صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۷۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1279

روزنامه صمت شماره 1279

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1279‬پیاپی ‪2597‬‬ ‫خبر روز‬ ‫بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫از نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی صبح دیروز ب��ا حضور در‬ ‫مص�لای ام��ام خمینی (ره) ب��ه مدت ‪ 2‬س��اعت و نیم از‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران بازدی��د کردند‪ .‬در این‬ ‫بازدید که وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز حضور داشت‪،‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای ضمن گفت‌وگو با ناش��ران در‬ ‫جریان تازه‌های نش��ر قرار گرفتن��د‪ .‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫بخش‌های��ی از بیانات خود در جریان بازدی��د از غرفه‌ها و‬ ‫گفت‌وگو با ناشران بیان کردند‪ :‬صورت‌وضعیت نشان‌دهنده‬ ‫این اس��ت که مردم هنوز کت��اب می‌خرند و برای خواندن‪،‬‬ ‫می‌خرن��د‪ .‬آیت‌اهلل خامنه‌ای تصری��ح کردند‪ :‬دنیای کتاب‪،‬‬ ‫دنیای پیچیده‌ای است و این نکته‌ای است که آقای صالحی‬ ‫[وزیر ارشاد] باید توجه کند‪ .‬باید مسئله کاغذ را حل کرد؛‬ ‫اینطور نمی‌ش��ود‪ .‬وزیر فرهنگ و وزیر صنعت‪ ،‬بنشینند و‬ ‫این مسئله را حل کنند‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گزارشی از ارزهایی که به چرخه اقتصاد کشور بازنگشت‬ ‫بندبازی صادراتی روی طناب سیاست‌های ارزی‬ ‫نوش��دارو پس از مرگ س��هراب! حاال دیگر همه به سیاس��ت‌های ارزی اش��تباه سال‬ ‫گذش��ته اذعان دارند و می‌دانند که وقتی پای ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به اقتصاد باز شد‪ ،‬رانت‬ ‫‌ه��م جان گرفت و در این میان صادرات و صادرکننده‌های واقعی و حرفه‌ای به پای این‬ ‫تصمیم‌های اش��تباه سوختند‪ .‬آن‌گونه که از آمارها پیداست و سرپرست سازمان توسعه‬ ‫تجارت هم اعالم کرده‪ ،‬س��ال گذش��ته صادرکنندگانی به می��دان آمدند که هدفی جز‬ ‫بازنگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کش��ور نداش��تند چراکه در س��ال ‪ ،۹۷‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫شرکت حقوقی و ‪ ۴۸۴۶‬فرد حقیقی اقدام به صادرات کردند که در سال‌های ‪ ۹۴‬تا ‪۹۶‬‬ ‫هیچ‌گاه در فهرست صادرکنندگان کشور نبودند و اینها که تا پیش از این سابقه صادراتی‬ ‫نداش��تند‪ ،‬حدود ‪۶‬میلیارد دالر صادرات انجام دادند‪ .‬براس��اس آمارهای رسمی‪ ،‬در این‬ ‫میان فقط ‪ ۴۴۵‬فرد و ش��رکت‪ ،‬صادرات بیش از یک میلیون دالر داش��ته‌اند و باقیمانده‬ ‫آنها‪ ،‬صادراتی کمتر از یک میلیون دالر انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش‬ ‫‪7‬‬ ‫عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور انجام نشده است‪.‬‬ ‫نشست رحمانی و صالحی به‌منظور‬ ‫بررسی مشکالت چاپ و نشر‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫«نظارت» ‪ 6‬روز زودتر‬ ‫به پیشواز بازار رمضان رفت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تقسیط مالیات کمک به دولت است‬ ‫نه تولیدکننده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬سالگی «افطار تا سحر»‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫راه‌آهنی که روی کاغذ‬ ‫روزگار می‌گذراند‬ ‫‪16‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در ش��ماره نخست این یادداش��ت که سه‌شنبه هفته گذشته‬ ‫در همین س��تون منتش��ر ش��د‪ ،‬آمد که در ش��یوه تامین مالی‬ ‫رایج (مبتنی بر ربا) تنها یک مس��ئله ب��رای بانک اهمیت دارد‬ ‫و آن وصول اصل و س��ود قطعی تس��هیالت است‪ .‬طبیعی است‬ ‫در چنین ش��رایطی بانک نسبت به مش��کالتی که کارآفرین با‬ ‫آن روبه‌رو است بی‌تفاوت باش��د‪ .‬آنچه قراردادهای تامین مالی‬ ‫اس�لامی را با دیگر انواع مرس��وم متفاوت می‌س��ازد و خاصیت‬ ‫اصلی آنها اس��ت‪ ،‬مش��ارکت در ریس��ک و بازدهی فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫بسیار شنیده می‌شود که بانک‌ها به بنگاه‌ها و صاحبان صنایع‬ ‫یا حتی کشاورزان برای بازپرداخت اقساط وام مهلت نمی‌دهند‪.‬‬ ‫کارآفرینان و تاجران از جریمه دیرکرد گله‌مند هس��تند‪ .‬شیوه‬ ‫تامی��ن مالی اس�لامی به‌ویژه قراردادهای مش��ارکت در س��ود‬ ‫و زی��ان چنین دغدغه‌های��ی را به‌خوب��ی درک می‌کند و برای‬ ‫آنها راه‌ح��ل دارد‪ .‬نظام تامین مالی مت��داول توجه چندانی به‬ ‫ریس��ک‌های وام‌گیرنده ندارد و تنها وصول اصل پول و سود آن‬ ‫برایش اهمیت دارد و همین بی‌‌توجهی به ریسک‌های مربوط به‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی یکی از معایب اصلی س��اختار تامین مالی‬ ‫متداول مبتنی بر ربا است‪ .‬چنین نگرشی بانک‌ها را در مدیریت‬ ‫ریسک دچار مش��کل می‌کند؛ نمونه بزرگ این مشکالت را در‬ ‫بحران بانکی ‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪ ۱۳۸۶‬خورشیدی) ایاالت متحده‬ ‫امریکا می‌توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫سال‌ها پیش از آن بحران‪ ،‬بانک‌ها با شعار «هر امریکایی‪-‬یک‬ ‫خانه» به ش��هروندان وام‌های مس��کن اعطا کردند که با ظهور‬ ‫رک��ود در اقتصاد امریکا و ناتوان��ی وام‌گیرندگان در بازپرداخت‬ ‫اقس��اط‪ ،‬مجبور شدند امالک و مستغالتی را که از آنها در رهن‬ ‫خود داش��تند به فروش برس��انند‪ .‬همین امر موجب ش��د بازار‬ ‫امالک و مس��تغالت ب��ا مازاد عرضه روبه‌رو ش��ود و نرخ امالک‬ ‫به‌شدت سقوط کند‪.‬‬ ‫در بس��یاری اوقات ارزش وثیقه‌ها و درجه نقدش��وندگی آنها‬ ‫به اندازه‌ای نبود که مطالبات بانک‌ها از وام‌گیرندگان را پوشش‬ ‫دهد و باعث ش��کل‌گیری هس��ته بحران بانکی شد که در مدت‬ ‫کوتاه��ی به تمام بازارهای مالی معتبر جهان تس��ری پیدا کرد‪.‬‬ ‫پ��س از ای��ن وضعی��ت‪ ،‬بانک‌ها ی��ا از اعطای وام و تس��هیالت‬ ‫خ��ودداری یا آن را س��همیه‌بندی کردند که خ��ود این موضوع‬ ‫رکود را عمیق‌تر کرد؛ اتفاقی که در کش��ور ما نیز رخ داده و با‬ ‫رکود بازار امالک‪ ،‬آن دس��ته از بانک‌ها را که عملکردی مبتنی‬ ‫بر ش��یوه رایج در جهان دارند (که متاس��فانه گاهی آلوده به ربا‬ ‫می‌شود) دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫حال اگر به‌جای انتقال همه ریس��ک ب��ر دوش وام‌گیرنده یا‬ ‫کارآفرین‪ ،‬تس��هیالت در قالب قراردادهای مشارکت‪ ،‬ریسک را‬ ‫بین بانک ی��ا صاحب وجوه و کارآفرین تقس��یم کند‪ ،‬در زمان‬ ‫رکود و بحران که بس��یاری از درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق‬ ‫پیدا نمی‌کنن��د‪ ،‬تعهد ثابت هم ب��رای کارآفرین وجود نخواهد‬ ‫داشت اما در دوره موفقیت‪ ،‬هر دو طرف از سود منتفع خواهند‬ ‫شد که نظام بانکی را هم در برخواهد گرفت‪.‬‬ ‫این مس��ئله از جنبه دیگری نیز قابل بررس��ی است‪ .‬بانک‌ها‬ ‫در قبال پرداخت سود به س��پرده‌گذاران متعهد هستند‪ .‬گاهی‬ ‫این مسئله طرح می‌ش��ود که در صورت تغییر فرم قراردادهای‬ ‫بانکداری مرس��وم به فرم قراردادهای مش��ارکتی که ریس��کی‬ ‫هستند ممکن است پرداخت سود به سپرده‌گذاران دچار خطر‬ ‫و نااطمینانی‌ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت به‌دلیل ای��ن خطر بانک‌ها‬ ‫بیش��تر از قراردادهای تامین مالی بدون ریسک استقبال کنند‬ ‫ام��ا در مقابل ممکن اس��ت در ش��رایط رک��ود ارزش وثیقه‌ها‬ ‫دستخوش نوسان ش��ود یا باتوجه به درجه پایین نقد‌شوندگی‬ ‫وثیقه‌ها امکان وصول مطالبات وجود نداش��ته باش��د‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در س��اختار تامین مالی اسالمی قراردادهای بدون ریسک‬ ‫نی��ز وجود دارند و قرار نیس��ت صاحبان وج��وه و بانک‌ها همه‬ ‫دارایی نق��دی خود را در چارچوب قراردادهای دارای ریس��ک‬ ‫ب��کار گیرند‪ ،‬بلکه قراردادهای مبادله‌ای مانند فروش اقس��اطی‬ ‫یا اجاره به ش��رط تملیک هم وجود دارند که با استفاده از آنها‬ ‫صاحب وجوه می‌تواند با خاطری آسوده از بازدهی مطمئن شود‬ ‫و نگران ریس��ک نباش��د‪ .‬شیوه تامین مالی اس�لامی با بازدهی‬ ‫ب��دون ریس��ک در صورت��ی که براس��اس یک فعالی��ت واقعی‬ ‫اقتصادی باش��د مخالفتی ندارد؛ بلکه معام�لات آلوده به ربا را‬ ‫بسیار کریه و نهی می‌داند‪ .‬مشکل اینجاست که در شیوه تامین‬ ‫مالی مرس��وم مبتنی بر ربا پول دارای ارزش ذاتی اس��ت؛ یعنی‬ ‫پول فی‌نفس��ه باعث به‌وجود آمدن پول می‌ش��ود اما در ش��یوه‬ ‫تامین مالی اس�لامی پول در خدمت کارآفرینی و تولید است و‬ ‫در شرایط سخت کارآفرین و تولیدکننده تنها به حال خود رها‬ ‫نمی‌شود‪ .‬در شیوه تامین مالی اسالمی پول ارزش ذاتی ندارد و‬ ‫تنها نقش تسهیل‌کننده مبادالت را برعهده دارد‪ .‬در قراردادهای‬ ‫مبادله‌ای نوعی فعالیت اقتصادی رقم می‌خورد؛ ریسک آن برای‬ ‫بان��ک صفر اس��ت و ب ‌ه هر حال برای دریافت‌کننده تس��هیالت‬ ‫نیز مفید واقع می‌ش��ود‪ .‬چنانچه در مثال فروش اقس��اطی این‬ ‫ام��کان را ب��ه دریافت‌کننده تس��هیالت داده که ب��ه مرور وجه‬ ‫الزم ب��رای پرداخت نرخ ی��ک کاالی مورد نی��از را بازپرداخت‬ ‫کند‪ .‬به��ره تعلق گرفته به قرارداده��ای مبادله‌ای مانند فروش‬ ‫اقساطی بدون ریسک و حالل هستند‪ .‬پس در شیوه تامین مالی‬ ‫اسالمی مدیریت بانک‌ها می‌توانند با تخصیص بهینه منابع بین‬ ‫قراردادهای مش��ارکتی و مبادله‌ای ریسک را به کمترین میزان‬ ‫برسانند و از این طریق تحقق یک بازدهی مطمئن بدون ریسک‬ ‫را برای سپرده‌گذاران امکان‌پذیر کنند‪ .‬این هنر مدیریت است و‬ ‫بانکداری اسالمی مستلزم مدیریتی قوی است‪.‬‬ ‫بخش پایانی این یادداشت هفته آینده در همین روز و‬ ‫همین ستون منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫هفتمی��ن نشس��ت منطقه‌ای مجم��ع جهانی‬ ‫س�لامت روز گذش��ته با س��خنرانی معاون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری درب��اره ظرفیت‌ه��ای نظ��ام‬ ‫س�لامت ایران و برنامه‌های دول��ت برای ارتقای‬ ‫جایگاه س�لامت کش��ور برگزار ش��د‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری در این نشس��ت گفت‪ :‬مجامع‬ ‫بین‌الملل��ی در مقاب��ل سیاس��ت‌های یکجانبه و‬ ‫غیرقانونی دولت امریکا به‌ویژه در حوزه س�لامت‬ ‫سکوت نکنند‪ .‬به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری‬ ‫با بی��ان اینکه امروز ش��اهد رفتاره��ای مخرب‪،‬‬ ‫غیرس��ازنده و ضدبشری دولت امریکا علیه مردم‬ ‫ایران هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه دول��ت امریکا‬ ‫باوج��ود قوانین حقوق بش��ری با دس��ت زدن به‬ ‫اقدام‌های ضدانسانی و وضع سخت‌ترین تحریم‌ها‬ ‫ب��ر بخش س�لامت‪ ،‬در عم��ل تامی��ن و واردات‬ ‫داروه��ای مورد نیاز بیماران خ��اص و تجهیزات‬ ‫مجامع بین‌المللی سکوت نکنند‬ ‫پزش��کی را با مشکالت جدی روبه‌رو‬ ‫ک��رده و ج��ان بیماران زی��ادی را به‬ ‫خطر انداخت ‌ه اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران از تجربه‬ ‫موفق��ی در زمینه س�لامت برخوردار‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اقدام‌های بسیار‬ ‫خوبی که پس از انقالب اسالمی انجام‬ ‫شده‪ ،‬شاهد کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران و‬ ‫کودکان و افزایش امید به زندگی هستیم‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری همچنی��ن از ط��رح تحول‬ ‫نظام سالمت به‌عنوان یکی از کارهای مهم بخش‬ ‫س�لامت در دولت یازده��م و دوازدهم یاد کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این برنامه همچنان در دس��ت اقدام قرار‬ ‫دارد و اثرات مثبتی در نظام سالمت کشور داشته‬ ‫است‪ .‬جهانگیری در ادامه به ظرفیت‌های گسترده‬ ‫مناطق آزاد کش��ور اش��اره کرد و افزود‪ :‬در مقطع‬ ‫فعلی بیشتر از مواقع دیگر به ظرفیت‬ ‫مناطق آزاد کشور نیاز داریم تا بتواند‬ ‫در اقتص��اد کش��ور به‌وی��ژه در بخش‬ ‫صادرات و واردات نقش‌آفرین باش��د‪.‬‬ ‫وی همچنین فش��ار امری��کا به ملت‬ ‫ای��ران از طریق تحریم‌های ظالمانه را‬ ‫اقدامی ضدانس��انی‪ ،‬ضد حقوق بشر و‬ ‫تروریسم اقتصادی دانست و اظهار کرد‪ :‬برخالف‬ ‫شعارهایی که می‌دهند که هدف از تحریم اعمال‬ ‫فشار بر دولت جمهوری اسالمی ایران است‪ ،‬این‬ ‫تحریم‌ها منجر به فش��ار سنگینی بر ملت ایران و‬ ‫زندگی مردم با مش��کل روبه‌رو شده است‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری افزود‪ :‬این فشارها تامین دارو‬ ‫و واردات نیازهای پزشکی را نیز با مشکل روبه‌رو‬ ‫کرده که این مش��کالت از س��وی امری��کا ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جهانگیری در ادامه خلیج‌فارس را‬ ‫منطقه‌ای استراتژیک و راهبردی برای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران توصیف و خاطرنشان کرد‪ :‬همواره‬ ‫از امنیت و صلح و کشتیرانی آزاد در خلیج‌فارس‬ ‫دفاع و حراس��ت کرده‌ایم و جمهوری اسالمی به‬ ‫این حفاظت و حراس��ت پایبند اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هم��ه اقدام‌هایی که کش��ورها برای پایداری‬ ‫صلح انجام می‌دهند در راس��تای منافع ملی این‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬خط قرمز ما مانند هر کشوری این‬ ‫اس��ت که اگر اقدامی در تضاد با منافع ملی ایران‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬ایران نیز برای دف��اع از امنیت ملی‬ ‫خود ه��ر اقدامی که الزم باش��د‪ ،‬انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬البته ایران در قرن‌ها و سال‌های‬ ‫گذشته پاس��دار امنیت خلیج‌فارس بوده و امروز‬ ‫نیز جمهوری اسالمی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور‬ ‫در ای��ن آبراه بین‌المللی پاس��دار امنیت و صلح و‬ ‫ثبات در منطقه است‪.‬‬ ‫اعتبار اتحادیه اروپا از بین رفته است‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به حمایت سیاسی و‬ ‫لفظ��ی اتحادیه اروپا از ایران در قب��ال اقدام‌های امریکا گفت‪ :‬این‬ ‫اتحادیه دیگر نباید از ایران تقاضایی داش��ته باشد‪ ،‬زیرا اعتبار آنها‬ ‫از بین رفته است‪ .‬به گزارش ایرنا علی الریجانی در دیدار با رئیس‬ ‫گروه دوس��تی پارلمانی اتریش و جمهوری اس�لامی ایران ضمن‬ ‫خیرمقدم و خوش��امدگویی اظهار کرد‪ :‬روابط ای��ران و اتریش به‬ ‫نسبت طوالنی اس��ت‪ .‬در زمان طرح مباحث هسته‌ای نیز اتریش‬ ‫نق��ش موثری را در ای��ن توافق ایفا کرد؛ اگرچ��ه ترامپ اوضاع را‬ ‫به‌هم ریخته اس��ت‪ .‬این توافق با کمک ش��ما حاصل شد و بعد از‬ ‫توافق نیز سطح روابط تجاری افزایش یافت‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬برخی مش��کالت وجود دارد که باید حل شود‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا نیز تمهیداتی اندیش��یده اما ما هنوز ثمره و محصول‬ ‫آن را ندیدیم‪ .‬الریجانی در ادامه گفت‪ :‬با رفتارهای ترامپ بخش��ی‬ ‫از کار خ��راب ش��د و تعهدات امری��کا را از بین ب��رد؛ ضمن آنکه‬ ‫وزی��ر ام��ورخارج��ه ای��ران تاکید ک��رد عبور از‬ ‫تحریم‌ها دش��واری‌های زی��ادی دارد و تهران در‬ ‫این مس��یر بیش��ترین تجربه را دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا به نق��ل از رویترز‪ ،‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫گفت‌وگ��و با رویترز اظهار کرد‪ :‬به‌دنبال تش��دید‬ ‫تحریم‌های امریکا‪ ،‬خروج از پیمان منع گسترش‬ ‫سالح‌های هسته‌ای(‪ )NPT‬یکی از انتخاب‌های‬ ‫همکاری اتحادیه اروپا و س��ایر کشورها هم به هر دلیلی مسکوت‬ ‫ماند‪ .‬رهب��ران اروپا در همان زمان تاکید داش��تند در مدت چند‬ ‫هفته مکانیس��م مش��خصی برای مراودات اقتصادی و نفتی ایجاد‬ ‫می‌کنند اما این چند هفته به یک سال انجامید‪ .‬در ابتدا نیز یادآور‬ ‫ش��دند از طریق بانک مرکزی فرانس��ه مبادالت اقتصادی را انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬بعد از آن صحبت از راه‌اندازی ‪ SPV‬ش��د اما س��رانجام‬ ‫‪ INSTEX‬را راه‌ان��دازی کردند که در مجموع ب��رای ما تا امروز‬ ‫ثمره‌ای نداشته است‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین در‬ ‫بخش��ی از سخنان خود در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و‬ ‫چالش‌های بانکداری و تولید گفت‪ :‬مذاکره با امریکا سهل‌اندیشی‬ ‫و اش��تباه راهبردی اس��ت و مقامات فعلی امریکا باید بفهمند که‬ ‫ب��ا حریف س��ختی روبه‌رو هس��تند‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬توصیه بنده‬ ‫این اس��ت که در ش��رایط فعلی به‌دنبال تدابیر خاص‪ ،‬متناسب با‬ ‫شرایط فعلی باشیم و نباید راهکارهایی که در شرایط عادی اتخاذ‬ ‫می‌ش��د در این شرایط هم مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ما نباید مسئله تحزب را در کشور‬ ‫دس��ت‌کم بگیریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در بخش‌های گوناگون کش��ور افرادی‬ ‫هستند که از سوی مردم انتخاب می‌شوند و این مسئله نقطه قوت‬ ‫نظام ماس��ت؛ البته اگر تحزب مبتنی بر تشکل‌های شناسنامه‌دار‬ ‫نباشد‪ ،‬دموکراسی خام می‌شود‪ .‬رئیس نهاد قانون‌گذاری ادامه داد‪:‬‬ ‫تصور برخی افراد این است که از روزنه‌هایی که می‌توان برای حل‬ ‫مس��ائل سیاسی اس��تفاده کرد‪ ،‬به‌خوبی بهره گرفته نمی‌شود که‬ ‫این یک تلقی اش��تباه اس��ت و موید این مسئله آن است که حتی‬ ‫باوجود آنکه عربستان سعودی با ایران دشمنی می‌کند‪ ،‬هیچ وقت‬ ‫نگفته‌ایم که با آنها مذاکره نمی‌کنیم و باب مذاکره را نبس��ته‌ایم‪.‬‬ ‫اما حرف ما این اس��ت که نمی‌توان در مقابل دشمنی آنها نرمش‬ ‫زیادتری ک��رد و باید آنها جلوتر آیند و نباید در ذهن‌تان این‌گونه‬ ‫باشد که سازمان‌های گوناگون به حل مسائل کشور توجهی ندارند‪.‬‬ ‫تهران تجربه زیادی برای عبور از تحریم‌ها دارد‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬وزیر امور خارج��ه ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫انتخاب‌های جمهوری اس�لامی بسیار گوناگون‬ ‫است و مقامات کشور در حال بررسی آنها هستند‬ ‫و خ��روج از پیم��ان منع گس��ترش س�لاح‌های‬ ‫هس��ته‌ای(‪ )NPT‬یکی از این انتخاب‌ها اس��ت‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایران دکترای عبور از تحریم‌ها را‬ ‫دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عبور از تحریم‌ها دشواری‌هایی‬ ‫دارد‪ .‬در این مس��یر شاید هیچ کشوری به‌اندازه‬ ‫ایران به‌دلیل نیاز دارای تجربه نباش��د و انشااهلل‬ ‫با استفاده از این تجربه‌ها و با اتکا به مردم میزان‬ ‫فشار این تحریم‌ها به حداقل خواهد رسید‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه ای��ران همچنین درباره مذاکره با امریکا‬ ‫گفت‪ :‬این مذاکرات در ابتدا به نتیجه رس��ید اما‬ ‫درنهایت امریکایی‌ها نش��ان دادند طرف مذاکره‬ ‫قابل اعتمادی نیس��تند‪ .‬در چنین شرایطی تنها‬ ‫راه باقیمانده برای جمهوری اس�لامی‪ ،‬مقابله با‬ ‫تحریم‌ها اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬مردم و دولت‬ ‫ای��ران می‌توانند با «کاهش وابس��تگی به نفت‪،‬‬ ‫افزایش می��زان درآمد غیرنفتی‪ ،‬تولید داخلی و‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی» ب��ا تحریم‌های امریکا مبارزه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمانی راهبرد اصلی در تدوین سیاست‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را تشریح کرد‬ ‫حمایت از تولید به همراه صادرات و فروش‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی ما در‬ ‫تدوین سیاست‌ها‪ ،‬باید حمایت از تولید به همراه صادرات و فروش‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه داریم رونق تولید را در اولویت امور قرار دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا رضا رحمانی در جلس��ه تدوین سیاس��ت‌های‬ ‫صنعت��ی برمبنای رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول که‬ ‫با حضور اعضای اتاق بازرگانی‪ ،‬فعاالن صنعتی و معدنی و تعدادی از‬ ‫مدیران این وزارتخانه برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬رونق تولید از وظایف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬کش��ور در سالی که رونق اقتصادی‬ ‫نام‌گذاری ش��ده مش��کالتی دارد‪ ،‬اما در این میان فرصت‌هایی هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬ما وظیفه داریم رونق تولید را در اولویت امور قرار دهیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬اس��تراتژی صنعت کشور‬ ‫یا اس��تراتژی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال تدوین اس��ت‪.‬‬ ‫باید در این بحث به یک نقطه مشترک برسیم و آن را نهایی کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی افزود‪ :‬بند الف م��اده ‪ ۴۶‬قانون برنامه تکلیف کرده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اولویت‌ها را مشخص کند و به تصویب دولت‬ ‫ن زمینه ما تکلیف قانونی داریم‪.‬‬ ‫برساند؛ بنابراین در ای ‌‬ ‫‹ ‹شرایط تحریم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره پیشنهاد یکی از حاضران مبنی‬ ‫بر حمایت از رش��ته‌های تخصصی خاص عنوان کرد‪ :‬در گذش��ته هم‬ ‫حمایت از رشته‌های منتخب را داشتیم که منجر به ایجاد پایگاه‌های‬ ‫س��اخت قطعات ش��د‪ ،‬اما فراموش نکنیم که ش��رایط تحریم پیشین‬ ‫باع��ث به‌هم ریختن آن برنامه‌ها ش��د‪ .‬رحمانی جدی‌ترین راه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬را نقش��ه راه معدن دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬اولویت‌بندی در امور به‬ ‫این معنا نیس��ت که نمی‌توانیم به امور دیگر بپردازیم؛ بلکه می‌توانیم‬ ‫متناس��ب با امکانات و ش��رایط روز موارد دیگ��ر را در کنار اولویت‌ها‬ ‫بررس��ی کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امس��ال به یکی از موارد اولویت‌دار یا هر‬ ‫مورد دیگری که می‌دانید در آن به موفقیت می‌رسید بپردازید و آن را‬ ‫به نتیجه برسانید‪ .‬اطمینان داشته باشید کشور از این ناحیه آثار مثبت‬ ‫را می‌بین��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره تفاوت رویکردها و‬ ‫اولویت‌ها گفت‪ :‬بعضی‌ها اولویت را در پتروش��یمی و برخی در صنایع‬ ‫نساجی‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬ریل‪ ،‬واگن و‪ ...‬می‌دانند‪ .‬ایرادی ندارد چند اولویت‬ ‫داش��ته باش��یم و به دیگر موارد هم بپردازیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در کنار‬ ‫برنامه‌های سال ‪ ۹۸‬باید برنامه‌های بلند‌مدتی که در دو سال آینده به‬ ‫نتیجه می‌رسند را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری‌های مناسب‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با اینکه در فوالد و آلومینیوم‬ ‫س��رمایه‌گذاری خوبی در س��ال‌های گذش��ته انجام ش��ده‪ ،‬باز هم‬ ‫وابس��تگی وارداتی داری��م‪ .‬البته این وابس��تگی‌ها فقط منحصر به‬ ‫صنعت نیس��ت و دیگر وزارتخانه‌ها هم با این مسئله درگیر هستند‪‌.‬‬ ‫در ح��وزه خودمان ت�لاش می‌کنیم موارد مه��م را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه در شرایط کنونی مشکل فوالد را رفع کردیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت این آسیب‌ها را کمتر کنیم‬ ‫تا در ش��رایط کنون��ی قرار نگیریم‪ .‬اگر هم تحریم نباش��یم‪ ،‬قدرت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور افزایش پیدا می‌کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه تمام‬ ‫این موارد باید در برنامه‌های سال ‪ ۹۸‬در نظر گرفته شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه سیاست‌های صنعتی‪ ،‬تجاری‪ ،‬پولی‪ ،‬بانکی‪ ،‬صادراتی‪ ،‬وارداتی‬ ‫و گم��رک بای��د با اتاق و بخش خصوصی به یک اتفاق نظر برس��یم‪.‬‬ ‫بیش��ترین مشکالت ما را نبود این توافق‌ها رقم می‌زند‪ .‬چند ماه در‬ ‫صادرات مش��کل داشتیم تا توانستیم دیگران را متقاعد کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه منابع و نقدینگی در کشور کم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در فروش فوق‌العاده سایپا‪ ،‬در ‪ 10‬دقیقه ‪۲۶۰‬‬ ‫هزار متقاضی خرید وجود داش��ت و این نش��انه ازدیاد نقدینگی در‬ ‫کشور است‪ .‬وی با پیشنهاد ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای عنوان کرد‪:‬‬ ‫این صندوق‌ها می‌تواند براس��اس رشته‌ها شکل بگیرد‪ .‬اوراق آنها را‬ ‫به مردم بفروش��یم و در قبال آن به مردم س��ود بدهیم‪ .‬در این میان‬ ‫دولت به آنها تضمین و مابه‌التفاوت مش��ارکت را پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫این کار به مرور زمان به فرهنگ تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس روز‬ ‫کاردار امریکا به وزارت امور‬ ‫خارجه عراق احضار شد‬ ‫بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه کتاب‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪:‬ایرنا‬ ‫در اقدامی کم‌سابقه‪ ،‬وزارت امور خارجه عراق کاردار امریکا‬ ‫در بغداد را احضار و یادداشت اعتراضی به وی تسلیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬به‌دنبال انتش��ار مطالبی ازس��وی س��فارت امریکا و زیرپا‬ ‫گذاشتن آداب دیپلماتیک‪« ،‬جوی هود» کاردار امریکا در بغداد‬ ‫احضار و یادداش��ت اعتراضی ازس��وی «نزار الخیراهلل» معاون‬ ‫وزیر خارجه به وی تس��لیم ش��ده است‪ .‬این بیانیه علت احضار‬ ‫و اعت��راض ب��ه کاردار امریکا را رعایت نک��ردن چارچوب‌های‬ ‫مرب��وط به انجام ماموریت‌های دیپلماتیک در کش��ور میزبان‬ ‫(عراق) و همچنین ضدیت با سیاست خارجی دانست که قرار‬ ‫گرفت��ن عراق به‌عنوان معبر یا مرکزی برای هرگونه هدف قرار‬ ‫دادن دیگر کش��ورها را رد می‌کند‪ .‬یادداش��ت اعتراض وزارت‬ ‫امور خارجه عراق به کاردار امریکا همچنین خواس��تار احترام‬ ‫س��فارت امریکا در بغداد به روابط خارجی این کش��ور ش��ده و‬ ‫بر ضرورت حذف پس��ت توهین‌آمیز (به ایران منتش��ر شده در‬ ‫سایت سفارت) و تکرار نشدن انتشار مطالبی که روابط عراق با‬ ‫کشورهای همسایه‌اش را مخدوش می‌کند‪ ،‬تاکید کرده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جهانگیری با اشاره به سیاست‌های غیرقانونی امریکا به‌ویژه در حوزه سالمت تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ب��ا پای��ان یافتن برنامه‌های س��فر ‪6‬روزه که یکی از‬ ‫بخش‌های مهم آن مصاف با «تیم ب» در دیپلماسی‬ ‫عمومی بود‪ ،‬نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه ایران در پاس��خ به یادداش��ت توییتری‬ ‫مورگان اورتاگوس‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا نوشت‪ :‬می‌دانید خانم! آنچه ظریف انجام داد‬ ‫کاری اس��ت که فارسی‌زبانان به آن «ریختن آب در‬ ‫النه مورچگان» می‌گویند‪ .‬اورتاگوس در واکنش به‬ ‫گفت‌وگوهای رس��انه‌ای ظریف در پیامی توییتری‬ ‫مدعی آزادی در کش��ور خود ش��د و نوشت ظریف‬ ‫برای استفاده از آزادی‌های امریکا به نیویورک آمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬جمع��ی از کارشناس��ان اقتص��ادی و‬ ‫دانش��گاهی پاکستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‬ ‫جمهوری اس�لامی ب��رای تامین نیازه��ای انرژی‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬گفتند‪ :‬تهران و اسالم‌آباد با حذف دالر‪،‬‬ ‫تعامالت تجاری خود را گسترش دهند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به‌دنبال توهین وزیر امور خارجه دولت‬ ‫آل‌خلیفه به س��ید مقتدا ص��در‪ ،‬رهبر جریان صدر‪،‬‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه عراق س��فیر بحرین در بغداد‬ ‫را احض��ار و یادداش��ت اعتراضی تس��لیم وی کرد‪.‬‬ ‫همچنین صدها تن از طرفداران س��ید مقتدا صدر‬ ‫در اعتراض به اهانت وزیر خارجه رژیم آل‌خلیفه در‬ ‫بحرین به این ش��خصیت برجس��ته عراقی‪ ،‬در برابر‬ ‫ساختمان سفارت این کشور در بغداد تجمع کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬امیر دریادار حس��ین خانزادی‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیروی دریایی ارتش گفت‪ :‬ایران و روسیه رزمایشی‬ ‫مش��ترک را امسال در دریاهای جنوب ایران برگزار‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فیر ع��راق در ایران گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫تعامل بین دو کشور باعث شده نسبت به شناسایی‬ ‫فرصت‌های س��رمایه‌گذاری کیش ب��ا هدف ایجاد‬ ‫زمینه‌های همکاری اقدام کنیم‪ .‬س��عد عبدالوهاب‬ ‫قندی��ل در دیدار با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫سازمان منطقه آزاد کیش افزود‪ :‬اگرخطوط پروازی‬ ‫بین کیش و ش��هرهای عراق ایجاد شود گردشگران‬ ‫عراقی بیشتری برای تفریح‪ ،‬گردش و سرمایه‌گذاری‬ ‫به جزیره کیش سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬معاون وزی��ر امور خارجه کویت درباره‬ ‫احتمال بس��ته شدن تنگه هرمز از سوی ایران ابراز‬ ‫نگرانی کرد و گفت امیدوار اس��ت این کشور بتواند‬ ‫منطقه خود را از تنش‌های حاصل از آن حفظ کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویترز خبرگزاری کوی��ت گزارش داد‬ ‫خال��د جاراهلل‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه کویت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کویت نگرانی‌هایی درباره تهدید بس��ته شدن‬ ‫تنگه هرمز از سوی ایران دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا – ژنرال کنت مکن��زی‪ ،‬فرمانده نیروهای‬ ‫تروریست س��نتکام با عنوان س��تاد مرکزی ارتش‬ ‫امریکا برخالف اظهارات پیشین چند مقام امریکایی‬ ‫و نی��ز دولت عراق‪ ،‬مدعی ش��د حض��ور نظامی این‬ ‫کشور در عراق با هدف مهار جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است و به‌طور بلندمدت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ج��واد جاویدنیا‪ ،‬مع��اون فضای مجازی‬ ‫دادستان کل کشور گفت‪ :‬الزم است مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تصویب س��ریع‌تر الیحه حقوق مالکیت‬ ‫معن��وی یک جهش جدی در عرصه حقوق مالکیت‬ ‫معنوی کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سیدعباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫ام��ور خارجه با بیان اینکه ایران تاکنون به تعهدات‬ ‫خود در برجام پایبند بوده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صبر و تحمل‬ ‫جمهوری اس�لامی نامحدود نیس��ت و ما با ارزیابی‬ ‫جامع از ش��رایط حاضر‪ ،‬به‌زودی تصمیم مناسب را‬ ‫برای واکنش ب��ه اقدام‌های غیرقانونی امریکا اتخاذ‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬لعی��ا جنی��دی‪ ،‬مع��اون حقوق��ی‬ ‫رئیس‌جمهوری گف��ت‪ :‬دولت بین دو مطلب یعنی‬ ‫تحریم سپاه و الحاق به کنوانسیون‌ها رابطه التزامی‬ ‫نمی‌بین��د و معتقد اس��ت برای حف��ظ کانال‌های‬ ‫باقیمان��ده حتی با کش��ورهایی که با م��ا مراودات‬ ‫تج��اری دارن��د مانند هند‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه و‬ ‫عراق نیاز است این کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ستاد حقوق بش��ر قوه قضاییه‪ ،‬ضمن‬ ‫محکومی��ت حکومت آل‌س��عود چنین حکومتی را‬ ‫نه‌تنه��ا تهدی��د جدی برای منطقه و جهان اس�لام‬ ‫بلکه تهدیدی برای امنیت جهان دانست‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬ج��ان بولت��ون به مصاحبه‌ه��ای اخیر‬ ‫محمدج��واد ظریف واکنش نش��ان داد و گفت‪ :‬هر‬ ‫زمان��ی که ایران آمادگی مذاکره را داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا نیز آماده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫واشنگتن اگزمینر‪ ،‬مشاور امنیت ملی امریکا مدعی‬ ‫ش��د‪ :‬این اظه��ارات کاملا مضحک اس��ت‪ .‬من فکر‬ ‫می‌کن��م آنچه این مصاحبه‌ها نش��ان داد‪ ،‬فقط یک‬ ‫برنامه تبلیغاتی ازسوی ایران بود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عل��ی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی طرح اصالح قانون انتخابات مشتمل بر ‪۵۷‬‬ ‫ماده را که در جلس��ه علنی ‪ 3‬اردیبهش��ت ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ب��ه تصویب نهایی رس��یده بود‪ ،‬به ش��ورای نگهبان‬ ‫ارس��ال کرد‪ .‬مهم‌ترین موضوعات این طرح مربوط‬ ‫به استانی‪-‬تناس��بی شدن انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اس��ت که مخالفان زیادی نیز در مجلس‬ ‫داشت‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم‬ ‫صادراتی صنعت قطعه‬ ‫در دستورکار‬ ‫راه‌آهنی که روی کاغذ‬ ‫روزگار می‌گذراند‬ ‫خنک‌کاری نیروگاه‌ها‬ ‫با استفاده از فناوری‬ ‫نوین‬ ‫از سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های تولیدی گزارش می‌دهد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماه‌های گذشته در حالی سپری شد که دولت در چند‬ ‫زمینه تالش کرد شرایط پرداخت مالیات را تسهیل کند‪.‬‬ ‫هرچن��د که مالی��ات در قالب هزین��ه بنگاه‌های تولیدی‬ ‫بررسی می‌ش��ود و تسهیل پرداخت آن تا حدی می‌تواند‬ ‫کمک به این واحدها قلمداد شود اما واقعیت موضوع این‬ ‫اس��ت که در سوی دیگر‪ ،‬مالیات برای دولت پس از نفت‬ ‫دومی��ن و اصلی‌تری��ن منبع درآمدی اس��ت‪ .‬بر این مبنا‬ ‫دولت تالش می‌کند تا ش��یوه دستیابی به درآمد خود را‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و کارشناس��ان در ای��ن زمینه معتقدند‬ ‫دولت در تس��هیل پرداخ��ت مالیات کم��ک چندانی به‬ ‫بخش تولید نمی‌کند و بیش��تر به دنبال راهکاری اس��ت‬ ‫تا به درآمدهای خود از این طریق دس��ت یابد‪ .‬ش��رایط‬ ‫تولید در کش��ور به گونه‌ای است که بس��یاری از فعاالن‬ ‫ای��ن عرصه نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و‬ ‫با احتساب رشد منفی ‪ ۷.۹‬درصد بخش صنعت در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست سال گذشته به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از‬ ‫بنگاه‌ها در حال خروج از عرصه رقابت هستند‪.‬‬ ‫از دیگر موضوع‌هایی که در این زمینه بررسی می‌شود‬ ‫ت��وان بنگاه‌ه��ا در پرداخ��ت بده��ی و جب��ران افزایش‬ ‫هزینه‌های تولید است‪ .‬بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی‬ ‫امروز از چرخه تولید خارج ش��ده یا با کمتر از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫به تولید ادامه می‌دهند‪ .‬این در حالی است که هزینه‌هایی‬ ‫مانن��د مالیات کمترین آس��یب را به بخ��ش تولید وارد‬ ‫کرده‌اند و دولت نیز بر همین بخش تمرکز کرده است‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید از اصالح ماده‬ ‫‪ ۱۶۷‬قان��ون مالیات‌های مس��تقیم و افزایش مدت زمان‬ ‫تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬سال خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این مصوبه فقط تا پایان سال ‪ ۹۸‬قابل اجراست‪.‬‬ ‫میثم زالی با اعالم این خبر به شاتا گفت‪ :‬ستاد تسهیل‬ ‫اگر دولت برای ایج��اد ثبات اقتصادی نمی‌تواند بخش خصوصی را‬ ‫اقناع کند‪ ،‬بهتر است پایش را از اقتصاد بیرون بکشد و فقط ادعای‬ ‫طلب مالیات کند‪ .‬در این ش��رایط می‌توان گف��ت اقتصاد و تولید به‬ ‫بخش خصوصی سپرده شده است‬ ‫و رفع موانع تولید با حمایت موثر از تولیدکنندگان نسبت‬ ‫به رفع مشکالتی که امسال به طور فراگیر برای بنگاه‌های‬ ‫تولیدی ب��ه وجود آمده تالش می‌کند‪‌.‬ابتدا در مصوبه‌ای‬ ‫درخواس��ت افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های‬ ‫تولیدی از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬س��ال را به جلس��ه سران قوا اعالم کرد‬ ‫که این مصوبه بررسی و تصویب شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنگاه‌های تولیدی مش��روط ب��ه ارائه برنامه‬ ‫مش��خص و اجرایی برای تثبیت و ارتقای تولید و اشتغال‬ ‫می‌توانند درخواست خود را به کارگروه‌های استانی اعالم‬ ‫کنند ت��ا در صورت تایید اولیه کارگروه اس��تانی و تایید‬ ‫نهایی ستاد در تهران‪ ،‬از این مزیت بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس ماده ‪ ۱۶۷‬وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان‬ ‫ت نسبت به مودیانی که قادر‬ ‫امور مالیاتی کشور می‌توانس ‌‬ ‫به پرداخت بدهی مالیات��ی خود اعم از اصل و جریمه به‬ ‫طور یک جا نبودن��د‪ ،‬از تاریخ ابالغ مالیات قطعی بدهی‬ ‫مرب��وط را حداکث��ر به مدت ‪ ۳‬س��ال تقس��یط کند که‬ ‫هم‌اکنون ای��ن مدت‌زمان به ‪ ۵‬س��ال افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فریز بدهی‌ها‬ ‫رضا جاللی‪ ،‬کارش��ناس و فعال بخ��ش صنعت درباره‬ ‫تسهیل پرداخت مالیات به‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که‬ ‫واحدهای تولیدی یکی از دش��وارترین دوره‌ها را س��پری‬ ‫می‌کنن��د دولت در تالش اس��ت تا ش��یوه‌های پرداخت‬ ‫را تس��هیل کن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که باره��ا تا‌کنون‬ ‫صنعتگران مطرح کرده‌اند که دولت برای خروج واحدهای‬ ‫تولیدی از این شرایط باید بدهی واحدها را برای مدت ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۵‬سال فریز کند‪.‬‬ ‫جاللی با اش��اره ب��ه اینک��ه پرداخت مالی��ات وظیفه‬ ‫بنگاه‌های تولیدی است‪ ،‬افزود‪ :‬در این شرایط باید در نظر‬ ‫داشت که تسهیل ش��رایط تولید و ایجاد ثبات اقتصادی‬ ‫هم وظیفه دولت‌ها است‪.‬‬ ‫دول��ت در اج��رای وظیف��ه خ��ود گاه��ی دس��ت به‬ ‫سیاست‌هایی می‌زند که فقط بخش خصوصی تاوان آن را‬ ‫پس می‌ده��د و بعد اقدام می‌کند تا بدهی خود از بخش‬ ‫خصوصی را هم با ش��یوه‌های خاص��ی دریافت کند‪ .‬اگر‬ ‫دولت در بخ��ش ایجاد ثبات اقتص��ادی نمی‌تواند بخش‬ ‫خصوصی را اقناع کند‪ ،‬بهتر است پایش را از اقتصاد خارج‬ ‫ک��رده و فقط ادع��ای طلب مالیات کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫می‌توان گفت اقتصاد و تولید به بخش خصوصی س��پرده‬ ‫شده و این بخش هم موظف است بدهی خود را به دولت‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه واحدهای تولی��دی با ظرفیتی‬ ‫بسیار کمتر از توان بنگاه‌ها در حال تولید هستند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این واحدها با امید به اینکه شرایط سپری خواهد شد‬ ‫و روزهای بهتری برای صنایع کشور می‌رسد فعالیت خود‬ ‫را ادامه می‌دهند‪ .‬اگر قرار باش��د بنگاه‌ها همین ش��رایط‬ ‫را به عنوان یک وضعیت ثابت در س��ال‌های آینده تصور‬ ‫کنن��د‪ ،‬در عمل چیزی از بنگاه‌ها باقی نمی‌ماند و ش��اید‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد بنگاه‌ها از چرخه تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج دولت از بنگاهداری‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره تسهیل پرداخت مالیات بنگاه‌های‬ ‫تولیدی به‬ ‫گفت‪ :‬اینکه دولت در پرداخت مالیات‬ ‫تس��هیالتی را در نظر بگیرد به نوعی حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت اما در واقع بیش��تر منافع آن برای دولت‬ ‫است‪ .‬نباید فراموش کنیم که امروز واحدهای تولیدی نیاز‬ ‫به حمایت‌های بیشتری دارند‪ .‬هر چند که دولت در بخش‬ ‫منابع با مشکالتی روبه‌رو است و کاهش فروش نفت این‬ ‫موضوع را تایید می‌کند اما واقعیت این است که حمایت از‬ ‫بنگاه‌های تولیدی باید در سطحی کالن‌تر و وسیع‌تر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحدهایی که امروز در حال فعالیت هستند‬ ‫نمی‌توانن��د هزینه‌های خود را تامین کنند‪ .