صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۷۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1272

روزنامه صمت شماره 1272

‫سالروز میالد مسعود قائم آل محمد حضرت حجت امام مهدی علیه السالم مبارک‬ ‫و فرخنده و خجسته باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1272‬پیاپی ‪2590‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫قبول مسئولیت‬ ‫یعنی تحمل سخن تلخ‬ ‫چهره‌ها‬ ‫ساخت منطقه صنعتی‬ ‫مشترک ایران و آذربایجان‬ ‫‌دستاورد فاینکس‌‬ ‫برای رونق تولید‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫عملکرد سریع دولت‬ ‫مطالبه صنعتگران‬ ‫بازاریابی سنگ‪ ،‬چیزی‬ ‫فراتر از فروش است‬ ‫‌افزایش‬ ‫قیمت شیرینی‬ ‫گفت و گو‬ ‫تحریم‪ ،‬تحریم است‬ ‫فرصتی در کار نیست‬ ‫گزارش روز‬ ‫گ تزئینی‬ ‫حال صنعت سن ‌‬ ‫خوش نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫«سود مرکب»‌اشتباه و تاوان بانک‌ها‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چندی‌پیش طرح حذف س��ود مرکب بانکی در مجلس ش��ورای اسالمی به تصویب‬ ‫رس��ید‪ .‬هرچند این موضوع بازتاب چندانی در رس��انه‌ها نداشت و هنوز هم به مرحله‬ ‫اجرا نرس��یده است‪ ،‬اما به گفته مس��ئوالن‪ ،‬یکی از مهم‌ترین اقدام‌های بانکی در سال‬ ‫جاری به ش��مار می‌رود‪ .‬حذف س��ود بانکی مرکب از جمله سیاس��ت‌هایی اس��ت که‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد معتقدند به ض��رر نظام بانکی و به نف��ع واحدهای تولیدی تمام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از جمله موضوع‌هایی که در این زمینه اهمیت دارد این اس��ت که آیا نظام‬ ‫بانکی کش��ور تحمل چنین سیاستی را دارد و اینکه آیا بانک‌ها در پرداخت تسهیالت‬ ‫اهلیت‌س��نجی مناسبی داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد ناتوانی در بازپرداخت تسهیالت از‬ ‫جمله موضوع‌هایی است که به نبود نظارت مناسب در بانک‌ها مربوط می‌شود‪3 .‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خسارت ‪ ۴۲۰۰‬میلیارد تومانی سیل به راه‌ها‬ ‫اعتماد به نیرو‌های متخصص وجود ندارد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تشکیل مثلث نجات برای ‪ ۸۸۷۸‬واحد صنفی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪2‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫در تاریخ آمده اس��ت روزی فردریک کبیر‪ ،‬پادشاه پرآوازه و‬ ‫البته محبوب پروس با اس��ب و سواران خود به‌منظور سرکشی‬ ‫به اوضاع بالد از کوچه‌پس‌کوچه‌های برلین عبور می‌کرد‪.‬‬ ‫ناگهان اعالمیه‌ای را بر دیوار دید که مخالفان او شب گذشته‬ ‫با اس��تفاده از غفلت ماموران دولتی جلوی چشمان پادشاه بر‬ ‫دیوار اصلی شهر چسبانده بودند!‬ ‫فردریک کبیر از اس��ب پیاده شد و اعالمیه را پیش چشمان‬ ‫بهت‌زده محافظانش از دیوار کند و پایین‌تر چسباند!‬ ‫وقت��ی امیران عل��ت ای��ن کار را از او جویا ش��دند گفت‪:‬‬ ‫مخالفان حکومت این اعالمیه را باال چسبانده‌اند‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫فقط کس��انی که س��وار بر اسب باش��ند توانایی خواندن آن‬ ‫را دارن��د‪ ،‬ام��ا من آن را کندم و پایین‌تر چس��باندم تا عالوه‬ ‫بر س��واره‌ها‪ ،‬پیاده‌ها ه��م بتوانند به‌راحتی مت��ن اعالمیه را‬ ‫بخوانند!‬ ‫فرمانده نظامیان با تعجب گفت‪ :‬اما اعلیحضرت! این اعالمیه‬ ‫علیه شماست و اساس امپراتوری را نشانه رفته است‪ .‬فردریک‬ ‫با لبخند گفت‪ :‬اگر حکومت من واقعا در حق مردم ظلم کرده‬ ‫و آنقدر بی‌ثبات اس��ت که با یک اعالمیه کاغذی یا یک بیانیه‬ ‫و ی��ک جمله متزلزل‌می‌ش��ود همان بهتر که بس��اط رژیم ما‬ ‫ن جا جمع شود و حکومت بهتری جای ما بنشیند اما اگر‬ ‫همی ‌‬ ‫حکومت من براس��اس قانونمندی و نیک‌خواهی اداره می‌شود‬ ‫و از همه مهم‌تر دارای پشتوانه عظیم مردمی است و ما مدعی‬ ‫حکومت مردمی هس��تیم‪ ،‬فکر نکنم با این اعالمیه کاغذی فرو‬ ‫ریزد‪.‬‬ ‫برخورد تلخ و تند اس��تاندار خوزس��تان با پیرمرد مال‌باخته‬ ‫در جریان س��یل ویرانگر اخیر را ش��اید کمتر کسی در فضای‬ ‫مجازی ندیده و متاثر نشده باشد‪.‬‬ ‫تصاویر ارسالی از شهرهای گوناگون شمال و جنوب و حضور‬ ‫مس��ئوالن مختلف در اشکال گوناگون از مهم‌ترین ویژگی‌های‬ ‫حاش��یه‌ای این س��یل ویرانگر بود که در ذه��ن تاریخی مردم‬ ‫ت خالی‬ ‫باقی خواهد ماند؛ همچنانکه تصاویر کودکی که با دس ‌‬ ‫گون��ی خاک را پر می‌کند یا فیل��م مردانی که بدن خود را در‬ ‫مقابل سیل گرفته‌اند و سیل‌بند ایجاد کرده‌اند و زنانی که بیل‬ ‫در دست گرفته و از کاشانه خود دفاع می‌کنند و فرزند را روی‬ ‫سر قرار داده و دل به آب‌زده‌اند‪ ،‬در خاطر‌شان خواهد ماند‪.‬‬ ‫کودکی که با زبان گویا و زیبای خود شما را در کنار خانه با‬ ‫خویش همراه می‌کند و از باغچه‌ای می‌گوید که در آن سبزی‬ ‫کاشته بود و حاال ویران‌شده است‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن ویژگ��ی این روزه��ای دنیای مج��ازی در حوزه‬ ‫خبررس��انی این اس��ت ک��ه مردم با فن��اوری تلف��ن همراه و‬ ‫اس��تفاده از نرم‌افزارهای س��اده توانس��ته‌اند از م��ا خبرنگاران‬ ‫به‌اصط�لاح حرفه‌ای پیش��ی بگیرند و هر ک��دام بهتر از ما در‬ ‫حوزه خبرنگارشهروند فعالیت کنند‪.‬‬ ‫حضور ارزش��مند همین خبرنگارش��هروندان است که باعث‬ ‫آگاهی جامعه و هوشیاری مسئوالن شده و البته گاهی هم کار‬ ‫دست مسئولی داده که دل به واقعیت‌های این مردم نسپرده و‬ ‫با تظاهر و ریا به نمایشی تصنعی پرداخته است‪.‬‬ ‫استاندار ارجمند به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهوری و باالترین‬ ‫مقام مس��ئول در یک اس��تان باید به یاد داش��ته باش��د که او‬ ‫نماین��ده دولت تدبیر و امید اس��ت؛ نماینده دولتی اس��ت که‬ ‫اعالمیه حقوق ش��هروندی‌اش در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��ا ‪ ۱۲۰‬ماده‬ ‫در حضور رئیس‌جمهوری رونمایی ش��د ک��ه مهم‌ترین محور‬ ‫آن تکریم ش��هروندان به‌عنوان صاحبان اصلی نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی ب��وده و هس��ت‪ .‬به‌نظر می‌رس��د برخ��ورد ناصواب‬ ‫عالی‌ترین مقام دولت در اس��تان خوزستان نه‌تنها در راستای‬ ‫این منویات نبوده بلکه نش��ان از فاصل��ه افتادن میان اعالم و‬ ‫اعمال مسئوالن در گرامیداشت شهروندان دارد‪.‬‬ ‫ای��ن ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌ش��ود که فیل��م معذرت‌خواهی‬ ‫اس��تاندار هم نمایش��ی و تقلبی از آب درمی‌آید و پیرمرد بعدا ً‬ ‫در فیلمی دیگر اعالم می‌کند هیچ‌کس از او عذرخواهی نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته نباید بی‌انصافی کرد و ش��رایط س��خت استانداری که‬ ‫روزه��ای متوالی پای‌کار بوده و به‌طور حتم از صبح س��حر تا‬ ‫نیمه‌ش��ب را به رتق‌وفتق امور می‌پرداخته و در یکی‪ ،‬دو سال‬ ‫اخیر مش��کالت ریزگردها و نفت و کم‌آبی و اقلیت‌ها و امثالهم‬ ‫را ه ‌م پشت سر گذاشته را درک نکرد‪.‬‬ ‫اما قبول مس��ئولیت یعنی همین؛ یعنی داش��تن کار سخت‬ ‫و همدلی همیش��گی با مردم و پاس��خگو بودن در شرایط عزا‪،‬‬ ‫وگرنه در عروس��ی که همه می‌توانند برای پلوخوران ش��رکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پاسخگویی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریتی به‌شمار می‌رود‬ ‫و بخ��ش عمده‌ای از گرفتاری مراجعان را برطرف می‌کند‪ .‬باید‬ ‫یاد بگیریم که پاسخگو باش��یم‪ ،‬مشتری‌مدار باشیم‪ ،‬با تواضع‬ ‫و فروتن��ی با م��ردم رفتار کنیم‪ ،‬دس��ت از تکبر و خودخواهی‬ ‫و ریاس��ت‌طلبی برداریم‪ ،‬در اتاق‌های خ��ود را به روی مردمی‬ ‫ک��ه به رأی و نفس‌ش��ان نیازمندیم باز کنیم و فراموش نکنیم‬ ‫که موال علی (ع) در توصیه به مالک اش��تر گفت‪ :‬برای کسانی‬ ‫که نیازمند مراجعه به تو هس��تند‪ ،‬بخشی از وقت خود را آزاد‬ ‫بگذار که به‌ش��خصه آماده پذیرفتن‌ش��ان باشی و در جلسه‌ای‬ ‫همگان��ی با آنها حض��ور یابی‪ .‬پس برای هم��ان خداوندی که‬ ‫ت��و را آفریده‪ ،‬فروتن باش و به نیروهای مس��لح خویش اجازه‬ ‫حضور نده تا مردم بی‌هیچ لرزش و لکنتی به‌روش��نی کامل با‬ ‫تو س��خن بگویند‪ .‬وانگهی بکوش که ناآگاهی‌ها و برخوردهای‬ ‫تند و ناتوان مردم را در س��خن گفتن ت��اب آری و مانع از هر‬ ‫س��ختگیری و خشونتی نس��بت به آنها ش��وی تا در برابر آن‪،‬‬ ‫خداوند آغوش رحمت به رویت بگشاید‪.‬‬ ‫دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس‌از حرکت زشت امریکایی‌ها بود‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای‪ ،‬فرمانده معظم‬ ‫کل ق��وا در دیدار فرمانده��ان ارتش و نیروی‬ ‫ارتش امروز را متدین‌تر و کارآمدتر از‬ ‫زمینی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫همیشه خواندند و با قدردانی از حضور موثر و‬ ‫حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در امدادرسانی‬ ‫به س��یل‌زدگان و همچنین ب��ا تاکید بر لزوم‬ ‫اتحاد روزافزون نیروهای مسلح و زیبا خواندن‬ ‫دست برادریِ ارتش و سپاه پس از اقدام زشت‬ ‫امریکایی‌ها علیه س��پاه‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫ه��ر کاری که دش��من را عصبانی کند‪ ،‬خوب‬ ‫و درس��ت اس��ت و در مقابل‪ ،‬هم��گان باید از‬ ‫هر کاری که دش��من را جری و روحیه آن را‬ ‫تقویت کن��د‪ ،‬اجتناب کنند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامن��ه‌ای در این دیدار با تبریک روز‬ ‫ارت��ش و نی��روی زمینی به کارکن��ان خدوم‬ ‫و افتخارآفری��ن ارت��ش و خانواده‌ه��ای آنها‪،‬‬ ‫نیروهای مس��لح را از «مظاهر و عناصر قدرت‬ ‫ملی» خواندند و خاطرنش��ان کردند‪ :‬البته در‬ ‫بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مدعی‬ ‫آزادی و حقوق بش��ر‪ ،‬نیروهای مس��لح عنصر‬ ‫اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملت‌ها هستند؛‬ ‫همچنان ک��ه این روزها نمون��ه آن در قضیه‬ ‫شنبه‌های پاریس قابل مشاهده است‪ .‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬ثب��ت تصاویری از خدمات‬ ‫متواضعان��ه نیروهای ارتش به مردم را موجب‬ ‫ماندگاری این برگ‌های زرین در حافظه تاریخ‬ ‫دانستند و افزودند‪ :‬اینکه یک سرهنگ ارتش‬ ‫خم ش��ود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن‬ ‫بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود‪ ،‬جلوه‌هایی‬ ‫از صداقت ارتش در بیان ش��عار «ارتش فدای‬ ‫ملت» اس��ت‪ .‬حض��رت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای با‬ ‫اش��اره به حضور منطق��ه‌ای ارتش و نیروهای‬ ‫مس��لح و مقابله آنها با فتنه‌های دشمنان‪ ،‬این‬ ‫پرس��ش را مطرح کردند‪ :‬اگر ارتش و سپاه در‬ ‫مبارزه با داعش وارد نمی‌شدند‪ ،‬امروز منطقه‬ ‫و کشورهای همسایه ما چه وضعیتی داشت و‬ ‫چه کس��انی بر آن حکومت می‌کردند؟ رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنان خود‪ ،‬حض��ور بی‌نظی��ر مردمی در‬ ‫امدادرس��انی به س��یل‌زدگان را یکی دیگر از‬ ‫واقعیت‌های جلوی چش��م و موجب عصبانیت‬ ‫امریکایی‌ه��ا برش��مردند و افزودن��د‪ :‬حرکت‬ ‫عظیم و سریع اقشار ملت ایران از ارتش‪ ،‬سپاه‬ ‫و بسیج تا هزاران طلبه و دانشجو برای کمک‬ ‫به س��یل‌زدگان قابل‌وصف و بیان نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫دش��من به مصلحت نمی‌بین��د این عظمت را‬ ‫به زبان بیاورد‪.‬‬ ‫نیروهای مسلح ما قدرت منطقه است‬ ‫رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬نیروهای مسلح ما در‬ ‫برابر متجاوزان ایس��تادگی می‌کنند و قدرت‬ ‫نیروهای مسلح ما قدرت کشورهای منطقه و‬ ‫قدرت دنیای اسالم است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین حس��ن روحان��ی‬ ‫پنجش��نبه در آیی��ن گرامیداش��ت روز ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی اظهار کرد‪ :‬سردمداران رژیم‬ ‫امری��کا در اوهام خود غرق ش��ده‌اند‪ .‬تردیدی‬ ‫نیست که امروز نیروهای مسلح ما از هر زمان‬ ‫دیگر قدرتمندترند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری ادام��ه داد‪ :‬امریکا عصبانی‬ ‫اس��ت از اینکه نقش��ه‌ای را که به‌عنوان نقشه‬ ‫ق��رن ب��رای این منطق��ه طراحی ک��رده بود‬ ‫به‌دلیل ایس��تادگی مل��ت ای��ران و نیروهای‬ ‫مس��لح نمی‌توان��د پی��ش ببرد ام��ا راهی که‬ ‫امریکا انتخاب کرده راه غلط و اش��تباه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ارتش جمهوری اس�لامی نقش‬ ‫بس��یار ارزشمندی در پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫ایران در روزهای پیش از پیروزی انقالب و ‪۲۲‬‬ ‫بهمن ‪ ۵۷‬داشت‪.‬‬ ‫روحان��ی گفت‪ :‬امروز ه��م می‌بینید که در‬ ‫حادثه سیل در بس��یاری از استان‌های کشور‬ ‫آنجا که مردم نیاز به کمک دارند ارتش‪ ،‬سپاه‪،‬‬ ‫بس��یج‪ ،‬ناجا و همه نیروهای مسلح ما در کنار‬ ‫مردم ب��ا مردم مانند افراد ع��ادی این جامعه‬ ‫بدون اینکه ش��أنیت مقام و منزلت خود را در‬ ‫نظر بگیرن��د برای امداد و نجات و اس��کان و‬ ‫کمک مردم و بازگش��ایی راه‌ه��ا و برای عبور‬ ‫س��یالب‌ها از همه امکان و توان خود استفاده‬ ‫کردند‪ .‬روحانی در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫ادامه داد‪ :‬در مقطع تاریخی حساسی که امروز‬ ‫ق��رار گرفته‌ایم جایگاه نیروهای مس��لح از هر‬ ‫زمان دیگر بارزتر اس��ت‪ .‬امروز روزی است که‬ ‫سیاست دولت اولویت روابط با همسایگان است‬ ‫وزیر امور خارجه پس از س��فری دوروزه به‬ ‫سوریه و ترکیه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات‬ ‫این دو کشور به تهران بازگشت‪ .‬ظریف صبح‬ ‫سه‌ش��نبه گذش��ته تهران را به مقصد دمشق‬ ‫ت��رک کرد و در جریان س��فر یکروزه خود به‬ ‫سوریه با تعدادی از مقامات عالی‌رتبه سوریه‬ ‫از جمله رئیس‌جمهوری‪ ،‬نخس��ت‌وزیر و وزیر‬ ‫امور خارجه این کش��ور عربی دیدار و رایزنی‬ ‫کرد‪ .‬وی پس از آن س��وریه را به مقصد آنکارا‬ ‫ترک ک��رد و در آنج��ا با وزیر ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬رئیس مجل��س و چند تن‬ ‫از دیگ��ر مقام��ات ترکیه رایزن��ی و گفت‌وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬به‌گفته وزی��ر امور خارجه‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫دول��ت دوازدهم در اولویت ق��رار دادن روابط‬ ‫با همسایگان است و این اقدام با موفقیت در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا محمدجواد‬ ‫ظری��ف در جمع‌بندی س��فر خ��ود به ترکیه‬ ‫درب��اره رایزنی ب��ا مقامات این کش��ور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این دیدار با مس��ئوالن ترکیه درباره‬ ‫روابط دوجانبه میان دو کشور گفت‌وگوهایی‬ ‫انج��ام دادیم‪ .‬همچنین ای��ن دیدارها فرصت‬ ‫خوبی ب��ود که درب��اره مس��ائل منطقه‌ای و‬ ‫جهانی گفت‌وگو کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در مس��ائل‬ ‫منطق��ه‌ای و جهان��ی بح��ث س��وریه مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬در ای��ن دیدارها درباره‬ ‫موضوع ادلب و حض��ور نیروهای امریکایی و‬ ‫نگرانی‌هایی که درباره روند سیاسی در سوریه‬ ‫وجود دارد و اقدام‌هایی که باید انجام شود با‬ ‫مقامات گوناگون این کشور گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه درباره موض��وع ونزوئال و‬ ‫مداخالت غیرقانونی امریکا در این کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این باره و شیوه هماهنگی درباره این‬ ‫کشور مباحثی مطرح ش��د‪ .‬همچنین درباره‬ ‫ش��مال افریقا که حرکت‌های نگران‌کننده‌ای‬ ‫در ش��مال ای��ن منطق��ه در جریان اس��ت و‬ ‫احتمال اس��تفاده از نیروهای نظامی در اینجا‬ ‫مطرح اس��ت صحبت‌هایی انجام شد‪ .‬ظریف‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ترکی��ه عالقه‌مند ب��ه همکاری‬ ‫جدی اقتصادی‪ ،‬امنیتی و سیاسی منطقه‌ای‬ ‫و بین‌الملل��ی ب��ا جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫است‪ .‬در چند سال گذش��ته نوع روابطی که‬ ‫با ترکیه داش��تیم شاید مش��ابه این روابط را‬ ‫در طول چند دهه گذش��ته نداش��ته‌ایم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خوشحالم که روابط مشابهی‬ ‫را ب��ا بقی��ه همس��ایگان از جمل��ه جمهوری‬ ‫آذربایج��ان‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان و‬ ‫سایر همس��ایگان که روابط‌مان با آنها بسیار‬ ‫ممتاز اس��ت‪ ،‬داریم‪ .‬ظریف با اش��اره به سفر‬ ‫خود ب��ه س��وریه و دیدارهایش در دمش��ق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درباره حل بحران سیاسی سوریه‬ ‫گفت‌وگوی طوالنی با اس��د داشتم‪ .‬همچنین‬ ‫درباره تش��کیل کارگروه قانون اساسی سوریه‬ ‫ما‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه و همین طور سازمان ملل‬ ‫گفت‌وگوهایی داش��ته‌ایم‪ .‬عالوه بر این طرف‬ ‫س��وریه نیز گفت‌وگوی خوبی با نماینده ویژه‬ ‫سازمان ملل متحد در امور این کشور داشته‬ ‫است‪ .‬ظریف گفت‪ :‬جلسه آینده روند آستانه‬ ‫در شهر نورسلطان در قزاقستان برگزار خواهد‬ ‫شد و ما امیدواریم با همکاری دوستان ترک‪،‬‬ ‫روس و س��ازمان ملل و همچنین مش��ارکت‬ ‫طرف‌ه��ای س��وری این رون��د را یک مرحله‬ ‫دیگر جلوتر ببریم‪.‬‬ ‫قدرت‌های بزرگ به‌ویژه امریکا و صهیونیست‬ ‫نمی‌خواهند ثبات‪ ،‬امنیت‪ ،‬یکپارچگی‪ ،‬برادری‬ ‫و حفاظ��ت از منافع ملی در این منطقه وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬به همین دلیل می‌بینید گاهی‬ ‫مداخله مستقیم نظامی در کشورهای منطقه‬ ‫دارند‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬از ‪ ۱۸‬سال پیش تاکنون‬ ‫جنایت‌هایی که ارت��ش امریکا در این منطقه‬ ‫از افغانس��تان تا عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬یمن و دیگر‬ ‫کشورها انجام داد‪ ،‬جز نکبت‪ ،‬بدبختی‪ ،‬ویرانی‬ ‫و آدمکشی چیزی برای این منطقه به ارمغان‬ ‫نیاورده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬آس��مان ایران‬ ‫ام��روز ما در س��ایه قرارگاه پدافن��د هوایی از‬ ‫هر زمان دیگر امن‌تر اس��ت‪ .‬دریاهای کش��ور‬ ‫و آب‌های همجوارمان در س��ایه حضور نیروی‬ ‫دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از هر زمان دیگری امن‌تر است‪.‬‬ ‫منطقه صنعتی مشترک ایران و آذربایجان ساخته می‌شود‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران برای س��فری دوروزه‬ ‫با محوریت دیپلماس��ی اقتصادی و گس��ترش‬ ‫ب��ازار صادرات��ی وارد باک��و‪ ،‬پایتخت جمهوری‬ ‫آذربایجان ش��د‪ .‬سفر رحمانی و هیات همراه به‬ ‫جمهوری آذربایجان با هدف بررسی راهکارهای‬ ‫توس��عه روابط دو کشور در حوزه‌های گوناگون‬ ‫اقتص��ادی و رون��د اج��رای برخ��ی طرح‌های‬ ‫مش��ترک انج��ام ش��ده اس��ت‪ .‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ایران در این س��فر ب��ا الهام‬ ‫عل��ی‌اف رئیس‌جمهوری‪ ،‬ش��اهین مصطفی‌اف‬ ‫وزیر اقتصاد‪ ،‬س��احل بابای��ف وزیر کار و تامین‬ ‫اجتماع��ی و صفر مه��دی‌اف‪ ،‬رئی��س گمرک‬ ‫جمه��وری آذربایج��ان‪ ،‬دیدار ک��رد‪ .‬برگزاری‬ ‫آیین کلنگ‌زنی کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی‬ ‫ایران و جمه��وری آذربایجان در کوی صنعتی‬ ‫«حاج��ی قاب��ول» در ‪ ۱۱۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫پایتخت این کشور و شرکت در همایش تجاری‬ ‫دو کش��ور از برنامه‌های این سفر رحمانی بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران پنجش��نبه‬ ‫و در نخس��تین روز س��فرش ب��ه جمه��وری‬ ‫آذربایج��ان با اله��ام عل��ی‌اف‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫این کش��ور دیدار و گفت‌وگو ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا در این دیدار توسعه همکاری‌های تجاری‬ ‫و صنعتی دو کش��ور مورد بحث و بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬رحمانی در ای��ن دیدار همچنین ایجاد‬ ‫منطقه صنعتی مش��ترک در مرز دو کش��ور را‬ ‫پیشنهاد داد که مورد استقبال رئیس‌جمهوری‬ ‫آذربایج��ان قرار گرفت و مقرر ش��د جزئیات و‬ ‫ش��یوه‌های ایجاد آن در دو کشور مورد بررسی‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬دیدار با مصطف��ی‌اف‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫عکس روز‬ ‫جشن تولد کارکنان ارتش برای یک کودک سیل زده در پلدختر لرستان‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نیروهای مردم��ی منطقه در کنار‬ ‫حمایت نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران از هر زمان دیگ��ر قدرتمندترند‪ .‬امریکا‬ ‫قدرت منطقه م��ا را نمی‌خواهد‪ ،‬قدرت ایران‬ ‫را نمی‌خواه��د‪ ،‬ق��درت نیروه��ای مس��لح ما‬ ‫را نمی‌خواه��د‪ ،‬امنی��ت و ثب��ات منطق��ه را‬ ‫نمی‌خواه��د و آنچ��ه ه��دف ماس��ت ثبات و‬ ‫امنیت منطقه‪ ،‬اس��تقالل کشورهای منطقه و‬ ‫پایان تروریس��م و فعالیت آنها در این منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬بیایید در‬ ‫کنار هم باش��یم‪ ،‬با هم باش��یم و منطقه را از‬ ‫متجاوزان پاک کنیم‪ .‬صهیونیسم که در طول‬ ‫‪ ۷۰‬سال مشغول جنایت در این منطقه است‬ ‫را به عقب برانیم و ملت فلس��طین و ملت‌های‬ ‫بزرگ منطقه را با کمک و برادری یکدیگر به‬ ‫حق تاریخی‌ش��ان برسانیم که به‌طور قطع در‬ ‫این راه پیروزی نهایی از آن حق خواهد بود‪.‬‬ ‫جمه��وری آذربایجان نیز از دیگ��ر برنامه‌های‬ ‫این س��فر بود‪ .‬مصطف��ی‌اف در پایان این دیدار‬ ‫در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬روابط جمهوری‬ ‫آذربایج��ان و ایران با موفقیت توس��عه می‌یابد‬ ‫و درحال‌حاضر تعام�لات فیمابین در باالترین‬ ‫س��طح در تاریخ روابط دو کشور قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط و‬ ‫همکاری‌های اقتص��ادی جمهوری آذربایجان و‬ ‫ایران وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها به‌‌طور‬ ‫مشترک استفاده کنیم‪ .‬مصطفی‌اف خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کارخانه مش��ترک خودروس��ازی ایران و‬ ‫جمهوری آذربایجان نیز در کوی صنعتی ش��هر‬ ‫نفتچ��اال واقع در ‪ ۱۶۸‬کیلومتری جنوب باکو با‬ ‫موفقیت فعالیت می‌کند و اطمینان داریم تولید‬ ‫مش��ترک اتوبوس نیز موفقیت‌آمیز خواهد بود‪.‬‬ ‫عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی‬ ‫ب��ا مش��ارکت ش��رکت «آذرم��اش» جمهوری‬ ‫آذربایج��ان و ش��رکت خصوص��ی «عق��اب»‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در جن��وب باکو آغاز‬ ‫شد‪ .‬وی همچنین با اشاره به طرح مشترک در‬ ‫دست اجرای ساخت کارخانه داروسازی ایران و‬ ‫جمهوری آذربایجان در منطقه پیراللهی حومه‬ ‫باکو گفت‪ :‬امیدواریم این طرح مش��ترک مهم‬ ‫در سریع‌ترین زمان اجرا شود‪.‬گفتنی است روز‬ ‫گذش��ته نیز تفاهمنامه ایجاد کارخانه مشترک‬ ‫تولید تریل��ی در کوی صنعتی حاجی قابول در‬ ‫‪ ۱۱۰‬کیلومتری جنوب باکو ازسوی محمدرضا‬ ‫رس��تمی مدیرعامل ش��رکت خصوصی «مارال‬ ‫صنعت» ایران و امین آخونداف‪ ،‬رئیس شرکت‬ ‫خصوصی «آذرماش» جمه��وری آذربایجان به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫«رویال میل» بسته‌های پستی‬ ‫به ایران را تحویل می‌گیرد‬ ‫عکس‪ :‬خبرآنالین‬ ‫ش��رکت پس��تی رویال‌میل انگلیس اعالم کرد امیدوار اس��ت‬ ‫بس��یار زود صدور مراسالت به ایران از سرگرفته شود و از این رو‬ ‫بسته‌های پستی به این مقصد را تحویل می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا شرکت پستی انگلیسی رویال‌میل ‪ ۲۷‬فروردین‬ ‫در بروزرس��انی اطالعیه‌های خود خبر داد‪« :‬به‌دلیل آنکه امیدوار‬ ‫اس��ت در آینده بس��یار نزدیک صدور مراسالت به مقصد ایران را‬ ‫از س��ر بگیرد‪ ،‬بسته‌های پستی به مقصد ایران را کماکان تحویل‬ ‫می‌گیرد‪ ».‬شرکت یادشده با حذف بیانیه پیشین خود اعالم کرد‬ ‫درحال‌حاضر به‌دلیل مس��ائل اجرایی امکان صدور مراس�لات به‬ ‫مقصد ایران را ندارد و در پی حل بس��یار فوری مس��ئله اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت پست سلطنتی انگلیس موس��وم به «رویال میل» هفته‬ ‫گذش��ته در اقدامی نامتعارف‪ ،‬بیانیه‌ای صادر کرد که براساس آن‬ ‫صدور مراس�لات به ای��ران از ‪ ۹‬آوری��ل (‪ ۲۰‬فروردین) تا اطالع‬ ‫ثانوی متوقف ش��د‪ .‬این تصمیم در نتیجه آنچه تحریم در مس��یر‬ ‫مراس�لات به ایران نامید‪ ،‬اتخاذ و گفته ش��د بسته‌هایی که هنوز‬ ‫به مقصد نرس��یده‌اند به فرستنده ارجاع خواهند شد‪ .‬سفیر ایران‬ ‫در انگلیس روز گذش��ته در توییتی با نقل اقدام تازه رویال میل‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬در ظاهر در مس��یر درستی قرار داریم‪ .‬سفارت برای حل‬ ‫فوری مسئله با مقامات ذی‌ربط در تماس است و هر تحولی را به‬ ‫اطالع هموطنان عزیز خواهد رساند‪.‬‬ ‫رواب�ط عمومی بانک مرک�زی‪ -‬رئیس کل‬ ‫بان��ک مرک��زی گفت‪ :‬س��فیر س��وئیس آمادگی‬ ‫کش��ورش را برای گشایش دوباره کانال بانکی بین‬ ‫ایران و س��وئیس اعالم کرد‪ .‬مارک��وس الیتنر در‬ ‫دیدار عبدالناصر همتی با تاکید بر عزم آن کشور بر‬ ‫تقویت روابط بانکی و مالی با ایران گفت‪ :‬س��وئیس‬ ‫همواره روابط بانکی و مالی مناس��بی با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران داشته و تحریم‌ها و محدودیت‌های‬ ‫امریکا نباید موجب محدودیت روابط بانکی شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬پایگاه اینترنتی س��فارت هندوستان در‬ ‫تهران از ارس��ال کمک‌های بشردوس��تانه دولت‬ ‫این کش��ور به ایران خبر داد‪ .‬این محموله ش��امل‬ ‫نیازه��ای ضروری از قبیل پتو‪ ،‬کاور پالس��تیکی‪،‬‬ ‫مواد غذایی کنس��رو ش��ده و چادر است‪ .‬محموله‬ ‫بعدی کمک‌ها هم به‌زودی و از مسیرهای دریایی‬ ‫به ایران خواهد رسید‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر عراق‬ ‫ک��ه در رأس ی��ک هی��ات بلندپایه به عربس��تان‬ ‫س��عودی س��فر کرده‪ ،‬با س��لمان بن عبدالعزیز‪،‬‬ ‫پادشاه سعودی در کاخ یمامه در ریاض دیدار کرد‬ ‫و دو کشور ‪ ۱۳‬توافقنامه امضا کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش پایگاه اینترنتی ش��رکت‬ ‫هواپیمایی آزور ای��ر‪ ،‬یک بوئینگ ‪ ۷۵۷‬متعلق به‬ ‫شرکت هواپیمایی آزور ایر که از سن‌پترزبورگ به‬ ‫دوبی می‌رفت‪ ،‬به‌دلیل وجود بیمار بدحال‪ ،‬به‌طور‬ ‫اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران فرود آمد‪ .‬بنا‬ ‫بر این خبر‪ ،‬پس از فرود هواپیما این بیمار بدحال‬ ‫به بیمارستان منتقل شد و اقدام‌های درمانی وی‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با‬ ‫بی��ان اینک��ه «دوقطبی پیر و ج��وان معنا ندارد و‬ ‫از ظرفیت باتجربه‌ها و نیروی جوانی باید در جای‬ ‫خودش اس��تفاده کرد»‪ ،‬گفت‪ :‬ترقی جایگاه ایران‬ ‫در سطح جهان که مورد انتظار همه مردم است از‬ ‫بطن تحول و جوان‌گرایی برمی‌آید‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ش��یخ عیس��ی قاس��م‪ ،‬رهبر شیعیان‬ ‫بحرین در بیانیه‌ای از اتباع بحرینی حاضر در ایران‬ ‫خواست در راس��تای کمک به سیل‌زدگان ایرانی‬ ‫در خوزس��تان از هیچ کمکی دریغ نکنند‪ .‬در این‬ ‫بیانیه آمده اس��ت‪« :‬باتوجه به تداوم خسارت‌های‬ ‫عظیم س��یل در منطقه عزیز خوزس��تان و نیاز به‬ ‫رفع این خس��ارت‌ها‪ ،‬ندای دین پیش از هر ندای‬ ‫دیگ��ری‪ ،‬همه ما را در حد توان‌مان به پش��تیبانی‬ ‫و فعالیت ب��رای کمک به برادران عزیز ایمانی‌مان‬ ‫در خوزس��تان فرامی‌خوان��د‪ .‬این ب�لای طبیعی‬ ‫خس��ارت‌های عظیمی به ایشان وارد آورده و همه‬ ‫مؤمنان نباید از هیچ تالشی در پشتیبانی از ایشان‬ ‫کوتاهی ورزند‪».‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نش��ریه نشنال‌اینترس��ت در گزارشی‬ ‫تحلیلی نوش��ت‪ :‬برای دوری از جنگ دیگر مانند‬ ‫عراق‪ ،‬باید جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی امریکا‬ ‫از کاخ سفید برود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬میشائیل کلور برش��تولد‪ ،‬سفیر آلمان‬ ‫در ایران در نشس��تی به میزبانی صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی ریاس��ت جمهوری بر ضرورت تقویت‬ ‫همکاری‌ه��ا میان دو کش��ور تاکید ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫وضعیت اقتص��ادی ایران «بالقوه قوی» اس��ت و‬ ‫مردم ایران می‌توانند از این اقتصاد سود ببرند‪.‬‬ ‫ن خان‪ ،‬نخس��ت‌وزیر پاکس��تان‬ ‫ایرن�ا‪ -‬عمرا ‌‬ ‫پنجش��نبه گذشته در آستانه س��فر به جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران گفت اس�لام‌آباد اهمیت فراوانی‬ ‫برای روابط با تهران قائل است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ام��ارات اع�لام ک��رد در قال��ب طرح‬ ‫امدادرس��انی مشترک با عربس��تان‪ ،‬یک هواپیما‬ ‫حامل ‪ ۹۵‬تن کمک‌های بشردوستانه را به‌منظور‬ ‫کمک به س��یل‌زدگان کش��ورمان به تهران اعزام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬امارات اعالم کرده تماس‌های زیادی‬ ‫با مس��ئوالن ایرانی داش��ته و محموله یادش��ده‬ ‫براس��اس اعالم نیاز مقامات هالل‌احمر کشورمان‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران در چین‬ ‫در آیین گرامیداش��ت روز ارت��ش در پکن تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ارتش جمهوری اسالمی ایران نقش بسزایی‬ ‫در مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی ایفا کرده‬ ‫و امروز به یک نیروی دفاعی موثر در منطقه غرب‬ ‫آسیا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ابراهی��م کالن‪ ،‬س��خنگوی ریاس��ت‬ ‫جمه��وری ترکی��ه در کنفران��س خب��ری اخبار‬ ‫منتشر شده درباره میانجی‌گری ایران میان آنکارا‬ ‫و دمش��ق را رد کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری آناتولی‬ ‫ترکیه‪ ،‬سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه افزود‪:‬‬ ‫دی��دار محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر خارج��ه ایران‬ ‫از آن��کار ب��رای میانجی‌گری می��ان ترکیه و نظام‬ ‫سوریه نبوده و چنین تالش‌هایی نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬محمدجوادظریف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫ای��ران در نامه ب��ه وزی��ران خارجه کش��ورهای‬ ‫جهان‪ ،‬خواس��تار موضع‌گیری دولت‌ه��ا در برابر‬ ‫ماجراجویی امریکا شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به دس��تور نخست‌وزیر اقلیم کردستان‬ ‫ع��راق از روز پنجش��نبه هزینه ‪ ۲۵‬ه��زار دیناری‬ ‫تردد ایرانیان به این منطقه لغو ش��د و مس��افران‬ ‫ایران��ی دیگ��ر هزین��ه‌ای از این باب��ت پرداخت‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫قبول مسئولیت‬ ‫یعنی تحمل سخن تلخ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫چرا رشد صنعت خودرو‬ ‫مطالبه‌ای تکراری‬ ‫است؟‬ ‫خسارت دست‌کم‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫سیل به راه‌ها‬ ‫روی دیگر سکه‬ ‫بارش‌ها در بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫چندی‌پی��ش بود که حذف س��ود مرک��ب بانکی در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به تصویب رسید‪ .‬هرچند که‬ ‫این موضوع بازتاب چندانی در رس��انه‌ها نداشت و هنوز‬ ‫به مرحله اجرا هم نرسیده است‪ ،‬اما به گفته مسئوالن‪،‬‬ ‫یکی از مهم‌تری��ن اقدام‌های بانکی در س��ال جاری به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬در ش��رایط کنونی اف��رادی که از بانک‬ ‫تس��هیالت گرفت��ه و در بازپرداخت با مش��کل روبه‌رو‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬جریمه ش��ده و گاهی جریمه دیرکرد تا چند‬ ‫برابر اصل وام رش��د داش��ته است‪ .‬حذف س��ود بانکی‬ ‫مرکب از جمله سیاس��ت‌هایی اس��ت که کارشناس��ان‬ ‫اقتصاد معتقدند به ضرر نظام بانکی و به نفع واحدهای‬ ‫تولیدی تمام می‌شود‪.‬‬ ‫از جمل��ه موضوع‌های��ی ک��ه در این زمین��ه اهمیت‬ ‫دارد این اس��ت که آیا نظام بانکی کش��ور تحمل چنین‬ ‫سیاس��تی را دارد و اینک��ه آی��ا بانک‌ه��ا در پرداخ��ت‬ ‫تسهیالت اهلیت‌سنجی مناس��بی داشته‌اند؟ بر اساس‬ ‫دو پرسش��ی که مطرح شد و اینکه در ساختار پرداخت‬ ‫تسهیالت همیشه انحراف قابل‌توجهی دیده می‌شود‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رس��د ناتوانی در بازپرداخت تسهیالت از جمله‬ ‫موضوع‌هایی است که به نبود نظارت مناسب در بانک‌ها‬ ‫مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫به این موضوع باید بحث رکود و تورم تولید نیز اضافه‬ ‫ش��ود‪ .‬در نتیجه تولید از بهره‌مندی سرمایه‌گذار خارج‬ ‫شد و سرمایه‌ها به سمت و سوی دیگری حرکت کردند‪.‬‬ ‫طبیعی است که تغییر مسیر سرمایه برای تولیدکنندگان‬ ‫کار ساده‌ای نیست؛ چرا آنها باید بنگاه‌های خود را حفظ‬ ‫کنند؟ این کار بیش��تر برای افرادی است که سرمایه‌ای‬ ‫در بخش تولید ندارند‪ .‬متاسفانه بانک‌ها به همین افراد‬ ‫تس��هیالت ساخت یا س��رمایه در گردش دادند‪ .‬بر این‬ ‫مبن��ا اف��رادی که این تس��هیالت را دریاف��ت کردند با‬ ‫کاهش قیمت ارز به مشکل برخوردند‪ .‬بر این مبنا است‬ ‫که مجلس شورای اسالمی معتقد است بانک‌ها باید در‬ ‫اهلیت‌سنجی دقت بیشتری داشته باشند و سود مرکب‬ ‫در این زمینه دردی از مشکالت کشور درمان نمی‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت شورای نگهبان‬ ‫علی‌اکبر کریمی با اش��اره به مخالفت شورای نگهبان‬ ‫و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بن��د (ز) تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬قان��ون بودج��ه س��ال ‪ ۹۸‬درباره «ح��ذف دریافت‬ ‫س��ود مرکب از بدهکاران بانک��ی»‪ ،‬به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫درباره این مصوبه که پس از مخالفت ش��ورای نگهبان‪،‬‬ ‫مجلس برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص فرستاد‪،‬‬ ‫دو موضوع اهمیت دارد؛ نخس��ت تاکید مجلس نسبت‬ ‫به «اصالح نحوه محاس��به س��ود» و دوم «وجود حجم‬ ‫گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی» است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم اراک‪ ،‬کمیج��ان و خنداب در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره تاکید مجلس نسبت به تغییر‬ ‫نحوه محاسبه سود این‌گونه توضیح داد‪ :‬نحوه محاسبه‬ ‫س��ود به صورت مرابحه مرکب باید دوباره بررسی شود‬ ‫زیرا این مس��ئله فشار مالی بس��یاری به مردم در طول‬ ‫ت به همین دلیل‪ ،‬این‬ ‫سال‌های گذش��ته وارد کرده اس ‌‬ ‫مصوبه نحوه محاس��به س��ود را اصالح ک��رده تا مردم‬ ‫بتوانند با فش��ار کمت��ر بدهی‌های خ��ود را به بانک‌ها‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نکته دوم درباره اهمیت موافقت با این‬ ‫مصوبه در زمینه «وجود حجم گسترده مطالبات معوق‬ ‫در سیس��تم بانکی» به‌عنوان یک��ی از معضالت جدی‬ ‫نظام بانکی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬این مصوبه می‌تواند مسیر‬ ‫جدیدی را ب��از کند تا حجم قابل‌توجه��ی از مطالبات‬ ‫بانکی زنده ش��ده و مردم نیز از زیر دین بانک‌ها بیرون‬ ‫بیایند و مشکالتی همچون توقیف اموال‪ ،‬ممنوع‌الخروج‬ ‫عملکرد سریع‬ ‫دولت‪ ،‬مطالبه‬ ‫صنعتگران‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اهلیت وام‌گیرندگان مشکل دارد‬ ‫ی با اینکه افزایش مطالبات داشت‪ ،‬نه‌تنها به سود مرکب‬ ‫نظام بانک ‌‬ ‫دست نیافت بلکه در بسیاری از موارد حتی به اصل پول هم نرسید‬ ‫بودن و‪ ...‬رفع شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫متاس��فانه مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام‪ ،‬مصوبه‬ ‫«ح��ذف دریافت س��ود مرک��ب از بده��کاران بانکی»‬ ‫در پ��ی اطالعات رس��یده را رد کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫نظرم اس��تدالل‌های کارشناس��ی برای دوستان مجمع‬ ‫نس��بت به مصلحت ای��ن موضوع و ض��رورت آن برای‬ ‫اقتصاد و بانک‌های کش��ور کافی نبوده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫امیدواری��م ح��ذف دریافت س��ود مرک��ب از بدهکاران‬ ‫بانک��ی به‌س��رعت در قالب��ی دیگر به‌عن��وان تصمیمی‬ ‫راهگش��ا در اقتصاد کلی از سوی مراجع قانونی پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کریمی اضافه ک��رد‪ :‬در این باره تقاضایی نیز از رهبر‬ ‫معظم انقالب ش��ده تا ایشان پیگیری دوباره موضوع را‬ ‫به‌عن��وان یک معض��ل مهم اقتصادی کش��ور به مجمع‬ ‫ارج��اع دهند و مجمع نی��ز در این زمین��ه تجدیدنظر‬ ‫کند‪ .‬به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬نمایندگان کمیسیون اقتصادی با توجه به آثار‬ ‫گس��ترده‌ای که حذف س��ود مرکب برای اقتصاد کشور‬ ‫دارد‪ ،‬نسبت به موافقت مجمع و دیگر مقامات با مصوبه‬ ‫مجلس در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬درخواست مساعدت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سود مرکب دردی را درمان نمی‌کند‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره اصالح نظام سود بانکی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مردم از این ساختار بسیار متضرر شده‌اند‪.‬‬ ‫ی ب��ا اینکه افزایش مطالبات‬ ‫عالوه‌ب��ر این‪ ،‬نظام بانک ‌‬ ‫داش��ت‪ ،‬نه‌تنها به س��ود مرکب دس��ت نیافت بلکه در‬ ‫بس��یاری از م��وارد حتی ب��ه اصل پول هم نرس��ید‪ .‬بر‬ ‫ای��ن مبنا مش��خص اس��ت ک��ه دریافت س��ود مرکب‬ ‫نه‌تنه��ا کمکی به نظام بانک��ی نمی‌کند بلکه واحدهای‬ ‫تولی��دی را ه��م با مش��کالت بس��یاری روب��ه‌رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحیم زارع با بیان اینکه نظام بانکی باید در محاس��به‬ ‫س��ود و ارائه تس��هیالت دقت بیش��تر و بازنگری کند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬زمانی که ارز ش��روع به رش��د کرد انحراف‬ ‫تس��هیالت موضوعی قابل پیش‌بین��ی بود‪ .‬همچنین به‬ ‫دلیل اینکه س��ود بانکی در س��ال‌های گذشته کاهش‬ ‫یاف��ت مردم ترجیح دادند س��رمایه‌های خود را از بانک‬ ‫خارج کنند‪.‬‬ ‫‌ی��ک تحلیلگ��ر مس��ائل اقتص��ادی‌درب��اره وضعیت‬ ‫س��ود مرکب و تاثیر این سیاس��ت بر اقتصاد واحدهای‬ ‫تولیدی ب��ه‬ ‫توضیح داد‪ :‬بس��یاری از واحدهای‬ ‫تولی��دی در جری��ان قان��ون س��ود مرک��ب از چرخه‬ ‫تولید کش��ور ح��ذف ش��دند‪ .‬در آغ��از بررس��ی تاثیر‬ ‫ای��ن قانون بای��د این موضوع را در نظر داش��ت که اگر‬ ‫فردی تس��هیالت دریاف��ت کند و نتواند اقس��اط آن را‬ ‫به موقع بپ��ردازد از نظر نظام بانکی متخلف به ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط قانون‌گ��ذار مانند دیگ��ر تخلف‌ها‬ ‫ش��رایطی را در نظ��ر گرفته که تا پی��ش از این به نفع‬ ‫نظام بانکی ب��ود یعنی در صورت ناتوانی در بازپرداخت‬ ‫فرد جریمه‌های سنگینی را باید پرداخت می‌کرد و این‬ ‫موضوع منجر به رشد رقم بدهی بانکی می‌شد‪.‬‬ ‫کامران ندری افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬آنچه در این ش��رایط‬ ‫هم به نظام بانکی کش��ور آس��یب وارد کرد این بود که‬ ‫بسیاری از بدهکاران بانکی اصل تسهیالت و رقم جریمه‬ ‫را هم نتوانستند پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن مبنا آنچ��ه رخ می‌دهد این اس��ت که تنها‬ ‫مطالبات بانک افزایش می‌یابد و تاثیری بر رقم دریافتی‬ ‫دیده نمی‌شود‪ .‬این موضوع باعث شد بانک‌ها با مشکل‬ ‫دیگ��ری روب��ه‌رو ش��وند‪ .‬انبوه��ی از بده��ی بانکی که‬ ‫پرداخت آن امکان‌پذیر نیس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬ستادهای‬ ‫رون��ق و رف��ع موانع تولید به س��ختی حک��م تعطیلی‬ ‫کارخانه‌ها را به دلی��ل بدهی صادر می‌کنند و به نوعی‬ ‫ب��ه ط��ور ضمنی از ای��ن کار به طور ج��دی خودداری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه ریش��ه‬ ‫این بدهی‌ها در اهلیت‌سنجی نظام بانکی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه این مش��کل در س��اختار بانکی کشور‬ ‫وجود دارد و تا زمانی که بانک‌ها در اهلیت‌‌سنجی رفتار‬ ‫مناسب‌تری نداشته باش��ند‪ ،‬این مشکل نه‌تنها برطرف‬ ‫نمی‌شود بلکه پیوسته رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی‌اکبر کریمی‬ ‫رحیم زارع‬ ‫کامران ندری‬ ‫کدام گروه مردم از کاهش قدرت خرید ضرر بیشتری می‌کنند؟