صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1280

روزنامه صمت شماره 1280

‫روز جهانی کار و کارگر را به تمامی کارگران و کار آفرینان شادباش می‌گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1280‬پیاپی ‪2598‬‬ ‫چهره‬ ‫با تالش و همت کارگران‬ ‫تولیدرونق می‌گیرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫شرکت ایرانی متناظر «سازکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا» به ثبت رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫نگاهی راهبردی‬ ‫به فرآیند ادغام و انتزاع‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫شعار «رونق تولید»‬ ‫یک بار دیگر‬ ‫‪3‬‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫در حد شعار باقی مانده است‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد مهم‬ ‫ادغام بانک‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪ 34‬مخاطره طبیعی در ایران‬ ‫شناسایی شده است‬ ‫«اینستکس»آمـاده اقـدام‬ ‫حدود ‪۳‬ماه طول کش��ید تا س��ازمان متناظر اینس��تکس اروپایی در ایران تاسیس شود‪.‬‬ ‫‪ 11‬بهمن س��ال گذشته وزیران امور خارجه ‪ ۳‬کشور اروپایی آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلیس اعالم‬ ‫کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران با عنوان «سازکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و‬ ‫اروپا» (اینستکس ‪ )INSTEX -‬به ثبت رسمی رسیده است و نوبت ایران بود به سرعت این‬ ‫سازمان متناظر را در ایران نیز به ثبت برساند که همین هم شد‪ .‬روز گذشته نیز فیشر‪ ،‬رئیس‬ ‫اینس��تکس و مقامات دولت انگلیس در نشستی که با حضور فعاالن اقتصادی‪ ،‬موسسه‌های‬ ‫مالی و عالقه‌مندان به تجارت با ایران در لندن برگزار ش��د‪ ،‬پیش��رفت‌های انجام شده درباره‬ ‫این سازکار را تبیین کردند و از آمادگی این شرکت برای انجام نخستین تبادل مالی با همتای‬ ‫ایرانی خود در سریع‌ترین زمان ممکن خبر دادند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اجرای قانون‪ ،‬رویای کارگران‬ ‫‪3‬‬ ‫قدرت دولت نتیجه پشتیبانی مردم‬ ‫و تالش کارگران است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یک ششم کشورها متعهد به‬ ‫ارتقای شرایط کارگران معدن‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫نفت و گاز سرو نسل جدید‬ ‫کاتالیست را عرضه می‌کند‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نگاهی راهبردی‬ ‫به فرآیند ادغام و انتزاع‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در حالی که کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫جزئی��ات ط��رح انتزاع صنعت و معدن از تج��ارت را تصویب کرده و‬ ‫کم‌کم بس��ترها برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی آماده می‌شود؛ نگاهی راهبردی به آسیب‌شناسی سرنوشت‬ ‫ادغ��ام ی��ا تفکیک وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به‌عنوان مرکز‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و اجرای س��ه بخش مهم اقتصاد کشور می‌تواند تا‬ ‫حدودی بستر را برای یک تصمیم‌گیری درست فراهم کند‪.‬‬ ‫تجربه این موضوع در اقتصاد ایران نش��ان می‌دهد ادغام و انتزاع‬ ‫وظای��ف صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هم��واره با انتقاده��ا و نظرهای‬ ‫گوناگونی از س��وی کارشناس��ان و صاحب‌نظران همراه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫حال پرس��ش مطرح آنکه به‌دنبال این اقدام قرار اس��ت چه تسهیل‬ ‫ام��ور و توس��عه‌ای اتفاق بیفتد؟ ی��ا اینکه با این اق��دام چه افق‌ها و‬ ‫چش��م‌اندازهایی در صنعت و تجارت یا معدن محقق خواهد ش��د؟ و‬ ‫البته در این فرآیندها (ادغام یا انتزاع) چه میزان قطعیت در حصول‬ ‫به نتایج براساس شرایط جاری کشور و برمبنای اطالعات علمی قابل‬ ‫اتکا وجود دارد؟ در فرآیند ادغام انجام ش��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬عالوه‬ ‫بر استناد و توجه به اسناد باالدستی مانند اصل سوم قانون اساسی‪،‬‬ ‫اهداف سند چشم‌انداز‪ ،‬سیاست‌های کلی نظام‪ ،‬بند «الف» ماده ‪۱۳۷‬‬ ‫قانون برنامه چهارم توس��عه و برخی سیاس��ت‌های ابالغی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬در زمینه اصالح ساختار و تشکیالت کالن دولت قرار‬ ‫بود با چابک‌س��ازی س��اختار دولت بیشترین تمرکز بر نقش نظارتی‬ ‫آن در تس��هیل امور باش��د‪ .‬همچنین باید این نکته را مدنظر داشت‬ ‫که ادغام انجام ش��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬خط پایان فرآیند ادغام‌های‬ ‫پیش��ین ب��ود که با تجمیع دو وزارت صنای��ع و معادن و بازرگانی در‬ ‫دولت دهم پدید آمد‪ .‬این وزارت‌ها نیز ثمره ادغام دو وزارت صنایع و‬ ‫وزارت معادن و فلزات پیشین بود‪ .‬پیش‌تر وزارت صنایع هم از ادغام‬ ‫وزارت‌های صنایع و صنایع س��نگین‪ ،‬ایجاد ش��ده بود‪ .‬گرچه ادغام‌‬ ‫نش��انه‌هایی از توسعه‌یافتگی در سیاست‌های اجرایی دولت از منظر‬ ‫شکلی است اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که فرآیند ادغا ‌م در‬ ‫صورتی که جامع‌نگر نباش��د نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت ایجاد‬ ‫کن��د‪ .‬همچنین در حوزه اجرایی قرار بود با ادغام و یکپارچه‌س��ازی‬ ‫تولی��د و تج��ارت‪ ،‬از تضادها و چالش‌های ح��وزه بازرگانی و بخش‬ ‫صنعت و معدن که گاهی سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای مجزایی را‬ ‫دنبال می‌کردند‪ ،‬کاسته شود و درنهایت هدفمندسازی سیاست‌های‬ ‫حمایتی و تقویت مزیت‌های تولید رقابتی‪ ،‬به توانمندس��ازی بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬کاهش و حذف تصدی‌گری دول��ت در حوزه بازرگانی و‬ ‫صنعت بینجامد‪ .‬همچنین قرار بود با تجمیع وظایف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬بس��ترهای توس��عه فناوری در صنایع‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫رقابتی کس��ب‌وکار‪ ،‬نظارت و توسعه استانداردسازی برای کاالهای‬ ‫تولیدی و بهبود مراکز کنترل کیفیت کاالها و خدمات تولید داخل‬ ‫و وارداتی فراهم ش��ود‪ .‬همچنین توس��عه تجارت الکترونیک‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار با توس��عه تولیدات صادرات‌مح��ور‪ ،‬مدیریت تنظیم‬ ‫ب��ازار کاال و خدم��ات ب��ا نگاه ب��ه ظرفیت‌های ملی تولید‪ ،‬تس��هیل‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های تولید و صنایع باالدس��تی از‬ ‫دیگ��ر اهداف ادغام بود‪ .‬تنظیم تعام�لات و روابط تجاری و صنعتی‬ ‫با کش��ورها و س��ازمان‌های بین‌المللی و تالش در جهت پیوستن به‬ ‫س��ازمان جهانی تجارت ‪ WTO‬از دیگر اهدافی بود که برای تحقق‬ ‫آن فرآیند ادغام انجام شد‪ .‬اما در این سال‌ها خصوصی‌سازی به شکل‬ ‫مناس��بی تحقق نیافت و واگذاری‌ها هم به‌طور جدی دنبال نش��د‪.‬‬ ‫انحصار در برخی صنایع کماکان با محوریت دولت اس��تمرار یافت و‬ ‫نظارت عالیه دولت بر عملکرد بازار نیز یکباره رها شد؛ فرآیند الحاق‬ ‫ایران به سازمان تجارت جهانی با محدودیت‌های امریکا روبه‌رو شد‬ ‫و جنگ اقتصادی اعالم ش��ده از سوی ایاالت متحده امریکا نارسایی‬ ‫زنجیره تولید تا مصرف را بیش از پیش آش��کار کرد‪ .‬در نهایت این‬ ‫مسئله مطرح شد که راهبری سه بخش مهم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از توان و قدرت یک وزیر یا وزارتخانه خارج اس��ت؛ موضوعی که در‬ ‫فعالیت وزیران انتخابی نیز تا حدودی قابل‌توجه بود‪ .‬نخستین وزیر‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه با رویکرد بازرگانی‪ ،‬دومین وزیر با رویکرد صنعتی و‬ ‫سومین وزیر نیز در تب و تاب تعیین تکلیف وظایف وزارتخانه‪ ،‬سکان‬ ‫هدایت را به دیگری سپردند‪ .‬از بدو ورود وزیر چهارم نیز سایه سنگین‬ ‫تفکیک و انتزاع‪ ،‬فضای وزارتخانه را در بر گرفته و شرایط بازار داخلی‬ ‫و بازگشت تحریم‌ها نیز بر این مصائب افزوده است‪ .‬با تحلیل شرایط‬ ‫موج��ود می‌توان مدعی ش��د آنچه با عنوان ادغ��ام این وزارتخانه در‬ ‫کش��ور به‌وقوع پیوس��ت‪ ،‬بیانگر درکی غیرعمیق و غیرکارشناسی از‬ ‫مفهوم چابک‌س��ازی و کوچک‌سازی دولت بود‪ .‬این مسئله در ادغام‌‬ ‫و تش��کیل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��بب جایگاه و میزان‬ ‫تاثیرگذاری مس��تقیم بر جریان تولید‪ ،‬تجارت و حتی معاش جامعه‬ ‫مش��هودتر است‪ .‬پیوس��تن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابت‌پذیری‬ ‫صنای��ع داخلی بدون اصالح و اجرای قوانین زیربنایی‪ ،‬نتیجه‌ای جز‬ ‫محصور کردن سیاس��ت‌های بازرگانی و انح��راف از اهداف و برنامه‬ ‫نداش��ت‪ .‬چشم‌انداز واقعی از ش��رایط اقتصاد داخلی و بین‌المللی و‬ ‫تاثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم آن بر اقتصاد ایران نیز از موضوعاتی‬ ‫بود که به آن توجه جدی نشد‪ .‬در مجموع می‌توان مدعی شد انتزاع‬ ‫وزارت س��ه‌گانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بدون لحاظ ش��رایط و لوازم‬ ‫ادغام و کارشناسی نشدن درست آسیب‌های موجود‪ ،‬به همان میزان‬ ‫نگران‌کنن��ده خواهد بود که ادغ��ام نگرانی ایجاد کرد؛ بنابراین الزم‬ ‫است پیش از هر ادغام و انتزاعی به‌منظور بسترسازی مناسب فرآیند‬ ‫ادغام و انتزاع براساس چشم‌اندازهای واقعی و شرایط حاکم بر جریان‬ ‫تولید تا مصرف به درک روش��نی از سیاست‌های کالن کشور دست‬ ‫یافت‪ .‬همچنین نمایندگان محترم ملت در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫بیش از اینکه زمان خود را صرف بررسی طرح انتزاع یا ادغام وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کنند‪ ،‬به کالبدشکافی دقیق و عمیق علت‌ها‬ ‫و عوامل ناکارآمدی و موفق نبودن وزارت موجود پرداخته و باتوجه با‬ ‫موفق بودن یا نبودن سیاست‌های کالن دیگر امکان اجرا شدن یک‬ ‫ادغام و انتزاع را بررسی کنند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور و رئیس س��تاد اطالع‌رسانی و‬ ‫تبلیغات اقتصادی کش��ور با بیان اینکه اکنون‬ ‫با فش��ارهای امریکا و مخالفان کش��ور روبه‌رو‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی باید تالش‬ ‫کنیم با منطق��ی کردن اقدام‌ها‪ ،‬مناس��بات‪،‬‬ ‫روابط و تامی��ن کاالهای مورد نی��از‪ ،‬آرامش‬ ‫نسبی را در بازار برقرار کنیم‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی وزارت کشور‪ ،‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی پس از پایان بیست‌ویکمین جلسه ستاد‬ ‫اطالع‌رس��انی و تبلیغات اقتص��ادی در محل‬ ‫وزارت کش��ور در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫وظیفه این س��تاد جمع‌آوری و بررسی اخبار‬ ‫و اطالع��ات در حوزه‌ه��ای اقتصادی از جمله‬ ‫نگرانی‌های م��ردم‪ ،‬مطالب��ات و نیز وضعیت‬ ‫واحدهای تولی��دی در حوزه‌های گوناگون در‬ ‫کارگروه‌های تخصصی و پاس��خ ب��ه ابهام‌ها و‬ ‫ش��بهات اس��ت و به‌دنبال راه‌حل‌ها و حل آن‬ ‫مشکالت هستیم‪ .‬رحمانی فضلی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این جلسه مصوبات جلسه پیش پیگیری و‬ ‫درباره افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های گوناگون‬ ‫از جمل��ه اج��اره‪ ،‬خ��ودرو‪ ،‬ارز و ط�لا و نیز‬ ‫موضوعاتی در حوزه‌های تولید و نگرانی‌هایی‬ ‫که برخ��ی در این حوزه داش��تند‪ ،‬صحبت و‬ ‫بررس��ی ش��د‪ .‬نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬نماین��ده وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫و نی��ز نماینده بانک مرک��زی توضیحات الزم‬ ‫را دادن��د و تصمیم‌های الزم اتخاذ ش��د‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬نهاد‌های رسانه‌ای‪ ،‬مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬علما و کس��انی که تریبون‬ ‫در اختی��ار دارن��د‪ ،‬سیاس��ت‌های این س��تاد‬ ‫را از منظ��ر همین س��تاد مط��رح می‌کنند و‬ ‫یکپارچگ��ی و وحدت در حوزه اطالع‌رس��انی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور تاکید کرد‪ :‬چنانچ��ه مواردی‬ ‫مانن��د ناامید کردن مردم‪ ،‬س��یاه‌نمایی و آمار‬ ‫غلط و تحلیل‌های مبتنی بر آمار نادرست داده‬ ‫ش��ود ابتدا از طریق همین س��تاد تذکر داده‬ ‫می‌ش��ود و اگر تذکرات بی��ش از ‪ 2‬بار تکرار‬ ‫شود و توجهی نشود قوه قضاییه ورود می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اطالع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬مردم ه��م بدانند که ما‬ ‫به‌طور مستمر‪ ،‬مشکالت را رصد می‌کنیم و به‬ ‫مسئوالن انتقال می‌دهیم‪ .‬امیدواریم این ستاد‬ ‫با انج��ام این امور بتواند در آرامش بازار و هم‬ ‫در مطالبات مردم و هم در کمک به نهادهای‬ ‫اجرایی گام‌هایی بردارد‪ .‬رحمانی فضلی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این س��تاد ‪ ۶‬ماه است که کارش را شروع‬ ‫کرده؛ از همین رو در عرصه رس��انه‌ای حرکت‬ ‫منطقی‌تر‪ ،‬معقول‌تر و کارشناس��ی‌تر را شاهد‬ ‫هستیم‪ .‬کس��انی که تریبون در اختیار دارند‬ ‫همی��ن روال را ادامه دهند تا ش��اهد یأس و‬ ‫ناامیدی در مردم نباشیم‪.‬‬ ‫امریکا خواهد دید که صادرات نفت ایران ادامه دارد‬ ‫قدرت دولت نتیجه پشتیبانی مردم و تالش کارگران است‬ ‫حس��ن روحان��ی روز گذش��ته در آیی��ن‬ ‫گرامیداش��ت هفته کارگر و سی‌امین جشنواره‬ ‫قدردانی از کارگران‪ ،‬گروه‌های کار و واحدهای‬ ‫کار نمون��ه‪ ،‬از ‪ ۲۹‬نفر از کارگ��ران نمونه ملی‪،‬‬ ‫مدی��ران واحده��ای نمون��ه و کارگ��ران نمونه‬ ‫سازمان بهزیس��تی و صندوق بیمه روستاییان‬ ‫و عش��ایر کش��ور با اهدای لوح تقدیر و تندیس‬ ‫جش��نواره قدردان��ی ک��رد‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی دولت‪ ،‬حسن روحانی در سی‌امین‬ ‫جش��نواره مل��ی قدردان��ی از کارگ��ران نمونه‪،‬‬ ‫قدرت دولت را نتیجه پش��تیبانی مردم و تالش‬ ‫کارگران خواند و با اش��اره به صادرات غیرنفتی‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ارد دالری کش��ور تاکی��د کرد‪ :‬هدف‬ ‫امری��کا از قطع ص��ادرات نفت کاه��ش درآمد‬ ‫ارزی ماس��ت و راه مقابله با آن تولید و صادرات‬ ‫غیرنفتی است‪.‬‬ ‫روحانی ب��ر ضرورت حف��ظ ارزش پول ملی‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬این بدان معنی اس��ت که‬ ‫ارزش ری��ال در براب��ر ارز خارجی کاهش نیابد‬ ‫و این در صورتی اس��ت که میزان ارز را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬برای رس��یدن به این مهم یا باید عرضه‬ ‫افزای��ش یابد یا تقاضا کم ش��ود تا نیاز مردم به‬ ‫ارز خارجی کاهش یابد‪.‬‬ ‫روحان��ی همچنی��ن ب��ه چهارمی��ن س��ال‬ ‫خودکفایی و بی‌نیازی کشور در محصول گندم‬ ‫اش��اره و تاکید کرد‪ :‬این هم��ان بی‌نیازی از ارز‬ ‫است که در س��ال نخست دولت یازدهم حدود‬ ‫‪ ۶‬میلیون تن گندم وارد می‌کردیم اما در طول‬ ‫‪ ۴‬سال گذش��ته نیازی به تولید گندم نداشتیم‬ ‫و در این زمینه از نیاز به ارز کاسته شده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه هر جا به‬ ‫س��مت خودکفایی حرکت کردیم از نیاز به ارز‬ ‫کاسته شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر امروز ‪۹۵‬درصد دارو‬ ‫در داخ��ل تولید می‌ش��ود و بتوانی��م ‪ ۵‬درصد‬ ‫باقیمان��ده م��واد اولیه دارو را در کش��ور تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬نیاز ارز کاهش می‌یابد‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز رقم صادرات غیرنفتی بسیار‬ ‫قابل‌توجه است و به ‪ ۴۰‬میلیارد دالر رسیده که‬ ‫با تالش بیش��تر‪ ،‬بهبود کیفیت‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫داخل��ی و افزایش صادرات محصوالت غیرنفتی‬ ‫می‌توانی��م بازارهای منطقه و جهان را تصاحب‬ ‫کنیم که در نتیجه درآمد ارزی کش��ور افزایش‬ ‫می‌یابد و یکی از گام‌ه��ای مهم برای مبارزه با‬ ‫امریکا همین موضوع اس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری با‬ ‫اش��اره به یک��ی از مصوبات مه��م هیات امنای‬ ‫صن��دوق توس��عه مل��ی مبنی ب��ر اینک��ه اگر‬ ‫کارخان��ه‌ای ظرفیت تولید خود را افزایش دهد‬ ‫یا راه‌اندازی ش��ود‪ ،‬ظرفیت تولید برای دریافت‬ ‫پول از صندوق توس��عه ملی در اولویت خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬این به‌معنای آن نیس��ت که س��الن‬ ‫و تجهیزات اضافه ش��ود‪ ،‬بلکه بای��د با افزایش‬ ‫ش��یفت‌های کاری‪ ،‬ت��ا چند براب��ر‪ ،‬ظرفیت را‬ ‫افزای��ش دهیم و کیفیت کااله��ا نیز به همین‬ ‫نس��بت ارتقا یاب��د‪ .‬روحانی با اش��اره به اینکه‬ ‫امریکا فش��ار می‌آورد تا نفت خام صادر نکنیم‬ ‫و البته باید به ص��ادرات نفت خام ادامه دهیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه مسئوالن اتفاق نظر دارند که‬ ‫تصمیم امریکا برای رس��اندن می��زان صادرات‬ ‫نف��ت ایران به صفر تصمیمی غلط و نادرس��ت‬ ‫است که اجازه نخواهیم داد اجرایی و عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬رئیس‌جمهوری با اش��اره به مش��کالت‬ ‫به‌وجود آمده در بس��یاری از استان‌های کشور‬ ‫به‌دلیل جاری شدن س��یل‪ ،‬گفت‪ :‬در فروردین‬ ‫امس��ال‪ ،‬با معضل سیل در کشور روبه‌رو شدیم‬ ‫که در ‪ 100‬س��ال گذشته سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری ادامه داد‪ :‬ب��ه وزیران صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬کار‪ ،‬تع��اون و رفاه اجتماعی‬ ‫و جهاد کش��اورزی اعالم می‌کنم که بازس��ازی‬ ‫همه مراک��ز تولی��دی‪ ،‬بنگاه‌ه��ا و کارگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مراک��ز دامپروری و کش��اورزی که‬ ‫در مناطق س��یل‌زده دچار خس��ارت ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫اولوی��ت دولت اس��ت و همه بای��د تالش کنیم‬ ‫ش��رایط کار و تولید در این مناطق به‌سرعت به‬ ‫شرایط گذش��ته و حتی بهتر از آن‪ ،‬بازگردانده‬ ‫ش��ود‪ .‬روحانی آمار ارائه شده از سوی وزیر کار‪،‬‬ ‫تعاون و رفاه اجتماعی در زمینه مسائل مربوط‬ ‫به کارگران را امیدوارکننده دانست و با اشاره به‬ ‫ضرورت تالش در راستای ارائه خدمات بهتر به‬ ‫کارگران‪ ،‬گف��ت‪ :‬کارگران باید به آینده زندگی‬ ‫خود امیدوار باش��ند چراکه هرچه کار با نشاط‬ ‫و با روحیه انجام ش��ود‪ ،‬محصول بهتری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری برنامه‌ری��زی برای س��هیم‬ ‫ک��ردن کارگران در تولیدات بیش��تر و صادرات‬ ‫راه واردات کاالی اساسی با تهاتر نفت باز است‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدام‌های‬ ‫تازه امری��کا در لغو معافیت تحریم خرید نفت از‬ ‫ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬آنه��ا به‌دنبال فلج ک��ردن اقتصاد‬ ‫کش��ور و ایجاد فش��ار اجتماعی از طریق کاهش‬ ‫منابع درآمدی دولت و نیز جلوگیری از ورود ارز‬ ‫به چرخه اقتصاد ایران به‌منظور اخالل در واردات‬ ‫کاالهای اساسی و تامین نیازهای اولیه کارخانه‌ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما با برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده این‬ ‫حرکت به شکس��ت منجر خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی دولت‪ ،‬اسحاق جهانگیری در‬ ‫جلسه هم‌اندیش��ی تبیین راهکارهای مشارکت‬ ‫مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی در گذر از ش��رایط‬ ‫تحریم و برنامه‌ریزی در س��ال رونق تولید که به‬ ‫ریاس��ت معاون اول رئیس‌جمه��وری در جزیره‬ ‫کیش برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر اینکه همه نهادها و‬ ‫سازمان‌های کشور باید برای همراهی با مردم که‬ ‫در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند هزینه‌های‬ ‫خ��ود را کاهش دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫بای��د س��فرها و ماموریت‌های خارج��ی و تعداد‬ ‫نف��رات هیات‌ها و س��ایر هزینه‌ها ت��ا حد امکان‬ ‫محصوالت را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬کارگر‬ ‫بای��د بداند که اگر کیفی��ت محصولی که تولید‬ ‫می‌کند ارتقا یابد‪ ،‬این جنس صادر می‌ش��ود و‬ ‫او می‌تواند در سود حاصل از آن سهمی داشته‬ ‫باش��د؛ در این صورت باانگیزه بهتر و بیش��تری‬ ‫تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫س ق��وه مجریه افزای��ش چندین برابری‬ ‫رئی ‌‬ ‫امکانات و تس��هیالت رفاهی برای کارگران در‬ ‫دولت تدبیر و امید براس��اس گزارش ارائه شده‬ ‫از س��وی وزی��ر کار‪ ،‬تعاون و رف��اه اجتماعی را‬ ‫مای��ه مباه��ات دولت دانس��ت و گف��ت‪ :‬اینکه‬ ‫تش��کل‌های کارگری در این دولت ‪ ۱.۶‬درصد‬ ‫افزایش داشته موجب افتخار دولت است چراکه‬ ‫معتقدیم کارگران از طریق تش��کل‌های صنفی‬ ‫باید به‌دنبال منافع خود باش��ند و تش��کل‌های‬ ‫کارگری باید از مناف��ع کارگران در بخش‌های‬ ‫گوناگون دفاع کنند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید‬ ‫برای توس��عه اش��تغال به صحنه بیایند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید و افزایش اش��تغال ب��دون حضور بانک‌ها‬ ‫و حمایت آنها امکان ن��دارد‪ .‬در عین حال باید‬ ‫مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هم به‌روز ش��وند‬ ‫و به‌گون��ه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که دانش‌آموزان‬ ‫و دانش��جویان م��ا پ��س از دوران تحصی��ل‬ ‫خ��ود صاحب مهارت باش��ند و ای��ن از وظایف‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای کار‪ ،‬تع��اون و رف��اه اجتماعی‪،‬‬ ‫آموزش و پ��رورش و علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫اروپا باید برای حفظ برجام هزینه بدهد‬ ‫کاهش پیدا کن��د‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری بر‬ ‫ل��زوم اولویت‌بندی در اتم��ام طرح‌های عمرانی‬ ‫کش��ور نیز تاکید و خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید برای‬ ‫ف��روش نفت راهکارهای تازه پی��دا کنیم و همه‬ ‫باید در این راه مش��ارکت کنن��د اما معنای این‬ ‫حرف این نیس��ت که اجازه دهی��م به این بهانه‬ ‫بابک زنجانی‌ها دوباره تکرار شوند‪ .‬ما باید با دقت‬ ‫به‌دنبال جلوگی��ری از هدر رفتن حتی یک دالر‬ ‫باشیم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر کس که بتواند‬ ‫کاالی اساس��ی وارداتی را با نف��ت تهاتر کند راه‬ ‫برای او باز است‪ .‬همچنین برای اجرای پروژه‌های‬ ‫دولت��ی از طریق تهاتر نفت تصمیم‌گیری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگیری تامین مواد اولی��ه کارخانه‌ها‬ ‫را دومین اولویت بخش واردات کش��ور دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬ظرفی��ت مناطق آزاد کش��ور باید برای‬ ‫واردات کاالی اساس��ی‪ ،‬دارو و م��واد اولیه مورد‬ ‫نی��از تولی��د بیش از پی��ش مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری بر اینکه بخش‬ ‫خصوصی نی��ز باید به‌‌طور جدی به صحنه بیاید‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه با تاکید‬ ‫بر ل��زوم واکنش موثر جامع��ه بین‌المللی به‬ ‫اق��دام یکجانب��ه و غیرقانونی امری��کا گفت‪:‬‬ ‫حمایت‌های سیاس��ی از برجام کافی نیست و‬ ‫اروپا باید برای حفظ این توافق هزینه بدهد؛‬ ‫وگرنه برجام قادر به ادامه حیات نخواهد بود‬ ‫و مس��ئولیت پیامد آن با ایاالت متحده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع‌رسانی و امور‬ ‫س��خنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬س��یدعباس‬ ‫عراقچی در نهمین دور رایزنی‌های سیاس��ی‬ ‫ایران و نروژ که به ریاس��ت وی و تورم هاترم‪،‬‬ ‫قائم‌مقام وزیر امور خارجه نروژ برگزار ش��د‪،‬‬ ‫از ابراز هم��دردی و کمک‌های دولت و مردم‬ ‫ن��روژ در س��یل‌های اخیر و مواض��ع مثبت و‬ ‫سازنده این کشور در راستای توسعه و ارتقای‬ ‫همکاری‌ه��ا و تعام�لات دوجانب��ه و حمایت‬ ‫مستمر از حفظ و اجرای برجام قدردانی کرد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر امور خارجه گف��ت‪ :‬برجام یک‬ ‫توافق چندجانبه و بین‌المللی اس��ت و امریکا‬ ‫با خروج از این توافق‪ ،‬موازین پذیرفته ش��ده‬ ‫عکس روز‬ ‫بین‌المللی از جمله قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای‬ ‫امنیت را نقض کرده‪ ،‬اما متاس��فانه این اقدام‬ ‫غیرقانونی با واکنش موث��ر جامعه بین‌الملل‬ ‫روبه‌رو نش��ده اس��ت‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬امریکا‬ ‫ب��ا این حرک��ت یکجانبه و غیرقانونی نش��ان‬ ‫داده ک��ه زبان احترام و تعام��ل را نمی‌فهمد‬ ‫و تنها قادر است با زبان قلدری صحبت کند‪.‬‬ ‫عراقچی تاکی��د کرد‪ :‬حمایت‌های سیاس��ی‬ ‫کافی نیس��ت و اروپا باید ب��رای حفظ برجام‬ ‫هزینه بدهد؛ وگرنه برجام قادر به ادامه حیات‬ ‫نخواه��د بود و مس��ئولیت پیامد آن با ایاالت‬ ‫متحده اس��ت‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬ایران حداکثر‬ ‫حس��ن نیت‪ ،‬هم��کاری و خویش��تن‌داری را‬ ‫برای حفظ برجام نشان داده اما در ظاهر تیم‬ ‫حاکم بر کاخ س��فید اهداف و مقاصد دیگری‬ ‫در سر دارند‪ .‬معاون سیاسی وزیر امور خارجه‬ ‫در عین حال گفت‪ :‬ب��رای ایران انتخاب‌های‬ ‫گوناگون��ی وجود دارد و م��ا باتوجه به منافع‬ ‫ملی خود تصمیم مناس��ب را برای واکنش به‬ ‫رفتار زورمدارانه امریکا اتخاذ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تحریم اینترنت ایران بی‌اثر شد‬ ‫رئیس‌جمهوری در آیین جشنواره ملی قدردانی از کارگران‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالعات از برقراری ارتباط مس��تقیم میان ش��بکه‬ ‫ایران و ترکیه با هدف بی‌اثر کردن تحریم اینترنت ایران خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه دیدار با محمت جاهد توران‪ ،‬وزیر حمل‌ونقل‬ ‫و زیرس��اخت ترکی��ه در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬سیاس��ت ما ب��رای بی‌اثر کردن‬ ‫تهدیدی که برای تحریم اینترنت مطرح ش��د این بود که ارتباطات اینترنتی‌مان‬ ‫را با کش��ورهای همس��ایه ازجمله ترکیه به‌‌طور مستقیم برقرار کنیم و در همین‬ ‫راستا ارتباط میان شبکه ایران و ترکیه به‌‌طور مستقیم برقرار شد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در نتیجه این اقدام‪ ،‬دیگر تحریم‌های یکجانبه یک کشور نمی‌تواند بر روابط‬ ‫دیتای ما و ترکیه اثری داشته باشد‪ .‬آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت‪:‬‬ ‫در تجربه تحریم‌های پیشین‪ ،‬از آنجایی در ارتباطات بین‌المللی با مشکل روبه‌رو‬ ‫ش��دیم که ارتباطات بین‌المللی خود را با ش��رکت‌های محدودی برقرار کردیم و‬ ‫زمانی که با این شرکت‌ها با مشکالت مالی برخوردیم ارتباطات ما محدود شد و‬ ‫شاهد اختالالتی در شبکه بین‌المللی ارتباطات کشورمان بودیم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته همان زمان نیز با ش��رکت‌های ترکیه‌ای دچار مش��کل نشدیم و همواره ما را‬ ‫همراهی کردند‪ ،‬اما سیاس��ت ما برای بی‌اثر ک��ردن تهدیدی که به‌عنوان تحریم‬ ‫اینترنت مطرح شده بود‪ ،‬این است که ارتباطات اینترنتی‌مان را با تمام کشورهای‬ ‫همسایه از جمله ترکیه به‌‌طور مستقیم برقرار کنیم و این کار انجام شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫وزیر کشور بر رفع نگرانی و برقراری آرامش در بازار تاکید کرد‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی دولت‪ -‬رئیس‌جمهوری به‬ ‫وزیران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫کشور و دادگستری دستور داد به‌منظور کنترل و‬ ‫نظ��ارت بر نرخ کاالها و خدمات‪ ،‬اقدام‌های الزم و‬ ‫موثر را انجام دهند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدجواد ظریف با انتش��ار یک فایل‬ ‫ویدئوی��ی از اظهارات تازه خود در انجمن آس��یا‬ ‫در نیویورک در صفحه اینس��تاگرام خود با اشاره‬ ‫به اهمیت حیات��ی خلیج‌فارس و نام تاریخی آن‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬اردیبهش��ت‪ ،‬روز مل��ی خلیج‌‌فارس را گرامی‬ ‫داش��ت‪ .‬ظریف در این نشس��ت که ‪ ۴‬اردیبهشت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خلیج‌فارس رگ حیاتی و‬ ‫جریان زندگی ماست؛ رگ حیاتی همه جهان نیز‬ ‫هس��ت‪ .‬ما تاکید می‌کنیم که خلیج‌فارس همواره‬ ‫خلیج‌فارس است و اسناد و نشانه‌هایی وجود دارد‬ ‫که هم��واره خلیج‌فارس بوده و همه می‌دانند که‬ ‫در مرز کش��ور ما قرار دارد و در واقع رگ حیاتی‬ ‫کشور ما و جهان است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر ام��ور خارجه امریکا اظهار کرد‪:‬‬ ‫پای��ان یافت��ن معافیت‌ه��ای تحریم نف��ت ایران‬ ‫تاثیری بر مذاکرات امریکا با چین نخواهد داشت‬ ‫و امری��کا در ت�لاش اس��ت پس از پای��ان یافتن‬ ‫واردات نفت ای��ران منابع جایگزینی برای تامین‬ ‫بازار جهانی نفت بیابد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزی��ر ام��ور خارجه هند در تماس��ی‬ ‫تلفن��ی از همتای امریکایی خود خواس��ت درباره‬ ‫تحریم‌هایی که پ��س از پایان مدت معافیت‌های‬ ‫تحریم نفتی ش��امل کشورهایی خواهد شد که به‬ ‫واردات نفت��ی ای��ران ادامه دهند انعطاف به خرج‬ ‫دهد چراکه جایگزی��ن کردن واردات نفتی ایران‬ ‫ب��رای هند از منبعی دیگر در کوتاه‌مدت میس��ر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬حجت‌االسالم حمید شهریاری‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز آمار و فن��اوری اطالعات قوه قضاییه گفت‪:‬‬ ‫درصددیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه‬ ‫قضاییه مانند ثبت و ضبط دارایی‌های مس��ئوالن‬ ‫برمبنای قانون اساس��ی سامانه‌ای طراحی کنیم‬ ‫و به‌زودی با ابالغ ش��یوه‌نامه ریاس��ت قوه قضاییه‬ ‫این س��امانه راه‌اندازی می‌ش��ود و مس��ئوالن در‬ ‫حوزه تعیین ش��ده ازسوی قانون موظف هستند‬ ‫دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی در‬ ‫احکامی جداگانه حجت‌االس�لام موس��وی‌فرد را‬ ‫ب��ه نمایندگ��ی ولی‌فقیه در خوزس��تان و امامت‬ ‫جمعه اهواز و حجت‌االس�لام موس��وی جزایری‬ ‫را به ریاست حوزه علمیه اهواز منصوب کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬آیت‌اهلل محقق داماد گفت‪ :‬به‌نظر فقهی‬ ‫من‪ ،‬فروش نفت برای هزینه‌های جاری و عمرانی‬ ‫کشور خالف شرع است‪.‬‬ ‫عص�ر ایران‪ -‬ح��زب حاکم سوسیالیس��ت‬ ‫اسپانیا مدعی پیروزی در سومین انتخابات ‪ ۴‬سال‬ ‫اخیر این کش��ور شده اما از رسیدن به اکثریت باز‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس��ان‌جمهوری امریکا و ترکیه در‬ ‫تماس��ی تلفنی با یکدیگر بر سر تحریم‌های ایران‬ ‫و وضعیت سوریه به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫فشار و تحریم جمهوری اسالمی‪ ،‬اوضاع سوریه و‬ ‫همچنین خرید موشکی آنکارا از مسکو‪ ،‬از جمله‬ ‫موضوعات��ی بود که رهبران امریکا و ترکیه درباره‬ ‫آن بحث کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬حس��ین ذوالفقاری‪ ،‬مع��اون امنیتی‬ ‫و انتظام��ی وزارت کش��ور گفت‪ :‬ش��ورای تامین‬ ‫استان‌ها از هم‌اکنون موضوعات ناامن‌ساز مناطق‬ ‫را زیر نظر بگیرند و تدابیر الزم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کره جنوبی ضمن ابراز خشم از تصمیم‬ ‫امری��کا برای جلوگیری از خرید نفت ایران تاکید‬ ‫دارد ب��رای آنها به دالیل مال��ی و فنی نفت ایران‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬قائم‌مقام وزیر امور خارجه نروژ با ابراز‬ ‫تاس��ف و همدردی برای وقوع سیل‌های اخیر در‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬گفت‪ :‬کمک‌ه��ای نقدی و غیرنقدی‬ ‫اختصاص یافته از سوی نروژ به سیل‌زدگان ایران‬ ‫به‌زودی ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬آیت‌اهلل س��یدابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس‬ ‫قوه قضاییه با اشاره به لزوم توجه به امنیت فضای‬ ‫س��ایبری گفت‪ :‬همان‌گونه ک��ه فضای فیزیکی و‬ ‫واقعی نیاز به صیانت و تامین امنیت دارد‪ ،‬باید از‬ ‫فضای س��ایبری هم صیانت کرد و اجازه نداد که‬ ‫ای��ن فضا برای مجرمان و قانون‌گریزان‪ ،‬تبدیل به‬ ‫حیاط خلوت و حاشیه امن شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ردار رحی��م صفوی‪ ،‬مش��اور عالی‬ ‫فرمان��ده معظم کل قوا در آیی��ن پایانی همایش‬ ‫بین‌الملل��ی آین��ده جهان اس�لام در افق ‪۱۴۱۴‬‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه مقاوم��ت هزینه‌های کمتری‬ ‫نس��بت ب��ه س��ازش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه س��ازش‬ ‫وضعیتی اس��ت که لیبی به آن دچار ش��ده است‪.‬‬ ‫هم��ه تجهی��زات خود را به غ��رب منتقل کرد اما‬ ‫جواب غرب تحقیر لیبی بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به‌دنبال ادامه تحرکات نظامی امریکا در‬ ‫نقاط گوناگون عراق از جمله حمله هفته گذشته‬ ‫بالگرده��ای امریکایی ب��ه نیروهای پلیس فدرال‬ ‫عراق در اس��تان کرک��وک‪ ۱۲۰ ،‬نماینده عراقی‬ ‫خواستار مقابله پارلمان با این امر شدند‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫منوریل قم ‪10‬ساله شد‬ ‫اما راه نیفتاد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اجرای قانون‪ ،‬رویای کارگران‬ ‫‹ ‹‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۶۰‬تشکل کارگری در ‪ ۵‬سال‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری جمه��وری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫مدیرکل س��ازمان‌های کارگ��ری و کارفرمایی وزارت کار‬ ‫با اش��اره به اینکه تش��کل‌های صنفی مس��ئول پیگیری‬ ‫مطالبات این اقش��ار هس��تند‪ ،‬در ش��هریور سال گذشته‬ ‫گفت��ه ب��ود‪ :‬از ابتدای دولت تدبیر و امید ‪ ۱۲‬هزار و ‪۴۶۰‬‬ ‫تش��کل کارگری و کارفرمایی به ثبت رسیده است‪ .‬فرزاد‬ ‫یوس��فی با اش��اره به اینکه اهداف اداره کل کار توس��عه‬ ‫کمی و کیفی تش��کل‌ها اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد سهم‬ ‫تش��کل‌های صنفی افزون‌بر ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬مورد بوده و‬ ‫س��هم تشکل‌های کارفرمایی بیش از ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مورد‬ ‫اس��ت اما متاس��فانه ‪ ۱۰‬درصد از واحدها تشکل صنفی‬ ‫دارند‪ .‬اس��اس کار تش��کل‌های کارگ��ران و کارفرمایان‬ ‫پیگیری مطالبات صنفی اس��ت‪ .‬به تش��کل‌های صنفی‬ ‫توج��ه ج��دی نش��ده در حالی که مهم‌ترین مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی و اعتصاب‌ه��ای کارگ��ران از طری��ق همین‬ ‫تش��کل‌ها برطرف می‌ش��ود‪ .‬صنف کارگران باید همدلی‬ ‫و هم‌افزایی بیشتری در راستای برطرف کردن مشکالت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف ساختاری و تشکل‌های نمادین‬ ‫ش��رایط کنونی نشان می‌دهد تش��کل‌های کارگری با‬ ‫اینک��ه در قانون کار به طور مس��تقیم مورد اش��اره قرار‬ ‫گرفته‌اند و بر استقالل آنها نیز تاکید شده اما ضعف‌های‬ ‫ساختاری دارند‪.‬‬ ‫یک کارشناس حوزه کار در این زمینه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه تش��کل‌های کارگری ایران استحکام و قدرت‬ ‫کافی را ندارند‪ .‬این موضوع باعث شده عمده تشکل‌های‬ ‫شعار‬ ‫«رونق تولید»‬ ‫یک‌بار دیگر‬ ‫‹ ‹اجرای مصوبه حقوق‌ها پیگیری شود‬ ‫‹ ‹تشکیل تشکل‌ها‬ ‫بر این اساس‪ ،‬نخستین مطالبات کارگری امروز اجرای‬ ‫بدون تبعیض و بدون تفس��یر قوانین کار اس��ت‪ .‬فعاالن‬ ‫کارگری در کش��ور معتقدند نهادهای نظارتی باید زمینه‬ ‫اجرای قانون را ایجاد و برای حفظ آن تالش کنند‪ .‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین موضوع‌هایی که درباره فعالیت‌های کارگری‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬وجود تشکل‌های کارگری است‪.‬‬ ‫کارگران‪ ،‬فع��االن حقوق کارگری و تحلیلگ��ران روابط کار در ایران‬ ‫معتقدند امروز قوانین حمایتی بسیاری در قانون کار وجود دارد که‬ ‫اجرا نمی‌شو‌د‬ ‫کارگری بیشتر نمادین باشند و در واقع برشی برای حل‬ ‫مس��ائل ندارند‪ .‬بر این مبنا ایران باید به مقاوله‌نامه‌های‬ ‫‪ ۸۷‬و ‪ ۹۸‬سازمان بین‌المللی کار بپیوندد‪.‬‬ ‫علیرض��ا حیدری با تاکی��د بر اینکه بر مبنای تبصره ‪۴‬‬ ‫فصل شش��م قانون کار‪ ،‬یکی از ‪ ۳‬مدل تعریف ش��ده در‬ ‫هر کارخانه می‌تواند وجود داش��ته باشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هر‬ ‫چند که حتی یک تشکل هم در بسیاری از کارخانه‌های‬ ‫کشور وجود ندارد اما اینکه کارخانه‌ای از وجود ‪ ۲‬یا چند‬ ‫تش��کل کارگری محروم باشد‪ ،‬زمینه‌ساز مشکالتی است‬ ‫که خودش��ان را در ش��کاف با س��رمایه‌گذار و مدیرعامل‬ ‫کارخانه نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫حیدری با اش��اره به اینکه تشکل‌های کارگری مستقل‬ ‫در دنیا بس��یاری از اختالف‌‌های کارگ��ری و کارفرمایی‬ ‫را برط��رف می‌کنن��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بس��یاری از کارخانه‌ها در ایران تش��کل‌های کارگری‬ ‫نمادی��ن را ه��م مخل کار خود می‌پندارن��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫چنین تصوری اش��تباه بوده و مثال‌های بس��یاری در این‬ ‫زمین��ه وج��ود دارد ک��ه چگونه همین تش��کل‌ها تالش‬ ‫کردن��د ت��ا کارخانه‌ها را از مرز ورشکس��تگی و تعطیلی‬ ‫نج��ات دهند‪ .‬آنچه اکنون در کش��ور وجود دارد‪ ،‬همان‬ ‫تش��کل‌های‌ نمادین است که توانایی حمایت از کارگران‬ ‫را ه��م ندارن��د‪ .‬این کارش��ناس حوزه کار معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به ال��زام‌آوری ‪ ۸‬مقاوله‌نامه کار شایس��ته برای‬ ‫کش��ورها‪ ،‬پیوس��تن به مقاوله‌نامه‌ه��ای ‪ ۸۷‬و ‪ ۹۸‬برای‬ ‫کش��ور‪ ،‬ضروری اس��ت‪ .‬مقاوله‌نامه ‪ ۸۷‬در زمینه آزادی‬ ‫تش��کل‌های کارگری و مقاوله‌نامه ‪ ۹۸‬درباره پیمان‌های‬ ‫دس��ته‌جمعی اس��ت‪ .‬این مقاوله‌نامه ‪ ۷۱‬س��ال پیش در‬ ‫س��ازمان بین‌المللی کار تصویب ش��د‪ .‬مقاوله‌نامه ‪ ۸۷‬با‬ ‫عنوان «مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق‬ ‫سندیکایی» به تصویب رسید‪ .‬مقاوله‌نامه ‪ ۸۷‬دارای چند‬ ‫نکته مهم اس��ت که اگر رعایت نش��ود حضور تشکل‌های‬ ‫کارگری در هر کشوری فقط به شکل نمادین است‪.‬‬ ‫‹ ‹گریز از حداقل‌های دستمزد‬ ‫‪3‬‬ ‫در بحث دستمزد مشکالت بسیاری در عرصه کارگری‬ ‫وجود دارد‪ .‬قانون کار و مصوبه‌های شورای‌عالی دستمزد‬ ‫به‌صراحت ای��ن موضوع را اعالم کرده که میزان افزایش‬ ‫دس��تمزد باید تابع مس��تقیمی از میزان تورم در کش��ور‬ ‫باش��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دس��تمزد در آغاز هر س��ال باید‬ ‫حداقل یک درصد بیش��تر از تورم رسمی در کشور باشد‪.‬‬ ‫جدا از این موضوع که کارشناس��ان نقدهای بس��یاری به‬ ‫ش��یوه محاسبه تورم در ایران دارند و مصوبه‌های شورای‬ ‫‌عالی دس��تمزد نیز همیشه از طرف کارگران مورد انتقاد‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬میزان مصوب شده هم در برخی از بنگاه‌های‬ ‫تولیدی به کارگران داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اسالمی در نامه‌ای به رئیسان مجلس‪ ،‬دیوان محاسبات و‬ ‫سازمان بازرسی خواستار پیگیری اجرای مصوبه مجلس‬ ‫درب��اره افزای��ش حقوق کارکنان دول��ت در بودجه ‪۹۸‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نام��ه حمیدرض��ا حاجی‌بابای��ی خط��اب به علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬عادل آذر و س��راج آمده اس��ت‪« :‬خواهشمند‬ ‫است دستور فرمایید نسبت به مصوبه بند «الف» تبصره‬ ‫«‪ »۱۲‬قان��ون بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در زمینه حقوق و‬ ‫دس��تمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلین و‬ ‫بازنشس��تگان نظارت کامل اعمال گردد تا عینا مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی اجرا شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه گزارش‌ه��ای ضدونقیض��ی حاکی از عدم‬ ‫رعایت قانون مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی است و‬ ‫این موضوع میلیون‌ها نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته‬ ‫را نگران نموده است‪ .‬استحضار دارید عدم اجرای قانون‬ ‫و یا دور زدن آن نادیده گرفتن ش��أن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و از طرفی نارضایتی عمومی کش��ور را در این‬ ‫موقعی��ت حس��اس به دنبال دارد‪ .‬قطع��ا عواقب چنین‬ ‫رفت��اری در صورت صحت به عهده کس��انی اس��ت که‬ ‫دانس��ته یا نادانس��ته فضای عمومی جامع��ه را ملتهب‬ ‫می‌نمایند‪».‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چرا دستمزد داده نمی‌شود‬ ‫برخی از کارفرمایان معتقدند ش��رایط کنونی اقتصاد‬ ‫کش��ور ب��ه آنها اج��ازه نمی‌دهد ک��ه بتوانن��د افزایش‬ ‫‪20‬درصدی دس��تمزد را برای سال ‪ ۹۸‬اجرا کنند‪ .‬علی‬ ‫خدای��ی‪ ،‬فع��ال و تحلیلگر روابط کار در ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬نماینده کارفرمایی در ش��ورای‌عالی دس��تمزد‬ ‫حضور داش��ته و در تمام بحث‌ها نیز موضوع‌های مورد‬ ‫نظ��ر خود را مطرح کرده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور به گونه‌ای اس��ت ک��ه کارگران نیز به‬ ‫همین میزان افزایش دستمزد هم اعتراض دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر کارفرمای��ی در پرداخت دس��تمزد‬ ‫مش��کل دارد باید از دولت کمک بگیرد‪ .‬دولت با حضور‬ ‫در تمام عرصه‌های اقتصادی کش��ور به عنوان بنگاهدار‬ ‫و سیاس��ت‌گذار شرایط را برای همه دشوار کرده است‪.‬‬ ‫کارگران به ازای کار مش��خصی که انجام می‌دهند باید‬ ‫درآمد مشخصی هم داشته باشند‪.‬‬ ‫اگ��ر بگوییم تاوان اش��تباه‌های دولت در س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫اش��تباه‌های مدیریت��ی کارفرما و ناتوان��ی در ایده‌های‬ ‫خالقان��ه را کارگ��ران با دس��تمزد خودش��ان بپردازند‬ ‫خ��ارج از دایره انصاف رفته‌ایم‪ .‬در ش��رایطی که دولت‬ ‫نمی‌توان��د درآمدها و هزینه‌های خودش را کنترل کند‬ ‫و کارفرمای��ان بس��یاری به دلیل این قصد داش��تند از‬ ‫موقعیت‌های ارزی س��ال گذش��ته سوء‌استفاده کنند و‬ ‫درآمد بیش��تری داشته باشند‪ ،‬آیا کارگران باید کمتر از‬ ‫میزان تعیین‌شده قانونی حقوق بگیرند؟‬ ‫علیرضا حیدری‬ ‫علی خدایی‬ ‫بی‌توجهی سیاست‌گذاران مالیاتی به جریان‌های اقتصادی‬ ‫سازمان امور مالیاتی با بودجه‌ای نزدیک به ‪۶‌ ۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در‌س��ال جاری یکی از پر‌مصرف‌ترین‬ ‫نهاد‌های اجرایی است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که انتظار می‌رود چنین س��ازمانی‬ ‫ب��ا چنین بودج��ه هنگفتی آن هم در ش��رایطی که‬ ‫تکی��ه درآمدهای بودجه‌ای روی درآمدهای مالیاتی‬ ‫بیشتر شده است‪ ،‬پویایی بیشتری را در زمینه مسائل‬ ‫مالیاتی در پیش بگیرد‪ .