‬دولت در این‬ ‫ش��رایط بخش��ی از بار مالیات را از دوش آنها برداش��ته‬ ‫اما واقعیت این اس��ت که بار امروز تولید بس��یار بیش��تر‬ ‫از مقداری اس��ت ک��ه دولت ب��رای آن برنامه‌ریزی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرمابی با اشاره به اینکه دولت باید برنامه جدی‌تری را‬ ‫برای تقویت واحدهای تولیدی در نظر بگیرد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین سیاس��ت‌هایی که دولت باید در دستور‬ ‫کار قرار دهد‪ ،‬کاهش س��هم خود از سبد اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد مناسبی برای‬ ‫بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫رضا جاللی‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫جزئیات ‪ ۴۱‬میلیارد دالر تسهیالت به ‪ ۹‬طرح‬ ‫از ح��دود ‪ ۳۵۶‬طرح اعالم وصول ش��ده در صندوق توس��عه‬ ‫ملی با مبلغی حدود ‪ ۴۱‬میلیارد دالر برای دریافت تس��هیالت‪،‬‬ ‫برای ‪ ۲۸۵‬مورد با مجموع ‪ ۱۸‬میلیارد دالر تسهیالت پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در اج��رای قرارداده��ای عاملیت اعطای‬ ‫تس��هیالت ارزی صندوق توس��عه ملی‪ ،‬طرح‌های��ی که بانک‌ها‬ ‫تایید و به صندوق ارسال می‌کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر‬ ‫بر اعطای تسهیالت از منابع صندوق بررسی و در صورت تایید‪،‬‬ ‫اعالم وصول‌(پذیرش اولیه) می‌شوند‪.‬‬ ‫پ��س از اعالم وصول‪ ،‬بانک عامل می‌تواند قرارداد مش��ارکت‬ ‫برای اجرای طرح را با متقاضی ببندد و با ارسال مدارک مربوط‬ ‫نسبت به دریافت مسدودی برای طرح‪ ،‬که به مفهوم تخصیص‬ ‫تسهیالت ارزی از منابع صندوق است‪ ،‬اقدام کند تا از آن محل‪،‬‬ ‫گشایش اعتبارات مربوط انجام شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که در صورت ارسال نشدن مستندات الزم‬ ‫در مهلت مق��رر‪ ،‬اعالم وصول طرح لغو و در صورت ارائه دالیل‬ ‫توجیهی کافی از سوی بانک عامل‪ ،‬این مهلت تمدید می‌شود‪.‬‬ ‫بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدا‌(اول دهه ‪)۱۳۹۰‬‬ ‫تا پایان آذر س��ال گذش��ته نش��ان می‌دهد که طرح‌های اعالم‬ ‫وصول ش��ده (فعال) با ‪ ۳۵۶‬مورد و با مجموع ‪ ۴۱‬میلیارد دالر‬ ‫ب��وده که برای ‪ ۳۲۷‬م��ورد از آنها ‪ ۳۸‬میلیارد دالر مس��دودی‬ ‫صادر شده است‪ .‬از محل این مسدودی‌ها‪ ،‬مبلغی معادل ‪۲۸.۷‬‬ ‫میلیارد دالر گشایش اعتبار فعال بابت ‪ ۳۰۵‬طرح شده‌که برای‬ ‫‪ ۲۸۵‬مورد‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬میلیارد دالر پرداختی انجام شده است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬در ادام��ه ترکیب طرح‌های اع�لام وصول و‬ ‫مس��دود ش��ده و همچنین میزان گش��ایش‌ها و پرداخت‌های‬ ‫قطعی انجام‌ش��ده از محل این مس��دودی‌ها از آغ��از راه‌اندازی‬ ‫صندوق تا پایان آذ ‌ر س��ال گذش��ته در ‪ ۹‬فعالیت مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬طرح‌های باالدستی نفت و گاز‬ ‫سهم طرح‌های باالدستی نفت و گاز از طرح‌های اعالم وصول‬ ‫شده ‪ ۱۶.۸‬میلیارد دالر و مربوط به ‪ ۱۱‬طرح بوده که برای تمام‬ ‫آنها مسدودی صادر شده اس��ت‪ .‬از طرح‌های دارای مسدودی‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬میلیارد دالر موفق به گش��ایش اعتبار شده‌اند‪ ،‬که بابت آنها‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیارد دالر پرداخت ش��ده است‪ .‬از مبلغ مسدود شده در‬ ‫این رشته فعالیت‪ ۶.۸ ،‬میلیارد دالر بابت ‪ ۴‬مورد طرح مربوط به‬ ‫بخش خصوصی و ‪ ۹.۹‬میلیارد دالر بابت ‪ ۷‬مورد طرح مربوط به‬ ‫شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬طرح‌های پایین‌دستی نفت و گاز‬ ‫همچنین سهم طرح‌های پایین‌دستی نفت و گاز از طرح‌های‬ ‫اعالم وصول ش��ده ‪ ۲۹۸‬میلیون دالر‪ ،‬مربوط به ‪ ۳‬طرح اس��ت‬ ‫که برای تمام آنها مس��دودی صادر ش��ده است‪ .‬همچنین برای‬ ‫‪ ۲‬مورد از این طرح‌ها‪ ۳۶ ،‬میلیون دالر گش��ایش اعتبار ش��ده‬ ‫ک��ه بابت یک طرح از این طرح‌ها‪ ۲۸ ،‬میلیون دالر به متقاضی‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬تمام طرح‌های مسدود شده در این بخش‬ ‫مربوط به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬طرح‌های پتروشیمی‬ ‫اما سهم طرح‌های پتروشیمی از طرح‌های اعالم وصول شده‬ ‫‪ ۴.۲‬میلیارد دالر برای ‪ ۱۶‬طرح است که برای ‪ ۱۱‬مورد از آنها‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیارد دالر مسدودی صادر شده است‪ .‬به جز یک مورد از‬ ‫طرح‌های مسدود شده‪ ،‬به مبلغ ‪ ۲۸۹‬میلیون دالر‪ ،‬که مربوط به‬ ‫شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪ ،‬بقیه موارد‬ ‫مربوط به بخش خصوصی اس��ت‌(‪ ۱۰‬طرح به مبلغ معادل ‪۲.۹‬‬ ‫میلیارد دالر)‪ .‬از مجموع طرح‌های مسدود‌ش��ده‪ ،‬تمام ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫موفق به گشایش اعتبا ‌ر ‪ ۱.۶‬میلیارد شده‌اند که بابت ‪ ۵‬مورد از‬ ‫آنها ‪ ۳۳۸‬میلیون دالر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬طرح پاالیشگاهی‬ ‫س��هم طرح‌های پاالیش��گاهی از طرح‌های اعالم وصول شده‬ ‫‪ ۴.۵‬میلی��ارد دالر برای ‪ ۷‬طرح اس��ت که ب��رای ‪ ۶‬مورد از آنها‬ ‫حدود ‪ ۴.۳‬میلیارد دالر مس��دودی صادر ش��ده اس��ت‪ ۳ .‬مورد‬ ‫از طرح‌های مس��دود ش��ده به حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر مربوط‬ ‫ب��ه بخش خصوصی و ‪ ۱.۷‬میلیارد دالر مربوط به ش��رکت‌های‬ ‫وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫بابت تمام طرح‌های مسدود‌ش��ده در این بخش‪ ۳.۹ ،‬میلیارد‬ ‫دالر گش��ایش اعتبار انجام ش��ده که برای ‪ ۵‬م��ورد ازآنها ‪۲.۷‬‬ ‫میلیارد دالر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬طرح‌های نیروگاهی‬ ‫همچنین سهم طرح‌های نیروگاهی از طرح‌های اعالم وصول‬ ‫شده معادل ‪ ۴.۸‬میلیارد دالر برای ‪ ۵۱‬طرح است‪ .‬از این تعداد‬ ‫برای ‪ ۴۶‬طرح‪ ۴.۵ ،‬میلیارد دالر مس��دودی صادر ش��ده که ‪۴‬‬ ‫میلیارد دالر برای ‪ ۴۱‬طرح گش��ایش اعتبار شده و ‪ ۲.۴‬میلیارد‬ ‫دالر نیز برای ‪ ۳۷‬طرح پرداخت شده است‪.‬‬ ‫از طرح‌های مس��دود ش��ده‪ ۴۰ ،‬طرح ب��ه مبلغی معادل ‪۳.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ‪ ۶‬طرح‬ ‫به مبلغ ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر نیز مربوط به ش��رکت‌های وابسته به‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬طرح‌های حمل‌ونقل‬ ‫س��هم طرح‌ه��ای حمل‌ونقل از طرح‌های اعالم وصول ش��ده‬ ‫‪ ۱.۸۸‬میلیون دالر برای ‪ ۱۶‬طرح اس��ت ک��ه برای ‪ ۱۳‬مورد از‬ ‫آنها‪ ۱.۸۰‬میلیون دالر مس��دودی صادر شده است‪ .‬از طرح‌های‬ ‫مس��دود ش��ده‪ ۳ ،‬طرح به مبلغ ‪ ۲۹۹‬میلی��ون دالر مربوط به‬ ‫شرکت‌های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی و ‪ ۱۰‬طرح‬ ‫به مبلغ ‪ ۱.۵۰۳‬میلیون دالر مربوط به بخش خصوصی و س��ایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مجموع طرح‌های مسدود‌شده در این بخش‪ ۷ ،‬طرح موفق‬ ‫به گش��ایش اعتبار ش��ده‌اند که مبل��غ آن در مجموع به ‪۳۷۵‬‬ ‫میلی��ون دالر می‌رس��د‪ .‬همچنین از این اعتب��ارات‪ ۴ ،‬طرح به‬ ‫مرحله پرداخت رسیده‌اند که حدود ‪ ۲۸۱‬میلیون دالر برای آنها‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬طرح‌های فوالد‬ ‫س��هم طرح‌های فوالدی از طرح‌های اعالم وصول ش��ده ‪۳.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر ب��رای ‪ ۳۲‬طرح اس��ت که برای ‪ ۳۰‬م��ورد ازآنها‌‬ ‫‪ ۲.۸‬میلی��ارد دالر مس��دودی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬از طرح‌های‬ ‫مسدود‌ش��ده‪ ،‬معادل ‪ ۵۵۳‬میلیون دالر مربوط به ش��رکت‌های‬ ‫وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی اس��ت‪ .‬در مجموع‪۲۹ ،‬‬ ‫طرح موفق به گش��ایش اعتبار اسنادی از محل مسدودی خود‬ ‫به مبلغ ‪ ۱.۹‬میلیارد دالر شده‌اند که ‪ ۲۸‬مورد از آنها به مرحله‬ ‫پرداخت رسیده و ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر بابت آن پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬طرح‌های سیمان‪ ،‬کاشی‪ ،‬سنگ و صنایع مشابه‬ ‫اما س��هم طرح‌های مربوط به سیمان‪ ،‬کاشی‪ ،‬سنگ و صنایع‬ ‫مشابه از س��رجمع طرح‌های اعالم وصول ش��ده ‪ ۳۵۸‬میلیون‬ ‫دالر برای ‪ ۳۲‬طرح است که برای تمام آنها مسدودی و پوشش‬ ‫ارزی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬اعتبارات گش��ایش‌یافته از محل این‬ ‫مس��دودی‌ها برای ‪ ۳۲‬ط��رح معادل ‪ ۳۴۱‬میلیون دالر اس��ت‬ ‫ک��ه ‪ ۳۰‬مورد از آنها به مرحله پرداخت رس��یده و بابت آنها در‬ ‫مجموع ‪ ۲۸۷‬میلیون دالر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬مورد از طرح‌های مس��دود شده در این بخش‪ ،‬مربوط به‬ ‫بخش‌های خصوصی و تعاونی ب��ا مجموع مبلغی افزون‌بر ‪۳۴۳‬‬ ‫میلیون دالر است و یک مورد طرح به مبلغ ‪ ۱۳.۵‬میلیون دالر‬ ‫مربوط به ش��رکت‌های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۹‬طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها‬ ‫سهم طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها‌(از جمله‬ ‫طرح‌های بخش‌های آب و کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬بازرگان��ی و‪ )...‬از طرح‌های اعالم وصول‬ ‫ش��ده ‪ ۵‬میلیارد دالر برای ‪ ۱۸۸‬طرح است که برای ‪ ۱۷۵‬طرح‬ ‫به مبلغ کل ‪ ۴.۲‬میلیارد دالر مسدودی صادر شده است‪.‬‬ ‫از کل طرح‌ه��ای مسدود‌ش��ده‪ ،‬مع��ادل ‪ ۳.۳۷‬میلیارد دالر‬ ‫مرب��وط به ‪ ۱۶۳‬طرح بخش خصوصی و تعاونی اس��ت و مانده‬ ‫مربوط به ش��رکت‌های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫است‪ .‬از مجموع طرح‌های مسدود شده نیز ‪ ۱۶۶‬طرح موفق به‬ ‫گشایش اعتبار‪ ،‬در کل به مبلغ معادل ‪ ۳.۴‬میلیارد دالر شده‌اند‬ ‫ک��ه برای ‪ ۱۶۵‬مورد از آنها‪ ۲.۳ ،‬میلی��ارد دالر پرداخت قطعی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫امنیت شغلی‬ ‫در گرو تشکیل تشکل‌ها‬ ‫چند س��ال اس��ت وقت��ی وارد جلس��ه‌های‬ ‫ش��ورای‌عال��ی کار می‌ش��ویم کس��ی به این‬ ‫موضوع فکر نمی‌کند که از کدام تش��کل آمده‬ ‫است؛ ما تنها به منافع کارگران می‌اندیشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬عل��ی خدای��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫ی عال��ی کار و رئی��س‬ ‫کارگ��ران در ش��ورا ‌‬ ‫هیات‌مدی��ره کان��ون هماهنگ��ی ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار اس��تان ته��ران در آیینی که به‬ ‫مناسبت روز شوراها و در راستای گرامیداشت‬ ‫هفت��ه کارگر در س��الن ‪ ۱۷‬ش��هریور وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چند سال است وقتی وارد جلسه‌های شورای‬ ‫‌عالی کار می‌ش��ویم کسی به این موضوع فکر‬ ‫نمی‌کند که از کدام تشکل آمده است؛ ما تنها‬ ‫به منافع کارگران می‌اندیشیم‪.‬‬ ‫وی سپس به طرح ‪ ۳‬مطالبه اصلی کارگران‬ ‫یعنی امنیت شغلی‪ ،‬معیشت و تشکل‌یابی که‬ ‫از چند س��ال پیش در کانون ش��وراها مطرح‬ ‫ش��ده و مورد بررس��ی و پیگیری قرار گرفته‬ ‫اش��اره‌و اظهار کرد‪ :‬مس��ئله تش��کل با وجود‬ ‫اینکه در کنار امنیت ش��غلی و معیش��ت قرار‬ ‫دارد‪ ،‬محوری‌تر اس��ت چراکه ابزار رسیدن به‬ ‫آن دو مطالبه دیگر است‪ .‬ما معیشت را ماه به‬ ‫ماه تجربه می‌کنیم‪ .‬امنیت ش��غلی در گذشته‬ ‫دیرتر برای ما مشکل ایجاد می‌کرد اما اکنون‬ ‫به خاط��ر قراردادهای یک ماهه آن نیز زودتر‬ ‫ایجاد مسئله می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تش��کل‌های کارگری ضریب‬ ‫پوشش‌شان به نسبت تعداد کارگران کم است‪،‬‬ ‫البته ما افزایش بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد شوراها را‬ ‫در اس��تان تهران داشته‌ایم‪ .‬این مسئله درباره‬ ‫دیگر تش��کل‌های کارگری نیز به طور تقریبی‬ ‫مص��داق می‌یابد اما عالوه‌ب��ر افزایش کمی به‬ ‫پیش��رفت‌ها و افزایش کیفی نی��ز باید توجه‬ ‫شود‪ .‬مسئله افزایش کیفی با توجه به عملکرد‬ ‫مقامات و نهادها مورد توجه است اما در حوزه‬ ‫کیف��ی باید به کاس��تی‌های خودم��ان توجه‬ ‫کنیم‪ .‬راه‌های امحای این کاس��تی‌ها از طریق‬ ‫آم��وزش و مواجهه با کارگران و اصالح قوانین‬ ‫باید رقم بخورد‪ .‬ما باید ش��اهد افزایش حضور‬ ‫تش��کل‌های کارگری در نهادهای تصمیم‌گیر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وابستگی اقتصاد به‬ ‫نفت‪ ،‬عامل منفی شدن‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫رئیس خان��ه معدن ایران معتقد اس��ت که‬ ‫رشد منفی اقتصادی به سبب مشکالت ناشی‬ ‫از وابستگی کشور به صادرات نفت است‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن به ایس��نا گفت‪ :‬ایران در‬ ‫دو س��ال گذش��ته با خروج امریکا از برجام و‬ ‫ب��ا بازگش��ت دوب��اره تحریم‌ه��ای یکجانبه و‬ ‫غیرقانونی این کشور‪ ،‬شاهد کاهش محسوس‬ ‫صادرات نف��ت و به دنبال آن‪ ،‬ایجاد مش��کل‬ ‫در س��رمایه‌گذاری خارجی و مبادالت ارزی و‬ ‫بانکی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رش��د اقتصادی هر کشور‪ ،‬داللت‬ ‫بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد‪ .‬اگر‬ ‫تولی��د کاالها یا خدمات به هر وس��یله ممکن‬ ‫در یک کش��ور افزایش پیدا کن��د‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه معنای رش��د اقتصادی که عبارت است‬ ‫از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص‬ ‫در مقایس��ه با مقدار آن در سال پایه؛ می‌توان‬ ‫گفت که در آن کش��ور‪ ،‬رشد اقتصادی اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصا ‌د با بیان اینکه اقتصاد ایران‬ ‫ی��ک اقتصاد ترکیب��ی و در حال‌گذار اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این اقتصاد ش��امل یک بخش عمومی‬ ‫بزرگ اس��ت که حدود ‪ ۶۰‬درصد آن به شیوه‬ ‫متمرکز و دستوری اداره می‌شود‪ .‬بخش عمده‬ ‫‪ ۸۰‬درصدی صادرات در ایران بر پایه صادرات‬ ‫نفت و گاز است‪ .‬بنابراین‪ ،‬رشد تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی ایران در س��ال گذش��ته‪ ،‬زمینه‌س��از‬ ‫رش��د منفی اقتصادی ش��ده که بدترین رکود‬ ‫اقتصادی ایران از ‪7‬سال پیش تاکنون است‪.‬‬ ‫بهرام��ن تصریح ک��رد‪ :‬بیش��تر برنامه‌های‬ ‫اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی‬ ‫آنها ب��ه واردات نفت و همچنین کش��ورهای‬ ‫صادرکننده نفت ب��ه دلیل اهمیت درآمدهای‬ ‫نفت��ی در اقتص��اد آنها‪ ،‬بر اس��اس تغییرات و‬ ‫تحوالت قیمت نفت شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬با توجه به اینک��ه ایران اکنون‬ ‫درگی��ر تحریم‌های نفت��ی ب��وده و از فروش‬ ‫آین��ده نفت خام خ��ود نیز نامطمئن اس��ت‪،‬‬ ‫در برنامه‌ری��زی ب��رای آین��ده در مس��ائل‬ ‫مرتب��ط ب��ا نف��ت با مش��کل روب��ه‌رو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقسیط مالیات کمک به دولت است‪ ،‬نه تولیدکننده‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫بر پایه‬ ‫دو اصل‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫تشکیل کنسرسیوم صادراتی صنعت قطعه در دستورکار‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫زیبایی س��رمایه‌گذاری ارزشی در سادگی‬ ‫منطق آن اس��ت‪ .‬این روش س��رمایه‌گذاری‬ ‫ب��ر پای��ه دو اص��ل بنا ش��ده اس��ت‪ :‬ارزش‬ ‫ی��ک دارای��ی(ارزش ذات��ی) و جلوگیری از‬ ‫زیان(حاشیه ایمنی)‪.‬‬ ‫این مفاهیم را بنجامین گراهام در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۳۴‬می�لادی (‪ ۱۳۱۲-۱۳‬خورش��یدی)‬ ‫معرفی کرد‪ ،‬مفاهیمی ک��ه امروز هم مانند‬ ‫آن زمان مصداق دارد‪ .‬گراهام حرفه خود را‬ ‫به‌عنوان تحلیلگر اعتبارات شروع کرد‪.‬‬ ‫بانک��داران پی��ش از وام دادن‪ ،‬ب��ه وثیقه‬ ‫متقاض��ی وام می‌نگرن��د ت��ا از بازپرداخ��ت‬ ‫وام‌شان مطمئن شوند‪.‬‬ ‫پ��س از آن‪ ،‬برای ارزیابی توان وام‌گیرنده‬ ‫در بازپرداخت س��ود وام‪ ،‬ب��ه درآمد او نگاه‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬گراهام همین اصول را در ارزیابی‬ ‫سهام به‌کار گرفت‪.‬‬ ‫س��هام تفاوت چندانی با ساختمان ندارد‪.‬‬ ‫هنگامی که برای وامی تقاضا می‌دهید‪ ،‬بانک‬ ‫نماینده‌ای می‌فرس��تد تا ارزش خانه‌ای که‬ ‫قصد خریدش را دارید‪ ،‬تعیین کند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ر با گرایش ارزش��ی نیز به همین‬ ‫شکل عمل می‌کند و تالش دارد ارزش یک‬ ‫کس��ب‌وکار را تخمین بزن��د‪ .‬تعریف ارزش‬ ‫ذات��ی مورد نظ��ر گراهام از همی��ن مفهوم‬ ‫نشات می‌گیرد‪ .‬این ارزش‪ ،‬قیمتی است که‬ ‫یک خریدار آگاه حاضر است پس از مذاکره‬ ‫رودررو با فروشنده آگاه در قبال یک شرکت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران معدودی‪ ،‬چه حرفه‌ای و‬ ‫چه ش��خصی‪ ،‬به موض��وع ارزش ذاتی توجه‬ ‫دارن��د‪ ،‬ام��ا ای��ن مس��ئله از دو منظر واجد‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬ارزش ذاتی به سرمایه‌گذاران‬ ‫کم��ک می‌کن��د ت��ا تش��خیص دهن��د که‬ ‫نخس��ت آیا س��همی در مقایس��ه با قیمتی‬ ‫که الزم اس��ت برای خرید یک جای شرکت‬ ‫پرداخته ش��ود‪ ،‬به حراج عرضه می‌ش��ود یا‬ ‫خیر؟‬ ‫و دوم اینک��ه آیا س��هامی که در مالکیت‬ ‫سهامدار است‪ ،‬بیش از ارزشش قیمت‌گذاری‬ ‫شده است یا نه؟‬ ‫اگ��ر بخواهی��د از زی��ان دور باش��ید‪،‬‬ ‫بررس��ی ای��ن ک��ه آی��ا س��هام‌تان زی��ادی‬ ‫گ��ران ش��ده ی��ا خی��ر اهمی��ت مضاعفی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬س��ال منتهی به س��ال ‪-۷۸(۱۹۹۹‬‬ ‫‪ )۱۳۷۷‬درآمدهای ش��رکت مایکروس��افت‬ ‫‪۷۷۵‬درصد رش��د کرده و از ‪ ۸‬س��نت در هر‬ ‫سهم به ‪ ۷۰‬س��نت در هر سهم رسیده بود‪،‬‬ ‫ش��رکتی فوق‌العاده با رشدی نجومی اما آیا‬ ‫در پایان ‪ ۱۹۹۹‬س��هام این شرکت ‪ ۸۴‬برابر‬ ‫درآمدهایش می‌ارزید؟‬ ‫پاسخ به وضوح منفی است‪ .‬در‪ ۶‬سال بعد‬ ‫یعنی تا سال ‪ )۱۳۸۳-۸۴(۲۰۰۵‬درآمد‌های‬ ‫هر سهم مایکروسافت ‪۸۷‬درصد رشد کرد و‬ ‫به یک دالر و ‪ ۳۱‬سنت رسید‪.‬‬ ‫گرچه این رش��د هم عالی است اما بسیار‬ ‫کمتر از رش��د ش��رکت در دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫(دهه ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬خورشیدی) است‪.‬‬ ‫نتیج��ه ای��ن بود ک��ه در ربع اول س��ال‬ ‫‪ )۱۳۸۴-۸۵(۲۰۰۶‬س��هام مایکروسافت به‬ ‫کمتر از نصف نرخ آن در ‪ ۳۱‬دسامبر ‪۱۹۹۹‬‬ ‫معامله رسید‪.‬‬ ‫س��هامدارانی که در اواخر ‪ ۱۹۹۹‬س��هام‬ ‫مایکروس��افت را خریدن��د‪ ،‬مال��ک س��هام‬ ‫ش��رکتی فوق‌العاده ش��دند ام��ا ممکن بود‬ ‫مجبور شوند س��ال‌های زیادی برای وصول‬ ‫پول‌شان صبر کنند‪.‬‬ ‫استقبال افراد از بازار بورس و خرید سهام‬ ‫با پیش��رفت فناوری ارتباط نزدیک دارد‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬س��رعت تغییر فناوری در صنایع‪ ،‬از‬ ‫عوامل اثرگذار بر نرخ سهام صنعت موردنظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ران در بخ��ش صنای��ع داخل��ی‬ ‫به‌وی��ژه صنعت خودرو همواره ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��ازی داخلی از کمب��ود دانش فنی‬ ‫رن��ج می‌برن��د و این موضوع باعث ش��ده تا‬ ‫محصوالت این شرکت‌ها‪ ،‬مزیت رقابتی خود‬ ‫را از دست بدهند‪.‬‬ ‫تثب��ت نرخ ارز‪ ،‬ثب��ات اقتصادی‪ ،‬وضعیت‬ ‫صنایع مرتب��ط و‪ ...‬از دیگر عوامل تاثیرگذار‬ ‫در سهام خودروسازی است‪.‬‬ ‫تم��ام این عوام��ل می‌توان��د روی ارزش‬ ‫س��هام و در نتیجه اس��تقبال سرمایه‌گذاران‬ ‫در ای��ن صنع��ت تاثی��ر مس��تقیم داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نادر روان‬ ‫درحال‌حاضر‪،‬‬ ‫برای تامین‬ ‫نیازهای داخل‬ ‫دچار کمبود‬ ‫هستیم و تا‬ ‫بازار داخل‬ ‫تامین نشود‪،‬‬ ‫صادرات انجام‬ ‫نمی‌شود‬ ‫ابتدای سال جاری‪ ،‬آماری از صادرات قطعات لوازم‬ ‫یدکی خودرو و موتورس��یکلت در س��ال ‪ ۹۷‬منتش��ر‬ ‫ش��د مبنی بر اینکه این صادرات نس��بت به سال ‪،96‬‬ ‫‪۶۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت عن��وان ک��رده بود ک��ه ص��ادرات قطعات و‬ ‫ل��وازم یدکی ان��واع خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت و قطعات‬ ‫در مجم��وع ‪۱۳۰‬میلی��ون دالر ب��ا ‪۶۰‬درصد رش��د‪،‬‬ ‫س��یم و کاب��ل ‪۲۱۶‬میلیون دالر و ‪۳۰‬درصد رش��د و‬ ‫تراکتور‪ ،‬کمباین‪ ،‬ماش��ین‌آالت کش��اورزی و صنایع‬ ‫غذایی و ش��یرآالت صنعتی و ماشین ابزار در مجموع‬ ‫‪۱۷۶‬میلیون دالر و ‪۲۶‬درصد رشد داشته‌اند‪ .‬این امر با‬ ‫کمبود و گرانی قطعات در بازار منافات دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین بازار داخل و صادرات‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫پیش‌بینی‬ ‫می‌شود‬ ‫صادرات‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۳۰‬درصدی‬ ‫داشته باشد‬ ‫در این‌باره پرسش این اس��ت که آیا صادرات برای‬ ‫خدم��ات پس از فروش خودروه��ای صادراتی بوده یا‬ ‫تامین بازار لوازم یدکی کش��ورها؟ آیا در این راس��تا‬ ‫تنها قطعات خاصی صادر ش��ده که ضمن تامین بازار‬ ‫داخل مازاد داش��ته‌اند؟ با توجه به کمبود مواد اولیه‬ ‫این امر چگونه انجام ش��ده است؟ در ادامه‬ ‫در‬ ‫گفت‌وگو با یکی از تولیدکنندگان و فعاالن بازار لوازم‬ ‫یدکی خ��ودرو این موضوع را پیگیری کرد‪ .‬نادر روان‬ ‫در این‌باره گفت‪ :‬درحال‌حاض��ر برای تامین نیازهای‬ ‫داخل دچار کمبود هس��تیم و تا ب��ازار داخلی تامین‬ ‫نشود‪ ،‬صادراتی انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آنچه مسلم است خودروسازان داخلی با‬ ‫کمبود قطعات روبه‌رو هس��تند‪ .‬با شرایطی که کشور‬ ‫دارد قطعه‌س��ازان حتی در تامی��ن نیازهای داخل با‬ ‫مشکالت بسیاری روبه‌رو هس��تند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬با توجه‬ ‫به آمار موجود در بازار و کمبودهایی که داریم‪ ،‬رش��د‬ ‫صادرات بعید به‌نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما درباره وضعیت‬ ‫تولید و تامین قطعات لوازم یدکی چیس��ت؟ گفت‪ :‬به‬ ‫هر حال نخس��تین مسئله تولید‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫است که درحال‌حاضر با سختی تامین می‌شود‪ .‬البته‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران از ثبت‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو‬ ‫در س��ال گذشته خبر داد که ‪۸‬هزار پرونده به سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫ی��داهلل صادق��ی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫شکایت‌ها نسبت به ایفا نش��دن تعهدات شرکت‌های داخلی و‬ ‫خارجی خودرویی شکایت شده است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ دالر و نیز ممنوعیت واردات‪ ،‬صادرکننده‬ ‫می‌تواند با انگیزه بیش��تر به‌طور جدی موضوع توسعه‬ ‫بازار بین‌المللی را پیگیری کند‪.‬‬ ‫نخستین مسئله در زمینه تولید‪ ،‬تامین مواد اولیه مورد نیاز است‬ ‫که درحال‌حاضر با س��ختی انجام می‌شود‪ .‬البته سیاست‌هایی که در‬ ‫چند ماه گذشته دولت درباره واردات کاالهای مورد نیاز تولید اتخاذ‬ ‫کرده‪ ،‬کمک زیادی برای صنعتگران بوده است‬ ‫سیاس��ت‌هایی که در چند ماه گذش��ته دولت درباره‬ ‫واردات کااله��ای مورد نیاز تولی��د اتخاذ کرده کمک‬ ‫زی��ادی برای صنعتگران بوده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫چون ممنوعیت واردات کاالهای مشابه و محصوالتی‬ ‫که در داخل تولید داریم در حال انجام اس��ت س��هم‬ ‫قطعه‌س��از داخلی از بازار داخل بیشتر شده است‪ .‬این‬ ‫امر برای تولیدکنندگان داخلی فرصت مناسبی پیش‬ ‫آورده تا با انگیزه بیشتر فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالت نقدینگی و کمبود و گرانی مواد‬ ‫اولیه آیا ظرفیت‌ها پاس��خگوی بازار کش��ور هستند؟‬ ‫نادر روان توضیح داد‪ :‬در این‌باره باید قطعات را به دو‬ ‫گروه تقس��یم کنیم؛ گروه نخست قطعات خودروهای‬ ‫پرمص��رف که براس��اس تیراژ باالی آنه��ا‪ ،‬تامین نیاز‬ ‫آنه��ا در داخل امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬گ��روه دوم مربوط‬ ‫به خودروه��ای متفرقه اس��ت؛ خودروه��ای چینی‪،‬‬ ‫کامیونت‌ه��ای و‪ ...‬ک��ه درحال‌حاض��ر داخلی‌س��ازی‬ ‫نشده‌اند و با کمبود قطعه روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرسیوم صادرات‬ ‫در ادامه احمدرض��ا رعنایی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور و از‬ ‫تامین‌کنن��دگان قطعات لوازم یدکی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫آمار ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۱۰‬میلیون تومان صادرات لوازم یدکی‬ ‫در س��ال‌های قبل مانند سال ‪ ۹۶‬وجود داشته است‪.‬‬ ‫در نتیجه آمار منتشر ش��ده از صادرات قطعات لوازم‬ ‫یدکی سال ‪ ۹۷‬نشان می‌دهد صادرات مانند سال‌های‬ ‫گذشته اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنع��ت قطع��ه هر س��ال بیش از‬ ‫‪ 100‬میلی��ون دالر قطعه ص��ادر دارد‪ .‬در واقع مازاد‬ ‫محصوالت پس از تامین بازار داخل صادر می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که آی��ا این آمار مرب��وط به خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودروهایی اس��ت که از س��وی خودروسازان داخلی‬ ‫صادر می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این آمار هم ش��امل قطعات‬ ‫خدمات پس از فروش اس��ت و هم ج��دا از آن برای‬ ‫خودروس��ازان خارجی و بازار لوازم یدکی کشورهای‬ ‫واردکننده‪ .‬برخی قطعه‌سازان داخلی به‌طور مستقیم‬ ‫ب��رای برخی ش��رکت‌های خودروس��از خارجی مانند‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ع��راق و‪ ...‬قطعه تامی��ن می‌کنند‬ ‫و حت��ی برخ��ی قطع��ات ایرانی به ترکی��ه هم صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با بیان اینکه بیش��تر قطعه‌س��ازان‬ ‫داخل��ی در ت�لاش ب��رای راه یافت��ن ب��ه بازاره��ای‬ ‫بین‌المللی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از فعاالن حوزه‬ ‫قطع��ه با مذاکراتی ک��ه با طرف‌ه��ای خارجی دارند‬ ‫پیگیر هس��تند تا بخش��ی از قطعات مورد نیاز آنها را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازی کش��ور در ادامه از تشکیل کارگروهی‬ ‫ب��رای صادرات محصوالت در ای��ن انجمن خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬انجمن در حال پی‌ریزی و تاسیس کنسرسیوم‬ ‫صادراتی اس��ت‪ .‬در شرایط فعلی ش��رکت‌ها به‌دنبال‬ ‫توس��عه بازار خود هس��تند‪ .‬به‌طور معم��ول صادرات‬ ‫ما رش��د منطق��ی ‪ ۰/۵‬درصدی دارد ک��ه پیش‌بینی‬ ‫می‌شود این آمار برای سال ‪ ۹۸‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی در چرای��ی ای��ن موضوع توضی��ح داد‪ :‬به‌دلیل‬ ‫ثبت ‪ ۱۱‬هزار شکایت از خودروسازان در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عبارت دیگر‪ ،‬شاکیان می‌گویند همه یا بخشی‬ ‫از پول خودرو مورد نظر خود را پرداخت کرده‌اند اما ش��رکت‌ها‬ ‫در تحوی��ل خودروهای پیش‌فروش ش��ده تاخی��ر دارند و در‬ ‫مواردی حتی ش��رکت‌های خودروس��از یا واردکننده گفته‌اند‬ ‫خودرویی برای تحویل به خریداران ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران‪ ،‬از این ‪۱۱‬هزار شکایت حدود ‪۸‬هزار پرونده تکمیل و به‬ ‫‹ ‹صادرات قطعات ریخته‌گری‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که تعزیرات باید به آنها‬ ‫رس��یدگی کند‪ .‬کار ‪۳‬هزار پرونده نیز در کارگروه حل اختالف‬ ‫نهایی شده اس��ت؛ یعنی از شرکت مورد نظر خسارت دریافت‬ ‫کردند یا ش��اکی با ش��رکت مربوط به تفاهم رسیدند یا اینکه‬ ‫شکایت آنها مبنا و اساس نداشته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه شکایات طرح شده ابتدا در کارگروه حل‬ ‫اختالف بررسی می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پرونده‌هایی که در آنها‬ ‫رعنایی درباره مشکالت نقل‌وانتقال پول هم گفت‪:‬‬ ‫با درآم��دی که از صادرات به‌دس��ت می‌آید صنعتگر‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه و تولید محصوالتش‬ ‫را توسعه می‌دهد‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازی کش��ور درباره نوع قطع��ات صادراتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بیش��تر این محصوالت مربوط به قطعات‬ ‫ریخته‌گری اس��ت زیرا صنعت قطعه کشور در زمینه‬ ‫ریخته‌گ��ری ظرفیت باالیی داش��ته و قدرت رقابت با‬ ‫محصوالت مش��ابه خارجی را هم دارد‪ .‬منابع معدنی‬ ‫مناس��بی که کشور در اختیار داریم مانند سنگ آهن‬ ‫و‪...‬‬ ‫همچنی��ن ان��رژی ارزان‌قیم��ت کمک زی��ادی به‬ ‫کاه��ش نرخ تمام ش��ده قطعات ریخته‌گری داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور مثال‪ ،‬قطعات ریخته‌گری به ترکیه که‬ ‫خود صادرکننده قطعات اس��ت‪ ،‬صادر می‌ش��ود زیرا‬ ‫برای آنها مزیت وارداتی دارد‪ .‬این قطعات را به‌ش��کل‬ ‫نیمه‌س��اخته صادر و با ‪۲۵‬درصد کارآفرینی روی آنها‬ ‫مجدد صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکنندگان درباره این قطعات به کاسه چرخ‪،‬‬ ‫دیسک چرخ جلو‪ ،‬بوش سیلندر و‪ ..‬اشاره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود درصد صادرات در سال ‪ ۹۸‬رشد‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد داش��ته باش��د‪ .‬افزایش نرخ ارز سبب‬ ‫شده شرکت‌ها در امر تطبیق دادن محصوالت‌شان با‬ ‫نیازمندی‌ه��ای بین‌المللی فعالیت خود را ادامه دهند‬ ‫و به‌دنبال مشتری‌های جدید باشند‪.‬‬ ‫رعنای��ی در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا وجود‬ ‫مشکالت نقل‌وانتقال پول چگونه صنعتگر می‌تواند به‬ ‫توسعه بازارهای بین‌المللی خود بپردازد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی جوینت‌ونچرهای خارجی دارد و روش‌هایی‬ ‫خاص ب��رای فعالیت‌های بین‌المللی خود که می‌تواند‬ ‫به این ترتیب تحریم‌ها را دور بزند‪.‬‬ ‫کارگروه حل اختالف نتواند اختالف شاکی و شرکت را برطرف‬ ‫کند یا یکی از طرفین نسبت به رای کارگروه ایراد داشته باشد‪،‬‬ ‫پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود‪.‬‬ ‫صادقی افزود‪ :‬در این میان حدود ‪۸‬هزار ش��کایت محق بوده‬ ‫ام��ا کارگروه حل اختالف نتوانس��ته رایی ص��ادر کند که نظر‬ ‫خریدار و خودروساز یا واردکننده را تامین کند که پرونده آنها‬ ‫به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی‌ال‌اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪790/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫دنا پالس توربو(‪ ۲‬ایربگ)‬ ‫‪89/900/000‬‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪112/800/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪67/888/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪400/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪80/754/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫رنو کپچر‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪317/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (آپشنال)‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ‌وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪540/000/000‬‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪970/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪770/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪580/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل کیو ال‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/080/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/140/000/000‬‬ ‫کیا اپتیما کامل جی‌تی‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان‌ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف‌اسپرت‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان‌ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫‪820/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪1/630/000/000‬‬ ‫‪1/620/000/000‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫تحریم‪ ،‬جلوی فروش‬ ‫محصوالت زنجیره‌ فوالد‬ ‫را نمی‌گیرد‬ ‫تفاهمنامه ایران‪،‬‬ ‫ایتالیا و یونیدو پشت‬ ‫درهای بسته تحریم‬ ‫بی‌توجهی به آبخیزداری‬ ‫عامل خسارت‌های باالی‬ ‫سیل‬ ‫راه‌های نرفته مدیریت پسماند و پساب‌های معدنی‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬توجه به مدیری��ت و کنترل پس��اب‌ها در‬ ‫صنای��ع معدنی به موضوعی مهم و چال��ش برانگیز برای مدیران‬ ‫این مجموعه‌ها و مدیران ‪ HSE‬هلدینگ تبدیل شده است‪ .‬این‬ ‫موض��وع از آنجا چالش‌برانگیز اس��ت که ب��ر مبنای پروتکل‌های‬ ‫داخلی و بین‌المللی موجود‪ ،‬توجه سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫برای محافظت از محیط‌زیس��ت انس��ان‪ ،‬جان��داران و گیاهان از‬ ‫هرگونه آلودگی ناش��ی از پس��اب فرآوری مواد معدنی‪ ،‬بیشتر از‬ ‫گذش��ته شده است‪ .‬اتفاقاتی ش��بیه ریزش سدهای باطله و نفوذ‬ ‫آن ب��ه خاک و آلوده ک��ردن آب‌های زیرزمینی و خاک‌های قابل‬ ‫کش��ت به اندازه‌ای در جهان امروز صنعت مهم تلقی می‌شود که‬ ‫می‌تواند منجر به تعطیلی یک کارخانه یا معدن ش��ود‪ .‬بس��یاری‬ ‫از صنایع معدنی و معادن به دنبال کم کردن آس��یب پس��ماندها‬ ‫و پس��اب‌ها هس��تند و در این زمینه‪ ،‬ساالنه هزینه‌های زیادی را‬ ‫برای به روز کردن فناوری‌های به کارگرفته شده در فیلتراسیون‬ ‫این پساب‌ها و پسماندها استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌گیری از شبکه دیواترینگ پساب‌ها‬ ‫مجموعه بزرگی مانند «میدکو» که شامل کارخانه‌ها و معادن‬ ‫زیادی است‪ ،‬تالش می‌کند محیط‌زیست را سالم نگه دارد‪.‬‬ ‫مس��عود فرحن��اک‪ ،‬مدی��ر ‪ HSE‬هلدینگ توس��عه معادن و‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) در پاسخ به این پرسش که این‬ ‫هلدینگ چقدر دغدغه زیس��ت‌محیطی دارد به‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫همواره بر فعالیت‌های زیس��ت‌محیطی تمرکز کرده‌ایم‪ .‬میدکو از‬ ‫همان ابتدای خرید ماشین‌آالت‪ ،‬تجهیزات و نصب‪ ،‬دغدغه داشته‬ ‫و س��عی کرده است از آخرین فناوری‌ها استفاده کند تا کمترین‬ ‫آسیب را به محیط‌زیست وارد کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در فرآیند تولید‬ ‫هم سعی کرده‌ایم کمترین خسارت را به محیط‌زیست وارد کنیم‪.‬‬ ‫اگر غباری ایجاد شود سعی می‌کنیم از غبارگیر استفاده کنیم‪ .‬در‬ ‫زمینه استفاده از پساب‌ها و نصب تصفیه‌خانه هم اقدامات خوبی‬ ‫انجا ‌م ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر ‪ HSE‬هلدینگ توسعه معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی خاورمیانه(میدکو) درباره اس��تفاده از آب و ش��یوه‌های‬ ‫صرفه‌جوی��ی این هلدینگ اظهار ک��رد‪ :‬ما در همه مراحل به آب‬ ‫زی��ادی نی��از نداریم‪ .‬برای مثال می‌توان به مرحله گندله‌س��ازی‬ ‫اش��اره ک��رد ک��ه آب چندان��ی نمی‌خواهد ام��ا در مرحله تولید‬ ‫کنس��انتره و تولید فوالد به آب نیاز داریم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬برای این‬ ‫مهم‪ ،‬میدکو فرآیند کار را طوری چیده که آب را دوباره استفاده‬ ‫کنیم و آن را به خط تولید برگردانیم‪ .‬او درباره استفاده از پساب‌ها‬ ‫و روش کاربردی میدکو اظهار کرد‪ :‬ما با شبکه دیواترینگ‪ ،‬پساب‬ ‫را وارد چرخه می‌کنیم‪ .‬برای کارخانه‌های فوالد‪ ،‬پساب فاضالب‬ ‫زرند و کرمان را خرید کرده‌ایم‪ .‬مواد جداش��ده نیز به خط تولید‬ ‫برگش��ته و دوباره استفاده می‌شوند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬میدکو آب زیادی‬ ‫مصرف نمی‌کند و سعی می‌کند از آب مصرف‌شده دوباره استفاده‬ ‫کند‪ .‬فرحناک در پاسخ به این پرسش که چه پروژه‌هایی از سوی‬ ‫میدکو برای حفظ محیط‌زیست اجرا شده‌اند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲ :‬پروژه‬ ‫زیس��ت‌محیطی یعن��ی ‪ CDQ‬یا خاموش ک��ردن کک به روش‬ ‫خش��ک و نیز تولید کاتد مس ب��ه روش تانک بیولیچینگ‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار در کشور اجرا می‌ش��وند‪ .‬او درباره خاموش کردن‬ ‫کک به روش خش��ک گفت‪ :‬در پ��روژه ‪ CDQ‬یا خاموش کردن‬ ‫کک به روش خشک‪ ،‬دیگر از آب استفاده نمی‌کنیم و به‌جای آن‬ ‫از ازت به��ره می‌بریم یعنی فعالیت‌های خود را در محیط بس��ته‬ ‫انج��ام می‌دهیم‪ .‬همان‌طور که می‌دانی��د در فرآیند تولید کک‪،‬‬ ‫کنس��انتره را وارد کوره می‌کنید و حرارت می‌دهید تا کک شکل‬ ‫بگیرد و پس از آن چون حرارت زیاد اس��ت باید منتظر بمانید تا‬ ‫خنک ش��ود‪ .‬فرحناک با اش��اره به روش و فناوری قدیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گذشته‪ ،‬حرارت را با آب کم می‌کردند‪ .‬وقتی ‪ ۷۰۰‬درجه‬ ‫ح��رارت را کاهش می‌دادند مقداری هم بخار ایجاد می‌ش��د که‬ ‫درنتیجه آن ذرات آلوده وارد هوا می‌ش��د اما خوشبختانه امروز با‬ ‫استفاده از ازت‪ ،‬همان کار را با حذف آلودگی هوا انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫مدیر ‪ HSE‬هلدینگ توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫(میدکو) به روش دوم برای کاهش آلودگی‌ها‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫روش دوم‪ ،‬تولید کاتد مس به روش تانک بیولیچینگ اس��ت‪ .‬در‬ ‫صنای��ع مس برای اینکه کنس��انتره را به کاتد مس تبدیل کنند‬ ‫باید آن را ذوب کنند و این عمل منجر به تولید گازی می‌شود که‬ ‫هوا را آلوده می‌کند‪ .‬گازها‪ ،‬بخار و ذرات وارد محیط‌زیس��ت شده‬ ‫و آلودگی ایجاد می‌کنند‪ .‬در این روش برای اینکه مس را از کانه‬ ‫مس جدا کنیم از باکتری اس��تفاده کرده‌ایم‪ .‬درنتیجه‪ ،‬دود‪ ،‬بخار‬ ‫و گاز ایجاد نمی‌شود‪.‬‬ ‫فرحن��اک در پایان با بیان اینک��ه میدکو ‪ ۳‬خط تولید فوالد را‬ ‫در اختی��ار دارد و از مع��دن تا تولید فوالد را در برمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا در س��یرجان‪ ،‬کرمان و زرند‪ ،‬خط��وط تولید داریم و در حوزه‬ ‫تولید سنگ‌آهن و مس فعالیت می‌کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در زنجیره‬ ‫تولی��د ‪ ۳۳‬پروژه داریم که از مع��دن تا کارخانه را در برمی‌گیرد‪.‬‬ ‫زغال‌سنگ‪ ،‬سنگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬تولید کنسانتره‪ ،‬تبدیل به گندله و‬ ‫آهن اسفنجی و در نهایت تبدیل به شمش فوالد‪ ،‬در این مجموعه‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫دو پ��روژه زیس��ت‌محیطی یعنی ‪ CDQ‬ی��ا خاموش ک��ردن کک به روش‬ ‫خش��ک و نیز تولید کاتد مس به روش تانک بیولیچینگ برای نخستین بار‬ ‫در کشور اجرا می‌شوند‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی سامانه مدیریت پسماند‬ ‫درب��اره بایده��ا و نبایده��ای مدیریت و کنترل پس��ماندهای‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬مسعود تجریشی‪ ،‬معاون محیط‌زیست انسانی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت نیز در گفت‌وگو ب��ا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫برخ��ی پس��ماندهای صنعتی مانند کاتالیس��ت‌ها‪ ،‬حاوی عناصر‬ ‫ارزش��مندی مانند طال هس��تند که در صورت بازیافت می‌توانند‬ ‫به ثروت تبدیل شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬ساالنه حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫کاتالیست وارد کشور می‌شود که در آینده بیشتر نیز خواهد شد؛‬ ‫از این میزان حجم زیادی به پسماند تبدیل می‌شود که متاسفانه‬ ‫تاکنون کاری برای بازیافت آنها در داخل کشور انجا ‌م نشده است‪.