‬ ‫عملیات اجرایی شهرک صنعتی پوشاک امسال آغاز می‌شود‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان تهران اعالم کرد‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی ش��هرک تخصصی پوشاک در ‪۶‬‬ ‫ما‌ه نخست امسال آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی ایران‪ ،‬آغاز س��ال گذش��ته اعالم کرده‬ ‫بود که بهره‌برداری از ش��هرک تخصصی پوشاک‬ ‫تا پایان تابس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کلید می‌خورد و‬ ‫بهره‌برداری کامل از ‪ ۲۰۶‬هکتار مساحت مربوط‬ ‫به این ش��هرک تخصصی‪ ،‬تا پایان س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫طول می‌کش��د‪ .‬اما به‌تازگی عض��و هیات‌مدیره‬ ‫اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‬ ‫گفت که تاکن��ون اتفاقی در این پروژه نیفتاده و‬ ‫کار آن به طور تقریبی متوقف شده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کلنگ‌زنی این‬ ‫پروژه را انجام داد و پیش��رفت آن در دستور کار‬ ‫ق��رار گرفت تا بتوان با گ��ردآوری مجموعه‌ای از‬ ‫واحدهای مختلف صنعت پوشاک‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫آن را در محل��ی به موقعیت جغرافیایی روبه‌روی‬ ‫حرم مطهر امام‌خمینی‌(ره) به بهره‌برداری رساند‪.‬‬ ‫شهرک تخصصی پوشاک نخستین شهرکی است‬ ‫که بر اس��اس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر‬ ‫زنجیره تولید پوش��اک از تامی��ن مواد اولیه‪ ،‬مد‪،‬‬ ‫طراحی و‪ ...‬را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬در این باره صابر‬ ‫پرنیان‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ن در گفت‌وگو با‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان تهرا ‌‬ ‫ایسنا‪ ،‬با اشاره به اینکه صنعت پوشاک درآمدزا و‬ ‫اشتغالزا است‪ ،‬زنجیره ارزش باال دارد و می‌تواند‬ ‫قاچ��اق را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ما‌ه نخس��ت‬ ‫امس��ال عملیات اجرایی این پروژه آغاز می‌شود‌‬ ‫اما زم��ان دقیق گش��ایش این پروژه مش��خص‬ ‫نیس��ت چرا‌که بعد از آغاز عملی��ات اجرایی باید‬ ‫زیرساخت‌ها فراهم و شهرک به صاحبان صنایع‬ ‫واگذار شود تا س��رمایه‌گذاری‌ها انجام شود و در‬ ‫نهایت شهرک گشایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر ای��ن پروژه در مرحله‬ ‫دریاف��ت مجوز و پایان مراحل اداری اس��ت و با‬ ‫انج��ام این مراحل ش��هرک صنعتی پوش��اک به‬ ‫عن��وان یک الگوی موف��ق در تولید و صنعت در‬ ‫سال رونق تولید به بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫پرنی��ان همچنین علت تاخی��ر در بهره‌برداری‬ ‫از ش��هرک صنعتی پوش��اک را بروکراس��ی‌های‬ ‫اداری عنوان و اظهار کرد‪ :‬بروکراس��ی‌های اداری‬ ‫در م��واردی مانع رونق تولید اس��ت و نهادهای‬ ‫اجرایی و متولی باید به بخش‌های تولیدی کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن فتحعل��ی محمدزاده‪ ،‬مع��اون فنی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫ای��ران در توضیح عل��ت این تاخی��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫بعد از تعیین مکان برای تاس��یس یک ش��هرک‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعتی باید از حدود ‪ ۱۸‬نهاد اجرایی اس��تعالم‬ ‫بگیرد که در تاس��یس ش��هرک صنعتی پوشاک‬ ‫دریافت استعالم از چند نهاد طوالنی شد‪.‬‬ ‫داش��ته و این بخش خیلی رش��د نکرده اما به جز بیماری‌های‬ ‫س��خت و دیردرمان‪ ،‬در ذهن مردم جایی ندارد و بخش��ی هم‬ ‫مربوط به آموزش است که دولت افزایش قیمت این بخش را با‬ ‫یارانه دادن سرکوب می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما نظارت‪ ،‬مداخله و کنترل دولت در بخش مواد‬ ‫غذایی خیلی به چشم می‌آید زیرا مردم قیمت مسکن و‪ ...‬را که‬ ‫ساالنه یک بار به آن شوک وارد می‌شود خیلی حس نمی‌کنند‬ ‫ام��ا درباره غذا که روزانه یا هفتگی بای��د خرید کنند‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت‌ها آزارشان می‌دهد‪.‬‬ ‫مهرابی در ادامه با اش��اره به فقر و احس��اس فق��ر و با بیان‬ ‫اینکه گاهی آزار احس��اس فقر بیش از خود فقر اس��ت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��فره‌های مردم تا حدی کوچک‌تر شده و می‌شود و این‬ ‫برای دهک‌های پایین درآمد بیش��تر محسوس خواهد بود زیرا‬ ‫با س��بدی س��ر و کار دارند که این روزها قیمت‌های آن خیلی‬ ‫تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫طبقه متوسط در حال محو شدن است‌ ‬ ‫افزایش نابرابری در سطح جهان بدان معناست‬ ‫ک��ه جوان‌ترها ش��انس برابر رقابت ب��ا فرزندان‬ ‫ثروتمندان به مانند والدین‌شان را ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از س��ازمان توس��عه و‬ ‫همکاری‌های اقتصادی‪ ،‬طبقه متوس��ط در حال‬ ‫محو ش��دن اس��ت و ای��ن روند باعث می‌ش��ود‬ ‫بس��یاری از اف��راد فرصت چندانی برای کس��ب‬ ‫درآمد باال و بروز توانایی‌های خود نداشته باشند‪.‬‬ ‫این س��ازمان با بررس��ی تح��والت اجتماعی و‬ ‫اقتصادی در ‪ ۴۰‬کش��ور منتخب که ش��امل ‪۳۶‬‬ ‫عضو این س��ازمان و کش��ورهای چین‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬هند و روس��یه بوده‌اند نتیجه گرفته که‬ ‫طبقه متوس��ط این کش��ورها در طول ‪ ۳۰‬سال‬ ‫گذشته کاهش محسوسی داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم این سازمان‪ ۶۰ ،‬درصد جوانان‬ ‫ساکن در این کش��ورها متعلق به طبقه متوسط‬ ‫درآم��دی هس��تند‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۷۱‬میالدی(‪ )۱۳۵۰‬حدود ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫جمعیت امریکا را طبقه متوسط تشکیل می‌داد‪.‬‬ ‫ای��ن رقم در س��ال ‪‌)۱۳۹۵(۲۰۱۶‬به ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫رس��یده و نکته نگران‌کننده این است که بیشتر‬ ‫این جمعیت به طبقه پایین درآمدی پیوسته‌اند؛‬ ‫نه اینکه ثروتمند شده باشند‪.‬‬ ‫در امریکا طبقه متوس��ط درآم��دی به افرادی‬ ‫اطالق می‌شود که دست‌کم ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۳۳۶‬دالر‬ ‫در سال درآمد دارند‪ .‬روند کاهشی طبقه متوسط‬ ‫به یک روند جهانی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫موسسه «پارتینگتون» در گزارشی با اشاره به‬ ‫این مس��ئله می‌نویسد‪ :‬محو طبقه متوسط باعث‬ ‫می‌ش��ود جوانان این طبقه شانس چندانی برای‬ ‫بروز اس��تعدادهای خود و کسب ثروت بیشتر را‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۴۰‬س��ال پیش متوسط اجاره‬ ‫مسکن در امریکا ‪ ۳۹‬درصد بیشتر شد ‌ه در حالی‬ ‫که قدرت خرید اکنون در مقایس��ه با ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫پیش ‪ ۲۰‬درصد کمتر شده است‪.‬‬ ‫سید عبدالوهاب سهل‌آبادی‪ /‬رئیس‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫سال گذش��ته بحران‌هایی در اقتصاد ایران پدید‬ ‫آم��د که هم ب��رای اقتصاددان��ان و فعاالن صنعتی‬ ‫جدی��د بود و هم دولت آنها را پیش‌بینی نکرده بود‪.‬‬ ‫این موضوع کافی بود تا ش��یطنت دشمنان نیز در‬ ‫این زمینه نق��ش پررنگ‌تری یابد و اقتصاد ایران را‬ ‫از مس��یری که در آن قرار داشت به سمت افزایش‬ ‫و تعمی��ق رکود تورمی منحرف کن��د‪ .‬هر چند که‬ ‫اقتصاد ایران هنوز در همان وضعیت به س��ر می‌برد‬ ‫و ش��اهد تغییر زیادی نیستیم اما آنچه شرایط را تا‬ ‫حدی مناسب می‌کند این است که دولت می‌تواند‬ ‫اشتباه‌های گذشته را محور قرار داده و از تکرار آنها‬ ‫پرهیز کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در س��ال گذش��ته عالوه‌‌بر‬ ‫تمام مش��کالتی ک��ه در اقتص��اد ایران ب��ه وجود‬ ‫آم��ده بود دولت هم با ابالغ برخی ش��یوه‌نامه‌ها به‬ ‫مشکالت ایجاد ش��ده دامن زد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ن سال گذشته دولت تالش کرد تا قوانین‬ ‫که از بهم ‌‬ ‫مزاح��م را برطرف کند و مس��یر را برای ادامه تولید‬ ‫ب��از نگه دارد که ای��ن موضوع می‌تواند امس��ال به‬ ‫تولیدکنندگان کمک زیادی کند‪.‬‬ ‫دولت ت�لاش می‌کند تا با تصحیح برخی قوانین‬ ‫مش��کالتی که در کشور وجود دارد را برطرف کند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع به خ��ودی خود به نف��ع تولیدکننده‬ ‫اس��ت و کمک می‌کند تا در بس��یاری از حوزه‌ها از‬ ‫جمله تامین مواد اولیه تس��هیل ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫این پایان ماجرای دولت و تولیدکنندگان نیس��ت‪.‬‬ ‫دولت هنوز هم مشکالتی را پیش روی صنعتگران‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬یکی از مش��کالت جدی ش��رایط‬ ‫کنونی تفس��یری اس��ت ک��ه در گمرکات کش��ور‬ ‫از قوانی��ن می‌ش��ود‪ .‬برخ��ی از مام��وران گمرک‬ ‫ب��ه صالحدی��د خود قان��ون را تفس��یر می‌کنند و‬ ‫در برخی از م��وارد حتی مان��ع واردات یا صادرات‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬اینکه قانون از ط��رف متقاضی تجارت‬ ‫یا مامور گمرک به دو ش��یوه جداگانه تفس��یر شود‬ ‫طبیعی اس��ت اما اینکه دولت پاس��خ این اختالف‬ ‫را پ��س از ‪ ۶‬ماه اع�لام کند‪ ،‬نه منطقی اس��ت و نه‬ ‫طبیعی‪ .‬بر ای��ن مبنا یکی از نیازهای امس��ال این‬ ‫اس��ت که دولت پاس��خ اختالف‌های موج��ود را با‬ ‫س��رعت بیش��تری اعالم کند تا صرف زمان بیشتر‬ ‫وجود نداشته باش��د و فعالیت‌ها در زمان مشخص‬ ‫ش��ده‌ای عملی و اجرایی شوند‪ .‬یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫مش��کالت این عرصه اجرای قانون است‪ .‬هنوز هم‬ ‫در کش��ور قوانینی وج��ود دارد که ب��ه حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان و کارآفرینان مربوط می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫قوانین باید به‌درستی اجرا شوند تا مشکلی در اداره‬ ‫کش��ور و اقتصاد ایران ایجاد نش��ود‪ .‬در این صورت‬ ‫می‌توان فقط با فش��ارهای خارج��ی مبارزه کرد و‬ ‫سیاس��ت‌های داخلی آس��یبی به تولیدکنندگان‬ ‫وارد نمی‌کند‪.‬‬ ‫سیل و خسارت ‪۲۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی به بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خس��ارت‌های اولی��ه بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در س��یل اخیر تاکنون ‪ ۲۲‬ه��زار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال برآورد ش��ده است‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫خس��ارت‌های وارد ش��ده به واحده��ای صنعتی‬ ‫تاکن��ون ‪ ۵‬هزار میلیارد ری��ال‪ ،‬واحدهای صنفی‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ری��ال‪ ،‬قالیبافان‬ ‫ح��دود هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال و زیر س��اخت‌ها‬ ‫و تاسیس��ات ش��هرک‌های صنعت��ی و راه‌ه��ای‬ ‫دسترس��ی به معادن حدود ه��زار و ‪ ۵۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال برآورد ش��ده است‪ .‬خس��ارت‌های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان خوزس��تان ب��ا توجه به‬ ‫وضعیت فعلی قابل بررس��ی نیس��ت‪ ،‬اما بر اساس‬ ‫برآورده��ای اولیه حدود ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫به این اس��تان خسارت وارد ش��ده است‪.‬بر مبنای‬ ‫برآورده��ای اولیه تاکنون به ‪ ۳۸۲‬واحد صنعتی و‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۹۰۰‬نفر قالیباف در سیل اخیر خسارت‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫در اس��تان گلس��تان ‪ ۱۰۰‬واحد و ‪ ۱۰‬هزار نفر‪،‬‬ ‫اس��تان مازندران ‪ ۳۰‬واحد و ‪ ۱۰۰۰‬نفر‪ ،‬اس��تان‬ ‫ایالم ‪ ۸۰‬واحد و ‪ ۲۰۰‬نفر‪ ،‬اس��تان لرس��تان ‪۱۲۵‬‬ ‫واحد و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر‪ ،‬اس��تان کرمانش��اه ‪۳۰‬‬ ‫واحد و ‪ ۵۰۰‬نفر و چهار‌محال و بختیاری ‪ ۱۷‬واحد‬ ‫در قالیبافی خسارت دیده‌اند‪.‬‬ ‫خسارت‌های وارد‌شده به بخش قالیبافی استان‬ ‫خوزس��تان هنوز قابل بررس��ی نیست‪ .‬همچنین‬ ‫تاکنون در اس��تان‌های گلس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬مازن��دران‪ ،‬لرس��تان و چهارمحال و‬ ‫بختیاری ‪ ۲۶‬شهرک صنعتی از لحاظ زیرساخت‬ ‫و تاسیسات شهرک دچار خسارت شده‌اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک اس��تاد اقتصاد دانشگاه ش��هید باهنر کرمان با اشاره به‬ ‫اع�لام نرخ ‪ ۳۰‬درص��دی افزایش قیمت‌ها اظهار ک��رد‪ :‬با این‬ ‫میزان رش��د قیمت‌ه��ا انتظار م��ی‌رود ‪ ۱۰‬درصد قدرت خرید‬ ‫مردم کاهش یابد‪.‬‬ ‫حس��ین مهرابی با اش��اره به قدرت خرید مردم در ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی موجود به ایلنا گف��ت‪ :‬از نظر اقتصادی قدرت خرید‬ ‫تعاریف متفاوتی دارد؛ از نظر ریالی به معنی این اس��ت که یک‬ ‫ریال قدرت خرید چه کاالیی را دارد و یک نفر با درآمد ماهانه‬ ‫چه سبدی از کاال را می‌تواند خرید کند و اینکه با پول یک گرم‬ ‫طال در مناطق مختلف چه می‌توان خرید؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعریف دیگر توان خرید پول است؛ اینکه پول‬ ‫چقدر توان خرید دارد که ش��امل س��بد اقالم خوراکی‪ ،‬اجاره‬ ‫مسکن‪ ،‬حمل‌ونقل و‪ ...‬می‌ش��ود‪ .‬قدرت خرید به طور متوسط‬ ‫برای خانوارها به دو عامل عمده سطح درآمد و سطح قیمت‌ها‬ ‫بستگی دارد و اگر سطح درآمد خانوارها به اندازه قیمت‌ها رشد‬ ‫نکند‪ ،‬یعنی قدرت خرید کم شده است‪.‬‬ ‫این اس��تاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد‪ :‬به‬ ‫بیان س��اده اگر یک نفر در تهران با ‪ ۳‬میلیون تومان درآمد به‬ ‫کرمان بیاید‪ ،‬قدرت خریدش افزایش پیدا می‌کند چرا‌که اینجا‬ ‫با س��بد ارزان‌تری از خرید‪ ،‬حمل‌ونقل و‪ ...‬روبه‌رو اس��ت‪ .‬آنچه‬ ‫مهم اس��ت اینکه آیا مردم در طول زمان می‌توانند با پول‌شان‬ ‫سبد کاالیی بیشتری بخرند یا خیر؟‬ ‫ای��ن اقتصاددان عنوان کرد‪ :‬یک گروه از اقش��ار جامعه فقط‬ ‫مزدبگیر هس��تند و درآم��د دیگری غیر از دس��تمزد ندارند و‬ ‫به‌ش��دت تحت تاثیر نرخ‌های دس��تمزد ق��رار می‌گیرند و عده‬ ‫دیگر عالوه‌بر دس��تمزد درآمدهای دیگر ناشی از ثروت‪ ،‬سهام‪،‬‬ ‫س��پرده بانکی و‪ ...‬دارند که این گروه قدرت خریدش��ان کمتر‬ ‫کاه��ش می‌یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬گروه نخس��ت ب��ه محض افزایش‬ ‫قیمت‌ها به دلیل اینکه دس��تمزد به اندازه افزایش قیمت رشد‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬قدرت خریدش��ان خیلی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و‬ ‫کارمندان حدود ‪ ۲۰‬درصد به دستمزدش��ان اضافه می‌ش��ود و‬ ‫درآم��د دیگری ندارند و اگر قیمت کااله��ا بیش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪ ۱۰ ،‬درصد سفره آنها کوچک‌تر و قدرت خریدشان‬ ‫کمتر می‌ش��ود اما گروه دوم از افزایش قیمت‌ها به اندازه گروه‬ ‫نخس��ت متضرر نمی‌شوند‪ .‬مهرابی با اش��اره به اعالم نرخ ‪۳۰‬‬ ‫درصدی افزایش قیمت‌ها اظهار کرد‪ :‬با بیان این میزان رش��د‬ ‫قیمت‌ه��ا انتظار می‌رود ‪ ۱۰‬درص��د قدرت خرید مردم کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬البته ‪ ۳۰‬درص��د میانگین وزنی همه قیمت‌هاس��ت که‬ ‫زمین‪ ،‬چاه کشاورزی و‪ ...‬را شامل می‌شود و آنچه‌طبقه نیازمند‬ ‫با آن سر و کار دارند‪ ،‬قیمت مواد غذایی است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫طبق��ه کم‌درآمد با دو قلم از س��بد اصلی س��ر و کار دارند که‬ ‫قیمت غذا و مس��کن است که این س��بد قیمت‌ها بیشتر برای‬ ‫آنها محسوس است‪.‬‬ ‫این استاد اقتصاد با اشاره به نیاز مردم به بهداشت و آموزش‬ ‫گفت‪ :‬دول��ت کنترل‌هایی روی هزینه‌های بهداش��ت و درمان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«سود مرکب»‌اشتباه و تاوان بانک‌ها‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا رشد صنعت خودرو مطالبه‌ای تکراری است؟‬ ‫نوآوری‬ ‫مدیریتی‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫خبر‬ ‫روند تولید خودرو‬ ‫افزایشی است‬ ‫معاون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گفت‪ :‬روند افزایش��ی تولی��د خودرو به‬ ‫کاهش نرخ منتهی می‌شود‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاون ام��ور صنایع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در گفت‌وگو با خانه‬ ‫مل��ت درباره برخی خبرها مبنی بر اینکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌دنبال واردات محدود‬ ‫خودرو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارتخانه به‌دنبال واردات‬ ‫خودرو نیس��ت و هیچ برنامه‌ای برای این موضوع‬ ‫حتی با ارز منشا خارجی ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درب��اره سرنوش��ت س��رمایه‌گذاری‬ ‫خودروس��ازی‌های خارج��ی در ای��ران‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫ش��رکت‌هایی ک��ه در ایران ب��رای تولید خودرو‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرده‌ان��د ب��ا توج��ه ب��ه حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها دوباره به ای��ران بازمی‌گردند‬ ‫اما این بازگشت با شرایط قبلی تکرار نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا ب��ازار خ��ود را در اختی��ار‬ ‫ش��رکت‌هایی ک��ه ب��ر اثر ی��ک چال��ش ایران‬ ‫را ت��رک می‌کنن��د‪ ،‬ق��رار نمی‌دهی��م‪ .‬مجموع‬ ‫سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌های خودروسازی‬ ‫خارج��ی در ایران انجام داده‌اند یک میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیم��ی با اش��اره ب��ه راهکاره��ای الزم برای‬ ‫کاهش نرخ خودرو‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افزایش‬ ‫تولی��د باعث کاه��ش نرخ خودرو می‌ش��ود که‬ ‫درحال‌حاضر نیز این مهم در حال تحقق است‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در پژوهش��ی که درباره تاریخ چندین س��اله‬ ‫صنعت انجام ش��د‪ ،‬پژوهش��گران این پرسش را‬ ‫مط��رح کردند ک��ه دلیل تح��والت بنیادین در‬ ‫راستای پیشرفت و توس��عه بلندمدت چیست؟‬ ‫شرکت‌ها چه کاری انجام داده‌اند که توانسته‌اند‬ ‫تس��لط بلندمدت‌ش��ان را در ب��ازار حفظ کنند؟‬ ‫پژوهش��گران دریافتن��د دلی��ل ای��ن جایگاه و‬ ‫موفقی��ت‪ ،‬ن��وآوری در س��طح عملیات��ی نبوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬محصوالت جدید هم به‌طور حتم محرک‬ ‫چنین موفقیتی نیس��تند‪ ،‬اساسا دلیل موفقیت‬ ‫این ش��رکت‌ها یک ن��وآوری در زمینه فناوری یا‬ ‫محصول نبوده‪ ،‬مدل‌های کس��ب‌وکاری نوین و‬ ‫طرز جدید نسبت به کل صنعت هم نقش خاصی‬ ‫نداش��تند‪ ،‬دلی��ل موفقیت این ش��رکت‌ها یک‬ ‫نوآوری مدیریتی اس��ت‪ .‬یعن��ی تحولی بنیادین‬ ‫در س��ازماندهی و تحرک بخشی به قابلیت‌های‬ ‫نیروی انس��انی‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬شرکتی هندی‬ ‫در ای��ن زمینه خیلی تالش کرده‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫یکی از سریع‌ترین رشد‌ها را در میان شرکت‌های‬ ‫فن��اوری اطالعات(‪ )IT‬دارد‪ ،‬مدل مدیریتی این‬ ‫ش��رکت بر پایه مسئولیت معکوس استوار است‪.‬‬ ‫در این ش��رکت کارمندان رئیس خود را ارزیابی‬ ‫می‌کنند و نتایج این ارزیابی‌ها به صورت آنالین‬ ‫منتشر می‌ش��ود‪ .‬وقتی نوبت بروزرسانی و مرور‬ ‫اس��تراتژی می‌رسد‪ ،‬آنها‪ ،‬آنچه را که به اصطالح‬ ‫رازهای اس��تراتژی ش��رکتی نامیده می‌شود در‬ ‫اختیار ‪ ۸‬هزار کارمند خود قرار می‌دهند و همه‬ ‫این افراد به ساختن استراتژی‌های شرکت کمک‬ ‫می‌کنند و این یعنی مسئولیت‌پذیری معکوس‪.‬‬ ‫در این ش��رکت اگر شما به‌عنوان کارمندی جزو‬ ‫مخالف��ان تصمیم رئیس خود باش��ید یا به‌طور‬ ‫کلی اگر از هر دپارتمان داخلی شرکت شکایتی‬ ‫داشته باش��ید‪ ،‬می‌توانید یادداش��تی درباره آن‬ ‫بنویسید و شکایت خود را مطرح کنید‪ .‬البته این‬ ‫یادداش��ت‌ها هم در تمام سازمان قابل مشاهده‬ ‫خواه��د بود و تا زمانی که کارمند تایید نکند که‬ ‫مدیر باالدس��تی او راه‌حلی برای مشکل او یافته‬ ‫است این موضوع پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫این یعنی مس��ئولیت‌پذیری معکوس و آنچه‬ ‫در ای��ن میان بیش از ه��ر چیز اهمیت دارد این‬ ‫اس��ت که آنها معتقدند که ارزش در رابطه میان‬ ‫کارمند و مش��تری ش��کل می‌گی��رد و مدیران‬ ‫بای��د عالوه‌بر ترغی��ب به ن��وآوری و اختراع‪ ،‬به‬ ‫صراح��ت به کارمندان خود بگویند که ش��ما از‬ ‫مدیران خود مهم‌تر هس��تید‪ .‬ش��عار این شرکت‬ ‫«کارمندان اول‪ ،‬مش��تریان دوم» نام دارد‪ .‬چند‬ ‫شرکت می‌شناس��ید که چنین اعتقادی دارند؟‬ ‫برای موفقیت در کارتان باید «اش��تیاق داش��ته‬ ‫باش��ید»‪« ،‬خ�لاف جهت آب ش��نا کنید» و «از‬ ‫آنچه در حاش��یه اس��ت‪ ،‬بیاموزید»‪ .‬نوآوری در‬ ‫مدیریت مانند هر نوآوری دیگری از متن ش��روع‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه سرمنشا آن‪ ،‬حاشیه است‪ .‬به این‬ ‫پرس��ش بنیادین فکر کنید‪ ،‬مدیریت برای حل‬ ‫چه مشکلی اختراع شده است؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا انصاری‬ ‫برای برون‌رفت‬ ‫صنعت‬ ‫خودرو کشور‬ ‫از وضعیت‬ ‫فعلی باید به‬ ‫سوی اهداف‬ ‫بلندمدت و‬ ‫اصالح مالکیت‬ ‫بنگاه‌ها حرکت‬ ‫کنیم‬ ‫بسیاری از کارشناسان صنعت معتقدند در فاصله‌ای‬ ‫که کش��ور صاحب صنع��ت خودرو ش��د هدف‌گذاری‬ ‫درس��تی برای این بخش انجام نشد؛ بنابراین مشکالت‬ ‫ام��روز به این امر برمی‌گردد و تحریم‌ه��ا‪ ،‬بهانه بوده و‬ ‫معضل اصلی س��وءمدیریت است‪ ،‬وگرنه پس از ‪ ۳‬دهه‬ ‫نباید صنعت خودرو دارای این وضعیت باش��د‪ .‬در این‬ ‫راستا همچنین عنوان می‌شود باید چند مدل خودرویی‬ ‫از دل هر کدام از خودروس��ازی‌ها ب��ا فناوری جدید و‬ ‫بومی متولد می‌ش��د و امروز ایران یک��ی از قطب‌های‬ ‫خودروس��ازی منطقه بود که بخشی از بازار خاورمیانه‬ ‫را در اختیار داشت‪.‬‬ ‫فع��االن صنع��ت قطع��ه همچنی��ن معتقدن��د‬ ‫س��ورس‌گذاری موازی مشکل دیگری است که صنعت‬ ‫خودرو را از رش��د مورد انتظار دور ک��رده زیرا توانمند‬ ‫ک��ردن تامین‌کنندگان خود بس��تری برای پیش��رفت‬ ‫خودروس��ازی است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬هزینه‌های سربار‬ ‫نیروهای انس��انی مازاد خودروس��ازی‌ها‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫اقماری‌شان و‪ ...‬سبب ش��ده بخشی از سرمایه‌ها بدون‬ ‫بهره از بین برود‪.‬‬ ‫برخ��ی فع��االن صنع��ت‪ ،‬سیاس��ی ب��ودن صنعت‬ ‫خودروسازی را چالش بزرگ دیگر این صنعت می‌دانند‬ ‫و تاکی��د دارند صنعت خ��ودرو باید به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش ساختار مالکیت‬ ‫امین دلیری‬ ‫در حال حاضر‬ ‫باید نسبت به‬ ‫تدوین برنامه‬ ‫بلندمدت‬ ‫(استراتژی)‬ ‫توسعه و دانش‬ ‫طراحی پلتفرم‬ ‫ساخت خودرو و‬ ‫صنایع وابسته‬ ‫به آن اقدام‬ ‫کنیم‬ ‫رضا انصاری از کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگ��و با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫ض��رورت برنامه‌های بلندمدت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای برون‌رفت‬ ‫صنعت خودرو کش��ور از وضعیت فعلی باید به س��وی‬ ‫اه��داف بلندمدت و اص�لاح مالکی��ت بنگاه‌ها حرکت‬ ‫کرد که به نوع��ی اراد ‌ه ملی برای این راهکار بلندمدت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تا زمانی که ساختار مالکیت خودروسازی‬ ‫به شکل فعلی باش��د یک دهه آینده دیگر هم پرسش‬ ‫خبرنگار از نماین��ده مجلس و دولت همین خواهد بود‬ ‫که چرا صنعت خودرو این وضعیت را دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر س��اختار مالکیت خودروس��ازی‪ ،‬در‬ ‫برنامه‌ای چند س��اله اصالح ش��ود به‌گونه‌ای که بخش‬ ‫خصوصی توانمند و ذی‌صالح خودروس��ازی را تحویل‬ ‫بگیرند و تولید داش��ته باشد و دولت تنها نظارت‌کننده‬ ‫عملک��رد آنها باش��د گام بزرگی در راس��تای رش��د و‬ ‫پیشرفت صنعت خودرو برداشته‌ایم‪.‬‬ ‫انص��اری تاکید ک��رد‪ :‬دولت هر ج��ا بنگاهداری کند‬ ‫منج��ر به شکس��ت آن بخ��ش و نقض حق��وق مردم‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در پاسخ به این پرس��ش که بارها به‬ ‫این موضوع پرداخته ش��ده اما چ��را تغییری رخ نداده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دلیل اصالح نش��دن روند فعلی رانتی اس��ت که‬ ‫در این صنعت وجود دارد‪ .‬بررسی کنید در این سال‌ها‬ ‫که کش��ور مشکل واردات نداش��ت چه قطعه‌سازانی با‬ ‫خودروسازان برای وارد کردن قطعات قرارداد می‌بستند‬ ‫و چه منافعی از این بس��تر برای هر دو طرف به‌دس��ت‬ ‫می‌آم��د‪ .‬انصاری اظه��ار کرد‪ :‬هم‌اکنون قطعه‌س��ازانی‬ ‫‹ ‹تدوین استراتژی‬ ‫نبود یک اس��تراتژی م��دون در دهه‌های گذش��ته‪ ،‬صنایع خودرو‬ ‫کشور را به تولید خودروهای بی‌کیفیت بدون توجه به رقابت‌پذیری‬ ‫و نادی��ده گرفتن تح��والت جهان��ی در طراحی و س��اخت خودروهای‬ ‫مدرن‪ ،‬با این دیدگاه که تولیدات آن با هر کیفیتی بدون زحمت در‬ ‫بازاره��ای داخلی تاکنون فروش رفته‪ ،‬ای��ن صنعت را بدون رقیب‬ ‫و در کش��ور یکه‌تاز کرده اس��ت‪ .‬در واقع این رش��د نازپرورانه در‬ ‫بلندمدت به زیان صنعت خودرو تمام شده است‬ ‫هس��تند که از خودروس��ازان ب��رای ارزی که گرفته‌اند‬ ‫برای واردات قطعات به بهانه دور زدن تحریم‌ها طلبکار‬ ‫هس��تند‪ .‬این چالش‌ها در راستای منفعت‌طلبی سبب‬ ‫ش��ده تا در برابر تغییر ساختار مالکیت مقاومت کنند و‬ ‫اصالحات انجام نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹آسیب‌پذیری به‌دلیل وابستگی‬ ‫حال با ش��رایطی که صنعت خودرو کش��ور به لحاظ‬ ‫س��اختار مالکیت دارد راهکارهای بلندمدت برای آن با‬ ‫توجه به نیازها و موانع موجود چیست؟ چگونه می‌توان‬ ‫موانع را برطرف و راهکارها را محقق کرد؟ امین دلیری‪،‬‬ ‫مدرس دانش��گاه در پاس��خ به این پرسش‌ها به‬ ‫گفت‪ :‬صنعت خودرو در ایران با وجود پیشینه طوالنی‬ ‫در تولی��د و تنوع تولیدات ش��امل تولی��دات متکی به‬ ‫صنایع داخلی یا صنایع فقط مونتاژ با برندهای خارجی‬ ‫و از نظر میزان تولید‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورش��یدی) این صنعت را در زمره دوازدهمین کشور‬ ‫تولید‌کننده بزرگ خودرو در جهان قرار داده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫به‌دلیل وابس��تگی فناوریکی به خارج کشور‪ ،‬شکننده و‬ ‫آسیب‌پذیر شده است‪ .‬این امر نشان‌دهنده این واقعیت‬ ‫اس��ت که عوامل و موانع بیرون��ی تاثیرگذار بر صنعت‬ ‫خودرو ایران همیشه خودنمایی کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وجود آس��یب‌پذیری صنعت خ��ودرو از‬ ‫عوامل بیرونی که هر از چندگاه بر آن عارض می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اگر پادزهر آن برای این صنعت فراهم نباش��د چه بسا‬ ‫آس��یب‌های وارد ش��ده جبران‌ناپذیر باش��د‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬نبود یک اس��تراتژی مدون در دهه‌های گذشته‪،‬‬ ‫صنایع خودرو کش��ور را به تولید خودروهای بی‌کیفیت‬ ‫بدون توجه به رقابت‌پذی��ری و نادیده گرفتن تحوالت‬ ‫جهانی در طراحی و س��اخت خودروهای مدرن‪ ،‬با این‬ ‫دیدگاه ک��ه تولیدات آن با هر کیفیت��ی بدون زحمت‬ ‫در بازاره��ای داخلی تاکنون ف��روش رفته‪ ،‬این صنعت‬ ‫را بدون رقیب و در کش��ور یکه‌تاز کرده و در واقع این‬ ‫رشد نازپرورانه در بلندمدت به زیان صنعت خودرو تمام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬فقط در چند س��ال‌‬ ‫گذش��ته که ورود خودرو‌های خارجی در داخل کشور‬ ‫شدت بیش��تری گرفت‪ ،‬برخی خودروسازان داخلی به‬ ‫فکر تغییر و تحول در طراحی و ساخت تولیدات خودرو‬ ‫خود با رویکرد جدید ش��دند که تولید سمند نخستین‬ ‫گام در این مسیر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تغییر نگرش‬ ‫دلی��ری در ادمه افزود‪ :‬خودروس��ازان ب��زرگ مانند‬ ‫ایران‌خودرو و س��ایپا که با توجه به س��هم باالی میزان‬ ‫تولی��دات آنها در س��ال و میزان س��رمایه‌گذاری انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬باید طرز تفک��ر و نگرش خ��ود را تغییر داده و‬ ‫خود صاحب دانش فنی طراحی و ساخت خودرو شوند‪.‬‬ ‫موان��ع و عوامل اخالل در روند تولید که مهم‌ترین آنها‬ ‫اثرات تحریم‌های خارجی به‌ویژه اثرگذاری تحریم یک‬ ‫جانبه امریکا اس��ت و نیز تاثی��ر و تبعیت‌پذیری دیگر‬ ‫کش��ورها از این کش��ور به‌دلیل وابس��تگی اقتصادی و‬ ‫سیاسی آنها به امریکا‪ ،‬باید این درس را به ما داده باشد‬ ‫که همکاری با این کش��ورها پایدار نبوده و بارها شاهد‬ ‫آن بوده‌ای��م که به‌عنوان عام��ل اخالل در روند تولید و‬ ‫برنامه‌های صنعت خودرو در کش��ور نقش داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫بنابراین صنایع خودروس��ازی باید با توجه به این موانع‬ ‫نس��بت به تدوین اس��تراتژی صنعت خودرو با در نظر‬ ‫گرفتن تحوالت خودرویی جهان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توس��عه و دانش طراحی تاکید کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون باید به تدوین برنامه بلندمدت (اس��تراتژی)‬ ‫توسعه و دانش طراحی پلتفرم ساخت خودرو و صنایع‬ ‫وابس��ته به آن از س��وی خودروس��ازان ب��زرگ داخلی‬ ‫ب��ا هم��کاری و حمایت دول��ت و با ارتب��اط تنگاتنگ‬ ‫دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام شود‪.‬‬ ‫او یادآور ش��د‪ :‬برنامه‌های مربوط ب��ه این امر را باید‬ ‫بدون توجه به این موضوع که ش��رکت‌های خودروساز‬ ‫خارج��ی آیا در آینده به همکاری خود با ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از ایرانی ادامه می‌دهن��د یا به‌طور کلی‪ ،‬قطع‬ ‫رابطه می‌کنند‪ ،‬مو به مو اجرا کرد‪ .‬بنابراین با همکاری‬ ‫و س��رمایه‌گذاری مشترک از سوی خودروسازان بزرگ‬ ‫و حت��ی کوچک و با همکاری و حمایت دولت باید یک‬ ‫برنامه اس��تراتژیک بلندمدت که دورنمای توس��عه‌ای‬ ‫صنای��ع خودرو را ت��ا افق ‪ ۱۴۲۰‬ترس��یم کند‪ ،‬تدوین‬ ‫ش��ود و با فرض اینکه ممکن اس��ت هیچ سرمایه‌گذار‬ ‫ت خودروس��از خارجی در آن س��هیم نبوده و‬ ‫و ش��رک ‌‬ ‫مشارکت نداش��ته باشد‪ .‬این کارش��ناس ارشد اقتصاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬ممکن است در مرحله نخست سخت به نظر‬ ‫برس��د اما باید اذعان کرد با توجه به تجربه‌های کشور‬ ‫در زمینه‌های نظامی و تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در تولیدات ش��اخص و منحصربه ف��رد و موفقیت‌های‬ ‫بی‌بدیل در آن‪ ،‬دست‌یافتنی است‪.‬‬ ‫دلی��ری در ادام��ه موضوع تدوین اس��تراتژی صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد جدید باید ب��ا توجه بر تحوالت‬ ‫جهان��ی خودرو و دورنمای دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬س��ال آینده‬ ‫متمرکز ش��ود‪ .‬همچنین تمرکز بر امر تحقیق و توسعه‬ ‫و طراحی مهندس��ی باید نرم‌افزارمحور باشد و توسعه و‬ ‫تقویت صنایع وابسته به خودرو‪ ،‬مانند قطعه‌سازی‪ ،‬تنوع‬ ‫بخش��ی خدمات پس از فروش باید ب��ا روش‌های نوین‬ ‫مشتری‌محور انجام ش��ود‪ .‬نکته کلیدی دیگر تمرکز بر‬ ‫تولید خودروهای برقی (هیبریدی) یا بنزینی با بازدهی‬ ‫مصرف کم در برنامه‌های تولید خودرو اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��رمایه‌گذاری مش��ترک با همکاری خودروسازان‬ ‫داخلی نیز به‌منظور ایجاد یک مرکز علمی پژوهش‌های‬ ‫صنعت خودرو با پیش‌ش��رط احاطه به دانش ساخت و‬ ‫طراحی پلتفرم که به عل��ت تحریم‌های مکرر و مداوم‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های خارجی کمتر نسبت به انتقال فناوری آن‬ ‫به داخل کش��ور همکاری داش��ته‌اند‪ ،‬بای��د مدنظر قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬این امر در تولید قطعات یدکی خودرو نیز صدق‬ ‫می‌کند‪ .‬تجربه کره جنوبی در این زمینه نشان می‌دهد‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی هیوندای��ی و کیاموتورز با‬ ‫همکاری یکدیگر این راه را طی کرده‌اند‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫در طراحی‌ها باید راحتی اس��تفاده و دستیابی خودکار‬ ‫به خودرو که در خودرو‌س��ازی جهان مورد توجه است‪،‬‬ ‫لحاظ ش��ود‪ .‬این کارشناس در نهایت به در نظر داشتن‬ ‫استفاده‌های اینترنتی در شبکه ارتباطی خودرو به‌عنوان‬ ‫نکت��ه‌ای دیگ��ر در تدوین اس��تراتژی صنع��ت خودرو‬ ‫کش��ور اش��اره و تاکید کرد‪ :‬به این ترتی��ب‪ ،‬در صنایع‬ ‫خودرو‌س��ازی باید ی��ک خانه‌تکانی و بازبینی اساس��ی‬ ‫نس��بت به طرز تفکر فعلی به‌وجو ‌د آی��د که این تغییر‬ ‫نگ��رش تحول‌گرا‪ ،‬موج��ب ارتقای به��ره‌وری و کارآیی‬ ‫صنایع خودرو شده و س��بب افزایش تقاضا برای خرید‬ ‫تولیدات خودروهای داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت ما و خودروسازان جهانی‬ ‫دلیری با بیان اینکه با داشتن این آگاهی که تغییرات‬ ‫رو به جلو در بازارهای جهانی تولیدات خودرو به سرعت‬ ‫و به‌طور مداوم در حال انجام اس��ت و رقابت زیادی در‬ ‫بازار جهانی خودرو ش��کل گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی عالوه‌بر رقابت س��نگین بی��ن تولیدکنندگان‬ ‫خ��ودرو در جهان‪ ،‬با یک عامل بازدارنده اضافی دیگری‬ ‫که سایر سازندگان خودرو در جهان از آن بری هستند‪،‬‬ ‫روبه‌رو هستد و آن مشکل و معضل تحریم‌های ظالمانه‬ ‫امریکا است که برخی از خودروسازان خارجی که تمایل‬ ‫به س��رمایه‌گذاری و همکاری ب��ا ایران دارند را منصرف‬ ‫کرده و موانع جدی در این زمینه ایجاد کرده‌اند‪.‬دلیری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با علم به اینکه این عام��ل بازدارنده وجود‬ ‫دارد باید در مدل برنامه‌های بلندمدت تولید خودرو در‬ ‫ایران منظور ش��ود و به امکانات و توانمندی‌های داخلی‬ ‫متمرکز شده و به س��رمایه‌گذاری‌های داخلی مشترک‬ ‫بین خودروسازان تکیه شود‪ .‬به‌طور قطع‪ ،‬این استراتژی‬ ‫در بلندمدت نتیجه‌بخش خواهد بود و ایران را در زمره‬ ‫خودروسازان بنام جهان قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫رفتارها تغییر نکند‪ ،‬خودتحریمی غالب می‌شود‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو مدعی ش��د که شواهد نشان‬ ‫می‌ده��د برنامه‌ه��ای تدوین ش��ده برای سروس��امان دادن به‬ ‫وضعیت خودروس��ازی در کش��ور در ش��رایط بحرانی فعلی‪ ،‬از‬ ‫اثربخشی الزم برخوردار نبوده‌اند؛ به‌طوری که ناهماهنگی بین‬ ‫س��ازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت و اقتصاد به جایی‬ ‫رس��یده که امید به بهبود را به یاس تبدیل کرده اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫سالی که به‌نام رونق تولید نامگذاری شده‪ ،‬نمی‌توان به‌سادگی‬ ‫از کم‌کاری‌ها و عملکردهای نادرست عبور کرد‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی‌س��نجری در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫صنع��ت خودرو ای��ن روزها فش��ارهای کم‌س��ابقه‌ای را تجربه‬ ‫می‌کند‪ .‬از یک س��و فش��ار اقتصادی ناش��ی از نوسان‌های نرخ‬ ‫ارز در کنار افت ارزش ریال باعث افزایش هزینه تامین قطعات‬ ‫شده است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬محدود شدن مسیرهای دسترسی‬ ‫به تامی��ن قطعات به ویژه قطعات خارجی موجب افت تولید و‬ ‫عرضه خودرو به بازار شده است‪ .‬با این وجود در عملکرد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال گذشته کمتر نشانی از حمایت‬ ‫هوشمندانه و کارشناسی شده از این صنعت را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد این کارش��ناس صنعت خودرو‪ ،‬در ش��رایط فعلی‬ ‫روش‌های بنگاهداری مشابه سال‌های گذشته‪ ،‬در شرکت‌های‬ ‫خودروس��ازی دیگ��ر جوابگ��و نیس��ت و اداره ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��ازی بدون توجه ب��ه مقوله انجم��اد هزینه‌ها و فقط‬ ‫براساس مدیریت منابع نمی‌تواند این شرکت‌ها را از بحران‌های‬ ‫فعلی عبور دهد‪.‬‬ ‫کریمی‌س��نجری تصری��ح ک��رد‪ :‬تغییر و اص�لاح روش‌های‬ ‫تامین س��رمایه و نیز روش‌های خری��د همچنین تغییر نگرش‬ ‫در استراتژی توسعه بازار از جمله مهم‌ترین اقدام‌های است که‬ ‫باید به‌عنوان بخش��ی از اصالح ساختارها هرچه سریع‌تر انجام‬ ‫شود‪ .‬کوچک‌س��ازی و چابک‌سازی در شرایط فعلی یک تدبیر‬ ‫استراتژیک است که ش��رکت‌های خودروساز باید به‌طور قطع‬ ‫در جهت آن گام بردارن��د‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬محدود کردن تنوع‬ ‫تولیدات یکی از این اقدام‌ها مؤثر درراس��تای متناسب‌س��ازی‬ ‫ساختار تولید با شرایط بحرانی فعلی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حذف یا غیرفعال کردن فوری تمام س��رمایه‌ها و‬ ‫زیرمجموعه‌های غیرمولد نیز از اقدام‌‌های فوری خودروس��ازان‬ ‫باید باش��د که می‌تواند نشان از هوش��مندی این شرکت‌ها در‬ ‫شناس��ایی و تحلیل بحران فعلی باش��د‪ .‬کاهش ش��رکت‌های‬ ‫زیرمجموع��ه ب��ه معاون��ت و ح��ذف بس��یاری از پس��ت‌های‬ ‫غیرضروری پرهزینه گامی اساس��ی در راس��تای کوچک‌سازی‬ ‫هوشمندانه است که پرداختن به آن نیاز به اقدام عملی مدیران‬ ‫عامل این شرکت‌ها دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در کنار اصالح‬ ‫روش‌های بنگاه‌داری‪ ،‬رفتار دولت و سازمان‌های وابسته مرتبط‬ ‫با حوزه تولید خودرو نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫زمان وق��وع تحریم در صنعت خودرو کمتر ش��اهد رفتارهای‬ ‫منطق��ی از س��وی این س��ازمان‌ها در برخورد ب��ا این صنعت‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬دولت باید به‌سرعت با تشکیل یک کارگروه کارشناسی‬ ‫علل تمامی ناهماهنگی‌ها و دست‌اندازهای رونق تولید در حوزه‬ ‫خودرو را بررسی و راهکارهای آنی برای هر یک تعیین کند‪.‬‬ ‫کریمی‌س��نجری معتقد اس��ت‪ :‬در غیر این صورت اگر قرار‬ ‫باشد رفتار این س��ازمان‌ها همچنان مشابه گذشته باشد‪ ،‬باید‬ ‫گفت صنعت خودرو عالوه‌بر تحریم خارجی دچار نوعی تحریم‬ ‫داخلی هم شده است‪ .‬درباره تحریم‌های خارجی خودروسازی‬ ‫برخ��ی ش��رایط در اختی��ار ما نیس��ت ام��ا اینک��ه رفتارهای‬ ‫غیرحرفه‌ای و غیرمسئوالنه برخی متولیان دولتی این صنعت و‬ ‫س��ازمان‌های مرتبط با آن بر دشواری‌های تحریم‌های خارجی‬ ‫بیفزاید‪ ،‬غیرقابل گذشت است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫از واقعیت تا مجاز‬ ‫افزایش بهای‬ ‫یک کامودیتی‬ ‫فعاالن و کارشناسان در گفت‌وگو با‬ ‫فوالد مبارکه ‪۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای محیط‌زیست‬ ‫هزینه کرده است‬ ‫برق ارزان‬ ‫تولیدکنندگان ارز مجازی‬ ‫را به ایران کشاند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حال صنعت سنگ‌ تزئینی خوش نیست‬ ‫منیر حضوری‪ :‬با توجه به مس��ائل و دغدغه‌های پیش روی‬ ‫صنعت سنگ ایران و با هدف رونق اقتصادی و رفع موانع تولید‬ ‫و تجارت در حوزه س��نگ و صنایع وابس��ته به آن‪ ،‬پانزدهمین‬ ‫دوره نمایش��گاه بین‌المللی س��نگ‪ ،‬معادن و صنایع وابسته از‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬اردیبهشت در اصفهان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۰۰‬ش��رکت معدن��ی‪ ،‬ف��رآوری‪ ،‬صادرکننده و‬ ‫واردکننده س��نگ تزئینی و ماش��ین‌آالت وابسته برای حضور‬ ‫در این نمایش��گاه اعالم آمادگی کرده‌اند‪ .‬در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫آخرین فناوری تولید و برش و اس��تحصال سنگ‌های تزئینی‬ ‫به نمایش گذاش��ته ش��ده و استارت‌آپ‌ها حضور فعالی در آن‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬وجه تمایز این نمایشگاه با دوره‌های پیشین‬ ‫و هدف‌گذاری انجام ش��ده این اس��ت که بهترین‌ها از سراسر‬ ‫کشور در بخش‌های مختلف سنگ تزئینی کشور حضور پیدا‬ ‫می‌کنند تا از یک نمایشگاه محلی خارج شود‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫با کارشناسان و فعاالن این حوزه به گفت‌وگو نشست‪.