‬واقعیت این است که با توجه‬ ‫به ش��رایط رکود تورم��ی در اقتصاد‪ ،‬ایجاد انعطاف و‬ ‫تغییراتی اساس��ی در س��از‌‌کار مالیات‌گیری باید در‬ ‫ص��در جدی‌ترین اقدام‌های س��ازمان امور مالیاتی و‬ ‫چه بسا کل اقتصاد قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن باره یک اقتصاددان معتقد اس��ت با وجود‬ ‫اهمی��ت درآمدهای مالیاتی برای امس��ال‪ ،‬در طول‬ ‫مدت اخیر اقدام قابل‌توجهی از س��وی سازمان امور‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬دولت و مجلس به عنوان سیاس��ت‌گذاران‬ ‫ای��ن حوزه ب��رای پویایی نظ��ام مالیات‌گیری انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مجموع شرایط در اقتصاد کشور‬ ‫ب��ه گونه‌ای اس��ت که ب��ه طور احتمالی فش��ارهای‬ ‫هزین��ه‌ای و درآم��دی ب��ر بودجه دولت بیش��تر از‬ ‫س��ال‌های قبل باشد و باتوجه به اینکه مجرای اصلی‬ ‫درآمدی دولت بعد از صادرات نفت‪« ،‬مالیات» است‪،‬‬ ‫به طور احتمالی تمرکز و فشار بیشتری هم روی آن‬ ‫اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئله البته حساس��یت کار س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی را بیش��تر خواهد کر ‌د چراکه به امور مالیاتی‬ ‫نمی‌ت��وان به عنوان یک منب��ع درآمدی صرف نگاه‬ ‫کرد‪ .‬در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫شرایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است و بسیاری‬ ‫از بنگاه‌های تولیدی با شرایط سختی درگیر هستند‬ ‫به نظر می‌رس��د س��ازمان امور مالیات��ی هم باید در‬ ‫سیاس��ت‌های مالیات��ی خود تجدیدنظ��ر کند و در‬ ‫س��ال سخت اقتصاد تمرکز خود را به سمت دریافت‬ ‫مالیات بیشتر از غیرمولدها که کمترین سود را برای‬ ‫اقتص��اد دارند‪ ،‬ببرد‪ .‬در این باره‪ ،‬احس��ان خاندوزی‪،‬‬ ‫عض��و هیات‌علمی دانش��گاه عالمه‌طباطبایی با بیان‬ ‫اینکه سیاس��ت‌گذاری مالیات��ی در همه جای جهان‬ ‫متک��ی بر قاعده پویایی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پویایی در این‬ ‫گزاره به این معناست که سیاست‌گذاران مالیاتی در‬ ‫ش��رایط مختلف و با توجه به مسائل خاص اقتصادی‬ ‫سیاس��ت‌های مناسب مالیاتی را در زمان درست آن‬ ‫طراحی و اجرا کنند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از س��ال‌های ‪۹۶‬‬ ‫و ‪ ۹۷‬اقتصاد ایران وارد دوره دوم رکود تورمی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی انتظار می‌رفت‬ ‫سیاس��ت‌گذاران مالیات��ی پیش از اینها نس��بت به‬ ‫برط��رف ک��ردن ایرادهای گذش��ته اق��دام کنند اما‬ ‫در عم��ل در طول یک س��ال گذش��ته هی��چ اقدام‬ ‫قابل‌توجهی از س��وی س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬دولت‬ ‫و مجلس به عنوان سیاس��ت‌گذاران این حوزه انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت اس��تفاده از ابزارهای مالیاتی‬ ‫در جهت‌دهی به ش��اخص‌های کالن اقتصادی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ابزارهای مالیات��ی می‌توانند برای اصالح نظام‬ ‫تخصیص مورد اس��تفاده قرار گیرند؛ به این معنا که‬ ‫می‌توان از طریق افزایش مالیات غیر‌مولدها فعالیت‬ ‫آنها را در اقتصاد محدود کرد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه بر ضرورت حمایت مالیاتی از‬ ‫بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکود تورمی اشاره کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬بنگاه‌های تولیدی در این شرایط نیازمند‬ ‫کمک‌ها و تخصیص‌های مطلوب مالیاتی هستند تا از‬ ‫این طریق در شرایط رکود تورمی از طریق فشارهای‬ ‫مالیاتی دچار آسیب نشوند‪.‬‬ ‫او به جلوگیری از فرارهای مالیاتی در این ش��رایط‬ ‫ب��رای افزای��ش درآمدهای مالیاتی نیز اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که به گفته مسئوالن سازمان امور‬ ‫مالیاتی س��االنه ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی‬ ‫داریم‪ ،‬تحقق آن می‌تواند به منظور جبران کس��ری‬ ‫بودجه دولت مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پ��ای مطالب��ات کارگری که به میان می‌آید بس��یاری‬ ‫تصور می‌کنند قرار است خط تولید یک کارخانه تعطیل‬ ‫شود یا کارگران با شور و هیجان وارد خیابان‌های اطراف‬ ‫کارخانه ش��وند و رئیس کارخانه را مانند فیلم‌های جنگ‬ ‫جهانی دوم پابرهنه راه بیندازند‪ .‬واقعیت موضوع این‌طور‬ ‫نیس��ت؛ باید مرزی بین مبارزات کارگری که بیش��تر در‬ ‫قرن ‪ ۱۹‬و ‪۲۰‬میالدی دیده می‌ش��د با مطالبات کارگری‬ ‫آن هم در دایره قانون قائل شد‪.‬‬ ‫کارگران‪ ،‬فعاالن حق��وق کارگری و تحلیلگران روابط‬ ‫کار در ای��ران معتقدن��د امروز قوانین حمایتی بس��یاری‬ ‫در قانون کار وجود دارد که اجرا نمی‌ش��و‌د‪ .‬هر چند که‬ ‫برخی از کارشناسان بر لزوم اصالح قانون فعلی هم تاکید‬ ‫می‌کنند اما به هر سوی آنچه امروز واقعیت دارد قوانینی‬ ‫است که بخش مهمی از آنها اجرا نمی‌شود‪.‬‬ ‫واردات خودرو‬ ‫کارکرده‪ ،‬راهکاری برای‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫کارخانه‌ها‌ی دارو‌سازی‬ ‫و داروخانه‌ها‬ ‫علی‌اکبر نیکواقبال‬ ‫تحلیلگر امور اقتصادی‬ ‫از دیدگاه اقتصاد خرد یا تولید‌کننده‪ ،‬باید به‬ ‫این امر توجه شود که تولید‌کننده انفرادی بیش‬ ‫از هر چیز‪ ،‬به منافع‪ ،‬س��ود یا زیان و ریس��ک و‬ ‫مخاطره فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدات‬ ‫انفرادی خود می‌اندیش��د‪ .‬بدیهی است فعاالن‬ ‫اقتص��اد و تولید‌کنن��دگان برای تحقق منفعت‬ ‫طلبی ذاتی خود مایل هستند و سعی می‌کنند‬ ‫از راه‌ه��ای مختلف و حت��ی به طور غیر قانونی‬ ‫و غیر‌اخالق��ی به هدف دس��تیابی ب��ه رانت و‬ ‫س��ود دسترسی پیدا کنند(مفاسد فعالیت‌های‬ ‫خصوص��ی)‪ .‬نمونه‌هایی از آن را می‌توان به این‬ ‫شرح بر‌شمرد‪ :‬فعالیت‌های زیرزمینی یا فعالیت‬ ‫واحدها‪ ،‬نهادها و گروه‌هایی که به صورت پنهانی‬ ‫و خارج از دسترس��ی‪ ،‬نظارت و کنترل دولت یا‬ ‫حتی سایر مراجع قانونی فعالیت می‌کنند مانند‬ ‫قاچاق‪ ،‬مخدوش کردن حس��اب‌ها و دستکاری‬ ‫و پنهان‌سازی صورت‌های مالی بخش عمده‌ای‬ ‫از شرکت‌های خصوصی‪ ،‬خصولتی و دولتی که‬ ‫در‌صد فعالیت‌های آنها در ایران‪ ،‬کلهم اجمعین‬ ‫از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰‬در‌صد کل اقتصاد و حتی بیش��تر‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫در نهای��ت می‌توان به فعالیت افراد‪ ،‬گروه‌ها‪،‬‬ ‫نهادها و صاحب‌منصبانی اش��اره کرد که دارای‬ ‫نفوذ و قدرت سیاسی و حتی توانایی البی‌گری‬ ‫در س��طح ب��اال هس��تند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬می‌توانند‬ ‫از راه‌ه��ای قانونی‌(مانن��د داش��تن اطالع��ات‬ ‫پنهانی)‌ی��ا غیر‌قانونی‌(از طری��ق ز ‌دو‌بندهای‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬نیرنگ و خدع��ه از راه‌های مختلف‬ ‫مانن��د دس��تکاری اینترنتی ب��رای ثبت مجوز‬ ‫واردات اتومبی��ل‌) از ران��ت و مناف��ع بادآورده‬ ‫خاص بهره‌گیری کنند‌(گرفتن انواع مجوزهای‬ ‫انحص��اری واردات‪ ،‬تولید کاال و خدمات بدون‬ ‫داش��تن مجوزه��ای الزم مث��ل فعالیت‌ه��ای‬ ‫غیر‌مج��از بعضی موسس��ه‌های پول��ی و بانکی‬ ‫یا ساخت‌وس��ازهای غیر‌قانونی در ش��هرها که‬ ‫تع��داد آنه��ا از صدها مورد نی��ز می‌گذرد) یا از‬ ‫پرداخت مالیات‌‌ارزش‌افزوده و مالیات بر س��ود‬ ‫و درآم��د فرار می‌کنند یا از کمبودها‪ ،‬رانت‌ها و‬ ‫نقصان‌های��ی بهره‌گیری می‌برند که در س��طح‬ ‫ملی‪ ،‬رقابت اقتصادی را بی‌اثر کرده و در نتیجه‬ ‫رونق تولید در سطح ملی را از کار می‌اندازند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که اس��تقرار و تداوم این امور و‬ ‫فرآینده��ا و مبارزه نکردن جدی و مداوم با این‬ ‫‌ها می‌تواند اعتماد ملی به کارآیی دولت‬ ‫نقیصه ‌‌‬ ‫و حکومت در اداره موفق کش��ور را خدش��ه‌دار‬ ‫کند و به بی‌اخالقی ملی دامن بزند‪.‬‬ ‫در س��طح ملی ی��ا اثر‌گذاری و مداخله دولت‬ ‫در امور اقتصادی همچنین باید بررس��ی ش��ود‬ ‫چگونه دولت روند فعالیت‌های اقتصادی را سر و‬ ‫سامان بخشیده و شرایط محیطی فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی را تنظی��م می‌کن��د ت��ا هزینه‌های‬ ‫تو‌پا‌گیر برداش��ته و‬ ‫مبادالت��ی و موان��ع دس�� ‌‬ ‫شرایط رقابت عادالنه تقویت و برقرار شده و در‬ ‫نهایت‪ ،‬تولید رقابت��ی قاعده‌مند باعث کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ا و افزای��ش کیفیت‌ه��ای تولیدی در‬ ‫سطح ملی شود‪.‬‬ ‫باید گفت که بدون اغراق‪ ،‬مهم‌ترین وظیفه یا‬ ‫تکلیف دولت در کشورداری و اقتصاد‪ ،‬برقراری‬ ‫ثبات و باز هم ثبات و امنیت برای بهبود شرایط‬ ‫محیطی فعالیت‌ها و فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫شوربختانه دولت ایران در طول یکی دو دهه‬ ‫گذ‌ش��ته و با وجود لوایح قانونی مصوب مجلس‬ ‫تا‌کنون نتوانس��ته هزینه‌های مبادالتی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ک��ه تا ‪ ۳۰‬در‌صد بر آورد ش��ده و به‬ ‫طور احتمالی بیش از این ارقام است را کاهش‬ ‫چش��مگیری ده��د و موفقیت ش��ایان ذکری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در زمین��ه اثر‌گ��ذاری و مداخل��ه دول��ت در‬ ‫اقتصاد ای��ران می‌توان به موارد متعدد دیگری‬ ‫مانن��د بروکراس��ی و دیوانس��االری بدون حد‬ ‫و م��رز و رش��وه‌خواری جاافتاده و عرفی ش��ده‬ ‫در اداره‌‌ه��ای ایران و نتای��ج آن در زمینه‌های‬ ‫خصولتی‌ه��ای ش��کل گرفته و ورشکس��تگی‬ ‫روزاف��زون تولید‌کنن��دگان صاحب‌نام کش��ور‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫در نهایت می‌توان رونق تولید یا ش��عار سال‬ ‫‪ ۹۸‬را در سطح اثرگذاری نهادهای دولتی مانند‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫سازمان‌های حسابرسی دولتی (یا مورد تایید)‪،‬‬ ‫س��ازمان بازرسی کل کشور و بسیاری از نهادها‬ ‫و بنیادها و مراکز تقنینی و قضایی کشور مورد‬ ‫بررس��ی قرار داد که به بررس��ی‌های مستقل و‬ ‫جداگانه دیگری نیاز دارد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واردات خودرو کارکرده‪ ،‬راهکاری برای تنظیم بازار‬ ‫دولت‌ درصدد‬ ‫اصالح اقتصاد‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در مطلب پیش به این موضوع اش��اره شد که‬ ‫بازار خودرو دارای ‪ ۳‬بازیگر اصلی اس��ت؛ دولت‪،‬‬ ‫خودروس��از و مردم‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬برای تدوین یک‬ ‫اس��تراتژی درس��ت به‌منظور رونق تولید خودرو‬ ‫باید به این نکته مهم توجه کرد که از منظر کدام‬ ‫بازیگر به مس��ئله نگاه می‌شود‪ .‬چراکه منافع هر‬ ‫سه بازیگر دارای نقاط اشتراک و افتراقی است و‬ ‫بنابراین سیاس��تی مناسب است که بتواند منافع‬ ‫هر ‪ ۳‬بازیگر را بهینه کند‪ .‬در ادامه تالش می‌شود‬ ‫ب��ه طور خالص��ه منافع نخس��تین و اصلی‌ترین‬ ‫بازیگر صنعت خودرو یعنی دولت تبیین شود‪.‬‬ ‫تجرب��ه دولت‌ها در اقتصاد ایران نش��ان داده‬ ‫ک��ه همواره ن��گاه دول��ت به مس��ائل اقتصادی‬ ‫زودگذر‪ ،‬س��طحی و پوپولیس��تی اس��ت‪ .‬به این‬ ‫معنا که دولت‌ها بیشتر درصدد اصالح روبناهای‬ ‫اقتصاد هستند تا اینکه به اصالحات زیرساختی‬ ‫توجه کنند‪ .‬مش��کالت گوناگ��ون اقتصاد ایران‬ ‫ک��ه در دوره‌های مختلف همچون بوته س��ر در‬ ‫می‌آورد‪ ،‬برآیند همین نگاه و متدولوژی دولت‌ها‬ ‫به اقتصاد اس��ت‪ .‬متاس��فانه این قاعده در دولت‬ ‫کنونی نیز جاری اس��ت‪ .‬دولت یازدهم همچون‬ ‫دولت‌های دیگر به علل گوناگون از جمله کمبود‬ ‫بودج��ه‪ ،‬بزرگ بودن دولت و‪ ...‬بیش��تر به‌دنبال‬ ‫رفع مس��ائل س��طحی اقتص��اد به‌ط��ور خاص‬ ‫صنعت اس��ت تا بتواند جای��گاه عمومی خود در‬ ‫جامع��ه را تقویت کن��د‪ .‬براس��اس همین رویه‬ ‫وزارتخانه‌ها که بازوهای اجرایی دولت هس��تند‪،‬‬ ‫بیش��تر موضوع‌هایی را سرلوحه کاری خود قرار‬ ‫می‌دهن��د که منافع کوتاه‌م��دت دولت را تامین‬ ‫کنند‪ .‬با توجه به اینکه کمتر از ‪ ۲‬س��ال به پایان‬ ‫عمر دولت باقی مانده اس��ت‪ ،‬به نظر می‌رسد دو‬ ‫موضوع نجات خودروس��ازان از ورشکس��تگی و‬ ‫متعادل کردن نرخ خودرو ‪ ۲‬دغدغه اصلی دولت‬ ‫اس��ت چراکه هر دو موضوع پیامدهای سیاسی‪،‬‬ ‫امنیت��ی و اجتماعی برای دولت به همراه دارد و‬ ‫می‌تواند تصویر دولت در افکار عمومی را با چالش‬ ‫روبه‌رو کند‪ .‬براساس این مانیفست فکری منافع‬ ‫دولت در چارچوب تحلیل اقتصادسیاسی اقتضا‬ ‫می‌کند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همه توان‬ ‫خود را برای نجات خودروسازان و متعادل کردن‬ ‫ن��رخ ب��ه‌کار بندد که برای تحق��ق این امر راهی‬ ‫ج��ز افزای��ش تولید و افزایش آرام ن��رخ در بازار‬ ‫نیس��ت‪ .‬نکته قابل توجه در رفتارشناسی دولت‬ ‫فرق بین«مس��ئله» و«روش حل مسئله» است‪.‬‬ ‫هرچند نجات خودروسازان و متعادل کردن نرخ‬ ‫خودرو از مسائل اساسی صنعت خودرو است اما‬ ‫متاس��فانه به‌دلیل همان نگاه زودگذر‪ ،‬سطحی و‬ ‫پوپولیستی دولت‌ها که پیش از این به آن اشاره‬ ‫ش��د‪ ،‬روش حل مس��ئله دولت نیز کوتاه‌مدت و‬ ‫یک جانبه است‪ .‬به‌طوری که بیشتر منافع دولت‬ ‫در کوتاه‌م��دت را تامی��ن می‌کند ت��ا منافع کل‬ ‫جامع��ه‪ .‬اینکه دولت برای نجات خودروس��ازان‬ ‫و کاه��ش تنش در بازار‪ ،‬فق��ط به افزایش تولید‬ ‫با هر مکانیس��م و کیفیتی و کاهش نس��بی نرخ‬ ‫بازار بیندیش��د‪ ،‬یک راهکار روبنایی است و باید‬ ‫در کنار آن مسائل ریشه‌ای‌تر در دستور کار قرار‬ ‫گیرد؛ مس��ائلی از جمل��ه بهره‌وری پایین نیروی‬ ‫کار و س��رمایه‪ ،‬ناکارآم��دی مدیریتی‪ ،‬س��اختار‬ ‫معیوب خودروس��ازی‪ ،‬سیاس��ت‌های حمایتی‬ ‫ناکارآمد و‪ ...‬مش��کالت کنونی صنعت خودرو از‬ ‫جمله رونق تولید به‌دلیل وجود مسائل ریشه‌ای‬ ‫و س��اختاری در صنعت خودرو اس��ت که برآیند‬ ‫آن موجب تنش بازار شده و زمینه ورشکستگی‬ ‫خودروسازان را به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار خودرو باز هم آش��فته شده است‪ .‬بخشنامه‌‌ها و‬ ‫برنامه‌های پیش از سال ‪ ،۹۸‬مسکنی بود که کمتر از ‪۲‬‬ ‫ماه درد را ساکت کرد‪.‬‬ ‫تفاوت چن��د میلیون تومانی خودروها برای ناظر این‬ ‫بازار نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد و مسئله نیاز‬ ‫به رسیدگی ریشه‌ای دارد‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫حال‌وروز‬ ‫خوبی ندارد‪،‬‬ ‫راکد است اما‬ ‫قیمت‌ها روند‬ ‫صعودی دارند‬ ‫درحالی‌که‬ ‫متقاضی هم‬ ‫در این بازار‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‹ ‹عامل صعودی شدن قیمت‌ها‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ب��ازار خودرو ح��ال‌وروز خوبی ندارد و راکد اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫قیمت‌ها روند صع��ودی دارند‪ ،‬درحالی‌که متقاضی هم‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی در پاس��خ به این پرسش که چگونه‬ ‫با وجود اینکه بازار تقاضایی ندارد اما قیمت‌ها روزبه‌روز‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگ��ر عرضه کاهش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬طبیعی اس��ت که برآین��د آن افزایش نرخ‌ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬وقتی این اتفاق می‌افتد مردم نه برای خرید‬ ‫براس��اس نیاز‪ ،‬بلکه به‌عنوان س��رمایه‌گذاری وارد بازار‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط پرسش این اس��ت که در چند هفته‬ ‫گذش��ته چه اتفاقی افتاده که ن��رخ خودروها بین ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۳۰‬میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫امروز (دوشنبه ‪ ۹‬اردیبهشت) نرخ پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬از‬ ‫‪۷۲‬میلیون تومان به ‪۹۵‬میلیون تومان و تیپ ‪ ۵‬همین‬ ‫مدل از ‪۷۶‬میلیون تومان به ‪۱۱۲‬میلیون تومان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال بازار ادامه داد‪ :‬برای ریشه‌یابی موضوع باید‬ ‫به عقب برگردیم‪ .‬از س��ال ‪ ۷۰‬به این س��و‪ ،‬ما همیشه‬ ‫مش��کل دو نرخی بودن خودروها را در بازار داشته‌ایم‪.‬‬ ‫نابسامانی فعلی مربوط به امروز نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ن��رخ کاال را بازار تعیی��ن می‌کند اما این‬ ‫راه‌حل برای ب��ازار خودرو داخل نبوده زیرا با انحصاری‬ ‫بودن بازار تنها مصرف‌کننده متضرر می‌شود‪ .‬چون بازار‬ ‫تعیین‌کننده واقعی نخواهد بود‪.‬‬ ‫موتمنی با اش��اره به فعالیت خودروس��ازان کش��ور‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نرخ امروز بازار را با دی س��ال ‪ ۹۷‬مقایس��ه‬ ‫کنی��د‪ ،‬چه اتفاقی رخ داده ک��ه پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬از ‪۵۸‬‬ ‫به ‪۹۵‬میلیون تومان‪ ،‬پ��ژو ‪ GLX ۴۰۵‬از ‪ ۵۲‬به ‪ ۸۲‬و‬ ‫سمند ‪ LX‬از ‪ ۵۸‬به ‪۸۵‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نرخ کارخانه از بهمن ‪ ۹۷‬افزایش یافت‬ ‫اما از ‪ ۵‬اسفند هر روز که به پایان سال نزدیک‌تر شدیم‪،‬‬ ‫قیمت‌ها در بازار روند نزولی به خود گرفت و نرخ آنها به‬ ‫نرخ کارخانه نزدیک‌تر شد؛ به این دلیل که خودروسازان‬ ‫‹ ‹ تغییرات یک‌ساله‬ ‫اگ��ر می‌خواهی��م الته��اب بازار فروک��ش کند باید اج��ازه بدهیم‬ ‫خودرو‌ه��ای کارکرده وارد کش��ور ش��ود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬س��انتافه‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬با ‪۲۵۰‬میلیون تومان به‌دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد‬ ‫و هایم��ا ‪۳۳۰‬میلی��ون تومانی به ن��رخ قبل آن یعن��ی ‪ 100‬میلیون‬ ‫توم��ان برمی‌گردد‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬مردم در ب��ازار خودروهای زیر‬ ‫‪۱۰‬هزار دالر حق انتخاب دارند‬ ‫خودرو به بازار عرضه‌کردند‪ .‬درحال‌حاضر چرا قیمت‌ها‬ ‫باال رفته است؟ به این دلیل که شرکت‌های خودروساز‬ ‫به‌ط��ور معمول ت��ا ‪ ۲۵‬فروردین خودروی��ی را فاکتور‬ ‫نمی‌کنن��د و چند روز هم پ��س از آن اداره راهنمایی و‬ ‫رانندگی خودروها را ش��ماره نکرده است؛ بنابراین بازار‬ ‫دوباره بهم ریخت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫ته��ران تاکید کرد‪ :‬اگر عرضه محصولی حتی برای یک‬ ‫روز هم قطع ش��ود‪ ،‬هفته‌ها زمان می‌برد تا آسیب‌های‬ ‫آن جبران شود چون بازار داخل‪ ،‬بازار باثباتی نیست‪.‬‬ ‫ب��ه محض آنکه کاالیی در بازار کمیاب ش��ود‪ ،‬مردم‬ ‫برای خرید ضروری و غیرضروری(بیشتر در این بخش‬ ‫به‌دلیل سود و درآمدزایی) هجوم می‌آورند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬نتیجه این هیج��ان انتقال خودرو از‬ ‫پارکینگ خودروساز به پارکینگ خریدار غیرواقعی و از‬ ‫آنجا به نمایشگاه خودرو است‪ .‬ممکن است یک خودرو‬ ‫‪ ۲۰‬دست بچرخد بدون اینکه کیلومتر بیندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های فروش‌ ‬ ‫موتمن��ی در ادام��ه با بیان اینک��ه زمانی این معضل‬ ‫برطرف می‌شود که عرضه حتی برای یک روز هم قطع‬ ‫نشود‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی ممنوعیت واردات خودرو اعمال شود‬ ‫و بازار رقابت‌پذیر نباشد‪ ،‬وضعیت بازار بهم می‌ریزد‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬درحال‌حاضر سراتو به‌طور کارتکسی‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلی��ون توم��ان فروخته می‌ش��ود‪ .‬حال صاحب‬ ‫خ��ودرو کیس��ت و خ��ودرو از کجا می‌آید‪ ،‬مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬این خودرو ‪ ۲۵‬فروردی��ن ‪۲۴۵‬میلیون تومان‬ ‫خریدوفروش می‌شد چرا نمایندگی‌ها امروز کارتکسی‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلی��ون توم��ان و ‪ ۲۰‬روزه می‌فروش��ند؟ وقتی‬ ‫نمایندگی کاالیی را نسبت به ‪ ۱۰‬روز پیش ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫توم��ان باالتر می‌فروش��د‪ ،‬دیگری تحریک می‌ش��ود و‬ ‫پس‌انداز خود را در این بخش س��رمایه‌گذاری می‌کند‬ ‫تا سود بیش��تری نصیبش شود‪ .‬فراموش نکنیم چنین‬ ‫عملکردی اثر روانی زیادی در بازار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرگردانی سرمایه‌های سرگردان از بازاری‬ ‫به بازار دیگر‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫با بیان اینکه پول س��رگردان در بازار زیاد اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این حجم از س��رمایه یک‌بار س��ر از بازار مسکن در می‌آورد‬ ‫و روز دیگ��ر ارز و درحال‌حاضر س��ر از بازار خودرو درآورده‬ ‫اس��ت‪ .‬اسفند سال گذش��ته عرضه مرغ ‪ ۲‬روز دچار مشکل‬ ‫شد و شاهد بودیم چه تشنجی در این بازار ایجاد شد‪ .‬امروز‬ ‫دیگر کس��ی برای خرید مرغ دچار هیجان نمی‌ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫ب��ازار تنظیم ش��ده و مصرف‌کننده می‌داند ب��ه اندازه کافی‬ ‫محصول در بازار وجود دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید این‬ ‫واقعی��ت را بپذیری��م که بازار خودرو انحصاری ش��ده و این‬ ‫آسیب‌رس��ان است‪ .‬اگر س��ال‌های قبل به جای اینکه اجازه‬ ‫دهیم خودروهای لوکس وارد کش��ور ش��ود خودروهایی با‬ ‫نرخ زیر ‪۱۵‬هزار دالر وارد می‌ش��د رقابت شکل می‌گرفت و‬ ‫به لحاظ فناوری خودروس��ازی داخلی هم پیشرفت می‌کرد‬ ‫و ام��روز معطل قطعات نبودیم‪ .‬زمانی ک��ه واردات آزاد بود‬ ‫خودروهای��ی ب��االی ‪۲۰‬هزار دالر وارد ش��د ک��ه فقط ‪ ۳‬تا‬ ‫‪۵‬درصد افراد جامعه از آنها استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی ساماندهی بازار ‬ ‫رئی��س اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫ته��ران ادامه داد‪ :‬نرخ هر کاال مش��خص اس��ت عرضه باید‬ ‫کنترل ش��ود‪ .‬اما وقتی قادر به کنترل نیستیم‪ ،‬بهانه‌تراشی‬ ‫می‌ش��ود که نرخ ارز باال رفته ناگزیر نرخ خودرو هم افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬موتمنی با بیان اینکه نباید فاصله نرخ کارخانه و‬ ‫بازار ‪۱۵‬میلیون تومان باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تامین بازار باید به‌گونه‌ای‬ ‫باش��د که اختالف قیمت‌ها یک میلیون تومان باش��د‪ .‬نباید‬ ‫امروز نرخ پراید ‪ ۵۰‬میلیون تومان تعیین شود اما فردا دوباره‬ ‫نرخ بازار این خودرو ‪۶۰‬میلیون تومان ش��ود‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫امر باید به‌دنبال ریش��ه موضوع آشفتگی بازار خودرو باشند‪.‬‬ ‫بخشنامه‌های پیش از سال مسکنی بود که تاثیر کوتاه‌مدت‬ ‫داشت و درمان‌کننده درد نبود‪ .‬وضعیت فعلی تصدیق‌کننده‬ ‫این ادعا است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫تهران با اش��اره به نرخ خودرو در اردیبهش��ت ‪ ،۹۷‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت‌ها ‪ ۳‬برابر شده و پراید ‪۲۴‬میلیون تومانی ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تومان و هایما ‪ ۱۳۰‬و مزدا ‪ ۱۴۰‬میلیون تومانی به ترتیب‬ ‫‪ ۳۳۰‬و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان خریدوفروش می‌شوند‪.‬‬ ‫اردیبهش��ت س��ال قب��ل قیم��ت س��انتافه ‪ ۲۰۱۷‬در‬ ‫ی ح��دود ‪۲۹۰‬میلیون تومان بوده ک��ه در بازار‬ ‫نمایندگ�� ‌‬ ‫همان س��ال (‪ )۹۷‬بی��ش از ‪۵۰۰‬میلیون توم��ان معامله‬ ‫می‌ش��ده اس��ت‪ .‬اما امروز قیمت بازار ای��ن مدل بیش از‬ ‫‪۹۵۰‬میلیون تومان ش��ده ضمن آنکه فروش آن از طریق‬ ‫نمایندگی به‌دلیل ممنوعیت واردات متوقف ش��ده است‪.‬‬ ‫امس��ال به جای آن‪ ،‬جک خریداری می‌ش��ود که آن هم‬ ‫اردیبهش��ت س��ال گذش��ته ‪ ۱۲۰‬میلیون بود ام��ا امروز‬ ‫‪۲۸۰‬میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری می‌شود‪ .‬باید در‬ ‫بازار رقابت باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصرف‌کننده واقعی قدرت انتخاب ندارد‬ ‫و می‌دان��د با ‪۵۰‬میلیون تومان فقط می‌تواند پراید یا تیبا‬ ‫بخرد‪ .‬مدل دیگری وجود ندارد درحالی‌که رقابت در بازار‬ ‫زمینه‌ساز پیشرفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫موتمنی برای س��اماندهی بازار در کنار عرضه‪ ،‬واردات‬ ‫خودروه��ای کارک��رده را پیش��نهاد داد و گف��ت‪ :‬اگ��ر‬ ‫می‌خواهیم التهاب ب��ازار فروکش کند‪ ،‬باید اجازه بدهیم‬ ‫خودرو کارکرده وارد کشور شود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬سانتافه‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬با ‪۲۵۰‬میلیون تومان به‌دست مصرف‌کننده واقعی‬ ‫می‌رس��د‪ .‬هایما ‪۳۳۰‬میلیون تومانی به نرخ قبلش یعنی‬ ‫‪ 100‬میلی��ون تومان برمی‌گردد‪ .‬ب��ه این ترتیب مردم در‬ ‫ب��ازار خودروهای زیر ‪۱۰‬ه��زار دالری حق انتخاب دارند‪.‬‬ ‫وی به تجربه این امر در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬س��ال‌های ‪ ۶۳‬و ‪ ۶۴‬خودروه��ای کارکرده وارد‬ ‫کش��ور می‌شد و رویکردی مرسوم در سایر کشورها است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬می‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬آی‪ ۲۰‬کارکرده با وجود افزایش نرخ دالر بیش از‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪۳‬هزار دالر نخواهد بود‪ .‬اکس��نت ‪ ۴‬س��ال پیش‪۳ ،‬‬ ‫تا ‪۴‬ه��زار دالر نرخ دارد‪ .‬باید خودروهایی وارد ش��ود که‬ ‫به لحاظ نرخ بیش��تر مردم قدرت خرید داش��ته باشند تا‬ ‫بازار داخل از حالت انحصاری خارج ش��ده و رقابتی شود‪.‬‬ ‫موتمن��ی در پایان گفت‪ :‬در بازار ل��وازم یدکی خریدار با‬ ‫اختیار قطعه‌ای ایرانی درخواست می‌کند زیرا می‌داند به‬ ‫لحاظ کیفیت باالتر از قطعه چینی اس��ت‪ .‬مردم به‌دنبال‬ ‫حمایت از تولید ملی هس��تند اما به شرط نرخ و کیفیت‬ ‫مناسب‪.‬‬ ‫پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به مناسبت روز کارگر‪ ‌:‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪۱۰‬درصدی‬ ‫سهم فروش‌فوری‬ ‫خودروسازها‬ ‫در نشس��ت کارگروه خودرو وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت مص��وب ش��د که س��هم‬ ‫فروش‌فوری خودروس��ازها ‪۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬در نشس��ت کارگروه‬ ‫خودرو‪ ،‬ب��ر این نکته تاکید ش��د که هرگونه‬ ‫افزای��ش قیم��ت خودروهای تولی��دی‪ ،‬هیچ‬ ‫دلی��ل اقتصادی ن��دارد زیرا تولی��د و تحویل‬ ‫خودرو‌ها براس��اس برنامه ادام��ه دارد و مردم‬ ‫به جوس��ازی دالالن در فضای مجازی توجه‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫براس��اس تصمیم این کارگروه کس��انی که‬ ‫قصد خرید محصوالت ایران‌خودرو و سایپا را‬ ‫دارند‪ ،‬می‌توانند با شرایط اعالم شده اقدام به‬ ‫خرید خودرو کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در پیامی به مناس��بت‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهش��ت ضم��ن تکریم مقام ش��امخ ش��هدای جامعه‬ ‫کارگ��ری این روز را به کارکنان ش��ریف و زحمتکش کش��ور‬ ‫به‌ویژه همکارانش در گروه صنعتی ایران‌خودرو تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در این پیام آمده اس��ت‪ :‬در چند سال‬ ‫گذشته شاهد بوده‌ایم که شکوفایی اقتصاد کشور‌با وجود تمام‬ ‫مانع‌تراش��ی‌ها و س��تیزه‌گری‌های برخی قدرت‌های جهانی و‬ ‫اس��تعمار در دستیابی به فناوری تولید و ارتقای سطح دانش و‬ ‫تکنیک‪ ،‬با همت کارگران بی‌ادعای صنعت کشور و دست‌های‬ ‫توانمند آنها میسر شده است‪.‬‬ ‫متن کامل پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم‌اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ی (و اینکه برای انس��ان جز‬ ‫ْس��ان إِالَّ ما َس��ع ‏‬ ‫ی��س ل إِْلِن‬ ‫َو أَ ْ‌‬ ‫ِ‬ ‫نل َ َ‬ ‫حاصل تالش او نیست‪ .‬سوره نجم آیه ‪)۳۹‬‬ ‫روز یازده��م اردیبهش��ت م��اه را ک��ه مصادف اس��ت با روز‬ ‫پاسداش��ت مق��ام کار و کارگ��ر به همه آنها ک��ه مجاهدانه در‬ ‫ایران امروز در کس��وت ش��ریف کارگران فعالیت دارند‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫همکارانم در گروه صنعتی ایران‌خ��ودرو تبریک می‌گویم‪ .‬این‬ ‫فرصت مجال مغتنمی است تا با یادآوری ایثار جامعه کارگری‬ ‫با تالش و همت کارگران‪ ،‬تولیدرونق می‌گیرد‬ ‫در عرصه‌های دفاع مقدس و پاسداری از انقالب اسالمی‪ ،‬یاد و‬ ‫خاطره شهدای گرانقدر این خانواده را گرامی بداریم و بر مقام‬ ‫شامخ این عزیزان درود بفرستیم‪.‬‬ ‫بی‌تردید در تمامی رویدادهای انقالب اس�لامی از ابتدای آن‬ ‫ت��ا اینجای تاریخ که ما ایس��تاده‌ایم‪ ،‬نش��ان و ردپای کارگران‬ ‫ش��ریف که با بصیرت و غی��رت تم��ام در صحنه‌های مختلف‬ ‫حضور داش��ته‌اند‪ ،‬به چش��م می‌خورد و نقش‌آفرینی بی‌بدیل‬ ‫ای��ن عزیزان در عرصه‌های مختلف سیاس��ت و اقتصاد کش��ور‬ ‫برکسی پوشیده نیست‪ .‬درخشش دستاوردهای زحمتکشان و‬ ‫تالش��گران این عرصه تا بدانجا بوده که دش��منان قسم خورده‬ ‫انق�لاب و ملت ایران نی��ز در تحریم‌های ظالمانه خود‪ ،‬تولید و‬ ‫اقتص��اد را که ماحصل اهتمام عرصه تولید اس��ت را هدف قرار‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫در عین حال در چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم که شکوفایی‬ ‫اقتصاد کش��ور باوجود تمام مانع‌تراش��ی‌ها و س��تیزه‌گری‌های‬ ‫برخی قدرت‌های جهانی و اس��تعمار در دس��تیابی به فناوری‬ ‫تولی��د و ارتقای س��طح دان��ش و تکنیک‪ ،‬با هم��ت کارگران‬ ‫بی‌ادعای صنعت کش��ور و دس��ت‌های توانمند آنها میسر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجرب��ه همکاری و زندگ��ی در خانواده ش��ریف ایران‌خودرو‬ ‫و جم��ع صمیمی‪ ،‬با روحیه و توانمند همکاران ش��ریف آن به‬ ‫م��ن آموخته ک��ه این مردان و زنان بزرگ برآم��ده از تاریخ پر‬ ‫افت‌وخیز همواره با اس��تظهار ب��ه لطف پروردگار و قدرت صبر‬ ‫و همدل��ی بر هر محدودیتی ظفر خواهند یافت و چندان‌که در‬ ‫گذش��ته ثابت کرده‌ان��د‪ ،‬با اتحاد و ت�لاش از تهدید تنگناهای‬ ‫حاکم‪ ،‬فرصت رونق تولید را رقم خواهند زد و با چرخش دست‬ ‫و ب��ازوی آنها چرخه صنعت خودرو قدرتمندانه به حرکت خود‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رج��اء واثق دارم که ای��ن بلند همتی و روحی��ه جهادی در‬ ‫فرهنگ جامعه کارگری کش��ور‪ ،‬موجب ارتقای تولید و صنعت‬ ‫کشور به‌ویژه در صنعت خودرو خواهد شد و در سایه‌سار تالش‬ ‫این بزرگواران اس��ت که می‌توانیم به تحقق «رونق تولید» که‬ ‫از تاکی��دات رهبر‌معظم انق�لاب و برنامه‌های راهبردی دولت‬ ‫محترم اس��ت‪ ،‬دست یابیم‪ .‬بی‌ش��ک با همت کارگران صنعت‬ ‫پوی��ای خودرو‪ ،‬تولی��د در زنجیره ارزش خ��ودرو رونق خواهد‬ ‫گرفت و امس��ال جاری ش��اهد دس��تاوردهای ارزشمندی که‬ ‫حاکی از بالندگی غرورآفرین صنعت کشور است‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫ضمن س��تایش دس��ت‌هایی که آینه تالش روزگارند‪ ،‬بر این‬ ‫ب��اورم برای گذر از بحران پیش روی حض��ور یکایک کارگران‬ ‫عزیز بایس��ته و ناگزیر اس��ت‪ .‬همان‌هایی که ب��ه فرموده رهبر‬ ‫معظ��م انقالب س��تون فق��رات اقتصاد و تولید هس��تند و هم‬ ‫اکن��ون در خ��ط مق��دم جن��گ اقتصادی ب��ا دش��منان قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در پای��ان با درود به همه پوین��دگان اصیل و خدوم‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫همکاران ارجمند در خانواده بزرگ ایران‌خودرو‪ ،‬از آنها قدردانی‬ ‫می‌کن��م و آرزومند س�لامت و بهروزی‌ش��ان از درگاه خداوند‬ ‫متعال هستم‪».‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫یک ششم کشورها‬ ‫متعهد به ارتقای شرایط‬ ‫کارگران معدن هستند‬ ‫شناسایی نیاز ‪ 3‬بازار‬ ‫مهم صادراتی فوالد‬ ‫نشست مشترک فعاالن‬ ‫صنعت سنگ و معدن‬ ‫اصفهان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در سی‌و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ 34‬مخاطره طبیعی در ایران شناسایی شده است‬ ‫‹ ‹ایران؛ رتبه سوم در مخاطرات زمین‌شناسی‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬سرپرست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی در این آیین با اش��اره به س��ال رونق تولید‪ ،‬در بخش��ی از‬ ‫س��خنان خود به اهمیت حوزه معدن اش��اره کرد و گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محور هفتگانه‌ای را برای تولید در نظر‬ ‫قرار داده که یکی از موارد آن توسعه معادن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫ما هم در این حوزه‪ ،‬پروژه‌هایی از جمله احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس و همچنین تجهیز و نوسازی معادن کشور‬ ‫تا افق ‪ ۱۴۰۰‬را مورد توجه قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫ش��هیدی‪ ،‬با تبریک روز زمین پاک و روز ملی خلیج‌فارس به‬ ‫خس��ارت‌های اخیر سیل در کشور‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫امسال بیش از ‪ ۲۰‬استان کشور درگیر سیالب بودند که خسارت‬ ‫زیادی را متحمل ش��دند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬خس��ارت س��یالب‌ها به‬ ‫عنوان یکی از مخاطرات زمین‌شناس��ی‪ ۵۵ ،‬تا ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برآورد شده؛ صرف نظر از آثار روانی و خسارت جانی وارد‬ ‫ش��ده بر مردم‪ .‬از این رو مهم است که شناسایی این مخاطره‌ها‪،‬‬ ‫ب��ا هدف حفظ منافع ملی و جلوگی��ری از ضررهای اجتماعی و‬ ‫هدررفت ثروت ملی انجام شود‪ .‬شهیدی ادامه داد‪ :‬این سازمان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫یو‌هش��تمین گردهمایی ملی علوم زمین‬ ‫منیر حضوری‪ :‬س ‌‬ ‫در پژوهش��کده علوم زمین با ش��عار «دانش علوم زمین‪ ،‬نیاز روز‬ ‫جامع��ه» آغ��از به کار ک��رد‪ .‬این همایش ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا برگ��زاری گردهمای��ی عل��وم زمی��ن در قالب‬ ‫نشس��ت‌های تخصصی به بررسی س��یالب‌های اخیر و روز ملی‬ ‫خلیج‌فارس پرداخته شد‪ .‬در این آیین که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز دعوت بود اما موفق به حضور در آن نش��ده بود‪ ،‬روز‬ ‫ملی خلیج‌فارس هم گرامی داشته شد‪ .‬همچنین آیین رونمایی‬ ‫از اطلس‌های اس��تانی زمین‌شناسی و ظرفیت معدنی تهیه شده‬ ‫دفتر ژئوماتیکس س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات معدنی از‬ ‫س��وی علیرضا شهیدی سرپرست سازمان و با حضور محمدرضا‬ ‫بهرام��ن رئیس خانه معدن ایران‪ ،‬مجی��د پورمقدم معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و دکتر اس��ماعیلی مدیر ژئوماتیکس‬ ‫سازمان زمین‌شناسی برگزار شد‪.‬‬ ‫مکانی اس��ت که افراد تحصیلکرده در علوم زمین‌شناسی را دور‬ ‫هم جمع کرده است‪ .‬بیشترین کار معاونت زمین‌شناسی‪ ،‬تولید‬ ‫اطالعات پایه در قالب نقشه‌های زمین‌شناسی است‪ .‬تمام تالش‬ ‫ما این اس��ت که تا پایان س��ال‪ ،‬گزارش کاملی به س��ازمان‌های‬ ‫مربوط ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی به ماموریت‌های مختلف این س��ازمان از جمله ‪ ۱۴۲۸‬روز‬ ‫ماموریت اکتش��اف از سوی کارشناسان این سازمان‪ ،‬اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در تمام اس��تان‌ها فعالیت می‌کنیم‪ ،‬وضعیت پیش��رفت‬ ‫پروژه‌ها را نیز بررسی کرده و سعی می‌کنیم پروژه‌های جدیدی‬ ‫را آغ��از کنیم‪ .‬از جمله پروژه‌های این س��ازمان می‌توان به تهیه‬ ‫نقش��ه یکپارچ��ه زمین‌شناس��ی کاربردی پهنه تهران و نقش��ه‬ ‫زمین‌شناسی مسیر متروی تهران اشاره کرد‪ .‬سرپرست سازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه ایران رتبه سوم را‬ ‫در مخاطرات زمین‌شناسی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ ۴۳‬مخاطره در جهان‬ ‫حدود ‪ 34‬مورد آن در کش��ور ما اتفاق می‌افتد‪ .‬در زمینه س��یل‬ ‫هم معادل چین هس��تیم‪ .‬بر اس��اس گزارش سازمان ملل‪ ،‬سیل‬ ‫از نظر خس��ارت‪ ،‬نخستین و بیش��ترین مخاطره و از نظر تلفات‬ ‫انس��انی‪ ،‬س��ومین جایگاه را دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امسال سازمان ما‬ ‫در بخش‌های مختلف‪ ،‬گزارش‌هایی ارائه کرده و تمام این موارد‬ ‫را بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫به طور مثال به این مهم توجه ش��ده که چرا پل‌های قدیمی‬ ‫از دوره ساس��انی در مقابل س��یل مقاوم بودند اما پل‌هایی که به‬ ‫تازگی در کشور ساخته شده‌اند‪ ،‬از بین رفته‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ه پروژه‌ه��ای متعدد کانه‌آرایی و ف��رآوری مواد معدنی‬ ‫ب��ه عنوان بخش دیگ��ری از برنامه‌های این س��ازمان و معاونت‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اش��اره و از دس��تاوردهای این مجموعه یاد کرد‪ .‬او در‬ ‫ای��ن باره گفت‪ :‬تولید قابل توجه اطالعات پایه‪ ،‬تولید ثروت ملی‬ ‫با اخذ ‪ ۳‬گواهی کش��ف تا آخر س��ال و تولید ثروت ملی با آماده‬ ‫کردن ‪ ۵‬محدوده برای اخذ گواهی کش��ف در پایان س��ال ‪ ۹۹‬از‬ ‫جمله دستاوردهای این مجموعه خواهد بود‪ .‬شهیدی در پایان‬ ‫با بیان اینکه این س��ازمان اهمیت زیادی برای رش��د کشور دارد‬ ‫به بودجه کم آن اش��اره کرد و گفت‪ :‬این س��ازمان از نظر بودجه‪،‬‬ ‫رشد چندانی نداشته و انتظار داریم بیشتر مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین‌شناسان؛ آگاه در برخورد با زمین‬ ‫راضی��ه ل��ک‪ ،‬رئیس پژوهش��کده علوم زمین درباره س��یالب و‬ ‫زمین‌لغزش‌های اخیر در کش��ور س��خن گفت و بیان کرد‪ :‬ما در‬ ‫کش��وری زندگی می‌کنیم که دوره‌های مختلف خشکس��الی و‬ ‫سیالب را تجربه می‌کند‪ .‬کشور ‪ ۱۰‬هزار سال پیش شاهد سیل‌ها‬ ‫و خشکسالی‌های شدید بوده که در مقایسه با آنها می‌توان گفت‬ ‫شرایط عادی است‪ .‬او با اشاره به اینکه با تغییر اقلیم وقایع ‪۱۰۰۰‬‬ ‫س��اله را به ‪۱۰‬س��ال رس��انده‌ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز زمین‌شناسان‬ ‫می‌دانند با زمین چگونه برخورد کنند‪.‬‬ ‫او به عنوان راه‌حل مشکل سیالب بیان کرد‪ :‬باید ابتدا دست به‬ ‫شناسایی رودخانه‌ها و مدل آنها زد که بدترین آن رودخانه‌های‬ ‫پرپیچ و خم اس��ت س��پس باید برای توس��عه شهری و کشوری‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬از این رو پیش از تصمیم برای توسعه شهری‪ ،‬باید‬ ‫حریم رودخانه‌ها را شناخت و به مطالعات و تحقیقات انجام شده‬ ‫س��ازمان توجه کرد‪ .‬لک با تاکید بر اینکه به دلیل نبود مدیریت‬ ‫درست در توسعه شهری و حریم رودخانه‌ها شاهد بروز مشکالت‬ ‫اخیر در کش��ور بوده‌ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید در بس��تر رود‪ ،‬اجازه‬ ‫ویالس��ازی و خانه‌س��ازی دهیم و همچنین باید از فناوری‌های‬ ‫نوین و روز بهره ببریم‪ .‬رئیس پژوهش��کده علوم زمین با نش��ان‬ ‫دادن تصاوی��ر مختل��ف رودخانه‌ها به بررس��ی آنها از نظر علمی‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪ :‬اگر مس��یر رودخانه را در ش��یراز و س��یل‬ ‫اخیر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که در گذشته‪ ،‬آب به صورت‬ ‫طبیعی در رودخانه حرکت می‌کرده اما پس از آن با سیاست‌های‬ ‫توسعه‌ای دست به ساخت حوضچه کوچک و عبور آب از لوله یک‬ ‫متری زدند‪ .‬با ‪ ۱۰‬دقیقه بارندگی حوضچه پر شد‪ ،‬لوله نتوانست‬ ‫آب را هدایت کند و منجر به وقوع سیالب مرگبار شد‪.‬‬ ‫ل��ک درباره لزوم س��اماندهی رود دره‌های ته��ران نیز گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه کف رودخانه‌ها را آسفالت و حاشیه آن را سنگ‌چین‬ ‫کرده‌اند‪ .‬در نتیجه آب نمی‌تواند در خاک نفوذ کند و به سرعت‬ ‫جاری ش��ده و تبدیل به سیالب می‌ش��ود‪ .‬برای نمونه رودخانه‬ ‫ولنجک تبدیل به یک کانال کوچک شده که در نتیجه آن زبری‬ ‫بس��تر آب کاهش یافته و آب س��ریع‌تر به صورت سیالب سرازیر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫راضیه لک‪ :‬پیش از تصمیم برای توس��عه شهری‪ ،‬باید حریم رودخانه‌ها را‬ ‫ش��ناخت و به مطالعات و تحقیقات س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫توجه کرد‬ ‫‹ ‹رونمایی از سامانه مدیریت اطالعات مکانی‬ ‫امی��د اردبیل��ی‪ ،‬سرپرس��ت پایگاه ملی داده‌ه��ای علوم زمین‬ ‫نیزدرب��اره رونمای��ی و راه‌ان��دازی س��امانه مدیریت اطالعات‬ ‫مکانی‪ ،‬سخن گفت‪.‬‬ ‫او ابت��دا اظهار کرد‪ :‬تولید اطالعات پایه جزو وظایف حاکمیتی‬ ‫س��ازمان اس��ت که ش��امل اطالعات توصیفی‪ ،‬مکانی و کتابی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اردبیل��ی به بی��ان توضیحاتی درباره پای��گاه داده‌های علوم‬ ‫زمین کش��وری پرداخت و گفت‪ :‬این س��امانه‪ ،‬شامل داده‌های‬ ‫اکتشافی و زمین‌شناسی است که در ‪ ۲‬مقیاس ملی و موضوعی‬ ‫دس��ته‌بندی شده اس��ت‪ .‬در این س��ایت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬الیه‬ ‫اطالعاتی وارد شده که بر اساس مقیاس و موضوع دسته‌بندی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت پای��گاه مل��ی داده‌های عل��وم زمین س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به اهمیت این سامانه‪ ،‬اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬اگر کس��ی بخواهد اکتش��افی انجام دهد می‌تواند‬ ‫از الیه‌هایی که سازمان در این سامانه قرار داده است استفاده‬ ‫کند و با آگاهی دست به اکتشاف بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف از زمین‌شناسی جدا نیست‬ ‫دری‪ ،‬سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمین‌شناسی‬ ‫محمدباقر ّ‬ ‫و اکتش��افات‌معدنی کش��ور با بیان اینکه اکتشاف از زمین‌شناسی‬ ‫جدا نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬قدیمی‌ترین س��ازمان در این حوزه اس��ت که کارشناسان‬ ‫متع��ددی دارد و در پروژه‌ه��ا و حوزه‌ه��ای تخصص��ی گوناگ��ون‬ ‫فعال اس��ت‪ .‬سرپرست معاونت اکتشاف س��ازمان زمین‌شناسی و‬ ‫اکتشافات‌معدنی کش��ور با دسته‌بندی اقدامات این سازمان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬شناس��ایی و پیجوی��ی ‪ ۵۵‬هزارکیلومتر‪ ،‬یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫قسمت‌های اکتشاف این سازمان است‪ .‬در این بخش درست مانند‬ ‫کس��ی هستیم که در انبار کاه‪ ،‬سوزنی پیدا کند و کار مفیدی انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برگزاری دوره‌های آموزش��ی ژئوفیزیک زمین‬ ‫برای کارشناس��ان افغانی و س��ودانی و تهیه نقشه‌های توپوگرافی‬ ‫بزرگ‌مقیاس به مس��احت ‪۱۲‬هزار هکتار از دیگر موارد مورد توجه‬ ‫دری در پایان‪،‬‬ ‫سازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات‌معدنی اس��ت‪ّ .