‬‬ ‫تا پیش از تحریم‪ ،‬آنها را در قالب پس��ماند به کش��ورهایی مانند‬ ‫هلند و فرانسه صادر می‌کردیم و آنها نیز عناصر ارزشمند موجود‬ ‫در آنها را خارج و به پول تبدیل می‌کردند‪ .‬تجریش��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫درصدد برآمدیم تا خودمان از این ثروت در داخل کشور استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬ازاین‌رو سامانه مدیریت پسماند کشور را راه‌اندازی کردیم‬ ‫تا بر اساس داده‌های آن‪ ،‬نوع و حجم پسماند صنعتی تولیدشده‬ ‫در کش��ور را به دقت‪ ،‬رصد و برای آن برنامه‌ریزی کنیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای ش��روع کار‪ ،‬این س��امانه را در ‪ ۳‬اس��تان تهران‪ ،‬اهواز و‬ ‫مرکزی عملیاتی کردیم و صنایع این ‪ ۳‬استان‪ ،‬موظف به ثبت‌نام‬ ‫در این س��امانه ش��دند‪ .‬البته به‌مرور آنها را به تمام کش��ور تعمیم‬ ‫خواهیم داد و تمام صنایع کشور موظف به ثبت‌نام در این سامانه‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬تا پیش‌ازاین هی��چ اطالعی از نوع و حجم‬ ‫پس��ماندهای صنعتی تولیدی در کش��ور نداشتیم اما با راه‌اندازی‬ ‫این سامانه و ثبت‌نام صنایع در آن‪ ،‬تمام این اطالعات جمع‌آوری‬ ‫و ب��رای آن برنامه‌ریزی می‌ش��ود‪ .‬در واقع با جمع‌آوری داده‌های‬ ‫این س��امانه می‌فهمیم که چند تن پس��ماند تولیدشده‪ ،‬چه نوعی‬ ‫هستند‪ ،‬چه کسانی آنها را تولید کردند و چگونه امحا شدند‪ .‬معاون‬ ‫محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود‪ :‬ثبت‌نام‬ ‫در این سامانه را به اداره‌های استانی محیط‌زیست ‪ ۳‬استان تهران‪،‬‬ ‫خوزس��تان و مرک��زی اعالم کردیم و آم��وزش دادیم تا به صنایع‬ ‫منتقل کنند‪ .‬برنامه‌ بعدی ما این است که نتایج این سامانه را به‬ ‫داد ‌ه تبدیل کنیم تا افراد به آن دسترسی داشته باشند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬س��ال گذشته با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری وارد مذاکره ش��دیم تا‬ ‫ظرفیتی در این زمینه در کشور ایجاد کنیم که منجر به اشتغال و‬ ‫تولید ثروت شود و با توجه به اینکه سامانه پسماندهای صنعتی در‬ ‫کشور ایجاد شد‪ ،‬می‌دانیم چه عناصر و پسماندهایی با چه حجمی‬ ‫در کش��ور تولید می‌ش��وند که می‌توان برای آنها برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫تجریشی ادامه داد‪ :‬قرار شد شرکت‌های دانش‌بنیانی در این زمینه‬ ‫ایجاد شوند بنا بر این از سال گذشته‪ ،‬مذاکره با آنها را با وزارت علوم‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کردیم و همچنان‬ ‫به‌صورت ادواری ادامه دارد‪ ،‬اکنون معاونت محیط‌زیست انسانی‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال تنظیم و تهیه ضوابط این‬ ‫بخش اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬بر این اس��اس وقتی حجم این پس��ماندها‬ ‫مش��خص شدند‪ ،‬شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیزینس‌پلنی تهیه‬ ‫کنند‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفته از آنها‬ ‫حمای��ت مال��ی می‌کند که با این اقدامات می‌توانیم آن چیزی که‬ ‫در دنیای غرب به آن اقتصاد چرخشی گفته می‌شود را در کشور‬ ‫عملیاتی کنیم‪ .‬تجریشی اظهار کرد‪ :‬ابتدا کار را با کاتالیست‌ها آغاز‬ ‫کردیم و با توجه به اطالعاتی که از این س��امانه کس��ب می‌کنیم‪،‬‬ ‫برای پس��ماندهای دیگر نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد‪ .‬تجریش��ی‬ ‫گفت‪ :‬برنامه بعدی ما این است که بتوانیم پسماندهای خطرناک‬ ‫صنعتی را بیمه کنیم که اگر برای مثال در مسیر‪ ،‬خودروی حمل‬ ‫آنها دچار س��انحه ش��د یا آسیبی به محیط‌زیست وارد کرد‪ ،‬دیگر‬ ‫دنبال این نباش��یم که خس��ارت آنها را چه کس��ی باید پرداخت‬ ‫کند‪ .‬در این زمینه با ‪ ۱۰‬شرکت بیمه صحبت کردیم که در حال‬ ‫نهایی کردن یکی از آنها هس��تیم تا قرارداد ببندیم‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫نظر می‌رس��د تا ‪ ۱۰‬روز آینده‪ ،‬بیمه طرف قرارداد مش��خص شود‪.‬‬ ‫البته اکنون در حال جمع‌آوری و بررسی صورت‌های مالی بیمه‌ها‬ ‫هس��تیم تا مش��خص شود در صورت بروز خسارت‪ ،‬توانایی تامین‬ ‫منابع مالی آن را دارد‪ .‬با این کار اگر برای پسماندهای خطرناک‬ ‫ی��ا خودروی حامل آنها در زم��ان جابه‌جایی اتفاقی بیفتد‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫خسارت را پرداخت می‌کند‪ .‬معاون محیط‌زیست انسانی سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط‌زیس��ت گفت‪ :‬در مرحل��ه بعدی در نظر داریم به‬ ‫کامیون‌های حامل پسماندهای صنعتی خطرناک تگی بچسبانیم‬ ‫تا ردیابی ش��وند‪ .‬با این کار خودرو در مس��یر تردد‪ ،‬مقصد و مبدأ‬ ‫کنترل می‌شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬باید مطمئن شویم که محموله‌های‬ ‫باری به مقصد رس��یده‌اند و این‌طور نباش��د که آنها را وسط بیابان‬ ‫رها کنند و به ما بگویند بار را به مقصد رسانده‌اند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‪ ،‬دستاویز‬ ‫برزیل در مسیر‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان‬ ‫برای س��هامداران‌مان فراهم خواهد کرد‪ ،‬خوشبین‬ ‫هس��تیم‪ .‬این شرکت مس��تقر در فونیکس درآمد‬ ‫خالص فصل نخس��ت خ��ود را ‪ ۳۱‬میلیون دالر یا‬ ‫‪ ۲‬س��نت برای هر س��هم اعالم ک��رد‪ ،‬در حالی که‬ ‫س��ود خالص فصل مشابه سال گذشته این شرکت‬ ‫‪ ۶۹۲‬میلیون دالر یا ‪ ۴۸‬س��نت برای هر سهم بود‪.‬‬ ‫با احتس��اب نکردن اقالم یکباره‪ ،‬سود فریپورت ‪۵‬‬ ‫سنت برای هر سهم بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن مقیاس‪ ،‬بر اس��اس داده‌ه��ای آیبِس از‬ ‫ِرفینیتیو‪ ،‬تحلیلگران انتظار ‪ ۷‬سنت برای هر سهم‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫تولید مس فصل نخس��ت این ش��رکت با کاهش‬ ‫‪ ۱۸‬درصدی ب��ه ‪ ۷۵۰‬میلیون پوند تنزل یافت که‬ ‫بیش��ترین اف��ت تولید در اندونزی ب��ود‪ .‬بهایی که‬ ‫فریپورت برای هر پوند مس خود دریافت کرد با ‪۷‬‬ ‫درصد س��قوط برابر با ‪ ۲.۹۰‬دالر بود‪ .‬تولید طال و‬ ‫مولیبدن هم در فصل نخست کاهش داشت‪.‬‬ ‫گرس��برگ یک تولیدکننده بزرگ طال نیز است‪.‬‬ ‫فریپورت‪ ،‬دسامبر گذشته زیر فشار دولت اندونزی‬ ‫موافقت کرد که کنترل گرس��برگ را رها کند‪ ،‬گر‬ ‫چ��ه همچنان به عن��وان اپراتور ای��ن معدن باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته جفری��ز‪ ،‬یک بانک س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ای��االت متحده‪ ،‬انتظار م��ی‌رود که تولید فریپورت‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی به دلیل توسعه گرسبرگ‬ ‫و وارد خط تولید ش��دن دیگ��ر پروژه‌ها در ایاالت‬ ‫متح��ده و جاهای دیگر ح��دود ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫کارشناس ایرانی بازارهای بین‌الملل فوالد و سنگ آهن در کنفرانس بازارهای فوالد آسیا خبر داد‪:‬‬ ‫تحریم‪ ،‬جلوی فروش محصوالت زنجیره‌ فوالد را نمی‌گیرد‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ومین کنفران��س بازاره��ای ف��والد آس��یا ‪ ۱۰‬و‬ ‫‪ ‌۱۱‬آوری��ل (‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬فروردین) در ش��هر هوش��ی‌مین‬ ‫ویتنام برگزار ش��د‪ .‬کیوان جعفری‌طهرانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د بازارهای بین‌الملل فوالد و س��نگ آهن ایرانی از‬ ‫سخنرانان کلیدی این رویداد بود‪ .‬وی در سخنرانی خود‬ ‫از طرح‌های س��رمایه‌گذاری و توس��عه ظرفیت‌ها تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی (‪ ۲۰۲۵‬میالدی) گفت و به جریان‬ ‫تجارت فوالد و مواد اولیه اش��اره کرد‪ ،‬تغییرات تقاضای‬ ‫فصلی صادرات فوالد ایران را توضیح داد‪ ،‬به شرح تغییر‬ ‫سیاس��ت‌ها و مقابله و راهکارهای جدید کسب و کار در‬ ‫ش��رایط تحریم پرداخت و در نهای��ت از چگونگی تاثیر‬ ‫تحریم‌ها بر برنامه چشم‌انداز ‪ ۲۰۲۵‬ایران سخن گفت‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان‪ -‬عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫توسعه صنعتی‪ ،‬عامل اصلی رشد اقتصادی‬ ‫در چرخه توس��عه بلندمدت است که برزیل‬ ‫در دهه ‪۱۹۵۰‬میالدی(‪۱۳۲۹‬خورشیدی) و‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬میالدی (‪ ۱۳۴۹‬خورشیدی) تجربه‬ ‫کرد و در آن‪ ،‬تولید ناخالص داخلی س��االنه‬ ‫افزای��ش ‪ ۷.۴‬درصدی داش��ت ک��ه به طور‬ ‫متوسط ‪ ۸.۳‬درصد رشد ساالنه برای تولید‬ ‫صنعتی بود‪.‬‬ ‫اقتصاد برزیل نه تنها رش��د سریع درآمد‬ ‫مل��ی را تجربه ک��رد بلکه در ت�لاش برای‬ ‫تقلید ساختار صنعتی اقتصادهای پیشرفته‬ ‫نیز به طور چش��مگیر موفق ب��ود‪ .‬در پایان‬ ‫این چرخه‪ ،‬س��اختار مول��د برزیل به میزان‬ ‫باالیی از تنوع و پیچیدگی رس��ید و برزیل‬ ‫را به چرخه صنعتی ش��دن امریکای التین‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫این مس��یر توس��عه طوالن��ی‪ ،‬اوایل دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) ناگهان‬ ‫قطع ش��د؛ زمانی که بحران بدهی به دلیل‬ ‫ترکی��ب نرخ باالی نفت و ش��وک نرخ بهره‬ ‫ایاالت متحده اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫چارچوب اقتصاد کالن ناخوشایند‪ ،‬با تورم‬ ‫زیاد مزمن‪ ،‬محدودیت در پرداخت متعادل‪،‬‬ ‫بیکاری ب��اال و رکود‪ ،‬در ای��ن ایده خالصه‬ ‫می‌ش��ود که دهه ‪۱۹۸۰‬می�لادی به عنوان‬ ‫دهه از دست رفته معروف است‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این بحران‪ ،‬اقتصاد برزیل و‬ ‫همچنین سایر کش��ورهای در حال توسعه‪،‬‬ ‫در دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪۱۳۶۹‬خورشیدی)‬ ‫یک‌س��ری اصالح��ات را که پ��س از توافق‬ ‫واش��نگتن به‌دس��ت آم��ده ب��ود‪ ،‬تجرب��ه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن اصالح��ات ب��ر این ب��اور ب��ود که‬ ‫آزادس��ازی تجارت و خصوصی‌سازی همراه‬ ‫با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به ساختار‬ ‫مولد برزیل منجر خواهد شد تا به تخصیص‬ ‫مناب��ع و رقابت بیش��تر در اقتص��اد جهانی‬ ‫تبدیل شود‪ .‬این اصالحات بازارگرا همزمان‬ ‫با تالش برای تثبیت تورم باال با اس��تفاده از‬ ‫سیاست‌های مهار نرخ ارز انجام شد‪.‬‬ ‫با اصالح��ات ابتدای دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪،‬‬ ‫س��هم صنعت از ‪ ۳۲‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی می‌رس��د و با اجرای‬ ‫ط��رح واقع��ی در نیم��ه دوم ده��ه ‪۱۹۹۰‬‬ ‫میالدی‪ ،‬س��هم صنعت از ‪ ۲۵‬درصد به ‪۱۹‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫در نهای��ت از س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪۱۳۷۹‬‬ ‫خورشیدی) س��هم صنعت معدن در درآمد‬ ‫ملی افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ا صع��ود رئیس‌جمهوری لوال در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬می�لادی (‪ ۱۳۸۲‬خورش��یدی)‬ ‫دوره سیاس��ت‌های اقتصادی که به‌وس��یله‬ ‫کنفرانس واش��نگتن هدایت ش��د‪ ،‬به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تعهد ب��ه حفظ ثبات اقتصاد‬ ‫کالن و کاهش تورم هنوز حفظ ش��ده بود‪.‬‬ ‫در این محیط‪ ،‬با وجود بازگش��ت ابتکارات‬ ‫سیاس��ت‌های صنعتی در دستور کار دولت‪،‬‬ ‫نتایج هنوز ضعیف بودند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه بهب��ود ش��رایط تج��ارت و‬ ‫چش��م‌انداز برزیل برای تبدیل شدن به یک‬ ‫بازیگر بزرگ در بازار جهانی نفت با کش��ف‬ ‫ذخایر بزرگ‪ ،‬بسیاری از اقتصاددانان درباره‬ ‫بیم��اری هلن��دی در برزیل هش��دار دادند‪.‬‬ ‫سیاس��ت اصل��ی این اس��ت ک��ه مالیات را‬ ‫برای صادرات کاال یا کاالیی که از آن منشا‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬تحمیل کند‪.‬‬ ‫صنعت برزیل بر اس��تخراج منابع طبیعی‬ ‫تمرک��ز داش��ته اس��ت‪ .‬این مس��یر از قرن‬ ‫گذشته میالدی شروع شد و تاکنون شدت‬ ‫یافته که با کاهش تمرکز بر صنایع واس��طه‬ ‫قبل��ی و افزای��ش تمرکز بر اس��تخراج مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬سبب توانمندی صنعت برزیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در برزیل‪ ،‬مس��یر منفی رش��د اقتصادی‬ ‫ناشی از انحصار صنعتی در دهه ‪ ۸۰‬متوقف‬ ‫ش��د و اصالحات دهه ‪ ۹۰‬به وجود آمد‪ .‬در‬ ‫نتیجه این روند‪ ،‬حرکت کاهش��ی در بخش‬ ‫صنایع واس��طه به س��مت رون��د صعودی و‬ ‫پایدار در تمرکز بر بخش‌های با نیاز فناوری‬ ‫پایین و مبتنی بر منابع معدنی بود‪ .‬برزیل‪،‬‬ ‫نق��ش مهمی در بازار ف��والد و مواد خام آن‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن کش��ور دارای یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ آهن جهان اس��ت و‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکننده ف��والد در امریکای‬ ‫التین نیز به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫کاهش سود‬ ‫فصل نخست‬ ‫«فریپورت‬ ‫مک‌موران»‬ ‫همزمان با‬ ‫توسعه معدن‬ ‫مس گرسبرگ‬ ‫فریپورت مک‌م��وران‪ ،‬بزرگ‌تری��ن تولیدکننده‬ ‫مس تجاری‪ ،‬روز پنجش��نبه خبر از س��ود کمتر از‬ ‫حد انتظار در فصل نخست به دلیل کاهش تولید و‬ ‫افت قیمت‌های این فلز سرخ داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایمی��درو ب��ه نق��ل از ‪Mining‬‬ ‫‪ ،Weekly‬ای��ن نتایج در زمانی اعالم می‌ش��ود و‬ ‫این شرکت در حال صرف بیش از ‪ ۱۵‬بیلیون دالر‬ ‫برای توسعه معدن مس و طالی گرسبرگ اندونزی‬ ‫از ی��ک عملیات روباز به ی��ک عملیات زیر زمینی‬ ‫است که فرآیندی پیچیده و زمانبر است‪.‬‬ ‫ن��رخ هر س��هم فریپورت با اف��ت ‪ ۱.۴‬درصدی‬ ‫در داد و س��تد پیش از ب��ازار به ‪ ۱۳.۳۹‬دالر تنزل‬ ‫یافت‪ .‬سهام این شرکت از ژانویه امسال حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد رش��د داشته و از روند رشد قیمت‌های مس‬ ‫پیشی گرفته اس��ت‪ .‬مدیرعامل فریپورت‪ ،‬ریچارد‬ ‫ادکرس��ون‪ ،‬پیش‌تر در ماه ج��اری در مصاحبه‌ای‬ ‫گفت که توس��عه گرسبرگ مهم‌ترین محل تمرکز‬ ‫ش��رکت در ‪ ۲‬س��ال آینده خواهد بود و فریپورت‬ ‫در ای��ن م��دت از هر گونه افزایش س��ود س��هام‬ ‫ی��ا خریده��ای بزرگ‌مقیاس چشم‌پوش��ی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ادکرس��ون امیدوار اس��ت که این توسعه نقشی‌‬ ‫محوری در توس��عه گسترده شرکت ایفا کند چون‬ ‫تقاضای مس برای اس��تفاده در اتومبیل‌های برقی‬ ‫و دیگ��ر ل��وازم الکترونیکی رو ب��ه افزایش خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫ادکرسون در بیانیه‌ای گفت‪« :‬ما درباره آینده‌ای‬ ‫ک��ه پایه دارایی‌مان و عوام��ل مبنایی بازار مس را‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید فوالد با وجود تحریم‌ها‬ ‫امریکا اگر‬ ‫هم بخواهد‬ ‫نمی‌تواند‬ ‫صادرات نفت‬ ‫ایران را به‬ ‫صفر برساند و‬ ‫کشورهای شرق‬ ‫و جنوب شرق‬ ‫آسیا‪ ،‬هم در‬ ‫زمینه خرید نفت‬ ‫از ایران و هم‬ ‫خرید محصوالت‬ ‫چرخه زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬خرید‬ ‫خود را با مالحظه‬ ‫و مطالعه ادامه‬ ‫خواهند داد‬ ‫‪ ،‬جعفری‌طهران��ی در تش��ریح‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫طرح‌های س��رمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها در رویداد‬ ‫یادش��ده به برنامه ظرفیت تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫خام ایران در افق ‪ ۱۴۰۴‬اشاره کرد و در این باره گفت‪:‬‬ ‫همان‌گون��ه که پیش از این گفته ش��ده بود‪ ،‬ایران برای‬ ‫دستیابی به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‪ ،‬نیازمند ‪۱۶۲‬‬ ‫میلیون تن س��نگ آهن‪ ۸۰ ،‬میلیون تن کنسانتره‪۸۲ ،‬‬ ‫میلیون ت��ن گندله و ‪ ۵۷‬میلیون تن آهن اس��فنجی و‬ ‫چدن اس��ت و بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت ایجاد‬ ‫نش��دن طرح‌های توس��عه جدید‪ ،‬کش��ور در آن سال با‬ ‫کس��ری ‪ ۳۲‬میلیون تنی س��نگ آه��ن‪ ۶ ،‬میلیون تنی‬ ‫کنسانتره‪ ،‬یک میلیون تنی گندله و ‪ ۸‬میلیون تنی آهن‬ ‫اسفنجی روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬از می��زان تولید فوالد خ��ام ایران در‬ ‫ماه‌های مختلف س��ال گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬گفت و‬ ‫توضیح داد‪ :‬ایران در ماه‌های مختلف س��ال گذشته‪ ،‬در‬ ‫تولید فوالد خام دچار فراز و فرودها و نوس��اناتی بود اما‬ ‫در نهایت در ماه‌های پایانی سال گذشته میالدی‪ ،‬اکتبر‪،‬‬ ‫نوامبر و دس��امبر (‪ ۷‬آبان تا ‪ ۹‬دی ‪ )۱۳۹۷‬و همزمان با‬ ‫آغاز دور دوم تحریم‌ها‪ ،‬رش��د خوبی را به ثبت رس��اند‪.‬‬ ‫تولید فوالد خام کش��ور در سال گذش��ته میالدی ‪۲۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰‬هزار تن بود و به طور میانگین ماهانه ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰‬هزار تن فوالد خام در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬سناریو برای صادرات‬ ‫این کارشناس در ادامه‪ ،‬سناریوهای مختلف صادرات‬ ‫فوالد ایران را در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‪ ،‬مطرح و در این‬ ‫باره اظهارکرد‪ :‬سناریوی صادرات فوالد در سال ‪،۲۰۲۵‬‬ ‫نخس��ت بر اس��اس نرخ صادرات به تولید ای��ران‪ ،‬دوم‬ ‫براساس نسبت صادرات به تولید جهانی‪ ،‬سوم بر اساس‬ ‫بیش��ترین صادرات بالقوه و در نهایت چهرم براس��اس‬ ‫طرح ‪ ۲۰۲۵‬میالدی اس��ت‪ .‬رقم صادرات براساس نرخ‬ ‫صادرات به تولی��د ایران ‪ ۱۵.۶‬میلی��ون تن پیش‌بینی‬ ‫ش��ده اما بر اس��اس نرخ صادرات به تولید جهانی‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ۱۱.۲‬میلیون تن متصور اس��ت‪ .‬از بعد دیگر‪ ،‬بیشترین‬ ‫صادرات بالقوه ایران ‪ ۱۰.۵‬میلیون تن اس��ت و صادرات‬ ‫برنامه‌ریزی شده براساس طرح جامع فوالد ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تن پیش‌بینی شده است‪ .‬گفتنی است این ‪ ۴‬سناریو در‬ ‫حالت لغو تحریم‌ها متصور هستند و در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫وضعیت ص��ادرات فوالد کش��ور را نمی‌توان پیش‌بینی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش محص��والت تخت‪ ،‬مقص��د صادراتی بیش��تر محصوالت‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ایتالیا و ترکمنستان بود و در میان‬ ‫آنها تنها ترکمنستان افت واردات را در سال گذشته به ثبت رساند‬ ‫و حجم صادرات به سایر کشورها با وجود تحریم‌ها رشد داشت‬ ‫‹ ‹ادامه صادرات در شرایط تحریم‬ ‫جعفری‌طهرانی در ادامه‪ ،‬به میزان صادرات شرکت‌های‬ ‫ف��والدی ایران پرداخ��ت و در این باره گفت‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫سال گذش��ته خورشیدی‪ ،‬ش��رکت‌های فوالد خوزستان‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون ت��ن‪ ،‬ذوب آهن اصفهان ‪ ۸۱۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه ‪ ۷۸۴‬هزار تن‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش ‪۶۶۵‬‬ ‫ه��زار تن‪ ،‬فوالد هرمزگان ‪ ۵۸۲‬هزار تن‪ ،‬فوالد خراس��ان‬ ‫‪ ۱۶۷‬ه��زار تن و فوالد آلیاژی ایران ‪ ۳۹‬هزار تن صادرات‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مش��تریان صادرات��ی محصوالت میانی‬ ‫(بیلت و اس��لب) فوالد ایران در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬ب��ه ترتیب تایلند‪ ،‬امارات‪ ،‬اندونزی‪ ،‬عمان‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫تایوان و ایتالیا بودند که عمان‪ ،‬تایوان و ایتالیا در مقایسه‬ ‫با س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬افت ص��ادرات را تجربه کردند و‬ ‫س��ایر کشورها رشد چش��مگیری را به ثبت رساندند‪ .‬در‬ ‫بخش محصوالت تخت‪ ،‬مقصد صادراتی بیشتر محصوالت‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ایتالیا و ترکمنستان بود‬ ‫و در میان آنها تنها ترکمنس��تان افت واردات را در س��ال‬ ‫گذشته به ثبت رساند و حجم صادرات به سایر کشورها با‬ ‫وجود تحریم‌ها رشد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬همچنین در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫بیش��تر صادرات محصوالت طویل به عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬گرجستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬عمان و‬ ‫امارات بود‪ .‬ایران در ‪ ۱۲‬ماهه سال گذشته خورشیدی ‪۱۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره‬ ‫نی��ز صادر کرد که ‪ ۱۶‬میلی��ون و ‪ ۶۳۰‬هزار تن به چین‪،‬‬ ‫بازار مس امریکا؛ جایگزینی برای کاهش تقاضای چین و اروپا‬ ‫متال‌بولتن در گزارش��ی نوش��ت که در پی کاهش تقاضای بازارهای‬ ‫اروپایی و چینی‪ ،‬بازار مس در امریکا در انتظار س��رمایه‌گذاران جهانی‬ ‫بوده و خریداران امریکایی با اعتمادبه‌نفس بیشتری در حال حرکت به‬ ‫سمت ‪‌۳‬ماه دوم امسال هستند‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪‌۳ ،‬ماه دوم‪ ،‬به‌طور‬ ‫معمول یکی از ش��لوغ‌ترین دوره‌های سال است و تقاضای ساخت‌وساز‬ ‫به اوج خود می‌رسد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬پریمیوم‌ها صعودی می‌شوند‪ .‬در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬یک��ی از تامین‌کننده‌های بزرگ امریکایی به متال بولتن گفته‬ ‫است که به‌طور کلی به نظر می‌رسد مردم درباره آینده مس خوشبین‬ ‫هستند و هر دو بخش تقاضا و عرضه از بازار مس حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار می‌رود به‌دلیل حمایت عرضه و تقاضا‪ ،‬پریمیوم‌ها در‬ ‫ایاالت‌متحده به س��طح باالتری صعود کنند؛ بنابرای��ن‪ ،‬باید تغییرات‬ ‫آربیت��راژ را در هفته‌های آینده در نظر گرفت‪ .‬ش��رکت َفس��ت‌مارکِتز‬ ‫یا ِ ‌ما ِم‪ ،‬پریمیوم کاتد م��س برای تحویل در ایالت‌های مرکزی امریکا‬ ‫اِ ‌‬ ‫را روز سه‌شنبه ‪ ۱۶‬آوریل (‪ ۲۷‬فروردین) برابر با ‪ ۷ ،۷۳۵‬سنت در هر‬ ‫پون��د (‪۱۷۰.۵‬دالر بر هر تن) ارزیابی کرد که این نرخ از ‪ ۲۶‬مارس (‪۶‬‬ ‫فروردین) بدون تغییر بوده اما نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬از‬ ‫محدوده ‪ ۵ ،۵‬تا ‪ ۶‬س��نت به ازای ه��ر پوند (‪ ۱۲۱.۳‬تا ‪ ۱۳۲.۳‬دالر بر‬ ‫تن)‪ ،‬به‌طور متوس��ط ‪ ۲۸.۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬برخی منابع بازار‬ ‫در جلسه ساالنه صنعت مس‪ ،‬به نام هفته سِ سکو که از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬آوریل‬ ‫(‪ ۲۳‬فروردین) در سانتیاگوی شیلی برگزار شد‪ ،‬عنوان کردند که بازار‬ ‫امری��کا برای تقاض��ا‪ ،‬دورافتاده در نظر گرفته می‌ش��ود و این بازار در‬ ‫حال تبدیل‌ش��دن به محلی برای تامین‌کنندگانی اس��ت که به دنبال‬ ‫جایگزین برای بازارهای س��نتی خود در اروپا‪ ،‬ژاپن و چین هس��تند‪.‬‬ ‫همچنین با افت موجودی انبارها در بازارهای جهانی به کمترین مقدار‬ ‫خود در چند دهه گذش��ته‪ ،‬خوش��بینی‌ها در حال افزایش اس��ت‪ .‬در‬ ‫امریکا‪ ،‬ذخایر مس اس‌ام‌ای به کمتر از ‪ ۴۰‬هزار تن رس��ید و آربیتراژ‬ ‫بین بورس شیکاگو و بورس فلزات لندن موجب خارج شدن موجودی‬ ‫از انبارهای امریکا شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶۰‬ه��زار تن به هند‪ ۸۰ ،‬هزار تن ب��ه مالزی‪ ۸۰ ،‬هزار‬ ‫تن به امارات‪ ۳۰ ،‬هزار تن به پاکس��تان و ‪ ۲۰‬هزار تن به‬ ‫اندونزی بوده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ایران در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی) بیشتر نیاز خود به‬ ‫الکترود گرافیتی را از چین‪ ،‬آلمان‪ ،‬هند‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ژاپن و‬ ‫امارات تامین می‌کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای غلبه ب�ر موانع بانکی و بیمه‌ای‬ ‫برآمده از تحریم‬ ‫جعف��ری طهرانی در بخ��ش دیگری از س��خنانش در‬ ‫کنفرانس بازارهای فوالد آس��یا به موضوع تحریم‪ ،‬تغییر‬ ‫سیاس��ت‌ها‪ ،‬راهکارهای جدید کس��ب و کار و مشکالت‬ ‫ناش��ی از تحریم‌های بانکی پرداخ��ت و در این باره اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬محدودیت‌های مبادالت مالی و افزایش هزینه‌های‬ ‫مب��ادالت بین‌الملل��ی‪ ،‬افزای��ش ریس��ک‌های اعتباری و‬ ‫نقدینگی‪ ،‬تامین مالی نشدن در تولید و سرمایه‌گذاری‌ها‪،‬‬ ‫گس��ترش رکود‪ ،‬نبود رش��د توس��عه‌ای و محدودیت در‬ ‫فناوری بانکداری از جمله مشکالت برآمده از تحریم‌های‬ ‫بانکی است‪ .‬البته راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای‬ ‫مقابله با مشکالت ناشی از تحریم‌های بانکی وجود دارد که‬ ‫از جمله آنها می‌توان به اس��تفاده از پول مجازی‪ ،‬استفاده‬ ‫از مبادله کاال به کاال در تجارت‪ ،‬گس��ترش ش��بکه تبادل‬ ‫ارز در ایران‪ ،‬به اشتراک گذاشتن شبکه بانکی و بانکداری‬ ‫برون‌مرزی‪ ،‬پرداخت وجه حاصل از صادرات کاالی ایرانی‬ ‫به فروش��ندگان خارجی به ج��ای صادرکنندگان ایرانی‪،‬‬ ‫استفاده از جابه‌جایی غیر فیزیکی پول در خارج از کشور‬ ‫و تنوع‌بخشی به شبکه‌های پرداخت اینترنتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬تحریم‌های بیمه‌ای را از دیگر محدودیت‌های‬ ‫برآم��ده از تحریم‌ها دانس��ت و در این ب��اره توضیح داد‪:‬‬ ‫از جمله مش��کالتی ک��ه تحری��م در حوزه بیم��ه ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬اعم��ال محدودیت در بیمه‌ه��ای دریایی‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ای حمل‌ونقل‪ ،‬رک��ود اقتص��ادی‪ ،‬کاهش نفوذ‬ ‫بیم��ه‪ ،‬امتناع از رتبه‌بندی اعتباری ارزیابی ش��رکت‌های‬ ‫بیمه و نب��ود آژانس‌های بین‌الملل��ی رتبه‌بندی اعتباری‬ ‫اس��ت‪ .‬راه‌حل‌ه��ای کوتاه‌مدت و بلندمدت ب��رای مقابله‬ ‫با مش��کالت ناش��ی از تحریم‌های بیم��ه‌ای امریکا وجود‬ ‫دارد که تش��کیل کنسرسیومی متش��کل از شرکت‌های‬ ‫بیم��ه‪ ،‬ایج��اد صندوق‌ه��ای متقاب��ل بیمه ب��ا همکاری‬ ‫موسس��ه‌‌ها و صنایع بزرگ‪ ،‬افزایش س��رمایه شرکت‌های‬ ‫بیمه و توس��عه همکاری میان ش��رکت‌های جنوب شرق‬ ‫آس��یا و ش��رکت‌های عضو اکو برای ارائ��ه بیمه اتکایی و‬ ‫به اش��تراک‌گذاری ریس��ک‪ ،‬ازجمله راه‌حل‌های مقابله با‬ ‫تحریم‌های بیمه‌ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال افزایش نرخ حمل دریایی‬ ‫کیوان جعفری طهرانی در ادامه س��خنرانی‪ ،‬به تشریح‬ ‫مس��ائل و مشکالت برآمده از تحریم‌ها و راه‌های مقابله با‬ ‫آنها و نیز معضل تحریم‌های حمل‌ونقل دریایی پرداخت؛‬ ‫این تحریم‌ه��ا از دور دوم و در ‪ ۴‬نوامبر ‪ ۱۳( ۲۰۱۸‬آبان‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬اعم��ال ش��د‪ .‬او در ای��ن باره گف��ت‪ :‬تحریم‌های‬ ‫دریای��ی حتی مالکی��ت ایران��ی کش��تی‌ها‪ ،‬قراردادهای‬ ‫چارترینگ و اجاره کش��تی خارجی را هدف قرار داده‌اند‬ ‫که این مش��کل تا حدی ب��ا افزایش ن��رخ حمل دریایی‬ ‫محموله‌های صادراتی ایران قابل جبران است‪.‬‬ ‫وی همچنین به تحریم نفتی ایران اشاره کرد و در این‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬امریکا اگر هم بخواهد نمی‌تواند صادرات نفت‬ ‫ایران را به صفر برس��اند و به باور من کش��ورهای شرق و‬ ‫جنوب شرق آسیا‪ ،‬هم در زمینه خرید نفت از ایران و هم‬ ‫خری��د محصوالت چرخه زنجیره ف��والد‪ ،‬خرید خود را با‬ ‫مالحظه و مطالعه ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫خیز آرژانتین برای سرمایه‌گذاری در معادن‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش معدن آرژانتین در س��ال‬ ‫ج��اری میالدی به ‪ ۲۹‬میلیارد دالر افزایش می‌یابد‪ ،‬در‬ ‫حالی که آرژانتین به عنوان کشوری نوپا در فعالیت‌های‬ ‫معدنی شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ب��ه نقل از‬ ‫وب‌س��ایت ماینینگ پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش معدن آرژانتین در سال جاری میالدی به ‪۲۹‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش یابد که این میزان س��رمایه‌گذاری‬ ‫افزون بر ‪ ۸‬هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اتاق کارآفرینان معدنی آرژانتین با انتش��ار گزارشی‬ ‫از رشد مس��تمر بخش معدن این کش��ور خبر داد که‬ ‫بخش معدن آرژانتین رتبه ششم صادرات این کشور را‬ ‫به‌دست آورده است‪.‬‬ ‫عواملی همچون ظرفیت‌های زمین‌شناس��ی‪ ،‬قوانین‬ ‫جذاب س��رمایه‌گذاری در بخش معدن‪ ،‬زیرساختارهای‬ ‫مناس��ب توسعه بخش معدن و نیروی کار تحصیلکرده‪،‬‬ ‫آرژانتی��ن را ب��ه یک��ی از کش��ورهای معدن��ی هدف‬ ‫سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است‪ .‬آرژانتین دارای ذخایر‬ ‫طال‪ ،‬نقره‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬س��نگ آهن‪،‬‬ ‫لیتیم و پتاسیم است‪ .‬این کشور چهارمین کشور دارای‬ ‫ذخای��ر لیتیم در جهان اس��ت‪ .‬همچنی��ن جایگاه‌های‬ ‫دهمین تولیدکننده نقره‪ ،‬سیزدهمین تولیدکننده طال‬ ‫و بیستمین تولیدکننده مس جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بخش معدن در آرژانتین‪ ،‬جوان و نوپاست‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬یکی از ‪ ۱۵‬کش��ور هدف برتر اکتش��اف در‬ ‫جهان اس��ت و با سایر کشورهای صاحب‌نام این بخش‬ ‫رقابت می‌کند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫«نظارت» ‪ 6‬روز زودتر‬ ‫به پیشواز بازار‬ ‫رمضان می‌رود‬ ‫در فضای مایوسانه‬ ‫نمی‌توان تحول‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫نبض‬ ‫نا‌منظم کتاب‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گزارشی از ارزهایی که به چرخه اقتصاد کشور بازنگشت‬ ‫بندبازی صادراتی روی طناب سیاست‌های ارزی‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬نوش��دارو پس از مرگ س��هراب! حاال دیگر‬ ‫همه به سیاست‌های ارزی اش��تباه سال گذشته اذعان دارند و‬ ‫می‌دانند که وقتی پای ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به اقتصاد باز شد‪ ،‬رانت‬ ‫‌هم جان گرفت و در این میان صادرات و صادرکننده‌های واقعی‬ ‫و حرفه‌ای به پای این تصمیم‌های اشتباه سوختند‪ .‬آن‌گونه که‬ ‫از آمارها پیداست و سرپرست سازمان توسعه تجارت هم اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬س��ال گذشته صادرکنندگانی به میدان آمدند که هدفی‬ ‫جز بازنگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کش��ور نداشتند چراکه‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬شرکت حقوقی و ‪ ۴۸۴۶‬فرد حقیقی‬ ‫اقدام به صادرات کردند که در س��ال‌های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬هیچ‌گاه در‬ ‫فهرست صادرکنندگان کش��ور قرار نداشته و اینها که تا پیش‬ ‫از این س��ابقه صادراتی نداشتند‪ ،‬حدود ‪۶‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫انجام دادند‪ .‬براس��اس آمارهای رسمی‪ ،‬در این میان فقط ‪۴۴۵‬‬ ‫فرد و ش��رکت‪ ،‬صادرات بیش از یک میلیون دالر داش��ته‌اند و‬ ‫باقیمانده آنها‪ ،‬صادراتی کمتر از یک میلیون دالر انجام داده‌اند‬ ‫و این به‌معنای آن اس��ت که بخ��ش عمده‌ای از این صادرات با‬ ‫هدف بازگشت ارز به کشور انجام نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬این اتفاق ناش��ی از بخش��نامه‌های ارزی گاه و‬ ‫بی‌گاه بانک مرکزی اس��ت که البته از س��وی بخش خصوصی‬ ‫هم پیش‌بینی ش��ده بود‪ .‬پس از اینکه بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫صادرات کمتر از یک میلیون دالر از بازگشت ارز صادراتی معاف‬ ‫هستند‪ ،‬صاحب‌نظران اقتصادی و صادرکننده‌های واقعی کشور‬ ‫این پیش‌بینی را کرده بودند که رانت بزرگی ایجاد خواهد شد‬ ‫و این روند به ضرر آنهایی است که سالم کار می‌کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬می‌توان نگاه دیگری به این موضوع داشت و‬ ‫آن هم اینکه اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد‪ ،‬در عمل شاهد توقف‬ ‫ص��ادرات می‌بودیم و همین حدود ‪ ۶‬میلیارد دالری هم که در‬ ‫کارنامه صادراتی کش��ور وجود نداشت‪ .‬در واقع صادرکنندگان‬ ‫هم بین زمین و هوا مانده‌اند‪ .‬آنها از یک سو می‌خواهند صادرات‬ ‫داشته باشند و از سوی دیگر از ترس پیگردهای بانک مرکزی و‬ ‫تنبیه��ات این نهاد مالی‪ ،‬تن به صادرات نمی‌دهند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫در جای دیگر‪ ،‬صادرکننده‌‌نماهایی وارد بازی می‌ش��وند که نیاز‬ ‫اصلی بانک مرکزی را هم پاسخ نمی‌دهند‪.‬‬ ‫صبح دیروز‪ ،‬س��ومین نشس��ت «ش��ورای راهبردی توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور» با جدیت و حمایت کاربلدان حوزه‬ ‫تجارت برگزار ش��د تا با کار کارشناسی و تحلیل‌های تخصصی‪،‬‬ ‫راه روشن را به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نشان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط سیاست‌های ارزی با تجارت‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫معتقد است شورای راهبردی توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی با این هدف به‌طور‬ ‫هفتگی برگزار می‌ش��ود ک��ه بتوانیم‬ ‫مهم‌ترین مشکالت مربوط به صادرات‬ ‫غیرنفتی را با مشاوره بخش خصوصی‬ ‫و نخب��گان صنعت و تجارت بررس��ی‬ ‫کنیم و تحلیل کارشناس��ی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا آسیب‌شناس��ی و برش��مردن ضوابط و قوانی��ن و همچنین‬ ‫یکپارچه‌س��ازی برنامه‌ه��ای آین��ده با نگاه کارشناس��ی بخش‬ ‫خصوص��ی با تجربه و موف��ق‪ ،‬نظرها را به‌عنوان نظر س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت به مراجع باالتر از جمله سران ‪۳‬قوه و وزارتخانه‬ ‫و ریاست جمهوری انعکاس دهیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در نشس��ت دیروز حضورآقای باقری معاون‬ ‫آقای نهاوندیان مش��اور اقتصادی رئیس جمهوری که مسئول‬ ‫ستاد اقتصادی ش��ورای سران ‪۳‬قوه هس��تند اتفاق خوبی بود‬ ‫چراکه اعالم کردند این ارتباط را با سران قوا دارند و می‌توانند‬ ‫نظرها را منعکس کنند‪.‬‬ ‫به گفته مودودی‪ ،‬اگر این ش��ورا بتواند جایگاه خود را تثبیت‬ ‫و به‌عنوان بخش مش��ورتی کارشناسی دیدگاه‌های گوناگون را‬ ‫بررسی و ارزیابی کند‪ ،‬می‌تواند مورد بهره‌برداری تصمیم‌گیران‬ ‫قرار گیرد‪ .‬خوش��بختانه افراد و چهره‌ه��ای اقتصادی که جزو‬ ‫فهرس��ت شورا بودند حمایت خوبی از نشست‌ها دارند و اگر در‬ ‫تهران باشند به‌طور حتم حضور می‌بابند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه نشست دیروز‬ ‫ح��ول محور سیاس��ت‌های ارزی رابطه آن ب��ا تجارت خارجی‬ ‫کشور بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪۶‬هزار و ‪ ۴۴۷‬صادرکننده‬ ‫جدی��د حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع‬ ‫‪ ۵.۴‬میلیارد دالر صادرات انجام دادند و ‪۹۰‬درصد آنها صادرات‬ ‫کمتر از یک میلیون دالری داش��تند‪ .‬از یک س��و داستان این‬ ‫است که پدیده کارت‌های اجاره‌ای ظهور کرده که بدون اینکه‬ ‫تعدی داشته باشند کارت‌ها در اختیار صادرکنندگان دیگر قرار‬ ‫می‌دهند و اینها افرادی هستند که تحمل تنبیهات را هم دارند‪.‬‬ ‫از منظر دیگر فکر کنیم اگر اینها نبودند چه اتفاقی رخ می‌داد؟‬ ‫اگر بانک مرکزی هم همچنان بر حرف خود اصرار داش��ت‪ ،‬آیا‬ ‫باعث نمی‌ش��د که صادرات غیرنفتی ما قفل شود؟درست است‬ ‫که بانک مرکزی ملاحظات خود را دارد اما اقتصاد کش��ور هم‬ ‫نمی‌توان��د معطل بمان��د چراکه‌منابع درآمده��ای ارزی برای‬ ‫واحدهای تولیدی‪ -‬صادراتی ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این اتفاق ظرفیت��ی را ایجاد کرد که با وجود‬ ‫سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که مورد تایید بخش خصوصی‬ ‫نبوده‪ ،‬باعث ش��د دس��ت تجارت ارز بین نرود و هرچند اهداف‬ ‫بانک مرکزی محقق نش��د اما روح و نفس تجارت متوقف نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مودودی‪ ،‬از این پس جلوی فعالیت این افراد گرفته‬ ‫خواهد ش��د اما به هر حال سیاست ارزی اشتباه است که افراد‬ ‫اجازه دارند زیر یک میلیون دالر صادرات داش��ته باش��ند و ارز‬ ‫را برنگردانن��د‪ .‬یا باید سیاس��ت‌های ارزی را اصالح کنیم یا تن‬ ‫بدهیم به همین وضعیتی کنونی که در اصل نیاز بانک مرکزی‬ ‫را هم پاسخ نمی‌دهد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت در سومین نشست شورای‬ ‫راهب��ردی توس��عه ص��ادرات غیر نفت��ی با بی��ان اینکه بخش‬ ‫خصوصی معتقدند سیاس��ت‌های ارزی کشور در سال گذشته‬ ‫باعث ش��د بخ��ش مهم��ی از صادرکنندگان حرف��ه‌ای پا پس‬ ‫بکشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذش��ته شاهد ظهور پدیده‌ای به نام‬ ‫صادرکنن��دگان موقت بودیم که اصال س��ابقه صادراتی ندارند‪،‬‬ ‫تعدادشان زیاد است و ارز حاصل از صادرات آنها نیز به شیوه‌ای‬ ‫‪7‬‬ ‫ک��ه بانک مرکزی در نظر دارد به کش��ور باز نمی‌گردد‪ .‬س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬تع��داد ‪۶‬ه��زار و ‪ ۴۴۷‬صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی‬ ‫ظهور کردند که این افراد در مجموع ‪ ۵.۴‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫انجام دادند‪.‬‬ ‫مودودی تاکید کرد‪ :‬معنای آمار یادشده این است که بیشتر‬ ‫این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز انجام شده زیرا آمارها‬ ‫نش��ان می‌دهد در همین س��ال میزان صادرات صادرکنندگان‬ ‫اصلی و با سابقه کاهش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین بازگشت سرمایه با واقعی کردن نرخ ارز‬ ‫وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬اگر نرخ ارز‬ ‫در کش��ور واقعی ش��ود‪ ،‬ارز به کشور‬ ‫بازمی‌گ��ردد‪ .‬محمدرض��ا نعمت‌زاده‬ ‫اف��زود‪ :‬ف��رار س��رمایه ارتباط��ی به‬ ‫صادرات و واردات ن��دارد و به فضای‬ ‫پولی کشور مرتبط است‪ .‬اگر شرایط‬ ‫ارزی اص�لاح ش��ود‪ ،‬می‌توان با اس��تفاده از اخت�لاف نرخ ارز‪،‬‬ ‫نقدینگ��ی برای یارانه به گروه‌های هدف و س��رمایه در گردش‬ ‫واحده��ای تولی��دی را تامین کرد و به تولی��د و صادرات رونق‬ ‫بخشید‪ .‬این عضو شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی با‬ ‫بی��ان اینکه با زور س��ر نی��زه نمی‌توان ن��رخ ارز را پایین آورد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۲‬حدود ‪ ۹۰‬درصد واردات کشور با ارز‬ ‫تخصیصی دولتی انجام می‌ش��د و سهم ارز آزاد فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بود‪ .‬با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ش��ده برای تک نرخی ش��دن ارز‪،‬‬ ‫این آمار در سال ‪ ۹۶‬تغییر کرد و ‪ ۵۰‬درصد از واردات با ارز آزاد‬ ‫انجام می‌ش��د و س��هم ارز تخصیصی دولت��ی نیز به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه واردات کاالهای اساسی ریالی شود‬ ‫یک��ی دیگر از اعض��ای ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی گفت‪ :‬ن��رخ ارز ب��ا توجه به ش��رایط تحری��م‪ ،‬باید‬ ‫یکسان‌سازی و یارانه دولت برای واردات کاالهای اساسی به‌طور‬ ‫ریالی پرداخت شود‪.‬‬ ‫رضا ویسه در سومین نشست شورای‬ ‫راهبردی توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به قوانین ارزی که به‬ ‫صادرکنن��دگان تحمی��ل ش��د‪،‬‬ ‫بازگرداندن ارز به کش��ور با مش��کل‬ ‫روبه‌رو اس��ت و در اص��ل‪ ،‬ارزی به‌نام‬ ‫نیما وج��ود ن��دارد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط کشور در سال ‪ ،۹۸‬صادرات غیرنفتی‪ ،‬راه نجات‬ ‫کشور در این سال خواهد بود زیرا با توجه به تحریم‌ها‪ ،‬ارز باید‬ ‫از طریق غیرنفتی تامین ش��ود‪ .