صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 125

روزنامه صمت شماره 125

‫معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫گسترش روابط‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫‪12‬‬ ‫معماری ایرانی‬ ‫با پشتیبانی دولت جهانی می‌‪‎‬شود‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 16‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 125‬پیاپی ‪ 32 1443‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫راهکار خروج از رکود‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫پیوستن ایران به جمع ‪ 8‬کشور‬ ‫تولید‌کننده شمش آنتیموان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪15‬ماده از الیحه «رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مجلس تصویب شد‬ ‫پیشنهادهایی برای تغییرالیحه‌حمایت از تولید‬ ‫‪7‬‬ ‫چرم‬ ‫صنعتی که رو به زوال می‌رود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫جدایی مالکیت از مدیریت‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫فرآوری‪ ،‬راهکار افزایش‬ ‫درآمد معادن کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وضعیت سپرده‌ها و بدهی‌های بخش‌های‬ ‫دولتی و خصوصی در بانک‌ها نشان می‌دهد‬ ‫گنج بی‌رنج‪ ،‬زحمت بی‌اجرت‬ ‫صنعت کردستان‬ ‫منتظر‪ 110‬میلیارد تومان‬ ‫وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫لوازمخانگیایرانیبخرید‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری سهام و مدیریت‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫تصویب ‪ 15‬ماده‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫محسن رزم‌خواه‬ ‫بهروز نعمتی‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس‬ ‫‪3‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان‬ ‫‪4‬‬ ‫اعمال تعرفه ترجیحی‬ ‫برای تجارت کم هزینه‬ ‫رویکرد خوشه فرش قم‬ ‫کسب‌وکار است‬ ‫عربستان‬ ‫مساوی اوپک نیست‬ ‫بهروز پورسلیمان‬ ‫حسین بیک‌زاده‬ ‫موسی احمدی‬ ‫عضوهیاترییسهاتاقبازرگانیایران‬ ‫‪7‬‬ ‫عامل توسعه خوشه فرش قم‬ ‫‪23‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫‪31‬‬ ‫طرح‌های بزرگ صنعتی در اهر افتتاح می‌شوند‬ ‫جناب آقای مهندس منوچهر رحمانی‬ ‫انتص��اب بج��ا و شایس��ته حضرتعالی را ب��ه عنوان‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی خوزستان تبریک عرض‬ ‫می‌نمای��م‪ .‬از ای��زد منان خواس��تارم مدیرانی نظیر‬ ‫حضرتعالی در س��طوح مختلف مسئولیتی همچنان‬ ‫منصور باشند‪.‬‬ ‫بهزاد ساسان‌پور ـ مدیر روزنامه‬ ‫گسترش‬ ‫در استان خوزستان‬ ‫‪ 7‬روزنامه در‪ 1‬روزنامه‬ ‫سازمان آگهی‌ها ‪88722732-3‬‬ ‫جان دوباره اشتغال در صنعت اهر‬ ‫مسئوالن اس��تان آذربایجان ش��رقی با تکمیل طرح‌های صنعتی‬ ‫به‌ویژه در شهرستان اهر تا پایان سال برای حدود ‪2‬هزار نفر ایجاد‬ ‫اش��تغال می‌کنند‪ .‬این درحالی است که به گفته مسئوالن استانی‬ ‫دو ط��رح بزرگ صنعتی ت��ا قبل از پایان س��ال و دو طرح بزرگ‬ ‫صنعتی دیگر نیز در ابتدای س��ال آینده به بهره‌برداری می‌رس��د‬ ‫ضمن آنکه بنابر گزارش‌های رس��یده در ‪ 8‬ماه نخس��ت امسال از‬ ‫میان جوازهای تاس��یس صنعتی صادر ش��ده‪ ،‬بیشترین تعداد به‬ ‫اس��تان آذربایجان شرقی با یک هزار و ‪ 280‬فقره اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از حیث پیش‌بینی بیشترین اشتغال ایجادی نیز استان آذربایجان‬ ‫ش��رقی مطرح است که برای ‪24‬هزار و ‪ 417‬نفر اشتغالزایی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪24‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫«باجی قاید السبس��ی» رییس‌جمه��وری تونس‬ ‫«حبیب الصید» وزیر کشور و کشاورزی پیشین این‬ ‫کشور را مامور تشکیل هیات دولت جدید کرد‪.‬‬ ‫ش��یخ «علی جمعه» مفتی سابق مصر درواکنش‬ ‫به تحریم جش��ن میالد پیامبر(ص) ازس��وی مفتی‬ ‫آل‌س��عود گفت‪ :‬این مناس��بت را جشن می‌گیریم تا‬ ‫شما ازعصبانیت بمیرید‪.‬‬ ‫«عبداهلل الشمالوی» وکیل مدافع «شیخ سلمان»‬ ‫دبیرکل جمعی��ت الوفاق‪ ،‬مش��هورترین رهبر مبارز‬ ‫ش��یعه بحرین گفت‪ :‬نمایندگان دادستانی بحرین ‪4‬‬ ‫اتهام به شیخ سلمان نسبت داده‌اند که مجازات آنها‬ ‫شامل ‪3‬سال زندان تا حبس ابد می‌شود‪.‬‬ ‫روزنامه یمنی «الیمن الیوم» نوشت‪ :‬وزارت کشور‬ ‫با صدور احکامی به یگان‌های حفاظت از سفارتخانه‌ها‬ ‫در صنعا پایتخت این کشور‪ ،‬دستور تشدید اقدامات‬ ‫امنیت��ی برای مقابله با حم�لات احتمالی القاعده را‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫حمل��ه مهاج��م انتحاری ب��ه نیروه��ای خارجی‬ ‫در کابل‪ ،‬کش��ته ش��دن فرمانده قی��ام مردمی علیه‬ ‫طالبان در لوگر‪ ،‬مس��دود شدن راه ‪ 11‬شهرستان در‬ ‫بدخشان بر اثر بارش س��نگین برف و بازداشت یک‬ ‫مهاجم انتحاری و ‪ 3‬تروریست در کاپیسا و سمنگان‬ ‫از رویدادهای مهم دیروز در افغانستان بود‪.‬‬ ‫«مصطف��ی کام��االک» رهبر حزب اس�لامگرای‬ ‫س��عادت مدعی شد‪ :‬حزب حاکم عدالت و توسعه به‬ ‫دلیل مخالفت‌های «نجم‌الدین اربکان» نخس��ت‌وزیر‬ ‫پیشین ترکیه با درخواست‌های محافل صهیونیستی‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫پایگاه اینترنتی روزنامه «الریاض» عربستان به نقل‬ ‫از س��رهنگ «محمد الفقیهی» سخنگوی فرماندهی‬ ‫مرزبانی منطقه ش��مال در مرز مشترک عربستان با‬ ‫عراق‪ ،‬از کشته شدن سرگرد «عوده معوض البلوی»‬ ‫فرمانده مرزبانی این منطقه در عملیات افراد مس��لح‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وزی��ر خارج��ه رژی��م صهیونیس��تی از آنچ��ه‬ ‫موضعگیری‌ه��ای برخ��ی کش��ورهای اروپایی علیه‬ ‫اس��راییل خوان��د؛ انتق��اد ک��رد و گفت ک��ه برخی‬ ‫کش��ورهای غربی مهم‌ترین چالش اسراییل در سال‬ ‫‪ 2015‬میالدی هستند‪.‬‬ ‫ش��یخ انور العاصی رییس عش��یره العبیدی عراق‬ ‫اع�لام کرد ک��ه گروهک تروریس��تی داعش ‪ 80‬تن‬ ‫از افراد این عش��یره را در روس��تای ربیضه در شرق‬ ‫شهر تکریت در ‪ 170‬کیلومتری شمال بغداد به قتل‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫«نیکالس م��ادورو» رییس‌جمهوری ونزوئال گفت‬ ‫ک��ه در صورتی «لئوپولدو لوپ��ز» رهبر زندانی حزب‬ ‫مخالف دولت را خواهد بخش��ید که امریکا «اس��کار‬ ‫لوپز ریورا» یک زندانی پورتوریکویی متهم به توطئه‬ ‫فتنه‌انگیز را آزاد کند‪.‬‬ ‫بر اثر انفجار بمب در صحرای س��ینا واقع در مصر‬ ‫دستکم ‪ 4‬افسر پلیس مجروح شدند‪.‬‬ ‫به نوش��ته پای��گاه خبری «نهرین ن��ت»‪ ،‬کمیته‬ ‫امنیت و دف��اع پارلمان عراق ارائه کمک‌های نظامی‬ ‫امریکا به تروریس��ت‌های داعش از طریق هواپیما را‬ ‫تایید کرد‪.‬‬ ‫«فرانس��وآ اوالند» رییس‌جمهوری فرانس��ه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬یونانی‌ها برای انتخاب سرنوشت خود آزادند اما‬ ‫باید به تعهدات‌شان پایبند باشند‪.‬‬ ‫«احمد بن حلی» معاون دبیر کل «اتحادیه عرب»‬ ‫گفت که این اتحادیه با تش��کیل جلس��ه فوق‌العاده‬ ‫در س��طح نمایندگان و به درخواس��ت دولت قانونی‬ ‫لیب��ی‪ ،‬راه‌ه��ای مبارزه با تروریس��م در این کش��ور‬ ‫ک��ه مردم و اموال آنه��ا را هدف قرار داده‪ ،‬بررس��ی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫عض��و دفت��ر سیاس��ی جنب��ش مقاوم��ت‬ ‫اس�لامی(حماس) از مصر خواس��ت به جای کشتن‬ ‫فرزندان ملت فلسطین‪ ،‬مرزها و گذرگاه‌های منطقه‬ ‫محاصره شده نوار غزه را به روی فلسطینیان باز کند‪.‬‬ ‫دبیرکل س��ازمان همکاری اس�لامی از مسلمانان‬ ‫جهان خواس��ت ب��ه ش��هر بیت‌المق��دس به‌عنوان‬ ‫«پایتخ��ت گردش��گری اس�لامی» س��فر و از‬ ‫مسجد‌االقصی دیدن کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس‌جمهوری‪:‬‬ ‫ضرورت تقویت اعتماد عمومی به استاندارد‬ ‫رییس‌جمه��وری ب��ا قدردان��ی از س��ازمان مل��ی‬ ‫استاندارد‪ ،‬عملکرد این سازمان را برای کشور حیاتی‬ ‫توصی��ف کرد و حف��ظ و تقویت اعتم��اد عمومی به‬ ‫استاندارد در جامعه را ضروری دانست‪.‬‬ ‫به گ��زارش واحد مرک��زی خبر به نق��ل از پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬در جلس��ه هیات دولت که به‬ ‫ریاست رییس‌جمهوری برگزار شد‪ ،‬مهم‌ترین مسائل‬ ‫و رویداده��ای کش��ور مورد بحث و تب��ادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این جلسه سازمان ملی استاندارد ایران گزارشی‬ ‫درباره وضعیت اس��تاندارد در کشور به اعضای دولت‬ ‫ارائه ک��رد‪ .‬رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد در این‬ ‫گزارش به تشریح دس��تاوردها‪ ،‬چالش‌ها‪ ،‬تنگناها و‬ ‫انتظارات سازمان از دولت تدبیر و امید پرداخت‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با تشکر از سازمان ملی استاندارد‪،‬‬ ‫عملکرد این س��ازمان را برای کشور حیاتی توصیف‬ ‫کرد و حفظ و تقویت اعتماد عمومی به استاندارد در‬ ‫جامعه را ضروری دانست‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی ضم��ن تاکید بر حف��ظ اعتبار مهر‬ ‫اس��تاندارد در جامعه‪ ،‬این س��ازمان را به توس��عه و‬ ‫گس��ترش این اعتماد به س��طح بین‌الملل��ی به‌ویژه‬ ‫کشورهای همسایه سفارش کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عملکرد شایسته استاندارد می‌تواند‬ ‫ویژه‬ ‫وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫لوازم خانگی ایرانی بخرید‬ ‫وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به رشد ‪30‬درصدی‬ ‫تولید در طول ‪ 9‬ماه امس��ال نسبت به سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫محصوالت لوازم خانگی از لحاظ کمی و کیفی رشد داشته‬ ‫و مردم هم با خرید کاالی ایرانی به این صنعت کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه‬ ‫افتتاح چهاردهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی لوازم‌خانگی با‬ ‫اش��اره به اینک��ه در حال حاضر در تولیدات داخل ش��اهد‬ ‫تنوع در بسیاری از محصوالت هستیم گفت‪ :‬ارتقای کیفی‬ ‫و کمی محصوالت و داشتن نگاه ویژه به بازارهای صادراتی‬ ‫باید مورد توجه فعاالن این صنعت باشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ل��وازم خانگی باوجود تم��ام واردات‬ ‫می‌توان��د در زمین��ه ص��ادرات نیز حضور موثری داش��ته‬ ‫باش��د ابراز امیدواری کرد که در سال آینده شاهد افزایش‬ ‫میزان صادرات ل��وازم خانگی خواهیم ب��ود‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن وتج��ارت در ادام��ه ضم��ن تقاضا از هم��ه مردم‬ ‫برای خری��د کاالهای ایرانی و داخل��ی تاکید کرد‪ :‬از همه‬ ‫اقش��ار جامعه تقاضا دارم ضمن بازدید از نمایش��گاه لوازم‬ ‫خانگی و آش��نایی بیش��تر با توانمندی‌ه��ای صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان کش��ورمان با خرید اجن��اس ایرانی آنان را‬ ‫هرچه بیشتر حمایت کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬بدون حمایت مردم‬ ‫و افزایش میزان تقاضا و گس��ترده‌تر ش��دن ب��ازار‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفی محصوالت ممکن نیست‪ .‬نعمت زاده ادامه داد‪ :‬لزوم‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای اسالمی با اشاره به ارسال‬ ‫نام��ه ‪ 5‬نف��ر از اعضای این کمیس��یون به رییس مجل��س‪ ،‬گفت‪ :‬اعضای‬ ‫این کمیسیون منتظر تفسیر هیات رییسه مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫حضور نمایندگان کمیسیون اصل ‪ 90‬در کمیسیون تلفیق هستند‪.‬‬ ‫«حس��ین آذین» در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬نظر اعضای کمیسیون اصل‬ ‫‪ 90‬ب��ر این اس��ت که روح قانون‪ ،‬کمیس��یون اص��ل ‪ 90‬را غیرتخصصی‬ ‫نمی‌داند‪ ،‬بنابراین اعضای انتخابی آن نیز باید مانند س��ایر کمیس��یون‌ها‬ ‫در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند‪ .‬آذین ادامه داد‪ 5 :‬نفر از اعضای‬ ‫ثابت کمیس��یون اصل ‪ 90‬در نامه‌ای به الریجانی خواستار بررسی تفسیر‬ ‫هیات رییسه شدند و منتظر جواب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عمان سفر کرد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همراه هیات اقتصادی و‬ ‫تجاری به منظور شرکت در پانزدهمین اجالس کمیسیون‬ ‫مشترک اقتصادی و افتتاح نمایشگاه اختصاصی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در عمان دوش��نبه پانزدهم دی ماه تهران‬ ‫را به مقصد مس��قط ترک کرد‪ .‬در این س��فر ‪ 3‬روزه که از‬ ‫پانزدهم تا هفدهم دی ماه در مس��قط برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫عالوه بر شرکت در پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصادی و افتتاح نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در مس��قط‪ ،‬دیدارهای مختلفی ب��ا مقامات عالیرتبه‬ ‫این کش��ور در نظر گرفته شده است‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫دیدار با نخس��ت‌وزیر‪ ،‬وزی��ر بازرگان��ی و صنایع و رییس‬ ‫ش��ورای عمومی ترویج س��رمایه‌گذاری و توسعه صادرات‬ ‫عمان ازجمله دیدارهایی است که در این سفر برنامه‌ریزی‬ ‫شده است‪ .