حقوقی خواهیم داش��ت‪ .‬آخر ای��ن چه تصمیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬ترامپ وقتی تصمیم ب��ه تحریم می‌گیرد از دو ماه‬ ‫قبل اعالم می‌کند‪ ،‬ولی مس��ئوالن کش��ور امروز تصمیم‬ ‫‌می‌گیرند و فردا اجرا می‌کنند‪ .‬صادرکننده قرارداد بس��ته‬ ‫و باید بارش را بفرس��تد؛ تکلیف او با باری که در گمرک‬ ‫مانده است‪ ،‬چیست؟‬ ‫وی درب��اره نرخ خرما گفت‪ :‬ه��ر کیلو خرمای مضافتی‬ ‫در فروشگاه‌های زنجیره‌های و دیجی‌‌کاال ‪ ۳۶‬هزار تومان‬ ‫فروخته می‌ش��ود ولی در س��طح ش��هر این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫حداکث��ر نرخ خرما در بم کیلوی��ی ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۷‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌ هرحال بنکدار و خرده‌فروش هم درصد س��ود‬ ‫خ��ود را اضافه می‌کنند ولی همه این‌ها را که اضافه کنید‬ ‫به رقم ‪ ۳۶‬هزار تومان نمی‌رسید‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجمن خرمای ایران در ادامه افزود‪:‬‬ ‫وقتی ن��رخ همه کاالها ‪ ۳‬برابر می‌ش��ود نمی‌توان انتظار‬ ‫داش��ت که نرخ خرما هیچ افزایش��ی نداش��ته باشد‪ .‬نرخ‬ ‫پرایدی که تولید داخل اس��ت در مقایسه با سال گذشته‬ ‫به طور تقریبی ‪۳‬برابر ش��ده اس��ت؛ مگ��ر هزینه زندگی‬ ‫تولیدکنن��ده خرما ‪ ۳‬برابر نش��ده؟ وقتی ب��ا چنین تورم‬ ‫نای��ب رئیس انجمن خرم��ای ایران نیز ب��ا بیان اینکه‬ ‫ممنوعی��ت صادرات خرم��ا هیچ تاثیری بر ب��ازار داخلی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بازار خرما با هیچ کمبودی در زمینه تامین‬ ‫نیاز بازار داخلی روب��ه‌رو نبود و ممنوعیت صادرات خرما‬ ‫تنها بازارهای صادراتی را در اختیار عربستان قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫علی‌محمد صمیمی در گفت‌وگو با ایس��نا درباره تاثیر‬ ‫تصمیم س��تاد تنظی��م بازار مبنی ب��ر ممنوعیت خرما از‬ ‫روز ج��اری‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به میزان تولید‪ ،‬انبار و مصرف‬ ‫داخلی کش��ور ممنوعیت صادرات خرم��ا هیچ تاثیری بر‬ ‫نرخ و میزان عرضه خرما ندارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن خرمای ایران ادامه داد‪ :‬در ماه‌های‬ ‫گذشته بارها اعالم شد که هیچ کمبودی در زمینه توزیع‬ ‫خرم��ا در بازار داخلی وجود ندارد اما با این وجود تصمیم‬ ‫ب��ر ممنوعیت صادرات خرما اتخاذ ش��د ک��ه این تصمیم‬ ‫تنها بازارهای صادراتی ایران را در اختیار رقبایی همچون‬ ‫عربستان قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همواره قبل از آغاز ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫برخی سودجویان با ایجاد شایعه‌هایی در زمینه کمبود و‬ ‫افزایش نرخ خرما به‌دنبال تغییر روند بازار هستند‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬خرمای تولیدی در ایران دارای انواع گوناگونی است‬ ‫ک��ه هر ک��دام بنا بر می��زان تولید و کیفی��ت دارای نرخ‬ ‫متفاوتی اس��ت‪ .‬صمیمی گف��ت‪ :‬با توجه به تفاوت نرخ و‬ ‫ن��وع خرما هر فرد با توج��ه به قدرت خرید خود می‌تواند‬ ‫به خرید خرما بپردازد که درحال‌حاضر نرخ برخی از انواع‬ ‫خرم��ا که به‌‌طور معم��ول پرمصرف‌ترین خرمای کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬سر زمین کیلویی ‪ ۴‬هزار تومان است‪ .‬نایب رئیس‬ ‫انجمن خرمای ایران با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته با‬ ‫تصمیم‌ه��ا این چنینی‪ ،‬هزین��ه قابل‌توجهی به دولت در‬ ‫خرید تضمینی خرما اجبار ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تصمیم اخیر‬ ‫در زمین��ه ممنوعیت صادرات خرما‪ ،‬ب��دون تاثیر بر بازار‬ ‫داخل است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تاجران و صادرکنندگان خرما‬ ‫خری��د و فعالیت‌های صادراتی خود را ب��رای ماه مبارک‬ ‫رمضان تا ‪ ۲۰‬روز گذشته به پایان رسانده‌اند و دیگر خرید‬ ‫و صادراتی برای ماه مبارک رمضان انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫س��ختی کار دولتی‌ه��ا و س��تاد تنظی��م ب��ازار در این‬ ‫اس��ت ک��ه با ه��ر تصمیم‪ ،‬گروه��ی بهره‌من��د و گروهی‬ ‫ب��ا چال��ش روب��ه‌رو می‌ش��وند‪ .‬امی��د که روزی ش��اهد‬ ‫تصمیم‌هایی باش��یم ک��ه همه گروه‌ها به می��زان الزم از‬ ‫آنه��ا بهره‌من��د ش��وند و تصمیم‌ها و قوانی��ن تجاری نیز‬ ‫نیازمن��د تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای نباش��ند و به ثبات‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫قیمت کاالهای اساسی در ماه رمضان اعالم شد‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه‌ری��زی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬تنظیم ب��ازار و ذخایر‬ ‫راهبردی وزارت جهادکش��اورزی اعالم‌کرد‪ :‬براس��اس آخرین مصوبه‬ ‫س��تاد تنظیم بازار همه کاالهای اساس��ی از جمله برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬شکر‪،‬‬ ‫مرغ‪ ،‬گوش��ت قرمز و دیگر کاالها همچون خرما و زولبیا بامیه تامین و‬ ‫نرخ و چگونگی توزیع آنها نیز به همه استان‌ها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنج هندی کیلویی ‪ ۷،۴۰۰‬تومان‬ ‫مسعود بصیری به ایسنا گفت‪ :‬در نشست سی‌ودوم کارگروه تنظیم‬ ‫بازار کمیته‌ای تش��کیل ش��د و درباره چگونگی تنظیم بازار کاالهای‬ ‫اساس��ی و دیگر کاالها مانند خرما و زولبی��ا و بامیه تصمیم‌های اتخاذ‬ ‫و این مصوبات به همه اس��تان‌ها ابالغ ش��د‪ .‬به‌عن��وان مثال‪ ،‬در ردیف‬ ‫کاالهای اساس��ی ‪ ۳۰‬هزار تن برنج ‪ ۱۱۲۳‬هندی برای توزیع اس��تانی‬ ‫مصوب ش��ده که نرخ مصرف‌کننده آن کیلوی��ی ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫است و در بسته‌بندی‌های ‪ ۱۰‬کیلوگرمی توزیع خواهد شد‪ .‬برای شکر‬ ‫نی��ز ‪ ۱۲۰‬هزار تن ب��رای مصارف صنف و صنع��ت و ‪ ۲۰‬هزار تن برای‬ ‫مص��ارف خانوار در نظ��ر گرفته‌ایم که به‌طور فل��ه‌ای و با نرخ کیلویی‬ ‫‪۳‬هزار و‪ ۴۰۰‬توم��ان برای مصرف‌کنن��دگان در بخش‌های گوناگون‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‏روغن ‪ ۱۰‬درصد ارزان‌تر از نرخ مصوب‬ ‫وی افزود‪ :‬برای روغن نباتی نیز به گونه‌ای مصوب ش��ده که ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ت��ن با نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار برای صن��ف و صنعت و ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ت��ن برای مصارف خانوار که ‪ ۱۰‬درص��د پایین‌تر از نرخ مصوب خواهد‬ ‫بود‪ .‬در نظر گرفته‌ایم که به‌عنوان مثال‪ ،‬یک حلب ‪ ۱۶‬کیلوگرمی برای‬ ‫مصارف صنف و صنعت ‪ ۱۰۵‬هزار تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرغ کیلویی ‪۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه‌ری��زی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬تنظیم ب��ازار و ذخایر‬ ‫راهبردی وزارت جهادکش��اورزی درباره مصوبات س��تاد تنظیم بازار‬ ‫برای تنظیم بازار گوش��ت مرغ و گوشت قرمز نیز اظهارکرد‪ :‬در زمینه‬ ‫گوشت مرغ ‪ ۱۵‬هزار تن به صورت گرم و به نرخ کیلویی ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان و ‪۵‬هزار تن گوشت مرغ منجمد به نرخ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که در استان‌ها توزیع خواهد شد و این قیمت‌ها‪ ،‬نرخ‬ ‫مصرف‌کننده است‪ .‬همچنین برای گوشت قرمز ‪ ۵‬هزار تن پیش‌بینی‬ ‫کرده‌ایم که نرخ یک کیلوگرم گوش��ت مخل��وط منجمد را ‪ ۳۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫بصیری ادامه داد‪ :‬در زمینه خرما نیز با توجه به اینکه در فصل تولید‬ ‫قرار نداریم و این محصول هم اکنون در اختیار تولیدکنندگان نیس��ت‬ ‫و در س��ردخانه‌ها وجود دارد با صاحبان کاال در اس��تان‌های خرماخیز‬ ‫نشس��تی برگزار کرده‌ایم و مقرر شده در س��ازمان میدان‌های میوه و‬ ‫تره‌بار تهران و برخی اس��تان‌ها غرفه‌ه��ای رایگانی در اختیار آنها قرار‬ ‫گی��رد تا خرما را با نرخ ‪۱۵‬درص��د پایین‌تر از نرخ میادین میوه و تره‌بار‬ ‫شهرداری تهران عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار قابل تغییر است و اگر‬ ‫هر استانی به کاالهای اساسی و دیگر کاالها نیاز بیشتری داشته باشد‬ ‫میزان عرضه؛ قابل ترمیم و اصالح اس��ت‪ .‬بنابراین هیچ مش��کلی بابت‬ ‫تامین کاالهای مورد نیاز در ماه رمضان نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹گران‌فروشی‌ها را گزارش کنید‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه‌ری��زی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬تنظیم ب��ازار و ذخایر‬ ‫راهب��ردی وزارت جهادکش��اورزی همچنی��ن درب��اره تنظی��م بازار‬ ‫محص��والت گوناگ��ون در ماه رمضان گفت‪ :‬اگرچ��ه وظیفه نظارت بر‬ ‫بازار برعهده وزارت جهادکش��اورزی نیست‪ ،‬اما نه‌تنها هم‌اکنون هیچ‬ ‫مشکلی درباره تامین کاالهای گوناگون نداریم‪ ،‬بلکه نهاد‌های نظارتی‬ ‫همچون س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و‪ ...‬نظارت‌های خود را تشدید کردند و به‌طور حتم‪،‬‬ ‫در ماه رمضان با گرانی و گران‌فروش��ی برخورد خواهد ش��د‪ .‬اگر مردم‬ ‫ش��اهد گران‌فروش��ی بودند باید آن را به ای��ن نهادهای نظارتی اطالع‬ ‫دهند و امیدواریم با توجه به تامین کامل کاالهای مورد نیاز ماه رمضان‬ ‫مردم دغدغه تامین نداش��ته باش��ند و بتوانند با نرخ مناسب نیاز خود‬ ‫را تهیه کنند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫اهتمام نظام بانکی برای رفع مشکالت تولیدکنندگان در اولویت باشد‬ ‫‹ ‹درخواست مجلس از بانک مرکزی‬ ‫شهاب نادری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر ضرورت اجرای قانون‬ ‫درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌ترین آس��یب‬ ‫بنگاه��داری بانک‌ها انحراف آنه��ا از انجام وظایف اصلی خود‬ ‫بانک‌ها در گرداب بنگاهداری‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬خوش��بختانه بانک مرک��زی اعالم کرده‬ ‫ک��ه هر ‪ ۳‬ماه ی��ک بار نحوه عملکرد بانک‌ه��ا در این زمینه را‬ ‫رصد خواهد کرد که به نظر می‌رس��د با تش��دید نظارت‌های‬ ‫بان��ک مرکزی خ��روج بانک‌ها از بنگاهداری تس��ریع خواهد‬ ‫ش��د زیرا این خود عاملی برای بهبود وضعیت ش��بکه بانکی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬این نماینده م��ردم در مجلس دهم با بیان اینکه‬ ‫رهبر معظ��م انقالب بارها درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری‬ ‫تذکر داده‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امس��ال که به ن��ام «رونق تولید»‬ ‫مزین ش��ده بانک‌ها باید در خدمت تولید قرار گرفته و از ورود‬ ‫غیرضروری به بازار خ��ودداری کنند زیرا عمل نکردن به این‬ ‫مهم خود تنش‌آفرین است‪.‬‬ ‫ن��ادری با تاکید بر اینکه تمرکز منابع در بخش‌های خاص‪،‬‬ ‫ایجاد رانت برای برخی افراد مرتبط با بانک‌ها و کاهش فضای‬ ‫رقابتی از نتایج بنگاهداری اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت به‌ویژه بانک‬ ‫مرکزی باید با تش��دید نظارت‌ها و همچنی��ن اجرای قوانین‬ ‫مصوب پویایی هر چه بیشتر شبکه بانکی را برای کمک به رفع‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور آغاز کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط فعل��ی اهتمام بانک‌ه��ا به رفع‬ ‫مش��کالت تولیدکنن��دگان و همچنی��ن تس��هیل ش��رایط‬ ‫س��رمایه‌گذاری در کش��ور از جمله اقدام‌هایی است که باید‬ ‫ب��ه صورت ج��دی در اولویت ق��رار بگیرد‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس یادآور ش��د‪ :‬کمیسیون اقتصادی مجلس از‬ ‫بان��ک مرکزی در زمینه خروج بانک‌ها از بنگاهداری خواهان‬ ‫ارائه گزارش‌های مستمر است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت به شکل ساختاری‬ ‫س��ید حسین سلیمی‪ ،‬نایب‌رئیس کمیس��یون بازار پول و‬ ‫س��رمایه اتاق تهران نیز در این ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه مش��کالت اقتصادی کشور ساختاری است افزود‪:‬‬ ‫شرایط به گونه‌ای است که اگر مشکلی در بخشی ایجاد شود‪،‬‬ ‫تاثیرش را بر بخش دیگر می‌گذارد و به ش��کل دومینو س��ایر‬ ‫بخش‌ها را ب��ا بحران روبه‌رو می‌کند‪ .‬از این رو‪ ،‬نمی‌توان برای‬ ‫مش��کالتی که بر اقتصاد کشور حاکم است یک نسخه واحد و‬ ‫موقتی پیچید‪ .‬او به مش��کالت بخش تولید کشور اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬تولی��د درحال‌حاضر با کمبود منابع روبه‌رو اس��ت و‬ ‫انتظارش این اس��ت ک��ه بانک این نیازش را به ش��کل کامل‬ ‫و با ش��رایط س��هل‌تری برطرف کند‪ .‬در حال��ی که در مقابل‪،‬‬ ‫بانک‌ها هم با مش��کالت بس��یاری روبه‌رو هستند و باید سود‬ ‫سپرده‌گذاران را در موعد مقرر پرداخت کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اینکه‬ ‫بانک‌ه��ا با وجود حجم باالی مطالبات معوق و بدهی که دارند‬ ‫در اعطای تس��هیالت سخت‌گیری می‌کنند‪ ،‬در شرایط فعلی‬ ‫اقتصاد خیلی غیرطبیعی نیست؛ مشکالت ساختاری است و‬ ‫تمامی بخش‌ها را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫او به نوس��ان‌های شدید نرخ ارز و سایر کاالها در مدت اخیر‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬شرایط فعلی سبب ش��ده تا هزینه تولید‬ ‫به‌ش��دت افزایش یابد و مشکالت این بخش را تشدید کن ‌د اما‬ ‫اینکه انتظار داش��ته باشیم تمامی این نیازها از سوی بانک‌ها‬ ‫ن هم در شرایطی که بانک‌ها با‬ ‫رفع ش��ود امکان‌پذیر نیست‪ ،‬آ ‌‬ ‫حجم باالی مطالبات معوق روبه‌رو هس��تند و بخش زیادی از‬ ‫منابع‌شان در بنگاهداری و شرکتداری قفل شده است‪.‬‬ ‫به گفته سلیمی‪ ،‬تغییرات پی‌درپی قیمت‌ها و نوسان‌هایی‬ ‫ک��ه اقتصاد ای��ران هم��واره آن را تجربه می‌کن��د‪ ،‬در کمتر‬ ‫کشوری دیده می‌ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت که‬ ‫بانک‌ها در این شرایط بتوانند مشکالت را به‌تنهایی حل کنند‬ ‫و باعث رونق بخش تولید شوند‪ .‬این کارشناس معتقد است که‬ ‫نوسان‌های قیمتی‪ ،‬تمام حوزه‌ها را درگیر کرد ‌ه به طوری که‬ ‫پای صحبت فعاالن هر کدام از این بخش‌ها می‌نشینی‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رس��د که حق با آن بخش است‪ .‬بخش تولید معتقد است‬ ‫ب��ا وجود بازدهی پایینی که دارد توان پرداخت تس��هیالت با‬ ‫سود‌های کالن را ندارد‪ ،‬بانک تاکید می‌کند که باید جوابگوی‬ ‫س��پرده‌گذاران باش��د و نمی‌تواند تس��هیالت با سود پایین‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬سپرده‌گذاران بر این باورند که با وجود تورم ‪۳۰‬‬ ‫درصدی‪ ،‬س��ود پایین بانک‌ها توجیه ندارد و به همین ترتیب‬ ‫همه بخش‌ها متاثر از شرایط اقتصادی‪ ،‬دارای مشکل هستند‬ ‫و نمی‌توان یک بخش را مقصر دانس��ت یا از یک بخش انتظار‬ ‫کمک داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹باید تورم مهار شود‬ ‫س��لیمی افزود‪ :‬درحال‌حاضر برای برون‌رفت از این شرایط‬ ‫بای��د راهکار‌های بلندمدت و س��اختاری داد؛ یک��ی از راه‌ها‬ ‫حضور هنر ایرانی در نمایشگاه ونیز با حمایت بانک آینده‬ ‫نشس��ت خبری نمایش��گاه هنر ایران در بی‌ینال ونیز روز گذش��ته‬ ‫ب��ا حضور ه��ادی مظفری مدیرکل هنرهای تجس��می‪ ،‬س��ام فرخی‌‬ ‫رئی��س اداره بازارافزایی بانک آینده‪ ،‬علی میرعظیمی‌‪ ،‬رضا لواس��انی‬ ‫و س��میرا علیخانزاده هنرمندانی که در این رویداد حضور داشتند‪ ،‬در‬ ‫تاالر وحدت برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‌ ه��ادی مظفری مدیرکل‬ ‫هنرهای تجس��می و کمیس��یونر پاویون ایران در ونیز در این نشست‬ ‫گزارش��ی از حضور ایران در پنجا ‌هو‌هش��تمین بی‌ینال ونیز ارائه کرد و‬ ‫درباره انتخاب اسپانس��ر برای این رویداد گفت‪ :‬برای انتخاب اسپانسر‬ ‫با وس��واس و دقت‪ ،‬بانک آینده را برگزیدیم زیرا رویدادهای هنری را با‬ ‫جدیت دنبال می‌کند‪ .‬وی درباره فضای اختصاص‌یافته به غرفه ایران و‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اهدای تجهیزات رایانه‌ای به آموزش‌وپرورش لنده‬ ‫بانک پارسیان تجهیزات رایانه‌ای و نوشت‌افزار به آموزش‌وپرورش‬ ‫شهرس��تان لن��ده اهدا ک��رد‪ .‬بانک پارس��یان در راس��تای اجرای‬ ‫برنامه‌های مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬تعدادی از دستگاه‌های رایانه‌ای‬ ‫خود و تعداد قابل‌توجهی نوش��ت‌افزار را ب��ه اداره آموزش‌وپرورش‬ ‫شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد اهدا کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬بانک پارس��یان ‪ ۹‬کیس و مانیت��ور به همراه کیبورد و‬ ‫موس و ‪ ۶۴۵‬بس��ته نوش��ت‌افزار را در مراسمی به آموزش‌وپرورش‬ ‫شهرس��تان لنده اهدا کرده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬فراه��م آوردن‬ ‫زیرساخت‌ها و زمینه‌های الزم برای نقش‌آفرینی مد‌رسه‌ها به‌عنوان‬ ‫کانون و محور کس��ب تجربه‌های پرورش��ی و آموزش��ی و تقویت و‬ ‫نهادینه‌سازی مشارکت در نظام آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم‬ ‫به‌منظور ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کش��ور‪ ،‬از سیاست‌ها و‬ ‫راهبردهای بانک پارسیان در راستای تحقق اهداف عالیه آموزشی‬ ‫و پرورشی نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال به کمیته امداد «ری»‬ ‫بانک رفاه کارگران برای ایفای مس��ئولیت‌های اجتماعی و با هدف‬ ‫حمایت از اقشار محروم جامعه‪ ۵۰۰ ،‬میلیون ریال به کمیته امداد امام‬ ‫اینکه این فضا ثابت است یا خیر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سایر کشوره‌ا سال‌هاست‬ ‫فضای ویژه خود را‌در این نمایش��گاه در اختیار دارند و تثبیت شده‌اند‬ ‫و در آرس��ناله جیاردینی قرار دارد‪ .‬غرفه ایران در میدان سن مارکو در‬ ‫اصلی‌ترین بخش ش��هر قرار دارد که ش��امل ‪ ۲۸۰‬متر فضای مسقف‬ ‫اس��ت‌‪ .‬نمایش��گاه هنر ایران تا آذر ماه ادامه دارد‪ .‬مظفری درباره اعالم‬ ‫هزینه‌های حضور ایران در بی‌ینال ونیز گفت‪ :‬چون بی‌ینال ونیز دوره‬ ‫‪ ۶‬ماه��ه اس��ت‪ ،‬درحال‌حاضر رقم هزینه دقی��ق را نمی‌توان بیان کرد‬ ‫اما امس��ال صرفه‌جویی زیادی ش��ده و می‌توان گفت امس��ال نیمی از‬ ‫هزینه‌ه��ای موجود را صرف خواهیم کرد‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫در شرایط عادی نیستیم و مش��کالت بسیاری برای اجاره غرفه‪ ،‬بیمه‬ ‫خمینی‌(ره) شهرس��تان ری اهدا کرد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬در مراس��می که ‪ ۸‬اردیبهش��ت امسال با حضور محسن‬ ‫ضیایی‪ ،‬مع��اون مدیرعامل در امور بانکداری ش��رکتی و اختصاصی‪،‬‬ ‫جمعی از مدیران و رئیس��ان بانک رفاه و کمیته امداد در محل کمیته‬ ‫امداد امام خمینی‌(ره) شهرستان ری برگزار شد‪ ،‬مساعدت مالی بانک‬ ‫رفاه در قالب س��بد کاال به مددجویان این کمیته اهدا ش��د‪ .‬ضیایی در‬ ‫بازدید از کمیته امداد این شهرس��تان و در گفت‌وگو با صفری‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر ری‪ ،‬با قدردانی از تعامالت سازنده‬ ‫بی��ن بانک رفاه و کمیته ام��داد افزود‪ :‬بانک رف��اه کارگران مفتخر به‬ ‫همراهی و پشتیبانی افراد زیر پوشش کمیته امداد است و در این مسیر‬ ‫از هیچ کوشش��ی فروگذار نخواهد کرد‪ .‬وی با بیان اینکه کمیته امداد‪،‬‬ ‫س��ازمان فنی و حرفه‌ای و بانک اضالع یک مثلث را تشکیل می‌دهند‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬هریک از اضالع این مثلث با مس��اعدت س��ازمان فنی و‬ ‫حرفه‌ای باید آموزش‌های الزم را به منظور توانمندس��ازی مددجویان‬ ‫برای اش��تغال فراهم س��ازند‪ .‬ضیای��ی همچنین با حض��ور در جمع‬ ‫مددجویان زیر پوش��ش کمیته امداد شهرستان ری و شنیدن مسائل‬ ‫و مشکالت آنها‪ ،‬برای رفع مش��کالت مطرح شده از سوی مددجویان‬ ‫کمیته امداد قول مساعد داد‪.‬‬ ‫کنترل نرخ تورم اس��ت‪ .‬در این شرایط اگر تورم کنترل شود‪،‬‬ ‫به‌تدریج بس��یاری از مش��کالت فعلی که از آن س��خن گفته‬ ‫می‌شود رفع خواهد شد‪ .‬وقتی تورم کنترل شود‪ ،‬سپرده‌گذار‬ ‫تمایل به سپرده‌گذاری در بانک خواهد داشت‪ ،‬نقدینگی مهار‬ ‫می‌شود‪ ،‬بانک می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب‌تر منابع الزم را‬ ‫در اختی��ار بخش تولید ق��رار دهد و این زنجیره در نهایت نفع‬ ‫کل اقتص��اد را به همراه خواهد داش��ت‪ ،‬ضمن اینکه همزمان‬ ‫پیگیری ب��رای خروج بانک‌ها از بنگاهداری و ش��رکتداری و‬ ‫همچنین بازگردان��دن مطالبات معوق نظ��ام بانکی از دیگر‬ ‫راه‌هایی اس��ت که می‌تواند به بهبود این ش��رایط کمک کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬آزادس��ازی منابع قفل‌شده بانک‌ها می‌تواند باعث‬ ‫توانمندی این بخش ش��ود و بانک‌ها را در حمایت بیش��تر از‬ ‫بخ��ش تولید کمک کن��د‪ .‬او در عین حال به س��رمایه ناچیز‬ ‫بانک‌ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬از آنجا که نس��بت کفایت سرمایه‬ ‫بانک‌ها بسیار پایین است‪ ،‬تنها گزینه‌ای که بانک‌ها می‌توانند‬ ‫از طریق آن تس��هیالت پرداخت کنند س��پرده‌های مردمی‬ ‫اس��ت که اگر نرخ س��ود بانک‌ه��ا منطقی نباش��د‪ ،‬این منابع‬ ‫هم ممکن اس��ت از بانک‌ها خارج ش��ود که این خود می‌تواند‬ ‫مش��کالت دیگ��ری را رقم بزن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬بای��د تمامی این‬ ‫مشکالت را با هم دید و برای هر یک نسخه جداگانه‌ای پیچید‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹آزاد‌سازی منابع قفل‌شده بانک‌ها‬ ‫حس��ن م��رادی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این ب��اره در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه بخ��ش تولید و صنعت ما با‬ ‫مشکالت زیادی روبه‌رو است و برای رفع این مشکالت انتظار‬ ‫دارند که بانک‌ها حمایت‌های الزم را از آنها داشته باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اما زمانی که فعاالن این بخش برای دریافت تس��هیالت اقدام‬ ‫می‌کنند‪ ،‬با سختگیری‌هایی از سوی بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند‬ ‫که این ام��ر فرآیند دریافت تس��هیالت را طوالنی می‌کند یا‬ ‫هزین��ه وام را ب��اال می‌ب��رد و در نهایت گاه این ش��رایط باعث‬ ‫می‌شود که متقاضیان از دریافت وام منصرف شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها خود با چالش‌هایی‬ ‫از جمله بحث بنگاهداری و شرکتداری روبه‌رو هستند که این‬ ‫امر س��بب شده تا منابع‌شان در این بخش قفل شود و نتوانند‬ ‫آن‌طور که باید نیاز بخش‌های اقتصادی را پاسخ دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که اقتصاد دچار مشکل است و‬ ‫از محدودیت‌هایی رنج می‌برد‪ ،‬باید یک عزم جدی ایجاد شود‬ ‫تا بانک‌ها از بحث بنگاهداری خارج ش��وند و هرچه س��ریع‌تر‬ ‫اموال مازادشان به فروش برسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید به‌شدت‬ ‫پیگی��ر این موضوع باش��د و بانک‌ها را ملزم ب��ه فروش اموال‬ ‫مازادشان کند تا بلکه این مسائل در بانک‌ها کمتر شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بی‌تردی��د این امر اگر به ش��کل کامل محقق ش��ود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫باع��ث توانمندی و تحول در نظام بانکی ش��ود و بانک از محل‬ ‫این منابع آزادش��ده‪ ،‬اقدام به ارائه تسهیالت به بخش اقتصاد‬ ‫که نیازمند منابع است‪ ،‬کند‪.