‬‬ ‫‹ ‹متناسب با ظرفیت‌ها جلو نرفته‌ایم‬ ‫احمد مش��کانی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که وضعیت‬ ‫صنع��ت س��نگ کش��ور را چگون��ه‬ ‫می‌بینی��د به‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود‬ ‫زون‌ه��ای س��اختاری ای��ران و انواع‬ ‫سنگ‌های آذرین و رسوبی و از طرفی‬ ‫وس��عت ایران‌زمین به لحاظ ذخایر‬ ‫س��نگ‌های ساختمانی مناس��ب و تنوع کم‌نظیر آن‪ ،‬صنعت‬ ‫س��نگ ساختمانی ما متناسب با دیگر کشورهای صاحب این‬ ‫صنعت به‌خوبی پیش نرفته اس��ت‪ .‬او در ادامه‪ ،‬به ضعف ایران‬ ‫در بازارهای خارجی‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬در چند سال گذشته‪،‬‬ ‫با توجه به اینکه روش استخراج‪ ،‬بهتر‪ ،‬فرآوری سنگ به مراتب‬ ‫مدرنیزه‌تر و کیفیت محصوالت مطلوب‌تر ش��ده اما بازارهای‬ ‫خارجی را از دس��ت داده‌ایم و در بازارهای داخلی هم به دلیل‬ ‫رکود مس��کن وضعیت پررونقی مشاهده نمی‌شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه درحال‌حاض��ر معدنکاران کوچ��ک و کارخانه‌های‬ ‫کوچک فرآوری س��نگ کم‌کم از گردونه رقابت در بازار خارج‬ ‫می‌شوند‪ .‬بازار رقابتی خارج هم با ورود کشورهای هند‪ ،‬چین‬ ‫و تحریم‌های کنونی‪ ،‬کوی س��بقت صادرات از ایران را ربوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال معدنی‪ ،‬مشکالت حوزه سنگ را به ‪ ۳‬بخش‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬مص��رف داخلی و فن��اوری فرآوری به‌روز س��نگ‬ ‫ساختمانی تقسیم کرد و گفت‪ :‬در بخش صادرات به دلیل نبود‬ ‫همکاری مناسب دولتمردان و اتاق‌های بازرگانی‪ ،‬چین و هند‬ ‫ب��ازار خارج��ی را به‌دس��ت گرفت ‌ه و با نرخ تمام ش��ده کمتر و‬ ‫کیفیت بهتر‪ ،‬این بازار را از دست صادرات سنگ ایران ربوده‌اند‪.‬‬ ‫این کشورها سنگ خام را از ایران خریداری و فرآوری کرده و‬ ‫ب��ا کیفیت بهت��ر و ارزان‌تر به دیگر کش��ورها صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫مش��کانی با اش��اره به تحریم‌های بانکی و نقش ضعیف دولت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تحریم‌های کلی و بانکی باعث ش��ده‌اند صادرات‬ ‫مواد معدنی و س��نگ س��اختمانی دارای مشکالت عدیده‌ای‬ ‫باش��ند‪ .‬رقیبان از همین فرصت استفاده کرده و بازار خارجی‬ ‫را متعلق به خود کرده‌اند‪ .‬اختالف نرخ دالر نیز باعث مشکالت‬ ‫فراوانی ش��ده و صادرکنندگان را در یک مسیر نامشخص قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬او در ادامه به مش��کل داخلی و فرآوری در حوزه‬ ‫س��نگ اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در بخش داخلی ب��ه دلیل رکود‬ ‫ساختمان و ساخت‌وساز و جایگزین شدن محصوالت دیگر به‬ ‫جای س��نگ س��اختمانی در داخل و نمای ساختمان‪ ،‬شاهد‬ ‫رکود هس��تیم‪ .‬از طرفی فرآوری سنگ و فناوری‌های نوین در‬ ‫طراحی‪ ،‬پولیش و اشکال مختلف روز به روز در حال پیشرفت‬ ‫و رقابت است و در این زمینه محصوالت در بازار ارائه می‌شوند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن نبای��د از رقابت عقب بمانیم بلک��ه باید محصوالت‬ ‫جدیدی را عرضه کنیم و به سمت فناوری نوین برویم‪ .‬او درباره‬ ‫اهمی��ت برگزاری چنین نمایش��گاه‌هایی و نقش آن در رونق‬ ‫صنعت س��نگ کش��ور اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه‌های تخصصی‬ ‫همیشه کمک بسزایی به شناخت بیشتر مسئوالن‪ ،‬متخصصان‬ ‫و مردم خواهند کرد‪ .‬نمایشگاه سنگ‌های تزئینی و نما هم از‬ ‫این امر جدا نیست و می‌تواند پیشرفت‌های انجام شده در این‬ ‫صنع��ت را به نمایش بگذارد‪ .‬مش��کانی ب��ه مزایا و همچنین‬ ‫مش��کالت این نمایش��گاه پرداخت و گفت‪ :‬از مزیت‌های این‬ ‫نمایش��گاه می‌توان به معرفی س��نگ‌های تازه کش��ف شده‪،‬‬ ‫تازه‌های فناوری در صنعت فرآوری‪ ،‬نشس��ت‌های تخصصی‪،‬‬ ‫بررس��ی چالش‌های صنعت س��نگ و موارد دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫مش��کل اصل��ی این نمایش��گاه ه��م نبود حضور چش��مگیر‬ ‫کش��ورهای دیگر اس��ت‪ .‬این مس��ئله نیز می‌توان��د به دلیل‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬اطالع‌رس��انی نشدن و نداشتن تبلیغات بین‌المللی‬ ‫باش��د‪ .‬او در پایان پیش��نهاد کرد‪ :‬اگر تورهای یک یا ‪ ۲‬روزه با‬ ‫نرخ مناس��ب و تنوع خاص در راس��تای این نمایشگاه برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬هم تعداد بازدیدکنندگان بیشتر خواهد شد و هم افراد‬ ‫بیشتری با این بخش از صنعت و معدن آشنا خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبادل ایده‌ها در نمایشگاه سنگ‬ ‫حسن شش‌یگانی‪ ،‬فعال صادراتی در‬ ‫حوزه مع��دن در گفت‌وگو با‬ ‫درباره تنوع سنگ در ایران و اهمیت‬ ‫آن اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ران یک��ی از‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که از نظر تنوع‬ ‫مع��ادن در کنار برزیل‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و هند جزو ‪ ۵‬کش��ور نخس��ت جهان‬ ‫است‪ .‬شش‌یگانی در ادامه‪ ،‬به موضوع مهم فرآوری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مس��ئله اصلی‪ ،‬فرآوری و برش س��نگ است‪ .‬این مهم‬ ‫منوط به وجود ماش��ین‌آالت خوب و ابزار با کیفیت اس��ت‪ .‬در‬ ‫این زمینه رش��د چندانی نداریم‪ ،‬به نحوی که ش��اهد هستیم‬ ‫چینی‌ها س��نگ را از ما می‌خرند و فرآوری می‌کنند سپس با‬ ‫نرخ ‪ ۳‬برابر به کشور برمی‌گردانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین به سود ما است که بتوانیم سنگ را فرآوری‬ ‫کرده و از فناوری پیشرفته بهره ببریم تا نقش خود را پررنگ‌تر‬ ‫کنیم‪ .‬ش��ش‌یگانی ادامه داد‪ :‬البته در این نمایش��گاه‪ ،‬آخرین‬ ‫ابزارآالت و فناوری‌ها به نمایش گذاشته شده که باعث می‌شود‬ ‫مخاطبان از آخرین نقاط قوت و ضعف در این حوزه آگاه شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صادراتی در حوزه معدن درباره مش��کالت فعاالن‬ ‫س��نگ و ل��زوم پیدا کردن راه‌حل ب��رای آن اظهار کرد‪ :‬با نرخ‬ ‫فعلی ارز باید به صادرات سنگ کمک کرد تا رشد و رونق پیدا‬ ‫کند‪ .‬ما باید بتوانیم کیفیت س��نگ صادراتی را افزایش داده و‬ ‫آن را رشد دهیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چون یک س��ری حمایت‌ها نیس��ت ما هم شاهد‬ ‫رش��د چندان��ی نبوده‌ایم‪ .‬با اینکه در ای��ن زمینه تنوع خوبی‬ ‫داری��م اما به دلیل داش��تن ضعف‌هایی در ح��وزه صادرات از‬ ‫اگر تورهای یک یا دو روزه با نرخ مناسب و تنوع برای بازدید از نمایشگاه‬ ‫س��نگ برگزار ش��ود‪ ،‬هم تعداد بازدیدکنندگان بیش��تر خواهد شد و هم‬ ‫افراد بیشتری با این بخش از صنعت و معدن آشنا خواهند شد‬ ‫جمل��ه کیفیت و فرآوری‪ ،‬خیلی‌ها ترجیح می‌دهند از ترکیه‪،‬‬ ‫چی��ن و ایتالیا خرید کنند‪ .‬بنابراین امیدواریم کارشناس��ان‪،‬‬ ‫تکنسین‌ها و فعاالن این حوزه بتوانند گام موثرتری را در این‬ ‫حوزه بردارند و به رش��د صنعت س��نگ در کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫شش‌یگانی درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه سنگ گفت‪ :‬یکی‬ ‫از ویژگی‌های خوب تمام نمایشگاه‌های تخصصی‪ ،‬تبادل نظر‬ ‫و ایده‌های مختلف اس��ت و کسانی هم که در حوزه سنگ کار‬ ‫می‌کنند از این قاعده مستثنا نیستند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه اصفهان قطب س��نگ کش��ور اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬اصفه��ان از نظر مرکزیت س��نگ و تعداد س��نگبری‌ها‬ ‫بزرگ‌ترین بازار هدف اس��ت‪ .‬مخاطبان این نمایش��گاه شامل‬ ‫بازدیدکننده‌های خارجی و فعاالن در حوزه سنگ هستند‪ .‬از‬ ‫آنجایی که این نمایش��گاه در فصل خوبی هم برگزار می‌ش��ود‬ ‫می‌توان پیش‌بینی کرد که اس��تقبال زیادی از این نمایش��گاه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫او در ادامه با بیان اینکه انتظار ما از نمایش��گاه س��نگ بیشتر‬ ‫از اینهاس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این نمایش��گاه با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫خود کار می‌کند‪ .‬انتظار داریم برای برگزاری بهتر نمایش��گاه‪،‬‬ ‫بین انجمن‌های س��نگ هماهنگی بیش��تری ایجاد ش��ود تا‬ ‫بازدیدکننده بیشتری هم جذب این نمایشگاه شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پانزدهمین دوره نمایش��گاه بین‌المللی سنگ‪،‬‬ ‫معادن و صنایع وابس��ته اصفهان از س��وی شرکت رستاک پاد‬ ‫ویژن با همکاری ش��رکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان و‬ ‫حمایت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اصفهان‪ ،‬س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن استان اصفهان‪ ،‬شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬خانه معدن ایران‪ ،‬انجمن سنگ ایران‪ ،‬انجمن‬ ‫و اتحادیه س��نگ اصفهان و معدنکاران استان اصفهان برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬در این نمایشگاه‪ ،‬فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی‬ ‫صنعت سنگ ایران با حضور مدیران بخش‌های مرتبط دولتی‪،‬‬ ‫مدیران تش��کل‌ها و انجمن‌ها و فعاالن حوزه س��نگ در مرکز‬ ‫همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی اصفهان بررسی می‌شود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بازاریابی‬ ‫سنگ‪ ،‬چیزی‬ ‫فراتر از‬ ‫فروش است‬ ‫محمد رسا‬ ‫کارشناس سنگ‌های تزئینی ساختمانی‬ ‫در بازاریاب��ی س��نگ باید به ی��ک نکته مهم‬ ‫توج��ه ش��ود؛ اینکه مفه��وم‪ ،‬بازاریابی اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن اقتصادی‪ ،‬مفاهیم بازاریابی‬ ‫و ف��روش را مت��رادف می‌بینند که این اتفاق به‬ ‫طور ویژه در صنعت سنگ اشتباه بسیار رایجی‬ ‫اس��ت و منشأ آن نیز پیشینه این صنعت در ‪۲‬‬ ‫دهه گذش��ته و رونق بازار داخلی س��نگ بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬ب��ازار داخلی‬ ‫س��نگ بس��یار پررونق بوده و همه تولیدات با‬ ‫کیفیت‌های مختلف‪ ،‬مورد تقاضای بازار بوده و‬ ‫بدون فعالیت یا برنامه ویژه‌ای برای بازاریابی به‬ ‫فروش می‌رس��یده اما امروز که به دوران رکود‬ ‫وارد شده‌ایم‪ ،‬بسیاری هنوز نپذیرفته‌اند که باید‬ ‫برنامه و اس��تراتژی بازاریابی داش��ته باشند نه‬ ‫اینکه منتظر گش��ایش بازار و گذر از رکود بازار‬ ‫داخلی باشند‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬اهمیت بازاریابی‬ ‫در دوران رکود بیش��تر مش��خص می‌ش��ود و‬ ‫بنابراین در ش��رایط رکود داخل��ی‪ ،‬باید برنامه‬ ‫بازاریابی ب��رای ورود به بازارهای جدید تدوین‬ ‫ش��ود‪ .‬برای پیاده‌س��ازی یک برنامه بازاریابی‬ ‫مش��خص‪ ،‬نیازمن��د ایج��اد ارتب��اط یکپارچه‬ ‫بازاریاب��ی هس��تیم ک��ه در اصط�لاح ‪IMC‬‬ ‫گفته می‌ش��ود و مخفف عبارت‪Integrated‬‬ ‫‪Marketing‬‬ ‫‪Communications‬‬ ‫ب��ه معن��ای ارتباط��ات یکپارچ��ه بازاریاب��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمل��ه مهم‌تری��ن بخش‌ه��ای این‬ ‫ارتباط��ات ب��ه وی��ژه ب��رای صنعت س��نگ‪،‬‬ ‫رویدادهایی هس��تند که ش��امل نمایشگاه‌ها‪،‬‬ ‫مناسبت‌ها‪ ،‬سمینارها و برنامه‌های این چنینی‬ ‫می‌شوند‪ .‬بنابراین می‌توان گفت به طور واضح‬ ‫نمایش��گاه‌ها نقش مهمی در توسعه بازار دارند‪.‬‬ ‫از اس��تراتژی‌های کش��ورهای لیدر بازار‪ ،‬مانند‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و برزیل این اس��ت‬ ‫ک��ه نه‌تنها خود‪ ،‬برگزارکنن��دگان بزرگ‌ترین‬ ‫نمایشگاه‌های سنگ جهان هستند بلکه هر یک‬ ‫در نمایشگاه‌های سنگ دیگر کشورها‪ ،‬قوی‌ترین‬ ‫و پررنگ‌ترین حضور را دارند‪ .‬در واقع س��نگ‬ ‫یک صنعت مستقل و دارای هویت و محصولی‬ ‫باالتر از مصالح ساختمانی یا یک متریال تزئینی‬ ‫است‪ .‬شرکت در نمایشگاه‌ها فقط برای فروش‬ ‫کاال نیس��ت بلک��ه انگیزه اصل��ی‪ ،‬اعالم حضور‬ ‫در ب��ازار اس��ت‪ .‬ش��رکت‌های تولیدکنن��ده و‬ ‫تامین‌کنن��دگان س��نگ در ب��ازار جه��ان به‬ ‫ط��ور مس��تمر در نمایش��گاه‌های تخصص��ی‬ ‫س��نگ در نق��اط مختلف جهان حض��ور پیدا‬ ‫می‌کنند‪ .‬واقعیت این اس��ت که این شرکت‌ها‬ ‫برای فروش سنگ در نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫سنگ حاضر نمی‌ش��وند و انتظار ندارند که در‬ ‫زمان برگزاری نمایش��گاه به مش��تری جدید و‬ ‫ق��رارداد جدید دس��ت یابند بلک��ه برای حفظ‬ ‫موقعیت در بازار و ارتقای برند خود در باالترین‬ ‫س��طح ممکن تالش می‌کنند تا هر سال دیده‬ ‫ش��وند‪ .‬آنها نه تنها هر سال متحمل هزینه‌های‬ ‫گ��زاف ش��رکت در نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫می‌شوند بلکه از راه‌های دیگر که به طور معمول‬ ‫کم هزینه هم نیس��تند درصدد معرفی خود به‬ ‫عنوان تامین‌کنن��دگان باثبات بازار برمی‌آیند‪.‬‬ ‫تبلیغ��ات موث��ر و هدفمند در کن��ار برگزاری‬ ‫سمینارها‪ ،‬بازدیدها‪ ،‬جش��ن‌ها‪ ،‬مهمانی‌ها و‪...‬‬ ‫که گاه هزینه‌های س��نگینی هم دارد‪ ،‬نه الزاما‬ ‫ب��رای فروش بیش��تر بلکه برای کس��ب هدفی‬ ‫باالتر اس��ت که همان تبدیل شدن به یک برند‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬به همین دلیل دولت ترکیه به‬ ‫ش��رکت‌های ترک ‪ ۵۰‬درص��د کل هزینه‌های‬ ‫نمایشگاهی را پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫بهبود بازار سنگ آهن‬ ‫خبر‬ ‫بهب��ود تقاض��ای مصرف‌کننده‌ه��ای نهایی‬ ‫نرخ س��نگ آهن وارداتی به آس��یا را در سطوح‬ ‫ب��اال باقی گذاش��ت‪ .‬به گزارش ایفن��ا به نقل از‬ ‫پلتس‪ ،‬متوسط ش��اخص نرخ موسسه پالتس‬ ‫برای س��نگ آه��ن خلوص ‪ ۶۲‬درصد نس��بت‬ ‫ب��ه جمعه تغیی��ری نداش��ته و ‪ ۹۵.۸‬دالر هر‬ ‫تن خش��ک س��ی‌اف‌آر چین ثبت شد‪ .‬قرارداد‬ ‫س��وآپ آوری��ل نیز ‪ ۲۵‬س��نت افت داش��ته و‬ ‫‪ ۹۳.۸‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف‌آر است‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رس��د فعاالن بازار چش��م‌انداز تقاضای‬ ‫آوری��ل و م��ه (نیمه فروردین ت��ا نیمه خرداد)‬ ‫را مثب��ت می‌بینند‪ .‬محدودیت‌های حمل‌ونقل‬ ‫بندرهای شمالی چین برداشته شده و نرخ‌های‬ ‫جدی��د مالیات ارزش افزوده در چین تمایل به‬ ‫خرید را بین تاجران چینی بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫عل��ت دیگر بهبود بازار س��نگ آهن خریدهای‬ ‫کارخانه‌هاست که سعی دارند موجودی پایین‬ ‫انبارهای خود را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫فوالد انگلیس‬ ‫به واسطه‬ ‫برکسیت با‬ ‫مشکل مالی‬ ‫جدی‬ ‫روبه‌رو شد‬ ‫قط��ع میلیون‌ها پوند کمک هزینه اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد انگلی��س را در آس��تانه خروج این‬ ‫کش��ور از این اتحادیه با مشکل مالی جدی روبه‌رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ش��رکت ف��والد انگلیس ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون پوند از دولت درخواست وام کرده تا کمبود‬ ‫کمک‌هزینه موس��وم به طرح آالیندگی دی‌اکسید‬ ‫کربن اتحادیه اروپا را که از ماه گذش��ته قطع‌ شده‬ ‫است‪ ،‬جبران کند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا س��االنه ‪ ۲‬میلیارد پوند اعتبار برای‬ ‫آالیندگی‌های صنعتی ش��رکت‌های انگلیس��ی در‬ ‫نظ��ر می‌گرفت که ‪ ۵‬درصد آن ب��ه فوالد انگلیس‬ ‫تعلق داشت‪.‬‬ ‫با این‌حال گفته می‌ش��ود که فوالد انگلیس تمام‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعتبار س��ال گذش��ته خود را مصرف کرده و اینک‬ ‫توان پرداخت عوارض جاری را ندارد‪.‬‬ ‫از س��ویی بالتکلیفی وضعیت برکس��یت و ادامه‬ ‫مخالفت پارلمان با این طرح دولت ترزا می‪ ،‬سبب‬ ‫ش��ده اس��ت اتحادیه اروپا مج��وز تخصیص اعتبار‬ ‫طرح آالیندگی دی‌اکسید کربن برای شرکت‌های‬ ‫انگلیسی را تمدید نکند‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد انگلیس ب��ا تولید س��االنه ‪۲.۸‬‬ ‫میلیون ت��ن فوالد بزرگ‌تری��ن تامین‌کننده فوالد‬ ‫برای ش��بکه ریل��ی انگلیس و فرانس��ه به ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫یک س��خنگوی ش��رکت فوالد انگلی��س گفت‪:‬‬ ‫برکس��یت برای ش��رکت‌های انگلیسی چالش‌های‬ ‫بزرگ��ی را ایج��اد کرده و م��ا با مقام‌ه��ای دولت‬ ‫درب��اره تأثی��ر ای��ن مس��ئله مش��غول رایزن��ی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫تحوالت اقتصادی و تجاری انگلیس در آس��تانه‬ ‫خروج رس��می این کش��ور از اتحادیه اروپا تعریف‬ ‫چندانی ندارد؛ تعدادی از ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫ورشکس��ت ش��ده‌اند‪ ،‬ش��رکت‌های خودروس��ازی‬ ‫ب��ه فکر خ��روج از انگلی��س افتاده و بس��یاری از‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کشور تعطیل شده‬ ‫یا نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی انگلی��س پیش‌بینی ک��رده که‬ ‫این کش��ور ممکن اس��ت در س��ال ج��اری دچار‬ ‫رک��ود اقتص��ادی ش��ود‪ .‬دولت این کش��ور تالش‬ ‫می‌کند پی��ش از خ��روج از اتحادیه اروپ��ا درباره‬ ‫نح��وه همکاری‌های دو طرف در آین��ده به توافق‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫پارلمان انگلیس تاکنون ‪ ۳‬بار طرح دولت درباره‬ ‫خ��روج از اتحادیه اروپا را رد کرده و ش��ورای اروپا‬ ‫‪ ۶‬م��اه ب��ه انگلیس فرصت داده تا ای��ن طرح را به‬ ‫تصویب پارلمان برساند‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با رئیس انجمن سنگ آهن ایران بررسی می‌کند‬ ‫از واقعیت تا مجاز افزایش بهای یک کامودیتی‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫پیشنهاد می‌شود‬ ‫در داخل کشور‬ ‫سیاستی وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫که مبتنی بر‬ ‫آن در شرایط‬ ‫مختلف بازار‪،‬‬ ‫برخورد ثابتی‬ ‫با تولیدکننده‬ ‫و صادرکننده‬ ‫سنگ آهن‬ ‫شود و این گونه‬ ‫نباشد که در‬ ‫صورت افزایش‬ ‫بهای جهانی یک‬ ‫کامودیتی و ایجاد‬ ‫حاشیه سود‬ ‫برای تولیدکننده‬ ‫و صادرکننده‪،‬‬ ‫دلیلی برای‬ ‫دولت به وجود‬ ‫بیاید که مطالبات‬ ‫خود را از فعاالن‬ ‫بخش درخواست‬ ‫کند‬ ‫در چند ماه گذش��ته و پس از شکس��ت سد باطله‬ ‫یکی از معادن غول س��نگ آهنی جه��ان‪ ،‬واله‪ ،‬بازار‬ ‫س��نگ آهن روند افزایشی بها را طی کرد که حاال به‬ ‫نقطه پایانی خود نزدیک می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان چند ماهه سنگ آهن‬ ‫‪ ۵‬بهمن (‪ ۲۵‬ژانویه) بود که س��د باطله یکی دیگر‬ ‫از مع��ادن س��نگ آهن وال��ه در برزیل فرو پاش��ید‬ ‫و حادثه‌ای مش��ابه آنچ��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) رخ داده بود‪ ،‬تکرار شد که البته‬ ‫ش��مار تلفات انسانی و زیس��ت‌محیطی حادثه اخیر‪،‬‬ ‫گسترده‌تر از رویداد پیشین بود‪.‬‬ ‫در پ��ی ای��ن اتف��اق و از آنجا که وال��ه بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده سنگ آهن جهان به شمار می‌رود‪ ،‬همان‬ ‫طور که پیش‌بینی می‌ش��د‪ ،‬پیامدهای حادثه‪ ،‬تاثیر‬ ‫خ��ود را بر بهای ای��ن کامودیتی نش��ان داد و بهای‬ ‫معامالت س��نگ آهن چی��ن ‪ ۳‬روز پس از حادثه در‬ ‫‪ ۸‬بهمن ‪ ۱۳۹۷‬ب��ه باالترین رقم در ‪ ۱۶‬ماه پیش از‬ ‫آن صعود کرد؛ بنا بر گزارش ایسنا‪ ،‬بهای سنگ آهن‬ ‫در بازار کاالی دالیان چین در روز یادش��ده ‪ ۶‬درصد‬ ‫رش��د کرد و ب��ه ‪ ۵۶۷.۵‬ی��وان (‪ ۸۴.۲۳‬دالر) در هر‬ ‫تن رس��ید‪ .‬این بها باالترین حد از س��پتامبر ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(شهریور ‪ )۱۳۹۶‬بود‪.‬‬ ‫ماجرا به همین جا ختم نشد و نگرانی‌ها نسبت به‬ ‫کاه��ش عرضه برزیل که دومی��ن صادرکننده بزرگ‬ ‫ب��ه چین اس��ت‪ ،‬بهای کامودیتی را ب��ه رکورد باالی‬ ‫جدیدی در ‪ ۱۹‬فوریه (‪ ۲۲‬بهمن) رس��اند‪ .‬ایس��نا در‬ ‫آن روز‪ ،‬بهای معامالت س��نگ آه��ن در بازار کاالی‬ ‫دالیان چین را که پس از تعطیالت یک هفته‌ای سال‬ ‫نو گشایش یافته بود‪ ۶۵۲ ،‬یوآن (‪ ۹۶.۳۰‬دالر) در هر‬ ‫تن گزارش کرد و افزود که قراردادها برای تحویل در‬ ‫مارس (نیمه اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه فروردین ‪،)۱۳۹۸‬‬ ‫ژوئی��ه (نیمه تیر ت��ا نیمه مرداد ‪ ،)۱۳۹۸‬س��پتامبر‬ ‫(نیمه ش��هریور تا نیمه مه��ر ‪ )۱۳۹۸‬و نوامبر (نیمه‬ ‫آب��ان تا نیمه آذر ‪ )۱۳۹۸‬نی��ز در اوایل معامالت روز‬ ‫دوشنبه به سقف معامالت روزانه صعود کردند‪.‬‬ ‫این روند افزایش��ی در س��ال جاری خورشیدی نیز‬ ‫ادامه داش��ت تا اینکه کامودیتیز روز پنجش��نبه ‪۲۹‬‬ ‫فروردین خبر داد س��نگ آهن پ��س از اوج‌گیری تا‬ ‫س��طح ‪ ۹۶.۴۷‬دالر که باالترین رقم ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫بوده است‪ ،‬وارد یک روند نزولی همراه با آرامش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د نزولی برآم��ده از این اتفاق اس��ت که‬ ‫ش��رکت واله در برزیل به اطالع س��هامداران رساند‬ ‫که مجوز دادگاه برای راه‌اندازی دوباره معدن بروکوتا‬ ‫به ظرفیت ‪ ۳۰‬میلیون تن در س��ال را گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫همزم��ان داده‌های هفتگی حمل س��نگ آهن برزیل‬ ‫تاثیرات شکس��تن س��د بر بازار س��نگ آهن بیش از آنکه واقعی‬ ‫باشد‪ ،‬مجازی بود و پیش‌بینی می‌شد پس از چند ماه فروکش کند‪.‬‬ ‫در کنار اینها‪ ،‬آنچه به افزایش بهای س��نگ آهن در چند ماه گذشته‬ ‫دامن زد‪ ،‬این بود که تولیدکنندگان جهانی فوالد در چند ماه گذشته‬ ‫از حاشیه سود خوبی برخوردار بودند‬ ‫نشان از بازگشت اسکله شمالی این کشور به ظرفیت‬ ‫عادی پس از بارش‌های موس��می ‪ ۲‬ماهه این کشور‬ ‫دارد که از فشار بازار می‌کاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش پیش‌بینی می‌شد‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬رئیس انجمن سنگ آهن ایران در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫در این باره بیش��تر توضیح داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درست است که روند افزایشی بهای سنگ‬ ‫آهن با شکس��تن س��د باطله معدن متعلق به شرکت‬ ‫واله در برزیل آغاز شد اما به نظر من چنین حادثه‌ای‬ ‫نمی‌تواند به تنهایی س��بب افزای��ش این چنینی بها‬ ‫ش��ود و آنچه در حقیقت این رش��د بها را رقم زد جو‬ ‫روان��ی برآمده از ای��ن حادثه بر بازار جهانی س��نگ‬ ‫آهن بود‪ .‬وی افزود‪ :‬واله پس از چند ماه توانس��ت با‬ ‫پیامدهای این حادثه روبه‌رو شود و پیامدهای روانی‬ ‫آن بح��ران را مدیریت کند تا در نتیجه این عملکرد‪،‬‬ ‫آرامش و ثبات تا اردیبهش��ت امسال به بازار جهانی‬ ‫‌تقاضای یک میلیارد و ‪ ۷۳۵‬میلیون تنی‬ ‫فوالد در سال جاری‬ ‫انجمن جهانی فوالد در گزارشی‪ ،‬تقاضای جهانی فوالد در‬ ‫س��ال جاری میالدی (‪ )۲۰۱۹‬را یک میلیارد و ‪ ۷۳۵‬میلیون‬ ‫تن اعالم کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬به نقل از‬ ‫انجمن جهانی فوالد‪ ،‬تقاضای جهانی فوالد در س��ال جاری‬ ‫به یک میلیارد و ‪ ۷۳۵‬میلیون تن افزایش می‌یابد که حاکی‬ ‫از رشد ‪ ۱.۳‬درصدی نسبت به سال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬خواهد‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی تقاضای فوالد خام‬ ‫با ‪ ۲.۱‬درصد رش��د همراه بود‪ .‬همچنین تقاضای فوالد خام‬ ‫در س��ال آینده (‪ )۲۰۲۰‬با رشد یک درصدی به یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۵۲‬میلیون تن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تقاضا در منطقه منا‬ ‫انتظ��ار می‌رود تقاضای ف��والد در منطقه منا (خاورمیانه و‬ ‫ش��مال افریقا) در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‪ ،‬روند‬ ‫کاهشی داشته باشد‪ .‬همچنین به دلیل رکود اقتصادی ناشی‬ ‫از بازگش��ت تحریم‌های امریکا علیه ایران پیش‌بینی می‌شود‬ ‫تقاضای فوالد در ایران در سال جاری میالدی کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین رشد تقاضا در آسیا‬ ‫در مدت یاد شده‪ ،‬بیش��ترین میزان رشد تقاضای فوالد‬ ‫مربوط به کش��ورهای در حال توس��عه آس��یا (ب��ه غیر از‬ ‫چی��ن) خواهد بود که به ترتی��ب ‪ ۶.۵‬درصد و ‪ ۶.۴‬درصد‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی پیش‌بینی ش��ده‬ ‫است‪ .‬تقاضای فوالد در اقتصادهای نوظهور به غیر از چین‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی ب��ه ترتیب با ‪۲.۹‬‬ ‫و ‪ ۴.۶‬درصد رش��د پیش‌بینی ش��ده است‪ .‬در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی‪ ،‬رشد تقاضای فوالد در کشورهای توسعه‌یافته ‪۱.۸‬‬ ‫درصد بود که پیش‌بینی می‌ش��ود در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۹‬و‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬به ترتیب ‪ ۰.۳‬درصد و ‪ ۰.۷‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫برگردد و کاهش بهایی که در چند روز گذشته اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬نش��انه‌های وقوع همین ثبات اس��ت‪ .‬اکبریان‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاثیرات شکس��تن سد بر بازار سنگ آهن‬ ‫بیش از آنکه واقعی باش��د‪ ،‬مج��ازی بود و پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��د پس از چند ماه فروکش کند‪ .‬در کنار اینها‪،‬‬ ‫آنچه به افزایش بهای سنگ آهن در چند ماه گذشته‬ ‫دام��ن زد‪ ،‬این بود که تولیدکنن��دگان جهانی فوالد‬ ‫در چند ماه گذش��ته از حاشیه سود خوبی برخوردار‬ ‫بودند و آمادگی داشتند تا ماده خام سنگ آهن خود‬ ‫را در ای��ن ب��ازار رقابتی با بهای بیش��تری خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی درباره رقم احتمالی بهای س��نگ آهن در چند‬ ‫م��اه آینده گفت‪ :‬عدد دقیق��ی نمی‌توان گفت اما در‬ ‫نهایت رقمی است که توجیه اقتصادی دارد و بازار را‬ ‫دچار چالش نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��نگ آه��ن ای��ران در نهایت به‬ ‫تاثیر این نوس��ان بها در سیاس��ت‌های داخلی کشور‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬پیش��نهاد می‌شود در داخل کشور‬ ‫سیاس��تی وجود داش��ته باش��د که مبتنی بر آن در‬ ‫ش��رایط مختلف بازار‪ ،‬برخورد ثابتی با تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده سنگ آهن شود و این گونه نباشد که در‬ ‫صورت افزایش به��ای جهانی یک کامودیتی و ایجاد‬ ‫حاشیه س��ود برای تولیدکننده و صادرکننده‪ ،‬دلیلی‬ ‫ب��رای دولت ب��ه وجود بیاید که مطالب��ات خود را از‬ ‫فعاالن بخش درخواس��ت کند؛ مطالباتی که در قالب‬ ‫افزایش اقالمی مانند عوارض صادرات‪ ،‬حقوق دولتی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬مالی��ات و مانند اینها از تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده دریافت می‌ش��ود و به عبارتی دیگر این‬ ‫افزای��ش مقطعی به��ای جهانی‪ ،‬محلی ب��رای ایجاد‬ ‫درآمد جدید قلمداد نش��ود چون این درآمدها برای‬ ‫صادرکنن��ده و تولیدکنن��ده‪ ،‬درآمده��ای موقتی به‬ ‫شمار می‌آیند و بلندمدت نیستند یعنی پس از پایان‬ ‫ب��ازه زمانی کوتاهی که در آن قیمت‌ها باال رفته بود‪،‬‬ ‫تولیدکننده و صادرکننده منبعی برای تامین ارقامی‬ ‫که دولت در دوران افزایش قیمت‌ها وضع کرده بود‪،‬‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬افزایش بهای مقطعی برای تولیدکننده‪،‬‬ ‫نه دیگر فرصت که در واقع نوعی دردس��ر اس��ت؛ آن‬ ‫هم در ش��رایطی که دولت در وضع قوانین‪ ،‬عملکرد‬ ‫سریع‌تری در مقایسه با رفع آنها دارد‪.‬‬ ‫عملکرد تولید ریوتینتو‪:‬‬ ‫مس و بوکسیت افزایش‪ ،‬آلومینا و آلومینیوم کاهش یافت‬ ‫ش��رکت ریوتینتو با انتشار گزارش��ی عملکرد تولید ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی را منتشر کرد‪ .‬تولید مس و بوکسیت افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬در حالی که تولید آلومینا و آلومینیوم بدون تغییر اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬به نقل از وب‌سایت شرکت ریوتینتو‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری میالدی‪ ،‬استخراج سنگ مس ریوتینتو‬ ‫با ‪ ۳‬درصد رش��د نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ‪۱۴۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تن افزایش یافت‪ ،‬در حالی که این میزان تولید نسبت به ‪ ۳‬ماه‬ ‫چهارم سال‪ ۲۰۱۸‬نیز با ‪ ۵‬درصد افت همراه بوده است‪.‬‬ ‫این شرکت در نظر دارد استخراج ماده معدنی فلز سرخ را تا پایان‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی به ‪ ۵۵۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تن افزایش دهد‪.‬‬ ‫ریوتینتو در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی ‪ ۱۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۶۳‬هزار تن بوکس��یت تولید کرد که حاکی از رشد یک درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته اس��ت‪ ،‬در حالی که تولید‬ ‫آلومینیوم و آلومینا بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫میالدی به ترتیب ‪ ۷۹۶‬هزار تن و ‪ ۲‬میلیون و‪ ۸‬هزار تن ثبت شد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در نظر دارد تا پایان س��ال ‪ ۲۰۱۹‬می�لادی تولید‬ ‫بوکس��یت خ��ود را به ‪ ۵۶‬ت��ا ‪ ۵۹‬میلیون تن برس��اند و ‪ ۸.۱‬تا ‪۸.۴‬‬ ‫میلی��ون ت��ن آلومینا تولی��د کند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه تولید‬ ‫آلومینی��وم این ش��رکت تا پایان س��ال جاری می�لادی ‪ ۳.۲‬تا ‪۳.۴‬‬ ‫میلیون تن پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری میالدی‪ ،‬تولید الماس معدن آرگیل‬ ‫این ش��رکت ب��ا ‪ ۲۲‬درصد افت همراه ب��ود و ‪۲‬میلیون و ‪ ۷۸۶‬هزار‬ ‫قیراط به ثبت رس��ید‪ ،‬در حالی که براساس پیش‌بینی باید تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی تولید الماس این شرکت به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫قیراط افزایش یابد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫تشکیل مثلث نجات‬ ‫برای ‪ ۸۸۷۸‬واحد‬ ‫صنفی سیل‌زده‬ ‫دستاورد فاینکس‌ برای‬ ‫رونق تولید‬ ‫سیل در لرستان‬ ‫متخصصان کاربلد‬ ‫در لندن و تورنتو‬ ‫اعتم��اد بیش��تر دولت به بخ��ش خصوصی یک��ی از ابزارهای مفید‬ ‫برای رویارویی با تحریم‌ها اس��ت‪ .‬چنانچه دولت ارتباط خود با بخش‬ ‫خصوص��ی را تقویت می‌کرد‪ ،‬می‌توانس��تیم برنام��ه بلندمدتی برای‬ ‫مقابله با تحریم‌ها داشته باشیم‬ ‫بس��ته‌اند‪ .‬البته هنوز راه‌های زیادی برای نجات اقتصاد‬ ‫ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €دلیل چنی�ن رفتارهایی از س�وی هم‌پیمانان‬ ‫ایران چیست؟‬ ‫ای��ن کش��ورها درحال‌حاض��ر ای��ران را در موقعیتی‬ ‫می‌بینند ک��ه می‌توانند بهره‌برداری‌ه��ای گوناگونی در‬ ‫راستای تامین منافع ملی خودشان از آن داشته باشند‪.‬‬ ‫سیاس��ت تابع قواعد خ��اص خود اس��ت‪ ،‬قواعد جهانی‬ ‫سیاس��ت باید رعایت شود و بس��یاری از حرف‌هایی که‬ ‫در گذشته عنوان می‌شد اکنون کارکرد خود را از دست‬ ‫داده و مفاهیمی مثل دش��من دائمی یا دوس��ت دائمی‬ ‫رنگ باخته اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر همه کش��ورها به‌دنبال‬ ‫تامین منافع ملی خود هس��تند و تا جایی‌که این منافع‬ ‫تامین شود با ایران کار می‌کنند و زمانی که منافع خود‬ ‫را در خط��ر ببینن��د از ادامه همکاری ب��ا ایران منصرف‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫€ €از دیدگاه شما عملکرد مثبت بخش خصوصی‬ ‫در شرایط تحریم چه بود؟‬ ‫مهم‌ترین مش��کلی که تحریم‌ها ایجاد کرده‪ ،‬موضوع‬ ‫انتقال پول اس��ت و بخش خصوصی با توجه به سابقه‌ای‬ ‫که در این زمینه دارد‪ ،‬آشنایی که با شیوه نقل‌وانتقاالت‬ ‫مال��ی دارد و راه‌های گری��ز آن را پیدا ک��رده( به‌دلیل‬ ‫تحریم‌های قبلی با این شیوه‌ها اشنا شده است)‪ ،‬عملکرد‬ ‫آن در نقل‌وانتقاالت مالی سرعت خوبی به خود گرفته و‬ ‫حتی به پیشرفت‌های خوبی هم دست یافته‌است‪ .‬البته‬ ‫تحریم‌کنندگان ایران با این شیوه‌ها آشنا شده‌اند و سعی‬ ‫می‌کنند از نق��ل‌و انتقاالت مالی جلوگیری کنند‪ .‬خرید‬ ‫کاال‪ ،‬باوجود مش��کالت‪ ،‬راحت‌تر از نقل‌و انتقاالت پولی‬ ‫است و می‌توانیم نیاز خود را برآورده کنیم‪.‬‬ ‫€ €پیش‌بینی شما از آینده این شرایط چیست؟‬ ‫مشخص نیست تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد‬ ‫کرد و س��رانجام آنها چه خواهد ش��د اما در رویارویی با‬ ‫چنین وضعیتی باید برنامه‌ریزی بلندمدت کرد‪.‬‬ ‫آنچ��ه بخ��ش خصوصی از آن بی‌اطالع اس��ت و برای‬ ‫برنامه‌ریزی درباره آن طرف مش��ورت مس��ئوالن دولتی‬ ‫هم قرار نمی‌گیرد‪ ،‬همین ابهام درباره آینده و تصمیمی‬ ‫اس��ت ک ‌ه مس��ئوالن می‌خواهند برای رویایی با تحریم‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫اعتم��اد بیش��تر دولت ب��ه بخش خصوص��ی یکی از‬ ‫ابزارهای مفید کنونی برای رویارویی با تحریم‌ها اس��ت‬ ‫و چنانچه دولت ارتباط خود با بخش خصوصی را تقویت‬ ‫می‌کرد‪ ،‬اطالعات بیش��تری دراختی��ار بخش خصوصی‬ ‫قرار م��ی‌داد ی��ا اطالعاتی از بخش خصوص��ی دریافت‬ ‫می‌کرد‪ ،‬می‌توانس��تیم برنامه بلندمدت��ی برای مقابله با‬ ‫تحریم‌ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما عل�ت امتناع دولت از مش�ورت‬ ‫ب�ا بخ�ش خصوصی ب�رای برنامه‌ری�زی اقتصادی‬ ‫چیست؟‬ ‫ای��ن نوع برخورد ب��ا بخش خصوصی ش��بیه بیماری‬ ‫مزمنی اس��ت که ‪ ۶۰ ،۵۰‬سال است که اقتصاد ایران را‬ ‫گرفتار خود کرده اس��ت‪ .‬این مشکل و موضوعی نیست‬ ‫که به‌دلی��ل تحریم به‌وجود آمده باش��د‪ .‬همواره بخش‬ ‫دولت��ی تمایل چندانی به هم‌فک��ری با بخش خصوصی‬ ‫و مشورت گرفتن از آن ندارد‪.‬‬ ‫قانون مس��تمر بهب��ود فضای کس��ب‌وکار در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصویب ش��ده و مورد تایید ش��ورای‬ ‫نگهبان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬یعنی قانون کاملی اس��ت که‬ ‫الزم‌االجراس��ت‪ .‬دولت و نهادهای اجرایی مکلف هستند‬ ‫راهکارهایی که جنبه اقتصادی دارد و بر اقتصاد کش��ور‬ ‫تاثیرگ��ذار اس��ت‪ ،‬را به‌‌طور کتب��ی ( از طریق اتاق‌های‬ ‫بازرگانی) از بخش خصوصی دریافت کنند و نظر بخش‬ ‫خصوصی را جویا ش��وند‪ ،‬اما دولت تاکنون از انجام این‬ ‫هدف‌گذاری ‪ ۵‬میلیارد دالری برای تجارت ایران و پاکستان‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ابراز امیدواری‬ ‫نس��بت به امضای موافقتنامه تج��ارت آزاد میان‬ ‫ایران و پاکس��تان‪ ،‬از هدفگ��ذاری ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫تجارت بین دو کش��ور تا سال ‪ 1400‬خورشیدی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی که در‬ ‫همایش روز ملی پاکس��تان سخنرانی می‌کرد‪ ،‬با‬ ‫اشاره به قدمت روابط دو کشور گفت‪ :‬طی سالیان‬ ‫متمادی همواره روابط خوب و دوس��تانه‌ای بین‬ ‫دو کش��ور بزرگ و قدرتمند منطق��ه برقرار بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ای��ران به‌عنوان نخس��تین کش��وری که‬ ‫اس��تقالل پاکستان را به رسمیت شناخت و اقدام‬ ‫به تاس��یس سفارتخانه در آن کشور کرد‪ ،‬همواره‬ ‫به پاکس��تان به‌عنوان کش��وری مهم و تاثیر‌گذار‬ ‫که نقش تعیین‌کنن��ده‌ای در معادالت منطقه‌ای‬ ‫داشته‪ ،‬نگاه کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه در بین همس��ایگان ایران و‬ ‫سرزمین‌های دارای تاریخ کهن‪ ،‬پاکستان به‌عنوان‬ ‫دروازه مهم ورود ما به ش��رق هم��واره از اهمیت‬ ‫راهبردی برخوردار بوده‪ ،‬افزود‪ :‬تعامل و همکاری‬ ‫دو کشور در حوزه‌های گوناگون به‌عالوه عضویت‬ ‫فع��ال دو کش��ور ای��ران و پاکس��تان در مجامع‬ ‫بین‌المللی مانند گروه ‪ ،۸‬س��ازمان همکاری‌های‬ ‫اسالمی‪ ،‬کشورهای عضو اکو و جنبش عدم‌تعهد‪،‬‬ ‫نش��ان از گرایش‌های راهبردی مشابه و مشترک‬ ‫دو کشور در عصر حاضر دارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اضافه کرد‪ :‬قرار‬ ‫گرفتن بین کش��ورهای با رشد اقتصادی باالی ‪۵‬‬ ‫درصد برای دومین سال متوالی و ثبات امنیتی به‬ ‫همراه جمعیت باال‪ ،‬باعث‌ش��ده پاکستان به‌عنوان‬ ‫کشوری جذاب برای بس��یاری از سرمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫تاجران و دولت‌ها مطرح شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بی��ان اینکه ایران نیز کش��وری با‬ ‫ظرفیت‌ه��ای اقتصادی فراوان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازار‬ ‫و اقتص��اد ای��ران برای فع��االن اقتص��ادی و نیز‬ ‫مس��ئوالن سیاسی کشور‌ها قابل صرف‌نظر کردن‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه دو ملت ایران و پاکس��تان‬ ‫به‌عنوان دو ملت دوس��ت و مستقل برای افزایش‬ ‫ق��درت و رفاه م��ردم نیازمند توس��عه همه‌جانبه‬ ‫هس��تند و ای��ن می‌توان��د یک زمین��ه همکاری‬ ‫بلندمدت و گس��ترده را فراهم کند‪ ،‬افزود‪ :‬ایران‬ ‫ظرفیت‌های مهم��ی در زمینه تولید انواع مصالح‬ ‫و تجهیزات س��اختمانی از قبی��ل فوالد و مقاطع‬ ‫فوالدی‪ ،‬ش��یرآالت‪ ،‬چینی س��اختمانی‪ ،‬کاش��ی‬ ‫و س��رامیک‪ ،‬گچ و به‌وی��ژه دو کاالی مهم قیر و‬ ‫سیمان دارد و یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان‬ ‫و صادرکنندگان در این عرصه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه ب��ر ای��ن ظرفیت‌های‬ ‫هم��کاری برای دو کش��ور در زمینه‌ه��ای دیگر‬ ‫مانن��د کش��اورزی و م��واد غذایی‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫صنایع دارویی و پزش��کی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬دانشگاهی و‬ ‫سایر زمینه‌ها وجود دارد‪ .‬با توجه به سند توسعه‬ ‫همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور و چشم‌انداز‬ ‫دس��تیابی ب��ه حج��م ‪ ۵‬میلیارد دالر مناس��بات‬ ‫تج��اری تا س��ال ‪ 1400‬خورش��یدی امیدوارم با‬ ‫برقراری روابط بانکی و نهایی تحقق یابد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم س��ال ج��اری در بیس��ت‌ویکمین دور‬ ‫اج�لاس کمیس��یون مش��ترک همکاری‌ه��ای‬ ‫اقتصادی دو کش��ور برگزار شود و بتوانیم در این‬ ‫نشس��ت به توافق‌های مهمی در توسعه روابط دو‬ ‫کش��ور ایران دست‌یابیم‪ .‬در پایان امیدوارم روابط‬ ‫دو کش��ور ک��ه با اراده سیاس��ی بس��یار مثبت و‬ ‫سازنده مقامات عالیه دو کش��ور تدوین‌شده و از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪ ،‬با شتاب روزافزون‬ ‫هرچه بیشتر تعمیق و توسعه یابد‪.‬‬ ‫نرگس حافظی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد فزونی‬ ‫کمک به مالیات‌ستانی با رصد «مزرعه تا سفره»‬ ‫مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کاال و خدمات‬ ‫ای��ران (ایران‌کد) گفت‪ :‬این مرکز می‌تواند با تعریف‬ ‫کد ملی منحصربه‌ف��رد برای انواع گوناگون کاالها‪،‬‬ ‫مسیر مزرعه تا سفره را به‌خوبی رصد کند که کمک‬ ‫قابل‌توجهی برای سازمان امور مالیاتی در شناسایی‬ ‫و دریافت مالیات خواهد بود‪.‬‬ ‫«علیرض��ا ملک��ی» در گفت‌وگ��و با ایرن��ا افزود‪:‬‬ ‫گس��تردگی فعالیت‌ه��ای ای��ن مرک��ز می‌تواند از‬ ‫ب��ار فعالیت‌ه��ای س��ازمان‌هایی همچ��ون بیمه‪،‬‬ ‫مالی��ات‪ ،‬گمرک‪ ،‬س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز و‪ ...‬در کش��ور بکاه��د‪ .‬ه��دف مرکز ملی‬ ‫ش��ماره‌گذاری کاال و خدمات ایران شفاف‌س��ازی‪،‬‬ ‫تس��هیل تجارت‪ ،‬جلوگیری از قاچاق‪ ،‬شبکه کردن‬ ‫هم��ه عرضه‌کنندگان و متقاضیان کاالها و خدمات‬ ‫و توس��عه زنجیره تامین اس��ت مانند گوشت قرمز‪،‬‬ ‫مش��خص‌کننده مواردی همچون تغذیه دام‪ ،‬محل‬ ‫کشتارگاه‪ ،‬قصاب مربوط‪ ،‬بسته‌بندی کاال‪ ،‬چگونگی‬ ‫حم��ل آن‪ ،‬توزیع‌کننده عمده گوش��ت‪ ،‬فروش��گاه‬ ‫محل عرضه آن و‪ ...