‬‬ ‫ی س��ازمان زمین‌شناسی و اکتش��افات‌معدنی با سازمان‬ ‫به همکار ‌‬ ‫توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اشاره و از‬ ‫این سازمان قدردانی کرد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫غایب‌های‬ ‫بزرگ یک‬ ‫پیمان‪24‬ساله‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫س��ازمان جهانی کار ‪ 24‬سال پیش‪« ،‬پیمان‬ ‫امنیت و سالمت در معادن» را تصویب کرد‪ .‬حاال‬ ‫‪ ۳۱‬کش��ور عضو آن هستند که متعهد شده‌اند‬ ‫دغدغه بیش��تری درباره ارتقای امنیت نیروی‬ ‫کار در پروژه‌های معدنی داشته باشند و نه تنها‬ ‫برای امنیت و سالمت کارگران معدنی بکوشند‬ ‫بلک��ه بر کاهش آس��یب‌های زیس��ت‌محیطی‬ ‫برآم��ده از فعالیت‌های معدنی‌ش��ان نیز تمرکز‬ ‫کنن��د‪ ،‬در حالی که در ‪ ۱۹۵‬کش��وری که در‬ ‫جهان وج��ود دارد رقم ‪ ۳۱‬چندان چش��مگیر‬ ‫نیس��ت و در این فهرس��ت ‪ ۳۱‬م��وردی‪ ،‬جای‬ ‫خالی کشورهای بزرگ معدنکار مانند استرالیا و‬ ‫چین نیز بسیار احساس می‌شود‪ .‬پس می‌توان‬ ‫نتیجه گرفت این پیمان هنوز نخس��تین گام‌ها‬ ‫را برای الزامی ک��ردن مقررات خود طی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همین‌طور نمی ت��وان نادیده گرفت که‬ ‫این کار‪ ،‬گام بس��یار مهم��ی در احقاق حقوق‬ ‫کارگران معدن به شمار می‌آید که بدون اغراق‬ ‫در دل خط��ر کار می‌کنن��د‪ ،‬به ویژه اگر معدن‬ ‫محل کار آنها از نوع زیرزمینی باش��د‪ .‬یادآوری‬ ‫حادثه معدن زیرزمینی اس��تخراج زغال‌سنگ‬ ‫زمستان‌یورت که ‪ ۲‬سال پیش در همین روزها‬ ‫در استان گلستان اتفاق افتاد به خوبی می‌تواند‬ ‫گویای زخمی باش��د که این گون��ه حوادث بر‬ ‫روان جامعه بر جای می‌گذارد‪.‬‬ ‫البته فقط ایران نیس��ت و هر کجا که معدن‬ ‫هست بدون شک خطر هم هست و معدنکاران‬ ‫حت��ی آنهای��ی ک��ه در امن‌ترین مع��ادن کار‬ ‫می‌کنن��د و باالترین اص��ول امنیتی در فضای‬ ‫کاری‌ش��ان رعایت می‌ش��ود‪ ،‬یک س��ال هم از‬ ‫م��رگ و میر ناش��ی از خطرهایی ک��ه در ذات‬ ‫معدن��کاری وجود داش��ته در ام��ان نبودند و‬ ‫خالصه اینکه معدن هر س��ال در سراسر جهان‬ ‫قربانی داده و تلخ‌تر اینکه همچنان هم می‌دهد‬ ‫و شمار بیشتر این قربانیان را کارگران تشکیل‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ام��ا از معدنکاری نمی‌ت��وان صرفه‌نظر کرد‪.‬‬ ‫قرن‌هاس��ت که مناب��ع معدنی‪ ،‬بخش بس��یار‬ ‫مهم��ی از نیازهای بش��ر را تامی��ن می‌کنند و‬ ‫جهان بدون مواد معدنی را نمی‌توان تصور کرد‪.‬‬ ‫تنها چاره‌ای که می‌ماند تمرکز بیشتر بر اصولی‬ ‫اس��ت که رعایت آنها می‌توان��د به حفظ جان‬ ‫کارگران معدن بینجامد و ش��مار تلفات جانی‬ ‫را کمتر کن��د‪ .‬در چنین حالتی‪ ،‬پیمان امنیت‬ ‫و س�لامت در معادن به چش��م می‌آید و لزوم‬ ‫چنین رویکردی را نش��ان می‌دهد و اینکه تنها‬ ‫‪ ۳۱‬کش��ور جهان‪ ،‬این پیمان را امضا کرده‌اند‪،‬‬ ‫نش��ان می‌دهد آنچه تاکنون اهمیت بیشتری‬ ‫داشته و اکنون نیز دارد‪ ،‬سودآوری معادن است‬ ‫حتی به بهای از دست رفتن جان نیروی کارگر‬ ‫انسانی‪.‬‬ ‫این نکته نیز بسیار قابل توجه است که جای‬ ‫نام ایران در فهرس��ت کش��ورهای عضو پیمان‬ ‫یادش��ده خالی است‪ ،‬در حالی که ایران نیز در‬ ‫گروه کشورهایی است که از بخش معدن خود‬ ‫درآمدزایی می‌کنند و بی‌ش��ک کارگران شاغل‬ ‫در ای��ن بخ��ش‪ ،‬در آفرینش ای��ن درآمد برای‬ ‫ارتقای اقتصادی کشور بی‌تأثیر نیستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چینی‌ها‬ ‫خریدار محموله‌های فاین‬ ‫متوسط عیار‬ ‫تقاض��ا ب��رای محموله‌ه��ای س��نگ آه��ن‬ ‫ن متوس��ط عیار درمیان فوالدسازان چینی‬ ‫فای ‌‬ ‫همچنان باالس��ت زیرا به دلیل حاش��یه سود‬ ‫باالی فوالد‪ ،‬بس��یاری از محموله‌های متوسط‬ ‫عیار ب��ه ج��ای محموله‌های عی��ار پایین در‬ ‫ترکیب مواد اولیه‪ ،‬جایگزین و مصرف می‌شوند‪.‬‬ ‫در عین حال تقاضا برای واردات محموله‌های‬ ‫فاین با آلومینای پایین بیش��تر ش��ده چراکه‬ ‫فوالدسازان چینی از آن برای ترکیب با سنگ‬ ‫آهن فاین تولیدی معادن چین با آلومینای باال‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫با این وجود به دلیل محدودیت شدید عرضه‬ ‫فاین اس��ترالیا و بهبود حاشیه سود فوالدی‌ها‪،‬‬ ‫برخ��ی تاجران ب��ه ج��ای آن از محموله‌های‬ ‫فاین برزیل با محتوای آلومینای کم اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫چی��ن از ام��روز به دلیل تعطی�لات ‪ ۴‬روزه‬ ‫هفته کارگر تعطیل است‪ .‬علت افزایش نرخ ‪۲‬‬ ‫روز پیش س��نگ آهن‪ ،‬انبار کردن سنگ آهن‬ ‫تا پیش از آغاز تعطیالت بوده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫قیمت طالی‬ ‫جهانی‬ ‫رو به افزایش‬ ‫گذاشت‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه‌ش��نبه بازار جهانی‬ ‫تح��ت تاثیر آمار مایوس‌کننده بخش تولید چین که‬ ‫باعث س��قوط بازارهای س��هام و تجدید نگرانی‌های‬ ‫اقتصادی شد‪ ،‬افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫در معام�لات روز جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫رشد کرد و به ‪ ۱۲۸۲.۰۸‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت آت��ی امریکا‪ ،‬هر اونس طال ‪۰.۲‬‬ ‫درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۲۸۳.۹۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه م��ارگارت یان��گ‪ ،‬تحلیلگ��ر ش��رکت‬ ‫«سی‌ام‌س��ی مارکتس»‪ ،‬فض��ای بی‌اعتمادی که در‬ ‫معامالت صبح سه‌ش��نبه تحت تاثیر انتشار شاخص‬ ‫مدیران خرید بخش تولید چین در بازار آس��یا موج‬ ‫می‌زد‪ ،‬باعث ریزش ارزها و بازارهای سهام شد‪.‬‬ ‫ش��اخص مدیران خرید بخش تولید از ‪ ۵۰.۲‬واحد‬ ‫در مارس ب��ه ‪ ۵۰.۱‬واحد در آوری��ل کاهش یافت‪،‬‬ ‫نگرانی‌ه��ا نس��بت به وضعی��ت اقتص��ادی چین را‬ ‫برانگیخت و بازارهای س��هام آسیا را به عقب‌نشینی‬ ‫واداشت‪.‬‬ ‫طال در برابر ابهام اقتصادی و سیاس��ی به پناهگاه‬ ‫امن س��رمایه‌گذاران تبدیل می‌شود‪ .‬با این حال این‬ ‫فلز ارزشمند به تازگی در برابر صعود اخیر بازارهای‬ ‫سهام و آمار اقتصادی مثبتی که نگرانی‌ها نسبت به‬ ‫کن��دی اقتصاد جهانی را تخفیف داد‪ ،‬با فش��ارهای‬ ‫کاهشی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫ادوارد مای��ر‪ ،‬تحلیلگ��ر ش��رکت ای‌ان‌ت��ی‌ال‬ ‫اف‌سی‌اس��تون (‪ )INTL FCStone‬در یادداشتی‬ ‫نوش��ت‪ :‬طال باید بر عوامل منف��ی غلبه کند و عمر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صعود این فلز ارزشمند ممکن است کوتاه باشد‪ .‬این‬ ‫فلز ارزش��مند‪ ،‬روز گذشته پس از اینکه وال‌استریت‬ ‫ب��ه رکورد باالیی صعود کرد‪ ،‬از باالترین رکورد خود‬ ‫در بیش از یک هفته گذشته عقب‌نشینی کرده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یانگ‪ ،‬روند فنی نیز برای صعود نرخ طال‬ ‫منفی شده است‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران منتظر آمار اقتصادی منطقه یورو‬ ‫هس��تند و همچنین به اظهار نظ��ر کمیته بازار آزاد‬ ‫ف��درال چش��م دوخته‌اند که مس��یر آت��ی افزایش‬ ‫نرخ‌های بهره امریکا را مشخص خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویت��رز‪ ،‬انتظار م��ی‌رود بانک‬ ‫مرکزی امریکا با توجه به اینکه آمار اقتصادی چندان‬ ‫مطلوب نبوده‌اند‪ ،‬نرخ‌های بهره را امس��ال ثابت نگه‬ ‫دارد‪ .‬در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره‬ ‫برای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت و ‪۱۴.۸۹‬‬ ‫دالر معامله شد‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۸۹۳.۵۰‬دالر رس��ید‪.‬‬ ‫ه��ر اونس پاالدیم ب��رای تحویل فوری با ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۳۷۲.۶۹‬دالر رسید‪.‬‬ ‫پیمان سازمان بین‌المللی کار برای بهبود روزگار کارگران‬ ‫یک ششم کشورها متعهد به ارتقای شرایط کارگران معدن هستند‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امروز‪ ،‬در ایران و بسیاری از کشورهای جهان روز کارگر‬ ‫اس��ت‪ .‬در میان ان��واع کارگرانی که در کس��ب و کارهای‬ ‫گوناگون مش��غولند‪ ،‬کارگران معدن شرایط سخت‌تری را‬ ‫تجرب��ه می‌کنند‪ .‬کار در معادن به ویژه در انواع زیرزمینی‬ ‫آن با خطر و تهدیدهای جانی همراه اس��ت که ش��اید در‬ ‫کمتر حرفه دیگری لمس شود‪.‬‬ ‫س��ازمان بین‌المللی کار (‪International Labour‬‬ ‫‪ )Organization‬در وب‌س��ایت خ��ود در باره کارگران‬ ‫معادن می‌نویس��د‪ :‬مواد معدنی و محصوالت تولیدش��ده‬ ‫از آنها پش��تیبان اصلی بس��یاری از صنایع هس��تند و در‬ ‫همه کش��ورهای جهان اش��کالی از معدنکاری وجود دارد‬ ‫ک��ه تاثیر خود را بر اقتصاد‪ ،‬محیط‌زیس��ت و ش��رایط کار‬ ‫ا ِعم��ال می‌کند‪ .‬ب��ا وجود تالش‌های چش��مگیری که در‬ ‫جهان برای ارتقای امنیت کارگران ش��ده‪ ،‬همچنان شمار‬ ‫مرگ و میرها و جراحت‌های انس��انی و همچنین بیماری‬ ‫در می��ان کارگران معدن باالس��ت و معدن��کاری از جمله‬ ‫خطرناک‌ترین مش��اغل به شمار می‌آید‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫سازمان بین‌المللی کار‪ ،‬پیمانی با عنوان «امنیت و سالمت‬ ‫در معادن» برقرار کرده تا به مدد آن‪ ،‬شرایط کار کارگران‬ ‫معدن در همه جهان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران معادن‬ ‫با وجود‬ ‫تالش‌های‬ ‫چشمگیری که‬ ‫در جهان برای‬ ‫ارتقای امنیت‬ ‫کارگران شده‪،‬‬ ‫همچنان شمار‬ ‫مرگ و میرها‬ ‫و جراحت‌های‬ ‫انسانی و‬ ‫همچنین بیماری‬ ‫در میان کارگران‬ ‫معدن باالست‬ ‫و معدنکاری‬ ‫از جمله‬ ‫خطرناک‌ترین‬ ‫مشاغل به‬ ‫شمار می‌آید‬ ‫هدف از این پیمان‪ ،‬ایجاد اس��تانداردهایی اس��ت که کش��ورهای‬ ‫امضاکننده با اس��تفاده از این استانداردها‪ ،‬امنیت و سالمت را در‬ ‫میان معدنکاران ارتقا دهند‬ ‫‪ ،‬براس��اس اطالعات منتشر شده در‬ ‫به گزارش‬ ‫دانش��نامه ویکی‌پدیا (انگلیسی) جدا از کارگران شاغل در‬ ‫کس��ب و کارهای گوناگون جهان‪ ،‬کارگران معدن به دلیل‬ ‫شرایط خطرناک کار در این فضا‪ ،‬توجه ویژه‌ای می‌طلبند‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل ش��رایط خطرن��اک محیط کار مع��دن‪ ،‬اعضای‬ ‫قانون‌گذار س��ازمان جهانی کار‪ ،‬پیم��ان و قراردادی را که‬ ‫به ارتقای س�لامت و امنیت معدنکاران منجر ش��ود‪ ،‬الزم‬ ‫دانستند تا در نتیجه اعمال قوانین مندرج در آن‪ ،‬از میزان‬ ‫مرگ و میرها‪ ،‬جراحت‌ها و آس��یب‌های زیس��ت‌محیطی‬ ‫برآمده از معدنکاری که هر س��ال اتفاق می‌افتد‪ ،‬کاس��ته‬ ‫ش��ود؛ تلفات و آس��یب‌هایی که به دلیل زیرزمینی بودن‬ ‫محی��ط کار و وجود گازهای زیان‌آور در آن‪ ،‬جان کارگران‬ ‫را تهدی��د می‌کند و چون معدنکاران پس از ریزش معدن‬ ‫در میان س��نگ و خاک گیر می‌افتن��د‪ ،‬خطر یک انفجار‬ ‫یا نبود اکسیژن و در نتیجه مرگ و میر آنها زیاد است‪.‬‬ ‫خطرهایی که در ذات این حرفه و در محل‌های کار معدنی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬شناسایی و نیاز به یک قانون در آن اجباری و‬ ‫واجب دانسته شد‪ .‬نتیجه و برآیند چنین پیمانی این است‬ ‫که بر اساس قوانین تعیین شده در آن‪ ،‬از امنیت و سالمت‬ ‫معدن��کاران‪ ،‬حمایت و بر آن نظارت ش��ده تا این ‪ ۲‬بخش‬ ‫در محیط کار معدنی تضمین ش��ود‪ .‬آنچه در پیش��گفتار‬ ‫این قانون آمده به این شرح است‪ :‬ممانعت از مرگ و میر‪،‬‬ ‫جراحت یا بیماری جسمی که بر کارگران و اعضای جامعه‬ ‫میزبان پروژه معدنی تاثیرگذار اس��ت یا به محیط‌زیس��ت‬ ‫آسیب می‌رساند‪ ،‬به رسمیت شناخته می‌شود و باید مورد‬ ‫توج��ه قرار بگیرد‪ .‬همکاری و تعامل س��ازمان جهانی کار‪،‬‬ ‫سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و‬ ‫دیگر نهادهای مربوط باید مورد توجه قرار بگیرد و ابزارها‪،‬‬ ‫کدها‪ ،‬اقدامات و ش��یوه‌نامه‌هایی که این سازمان‌ها صادر‬ ‫می‌کنند الزام‌آور باشند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬آنچه «پیمان امنیت و س�لامت در‬ ‫مع��ادن» ن��ام دارد‪ ۲۲ ،‬ژوئ��ن ‪( ۱۹۹۵‬اول تی��ر ‪)۱۳۷۴‬‬ ‫از س��وی س��ازمان جهانی کار تصویب ش��د‪ .‬تصویب این‬ ‫قرارداد که یک پیمان بین‌المللی اس��ت در هشتادودومین‬ ‫کنفرانس بین‌المللی کار این س��ازمان انجام شد‪ .‬سازمان‬ ‫جهانی کار‪ ،‬نهادی در زیرمجموعه س��ازمان ملل است که‬ ‫با موضوع‌ه��ای جهانی کار ارتب��اط دارد و تالش می‌کند‬ ‫حق��وق و ش��رایط کاری کارگ��ران را ارتقا ده��د‪ .‬یکی از‬ ‫برنامه‌های سازمان جهانی کار‪ ،‬برقراری کنگره‌های ساالنه‬ ‫برای ایجاد قراردادهایی اس��ت که از نظ��ر قانونی الزام‌آور‬ ‫باش��د تا به وسیله آنها کشورها را در تصویب و اجرای این‬ ‫قوانین دخالت دهد‪ .‬در پیمان امنیت و سالمت در معادن‪،‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (دی ‪ ۳۱ )۱۳۹۴‬کشور‪،‬‬ ‫این پیمان را امضا کردند‪ .‬س��ازمان جهانی کار می‌خواهد‬ ‫هر کش��وری که این پیم��ان را امضا می‌کند به قوانین آن‬ ‫مقید باشد چون امضای آن اختیاری است‪ .‬در همین حال‬ ‫بسیاری از کشورهای برجسته معدنی (از جمله آنهایی که‬ ‫در حوادث زبانزد هس��تند) در این پیمان شرکت نکرده و‬ ‫آن را امضا نکردند‪ .‬درحال‌حاضر کشورهای امضاکننده این‬ ‫پیمان به این ش��رح هستند؛ امریکا‪ ،‬برزیل‪ ،‬فنالند‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ایرلند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لوکزامبورگ‪ ،‬مغولستان‪ ،‬مراکش‪،‬‬ ‫نروژ‪ ،‬پرو‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬اس��لواکی‪ ،‬افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬اوکراین‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫اروگوئ��ه‪ ،‬زامبیا‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬آلبانی‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬بوس��نی و‬ ‫‹ ‹پیمانی برای امنیت و سالمت‬ ‫‹ ‹کشورهای عضو پیمان‬ ‫خبرهای خوش اقتصاد سبز برای فلز سرخ‬ ‫جان پل لوکس��یچ‪ ،‬رئیس شرکت آنتوفاگاستا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مبارزات جهانی علیه تغییرات آب و هوایی‪،‬‬ ‫تقاضای مس را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫جان پل لوکس��یچ‪ ،‬رئیس شرکت آنتوفاگاستا‪،‬‬ ‫ب��ا بیان ای��ن مطلب و با اش��اره ب��ه اینکه مس‬ ‫کلیدی‌ترین فلز اس��تفاده ش��ده در تولید وسایل‬ ‫نقلیه الکتریکی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت آنتوفاگاستا‬ ‫بر این باور اس��ت که اقتصاد سبز که یک فرآیند‬ ‫جهانی است‪ ،‬موجب خواهد شد کشور شیلی‪ ،‬به‬ ‫عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فلز سرخ در جهان‪،‬‬ ‫مزیت استراتژیک در این رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬رئیس شرکت آنتوفاگاستا‬ ‫افزود‪ :‬کش��ور ش��یلی‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫م��س در جهان را در خود ج��ای داده و از طرفی‬ ‫دیگر‪ ،‬بزرگ‌ترین ذخایر ش��ناخته ش��ده مس در‬ ‫جهان را نیز دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬آنتوفاگاس��تا متعهد به کاهش‬ ‫تولید گازهای گلخانه‌ای ش��ده اس��ت و تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬می�لادی (‪ ۱۴۰۱‬خورش��یدی)‪ ،‬تولی��د‬ ‫گازهای گلخانه‌ای به وس��یله این شرکت تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫شرکت آنتوفاگاستا برای رسیدن به این هدف‪،‬‬ ‫عرضه انرژی خود را به س��مت منابع تجدیدپذیر‬ ‫تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫این شرکت‪ ،‬ساخت یک پروژه مهم زیرساختی‬ ‫سپِالمبِرز را آغ��از خواهد کرد که به‬ ‫در واح��د ال ‌‬ ‫گفته رئیس آنتوفاگاس��تا موجب می‌ش��ود تولید‬ ‫شرکت نزدیک به ‪ ۱۵‬درصد رشد کند‪.‬‬ ‫هرزه‌گوین‪ ،‬بوتس��وانا و لبنان‪ .‬گفتنی است روسیه در ‪۱۹‬‬ ‫ژوئیه ‪ ۲۸( ۲۰۱۴‬تیر ‪ )۱۳۹۳‬و اروگوئه در ‪ ۵‬ژوئن ‪۲۰۱۵‬‬ ‫(‪ ۱۵‬خ��رداد ‪ )۱۳۹۴‬ب��ه اجبار تن به امض��ای این پیمان‬ ‫دادند‪ .‬درحال‌حاضر از ‪ ۵‬کش��ور توسعه‌یافته و برجسته در‬ ‫بخش معدن جهان‪ ،‬تنها آلمان و امریکا این پیمان را امضا‬ ‫کرده‌اند‪ .‬شماری از کشورهای در حال توسعه‪ ،‬سهم زیادی‬ ‫در معدنکاری دارند اما هنوز به این پیمان متعهد نشده‌اند‬ ‫و ش��مار کمی از آنها آن را امض��ا کرده‌اند‪ .‬چین به عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال س��نگ جه��ان هنوز به این‬ ‫پیمان نپیوس��ته‪ ،‬در حالی که این کش��ور باالترین شمار‬ ‫آسیب‌های برآمده از سالمت و امنیت در معادن را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمان تا چه اندازه الزام‌آور است؟‬ ‫ه��دف از این پیمان‪ ،‬ایجاد اس��تانداردهایی اس��ت که‬ ‫کشورهای امضاکننده با استفاده از این استانداردها‪ ،‬امنیت‬ ‫و سالمت را در میان معدنکاران ارتقا دهند‪ .‬البته بسیاری‬ ‫از کش��ورهای برجسته در زمینه معدنکاری‪ ،‬این پیمان را‬ ‫امضا نکرده‌اند و کشورهای امضاکننده نیز در میزان تالشی‬ ‫که در عمل به تعهدات دارند‪ ،‬متفاوت هستند‪ .‬در هر حال‬ ‫این پیمان یک راه‌حل کامل و بی‌عیب نیست و بسیاری از‬ ‫کارفرمای��ان این توانمندی را ندارند که هزینه‌های مربوط‬ ‫به تغییرات مورد نیاز را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹منشأ روز کارگر چیست؟‬ ‫جهان��ی کارگر‬ ‫اول م��ه برابر ب��ا ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت‪ ،‬رو ِز‬ ‫ِ‬ ‫(‪ )International Workers Day‬ن��ام دارد‪.‬‬ ‫حزب‌ه��ای کمونیس��ت‪ ،‬سوسیالیس��ت و آنارشیس��ت و‬ ‫اتحادیه‌ه��ای کارگری در بس��یاری از کش��ورهای جهان‪،‬‬ ‫ای��ن روز را با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی‬ ‫ش��ورش کارگران‬ ‫یادمان‬ ‫برگزار می‌کنند‪ .‬این روز در واقع‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫امریکای��ی در اول مه ‪ ۱۱( ۱۸۸۶‬اردیبهش��ت ‪ )۱۲۶۵‬در‬ ‫شهر ش��یکاگو و در ایالت ایلینوی امریکاست‪ .‬هر چند در‬ ‫خود امریکا و کانادا و چند کشور دیگر‪ ،‬نخستین دوشنبه‬ ‫هر س��پتامبر (‪ ۱۰‬ش��هریور تا ‪ ۱۰‬مهر) را به عنوان «روز‬ ‫کارگ��ر» برگزار می‌کنند اما در هر حال مناس��بت اول مه‬ ‫به عن��وان روز کارگر به این دلیل اس��ت که ‪ ۴‬مه ‪۱۸۸۶‬‬ ‫(‪ ۱۴‬اردیبهش��ت ‪ )۱۲۶۵‬و در چهارمین روز از اعتصاب و‬ ‫تجمع کارگران امریکایی در ش��یکاگو‪ ،‬پلیس به روی آنها‬ ‫آتش گش��ود که در نتیجه آن ش��ماری کشته و مجروح و‬ ‫‪۴‬نفر نیز اعدام شدند‪.‬‬ ‫کارگران اعتصاب‌کننده‪ ،‬خواس��تار تعدیل شرایط کار و‬ ‫کاهش ساعت کاری از ‪ ۱۰‬به ‪ ۸‬ساعت بودند‪ .‬قرار بود اول‬ ‫مه ‪ ۱۸۸۶‬در امریکا قانون کاهش ساعت کاری به ‪ ۸‬ساعت‬ ‫در روز به اجرا درآید که چنین نش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کارگران‬ ‫در گوش��ه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬کارخانه و کارگاه‪ ،‬اعتصاب کردند‪ .‬ش��مار کارگران‬ ‫معترض ش��هر شیکاگو بیش از س��ایر شهرها و حدود ‪۹۰‬‬ ‫ه��زار تن ب��ود‪ .‬در چهارمی��ن روز از تظاهرات ش��یکاگو‪،‬‬ ‫کارگران اعتصابی و هواداران‌ش��ان در میدانی جمع ش��ده‬ ‫و از آنجا به حرکت درآمده بودند‪ .‬س��خنرانان آنها بر یک‬ ‫گاری بزرگ س��وار بودند و ش��عار می‌دادن��د‪ .‬پس از طی‬ ‫مس��افتی‪ ،‬پلیس اط��راف این گاری را گرفت و خواس��ت‬ ‫تظاهرکنندگان متفرق ش��وند که ناگه��ان انفجاری اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬یک مامور پلیس کش��ته شد و چند کارگر و پلیس‬ ‫نیز مجروح شدند‪.‬‬ ‫این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی بزند‬ ‫و کش��تار شروع شود‪ .‬آمار کشته‌شدگان اعالم نشده است‬ ‫ام��ا نام انبوه مجروحان در دس��ت اس��ت‪ .‬پلیس با اعمال‬ ‫خش��ونت موفق ش��د جمعیت را پراکنده کند‪ .‬در پی این‬ ‫حادثه‪ ۸ ،‬تن به عنوان عامل حوادث دس��تگیر ش��دند که‬ ‫‪ ۵‬نف��ر از آنها کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه‬ ‫امریکا بود‪.‬‬ ‫دادگاه‪ ،‬یکی از دستگیرش��دگان را به ‪ ۱۵‬س��ال حبس‬ ‫محکوم ک��رد و بقیه محکوم به اعدام ش��دند که فرماندار‬ ‫ایال��ت‪ ،‬مجازات ‪ ۲‬تن از آنه��ا را به حبس ابد تخفیف داد‪.‬‬ ‫یکی از محکومان به اعدام‪ ،‬پیش از اجرای حکم خودکشی‬ ‫کرد و ‪ ۴‬نفر دیگر به دار آویخته شدند‪.‬‬ ‫با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات‪ ،‬کشتار و اعدام‬ ‫به س��ایر کشورها‪ ،‬در گوش��ه و کنار جهان آیین یادبودی‬ ‫برگزار و هر س��ال هم تکرار ش��د و به‌تدریج اول مه‪ ،‬روز‬ ‫جهان��ی کارگ��ر نام گرفت و چون بیش��تر اعدام‌ش��دگان‬ ‫ش��یکاگو آلمانی بودند‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۹۳۳‬میالدی (‪۱۳۱۲‬‬ ‫خورشیدی) حزب نازی آلمان اول مه (‪ ۱۱‬اردیبهشت) را‬ ‫روز ملی و تعطیل عمومی اعالم کرد‪.‬‬ ‫در ایران نی��ز ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت ‪( ۱۳۲۵‬اول مه ‪)۱۹۴۶‬‬ ‫تظاهرات کارگران در کرمانشاه با حمله پلیس روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫در ای��ن تظاهرات ‪ ۱۴‬کارگر کش��ته و ‪ ۱۲۰‬کارگر زخمی‬ ‫ش��دند‪ .‬این کارگران نخس��تین جان‌باخت��گان اول مه در‬ ‫ایران هستند‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫سودجویی روزانه‬ ‫‪ 100‬میلیون تومانی‬ ‫دالالن پیاز‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫کارشناسان برای‬ ‫کاهش تورم چه‬ ‫نسخه‌ای می‌پیچند؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫شرکت ایرانی متناظر «سازکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا» به ثبت رسید‬ ‫محمد امیرزاده‬ ‫رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و‬ ‫مهندسی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تبادل تجاری با ایران‬ ‫ن گذشته‬ ‫طرف‌های اروپایی معتقدند اینستکس از بهم ‌‬ ‫تاکنون پیش��رفت خوبی را طی کرده و گام‌های مؤثری‬ ‫برداش��ته‌شده تا این س��ازوکار هرچه سریع‌تر عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬با این‌ح��ال تعلل اروپ��ا در عملیاتی ک��ردن این‬ ‫سازکار‪ ،‬انتقادهایی را در داخل به همراه داشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نورمن المونت‪ ،‬رئی��س اتاق بازرگانی‬ ‫انگلیس و ایران که مس��ئولیت ارتق��ای روابط تجاری با‬ ‫ایران را از س��وی دولت انگلیس بر عهده دارد‪ ،‬علت این‬ ‫تعلل را به مخالفت‌های جدی امریکا نس��بت می‌دهد‪ .‬او‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران نباید تالش‌هایی را که اروپا برای ایجاد این‬ ‫س��ازکار انجام داد‪ ،‬دس��ت‌کم بگیرد چرا‌که اروپا باوجود‬ ‫فشارهای امریکا در این زمینه‪ ،‬موضع خود را حفظ کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جک اس��تراو‪ ،‬وزیر امور خارجه پیش��ین انگلیس هم‬ ‫معتقد اس��ت ‪ 3‬کش��ور اروپایی آلمان‪ ،‬انگلیس و فرانسه‬ ‫برای نخس��تین بار در چند سال گذشته تصمیم گرفتند‬ ‫موض��ع متفاوت��ی را در قبال امریکا در حوزه سیاس��ت‬ ‫خارجی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مای��کل ت��وکاس‪ ،‬رئی��س ات��اق بازرگانی‬ ‫آلم��ان و ای��ران دراین‌باره تصریح کرد که ش��رکت‌های‬ ‫آلمانی از هم‌اکنون برای اس��تفاده از س��ازکار مالی اروپا‬ ‫لحظه‌شماری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینستکس با جدیت پیش می‌رود‬ ‫در نشس��ت ک��ه به‌تازگی ب��ه هم��ت وزارت تجارت‬ ‫بین‌المل��ل این کش��ور و اتاق بازرگانی ای��ران و انگلیس‬ ‫در لندن برگزار‌ش��د رئیس اینس��تکس درباره عملکرد‬ ‫اینس��تکس توضیحاتی را ارائه و به نگرانی ش��رکت‌های‬ ‫انگلیسی برای انجام مبادالت مالی با ایران پاسخ داد‪.‬‬ ‫فیش��ر پس از پایان این نشست به ایرنا گفت‪ :‬از اینکه‬ ‫در لندن هس��تم تا درباره توس��عه اینس��تکس تعامالت‬ ‫بیشتری را با بانک‌های انگلیسی و شرکت‌های بازرگانی‬ ‫داشته باشم‪ ،‬خرسندم‪.‬‬ ‫نشس��ت امروز آش��کارا نش��ان داد ک��ه عالقه‌مندی‬ ‫وس��یعی برای اس��تفاده از این س��ازکار وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همان‌‌گونه که ما به عملیاتی ش��دن این س��ازکار‬ ‫نزدیک می‌ش��ویم‪ ،‬این گفت‌وگوها بس��یار مهم اس��ت‬ ‫تا اطمینان حاصل کنیم اینس��تکس در مس��یر درستی‬ ‫قرار دارد و براس��اس نیاز بازار تنظیم‌ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که حمی��د بعیدی‌نژاد‪ ،‬س��فیر ایران در‬ ‫انگلیس نیز در توییتی نوش��ت‪« :‬فیشر رئیس اینستکس‬ ‫(س��ازکار تب��ادالت تجاری ‪ ۳‬کش��ور اروپایی ب��ا ایران)‬ ‫روز دوش��نبه در نشس��تی با صاحبان صنایع و رئیسان‬ ‫ش��رکت‌های بازرگانی انگلیس در لندن اعالم کرد که با‬ ‫وجود چالش‌های موجود‪ ،‬اینس��تکس با جدیت به‌دنبال‬ ‫انجام نخس��تین تبادل تجاری با ط��رف ایرانی خود در‬ ‫سریع‌ترین زمان ممکن است‪».‬‬ ‫‹ ‹بی‌اعتنایی اروپا به تصمیم‌های امریکا‬ ‫«دونال��د ترامپ» رئیس‌جمه��وری امریکا ‪ ۸‬مه‌‪۲۰۱۸‬‬ ‫ت س��ال ‪ ) ۹۷‬تحت‌تاثی��ر فش��ار البی‬ ‫( ‪ ۱۸‬اردیبهش�� ‌‬ ‫صهیونیس��م‪ ،‬خروج این کش��ور از برجام را اعالم کرد و‬ ‫‪14‬آبان همان س��ال نیز دوره تازه تحریم‌های ضدایرانی‬ ‫که بیشتر صادرات نفت ایران‪ ،‬صنایع هوایی‪ ،‬کشتیرانی‬ ‫و بانکی را شامل می‌شد به اجرا گذاشت‪.‬‬ ‫مایا کاس��یانچیچ‪ ،‬س��خنگوی امور خارجی و امنیتی‬ ‫اتحادیه اروپا طی اظهاراتی ضمن ابراز تاس��ف از تصمیم‬ ‫امری��کا تصریح کرد‪ :‬این اقدام بیش‌ازپیش اجرای برنامه‬ ‫جامع اقدام مش��ترک (برج��ام) را تضعی��ف می‌کند‪ .‬با‬ ‫این‌ح��ال اتحادیه اروپا تا زمانی که ایران به اجرای کامل‬ ‫و موث��ر برج��ام پایبند بماند‪ ،‬به پایبن��دی به این توافق‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫با این‌حال س��ایر کش��ورهای امضا‌کننده برجام یعنی‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬چین و روس��یه ضمن محکوم‬ ‫ک��ردن خروج ای��ن کش��ور از ای��ن تواف��ق چندجانبه‬ ‫فع��االن اقتصادی ترکیه با وج��ود موانع و تحریم‌های پیش‬ ‫آمده‪ ،‬ایران را ترک نکرده و به همکاری اقتصادی‌ش��ان ادامه‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬دولت ترکیه نیز به‌طور رس��می اعالم کرده تحریم‬ ‫امریکا علیه ایران را همراهی نمی‌کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬همسایه‬ ‫ش��مال غربی که حاال چهارمین مقص��د صادراتی ایران لقب‬ ‫گرفته‪ ،‬از نخس��تین کش��ور‌هایی بود که با تحریم‌های امریکا‬ ‫مخالفت کرد و به‌تازگی ه��م لغو معافیت‌های خریداران نفت‬ ‫ایران از طرف ای��االت متحده را محکوم و وزیر خارجه‌اش آن‬ ‫را بچگانه توصیف کرده است‪ .‬رضا کامی‪ ،‬رئیس اتاق مشترک‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬تاکید کردند ب��ه برجام پایبن��د مانده و از‬ ‫تجارت شرکت‌های‌شان با ایران حمایت می‌کنند‪.‬‬ ‫دولت امریکا هفته گذش��ته هم در بیانیه‌ای اعالم کرد‬ ‫که معافیت خریداران نفت ایران را دیگر تمدید نمی‌کند‬ ‫و به عبارتی هیچ کشوری حق ندارد از ایران نفت بخرد‪.‬‬ ‫این تصمیم باز هم مورد انتقاد کش��ورهای عضو برجام و‬ ‫اتحادی��ه اروپا و همچنین برخی از خریداران عمده نفت‬ ‫ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر روی‪ ،‬اتحادیه اروپ��ا لغو تحریم‌ه��ا را یکی از‬ ‫مهم‌ترین تعهدات خود در برجام می‌داند و معتقد اس��ت‬ ‫که در ازای پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌‪ ،‬گام‌های‬ ‫موثری را باوجود فش��ارهای ضدایرانی امریکا‪ ،‬برای زنده‬ ‫نگه‌داش��تن این توافق و بهره‌مندی تهران از مزیت‌های‬ ‫اقتصادی لغو تحریم‌ها برداشته است‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا تاکید دارد تازمان��ی که ایران به اجرای‬ ‫کامل و موثر تعهدات هسته‌ای آن در برجام عمل کند به‬ ‫این توافق وفادار می‌ماند‪.‬‬ ‫س��فر فیش��ر به انگلیس هم در همین چارچوب و در‬ ‫ادامه سلس��له نشست‌هایی اس��ت که او برای شناساندن‬ ‫اینستکس به ش��رکت‌های بازرگانی و موسسه‌های مالی‬ ‫اروپ��ا و ش��نیدن‌نظرهای طرف مقابل انجام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫امیدوار است در نشست‌های مشابهی دیگری با مقامات و‬ ‫شرکت‌ها بازرگانی کشورهای اروپایی شرکت کند تا این‬ ‫سازکار هرچه سریع‌تر‪ ،‬براساس نیاز بازار عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف اینستکس در ایران‌‬ ‫شرکت س��هامی خاص ایرانی «سازکار ویژه تجارت‬ ‫و تامی��ن مالی ای��ران و اروپا (اینس��تکس)» در حالی‬ ‫به ثبت رس��ید که ارائه خدمات تس��ویه و پرداخت به‬ ‫هم��ه صادرکنندگان و واردکنندگان حقیقی و حقوقی‬ ‫و همچنین به بانک‌ه��ای داخلی و خارجی و نهادهای‬ ‫دولتی‪ ،‬گش��ایش حساب اعتبار اس��نادی‪ ،‬تسهیالت و‬ ‫اعتبارات ریالی و ارزی‪ ،‬ضمانتنامه‌ها و حواله‌ها‪ ،‬تامین‬ ‫مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانک‌ها‪ ،‬موسس��ه‌های‬ ‫مالی و ش��رکت‌های داخلی و خارج��ی از وظایف این‬ ‫شرکت تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬از دیگر فعالیت‌های این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬دریافت و اعطای نمایندگی به همه بانک‌ها و‬ ‫شرکت‌های داخلی و خارجی‪ ،‬دریافت وام و تسهیالت‬ ‫از همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داخلی و خارجی‬ ‫در قالب ارزی و ریالی‪ ،‬تعامل با اینس��تکس اروپایی و‬ ‫سایر کانال‌های مالی و ش��رکت‌ها در کشورهای دیگر‬ ‫اعالم شده است‪ .‬براس��اس آگهی ثبت‪ ،‬از فعالیت‌های‬ ‫دیگ��ر این ش��رکت‪ ،‬انعقاد قرارداد و هم��کاری با نظام‬ ‫بانکی ایران و بانک‌های خارجی در راس��تای اس��تفاده‬ ‫از کانال‌های مالی و اروپا و سایر کشورها‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫ترکیه ایران را ترک نمی‌کند‬ ‫ای��ران و ترکیه درباره حجم تجارت این دو کش��ور پس از لغو‬ ‫معافیت‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬دولت ترکیه به‌طور رسمی اعالم کرده تحریم‬ ‫امریکا را همراهی نمی‌کند و جایگزین شدن انرژی نفت و گاز‬ ‫ایران با دیگر کش��ورها را قبول ندارد‪ .‬بنابراین می‌توان نسبت‬ ‫به ادامه تجارت دوجانبه دو کشور امیدوار بود‪.‬‬ ‫وی ک��ه آبان ‪ ۹۷‬از احتمال تش��کیل بانک ای��ران و ترکیه‬ ‫خبر داده بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بانک مش��ترک ایران و ترکیه هنوز‬ ‫تاس��یس نشده و س��ازکار خاصی به‌دست نیامده است‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق مش��ترک ای��ران و ترکیه با بی��ان اینکه بخش خصوصی‬ ‫مش��اوره مالی به همه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی و‬ ‫انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیق��ی و حقوقی در همه‬ ‫زمینه‌های فعالیت شرکت اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳‬بان�ک عض�و هی�ات مدی�ره اینس�تکس‬ ‫ایرانی هستند‬ ‫این ش��رکت با س��رمایه اولیه یک میلی��ارد ریال در‬ ‫تهران به ثبت رس��یده است و اعضای هیات مدیره آن‬ ‫شامل علی‌اصغر نوری‪ ،‬بانک رفاه کارگران (به نمایندگی‬ ‫فرشید فرخ‌نژاد)‪ ،‬بانک کشاورزی (به نمایندگی شهرزاد‬ ‫مش��یری)‪ ،‬بانک پاس��ارگاد (به نمایندگ��ی محمدرضا‬ ‫جوادیان) و خدمات انفورماتیک فرادیس گس��ترکیش‬ ‫(به نمایندگی حمید قنبری) هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت علی‌اصغر نوری است که به‬ ‫مدت ‪ ۲‬س��ال عه��ده دار این مس��ئولیت خواهد بود و‬ ‫ریاست هیات مدیره را نیز حمید قنبری برعهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چراغ اول را دولت‌ها روشن کنند‬ ‫مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت با‬ ‫بیان اینکه اینس��تکس به‌عنوان اتاق تسویه مالی تلقی‬ ‫می‌شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این اتاق فقط در بخش تسویه مالی‬ ‫مبادالت تجاری فعال اس��ت و الزاما خودشان فعالیت‬ ‫تجاری نمی‌کنند‪.‬‬ ‫به��روز حس��ن‌الفت در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اگر ش��رکت ایرانی بخواهد با اروپا‬ ‫کار مالی کند‪ ،‬به س��ازمان متناظر اینستکس در ایران‬ ‫مراجعه و اعالم می‌کند که تصمیم به مبادالت تجاری‬ ‫دارد و این کار مالی را به این س��ازمان می‌س��پارد‪ .‬در‬ ‫واق��ع این س��ازمان مس��ئولیت این بخ��ش را برعهده‬ ‫می‌گی��رد و ش��اید درصدی ه��م به‌عن��وان حق‌العمل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر موضوع مهم نقل و‬ ‫انتقاالت مالی اس��ت که تسهیل شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حاال‬ ‫که این س��ازمان هم در ایران به ثبت رس��یده باید به‬ ‫س��رعت نخس��تین تبادالت انجام ش��ود و به نظر من‬ ‫چراغ نخس��ت را دولت‌ها روشن کنند‪ ،‬پیشگام شوند و‬ ‫مبادالتی داشته باشند تا بخش خصوصی باور کند این‬ ‫مکانیسم کار می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر کل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬در حال حاضر دیگر به لح��اظ حقوقی هیچ‬ ‫بهانه‌ای وج��ود ندارد و بای��د کار اجرایی کرد‪ .‬تکلیف‬ ‫طرف ایرانی مش��خص است و مش��کلی در این زمینه‬ ‫وجود ندارد اما اعتماد طرف اروپایی باید بیش��تر جلب‬ ‫شود و بداند که حاشیه امنی برایش وجود دارد و اقدام‬ ‫مفیدی است‪.‬‬ ‫حس��ن‌الفت با بیان اینکه ما منتظر اجرا هس��تیم تا‬ ‫نخس��تین تبادل تجاری انجام ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫س��ازکار برای ش��روع فقط ب��رای بخ��ش دارو و مواد‬ ‫غذایی یا به اصطالح کاالهای انسان‌دوستانه است و در‬ ‫گام‌های بعدی گستره کاالیی افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬راهبری تاسیس سازمان متناظر اینستکس‬ ‫در ای��ران نیز با بانک مرکزی بوده که با همکاری چند‬ ‫شرکت اقماری خود و چند بانک این شرکت را به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫ک مجوز تاسیس این بانک را گرفته بود‪ ،‬درباره دلیل تاخیر‬ ‫تر ‌‬ ‫تش��کیل بان��ک‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که قرار اس��ت بانک مش��ترکی‬ ‫تاسیس ش��ود‪ ،‬طرف ایرانی هم باید مجوزهای خاص خود را‬ ‫داشته باش��د ولی با توجه به ش��رایط موجود هنوز مشکالت‬ ‫حل نشده است‪.‬‬ ‫کامی از تعریف سازکار ویژه برای حل مسائل بانکی و نقل و‬ ‫انتقاالت مالی دو کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬این موضوع فعال در‬ ‫حد پیشنهاد بین دو کش��ور قرار دارد و جزئیات آن مشخص‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫پر فیشر‬ ‫حمید بعیدی‌نژاد‬ ‫بهروز حسن‌الفت‬ ‫وی مانع اصلی تجارت با ترکیه را موضوع تعرفه عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬هم از س��وی دولت ایران و هم از س��وی دولت ترکیه‬ ‫محدودیت‌های تعرفه‌ای برقرار شده است؛ چنانچه ترکیه برای‬ ‫بخشی از کاالهای خاص مانند محصوالت پتروشیمی افزایش‬ ‫تعرفه در نظر گرفته که این موارد باعث کاهش حجم تجارت‬ ‫دو کشور می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به محدودیت‌های واردات ایران ادامه داد‪ :‬اگر دو‬ ‫کشور بتوانند درباره تعرفه ترجیحی به توافق برسند بخشی از‬ ‫مشکالت حل می‌شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه ص��ادرات خدم��ات فن��ی و مهندس��ی‬ ‫ش��رکت‌های توانمندی در کشور شکل گرفته که الزم‬ ‫اس��ت دولت برای تس��هیل فعالیت‌های آنها در فضای‬ ‫بین‌الملل��ی بیش از پی��ش کار کن��د‪ .‬هرچند تحریم‬ ‫ش��رایط را برای کار ش��رکت‌های فع��ال در صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی س��خت کرده اما این انتظار‬ ‫وج��ود دارد که با حل مش��کالت ضمانتنامه و تقویت‬ ‫روابط سیاس��ی با کشورهای همس��ایه امکان فعالیت‬ ‫شرکت‌های ایرانی در آنها فراهم شود‪ .‬در دوران تحریم‌‬ ‫کشور می‌تواند روی صادرات خدمات فنی و مهندسی‬ ‫به‌ویژه به کش��ورهای همس��ایه برنامه‌ری��زی ویژه‌ای‬ ‫داشته باشد‪ .‬شرکت‌های ایرانی فعال در خدمات فنی‬ ‫و مهندسی هیچ وابستگی در مرحله اجرا به طرف‌های‬ ‫دیگر ندارند و تنها در زمینه صدور ضمانتنامه مش��کل‬ ‫داریم که امیدواریم با حل و فصل این مش��کالت‪ ،‬فضا‬ ‫برای کار ما در کش��ورهایی مانند عمان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫عراق و افغانستان فراهم شود‪ .‬از ‪ ۵‬دهه گذشته نگرش‬ ‫نادرستی بر اقتصاد سلطه یافته که همه چیز را به سود‬ ‫دولت مصادره کرده اس��ت‪ .‬امروز اثری از کارخانه‌های‬ ‫مولد گذش��ته نمی‌بینی��م‪ .‬خب��ری از ارج و آزمایش‬ ‫نیست‪ .‬بسیاری از موسسه‌های تولیدی داخلی تعطیل‬ ‫ش��ده‌اند در حالی که اگر به حیات‌شان ادامه می‌دادند‬ ‫و اگر بازارهای منطقه حفظ می‌ش��د‪ ،‬در شاخص‌های‬ ‫گوناگ��ون اقتصادی و اجتماع��ی از جمله درآمدهای‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬اش��تغال و کاهش اس��ترس‌های جامعه به‬ ‫وضعیت امروز نمی‌رسیدیم‪ .‬از نظر من به بازی نگرفتن‬ ‫بخ��ش خصوص��ی از عوامل مهم در ب��روز بحران‌های‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬در سال‌های گذشته س��رمایه‌ها در‬ ‫دس��ت کس��انی بوده که کار تولیدی نمی‌کردند و این‬ ‫باعث ش��ده بخش‌های گوناگون اقتصاد آسیب ببیند‬ ‫ام��ا باید کار را به کاردان س��پرد‪ .‬متاس��فانه در بخش‬ ‫دولتی و پروژه‌هایی که در این بخش اجرا ش��ده کمتر‬ ‫ش��فافیتی را مش��اهده می‌کنیم و این نشان می‌دهد‬ ‫بای��د فضای بیش��تری را برای ب��ازی بخش خصوصی‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬دولت‌ها در سال‌های گذشته از همکاری‬ ‫بیش��تر با بخش خصوصی گفته‌اند اما همه چیز در حد‬ ‫ش��عار مانده است‪ .‬الزم است دولت مشاوره‌های بخش‬ ‫خصوص��ی را در نظر بگیرد و ب��ه آن عمل کند‪ .‬درباره‬ ‫زیر ساخت‌های صادراتی‪ ،‬حل مشکالت بین‌المللی و‪...‬‬ ‫بخش خصوص��ی وعده‌های دولت را ش��نیده و هرجا‬ ‫الزم ب��وده در کنار دولت برای تحق��ق وعده‌ها تالش‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تراز تجاری سال ‪۹۷‬‬ ‫مثبت بود‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد و رئی��س کل گمرک ایران تراز‬ ‫تجاری س��ال گذشته را مثبت ‪۱.۷‬میلیارد دالر عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬صادرات غیرنفتی س��ال گذش��ته ‪ ۴۴.۳‬و‬ ‫واردات ‪ ۴۲.۶‬میلیارد دالر بود‪ .‬به گزارش سایت خبری‬ ‫گمرک‪ ،‬مهدی میراش��رفی در بازدید از گمرک مراغه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در بحث صادرات نس��بت به سال قبل از آن‬ ‫‪۵.۶‬درصد کاهش داشتیم که بیشتر ناشی از تحریم‌ها‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث واردات نیز نس��بت به سال ‪،۹۶‬‬ ‫‪۲۱.۷‬درصد کاهش داش��تیم و عمده کاهش کاالهای‬ ‫واردات��ی مربوط به گروه کاالهای��ی مصرفی و لوکس‬ ‫ب��ود که به‌طور یقی��ن مصوبه هیات وزی��ران مبنی بر‬ ‫ممنوعی��ت ورود ‪ ۱۳۳۹‬قل��م کاال در این امر موثر بود‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران به ش��رایط تحریم و تاثیر آن‬ ‫روی صادرات اشاره کرد و گفت‪ :‬در صورتی که بتوانیم‬ ‫مدیریت بهتر و هماهنگی بین نهاد‌‌ها را افزایش دهیم‬ ‫می‌‌توانی��م آث��ار تحریم را به حداقل رس��انده و بهتر از‬ ‫آنچ��ه وجود دارد‪ ،‬تجارت خارج��ی را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫میراش��رفی تصریح کرد‪ :‬توس��عه صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫تولید و صادرات و درخواست واردات در کمترین زمان‬ ‫از مهم‌ترین مباحث در توس��عه گمرکات کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در بحث تولید یکی از‬ ‫مهم‌ترین قطب‌های کشور به‌ویژه در حوزه کشاورزی‬ ‫و صنعتی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از سال ‪ ۷۵‬صادرات غیرنفتی‬ ‫گمرک مراغه فعال بوده و در سال گذشته ‪ ۲۷‬میلیون‬ ‫دالر از گم��رک ای��ن شهرس��تان صادر ش��ده و عمده‬ ‫صادرات این گمرک در س��ال گذشته شامل تولیدات‬ ‫صنعتی شیش��ه جام‪ ،‬آینه‪ ،‬کربنات س��دیم‪ ،‬سولفات‬ ‫آمونیوم‪ ،‬محصوالت فوالدی و محصوالت کش��اورزی‬ ‫و تبدیلی از جمله انواع کشمش‪ ،‬سیب و آرد گندم بود‬ ‫که به کشورهای عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬گرجستان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬جمهوری آذربایجان‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬رومانی‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قبرس‬ ‫و قزاقس��تان صادر شد‪ .‬معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای کمک به تولی��د و رونق حاض��ر به ایجاد‬ ‫گمرک اختصاصی در محل فعالیت شرکت‌های بزرگ‬ ‫هس��تیم که کاهش هزینه‌ها و آسیب کمتر به کاالها از‬ ‫جمله مزیت‌های این طرح است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حدود ‪۳‬ماه طول کشید تا سازمان متناظر اینستکس‬ ‫اروپایی در ایران تاس��یس شود‪ 11 .‬بهمن سال گذشته‬ ‫بود ک��ه وزیران ام��ور خارجه ‪ ۳‬کش��ور اروپایی آلمان‪،‬‬ ‫فرانس��ه و انگلیس اعالم کردند کانال ویژه پرداخت اروپا‬ ‫و ایران با عنوان «س��ازکار حمای��ت از مبادالت تجاری‬ ‫ایران و اروپا» (اینستکس ‪ )INSTEX -‬به ثبت رسمی‬ ‫رسیده است و حاال نوبت ایران بود به سرعت این سازمان‬ ‫متناظر را در ایران نیز به ثبت برساند که همین هم شد‪.‬‬ ‫اواخر س��ال گذشته پر فیش��ر‪‌،‬رئیس اینستکس برای‬ ‫مذاکرات به ایران آمده بود تا هرچه سریع‌تر درباره سازکار‬ ‫اجرایی این نهاد و همچنین تاس��یس س��ازمان متناظر‬ ‫اینس��تکس در ایران به نتیجه برس��د و ح��اال تازه‌ترین‬ ‫خبرها حاکی از ثبت ش��رکت «س��ازکار ویژه تجارت و‬ ‫تامی��ن مالی ایران و اروپا» که نهاد متناظر اینس��تکس‬ ‫اروپایی به‌شمار می‌رود به مدیرعاملی علی‌اصغر نوری در‬ ‫تهران است‪ .‬ش��رکت سهامی خاص سازکار ویژه تجارت‬ ‫و تامی��ن مال��ی ایران و اروپا ‪ 2‬اردیبهش��ت امس��ال به‬ ‫ش��ماره ‪ ۵۴۰۲۴۰‬در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسه‌های‬ ‫غیرتجاری تهران به ثبت رس��ید که موضوع فعالیت آن‪،‬‬ ‫انجام همه معامالت تجاری یادش��ده در قانون تجارت از‬ ‫جمله خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬صادرات و واردات اعالم شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬پر فیشر مدیر سازکار ویژه مالی اروپا و‬ ‫ایران (اینستکس) به‌تازگی به لندن سفر کرد تا در جمع‬ ‫شرکت‌های تجاری‪ ،‬صاحبان سرمایه و موسسه‌های مالی‬ ‫و اعتباری انگلیس��ی توضیحاتی درباره آخرین تحوالت‬ ‫اینستکس ارائه کند‪.‬‬ ‫فیشر و مقامات دولت انگلیس در نشستی که با حضور‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬موسس��ه‌های مال��ی و عالقه‌مندان به‬ ‫تجارت با ایران در لندن برگزار ش��د‪ ،‬پیشرفت‌های انجام‬ ‫ش��ده درباره این س��ازکار را تبیین کردن��د و از آمادگی‬ ‫این شرکت برای انجام نخستین تبادل تجاری با همتای‬ ‫ایرانی خود در سریع‌ترین زمان ممکن خبر دادند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫در حد شعار‬ ‫باقی مانده‬ ‫است‬ ‫«اینستکس» آماده اقدام‬ ‫حاال که این س��ازمان هم در ایران به ثبت رس��یده باید به سرعت‬ ‫نخس��تین تبادالت انجام ش��ود و به نظر من چراغ نخست را دولت‌ها‬ ‫روش��ن کنند‪ ،‬پیش��گام ش��وند و مبادالتی داش��ته باش��ند تا بخش‬ ‫خصوصی باور کند این مکانیسم کار می‌کند‬ ‫‪7‬‬ ‫نمایشی درخشان‬ ‫برای ربع قرن‬
‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت پیاز و موز در رقابت‬ ‫یادداشت‬ ‫چند شرط‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‌وکار‬ ‫اینترنتی خانگی‬ ‫سودجویی روزانه ‪ 100‬میلیون تومانی دالالن پیاز‬ ‫کیارش عباس‌زاده‬ ‫مشاور توسعه کسب‌وکار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫برای راه‌اندازی کس��ب‌وکار اینترنتی خانگی‬ ‫بای��د چه نکاتی را بدانیم؟ چرا برخی کس��ب و‬ ‫کارهای اینترنتی با شکس��ت روبه‌رو ش��ده‌اند؟‬ ‫اگر به تجربه‌ها دقت کنی��م می‌توانیم احتمال‬ ‫شکس��ت را کاهش دهیم‪ .‬در این یادداش��ت به‬ ‫چند نکته برای موفقیت این دس��ت از کسب و‬ ‫کارها می‌پردازیم‪ .‬پذیرش رقابت ابتدایی‌ترین‬ ‫موضوعی اس��ت که باید در نظر داش��ته باشید‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت هزین��ه راه‌اندازی کس��ب‌وکار‬ ‫اینترنتی نس��بت به سایر کس��ب‌وکارها پایین‬ ‫اس��ت و هر ش��خصی ممک��ن اس��ت بتواند در‬ ‫حتی ی��ک‌روز یک‌کس��ب و کار آنالی��ن برای‬ ‫خودش دس��ت‌وپا کند اما این بدان معنا نیست‬ ‫که ادامه کار هم به همین س��ادگی خواهد بود‪.‬‬ ‫در واق��ع بای��د در نظر داش��ته باش��ید که این‬ ‫س��ادگی برای همه وجود دارد و اگر راه‌اندازی‬ ‫چنین کس��ب‌وکاری برای ش��ما س��اده است‪،‬‬ ‫ب��رای دیگران ه��م راحت خواهد ب��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب ش��ما رقیب‌های خرد بس��یاری خواهید‬ ‫داش��ت که الزم اس��ت از پیش ب��رای رقابت با‬ ‫آنها فکری کرده باش��ید‪ .‬مشورت دومین نکته‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر ایده‌ای دارید که مطمئن هس��تید‪،‬‬ ‫ج��واب می‌دهد و ش��ما را ثروتمن��د می‌کند‪،‬‬ ‫باید فردی مناس��ب را برای مشورت پیدا کنید‪.‬‬ ‫گاهی به اش��تباه این ایده را ب��ا خانواده‪ ،‬پدر و‬ ‫مادر و اطرافیانی که به ش��ما نزدیک هس��تند‪،‬‬ ‫درمیان می‌گذارید‪ .‬بیش��تر وقت‌ها آنها به شما‬ ‫قوت قلب می‌دهند و ش��ما را تحسین و تشویق‬ ‫می‌کنن��د تا جلو بروید و ای��ده خودتان را اجرا‬ ‫کنید‪ .‬اگرچه تشویق و تحسین اطرافیان مانند‬ ‫بنزینی در باک ماشین شماست‪ ،‬اما یادتان نرود‬ ‫که اطرافیان نزدیک اغلب نمی‌خواهند ش��ما را‬ ‫ناامی��د یا ناراحت کنند و بنابراین اش��کال‌های‬ ‫ایده‌های‌ت��ان را نخواهن��د گف��ت‪ .‬پ��س بهتر‬ ‫اس��ت از آنها که غریبه‌تر هس��تند و آنهایی که‬ ‫احتمال دارد بی‌پروات��ر‪ ،‬واقعیات و نقاط ضعف‬ ‫آن ای��ده را بگویند‪ ،‬کمک بگیرید‪ .‬البته بهترین‬ ‫و مطمئن‌ترین راه مش��ورت با متخصصی است‬ ‫که پیش‌تر این مس��یر را پیموده است و تجربه‬ ‫آن را دارد‪ .‬تعیی��ن و تعریف مش��تریان موضوع‬ ‫مهمی اس��ت که نباید از آن غافل شوید‪ .‬گاهی‬ ‫در کسب‌وکارهای خانگی روی فروش به‌خانواده‬ ‫و فامیل بیش از حد حساب باز می‌شود تا جایی‬ ‫ک��ه تک‌تک اف��راد فامیل را به‌عنوان مش��تری‬ ‫بالقوه قلمداد کرده و در ذهن خود پول خدمات‬ ‫یا محصول را هم از آنها می‌گیرید‪ .‬شاید عجیب‬ ‫باشد اما خیلی اوقات خانواده و فامیل نمی‌توانند‬ ‫مشتریان خوبی برای کسب و کار شما باشند یا‬ ‫اگر هم باش��ند‪ ،‬اس��تمرار نخواهد داشت و باز‬ ‫هم نیاز خواهید داش��ت جای دیگری به‌دنبال‬ ‫مش��تری بگردید‪ .‬پس الزم است از همین حاال‬ ‫روش‌هایی موثر برای رس��یدن به س��وددهی را‬ ‫در نظ��ر بگیرید‪ .‬غول‌ه��ای بزرگی مانند گوگل‬ ‫و فیس‌ب��وک وجود دارند که همگی در بس��تر‬ ‫اینترنت کسب‌وکارهای بسیار سودآور و موفقی‬ ‫را راه‌اندازی کرده‌اند و به س��رعت در حال رشد‬ ‫هس��تند‪ .‬اینکه آنها تا ای��ن حد موفق بوده‌اند و‬ ‫میلیاردها دالر درآمد داش��ته‌اند‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫هر کس��ی را به حرص و طمع بیندازد تا جایی‬ ‫که بعضی گمان می‌کنند با کسب‌وکار اینترنتی‬ ‫می‌توانند یک‌ش��به ره صدس��اله بروند‪ .‬همین‬ ‫نگرش موجب ش��ده بسیاری از کسب‌وکارهای‬ ‫خانگی و اس��تارت‌آپ‌های اینترنتی با ش��ور و‬ ‫ش��وق بس��یار آغاز کنند و با ناامیدی بسیار به‬ ‫فعالیت‌شان پایان دهند‪ .‬بازار تجارت الکترونیک‬ ‫و کس��ب‌وکارهای اینترنتی به‌ش��دت می‌تواند‬ ‫س��ودآور باشد به‌ش��رطی که علم آن را پیش‌تر‬ ‫آموخته باش��یم‪ .‬یادمان نرود گوگل‪ ،‬فیس‌بوک‪،‬‬ ‫اپل‪ ،‬دیزنی و آمازون همگی از پارکینگ شروع‬ ‫ش��ده‌اند و اس��تارت‌آپ ایران��ی زودف��ود نیز از‬ ‫پش��ت‌بام کار خودش را آغاز کرده اس��ت‪ ،‬پس‬ ‫با حداقل‌ها هم می‌ش��ود کاره��ای بزرگ انجام‬ ‫داد‪ .‬داشتن ش��هامت یکی از رمزهای موفقیت‬ ‫است‪ .‬اگر فکر می‌کنید‪ ،‬آنهایی که موفق شده‌اند‬ ‫مسیر مستقیم را سپری کرده‌اند و به هدف خود‬ ‫رس��یده‌اند باید بدانید که این‌طور نیس��ت! این‬ ‫اتفاق جز در فیلم‌های هندی جای دیگری اتفاق‬ ‫نمی‌افتد و الزم است‪ .‬بپذیریم که هزینه آرزوها‬ ‫و موفقیت‌های‌مان را خودمان بپردازیم‪ .‬برای این‬ ‫کار الزم است زمان صرف کنیم‪ ،‬پشتکار به‌خرج‬ ‫دهی��م‪ ،‬دانش‌مان را زیاد کنی��م‪ ،‬در کارگاه‌های‬ ‫آموزشی شرکت کنیم و آنچه نیاز داریم را فراهم‬ ‫آوریم؛ طوری که نیاز نباشد بارها چرخ را دوباره‬ ‫اختراع کنیم‪ .‬رویاهای م��ا ارزش آن را دارند تا‬ ‫زحمت س��پری کردن این مسیر را به خودمان‬ ‫بدهیم و برایش شهامت به خرج دهیم‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫سیدرضا نورانی‬ ‫اسماعیل مرادیان‬ ‫تیر دو سال قبل (‪ )۱۳۹۶‬بود که سیدرضا نورانی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه محصوالت کش��اورزی اعالم کرد نرخ پیاز به‌دلیل‬ ‫کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا‪ ،‬از موز در بازار پیشی‬ ‫گرفت��ه ک��ه انتظار می‌رود وزارت جهاد کش��اورزی الگوی‬ ‫کشت مناسبی برای این محصول تعریف کند‪.‬‬ ‫فروردین امس��ال ه��م خبرگزاری‌ها خبر دادند نرخ یک‬ ‫کیلوگرم پیاز با ثبت رکورد ‪ ۱۱‬هزار تومان از یک کیلوگرم‬ ‫موز هم پیش��ی گرفت اما حاال نرخ پیاز در مقایس��ه با نرخ‬ ‫موز چگونه است؟‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چند وقتی است که مردم به مقایسه‬ ‫ن��رخ پیاز و موز می‌پردازن��د‪ ،‬چرا؟ چون پیاز یک محصول‬ ‫داخل��ی اس��ت و موز وارداتی و به‌عن��وان یک میوه لوکس‬ ‫گران‌قیمت در ذهن ما ثبت شده است‪ .‬اما حاال رقابت نرخ‬ ‫پیاز و موز با هم آن قدر شدید شده که پیش‌بینی می‌شود‪،‬‬ ‫فرزندان ما در بزرگس��الی تصور ما را نس��بت به نرخ این دو‬ ‫محصول نداشته باشند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬احتمال می‌دهیم‬ ‫بی‌نظمی‌ه��ای امروز بازار پیاز در فرهنگ و نگرش ایرانیان‬ ‫در ‪ ۱۵ ،۱۰‬س��ال آینده تاثیر بگذارد و در آن هنگام دیگر‬ ‫کسی از گران‌تر بودن پیاز به‌عنوان محصولی داخلی نسبت‬ ‫به موز به‌عنوان محصولی وارداتی تعجب نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹گذری در بازار‬ ‫حسن صابری‬ ‫حسین اصغری‬ ‫نش��ان می‌دهد موز در چند‬ ‫مش��اهدات میدانی‬ ‫فروش��گاه متف��اوت به نرخ ثابت کیلوی��ی ‪ ۱۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان در معرض فروش گذاش��ته ش��ده است اما در قالب‬ ‫بس��ته‌بندی و در س��وپرمارکت به نرخ هر بسته ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان و هر عدد موز ‪ ۳‬هزار تومان فروخته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ه��ر کیلو پیاز هم از ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان در‬ ‫میوه‌فروش��ی‌ها و ‪ ۱۳‬هزار تومان در سوپرمارکت به فروش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬این مش��اهدات ما در منطقه ‪ 7‬شهرداری تهران‬ ‫اس��ت و گزارش‌های مردمی از نرخ‌های پایین‌تر در مناطق‬ ‫پایین شهر خبر داده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس نرخنامه جدید س��ازمان مدیریت میدان‌های‬ ‫می��وه و تره‌بار نیز نرخ پیاز زرد و س��فید درجه‌یک با ‪۳۰۰‬‬ ‫توم��ان کاهش به ‪۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و پیاز س��فید و زرد‬ ‫دس��ت‌چین با ‪ ۳۰۰‬تومان کاهش به ‪۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که تیر س��ال ‪ ،۹۶‬هر‬ ‫کیلوگرم موز حدود ‪۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان و هر کیلوگرم پیاز‬ ‫حدود ‪۳‬هزار و‪ ۸۵۰‬تومان فروخته می‌ش��د‪ .‬مهر ‪ ،۹۷‬نرخ‬ ‫پیاز به هزار تا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان رس��ید و در ماه اس��فند‬ ‫نیز‪ ،‬پیاز ‪ ۹‬هزار تومانی در بازار عرضه شد‪ .‬سرانجام عکسی‬ ‫از پیاز ‪ ۱۷‬هزار تومانی در تعطیالت نوروز از طریق مردم در‬ ‫فضای مجازی منتش��ر شد و گالیه‌ها را به اوج خود رساند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬حاال نرخ پیاز رفته‌رفته در حال کاهش است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ پیاز ادامه دارد‬ ‫رئی��س اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ پیاز کاهش داشته و در بازارهای عمده‌فروشی ‪ ۴‬هزار‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت و روز ب��ه روز کاهش نرخ‬ ‫س��ومین اجالس دور هفتم نماین��دگان اتاق اصناف ایران با‬ ‫حضور هیات رئیس��ه و نمایندگان اتاق‌های اصناف در سراسر‬ ‫کشور با میزبانی اتاق اصناف مشهد در این شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برگزاری این اجالس مهم که پیش‌تر در‬ ‫تهران برگزار می‌ش��د در یک شهرستان و ادامه چنین روندی‪،‬‬ ‫این امید را پیش می‌آورد که اطالعات اتاق اصناف از ظرفیت‌ها‬ ‫و مشکالت هر کدام از شهرس��تان‌ها افزایش یافته و مدیریت‬ ‫بازار کش��وری موفقیت‌آمیزتر از گذشته باشد‪ .‬سعید ممبینی‪،‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران در این اجالس اطالعات آماری خوبی‬ ‫از افزایش فروش‌های فوق‌العاده و کاهش نمایش��گاه‌های بهاره‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش فروش‌های فوق‌العاده‬ ‫س��عید ممبینی درباره برگزاری فروش‌ه��ای فوق‌العاده در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬در اسفند سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۸‬هزار و ‪۳۵۳‬‬ ‫واحد فروش فوق‌العاده در کشور داشتیم که نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد افزایش داش��ته که حاکی از مشارکت بیشتر‬ ‫اصناف و اتحادیه‌ها در مسئله تنظیم بازار است و در این راستا‬ ‫استان فارس با ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۲۰‬واحد و استان خراسان رضوی با‬ ‫‪ ۹۱۶‬واحد بیش��ترین فروش فوق‌العاده را داشتند‪ .‬وی درباره‬ ‫احتمال می‌دهیم بی‌نظمی‌های امروز بازار پیاز در فرهنگ و نگرش‬ ‫ایرانیان در ‪ ۱۵ ،۱۰‬سال آینده تاثیر بگذارد و در آن هنگام دیگر‬ ‫کس��ی از گران‌تر بودن پیاز به‌عنوان محصولی داخلی نسبت به موز‬ ‫به‌عنوان محصولی وارداتی تعجب نکند‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��یدرضا نوران��ی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به‌واسطه باران‌های گسترده و سرما‪ ،‬نرخ برخی محصوالت‬ ‫از جمله پیاز افزایش یافته بود اما با بهبود شرایط آب و هوا‪،‬‬ ‫تولید افزایش می‌یابد و نرخ‌ها به حالت عادی بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫وی به پرسشی مبنی بر افزایش نرخ پیاز به‌واسطه سیل‪،‬‬ ‫آبگرفتگی و مشکل حمل بار‪ ،‬این‌گونه پاسخ داد‪ :‬حمل بار‬ ‫در ایام س��یل مش��کلی برای حمل بار پیاز به‌وجود نیاورد‪.‬‬ ‫چراکه وقتی کاالیی گران می‌شود تولید‌کننده به هر نحوی‬ ‫که شده محصول خود را به بازار می‌رساند‪.‬‬ ‫نورانی گفت‪ :‬با بهبود شرایط آب و هوایی‪ ،‬عالوه بر پیاز‪،‬‬ ‫س��ایر اقالم کش��اورزی نیز روز به روز کاهش نرخ خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬هندوانه در بازار عمده‌فروشی هر‬ ‫کیلو بین هزار تا هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و در خرده‌فروش��ی‌ها‬ ‫بین هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫این در حالی است که مصرف‌کننده هفته گذشته هر کیلو‬ ‫هندوانه را ‪ ۵‬هزار تومان می‌خرید‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه ملی محصوالت کش��اورزی همچنین‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بیشتر پیازی که درحال‌حاضر به تهران می‌رسد‬ ‫از کرم��ان‪ ،‬هرمزگان و فارس اس��ت ام��ا در هر فصل‪ ،‬این‬ ‫استان‌ها تفاوت دارند‪ .‬درحال‌حاضر کاشت پیاز در اصفهان‬ ‫زیاد اس��ت و این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های آینده با‬ ‫مازاد تولید روبه‌رو باشیم و این در حالی است که صادرات‬ ‫پیاز ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬ازاین‌رو‪ ،‬دولت باید در این زمینه‬ ‫فوری تصمیمی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ منطقی پیاز چند است؟‬ ‫نایب‌رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران گفت‪ :‬در میدان‬ ‫مرکزی موز از ‪ ۹‬هزار تومان تا ‪ ۱۲‬هزار تومان است و به‌طور‬ ‫تقریب��ی ن��رخ ثابتی دارد اما نرخ پیاز در ماه‌های گذش��ته‬ ‫افزایش داش��ته که خود را به موز رساند‪ .‬با این حال شاهد‬ ‫کاهش نس��بی نرخ پیاز هستیم که در میدان مرکزی به ‪۵‬‬ ‫هزار تا ‪ ۷‬هزار تومان رس��یده است و به‌این‌ترتیب نرخ موز‬ ‫پایین‌تر از پیاز نیس��ت‪ .‬البته نرخ فعلی پیاز هم باال است و‬ ‫به‌طور منطقی باید نرخ آن پایین‌تر از این باشد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل مرادیان در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر دالالن قیمت‌ها را ب��اال نگاه می‌دارند‬ ‫و در واق��ع ن��رخ پیاز با توجه به ت��ورم‪ ،‬هزینه کارگر‪ ،‬ایاب‬ ‫ذه��اب و نقلی��ه و‪ ...‬اگر بین ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫بود‪ ،‬منطقی بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش��تر پیازهایی که به تهران می‌رس��د از‬ ‫بندرعباس و جیرفت تامین می‌ش��ود که کیفیت پیازهای‬ ‫بندرعباس بهتر است‪.‬‬ ‫مرادی��ان گفت‪ :‬در ماه‌های گذش��ته بیش��تر جو روانی‪،‬‬ ‫نرخ پیاز را افزایش داد‪ .‬مدتی پیاز صادر می‌ش��د و دالالن‬ ‫س��ودجو از شرایط سوءاس��تفاده کردند و نرخ آن را باالتر‬ ‫بردند‪ .‬مواردی از دالالن داشتیم که در یکی‪ ،‬دو ماه گرانی‬ ‫پیاز‪ ،‬ش��بی ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان س��ود می‌کردند‪ .‬در‬ ‫واقع اگر حجره‌ای ‪ ۱۰۰‬تن پیاز داشته باشد و کیلویی ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان آن را بفروشد‪ ،‬یک میلیارد به‌دست خواهد آورد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از این پول اگر س��ود باش��د‪ ،‬شبی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان می‌شود‪.‬‬ ‫نایب‌رئی��س اتحادی��ه می��وه و تره‌بار ته��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نیازی ب��ه واردات وجود ن��دارد و در مقابل‬ ‫نبای��د صادرات هم انجام ش��ود چراکه صادرات نرخ پیاز را‬ ‫دوب��اره باال خواهد برد‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬درصد بس��یار‬ ‫کمی موز در داخل تولید می‌شود و مابقی وارداتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کامیون‌ه�ای حامل گوجه‌فرنگ�ی پناهگاه‬ ‫پیازهای قاچاق شد‬ ‫رئی��س اتحادی��ه بارفروش��ان‪ ،‬ب��ا بیان اینک��ه به‌دنبال‬ ‫ممنوعی��ت صادرات‪ ،‬پی��از به‌طور قاچاق از کش��ور خارج‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وقوع س��یل‪ ،‬باعث تاخیر در برداشت پیاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع‌رس��انی اتاق اصن��اف تهران‪،‬‬ ‫حس��ن صابری درباره اینکه چ��را ممنوعیت صادرات پیاز‬ ‫و س��یب‌زمینی نتوانسته بر نرخ این محصوالت در بازار اثر‬ ‫بگذارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر صادرات پیاز ممنوع نمی‌شد‪ ،‬خروج‬ ‫بی‌رویه آن از کش��ور موجب می‌ش��د نرخ این محصول در‬ ‫می��دان مرک��زی میوه و تره‌بار‪ ،‬ب��ه کیلویی ‪ ١۵‬تا ‪ ٢٠‬هزار‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه هم‌اکنون عرض��ه این محصول‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬افزود‪ :‬به‌طور معمول هر سال در اردیبهشت‪،‬‬ ‫پیاز مناطقی مانند دزفول و چین دوم جیرفت و بندرعباس‬ ‫وارد بازار شده و عرضه آن زیاد می شد و سیب‌زمینی نیز از‬ ‫مناطقی مانند گرگان به بازار عرضه می‌ش��د‪ .‬اما سیل‌های‬ ‫اخیر باعث ش��ده کش��اورزان نتوانند پیاز‌ه��ا را در دزفول‬ ‫برداشت کنند‪ .‬رئیس اتحادیه بارفروشان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر ش��رایط جوی به همین ص��ورت بماند‪ ،‬اتفاق جدیدی‬ ‫رخ نده��د و آبگرفتگی‌ها نشس��ت کند‪ ،‬ح��دود ‪ ١٠‬تا ‪١۵‬‬ ‫برگزاری اجالس نمایندگان اتاق اصناف ایران در یک شهرستان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های بهاره در اس��فند ‪ ۹۷‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اس��فند سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۳۸‬نمایش��گاه بهاره در کشور با ‪۱۵‬‬ ‫هزار ‪ ۸۴۳‬غرفه برگزار ش��د که نسبت به سال قبل حدود ‪۳۸‬‬ ‫از نظر تعداد و ‪ ۲۸‬درصد از نظر تعداد غرفه نس��بت به س��ال‬ ‫قبل کاهش داشته و استان کرمانشاه با برگزاری ‪ ۱۴‬نمایشگاه‬ ‫و استان هرمزگان با برگزاری ‪ ۱۲‬نمایشگاه بیشترین نمایشگاه‬ ‫را برگ��زار کرده‌اند‪ .‬ممبینی تاکید ک��رد‪ :‬از تعداد فروش‌های‬ ‫فوق‌العاده‌ا‌ی که برگزار ش��ده ‪ ۳۷‬درصد در حوزه پوش��اک و‬ ‫کیف و کفش‪ ۲۳ ،‬درصد خش��کبار و شیرینی‪ ۱۷ ،‬درصد مواد‬ ‫غذایی‪ ۱۳ ،‬درصد ش��وینده و ‪ ۱۰‬درص��د موادپروتینی عرضه‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران درباره میزان خس��ارت س��یل به‬ ‫اصناف گفت‪ :‬خس��ارت وارد شده از سیل به واحد‌های صنفی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان بوده که فقط ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان خس��ارت به مزارع نیش��کر وارد شده اس��ت و‪ ۳۰‬هزار‬ ‫هکتار از مزارع نیش��کری را از دس��ت داده‌ای��م و حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن شکر آسیب‌دیده که با پیگیری‌های انجام شده مجوز‬ ‫واردات ‪ ۴۰۰‬هزار تن ش��کر به کش��ور برای تامین بازار گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در سیل اخیر بیش از ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬واحدصنفی آس��یب دیده‌اند که هنوز برخی از ش��هرها‬ ‫در اس��تان خوزستان مانند شادگان‪ ،‬خرمشهر و آبادان برآورد‬ ‫خسارت نش��ده‌اند و همچنان درگیر س��یل هستند و تاکنون‬ ‫هزار و ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان پیش‌بینی خس��ارت انجام ش��ده و‬ ‫نمایندگان ستاد بحران اتاق اصناف ایران در مناطق سیل زده‬ ‫مستقر شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از ب�ه تفک�ر علم�ی در مدیریت ات�اق اصناف‬ ‫ایران‬ ‫محمود‌صادق‌کی��ا‪ ،‬نماین��ده ات��اق اصناف ایران در اس��تان‬ ‫مازندران شهرس��تان رامس��ر نیز در این نشست سخنان خود‬ ‫روز آینده این پیاز‌ها قابل برداش��ت و عرضه زیاد می‌شود‪.‬‬ ‫محصول جیرفت و بندرعباس نیز اردیبهشت به‌تدریج وارد‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫صابری افزود‪ :‬ناگفته نماند صادرات پیاز از کشور به‌طور‬ ‫غیرقانون��ی و قاچ��اق ادامه دارد و برخی این محصول را در‬ ‫ماش��ین‌های حامل گوجه‌فرنگی‪ ،‬زیر پوشش این محصول‬ ‫پنهان و صادر می‌کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برداشت سیب‌زمینی‬ ‫نی��ز در مناطقی مانند گرگان از اواس��ط اردیبهش��ت آغاز‬ ‫می‌شود‪ .‬صابری‪ ،‬نرخ هر کیلوگرم پیاز را در میدان مرکزی‬ ‫می��وه و تره‌بار بین ‪۶‬هزار تا ‪٨‬هزار تومان‪ ،‬س��یب‌زمینی را‬ ‫بین ‪٢‬هزار و‪ ۵٠٠‬تا ‪۴‬هزار تومان و گوجه‌فرنگی را بین هزار‬ ‫و ‪ ۵٠٠‬ت��ا ‪٣‬ه��زار و تومان اعالم ک��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش نرخ تمام شده تولید محصوالت‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫انتظار داش��ت نرخ این محصوالت مانند سال گذشته باشد‬ ‫و به همان اندازه پایین بیاید؛ چون نرخ پایین برای کشاورز‬ ‫سود ندارد و او از کشت منصرف می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازی به واردات نیست‬ ‫مدیرکل دفتر س��بزی و صیفی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫ه��م ب��ا بیان اینکه پیش‌بینی می‌ش��ود ‪ ٥٢٠‬هزار تن پیاز‬ ‫بهاره در کش��ور تولید ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نیازی ب��ه واردات این‬ ‫محصول نداریم‪.‬‬ ‫حسین اصغری در گفت‌وگو با مهر‪ ،‬در واکنش به مباحث‬ ‫مطرح شده مبنی بر اعالم آمادگی پاکستان برای صادرات‬ ‫پیاز به ایران اظهار کرد‪ :‬با توجه به میزان س��طح زیرکشت‬ ‫و مق��دار تولید‪ ،‬کمبودی در زمین��ه پیاز نداریم‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫بارندگی و سرما اجازه نداده که پیازها به بار بنشینند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امسال درخت‌ها هم دیرتر از سال‌های قبل به مرحله برگ‬ ‫و ش��کوفه‌دهی خواهند رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬با این حال جای‬ ‫نگرانی وجود ندارد و به فاصله چند روز پس از گرم ش��دن‬ ‫و مس��اعد شدن هوا‪ ،‬محصول می‌رسد‪ .‬این مقام مسئول با‬ ‫بی��ان اینکه پیش‌بینی تولی��د برای محصوالتی مانند پیاز‪،‬‬ ‫فصل به فصل انجام می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سطح زیرکشت بهاره‬ ‫پی��از ‪ ١٣‬هزار هکتار و پیش‌بینی تولید بهاره این محصول‬ ‫‪ ٥٢٠‬هزار تن است‪.‬‬ ‫اصغری درباره اینکه رسیدگی‌نکردن به پیازها به‌دلیل‬ ‫سرما باعث گرانی این محصول شده یا صادرات عامل اصلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما درباره سرما می‌توانیم نظر بدهیم‪ ،‬اما‬ ‫درب��اره صادرات باید افراد ذی‌ص�لاح اظهارنظر کنند‪ .‬وی‬ ‫درباره واردات پیاز صادر اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه تولید‬ ‫کافی است‪ ،‬فکر نمی‌کنم مجوزی برای این کار صادر شده‬ ‫و این مسئله صحت داشته باشد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬نرخ‬ ‫پیاز در روزهای گذش��ته کاهش داشته است و پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود این روند ادامه داشته باشد با این حال حافظه ما‬ ‫هیچ گاه از روزهایی که قیمت پیاز با موز رقابت تنگاتنگی‬ ‫داشت را فراموش نمی‌کند‪ .‬امید که این‪ ،‬آخرین باری باشد‬ ‫که شاهد چنین واقعه‌ای هستیم‪.‬‬ ‫را ب��ا محوریت وظایف اتاق اصناف ایران براس��اس ماده ‪ ۴۵‬را‬ ‫در دو بند آغاز کرد‪ .‬وی با اش��اره به یک��ی از وظایف اتاق که‬ ‫ساماندهی امور اصناف است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مشارکت در تنظیم‬ ‫بازار و ارائه نظریه مش��ورتی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از وظایف اتاق‌ها است‪.‬‬ ‫کی��ا بی��ان ک��رد‪ :‬انس��جام وح��دت مجموعه اصن��اف در‬ ‫کمک‌رس��انی به مناطق سیل‌زده مش��ابه حماسه ‪۸‬سال دفاع‬ ‫مقدس و نش��ان‌دهنده همدلی و تعامل اتاق‌ها و بسیج اصناف‬ ‫و خانواده بزرگ اصناف در سراسر ایران بود که می‌توان از آن‬ ‫به‌عنوان الگوی اخالق نام برد‪.‬‬ ‫نماین��ده اتاق اصناف ایران در رامس��ر در ادامه گفت‪ :‬تفکر‬ ‫علمی در مدیریت اتاق اصناف ایران باعث مش��ارکت بیش��تر‬ ‫نماین��دگان پارلمان در ارائه نظرها می‌ش��ود که نقش بس��یار‬ ‫موثری در شکل‌گیری کمیسیون‌ها ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫کیا بیان کرد‪ :‬نتیجه پژوه��ش و تجربه در مجموعه اصناف‬ ‫نشان می‌دهد که باید در تثبیت قیمت‌ها نظم و قانون مداری‬ ‫اعمال ش��ود‪ ،‬همچنین به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛‬ ‫ن��رخ کاال بای��د از مبدا تولی��د منظم و ثابت باش��د تا اصناف‬ ‫متحمل بار مالی و انرژی مضاعف در توزیع کاال نشوند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‹ ‹تولید‪ ،‬محور سرمایه‌گذاری‌ها باشد‬ ‫علی قنبری‪ ،‬کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در این‬ ‫باره در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه رشد قیمت‌ها و‬ ‫افزایش نرخ تورم‪ ،‬در مدت اخیر نگرانی‌هایی را در سطح‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫نرخ افزایش س��طح عمومی قیمت‌ها ی��ا همان تورم‪،‬‬ ‫از جمله موضوع‌های بس��یار مهمی اس��ت که این روزها‬ ‫مش��کالت و نگرانی‌ه��ای زی��ادی را ب��رای بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون اقتصاد و مردم ایجاد کرده اس��ت‪ .‬گرانی کاال‬ ‫ب شده این‬ ‫و خدمات و رش��د چند برابری قیمت‌ها‪ ،‬سب ‌‬ ‫روزها قدرت خرید مردم به‌ش��دت کاهش یابد و شرایط‬ ‫زندگی برای آنها س��خت ش��ود‪ .‬آن‌طور ک��ه مرکز آمار‬ ‫ای��ران اعالم کرده‪ ،‬ن��رخ تورم کل کش��ور در فروردین‬ ‫امس��ال به ‪ 30 .6‬درصد رس��یده اس��ت که این نرخ در‬ ‫دهک‌ه��ای مختلف هزین��ه‌ای بی��ن ‪ ۲۹.۹‬درصد برای‬ ‫دهک اول تا ‪ ۳۲.۷‬درصد برای دهک دهم نوس��ان دارد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه براساس اعالم مرکز آمار‪ ،‬محدوده تغییرات‬ ‫تورم ‪ ۱۲‬ما ‌ه در گروه عمده «خوراکی‌ها‪ ،‬آش��امیدنی‌ها‬ ‫و دخانیات» بی��ن ‪ ۴۱.۳‬درصد برای دهک اول تا ‪۴۵.۹‬‬ ‫درص��د برای دهک دهم اس��ت‪ .‬نرخ تورم در ش��رایطی‬ ‫مرزه��ای روانی را ط��ی می‌کند و به ب��االی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رسیده که دولت یازدهم‪ ،‬کارنامه بسیار موفقی در مهار‬ ‫ت به طوری که نرخ تورم‬ ‫نرخ تورم از خود بر جای گذاش ‌‬ ‫باالی ‪ ۴۰‬درصد س��ال ‪ ۹۲‬در س��ال ‪ ۹۶‬به کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد رسید‪ .‬هر چند دولت دوازدهم نیز سیاست تثبیت‬ ‫و تمدی��د تورم تک‌رقمی در اقتص��اد و بازار را در پیش‬ ‫گرفت اما با تغییر و تحوالت در حوزه سیاس��ت خارجی‬ ‫و رواب��ط بین‌المللی و همچنین افزایش ش��دید نرخ ارز‬ ‫و همچنی��ن انتظارات تورم��ی ایجاد ش��ده در جامعه‪،‬‬ ‫جهش‌های قیمتی در بازارها بار دیگر از س��رگرفته شد‬ ‫و به تعبیری فنر تورم رها ش�� ‌د این ش��رایط به گونه‌ای‬ ‫در حال پیش روی اس��ت که در این مدت تخصیص ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬صدور بخشنامه‌ها و شیوه‌نام ‌ه متعدد برای ثبات‬ ‫قیمت‌ها و‪ ...‬هم نتوانس��ته مانع از رشد نرخ تورم شود و‬ ‫نتیجه آن هم این شد که در طول کمتر از یک سال نرخ‬ ‫تورم از کمت��ر از ‪ ۱۰‬درصد به بیش از ‪ ۳۰‬درصد و نرخ‬ ‫تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ‪ ۵۰‬درصد رس��یده اس��ت‪‌.‬‬ ‫در حال��ی که افزایش و کاهش نرخ تورم در واقعیت باید‬ ‫وابس��ته به مسائل اقتصادی باشد اما در کشور ما عوامل‬ ‫غیراقتصادی هس��تند که بیش��ترین اثر‌گذاری را بر نرخ‬ ‫تورم دارند‪ ،‬عواملی همچون تنش‌های سیاسی و مواضع‬ ‫ای��ران در روابط بین‌الملل یا انتظارات تورمی که ریش��ه‬ ‫در فرهن��گ و رفتار اقتصادی مردم کش��ورمان دارد‪ .‬به‬ ‫این معنا که مردم قبل از رش��د تورم با افزایش تقاضا در‬ ‫بازار به استقبال می‌روند و همین عامل موجب باال رفتن‬ ‫تقاض��ا‪ ،‬احتکار کاال و به ط��ور احتمالی کمبود عرضه و‬ ‫در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود‪ .‬کارشناسان اقتصاد‌‬ ‫در این زمینه معتقدند‪ :‬در ش��رایط فعلی عالوه‌بر کنترل‬ ‫انتظار تورمی و فرهنگ‌س��ازی در رفتار اقتصادی مردم‪،‬‬ ‫باید تالش کرد تا نقدینگی سرگردان به سمت بنگاه‌های‬ ‫تولی��دی حرکت کند و عرضه و تقاضا کاالها در بازار به‬ ‫تعادل برسد‪ .‬افزایش اش��تغال‪ ،‬کاهش قیمت تمام‌شده‬ ‫تولید و تقویت ارزش پول ملی از دیگر راه‌هایی هس��تند‬ ‫که به تاکید کارشناس��ان‪ ،‬می‌ت��وان با اجرای آن جلوی‬ ‫افزایش نرخ تورم را گرفت‪.‬‬ ‫اقتصاد ایجاد کرده که این‬ ‫‌‌‌‬ ‫جامعه برای مردم و فع��االن‬ ‫معض��ل با بکارگیری برخی روش‌ه��ا و اقدام‌ها می‌تواند‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از راه‌ه��ای مهار تورم‪ ،‬کنترل‬ ‫نقدینگی در کش��ور است‪ .‬باید بپذیریم که در سال‌های‬ ‫اخیر انباشت نقدینگی سبب شده تا در نهایت نرخ تورم‬ ‫به این ش��کل خودش را نشان دهد و با تلنگری فنر آن‬ ‫رها ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از راهکارهای مهم و اساس��ی‬ ‫کنترل این نقدینگی‌های س��رگردان در بازارهاس��ت‪ .‬او‬ ‫همچنی��ن به تقویت و افزایش طرف عرضه اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اگر سیاس��ت‌گذاران اقتصادی بتوانند روش��ی‬ ‫را ب��ه کار بگیرند که نقدینگی‌ها و س��رمایه‌های داخلی‬ ‫و خارجی به س��مت بخش مولد کش��ور هدایت شود و‬ ‫طرف عرضه را تقویت کند‪ ،‬این امر می‌تواند به نیازهای‬ ‫طرف تقاضا به ش��کل درس��ت پاس��خ دهد و در نهایت‬ ‫زمین��ه کاهش تدریجی قیمت‌ها را فراهم آورد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در شرایط کنونی اقتصاد‪ ،‬چاره‌ای نیست جز اینکه‬ ‫اولویت سیاس��ت‌گذاران حمایت از تولید و تقویت بخش‬ ‫عرضه باشد و برنامه‌ریزی‌ها در همین راستا انجام شود‪.‬‬ ‫این مهم اگر در کش��ور به ش��کل س��اختاری اجرا شود‬ ‫و برنامه‌ریزی‌های کش��ور بر محور تولید باشد‪ ،‬بی‌تردید‬ ‫می‌توان انتظار داش��ت که نقدینگ��ی کنترل و تورم در‬ ‫کشور مهار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای کاهش انتظارات تورمی‬ ‫این کارشناس معتقد است‪ :‬در این زمینه باید به سراغ‬ ‫بخش‌ه��ای تولیدی و صنعت��ی دارای مزیت رفت و آن‬ ‫دس��ته از بنگاه‌ها و تولیداتی که باعث رونق در کش��ور‬ ‫می‌ش��ود و توجیه دارد را حمایت کرد‪ .‬درحال‌حاضر در‬ ‫حوزه‌های کش��اورزی و صنعتی‪ ،‬بخش‌هایی وجود دارد‬ ‫که بسیار دارای مزیت اقتصادی هستند و می‌توانند نیاز‬ ‫ما را به خارج از کش��ور کم کنن��د که این بخش‌ها باید‬ ‫در اولوی��ت حمایت باش��ند‪ .‬یا در حوزه گردش��گری‪ ،‬از‬ ‫آنجا که ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است‪ ،‬می‌توان‬ ‫س��رمایه‌های زیادی را به این س��مت س��وق داد و برای‬ ‫کش��ور از این بابت مزیت ایجاد ک��رد‪ .‬قنبری ادامه داد‪:‬‬ ‫موض��وع دیگری که بر رش��د نرخ تورم اثرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫انتظارات تورمی اس��ت که در کشور وجود دارد و باعث‬ ‫ش��ده تا تقاضا برای خرید کاال و خدم��ات افزایش یابد‬ ‫و عاملی ش��ود برای جهش‌های ش��دید قیمتی‪ .‬در این‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد تا هفته آینده‬ ‫بازار متشکل ارزی اجرایی شود‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬فرهاد دژپسند در‬ ‫دومین نشس��ت هم‌اندیشی مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه‬ ‫مواردی که در جلس��ه پیش مطرح ش��د‪ ،‬به معاونت‌های ذی‌ربط‬ ‫ارجاع ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اصرار داری ‌م جلس��ه‌های ما نمایش��ی نباش��د و‬ ‫به فرآیند سیاس��ت‌گذاری بینجامد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬الزم نمی‌بینم به‬ ‫هم��ه مباحثی که در این جلس��ه از س��وی تولیدکنندگان مطرح‬ ‫ش��ده پاس��خ ده ‌م چرا‌‌که این پیش��نهاد‌ها بررسی و روی آن تامل‬ ‫می‌شود‪ .‬ش��رایط اقتصادی کشور ویژه است و در جنگ اقتصادی‬ ‫قرار داریم و این موضوع تعارف نیست‪ .‬وقتی تمام نیروها معطوف‬ ‫می‌ش��ود که ورودی منابع به کش��ور بسته ش��ود و مردم از دولت‬ ‫فاصل��ه بگیرند و مقابل حکوم��ت موضع بگیرند‪ ،‬این جنگ با ابزار‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹دستور ادغام شعب همجوار بانک ملی‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم ادغام شعب همجوار این بانک‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی ایران‌‪ ،‬محمدرضا‬ ‫حسین‌زاده با بیان اینکه نباید د ‌ر شعاع کم‪ ،‬چندین شعبه بانک‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در روزگاری که بانکداری الکترونیکی‬ ‫توس��عه یافته و نمونه‌های پیش��رفته آن در بانک ما وجود دارد‪،‬‬ ‫حبس منابع در قالب ش��عبه منطقی نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬می‌توان‬ ‫با ادغام ش��عب همجوار‪ ،‬در مناطق��ی که بانک ملی ایران حضور‬ ‫کمتری دارد شعبه ایجاد یا از منابع آزاد‌شده برای افزایش قدرت‬ ‫خدمات‌رسانی به مش��تریان استفاده کرد‪ .‬حسین‌زاده همچنین‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه «س��وددهی» از مهم‌ترین ش��اخص‌های ارزیابی‬ ‫عملکرد ش��عب اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبیعی است که با ادغام چند‬ ‫ش��عبه زیانده‪ ،‬می‌توان همزمان با حفظ کیفیت خدمت‌رسانی به‬ ‫مشتری‪ ،‬شعبه را به سوددهی رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام بانکی نقش مهمی در تحقق شعار سال دارد‬ ‫رئی��س هیات‌مدیره بانک دی به همراه جمعی از مدیران بانک‬ ‫ضمن بازدید از ‪ ۲‬ش��عبه تبریز و ارومیه‪ ،‬از ‪ ۶‬کارخانه و ش��رکت‬ ‫ب��زرگ صنعت��ی و تولیدی در اس��تان آذربایجان ش��رقی بازدید‬ ‫زمینه سیاس��ت‌گذار اقتصادی باید تالش کند تا با زیاد‬ ‫کردن طرف عرضه و ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی در‬ ‫جامعه‪ ،‬نگرانی‌های مردم را نسبت به وضعیت آینده کم‬ ‫کند تا تمایل به خرید بیش از نیازش��ان نداشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین نیاز است تا دولت اصالحاتی را در نظام توزیع‬ ‫کاالها اجرا کند و دست دالالن و واسطه‌گرانی را که در‬ ‫باال بردن نرخ‌ها نقش ایفا می‌کنند‪ ،‬کوتاه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ تورم‪ ،‬دستوری نمی‌شود‬ ‫بهمن آرمان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این باره در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایرنا با بیان اینکه بخش��ی از این ش��رایط‬ ‫اقتصادی به وجود آمده در کش��ورمان ناشی از انباشت‬ ‫مش��کالت از سال‌های گذش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گرانی و‬ ‫رش��د نرخ تورم در کش��ورمان ریش��ه در اجرایی نشدن‬ ‫سیاست‌های مناسب اقتصادی و پولی دارد‪ .‬در شرایطی‬ ‫که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کاهش‬ ‫یافته و سرمایه‌گذاری سرانه صنعتی با قیمت‌های ثابت‬ ‫ک س��وم ‪ ۴‬دهه گذش��ته رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫به کمتر از ی ‌‬ ‫نمی‌توان انتظار یک ساختار اقتصادی سالم و اقتصاد پویا‬ ‫را داش��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها و تورم‬ ‫بازتاب اداره نادرس��ت فعالیت‌های اقتصادی در چندین‬ ‫س��ال گذشته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به طور قطع نمی‌توان رشد‬ ‫نرخ تورم را با صدور بخش��نامه‌های دولتی کنترل کرد‪.‬‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم و نبود امنیت س��رمایه‌گذاری‬ ‫از آثار س��و ‌ء افزایش نرخ تورم اس��ت ک��ه دولت باید با‬ ‫اتخاذ سیاس��ت‌های درس��ت‪ ،‬امنیت س��رمایه‌گذاری را‬ ‫افزایش دهد تا منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و‬ ‫ضد‌تورمی هدایت شود و عرضه کاال و خدمات در بازارها‬ ‫افزایش یابد و در دسترس همگان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای حوزه‌های دارای مزیت نسبی‬ ‫آرمان با اش��اره به س��وء‌مدیریت‌ها در سطوح مختلف‬ ‫در نظام تصمیم‌گیری و اجرا در طول س��ال‌های گذشته‬ ‫گفت‪ :‬سرنوش��ت ‪ ۸۰‬میلیون جمعیت کش��ور ب ‌ه دست‬ ‫مدیرانی س��پرده ش��د که با علم اقتصاد آش��نا نبودند و‬ ‫در طول این س��ال‌ها عوامل بیرونی و درونی آسیب‌های‬ ‫قابل‌توجهی را به س��اختار تولید کشور وارد آورده است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه باید به سراغ احیای‬ ‫حوزه‌های��ی برویم که مزیت نس��بی در آن وجود دارد و‬ ‫از این طری��ق درآمدها و اش��تغالزایی را افزایش دهیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر مبن��ای گفته «دیوید ریکاردو» اقتصاددان‬ ‫برجسته جهان‪ ،‬خودکفایی در همه زمینه‌ها چیزی جز‬ ‫فقر مطلق را به دنبال ندارد و کشورها باید در زمینه‌هایی‬ ‫که مزیت نس��بی دارند‪ ،‬تولید را تقویت کنند‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫مزیت نس��بی در ای��ران موقعیت جغرافیایی اس��ت که‬ ‫می‌توان��د درآمده��ای قابل‌توجهی را از مح��ل ترانزیت‬ ‫ایجاد کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ایران جزو ‪ ۱۰‬کشور بزرگ در‬ ‫حوزه معدن است و چهارمین کشور دنیا در بحث ذخایر‬ ‫نفت��ی و دومین کش��ور در ذخایر گاز طبیعی به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه ای��ران می‌تواند پل ارتباطی‬ ‫بین کشورها باشد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع اگر ترانزیت ایران‬ ‫احیا و تقویت ش��ود‪ ،‬درآمدهای حاصل از آن بیش��تر از‬ ‫درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود‪ .‬اما افزایش‬ ‫درآمدهای ترانزیتی بدون ارتقای زیرس��اخت‌ها ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹از ظرفیت‌های داخل کشور غافل نشویم‬ ‫محمد‌ص��ادق علیپور‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد و مدرس‬ ‫دانش��گاه نیز در این زمینه در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه پ��س از التهاب‌های به وجود آم��ده در بازار ارز و‬ ‫به دنبال آن س��ایر بخش‌های اقتص��اد‪ ،‬مقامات پولی و‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تالش کردند تا با در دس��تور کار قرار دادن‬ ‫برخ��ی اقدام‌ه��ا و برنامه‌ریزی‌ه��ا‪ ،‬سروس��امانی به این‬ ‫وضعیت بدهن��د و از التهاب‌‌ها بکاهند که در این زمینه‬ ‫تاحدی ه��م موفق بوده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬اما به هر حال اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬وضعیت خاص��ی دارد و محدودیت‌های موجود‬ ‫س��بب ش��ده تا متغیر‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم‬ ‫دچار نوسان شده و با رش��دهایی روبه‌رو شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اگر چه دولت و نهادهای ذی‌ربط حمایت‌هایی را از قشر‬ ‫ضعیف و آسیب‌دیده کش��ور در دستور کار قرار داده‌اند‬ ‫تا از تورم موجود و رش��د سطح عمومی قیمت‌ها آسیب‬ ‫کمتری ببینند‪ ،‬اما به هرحال برای مهار تورم به ش��کل‬ ‫ساختاری‪ ،‬نیاز اس��ت که اقدام‌های ساختاری نیز انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این راس��تا باید به ظرفیت‌های‬ ‫داخل کش��ور بیش��تر توج��ه ش��ود و از بخش‌هایی که‬ ‫می‌توانند س��رعت رش��د و توس��عه اقتص��ادی را تندتر‬ ‫کنند‪ ،‬بهره بیش��تری گرفته ش��ود‪ .‬باید تالش ش��ود تا‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی غیرفعال یا آن دس��ته از بنگاه‌هایی‬ ‫که با ظرفیت پایین کار می‌کنند‪ ،‬فعالیت‌ش��ان توس��عه‬ ‫یاب��د و رون��ق بگیرند که این مهم هم به سیاس��ت‌های‬ ‫پولی و اقتصادی دولت برمی‌گردد که با این هدف اتخاذ‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بای��د دولت تالش‬ ‫کن��د تا طرف عرضه در اقتص��اد افزایش یابد و تولید به‬ ‫شکل واقعی محور فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم که این تولید است که می‌تواند وضعیت اقتصاد‬ ‫کش��ور را بهبود‌بخشد و ما را از مش��کالت خارج کند‪.‬‬ ‫علیپور در عین حال به نقدینگی موجود در کشور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬نقدینگی در اقتص��اد ما در حالی رقم‌های‬ ‫بس��یار چشمگیری را نشان می‌دهد که این نقدینگی به‬ ‫جای اینکه وارد فضای س��فته‌بازی و داللی ش��ود‌یا در‬ ‫بخش‌های غیر‌مولد به کار آید‪ ،‬به س��مت تولید هدایت‬ ‫ش��ود و صنایع را احیا کند‪ .‬این فرآیند در نهایت عرضه‬ ‫را در اقتصاد افزایش خواهد داد و این مهم پاس��خگویی‬ ‫مناس��ب به تقاضاه��ا خواهد بود ک��ه نتیجه آن کاهش‬ ‫قیمت‌ها و کم شدن تورم در کشور است‪.‬‬ ‫دژپسند ‪ :‬امیدوارم هفته آینده بازار متشکل ارزی اجرایی شود‬ ‫اقتصادی اس��ت و نظامی نیست و توپ و تانک آن چیز‬ ‫دیگری است‪ .‬دژپسند گفت‪ :‬اکنون محدودیت صادرات‬ ‫نفت و پتروشیمی داریم و هدف ما یکی است و در یک‬ ‫کشتی قرار داریم‪ .‬اگر محقق شود‪ ،‬همه برنده و در غیر‬ ‫این صورت بازنده هس��تیم‪ .‬هم‌فکری و هم‌گامی برای‬ ‫تحقق اهداف نیاز اس��ت‪ ،‬به دنبال رشد‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫و تولید‪ ،‬رفاه و اش��تغال هس��تیم‪ .‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی با تاکید بر اینکه اگر تالش ما به نتیجه نمی‌رسد‪ ،‬باید درنگ‬ ‫کنیم تا موانع رفع می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ما حرفه‌ای هس��تیم و بیش��تر‬ ‫افراد دور این میز در جنگ حضور داش��تند‪ ،‬اگر معبری بس��ته بود‬ ‫معبر دیگری باز‌می‌ش��د‪ .‬اکنون نقطه هدف ما رونق تولید اس��ت‬ ‫یعنی رشد اقتصادی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬افزایش سرمایه‌گذاری و رفاه ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش اداره روابط‌عمومی و تبلیغ��ات بانک دی‪ ،‬رضا‬ ‫س��هم دینی‪ ،‬رئیس هیات‌مدی��ره بان��ک دی‪ ،‬در جریان بازدید‬ ‫از ش��عب تبری��ز و ارومیه ضم��ن قدردانی از عملک��رد مدیران و‬ ‫کارکنان این ‪ ۲‬ش��عبه گفت‪ :‬تعامل مبتنی‌بر احترام با مشتریان‪،‬‬ ‫س��رعت عمل در ارائه خدمات به مش��تریان‪ ،‬شناسایی بازارهای‬ ‫ج��ذاب و با ظرفیت باال در اس��تان ب��رای بازاریابی و جذب منابع‬ ‫ارزان‌قیم��ت و در نهایت عزم راس��خ در پیگیری وصول مطالبات‬ ‫پرونده‌های اعتباری از مهم‌ترین اولویت‌های امروز بانک بوده که‬ ‫ب��ا تحقق آنه��ا اهداف عالیه بانک و انتظ��ارات ذی‌نفعان برآورده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬س��هم دینی با اشاره به رقابت تنگاتنگ بین بانک‌ها‬ ‫برای جذب منابع و ارائه خدمت به مش��تریان خرد و کالن گفت‪:‬‬ ‫ترویج فرهنگ بازاریابی یک مس��ئله حیاتی و ضروری در فضای‬ ‫بو‌کار کنونی جامعه است و انتظار می‌رود کارکنان شعب با‬ ‫کس ‌‬ ‫شناس��ایی دقیق ظرفیت‌های منطقه خود و نیازسنجی دقیق از‬ ‫مش��تریان نسبت به ارائه خدمات و محصوالتی که مزیت رقابتی‬ ‫برای بانک ایجاد می‌کنند تالش مضاعفی داش��ته باش��ند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به نقش نظام بانکی در حمایت از رونق تولید و تامین منابع‬ ‫مالی صنایع و بنگاه‌های کشور گفت‪ :‬با توجه به بانک‌محور بودن‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫می‌شود‪ .