‬‬ ‫م��رادی معتقد اس��ت که نگهداری ش��عب م��ازاد بانک‌ها‬ ‫هزینه دارد و نیروی انس��انی زی��ادی را می‌طلب ‌د در حالی که‬ ‫بهره‌وری بانک‌ها به میزان هزینه‌هایی که این بخش در‌بردارد‪،‬‬ ‫نیس��ت و این موضوعی است که عملکرد بانک‌ها را در اقتصاد‬ ‫تحت‌تاثیر قرار داده است‪ .‬به گفته مرادی‪ ،‬خرید ملک و امالک‬ ‫از سوی بانک‌ها سبب شده بانک‌ها به‌جای بانکداری به سمت‬ ‫بنگاهداری حرکت کنند که این موضوع باید به‌طور ریشه‌ای‬ ‫حل ش��ود زیرا بخ��ش زیادی از منابع بانک‌ه��ا در این بخش‬ ‫بلوکه شده است‪.‬‬ ‫کردن آثار و واریز وجه و انتقال آثار و به عبارتی‪ ،‬حمل‌ونقل آثار و نصب‬ ‫آنها داش��تیم و از این جهت به‌ش��دت زیر فش��ار بودیم زیرا مادامی که‬ ‫فضای نمایش��گاهی موجود بیمه نشود‪ ،‬هیچ‌کسی در ایتالیا حاضر به‬ ‫بستن قرارداد بیمه‌ای نیست اما با تالش دوستان در موسسه هنرهای‬ ‫تجسمی‪ ،‬موزه هنرهای معاصر تهران و دفتر تجسمی باعث شد نتیجه‬ ‫بدهد‪ .‬در ادامه س��ام فرخی‪ ،‬رئی��س اداره بازارافزایی بانک آینده که به‬ ‫عنوان نماینده بانک آینده اسپانسر حضور ایران در این دوره از بی‌ینال‬ ‫ونیز در نشست حضور داشت در سخنانی از اهمیت توجه به رویدادهای‬ ‫هنری گفت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬آموزش و سالمت در بانک آینده به عنوان‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی تعریف شده اس��ت‪ .‬برگزاری نمایشگاه لوور در‬ ‫تهران تجربه شیرینی برای ما بود و با بازخوردهای خوبی روبه‌رو شدیم‬ ‫که همین سبب شد مسیر را ادامه دهیم‪ .‬او افزود‪ :‬نوع نگاه بانک آینده‬ ‫‹ ‹بازارسازی نقطه عطف شبکه فروش‬ ‫عباس معمارنژاد‪ /‬معاون بانک و بیمه‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ش��بکه فروش با تغییر رویکرد از بازاریابی به بازارس��ازی به موفقیت‬ ‫دس��ت پیدا می‌کند‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬معصومه نجات‌بخش‪،‬‬ ‫مدیر امور نمایندگان بیمه کوثر در آیین تجلیل از نمایندگان برتر بیمه‬ ‫کوث��ر ضمن بیان این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروزه نمایندگان باید عالوه‌بر‬ ‫دانش فنی‪ ،‬مالی و بازاریابی به نیازهای جامعه هدف خود به‌خوبی واقف‬ ‫باشند تا با ارائه خدمت بیمه‌ای بر مبنای نیاز واقعی آنها بتوانند به رسالت‬ ‫بیمه‌گری خود که همراهی با بیمه‌گذاران در ش��رایط پیش‌بینی نشده‬ ‫است‪ ،‬عمل کنند‪ .‬نجات‌بخش افزود‪ :‬نمایندگان با این بینش می‌توانند‬ ‫آگاهی مردم به بیمه را افزایش دهند و احس��اس نیاز به خدمت بیمه را‬ ‫مانند احساس نیاز به کارت‌های عابر‌بانک‌یا خدمات الکترونیکی بانک‌ها‬ ‫به مردم یادآور ش��وند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها‬ ‫و وجود این همکاران همراه ش��رکت بیمه کوث��ر می‌تواند همچنان به‬ ‫عنوان یکی از منضبط‌ترین‪ ،‬پیشروترین‪ ،‬پرفروش‌ترین و سودآورترین‬ ‫ش��رکت‌ها در صنعت بیمه مطرح باش��د‪ .‬مدیر امور نمایندگان شرکت‬ ‫بیمه کوثر با اش��اره به اینکه عمر فروش بیمه‌نامه به روش‌های س��نتی‬ ‫پایان یافته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت‌ها و نمایندگانی موفق خواهند بود که‬ ‫بتوانند کسب‌وکار خود را با فناوری‌های نوین همراه کنند‪.‬‬ ‫شهاب نادری‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫حسن مرادی‬ ‫ساختارشکنانه است و البته چون ذات هنر ساختارشکنانه است با این‬ ‫موضوع منافاتی ندارد و از دوس��تان خواستیم هر آنچه الزم است ما را‬ ‫به عنوان همراه بدانند‪ .‬پنجا ‌هو‌هش��تمین بی‌ین��ال ونیز ‪ ،۲۰۱۹‬از ‪۲۱‬‬ ‫اردیبهشت تا ‪ ۲۶‬آذر ‪ ۹۸‬در ایتالیا برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک دی به سامانه «نهاب آنالین» پیوست‬ ‫در پی الزام بانک مرکزی مبنی‌بر اجرای پروژه نظام هویت‌س��نجی‬ ‫اطالعات مش��تریان بانکی‪ ،‬بانک دی به سامانه نهاب آنالین پیوست‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک دی‪ ،‬محمدعلی بخش��ی‌زاده‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیک بانک دی با اعالم این مطلب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بانک دی به عنوان س��ومین بانکی که شبکه بانکداری متمرکز‬ ‫آن در اختیار ش��رکت توسن است موفق ش��د به سامانه نهاب آنالین‬ ‫متصل ش��ود‪ .‬وی با اشاره به ابعاد وسیع پروژه اتصال بانک‌ها به سامانه‬ ‫ی آن از سوی تمامی بانک‌ها در ‪ ۲‬فاز آفالین و آنالین‬ ‫نهاب و لزوم اجرا ‌‬ ‫درباره اقدام‌ها و روند اتصال بانک دی به سامانه نهاب آنالین گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۴‬بانک مرکزی به منظور مدیریت یکپارچه مش��تریان و‬ ‫احراز هویت مکانیزه و آنی تمامی مشتریان بانکی در سطح کشور اقدام‬ ‫به راه‌اندازی پروژه نهاب کرد که معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫الکترونی��ک بانک دی نیز از همان ابتدا اقدام‌های الزم برای پیش��برد‬ ‫اه��داف ملی این پ��روژه را آغاز کرد و همکاران اداره توس��عه نرم‌افزار‬ ‫و اطالعات پایه بانک موفق ش��دند در فاز نخس��ت این پروژه اقدام به‬ ‫طراحی و برنامه‌نویسی سامانه‌ای برای مدیریت سیستمی فاز آفالین‬ ‫کند و در آغاز سال ‪ ۱۳۹۵‬این سامانه را به بهره‌برداری رسانند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به نقش و اهمیت بانک��داری دیجیتال در‬ ‫ارائه خدمات بانکی متنوع‪ ،‬مناسب‪ ،‬باکیفیت و ارزان‬ ‫به جامعه‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی درصدد است‬ ‫که اس��تقرار بانکداری دیجیتال را در بانک‌های خود‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ ‫در شرایط امروز مانند گذشته‪ ،‬با تغییرات تدریجی‬ ‫در ح��وزه بانکداری روبه‌رو نیس��تیم‪ ،‬بلک��ه به دلیل‬ ‫روندهایی که در ادامه تش��ریح می‌ش��ود با تغییرات‬ ‫بنیادی که با خ��ود تحولی بزرگ را به همراه خواهند‬ ‫داش��ت روبه‌رو هس��تیم‪ .‬روندهای پنج‌گانه ش��امل‬ ‫«تغییر نیازها‪ ،‬رفتار و انتظارات مشتریان»‪« ،‬تغییرات‬ ‫تکنولوژی��ک»‪« ،‬تش��دید رقابت در ب��ازار»‪« ،‬تغییر‬ ‫مبانی هزینه یا قیمت تمام‌شده ارائه خدمات بانکی»‪،‬‬ ‫«اکوسیستم جدید فعالیت و ضوابط و مقررات جدید‬ ‫حاک��م بر آن» ابعاد این موج گس��ترده تغییر و تحول‬ ‫همه‌جانبه را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫قاعدتا در سطح مدیریت اقتصاد کشور و همچنین‬ ‫مدی��ران ارش��د نظ��ام بانک��ی فرصت زی��ادی برای‬ ‫تصمیم‌گی��ری درباره چگونگی مواجهه با این جریان‬ ‫بزرگ تحول وج��ود ندارد‪ .‬باید رویکرد خود را در این‬ ‫زمینه مش��خص کنیم‪ .‬بدیهی اس��ت غفل��ت در این‬ ‫زمین��ه به معنی درجا زدن در گذش��ته و در نتیجه با‬ ‫س��رعت نقش و جایگاه خود را از دس��ت دادن است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬انتظار می‌رود با درک عمیق‌تر و س��ریع‌تر‬ ‫ماهیت این پدیده‪ ،‬نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق‬ ‫اهداف تح��ول دیجیتال در حوزه بانکداری‪ ،‬به عنوان‬ ‫راهکار مناس��ب برای جذب رونده��ای تغییر‪ ،‬همت‬ ‫گماریم‪.‬‬ ‫تح��ول دیجیت��ال در ح��وزه بانک��داری‪ ،‬م��دل‬ ‫کس��ب‌وکار‪ ،‬نح��وه ارتب��اط و تعام��ل با مش��تری‪،‬‬ ‫فرآینده��ای عملیاتی و نیز قابلیت‌ه��ای دیجیتالی‬ ‫بانک‌ه��ا را تحت تاثیر قرار داده و اس��تقرار بانکداری‬ ‫دیجیت��ال ب��ه معنای ارائ��ه محص��والت و خدمات‬ ‫مناس��ب‪ ،‬شخصی‌س��ازی و سفارشی‌سازی شده‪ ،‬در‬ ‫زمان مناس��ب و به طور آنی از طریق ابزار یا کانال‌های‬ ‫متناسب و یکپارچه مبتنی‌بر تحلیل‌های پیشرفته از‬ ‫داده‌های مشتریان است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به نقش و اهمیت بانک��داری دیجیتال در‬ ‫ارائه خدمات بانکی متنوع‪ ،‬مناسب‪ ،‬با‌کیفیت و ارزان‬ ‫به جامع��ه‪ ،‬وزارت امور اقتص��ادی و دارایی به عنوان‬ ‫سیاس��ت‌گذار اقتصادی‌(ایف��ای نق��ش حاکمیتی)‬ ‫و نمایندگ��ی س��هام دول��ت در بانک‌ه��ای دولتی و‬ ‫خصوصی ش��ده‌(ایفای نقش س��هامداری)‪ ،‬درصدد‬ ‫است که اس��تقرار بانکداری دیجیتال را در بانک‌های‬ ‫زیرمجموع��ه خود ب��ه عنوان یک اولوی��ت راهبردی‬ ‫پیگی��ری کند‪ .‬با توجه به دو نقش��ی ک��ه وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی در نظ��ام بانکی برعه��ده دارد‪،‬‬ ‫چش��م‌انداز قابل تص��ور در حوزه بانک��داری‪« ،‬نظام‬ ‫بانکی پویا‪ ،‬کارآمد‪ ،‬اثربخش‪ ،‬سالم و شفاف با رویکرد‬ ‫نقش‌آفرینی موثر در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی»‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬در راستای دستیابی به این‬ ‫چش��م‌انداز‪« ،‬ارتقای نقش حاکمیت در نظام بانکی با‬ ‫رویکرد توسعه سامانه‌های اطالعاتی» و «توسعه مدل‬ ‫بو‌کار بانکی با رویکرد توس��عه بانکداری‬ ‫نوین کس�� ‌‬ ‫دیجیتال» در دستور کار قرار دارد‪ .‬در رویکرد توسعه‬ ‫س��امانه‌های اطالعاتی‪ ،‬که با نگاشت هرم سامانه‌های‬ ‫اطالعات��ی در حوزه‌های مختل��ف ماموریتی وزارت‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارایی‌‌(مانند نظ��ام خزانه‌داری‪،‬‬ ‫نظام مالیاتی‪ ،‬نظ��ام گمرکی‪ ،‬بازار پول و نظام بانکی‪،‬‬ ‫بازار بیم ‌ه و بازار س��رمایه) به‌دست می‌آید‪ ،‬اطالعات‬ ‫تجمیع شده س��طوح راهبردی این حوزه‌ها به عنوان‬ ‫ورودی سامانه‌های اطالعاتی وزارتخانه مورد تجمیع‬ ‫و پاالیش قرار گرفته و در نهایت در س��امانه نظام ملی‬ ‫اطالعات یکپارچ��ه اقتصادی به منظ��ور مدیریت و‬ ‫پایش نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬در رویکرد توسعه بانکداری دیجیتال‌(روندی‬ ‫ک��ه آینده بانک��داری را رق��م خواه��د زد(بانکداری‬ ‫دیجیتال نه ب��ه معنی الکترونیکی ک��ردن خدمات‪،‬‬ ‫بلکه به معنی تحول دیجیتالی در مدل کس��ب و کار‬ ‫بانکداری است که در آن مدل کسب‌و‌‌کار بانکی از اتکا‬ ‫به درآمدهای مشاع به سوی سهم جدید از درآمدهای‬ ‫غیرمش��اع و کارمزدی حرکت می‌کند و فرآیندهای‬ ‫بانکی صف و س��تاد بر این مبنا‪ ،‬تغییر و بروزرس��انی‬ ‫می‌شوند‪ .‬در پایان باید خاطر‌نشان کرد که در راستای‬ ‫استقرار بهینه بانکداری دیجیتال از منظر حاکمیتی‬ ‫بو‌کاری‪ ،‬به رس��میت ش��ناختن اکوسیستم‬ ‫و کس�� ‌‬ ‫جدید بانکداری و نقش‌آفرینان جدید آن و بازتعریف‬ ‫ماموریت بانک‌های تجاری‪ ،‬تخصصی و توس��عه‌ای و‬ ‫متناسب‌س��ازی سیاست‌های تش��ویقی و حمایتی‬ ‫از بانک‌ها بر مبنای مدل‌ه��ای بانکداری دیجیتال از‬ ‫اهمیت برخوردار اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬توانمندسازی و‬ ‫ارتقای نگرش و دانش حرفه‌ای هیات‌مدیره و مدیران‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات و نیز الزام بانک‌ها به تدوین‬ ‫نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار بانکداری دیجیتال‬ ‫در مسیر تحقق این مهم ضروری است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنای��ع و بخ��ش تولید کش��ور این روزها وضع مناس��بی‬ ‫ندارن��د به طوری ک��ه برخی ش��رکت‌ها و واحد‌های تولیدی‬ ‫ب��ه س��ختی روی پا ایس��تاده‌اند‪ ،‬برخی در آس��تانه تعطیلی‬ ‫هس��تند و تعدادی هم فعالیت‌ش��ان متوقف ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصاد‪ ،‬س��هم مش��کالت داخلی را در شرایط کنونی‬ ‫کش��ور بیش از تحریم‌ها می‌دانند و معتقدند موانعی که بر سر‬ ‫راه تولیدکنن��دگان وجود دارد‪ ،‬باعث ش��ده نه‌تنها در تولید‬ ‫رونق ایجاد نش��ود‪ ،‬بلکه شاهد رکود در این بخش نیز باشیم؛‬ ‫موانعی که منجر به کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫و تعطیلی برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شده و بخش تولید را‬ ‫با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرده است‪ .‬در کنار وجود قوانین‬ ‫تو‌پاگیر‪ ،‬هزینه‌های باالی تولید‪ ،‬مسائل بانکی‪ ،‬مالیاتی‪،‬‬ ‫دس ‌‬ ‫بیمه‌ای و‪ ...‬از عمده مش��کالتی که همواره تولید‌کنندگان از‬ ‫آن گالیه دارند‪ ،‬س��خت‌گیری بانک‌ها در بحث تامین منابع و‬ ‫سرمایه در گردش این بخش است‪ .‬فعاالن اقتصا ‌د انتظار دارند‬ ‫بانک‌ها به عنوان یکی از بازارهای مهم مالی‪ ،‬درک بیش��تری‬ ‫از شرایط‌ش��ان داشته باشند و با اولویت قرار دادن این بخش‪،‬‬ ‫نیاز مالی‌ش��ان را با ش��رایط س��هل‌تری تامین کنند‌‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬آنچه به گفته فعاالن بانک��ی‪ ،‬همواره مورد بی‌توجهی‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬مش��کالت بسیاری اس��ت که خود نظام بانکی با‬ ‫آن دس��ت به گریبان اس��ت که مانع از پاس��خ دادن به تمامی‬ ‫درخواست‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫بانک به خودی خود یک بنگاه اقتصادی اس��ت که از محل‬ ‫جذب س��پرده‌های مردم با نرخ سود پیش‌بینی‌شده و اعطای‬ ‫تس��هیالت‪‌-‬به نیابت از آنها‪ -‬به فعاالن اقتصا ‌د با دریافت حق‬ ‫وکالت درآمد کس��ب می‌کن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬بان��ک باید در گام‬ ‫نخس��ت فعالیت‌هایش به گونه‌ای تعریف ش��ود که سودآور‬ ‫باش��د تا بتواند از این محل حمایت‌ه��ای مالی از بخش‌های‬ ‫دیگر داشته باشد‪ .‬اما در عمل بانک‌ها با حجم باالیی از انباشت‬ ‫مطالب��ات معوق و بدهی روبه‌رو هس��تند ک��ه این مهم باعث‬ ‫کمبود منابع در این بخش ش��ده اس��ت‪ .‬در کنار اینها موضوع‬ ‫مهم بنگاهداری و ش��رکتداری بانک‌هاست که اثر مخربی بر‬ ‫حوزه بانکی گذاش��ته و حجم زیادی از منابع بانک‌ها را در این‬ ‫بخش قفل کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د آنچه زمینه‌س��از ب��ه وجود آم��دن این‬ ‫مشکالت در نظام بانکی ش��ده‪ ،‬سیاست‌های نادرستی است‬ ‫که در س��ال‌های گذش��ته اعمال ش��ده و برای جلوگیری از‬ ‫تش��دید آن کنترل و نظارت مناس��بی در حوزه نظام بانکی بر‬ ‫علمکرد بانک‌ها نشده است‪ .‬رکود و مشکالت حاکم بر اقتصاد‬ ‫از یک سو و انباشت بدهی‌های دولت و افزایش مطالبات معوق‬ ‫بانک‌ها از س��وی دیگر در سال‌های گذشته شرایطی را فراهم‬ ‫ک��رده که بانک‌ها برای تامین منابع و انجام تعهدات‌ش��ان‪ ،‬به‬ ‫ناچار به فکر کس��ب درآمد از راه‌هایی به جز بانکداری باشند‪.‬‬ ‫خرید و ف��روش ملک‪ ،‬بنگاهداری‪ ،‬ش��رکتداری و‪ ...‬از جمله‬ ‫روش‌های��ی بود که بانک‌ها در س��ال‌های گذش��ته در پیش‬ ‫گرفتن��د و ه��ر روز به ای��ن موضوع دامن زدند ب��ه طوری که‬ ‫ام��روز این م��وارد به یکی از معضل‌های نظ��ام بانکی و بخش‬ ‫اقتصادی کشور مبدل ش��ده و رفع آن دغدغه مهم مسئوالن‬ ‫اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫تحول در‬ ‫نظام بانکی‬
‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫فعاالن صنعت سنگ در نمایشگاه سنگ اصفهان مطرح کردند‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ذخایر سنگ ایران تا ‪ ۳۰۰‬سال دیگر تمام نمی‌شود‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه بین‌المللی سنگ‪ ،‬معادن و صنایع‬ ‫وابسته اصفهان از ‪ 11‬تا ‪ 14‬اردیبهشت برگزار شد‪ .‬همزمان‬ ‫با گشایش این رویداد مهم در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان‬ ‫فع��االن ای��ن صنعت‪ ،‬نظره��ا و دیدگاه‌های خ��ود را مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫احمد شریفی‪ ،‬دبیرکل انجمن سنگ ایران در پانزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی سنگ‪ ،‬معادن و صنایع وابسته اصفهان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این‌طور نیست که وزارتخانه و انجمن سنگ ایران‬ ‫درباره تبدیل ضایعات بی‌تفاوت باشند و قرار بر این بوده که‬ ‫نهادی مانند ش��هرداری در زمینه استفاده از ضایعات سنگ‬ ‫با انجمن‌ها و نهادهایی که در حوزه سنگ فعالیت می‌کنند‪،‬‬ ‫همکاری داش��ته باشد و به‌عنوان‌نمونه‪ ،‬از ضایعات سنگ در‬ ‫زمینه‌هایی مانند مبلمان شهری استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به همکاری بیشتر بانک‌ها نیاز است‬ ‫‪ ،‬وی درباره مش��کالت انتق��ال پول از‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫کش��ورهای خارج��ی به ایران گف��ت‪ :‬صادرکنندگان ایرانی‬ ‫برای انتقال پول به کش��ور مجبور بودند در کش��وری مانند‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین یا عراق به ثبت شرکت بپردازند و از این طریق‪،‬‬ ‫ارز حاصل از صادرات خود را به کش��ور وارد کنند اما برخی‬ ‫از بانک‌ه��ا زی��ر بار انتق��ال پول نمی‌روند‪ .‬امیدوارم ش��عب‬ ‫بانک‌های ما در خارج بتوانند نقل و انتقاالت پولی را بیشتر‬ ‫از این‌ها تسهیل کنند‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن س��نگ ایران ب��ا انتق��اد از هزینه باالی‬ ‫نقل‌وانتقال پول برای فعاالن حوزه صنعت سنگ اظهارکرد‪:‬‬ ‫هزینه تحمیل‌شده به صنعتگران برای نقل‌وانتقال پول‪۱۵ ،‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد است و حتی اگر برای این کار‪ ،‬شرکت خارجی‬ ‫ثبت نکرده باش��یم باید این میزان هزینه را به آنها پرداخت‬ ‫کنیم که رقم باالیی خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ریفی ضم��ن درخواس��ت از دولت برای فع��ال کردن‬ ‫بانک‌های ایرانی خارج از کشور افزود‪ :‬حتی وارد کردن پول‬ ‫از طری��ق بانک‌های ایرانی هم برای فعاالن اقتصادی هزینه‬ ‫دارد و این امر نیازمند حمایت بیشتر دولت از فعاالن صنعت‬ ‫سنگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹معضلی به‌نام ارزان‌فروشی‬ ‫وی در ادام��ه به موضوع «ارزان‌فروش��ی» س��نگ ایرانی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬سنگ الشتر یکی از سنگ‌های برند کشور‬ ‫ما است و خارجی‌ها آن را ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬دالر می‌فروشند اما‬ ‫برخی صنعتگران ایرانی این سنگ را که با زحمت فراوان به‬ ‫برند تبدیل شده به قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫ما باید معادن را برند کنیم‪ .‬اگر قرار باشد ‪ ۵۰‬کارخانه از یک‬ ‫مع��دن خرید کنند و هر کارخانه‪ ،‬س��نگ را با نرخ متفاوتی‬ ‫به بازار عرضه کند‪ ،‬برندینگ س��نگ از بین می‌رود و طرف‬ ‫خارجی دچار س��ردرگمی ش��ده و دیگر از ما خرید نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬انجمن‌ها باید‪ ،‬بازار را کنترل کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن س��نگ ای��ران در ادامه افزود‪ :‬هرروز مانع‬ ‫جدیدی فرا روی س��نگ گذاشته می‌ش��ود‪ .‬پیش از تحریم‬ ‫موان��ع پولی و حمل‌ونقلی نداش��تیم؛ البته این موانع ربطی‬ ‫به دولت ندارد‪ ،‬بلکه متاثر از سیاس��ت‌های نادرست جهانی‬ ‫و ف��ردی مانند ترامپ اس��ت‪ .‬ما از نظر تعام��ل با وزارتخانه‬ ‫گره‌های��ی داریم که هنوز حل نش��ده ام��ا گره‌های بزرگ را‬ ‫استکبار جهانی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضایعات ‪ ۷۵‬درصدی واقعیت ندارد‬ ‫ابراهیم��ی‪ ،‬رئی��س انجمن س��نگ قم اظهارک��رد‪ :‬گفته‬ ‫می‌ش��ود صنعت س��نگ‪ ۷۵ ،‬درصد ضایع��ات دارد اما این‬ ‫موض��وع واقعیت ندارد‪ .‬پیش‌تر از هر تن س��نگ‪ ۶ ،‬تا‪ ۸‬متر‬ ‫س��نگ تولید می‌ش��د اما اکنون دست‌کم ‪ ۵‬سال است که از‬ ‫یک‌تن سنگ‪ ۱۴ ،‬متر سنگ تولید می‌شود‪ .‬ضایعات صنایع‬ ‫سنگ فقط‪ ۲۵‬درصد است و کارخانه‌های تولیدی و فرآوری‬ ‫س��نگ به‌دلیل گرانی س��نگ خام تالش دارن��د ضایعات را‬ ‫کمتر کنند‪.‬‬ ‫وی درباره کارخانه‌های احداث‌شده برای فرآوری ضایعات‬ ‫س��نگ گفت‪ :‬از محل ضایعات س��نگ یک کارخانه در شهر‬ ‫محالت در حال راه‌اندازی اس��ت‪ .‬همچنین کارخانه س��نگ‬ ‫دیگری در لرس��تان کلنگ‌زنی شده تا بتواند ضایعات سنگ‬ ‫را به محصوالت مناسبی تبدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکننده قرار نیست صادرکننده هم باشد‬ ‫علیرضا س��االریان‪ ،‬نماینده وزارت امور خارجه در استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه ش��رکت نمایشگاه‌های استان اصفهان‬ ‫بس��یار فعال اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬همواره در نمایش��گاه‌های‬ ‫تخصصی مثل نمایشگاه سنگ‪ ،‬فرش دستباف و گردشگری‬ ‫و صنایع‌دس��تی حضور داشته‌ایم چراکه اصفهان مزیت‌های‬ ‫بس��یاری در این س��ه ح��وزه دارد و ما آمادگ��ی الزم برای‬ ‫ایج��اد بس��ترهای فعالیت بیش��تر تاج��ران‪ ،‬کارآفرینان و‬ ‫صادرکنندگان را داریم‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اش��اره به حض��ور پررنگ فعاالن اس��تان‌های‬ ‫اصفهان و فارس در نمایشگاه چین افزود‪ :‬تا سال ‪ ۹۵‬برجام‬ ‫راه را ب��از ک��رده بود و در چین‪ ،‬مس��ائل بانکی و تحریم‌ها را‬ ‫نداشتیم‪ .‬مش��کالت صادراتی در آن زمان هم وجود داشت‬ ‫اما خواس��ته ما تشکیل یک کنسرسیوم برای صادرات است‬ ‫چراکه صادرات یک امر تخصصی است‪.‬‬ ‫نماین��ده وزارت امور خارجه در اس��تان اصفهان در ادامه‬ ‫س��خنان خ��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولید و ص��ادرات در جهان دو‬ ‫بحث متفاوت اس��ت‪ .‬حتی به کس��انی که در نمایشگاه‌های‬ ‫چین حضور داش��تند پیش��نهاد کردیم با چینی‌ها‪ ،‬شرکت‬ ‫مش��ترک ایجاد کنند‪ .‬دنیای امروز دنیای تقسیم‌کار است و‬ ‫در چی��ن بازارهای تخصصی وج��ود دارد که به‌طور گروهی‬ ‫فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫س��االریان ضمن اش��اره به وجود رقابت منف��ی در ایران‬ ‫گفت‪ :‬حتی چینی‌ها از وجود این رقابت منفی بین ایرانی‌ها‬ ‫گالیه داش��تند‪ .‬این مشکالتی نیست که به سیاست مربوط‬ ‫باشد‪ .‬متاسفانه کس��ی که تولید‌کننده سنگ است خودش‬ ‫هم می‌خواهد صادرکننده باشد که رویکرد درستی نیست و‬ ‫باید هر قسمت‪ ،‬کار تخصصی خودش را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ایران از تجارت سنگ‪ ،‬کم است‬ ‫ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معدن ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایران فقط ‪ ۲‬درصد س��هم تجارت س��نگ را در‬ ‫اختی��ار دارد درحالی‌که ترکیه از س��هم ‪۱۲‬درصدی در این‬ ‫زمینه برخوردار اس��ت و رس��یدن به این مهم تنها به دولت‬ ‫ی��ا بخش خصوصی بس��تگی ن��دارد و تم��ام تصمیم‌ها باید‬ ‫کارشناسی‌ش��ده باش��د‪ .‬وقتی عقالنیت در تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫نیس��ت و مجلس و دولت بدون مشورت با فعاالن اقتصادی‬ ‫تصمیم می‌گیرند‪ ،‬چالش‌های گذشته تکرار می‌شود‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به اینکه استفاده از فناوری‌های جدید از‬ ‫میزان ضایعات س��نگ کاس��ته‪ ،‬افزود‪ :‬نوع نگاه ما از فرآوری‬ ‫س��نگ باید تغییر کند و بخش دولتی باید حرف‌های بخش‬ ‫خصوصی را بشنود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون معدن ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه تعامالت سیاس��ی و مش��کالت این ح��وزه‪ ،‬همه‬ ‫تالش‌ه��ای صنعتگران را از بین می‌برد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت نه تنها‬ ‫هی��چ حمایتی از ما نکرده‪ ،‬بلک��ه گاهی یک قانون مجلس‪،‬‬ ‫همه برنامه‌های فعاالن اقتصادی را بهم ریخته اس��ت‪ .