‬ویسه با بیان اینکه باید گذشته‬ ‫را فراموش کنیم زیرا شرایط جدیدی به‌وجود آمده‪ ،‬گفت‪ :‬رونق‬ ‫صادرات غیرنفتی در این مقطع نجات‌دهنده کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق صادرات با تک نرخی شدن ارز‬ ‫رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران و عضو دیگر این شورا نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای رونق صادرات‪ ،‬کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق‪ ،‬باید‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برداشته شده و ارز تک نرخی شود‪.‬‬ ‫محسن جالل‌پور افزود‪ :‬برداشتن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی موج��ب می‌ش��ود تا‬ ‫کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان‬ ‫مصنوعی حذف ش��وند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که س��ال گذش��ته ب��ه تعداد‬ ‫صادرکنندگان واقعی‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫غیرواقع��ی وارد ب��ازار ش��دند‪ ،‬زی��را‬ ‫معتقدم در کل کش��ور حدود ‪۸‬هزار صادرکننده واقعی وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬صادرکنندگان غیر واقعی کارت‌های بازرگانی‬ ‫خود را در اختیار بقیه قرار می‌دادند و از آنجایی که ارز حاصل‬ ‫از صادرات این صادرکنندگان به کش��ور بازگش��ت نداشت‪ ،‬با‬ ‫وج��ود جهش ن��رخ ارز ام��ا ارزش ص��ادرات ‪ ۶‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪ :‬می‌توان از این‬ ‫آم��ار نتیجه گرفت که صادرکنن��دگان واقعی به‌دلیل نگرانی از‬ ‫ممنوع‌الفروش یا ممنوع العامله ش��دن از بازار خارج ش��دند و‬ ‫بازارهای صادراتی به میزان زیادی از بین رفت‪.‬‬ ‫جالل‌پور با بیان اینکه چنانچه سیاس��ت‌های صادراتی که در‬ ‫آغاز س��ال ‪ ۹۷‬ابالغ شد‪ ،‬اجرا نمی‌شد‪ ،‬صادرات کاهش نداشت‬ ‫و با توجه به جهش نرخ ارز‪ ،‬ارز بیشتری به کشور وارد می‌شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قاچاق کاال در س��ال گذش��ته ‪ ۱۰‬میلیارد دالر بود‬ ‫و برای نخس��تین بار عالوه ب��ر قاچاق وارداتی‪ ،‬ش��اهد قاچاق‬ ‫صادرات��ی بودیم و در مواردی کاالی ایرانی در خارج از کش��ور‬ ‫ارزان‌تر از داخل کشور بود‪.‬‬ ‫سه‌گانه خروج اقتصاد از بحران کنونی‬ ‫یادداشت‬ ‫محم�ود نجفی‌عرب‪-‬رئی�س‬ ‫کمیس�یون اقتص�اد سلامت‬ ‫اتاق‌بازرگانی‌تهران‪:‬‬ ‫آزادس��ازی اقتصاد دولتی ایران‪،‬‬ ‫مب��ارزه ب��ا فس��اد و تقویت بخش‬ ‫خصوصی مهم‌ترین راهکاری است‬ ‫که می‌تواند به خروج اقتصاد کشور‬ ‫از بح��ران کنونی کمک کند‪ .‬هر س��ه موضوع‬ ‫فس��اد‪ ،‬دولتی ب��ودن اقتص��اد و ضعف بخش‬ ‫خصوص��ی در یک امتداد ق��رار دارند و الزم و‬ ‫ملزوم یکدیگر هستند‪ .‬بنابراین نمی‌توان بدون‬ ‫ریش��ه‌کنی هری��ک از این مولفه‌ه��ای ویرانگر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به تحقق دو مورد دیگر امید داشت‪.‬‬ ‫جان فوربزنش‪ ،‬نابغه بزرگ ریاضیات و اقتصاد‬ ‫اثبات ک��رده تنها زمانی می‌ت��وان به باالترین‬ ‫اه��داف توس��عه اقتصادی در یک سیس��تم از‬ ‫ش��رکت تا کش��ور رس��ید که منافع افراد آن‬ ‫سیستم در راستای اهداف کالن آن قرار گیرد‬ ‫و این درس��ت همان موضوعی اس��ت که لزوم‬ ‫از بی��ن رفت��ن دخالت‌های دولت��ی در اقتصاد‬ ‫(ش��امل سیاست‌گذاری‪ ،‬مالکیت و مدیریت) را‬ ‫گوشزد می‌کند‪ ،‬زیرا نمی‌توان از مردم‬ ‫انتظار داش��ت در تحقق اهداف توسعه‬ ‫اقتصادی با تمام وجود فعال باشند‪ ،‬در‬ ‫حالی که در ارکان و اجزای آن سهمی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫متاسفانه به‌دلیل مسائل دهه نخست‬ ‫انقالب (به‌ویژه جنگ)‪ ،‬سپردن اقتصاد‬ ‫به مردم در کش��ور ما به‌خوبی پایه‌گذاری نشد‬ ‫و پ��س از آن نی��ز گرچه در مقاطع��ی (مانند‬ ‫دوران س��ازندگی یا اجرای اصل ‪ )۴۴‬تمایالت‬ ‫و رخدادهایی برای خصوصی‌س��ازی را ش��اهد‬ ‫بودی��م‪ ،‬اما همچنان بخ��ش خصوصی ضعیف‬ ‫ماند‪ ،‬خصوصی‌س��ازی‌ها به‌ط��ور اصولی انجام‬ ‫نش��د‪ .‬همین مس��ئله باعث ش��د در تمامیت‬ ‫اقتصاد ملی س��هم بخش خصوص��ی از اقتصاد‬ ‫بسیار ناچیز باشد‪.‬‬ ‫در اقتصاد س�لامت به‌ویژه دارو و درمان‪ ،‬هم‬ ‫اینک ‪ ۷۰‬درصد س��هم تولی��د و تامین دارو و‬ ‫ملزوم��ات دیگر درمان‪ ،‬متعل��ق به بخش‌های‬ ‫غیرخصوصی (مث��ل بانک‌ها و بنیادها و تامین‬ ‫اجتماعی) اس��ت‪ ،‬دوس��وم تخت‌های درمانی‬ ‫و بیمارس��تانی نی��ز متعلق به دولت هس��تند‬ ‫و افزون‌ب��ر ‪ ۹۰‬درص��د بیمه‌ه��ای پوشش��ی‬ ‫ی هس��تند و بزرگ‌تری��ن‬ ‫ه��م غیرخصوص�� ‌‬ ‫طرح ای��ن ح��وزه (یعنی طرح س�لامت) هم‬ ‫ب��دون نظ��ر و دخالت بخش خصوص��ی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬در راس��تای پیشگیری از‬ ‫سقوط کامل اقتصاد بخش سالمت و پیامدهای‬ ‫هولناک آن‪ ،‬در دوره پیش انتخابات اتاق تهران‬ ‫«کمیسیون اقتصاد س�لامت » تاسیس شد و‬ ‫از همان زم��ان‪ ،‬بزرگ‌ترین هدف و برنامه این‬ ‫کمیس��یون تفهیم خط��رات تضعی��ف بخش‬ ‫خصوصی به مسئوالن ارشد نظام شد‪.‬‬ ‫این کمیس��یون در دوره آین��ده نیز در نظر‬ ‫دارد با کمک فعاالن اقتصادی حوزه س�لامت‬ ‫و تمام��ی ظرفیت‌های اتاق‪ ،‬ضم��ن گردآوری‬ ‫اطالعات و تدوین برنامه‌های دقیق و عملیاتی‬ ‫و ارائه آن به مس��ئوالن مربوط‪ ،‬همچنان برای‬ ‫تقویت بخ��ش خصوصی و ارائه سیس��تم‌های‬ ‫نظارتی کارآ و کاهش دخالت‌های فس��ادآفرین‬ ‫بخش غیرخصوصی تاکید کند‪.‬‬ ‫صادرات خرما محدود می‌شود‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات وزارت جهادکشاورزی از پیشنهادی مبنی بر وضع‬ ‫عوارض بر صادرات خرما خبر داد و گفت‪ :‬این پیش��نهاد با هدف تامین خرمای مورد‬ ‫نیاز ماه مبارک رمضان مطرح شده که در صورت تصویب‪ ،‬یک تا ‪ ۲‬روز آینده اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬شاهرخ شجری در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬خرمای مورد نیاز کشور تامین‬ ‫اس��ت و کمبودی در زمینه تامین این محصول در ماه مبارک رمضان وجود ندارد اما‬ ‫برای جلوگیری از س��ودجویی واسطه‌گران و دالالن‪ ،‬صادرات این محصول با دریافت‬ ‫عوارض محدود می‌شود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬ایران با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن‬ ‫محصول خرما‪ ،‬دومین تولیدکننده این محصول در جهان به‌ش��مار می‌رود و در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬حدود ‪ ۲۷۷‬هزار تن خرما به ارزش ‪ ۳۱۰‬میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات وزارت جهادکش��اورزی با بی��ان اینکه صادرات به‬ ‫تنهای��ی نقش��ی در افزایش نرخ بازار داخلی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬عل��ت افزایش نرخ خرما در‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬دالل بازی‪ ،‬احتکار برخی سودجویان و افزایش هزینه‌های تولید است‪.‬‬ ‫ش��جری تصریح کرد‪ :‬نرخ هرکیلوگرم خرمای مضافتی صادراتی یک دالر و ‪ ۱۰‬تا‬ ‫یک دالر و ‪ ۲۰‬سنت است که نشان می‌دهد نرخ داخلی این محصول بیش از نرخ‌های‬ ‫صادراتی آن اس��ت؛ بنابراین به‌دلیل مناس��ب بودن بازار داخلی انگیزه چندانی برای‬ ‫صادرات یا قاچاق این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫همکاری سازمان استاندارد «و ایکریک» برای توسعه تجارت حالل‬ ‫نخس��تین نشست کارگروه مش��ترک سازمان ملی اس��تاندارد و ایکریک با هدف‬ ‫تعامل بین دولت و بخش خصوصی در راس��تای اجرایی کردن قانون تقویت و توسعه‬ ‫نظام اس��تاندارد‪ ،‬بررس��ی راه‌های مرجعیت سازمان ملی اس��تاندارد در زمینه نشان‬ ‫حالل و بهره‌مندی از ظرفیت‌ه��ای موجود در بخش خصوصی برای صادرات کاالی‬ ‫حالل برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬در نخستین نشست کارگروه مشترک‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد و ایکریک‪ ،‬در راس��تای بهبود تجارت حالل در سطح منطقه و‬ ‫کشورهای اس�لامی مقرر شد پیش‌نویس چارچوب همکاری اتاق ایران (ایکریک) و‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد تدوین و بررسی شود‪ .‬در این نشست اعضای کارگروه شامل‬ ‫رئی��س مرکز ملی تایی��د صالحیت ایران‪ ،‬نمایندگان اداره کل نظارت بر اس��تاندارد‬ ‫غذائی‪ ،‬آرایشی‪ ،‬بهداش��تی و حالل‪ ،‬امور حقوقی و مجلس و کیفیت ارزیابی کیفیت‬ ‫کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد و همچنین معاون بین‌الملل و مدیرکل‬ ‫ایکریک و سرپرس��ت اداره حقوقی و نماینده فنی و خدمات بازرگانی حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ابتدا محمدرضا کرباس��ی‪ ،‬مدیرکل ایکریک (مرکز تحقیقات و اطالع‌رسانی اتاق‬ ‫اس�لامی) به تشریح فعالیت‌های این نهاد پرداخت‪ .‬براس��اس اظهارات وی ایکریک‬ ‫با بهره‌مندی از تجربه‌های چندین س��ال و بر مبنای اس��تانداردهای حالل‪ ،‬مصوب‬ ‫کومس��ک (کارگروه دائم��ی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی س��ازمان کنفرانس‬ ‫اس�لامی) در زمینه صدور گواهی حالل فعالیت داش��ته و در چندین کش��ور جهان‬ ‫دارای دفاتر نمایندگی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این مرکز با بهره‌گیری از زیرساخت‌های‬ ‫مربوط و رعایت تمامی مقررات از جمله مصوبات اس��میک ‪ ۱‬و اسمیک ‪ ۲‬که به تایید‬ ‫سازمان ملی استاندارد نیز رسیده برای تمامی واحدهای تولیدی صنایع غذایی کشور‬ ‫گواهی حالل صادر می‌کند که این اقدام س��هم بسزایی در حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی در کس��ب بازارهای ح�لال منطقه و جهان برعهده دارد‪ .‬براس��اس اظهارات‬ ‫کرباس��ی تفاهمنامه این مرکز با دفتر نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در‬ ‫زمینه صدور گواهی حالل از ظرفیت‌های دیگر این مجموعه در عرضه تولیدات ایرانی‬ ‫و توسعه صادرات مواد غذایی و آشامیدنی ایران به دیگر کشورها به‌شمار می‌آید‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از جزئیات اقدام‌های ستاد تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان گزارش می‌دهد‬ ‫نیاز‬ ‫به پشتیبانی‬ ‫و هدایت قشر‬ ‫جویای کار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫امسال سال رونق تولید است اما براساس آمار‬ ‫منتش��ر شده از س��وی مرکز آمار بیشترین آمار‬ ‫اشتغال در سال ‪ ۹۷‬در بخش خدمات ثبت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تعارض بزرگی بی��ن آنچه وجود دارد‬ ‫و آنچه می‌خواهیم به آن برس��یم اس��ت‪ .‬بررسی‬ ‫اش��تغال در بخش‌ه��ای عمده اقتصادی نش��ان‬ ‫می‌دهد در س��ال ‪ ،١٣٩٧‬بخش خدمات با ‪۵۰.۳‬‬ ‫درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص‬ ‫داده است و در پس از آن بخش‌های صنعت با ‪٣٢‬‬ ‫درصد و کش��اورزی با ‪ ١٧.٧‬درصد قرار دارند‪ .‬در‬ ‫واقع اگر صنعت و کش��اورزی را در مجموع تولید‬ ‫بدانیم‪ ،‬به آماری ‪ ۵۰.۳‬و ‪ ۴۹.۷‬در خدمات و تولید‬ ‫می‌رسیم‪ .‬اینکه تعداد شاغالن در حوزه خدمات‬ ‫با تعداد ش��اغالن در بخش تولید به‌طور تقریبی‬ ‫برابر باش��د‪ ،‬عجیب نیست چراکه بخش زیادی از‬ ‫اش��تغال در زمینه تولید را ماش��ین‌ها از انسان‌ها‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬در آمار چین هم که تولید‌کننده بزرگی‬ ‫است‪ ،‬آمار اشتغال در خدمات فقط ‪ ۲‬درصد کمتر‬ ‫از اش��تغال در تولید صنعتی و کش��اورزی است‪.‬‬ ‫به‌عبارت��ی س��هم خدم��ات از جی‌دی‌پی چین‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬میالدی (‪1393‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫‪۴۸‬درصد و س��هم کش��اورزی ‪ ۹‬درصد و س��هم‬ ‫ساخت‌وس��از و تولید ‪ ۴۳‬درصد بوده است‪ .‬پس‬ ‫ش��اید نگاه کلی ب��ه آمار اش��تغال در حوزه‌های‬ ‫تولی��دی و خدماتی نتواند معیار کافی برای آنچه‬ ‫باید برای رونق تولید انجام داد باش��د‪ .‬اینکه چه‬ ‫چیزی تولید می‌ش��ود‪ ،‬بازاریابی آن چگونه است‬ ‫و معیار‌ه��ای دیگر‪ ،‬همه در رون��ق تولید دخیل‬ ‫هستند‪ .‬آنچه موجب نگرانی شده این است که با‬ ‫توجه به سیل امسال و شرایط وخیم اقتصادی که‬ ‫سال گذشته تجربه کردیم تعدادی از افراد بیکار‬ ‫شده و می‌شوند و وقتی به‌دنبال کار جدید بودند‪،‬‬ ‫چه کس��ی به آنها کمک خواهد کرد که به شغل‬ ‫دیگری مشغول شوند‪ .‬به نظر می‌رسد‪ ،‬نخستین‬ ‫مراجعه بیکاران به آگهی‌های استخدامی و مراکز‬ ‫کاریابی اس��ت‪ .‬از آگهی‌های اس��تخدامی انتظار‬ ‫زیادی برای مدیریت جامعه جویای کار به سمت‬ ‫تولید نیس��ت اما انتظار می‌رود مراکز کاریابی در‬ ‫دل خود از مشاوران کسب و کار استفاده کنند تا‬ ‫بتوانند جامعه جویای کار را به س��مت تولید‌های‬ ‫کارگاهی یا همان اصناف تولیدی راهنما باش��ند‪.‬‬ ‫مش��اورانی ک��ه از خالقیت کاف��ی برخوردارند و‬ ‫می‌توانند تولیدکنن��دگان صنفی را در تمام ایام‬ ‫اشتغال پشتیبانی کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تعطیلی هفتگی ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫رستوران در شیراز‬ ‫ب��ا ی��ک حس��اب‬ ‫سرانگش��تی و گردش‬ ‫در س��طح شهر شیراز‬ ‫به‌خوب��ی می‌ت��وان‬ ‫فهمی��د ک��ه به‌ط��ور‬ ‫میانگین بیش از نیمی‬ ‫از رستوران‌هاى شیراز‬ ‫مشتریان خود را از دست داده‌اند‪ .‬نرخ مواد اولیه‬ ‫رستوران‌ها بیشتر از ‪ ۵۰‬درصد گران‌تر شده و حاال‬ ‫آنها مجبور هس��تند نرخ غذاهای‌شان را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬این تنها یکی از دالیل کاهش مش��تریان‬ ‫رس��توران‌ها اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬آن‌گونه که‬ ‫رئی��س اتحادیه رس��توران‌ها و س��فره‌خانه‌هاى‬ ‫سنتى شیراز مى‌گوید‪ :‬افزایش نرخ گوشت‪ ،‬مرغ‬ ‫و دیگر محصوالت س��بب ش��ده نرخ مواد غذایى‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬به‌ط��ورى که در حال‌حاضر میزان‬ ‫اس��تقبال مردم از رس��توران‌ها به‌شدت کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬ک��وروش صالحى با بی��ان اینکه‬ ‫به‌دلیل نبود مش��ترى وضع رستوران‌هاى شیراز‬ ‫اصال مناسب نیست‪ ،‬مى‌گوید‪ :‬درتعطیالت نوروز‬ ‫اتفاق‌هایی مانند بروز سیل در شهر شیراز سبب‬ ‫شد مسافران از ش��هر خارج شوند و رستوران‌ها‬ ‫ب��دون مش��ترى بمانن��د‪ .‬به گفت��ه صالحی در‬ ‫هفته حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬رس��توران در شیراز به‌دالیل‬ ‫گوناگ��ون از ادامه فعالیت انصراف داده و تعطیل‬ ‫مى‌شوند‪ .‬وی ادامه مى‌دهد‪ :‬گرانى گوشت‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدى نرخ دس��تمزدها و‪ ...‬سبب‬ ‫ش��ده رستوران‌ها نیروهای خود را تعدیل کنند‪.‬‬ ‫صالحى به نرخ‌هاى غذا در ش��یراز اشاره مى‌کند‬ ‫و مى‌افزاید‪ :‬در س��ال گذش��ته نرخ یک دس��ت‬ ‫باقالى‌پلو با گردن در رس��توران درجه یک حدود‬ ‫‪ ۷۵‬هزار تومان بود و مردم از این غذا اس��تقبال‬ ‫مى‌کردن��د و ما روزانه حدود ‪ ۱۰۰‬دس��ت از این‬ ‫غ��ذا را مى‌فروختیم‪ ،‬اما افزایش نرخ محصوالت‬ ‫باعث ش��د نرخ این غذا در س��ال جارى به ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان افزایش پیدا کند که این مهم س��بب‬ ‫شده فروش ما به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬پرس در روز برسد‪.‬‬ ‫«نظارت» ‪ 6‬روز زودتر به پیشواز بازار رمضان می‌رود‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس قبادی‬ ‫یاسر رایگانی‬ ‫قاسم نوده‌فراهانی‬ ‫کمتر از یک هفته ت��ا آغاز ماه مبارک رمضان مانده‬ ‫اس��ت و مردم ایران برای انجام فرای��ض این ماه عزیز‬ ‫در حال آماده ش��دن هس��تند‪ .‬آمادگی برای برگزاری‬ ‫آیین‌‌ه��ای مناس��بتی‪ ،‬آمادگی‌های ف��ردی و آمادگی‬ ‫تامین مواد خوراک��ی برای اطعام روزه‌داران‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫بخش از وظایف فعاالن اقتصادی تامین مایحتاج اطعام‬ ‫روزه‌داران است که از سوی دولت و بخش‌خصوصی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬در جدیدترین اقدام قرار است دولت‬ ‫عرضه کاالهای اساس��ی با قیمت‌ه��ای ترجیحی برای‬ ‫خانوارهای هدف را در پیش گیرد‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب با تصمیم اعضای کارگروه ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار مقرر ش��ده با ه��دف تنظیم بازار اقالم اساس��ی‬ ‫و مصرف��ی خان��وار در ماه مبارک رمض��ان‪ ،‬طرح ویژه‬ ‫نظارت بر بازار از ‪10‬اردیبهش��ت آغ��از و تا ‪ 17‬خرداد‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن اق��دام ب��ا ه��دف حفظ‬ ‫آرام��ش بازار در م��اه مبارک رمض��ان و توجه به رفاه‬ ‫مصرف‌کنندگان به‌ویژه قش��رهای آس��یب‌پذیر جامعه‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ش��ده کارگروه‌های س��تاد تنظیم بازار در‬ ‫هر اس��تان با توجه به شرایط اس��تان تحت‌مسئولیت‬ ‫خود نسبت به اتخاذ تصمیم برای برگزاری فروش‌های‬ ‫فوق‌العاده و همچنین نمایشگاه‌های طرح ضیافت اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس عرضه اقالم اساسی در دو سطح انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬کاالهای اساسی همچون برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن‬ ‫و گوش��ت مرغ با قیمت‌های ترجیحی برای خانوارهای‬ ‫هدف اختص��اص می‌یابد یا در فروش‌ه��ای فوق‌العاده‬ ‫عرضه خواهند ش��د‪ .‬تصمیم‌های��ی نیز با هدف تنظیم‬ ‫بازار خرم��ا‪ ،‬زولبیا و بامیه‪ ،‬حلی��م و‌آش که کاالهای‬ ‫مهم و پرمصرف در این ماه هستند‪ ،‬اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫هر س��ال در آس��تانه ماه مبارک رمض��ان حداقل و‬ ‫حداکثر نرخ اقالم پرمصرف با هدف پیشگیری از رشد‬ ‫ناگهانی قیمت‌ها ابالغ می‌ش��ود و به اطالع شهروندان‬ ‫می‌رسد و س��تاد تنظیم بازار کاالهای اساسی مشمول‬ ‫طرح ویژه توزیع در ماه مبارک رمضان را اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار‬ ‫مقرر شد با هدف تامین برنج مورد نیاز خانوار در کشور‪،‬‬ ‫‪۳۰‬هزار ت��ن برنج با نرخ ‪۷‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان عرضه‬ ‫ش��ود و در صورت نیاز اس��تان‌ها‪ ،‬این میزان تا سقف‬ ‫‪۵۰‬هزار تن با مسئولیت وزارت جهادکشاورزی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫همچنین ‪۱۴۰‬هزار تن ش��کر با هدف تامین ش��کر‬ ‫مورد نی��از صنف‪ ،‬صنعت و خانوار توزیع می‌ش��ود که‬ ‫‪۱۲۰‬ه��زار تن از این محصول ب��رای صنف و صنعت و‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار تن برای مصرف خان��وار خواهد بود که نرخ‬ ‫شکر توزیعی در این طرح ‪۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار‪۳۰ ،‬هزار تن روغن‬ ‫نی��ز در ای��ن ماه با هدف تامین نی��از خانوار و صنف و‬ ‫صنعت توزیع خواهد شد‪ .‬سهم خانوار از روغن توزیعی‬ ‫در ای��ن قال��ب ‪ ۲۰‬هزار تن و س��هم صن��ف و صنعت‬ ‫‪۱۰‬هزار تن خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمت روغن برای صنف و صنعت از س��وی کارگروه‬ ‫تنظی��م بازار مصوب خواهد ش��د و روغن خانوار نیز با‬ ‫قیمت��ی معادل ‪۱۰‬درصد کمتر از ن��رخ مصوب عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا هدف تنظیم ب��ازار پروتئین مورد نیاز‬ ‫کش��ور گوش��ت مرغ گ��رم و منجمد و گوش��ت قرمز‬ ‫منجمد نیز توزیع خواهد ش��د‪ .‬حجم گوشت مرغ گرم‬ ‫توزیع��ی در این ماه ‪ ۱۵‬هزار تن و حجم گوش��ت مرغ‬ ‫منجمد توزیعی ‪ ۵‬هزار تن است‪.‬‬ ‫از اوایل اس��فند سال گذش��ته تاکنون حدود ‪۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��ود غیرقانونی به جیب دالالن بازار ش��کر رفته است‪.‬‬ ‫این عدد مابه‌التفاوت نرخ ش��کر در بازار مصرف با نرخ مصوبی‬ ‫است که ستاد تنظیم بازار برای این کاال در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از اوایل اس��فند س��ال گذش��ته تاکنون‬ ‫روند افزایش��ی نرخ شکر در بازار آغاز ش��د و اگر مابه التفاوت‬ ‫نرخ مصوب ‪۴‬هزار تومانی نرخ ش��کر ب��ا آنچه در بازار فروخته‬ ‫می‌ش��ود را محاس��به کنیم‪ ،‬از اوایل اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا دیروز (‪۸‬‬ ‫اردیبهش��ت) بیش از ‪ ۱۹۶۶‬میلیارد تومان سود غیرقانونی به‬ ‫جیب دالالن رفته که با حس��اب و کتابی ساده می‌توان به این‬ ‫عدد دست یافت‪.‬‬ ‫براس��اس آخری��ن مصوبه س��تاد تنظیم بازار از ‪ ۳‬ش��هریور‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروش��ان‪ ،‬با بی��ان اینکه در پی ممنوعیت‬ ‫صادرات‪ ،‬پیاز به‌طور قاچاق از کشور خارج می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬وقوع‬ ‫سیل‪ ،‬باعث تاخیر در برداشت پیاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬حس��ن‬ ‫صابری درباره اینکه چرا ممنوعیت صادرات پیاز و سیب‌زمینی‬ ‫نتوانس��ته بر نرخ این محصوالت در بازار اثر بگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫صادرات پیاز ممنوع نمی‌شد‪ ،‬خروج بی‌رویه آن از کشور موجب‬ ‫می‌ش��د نرخ این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار‪ ،‬به‬ ‫کیلویی ‪ ١۵‬تا ‪ ٢٠‬هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫اصناف که به نمایش��گاه‌های عرضه مستقیم خرده می‌گیرند‪ ،‬حاال‬ ‫ک��ه در تهران نمایش��گاهی نخواهیم داش��ت باید ب��ا مصرف‌کننده‬ ‫همراهی کنن��د و در قالب فروش فوق‌العاده‪ ،‬در ماه مبارک رمضان‬ ‫از درصدی از سودشان بکاهند‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه‌های طرح ضیافت‬ ‫دبیر س��تاد تنظی��م بازار درب��اره اقدام‌های پیش رو‬ ‫در م��اه رمضان گفت‪ :‬اقالم پرمص��رف مواد غذایی در‬ ‫ماه مبارک رمض��ان ‪۱۰‬درصد زیر نرخ مصوب بازار در‬ ‫نمایشگاه‌های طرح ضیافت عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عب��اس قبادی در ی��ک برنامه‬ ‫تلویزیونی با اش��اره به اقدام‌های تنظیم بازار در آستانه‬ ‫م��اه مبارک رمضان اظهار ک��رد‪ :‬در این دوره ‪۳۷‬روزه‬ ‫(‪ ۱۰‬اردیبهش��ت تا ‪ ۱۷‬خ��رداد ‪ )۹۸‬اقالم پرمصرف و‬ ‫ض��روری مورد نیاز م��ردم مانند برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬ش��کر و‬ ‫گوش��ت از محل ذخای��ر مواد غذایی کش��ور در قالب‬ ‫عرضه مس��تقیم در همه نمایش��گاه‌های طرح ضیافت‬ ‫توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫قبادی گفت‪ :‬در این نمایشگاه مواد غذایی ‪۱۰‬درصد‬ ‫زیر نرخ مص��وب بازار عرضه می‌ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه‌های ط��رح ضیاف��ت در میدان‌ه��ای تره‌بار‬ ‫شهرداری تهران بدون دریافت وجه در نظر گرفته و در‬ ‫شهرستان‌ها یک نمایشگاه بنا بر ضرورت برپا می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار همچنین گفت‪ ۲۵ :‬هزار تن‬ ‫سهمیه گوش��ت مرغ با نرخ ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪۵ ،‬‬ ‫هزار تن گوش��ت قرمز برای مص��رف خانوارها در تمام‬ ‫کش��ور از روز اول ماه مبارک رمضان (‪ ۱۶‬اردیبهشت)‬ ‫در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گشت‌های مشترک‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی نی��ز درباره‬ ‫برنامه‌ه��ا و اقدام‌ه��ای این س��ازمان در مدیریت بازار‬ ‫ماه رمضان گفت‪ :‬اقدام‌های اجرایی س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی برای طرح ضیافت رمضان از ‪ ۹‬اردیبهش��ت‬ ‫آغاز شد‪ .‬البته ستاد تنظیم بازار ‪ ۱۰‬اردیبهشت را تعیین‬ ‫کرده‪ ،‬اما ما به سراس��ر کش��ور اب�لاغ کرده‌ایم که این‬ ‫سازمان از ‪ ۹‬اردیبهشت اقدام‌های نظارتی خود را آغاز‬ ‫می‌کند‪ .‬یاس��ر رایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براس��اس همه طرح‌های پیش��ین‪ ،‬تمرکز‬ ‫نظارت‌ه��ا بر محصوالت پ��ر خری��د و پرمصرف مثل‬ ‫لبنیات‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬م��رغ‪ ،‬زولبیا و بامیه و خرما اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اقدام‌ها با هماهنگ��ی و همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان حمایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولید‌کنن��دگان و ات��اق اصناف و‬ ‫اتحادیه‌ها انجام خواهد شد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬گشت‌های‬ ‫مشترک سیار نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی با‬ ‫حضور بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و سازمان‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هر اس��تان برگ��زار خواهد‬ ‫شد‪ .‬رایگانی همچنین درباره نظارت بر عرضه کاالهای‬ ‫اساس��ی با قیمت‌های ترجیحی برای خانوارهای هدف‬ ‫این‌چنی��ن پاس��خ داد‪ :‬جزئی��ات طرح باید از س��وی‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار کش��ور اعالم ش��ود اما ما در‬ ‫قالب گش��ت‌های مش��ترک با نهادهای دیگر بر نحوه‬ ‫توزیع ای��ن اقالم نظارت خواهیم ک��رد‪ .‬این کاالها در‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شوند‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫ثبت شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی از طریق‬ ‫تارنمای ‪ ،www.tazirat135‌.ir‬شماره تماس ‪۱۳۵‬‬ ‫و سامانه پیامکی ‪ ۳۰۰۰۰۰۱۳۵‬قابل انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش فوق‌العاده جایگزین نمایشگاه‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف تهران نی��ز درب��اره برنامه‌های‬ ‫ات��اق اصن��اف تهران ب��رای مدیریت بازار گف��ت‪ :‬ما در‬ ‫ات��اق تهران برنامه‌ای برای برگزاری نمایش��گاه ضیافت‬ ‫نداری��م و فروش‌های فوق‌العاده را پیش��نهاد می‌دهیم‪.‬‬ ‫قاس��م نوده‌فراهان��ی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫در س��تاد تنظیم ب��ازار اس��تانداری پیرام��ون موضوع‬ ‫نمایشگاه‌ها صحبت کردیم اما ازآنجایی‌که بازار با رکود‬ ‫روبه‌رو اس��ت و اصناف ش��رایط خوبی ندارند تصمیم به‬ ‫این گرفته ش��د که امس��ال در تهران تامین نیاز مردم‬ ‫در هم��ان واحد‌ه��ای صنفی و البته ب��ا کاهش نرخ در‬ ‫پی فروش فوق‌العاده انجام ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برگزار‬ ‫نشدن نمایش��گاه ضیافت‪ ،‬کمکی اس��ت که به اصناف‬ ‫ش��ده اس��ت و ما در مقابل انتظار داری��م اصناف هم به‬ ‫م��ردم کمک کنند‪ .‬اصناف که به نمایش��گاه‌های عرضه‬ ‫دالالن شکر ‪۲‬هزار میلیارد تومان سود به جیب زدند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نرخ فروش هر کیلوگرم ش��کر س��فید در کارخانه برای‬ ‫مصرف‌کننده ‪ ۳۰۰۰‬تومان‪ ،‬شکر فله برای مصرف‌کننده ‪۳‬هزار‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه آنچه گفته ش��د‪ ،‬مقرر ش��ده کاالهای‬ ‫اساس��ی همچون برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن و گوشت مرغ با‬ ‫قیمت‌ه��ای ترجیحی برای خانوارهای هدف اختصاص‬ ‫می‌یاب��د ی��ا در فروش‌های فوق‌العاده عرضه ش��وند‪ .‬با‬ ‫توضیح��ات رئی��س اتاق اصن��اف تهران ب��ه چگونگی‬ ‫فروش‌های فوق‌الع��اده پی بردیم اما درباره قیمت‌های‬ ‫ترجیح��ی‪ ،‬رئیس ات��اق اصناف ته��ران و رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف ایران اطالع��ات دقیقی برای ارائه نداش��تند‪.‬‬ ‫در ادامه تکمیل این گ��زارش و برای دریافت جزئیات‬ ‫بیشتر با رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولید‌کنندگان تماس گرفته شد که در زمان تنظیم‬ ‫این گ��زارش در نشس��تی برای تصمیم‌گی��ری درباره‬ ‫تنظیم بازار بود و فرصت اطالع‌رسانی را به وقتی دیگر‬ ‫موکول کرد‪ .‬مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین‪ ،‬توزیع و‬ ‫تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در دفتر‬ ‫حضور نداشتند‪.‬‬ ‫و‪ ۴۰۰‬تومان‪ ،‬شکر بسته‌بندی ‪ ۹۰۰‬گرمی ‪۴‬هزار تومان و شکر‬ ‫بس��ته‌بندی یک کیلوگرمی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان تعیین شده‬ ‫است‪ .‬این نرخ‌ها در حالی مصوب و ابالغ شده که میانگین نرخ‬ ‫ش��کر در بازار مصرف در اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬معادل ‪ ۶‬هزار و‪۵۰۰‬‬ ‫تومان به ازای هر بسته ‪ ۹۰۰‬گرمی و در فروردین و اردیبهشت‬ ‫امس��ال ‪۹‬هزار تومان به ازای هر بسته ‪ ۹۰۰‬گرمی بوده است‪.‬‬ ‫(عمده شکر توزیع شده در بازار در بسته‌بندی‌های ‪ ۹۰۰‬گرمی‬ ‫انجام می‌شود‪).‬‬ ‫ح��ال اگر میزان مصرف ماهانه ش��کر در کش��ور (‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫تن) در همین بسته‌بندی رایج (‪ ۹۰۰‬گرمی) را در مابه‌التفاوت‬ ‫ن��رخ مصوب ای��ن کاال با نرخ عرضه آن در ب��ازار ضرب کنیم‪،‬‬ ‫متوجه می‌شویم که دالالن شکر در اسفند ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان و در فروردین و ‪ ۸‬روز ابتدایی اردیبهش��ت بیش‬ ‫از ‪ ۱،۲۶۶‬میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب زده‌اند که در‬ ‫مجموع به بیش از ‪ ۱،۹۶۶‬میلیارد تومان (حدود ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان) می‌رسد‪.‬‬ ‫پس از این نیز اگر نرخ ش��کر افزای��ش نیابد و حدود همین‬ ‫‪۹‬هزار تومان فروخته شود‪ ،‬دالالن به ازای هر ماه‪ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سود غیرقانونی حاصل از گرانی این محصول استراتژیک‬ ‫به جیب می‌زنند و این سود روزانه به بیش از ‪ ۳۳‬میلیارد تومان‬ ‫می‌رس��د‪ .‬جالب اینکه اگر بخواهیم میزان سود غیرقانونی بازار‬ ‫ش��کر را در میزان مصرف ایرانی‌ها حساب کنیم‪ ،‬دالالن با این‬ ‫س��ودهای نجومی میزان مصرف ش��کر ماهانه ‪ ۲۰۰‬هزار نفر از‬ ‫ایرانیان را بلعیده‌اند‪.‬‬ ‫کن��د‪ ،‬حدود ‪ ١٠‬ت��ا ‪ ١۵‬روز آینده ای��ن پیاز‌ها قابل‬ ‫برداش��ت و عرضه زیاد می‌ش��ود‪ .‬محصول جیرفت و‬ ‫بندرعباس نیز اردیبهشت به‌تدریج وارد بازار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صابری افزود‪ :‬ناگفته نماند صادرات پیاز از کش��ور‬ ‫به‌ط��ور غیرقانونی و قاچاق ادام��ه دارد و برخی این‬ ‫محصول را در ماش��ین‌های حامل گوجه فرنگی زیر‬ ‫پوش��ش این محصول پنهان و ص��ادر می‌کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برداش��ت س��یب‌زمینی نیز در مناطقی مانند گرگان از اواسط‬ ‫اردیبهشت آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫صابری‪ ،‬نرخ هر کیلوگرم پیاز را در میدان مرکزی میوه و تره‬ ‫بار بین ‪۶‬هزار تا ‪٨‬هزار تومان‪ ،‬سیب‌زمینی را بین ‪٢‬هزار و‪۵٠٠‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴٠٠٠‬تومان و گوجه فرنگی را بین هزار و ‪ ۵٠٠‬تا ‪٣‬هزار و‬ ‫تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با توجه به افزایش نرخ تمام ش��ده تولید‬ ‫محصوالت‪ ،‬نمی‌توان انتظار داش��ت نرخ این محصوالت مانند‬ ‫س��ال گذش��ته باش��د و به همان اندازه پایین بیاید؛ چون نرخ‬ ‫پایین برای کشاورز سود ندارد و او از کشت منصرف می‌شود‪.‬‬ ‫قاچاق پیاز با کامیون‌های حامل گوجه فرنگی ادامه دارد‬ ‫وی با اشاره به اینکه هم اکنون عرضه این محصول‬ ‫کاه��ش یافت��ه‪ ،‬افزود‪ :‬به‌ط��ور معمول هر س��ال در‬ ‫اردیبهش��ت‪ ،‬پیاز مناطقی مانند دزفول و چین دوم‬ ‫جیرفت و بندرعباس وارد بازار ش��ده و عرضه زیاد و‬ ‫س��یب زمینی از مناطقی مانند گرگان به بازار عرضه‬ ‫می‌ش��د‪ .‬اما س��یل‌های اخیر باعث ش��ده کشاورزان‬ ‫نتوانن��د پیاز‌ه��ا را در دزفول برداش��ت کنند‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه بارفروشان خاطرنشان کرد‪ :‬اگر شرایط جوی به همین‬ ‫صورت بماند‪ ،‬اتفاق جدیدی رخ ندهد و آب‌گرفتگی‌ها نشست‬ ‫مستقیم خرده می‌گیرند‪ ،‬حاال که نمایشگاهی نخواهیم‬ ‫داش��ت باید با مصرف‌کننده همراه��ی کنند و در قالب‬ ‫فروش فوق‌الع��اده‪ ،‬در ماه مبارک رمضان از درصدی از‬ ‫سودشان بکاهند و به مصرف‌کننده کمک کنند‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬در تمام کش��ور‌های اس�لامی‬ ‫در م��اه مب��ارک اصناف با مردم همراه��ی می‌کنند‪ .‬در‬ ‫برخی کش��ور‌های عربی تولیدکنن��دگان‪ ،‬کارخانه‌ها و‬ ‫کس��به از طریق نهادهایی مانند شورایاری‪ ،‬خانواده‌های‬ ‫مس��تضعف را شناس��ایی می‌کنن��د و اقالم��ی را در‬ ‫خانه‌های‌شان می‌برند‪ .‬نوده‌فراهانی بیان کرد‪ :‬ما که این‬ ‫کار را انجام نمی‌دهیم دس��ت‌کم در ازای برگزار نشدن‬ ‫نمایش��گاه ضیاف��ت در قالب فروش‌ه��ای فوق‌العاده به‬ ‫مصرف‌کنندگان کمک کنیم‪ .‬وی در واکنش به پرسشی‬ ‫مبنی بر ارائ��ه برخی کاالها با ن��رخ ترجیحی این‌گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬مرغ در ب��ازار فراوان و نرخ آن ثابت ش��ده‬ ‫اس��ت و مش��کلی درباره این محصول نداریم‪ .‬مقداری‬ ‫ش��کر نیز بازرگانی دولتی در اختیارمان گذاش��تند و ما‬ ‫ضمن بازرسی و نظارت توزیع کردیم‪ .‬هرچند مقدار آن‬ ‫کم بود و تاثیر خود را در کالنش��هر تهران نش��ان نداد‪،‬‬ ‫اما اق��دام خوبی بود‪ .‬اما درباره عرضه کاال با قیمت‌های‬ ‫ترجیحی هنوز چیزی به اتاق اصناف تهران ابالغ نشده‬ ‫است‪ .‬اگر انجام این کار اعالم شود‪ ،‬هرچند فروشگاه که‬ ‫برای توزیع آن مشخص شود اتاق اصناف تهران آمادگی‬ ‫بازرسی و نظارت بر آن را ‪ ۱۰۰‬درصد دارد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫الریجانی در هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»‪:‬‬ ‫هش�تمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» همزمان با ششمین همایش «چشم‌انداز‬ ‫اقتصاد ایران»‪ ،‬روز گذشته با حضور کارشناسان‪ ،‬تحلیلگران و تصمیم‌‌سازان کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی‬ ‫رایزن برگزار ش�د‪ .‬در این همایش که با حضور علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش�ورای اسلامی‪ ،‬محمد نهاوندیان‌‪،‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و مس�عود نیلی‪ ،‬اقتصاددان برگزار ش�د‪ ،‬سخنرانان تالش کردند تا با ارائه تحلیل‬ ‫دقی�ق و راهکار برای حل چالش‌های ماندگار در اقتصاد کش�ور و ارائه پیش‌بینی‌های ‪ ۴‬بازار اصلی مس�کن‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫بورس و ارز در سال ‪ ۱۳۹۸‬امکان ترسیم مسیر درست تصمیم‌گیری را برای مخاطبان حوزه اقتصادی فراهم کنند‪.‬‬ ‫استقالل بانک مرکزی شدنی است‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ای��ن همایش با بیان اینک��ه اقتصاد یک علم تخصصی‬ ‫اس��ت و بای��د مجمع��ی متش��کل از اقتصاددان��ان‪،‬‬ ‫دیدگاه‌های‌شان را درباره این بخش منقح کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ضرورت دارد یک تعامل فکری بین سیاس��تمداران و‬ ‫اقتصاددانان وجود داشته باشد تا به نتیجه مطلوب در‬ ‫بخش اقتصادی برس��ند که من در اینجا اعالم می‌کنم‬ ‫مجلس ش��ورای‌اسالمی پذیرای اقتصاددانان است تا این تعامل با‬ ‫آنها ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬من با بسیاری از اقتصاددانان درباره چالش‌های‬ ‫اقتصادی کشور صحبت کرده‌ام‪ .‬چالش‌های اقتصادی کشور کاملا‌‬ ‫روش��ن است و مرکز پژوهش‌های مجلس هم آنها را تدوین کرده و‬ ‫برخی از این چالش‌ها مزمن اس��ت و باید ریش��ه‌های آنها را کاوش‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد‪ :‬در زمان مشروطه‬ ‫و حدود ‪ ۱۱۰‬س��ال پیش آیت‌اهلل مدرس هم درب��اره بنگاهداری‬ ‫دولتی نگرانی‌هایی داش��ت و می‌گفت دولت‌ه��ا بانکداران خوبی‬ ‫نیس��تند‪ .‬در س��ال‌های اخیر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی تصویب شد‬ ‫اما به‌درس��تی اجرا نشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬مش��کل فکری در زمینه اجرای‬ ‫این اصل وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید نگاه به این موضوع‪ ،‬نگاه طبیبانه باش��د‬ ‫و نباید نگاه مأیوسانه داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی که فشار امریکا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نگاه مأیوس��انه به حل مش��کالت اقتصادی مضر است‪.‬‬ ‫ی موجب شد نتوانیم مشکالت‬ ‫برخی اقدام‌های مأیوسانه و تخریب ‌‬ ‫اقتصادی را حل کنیم‪ .‬برخی تخریب‌ها و سلبیات‪ ،‬فضای ناامیدی‬ ‫را ایجاد کرده و موجب ش��ده که مش��کالت حل نش��ود‪ .‬در فضای‬ ‫مأیوس��انه نمی‌توان تحول ایجاد کرد‪ .‬الریجانی در همین راس��تا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حاکمیت فربه ش��دن بخش‌خصوصی را به معنای تنگ‬ ‫ش��دن جای خود نمی‌داند‪ .‬ممکن اس��ت برای برخی شرکت‌های‬ ‫دولتی واگذاری‌ها سخت باشد اما حکمرانان چنین فکری ندارند‪.‬‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه باید فضای‬ ‫جامعه‪ ،‬آزاد و رقابتی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نقش دولت باید بسترساز باشد‬ ‫یعن��ی بتوان��د زمینه یک رقابت س��الم را به وج��ود آورد و در واقع‬ ‫ش��رایط در کشور به نحوی باشد که هرکسی بخواهد بتواند در این‬ ‫فضای رقابتی مشارکت کند‪ .‬الریجانی با بیان اینکه نظریه‌پردازان‬ ‫درب��اره حد و حدود دخالت دول��ت در اقتصاد صحبت‌هایی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دول��ت می‌تواند بنگاهداری کند؟ خی��ر‪ .‬بنگاهداری زمانی‬ ‫انجام می‌شود که در برخی موضوع‌ها بخش خصوصی‬ ‫وارد نمی‌ش��و ‌د اما بنگاهداری کار دولت‌ها نیست‪ .‬آیا‬ ‫دولت باید در اقتصاد برای قیمت‌گذاری دخالت کند؟‬ ‫خیر‪ ،‬چرا‌که فضای آزاد و رقابت‌ها باید این کار را انجام‬ ‫دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬آیا دولت خودش باید یک سیستم‬ ‫تامین‌اجتماع��ی حضوری به وج��ود آورد؟ خیر‪ .‬باید‬ ‫ش��رایطی باشد که سیستم‌های متنوعی برای این کار‬ ‫به وجود آید‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس گف��ت‪ :‬درباره اینک��ه چگونه می‌توانی��م از این‬ ‫وضعیت خارج ش��ویم‪ ،‬چند توصی��ه دارم که فکر می‌کنم برای کار‬ ‫ما مناسب باش��د‪ ،‬صرفا هدف‌های خوب کفایت نمی‌کند و باید در‬ ‫موضوع عملیاتی ش��دن این هدف‌های خوب وقت گذاش��ت و دید‬ ‫چه بخش آن مربوط به دولت است و چه بخش‌هایی از آن مربوط به‬ ‫مجلس است و دیگر نهادها هرکدام چه وظایفی در قبال آن دارند‪.‬‬ ‫الریجانی گفت‪ :‬راهکارهایی در ش��رایط فعلی اقتصادی مطرح‬ ‫می‌شود که برخی از آنها قابل اجرا هستند و برخی قابل اجرا نیستند‬ ‫که الزم اس��ت ذهن‌ها روی موارد قابل اجرا متمرکز شود؛ از جمله‬ ‫آنکه به وضع بانک‌ها و صندوق‌های کش��ور توجه ش��ود و استقالل‬ ‫بانک مرکزی در دس��تور کار قرار گیرد ک��ه این راهکارها ربطی به‬ ‫شرایط تحریم ندارد و کاملا شدنی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حتی در زمینه اس��تقالل بانک مرک��زی مصوبه‌ای‬ ‫داشتیم که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و می‌توان دوباره آن را‬ ‫در دستور کار قرار داد چرا‌که هر چه بانک مرکزی مستقل‌تر باشد‪،‬‬ ‫برای کشور مفید‌تر است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه قانون اساسی‪،‬‬ ‫س��ند مادر اس��ت و ظرفیت‌های زیادی برای حل مشکالت کشور‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۵۰۰‬سیاس��ت کل��ی در بخش‌های مختلف‬ ‫کشور داریم که الزم است حدود ‪ ۸‬اولویت برای کشور در نظر گرفته‬ ‫ش��ود و همه روی آن موارد خیمه بزنیم و از دل سندهای مادر چند‬ ‫اولویت به نفع کشور خارج کنیم‪.