‬به گفته دژپسند‪ ،‬درحال‌حاضر از یک طرف با‬ ‫محدودیت تامین سرمایه در گردش روبه‌رو هستیم و از‬ ‫طرفی مشکل نقدینگی وجود دارد‪ .‬نسبت تسهیالت به‬ ‫سپرده برخی بانک‌ها از ‪ ۱۰۰‬درصد عبور کرده و برخی‬ ‫بانک‌ها پایین‌تر است‪.‬‬ ‫وی خط��اب ب��ه تولیدکنندگان گف��ت‪ :‬از خودتان‬ ‫بپرس��ید که چرا در بانکی س��پرده‌گذاری می‌کنید که‬ ‫نسبت تسهیالت به سپرده‌اش ‪ ۲۰‬درصد است‪ .‬دژپسند پیشنهاد‬ ‫ک��رد برای تامین مالی تولیدکنندگان از ظرفیت بورس اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬بانک‌ها متاس��فانه درگی��ر دارایی‌های منجم��د و معوقه‌ها‬ ‫هستند‪ .‬وزیر اقتصاد افزود‪ :‬یکی از راهکارها سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫ش��رکت‌های داخلی است‪ .‬ش��رکت‌های صاحب برند در شهرهای‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬نظام بانکی نقش مهمی در تحقق ش��عار سال دارد‬ ‫و با ارائه تسهیالت هدفمند و متنوع به بخش صنعت می‌تواند به‬ ‫رونق این بخش کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری از ‪ 37‬طرح صنعتی در فارس‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعالم کرد‪ :‬در طول چند سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳۷‬طرح با تس��هیالت ‪ ۲۲‬هزار میلیارد ریال در استان‬ ‫فارس به بهره‌برداری رس��یده و ‪ ۱۲‬طرح دیگر نیز با تس��هیالتی‬ ‫افزون‌بر ‪ ۵۹‬هزار میلیارد ریال در دست اجراست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حسین‬ ‫مه��ری‪ ،‬رئیس هیات‌مدی��ره و مدیرعامل که ب��ه همراه اعضای‬ ‫هیات‌مدیره و جمعی از مدیران این بانک به اس��تان فارس س��فر‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬ضمن بازدید از صنایع اس��تان در جمع کارکنان این‬ ‫بانک حضور یافته و با ابراز رضایت از عملکرد ش��عب این اس��تان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بسیاری از شاخص‌های عملکردی بانک‪ ،‬پیشرفت‬ ‫چش��مگیری داش��ته‌ایم و انتظار می‌رو ‌د امسال که از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب به عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده در راستای‬ ‫اهداف اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسالمی موثر و کارآمدتر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫علی قنبری‬ ‫بهمن آرمان‬ ‫محمد‌صادق علیپور‬ ‫بزرگ عراق و دیگر کش��ورهای همس��ایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫پوشاک و مواد غذایی تاسیس کنند تا مشکالت زیاد این بخش حل‬ ‫شود‪ .‬در این زمینه شرکت سرمایه‌گذاری و سازمان سرمایه‌گذاری‬ ‫آمادگ��ی دارد و حت��ی با وزیر اقتصاد عراق نیز در این باره صحبت‬ ‫کرده‌ام‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برای مثال‪ ،‬یک پاالیش��گاهی در کرواسی در حال‬ ‫تعطیلی اس��ت ش��رکت‌های داخلی آن را بخرن��د و زنجیره تولید‬ ‫خودمان را دنبال کنند‪ .‬خوشبختانه شرکت سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫وزارت اقتصاد می‌تواند عامل صندوق توس��عه ملی ما در خارج از‬ ‫کش��ور باش��د و مجوز این موضوع را دریاف��ت کرده‌ایم‪ .‬وزیر امور‬ ‫ی افزود‪ :‬امیدواریم هفته آینده بازار متشکل ارزی‬ ‫اقتصادی و دارای ‌‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنعت و معدن تصریح کرد‪ :‬برای ش��تاب‬ ‫در فرآیندها به دنبال افزایش اختیارات ش��عب و سرپرس��تی‌ها‬ ‫هستیم تا با اصالح روش‌ها مسیر را برای خدمت‌دهی مطلوب‌تر‬ ‫به مشتریان هموار سازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی سامانه «نهاب» در بانک ایران‌زمین‬ ‫نهاب‪ ،‬س��امانه‌ای یکپارچه حاوی اطالعات هویتی مش��تریان‬ ‫اس��ت که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد‌(کد شهاب)‬ ‫برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین‪ ،‬این بانک جزو نخس��تین‬ ‫بانک‌هایی است که با راه‌اندازی سامانه شهاب اقدام به اختصاص‬ ‫کد ‪ ۱۶‬رقمی احراز هویت به مشتریان خود کرده است‪.‬‬ ‫ش��هاب یا شناس��ه هویت الکترونیک بانکی‪ ،‬شناس��ه منحصر‬ ‫به فردی اس��ت که برای شناسایی مش��تریان بانکی به هریک از‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫از اه��داف کالن ای��ن پ��روژه فراهم کردن بس��تری امن برای‬ ‫انتقال امن اطالعات هویتی و بانکی مشتریان نظام بانکی به مرکز‬ ‫ریشه گواهی بانکی برای صدور توکن‌های «نماد» بوده و به‌عنوان‬ ‫پروفایل مشتریان بانکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایمان اسالمیان‬ ‫کارشناس و تحلیلگر بانکی‬ ‫بر اس��اس اخبار منتشرشده در زمینه فرآیند‬ ‫ادغ��ام بانک‌های نظامی در بانک س��په‪ ،‬به‌نظر‬ ‫می‌رس��د این ابرپروژه در حال پیگیری جدی از‬ ‫سوی حکمرانی اقتصادی و متولیان اجرایی بوده‬ ‫و بای��د منتظر اجرای مراحل مختلف این فرآیند‬ ‫باشیم‪ .‬این در حالی است که بزرگی ابعاد ادغام‪،‬‬ ‫نبود پیش��ینه عملیاتی مش��ابه و تعدد نهادهای‬ ‫تصمیم‌گی��ر در این زمینه‪ ،‬موجب ش��ده بود تا‬ ‫نگرانی‌هایی درب��اره امکان‌ناپذیری ادغام و آغاز‬ ‫نش��دن فاز عملیاتی آن مطرح ش��ود‪ .‬حاال که به‬ ‫نظر می‌رسد این ابرپروژه بر موج اجرا سوار شده‬ ‫و در حال عملیاتی ش��دن اس��ت‪ ،‬باید به دالیل‬ ‫مختلفی بپذیریم که چرا این ادغام رویدادی مهم‬ ‫در تاریخ حکمرانی اقتصادی کشور است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ابرپ�روژه‌ای ب�ا مش�ارکت نهاده�ای‬ ‫مختل�ف حکمرانی‪ :‬بی‌تردید یکی از معضالت‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و اجرایی در ایران و بسیاری از‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه‪ ،‬همگرایی نداشتن‬ ‫نهادهای مختلف حکمرانی در مرحله اجراس��ت‪.‬‬ ‫از همین رو‪ ،‬یک��ی از بزرگ‌ترین معضالت نظام‬ ‫اداری ای��ران فاصله بس��یار زی��اد برنامه‌ریزی و‬ ‫مدیریت اجرایی برنامه‌ها به‌ویژه سیاس��ت‌های‬ ‫بین‌بخش��ی است‪ .‬یکی از اتفاق‌های میمونی که‬ ‫ادغام ج��اری را از بس��یاری از برنامه‌های کالن‬ ‫کشور متمایز می‌س��ازد‪ ،‬فرآیند سیاست‌گذاری‬ ‫و مدیری��ت اجرای��ی آن ب��ا مش��ارکت و اجماع‬ ‫نهادهای مختلف حکمرانی اعم از بانک مرکزی‪،‬‬ ‫س��تاد مشترک نیروهای مس��لح‪ ،‬قوای نظامی و‬ ‫سایر نهاد‌ها است‪ .‬این اجماع و همگرایی موجب‬ ‫می‌شود تا از این پروژه به عنوان یک نمونه موفق‬ ‫عملیات��ی‪ ،‬برای س��ایر زمینه‌ه��ا و اولویت‌های‬ ‫محوری کش��ور اس��تفاده ش��ود و تجربه مثبت‬ ‫ادغ��ام برای س��ایر رویه‌ه��ا و فرآیندها نیز مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ترمی�م خلأ قانون�ی و عملیات�ی‬ ‫ساماندهی بانک‌ها‪ :‬در کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫و در ح��ال توس��عه‪ ،‬ادغ��ام بانک‌ه��ا یک��ی از‬ ‫سیاس��ت‌های متداولی است که به دالیل ملی و‬ ‫س��ازمانی انجام می‌شود‪ .‬در بعد بنگاهی دالیلی‬ ‫مانن��د ایجاد صرفه‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬عملیاتی‪،‬‬ ‫مدیریت ریسک و همچنین ارتقای قدرت تامین‬ ‫مالی مدنظر بوده و در بعد ملی نیز تقویت نظارت‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬مدیریت خلق پول از سوی بانک‌ها‬ ‫و افزایش انضباط بازار پولی قابل اشاره است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬همگرای�ی سیاس�ت‌های حکمرانی‬ ‫اقتصادی‪ :‬یکی از اتفاق‌های مبارکی که در این‬ ‫برهه زمانی در نظام اقتصادی کش��ور به چش��م‬ ‫می‌خورد‪ ،‬همگرا بودن سیاس��ت‌های ابالغی در‬ ‫ثبات‌بخش��ی به نظام پولی کشور است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در فروردی��ن امس��ال ش��یوه‌‌نامه انجام‬ ‫عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال دریافت‬ ‫وثیقه از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬به تصویب شورای‬ ‫پول و اعتبار رس��ید‪ .‬عملیات بازار باز در بسیاری‬ ‫از کش��ورها منجر به تثبیت ش��اخص‌های کالن‬ ‫اقتص��ادی از جمله تورم ش��ده و موجب تحرک‬ ‫ب��ه بخش واقع��ی اقتصاد بدون تاثی��ر منفی بر‬ ‫خانوارها شده است‪ .‬اما بررسی‌ها نشان داده است‬ ‫ک��ه عملیات بازار باز در کش��ورهای دارای نظام‬ ‫اداری نامتوازن و بانک‌های متعدد و دارای اضافه‬ ‫برداش��ت‪ ،‬منجر به تضییع منابع بانک مرکزی و‬ ‫حتی تاثیر معکوس بر نقدینگی شده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬همزمانی سیاست‌هایی مانند عملیات بازار باز‬ ‫و س��اماندهی بانک‌های کوچک‌تر در بانک‌های‬ ‫ب��زرگ را می‌توان نش��انه‌ای از همگرایی مثبت‬ ‫سیاست‌های حکمرانی اقتصادی کشور دانست‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تقویت نقش مقررات‌گذاری و نظارت‬ ‫بان�ک مرکزی‪ :‬یکی از مطالبات قدیمی و موثر‬ ‫فعاالن و کارشناسان اقتصاد ایفای نقش محوری‬ ‫و موث��ر بانک مرکزی در تعادل‌بخش��ی به نظام‬ ‫اقتصادی کش��ور بوده و یکی از ریش��ه‌های بروز‬ ‫بی‌توازن��ی در ش��اخص‌های اقتص��ادی در خأل‬ ‫سکاندار‌محوری اقتصاد بوده است‪.‬‬ ‫انج��ام پ��روژه ابرادغ��ام بانک‌ه��ای نظامی با‬ ‫راهب��ری بان��ک مرکزی ضم��ن تضمین در نظر‬ ‫داش��تن ملاحظات مالی و اجرای��ی‪ ،‬این نوید را‬ ‫می‌ده��د که بانک مرکزی مقتدر و مس��تقل در‬ ‫کنار سیاست‌های پولی بهینه و اجماع حاکمیتی‬ ‫بتوان��د دوباره تعادل را به نظام اقتصادی کش��ور‬ ‫بازگردانده شود و سایر اصالحات زیربنایی نظام‬ ‫بانکی را به مقصد برساند‪.‬‬ ‫با توجه به مباح��ث پیش‌گفته می‌توان ادغام‬ ‫اخی��ر بانک‌های نظامی را گامی بلند برای ایجاد‬ ‫اندوخته دانشی حقوقی‪ ،‬نظری و عملی در ادغام‬ ‫بانک‌ها دانس��ت تا بتوان نس��بت به تس��هیل و‬ ‫مدیریت عوارض احتمالی ادغام‌های آ‌ینده مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارشناسان برای کاهش تورم چه نسخه‌ای می‌پیچند؟‬ ‫رویداد مهم‬ ‫ادغام بانک‌ها‬
‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از ‪ ۲۳‬دوره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی گزارش می‌دهد‬ ‫خبر‬ ‫دو انتصاب جدید در شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی ایران‬ ‫نمایشی درخشان برای ربع قرن‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫روز گذشته شاهد اتفاقات مهمی بوده است‪.‬‬ ‫در اح��کام جداگانه‌ای‪ ،‬عب��اس برهانی به‌عنوان‬ ‫سرپرس��ت مدیریت منابع انس��انی و پش��تیبانی‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و مرتضی دیالن به‌عنوان سرپرست‬ ‫مدیریت امور بازاریابی و امور مشارکت‌ها منصوب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬در حکم سرپرس��ت‬ ‫جدید مدیریت منابع انس��انی و پشتیبانی شرکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه‌ها تاکید ش��ده که ب��ا رعایت‬ ‫ضوابط و مقررات در راستای تحقق اهداف شرکت‬ ‫و انجام درس��ت امور منابع انس��انی و پش��تیبانی‬ ‫اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در حکم سرپرس��ت جدید مدیریت‬ ‫امور بازاریابی و امور مش��ارکت‌ها‪ ،‬توسعه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬ایج��اد ارتباط��ات موثر ب��ا مجامع‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬اتحادیه‌ه��ا‪ ،‬دفات��ر و س��ایت‌های‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬شناس��ایی بازارهای هدف و حضور‬ ‫موثر در س��مینارهای جهانی نمایشگاهی از جمله‬ ‫انتظارات مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی جمهوری اس�لامی ایران عنوان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت که س��ایت ته��ران در روزهای‬ ‫آین��ده ب��رای برگزاری س��ومین دوره از سلس��له‬ ‫جش��ن‌های روز جهان��ی نمایش��گاه‌ها آم��اده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫برپایی هفدهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی گل و گیاه تهران‬ ‫هفدهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی گل و گیاه‬ ‫ب��ا حض��ور ش��هردار ته��ران‪ ،‬معاونان ش��هردار‬ ‫تهران و س��فیران کش��ورهای گوناگون در محل‬ ‫بوس��تان گفت‌وگ��وی ته��ران کار خ��ود را آغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در آیین گش��ایش این‬ ‫نمایش��گاه علی‌محم��د مخت��اری‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫س��ازمان بوستان‌ها و فضای س��بز شهر تهران با‬ ‫تاکید بر لزوم حمایت از صنعت گل و گیاه گفت‪:‬‬ ‫ساالنه حجم صادرات گل و گیاه در کشور معادل‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع باید از صنعت گل و گیاه حمایت‬ ‫کنی��م و همزم��ان روی صنعت بس��ته‌بندی آن‬ ‫اقدام‌های موثری را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هفدهمین دوره نمایش��گاه گل و‬ ‫گیاه با ش��رکت ‪ ۲۹۰‬تولید کننده داخلی و ‪۱۷‬‬ ‫شرکت تولیدکننده خارجی از کشورهای آلمان‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هلند و‪ ...‬از ام��روز کار خود را‬ ‫آغاز خواهد کرد و تا ‪ 13‬اردیبهش��ت از س��اعت‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬پذی��رای عالقه‌مندان به صنعت گل و‬ ‫گیاه خواهد بود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در ‪۴‬س��الن اصلی به مساحت‬ ‫‪ ۷۵۰‬مترمرب��ع اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بس��یاری از محصوالتی که در این نمایشگاه‬ ‫عرضه‌ش��ده قاب��ل رقابت با نمونه‌ه��ای خارجی‬ ‫ب��وده و امکان تولید صنعتی آنها میس��ر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدون تردید بخش عمده‌ای از اش��تغال کشور‬ ‫از همی��ن صنعت تامین ش��ده و در حال حاضر‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۵‬هزار تولیدکننده داخلی در س��طح‬ ‫کشور در حوزه صنعت گل و گیاه داریم بنابراین‬ ‫لزوم حمایت از آن بیش از پیش باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بوس��تان‌ها و فضای سبز‬ ‫ش��هر ته��ران در بخش دیگ��ری از صحبت‌های‬ ‫خود با اش��اره به وجود تن��وع گونه‌های گیاهی‬ ‫در کش��ورمان و برخورداری از نعمت چهار فصل‬ ‫گفت‪ :‬کمتر کش��وری در جهان وجود دارد که از‬ ‫نعمت وجود چهار فصل برخوردار باشد از این‌رو‪،‬‬ ‫ایران اس�لامی با داش��تن این نعمت‪ ،‬گونه‌های‬ ‫متنوع گیاهی را دارد که می‌تواند عرصه رقابت و‬ ‫ایجاد اشتغال و توسعه صنعت گل و گیاه را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در ایام برگزاری نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی گل و گی��اه در تهران کاروانی از گل‬ ‫و گیاه در س��طح ش��هر تردد خواهند داش��ت تا‬ ‫ش��هروندان تهرانی از زیبایی‌ه��ای گل در فصل‬ ‫بهار بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ای��ران به‌عنوان دومی��ن تولیدکننده نف��ت در بین‬ ‫کش��ورهای عضو اوپک‪ ،‬با در اختیار داشتن ‪ ١١‬درصد‬ ‫از کل ذخای��ر نف��ت جه��ان و ‪ ١٨‬درص��د ذخایر گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬هر س��ال میزبان نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی است که از نظر گستردگی‬ ‫و تع��داد ش��رکت‌کنندگان در زمره پ��ر اهمیت‌ترین‬ ‫نمایش��گاه‌های تخصصی در ح��وزه صنعت نفت و گاز‬ ‫جهان به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫ته��ران از لح��اظ وس��عت و تعداد ش��رکت‌کنندگان‪،‬‬ ‫نخستین نمایش��گاه در س��طح خاورمیانه و پنجمین‬ ‫نمایش��گاه در سطح جهان به‌شمار می‌آید‪ .‬این رویداد‬ ‫به‌عنوان بزرگ‌ترین رخداد صنعتی و تجاری در کشور‬ ‫س��االنه با حضور تعداد زیادی از ش��رکت‌های توانمند‬ ‫داخل��ی و خارجی در زمینه صنعت نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی برپا می‌‌ش��ود‪ ،‬فرصت بس��یار مغتنمی‬ ‫اس��ت تا ش��رکت‌های فعال در این صنعت دستاوردها‬ ‫و محصوالت خود را در معرض دید دس��ت‌اندرکاران و‬ ‫متخصص��ان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن‬ ‫روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت‪،‬‬ ‫فعالیت‌ها و نوآوری‌های آینده خود را هدایت کنند‪.‬‬ ‫نگاه��ی انداخت��ه به فراز و نش��یب‌های این‬ ‫رویداد نفتی که در ‪ ۲۳‬دوره‪ ،‬مس��یر متفاوتی داشت و‬ ‫امروز مسیر جدیدی را طی می‌کند‪ .‬به بهانه برگزاری‬ ‫تو‌چهارم س��ابقه و تاریخچ��ه برگ��زاری‬ ‫دوره بیس�� ‌‬ ‫قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد نمایشگاهی کشور را‬ ‫بررسی می‌کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹بیست‌وسومین دوره‬ ‫بیستمین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی با‬ ‫شعار تقویت‬ ‫ساخت داخل با‬ ‫اتکا بر اصول‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫و با حضور‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬شرکت‬ ‫از ایران و ‪۲۹‬‬ ‫کشور برگزار شد‬ ‫بیست‌وس��ومین نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز‬ ‫و پاالی��ش و پتروش��یمی س��ال ‪ ۹۷‬در مح��ل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫سیدحس��ن روحانی س��ال گذش��ته از نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی نفت‪ ،‬گاز و پاالیش و پتروش��یمی بازدید‬ ‫و در حاشیه آن س��خنرانی کرد‪ .‬براساس گزارش‌های‬ ‫ثب��ت ش��ده‪ ۱۰۱۶ ،‬غرفه داخل��ی ب��ه نمایندگی از‬ ‫ش��رکت‌های داخلی و ‪ ۸۱۱‬غرفه به نمایندگی از ‪۳۷‬‬ ‫کش��ور جهان محصوالت و دس��تاوردهای خود را در‬ ‫معرض نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۲‬کش��ور از جمله چین‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش و کره جنوبی‬ ‫اقدام به برقراری پاویون در این دوره از نمایشگاه نفت‪،‬‬ ‫گاز و پاالیش و پتروشیمی کرد ‌ه بودند‪.‬‬ ‫تو‌دومین دوره‬ ‫‹ ‹بیس ‌‬ ‫بیس��ت‌ودومین نمایش��گاه بین‌المللی نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی با حضور علی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بی��ژن زنگنه وزی��ر نفت‪،‬‬ ‫شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سفیران‬ ‫کشورهای خارجی‪ ،‬مدیران صنعت نفت و نمایندگان‬ ‫ش��رکت‪‎‬های بین‌المللی در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی تهران ب��ا حضور بیش از ‪۴‬هزار ش��رکت‬ ‫داخل��ی و خارج��ی در فضایی به وس��عت حدود ‪٨٠‬‬ ‫هزار مترمربع در اردیبهش��ت ‪ ۹۶‬برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬ه��زار و ‪ ١۶‬غرفه داخلی ب��ه نمایندگی از‬ ‫حدود ‪ ٢‬هزار و ‪ ۵٠٠‬ش��رکت و ‪ ٨١١‬غرفه خارجی به‬ ‫نمایندگی از حدود هزار و ‪ ۵٠٠‬ش��رکت از ‪ ٣٧‬کشور‬ ‫جهان حضور داشتند‪.‬‬ ‫کش��ورهای چین‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪ ،‬ک��ره جنوبی و‬ ‫استرالیا در قالب پاویون در نمایشگاه شرکت داشتند‪.‬‬ ‫نماین��دگان گ��روه مپنا از س��تاد نف��ت و گاز مپنا‪،‬‬ ‫مش��اوران انرژی تهران‪ ،‬حفاری مپنا‪ ،‬بخش بازرگانی‪،‬‬ ‫معاونت فروش‪ ،‬توس��عه یک‪ ،‬بویلر‪ ،‬ت��وگا‪ ،‬مکو‪ ،‬البرز‬ ‫توربی��ن‪ ،‬پرتو و مدیریت ارتباطات و بازار در این دوره‬ ‫از نمایش��گاه حضور دارند و برای توس��عه فعالیت‌های‬ ‫خود و همچنین گس��ترش رواب��ط خود در این زمینه‬ ‫با ش��رکت‌های فعال این حوزه نشست‌هایی را برگزار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیست‌ویکمین دوره‬ ‫بیس��ت‌ویکمین نمایش��گاه بین‌المللی نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی در س��ال ‪ ۹۵‬و در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بدون حضور وزیر نفت‬ ‫و با حضور رکن‌الدین جوادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫نفت ایران و بیش از ‪ ۱۹۰۰‬ش��رکت برگزار شد‪ .‬برنامه‬ ‫گش��ایش این دوره از نمایش��گاه برخ�لاف دوره‌های‬ ‫گذش��ته بدون آیین رسمی و سخنرانی برگزار شد که‬ ‫دلیل آن همزمانی با مبعث پیامبر اکرم(ص) و حضور‬ ‫مدیران ارشد نظام در محضر رهبر معظم انقالب بود‪.‬‬ ‫رویداد س��ال ‪ ۹۵‬نخستین نمایش��گاه صنعت نفت‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬فنالند‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬کره جنوب��ی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫ویتن��ام‪ ،‬هلن��د و هندوس��تان در این روی��داد حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹چهاردهمین دوره‬ ‫چهاردهمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی با حضور ‪ ۱۲۸۵‬ش��رکت‌کننده‬ ‫داخل��ی و خارجی از ‪ ۳۰‬کش��ور در س��ال ‪ ۸۸‬برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬این نمایشگاه با حضور پرویز داوودی معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری وقت و غالمحس��ین نوذری وزیر نفت‬ ‫وقت گشایش یافت‪.‬‬ ‫شرکت‌های خارجی حاضر در چهاردهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی کشورهای اتریش‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اسکاتلند‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ایرلند‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬کانادا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫هندوستان‪ ،‬رومانی و مجارستان بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیزدهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی تهران از‬ ‫لحاظ وس��عت و تعداد ش��رکت‌کنندگان‪ ،‬نخستین نمایشگاه در سطح‬ ‫خاورمیانه و پنجمین نمایشگاه در سطح جهان به‌شمار می‌آید‬ ‫ای��ران پس از برج��ام بود که با حضور ‪ ۶۳۴‬ش��رک ‌‬ ‫ت‬ ‫خارجی و بازگشت برخی شرکت‌های بین‌المللی معتبر‬ ‫به این نمایشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫این روی��داد در فضایی افزون بر ‪ ۸۰‬هزار مترمربعی‬ ‫و با حضور ‪ ۹۹۶‬شرکت داخلی‪ ۶۳۴ ،‬شرکت خارجی‬ ‫و ‪ ۱۵۷‬نمایندگی ش��رکت‌های خارجی برگزار شد‪ .‬در‬ ‫مجموع ‪ ۷۹۱‬ش��رکت ارزی در این نمایشگاه جانمایی‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬که این تعداد نس��بت به بیستمین دوره‬ ‫ای��ن رویداد نفتی ‪ ۲۴۵‬غرفه افزایش داش��ت‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۳۵‬کشور خارجی در این نمایشگاه شرکت کردند که‬ ‫از این میان آنها‪ ،‬کشورهای چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اتریش و فنالند پاویون‬ ‫تخصصی داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیستمین دوره‬ ‫بیس��تمین نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی با شعار تقویت س��اخت داخل با اتکا بر‬ ‫اص��ول اقتصاد مقاومتی و با حضور ‪ ۱۸۰۰‬ش��رکت از‬ ‫ایران و ‪ ۲۹‬کش��ور برگزار ش��د‪ .‬در دوره بیس��تم این‬ ‫روی��داد نفتی‪ ،‬بیش از هزار و ‪ ٢٠٠‬ش��رکت داخلی و‬ ‫‪ ٦٠٠‬شرکت خارجی از ‪ ٢٩‬کشور در فضایی به‌وسعت‬ ‫‪ ٥٠‬هزار مترمربع‪ ،‬دس��تاوردهای خود را عرضه کردند‬ ‫و ش��رکت‌هایی از کشورهای فرانسه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬موناکو‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و روسیه در نمایشگاه بیستم صنعت‬ ‫نفت دستاوردها و توانمندی‌های خود را عرضه کردند‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانسه در این دوره از برگزاری نمایشگاه‬ ‫نفت در گزارش��ی درباره این نمایشگاه نوشت‪ :‬انتظار‬ ‫م��ی‌رود ایران در ت�لاش برای جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی در پروژه‌های نفتی خ��ود و چانه‌زنی درباره‬ ‫قراردادهای احتمالی‪ ،‬پروژه‌های بزرگ نفت و گاز خود‬ ‫را در نمایشگاه نفت تهران تشریح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوزدهمین دوره‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫‪١۶‬اردیبهش��ت ‪ ۹۳‬با حضور وزیر نفت‪ ،‬سفیران چند‬ ‫کشور خارجی‪ ،‬برخی نمایندگان مجلس و سازندگان‬ ‫داخل��ی با حضور ‪ ٨٠٠‬ش��رکت خارجی برگزار ش��د‪.‬‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫جزو ‪ 5‬نمایش��گاه نفتی معتب��ر و بزرگ جهان بود که‬ ‫بی��ش از ‪ ٤٠‬رس��انه بین‌المللی پوش��ش خبری آن را‬ ‫برعهده داشتند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ١٢٠٠‬شرکت داخلی و ‪ ۳۳‬کشور در عرصه‬ ‫ان��رژی‪ ،‬از جمله اس��ترالیا‪ ،‬الجزایر‪ ،‬اتری��ش‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬عراق‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬کره ش��مالی‪ ،‬مالزی‪ ،‬لهستان‪ ،‬رومانی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬تایلند و انگلی��س در نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫تهران حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹هجدهمین دوره‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی از ‪ ۲۹‬فروردین تا یکم اردیبهشت سال‬ ‫‪ ۹۲‬در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با‬ ‫حضور شرکت‌ها‪ ،‬سازمان‌ها‪ ،‬موسسه‌ها‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و س��ازندگان داخلی و خارجی تجهیزات صنعت نفت‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در حاشیه این نمایشگاه نیز همایش‌های‬ ‫فن��ی و تخصص��ی ب��ا مش��ارکت گس��ترده مدیران‪،‬‬ ‫کارشناس��ان ومتخصصان بخش خصوص��ی فعال در‬ ‫صنعت نفت کشور را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هفدهمین دوره‬ ‫هفدهمین نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول‬ ‫وقت رئیس جمهوری‪ ،‬رس��تم قاسمی وزیر وقت نفت‪،‬‬ ‫برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و اعضای‬ ‫کمیس��یون انرژی‪ ،‬س��فیران و نمایندگان کشورهای‬ ‫خارجی‪ ،‬معاونان وزیر نفت و مدیران ارشد شرکت‌های‬ ‫تابع و کارشناسان و شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫نخس��تین روز برگ��زاری هفدهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی صنعت نفت به‌نام تولید ملی و شکس��ت‬ ‫تحریم‌ه��ا‪ ،‬توس��عه صنع��ت‪ ،‬دومی��ن روز به‌عن��وان‬ ‫خودکفایی و خودباوری در صنعت نفت ایران (صادرات‬ ‫دانش فنی و ساخت داخل)‪ ،‬روز سوم به‌عنوان امنیت‬ ‫انرژی‪‌-‬امنیت اقتصادی و روز چهارم نیز به‌عنوان تولید‬ ‫و صادرات فرآورده‌های نفتی نام‌گذاری شده بود‪.‬‬ ‫در هفدهمی��ن دوره نمایش��گاه نف��ت‪ ،‬همایش‌ها و‬ ‫سمینارهای جانبی با موضوع‌های روزآمد این صنعت‬ ‫و موضوع‌های مربوط به دانش‌بنیان برگزار شد‪۱۲۵۵ .‬‬ ‫ش��رکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه محصوالت‬ ‫خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹شانزدهمین دوره‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی‪ ،‬فروردین س��ال ‪ 90‬ب��ا حضور ‪۱۵۵۰‬‬ ‫ش��رکت داخل��ی و خارج��ی از ‪ ۴۰‬کش��ور در محل‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار ش��د و مش��ارکت‬ ‫کش��ورهای خارجی ‪ ۲۰‬درصد و تعداد ش��رکت‌های‬ ‫خارجی در مقایس��ه با سال قبل از آن ‪ ۳۵‬درصد رشد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬همزمان با جش��ن ‪50‬سالگی اوپک و‬ ‫حضور دبی��ر کل اوپک در تهران‪ ،‬ش��انزدهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫تهران رک��ورد ت��ازه‌ای در تع��داد ش��رکت‌کنندگان‬ ‫نمایشگاه ثبت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پانزدهمین دوره‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ۸۹‬با حضور ‪ ۴۳۵‬شرکت خارجی‬ ‫و ‪ ۹۳۹‬ش��رکت داخلی نمایش��گاه نفت ‪ ۱۵‬ساله شد‪.‬‬ ‫مشارکت فعال صادرکنندگان‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬سازندگان‬ ‫و مهندسان مشاور داخلی در این رویداد بین‌المللی در‬ ‫فضایی حدود ‪ ۷۳‬هزار مترمربعی رقم خورد‪.‬‬ ‫کش��ورهای اتریش‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عرب��ی‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬برزیل بلژیک‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬چک‪ ،‬چین‪ ،‬دانمارک‪ ،‬روس��یه‪ ،‬رومانی‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬عربس��تان سعودی‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫به سال ‪ ۱۳۸۷‬می‌رسیم‪ .‬اواسط اسفند سیزدهمین‬ ‫نمایشگاه نفت تهران با حضور و مشارکت بیش از ‪۵۵۰‬‬ ‫شرکت خارجی و ‪ ۸۶۰‬شرکت داخلی برگزار شد‪.‬‬ ‫مراک��ز پژوهش��ی و آموزش��ی‪ ،‬مدی��ران بازرگانی‪،‬‬ ‫مهندس��ان فن��ی‪ ،‬مهندس��ان مش��اور‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف س��وخت‪ ،‬ش��رکت‌های فناوری‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان‪ ،‬تولید‌کنن��دگان و‬ ‫صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی‪ ،‬سازندگان تجهیزات‬ ‫و قطعات مربوط به صنعت نفت‪ ،‬پیمانکاران عمومی و‬ ‫خصوصی و همچنین پیمانکاران ساختمان و نصب از‬ ‫جمله مخاطبان و مشارکت‌کنندگان این دوره بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره‌های اول تا دوازدهم‬ ‫ س��ال ‪ ۸۶‬همزمان با جشن ‪ 100‬سالگی نفت در‬‫ایران‪ ،‬دوازدهمین دوره نمایشگاه نفت با حضور بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۱۴‬شرکت داخلی و خارجی از ‪ ۳۶‬کشور برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ در یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت در‬‫اردیبهش��ت ‪ ۴۹۱ ،۸۵‬شرکت خارجی و ‪ ۷۶۰‬شرکت‬ ‫داخلی حضور داشتند‪.‬‬ ‫ نمایشگاه دهم در اردیبهشت ‪ ۸۴‬با حضور ‪۱۲۱۲‬‬‫شرکت داخلی و خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫ س��ال ‪ ۸۳‬ش��اهد برگزاری دوره نه��م بودیم‪ .‬در‬‫ت از ‪ ۳۴‬کشور حضور‬ ‫این س��ال بیش از ‪ ۱۱۸۴‬شرک ‌‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ هش��تمین دوره نمایش��گاه نف��ت تع��داد‬‫ش��رکت‌کنندگان به ‪ ۸۰۰‬ش��رکت داخلی و خارجی‬ ‫افزایش یافت و با حضور ش��رکت‌هایی از ‪ ۲۱‬کشور در‬ ‫سال ‪ ۸۲‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ هفتمین نمایش��گاه نفت با حض��ور بیش از ‪۷۰۰‬‬‫شرکت‌کننده در سال ‪ ۸۱‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ شش��مین دوره نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت‬‫در اردیبهش��ت س��ال ‪ ۸۰‬ب��ا حض��ور بی��ش از ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت‌کننده ش��امل ‪ ۲۰۸‬ش��رکت خارجی و ‪۲۹۵‬‬ ‫شرکت داخلی‪ ،‬ششمین نمایشگاه نفت برگزار شد‪.‬‬ ‫ پنجمی��ن دوره نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت در‬‫اردیبهشت س��ال ‪ ۷۹‬با حضور ‪ ۱۳۴‬شرکت داخلی و‬ ‫‪ ۱۶۶‬شرکت خارجی از ‪ ۱۵‬کشور در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ در نمایشگاه چهارم نفت تهران در سال ‪ ۷۸‬تعداد‬‫ش��رکت‌کنندگان خارجی از ش��رکت‌کنندگان داخلی‬ ‫پیش��ی‌گرفت‪ .‬نمایش��گاه چهارم با حضور ‪ ۹۳‬شرکت‬ ‫داخلی و ‪ ۱۴۵‬شرکت خارجی از ‪ ۱۵‬کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫ نمایشگاه سوم در سال ‪ ۷۷‬با حضور ‪ ۲۵۷‬شرکت‬‫داخلی و خارجی در روزهای ‪ 3‬تا ‪ 6‬اردیبهشت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ دومی��ن دوره از نمایش��گاه بین‌المللی نفت تهران‬‫در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۷۶‬با حضور ‪ ۱۵۰‬ش��رکت داخلی‬ ‫و خارج��ی در تهران برگزار ش��د‪ .‬از این دوره به بعد‪،‬‬ ‫تمامی نمایش��گاه‌های نفت تهران به جز چند دوره در‬ ‫اردیبهشت برگزار شد‪.‬‬ ‫ نخستین دوره از نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران‬‫با عنوان«نمایشگاه بین‌المللی نفت و تولیدات وابسته»‬ ‫با حضور ‪ ۱۱۰‬شرکت داخلی و خارجی در روزهای ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬اسفند ‪ ۱۳۷۴‬برگزار شد تا فصل تازه‌ای را برای‬ ‫اقتصاد کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاهی با محوریت نفت که مهم‌ترین‬ ‫منبع ارزی کش��ور به‌ش��مار می‌آمد و در طول دوران‬ ‫دف��اع مق��دس دچار چالش‌ه��ای فراوانی ش��ده بود‪،‬‬ ‫نش��انه‌ای از تمای��ل دولت وقت برای بازگش��ت ثبات‬ ‫به صنع��ت نفت به‌عن��وان تکیه‌گاه اقتصادی کش��ور‬ ‫و تالش برای رش��د و توس��عه همه جانبه این صنعت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داد‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی در بازدید‬ ‫از نمایش��گاه بین‌المللی تهران به اهمیت و جایگاه نمایش��گاه‌ها در توس��عه صادرات‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ساختن نمایشگاه یک موضوع است و مدیریت صنعت نمایشگاهی‬ ‫موضوع دیگری اس��ت و ش��اید اگ��ر از تجربه‌های نمایش��گاه بین‌الملل��ی تهران در‬ ‫نمایش��گاه شهرآفتاب استفاده می‌ش��د‪ ،‬بهره‌برداری بهتری از این نمایشگاه را شاهد‬ ‫اختصاص ‪ ۵۰‬هکتار زمین به نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫بودی��م و فکر می‌کنم ش��هردار تهران از همکاری مش��ترک در این حوزه اس��تقبال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش‌نیوز‪ ،‬این نماینده مجلس بر اصالح شبکه حمل‌ونقل نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی تهران تاکید و اظهارکرد‪ :‬اتصال خط مترو به نمایش��گاه بین‌المللی تهران‬ ‫ضرورتی است که باید هرچه زودتر محقق شود تا بتوانیم تعداد برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی را از یک نوبت در سال به چند نوبت افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین از اختصاص ‪ ۵۰‬هکتار زمین به نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این زمین در مرکز تجارت بین‌الملل در منطقه ویژه فرودگاه امام واقع شده‬ ‫و‌کم‌ک��م درآمدهای نمایش��گاه بین‌المللی را به‌جای آنکه ب��ه خزانه ببریم باید برای‬ ‫ساخت نمایشگاه‌های جدید استفاده شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شناسایی نیاز ‪ 3‬بازار مهم صادراتی فوالد‬ ‫پنجمین کنفرانس بین‌المللی «استیل پرایس» با موضوع‬ ‫صنعت فوالد و مواد اولیه‪ ،‬ایس��تادگی‪ ،‬توسعه صادرات روز‬ ‫گذش��ته در هتل اس��تقالل تهران با حضور ش��رکت‌های‬ ‫توس��عه آه��ن و فوالد گل‌گهر‪ ،‬ذوب آه��ن اصفهان‪ ،‬زرین‬ ‫صنعت چاف‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬گس��ترش فناوری‬ ‫خوارزمی‪ ،‬ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو‪ ،‬ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل‌گهر و س��ازمان نوس��ازی و توس��عه‬ ‫معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) برگزار شد‪.‬‬ ‫در حاش��یه این کنفرانس از تفاهمنامه‌ای میان شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان و ش��رکت نفت و گاز سرو رونمایی شد‪.‬‬ ‫همچنین از بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران به عنوان مرد فوالد سال قدردانی شد‪.‬‬ ‫ذوب آه��ن اصفه��ان به توانمندی کام��ل در زمینه تولید‬ ‫ری��ل از نورد تا تولید رس��یده اس��ت‪ .‬محس��نی در ادامه‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬هم‌اکنون ما در صنعت ف��والد به رتبه دهم‬ ‫رسیده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این رتبه را ارتقا دهیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با اش��اره به بازارهای صادراتی برای فوالد عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬مخاطراتی در امر صادرات وج��ود دارد که باید این‬ ‫مخاطرات را رفع کرد‪ .‬عراق و سوریه بازارهای مهمی برای‬ ‫صادرات به‌ش��مار می‌روند اما همچنان در این زمینه دچار‬ ‫مشکالتی هس��تیم و تولیدکنندگان برای صادرات به این‬ ‫کشورها دچار سردرگمی‌هایی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در عراق‬ ‫‹ ‹نیازمند نگاه جدید هستیم‬ ‫‹ ‹ سرمایه‌گذاری در پایین دست بازار هدف‬ ‫بهرام سبحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫در پنجمین کنفرانس اس��تیل پرایس عنوان کرد‪ :‬در سند‬ ‫چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬قرار است به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫برس��یم‪ ،‬البته برای رس��یدن به این میزان تولید‪ ،‬نیازمند‬ ‫پیش‌نیازهای کلی در اقتصاد کشور هستیم که یکی از این‬ ‫پیش‌نیازها رس��یدن به رشد اقتصادی ‪ ۸‬درصدی‪ ،‬مصرف‬ ‫س��رانه ‪ ۳۵‬کیلو فوالد در کش��ور و رسیدن جمعیت به ‪۹۰‬‬ ‫میلیون نفر بوده اس��ت که در زمینه رس��یدن به تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد‪ ۳۲ ،‬میلیون تن به مصرف داخلی برس��د‬ ‫و ‪ ۲۰‬میلیون تن آن به صادرات اختصاص یابد‪ .‬س��بحانی‬ ‫اف��زود‪ :‬این میزان صادرات با توجه به ظرفیت‌های کش��ور‬ ‫بیراهه نیست اما باید زیرساخت‌ها را مهیا کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره رشد ناهماهنگ زنجیره فوالد در کشور در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته عنوان کرد‪ :‬در زمینه چشم‌انداز تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن ف��والد‪ ،‬نیازمند ‪ ۸۰‬میلی��ون تن گندله‪،‬‬ ‫‪۶۰‬میلیون تن آهن اس��فنجی و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن س��نگ‬ ‫آهن هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دولت یازدهم توازن زنجیره فوالد به‬ ‫عهده ایمیدرو گذاشته شد‪ .‬در دولت نهم مجوز واحدهای‬ ‫ف��والدی اس��تانی ب��ود و نماین��دگان برای اس��تان خود‬ ‫درخواست مجوزهای بدون کارشناسی می‌دادند‪.‬‬ ‫س��بحانی ادامه داد‪ :‬برای مص��رف ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫باید به سمت صادرات بیشتر پیش رفت‪ .‬در زمینه صادرات‬ ‫چن��د منطق��ه مهم برای صادرات وجود دارد؛ کش��ورهای‬ ‫منطقه‪ ،‬کش��ورهای اروپایی و دیگری کش��ورهای جنوب‬ ‫ش��رق آسیاس��ت‪ .‬در بازار منطقه‪ ،‬بازارهای عراق و سوریه‬ ‫بازاره��ای مهم��ی‌ به ش��مار می‌روند که بیش��تر نیازمند‬ ‫آه��ن‌آالت س��اختمانی هس��تند‪ .‬کش��ورهای اروپایی به‬ ‫محصوالت صنعتی چون ورق گرم و س��رد پوشش��دار و‪...‬‬ ‫نیاز دارند‪ .‬کش��ورهای ش��رق آس��یا نیز به شمش و اسلب‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬صادرات ‪ ۲۰‬میلیون تن چگونه اتفاق‬ ‫می‌افتد؟ در این زمینه س��ازمان‌ها باید چابک‌تر ش��وند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر باید بدانیم بازار چه نیازی دارد و برحسب آن‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫عنوان کرد‪ ،۹۷ :‬س��ال س��ختی برای اقتصاد ایران بود اما‬ ‫در ه��ر صورت با همت بخش خصوصی از این س��ال عبور‬ ‫کردی��م‪ ،‬هرچند عوارض و تکانه‌هایی به همراه داش��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬س��عید زرندی ادامه داد‪ :‬مش��کل ما نبود‬ ‫مدیریت دانش اس��ت‪ .‬در هر دوره‌ای افزون‌بر افزایش نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬افزایش نرخ قطعات خودرو و فوالد و‪ ...‬نیز داشته‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬در پارامتره��ای بین‌الملل��ی‬ ‫تغییراتی حاصل نش��ده اس��ت و فع��االن بخش خصوصی‬ ‫توانسته‌اند خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫از خرداد تا آبان س��ال گذش��ته مدام قوانین تغییر کرد و‬ ‫تولیدکنن��دگان از این موضوع ناراضی بودند اما چندماهی‬ ‫است که قوانین ثبات بیشتری یافته‌اند‪.‬‬ ‫زرندی با اشاره به موضوع صادرات عنوان کرد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫باید به سمت صادرات بیشتر پیش برویم که در این زمینه‬ ‫باید تمرکز بیشتری روی کشورهای همسایه داشته باشیم‪.‬‬ ‫صنعت فوالد می‌تواند برای صادرات به ‪ ۱۵‬کشور پیشقدم‬ ‫باشد‪ .‬سال گذشته ‪ ۲۳‬میلیارد دالر به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫ص��ادرات داش��تیم که از این می��زان ‪ ۹‬میلیارد دالر آن به‬ ‫عراق اختصاص داش��ت‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه در فراتر‬ ‫از مرزهای خود با ‪ ۲۶‬کش��ور دیگر همس��ایه هس��تیم که‬ ‫می‌توانند بازارهای هدف صادراتی برای کش��ور ما به‌شمار‬ ‫رون��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با انجمن‌ها نشس��ت‌هایی را برگزار‬ ‫کرده‌ای��م و تاکید داریم که بخش خصوصی برای صادرات‬ ‫به این کشورها پیشقدم شوند‪.‬‬ ‫زرندی با اشاره به تاثیر حضور فلزی‌ها در بورس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تا ‪ ۳۰‬فروردین س��ال جاری در بورس‪ ،‬فلزات اساسی‬ ‫رتبه دوم در بورس را به خود اختصاص دادند‪ .‬این خانواده‬ ‫در اقتصاد ایران نقش اساسی دارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در افق چش��م‌انداز س��ال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫و در جه��ت تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن ف��والد به ظرفیت‌های‬ ‫قابل‌توجهی رس��یده‌ایم اما واحدهای تولیدی ش��مش به‬ ‫اشباع رسیده‌اند و در این زمینه باید به سمت صادرات پیش‬ ‫بروی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه‌ریزی‌های ما در مکران باید با‬ ‫تغییر نگاه در رویکرد س��رمایه‌گذاری باشد‪ .‬سرمایه‌گذاری‬ ‫را باید به سمت سواحل خلیج‌فارس با نگاه جدید ببریم تا‬ ‫دچار مشکل سیمان و مازاد تولید آن نشویم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهرام سبحانی‪ :‬کلید حل مش��کالت صادرات‪ ،‬برنامه‌های بلندمدت‬ ‫اس��ت‪ .‬از این‌رو باید س��رمایه‌گذاری برون‌مرزی انجام بدهیم‪ .‬راه‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬سرمایه‌گذاری در پایین‌دست بازار هدف است‬ ‫تفاهمنامه فوالد خوزستان با یک شرکت دانش‌بنیان‬ ‫نفت و گاز سرو‪ ،‬نسل جدید کاتالیست را عرضه می‌کند‬ ‫در حاش��یه پنجمی��ن کنفرانس بین‌المللی اس��تیل‬ ‫پرایس که روز گذشته در هتل استقالل برگزار شد‪ ،‬بین‬ ‫ش��رکت دانش‌بنیان نفت و گاز س��رو و فوالد خوزستان‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا ش��د‪ .