‬گاهی‬ ‫به کس��انی که در نمایش��گاه‌های چین حضور داشتند پیشنهاد دادیم‬ ‫با چینی‌ها‪ ،‬ش��رکت مش��ترک ایجاد کنند‪ .‬دنیای امروز دنیای تقسیم‌کار‬ ‫است و در چین بازارهای تخصصی وجود دارد که به‌طور گروهی فعالیت‬ ‫می‌کنند‬ ‫اوقات با تغییر قوانین هم می‌توان به فعاالن اقتصادی کمک‬ ‫کرد‪ .‬کمک کردن تنها اختصاص دادن بودجه نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫قوانین هم برای پیش‌رفتن مهم است‪.‬‬ ‫ش��کوری با انتقاد از موضوع ارزش‌افزوده و تحمیل آن به‬ ‫فع��االن اقتصادی افزود‪ :‬چگونه یک فعال اقتصادی که هنوز‬ ‫کاالی��ی را نفروخته باید در ابتدا ارزش‌افزوده آن را پرداخت‬ ‫کند‪ .‬بای��د اجازه داد هزینه‌ای که برای ارزش‌افزوده در نظر‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ ،‬در تولید س��رمایه‌گذاری شود و این هزینه‬ ‫را پس از چند س��ال یا به‌مرور دریافت کنند‪ .‬این‌گونه اس��ت‬ ‫ک��ه می‌گوییم تغیی��ر قوانین می‌تواند کمک بزرگی به رونق‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه‪ ۶‬هزار کارخانه فرآوری در کش��ور‬ ‫ب��ا کمترین ظرفی��ت در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫‪۷‬میلی��ارد ت��ن ذخیره س��نگ داریم که تاکن��ون حتی ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تن آن را هم به مرحله تولید نرس��انده‌ایم و تا ‪۳۰۰‬‬ ‫سال دیگر هم سنگ داریم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن اتاق بازرگان��ی ایران با انتقاد از‬ ‫اینکه اس��تفاده و عرضه کاالهای مش��ابه سنگ افزایش پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬گفت‪ :‬کاش��ی و س��رامیک از رقیبان سنگ هستند و‬ ‫تولید آنها در چند س��ال گذشته افزایش چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نوع مصرف س��نگ هم درحال تغییر اس��ت و معلوم‬ ‫نیست با این تغییرات تا ‪ ۵۰‬سال آینده کسی به سنگ نیاز‬ ‫داش��ته باش��د یا خیر؟! باید کارخانه‌های فرآوری س��نگ با‬ ‫تولید صادرات‌محور‪ ،‬ارزش‌افزوده بیشتری به‌دست آورند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در هفته گذشته شاهد افزایش تقاضا و رشد ناگهانی‬ ‫قیمت برخی محصوالت فوالدی در بورس کاال بوده‌ایم‪،‬‬ ‫این درحالی است که هم تولیدکنندگان به اندازه کافی‬ ‫قادر به تولید هستند و هم شرایط خاصی پیش نیامده‬ ‫است که گویای افزایش تقاضا در مدت یک هفته باشد‪.‬‬ ‫مگر اینک��ه تولیدکنندگان عرضه خود را در بورس کاال‬ ‫محدود کرده باش��ند یا اینکه خری��داران عالوه بر نیاز‬ ‫خود‪ ،‬متقاضی محصوالت فوالدی ش��ده باشند‪ .‬در این‬ ‫زمینه کارشناسان نظر می‌دهند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹هم‌راستا با قیمت‌های جهانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫با توجه به روند تورم‪ ،‬افزایش قیمت‌ها در این مقطع زمانی لزومی‬ ‫ندارد‪ .‬در این زمینه باید دولت بر این بازار نظارت داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫البته دولت باید فوالدس��ازان را مجبور به عرضه باال در بورس کاال‬ ‫کند‬ ‫تعرفه‌های��ی اس��ت ک��ه کش��ورها ب��رای واردات وضع‬ ‫می‌کنند‪ .‬اگر این قیمت‌ها با نرخ‌های جهانی هماهنگ‬ ‫نباشد‪ ،‬نشان‌دهنده مش��کلی در این باره است و زمینه‬ ‫ایجاد قاچاق را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که چرا‬ ‫تقاضا در ب��ورس کاال افزایش یافته اس��ت‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫فوالدس��ازان با مازاد روبه‌رو هستند و صادرات آنچنانی‬ ‫هم ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود در ماه‌های آینده‬ ‫قیمت‌ها افزایش پیدا‌کند از این‌رو تقاضا افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬وگرنه به اندازه نیاز در بورس کاال عرضه می‌شود‬ ‫و مچین��گ هم انجام می‌ش��ود و درحقیق��ت عرضه‌ها‬ ‫کشف قیمت می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای جو روانی باید تدابیری اندیش�یده‬ ‫شود‬ ‫موضوع این اس��ت که واحدها در صادرات با مش��کل‬ ‫روبه‌رو هستند و باید بیشترین میزان عرضه را در داخل‬ ‫داشته باشند‪ .‬از این رو عرضه باید بیشتر از تقاضا باشد‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��اهد صف تقاض��ا و افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا در هفت��ه گذش��ته بوده‌ایم‪ .‬از ای��ن‌رو برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقدند افزایش قیمت‌ه��ا در بورس کاال‬ ‫طبیعی نیست و به نظر می‌رسد در این زمینه جوسازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این‌باره عزی��ز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان در گفت‌وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫قیمت‌هایی که در بورس کاال به اصطالح کش��ف قیمت‬ ‫می‌شوند‪ ،‬چندان واقعی نیس��تند و بیشتر جنبه روانی‬ ‫دارن��د چراکه در داخل اتفاق خاصی روی نداده اس��ت‪.‬‬ ‫برای نمونه نرخ ورق در یک روز بدون دلیل ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫افزای��ش پیدا می‌کند و روز بعد نی��ز ‪ ۴۰۰‬تومان دیگر‬ ‫رش��د قیمت دارد‪ .‬ای��ن افزایش قیمت از منطق خاصی‬ ‫پیروی نمی‌کند و بیش��تر جنب��ه روانی دارد‪ .‬قنواتی در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬دولت باید برای پیش��گیری از این جو‬ ‫روانی تدابیری بیندیشد تا این افزایش قیمت‌ها را مهار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬تا پیش از این‪ ،‬سقف معینی‬ ‫برای بورس کاال وجود داش��ت ام��ا هم‌اکنون در بورس‬ ‫کاال خرید و فروش به ش��کل س��قف باز کش��ف قیمت‬ ‫می‌ش��ود اما این روند افزایش قیمت‌ها باید با عرضه باال‬ ‫مدیریت ش��ود چراکه افزایش ناگهانی قیمت‌ها بازار را‬ ‫شوکه می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار چگونه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون در بورس کاال تقاضا دو برابر عرضه شده‬ ‫است‪ .‬در زمینه ورق بیشترین تقاضا ثبت شده است‪.‬‬ ‫قنوات��ی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که چه‬ ‫عامل��ی تقاض��ا را بر عرض��ه مقدم کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر س��ود باالدس��تی‌ها افزایش یافته است و‬ ‫به‌طور محدود عرضه می‌کنند‪ .‬وی در ادامه یادآور شد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به روند تورم‪ ،‬افزای��ش قیمت‌ها در این مقطع‬ ‫زمانی لزومی ندارد‪ .‬در این زمینه باید دولت بر این بازار‬ ‫نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ب��ا ورود و نظ��ارت دولت دوب��اره اعتراض‬ ‫فوالدسازها بلند می‌ش��ود که دولت بر قیمت‌ها نظارت‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته دولت باید فوالدس��ازان را‬ ‫مجبور ب��ه عرضه باال در بورس کاال کند‪ ،‬در این‌صورت‬ ‫قیمت‌ها کاه��ش پیدا می‌کند چون فوالدس��ازان قول‬ ‫داده بودن��د که عرضه را افزای��ش بدهند تا قیمت‌ها در‬ ‫بازار تنظیم ش��ود‪ .‬قنواتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در سال‬ ‫جاری انتظار داشتیم قیمت‌ها تا حدی به حالت تثبیت‬ ‫برسد‪ .‬باید تولیدکنندگان تالش کنند شرایط بازار را به‬ ‫حالت تعادل برس��انند چون در اس��فند سال گذشته با‬ ‫یک ش��رایط باثباتی به این طرف سال حرکت کردیم‪،‬‬ ‫تورم و افزایش نرخ فش��ار زی��ادی را بر مصرف‌کننده و‬ ‫مردم وارد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی هیچ‌کس را خوشحال نمی‌کند‬ ‫همچنین مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به تغییر نرخ‬ ‫فوالد گرم در بورس کاال اشاره کرد و گفت‪ :‬معامالت بر‬ ‫اساس قیمت‌های تغییر داده شده هم در حوزه شمش و‬ ‫هم در حوزه فوالد‪ ،‬انجام شد و نمی‌توان گفت که نتیجه‬ ‫ایده‌آلی به‌دست آمده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش بورس‌نی��وز‪ ،‬منص��ور ی��زدی‌زاده دلیل‬ ‫اظه��ارات خود را گرانی بازار عنوان و اظهار کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که محصولی گران فروخته می‌ش��ود‪ ،‬هیچ‌کس ازجمله‬ ‫تولیدکننده از شرایط بازار خوشحال نمی‌شود‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده تاکید ک��رد‪ :‬تولیدکننده‌ه��ا به مهم‌ترین‬ ‫عامل��ی که در عرضه و تقاضا عالقه‌مند هس��تند‪ ،‬ثبات‬ ‫نرخ اس��ت چراکه همواره قیمت‌ه��ا مانند تیغ دولبه‌ای‬ ‫بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفهان همچنی��ن به نقش‬ ‫بورس کاال در تعیین نرخ پایه برخی محصوالت اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با توجه به شرایط حاکم بر کشور و دغدغه‬ ‫دولت مبنی بر جلوگیری از سوءاس��تفاده برخی دالالن‬ ‫سبب شده در سازمان‌هایی مانند بورس‪ ،‬قیمت‌گذاری‬ ‫اتفاق بیفتد اما س��قفی قرار داده نش��ده و همواره نرخ‬ ‫پای��ه اعالم می‌ش��ود که منطبق با ضواب��ط بورس کاال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تاکن��ون همراه��ی خوبی با‬ ‫برنامه‌های بورس کاال انجام ش��ده و اگر نوسان قیمتی‬ ‫ه��م اتف��اق افتاده‪ ،‬ب��ه عملکرد ب��ازار و دالیل��ی مانند‬ ‫نوس��ان نرخ ارز برمی‌گردد‪ .‬به گفته یزدی‌زاده‪ ،‬یکی از‬ ‫س کاال این اس��ت که این مرجع‬ ‫کارکرده��ای مهم بور ‌‬ ‫تابع عرضه و تقاضاس��ت و افزای��ش و کاهش قیمت‌ها‬ ‫هم گواه این عملکرد بوده اس��ت‪ .‬تغییر نرخ فوالد گرم‬ ‫در بورس‌کاال تابع عرضه و تقاضای انجام ش��ده است و‬ ‫گرانی بازار فوالد هیچ‌کس را خوشحال نمی‌کند‪.‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫منصور یزدی‌زاده‬ ‫افزایش ‪ ۶۰‬درصدی نرخ مصالح ساختمانی در تهران‬ ‫شاخص نرخ نهاده‌های ساختمان مسکونی تهران در زمستان‬ ‫سال گذشته در حالی به عدد ‪ ۳۵۶.۴‬رسید و نسبت به شاخص‬ ‫فصل مش��ابه سال گذش��ته‪ ۵۹.۷ ،‬درصد افزایش نشان داد که‬ ‫آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از رشد نرخ مسکن در فروردین‬ ‫بود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬رش��د نرخ مس��کن در یک سال گذشته‬ ‫نشان می‌دهد مصالح ساختمانی نیز نقشی اساسی در این رشد‬ ‫ایفا کرده اس��ت‪ .‬مرکز آمار ایران گزارش شاخص نرخ نهاده‌های‬ ‫س��اختمان‌های مسکونی ش��هر تهران فصل زمستان ‪( ۱۳۹۷‬بر‬ ‫مبنای س��ال پایه ‪ )۱۳۹۰‬را در حالی منتش��ر کرد که در چند‬ ‫روز گذش��ته نیز بانک مرکزی‪ ،‬متوسط نرخ هر مترمربع مسکن‬ ‫نخس��تین مجتمع فوالدی س��واحل راهبردی مکران در چابهار‬ ‫برای تحقق تولید ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد در این س��واحل بر مبنای‬ ‫ماموریت اس��ناد باالدس��تی‪ ،‬یک س��ال دیگر تولیدش را ش��روع‬ ‫می‌کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هاب جدید فوالدی ایران در س��واحل‬ ‫مکران به مرکزیت چابهار س��رعت گرفته و روی ریل افتاده است‪،‬‬ ‫پیمانکار برآورد کرده تولید آزمایشی و سپس تجاری فوالد چابهار‬ ‫از میانه س��ال ‪ ۹۹‬آغاز می‌ش��ود و این مسئله محرکی برای توسعه‬ ‫و آغازگ��ر تحول در مکران خواهد بود‪ .‬کارشناس��ان بین‌المللی و‬ ‫اقتصاددانان گواهی می‌دهن��د چابهار‪ ،‬قلب مکران‪ ،‬آینده اقتصاد‬ ‫ایران اس��ت؛ در شرایطی که بندرهای خلیج‌فارس کم‌کم به‌خاطر‬ ‫محدودیت‌های اقتصادی‌وسیاس��ی توأمانی که دارند از دور خارج‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬چش��م امید صادرات‪ ،‬واردات و در ی��ک کالم تجارت‬ ‫و ترانزیت ایران س��واحل اقیانوس کش��ور در مک��ران و تنها بندر‬ ‫اقیانوس��ی ایران‪ ،‬چابهار اس��ت‪ .‬موقعیت ویژه چابهار در خارج از‬ ‫خلیج‌فارس و دسترس��ی آس��ان آن به آب‌ها‪ ،‬مسیرها و بازارهای‬ ‫اصلی بین‌المللی‪ ،‬از س��ال‌ها قبل چابهار را بر س��ر زبان‌ها انداخته‬ ‫در ته��ران را ‪ ۱۱‬میلی��ون و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان اع�لام کرده بود‪.‬‬ ‫شاخص نرخ نهاده‌های س��اختمان‌های مسکونی شهر تهران در‬ ‫فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬به عدد ‪ ۳۵۶.۴‬رسید که این رقم نسبت‬ ‫به ش��اخص فصل قبل (‪ ۷.۷ ،)۳۳۱.۰‬درصد و نسبت به شاخص‬ ‫فصل مش��ابه س��ال قبل (‪ ۵۹.۷ ،)۲۲۳.۱‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬درصد تغییرات میانگین شاخص ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به میانگین شاخص ‪ ۴‬فصل منتهی‬ ‫به زمستان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪ ۴۷.۸‬درصد بوده که نسبت به‬ ‫همین آمار در فصل قب��ل (‪ ۳۷.۳‬درصد) با افزایش روبه‌رو بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم‌ترین نهاده بخش ساختمان را می‌توان به آهن‌آالت‬ ‫اختصاص داد که رشد باالیی نیز داشته است‪ .‬در فصل زمستان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬شاخص نرخ گروه «آهن‌آالت‪ ،‬میلگرد و پروفیل در‬ ‫و پنجره و نرده» با ‪۲۰.۴‬درصد نس��بت به فصل قبل بیش��ترین‬ ‫تاثیر را در شاخص کل داشته است‪ .‬گروه «چوب» با ‪۱۴.۲‬درصد‬ ‫افزایش و گروه «سیمان‪ ،‬بتن‪ ،‬شن و ماسه» با ‪۹.۸‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش ش��اخص نرخ نهاده‌های‬ ‫س��اختمان‌های مسکونی ش��هر تهران داش��ته‌اند‪ .‬همچنین در‬ ‫این فصل‪ ،‬از بین تمامی گروه‌ها‪ ،‬گروه «شیش��ه» با ‪۵.۵‬درصد‪،‬‬ ‫گروه «شیرآالت بهداش��تی» با ‪۳.۲‬درصد‪ ،‬گروه «ایزوگام و قیر‬ ‫و گونی و آس��فالت» با ‪۱.۱‬درصد‪ ،‬گروه «یراق‌آالت در و پنجره»‬ ‫مجتمع فوالد مکران شهریور ‪ ۹۹‬وارد مدار تولید می‌شود‬ ‫است‪ .‬اسناد باالدستی کشور‪ ،‬سواحل مکران و چابهار را مامور کرده‬ ‫اس��ت بخش مهمی از صنایع استراتژیک را در خود جای دهد که‬ ‫مهم‌ترین آن فوالد و پتروشیمی در کل با ظرفیت ‪۴۰‬میلیون تن‬ ‫در سال است‪ .‬بر اساس طرح جامع فوالد کشور و سیاست توسعه‬ ‫صنای��ع ف��والدی در نزدیکی آب‪ ،‬تولید ‪۱۰‬میلی��ون تن فوالد در‬ ‫ی شده است‪ .‬صنایع فوالد به سبب اینکه‬ ‫سواحل مکران پیش‌بین ‌‬ ‫آب بس��یار زیادی مصرف می‌کنند باید درجایی مناس��ب باشند؛‬ ‫درحال‌حاضر بیش��تر فوالدس��ازی‌های کشور در مرکز واقع‌شده و‬ ‫گ شده است‪.‬‬ ‫مشکل تامین آب برای آنها تبدیل به یک معضل بزر ‌‬ ‫از میانه سال ‪ ۹۴‬استقرار صنایع فوالدی در چابهار عملیاتی شده‬ ‫اس��ت و ش��رکت فوالد مکران با سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی‬ ‫برای س��اخت مجتمعی فوالدی با ظرفی��ت ‪ ۳.۲‬میلیون تن آهن‬ ‫اس��فنجی در دو فاز تش��کیل شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل منطقه آزاد‬ ‫چابهار در این زمینه گفت‪ :‬مجتمع فوالد مکران به‌عنوان نخستین‬ ‫کارخانه فوالد س��واحل مکران برای رسیدن به هدف تولید ساالنه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد‪ ،‬هم‌اکنون ‪۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫عبدالرحی��م کردی افزود‪ :‬درباره پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬بخش عمده‬ ‫فعالیت فوالد در بحث کوره ‪ ۴۵۰۰‬تنی و رفورمر است که ساخت‬ ‫ک��وره تم��ام ش��ده و هم‌اکنون عملیات نصب ک��وره و رفورمر ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪۷۰‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از ‪ ۲‬هفته‬ ‫گذش��ته فعالیت مجتمع رش��د چشمگیری داش��ته چراکه منابع‬ ‫پروژه به میزان ‪ ۱۱۲‬میلیون یورو از صندوق توس��عه ملی تامین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در مجموع برای فاز نخست با منابع صندوق توسعه‬ ‫و آورده اولیه حدود ‪ ۱۴۰‬میلیون یورو س��رمایه‌گذاری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه داد‪ :‬فاز نخس��ت این مجتمع‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱.۶‬میلیون تن آهن اس��فنجی اواس��ط سال ‪ ۹۹‬تولید‬ ‫آزمایش��ی را ش��روع می‌کند و درمجموع پس از ساخت فاز دوم و‬ ‫نهایی آن ظرفیت این مجتمع به ‪ ۳.۲‬میلیون تن خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬البته زمان‌بندی ما با توجه به ش��رایط جدید و‬ ‫سخت شدن تامین تجهیزات مقداری عقب‌افتاده است‪ ،‬در برنامه‬ ‫اولیه قرار بود پایان سال ‪ ۹۸‬با رسیدن گاز به چابهار‪ ،‬فوالد تولید‬ ‫آزمایش��ی خود را آغاز کند که با ش��رایط جدید در تامین منابع‬ ‫ب��ا ‪ ۰.۲۶‬درصد و گروه «گچ و گچ‌کاری» با ‪۰.۷‬درصد به ترتیب‬ ‫بیش��ترین درصد کاهش را به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬متوس��ط نرخ خرید و فروش یک متر مربع زیربنای‬ ‫واحد مس��کونی معامله شده در فروردین سال جاری نیز با ‪۲.۱‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به ماه قبل و ‪ ۱۰۳.۹‬درصد رش��د نسبت‬ ‫به ماه مشابه سال قبل به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫تعداد معامالت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین‬ ‫ماه امس��ال به ‪ ۳.۴‬هزار واحد مس��کونی رسید که نسبت به ماه‬ ‫قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۷۳.۳‬و ‪ ۳۲.۲‬درصد کاهش‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫و تجهی��زات خ��ط لول��ه و همچنین مجتمع‪ ،‬ش��هریور ‪ ۹۹‬تولید‬ ‫آزمایشی ش��روع خواهد شد‪ .‬وی درباره س��رمایه‌گذاران مجتمع‬ ‫فوالد هم گفت‪ :‬تا سال گذشته سهام فوالد میان ایمیدرو‪ ،‬سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬منطقه آزاد چابهار‬ ‫و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی پخش‬ ‫ب��وده ک��ه با توج��ه به راهبرد ما برای واگذار س��هام ب��ه بومیان و‬ ‫سرمایه‌گذاران بومی و دنبال کردن این موضوع‪ ،‬خوشبختانه سال‬ ‫گذشته به میزان ‪ ۴۰‬سهام به یک سرمایه‌گذار بومی استان واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬کردی ادامه داد‪ :‬هم‌زمان با س��اخت ای��ن مجتمع به‌عنوان‬ ‫نخس��تین مجتمع فوالدس��ازی س��واحل مکران‪ ،‬مذاکرات برای‬ ‫استقرار صنایع فوالدی دیگر برای رسیدن به ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تنی مصوب برنامه شش��م‪ ،‬برنامه توس��عه س��واحل مکران و طرح‬ ‫جامع فوالد ایران آغاز ش��ده و ش��رکت کاویان پاسارگاد با تحویل‬ ‫زمین قرار است در برنامه‌ای جامع تولید ‪ ۳.۲‬میلیون تن فوالد را‬ ‫در دو فاز همچون مجتمع فوالد مکران در دستور کار داشته باشد‬ ‫که ظرفیت تولید فوالد در مکران را ‪ ۶‬میلیون تن افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫شنیده می‌ش��ود که اس��تراتژی پیش‌روی‬ ‫فوالدی‌ها در شرایط کنونی‪ ،‬فرار رو به جلو به‬ ‫منظور ثبت و ترس��یم سطوح جدید قیمت‌ها‬ ‫در این بازار است‪.‬‬ ‫همچنین تعجیل و شتاب افزایش قیمت‌ها‬ ‫در حوزه مقاطع طویل فوالدی در این شرایط‬ ‫حس��اس‪ ،‬بدون توجه به پاس��خ ی��ا بازخورد‬ ‫تقاضای واقعی بازار‪ ،‬تالش برای باالکش��اندن‬ ‫نرخ‌های کف یا ارتق��ای قیمت‌های داخلی با‬ ‫کمک گرفتن از وضعی��ت التهابی موجود در‬ ‫بازارهای داخلی است‪.‬‬ ‫استراتژی به این شکل تعریف شده که برای‬ ‫نمونه اگ��ر قیمت‌های داخل��ی بتواند در این‬ ‫آشفته‌بازار رکورد ‪۳۰‬درصد افزایش قیمت‌ها‬ ‫را در این مقطع زمانی حساس بازار داخلی به‬ ‫ثبت برس��اند‪ ،‬حتی اگر تقاضا عقب نشسته و‬ ‫خریداری نباشد‪ ،‬این یک موفقیت برای جبهه‬ ‫فوالدساز به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫چراکه به‌زودی ش��اهد سرازیر شدن دوباره‬ ‫عرضه‌ه��ای فوالدی‌ها به بازار داخلی خواهیم‬ ‫بود که در آن صورت بازهم حصول یک تیر و‬ ‫چند نشان برای فوالدی‌ها خواهد بود؛ به این‬ ‫ش��کل که ابتدا نرخ‌های ارتقا یافته بازار باعث‬ ‫باال کش��اندن نرخ رقابتی بورس در معامالت‬ ‫آتی خواهد ش��د و دوم به ف��رض اینکه بازار‬ ‫ب��ه‌زودی عقب‌نش��ینی را آغاز کن��د‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫چیزی از دس��ت نداده‌اند بلک��ه از ‪۳۰‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته فرضی‪ ،‬حت��ی اگر نیمی از آن‬ ‫تعدیل یافت��ه و کاهش پیدا کند‪ ،‬بازهم برای‬ ‫س��مت عرضه‌کنندگان فوالد ی��ک امتیاز به‬ ‫شمار خواهد رفت‪.‬‬ ‫جالب اس��ت ک��ه در این فرآین��د فرضی‪،‬‬ ‫عقب‌نش��ینی در بازار آین��ده هم یک رضایت‬ ‫نس��بی برای تقاضا ب��ه ارمغ��ان خواهد آورد‬ ‫چراکه خرس��ند از ش��روع عقب‌نشینی برای‬ ‫نمون��ه ‪۵‬درصدی این س��ناریو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این یک واقعیتی اس��ت که متاس��فانه بازار و‬ ‫متقاضی به این روند آش��نا‪ ،‬مدت‌هاس��ت که‬ ‫عادت کرده است‪.‬‬ ‫برخورد سلیقه‌ای نشود‬ ‫مشکلی برای صادرات‬ ‫نداریم‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬امکان��ات موجود ازجمله س��نگ آهن‪،‬‬ ‫ان��رژی و نی��روی کار ارزان‪ ،‬تولید ف��والد را با‬ ‫مزی��ت همراه کرده‪ ،‬چنانچه در داخل کش��ور‬ ‫با برخوردهای س��لیقه‌ای و شخصی مانع ایجاد‬ ‫نکنند‪ ،‬مشکلی در صادرات نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام س��بحانی با اش��اره‬ ‫ب��ا تاثیر تحریم‌ه��ا بر بازار ف��والد عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحریم‌ه��ا نمی‌تواند تاثیر زی��ادی بر صادرات‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان داشته‬ ‫باش��د و با بهره‌ب��رداری بهین��ه منابع موجود‪،‬‬ ‫می‌ت��وان با چینی‌ها هم در ب��ازار فوالد رقابت‬ ‫ک��رد‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬صادرات‬ ‫فوالد و تولیدات معدنی در س��ال‌های گذشته‬ ‫با وج��ود تحریم انجام ش��د‪ ،‬هرچن��د فرآیند‬ ‫صادرات پیچیده می‌شود‪ .‬سبحانی همچنین با‬ ‫اشاره به میزان ظرفیت تولید فوالد عنوان کرد‪:‬‬ ‫اکنون به اس��تناد آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ظرفیت تولید ف��والد ‪ ۳۵‬میلیون تن‬ ‫اس��ت و تولید س��ال ج��اری ه��م حداقل ‪۲۵‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد محقق خواهد ش��د‪ .‬رئیس‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه این موض��وع که فوالد در داخ��ل به میزان‬ ‫خاصی مصرف می‌ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬میلیون تن از فوالد در داخل مصرف‬ ‫شود‪ ،‬می‌توان ‪ ۱۰‬میلیون تن آن را صادر کرد‪.‬‬ ‫پیش‌تر دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫گفته بود‪ ،‬امروز فوالد ایران به عنوان ارزان‌ترین‬ ‫فوالدهای تولیدی جهان اس��ت و چینی‌ها قادر‬ ‫به رقابت قیمتی با ایران هس��تند؛ درصورتی‌که‬ ‫با مشکالت تحریمی و نقل و انتقال پول روبه‌رو‬ ‫نش��ویم‪ ،‬سال ‪ ۹۸‬مزیت صادراتی خوبی در این‬ ‫بخش خواهیم داشت‪ .