‬اس��ت و هم��ه این اطالعات در‬ ‫بارکد یادشده تعریف می‌شود‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب‪ ،‬همه عوامل مزرعه تا س��فره باهم‬ ‫ش��بکه ش��ده و زنجی��ره تامین معن��ی می‌یابد که‬ ‫تسهیل در تجارت را نیز با خود به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران کد ادامه داد‪ :‬عالوه بر آن‪ ،‬حتی‬ ‫می‌توان در س��طح بین‌الملل بازارهای بیش��تری را‬ ‫شناس��ایی کرد و ق��درت رقابت‌پذیری محصوالت‬ ‫کشورمان را افزایش داد‪.‬‬ ‫ملک��ی کم��ک ایران‌ک��د در مبارزه ب��ا قاچاق‬ ‫کااله��ا را ی��ادآور ش��د و گفت‪ :‬همچنی��ن مردم و‬ ‫مصرف‌کنندگان می‌توانند با برخی اپلیکیشن‌های‬ ‫قاب��ل نصب ب��ر روز تلفن‌ه��ای همراه ب��ه اصالت‬ ‫کاالهای مصرفی پی ببرند‪ ،‬زیرا هر یک از کاالها از‬ ‫کدهای ملی منحصربه‌فردی برخوردار می‌شوند که‬ ‫قابل رصد و پیگیری است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اصالت کاالهای واردات��ی را می‌توان‬ ‫از همی��ن طری��ق مش��خص کرد و هن��ر‪ -‬صنعتی‬ ‫نظی��ر فرش دس��تباف ایران��ی را می‌ت��وان به این‬ ‫ش��یوه از خطر کپی کاری توس��ط دیگر کشورها و‬ ‫محصوالتی همچون زعف��ران و خرمای ایرانی را از‬ ‫خطر فله‌فروش��ی حفظ ک��رد‪ .‬همچنین در زمینه‬ ‫کسب‌وکارهای الکترونیکی در کشور‪ ،‬هنوز در آغاز‬ ‫راه هستیم و امید می‌رود توسعه خدمات مرکز ملی‬ ‫ش��ماره‌گذاری کاال و خدمات ایران به توس��عه این‬ ‫کسب‌وکارها و بهبود آنها در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫حمدبن‌سعید العوفی‪ ،‬معاون وزیر شیالت‬ ‫و کش��اورزی عمان که همراه ب��ا هیاتی از‬ ‫مقام��ات دولت��ی و س��رمایه‌گذاران بخش‬ ‫خصوصی عمان در زمینه ش��یالت و آبزیان‬ ‫به ایران س��فر کرده است؛ پس از برگزاری‬ ‫همایش تجاری ایران و عمان با غالمحسین‬ ‫ش��افعی رئیس اتاق ایران و محسن ضرابی‬ ‫رئی��س ات��اق مش��ترک بازرگان��ی ایران و‬ ‫عم��ان دیدار و گفت‌وگو ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه خبری اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬توسعه همکاری‌های‬ ‫مشترک در حوزه حمل‌ونقل‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫و توسعه صنعتی‪ ،‬ایجاد س��ازکارهای ویژه‬ ‫به‌منظور حضور فع��االن اقتصادی و به‌ویژه‬ ‫کش��تی‌های ایرانی در بندره��ای عمانی از‬ ‫مهم‌تری��ن مواردی بود که در این نشس��ت‬ ‫ب��ه آنه��ا پرداخته و مقرر ش��د با تش��کیل‬ ‫کارگروهی‪ ،‬مباحث مطرح در این نشس��ت‬ ‫پیگیری و اجرایی ش��ود‪ .‬رئی��س پارلمان‬ ‫بخش خصوص��ی با تاکید ب��ر این موضوع‬ ‫ک��ه یک��ی از مهم‌ترین اولویت‌ه��ای دولت‬ ‫ایران در ش��رایط فعلی ارتباط با کشورهای‬ ‫همسایه اسالمی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫این میان کش��ور عمان با توجه به پیشینه‬ ‫روابط اقتصادی و همچنین عاطفی امن‪ ،‬در‬ ‫جایگاه ویژه‌ای قرار دارد‪.‬‬ ‫ش��افعی اف��زود‪ :‬از ‪ ۴‬س��ال گذش��ته به‬ ‫این‌ سو ش��اهد ارائه تسهیالت قابل‌توجهی‬ ‫هس��تیم ک��ه از س��وی دولت عم��ان برای‬ ‫تاجران ایرانی فراهم‌ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه ارائ��ه ای��ن تس��هیالت و ظرفیت‌های‬ ‫قابل‌توجهی که میان دو کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی دو کش��ور می‌توانند آینده‬ ‫خوبی را به س��ود کشورشان رقم زنند‪ .‬وی‪،‬‬ ‫امکانات مس��تقر در مناط��ق آزاد عمان را‬ ‫برای فعاالن اقتصادی ایرانی جذاب دانست‬ ‫و تاکی��د ک��رد‪ :‬فعاالن اقتصادی خواس��تار‬ ‫افزای��ش فعالیت‌های خ��ود در این مناطق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��افعی احی��ای ج��اده ابریش��م و‬ ‫نقش‌آفرینی ایران و عمان در اقتصاد هند و‬ ‫چین را یکی دیگ��ر از مهم‌ترین زمینه‌های‬ ‫همکاری مش��ترک ای��ران و عم��ان اعالم‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در زمینه‌های‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‪ ،‬توسعه صنعتی‬ ‫و به‌ویژه کشاورزی ظرفیت‌های خوبی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران ایرانی و عمانی وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس پارلمان بخ��ش خصوصی همچنین‬ ‫با تاکید موقعیت خاص جغرافیایی کش��ور‬ ‫عمان‪ ،‬عالوه بر توسعه روابط دوجانبه با این‬ ‫کش��ور‪ ،‬بر مناس��بات ‪ ۳‬جانبه و چندجانبه‬ ‫تاکید کرد و این کش��ور را مسیر اقتصادی‬ ‫مطمئن��ی برای ص��ادرات و اتصال ایران به‬ ‫کشورهای افریقایی دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی آماده است‬ ‫محس��ن ضراب��ی‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک‬ ‫بازرگان��ی ایران و عم��ان از آمادگی جدی‬ ‫بخش خصوصی ایران برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در کش��ور عمان خبر داد و پیگیری اجرایی‬ ‫ش��دن مباحث مطرح‌ش��ده در این نشست‬ ‫را من��وط به معرفی افرادی از س��وی وزیر‬ ‫شیالت عمان و همچنین اتاق ایران و عمران‬ ‫دانست‪ .‬وی‪ ،‬استفاده از ظرفیت‌های کشور‬ ‫عمان به‌منظ��ور صادرات کاالهای ایرانی به‬ ‫سایر کش��ورها را در گروی همکاری بیشتر‬ ‫دو بن��در «صالصه» و «صحار» دانس��ت تا‬ ‫کش��تی‌های ایرانی بتوانند نخس��ت به این‬ ‫دو بندر کاالهای خود را ارس��ال و ازآنجا به‬ ‫سایر کشورها صادر کنند‪ .‬ضرابی همچنین‬ ‫از آمادگی اتحادیه تولی��د و تجارت آبزیان‬ ‫ای��ران برای انتقال دان��ش فنی به فعاالن و‬ ‫سرمایه‌گذاران عمانی خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری‪ ،‬یک ضرورت است‬ ‫حمدبن‌س��عید العوف��ی مع��اون وزی��ر‬ ‫ش��یالت عمان ه��دف اصلی این س��فر را‬ ‫تقوی��ت رواب��ط اقتصادی بین دو کش��ور و‬ ‫اطالع از پیش��رفت‌های اقتصادی و صنعتی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران اعالم و تاکید کرد‪:‬‬ ‫همکاری ایران و عمان یک ضرورت اس��ت‬ ‫و دو کش��ور راهی جز هم��کاری با یکدیگر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مع��اون وزیر ش��یالت عمان‪،‬‬ ‫بندره��ای کوچک تاسیس‌ش��ده در مقابل‬ ‫س��واحل ایرانی که عوارض آنها بس��یار کم‬ ‫است‪ ،‬فرصت خوبی را برای سرمایه‌گذاران‬ ‫ایران��ی و صادرات محص��والت ایرانی ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تحریم‪ ،‬تحریم است؛ فرصتی در کار نیست‬ ‫ایران سال‌هاست که گرفتار تحریم‌های ظالمانه امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬بهترین دوره اقتصاد ایران در ‪۲۰‬س��ال گذشته‬ ‫که به‌ط��ور تقریبی از گزند تحریم‌ها در امان بود‪ ،‬دولت‬ ‫نخست حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری کنونی ایران بود‬ ‫که «برجام» وارد میدان ش��د و ایران دوباره ارتباطات و‬ ‫مبادالت خود با دیگر کش��ورهای جهان را از سر گرفت‪.‬‬ ‫در چارچوب همی��ن برنامه کارها خوب پیش‌می‌رفت تا‬ ‫اینکه رئیس‌جمهوری امریکا تغییر کرد و با تصمیم‌های‬ ‫غیرعقالن��ی تغییراتی هم در جهان ایج��اد کرد‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری جدید امریکا سال گذشته اعالم‬ ‫کرد که کش��ورش از برجام خارج می‌شود و تحریم‌های‬ ‫دوباره را برای ایران وضع خواهد کرد که همین هم شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ایران دچار تحریم‌های سختگیرانه‌ای است‬ ‫که به اعتقاد برخی نوعی فرصت به‌شمار می‌رود و از نگاه‬ ‫برخی دیگر اما‪ ،‬فرصتی در کار نیس��ت و شرایط تحریم‪،‬‬ ‫سخت و پیچیده است‪.‬‬ ‫در همین‌ب��اره با فرهاد فزونی یکی از فعاالن اقتصادی‬ ‫گفت‌وگویی داش��تیم که معتقد اس��ت مناسبات بانکی‬ ‫باید اصالح شود و این مهم‪ ،‬یکی از اصلی‌ترین نیازهای‬ ‫ام��روز اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬فزونی نخس��تین رئیس‬ ‫هی��ات مدیره انجمن متخصصان صنعت��ی ایران و یکی‬ ‫از بنیانگ��ذاران اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده‌های‬ ‫نفتی ایران اس��ت و س��ال‌های در زمینه‌ه��ای گوناگون‬ ‫صنعتی و تجاری فعالیت داش��ته و دارد‪ .‬او در گفت‌وگو‬ ‫با پایگاه خبری گس��ترش‌نیوز اظهار ک��رد‪ :‬تحریم‌های‬ ‫کنون��ی ای��ران نمی‌تواند ب��ه فرصت تبدیل ش��ود مگر‬ ‫اینکه پیش‌ش��رط‌های آن فراهم باشد‪ .‬در ادامه مشروح‬ ‫گفت‌وگو ب��ا فزون��ی درباره ش��رایط اقتص��ادی ایران‪،‬‬ ‫تحریم‌ه��ا و نقش دول��ت و بخش خصوص��ی در بهبود‬ ‫شرایط کنونی را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €آیا تحریم‌ها می‌تواند به فرصتی برای تحوالت‬ ‫مثبت در اقتصاد ایران تبدیل شود؟‬ ‫تحریم‌های فعلی نمی‌تواند به فرصت مناس��بی برای‬ ‫رشد اقتصادی ایران تبدیل شود‪ .‬این تحریم‌ها نمی‌تواند‬ ‫به فرص��ت تبدیل ش��ود چراک��ه فرصت ی��ک تعریف‬ ‫مش��خص دارد و به این سادگی نمی‌توان تحریم‌ها را به‬ ‫فرصت تبدیل کرد‪ .‬البته می‌توان با تحریم‌ها مقابله کرد‬ ‫ولی تبدیل شدن آن به فرصت‪ ،‬نیازمند پیش‌شرط‌های‬ ‫گوناگون دیگری است‪.‬‬ ‫اگ��ر ق��رار بود همکاری نداش��تن با جهان��ی خارج از‬ ‫مرزهای ایران‪ ،‬نداش��تن ارتباطات‪ ،‬نخریدن کاال از دیگر‬ ‫کش��ورها یا نفروختن کاال به آنها و در واقع قطع واردات‬ ‫و صادرات تبدیل به فرصت ش��ود‪ ،‬به‌ط��ور قطع‪ ،‬از روز‬ ‫اول‪ ،‬واردات و صادراتی ش��کل نمی‌‌گرفت‪ .‬اگر قرار باشد‬ ‫خودمان تولید کنیم و محدود به استفاده از تولیدات‌مان‬ ‫شویم‪ ،‬به جزیره‌ای محدود تبدیل خواهیم شد‪ .‬در واقع‬ ‫تعام��ل با جهان به‌‌عنوان ضرورتی اس��ت ک��ه می‌تواند‬ ‫ضامن بخش��ی از منافع ملی ایران باش��د و ما نباید در‬ ‫تعامل با جهان‪ ،‬منافع (ملی) خود را بفروشیم‪ ،‬بلکه باید‬ ‫منافع‌مان را با دقت در نظر بگیریم‪ ،‬بر آن اس��اس تالش‬ ‫و با جهان تعامل کنیم‪ ،‬چراکه تقابل نتیجه مثبتی برای‬ ‫اقتصاد ایران به‌دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ما نه تنها از س��وی ترامپ‪ ،‬بلکه از طرف اروپا هم زیر‬ ‫فش��ار هس��تیم و حتی از جانب نزدیک‌ترین دوستان و‬ ‫هم‌پیمانان‌مان هم زیر فش��ار هس��تیم‪ .‬کشورهایی که‬ ‫امروز به ما کاال می‌فروش��ند‪ ،‬نرخ کاالهای‌ش��ان را بین‬ ‫‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درص��د گران‌ت��ر از قبل به ما می‌فروش��ند‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که به‌عنوان دوس��ت در کنار کشور ما قرار‬ ‫گرفته‌اند حس��اب‌های بانکی فعاالن اقتص��ادی ایران را‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫عمان‪ ،‬مسیر اقتصادی‬ ‫مطمئنی برای صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی است‬ ‫قائم‌مقام شورای سیاست‌گذاری انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران مطرح کرد‪:‬‬ ‫کار خودداری کرده است‪.‬‬ ‫ص��دور بخش��نامه‌های گوناگ��ون گواه آن اس��ت که‬ ‫ب��ا بخش خصوص��ی مش��ورتی نش��ده و در واقع تصور‬ ‫مس��ئوالن دولتی درباره بخش خصوصی نادرست است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولتی فکر می‌کنن��د بخش خصوصی قدرت‬ ‫تغییر در اقتصاد و به‌دنبال آن کشور را مثل بخشنامه‌ای‬ ‫که آنها صادر می‌کنند‪ ،‬طی ‪ ۴۸‬ساعت دارد‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫تصمیم‌های آنی‪ ،‬مانند صدور بخشنامه‌های گوناگون‪،‬‬ ‫نتیجه برنامه‌ریزی نادرست است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اروپ��ا قصد دارد در س��ال‪ 1400‬خورش��یدی س��رعت‬ ‫اتومبیل‌ها را در بزرگراه‌ها کنترل کند‪ ،‬به همین منظور‬ ‫در سال گذش��ته میالدی قوانینی برای آن وضع کرده‪،‬‬ ‫یعنی ‪ ۴‬س��ال زودتر برای قانون‌گذاری درباره آن اقدام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی‌اس��ت که تصمیم‌گیران نظام‬ ‫اقتصادی در کش��ور ما یک‌شبه برای صادرات محصولی‬ ‫تصمی��م می‌گیرند و چن��د روز دیگر هم��ان تصمیم را‬ ‫ی در‬ ‫لغ��و می‌کنند که بخش خصوصی هم این آش��فتگ ‌‬ ‫تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را قابل‌قبول نمی‌داند‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت بخش خصوص��ی به دولت کمک کند‪،‬‬ ‫انتظار این اس��ت که دولت هم به راهکارها و بحث‌هایی‬ ‫که از س��وی بخش خصوصی مطرح می‌شود توجه کند‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمونه‪ ،‬در ات��اق تهران ‪ ۴۳‬نامه درب��اره ارز و‬ ‫مشکالت ارزی به مسئوالن دولتی نوشته شده و به همه‬ ‫آنها ارس��ال ش��ده اما هیچ جوابی دریافت نشد‪ ،‬در اتاق‬ ‫ایران هم ‪ ۵۴‬نامه نوش��ت ‌ه ش��د و باز هم هیچ پاس��خی‬ ‫از جانب مس��ئوالن دریافت نش��د‪ .‬بنابراین وقتی دولت‬ ‫نس��بت به راهکارها و مطالبات بخ��ش خصوصی کاملا‬ ‫بی‌توجه اس��ت‪ ،‬بخش خصوصی هم چاره‌ای جز پیروی‬ ‫از سیاس��ت‌گذاری‌های دولت ن��دارد و آن‌گونه که باید‬ ‫نمی‌تواند به راهکارهای خود برای بهبود ش��رایط جامه‬ ‫عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫€ €اصلی‌تری�ن نیاز امروز اقتصادی کش�ور را چه‬ ‫می‌دانید؟‬ ‫به نظ��ر من‪ ،‬اص�لاح مناس��بات بانک��ی‪ ،‬اصلی‌ترین‬ ‫نی��از امروز اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬در همین‌باره موضوع‬ ‫«اف‌ای‌ت��ی‌اف» از اهمیت باالیی برخ��وردار خواهد بود‬ ‫چراک��ه برخی فکر می‌کنند ب��ا پذیرفتن این مهم‪ ،‬تمام‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی ما برط��رف خواهد ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫تصویب یا تصویب نش��دن «اف‌ای‌تی‌اف» باعث نخواهد‬ ‫ش��د مشکالت اقتصادی حل ش��ود و این موضوع مانند‬ ‫یک بازی فوتبال اس��ت‪ .‬بازی فوتب��ال قوانینی دارد که‬ ‫ب��رای فوتبال بازی کردن باید قواعد آن را رعایت کنیم؛‬ ‫رعای��ت قوانی��ن فوتبال ب��ه این معنی نیس��ت که قادر‬ ‫خواهیم بود تمام تیم‌های درجه‌یک جهان را شکس��ت‬ ‫دهیم و قهرمان جهان شویم‪ ،‬بلکه برای تبدیل شدن به‬ ‫قهرمان نیاز به آمادگی‌ها‪ ،‬مهارت‌ها و تالش‌های دیگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫رد ک��ردن «اف‌ای‌ت��ی‌اف» هی��چ ض��رری را متوجه‬ ‫کشورهای آس��یایی و غربی‪ ،‬به‌ویژه کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬ضمن اینکه تایید آن هم ضمانتی برای حل‬ ‫همه مش��کالت ما نخواهد بود و تنها بخشی از مشکالت‬ ‫ما را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫عده‌ای پ��س از تصویب برجام انتظار داش��تند‪ ،‬همه‬ ‫مشکالت حل شود در حالی‌که تصویب این پیمان‌نامه‌ها‬ ‫قرار نیست همه مشکالت اقتصادی را حل کند و چنین‬ ‫انتظاری از اساس درست نیست‪ ،‬متاسفانه واقع‌بینی‌های‬ ‫اقتص��ادی زیرچکمه‌ه��ای سیاس��ت( زیر بار س��نگین‬ ‫سیاسی‌بازی) از بین رفته است‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از جزئیات حمایت‌ها برای بازگشت کسبه سیل‌زده به چرخه کسب و کار گزارش می‌دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫شیرینی‬ ‫تشکیل مثلث نجات برای ‪ ۸۸۷۸‬واحد صنفی‬ ‫علی بهرمند‬ ‫رئیس اتحادیه قنادان تهران‬ ‫میزان فروش قنادی‌ها کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اهد افزایش برخی مواد اولیه ش��یرینی از‬ ‫جمل��ه آرد‪ ،‬روغن‪ ،‬ش��کر و برخی اقالم دیگر‬ ‫هس��تیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با افزایش دستمزد‬ ‫کارگران‪ ،‬نرخ تمام ش��ده تولید شیرینی برای‬ ‫قنادان نی��ز افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬به‌عبارت‬ ‫روش��ن‌تر‪ ،‬ب��ا توجه به افزای��ش ‪ ۳۴‬درصدی‬ ‫دس��تمزد و باالرفت��ن ن��رخ م��واد اولیه‪ ،‬نرخ‬ ‫ش��یرینی در س��ال ‪ ۹۸‬افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گرچه می��زان ای��ن افزایش هنوز مش��خص‬ ‫نیس��ت اما نرخ ش��یرینی در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫رش��د ‪ ۷۱‬ت��ا ‪ ۱۱۸‬درصدی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اعضای کمیس��یون فنی در اتحادیه شامل ‪۷‬‬ ‫نفر از پیشکس��وتان و قنادان بای��د نرخ مواد‬ ‫اولی��ه و نرخ تمام ش��ده ش��یرینی را تجزیه‌و‬ ‫تحلیل کنند تا مشخص شود که نرخ شیرینی‬ ‫چه میزان افزایش خواه��د یافت‪ .‬پس از آن‪،‬‬ ‫س��ازمان حمایت حق��وق مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و س��ازمان نظارت این نرخ را‬ ‫در ص��ورت تایید مصوب خواهند کرد‪ .‬درباره‬ ‫مش��کالت موجود در صنف قن��ادان‪ ،‬ارتباط‬ ‫خوبی با سایر شهرس��تان‌ها داریم و احتمال‬ ‫دارد که نشس��تی در اردیبهشت نیز با قنادان‬ ‫س��ایر شهرس��تان‌ها داشته باش��یم‪ .‬قیمت‬ ‫اعالمی از س��وی اتحادیه قنادان در سال ‪۹۷‬‬ ‫به نس��بت سال ‪ ۹۲‬رش��دی بین ‪ ۷۱‬تا ‪۱۱۸‬‬ ‫درصد داش��ت و این در حالی بود که در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬اتحادی��ه قنادان برای ممانعت از افزایش‬ ‫نرخ ش��یرینی‪ ،‬به قنادان و شیرینی‌فروشی‌ها‬ ‫این مج��وز را داد که وزن جعبه ش��یرینی را‬ ‫در محاسبه نرخ ش��یرینی احتساب کنند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬جعبه شیرینی نیز به نرخ شیرینی‬ ‫هنگام خرید محاسبه می‌شد‪ .‬درحال‌حاضر و‬ ‫ب��ر اس��اس قیمت‌ه��ای مصوب س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫هرکیلوگرم شیرینی برنجی معمولی ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬ش��یرینی‌تر و خامه‌ای درجه یک ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪۵۰۰‬تومان‪ ،‬شیرینی گل محمدی ‪۱۷‬‬ ‫هزار و‪ ،۵۰۰‬شیرینی زبان و پاپیونی ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تومان و کیک یزدی ‪ ۱۳‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمل‌ونقل کاالی شهری‬ ‫در چاله قانون‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫حمل‌ونق��ل کاالی‬ ‫شهری تهران با انتقاد‬ ‫از رفت��ار ش��هرداری‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تم��ام‬ ‫فیلتر‌ه��ا ق��رار داده‬ ‫ش��ده اس��ت تا تمام‬ ‫اتحادیه‌های حوزه حمل‌ونقل از جمله اتحادیه‬ ‫حمل‌ونقل کاالی ش��هری‪ ،‬وانت‌بار‪ ،‬مسافری‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل برون‌ش��هری‪ ،‬کمپرس��ی‌داران‪،‬‬ ‫آژانس‌ه��ا و‪ ...‬را در هر ش��رایطی زیرمجموعه‬ ‫خ��ود قرار داده و به نوعی آنها را نابود کند‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع‌رسانی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫حس��ین زندی درباره مشکالت صنف متبوع‬ ‫خود با شهرداری گفت‪ :‬براساس بخشنامه این‬ ‫نهاد‪ ،‬اعض��ای اتحادیه باید پروانه بهره‌برداری‬ ‫دریاف��ت کنن��د که مس��یری ب��رای دریافت‬ ‫باربرگ باش��د‪ .‬ای��ن روند در س��هم گازوییل‬ ‫تاثی��ر می‌گذارد‪ .‬درحال‌حاض��ر ‪ ۲۰۰‬لیتر به‬ ‫اصناف تعلق می‌گیرد ک��ه پس از ثبت‌نام در‬ ‫سایت ش��هرداری هزار و‪ ۴۰۰‬لیتر می‌شود و‬ ‫درباره ای��ن موضوع‌ها حدود ی��ک ماه پیش‬ ‫با ش��هرداری نشست داش��ته‌ایم‪ .‬وی درباره‬ ‫وضعی��ت کرایه‌ه��ای صنف اف��زود‪ :‬قیمت‌ها‬ ‫براس��اس تعرفه ‪ ۹۶‬محاس��به می‌شود که با‬ ‫توج��ه به تورم جوابگو نیس��ت‪ .‬ه��دف ما در‬ ‫ش��رایط فعلی اقتصادی همدلی با مردم است‬ ‫و به همین دلی��ل قیمت‌ها را افزایش ندادیم‬ ‫و در شرایطی که بازار اجاره‌ها افزایش شدید‬ ‫قیمت‌ه��ا را تجربه می‌کند مالک و مس��تاجر‬ ‫به یک تفاهم قرار داد می‌رس��ند و این عامل‬ ‫موجب کاهش قرارداده��ای حمل‌ونقل باری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این فعال بخ��ش خصوصی در‬ ‫ارتباط با مش��کل الس��تیک رانندگان صنف‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و مجموعه‌های ذی‌رب��ط و توزیع‬ ‫ک��ه برعهده اتحادیه بود این مش��کل برطرف‬ ‫ش��د‪ .‬زندی ادامه داد‪ :‬تعامل خوبی میان این‬ ‫صنف با مردم‪ ،‬اتحادیه‌های دیگر‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫حل مشکالت ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی عوض پور‬ ‫غالمرضا حسن‌پور‬ ‫پیمان زندی‬ ‫‪۸‬ه��زار و ‪ ۸۷۸‬واحد صنفی در س��یل اخیر آس��یب‬ ‫دیده‌اند‪ .‬این آخرین آمار اعالمی است اما ممکن است‬ ‫در روزهای آینده تعداد آنها افزایش یابد‪.‬‬ ‫به‌گزارش‬ ‫‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چند‬ ‫روز پیش‪ ،‬از پرداخت تسهیالت کم‌بهره و ارزان‌قیمت‬ ‫تا س��قف ‪ ۴۵‬میلیون تومان به اصن��اف گوناگون خبر‬ ‫داده ب��ود و حاال رئیس مرکز ام��ور اصناف و بازرگانان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اعالم آس��یب به‬ ‫‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۸۷۸‬واح��د صنفی در جریان س��یل‪ ،‬توجه‬ ‫کمک‌کنن��دگان ب��ه واحدهای صنفی را به ‪ ۷‬اس��تان‬ ‫لرستان‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬مازندران‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری جلب می‌کند و در مرحله بعد‪،‬‬ ‫چشم‌ها را منتظر آسیب واحدهای صنفی آسیب‌دیده‬ ‫و قالیبافان خوزس��تان می‌گذارد تا آمارهای دقیق‌تری‬ ‫به دستش برسد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬پیمان زندی باالترین آمار واحد‌های‬ ‫صنفی آس��یب‌دیده را با ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۳۳۵‬واحد مربوط‬ ‫به لرس��تان اع�لام کرد و گف��ت‪ :‬همچنین ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫قالیبافی نیز در این استان آسیب دیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باالترین آمار آسیب به واحدهای قالیبافی‬ ‫مربوط به اس��تان گلستان با ‪ ۱۰‬هزار واحد بوده که در‬ ‫ح��وزه صنف نی��ز ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد در این اس��تان‬ ‫آسیب‌دیده است‪.‬‬ ‫نماین��ده وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��تاد‬ ‫بحران کش��ور در گفت‌وگو با ش��اتا‪ ،‬تع��داد واحدهای‬ ‫صنفی آس��یب‌دیده در ایالم را نی��ز هزار و ‪ ۴۵۰‬واحد‬ ‫اع�لام کرد و گفت‪ :‬بیش��ترین آس��یب ب��ه واحد‌های‬ ‫قالیبافی پس از گلس��تان و لرستان به واحدهای ایالم‬ ‫وارد شده که تعداد آنها به ‪ ۲۰۰‬واحد می‌رسد‪.‬‬ ‫زندی همچنین آمار واحد‌های صنفی آسیب‌دیده در‬ ‫اس��تان‌های مازندران‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمانشاه و چهارمحال و‬ ‫بختی��اری را نیز به ترتیب ‪ ۱۰۰ ،۱۵۰ ،۷۳۶‬و ‪ ۷‬واحد‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به‌گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان‬ ‫آمار واحدهای صنفی و قالیبافی آسیب‌دیده در جریان‬ ‫سیل خوزستان نیز پس از جمع‌بندی اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د‪ ،‬دولت در تالش است به واحدهای‬ ‫صنفی آسیب‌دیده به‌عنوان مشاغل در معرض نابودی و‬ ‫نیز تامین‌کنندگان نیاز مردم منطقه توجه کند‪ ،‬اما این‬ ‫پایان کار نیست‪ .‬بخش خصوصی مربوط به اصناف که‬ ‫همان اتاق اصناف ایران‪ ،‬اتاق‌ها و اتحادیه شهرستان‌ها‬ ‫هستند نیز دست به کار شده‌اند تا از اصناف سیل‌زده‪،‬‬ ‫حمایت‌های غیرنقدی و غیرکاالیی داش��ته و دولت را‬ ‫مج��اب به معافیت‌های مالیاتی و تنفس در بازپرداخت‬ ‫وام و‪ ...‬کنند‪ .‬بسیج اصناف هم به‌عنوان ضلعی دیگر از‬ ‫ای��ن مثلث جلو آمده ت��ا کاالهایی را در اختیار اصناف‬ ‫آس��یب دیده قرار ده��د تا آنها مغازه‌های‌ش��ان خالی‬ ‫نمان��د‪ ،‬نیاز م��ردم منطقه را تامین ک��رده و به چرخه‬ ‫کس��ب و کار بازگردند و البته پ��س از ‪ ۶‬ماه‪ ،‬پول آن‬ ‫کاالها را به افرادی که به آنها کاال داده اند‪ ،‬بازگردانند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬هزار میلیارد تومان خسارت صنفی‬ ‫دبیرکل اتاق اصن��اف ایران در این باره گفت‪ :‬از بدو‬ ‫حادثه س��یل‪ ،‬س��تاد مدیریت بح��ران در اتاق اصناف‬ ‫تشکیل شد‪ .‬در این سیل حدود ‪ ۲۵‬استان درگیر سیل‬ ‫بودند که واحد‌های صنفی در چند اس��تان آسیب‌های‬ ‫بیشتری دیدند‪.‬‬ ‫علی عوض پور در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمایندگانی از س��وی هیات رئیس��ه در استان‌ها‬ ‫مشخص ش��دند تا به مش��کالت ایجاد شده رسیدگی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رئیس اتاق اصناف ایران و هیات رئیس��ه‬ ‫هم به‌طور مس��تمر امور را رص��د می‌کردند‪ .‬عوض‌پور‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این میان برخی اقدام‌ها در راس��تای رفع‬ ‫بحران مقطع��ی‪ ،‬برخی برای پش��تیبانی از واحدهای‬ ‫صنفی آس��یب‌دیده و برخی اقدام‌ها هم برای کمک به‬ ‫تمامی س��یل‌زدگان انجام ش��د‪ .‬در این راستا‪ ،‬اصناف‬ ‫بسیج اصناف در تالش است با کمک اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف‪،‬‬ ‫کاالهای مورد نیاز اصناف سیل‌زده را تهیه کند تا هرچه سریع‌تر به‬ ‫چرخه کس��ب و کار بازگردند‪ .‬بازپرداخت این کمک‌ها هم پس از ‪۶‬‬ ‫ماه شروع خواهد شد‬ ‫از ابت��دای این س��یل کاال و اقالم مورد نیاز را در قالب‬ ‫کاروان‌های��ی از س��وی اتاق‌ه��ا‪ ،‬اتحادیه‌های صنفی و‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی به مناطق س��یل‌زده تدارک دیدند‪.‬‬ ‫تمامی استان‌ها در این اقدام مشارکت کردند‪.‬‬ ‫دبی��ر کل ات��اق اصناف ای��ران ادامه داد‪ :‬خس��ارت‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی تا کنون حدود ‪۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده که انتظار می‌رود میزان خس��ارت‌ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫واحد‌های صنفی در این مناطق از نظر اموال و کاالها‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت و ساختمان آسیب دیده‌اند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بیش��ترین خس��ارت‌ها را واحد‌های صنفی خوزستان‪،‬‬ ‫لرستان و گلستان دیده‌اند‪.‬‬ ‫عوض‌پور درباره ن��وع حمایت‌های اتاق اصناف ایران‬ ‫از واحدهای صنفی س��یل‌زده گفت‪ :‬در تالش هستیم‬ ‫معافیت‌ه��ای مالیاتی برای واحده��ای صنفی بگیریم‬ ‫و تس��هیالتی با بهره کم به آنها اختصاص داده ش��ود‬ ‫ک��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ن موضوع را در‬ ‫دول��ت مطرح کرده‌اند‪ .‬کمک‌های مالی بالعوض نیز از‬ ‫پیش��نهادهای اتاق اصناف ایران است و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه و س��رمایه در گ��ردش از نیازهای‬ ‫فوری این واحد‌ها اس��ت تا بتوانند هرچه س��ریع‌تر به‬ ‫چرخ��ه اقتص��ادی بازگردند و در زمین��ه عرضه کاال و‬ ‫ارائه خدمات به جامعه پیرامون و آسیب‌دیدگان کمک‬ ‫کنند‪ .‬تنفس ب��رای بازپرداخت وام‌های��ی که از پیش‬ ‫گرفت��ه بودند نیز از دیگر مواردی اس��ت که مورد نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫عوض‌پ��ور گف��ت‪ :‬نشس��ت‌های تخصص��ی تدوین‬ ‫سیاست‌های حمایتی از مردم آسیب‌دیده و واحدهای‬ ‫صنفی س��یل زده که با همکاری بس��یج اصناف کشور‬ ‫اس��ت را در مراک��ز اس��تان‌های آس��یب دی��ده ادامه‬ ‫می‌دهی��م‪ .‬پیش��نهادهایی را به‌طورمش��ترک ارزیابی‬ ‫می‌کنیم اما متولی این امر وزارت کش��ور اس��ت‪ .‬این‬ ‫پیش��نهادها را بررسی می‌کند‪ .‬تعامل بسیار خوبی بین‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫عوض‌پور که سال‌هاس��ت دبی��ر اجرایی اتاق اصناف‬ ‫ایران اس��ت در پاس��خ به این پرسش که آیا واحد‌های‬ ‫صنف��ی آس��یب‌‌دیده در بالی��ای طبیعی تا ب��ه امروز‬ ‫این‌طور مورد توجه قرار گرفته بودند‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ .‬چراکه‬ ‫در بالیای طبیعی س��ال‌های گذشته تا به اندازه سیل‬ ‫افزایش ‪ ۱۶‬درصدی نرخ مواد شوینده‬ ‫رئیس اتحادیه عمده‌فروشان مواد شوینده و پاک‌کننده گفت‪ :‬در‬ ‫چند روز گذشته‪ ،‬مواد شوینده ‪ ۱۶‬درصد افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫علیرض��ا رضایی‌قهرودی در گفت‌وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫درباره بازار مواد ش��وینده افزود‪ :‬در چند روز گذشته‪ ،‬مواد شوینده‬ ‫‪ ۱۶‬درصد افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نوسان بازار ارز در این بازار تاثیرگذار بوده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬زمانی قیمت‌ها در بازار یکس��ان می‌ش��ود که نرخ ارز‬ ‫ثابت ش��ود‪ .‬قهرودی با بیان اینکه مواد شوینده از کشور‌های حوزه‬ ‫خلیج‌فارس وارد می‌ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬صادرات در این صنف بسیار‬ ‫محدود است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه عمده‌فروش��ان مواد ش��وینده و پاک‌کننده گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر واحدهای تولیدی در کش��ور‪ ،‬نیاز به کس��ب مجوز‬ ‫ازسوی س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ندارند‬ ‫و می‌توانن��د افزایش متع��ارف قیمت‌ها را مدنظر ق��رار دهند‪ ،‬اگر‬ ‫قیمت‌ها خارج از عرف س��ازمان حمایت باش��د از س��وی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فرآورده‌های آرایش��ی‪ ،‬بهداش��تی و مواد ش��وینده‬ ‫و س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان کنترل و‬ ‫برخورد‌های الزم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫قهرودی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ن افزایش نرخ در ماه‬ ‫رمضان ادامه خواهد داش��ت یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر این‬ ‫افزایش نرخ در بازار ادامه دارد و نمی‌توان تصمیم قطعی گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬باتوجه به آنکه دالالن و س��ودجویان از‬ ‫نوس��ان نرخ در بازار سوءاس��تفاده می‌کنند ثبات قیمت‌ها در بازار‬ ‫س��بب می‌ش��ود این فرصت از سودجویان گرفته ش��ود‪ .‬قهرودی‬ ‫گفت‪ :‬به هیچ عنوان مش��کل کمبود مواد ش��وینده در بازار وجود‬ ‫ندارد و جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه عمده‌فروش��ان مواد ش��وینده و پاک‌کننده ابراز‬ ‫امیدواری کرد که بازار مواد ش��وینده بتوان��د به یک نرخ ثابت در‬ ‫بازار برسد‪.‬‬ ‫اخیر وسیع نبوده است‪ .‬در حوادث پیشین یک استان‬ ‫یا قسمتی از یک استان آسیب می‌دید اما امروز حدود‬ ‫‪ ۲۵‬استان درگیر سیل شده‌اند که برخی از آنها آسیب‬ ‫دیده‌ان��د‪ .‬ضمن اینکه آس��یب‌ها پایان نیافته اس��ت و‬ ‫هنوز موفق به برآوردهای دقیق آسیب‌ها نشده‌ایم و در‬ ‫حال مدیریت بحران هستیم‪ .‬از این‌رو میزان مشارکت‬ ‫اصناف برای پش��تیبانی مناطق صنفی بی‌س��ابقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹انبار اصناف سیل‌زده خالی نخواهد ماند‬ ‫رئیس س��ازمان بس��یج اصناف‪ ،‬بازاری��ان و فعاالن‬ ‫اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬با کم��ک اتحادیه‌ها‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫اصناف و س��ایرنهاد‌ها در حال برنامه‌ریزی هستیم که‬ ‫واحدهای صنفی س��یل زده منطق��ه بتوانند کاالهای‬ ‫م��ورد نیاز را (با ‪۶‬م��اه تاخیر ب��رای بازپرداخت) تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمرضا حس��ن‌پور‪ ،‬رئیس س��ازمان بسیج اصناف‪،‬‬ ‫بازاری��ان و فع��االن اقتص��ادی کش��ور در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اصناف‪ ،‬بازاریان و فعاالن اقتصادی‬ ‫کش��ور کمک‌های اولیه زیادی را به مناطق سیل‌زده از‬ ‫جمله گلستان‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬مازندران و لرستان ارسال‬ ‫کرده‌اند و در مرحله دوم‪ ،‬کمک‌رس��انی خود به‌دنبال‬ ‫کمک به راه‌اندازی دوباره واحدهای صنفی آسیب‌دیده‬ ‫هس��تند و در این راس��تا‪ ،‬از این واحدها حمایت‌های‬ ‫کاالیی خواهند داشت تا آنها دوباره به چرخه اقتصادی‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بس��یج اصناف‪ ،‬بازاری��ان و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی کش��ور ادام��ه داد‪ :‬بر این اس��اس با کمک‬ ‫اتحادیه‌ه��ا‪ ،‬اتاق‌ه��ای اصناف و س��ایر نهادها در حال‬ ‫برنامه‌ریزی هستیم که اصناف سیل‌زده منطقه بتوانند‬ ‫ک��ه کاالهای م��ورد نیاز خود برای ف��روش را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬بازپرداخت این کمک‌ها هم پس از ‪ ۶‬ماه شروع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬چن��د روز پیش در س��فری که به‬ ‫شهرستان آس��یب‌دیده سیمرغ داش��تم‪ ،‬حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫مغ��ازه در صن��وف مختلف آس��یب دیده‌ان��د‪ .‬خواربار‬ ‫فروش‪ ،‬فرش فروش و‪ ...‬آس��یب دیده‌ان��د‪ .‬قرار بر این‬ ‫ش��د برآورد خس��ارت‌ها و جزئیات دقیق آن مشخص‬ ‫ش��ود تا از طریق صنف همگن از اتحادیه‌های سراس��ر‬ ‫کشور یا عمده‌فروشان آن صنف حمایت شوند‪ .‬این کار‬ ‫در تمام شهرستان‌های آسیب‌دیده انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ن‌پور گفت‪ :‬اگر واحد صنفی از نظر ساختمانی‬ ‫نیز آس��یب‌دیده باش��د‪ ،‬می‌توان مصالح ساختمانی در‬ ‫اختیارش��ان گذاش��ت اما عمده خس��ارت‌ها مربوط به‬ ‫کاالها و در واقع انبارش��ان اس��ت‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬به‬ ‫فرش‌فروش��ی که فرش‌های��ش از بین رفته اس��ت‪ ،‬از‬ ‫طری��ق اتحادیه همگن و عمده‌فروش��ان ب��ه او کمک‬ ‫می‌ش��ود تا فرش‌هایی برای فروش داشته باشد و پول‬ ‫آن را در قس��ط هایی که پس از ‪ ۶‬ماه آغاز می‌ش��ود‪،‬‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در نمون��ه‌ای دیگ��ر‪ ،‬یک��ی از واحد‌ه��ای صنف��ی‬ ‫آس��یب‌دیده آق‌قال ک��ه تعویض روغ��ن می‌کرد‪ ،‬همه‬ ‫روغن‌های��ش از دس��ت رفت��ه اس��ت‪ .‬در این راس��تا‬ ‫خواس��ته‌ایم که واحدهای صنفی همگ��ن او‪ ،‬این نیاز‬ ‫را تامی��ن کنند‪ .‬این کار برای خوارب��ار فروش و‪ ...‬نیز‬ ‫انجام خواهد ش��د و این واحد‌ها‪ ،‬دس��ت‌ کم کاالهایی‬ ‫را خواهند داش��ت تا به چرخه کس��ب و کار بازگردند‪.‬‬ ‫ضمانت ای��ن کار را هم اتاق‌های اصن��اف و معتمدان‬ ‫همان اس��تان انجام می‌دهند که در آینده اگر مشکلی‬ ‫پی��ش آمد‪ ،‬اموال مردمی که کمک کرده‌اند از دس��ت‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری بزرگ‌ترین اردوی جهادی‬ ‫رئیس س��ازمان بس��یج اصناف‪ ،‬بازاری��ان و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی کش��ور همچنین اع�لام ک��رد‪ :‬بزرگ‌ترین‬ ‫اردوی جه��ادی اصناف و بازاریان روزهای دوش��نبه و‬ ‫چهارشنبه هفته جاری در گرگان و اهواز برگزار شد‪.‬‬ ‫حسن‌پور‪ ،‬رئیس سازمان بس��یج اصناف‪ ،‬بازاریان و‬ ‫فعاالن اقتصادی کشور بیان کرد‪ :‬درادامه خدمت‌رسانی‬ ‫به مردم سیل‌زده‪ ،‬کمک به راه‌اندازی واحدهای صنفی‬ ‫آس��یب‌دیده ازسیل اخیر و س��ایرمکان‌ها‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫اردوی جهادی مس��ؤالن و خیران اصن��اف‪ ،‬بازاریان و‬ ‫فعاالن اقتصادی سراس��ر کش��ور در روزهای دوشنبه‬ ‫و چهارش��نبه هفته گذش��ته جاری در گرگان و اهواز‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی روز دوش��نبه ‪ ۲۶‬فروردی��ن اردوی‬ ‫جه��ادی خی��ران با حضور ‪ ۱۰‬اس��تان که ب��ه عنوان‬ ‫استان‌های معین گلستان و مازندران تعیین شده‌اند در‬ ‫شهر گرگان به میزبانی بسیج اصناف استان گلستان و‬ ‫اتاق اصناف گرگان با حضور‪ ۷۰‬نفر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حسن‌پور اظهارکرد‪ :‬چهارشنبه ‪ ۲۸‬فروردین نیز ‪22‬‬ ‫استان معین اس��تان‌های خوزستان و لرستان در شهر‬ ‫ِ‬ ‫اهواز به میزبانی بسیج اصناف استان خوزستان و اتاق‬ ‫اصناف اه��واز در ارودی جهادی حضور یافتند‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬تهیه کاالهای اساسی برای تمامی سیل‌زدگان‬ ‫نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که با توجه به آسیب بیش از ‪۸‬‬ ‫هزار واحد صنفی‪ ،‬کدام یک از واحدهای آس��یب‌دیده‬ ‫صنفی واجد ش��رایط دریافت کمک کاالیی هس��تند‪،‬‬ ‫این‌گونه پاس��خ داد‪ :‬تالش ما این اس��ت که برای همه‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی آس��یب دی��ده کمک‌ه��ای کاالیی‬ ‫جمع‌آوری کنیم‪ .‬گرچه از این واحد‌های صنفی حمایت‬ ‫ش��ود‪ ،‬مردم منطقه با آرامش بیشتری زندگی خواهند‬ ‫کرد‪ .‬پس این کار هم برای اصناف و کسبه مفید است‬ ‫و هم برای مردم منطقه موجب آرامش و آسایش است‪.‬‬ ‫به‌واسطه حجم حادثه س��یل در استان‌های متفاوت و‬ ‫براس��اس آخرین آمار منتشر شده‪۸ ،‬هزار و ‪ ۸۷۸‬واحد‬ ‫صنفی آسیب دیده‌اند‪ .‬این روزها شاهد تشکیل مثلث‬ ‫دولت‪ ،‬بخش خصوصی و بس��یج اصناف هستیم که در‬ ‫تالش هستند خسارت‌ها را به حداقل برسانند و برخی‬ ‫از آنها را پوش��ش دهند‪ .‬امیدواری��م اضالع این مثلث‬ ‫تا پایان مش��کالت اصناف س��یل‌زده‪ ،‬انس��جام خود را‬ ‫حفظ کرده و خبرهایی از بازگش��ت اصناف س��یل‌زده‬ ‫به چرخه کس��ب و کار را در آینده‌ای نزدیک منتش��ر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نرخ بستنی ثابت می‌ماند‬ ‫مدیر بازرس��ی اتحادیه آبمیوه و بس��تنی و کافی‌شاپ با‬ ‫بی��ان اینکه نظارت مس��تمر در کافی‌ش��اپ‌ها وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال جدید افزایش قیمتی برای بستنی نداریم‪.‬‬ ‫محم��د خوش‌نیت نیک‌خوی��ی‪ ،‬در گفت‌وگو با باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در سال جدید افزایش قیمتی‬ ‫برای بس��تنی نداریم‪ .‬درحال‌حاضر نظارت کامل و مستمر‬ ‫در کافی شاپ‌ها وجود دارد و اگر تخلف و گران‌فروشی رخ‬ ‫دهد با آن برخورد جدی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هر کیلو بس��تنی مزه‌دار خام��ه‌دار ‪ ۲۴‬هزار‪،‬‬ ‫بس��تنی ممتاز خامه‌دار بدون مغز ‪ ۲۰‬هزار‪ ،‬بس��تنی اعالء‬ ‫‪ ۱۸‬هزار‪ ،‬بستنی س��اده معمولی ‪ ۱۴‬هزار‪ ،‬بستنی میوه‌ای‬ ‫مغزدار ‪ ۲۴‬هزار‪ ،‬بس��تنی ممتاز می��وه‌ای ‪ ۲۰‬هزار و فالوده‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫مدیر بازرسی اتحادیه آبمیوه و بستنی و کافی‌شاپ ادامه‬ ‫داد‪ :‬قیمت‌های فعلی بس��تنی بازار مناس��ب است‪ ،‬چراکه‬ ‫ش��کر را برای تنظی��م بازار از دولت می‌گیری��م و در میان‬ ‫اعضای اتحادیه پخش می‌کنیم‪.‬‬ ‫خوش‌نیت نیک‌خویی تاکید کرد‪ :‬زمانی‌که نوسانات نرخ‬ ‫ارز در بازار انجام شود‪ ،‬به‌طور قطع‪ ،‬می‌تواند در تامین مواد‬ ‫اولیه تاثیرگذار باشد و قیمت‌ها روند روبه رشدی می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بس��تنی یک محصول تفننی اس��ت‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬اگر نرخ این محصول باال برود مردم توان خرید‬ ‫آن را نخواهن��د داش��ت‪ ،‬بنابراین باید بی��ش از این مراقب‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیر بازرس��ی اتحادیه آبمیوه و بس��تنی و کافی‌ش��اپ‬ ‫بیان کرد‪ :‬امیدواریم در س��ال جدی��د افزایش قیمتی برای‬ ‫بس��تنی نداش��ته باش��یم که البته افزایش ی��ا کاهش آن‬ ‫بستگی به وضعیت اقتصادی کشور از جمله نرخ ارز و دالر‬ ‫دارد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد‬ ‫دستاورد فاینکس‌ برای رونق تولید‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیمه تهران‬ ‫برای ‪ ۱۲‬س��ال پیاپی ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫صاحب��ان ش��رکت‌های بیمه‪ ،‬ش��رکت‌های ب��ورس و‬ ‫صاحبان س��رمایه از جمله مهم‌ترین ش��رکت‌کنندگان‬ ‫در نمایشگاه‌ بین‌المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه هستند‪.‬‬ ‫ش��اپور محم��دی‪ ،‬رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق‬ ‫به��ادار درب��اره برگزاری این نمایش��گاه در گفت‌وگو با‬ ‫گس��ترش‌نیوز عن��وان کرد‪ :‬ما هر س��ال فاینکس را به‬ ‫عنوان رویداد مهمی که در بازار س��رمایه نقش اساسی‬ ‫و بس��یار مهمی دارد‪ ،‬برگزار می‌کنیم و امسال هم این‬ ‫موضوع به عنوان ش��یوه‌ای برای آموزش غیرمستقیم و‬ ‫انتقال مطالبی که برای س��رمایه‌گذاران بااهمیت است‪،‬‬ ‫دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫وجود آورد‪ .‬اجرای چنین طرحی‪ ،‬تجربه جدید به شمار‬ ‫می‌رود و شاید الزم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود‬ ‫ت��ا به صورت عملیاتی ارائه ش��ود‪ .