‬امیرهومن کریمی‌وثیق‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو در پنجمین کنفرانس‬ ‫بین‌المللی اس��تیل پرایس با اش��اره به تفاهمنامه‌ای که‬ ‫بین ش��رکت نفت و گاز س��رو و فوالد خوزس��تان بسته‬ ‫ش��ده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرکت نفت و گاز سرو از سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫فعالیت خود در حوزه کاتالیس��ت را آغاز کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این زمینه پروژه تس��ت میدانی کاتالیست گرید جدید از‬ ‫انتهای س��ال ‪ ۹۶‬با همکاری فوالد خوزستان آغاز شده و‬ ‫نتیجه مناس��بی به همراه داشته که منجر به تفاهمنامه‬ ‫شده است‪ .‬کریمی‌وثیق در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تدوین‬ ‫دانش کاتالیس��ت‌های فرآیند احیای مستقیم در ایران با‬ ‫انعقاد قرارداد پژوهش��ی بین مجتمع فوالد خوزستان و‬ ‫ش��رکت دانش‌بنیان نفت و گاز سرو در سال ‪ ۱۳۸۵‬آغاز‬ ‫شد و پس از ‪ ۶‬سال تالش مستمر و با حمایت شرکت‌های‬ ‫فوالد خوزس��تان اس��تان و فوالد مبارکه در سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫نخس��تین قرارداد تولید صنعتی کاتالیست‌های فرآیند‬ ‫احیای مس��تقیم آهن منعقد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز پس‬ ‫از تامین نیاز صنعت فوالد به کاتالیس��ت‌های یادش��ده‬ ‫ش��رکت دانش‌بنیان نفت و گاز س��رو ب��ا رویکرد تعالی‬ ‫محص��ول و ورود به بازاره��ای بین‌المللی فصل جدیدی‬ ‫را آغاز می‌کند‪ .‬ش��رکت فوالد خوزستان در فصل جدید‬ ‫همچون قبل حامی این نوآوری است‪ .‬این مهم با امضای‬ ‫تفاهمنامه توس��عه نس��ل جدید کاتالیست‌های احیای‬ ‫مستقیم آهن بین شرکت‌های فوالد خوزستان و با نفت‬ ‫تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬نکته بعدی اصالح قوانین و مقررات ارزی اس��ت که‬ ‫از س��ال گذشته تاکنون تغییرات قوانین تولیدکنندگان را‬ ‫دچار مش��کل کرد‪ .‬باید درزمینه تس��هیل صادرات پیش‬ ‫رف��ت‪ .‬قوانین دس��ت‌وپاگیر بورس��ی‪ ،‬تولیدکنندگان را از‬ ‫پیش‌رفتن به س��مت بورس کاال بیزار کرده است در حالی‬ ‫که در س��ال ‪ ۸۲‬که بورس کاال پایه‌گذاری ش��د و قوانین‬ ‫خاصی هم نداش��ت‪ ،‬تولیدکنندگان وارد بورس ش��دند و‬ ‫خرید و فروش به راحتی انجام می‌شد‪.‬‬ ‫س��بحانی ادام��ه داد‪ :‬برای تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫باید به سمت صادرات بیشتر رفت‪ .‬در زمینه صادرات باید‬ ‫قوانین اصالح شود و ثابت بماند‪ ،‬همچنین مشوق صادراتی‬ ‫داش��ته باش��یم و دفتر‌های نمایندگی در بازار هدف ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬در کل برای صادرات می‌توان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت‬ ‫و بلندمدت داش��ت‪ .‬در برنامه کوتاه‌م��دت می‌توان با نگاه‬ ‫تجاری پیش‌رفت و بازارهایی مانند عراق و سوریه را گرفت‬ ‫اما کلید حل مشکالت صادرات برنامه‌های بلندمدت است‪.‬‬ ‫از این‌رو باید س��رمایه‌گذاری برون‌مرزی انجام بدهیم‪ .‬راه‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬سرمایه‌گذاری در پایین‌دست بازار هدف‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای نمونه در عراق به جای صادرات به این کشور‪،‬‬ ‫و گاز سرو به طور رسمی آغاز می‌شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نفت و گاز س��رو در ادامه عنوان کرد‪ :‬ما با نوآوری که در‬ ‫کاتالیس��ت‌ها ایجاد کرده‌ایم‪ ،‬توانسته‌ایم ظرفیت تولید‬ ‫فوالدس��ازان را ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬درصد در زمینه آهن اس��فنجی‬ ‫افزای��ش بدهی��م‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ما از‬ ‫اعتمادی که در چند س��ال گذش��ته فوالدس��ازان به ما‬ ‫داشته‌اند‪ ،‬سپاسگزار هستیم‪ .‬حدود ‪ ۳‬هزار تن کاتالیست‬ ‫مربوط به صنایع فوالد در ش��رکت ما تولید ش��ده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نیز برای ‪ ۱۴‬میلیون تن آهن اسفنجی قادر‬ ‫به تولید کاتالیست هستیم‪ .‬کریمی‌وثیق با اشاره به رونق‬ ‫تولید در س��ال جاری عنوان کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫سال جاری بر تولید و رونق آن تاکید داشته‌اند‪ .‬از این‌رو‬ ‫باید به تولید نگاهی علمی داش��ته باش��یم‪ .‬باید از تولید‬ ‫ویترینی خارج شویم و به سمت تولید پایدار و باکیفیت‬ ‫پی��ش برویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به س��مت محصوالت کیفی‬ ‫رفتن وظیفه تمام تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬آنچه در نفت و‬ ‫گاز س��رو روی داده این موضوع است که به سمت تولید‬ ‫باکیفی��ت پیش برویم‪ .‬از این‌رو هم کیفیت و هم نوآوری‬ ‫جزو س��رفصل‌های مهم برای ما به‌ش��مار می‌رود‪ .‬در این‬ ‫زمینه نگاه ویژه و کالس‌های‌آموزش��ی داریم و تجهیزات‬ ‫خ��ود را به‌روز کرده‌ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تهیه مواد اولیه در‬ ‫ش��رایط بحرانی یکی از دغد‌غه‌های ما بوده است‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۹۵‬درص��د مواد اولی��ه را از داخل تهیه کرده‌ایم‪ .‬در این‬ ‫زمینه تالش می‌کنیم وابستگی خود را به خارج از کشور‬ ‫کمتر کنیم و محصوالت نوآورانه داش��ته باشیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر باید محصوالت جدید با فرم و شکل جدید به بازار‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫در این کشور واحد میلگرد و تیرآهن ایجاد کنیم و به‌دنبال‬ ‫بازار پایدار باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ‌آهن‪ ،‬کمبود زنجیره فوالد‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی‪ ،‬عضو هی��ات عام��ل و معاون‬ ‫طرح‌های توس��عه مع��دن و صنایع ایمی��درو در پنجمین‬ ‫کنفرانس اس��تیل پرایس اظهار ک��رد‪ :‬میزان ارزش منابع‬ ‫طبیع��ی در جهان ‪۳۱۰‬تریلیون دالر اس��ت که س��االنه ‪۸‬‬ ‫تریلیون دالر از این ذخایر برداشت می‌شود‪ .‬بیشتر ذخایر‬ ‫مربوط به کشورهای روسیه است‪ .‬ایران نیز به لحاظ ارزش‬ ‫ذخایر رتبه مناس��بی را در اختیار دارد‪ .‬س��عدمحمدی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای برنامه‌ریزی در صنعت فوالد‬ ‫نیازمند همس��و ش��دن با برنامه‌های جهانی هس��تیم‪ .‬در‬ ‫جه��ان تکلیف بازار و تقاضای فوالد مش��خص و آمارهای‬ ‫آنها معین است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬در افق چش��م‌انداز تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون ت��ن ف��والد بای��د ت��وازن در زنجی��ره ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬هم‌اکنون و در چند س��ال آین��ده یکی از مهم‌ترین‬ ‫کمبودهای زنجیره فوالد‪ ،‬سنگ آهن خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگمی برای صادرات به عراق و سوریه‬ ‫نعمت‌اهلل محس��نی‪ ،‬معاون بازرگانی ش��رکت ذوب آهن‬ ‫اصفهان در پنجمین کنفرانس اس��تیل پرایس اظهار کرد‪:‬‬ ‫حمید حسینی‪ ،‬دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز‬ ‫در پنجمین کنفرانس اس��تیل پرایس عنوان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫مهمی که باید به آن توجه داش��ت‪ ،‬تلفیق انرژی و صنعت‬ ‫اس��ت که با توجه به وفور گاز در ایران باید به این ظرفیت‬ ‫در کشور توجه داشته باشیم و با استفاده از منابع انرژی در‬ ‫کشور بتوانیم به سمت تولید با ارزش‌افزوده بیشتر برویم‪،‬‬ ‫از این‌رو باید از انرژی در جهت اس��تفاده در صنایع معدنی‬ ‫بهره کنیم و دولت باید از این استراتژی استفاده کند‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بازار عراق فرصت‬ ‫بسیار خوبی برای صادرات است‪ .‬نخستین پرسشی که باید‬ ‫از خود داشته باشیم این است که چرا بازار عراق برای کشور‬ ‫ما مهم است‪ .‬نخست به این دلیل که تمام زیرساخت‌های‬ ‫کش��ور عراق در جنگ‌های س��ال‌های گذشته از بین رفته‬ ‫اس��ت و نیاز به بازسازی دارد‪ .‬از سوی دیگر نیروی انسانی‬ ‫کیفی این کش��ور نیز در این س��ال‌ها مهاجرت کرده‌اند و‬ ‫این کشور با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو است و ما از این‬ ‫کمب��ود آنه��ا می‌توانیم بهره بگیریم‪ .‬از ای��ن‌رو باید بازار و‬ ‫نیازهای این کشور را موردبررسی قرار دهیم‪ .‬این درحالی‬ ‫است که در زمینه صادرات به این کشور‪ ،‬ترکیه یا کشوری‬ ‫مانند اوکراین رقیب ما به‌ش��مار می‌روند‪ ،‬در حالی که باید‬ ‫این پرس��ش را از خود داش��ته باش��یم که کشور اوکراین‬ ‫ب��ا هزینه حمل‌ونقل متفاوت‪ ،‬چ��را هم‌ردیف صادراتی ما‬ ‫در عراق قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬هنوز‬ ‫بازس��ازی در عراق آغاز نشده است‪ .‬البته مردم بازسازی را‬ ‫آغاز کرده‌اند اما بازس��ازی‌های دولتی آغاز نش��ده است و‬ ‫اگر این بازسازی‌ها آغاز شود‪ ،‬سهم صادرات ما نیز افزایش‬ ‫می‌یاب��د و در این زمینه ش��رکت‌های فوالدی می‌توانند از‬ ‫این فرصت اس��تفاده کنند‪ .‬دبی��ر کل اتاق بازرگانی ایران‬ ‫و عراق ادامه داد‪ ۸۰ :‬ش��رکت فنی و مهندس��ی در عراق‬ ‫فعال هس��تند که ش��رکت‌های فوالدی می‌توانند به جای‬ ‫ارتباط با تاجرهای عراقی با ش��رکت‌های فنی و مهندسی‬ ‫وارد تعامل با عراقی‌ها شوند‪ .‬حسینی با اشاره فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری که از س��وی عراق اعالم شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت عراق فرصت س��رمایه‌گذاری در این کش��ور را اعالم‬ ‫کرده اس��ت که ‪۳۰‬درصد آن به حوزه مس��کن اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کمیسیون‌های مختلفی ازطرف ایران‬ ‫ازجمله صنعتی‪ ،‬تجاری و‪ ...‬در عراق ایجاد ش��ده است که‬ ‫قصد داریم این کمیسیون‌ها را در جهت روابط با عراق فعال‬ ‫کنیم‪ .‬دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در عراق بهتر است به شکل کنسرسیومی‬ ‫عمل کنیم‪ ،‬چراکه ش��رکت‌های کوچک به تنهایی قادر به‬ ‫سرمایه‌گذاری در این کشور نیستند‪.‬‬ ‫فوالد خراسان واحد‬ ‫نمونه ارتقای فرهنگ کار‬ ‫سعید زرندی‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‬ ‫نعمت‌اهلل محسنی‬ ‫‹ ‹گسترش صادرات در گرو زیرساخت‌ها‬ ‫بهمن تجلی‌زاده‪ ،‬معاون فروش شرکت فوالد خوزستان‬ ‫نیز در پنجمین کنفرانس استیل پرایس عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫صادرات بهتر باید زیرس��اخت‌های نرم‌افزاری را مهیا کرد‪.‬‬ ‫تجلی‌زاده با اش��اره به زیرساخت‌‌های نرم‌افزاری صادراتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از این زیرساخت‌ها مدیریت ذهن خریدار‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو باید در این فرآیند نقاط تماس کلیدی را‬ ‫مورد بررسی قرار داد چراکه مشتری تنها یک محصول را از‬ ‫ما خریداری نمی‌کند بلکه یک سفری را با ما طی می‌کند‪.‬‬ ‫از این رو تجربه مشتری را باید در قالب اکوسیستم مشتری‬ ‫ق��رار دهی��م‪ .‬در این زمینه باید تمام نیازهای مش��تری را‬ ‫شناسایی کنیم چراکه تجربه‌ای که ما برای مشتری ایجاد‬ ‫می‌کنیم می‌تواند آن را به یک مشتری وفادار به ما تبدیل‬ ‫کن��د‪ .‬در دنیای بازاریابی‪ ،‬تنها یک رئیس به نام مش��تری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫حمید حسینی‬ ‫‹ ‹فوالد‪ ،‬جایگزین مناسب نفت‬ ‫همچنین احمد س��عید بخش‪ ،‬معاون اجرایی پروژه‌های‬ ‫توسعه شرکت فوالد مبارکه اصفهان در پنجمین کنفرانس‬ ‫اس��تیل پرایس عنوان کرد‪ :‬فوالد یک صنعت اس��تراتژیک‬ ‫در جهان به‌ش��مار می‌رود‪ .‬س��عیدبخش ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫‪ 13۵۶‬به میزان ‪ ۷۰۰‬هزار تن فوالد در کشور تولید می‌شد‬ ‫ک��ه ای��ن آمار در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۵‬میلیون تن رس��یده که‬ ‫ق��رار اس��ت این آمار در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫برسد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬ایران در تولید فوالد در سال‬ ‫‪۲۰۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۷‬به رتبه دهم رس��ید که امیدواریم‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۴‬به رتبه هفتم برسیم‪.‬‬ ‫مع��اون اجرای��ی پروژه‌ه��ای توس��عه ش��رکت ف��والد‬ ‫مبارک��ه اصفهان همچنین یادآور ش��د‪ :‬ف��والد مبارکه در‬ ‫س��ال گذش��ته با ظرفیت ‪۹۲‬درصدی مشغول تولید بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین با اش��اره به اهمیت صادرات عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬تمرک��ز بازار فوالد باید بیش��تر به س��مت صادرات‬ ‫باش��د که در این زمینه همت بیش��تر دول��ت را می‌طلبد‬ ‫چراک��ه ف��والد جایگزین��ی برای نف��ت به‌ش��مار می‌رود‬ ‫و بنابرای��ن بای��د به‌دنب��ال راهکاره��ای ای��ن جایگزینی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محمدرضا رضایی‪ ،‬رئیس کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی در دیدار با حمیدرضا‬ ‫عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه در سخنانی‬ ‫با اشاره به نقش صنعت فوالد و حایگاه فوالد‬ ‫مبارک��ه در کش��ور گف��ت‪ :‬ف��والد مبارکه از‬ ‫واحد‌ه��ای مهم اقتصادی کش��ور اس��ت که‬ ‫در بحث تکمی��ل راه‌ها و جاده‌ها مش��ارکت‬ ‫بسیاری داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رضایی افزود‪ :‬در شرایطی‬ ‫که تامین منابع از طریق دولت مش��کل است‬ ‫امیدواری��م حمایت‌ه��ا و همکاری‌های فوالد‬ ‫مبارکه ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی از عظیمیان به خاطر خدمات بس��یاری‬ ‫که به کش��ور داش��ته تش��کر ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم همان‌گونه که در س��مت‌های دیگر‬ ‫موثر بودند‪ ،‬حضورش��ان در فوالد مبارکه نیز‬ ‫منشأ خیروبرکت باشد‪.‬‬ ‫بهمن تجلی‌زاده‬ ‫احمد سعید بخش‬ ‫مجتم��ع فوالد خراس��ان به عن��وان واحد‬ ‫نمونه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در عرصه ارتقای فرهنگ‬ ‫کار و افزای��ش به��ره‌وری در تولید معرفی و‬ ‫موردتجلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬وزارت تع��اون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی هرس��ال بر اس��اس ضابطه‬ ‫و ش��یوه‌نامه مش��خصی عملک��رد واحدهای‬ ‫تولی��دی و کارگران نمون��ه واحدها را ارزیابی‬ ‫و بر آن اس��اس نس��بت به انتخاب‪ ،‬معرفی و‬ ‫تجلی��ل از واحدها با حضور مقامات اس��تانی‬ ‫اقدام می‌‌کند‪.‬‬ ‫مجتم��ع ف��والد خراس��ان که چن��د دوره‬ ‫برگزیده جشنواره امتنان بوده در سال جاری‬ ‫نیز افتخار این را داش��ته تا به همراه کارگران‬ ‫نمونه ش��رکت در آیین ش��نبه ‪ ۷‬اردبیهشت‬ ‫مورد تقدیر قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت‌‬ ‫ب��ه نمایندگ��ی از مهندس حس��ین احمدی‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خراس��ان‪ ،‬ل��وح و تندیس‬ ‫جشنواره را دریافت کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در آیین تقدیر از کارگران و‬ ‫نیز واحد‌های نمونه تولیدی استان (سی‌امین‬ ‫جش��نواره امتن��ان) که صبح روز گذش��ته با‬ ‫حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد‪ ،‬از‬ ‫برگزیدگان جشنواره استانی امتنان در مشهد‬ ‫تجلیل می‌شود‪.‬‬ ‫از فوالد خراس��ان‪ ،‬مه��دی قربانی‪ ،‬مجید‬ ‫زردکانلو‪ ،‬محمدرضا تدین فرد‪ ،‬محمدحس��ن‬ ‫رضایی‪ ،‬محمدرضا سیدآبادی‪ ،‬مصطفی زهره‬ ‫وند‪ ،‬محمدحس��ین ناصری و حسن فاضل به‬ ‫عنوان کارگران نمونه معرفی ش��دند و با لوح‬ ‫تقدیر موردتجلیل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷.۱‬درصدی‬ ‫تولید فوالد ایران‬ ‫انجم��ن جهانی فوالد اع�لام کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال جاری میالدی (‪،)۱۳۹۸-‌۲۰۱۹‬‬ ‫تولید فوالد خام جهان نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۴.۵‬درصد افزایش یافت‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ایران رشد ‪ ۷.۱‬درصدی را‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو)‪ ،‬ب��ه نق��ل از انجمن جهانی‬ ‫ف��والد(‪ ،)World Steel Association‬از‬ ‫ابتدای ژانویه تا پایان مارس‪۶۴ ،۲۰۱۹‬کشور‬ ‫فوالدساز جهان ‪۴۴۴‬میلیون و ‪ ۱۱۶‬هزار تن‬ ‫فوالد خام تولید کردند که در مقایسه با تولید‬ ‫مدت مشابه سال گذشته(‪ ۴۲۵‬میلیون و ‪۶۰‬‬ ‫هزار تن) ‪۴.۵‬درصد رش��د نشان می‌دهد‪ .‬در‬ ‫مدت یاد شده‪ ،‬تولید فوالد ایران با ‪ ۷.۱‬درصد‬ ‫رش��د نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته‬ ‫می�لادی‪ ۶ ،‬میلیون و ‪۲۲۳‬ه��زار تن به ثبت‬ ‫رسید‪ .‬همچنین تولید ‪ ۶۴‬کشور فوالد ساز در‬ ‫مارس سال جاری به ‪۱۵۵‬میلیون و ‪۹‬هزار تن‬ ‫رس��ید که حاکی از رشد ‪ ۴.۹‬درصدی نسبت‬ ‫به مارس س��ال گذش��ته (‪ )۲۰۱۸‬اس��ت‪ .‬در‬ ‫س��وی دیگر تولید فوالد خام ایران در مارس‬ ‫س��ال جاری با رش��د ‪ ۱۹.۷‬درصدی نس��بت‬ ‫به مدت مشابه سال گذش��ته به ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪۲۳۵‬هزار تن افزایش یافت‪ .‬این رقم در مارس‬ ‫سال گذشته یک میلیون و ‪ ۸۶۶‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت ‪ ،۲۰۱۹‬ب��ه ترتیب چین با‬ ‫تولی��د ‪۲۳۱‬میلی��ون و ‪ ۶۹‬هزار ت��ن‪ ،‬هند با‬ ‫‪۲۷‬میلیون‌و‪۳۳۳‬هزار تن‪ ،‬ژاپن با ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۷۱‬ه��زار تن‪ ،‬امریکا با ‪ ۲۲‬میلیون و ‪۲۲۶‬‬ ‫هزار تن و ک��ره جنوبی با ‪ ۱۸‬میلیون و ‪۱۰۸‬‬ ‫هزار تن ‪۵‬کشور برتر فوالدساز جهان بودند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بهرام سبحانی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی «استیل پرایس» مرد فوالد سال شد‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬واحد‬ ‫اقتصادی مهم کشور است‬
‫‪12‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌ها‌ی صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نشست مشترک فعاالن صنعت سنگ و معدن اصفهان‬ ‫آغاز عملیات مجموعه‬ ‫پل‌ها و تقاطع‬ ‫غیرهمسطح نصف جهان‬ ‫بهمن راع�ی‪ -‬عملیات اجرای��ی مجموعه‬ ‫پل‌ه��ا و تقاطع غیرهمس��طح نصف جهان با‬ ‫برآورد هزینه ‪ 1220‬میلیارد ریال آغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��اخت‬ ‫مجم��وع ‪ 5‬پل و تقاطع غیرهمس��طح نصف‬ ‫جهان در ورودی شرق اصفهان‪ ،‬بار ترافیکی‬ ‫ش��هر را کاهش می‌دهد‪ .‬شهردار اصفهان در‬ ‫آیی��ن آغاز ب��ه کار پروژه مجموع��ه پل‌ها و‬ ‫تقاطع غیرهمس��طح نصف جهان که بخشی‬ ‫از حلقه حفاظتی کالنش��هر اصفهان است با‬ ‫اش��اره به اینکه رینگ چهارم ترافیکی شهر‬ ‫اصفه��ان ‪ 78‬کیلومتر ط��ول دارد که حدود‬ ‫‪ 50‬کیلومت��ر آن در ش��هر اصفه��ان اجرایی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح در واقع یک‬ ‫آزادراه دورتادور ش��هرهای اط��راف اصفهان‬ ‫اس��ت که س��اخت آن می‌تواند بار س��نگین‬ ‫ترافی��ک در نقاط مختلف ش��هر اصفهان را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫قدرت‌اله نوروزی با بی��ان اینکه این طرح‬ ‫شهر را با روان‌سازی منطقی ترافیک روبه‌رو‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬کاه��ش مصرف س��وخت‪،‬‬ ‫افزایش س��رعت تردد و کاهش آلودگی هوا‬ ‫از جمله مزایای رینگ چهارم ترافیکی ش��هر‬ ‫اس��ت که از اس��تانداری اصفهان درخواست‬ ‫می‌کنم برای اینکه ماموریت تعریف‌ش��ده ما‬ ‫در زمینه این طرح محقق ش��ود‪ ،‬کمک الزم‬ ‫برای تخصیص اعتبارات دولتی به این پروژه‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان با اشاره به اینکه ساخت‬ ‫رینگ چهارم ترافیکی ش��هر اصفهان با آغاز‬ ‫عملی��ات عمران��ی تقاطع غیرهمس��طح در‬ ‫بزرگراه ش��هید اردس��تانی آذر ماه آغاز شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با آغاز تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه‬ ‫شهید اردس��تانی اعالم کردیم که این طرح‬ ‫در مدت ‪ 10‬ماه ساخته خواهد شد و اکنون‬ ‫شواهد حاکی از سرعت خوب پروژه است به‬ ‫ط��وری که اکنون در این ط��رح ‪ ۶‬درصد از‬ ‫برنامه‌ریزی اولیه جلوتر هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه امروز ه��م اعالم‬ ‫می‌کنم ب��ا وج��ود اینکه مهندس��ان طرح‪،‬‬ ‫زمان ‪ 20‬ماه‌ را برای بهره‌برداری از مجموعه‬ ‫پل‌ه��ای تقاط��ع غیرهمس��طح نصف جهان‬ ‫اعالم کرده‌اند‪ ،‬این پ��روژه‌در طول ‪‌18‬ماه و‬ ‫بدون هیچ تعطیلی در شهرداری اصفهان به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪ ،‬گفت‪ :‬قاطعیت در‬ ‫اعالم این زمان نش��ان از همدلی و همراهی‬ ‫مجموعه مدیریت شهری و استان دارد‪.‬‬ ‫ن��وروزی با بی��ان اینکه ما عجل��ه‌ای برای‬ ‫کلنگ‌زنی ی��ا بهره‌برداری پروژ‌ه‌ه��ا نداریم‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬م��ا در ای��ن ط��رح از ابتدا‬ ‫برنامه‌ریزی را در اولویت قرار دادیم و س��عی‬ ‫کردیم آزادسازی را پیش از آغاز طرح انجام‬ ‫دهیم تا در آینده برای آزادس��ازی مجبور به‬ ‫پاسخگویی در دادگاه نباشیم‪.‬‬ ‫وی از پرداخ��ت ‪ 23‬میلی��ارد تومان برای‬ ‫آزادس��ازی زمین‌های طرح مجموعه پل‌های‬ ‫تقاطع غیرهمس��طح نصف جهان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این پل با نگاه معماری و شهرس��ازی‬ ‫ساخته می‌ش��ود زیرا منطقه‌ای که پروژه در‬ ‫آن قرار گرفته دروازه ش��رقی ورود به ش��هر‬ ‫اصفهان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان افزود‪ :‬از مجموعه پل‌های‬ ‫نصف جهان تا تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه‬ ‫اردس��تانی ‪ 7‬کیلومتر مسیر است که اجرای‬ ‫آن س��االنه از نظر سوخت ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫سود دارد که از این عدد‪ ۱۸ ،‬میلیارد تومان‬ ‫به هزینه‌های کاهش س��وخت مرتبط است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این آیی��ن‪ ،‬اس��تاندار اصفهان نیز‬ ‫ضمن قدردان��ی از تالش‌های ش��هرداری و‬ ‫شورای شهر اصفهان برای اجرای طرح‌هایی‬ ‫که منجر به کاهش ترافیک در شهر اصفهان‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مشکالت ما در‬ ‫عرصه‌های مختلف مصرف زیاد انرژی اس��ت‬ ‫ک��ه دلیل اصلی آن هم ارزان بودن انرژی در‬ ‫کشور ما به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زمین��ه کاهش مصرف‬ ‫انرژی باید فرهنگ عموم��ی با آموزش ارتقا‬ ‫پیدا کند‪ .‬برای من جای خرس��ندی اس��ت‬ ‫که با اج��رای طرحی مانند مجموعه پل‌های‬ ‫تقاطع غیرهمس��طح نصف جهان‪ ،‬روزانه ‪30‬‬ ‫هزار لیتر مصرف سوخت در اصفهان کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬اس��تاندار اصفه��ان همچنین افزود‪:‬‬ ‫از مجموعه مدیریت ش��هری اصفهان تقاضا‬ ‫دارم در مرک��ز ثقل ترافیکی ش��هر اصفهان‬ ‫تدبیری برای کاهش ترافیک داش��ته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنین به کمک‌های مردم اصفهان به‬ ‫مناطق سیل‌زده اشاره کرد و گفت‪ :‬از یکایک‬ ‫م��ردم اصفه��ان بابت این همدل��ی قدردانی‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایجاد وفاق و‬ ‫همدلی بین‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫موجب استفاده‬ ‫مطلوب از‬ ‫ظرفیت‌های‬ ‫اصفهان‬ ‫خواهد شد‬ ‫بهمن راعی‪ -‬اتاق بازرگانی اصفهان نشس��ت مش��ترکی‬ ‫با حضور فعاالن صنعت س��نگ و فعاالن معدن اصفهان به‬ ‫منظور شناس��ایی و اولویت‌بندی مش��کالت اصلی فعاالن‬ ‫این صنعت تش��کیل داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در‬ ‫این نشس��ت سید رس��ول رنجبران‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه اتاق‬ ‫بازرگان��ی اصفهان‪ ،‬هدف از برگزاری این نشس��ت را ایجاد‬ ‫هم‌افزای��ی‌بی��ن فعاالن حوزه معدن و صنایع س��نگ بیان‬ ‫ک��رد‪ .‬وی تعامل اتاق‌های بازرگانی با مقامات و مس��ئوالن‬ ‫کش��وری و برگزاری جلس��ه‌های شورای گفت‌وگوی دولت‬ ‫و بخ��ش خصوصی به ص��ورت ماهانه را فرصت مناس��بی‬ ‫ب��رای پیگی��ری و حل و فصل مش��کالت مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی اس��تان دانس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬احمد خ��وروش‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه کشور‬ ‫م��ا از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناس��بی ق��رار دارد و‬ ‫بای��د تهدیدها را به فرصت تبدیل ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد وفاق‬ ‫و همدل��ی بین فعاالن اقتصادی موجب اس��تفاده مطلوب‬ ‫از ظرفیت‌های اصفهان خواهد ش��د‪ .‬ابوالقاس��م س��رتیپی‪،‬‬ ‫فع��ال صنعت س��نگ اصفهان نیز ضمن انتق��اد از عملکرد‬ ‫اتحادیه سنگبری‌های اصفهان گفت‪ :‬سنگبری‌های اصفهان‬ ‫باید گزارش دهند تاکن��ون چه فعالیت‌هایی انجام داده‌اند‬ ‫ک��ه‌به نتیجه رس��یده اس��ت‪ .‬اینکه دولت‌آب��اد‪ ،‬نجف‌آباد‪،‬‬ ‫خمینی‌ش��هر و اصفهان هر ک��دام در این زمینه راه خود را‬ ‫می‌روند و حرف خود را می‌زنند‪ ،‬نتیجه‌بخش نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بدترین س��نگ اصفهان‪ ،‬بهترین سنگ عمانی‬ ‫است اما با وجود اینکه بهترین و باکیفیت‌ترین سنگ‌ها در‬ ‫اصفهان استخراج می‌شود نتوانسته‌ایم تاکنون از این مزیت‬ ‫و ظرفیت برای رونق صنعت س��نگ اس��تان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫سرتیپ خاطرنشان کرد‪ :‬اگر این راه و روش در صنعت سنگ‬ ‫اصفهان دنبال ش��ود‪ ،‬تا چند س��ال آینده افغانستان هم در‬ ‫زمینه صنعت س��نگ از اصفهان پیش��ی می‌گیرد زیرا چند‬ ‫مع��دن ق��وی دارد و می‌تواند در این حوزه موفق عمل کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بافت فرسوده کشور در اصفهان قرار دارد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی‬ ‫ش��هری ایران گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۱۰‬درص��د از ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار‬ ‫بافت‌های فرس��وده و سکونتگاه‌های غیر‌رسمی کشور در استان‬ ‫اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی به همراه‬ ‫ش��هردار اصفهان‪ ،‬جمعی از مدیران ش��هری و حس��ن کامران‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی از مناطق‬ ‫مختلف ش��هر اصفهان‪ ،‬بافت فرس��وده و محله‌های شهر مانند‬ ‫همت‌آباد و مناط��ق کمتر‌برخوردار مانند جلوان‪ ،‬حصه‪ ،‬ارزنان‪،‬‬ ‫زینبیه همچنین گرمابه نقاش��ی خوراس��گان‪ ،‬گرمابه قاضی و‪...‬‬ ‫بازدید کردند تا ضمن مش��اهده بافت‌های فرسوده‪ ،‬تصمیم‌های‬ ‫الزم درباره تخصیص اعتبارات برای نوس��ازی این مناطق را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه‬ ‫بازدید از بافت‌های فرس��وده و مناطق محروم ش��هر اصفهان‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه فرصت مغتنم��ی بود تا همراه با مدیریت ش��هری‬ ‫اصفهان از مناطق مختلف ش��هر اصفه��ان بازدید کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد از ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار بافت‌های فرسوده‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان مرکزی‬ ‫گف��ت‪ ۹۱ :‬طرح تولیدی با س��رمایه ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۱۸۳‬میلیارد‬ ‫ریال در سال گذشته از سوی بخش خصوصی در شهرک‌های‬ ‫صنعتی این اس��تان به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان مرکزی‪ ،‬مصطفی آم��ره افزود‪ :‬با آغ��از به کار این‬ ‫واحدهای صنعتی در مجموع یک هزار و ‪ ۴۴۹‬فرصت ش��غلی‬ ‫پایدار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این استان ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬عالوه‌بر ایجاد این فرصت‌های شغلی مستقیم‬ ‫و سکونتگاه‌های غیر‌رس��می کشور در استان اصفهان قرار دارد‬ ‫که حدود ‪ ۴‬هزار هکتار آن در ش��هر اصفهان واقع ش��ده است‪.‬‬ ‫سیدمحمد پژمان هدف بازدید از بافت ناکارآمد شهر اصفهان را‬ ‫دریافت تصویری روشن از این محدوده‌ها بیان کرد و افزود‪ :‬الزم‬ ‫است با توجه به محدودیت منابع و امکانات در تعیین اولویت‌ها‬ ‫تش��خیصی درست داشته باشیم‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫اش��اره به اعتباراتی که برای بافت فرسوده در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا حمایت‌های رهبر معظم انق�لاب مقادیری ارز‌‌‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان از صندوق توس��عه ملی‬ ‫تبدیل به ریال ش��ده و به این منظ��ور اختصاص پیدا کرده که‬ ‫از ای��ن رق��م مقدار ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد توم��ان را در بانک‬ ‫مسکن س��پرده کردیم تا بتوانیم به س��اکنان در بافت فرسوده‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار‌مورد وام ‪ ۹‬درصد به همراه ودیعه مس��کن بدهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان از اعتبارات موجود به‬ ‫پروژه‌های عمرانی زیرس��اختی و روبنایی اختصاص پیدا کرده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هرجا مردم و انبوه‌س��ازان به می��دان بیایند از این منابع‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��مار زیادی کارس��ازی در واحدهای تولیدی پایین‌‌دستی و‬ ‫همکار این واحدها انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬زمینه فعالیت واحدهای تولیدی بهره‌برداری ش��ده در‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی استان در س��ال گذشته درحوزه صنایع‬ ‫فلزی‪ ،‬تولید ش��مش آلومینیوم‪ ،‬شیشه‪ ،‬انواع صنایع غذایی و‬ ‫مصالح س��اختمانی است که در مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‬ ‫آنها از س��وی بخ��ش خصوصی ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۱۸۳‬میلیارد ریال‬ ‫وارد کرده و کاش��ته اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬نهال کاکائو پس از رشد‬ ‫‪ ۳۰‬ماه��ه ب��ه درختچه‌ای تبدی��ل و آماده انتق��ال به مناطق‬ ‫گرمس��یری کشور می‌شود‪ .‬عسگری با اش��اره به ارزش‌افزوده‬ ‫مطلوب و اشتغالزایی مناسب کاکائو گفت‪ :‬پرورش نهال کاکائو‬ ‫در گلخانه‌ه��ای دیگر شهرس��تان‌ها و اس��تفاده از میوه آن در‬ ‫صنای��ع غذایی کش��ور هم در زمینه مص��رف داخلی و هم در‬ ‫زمینه صادرات آن به کشورهای همسایه و خاورمیانه ارزآوری‬ ‫بسیاری به همراه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬از این پس کشاورزان سراسر‬ ‫کش��ور برای تهیه بذر یا نه��ال کاکائو یا فراگیری آموزش‌های‬ ‫موردنیاز برای کاش��ت‪ ،‬داش��ت و برداش��ت این گیاه سودمند‬ ‫می‌توانند به شهرستان رباط‌کریم مراجعه کنند‪.‬‬ ‫صادرات بیش از ‪ ۱۸‬میلیارد دالر کاال از بوشهر‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫بوشهر از صادرات ‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۷۴۹‬هزار تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۱۸‬میلیارد و ‪ ۷۲۱‬میلیون دالر با احتساب‬ ‫میعانات گازی از طریق گمرکات اس��تان بوشهر در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬خبر داد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‪ ،‬سید حسین‬ ‫ت از نظر‬ ‫حسینی‌محمدی افزود‪ :‬با این میزان صادرا ‌‬ ‫ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫رشد را شاهد هستیم‪‌.‬حسینی‌محمدی عنوان کرد‪:‬‬ ‫در طول سال ‪ ۹۷‬صادرات بدون احتساب میعانات‬ ‫گازی افزون‌ب��ر ‪ ۱۹‬میلی��ون و‪ ۹۷۰‬هزار تن کاال به‬ ‫ارزش ‪ ۱۱‬میلی��ارد و ‪ ۲۹۱‬میلی��ون دالر از طریق‬ ‫گمرکات استان بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫پیش از آن از نظر ارزش��ی ‪ ۴۲‬درصد افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تشریح کرد‪ :‬بیشتر کاالهای صادراتی از‬ ‫گمرکات اس��تان شامل میعانات گازی‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬جکت و متعلقات آن‪ ،‬کودهای معدنی‪،‬‬ ‫س��یمان و کلینکر‪ ،‬گوگرد‪ ،‬ل��وازم حفاری‪ ،‬میگوی‬ ‫پرورش��ی‪ ،‬گوجه‌فرنگی و شمش آهنی بوده است؛‌‬ ‫شرکت گاز بوشهر در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین‌المللی محیط‌زیس��ت به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین رویدادها در زمینه محیط‌زیس��ت کش��ور‬ ‫با حضور دس��ت‌اندرکاران و عالقه‌مندان حوزه محیط‌زیس��ت‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از بوش��هر‪ ،‬شرکت گاز اس��تان بوشهر نیز در‬ ‫راس��تای تحقق این مهم و با توج��ه به لزوم معرفی نمادهای‬ ‫ترویج��ی کش��ور‪ ،‬با نم��اد عروس��ک «عمو ایمن��ی» در این‬ ‫نمایش��گاه حاضر شد‪ .‬رئیس روابط‌عمومی شرکت گاز استان‬ ‫بوش��هر در این باره اظهار کرد‪ :‬یک��ی از اهداف مهم برگزاری‬ ‫«نمایش��گاه محیط‌زیست»‌ معرفی نمادهای ترویجی شاخص‬ ‫کش��ور در زمینه طبیعت و محیط‌زیس��ت‪ ،‬آموزش‪ ،‬مدیریت‬ ‫انرژی‪ ،‬ایمنی و مس��ئولیت‌های اجتماعی است که از شرکت‬ ‫گاز استان بوشهر نیز به دلیل اقدام‌های گسترده و تجربه‌های‬ ‫موفقش در این حوزه برای حضور در نمایشگاه دعوت شد‪.‬‬ ‫‌ابراهیم عباس��ی ادامه داد‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫ضمن حضور در این رویداد و ارائه بخش��ی از اقدام‌های موفق‬ ‫خود در زمینه اجرای آموزش‌های همگانی مانند طرح بزرگ‬ ‫سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی‬ ‫کشت نهال کاکائو در رباط‌کریم برای نخستین‌بار‬ ‫کش��اورز رباط‌کریمی موفق شد با کاش��تن بذر کاکائو برای‬ ‫نخستین‌بار‪ ،‬نهال این گیاه را درگلخانه پرورش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬معاون جهاد کشاورزی رباط‌کریم با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۳‬ماه از کش��ت موفقیت‌آمیز بذر کاکائو می‌گذرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورت موفقیت کامل مراحل کاشت و داشت کاکائو‪،‬‬ ‫پس از مدتی نهال کاکائو به مناطق گرمس��یری کش��ور مانند‬ ‫چابهار انتقال می‌یابد‪ .‬اسد‌زاده با اشاره به اینکه کاکائو گیاهی‬ ‫اس��توایی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به وجود ع��رض جغرافیایی و‬ ‫فاصله رباط‌کریم با خط اس��توا‪ ،‬پرورش دائمی کاکائو تا زمان‬ ‫بارده��ی این گیاه فعال در شهرس��تان رباط‌کری��م امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬بهمن عسگری‪ ،‬کش��اورزی که بذر کاکائو را به کشور‬ ‫وی گفت‪ :‬بیان مس��ائل تکراری در نشست‌هایی که با هدف‬ ‫هم‌افزایی بین فعاالن حوزه س��نگ برگزار می‌شود‪ ،‬مشکلی‬ ‫را ح��ل نک��رده و حل نخواهد کرد‪ .‬متولیان صنعت س��نگ‬ ‫باید اجرایی باش��ند و به جای اینکه شعار دهند‪ ،‬راهکارهای‬ ‫اجرایی را مطرح کنند‪ .‬سرتیپی تصریح کرد‪ :‬هیچ تشکیالتی‬ ‫در دنیا نمی‌تواند فروش درست داشته باشد‪ ،‬مگر اینکه آغاز‬ ‫ی سازمان‌های‬ ‫خوبی داشته باشد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اطالع‌رسان ‌‬ ‫ت حتی‬ ‫مردم‌نهاد اس��تان درباره صنعت س��نگ ضعیف اس ‌‬ ‫اگر به این «ان‌جی‌او»ها گفته ش��ود که چند درصد س��نگ‬ ‫چی��ن‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬امارات متح��ده عربی‪ ،‬مناطق‬ ‫ویژه‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬اندونزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬تایوان و پاکستان‬ ‫مقصد کاالهای صادراتی گمرکات اس��تان بوش��هر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوشهر گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۵۵۴‬هزار‬ ‫تن کاال به ارزش حدود یک میلیارد و ‪ ۶۷۷‬میلیون‬ ‫دالر از طریق گمرکات استان بوشهر به کشور وارد‬ ‫ش��ده که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته از‬ ‫نظ��ر وزن��ی ‪ ۵۳‬درصد و از نظر ارزش��ی ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته است‪ .‬حسینی‌محمدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫عمده کاالهای وارداتی از گمرکات اس��تان ش��امل‬ ‫ل��وازم و تجهی��زات نیروگاهی‪ ،‬م��وز‪ ،‬کره حیوانی‪،‬‬ ‫هواس��از صنعتی‪ ،‬اجزا و قطعات خودروی سواری‪،‬‬ ‫اجزا و قطعات موتورس��یکلت‪ ،‬چای سیاه‪ ،‬الستیک‬ ‫خودروی س��واری‪ ،‬یراق‌آالت و تجهیزات کارخانه‬ ‫بوده اس��ت؛ چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬هن��د‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬اکوادور‬ ‫و بلژیک عمده کش��ورهای مبدأ وارداتی گمرکات‬ ‫استان بوشهر به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫خام ترکیه صادر می‌شود و چند درصد سنگ خام اصفهان‪،‬‬ ‫هی��چ آمار و ارقام��ی نمی‌توانند برای آنالی��ز ارائه کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬رضا احمدی‪ ،‬رئیس اتحادیه س��نگبری‌های اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬تشکل در حوزه سنگ استان فعالیت‬ ‫می‌کنند و در مدت‌زمان مس��ئولیتم تمام این تشکل‌ها دور‬ ‫هم جمع ش��دند و من همواره مانع از فروپاش��ی تشکل‌های‬ ‫حوزه س��نگ ش��ده‌ام‪ .‬احمدی گفت‪ :‬کار گروهی در صنعت‬ ‫س��نگ استان تاثیرگذار نیست و باید نسخه‌ای ارائه کرد که‬ ‫بت��وان اقدام‌ه��ای کوچک اما تاثیرگ��ذار را عملیاتی کرد‪ .‬با‬ ‫ایجاد تش��کل و اقدام‌های بزرگ‪ ،‬کارها خوب پیش نمی‌رود‌‬ ‫بلک��ه باید الگوهای جدید برای این صنعت تعریف کرد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��نگ اصفهان باید ب��ه بازارهای اصلی صادر‬ ‫شود‪ .‬همچنین‪ ،‬علی مختاری‪ ،‬رئیس انجمن صنفی شهرک‬ ‫صنعتی رضوانشهر‪ ،‬پیشنهاد ارائه آموزش‌های تخصصی در‬ ‫حوزه فروش به فعاالن صنعت سنگ استان را ارائه کرد‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬اتاق بازرگانی اصفهان باید ب��رای افزایش فروش به‬ ‫فعاالن اقتصادی آموزش ارائه دهد یا از تاجران دعوت کند به‬ ‫اعضای اتاق آموزش دهند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬افزایش فروش یکی‬ ‫از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است زیرا تولیدکنندگان‬ ‫آشنایی چندانی با مباحث تجاری و صادراتی ندارند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در پایان این نشست مش��ترک‪ ،‬پیشنهادهایی درباره‬ ‫اولویت‌های صنعت سنگ استان و بخش معدن مطرح شد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬آم��ره اظهار کرد‪ ۳۳۵ :‬ق��رارداد واگ��ذاری زمین در‬ ‫س��ال گذشته در ش��هرک‌های صنعتی این استان بسته شده‌‬ ‫و ‪ ۱۶۲‬هکتار زمین به متقاضیان س��رمایه‌گذاری واگذار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۶۱‬دوره آموزشی از سوی شرکت‬ ‫ش��هرک‌های اس��تان مرکزی در ش��هرک‌ها و نواحی مختلف‬ ‫اس��تان مرکزی برگزار ش��د که بیش از ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۳۰‬نفر از‬ ‫فعاالن این بخش در این دوره‌های آموزش��ی ش��رکت کردند‪.‬‬ ‫ل را در مع��رض دید عموم قرار‬ ‫همی��ار گاز‪ ،‬تجربه‌های حاص ‌‬ ‫داد‪ .‬عباس��ی اضافه کرد‪ :‬در راس��تای عمل به مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬موضوع گسترش فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز‬ ‫را به عنوان هدفی مهم در دستور کار قرار داده و در این زمینه‬ ‫ضمن تعامل با دیگر نهادهای مرب��وط‌‪ ،‬برنامه‌های خالقانه و‬ ‫جدیدی را اجرا کردیم که نتایج پرباری به دنبال داشته است‬ ‫و در واقع نماد عروسک عمو ایمنی‪ ،‬بخشی از این تجربه‌های‬ ‫موفق اس��ت‪ .‬وی همچنین اضافه ک��رد‪ :‬اجرای طرح «همیار‬ ‫گاز» در قالبی نو با بهره‌گیری از جاذبه‌های فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و س��معی بصری‪ ،‬عالوه‌بر مرکز استان در تمامی شهرستان‌ها‬ ‫نیز برگزار شده که خوشبختانه استقبال باالی دانش‌آموزان را‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬رئیس روابط‌عمومی شرکت گاز استان‬ ‫بوش��هر در پایان ضمن قدردانی از دس��ت‌اندرکاران برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه تصریح کرد‪ :‬با توجه به حضور فعال ش��رکت‬ ‫گاز اس��تان بوش��هر به نمایندگی از شرکت ملی گاز ایران در‬ ‫نمایشگاه نام‌بره و نیز ارائه موفق دستاوردهای خود‪ ،‬هر سال‌‬ ‫از این شرکت برای حضور در این رویداد مهم دعوت می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان مرکزی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اس��تقرار ‪ ۲‬واحد نماینده بیمه در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫و صدور ‪ ۶۷‬بیمه‌نامه ب��رای صنایع کوچک‪ ،‬برگزاری ‪ ۱۲‬تور‬ ‫صنعتی و مش��ارکت ‪ ۳۰۲‬نف��ر در این توره��ا‪ ،‬جمع‌آوری و‬ ‫بررسی ‪ ۹‬عنوان ایده‌های نخبگان استان از دیگر فعالیت‌های‬ ‫شرکت ش��هرک‌های استان در سال گذش��ته است‪ ۳۰ .‬هزار‬ ‫نیروی انسانی در ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۹۵‬واحد صنعتی در ‪ ۳۳‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی نقاط مختلف استان فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین دهکده گردشگری ساحلی جنوب در عسلویه‬ ‫بزرگ‌ترین دهکده گردشگری ساحلی جنوب کشور در بندر‬ ‫نخل تقی از توابع شهرس��تان عس��لویه به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش گروه باش��گاه خبرنگاران جوان از بوشهر‪ ،‬شهردار‬ ‫نخل تقی گفت‪ :‬این دهکده گردش��گری ب��ا نام خلیج‌فارس‬ ‫در زمین��ی به مس��احت ‪ ۱۶‬هکتار و با س��رمایه‌گذاری ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال در س��احل این ش��هر ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬سید‬ ‫احمد علمداری افزود‪ :‬اعتبار این پروژه از محل منابع داخلی‬ ‫ش��هرداری نخل تقی‪ ،‬عوارض آالیندگی و ارزش‌افزوده تامین‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این دهکده‪ ،‬تاالری به ظرفیت‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر‪ ،‬آب‌نمای موزیکال‪ ۶ ،‬آب‌نمای پیشرفته‪ ،‬مکان بازی‬ ‫برای کودکان‪ ،‬اسکله سنگی‪ ،‬حوضچه آرامش‪ ۳۷ ،‬آالچیق با‬ ‫انواع تفریحات ویژه خانواده‌ها‪ ،‬جوانان و بانوان‪ ،‬جاده سالمت‬ ‫با امکانات پیست دوچرخه‌سواری‪ ،‬زمین اسکیت‪ ۳۲ ،‬چشمه‬ ‫سرویس بهداشتی و حمام ایجاد شده است‪ .‬شهردار نخل تقی‬ ‫با بیان اینکه این دهکده گردش��گری قابلیت س��رمایه‌گذاری‬ ‫برای ورزش‌های آبی را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این دهکده موج‌شکنی‬ ‫به طول ‪ ۲۳۰۰‬متر اجرا ش��ده و قرار است ‪ ۱۲‬هکتار اراضی‬ ‫حاش��یه این طرح‪ ،‬به دهکده ساحلی گردشگری افزوده شود‪.‬‬ ‫علم��داری تاکید کرد‪ :‬با توجه به س��کونت تع��داد زیادی از‬ ‫کارکنان صنایع پارس جنوبی در این منطقه‪ ،‬ایجاد یک مرکز‬ ‫گردش��گری‪ ،‬تفریحی باارزش هم��واره یکی از مطالبات بحق‬ ‫آنها و مردم این منطقه بوده است‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نیاز به ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان برای احیای پروژه ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومانی‬ ‫منوریل قم ‪10‬ساله شد اما راه نیفتاد‬ ‫ش��هردار قم می‌گوید راه‌اندازی ‪ ۴.