‬الزم به یادآوری است‪۳ ،‬‬ ‫ماه نخس��ت ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۳‬ماه پایانی سال‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬به ترتیب چی��ن با تولید ‪۲۳۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۹‬ه��زار تن‪ ،‬هند ب��ا ‪۲۷‬میلیون و‪۳۳۳‬هزار‬ ‫ت��ن‪ ،‬ژاپن با ‪۲۴‬میلیون و ‪ ۹۷۱‬هزار تن‪ ،‬امریکا‬ ‫ب��ا ‪ ۲۲‬میلی��ون و ‪ ۲۲۶‬هزار تن و کره‌جنوبی با‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۱۰۸‬هزار تن‪ ۵ ،‬کش��ور شاخص‬ ‫فوالدساز جهان بودند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درب��اره افزایش نرخ‌های فوالد در بورس کاال در هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬س��یدرضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دلیل تهدیدهای جدیدی که در حوزه نفت از س��وی‬ ‫امریکا اعمال ش��ده است‪ ،‬سیاست‌های دولت بر این امر‬ ‫پیش رفته که تا آنجا که ممکن است به سمت صادرات‬ ‫غیرنفتی پیش برویم‪ ،‬سال گذشته سهمیه‌ای در بورس‬ ‫کاال در نظر گرفته شد که تولیدکنندگان پس از عرضه‬ ‫در ب��ورس کاال‪ ،‬به صادرات بپردازند اما به لحاظ قیمت‬ ‫س��قف بورس کاال برداشته شده اس��ت و عرضه‌ها باید‬ ‫کشف قیمت ش��وند‪ .‬شهرس��تانی در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬هم‌اکن��ون نیز به‌نظر می‌رس��د‪ ،‬ن��رخ دالر روند‬ ‫افزایشی درپیش گرفته است و برخی واحدها‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫برای تولید محصوالتی چون میلگرد و‪ ...‬را از بورس کاال‬ ‫خریداری می‌کنند تا صادرات بیش��تری را انجام دهند‬ ‫و همین موضوع بی��ن واحدها‪ ،‬رقابتی را در بورس کاال‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬از این‌رو با توجه این شرایط و رقابتی‬ ‫که ایجاد ش��ده‪ ،‬قیمت‌ها در حال افزایش اس��ت‪ ،‬البته‬ ‫ب��ه گمان من نرخ‌ها در حال واقعی و نزدیک ش��دن به‬ ‫قیمت‌های جهانی هستند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که فک��ر نمی‌کنید‬ ‫قیمت‌ها بدون دلیل در حال افزایش است‪ ،‬گفت‪ :‬گمان‬ ‫می‌کنم قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک‬ ‫ی شوند‪ .‬نرخ هر تن شمش در بازار جهانی حدود ‪۴۸۰‬‬ ‫م‌‬ ‫تا ‪ ۵۰۰‬دالر اس��ت‪ .‬اگر قیمت‌ه��ای داخلی را با همین‬ ‫نرخ ارز آزاد که باالی ‪ ۱۴‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬محاس��به‬ ‫کنیم‪ ،‬هم‌اکنون قیمت‌های م��ا ‪۳۰‬درصد زیر نرخ‌های‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫این عض��و هیات‌مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که در کش��ور ما ف��والد با‬ ‫انرژی‌های ارزان‌تری تهیه می‌ش��ود‪ ،‬به نظر نمی‌رس��د‬ ‫که اگر قیمت‌های داخلی محصوالت فوالدی ‪۳۰‬درصد‬ ‫زیر قیمت‌ه��ای جهانی اس��ت‪ ،‬منطقی باش��د‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬موضوع این اس��ت که اگر نرخ ان��رژی ارزان‌تر از‬ ‫خارج اس��ت اما از س��ویی به ‌ره‌های بانکی باالیی برای‬ ‫تولیدکنن��دگان وجود دارد‪ ،‬از ای��ن‌رو هزینه‌های مازاد‬ ‫و ن��رخ کاالهایی چون الکت��رود و فروآلیاژها که قیمتی‬ ‫باالتر از بازار آزاد دارند‪ ،‬موضوع نرخ انرژی را سربه‌س��ر‬ ‫می‌کند‪ .‬از این‌رو قیمت‌های داخلی این ظرفیت را دارند‬ ‫که به نرخ‌های جهانی نزدیک شوند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه توضیح داد‪ :‬ب��رای نمونه فلزی‬ ‫مانند طال را درنظر بگیرید‪ ،‬با قیمت‌های جهانی به‌طور‬ ‫کامل هماهنگ اس��ت‪ .‬طال یک نوع فلز است‪ ،‬فوالد هم‬ ‫یک نوع فلز‪ ،‬البته طال بس��یار ارزشمندی است و انتقال‬ ‫آن به سادگی انجام می‌‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو به سرعت خود‬ ‫را با بازارهای جهان��ی هماهنگ می‌کند‪ .‬فوالد هم نرخ‬ ‫بین‌الملل��ی دارد و اخت�لاف آن در زمینه حمل‌ونقل و‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش قیمت‌ محصوالت فوالدی فرار رو‌ به جلوی فوالد‌سازان؟‬ ‫گمانه‌هایی‬ ‫درباره افزایش‬ ‫نرخ محصوالت‬ ‫فوالدی‬
‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫وام ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی برای دوگانه‌سوز کردن خودرو‬ ‫عقب‌ماندگی از رقیب‬ ‫نداریم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توسعه‬ ‫نف��ت ایران با بیان ب��ه اینکه تاکنون منابع‬ ‫خوبی برای توس��عه غرب کارون اختصاص‬ ‫داده شده و دس��تاوردهای قابل‌توجهی نیز‬ ‫در این حوزه حاصل ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به جرأت می‌توان گفت عقب‌ماندگی‬ ‫از ش��ریک و رقیب خ��ود در این بخش از‬ ‫میدان‌های مش��ترک نداریم و توانسته‌ایم‬ ‫در این ش��رایط کنونی و بحرانی کشور‪ ،‬از‬ ‫منافع ملی دفاع کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عموم��ی «متن»‪ ،‬تورج‬ ‫دهقان��ی در حاش��یه بیس��ت‌وچهارمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی نفت در نشس��تی‬ ‫خب��ری ب��ا بی��ان اینک��ه اجرای توس��عه‬ ‫میدان‌های نفتی در غ��رب کارون‪ ،‬موجب‬ ‫می‌شود تا تولید نفت از این منطقه تا پایان‬ ‫س��ال روزانه ‪ ۵۰‬هزار بش��که بیشتر شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولید نف��ت در غرب کارون تا پیش‬ ‫از وقوع س��یل ‪ ۲۴۰‬هزار بشکه در روز بود‌‬ ‫اما به دلیل س��یل این رقم کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تولی��د در این مناطق‬ ‫بالفاصله بعد از فروکش کردن آب‪ ،‬به ارقام‬ ‫قبلی بازخواهد گشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫در حوزه میدان‌های مشترک غرب کارون‪،‬‬ ‫عقب‌ماندگ��ی نداریم و نی��روگاه برق غرب‬ ‫کارون تا پایان امس��ال راه‌ان��دازی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دهقانی با اش��اره به اینک��ه تمرکز اصلی‬ ‫ش��رکت متن در حوزه غ��رب کارون بوده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ای��ن حوزه به عنوان یک حوزه‬ ‫پرظرفی��ت افزون‌‌ب��ر ‪ ۷۰‬میلی��ارد بش��که‬ ‫ذخیره نفتی را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬طرح‌های بس��یاری برای‬ ‫توس��عه میدان‌ه��ای غ��رب کارون و دیگر‬ ‫میدان‌های نفتی و همچنین طرح‌هایی که‬ ‫به‌تازگی در قالب‌ ای‌پی‌سی واگذار شده‪ ،‬در‬ ‫دست اجراست‪.‬‬ ‫دهقان��ی همچنین از راه‌ان��دازی نیروگاه‬ ‫برق غرب کارون تا پایان س��ال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برای نخستین‌بار شرکت متن از برق‬ ‫نیروگاه حوزه غرب کارون برای فعالیت‌های‬ ‫تجاری خود استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫گاز رسانی بیش از‬ ‫‪ ۳‬هزار روستا تا پایان سال‬ ‫مدیر گازرسانی ش��رکت ملی گاز ایران‬ ‫اعالم کرد که مطابق برنامه گازرسانی سال‬ ‫‪ ،۹۷‬امسال به بیش از ‪ ۳‬هزار روستا و ‪۴۹‬‬ ‫شهر گازرسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��رکت ملی گاز‪ ،‬س��عید‬ ‫تو‌چهارمین‬ ‫مومن��ی در حاش��یه بیس�� ‌‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫ی با بیان اینک��ه در یک دهه‬ ‫و پتروش��یم ‌‬ ‫گذشته توسعه گازرس��انی در کشور رشد‬ ‫کم‌نظیری داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گازرسانی‬ ‫س��بب افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی‬ ‫در کشور شده است‪ ،‬ضمن آنکه مهاجرت‬ ‫معکوس از شهرها به روستاها را به همراه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی مصرف گاز کش��ور در س��ال ‪ ۹۶‬را‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد مترمکع��ب اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این مقدار گاز در صورتی که‬ ‫با س��وخت مایع جایگزین می‌ش��د از نظر‬ ‫اقتصادی و زیس��ت‌محیطی برای کش��ور‬ ‫فاجعه‌آمیز بود‪.‬‬ ‫مدیر گازرسانی ش��رکت ملی گاز ایران‬ ‫مصرف گاز بخش نیروگاهی در سال ‪ ۹۷‬را‬ ‫‪ ۷۰‬میلی��ارد مترمکعب‪ ،‬مصرف گاز بخش‬ ‫صنایع را ‪ ۴۵‬میلی��ارد مترمکعب و مقدار‬ ‫مص��رف گاز بخش خانگی و تجاری را ‪۸۶‬‬ ‫میلیارد مترمکعب عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون یک هزار و ‪۱۴۲‬‬ ‫ش��هر به همراه ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۷۲۹‬روستا در‬ ‫کش��ور از نعم��ت گاز طبیع��ی برخوردار‬ ‫هس��تند که برای گازرس��انی به آنها ‪۳۵۲‬‬ ‫ه��زار کیلومتر ش��بکه و ‪ ۳۷‬هزار کیلومتر‬ ‫خط��وط اصل��ی انتق��ال گاز اجرا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مومنی با اش��اره به استفاده شرکت ملی‬ ‫گاز ای��ران از بن��د «ق» تبص��ره ‪ ۲‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۳‬برای توسعه گازرسانی‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اکنون س��رانه انش��عاب گاز‬ ‫برای نصب هر علم��ک ‪ ۱۲‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت و در صورتی که هزینه گازرس��انی‬ ‫برای ه��ر خانوار یا نصب هر علمک از این‬ ‫مقدار تجاوز کند‪ ،‬به معنای آن اس��ت که‬ ‫گازرس��انی صرفه اقتصادی ندارد و باید از‬ ‫سوخت جایگزین استفاده شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمید قاسمی‬ ‫سهم گاز از‬ ‫سبد انرژی ما‬ ‫درحال‌حاضر ‪۱۳‬‬ ‫درصد است‬ ‫مدیر س��ی‌ان‌جی ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی ایران با بی��ان اینکه درحال‌حاضر‬ ‫ظرفی��ت جایگزینی بی��ش‌از ‪ ۴۰‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫با س��ی‌ان‌جی درخودروها وجود دارد اما تاکنون ‪۲۱‬‬ ‫میلیون مترمکعب س��ی‌ان‌جی جایگزین بنزین شده‪،‬‬ ‫از اختصاص وام ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی برای دوگانه‌سوز‬ ‫کردن خودروها خبر داد‪.‬‬ ‫اردش��یر دادرس‪ ،‬رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران‬ ‫س��ی‌ان‌جی نی��ز اع�لام کرد که ب��ر مبن��ای مصوبه‬ ‫هیات‌وزیران‪ ،‬قیمت س��ی‌ان‌جی از اول خرداد امسال‬ ‫‪ ۱،۳۹۲‬ری��ال افزایش پیدا می‌کند که برای توس��عه‬ ‫صنعت س��ی‌ان‌جی‪ ،‬الزامات ایمنی و هوشمندسازی‬ ‫جایگاه‌ها استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬حمی��د قاس��می در حاش��یه‬ ‫تو‌چهارمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت در‬ ‫بیس�� ‌‬ ‫ی با اشاره به اینکه س��هم گاز از سبد‬ ‫نشس��تی خبر ‌‬ ‫انرژی ما درحال‌حاضر ‪ ۱۳‬درصد اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در برنام��ه اولیه قرار بود این س��هم معادل ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫باشد که نش��ان می‌دهد کم‌کاری‌هایی در این بخش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ظرفی��ت جایگزینی بیش از ‪ ۴۰‬میلیون لیتر بنزین با‬ ‫سی‌ان‌جی در خودروها وجود دارد اما تاکنون ‪ ۲۱‬میلیون مترمکعب‬ ‫سی‌ان‌جی جایگزین بنزین شده است‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر‬ ‫گاز جهان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاض��ر حدود ‪۲۵۰۰‬‬ ‫جایگاه س��ی‌ان‌جی در حال بهره‌برداری است و ‪۱۲۰‬‬ ‫جایگاه تا پایان سال به آن اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر س��ی‌ان‌جی گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر ظرفیت‬ ‫جایگزین��ی بی��ش از ‪ ۴۰‬میلی��ون لیت��ر بنزی��ن ب��ا‬ ‫س��ی‌ان‌جی در خودروها وجود دارد ام��ا تاکنون ‪۲۱‬‬ ‫میلیون مترمکعب س��ی‌ان‌جی جایگزین بنزین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاس��می با اشاره به اینکه در بخش تولید تجهیزات‬ ‫ای��ن صنعت ‪ ۹۰‬درصد خودکفا هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۶‬کارخان��ه بزرگ مخزن‌س��ازی و ‪ ۴‬ش��رکت بزرگ‬ ‫کمپرسورسازی در کشور فعال هستند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اعالم کرد‪ :‬برای اس��تقبال خودروها‬ ‫از سوخت س��ی‌ان‌جی‪ ،‬وام ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی برای‬ ‫خودروهای کار در نظر گرفته ش��ده که پیگیری این‬ ‫ط و دریافت کد‬ ‫وام از طری��ق ورود به س��امانه مرب��و ‌‬ ‫رهگیری انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخ��ش فرآورده‌های نفتی‪ ،‬مصرف س��ی‌ان‌جی در‬ ‫ط��ول ‪ ۳‬ماه گذش��ته یک‌میلی��ون مترمکعب اضافه‬ ‫شده که هر یک مترمکعب اس��تفاده از گاز به میزان‬ ‫‪ ‌۶۰۰۰‬تومان صرفه‌جویی برای اقتصاد کشور به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قاس��می در پاس��خ به پرس��ش یکی از خبرنگاران‬ ‫مبنی‌بر اینکه در گذشته اخباری از انفجار خودروهای‬ ‫گازسوز شنیده ش��ده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار خودرو توس��ط وزارت نفت دوگانه‌س��وز شد که‬ ‫تاکن��ون هیچ‌ک��دام از آنه��ا دچار حادثه نش��ده‌اند و‬ ‫تنها ‪ ۸۳‬م��ورد از خودروها در بخش‌ه��ای زیرپله‌ای‬ ‫دوگانه‌سوز شدند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست خبری‪ ،‬اردشیر دادرس‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن صنفی جایگاه‌داران س��ی‌ان‌جی اعالم کرد که‬ ‫ب��ر مبنای مصوبه هیات‌وزیران‪ ،‬قیمت س��ی‌ان‌جی از‬ ‫اول خرداد امس��ال ‪ ۱،۳۹۲‬ریال افزایش پیدا می‌کند‬ ‫که برای توس��عه صنعت سی‌ان‌جی‪ ،‬الزامات ایمنی و‬ ‫هوشمندسازی جایگاه‌ها استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی درحال‌حاض��ر ‪ ۴.۵‬میلیون خودروی‬ ‫گازس��وز در س��طح کش��ور داریم ک��ه در حدود ‪۲۱‬‬ ‫میلی��ون مترمکع��ب گاز مص��رف می‌کنن��د که این‬ ‫رق��م جایگزی��ن ‪ ۲۱‬میلی��ون لیتر بنزین در کش��ور‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫دادرس با بیان اینکه طرح کارت اعتباری س��وخت‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تومانی ب ‌ه جای یارانه را پیشنهاد کرده‌ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طرح ‪ ۲۰‬میلیون نفر از جمعیت کش��ور را‬ ‫شامل می‌شود که برای دولت توجیه اقتصادی دارد و‬ ‫برای تاکسی‌ها هزینه یک میلیون تومانی برای خرید‬ ‫بنزین جایگزین می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی تولید محصوالت پتروش��یمی تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬تنوع محص��والت و مقاص��د صادراتی صنعت‬ ‫پتروشیمی باعث ش��ده این صنعت مانند صنعت نفت خام‬ ‫تحریم‌پذیر نباشد‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬بهزاد محمدی‬ ‫در حاش��یه بیست‌و‌چهارمین نمایش��گاه بین‌المللی نفت در‬ ‫نشس��تی خبری با اش��اره به تفاوت‌های موجود بین صنعت‬ ‫پتروش��یمی و نفت خام‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در صنعت نفت خام‬ ‫ت اما صنعت پتروشیمی شامل‬ ‫مقاصد صادراتی مشخص اس ‌‬ ‫‪ ۳۵۰‬نوع محصول اس��ت که به صدها خریدار در ده‌ها نقطه‬ ‫کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن صنعت پتروش��یمی انعطاف‌پذیری‬ ‫زی��ادی نس��بت به صنع��ت نف��ت دارد‌ اما مزی��ت صنعت‬ ‫پتروشیمی نافی این مسئله نیست که باید خودمان را برای‬ ‫مقابله با تحریم‌ها آماده کنیم که در این راس��تا کارگروهی‬ ‫پتروشیمی تحریم‌پذیر نیست‬ ‫برای بررسی خطرهای احتمالی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ادامه‬ ‫ضمن توضیح دادن درباره پروژه‌های صنعت پتروشیمی‪ ،‬از‬ ‫افزای��ش ‪ ۴۶‬درصدی در ظرفیت ای��ن صنعت‪ ،‬افزایش ‪۷۰‬‬ ‫درص��دی در تولید محص��والت پتروش��یمی و افزایش ‪۴۶‬‬ ‫درصدی درآمد این صنعت تا سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ظرفی��ت اس��می صنع��ت پتروش��یمی‬ ‫درحال‌حاضر معادل ‪ ۶۴‬میلیون تن است که تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به ‪ ۹۴‬میلیون تن خواهد رس��ید‪ .‬همچنین در طول ‪ ۲‬سال‬ ‫آینده ظرفی��ت تولید محصوالت پتروش��یمی از ‪ ۳۱‬به ‪۵۱‬‬ ‫میلی��ون تن و درآمد ارزی این صنع��ت نیز از ‪ ۱۷.۱‬به ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمدی در ادامه با اشاره به فعالیت ‪ ۵۵‬مجتمع تولیدی‬ ‫در ماهش��هر‪ ،‬عسلویه و س��ایر مناطق کشور‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع‬ ‫مجتمع‌های تولیدی در صنعت پتروشیمی با دریافت ‪۲۵.۳‬‬ ‫میلیون تن خوراک به تولید مشغول هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران با اشاره به تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن محصول پتروش��یمی در کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از این محص��ول در داخل همی��ن صنعت مصرف‬ ‫می‌ش��ود و ‪ ۳۱‬میلیون تن در ‪ ۳‬ش��کل پلیمری‪ ،‬شیمیایی‬ ‫و غیر‌ش��یمیایی ب��ه ارزش ‪ ۱۷.۱‬میلی��ارد دالر قابل فروش‬ ‫هس��تند که ‪ ۸.۵‬میلیون تن از آن در داخل کش��ور عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬از ‪ ۳۱‬میلیون تن محص��ول قابل فروش‪،‬‬ ‫‪ ۲۲.۵‬میلی��ون ت��ن محصول پتروش��یمی ب��ه ارزش ‪۱۲.۱‬‬ ‫میلیارد دالر صادر می‌شود‪.‬‬ ‫محمدی همچنین با اش��اره به اش��تغال مس��تقیم ‪۱۰۸‬‬ ‫ه��زار نف��ر در صنع��ت پتروش��یمی‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به طور‬ ‫تقریبی معادل همین عدد اش��تغال غیرمستقیم در صنعت‬ ‫پتروشیمی وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پتروش��یمی ای��ران همچنین از‬ ‫بهره‌ب��رداری کارخانه تولید کاتالیس��ت پلی‌اتیلن س��بک با‬ ‫آبخیزداری؛ تنها راه نجات کشور از خشکسالی و بارش‌های شدید‬ ‫یک اس��تاد مهندس��ی رودخانه و علوم و مهندسی‬ ‫آبخیز دانش��گاه تهران گف��ت‪ :‬تنها راه نجات کش��ور‬ ‫از خشکس��الی‌های بلندم��دت و جلوگیری از س��یل‪،‬‬ ‫مدیریت جامع حوضه آبخیز است‪.‬‬ ‫علی سالجقه با بیان اینکه در طول ‪ ۳۰‬روز در کشور‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد مت��ر مکعب بارش اتفاق افتاد‪ ،‬به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬برای مثال‪ ،‬در طول ‪ ۱۵‬روز ابتدایی سال‬ ‫در همدان حدود ‪ ۷۲‬درصد میانگین بارش کش��ور را‬ ‫داشتیم و در مجموع‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬درصد بارش‌های اخیر‬ ‫را توانس��تیم ذخیره کنیم اما حدود ‪ ۶۰‬درصد آن را از‬ ‫دست دادیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بارش باران و سیل در استان‬ ‫لرس��تان ب��ه ش��هرهایی مانن��د پلدخت��ر و معموالن‬ ‫آسیب‌های زیادی وارد کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بارش در‬ ‫شهرستان کوهدشت استان لرستان کمترین خسارت‬ ‫را داش��ت‪ .‬هر چند شهرهایی مانند پلدختر‪ ،‬معموالن‬ ‫و کوهدش��ت از نظر شرایط زمین‌شناسی و توپوگرافی‬ ‫تفاوت‌های��ی دارند ام��ا از نظر ش��رایط اقلیمی بارش‬ ‫کوهدش��ت مش��ابه با بارش پلدخت��ر و معموالن بود‪.‬‬ ‫س�لاجقه ادامه داد‪ :‬در شهرس��تان کوهدشت ایستگاه‬ ‫پخش سیالبی به واسطه فعالیت‌های آبخیزداری ایجاد‬ ‫ش��ده بود که در ثانیه ح��دود ‪ ۶۰۰‬متر‌مکعب آب به‬ ‫آن وارد و در نتیج��ه ‪ ۱۵۰‬متر‌مکعب آب از آن خارج‬ ‫می‌ش��د‪ .‬عملکرد این شبکه پخش س��یالب در حفظ‬ ‫و نفوذ آب س��بب کاهش خس��ار‌ت‌ها در کوهدش��ت‬ ‫ش��د‪ .‬مردم کوهدشت نیز از عملکرد این شبکه پخش‬ ‫س��یالب راضی بودند چراکه ح��دود ‪ ۷۵‬درصد بازده‬ ‫داش��ت و آب را ب��رای آنه��ا ذخیره کرد‪ .‬این اس��تاد‬ ‫مهندس��ی رودخانه و علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه‬ ‫ته��ران با تاکی��د بر اینکه ما در کش��ور باید بتوانیم از‬ ‫راه‌های مختلفی آب را ذخیره کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد من‬ ‫‌این اس��ت که بارش‌هایی که به‌تازگی در کشور اتفاق‬ ‫افتاد دوره بازگش��ت حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬ساله دارند‪ .‬بر‬ ‫ط س��یالب‌هایی که اتفاق‬ ‫اس��اس اعالم نهاد‌های مربو ‌‬ ‫افتاد دوره بازگشت ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬ساله دارند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫وقت��ی چنین اختالفی بی��ن بارش و س��یالبی که به‬ ‫وق��وع می‌پیوندد وجود دارد به این نتیجه می‌رس��یم‬ ‫که فعالیت‌های انس��انی در تش��دید س��یالب‌ها نقش‬ ‫اساس��ی دارند‪ .‬سالجقه با بیان اینکه بخشی از آبی که‬ ‫در بارش‌های اخیر از دس��ت دادیم به دریاهای شمال‬ ‫و جنوب کش��ور پیوستند و در بسیاری از نقاط تبدیل‬ ‫به س��یل ش��دند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با مدیریت پیش��گیری‬ ‫می‌توانس��تیم ب��ا روش‌های س��ازگار ب��ا طبیعت مانع‬ ‫وقوع سیل ش��ویم و آب را ذخیره کنیم‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫گفته می‌شود که سازه‌های بزرگ مانند سدها سیل را‬ ‫کنترل کردند در حالی که این تفکر اش��تباهی اس��ت‬ ‫و ب��ا بارش‌های اخیر حجم زیادی از خاک و رس��وبات‬ ‫وارد س��دهای کشور شده است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬در‬ ‫کش��ور گرم و خشکی مثل ایران وقایع حدی ‪-‬حد باال‬ ‫سیالب و حد پایین خشکسالی‪ -‬جزو ذات اقلیم است‬ ‫و هنگامی که چنین ش��رایطی وجود دارد باید بتوانیم‬ ‫این پیک‌ها را به حد نرمال برسانیم‪ .‬از این رو‪ ،‬عملیات‬ ‫آبخی��زداری و آبخ��وان‌داری تنه��ا راه نجات کش��ور‬ ‫از خشکس��الی‌ها و بارش‌های ش��دید اس��ت‪ .‬چنانچه‬ ‫عملی��ات آبخیزداری در قال��ب مدیریت جامع حوضه‬ ‫آبخیز انجام شود سایر عملیات از جمله سدسازی‌های‬ ‫اصول��ی مانند قطعات یک پازل چیده می‌ش��وند‪ .‬این‬ ‫اس��تاد مهندس��ی رودخانه و علوم و مهندس��ی آبخیز‬ ‫دانش��گاه ته��ران در پایان با اش��اره به اینک��ه در این‬ ‫صورت سدها نقش اصلی خود یعنی ذخیره آب‪ ،‬تولید‬ ‫برقابی و پ��روش ماهی را برعهده می‌گیرند و دیگر در‬ ‫مواقع سیل س��دها در شرایط اضطرار قرار نمی‌گیرند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طبیع��ت را باید با عملیات‌هایی همچون‬ ‫آبخیزداری مدیریت کرد چرا‌که از نظر اقتصادی بسیار‬ ‫به‌صرفه‌تر از ساخت س��ازه‌های بزرگ است و از طرف‬ ‫دیگر حجم آب استحصالی افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ظرفیت صنعتی در لرستان در سال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن قرارداد تولید کاتالیس��ت متانول با پتروش��یمی‬ ‫سبالن با ارزش دالری ساالنه ‪ ۵‬میلیون دالر در هر مجتمع‬ ‫امضا ش��د که با توجه به نیاز کشور به این محصول در کنار‬ ‫سایر طرح‌ها از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه صنعت پتروش��یمی از ‪۰.