‬همچنین با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نماین��دگان بخش خصوصی ک��ه در قالب تیم اقتصادی‬ ‫و تج��اری وزیر را همراه��ی می‌کنند‪ ،‬همایش فرصت‌های‬ ‫تجاری و سرمایه‌گذاری جمهوری اسالمی ایران نیز برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬در پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک دو‬ ‫کشور‪ ،‬راهکارهای توسعه روابط و رفع موانع موجود بررسی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قرار مجرمیت برای ‪ ۳‬متهم نفتی‬ ‫س��خنگوی قوه‌قضاییه گفت‪ :‬بازپ��رس پرونده برای‬ ‫‪ 3‬نفر از مجرم��ان پرونده معروف نفتی قرار مجرمیت‬ ‫ص��ادر کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش واحد مرک��زی خبر‪،‬‬ ‫حجت‌االس�لام محس��نی اژه‌ای در هفتاد و چهارمین‬ ‫نشس��ت خبری خود درباره رسیدگی به پرونده بابک‬ ‫زنجان��ی گفت‪ :‬طب��ق آخرین خبری ک��ه از بازپرس‬ ‫پرون��ده گرفتم فعال برای ‪ 3‬نفر از مجرمان این پرونده‬ ‫قرار مجرمیت صادر ش��ده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫تاکنون ‪ 6‬نفر در این پرونده بازداش��ت شده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این پرونده برای این ‪ 3‬نفر که قرار مجرمیت صادر‬ ‫ش��ده در صورت تایید دادس��تان کیفرخواست صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬محس��نی اژه‌ای گفت‪ :‬در ردیابی اموال‬ ‫متهم اصلی پرونده توفیقات خوبی انجام ش��ده گرچه‬ ‫تاکنون این مقدار اموالی که شناس��ایی شده تکافوی‬ ‫همه بدهی‌ها را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از پول هنوز نامشخص است که‬ ‫کمیسیون اصل ‪90‬‬ ‫منتظر اظهارنظر الریجانی است‬ ‫صنایع لوازم خانگی برگزار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫بهره‌مندی از فکر صنعتگران و دسترنج مهندسان داخلی ما‬ ‫را در افق پیش‌بینی شده برای حمایت از صادرات و تولید‬ ‫داخ��ل کمک خواهد کرد‪ .‬مهن��دس نعمت‌زاده همچنین‬ ‫باالترین مشوق را برای تولیدکنندگان داخلی داشتن بازار‬ ‫مناسب دانست و تصریح کرد‪:‬در صورتی‌که تولیدکنندگان‬ ‫و کارخانه‌های داخلی با بازار پررونق و افزایش خرید روبه‌رو‬ ‫ش��وند می‌توانیم عالوه بر توسعه بازار و محصوالت‪ ،‬به فکر‬ ‫صادرات نیز باش��یم‪ .‬وی همچنین انجام تحقیق‪ ،‬توسعه و‬ ‫پژوهش را یکی از الزاماتی بیان کرد که هم تولیدکنندگان‬ ‫و هم مس��ئوالن باید بیش از گذشته به آن اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده درخصوص تس��هیالتی که ب��ه صنعتگران ارائه‬ ‫می‌ش��ود یادآور ش��د‪ :‬در این زمینه با بانک‌ها جلساتی به‬ ‫منظ��ور تالش هرچه بیش��تر برای رون��ق صنایع از جمله‬ ‫در کجاها هزینه ش��ده و در بانک‌های داخل کشور نیز‬ ‫وجود ندارد‪ .‬سخنگوی قوه‌قضاییه گفت‪ :‬به هرحال به‬ ‫گفته بازپرس‪ ،‬متهم صداقت الزم را در تحقیقات ندارد‬ ‫که بگوید این پول‌ها کجاست اما ردیابی اموال کماکان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا‬ ‫در موضوع پدیده شاندیز میزان بدهی و کالهبرداری‌ها‬ ‫و شخص یا اشخاص بازداشت شده مشخص شده است‬ ‫یا نه؟ افزود‪ :‬این ش��رکت س��هامدارانی دارد و نگرانی‬ ‫عمده قوه قضاییه از پیش��امدهای احتمالی اس��ت که‬ ‫برای مردم به وجود می‌آید‪ .‬وی گفت‪ :‬شرکت سهامی‬ ‫خ��اص که به این طریق س��هامش را ب��ا تبلیغات و با‬ ‫قیمت باال به افراد زیادی واگذار کرد موجب نگرانی ما‬ ‫مبنی بر ایجاد مش��کل جدی برای مردم شده و صرف‬ ‫نظر از اینکه این موضوع شکایت برخی وزارتخانه‌ها و‬ ‫مراجع را هم دارد خود جای بررس��ی خواهد داش��ت‬ ‫اما قوه قضاییه نگران مش��کالتی است که برای مردم‬ ‫بارکد‪17916660567 :‬‬ ‫اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫آگهی ثبتی‬ ‫آگهی تغییرات ش��رکت آرس��ا عمران پارس سهامی خاص به ش��ماره ثبت ‪ 376484‬و شناسه‬ ‫ملی ‪10320262781‬‬ ‫به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪ 1393/03/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد‪:‬‬ ‫ اعض��ای هی��ات مدیره عبارتن��د از آقای علی‌اصغر یزدان‌ش��ناس فرح‌آبادی به ش��ماره ملی‬‫‪ 0046306289‬ب��ه س��مت رئیس هی��ات مدی��ره و آقای ون��داد کدخدایان به ش��ماره ملی‬ ‫‪ 0081800691‬به س��مت مدیرعامل و خانم مریم یزدانشناس به شماره ملی ‪0077657659‬‬ ‫به‌س��مت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند آقای شهباز حسین‌زاده‬ ‫تقی‌آباد به ش��ماره ملی ‪ 2971143996‬به س��مت بازرس اصلی و خانم میترا روائی به شماره‬ ‫ملی ‪ 2970726572‬به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند‪ .‬کلیه‬ ‫اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها و عقود اسالمی‬ ‫با امضاء مش��ترک علی‌اصغر یزدان‌ش��ناس فرح‌آبادی و ونداد کدخدایان یا مریم یزدانش��ناس‬ ‫همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار گسترش صمت جهت نشر آگهی‌های‬ ‫شرکت انتخاب شد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫م الف‪133815 :‬‬ ‫موجب ارتقای حیثیت جمهوری اسالمی ایران شود‪،‬‬ ‫ب��ر توجه ویژه به مواردی که با زندگی‪‌،‬جان و ایمنی‬ ‫مردم از جمله مواد غذایی‪ ،‬آرایش��ی و خودرو مرتبط‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت وی��ژه‬ ‫اس��تاندارد در س�لامت م��ردم‪ ،‬حمای��ت کام��ل‬ ‫دول��ت از اس��تاندارد را اعالم و س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی کشور را موظف به افزایش اعتبارات این‬ ‫سازمان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از مس��ئوالن س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫خواست که آزمایش��گاه و تجهیزات بررسی و پایش‬ ‫اس��تاندارد را ب��ه‌روز کنن��د و هماهنگ ب��ا تحوالت‬ ‫فناوری ارتقا دهند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی با ی��ادآوری اینک��ه در کنار تدوین‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬اج��رای آن اهمی��ت ف��راوان دارد‪ ،‬بر‬ ‫هم��کاری هم��ه ارکان حاکمی��ت در اج��رای کامل‬ ‫استاندارد تاکید کرد‪.‬‬ ‫پیش می‌آید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فعال در این موضوع کسی بازداشت نشده‬ ‫و تحقیقات از دس��ت‌اندرکاران و سهامداران و کسانی‬ ‫ک��ه در ایجاد این مس��ائل دخالت داش��تند همچنین‬ ‫تحقیقات از برخی مدیران ذی‌ربط در جاهای مختلف‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫اژه‌ای اف��زود‪ :‬دفات��ر برخی دالل‌ه��ا در این موضوع‬ ‫پلمب شده و دادس��تان اقداماتی درباره منع تبلیغات‬ ‫از طریق رسانه ملی و برخی رسانه‌ها انجام داده است‪.‬‬ ‫تمرین می‌کنیم تا اقتصادمان‬ ‫مبتنی به نفت نباشد‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با انتق��اد از برخی‬ ‫کش��ورها که تصور می‌کنن��د پایین آمدن قیمت نفت‬ ‫کشورهای اسالمی را دچار ضرر می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این کشورهای خیال پرداز سخت اشتباه می‌کنند چرا‬ ‫که ما در حال تمرین هس��تیم تا اقتصادمان مبتنی به‬ ‫نفت نباشد‪.‬‬ ‫پیشکسوتان جهاد آماده باشند‬ ‫فرمانده کل سپاه در پیامی به همایش پیشکسوتان‬ ‫جهاد و ش��هادت تاکید کرد‪ :‬روزه��ای تعیین‌کننده و‬ ‫حساسی پیش رو داریم و انقالب اسالمی هنوز سال‌ها‬ ‫و ماه‌های تعیین‌کننده‌ای در پیش‌رو خواهد داشت‪ .‬به‬ ‫گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از سپاه نیوز‪ ،‬همایش‬ ‫پیشکسوتان جهاد و ش��هادت صبح دیروز آغاز ب ‌ه کار‬ ‫کرد و در ابتدای این همایش‪ ،‬پیام س��ردار سرلش��کر‬ ‫محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی برای حاضران در این مراسم قرائت شد‪.‬‬ ‫بودجه نفتی دیگر تمام شد‬ ‫رحمان��ی فضلی گف��ت‪ :‬اگر تولید و ص��ادرات نفت‬ ‫کش��ور به روال گذش��ته خود نیز برگردد‪ ،‬دیگر توان‬ ‫رسیدن به رشد ‪ 8‬درصدی در اقتصاد را نداریم و باید‬ ‫سایر ظرفیت‌های اقتصاد کشور را فعال کنیم‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور به مدیران کالن کش��ور هش��دار داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬مدیران ما باید بدانند ک��ه دیگر ماجرای نفت‬ ‫تمام ش��د و حتی اگر اجازه تولید ‪ 4‬میلیون بش��که و‬ ‫صادرات ‪ 2‬میلیون بش��که‌ای را هم داشته باشیم دیگر‬ ‫نمی‌توانیم به رش��د ‪ 8‬درصد اقتصادی دس��ت یابیم؛‬ ‫باید ظرفیت‌های اقتصادی در کش��ور را فعال سازیم تا‬ ‫بتوانیم ساالنه به رشد اقتصادی که طبق برنامه‌ریزی‌ها‬ ‫اعالم شده دست یابیم‪.‬‬ ‫جدا کردن نفت از بودجه عمومی‬ ‫نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر دیده‬ ‫شود دولت و مجلس در سال ‪ 94‬بودجه عمومی کل کشور‬ ‫را از نفت جدا کنند این امر آغاز یک جهش اقتصادی و یک‬ ‫تحول در حوزه اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت‌االسالم «محمدحسن ابوترابی‬ ‫فرد» دیروز افزود‪ :‬امس��ال برای بودجه عمومی کشور‬ ‫‪ 270‬هزار میلیارد تومان الیحه پیش��نهادی از س��وی‬ ‫دولت اس��ت که ح��دود ‪ 70‬هزار میلی��ارد تومان آن‬ ‫درآمد حاصل از فروش نفت می‌باشد‪.‬‬ ‫اخطاریه به صاحبان کاال یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع در کانتینرها و کاالهای‬ ‫موجود در اماکن بندری منطقه آزاد بندرانزلی‬ ‫نظر به اینکه به استناد مفاد ظهر قبض انبار‪ ،‬زمان مجاز اولیه نگهداری کاال در اماکن بندری منطقه آزاد‪ ،‬سه ماه تعیین شده است‪ ،‬کاالهای‬ ‫با ماندگاری بیش از زمان یاد ش��ده‪ ،‬مش��مول فهرست کاالهای س��نواتی قرار خواهد گرفت‪ .‬لذا اعالم می‌دارد این اداره کل جهت وصول‬ ‫حقوق دولت (عوارض و هزینه‌های بندری) برابر ماده ‪ 624‬قانون مدنی اقدام خواهد نمود‪ .‬بنا به مراتب فوق به کلیه اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی ذی‌نفع اعم از مالکان و کلیه ش��رکت‌های کش��تیرانی و حمل و نقل زمینی اخطار می‌گردد تا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از‬ ‫صدور این اطالعیه نس��بت به تعیین تکلیف کاالهای وارده به اماکن بندری اقدام نمایند‪ .‬بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه و تعیین‬ ‫تکلیف‪ ،‬برابر مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫قابل ذکر است اطالعات مربوط به کاالهای مزبور در سایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن موجود است‪.‬‬ ‫آدرس سایت‪http://anzaliport.pmo.ir :‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬
‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫جدایی مالکیت از مدیریت در صنعت خودرو‬ ‫دود اتوبوس‌های فرسوده در چشم مردم‬ ‫چرم‪ ،‬صنعتی که رو به زوال می‌رود‬ ‫‪3‬‬ ‫مجلس ‪15‬ماده از مواد الیحه یک‏فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را به تصویب رساند‬ ‫پیشنهادهایی برای تغییرالیحه‌حمایت از تولید‬ ‫ش�کوفه حبیب‏زاده‪ ،‬گروه صنعت‪ :‬الیحه‬ ‫یک‏فوریتی «رفع موان��ع تولید رقابت‏پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کش��ور» که به کمیسیون‬ ‫مش��ترک رس��یدگی به این الیحه به‏عنوان‬ ‫کمیس��یون اصل��ی ارج��اع ش��ده ب��ود‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه‏های متع��ددی ب��ا حض��ور اعضای‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬کارشناس��ان مرکز پژوهش‏ها‪،‬‬ ‫دیوان محاس��بات‪ ،‬مس��ئوالن دس��تگاه‏های‬ ‫اجرایی ذی‏ربط و نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫و تعاون��ی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت‬ ‫و در نهای��ت با اصالحاتی به تصویب رس��ید‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر از الیح��ه تقدیمی دولت به‬ ‫مجل��س‪ ،‬مواد ‪ 25 ،16‬و ‪ 30‬حذف ش��ده و‬ ‫در مقابل ‪ 30‬ماده الحاقی به آن افزوده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این الیحه که حاص��ل جمع‏بندی بیش از‬ ‫‪7‬ط��رح و الیح��ه و در ارتباط ب��ا حمایت از‬ ‫تولید مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬در ابتدا ‪168‬ماده‬ ‫و تبص��ره را در برمی‏گرف��ت که این ‪ 7‬طرح‬ ‫و الیحه ش��امل الیح��ه «رفع موان��ع تولید‬ ‫رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور» بوده‬ ‫که خود ش��امل‪30‬ماده و ‪ 19‬تبصره اس��ت‪.‬‬ ‫ط��رح «حمای��ت از تولید ملی در ش��رایط‬ ‫ویژه اقتصادی کش��ور و زمینه‏سازی توسعه‬ ‫اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی» که عمال‬ ‫یک ماده با ‪ 31‬تبصره اس��ت! طرح «اصالح‬ ‫برخی از قوانین در راس��تای حمایت از تولید‬ ‫ملی» شامل ‪ 33‬ماده‪ ،‬طرح «الحاق ‪7‬بند به‬ ‫ماده ‪ 34‬قانون پولی و بانکی کش��ور» شامل‬ ‫‪7‬ماده‪ ،‬ط��رح «الحاق برخی م��واد به قانون‬ ‫تنظی ‏م بخشی از مقررات مالی دولت» شامل‬ ‫‪ 48‬م��اده‪ ،‬الیح��ه «الحاق م��وادی به قانون‬ ‫تنظیم برخی از مقررات مالی دولت» ش��امل‬ ‫‪ 2‬م��اده و قانون «رفع برخ��ی موانع تولید و‬ ‫س��رمایه‏گذاری صنعتی» که ش��امل ‪7‬ماده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر آن در بسته سیاستی دولت‬ ‫برای خروج غیرتورمی از رکود ‪177‬بند وجود‬ ‫دارد که بس��یاری از آنها در زمینه حمایت از‬ ‫تولید است‪ .‬در کل‪ ،‬مجموع سایر پیشنهادها‬ ‫به‌جز الیح��ه رفع موانع تولید ‪ 119‬بند بوده‬ ‫و پیش��نهادهای موردی نمایندگان مجلس‬ ‫نیز ‪ 117‬بند را ش��امل می‏ش��د که بسیاری‬ ‫از ای��ن موارد مخالف الحاقی��ه بوده و حذف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای تغییر الیحه‬ ‫در عی��ن ح��ال پیش��نهادهایی از س��وی‬ ‫نماین��دگان مجلس برای اصالح مواد مصوب‬ ‫در کمیس��یون مشترک رس��یدگی به الیحه‬ ‫«رف��ع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کشور» مطرح شده است‪ .