۷‬کیلومتر منوریل‬ ‫در ق��م قطعی اس��ت‪ .‬البت��ه این س��خن درحالی بیان‬ ‫می‌شود که اعضای ش��ورای شهر قم مخالف اختصاص‬ ‫حتی ی��ک ریال دیگر ب��ه پروژه منوریل هس��تند زیرا‬ ‫تاکنون ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومان هزینه برای قم تراش��یده و‬ ‫سودی نیز به حال شهر نداشته است‪ .‬حال معلوم نیست‬ ‫مس��ئوالن مدیریت شهری قم چه برنامه‌ای برای تامین‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی دارن��د که این پروژه برای آغاز به‬ ‫کار‪ ،‬به آن نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫کالنش��هر قم هن��وز از نعمت مترو‬ ‫محروم اس��ت و مترو در حال س��اخت این شهر بعد از‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال هنوز وارد مدار بهره‌برداری نش��ده است‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی مسئوالن و مدیریت شهری قم چاره‌ای‬ ‫جز این ندارند که بخشی از زمان و انرژی خود را صرف‬ ‫تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای سرنوش��ت ستون‌های‬ ‫بتنی رهاشده بر بستر قمرود کنند که قرار بود منوریل‬ ‫روی آنه��ا به حرکت درآید؛ پ��روژه‌ای که درحال‌حاضر‬ ‫فق��ط ب��رای ای��ن ش��هر هزین��ه می‌تراش��د و آخرین‬ ‫اظهارنظرها درباره آن نیز نشان می‌دهد همچنان برنامه‬ ‫دقیقی برای این پروژه وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��یدمرتضی س��قاییان‌نژاد‪ ،‬ش��هردار فعل��ی قم در‬ ‫روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۷‬از اجماع مس��ئوالن اس��تان‬ ‫قم برای راه‌اندازی قطعی ‪ ۴.۷‬کیلومتر س��اخته شده از‬ ‫منوری��ل در این ش��هر خب��ر داد و در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬به‌دنبال واگذاری منوریل قم در قالب ماده ‪ ۲۷‬به‬ ‫بخش خصوصی هس��تیم تا نه برای کاربرد حمل‌ونقلی‬ ‫بلکه با کارکرد گردشگری راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫البته این س��خن درحالی بیان می‌ش��ود که پیش‌تر‪،‬‬ ‫ش��ورای ش��هر مخالفت خ��ود را با اختص��اص بودجه‬ ‫شهرداری به این پروژه اعالم کرده است‪.‬‬ ‫حسین اسالمی‪ ،‬س��خنگوی شورای اسالمی شهر قم‬ ‫در یکی از جلس��ه‌های صحن علنی شورای شهر قم در‬ ‫پایان سال گذش��ته‪ ،‬با تاکید بر اینکه شورا اعتقادی به‬ ‫هزین��ه حتی یک ری��ال دیگر در ط��رح منوریل ندارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با تغییر جایگاه‌های تبادل س��فرهای مرتبط در‬ ‫شهر قم‪ ،‬اکنون تکمیل منوریل قم دارای توجیه نیست‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه پیش‌بینی می‌ش��ود ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان دیگ��ر برای این حدود ‪ ۵‬کیلومت��ر منوریل نیاز‬ ‫باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ای��ن پروژه در ص��ورت راه‌اندازی نیز‬ ‫کارآیی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تحمیل هزینه ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومانی منوریل‬ ‫به قم‬ ‫اکرم امینی‬ ‫کرده و از هزینه‌های آن نخواهد گذشت‪ ،‬تصمیم‌گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هرداری هنوز سهم ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫خ��ود در اج��رای منوری��ل را پرداخت نک��رده و توان‬ ‫پرداخ��ت آن را نیز ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬برنام��ه‌ای برای تغییر‬ ‫کارب��ری س��تون‌های منوریل وجود ن��دارد و این بحث‬ ‫بیشتر شبیه شوخی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پشت پرده منوریل قم‬ ‫ماجرای تحمیل شدن پروژه منوریل به قم را شهردار‬ ‫فعلی قم که پیش‌تر ش��هردار اصفهان ب��وده‪ ،‬این‌گونه‬ ‫توضیح می‌دهد‪ :‬منوریل قم بدون اینکه مطالعه ش��ود‪،‬‬ ‫وارد قم ش��ده اس��ت‪ .‬زمانی که ش��هردار اصفهان بودم‬ ‫این پیش��نهاد به اصفهان هم داده شد‪ .‬ما این مسئله را‬ ‫بررس��ی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که منوریل به‬ ‫درد اصفهان نمی‌خورد و زیر بار آن نرفتیم اما دوستان‬ ‫در قم این مسئله را قبول کردند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر حس��ن رحمانی‪ ،‬مدیرکل پیش��ین‬ ‫حمل‌ونقل قم درباره داس��تان شکل‌گیری ایده ساخت‬ ‫منوری��ل در فضای مجازی نوش��ت‪ :‬از تیر ‪ ۸۵‬و پس از‬ ‫انتصاب به سمت مدیرکل حمل‌ونقل قم‪ ،‬در جلسه‌های‬ ‫گوناگون ش��ورای ترافیک استان با بحث مطالعات مترو‬ ‫روبه‌رو ش��دم‪ .‬مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام‬ ‫ش��ده و در مراح��ل نهایی بود‪ .‬در هم��ان زمان‪ ،‬روزی‬ ‫دعوتنامه‌ای برای حضور در آیین کلنگ‌زنی منوریل به‬ ‫ما رسید و ما را در حیرت کامل قرار داد‪ ،‬چراکه هیچ‌گاه‬ ‫در جلس��ه‌های گوناگون کارشناس��ی‪ ،‬بحثی درباره آن‪،‬‬ ‫مب��دا و مقص��د‪ ،‬ضرورت و کارک��رد و حجم جابه‌جایی‬ ‫آن مطرح نش��ده بود و مصوبه‌ای هم نداشت؛ پس این‬ ‫معجزه کی و کجا اتفاق افتاده بود؟‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬آنچه حیرت‌انگیز اس��ت این بود‬ ‫درحالی که جدیدترین اطالعیه ش��رکت ملی پخش از آغاز‬ ‫دوب��اره ثبت‌ن��ام کارت س��وخت خبر داده می‌ده��د‪ ،‬برخی از‬ ‫متقاضیانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند‪ ،‬همچنان در انتظار‬ ‫صدور کارت س��وخت جدید هس��تند‪ ،‬درحالی‌که قرار نیست‬ ‫کارت سوخت جدیدی صادر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا با قطعی ش��دن بازگش��ت کارت سوخت‪،‬‬ ‫فرآین��د ثبت‌نام کارت س��وخت المثنی در ب��ازه زمانی حدود‬ ‫یکماهه‪ ،‬از آذر تا دی سال گذشته انجام شد‪ .‬این کارت سوخت‬ ‫که رئیس‌جمهوری وقت‪ ،‬بعد از برچیده شدن پایه‌های‬ ‫منوریل تهران‪ ،‬با ایجاد رقابت بین شهرداری‌های کشور‬ ‫گفته بود هر ش��هرداری که بپذیرد شبکه منوریل را در‬ ‫ش��هرش ایجاد کند‪ ،‬از نظر اعتباری تامین می‌ش��ود و‬ ‫مسئوالن شهر قم هم ساخت آن را پذیرفته بودند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬به‌گفته معاون آموزش و پژوهش وقت‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬این طرح یک‌ش��به و در مدت‬ ‫‪ ۲‬ساعت در شورای‌عالی هماهنگی ترابری تصویب شد‪.‬‬ ‫رحمانی یادآور ش��د‪ :‬از ابتدا بخشی از اعضای شورای‬ ‫ش��هر با این طرح به دالیل کارشناس��ی مخالف بودند‪.‬‬ ‫همچنین بس��یاری از اعضای جامعه مدرس��ین و سایر‬ ‫علما به‌دلیل ایجاد منظ��ری نامتجانس با حرم حضرت‬ ‫معصوم��ه (س) و همچنین محدودیت دید‪ ،‬با س��اخت‬ ‫منوریل در بستر رودخانه و عبور از مقابل حرم به‌شدت‬ ‫مخالفت کردند‪.‬‬ ‫مدیرکل پیش��ین حمل‌ونقل قم تاکید کرد‪ :‬به‌عنوان‬ ‫یک��ی از اعضای ش��ورای ترافیک هیچ‌وق��ت طرحی از‬ ‫منوریل را در جلسه‌های شورای ترافیک ندیدم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ساخت منوریل در بستر رودخانه‬ ‫در س��ایر کش��ورها نیز س��ابقه دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬البته اگر‬ ‫روان‌آب‌ه��ای قمرود کنترل و موانع فیزیکی در بس��تر‬ ‫رودخانه جمع‌آوری شود‪ ،‬به‌گونه‌ای که فقط فضای سبز‬ ‫و آب‌نماهایی که بتواند در مقابل شدت جریان مقاومت‬ ‫کن��د‪ ،‬باقی بمانند‪ ،‬باتوجه ب��ه محدود بودن زمان عبور‬ ‫سیل‪ ،‬مشکلی ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به پروژه‬ ‫منوریل در واقع سومین خط قطار شهری قم است که‬ ‫ساخت آن از سال ‪ ۱۳۸۹‬در بستر رودخانه قمرود آغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬طول منوریل قم ابتدا قرار بود ‪ ۱۸‬کیلومتر‬ ‫باشد و پارک‌سوار شمالی را به شهرک پردیسان متصل‬ ‫‹ ‹پروژه‌ای اسیر کشمکش‌های سیاسی‬ ‫یک کارش��ناس حمل‌ونقل ریلی معتقد است نه‌تنها‬ ‫اصل ضرورت منوریل‪ ،‬برای قم زیر س��وال اس��ت بلکه‬ ‫این پروژه در بس��تر قمرود اجرا و نیمه کاره رها ش��ده‬ ‫و س��رمایه هنگفتی که خرجش شده نیز در حال ضایع‬ ‫شدن است و در نهایت اینکه برای سد باالدست آن نیز‬ ‫امکان سرریز شدن وجود دارد‪.‬‬ ‫س��عداهلل قادرپور با اشاره به س��خن مدیرکل پیشین‬ ‫حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم مبنی بر تصویب طرح‬ ‫منوریل قم در مدت ‪ ۲‬ساعت به‬ ‫گفت‪ :‬منوریلی‬ ‫که در مدت ‪ ۲‬س��اعت تصویب ش��ود‪ ،‬نماد بی‌تدبیری‪،‬‬ ‫دخالت سیاس��تمداران در پروژه‌های تخصصی و توهین‬ ‫به جامعه مهندسی است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه س��اخت منوری��ل در قم‪ ،‬بدون‬ ‫مطالعات کارشناس��ی و رها ک��ردن آن‪ ،‬مصداق تضییع‬ ‫ام��وال عمومی اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬میلیارده��ا تومان از‬ ‫بیت‌المال در این پروژه ضایع شده و هیچ‌کس پاسخگو‬ ‫نیست‪ .‬شاید اگر در جای دیگری از جهان چنین اتفاقی‬ ‫می‌افتاد‪ ،‬بانیان چنین پروژه‌ای تحت پیگرد قانونی قرار‬ ‫می‌گرفتند‪.‬‬ ‫البته مشابه این پروژه را در کرمانشاه هم داریم و در‬ ‫آنجا نیز پروژه منوریل بالتکلیف مانده است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه ریلی با اش��اره ب��ه اینکه منوریل قم‬ ‫حاصل لجبازی‌های سیاس��ی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرگاه‬ ‫مسائل مهندسی‪ ،‬ابزار کش��مکش سیاستمداران شود‪،‬‬ ‫عاقبتش شبیه همین پروژه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با طرح ای��ن انتقاد که در برخی پروژه‌ها مباحث‬ ‫غیرکارشناسی جایگزین اصول فنی می‌شود و این مسئله‬ ‫نتایج نامطلوبی به‌دنبال دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬محافظه‌کاری‬ ‫مدیران تا وقتی به روند شهرس��ازی اس��تاندارد‪ ،‬اجرای‬ ‫درست پروژه‌ها و هزینه‌کرد بودجه آسیبی نزند‪ ،‬ایرادی‬ ‫ندارد اما در جایی که قدرت جس��ارت و انتخاب درست‬ ‫را از مدیران بگیرد‪ ،‬آسیب‌زاست و هزینه زیادی به شهر‬ ‫و مردم تحمیل می‌کند‪.‬‬ ‫منتظر کارت سوخت جدید نباشید‬ ‫خودروهایی بود که در سال‌های ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۷‬شماره‌گذاری‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬به‌دس��ت مالکان نرس��یده یا در شرکت پست جا‬ ‫مانده بود‪ .‬براس��اس اطالعیه‌های شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫مالکان کارت هوش��مند س��وخت خودرو و موتورسیکلت‌های‬ ‫ش��ماره‌گذاری ش��ده س��ال‌های ‪ ۱۳۹۳‬ت��ا ‪ ۱۳۹۷‬که پیش‌تر‬ ‫ازسوی پست توزیع شده و برگشت خورده بود‪ ،‬می‌توانستند به‬ ‫س��ایت شرکت پست مراجعه و با درج شماره ‪ VIN‬خودرو در‬ ‫بخش پیگیری کارت سوخت از آخرین وضعیت شیوه دریافت‬ ‫اختصاص زمین رایگان به خانه‌های واقع در مسیر رودخانه‬ ‫رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه به خانه‌های در مسیر سیل‪،‬‬ ‫زمین رایگان داده می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در سیل اخیر ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫روس��تا در حریم رودخانه‌ها بودند که در بازس��ازی باید اصول‬ ‫فنی و علمی رعایت ش��ود تا بار دیگر دچار حادثه نش��وند‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬علیرضا تابش گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫برآوردها و ارزیابی‌ها ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۳۱۵‬واحد احداثی در ش��هر و‬ ‫روستا داریم که از این رقم ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۸۴۶‬واحد در شهر و ‪۵۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۶۹‬واحد در روستاس��ت و در مجموع ‪ ۶۸‬هزار واحد‬ ‫تخری��ب ش��ده و ‪ ۱۰۱‬هزار واحد تعمیری اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫اس��تان لرستان ‪ ۲‬هزار واحد شهری و ‪ ۱۱‬هزار واحد روستایی‬ ‫احداثی داری��م‪ .‬عالوه براین ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۵۰‬واحد تعمیری در‬ ‫ش��هر و ‪ ۴۰‬هزار واحد تعمیری در روستاهای این استان داریم‬ ‫و در استان خوزستان حدود ‪ ۲۳‬هزار واحد تعمیری و احداثی‬ ‫اس��ت؛ البته ممکن اس��ت این رقم در این اس��تان تغییر کند‪.‬‬ ‫کن��د اما باتوجه به نبود توجی��ه در اجرای این پروژه و‬ ‫مخالفت‌ها با آن‪ ،‬درحال‌حاضر مدیریت شهری تصمیم‬ ‫گرفته به راه‌اندازی ‪ ۴.۸‬کیلومتر از منوریل ساخته شده‬ ‫در این شهر اکتفا کند‪.‬‬ ‫در اس��تان گلس��تان ‪ ۱۱۰۰‬واحد ش��هری احداثی و ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد روس��تایی احداثی و حدود ‪ ۱۰‬هزار واحد تعمیری‬ ‫داری��م ک��ه صاحبان این خانه‌ها با اس��ناد و م��دارک به بنیاد‬ ‫مس��کن مراجعه می‌کنند و بعد از تشکیل پرونده برای دریافت‬ ‫تسهیالت بالعوض به بانک‌ها معرفی می‌شوند که کار بازسازی‬ ‫را یا خودشان ش��روع می‌کنند یا ما پیمانکار معرفی می‌کنیم‪.‬‬ ‫تابش درباره مبلغ وام‌ها گفت‪ :‬تسهیالت در شهرها ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان و در روس��تاها ‪ ۴۰‬میلیون تومان با سود ‪ ۴‬درصد است‪.‬‬ ‫وام بالعوض در ش��هرها ‪ ۱۲‬میلیون تومان و در روس��تاها ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون تومان و وام تعمی��ری هم ‪ ۱۵‬میلی��ون و ‪ ۵‬میلیون‬ ‫بالعوض اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه به همه خانه‌هایی که در حریم‬ ‫و بس��تر رودخانه‌ها بوده‌اند زمین رایگان داده می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تامین زمین از زمین‌های دولتی اس��ت و اگر هم زمین دولتی‬ ‫نباشد‪ ،‬تالش می‌شود زمین مناسب از مالکان خریداری شود‪.‬‬ ‫کارت س��وخت خود مطلع ش��وند‪ .‬کارت‌های س��وختی که در‬ ‫اداره پس��ت جا مانده بود‪ ،‬از س��ال گذش��ته تاکنون به تناوب‬ ‫برای متقاضیان ارس��ال شده است‪ .‬همچنین اعالم شد در این‬ ‫ط��رح به‌جای صدور کارت جدید س��وخت‪ ،‬با اتصال برخط به‬ ‫نظام پرداخت بانکی‪ ،‬از کارت‌ه��ای بانکی موجود نیز به‌عنوان‬ ‫کارت سوخت استفاده می‌شود؛ بنابراین وقتی متقاضیان بدون‬ ‫کارت س��وخت برای ثبت‌نام اقدام می‌کردند‪ ،‬موظف بودند یک‬ ‫کارت بانکی معرفی کنند‪ .‬زیبا اس��ماعیلی‪ ،‬سخنگوی شرکت‬ ‫شهردار پیشین‬ ‫اصفهان‪:‬‬ ‫به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که‬ ‫منوریل به‬ ‫درد اصفهان‬ ‫نمی‌خورد و زیر‬ ‫بار آن نرفتیم‬ ‫اما دوستان در‬ ‫قم این مسئله را‬ ‫قبول کردند‬ ‫ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایس��نا‬ ‫درباره متقاضیانی که در مهلت پیشین ثبت‌نام کرده‌اند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬اگر متقاضیان سال گذشته موفق به ثبت‌نام دریافت کارت‬ ‫س��وخت المثنی ش��ده‌اند‪ ،‬الزم نیس��ت در این مرحله اقدامی‬ ‫انج��ام دهن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬کارت بانکی که این افراد به س��امانه‬ ‫معرفی کرده‌اند‪ ،‬به‌عنوان کارت سوخت آنها مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرد و نظام استفاده از کارت بانکی در روزهای آینده اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫راهکار ایران برای کاهش قاچاق سوخت به ترکیه‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به سفر هیات ترکیه‬ ‫به ایران در روزهای گذش��ته و تواف��ق حمل‌ونقلی ایران با این‬ ‫هی��ات گفت‪ :‬یک��ی از موضوع‌های مورد مذاک��ره با مقام‌های‬ ‫ترکیه‪ ،‬رس��یدگی به وضعیت رانندگان ترانزیتی زندانی در این‬ ‫کش��ور بود‪ .‬به گزارش ایلنا شهرام آدم‌نژاد در حاشیه هشتمین‬ ‫اجالس حمل‌ونقلی ایران و ترکیه با اش��اره به مشکالت پیش‬ ‫آم��ده برای ایرالین‌های ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه در زمینه‬ ‫س��وخت‌گیری اظهار کرد‪ :‬هم طرف ایرانی در بخش هوانوردی‬ ‫به ترکیه بدهکار است و هم ترکیه به ایران در این حوزه بدهی‬ ‫دارد که محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول این مشکالت را ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬آدم‌نژاد با بیان اینکه بدهی هما به فرودگاه ترکیه از‬ ‫رقم طلبش از فرودگاه و ایرالین‌های ترکیه بیشتر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قرار ش��ده با روش��ی تهاتر بدهی بین دو کشور مدیریت شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ارائه سوخت به ایرالین‌های‬ ‫ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه گفت‪ :‬قرار شده ترک‌ها نظر خود‬ ‫در ای��ن باره و نتیجه مذاکراتی را که بر س��ر آن انجام داده‌اند‪،‬‬ ‫ب��ه ما اعالم کنند‪ .‬آدم‌نژاد درب��اره رانندگان ایرانی ترانزیت که‬ ‫در ترکیه زندانی هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر آمار دقیقی از‬ ‫رانن��دگان ایرانی زندانی در ترکیه ن��دارم اما مذاکراتی در این‬ ‫زمینه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬موضوع مهم در این بحث‪ ،‬پیوستن‬ ‫ایران به توافقنام��ه اروپایی حمل‌ونقل کاال (آی‌دی‌آر) اس��ت‬ ‫ک��ه این موضوع را هم دنبال می‌کنیم‪ .‬وی درباره اختالف نرخ‬ ‫س��وخت در ایران و ترکیه که زمینه قاچاق س��وخت را فراهم‬ ‫می‌کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اختالفی که در نرخ سوخت بین‬ ‫دو کشور وجود دارد‪ ،‬پلمب باک سوخت کامیون‌ها و خودروها‬ ‫را در دس��ت اج��را داریم اما ناوگان ترکی��ه تمایل دارند پلمب‬ ‫باک سوخت برداش��ته شود و بتوانند با سوخت‌گیری در ایران‬ ‫مابه‌التفاوت آن را بپردازند‪.‬‬ ‫قابلیت اطمینان‪ ،‬عنصری کلیدی در شبکه‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی و مترو اس��ت که س��طح‬ ‫خدمت‌رسانی به مشتریان را باال نگاه می‌دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از راه‌ه��ای افزایش قابلی��ت اطمینان‪،‬‬ ‫کاه��ش «پخش تاخی��ر» بین قطارهاس��ت‪.‬‬ ‫استفاده مشترک از انواع خدمات ریلی‪ ،‬برای‬ ‫قطارهای گوناگون با سرعت‌های متفاوت و با‬ ‫در نظر گرفتن ایستگاه مقصد‪ ،‬مهم‌ترین عامل‬ ‫برای پخش تاخیر و افزایش قابلیت اطمینان‪،‬‬ ‫بخشی از وقت‌شناسی است‪.‬‬ ‫اگر همه قطارها‪ ،‬مشخصات یکسان‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫متوسط سرعت یکس��انی داشته باشند و اگر‬ ‫تفاوت زیادی در مش��خصات ج��دول زمانی‬ ‫قطارهای مسیر وجود داشته باشد‪ ،‬با ترافیک‬ ‫ریلی ناهماهنگ روبه‌رو هس��تیم‪ .‬ناهماهنگی‬ ‫منجر به س��رفاصله‌هایی می‌ش��ود که ممکن‬ ‫اس��ت توزیع تاخیر را در شبکه افزایش دهد‪.‬‬ ‫در واق��ع بحث درباره تاخیره��ا‪ ،‬بحث درباره‬ ‫ظرفی��ت بهره‌برداری اس��ت که اگ��ر کمبود‬ ‫ظرفیت وجود داشته باشد تهدیدی در زمینه‬ ‫افزایش اختالل است‪.‬‬ ‫در یک شبکه پیچیده امکان بروز عامل‌های‬ ‫اخت�لال زیادی وجود دارد‪ .‬در ایس��تگاه‌های‬ ‫ش��لوغ با چند سکو‪ ،‬ممکن اس��ت بخشی از‬ ‫قطارها در روز با هزاران مس��افر از راه برسند‬ ‫و اعزام شوند‪.‬‬ ‫انواع مختلفی از قطارها در خطوط مخالف‬ ‫می‌رسند و اعزام می‌شوند و نیاز به جلوگیری‬ ‫از اشغال سکوها در خطوطی است که درگیر‬ ‫خدمت‌رسانی هستند‪.‬‬ ‫تاخیرها به زمان‌بندی قطارها بستگی دارند‪.‬‬ ‫بین چگونگی طراحی شبکه حمل‌ونقل ریلی‬ ‫و مترو و اینکه تاخیرهای ایجاد ش��ده چگونه‬ ‫در شبکه پخش می‌شوند‪ ،‬ارتباط وجود دارد‪.‬‬ ‫درج��ه وقوع تاخیر همچنی��ن به ظرفیت‬ ‫بهره‌برداری ش��بکه حمل‌ونق��ل ریلی و مترو‬ ‫وابسته اس��ت؛ بنابراین اگر بهره‌برداری بزرگ‬ ‫باش��د احتمال وقوع تاخیر نیز بزرگ خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اخت�لال می‌تواند تصادفی یا با رویدادهای‬ ‫برنامه‌ریزی شده‪ ،‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫مثال‌هایی از وقوع تصادفی اختالل عبارتند‬ ‫از تاخیر در پیاده و س��وار ش��دن مس��افران‪،‬‬ ‫مس��ائل س��یگنالینگ‪ ،‬تاخیره��ای عملیاتی‪،‬‬ ‫خطاه��ای تجهیزات ریلی‪ ،‬تصادف‪ ،‬مانع روی‬ ‫خطوط و تاخیر نیروی انس��انی‪ .‬مثال‌هایی از‬ ‫عامل‌ه��ای اختالل که به‌وس��یله رویدادهای‬ ‫برنامه‌ریزی شده ایجاد می‌ش��وند عبارتند از‬ ‫تعمیر خط‪ ،‬تغییر س��اعت ش��لوغی یا فصلی‬ ‫در نیازها‪ ،‬کمبود ظرفیت (قطارهای خطوط)‪،‬‬ ‫ناهماهنگی در جدول زمانی یا در نوع قطار‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کشته در حادثه‬ ‫آزادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫انفجار در تونل البرز و ریزش بخش��ی از آن‬ ‫منجر به کشته شدن ‪ ۳‬کارگر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا حادثه حدود س��اعت ‪۸‬‬ ‫و ‪ ۵۸‬دقیقه سه‌ش��نبه در حوالی سیاه‌بیش��ه‪،‬‬ ‫پیش از پ��ل زنگوله و در تونل الب��رز آزادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال رخ داد‪.‬‬ ‫ش��اهین فتحی‪ ،‬مع��اون عملی��ات امداد و‬ ‫نجات ه�لال احمر اظهار کرد‪ :‬با اعالم حادثه‬ ‫ریزش تونل در کارگاه آزادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫در مح��دوده کندوان و پ��ل زنگوله‪ ،‬نیروهای‬ ‫امداد و نجات هالل‌احمر به محل حادثه اعزام‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در مح��ل حادثه ‪ ۱۱‬نفر‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬گفت‪ ۸ :‬نفر از حادثه‌دیدگان‬ ‫مصدوم ش��ده بودند که ‪ ۳‬نفر از آنها سرپایی‬ ‫درمان و ‪ ۴‬نفر با اس��تفاده از بالگرد اورژانس‬ ‫و ی��ک نفر با آمبوالن��س هالل‌احمر به مراکز‬ ‫درمانی منتقل شدند‪.‬‬ ‫فتحی ادامه داد‪ :‬در ای��ن حادثه تاکنون ‪۳‬‬ ‫نفر جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫به‌گفته محمد ناصر زندی‪ ،‬فرماندار چالوس‪،‬‬ ‫نش��ت گاز متان باعث آتش‌س��وزی‪ ،‬انفجار و‬ ‫ریزش تونل آزادراه تهران‪-‬ش��مال و کشته و‬ ‫مجروح شدن تعدادی از کارگرانی شد که در‬ ‫آنجا مشغول کار بودند‪.‬‬ ‫براس��اس آنچه فرماندار شهرستان چالوس‬ ‫گفته‪ ،‬گاز متان در تونل به حدی زیاد بود که‬ ‫امدادگران را با مشکل روبه‌رو کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم می‌گوید‬ ‫منوریل قم که مطالعه کارشناسی دقیقی نداشته‪۲۲۰ ،‬‬ ‫میلی��ارد تومان بودجه دولت��ی را هدر داده و اکنون نیز‬ ‫هیچ ی��ک از تصمیم‌گی��ران درباره اج��رای این پروژه‬ ‫پاسخگو نیستند‪.‬‬ ‫محس��ن بهش��تی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫ای��ن پروژه از س��ال ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۱‬بخش��ی از منابع دولتی‬ ‫را به خود اختصاص داد اما بیش از ‪ ۳.۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫راکد و متوقف بوده‪ ،‬گفت‪ :‬منوریل قم توجیه اقتصادی‪،‬‬ ‫ترافیکی و فنی ندارد و شهرداری قم نمی‌تواند بودجه‌ای‬ ‫به آن اختصاص دهد؛ مگر اینکه دولت بخواهد آن را به‬ ‫اتمام برساند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری قم عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هنوز تصمیم قطعی برای منوریل گرفته نش��ده و‬ ‫بنای تخریب نداریم‪ ،‬اما قرار است در جلسه‌هایی درباره‬ ‫این پروژه که به‌تازگی نیز دیوان محاس��بات به آن ورود‬ ‫اسماعیل درگاهی‬ ‫کارشناس مرکز فرمان مترو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری قم می‌گوید منوریل قم‬ ‫که مطالعه کارشناس��ی دقیقی نداش��ته‪ ۲۲۰ ،‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫دولتی را ه��در داده و اکنون نیز هیچ ی��ک از تصمیم‌گیران درباره‬ ‫اجرای این پروژه پاسخگو نیستند‬ ‫یادداشت‬ ‫الزاماتی‬ ‫برای داشتن‬ ‫قطارهای‬ ‫سروقت‬
‫‪14‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یادآوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی‌کم‌وکاست نقل می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سابقه تاریخی‬ ‫تبدیل ریال به‬ ‫تومان‬ ‫کارخانه‌ها‌ی دارو‌سازی و داروخانه‌ها‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫آغاز امس��ال برای چندمین‌ب��ار موضوع تغییر‬ ‫واحد پول رس��می کش��ورمان از ری��ال به تومان‌‬ ‫مطرح شده اس��ت‪ .‬توضیح بیشتر اینکه به‌تازگی‬ ‫هیات‌وزی��ران الیحه اص�لاح قانون پولی بانکی را‬ ‫بررس��ی و تصوی��ب کرده که در قس��متی از آن‪،‬‬ ‫«واحد پول رس��می کش��ور‪ ،‬تومان و معادل ‪۱۰‬‬ ‫ریال تعیین شد»‪ .‬مصوبه‌ای که البته نیز مشخص‬ ‫نیس��ت چه زمانی اجرایی ش��ود و معنای اجرایی‬ ‫ش��دن ه��م آ‌ن اس��ت ک��ه تغییر اس��کناس‌ها و‬ ‫سکه‌های موجود در جامعه انجام پذیرد‪ .‬نکته مهم‬ ‫این اس��ت که چنین طرحی دارای سابقه تاریخی‬ ‫اس��ت و پیش از این نیز مطرح ش��ده و آن تجربه‌‬ ‫می‌تواند برای قطعی ش��دن تبدیل ریال به تومان‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬در بررسی پیشینه موضوع‬ ‫در‌می‌یابیم که یکشنبه ‪ ۲۷‬فروردین ‪ ۱۳۵۱‬اعالم‬ ‫ش��د به موجب الیحه جدی��د پولی و بانکی واحد‬ ‫پ��ول ایران از ری��ال به تومان تغیی��ر می‌یابد‪ .‬بر‬ ‫اساس این الیحه جدید پولی و بانکی کشور که به‬ ‫تصویب نهایی کمیس��یون دارایی مجلس شورای‬ ‫ملی وقت نیز رسید‪ ،‬واحد پول ایران که ریال بود‬ ‫تغیی��ر می‌یافت و واحد جدی��دی به نام تومان به‬ ‫نظام پولی کش��ور وارد می‌شد‪ .‬واحد جدید که به‬ ‫‪ ۱۰‬جز‌(ریال) تقس��یم شده بود دارای پشتوانه‌ای‬ ‫برابر ‪ ۱۰۸۵۵‬میلینیوم گرم طالی خالص می‌شد‪.‬‬ ‫مقام��ات بانکی تغیی��ر ارزش برابری تومان با طال‬ ‫را ناش��ی از باال رفتن قیمت رس��می طال در دنیا‬ ‫می‌دانستند‪ .‬تغییر واحد پول از ریال به تومان در‬ ‫قالب الیحه جدید پولی و بانکی کشور به تصویب‬ ‫نهای��ی کمیس��یون دارایی مجلس ش��ورای ملی‬ ‫رس��یده بود‪ .‬اما این الیحه پیش از تصویب نهایی‬ ‫و ابالغ به دولت باید در کمیس��یون دادگس��تری‬ ‫مجلس نیز به تصویب می‌رسید و پس از تصویب‬ ‫در جلسه علنی مجلس شورای ملی به مجلس سنا‬ ‫نیز فرستاده می‌شد‪ .‬این الیحه ‪ ۸‬سال پیش از آن‬ ‫تو‌یکم قانون‌گذاری از‬ ‫هم(‪ )۱۳۴۳‬در دوره بیس�� ‌‬ ‫طرف دولت به مجلس تقدیم شده بود‪ .‬اما تا سال‬ ‫‪ ۱۳۵۱‬همچنان در دستور کمیسیون دارایی بوده‬ ‫تا به تقاضا‌ی دولت مطرح ‌و بررس��ی شد‪ .‬آخرین‬ ‫تغیی��ر در واح��د پول ایران در دهه نخس��ت قرن‬ ‫‪ )۱۳۱۰(۱۳‬ایجاد ش��د و ای��ن تغییر‪ ،‬البته تغییر‬ ‫رس��می قران ب��ه ریال‪ ،‬بدون هر گون��ه تغییر در‬ ‫ارزش واح��د پول ایران بود‪ .‬مقامات بانکی و مالی‬ ‫کشور در آن زمان اظهار‌نظر کرده بودند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫تغییر واحد پول به ش��رط آنکه از محاس��به اجزاء‬ ‫ریال خودداری شود‪ ،‬نیازی به تغییر ماشین‌های‬ ‫محاس��بات نیست بلکه آنچه در محاسبات جدید‬ ‫باید اعمال ش��ود‪ ،‬قرار دادن یک ممیز بعد از رقم‬ ‫واحد پول اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬رقم هفتاد و پنج‬ ‫ریال که به صورت ‪ ۷۵‬ریال تحریر می‌ش��د از آن‬ ‫پ��س باید ‪ ۷/۵‬تومان نوش��ته ش��ود‪ ،‬البته عنوان‬ ‫می‌ش��د که سیس��تم جدید تا مدتی برای مردم‬ ‫ثقیل اس��ت‪ .‬اما به تدریج به آن خو گرفته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در نتیجه سیستم جدید تغییراتی در تحریر‬ ‫چک نیز باید اعمال می‌ش��د‪ ،‬البته در آن سال‌ها‬ ‫داش��تند عالوه‌ب��ر ذکر رقم به‬ ‫‌‌‬ ‫مردم اغلب عادت‬ ‫ریال‪ ،‬در چک‌ها در داخل پرانتز‪ ،‬ارقام را به تومان‬ ‫نی��ز به عنوان یک اق��دام تاکیدی یادآوری کنند‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتی��ب رقم ده هزار و پانص��د و پنج ریال‬ ‫در سیس��تم جدید باید یک ه��زار و پنجاه تومان‬ ‫و پنج ریال نوش��ته می‌ش��د‪ .‬تغییر واحد پول در‬ ‫اس��کناس‌ها و س��که‌هایی که از آن به بعد چاپ‬ ‫و ضرب می‌ش��دند نیز مورد توجه قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫بدین ترتیب که از آن به بعد اسکناس‌هایی که از‬ ‫ب��ازار می‌آمدند‪ ،‬به ع��وض ریال کلمه تومان روی‬ ‫آن چاپ می‌ش��د و اسکناس‌ها با حذف یک صفر‬ ‫شبیه و اندازه اسکناس‌های رایج می‌شدند‌‪ .‬تغییر‬ ‫واحد پول ایران مخالفانی نیز داش��ت‪ .‬آنها اظهار‬ ‫می‌‌کردند این تغیی��رات باعث اثرات روانی منجر‬ ‫به کاهش ارزش پول به طور ناخودآگاه و افزایش‬ ‫قیمت‌ها خواهد ش��د‪ .‬در همان دهه ‪ ،۵۰‬آخرین‬ ‫کش��وری که به تغییر واحد پول خود اقدام کرد‪،‬‬ ‫انگلیس بود که با حذف شلینگ واحد پول خود را‌‬ ‫پوند تعیین و هر پوند را معادل یکصد پنس اعالم‬ ‫کرد‪ .‬پیش از انگلیس‪ ،‬فرانس��ه نیز ارزش رس��می‬ ‫فرانک خود را صد برابر کرده بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫«تومان» یک کلمه فارس��ی قدیمی اس��ت که در‬ ‫اصل در ایام صفوی دارای ‪ ۱۰‬هزار جز شاهی بود‬ ‫و ش��اهی از ایام صفویه واحد پول کشور به شمار‬ ‫می‌رفت‪ .‬در زمان قاجار استاندارد سکه‌های ایران‬ ‫از طال به نقره تبدیل شد اما کلمات شاهی و تومان‬ ‫همچنان در میان مردم رایج بود‪.‬‬ ‫در نهای��ت ای��ن طرح در آن زم��ان نیز به هیچ‬ ‫وجه اجرایی نش�� ‌د تا اینکه یک بار در پاییز س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬همچنین بار دیگر در آغاز امس��ال نیز‬ ‫ب��از هم موضوع تغییر واحد ریال به تومان مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به تدریج‬ ‫در دهه ‪۵۰‬‬ ‫تاسیسات متعدد‬ ‫دارو‌سازی و‬ ‫بسته‌بندی دارو‬ ‫در ایران دایر‬ ‫شد‪ .‬اداره نظارت‬ ‫بر دارو به وجود‬ ‫آمد‪ .‬آزمایشگاه‬ ‫کنترل دارویی‬ ‫تاسیس شد‬ ‫و در ابتدای‬ ‫سال ‪۱۳۵۰‬‬ ‫نیز به موجب‬ ‫آیین‌نامه‌‌ای به‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫‌اجازه تاسیس‬ ‫داروخانه بدون‬ ‫مداخله در امور‬ ‫فنی آن داده شد‬ ‫دارو در ای��ران تا اوایل قرن ‪ ۲۰‬به صورت گیاهی بود‬ ‫که از سوی حکیم‌باش��ی‌ها و اطباء مجاز برای بیماران‬ ‫تجویز می‌‌ش��د‪ .‬در آن تاریخ توانایی تشخیص بیماری‬ ‫ناق��ص و ضعیف بود به همین دلی��ل دارو‌ها محدود به‬ ‫معجون‌ه��ا‪ ،‬برگ‌ها‪ ،‬گل‌ه��ا و ریش��ه‌های گیاهی بود‪.‬‬ ‫به‌تدریج به همان نس��بتی که علم پزش��کی پیشرفت‬ ‫کرد‪ ،‬اکتش��افات جدیدی نیز در زمینه داروها به عمل‬ ‫می‌آمد‪.‬‬ ‫به دنبال تغییر ش��رایط اجتماع��ی و ترویج داروهای‬ ‫ش��یمیایی به ج��ای داروهای گیاه��ی‪ ،‬داروخانه‌ها در‬ ‫ش��هرهای بزرگ و از جمله در ته��ران فعالیت خود را‬ ‫آغاز کردند‪ .‬قدیمی‌ترین داروخانه‌های تهران شورین و‬ ‫کارنیک هس��تند‪ .‬بعد از سال ‪ ۱۳۲۴‬تعداد داروخانه‌ها‬ ‫افزایش یافت و داروخانه‌های تهران در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬و‬ ‫آغاز دهه ‪ ۵۰‬به تعداد ‪ ۵۰۰‬داروخانه نزدیک شد‪.‬‬ ‫در همین زمان با فعال شدن داروخانه‌ها ‪ ۳‬دانشکده‬ ‫داروس��ازی در ته��ران‪ ،‬اصفهان و تبری��ز فعالیت خود‬ ‫را آغاز کردن��د‪ .‬فارغ‌التحصیالن این دانش��کده‌ها یا به‬ ‫خدمت دولت در‌آمدن ‌د یا صاحب و مسئول داروخانه‌ها‬ ‫ش��دند‪ .‬تعداد دکتر‌های داروس��از در سراس��ر ایران در‬ ‫س��ال ‪ ‌۱۳۴۸‬حدود ‪ ۲۰۰۰‬نفر بود‪ .‬با این حال‪ ،‬جنگ‬ ‫دوم جهان��ی که در س��ال‌‌‪ ۱۳۲۰‬رخ داده بود تا پیش‬ ‫از رس��یدن به ش��رایط جدید در ده��ه ‪ ،۵۰‬نظام دارو‬ ‫را در ای��ران برهم زد‪ .‬پیش از جنگ عده‌ای داروس��از‪،‬‬ ‫واردکنن��ده دارو بودند‪ .‬آنها داروهایی را وارد می‌کردند‬ ‫که مورد نیاز واقعی پزش��کان بود‪ .‬در آن زمان بازاریابی‬ ‫دارو به صورت ارس��ال بروش��ورهای پزش��کی‌یا دادن‬ ‫اعالن ب��ه روزنامه‌ها انجام می‌ش��د‪ .‬تع��داد اقالم دارو‬ ‫محدود و مطابق تجویز پزش��کان بو ‌د یعنی پزش��کان‬ ‫بودن��د که باع��ث افزایش مص��رف دارو و رواج نوعی از‬ ‫داروها می‌شدند به عبارت دیگر عرضه دارو به تقاضای‬ ‫پزشکان بستگی داشت‪ .‬پس نسخه‌ها عاری از دارو‌های‬ ‫اضافی بود و ارزان تمام می‌ش��د‪ ،‬البته در این زمان نیز‬ ‫قیمت داروه��ا چندان گران نبود و حتی در بس��یاری‬ ‫از م��وارد ارزان‌تر از کش��ور تولیدکننده در ایران عرضه‬ ‫می‌شد اما بهای نسخه در ایران گران تمام می‌شد زیرا‬ ‫اقالم داروها‌ی بعضی از نسخه‌ها زیاد بود‪.‬‬ ‫جنگ دوم جهانی س��بب ش��د که ص��ادرات دارو از‬ ‫ممالک تولید‌کننده متوقف ش��و ‌د یا کاهش یابد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬قیمت دارو در بازار افزایش یافت و دارو‌فروش��ی به‬ ‫صورت ش��غلی پرسود در‌آمد‪ .‬این امر سبب شد عده‌ای‬ ‫از تاجران وارد کار واردات دارو شوند و از این تاریخ دارو‬ ‫به صورت کاالی تجاری درآمد‪ .‬واردات دارو به‌دس��ت‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫جاده در مسیر سیل‬ ‫‌اسفند‌‪ ۱۳۴۹‬طرح ساختمان جاده‌ای موسوم به «جاده سوم» به تصویب‬ ‫و تایید ش��هرداری رسید و آماده اجرا شد‪ .‬در این زمان اداره فنی شهرداری‬ ‫وق��ت آگهی مناقصه س��اختمان این جاده را برای انتش��ار آم��اده کرد و در‬ ‫توضیح آن نیز عنوان ش��د که س��اختمان این جاده از زیر پل خیابان تخت‬ ‫طاووس(‌مطهری کنونی) شروع و به طول ‪ ۱۳‬کیلومتر تا خیابان فرشته که‬ ‫محل تقاطع پارک‌وی با خیابان پهلوی‌(ولیعصر امروزی‌) ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫نکت��ه فوق‌العاده مهم که در توصیف مزایای این جاده از س��وی ش��هرداری‬ ‫اعالم ش��د‪ ،‬این بو ‌د که جاده در مس��یر س��یل ساخته می‌ش��ود! و بیش از‬ ‫چند خانه در امتداد راه قرار نمی‌گیرد‪ .‬اداره فنی ش��هرداری اعالم کرد که‬ ‫ساختمان جاده سوم در مدت کوتاهی ساخته خواهد شد و این راه می‌تواند‬ ‫مقداری از حجم ترافیک جاده‌های پهلوی و شمیران را جذب کند‪ .‬این جاده‬ ‫که اتوبان مدرس امروز است قرار بود تا جاده هراز ادامه یابد‪.‬‬ ‫جنگ دوم جهانی سبب شد که صادرات دارو از ممالک تولید‌کننده‬ ‫متوقف شو ‌د یا کاهش یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬قیمت دارو در بازار افزایش‬ ‫یافت و دارو‌فروشی به صورت شغلی پرسود در‌آمد‬ ‫تاج��ران به تبلیغ و بازاریابی و اع��زام ویزیتور به مطب‬ ‫پزشکان را به دنبال داشت‪ .‬با تجاری شدن واردات این‬ ‫محصول‪ ،‬استفاده از اقالم دارویی به‌تدریج افزایش یافت‬ ‫به طوری که در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬اق�لام داروهایی که وارد‬ ‫ایران می‌شد ‪ ۵۳۲۰‬نوع و متعلق به ‪ ۴۸۶‬کارخانه بود‪.‬‬ ‫این اقالم ‪ ۸‬س��ال بعد به ‪ ۶۳۸۸‬نوع رسید و از این رقم‬ ‫باالتر نرفت‪ .‬در این سال ورود داروهایی که مشابه آنها‬ ‫در ایران س��اخته می‌ش��د ممنوع و واردات ‪ ۲۰۸۳‬قلم‬ ‫دارو حذف ش��د‪ .‬با وجود این در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۱۳۴۴‬مبلغ ‪ ۲۴۸‬میلیون تومان دارو وارد مملکت شد‬ ‫و سال بعد ش��رکت تعاونی توزیع دارو تشکیل شد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬دارو اهمیت یافت و از س��ال ‪ ۱۳۳۱‬مورد‬ ‫توجه خاص دولت قرار گرفت و به همین دلیل آیین‌نامه‬ ‫تاسیس داروخانه که به موجب آن پروانه به نام داروساز‬ ‫صادر می‌شد‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته و برای هر ‪۲۵۰۰‬‬ ‫نف��ر یک داروخان��ه در نظر گرفته ش��د‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫ش��رایط دارویی جدید اساس آیین‌نامه‌ها‌ی تنظیم‌شده‬ ‫استاندارد شدن شربت آلبالو‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۵‬اعالم شد که شربت آلبالو‪ ،‬رب انار و نان‌برنجی‬ ‫اس��تاندارد می‌ش��ود‪ ۲۸ .‬اسفند‌ این س��ال کمیته ملی استاندارد‬ ‫صنای��ع مکانیکی و فلزشناس��ی و مواد خوراک��ی و فرآورده‌های‬ ‫کش��اورزی وا‌بسته به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‬ ‫در دو جلسه استاندارد جدید را مورد بررسی و تصویب قرار داد‪.‬‬ ‫در دومین جلس��ه کمیته که به ریاست معاون وزارت کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی در موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬استاندارد شربت آلبالو‪ ،‬نان‌برنجی‪ ،‬تنباکو‪ ،‬برگه زردآلو‬ ‫و مش��خصات پنیر‪ ،‬پس از بررس��ی و اصالح تصویب شد‪ .‬اعضای‬ ‫کمیته بررس��ی‪ ،‬ش��امل مدیرعامل موسسه اس��تاندارد و گروهی‬ ‫از اس��تادان دانش��گاه و کارشناس��ان صنایع و مواد غذایی کشور‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بر مبنای این آیین‌نامه‪ ،‬تاس��یس داروخانه‬ ‫در تمامی نقاط کش��ور مش��روط به گرفت��ن پروانه از‬ ‫ب از وزیران کشور‪،‬‬ ‫وزارت بهداری شد‪ .‬کمیسیونی مرک ‌‬ ‫بهداری و بازرگانی برای رسیدگی به پیشنهاد تاسیس‬ ‫کارخانه‌ه��ای داروس��ازی و ایجاد ش��عب کارخانه‌های‬ ‫معروف تش��کیل ش��د‪ .‬کارخانه‌های داروس��ازی که به‬ ‫ای��ران دارو وارد می‌کردند‪ ،‬درجه‌بندی ش��دند و مقرر‌‬ ‫ش��د که فقط ای��ن دارو از کارخانج��ات درجه اول و تا‬ ‫حدی از کارخانه‌های در رده دوم وارد ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ورود دارو از کارخانه‌های درجه س��وم ممنوع ش��د‪ .‬به‬ ‫دنبال این تصمیم‪ ،‬کمیسیون کنترل ورود دارو و تقلیل‬ ‫بهای آن تشکیل شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۲‬وزیر بهداری وقت‬ ‫نماین��دگان کارخانه‌های دارویی را به دفتر خود دعوت‬ ‫کرد وکارخانه‌های داروی خارجی را به س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ایران تش��ویق کرد‪ .‬وی در عی��ن حال گفت هدف‬ ‫این اس��ت ک��ه دارو به قیم��ت ارزان و ب��ه فراوانی در‬ ‫ن باش��د‪ .‬وی عنوان کرد که در این راه‬ ‫دسترس بیمارا ‌‬ ‫فکر سوداگری نباید در کار باشد و گفت دارو‌موضوعی‬ ‫اس��ت که با بیمار سر و کار دارد‪ .‬به تدریج در سال‌های‬ ‫بع��دی و در دهه ‪ ۵۰‬تاسیس��ات متعدد دارو‌س��ازی و‬ ‫بس��ته‌بندی دارو در ایران دایر شد‪ .‬اداره نظارت بر دارو‬ ‫به وجود آمد‪ .‬آزمایش��گاه کنترل دارویی تاسیس شد و‬ ‫در ابتدای س��ال ‪ ۱۳۵۰‬نیز به موج��ب آیین‌نامه‌‌ای به‬ ‫سرمایه‌گذاران‌اجازه تاسیس داروخانه بدون مداخله در‬ ‫امور فنی آن داده شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬داروخانه‌هایی که‬ ‫صاحبان آن داروس��از نبودند باید یک مسئول فنی که‬ ‫دکتر داروساز است را پیدا و معرفی می‌کردند‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1359‬حدود ‪ ۱۲‬هزار داروخانه در کشور وجود داشت‬ ‫که ‪ ۲۲‬هزار داروس��از در آنها مش��غول ب��ه کار بودند و‬ ‫استان‌های تهران‪ ،‬خراسان رضوی و اصفهان بیشترین‬ ‫تعداد داروخانه و داروساز را در کشور داشتند‪ .‬در همین‬ ‫سال‪ ،‬از کل داروخانه‌های کشور ‪ ۱۲‬درصد شبانه‌روزی‬ ‫و ‪ ۹‬درصد دولتی بوده‌اند‪.‬‬ ‫اس��تان‌های گیالن و همدان ب��ا یک درصد داروخانه‬ ‫دولتی‪ ،‬کمترین و اس��تان ایالم با ‪ ۵۴‬درصد‪ ،‬بیشترین‬ ‫داروخانه‌های دولتی را در س��ال ‪ 1359‬داشتند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬بنا بر اعالم مس��ئوالن به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت‪ ۲۲.۵ ،‬داروساز و ‪ ۱۳‬داروخانه در کشور داریم‬ ‫و این ش��اخص ‪ ۵۰‬درصد کمت��ر از میانگین منطقه‌ای‬ ‫است که سازمان بهداشت جهانی گزارش داد ‌ه است‪.‬‬ ‫مونتاژ تراکتور‬ ‫‪ ۱۲‬اس��فند‌‌ ‪ ۱۳۴۸‬اع�لام ش��د ک��ه از صب��ح دیروز‬ ‫برای نخس��تین مرتبه مونتاژ تراکتور در کش��ور آغاز شد‬ ‫تراکتور‌ه��ا در کارخانه تراکتورس��ازی تبریز و به‌دس��ت‬ ‫مهندسین و تکنسین‌های ایرانی مونتاژ شد‪ .‬مهندسین و‬ ‫تکنسین‌های کارخانه تراکتورسازی که عده‌ای از آنها در‬ ‫کش��ور رومانی یک دوره آموزشی را طی کرده بودند در‬ ‫‪ ۷‬گروه آغاز به کار کرده و طی ‪ ۴۸‬ساعت توانسته بودند‬ ‫‪ ۲۰‬دس��تگاه تراکتور را مونتاژ کنند‪ .‬تراکتور‌هایی که در‬ ‫این کارخانه مونتاژ ش��ده بودند‪ ،‬یک و دو دیفرانس��یلی‬ ‫بود و ‪ ۶۵‬قوه اس��ب نیرو داشته و ‪ ۸۰‬درصد تراکتورهای‬ ‫مونت��اژ ش��ده ی��ک دیفرانس��یلی و ‪ ۲۰‬درص��د بقیه دو‬ ‫دیفرانس��یل بودند‪ .‬عملیات نصب ماش��ین‌آالت کارخانه‬ ‫تراکتورس��ازی تبریز یک س��ال پیش از آن ش��روع شده‬ ‫ب��ود‪ .‬در مرحله دوم قرار بود پس از نصب ماش��ین‌آالت‬ ‫الزم‪ ،‬تم��ام ل��وازم و قطعات تراکتور در کش��ور س��اخته‬ ‫ش��ود‪ .‬روزانه ح��دود ‪ ۱۰‬دس��تگاه تراکت��ور در کارخانه‬ ‫تبریز مونتاژ می‌شد و بالفاصله به وسیله راه‌آهن به نقاط‬ ‫مختلف کشور حمل می‌‌شد‪ .‬به موازات پیشرفت کار‌های‬ ‫ساختمانی حمل قطعات ماشین‌آالت و تجهیزات رومانی‬ ‫انجام ش��د و اقدام‌هایی نیز برای تاس��یس مرکز آموزش‬ ‫عال��ی و اعزام ع��ده‌ای از کارآموزان ب��ه رومانی به عمل‬ ‫آمد و این کار‌آموزان پس از گذراندن دوره مخصوص‪ ،‬به‬ ‫ایران بازگشتند‪ .‬همزمان با نصب مرحله نهایی ماشین‌ها‬ ‫در کارخانه تبریز به کار پرداختند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1280‬‬ ‫پیاپی ‪2598‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫سال گذش��ته بود که وقتی عوامل تبلیغاتی فیلم سینمایی‬ ‫«به وقت ش��ام» تصمیم گرفتند ب��ا اجرای یک پرفورمنس در‬ ‫مجتمع سینمایی کورش مخاطبان را به تماشای فیلم ترغیب‬ ‫کنند‪ ،‬با ش��ناخت اشتباه از ش��رایط و استفاده نادرست از ابزار‬ ‫تبلیغاتی موجب وحشت عمومی در میان مردم شدند‪.‬‬ ‫در جش��نواره سال گذش��ته فیلم فجر تعداد قابل‌توجهی از‬ ‫آثار سینمایی‪ ،‬خشونت بسیار زیادی را در آثار خود به نمایش‬ ‫گذاش��تند‪ .‬گاه این خش��ونت در مفهوم فیلم نهادینه شده بود‬ ‫و گاه ب��ا نمایش صحنه‌های دلخراش از درگیری و کتک‌کاری‬ ‫به اوج خود می‌رسید‪.‬‬ ‫اتفاق‌های این‌چنینی موجب شد سازمان سینمایی به طور‬ ‫جدی نس��بت به تصویب و اجرای آیین‌نامه رده‌بندی س��نی‬ ‫فیلم‌های س��ینمایی اق��دام کند و نتیجه آن این ش��د که روز‬ ‫گذش��ته این آیین‌نامه از سوی سازمان س��ینمایی برای اجرا‬ ‫ابالغ ش��د‪ .‬در این آیین‌نامه که پس از امضای حسین انتظامی‬ ‫سرپرست این سازمان ابالغ شده است‪ ،‬چگونگی اجرایی شدن‬ ‫رده‌بندی سنی فیلم‌ها و چگونگی برخورد با خاطیان مشخص‬ ‫شده که از روز گذش��ته ‪۱۰‬اردیبهشت برای تمامی سینماها‪،‬‬ ‫تهیه‌کننده‌ها و پخش‌کننده‌ها الزم‌االجرا است‪.‬‬ ‫در این ش��یوه‌نامه‪ ،‬پیشگیری از هرگونه آسیب به مخاطبان‬ ‫اع��م از کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانان براس��اس موازین تربیتی‪،‬‬ ‫اخالقی و باورهای اجتماعی‪ ،‬به عنوان ضرورت صنعت تصویر‬ ‫معرفی شده است‪.‬‬ ‫در این ش��یوه‌نامه آمده اس��ت‪« :‬اهمیت این موضوع به آن‬ ‫خاطر اس��ت که گاه نمایش رفتار و گفتار شخصیت‌های منفی‬ ‫یا رخدادهایی که متضمن خش��ونت‪ ،‬ترس و مضامین مشابه‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای برخی گروه‌های سنی نامناسب است‪ ،‬از این‌رو‬ ‫اطالع‌رس��انی‪ ،‬طبقه‌بندی آث��ار و توصیه‌های آگاهی‌بخش با‬ ‫انواع روش‌ها ضروری به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫نظام رده‌بندی س��نی فیلم‌ها‪ ،‬معیار مناس��بی برای خوب‬ ‫ی��ا بد ب��ودن محتوای آثار نب��وده و فقط هدایتگ��ر مخاطبان‬ ‫در تش��خیص مطابقت آث��ار با موازین تربیت��ی و روحی‌روانی‬ ‫اس��ت و به همین منظور تبیین و ابالغ می‌شود‪ ».