۰۵‬‬ ‫درصد آب‌های زیرزمینی کش��ور اس��تفاده می‌کند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از مجموع ‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد متر‌مکعب آب مصرفی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬صنعت پتروش��یمی از ‪ ۲۵۰‬میلی��ون مترمکعب از‬ ‫آب‌های جاری کشور استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی پتروش��یمی ای��ران همچنین‬ ‫مهم‌تری��ن برنامه کالن صنعت پتروش��یمی را توس��عه این‬ ‫صنعت عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از برنامه‌های این س��ازمان‬ ‫توس��عه هاب انرژی بر پارسیان در شرق عسلویه با همکاری‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‌‌(ایدرو) است که امسال‬ ‫دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی پروژه حفاری ‪ ۱۰‬چاه‬ ‫جدید آغاز شد‬ ‫قائم‌مق��ام مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫مل��ی حفاری ایران از آغاز عملیات‬ ‫اجرای��ی پ��روژه حف��اری ‪ ۱۰‬چاه‬ ‫جدی��د در میدان نفت��ی آزادگان‬ ‫جنوب��ی زودت��ر از برنام��ه خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت ملی حفاری‬ ‫ای��ران‪ ،‬حمیدرض��ا خوش‌آیند در‬ ‫حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی نف��ت ته��ران گف��ت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون دستگاه حفاری ‪ ۹۲‬فتح‬ ‫در ح��ال انتقال به ای��ن موقعیت‬ ‫عملیات��ی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اختصاص دو دس��تگاه دیگر برای‬ ‫حفاری چاه‌های تعریف ش��ده در‬ ‫ای��ن پ��روژه توضی��ح داد‪ :‬در این‬ ‫موقعیت هم‌اکنون پ��روژه حفاری‬ ‫‪ ۲۰+۳‬چاه با تکمیل آخرین حلقه‬ ‫در مراحل پایان کار قرار دارد‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ملی حف��اری ایران اف��زود‪ :‬پروژه‬ ‫حف��اری در میدان نفت��ی آزادگان‬ ‫جنوبی به‌صورت «کلید در دس��ت‬ ‫اجرا» و مراحل طراحی‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫تامین کاال و م��واد و ارائه خدمات‬ ‫جانبی برعهده این ش��رکت است‪.‬‬ ‫خوش‌آیند اظه��ار کرد‪ :‬پروژه‌های‬ ‫اج��را ش��ده در می��دان آزادگان‬ ‫جنوبی از جمله پروژه‌های شرکت‬ ‫مل��ی حفاری به ش��مار می‌آید که‬ ‫در منطقه عملیاتی غرب کارون با‬ ‫مدیریت شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفت اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تکمیل عملیات‬ ‫حف��اری ‪ ۷‬چ��اه در قال��ب پروژه‬ ‫در میدان نفت��ی آذر در فروردین‌‌‬ ‫امس��ال گفت‪ :‬عمق ب��االی مخزن‬ ‫هیدروکرب��وری و نی��از به حفاری‬ ‫در س��ازندهای مختل��ف نفت��ی از‬ ‫ویژگی‌ه��ای این میدان اس��ت که‬ ‫عملیات حفاری را بس��یار پیچیده‬ ‫و طوالنی می‌کند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با پیگیری پلیس فتا نرخ خرید و فروش خانه از آگهی‌نامه‌های آنالین برداشته شد‬ ‫پاک کردن مسئله مسکن از روی «دیوار»‬ ‫‹ ‹اس�تقبال اتحادیه امالک از اصالح سایت‬ ‫دیوار‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران معتقد اس��ت‬ ‫باتوجه به اینکه بخش��ی از حباب نرخ مس��کن مربوط‬ ‫به فضای داللی شکل گرفته در سایت‌هایی مانند دیوار‬ ‫اس��ت‪ ،‬حذف قیمت‌ها از این س��ایت و دیگر سایت‌ها‪،‬‬ ‫اقدام موثری برای آرام کردن بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫عوارض کدام آزادراه‌ها‬ ‫تا تیر الکترونیکی می‌شود؟‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه بازارچه‌های ش��رکت ساخت و‬ ‫توس��عه زیربناهای حمل‌ونقل کش��ور‪ ،‬نام آزادراه‌هایی را که‬ ‫تا پایان تیر امسال دریافت عوارض‌شان الکترونیکی می‌شود‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین میرش��فیع در گفت‌وگو با ایس��نا با اشاره به‬ ‫اینکه در مرحله نخس��ت‪ ،‬در بامداد ‪ ۲۸‬اس��فند ‪ ۹۷‬عوارض‬ ‫‪ ۴‬آزادراه تهران‪-‬ساوه‪ ،‬قزوین‪-‬زنجان‪ ،‬تهران‪-‬قزوین و تهران‪-‬‬ ‫ق��م الکترونیکی ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا پایان تیر امس��ال در ‪۲‬‬ ‫مرحله به ترتیب ‪ ۱۰‬و ‪ ۷‬آزادراه دیگر دریافت عوارض‌ش��ان‬ ‫الکترونیکی می‌شود تا درمجموع ‪ ۲۱‬آزادراه تا تاریخ یادشده‬ ‫به طور الکترونیکی عوارض دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مرحل��ه دوم در آزادراه‌ه��ای تبری��ز‪-‬‬ ‫ارومی��ه‪ ،‬تهران‪-‬پردیس‪ ،‬قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬ساوه‪-‬س��لفچگان‪،‬‬ ‫قم‪-‬کاش��ان‪ ،‬کاش��ان‪-‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪-‬زنجان‪ ،‬مشهد‪-‬باغچه‪،‬‬ ‫کنارگذر مش��هد و آزادراه بندرعباس امکان پرداخت عوارض‬ ‫به طور الکترونیکی فراهم می‌ش��ود‪ .‬معاون ساخت و توسعه‬ ‫بازارچه‌های شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل‬ ‫کشور با اشاره به اینکه در مرحله سوم عوارض ‪ ۷‬آزادراه دیگر‬ ‫به‌طور الکترونیکی دریافت خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬آزادراه ساوه‪-‬‬ ‫همدان در دو قطعه‪ ،‬خرم‌آباد‪-‬پل زال‪ ،‬پل زال‪-‬اندیمش��ک‪،‬‬ ‫اهواز‪-‬بندر امام خمینی (ره)‪ ،‬قم‪-‬گرمس��ار و کنارگذر غرب‬ ‫اصفهان ‪ ۷‬محور دیگری هس��تند که ت��ا پایان تیر‪ ،‬پرداخت‬ ‫الکترونیک��ی عوارض در آنه��ا امکان‌پذیر می‌ش��ود‪ .‬به‌گفته‬ ‫میرشفیع در سال جاری حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر آزادراه تکمیل‬ ‫خواهد ش��د و به‌تدریج در این مس��یرها نیز امکان پرداخت‬ ‫الکترونیکی عوارض فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫جالل صباغ‬ ‫کارشناس بازار مسکن‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به‌نظر نمی‌رس��د اینکه سایت‌هایی مانند دیوار را مقصر بدانیم و‬ ‫در کار آنه��ا اختالل ایجاد کنیم تا بازار مس��کن به تعادل و آرامش‬ ‫برس��د‪ ،‬اثرگ��ذاری الزم را در زمین��ه کاهش یا ثبات نرخ مس��کن‬ ‫داشته باشد‬ ‫مصطفی قلی خس��روی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫سایت‌هایی مانند دیوار چقدر در تالطم‌های بازار مسکن‬ ‫نقش دارند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت سایت دیوار و درج‬ ‫ت در آن‪ ،‬در ش��کل‌گیری وضعیت نامطلوب فعلی‬ ‫قیم ‌‬ ‫بازار مسکن بی‌اثر نیست‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬به‌عنوان مثال در منطقه‌ای در تهران‬ ‫ک��ه نرخ مس��کن متری ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۷‬میلیون تومان اس��ت‪،‬‬ ‫یک‌باره کس��ی هوس می‌کند خانه خ��ود را گران‌تر از‬ ‫معمول و مت��ری ‪ ۸‬میلیون توم��ان قیمت‌گذاری کند‬ ‫و نرخ را در این س��ایت درج می‌کند‪ .‬ش��خص دیگری‬ ‫در همین منطقه‪ ،‬وقت��ی این نرخ باال را می‌بیند‪ ،‬تصور‬ ‫می‌کند نرخ منطقه افزایش یافته و برای ملک خود نرخ‬ ‫بیش��تری درج می‌کند‪ .‬این چرخه ادام��ه دارد و حتی‬ ‫کس��ی که خودش آغازگ��ر این روند نادرس��ت بوده و‬ ‫خان��ه‌اش را متری ‪ ۸‬میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‪،‬‬ ‫وارد جو ناسالم این نوع قیمت‌گذاری می‌شود و این بار‬ ‫نرخ را ‪ ۱۲‬میلیون توم��ان اعالم می‌کند‪ .‬این چرخه به‬ ‫آن معنی اس��ت که بدون اینکه فعل و انفعال خاصی در‬ ‫بازار داشته باشیم‪ ،‬قیمت‌ها افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از مش��کالت فعالیت س��ایت دیوار و س��ایت‌های‬ ‫مش��ابه‪ ،‬روال‌هایی است که برای دور زدن کد رهگیری‬ ‫مرسوم می‌کنند؛ به‌عنوان مثال در برخی آگهی‌ها گفته‬ ‫می‌شود «کد رهگیری را در محل می‌گیریم» یا «بدون‬ ‫نی��از به کد رهگی��ری» و‪ ...‬این درحالی اس��ت که کد‬ ‫رهگیری‪ ،‬برای امنیت معامله است‪ .‬اینکه اداره راهنمایی‬ ‫و رانندگی ب��رای پالک‌گذاری خودروها کد رهگیری از‬ ‫صاحب خودرو می‌خواهد برای داشتن هویت افراد است‪.‬‬ ‫این‌ها مس��ائلی مربوط به امنیت اجتماعی است که در‬ ‫سایت‌هایی مانند دیوار به آن آسیب می‌رسد‪.‬‬ ‫قلی خس��روی تاکید کرد‪ :‬براس��اس تجربه‌ام در بازار‬ ‫مس��کن می‌گویم حذف قیمت‌ها از سایت دیوار و چند‬ ‫س��ایت دیگر‪ ،‬به‌طور حتم منجر به کاهش نرخ مسکن‬ ‫می‌ش��ود و ب��ازار را به ثبات می‌رس��اند ام��ا اگر همان‬ ‫روال پیش��ین را در ای��ن س��ایت‌ها داش��تیم هیچ‌وقت‬ ‫نمی‌توانستیم انتظار ثبات داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقصیر دیوار نیست‬ ‫گرچه رئیس اتحادیه امالک تهران حذف قیمت‌ها از‬ ‫سایت دیوار را عاملی برای به ثبات رسیدن بازار مسکن‬ ‫می‌داند‪ ،‬اما یکی از فعاالن حوزه مس��کن معتقد اس��ت‬ ‫ای��ن کار به جز اینکه در روند اطالع‌رس��انی خلل ایجاد‬ ‫کند نتیجه دیگری ندارد و باید به جای این کار‪ ،‬مشکل‬ ‫اصلی بازار مسکن یعنی متناسب نبودن عرضه و تقاضا‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاجت‪ ،‬دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫برداشتن نرخ مسکن از سایت دیوار و سایت‌های مشابه‬ ‫چقدر در تعادل‌بخش��ی به بازار ملک تاثیر دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به‌نظر نمی‌رس��د اینکه س��ایت‌هایی مانند دیوار را‬ ‫مقصر بدانی��م و در کار آنها اختالل ایجاد کنیم تا بازار‬ ‫مس��کن به تعادل و آرامش برسد‪ ،‬اثرگذاری الزم را در‬ ‫زمینه کاهش یا ثبات نرخ مسکن داشته باشد‪.‬‬ ‫پورحاجت با بیان اینکه مش��کل مسکن درحال‌حاضر‬ ‫کاهش تولید اس��ت و هر بازاری که نظم عرضه و تقاضا‬ ‫در آن به هم بخورد‪ ،‬دچار التهاب می‌ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫اس��اس وجود سامانه‌های اطالع‌رس��انی مانند دیوار که‬ ‫زمینه قیمت‌گذاری مس��کن را فراهم می‌کنند‪ ،‬افزایش‬ ‫رقابت‌پذیری است‪ .‬این رقابت‌پذیری در همه اقتصادها‬ ‫مورد توجه است و اینکه بگوییم نرخ‌گذاری در سایت‌ها‬ ‫متوقف ش��ود‪ ،‬به جز اینکه در اطالع‌رس��انی خلل وارد‬ ‫کن��د‪ ،‬نتیجه دیگری ندارد و تاثیر مدنظر مس��ئوالن را‬ ‫نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است دولت به‬ ‫جای اینکه برای آرام کردن بازار مسکن‪ ،‬به راهکارهای‬ ‫اینچنینی روی آورد باید به‌دنبال تسهیل‌گری در تولید‬ ‫و عرضه مسکن باشد و فضای کسب‌وکار را برای بخش‬ ‫تولید مهیا کند‪.‬‬ ‫پورحاج��ت با بیان اینک��ه در فضای رقابت��ی‪ ،‬تولید‬ ‫مس��کن متناسب با نیاز و سیاس��ت‌های توسعه شهری‬ ‫خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن‬ ‫به‌درس��تی انجام شود‪ ،‬سایت‌هایی مانند دیوار نه‌تنها به‬ ‫بازار مس��کن کم��ک و روند خرید خان��ه را برای مردم‬ ‫تسهیل می‌کنند بلکه باعث ایجاد رقابت مثبت در حوزه‬ ‫مسکن نیز خواهند شد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه گفته می‌ش��ود‬ ‫نرخ‌گذاری غیرواقعی س��ایت دیوار و چند سایت دیگر‪،‬‬ ‫موجب ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نرخ را بازار مشخص می‌کند‪ .‬از سوی دیگر مگر جز این‬ ‫است که یک سر نرخ‌گذاری خانه‌ها به مشاوران امالک‬ ‫وصل است؟‬ ‫پورحاجت اضافه ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بخش زیادی از‬ ‫بنگاه‌هایی که س��ر در آنها عنوان مش��اور امالک نوشته‬ ‫ش��ده‪ ،‬اطالعات اش��تباه به م��ردم می‌دهن��د و رقابت‬ ‫نادرس��ت بین مشاوران امالک موجب شده قیمت‌ها در‬ ‫بازار دچار التهاب ش��ود‪ .‬بخش��ی از افزایش قیمت‌های‬ ‫فعل��ی در بازار مس��کن‪ ،‬جو روانی اس��ت و برخی افراد‬ ‫از جمل��ه ع��ده‌ای از مش��اوران ام�لاک که به ش��کل‬ ‫غیرکارشناسی فعالیت می‌کنند‪ ،‬این تاثیرات نامطلوب‬ ‫روان��ی را تش��دید می‌کنن��د‪ .‬البت��ه مش��اوران امالک‬ ‫استخواندار قدیمی کاربلد‪ ،‬مقصود این سخن نیستند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه نباید ش��رایط اقتصادی کش��ور و‬ ‫تاثیر آن بر التهاب بازار مسکن را نادیده بگیریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرایط اقتصادی کشور نیز در بحرانی شدن بازار مسکن‬ ‫نقش داشته است‪ .‬این بحران احتیاج به درمان دارد اما‬ ‫درمان آن سرکوب شبکه‌های اطالع‌رسانی نیست بلکه‬ ‫راه‌حل این مش��کل‪ ،‬تضمین فضای کس��ب‌وکار و ارائه‬ ‫بسته‌های خدمت در این زمینه از سوی دولت است‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫بدهی ‪ ۵۰۰‬میلیاردی دولت به قطارهای حومه‌ای و تکلیفی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت حمل‌ونقل ریلی رج��ا آخرین وضعیت‬ ‫بدهی دول��ت در زمینه زیان قطارهای حوم��ه‌ای و تکلیفی را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬محمد رجبی در گفت‌وگو با ایس��نا با اش��اره به‬ ‫اینک��ه از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنون هیچ رقمی از س��وی دولت در‬ ‫زمینه زی��ان قطارهای حومه‌ای و تکلیفی مانند تهران‪-‬طبس‪،‬‬ ‫تهران‪-‬خ��واف‪ ،‬تهران‪-‬زاه��دان و تهران‪-‬گ��رگان به ش��رکت‬ ‫حمل‌ونقل ریلی رجا پرداخت نش��ده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬مجموع این‬ ‫بدهی حدود ‪ ۵۵۰‬میلیارد تومان می‌شود که تنها بدهی مربوط‬ ‫به س��ال‌های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬تعیین تکلیف ش��ده اما در این زمینه‬ ‫نیز پرداختی انجام نش��ده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬میزان بدهی‬ ‫دولت در زمینه زیان قطارهای حومه‌ای و تکلیفی در سال‌های‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۲۱۰ ،۱۳۹۵‬میلیارد تومان است که از سوی سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تایید ش��ده اما‬ ‫همچنان در این زمینه پرداختی انجام نش��ده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت حمل‌ونقل ریلی رجا با اشاره به اینکه وضعیت مربوط‬ ‫به زی��ان قطارهای حومه‌ای و تکلیفی در س��ال ‪ ۹۳‬نیز مبهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه گزارش و مستندات الزم ارائه شده‬ ‫اما اینچنین عنوان ش��ده که این مس��تندات کافی نیست‪ ،‬در‬ ‫حالی که براساس محاسبات‪ ،‬در آن سال میزان زیان قطارهای‬ ‫حومه‌ای و تکلیفی ‪ ۷۰‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬رجبی با اشاره‬ ‫به زیان قطاره��ای حومه‌ای و تکلیفی در س��ال‌های ‪ ۱۳۹۶‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نیز خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬میزان زیان بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان بود و برای سال ‪ ۱۳۹۷‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫که این زیان حدود ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان باشد‪.‬‬ ‫نرخ سوخت هواپیمای مسافری افزایش نمی‌یابد‬ ‫دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای‬ ‫برای افزایش نرخ س��وخت هواپیماهای مس��افری ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمل‌ونقل مسافری عمومی‪ ،‬باید همیشه مورد حمایت دولت‌ها‬ ‫باشد‪ .‬مقصود اسعدی س��امانی در گفت‌وگو با فارس درباره نرخ‬ ‫س��وخت هواپیماهای باری و مسافری و احتمال تغییر آن پس از‬ ‫تغییر نرخ بنزین از سوی دولت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر سوخت‬ ‫هواپیماه��ای مس��افری با نرخ هر لیت��ر ‪ ۶۰۰‬تومان به ما عرضه‬ ‫می‌شود و برای هواپیماهای باری و هلی‌کوپتر هم سوخت به نرخ‬ ‫فوب خلیج‌فارس (حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار تومان) عرضه می‌شود‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه سوخت هواپیما نفت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نرخ فعلی سوخت هواپیما از هزینه تامین آن‬ ‫بیش��تر هم است‪ ،‬زیرا سوخت هواپیما همان نفت معمولی است‬ ‫که با تغییر اندک‪ ،‬به س��وخت هواپیما تبدیل می‌ش��ود‪ .‬اسعدی‬ ‫سامانی اظهار کرد‪ :‬افزایش نرخ سوخت هواپیماهای باری موجب‬ ‫ش��ده جابه‌جایی بار در حمل‌ونقل هوایی کاهش زیادی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬از سوی دیگر تره‌بار که نیازمند حمل سریع است‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫گران��ی هزینه جابه‌جایی با هواپیم��ا‪ ،‬از حمل‌ونقل هوایی حذف‬ ‫ش��ده و امکان انتقال آن به بازاره��ای هدف با حمل‌ونقل هوایی‬ ‫نیس��ت‪ .‬دبیر انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی ادامه داد‪ :‬به‌دلیل‬ ‫گ��ران بودن نرخ س��وخت هواپیمای ب��اری درحال‌حاضر حمل‬ ‫بسیاری از کاالها با این شیوه حمل‌ونقلی‌به‌صرفه نیست‪.‬‬ ‫بزرگراه‌ها و بوستان‌های تهران در معرض سیل‬ ‫به‌گفت��ه ی��ک عض��و هی��ات علم��ی پژوهش��گاه بین‌المللی‬ ‫زلزله‌شناس��ی و مهندس��ی زلزل��ه‪ ،‬بزرگراه‌ه��ای ام��ام عل��ی‪،‬‬ ‫صیادش��یرازی‪ ،‬مدرس و بخش‌های مهم��ی از بزرگراه آزادگان‪،‬‬ ‫محله باغ شاطر در حدفاصل دره دربند و گالبدره و بوستان‌های‬ ‫نهج‌البالغه و جوانمردان‪ ،‬نمونه‌ای از نتیجه دستکاری‌های انسانی‬ ‫هستند و در صورت وقوع س��یل انتظار زمین‌لغزش و سیل‌های‬ ‫واری��زه‌ای در آنها وجود دارد‪ .‬دکتر مه��دی زارع در گفت‌وگو با‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬باتوجه به این دستکاری‌ها‪ ،‬هر بارش سنگین و‬ ‫احتمال رخداد یک زمین‌لرزه متوس��ط در هنگام بارش سنگین‪،‬‬ ‫می‌توان��د به س��یالب‌های واری��زه‌ای یا جریانی منجر ش��ود که‬ ‫می‌تواند در دره‌های (بزرگراه‌های) ش��مالی‪-‬جنوبی تهران جاری‬ ‫ش��وند‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬اصالح وضعیت کنون��ی به‌تدریج با کم‬ ‫کردن مداخله‌های انس��انی و متوقف کردن دخالت‌های بیش��تر‬ ‫در زمین‌های این ناحیه‌ها و توقف ساخت بوستان‌های روددره‌ای‬ ‫مانن��د بوس��تان‌های نهج‌البالغ��ه و جوانم��ردان که ب��ا عنوان‬ ‫س��اماندهی انجام می‌شود‪ ،‬میسر اس��ت‪ .‬زارع اضافه کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‌ها فعالیت‌هایی نی��ز می‌توان برای جلوگیری یا کم کردن‬ ‫خطر زمین‌لغزش‌های واریزه‌ای انجام داد که از آن جمله می‌توان‬ ‫ب��ه حفاظت و جلوگی��ری از دخل و تصرف غیرمجاز در بس��تر‬ ‫رودخانه‌ها و مس��یل‌ها‪ ،‬پاک‌سازی و دفع انباشت‌های طبیعی و‬ ‫مصنوعی در محدوده پل‌ها و زیرگذرها اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��ازار مس��کن در وضعیت رکود ش��دید و‬ ‫بی‌س��ابقه‌ای در دو دهه گذش��ته قرار دارد و‬ ‫می‌توان گفت معامله‌ای انجام نمی‌شود‪ .‬البته‬ ‫این وضعیت‪ ،‬ادامه وضعیت بازار مس��کن در‬ ‫سال گذش��ته است‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬نیز شاهد‬ ‫سلطه وضعیت رکودی بر بازار مسکن بوده‌ایم‬ ‫و تعداد معامله‌ها کاهش چشمگیری نسبت به‬ ‫سال‌های پیش داشت‪ .‬البته باتوجه به افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬درحال‌حاضر تعداد زی��ادی خانه‬ ‫برای فروش گذاشته شده اما خرید و فروشی‬ ‫انجام نمی‌شود و خریداری وجود ندارد‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل این وضعیت‪ ،‬افزایش درگیر‬ ‫شدن عامه مردم با اخبار اقتصادی و سیاسی‬ ‫و مسائل روز است‪ .‬در سال‌های گذشته اخبار‬ ‫و ش��رایط جامعه تاثیر کمتری بر بازار مسکن‬ ‫داش��ت اما درحال‌حاضر وضعی��ت به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که مردم مدام گوش به زنگ هس��تند‬ ‫ک��ه چه اتفاق��ی می‌افت��د و می‌خواهند همه‬ ‫برنامه‌های خود را با توجه به شرایط سیاسی‬ ‫و اخبار تنظیم کنند‪ ،‬به همین دلیل بسیاری‬ ‫از افراد از خرید یا فروش منصرف می‌شوند تا‬ ‫ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته در گمانه‌زنی‌های مسئوالن‬ ‫درباره بازار مس��کن گفته می‌ش��د در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬بازار مس��کن تکان می‌خورد اما با گذشت‬ ‫حدود ‪ ۲‬ماه از سال جدید شاهد این هستیم‬ ‫که همچنان رکود بر بازار مسکن حاکم است‬ ‫و به‌نظر می‌رس��د در ماه‌های آینده نیز همین‬ ‫ش��رایط ادامه داشته باش��د؛ مگر اینکه اتفاق‬ ‫تازه‌ای در حوزه سیاس��ی و اقتصادی جامعه‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫ورود غیرقانونی ‪۳.۵‬‬ ‫میلیون خودرو به‬ ‫محدوده طرح ترافیک‬ ‫دبیر کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای‬ ‫ش��هر تهران گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار ورود غیرقانونی به محدوده طرح ترافیک‬ ‫داش��ته‌ایم که نش��ان‌دهنده شکس��ت طرح‬ ‫ترافیک جدید در همه زمینه‌ها است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی کرونی در گفت‌وگ��و با مهر با‬ ‫اشاره به کاهش تعداد مسافر در خطوط یک و‬ ‫‪ 2‬مت��رو تهران اظهار کرد‪ :‬خطوط یک و ‪ 2‬از‬ ‫خطوط اصلی مترو تهران هس��تند و محدوده‬ ‫طرح ترافیک را پوش��ش می‌دهند که در این‬ ‫خطوط کاهش مس��افر داش��ته‌ایم‪ .‬همچنین‬ ‫خط��وط بی‌آرت��ی در این مح��دوده‪ ،‬کاهش‬ ‫مسافر داشته و در برخی خطوط‪ ،‬مسافر خود‬ ‫را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این آمار نش��ان می‌دهد بر‬ ‫اثر طرح ترافیک جدید‪ ،‬شاهد کاهش ترافیک‬ ‫در تهران نبوده‌ایم و هر ادعایی در این زمینه‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ ،‬با این آمارها و گزارش‌ها زیر‬ ‫س��وال می‌رود‪ .‬چطور امکان‌پذیر است که ما‬ ‫در خط��وط منتهی به محدوده طرح ترافیک‪،‬‬ ‫افزایش مسافر نداشته یا در خطوط بی‌آرتی‪،‬‬ ‫ثبات مس��افر داشته باشیم اما از کاهش ورود‬ ‫خودرو به این محدوده سخن بگوییم‪.‬‬ ‫کرونی در پاسخ به این پرسش که آیا مترو‬ ‫و اتوبوس‌های تهران‪ ،‬ظرفیت پذیرش مسافر‬ ‫جدی��دی را همزمان با اج��رای طرح ترافیک‬ ‫جدی��د داش��ت یا خی��ر؟ گف��ت‪ :‬در روزهای‬ ‫ابتدایی اجرای طرح‪ ،‬با اس��تفاده از واگن‌های‬ ‫رزرو‪ ،‬س��رفاصله‌ها کاهش پی��دا کرد و امکان‬ ‫افزایش ظرفیت فراهم شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ثبت ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک گفت‪:‬‬ ‫احتمال دارد این محدوده شاهد افزایش ورود‬ ‫موتورس��یکلت‌ها و خودروها بوده و رانندگان‬ ‫نیز متوجه شدند پلیس جریمه نمی‌کند و اگر‬ ‫عوارض نیز پرداخت نش��ود‪ ،‬باتوجه به قوانین‬ ‫موجود‪ ،‬مش��کلی آنه��ا را تهدی��د نمی‌کند؛‬ ‫بنابراین ش��اهد این حجم ورود غیرقانونی در‬ ‫محدوده طرح ترافیک هس��تیم و ترافیک این‬ ‫محدوده نیز نش��ان می‌دهد ورود خودروها به‬ ‫این مناطق مهار نشده است‪.‬‬ ‫کرونی خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی هنوز زمان‬ ‫ورود اتوبوس‌ه��ای تن��درو به ایس��تگاه برای‬ ‫مس��افران مش��خص نیس��ت و ‪ ۵۰۰‬مانیتور‬ ‫ایس��تگاه‌ها خام��وش هس��تند و معاون��ت‬ ‫حمل‌ونقل و شرکت کنترل ترافیک فکری به‬ ‫حال آنه��ا نکرده‌اند چطور باید انتظار افزایش‬ ‫مسافر را داشت؟‬ ‫خبر‬ ‫ب��اال و پایین کردن مداوم س��ایت «دیوار» برای پیدا‬ ‫کردن خانه‌ای با نرخ مناسب‪ ،‬یکی از برنامه‌های روزمره‬ ‫بس��یاری از کسانی اس��ت که این روزها به‌دنبال خرید‬ ‫مسکن هستند اما وقت سر زدن به بنگاه‌های مشاوران‬ ‫امالک را ندارند‪ .‬البته بس��یاری از خریداران مس��کن یا‬ ‫کس��انی که رویای خرید خانه دارن��د‪ ،‬این روزها هرچه‬ ‫بیش��تر می‌گردند‪ ،‬کمتر می‌یابند چراکه قیمت‌ها دائم‬ ‫در حال افزایش اس��ت تا جایی که در برخی منطقه‌ها‪،‬‬ ‫نرخ‌ها به معنی واقعی کلمه «نجومی» و هر روز گران‌تر‬ ‫از دیروز می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان مثال درحالی که خانه‌های‬ ‫متری ‪ ۲۰‬میلیون تومان به باال‪ ،‬تا همین یکی‪ ،‬دو سال‬ ‫پیش فقط ویژه منطقه‌های خاصی از شمال شهر تهران‬ ‫بود‪ ،‬این روزها حتی در مناطق مرکزی‪ ،‬غرب و ش��رق‬ ‫پایتخت هم بخشی از خانه‌ها با همین ارقام نرخ‌گذاری‬ ‫شده‌اند! برخی مسئوالن‪ ،‬سایت دیوار و چند آگهی‌نامه‬ ‫آنالین دیگر را در ایجاد این آشفته‌بازار مقصر می‌دانند‬ ‫و می‌گوین��د پاک کردن نرخ خانه از این س��ایت‌ها که‬ ‫به‌تازگی آغاز ش��ده‪ ،‬اقدامی مثبت و موثر در آرام کردن‬ ‫بازار مسکن و واقعی شدن قیمت‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫چالش فعاالن بازار مس��کن به‌ویژه‬ ‫مش��اوران امالک با آگهی‌نامه‌های آنالینی مانند سایت‬ ‫دی��وار‪ ،‬قدمتی دیرینه دارد و سال‌هاس��ت ای��ن افراد‪،‬‬ ‫بخش��ی از مش��کالت گرانی و بی‌ثباتی بازار را به گردن‬ ‫این س��ایت‌ها می‌اندازند؛ تا جایی که چند س��ال پیش‬ ‫رئیس وقت اتحادیه مش��اوران امالک گفته بود‪« :‬دیوار‬ ‫را خراب می‌کنم!»‬ ‫باتوجه به التهاب بازار مسکن و افزایش افسارگسیخته‬ ‫نرخ واحدهای مس��کونی که از سال گذشته آغاز شده‪،‬‬ ‫این چالش بار دیگر مطرح ش��د که پلیس دست به کار‬ ‫ش��ود و در قالب دستوری‪ ،‬از مس��ئوالن سایت دیوار و‬ ‫چند آگهی‌نامه آنالین دیگر بخواهد قیمت‌ها را از بخش‬ ‫خرید و فروش خانه و خودرو‪ ،‬پاک کنند‪ .‬این کار از ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهش��ت کلید خورده و اگر اکنون س��ری به سایت‬ ‫دیوار بزنید مش��اهده می‌کنید که جلو همه آگهی‌های‬ ‫مسکن عبارت «قیمت توافقی» درج شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی پلیس‪ ،‬س��رهنگ‬ ‫مصطف��ی نوروزی‪ ،‬رئیس مرکز مب��ارزه با جرایم ملی و‬ ‫سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا با بیان اینکه یکی از عوامل‬ ‫ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن‪ ،‬فعالیت‬ ‫سودجویان و برخی دالالن فعال در این حوزه است که‬ ‫با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسطه‬ ‫باعث افزایش بی‌رویه و خارج از عرف خودرو و مس��کن‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش بی‌رویه نرخ خودرو و مس��کن‬ ‫باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و‬ ‫پلیس فتا به‌منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت‬ ‫در بازارهای آنالین و س��ایت‌های درج آگهی در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬جلسه‌های گوناگونی با مراجع قضایی برگزار و‬ ‫براساس دستور سرپرست دادس��رای ناحیه ‪ ۳۱‬تهران‪،‬‬ ‫حذف قیمت‌های خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های‬ ‫واسطه ابالغ شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حاکمیت رکود‬ ‫بر بازار مسکن‬
‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫بوشهر مستعد تولید‬ ‫انرژی‌های نو‬ ‫و تجدید‌پذیر‬ ‫نخس��تین نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی‬ ‫منطقه ش��مال غرب کشور‪ ،‬در استان اردبیل‬ ‫به ظرفیت با حضور مقامات استانی و معی از‬ ‫مدی��ران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫این استان گشایش یافت‪ .‬فاز دوم ساخت این‬ ‫نی��روگاه پس از تامین مالی پ��روژه در مدت‬ ‫‪ ۶‬م��اه آینده ب��ه بهره‌برداری خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری «ان��رژی امروز»‪،‬‬ ‫ای��ن نی��روگاه از س��وی بخ��ش خصوصی با‬ ‫س��رمایه‌گذاری افزون‌بر ‪ ۹۰‬میلی��ارد ریال و‬ ‫ایجاد اش��تغال مس��تقیم و غیرمستقیم برای‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر ساخته شده است‪.‬‬ ‫تولید برق تجدیدپذیر از‬ ‫مرز ‪ ۳‬میلیارد کیلووات‪-‬‬ ‫ساعت گذشت‬ ‫فروردین امس��ال‪۳ ،‬‬ ‫‌‌‬ ‫از تی��ر ‪ ۱۳۸۸‬تا پایان‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۱‬میلیون کیلووات‪-‬ساعت از منابع‬ ‫تجدیدپذی��ر انرژی تولید ش��ده که این میزان‬ ‫تولی��د برق از مح��ل انرژی‌ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫توانس��ته از انتش��ار ح��دود ‪ ۲‬میلی��ون و ‪۷۸‬‬ ‫ه��زار تن گاز گلخان��ه‌ای بکاهد‪ .‬همچنین این‬ ‫میزان تولی��د انرژی‌های نو باعث ش��ده ‪۸۵۵‬‬ ‫میلی��ون مترمکع��ب از مصرف س��وخت‌های‬ ‫فس��یلی در ای��ران ک��ه ج��زو عوام��ل اصلی‬ ‫آالیندگی هوا در کش��ور اس��ت‪ ،‬کاسته شود و‬ ‫بیش از ‪ ۶۶۳‬میلی��ون لیتر در مصرف آب نیز‬ ‫صرفه‌جویی ش��ود‪ .‬به گزارش «انرژی امروز»‪،‬‬ ‫هم‌اکن��ون ‪ ۴۲۴‬مگاوات نی��روگاه تجدیدپذیر‬ ‫درون کشور در حال س��اخت است و ظرفیت‬ ‫نصب‌شده انرژی‌های نو کشور به ‪ ۷۰۶‬مگاوات‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬همچنین تاکنون ‪ ۱۰۰‬نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و ‪۴۶‬‬ ‫نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال ساخت است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫موجب اش��تغال ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۳۵۰‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده و حجم‬ ‫سرمایه‌گذاری غیردولتی در این بخش به بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۳‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪ .‬بررسی‬ ‫اعداد و ارق��ام موجود در این بخش حکایت از‬ ‫آن دارد که ‪ ۴۳‬درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر‬ ‫کش��ور از ن��وع خورش��یدی‪ ۴۱ ،‬درصد از نوع‬ ‫ب��ادی‪ ۱۳ ،‬درص��د از نوع برقاب��ی کوچک‪۲ ،‬‬ ‫درص��د از نوع بازیافت حرارت و یک درصد نیز‬ ‫از نوع زیست‌توده است‪.‬‬ ‫گروه استان‌ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاالب هیرمند‬ ‫گشایش فاز اول نخستین‬ ‫نیروگاه خورشیدی‬ ‫اردبیل‬ ‫جان دوباره هیرمند و هامون بعد از ‪ ۲‬دهه خشکسالی‬ ‫در طول ‪ ۲‬دهه‬ ‫گذشته‪ ،‬ورود‌‬ ‫کم‌ آب به‬ ‫تاالب هامون و‬ ‫خشکسالی‌های‬ ‫پیاپی و‬ ‫طوالنی‌مدت‬ ‫افزایش پدیده‬ ‫گر ‌دو‌غبار‬ ‫وضعیت‬ ‫زیست‌محیطی‬ ‫این منطقه‬ ‫را در بحران‬ ‫قرار داده بود‬ ‫در نهایت‪ ،‬بعد از ‪ ۲‬دهه تجربه خشکسالی در استان‬ ‫پهناور سیس��تان و بلوچستان آب در تاالب بین‌المللی‬ ‫هامون و س��دهای جنوب اس��تان به جری��ان افتاد‪ .‬با‬ ‫ریزش‌های جوی مناس��بی که وجود داشته‪ ،‬هیرمند و‬ ‫ن دوباره‬ ‫هامون و رودخانه‌های شمال و جنوب استان جا ‌‬ ‫گرفتند و همین موضوع نویدبخش بهاری دوباره برای‬ ‫سیستان و بلوچستان اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬حاال کشاورزان‬ ‫می‌توانند با خیال آس��وده ‪ ۱۴‬ن��وع محصول خارج از‬ ‫فصل را نیز کشت کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در پی جاری‬ ‫شدن سیالب از سمت افغانستان‪ ،‬پس از ‪ ۲‬دهه آب به‬ ‫بخش‌های ش��مالی تاالب بین‌المللی هامون وارد شده‬ ‫است‪ .‬مایع حیاتی که به هیرمند و هامون جان دوباره‬ ‫داده و نوید‌بخ��ش روزهای��ی خوش برای کش��اورزان‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان به‬ ‫ظرفیت کش��ت محصوالت خارج از فصل در سیستان‬ ‫و بلوچستان اش��اره و اظهار کرد‪ :‬استان با برخورداری‬ ‫از شرایط اقلیمی متنوع فرصت مناسبی برای ظرفیت‬ ‫کش��ت بیش از ‪ ۱۴‬نوع محصول خارج از فصل شامل‬ ‫میوه‌های گرمسیری‪ ،‬سبزی و صیفی‌جات را دارد‪.‬‬ ‫زورق��ی در گفت‌وگو با ایس��نا بیان ک��رد‪ :‬هم‌اینک‬ ‫در بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار از زمین‌های کش��اورزی‬ ‫سیستان و بلوچستان محصوالت زراعی و در ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تاالب هامون‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق استان بوشهر‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در ای��ن اس��تان از س��ال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫راه‌ان��دازی نیروگاه‌های برق خورش��یدی در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته و از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادآنالی��ن‪ ،‬ن��ادر تمیمی‬ ‫ن ‪ ۸‬نیروگاه خورش��یدی‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬هم‌اکنو ‌‬ ‫بخ��ش دولت��ی در اس��تان بوش��هر فعالی��ت‬ ‫می‌کنند ک��ه در مجموع ‪ ۳۷۲‬و نیم مگاوات‌‪-‬‬ ‫س��اعت برق تولید می‌کنند‪ .‬نادر تمیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن نیروگاه‌ها به تفکی��ک ‪ ۳‬نیروگاه در‬ ‫شهرس��تان دش��تی‪ ۳ ،‬نیروگاه در بوشهر و ‪۲‬‬ ‫نیروگاه دیگر در بندر گناوه قرار دارند‪ .‬به گفته‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت توزیع برق استان بوشهر‪،‬‬ ‫تا‌کنون ب��ه ‪ ۸۰‬نفر متقاضی س��رمایه‌گذاری‬ ‫و تاس��یس نیروگاه‌های خورشیدی در بخش‬ ‫خصوصی در اس��تان بوشهر مجوز صادر شده‬ ‫اس��ت که در این زمینه رتبه شانزدهم کشور‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده‌ایم‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه حمایت ش��رکت توزی��ع برق اس��تان از‬ ‫س��رمایه‌گذاران می‌گوید‪ :‬بازگشت سرمایه در‬ ‫اجرای نیروگاه‌های خورشیدی کمتر از ‪ ۴‬سال‬ ‫اس��ت و بر مبنای قرارداد خرید تضمینی برق‬ ‫تولیدی تا ‪ ۲۰‬سال است‪ .‬امسال با وجود اینکه‬ ‫هر کیلووات ساعت برق را به مشترکان حدود‬ ‫‪ ۴۵۰‬ریال می‌فروش��یم از تولیدکنندگان هر‬ ‫کیلو‌وات ساعت برق را ‪ ۶‬هزار ریال خریداری‬ ‫می‌کنی��م و این مبلغ خرید متناس��ب با تورم‬ ‫سال‌های آینده افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درپیجاریشدنسیالبازسمتافغانستان‪،‬پساز‪۲‬دههآببهبخش‌های‬ ‫شمالی تاالب بین‌المللی هامون وارد شده است‪ .‬مایع حیاتی که به هیرمند‬ ‫و هامون جان دوباره داده و نوید‌بخش روزهایی خوش برای کش��اورزان‬ ‫است‬ ‫هکت��ار از باغ‌های اس��تان انواع میوه‌های گرمس��یری‪،‬‬ ‫نیمه‌گرمس��یری و سردس��یری تولید می‌ش��ود‪ .‬گفته‬ ‫می‌ش��ود که عالوه‌بر بارندگی خوبی که در طول چند‬ ‫روز اخی��ر رخ داده و تاالب‌ها را جان داده‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫برای تداوم فعالیت‌های کش��اورزی شبکه آبیاری نوین‬ ‫هم در این اس��تان اجرا ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه رئیس‬ ‫جهاد کشاورزی استان بیان کرد‪ :‬درحال‌حاضر مصرف‬ ‫آب در هر هکتار از مزارع کش��اورزی اس��تان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ‪ ۸۵۰۰‬تا ‪ ۱۰‬هزار متر‌مکعب اس��ت که‬ ‫با اجرای سیس��تم‌های آبیاری تحت فش��ار این مقدار‬ ‫مص��رف آب درحد ‪ ۴۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰۰‬هکتار کاهش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬با این اوصاف سال آینده سالی پر‌بار برای‬ ‫کشاورزان سیستان و بلوچستانی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای نیزارهای تاالب هامون‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سیستان و بلوچستان‬ ‫نی��ز در بازدید از ت��االب هامون در جم��ع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در طول ‪ ۲‬دهه گذش��ته‪ ،‬ورود‌ کم‌آب به تاالب‬ ‫هامون و خشکسالی‌های پیاپی و طوالنی‌مدت افزایش‬ ‫پدیده گرد‌و‌غبار وضعیت زیست‌محیطی این منطقه را‬ ‫در وضعیت بحرانی قرار داده بود در همین راستا اداره‬ ‫کل حفاظت محیط‌زیس��ت اس��تان‪ ،‬اجرای طرح‌های‬ ‫عمرانی از جمله اصالح و ایجاد دایک برای نگهداش��ت‬ ‫بهتر آب در تاالب و الیروبی مسیر رودخانه‌های منتهی‬ ‫به تاالب به منظور تس��ریع ورود آب به تاالب هامون‪،‬‬ ‫پروژه نهالکاری در بس��تر تاالب هامون و طرح تثبیت‬ ‫شن‌های روان با استفاده از روش‌های نوین علمی را در‬ ‫اولویت کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫وحی��د پورم��ردان ادامه داد‪ :‬در پی ورود نخس��تین‬ ‫سیالب در بهمن سال گذش��ته عملیات الیروبی انهار‬ ‫ک��ه از چندی��ن م��اه پیش آغاز ش��ده بود با س��رعت‬ ‫بیش��تری دنبال شد و آب از طریق حفر کانال به یکی‬ ‫از کانون‌های تولید گرد‌و‌غبار در منطقه بش‌دلبر برای‬ ‫احیای پوش��ش گیاهی جنگل خشک شده این منطقه‬ ‫هدایت ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اس��اس آخرین بررسی‌ها‌ از‬ ‫وضعی��ت آبگیری ت��االب هامون‪ ،‬هام��ون هیرمند در‬ ‫اطراف ک��وه خواجه که عملی��ات الیروبی آن پیش از‬ ‫سیالب پایان یافته و کمک شایانی در کنترل و هدایت‬ ‫س��یل به این منطقه از تاالب داش��ته اس��ت‪ ،‬به طور‬ ‫تقریبی آبگیری و عملیات ترمیم س��ازه نگهداری آب‬ ‫در منطقه دشت سنگل با هدف افزایش ماندگاری آب‬ ‫در این منطقه انجام شده که هامون صابری تاکنون در‬ ‫حدود ‪ ۳۷‬درصد آبگیری ش��ده است‪ .‬پورمردان گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش ایرانی ت��االب هامون پوزک آبگی��ری چندانی‬ ‫نشده و تنها بخش‌هایی از این تاالب به واسطه سیالب‬ ‫واردش��ده از نهر شمش��یری‌(که در روزهای آغاز سیل‬ ‫الیروب��ی ش��ده) و س��یالب ورودی از هام��ون پوزک‬ ‫افغانس��تان در مح��دوده چونگ خرگوش��ی و اس��کله‬ ‫اربابی آبگیری ش��ده اس��ت اگرچه میزان ورود آب به‬ ‫ای��ن منطقه کم بوده اما نیزار محمودی در این منطقه‬ ‫در حال احیا اس��ت و ما امیدواری��م در روزهای آینده‬ ‫میزان ورود آب به خ��اک ایران از طریق تاالب پوزک‬ ‫افغانستان افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫فرصت احیای دریاچه ارومیه را غنیمت بشماریم‬ ‫از ابتدای سال آبی ‪ ۹۷-۹۸‬تاکنون‪ ،‬میزان بارش در حوضه‬ ‫دریاچه ارومیه نس��بت به میانگین ‪ ۵۰‬س��اله‪ ،‬رشد صعودی‬ ‫داش��ته که این رشد در فروردین‌ امس��ال حالت تصاعدی به‬ ‫خود گرفته است‪.‬‬ ‫با توج��ه به بارش‌های اخی��ر در حوضه دریاچ��ه ارومیه و‬ ‫رهاس��ازی آب پشت سدها به سمت دریاچه‪ ،‬آخرین وضعیت‬ ‫دریاچ��ه در ‪ ۲۴‬فروردی��ن ‪ ۹۸‬از این قرار اس��ت که تراز آن‬ ‫نس��بت به مدت‌زمان مش��ابه س��ال گذشته ‪ ۶۲‬س��انتی‌متر‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین س��طح و حج��م دریاچه به‬ ‫ترتیب ‪ ۲۶‬و ‪ ۸۲‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬وضعی��ت بارش‌ها در این پهنه آبی به گونه‌ای بوده که به‬ ‫طور متوسط روزانه ‪ ۲‬س��انتی‌متر به تراز دریاچه اضافه شده‬ ‫است‪ .‬با توجه به بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری‪ ،‬حجم‬ ‫دریاچه ارومیه نس��بت به ابتدای سال آبی ‪ ۳.۵‬برابر شده و به‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارد متر‌مکعب رسیده است‪.‬‬ ‫انتش��ار تصاویر ماهواره‌ای دریاچ��ه ارومیه این باور عمومی‬ ‫را ایج��اد کرده که بر اثر بارندگی‌ه��ای اخیر‪ ،‬دریاچه بهترین‬ ‫استان‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی اصفهان به‬ ‫هم��راه اعضای این س��ازمان با حض��ور در ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫ضمن بازدید از خط تولید‪ ،‬با مهندس یزدی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫مسئوالن این شرکت دیدار و گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬غالمحس��ین عسکری در این‬ ‫دیدار گف��ت‪ :‬ذوب‌آهن اصفه��ان‪ ،‬برند معتب��ر و مورد وثوق‬ ‫کامل س��ازمان نظام مهندسی است به گونه‌ای که مهندسان‬ ‫محاسب در بازرسی‌های خود وقتی در ساختمان با محصوالت‬ ‫ذوب‌آهن روبه‌رو می‌ش��وند‪ ،‬نس��بت به کیفی��ت آن اطمینان‬ ‫کامل دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وجود محصوالت غیر‌استاندارد در بازار یک معضل‬ ‫نگران‌کننده اس��ت و به دلیل قیمت پایین مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرد که می‌تواند عواقب ناگواری داشته باشد‪.‬‬ ‫عس��کری تصریح کرد‪ :‬س��ازمان نظام مهندس��ی اصفهان‬ ‫آمادگی دارد که با ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬نشس��ت‌های تخصصی‬ ‫برگ��زار کند تا محصوالت اس��تاندارد این ش��رکت به خوبی‬ ‫معرفی و فرهنگ‌سازی الزم در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم‌اکنون در مقایس��ه سازه‌های بتنی و فوالدی‪،‬‬ ‫ترجیح مهندس��ان محاس��ب در اصفهان به س��ازه‌های بتنی‬ ‫اس��ت اما اگر ذوب‌آهن اصفهان که مورد اطمینان محاسبان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تنوع محصوالت خود را افزایش دهد‪ ،‬می‌توانیم شاهد‬ ‫وضعیت خود را در طول چند س��ال گذش��ته که تالش برای‬ ‫احیای آن در جریان بوده اس��ت‪ ،‬تجرب��ه می‌کند‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫برخ��ی نیز مدعی‌اند ب��ا وجود بارش‌های بی‌س��ابقه‪ ،‬دریاچه‬ ‫ارومیه هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫استدالل مطرح شده برای این موضوع فاصله زیاد تراز فعلی‬ ‫دریاچه با تراز اکولوژیک اس��ت‪ .‬در ت��راز اکولوژیک(‪۱۲۷۴.۱‬‬ ‫متر)‪ ،‬س��طح و حجم دریاچه ارومیه به ترتیب برابر با ‪۴۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر مربع و ‪ ۱۳.۵‬میلیارد متر‌مکعب خواهد بود‪ ،‬مقایس��ه‬ ‫وضعیت حاضر دریاچه با تراز اکولوژیک نشان می‌دهد که ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب با حجم اکولوژیک آن فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز اکولوژیک چیست؟‬ ‫تراز اکولوژیک یعنی ت��رازی که موجودات زنده در دریاچه‬ ‫بتوانند ارتباط متقابل با محیط‌زیست داشته باشند‪ ،‬از طرفی‬ ‫ش��اخص‌ترین گونه زیس��تی دریاچه ارومیه «آرتمیا» اس��ت‬ ‫ک��ه در تراز اکولوژیک که آس��تانه ش��وری دریاچه ارومیه به‬ ‫‪ ۲۴۰‬گرم بر لیتر می‌رسد‪ ،‬فرصت رشد پیدا می‌کند و بر این‬ ‫اساس‪ ،‬تراز اکولوژیک تعریف شده است‪ .‬در چند سال گذشته‬ ‫شوری دریاچه بیش از ‪ ۳۰۰‬گرم بر لیتر بوده‪ ،‬بنابراین آرتمیا‬ ‫در این شرایط امکان حیات نداشته است‪.‬‬ ‫اکنون ک��ه دریاچه ارومیه جان تازه‌ای گرفته‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫‌نس��بت به احیای دریاچه بازنگری داشت که هدف از احیای‬ ‫دریاچه ارومیه چیست؟ یا در چه زمانی دریاچه احیا می‌شود؟‬ ‫علت طرح این پرسش این است که رسیدن به تراز اکولوژیک‬ ‫هزین��ه گزافی را می‌طلبد‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬برای انتقال آب‬ ‫از س��د کانی س��یب به دریاچه ارومیه تاکنون ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه شده‌و همچنین ‪ ۷۱۰‬میلیارد تومان بودجه نیاز‬ ‫دارد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬الزم است تا با توجه به بودجه محدود کشور‪،‬‬ ‫اولویت‌بندی شود و س��طوح دیگری از احیای دریاچه ارومیه‬ ‫مانند س�لامت س��اکنان مناطق اطراف دریاچه مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬به این معنا که در چه ترازی س��طوح مختلف احیا‬ ‫تامین می‌ش��ود و اینکه با چه هزین��ه‌ای می‌توان به مطلوب‬ ‫مورد نظر دست یافت‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬می‌توان با یک ارزیاب��ی هزینه‪‌-‬فایده‪ ،‬تراز‬ ‫مطلوب یا به عبارت دیگ��ر‪ ،‬احیای دریاچه را تعیین کرد‪ .‬در‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬برند مورد اطمینان‬ ‫س��ازه‌های فوالدی بیش��تری در اصفهان باش��یم‪ .‬عس��کری‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تان‌های دیگر که از ذوب‌آهن فاصله دارند مانند‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬بیشتر س��اختمان‌ها با س��ازه‌های فوالدی‬ ‫س��اخته می‌ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬در اصفهان که از نعمت وجود‬ ‫ذوب‌آه��ن برخورداریم باید درباره ترویج س��ازه‌های فوالدی‬ ‫اقدام‌های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان پس از بازدید از خط‬ ‫تولید ذوب‌آه��ن اصفهان گفت‪ :‬ظرفیت فن��ی باالیی در این‬ ‫شرکت وجود دارد که از آن بی‌خبر بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تیر‌آهن‬ ‫بال‌په��ن که در ذوب‌آه��ن اصفهان تولید می‌ش��ود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫جایگزین تیر ورق ش��ود‌ و ایمنی س��اختمان را بسیار افزایش‬ ‫دهد‪ .‬میلگرد این شرکت نیز با مقاومت باال تولید می‌شود که‬ ‫اهمیت بسیاری در سازه‌های ساختمانی دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان افزود‪ :‬این بازدیدها و‬ ‫تبادل اطالعات باعث می‌شود که مهندسان صنعت ساختمان‬ ‫از کیفی��ت محصوالت ذوب‌آهن آگاه ش��وند ت��ا در طراحی و‬ ‫انتخاب محصول به گونه‌ای عمل کنند که ضمن صرفه‌جویی‪،‬‬ ‫ایمنی ساختمان نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده نیز در این دیدار گفت‪ :‬نشس��ت‌های ذوب‌آهن‬ ‫و نظام مهندس��ی برای تبادل‌نظر و تشریک‌مس��اعی بس��یار‬ ‫مهم اس��ت و بای��د افزایش یابد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در ایران با توجه‬ ‫به زلزله‌خیز بودن‪ ،‬باید به امنیت مس��کن نگاه ویژه‌ای داشته‬ ‫باش��یم چراکه تلفات زلزله در کشور کمتر از یک جنگ نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده با اش��اره به اینکه کنترل‌ها و نظارت‌ها در زمینه‬ ‫مسکن بیشتر از گذشته است‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه توجه و نظارت‬ ‫بر اس��تاندارد و کیفیت محصوالت فوالدی کافی نیست و این‬ ‫امر می‌تواند امنیت مردم را به مخاطره بیندازد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب‌آهن اصفه��ان افزود‪ :‬باید قب��ل از بحران‪،‬‬ ‫اقدام‌ه��ای الزم را برای کنترل آن انجام دهیم اما متاس��فانه‬ ‫اغلب منتظر مانده‌ایم ت��ا بحرانی مانند زلزله پیش بیاید و به‬ ‫بعد به اهمیت مسائلی مانند ایمنی سازه‌ها پی‌می‌بریم که این‬ ‫امر هم موقت است و اقدام خاصی در نهایت انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫درب��اره قیمت نیز‪ ،‬متاس��فانه نگاه به محص��والت فوالدی‬ ‫ب��ه گونه‌ای اس��ت که گوی��ا ای��ن محص��والت تعیین‌کننده‬ ‫قیمت مس��کن یا لیدر بازار هس��تند در حالی که محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬حدود ‪ ۵‬درصد از قیمت تمام‌ش��ده س��اختمان را به‬ ‫خود اختصاص می‌دهند و مانند مواد غذایی نیس��تند که نیاز‬ ‫روزمره مردم باش��ند‪ .‬مجموعه این عوامل باعث ش��ده قیمت‬ ‫فوالد واقعی و مناسب نباشد و همین امر رواج محصوالت غیر‬ ‫استاندارد در بازار را نیز باعث شده است‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده به تولید ریل ملی‪ ،‬تیرآه��ن بال‌پهن ‪ H۳۰۰‬و‬ ‫راس��تای هدف احی��ای دریاچه ارومیه‪ ،‬مهم‌ترین مس��ئله‌ای‬ ‫که در حوزه س�لامت س��اکنان اطراف دریاچه ارومیه مطرح‬ ‫می‌ش��ود بحث ریزگردهای نمکی در آن حوضه آبریز اس��ت‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬می‌توان س�لامت افراد س��اکن در اطراف دریاچه‬ ‫ارومی��ه را به عنوان هدف اصلی احیای دریاچه ارومیه در نظر‬ ‫گرفت و ترازی که در آن س�لامت افراد تامین می‌ش��ود را به‬ ‫‌دست آورد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نتایج بررس��ی کارشناس��ان نشان‬ ‫می‌دهد در تراز بس��یار پایین‌تری نس��بت به ت��راز اکولوژیک‬ ‫س�لامت ساکنان تامین می‌ش��ود‪ .‬از طرفی‪ ،‬می‌توان با انجام‬ ‫یک ارزیاب��ی هزینه‌‪‌-‬فایده‪ ،‬میزان هزینه الزم برای این هدف‬ ‫را اس��تخراج کرد‪ .‬به نظر می‌رسد بارش‌های اخیر فرصتی را‬ ‫پی��ش آورده تا دوباره به اه��داف اصلی احیای دریاچه ارومیه‬ ‫بپردازی��م و نقط��ه مطلوبی برای به نتیجه رس��یدن تالش‌ها‌‬ ‫تعیین کنیم‪ .‬ضروری اس��ت که س��تاد احیای دریاچه ارومیه‬ ‫در این رابطه روش��نگری کند تا بیش��ترین حد از منافع ملی‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫بیم‌بالنک با بهره‌گیری از ت��وان داخلی در ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این ش��رکت به س��مت تولید محصوالت‬ ‫صنعت��ی م��ی‌رود و در بخش س��اختمان نیز تولی��د مقاطع‬ ‫صنعتی در اولویت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال قصد داریم سبد‬ ‫تیرآه��ن ‪ H‬را کامل کنیم تا امکان جایگزینی آن با تیر ورق‬ ‫در بازار فراهم ش��ود‪ .