‬‬ ‫الریجان��ی اظهار ک��رد‪ :‬برای مثال‪ ،‬چینی‌ه��ا ‪ ۸‬موضوع را برای‬ ‫خودش��ان جدی گرفتند و رئیس��ان جمهوری در مقاطع مختلف‬ ‫روی این موارد متمرکز ش��دند و الزم اس��ت ما هم چنین کاری را‬ ‫انجام دهیم که البته این راهکار به معنای آن نیست که دیگر مسائل‬ ‫کش��ور نادیده گرفته ش��وند بلکه ما باید روی برخی از اولویت‌های‬ ‫کشور متمرکز شویم و آنها را مورد توجه بیشتری قرار دهیم‪.‬‬ ‫تورم و رشد نقدینگی فعلی پیشینه ‪ ۵۰‬ساله دارد‬ ‫محمد نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری‬ ‫نیز در ادامه این همایش درباره چالش‌های اقتصادی‬ ‫کشور گفت‪ :‬گاهی وعده‌های سیاسی داده می‌شود‬ ‫که پش��توانه اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته‬ ‫و شاید مجموعه پروژه‌های نیمه‌تمام حاصل همین‬ ‫نگرش‌ها هستند‪ .‬وی درباره مسیر اصالح ساختاری‬ ‫اقتصاد اظهار کرد‪ :‬برای اصالح اقتصاد ضرورت دارد‬ ‫که نگاه بلندمدت به مسائل داشته و در برخوردهای سیاسی با‬ ‫موضوع‌های اقتصادی فاصله ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چالش‌های ماندگار اقتصاد ما کم نیستند و‬ ‫علت چالش‌هایی مانند تورم‪ ،‬رشد نقدینگی یا مشکالت بانکی‬ ‫به ‪ ۵‬یا ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته برنمی‌گردد‪ ،‬بلکه بیش از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫پیش��ینه دارد‪ .‬در س��ال ‪ ۵۸‬نرخ رش��د نقدینگی ‪ 3‌7.۷‬درصد‬ ‫بوده ک��ه در دولت یازدهم این نرخ به ‪ 3‌8.۸‬درصد رس��یده و‬ ‫این امر حاکی از آن اس��ت که با عوامل ریش��ه‌ای در مدیریت‬ ‫اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم‪ .‬معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری‬ ‫درباره اینکه ریش��ه اصلی مش��کالت در بخ��ش تصمیم‌گیری‬ ‫اس��ت یا در بخش کارشناسی گفت‪ :‬شاید حدود ‪ ۳‬دهه پیش‬ ‫تع��داد اقتصاددانان در مراجع تصمیم‌گیری کم بود در صورتی‬ ‫ت اما‬ ‫ک��ه اکنون تعداد آنه��ا در این مراجع افزایش یافته اس�� ‌‬ ‫چگونه اس��ت که برخی بدهی‌های اقتص��ادی در عمل محقق‬ ‫ی‪‌-‬سیاس��ت‌گذاری مس��ئله‬ ‫نمی‌ش��ود؟ آیا دوگانگی کارشناس ‌‬ ‫ی اینجاست که ما بین تشخیص و‬ ‫اصلی اس��ت؟ یا مشکل اصل ‌‬ ‫ارائه راه‌حل برای درمان دچار اشتباه هستیم؟ یکی از مهم‌ترین‬ ‫مراحل تصمیم‌گیری برای حل چالش‌ها اقناع سیاس��ت‌گذار از‬ ‫جنبه‌های مختلف اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬کارش��ناس باید ببینید آیا‬ ‫جزئیات بخشودگی‬ ‫سود و جرایم‬ ‫تسهیالت زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫راه‌حل��ی که ارائ��ه می‌دهد قابلیت اجرا در س��طح‬ ‫اجتماع��ی را دارد ی��ا خیر؟ در بخش کارشناس��ی‬ ‫نی��ز بای��د به واقعی��ت تحقق توجه وی��ژه‌ای کنیم‬ ‫زیرا حیات اجتماعی ‪ ۳‬س��احت مختلف سیاس��ت‪،‬‬ ‫فرهنگی و اقتص��ادی دارد و در ارائه راهکار باید به‬ ‫همه ساحت‌های مختلف توجه داشت‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان اف��زود‪ :‬یکی دیگ��ر از چالش‌های ما‬ ‫وجود مس��ائل بلند‌م��دت و تصمیم‌گیری‌ها ب��رای مدت‌زمانی‬ ‫کوتاه‌مدت است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در برخی موارد به ناچار مجبور‬ ‫به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شویم و پس از گذشت مدتی و تغییر‬ ‫ش��رایط نمی‌توانیم آن تصمیم‌ها را حفظ کنیم‪ .‬وی یکی دیگر‬ ‫از علت‌های ماندگاری چالش‌های اقتصادی را فاصله بین تقویم‬ ‫سیاس��ی کش��ور با تقویم منافع بلند‌مدت اقتصادی دانست و‬ ‫ل دولت‌ها در ‪ ۴‬س��ال نخست پس از‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به طور معمو ‌‬ ‫انتخابات به یک شیوه عمل می‌کنند و در ‪ ۴‬سال دوم شیوه‌ای‬ ‫دیگری را در پیش می‌گیرند‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی رئیس‌جمهوری با اش��اره ب��ه پروژه‌های‬ ‫نیمه‌تمام تصریح کرد‪ :‬گاهی وعده‌های سیاس��ی داده می‌شود‬ ‫که پش��توانه اقتصادی آن مورد بررس��ی قرار نگرفته و ش��اید‬ ‫مجموعه پروژه‌های نیمه‌تمام حاصل همین نگرش‌ها هس��تند‌‬ ‫زیرا گویا محاسبه امکانات در وعده‌های سیاسی جایگاه ویژه‌ای‬ ‫ندارد و حتی گاهی کار کارشناس��ی ش��ده و بر اساس همان‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاری می‌شود اما هدف تعیین شده در عمل محقق‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬این اتفاق ریشه در تمایز میان آرمان و دستور اجرا‬ ‫دار ‌د یعنی گاهی از آرمانی س��خن می‌گوییم که سازکار آن در‬ ‫عمل وجود ندارد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در راستای طرح بخشودگی سود و تسهیالت‪ ،‬از سوی مجلس‬ ‫موظف شده بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها‪ ،‬برای‬ ‫اجرای طرح بخش��ودگی سود تسهیالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اقدام کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬مجلس شورای اسالمی در راستای تشویق گیرندگان تسهیالت و‬ ‫تشویق تولید و فعاالن صنعت از سال ‪ ۹۵‬برای تعیین‌تکلیف بخشودگی جرائم‬ ‫دیرکرد وام‌های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اقدام کرده و در همین راستا جزئیات‬ ‫بخش��ودگی سود و جرایم تسهیالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در سال ‪ ۹۸‬اعالم‬ ‫بان��ک ایران‌زمین‪ ،‬موفق ب��ه دریافت گواهینامه‬ ‫بین‌الملل��ی سیس��تم مدیریت کیفی��ت مبتنی‌بر‬ ‫اس��تاندارد ‪ ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵‬در ح��وزه مال��ی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بان��ک ایران‌زمین‪،‬‬ ‫آیی��ن پایان��ی ممی��زی ص��دور گواهینام��ه‬ ‫‪ ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵‬با حض��ور مدیرعامل‪ ،‬معاون‬ ‫مالی‪ ،‬جمعی از مدیران و کارشناس��ان‪ ،‬س��رممیز‬ ‫فن ُورد و مش��اور پ��روژه برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ش��رکت تو ‌‬ ‫ن ضمن ابراز‬ ‫پورس��عید‪ ،‬مدیرعامل بانک ایران‌زمی ‌‬ ‫خرسندی از دریافت این گواهینامه بین‌المللی این‬ ‫اقدام را شروعی برای دستیابی به اهداف کالن بانک‬ ‫در آینده برش��مرد و اظهار کرد‪ :‬انطباق حوزه‌های‬ ‫مختلف بانک با یک سیس��تم مدیریت کیفیت یک‬ ‫تصمیم راهبردی در س��ازمان است که می‌تواند به‬ ‫بهب��ود عملکرد کلی بخش مربوط��ه کمک کند و‬ ‫مبنایی دقیق برای طرح‌های توسعه پایدار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت فعال‌س�ازی رم�ز دوم یکبار‬ ‫مصرف کارت‌های بانک ملی‬ ‫عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران قابل دفاع نیست‬ ‫مسعود نیلی‪ ،‬عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد‬ ‫دانشگاه صنعتی ش��ریف که در این همایش حضور داشت‪ ،‬در‬ ‫سخنانی با تاکید بر اینکه عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ‬ ‫از نوسان‌های کوتاه‌مدت قابل دفاع نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در طول ‪۴۴‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬با وجود برخورداری از حدود ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫ی به طور عمده نفتی‌(به قیمت‌های س��ال ‪،)۱۳۹۶‬‬ ‫درآمد ارز ‌‬ ‫که معادل حدود ‪ ۲.۲‬دالر در روز به ازای هر نفر ‪ ۴۴‬سال است‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬س��ال رشد تولید ناخالص داخلی س��رانه منفی یا صفر بوده و ‪ ۳۰‬سال‬ ‫نرخ تورم بیش از ‪ ۱۵‬درصد به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این فاصله رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‪ ،‬فقط ‪ ۸‬سال ‪۶‬‬ ‫درصد و بیش��تر و نرخ تورم فقط ‪ ۴‬سال زیر ‪ ۱۰‬درصد بوده که این دو فقط‬ ‫در ‪ ۲‬سال اشتراک زمانی داشته‌اند! در زمینه بیکاری‪ ،‬در حالی که متوسط‬ ‫بیکاری بلندمدت در س��طح جه��ان‪ ،‬حدود ‪ ۶‬درصد اس��ت‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫بلندمدت اقتصاد ایران‪ ۱۲ ،‬درصد اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در الیه‌ای پایین‌تر‪،‬‬ ‫نظ��ام بانکی در تامین س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بودجه در عرضه خدمات عمومی‪،‬‬ ‫صندوق‌های بازنشس��تگی در تامین حقوق بازنشستگان‪ ،‬اقتصاد در ایجاد‬ ‫ش��غل همراه با درآمد مناسب‪ ،‬س��فره‌های زیرزمینی در فراهم آوردن آب‬ ‫مطمئن و در نهایت‪ ،‬کیفیت محیط‌زیس��ت در تامین فضای سالم زندگی‪،‬‬ ‫مدت‌ها است که ناتوانند‪.‬‬ ‫نیل��ی تصری��ح کرد‪ :‬این با وجود آن اس��ت که کش��ور ما در س��ال‌های‬ ‫بع��د از پی��روزی انقالب اس�لامی‪ ،‬تجربه‌های بس��یار متنوع��ی را از نظر‬ ‫نوع سیاس��ت‌گذاری اقتصادی پشت‌سر گذاش��ته و در ‪ ۴۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫رژیم‌های مختلف سیاس��ت‌گذاری ب��ا رویکردهای کاملا متفاوت را به کار‬ ‫گرفته و نتایج هرکدام نیز آش��کار شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نظام اقتصادی‬ ‫ای��ران‪ ،‬امروز یک نظام با تجربه و مطاب��ق معیارهای مبتنی‌بر هزینه‌های‬ ‫مترتب و خطاهای گوناگون‪ ،‬بسیار پرهزینه تلقی می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار‬ ‫می‌رود که هم در س��طح سیاس��تمداران و هم کارشناسان‪ ،‬در زمینه‌های‬ ‫ن هزینه‬ ‫ی مورد اجماع و متضم ‌‬ ‫مختلف‪ ،‬جمع‌بندی‌های مش��خص و قطع ‌‬ ‫کمتر و موفقیت بیشتر‪ ،‬مبتنی‌بر یادگیری از خطاهای گذشته‪ ،‬حداقل در‬ ‫سطح راهبردی شکل گرفته باشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات‌عملی دانشگاه با بیان اینکه در این فرآیند بسیار پرهزینه‬ ‫انباش��ت تجربه و دانش‪ ،‬در س��طح کارشناسی و بخش��ی از اقتصاددانان‬ ‫کش��ور‪ ،‬به‌تدریج گفتمانی ش��کل گرفته است که ش��اید بتوان آن را تنها‬ ‫«گفتم��ان ایجابی اقتصادی کش��ور» تلقی کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬تجربه تحوالت‬ ‫جهانی در سیاس��ت‌گذاری اقتصادی از یک طرف و پیشرفت‌های شگرف‬ ‫علم اقتصاد از طرف دیگر نیز دقیق در همین مس��یر و با آهنگی پرسرعت‪،‬‬ ‫همگرایی رویکردی را در این زمین ‌ه نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه امروز می‌توان مولفه‌های اصلی گفتمان شکل گرفته‬ ‫را با دقت قابل‌قبولی بیان کرد‪ ،‬افزود‪ :‬محتوای این گفتمان به دلیل انطباق‬ ‫مناس��ب با واقعیت‌های اقتصادی کش��ور‪ ،‬حتی تا مرحله اس��ناد رسمی‬ ‫سیاست‌گذاری نیز پیشروی داشته است‪.‬‬ ‫بو‌کار و بنگاهداری‪ ،‬نظام خلق و انباشت‬ ‫نیلی مولفه نخست را نظام کس ‌‬ ‫«ثروت» دانس��ت ک��ه در آن‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬محص��والت رقابتی تولید‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬همواره در معرض تهدید از جان��ب رقیبان بالفعل و‬ ‫بالقوه خود قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی یک ضرورت تعیین‌کننده است که شرط الزم برای غیرسیاسی‬ ‫اداره شدن بنگاه‌ها‪ ،‬خصوصی بودن آنها است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بنگاه اقتصادی برای آنکه فقط بر اس��اس معیار جلب‬ ‫رضای��ت مصرف‌کنن��ده به فعالیت خ��ود ادامه دهد باید بتوان��د از اختیار‬ ‫انتخاب فرآیندهای موثر بر کیفیت و قیمت محصول نهایی خود برخوردار‬ ‫باشد‪ ،‬در ادامه رشد و توسعه بنگاه‌ها و ارتقای کیفیت محصوالت آنها را در‬ ‫گ��رو تعامل در ‪ ۳‬حوزه مالی‪ ،‬تج��اری و تولیدی با بنگاه‌های معتبر جهانی‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬الزمه تحقق این هدف‪ ،‬سیاس��ت خارجی و سیاست‌های‬ ‫تجاری معطوف به تعامل و رش��د و توس��عه اقتصادی برونگر اس��ت‪ .‬او در‬ ‫ش��ده است‪ .‬مجلس شورای اس�لامی اعالم کرده که بر اساس بند (ل) تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬قانون بودجه س��ال ‪۹۸‬؛ حکم تبصره (‪ )۳۵‬قانون اصالح قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬کل کشور تنفیذ می‌شود‪ .‬بر اساس اعالم مجلس‪ ،‬سقف بخشودگی سود‬ ‫هرگونه تسهیالت با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت‬ ‫اصل تس��هیالت و بخش��ش جریمه‌های متعلقه‪ ۷۳ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین هر یک از مش��موالن بخش��ودگی س��ود تس��هیالت با مبلغ یک‬ ‫ادامه صحبت‌هایش ب��ا تاکید بر این موضوع که با توجه به بُرد‬ ‫گس��ترده فعالیت‌های دولت‪ ،‬الزم است رفتار مالی دولت و نیز‬ ‫رفتار سیاس��ت‌گذاری آن‪ ،‬قابل پیش‌بینی و غیرمخرب باشد‪،‬‬ ‫بر برقراری انضباط پولی و مالی برای ثبات اقتصاد کالن تاکید‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬اجتناب از نظ��ام چند‌نرخی و برقراری نظام نرخ‬ ‫ارز واح��د‪ ،‬همراه با تعدیل به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم‬ ‫کشورهای طرف تجاری‪ ،‬در کنار نظام منضبط پولی و مالی که‬ ‫ت��ورم پایین را نتیجه می‌دهد‪ ،‬دارای نقش تعیین‌کننده در اجتناب از بروز‬ ‫جهش‌های مخرب نرخ ارز و بحران‌های ارزی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نیلی‪ ،‬اصالح بازار انرژی‪ ،‬یک��ی از ضرورت‌های مهم تخصیص‬ ‫منابع از مصرف به سرمایه‌گذاری‪ ،‬حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از‬ ‫هرز روی منابع کمیاب اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه داشتن برنامه مشخص و دقیق‬ ‫ب��رای رفع فق��ر و ارتقای ش��رایط درآمدی گروه‌ه��ای کم‌درآمد همراه با‬ ‫هدفمند کردن و شفاف‌سازی یارانه‌های پرداختی از سوی دولت و تبدیل‬ ‫یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح‪ ،‬غیرمش��روط و سراسری‬ ‫درآمدی یکی از اقدام‌های موثر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس دور ک��ردن بانک‌ه��ا از اعطای تس��هیالت تکلیفی به‬ ‫صورت‌ه��ای گوناگ��ون و ح��ذف ات��کای بانک‌ها ب��ه بانک مرک��زی را از‬ ‫ضرورت‌های مهم در کنترل درآوردن تورم و ثبات پولی دانست و بر اعمال‬ ‫قید س��ختیگرانه ش��فافیت و حذف تمرکز در تخصی��ص منابع به عنوان‬ ‫عواملی که می‌توانند مانع از بروز و گسترش فساد شوند تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بس��یاری از این موارد را می‌توان با ادبیات مش��ابه‪ ،‬در‬ ‫اسناد برنامه‌های ‪ ۵‬ساله ذیل سرفصل‌هایی مانند خصوصی‌سازی‪ ،‬محدود‬ ‫ک��ردن دولت در مداخله در ام��ور بنگاه‌های اقتص��ادی‪ ،‬تعامل با اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬توازن بودجه عمومی‪ ،‬کنترل رشد نقدینگی‪ ،‬یکسان‌سازی نرخ ارز‬ ‫و تعدیل مستمر آن‪ ،‬کاهش سهم تسهیالت تکلیفی و به صفر رساندن آن‪،‬‬ ‫اصالح قیمت حامل‌های انرژی و‪ ...‬به عنوان عباراتی بی‌حاصل یا کم‌حاصل‬ ‫مشاهده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این موارد را می‌توان شروط الزم برای بهبود پایدار در‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور دانست به گونه‌ای که نقض حتی یک مورد از آنها‪،‬‬ ‫مانع از کارکرد مناس��ب اقتصاد خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه به «ویژگی‌های‬ ‫نهادی اقتصاد ایران» اش��اره کرد و گفت‪ :‬نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران‬ ‫به طور عمده غیرخصوصی اس��ت‪ .‬اس��اس کار هیچ‌یک از نهادهای اصلی‬ ‫ل دولت‪ ،‬نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی‪ ،‬بر تعادل‬ ‫مالی کشور شام ‌‬ ‫حت��ی بلندم��دت میان منابع و مصارف نبوده و نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ناترازی‬ ‫در نظام مالی کش��ور نهادینه شده اس��ت‪ .‬مخارج دولت‌ها در کشور ما‪ ،‬در‬ ‫ط��ول دهه‌های اخیر همواره «رس��الت‌محور» و ن��ه «تعادل‌محور» بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک به عنوان یک تامین‌کننده بدون محدودیت شناخته می‌شده‬ ‫و صندوق‌های بازنشس��تگی نیز هم��واره «امتیاز‌محور» کار کرده‌اند‪ .‬این‬ ‫بی‌تعادلی‌‌ها و فش��ارهای س��نگینی را به طور مستمر بربانک مرکزی وارد‬ ‫کرده که حاصل آن‪ ،‬تورم مزمن حدود ‪ ۴۵‬ساله در اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنین امکان ش��کل‌گیری تعامل پایدار و رس��می بین‬ ‫بنگاه‌ه��ای داخل��ی و بنگاه‌های معتب��ر خارجی وجود نداش��ته و هزینه‬ ‫دسترسی رسمی به بازارهای مالی و تولیدی جهان به دلیل اصطکاک‌های‬ ‫مختلف و متعدد با کش��ورهای جهان ح��ول موضوع‌های مختلف همواره‬ ‫بسیار باال بوده است‪.‬‬ ‫نیلی با تاکید بر اینکه فض��ای اقتصادی به‌وجود آمده در نتیجه کارکرد‬ ‫همزمان این مشخصه‌هاست که باعث ناکارآیی بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬اتالف‬ ‫زیاد منابع‪ ،‬بیکاری باالی پایدار و مس��تمر‪ ،‬تورم باال‪ ،‬توزیع نابرابر درآمد و‬ ‫ثروت‪ ،‬رش��د اقتصادی پایین‪ ،‬بحران‌خیزی مالی اقتصاد و باالخره‪ ،‬فس��اد‬ ‫ش اصلی و مهم این‬ ‫اداری و مالی گس��ترده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬پرس�� ‌‬ ‫خواهد بود که چرا با وجود مشاهده عواقب کاملا نامطلوب این رویکردها‪،‬‬ ‫همچنان این رویکردها‪ ،‬تعیین‌کننده عملکرد اقتصاد کشور هستند و چرا‬ ‫در ط��ول چند دهه دو رویکرد کارشناس��ی و سیاس��ی به یکدیگر نزدیک‬ ‫نشده‌اند؟‬ ‫میلی��ارد ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا س��قف یک‬ ‫میلیارد ریال از بخش��ودگی س��ود تس��هیالت موضوع این بند استفاده کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اصالحات انجام‌ش��ده در قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیالت‪،‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر‬ ‫مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه‬ ‫تبصره (‪ )۳۵‬قانون اصالح قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کل کشور به اجرای طرح‬ ‫بخشودگی سود تسهیالت زیر یک میلیارد‌ریال اقدام کند‪.‬‬ ‫با توجه به بخش��نامه بانک مرک��زی‪ ،‬بانک ملی‬ ‫ایران از مش��تریان خود خواست برای فعال کردن‬ ‫رم��ز دوم یکب��ار مص��رف کارت‌های خ��ود تا اول‬ ‫خرداد امسال اقدام کنند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬بر اس��اس بخشنامه بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬از آغاز خرداد امس��ال‬ ‫انجام تراکنش‌های غیرحضوری کارت با اس��تفاده‬ ‫از رم��ز دوم ثابت امکان‌پذیر نخواهد بود‪ .‬این کار به‬ ‫منظور افزایش ضریب امنی��ت تراکنش‌ها و نیز به‬ ‫حداقل رساندن تهدیدهای سایبری با هدف حفظ‬ ‫حریم خصوصی مشتریان انجام می‌شود‪ .‬بانک ملی‬ ‫ایران نیز برای نخس��تین‌‌بار در نظام بانکی کشور با‬ ‫طراحی و اجرای اپلیکیشن ‪ ،۶۰‬زمینه انجام آسان‬ ‫این موضوع را فراهم کرده اس��ت‪ .‬اپلیکیش��ن ‪۶۰‬‬ ‫بانک ملی ایران به مش��تریان این امکان را می‌دهد‬ ‫که برای ه��ر تراکنش‪ ،‬یک رمز یکبار مصرف اول و‬ ‫دوم دریافت کنند‪ .‬این رمز تنها ‪ ۶۰‬ثانیه اعتبار دارد‬ ‫و پس از آن قابل استفاده نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین نشس�ت هم‌اندیشی مدیران‬ ‫بیمه نوین در سال ‪۹۸‬‬ ‫همزمان با نخستین نشست هم‌اندیشی مدیران‬ ‫س��تادی و رئیسان ش��عب بیمه نوین در سال ‪،۹۸‬‬ ‫حس��ین کریم‌خان‌زن��د‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫گفت‪ :‬نتیج��ه هدف‌گذاری برای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫ن تحقق بودجه‪ ،‬تعالی کنترل و مدیریت‬ ‫بیمه نوی�� ‌‬ ‫ریسک و بهبود نسبت خس��ارت‪ ،‬ایجاد تناسب در‬ ‫ترکیب س��بد پرتفو‌ی‪ ،‬اجرای مدیریت ریس��ک‪،‬‬ ‫ایجاد مکانیسم رعایت حقوق مشتریان و پرداخت‬ ‫به موقع خسا ‌رت‌ها و‪ ...‬بود که عملکرد این شرکت‪،‬‬ ‫در مجم��وع عالوه‌ب��ر تحقق اهداف تعیین‌ش��ده‪،‬‬ ‫دس��تیابی به س��طح مطلوبی از خدمت‌رس��انی و‬ ‫در نتیج��ه بهبود قابل توج��ه رضایت بیمه‌گذاران‬ ‫و مش��تریان را در پی داش��ته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عمومی و بین‌المل��ل بیمه نوین‪ ،‬وی چالش‬ ‫اصلی در‌س��ال جاری برای این ش��رکت را افزایش‬ ‫تولی��د با تمرکز ب��ر ارتقای کیفی��ت ارائه خدمات‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬راهکار تحق��ق اهداف در‬ ‫ش��رکت‪ ،‬اس��تفاده بهینه از توانایی نیروی انسانی‬ ‫س��تادی‪ ،‬ش��عب و ش��بکه فروش همراه با تقویت‬ ‫مهارت آنهاس��ت‪ .‬وی همچنین از ‪ ۴‬محور اصلی در‬ ‫ارتقای عملک��رد بیمه نوین نام برد و افزود‪ :‬کارآیی‬ ‫و هدفمن��دی‪ ،‬نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرایی‬ ‫شدن طرح‌هاست‪ ،‬برنامه‌های توسعه شبکه فروش‪،‬‬ ‫کاهش معوقه‌ها‪ ،‬نگهداشت مشتریان فعلی در کنار‬ ‫جذب مشتری جدید از جمله محورهایی است که‬ ‫باید بر آن تمرکز داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداد همکاری دانشگاه چمران با‬ ‫بیمه تجارت نو‬ ‫در جری��ان س��فر مدیرعامل بیمه تج��ارت نو و‬ ‫هی��ات همراه به اس��تان خوزس��تان ضمن بازدید‬ ‫از برخ��ی مناطق س��یل‌زده‪ ،‬ق��رارداد همکاری با‬ ‫دانش��گاه چمران اهواز به امض‌ا رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬علیرضا بنی‌اس��دی‪،‬‬ ‫قائم‌مق��ام مدیرعام��ل تجارت نو از بس��ته ش��دن‬ ‫قرارداد با دانش��گاه ش��هید چمران اهواز خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬در فرصت ایجاد‌ش��ده جلسه‌های بسیاری با‬ ‫بیمه‌گذاران بزرگ اس��تانی برگزار شد که امضای‬ ‫ق��رارداد با ای��ن دانش��گاه ماحص��ل رایزنی‌های‬ ‫انجام‌ش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در نشستی که‬ ‫ب��ا حضور معاونان مالی‪-‬اداری و پش��تیبانی منابع‬ ‫انسانی دانشگاه ش��هید چمران برگزار شد قرارداد‬ ‫همکاری برای ارائ��ه تمامی خدمات بیمه‌ای مورد‬ ‫نی��از این واحد آموزش عالی م��ورد توافق طرف‌ها‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫قرار گرفت و در همان جلسه ‌‌‬ ‫بنی‌اس��دی با اعالم اینکه ب��ه‌زودی اخبار نهایی‬ ‫شدن سایر قراردادها نیز اطالع‌رسانی خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این دانش��گا ‌ه یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین‬ ‫دانشگاه‌های کشور است که با پیوستن آن به جمع‬ ‫بیمه‌گ��ذاران تجارت ن��و به دلیل جای��گاه علمی‪،‬‬ ‫حض��ور اس��تادان و دانش��جویان فرهیخته انتظار‬ ‫می‌رود به اعتبار این ش��رکت اف��زوده و همچنین‬ ‫موج��ب ارتق��ای س��طح فرهنگ بیمه در اس��تان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫در فضای مأیوسانه نمی‌توان تحول ایجاد کرد‬ ‫‹ ‹بان�ک ایران‌زمی�ن گواهینام�ه‬ ‫‪ ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵‬گرفت‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه ایران‌هلث‬ ‫برای «رونق تولید»‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بین اهالی‬ ‫نشر جمله‌ای‬ ‫هست که‬ ‫می‌گوید‬ ‫«کتاب کمک‬ ‫آموزشی زمین‬ ‫نمی‌خورد»‪.‬‬ ‫همین طور هم‬ ‫هست و در بازار‬ ‫کم‌فروغ نشر‬ ‫ایران فقط در‬ ‫این حوزه است‬ ‫که کتاب‌ها به‬ ‫چاپ سی‌ام‬ ‫می‌رسند و در‬ ‫تیراژ چند ده‬ ‫هزاری‪ ،‬منتشر‬ ‫می‌شوند‬ ‫‹ ‹حتی ناشران کمک‌آموزشی‬ ‫در بین اهالی نشر جمله‌ای هست که می‌گوید «کتاب‬ ‫کمک آموزشی زمین نمی‌خورد»‪ .‬همین طور هم هست‬ ‫و در بازار کم‌فروغ نش��ر ایران فقط در این حوزه است که‬ ‫کتاب‌ها به چاپ ‪ ۳۰‬می‌رسند و در تیراژ چند ده هزاری‪،‬‬ ‫منتش��ر می‌شوند‪ .‬بازدیدی گذرا از سالن‌های این ناشران‬ ‫شما را به این نتیجه خواهد رساند که آنها همچنان بازار‬ ‫خود را دارند‪ .‬اغلب غرفه‌ها ش��لوغ هس��تند اما حتی این‬ ‫بخش مطمئن هم از توفان گرانی کاغذ‪ ،‬بی‌نصیب نمانده‬ ‫و رونق س��ال‌های قبل را ندارند‪ .‬انتشاراتی‌های متعلق به‬ ‫موسس��ه‌های کنکور همچنان حاک��م بالمنازع این بازار‬ ‫ش مهارت‌ها هم‪ ،‬ناش��رانی که در حوزه‬ ‫هس��تند‪ .‬در بخ ‌‬ ‫مهارت‌های کار با رایانه کار می‌کنند‪ ،‬خوش می‌درخشند‪.‬‬ ‫از سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫نبض نا‌منظم کتاب‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزش��کی‬ ‫وزارت بهداشت از برگزاری نمایشگاه ایران‌هلث‬ ‫برای تحقق موضوع «رونق تولید» خبر داد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین صفوی‪ ،‬مدیرکل امور تجهیزات‬ ‫و ملزومات پزش��کی وزارت بهداشت در آستانه‬ ‫برگزاری بیس��ت‌ودومین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دارو و آزمایش��گاهی‬ ‫«ایران‌هلث» که قرار اس��ت از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫ب��ا هدف حمایت از ش��رکت‌های تولید‌کننده و‬ ‫صادرکننده در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایش��گاه یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫رویداد‌ها در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی‬ ‫به‌‌ش��مار م��ی‌رود که آخری��ن دس��تاورد‌های‬ ‫تولید‌کنن��دگان و ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان را‬ ‫در معرض نمایش مصرف‌کننده‌ها‪ ،‬ش��رکت‌ها‪،‬‬ ‫دانش��گاه‌های علوم پزش��کی و مراک��ز درمانی‬ ‫ق��رار می‌دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬درآم��د ارزی صادرات‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزش��کی ساالنه حدود ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬امس��ال با توجه‬ ‫به نامگذاری س��ال ازس��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫به س��ال رونق تولید اهمیت برگزاری نمایشگاه‬ ‫ایران‌هلث دوچندان شده است‪.‬‬ ‫صف��وی گف��ت‪ :‬اکن��ون کیفی‌س��ازی تولید‬ ‫تجهی��زات و ملزوم��ات پزش��کی را در وزارت‬ ‫بهداش��ت در دستور کار قرار داده‌ایم و برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران هلث عالوه بر اینکه تجهیزات‬ ‫گوناگون پزش��کی و ملزوم��ات آن را در معرض‬ ‫نمای��ش مصرف‌کننده‌ه��ا ق��رار می‌دهد فضای‬ ‫رقابت��ی نیز ایجاد خواهد کرد و این مس��ئله در‬ ‫راستای افزایش ارتقای کیفیت مؤثر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش نی��وز مدی��رکل امور‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با‬ ‫اش��اره به اینکه کاال‌های صادراتی برای اینکه در‬ ‫کشور‌های دیگر بتواند رقابت کنند باید از لحاظ‬ ‫کیفی در ش��رایط باالیی باشند‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران‌هلث در جه��ت ارتقای کیفیت‬ ‫این تولیدات می‌تواند بسیار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫س��ی‌ودومین نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬اردیبهش��ت با «ش��عار خواندن توانس��تن است» در‬ ‫مصالی بزرگ امام خمینی(ره) در حال برگزاری اس��ت‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود فروش کتاب ب ‌ه دنبال برگزاری نمایشگاه‬ ‫امس��ال ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬یک رس��انه در‬ ‫این‌ب��اره نوش��ته بود‪ ۶۰۰ :‬هزار تراکن��ش خرید تا پایان‬ ‫چهارمین روز نمایش��گاه ثبت شده است‪ .‬اما به‌احتمال‬ ‫زیاد این افزایش را نمی‌توان به پای بازدید بیشتر مردم و‬ ‫خرید بیش��تر گذاشت‪ .‬بررسی نرخ پشت جلد کتاب‌های‬ ‫عمومی نشان می‌دهد درحال‌حاضر نرخ هر صفحه کتاب‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬تومان اس��ت‪ .‬رئیس شورای نظارت‬ ‫و ارزش��یابی کت��اب از افزایش ‪ ۱۰‬درصدی فروش کتاب‬ ‫در مقایس��ه با س��ال قبل خبر داده‪ ،‬اما واقعیت این است‬ ‫که نمی‌توان از این بابت چندان خوشحال بود چون رقم‬ ‫اظهار ش��ده‪ ،‬مجموع فروش کتاب در دو روز اول است و‬ ‫مشخص نیس��ت دقیقا «چه تعداد» فروخته شده است‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت نرخ پش��ت جلد کتاب در مقایس��ه با‬ ‫س��ال گذش��ته افزایش یافته؛ بنابراین مقایسه مجموعه‬ ‫فروش این دو س��ال نمی‌تواند معیار خوبی برای مقایسه‬ ‫فروش کلی باشد‪ .‬باید منتظر ماند و دید که در نمایشگاه‬ ‫س��ی‌ودوم‪ ،‬چن��د جل��د کت��اب فروخته می‌ش��ود‪ .‬آمار‬ ‫تفکیک‌ش��ده فروش هنوز منتشر نشده؛ بنابراین بهترین‬ ‫کار برای رصد وضعیت بازدید حضوری از نمایشگاه است‪.‬‬ ‫با گسترش‌نیوز همراه باشید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با نگاهی به نرخ پشت جلدکتاب‌ها‪ ،‬دلیل اصلی افت بازدیدکنندگان را پیدا‬ ‫خواهی��د ک��رد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬یکی از کتاب‌هایی که نش��ر آگاه در حوزه هنر‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬فقط ‪ ۱۶۰‬صفحه دارد اما ‪ ۲۲‬هزار تومان پشت جلد خورده است‬ ‫به هر حال‪ ،‬کاهش محسوس بازدیدکنندگان سالن‌های‬ ‫کمک‌آموزش��ی نگران‌کنن��ده اس��ت چون پی��ش از هر‬ ‫موضوعی بر اوضاع وخیم بازار نش��ر ش��هادت می‌دهد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬افزایش ش��دید نرخ کاغذ ممکن است روی‬ ‫قدرت خرید بعضی دانش‌آموزان و دانشجویان تاثیر سوء‬ ‫بگذارد و عدالت آموزشی را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدوارکننده اما گران‬ ‫وقت��ی به س��الن‌های ناش��ران کودک و نوج��وان وارد‬ ‫می‌ش��ود خوشحال و امیدوار می‌شوید‪ .‬ترافیک والدین و‬ ‫کودکان و صف‌هایی که در بعضی غرفه‌ها تش��کیل شده‪،‬‬ ‫واقعا خوشایند است‪ .‬حسن دیگر این سالن‌ها آن است که‬ ‫برخالف سالن‌های دیگر سر همه غرفه‌ها شلوغ است‪ .‬نرخ‬ ‫باالی کتاب‌های کودک و نوجوان منطقی اس��ت چون از‬ ‫کاغذ گالسه و چاپ تمام‌رنگی استفاده می‌شود‪ ،‬ولی با هر‬ ‫متر و معیاری که حساب کنید ‪ ۲۰‬هزار تومان برای یک‬ ‫کتاب ‪ ۲۰‬صفحه‌ای گران است‪ .‬نکته منفی دیگر آن است‬ ‫که بازار کتاب نوجوان به اندازه کتاب کودک داغ نیست‪.‬‬ ‫فرق این دو آن است که خرید کتاب کودک به صالحدید‬ ‫والدین انجام می‌ش��ود اما کتاب نوجوان را خود نوجوانان‬ ‫به میل و اراده خود انتخاب می‌کنند‪ .‬دومی اس��ت که بر‬ ‫زنده بودن فرهنگ کتاب و کتابخوانی داللت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سالن عمومی‌ها‬ ‫اگر می‌خواهید وضعیت کلی بازار نش��ر را رصد کنید‬ ‫ن ناش��ران عمومی دیدن کنید‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫باید از س��ال ‌‬ ‫ناشران عمومی بیشترین تعداد ناشران کشور را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهند و افت و خیز سرانه مطالعه و از همه‬ ‫مهم‌تر وضعیت قیمت‌ها را در این بخش باید بررس��ی‬ ‫کرد‪ .‬مش��تری کتاب کودک از ابتدا به نرخ باالی کتاب‬ ‫عادت کرده اس��ت و ناشران کمک آموزشی هم به‌دلیل‬ ‫ف��روش باالیی که دارند می‌توانند تا حد زیادی افزایش‬ ‫ن��رخ کاغ��ذ را در قیمت‌های پش��ت جلد خ��ود اعمال‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫کتاب‌های عمومی از این مزیت‌ها برخورد نیس��تند‬ ‫و ب��ه س��رعت از گرانی کاغذ و هزینه‌ه��ای دیگر چاپ‬ ‫تاثیر می‌گیرند‪.‬‬ ‫ن ناش��ران به ای��ن نتیجه‬ ‫ب��ه محض ورود به س��ال ‌‬ ‫می‌رس��ید که نبض بازار کت��اب خوب نمی‌زند‪ .‬تا چند‬ ‫س��ال قب��ل بازدی��د از غرفه‌های حاضر در س��الن‌های‬ ‫عموم��ی‪ ،‬انرژی بس��یاری از بازدیدکنندگان می‌گرفت‬ ‫و ب��رای ورود و خروج به این س��الن‌ها و عبور از البالی‬ ‫جمعیت‪ ،‬باید حسابی وقت می‌گذاشتید‪ .‬به‌طورقطع آن‬ ‫روزگار به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫ناش��ران شناخته‌شده و خوش��نام به‌ویژه آنهایی که‬ ‫در ح��وزه ادبی��ات و داس��تان کار می‌کنن��د همچنان‬ ‫بازدیده‌کننده زیادی دارند‪ ،‬ولی بازار آنها هم در مقایسه‬ ‫با سال‌های گذشته به‌شدت افت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دو برابری نرخ پشت‌جلد‬ ‫با نگاهی‌گذرا به نرخ پش��ت جلدکتاب‌ها‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫ای��ن افت را پی��دا خواهید کرد‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬یکی از‬ ‫کتاب‌های که نش��ر آگاه در حوزه هنر منتشر کرده‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۱۶۰‬صفحه دارد اما ‪ ۲۲‬هزار تومان پش��ت جلد خورده‬ ‫است‪ .‬بررس��ی نرخ کتاب‌ها نشان می‌دهد مشتری بابت‬ ‫ه��ر صفحه کتاب بای��د بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬تومان پرداخت‬ ‫کند‪ .‬گفتنی اس��ت که میانگین نرخ هر صفحه کتاب در‬ ‫س��ال‌های ‪( ۹۷‬نیمه نخس��ت) و ‪ ۹۶‬به ترتیب حدود ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۶۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب می‌توان گفت میانگین نرخ پش��ت جلد‬ ‫کتاب‌های عمومی دس��ت‌کم دو برابر شده است‪ .‬بازدید‬ ‫م��ردم از غرفه‌های ناش��رانی که کتاب‌های انگیزش��ی‪،‬‬ ‫موفقیت و خودیاری منتشر می‌کنند‪ ،‬بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫دس��ت فعاالن ای��ن بخش از کت��اب در قیمت‌گذاری‬ ‫کتاب اندکی بازتر است چون به واسطه فروش باالیی که‬ ‫دارند (و دستمزد کمتری که به مترجمان و صاحبان اثر‬ ‫پرداخ��ت می‌کنند) می‌توانند تا حدی از نرخ محصوالت‬ ‫خ��ود بکاهند‪ .‬به هر حال بحران تورم و کمبود نرخ کاغذ‬ ‫باعث ش��ده ن��رخ این نوع کتاب‌ها هم به‌ش��دت افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬برای تهیه آخرین نسخه کتاب‬ ‫‪ ۳۵‬استراتژی موفقیت (‪ ۶۵۰‬صفحه است) باید ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان پرداخت کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با‬ ‫اعالم کرد‬ ‫صنع��ت س��نگ در ای��ران به ش��کل س��نتی اداره‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به‌گون��ه‌ای که کس��انی ک��ه در این حرفه‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬نسل به نس��ل و خانوادگی‬ ‫هم��ت بر این کار گمارده‌اند‪ ،‬در حالی که این صنعت‬ ‫برای مطرح شدن در جهان نیاز به بروز شدن فناوری‬ ‫واحدهای فرآوری‪ ،‬ارتباط با دانش��گاه و اتصال با هنر‬ ‫معم��اری دارد؛ اموری ک��ه به‌طورکامل مغفول مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطب‌های مهم سنگ‬ ‫در این‌باره شهریار شعبانی‪ ،‬دبیر کمیسیون معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی اصفهان در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی صنعت سنگ برای نخستین‌بار در‬ ‫اصفهان برگزار ش��د و امس��ال قرار است پانزدهمین‬ ‫دوره آن برگزار ش��ود‪ .‬تهران یازدهمین نمایش��گاه و‬ ‫محالت نیز پنجمین نمایشگاه خود را در سال جاری‬ ‫برگزار خواهند کرد‪ .‬درحقیقت قدیمی‌ترین نمایشگاه‬ ‫تخصصی س��نگ در کشور نمایش��گاه سنگ اصفهان‬ ‫است‪ .‬شعبانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬آمار مستند‪،‬‬ ‫مس��تدل و دقیقی درباره واحدهای فرآوری سنگ در‬ ‫کش��ور وجود ندارد اما به ش��کل حدودی واحدهای‬ ‫فرآوری در کش��ور ‪ ۶‬هزار واحد اعالم ش��ده که بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار واحد آن در اصفهان اس��ت‪ ،‬به عبارت دیگر‬ ‫یک‌سوم واحدهای فرآوری سنگ در اصفهان مشغول‬ ‫ب��ه کار هس��تند و از دوس��وم واحده��ای باقی‌مانده‬ ‫حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم که در ش��هرهای دیگر‬ ‫فعالیت می‌کنند به اصفهانی‌ها تعلق دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫بیش��تر واحدهای فرآوری س��نگ ته��ران متعلق به‬ ‫اصفهانی‌هاست‪.‬‬ ‫وی همچنین یادآور شد‪ :‬بس��یاری از معدندارهای‬ ‫س��نگ‪ ،‬اصفهانی هستند‪ .‬از این‌رو با توجه به ظرفیت‬ ‫بس��یاری که در اس��تان اصفهان در زمینه س��نگ به‬ ‫طور متمرکز وجود دارد‪ ،‬چند شهرک‌ تخصصی سنگ‬ ‫در اصفهان ب��ا بیش از صدها واحد س��نگبری ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حتی بیش از نیمی از ماشین‌سازی‌های‬ ‫حوزه صنعت سنگ چه در معادن و چه در واحدهای‬ ‫فرآوری در اصفهان مشغول به تولید هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬قطب س��نگ در کش��ور‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ ،‬یکی از آنها استان اصفهان است‪.‬‬ ‫به لحاظ دانشگاهی نیز در استان اصفهان چند مرکز‬ ‫دانش��گاهی در زمینه معدن و صنعت س��نگ فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬دانش��گاه اصفهان نیز در این زمینه فعال است‬ ‫همچنی��ن یک مرکز بین‌المللی تحقیقات س��نگ در‬ ‫دانشگاه آزاد خمینی‌ش��هر ایجاد شده است‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫این رویکردها دست به‌دست هم داده است تا اصفهان‬ ‫یک استان سنگی به‌شمار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنتی بودن صنعت سنگ‬ ‫دبی��ر کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره‬ ‫به مش��کالت صنعت س��نگ عنوان ک��رد‪ :‬واحدهای‬ ‫فرآوری س��نگ در کش��ور با مش��کالتی چون سنتی‬ ‫بودن همراه اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که واحدهای‬ ‫ف��رآوری به آم��وزش و فناوری‌های نوی��ن نیاز دارند‬ ‫همچنین این صنعت نیاز به ارتباط بیشتر با دانشگاه‬ ‫و ورود به برندین��گ‪ ،‬مارکتینگ و بازاریابی و فروش‬ ‫نوین دارد تا بازار هدف را شناس��ایی کند و ب ‌ه شکل‬ ‫حرفه‌ای س��نگ را تبدیل ب��ه برند در ب��ازار کرده و‬ ‫ارزش‌افزوده بیش��تری خلق کند‪ .‬ش��عبانی ادامه داد‪:‬‬ ‫این درحالی اس��ت که صنعت ما وارداتی است‪ ،‬گویی‬ ‫علیرضا مهدیه‪ :‬شاید در زمینه معادن و اکتشاف قوی باشیم اما در‬ ‫حلقه‌های پایین‌تر در حوزه س��نگ به‌ویژه ارتب��اط آن با هنر معماری‬ ‫بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم درحالی‌که صنعت سنگ ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با هنر معماری دارد‬ ‫همگی منتظر این هستند که در جهان فناوری ایجاد‬ ‫‌ش��ود تا از آن بتوانند اس��تفاده کنند‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های ویژه در کش��ور وج��ود ندارد که‬ ‫به تولی��د فناوری‌های جدید در ای��ن زمینه بپردازد‬ ‫و همیش��ه چ��ه در ماش��ین‌آالت و چ��ه در محصول‬ ‫تمام‌شده منتظر فناوری‌های روز جهان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه صنعت سنگ با دانشگاه‬ ‫دبی��ر کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی اصفهان در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که رابطه دانش��گاه با صنعت‬ ‫سنگ به چه شکلی است‪ ،‬گفت‪ :‬پاشنه آشیل صنعت‬ ‫س��نگ رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه است‪ .‬در وهله‬ ‫نخس��ت باید ای��ن موضوع را عنوان کن��م که در کل‬ ‫رابطه دانش��گاه با صنعت ضعیف است و سنگ نیز از‬ ‫این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ ،‬بلکه وضعیت بدتری هم‬ ‫دارد‪ .‬از آنجا که حرفه س��نگ بومی و نس��ل به نسلی‬ ‫اس��ت و از طری��ق خانوادگی انتقال پی��دا می‌کند‪ ،‬از‬ ‫این‌رو چندان دانشگاهی نشده و به شکل تجربی این‬ ‫صنعت شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از یک س��و دانشگاه‬ ‫به صنعت به چش��م گاو شیرده نگاه می‌کند و صنعت‬ ‫به دانش��گاه به چش��م عالم بی‌عمل؛ تا زمانی که این‬ ‫نگاه‌ه��ا وجود داش��ته باش��د در عم��ل پیوندی بین‬ ‫دانش��گاه و صنعت س��نگ ش��کل نمی‌گیرد تا انتظار‬ ‫خروجی از آن داش��ته باش��یم‪ .‬شعبانی همچنین در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که با وجود اینکه اصفهان به‬ ‫عنوان قطب سنگ مطرح است‪ ،‬این استان نمی‌تواند‬ ‫در زمینه رابطه صنعت س��نگ با دانش��گاه پیش��قدم‬ ‫ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اس��تان اصفهان در زمینه ارتباط‬ ‫دانشگاه با صنعت س��نگ گام‌هایی را برداشته است‪.