‬در این میان‬ ‫ب رییس‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی داورانی‪ ،‬نای ‏‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده تا‬ ‫ماده ‪ 5‬این الیحه مورد اصالح قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫این ماده مجازاتی برای بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتب��اری در ص��ورت انجام ن��دادن تکالیف‬ ‫م��اده ‪ 4‬که مربوط به واگذاری اموال منقول‪،‬‬ ‫غیرمنقول و س��رقفلی بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه‬ ‫درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مازاد‬ ‫است‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫در اصالحیه این ماده آمده که «دولت مکلف‬ ‫است تا پایان سال ‪ 100 ،1395‬درصد وجوه‬ ‫حاصل از واگ��ذاری باقیمانده س��هام دولت‬ ‫در بانک‌ها و بیمه‏های مش��مول واگذاری را‬ ‫ب��ا اولویت پرداخت بده��ی دولت به بانک‌ها‬ ‫و س��پس افزایش س��رمایه بانک‌های دولتی‬ ‫اختصاص دهد‪».‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس همچنین ماده ‪ 6‬این‬ ‫الیحه را ب��رای بازنگری ضروری دانس��ت و‬ ‫پیش��نهاد کرد ک��ه این ماده ب��ه این ترتیب‬ ‫اص�لاح ش��ود‪ 100« :‬درص��د منابع��ی که‬ ‫در حال حاضر‬ ‫از الیحه تقدیمی‬ ‫دولت به مجلس‪،‬‬ ‫مواد ‪ 25 ،16‬و ‪30‬‬ ‫حذف شده و در مقابل‬ ‫‪ 30‬ماده الحاقی‬ ‫به آن افزوده‬ ‫شده است‬ ‫از مح��ل حس��اب ذخیره ارزی ب��ه عاملیت‬ ‫بانک‌های دولتی صرف اعطای تس��هیالت به‬ ‫بخش‏های خصوصی و تعاونی ش��ده است و‬ ‫در سال‏های آتی وصول می‏شود‪ ،‬پس از کسر‬ ‫تعه��دات قبلی با اولویت پرداخت بدهی‏های‬ ‫دولت به بانک‌های دولتی و سپس به حساب‬ ‫افزایش س��رمایه دولت در بانک‌های مذکور‬ ‫منظور می‏ش��ود‪ .‬به بانک‌های عامل حساب‬ ‫ذخیره ارزی اجازه داده می‏ش��ود تا س��قف‬ ‫یک‌صد هزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات‬ ‫جاری (حصه تس��هیالت اعطایی سررس��ید‬ ‫نش��ده) از اش��خاص بابت اعطای تسهیالت‬ ‫از محل حس��اب ذخی��ره ارزی‪ ،‬اوراق بهادار‬ ‫مبتنی بر دارایی منتشر و منابع حاصل را به‬ ‫خزانه واریز کنند تا ‪ 100‬درصد وجوه مذکور‬ ‫پس از تصویب هیات وزیران صرف پرداخت‬ ‫ناامنی‌های عراق‪ ،‬تولید منسوجات را کاهش داد‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬تقریبا دو‬ ‫برابر واردات رسمی‪ ،‬از مجاری غیررسمی پوشاک‪،‬‬ ‫پتو و پارچه وارد کش��ور می‌ش��ود‪ .‬گلناز نصرالهی‬ ‫واردات بی‌روی��ه و قاچ��اق از مبادی غیررس��می و‬ ‫خارج از محدوده نظارتی گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را یکی از عمده‌ترین مشکالت حوزه نساجی‬ ‫و پوشاک عنوان کرد و گفت‪ :‬متاسفانه مناطق آزاد‬ ‫به محلی برای واردات بی‌رویه پوش��اک و پارچه به‬ ‫داخل تبدیل ش��ده‌اند‪ .‬نصراله��ی تصریح کرد‪ :‬آمار‬ ‫واردات انواع پارچه در فاصله زمانی س��ال‌های ‪۸۲‬‬ ‫تا ‪ ۹۲‬نشان می‌دهد که ساالنه به‏طور میانگین ‪۳۲‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬هزار تن انواع پارچه وارد کش��ور شده اما در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬واردات رس��می ما به رق��م ‪ ۵۳‬هزار تن‬ ‫رس��یده و این در حالی است که بخش عمده‌ای از‬ ‫واردات پارچه به صورت غیررس��می انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزایش قیمت تمام‌شده محصوالت و باال بودن‬ ‫نرخ تس��هیالت را از دیگر مشکالت حوزه نساجی و‬ ‫پوش��اک عنوان کرد‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع نساجی‬ ‫و پوش��اک وزارت صنعت درب��اره وضعیت صادرات‬ ‫محصوالت نس��اجی و پوش��اک کش��ور گفت‪ :‬کل‬ ‫صادرات نس��اجی کش��ور حدود ‪ 3/1‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که بدون احتس��اب صادرات فرش دستباف‬ ‫ای��ن رقم ب��ه ‪ ۹۰۰‬تا ‪ ۹۵۰‬میلیون دالر می‌رس��د‪.‬‬ ‫وی وضعیت صادرات فرش ماشینی و موکت کشور‬ ‫را رضایتبخ��ش توصیف ک��رد و گفت‪ :‬رقم ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلی��ون دالری ص��ادرات فرش ماش��ینی و‬ ‫موکت نش��انگر عملکرد موفق این بخش است که‬ ‫احتماال موفقی��ت آنها به این موض��وع برمی‌گردد‬ ‫که صنایع فرش ماش��ینی از ابت��دا فعالیت خود را‬ ‫ب��ا مدیریت بخش خصوصی آغاز کرده و ادامه داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته نصرالهی‪ ،‬میزان ص��ادرات صنایع‬ ‫نس��اجی و پوشاک کش��ور در ‪8‬ماه نخست امسال‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته قدری کاهش‬ ‫نشان می‌دهد که ناامنی‌های عراق به‏عنوان یکی از‬ ‫کش��ورهای مقصد صادرات محصوالت نساجی‪ ،‬در‬ ‫این کاهش موثر بوده است‪ .‬وی درعین حال تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬آمار ص��ادرات ‪ ۹‬ماه نش��ان می‌دهد کاهش‬ ‫میزان صادرات نس��بت به سال قبل درحال جبران‬ ‫است و تقریبا به آمار سال قبل نزدیک شده‌ایم‪.‬‬ ‫بدهی‏های دولت به بانک‌های دولتی و سپس‬ ‫به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های‬ ‫مذکور منظور ش��ود‪ .‬مقررات ناظر بر انتشار‬ ‫اوراق بهادار فوق و تس��ویه حساب بانک‌های‬ ‫عامل با خزانه به موجب آیین‏نامه‏ای خواهد‬ ‫بود که به پیش��نهاد وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به تصویب هیات وزیران می‏رس��د‪».‬‬ ‫اکن��ون در ماده ‪ 6‬این الیح��ه تا ‪100‬درصد‬ ‫این وجوه تنها به افزایش س��رمایه دولت در‬ ‫بانک‌ه��ای مذک��ور اختصاص یافت��ه و برای‬ ‫پرداخ��ت بدهی‏ه��ای دولت ب��ه بانک‌های‬ ‫دولتی صرف نمی‏شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استثنا در اجرای قوانین‬ ‫در ادامه این پیش��نهادها‪ ،‬متن��ی به ماده‬ ‫‪ 20‬این الیحه که به س��ازمان‏های توسعه‏ای‬ ‫اختصاص داشت‪ ،‬الحاق می‏شود که براساس‬ ‫آن س��ازمان‏های توس��عه‏ای تنها براس��اس‬ ‫اساس��نامه خود اداره شده و مشمول قوانین‬ ‫و مقررات مغایر نمی‏شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از س��وی برخ��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس پیشنهاد شده تا ماده ‪ 21‬این الیحه‬ ‫که در رابطه با صندوق ضمانت سرمایه‏گذاری‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬صندوق حمایت از تحقیقات‬ ‫و توس��عه صنایع الکترونیک صنایع دریایی‪،‬‬ ‫بیم��ه س��رمایه‏گذاری فعالیت‏ه��ای مدنی و‬ ‫برخ��ی از صندوق‏ه��ای حمایت از توس��عه‬ ‫س��رمایه‏گذاری در بخش کش��اورزی است‪،‬‬ ‫مورد اصالح قرار گیرد‪ .‬به این ترتیب که این‬ ‫صندوق‏ها به‌ج��ز از مالیات بر ارزش‌افزوده و‬ ‫قانون مالیات‏های مستقیم از شمول برخی از‬ ‫مواد قانون محاسبات عمومی کشور مستثنا‬ ‫می‏ش��وند‪ .‬از افزودن مواد الحاقی نیز به این‬ ‫الیحه پیشنهاد شده‪ ،‬می‏توان به اصالح ماده‬ ‫‪ 12‬قان��ون اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن‬ ‫ایران اش��اره ک��رد‪ .‬این ماده ب��ه این ترتیب‬ ‫اصالح می‏ش��ود‪« :‬تعداد اعضای اتاق تهران‬ ‫‪ 60‬نفر اس��ت که به ترتی��ب زیر برای مدت‬ ‫‪4‬س��ال از بین اعضای ات��اق تهران با ترکیب‬ ‫‪ 25‬نفر از بخ��ش بازرگانی‪ 21 ،‬نفر از بخش‬ ‫صنعتگ��ران‪ 7 ،‬نفر از بخش معدن و ‪ 7‬نفر از‬ ‫بخش کشاورزی است‪ ».‬بر این اساس ترکیب‬ ‫و تع��داد اعضای اتاق تغیی��ر خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 20‬نف��ر از اعضای اتاق بازرگانی‬ ‫در بخش بازرگانی‪ 16 ،‬نفر در بخش صنعت‪،‬‬ ‫‪ 4‬نف��ر در بخ��ش معدن و ‪ 20‬نف��ر به‏عنوان‬ ‫نمایندگان دولت در ای��ن اتاق حضور دارند‪.‬‬ ‫در م��اده الحاق��ی دیگر نیز م��اده ‪ 13‬قانون‬ ‫اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن ایران مورد‬ ‫اصالح قرار می‏گیرد‪ .‬بر این اساس‪« :‬تعداد و‬ ‫اعضای هیات نمایندگان اتاق‏های شهرستان‬ ‫که بیش از ‪ 500‬نفر عضو در زمان انتخابات‬ ‫دارن��د‪ 21 ،‬نف��ر اس��ت که ‪ 7‬نف��ر از بخش‬ ‫بازرگانی‪ 7 ،‬نفر از بخش صنعت‪ 4 ،‬نفر بخش‬ ‫مع��دن و ‪ 3‬نفر از بخش کش��اورزی برای ‪4‬‬ ‫سال انتخاب می‏شوند و تعداد اعضای هیات‬ ‫نمایندگان اتاق‏های شهرس��تان که کمتر از‬ ‫‪ 500‬عضو در زمان انتخابات داش��ته باشند‪،‬‬ ‫‪ 18‬نفر اس��ت که ‪ 6‬نفر از بخش بازرگانی‪6 ،‬‬ ‫نف��ر از بخش صنع��ت‪ 3 ،‬نفر از بخش معدن‬ ‫و ‪ 3‬نف��ر از بخش کش��اورزی ب��رای مدت ‪4‬‬ ‫س��ال انتخاب می‏شوند‪ ».‬باقی مواد اصالحی‬ ‫و الحاقی این الیحه در بخش‏های کشاورزی‪،‬‬ ‫تجاری و مالی است که در این گزارش مورد‬ ‫بررسی قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این اصالحات به نظر می‏رس��د‬ ‫مجلس قص��د دارد در کنار دول��ت راه‏هایی‬ ‫را که در مس��یر تولیدکنندگان کش��ور قرار‬ ‫دارد‪ ،‬هموار کن��د‪ .‬تاکنون ‪ 15‬ماده از الیحه‬ ‫یک‏فوریتی «رفع موان��ع تولید رقابت‏پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کشور» مصوب کمیسیون‬ ‫مشترک رس��یدگی به این الیحه به تصویب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ مس��لم بی��ات‪ ،‬مدیرکل اس��تاندارد تهران‬‫گفت‪ :‬با انجام حدود ‪۱۷‬هزار بازرس��ی از مراکز عرضه‬ ‫کاالهای مش��مول اس��تاندارد اجباری‪ ،‬پروانه بیش از‬ ‫‪۲‬هزار فرآورده از ابتدای س��ال تاکنون‪ ،‬تمدید و صادر‬ ‫شده است‪ .‬وی با اشاره بر انجام ‪۱۶‬هزار و ‪ ۶۵۷‬بازرسی‬ ‫به‌منظور طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) گفت‪:‬‬ ‫ب��ا انجام این تعداد بازرس��ی و نیز ه��زار و ‪ ۲۴۳‬مورد‬ ‫نمونه‌ب��رداری از این مراکز‪ ،‬برای ‪ ۳۲۴‬فرآورده‪ ،‬پروانه‬ ‫کاربرد عالمت اس��تاندارد اجباری صادر ش��د‪ .‬بیات با‬ ‫اشاره بر تحقق ‪۸۱‬درصدی تعداد بازرسی‌ها با برنامه ‪9‬‬ ‫ماه��ه ‪ ۹۳‬ادامه داد‪ :‬پروانه هزار و ‪ ۷۸۷‬فرآورده نیز در‬ ‫این مدت معین تمدید شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬همایش مل��ی بهره‌وری ای��ران با موضوع‬ ‫دس��تاوردهای جنبش همگانی در زمینه برنامه جامع‬ ‫بهره‌وری کش��ور‪ ،‬چهارم بهمن‌ماه به همت س��ازمان‬ ‫مل��ی بهره‌وری ایران برگزار می‌ش��ود‪ .‬در این همایش‬ ‫ک��ه وضعیت بهره‌وری کش��ور در ‪ ۸‬محور بررس��ی و‬ ‫تحلیل می‌ش��ود‪ ،‬سیاس��ت‌ها و راهبرده��ای افزایش‬ ‫به��ره‌وری دانش‌‏بنیان در ارتقای به��ره‌وری‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫س��بز و اهمیت حفظ محیط‌زیس��ت همگام با توسعه‬ ‫از محوره��ای آن خواهد ب��ود‪ .‬از دیگر محورهای این‬ ‫همای��ش می‌توان ب��ه مدل‌های برق��راری ارتباط بین‬ ‫دستمزد و بهره‌وری‪ ،‬نقش دس��تگاه‌ها و سازمان‌های‬ ‫آم��اری کش��ور در س��ازوکار س��نجش به��ره‌وری و‬ ‫س��ازوکارهای ارتق��ای به��ره‌وری در بخ��ش خدمات‬ ‫عمومی اشاره کرد‪.‬‬ ‫خبر خودرو ‪ -‬ناصر عاش��وری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس گفت‪ :‬ش��کی وجود ن��دارد که باید‬ ‫صنع��ت خودرو به جهت تاثیر باالی آن در توس��عه و‬ ‫حفظ اشتغال در کشور مورد حمایت جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت اشتغالزایی در کشور افزود‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی باید صنعت خودرو با ارائه تس��هیالت‬ ‫ارزانقیمت مورد حمایت واقع ش��ود و به نوعی در این‬ ‫ش��رایط دست خودروس��ازان گرفته شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مصرف‌کنندگان نیز باید رعایت الگوی مصرف را‬ ‫داشته باشند و تولیدکنندگان نیز برای ارتقای کیفیت‬ ‫و کمی��ت تالش کنند و تولیدات��ی را عرضه کنند که‬ ‫توان رقابت با محصوالت مشابه خارجی را داشته باشد‪.‬‬ ‫م�وج‪ -‬س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون علم��ی و فناوری‬ ‫رییس‌جمه��وری همراه با جمع��ی از معاونان و دبیر‬ ‫س��تاد توس��عه فناوری هوایی و هوان��وردی معاونت‬ ‫علم��ی‪ ،‬با حضور در ش��رکت پش��تیبانی و نوس��ازی‬ ‫بالگرده��ای ایران (پنها) از دس��تاوردهای بالگردی و‬ ‫هوانوردی این شرکت بازدید کرد‪ .‬طرح کالن فناوری‬ ‫س��اخت و تولید بالگرد ملی صبا ب��ا حمایت معاونت‬ ‫علمی و فناوری رییس‌جمهوری تولید شده است‪ .‬این‬ ‫بالگرد ملی تاکنون بیش از ‪50‬درصد از روند طراحی‬ ‫و س��اخت خود را پشت سر گذاشته است‪ .‬بنا به گفته‬ ‫دکتر امیر احمدآبادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی‬ ‫و نوس��ازی بالگردهای ایران (پنها) تا نیمه اول س��ال‬ ‫آینده تولید بالگرد ملی بومی ایرانی به‌طور صددرصد‬ ‫داخلی محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تصویب ‪ 15‬ماده‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫بهروز نعمتی‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس‬ ‫الیحه «رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کشور» این روزها به‏صورت الیحه یک‏فوریتی‬ ‫در دس��تور کار مجل��س قرار گرفته و ب��ا توجه به‬ ‫اهمیت ایجاد رونق در بخ��ش تولید و رفع موانعی‬ ‫که موجب آس��یب به بخش‏های مولد کشور شده‪،‬‬ ‫مجلس و دولت در کنار یکدیگر س��عی دارند برای‬ ‫رفع این موانع اقدام‌های الزم را انجام دهند‪ .‬در این‬ ‫زمینه پس از اینکه دول��ت یازدهم الیحه‏ای با ‪30‬‬ ‫ماده را در اختیار مجلس ش��ورای اسالمی قرار داد‪،‬‬ ‫مجل��س نیز تمام توان خ��ود را برای این منظور به‬ ‫کار گرفت‪ .‬درحال حاضر نیز نمایندگان مجلس به‬ ‫دنبال آن هس��تند که مشکالت تولید را ساماندهی‬ ‫کنند تا درنهایت از فش��اری که بر دوش مردم نیز‬ ‫نهاده شده‪ ،‬کاسته شود‪.