‬هم‌اکنون تیرآهن ‪ H‬در مقاطع ‪ ۱۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬را تولید می‌کنیم و در تالش برای تولید ‪ H۵۰۰‬هستیم‬ ‫و همچنی��ن یک��ی از دیگر برنامه‌های ما تولید ‪ I۵۰۰‬اس��ت‪.‬‬ ‫امیدوارم با تکمیل سبد این محصوالت‪ ،‬با کمک سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬به تدریح تیرآهن‌های ‪ H‬را جایگزین تیر ورق در‬ ‫بازار کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان گفت‪ :‬این ش��رکت هم‌اکنون‬ ‫به لحاظ فنی و تکنولوژیک ش��رایط خوبی دارد و آماده است‬ ‫تا نقش مهم‌تری را نس��بت به گذش��ته در صنعت ساختمان‬ ‫ایف��ا کند و امیدوارم با همکاری و همفکری با س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬گام‌های موثری برداریم‪ .‬این هم��کاری می‌تواند‬ ‫منجر به نتایج بس��یار خوبی شود از جمله اینکه تالش کنیم‬ ‫تا محصوالت غیر‌اس��تاندارد از بازار حذف شوند و بسیار خوب‬ ‫صدور ‪۱۶۱۵‬‬ ‫‌‌‬ ‫است که این امر از اصفهان آغاز شود‪ ‌.‬رضا‌زاده از‬ ‫جواز تاس��یس صنعتی با پیش‌بینی س��رمایه‌گذاری بیش از‬ ‫‪ ۱۳۵‬هزار میلیارد ریال در سال ‪ ۱۳۹۷‬خبر داد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1282‬‬ ‫پیاپی ‪2600‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از دالیل تصویب مصوبه مجلس که اهالی موسیقی با آن موافق نیستند‬ ‫س��ال گذش��ته و در روزهای تصویب الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ،۹۸‬نماین��دگان مجلس تصویب کردند بخش��ی از درآمد‬ ‫کنس��رت‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز شود؛ تصمیمی‬ ‫که با واکنش‌های گوناگونی از سوی اهالی موسیقی همراه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مجلس تصویب کرده وزارت ارش��اد‬ ‫‪۱۰‬درصد بهای بلیت کنس��رت‌ها را در تهران و کالنشهرها‬ ‫دریاف��ت و آن را به حس��اب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‬ ‫کل کش��ور واریز کند؛ مصوبه‌ای که موجب اعتراض اهالی‬ ‫موسیقی شد‪ .‬حاال مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با‬ ‫تاکید بر پیروی این دفتر از قانون‪ ،‬معتقد است نگرانی‌هایی‬ ‫درباره این قانون وجود دارد و از برگزاری نشس��ت‌هایی در‬ ‫این زمینه خبر می‌دهد‪ .‬در این زمینه علی ترابی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬این‬ ‫قانون مصوب مجلس و الزم‌االجرا اس��ت و من در موقعیتی‬ ‫نیس��تم ک��ه درباره خوب و ب��د آن نظر بده��م؛ ما فقط در‬ ‫مق��ام مجری عمل می‌کنیم‪ .‬البته باید نگرانی‌هایی در این‬ ‫زمینه داش��ته باش��یم چراکه به نظر می‌رسد آنچنان ابعاد‬ ‫کارشناسی در این قانون درنظر گرفته نشده است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��اید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخش‌های‬ ‫خاصی از موسیقی (موس��یقی پاپ) می‌رفت‪ .‬بخش‌های‬ ‫موسیقی س��نتی‪ ،‬کالس��یک و نواحی ما برای رفتن روی‬ ‫صحن��ه باید از جیب هزینه کنن��د و در این قانون به آنها به‬ ‫چش��م موسیقی پاپ نگاه ش��ده‪ ،‬انگار که آنها هم درآمدزا‬ ‫هستند‪ .‬مدیرکل دفتر موس��یقی وزارت ارشاد با تاکید بر‬ ‫اینک��ه این دفتر از قان��ون پیروی می‌کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬پس از‬ ‫تصویب این قانون از ناحیه صنف موس��یقی اعتراض‌هایی‬ ‫به وجود آمد‪ .‬ما درصدد برگزاری نشس��ت‌هایی با مدیران‬ ‫ارش��د وزارت ارش��اد و صنف‌های موس��یقی هستیم تا به‬ ‫راهکاری برس��یم که از آس��یب‌های احتمالی جلوگیری‬ ‫کند و اگر منافعی برای این قانون متصور اس��ت‪ ،‬به راهش‬ ‫هدایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل موافقت مجلس چیست؟‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫دالیل اینکه چرا مجلس با وجود مخالفت اهالی موس��یقی‬ ‫با واریز ‪۱۰‬درصد از بهای بلیت کنس��رت‌ها به خزانه‌داری‬ ‫کل کش��ور موافقت کرد را تش��ریح کرد‪ .‬احد آزادی خواه‬ ‫با اش��اره به تصویب بن��د الحاقی ‪ ۵‬تبص��ره ‪ ۹‬ماده الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬کل کشور در نشست علنی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬بر اس��اس این بند وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی مکلف اس��ت ‪۱۰‬درص��د بهای بلی��ت اجراهای‬ ‫صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کالنشهرها را دریافت و به‬ ‫حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که چرا با وجود مخالفت‌های اهالی موسیقی‬ ‫چنین مصوبه‌ای در صحن علنی مجلس به تصویب رسید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پیش��نهاد از س��وی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و با نظرخواهی از اهالی موسیقی ارائه شد و مقاصد‬ ‫هزینه‌ای دارد که به توس��عه فرهن��گ و هنر این مرزوبوم‬ ‫کمک می‌کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس بخش هزینه‌ای‬ ‫همین بند الحاقی مقرر است درآمد ناشی از این محل برای‬ ‫س��اماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری تعمیر‪ ،‬تجهیز و‬ ‫اداره مجتمع‌ه��ای فرهنگی و هنری شهرس��تان‌ها غیر از‬ ‫مراکز استان‌ها اختصاص یابد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪۱۰‬درصد کسر شده از بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در‬ ‫عمل چیزی نخواهد بود ولی وقتی این رقم در خزانه داری کل کشور‬ ‫تجمیع و در محلی هزینه شود‪ ،‬اثر خود را نشان می‌دهد‬ ‫این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه با این تصمیم‬ ‫از حداقل آورده در حوزه موس��یقی حداکثر عایدی در این‬ ‫حوزه هزینه خواهد شد‪ ،‬اضافه کرد‪۱۰ :‬درصد کسر شده از‬ ‫بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای (کنس��رت) در عمل چیزی‬ ‫نخواه��د بود ولی وقتی این رقم در خزانه داری کل کش��ور‬ ‫تجمیع و در محلی هزینه شود‪ ،‬اثر خود را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجلس می‌توانس��ت برای توس��عه فرهنگی‬ ‫و هن��ری تعمیر‪ ،‬تجهی��ز و اداره مجتمع‌ه��ای فرهنگی و‬ ‫هنری شهرس��تان‌ها دو اقدام انجام دهد یا از محل س��ود‬ ‫ش��رکت‌ها درصدی برای این مه��م درنظر گیرد که تجربه‬ ‫چندین‌س��اله ما در بودجه‌نویس��ی حاکی از این است که‬ ‫این درآمد محقق نشده و تخصیص پیدا نمی‌کند به همین‬ ‫دلیل به این پیش��نهاد در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون‬ ‫تلفیق بودجه رأی مثبت داده ش��د‪ .‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد در صورت‬ ‫اجرای درس��ت این قانون از س��وی مجری تعیین ش��ده‬ ‫در قان��ون یعنی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬اهالی‬ ‫موسیقی نخس��تین گروهی خواهند بود که از اجرای این‬ ‫تبصره قانونی دفاع خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گران شدن بلیت کنسرت‌ها‬ ‫صحبت‌های احد آزادی‌خواه درحالی اس��ت که محمد‬ ‫معتمدی خواننده مطرح کالس��یک کشورمان با انتقاد از‬ ‫این تصمیم مجلس پیامد آن را در نحوه اجرای کنسرت‌ها‬ ‫پیش‌بینی کرد وگفت‪ :‬قیمت باالی بلیت کنسرت در ایران‬ ‫سال‌هاست موردانتقاد و اعتراض مخاطبان این هنر بوده و‬ ‫است؛ مخاطبانی که به این هزینه هنگفت عادت نکرده‌اند‬ ‫و برای‌ش��ان سیر صعودی و باال رفتن روزانه نرخ بلیت‌های‬ ‫کنس��رت‌ها به یک کابوس همیش��گی بدل ش��ده است‪.‬‬ ‫نرخ‌هایی که با خدمات ارائه ش��ده تناس��ب ندارد و امتیاز‬ ‫خاص آن فقط صدا و تصویر زنده خواننده است‪ .‬اگرچه در‬ ‫برخی کنسرت‌ها فاصله تماشاگر با صحنه اصلی کنسرت‬ ‫آنچن��ان زیاد و زاویه‌دار اس��ت که صدا و تصوی��ر را باید از‬ ‫مانیتور دید و تماشای کنسرت برای آن‌دسته از مخاطبان‬ ‫این کنسرت‌ها با تماشای آلبوم‌های موسیقی خوانندگان‬ ‫تفاوتی ن��دارد‪ .‬این موضوع یکی دیگر از مش��کالت اصلی‬ ‫مخاطبان کنسرت‌هاست‪ .‬معتمدی با اشاره به گران شدن‬ ‫بلیت کنسرت‌ها در پی مصوبه مجلس گفت‪« :‬مدت‌هاست‬ ‫درت�لاش بودیم تا ب��ا طرحی به نام هنر ب��رای همه بهای‬ ‫بلیت کنسرت را به پایین‌ترین حد ممکن برسانیم تا بخش‬ ‫کم‌درآمد جامعه توان رفتن به کنس��رت‌های خوب را پیدا‬ ‫کنند که هم دل‌ش��ان شاد ش��ود و هم پدیده شوم تبعیض‬ ‫کمرنگ‌تر ش��ود ولی ش��نیدم نمایندگان محترم مجلس‬ ‫قانونی تصویب کرده‌اند ک��ه عملکرد معکوس دارد‪ .‬یعنی‬ ‫بهای بلیت کنس��رت‌ها را افزایش می‌ده��د‪ .‬معتمدی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬براساس قانون اخیر مصوب مجلس‪۱۰ ،‬درصد‬ ‫از درآم��د کنس��رت‌ها باید ب��ه خزانه دولت واگذار ش��ود؛‬ ‫بخوانید بلیت کنسرت‌ها ‪۱۰‬درصد گران‌شود‪ .‬هدف از این‬ ‫طرح چیس��ت؟ کارکرد آن کدام است؟ مبنای کارشناسی‬ ‫آن کجاست؟ بهتر نبود پیش از تصویب این قانون قوانینی‬ ‫تصویب می‌کردید که به جهت‌دهی درست فرهنگ‪ ،‬هنر و‬ ‫موسیقی در جامعه بینجامد؟ کارشناسی در مجلس است‬ ‫که اطالعی از معضالت فرهنگی و موسیقایی جامعه داشته‬ ‫باش��د؟ هزین ‌ه میلیونی سالن‌ها‪ ،‬هزین ‌ه میلیونی تبلیغات‪،‬‬ ‫هزین��ه اماکن و امروز هزین��ه جدید که نامش را می‌گذارم‬ ‫هزینه مجلس! عزیزان نماینده‪ ،‬ش��یپور را از سر گشادش‬ ‫باد نکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم آخر‪...‬‬ ‫از زمان��ی ک��ه برگزاری کنس��رت‌های پاپ در کش��ور‬ ‫گس��ترش یافت‪ ،‬هم��واره ابهامات و پرس��ش‌های مربوط‬ ‫به مس��ائل مالی آن نیز مطرح ش��د‪ .‬اینکه چ��را نرخ بلیت‌‬ ‫کنس��رت‌ها گران است؟ سود حاصل از برگزاری کنسرت‪،‬‬ ‫به جیب چه کس��ی م��ی‌رود؟ قیمت‌گ��ذاری روی بلیت‬ ‫کنسرت‌ها ازس��وی چه نهادی انجام می‌شود؟ چرا روز به‬ ‫روز نرخ بلیت‌ها افزایش یافته است؟ چرا رفتن به کنسرت‬ ‫موسیقی کم کم به تفریحی برای مخاطبانی خاص از قشر‬ ‫متوس��ط رو به باال (از نظر مالی) جامعه بدل می‌ش��ود و‪...‬‬ ‫پاسخ گفتن به تمام این پرسش‌ها مجال و فرصت بسیاری‬ ‫را می‌طلبد اما در این گزارش س��عی ش��ده ش��مایی کلی‬ ‫از مباح��ث مالی و ریالی مربوط به برگزاری یک کنس��رت‬ ‫ترس��یم ش��ود‪ .‬در روزهایی که در ش��رایط عادی هم نرخ‬ ‫بلیت کنس��رت باال اس��ت‪ ،‬تصور کنید یک خانواده ‪۴‬نفره‬ ‫ب��ا درآمد ‪ ۲‬میلیون تومان در ماه بخواهد به تماش��ای یک‬ ‫کنسرت بنشینند‪ .‬اگر میانگین نرخ بلیت را ‪ ۸۰‬هزار تومان‬ ‫درنظ��ر بگیریم‪ ،‬این خانواده ‪ ۴‬نف��ره باید ‪ ۳۲۰‬هزار تومان‬ ‫فق��ط برای تهیه بلیت هزینه کنند‪ .‬اگ��ر ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫هم برای دیگر هزینه‌های جانبی‌ش��ان درنظر بگیریم‪ ،‬یک‬ ‫پنجم درآمد این خانواده صرف ‪ ۲‬ساعت تماشای کنسرت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به خاطر همین موضوع اس��ت که بس��یاری از‬ ‫کارشناسان معتقدند موس��یقی رفته‌رفته به هنری گران‬ ‫تبدیل می‌شود‪ .‬مس��ئله افزایش نرخ بلیت کنسرت شاید‬ ‫گ��واه این ادعا باش��د‪ .‬بس��یاری از افراد جامع��ه به‌خاطر‬ ‫مس��ائل مالی نمی‌توانند به یک کنس��رت معمولی بروند و‬ ‫کم‌کم سالن‌های اجرای موس��یقی میزبان قشر خاصی از‬ ‫جامعه با تمکن مالی باال می‌ش��ود‪ .‬در روزهایی که گرانی‬ ‫محصوالت فرهنگی ازجمله بلیت س��ینما و کتاب و بلیت‬ ‫تئاتر موجب شده است استفاده از محصوالت فرهنگی در‬ ‫س��بد خانوار ایرانی کاهش یابد‪ ،‬به نظر می‌رس��د اجرایی‬ ‫کردن این مصوبه موجب کمتر ش��دن اقبال مردم نسبت‬ ‫به فعالیت‌های فرهنگی و هنری اس��ت؛ امری که درنتیجه‬ ‫منجر به قهر مردم با سالن‌های موسیقی خواهد شد‪.‬‬ ‫شاید بهتر بود‬ ‫این قانون به‬ ‫سراغ ژانرها و‬ ‫بخش‌های خاصی‬ ‫از موسیقی‬ ‫(موسیقی‬ ‫پاپ) می‌رفت‪.‬‬ ‫بخش‌های‬ ‫موسیقی سنتی‪،‬‬ ‫کالسیک و نواحی‬ ‫ما برای رفتن‬ ‫روی صحنه باید‬ ‫از جیب هزینه‬ ‫کنند و در این‬ ‫قانون به آنها به‬ ‫چشم موسیقی‬ ‫پاپ نگاه شده‪،‬‬ ‫انگار که آنها هم‬ ‫درآمدزا هستند‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران به خط پایان رسید‬ ‫قائم‌مقام سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره‬ ‫به میزان فروش کتاب‌ها گفت‪ :‬امس��ال در نمایشگاه کتاب نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته از نظر مبلغی ‪۳۷‬درصد افزایش خرید داش��تیم‬ ‫و براس��اس گفته بانک عامل‪ ،‬میزان فروش نمایش��گاه ‪۹۹‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬قادر آش��نا‪ ،‬قائم‌مقام سی و دومین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی کتاب تهران در نشست خبری جمعه ‪ ۱۳‬اردیبهشت با‬ ‫بیان اینکه نمایشگاه امسال با این حجم از گستردگی‪ ،‬نقاط قوت و‬ ‫ضعف زیادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان امیدواریم با شناس��ایی نقاط‬ ‫ضعف و رفع آنها در نمایشگاه سی و سوم‪ ،‬بر نقاط قوت این نمایشگاه‬ ‫بیفزاییم تا هر نمایشگاه نسبت به سال گذشته بهتر باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال برنامه‌های متنوعی در نمایشگاه کتاب برگزار‬ ‫ش��د به طوری‌که تاکن��ون در کارگروه علمی فرهنگی نمایش��گاه‬ ‫حدود ‪ ۱۶۰‬برنامه برگزار ش��ده که ش��امل تجلیل از نویسندگان‪،‬‬ ‫رونمایی کتاب و گرامیداشت و یادبود بوده است‪.‬‬ ‫آش��نا با بیان اینکه در بخش بین‌الملل نمایشگاه نیز ‪ ۴۰‬مهمان‬ ‫از کش��ورهای خارجی حضور داش��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این زمینه در‬ ‫تفاهم‌هایی قرار شد با کشورهای عراق و یونان مبادله غرفه رایگان‬ ‫همچنین حضور در نمایشگاه‌های دو کشور را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رایزنی با مدیران نمایش��گاه کت��اب فرانکفورت‬ ‫توضیح داد‪ :‬در این زمینه برای رفع مش��کالت و موانع دریافت ویزا‬ ‫برای ناش��ران ایرانی گفت‌وگو و تبادل‌نظر داشتیم که قول مساعد‬ ‫گرفتیم در نمایشگاه سال آینده این مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬همچنین با مقامات حوزه کتاب کش��ور آذربایجان گفت‌وگو‬ ‫داش��تیم تا حضور پررنگی در مبادالت فرهنگی و نمایشگاه کتاب‬ ‫دو کش��ور داشته باش��یم و قرار ش��د زمینه‌ای برای حضور آنها در‬ ‫نمایشگاه‌های استانی نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫‪ ۹۹‬میلیارد تومان تراکنش در نمایشگاه کتاب‬ ‫آش��نا با اشاره به تاکیدات س��ید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گفت‪ :‬با توجه به فرهنگ و هویت مشترک کشورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬وزیر ارش��اد بر این موض��وع تاکید کرد ک��ه ارتباطات‬ ‫فرهنگی با این کش��ورها توسعه پیدا کند و در این زمینه قرار است‬ ‫بخشی از روابط فرهنگی را احیا کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت استان‌های کش��ور برای حضور ناشران‬ ‫کش��ورهای همسایه در نمایشگاه‌های اس��تانی گفت‪ :‬استان‌های‬ ‫خوزستان‪ ،‬آذربایجان ش��رقی‪ ،‬آذربایجان غربی‪ ،‬خراسان شمالی‬ ‫و هرمزگان ظرفیت بس��یار خوبی برای تبادل غرفه دارند و در این‬ ‫زمینه تالش داریم گام‌های بزرگی برداریم‪.‬‬ ‫آش��نا همچنین درباه تاکید وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی بر‬ ‫کش��ورهای محور مقاومت اس�لامی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬توجه به ادبیات‬ ‫پای��داری و ادبی��ات مقاوم��ت از محورهای مهمی ب��ود که در این‬ ‫نمایش��گاه دنبال کردیم‪ .‬ما می‌توانیم از ظرفیتی که در این زمینه‬ ‫وجود دارد برای تولید آثار مشترک و ارزشمند استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در این زمینه بنا داریم با توجه به توانمندی‌های‬ ‫صنعت نشر ایران با حضور ناشران کشورهای مقاومت و ایرانی این‬ ‫همکاری‌ها را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫آشنا در بخش دیگر صحبت‌های خود از مذاکره برای تبادل ‪۱۲۰‬‬ ‫رایت در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت‪ :‬از‬ ‫میان این موارد‪ ۱۰۰ ،‬مورد با ناش��ران چینی و ‪۲۰‬مورد نیز با سایر‬ ‫کش��ورها بوده اس��ت‪ .‬البته معتقدم با توجه به آثار فاخر ایرانی این‬ ‫میزان کم اس��ت و با تکیه بر فعالیت بخش خصوصی می‌توانیم این‬ ‫میزان را ارتقا دهیم‪ .‬قائم‌مقام س��ی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫کت��اب تهران همچنین به آمار و ارقام فروش در نمایش��گاه س��ال‬ ‫جاری اش��اره کرد و گفت‪ :‬امس��ال از نظر مبلغی ‪۳۷‬درصد افزایش‬ ‫خرید داشتیم و میزان تراکنش‌ها تا پایان روز نهم نمایشگاه حدود‬ ‫‪ ۶‬درصد افزایش داش��ته است همچنین براساس اعالم بانک عامل‬ ‫نمایش��گاه سی و س��وم نیز گفت‪ :‬برای انتخاب مکان نهایی از بین‬ ‫مصالی تهران و مجموعه ش��هر آفتاب ما بر اس��اس نظر ناشران و‬ ‫مخاطب��ان برنامه‌ری��زی می‌کنیم و نهادهایی مانند ش��هرداری و‬ ‫حمل‌ونقل نیز درب��اره هر یک از این مکان‌ها نظراتی دارند که باید‬ ‫اعمال ش��ود‪ .‬آشنا یادآور ش��د‪ :‬در این زمینه با تایید و نهایی شدن‬ ‫زمان برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬انتخاب مکان‬ ‫نهایی گزینه دوم ما خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹محرومیت ‪ ۴۹‬ناشر از نمایشگاه کتاب آینده‬ ‫ب��ه غیر از خرید نقدی‪ ۹۹ ،‬میلیارد توم��ان فروش تا پایان روز نهم‬ ‫نمایشگاه کتاب ثبت شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬درآمدی که تاکنون نمایش��گاه داشته‪ ۸ ،‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون تومان درآمد وصولی است‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز نشست‌های نمایشگاه سی و سوم از رمضان‬ ‫آش��نا در بخ��ش دیگ��ر صحبت‌هایش گفت‪ :‬با وزی��ر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی و معاونت فرهنگی این وزارتخانه صحبت کردیم تا‬ ‫نشست‌های سی‌وسومین نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران را از‬ ‫اواسط ماه رمضان شروع کنیم که زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی‬ ‫و اقدامات خود داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این زمینه دیر ش��روع ک��ردن کارها عالوه بر‬ ‫تحمی��ل هزینه‌های مادی و معنوی‪ ،‬در بعد بین‌المللی نمایش��گاه‬ ‫هم تاثیر می‌گذارد زیرا بسیاری از معادالت ناشران خارجی را برای‬ ‫حضور در نمایشگاه کتاب تهران برهم می‌زند‪.‬‬ ‫آش��نا درباره زمان‌های پیشنهادی نمایشگاه سال آینده توضیح‬ ‫داد‪ :‬م��ا در تقویم‪ ،‬قب��ل از ماه رمضان‪ ،‬بعد از م��اه رمضان و گزینه‬ ‫دیگ��ری برای برگ��زاری نمایش��گاه در زمان س��وم را پیش‌بینی‬ ‫کرده‌ایم که با توجه به مس��ابقات المپیک بای��د این زمان‌بندی را‬ ‫درنظر بگیریم‪ .‬وی همچنین در پاسخ به پرسش ایبنا درباره مکان‬ ‫همچنین در این نشس��ت‪ ،‬معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫از صدور ‪ ۱۵۳‬رأی برای ناش��ران متخلف و محرومیت ‪ ۴۹‬ناش��ر از‬ ‫نمایش��گاه کتاب سال آینده خبر داد‪ .‬مهدی اسماعیلی‌راد‪ ،‬معاون‬ ‫اجرایی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در نشست‬ ‫خبری درب��اره تخلف‌های ناش��ران تا پایان روز هش��تم برگزاری‬ ‫نمایشگاه اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۲۹۸‬گزارش واصل‌شده به هیات رسیدگی‬ ‫به تخلفات ناشران ‪ ۱۵۳‬رأی برای ناشران متخلف صادر شده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ ۱۶ :‬م��ورد منجر ب��ه تعطیلی ی��ک‌روزه ودوروزه غرفه‬ ‫ناش��ران شد‪ ۶ .‬مورد تعطیلی تا پایان نمایش��گاه‪ ۴۹ ،‬مورد اخطار‬ ‫کتب��ی‪ ،‬درج در پرونده و محرومیت از نمایش��گاه کتاب تهران در‬ ‫سال آینده و نمایشگاه‌های اس��تانی و ‪ ۸۲‬مورد جمع‌آوری کتاب‪،‬‬ ‫اخطار کتبی‪ ،‬درج در پرونده و جمع‌آوری دستگاه کارتخوان غرفه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اسماعیلی‌راد درباره تخلف‌های ناشران خاطرنشان کرد‪ 3 :‬مورد‬ ‫از رأی‌ها به دلیل نقد کردن بن کتاب‪ 6 ،‬مورد فروش کتاب افست به‬ ‫جای اورجینال‪ ،‬واگذاری غرفه به غیر یک مورد‪ ،‬فروش کتاب سایر‬ ‫ناش��ران و کتاب‌های بدون شناس��نامه ‪ ۷۲‬مورد‪ ۲۵ ،‬مورد فروش‬ ‫کاالی غی��ر از کت��اب‪ ۳۴ ،‬مورد رعایت نکردن مقررات نمایش��گاه‬ ‫کتاب و ‪۱۱‬مورد فروش کتاب‌های بدون مجوز از وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر‪ ،‬خرداد سال‬ ‫جاری همکاری دوباره خود را با ارکستر سمفونیک‬ ‫دولتی استانبول ازس��رمی‌گیرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫او بعد از یک توقف ‪۷‬س��اله‪ ،‬از ‪ ۴‬خ��رداد با رهبری‬ ‫کنسرت ویژه ارکستر سمفونیک دولتی استانبول‪،‬‬ ‫همکاری خود را با این ارکس��تر ازس��رمی‌گیرد‪ .‬در‬ ‫این کنس��رت آثاری از جکینو روس��ینی‪ ،‬ژرژ بیزه‪،‬‬ ‫گایتانو دونیزتی‪ ،‬کامیل سن‌س��ان و موریس راول‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ .‬علی رهبری مدیر هنری پیش��ین‬ ‫ارکسترهای سمفونیک شهرهای بروکسل‪ ،‬پراگ‪،‬‬ ‫زاگرب‪ ،‬ماالگا و تهران‪ ،‬پیش از این بین س��ال‌های‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬ت��ا ‪ ،۱۳۸۹‬حدود ‪ ۱۴‬س��ال به عنوان رهبر‬ ‫دائم مهمان ارکستر سمفونیک استانبول‪ ،‬رهبری‬ ‫و مس��ولیت اجرای حدود ‪ ۲۰‬کنس��رت در سال را‬ ‫برعهده داشته است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۹‬علی رهبری بنا‬ ‫بر تقاضای بنیاد هنری و فرهنگی شهر آنتالیا برای‬ ‫ارتقای س��طح هنری ارکستر س��مفونیک دولتی‬ ‫نوبنی��اد آنتالیا به عنوان رهبر دائم مهمان عازم این‬ ‫ش��هر و مس��ئولیت هدایت این ارکستر را عهده‌دار‬ ‫ش��د‪ .‬کش��ور ترکیه دارای ‪ ۲۲‬ارکستر سمفونیک‬ ‫دولتی اس��ت ک��ه قدیمی‌ترین آنها ارکس��ترهای‬ ‫اس��تانبول‪ ،‬آنکارا و ازمیر هس��تند که علی رهبری‬ ‫در این شهرها نیز رهبری کرده است‪.‬‬ ‫ناشران خاطرات جدید‬ ‫وودی آلن را پس زدند‬ ‫وودی آلن کتاب جدیدی از خاطراتش نوش��ته‬ ‫ک��ه ناش��ران امریکایی اس��تقبالی ب��رای خرید و‬ ‫انتش��ار آن نش��ان نداده‌اند‪ .‬به گزارش مهر به نقل‬ ‫از ورایتی‪ ،‬گفته ش��ده سال پیش درحالی‌که وودی‬ ‫آلن سعی داش��ت کتاب خاطراتش را منتشر کند‪،‬‬ ‫ناشران گوناگونی دست‌نوش��ته‌های وودی آلن را‬ ‫پس‌فرس��تادند و دلی��ل اصلی آن ه��م این بود که‬ ‫ش��خصیت او در موقعیتی قرار داش��ت که از تایید‬ ‫اجتماع��ی برخ��وردار نبود‪ .‬بازیگ��ران درجه یک‪،‬‬ ‫تهیه‌کنندگان و ناش��ران زمان��ی از پیروان وودی‬ ‫آلن بودند اما ش��هرت این چهره مش��هور با جنبش‬ ‫«‪ #‬من_هم_ همینطور» خدشه‌دار شد‪ .‬علت این‬ ‫بود ک��ه دختر خوانده وی بار دیگر اعالم کرد وقتی‬ ‫‪ ۷‬س��ال داشته از سوی او آزار جنسی دیده است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل هالیوود از این کارگردان مولف فاصله‬ ‫گرف��ت‪ .‬آم��ازون جدیدترین فیل��م وی «یک روز‬ ‫بارانی در نیویورک» را نگه داش��ته و چندین بازیگر‬ ‫گفته‌ان��د دیگر ب��ا او کار نمی‌کنن��د‪ .‬گرتا گرویک‪،‬‬ ‫کالین فرث‪ ،‬مایکل کین و تیموتی شاالمه ازجمله‬ ‫آنها هستند‪.‬‬ ‫تولید سریال‬ ‫در تلویزیون‬ ‫‪ ۸‬برابر شده است‬ ‫مرتضی میرباقری بیان کرد که برای سال آینده‬ ‫‪ ۳‬س��ریال ‪ ۱۵۰‬قس��متی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مرتض��ی میرباق��ری معاون‬ ‫سیمای رس��انه ملی با اش��اره به مراحل گوناگون‬ ‫پیش‌تولی��د‪ ،‬تولی��د و پس‌تولی��د ‪ ۶۰‬س��ریال در‬ ‫معاونت س��یما بیان کرد‪ :‬این می��زان تولید از نظر‬ ‫کمی نس��بت به س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۸‬برابر شده است‬ ‫و از نظ��ر کیفی هم از ارتقای قابل‌توجهی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر س��ریال‌های‬ ‫عمومی که در خط تولید هس��تند‪ ،‬دو س��ریال الف‬ ‫ویژه «سلمان فارسی» و «حضرت موسی (ع)» نیز‬ ‫در مرحله پیش‌تولید ق��رار دارند و بخش عمده‌ای‬ ‫از کارگردان��ان‪ ،‬تهیه‌کنن��دگان‪ ،‬نویس��ندگان و‬ ‫بازیگران درحال‌حاضر در چندین س��ریال مشغول‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬معاون س��یما اظهار کرد‪ :‬بارها به‬ ‫دوس��تان و همکاران تاکید ش��ده است که وظیفه‬ ‫صدا و س��یما دادن آنتن مناس��ب به مجموعه‌های‬ ‫نمایش��ی اس��ت به ط��وری ک��ه درحال‌حاضر هر‬ ‫ش��ب ‪ ۳‬باکس نمایش��ی در ش��بکه‌های مختلف‬ ‫روی آنتن می‌رود همچنین ش��بکه‌های کودک و‬ ‫نوجوان نیز نامزد هس��تند تا برای آنها باکس پخش‬ ‫سریال درنظر گرفته شود‪ .‬برای این امر باکس‌های‬ ‫نمایش��ی از ‪ ۱‬باکس به ‪ ۳‬باکس مستمر و ‪ ۲‬باکس‬ ‫متغیر‪ ،‬تغییر کرده اس��ت‪ .‬وی درباره تولید و پخش‬ ‫س��ریال‌های بلند بیان کرد‪ :‬امسال دو سریال باالی‬ ‫‪ ۵۰‬قس��مت داریم؛ یکی از آنه��ا «عروس تاریکی»‬ ‫بوده که به زودی برای پخش آماده می‌شود‪ .‬سریال‬ ‫دوم هم به‌نوعی طنز اس��ت که هنوز نامی برای آن‬ ‫انتخاب نش��ده اس��ت اما به احتمال زیاد یا از شبکه‬ ‫نس��یم یا شبکه سه پخش خواهد شد‪ .‬معاون سیما‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قرارداد ‪ ۳‬سریال باالی ‪ ۱۵۰‬قسمت هم‬ ‫با نویس��ندگان منعقد شده و کار در مرحله نگارش‬ ‫اس��ت و امیدوارم به سال آینده برسد‪ .‬میرباقری در‬ ‫پایان عنوان کرد‪ :‬از ‪ ۳۰‬س��ریال پیش‌بینی ش��ده‬ ‫برای پخش امسال‪ ۲۰ ،‬سریال مراحل نهایی تولید‬ ‫و پس‌تولید را می‌گذراند و ‪ ۱۰‬س��ریال دیگر نیز در‬ ‫مرحله پیش‌تولید قرار دارد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گرانی کنسرت‌های موسیقی و ‪ ۱۰‬درصدی که به خزانه می‌رود‬ ‫علی رهبری به ارکستر‬ ‫سمفونیک استانبول‬ ‫بازگشت‬