‬در چند سال‬ ‫گذش��ته بارها در اکران فیلم‌های س��ینمایی هشدار تماشای‬ ‫فیلم به افراد زیر ‪ ۱۶‬سال پخش شده است اما این اتفاق به‌طور‬ ‫مقطعی و موردی باعث شده است ضرورت یک نظامنامه واحد‬ ‫و اجرایی احساس شود‪.‬‬ ‫البته این نخستین‌باری نیست که درباره یک فیلم ایرانی این‬ ‫جمله به کار برده می‌ش��ود‪ .‬پیش از این هم در سینمای ایران‬ ‫یکی‌دو نمونه از این دس��ت داش��ته‌ایم که اکران فیلمی همراه‬ ‫با ش��رط رده‌بندی س��نی بوده که البته این رده‌بندی هیچ‌گاه‬ ‫حالت جدی و رس��می به خود نگرفته و بیش��تر نمادین بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با اینکه در سینماهای بیشتر کشورها بحث رده‌بندی‬ ‫س��نی که شرط ورود به سینما و تماشای فیلم است‪ ،‬با جدیت‬ ‫دنبال می‌ش��ود اما در س��ینمای ایران به دالیل مختلفی این‬ ‫مس��ئله هنوز رسمیت و رواج نیافته است و اهمیتی به آن داده‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫در کش��ورهایی که س��ینما در آنجا یک صنعت پولس��از و‬ ‫س��ینما رفتن جزئی از فرهنگ خانواده‌ها اس��ت‪ ،‬فیلم‌هایی از‬ ‫استقبال عامه و فروش بسیار برخوردار می‌شوند که خانواده‌ها‬ ‫به دیدن‌ش��ان بروند و به آنها روی خوش نشان بدهند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر مالک بس��یاری از خانواده‌ها در کشورهای غربی و حتی‬ ‫ش��رقی برای انتخاب یک فیلم برای تماش��ا‪ ،‬رده‌بندی س��نی‬ ‫اس��ت که درباره فیلم‌های سینمایی انجام می‌شود و بر حسب‬ ‫این رده‌بندی مش��خص می‌ش��ود که یک فیل��م برای چه رده‬ ‫سنی مناسب است‪.‬‬ ‫این رده‌بندی که از س��وی انجمن ‪ MPAA‬انجام می‌‌شود‪،‬‬ ‫فیلم‌ه��ا را بر اس��اس میزان خش��ونت‪ ،‬نمای��ش صحنه‌های‬ ‫غیراخالق��ی‪ ،‬به کار ب��ردن الفاظ رکیک و حتی نش��ان دادن‬ ‫صحنه‌های اس��تفاده از م��واد مخدر برای س��ن‌های مختلف‬ ‫طبقه‌بندی می‌کند‪ .‬البته رده‌بندی در کشورهای مختلف بنا‬ ‫بر فضای اجتماعی آن کش��ور‪ ،‬میزان آزادی‌ها یا محدودیت‌ها‬ ‫با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬برای نمونه ممکن اس��ت فیلمی که‬ ‫در امریکا برای س��ن باالی ‪ ۱۸‬س��ال مناس��ب تشخیص داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬در کشوری مانند س��وئد افراد باالی ‪ ۱۳‬هم بتوانند آن‬ ‫را تماشا کنند‪.‬‬ ‫اگر به فهرست فیلم‌های پرفروش هر سال نگاهی بیندازید‪،‬‬ ‫متوجه خواهید شد که آثاری پرفروش شده‌اند که محدودیتی‬ ‫به لحاظ س��نی برای تماش��ا ندارند و خانواده‌ها بدون دغدغه‬ ‫خاصی به س��ینما می‌روند تا فیلم موردنظرش��ان را روی پرده‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫از ابالغ آیین‌نامه رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی‬ ‫این فیلم مناسب سن شما نیست !‬ ‫‹ ‹رده‌بندی سنی شامل چه افرادی است؟‬ ‫در آیین‌نامه رده‌بندی س��نی آثار س��ینمایی که از س��وی سازمان‬ ‫سینمایی به سینماهای سراسر کشور و شرکت‌های پخش‌کننده ابالغ‬ ‫شده است مواردی که ممکن است موجب تاثیر نامناسب بر مخاطبان‬ ‫س��نین مختلف و لزوم اعمال رده‌بندی سنی بر فیلم‌ها شود‪ ،‬عنوان‬ ‫شده است‬ ‫‹ ‹ تاریخچه رده‌بندی سنی (ریتینگ)‬ ‫اعمال رده‌بندی س��نی برای نمایش فیلم‌های سینمایی از‬ ‫س��ال‌ها پیش آغاز شده است‪ .‬از همان س��ال‌هایی که سینما‬ ‫توانس��ت به عنوان یک صنعت هنری پیش��رو و تاثیرگذار در‬ ‫جوام��ع مختلف مطرح ش��ود‪ ،‬در بس��یاری از فیلم‌های تولید‬ ‫ش��ده ارزش‌هایی که باید یک کودک یا ی��ک نوجوان رعایت‬ ‫کن��د‪ ،‬نادیده گرفته ش��د‪ .‬ترویج برخی مس��ائل غیراخالقی و‬ ‫نی��ز رعایت نش��دن برخی اص��ول در فیلم‌های ش��رکت‌های‬ ‫هالیوودی‪ ،‬مجلس امریکا را بر آن داش��ت که قانون سانسور را‬ ‫تدوین کند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۲۸۶‬برخی مسئوالن شهر شیکاگو به‬ ‫همراه چند شهر دیگر فهرستی از فیلم‌ها و تئاتر‌هایی که نباید‬ ‫برای کودکان نشان داده می‌شد را تهیه کردند‪ .‬در سال ‪۱۳۰۸‬‬ ‫و پس از گفت‌وش��نود‌های بس��یار در مجل��س امریکا طرحی‬ ‫برای سانس��ور فیلم مدون ش��د‪ .‬این قوانین در سال ‪ ۱۳۰۹‬به‬ ‫تصویب رسید و بسیاری از کشور‌ها نیز به دنبال آن قوانینی را‬ ‫برای منع نمایش فیلم برای افراد زیر ‪ ۱۹‬سال تصویب کردند‪.‬‬ ‫این قوانین بیش��تر برای فیلم‌هایی به کار برده می‌ش��د که در‬ ‫دیالوگ‌های‌شان بس��یار از کلمات بد استفاده می‌شد‪ .‬پس از‬ ‫آن طرفداران حقوق کودکان دست‌به‌کار شدند و فعالیت‌های‬ ‫آنها دولت امریکا را ملزم کرد تا تمامی فیلم‌های تولید ش��ده را‬ ‫رده‌بندی سنی کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن رده‌بندی س��نی‪ ،‬فیلم‌ها به ‪ ۳‬گروه تقس��یم‌ش��د‪.‬‬ ‫این گروه‌ها ش��امل ‪ G‬برای همه س��نین‪M ،‬یعنی با نظارت‬ ‫والدی��ن و ‪R‬یعنی ویژه گروه س��نی باالی ‪ ۱۷‬س��ال بود‪ .‬یک‬ ‫گ��روه دیگ��ر یعنی ‪ X‬نیز به آنها اضافه ش��د که ب��ه طور کلی‬ ‫فیلم‌های غیراخالقی را شامل می‌شد که برای رده سنی باالی‬ ‫‪ ۱۸‬س��ال درنظر گرفته ش��ده بود‪ .‬این دس��ته‌بندی والدین را‬ ‫دچار سردرگمی می‌کرد و بسیاری از آنها فکر می‌کردند دسته‬ ‫فیلم‌های ‪ M‬دارای صحنه‌های وقیح‌تری نسبت به ‪ R‬هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل در سال ‪ M ۱۳۴۸‬به ‪ GP‬تغییر نام داد‪ .‬بعدها‬ ‫نیز جای دو حرف عوض شد و تبدیل به ‪ PG‬شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تدوین اصول رده‌بندی‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۴۷‬رده‌بن��دی م��درن فیلم‌های س��ینمایی با‬ ‫تاسیس انجمنی با نام ‪ MPAA‬آغاز شد‪ MPAA .‬انجمنی‬ ‫است که قوانین را برای رده‌بندی فیلم‌ها تدوین می‌کند و آن را‬ ‫به شکل بخشنامه به تمام شرکت‌‌های فیلمسازی می‌فرستد‪.‬‬ ‫این انجمن همچنین نظارت ب��ر رده‌بندی فیلم‌های تولیدی‬ ‫را که قرار اس��ت به ب��ازار بیاید به عه��ده دارد‪ .‬این ‪MPAA‬‬ ‫دس��ته‌بندی‌هایش را ب��ر اس��اس ‪ ۵‬درج��ه مختل��ف انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬این درجه‌بندی ش��امل فیلم‌های گروه ‪ G‬مناس��ب‬ ‫برای همه س��نین‪ ،‬گروه ‪ PG‬مناس��ب برای همه سنین اما با‬ ‫کمی هش��دار برای خانواده‌ها‪ ،‬گروه ‪‌‌PG-۱۳‬تماش��ای فیلم‬ ‫برای زیر ‪ ۱۳‬س��ال همراه با والدین‪ ،‬گروه ‪ R‬تماش��ا برای ‪۱۷‬‬ ‫س��ال به پایین همراه با والدین و گروه‪ NC-۱۷‬تماشای فیلم‬ ‫برای افراد زیر ‪ ۱۷‬به کل ممنوع اس��ت‪ .‬همچنین دس��ته‌یی از‬ ‫فیلم‌هایی هس��تند که سازندگان‌شان آنها را برای درجه‌بندی‬ ‫ارس��ال نمی‌کنند‪ .‬این گروه فیلم‌ها ‪ NR‬نامیده می‌شوند که‬ ‫خانواده‌ها به دیدن این نوع آثار نمی‌روند‪.‬‬ ‫‹ ‹ رده‌بندی سنی در ایران‬ ‫بحث رده‌بندی یک فیلم س��ینمایی‪ ،‬نخستین‌بار در ایران‬ ‫در زم��ان نمایش فیلم «مصائب ش��یرین» س��اخته علیرضا‬ ‫داوودنژاد مطرح ش��د‪ .‬با اینکه هنگام اک��ران این فیلم عنوان‬ ‫ش��د که تماش��ای آن برای افراد زیر ‪ ۱۸‬س��ال ممنوع اس��ت‬ ‫اما این مس��ئله حالت رس��می به خود نگرفت و از س��وی اداره‬ ‫نظارت و ارزش��یابی سازمان سینمایی به عنوان یک شیوه‌نامه‬ ‫الزم‌االجرا ابالغ نش��د‪ .‬در ‪ ۳‬دهه گذش��ته سیاست مسئوالن‬ ‫س��ینمایی در ایران بر این اصل اس��توار بوده که هر فیلمی که‬ ‫از س��وی ارشاد قابل نمایش قلمداد می‌ش��ود و پروانه نمایش‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬تماش��ایش هیچ‌گونه منعی برای رده س��نی خاصی‬ ‫ندارد و برای همگان مناس��ب است‪ .‬حتی در سینمای پیش از‬ ‫انقالب هم اوضاع همین‌گونه بوده و تماش��ای فیلم‌های ایرانی‬ ‫هیچ‌گونه محدودیت س��نی نداشته اس��ت‪ .‬تنها در سال‌های‬ ‫میان��ی دهه ‪ ۵۰‬برای تماش��ای برخی فیلم‌ه��ای غیراخالقی‬ ‫ایتالیایی که در سینماهای خاصی هم نمایش داده می‌شدند‪،‬‬ ‫منع ورود برای افراد زیر ‪ ۱۸‬س��ال گذاش��ته شد که البته این‬ ‫قانون هیچ‌گاه به شکل جدی اجرا نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزار تبلیغاتی‬ ‫در ای��ران به لحاظ اجتماع��ی ممنوعیت‌های فراوانی وجود‬ ‫دارد و ب��ه همی��ن دلیل بس��یاری از افراد ب��ه چیزهایی که از‬ ‫انجام‌شان منع شده‌اند‪ ،‬اش��تیاق بیشتری نشان می‌دهند‪ .‬به‬ ‫خاطر همین عادت در سال‌های گذشته برخی تهیه‌کنندگان‬ ‫برای اینکه فیلم‌شان فروش بیشتری کند و جذابیت بیشتری‬ ‫در حاشیه آن ایجاد ش��ود‪ ،‬در تبلیغات آثارشان از محدودیت‬ ‫س��نی برای تماش��ای فیل��م اس��تفاده کرده‌اند‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫جمله‌هایی مانند «تماش��ای این فیلم برای افراد زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫مناسب نیست» یا «تماشای این فیلم برای افراد مسن و افرادی‬ ‫که بیم��اری قلبی دارند توصیه نمی‌ش��ود» درباره چند فیلم‬ ‫خاص دیده ش��ده که البته این کار بیشتر یک ترفند تبلیغاتی‬ ‫بوده تا یک هش��دار ج��دی برای خانواده‌ها‪ .‬ام��ا در تلویزیون‬ ‫حرکت‌هایی مبنی بر رده‌بندی س��نی آثار نمایش داده‌ش��ده‬ ‫انجام می‌ش��ود که در برخی از ش��بکه‌ها به‌‌ویژه شبکه نمایش‬ ‫قابل‌ارزیابی اس��ت و در ش��بکه‌های دیگر به ش��کل سلیقه‌ای‬ ‫اعمال می‌ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه برای نخس��تین‌بار در برنامه‬ ‫س��ینمای ماوراء در زمان نمایش فیلم «کنستانتین» هشدار‬ ‫داده ش��د که این فیلم برای افراد زیر ‪ ۱۸‬سال مناسب نیست و‬ ‫در زمان پخش فیلم نیز عدد ‪ ۱۸‬در گوش��ه‌ای از کادر نمایش‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بنابراین گزارش در آیین‌نامه رده‌بندی س��نی آثار‬ ‫سینمایی که از سوی سازمان سینمایی به سینماهای سراسر‬ ‫کش��ور و شرکت‌های پخش‌کننده ابالغ شده است مواردی که‬ ‫ممکن است موجب تاثیر نامناسب بر مخاطبان سنین مختلف‬ ‫و لزوم اعمال رده‌بندی سنی بر فیلم‌ها شود‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس ماده ‪ ۱‬این ش��یوه‌نامه و ب��ا توجه تاثیر‬ ‫پیام‌های مس��تقیم و غیرمس��تقیم فیلم‌ه��ا و فضای کلی آثار‬ ‫بر گروه‌های س��نی مختلف‪ ،‬درجه‌بندی س��نی به تشخیص‬ ‫ش��ورای صدور پروانه نمایش انجام می‌شود و این درجه‌بندی‬ ‫در متن پروانه نمایش درج می‌شود‪.‬‬ ‫رده‌بندی سنی فیلم‌ها نیز در این شیوه‌نامه مشخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این رده‌بندی گروه‌های س��نی به ‪ +۱۵ ،+۱۲ ،+۹‬و ‪+۱۸‬‬ ‫تقسیم‌بندی شده‌اند‪.‬‬ ‫گ��روه ‪ :+۹‬این فیلم دارای الفاظ یا صحنه‌های نامناس��ب‬ ‫برای کودکان اس��ت و تماش��ای آن برای کودکان زیر ‪ ۹‬سال‬ ‫توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫ گ��روه ‪ :+۱۲‬ای��ن فیل��م دارای صحنه‌ه��ای به‌نس��بت‬‫خش��ونت‌آمیز ی��ا دلهره‌آور یا اس��تعمال دخانی��ات و الفاظ‬ ‫نامناسب اس��ت و تماشای آن برای افراد زیر ‪ ۱۲‬سال توصیه‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫ گ��روه ‪ :+۱۵‬این فیلم دارای صحنه‌های خش��ونت‌آمیز‪،‬‬‫ترسناک یا استعمال مواد مخدر یا روابط خالف عرف جامعه‬ ‫یا زبان تند و نامناس��ب است و تماشای آن برای افراد زیر ‪۱۵‬‬ ‫سال توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫ گ��روه ‪ :+۱۸‬ای��ن فیل��م دارای صحنه‌ه��ای افراط��ی از‬‫خشونت یا صحنه‌های اس��تعمال مواد مخدر یا صحنه‌هایی‬ ‫تداعی‌کننده روابط زناشویی یا الفاظ و حرکت‌های نامناسب‬ ‫است و تماشای آن برای افراد زیر ‪ ۱۸‬سال ممنوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹رده‌بندی سنی فیلم‌ها فواید زیادی دارد‬ ‫س��ید جمال س��اداتیان درباره رده‌بندی سنی فیلم‌های‬ ‫س��ینمایی گفت‪ :‬رده‌بندی س��نی فیلم‌های س��ینمایی کار‬ ‫بس��یار خوبی است و فواید زیادی دارد که منجر به اتفاق‌های‬ ‫خوب می‌ش��ود و در کش��ورهای دیگر سال‌هاست اجرا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه‌کنن��ده س��ینما در پ��ی ابالغ رده‌بندی س��نی‬ ‫فیلم‌های س��ینمایی از سوی سازمان س��ینمایی ادامه داد‪:‬‬ ‫رده‌بندی س��نی خوب اس��ت اما من معتقدم که نباید درباره‬ ‫اجرای آن اجبار وجود داشته باشد زیرا اجبار نتیجه برعکس‬ ‫دارد و مقاومت ایجاد می‌کند‪ .‬درباره برخی فیلم‌ها می‌توانیم‬ ‫به خانواده‌ه��ا توصیه کنیم که فیلم برای کودکان مناس��ب‬ ‫نیس��ت از این‌رو با توجه به حساس��یت‌های ه��ر خانواده‌ای‬ ‫نسبت به فرزندان‌شان توصیه‌ها را می‌پذیرند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه عده‌ای معتقدند رده‌بندی س��نی روی‬ ‫فروش فیلم‌ها تاثیر می‌گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه رده‌بندی س��نی‬ ‫فروش فیلم‌ها را باال یا پایین ببرد درست است اما باید درنظر‬ ‫داش��ته باش��یم که درمجموع این کار از نظر اخالقی بس��یار‬ ‫درس��ت اس��ت و اگر فروش فیلم را پایی��ن آورد‪ ،‬تهیه‌کننده‬ ‫فیلم باید فکری برای این موضوع کند‪ .‬وظیفه ما این است به‬ ‫هر روش��ی به مخاطب اط�لاع دهیم که چه فیلمی را نمایش‬ ‫می‌دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رده‌بن�دی س�نی‪ ،‬ممیزی فیلم‌ه�ا را کاهش‬ ‫می‌دهد‬ ‫در ای��ن زمین��ه غالمرضا موس��وی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫شورای‌عالی تهیه‌کنندگان درباره رده‌بندی سنی فیلم‌های‬ ‫س��ینمایی گفت‪ :‬رده‌بنی س��نی فیلم‌ها در جه��ان جایگاه‬ ‫ویژه‌ای دارد زیرا ممیزی فیلم‌ها را به ش��دت کاهش می‌دهد‬ ‫و موجب اطمینان خانواده‌ها برای دیدن فیلم‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫موس��وی در پی ابالغ رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با اجرای رده‌بندی س��نی‪ ،‬خانواده‌ها برای دیدن‬ ‫فیلم‌ه��ا اطمینان پیدا می‌کنن��د و می‌دانند کدام فیلم برای‬ ‫کودک‪ ،‬نوجوان و یا جوان‌ش��ان مناسب است و عالوه بر آن‪،‬‬ ‫اعضای ش��ورای پروانه نمایش فیلم‌ها با دست بازتری عمل‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رده‌بندی س��نی فیلم‌ه��ا باید زودتر اجرا‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر رده‌بندی س��نی زودتر اجرا‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬فیلم «خانه پ��دری» کیانوش عی��اری فقط مجوز‬ ‫نمای��ش در گ��روه هنر و تجربه را به‌دس��ت نم��ی‌آورد اما با‬ ‫درجه‌بندی سنی می‌توانس��ت با اعالم اینکه «برای سن زیر‬ ‫‪ ۱۸‬مناسب نیست» اکران عمومی پیدا کند‪.‬‬ ‫موس��وی تاکید کرد‪ :‬رده‌بندی س��نی برای س��ینمای ما‬ ‫بس��یار الزم است اما دولت نباید در آن دخالتی داشته باشد و‬ ‫نهادهای اجتماعی مانند خانه سینما با دعوت از کارشناسان‬ ‫مختلف و آگاه باید مشارکت داشته باشند زیرا دخالت دولت‬ ‫شائبه به وجود آمدن سانسور را پیش می‌آورد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د اقدام سازمان سینمایی برای طبقه‌بندی‬ ‫س��نی آثار س��ینمایی اکران ش��ده می‌تواند بر بهبود شرایط‬ ‫اکران و همچنین بهره‌مندی مناسب از مخاطبان هدف تاثیر‬ ‫مثبت گذاشته و سینمای ایران را یک قدم به اقتصاد هدفمند‬ ‫نزدیک‌تر کند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استفاده از‬ ‫جمله‌هایی مانند‬ ‫«تماشای این‬ ‫فیلم برای افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫مناسب نیست»‬ ‫یا «تماشای این‬ ‫فیلم برای افراد‬ ‫مسن و افرادی‬ ‫که بیماری قلبی‬ ‫دارند توصیه‬ ‫نمی‌شود»‬ ‫درباره چند فیلم‬ ‫خاص دیده شده‬ ‫که البته این کار‬ ‫بیشتر یک ترفند‬ ‫تبلیغاتی بوده تا‬ ‫یک هشدار جدی‬ ‫برای خانواده‌ها‬ ‫نتیجه نظرس��نجی ملی اس��فند «ایس��پا»‬ ‫درباره س��ینما رفتن زنان ایران نشان می‌دهد‬ ‫‪۳۲‬درصد زنان ایران تاکنون به سینما نرفته‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بر اس��اس این نظرس��نجی‬ ‫‪ ۲۵.۹‬درصد پاس��خ‌دهندگان اع�لام کرده‌اند‬ ‫که آخرین‌باری که به س��ینما رفته‌اند کمتر از‬ ‫یک س��ال پیش بوده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ‪۱۱.۹‬درصد پاس��خ‌دهندگان اعالم کرده‌اند‬ ‫آخرین‌بار بین یک تا ‪ 3‬سال گذشته بوده که به‬ ‫سینما رفته‌اند؛ ‪ ۳۰.۲‬درصد از پاسخ‌دهندگان‬ ‫نیز اعالم کرده‌اند از آخرین‌باری که به س��ینما‬ ‫رفته‌اند دس��تکم ‪ 3‬س��ال می‌گذرد‪ .‬همچنین‬ ‫‪۳۲‬درصد پاسخ‌دهندگان (از بین زنان ایرانی)‪،‬‬ ‫اع�لام کرده‌اند تاکن��ون به س��ینما نرفته‌اند‪.‬‬ ‫گزارش مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران‬ ‫(ایسپا)‪ ،‬درباره آمار ایرانی‌هایی که به تماشای‬ ‫سینما‪ ،‬تئاتر و کنسرت می‌روند‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰.۲‬درصد مردم ای��ران تا به حال‬ ‫به س��ینما نرفته‌اند و بیش از ‪ ۸۸.۶‬درصد هم‬ ‫ب��ه تئاتر نرفته‌اند‪ .‬براس��اس این آمار‪ ،‬بیش از‬ ‫‪‌۸۰.۲‬درص��د پاس��خ‌دهندگان گفته‌ان��د ک��ه‬ ‫تاکنون به هیچ کنسرتی نرفته‌اند‪.‬‬ ‫داوران اصلی‬ ‫«کن ‪»۲۰۱۹‬را بشناسید‬ ‫هیات داوران بخش‬ ‫رقابتی جشنواره فیلم‬ ‫کن ‪ ۲۰۱۹‬ش��امل ‪۵‬‬ ‫س��ینماگر م��رد و ‪۴‬‬ ‫سینماگر زن به ریاست‬ ‫الخان��درو گونزال��ز‬ ‫ایناریت��و‪ ،‬کارگ��ردان‬ ‫برنده اسکار مکزیکی‪ ،‬سرانجام معرفی شدند‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬امسال الخاندرو گونزالز ایناریتو‪،‬‬ ‫کارگ��ردان برنده اس��کار‪ ،‬رئیس هی��ات داوران‬ ‫بخش رقابتی هفتادودومین جشنواره بین‌المللی‬ ‫فیلم کن را برعهده خواهد داش��ت تا کارگردان‬ ‫مکزیکی باش��د که در رأس هیات داوران بخش‬ ‫رقابتی این رویداد مهم سینمایی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ایناریت��و‪ ،‬از چهره‌های محبوب جش��نواره کن‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬نیز با فیل��م «بابل»‬ ‫جایزه کارگردانی ک��ن را به خود اختصاص داد‬ ‫و این فیلم در جایزه‌های اس��کار نامزد ‪ ۷‬شاخه‬ ‫ش��د‪ .‬این کارگردان مکزیکی در سال ‪ ۱۳۸۹‬بار‬ ‫دیگر با فیلم تحسین‌شده «زیبا» با بازی خاویر‬ ‫باردم قدم به جش��نواره کن گذاشت و این فیلم‬ ‫جایزه بهترین بازیگر مرد کن را کسب کرد و در‬ ‫ادامه نیز نامزد اسکار شد‪.‬‬ ‫ال فانین��گ‪ ،‬بازیگ��ر زن امریکایی‪ ،‬مایمونا‬ ‫ان دیای��ه بازیگ��ر و کارگردان زن اهل کش��ور‬ ‫بورکینافاس��و‪ ،‬کل��ی رای��کارد‪ ،‬کارگ��ردان‪،‬‬ ‫فیلمنامه‌نوی��س و تدوینگ��ر امریکای��ی‪ ،‬آلیس‬ ‫رورواچر‪ ،‬کارگ��ردان و فیلمنامه‌نویس ایتالیایی‪،‬‬ ‫انکی بیالل‪ ،‬نویسنده فرانسوی رمان‌های مصور‪،‬‬ ‫رابین کامپیو‪ ،‬کارگ��ردان و فیلمنامه‌نویس اهل‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬یورگس النتیم��وس‪ ،‬کارگردان یونانی‬ ‫و ‪،‬پاول پالیکوفس��کی‪ ،‬کارگردان برنده اس��کار‬ ‫لهستانی‪ ،‬چهره‌هایی هستند که الخاندرو گونزالز‬ ‫اینارین��و را در ام��ر انتخاب برن��ده نخل طالی‬ ‫بهترین فیلم و دیگر برندگان بخش رقابتی کن‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬یاری می‌کنند‪ .‬هفتادودومین جش��نواره‬ ‫فیل��م کن از ‪ 14‬مه‌(‪ ۲۴‬اردیبهش��ت) با نمایش‬ ‫فیلم «مرده‌ها نمی‌میرند» ب��ه کارگردانی جیم‬ ‫جارموش در آیین پایانی آغاز به کار می‌کند و تا‬ ‫‪ ۲۵‬مه‌(‪ ۴‬خرداد) ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کارگردان رکورددار‬ ‫اسکار درگذشت‬ ‫ج��ان س��یگلتون‪،‬‬ ‫س��ینماگر امریکایی و‬ ‫رک��ورددار جوان‌ترین‬ ‫کارگردان نامزد اسکار‬ ‫در س��ن ‪۵۱‬س��الگی‬ ‫درگذشت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫فیلم «پس��ران در محله» که نگاهی به زندگی‬ ‫جوانان سیاه‌پوست در جوامع درگیر خشونت و‬ ‫مصرف مواد مخدر اس��ت‪ ،‬نامزدی جایزه اسکار‬ ‫بهتری��ن کارگردانی و بهتری��ن فیلمنام ‌ه اصلی‬ ‫را ب��رای وی به ارمغان آورد تا س��ینگلتون دو‬ ‫رک��ورد را نیز به نام خود ثبت کند؛ نخس��تین‬ ‫کارگردان سیاه‌پوس��ت نامزد اسکار کارگردانی‬ ‫و جوان‌تری��ن نام��زد اس��کار کارگردان��ی ب��ا‬ ‫‪ ۲۴‬سال‪.‬‬ ‫س��ینگلتون پس از آن چندین فیلم ش��امل‬ ‫«عدالت ش��اعرانه» (‪« ،)۱۹۹۳‬یادگیری عالی»‬ ‫(‪« ،)۱۹۹۵‬شَ فت» (‪ )۲۰۰۰‬و همچنین دومین‬ ‫قس��مت از مجموعه فیلم‌های س��ریع و خشن‬ ‫(‪ )۲۰۰۳‬را کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اعالم‬ ‫نامزدهای‬ ‫«شب بازیگر»‬ ‫تئاتری‌ها‬ ‫نامزدهای «شب بازیگر» جشن هفت ‌ه تئاتر در حالی‬ ‫معرفی ش��دند که بهزاد فراهانی گفت‪ :‬می‌خواس��تیم‬ ‫امس��ال این آیین را برگزار نکنیم ت��ا هزینه‌هایش به‬ ‫س��یل‌زدگان اختصاص پیدا کند ام��ا حامیان مالی‌ما‬ ‫نپذیرفتن��د‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬به��زاد فراهانی دبیر‬ ‫ش��انزدهمین «ش��ب بازیگر» خانه تئاتر در نشس��تی‬ ‫خب��ری که صب��ح سه‌ش��نبه ‪ ۱۰‬اردیبهش��ت برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬به اتفاق‌های تلخ س��یل در ابتدای س��ال اشاره‬ ‫ک��رد و گفت که به تازگی از لرس��تان آمده و آنچه در‬ ‫«پل‌دختر» دیده کمی بیشتر از فاجعه و تراژدی است‪.‬‬ ‫او بر همین مبنا افزود‪« :‬قصد داش��تم امسال این آیین‬ ‫برگزار نش��ود و هزینه‌اش به س��یل زدگان اختصاص‬ ‫ی ما نپذیرفتند‪ »‌.‬در این نشس��ت‬ ‫یابد ولی حامیان مال ‌‬ ‫عنوان شد که با پیگیری شهرام گیل‌آبادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫خانه تئاتر‪ ،‬ش��هرداری منطقه ‪ ۱۱‬تهران‬ ‫پذیرایی آیین ش��ب بازیگ��ر را عهده‌دار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین به گفته فراهانی‬ ‫داوری این آیین با دو گروه اس��ت؛ گروه‬ ‫آغازین ‪ ۲۰‬نفر بودند و ‪ ۵‬داور نهایی هم‬ ‫داریم و امس��ال از انجم��ن کارگردانان و‬ ‫نمایشنامه‌نویس��ان ه��م به��ره بردیم‌‪ .‬او‬ ‫همچنین گفت‪ :‬این کار باشکوه است و در هیچ جایی‬ ‫اتفاق نمی‌افتد‪ .‬هر سال به وزیر و مدیر می‌گوییم ولی‬ ‫بودج��ه‌ای نداریم ب��رای این ماجرا و با س��ختی‌هایی‬ ‫روبه‌رو می‌ش��ویم‪ .‬در این نشست رضا بابک و سوسن‬ ‫مقصودلو دو هنرمند پیشکسوت از تهران معرفی شدند‬ ‫و علی آزادنیا از خراس��ان و مهناز شریفی از آذربایجان‬ ‫غربی نیز در این جش��ن قدردانی ش��دند‌‪ .‬در این باره‬ ‫فراهانی اعالم کرد‪« ،‬در همه استان‌هایی‬ ‫ک��ه تئاتر جریان داش��ته س��عی کردیم‬ ‫از پیشکس��وتان یاد کنی��م و فقط چند‬ ‫ش��هر باقی مانده که به آنها هم خواهیم‬ ‫رسید‪ »‌.‬براساس آیین‌نامه‪ ،‬نمایش‌هایی‬ ‫که در گذش��ته اجرا ش��ده بودند داوری‬ ‫نشدند مگر نمایش‌هایی که بازیگران‌شان‬ ‫تغییر کردن��د‪ ،‬همچنین به دلیل محدودیت کس��انی‬ ‫داوری ش��دند که عض��و انجمن بازیگران باش��ند‪ .‬در‬ ‫داوری اولی��ه ‪ ۲۱۱‬نمایش داوری ش��د و درنهایت ‪۷۵‬‬ ‫اث��ر معرفی ش��دند‌‪ .‬ناصر آقایی‪ ،‬منصور خلج‪ ،‬خس��رو‬ ‫شهراز‪ ،‬بیژن افشار و پرستو کرمی داوران نهایی بودند‪.‬‬ ‫مانلی حسینی‌پور «پک»‪ ،‬نسرین درخشان‌زاده «خانه‬ ‫برناردا آلبا»‪ ،‬س��ارا رس��ول‌زاده «خانه برناردا آلبا»‪ ،‬اوا‬ ‫ش��ریفی «فیل در تاریکی»‪ ،‬یلدا عباسی «خانه برناردا‬ ‫آلبا»‪ ،‬مونا فرجاد «پرواز به تاریکی»‪ ،‬الهام کردا «مالی‬ ‫سویینی»‪ ،‬پرس��تو گلس��تانی «عکس خانوادگی» در‬ ‫بخش بازیگری زن و وحی��د آقاپور «تیوال»‪ ،‬میکاییل‬ ‫شهرس��تانی «آوازه‌خ��ان خیاب��ان منهتن»‪ ،‬س��روش‬ ‫طاه��ری «آقادلبر»‪ ،‬علی عمرانی «لیال و چند مس��افر‬ ‫دیگ��ر»‪ ،‬ناص��ر عاش��وری «لیرش��اه»‪ ،‬فرب��د فرهنگ‬ ‫«آمادئوس»‪ ،‬حام��د کمیلی «ریچارد»‪ ،‬فرزین محدث‬ ‫«اس��تیو جابز» ‌و مجید نوروزی «آمادئوس» در بخش‬ ‫بازیگری مرد به عنوان نامزدهای ش��ب بازیگر معرفی‬ ‫ش��دند که از میان این نامزدها ‪۳‬بازیگر زن و ‪۳‬بازیگر‬ ‫م��رد ب��دون اولویت و نی��ز یک انتخاب وی��ژه معرفی‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬شنبه ‪ 14‬اردیبهش��ت ساعت ‪ ۱۸‬آیین‬ ‫شب بازیگر در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬درصد زنان ایرانی‬ ‫تاکنون سینما نرفته‌اند‬
‫چهارشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪ 25 - 1398‬شعبان ‪ - 1440‬اول مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1280‬پیاپی ‪2598‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سفیر استرالیا در ایران‪:‬‬ ‫سینمای ایران بسیار معروف است و من احساس غرور می‌کنم‬ ‫آیین اهدای جوایز هشتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی‬ ‫استرالیا شامگاه دوش��نبه‪ ۹ ،‬اردیبهشت در باغ سفارت‬ ‫استرالیا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در ای��ن آیین که با حضور محمود‬ ‫کالری‪ ،‬بهمن فرمان‌آرا‪ ،‬عل��ی نصیریان‪ ،‬امیرپوریا‪ ،‬امیر‬ ‫اس��فندیاری‪ ،‬جعفر پناه��ی‪ ،‬محمد اطبای��ی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫موس��وی‪ ،‬س��ارا بهرام��ی‪ ،‬محس��ن تنابنده‪ ،‬ب��رادران‬ ‫محم��ودی‪ ،‬گوه��ر خیراندی��ش‪ ،‬بهناز جعفری‪ ،‬س��حر‬ ‫دولتش��اهی‪ ،‬مس��تانه مهاجر‪ ،‬عباس ی��اری و جمعی از‬ ‫اهالی رس��انه برگزار ش��د‪ ،‬یان بیگز‪ ،‬س��فیر استرالیا در‬ ‫ایران ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت‪ :‬ما ‪ ۵۰‬سال‬ ‫است که در تهران حضور داریم و روابط دیپلماتیک‌مان‬ ‫بدون وقفه با ایران برقرار اس��ت‪ .‬الزم نیست من به شما‬ ‫بگویم؛ سینمای ایران بسیار معروف است و من احساس‬ ‫غرور می‌کنم که ارتباط س��ینمایی بین دو کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬همانطور که می‌دانید افراد بس��یاری‬ ‫درگیر برگزاری یک جش��نواره می‌ش��وند‪ .‬می‌خواهم از‬ ‫همه کسانی که برای برگزاری این جشنواره فیلم زحمت‬ ‫کشیدند‪ ،‬تشکر کنم‪.‬‬ ‫س��فیر اس��ترالیا در تهران عنوان کرد‪ :‬من فیلم‌های‬ ‫ایران��ی را دنب��ال می‌کنم اما در ای��ن زمینه صاحب‌نظر‬ ‫نیستم‪ .‬امشب افراد صاحب‌نظر بسیاری در اینجا حضور‬ ‫دارند که به‌طور حتم از نظر آنها بهره‌مند خواهیم شد‪.‬‬ ‫آرمی��ن می�لادی‪ ،‬مدیر جش��نواره فیلم‌ه��ای ایرانی‬ ‫اس��ترالیا هم به مهمانان خوش��امد گفت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫امسال سومین سالی است که افتخار برگزاری این آیین‬ ‫را در خانه س��فیر اس��ترالیا داریم‪ .‬جش��نواره فیلم‌های‬ ‫ایرانی استرالیا یک نهاد مستقل فرهنگی است و ازسوی‬ ‫هیچ‌نهادی در داخل یا خارج از ایران حمایت نمی‌شود‪.‬‬ ‫ه��دف ما معرفی فرهنگ و س��ینمای ای��ران در فضای‬ ‫خارج از کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هش��تمین جش��نواره فیلم‌های ایرانی‬ ‫اس��ترالیا از ‪ 26‬مهر ت��ا ‪ 26‬آب��ان ‪ ۱۸( 1397‬اکتبر تا‬ ‫‪ ۱۸‬نوامبر ‪ )۲۰۱۸‬در ‪ 6‬ش��هر سیدنی‪ ،‬ملبورن‪ ،‬آدالید‪،‬‬ ‫بریزب��رن‪ ،‬کمبرا و پ��رت برگزار ش��د و در آن ‪ ۱۲‬فیلم‬ ‫س��ینمایی مارموز‪ ،‬س��ه رخ‪ ،‬شکس��تن همزمان بیست‬ ‫اس��تخوان‪ ،‬خ��وک‪ ،‬امیر‪ ،‬هتتری��ک‪ ،‬هن��دی و هرمز‪،‬‬ ‫دارک��وب‪ ،‬تنگه ابوقریب‪ ،‬روس��ری آب��ی‪ ،‬همچنان که‬ ‫می‌مردم و حکایت دریا به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫در ادامه این آیین می�لادی از بهمن فرمان‌آرا دعوت‬ ‫کرد تا برای اهدای جایزه و تقدیر از علی نصیریان روی‬ ‫سن برود‪.‬‬ ‫فرم��ان‌آرا درباره نصیریان گف��ت‪ :‬برای من حضور در‬ ‫کنار آقای نصیریان افتخار بزرگی اس��ت‪ .‬خوشحالم که‬ ‫ب��ه من این فرصت را دادید که این جایزه را به او تقدیم‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫اهدای جوایز هش��تمین جش��نواره فیلم‌ه��ای ایرانی‬ ‫اس��ترالیا با جایزه فیلم منتخب تماش��اگران شروع شد‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره از سفیر استرالیا دعوت کرد برای اهدای‬ ‫این جایزه روی سن بیاید‪.‬‬ ‫جایزه فیلم منتخب تماش��اگران به فیلم «سه‌رخ» به‬ ‫کارگردانی جعفر پناهی رسید‪.‬‬ ‫پناهی با تش��کر از سفیر اس��ترالیا گفت‪ :‬این دومین‬ ‫باری اس��ت ک��ه جایزه تماش��اگران را می‌گی��رم‪ .‬برای‬ ‫نخس��تین بار از کشور چک این جایزه را دریافت کردم‪.‬‬ ‫هر کدام از این جوایز مفهوم خودش را دارد‪.‬‬ ‫می�لادی با معرفی رؤیا تیموریان‪ ،‬باران کوثری و امیر‬ ‫پوریا به‌عن��وان داوران این دوره گفت‪ :‬متاس��فانه باران‬ ‫کوث��ری و رؤیا تیموریان در خارج از کش��ور هس��تند و‬ ‫نتوانستند ما را همراهی کنند‪.‬‬ ‫او از پوری��ا دعوت ک��رد برای اهدای جای��زه بهترین‬ ‫کارگردان روی سن بیاید‪.‬‬ ‫پیش از اهدای جایزه بهترین کارگردان‪ ،‬کلیپی از رؤیا‬ ‫تیموریان پخش شد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین کارگردان ب��ه مانی حقیقی برای فیلم‬ ‫«خ��وک» اهدا ش��د که به‌عل��ت حضور نداش��تن این‬ ‫کارگردان‪ ،‬محمود کالری جایزه را دریافت کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا موس��وی‪ ،‬تهیه‌کننده س��ینما ب��رای اهدای‬ ‫تقدی��ر وی��ژه فیلمنامه و جایزه بهتری��ن فیلمنامه روی‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ص ف‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪134‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪15‬‬ ‫ض‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪135‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رئیس هیات رس��یدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران از صدور ‪ ۱۰۹‬رأی برای ناشران متخلف خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬داریوش رضوانی‪ ،‬رئیس هیات رس��یدگی‬ ‫به تخلفات ناش��ران در س��ی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫ت در مصالی‬ ‫تهران در نشس��تی که سه‌ش��نبه‪ ۱۰ ،‬اردیبهش�� ‌‬ ‫تهران برگزار ش��د اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۲۶۰‬گزارش تخلف به ما‬ ‫ارسال شده که در هیات بدوی رسیدگی و ‪ ۱۰۹‬رأی صادر شده‬ ‫است‪ .‬رأی‌های صادرشده ش��امل تعطیلی یک‌روزه‪ ۴۸ ،‬ساعته‪،‬‬ ‫س��ه‌روزه‪ ،‬نصفه‌روزه‪ ،‬جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان‪ ،‬تعطیلی تا‬ ‫پایان نمایش��گاه و محرومیت از نمایشگاه‌های سال‌های آینده و‬ ‫استانی است‪.‬‬ ‫جشنواره‬ ‫تابش دبیر جشنواره فیلم‌های‬ ‫کودک و نوجوان شد‬ ‫در حکمی از سوی سرپرست سازمان‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬علیرضا تابش به‌عنوان دبیر‬ ‫سی‌ودومین جشنواره فیلم‌های کودک‬ ‫و نوجوان منصوب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫در حکم حس��ین‬ ‫انتظام��ی خط��اب ب��ه تابش با اش��اره‬ ‫ب��ه س��ابقه او در مدیری��ت فرهنگی و‬ ‫سینمایی آمده اس��ت‪ :‬امیدوارم باتوجه‬ ‫به اهمیت این جش��نواره در ارتقای س��طح کیفی آثار مرتبط با‬ ‫کودکان و نوجوانان که نقش مهمی در مناسبات جامعه امروز و‬ ‫فردا ایفا می‌کنند و همچنین بهره‌مندی از توانایی و مش��ارکت‬ ‫همه فعاالن حوزه‌های مرتبط در برگزاری شایس��ته جش��نواره‬ ‫موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫ضمن قدردانی از مشارکت شهرداری اصفهان در برگزاری این‬ ‫جشنواره‪ ،‬امید می‌رود این الگوی هم‌افزایی به سایر فعالیت‌های‬ ‫فرهنگی هنری تسری یابد‪.‬‬ ‫براساس این خبر‪ ،‬علیرضا رضاداد به‌دلیل انجام عمل جراحی‬ ‫و به‌منظور پیش��گیری از هرگونه وقفه در فعالیت‌های مرتبط با‬ ‫برگزاری جشنواره از رئیس سازمان سینمایی درخواست کرد که‬ ‫مسئولیت دبیری جشنواره به فرد دیگری واگذار شود‪.‬‬ ‫هر س��ال ‪ ۸۰‬ه��زار دانش‌آم��وز در قال��ب اردوهای‬ ‫مدرس��ه‌ای از نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫براس��اس میانگین هر س��ال‪۸۰ ،‬‬ ‫هزار دانش‌آموز در قالب اردوهای مدرسه‌ای از نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی کتاب تهران بازدید می‌کنند و در حاشیه آن‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬کتابخانه مدرس��ه‌ای با کتاب‌های مناسب تجهیز‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که این دوره از نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی کتاب تهران نیز میزبان ویژه‌ای از فضای تعلیم و تربیت و مدرس��ه را‬ ‫به همراه دارد که یک مجموعه آموزشی و فرهنگی است‪.‬‬ ‫پژوهشگران ‪« DNA‬لئوناردو داوینچی» را‬ ‫کشف می‌کنند‬ ‫دانشمندان ایتالیایی قصد دارند به‌مناسبت پانصدمین‬ ‫سالروز درگذشت داوینچی پژوهش‌هایی را روی ‪DNA‬‬ ‫دس��ته‌ای از مو که گفته می‌شود متعلق به این هنرمند‬ ‫است‪ ،‬انجام دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪ 2 ،‬پژوهش��گر‬ ‫ایتالیای��ی قصد دارند ‪ DNA‬تارهای مویی که به‌تازگی‬ ‫کشف شده را با بقایای این دانشمند در آرامگاه فرانسوی‬ ‫مطابقت دهند‪.‬‬ ‫این دس��ته مو که در مجموعه‌ای خصوصی واقع در ایاالت متحده کشف شده‬ ‫قرار اس��ت برای نخس��تین بار در موزه «لئوناردو داوینچ��ی» واقع در فلورانس‬ ‫از تاریخ ‪ 12‬اردیبهش��ت (‪ 2‬مه) به‌مناس��بت پانصدمین س��الگرد درگذشت این‬ ‫هنرمند به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫از این دس��ته م��و در یک کنفرانس خبری در کتابخان��ه «لئوناردیانا» که روز‬ ‫پنجشنبه برگزار خواهد شد‪ ،‬رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 2‬مه روز بزرگداش��ت پانصدمین س��الگرد درگذش��ت «لئوناردو داوینچی»‬ ‫هنرمند چیره‌دست فلورانس��ی است‪ .‬لئوناردو داوینچی متولد فلورانس ایتالیا‬ ‫در ‪ ۶۷‬س��ال از عم��ر خود‪ ،‬صدها اثر هن��ری را که مش��هورترین آنها تابلوی‬ ‫«مونالیزا» یا «لبخند ژکوند» است‪ ،‬خلق کرد‪ .‬هرچند بیشتر شهرت داوینچی‬ ‫به‌دلیل خلق دو ش��اهکار نقاش��ی جهان‪ ،‬یعنی «شام آخر» و «مونالیزا» است‬ ‫اما او عالوه بر تبحر در نقاش��ی در مجسمه‌سازی‪ ،‬طراحی و مهندسی بناهای‬ ‫تاریخی نیز یک اس��تاد بود‪ .‬داوینچی در س��ن ‪۶۴‬س��الگی ایتالیا را به مقصد‬ ‫فرانسه ترک کرد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای تداوم زمانی اندک ‪ -‬از سبک‌های ادبی و نوعی جدول‬ ‫‪ -2‬س��یاهـدانه معطـر ‪ -‬ذکـاوت ‪ -‬خـطای ورزش��ـی ‪ -‬نـام پیش��یـن‬ ‫مشکین‌شهر‬ ‫‪ -3‬به جسم معنا می‌دهد ‪ -‬سندیکا ‪ -‬محله و برزن‬ ‫‪ -4‬عالوه بر این ‪ -‬باتری قلمی ‪ -‬از نرم‌تنان خزنده ‪ -‬گربه عرب‬ ‫‪ -5‬توهین ‪ -‬پایتخت سوازیلند‬ ‫‪ -6‬تالطم دریا ‪ -‬ضربات آهنگ موسیقی‬ ‫‪ -7‬آب منجمد ‪ -‬بازی محلی گروهی نفس‌گیر ‪ -‬ساز چوپان‬ ‫‪ -8‬حرف جدایی ‪ -‬تایید انگلیسی‬ ‫‪ -9‬قنات آب ‪ -‬حرکت مهره اسب در شطرنج ‪ -‬نیزه کوچک‬ ‫‪ -10‬شب جاری ‪ -‬نوک مثلث‬ ‫‪ -11‬سوگوار ‪ -‬پیشوای مذهبی زرتشتی‬ ‫‪ -12‬بوی ماندگی ‪ -‬تیز و قاطع ‪ -‬از عناصر شیمیایی ‪ -‬سنجیدن‬ ‫‪ -13‬نزاکت ‪ -‬قهرمان نیکوکار داستان امیر ارسالن ‪ -‬ارجمندی‬ ‫‪ -14‬شناسه ‪ -‬الفت‪ -‬دشوار‪ -‬مکان‬ ‫‪ -15‬ملحدین و مشرکین ‪ -‬از هورمون‌های فوق‌کلیوی‬ ‫‪ ۱۰۹‬رأی صادرشده‬ ‫برای ناشران متخلف‬ ‫بازدید ‪۸۰‬هزار دانش‌آموز‬ ‫از نمایشگاه کتاب‬ ‫تجسمی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬رنگ زرد مات ‪ -‬رزومه‬ ‫‪ -2‬شور و غوغا ‪ -‬شاعر دم غنیمت شمار ‪ -‬سخن نیازمند اثبات‬ ‫‪ -3‬فرمانروایان ‪ -‬مقام باالتر ‪ -‬نماد سفیدی‬ ‫‪ -4‬صدای ناله‌کنندگان ‪ -‬زمان دنباله‌دار ‪ -‬زمین بایر و خالی از س��کنه‬ ‫ تنور پخت شیرینی‬‫‪ -5‬گاز تنفسی ‪ -‬جایز شمردن دستور پزشکی ‪ -‬بانگ درندگان‬ ‫‪ -6‬مبحثی در ریاضی ‪ -‬پایین و کناره کوه و صحرا‬ ‫‪ -7‬نخستین مادربزرگ ‪ -‬گذشت ایام‬ ‫‪ -8‬یکدیگر را درک کردن ‪ -‬گیاه پنیرک‬ ‫‪ -9‬عالقه و دوستی ‪ -‬علف بیهوده‬ ‫‪ -10‬نوعی‌ماهی کنسروی ‪ -‬آنچه امکان‌پذیر باشد‬ ‫‪ -11‬فرار کردن بر اثر شکست ‪ -‬طبل کوچک ‪ -‬پوشاک‬ ‫‪ -12‬کلمه درد ‪ -‬از انواع زیتون ‪ -‬شایسته و سزاوار ‪ -‬حرف صلیب‬ ‫‪ -13‬فرقه دینی در هندوستان ‪ -‬گونه‌ای رنگ آبی ‪ -‬شتابان‬ ‫‪ -14‬سخن بیهوده و بی‌معنی ‪ -‬خنده بدون صدا ‪ -‬تفتیش‌گر‬ ‫‪ -15‬بیابانی در مرکز کشورمان ‪ -‬استان سنندج‬ ‫‪8‬‬ ‫س��ن رفت‪ .‬تقدیر ویژه فیلمنامه به جمش��ید محمودی‬ ‫برای فیلم «شکس��تن همزمان بیست استخوان» رسید‪.‬‬ ‫محم��ودی از برادرش‪ ،‬نوید محمودی برای حمایت‌های‬ ‫همه‌جانبه‌اش و بازیگران فیلم تشکر کرد‪.‬‬ ‫جای��زه بهترین فیلمنامه به عب��اس امینی برای فیلم‬ ‫«هندی و هرمز» رسید‪.‬‬ ‫محمود کالری جایزه تقدی��ر ویژه بهترین بازیگر زن‬ ‫را به س��حر دولتشاهی برای فیلم «امیر» اهدا کرد‪ .‬سارا‬ ‫بهرام��ی برای بازی در فیلم «دارک��وب» جایزه بهترین‬ ‫بازیگر زن را دریافت کرد‪.‬‬ ‫محس��ن تنابنده و حس��ن معجونی به‌طور مش��ترک‬ ‫جای��زه بهترین بازیگر م��رد را دریافت کردند‪ .‬حس��ن‬ ‫معجون��ی که در این آیین حضور نداش��ت‪ ،‬کلیپی برای‬ ‫حاضران فرستاده بود که پخش شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن آیین امی��ر پوریا برای اه��دای جایزه‬ ‫وی��ژه هیات داوران روی س��ن رف��ت و بیانی��ه داوران‬ ‫را به این ش��رح خواند‪ :‬جایزه ویژه هی��ات داوران برای‬ ‫تالش منحصر به‌ف��رد در فیملنامه‌نویس��ی‪ ،‬کارگردانی‬ ‫و تهیه‌کنندگ��ی به فیلم «حکای��ت دریا» به‌خاطر ثبت‬ ‫شرایط و احوال جامعه روشنفکری کنونی ایران به بهمن‬ ‫فرمان‌آرا تقدیم می‌شود‪.‬‬ ‫بهمن فرم��ان‌آرا با تش��کر از داوران گفت‪ :‬جایزه من‬ ‫مردم ایران و واکنش آنها نسبت به فیلم‌هایم است‪.‬‬ ‫علی نصیریان جایزه بهترین فیلم هشتمین جشنواره‬ ‫فیلم‌های ایرانی اس��ترالیا را ب��ه جعفر پناهی برای فیلم‬ ‫«س��ه رخ» اهدا ک��رد‪ .‬در ادامه پناه��ی از تمام عوامل‬ ‫خواست که برای گرفتن عکس یادگاری روی سن بروند‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی‪:‬‬ ‫گوش��ت س��گ حرام اس��ت و هی��چ ک��س از جمله‬ ‫سیاست‌گذار و مجری حق توزیع گوشت سگ را ندارند‪.‬‬ ‫مشروب الکلی و گوشت خوک هم حرامند و نباید توزیع‬ ‫کرد؛ اصال هر چیزی مثل گوشت سگ را که حرام است‪،‬‬ ‫به‌ویژه در کشور اسالمی‪ ،‬نباید توزیع کرد‪.‬‬ ‫خدا حکمتش را می‌دانسته که خرید و فروش‪ ،‬توزیع‬ ‫و مصرف گوشت سگ را حرام کرده است‪ .‬شما چه می‌دانید؟ شاید گوشت سگ‬ ‫س��رطان می‌آورد‪ ،‬آدم‌ها را افس��رده و ناامید می‌کند‪ ،‬برخی را متوهم می‌کند یا‬ ‫به تخریب محیط‌زیس��ت می‌انجامد‪ .‬حکمرانی اقتصادی و سیاسی ما اما چیزی‬ ‫توزیع می‌کند که از گوشت سگ هم خطرناک‌تر است؛ رانت‪.‬‬ ‫رانت یعنی نرخ دالر در بازار به ‪ ۱۴‬هزار تومان رسیده و کماکان قرار است ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد دالر ارز با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان توزیع ش��ود؛ به این بهانه که گوشت با نرخ‬ ‫ارزان به‌دست مردم برسد‪ ،‬اما گوشت کیلویی ‪ ۱۲۰‬هزار تومان است‪ .‬مابه‌التفاوت‬ ‫ارزش تومان��ی ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تا ‪ ۱۴۰۰۰‬تومانی‪ ۱۳۷ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت و حتی اگر با ارز ‪ ۹۰۰۰‬تومانی (نیمایی) هم حساب کنیم‬ ‫‪ ۶۷‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫رانت یعنی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی توزیع می‌شود اما نرخ کاغذ برای چاپ کتاب در‬ ‫آس��تانه نمایشگاه کتاب تهران به هر واحد ‪ ۴۰۰‬هزار تومان و بیشتر رسیده‪ ،‬در‬ ‫حالی که از فروردین سال ‪ ۱۳۹۷‬میلیاردها دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی توزیع شده و‬ ‫قرار بوده واردات با نرخ ارزان اتفاق بیفتد‪ .‬کار به جایی رسیده که برخی ناشران‬ ‫به زینک (ماده اولیه چاپ کتاب) هم دسترس��ی نداشته‌اند و کتاب‌ها دیجیتال‬ ‫چاپ شده‌اند و نرخ کتاب‌ها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ران��ت یعنی نزدیک ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان (‪ 11‬میلیون و ‪ 250‬هزار تومان‬ ‫ب��ه ازای هر ایران��ی) در قالب انواع یاران��ه پنهان بنزین‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬آب‪ ،‬خرید‬ ‫محصوالت کش��اورزی‪ ،‬و‪ ...‬در بودجه و به ش��کلی کاملا نابرابر توزیع و در همان‬ ‫حال کس��ری بودجه دولت به‌طور عمده در قالب تورم دورقمی به مردم تحمیل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ثروتمندان هم از یارانه پنهان بیش��ترین بهره را می‌برند و هم از محل‬ ‫تورم و افزایش ارزش ریالی دارایی‌های‌ش��ان‪ ،‬فاصله ثروت خود با اقش��ار ضعیف‬ ‫را بیشتر می‌کنند‪.‬‬ ‫ران��ت یعنی ‪ ۹۰۰‬هزار میلی��ارد تومان (‪ ۲۰‬برابر کل یارانه نقدی پرداختی در‬ ‫یک س��ال) در قالب یارانه پنهان هزینه می‌شود‪ ،‬اما نظام حمایت اجتماعی قادر‬ ‫نیس��ت از فقیرترین طبقات‪ ،‬معلوالن‪ ،‬زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست‪ ،‬کودکان‬ ‫یتیم و‪ ...‬به‌خوبی حمایت کند‪.‬‬ ‫رانت یعنی صدها میلیون لیتر سوخت در روز و شاید بیش از آن گاز و برق‪ ،‬به‬ ‫ش��کل ناکارآمدی سوخته می‌شود تا آلودگی آن رگ و ریشه مردم را درنوردد و‬ ‫انواع بیماری و سرطان ‪-‬شاید چیزی عین عوارض خوردن گوشت سگ‪ -‬دودمان‬ ‫زندگی مردم را بر باد دهد‪.‬‬ ‫رانت یعنی فقدان سیاس��ت اقتصادی درس��تی که مانع استفاده غیربهره‌ور از‬ ‫منابع س��وخت فسیلی ش��ود و جلوی بهره‌برداری افراطی از منابع آب‪ ،‬خاک و‬ ‫هوای این س��رزمین را بگیرد‪ .‬رانت اس��ت که پول‌های بادآورده به بار می‌آورد و‬ ‫توهم برای فرادستان و قدرتمندان ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫برخ��ی اقتصاددان��ان نش��ان داده‌اند که چگون��ه توزیع این رانت‌ها از مس��یر‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬ب��ه هم ریخت��ن انضباط مالی و پول��ی‪ ،‬تضعیف بنیان‌ه��ای اقتصاد‬ ‫بخش‌های زیرس��اختی نفت‪ ،‬برق‪ ،‬آب و بودجه‌های عمرانی و ده‌ها مسیر دیگر‪،‬‬ ‫اقتصاد را فرومی‌پاشد و مردم را عصبی‪ ،‬ناامید و افسرده می‌سازد‪.‬‬ ‫حوصله‌ام نمی‌آید بیش��تر توضیح بدهم‪ .‬راست‌اش را بخواهید رانت از گوشت‬ ‫س��گ هم حرام‌تر و عوارض‌اش بیشتر است‪ .‬گوشت س��گ هر عارضه‌ای داشته‬ ‫که خداون��د آن‌را حرام کرده‪ ،‬رانت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و یارانه پنهان در بودجه‪،‬‬ ‫ن را متوقف کنید یا دست‌کم‬ ‫عوارض‌اش از گوشت سگ هم بدتر است‪ .‬توزیع آ ‌‬ ‫خیلی شفاف توضیح دهید که آنچه توزیع می‌کنید به اندازه گوشت سگ حرام‬ ‫نیست و ضرر ندارد‪.‬‬ ‫تورم خیلی وقت اس��ت دورقمی ش��ده و رشد اقتصادی منفی هم رو به سوی‬ ‫دورقمی ش��دن دارد‪ .‬آیا این آمار و ارقام برای دس��ت کش��یدن از سیاست‌های‬ ‫توزیع رانت و همزمان تمهید کردن نظام حمایت اجتماعی کارآمد کافی نیست؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫گوشت سگ توزیع نکنید‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

شماره : ۱۳۳۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!