‬‬ ‫در بررس��ی‏هایی که در کمیسیون‏های تخصصی‬ ‫و صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی انجام شده‪،‬‬ ‫مواد این الیحه ب��ه همراه الحاقیاتی که نمایندگان‬ ‫به آن افزوده‏اند‪ ،‬تا امروز ‪ 15‬ماده مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته و به تصویب رسیده‪ ،‬اما به نظر نمی‏رسد که‬ ‫تا پایان این هفته الیحه به جمع‏بندی نهایی برسد‪،‬‬ ‫اما این رسیدگی در صحن علنی ادامه دارد‪ .‬موادی‬ ‫که تا به امروز به تصویب رسیده‏اند بیشتر به تامین‬ ‫نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫اختصاص داش��ته است‪ .‬در بررس��ی این الیحه‪ ،‬در‬ ‫برخ��ی از موارد نیز برای تکمیل این مواد‪ ،‬بندهایی‬ ‫به‏صورت بندها و مواد الحاقی به آنها افزوده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این الحاقیات بیشتر مربوط به مجموعه‏های‬ ‫س��رمایه‏گذار مانند بانک‌ها‪ ،‬صندوق‏ه��ا و مواردی‬ ‫از این دس��ت بوده و بیش��تر پیش��نهادهای انجام‬ ‫ش��ده در این بخش‏هاست‪ .‬افزایش سرمایه بانک‌ها‬ ‫و صندوق‏ه��ای حمای��ت از تولی��د در بخش‏ه��ای‬ ‫کش��اورزی و صنعت از موادی اس��ت ک��ه در این‬ ‫الیحه ب��ر آنها تاکید ش��ده و حذف نش��ده‏اند‪ .‬در‬ ‫بررسی مشکالت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی‬ ‫از طریق بانک‌ه��ا‪ ،‬اصلی‏ترین مش��کلی که مطرح‬ ‫می‏ش��ود‪ ،‬کمبود منابع اس��ت‪ .‬در این الیحه تالش‬ ‫کرده‏ایم با افزایش س��رمایه بانک‌ها‪ ،‬بخش تولید را‬ ‫از این منابع بهره‏مند کنیم‪ .‬با توجه به نگرانی‏هایی‬ ‫که پیرامون تخصیص این منابع در صورت افزایش‬ ‫برای ایجاد رونق در بخش تولید وجود دارد‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫را در مواد این الیحه ملزم به اعطای تس��هیالت به‬ ‫بخش تولید کرده‏ایم‪ .‬در همین حال برخی از مواد‬ ‫این الیحه به ش��رکت‌های دانش‏بنیان تعلق داشته‬ ‫که این بخش‏ها ب ‏ه ش��کل پراکنده موجود اس��ت و‬ ‫نش��ان از اهمیت این موضوع برای ایجاد بسترهای‬ ‫الزم برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫راه‏اندازی خط مونتاژ‬ ‫تراکتور ایرانی در تونس‬ ‫واحد مرکزی خب�ر‪ -‬مدیر بازاریاب��ی و صادرات‬ ‫گروه صنعتی تراکتورس��ازی تبریز گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫تفاهمنامه‌ای که بین ایران و تونس به امضا رسید‪،‬‬ ‫مقرر ش��د خط مونتاژ تراکتورهای ایرانی در تونس‬ ‫راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫عزت‌اهلل خازن اف��زود‪ :‬در این زمینه هر دو طرف‬ ‫به توافق‌های اولیه دست یافتند و در مسائل جزئی‬ ‫همچون محل احداث کارخانه‪ ،‬ظرفیت و بازارهای‬ ‫صادراتی تصمیم‌گیری خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به‌زودی هیاتی از ایران برای‬ ‫ارزیابی مس��ائل به تونس اعزام می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫هیات در س��فر خود مطالعه‌ه��ای میدانی را انجام‬ ‫داده و پیش‌بینی می‌شود تا ‪ 9‬اسفند شاهد امضای‬ ‫قرارداد نهایی باشیم‪.‬‬ ‫خازن با بیان اینکه تاکنون س��هم دو طرف از این‬ ‫واحد تولیدی مشخص نش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫طرح طرف تونسی س��رمایه‌گذاری می‌کند و گروه‬ ‫صنعتی تراکتورسازی ایران فناوری خود را به‏عنوان‬ ‫سهم آورده ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر قابلیت‌های تونس در این عرصه‬ ‫گفت‪ :‬علت عمده انتخاب این کشور ایجاد پایگاهی‬ ‫برای تراکتورس��ازی ایران ب��رای حضور در غرب و‬ ‫شمال افریقاست‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی تراکتورس��ازی ای��ران به‏عنوان‬ ‫بزرگترین تولید‌کننده ادوات کش��اورزی ‪ ۹‬شرکت‬ ‫اقماری (‪ 7‬شرکت در تبریز و ‪ 2‬شرکت در سنندج‬ ‫و ارومیه) و دو خط تولید در ونزوئال و تاجیکس��تان‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن مجموع��ه صنعتی ع�لاوه بر تراکتور‬ ‫در‪ ۷۱‬ن��وع‪ ،‬انواع موتور در بخش‌های کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعتی و خودرو تولید می‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫واگذاری سهام‬ ‫و مدیریت‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫محسن رزم‌خواه‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان‬ ‫بررس��ی عملکرد خودروس��ازان بزرگ در دنیا نشان‬ ‫می‌دهد که هرچند آنها به دلیل نوع و ساختار تولید‪ ،‬با‬ ‫یکدیگر متفاوت هس��تند اما تمامی آنها در هر سطح و‬ ‫اندازه از تیراژ و نوع تولید از یک قانون تبعیت می‌کنند‪.‬‬ ‫آنها معتقد هس��تند که تحول و پیشرفت در حوزه این‬ ‫صنعت به عوامل متنوعی متکی است که در این میان‬ ‫می‌توان به تنوع محصول‪ ،‬کیفیت خودرو و نوع نش��ان‬ ‫(برند) اش��اره کرد‪ .‬با این حال باید توجه کرد که پشت‬ ‫تمامی شرکت‌های خودروساز موفق در جهان‪ ،‬مدیرانی‬ ‫موفق‪ ،‬ب��ا تجربه و متخصص ایس��تاده‌اند که خارج از‬ ‫سیاس��ت‌های تعریفی سازمان‪ ،‬تنها دغدغه آنها‪ ،‬تولید‬ ‫خ��ودرو با مقی��اس رقابتی بودن در بازارها اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع این مدیران خودروساز فارغ از دغدغه‌های مرسوم‬ ‫در حوزه تامی��ن منابع مالی به افزای��ش قدرت تولید‬ ‫در شاخه‌های کیفیت‪ ،‬تنوع و نوآوری مشغول هستند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو می‌ت��وان توفیق این فرآین��د را در دل جدا‬ ‫بودن مالکیت یک خودروسازی از مدیریت آن دانست‪.‬‬ ‫ب��ه این معنا که صاحبان ش��رکت‌های خودروس��ازی‬ ‫با توج��ه به میزان س��هام و حس مالکیت نس��بت به‬ ‫بن��گاه تولیدی خود‪ ،‬در تصمیمات حیاتی ش��رکت در‬ ‫مقوله سیاس��ت‌گذاری‌ها و فرآیند تولید دخالت نکرده‬ ‫و ام��ور را ب��ه مدیران متخصص که در ح��وزه تولید و‬ ‫فروش و بازاریابی تجربه کاف��ی دارند واگذار کرده‌اند‪.‬‬ ‫از این رو نتیج ‌ه آن نیز آنچه خواهد ش��د که دیده‌ایم؛‬ ‫یعنی خودروس��ازان ب��زرگ و موفق در س��ایه همین‬ ‫سیاس��ت‌گذاری توانستند نام خود را در بازارها تثبیت‬ ‫کرده و جایگاه خود را به عنوان خودروس��از نام آش��نا‬ ‫و موفق ارتقا ببخش��ند‪ .‬در این می��ان‪ ،‬مقوله مدیریت‬ ‫در بی��ن خودروس��ازان داخلی به گون��ه‌ای دیگر بوده‬ ‫و تعریف��ی متف��اوت دارد‪ .‬اگرچه برخی ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از‪ ،‬ماهیتی تمام خصوصی دارند اما آنها نیز‬ ‫به دلیل اینکه بخشی از سهام خود را در اختیار دولت‬ ‫قرار دا‌ده‌اند‪ ،‬در عمل نیمه دولتی محس��وب می‌شوند‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬برخی از آنها به دلیل نداشتن سهم زیادی‬ ‫از صنعت و بازار خودرو‪ ،‬با خصوصی ش��دن کامل‪ ،‬در‬ ‫این بحث که مالکیت باید از مدیریت جدا باش��د‪ ،‬جای‬ ‫نمی‌گیرند‪ .‬این درحالی اس��ت که این خودروس��ازان‬ ‫تنها ‪ ۵‬درصد از س��هم بازار و تولید خودرو را به عهده‬ ‫داش��ته اما روند ذکر شده تاثیری در صنعت خودروی‬ ‫داخلی نخواهد داش��ت‪ .‬در این ش��رایط دو خودروساز‬ ‫بزرگ یعنی ایران‌خودرو و س��ایپا که بخش��ی از سهام‬ ‫آنها در اختیار دولت است و مدیران آنها از سوی دولت‬ ‫عزل یا نصب می‌شوند از این قاعده مستثنا هستند که‬ ‫این نح��وه برخورد با صنعت خودرو‪ ،‬موجب می‌ش��ود‬ ‫تا مدیران ‪ ۲‬خودروس��از اصلی کش��ور نتوانند آنچنان‬ ‫که باید سیاس��ت‌های خود در حوزه تولید و بازاری که‬ ‫در نظر دارند را پیاده کنند‪ .‬از این رو به نظر می‌رس��د‬ ‫واگ��ذاری س��هام و مدیریت آن ب��ه بخش خصوصی و‬ ‫نظ��ارت بر عملکرد آنها از س��وی دولت بتواند ما را در‬ ‫مسیر خودروسازان بزرگ دنیا قرار دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن صنعت خودرو با اشاره به ضرورت واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی تاکید کردند‬ ‫جدایی مالکیت از مدیریت در صنعت خودرو‬ ‫حسین علیزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬ظرفیت صنعت‬ ‫خ��ودروی ای��ران چه در بین دو خودروس��از بزرگ‬ ‫و چ��ه در میان تولیدکنن��دگان بخش خصوصی در‬ ‫قیاس با برخی خودروسازان بزرگ دنیا بیشتر بوده‬ ‫و برخ��ورداری از نیروی متخصص و نخبه نیز نقطه‬ ‫مثبت این صنعت به‌ش��مار می‌رود‪ .‬ب��ا این حال با‬ ‫توجه ب��ه ظرفیت باالی این صنع��ت‪ ،‬همچنان در‬ ‫قیاس ب��ا دیگر خودروس��ازان عملک��ردی متفاوت‬ ‫را ش��اهد هس��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که ساختار‬ ‫خودروس��ازان بزرگ در دنیا برگرفت��ه از دو بخش‬ ‫مالکیتی و مدیریتی ب��وده که اگرچه این دو بخش‬ ‫در تعامل با یکدیگر هس��تند ام��ا همچنان از بدنه‬ ‫ه��م جدا ب��وده‌ و مال��کان به ح��وزه مدیریت ورود‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬درواقع خودروس��ازان ب��زرگ با توجه به‬ ‫تعری��ف سیاس��ت‌ها و برنامه‌ه��ای بلندمدت خود‪،‬‬ ‫ن��گاه مالکیت��ی را از بخ��ش مدیریت برداش��ته و‬ ‫مدیریت و رهبری سیاس��ت‌های ح��وزه پیش‌تولید‬ ‫(زنجی��ره تامین)‪ ،‬تولید‪ ،‬ف��روش و خدمات پس‌از‬ ‫ف��روش را برعه��ده بخش خصوص��ی و متخصصان‬ ‫گذاشته‌اند‪ .‬این سیاست تا به آنجا پیش رفته است‬ ‫ک��ه برخی خودروس��ازان معتبر‪ ،‬مدیرانی نام‌آش��نا‬ ‫را از دیگر کش��ورها با توجه ب��ه تجربه و کاریزمای‬ ‫هدایت گروه به اس��تخدام خود درآوردند‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس نگاه مالکیتی خودروس��ازان بزرگ تنها به‬ ‫نحوه‌ س��رمایه‌گذاری و نحوه هدایت منابع مالی به‬ ‫مجموع��ه خود بوده و تصمیمات فنی و س��اختاری‬ ‫تولی��د را ب ‌ه عه��ده مدیران متخصص گذاش��ته‌اند؛‬ ‫درواقع سهام‌داران و صاحبان خودروسازی‪ ،‬مالکیت‬ ‫را از مدیریت جدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫صنعت خودروی ایران نیز شامل این سیاست شده‬ ‫و بیشتر ش��رکت‌های خصوصی با توجه به سیاست‬ ‫تولی��د و بازار از مدیران خوش‌فکر و متخصص برای‬ ‫هدای��ت بنگاه صنعت��ی خود اس��تفاد ‌ه کرده‌اند که‬ ‫هیچ‌ک��دام از دل مالکیت ش��رکت بیرون نیامده‌اند‪.‬‬ ‫اما به دلیل آنکه این خودروس��ازی‌ها بخش کمی از‬ ‫صنعت و بازار خودرو را برعهده دارند تاثیر چندانی‬ ‫در تحول این صنعت نخواهند گذاشت‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مدی��ران متخصص دو‬ ‫خودروس��ازی بزرگ اگرچه مالکان این بخش نبوده‬ ‫اما به دلی��ل نیمه‌دولتی بودن آن همچنان متاثر از‬ ‫تصمیمات دولتی هس��تند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫فعاالن این صنعت چه خودروس��از و چه قطعه‌ساز‬ ‫همواره به نیمه‌دولتی‌بودن این صنعت انتقاد داشته‬ ‫و تح��ول آن را منوط به خصوصی‌ش��دن کامل آن‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت گرداننده خوبی نیست‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان با تایید بر این مطلب‬ ‫‹ ‹ضرورت استخدام مدیران متخصص‬ ‫که در بس��یاری از خودروس��ازی‌های ب��زرگ دنیا و هم‌ مدیریت‌ در دس��ت‌ بخش‌ خصوصی‌ است که‬ ‫نتیجه آن در آمارهای تولید و فروش ش��رکت‌های‬ ‫مالکیت از مدیریت جدا است‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در ایران نیز روند به‌این‌گونه بوده و مدیریت معتبری همچون وولکس واگن مشهود است‪ .‬با این‬ ‫بسیاری از شرکت‌های خصوصی با مالک آن نیست‪ .‬حال با ش��رایط کنونی یعنی رقابتی‌نبودن بازارهای‬ ‫احمد نعمت‌بخش با اش��اره به داخل��ی و مش��کالت اقتص��ادی‪ ،‬خصوصی‏س��ازی‬ ‫اینکه صاحبان صنعت مدیران صنعت خودرو نیز به نتیجه نخواهد رس��ید‪ ،‬آن‌هم‬ ‫آن ش��رکت نیس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در زمانی که مدیریت در س��ایه مالکیت و به‌تبع آن‬ ‫مدیران دو شرکت خودروسازی تاثیرگذاری بر تصمیمات اساسی خودروساز منجربه‬ ‫ل حاضر بیش‬ ‫س��ایپا و ایران‌خ��ودرو نی��ز تحول و یا پیشرفت نخواهد شد‪ .‬درحا ‌‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد ارزش خودرو توسط‬ ‫این‌گون��ه ب��وده و س��هام عمده‬ ‫قطعه‏‌س��ازان خصوص��ی تامی��ن‬ ‫نداش��ته و به همی��ن دلیل بحث‬ ‫اگر سهم عمده‬ ‫می‏ش��ود‪ ،‬ولی مدیری��ت و تولید‬ ‫مالکیت در میان این دو مدیر نیز‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودروسازی‬ ‫نهایی در دس��ت خودروس��ازانی‬ ‫منتفی است‪ .‬با این حال انتصاب‬ ‫خصوصی‬ ‫اس��ت که مدیریت آنها در دست‬ ‫آن��ان ازس��وی دولت و س��ازمان‬ ‫واگذار کنند‪ ،‬به دلیل‬ ‫دولت بوده و فقط نصف سهام آنها‬ ‫گس��ترش و نوسازی است که آن‬ ‫ذی‌نفع بودن این بخش‪ ،‬در بورس عرضه می‏ش��ود که این‬ ‫هم زیر نظر وزیر صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫س��هامداران نیز در مدیریت هیچ‬ ‫تجارت انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مدیران و مشاوران‬ ‫نقشی ندارند‪.‬‬ ‫کام��ل‬ ‫واگ��ذاری‬ ‫وی درب��اره‬ ‫متخصص استخدام‬ ‫این درحالی ‌اس��ت ک��ه فضای‬ ‫بخ��ش‬ ‫ب��ه‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫خودروس��از‬ ‫می‌شوند تا تولید‬ ‫صنع��ت خ��ودروی ای��ران هنوز‬ ‫خصوص��ی اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫براساس سیاست‌های‬ ‫رقابت��ی نیس��ت و ب��ازار ای��ران‪،‬‬ ‫به تجربیات گذش��ته که دولت‌ها‬ ‫خودروساز باشد‪،‬‬ ‫تولیدمح��ور بوده نه مش��تری‌گرا‬ ‫گردانن��دگان خوب��ی ب��رای‬ ‫نه دولت‬ ‫و در ای��ن می��ان کیفی��ت نقش‬ ‫بنگاه‌هایی همچون خودروسازی‬ ‫پررنگی ایفا نمی‌کند‪ .‬با این حال‬ ‫نیستند از این رو باید به اصل ‪۴۴‬‬ ‫خودروسازی در ایران بیش از نیم‬ ‫قانون اساس��ی و تکلیف واگذاری‬ ‫این صنایع به بخش خصوصی اشاره کرد‪ .‬هم‌اکنون قرن قدمت داشته اما روند رشد آن با ظرفیت باالی‬ ‫ی مالکیت‌ است‪ .