‬عضو ش��ورای‌ عالی‬ ‫ب��ورس در ادامه اصالح س��اختار هیات‌های پذیرش را‬ ‫یکی از اهداف مهم بورسی عنوان کرد و گفت‪ :‬موضوع‬ ‫نظارت جامع ب��ر فعالیت کارگزاری‌ه��ا از اهداف مهم‬ ‫س��ازمان بورس به ش��مار می‌رود که ای��ن موضوع نیز‬ ‫در حال پیگیری اس��ت‪ .‬تمام فعالیت‌های کارگزاری‌ها‬ ‫درباره خرید و فروش��ی که در س��امانه معامالت انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬روزانه از س��وی ناظران و به صورت لحظه‌ای‬ ‫رصد می‌ش��ود‪ .‬با وج��ود این‪ ،‬در زمین��ه ثبت و ضبط‬ ‫حس��ابداری‪‌،‬فعالیت اداری کارگزاری‌ها‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها نیاز به نظارت موثر داریم تا‬ ‫پایش دقیق‌تری انجام شود‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینک��ه افزایش ارتباطات را می‌توان‬ ‫از ویژگی‌های موثر نمایشگاه بین‌المللی بانک‪ ،‬بورس و‬ ‫بیمه دانس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬فاینکس‌‌‪ ۲۰۱۹‬تحولی اس��ت که‬ ‫مخاطبان خود را پیدا کرده و هر س��ال هم با قوت هر‬ ‫چه بیشتر دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬فاینک��س‪ ۲۰۱۹‬ک��ه‬ ‫بزرگ‌ترین رویداد مالی کش��ور هم به ش��مار می‌آید‪،‬‬ ‫می‌توان��د س��واد س��رمایه‌گذاری در ب��ازار س��رمایه را‬ ‫افزای��ش ده��د‪ .‬در این حال��ت مردم به این س��طح از‬ ‫دانش می‌رس��ند که خرید و فروش س��هام را با ریسک‬ ‫کمتری انجام دهند‪ .‬این نمایش��گاه بین‌المللی فرصتی‬ ‫برای نمایش و معرفی آخرین دستاوردهای شرکت‌ها و‬ ‫نهادهای مالی است تا مخاطب و مشتری خود را از این‬ ‫طریق جذب کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار تاکید کرد‪:‬‬ ‫فاینکس می‌تواند حلقه اتصال ‪ ۳‬بازار مهم مالی کش��ور‬ ‫باش��د که منجر ب��ه تولید ابزارهای جدی��د مالی برای‬ ‫اقتصاد و رونق تولید شود‪ .‬همچنین‪ ،‬ابزارهای مشترک‬ ‫و محص��والت مالی ک��ه این ‪ ۳‬بازار ارائ��ه می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫طور قطع‌ برای فرهنگ‌سازی کمک‌کننده خواهند بود‪.‬‬ ‫محمدی ب��ه حمایت‌های دولت از بازار س��رمایه در‬ ‫این مدت اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت حمایت‌ زیادی‬ ‫از بازار س��رمایه داش��ت و یکی از بهترین پشتیبانی‌ها‬ ‫از س��وی سران ‪ ۳‬قوه و در س��تاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫لو‌انتقال سهام و حق‬ ‫انجام ش��د‪ .‬مقرر ش��د مالیات نق ‌‬ ‫تق��دم از ‪ ۰.۵‬به ‪ ۰.۱‬درصد کاهش یابد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب کرد افزایش‬ ‫س��رمایه‌ای که از محل س��ود تقسیم‌نشده شرکت‌های‬ ‫بورس��ی انجام می‌‌ش��ود‪ ،‬معاف از مالیات می‌ش��ود که‬ ‫ای��ن موضوع نیز اقدام بس��یار مهمی ب��ود‪ .‬او در پایان‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دور از برگزاری‬ ‫نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه حضور انجمن بین‌المللی‬ ‫روابط‌عمومی است‪ .‬این حضور‪ ،‬زمینه ایجاد رخدادهای‬ ‫مهمی خواه��د بود‪ .‬انجمن بین‌الملل��ی روابط عمومی‬ ‫‪ IPRA‬و ش��رکت ‪ ARJAN CAPITAL‬به تهران‬ ‫می‌آیند تا در نمایشگاه بین‌المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪ ۳‬کارگاه آموزش��ی در حوزه‌های ب��ورس برگزار کنند‪.‬‬ ‫حضور اس��تارت‌آپ‌ها در دوره‌های پیش به عنوان یکی‬ ‫از تازه‌تری��ن وقایع فناورانه به ش��مار می‌رفت‪ .‬در این‬ ‫دوره نی��ز در قالب بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت حضور خواهند‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬یک فین‌ت��ک بانکی و ش��رکت‬ ‫دانش‌بنی��ان بانک��ی نیز دع��وت حضور در نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه را پذیرفته اس��ت تا‬ ‫ب��ه این ترتیب ایران از تجربه اروپایی‌ها برای تاس��یس‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان بانکی هم بهره‌مند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سواد سرمایه‌گذاری‬ ‫‹ ‹قیمت‌گذاری دستوری‪ ،‬چالش جدی‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه مهم‌ترین‬ ‫چالش جدی سازمان بورس در طول ‪ ۳۰‬ماه گذشته را‬ ‫قیمت‌گذاری دس��توری عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه رس��الت نهاد ناظر حمایت از حقوق سهامداران و‬ ‫ایجاد بازاری شفاف برای سرمایه‌گذاری است‪ ،‬سازمان‬ ‫علی حیدری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حمایت‌های از بازار سرمایه‬ ‫فاینکس می‌تواند حلقه اتصال ‪ ۳‬بازار مهم مالی کش��ور باش��د که‬ ‫منجر به تولید ابزارهای جدید مالی برای اقتصاد و رونق تولید شود‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار اعتراض خود را نس��بت به این‬ ‫تصمی��م منعکس کرد‪ .‬خوش��بختانه با تدبیر مناس��ب‌‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬مع��اون اول رئیس‌جمهوری و وزارت‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬س��قف قیمت‌ه��ا در بورس‬ ‫کاال برداش��ته و مش��کالت در این زمینه تا حد زیادی‬ ‫حل‌و‌‌فصل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اثر کمرنگ تحریم‌ها بر بازار سرمایه‬ ‫محم��دی اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اقدام‌ه��ای ارزنده‬ ‫صندوق تثبیت بازار س��رمایه و سطح باالی هوشیاری‬ ‫س��هامداران‪ ،‬آثار این تحوالت جهانی بر بورس بس��یار‬ ‫مح��دود بود‪ .‬همچنین‪ ،‬اعم��ال تحریم‌های یکجانبه از‬ ‫س��وی امریکا آثار کمرنگی بر روند بازار سرمایه داشت‬ ‫و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه را منحرف کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتی که پیش‌‌ از این ‪ ۳۰‬ماه در بازار وجود داشت‪،‬‬ ‫بحث توقف طوالنی‌مدت نمادهای بورس��ی بود که این‬ ‫موضوع نیز با اصالح شیوه‌نامه توقف و بازگشایی نمادها‬ ‫لو‌فصل شد‪ ‌.‬میزان اعتبار کارگزاری‌ها نیز از مواردی‬ ‫ح‌‬ ‫بود که در سال‌های گذش��ته نسبت به آن غفلت شده‬ ‫بود که با تالش ح��وزه نظارت بر نهادهای مالی‪ ،‬حوزه‬ ‫بازار و حوزه مدیریت فناوری اطالعات سازمان بورس و‬ ‫کانون کارگزاران این مورد نیز حل شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬توسعه سامانه‬ ‫معامالت را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار عن��وان ک��رد و گفت‪ :‬س��ازمان بورس‬ ‫در تالش اس��ت با هم��کاری و همیاری دانش��گاه‌ها و‬ ‫ش��رکت‌های فع��ال در حوزه آی‌تی و آی‌س��ی‌تی یک‬ ‫سامانه معامالت سهام و مشتقه عمومی را در کشور به‬ ‫شاپور محمدی‬ ‫رونمایی از فین‌استارز پالس در حاشیه فاینکس‪۲۰۱۹‬‬ ‫مدیرعام��ل فراب��ورس ایران گفت‪ :‬فرابورس با هدف شناس��ایی و‬ ‫معرف��ی نوآوری‌ه��ا در حوزه فناوری‌های مالی از فین‌اس��تارز پالس‬ ‫ب��ه عن��وان یک��ی از رویداده��ای تخصص��ی فین‌اس��تارز‌‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫حاشیه نمایش��گاه بین‌المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‌(فاینکس‌‪) ۲۰۱۹‬‬ ‫رونمای��ی می‌کند‌‪ .‬امیر هامونی در گفت‌وگو با گس��ترش‌نیو ‌ز در این‬ ‫ب��اره ب��ا بیان اینکه بیش از ‪ ۸۰‬اس��تارت‌آپ برای حض��ور در رویداد‬ ‫اردیبهش��ت همزمان با‬ ‫‌‌‬ ‫نمایش��گاهی فین‌اس��تارز پالس که ‪ ۲‬تا ‪۵‬‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه برگزار خواهد ش��د‪ ،‬اعالم‬ ‫آمادگی کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬رویداد نمایش��گاهی فین‌استارز پالس یکی‬ ‫از حلقه‌های زنجیره خدمات فین‌اس��تارز اس��ت که در آن‬ ‫امکان ارتباط کسب‌وکارهای نوپای فعال در حوزه فین‌تک‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذاران فراهم خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه‌های آموزش��ی فین‌استارز پالس «استارز آکادمی»‬ ‫است که با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه فین‌تک‬ ‫و کمک ب��ه حل چالش‌های بازار س��رمایه برگزار خواهد‬ ‫ی «آپ‌اس��تارز» را از برنامه دیگر فین‌استارز‬ ‫ش��د‪ .‬هامون ‌‬ ‫پالس عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬آپ‌اس��تارز شامل جلسه‌های خصوصی‬ ‫برای ارتباط س��رمایه‌گذاران و س��رمایه‌پذیران می‌شود که از طریق‬ ‫آن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مناسب به سرمایه‌گذاران‬ ‫معرف��ی می‌ش��ود و در این برنام��ه مجموعه‌های فعال در‬ ‫اکوسیستم فین‌تک ما را همراهی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در فین‌اس��تارز پالس حوزه‌های‬ ‫جدی��دی را معرف��ی کرده‌ای��م و تن��وع بیش��تری در‬ ‫اس��تارت‌آپ‌هایی که امکان حضور دارند‪ ،‬خواهیم داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در فین‌استارز سال‌های گذشته بیشتر استارت‌آپ‌ها‬ ‫در ح��وزه مباحث پولی و بیمه‌ای ش��رکت داش��تند و خأل یا حضور‬ ‫کمتر برخی اس��تارت‌آپ‌ها از جمله اس��تارت‌آپ‌های بازار س��رمایه‬ ‫‌ش��د اما امس��ال با ثبت‌نامی که استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های‬ ‫حس می ‌‌‬ ‫مختلف بازار سرمایه انجام داده‌اند‪ ،‬می‌توانیم شاهد حضور پررنگ‌تر‬ ‫و فعال‌تر س��ایر حوزه‌های مهم در فین‌اس��تارز پالس باشیم‪ .‬هامونی‬ ‫درباره استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذارانی که امکان حضور در فین‌استارز‬ ‫پ�لاس را دارن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬امکان ثبت‌نام و حضور در فین‌اس��تارز‬ ‫پالس برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران در حوزه‌های بالک‌چین‪،‬‬ ‫کرادفاندین��گ‪ ،‬ارزه��ای دیجیت��ال‪ ،‬حقوقی‪ ،‬مجام��ع الکترونیک‪،‬‬ ‫معامالت الگوریتمی فراهم بوده است و بسیاری از فعاالن اکوسیستم‬ ‫نوآوری برای حضور در این رویداد اعالم آمادگی کرده‌اند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹حمایت بانک سامان از هنر ‪ ۸۰۰‬ساله دارایی‌بافی‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت‪ :‬تالش می‌کنیم تا در سال‬ ‫‪ ۹۸‬با اس��تفاده حداکثری از ظرفیت طرح «طراوت»‪ ،‬برای «رونق‬ ‫تولید»‌ تقاضای کل را تحریک کنیم‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫صادرات‪ ،‬حجت‌اله صیدی در دومین همایش ‪ ۵۰۰‬مش��تری برتر‬ ‫این بانک در جمع صاحبان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور‪ ،‬ضمن‬ ‫ارائه گزارش��ی از دستاوردهای س��ال گذشته این بانک‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫هدف بانک صادرات ایران در سال ‪ ۹۸‬را عرضه طرح ویژه اعتباری‬ ‫تولی��د ای��ن بانک با عنوان «طراوت» اعالم کرد که بر اس��اس آن‪،‬‬ ‫تمام��ی زنجی��ره تولید تا مصرف در تمامی صنوف و مصرف‌کننده‬ ‫نهایی را در‌بر‌می‌گیرد‪ .‬صیدی گفت‪ :‬نام‌گذاری سال «رونق تولید»‬ ‫‹ ‹بیمه س�ینا خسارت آس�یب‌دیدگان سیل آق‌قال را‬ ‫پرداخت‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه س��ینا با حض��ور در شهرس��تان آق‌قال چک‬ ‫خس��ارت پرونده‌های اعالم‌شده ناشی از سیل در این شهرستان را‬ ‫تحویل خسارت‌دیدگان داد‪ .‬به گزارش ریسک‌نیوز‪ ،‬رضا جعفری‪،‬‬ ‫به‌هم��راه معاونان خود ضمن بازدید از وضعیت مناطق س��یل‌زده‬ ‫در شهرس��تان آق‌ق�لا‪ ،‬با عبدالرزاق آخون��د رهبر‪ ،‬امام جمعه این‬ ‫ش��هر نی��ز دی��دار و گفت‌وگو کرد‪ .‬وی نقش بیم��ه را در مدیریت‬ ‫بحران و جبران خس��ارت‌های ناش��ی از حوادث و بالیای طبیعی‬ ‫مهم دانست و گفت‪ :‬امروزه در دنیا آثار اقتصادی ناشی از حوادث‬ ‫و بالی��ای طبیع��ی از طری��ق تکنیک بیمه و با انتقال ریس��ک به‬ ‫نهادهای تخصصی بیمه جبران می‌شود و دولت‌ها بیشتر به مقوله‬ ‫پیش��گیری و امدادرسانی در زمان بحران متمرکز می‌شوند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بای��د هم��ه تالش کنیم فرهنگ عمومی بیمه در جامعه ایرانی‬ ‫نیز نهادینه شود‪.‬‬ ‫یک��ی از اهداف برگ��زاری نمایش��گاه‌های‬ ‫تخصصی‪ ،‬به نمایش گذاش��تن کاال و خدمات‬ ‫در ی��ک فض��ای رقابت��ی‪ ،‬در مع��رض دی��د‬ ‫بازدید‌کنندگان تخصصی و عامه مردم اس��ت‬ ‫تا از این طریق ش��رکت‌ها و موسس��ه‌ها‪ ،‬آنها‬ ‫را با محصوالت جدیدش��ان آشنا کنند‪ .‬اما در‬ ‫ایران این موضوع کمی متفاوت است؛ تعریفی‬ ‫که از نمایشگاه‌های تخصصی می‌شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫به فروش��گاه نزدیک اس��ت تا رویدادی برای‬ ‫به نمایش گذاش��تن محص��والت‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌ها و موسس��ه‌ها‪ ،‬کاال و خدمات خود‬ ‫را به نمایشگاه می‌آورند تا بفروشند‪ .‬با در نظر‬ ‫گرفتن همین موضوع ه��م‪ ،‬اگر چه برگزاری‬ ‫نمایشگاه تخصصی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‪ ،‬اقدام‬ ‫مثبتی تلقی می‌ش��و‌د اما از آنجا که در نحوه‬ ‫اج��را همواره با کاس��تی‌هایی روبه‌رو اس��ت‪،‬‬ ‫‌برگزاری ای��ن رویداد هنوز نتواس��ته اهداف‬ ‫مدنظ��ر این حوزه‌های مهم را محقق س��ازد‪.‬‬ ‫در این راس��تا ض��رورت دارد تا در این بخش‌‬ ‫بازنگر‌ی شود‪ .‬یکی از مشکالت مهم در زمینه‬ ‫نمایش��گاه‌های بورسی موضوع محتواست که‬ ‫برخی از این سرفصل‌ها هر سال در حال تکرار‬ ‫شدن است‪ .‬در نمایش��گاه بین‌المللی بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫کارب��ردی و علمی کردن مباح��ث این حوزه‬ ‫برای ش��رکت‌کنندگان اس��ت‪ .‬در این راستا‬ ‫بهتر اس��ت مباحثی که در این رویداد مطرح‬ ‫می‌شود‪ ،‬جدید و منطبق با شرایط روز اقتصاد‬ ‫کشور باش��د و رخداد‌های مهم بازار سرمایه‪،‬‬ ‫مباحث بااهمی��ت در حوزه بانک��داری نوین‬ ‫و‪ ...‬به عنوان س��رفصل‌های اصلی کارگاه‌های‬ ‫تخصصی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گاه ش��اهد هس��تیم در رون��د برگ��زاری‬ ‫نمایشگاه‌های تخصصی‪ ،‬کالس‌های آموزشی‪،‬‬ ‫کارگاه‌ه��ا و نشس��ت‌ها ب��ا موض��وع اصل��ی‬ ‫نمایشگاه خیلی مرتبط نیست یا کیفیت الزم‬ ‫را برای مخاطبان این حوزه ندارد که این یک‬ ‫ضعف تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگر‪ ،‬در کنار هم قرار گرفتن‬ ‫‪ ۳‬ح��وزه مهم بورس‪ ،‬بانک و بیمه و برگزاری‬ ‫یک نمایش��گاه با این عنوان است که این امر‬ ‫نش��ان می‌دهد به عنوان نمونه‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫هنوز نتوانس��ته از اقتدار و جایگاه مناسب در‬ ‫ایران برخوردار ش��ود که بتواند یک نمایشگاه‬ ‫مس��تقل برگزار کند در حالی ک��ه بورس به‬ ‫عنوان یک��ی از بازارهای مهم و بزرگ در دنیا‬ ‫شناخته می‌ش��ود که مخاطبان بسیاری دارد‬ ‫و س��همش در اقتصاد کش��ورها زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ضروری اس��ت این رویه در کشور‌ها‬ ‫هم ش��کل بگیرد و بازار سرمایه همچون بازار‬ ‫پول نیز اهمیت و سهمش در اقتصاد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬این هدف می‌تواند در نمایشگاه فاینکس‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬با اطالع‌رس��انی مناسب در زمینه بازار‬ ‫س��رمایه و معرفی هر چه بهتر ش��رکت‌های‬ ‫بورس��ی و همچنی��ن ارائه مناس��ب خدمات‬ ‫رقابتی کارگزاری‌ها‪ ،‬بروکرها و صنایع همسو‬ ‫ب��ا این ح��وزه‪ ،‬این هدف را ت��ا حدی ممکن‬ ‫کند‪ .‬همزمان با بحث اطالع‌رس��انی و آگاهی‪،‬‬ ‫الزم است با ایجاد شفافیت در بازار‪ ،‬خروج از‬ ‫اقتصاد دولتی‪ ،‬کاهش فضای س��فته‌بازی و‪...‬‬ ‫در راستای ارتقا جایگاه بازار سرمایه در ایران‬ ‫گام برداشت‪.‬‬ ‫میز خدمات آنالین بیمه‬ ‫معلم در فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫شرکت بیمه معلم در دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه با میز خدمات‬ ‫آنالی��ن در کن��ار بازدید‌کنن��دگان خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بیم��ه معلم‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت بیم��ه‌ای در راس��تای اتک‌ا ب��ه ارائه‬ ‫خدمات نوین و ض��رورت حضوری متفاوت و‬ ‫نوآورانه در دوازدهمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بانک و بیم��ه خدم��ات الکترونیک‬ ‫خ��ود را به مش��تریان و بازدیدکنندگان ارائه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ام��کان خری��د برخط طرح‌ه��ای بیمه‌ای‬ ‫خ��اص از خدمات الکترونی��ک بیمه معلم در‬ ‫نمایشگاه به شمار می‌رو‌د‪.‬‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی بورس‪،‬‬ ‫بان��ک و بیمه از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهش��ت امس��ال‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه‌های تهران برگزار‬ ‫می‌ش��ود و شرکت بیمه معلم در سالن میالد‬ ‫پذیرای مراجعان خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بانک س��امان در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی خ��ود با هدف‬ ‫حمایت از صنایع‌دس��تی و فرهنگی کش��ور اقدام به انتشار کتاب‬ ‫نفیس��ی درباره هن��ر دارایی‌بافی ک��رد‪ .‬زمینه اصل��ی این کتاب‬ ‫اختصاص به تبیین نگاه جدیدی در صنایع‌دس��تی ش��هر یزد دارد‬ ‫ک��ه با رویکردی خالقانه هن��ر ترمه‌دارایی را با دارایی‌بافی ترکیب‬ ‫کرده است‪ .‬بر اساس گزارش روابط‌عمومی بانک سامان‪ ،‬خاستگاه‬ ‫هنر دارایی‌بافی با پیش��ینه‌ای ‪ ۸۰۰‬س��اله در ش��هر یزد است که‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بانک س��امان ضمن آغاز فاز مطالعاتی و پژوهشی‬ ‫درباره این هنر دیرینه دس��تاوردها و تجربه‌های جدید هنرمندان‬ ‫ام��روزی را نیز در کتاب گنجانده تا کتابی کامل و جامع در زمینه‬ ‫ترمه‌دارایی تهیه و منتشر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک ص�ادرات به دنب�ال تحری�ک تقاضای کل‬ ‫است‬ ‫از س��وی رهبر معظم انقالب‪ ،‬نگرشی درس��ت از وضعیت اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت و اگر می‌خواهیم اقتصاد در ریل درس��ت خود قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬چاره‌ای جز «رونق تولید» نداریم‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ای��ران تصریح کرد‪ :‬تمام مش��کل ما در س��رمایه در گردش‌تولید‬ ‫نیس��ت بلکه باید تقاضای کل نیز افزایش پیدا کند‪ .‬طرح طراوت‬ ‫بانک صادرات ایران که از هفته آینده عملیاتی می‌ش��ود‪ ،‬با همین‬ ‫اس��تراتژی سمت تقاضا را هدف گرفته و عالوه‌بر تولیدکنندگان و‬ ‫تامین‌کنندگان مواد اولیه و صنایع معدنی‪ ،‬همه صنوف و در نهایت‬ ‫متقاضیان خرد را نیز شامل می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معرفی‬ ‫هر چه بهتر‬ ‫بازار سرمایه‬
‫‪10‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرگذشت‬ ‫جذاب‬ ‫سالن‌های‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫شهنام سپاسدار‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شرکت بانیان امید‬ ‫در دهه ‪ ۷۰‬اتفاق‌ه��ای خوبی رخ داد و حدود‬ ‫‪ ۸۰‬نمایش��گاه تخصص��ی صادراتی ایجاد ش��د‬ ‫ک��ه در نوب��ه خود ش��اید خیلی موف��ق نبودند‪،‬‬ ‫ول��ی هس��ته‌های نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی‬ ‫صادرات��ی از آنجا کلید خورد‪ .‬این نمایش��گاه‌ها‬ ‫را معاونت پیش��ین نمایشگاهی در مرکز توسعه‬ ‫صادرات برگزار می‌کرد‪ .‬در همان س��ال‌ها چند‬ ‫ش��رکت در محل دائمی نمایش��گاه‌های تهران‬ ‫براس��اس قرارداده��ای ساخت‌وس��از ‪Build‬‬ ‫‪Operation &Transfer Contract‬‬ ‫اقدام به ساخت س��الن‌های نمایشگاهی کردند‪.‬‬ ‫این ش��رکت‌ها برای اطمینان از بازگش��ت اصل‬ ‫و فرع س��رمایه خود اقدام ب��ه تعریف و برگزاری‬ ‫نمایشگاه در این س��الن‌ها کردند‪ .‬به‌طور مثال‪،‬‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی ایماگ آلمان که س��الن‬ ‫‪ ۳۸‬را س��اخت تع��دادی نمایش��گاه را تعری��ف‬ ‫ک��رد تا خود آنه��ا را برگزار کند‪ .‬ش��رکتی دیگر‬ ‫س��الن خلیج‌فارس را س��اخت و نمایشگاه‌هایی‬ ‫را تعری��ف و برگزار کرد‪ .‬همین‌طور چند س��الن‬ ‫دیگر که ساخته ش��دند و شرکت‌هایی نیز برای‬ ‫بهره‌برداری از این سالن‌ها تاسیس شدند‪ .‬بعضی‬ ‫از بهترین نمایش��گاه‌های کنون��ی از دل همین‬ ‫قراردادهای ‪ BOT‬بیرون آمدند‪ .‬س��الن میالد‬ ‫نیز براس��اس همین نوع قرارداد ازسوی صندوق‬ ‫ضمانت صادرات س��اخته ش��د و ما نیز به‌عنوان‬ ‫ش��رکت بهره بردار این س��الن در طول ‪ ۲‬س��ال‬ ‫‪ ۲۱‬نمایش��گاه در این سالن برگزار کردیم‪ .‬چون‬ ‫صن��دوق ضمانت ص��ادرات بخش��ی از وزارت‬ ‫بازرگانی س��ابق بود در نهایت به شرکت سهامی‬ ‫واگذار شد‪ .‬از آنجا که برگزاری‌های برون‌سپاری‬ ‫ش��ده موفقیت‌آمیز ب��ود از اواخر ده��ه ‪ 70‬این‬ ‫اقدام در قال��ب صدور مجوزهای نمایش��گاهی‬ ‫برای ش��رکت‌های خصوصی تداوم یافت‪ .‬همان‬ ‫روزها بعضی س��ازمان‌های دولتی و تشکل‌ها نیز‬ ‫نمایشگاه‌هایی تعریف کردند و چون خود امکان‬ ‫و ظرفیت برگزاری نداشتند برگزاری نمایشگاه را‬ ‫به شرکت‌های مجری نمایشگاه سپردند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب بخش خصوصی در برگزاری نمایش��گاه‬ ‫متولد ش��د که هم اکنون بیش از‪ ۷۰‬شرکت در‬ ‫انجمن برگزار‌کنن��دگان عضویت دارند و حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬ش��رکت برگزار‌کننده در سراس��ر کش��ور‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬رشد این شرکت‌ها‬ ‫چش��مگیر ب��ود و هم‌اکنون س��االنه حدود ‪۸۰‬‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی در سایت تهران و بین ‪۴۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰۰‬نمایش��گاه در کل کش��ور داریم‪ .‬آخرین‬ ‫و مدرن‌ترین س��النی که امروز در س��ایت تهران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬س��الن ‪ ۵‬اس��ت‪ .‬در اواسط دهه ‪۸۰‬‬ ‫در همین مکان س��النی بود که در جریان برپایی‬ ‫یک رویداد دچار آتش س��وزی شد و از بین رفت‪.‬‬ ‫م��ن از زمانی که آقای میرکاظمی وزیر بازرگانی‬ ‫بودند پیش��نهاد س��اخت س��الن در ای��ن مکان‬ ‫را دادم‪ .‬این پیش��نهاد با ط��رح توجیهی و مالی‬ ‫مورد توجه وزیر وقت قرار گرفت اما ساخت آن به‬ ‫تعویق افتاد‪ .‬بعدتر مجدد وقتی آقای نعمت‌زاده‬ ‫وزیر شدند این پیشنهاد را مطرح کردیم و کلیت‬ ‫پیش��نهاد مورد موافقت وزیر و مدیرعامل وقت‬ ‫آقای اس��فهبدی قرار گرفت‪ .‬حدود ‪ ۲‬سال طول‬ ‫کش��ید و ما حدود ‪ ۱۰‬طرح پیشنهاد کردیم‪ .‬از‬ ‫نظ��ر نما‪ ،‬معماری داخلی‪ ،‬تع��داد طبقه و موارد‬ ‫گوناگون‪ .‬با واحد بهسازی و نوسازی سالن‌ها نیز‬ ‫هماهنگی‌های الزم انجام ش��د و آنچه هم اکنون‬ ‫ش��ما مشاهده می‌کنید‪ ،‬بیش��تر براساس نظر و‬ ‫رهنمود‌های واحد بهسازی و نوسازی سالن‌ها و‬ ‫البته معاونت فنی نمایش��گاه است‪ .‬این دو واحد‬ ‫بیش��ترین همکاری را برای ساخت این سالن با‬ ‫ما داش��تند‪ .‬قرارداد اصلی منعق��د و کار در ‪۱۶‬‬ ‫خرداد ‪ ۹۵‬ش��روع ش��د‪ ،‬من امیدوار ب��ودم کار‬ ‫زودتر از ‪ ۸‬ماه تمام ش��ود ولی به‌دلیل بارش‌های‬ ‫ش��دید برف در آن س��ال این اتفاق نیفتاد و چند‬ ‫ماهی بیش��تر طول کشید و به س��ال ‪ ۹۶‬رسید‪.‬‬ ‫ما همه چیز را که یک س��الن نمایش��گاهی نیاز‬ ‫دارد در اینجا پیش‌بینی کردیم‪ .‬امکانات رفاهی‬ ‫خدماتی تبلیغاتی س��الن اجتماعات سالن‌های‬ ‫‪ b2b‬همه پیش‌بینی ش��دند‪ .‬از ویژگی‌های این‬ ‫س��الن اینکه بدون ستون است‪ .‬نما هم نمای دو‬ ‫پوسته است‪ .‬نخستین سالن در شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه‌هاس��ت ک��ه فضای باز تعریف ش��ده‬ ‫دارد‪ .‬س��قف این س��الن باربری باالیی دارد و ما‬ ‫به‌راحت��ی می‌توانیم اجس��ام گوناگون را تعلیق‬ ‫کنیم‪ .‬امکانات تبلیغات ویژه ش��امل پرچم‌های‬ ‫س��احلی پرچم‌های سقفی و بنر‌های دور سالن و‬ ‫مهم‌تر از همه با توج��ه به اینکه روش‌های نوین‬ ‫و مدرن غرفه‌س��ازی امروزه غرفه‌سازی از سقف‬ ‫است‪ .‬برای احجام سقفی گوناگون باربری کامل‬ ‫داریم و نکته مهم برق‌رس��انی برای آن است‪ .‬ما‬ ‫‪ ۲۰۰‬آمپر برق در هر نقطه از سقف داریم‪.‬‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫با استاد زمین‌شناسی مطرح شد ‪:‬‬ ‫اعتماد به نیرو‌های متخصص وجود ندارد‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تا وقتی نپذیریم کش��ور و اقلیم ما مخاطره‌خیز است از‬ ‫پاسخ سخت و تند طبیعت در امان نیستیم‪.‬‬ ‫سیل ویرانگر اخیر‪ ،‬زنگ‌خطری جدی بود‪ .‬اکنون باید‬ ‫دید که چه عواملی دست‌به‌دست هم دادند که این خاطره‬ ‫تلخ برای مردم کش��ورمان رقم بخورد و مهم‌تر از آن برای‬ ‫آینده چه باید کرد؟ برای یافتن پاس��خ پرس��ش‌ها خود با‬ ‫یکی از متخصصان و پژوهشگران شناخته‌شده کشورمان‬ ‫به گفت‌وگو نشستیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مهدی زارع در ابتدای س��ال ‪١٣٧٤‬با‬ ‫کسب بورسیه تحصیلی از دولت فرانسه برای تحصیل در‬ ‫دوره دکترا عازم فرانسه می‌شود‪ .‬وی اکنون یکی از اعضای‬ ‫شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم است‪ .‬مهدی زارع‬ ‫به‌واس��طه فعالیت‌های پژوهشی خود جوایز گوناگونی از‬ ‫نهادها و سازمان‌های مختلف کشور دریافت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیارد تن فرسایش خاک‬ ‫مهدی زارع‬ ‫بسیاری از‬ ‫نیروهای‬ ‫توانمند ما‪،‬‬ ‫برای مدیریت‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫و مدیریت‬ ‫بحران سیل و‬ ‫سایر سوانح در‬ ‫شهرهای لندن‪،‬‬ ‫تورنتو و ونکوور‬ ‫کانادا مشغول‬ ‫به کار هستند‬ ‫به اعتقاد برخی کارشناس��ان س��یل اخیر کشور تا حد‬ ‫زی��ادی اجتناب‌پذیر بود یا دس��ت‌کم در صورت رعایت‬ ‫بعض��ی پارامتره��ا ( در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وس��از‪،‬‬ ‫قوانین‪ ،‬محیط‌زیس��ت‪ ،‬جنگلداری و‪ )...‬می‌شد از تلفات‬ ‫جانی و مالی آن کاس��ت‪ .‬مهدی زارع در تشریح نظر خود‬ ‫گفت‪ :‬نکته نخس��ت آن اس��ت ک��ه در محافظت از خاک‬ ‫کوتاهی کرده‌ایم‪ .‬نرخ س��االنه فرسایش خاک در ایران تا‬ ‫‪ ۳۳‬تن در هکتار گزارش ش��ده که ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬برابر حد مجاز‬ ‫اس��ت‪ .‬میانگین ساالنه فرس��ایش خاک نیز به حدود ‪۱۵‬‬ ‫تن در هکتار رس��یده که‪ ۳‬برابر متوس��ط قاره آسیا است‪.‬‬ ‫از این‌رو‪ ،‬ش��اهد فرسایش��ی ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیارد تنی در س��ال‬ ‫هس��تیم‪ .‬براس��اس گزارش وزارت نیرو و مدیریت منابع‬ ‫آب‪ ،‬در ایران که متوس��ط بارش در ‪ ۵‬س��ال آبی گذشته‬ ‫بی��ن ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلی‌متر در نوس��ان بوده‪ ،‬از اول تا ‪۲۰‬‬ ‫فروردین ‪ ۳۰۰ ،۹۸‬میلی‌متر باران باریده است‪ .‬از مجموع‬ ‫حجم حدود ‪ ۵۰‬میلیارد مترمکعبی مخزن‌های سدهای‬ ‫کش��ور ‪ ۳۶‬میلی��ارد مترمکعب (‪۷۲‬درصد) پر ش��ده و از‬ ‫این مق��دار حدود ‪ ۲۳.۵‬میلی��ارد مترمکعب مخزن‌های‬ ‫سدهای خوزستان هستند که به‌طور تقریبی پر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه غفلت‌های ما در لرستان و خوزستان‬ ‫زارع در تکمیل س��خنان خود اظهارکرد‪ :‬نکته دوم آن‬ ‫اس��ت که هم در لرستان و هم در خوزستان می‌توانستیم‬ ‫بهتر عمل کنیم‪ .‬در س��ال‌های ‪ ۱۳۹۴‬ب��ه بعد در همین‬ ‫ب��ازه زمانی کما بیش ب��ا بارش باران و گاه س��یل روبه‌رو‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬آنچه در لرس��تان و خوزستان توجه نکردیم این‬ ‫بود که به تمام طرح‌های توس��عه در دشت‌های سیالبی‪،‬‬ ‫مج��وز و بودجه داده‌ایم‪ .‬در ش��هرهایی مانند پلدختر که‬ ‫پ��س از تنگه‌ها در کن��ار رودخانه‌ها واقعا امکان توس��عه‬ ‫در پهنه س��یالبی رودخانه‌ها داده‌ایم‪ ،‬در دش��ت سیالبی‬ ‫پایین‌دست س��دهای دز و کرخه و کارون‪ ،‬امکان توسعه‬ ‫کش��اورزی و ساخت‌وس��از داده‌ایم و س��رمایه‌گذاری را‬ ‫در دس��ت‌کم‪ ۲۰‬سال گذش��ته با تصور اینکه سیالب در‬ ‫س��دهای ساخته‌شده مهار شده است در پایین‌دست این‬ ‫سدها امکان‌پذیر کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹محافظت را جدی نگرفتیم‬ ‫زارع در ادام��ه به یکی دیگر از بس��ترهای وقوع س��یل‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در حفظ جنگل‌ها و مراتع در شمال و در‬ ‫زاگرس کوش��ش کافی نکرده‌ایم و به بهانه فایده و گردش‬ ‫اقتصادی‪ ،‬هرسال از مساحت جنگل‌های‌مان کاسته شده‬ ‫و با اس��تمرار چرای دام در مراتع‪ ،‬دست سازمان جنگل‌ها‬ ‫کوتاه ش��ده و آن را بی‌اثرتر کرده‌ای��م‪ .‬مدیران هم به بازه‬ ‫مدیریتی کوتاه‌مدت خود اندیش��یده‌اند و بسیاری از آنها‬ ‫نیز حتی در حد تدابیر قدما و پیرمردان و پیرزنان س��اکن‬ ‫در این نواحی س��یالبی‪ ،‬تدبیر نکرده‌اند‪ .‬حاصل آن شده‬ ‫ک��ه اکنون عالوه بر تلفات جانی باید خس��ارت س��نگین‬ ‫مالی و زیرس��اختی را هم تحمل کنیم‪ .‬وقتی نمی‌پذیریم‬ ‫که کش��ور و اقلیم ما مخاطره‌خیز است پاسخ طبیعت به‬ ‫ما س��خت و تلخ خواهد بود‪ .‬راه‌ح��ل میانبر هم نداریم‪ .‬به‬ ‫تصور خود توسعه و خوشبختی کوتاه‌مدت را برای راضی‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان ساخت‌وس��از در حری��م رودخانه‌ها هم به‬ ‫وقوع س��یل منجر می‌ش��ود و هم تلفات س��یل را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫بحران س��یل رفته‌رفته رو به پایان اس��ت اما خاطره تلخ س��یل ‪۹۸‬‬ ‫را نبای��د از یاد ب��رد و باید برای ساخت‌وس��ازهای غیرمجازی که در‬ ‫حاشیه رودها انجام شده و می‌شود‪ ،‬فکری کرد‬ ‫کردن دل مردمان س��اکن در ای��ن نواحی هدیه کردیم و‬ ‫فکر نکردیم وقتی س��یل بیاید تمامی این بناهای ساخته‬ ‫ش��ده و دارایی‌های مردم در چند ساعت با سیالب شسته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ه�ر س�ال ‪ ۶۳‬ه�زار هکت�ار جن�گل ناب�ود‬ ‫می‌شود‬ ‫زارع اف��زود‪ :‬این اتفاقا اول ماجراس��ت‪ .‬از این‌پس باید‬ ‫مراقب باش��یم‪ .‬در ایران و در شهرهای بزرگ‌مان که بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ه��زار نف��ر جمعیت دارند‪ ،‬اگر س��یالب راه بیفتد‬ ‫چه باید بکنیم‪ .‬نکته س��وم آنکه پوشش جنگل‌های ایران‬ ‫تا اوایل دهه ‪ ٤٠‬شمس��ی حدود ‪١٨‬میلی��ون هکتار بود‪.‬‬ ‫براساس گزارش س��ازمان جنگل‌ها‌‪ ،‬مراتع و آبخیزداری‬ ‫کشور اگر پوش��ش تاج درختان ‪ ۵‬درصد سطح محدوده‬ ‫جنگل��ی در نظر بگیریم (به نواحی ب��ا کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫پوش��ش تاج درختان «بیش��ه» می‌گوین��د)‪ ،‬اکنون در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ح��دود ‪ ۳.۱‬میلی��ون هکت��ار جن��گل داریم‪:‬‬ ‫حدود‪۱.۸‬میلیون هکتار در ش��مال و ‪ ۱.۳‬میلیون هکتار‬ ‫در س��ایر نواحی کشور‪ .‬اگر س��طحی که تاج درختان ‪۱۰‬‬ ‫درصد یا بیش��تر ناحیه جنگلی را پوشانده باشد را در نظر‬ ‫بگیریم حدود ‪ ۱.۱‬میلیون هکتار جنگل داریم‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬جنگل‌ه��ای ایران ملی ش��د‪ .‬فقط در س��ال‌های‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬و ‪ ،۱۳۹۰‬بی��ش از ‪ ۱.۵‬میلیون مترمکعب چوب از‬ ‫جنگل‌های ش��مال ایران برداشت شده است‪ .‬برآورد شده‬ ‫سالی ‪ ٦٣‬هزار هکتار از جنگل‌ها در ایران نابود می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیامدهای اختالف در ارتفاع و بارش‬ ‫زارع در ادامه به بعد دیگری از موضوع پرداخت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در اس��تان‌های گلس��تان و مازن��دران از بارش‌های‬ ‫ناگهانی و ش��دید گرفته (که در فروردی��ن ‪ ۹۸‬حدود دو‬ ‫برابر متوس��ط ساالنه بوده است) تا قطع درختان و از بین‬ ‫بردن جنگل‌ها و همچنین س��اخت خانه‌ها در دشت‌های‬ ‫سیالبی موثر بوده و موجبات افزایش خسارت‌های ناشی‬ ‫از س��یل‌های اخی��ر را فراهم آورده‌اند‪ .‬در منطقه ش��رق‬ ‫گلس��تان از ارتفاعات مشرف‌به دشت شرق گرگان حدود‬ ‫‪ ۵‬کیلومت��ر از حدود ‪ ۲‬هزار تا ح��دود ‪ ۱۵۰‬متر (ارتفاع از‬ ‫س��طح دریا) می‌رس��د‪ .‬این اختالف ارتفاع با اختالف در‬ ‫بارندگ��ی (از حدود ‪ ۱۰۰۰‬میلی‌متر در ارتفاعات تا حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی‌متر در دشت) در همین فاصله کم همراه است‪.‬‬ ‫این اخت�لاف در ارتفاع و در بارش‪ ،‬ظرفیت وقوع ناگهانی‬ ‫بارش ش��دید و سیل در منطقه را فراهم می‌کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬واگذاری مراتع برای دامداری که با فشارهای محلی‬ ‫برای توسعه اقتصادی و اشتغال تشدید هم می‌شود قدرت‬ ‫مانور س��ازمان جنگل‌ها و مرات��ع را محدود کرده و چرای‬ ‫دام از س��ویی و همچنین بهره‌برداری از چوب جنگل‌ها از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬موجب کم شدن پوشش گیاهی منطقه و در‬ ‫نتیجه سیل‌خیزتر شدن این محدوده از استان می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع‌آوری داده‌ها‪ ،‬هرگز کافی نیست‬ ‫زارع در پاسخ این پرسش که «در جریان سیل نهادهای‬ ‫گوناگون اقدام‌هایی را برای مهار سیل در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫نظر شما در این باره چیست؟» اظهارکرد‪ :‬سازمان مسئول‬ ‫مدیریت بحران در ایران‪ ،‬س��ازمان مدیریت بحران کشور‬ ‫اس��ت که مس��ئول هماهنگی و تجمیع اطالعات بحران‬ ‫و به لحاظ تش��کیالتی‪ ،‬زیرمجموعه وزارت کش��ور است‪.‬‬ ‫حضور ‪۲۴‬ساعته مدیران آن و اینکه تعطیالت نوروزی را‬ ‫ب��ه منزل نروند را الزاما نمی‌توان نمادی از عملکرد مثبت‬ ‫چنی��ن نه��ادی در نظر گرفت‪ .‬س��ازمان مدیریت بحران‬ ‫بای��د با داده‌های‌روزآمد علمی و ن��ه فقط دریافت داده‌ها‬ ‫و گزارش‌های اداری از س��ازمان‌های دیگر مانند سازمان‬ ‫هواشناس��ی و موسسه ژئوفیزیک دانش��گاه تهران بتواند‬ ‫اطالع��ات را تجمیع کرده و ب��ا تجمیع اطالعات‪ ،‬امکان و‬ ‫توان تصمیم‌گیری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم‌های دانش‌محور‬ ‫زارع در ادامه سخنان خود اظهار کرد‪ :‬سازمان مدیریت‬ ‫بحران جایی اس��ت که باید توان تصمیم‌گیری حاکمیتی‬ ‫ب��ر پای��ه دانش و توانمن��دی با کیفیت ب��اال و بکارگیری‬ ‫نیروه��ای علمی و فنی باکیفیت را داش��ته باش��د‪ .‬وقتی‬ ‫چنین س��ازمانی فقط محل دریاف��ت داده‌های گوناگون‬ ‫(گاه ناهمساز) از سازمان‌های گوناگون علمی باشد و خود‬ ‫نیز نتواند این داده‌ها را پردازش کند در عمل به س��تادی‬ ‫تبدیل می‌ش��ود که دفتر وزیر کش��ور یا معاونت عمرانی‬ ‫وزارت کشور هم قابلیت انجام این فعالیت ستادی را دارد‬ ‫و در چنین صورتی با بود و نبود چنین سازمانی که بتواند‬ ‫از داده‌ه��ای علم��ی بهره‌گیری کن��د و خروجی در قالب‬ ‫تصمیم‌های دانش‌محور بگیرد‪ ،‬فرقی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹به متخصصان اعتماد نمی‌شود‬ ‫زارع در ادام��ه گف��ت‪ :‬در رده‌ه��ای تصمیم‌گی��ری از‬ ‫نیروهایی با س��ابقه اجرایی و سیاس��ی استفاده می‌شود‬ ‫و اعتم��ادی به نیروهای متخصص و جوان‌تر وجود ندارد‪.‬‬ ‫نی��روی باکیفیت در داخل مملکت تا س��طح دکتری در‬ ‫همی��ن زمینه مدیریت بح��ران پرورش پی��دا می‌کنند‬ ‫و در س��ال‌های گذش��ته هم همین رویکرد دانشگاهی و‬ ‫پژوهشگاهی ما چنین نیروهای باکیفیت استانداردهای‬ ‫بین‌الملل��ی در داخ��ل ایران پ��رورش داده اس��ت‪ ،‬ولی‬ ‫بسیاری از نیروهای توانمند اکنون برای مدیریت کاهش‬ ‫ریسک و مدیریت بحران سیل و سایر سوانح در شهرهای‬ ‫لندن‪ ،‬تورنتو و ونکوور کانادا مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹معنای تیمران‬ ‫مه��دی زارع در پای��ان‪ ،‬مراح��ل مدیری��ت بح��ران را‬ ‫برش��مرد و اظهارکرد‪ :‬عمده فعالیت این س��ازمان باید از‬ ‫جنس مدیریت کاهش ریس��ک و پیش��گیری باش��د‪ ،‬اما‬ ‫مرحله مهمی در فعالیت این س��ازمان وج��ود دارد و آن‬ ‫مرحله وقوع بحران و تش��کیل تیم مدیریت بحران است‪.‬‬ ‫تی��م مدیریت بحران (که م��ن آن را در یک واژه ترکیبی‬ ‫ب��ه صورت «تیمران»نامیده و پیش��نهاد کرده‌ام) باید در‬ ‫‪ ۴‬مرحل��ه فعالیت خود را در قالب ی��ک گروه هماهنگ‪،‬‬ ‫هم‌نظ��ر و هم‌پیمان با یک فرماندهی واحد که مس��ئول‬ ‫فرماندهی و کنترل عملیات را دارد‪ ،‬سازمان دهد‪ :‬مرحله‬ ‫نخست تشخیص و اعالم سانحه‪ .‬مرحله دوم برنامه‌ریزی‬ ‫راهبردی است که بسیار مهم حیاتی است و به‌طور معمول‬ ‫در کش��ورهای درحال‌توس��عه مانند کش��ور ما فراموش‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در ای��ن برنامه راهبردی چش��م‌انداز تیمران و‬ ‫ماموریت و برنامه کار آن کاملا مش��خص می‌شود‪ .‬مرحله‬ ‫سوم پس از رخداد بحران است و آن پاسخ علمی براساس‬ ‫کار هماهنگ در تیمران اس��ت‪ .‬مرحله چهارم‪ ،‬یادگیری‬ ‫و بروزرسانی داده‌های دریافتی برای سازمان‌دهی روزانه‬ ‫اس��ت‪ .‬کل این فعالیت‌ها زیرنظ��ر فرمانده اصلی هدایت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها‬ ‫هم به وقوع س��یل منجر می‌ش��ود و هم تلفات س��یل را‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬بحران س��یل رفته‌رفته رو به پایان است‬ ‫اما خاطره تلخ س��یل ‪ ۹۸‬را نبای��د از یاد برد و باید به حال‬ ‫ساخت‌وس��ازهای غیرمجازی که در حاشیه رودها انجام‬ ‫شده و می‌شود‪ ،‬فکری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هتلی در حریم ‪ ۲۵‬متری جاجرود‬ ‫زارع درب��اره هتل آرینا گفت‪ :‬در ش��مال تهران‪ ،‬ناحیه‬ ‫لواسانات‪ ،‬بین روستاهای امین‌آباد و رودک‪ ،‬هتل ‪5‬ستاره‬ ‫و اکن��ون ‪ ۱۳‬طبقه‌ای در حریم رودخانه س��اخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ابت��دا مجوز ‪ ۷‬طبقه ب��رای آن گرفته بودند‪.‬‬ ‫براس��اس مقررات وزارت نی��رو‪ ،‬حریم قطعی رودخانه‌ای‬ ‫که در تامین آب شرب شهر‌ها نقش دارد‪ ۱۵۰ ،‬متر است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مالکان این هتل مدعی هس��تند‬ ‫ک��ه عالوه بر گرفتن مجوز با حضور نماینده س��ازمان آب‬ ‫و فرمانداری شمیرانات و امضای صورتجلسه از سوی این‬ ‫نماین��دگان‪ ،‬هتل را در حری��م ‪ ۲۵‬متری رودخانه (آنچه‬ ‫روی نقش��ه به‌عنوان رودخانه جاجرود نقشه‌برداری شده‬ ‫بود) ساخته‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬بازدید شخصی از محل داشتم نشان‬ ‫داد که هتل درس��ت در مجاورت دی��واره جنوبی حائلی‬ ‫مش��رف بر رودخانه جاجرود س��اخت شده و این موضوع‬ ‫خود موجب سیل‌خیز ش��دن رودخانه جاجرود‪ ،‬آلودگی‬ ‫زیست‌محیطی و از همه مهم‌تر تجاوز به حریم رودخانه‌ای‬ ‫اس��ت که از مهم‌ترین شریان‌های آبرس��انی شهر تهران‬ ‫اس��ت و قرار اس��ت تا حریم ‪ ۱۵۰‬متری آن مجوز ساخت‬ ‫هیچ بنایی داده نش��ود‪ .‬این ساختمان از اواخر سال ‪ ۹۰‬با‬ ‫مجوز دو بلوک ‪ ۵‬و ‪ ۷‬طبقه آغاز به س��اخت کرده و مجوز‬ ‫س��اخت اولیه آن ‪ ۷‬هزار متر بوده که مراحل سفت‌کاری‬ ‫‪ ۱۶‬هزار متر بنای آن به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫زارع در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۰‬مجوز هتل‬ ‫آرینا به صورت هتل‌‌رس��توران در دو بل��وک ‪ ۷‬و ‪ ۳‬طبقه‬ ‫صادر ش��د اما بعد از اخذ پروان��ه مربوط‪ ،‬بلوک ‪ ۷‬طبقه را‬ ‫ب��ه ‪ ۱۳‬طبق��ه و بلوک ‪ ۳‬طبقه را ب��ه ‪ ۵‬طبقه تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ای��ن هت��ل در حریم س��یالبی رودخانه جاج��رود از نظر‬ ‫سالمت آب ش��رب تهران و نیز تهدید منابع زیست شهر‬ ‫موجب آس��یب‌های جدی بعدی خواهد بود‪ .‬وقتی حریم‬ ‫رودخانه با س��اخت بنایی با این مش��خصات مورد تجاوز‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬زمینه س��یل‌های بع��دی در این رودخانه‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیر ‪ HSE‬فوالد مبارکه اصفهان در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان برای محیط‌زیست هزینه کرده است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان همواره ب��ر مدیریت ضایعات تاکید‬ ‫داش��ته و در این زمینه ضایعات را جم��ع‌آوری‪ ،‬تفکیک و طبقه‌بندی‬ ‫کرده است تا کمترین میزان ضایعات دفعی را داشته باشد‬ ‫اس��ت‪ .