‬‬ ‫در ات��اق بازرگان��ی اس��تان اصفهان نی��ز اقدام‌هایی‬ ‫را انج��ام داده‌ایم و درتالش هس��تیم ای��ن ارتباط را‬ ‫برق��رار کنیم‪ .‬در ای��ن زمینه ات��اق بازرگانی اصفهان‬ ‫تفاهمنامه‌ای با ایتالیایی‌ها به امضا رس��انده اس��ت تا‬ ‫اینکه بتوانیم مرکز پژوهش��ی س��نگ با حمایت مالی‬ ‫و سرمایه یونیدو و اجرای کنفدراسیون سنگ ایتالیا‪،‬‬ ‫انس��تیتوی آموزشی و استاندارد س��نگ را در استان‬ ‫اصفهان راه‌اندازی کنیم تا اینکه از سراس��ر کشور به‬ ‫اصفهان بیایند و تجربه‌های‌ش��ان را با مرکز پژوهشی‬ ‫پیوند دهند‪ .‬وی در ادامه توضیح داد‪ :‬اما از یک س��و‬ ‫به علت مسائل مالی و از سویی موضوع تحریم‌ها این‬ ‫تفاهمنامه به مرحله اجرا نرس��ید‪ .‬تاییدیه‌های اولیه‬ ‫از س��وی دانشگاه سنگ خمینی‌ش��هر گرفته شده و‬ ‫ب��ه رویت نماینده ایتالیایی رس��یده و قرار اس��ت به‬ ‫ارزش ‪ ۲‬میلی��ون یورو فناوری و اس��تادان و مقدمات‬ ‫موردنی��از را به ایران بیاورند ام��ا به‌دلیل تحریم‌ها و‬ ‫ورود و خروج ارز این اتفاق روی نداده اما پیگیری این‬ ‫موضوع همچنان ادامه دارد و این اتفاق خوش��ایندی‬ ‫اس��ت اگر برای صنعت رقم بخورد‪ .‬دبیر کمیس��یون‬ ‫معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی اصفهان در پای��ان تاکید کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫نمایش��گاه س��نگ نیز باید عنوان کرد که نمایش��گاه‬ ‫مرکز فروش نیس��ت و محلی ب��رای هم‌افزایی دانش‬ ‫و ارتقای س��طح ویژه محصوالت ارائه ش��ده است‪ .‬به‬ ‫همت اتاق بازرگانی توانس��ته‌ایم با کمک ایتالیایی‌ها‬ ‫نمایشگاهی ایجاد کنیم که صنعتگران سنگ در آنجا‬ ‫به معرفی خود بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط نداشتن با معماری‬ ‫همچنین درباره مس��ائل مرتبط با صنعت س��نگ‬ ‫علیرضا مهدیه‪ ،‬کارش��ناس مصالح نوین در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت س��نگ مانند بسیاری از‬ ‫صنایع در کش��ور ما ارتباط چندانی با دانشگاه ندارد‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر به بیش از ‪ ۲۰‬کشور‬ ‫محمد اتابک‪ ،‬عضو انجمن سیمان کشور درباره‬ ‫صادرات س��یمان و بازاره��ای جدید عنوان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در بازاریابی قاره افریقا مثبت عمل‬ ‫کردی��م و اکنون به بیش از ‪ ۲۰‬کش��ور صادرات‬ ‫قابل‌توجهی از سیمان و کلینکر داریم و می‌توان‬ ‫گفت امروز تولید س��یمان و کلینکر ما ش��انه به‬ ‫شانه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدمحمد اتابک درباره تحریم‬ ‫شرکت‌های س��پاه و محدود ش��دن فعالیت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی آنه��ا و اینک��ه آیا بخ��ش خصوصی‬ ‫می‌توان��د خ�لأ آنه��ا را در بازاره��ای بین‌المللی‬ ‫پر کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش خصوصی و س��ایر نهادها‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهریار شعبانی‬ ‫علیرضا مهدیه‬ ‫واردات سیمان به اقلیم کردستان عراق ممنوع است‬ ‫نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد‬ ‫می‌توانن��د ظرفیت‌های خوبی ب��رای صادرات و‬ ‫واردات ب��ه وج��ود آورند و خأل حضور س��پاه در‬ ‫اقتص��اد را پرکنن��د‪ .‬نایب‌رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬معنی اعم��ال تحریم‌ها اجرایی‬ ‫ش��دن یا موفق بودن آن نیست‪ ،‬امریکا سال‌های‬ ‫سال است که س��عی می‌کند در بسیاری از امور‬ ‫فعالیت کشور را به صفر برساند که فکر نمی‌کنم‬ ‫تاکنون در هیچ بخش��ی توانس��ته باشند به این‬ ‫هدف دست پیدا کند‪ .‬اتابک تصریح کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫عمومی اقتصاد کش��ور به سمت‌وسویی است که‬ ‫امس��ال می‌تواند بهتر داشته باشد هرچند برخی‬ ‫از مش��کالت وج��ود دارد ام��ا قابلیت مب��ارزه را‬ ‫و به‌طورکامل س��نتی اداره می‌ش��ود و حتی نس��بت‬ ‫به صنایع دیگر مانند کاش��ی و س��رامیک و س��یمان‬ ‫س��نتی‌تر اس��ت‪ .‬رقیب صنع��ت س��نگ را تا حدی‬ ‫می‌توان صنعت س��رامیک برش��مرد‪ ،‬هرچند صنعت‬ ‫سرامیک به لحاظ ساخت کارخانه‌های جدید و به‌روز‬ ‫کردن فناوری‌ها بسیار جلوتر از صنعت سنگ است‪.‬‬ ‫مهدیه در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای فرآوری‬ ‫س��نگ درحقیقت کارگاه‌هایی هستند که از اکتشاف‬ ‫معدن تا اجرا و خدمات پس از فروش به شکل سنتی‪،‬‬ ‫قومیتی و خانوادگی اداره می‌شوند‪ .‬از طرفی مشاوره‬ ‫و خدمات پس از فروش در صنعت سنگ کشور وجود‬ ‫ندارد؛ آن‌هم ریشه در این مسئله دارد که مشاوره در‬ ‫پروژه‌های ایران بس��یار ضعیف اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��اید در زمینه معادن و اکتشاف قوی باشیم اما در‬ ‫حلقه‌های پایین‌تر در حوزه س��نگ به‌ویژه در ارتباط‬ ‫س��نگ تزئینی با هن��ر معماری بس��یار ضعیف عمل‬ ‫کرده‌ایم درحالی‌که صنعت س��نگ ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با هنر معماری دارد‪ .‬البته ارتباط‌هایی در این حوزه‌ها‬ ‫در نمایشگاه‌ها در حال شکل گرفتن است‪ .‬وی درباره‬ ‫اهمی��ت معماری در صنعت س��نگ عن��وان کرد‪ :‬در‬ ‫پروژه‌های سنگ باید روی نمونه‪ ،‬طرح و رنگ کار کرد‬ ‫تا بتوان به محصوالت زیبا رسید و کسی که باید این‬ ‫ایده‌ها را بدهد باید به هنر معماری تسلط داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مصالح نوین تصری��ح کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫پژوهشی در حوزه سنگ بس��یار اندک هستند‪ .‬برای‬ ‫نمونه در حوزه استانداردسازی سنگ کار جدی انجام‬ ‫نشده است‪ .‬استانداردسازی برای موزائیک و سرامیک‬ ‫تعری��ف دارد ام��ا برای س��نگ تعریف‌نش��ده اس��ت‬ ‫ب��رای نمونه ما اطالع نداریم که یک س��نگ گرانیت‬ ‫‪ ۴۰‬در ‪ ۴۰‬تا چه اندازه باید مقاومت خمش��ی داشته‬ ‫باشد‪ .‬اگر تعریف‌هایی هم وجود دارد کپی‌برداری‌شده‬ ‫است چراکه در س��بک‌های مختلف این استانداردها‬ ‫متفاوت اس��ت و قرار نیس��ت س��نگ تراورت��ن را با‬ ‫مرمریت قیاس کنیم‪ .‬مهدیه با اش��اره به این موضوع‬ ‫که در انتخاب س��نگ برای نما به شکل سنتی عمل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر نصب س��نگ گرانیت‬ ‫در نم��ای س��اختمان از طبقه دوم به بع��د را ممنوع‬ ‫اعالم کرده‌اند به این دلیل که در یک ساختمانی این‬ ‫س��نگ به‌طور صحیح نصب نش��ده بود و پس از جدا‬ ‫ش��دن از ساختمان و پرتاب ش��دن‪ ،‬سبب مرگ یک‬ ‫نفر ش��ده بود‪ ،‬درحالی‌که اگر به درس��تی این سنگ‬ ‫گرانیت نصب شده بود‪ ،‬این مشکل پیش نمی‌آمد‪ .‬از‬ ‫این‌رو تاکید دارم که این صنعت نیازمند بروزرس��انی‬ ‫و استانداردس��ازی اس��ت‪ .‬این صنعت؛ از اکتشاف تا‬ ‫اجرا باید در تعامل بیش��تری با دانش��گاه و معماری‬ ‫و فناوری‌ه��ای روز جه��ان قرار گی��رد‪ .‬این موضوع‬ ‫ک��ه چگون��ه گرانیت را در نم��ا اجرا ک��رد که کنده‬ ‫نش��ود‪ ،‬می‌تواند یک پروژه دانش��گاهی برای رسیدن‬ ‫به استانداردس��ازی باش��د و می‌طلبد تعامل بیشتری‬ ‫ب��ا ش��هرداری‌ها‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫معماران داش��ت‪ .‬از این‌رو س��مینارهای پژوهش��ی‪،‬‬ ‫آموزش��ی و تجاری و بازرگانی می‌تواند سبب ارتقای‬ ‫صنعت س��نگ شود‪ .‬وی در پایان یادآور شد‪ :‬بهترین‬ ‫اق��دام دیگر در صنعت س��نگ می‌تواند اس��تفاده از‬ ‫ضایعات مع��ادن و کارخانه‌ها و نخاله‌ها باش��د که از‬ ‫ای��ن ضایعات در س��اخت ماده جدید بهره‌مند ش��د‪،‬‬ ‫چراکه تنوع س��نگ‌های رنگی در ایران بی‌نظیر است‬ ‫و این هنر است که از این امتیاز‌های خدادادی بتوان‬ ‫بهره‌های بسیاری گرفت‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬عضو انجمن س��یمان کشور درباره صادرات‬ ‫س��یمان و بازارهای جدید گفت‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫بازاریاب��ی قاره افریقا مثبت عمل کردیم و اکنون‬ ‫به بی��ش از ‪۲۰‬کش��ور ص��ادرات قابل‌توجهی از‬ ‫س��یمان و کلینکر داریم و می‌ت��وان گفت امروز‬ ‫تولید س��یمان و کلینکر ما ش��انه به شانه است‪.‬‬ ‫وی درب��اره امکان به وجود آم��دن رقابت منفی‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی در این بازار گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ای��ن واقعیت وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان‬ ‫کرد هرچند امروز تشکل‌ها و انجمن‌هایی که در‬ ‫حوزه سیمان فعالیت دارند توانسته‌اند تا حدودی‬ ‫تولید را تعدیل و صادرات را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫در زمینه همسان‌سازی مقررات در گذرگاه‌های‬ ‫مرزی عراق‪ ،‬از این پس واردات سیمان به اقلیم‬ ‫کردستان عراق نیز ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬واردات س��یمان ب��ه اقلیم‬ ‫کردس��تان عراق ممن��وع اس��ت‪ .‬وزارت دارایی‬ ‫اقلیم کردس��تان عراق در بیانی��ه‌ای واردات هر‬ ‫نوع س��یمان به اقلیم کردس��تان عراق را ممنوع‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫واردات س��یمان به عراق به‌دلی��ل خودکفایی‬ ‫داخل��ی از مدت‌ه��ا قب��ل ممنوع بوده اس��ت و‬ ‫به‌تازگی با اجرای قانون همسان‌س��ازی مقررات‬ ‫در تمام��ی گذرگاه‌های عراق‪ ،‬اقلیم کردس��تان‬ ‫عراق نیز ش��امل حال آن ش��د‪ .‬در ای��ن زمینه‬ ‫وزارت دارای��ی اقلیم کردس��تان ع��راق با صدور‬ ‫بخشنامه‌ای خطاب به دروازه‌های مرزی واردات‬ ‫هر نوع سیمان را به اقلیم کردستان عراق ممنوع‬ ‫اعالم کرد‪ .‬براس��اس دستور صادر شده از ابتدای‬ ‫مه ‪ )۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬واردات هر نوع سیمان عادی‬ ‫و بتن مسلح ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که باوجود تولیدات داخلی‬ ‫در اقلیم کردستان عراق اما به گفته کارشناسان‬ ‫کارخانه‌های این منطقه فاقد توان تولید سیمان‬ ‫با مقاومت باال هستند‪.‬‬ ‫براساس آمار غیررسمی حجم مبادالت تجاری‬ ‫بین اقلیم کردس��تان عراق و ایران ساالنه بین ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۶‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫مراحل پایانی خط تولید کارخانه فوالد راور‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬این کارخانه نزدیک به مراحل پایانی اس��ت و شروع‬ ‫به جذب نیرو کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬محمدمه��دی زاهدی با اش��اره به‬ ‫راه‌ان��دازی کارخانه فوالد بوتیا در آینده نزدیک اظهار کرد‪:‬‬ ‫ق��رار بود در منطقه راور کارخانه کک‌س��ازی ایجاد ش��ود‬ ‫که با بررس��ی‌های انجام ش��ود به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫موفقیت‌آمیز نخواهد بود و در صحبت‌هایی که در ش��ورای‬ ‫اداری چندین سال قبل انجام شد‪ ،‬تصمیم گرفتیم با کمک‬ ‫کارخان��ه گل‌گهر س��یرجان در این منطق��ه کارخانه فوالد‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫افزود‪ :‬این کارخانه نزدیک به مراحل پایانی اس��ت و شروع‬ ‫ب��ه جذب نیرو کرده که ‪۹۰‬درص��د نیروهای آن بومی راور‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این کارخان��ه درحال‌حاضر ویژه‬ ‫تولید فوالد اس��فنجی اس��ت و فوالد اس��فنجی به تنهایی‬ ‫قابلیت اس��تفاده ندارد و باید ذوب ش��ده و تبدیل به نورد‬ ‫ش��ود و براس��اس توافق‌های انجام ش��ده و موافقت هیات‬ ‫مدیره گل‌گهر کارخانه توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫زاه��دی گفت‪ :‬در کنار کارخانه فوالد اس��فنجی کارخانه‬ ‫نورد هم ایجاد می‌ش��ود و برای ساخت کارخانه نورد اعالم‬ ‫مناقصه کرده‌اند و به‌دنبال ش��رکت سرمایه‌گذار و پیمانکار‬ ‫هستند که شروع به کار کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور در مجل��س عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫مذاکراتی که انجام ش��ده با یک ش��رکت چینی پیش��نهاد‬ ‫داده‌ایم که کارخانه بوته گرافیت را با بررس��ی‌های الزم در‬ ‫اینجا ایجاد کنند و در نهایت ‪ ۳‬کارخانه در این محل ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬با پیگیری‌های انجام ش��ده و دعوتی که‬ ‫از رئیس س��ازمان تامین اجتماعی کش��ور شده‪ ،‬این مرکز‬ ‫درمانی در شهرس��تان راور در هفته جاری به‌طور رس��می‬ ‫گشایش می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تفاهمنامه ایران‪ ،‬ایتالیا و یونیدو پشت درهای بسته تحریم‬ ‫مقایسه‬ ‫نرخ‌های ابرازی‬ ‫و موردپذیرش‬ ‫فوالدسازان‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫آخرین نرخ معامالتی ش��مش در بورس کاال‬ ‫به ش��کل رقابتی و مربوط به ‪۲‬روز گذشته باالتر‬ ‫از ‪ ۳۹‬ه��زار ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین آخرین‬ ‫نرخ معامالتی میلگرد آجدار در بورس کاال باالتر‬ ‫از ‪ ۴۳‬ه��زار ریال انجام ش��ده اس��ت؛ به عبارت‬ ‫دقیق‌تر حدود کیلویی ‪ ۳۵۰‬تومان باالتر از نرخ‬ ‫موردپذیرش فوالدسازان‪.‬‬ ‫درواقع متوس��ط نرخ محصول نهایی در بازار‬ ‫داخلی و خ��ارج از بورس کاال‪ ،‬ح��دود کیلویی‬ ‫‪ ۵۵۰‬توم��ان باالت��ر از نرخ ابرازی فوالدس��ازان‬ ‫ازس��وی نوردکاران بخ��ش خصوصی و برخی از‬ ‫بنکداران صاحب حواله‌های خریداری ش��ده در‬ ‫بازار و به مصرف‌کننده نهایی توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫در واکاوی چرای��ی ای��ن تف��اوت قیمت‌ها در‬ ‫ب��ورس کاال و بازار خ��ارج از آن‪ ،‬به‌طور خالصه‬ ‫می‌توان به برخی موارد اشاره کرد ازجمله‪:‬‬ ‫‪ )۱‬هزین�� ‌ه زیاد تولید در زنجیره تامین بخش‬ ‫خصوص��ی در دو حوزه تولید ش��مش القایی و‬ ‫نورد به دالیل گوناگون ازجمله کرایه حمل‌های‬ ‫مضاع��ف ی��ا یکپارچه نب��ودن خ��ط تولید این‬ ‫مجموعه‌ها‪ ،‬یکی از اصلی‌ترین عوامل باالتر تمام‬ ‫ش��دن نرخ محصول نهایی در این حوزه‌ها دیده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ )۲‬وجود برخی ضعف‌ها در قوانین فعلی نظام‬ ‫ف موجب‬ ‫مالیاتی کش��ور‪ ،‬به‌ویژه در حوزه اصنا ‌‬ ‫شده بخش وسیعی از جریان مویرگی شاخه‌های‬ ‫انتهایی زنجیره توزیع فوالد کش��ور که برعهده‬ ‫اصناف است؛ از بس��تر شفاف بورس کاال فاصله‬ ‫گرفته و به اجبار به بازارهای زیرزمینی متمایل‬ ‫ش��ود و همین موض��وع یک��ی از عوامل اصلی‬ ‫حیات معامالت زیرزمینی باوجود نرخ‌های باالتر‬ ‫و غیرمنطقی و فاصله گرفتن بخشی از تقاضا از‬ ‫بورس کاال شده است‪.‬‬ ‫‪ )۳‬تامین نش��دن اندازه‌های ‪ ۱۲‬به پایین در‬ ‫زمینه تولید میلگرد آجدار‪.‬‬ ‫یکی از دالیل اصل��ی اقبال تقاضا به نرخ‌های‬ ‫باالت��ر‪ ،‬در زنجی��ره توزیع ب��ازار خصوصی‌ها به‬ ‫دلیل کمبود زنجیره تامین بزرگ فوالدس��ازان‬ ‫دولتی در تامین اندازه‌های ریز است که موجب‬ ‫ش��ده بخش��ی از تقاضا مجبور باش��د به‌واسطه‬ ‫تامین اندازه‌های میلگرد ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬در کنار س��ایر‬ ‫اندازه‌ه��ای موردنیاز خود‪ ،‬متوج��ه بازار بخش‬ ‫خصوص��ی ش��ود و در نرخ‌ه��ای باالت��ر کاالی‬ ‫موردنیاز خود را تامین کند‪.‬‬ ‫‪ )۴‬ماهیت کل‌فروش��ی زنجیره تامین بخش‬ ‫نیمه‌دولتی‪.‬‬ ‫زنجی��ره تامین بخش نیمه‌دولتی با س��ازکار‬ ‫به‌طورتقریبی موفق تس��هیل و شفاف‌سازی در‬ ‫ب��ورس کاال در ش��رایط کنونی ب��ازار‪ ،‬با وجود‬ ‫برخی ضعف‌ها؛ بیشتر ماهیت کل‌فروشی و مورد‬ ‫اقبال بنکداران را داراس��ت و به‌دلیل کم‌توجهی‬ ‫ب��ه ح��وزه اصناف‪ ،‬ای��ن بخش وس��یع زنجیره‬ ‫توزی��ع مویرگی کش��ور متاس��فانه مغفول باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫‪ )۵‬ت��رس از قوانین مالیاتی حاکم به س��بب‬ ‫برخ��ی ضعف‌های موج��ود و همچی��ن برخی‬ ‫کم‌اطالعی‌ه��ا و درنهای��ت برخ��ی موان��ع در‬ ‫دسترس��ی اصناف به بس��تر بورس کاال‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده اصن��اف آهن‌فروش بیش��تر ش��خصیت‬ ‫حقیق��ی‪ ،‬تامی��ن موج��ودی خود را ب��ه جای‬ ‫معطوف کردن از بس��تر س��الم و شفاف بورس‬ ‫کاال‪ ،‬متوج��ه برخی بنک��داران و زنجیره تامین‬ ‫بخش خصوصی کند که نتیجه آن س��وق داده‬ ‫شدن بخشی از معامالت به بازارهای زیرزمینی‬ ‫و افزایش واس��طه‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصول نهایی ب��رای مصرف‌کننده‬ ‫شاخه انتهایی خواهد بود‪.‬‬ ‫روشن اس��ت که بخش وس��یعی از تقاضا به‬ ‫دلیل ماهیت بیش��تر خرد آن‪ ،‬قابلیت و توانایی‬ ‫خرید از بورس کاال را نداشته و اصناف و بنگاه‌ها‬ ‫به عنوان تبدیل کاالی عمده به خرد‪ ،‬این وظیفه‬ ‫مه��م را به عن��وان کاتالیزور یا تس��هیل‌کننده‬ ‫معامالت خرد بازار را به‌عهده گرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری اس��ت که مجریان و ناظران‬ ‫بازار ضمن آنالیز دقی��ق رفتار و ماهیت پلکانی‬ ‫ب��ازار فوالد با توجه و اهتم��ام به اصالح قوانین‬ ‫مالیاتی اصناف‪ ،‬کوش��ش در جهت فراهم کردن‬ ‫ش��رایطی مناسب برای ورود و دسترسی اصناف‬ ‫به بورس کاال و همچنین توجه به توسعه تولید‬ ‫اندازه‌ه��ای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬میلگرد آج��دار در زنجیره‬ ‫تولید بخ��ش دولتی در کنار میلگرد اندازه پایه‪،‬‬ ‫بستر معامالتی برای این بخش وسیع و فعال در‬ ‫کش��ور را تسهیل کرده تا ش��اهد اقبال تقاضای‬ ‫این بخش از بازار کش��ور به سمت بورس کاال و‬ ‫کاهش هزینه‌ها و درنهایت کاهش نرخ محصول‬ ‫نهایی در بازار باشیم‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تحلیل روز‬ ‫پاالیشگاه‌های کوچک‬ ‫مشتریان جدید نفت ایران‬ ‫یک کارش��ناس بازار انرژی معتقد اس��ت که‬ ‫ب��ا تحریم‌های امری��کا صادرات نف��ت ایران به‬ ‫صفر نمی‌رسد بلکه مش��تریان آن عوض شده و‬ ‫پاالیش��گاه‌های کوچکی که مراوده‌ای با امریکا‬ ‫ندارند به سمت نفت ایران می‌آیند‪.‬‬ ‫مرتض��ی بهروزی‌فر به ش��انا گف��ت‪ :‬به صفر‬ ‫رس��اندن صادرات نفت ایران غیرممکن است اما‬ ‫این تحریم‌ها باعث می‌ش��ود ت��ا میزان صادرات‬ ‫کاهش پیدا کند که با توجه به وابستگی ایران به‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬این موضوع ممکن است برای‬ ‫اقتصاد مشکل‌آفرین باشد‪ .‬با توجه به تحریم‌های‬ ‫امریکا‪ ،‬مشتری‌هایی باقی می‌مانند که مراوده‌ای‬ ‫با امریکا ندارند که شامل پاالیشگاه‌های کوچک‬ ‫هند یا چین خواهد بود‪.‬‬ ‫بهروزی‌ف��ر ف��روش نفت از طری��ق دور زدن‬ ‫تحری��م را یکی دیگر از راه‌ه��ای حفظ صادرات‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬با این حال‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫متوس��ط و بزرگ از ایران خرید نمی‌کنند و باید‬ ‫ف��روش نفت به ژاپن و کره‌جنوبی را صفر در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬به ط��ور احتمالی‬ ‫ش��رکت‌های ترکیه برای دریافت معافیت‌های‬ ‫بیش��تر فش��ار می‌آورند اما در ص��ورت موافقت‬ ‫نکردن امریکا‪ ،‬از بازار ایران خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیریت سدها در توزیع آب پایین‌دست اهمیت دارد‬ ‫بی‌توجهی به آبخیزداری عامل خسارت‌های باالی سیل‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چه کش�ورهایی به کم�ک ایران‬ ‫می‌آیند؟‬ ‫بهروزی‌فر درباره توافق ایران و روس��یه برای‬ ‫تهاتر ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت نیز گفت‪ :‬در این باره‬ ‫چند مس��ئله وجود دارد؛ نخس��ت اینکه روسیه‬ ‫هی��چ‌گاه دنبال ای��ن توافق نبود زی��را به دلیل‬ ‫تحریم خودش با مشکالتی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫بهروزی‌فر ادامه داد‪ :‬مشکل دیگر این است که‬ ‫در صورت تهاتر‪ ،‬چه کاالیی را از روس��یه دریافت‬ ‫خواهی��م ک��رد زی��را مهم‌ترین هدف ای��ران از‬ ‫صادرات نفت‪ ،‬ب ‌ه دست آوردن ارز است اما با این‬ ‫روش ارزی ب ‌ه دس��ت ایران نمی‌رسد و مجبوریم‬ ‫جنس‌های دس��ته چندم روسی را وارد کنیم که‬ ‫مشکالت را حل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار انرژی درب��اره همراهی‬ ‫ع��راق با ایران برای عب��ور از تحریم‌ها نیز گفت‪:‬‬ ‫بعی��د می‌دانم عراق در این زمینه به ایران کمک‬ ‫کند زیرا امریکا در این کشور مستقر است‪.‬‬ ‫وی ب��ه کم��ک ای��ران در زم��ان تحریم نفت‬ ‫در برابر غذای عراق اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬در آن‬ ‫زمان این کمک‌ها کاملا غیررس��می بود و بخش‬ ‫خصوصی دو کشور بدون حضور دولت‌ها این کار‬ ‫را انجام می‌دادن��د اما بعید می‌دانم اکنون طرف‬ ‫عراقی تمایلی به پذیرش ریسک و کمک به ایران‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بهروزی‌ف��ر تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬بعد از‬ ‫اعالم تمدید نشدن معافیت خرید نفت از ایران‪،‬‬ ‫عراق اعالم کرده که برای جبران کمبود نفت در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬افزایش تولید خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه ب��ه این اظهارنظر‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫داشت که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک‬ ‫کن��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ش��رایط تحریم در‬ ‫این دوره سخت‌تر از گذش��ته است و همین امر‬ ‫هزینه‌ها را باال می‌برد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در دوره قبلی‬ ‫تحریم‌ها که با چین مراوده داشتیم پول‌ها بلوکه‬ ‫می‌شد و در نتیجه یا باید کاالی چینی خریداری‬ ‫می‌کردیم یا برای تبدیل یوآن به ارزهای معتبر‪،‬‬ ‫هزین ‌ه زیادی می‌دادیم‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار انرژی ادامه داد‪ :‬نمی‌توان‬ ‫در روز ی��ک میلیون بش��که نفت را ب��ا دور زدن‬ ‫تحری��م فروخ��ت‪ .‬همچنی��ن برای ف��روش در‬ ‫زم��ان تحری��م باید نفت را با قیمت��ی پایین‌تر از‬ ‫قیمت‌های جهانی به فروش رس��اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه در چند ماه گذشته ایران نقشی پررنگ‬ ‫در بازارهای نفت نداشته و صادرات کشور حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که بوده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬این عدد نمی‌توان��د عرضه بازار را برهم بزند‪.‬‬ ‫بهروزی‌فر گفت‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬کشورهایی مثل‬ ‫عربس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬روسیه و عراق اعالم کرده‌اند‬ ‫ک��ه افزایش تولید دارند تا کمب��ود نفت ایران را‬ ‫جبران کنند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬در ش��رایط اضطراری‬ ‫می‌توان از ذخایر استراتژیک نفت در کشورهای‬ ‫مختلف دنیا برای تنظیم بازار استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه نفت ‪ ۲۰۰‬دالری می‌شود؟‬ ‫ب��ه گفته بهروزی‌فر‪ ،‬تنه��ا عاملی که می‌تواند‬ ‫بر بازار نفت تاثیرگذار باش��د‪ ،‬احتمال اغتشاش‬ ‫در منطقه اس��ت که در شرایط فعلی دور از ذهن‬ ‫به نظر می‌رس��د اما اگر جنگ��ی در خلیج‌فارس‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬قیمت نف��ت می‌تواند به ‪ ۲۰۰‬دالر‬ ‫هم افزایش پیدا کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬عرضه و تقاض��ای نفت بر‌هم نمی‌خورد‬ ‫و رس��یدن قیمت نفت ب��ه ‪ ۱۰۰‬دالر غیرممکن‬ ‫خواهد بود‪ .‬حتی س��قف ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬دالر فعلی به‌‬ ‫صورت مقطعی است و اگر کشورها تولید خود را‬ ‫افزایش دهند این ع��دد می‌تواند به زیر ‪ ۶۰‬دالر‬ ‫نیز بازگردد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جالل میرزایی‬ ‫‌نورمحمد تربتی‌نژاد‌‬ ‫پس از خشکسالی‌های پی‌در‌پی در دهه‌های گذشته‪،‬‬ ‫بارش‌‌‌های ش��دید باران از ‪ ۲۷‬اسفند ‪ ۹۷‬از استان‌های‬ ‫مازندران و گلس��تان آغاز شد و تداوم آن در فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬به بیش��تر استان‌های کشور آس��یب وارد شد‪ .‬این‬ ‫بارش‌ها‪ ،‬طغی��ان رودخانه‌ها و آبگرفتگی روس��تاها و‬ ‫شهرها را در پی داشت‪.‬‬ ‫بر اساس آخرین آمارها‪ ۶۸۰ ،‬سد در کشور در حال‬ ‫بهره‌برداری اس��ت‪ ۱۱۴ ،‬س��د در دست س��اخت قرار‬ ‫دارد و ‪ ۱۷۲‬س��د نیز در مرحله مطالعه قرار گرفته که‬ ‫بهره‌برداری از همه آنها نقش مهمی در مدیریت منابع‬ ‫آبی و مقابله با س��یالب‌ها دارد‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪،‬‬ ‫سدس��ازی از جمله راهکارهایی است که ضمن کمک‬ ‫ب��ه مدیریت درس��ت منابع آب‪ ،‬مانع از جاری ش��دن‬ ‫روان‌آب‌ها و بروز سیالب‌های ویرانگر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینک��ه دولت اکنون فقط منابع س��اخت فقط ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬س��د را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در شرایط تحریم‌ منابع‬ ‫ساخت سد در هر مکانی را ندارد‪.‬‬ ‫جالل میرزایی با اش��اره به وقوع س��یل در چندین‬ ‫اس��تان کش��ور و راه‌های مقابله با سیل‌های بعدی‪ ،‬به‬ ‫خانه مل��ت گفت‪ :‬نباید در بررس��ی عل��ل این حادثه‬ ‫عجله کرد بلکه باید بررس��ی‌ها را دقیق و علمی پیش‬ ‫برد و پس از شناس��ایی عوامل تش��دید خس��ار‌ت‌های‬ ‫س��یل آنها را اولویت‌بندی کرد و برای رفع‌ش��ان قدم‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ای�لام‪ ،‬ایوان و چ��رداول در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬بی‌توجهی به آبخیزداری‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته ازجمل��ه دالیل خس��ار‌ت‌های‬ ‫باالی س��یل اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید دید سهم این مهم‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬نباید‬ ‫از کلمه کوپن بترس��یم چراکه کش��ور از کوپن در زمان جنگ‬ ‫تحمیلی ضرر نکرده و این کوپن‌ها می‌تواند تبدیل به کاال شود‪.‬‬ ‫الیاس حضرتی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به پرداخت یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬ایران در ش��رایط ویژه جنگ اقتصادی قرار‬ ‫دارد اما مس��ئوالن ش��مایل جنگی را پیدا نکرده‌اند چراکه اگر‬ ‫چنین ش��رایطی را احساس و درک می‌کردند تصمیم‌های آنها‬ ‫در اقتصاد در این زمینه تنظیم می‌شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه باید از شرایط کنونی‬ ‫اس��تفاده کرد و نحوه اتالف منابع و مصرف‌گرایی را تغییر داد‬ ‫و ریش��ه‌های فساد در کشور را خشکاند‪ ،‬افزود‪ :‬حتی اگر کشور‬ ‫در شرایط جنگ اقتصادی قرار نداشته باشد‪ ،‬باید نحوه مصرف‬ ‫سد‌س��ازی در کشور گامی مهم برای حفظ منابع خدادادی است و با‬ ‫توجه به تغییرات اقلیم‪ ،‬سدهای بیشتری باید در کشور ساخت‬ ‫در گسترش خس��ار‌ت‌‌ها چقدر بوده است‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫برخ��ی معتقدند اگر در حوزه‌های آب‌ریز رودخانه‌های‬ ‫کرخه و دز س��د ساخته شده بود اکنون این سیالب‌ها‬ ‫به راحتی هدایت و ذخیره می‌شدند‪.‬‬ ‫پ��س از شناس��ایی اولویت‌های مقابله با س��یل باید‬ ‫متناس��ب با منابع‪ ،‬به سراغ اقدام‌های کم‌هزینه‌تر اما با‬ ‫نتیجه بیش��تر حرکت کرد‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬اگر الیروبی‬ ‫هزینه کمتر و نتیجه بهتر و س��ریع‌تری دارد باید این‬ ‫مهم را در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫میرزای��ی با بیان اینکه فش��ارها به وزارتخانه‌ها برای‬ ‫سدس��ازی باال رفته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت در شرایط‬ ‫کنونی تحریم‌ها‪ ،‬منابع س��اخت س��د در هر مکانی را‬ ‫ن��دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بای��د مناب��ع و توجیه‌ه��ای علمی‬ ‫سدسازی را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫دولت درحال‌حاضر منابع س��اخت فقط ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��د را‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��اخت هر س��د از آغاز تا پایان ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬سال طول می‌کشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید در این شرایط که‬ ‫س��یالب‌ها بحران ایجاد کرده‌اند راه‌های دیگر مقابله را‬ ‫در کنار سدسازی در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫است‪ :‬در برخی از اس��تان‌ها سدسازی الزم است و در‬ ‫برخ��ی دیگر الیروبی‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید پیش از هر اقدامی‬ ‫مطالعات دقیق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سد و حفظ منابع‬ ‫باید اتالف منابع و مصرف‌گرایی را تغییر داد‬ ‫خود را تغییر دهی ‌م اما اکنون که ایران در جنگ اقتصادی قرار‬ ‫دارد باید بیش از گذشته مانع اتالف منابع ملی شود که نام آن‬ ‫را نبای��د دو‌نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین گذاش��ت بلکه‬ ‫اسم آن را مدیریت مصرف منابع می‌گذاریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مدیری��ت مصرف در ایران این اس��ت که در‬ ‫ش��دیدترین تحریم‌ها قرار دار ‌د اما در میانگین مصرف س��رانه‬ ‫بنزین‪ ،‬ش��کر‪ ،‬گوشت‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و دارو در دنیا اول است‪ ،‬آیا به‬ ‫طول و عرض ما می‌خورد که این میزان مصرف کنیم؟‌‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه ‪ ۲۰‬میلیون خ��ودرو در ایران وجود‬ ‫دارد که مصرف روزانه ‪ ۲‬لیتر حدود ‪ ۴۰‬میلیون لیتر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین اگر ‪ ۱۰‬میلیون لیتر بنزین به تاکسی‪ ،‬اتوبوس‬ ‫و مینی‌بوس که کارهای عمومی انجام می‌دهند اختصاص یابد‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون لیتر می‌ش��ود در حالی ک��ه هم اکنون در‬ ‫روزه��ای عادی ‪ ۱۰۰‬میلیون لیت��ر و در روزهای تعطیل ‪۱۳۰‬‬ ‫نیز می‌توان��د در تغییر روی��ه مصرف‌کنندگان‬ ‫تاثیرگذار باش��د و باید به این موضوع نیز توجه‬ ‫کرد که بدمصرفی ارتباطی با پولداری ندارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید فرهنگ‌سازی درست در این زمینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله ک��ه باید فرهنگ‬ ‫عموم��ی را در نحوه مصرف ب��رق در کل جامعه‬ ‫افزایش دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ازکارهای بسیاری‬ ‫برای این مهم در نظر گرفته ش��ده که امیدواریم‬ ‫بتوانیم نتیجه مطلوب را به‌دست آوریم‪.‬‬ ‫به‌تازگی محمدحس��ن متول��ی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توانیر‌با اشاره به طرح‌های تشویقی وزارت‬ ‫‹ ‹مدیریت سد‌ها بسیار مهم است‬ ‫نماینده مردم گرگان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتقد است‪ :‬سد‌سازی در کشور گامی مهم برای حفظ‬ ‫مناب��ع خدادادی اس��ت و با توجه به تغیی��رات اقلیم‪،‬‬ ‫سدهای بیشتری باید در کشور ساخت‪.‬‬ ‫‌نورمحمد تربتی‌نژاد‌ به ایرنا گفت‪ :‬س��د‌ در کش��ور با‬ ‫اه��داف متفاوتی مانند ذخیره‌س��ازی آب برای تامین‬ ‫آب کش��اورزی و آش��امیدنی و جلوگیری از بروز سیل‬ ‫س��اخته می‌ش��ود که این اهداف در همه جای جهان‬ ‫مشترک است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سد‌سازی با این اهداف‬ ‫عالوه‌بر اینکه مفید اس��ت‌‪ ،‬به نفع کشاورزی و پایداری‬ ‫منابع آبی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی و مناب��ع آب مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی یادآور ش��د‪ :‬پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬سد‌های زیادی در کشور ساخته شد و مخازن‬ ‫س��د‌ها ظرفیت‌های بس��یار زیادی برای ذخیره‌سازی‬ ‫آب‌های روان به شمار می‌رفت تا برای تامین آب بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬آشامیدنی و‪ ...‬مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫تربتی‌ن��ژاد گف��ت‪ :‬س��د‌ها همچنی��ن در موق��ع‬ ‫س��یالب خیلی کارب��رد دارند زیرا هنگامی که س��یل‬ ‫حرکت می‌کند‪ ،‬چنانچه به وس��یله س��د مهار نش��ود‪،‬‬ ‫خس��ارت‌های زی��ادی به هم��راه خواهد داش��ت‌ زیرا‬ ‫سال‌های گذش��ته به دلیل خالی بودن ظرفیت بسیار‬ ‫از س��د‌ها‪ ،‬توانستند سیالب‌ها را مهار کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که در هیچ نقطه‌ای از دنیا‬ ‫نمی‌توان از این اقدام دفاع کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مصرف روزانه‬ ‫بنزین باید در کشور به ‪ ۵۰‬میلیون لیتر برس ‌د و‌بقیه آن صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پول ص��ادرات بنزین باید به دهک‌های پایین‬ ‫جامعه داده شود‪ .‬بر این اساس که یارانه نقدی دهک‌های پایین‬ ‫جامعه به جای ‪ ۴۵‬هزار تومان به ‪ ۱۲۰‬هزار تومان افزایش یابد‬ ‫و حمل‌ونقل شهری شبه‌رایگان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان پول حاصل از‬ ‫صرفه‌جویی سوخت می‌توان برای حمل‌ونقل شهری اقدام‌های‬ ‫موثری انجام داد‪ ،‬مدرن‌ترین ترامواها‪ ،‬مترو و وسایل حمل‌ونقل‬ ‫عمومی را مس��تقر کرد‪ ،‬بودجه برای بهداش��ت و درمان مردم‬ ‫اختصاص و هزینه سرانه معلمان و دانش‌آموزان را افزایش داد‪.‬‬ ‫حضرتی با بیان اینکه منبع ایجاد اش��تغال مردم‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫بدمصرفی ارتباطی با پولداری ندارد‬ ‫س��خنگوی صنعت برق کش��ور گفت‪ :‬هرچند‬ ‫تغییر تعرفه‌ه��ا مطابق با پیش��نهادهای اولیه ما‬ ‫نبوده اس��ت اما افزایش ‪ ۲۳‬درصدی تعرفه‌ها نیز‬ ‫موجب کاهش مصرف انرژی از سوی پرمصرف‌ها‬ ‫خواهد ش��د و به طور کلی تاکید ما این است که‬ ‫فرهنگ استفاده از وسایل برقی را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫محمودرضا حقی‌فام با بیان اینکه پیش��نهادها‬ ‫تغیی��ر تعرف��ه چندین مرتب��ه در هیات‌دولت در‬ ‫ت به ایسنا گفت‪ :‬مالک‬ ‫رفت و برگش��ت قرار گرف ‌‬ ‫و هدف فعلی ما این است که بر اساس تعرفه‌های‬ ‫موجود عمل کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بی‌شک این میزان افزایش تعرفه‬ ‫استان‌هایی مانند گلستان و استان‌هایی که بارش زیاد‬ ‫دارند نه‌تنها ساخت س��د‌ها مفیدند‪ ،‬بلکه اضافه شدن‬ ‫آنها و آب‌بندها نیز می‌توانند با توجه به ش��رایط تغییر‬ ‫اقلیم مفید واقع شوند‪.‬‬ ‫نیرو برای کاهش میزان مصرف برق بخش خانگی‬ ‫در ایام اوج مصرف تابستان‪ ،‬گفته است در صورت‬ ‫صرفه‌جوی��ی ‪ ۱۰‬درصدی در میزان برق مصرفی‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از مبلغ صورتحس��اب مشترکان‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش ‪ ۷‬درصدی تعرفه برق‬ ‫تمامی مش��ترکان از ابتدای اردیبهشت‌‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ه��دف افزایش انگیزه برای اص�لاح مدل مصرف‬ ‫مش��ترکین پرمصرف به ویژه در زمان اوج مصرف‬ ‫برق مقرر ش��ده اس��ت تا از آغاز خردا ‌د تنها برای‬ ‫مشترکین پرمصرف خانگی ‪ ۱۶‬درصد به این رقم‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان در مجلس گفت‪ :‬س��اخت سد‬ ‫برای کشور بسیار مهم است‌ اما از طرف دیگر‪ ،‬مدیریت‬ ‫این سدها در چگونگی توزیع آب در پایین‌دست و نیز‬ ‫استفاده بهینه از خود سد اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫به گفته تربتی‌نژاد‪ ،‬مدیریت س��د در کنترل به‌موقع‬ ‫دریچه‌های آن‪ ،‬رها‌سازی به‌موقع آب‪ ،‬ترمیم کانال‌ها و‬ ‫شبکه‌های انتقال آب بسیار اثر‌گذار است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬امس��ال به دلیل وق��وع بارش‌ها در‬ ‫فص��ل بهار و نی��ز باتوجه ب��ه ذخیره ش��دن آب زیاد‬ ‫بارش‌های زمس��تان برخی س��د‌ها نتوانستند سیالب‬ ‫را آن‌گون��ه که الزم اس��ت‪ ،‬کنترل کنن��د و به مرحله‬ ‫س��رریز رس��یدند و ای��ن امر موجب تش��دید س��یل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی و مناب��ع آب مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬جاری شدن سیل امسال نشان‬ ‫داد که می‌توان پیش‌بینی درس��ت‌تری در‌باره س��د‌ها‬ ‫داشت تا مانع از افزایش خسارت شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد تربتی‌نژاد‪ ،‬چنانچه سدها در جای درستی‬ ‫ایجاد شوند و موجب اس��تفاده بهینه آب شده باشند‪،‬‬ ‫س��اخت آنها درست است زیرا س��د‌ها نقش مهمی در‬ ‫ذخیره‌سازی آب دارند؛ زمستان که بارش‌ها زیاد است‬ ‫و روان‌آب‌های زیاد وجود دارد‪ ،‬چنانچه جمع نش��وند‬ ‫باید با هزینه‌های گزاف برای استخراج آب از سفره‌های‬ ‫زیرزمینی استفاده کرد‪.‬‬ ‫آموزش و پرورش رایگان‪ ،‬حمل‌ونقل شهری می‌تواند مدیریت‬ ‫مصرف س��وخت در حوزه‌های بنزین‪ ،‬برق و گاز خانگی باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هزینه آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و تلفن خانه‌های زیر ‪ ۸۰‬متر باید‬ ‫رایگان شود و باالی ‪ ۸۰‬متر به شکل تصاعدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫ی با تاکید‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالم ‌‬ ‫بر اینکه نباید از کلمه کوپن بترس��یم چراکه کشور از کوپن در‬ ‫زمان جنگ تحمیلی ضرر نکرده و این کوپن‌ها می‌تواند تبدیل‬ ‫به کاال ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید از ‪ ۱۴‬میلیارد دالری که برای‬ ‫‪ ۲۵‬کاالی اساسی اختصاص یافته ‪ ۴‬میلیارد دالر بر اساس ارز‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی به پنیر‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬مرغ و شکر و کاالهای‬ ‫اساس��ی تخصیص یابد و ‪ ۱۰‬میلیارد دالر دیگر را با قیمت ارز‬ ‫نیمای��ی فروخت که حدود ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان می‌ش��ود و‬ ‫می‌توان این رقم را در ایجاد اشتغال مردم‪ ،‬بهداشت‪ ،‬آموزش و‬ ‫پرورش رایگان و حمل‌ونقل شهری مصرف کرد‪.‬‬ ‫کشف محموله قاچاق ‪ ۱۰‬میلیاردی پتروشیمی‬ ‫در پاکدشت‬ ‫فرمانده انتظامی ش��رق اس��تان تهران از کش��ف‬ ‫محموله قاچاق مواد اولیه پتروش��یمی به ارزش ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال در شهرستان پاکدشت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت پلیس‪ ،‬س��ردار ناظری در این‬ ‫ب��اره اظهار کرد‪ :‬ماموران پلیس آگاهی شهرس��تان‬ ‫پاکدش��ت هنگام کنترل خودروه��ای عبوری به دو‬ ‫دس��تگاه کامیون کش��نده مشکوک ش��ده و برای‬ ‫بررس��ی محموله و م��دارک‪ ،‬خودرو‌ه��ا را متوقف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررس��ی اولیه مش��خص ش��د این‬ ‫خودرو‌ها که قصد انتقال مواد پتروشیمی(پلیمری)‬ ‫به خارج از کش��ور را داش��تند فاقد هرگونه مدارک‬ ‫گمرک��ی بوده که با هماهنگ��ی مقام قضایی توقیف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫سردار ناظری با اشاره به اینکه محموله کشف‌شده‬ ‫از سوی کارشناسان ‪ ۱۰‬میلیارد ریال ارزش‌گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این ب��اره پرونده اولیه‬ ‫تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ش��رق اس��تان ته��ران در پایان‬ ‫خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬نیروی انتظامی اج��ازه فعالیت و‬ ‫ج��والن به مفس��دان اقتصادی را نخواه��د داد و با‬ ‫این‌گونه افراد برخورد قاطع و قانونی می‌کند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مشکالت مالی همچنان پیش روی پروژه قطار پرسرعت در ایران‬ ‫راه‌آهنی که روی کاغذ روزگار می‌گذراند‬ ‫با گذش��ت بیش از ‪ ۱۲‬س��ال از کلنگ‌زنی س��اخت‬ ‫خط‌آه��ن تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان این پ��روژه همچنان در‬ ‫تالش برای تامین منابع مالی است‪ .