‬این این صنعت قابل مقایس��ه نیست‪ .‬این درحالی است‬ ‫ت خودروساز ‌‬ ‫مشکل‌ ما در صنع ‌‬ ‫درحالی است که‌در فرانسه‪ ،‬خودروسازانی‌ همچون که شرکت‌های کره‌ای یا برخی خودروسازان ژاپنی‪،‬‬ ‫ی دارند اما‌ مدیریت‌ آنها همچنی��ن ترکیه ک��ه فعالیت خود را با ما ش��روع‬ ‫پژو سیتروئن مالکیتی دولت ‌‬ ‫ب ‌ه بخش‌ خصوصی‌ س��پرده‌ ش��ده‌ است‪ .‬در کره‌ نیز کردند ب��ه جایگاهی متف��اوت و غیرقابل قیاس در‬ ‫وضعیت به همین ش��کل ب��وده و مدیریت خارج از این صنعت دست یافتند که به نظر می‌رسد مدیران‬ ‫بخش مالکیت شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ در کشور خودروس��ازی آنها به دور از تصمیم��ات و تاثیرات‬ ‫م مالکیت‌ دولتی به اجرای سیاست‌های خود پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫آلمان وضعیت به گونه‌ای دیگر است که‌ ه ‌‬ ‫خودروسازان‬ ‫رشد ‪ 83‬درصدی تولید در ایران خودرو‬ ‫ایکوپ�رس‪ -‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫موفق شد با تولید و عرضه بیش از ‪439‬‬ ‫هزار دس��تگاه انواع خودروی س��واری و‬ ‫وانت در ‪ 9‬ماه سپری‌شده از سال جاری‪،‬‬ ‫تولید خود را به میزان ‪ 83‬درصد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد‪.‬‬ ‫از میان ‪ 439‬هزار خودرو تولیدش��ده در‬ ‫‪ 9‬ماه نخس��ت امسال پژو پارس بیشترین س��هم در میان محصوالت تولیدی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬در این مدت بیش از ‪ 108‬هزار و ‪ 760‬دستگاه خودروی‬ ‫پارس تولید و به بازار عرضه شده است‪.‬‬ ‫بع��د از پارس‪ ،‬پژو ‪ 405‬نیز از محصوالت تولیدی ش��رکت ایران خودرو با تولید‬ ‫‪83‬هزار و ‪ 574‬دستگاه بیشترین سهم را در میان تولیدات این شرکت داشته است‪.‬‬ ‫محص��ول پرطرفدار ‪ 206‬نیز در این بازه زمانی به تعداد ‪ 74‬هزار و ‪ 906‬دس��تگاه‬ ‫تولید شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است‪ .‬از ابتدای امسال تا پایان آذرماه‬ ‫‪ ،72‬هزار و ‪ 780‬دس��تگاه مدل‌های مختلف خودروی ملی س��مند نیز تولید و به‬ ‫بازار عرضه شده اس��ت‪ .‬خودروی کار «باردو» نیز از دیگر محصوالت ایران خودرو‬ ‫اس��ت که طبق تقاضا و نیاز بازار به میزان ‪ 66‬هزار و ‪ 998‬دس��تگاه تولید و عرضه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ 9‬ماهه گذشته ‪ 21‬هزار و ‪ 140‬دس��تگاه خودروی رانا نیز توسط‬ ‫صنعتگران گروه صنعتی ایران خودرو تولید ش��ده اس��ت‪ .‬سهم ثبت‌شده محصول‬ ‫تندر در تولیدات ‪ 9‬ماهه گذش��ته ایران خودرو ‪ 8‬هزار و ‪ 217‬دس��تگاه بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان محص��ول جدید دنا از زمان آغاز تولید تا پای��ان آذرماه تعداد ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 267‬دس��تگاه را رقم زده اس��ت‪ .‬تعداد محصول سوزوکی تولیدشده نیز به ‪407‬‬ ‫دستگاه رسیده است‪ .‬وانت جدید «پی‪.‬یو‪.‬وان» نیز به مرحله تولید آزمایشی رسیده‬ ‫و به تعداد ‪ 28‬دس��تگاه تولید شده است‪ .‬گفتنی است‪‌،‬درحال حاضر تولید روزانه‬ ‫ش��رکت ایران خودرو بیش از دوهزار و ‪ 400‬دس��تگاه خودرو است که پیش‌بینی‬ ‫می‌شود با تامین به‌موقع قطعات‪ ،‬هدف کمی ‪ 600‬هزار دستگاه تولید تا پایان سال‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال عض��و هیات‬ ‫رییس��ه ش��ورای هماهنگ��ی‬ ‫انجمن‌ه��ای تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه‬ ‫در تم��ام کش��ورهای صنعتی‬ ‫مدیران متخصص به استخدام شرکت‌های خودروساز‬ ‫گف��ت‪ :‬از این رو‬ ‫درمی‌آین��د در گفت‌وگ��و با‬ ‫هیات مدیره صاحبان سهام‪ ،‬در مجمع سیاست‌گذاری‬ ‫کرده و دخالتی در امور تولید و مدیریت نمی‌کنند‪ .‬از‬ ‫این رو مالکان خودروسازی حقی برای خود در رابطه‬ ‫با مدیریت شرکت خود قائل نمی‌شوند‪.‬‬ ‫مه��دی مطلب‌زاده ب��ا عنوان اینک��ه در ایران این‬ ‫وضعی��ت به‌گونه‌ای دیگر اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫درحالی است که مالکان ش��رکت‌های خودروسازی‬ ‫خود را در امور مدیریت دخالت می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مدی��ران دو خودروس��ازی‬ ‫بزرگ کش��ور س��هام‌دار کارخانه‌ها نیس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر بخشی از س��هام این دو خودروساز در‬ ‫بورس عرضه ش��ده و بخشی از آن دولتی است که بر‬ ‫این اساس مدیران این بخش جزو مالکان آن نیستند‬ ‫ام��ا به دلی��ل اینکه بخش زیادی از س��هام به دولت‬ ‫تعل��ق دارد‪ ،‬موجب ش��ده ت��ا در تصمیمات کلیدی‬ ‫خودروسازان تاثیر زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫مطلب‌زاده با تاکید بر اینکه مدیریت باید به بخش‬ ‫خصوصی سپرده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬منظور از این فرآیند‬ ‫تعداد س��هام نیست بلکه س��هام مدیریتی است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که اگ��ر ‪ ۹۰‬درصد س��هام به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود اما مدیریت آن توسط دولت‬ ‫تعیین شود‪ ،‬سیاست‌ها همچنان توسط دولت تعیین‬ ‫خواهد ش��د که تغییری در حوزه پیش��رفت صنعت‬ ‫خودرو صورت نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو افزود‪ :‬از این رو اگر س��هم‬ ‫عم��ده خودروس��ازی را به بخش خصوص��ی واگذار‬ ‫کنن��د‪ ،‬به دلی��ل ذی‌نفع بودن این بخ��ش‪ ،‬مدیران‬ ‫و مش��اوران متخصص استخدام می‌ش��وند تا تولید‬ ‫براساس سیاست‌های خودروساز باشد‪ ،‬نه دولت‪.‬‬ ‫وی ب��ا عنوان اینک��ه اگر خودروس��ازی به بخش‬ ‫خصوصی واقعی واگذار ش��ود رون��د مثبتی به وجود‬ ‫خواهد آمد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این شرایط این واگذاری به‬ ‫بخشی صورت می‌گیرد که صنعت خودرو را شناخته‬ ‫و تولی��د و فرآین��د آن را درک می‌کنند که باید این‬ ‫میزان بیش از ‪ ۵۰‬درصد باشد و اگر دولت نیز در این‬ ‫روند سهیم اس��ت باید تصمیمات خود را در مجمع‬ ‫مط��رح کند اما در اداره روزمره آن دخالتی نداش��ته‬ ‫باشد و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رکورد صادرات سایپا شکسته شد‬ ‫سایپانیوز‪ -‬شرکت سایپا موفق شد در‬ ‫‪ 9‬ماه سال جاری رکورد کل صادرات سال‬ ‫‪ 92‬خود را بشکند‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫شرکت سایپا با تکیه بر توسعه محصول‪،‬‬ ‫گس��ترش بازاره��ای صادرات��ی خود و‬ ‫داش��تن ظرفیت رقابت��ی در محصوالت‪،‬‬ ‫توانس��ته به این موفقیت دست یابد‪ ،‬این‬ ‫درحال��ی اس��ت که محصوالت این گروه به بازار کش��ورهای عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬یمن‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬لیبی‪ ،‬الجزایر‪ ،‬س��نگال‪ ،‬غنا‪ ،‬نیجر‪ ،‬نیجریه‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫اکراین‪ ،‬بالروس‪ ،‬ارمنس��تان و افغانستان صادر شده است‪ .‬ورود خودروهای تیبا ‪2‬‬ ‫و س��ایپا ‪ 151‬به سبد محصوالت صادراتی س��ایپا موجب افزایش تنوع محصوالت‬ ‫و دس��تیابی به بخش‌های جدیدی از بازارهای صادراتی ش��ده که مشتریان جدید‬ ‫با نیازهای متفاوتی را دربر می‌گیرد‪ .‬ش��رکت سایپا در سال‌های اخیر همواره رتبه‬ ‫اول صادرات خودروی کش��ور را به خود اختصاص داده و در سال ‪ 1392‬سهم این‬ ‫شرکت از صادرات خودرو به ‪ 80‬درصد بالغ شد و پیش‌بینی می‌شود این سهم در‬ ‫سال جاری افزایش یابد‪.‬‬ ‫نمایشگاه مسقط‪ ،‬میزبان محصوالت ایران خودرو‬ ‫ایکوپ�رس‪ -‬ایران خودرو در راس��تای توس��عه و حفظ بازاره��ای بین‌المللی در‬ ‫نخس��تین نمایشگاه اختصاصی دس��تاوردهای جمهوری اس�لامی ایران در کشور‬ ‫عمان ش��رکت می‌کند‪ .‬این گروه صنعتی در نظ��ر دارد محصوالتی مانند دنا‪ ،‬رانا‪،‬‬ ‫س��مند و سورن را در نمایشگاه اختصاصی دس��تاوردهای ایران به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫این برای نخستین‌بار است که دنا در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در معرض دید‬ ‫عموم بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬نمایشگاه دستاوردهای ایران در‬ ‫مس��قط‪ ،‬در روز سه‌شنبه ‪ 16‬دی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مسقط‬ ‫با حضور مقامات عالی رتبه دو کشور گشایش یافته و به مدت ‪ 5‬روز ادامه دارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن صنعت تایر اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬با وجود ظرفیت‌های داخلی مناس��ب برای تامین‬ ‫نیاز کشور به تایرهای سنگین‪ ،‬همچنان شاهد دامپینگ‬ ‫گس��ترده تایرهای چینی در بازار ایران هس��تیم‪ .‬حسن‬ ‫خیر افزود‪ :‬با وجود چنین شرایطی به‌تدریج بازار تایرهای‬ ‫باری و اتوبوس��ی در س��یطره کامل تایرهای چینی قرار‬ ‫می‌گیرد و این در حالی اس��ت که با توجه به حساسیت‬ ‫باالی ایمنی در حمل‌ونقل جاده‌ای کش��ور‪ ،‬خطر بزرگی‬ ‫این بخش را تهدید می‌کند‪ .‬مدیرعامل شرکت الستیک‬ ‫پ��ارس افزود‪ :‬درحال‌حاضر تایرهای باری و اتوبوس��ی با‬ ‫تعرف��ه ‪ ۱۵‬درصدی و ب��ا اس��تفاده از ارز مبادله‌ای وارد‬ ‫کش��ور می‌شود و این درحالی اس��ت که تولیدکنندگان‬ ‫داخلی حتی برای واردات مواد اولیه خود امکان استفاده‬ ‫از ارز مبادله‌ای را ندارند‪ .‬وی ضمن هشدار نسبت به تاثیر‬ ‫مس��تقیم تایرهای بی‌کیفیت چینی در س��وانح جاده‌ای‬ ‫افزود‪ :‬در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از سوانح جاده‌ای‬ ‫به واسطه استفاده از برندهای غیراستاندارد و بی‌کیفیت‬ ‫چینی اتفاق افتاده و این امر نشان دهنده نداشتن ایمنی‬ ‫کافی در این تولیدات اس��ت‪ .‬حس��ن خیر گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وضعیت فعلی تعرفه‌های گمرکی‪ ،‬واردات این اقالم در‬ ‫امس��ال رش��د ‪ ۱۳۰‬درصدی را تجربه کرده و در همین‬ ‫زمینه تولیدکنن��دگان داخلی خواس��تار افزایش میزان‬ ‫تعرفه‌ها از ‪۱۵‬درصد به ‪۳۰‬درصد شده‌اند‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ -‬در ‪ ۹‬ماه منتهی به آذرماه امسال تولید انواع‬ ‫خودرو با رشد ‪ ۶۴/۳‬درصدی نسبت به ‪ ۹‬ماه سال گذشته‬ ‫به مرز ‪ ۸۲۵‬هزارو ‪ ۳۸۹‬دستگاه رسید‪ .‬در ‪ ۹‬ماه نخست‬ ‫امسال میزان تولید خودروهای سواری بالغ بر ‪ ۷۰۰‬هزارو‬ ‫‪ ۸۲۶‬دستگاه رسید که در مقایسه با ‪۹‬ماه سال ‪ ۹۲‬رشد‬ ‫‪ ۶۴/۳‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬ماه امسال تولید وانت بالغ بر‪ ۱۱۱‬هزارو ‪ ۳۶۲‬دستگاه‪،‬‬ ‫کامیون ‪ ۱۲‬هزارو ‪۷۳۲‬دس��تگاه‪ ،‬اتوبوس ‪ ۳۶۲‬دس��تگاه‬ ‫و مینی بوس به تعداد ‪ ۱۰۷‬دس��تگاه تولید ش��ده است‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش تصریح شده‪ :‬درآذرماه امسال ‪۱۰۴‬‬ ‫هزارو ‪ ۷۲۹‬دستگاه انواع خودرو تولید شده که این میزان‬ ‫تولید در مقایس��ه با مدت مش��ابه خود در آذرماه س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬رشد ‪ ۳۵/۹‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫در این مدت از این میزان تولید‪۸۹‬هزار و ‪ ۵۱۴‬دس��تگاه‬ ‫به تولید خودروهای س��واری اختصاص دارد که نس��بت‬ ‫به ّآذر ماه س��ال گذشته از رشد ‪ ۳۶/۴‬درصدی در حوزه‬ ‫خودرو‌های سواری حاکی اس��ت‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪:‬‬ ‫در آذر ماه امس��ال ‪ ۱۳‬هزار و‪ ۵۵۵‬دستگاه به وانت؛ یک‬ ‫هزار و ‪ ۶۴۹‬دس��تگاه به انواع کامیون و ‪ ۱۱‬دس��تگاه به‬ ‫مینی‌بوس و میدل باس اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬رضا س��بک‌رو قائم‌مقام فروش س��ایپا با اشاره‬ ‫به نتایج مذاکرات با رن��و برای تامین قطعات تندر‪ ۹۰‬از‬ ‫تعیین تکلیف ثبت‌نام‌کنندگان م��گان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تعهدات معوق مگان با پیش��نهادهای مناس��ب تبدیلی‬ ‫ت��ا آخر دی‌ماه به صفر می‌رس��د‪ .‬وی با بیان اینکه تمام‬ ‫تعهدات گروه خودروس��ازی س��ایپا تا پایان امس��ال به‬ ‫مش��تریان تحویل خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه روند‬ ‫تولی��د محصوالت س��ایپا رو به افزایش اس��ت و تا پایان‬ ‫امس��ال به تمام��ی تعهدات خود پاس��خ خواهی��م داد‪.‬‬ ‫س��بک‌رو افزود‪ :‬البته با توجه به مش��کلی که در تامین‬ ‫قطعات خودروی تندر‪ ۹۰‬و نیز خودروهای دوگانه‌س��وز‬ ‫ایجاد ش��ده تولید اندک��ی کاهش یافته و متاس��فانه از‬ ‫تعهدات عقب هس��تیم ولی تالش داریم که این مشکل‬ ‫هرچه سریع‌تر حل شود و با افزایش تولید به درخواست‬ ‫مشتریان پاسخ دهیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫معادن سرب و روی در ورطه فراموشی سرمایه‌گذاران‬ ‫تعرفه ترجیحی ترک‌ها را به معادن سمنان رساند‬ ‫پترولوژی‪ ،‬دانشی برای معدنکاوی در کرات دیگر‬ ‫‪5‬‬ ‫از روش‌های اقتصادی کردن فعالیت معادن کوچک‌مقیاس گزارش می‌دهد‬ ‫فرآوری‪ ،‬راهکارافزایش درآمد معادن کوچک‬ ‫حامدش�ایگان ـ گروه معدن‪ :‬توس�عه فعالیت‌های معدنکاری در کشور زمانی به‌خوبی امکان‌پذیر است‬ ‫ک�ه بهره‌ب�رداری از تمام مع�ادن محقق ش�ود‪ .‬در برخی محدوده‌ه�ای معدنی کوچک می�زان ذخیره‬ ‫شناسایی‌شده بسیار کم است و در صورتی که عیار ماده معدنی نیز پایین باشد ادامه معدنکاری صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داشت‪ .‬با این حال کارشناسان معتقدند در معادن کوچک با استفاده از تجهیزات روز‬ ‫که امکان استخراج مواد معدنی کم‌عیار را محقق می‌کند و همچنین ایجاد یک مجتمع فرآوری در بین‬ ‫چند معدن کوچک می‌توان راهکاری برای اقتصادی‌کردن فعالیت معادن کوچک یافت‪ .