‬در آن زمان که ارزیابی زیست‌محیطی مطرح نبوده‬ ‫اس��ت فوالد مبارکه به این مقوله توجه داش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در زمینه تجهیزات و ایجاد زیرس��اخت و وس��ایل‬ ‫مورد نیاز به منظور دفع و کنترل آلودگی و به‌طور کلی در‬ ‫زمینه محیط‌زیس��ت تا پایان سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه کرده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر نیز کل پروژه‌های‬ ‫این شرکت‪ ،‬براساس استانداردهای موجود انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ی ارزیابی زیس��ت‌محیطی که‬ ‫فوالد مبارکه حتی در طراح ‌‬ ‫سازمان محیط‌زیست درنظر گرفته‪ ،‬استانداردهای باالتری‬ ‫را برای خود تعریف کرده اس��ت‪ .‬برای نمونه استاندارد غبار‬ ‫خروجی اس��تک‌ها عدد ‪ ۱۰۰‬میلگ��رم بر نرمال مترمکعب‬ ‫اس��ت ک��ه در طراحی‌های ف��والد مبارک��ه روی عدد ‪۲۰‬‬ ‫میلگرم بر نرمال مترمکعب اس��ت‪ .‬در زمینه‌های مختلفی‬ ‫که آلودگی وجود دارد‪ ،‬ما آنها را شناسایی کرده و در جهت‬ ‫کاهش مص��رف آن اقدام‌های مختلفی را انجام داده‌ایم‪ ،‬به‬ ‫گونه‌ای که خروجی ما به ش��کل آنالین مانیتورینگ دیده‬ ‫می‌ش��ود و می‌توانیم ادعا کنیم تنها س��ازمانی هستیم که‬ ‫خروج��ی خارج از اس��تاندارد نداری��م و تمامی آن در حال‬ ‫کنترل اس��ت‪ .‬از این‌رو می‌توان ادعا کرد که فوالد مبارکه‬ ‫همچنان صنعتی س��بز اس��ت و در این مس��یر به درستی‬ ‫گام برداش��ته است‪ .‬هدف فوالد مبارکه تنها تولید نیست و‬ ‫حفظ محیط‌زیست را یکی از رسالت‌های خود می‌داند‪ .‬شهر‬ ‫مبارکه حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬کیلومتر با فوالد مبارکه فاصله دارد‬ ‫اما ش��هروندان مبارکه از نظ��ر آلودگی این واحد هیچ‌گونه‬ ‫گالیه‌ای ندارند چراکه این شرکت اقدام به نصب و استقرار‬ ‫‪ ۲۰۰‬نوع از تجهیزات کنترل آلودگی هوا شامل سیلکون‌ها‪،‬‬ ‫مولتی‌سیلکون‌ها‪ ،‬بگ‌هوس‌ها‪ ،‬اسکرابرها و‪ ...‬کرده است‪.‬‬ ‫نخس��تین نشس��ت ن��وردکاران در س��ال ‪ ۹۸‬با اس��تقبال‬ ‫پرش��ور مدیران ای��ن کارخانه‌ها و حضور بیش از ‪ ۳۰‬ش��رکت‬ ‫ن��وردی از سراس��ر کش��ور هم��راه ش��د و مس��ائلی ازجمله‬ ‫ابالغی��ه اخی��ر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره کف‬ ‫عرض��ه در ب��ورس کاال همچنی��ن اعط��ای مج��وز ص��ادرات‬ ‫فق��ط ب��ه تولیدکنندگان ی��ا نماین��ده آنها موردبررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬به��ادر احرامیان‪ ،‬نایب‌رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد درباره نخس��تین نشس��ت نوردکاران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬نشست نخس��ت رس��ته نورد در سال جدید‬ ‫به رس��م هر س��ال برای تبریک سال نو و بررس��ی برنامه‌های‬ ‫انجمن و مرور عملکرد انجمن در سال گذشته همچنین مطرح‬ ‫ش��دن مس��ائل اعضا و اطالع از نظرات آنها هدف‌گذاری شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا حیات وح�ش خاصی در محدوده و س�ایت‬ ‫فوالد مبارکه وجود دارد؟‬ ‫در محدوده ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬حیات وحش خاصی‬ ‫وجود ندارد اما به‌دنبال ‪ ۱۶۰۰‬هکتار جنگل‌کاری و فضای‬ ‫س��بزی که در این منطقه ایجاد ش��ده که حدود ‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫میزان توصیه ش��ده از سوی سازمان محیط است‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت موجودات زنده‌ای هم پیرامون آن ش��کل گرفته‌اند‪.‬‬ ‫آبیاری ‪۷۵‬درصد فضای س��بز یادشده از طریق پساب‌های‬ ‫تصفیه‌ش��ده انجام می‌ش��ود که ‪ ۱۲۰۰‬هکتار آن به شکل‬ ‫آبیاری قطره‌ای است‪.‬‬ ‫€ €در زمینه بهینه‌س�ازی مصرف آب‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه چه اقدام‌هایی را انجام داده است؟‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌های‬ ‫جمع‌آوری‪ ،‬هدایت و انتقال پس��اب‌ها به همراه س��اخت و‬ ‫بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های گوناگون انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫ای��ن واحد صنعتی با تصفیه‌خانه‌ه��ای واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫س��هم قابل‌توجهی در کاهش مصرف منابع و برداش��ت آب‬ ‫از رودخانه داشته است‪ .‬یکی از تصفیه‌خانه‌های مهم فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬تصفیه پساب صنعتی با ظرفیت ‪ ۱۳۰۰‬مترمکعب‬ ‫در ساعت است که با استفاده از فرآیند فیزیکی و شیمیایی‬ ‫طراحی ش��ده است‪ .‬تصفیه‌خانه پساب بهداشتی با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۰‬مترمکعب در س��اعت با فرآیند لجن فعال کار می‌کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تصفیه‌خانه واحدهای گالوانیزه‪ ،‬قلع‌اندود و ورق‬ ‫رنگ��ی به ظرفی��ت ‪ ۷‬هزار مترمکعب در س��اعت در روز با‬ ‫استفاده از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی طراحی شده‌اند‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه ب��ا بهره‌گی��ری از تصفیه‌خانه‌های‬ ‫گ توانس��ته‬ ‫موجود و س��ایر تصفیه‌خانه‌های کوچک و بزر ‌‬ ‫تصمیم نوردکاران در نخستین نشست سال جدید‬ ‫‹ ‹تواف�ق خ�وب انجم�ن ف�والد و گم�رک ب�رای‬ ‫بروزرسانی ارزش پایه گمرکی‬ ‫احرامی��ان اضاف��ه ک��رد‪ :‬یکی از مس��ائل مطرح ش��ده درباره‬ ‫بخش��نامه اخیر معاونت معدنی درباره کف عرضه‌ها بود ازجمله‬ ‫اینکه این فهرس��ت عرضه‌ها هنوز کامل نبوده و بین کارخانجات‬ ‫نوردی تبعیض قائل ش��ده اس��ت‪ .‬ازاین‌رو در این مورد قرار شد‬ ‫که انجمن این مش��کالت را به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و کارگ��روه تنظیم ب��ازار منعکس کند‪ .‬مس��ئله مهم دیگری که‬ ‫مطرح ش��د نرخ‌ه��ای صادراتی ب��ود که تفاوت بی��ن اندازه‌های‬ ‫مختل��ف محصوالت یا تفاوت ارزش‌ه��ای گمرکی بین گمرکات‬ ‫مختل��ف ی��ا باالتر بودن ارزش گمرکی نس��بت ب��ه قیمت‌های‬ ‫واقعی صادراتی‪ ،‬مشکالت زیادی را برای کارخانجات ایجاد کرده‬ ‫و برای بازگرداندن ارز و تعهدس��پاری ارزی مش��کل‌آفرین است‪.‬‬ ‫این مس��ئله به عنوان یکی از مسائل مهم اعضا بود که از انجمن‬ ‫درخواست پیگیری داشتند و در دستور کار هیات مدیره انجمن‬ ‫قرار گرفت‪ .‬البته انجمن در زمینه به‌روزرسانی ارزش پایه گمرکی‬ ‫به توافق‌های خوبی با گمرک دس��ت یافت��ه که در حال اجرایی‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹آس�یب ش�دید ن�وردکاران از ثب�ات نداش�تن‬ ‫تصمیم‌های دولتی و نوسان مقررات‬ ‫نایب‌رئیس انجمن فوالد خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از دغدغه‌های‬ ‫مهم دیگر اعضا که به نظر من ش��اید مهم‌ترین نگرانی نوردکاران‬ ‫در سال جدید است‪ ،‬به ثبات نداشتن تصمیم‌های دولتی و نوسان‬ ‫مقررات برمی‌گردد‪ .‬نوردکاران نگرانند که اگر دوباره با نوس��انات‬ ‫ارزی و التهابات بازار روبه‌رو شویم و نوع برخورد و نگرش معاونت‬ ‫معدنی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت اگر مانند س��ال‬ ‫قبل باش��د‪ ،‬بدنه بخش نورد به‌عنوان کسانی که نوک پیکان قرار‬ ‫دارند و با مصرف‌کننده و مشتری نهایی در ارتباط هستند‪ ،‬بسیار‬ ‫ابراهیم مهرانی رئیس بهداشت‬ ‫فوالد کاوه جنوب کیش‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین و متداول‌ترین مش��کالت‬ ‫بهداشت ش��غلی در محیط‌های کاری‪ ،‬شرایط‬ ‫جوی نامناسب است‪ .‬گرما‪ ،‬صدا یا عوامل دیگر‬ ‫می‌توان��د از عوامل زی��ان‌آور محیط کار در یک‬ ‫فضای کارخانه به‌ش��مار رود که افزایش میزان‬ ‫آن می‌تواند منجر به ایجاد بیماری‌های ناش��ی‬ ‫از گرم��ا‪ ،‬افزایش تعداد خطاهای کاری‪ ،‬افزایش‬ ‫حوادث ش��غلی و کاهش بهره‌وری ش��ود‪ .‬یکی‬ ‫از ضرورت‌های��ی ک��ه واحده��ای صنعتی باید‬ ‫به آن توجه داش��ته باش��ند‪ ،‬توجه به س�لامت‬ ‫نیروی انس��انی است‪ ،‬از این‌رو بیشتر واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی بای��د زیرمجموع��ه‌ای ب��ه عنوان‬ ‫بهداشت در مجموعه خود درنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫این واحدهای فوالدی ش��امل دو بخش درمان‬ ‫و طب کار هس��تند‪ .‬واحد بهداش��ت‪ ،‬ش��امل‬ ‫بهداش��ت درمان و طب کار اس��ت‪ .‬واحد طب‬ ‫کار ش��امل انجام معاینه‌های بهداش��تی بعد از‬ ‫استخدام است‪ .‬کارخانه‌های بهداشت واحدهای‬ ‫فوالدی بیماری‌های مرتبط با این حوزه را مورد‬ ‫بررس��ی قرار می‌دهد‪ .‬البته بیماری‌های شغلی‬ ‫باید به طور س��االنه موردبررس��ی ق��رار گیرند‪.‬‬ ‫در ابتدا عوامل زیان‌آور باید مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد و براس��اس بخش��نامه وزارت بهداشت به‬ ‫‌طور س��االنه انجام می‌شود‪ ،‬پس از آن معاینات‬ ‫پزشکی انجام می‌شود تا تاثیر عوامل زیان‌آور بر‬ ‫افراد مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬مهم‌ترین عوامل‬ ‫زیان‌آور در واحدهای فوالدی وجود سروصدای‬ ‫باال‪ ،‬روش��نایی نامناسب یا گرمای باالی برخی‬ ‫واحده��ا و وجود گردوغبار و برخی اش��عه‌ها در‬ ‫محیط اس��ت‪ .‬در این راس��تا بای��د کنترل‌های‬ ‫مدیریتی و کنترل‌های مهندس��ی انجام شود تا‬ ‫عوامل زیان‌های محیطی برای نیروی انسانی را‬ ‫به حداقل برساند‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان چگونه‬ ‫از خطر سیل عبور کرد؟‬ ‫حسین‬ ‫مدرسی‌فر‪:‬‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در زمینه‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۶‬بیش از‬ ‫‪۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه‬ ‫کرده است‬ ‫آس��یب خواهد دید و انجمن باید مراقب باشد که تصمیم‌گیری‬ ‫و سیاس��ت‌گذاری‌های حاکمیتی به درس��تی انجام شود چراکه‬ ‫نوردکاران دیگر توان کافی برای مقابله با نوسانات را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کانال صادرات باید باز نگ ‌ه داشته شود‬ ‫احرامیان به وضعیت آماری و رخدادهای س��ال گذشته اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬در بخ��ش نورد از لحاظ کمی افزایش‬ ‫تولید داش��تیم که این افزایش در بخش خصوصی بیش��تر بوده‬ ‫است‪ ،‬از این‌رو برای ادامه پیدا کردن این روند باید سعی کنیم به‬ ‫هر قیمتی که هس��ت کانال صادرات را باز نگه داریم و مهم‌ترین‬ ‫محور آن هم بحث تعیین‌تکلیف ارز و نحوه بازگرداندن ارز است‪.‬‬ ‫در س��ال گذشته تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی اتخاذ‬ ‫شد که تمام صنعت به‌ویژه فوالد را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬بنابراین‬ ‫تالش ب��رای ثبات قوانین و مقررات و قابل پیش‌بینی کردن آن‪،‬‬ ‫مهم‌ترین کاری است که انجمن باید در سال جدید انجام دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرم��زگان ب��ا پیش‌بینی‌ها و‬ ‫اقدام��ات انج��ام ش��ده در زمین��ه رویارویی با‬ ‫بحران‪ ،‬بدون بروز مش��کل ی��ا حادثه‌ای بحران‬ ‫بارندگی اخیر را پشت‌س��ر گذاش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫چی�لان‪ ،‬هرمزگان یکی از اس��تان‌هایی اس��ت‬ ‫ک��ه با بارش‌ه��ای فراوانی در روزهای گذش��ته‬ ‫روب��ه‌رو بوده و در بعضی مناطق ش��اهد س��یل‬ ‫و آب‌گرفتگی بوده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی ش��رکت ف��والد هرم��زگان و عبور‬ ‫مس��یل از داخل آن و ب��ا توجه به احتمال وقوع‬ ‫س��یالب‪ ،‬این رویداد بحرانی در این ش��رکت با‬ ‫مدریت صحیح‪ ،‬بدون حادثه پشت‌س��ر گذاشته‬ ‫شد‪ .‬سیداصغر مدنی معاون بهره‌برداری شرکت‬ ‫ف��والد هرم��زگان در این‌باره گف��ت‪ :‬به محض‬ ‫وصول خبر احتمال وقوع س��یل‪ ،‬در این شرکت‬ ‫کارگ��روه بحران ب��ا حضور معاون��ان و مدیران‬ ‫مرتبط تش��کیل ش��د‪ .‬در این کارگ��روه موارد و‬ ‫مناطقی که از جهت ایجاد مشکل و حادثه قابل‬ ‫پیش‌بینی بود‪ ،‬معلوم ش��دند و با وجود مشخص‬ ‫نبودن حجم آب ورودی به ش��رکت‪ ،‬تمهیداتی‬ ‫اندیشیده و مسئولیت هر فرد مشخص شد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه بحران قابل پیش‌بینی نیس��ت اما‬ ‫با برنامه‌ریزی می‌توان بحران را بدون خس��ارت‬ ‫پشت‌سر گذاشت‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از وقوع بارندگی‌ها‬ ‫حجم زیادی از مس��یل یا همان خور و آبراه‌های‬ ‫داخ��ل ش��رکت الیروبی ش��د همچنی��ن تمام‬ ‫تمهی��دات الزم برای قطع ش��دن ب��رق و تلفن‬ ‫درنظ��ر گرفته ش��د‪ .‬مدن��ی در ادام��ه گفت‪ :‬از‬ ‫نخس��تین لحظات بارندگی‪ ،‬هر کدام از اعضای‬ ‫کارگ��روه بح��ران در یکی از مناطق مش��خص‬ ‫ش��ده حاضر و نقاط ضعف احتمالی مش��خص و‬ ‫با همکاری دس��ته جمعی‪ ،‬به‌س��رعت نسبت به‬ ‫رفع آنها اقدام شد‪ .‬مدنی با بیان اینکه ایمنی در‬ ‫هن��گام بروز بحران در کارخانه از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‌گون��ه بحران‌ها اگر‬ ‫درست مدیریت نش��وند باعث مشکالت ایمنی‬ ‫گوناگونی در ش��رکت خواهند شد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکنون نیز که ساعت‌های اولیه بعد از‬ ‫بحران را سپری می‌کنیم به چک کردن مناطق‬ ‫مختل��ف ادامه می‌دهیم ت��ا احتمال بروز حادثه‬ ‫را به صفر برس��انیم‪ .‬جانشین مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان از احس��اس مس��ئولیت مدیران‬ ‫ش��رکت هنگام بح��ران قدردانی ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫از نخس��تین لحظات بارندگی‌ها تا ‪ ۲۴‬س��اعت‬ ‫بع��د و پایان یافتن ش��دت بارندگی‌ها‪ ،‬معاونان‬ ‫و مدیران و رئیس��ان مرتبط در ش��رکت حضور‬ ‫داشته و به‌طورمستقیم موارد مربوط را مدیریت‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان یکی از ش��رکت‌های‬ ‫پیش��رو در زمینه صنعت س��بز به‌ش��مار می‌‌رود‪ .‬این واحد‬ ‫صنعت��ی با هدف توس��عه پایدار از زمان تاس��یس تاکنون‬ ‫کوش��یده اس��ت ملاحظات زیس��ت‌محیطی را در فرآیند‬ ‫تولی��د س��رلوحه فعالیت‌های خ��ود قرار ده��د‪ .‬از این‌رو با‬ ‫فعالیت‌ه��ای قابل‌توجهی در بخش‌ه��ای آب‪ ،‬خاک و هوا‬ ‫از یک‌س��و و اس��تفاده بهینه از منابع و انرژی از سوی دیگر‬ ‫کوشیده است میزان آلودگی‌های خود را به حداقل برساند‬ ‫و با س��رمایه‌گذاری ریالی و ارزی قادر توانسته است انتشار‬ ‫آالینده‌ها را موردکنترل خود درآورد‪ .‬براساس گزارش‌های‬ ‫اعالم شده از سوی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬این واحد تولیدی‬ ‫از بدو تاسیس با به‌کارگیری انواع تجهیزات کنترل غبار‪ ،‬از‬ ‫انتشار ذرات آالینده به شکل موثری جلوگیری کرده است‪.‬‬ ‫درباره اقدام‌های انجام ش��ده از سوی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در زمینه محیط‌زیست‪،‬‬ ‫ن مدرسی‌فر مدیر‬ ‫‪ ،‬با حسی ‌‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬بهداش��ت حرفه‌ای و محیط‌زیس��ت (‪ )HSE‬این‬ ‫شرکت گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫‪ H‬فوالد مبارکه ش�امل چه بخش‌هایی‬ ‫€ €واحد ‪‌ SE‬‬ ‫است و چه تعداد نیروی انسانی در این واحد مشغول‬ ‫فعالیت هستند؟‬ ‫بخش ایمنی‪ ،‬بهداش��ت حرفه‌ای و محیط‌زیست شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به‌ش��کل متمرکز اداره می‌شود‪ .‬این واحدها‬ ‫در ‪ ۱۰‬حوزه متش��کل از واحدهای ایمنی‪ ،‬آتش‌نش��انی و‬ ‫محیط‌زیست و بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای و طب‬ ‫کار‪ ،‬درم��ان‪ ،‬اورژانس‪ ،‬مددکاری اجتماعی و روانشناس��ی‬ ‫مش��غول به کار هستند‪ .‬همچنین رسیدگی در زمینه‌های‬ ‫هلدینگ و مشاوره در گروه فوالد مبارکه را این واحد انجام‬ ‫می‌دهد و درمجموع ‪ ۲۱۹‬نفر در بخش ‪ HSE‬فوالد مبارکه‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت ف�والد مبارکه در زمینه محیط‌زیس�ت‬ ‫و رعای�ت مس�ائل مرتب�ط ب�ا آن ت�ا چ�ه ان�دازه‬ ‫سرمایه‌گذاری انجام داده است؟‬ ‫از روزی که فوالد مبارکه بنا ش��د کل پروژه‌های مقوالت‬ ‫زیس��ت‌محیطی آن دیده شده و برای آن برنامه‌ریزی شده‬ ‫اس��ت تمام پساب‌های این شرکت را در حد استانداردهای‬ ‫زیست‌محیطی کش��ور تصفیه کند همچنین با بهره‌گیری‬ ‫تجهیزات نوین‪ ،‬سعی کرده است آبیاری گونه‌های مختلف‬ ‫گیاه��ی در منطقه را در قالب طرح‌های پژوهش��ی به‌طور‬ ‫بهینه انجام دهد‪ .‬عالوه بر این موارد‪ ،‬با سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده و ب��ا اعتبار افزون بر ‪ ۱۱‬میلی��ارد ریال به این‬ ‫سمت پیش رفته است که برداشت از آب رودخانه را به‌طور‬ ‫چشمگیری کاهش دهد‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه ضایع�ات موج�ود در کارخان�ه چ�ه‬ ‫اقدام‌هایی از س�وی شرکت فوالد مبارکه انجام شده‬ ‫است؟‬ ‫از آنجا که ضایعات به نوعی طالی کثیف به‌شمار می‌رود‬ ‫از این‌رو ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان همواره بر مدیریت‬ ‫ضایعات تاکید داشته و در این زمینه ضایعات را جمع‌آوری‪،‬‬ ‫تفکیک و طبقه‌بندی کرده است تا کمترین میزان ضایعات‬ ‫دفعی را داش��ته باش��د‪ .‬فوالد مبارکه درحقیقت بازیافت‪،‬‬ ‫فرآوری و فروش هرچه بیشتر را در سرلوحه زیست‌محیطی‬ ‫خود قرار داده اس��ت‪ ،‬از این‌رو در این ش��رکت‪ ،‬یک سایت‬ ‫ضایعات طراحی ش��ده و نخستین فاز واحد فرآوری سرباره‬ ‫آن در سال ‪ ۱۳۸۷‬شروع به کار کرده است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت فوالد مبارک�ه تاکنون چ�ه جایزه‌های‬ ‫محیط زیس�تی داخلی یا بین‌الملل�ی دریافت کرده‬ ‫است؟‬ ‫با اقدام‌های زیس��ت‌محیطی انجام شده در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه این ش��رکت موفق ش��د در سال ‪ ،۱۳۷۶‬گواهینامه‬ ‫مدیریت محیط‌زیس��ت از موسس��ه ‪ DNV‬دریافت کند‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت فوالد مبارکه چندین‌بار از انجمن س��بز‬ ‫اروپ��ا جایزه‌های گوناگون دریافت کرده اس��ت که ازجمله‬ ‫می‌توان به کس��ب باالترین سطح جایزه مدیریت سبز اروپا‬ ‫و بنیاد جهانی انرژی برای پروژه فرآوری گرم سرباره اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این جایزه‌ها به عنوان یکی از نقاط قوت شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬درحقیقت یک��ی از نقاط قوت‬ ‫ف��والد مبارکه رعایت اس��تانداردهای محیط زیس��تی آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۳‬پیشنهاد‬ ‫ذوبی‌ها‬ ‫به دولت‬ ‫نخستین نشست رسته ذوب در سال ‪ ۹۸‬با استقبال‬ ‫پرش��ور واحدهای ذوب همراه ش��د و مسائلی ازجمله‬ ‫میزان عرضه‌ها و نرخ پایه در بورس و نیز مش��وق‌های‬ ‫صادراتی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هی��ات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران درباره نخس��تین نشس��ت‬ ‫رسته ذوب در سال ‪ ۹۸‬به چیالن گفت‪ :‬در این نشست‬ ‫چندین موضوع مورد بحث قرار گرفت که یکی از آنها‬ ‫موض��وع کف عرضه ش��مش در ب��ورس و الزام وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای عرضه بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس مصوبه ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫هرک��دام از واحده��ا حجم مش��خصی تعیین و برای‬ ‫عرضه تکلیف ش��ده اس��ت‪ .‬در انجم��ن صحبت‌هایی‬ ‫پیرامون این موضوع مطرح شد و قرار است واحدهایی‬ ‫که در شرایط فعلی مجبور به عرضه در بورس شده‌اند‬ ‫و ش��رکت‌هایی که در آینده وارد بورس شده و عرضه‬ ‫خواهند داش��ت میزان قابلیت عرضه محصوالت‌شان‬ ‫در بورس کاال را محاس��به و اعالم کنند‪ .‬شهرس��تانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نکته دوم که در نشست مطرح شد‪ ،‬نرخ پایه‬ ‫عرضه‌ها در بورس بود که به پیشنهاد انجمن ‪۹۰‬درصد‬ ‫نرخ سی‌آی‌اس با احتساب نرخ ارز تعیین شده از سوی‬ ‫دولت (سامانه سنا) مورد تایید قرار گرفت‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در بخش دیگری از نشس��ت اعض��ای حاضر بر‬ ‫این نکته تاکید داش��تند که سیاس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت باید به س��مت محصول نهایی مانند‬ ‫میلگرد یا ورق و تمرکز بر قیمت‌های آنها و البته سوق‬ ‫دادن زنجیره تولید به س��مت محصوالت نهایی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر دولت باید ش��رکت‌های تولیدکننده‬ ‫ای��ن محصوالت را متقاعد کند ک��ه درصدی از تولید‬ ‫خ��ود را در ب��ورس کاال ارائه دهند تا از این طریق نرخ‬ ‫مصرف‌کننده نهایی کنترل ش��ده و درنهایت قیمت‌ها‬ ‫در باالدست نیز کنترل شود‪ .‬در این صورت این مسئله‬ ‫ب��ه نفع منافع ملی اس��ت‪ .‬عض��و هیات‌مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران ادامه داد‪ :‬در نشس��ت‬ ‫یادش��ده پیش��نهاد ش��د که اگر اعضای انجمن مایل‬ ‫به ارائه کمک به س��یل‌زدگان کش��ور هستند‪ ،‬انجمن‬ ‫مس��ئولیت تجمیع و هماهنگی آن را به عهده گیرد و‬ ‫قادر به برقراری لینکی با نهاد‌های مس��ئول باشد‪ .‬وی‬ ‫در بخ��ش دیگری از صحبت‌های خ��ود گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید مش��وق‌های صادراتی را جدی بگیرد و قراراست‬ ‫انجمن پیگیر این مس��ئله باش��د چراکه کشور نیاز به‬ ‫ارز دارد و سیاس��ت کالن کش��ور باید بر این اس��اس‬ ‫باش��د که عمده محصوالت تولید ش��ده مازاد بر نیاز‬ ‫داخ��ل به صادرات اختصاص یاب��د و از طریق نظارت‬ ‫کلی و ارائه مش��وق‌ها از خروج غیرقانونی محصوالت‬ ‫جلوگیری شده و قاچاق کاهش یافته و درنهایت ارز به‬ ‫درستی به کشور بازگردد‪ .‬شهرستانی در پایان یادآور‬ ‫شد‪ :‬وضعیت صنایع در یال جاری به سیاست‌های کل‬ ‫کشور بس��تگی دارد و چنانچه اولویت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬گمرک و بان��ک مرکزی حمایت از‬ ‫صنایع و تمرکز بر صادرات باشد‪ ،‬شاهد عبور تولید از‬ ‫مرز ‪ ۲۵‬میلیون تن خواهیم بود در غیر این صورت و در‬ ‫صورت نبود سیاس��ت‌های حمایتی و تاکید بر کاهش‬ ‫قیمت‌ها باوجود افزایش هزینه‌های تمام شده و مازاد‬ ‫تولید نسبت به مصرف داخلی‪ ،‬تولیدات روند کاهشی‬ ‫درپیش خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وظایف ‪HSE‬‬ ‫فوالدی‌ها‬
 Ä^À‹ cZne €Ì¿YÂed¯€‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » |¿ZŒ¯½Y€ËYÄ]YՁZn»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,½YY©€] ¹Âew€¿Y€f¼¯|Ë|mÕZÅħ€ e ‹ {€¯ÃZ//‹Y©€]|Ë|mÕZÅħ€ e¾ÌÌ eÄ]¹Z//§Ö¬u ½ÁZ »
d//ˆ¿Y{Â//Œ¯¹Âew€¿Y€f¼¯YZÆ¿M½Y‚Ì»Á ÕZÅħ€ eŠËY‚§Yd¨³€Ì¿YÂed¯€‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å ÕY€]ÁÃ|‹¾ÌÌ e|{½Z¯€f//Œ»ļÅÕY€]|Ë|m ¥€»Ä]ZÆ¿MªËÂ//Œe¥|ÅZ]Á¥€//»€a½Z¯€f//Œ» ħ€ e,ÄnÌf¿{
d//‡YÃ|//‹¾ÌÌ e|{,ÄÀÌÆ] Y~³€iYŒ¯{Zf«YÕZÅŽyZ//‹{Ö¸ÌyÕ|{ ÕZÅħ€ e¾ÌÌ e{ÕYĸa¹Zœ¿{ÂmÁÄ]ÕÁ
{Â]|ÅYÂz¿ €]ZÅħ€ e,¹Zœ¿¾ËY…Z//‡Y€]{Á‚§YÁ{€¯ÃZ//‹Y©€] €fŒÌ]įÖ¿Z¯€f//Œ»Á{Â//‹Ö»¾ÌÌ e¥€»ÕZÀ^» |{|ËZ]|ÀÀ¯¥€»Ã|//‹ÖuY€—Õ´·Y|//uY |̯Ze¹Z§Ö¬u
|ÀÀ¯dyY{€aÕYĸaħ€ e½M€]Ä//§Z“Y ¥€»Ã|‹ÖuY€—Õ´·YY€fŒÌ]½Z¯€f//Œ»€³Y{€¯ Ä]dŒ³€]Ä]ZÆ¿MªËŒeÕY€]Õ|{ħ€ e,|ÀÀ¯ žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »
|‹|ÅYÂyµZ¼ŸY¥€»Õ´·Y ÕZÌ//ˆ]{[MÂÀÅÄ°¿M¶Ì·{Ä]{Á‚§Y€Ì¿YÂed¯€//‹ ÕZÅÄ°^‹ÕZÅÄËZa,d‡Y|¯Y½Zf//‡ÂyÕZÅŠz]Y {ZnËYµZ¼fuYÁ|¿YÄf§Á€§[M{©€]µZ¬f¿YÁžËÂe©Â§ ÕY€]Â¼n»{½Â//À¯Y-{Y{{ÂmÁZ//Æ¿MÕY€]¶°//Œ» ½ZŒ¿€—ZyÕÁ
{Y|¿Ö¸°Œ»pÌŽZ¯€fŒ»©€]¾Ì»Ze Ö·ZyZË,Ã|‹µZ¼ŸYZÆ¿M{Ö//‹Â»ZyįÖ¬—ZÀ»{€¯ Ã|‹¹Zn¿Y½Z¯€fŒ»ÖÀ¼ËYš¨u¥|ÅZ]ZËÃ{Â]ÄÀ°‡Y Ö°Ì¿Z°»ÕY|ËZaY€Ì¿YÂeÖ¸ §Ö¿Y€´¿¹Z§Ö¬u
d//‡Y {‹Ö»‰Ôed¨³Á{€¼‹€][M{Ã|¿Z»Ö«Z]ÕZÅÄËZa 
{Â//‹¹Y|«Y¹ÓՁZ//‡¾¼ËYÕY€][M½{€¯Š¯Á€§Z] ՁZ‡Y|ËZaZ£MY€Ì¿YÂed¯€‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » |̯ZeÁ{Y{€^y½Zf//ˆ¸³½Zf//‡Y{žËÂeÕZÅÄ°^//‹ Á[M½{€¯Š//¯Á€§Z]ºÅ½Zf//‡Ây½Zf//‡Y{{€¯ ½ÂÀ¯Yd¨³ÕÁ
|‹|ÅYÂyZ£MZ¯¾ËYdÌ “ÁdÌ^je {¹ÓÕZÅd^«Y€»Z//»YºËY|¿©€]{Ö¿Y€v]–ËY€//‹ ¶°Œ»Zed//‡Y¹Zn¿YµZu{ºÅÄ°^//‹ÕY|ËZaÄÀÌ» ½Y‚Ì»{ÁM€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¹Z§Ö¬u
{Œ¿{ZnËYÕYÁZ‡ {Á‚§Y,d//‡Y€Ì̤eµZu{½Z»µÂ//—{ZÅcZ//ˆy {Z̸̻|Å{Ö»½Z//Œ¿ZÅ{ÁM€]¾Ë€yMįÕ{|Ÿ
d‹Y{|ÅYÂyºÅŠËY‚§Y½Z°»Yįd‡Y½Z»Âe ,d//‡YÖ «YÁ½ZÆm•Z//¬¿€ËZ//‡{©€]w€¿Ä//°ÀËYÄ]Ä//mÂeZ//] |ÀÀ¯dÌ·Z §ÖËZÅÂ//Œ¯{|¿Y{¶ËZ¼eՁZn»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe |‹Z]Äf‹Y{Հf¼¯©€]w€¿į ,Ö Ì^—ÕZŽY€v]Á€//]ž«Y»{ÁÃY¼Åd¯€//‹ ,d//‡YÃ{€¯™Zv·½Z¯€f//Œ»ÕY€]ÖËZÅÖ³{Â//Œz] ¾ËY,Œ¯ª—ZÀ»Öy€]{¶Ì‡Á€]Ä]ÄmÂeZ]d¨³ ÁdˆÌ¿¹{€»€]€fŒÌ]ZŒ§½{ÁM{YÁµZ^¿{d¯€‹ ½|‹ºÅY€§ZecZ^·Z˜»ž«Â»Ä]d§ZË{€]ºÅÕ|̯Ze dWY€«|¿Á½|//‹¦«Âf»YÕÁ
{Y|¿Õ{ZŸ–ËY€//‹ {Á‚§YÁ{Y{€^yÃ{¶Ì//‡ª—ZÀ»Öy€]{Z//ÅÂfÀ¯ dWY€«€]Õ|̯Zeª—ZÀ»¾ËY–ËY€//‹½|//‹Õ{ZŸZe
d‹Y{ºÌÅYÂz¿ZÅÂfÀ¯ d¯€‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »
{Â]ºÌÅYÂy½M½{€¯ ½Zf//‡Y{Ö//ŒËZ»McÄ]s€—¾ËY{Á‚§Y€Ì¿YÂe {‹Ö»‰ÔeÁÃ|//‹ÖËY€mY½Zfˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡ ¹Z§Ö  ¬u
{‹Ã{Y{Հ//ˆeŒ¯€//‡Y€‡Ä]Õ{ÁÄ] |À»ZÌ¿YÂ“»¾ËY½|//‹Հ//‡Y€‡µZu¾ÌŸ{ ºÅZŁÂn»¾ËYd//¨³Ád//ˆ¿Y{ÖËZŁÂn»d§ZË{ ‚Ì¿Á|¿Â//‹ÖËY€mY€e{ÁZe|Àf//ˆÅd§ZË{µZu{ 
{‹Ö»{Z½ZÀr¼Å½Z¯€f//Œ»ÕY€]Õ~£Z¯’^« ¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]€Ì¿YÂed¯€‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » dÌ·Z §Ä]€//Ì¿YÂed¯€//‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ// » Â//Œ¯{ՁZn»ÕZŁYÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z³|//ÀÀ¯|Ì·Âe ,½Y€ËY{©€]Ä//§€ e½{Â]¾ÌËZad¨³Á{€¯ÃZ//‹Y
d‡YÃ|‹½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾ËYµZ^¬f‡Y\m» ÄmÂeZ]{Á‚§Y¹Z§Ö¬uZ“{¼v»,½ÁZa‰Y‚³Ä] Y Ö  ¸¸¼·Y¾Ì]ՁZ//n»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed//Ì·Z §Ä] ¾ÌÌ eµZ^¿{,Â//Œ¯{ ÖÀÌq½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âeĸ¼m
ºÌfˆÅZÆ¿MÕY€]Y‚n»ħ€ e įÂ//Œ¯{©€]½{Â]Y{Ä//¿YZËÄ]ÃZ//‹YZ//]ÕÁ ՁZn»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾//ËYdÌ·Z §ŠËY‚§Y¶//»ZŸ €f//ŒÌ]”uZ»Ö¿Y€´¿½Â//À¯Yd¨³,d//‡YÃ|//‹ w€¿Ä]ÄmÂeZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ՁZ//n»Y½Z³|//ÀÀ¯|Ì·Âe
d‡Y©€]Y|uYŠÌ]Ã{Z¨f‡YÁ©€]¾ÌËZa ZËÖf Àħ€ e¾//ÌÌ e{€¯½Z//Œ¿€—Zy¹Z§Ö¬u ¥€»½YÂf]Zed//‡YÕ{ZÆÀ//ŒÌaZ°ÅYÁ{ÖeY{Z
{€¯dˀË|»Y½ZˀfŒ»¾ËY ÄmÂeZ]d¨³€Ì¿YÂed¯€//‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » ,d//‡YÖ «YÁ½ZÆm•Z¬¿€ËZ//‡{©€]w€¿Ä°ÀËYÄ] ÖËZÅÂ//Œ¯{|¿Y{¶ËZ¼eՁZn»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe |Ì·ÂeZe|‹Z]Äf‹Y{Հf¼¯©€]w€¿į|ÀÀ¯dÌ·Z § Y{Ä¿YZËÄ]ÄmÂeZ],¾ËY€]ZÀ]
|//‹Z]ħ€Ä]ZÆ¿MÕY€] ¾ËY{Y| e{ÁÖ//»µZ¼fuY½Z»Â//Œ¯{©€//]½{Â] Ä°^‹Ä]ՀfŒÌ]ZŒ§ÁÄf§ZËŠËY‚§Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe 
|ÀÀ¯{YÁ©€] ‰Y‚³Ä] ՁZn»YÁ¾Ë¯¾Ì]kY€zf//‡Y ¥€»Õ{Z//ˁ©€]į{Y{Ö//ËZÅÄ¿ZËY€//]YÄ]Z//Ì¿ ¾ËYdÌ·Z §¦//·Zz»{Y{Ä//»Y{Y¹Z//§Ö¬u
|//ÀÀ¯Ö» w€¿|ËZ]ºË|¬f »Z»YºÌfˆÌ¿Œ¯{½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ºÅYÖ§€»©€]µÂaÁ|‹Z]€f//ŒÌ]ZÆ¿MÕY€]ħ€ e 
|ÀÅ|] ÕY€]€Ì¿YÂed¯€‹įŠ//‡€a¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ ÕZʼnÁYÃ{Z¨f//‡YÁÕ~//£Z¯ÕZ//Å’^«¥~//u ÕZÅ’^«¥~ud¨³,{Y{ÕYÄ//»Z¿€]Äq®Ì¿Á€f°·Y ÕÂ//‡YµZ//ˆ»Y¦Ì·Z°eYְ˽YÂ//ÀŸÄ]Õ~//£Z¯ Ã|‹µZ‡YÖf»ÁZ¬»{Zf«Y{Zf//‡Ä]€Ì¿YÂed¯€//‹ ÖËY€mYµZ//^¿{Õ|m—Ä],…Z//‡Y¾ËY€]Ád//‡Y ½| »ÃÁ€³ editor@smtnews
ir ŠËY‚§Y ÕY€]ZÅħ€ e ½Z¯€fŒ»ļŠÁ|{ ½Z¯€fŒ»ÕY€] Z]Á¥€»€a ZÆ¿MªËŒe¥|Å ,ÄÀÌÆ]¥€»Ä] ¾ÌÌ e|{ d‡YÃ|‹ {Ây¥€uÕZaZÅÖÀÌq .|ÀfˆËYÖ» |ËZ]{Y{Y€«…Z‡Y€]įZÅÖÀÌqZ]À¯Y~» ՁZ³½Y|Ì»Z§Ä ‡Âe{µZeÂe¾ÌŒ¿Zm Á{Y{Ä»Y{Y½Z//Àr¼Å,|¿Â//‹Ö]ÂÀm…Za Z§ZÆÀe,Z§Y€Ì£Ä]įZ§¾ËYd‹Â¿€‡ ½ZÆmՁZ³½Y|Ì»¾Ë€e±‚]Äf§ZÌ¿Ä //‡Âe ¾ËYÄnÌf¿Ä],{ÁÖ»Z¼‹Ä]½Y€ËY¥€—{
d‡YÃ{ÂyÀ³cY€¯Y~» įZ§Ä ‡Âe{Y{Y€«,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ÕÁÂÀÅ,{Â]\Ì//Œ¿ÁY€§€ aY|f]Y½Z¼ÅY ÃY¼ÅÄ°ÀËYZ]Ád//‡YÃ{Zf¨Ì¿Y¼ÅÃ{Z//m µZu{Z§¾//ËYd//‹Â¿€‡ÃZ]{cY€¯Y~» 
|‡€]ÄnÌf¿Ä]dˆÌ¿Y€«Ö˳,d‡Y¹Zn¿Y Ö»ÂÌ//‡€ˆÀ¯Z]€Ìe{Y{Y€«¾//ËY ºÆ‡Z]µZeÂeÕÂ//ˆ¿Y€§d¯€‹Y¶°//Œf» ºÆ‡Z]Ö//‡Öa½YևÖÀÌqd¯€//‹,
 ºÆ‡Z]…ZaÁ€fa½Y€ËYd¯€//‹Á|{ ½YÂÀŸįÕ{Y{Y€//«
|//‹Z”»Y|{
 |̌¯Ö»­|ËYևÖaÕM{Y{Y€«¾Ìfˆz¿ Äf°¿
d//‹Y{ÕZÌ//ˆ]½Z¬§Y»Á½Z¨·Zz»Á {Â]¾ËY,Ö]ÂÀm…ZaZ§Ä ‡Âe{ºÆ» Õ‡YįÕZŒ§dˬeÄ°^‹{Â]Y€«į ,{‹Ö»Äf§€³Z¯Ä]Z§¾ËY{ZÅÕˆ¿Y€§ 
{Â//‹Ö]ÂÀm…ZaÕZ//ŁZ§€ËZ//‡Õ´·Y Z¯{Y{Y€«ÕZ”»Y¾ÌËMY| ]įZÅÕˆ¿Y€§ Ó{½Â̸̻ÁÃ{€¯Z£M½Y€ËY{Y{Ây ¹ÔŸY¹Zm€]Y`»Y€ekÁ€yZ],|¿{€¯Ä//À˂ŠÁ|¿Y|¿Y½Y€ËY{dÌ·Z §Ä»Y{Y½Z°»Y|¿{€¯ Ö^ˀ¬e—Ä],µZˆ»Y{Y{€»{dËZÆ¿{ ÃZ»{Á|uÁ{Y{Y€«ÕZ”»YY| ]µZ‡®Ë Ö¼‡cÄ]¹Zm€]YZ°Ë€»YkÁ€yY| ] ,{Y{Y€«ÕZ//À^»€]Z»Y
|¿{€¯­€eY½Y€//ËY ¾Ë‚´ËZm|ËZ]Ö//‡Öa½YևÖÀÌqd¯€//‹ Äf¨³įÖf¯€//‹-{Â//‹Z§{µZ//eÂe |À»ÀÆ]µZeÂeÕÁZ//À§Y|Àq€Å{Â//‹Ö» ¾ËY¾Ì»ZeÕY€]Ö§Z¯ÄËZ»€//‡YZ»Yd//ˆÌ¿ Õ{ÂmÁZ],µZu¾ËYZ]
d//‡YY{Ây€]s€— ,d‡YÄf‹~³ZÅÕÂ//ˆ¿Y€§¾f§YÃZ»į Ö¼‡cÄ]Y{ÂydÌ·Z §ZÅÖÀÌqÂÀÅ
|¿YÃ{€°¿Z£M½Y€ËY{ €^y Á€Ì¿Ád¨¿ editor@smtnews.ir ¾Ë{Á€§ ½Z^ ‹ ¶ËÁM ÃZ¼‹ ÖaZÌa
‫‪13‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های روستایی و فرعی کشور به‬ ‫خبر داد‬ ‫خسارت ‪ ۴۲۰۰‬میلیارد تومانی سیل به راه‌ها‬ ‫س��یل سهمگین سال ‪ ۹۸‬در حال ورود به دوماهگی‬ ‫اس��ت و هنوز بساط خود را از یک استان جمع نکرده‪،‬‬ ‫استان دیگری را غافلگیر می‌کند‪ .‬باوجود گذشت بیش‬ ‫از ‪ ۴‬هفته از وقوع سیل در استان‌های گوناگون تخلیه‬ ‫ش��هرها و روس��تاها از آب یا گل‌والی برجای مانده از‬ ‫سیل و برآورد خسارت‌ها هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫براس��اس س��خن مدیر کل دفتر نگه��داری راه‌های‬ ‫روس��تایی و فرع��ی س��ازمان راه��داری و حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای کش��ور‪ ،‬سیل تاکنون دست‌کم ‪ 4‬هزار و ‪200‬‬ ‫میلیارد تومان به راه‌ها و ابنیه فنی کل کشور خسارت‬ ‫وارد کرده و بیش از ‪ ۸۰‬درصد آس��یب‌های واردش��ده‬ ‫ب��ه راه‌ها مربوط به راه‌های روس��تایی بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬راه‌های روس��تایی استان لرستان بیشترین‬ ‫آسیب را متحمل شده و تا لحظه نگارش این گزارش‪،‬‬ ‫هنوز راه دسترس��ی ‪ ۸۸‬روس��تای اس��تان لرستان به‬ ‫مراکز ش��هری به‌‌دلیل وقوع سیل‪ ،‬قطع است‪ .‬مشروح‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫با حمزه ذاکری را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ € از می�زان خس�ارت راه‌ه�ای روس�تایی‬ ‫استان‌های گوناگون در اثر سیل‪ ،‬برآوردی انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫بخش قابل‌توجهی از خس��ارت‌های س��یل به راه‌ها‪،‬‬ ‫مربوط به راه‌های فرعی و روس��تایی اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫برآوردهای ابتدایی تا پنجش��نبه گذشته‪ ،‬افزون بر ‪۱۰‬‬ ‫هزار کیلومتر از راه‌های روس��تایی کش��ور در اثر سیل‬ ‫آس��یب دیدند یا به‌شکلی نیاز به اصالح دارند‪ .‬بیش از‬ ‫‪۴‬هزار کیلومتر از راه‌های فرعی نیز نیاز به بازس��ازی و‬ ‫اصالح در برخی مناطق دارد‪ .‬با در نظرگرفتن راه‌های‬ ‫اصل��ی‪ ،‬درمجموع حدود ‪ ۱۸‬ه��زار کیلومتر از راه‌های‬ ‫کش��ور بر اثر س��یالب آس��یب دیده و بخش‌هایی نیز‬ ‫تخریب ش��ده که ح��دود ‪ ۸۷‬درصد از ای��ن ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫کیلومتر‪ ،‬راه‌های روس��تایی و فرعی است که بیشترین‬ ‫آسیب نیز مربوط به راه‌های روستایی بوده است‪.‬‬ ‫درواقع بیش��تر کار بازسازی و رس��یدگی که بعد از‬ ‫س��یل بای��د انجام ش��ود‪ ،‬از نظر طول و حج��م راه‌ها‪،‬‬ ‫مربوط به راه‌های روس��تایی و فرعی اس��ت و به لحاظ‬ ‫ریالی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬درصد اعتباراتی که برای بازس��ازی و‬ ‫تعمیر برآورد شده را باید به این راه‌ها اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه هنوز بارش‌ها ادامه دارد و بسیاری از‬ ‫اس��تان‌ها درگیر سیل هستند‪ ،‬آماری که ارائه می‌شود‬ ‫تخمینی بوده و خسارت‌ها روز به روز در حال افزایش‬ ‫اس��ت و به محض اینکه امکان ارزیابی مسیرهای دیگر‬ ‫فراهم شود‪ ،‬این رقم باال می‌رود‪.‬‬ ‫€ €چه میزان بودجه برای جبران خس�ارت‌های‬ ‫سیل به راه‌های روستایی برآورد یا در نظر گرفته‬ ‫شده است؟‬ ‫براس��اس تخمین‌ه��ای ابتدایی‪ ،‬ب��رای راه‌ها و ابنیه‬ ‫فنی آس��یب دیده در کل کش��ور (هم راه اصلی و هم‬ ‫ب��ا در نظرگرفتن راه‌های اصلی‪ ،‬درمجموع حدود ‪ ۱۸‬هزار کیلومتر‬ ‫از راه‌های کشور بر اثر سیالب آسیب دیده و بخش‌هایی نیز تخریب‬ ‫شده که حدود ‪ ۸۷‬درصد از این ‪ ۱۸‬هزار کیلومتر‪ ،‬راه‌های روستایی‬ ‫و فرعی است‬ ‫راه روس��تایی)‪ ،‬دست‌کم حدود ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیاز داری��م که ‪۳‬هزار میلیارد تومان از این رقم‬ ‫مربوط به راه‌ها و ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان مربوط به ابنیه‬ ‫فن��ی مانند پل‌ه��ا‪ ،‬دیوارها و آب‌روهاس��ت‪ .‬البته این‬ ‫رق��م روز به روز در حال افزایش اس��ت‪ .‬به‌دلیل اینکه‬ ‫امدادرس��انی به اس��تان‌های س��یل‌زده باید از راه‌های‬ ‫اصلی انجام شود‪ ،‬درحال‌حاضر بیشتر توجه به راه‌های‬ ‫اصلی است و این راه‌ها در اولویت رسیدگی قرار دارند‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ابتدایی این است که حدود ‪۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای س��اماندهی راه‌های روستایی و فرعی نیاز‬ ‫داری��م‪ .‬این به جز بودجه‌ای اس��ت ک��ه پیش‌تر برای‬ ‫راه‌های روس��تایی نیاز داش��تیم‪ .‬راه‌های روس��تایی و‬ ‫فرعی ما پیش از س��یل نیز نیاز به رس��یدگی داش��ت‬ ‫و ب��ا بارش‌های فعلی‪ ،‬به‌طور حتم آمار راه‌های نیازمند‬ ‫رسیدگی‪ ،‬افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫از ‪4‬ه��زار و ‪ 200‬میلیارد تومانی ک��ه به‌عنوان نیاز‬ ‫راه‌ه��ا و ابنیه فنی کل کش��ور برای بازس��ازی برآورد‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬هزار میلیارد تومان را برای راه‌های روستایی‬ ‫در نظر گرفته‌ایم‪ .‬چون راه‌های شریانی در امدادرسانی‬ ‫نقش حیاتی دارند‪ ،‬اولویت با آنهاس��ت و بخش زیادی‬ ‫از هزینه‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود‪ .‬درمجموع‬ ‫راه‌های روستایی ما بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان نیاز‬ ‫دارند تا بتوانیم آنها را به وضعیت قابل‌قبولی برسانیم‪.‬‬ ‫€ € ارزیاب�ی ش�ما از م�دت زم�ان الزم ب�رای‬ ‫ساماندهی راه‌های روستایی سیل‌زده چیست؟‬ ‫ما با همه تجهیزات و نیروهای س��ازمان راهداری در‬ ‫اس��تان‌های گوناگون‪ ،‬پیگیر بخش��ی از کارها هستیم‬ ‫و ماش��ین‌آالت و تجهیزات س��ازمان راهداری در همه‬ ‫استان‌های آسیب‌دیده در حال فعالیت هستند؛ با این‬ ‫حال باتوجه به اینکه امور زیربنایی‪ ،‬زمان‌بر هس��تند و‬ ‫حجم کار نیز باالس��ت به‌نظر می‌رس��د حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫برای بازس��ازی کامل و بازگشت به شرایط عادی نیاز‬ ‫باشد؛ بنابراین برنامه کلی دوساله است اما با تمام توان‬ ‫تالش می‌کنیم دسترس��ی‌ها را باز نگه داریم‪ ،‬کیفیت‬ ‫راه‌ها را افزایش دهیم‪ ،‬به مناطق حس��اس به‌طور ویژه‬ ‫رس��یدگی کنیم و درمجم��وع امیدواری��م بتوانیم در‬ ‫صورت تامی��ن منابع‪ ،‬کیفی��ت قابل‌قبولی برای مردم‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫تخصیص زمین رایگان به سیل‌زدگان‬ ‫اسماعیل درگاهی‬ ‫کارشناس مرکز کنترل و فرمان مترو‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمزه ذاکری‬ ‫به‌نظر می‌رسد‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫برای بازسازی‬ ‫کامل و بازگشت‬ ‫به شرایط عادی‬ ‫نیاز باشد‬ ‫تفاوت‌های مسکن امید با مسکن مهر‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬واحد احداثی شهری‪ ۱۱ ،‬هزار واحد احداثی روستایی و‬ ‫‪۱۷‬هزار واحد تعمیری ارزیابی و معرفی شده است‪.‬‬ ‫جودی درباره اقدام‌های بنیاد مس��کن انقالب اسالمی برای‬ ‫خانوارهایی که تمامی مدارک خود را در سیل از دست داده‌اند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هن��گام ارزیابی و تش��کیل پرونده‌ها‪ ،‬این مس��ئله نیز‬ ‫مورد توج��ه قرار گرفت‪ .‬هم‌اکنون‪ ،‬ح��دود ‪ ۹۵‬درصد مدارک‬ ‫س��یل‌زده‌ها آماده است‪ .‬هماهنگی‌های الزم با ثبت انجام شده‬ ‫تا هر کس که مدارک خود را گم کرده در یک روز مش��کلش‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬کس��انی که مدارک خود را در س��یل از دست‬ ‫داده‌ان��د در ی��ک یا دو روز‪ ،‬گواهی یا کارت ملی و شناس��نامه‬ ‫خود را دریافت می‌کنند و از این بابت مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی افزود‪ :‬مناطقی‬ ‫از شهرهای معموالن و پلدختر هستند که در مسیل رودخانه‌ها‬ ‫ن آن واحدهای مسکونی‬ ‫س��اخته شده‌اند که ضرورت دارد مکا ‌‬ ‫تغییر کند‪ .‬زمین‌ها را وزارت راه و شهرس��ازی در اختیار بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی قرار داده و در حال طراحی هستیم‪.‬‬ ‫جودی با بیان اینکه مش��کالت تامین زمین در شهر پلدختر‬ ‫در ح��ال پیگیری اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت و بنیاد مس��کن انقالب‬ ‫اس�لامی به خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها در شهرها‬ ‫و روس��تاهای در حریم رودخانه‌ها به‌طور کامل تخریب ش��ده‪،‬‬ ‫زمین رایگان در مکانی مناسب اختصاص خواهد داد‪ .‬در صورت‬ ‫تامین زمین ازس��وی دول��ت‪ ،‬این کار انجام خواهد ش��د و در‬ ‫مناطقی که این امکان وجود ندارد‪ ،‬بنیاد مس��کن در روستاها‬ ‫و اداره کل راه و شهرس��ازی در شهرها تامین زمین را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یک مقام مس��ئول گف��ت‪ :‬نقش دولت در مس��کن امید‪ ،‬نقش‬ ‫حمایت��ی مانن��د اعط��ای تس��هیالت ارزان‌قیم��ت و تخفیف در‬ ‫انشعاب‌هاست و واحدها را مالکان واحدهای فرسوده می‌سازند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر یکش��نبه هفت��ه گذش��ته پروژه مس��کونی‬ ‫کوچک‌مقیاس (‪ ۳۲۴‬واحدی) در منطقه ‪ ۱۸‬تهران باعنوان پروژه‬ ‫بهاران ش��رقی به‌عنوان نخس��تین پروژه نوسازی بافت فرسوده با‬ ‫حض��ور رئیس‌جمهوری و ش��هردار تهران به بهره‌برداری رس��ید‪.‬‬ ‫این مجموعه‪ ،‬نخس��تین محصول طرح مس��کن امید است که در‬ ‫روزهای پایانی بهمن ‪ ۹۶‬در زمان وزارت عباس آخوندی با حضور‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬اجرای آن کلید خورد‪.‬‬ ‫طرح مس��کن امید یا برنامه ملی بازآفرینی ش��هری‪ ،‬در برنامه‬ ‫ششم توسعه نیز گنجانده شده و در آن‪ ،‬بر بازسازی ساالنه ‪۲۷۰‬‬ ‫محله در ‪ ۱۰‬س��ال تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬در این طرح‪ ،‬به دس��تور‬ ‫رئیس‌جمهوری ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از صندوق توس��عه‬ ‫ملی و ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان دیگر از سوی شبکه بانکی در‬ ‫اختیار بانک عامل برای اهرم کردن تسهیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫در اختیار برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫با ورود محمد اس�لامی به وزارت راه و شهرس��ازی از مهر سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بر ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مس��کونی در بافت فرسوده‬ ‫به‌عنوان بخشی از برنامه ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی تا پایان‬ ‫دولت دوازدهم تاکید شد‪.‬‬ ‫مسعود تارانتاش‪ ،‬مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در‬ ‫گفت‌وگو با مهر اظهار کرد‪ :‬پروژه بهاران شرقی نخستین پروژه‌ای‬ ‫بود که از سوی شرکت بازآفرینی شهری برای اجرای برنامه ملی‬ ‫بازآفرینی ش��هری با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید‬ ‫اما از آنجا که مجری پروژه شهرداری تهران بود‪ ،‬بنا نداشتیم روی‬ ‫نقش وزارت راه و شهرسازی در این پروژه مانور دهیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی برای س��اخت س��االنه ‪ ۱۰۰‬ه��زار واحد‬ ‫مس��کونی در بافت‌ه��ای فرس��وده برنامه‌ری��زی می‌کردی��م‪ ،‬بنا‬ ‫بود بیش��تر این واحده��ا را یا بخش خصوصی بس��ازد یا درقالب‬ ‫خودمالکی و از سوی مالک واحدهای فرسوده ساخته شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قرار نیس��ت در برنامه ملی بازآفرینی ش��هری‬ ‫مانن��د مس��کن مهر به س��مت امض��ای ق��رارداد ب��ا پیمانکار و‬ ‫ساخت‌وسازهای کالن برویم‪ .