‬سرنوشت نخستین‬ ‫پروژه قطار پرسرعت ایران طوری با فاینانس گره خورده‬ ‫که گویی هیچ راه دیگری برای اجرای این پروژه وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬درحالی ک��ه در دولت یازدهم اعالم ش��ده بود‬ ‫فاینان��س این پ��روژه عملیاتی ش��ده‪ ،‬در پیگیری برای‬ ‫آگاهی از آخرین وضعیت این پروژه باز هم با این پاسخ‬ ‫روبه‌رو می‌شویم‪ :‬اگر فاینانس باشد می‌سازیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫پ��روژه راه‌آهن پرس��رعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان که به‌عنوان نخستین قطار پرسرعت کشور‬ ‫ش��ناخته می‌ش��ود و قرار اس��ت بعد از پایان ساخت و‬ ‫راه‌اندازی‪ ،‬زمان س��فر ریلی در مس��یر ‪ ۴۰۰‬کیلومتری‬ ‫تهران تا اصفهان را از بیش از ‪ ۶‬ساعت فعلی به حدود ‪۲‬‬ ‫س��اعت کاهش دهد‪ ،‬سال‌هاست گرفتار دست‌اندازهای‬ ‫مالی اس��ت‪ .‬این پروژه که یک بار در سال ‪ ۸۵‬در دولت‬ ‫نخس��ت احمدی‌نژاد و بار دیگر در س��ال ‪ ۹۳‬در دولت‬ ‫نخست روحانی کلنگ‌زنی و هربار گفته شد در مدت ‪۴‬‬ ‫س��ال اجرایی خواهد شد‪ ،‬در عمل پیشرفت خاصی در‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬سال گذشته نداشته است‪.‬‬ ‫گرچه مس��ائلی مانند تغییر مس��یر تعریف ش��ده‪ ،‬از‬ ‫عواملی است که سرعت این پروژه را در طول سال‌های‬ ‫گذش��ته گرفته اما براس��اس س��خن مس��ئوالن به‌نظر‬ ‫می‌رسد در تمام س��ال‌هایی که از کلنگ‌زنی این پروژه‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬مس��ائل مالی‪ ،‬جدی‌ترین مانع پیش��رفت آن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تامین فاینانس ادامه دارد‬ ‫با اینکه محسن پورسیدآقایی‪ ،‬مدیرعامل وقت راه‌آهن‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬در پاسخ به‬ ‫از نهایی شدن مراحل‬ ‫تامین فاینانس ‪ ۲.۶‬میلیارد دالری خط‌آهن پرس��رعت‬ ‫تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان ازس��وی بانک چین��ی خبر داد‪ ،‬در‬ ‫سال‌های گذشته‪ ،‬همواره مسئوالن از انتظار برای نهایی‬ ‫شدن این فاینانس و کلید خوردن پروژه سخن گفته‌اند‪.‬‬ ‫در جدیدترین اظهارنظر رس��می درب��اره این پروژه نیز‬ ‫سعید رسولی‪ ،‬مدیرعامل فعلی راه‌آهن بر همین مسئله‬ ‫تاکید می‌کند‪.‬‬ ‫این پروژه بوده اس��ت‪ .‬براس��اس آنچه مدیرعامل فعلی‬ ‫راه‌آه��ن ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ ،‬این پ��روژه به‌تازگی از‬ ‫این ش��رکت به شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل‌ونقل واگذار ش��ده و کار س��اخت و پیگیری برای‬ ‫تامین فاینانس از این به بعد از سوی این شرکت دنبال‬ ‫خواهد ش��د و ش��رکت راه‌آهن در این زمینه همکاری‬ ‫الزم را با این شرکت خواهد داشت‪.‬‬ ‫گرچه پروژه قطار پرسرعت از ابتدا در شرکت ساخت‬ ‫و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل متولد شده بود‪ ،‬اما سال‬ ‫گذش��ته با نظر وزیر راه و شهرسازی وقت و با موافقت‬ ‫دولت‪ ،‬به ش��رکت راه‌آهن واگذار شد تا روند ساخت آن‬ ‫س��رعت بگیرد‪ .‬با این حال حدود ‪ ۲‬ماه پیش مسئوالن‬ ‫اعالم کردند با موافقت هی��ات دولت‪ ،‬این پروژه دوباره‬ ‫به شرکت س��اخت منتقل می‌شود زیرا ماهیت شرکت‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬نهادی بهره‌بردار‪ ،‬نه س��ازنده و ماهیت شرکت‬ ‫ساخت‪ ،‬نهادی سازنده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه‌آهن در حالی از توقف پروژه قطار پرسرعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان به‌دلیل تامین نش��دن فاینانس چینی س��خن می‌گوید‬ ‫که سال گذش��ته معاون اول رئیس‌جمهوری از به جریان افتادن آن‬ ‫سخن گفته بود‬ ‫رسولی در پاس��خ به‬ ‫با تاکید بر اینکه باوجود‬ ‫مش��کالت‪ ،‬اراده برای راه‌اندازی قطار پرسرعت در ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از کار زیرسازی قطار تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان عملیاتی و س��اخته شده اما به‌دلیل مسائل‬ ‫مرب��وط به فاینانس‪ ،‬درحال‌حاض��ر توقفی در کار پیش‬ ‫آمده است‪ .‬مدیرعامل راه‌آهن با تاکید بر اینکه افزایش‬ ‫س��رعت از مهم‌ترین عوامل افزایش اس��تقبال مردم از‬ ‫سفرهای ریلی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ارتقای سرعت را برای‬ ‫بیشتر مسیرها در دس��تور کار داریم‪ ،‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫چند س��الی است که زمان سیر در مسیر تهران‪-‬مشهد‬ ‫به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین مس��یرهای ریلی کشور‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬ساعت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه‌آه��ن در حالی از توقف پ��روژه قطار‬ ‫پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفه��ان به‌دلیل تامین نش��دن‬ ‫فاینانس چینی سخن می‌گوید که سال گذشته معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری از به جریان افتادن آن سخن گفته‬ ‫ب��ود و در ماه‌های اخیر نیز محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی گفته بود روند دریافت این فاینانس در حال‬ ‫سرعت گرفتن است‪ .‬توافقنامه تامین این وام چینی در‬ ‫سال ‪ ۸۹‬میان دو کشور به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر چندباره متولی پروژه‬ ‫ع�لاوه ب��ر مش��کالت مال��ی‪ ،‬تغیی��ر متول��ی نیز از‬ ‫آس��یب‌هایی اس��ت که در بی��ش از ‪ ۱۰‬س��الی که از‬ ‫کلنگ‌زنی نخستین قطار پرسرعت می‌گذرد‪ ،‬گریبا‌نگیر‬ ‫خدایار خاشع‬ ‫دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار‬ ‫در آزادراه‌ها‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه دولت برای ساخت پروژه‬ ‫وزیر راه و شهرسازی می‌گوید قطار پرسرعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان دست‌کم ‪ ۳.۵‬سال دیگر به کار پیوسته نیاز‬ ‫دارد تا وارد فاز بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬موض��وع مهمی ک��ه در این پروژه وج��ود دارد‬ ‫تکمیل زیرس��اخت و اتصال ش��بکه برق است تا بتوان‬ ‫ن��اوگان ویژه‌ای که منحصر به همین مس��یر اس��ت را‬ ‫ازسوی س��رمایه‌گذار در اختیار گرفت و خدمات برقرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان ‪ ۳.۵‬س��اله فقط ب��رای تکمیل‬ ‫زیرساخت و ایجاد ایستگاه‌های این مسیر است و فرآیند‬ ‫تهیه ناوگان ویژه این خط هم زمان‌بر است‪ .‬با این حال‬ ‫امیدواریم در همین زمان‌بندی‪ ،‬این پروژه را اجرا کنیم‬ ‫و مقدمه بهره‌برداری آن فراهم ش��ود‪ .‬اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬برای این پروژه سهم دولت ‪ ۱۵‬درصد و سهم‬ ‫فاینانسور ‪ ۸۵‬درصد در نظر گرفته شد‪ .‬سهم دولت که‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت و در بودجه پیش‌بینی‬ ‫شده برای ایجاد زیرساخت‪ ،‬تملک و آزادسازی مسیر و‬ ‫دربرگیرنده همان ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫عالوه بر مشکالت‬ ‫مالی‪ ،‬تغییر‬ ‫متولی نیز از‬ ‫آسیب‌هایی‬ ‫است که در بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬سالی که‬ ‫از کلنگ‌زنی‬ ‫نخستین قطار‬ ‫پرسرعت‬ ‫می‌گذرد‪،‬‬ ‫گریبا‌نگیر این‬ ‫پروژه بوده است‬ ‫ارزش خانه‌های خالی کشور؛ ‪ ۷۴۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران حکایت‬ ‫از آن دارد که س��رانه مسکونی خانوار در ایران با‬ ‫سرانه در اختیار خانوارهای کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا مطالعات موسسه عالی آموزش‬ ‫و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نش��ان می‌دهد‪،‬‬ ‫سرانه زیربنای مسکونی در اختیار خانوار در ایران‬ ‫به بیش از ‪ ۲۷‬مترمربع رسیده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در سال ‪ ۱۳۸۵‬این سرانه حدود ‪ ۲۵‬مترمربع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫گزارش این موسس��ه نش��ان می‌ده��د اندازه‬ ‫این ش��اخص در کشورهایی مانند مصر‪ ،‬مراکش‪،‬‬ ‫جمهوری آذربایجان و کره‌جنوبی بس��یار کمتر از‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫این ویژگی س��بب ش��ده س��هم هزینه تامین‬ ‫مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش قابل‌توجهی‬ ‫یادداشت‬ ‫کشور را‬ ‫کارگاه عمرانی‬ ‫کنیم‬ ‫پی��دا کند؛ به‌گون��ه‌ای که این رق��م از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان در س��ال ‪ ۸۵‬به ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬در سال ‪ ،۱۳۸۵‬سهم مسکن‬ ‫در سبد هزینه‌ای هر خانوار ایرانی ‪ ۲۸‬درصد بوده‬ ‫اما جدیدتری��ن آمارها حکایت از آن دارد که این‬ ‫سهم در س��ال‌های اخیر از ‪ ۳۳‬درصد عبور کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخشی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن‬ ‫باعث ش��ده تع��داد واحدهای مس��کونی خالی از‬ ‫س��کنه در یک دهه گذشته از ‪ ۴۵۷‬هزار به بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون واحد مس��کونی برس��د و مس��احت‬ ‫زیربنای واحدهای مس��کونی خالی از س��کنه نیز‬ ‫از ‪ ۵۷‬میلی��ون مترمربع به ‪ ۲۶۳‬میلیون مترمربع‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬ب��رآورد می‌ش��ود ارزش خانه‌های‬ ‫خالی نیز از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۷۴۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده باشد‪.‬‬ ‫آزادراه‌های کش��ور از سیل ‪ ۹۸‬سربلند بیرون‬ ‫آمدند‪ .‬اگر آزادراه خرم‌آباد‪‌-‬پل زال نبود‪ ،‬باتوجه‬ ‫به قطع ارتباط ریلی جنوب و از بین رفتن قسمت‬ ‫قابل‌توجهی از جاده قدیم خرم‌آباد‪-‬اندیمشک‪،‬‬ ‫معلوم نبود چگونه امکان دسترسی به خوزستان‬ ‫و شهرهای آسیب‌دیده معموالن و پلدختر برقرار‬ ‫می‌ش��د‪ .‬هم‌اکنون ‪ ۲۲‬محور آزادراهی به طول‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬کیلومتر در کش��ور درح��ال بهره‌برداری‬ ‫اس��ت که حدود ‪ ۸۵‬درصد آن با سرمایه‌گذاری‬ ‫و مشارکت بخش غیردولتی ساخته شده است‪.‬‬ ‫براساس آمار‪ ،‬با خسارت حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی راه‌های کش��ور از حادثه س��یل روبه‌رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬از س��وی دیگر صدها ش��رکت بزرگ‬ ‫راهس��ازی در کشور داریم که پروژه‌ای در دست‬ ‫ندارن��د؛ بنابراین درحال‌حاض��ر فرصتی فراهم‬ ‫است که کشور را به یک کارگاه راهسازی تبدیل‬ ‫و تجربه کش��ورهای پیش��رفته را برای رهایی از‬ ‫رکود تکرار کنیم‪.‬‬ ‫در این زمینه چند اقدام برای جذب مشارکت‬ ‫بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬الزام دولت به انجام تعهدات مربوط‬ ‫در نخس��تین گام دول��ت بای��د مل��زم ش��ود‬ ‫تعه��دات ق��راردادی و قانونی خود را نس��بت به‬ ‫س��رمایه‌گذارانی که مبادرت به سرمایه‌گذاری‬ ‫و س��اخت آزادراه ک��رده و درح��ال بهره‌برداری‬ ‫هس��تند‪ ،‬انجام دهد‪ .‬در این زمین��ه می‌توان به‬ ‫تعهداتی مانند حل مشکل مالیاتی‪ ،‬ابالغ به‌موقع‬ ‫افزایش نرخ عوارض س��االنه آزادراه‌ها‪ ،‬پرداخت‬ ‫تبص��ره ‪ ۵‬قان��ون مش��ارکت و پرداخت س��هم‬ ‫جریمه‌های رانندگی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تقبل هزینه تامین منابع مالی الزم‬ ‫بای��د در عق��د قراردادهای س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫هزین��ه تامی��ن مناب��ع مال��ی الزم ب��رای‬ ‫س��رمایه‌گذاری پرداخت و ام��کان تامین مالی‬ ‫برای مش��ارکت‌کنندگان میسر شود‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫‪ ۶‬محور آزادراهی به طول ‪ ۵۷۰‬کیلومتر که مقرر‬ ‫بوده در سال‌های گذشته به بهره‌برداری برسند‪،‬‬ ‫به‌عل��ت ناتوانی س��رمایه‌گذار در تامین مالی‪ ،‬به‬ ‫کندی پیش می‌رود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کاهش هزینه ساخت آزادراه‌ها‬ ‫ب��رای امکان‌پذیر ش��دن تامی��ن هزینه‌های‬ ‫ب��االی س��اخت آزادراه‌ها و توجیه‌پذیر ش��دن‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن پروژه‌ها‪ ،‬بای��د هزینه‬ ‫ساخت را کاهش داد‪ .‬واگذاری پروژه‌ها به شکل‬ ‫طرح و اجرا و تجدیدنظر در قانون‌های مالیاتی از‬ ‫راهکارهای رسیدن به این هدف است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری در‬ ‫آزادراه‌ها‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه جامعه ما از لح��اظ مالی و‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬قدرت پذی��رش پرداخ��ت عوارض‬ ‫معادل سرمایه‌گذاری ‪100‬درصد را ندارد‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت باتوجه به ظرفیت پذیرش جامعه‪ ،‬میزان‬ ‫مشارکت و سرمایه‌گذاری در هر محور آزادراهی‬ ‫با ش��رایط خاص آن تعیین ش��ود‪ .‬البته می‌توان‬ ‫س��هم دول��ت را در قال��ب تهاتر و اوراق و س��ایر‬ ‫امکانات غیرنقدی تامین کرد‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت آزادراه قزوین‪-‬زنجان‬ ‫که نخستین آزادراه مشارکتی بود‪ ،‬با هزینه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به ازای هر کیلومتر در س��ال ‪۷۵‬‬ ‫به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬اکن��ون آزادراهی با این‬ ‫مشخصات‪ ،‬با هزینه‌ای حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫در ه��ر کیلومت��ر‪ ،‬یعنی بی��ش از ‪ ۲۰۰‬برابر نرخ‬ ‫سال ‪ ۷۵‬ساخته می‌ش��ود؛ بنابراین اگر دولت و‬ ‫نمایندگان مجلس هرچه زودتر راهکاری نیابند‪،‬‬ ‫در آینده جبران آن بسیار سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫نرخ بلیت مترو و کرایه تاکس��ی در تهران از روز‬ ‫گذشته ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬فرنوش نوبخت‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره‌ب��رداری مترو تهران در‬ ‫گفت‌وگو با مهر اظهار کرد‪ :‬براساس مصوبه شورا‪،‬‬ ‫اجازه افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی بلیت مترو را یافتیم‬ ‫و درحال‌حاضر نرخ بلیت‌های تک‌س��فره از هزار‬ ‫تومان به ‪ ۱۲۰۰‬تومان افزایش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫تاکس��یرانی ش��هر تهران در گفت‌وگو ب��ا مهر با‬ ‫اش��اره ب��ه افزایش ‪۲۰‬درصدی ن��رخ کرایه‌های‬ ‫تاکسی از روز گذشته براساس مصوبه شورا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برچس��ب‌های نرخ‌های جدید چ��اپ و از‬ ‫دیروز‪ ،‬توزیع شروع شده و فقط رانندگانی اجازه‬ ‫گرفتن نرخ‌های جدید را دارند که برچس��ب‌های‬ ‫جدی��د خود را دریافت کرده یا از طریق س��امانه‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬کرایه‌های خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫کرایه تاکسی و مترو‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خنک‌کاری نیروگاه‌ها با استفاده از فناوری نوین‬ ‫ساختار‬ ‫قرارداد‬ ‫دوجانبه علم‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫فعالی��ت علم��ی ویژگی متمای��ز دیگری‬ ‫نیز نس��بت به فعالیت‌ه��ای اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫دانش��گران از یک ط��رف عضو یک اجتماع‬ ‫علمی‌ هس��تند که نتای��ج علمی خود را در‬ ‫اختی��ار آن می‌گذارن��د و در عوض پاداش‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬کارمن��د یک‬ ‫س��ازمان رسمی‌اند‪ ،‬مانند دانشگاه‌ها‪ ،‬مراکز‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬آزمایش��گاه‌ها و مراکز تحقیق و‬ ‫توسعه صنعتی‪ ،‬که خدمات دانش پایه خود‬ ‫را در اختیار آن س��ازمان‌ها قرار می‌دهند و‬ ‫در عوض حقوق دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫پ��س دانش��گران در مع��رض دو گون��ه‬ ‫وابس��تگی‪ ،‬تقاض‌ا و کن��ش رفتاری‌اند؛ هم‬ ‫متعهدن��د به اجتماع علمی که تولید دانش‬ ‫کنند و ه��م متعهدند به یک س��ازمان که‬ ‫مهارت‌ه��ا و توانایی‌ه��ای علمی خود را در‬ ‫برای اهداف آن به کار گیرند‪.‬‬ ‫دانش��گران‪ ،‬مس��تقل از اینکه در چه نوع‬ ‫سازمانی کار می‌کنند و چه مسئولیت‌هایی‬ ‫دارند‪ ،‬همواره خود را سهیم در تولید دانش‬ ‫می‌دانن��د و عض��وی از اجتم��اع علمی‪ ،‬به‬ ‫همی��ن علت برای خود ای��ن محدودیت را‬ ‫قائل‌اند که بر اس��اس قواعد نهادی اجتماع‬ ‫علم��ی رفتار کنن��د و همچنی��ن از قواعد‬ ‫نه��ادی ک��ه در آن کار می‌کنن��د پی��روی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دانش��گران در عمر کاری خود‬ ‫ب��ا دو نوع بنگاه یا نهاد در ارتباط هس��تند‪:‬‬ ‫اجتم��اع علمی و س��ازمان کارفرما‪ .‬از یک‬ ‫ط��رف رابطه دادوس��تد علمی ب��ا اجتماع‬ ‫علمی دارند و از طرف دیگر رابطه دادوستد‬ ‫کاری ب��ا س��ازمان تابع‌‪ .‬این ه��ر دو رابطه‬ ‫دادوس��تدی دراز‌مدت‌‌ هس��تند و می‌توان‬ ‫از آنه��ا ب��ه عن��وان ق��رارداد اجتماعی یاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دانش��گران از طریق دریاف��ت حقوق در‬ ‫مقابل تعهد به کارفرما امنیت ش��غلی پیدا‬ ‫می‌کنن��د و همی��ن باع��ث می‌ش��ود افراد‬ ‫بیشتری به اجتماع علمی بپیوندند‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬امنیت خاطر بسیاری از دانشگران‬ ‫به دلیل اش��تغال در یک دانش��گاه یا مرکز‬ ‫تحقیق��ات باعث رش��د علمی آنه��ا و ادامه‬ ‫کشفیات و ابداع‌های علمی آنها می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قدرت‬ ‫خنک‌کنندگی روغن‬ ‫با استفاده از فناوری نانو‬ ‫انباش��تگی حرارت در تجهیزات توزیع و‬ ‫انتقال ق��درت امری اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ناش��ی از اتالف انرژی اس��ت‬ ‫و می‌توان��د منجر به فرس��ودگی زودرس و‬ ‫در نهایت خرابی تجهیزات ش��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫دفع حرارت انباش��ته شده ضروری به نظر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬یک��ی از متداول‌تری��ن روش‌ها‪،‬‬ ‫بهره‌گیری از گ��ردش مایعات خنک‌کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��روزه‪ ،‬چندی��ن میلی��ارد لیتر از‬ ‫روغن‌ه��ای خنک‌کننده در سراس��ر جهان‬ ‫ب��رای خنک ک��ردن تجهی��زات الکتریکی‬ ‫مانند ترانس��فورماتورها اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫با این‌حال‪ ،‬روغن‌ها خ��واص ترموفیزیکی‬ ‫کافی از خود نش��ان نمی‌دهند که این امر‬ ‫موجب محدود شدن قدرت خنک‌کنندگی‬ ‫آنها می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد فناوری نانو در دانشگاه‬ ‫تبری��ز در طرح��ی از اکس��ید گرافن برای‬ ‫بهبود خواص ترموفیزیکی و خنک‌کنندگی‬ ‫روغن‌ه��ای خنک‌کننده بهره‌ گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬روغن‌های بهینه‌ش��ده به‌ وس��یله‌‬ ‫اکس��ید گرافن‪ ،‬می��زان انتق��ال حرارت و‬ ‫بنابرای��ن قابلیت خنک‌کنندگ��ی باالیی از‬ ‫خ��ود بروز می‌دهند‪ .‬به‌عالوه میزان مصرف‬ ‫روغن ب��ا اس��تفاده از روغن بهب��ود یافته‬ ‫کاه��ش یافته و عم��ر تجهی��زات افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬عل��ت افزای��ش ضری��ب هدایت‬ ‫حرارتی را می‌ت��وان با پدیده‌هایی همچون‬ ‫حرک��ت براونی نان��وذرات‪ ،‬تش��کیل فیلم‬ ‫نازک در سطح مشترک مایع و نانوذرات و‬ ‫طبیعت انتقال حرارت در نانوذرات اکسید‬ ‫گرافن مرتبط دانس��ت‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬باال بودن‬ ‫س��طح ویژه نانوذرات دوبعدی مانند گرافن‬ ‫و مش��تقات آن می‌تواند دلیل مضاعفی بر‬ ‫توجی��ه افزای��ش ضریب هدای��ت حرارتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محسن معصومی‪ :‬دستگاه‌های مکانیکی مانند‬ ‫انواع موتورها و کمپرس�ورها در هنگام کارکرد و‬ ‫ب�ر اثر اصطکاک اجزای آنها حرارت زیادی ایجاد‬ ‫می‌کند که این حرارت باعث وارد آمدن آسیب‌ها‬ ‫و تنش‌های نامطلوبی به سیستم می‌شود‪.‬‬ ‫این حرارت باید به وسیله یک ماده‪ ،‬از سیستم‬ ‫خارج و حذف ش�ود‪ .‬همچنین تبادل حرارت در‬ ‫اج�زای یک چرخ�ه نی�روگاه منجر ب�ه افزایش‬ ‫نی�روی حرارتی یا تغییر فاز س�یال می‌ش�ود که‬ ‫ب�رای ادام�ه فعالیت باید چرخ�ه تولید را خنک‬ ‫کرد ی�ا آن را به ف�از اولیه بازگردان�د‪ .‬به عنوان‬ ‫ک کردن س�یم‌پیچ‌ها در ژنراتور‬ ‫نمونه‪ ،‬برای خن ‌‬ ‫تولید ب�رق از گاز هیدروژن‪ ،‬آب یا هوای طبیعی‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین می‌ت�وان به عنوان ی�ک نمونه دیگر‬ ‫ب�ه خنک‌ک�ردن روغن‌های�ی که ح�رارت را از‬ ‫یاتاقان‌ه�ای موت�ور ی�ا توربین و س�ایر قطعات‬ ‫دیگ�ر می‌گیرند اش�اره کرد که ای�ن روغن‌ها با‬ ‫آب خن�ک ش�ده و دوب�اره در مس�یر گردش به‬ ‫منظ�ور جذب ح�رارت ق�رار می‌گیرن�د‪ .‬در این‬ ‫بین سیس�تم خنک‌کاری مناسب منجر به بهبود‬ ‫عملک�رد سیس�تم و کاه�ش ه�درروی ان�رژی‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬عمده‌تری�ن برج‌ه�ای خنک‌کنن�ده‪،‬‬ ‫سیس�تم خنک‌کننده رآکتوره�ای نیروگاه‌های‬ ‫هس�ته‌ای و‌ژنراتورهای الکتریکی‪ ،‬سیستم‌های‬ ‫خنک‌کننده به کار گرفته ش�ده در نیروگاه‌ها به‬ ‫ش�مار می‌روند‪ .‬فناوری نانو در این سیستم‌های‬ ‫خن�ک‌کاری می‌توان�د موث�ر واقع ش�ود‪ .‬به این‬ ‫منظور روش‌های مختلفی برای طراحی مناس�ب‬ ‫و بهین�ه سیس�تم‌های خنک‌کنن�ده در ان�واع‬ ‫نیروگاه‌ها پیش�نهاد شده اس�ت‪ .‬همچنین یکی‬ ‫از کاربردهای فناوری نان�و برای رفع چالش‌های‬ ‫مربوط به خنک‌س�ازی اس�تفاده از نانوس�یاالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫نانوسیاالت و مدیریت گرمایی نیروگاه‌ها‬ ‫در مسائل مدیریت گرمایی قسمت‌های مختلف نیروگاه‌ها‪،‬‬ ‫افزایش میزان انتقال ح��رارت و جابه‌جایی تجهیزات انتقال‬ ‫حرارت برای بهبود کارآیی‪ ،‬افزایش طول عمر‪ ،‬مسائل ایمنی‬ ‫و‪ ...‬یکی از دغدغه‌های اصلی به‌شمار می‌رود‪ .‬مراجع زیادی‬ ‫درباره روش‌های افزایش میزان انتقال حرارت در قسمت‌های‬ ‫مختلف نیروگاهی گزارش داده‌اند‪.‬‬ ‫بیش��تر ای��ن روش‌ها ب��ر مبن��ای تغییرات در س��اختار‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬مانند افزایش س��طوح حرارتی‪ ،‬لرزش س��طوح‬ ‫حرارتی‪ ،‬تزریق یا مکش س��یال و اعمال جریان الکتریکی یا‬ ‫مغناطیسی متمرکز است‪.‬‬ ‫موضوعی که کمتر به آن توجه ش��ده اس��ت‪ ،‬تاثیر ضریب‬ ‫انتقال حرارت با بازدهی باالس��ت‪ .‬محیط‌های انتقال حرارت‬ ‫ل از سیاالتی مانند آب‪ ،‬اتیلن گلیکول یا روغن‬ ‫به طور معمو ‌‬ ‫تشکیل شده‌اند‪ .‬این س��یاالت ضریب انتقال حرارت پایینی‬ ‫در مقایسه با فلزات و حتی اکسیدهای فلزی دارند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬ضریب هدایت حرارتی مس ‪ ۷۰۰‬برابر ضریب هدایت‬ ‫حرارت��ی آب و ‪ ۳۰۰۰‬برابر ضری��ب هدایتی روغن و ضریب‬ ‫هدایت حرارتی ‪ Al۲O۳‬نیز ‪ ۶۰‬برابر ضریب هدایت حرارتی‬ ‫آب است‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار می‌رود س��یاالتی که ش��امل ذرات بسیار‬ ‫ریز ای��ن ترکیبات باش��ند در مقایس��ه با س��یاالت خالص‬ ‫خ��واص حرارت��ی بهت��ری از خود نش��ان دهند‪ .‬ب��ه دلیل‬ ‫مشکالت فنی مطالعات انجام‌شده در این زمینه بیشتر روی‬ ‫سوسپانسیون‌هایی متمرکز بوده که شامل ذرات جامد معلق‬ ‫در حد میلی متر یا حداکثر میکرومتر هستند‪.‬‬ ‫ذرات در این مقیاس مش��کالت جدی در تجهیزات انتقال‬ ‫حرارت ایج��اد می‌کنن ‌د به طوری که این ذرات به س��رعت‬ ‫ته‌نشین می‌شوند و در صورتی که کانال قطر کمتری داشته‬ ‫باشد مشکل جدی‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در هنگام عبور از میکروکانال‌ها کلوخه ش��ده‬ ‫و باعث گرفتگی مس��یر می‌ش��وند که در نتیجه افت فش��ار‬ ‫زیادی ایجاد می‌کنند و برخورد این ذرات با سطوح منجر به‬ ‫ساییدگی می‌شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ب��ا وجود ضری��ب هدای��ت حرارتی ب��اال‪ ،‬این‬ ‫سوسپانسیون‌ها به علت ملاحظات فرآیندی به‌عنوان محیط‬ ‫انتقال حرارت مناسب به نظر نمی‌رسند‪.‬‬ ‫فرآین��د تولید ذرات در حد نانومتر را باید به‌عنوان انقالبی‬ ‫در افزایش انتقال حرارت دانس��ت‪« .‬چوی» در سال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫میالدی نخس��تین کس��ی بود که در آزمایشگاه ملی آرگون‬ ‫پودرهای نانو در س��یاالت را «نانو‌سیال» نامید و ویژگی‌‌های‬ ‫برجسته این سیال را مطرح کرد‪.‬‬ ‫اندازه بس��یار کوچک ذرات استفاده شده و کسر حجمی‬ ‫چگونگی تهیه نانوذرات‬ ‫مطالعات زیادی روی چگونگی تهیه نانوذرات‬ ‫و روش‌های پراکنده‌س��ازی آنها در س��یال پایه‬ ‫انجام شده‌است‪.‬‬ ‫یک��ی از روش‌های متداول تهیه نانوس��یال‪،‬‬ ‫روش دو‌مرحل��ه‌ای اس��ت‪ .‬در ای��ن روش ابتدا‬ ‫نان��وذره ی��ا نانو‌لوله ب��ه طور معمول‌ به‌وس��یله‬ ‫رس��وب بخار ش��یمیایی در فض��ای گاز بی‌اثر‬ ‫به‌صورت پودرهای خشک تهیه می‌شود‪.‬‬ ‫در مرحل��ه بعد نانوذره ی��ا نانو‌لوله در داخل‬ ‫س��یال پراکنده می‌ش��ود تا توده‌های نانوذره‌ای‬ ‫به حداقل برس��د و باعث بهبود رفتار پراکندگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روش دو‌مرحل��ه‌ای برای بعضی م��وارد مانند‬ ‫اکسید فلزات در آب‌ دیونیزه شده بسیار مناسب‬ ‫است و برای نانوسیاالت نانو‌ذرات فلزی سنگین‪،‬‬ ‫کمتر موفق بوده‌است‪.‬‬ ‫ای��ن روش دارای مزایای اقتص��ادی بالقوه‌ای‬ ‫اس��ت زیرا ش��رکت‌های زی��ادی توانای��ی تهیه‬ ‫نانوپودره��ا در مقیاس صنعت��ی را دارند‪ .‬روش‬ ‫یک‌مرحله‌ای نیز به م��وازات روش دو‌مرحله‌ای‬ ‫پیشرفت کرده‌است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬نانو‌سیاالتی شامل نانوذرات فلزی‬ ‫با استفاده از روش تبخیر مستقیم تهیه شده‌اند‪.‬‬ ‫در این روش‪ ،‬منبع فلزی در شرایط خأل تبخیر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در این روش‪ ،‬تراکم توده نانو‌ذرات به حداقل‬ ‫خود می‌رسد‌‌ اما فشار بخار پایین سیال یکی از‬ ‫معایب این فرآیند به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬روش‌های شیمیایی تک‌مرحله‌ای‬ ‫مختلفی برای تهیه نانو‌س��یال به‌وجود آمده‌اند‬ ‫که از جمله آن می‌ت��وان به روش احیای نمک‬ ‫فل��زات و تهیه سوسپانس��یون آن در حالل‌های‬ ‫مختل��ف برای تهی��ه نانوس��یال فلزات اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬مزیت اصل��ی روش یک‌مرحله‌ای‪ ،‬کنترل‬ ‫بسیار مناس��ب روی اندازه و توزیع اندازه ذرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫برج‌های خنک‌کننده‬ ‫ب��رج خنک‌کن دس��تگاهی اس��ت که ح��رارت اضافی س��یال عامل را‬ ‫می‌گیرد و آن را به محیط منتقل می‌کند‪ .‬س��یاالتی که برای خنک‌کاری‬ ‫به کار می‌روند‪ ،‬بر اثر سیرکوالسیون گرم شده و دمای آن باال می‌رود‪.‬‬ ‫برج خنک‌کننده دمای این سیاالت را تا نزدیکی دمای حباب‌تر پایین‬ ‫آورده و ح��رارت را وارد محی��ط می‌کند‪ .‬این کار را ب��ا تبخیر آب انجام‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬عمده‌ترین مش��کالت به‌وجود آمده ب��رای یک برج خنک‌کن‬ ‫عبارتن��د از‪ :‬خوردگی قطعات داخلی برج‪ ،‬رش��د جلبک‌ها و باکتری‌های‬ ‫بیولوژیک��ی‪ ،‬همچنین تش��کیل رس��وب در قس��مت‌های مختلف برج و‬ ‫مصرف چش��مگیر آب‪ .‬همچنین مص��رف آب و هدر‌رفت آب در برج‌های‬ ‫خنک‌کننده نیروگاهی بسیار باال است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬تحقیقات نش��ان می‌دهد ‪ ۴۰‬درصد مجموع برداش��ت آب‬ ‫شیرین امریکا از سوی نیروگاه‌های بخار بوده که به طور تقریبی ‪ ۳‬درصد‬ ‫کل مصرف آب نیروگاه در برج‌های خنک‌کننده «‌تر» هدر می‌رود‪.‬‬ ‫برنامه ن��وع‌آوری و فناوری موسس��ه تحقیقاتی ب��رق امریکا‌(‪)EPRI‬‬ ‫ب��ه یک موفقی��ت در زمینه نانو‌ذرات برای افزایش خ��واص ترموفیزیکی‬ ‫س��یاالت مبدل حرارتی مورد استفاده در برج‌های خنک‌کن «تر» رسیده‬ ‫‌اس��ت که باعث کاهش چش��مگیر آب مصرف��ی در نیروگاه‌های بخاری‬ ‫موجود و جدید می‌شود‪.‬‬ ‫رآکتورهای هسته‌ای‬ ‫به‌طور کلی نحوه افزایش انتقال حرارت ناشی از استاده‬ ‫نانو‌س��یال را می‌توان در ‪ ۳‬پارامتر افزایش میزان هدایت‬ ‫حرارتی‪ ،‬افزایش میزان حرارت جابه‌جایی و افزایش ش��ار‬ ‫حرارت��ی بحرانی(‪ )CHF‬بررس��ی ک��رد‪ .‬آنچه در بحث‬ ‫افزای��ش میزان انتقال حرارت م��ورد نیاز در رآکتورهای‬ ‫هس��ته‌ای مورد توجه است‪ ،‬افزایش شار حرارتی بحرانی‬ ‫است‪ .‬این پارامتر از جمله پارامترهای کلیدی در طراحی‬ ‫و بکارگیری س��یال خنک‌کننده در رآکتورهای هسته‌ای‬ ‫به ش��مار می‌رود‪ .‬در رآکتورهای هس��ته‌ای به علت نوع‬ ‫جوشش اس��تخری و جوشش جریانی که اتفاق می‌افتد‪،‬‬ ‫پارامتر ش��ار حرارت بحرانی بس��یار بااهمیت اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬اگر بتوان به طریقی ‪ CHF‬را افزایش داد‪ ،‬می‌توان‬ ‫در ژنراتوره��ا‪ ،‬گرما در قس��مت‌های مختلفی تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫مانند گرمای ناش��ی از تلفات مس��ی سیم‌پیچی آرمیچر و میدان‪،‬‬ ‫تلفات آهن هس��ته‪ ،‬تلفات مکانیکی و‌‪ ...‬دمای کاری ژنراتور یکی‬ ‫پارامترهایی که بر طول عمر آن اثر می‌گذارد و برای نگه‌داش��تن‬ ‫دمای عایق‌های ژنرات��ور در محدودیت دمایی آنها‪ ،‬این حرارت‌ها‬ ‫بای��د از ژنراتور خارج ش��وند‪ .‬با افزایش ظرفی��ت و ولتاژ ژنراتور‪،‬‬ ‫خنک‌کردن س��خت‌تر می‌شود زیرا نس��بت حرارت تولیدشده به‬ ‫س��طح افزایش یافته و ضخامت عایق‌های ولتاژ باال باعث افزایش‬ ‫مقاوم��ت حرارتی می‌ش��ود‪ .‬سیس��تم خنک‌کنندگ��ی ژنراتورها‬ ‫از خنک‌کنندگ��ی غیرمس��تقیم ت��ا خنک‌کنندگی مس��تقیم‪ ،‬از‬ ‫خنک‌کنندگی با هوا تا خنک‌کنندگی با هیدروژن یا آب پیشرفت‬ ‫کرده‌اس��ت‪ .‬ژنراتورهای با ظرفیت کم یا دور کم با هوای طبیعی‬ ‫خنک‌کاری تراشه‌های الکترونیکی در دانشگاه‌های مشهد و قوچان‬ ‫در سال‌های گذشته سیس��تم‌ها و قطعات‬ ‫الکترونیک��ی همواره کوچ��ک و کوچک‌تر و‬ ‫قدرتمن��د و قدرتمندت��ر می‌ش��وند‪ .‬افزایش‬ ‫کارآی��ی آنها با باال رفتن ت��وان مصرفی و در‬ ‫نتیج��ه افزای��ش تولید گرم��ا در این قطعات‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫ن رو‪ ،‬مس��ائل مربوط به خنک کردن‬ ‫از ای ‌‬ ‫و مدیری��ت گرما در تراش��ه‌های الکترونیکی‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫س��تاد فن��اوری نانو‪ ،‬پژوهش��گران دانش��گاه‬ ‫صنعتی قوچان و فردوس��ی مشهد نانوسیالی‬ ‫ترکی��ب خنک‌کننده‌ه��ای نیروگاهی ب��ا نانو‌ذرات هس��ته‌ ماده‌های‬ ‫تغییر‌دهن��ده ف��از (‪ )PCM‬ت��ا ‪ ۲۰‬درص��د س��بب کاه��ش مص��رف‬ ‫آب می‌ش��وند‪ .‬ب��ر اث��ر ذوب ش��دن ای��ن م��واد گرم��ای کندانس��ور‬ ‫نی��روگاه گرفت��ه می‌ش��ود و ب��ه عن��وان محص��والت خنک‌ک��ن جامد‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتظ��ار م��ی‌رود‌ بهبود خ��واص گرمایی که به وس��یله‌ این‬ ‫نانو‌ذرات چندمنظوره حاصل می‌ش��ود‪ ،‬س��بب کاهش نرخ جریان سیال‬ ‫خنک‌کننده تا حدود ‪ ۱۵‬درصد شود که خود باعث کم شدن بار پمپ‌ها‬ ‫و در نتیج��ه کاهش تلفات انرژی می‌ش��ود‪ .‬در آزمایش��گاه ملی آرگون‪،‬‬ ‫پژوهشگران یک ایده خنک‌کاری بر مبنای فناوری نانو توسعه داده‌اند‪.‬‬ ‫این ایده اضافه کردن نانو‌ذرات با پوست ‌ه سرامیکی یا فلزی و هسته‌ای‬ ‫از مواد تغییردهنده فاز به س��یال خنک‌کننده است‪ .‬این مواد برای ذوب‬ ‫ش��دن در دمای کندانسور و جامد شدن هنگامی‌که جریان انتقال‌دهنده‌‬ ‫گرما به برج خنک‌کننده می‌رسد‪ ،‬طراحی می‌شوند‪ .‬نمایش طرح‌وار این‬ ‫ایده در اضافه کردن نانو‌ذرات جاذب گرما به س��یال خنک‌کننده س��بب‬ ‫افزایش ضریب انتقال حرارت‪ ،‬ظرفیت گرمایی و گرمای تبخیر می‌ش��ود‬ ‫که یعنی س��بب کاهش مقدار آب مورد نیاز برای رس��یدن به یک سطح‬ ‫خنک‌کنندگی می‌شود‪.‬‬ ‫ژنراتورهای الکتریکی‬ ‫در رآکتور هس��ته‌ای به دماهای باالتری دس��ت یافت در‬ ‫حالی که همزمان میزان انتقال حرارت نیز افزایش یابد و‬ ‫بدین ترتیب به توان تولیدی رآکتور هسته‌ای اضافه کرد‪،‬‬ ‫ب��دون آنکه از لحاظ ایمنی مش��کلی ب��رای رآکتور پدید‬ ‫آید‪ .‬با توجه به مطالب پیش‌گفته‪ ،‬تحقیقات انجام‌ش��ده‬ ‫در زمینه چگونگی افزایش «س��ی‌اچ‌اف» بر اثر اس��تفاده‬ ‫از نانو‌س��یاالت برای کاربرد این س��یاالت جدید به‌عنوان‬ ‫س��یال عامل خنک‌کننده در نیروگاه‌های هسته‌ای بسیار‬ ‫دارای اهمیت است‪ .‬در غلظت‌های کم نانو‌سیاالت میزان‬ ‫افزایش شار حرارتی بحرانی از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬درصد است که‬ ‫بیانگر موفقیت این‌گونه س��یاالت در افزایش شار حرارتی‬ ‫بحرانی است‪.‬‬ ‫حاوی نانولوله‌های کربنی س��نتز کرده‌اند که‬ ‫قابلیت باالیی در خنک‌کنندگی ریزتراشه‌های‬ ‫الکترونیک��ی از خ��ود بروز می‌ده��د‪ .‬تاکنون‬ ‫روش‌های مختلفی مانند خنک‌کاری با تهویه‬ ‫هوا به وسیله فن‪ ،‬اس��تفاده از هیت‌‌سینک و‬ ‫بکارگیری سیستم‌های ترکیبی حاوی سیال‬ ‫به‌منظور خنک‌کاری تراش��ه‌های الکترونیکی‬ ‫استفاده شده‌است‪.‬‬ ‫نانوس��یاالت‪ ،‬نس��ل جدی��دی از م��واد‬ ‫خنک‌کننده هس��تند که گروه‌های مختلفی‬ ‫در سراس��ر جهان روی توس��عه آنها متمرکز‬ ‫پایین ذرات نانو مس��ائلی مانند ته‌نش��ینی و کلوخه شدن را‬ ‫از بی��ن می‌برد و هزینه‌ه��ای الزم برای نگه��داری و انتقال‬ ‫این س��یاالت را کم می‌کند‪ .‬همچنین اندازه بس��یار کوچک‬ ‫این ذرات آس��یب ساییدگی سیس��تم‌ها را منتفی می‌کند‪.‬‬ ‫به‌عالوه اینکه هرچه این ذرات ریزتر باش��ند‪ ،‬س��طح نسبی‬ ‫انتقال حرارت آنها بیش��تر می‌شود و در نتیجه بازده حرارتی‬ ‫ذرات معل��ق تابع��ی از س��طوح انتقال حرارت اس��ت که با‬ ‫کاه��ش ان��دازه ذرات افزای��ش می‌یابد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬طراحی‬ ‫سیس��تم‌های خنک‌کنندگ��ی به کم��ک تزریق نانوس��یال‬ ‫برای بهبود سیس��تم‌های مهندس��ی پیچیده امری ضروری‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬یکی از روش‌های افزایش‬ ‫ایمنی نیروگاه‌ها افزایش قابلیت انتقال حرارت در آنها است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نانوس��یال‌ها با توجه به قابلی��ت فزاینده در انتقال‬ ‫حرارت در نیروگاه‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫شده‌اند‪ .‬در این طرح حاضر نانوسیال متشکل‬ ‫از نانولوله‌ه��ای کربنی و ماده با قابلیت تغییر‬ ‫ف��از در دم��ای مناس��ب‪ ،‬برای خنک‌س��ازی‬ ‫تراش��ه‌های الکترونیکی سنتز و معرفی شده‬ ‫‌است‪.‬‬ ‫بهره‌گی��ری از ای��ن نانوس��یال ضم��ن‬ ‫خنک‌کنندگ��ی موثرتر تراش��ه الکترونیکی‪،‬‬ ‫موجب کاه��ش مصرف انرژی مورد نیاز برای‬ ‫خنک‌سازی و جلوگیری از نوسان‌های دمایی‬ ‫سامانه و در نهایت موجب افزایش عمر مفید‬ ‫سامانه نیز می‌شود‪.‬‬ ‫یا با اس��تفاده از فن خنک می‌ش��وند اما ژنراتورهای با سرعت باال‬ ‫و ظرفی��ت ب��زرگ‌با هیدروژن و آب خنک می‌ش��وند‪ .‬سیس��تم‬ ‫خنک‌کاری مناس��ب منجر ب��ه بهبود عملک��رد ژنراتور و کاهش‬ ‫تلف��ات انرژی آن می‌ش��ود‪ .‬فناوری نانو بر سیس��تم خنک‌کاری‬ ‫ژنراتور هم می‌تواند موثر باش��د‪ .‬به این منظور روش‌های مختلفی‬ ‫برای طراحی مناس��ب و بهینه سیستم‌های خنک‌کننده در انواع‬ ‫نیروگاه‌ها پیش��نهاد می‌‌ش��ود‪ .‬در ای��ن بین یک��ی از کاربردهای‬ ‫فناوری نانو برای رفع چالش‌های مربوط به خنک‌س��ازی استفاده‬ ‫از نانو س��یاالت است‪ .‬این مواد به دلیل قابلیت انتقال حرارت باال‪،‬‬ ‫برای افزایش خ��واص خنک‌کنندگی مانند فل��وی گرمایی باال و‬ ‫قابلیت ترش��وندگی در غلظت متوس��ط که مش��خصه مفیدی در‬ ‫نیروگاه‌ها است استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫تولید نانو‌سیال خنک‌کننده نیروگاهی در ایران‬ ‫پوشش نانوسیال خنک‌کننده به دلیل افزایش‬ ‫ضریب انتقال حرارت در سامانه‌‌های تبدیل انرژی‬ ‫منجر به افزایش بازده انتقال حرارت می‌ش��ود و‬ ‫نقش بس��زایی در افزایش ب��ازده تولید محصول‬ ‫نهای��ی و کاه��ش مص��رف ان��رژی ایج��اد دارد‪.‬‬ ‫شرکت نانوس��اختار آویژه نانوسیال خنک‌کننده‬ ‫نیروگاهی تولید کرده اس��ت که قابلیت استفاده‬ ‫در س��امانه‌های خنک‌کننده و مبدل‌های حرارتی‬ ‫نیروگاه‌ه��ا را داراس��ت‪ .‬درحال‌حاضر پاالیش��گاه‬ ‫پنجم و ششم گاز پارس جنوبی از متقاضیان خرید‬ ‫این محصول اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به ساختار‬ ‫مواد و باال بودن اکتیواس��یون س��طح‪ ،‬نانو‌سیال‬ ‫پوشش��ی نام‌برده کاهش رسوب و خوردگی را در‬ ‫پی دارد که باعث افزایش عمر تجهیزات و کاهش‬ ‫تعداد تعمی��رات دوره‌ای می‌ش��ود‪ .‬این محصول‬ ‫درجه‌بندی‌های مختلفی دارد که مبتنی‌بر شرایط‬ ‫فرآیندی‪ ،‬دما‪ ،‬فشار‪ ،‬جنس مبدل و سیال عامل‪،‬‬ ‫قابلیت استفاده و ارتقا را دارد‪ .‬این فناوری عالوه‌بر‬ ‫صنایع نیروگاهی قابلیت بکارگیری در خودروها‪،‬‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬دیزل ژنراتورهای‬ ‫صنعت��ی و کوچ��ک و همچنین ان��واع تجهیزات‬ ‫سرمایشی و چیلرها را دارد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از طرح اکران سینماها و بلیت نیم‌بها در ماه مبارک رمضان‬ ‫‪10‬سالگی «افطار تـا سحر»‬ ‫کمتر از یک هفته به آغ��از ماه مبارک رمضان باقی‬ ‫مانده است‪ .‬هر سال اکران سینماها و چگونگی نمایش‬ ‫فیلم‌ه��ا در ای��ن ماه یکی از مس��ائل روز و مورد بحث‬ ‫رسانه‌ها و اهالی سینما بوده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش از ثب��ت قرارداد‬ ‫‪۴‬فیل��م س��ینمایی جدید و طرح بلی��ت نیم‌بها در ماه‬ ‫مبارک رمضان خبر داد‪.‬‬ ‫ط��رح «اذان ت��ا اذان» که باعنوان ط��رح «افطار تا‬ ‫سحر» نیز شناخته می‌شود‪ ،‬رمضان‪ ۸8‬در سینماهای‬ ‫کشور کار خود را آغاز کرد‪ .‬براساس این طرح فیلم‌های‬ ‫س��ینمایی که روی پرده بودند‪ ،‬در ماه مبارک رمضان‬ ‫در سانس‌های شبانه نیز به نمایش درمی‌آمدند‪.‬‬ ‫از آنجایی که در آن س��ال س��ینما ف��روش خوبی‬ ‫نداشت اما استقبال تماش��اگران از این طرح و فروش‬ ‫نسبی س��ینماها موجب ش��د طرح اذان تا اذان مورد‬ ‫توج��ه س��ینماگران ق��رار گی��رد‪ .‬س��ال بع��د خروج‬ ‫س��ینماهای حوزه هنری از این ط��رح و کاهش تعداد‬ ‫س��ینماهای اجراکننده از یک س��و و همکاری نکردن‬ ‫صدا و س��یما در پخش تبلیغ��ات فیلم‌های حاضر در‬ ‫طرح از س��وی دیگر موجب اس��تقبال نکردن مردم از‬ ‫طرح اذان تا اذان شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به نزدیک ش��دن ب��ه روزهای م��اه مبارک‬ ‫رمض��ان‪ ،‬غالمرضا فرجی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای صنفی‬ ‫نمایش درباره شرایط اکران فیلم‌های سینمایی در این‬ ‫ماه اظهار کرد‪ :‬در نشس��ت روز گذشته مقرر شد بهای‬ ‫بلیت‌ س��ینما در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت ‪۲۰‬‬ ‫نیم‌بها و بعد از ساعت ‪ ۲۰‬تمام‌بها باشد‪.