‬گرچه در برخی‬ ‫موارد کش�ورهای پیش�رفته در حمل مواد معدنی از ماشین‌های باربری اس�تفاده می‌کنند که در حین‬ ‫انتق�ال ماده معدنی‪ ،‬فرآوری آن را نیز انجام می‌دهد و این مس�ئله هزینه تولید و صادرات محصول را‬ ‫کاهش می‌دهد و ادامه فعالیت معادن کوچک با رونق بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه در یک مح��دوده تنه��ا در منطقه معادن روی ابتدا ماده معدنی را تبدیل به کنس��انتره و‬ ‫کوچکی ماده معدنی یافت ش��ود و انگیزه ادامه فعالیت پ��س از آن تبدیل به ش��مش روی می‌کنن��د که این‬ ‫س��رمایه‌گذار را کاه��ش ده��د‪ ،‬بکارگی��ری روش‌های موض��وع باعث می‌ش��ود روی با خل��وص پایین‌تر از ‪8‬‬ ‫درس��ت اس��تخراج ماده معدنی و اس��تفاده از فناوری درصد در زمان اس��تخراج در داخل باطله‌ها قرار گیرد‬ ‫روز می‌تواند درآمد بیش��تری را از همان معدن کوچک این درحالی است که در کشورهای پیشرفته خاک‌هایی‬ ‫نصیب معدنکار کند‪.‬‬ ‫ک��ه ‪ 4‬درص��د روی دارند با روش مس��تقیم تبدیل به‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی با بکارگیری روش‌های جدید ش��مش روی می‌ش��وند و ای��ن باعث افزای��ش تولید و‬ ‫یک عضو کمیس��یون معادن اتاق درآمدهای معدن روی می‌شود‪.‬‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در رابط��ه ب��ا‬ ‫هوشنگ ادهمی با بیان اینکه پیشرفت فرآوری صرفه‬ ‫چگونگ��ی اقتصادی‌کردن معادن اقتص��ادی معادن کوچک را باال می‌ب��رد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کوچک به‬ ‫گف��ت‪ :‬در گام حال حاضر در معادن س��نگ‌آهن دو شکل مگنتیت و‬ ‫نخس��ت اگ��ر‬ ‫هماتی��ت وجود دارد که در ایران به‬ ‫یک مع��دن کوچک صرفه اقتصادی‬ ‫دلیل اینکه کارخانه‌های ذوب‌آهن از‬ ‫پیمان افضل‪:‬‬ ‫نداشته باشد ش��روع به کار نخواهد‬ ‫فرآوری مگنتیت اس��تفاده می‌کنند‬ ‫اگر چند معدن‬ ‫ک��رد‪ ،‬گرچ��ه در برخ��ی م��وارد با‬ ‫م��اده معدن��ی هماتیت ب��ه عنوان‬ ‫با‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫محدود‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اس��تفاده از روش‌ه��ای جدی��د و‬ ‫افزودن��ی در کارخانه‌های س��یمان‬ ‫تجهیزات پیش��رفته می‌توان تولید‬ ‫فاصله کم قرار داشته استفاده می‌شود‪ ،‬این در حالی است‬ ‫اقتصادی‬ ‫م��اده معدنی را با صرف��ه‬ ‫که در کشورهای خارجی از هماتیت‬ ‫باشند ایجاد یک‬ ‫بیش��تر انج��ام داد‪ .‬ب��رای نمونه در‬ ‫برای تولید آهن اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫مجتمع واحد فرآوری‬ ‫گذشته سنگ‌های تزئینی با انفجار‬ ‫این مس��ئله اگ��ر در معادن کوچک‬ ‫در نزدیکی آنها‬ ‫استخراج می‌ش��د که به دلیل خرد‬ ‫س��نگ‌آهن ایران ب��ا ورود فناوری‬ ‫شدن بخشی از سنگ‪ ،‬میزان تولید‬ ‫و ایج��اد واحدهای جدی��د فرآوری‬ ‫فعالیت‌شان‬ ‫کاه��ش می‌یافت اما با اس��تفاده از‬ ‫را اقتصادی‌تر می‌کند به وج��ود آید‪ ،‬به ط��ور قطع صرفه‬ ‫تجهیزات جدید همچون سیم برش‬ ‫اقتصادی این معادن باال می‌رود‪.‬‬ ‫می��زان تولید م��واد معدنی افزایش‬ ‫این عضو کمیس��یون معادن اتاق‬ ‫یافت��ه و در پ��ی آن معادن س��نگ‬ ‫بازرگانی با نگاهی ب��ه دیگر عوامل‬ ‫صرفه اقتصادی بیش��تری پیدا کرده‌ان��د‪ .‬همچنین در تاثیرگذار در اقتصادی‌کردن معادن کوچک ادامه داد‪ :‬از‬ ‫پیوستن ایران به جمع ‪ 8‬کشور تولید‌کننده شمش آنتیموان‬ ‫سرپرس��ت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی‬ ‫ایران گفت‪ :‬ایران با بومی سازی اکتشاف‪ ،‬فرآوری‬ ‫و استحصال ش��مش آنتیموان‪ ،‬به جمع ‪ 8‬کشور‬ ‫تولید‌کننده این فلز گرانبها پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��مس الدین سیاسی راد در‬ ‫جم��ع خبرنگاران با بیان ای��ن مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫خط تولید شمش آنتیموان به صورت آزمایشی در‬ ‫مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران (کرج)‬ ‫راه‌اندازی و از کانس��نگ با عیار ‪ 15‬درصد شمش‬ ‫تولید شد‪ .‬این تجهیزات تا پایان امسال به منطقه‬ ‫س��فیدابه سیس��تان و بلوچس��تان انتقال یافته و‬ ‫راه‌اندازی رسمی می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هزینه انجام ش��ده ب��رای این طرح‪،‬‬ ‫‪ 20‬میلی��ارد ریال ب��وده و ظرفیت تولید آن ‪200‬‬ ‫تن در س��ال اس��ت که امکان تولی��د روزانه ‪500‬‬ ‫کیلوگرم وج��ود دارد‪ .‬همچنین این طرح در ‪19‬‬ ‫ماه عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی‬ ‫ای��ران با اش��اره به اینک��ه اح��داث کارخانه‌های‬ ‫متوس��ط و کوچک برای ایج��اد ارزش‌افزوده مواد‬ ‫خام معدنی جزو سیاست‌های ایمیدرو در مناطق‬ ‫کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از تیرماه ‪ ،92‬بر اس��اس برنامه تعریف شده‬ ‫حوزه پژوهش و فناوری ایمیدرو‪ ،‬برنامه استحصال‬ ‫ش��مش آنتیموان از ذخای��ر ایران ب��ه این مرکز‬ ‫محول شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ش��روع مطالع��ات کتابخانه‌ای‪،‬‬ ‫‪ 350‬تس��ت در مقیاس آزمایش��گاهی‪ 60 ،‬تست‬ ‫در مقی��اس صنعتی و ‪ 1200‬آنالیز ش��یمیایی در‬ ‫س��ال ‪ 92‬انجام شد و در سال ‪ 93‬نیز‪ ،‬با دستیابی‬ ‫به فرآیند اس��تحصال‪ ،‬ساخت تجهیزات در داخل‬ ‫مرکز انجام و بخشی از آن نیز به سازندگان داخلی‬ ‫س��فارش داده ش��ده و پس از آن در مرکز‪ ،‬نصب‬ ‫آزمایشی شد‪.‬‬ ‫سیاسی راد خاطرنشان کرد‪ :‬اکتشافات تکمیلی‬ ‫در منطقه سفیدابه درحال انجام است و همچنین‬ ‫با توجه به وجود معادن مشابه در خراسان شمالی‬ ‫و جنوبی‪ ،‬امکان توسعه ساخت تجهیزات صنعتی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در برنامه آتی‪ ،‬مطالعات روی فلزات‬ ‫گرانبه��ا نظیر نیکل‪ ،‬تنگس��تن‪ ،‬تیتانی��وم و نیز‬ ‫عناصر نادر خاکی انجام خواهد ش��د تا در زمینه‬ ‫بومی‌س��ازی دانش فنی و استحصال سایر فلزات‬ ‫گرانبها نیز فعالیت داش��ته باش��یم‪ .‬عالوه‌بر این‪،‬‬ ‫درص��دد پرعیارس��ازی ماده معدن��ی آنتیموان از‬ ‫‪10‬درصد به ‪ 15‬درصد هستیم‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان اینکه کل‬ ‫ذخایر آنتیموان در دنیا به ‪ 2‬میلیارد تن می‌رس��د‬ ‫و س��االنه ‪ 140‬هزار تن ش��مش تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چین‪ ،‬روس��یه و بولیوی کش��ورهای اصلی‬ ‫دارنده ذخایر بزرگ آنتیموان هس��تند‪ .‬کشورهای‬ ‫استرالیا‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬مکزیک و‬ ‫امریکا در ردیف کشورهای بعدی به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫شمش آنتیموان در صنایع پتروشیمی‪ ،‬نساجی‪،‬‬ ‫باتری‌سازی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬داروسازی‪ ،‬رنگ‪ ،‬صنایع‬ ‫دفاع و‪ ...‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫آنجایی که معادن در محدوده‌هایی بیرون از ش��هر قرار‬ ‫لو‌نقل‪ ،‬قیمت تمام‌ش��ده محصوالت‬ ‫دارن��د هزینه حم ‌‬ ‫را افزایش می‌دهد‪ ،‬از این‌رو مهیاش��دن زیرساخت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل و انرژی منطقه به کاهش هزینه تولید آنها‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی با مجتمع‌سازی‬ ‫یک استاد اقتصاد معدن در رابطه‬ ‫ب��ا روش‌ه��ای اقتصادی‌ک��ردن‬ ‫معدن��کاری در واحده��ای‬ ‫گفت‪‌:‬‬ ‫کوچک‌مقیاس ب��ه‬ ‫اگر چند معدن در یک محدوده‌ای‬ ‫با فاصله کم قرار داشته باشند ایجاد یک مجتمع واحد‬ ‫ف��راوری در نزدیکی آنه��ا فعالیت‌ش��ان را اقتصادی‌تر‬ ‫می‌کند‪ ،‬زیرا بخش��ی از هزینه‌ه��ای حمل‌ونقل کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬از طرف دیگر استفاده از ماشین‌آالت بزرگی که‬ ‫همزم��ان با انتق��ال ماده معدنی فرآیند ف��رآوری را در‬ ‫داخ��ل خود انجام می‌دهد هزینه حمل و فرآوری را در‬ ‫مجموع کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫پیمان افضل با اشاره به اینکه خیلی از معادن کوچک‬ ‫برای کاهش هزینه‌های خود به س��مت مکانیزه‌ش��دن‬ ‫رفته‌ان��د ادام��ه داد‪ :‬هزینه ناش��ی از بکارگیری نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬معادنی را ک��ه روزانه برداش��ت باالیی ندارند‬ ‫به س��مت مکانیزه‌ش��دن حرک��ت داده اس��ت تا عالوه‬ ‫بر کاهش نیروی انس��انی بتوانند به واس��طه تجهیزات‬ ‫پیش��رفته‌ای که به‌کار می‌برند برداشت ماده معدنی را‬ ‫در اعم��اق باالت��ر انجام دهند‪ .‬از ط��رف دیگر به دلیل‬ ‫فضای کمتری که این دس��تگاه اشغال می‌کند می‌تواند‬ ‫همزمان اکتش��اف ماده معدنی در عمق‌ه��ای باالتر را‬ ‫دنبال کند‪ .‬این مس��ئله منجر می‌ش��ود برداشت آنها با‬ ‫کمترین آس��یب به ماده معدنی انجام شود که امتیازی‬ ‫برای معادن کوچک محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫ورود سرمایه‌گذاران به محدوده‌های معدنی کوچک در‬ ‫شرایطی اتفاق می‌افتد که عالوه بر اینکه زیرساخت‌های‬ ‫حمل‌ونقل و انرژی آن منطقه موجود باش��د عیار ماده‬ ‫معدنی نی��ز از ارزش باالیی برخوردار باش��د که بتواند‬ ‫ارزش اف��زوده باالیی را در قبال میزان س��رمایه‌گذاری‬ ‫انجام‌ش��ده به ارمغان آورد‪ .‬از این رو حمایت تسهیالتی‬ ‫دولت از معادن کوچک می‌تواند زمینه افزایش برداشت‬ ‫مواد معدنی و اشتغال بومیان منطقه را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کاهش تولید مواد معدنی به دلیل شرایط جهانی‬ ‫نای��ب رییس خانه مع��دن گفت‪ :‬اقدام��ات خوبی در‬ ‫زمینه اکتش��اف انجام شده اما در بخش تولید در بعضی‬ ‫فاکتورها به دلیل شرایط جهانی کاهش داشته‌ایم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن در گفت‌وگو با ایس��نا در توضیح‬ ‫دلی��ل این کاهش اظهار کرد‪ :‬این کاهش به دلیل پایین‬ ‫بودن کارآیی نیست بلکه به دلیل وجود برخی مشکالت‬ ‫بود که در کل کش��ورهای منطقه پی��ش آمد‪ .‬از جمله‬ ‫کاهش قیمت جهانی که باید در این زمینه راهکار‌هایی‬ ‫اندیش��یده ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر نتیجه مذاکرات مثبت‬ ‫باش��د فضا برای س��رمایه‌گذاری در این ح��وزه افزایش‬ ‫می‌یابد و به‌طور قطع میزان تاثیر‌گذاری بخش معدن در‬ ‫صنایع بزرگ کشور نیز افزایش پیدا می‌کند‪ .‬به گفته وی‬ ‫بخش معدن بی��ش از ‪ 50‬درصد در تولید صنایع بزرگ‬ ‫به صورت مستقیم یا تامین‌کننده مواد اولیه نقش دارد‪.‬‬ ‫بهرامن با اشاره به رشد فعلی معادن کشور گفت‪ :‬سهم‬ ‫تولی��د ناخالص ملی در بخش مع��دن یک درصد عنوان‬ ‫می‌ش��ود اما به عقی��ده من این میزان ح��دود ‪ 6‬درصد‬ ‫اس��ت چراکه بخش معدن تاثی��ر زیادی در صنعت دارد‬ ‫و تامین‌کننده مواد اولیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرآوری مواد معدنی رو به ارتقاست‬ ‫نایب رییس خانه معدن با اش��اره ب��ه اهمیت فرآوری‬ ‫م��واد معدن��ی گفت‪ :‬با توج��ه به اهمیت ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫کمیته‌ای به نام فرآوری مواد معدنی تشکیل شده که در‬ ‫بخش‌های مختلف مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫بهرام��ن با بی��ان اینکه ارتق��ای فرآوری ج��زو اصول‬ ‫الینفک خانه معدن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با مشوق‌هایی که‬ ‫در این ح��وزه داریم‪ ،‬قصد داریم فعالی��ت فرآوری مواد‬ ‫معدنی را ارتقا دهیم‪ .‬عضو اتاق بازرگانی ایران با اش��اره‬ ‫به چرخه زنجیره تولی��د مواد معدنی گفت‪ :‬به‌طور حتم‬ ‫باید چرخه زنجیره ارزش افزوده از اکتش��اف تا فرآوری‬ ‫دیده شود و بخش معدن نباید بدون این موضوع فعالیت‬ ‫داش��ته باشد چرا که این امر در بخش معدن بسیار مهم‬ ‫و حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹صعود ‪ 7‬پله‌ای صادرات فوالد در ‪9‬ماه امسال‬ ‫آماره��ای جدی��د گمرک جمهوری اس�لامی نش��ان‬ ‫می‌ده��د در م��دت ‪ 9‬ماه س��ال جاری‌‪ ،‬می��زان صدور‬ ‫محصوالت فوالدی به عنوان کاالی با «ارزش‌افزوده باال»‬ ‫در زنجیره تولید فوالد‌‪ ،‬با رشد ‪ 7‬پله‌ای همراه شده است‪.‬‬ ‫‌‪ ،‬در پایان سومین فصل از سال‌جاری‬ ‫به گزارش‬ ‫درحال��ی که ارزش صادرات فوالد با رش��د افزون بر ‪72‬‬ ‫درصدی مواجه شد‪ ،‬ارزش صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی‬ ‫شده بیش از‪ 47/8‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫در این م��دت میزان صادرات محص��والت فوالدی به‬ ‫‪ 591‬میلیون دالر رس��ید به‌طوری که جایگاه صادراتی‬ ‫این محصوالت از رتبه س��یزدهم مدت مش��ابه سال ‪92‬‬ ‫ب��ه جایگاه هفتم ارتقا پیدا کرده اس��ت‪ .‬ارزش صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی در ‪ 9‬ماه سال قبل تنها ‪ 343‬میلیون‬ ‫دالر بود‪ .‬این درحالی اس��ت که صادرات سنگ‌آهن که‬ ‫در سال‌های اخیر یکه‌تاز اقالم صادراتی غیرنفتی در بین‬ ‫‪ 10‬قلم نخست کاالهای صادراتی بوده‪ ،‬در پایان آذرماه‬ ‫امسال با افت ‪ 7‬پله‌ای‪ ،‬از رتبه یکم صادرات غیرنفتی به‬ ‫جایگاه هشتم تنزل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس صدور ای��ن ماده معدن��ی در ‪ 9‬ماه‬ ‫س��ال جاری با ‪51‬درصد کاهش وزن��ی به ‪ 510‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید در حالی که در مدت مشابه سال قبل ‪979‬‬ ‫میلیون دالر از این کاال به خارج از کشور صادر شده بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصادی کردن‬ ‫معدنکاری با تعریف‬ ‫پهنه‌های بزرگ‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫رییس خانه معدن تهران‬ ‫ه��ر مح��دوده معدن��ی ویژگی‌های خ��اص خود‬ ‫را دارد ک��ه با توج��ه به روش‌های زمین‌شناس��ی‬ ‫الیه‌ه��ای معدنی آن تعیین می‌ش��وند و بر مبنای‬ ‫شکل ذخایر مهندسان معدنی روش‌های اقتصادی‬ ‫بهره‌ب��رداری از آن را طراح��ی می‌کنند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ی��ک برنامه بهره‌ب��رداری در پهن��ه بزرگ را‬ ‫نمی‌ت��وان در یک مع��دن کوچک اجرای��ی کرد و‬ ‫برعکس‪ .