‬به جز چند پروژه محدود که تعداد‬ ‫واحدهای مسکونی آن باالست ‪-‬مانند پروژه ‪ ۳۲۴‬واحدی بهاران‬ ‫ش��رقی منطقه ‪ ۱۸‬تهران‪ -‬جنس پروژه‌های مس��کن امید از نوع‬ ‫س��اخت سایت‌های هزار واحدی نیست و بیشتر‪ ۵ ،‬تا ‪ ۲۰‬واحدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تارانت��اش ادامه داد‪ ۹۵ :‬هزار واحد از ‪ ۱۰۰‬هزار واحدی که در‬ ‫دس��تور کار بازآفرینی شهری اس��ت‪ ،‬به این شکل است که خود‬ ‫مردم برای خودشان خانه می‌سازند‪ .‬شرکت بازآفرینی شهری وارد‬ ‫قراردادهای مردم با توسعه‌گران نمی‌شود‪.‬‬ ‫تارانت��اش تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر برای ‪ ۷۰‬هزار واحد از این‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار واحدی که برنامه‌ریزی ش��ده‪ ،‬پروانه ساختمانی صادر‬ ‫ش��ده و مردم اقدام به امضای قرارداد با سازندگان و توسعه‌گران‬ ‫برای س��اخت مس��کن در حجم‌های کوچک مانند ‪ ۵‬تا ‪ ۲۰‬واحد‬ ‫کرده‌اند؛ هرچند پروژه‌های بزرگ هم در این برنامه گنجانده شده‬ ‫که نمونه آن پروژه‌های ‪ ۱۴۰۰‬واحدی تبریز‪ ۳۲۴ ،‬واحدی بهاران‬ ‫شرقی تهران و پروژه ‪ ۳۰۰‬واحدی خلج اراک است که پروژه اراک‬ ‫تا یک ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫جاسک بندر تجاری می‌شود‬ ‫معاون دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬توس��عه بندر جاس��ک‪ ،‬گام بعدی در‬ ‫توس��عه س��واحل مکران اس��ت‪ .‬هادی حق‌ش��ناس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه‬ ‫ن ظرفیت‌های‬ ‫ایران با ‪ ۵۴۰۰‬کیلومتر ساحل‪ ،‬کش��وری دریایی به‌شمار می‌رود افزود‪ :‬ایرا ‌‬ ‫بزرگ��ی در حوزه دریای��ی و بندری دارد‪ .‬خلیج‌فارس منطقه اس��تراتژیک حمل بار جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر ما از راه س��واحل مکران به اقیانوس متصل هستیم و بندر اقیانوسی‬ ‫چابهار ظرفیت بزرگی برای کشور ما و حتی جهان به‌شمار می‌رود و ایران در حال توسعه‬ ‫روزافزون بندر چابهار است‪ .‬وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب و مسئوالن بر توسعه‬ ‫س��واحل مکران و اس��تفاده از این ظرفیت بزرگ خدادادی‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ند چش��م‌انداز و‬ ‫اس��ناد باالدستی و پنج‌س��اله‪ ،‬بر موضوع توسعه مکران و رشد اقتصادی کشور بر محوریت‬ ‫دریا تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬حق‌شناس اظهار کرد‪ :‬در زمینه توس��عه سواحل مکران‪ ،‬سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی گام نخس��ت را برداشت و توسعه بندر چابهار در دستور کار قرار گرفت‬ ‫و امروز بندر چابهار امکان پهلوگیری کش��تی‌ها ب��ا آبخور باال تا ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬متر را هم دارد‪.‬‬ ‫معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود‪ :‬گام بعدی و هدف دیگر توسعه‌ای سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی در س��واحل مکران‪ ،‬توس��عه بندر جاسک خواهد بود و جاسک‪ ،‬بندری‬ ‫با ظرفیت‌های بزرگ و خاص خواهد ش��د‪ .‬حق‌شناس افزود‪ :‬طرح موضوع صادرات نفت از‬ ‫بندر جاسک هم نشان از توجه خاص دولت به این بندر استراتژیک دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر بندر کوچکی در جاس��ک وجود دارد اما جاس��ک به‌لحاظ‬ ‫موقعیت استراتژیک سواحل مکران‪ ،‬امکان توسعه گسترده را دارد‪.‬‬ ‫معاون سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد‪ :‬مشاور سازمان بنادر و دریانوردی در حال‬ ‫انجام مطالعات دقیق در بندر جاسک برای تعیین شیوه توسعه این بندر و چگونگی انجام‬ ‫فعالیت‌ها است و این مطالعات به پایان نرسیده است‪.‬‬ ‫حرکت تمامی قطارها در شبکه حمل‌ونقل ریلی‬ ‫و مترو براس��اس جدول زمان‌بن��دی دقیقی انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬این جدول ش��امل اطالعاتی مانند زمان‌‬ ‫ورود و خروج‪ ،‬مدت توقف هر قطار در ایس��تگاه‌ها و‬ ‫نیز زمان سیر بین ایستگاه‌هاست‪.‬‬ ‫تاخیر ی��ا تقدم در حرکت قطاره��ا به هر علتی‪،‬‬ ‫باعث بروز اختالل در کل نظام ترافیکی حمل‌ونقل‬ ‫ریلی و مترو می‌ش��ود‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به آنکه‬ ‫ش��بکه حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬شبکه‌ای یکپارچه است‪،‬‬ ‫کوچک‌ترین تغییر در برنام��ه زمان‌بندی حرکت‬ ‫ی��ک قط��ار مانند تاخیر ی��ا تعجیل‪ ،‬باع��ث ایجاد‬ ‫تغییرات بسیاری در زمان‌بندی قطار دیگر خواهد‬ ‫ش��د و ش��رکت‌های بهره‌ب��ردار حمل‌ونقل ریلی و‬ ‫مترو‪ ،‬ملزم به در نظر گرفتن این مسائل در مدیریت‬ ‫ترافیک شبکه ریلی هستند‪.‬‬ ‫قوانی��ن حرکت در حمل‌ونقل ریلی و مترو مانند‬ ‫حداکثر سرعت مجاز هر قطار‪ ،‬محدودیت‌هایی در‬ ‫ارائه اس��تراتژی‌های کنترلی ایجاد خواهد کرد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر جبران هرچه زودتر انحراف‌ها از جدول‬ ‫زمان‌بندی‪ ،‬موجب استفاده بهتر از نیروی کشش و‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود‪.‬‬ ‫یک اس��تراتژی س��ودمند کنت��رل ترافیک در‬ ‫حمل‌ونقل ریل��ی و مترو ضمن آنکه قادر به رعایت‬ ‫قوانی��ن حرکت حمل‌ونق��ل ریلی و مترو اس��ت‪،‬‬ ‫باید بتوان��د تاخیر یا تقدم قطار نس��بت به جدول‬ ‫زمان‌بندی را جب��ران کند و برنامه‌ای انعطاف‌پذیر‬ ‫برای تطبیق بیشتر قطارها با زمان‌بندی انجام شده‬ ‫پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫در شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و مترو‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫زمان‌بندی حرکت قطارها به‌طور مکانیزه و با لحاظ‬ ‫تمامی ش��رایط ویژه مانند مناسبت‌ها و تعطیالت‬ ‫هفتگی برای دوره‌های بلندمدت تنظیم می‌شود‪.‬‬ ‫مزیت تهیه مکانی��زه جدول زمان‌بندی‪ ،‬ضریب‬ ‫اطمینان باال و دقت فراوان آن است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫رویداده��ای غیرمترقبه نیز ج��دول زمان‌بندی را‬ ‫متاثر می‌کند‪.‬‬ ‫در شرایط عادی قطارها باید در فاصله گذارهای‬ ‫منظم و براساس برنامه‌ای دقیق‪ ،‬مسیرشان را طی‬ ‫کنند‪ .‬از آنجا که عواملی مانند خرابی قطارها و خط‬ ‫ممکن اس��ت موجب بروز اختالل شود‪ ،‬الزم است‬ ‫نظ��ام کنترلی انعطاف‌پذیر باش��د و بتواند حرکت‬ ‫قطاره��ا را دوباره تنظیم کن��د و اقدام‌های الزم را‬ ‫برای جبران تاخیر ایجاد شده‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫با مکانی��زه کردن برنامه‌ری��زی ترافیک حرکت‬ ‫قطارها‪ ،‬می‌ت��وان ورود و خ��روج قطارها را به‌طور‬ ‫منظم کنترل کرد‪ .‬الزمه تحقق این مهم آن اس��ت‬ ‫ک��ه رایانه مرکز فرمان‪ ،‬زمان واقع��ی ورود قطار به‬ ‫ایستگاه و زمان پیش‌بینی شده را در اختیار داشته‬ ‫باشد و براساس آن فرمان مناسب را صادر کند‪.‬‬ ‫سالی ‪ ۷۰۰‬هزار تصادف‬ ‫داریم‬ ‫رئی��س جمعیت طرفداران ایمن��ی راه‌ها گفت‪:‬‬ ‫س��االنه ‪ ۷۰۰‬ه��زار س��انحه رانندگ��ی درون و‬ ‫برون‌ش��هری داریم که در آنها حدود ‪۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫مصدوم و معلول و حدود ‪۱۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر کش��ته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫محمد بخارای��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫روند کاهش س��وانح رانندگی در س��ال گذش��ته‬ ‫متوقف ش��د و تصادف‌ها رو به افزایش اس��ت‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته تعداد مجروحان سوانح رانندگی ‪ ۹‬درصد‬ ‫و تعداد جان‌باختگان ‪ ۱.۷‬درصد نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫بخارایی بیان کرد‪ :‬س��االنه ‪۲‬هزار دانش‌آموز در‬ ‫سوانح رانندگی درون و برون‌شهری جان می‌بازند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بروز ‪ ۶۰‬درصد س��وانح رانندگی‬ ‫در ‪ ۳۰‬کیلومتری شهرها‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر خستگی‬ ‫رانن��ده‪ ،‬یکی دیگر از دالیل بروز این‌گونه س��وانح‪،‬‬ ‫تص��رف بی‌رویه حریم جاده‌ها از س��وی ش��هرها و‬ ‫شهرداری‌ها است‪ .‬بخارایی ادامه داد‪ 7 :‬اردیبهشت‬ ‫امسال س��ومین سالی اس��ت که در تقویم کشور‪،‬‬ ‫به‌عن��وان روز مل��ی ایمنی حمل‌ونق��ل نام‌گذاری‬ ‫ش��ده است؛ البته در دو سال گذشته چندان به روز‬ ‫ملی ایمنی حمل‌ونقل توجه نشد‪ .‬رئیس جمعیت‬ ‫طرفداران ایمنی راه‌ها اضافه کرد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫کمیس��یون ایمن��ی راه‌ه��ا‪ ،‬برگزاری جش��نواره‬ ‫ایمن��ی ترافیک در روز مل��ی ایمنی حمل‌ونقل (‪7‬‬ ‫اردیبهش��ت) تصوی��ب و اج��رای آن ب��ه جمعیت‬ ‫طرفداران ایمنی راه‌ها محول ش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫برگزاری جشنواره فرهنگی ایمنی ترافیک به‌شکل‬ ‫س��االنه گفت‪ :‬در حاشیه این جش��نواره که امسال‬ ‫برای نخستین بار برگزار می‌شود از ‪ ۳‬نفر از افرادی‬ ‫که در حوزه ایمنی‪ ،‬کارهای ملی داشته‌اند با حضور‬ ‫وزیر راه و شهرسازی قدردانی می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن از اختصاص زمین رایگان به‬ ‫خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها در شهرها و روستاهای‬ ‫واقع در حریم رودخانه‌ها قرار داشته و بر اثر سیل به‌طور کامل‬ ‫تخریب شده‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مجید‬ ‫جودی با اعالم اینکه در مجموع ‪ ۲۷۰۰‬واحد احداثی ش��هری‪،‬‬ ‫‪۱۱‬ه��زار واح��د احداثی روس��تایی و ‪۱۷‬هزار واح��د تعمیری‬ ‫ارزیابی‌های بنیاد مس��کن از آس��یب‌های واردش��ده از س��یل‬ ‫به لرستان اس��ت‪ ،‬از آغاز بازس��ازی واحدهای تعمیری و ارائه‬ ‫تسهیالت بانکی به خانوارهای سیل‌زده در معموالن و پلدختر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ارزیابی میزان خس��ارت به واحدهای مس��کونی‬ ‫شهری و روستایی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫به پایان رسیده و عملیات بازسازی آغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه‬ ‫اولویت بازس��ازی‌ها ب��ه واحدهای تعمیری اختص��اص یافته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬واحدهای تعمیری معموالن و پلدختر به بانک‌ها معرفی‬ ‫می‌شوند تا تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول بنیاد مس��کن انقالب اسالمی اعالم کرد‪:‬‬ ‫ارائه کمک‌های بالعوض نیز ش��روع شده و تسهیالت سریع‌تر‬ ‫در اختیار مردم سیل‌زده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی جزئی��ات پرداخت‌ه��ا را تش��ریح کرد و گف��ت‪ :‬کمک‬ ‫بالعوض برای تعمیری‌ها ‪ ۵‬میلیون تومان‪ ،‬برای اسباب و لوازم‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان‪ ،‬برای واحدهای احداثی ش��هری ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تومان و احداثی روس��تایی ‪ ۱۰‬میلیون تومان است‪ .‬در مجموع‬ ‫€ € در زمینه تامین راه‌های موقت روس�تایی چه‬ ‫فعالیتی دارید؟‬ ‫ایجاد راه‌های موقت جزو برنامه ثابت ما درحال‌حاضر‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش زیادی از ماش��ین‌آالت راهداری در سطح‬ ‫کشور در حال کمک‌رسانی برای ایجاد راه‌های روستایی‬ ‫موقت هس��تند تا تامی��ن امکانات زندگ��ی و نیازهای‬ ‫درمانی مردم منطقه ممکن ش��ود ام��ا باتوجه به اینکه‬ ‫هدف‌مان افزایش کیفیت راه‌ها برای اس��تفاده‌کنندگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تامین راه‌های دائم طول می‌کشد‪ .‬نکته مهم در‬ ‫این زمینه نیازهای اعتباری و مالی است که باید تامین‬ ‫شود تا بتوانیم با حداکثر سرعت کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫€ €محل اعتبار هزینه‌های الزم برای بازس�ازی و‬ ‫س�اخت راه‌های روستایی سیل‌زده مشخص شده‬ ‫است؟‬ ‫در این زمینه مدیران ارشد سازمان در حال مذاکراتی‬ ‫هستند و قرار است برآورد نیازهای مالی در هیات دولت‬ ‫ارائه شود‪ .‬به‌طور قطع تصمیم‌های مهمی در این زمینه‬ ‫گرفته خواهد ش��د و درصورتی که منابع کافی نباش��د‬ ‫راه‌ه��ای دیگری مانند صندوق توس��عه ملی نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬امیدواریم این تعامل شکل گیرد و کارها با سرعت‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫€ € منب�ع تامین ه�زار میلیارد تومان�ی که قرار‬ ‫اس�ت فوری به راه روس�تایی اختص�اص یابد هم‬ ‫مشخص نیست؟‬ ‫برآورد تقریبی خسارت به راه‌های روستایی دست‌کم‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد تومان اس��ت که در گام نخست به هزار‬ ‫میلیارد تومان آن به‌طور فوری نیاز داریم‪ .‬در تالش��یم‬ ‫بخش��ی از این اعتبار را از منابع عمومی سازمان تامین‬ ‫کنیم و کس��ری نیز در هیات دولت رس��یدگی و محل‬ ‫تامینش مشخص خواهد شد‪ .‬هنوز چیزی درباره تامین‬ ‫منابع نمی‌دانیم و نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫€ € راه‌ه�ای روس�تایی کدام اس�تان بیش�ترین‬ ‫آسیب را در سیل دیده‌اند؟‬ ‫اگر بخواهیم راه‌های روس��تایی اس��تان‌های سیل‌زده‬ ‫را از نظر میزان خرابی و نیاز به بازس��ازی اولویت‌بندی‬ ‫کنیم‪ ،‬لرس��تان در جایگاه نخس��ت ق��رار می‌گیرد‪۲۶ .‬‬ ‫درصد خرابی راه‌های فرعی و روستایی مربوط به استان‬ ‫لرستان است و بعد از آن استان‌های خوزستان‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫مازندران و گلستان قرار دارند‪ .‬این اولویت‌بندی براساس‬ ‫ارزیابی‌ه��ای اولیه و بازدیدها انجام ش��ده و باتوجه به‬ ‫تداوم بارندگی‌ها‪ ،‬به‌طور حتم باز هم آمار تغییر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به هرحال تاکنون اس��تان لرستان اولویت نخست‬ ‫ماس��ت و ‪ ۲۶‬درصد خرابی راه‌های روس��تایی و فرعی‬ ‫یعن��ی بیش از یک چهارم خرابی ای��ن راه‌ها مربوط به‬ ‫لرستان اس��ت‪ .‬اولویت دوم رسیدگی استان خوزستان‬ ‫اس��ت که هن��وز بخش‌هایی از آن زیر آب اس��ت و نیاز‬ ‫است دوباره ارزیابی و برآورد خسارت انجام شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫وفاداری به‬ ‫زمان در تردد‬ ‫قطار شهری‬
‫‪14‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه سیستان و بلوچستان با اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی‬ ‫نجات «گاوخونی»‬ ‫گزارش خبری‬ ‫ت��االب بین‌الملل��ی گاوخونی‪ ،‬ش��اهرگ‬ ‫حیاتی فالت مرکزی ایران‪-‬که با قطع حقابه‬ ‫این اکوسیس��تم طبیعی به دالیل مختلف از‬ ‫جمله بی‌توجهی و مدیری��ت غلط با بحران‬ ‫خشکسالی روبه‌رو شد‪ -‬را فقط بارندگی‌های‬ ‫اخیر توانست بخشی از آن را نجات دهد‪.‬‬ ‫ایران کش��وری خشک و نیمه‌خشک است‬ ‫و ‪ ‌‌۱.۸‬درصد مس��احت آن را تاالب تشکیل‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند تاالب‌ها اصلی‌ترین‬ ‫و مهم‌ترین زیس��ت‌بوم‌ها به ش��مار می‌روند‬ ‫که چند س��الی اس��ت با بحران خشکسالی‬ ‫دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت موضوع‪ ،‬شهر رامسر در‬ ‫ش��مال ایران در ‪ ۱۳‬بهمن ‪ ۲(۱۳۴۸‬فوریه‬ ‫‪ )‌۱۹۷۰‬زادگاه یک کنوانس��یون بین‌المللی‬ ‫با ه��دف حفاظت از تاالب‌های جهان ش��د‬ ‫که به کنوانس��یون رامس��ر معروف است‪ .‬در‬ ‫آن سال‌ ‪ ۱۸‬کش��ور به آن پیوستند و امروز‬ ‫‪ ۱۷۰‬کش��ور عضو این کنوانس��یون هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۳۳۷‬ت��االب جهان در‬ ‫آن به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ران هم ‪ ۲۴‬عن��وان در قالب ‪ ۳۵‬تاالب‬ ‫را در این کنوانس��یون به ثبت رسانده است؛‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ون هکت��ار از ‪ ۳‬میلی��ون هکت��ار‬ ‫تاالب‌های کشور در کنوانسیون رامسر ثبت‬ ‫ش��د‪ ،‬اگرچه ش��روع آینده‌نگری درباره این‬ ‫بخش مه��م طبیعت از ایران ب��ود اما بنا بر‬ ‫اظهار متخصصان‪ ،‬واقعیت آن است که بین‬ ‫‪ ۱۷۰‬کش��ور عضو این کنوانس��یون‪ ،‬تاکنون‬ ‫نتوانس��ته‌ایم س��همی در مدیریت تاالب‌ها‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬میزان بارش کش��ور از آغاز‬ ‫س��ال آبی ج��اری‌(اول مه��ر ‪ )۱۳۹۷‬تا ‪۲۳‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۸‬بنا بر اظهار مس��ئو‌الن‪۲۹۳ ،‬‬ ‫میلی‌متر بوده که نس��بت به آمار بلندمدت‬ ‫‪ ۵۰‬س��اله‪ ۴۵ ،‬درصد و نس��بت به متوسط‬ ‫بارندگی سال گذش��ته بیش از ‪ ۱۷۴‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬کل جریان‌های ورودی به‬ ‫مخازن سدهای کش��ور بیش از ‪ ۵۲‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب اعالم ش��ده که ‪ ۳‌ .۵‬برابر س��ال‬ ‫گذش��ته بوده و بیش از ‪ ۲۵۰‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن بارش‌ها اگر چه خس��ارت‌های جانی‬ ‫و مالی ب��ر جای گذاش��ت‪‌،‬در اوج نقمت با‬ ‫نعمت‌های��ی همراه بود که آش��تی بیش��تر‬ ‫تاالب‌ه��ای کش��ور با آب یکی از آنهاس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه طوری که به گفته مس��ئو‌الن‪ ،‬س��یالب‬ ‫توانسته بیش��تر تاالب‌های ایران را در زمان‬ ‫حاضر سیراب کند‪.‬‬ ‫تازه‌ترین آمارها نش��ان می‌ده��د با توجه‬ ‫به گس��تردگی بارش‌های مناس��ب امسال و‬ ‫حجم زیاد جریان‌های س��طحی‪ ۴۴ ،‬پهنه از‬ ‫تاالب‌های مهم کش��ور که بر اثر خشکسالی‬ ‫مستمر س��ال‌های گذش��ته دچار مشکالت‬ ‫جدی ش��ده بودند‪ ،‬بی��ن ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫آبگیری کرده و از آب پر شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال بارش‌ها و حرک��ت روان‌آب‌ها و‬ ‫سیالب‌ها‪ ،‬بنا بر اظهار مسئو‌الن‪ ،‬تاالب‌های‬ ‫گمیش��ان‪ ،‬آالگل‪ ،‬اج��ی‌گل و آلم��ا‌گل در‬ ‫ش��مال کش��ور‪ ،‬میق��ان و آق��گل در مرکز‪،‬‬ ‫چغاخ��ور‪ ،‬گندم��ان‪ ،‬بام��دژ‪ ،‬هورالعظی��م‪،‬‬ ‫حل��ه و مهارل��و در غرب و جن��وب و تاالب‬ ‫هامون و هیرمند در جنوب ش��رق همچنین‬ ‫دریاچه ارومیه آبگیری ش��دند‪ .‬عالوه‌بر این‌‪،‬‬ ‫تاالب‌های ش��ادگان‪ ،‬میان‌بران‪ ،‬ش��ین‌بان و‬ ‫جازموریان به گفته مسئو‌الن وضعیت خوبی‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اس��تان اصفه��ان همچنان‬ ‫ب��ا وجود بارش‌ه��ای بی‌س��ابقه و باال آمدن‬ ‫محسوس س��طح آب زاینده‌رود سهم بسیار‬ ‫ناچیزی از احیای تاالب‌ها دارد‌ به طوری که‬ ‫با وجود بارندگی بی‌سابقه تاالب بین‌المللی‬ ‫گاوخونی پس از ‪ ۱۵‬س��ال فقط با رس��یدن‬ ‫بخ��ش اندکی از آب زاین��ده‌رود قدری زنده‬ ‫ش��د؛ اگرچه همی��ن ان��دک قدم‌رنجه آب‬ ‫موجی از مسرت و ش��ادمانی مردم اصفهان‬ ‫را به دنبال داشت‪ .‬حاال می‌توان باران را تنها‬ ‫چتر نجات گاوخونی دانس��ت چرا‌که پس از‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال دوباره بر تن خش��کیده گاوخونی‬ ‫شبنم طراوت نشاند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اصفهان در‬ ‫گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬تاالب گاوخونی‬ ‫اصفهان برای س��یراب شدن به حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون متر‌مکعب آب نیاز دارد یعنی زمانی‬ ‫که ارتف��اع آب در این اکوسیس��تم طبیعی‬ ‫نزدیک به یک متر باشد به کارکرد واقعی‌اش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬ناصر حاجیان افزود‪ :‬تاکنون کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلی��ون متر‌مکعب آب به عرصه‌های‬ ‫تاالب بین‌المللی گاوخونی رس��یده است در‬ ‫حال��ی که باید س��طح آب به بی��ش از این‬ ‫میزان برسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به صادرات یک میلیارد دالری ایران‬ ‫به پاکس��تان‪ ،‬این رقم را در برابر ظرفیت‌های تولیدی ایران ناچیز خواند و بر‬ ‫لزوم توجه به توسعه استان سیستان و بلوچستان با اجرای طرح‌های صنعتی‬ ‫و معدنی تاکید کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشست شورای معاونان‬ ‫با محوریت طرح‌های صنعتی و معدنی اس��تان سیس��تان و بلوچستان که با‬ ‫حضور اس��تاندار این استان برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه راه نجات و رونق تولید‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬صادرات به کشورهای همسایه است‪ ،‬گفت‪ :‬در مرز شرقی ایران‪،‬‬ ‫کش��ور پاکستان س��االنه ‪ ۶۰‬میلیارد دالر انواع کاال از دیگر کشورها واردات‬ ‫دارد ک��ه کمتر از یک میلیارد آن از ایران اس��ت و در این باره باید با رایزنی‬ ‫و ت�لاش موانع پی��ش روی مراوده تجاری با پاکس��تان را از بین ببریم‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه محرومیت استان سیستان و بلوچستان‬ ‫قابل پذیرش نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرحی که برای اس��تان‌های محروم کشور‬ ‫داریم‪ ،‬باید درباره سیس��تان به نتیجه مش��خصی برسد و در برنامه‌ای که در‬ ‫کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین می‌کنیم‪ ،‬وظایف سازمان‌های توسعه‌ای ما نیز‬ ‫در این ارتباط مشخص شود‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برنامه‌ریزی برای توس��عه معادن اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان گف��ت‪ :‬ظرفیت‌های خوب معدنی در این اس��تان وجود دارد که‬ ‫اجرای آنها‪ ،‬نتایج ملموسی در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫روی دیگر سکه بارش‌ها در بخش کشاورزی‬ ‫گروه استان‌ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بارش باران هر‬ ‫چند ممکن است‬ ‫آسیب‌هایی نیز‬ ‫به مراتع وارد‬ ‫د اما بدیهی‬ ‫کن ‌‬ ‫است که نفع آن‬ ‫در امیدآفرینی‬ ‫برای بهبود‬ ‫وضعیت‬ ‫کشاورزی‬ ‫و معیشت‬ ‫کشاورزان‬ ‫بیشتر از ضرر‬ ‫آن است‬ ‫بارش‌های ش��دید فروردین‌ امس��ال هر چند موجب‬ ‫سیل در بسیاری از استان‌ها شد و در آذربایجان شرقی‬ ‫هم خسار‌ت‌هایی به بخش کشاورزی وارد کرد‪ ،‬اما تاثیر‬ ‫آن را در تغذیه س��دها و سفره‌های زیر‌زمینی و تقویت‬ ‫سطح پوشش گیاهی مراتع نمی‌توان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫بخ��ش کش��اورزی آذربایجان ش��رقی با س��هم ‪۲۳‬‬ ‫درصدی در اش��تغال‪ ،‬س��هم ‪ ۱۲‬درصدی در صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و ‪ ۱۵‬درص��دی در ایج��اد ارزش‌اف��زوده‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی اس��تان‪ ،‬وابسته به آب و خاک و‬ ‫تاثیرپذی��ر از حوادث طبیعی بوده و هر س��ال به علت‬ ‫س��رمای زودرس بهاره خس��ارت بس��یاری به مزارع و‬ ‫باغ‌های اس��تان وارد می‌ش��ود‪ .‬هر چند ب��ارش باران و‬ ‫راه افتادن سیالب‌های ناش��ی از آن به صورت طبیعی‬ ‫در هفته‌های اخیر‪ ،‬خسار‌ت‌هایی را به بخش کشاورزی‬ ‫وارد ک��رد‌ اما نباید از فوای��د آن در بخش‌های زراعت‪،‬‬ ‫باغداری و مرتع چشم‌پوشی کرد‪.‬‬ ‫این امر به‌ویژه با در نظر گرفتن س��هم باالی کش��ت‬ ‫دی��م و نیز آم��ار باالی واحدهای دامی‪ ،‬در کش��اورزی‬ ‫آذربایج��ان ش��رقی اهمی��ت دوچن��دان می‌یاب��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس آمار منتشر‌ش��ده از س��وی س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ری��زی اس��تان‪ ،‬در ای��ن خطه ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۱‬ه��زار هکتار اراض��ی زراعی و ح��دود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫هکت��ار باغ و قلمس��تان وجود دارد و س��االنه افزون‌بر‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون ت��ن محص��ول کش��اورزی در آن تولی��د‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬آذربایجان ش��رقی حدود ‪ ۴‬درصد مجموع‬ ‫محصول کش��اورزی ایران را تولی��د می‌کند و در رتبه‬ ‫نهم کش��وری از این نظر قرار دارد‪ .‬بر اساس این آمار‪،‬‬ ‫همچنی��ن حدود ‪ ۹‬میلیون رأس واحد دامی س��بک و‬ ‫سنگین در آذربایجان ش��رقی وجود دارد و این استان‬ ‫با تولید س��االنه افزون‌بر یک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫محص��ول دامی‪ ،‬مع��ادل ‪ ۶.۱۹‬درصد مجم��وع تولید‬ ‫ملی‪ ،‬در رتبه س��وم کش��وری قرار دارد‪ .‬گفته می‌شود‬ ‫افزایش بارش‌ها و به دنبال آن‪ ،‬باال رفتن سطح پوشش‬ ‫گیاهی مراتع و اراضی کشاورزی می‌تواند تا حد زیادی‬ ‫از واردات نهاده‌ه��ای دامی به عن��وان جایگزین علوفه‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫بررس��ی داد‌ه‌ه��ای آم��اری نی��ز نش��ان می‌دهد که‬ ‫آذربایجان ش��رقی به دلیل کوهستانی بودن و متوسط‬ ‫ب��ارش س��االنه ‪ ۲۷۰‬میلی‌متری‪ ،‬نیازمن��د بارش‌های‬ ‫بررسی دا ‌ده‌های آماری نش��ان می‌دهد که آذربایجان شرقی به دلیل‬ ‫کوهس��تانی بودن و متوس��ط بارش س��االنه ‪ ۲۷۰‬میلی‌مت��ری‪ ،‬نیازمند‬ ‫بارش‌های مداوم برای عبور از مش��کالت ناش��ی از خشکسالی ‪۱۰-۱۵‬‬ ‫ل گذشته است و باران‌های اخیر می‌تواند صرف‌نظر از خسا ‌رت‌های‬ ‫س��ا ‌‬ ‫ناشی از آن‪ ،‬در مجموع برای کشاورزی استان مفید باشد‬ ‫م��داوم برای عبور از مش��کالت ناش��ی از خشکس��الی‬ ‫‪ ۱۰-۱۵‬سال‌ گذشته اس��ت و باران‌های اخیر می‌تواند‬ ‫صرف‌نظر از خسار‌ت‌های ناشی از آن‪ ،‬در مجموع برای‬ ‫کشاورزی استان مفید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگیری از خسارت سرمازدگی‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایرنا به اثرات مثب��ت بارش‌ها پس از چند‬ ‫سال خشکسالی اش��اره کرد و گفت‪ :‬بارش‌های ابتدای‬ ‫بهار در جای خود از خسارت سرمازدگی هم پیشگیری‬ ‫کرد‪ .‬اکبر فتحی با اش��اره ب��ه تاثیر بارش‌ها در افزایش‬ ‫ت��راز آبی دریاچه ارومیه اضافه ک��رد‪ :‬این بارش‌ها نیاز‬ ‫آب��ی دو مرحله آبی��اری مزارع را برط��رف کرد‪ .‬وی بر‬ ‫ضرورت اس��تفاده از بارش‌ها ب��رای تغذیه نباتی بخش‬ ‫کشاورزی استان تاکید کرد و افزود‪ :‬با توجه به احتمال‬ ‫شیوع برخی آفت‌‌های آب‌پس��ند باید تدابیر الزم برای‬ ‫مبارزه با این آفت‌‌ها اندیشیده شود‪.‬‬ ‫فتحی با اش��اره به وابس��تگی دام س��بک به مراتع‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بارش‌ه��ای فروردین موجب تقویت مراتع‬ ‫ش��ده و با توجه به وارداتی بودن برخی نهاده‌ها‪ ،‬تامین‬ ‫علوفه ما را از واردات نهاده بی‌نیاز می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینکه در حوزه زراعت غالت‪ ،‬با توجه به‬ ‫افزای��ش بارندگی‌ها‪ ،‬افزایش ‪ ۵‬درصدی تولید دانه‌های‬ ‫روغنی در استان برنامه‌ریزی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ضرورت اس��تفاده از کود «سرک» در راستای تغذیه‬ ‫نبات��ی‪ ،‬در زمین��ه افزایش توزیع این کود اقدام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه افزایش رطوب��ت در حوزه‬ ‫زراعت احتمال ش��یوع آفت زنگ زرد گندم را افزایش‬ ‫می‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬مزارع اس��تان در حال پایش است تا در‬ ‫صورت مش��اهده این آفت اقدام‌های الزم انجام ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی میزان‬ ‫تولید گندم اس��تان در سال زراعی جاری را ‪ ۹۵۰‬هزار‬ ‫تن برآورد و اب��راز امیدواری کرد که افزایش تولید این‬ ‫محصول راهبردی در اس��تان بخش��ی از خسارت‌های‬ ‫گندم‌خیز را جبران کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تخریب مراتع‬ ‫مدی��رکل منابع طبیع��ی و آبخی��زداری آذربایجان‬ ‫ش��رقی نیز با اش��اره به وجود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۷۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۴۰‬هکتار مرتع در استان و نقش مثبت بارندگی‌های‌‬ ‫اخی��ر بر آن گفت‪ :‬بر اس��اس برآورد کارشناس��ی‪۲۴ ،‬‬ ‫درصد مراتع اس��تان خوب‪ ۵۵ ،‬درصد مراتع متوس��ط‬ ‫و ‪ ۲۱‬درص��د مراتع فقیر اس��ت‪ .‬داور نامداری تش��ریح‬ ‫کرد‪ :‬مراتع اس��تان ‪ ۶۶.۲‬درصد از کل مراتع کش��ور را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده اما از نظر تولید علوفه خش��ک‬ ‫‪ ۸۴.۷‬درص��د از تولی��د این محصول در س��طح علوفه‬ ‫خش��ک کشور را شامل می‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید علوفه خش��ک در مراتع اس��تان ‪ ۳‬برابر متوسط‬ ‫ظرفیت تولیدی مراتع کش��ور اس��ت که بیانگر قابلیت‬ ‫و ظرفیت باالی تولید مراتع آذربایجان ش��رقی اس��ت‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬ای��ن میزان علوفه تولی��دی ظرفیت تعلیفی‬ ‫ح��دود یک میلیون و ‪ ۵۶۱‬ه��زار و ‪ ۵۹۵‬واحد دامی را‬ ‫دارد‪ .‬مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری آذربایجان‬ ‫ش��رقی توضی��ح داد‪ :‬با توجه به تع��داد دام موجود در‬ ‫عرص��ه مراتع اس��تان‪ ،‬فش��ار دام روی مرات��ع بیش از‬ ‫‪ ۲.۵‬برابر ظرفیت مراتع اس��ت‪ ،‬افزایش بارش‌ها و بهتر‬ ‫شدن پوش��ش گیاهی مراتع می‌تواند از شدت تخریب‬ ‫واردشده بر آنها بکاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود معیشت کشاورزان‬ ‫مدیرکل امور عش��ایر آذربایجان ش��رقی نیز با بیان‬ ‫اینک��ه یک میلی��ون هکتار از مراتع اس��تان در اختیار‬ ‫عش��ایر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بارش باران هر چند ممکن است‬ ‫آس��یب‌هایی نیز به مراتع وارد کن ‌د اما بدیهی است که‬ ‫نفع آن در امیدآفرینی برای بهبود وضعیت کشاورزی و‬ ‫معیشت کشاورزان بیشتر از ضرر آن است‪.‬‬ ‫س��ید محمدحس��ن آل‌هاش��م با بیان اینکه عشایر‬ ‫استان س��االنه ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۳۹‬تن گوشت‪ ۳۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن شیر و‌ ‪ ۱۶۰۰‬تن پشم تولید می‌کنند‪ ،‬تشریح‬ ‫‌کرد‪۲ :‬درص��د جمعیت ‪ ۳.۹‬میلیون نف��ری آذربایجان‬ ‫ش��رقی عشایر هستند و بر اساس سرشماری سال ‪،۹۵‬‬ ‫جمعیت عش��ایر استان در فصل ییالق ‪ ۱۳‬هزار و ‪۲۹۷‬‬ ‫خانوار ش��امل ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۵۷۷‬نفر و در فصل قشالق ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۷‬خانوار شامل ‪ ۴۳‬هزار نفر است و بدون‌شک‬ ‫تاثی��ر مثبت افزایش بارندگی‌ه��ا در ییالق‌ها به عنوان‬ ‫بستر اصلی فعالیت‌های کشاورزی و دامی عشایر بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عش��ایر آذربایجان ش��رقی بی��ش از ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون رأس دام را پ��رورش می‌دهند‪ .‬به عبارتی‪۳۰ ،‬‬ ‫درصد دام س��بک و ‪ ۳.۶‬درصد دام سنگین آذربایجان‬ ‫شرقی در دست عش��ایر است و بهره‌وری در این حوزه‬ ‫نیازمن��د چرای بهت��ر دام به عنوان تابع��ی از وضعیت‬ ‫مراتع در اختیار عشایر است‪.‬‬ ‫‹ ‹خسار‌ت‌هایی که وارد شد‬ ‫‌امس��ال سیل حاصل از بارش‌های ش��دید و رگباری‬ ‫بخش کشاورزی استان را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم فیروز باقرزاده‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‪ ،‬استان آذربایجان شرقی بیش‬ ‫از ‪ ۱۶۲۲‬میلیارد ریال به محصوالت کشاورزی و دامی‬ ‫اس��تان و تاسیس��ات زیربنایی این بخش خسارت وارد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫باق��رزاده گفت‪ :‬بارش ش��دید باران و جاری ش��دن‬ ‫سیل به بیش از ‪ ۲۰‬هزار هکتار از اراضی زراعی استان‬ ‫آذربایج��ان ش��رقی مبلغ ‪ ۴۲۰‬میلیارد ری��ال و به ‪۲۰‬‬ ‫هکتار از باغ‌های استان مبلغ ‪ ۱۲‬میلیارد ریال خسارت‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫وی میزان خسارت واردش��ده به دام‪ ،‬طیور و آبزیان‬ ‫اس��تان از ناحیه س��یل اخیر را مبلغ ‪ ۹۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعالم و تش��ریح‌ کرد‪ :‬تاسیس��ات زیربنایی کش��اورزی‬ ‫اس��تان هم متحمل‌ ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد ریال خسارت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبرهای استان‬ ‫صدور ‪ ۴۴۳‬پروانه بهره‌برداری صنعتی‬ ‫‹‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رضوی گفت‪ :‬در طول س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬در استان خراسان رضوی‪ ۴۴۳ ،‬پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی‪ ،‬راضیه‬ ‫علیرضایی اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته‪ ۴۴۳ ،‬پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ ۴۲۱۳۶‬میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۹۵۵۰‬نفر در استان صادر شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادرش��ده اس��تان در س��ال ‪ ۹۷‬در‬ ‫مقایس��ه با سال ‪ ۹۶‬از نظر تعداد ‪ ۲۷‬درصد‪ ،‬سرمایه‌گذاری ‪ ۱۱‬و اشتغال ‪ ۹‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬علیرضایی تصریح کرد‪ :‬در بین پروانه‌های صادرشده در این مدت‬ ‫در اس��تان‪ ،‬بخش کانی‌های فلزی با اختصاص ‪ ۲۱۰۹‬میلی��ارد ریال ‪ ۴۹‬درصد از‬ ‫کل سرمایه‌گذاری‌‪ ،‬بیشترین سهم را در بین صنایع داشته است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫پروانه بهره‌برداری صنعتی‪ ،‬زمانی صادر می‌ش��ود که ی��ک پروژه صنعتی‪ ،‬فعالیت‬ ‫تولی��دی خ��ود را آغاز می‌‌کند گفت‪ :‬در طول س��ال ‪ ۶ ،۹۷‬درصد از نظر تعداد‪۷ ،‬‬ ‫درصد سرمایه‌گذاری و ‪ ۹‬درصد اش��تغال پروانه‌های بهره‌برداری کشور‪ ،‬مربوط به‬ ‫خراسان رضوی بوده است‪.‬‬ ‫برآورد اولیه خسارت سیل به صنعت لرستان‬ ‫معاون پژوهش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برآورد اولیه خسارت‌های سیل به صنعت‬ ‫و صنوف لرستان ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال است که بدون شک با بررسی‌های دقیق‪ ،‬این رقم افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان لرس��تان‪ ،‬برات‬ ‫قبادی��ان ک��ه به عنوان نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به لرس��تان س��فر کرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رآورد دقی��ق تا ماه‌های آینده به طول می‌انجامد که گزارش نهایی آن به همراه پیش��نهادهای‬ ‫تامین کمک و جبران خس��ا ‌رت‌ها به دولت ارائه خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه بیشترین خسارت‬ ‫سیل در بخش صنوف بوده بیان کرد‪ ۶۰ :‬تا ‪ ۷۰‬درصد خسارت در این حوزه بوده چرا‌که برخی‬ ‫اماکن تجاری لرستان در طبقه‌های پایین بوده و تعدادی از مجتمع‌های تجاری نیز در زیرزمین‌ها‬ ‫ساخته شده که دچار خسارت جدی شده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راهکارهای جدی در بخش بیمه‪ ،‬ارائه تسهیالت بانکی و مالیات در حال بررسی‬ ‫و تدوین است‪ .‬قبادیان با تاکید بر پرداخت کمک‌های بالعوض در بخش صنعت و صنوف ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر ساخت‌وس��از و مکان‌یابی صنایع علمی و مهندس��ی بود حجم خسا ‌رت‌های کنونی کمتر‬ ‫می‌شد‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬به همین منظور عزم جدی برای استفاده از ظرفیت بخش علمی کشور‬ ‫ایجاد شده و طرحی به نام توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار برای طراحی و بازسازی‬ ‫فنی زیرس��اخت‌های صنعتی در دس��ت اجراس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۶۰‬هزار واحد صنفی ‌‌و ‪ ۱۵۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی فعال‪ ،‬نیمه‌فعال و تعطیل در لرستان وجود دارد‪.‬‬ ‫حمایت از اصناف سیل‌زده گلستان‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان گفت‪ :‬کمک می‌کنیم بازار مناطق سیل‌زده‬ ‫دوباره فعال ش��ود‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گلستان‪ ،‬حسین خلیلی با بیان اینکه معادن‪ ،‬صنایع‪ ،‬اصناف و زیرساخت‌های گلستان‬ ‫بر اثر س��یل دچار آسیب جدی شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬درصدد هستیم به اصناف و واحدهای‬ ‫صنفی که بیشتر خانه‌ها و مغازه‌های‌شان زیر گل و الی رفته است‪ ،‬کمک کنیم‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه بر اثر سیل ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۳۷‬واحد مسکونی گلستان خسارت دیده و‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد باید دوباره ساخته شوند‪ ،‬افزود‪ :‬برای رفع مشکالت ناشی از سیل‬ ‫در بخش مس��کن و صنعت دغدغه داریم اما با این جلس��ه درصدد هستیم تا بتوانیم‬ ‫به اصناف و واحدهای صنفی که بیش��تر خانه‌ها و مغازه‌های‌شان زیر گل و الی است‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کمک می‌کنیم تا اصناف و بازار در مناطق سیل‌زده با سرعت‬ ‫فعال ش��وند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاس��فانه همچنان وضعیت اقتصادی مناسب نیست اما ملت‬ ‫ایران با وقوع س��یل‪ ،‬همه مسائل و مش��کالت را فراموش کرد و به کمک سیل‌زدگان‬ ‫ش��تافت‪ .‬خلیلی گفت‪ :‬سیل ویرانگر در چندین استان اتفاق افتاد و مطمئن بودم اگر‬ ‫تنها گلس��تان دچار سیل ش��ده بود در همان روزهای نخست بسیاری از مسائل حل‬ ‫می‌شد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1272‬‬ ‫پیاپی ‪2590‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر گشایش یافت‬ ‫دیدار با «دیده‌بان» بعد از ‪ ۳‬دهه‬ ‫تفاهمنام��ه‌ای می��ان علی‌اصغر پیوندی‪ ،‬رئی��س جمعیت هالل‌احمر‬ ‫کش��ور و س��یدرضا میرکریمی‪ ،‬دبیر س��ی‌وهفتمین جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر امضا شد‪ .‬به موجب این تفاهمنامه‪ ،‬جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجر به عنوان «سفیر مهربانی» در حوزه بالیای طبیعی معرفی شد‬ ‫بهش��تی مدیرعامل وقت بنیاد س��ینمایی فارابی‪ ،‬س��عید‬ ‫قطبی‌زاده منتقد و آرش خوش��خو منتقد درباره این فیلم‬ ‫پخش شد‪.‬‬ ‫ابراهی��م حاتمی‌کی��ا در بخش��ی از این کلی��پ درباره‬ ‫«دیده‌ب��ان» گفت‪ :‬من از جنگ به س��ینما آم��دم‪ .‬در آن‬ ‫فض��ا ب��ودم و در آن فضا ذوب ش��ده ب��ودم و همان موقع‬ ‫متوجه ش��ده بودم که باید دوربین را هم به‌دس��ت بگیرم‪.‬‬ ‫«دیده‌بان» حاصل همه تجربه من از جنگ بود‪.‬‬ ‫پ��س از آن رضا کیانیان روی س��ن آم��د و ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از حض��ور مهمان��ان و خوش��امدگویی درباره‬ ‫تصویرهای نمایش داده ش��ده از س��یل گف��ت‪ :‬وقتی این‬ ‫فیلم‌ه��ا را می‌بینیم قلب‌مان ب��ه درد می‌آید؛ مردمی که‬ ‫بع��د از بی��رون ریخت��ن آب از خانه‌های‌ش��ان با گل‌والی‬ ‫چس��بنده‌ای روبه‌رو می‌ش��وند ک��ه زندگی‌ش��ان را نابود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به هر حال قلب ما پیش آنهاست‪ .‬البته تمام‬ ‫عواید از فروش بلیت و کاالهای فرهنگی این جش��نواره به‬ ‫سیل‌زدگان اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جش��نواره ما جش��نواره دوستانه و بسیار‬ ‫کم‌خرجی است چون نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم پرخرجش‬ ‫کنیم اما جش��نواره پرش��وری اس��ت و در این سال‌ها این‬ ‫را نش��ان داده‌ایم‪ .‬ارتباط این جش��نواره با مراکز فرهنگی‬ ‫و دانش��گاه‌ها خیلی زیاد اس��ت‪ .‬فیلم‌های زی��ادی در این‬ ‫جش��نواره به نمایش درمی‌آید‪ ،‬همین امسال ما ‪ ۱۶۰‬فیلم‬ ‫نمایش می‌دهیم که از همه شما دعوت می‌کنم این فیلم‌ها‬ ‫را ت��ا جایی که فرصت می‌کنی��د‪ ،‬ببینید‪ .‬هرچند مطمئن‬ ‫هس��تم در طول ‪ ۸‬روز نمی‌توانید همه آنها را ببینید ولی‬ ‫باید ببینید چون در جای دیگری این فیلم‌ها را نمی‌توانید‬ ‫ببینید‪ .‬بسیاری از آنها برای نخستین‌بار است که در ایران‬ ‫نمایش داده می‌شوند‪.‬‬ ‫کیانیان ادامه داد‪ :‬امس��ال که جشنواره هم‌زمان با نیمه‬ ‫شعبان است خیابان برادران مظفر را با همکاری شهرداری‬ ‫تهران تزئین کردیم‪ ،‬فیلم نش��ان می‌دهیم و موسیقی اجرا‬ ‫می‌شود‪ .‬دوستان سینمایی می‌آیند که می‌توانید از نزدیک‬ ‫با آنها دیدار کنید‪ ،‬تئاتر و تئاتر عروس��کی اجرا می‌شود و‬ ‫سعی داریم با کمک شهرداری در طول سال و در سال‌های‬ ‫بعد هم این جش��ن‌ها را داشته باش��یم‪ .‬امیدوارم این گذر‬ ‫فرهنگی جایی باشد برای اینکه لبخند به لب شما بیاورد و‬ ‫این برنامه‌ها ادامه یابد‪.