‫یکشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪ 29 - 1398‬شعبان ‪ 5 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1282‬پیاپی ‪2600‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گامیکه برای سینماگران برداشته شد‬ ‫یادداشت‬ ‫خیابانی به نام جمشید مشایخی‬ ‫همدلی آنها با مردم برای همیشه با ما می‌ماند‪.‬‬ ‫سیروس الوند درگذشت جمشید مشایخی را ُحزنی‬ ‫دانس��ت که از ابتدای امسال همراه سینماگران بوده و‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬او وقتی قرار بود در فیلم جوانی کار کند به‬ ‫ای��ن فکر نمی‌کرد که کارش فقط در یک فیلم اس��ت‬ ‫بلکه معتقد بود او با آرزو و هدف یک فرد طرف ش��ده‬ ‫است‪ .‬ناسیونالیسم جمشید‪ ،‬ناسیونالیسم جغرافیایی‬ ‫نبود‪ ،‬بلکه او ناسیونالیس��م فرهنگی و تاریخی داشت‪.‬‬ ‫او یک حس وطن‌پرستی داشت که از فردوسی شروع‬ ‫می‌شد و به حافظ‪ ،‬موالنا و امام علی (ع) می‌رسید‪ .‬اگر‬ ‫کسی پیش او به ایران اهانت می‌کرد‪ ،‬گویی به ناموس‬ ‫او اهانت کرده باشد‪ .‬پیش از او آخرین کسی که دیدم‬ ‫حس وطن‌پرستی داشت‪ ،‬علی حاتمی بود‪.‬‬ ‫نادر مش��ایخی‪ ،‬فرزند جمشید مش��ایخی با تایید‬ ‫همه صحبت‌های س��یروس الوند درباره پدرش‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬او به من آموخت که ایرانی و ایرانیت چیس��ت‬ ‫و م��رام یک ایرانی باید چه باش��د‪ .‬به م��ن یاد داد که‬ ‫ب��ه ایرانی بودنم افتخار کن��م؛ حتی زمانی که در وین‬ ‫بودم‪ ،‬وقتی عاش��ق موالنا ب��ودم او درباره حافظ با من‬ ‫بحث می‌کرد‪ .‬از یک‌س��و با صورت جمشید مشایخی‬ ‫روبه‌رو بودیم و از سوی دیگر با کسی روبه‌رو بودیم که‬ ‫در خانواده رفتاری دیگر داشت‪ .‬او مهم‌ترین چیزها را‬ ‫برای ادامه زندگی به ما داد‪.‬‬ ‫امین تارخ نیز در سخنانی گفت‪ :‬تقاضا ندارم که در‬ ‫همه شهرس��تان‌ها خیابانی به نام جمشید مشایخی‬ ‫نام‌گذاری شود اما امیدوارم همان‌طور که این احترام‬ ‫را در عرصه بازیگری سینما و هنر برای استاد مشایخی‬ ‫قائل شدند برای انتظامی و رشیدی نیز قائل شوند‪.‬‬ ‫محمدجواد حق‌شناس‪ ،‬رئیس کمیسیون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ش��ورای شهر تهران نیز در سخنانی گفت‪:‬‬ ‫مشکل در بی‌توجهی به اقدام‌های فرهنگی در برخی‬ ‫اقتضائات فرهنگی است که نمی‌خواهند حاشیه امن‬ ‫خود را بر هم بزنند‪ .‬در واقع مشکل در نگاه عقب‌مانده‬ ‫و دستوری به فرهنگی اس��ت که ریزش سرمایه‌ها را‬ ‫نمی‌بیند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه نباید از اس��تانداردهای نام‌گذاری‬ ‫خیابان‌ها خارج ش��ویم‪ ،‬افزود‪ :‬به سازمان زیباسازی‬ ‫می‌گویند اس��تراتژی ش��ما ب��رای مدیریت پایتخت‬ ‫چیست و چطور می‌خواهید تصویر هنر تهران را نشان‬ ‫دهید‪ .‬در ساخت مجسمه‌های شهری‪ ،‬نقاشی‌دیواری‬ ‫و جش��نواره‌های فصلی چه استراتژی دارید؟ این کار‬ ‫امروز یک مطالبه عمومی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه باید نام‌گذاری‌ها با هر مکانی‬ ‫س��ازگاری داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار نام ش��هدا‬ ‫و ب��زرگان دی��ن‪ ،‬نام هنرمن��دان نی��ز در میدان‌ها و‬ ‫خیابان‌ها ثبت می‌ش��ود‪ ،‬اما امروز ابزاری برای حفظ‬ ‫نام‌گ��ذاری وجود ندارد؛ بنابراین باید مراقب باش��یم‬ ‫دچار جوگیری فرهنگی نشویم‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫س ش‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪11‬‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫س ک‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫درخواستی برای واگذاری خانه‬ ‫ملک‌الشعرای بهار‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪137‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫غ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ش س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪136‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هی��ات موس��س خانه انجمن‌ه��ای ادبی کش��ور از رهبر معظم‬ ‫انقالب درخواس��ت کرد خانه ملک‌الش��عرای به��ار به انجمن‌های‬ ‫ادبی واگذار ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫همزم��ان با برگزاری دومین‬ ‫مجمع عمومی انجمن‌های ادبی کشور‪ ،‬نامه اعضای هیات موسس‬ ‫خان��ه انجمن‌های ادبی ایران‪ ،‬دبیران مجامع اس��تانی و کش��وری‬ ‫انجمن‌های ادب��ی و اعضای کارگروه امور انجمن‌های ادبی خطاب‬ ‫به رهبر معظم انقالب منتشر شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نامه با تش��ریح روند ش��کل‌گیری و برگ��زاری مجمع‬ ‫عموم��ی انجمن‌های ادبی کش��ور و لزوم اختص��اص محلی برای‬ ‫خانه انجمن‌های ادبی‪ ،‬از رهبر معظم انقالب درخواست شده خانه‬ ‫ملک‌الش��عرای بهار که هم‌اکنون در اختیار س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره) اس��ت و براساس خبر بنیاد‪ ،‬استفاده متناسبی از‬ ‫آن نمی‌شود به «خانه انجمن‌های ادبی» واگذار شود‪.‬‬ ‫برای نمایشگاه کتاب بلیت بفروشند‬ ‫مفتون امین��ی می‌گوید بهتر اس��ت محدودیت‌هایی‬ ‫را ب��رای حاض��ران در نمایش��گاه کتاب ایج��اد کنند تا‬ ‫عالقه‌مندان واقعی در نمایش��گاه حضور داش��ته باشند؛‬ ‫به‌طور مثال بلیت بفروشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا ای��ن ش��اعر پیشکس��وت‪ ،‬درباره‬ ‫ارزیابی‌اش از نمایش��گاه بین‌الملل��ی کتاب تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمایش��گاه فرصت خوبی اس��ت تا نویس��ندگان با‬ ‫ناشران آشنا شوند؛ ناشرانی که ما نمی‌دانیم کجا هستند‬ ‫اما کتاب‌های خوبی هم چاپ کرده‌اند‪ .‬همچنین کتاب‌ها به‌طور تجمیعی در آنجا‬ ‫وجود دارد و ممکن است کتاب‌هایی را که مدت‌ها به دنبالش بوده‌اید آنجا پیدا‬ ‫کنید‪ .‬در نمایشگاه فرهنگ‌های گوناگون وجود دارند که این بسیار خوب است‪،‬‬ ‫اما در مدت معدودی که دارد نمی‌شود هم ‌ه جای آن را گشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مش��کل بزرگ نمایشگاه این است که رفت‌وآمد به آنجا مشکل است‪.‬‬ ‫با خودرو شخصی نمی‌شود رفت‪ ،‬زیرا مشکل پارکینگ وجود دارد و باید ماشین‬ ‫را چند خیابان آن‌طرف‌تر پارک کرد که برای ش��خصی به سن من سخت است‪.‬‬ ‫به‌نظ��رم عالقه‌مندان واقعی کتاب آدم‌های چابک و فرزی نیس��تند یا مانند من‬ ‫سن‌شان زیاد است که این مسائل رفتن به آنجا را مشکل می‌کند؛ اشکال عمده‬ ‫نمایشگاه این است‪.‬‬ ‫باید وسایل حمل‌ونقل مخصوصی برای رفت‌وآمد وجود داشته باشد‪ .‬در میدان‬ ‫ونک که کمی به نمایش��گاه نزدیک اس��ت هیچ ماشینی حاضر نیست به خاطر‬ ‫شلوغی آنجا برود‪.‬‬ ‫مفتون امینی با اشاره به ازدحام جمعیت در مواقعی از روز در نمایشگاه کتاب‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬عده‌ای برای س��رگرمی به نمایش��گاه می‌آیند تا رفیقان‌شان را ببینند‬ ‫و بگردند‪.‬‬ ‫به‌نظ��رم برای اینکه نمایش��گاه پاتوق فرهنگی ش��ود بد نیس��ت آن را پولی‬ ‫کنند و بلیت بفروش��ند‪ .‬در واقع برای آمدن مردم محدودیتی قائل شوند‪ .‬با این‬ ‫پول می‌توانند خرج س��االنه نمایشگاه را تامین کنند یا به سمت امور مربوط به‬ ‫زیرساخت‌ها بروند‪.‬‬ ‫البته به دانشجویان و پژوهشگران بلیت رایگان بدهند‪ .‬همچنین استراحتگاه‬ ‫یا کافی‌شاپ‌هایی درست کنند برای اینکه افراد غذایی بخورند و استراحت کنند‬ ‫و کتاب بخوانند‪ .‬با این کار به نمایشگاه سر و سامان می‌دهند‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬آشکار و بی‌رمز و کنایه ‪ -‬استقبال از مسافر‬ ‫‪ -2‬انجام دادن نقش ‪ -‬خدمتگزاری زنانه ‪ -‬شن نرم‬ ‫‪ -3‬پایتخت لتونی ‪ -‬قایق کوچک ‪ -‬ساز تیره‬ ‫‪ -4‬کلمه درد ‪ -‬آخرین ‪ -‬صفت روباه ‪ -‬بنددست‬ ‫‪ -5‬شتر ماده ‪ -‬لگن رخت‌شویی ‪ -‬موی پشت لب‬ ‫‪ -6‬فرم اشیا‪ -‬بدریخت‬ ‫‪ -7‬ناپدید ‪ -‬حرف جدایی‬ ‫‪ -8‬پرخور و شکم‌پرست‪ -‬از مواد محترقه‬ ‫‪ -9‬برنج پوست‌دار ‪ -‬پراکنده‬ ‫‪ -10‬بسیار ناراحت ‪ -‬سقف خانه‬ ‫‪ -11‬سه کیلو ‪ -‬چاشنی آش رشته ‪ -‬نوعی استاندارد مدیریتی‬ ‫‪ -12‬چه��ره عرصه ش��طرنج‪ -‬نش��انه‌ها و عالمت‌ها ‪ -‬غذای ب��رگ مو ‪ -‬از‬ ‫طوایف غرب ایران‬ ‫‪ -13‬نام‪ -‬آبشاری در سیاهکل ‪ -‬بذر کتان‬ ‫‪ -14‬فریاد خوشحالی ‪ -‬رادار‪ -‬ایالتی در امریکا‬ ‫‪ -15‬تبعید ‪ -‬کتابی از آشیل داستان‌نویس معروف یونانی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بافت اسفنجی گیاهان ‪ -‬جامه نیم‌تنه‬ ‫‪ -2‬حرف پیروزی ‪ -‬تراب ‪ -‬نشانه غم و شادی‪ -‬ماه گرفتگی‬ ‫‪ -3‬رفتن به مسافرت ‪ -‬از هنرهای ظریف که روی فلز انجام‌می‌شود ‪ -‬لوله غذارسان‬ ‫‪ -4‬پایتخت تایوان ‪ -‬پیرامون ‪ -‬کار ناتمام ‪ -‬افشره میوه‌ها‬ ‫‪ -5‬مزه دهان جمع‌کن ‪ -‬زادآوری‬ ‫‪ -6‬آسیب رساندن و مجازات سخت ‪ -‬میدان جنگ‬ ‫‪ -7‬رود آرام روسیه ‪ -‬سایه‌گاه ‪ -‬زرنگ و فرصت‌طلب‬ ‫‪ -8‬چشم‌چران ‪ -‬مرزبان‬ ‫‪ -9‬درشت‌نمایی تصویر ‪ -‬از افعال ربطی ‪ -‬از حروف ندا‬ ‫‪ -10‬ظرف شیشه‌ای نسوز ‪ -‬شهری در استان آذربایجان‌شرقی‬ ‫‪ -11‬پذیرفتنی و باور کردنی ‪ -‬ضمیر متکلم وحده‬ ‫‪ -12‬استعداد فهم و دریافت ‪ -‬اندام تنفس ‪ -‬دودمان ‪ -‬اراده محکم‬ ‫‪ -13‬واحد توان ‪ -‬پاک کردن بستر رودخانه ‪ -‬همراه های‬ ‫‪ -14‬ایالتی در هندوس��تان ‪ -‬ادیب طنزپ��رداز ایرلندی ‪ -‬زمان بی‌آغاز ‪ -‬حرف‬ ‫فاصله‌رسان‬ ‫‪ -15‬ترساندن با نگاه ‪ -‬از سلسله‌های حاکم بر کشورمان‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرمسئول‪:‬‬ ‫دیروز کالس گزارش‌نویس��ی داشتم‪ .‬به‬ ‫بچه‌ها گفتم خبرنگار خوب مهربان است‪،‬‬ ‫قضاوت نمی‌کند‪ ،‬گزارش می‌دهد‪.‬‬ ‫معلمی هم عالم��ی دارد‪ .‬یکی می‌گوید‬ ‫عش��ق اس��ت و دیگری از اجبار می‌گوید‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهش��ت روز جهانی کارگر بود‪۱۲ ،‬‬ ‫اردیبهشت روز معلم‌ها و استادهای ما بود و ‪ ۱۳‬اردیبهشت روز جهانی‬ ‫مطبوع��ات؛ روز معلم از یک طرف چس��بیده ب��ه روز کارگر و از طرف‬ ‫دیگ��ر در کنار روز مطبوعاتی‌ها‪ ،‬ش��اید هم بالتکلی��ف بین کارگری و‬ ‫اطالع‌رس��انی‪ .‬حاال در این سن‌وسال دلم به حال معلم‌هایم می‌سوزد‪.‬‬ ‫تبعید ش��ده به گرما و ش��رجی و خ��اک و باد جنوب‪ ،‬ب��ا اذیت‌های ما‬ ‫کودکان‪ ،‬اما عاش��ق بودند و هرکدام راه و روش خودش��ان را داشتند؛‬ ‫تاثیرگذار و فراموش‌نشدنی‪ .‬بعدها استادانی را کشف کردم که هرکدام‬ ‫گرانبها و معدن علم بودند‪ .‬روزی که خودم معلم ش��دم فهمیدم نس��ل‬ ‫بع��دی دچار انقراض خواهد ش��د‪ .‬نادانی خودم را ب��ا دانایی معلمان و‬ ‫اس��تادانم مقایس��ه می‌کردم و نزول علم و دانش و تدریس را به‌وضوح‬ ‫می‌دیدم و می‌فهمیدم‪.‬‬ ‫امروز دانش در اوج است‪ ،‬فناوری غوغا می‌کند‪ ،‬بچه‌ها نابغه هستند‪،‬‬ ‫علم تخصصی شده‪ ،‬ابن‌سینا یک رویا است؛ نمی‌توان هم نجوم دانست‬ ‫و هم پزشکی کرد و هم مرهم ساخت و هم جغرافیا درس داد و هم شعر‬ ‫گفت و هم تاریخ نوشت‪.‬‬ ‫معل��م‌هم متخصص ش��ده اس��ت‪ .‬در جایی قدر می‌بین��د و بر صدر‬ ‫می‌نش��یند و در س��رزمین دیگر گرسنه می‌ماند و در کوه و کمر کالس‬ ‫برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫نوشته‌اند‪:‬‬ ‫ در کش��وری که مقام معلم با رهبر آن کش��ور یکی است‪ ،‬آن کشور‬‫چین می‌شود‪.‬‬ ‫ در کش��وری که باالترین نش��ان افتخار آن کشور را به‌دست معلم‬‫می‌دهند‪ ،‬آن کشور انگلستان می‌شود‪.‬‬ ‫ در کش��وری که معلم‪ ،‬حقّ کاری غیر از معلمی را ندارد‪ ،‬آن کش��ور‬‫روسیه می‌شود‪.‬‬ ‫ در کش��وری که برای معلم چک س��فید تعیین می‌شود‪ ،‬آن کشور‬‫ژاپن می‌شود‪.‬‬ ‫ در کش��وری که حقوق معلم از پزشک‪ ،‬قاضی‪ ،‬مهندس و‪ ...‬بیشتر‬‫است‪ ،‬آن کشور آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬سوئیس‪ ،‬سوئد و‪ ...‬می‌شود‪.‬‬ ‫و اما در کش��وری که معلمش نهار نخورده‪ ،‬به ش��غل دوم مش��غول‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬راننده آژانس و اس��نپ می‌ش��ود‪ ،‬حقوق مکفی نمی‌گیرد‪،‬‬ ‫استخدام نمی‌شود‪ ،‬خانه ندارد و‪...‬‬ ‫در این جامعه است که‪:‬‬ ‫مریض‪ ،‬به‌دست پزشک پول‌پرست می‌میرد‪.‬‬ ‫خانه‌ها به‌دست معمارانش در نخستین زلزله ویران می‌شود‪.‬‬ ‫پل‌ها و جاده‌ها به‌دست مهندسان در نخستین سیل فرو می‌ریزد‪.‬‬ ‫منابع مالی به‌دست حسابدارانش از بین می‌رود‪.‬‬ ‫مدیریت‌های کوتوله متولد خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیریت‌های لی‌لی‌پوتی فراگیر می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیریت دزدی‪ ،‬مدیریت بی‌س��وادی‪ ،‬مدیری��ت فامیلی‪ ،‬مدیریت‬ ‫درهای بسته و مدیریت نادانی رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫در غی��اب معلم دانا و توانا‪ ،‬جه��ل و تقلب و نمره گرفتن و نمره دادن‬ ‫در س�� ِر فرزندان‌مان فرو خواهد رفت تا دکان کاس��بی کنکور‌سازان و‬ ‫دانشگاه‌سازان و بیسوادسازان و مدرک‌سازان همچنان پر رونق بماند‪.‬‬ ‫و در یک کالم‪ :‬سقوط آموزش و پرورش=سقوط یک ملت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬زهرا حسن زاده‬ ‫همزم��ان ب��ا چهلمین روز درگذش��ت جمش��ید‬ ‫مشایخی بعد از نصب تابلوی خیابان «استاد جمشید‬ ‫مشایخین به جای نام «ج» در خیابان مقدس اردبیلی‪،‬‬ ‫آیی��ن بزرگداش��تی ب��رای وی در س��الن اجتماعات‬ ‫باغ‌موزه سینما برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در ای��ن آیین کام��ران ملکی‬ ‫که مجری برنامه بود‪ ،‬با اش��اره به پیش��نهاد مس��عود‬ ‫نجف��ی ب��رای جایگزینی ن��ام خیابان ج ب��ه خیابان‬ ‫استاد جمشید مشایخی گفت‪ :‬این برای نخستین بار‬ ‫اس��ت که یک خیابان یا منطقه در کش��ور با همکاری‬ ‫شهرداری و شورای شهر به نام یک هنرمند سینماگر‬ ‫نام‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫او همچنین به صحبت‌های منوچهر شهسواری در‬ ‫زمان انتخاب پیروز حناچی به‌عنوان ش��هردار تهران‬ ‫اش��اره کرد که در جلسات خانه س��ینما گفته بود «با‬ ‫آمدن آقای حناچی می‌توانیم منتظر خبرهای خوب‬ ‫باش��یم» و افزود‪ :‬به‌نظرم این انفاق و قول در حال رخ‬ ‫دادن است‪.‬‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران در سخنانی با اشاره‬ ‫به خاطره‌ای از دیدارش با جمشید مشایخی که چند‬ ‫روز پیش از درگذشتش انجام شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ویژگی‬ ‫استاد این بود که سال‌ها مردم ایران با یاد‪ ،‬نام و هنر او‬ ‫آش��نا بودند و نقش‌هایی که او بازی کرد برای همیشه‬ ‫در ذهن‌های‌مان باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ‪ 5‬اس��طوره س��ینمای ایران عزت‌اهلل‬ ‫انتظامی‪ ،‬داوود رش��یدی‪ ،‬محمدعلی کش��اورز‪ ،‬علی‬ ‫نصیری��ان و جمش��ید مش��ایخی بیان ک��رد‪ :‬خاطره‬ ‫هنرنمای��ی هر ک��دام از این اس��طوره‌ها و همراهی و‬ ‫معلم‪ ،‬کارگر است‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬خیلی از ایرانیان بارها از خودشان پرسیده‌اند‬ ‫«می‌ش��ه روزی ما هم مثل کشور‪ ...‬بش��ویم؟» ایرانیان‬ ‫اغل��ب ب��ه بزرگی مس��احت‪ ،‬جایگاه تاریخ��ی‪ ،‬منابع و‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی مه��م ای��ران نظ��ر و آرزو دارند‬ ‫کشورش��ان جایگاهی می��ان بزرگان اقتص��اد و فناوری‬ ‫جهانی داشته باشد‪ .‬پرسیدن این پرسش حق هر ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما باید اول برآوردی از فاصله خود با قدرت‌های اقتصادی جهان داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬آنچه در ادامه آمده بیشتر برای آن است که حکمرانان بدانند ما کجاییم‬ ‫و تا چه اندازه کار دشواری دارند‪.‬‬ ‫من در این یادداش��ت «تولید ناخالص داخلی» (جهت اختصار‪ :‬تُند) و «تولید‬ ‫ناخالص داخلی س��رانه» (حاصل تقس��یم کل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت‬ ‫هر کش��ور‪ -‬جهت اختصار‪ :‬تُنداس) کش��ورهای جهان را براساس آمار «صندوق‬ ‫کمی (بدون توجه به کیفیات‬ ‫بین‌المللی پول» مبنای محاس��بات س��اده‪ ،‬فقط ّ‬ ‫توسعه) قرار داده‌ام که هشدارآمیز است‪.‬‬ ‫ایران با ‪ ۴۱۳‬میلیارد دالر تند و ‪ ۴۹۸۸‬دالر تنداس‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬در رتبه‬ ‫‪ ۳۲‬جهان قرار داش��ته است‪ .‬کشور نخس��ت امریکاست با ‪ ۲۱۴۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫تند و ‪ ۶۵۰۵۸‬دالر تنداس؛ کش��ور دهم برزیل اس��ت با ‪ ۲۲۵۶‬میلیارد دالر تند‬ ‫و ‪ ۱۰۶۲۵‬دالر تنداس و کش��ور بیس��تم سوئیس است با ‪ ۷۷۹‬میلیارد دالر تند‬ ‫و ‪ ۹۰۵۳۲‬دالر تنداس‪.‬‬ ‫کمی در اقتصاد جهان و به تبع آن قدرت تاثیرگذاری بر‬ ‫تند شاخصی از سهم ّ‬ ‫روابط و تنداس ش��اخصی از رفاه جامعه است‪ .‬سوئیس با ‪ ۹۰۵۳۲‬دالر تنداس‪،‬‬ ‫س��طح باالیی از رفاه در مقایس��ه با تنداس ‪ ۱۰۹۴۵‬دالری چین دارد‪ ،‬اما چین‬ ‫با ‪ ۱۵۵۴۳‬میلیارد دالر تند‪ ،‬قدرت تاثیرگذاری بس��یار بیش��تری بر مناس��بات‬ ‫جهانی دارد‪.‬‬ ‫بگذارید هدف ایران را رسیدن به سطح تنداس چین‪ ،‬برزیل‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه و‬ ‫مکزیک (همگی در بین ‪ ۲۰‬قدرت اقتصادی جهان) قرار دهیم‪ .‬مکزیک با ‪۹۷۱۱‬‬ ‫دالر پایین‌ترین تنداس و روسیه با ‪ ۱۲۱۹۱‬دالر باالترین رتبه را دارد و میانگین‬ ‫آنها ‪ ۱۱۰۱۲‬دالر است‪.‬‬ ‫اگر هدف خود را رس��یدن ب��ه اقتصادی قرار دهیم که س��رانه تولید ناخالص‬ ‫داخلی هر ش��هروند ‪ ۱۱۰۱۲‬دالر ش��ود‪ ،‬با جمعیت ‪ ۸۲‬میلیون نفری ایران (به‬ ‫شرط ثبات)‪ ،‬تولید ناخالص داخلی ایران باید ‪ ۹۱۲‬میلیارد دالر شود و اگر اکنون‬ ‫چنین اقتصادی داشتیم‪ ،‬بعد از ترکیه ‪ ۹۶۱‬میلیارد دالری و باالتر از سوئیس در‬ ‫رتبه بیستم جهان قرار می‌گرفتیم‪.‬‬ ‫رس��یدن از یک اقتصاد ‪ ۴۱۳‬میلیارد دالری به اقتصاد ‪ ۹۱۲‬میلیارد دالری با‬ ‫نرخ رشد میانگین ‪ ۲.۵‬درصدی (متوسط رشد ‪ 40‬سال گذشته) ‪ ۳۲‬سال طول‬ ‫می‌کشد و برای طی کردن این مسیر در ‪ 10‬سال‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی ساالنه ‪۸.۲‬‬ ‫درصد الزم است‪ .‬همه می‌دانیم که بقیه کشورها سر جای‌شان باقی نمی‌مانند و‬ ‫اگر حتی یک دهه با نرخ رشد ‪ ۸.۲‬درصدی نیز پیش برویم‪ ،‬تا یک دهه بعد قادر‬ ‫به قرار گرفتن در بین ‪ 20‬قدرت اقتصادی دنیا نخواهیم بود‪.‬‬ ‫نتیجه‪ :‬اول‪ ،‬میانگین رش��د اقتصادی ‪ ۲.۵‬درصدی نش��ان‌دهنده پایین بودن‬ ‫«کیفیت حکمرانی» است و ادامه این روند به افت قدرت نسبی ایران و فرسایش‬ ‫تمدنی خواهد انجامید‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬حاکمی��ت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد با همان میانگین نرخ رش��د‬ ‫‪ 40‬س��ال گذشته کشور را اداره کند و به مردم وعده بدهد که ‪ ۳۲‬سال (‪۲۰۵۰‬‬ ‫میالدی) صبر کنید تا به اقتصادی ‪ ۹۱۲‬میلیارد دالری برسیم (سالی که اقتصاد‬ ‫ترکیه ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد دالری می‌ش��ود) یا می‌خواهد دست‌کم رشد ‪ ۸.۲‬درصدی‬ ‫را هدف‌گذاری کند تا قدرت اقتصادی نس��بی ایران در مقایس��ه با همسایگانی‬ ‫مانند ترکیه و عربستان افت نکند‪ .‬امنیت‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬آزادی و تمدن در بلندمدت‬ ‫بدون قدرت اقتصادی باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬حاکمیت باید به زبان اعداد و اهداف روشن با مردم سخن بگوید و زمان‬ ‫مش��خص کند‪ .‬چه وقت قرار است به اهداف مشخص از جمله یک اقتصاد ‪۹۱۲‬‬ ‫میلیارد دالری برس��یم‪ .‬چهارم‪ ،‬تضمین تحقق اهداف چیست؟ الزامات رسیدن‬ ‫به چنین اهدافی مشخص و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای تحقق آنها پذیرفته شود‪.‬‬ ‫هیچ مقامی تاکنون درباره الزامات رش��د ‪ ۸.۲‬درصدی سخن جدی نگفته است‪.‬‬ ‫سخن گفتن از «باید»هایی که عامل و مخاطب آنها مشخص نیست‪ ،‬هیچ سودی‬ ‫ن��دارد‪ .‬مهم‌‌تر آن اس��ت که فراتر از «باید»ها درب��اره آنچه باید تغییر کند هیچ‬ ‫سخنی گفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫می‌ترس��م مثلث «جالس��ان گِردگ��و»‪« ،‬کاس��بان گِرددندان» و «مش��اوران‬ ‫گِردعقل» همه چیز را چنان خوب جلوه دهند که ادامه روند رشد ‪ ۲.۵‬درصدی‬ ‫آینده را به فنا دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫خطر مثلث جالسان ِگردگو‪ ،‬کاسبان‬ ‫گِرددندان و مشاوران ِگردعقل‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صمت شماره 1329

روزنامه صمت شماره 1329

شماره : ۱۳۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!