‬‬ ‫فرج��ی درباره احتمال اجرای اکران افطار تا س��حر‬ ‫در ماه مبارک رمضان نیز گفت‪ :‬هر سینمایی براساس‬ ‫موقعیت جغرافیایی و ضوابط وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی می‌تواند آثار سینمایی را در این ساعت‌ها به‬ ‫نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫وی درباره احتمال تغییر س��خنگوی شورای صنفی‬ ‫نمای��ش اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه یکی از صنف‌ها‬ ‫نماینده خود را معرفی نک��رده بود‪ ،‬این انتخاب انجام‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی شورای صنفی نمایش درباره ادامه اکران‬ ‫فیلم‌ه��ای در حال اکران نیز توضی��ح داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینک��ه کف فروش فیلم‌ه��ا باال بود‪ ،‬اک��ران فیلم‌های‬ ‫نوروزی همچن��ان ادامه دارد و هفته آینده به احتمال‬ ‫زیاد فیلم جدیدی اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫فرجی گفت‪ :‬قرارداد فیلم س��ینمایی «ایکس‌الرج»‬ ‫ب��ه کارگردانی محس��ن توکلی در گروه ای��ران بعد از‬ ‫فیلم سینمایی «تگزاس‪ »۲‬س��اخته مسعود اطیابی و‬ ‫قرارداد فیلم س��ینمایی «نبات» ساخته پگاه ارضی در‬ ‫گروه زندگی بعد از فیلم «چهار انگشت» به کارگردانی‬ ‫حامد محمدی بسته شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین قرارداد ‪ ۲‬فیلم دیگر‬ ‫«به دنیا آمدن» س��اخته محس��ن عبدالوهاب در گروه‬ ‫فرهنگ بعد از «پیش��ونی سفید ‪ »۳‬ساخته سیدجواد‬ ‫هاشمی و «دختر شیطان» ساخته قربان محمدپور در‬ ‫گ��روه فرهنگ بع��د از فیلم «به دنیا آم��دن» به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫فرجی درباره طرح اکران افطار تا س��حر در سینماها‬ ‫گفت‪ :‬درب��اره این طرح‪ ،‬هر س��ال در ش��ورا صحبت‬ ‫می‌شود و سینماداران به‌عنوان مجری طرح‌های اکران‬ ‫فیلم در روزهای ماه مبارک رمضان پیگیر این موضوع‬ ‫هستند؛ به عنوان نمونه باید مشخص شود سینماها از‬ ‫چه ساعتی تا چه ساعتی می‌توانند فعالیت کنند‪ ،‬بهای‬ ‫بلی��ت چقدر خواهد بود و اینکه چه فیلم‌هایی نمایش‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫فرجی افزود‪ :‬از آنجایی که ما در روزهای ماه مبارک‬ ‫رمض��ان به لحاظ جذب مخاطب و خروجی گیش��ه‌ها‬ ‫ب��ا کاهش روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬س��ینماداران به‌دنبال این‬ ‫هستند که ش��رایط مطلوبی را برای خود ایجاد کنند‪،‬‬ ‫به همین دلیل س��ینماداران در برخی سال‌ها با اکران‬ ‫هادی حسینی‌نژاد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح «از افطار تا س��حر» اکران فیلم‌ها در ماه مبارک رمضان که از‬ ‫سال ‪ ۸۸‬آغاز شد موجب شد سینماها با استقبال خوب تماشاگران‪،‬‬ ‫شب‌های پررونقی را در پایتخت پشت‌سر بگذارند‬ ‫تعداد بیشتری فیلم یا در بعضی سال‌ها با کاهش بهای‬ ‫بلیت شرایطی را برای باال بردن استقبال تماشاگران از‬ ‫این طرح ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش با تاکید بر اینکه‬ ‫س��ینماداران برای ج��ذب مخاطب به‌دنب��ال راه‌های‬ ‫متفاوتی هس��تند ک��ه فقط از راه تبلیغات مناس��ب و‬ ‫ب��ه موقع می‌توان به آن دس��ت پیدا ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫تبلیغ��ات برای ه��ر طرحی به‌طور جدی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫موفق خواهد بود اما اگر فقط صنف اقدام به اجرای آن‬ ‫کند‪ ،‬اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد‪ .‬در س��ال‌های گذشته‬ ‫تلویزی��ون در ای��ن امر همکاری خوبی با ما داش��ت و‬ ‫خروجی خوبی هم داشتیم‪ .‬البته فیلم‌ها هم از عامالن‬ ‫اصلی جذب مخاطب هس��تند و باید تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫اگر تبلیغات مناس��ب از طرحی که قرار است کارگروه‬ ‫شورای صنفی تصویب کند‪ ،‬انجام شود‪ ،‬به‌طورقطع آن‬ ‫طرح جواب خواهد داد‪.‬‬ ‫فرجی اضافه ک��رد‪ :‬در طرح‌های اجرایی برای اکران‬ ‫فیلم‌ه��ا در م��اه مب��ارک رمضان باید ب��رای مخاطب‬ ‫آیتم‌های��ی را در نظر گرفت ت��ا بتوان بهترین بازخورد‬ ‫را از آنه��ا دریافت کرد زیرا تا پیش از افطار حضور در‬ ‫س��ینماها برای مخاطبانی که روزه‌دار هستند‪ ،‬دشوار‬ ‫خواهد ب��ود؛ بنابراین هر تخفیفی ک��ه برای مخاطب‬ ‫درنظر گرفته ش��ود‪ ،‬کمک‌حال او خواهد ش��د‪ .‬در این‬ ‫صورت اس��ت که مخاطبان حق انتخاب زمان و مکان‬ ‫و حتی نوع فیلمی را که می‌خواهند تماشا کنند‪ ،‬پیدا‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫طرح «از افطار تا سحر» اکران فیلم‌ها در ماه مبارک‬ ‫رمضان که از س��ال ‪ ۸۸‬آغاز شد موجب شد سینماها‬ ‫با اس��تقبال خوب تماشاگران‪ ،‬شب‌های پررونقی را در‬ ‫پایتخت پشت‌سر بگذارند‪.‬‬ ‫استقبال از این طرح در ‪ ۹‬سال گذشته موجب شد‪،‬‬ ‫پیشنهاد اجرای آن در شهرستان‌ها هم مطرح شود‪.‬‬ ‫رئیس کانون پخش‌کنندگان س��ینمای ایران معتقد‬ ‫است‪ ،‬شهرهایی غیر از تهران هم ظرفیت اجرای طرح‬ ‫اکران ماه مبارک رمضان را دارند‪.‬‬ ‫علی سرتیپی‪ ،‬رئیس کانون پخش‌کنندگان سینمای‬ ‫ای��ران درباره طرح اک��ران ماه مب��ارک رمضان که به‬ ‫باز بودن س��ینماها پس از افطار تا پاس��ی از ش��ب یا‬ ‫هنگام سحر اختصاص دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم تمهیدات‬ ‫درنظر گرفته ش��ده برای اکران فیلم‌ها در ماه مبارک‬ ‫رمضان که در چند س��ال گذش��ته اجرایی ش��ده و به‬ ‫رونق س��ینمای ایران در این ماه کمک کرده‪ ،‬امس��ال‬ ‫نیز به‌خوبی دنبال شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته با توجه به اکران فیلم‌های خوب‬ ‫در س��ینماهای کش��ور امیدواریم رونق گیشه در سال‬ ‫جاری به‌ویژه در این ماه نیز قابل‌توجه باشد‪.‬‬ ‫رئیس کانون پخش‌کنندگان سینمای ایران توضیح‬ ‫داد‪ :‬ط��رح اک��ران ماه مب��ارک رمضان در س��ال‌های‬ ‫گذشته تنها در تهران دنبال می‌شد و فکر می‌کنم این‬ ‫طرح در سال‌جاری بتواند در شهرهایی مانند اصفهان‪،‬‬ ‫ش��یراز و تبری��ز باتوجه به س��الن‌های جدیدی که در‬ ‫شهرها باز شده است‪ ،‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫س��رتیپی در پایان گفت‪ :‬بی‌ش��ک با فراگیر ش��دن‬ ‫این ط��رح در ش��هرهای گوناگون می‌توانی��م امیدوار‬ ‫به موفقیت بیش��تری در گیش��ه و اس��تقبال مردم از‬ ‫سینماها باشیم‪.‬در ماه مبارک رمضان این سال‌ها طرح‬ ‫اکران افطار تا س��حر در برنامه س��ینماها گنجانده و با‬ ‫اس��تقبال روبه‌رو ش��د‪ .‬فعاالن در عرصه‌های مختلف‬ ‫س��ینما ب��ا طرح اکران افطار تا س��حر س��ینما در ماه‬ ‫مبارک رمضان موافق هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی این طرح توانس��ت وقت اس��تراحت‬ ‫مخاطب پ��س از عبادت روزانه را پ��ر کند و از طرفی‬ ‫به رونق س��ینما کمک ش��د‪ .‬حاال اینکه چه فیلمی‪ ،‬با‬ ‫چه قیمتی و در چه شرایطی در این زمان نمایش داده‬ ‫شود به مسئوالن امر ربط پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫هاتف علیمردانی‪ ،‬تهیه‌کننده و کارگردان سینما نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬این طرح اتفاق خوبی اس��ت چون باعث جذب‬ ‫هرچه بیش��تر مخاطب می‌شود‪ .‬در کل با انجام چنین‬ ‫کاره��ا و طرح‌هایی که بتواند مخاطب را به س��ینماها‬ ‫بکشاند‪ ،‬موافق هستم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به نظرم اگر بتوان فیلم‌هایی که مخاطب‬ ‫بیش��تری دارند را در سانس‌های افطار به بعد گنجاند‬ ‫و از آن ط��رف س��انس‌های خوب در ط��ول روز را به‬ ‫فیلم‌های کم مخاطب‌ت��ر تعلق داد‪ ،‬به خروجی خوبی‬ ‫می‌رسیم و تعادل برقرار می‌شود و در نتیجه با یک تیر‬ ‫دو نشان زده‌ایم‪.‬‬ ‫مهدی صباغ‌زاده‪ ،‬تهیه‌کننده و پخش‌کننده س��ینما‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با اجرای این طرح موافقم چراکه خستگی‬ ‫بسیاری از مردم پس از افطار با رفتن به سینما رفع و‬ ‫به رونق سینما هم کمک می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته ف��رق نمی‌کند چه فیلمی برای‬ ‫مخاط��ب عرضه ش��ود؛ مهم خوراک خوب اس��ت که‬ ‫زندگی مافیایی «مارادونا» در قاب سینما‬ ‫بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند‬ ‫«شفیلد» انگلیس با نخستین نمایش مستند «دیگو‬ ‫مارادونا» س��اخته کارگردان برنده اس��کار گش��ایش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬آصف کاپادیا کارگردان انگلیسی‬ ‫که پیش از این با س��اخت مس��تند «ا ِمی» موفق به‬ ‫کس��ب جایزه اس��کار مستند شده‪ ،‬س��اخت مستند‬ ‫زندگی دیگو مارادونا اس��طوره آرژانتینی تاریخ فوتبال جهان را‬ ‫مقابل دوربین برده است‪.‬‬ ‫این مس��تند بر اساس بیش از ‪ ۵۰۰‬س��اعت ویدئو از آرشیو‬ ‫ش��خصی مارادونا س��اخته شده و قرار اس��ت نخستین نمایش‬ ‫جهانی خود را ‪ 6‬ژوئن و در آیین گش��ایش جش��نواره مستند‬ ‫شفیلد انگلیس تجربه کند‪.‬‬ ‫این مس��تند نگاهی غیرمتداول به زندگ��ی دیگو مارادونا به‬ ‫عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های ورزشی تاریخ درون و بیرون‬ ‫از زمین فوتبال در طول دوران بدنام زندگی وی در ش��هر ناپل‬ ‫ایتالی��ا دارد‪ .‬او در زمین معجزه می‌کرد اما وقتی این‬ ‫جادو به‌تدریج رو به پایان گذاش��ت او به یک زندانی‬ ‫در ش��هر جرم‌خیز ناپل ایتالیا تبدیل شد‪ .‬در شهری‬ ‫که حتی شیطان هم نیاز به محافظ داشت او خود را‬ ‫تبدیل به چیزی فراتر از خدا کرده بود‪ .‬این مس��تند‬ ‫داستان زندگی فرموش‌نشدنی یک استعداد بالفطره‪،‬‬ ‫شکوه‪ ،‬ناامیدی و خیانت‪ ،‬فساد و درنهایت رستگاری‬ ‫است‪ .‬آصف کاپادیا‪ ،‬کارگردان این مستند گفت‪ :‬بسیار مفتخرم‬ ‫که مس��تند «دیگو مارادونا» در جشنواره فیلم شفیلد انگلیس‬ ‫رونمایی می‌ش��ود‪ .‬پس از ‪ 3‬سال س��خت که برای ساخت این‬ ‫فیلم صرف کردیم‪ ،‬تهیه‌کنندگان‪ ،‬عوامل فیلم و من بی‌صبرانه‬ ‫در انتظار نمایش آن در جش��نواره هس��تیم‪ .‬بیست و ششمین‬ ‫جشنواره فیلم مستند «شفیلد انگلیس» از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬ژوئن (‪۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬اردیبهش��ت) برگزار می‌ش��ود و فهرس��ت کامل فیلم‌های‬ ‫حاضر در این رویداد س��ینمایی در ‪ ۹‬مه (‪۱۹‬اردیبهشت) اعالم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بتواند در جذب آنها موثر باشد و سالن‌ها را پرکند‪.‬‬ ‫مس��عود ردایی‪ ،‬تهیه‌کننده س��ینما هم اظهار کرد‪:‬‬ ‫ط��رح اکران افطار تا س��حر خوب و مناس��ب اس��ت‬ ‫چون مش��تاقان و مخاطبان سینما این فرصت را پیدا‬ ‫می‌کنن��د که پ��س از عبادت و افطار‪ ،‬از س��ینما بهره‬ ‫ببرند و همزمان س��ینما رونق پی��دا می‌کند چون در‬ ‫ط��ول روز به علت طوالنی بودن زم��ان روزه‌داری که‬ ‫عالقه‌من��دان به فیل��م و س��ینما از کار و تحصیل و‪...‬‬ ‫فارغ می‌ش��وند تا زمان افطار‪ ،‬دیگر توانی برای حضور‬ ‫در س��ینماها ندارند‪ .‬ازاین رو س��ینما در این ساعت‌ها‬ ‫دچار کمبود تماش��اگر می‌شود‪ .‬پس باید به نوعی این‬ ‫س��اعت‌ها جبران شده و این طرح مکملی برای رونق‬ ‫بخشیدن به سینما باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به نظرم بهتر اس��ت براس��اس روال‬ ‫کاری تمام کش��ورهای اس�لامی که جش��ن‌های مهم‬ ‫خ��ود را در این ماه برگزار می‌کنند‪ ،‬ما هم این کار را‬ ‫انجام دهی��م و چنین ایده‌ای داریم چون ماه مهمانی‪،‬‬ ‫عبادت و ش��ادی مردم است‪ .‬بنابراین از دریچه سینما‬ ‫می‌توان فیلم‌هایی که جنبه کمدی و طنزش��ان بیشتر‬ ‫و مناسب این ایام است را اکران کرد تا مردم با روحیه‬ ‫ش��اداب‌تر و بهتری به عبادت‌های خ��ود در طول روز‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫یکی از اتفاق‌های خوبی که با اجرای طرح اکران ماه‬ ‫رمض��ان رخ داد‪ ،‬این بود ک��ه خانواده‌ها این فرصت را‬ ‫پیدا کنند تا در کنار هم به دیدن فیلم‌های روی پرده‬ ‫س��ینما بروند و این مسئله بس��یار قابل‌توجه است‪ .‬به‬ ‫گواه آمار فروش طرح اکران «افطار تا س��حر» در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬این طرح موفق بوده و توانس��ته بسیاری از‬ ‫افرادی که عالقه چندانی به سینما نداشته‌اند را نیز به‬ ‫تماشای فیلم در سینما عالقه‌مند کند‪.‬‬ ‫با این حال هرچند فیلم‌های سینمایی با طرح ویژه‬ ‫اکران ماه رمضان مورد اس��تقبال مردم قرار گرفته‌اند‬ ‫اما هنوز بس��یاری از مردم نمی‌دانند چنین طرحی در‬ ‫رمضان اجرا می‌ش��ود و می‌توانند تا س��حر به س��ینما‬ ‫برون��د و از دی��دن فیلم‌های روی پرده ل��ذت ببرند و‬ ‫اگر اطالع‌رس��انی دقیقی در این زمینه ش��ود‪ ،‬بی‌شک‬ ‫استقبال بیشتری از این طرح خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر اطالع‌رسانی مسائل دیگری نیز می‌تواند در‬ ‫جذب مخاطب موفق باشد؛ به‌عنوان نمونه در این طرح‬ ‫باید فیلم‌های موردعالقه مردم اکران ش��ود همچنین‬ ‫تنوع فیلم‌های س��ینمایی اکران شده در این طرح نیز‬ ‫از اهمیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ا این تفاس��یر با‌توجه به فیلم‌ه��ای روی پرده که‬ ‫ترکیبی از فیلم‌های طنز و درام اجتماعی هستند‪ ،‬باید‬ ‫منتظر ماند و دید طرح افطار تا س��حر در ماه رمضان‬ ‫س��ال جاری تا چه میزان می‌تواند به رونق سالن‌های‬ ‫سینما کمک کند‪.‬‬ ‫در نشست روز‬ ‫گذشته مقرر‬ ‫شد بهای بلیت‌‬ ‫سینما در ایام‬ ‫ماه مبارک‬ ‫رمضان تا ساعت‬ ‫‪ ۲۰‬نیم‌بها و بعد‬ ‫از ساعت ‪۲۰‬‬ ‫تمام‌بها باشد‬ ‫معرفی نامزدهای جایزه ادبیات داستانی زنان‬ ‫‪ ۶‬اث��ر به عن��وان نامزدهای اولیه جای��زه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫پون��دی ادبیات داس��تانی زنان س��ال ‪ ۲۰۱۹‬معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از گاردی��ن‪ ،‬کتاب‬ ‫برنده جایزه بوکر س��ال گذش��ته «آنا برن��ز» به نام‬ ‫«ش��یرفروش ‌» و کتابی که داس��تان ایلیاد را به قلم‬ ‫«پت بارکر ‌» دوباره روای��ت می‌کند از مهم‌ترین آثار‬ ‫حاضر در این فهرست هستند‪.‬‬ ‫«بارکر» که یک نویس��نده بریتانیایی اس��ت و پیش‌تر برای‬ ‫رمان «جاده ارواح» به ش��هرت جهانی رس��یده با اثر جدیدش‬ ‫به نام «س��کوت دختران ‌» که بخشی از داستان ایلیاد را بازگو‬ ‫می‌کند‪ ،‬در بخش نامزدهای نهایی این رقابت حضور دارد‪ .‬این‬ ‫داستان حماسی و اساطیری یونانی به وسیله برنده پیشین این‬ ‫جایزه «مدلین میلر» با عنوان «آوای آش��یل ‌» بازگو شده بود‪.‬‬ ‫مدلین میلر نیز با کتابی به نام «سیرک» توانسته به این مرحله‬ ‫راه یابد‪.‬نخس��تین اثر اوینکان بریثویت نویسنده نیجریه‌ای به‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫جوالن‬ ‫کتابسازان‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران‬ ‫ن��ا ‌م «خواهرم‪ ،‬قاتل زنجی��ره‌ای»‪« ،‬آدم‌های عادی»‬ ‫نوش��ته دایانا ایوانز که داس��تان یک زوج میانس��ال‬ ‫و خانواده‌های‌ش��ان را ش��رح می‌ده��د‪ ،‬و «ازدواج‬ ‫امریکایی» نوشته تایاری جونز در فهرست نامزدهای‬ ‫نهایی جایزه ادبیات داس��تانی زنان در س��ال جاری‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫جایزه ادبیات داس��تانی زنان نخس��تین‌بار در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬و یک س��ال پس از نامزد نش��دن هیچ نویس��نده زنی‬ ‫در جای��زه بوکر‪ ،‬راه‌اندازی ش��د و به بهترین نویس��نده زن (با‬ ‫ه��ر ملیتی) در حوزه ادبیات داس��تانی که اث��ر خود را به زبان‬ ‫انگلیس��ی در بازار کتاب بریتانیا نشر بدهد اعطا می‌شود‪ .‬هدف‬ ‫از این جایزه که یک��ی از معتبرترین جایزه‌های ادبی جهان به‬ ‫ش��مار می‌رود مشارکت هرچه بیش��تر زنان در امر نویسندگی‬ ‫اس��ت‪.‬این جایزه در گذشته با نام‌های «جایزه ادبیات داستانی‬ ‫بیلیز زنان» و «جایزه ادبیات داس��تانی اورنج» شناخته می‌شد‬ ‫اما امسال برای نخستین‌بار چند حامی مالی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عنوان‌های تکراری و تعدد ترجمه‌های موازی در‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬همچون دوره‌های قبل یکی‬ ‫از معض�لات قابل‌توجه به‌ش��مار می‌آید‪ .‬رویارویی‬ ‫نقادان��ه با ای��ن موضوع از دو منظ��ر قابل پرداخت‬ ‫است؛ نخس��ت اینکه نمایشگاه کتاب‪ ،‬محل عرضه‬ ‫تازه‌های نش��ر اس��ت و وقتی درصد قابل‌توجهی از‬ ‫ی هس��تند‪ ،‬عرصه ب��ر این کارکرد‬ ‫کتاب‌ه��ا تکرار ‌‬ ‫اصل��ی نمایش��گاهی تنگ می‌ش��ود‪ .‬موضوع دوم‬ ‫این اس��ت که مخاطبان در چنین شرایطی‪ ،‬دچار‬ ‫سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند کتاب موردعالقه‬ ‫خود را از این ناشر بگیرند یا آن ناشر‪.‬‬ ‫وقوع این ش��رایط‪ ،‬دالیل گوناگونی دارد؛ از نبود‬ ‫قان��ون کپی‌رایت که به هر ناش��ری اجازه می‌دهد‬ ‫دست به ترجمه‌های موازی و مکرر برخی آثار بزند‬ ‫تا تبیین و طراحی ارائه تس��هیالت به مراکز نش��ر‬ ‫بر مبنای تع��داد عنوان‌ها‪ .‬به‌عن��وان نمونه مالک‬ ‫حضور در نمایش��گاه کتاب تهران انتشار ‪ ۴۰‬عنوان‬ ‫چاپ اولی در ‪ ۴‬سال گذشته است و به همین دلیل‬ ‫ناشران برای رس��یدن به این مرز‪ ،‬آسان‌ترین راه را‬ ‫انتخاب می‌کنند که همانا انتشار کتاب‌هایی است‬ ‫که کم‌ترین هزینه را برای آنها به همراه دارد‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬باز نشر کتاب‌هایی که ‪ ۳۰‬سال از فوت مولف‬ ‫آنها گذشته‪ ،‬مصداق بارزی است‪ .‬البته سوءاستفاده‬ ‫از ب��ازار داغ کتاب‌ه��ای پرف��روش و گاه��ی وقوع‬ ‫سرقت‌های ادبی هم جای خود دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��هولت در دریاف��ت پروانه نش��ر و‬ ‫لحاظ نشدن معیارهای حرفه‌ای الزم در دوره‌های‬ ‫گذشته‪،‬یکیازعواملناآرامی‌هادربازارنشربه‌شمار‬ ‫می‌آی��د‪ .‬در توضیح این مورد همی��ن بس که آمار‬ ‫صدور پروانه نش��ر در سال‌های گذشته‪ ،‬قابل‌توجه‬ ‫بوده و تعداد پروانه‌های نش��ر در کشور را تا ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫مورد افزایش داده اس��ت‪ .‬اینگونه است که ناشران‬ ‫تازه‌تاس��یس برای برخورداری از شرایط حضور در‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران و البته سایر نمایشگاه‌های‬ ‫اس��تانی‪ ،‬به وسوسه کتابس��ازی گرفتار می‌شوند‪.‬‬ ‫البته این تمام ماجرا نیست‪ .‬بهره‌مندی از تسهیالت‬ ‫دیگری مانند دریافت کاغ��ذ با ارز یارانه‌ای و حتی‬ ‫برخ��ورداری از معافیت‌ه��ای مالیاتی‪ ،‬خریدهای‬ ‫حمایت��ی و‪ ...‬نیز از عواملی به‌ش��مار می‌آید که به‬ ‫افزایش کتابسازی دامن زده و امروز نمودهای بارز‬ ‫این آسیب جدی را در نمایشگاه کتاب تهران پیش‬ ‫چش��م ما نمایان می‌کند‪ .‬مس��لم است مسئوالن و‬ ‫مدیران فرهنگی باید به س��رعت تمهیداتی را برای‬ ‫مقابل��ه و متوقف کردن این جریان آسیب‌رس��ان‬ ‫به صنعت نش��ر کش��ور اتخاذ کنند و در این مسیر‪،‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د معقوالنه‌ترین راه‪ ،‬اصالح یا تغییر‬ ‫معیار تخصیص تس��هیالت و موقعیت‌های ویژه به‬ ‫ناش��ران است تا میل به س��وداگری در این صنعت‬ ‫کم ش��ود‪ .‬سی‌ودومین نمایش��گاه کتاب تهران که‬ ‫ت کار خود را آغاز ک��رده‪ ،‬اکنون در‬ ‫از ‪ ۴‬اردیبهش�� ‌‬ ‫میانه راه اس��ت؛ رویدادی که امکان فروش ویژه‌ای‬ ‫برای ناش��ران ایج��اد می‌کند و البت��ه انتقادهایی‬ ‫همچون تضعی��ف حلقه‌های توزیع و فروش کتاب‬ ‫را به‌جان خریده است‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬علمی‌تر شدن‬ ‫مالک حضور در نمایش��گاه کت��اب تهران می‌تواند‬ ‫گام درس��تی برای کنترل کتابس��ازی در بازار نشر‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬تصمیم‌گیری‌های درس��ت در این‬ ‫زمینه نیازمند هم‌اندیش��ی‌های کارشناسانه است‬ ‫اما ش��اید بتوان با لحاظ ک��ردن برخی ملاحظات‪،‬‬ ‫مانع از تکثر و تعدد عنوان‌های مشابه در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران ش��د‪ .‬یکی از اقدام��ات قابل‌توجه که‬ ‫از س��وی کتابخانه ملی و در ثب��ت فیپای کتاب‌ها‬ ‫موردتوجه قرار گرفته‪ ،‬درج نام نخس��تین ناش��ری‬ ‫اس��ت که یک کتاب را برای نخس��تین‌بار در ایران‬ ‫منتشر کرده است‪ .‬به عنوان نمونه بررسی‌ها نشان‬ ‫می‌دهد ‪ ۲۳‬ناش��ر در یک ب��ازه زمانی چندماهه به‬ ‫ترجمه و انتش��ار کتاب «میش��ل اوباما شدن» (که‬ ‫بیشتر با نام «شدن» منتشر شده‌اند) اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫اتفاقی که رخ داده در فیپای ‪ ۲۲‬مورد از این کتاب‌ها‬ ‫این توضیح درج ش��ده‪« :‬با ترجمه سپیده حبیبی‬ ‫ازس��وی انتش��ارات موسس��ه نگارش الکترونیک‬ ‫کت��اب در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬فیپا گرفته اس��ت»‪ .‬توجه‬ ‫به این نکته که نخس��تین ناشر یک کتاب کیست‪،‬‬ ‫می‌توان��د یک��ی از مالک‌های کنت��رل عنوان‌های‬ ‫تکراری در نمایشگاه کتاب تهران باشد؛ به‌گونه‌ای‬ ‫که برای نمونه مس��ئوالن نمایشگاه‪ ،‬بر این موضوع‬ ‫که کدام ناش��ر نخس��تین‌بار فالن کتاب را منتشر‬ ‫کرده نگاه ویژه‌ای داش��ته باشند و این مسئله را در‬ ‫معیاره��ای خود لحاظ کنند تا به‌طور هم‌زمان‪۲۰ ،‬‬ ‫ناشر یک کتاب را به نمایشگاه کتاب نیاورند‪.‬‬ ‫چنانچه گفته شد‪ ،‬هم‌اندیشی و تجمیع نگاه‌های‬ ‫کارشناسانه در این زمینه‪ ،‬می‌تواند نمایشگاه کتاب‬ ‫حرفه‌ای‌ت��ری را پی��ش روی بازدیدکنندگان قرار‬ ‫دهد؛ حال آنکه مقابله با آسیب کالن کتابسازی در‬ ‫صنعت نشر‪ ،‬به راهکارهای بنیادین و ریشه‌‌دار‌تری‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬
‫سهشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪ 24 - 1398‬شعبان ‪ 30 - 1440‬آوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1279‬پیاپی ‪2597‬‬ ‫یک جهانگرد ایرانی به‌مناس��بت بزرگداشت روز‬ ‫«معل��م» و «خلیج ف��ارس» از عمان تا خلیج‌فارس‬ ‫را ش��نا می‌کند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫«محمد امیری‬ ‫رودان» جهانگ��رد و معل��م هرمزگان��ی که از زمان‬ ‫شروع جش��نواره بزرگداشت روز ملی خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫هر س��ال از طریق رش��ته‌های ورزش��ی‪ ،‬این روز را‬ ‫معرفی و گرامی داش��ته‪ ،‬امس��ال نیز به همین مناس��بت و برای گرامیداشت روز معلم‪،‬‬ ‫برنامه شنای خود را از بندر خصب در عمان شروع می‌کند‪ .‬او قصد دارد ‪ 10‬اردیبهشت‪،‬‬ ‫روز ملی خلیج‌فارس‪ ،‬به بندرعباس برس��د‪ .‬این ش��نا در دو مرحله و در آب‌های عمان و‬ ‫ایران انجام خواهد ش��د‪ .‬اختصاص روزی به نام خلیج‌فارس در واقع حرکتی اعتراضی‬ ‫در براب��ر اقدام محافل سیاس��ی برای تغییر هوی��ت تاریخی خلیج‌فارس بود‪ .‬اختصاص‬ ‫نامی در تقویم ایران که بیش��تر حرکتی ملی تلقی می‌ش��ود پس از تغییر گس��ترده نام‬ ‫خلیج‌فارس در نقش��ه‌های جهانی با برگزاری جلسه‌های گوناگون در ایران اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫سرانجام ‪ 10‬اردیبهشت که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج‌فارس عنوان‬ ‫شده‪ ،‬در تقویم به نام روز ملی خلیج‌فارس ثبت شد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نگاهی به گردش مالی نمایشگاه کتاب‪ ،‬واقعی یا خیالی؟‬ ‫ارقام همیـشه گویا نیستند‬ ‫اعالم افزایش گردش مالی در ‪ 2‬روز نخس��ت س��ی‌ودومین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران‪ ،‬برخ��ی اهالی فرهنگ را‬ ‫درب��اره بهبود ف��روش به بیراهه برده اس��ت؛ ارقام به‌تنهایی و‬ ‫بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم‪ ،‬همیشه گویا نیستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫تا پای��ان روز دوم نمایش��گاه کل مبلغ‬ ‫فروش ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال اعالم ش��د که این میزان نس��بت به‬ ‫مدت زمان مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این جمالت را ایوب دهقانکار‪ ،‬س��خنگوی نمایش��گاه کتاب‬ ‫گفت��ه اس��ت‪ .‬می‌خواهیم از ‪ 3‬منظر به ای��ن جمله نگاه کنیم‬ ‫و چند سوال بپرسیم‪.‬‬ ‫تراکنش‌های مالی در نمایش��گاه کتاب‪ ،‬چند‌گونه اس��ت؛‬ ‫حجم عظیمی از آن از طریق کارت‌های عابر بانک و بن‌کارت‌ها‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬بخش دیگری از طریق پ��ول و گاهی بن‌های‬ ‫نقدی که بس��یار کم ش��ده‌اند‪ ،‬پرداخت می‌ش��وند و سیستم‬ ‫‪( NFC‬ارتباطات میدانی با برد کوتاه به‌وسیله نصب تراشه‌ای‬ ‫روی گوش��ی همراه) نیز به‌تازگی به این روش‌ها افزوده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬آمار اعالم ش��ده ازسوی س��خنگوی نمایشگاه کتاب‪،‬‬ ‫درباره بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار تراکنش انجام شده در ‪ 2‬روز نخست‬ ‫نمایشگاه است اما مقایس��ه آن با سال گذشته‪ ،‬عجیب به‌نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫در آغاز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و پیش از ش��روع نمایشگاه سی‌ویکم‪،‬‬ ‫نرخ کاغذ با در نظر گرفتن صعود ناگهانی‌اش نس��بت به سال‬ ‫پیش از آن (‪ )۱۳۹۶‬کمی بیش��تر از بن��دی ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫محاس��به شده بود‪ .‬در تمام طول س��ال ‪ ۹۷‬این رقم به قدری‬ ‫نجومی ش��د که بسیاری از ناش��ران تعهدات را با تاخیر بسیار‬ ‫انجام دادند و اوضاع به‌غایت پیچیده‌ای برای تهیه کاغذ بندی‬ ‫به‌وجود آمد‪.‬‬ ‫در ادامه این اتفاق‌ها با ش��روع ‪ ۱۳۹۸‬و تشدید قیمت‌ها که‬ ‫حتی تخمین ن��رخ چندصد هزار تومانی نی��ز برای آن وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نرخ کتاب‌ها نیز نس��بت به س��ال گذش��ته‪ 2 ،‬تا ‪ 3‬برابر‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬ش��اید افزایش نرخ ساالنه در بازار کتاب‬ ‫منطقی به‌نظر برس��د اما افزایش رقمی گردش مالی نمایشگاه‬ ‫س��ی‌ودوم‪ ،‬نمی‌تواند دلیلی بر ت��داوم یا افزایش فروش کتاب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫آمار نهایی فروش کتاب که در پایان نمایشگاه اعالم خواهد‬ ‫ش��د و تعداد ناشرانی که نسبت س��رمایه‪ ،‬سود و درآمدشان با‬ ‫هم توازن دارد‪ ،‬تبلیغ بهتری برای این نکته است که جامعه ما‬ ‫هنوز هم به کتاب عالقه‌مند است‪.‬‬ ‫شاید شنیدن این جمالت از شخصیت‌های اقتصادی که از‬ ‫موقعیت دنیای نش��ر در ماه‌ه��ا و روزهای اخیر آگاهی ندارند‪،‬‬ ‫مسئله مهمی نباشد اما مس��ئوالن فرهنگی باید این آمار را با‬ ‫در نظر گرفتن وضعیت این روزهای نش��ر و بازار کتاب تحلیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش در ای��ن مدت زمان‪ ،‬آمار جالب توجهی‬ ‫این تعداد تراکن ‌‬ ‫است اما سود ناشر از آن چقدر است؟‬ ‫در این ش��رایط عجیب مالی برای کاغذ و به‌طور کلی تولید‪،‬‬ ‫برخی ناش��ران‪ ،‬برای تولید کتاب استانداردهای خاص خود را‬ ‫دارن��د و پایین‌ترین نرخ ممکن را برای محصول نهایی در نظر‬ ‫می‌گیرند که در عین فروش رفتن‪ ،‬بتواند بخش��ی از س��رمایه‬ ‫را به آنها بازگرداند؛ با این حال نرخ کتاب در نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران‪ ،‬به‌گونه‌ای است که دانش��جویان در خوش‌بینانه‌ترین‬ ‫حال��ت با بن‌های خرید خ��ود‪ ،‬می‌توانند ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬کتاب چاپ‬ ‫‪ ۹۸‬تهیه کنند‪.‬‬ ‫نمونه آن کتاب مجموعه مقاالت یکی از استادان صاحب‌نام‬ ‫ایرانشناس��ی که به تصحیح یکی دیگر از استادان که خود نیز‬ ‫خبر‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطیع‪ -‬بخشنده و توانگر‬ ‫‪ -2‬ماه دهم میالدی ‪ -‬عجله و تندی ‪ -‬ناخوش‬ ‫‪ -3‬بخشی از گوش ‪ -‬سبزی فراری‌دهنده مار ‪ -‬شفابخش بیمار‬ ‫‪ -4‬کتابی از تامس هاردی ‪ -‬راهنمایان ‪ -‬ساعات پخش فیلم در سینما ‪ -‬شگرد‬ ‫و فن ویژه‬ ‫‪ -5‬پسوندی برای شباهت ‪ -‬نوعی زغال‌سنگ نیمه مرغوب ‪ -‬نژادی در اروپا‬ ‫‪ -6‬فرستاده خداوند ‪ -‬کاشف گردش خون‬ ‫‪ -7‬مکر و حیله ‪ -‬آن به انگلیسی‬ ‫‪ -8‬اسباب و آالت ‪ -‬خوشامد گفتن‬ ‫‪ -9‬خاک صنعتی ‪ -‬ماه محبت‬ ‫‪ -10‬مجموعه‌ای از چند شهرستان ‪ -‬پارچه ابریشمی نفیس‬ ‫‪ -11‬شخص نامعلوم ‪ -‬فرومایگی ‪ -‬خورشید‬ ‫‪ -12‬در روغن س��رخ کردن ‪ -‬ش��یفته و مفتون ‪ -‬خرامان و بانش��اط ‪ -‬عالمت‬ ‫صفت تفضیلی‬ ‫‪ -13‬جوانمرد ‪ -‬رشته سیم ضخیم ‪ -‬خیر و شگون داشتن‬ ‫‪ -14‬اشاره جمع به دور ‪ -‬بزرگوار ‪ -‬اشک او را باور نکنید‬ ‫‪ -15‬کشوری در جنوب غربی آسیا ‪ -‬جان‌فشانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫س س‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ه‬ ‫‪13‬‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رونمایی از سردیس و پالک خیابان‬ ‫جمشید مشایخی‬ ‫س��ردیس جمش��ید مش��ایخی و پ�لاک‬ ‫خیابان به نام او به‌زودی رونمایی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫قرار اس��ت ‪ 13‬اردیبهشت‬ ‫آیین رونمایی از سردیس جمشید مشایخی‬ ‫و پ�لاک خیاب��ان به نام او برای تغییر اس��م‬ ‫خیاب��ان «ج» در منطقه یک تهران با حضور‬ ‫خانواده و مسئوالن شهری و سینمایی برگزار‬ ‫شود‪ .‬براین اساس جمعه‪ ،‬ساعت ‪ 15:30‬آیین رونمایی در خیابان محل‬ ‫زندگی این هنرمند برگزار می‌شود و در ادامه آیین یادبود و بزرگداشتی‬ ‫س��اعت ‪ 16:30‬در موزه س��ینما برپا خواهد شد‪ .‬سردیس آماده شده از‬ ‫این بازیگر به‌گفته س��ام مش��ایخی‪ ،‬فرزند جمشید مشایخی قرار است‬ ‫در جایی از کوچه محل زندگی وی نصب ش��ود‪ .‬جمش��ید مش��ایخی‬ ‫متول��د ‪ ۶‬آذر ‪ ۱۳۱۳‬ب��ود ک��ه ‪ ۱۳‬فروردین امس��ال بر اث��ر بیماری در‬ ‫بیمارس��تان درگذشت‪ .‬فیلم‌ها و سریال‌هایی مانند قیصر‪ ،‬هزاردستان‪،‬‬ ‫گاو‪ ،‬کمال‌الملک‪ ،‬گل‌های داودی‪ ،‬شازده احتجاب و روز واقعه از جمله‬ ‫آثار ماندگار مشایخی است‪.‬‬ ‫آرزوی دولت‌آبادی در رونمایی‬ ‫رمانش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبحثی در ریاضی ‪ -‬اقرار به گناه‬ ‫‪ -2‬کالم صری��ح ‪ -‬حش��ره س��رخ‌رنگ ‪ -‬چوبی برای مهار ش��تر ‪ -‬ناپایدار و‬ ‫فناپذیر‬ ‫‪ -3‬درون حاشیه ‪ -‬صداقت عامیانه ‪ -‬مکمل آوای سرنا‬ ‫‪ -4‬رویه لباس ‪ -‬نمناک و لغزنده ‪ -‬پژواک صدا ‪ -‬از حروف ندا‬ ‫‪ -5‬رئوف و مهربان ‪ -‬جوهر نشادر‬ ‫‪ -6‬با هوی آید ‪ -‬صمغی زردرنگ و خوشبو‬ ‫‪ -7‬باران ریزه ‪ -‬از آحاد وزن ‪ -‬پارسا و عابد مسیحی‬ ‫‪ -8‬موج کوتاه در فیزیک ‪ -‬پافشاری در مخالفت‬ ‫‪ -9‬اثری از گوته ‪ -‬عنصر گواتر ‪ -‬ساز کوبه‌ای‬ ‫‪ -10‬ای خدای ما ‪ -‬جزئی از ترمز‬ ‫‪ -11‬لقب صنعت سینما ‪ -‬جفت نایکسان‬ ‫‪ -12‬از فنون کشتی آزاد ‪ -‬منفک ‪ -‬میثاق ‪ -‬حرکت به آهسته‬ ‫‪ -13‬نش��انه آس��یب‌دیدگی ‪ -‬منظوم��ه‌ای از یغمای جندق��ی ‪ -‬از احادیث‬ ‫معتبر‬ ‫‪ -14‬پایتخت کره جنوبی ‪ -‬خطی در دایره ‪ -‬نیم‌چکمه ‪ -‬صدمترمربع‬ ‫‪ -15‬از انواع شرکت ‪ -‬استرس‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪134‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ش ک‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪133‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صاحب‌نظر اس��ت ازس��وی یکی از ناش��ران متخصص علوم‬ ‫انس��انی‪ ،‬ب��ا نرخ حدود ‪ ۸۴‬ه��زار تومان در نمایش��گاه عرضه‬ ‫می‌ش��ود؛ این یعنی هر صفحه از ای��ن کتاب ‪ ۴۷۲‬صفحه‌ای‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۷۷‬تومان به فروش می‌رس��د و ناشر معتقد است هیچ‬ ‫س��ودی به‌معنای مطلق آن از این کت��اب نخواهد برد‪ .‬جالب‬ ‫توجه آنکه میانگین قیمت کتاب‌های چاپ سال در نمایشگاه‬ ‫گذشته بین ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۳‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫با ای��ن دیدگاه‪ ،‬باید در نظر گرف��ت افزایش تراکنش و آمار‬ ‫عددی به‌معنای س��ودآوری در بازار کت��اب نیز خواهد بود؟ یا‬ ‫تنها گردش مالی این فروشگاه بزرگ را معنا می‌کند؟!‬ ‫کدام تراکنش برای کدام خرید اس��ت که میزان مطالعه در‬ ‫جامعه را مش��خص می‌کند؟ بخش بزرگ��ی از این تراکنش‌ها‬ ‫مانند هر س��ال به ناش��ران کمک‌آموزش��ی اختص��اص دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر کتاب‌ه��ای دانش��گاهی که یک‌ب��ار مصرف‬ ‫به‌ش��مار می‌آیند و کتاب‌های نام‌آوران شبکه‌های اجتماعی‬ ‫که «دل‌نوش��ته‌های رویاگون خود!» را منتشر می‌کنند و نیز‬ ‫بخش فروش خوراکی‌ها که امسال برخالف سال‌های گذشته‪،‬‬ ‫در متنوع‌ترین حالت خود قرار دارد و رستوران‌های گرانقیمت‬ ‫ش��هر نیز در میان آنها دیده می‌ش��وند‪ ،‬در ای��ن گردش مالی‬ ‫سهم دارند‪.‬‬ ‫باز هم این پرسش مطرح است که آیا افزایش فروش به‌معنی‬ ‫تاثیر مثبت بر جامعه‪ ،‬نسبت مدت مشابه سال گذشته! است؟‬ ‫باید دید در نهایت آمار فروشی که می‌خواهد بگوید گردش‬ ‫مالی سی‌ودومین نمایشگاه کتاب‪ ،‬نسبت به دوره گذشته ‪ 2‬یا‬ ‫چند برابر ش��ده‪ ،‬به‌طور تفکیکی اعالم می‌شود تا مخاطبان را‬ ‫به غلط نیندازد و بگوید آنچه مخاطبان را به بازدید یار مهربان‬ ‫برده‪ ،‬شوق دیدار نبوده‪ ،‬بلکه جور هندوستان بوده است!‬ ‫محم��ود دولت‌آبادی در آیین رونمایی از رمان جدیدش‪« ،‬بیرون‬ ‫در» گفت‪ :‬آرزومندم آثارم باعث خویش‌بینی مردم شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ای��ن نویس��نده در آیی��ن رونمایی و جش��ن امضای کتاب‬ ‫جدیدش که در کتابفروشی شیرازه در شیراز برگزار شد بخش‌هایی‬ ‫از آن را خوان��د و به پرس��ش‌های حاضران پاس��خ داد‪ .‬دولت‌آبادی‬ ‫با بیان اینکه ادبیات باعث خویش‌بینی مردم یک کش��ور می‌ش��ود‬ ‫گف��ت‪ :‬آرزومندم آث��ار من هم باعث خویش‌بینی مردم ش��ود‪ .‬من‬ ‫از ندانس��تن برای نوش��تن اثر آغاز می‌کنم و آگاهی از نوش��تن به‬ ‫وجود می‌آید‪ .‬شخصیت‌ها و داستان‌ها در ذهن من زندگی می‌کنند‪،‬‬ ‫زاده می‌ش��وند و رش��د می‌کنند و اگر موفق باشند در فرهنگ مردم‬ ‫مان��دگار خواهند ش��د‪ .‬در پایان این آیین ک��ه با حضور چهره‌هایی‬ ‫مانند کوروش کمالی سروس��تانی‪ ،‬امین فقیری‪ ،‬محمد کش��اورز و‬ ‫س��یروس رومی برگزار شد‪ ،‬دولت‌آبادی کتاب «بیرون در» را برای‬ ‫عالقه‌مندان امضا کرد‪ .‬کتاب «بیرون در» که از س��وی نشر چشمه‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم‬ ‫ت در مصالی تهران برپاست‪ ،‬عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫که تا ‪ ۱۴‬اردیبهش ‌‬ ‫‪ ۷۰۰‬قطعه شهاب‌سنگ‬ ‫در کاخ گلستان فرود آمد‬ ‫قدیمی‌ترین و جوان‌ترین شهاب‌س��نگ‌های کش��ف شده از ایران‪ ،‬در کاخ گلستان به‬ ‫نمایش گذاشته شد‪ .‬این مجموعه برای نخستین بار در کشور رونمایی شده و از امروز‬ ‫ت امکان بازدید دارد‪ .‬به گزارش ایسنا مجموعه شهاب‌سنگ‌ها که بیشتر‬ ‫تا ‪ ۲۸‬اردیبهش ‌‬ ‫آنها از مناطق کویری استان‌های کرمان و خراسان جنوبی یافت شده بیش از ‪ ۷۰۰‬قطعه‬ ‫را ش��امل می‌ش��ود که س��ن زمینی قدیمی‌ترین آنها ‪ ۵۰‬هزار سال است و در کویرهای‬ ‫ایران س��قوط کرده اس��ت‪ .‬این شهاب‌سنگ ‪ 2‬سال پیش کشف شده است‪ .‬جوان‌ترین‬ ‫شهاب‌سنگ به نمایش گذاشته شده که قطعه بزرگی از این مجموعه نیز به‌شمار می‌رود‬ ‫در دوره قاجار کشف شده است‪ .‬این قطعه سنگ یکی از ‪ 7‬شهاب‌سنگ «مزوسیدریتی»‬ ‫در جهان اس��ت که ‪ ۱۳۸‬س��ال پیش هنگام سقوط و برخورد‪ ،‬با چشم رصد شده است‪.‬‬ ‫این شهاب‌س��نگ نزدیک ‪ ۵۴‬کیلوگرم جرم دارد‪ .‬نمایش��گاه شهاب‌سنگ‌های ایران و‬ ‫ت در طبقه دوم موزه مردم‌شناس��ی کاخ گلستان‪ ،‬واقع در‬ ‫کویر لوت که از ‪ ۸‬اردیبهش�� ‌‬ ‫ت برپا خواهد بود‪ .‬بازدید از این موزه‬ ‫میدان ‪ 15‬خرداد گش��ایش یافته‪ ،‬تا ‪ ۲۸‬اردیبهش�� ‌‬ ‫هر روز از ساعت ‪ 9:30‬تا ‪ ۱۷‬امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫در حاشیه برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫نشست رحمانی و صالحی‬ ‫به‌منظور بررسی مشکالت چاپ و نشر‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و س��ید عباس‬ ‫صالح��ی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی در حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫کت��اب‪ ،‬موضوعات و مش��کالت‬ ‫کاغ��ذ‪ ،‬چاپ و نش��ر را بررس��ی‬ ‫کردن��د‪ .‬به گزارش ش��اتا در این‬ ‫نشست که پس از بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه کتاب انجام شد؛ مسائلی‬ ‫مانند تهیه کاغذ مورد نیاز ناش��ران‪ ،‬تهیه مواد مورد نیاز صنعت چاپ و مطبوعات‬ ‫بررسی شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در پاسخ‬ ‫به درخواست مدیران نشر برای اتخاذ تصمیم در زمینه نرخ کاغذ‪ ،‬از پیگیری برای‬ ‫کنترل افزایش نرخ کاغذ خبر داد‪ .‬رضا رحمانی در حاش��یه بازدید از س��ی‌ودومین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با بیان اینکه استقبال خوبی از نمایشگاه شده و‬ ‫انتشارات داخلی و خارجی نیز حضور پررنگی در نمایشگاه امسال دارند‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫کتاب در س��ال جدید افزایش یافت که دلیل آن باالرفتن نرخ کاغذ اس��ت و در این‬ ‫زمینه با وزیر فرهنگ و ارش��اد مذاکراتی داش��تیم تا این مشکل برطرف شود‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاغذ در س��ال ‪ ۹۷‬افزود‪ :‬امسال هم تالش‬ ‫می‌کنیم با انجام اقدام‌هایی از افزایش نرخ کاغذ و در نتیجه کتاب‪ ،‬جلوگیری و به‬ ‫بازار نش��ر کتاب کمک کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬اردیبهشت در مصالی تهران برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫شاهین فرهت باز هم‬ ‫دبیر جشنواره موسیقی فجر شد‬ ‫شاهین فرهت با حکم سیدمجتبی حسینی‪ ،‬معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی به دبیری سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫شاهین فرهت دبیری سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر (دوره‬ ‫گذش��ته) را نیز برعهده داش��ت و تم جشنواره را اجرای آهنگسازان ایرانی قرار داد‪.‬‬ ‫این دومین دوره‌ای است که جشنواره موسیقی فجر براساس آیین‌نامه‌ای مشخص‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬در دوره پیشین جایزه نوپای «باربد» از جشنواره حذف شد و این‬ ‫رویداد غیررقابتی به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫پروژه معماری احیای خیابان انقالب‬ ‫برگزیده یک جایزه معماری‬ ‫ن��ام پروژه معم��اری احیای خیابان انقالب به‌عنوان یکی از ش��انس‌های دریافت‬ ‫جایزه معماری بنیاد آقاخان اعالم شده است‪ .‬به گزارش ایسنا با اعالم رئیس مسابقه‬ ‫معماری بنیاد آقاخان در ش��هر کازان روسیه‪ ،‬پروژه معماری احیای خیابان انقالب‬ ‫جزو ‪ ۲۰‬پروژه منتخب در مرحله نخست انتخاب شد‪.‬‬ ‫جای��زه معم��اری بنیاد آقاخان یکی از جوایز معماری جهان اس��ت که هر س��ال‬ ‫جایزه نخس��ت خود را به پروژه برگزیده در نقاط گوناگون جهان که اصول معماری‬ ‫را با اس��تانداردهای جهانی با هم داش��ته باشد‪ ،‬منتخب یک تیم داوری بین‌المللی‬ ‫اهدا می‌کند‪.‬‬ ‫در این مرحله‪ ۲۰ ،‬پروژه از کش��ورهای گوناگون جهان از جمله روس��یه و ایاالت‬ ‫تات��ار ش��هر کازان‪ ،‬امارات متحده عرب��ی با ‪ ۳‬پروژه‪ ،‬عمان‪ ،‬بحری��ن‪ ،‬قطر‪ ،‬اوگاندا‪،‬‬ ‫جیبوتی‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فلس��طین‪ ،‬لبنان‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬سنگال‪ ،‬چین و ایران حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬پروژه حذف زوای��د و احیای محور خیابان انقالب در س��ال ‪۱۳۹۴-۱۳۹۵‬‬ ‫ازس��وی سازمان زیباسازی ش��هر تهران مورد توجه قرار گرفت و مهندسان مشاور‬ ‫مطالعات و مرمت ایوان به سرپرس��تی امیرمس��عود انوش��فر و ‪ 2‬تن از همکاران او‬ ‫عبدالعظی��م بهمنی��ار و محدث��ه دریکوندی برای طراحی و نظ��ارت در آن فعالیت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫پروژه احیای خیابان انقالب به‌عنوان پروژه ش��هری و دارای ارزش‌های تاریخی‬ ‫و اجتماع��ی ب��رای ش��هر تهران با بی��ش از ‪ ۱۱۴‬س��اختمان و ‪ ۵۴‬بلوک که دارای‬ ‫ارزش‌های معماری‪ ،‬تاریخی و فرهنگی اس��ت این بار توانست توجه داوران یکی از‬ ‫جوایز معماری جهان را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫جایزه برگزیده بنیاد آقاخان که هر ‪ 3‬س��ال یک بار برگزار می‌ش��ود‪ ،‬پروژه نهایی‬ ‫معم��اری خود را در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬به‌زودی ازس��وی گ��روه داوران بین‌المللی اعالم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫جهانگرد ایرانی از عمان‬ ‫تا خلیج‌فارس شنا می‌کند‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!