‬حال از آنجایی که پهنه‌های بزرگ هزینه‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج معادن را کاه��ش می‌دهند‬ ‫بای��د به س��مت تعریف ای��ن محدوده‌ه��ا برویم تا‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنکاری اقتصادی‌تر ش��ود‪ .‬این امر‬ ‫نیازمند تعریف تدابیری همچون جذب س��رمایه از‬ ‫طریق بازار س��رمایه‪ ،‬تشکیل کنسرسیوم و ‪ ...‬است‬ ‫تا سرمایه‌های کوچک را به سمت پروژه‌های بزرگ‬ ‫س��وق دهیم‪ .‬در واقع بخش خصوص��ی می‌تواند با‬ ‫مش��ارکت شرکت‌های داخلی و خارجی این مسئله‬ ‫را به اجرا درآورد‪.‬‬ ‫اینکه گفته ش��ود با تعریف پهنه‌های بزرگ ورود‬ ‫بخش خصوصی محدود می‌ش��ود درس��ت نیست‪،‬‬ ‫زیرا س��اختار این پهنه‌ه��ا به گونه‌ای اس��ت که با‬ ‫برداش��ت‌های ب��زرگ اقتصادی می‌ش��وند‪ ،‬همانند‬ ‫معدن مس کرمان یا زغال‌س��نگ طبس که اگر به‬ ‫محدوده‌های کوچکتری تقسیم شوند صرفه اقتصادی‬ ‫آنها کاهش خواهد یافت‪ .‬در شرایط کنونی نقدینگی‬ ‫در کشور پایین است‪ ،‬بخش خصوصی می‌تواند این‬ ‫کاس��تی را با همکاری ش��رکت‌های خارجی جبران‬ ‫کند‪ .‬در گام نخس��ت نیاز است که مشکل تحریم‌ها‬ ‫ح��ل ش��ود‪ ،‬محدودیت‌های س��رمایه‌گذاری از نظر‬ ‫قوانین و مقررات برداشته شود و ورود و خروج کاال‬ ‫به ویژه تجهیزات و ماش��ین‌آالت ب��رای معدنکاران‬ ‫تس��هیل شود تا ش��رکت‌های خارجی برای ورود به‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی ایران ترغیب ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫دولت همگام ب��ا تعریف پهنه‌های بزرگ معدنی که‬ ‫می‌تواند زمینه رشد اقتصادی‪ ،‬اشتغال و ‪ ...‬را فراهم‬ ‫کند باید موانع جذب س��رمایه‌گذار در این بخش را‬ ‫کم کند و هم راستا با چشم‌انداز ‪ 1404‬که رسیدن‬ ‫به رش��د اقتصادی ‪ 8‬درصد اس��ت حرک��ت کند تا‬ ‫میزان وابس��تگی به درآمدهای نفتی کاسته شود‪ .‬با‬ ‫این حال تمام این مسائل در گرو بهره‌برداری درست‬ ‫از منابع طبیعی اس��ت و باید نس��بت به حفظ این‬ ‫منابع تعهد داشته باشیم‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫برنامه‌ریزیبرایتولید‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد در هرمزگان‬ ‫اس��تاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه برای تولید‬ ‫‪10‬میلیون تن فوالد در هرمزگان برنامه‌ریزی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای رس��یدن به این هدف باید‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه از طریق معادن برنامه‌ریزی‬ ‫کنیم و همچنین ب��ه دنبال تقویت خطوط ریلی و‬ ‫زمینی و توسعه اسکله‌ها و بنادر برای صادرات فوالد‬ ‫از هرمزگان‪،‬‬ ‫تولید ش��ده باش��یم‪ .‬به گزارش‬ ‫جاس��م ج��ادری در چهارمی��ن همای��ش ب��زرگ‬ ‫پیاده‌روی کارکنان فوالد هرمزگان که به مناس��بت‬ ‫سالروز افتتاح ش��رکت فوالد هرمزگان برگزار شد‪،‬‬ ‫با تبری��ک ایام والدت پیامبر بزرگوار اس�لام (ص)‬ ‫و هفت��ه وحدت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رکات صنایع‬ ‫بزرگ غرب بندرعباس باید به س��وی مردم استان‬ ‫هرمزگان س��رازیر ش��ود‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬وجود‬ ‫این صنای��ع بزرگ در غرب بندرعباس مش��کالتی‬ ‫همچون آلودگی ه��وا را در این منطقه ایجاد کرده‬ ‫و درباره مشکالت ناش��ی از آن باید مدیریت عالی‬ ‫استان پاسخگو باشد و بر این اساس ما می‌خواهیم‬ ‫تا مردم هرم��زگان در اداره و مدیریت صنایع غرب‬ ‫بندرعباس سهیم باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین آب شیرین از دریا‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان در ادامه س��خنان خود با‬ ‫بی��ان اینکه هرم��زگان مرکز تج��ارت‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬ما از همه مردم دعوت می‌کنیم تا‬ ‫به سواحل نیلگون اس��تان هرمزگان سفر کرده و‬ ‫در کنار این ساحل طوالنی زندگی کنند و در این‬ ‫زمینه باید شرایط مناسب برای تامین آب شرب با‬ ‫استفاده از شیرین سازی آب دریا با رعایت تمامی‬ ‫اس��تانداردها فراهم ش��ود‪ .‬جادری گفت‪ :‬یکی از‬ ‫انتظارات ما این اس��ت که از نیروهای هرمزگانی‬ ‫در هیات‌مدی��ره این صنایع اس��تفاده ش��ود و در‬ ‫جذب نیرو در صنایع غ��رب بندرعباس نیروهای‬ ‫بوم��ی در اولویت باش��ند و درباره جذب نیروهای‬ ‫بومی‪ ،‬ش��رکت فوالد هرمزگان هم��کاری خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫آمار غیرواقعی تولید‬ ‫در معادن‬ ‫بیژن پناهی‌زاده‬ ‫معاون معدنی خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران‬ ‫تحریم‌ها روی فعالیت‌های اقتصادی کش��ور ازجمله‬ ‫بخش معدن تاثیر زیادی گذاشته است‪.‬‬ ‫ت��ورم موجود و رکود فعالیت‌ه��ای اقتصادی‪ ،‬باعث‬ ‫ش��ده ساخت‌وساز مسکن در شهر تهران که بیشترین‬ ‫ساخت‌وساز مسکن در این استان و استان البرز انجام‬ ‫می‌ش��ده‪ ،‬کاهش زیادی پی��دا کند‪ .‬کاه��ش اجرای‬ ‫پروژه‌های عمرانی دولت نیز مزید بر علت ش��د و همه‬ ‫ای��ن عوامل افت ش��دید تقاضا برای بس��یاری از مواد‬ ‫معدنی نظیر س��نگ الشه‪ ،‬شن و ماس��ه را که به‌طور‬ ‫مستقیم در ساخت‌وساز کاربرد دارد‪ ،‬به همراه داشت‬ ‫و منجر به تعطیلی یا نیمه‌تعطیل ش��دن بس��یاری از‬ ‫معادن س��نگ الشه‪ ،‬ش��ن و ماس��ه که از عمده‌ترین‬ ‫معادن استان تهران و البرز به‌شمار می‌روند‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫معادن��ی هم ک��ه تعطیل نش��ده‌اند ب��ا پایین‌ترین‬ ‫ظرفیت ممک��ن کار می‌کنند‪ .‬به جرات می‌توان گفت‬ ‫در سال‌های گذشته تجربه ‪ 3‬سال گذشته برای معادن‬ ‫غیرفلزی که وابس��ته به مصالح س��اختمانی هستند‪،‬‬ ‫اتفاق نیفتاده که بازار این معادن تا این حد بد باشد‪.‬‬ ‫درحال��ی که درگذش��ته این معادن به خاطر رش��د‬ ‫و می��زان باالی ساخت‌وس��از در ته��ران و اطراف آن‪،‬‬ ‫همیشه رونق داشتند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که مع��ادن ب��ا افزایش حقوق‬ ‫دولتی نیز مواجه ش��دند و باوج��ود اینکه این معادن‬ ‫خود با مش��کل مواجه هس��تند و ب��ا حداقل ظرفیت‬ ‫کار می‌کنن��د بای��د حق��وق دولتی را نیز چن��د برابر‬ ‫پرداخ��ت کنند‪ ،‬آن ه��م حقوق دولتی که براس��اس‬ ‫استخراج رس��می مندرج در پروانه بهره‌برداری است‪.‬‬ ‫برای مثال اگر میزان مندرج ‪ 120‬هزار تن اس��ت باید‬ ‫حقوق دولتی این رقم را بپردازند حتی اگر یک‌س��وم‬ ‫این مقدار نیز برداش��ت نداش��ته باشند‪ .‬اگر آنها اعالم‬ ‫کنند ک��ه کمتر از این می��زان برداش��ت کرده‌اند به‬ ‫عنوان معدن غیرفعال شناخته شده و سلب صالحیت‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬بنابراین بهره‌بردار ناچار است تمام حقوق‬ ‫دولت��ی خود را پرداخت کند حت��ی به قیمت گرفتن‬ ‫پول قرضی‪ ...‬البته ای��ن فقط معضل معادن غیرفلزی‬ ‫تهران و البرز نیس��ت و اکثر معادن غیرفلزی ایران نیز‬ ‫دچار این مشکل هستند‪ .‬ش��اید معادن سنگ‌آهن تا‬ ‫سال گذش��ته س��ود خوبی کردند که البته از ابتدای‬ ‫امس��ال سودش��ان کاهش پیدا کرده ولی بقیه معادن‬ ‫سود چندانی نبردند‪.‬‬ ‫اعالم رش��د آمار و ارقام استخراج مواد معدنی نشان‬ ‫می‌ده��د یک جای کار اش��کال دارد‪ .‬اعتقاد ما بر این‬ ‫اس��ت که این آمار اشتباه است چون معدنکاران برای‬ ‫اینکه پروانه بهره‌برداری‌ش��ان به مزایده گذاشته نشود‬ ‫نمی‌توانند آمار برداش��ت‌های خود را به صورت واقعی‬ ‫اعالم کنند‪ .‬پرداخت مالیات‪ ،‬سود باالی بانکی و حقوق‬ ‫دولتی چند برابر شده که سقف افزایشی آن نیز بسته‬ ‫نش��ده و هر سال قابل تغییر است و‪ ...‬باعث شده اکثر‬ ‫معادن سنگ الشه در کش��ور بخوابد‪ .‬این نکته را نیز‬ ‫باید در نظر داشت که بیش��ترین تعداد معادن کشور‬ ‫متعلق به معادن مخلوط کوهی‪ ،‬س��نگ الشه‪ ،‬شن و‬ ‫ماسه اس��ت‪ .‬به همین دلیل خواسته ما این است که‬ ‫دولت حداقل تا ‪ 5‬سال حقوق دولتی را افزایش ندهد‬ ‫تا براس��اس یک بازده چند س��اله تصمیم بگیریم که‬ ‫برنامه‌ریزی آینده کاری‌مان چگونه باید باشد نه اینکه‬ ‫در پایان س��ال‪ ،‬بعد از اینکه برداشت‌های ما از معادن‬ ‫انجام شده‪ ،‬میزان افزایش حقوق دولتی را اعالم‌کند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫تولید سیمان «چاه نفت»‬ ‫در شرکت سیمان خوزستان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��یمان خوزس��تان گفت‪ :‬تا‬ ‫دو هفت��ه آینده مجوز تولید س��یمان «چ��اه نفت» از‬ ‫پژوهش��گاه صنعت نفت و آزمایش��گاه ش��رکت ملی‬ ‫حفاری ایران گرفته و تولید این نوع سیمان در شرکت‬ ‫آغاز می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��د نایب عنوان‬ ‫کرد‪ :‬آمادگی داریم تا تولید س��یمان چ��اه نفت را به‬ ‫صورت انبوه آغاز کنیم و عالوه بر تأمین نیاز کشور به‬ ‫این نوع س��یمان‪ ،‬پاسخگوی تقاضای کشورهای حوزه‬ ‫خلیج‌فارس برای س��یمان باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫س��یمان خوزستان از زیرمجموعه‌های هلدینگ فارس‬ ‫و خوزستان اس��ت که با تولید ‪ 2‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تن س��یمان در س��ال ‪ 33‬درصد نیاز سیمان کشور را‬ ‫تأمین می‌کند‪ .‬این شرکت با ‪ 2‬خط‪ ،‬روزانه ‪ 8‬هزار تن‬ ‫سیمان تولید می‌کند و در حال حاضر ‪ 10‬درصد بیش‬ ‫از ظرفیت خود کار می‌کند‪ .‬مدیرعامل شرکت سیمان‬ ‫خوزستان افزود‪ :‬در سال ‪ 740 ،91‬هزار تن و در سال‬ ‫‪ 92‬یک میلیون و ‪ 105‬هزار تن سیمان از این شرکت‬ ‫به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شده که با این‬ ‫میزان صادرات در جایگاه اول اس��تان و سوم کشور در‬ ‫صادرات سیمان قرار داریم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معادن سرب و روی در ورطه فراموشی سرمایه‌گذاران‬ ‫محبوبه ناطق ‪ -‬گروه معدن‪ :‬معادن سرب‬ ‫و روی ب��ا تولید کنس��انتره و ش��مش از این‬ ‫مواد معدن��ی جزو معدود معادن در کش��ور‬ ‫هستند که بخش دولتی در آن سهمی ندارد‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود بی��ش از ‪ 100‬واحد تولیدی‬ ‫کنس��انتره و شمش س��رب و روی در کشور‬ ‫وج��ود دارد ک��ه عمده‌ترین مش��کالت این‬ ‫بخش نبود خاک کافی با عیار باال در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند رفع مشکالت‬ ‫بخش سرب و روی کشور نیازمند یک حیات‬ ‫تازه ب��ا س��رمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‬ ‫کنسانتره‌س��ازی از خاک‌های کم‌عیار است‪.‬‬ ‫ش��اید برگزاری نخستین س��مینار تخصصی‬ ‫س��رب و روی در بهمن‌م��اه برای ش��ناخت‬ ‫کاس��تی‌های این بخ��ش و پیداک��ردن یک‬ ‫راه‌حل فوری با ه��دف خروج از بحران فعلی‬ ‫این بخش از معدن باشد‪.‬‬ ‫در ی��ک نشس��ت خب��ری که ب��ه منظور‬ ‫معرف��ی این همایش برگزار ش��د خبرنگاران‬ ‫فرصت��ی یافتند تا س��واالت خود را در بخش‬ ‫س��رب و روی از برگزار‌کنندگان این همایش‬ ‫بپرسند‪ .‬فرصتی که از سوی ابراهیم جمیلی‪،‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی و صنایع و‬ ‫معادن ایران به عنوان بزرگترین تولید‌کننده‬ ‫کنس��انتره س��رب و روی در اختیار‌شان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاران بازار را نمی‌شناسند‬ ‫ابراهی��م جمیلی‪ ،‬مدیر‬ ‫به گ��زارش‬ ‫عامل گروه زرین در نخستین نشست خبری‬ ‫پیرامون همایش چش��م‌انداز سرب و روی و‬ ‫بازار گفت‪ :‬صنعت س��رب و روی در کش��ور‬ ‫‪ 40‬هزار ش��غل مس��تقیم و ‪ 120‬ه��زار نفر‬ ‫ش��غل غیرمس��تقیم ایجاد کرده با این حال‬ ‫س��رمایه‌گذاران با فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در این معادن آشنا نیستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د ب��ه دنب��ال ش��ناخت‬ ‫خواسته‌های بازار س��رمایه باشیم و اطالعات‬ ‫الزم درباره مزیت‌های سرب و روی در بخش‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج و فرآوری را در اختیارشان‬ ‫بگذاری��م چراکه این بازار به س��رمایه‌گذاری‬ ‫باالیی نیاز دارد‪.‬‬ ‫جمیلی با اشاره به اینکه در بازار پر نوسان‬ ‫فلزات در دنیا‪ ،‬س��رب و روی کمترین نوسان‬ ‫را دارن��د اضافه کرد‪ :‬کاه��ش قیمت طال در‬ ‫ماه‌های اخیر ‪ 600‬ت��ا ‪ 700‬دالر بوده اما در‬ ‫س��رب و روی نس��بت به دیگر فلزات رنگین‬ ‫نوسان زیادی نداشتیم به طوری که قیمت‌ها‬ ‫با ‪ 5‬تا ‪ 10‬درصد نوس��ان به نسبت ثابت بود‬ ‫و این نرخ نوس��ان طبیعی است به طوری که‬ ‫بیزینس مهم��ی به نام نوس��ان‌گیری نرخ‌ها‬ ‫داریم و این تغییرات قیمتی عادی است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه از سوی سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت به‌عنوان صنعت سبز شناخته‬ ‫شده‌ایم در پاسخ به سوال دیگر‬ ‫درباره‬ ‫هدایت س��رمایه‌گذاری‌های جدید به س��مت‬ ‫صنای��ع پایین‌دس��تی س��رب و روی به جای‬ ‫کنسانتره و شمش‌س��ازی اظهار کرد‪ :‬صنایع‬ ‫پایین دس��تی ش��مش س��رب و روی صنایع‬ ‫خودروس��ازی و ورق‌ه��ای گالوانیزه یا صنایع‬ ‫پیش��رفته پزشکی اس��ت که ما در آن مزیت‬ ‫چندان��ی نداریم‪ .