‬‬ ‫کیانیان با اش��اره به بخش «فیلم‌های کالس��یک مرمت‬ ‫شده» در جشنواره بیان کرد‪ :‬در همه جای جهان فیلم‌هایی‬ ‫را که در حال نابود ش��دن اس��ت با کمک دیجیتال مرمت‬ ‫می‌کنند و ما هم در س��ال‌های گذشته در ایران فیلم‌های‬ ‫مهم��ی از تاری��خ س��ینمای‌مان را مرمت ک��رده و در این‬ ‫آمار تفکیکی اطالعات فروش و تعداد تماشاگر تماشاخانه‌های‬ ‫اداره کل هنرهای نمایش��ی تا سومین هفته فروردین سال ‪۹۸‬‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دومین آمار فروش تماشاخانه‌های دولتی‬ ‫که شامل مجموعه تئاتر ش��هر‪ ،‬تاالر هنر و تماشاخانه سنگلج‬ ‫ن اعالم شد‪.‬‬ ‫می‌شود تا جمعه ‪ ۲۳‬فروردی ‌‬ ‫در این آمار فروش که شامل تفکیک تعداد مخاطب‪ ،‬روزهای‬ ‫نمایش و جمع کل فروش می‌ش��ود‪ ،‬نمایش «مالقات» پارس��ا‬ ‫پیروزفر همچنان از دیگر آثار روی صحنه از نظر فروش جلوتر‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی است که این نمایش‪ ،‬از اسفند روی صحنه بوده‬ ‫و برخ��ی دیگر از نمایش‌هایی که اکنون روی صحنه هس��تند‬ ‫اجراهای خود را پس از تعطیالت نوروز آغاز کردند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مجموعه تئاتر ش��هر آم��ار تفکیکی اطالعات‬ ‫فروش و تعداد تماش��اگر ‪ ۳‬نمایش خود را به این ش��رح اعالم‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫نمای��ش «مالقات» به نویس��ندگی فریدری��ش دورنمات با‬ ‫ترجمه‪ ،‬طراحی و کارگردانی پارس��ا پیروزف��ر که اجرای خود‬ ‫بخش از جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش می‌گذاریم‪.‬‬ ‫نخستین فیلمی که در جشنواره جهانی فیلم فجر مرمت و‬ ‫اکران شد فیلم «باد صبا» بود‪ .‬یکی از فیلم‌هایی که امسال‬ ‫نمایش می‌دهیم «دیده‌بان» اس��ت‪ .‬جا دارد از خانم الدن‬ ‫طاهری‪ ،‬مدیر فیلمخانه ملی ایران تشکر کنم‪.‬‬ ‫وی در پایان صحبت‌هایش به موسیقی فیلم «دیده‌بان»‬ ‫س��اخته ابراهیم حاتمی‌کیا اش��اره کرد و گفت‪ :‬جا دارد از‬ ‫محمد میرزمانی آهنگساز این فیلم نیز تشکر کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه این آیین هوش��نگ گلمکانی منتقد س��ینما با‬ ‫حضور روی س��ن گفت‪ :‬تصویرهای وضعیت پس از س��یل‬ ‫بسیار دردناک بود‪ .‬هنوز در برخی مناطق کشور آب وجود‬ ‫دارد و م��ردم در گل‌والی زندگ��ی می‌کنن��د و ما به فکر‬ ‫آنها هس��تیم ولی همان پیام معروف عباس کیارستمی به‬ ‫یادمان می‌آید که «زندگی ادامه دارد»‪ .‬به هر حال اقدامی‬ ‫که جشنواره انجام داد و با سیل‌زدگان همدردی کرد‪ ،‬قابل‬ ‫احترام است‪.‬‬ ‫وی درباره فیل��م «دیده‌بان» بیان کرد‪ :‬ژانر که اصطالح‬ ‫مناقش��ه‌برانگیزی در بی��ن اس��تادان س��ینما و منتقدان‬ ‫اس��ت از فیلم‌های امریکایی و غربی آمده اس��ت اما برای‬ ‫توضیح بس��یاری از فیلم‌ها در س��ایر کشورها هم استفاده‬ ‫می‌شود هرچند برخی اوقات هم این اصطالح به اشتباه به‬ ‫کارمی‌رود ولی به هر حال ژانر جنگی یک ژانر تثبیت شده‬ ‫در همه‌جای جهان است‪.‬‬ ‫ای��ن منتقد با اش��اره به اینک��ه برخی از کش��ورها ژانر‬ ‫اختصاصی دارند مانند ژانر سامورایی عنوان کرد‪ :‬در ایران‬ ‫‪ ۳‬ژانر اختصاصی وجود دارد‪ ،‬یکی ژانر فیلم‌های روستایی‬ ‫ک��ه از دهه ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬آغاز ش��د‪ ،‬یکی ژان��ر جاهلی و کاله‬ ‫مخملی که خاص ایران است و دیگری ژانر دفاع مقدس‪.‬‬ ‫گلمکانی ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از عن��وان «دفاع مقدس»‬ ‫بس��یار مناسب اس��ت چون به وجه عارفانه آن دفاع اشاره‬ ‫می‌کند‪ .‬فیلم‌های جنگ��ی ایدئولوژیک غیرایرانی این وجه‬ ‫عارفانه سینمای جنگی ایران را ندارند بنابراین به کاربردن‬ ‫این اصطالح بهترین توضیح برای فیلم دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫«دیده‌بان»‪« ،‬پرواز در شب»؛ ابراهیم حاتمی‌کیا و زنده‌یاد‬ ‫رس��ول مالقلی‌پور آغازکنن��دگان و پرچم��داران این نوع‬ ‫فیلم‌ها در س��ینمای ایران بودند و هنوز هم بیش��تر افراد‬ ‫به وی��ژه حاتمی‌کیا را با آن نوع فیلم‌هایش می‌شناس��ند‪.‬‬ ‫بی‌تردید چه فیلم‌های حاتمی‌کیا را دوس��ت داشته باشیم‬ ‫یا نداشته باشیم‪ ،‬او یکی از مهم‌ترین فیلمسازان سینمای‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬این منتقد تاکید ک��رد‪« :‬دیده‌بان» مربوط به‬ ‫زمانی است که حاتمی‌کیا بیشتر فیلم می‌ساخت نه اینکه‬ ‫جنجال به پا کند‪ ،‬او از س��ال‌های گذش��ته از هر فرصتی‬ ‫ب��رای جنجال اس��تفاده می‌کند و حرف‌های��ی می‌زند که‬ ‫اعالم آمار فروش تماشاخانه‌ها تا پایان فروردین‬ ‫را از یکشنبه ‪ ۱۲‬اسفند در سالن اصلی این مجموعه آغاز کرد‬ ‫ت��ا جمعه ‪۲۳‬فروردی��ن با پشت‌سرگذاش��تن ‪ ۲۴‬اجرا‪ ،‬میزبان‬ ‫‪ ۱۴۶۷۶‬تماشاگر ش��د‪ .‬از این ‪ ۱۴۶۷۶‬نفر‪ ۵۹۹۵ ،‬نفر با بلیت‬ ‫تمام‌بها‪ ۸۸۵ ،‬نفر با بلیت نیم‌بها‪ ۶۸۲۹ ،‬نفر با بلیت تخفیف‌دار‬ ‫و ‪ ۹۶۷‬نف��ر با بلیت مهمان به تماش��ای این اثر نشس��تند‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب با نرخ بلیت ‪ ۷۰۰‬هزار ریال‪ ،‬رقم ‪۸‬میلیارد و ‪364‬‬ ‫میلیون و ‪ 750‬هزار ریال در گیشه این نمایش ثبت شد‪.‬‬ ‫نمایش «س��یمین و ف��روزان» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫فهیم��ه عابدینی اجرای خ��ود را از یکش��نبه ‪ ۱۸‬فروردین در‬ ‫سالن قشقایی با ظرفیت ‪ ۹۶‬نفر آغاز کرد‪ .‬این نمایش در طول‬ ‫‪ 6‬اجرا تا جمعه ‪ ۲۳‬فروردین‪ ،‬میزبان ‪ ۲۳۹‬نفر شد‪ .‬از این ‪۲۳۹‬‬ ‫نف��ر‪ ۷۷ ،‬نفر با بلیت تمام‌به��ا‪ 2 ،‬نفر با بلیت نیم‌بها‪ ۶۹ ،‬نفر با‬ ‫بلیت تخفیف‌دار و ‪ ۹۱‬نفر با بلیت مهمان به تماش��ای این اثر‬ ‫نشستند‪ .‬به این ترتیب با نرخ بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در گیشه‬ ‫به رقم ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش «بی‌صدایی» به نویسندگی سهیل امیرشریفی و آزاده‬ ‫ش��اهمیری و طراحی و کارگردانی آزاده شاهمیری از سه‌شنبه‬ ‫قضاوت درباره فیلمش را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی من‬ ‫هنوز همان حاتمی‌کیا را دوس��ت دارم‪ .‬من جزو نخستین‬ ‫منتقدانی هس��تم که درباره فیلم «هویت» مثبت نوش��تم‬ ‫ام��ا بعدها او از من برای انتقادهایی که از کارهایش کردم‪،‬‬ ‫دلخور ش��د‪ .‬اکنون هم می‌خواهم دوستانه و برادرانه به او‬ ‫توصیه کنم که فیلم‌هایش را بس��ازد‪ ،‬چون وقتی جنجال‬ ‫به‌پ��ا می‌کند قضاوت درباره فیلم‌های��ش را برای منتقدان‬ ‫س��خت می‌کند‪ .‬حرف‌های جنجال��ی او ارزیابی آثارش را‬ ‫حتی برای دوس��تدارانش سخت می‌کند و این به فیلمساز‬ ‫آسیب می‌زند‪.‬‬ ‫گلمکان��ی ضم��ن تش��کر از فیلمخانه ملی ای��ران برای‬ ‫مرمت آثار س��ینمای ایران گفت‪ :‬از فیلمخانه ملی بس��یار‬ ‫تش��کر می‌کنم که فیلم‌ها را مرمت می‌کند‪ ،‬خیلی وقت‌ها‬ ‫وقتی دنبال یک فیلم یا عکس و پوستر فیلمی که چندین‬ ‫سال پیش ساخته شده‪ ،‬می‌گردیم تکه‌پاره‌های آن را پیدا‬ ‫می‌کنیم اما فیلمخانه ملی این فیلم‌ها را بازسازی می‌کند‬ ‫که بسیار ارزشمند است‪ .‬هرچند از فیلم‌های قبل از انقالب‬ ‫فقط فیلم «گاو» اجازه نمایش دارد و بقیه مورد توجه قرار‬ ‫نمی‌گیرند‪ ،‬انگار که وجود نداشته‌اند‪.‬‬ ‫پس از آن کیانیان گفت‪« :‬دیده‌بان» نخستین فیلم ژانر‬ ‫دفاع مقدسی اس��ت که در جشنواره خارجی حضور یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او همچنین ضمن تشکر از طالبی خواننده قطعات محلی‬ ‫گفت‪ :‬ای‌کاش یک قطعه خراسانی هم می‌خواندی‪.‬‬ ‫ابراهی��م حاتمی‌کی��ا س��خنران بعدی آیین گش��ایش‬ ‫جش��نواره جهانی فیلم فجر بود و با اش��اره به پوستر فیلم‬ ‫«دیده‌بان» که روی س��ن به نمایش درآمده بود‪ ،‬گفت‪ :‬آن‬ ‫عکسی که روی پوستر می‌بینید برای ‪ 30‬سال پیش است‬ ‫که من جوان بودم ولی االن موهایم سفید شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره انتق��ادی که گلمکان��ی از وی ک��رده بود‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬به من می‌گویند حرف ک��ه می‌زنی جنجال‬ ‫می‌ش��ود ولی من زیاد حرف نمی‌زن��م‪ .‬از آخرین باری که‬ ‫حرف رس��انه‌ای زده‌ام روزهای زیادی گذش��ته است ولی‬ ‫مسئله اینجاست که من مانند «فیلم‌هایم» حرف می‌زنم؛‬ ‫متناسب با شرایط و موقعیت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ی��ک ع��ده م��ن را از فیل��م «از کرخ��ه تا‬ ‫رای��ن»‪ ،‬برخی از «مهاجر»‪ ،‬برخی از «آژانس شیش��ه‌ای»‬ ‫می‌شناس��ند و قبول دارند اما چه اتفاقی این وسط افتاده‬ ‫که یک فیلمساز با چشم باز به مجله فیلم و سایر مجله‌ها‬ ‫نگاه می‌کند و با خود می‌گوید خدایا من چه کنم؟‬ ‫این نویس��نده و کارگردان س��ینمای ایران با بیان اینکه‬ ‫«دیده‌بان» کس��ی است که دش��من را می‌بیند و دوست‬ ‫و هم‌رزم��ش را از وجود دش��من آگاه می‌کند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫من همیش��ه در زمان حال زیسته‌ام و به آنچه اتفاق افتاده‬ ‫واکنش نشان داده‌ام‪.‬‬ ‫زمانی که «دیده‌بان» را س��اختم موج عقب‌نش��ینی‌ها‬ ‫شروع شده بود‪ .‬فضایی که در این فیلم مطرح است‪ ،‬یعنی‬ ‫آن خط حامل یا احساس من به عنوان فیلمساز‪ ،‬نسبت به‬ ‫وضعیت حاکم در آن دوران است‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه اوضاع خ��وب نیس��ت و دیده‌ب��ان باید به‬ ‫هم‌رزمانش گرا بدهد‪ ،‬اگر ناچار شود مجبور می‌شود حتی‬ ‫جای خودش را هم بکوبد‪.‬‬ ‫حاتمی‌کی��ا در بخ��ش دیگر صحبت‌های��ش بیان کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از جامعه نمی‌خواس��تند فیلم‌های من‌را ببینند و‬ ‫از فیلم «از کرخه تا راین» بود که من ش��ناخته شدم‪ .‬آن‬ ‫جوان ‪۲۷‬ساله اکنون ‪۵۷‬ساله است‪ .‬درحال‌حاضر پدربزرگ‬ ‫هستم و مسائل دیگری برای من مهم است‪.‬‬ ‫کارگردان س��ینمای دفاع مقدس ایران افزود‪ :‬هیچ‌وقت‬ ‫فیلم‌های خودم را نمی‌بینم چون برایم عذاب‌آور اس��ت‪ .‬از‬ ‫فیلمخانه ملی ایران بس��یار متش��کرم که فیلم‌ها را مرمت‬ ‫می‌کن��د چون اگ��ر ای��ن کار را نکند‪ ،‬بچه‌ه��ای ما وقتی‬ ‫نسخه‌های قدیمی این فیلم‌ها را می‌بینند فکر می‌کنند از‬ ‫دوران چارلی چاپلین عقب‌تر است چون فیلم‌های چاپلین‬ ‫شفاف‌تر و فوکوس‌تر از فیلم‌های ماست‪.‬‬ ‫پس از پایان صحبت‌های حاتمی‌کیا نس��خه مرمت شده‬ ‫فیلم «دیده‌بان» برای حضار به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬فروردین در س��الن س��ایه با ظرفی��ت ‪ ۷۲‬نفر روی صحنه‬ ‫رفت‪ .‬این نمایش در طول ‪ 4‬اجرا تا جمعه ‪ ۲۳‬فروردین میزبان‬ ‫‪ ۱۶۲‬نف��ر بود‪ .‬این ‪ ۱۶۲‬نف��ر‪ ،‬در غیاب بلیت نیم‌بها‪ ۴۷ ،‬بلیت‬ ‫تمام‌به��ا‪ ۵۶ ،‬بلیت تخفی��ف‌دار و ‪ ۵۹‬بلیت مهمان خریدند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب «بی‌صدایی» در طول ‪ 4‬اجرا در گیش��ه به رقم ‪۲۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۴۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫تاالر هنر نیز آمار نمایش «س��اعت ‪ ۸‬در کشتی» را تا جمعه‬ ‫‪ ۲۳‬فروردین به این شرح ارائه داد‪:‬‬ ‫نمایش «ساعت ‪ ۸‬در کش��تی» به نویسندگی آلریچ هاپ با‬ ‫ترجمه حسین فدایی‌حسین و کارگردانی مریم کاظمی در ‪۱۷‬‬ ‫اجرا در تاالر هنر با ظرفیت ‪ ۲۴۰‬نفر‪ ،‬میزبان ‪ ۳۰۳۶‬تماش��اگر‬ ‫ش��د‪ .‬از این ‪ ۳۰۳۶‬نفر‪ ۱۲۳۰ ،‬نفر با بلیت تمام‌بها‪ ۷۴۹ ،‬نفر با‬ ‫بلی��ت نیم‌بها‪ ۲۴۶ ،‬نفر ب��ا بلیت تخفیف‌دار و ‪ ۸۱۱‬نفر با بلیت‬ ‫مهمان به تماشای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب با نرخ بلیت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار ریال‪ ،‬رقم ‪ ۳۵۸‬میلیون و ‪ ۷۵۵‬هزار ریال در گیش��ه‬ ‫آن ثبت شد‪.‬‬ ‫تماش��اخانه س��نگلج هم آم��ار تفکیکی «وقای��ع اتفاقیه» و‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حاتمی‌کیا‪:‬‬ ‫بخشی از جامعه‬ ‫نمی‌خواستند‬ ‫فیلم‌های من‌را‬ ‫ببینند و از‬ ‫فیلم «از کرخه‬ ‫تا راین» بود‬ ‫که من شناخته‬ ‫شدم‪ .‬آن جوان‬ ‫‪۲۷‬ساله اکنون‬ ‫‪۵۷‬ساله است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‬ ‫پدربزرگ‬ ‫هستم و مسائل‬ ‫دیگری برای‬ ‫من مهم است‬ ‫«طریقه حکومت گجرخان» را اینگونه اعالم کرد‪:‬‬ ‫نمای��ش «وقای��ع اتفاقیه» به نویس��ندگی علی موس��ویان‬ ‫و کارگردان��ی ش��هرام عبدلی از چهارش��نبه ‪8‬اس��فند در این‬ ‫تماش��اخانه روی صحنه رفت‪ .‬این نمایش در ‪ ۲۹‬اجرا تا جمعه‬ ‫‪ ۲۳‬فروردین میزبان ‪ ۲۷۸۱‬تماشاگر شد‪ .‬برای «وقایع اتفاقیه»‬ ‫‪ ۵۲۰‬بلیت تمام‌بها‪ ۱۴۲ ،‬بلی��ت نیم‌بها‪۱۷۹ ،‬بلیت تخفیف‌دار‬ ‫و ‪ ۱۹۴۰‬بلی��ت مهمان صادر ش��د تا با به��ای بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ریال‪ ،‬در گیش��ه به رقم ‪ ۲۲۰‬میلیون و ‪ ۲۶۰‬هزار ریال دس��ت‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫نمای��ش «طریقه حکومت گجرخان» به نویس��ندگی مجید‬ ‫امرای��ی و کارگردانی مش��ترک مجید امرایی و احس��ان ملکی‬ ‫اج��رای خود را از پنجش��نبه ‪ 9‬اس��فند آغاز ک��رد‪ .‬برای این‬ ‫نمای��ش در ‪۲۷‬اج��را‪ ۱۴۸ ،‬بلی��ت تمام‌بها‪ ۸۲ ،‬بلی��ت نیم‌بها‪،‬‬ ‫‪‌۲۰‬بلیت تخفی��ف‌دار و ‪ ۵۲۴‬بلیت مهمان صادر ش��د تا جمع‬ ‫کل تماش��اگرانش به ‪ ۷۷۴‬برسد‪« .‬طریقه حکومت گجرخان»‬ ‫با بهای بلیت ‪ ۲۵۰‬هزار ریال‪ ،‬در گیش��ه به رقم ‪ ۵۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫اس��داهلل امرای��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫کت��اب‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫نیست و یک فروشگاه‬ ‫است که این موضوع‬ ‫باع��ث آس��یب ب��ه‬ ‫کتا بفر و ش��ی‌ها ی‬ ‫محله‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن مترج��م درباره‬ ‫ارزیاب��ی‌اش از نمایش��گاه بین‌الملل��ی کتاب‬ ‫ته��ران اظه��ار کرد‪ :‬ن��گاه من به نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی کتاب تهران همیش��ه نگاه مثبتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬نمایش��گاه باال و پایین داش��ته و‬ ‫دارد‪ .‬به نظرم ایرادی که نمایشگاه کتاب دارد‬ ‫این است که نمایشگاه نیست‪ ،‬بیشتر فروشگاه‬ ‫است و این فروشگاه بودنش به کتابفروشی‌ها‬ ‫به‌ویژه کتابفروشی‌هایی که در محله‌ها هستند‬ ‫آس��یب می‌زند؛ کسانی که کتاب نیاز دارند با‬ ‫تخفیف ناش��ران از نمایشگاه کتاب می‌خرند‪،‬‬ ‫پس تا حدود ‪‌2‬ماه فروش کتابفروشی‌ها پایین‬ ‫می‌آی��د و این موضوع به م��رور باعث از بین‬ ‫رفتن کتابفروشی‌های محله‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫او درب��اره پیش‌بین��ی‌اش از نمایش��گاه با‬ ‫توج��ه ب��ه افزایش ن��رخ کاغذ گف��ت‪ :‬گرانی‬ ‫کاغ��ذ وجود دارد و نمی‌ت��وان برای آن کاری‬ ‫کرد‪ .‬مس��ئوالن باید فکری به حال آن کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از ناش��ران کتاب‌های زیادی دارند و‬ ‫کتاب‌های‌شان نیز آماده عرضه است اما برای‬ ‫چاپ آنها کاغذ ندارند‪ .‬مسئوالن باید فکری به‬ ‫حال کاغذ کنند‪.‬‬ ‫امرایی سپس درباره انتظار خود از نمایشگاه‬ ‫کتاب بیان کرد‪ :‬من انتظار خاصی از نمایشگاه‬ ‫ندارم و به عنوان بازدیدکننده براس��اس روال‬ ‫هرسال به نمایش��گاه خواهم رفت‪ .‬نمایشگاه‬ ‫فرصت��ی ب��رای دی��دن دوس��تان و برخی از‬ ‫مخاطبان و در جریان کار قرار گرفتن اس��ت‪.‬‬ ‫البته برخی هم هستند که در نمایشگاه خالف‬ ‫می‌کنند و کتاب قاچاق و تقلبی می‌آورند که‬ ‫ی در حد ابطال پروانه‬ ‫باید با آنها برخورد جد ‌‬ ‫نشر انجام شود‪ .‬اینها درواقع به ناشر حرفه‌ای‬ ‫ضربه می‌زنند؛ سال گذشته ناشری کتاب‌های‬ ‫پرفروش ناش��ران دیگر را چاپ ک��رده بود و‬ ‫می‌فروخت‪ ،‬حتی یک واو را هم جا نینداخته‬ ‫و ب��ه خودش زحمت حروفچین��ی نداده بود‪.‬‬ ‫ب��ه نظرم بای��د برای صدور پروانه نش��ر دقت‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫دیزنی ‪ ۵‬میلیون دالر برای‬ ‫بازسازی نوتردام داد‬ ‫ب��رای‬ ‫ت�لاش‬ ‫بازس��ازی کلیس��ای‬ ‫نوت��ردام ادامه دارد و‬ ‫در ای��ن راه ش��رکت‬ ‫دیزنی نیز ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دالر اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به‬ ‫نقل از آسوش��یتدپرس‪ ،‬به دنبال آتش‌سوزی‬ ‫در نوت��ردام و ایج��اد موج��ی جهان��ی برای‬ ‫حمایت از بازس��ازی آن‪ ،‬ش��رکت دیزنی که‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۵‬انیمیشن «گوژپشت نوتردام» را‬ ‫برمبن��ای رمان ویکتور هوگو به همین نام در‬ ‫سال ‪ ۱۲۱۰‬ساخته بود‪ ،‬اعالم کرد ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دالر به این حرکت کمک می‌کند‪.‬‬ ‫انیمیشن دیزنی که نامزدی اسکار را کسب‬ ‫ک��رده بود با صداپیش��گی دمی م��ور‪ ،‬کوین‬ ‫کالین و جیسون الکساندر ‪ ۳۱۵‬میلیون دالر‬ ‫در سراسر جهان فروش کرد‪.‬‬ ‫ب��اب ایگ��ر مدیرعامل دیزنی ب��ا اعالم این‬ ‫خب��ر گفت که نوت��ردام یک نم��اد جهانی از‬ ‫امید و زیبایی است که به عنوان قلب پاریس‬ ‫ش��ناخته می‌شود و ش��رکت والت دیزنی در‬ ‫چنین موقعیتی در کنار دوستانش می‌ایستد‬ ‫تا این شاهکار بشری به جایگاه خود بازگردد‪.‬‬ ‫این ‪ ۵‬میلیون دالر از سوی پارک موضوعی‬ ‫دیزنی‌لن��د پاری��س برای ای��ن کار اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫چهره‌های شاخص مد فرانسه شامل گوچی‪،‬‬ ‫س��ن لوران‪ ،‬لویی ویتون و دیور تاکنون ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون یورو به این کار کمک کرده‌اند‪ .‬لورئال‬ ‫نی��ز ‪ ۲۰۰‬میلیون و درمجم��وع با کمک‌های‬ ‫کوچک‌ت��ر تاکنون ‪ ۶۵۰‬میلی��ون یورو (‪۷۳۴‬‬ ‫میلیون دالر) برای این کار جمع شده است‪.‬‬ ‫ش��هر کن با هم��کاری جش��نواره کن ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار دالر به این امر اختص��اص داد و تیری‬ ‫فرمو و پی‌یر لس��کور مدیران این جشنواره در‬ ‫حال مذاکره با هالیوود ب��رای بهره گرفتن از‬ ‫کمک‌های مالی آنها هستند‪.‬‬ ‫امانوئ��ل مک��رون رئیس‌جمهوری فرانس��ه‬ ‫گفته اس��ت این کلیس��ا را در مدت ‪ ۵‬س��ال‬ ‫تعمیر و ترمیم می‌کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫س��ی‌وهفتمین جش��نواره جهانی فیلم فج��ر با نمایش‬ ‫نسخه مرمت شده فیلم «دیده‌بان» و صحبت‌های ابراهیم‬ ‫حاتمی‌کیا درباره دورانی که این فیلم س��اخته ش��د‪ ،‬آغاز‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬عص��ر چهارش��نبه ‪۲۸‬‬ ‫فروردین خیابان برادران مظفر و س��ینما فلسطین میزبان‬ ‫عالقه‌مندان��ی ب��ود ک��ه برای حض��ور در آیین گش��ایش‬ ‫سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر آمده بودند‪.‬‬ ‫پیش از آغاز رس��می آیین‪ ،‬در گذر فرهنگی در خیابان‬ ‫برادران مظفر‪ ،‬موسیقی محلی همراه با اجرای حرکت‌های‬ ‫موزون عروس��کی اجرا شد‪ .‬یک گروه موسیقی نیز در البی‬ ‫سینما فلسطین قطعات خاطره‌انگیز کالسیک را اجرا کرد‪.‬‬ ‫پس از آن در البی س��ینما فلسطین تفاهمنامه‌ای میان‬ ‫علی‌اصغ��ر پیون��دی‪ ،‬رئیس جمعیت هالل‌احمر کش��ور و‬ ‫س��یدرضا میرکریمی‪ ،‬دبیر سی‌وهفتمین جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر امضا ش��د‪ .‬به موجب این تفاهمنامه‪ ،‬جش��نواره‬ ‫جهان��ی فیلم فجر به عنوان «س��فیر مهربان��ی» در حوزه‬ ‫بالی��ای طبیعی معرفی ش��د تا ضمن معرف��ی هالل‌احمر‬ ‫ایران در محافل س��ینمایی از طریق نمایش آثار تصویری‬ ‫مرتبط‪ ،‬از سال آینده نیز توجه ویژه‌ای در انتخاب و نمایش‬ ‫فیلم‌ه��ای خارج��ی با موضوع‌ه��ای مرتبط در جش��نواره‬ ‫جهانی داش��ته باش��د و از این طریق به تبادل تجربه‌های‬ ‫بشری در رویارویی با بالیای طبیعی بپردازد‪.‬‬ ‫در ادام��ه جلیقه جمعیت هالل‌احمر به رضا میرکریمی‪،‬‬ ‫رضا کیانیان و ستاره اسکندری اهدا و کیک سی‌وهفتمین‬ ‫جشنواره جهانی فیلم فجر بریده شد‪.‬‬ ‫رض��ا کیانی��ان پی��ش از بری��دن کیک آیین گش��ایش‬ ‫س��ی‌وهفتمین جش��نواره جهانی فیلم فجر در س��خنانی‬ ‫ضم��ن خوش��امدگویی به مهمان��ان گفت‪ :‬جش��نواره ما‪،‬‬ ‫جشنواره ساده‌ای است و امیدوارم شما آن را دوست داشته‬ ‫باش��ید‪ .‬همان‌طور که می‌دانید تمامی عواید فروش بلیت‬ ‫و محصوالت فرهنگی این دوره از جش��نواره به هموطنان‬ ‫سیل‌زده اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫کیانیان در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد دل ما با همه‬ ‫هموطنان س��یل زده‌مان در خوزس��تان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬شمال‬ ‫کشور و‪ ...‬است‪ .‬ما به یاد شما هستیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه کتاب ‪۳‬زبان��ه «دیده‌بان» با حض��ور ابراهیم‬ ‫حاتمی‌کی��ا‪ ،‬رض��ا میرکریمی‪ ،‬ش��هاب اس��فندیاری‪ ،‬رضا‬ ‫کیانیان و مجید رجبی‌معم��ار مدیرعامل خانه هنرمندان‬ ‫ایران (ناش��ر کتاب) به مناسبت نمایش نسخه مرمت شده‬ ‫فیلم «دیده‌بان» رونمایی شد‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب مش��تمل بر تحلیل��ی از س��ینمای ابراهیم‬ ‫حاتمی‌کیا ب��ا تمرکز بر ‪ 3‬فیلم «دیده‌ب��ان»‪« ،‬ازکرخه تا‬ ‫راین» و «آژانس شیشه‌ای» است که در یک مجلد ازسوی‬ ‫انتش��ارات خانه هنرمن��دان ایران و با حمایت جش��نواره‬ ‫جهانی فیلم فجر منتشر شده است‪ .‬نسخه انگلیسی کتاب‬ ‫«دیده‌بان» ازسوی شهاب اس��فندیاری عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه هنر تالیف شده است‪.‬‬ ‫پ��س از آن ب��ا ورود مهمانان به س��الن اصلی س��ینما‬ ‫فلس��طین‪ ،‬کتاب «دیده‌بان» ازس��وی ابراهیم حاتمی‌کیا‬ ‫برای عالقه‌مندان امضا شد‪.‬‬ ‫س��پس با حضور حاضران در سالن ش��ماره یک سینما‬ ‫فلس��طین آیین رسمی گشایش س��ی‌وهفتمین جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر با پخش آیاتی از قرآن مجید آغاز شد‪.‬‬ ‫س��پس درحالی‌که تصویرهایی از حادثه س��یل اخیر در‬ ‫ش��هرهای مختلف کش��ور روی پرده س��ینما نمایش داده‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬قطعه‌ای موسیقی با اشعاری به زبان‌های مختلف‬ ‫اقوام ایرانی از سوی یک نوازنده آکاردئون به‌طور زنده اجرا‬ ‫شد و در پایان این تصویرها شماره حساب هالل‌احمر برای‬ ‫دریافت کمک‌های مردمی اعالم شد‪.‬‬ ‫در ادامه تیزر س��ی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫براساس فیلم «دونده» امیر نادری پخش شد‪.‬‬ ‫پس از آن ویدیویی ش��امل بخش‌هایی از نسخه قدیمی‬ ‫فیلم «دیده‌بان» و صحبت‌ه��ای ابراهیم حاتمی‌کیا‪ ،‬اصغر‬ ‫پورهاجریان بازیگ��ر و مدیر جلوه‌های وی��ژه «دیده‌بان»‪،‬‬ ‫احمد طالبی‌نژاد منتقد‪ ،‬مهرزاد دانش‌منتقد‪ ،‬س��ید محمد‬ ‫تهدید کتابفروشی‌ها‬ ‫از سوی نمایشگاه کتاب‬
‫شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪ 14 - 1398‬شعبان ‪ 20 - 1440‬آوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1272‬پیاپی ‪2590‬‬ ‫او خواهد آمد‪...‬‬ ‫نیمه شعبان‬ ‫هنگام��ه زمزمه دعای عه��د با همهمه‬ ‫تس��بیح پرن��دگان و نیای��ش دریاه��ا و‬ ‫خش‌خ��ش برگ‌ه��ا در ه��م می‌آمیزد و‬ ‫صبحی پرطراوت و سرشار از امید‪ ،‬آمیخته‬ ‫با بوی گل نرگس را به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫روزی که سرمشقش نام یار باشد آکنده‬ ‫از یاد اوس��ت‪ .‬یاد مهربان‌ی��اری که صبح‬ ‫هنگام «رنگین کمان» رنگ‌رنگ وجودش‪ ،‬گل محفل دوس��تدارانش‬ ‫است‪ .‬انگار که صبح نم‌نم باران عهد آمده و همان وقت هم نگاه آفتاب‬ ‫تابنده هس��تی به این خیل مش��تاق افتاده باش��د و از این دو «رنگین‬ ‫کمانی» بر آس��مان آبی و پاک دل منتظرانش‪ ،‬نقش ببندد‪« .‬رنگین‬ ‫کمان��ی» که ه��ر رنگش نش��انی از او دارد؛ از محبتش‪ ،‬از دعایش‪ ،‬از‬ ‫اشکش‪ ،‬از‪ ...‬و باز آن زمان که خورشید آهنگ رفتن می‌کند‪ ،‬انگار که‬ ‫با س��رخی خود می‌گوید ش��ب غیبتش را تاب بیاورید به این امید که‬ ‫آفتاب وجود او‪ ،‬فردای شما را روشن کند؛ آن وقت شراری از سرخی‬ ‫خورش��ید به دل دوس��تداران می‌افتد که‪ :‬من کجا و آفتاب وجود او‬ ‫کجا؟ این همه گناه من کجا و نیم‌نگاه او کجا؟ دل س��یاه من کجا و‬ ‫امید به آمدن او کجا؟ و خبر ندارد این دل بیچاره از گناه‪ ،‬که او لحظه‬ ‫به لحظه مراقبش است؛ مراقب‪ ،‬که مبادا به دامی درافتد؛ دعاگو‪ ،‬که‬ ‫مبادا به چاله‌ای فرو غلتد و نمی‌داند این دل سیاه از گناه که آنی که‬ ‫شیطان وسوسه‌اش می‌کند این اوست که دست به دعا بلند می‌کند و‬ ‫از خدا نجاتش را می‌طلبد و نمی‌داند این دل تنها‪ ،‬که او فقط یک دل‬ ‫را نمی‌بیند‪ ،‬بلکه هزاران دل را نظاره‌گر است‪ !...‬او روزی خواهد آمد‪...‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫مهران صولت�ی ‪ -‬جامعه‌ش�ناس‪ :‬به‌تازگی در‬ ‫مطلب��ی خواندم میزان نارضایت��ی ذهنی ایرانیان از‬ ‫زندگی اجتماعی‌شان‪ ۲.۵ ،‬برابر نارضایتی عینی آنها‬ ‫اس��ت‪ .‬فارغ از شیوه‌های دس��تیابی به این نتیجه و‬ ‫می��زان اعتبار آن‪ ،‬چیزی که ای��ن گزاره را قابل باور‬ ‫و پذیرش می‌کند نم��ود آن در برخوردهای روزمره‬ ‫اس��ت‪ .‬ایرانیان به‌طور معمول تمای��ل دارند خود را‬ ‫ناراض��ی نش��ان دهند و به‌اصطالح س��از مخالفت با‬ ‫وضع ج��اری را کوک کنند‪ .‬ای��ن وضعیت را در هر‬ ‫ک��وی و ب��رزن و هر محف��ل و مجلس��ی می‌توانید‬ ‫ببینید؛ از صف نان و درون تاکسی گرفته تا فضاهای‬ ‫آکادمیک و جلسات کارشناسی‪ ،‬می‌توان جلوه‌هایی‬ ‫از ای��ن ابراز نارضایتی را به چش��م دی��د‪ .‬حال آنکه‬ ‫اوضاع عینی‪ ،‬آنچنان هم چشم‌انداز مأیوس‌کننده‌ای‬ ‫را به نمایش نمی‌گ��ذارد‪ .‬آمارهای موجود در زمینه‬ ‫آموزش‪ ،‬برخورداری از امکاناتی مانند آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و‪ ،...‬بهداشت و امید به زندگی‪ ،‬به‌طور اجمالی نوعی‬ ‫رشد آرام و مداوم را به نمایش می‌گذارد اما در مقابل‬ ‫ما ش��اهد رش��د ابراز نارضایتی البته با شیبی تندتر‬ ‫هستیم‪ .‬به‌راستی راز ش��کاف میان این دو وضعیت‬ ‫چیس��ت؟ برخی عوامل موث��ر بر افزای��ش فزاینده‬ ‫شکاف یادشده به این شرح است‪:‬‬ ‫رضایت و نارضایتی آموختنی هس��تند و به‌وسیله‬ ‫روابط و مناس��بات اجتماعی آموزش داده می‌شوند‪.‬‬ ‫در ضمن مانند ویروس��ی هس��تند که به‌سرعت به‬ ‫دیگران منتقل می‌شوند‪ .‬در جامعه‌ای که نارضایتی‬ ‫در آن ب��ه یک ام��ر بدیهی تبدیل ش��ده و مخالفت‬ ‫با همه چیز به یک پز روش��نفکرانه‪ ،‬چندان عجیب‬ ‫نیس��ت اگر ثروتمن��دان و فقیران به ی��ک میزان از‬ ‫اوضاع خود ابراز نارضایتی کنند!‬ ‫ای��ران ی��ک جامع��ه ب��دون گفت‌وگ��و اس��ت و‬ ‫ش��کل‌گیری گفت‌وگو هم محصول روابط متقارن و‬ ‫برابر میان حکومت و ش��هروندان است‪ .‬با گفت‌وگو‬ ‫می‌توان نارضایتی‌ها را به اشتراک گذاشت و به یک‬ ‫تفاهم دوطرفه رس��ید‪ .‬رضایت ذهنی لزوما از مسیر‬ ‫رضایت عین��ی نمی‌گذرد بلکه محص��ول گفت‌وگو‬ ‫درباره عوام��ل و دالیل این رضای��ت و نارضایتی از‬ ‫آن اس��ت‪ .‬گفت‌وگو درک متقابل می‌آورد و همدلی‬ ‫را افزایش می‌دهد؛ دیالوگی ثمر‌بخش و شادی‌آفرین‬ ‫که حکومت باید در ایجاد آن پیش‌قدم شود!‬ ‫رضای��ت ذهنی از مس��یر مش��ارکت و احس��اس‬ ‫قدرتمندی می‌گذرد‪ .‬ایرانیان پس از بهار قدرتمندی‬ ‫و س��وژگی سیاس��ی در انق�لاب ‪ ،۵۷‬درگیر نظمی‬ ‫بروکراتیک ش��دند و از مش��ارکت جدی اجتماعی‪-‬‬ ‫سیاس��ی بازماندند‪ .‬مشارکت سیاسی هم محدود به‬ ‫ش��رکت در انتخابات شد‪ .‬احس��اس «بی‌قدرتی» در‬ ‫انجام تغییرات معنادار هم الجرم احساس نارضایتی‬ ‫به‌دنب��ال م��ی‌آورد‪ .‬افزایش فرصت‌های مش��ارکت‬ ‫اجتماعی‪-‬مدنی برای شهروندان و گسترش امکانات‬ ‫ابراز وجود می‌تواند موجب رشد خیره‌کننده احساس‬ ‫رضایت‌مندی شود!‬ ‫بخشی از احس��اس نارضایتی هم حاصل مقایسه‬ ‫خ��ود با دیگران اس��ت‪ .‬با فراوانی رس��انه‌ها ایرانیان‬ ‫هم‌اینک از یک س��و خود را با طبقه‌ای نوکیس��ه و‬ ‫نوظهور در داخل مقایس��ه می‌کنند که با بهره‌گیری‬ ‫از رانت‌های سیاس��ی‪-‬اقتصادی توانس��ته به مصرف‬ ‫خودنمایانه دس��ت یابد و از س��وی دیگر با مقایسه‬ ‫ش��رایط خود با وضعیت کش��ورهای پیش��رفته دنیا‬ ‫دچ��ار تاس��ف مضاعف می‌ش��وند؛ ب��دون اینکه به‬ ‫لوازم توسعه‌یافتگی آنها توجه کنند! ایران سرزمین‬ ‫هزینه‌های بس��یار و دس��تاوردهای اندک است‪ .‬قرار‬ ‫گرفت��ن در مع��رض تهاجم‌ه��ای ویرانگ��ر قوم‌های‬ ‫گوناگون در طول تاریخ‪ ،‬در کنار ورود آرمانی ایرانیان‬ ‫به ‪ 3‬نهضت و انقالب ‪ 100‬س��ال اخیر که نتوانست‬ ‫به آمال و آرزوهای س��اکنان این تمدن دیرپا به‌طور‬ ‫کامل جامه عمل بپوش��اند‪ ،‬نوعی احساس نارضایتی‬ ‫مزمن در میان مردم این س��رزمین ایجاد کرده و به‬ ‫عادت واره روزمره ایرانیان تبدیل شده است!‬ ‫اکران نیم‌بهای شنبه‌ها لغو شد‬ ‫فیل��م س��ینمایی «تگ��زاس ‪ »۲‬ب��ه کارگردان��ی‬ ‫مس��عود اطیابی جایگزین فیلم س��ینمایی «رحمان‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬در ترکی��ب فیلم‌ه��ای در ح��ال اک��ران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر محمدرضا صابری‪ ،‬عضو ش��ورای‬ ‫صنفی نمایش‪ ،‬با تش��ریح تازه‌ترین مصوبات شورای‬ ‫صنف��ی نمای��ش در جلس��ه سه‌ش��نبه گذش��ته‪ ،‬از‬ ‫جایگزینی فیلم سینمایی «تگزاس ‪ »۲‬به کارگردانی‬ ‫مس��عود اطیابی به جای فیل��م «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬به‬ ‫کارگردان��ی منوچهر هادی در س��رگروه س��ینمایی‬ ‫«ایران» خبر داد‪.‬‬ ‫صاب��ری در ای��ن زمین��ه توضی��ح داد‪ :‬ش��ورای‬ ‫صنف��ی نمای��ش در نخس��تین جلس��ه باتوج��ه به‬ ‫اتفاق‌های��ی ک��ه ب��رای فیلم «رحم��ان ‪ »۱۴۰۰‬رخ‬ ‫داد و اینک��ه س��رگروهی س��ینما ایران ب��دون فیلم‬ ‫مان��ده بود‪ ،‬جلس��ه فوق‌الع��اده تش��کیل داد که در‬ ‫کمیته انضباطی وجود ندارد این تیم جایگزین کمیته‬ ‫شده و امور را بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لغو ش�رط کف ف�روش ب�رای فیلم‌های‬ ‫نوروزی‬ ‫‹ ‹شنبه‌ها دیگر نیم‌بها نیست‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه شرایطی که در کشور حاکم است‬ ‫و ‪ ۲۰‬اس��تان ما درگیر س��یل هستند و شرایط روحی‬ ‫مردم نامناس��ب اس��ت‪ ،‬ش��ورا مصوب کرد در جهت‬ ‫حمای��ت از فیلم‌های نوروزی هم��ه فیلم‌های نوروزی‬ ‫ب��دون در نظرگیری ک��ف فروش تا ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت‌‬ ‫اکران داش��ته باش��ند و ‪ 7‬هفته به نمای��ش دربیایند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه مقرر ش��د پردیس‌هایی ک��ه بیش از ‪۷‬‬ ‫سالن س��ینما دارند مانند مگامال و باغ کتاب و‪ ...‬یک‬ ‫سالن‌ش��ان را به‌طور کامل تا ‪ ۱۸‬اردیبهشت در اختیار‬ ‫آثار نوروزی قرار بدهند‪ .‬این عضو شورای صنفی اکران‬ ‫افزود‪ :‬قرار اس��ت یک تیم در خود ش��ورا متش��کل از‬ ‫ی��ک نماینده از تهیه‌کنندگان‪ ،‬ی��ک نماینده از کانون‬ ‫کارگردانان و یک نماینده از سینماداران برای «نظارت‬ ‫بر اکران» گزارش��ی تهیه کن��د‪ .‬باتوجه به اینکه دیگر‬ ‫ای��ن جلس��ه ‪ ۲‬فیلم ب��رای نمایش اع�لام آمادگی‬ ‫کردن��د‪ .‬از آنجای��ی که ح��ق انتخاب با س��ینمادار‬ ‫اس��ت فیلم س��ینمایی «تگزاس ‪ »۲‬ب��ه کارگردانی‬ ‫مس��عود اطیابی با کف اک��ران ‪ ۴‬هفته از فردا اکران‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫صاب��ری درب��اره نیم‌بها بودن بلیت‌های س��ینما در‬ ‫روزه��ای ش��نبه در س��ال گذش��ته هم عن��وان کرد‪:‬‬ ‫روزه��ای ش��نبه از روزه��ای نیم‌بها ب��ودن بلیت‌های‬ ‫س��ینما حذف ش��ده اس��ت؛ مگر اینکه س��ینمادار به‬ ‫ش��ورای صنف��ی نمای��ش درخواس��ت بده��د که در‬ ‫روزهای ش��نبه بلیت نیم‌بها ارائه دهد‪ .‬جلس��ه بعدی‬ ‫شورای صنفی ‪ ۸‬اردیبهشت برگزار می‌شود که دستور‬ ‫جلسه آن انتخاب سخنگو‪ ،‬دبیر و نایب رئیس شورای‬ ‫صنفی نمایش برای س��ال جدید است‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«رحم��ان ‪ »۱۴۰۰‬به‌دلیل تخلف در رعایت اصالحات‬ ‫نظارتی سازمان سینمایی در اکران عمومی‪ ،‬پس از ‪4‬‬ ‫هفت��ه با فروش ‪ ۲۲‬میلیارد توم��ان از ادامه حضور بر‬ ‫پرده سینماها منع شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫م‬ ‫‪13‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪127‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪126‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ژاپن کارگر شهرداری و رفتگر ندارد‬ ‫زینب بهرامی‪ ،‬نویسنده‪ :‬جایی خوندم‬ ‫هیچ س��رزمینی ب��ه اندازه ژاپ��ن‪ ،‬به مردم‬ ‫خ��ودش خیان��ت نکرده و با آنها ناس��ازگار‬ ‫نبوده!‬ ‫به‌طور تقریبی هیچ بالی طبیعی نیس��ت‬ ‫که ژاپنی‌ها در طول سال تجربه نکنن‪ .‬من‬ ‫برای مثال یک س��ال اخیر منطقه خودمون‬ ‫(کانسای) رو می‌نویسم‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته اوایل خرداد با یک زلزله‬ ‫بس��یار مهیب و طوالنی بیدار شدیم‪( .‬اینجا‬ ‫ه��ر هفته زلزله‌های خفیف هس��ت اما اون‬ ‫ش��دید ب��ود) بر اث��ر اون زلزل��ه‪ ،‬بیش از ‪2‬‬ ‫شبانه‌روز برق و گاز مناطق مختلف کیوتو و‬ ‫اوساکا قطع بود‪ .‬قطارها همه متوقف شدن‬ ‫و شهر اساسی به هم ریخت‪.‬‬ ‫یک ماه نگذش��ت‪ ،‬سیل اتفاق افتاد و یک‬ ‫هفته تمام بارون بارید‪ .‬ما در شمال کیوتو و‬ ‫چن��د قدمی یه رودخونه زندگی می‌کردیم‪.‬‬ ‫خیابون‌ها به‌طور محس��وس خلوت ش��د و‬ ‫هیچ کس بیرون نمی‌اومد‪ .‬ش��اهد تخریب‬ ‫س��اختمان‌های کن��ار رودخونه ب��ودم اما‬ ‫خراب��ی اصل��ی‪ ،‬در مناطق پایین‌دس��ت و‬ ‫اوساکا اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫خاک ژاپن حاصلخیز نیس��ت و مجبورن‬ ‫همه چی��ز رو در گلخونه پرورش بدن‪ .‬این‬ ‫س��یل بس��یاری از گلخونه‌ها رو از بین برد‬ ‫و ن��رخ می��وه و س��بزیجات جهش عجیبی‬ ‫داش��ت‪ .‬به فاصله ‪ 3 ،2‬هفته ش��دیدترین‬ ‫توفان س��ال رخ داد و خرابی‌ها رو چند برابر‬ ‫کرد‪ .‬بخش‌های مختلف فرودگاه بین‌المللی‬ ‫کانس��ای‪ ،‬بین یک هفته ت��ا ‪ 2‬ماه تعطیل‬ ‫شدن‪.‬‬ ‫س��رعت بازس��ازی خیابون‌ها‪ ،‬اتوبان‌ها و‬ ‫تسهیالت عمومی در ژاپن بسیار باالست اما‬ ‫ای��ن اصال درباره خانه‌ها و مناطق خصوصی‬ ‫ص��دق نمی‌کنه‪ .‬صاحبان امالک خصوصی‬ ‫گاه��ی باید چند ماه تا ‪ 2‬س��ال توی نوبت‬ ‫بمونن تا تسهیالت بازسازی دریافت کنن‪.‬‬ ‫خودم در اوساکا دیدم خونه‌هایی که اول‬ ‫قربانی زلزله و بعد سیل و توفان شده بودن‪،‬‬ ‫‪ 6‬م��اه بعد هنوز سقفش��ون رو پالس��تیک‬ ‫کشیده بودن و آماده سکونت نبودن‪.‬‬ ‫ژاپ��ن کارگر ش��هرداری و رفتگر نداره و‬ ‫اگر محل ش��ما بر اثر سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬توفان و‪...‬‬ ‫کثیف بش��ه‪ ،‬یا باید خودتون تمیز کنید یا‬ ‫توی نوبت باشین تا از شهرداری بیان‪.‬‬ ‫به‌طور مثال مجتمع ما یک ماه و نیم توی‬ ‫نوبت بود تا بیان و درخت‌ها رو جمع کنن‪.‬‬ ‫نکت��ه اصل��ی‪ ،‬صب��ر و رفت��ار منطق��ی‬ ‫ژاپنی‌هاست‪ .‬اینجا از انتقاد و هیاهو خبری‬ ‫نیس��ت‪ .‬بالیای طبیع��ی رو کاملا طبیعی‬ ‫می‌دونن و س��عی می‌کنن مدیریتش کنن‪.‬‬ ‫اینجا هم بالی طبیعی کش��ته و خس��ارت‬ ‫ایج��اد می‌کن��ه ام��ا رفتار م��ردم درمقابل‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬کاملا احترام‌آمیزه‪.‬‬ ‫م��ردم ژاپ��ن هرگ��ز تصاویر کش��ته‌ها و‬ ‫خرابی‌ها رو منتش��ر نمی‌کنن‪ .‬حتی بدون‬ ‫حضور نیروهای کمکی و دولتی‪ ،‬در همون‬ ‫لحظات اولیه‪ ،‬نظم و مدیریت به‌وسیله خود‬ ‫مردم ایجاد میش��ه و همه صبورانه و به دور‬ ‫از هیجان منتظر آرام شدن اوضاع می‌مونن؛‬ ‫اینها چیزهایی بود که خودم شاهد آن بودم‪.‬‬ ‫نسبت حکومت و مردم‬ ‫محمد ترکمان‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫ارش�د تاریخ معاص�ر ایران‪:‬‬ ‫در ژاپ��ن حکوم��ت و دول��ت‬ ‫خدمتگزار و ملت ارباب حکومت‬ ‫اس��ت‪ .‬ارباب باید تولید‪ ،‬اختراع‬ ‫و اکتش��اف کند و خالق باش��د‬ ‫و ارزش افزوده داش��ته باشد تا‬ ‫بتواند مالی��ات بدهد و حکوم��ت مالیات‬ ‫را صرف زیرس��اخت‌ها و توس��عه پایدار و‬ ‫امور جاری کش��ور کند؛ اینجا حکومت و‬ ‫دولت نفت‌فروش‪ ،‬ارباب اس��ت و نیازی به‬ ‫تولید و خالقیت و تسهیل کسب‌وکار برای‬ ‫دریافت مالیات از شهروندان برای گردش‬ ‫امور ندارد‪.‬‬ ‫در ژاپن به ش��هروندان گفته می‌ش��ود‬ ‫اگر س��ختکوش‪ ،‬پرتالش‪ ،‬مقاوم و خالق‬ ‫نباش��ید‪ ،‬از میان خواهیم رف��ت؛ اینجا با‬ ‫افتخار می‌گویند پول نفت را س��ر س��فره‬ ‫شما خواهیم آورد‪ ،‬یعنی حتی الزم نیست‬ ‫تا دم در نیز قدم‌رنجه فرمایید‪.‬‬ ‫در ژاپ��ن قیمت‌ه��ا واقع��ی اس��ت و‬ ‫یاران��ه پنه��ان نامفه��وم اس��ت‪ .‬در ژاپن‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬تولی��د و کارآفرین��ی‪،‬‬ ‫ص��ادرات و مصرف بقاعده و حساب‌ش��ده‬ ‫فضیل��ت اس��ت؛ اینج��ا‬ ‫رانت‌خ��واری‪ ،‬واردات و قاچ��اق‬ ‫کاالهای مصرفی و مصرف‌زدگی‬ ‫بدون حساب‪ ،‬امتیاز است‪.‬‬ ‫در ژاپن خب��ری از ارز با چند‬ ‫قیمت‪ ،‬ارز مس��افرتی‪ ،‬وام برای‬ ‫«طرح‌ه��ای زودب��ازده»‪ ،‬بخش‬ ‫خصولتی و‪ ...‬وجود ندارد و اینجا برعکس‪.‬‬ ‫در ژاپ��ن حکوم��ت و دول��ت و نه��اد‬ ‫دیوان‌س��االری کوچک است و چابک؛ در‬ ‫اینجا بودجه جاری و خرج و برج‌ها چنان‬ ‫اس��ت که رقمی برای برنامه‌های عمرانی‬ ‫باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫در ژاپ��ن حکوم��ت و دول��ت‪ ،‬نهادهای‬ ‫مدنی و انجمن‌های صنفی‪ ،‬محلی‪ ،‬شهری‬ ‫و زیست‌محیطی داوطلب‪ ،‬احزاب و‪ ...‬مورد‬ ‫تش��ویق قرار می‌گیرند تا ام��ور نهادهای‬ ‫اجرایی‪ ،‬مقننه و قضایی سریع‌تر و ارزان‌تر‬ ‫جریان یابد؛ اینجا به نهادهای یادشده در‬ ‫صورت داش��تن استقالل نامهربانی شده و‬ ‫گاهی نیز تهمت‌های ناروا زده می‌شود‪.‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت محص��ول ای��ن دو نوع‬ ‫رویکرد متفاوت باشد!‬ ‫یادداشت دو‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬قصه‌گویی ‪ -‬توان و تحمل‬ ‫‪ -2‬جایگاه��ی در ورزش باس��تانی ‪ -‬آج��ر‬ ‫سیمانی ‪ -‬پیرو فرقه‌ای در عربستان‬ ‫‪ -3‬معل��م انسان‌هاس��ت ‪ -‬پارچه جراحت ‪-‬‬ ‫فرشته‌ای در آیین زرتشت‬ ‫‪ -4‬مق��ر حکومت در ایتالی��ا ‪ -‬قدرت بازو ‪-‬‬ ‫پرچم‪ ،‬بیرق‬ ‫‪ -5‬بیماری روان‌گسیختگی ‪ -‬زدنی در بازی‬ ‫‪ -6‬رستنی بدون شاخه‪ ،‬ریشه‪ ،‬برگ و ساقه‬ ‫ آب چرخنده‬‫‪ -7‬ابر سفید ‪ -‬نابودی‬ ‫‪ -8‬جانور درن��ده ‪ -‬خیس ‪ -‬پهلوان ‪ -‬غوزه‬ ‫پنبه‬ ‫‪ -9‬از حروف شرط ‪ -‬تیرانداز‬ ‫‪ -10‬زاری از درد و سوزدل ‪ -‬پوشش سخت‬ ‫دندان‬ ‫‪ -11‬سنگ ریزه ‪ -‬سست و بی‌ثابت‬ ‫‪ -12‬نوع��ی گلوله جنگی ‪ -‬بدیمن ‪ -‬الفبای‬ ‫موسیقی‬ ‫‪ -13‬بلـ��وز بافته ش��ده نس��بتـا ضخیـم ‪-‬‬ ‫اشاره تاکیـدی به دور ‪ -‬از واحـدهای فعـال‬ ‫صـداوسیـما‬ ‫‪ -14‬حرکت مارپیچ خودرو ‪ -‬انسانی‪ -‬قانون‬ ‫اساسی ویژه مغوالن‬ ‫‪ -15‬ذوق ذاتی ‪ -‬نام پیشین نیویورک‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجرت ‪ -‬جویای علم‬ ‫‪ -2‬اقیان��وس آس��وده ‪ -‬ش��هری در جن��وب اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری ‪ -‬از اشارات‬ ‫‪ -3‬سرشوی گیاهی ‪ -‬علت و دلیل ‪ -‬فرمان ماشین ‪ -‬به‬ ‫دفعات‬ ‫‪ -4‬پ��اک و منزه ‪ -‬قطع ضبط فیلم ‪ -‬لحظه کوتاه ‪ -‬به‬ ‫محض اینکه‬ ‫‪ -5‬شاد و خوشحال ‪ -‬خلع شده ‪ -‬عامل وراثت‬ ‫‪ -6‬غرور و تکبر‪ -‬افزایش برنج پخته‌شده‪ -‬مهره دوم گردن‬ ‫‪ -7‬ربودن ‪ -‬کشتی سنتی غول‌های ژاپنی‬ ‫‪ -8‬کثرت آمد و رفت ‪ -‬نظاره کردن‬ ‫‪ -9‬همراه اطراف ‪ -‬لطیف و ملایم‬ ‫‪ -10‬صومعه‪ -‬غذای‌آبکی‌متنوع‪ -‬کالم تصدیق انگلیسی‬ ‫‪ -11‬از اقم��ار برجیس ‪ -‬کتابی از صادق چوبک ‪ -‬جایز‬ ‫و مباح‬ ‫‪ -12‬بخ��ار ده��ان ‪ -‬مس��اوی عامیان��ه ‪ -‬شیش��ه زیر‬ ‫میکروسکوپ ‪ -‬اختیار داده شده‬ ‫‪ -13‬فرق میان سر ‪ -‬از آالت موسیقی ‪ -‬یک نوع سالح‬ ‫جنگی‪ -‬هوای متحرک‬ ‫‪ -14‬پرهیز کردن ‪ -‬بازیگر معروف در فیلم‌های وسترن‬ ‫هالیوود ‪ -‬سازمان فضانوردی امریکا‬ ‫‪ -15‬ش��یپور برپ��ای صب��ح در پ��ادگان ‪ -‬حرم��ت و‬ ‫بزرگداشت‬ ‫یادداشت یک‬ ‫ایران‪ ،‬جامعه بدون گفت‌وگو‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!