‬برای ما مهم این اس��ت که‬ ‫خاک سرب و روی صادر نکنیم و به جای آن‬ ‫در شمش سرب و روی که در آن مزیت باالیی‬ ‫داریم صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ‪ 10‬هزار تن خاک در ماه‬ ‫جمیلی با بیان اینکه ظرفیت تولید شمش‬ ‫روی ‪ 450‬هزار تن در سال است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ 420‬هزار تن نیز ظرفیت تولید س��رب داریم‬ ‫و بی��ش از ‪ 2‬میلیون تن ظرفیت کنس��انتره‬ ‫س��رب و روی وجود دارد ام��ا در این بخش‬ ‫تنها ‪ 35‬درصد از ظرفیت موجود فعال است‬ ‫و دو سوم ظرفیت کارخانه‌ها غیرفعالند و این‬ ‫نش��ان‌دهنده توان عملیاتی پایین به نسبت‬ ‫ذخای��ر و ظرفیت‌ه��ای موجود اس��ت‪ .‬البته‬ ‫درنظر داری��م با ایجاد ش��رایطی از فاینانس‬ ‫خارجی برای ص��ادرات و خرید ارزان‌تر مواد‬ ‫اولیه و نیز ص��ادرات اس��تفاده کنیم چراکه‬ ‫درح��ال حاضر امکان رقابت ب��ا خارجی‌ها را‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫مدی��ر گ��روه زرین ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه‬ ‫خاک‌های پرعیار معدن انگوران به‌طور نسبی‬ ‫برداشت شده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به کمبود خاک‬ ‫به عنوان ماده اولیه در صنعت س��رب و روی‪،‬‬ ‫معتقد به سهمیه‌بندی خاک نیستیم و بر این‬ ‫باوریم ک��ه باید به دنبال ذخایر جدید بود به‬ ‫همین منظ��ور این گ��روه در معدن دیگری‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرده که با فعال ش��دن این‬ ‫مع��دن ظرفیت خالی کارخانه‌های س��رب و‬ ‫روی فعال می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه صنعت س��رب و روی‬ ‫نیازمن��د حمایت س��ازمان توس��عه معادن و‬ ‫صنایع معدنی هس��تند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬میزان‬ ‫مصرف س��رب در داخل ‪ 100‬ت��ا ‪ 120‬هزار‬ ‫تن و روی ‪ 80‬تا ‪ 100‬هزار تن اس��ت و بقیه‬ ‫تولیدات صادر می‌شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه در این س��مینار بخشی‬ ‫از س��ند استراتژی س��رب و روی که درحال‬ ‫تدوین است‪ ،‬ارائه خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬این سند‬ ‫می‌توان��د جای��گاه م��ا را در بازارهای جهانی‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫جمیل��ی با اش��اره به اینکه صنعت س��رب‬ ‫و روی جزو صنایعی اس��ت که در کش��ور ما‬ ‫دارای مزی��ت نس��بی بوده و دول��ت تاکنون‬ ‫س��رمایه‌گذاری در آن نداش��ته و رش��دی‬ ‫که درح��ال حاضر در این صنعت مش��اهده‬ ‫می‌ش��ود به دلیل فعالی��ت بخش خصوصی‬ ‫در آن بوده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬س��رب و روی‬ ‫می‌تواند به رش��د اقتصادی کشور و صادرات‬ ‫غیرنفتی کمک کند از س��وی دیگر باید برای‬ ‫توس��عه ظرفیت‌های این صنعت و استفاده از‬ ‫توان علمی و دانش فنی ارتباط با دانشگاه را‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیلی‪:‬‬ ‫صنعت سرب و روی با‬ ‫وجود ایجاد ‪ 120‬هزار‬ ‫شغل با عدم شناخت‬ ‫سرمایه گذاران مواجه‬ ‫است‬ ‫جمیلی با اش��اره به اینکه س��رمایه‌گذاری‬ ‫در کش��ور باید به س��متی برود که کشور در‬ ‫آن دارای مزی��ت باش��د و معدن ب��ا توجه به‬ ‫ارزش افزوده خوبی ک��ه دارد بعد از نفت در‬ ‫اولویت ق��رار دارد گفت‪ :‬معدن به دلیل تنوع‬ ‫مواد معدنی و ذخایر قابل توجه کشور‪ ،‬مزیت‬ ‫اصلی است و دولت و مجلس هم به این نتیجه‬ ‫رسیده‌اند که برای آبادانی مناطق محروم باید‬ ‫ش��اهد فعالیت در معدن ب��وده و درآمدهایی‬ ‫نظیر حقوق دولتی در زمینه س��رمایه‌گذاری‬ ‫و اج��رای طرح‌های توس��عه از ط��رف دولت‬ ‫درنظر گرفته ش��ده و باید ای��ن اطمینان به‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی داده ش��ود‬ ‫که مبلغ درنظر گرفته شده در بودجه امسال‪،‬‬ ‫ریس��ک خاص��ی را متوجه صنع��ت و معدن‬ ‫نکرده و مشوقی برای حضور آنها بود‪.‬‬ ‫رشد ‪ 17‬درصدی تولید در شرکت فوالد آلیاژی ایران‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد آلیاژی ایران گفت‪:‬‬ ‫در ‪ 9‬ماه امس��ال ‪ 334‬ه��زار و ‪ 787‬تن فوالد خام در‬ ‫این ش��رکت تولید ش��د که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ 17‬درصد افزایش دارد‪ .‬سید ضیا هاشمی در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایرنا افزود‪ :‬در مدت مش��ابه س��ال ‪1392‬‬ ‫میزان تولید این ش��رکت ‪284‬هزار و ‪992‬تن بوده که‬ ‫امس��ال ‪49‬هزار و ‪ 795‬تن بیشتر بوده است‪ .‬وی‪ ،‬نوع‬ ‫فوالد تولید ش��ده را انواع عملیات حرارت‌پذیر‪ ،‬سخت‬ ‫ش��ونده س��طحی‪ ،‬میکرو آلیاژ‪ ،‬فنر‪ ،‬ابزار سردکار‪ ،‬ابزار‬ ‫گ��رم‌کار‪ ،‬بلبرینگ‪ ،‬خوش ت��راش‪ ،‬زنگ نزن‪ ،‬دما باال و‬ ‫صنعتی اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد آلیاژی ایران اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در این مدت بی��ش از ‪278‬ه��زار و ‪ 930‬تن از‬ ‫محصوالت شرکت فوالد آلیاژی ایران به ارزش افزون‌بر‬ ‫‪ 6‬هزار و ‪54‬میلی��ارد ریال به بازارهای مختلف مصرف‬ ‫عرضه شده اس��ت‪ .‬به گفته هاشمی‪ ،‬این مقدار نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال قبل که ‪220‬هزار و ‪670‬تن بوده‬ ‫از لح��اظ وزنی ‪26‬درصد و از لحاظ ارزش��ی ‪29‬درصد‬ ‫رشد داشته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این محصوالت به عنوان‬ ‫مواد اولیه صنایع مختلف کشور همچون خودروسازی‪،‬‬ ‫ماشین‌س��ازی‪ ،‬ابزارس��ازی و همچنی��ن در س��اخت‬ ‫تجهیزات نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬ریلی و ساختمان‌سازی‬ ‫م��ورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد‪ .‬وی کش��ورهای هدف‬ ‫ص��ادرات را آلمان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هلن��د‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬قطر‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬مصر و افغانستان عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این مدت ح��دود ‪12‬هزار و ‪ 100‬تن از محصوالت این‬ ‫ش��رکت به ارزش تقریبی ‪ 8‬میلی��ون و ‪ 700‬هزار دالر‬ ‫در قالب گروه‌هایی نظیر عملیات حرارت‌پذیر‪ ،‬س��خت‬ ‫شونده سطحی‪ ،‬فنر‪ ،‬زنگ‌نزن و صنعتی و کیفی به این‬ ‫کشورها صادر شده است‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬این مقدار‬ ‫صادرات نس��بت به مدت مشابه سال قبل که ‪11‬هزار و‬ ‫‪ 670‬تن بوده از لحاظ وزنی حدود ‪ 4‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد آلیاژی ایران در‬ ‫بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به ثبت ‪ 5‬رکورد‬ ‫جدید از س��وی این ش��رکت در مدت یاد ش��ده گفت‪:‬‬ ‫‪ 4‬رک��ورد ماهانه و یک رکورد روزانه داش��ته‌ایم‪ ،‬ضمن‬ ‫آنک��ه دو رکورد در امور فروش نیز ثبت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رکورد ماهانه تحویل محصول فوالدس��ازی و‬ ‫رکورد ماهانه تولید در کارخانه نورد سبک در فروردین‪،‬‬ ‫رک��ورد ماهانه فروش کل محص��والت و رکورد ماهانه‬ ‫فروش محصوالت آلیاژی در تی��ر‪ ،‬رکورد روزانه تعداد‬ ‫‪ 44‬ذوب در ‪ 26‬م��رداد‪ ،‬رک��ورد ماهانه تولید مذاب در‬ ‫مرداد و رک��ورد ماهانه عملیات حرارتی در آذر عناوین‬ ‫این رکوردشکنی‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر نرخ دالر بر افزایش درآمدهای‬ ‫ارزی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‬ ‫درباره‬ ‫و معادن ایران در پاسخ به سوال‬ ‫تاثیر نوس��ان نرخ ارز بر صادرات سرب و روی‬ ‫گفت‪ :‬به‌ط��ور قطع افزایش ن��رخ ارز موجب‬ ‫افزای��ش درآمدهای صادراتی ما خواهد ش��د‬ ‫ام��ا آنچه بخش معدن ب��ه آن نیاز دارد ثبات‬ ‫قیمت‌ها و دو نرخی نبودن ارز است‪ .‬مطمئنا‬ ‫درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را در تولید‬ ‫و توسعه معادن به کار خواهیم بست و درحال‬ ‫حاضر از معدود معادنی هس��تیم که به‌صورت‬ ‫ش��بانه‌روز و گاه در دم��ای منهای ‪ 30‬درجه‬ ‫کار می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمان افزایش نرخ ارز و‬ ‫همچنین باالرفتن قیمت جهانی سرب و روی‬ ‫باید ظرفیت تولید را به حداکثر رساند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمان کاهش قیمت‌های جهانی باید‬ ‫به گس��ترش طرح‌های توسعه‌ای‪ ،‬اکتشافی و‬ ‫معدنی بپردازیم و آماده باالرفتن مجدد قیمت‬ ‫جهانی آن باش��یم‪ .‬مدیر گروه زرین در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینکه واحد تحقیق و توسعه این‬ ‫گروه بسیار فعال است و با رصد کارخانه‌های‬ ‫بزرگ دنیا و فناوری‌های جدید تاکنون بیش‬ ‫از ‪24‬اختراع به ثبت رس��انده‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫زرین معدن آسیا و گروه صنعتی معدنی زرین‬ ‫در فرآیند بهینه‌سازی اس��تحصال کنسانتره‬ ‫از ماده معدنی با ترکیب س��ولفوره و اکسیده‬ ‫گام‌ه��ای بلندی برداش��ته و ام��کان فرآوری‬ ‫خاک‌های کم عیار سولفوره ‪ 2/5‬و ‪ 3‬درصد و‬ ‫خاک‌های اسیده ‪ 7‬درصد به کنسانتره پرعیار‬ ‫س��رب و روی را فراهم کرده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تولید شمش از کنس��انتره مقرون به صرفه‌تر‬ ‫اس��ت و آلودگی‌های زیس��ت‌محیطی بسیار‬ ‫کمتری نس��بت به اس��تفاده از خاک‌های پر‬ ‫عیار انگوران دارد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت رضا جمیلی مدیر بازرگانی‬ ‫خارج��ی گروه زرین نیز در پاس��خ به س��وال‬ ‫درب��اره واردات خاک از خارج گفت‪ :‬از‬ ‫یک‌س��ال پیش به دلیل کمبود خاک سرب و‬ ‫روی و همچنین ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها‪،‬‬ ‫ناچار به واردات خاک از ترکیه هستیم اگرچه‬ ‫به دلیل مشکالت گمرکی که در ماه‌های اخیر‬ ‫با ترک‌ها داشتیم شاهد کاهش میزان واردات‬ ‫بودیم ولی این میزان را به حداقل ‪ 10‬هزار تن‬ ‫در ماه خواهیم رس��اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫صادرات کنسانتره سرب و روی بسته به وجود‬ ‫مزیت کش��ورها امری عادی اس��ت افزود‪ :‬در‬ ‫آسیا بزرگترین تولید‌کننده کنسانتره سرب و‬ ‫روی ترکیه و استرالیا هستند ولی عمده‌ترین‬ ‫صادرکنن��دگان کنس��انتره نی��ز محس��وب‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینکه کش��ورهای‬ ‫آس��یایی بازارهای جدید صادرات کنس��انتره‬ ‫س��رب و روی ای��ران بودن��د و درنظ��ر داریم‬ ‫محص��والت را ب��ه بازاره��ای اروپایی معرفی‬ ‫کنی��م و درحال گس��ترش بازاره��ای هدف‬ ‫هس��تیم گفت‪ :‬بازار هدف اکن��ون در بخش‬ ‫کنسانتره چین است و در بخش شمش هند‪،‬‬ ‫کره جنوبی و ترکیه ج��زو بازارهای صادراتی‬ ‫هستند و در آینده می‌خواهیم این بازارها را به‬ ‫‪ 12‬مورد (‪ 6‬مورد آس��یایی و ‪ 6‬مورد اروپایی)‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذک��ر اس��ت‪ ،‬س��مینار تخصصی‬ ‫چش��م‌انداز سرب و روی و بازار ‪ 28‬بهمن ماه‬ ‫در مح��ل اتاق بازرگانی ای��ران برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬سلیمی‪ ،‬رییس هیات‌مدیره شرکت زرین‬ ‫معدن آسیا و مسئول دبیرخانه این کنفرانس‬ ‫نیز در این نشس��ت با اش��اره ب��ه ذخایر غنی‬ ‫س��رب و روی کش��ور و دانش فنی مناس��بی‬ ‫که در این صنعت در کشور وجود دارد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درنظر داریم با توس��عه صنعت س��رب و‬ ‫روی در بازار س��رمایه‪ ،‬تلفیق بازار س��رمایه و‬ ‫معدن را داشته باشیم‪.‬‬ ‫پیش‌بینی کاهش قیمت پروفیل در ماه‌های آینده‬ ‫مدیر فروش پروفیل گروه صنعتی سدید پیش‌بینی‬ ‫کرد ک��ه در ماه‌ه��ای آینده احتم��ال کاهش قیمت‬ ‫پروفیل در بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫ناص��ر موس��وی در گفت‌وگو با ماین نیوز با اش��اره‬ ‫به اینکه دولت در بخش��نامه جدیدی اعالم کرده که‬ ‫واردات ورق ف��والدی با ضخام��ت بیش از ‪ 3‬میلیمتر‬ ‫که کمتر با آن پروفیل تولید می‌ش��ود باید با ارز آزاد‬ ‫انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬نتیجه این سیاست این خواهد بود‬ ‫ک��ه ورق‌های فوالدی با ضخامت ‪ 2/5 ،2‬و ‪ 3‬میلیمتر‬ ‫که پروفیل با آنها تولید می‌ش��ود‪ ،‬بازار داخلی‌ش��ان‬ ‫به دلیل واردات محصول با ارز مبادله‌ای ش��کننده‌تر‬ ‫خواه��د بود و ب��ه همین دلیل ام��کان کاهش قیمت‬ ‫پروفی��ل در ب��ازار در ماه‌های آینده وج��ود دارد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه دولت با هدف حمایت از ش��رکت‌هایی‬ ‫مانند ‪ 7‬الماس و فوالد مبارکه اقدام به محدودسازی‬ ‫اختص��اص ارز مبادله‌ای به واردات ورق کرده اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به این سیاس��ت و کاهش‬ ‫قیمت ف��والد در بازار جهانی کاه��ش قیمت پروفیل‬ ‫فوالدی در ماه‌های آینده در بازار محتمل خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر فروش پروفیل گروه صنعتی س��دید در پاسخ به‬ ‫سوال ماین نیوز مبنی بر اینکه به نظر شما چرا قیمت‬ ‫فوالد و محصوالت فوالدی در ایران هم‌راس��تای بازار‬ ‫جهانی کاهش نیافته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫متفاوت از اقتصاد جهانی اس��ت و از آن تبعیت کامل‬ ‫ندارد‪ .‬در س��ال ‪2015‬م به نظرم ش��اهد بازار نوسانی‬ ‫و سینوس��ی خواهیم بود و دولت تالش خواهد کرد با‬ ‫ایجاد نوس��ان‌هایی صنای��ع و واردکنندگان را ترغیب‬ ‫ب��ه فعالیت کند‪ .‬از س��وی دیگر بودج��ه و پروژه‌های‬ ‫عمرانی نی��ز می‌توانند تاثیر قاب��ل توجهی روی بازار‬ ‫ف��والد و محصوالت فوالدی به‌وی��ژه پروفیل فوالدی‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫موس��وی در ادامه با اش��اره به اینکه گروه صنعتی‬ ‫س��دید قبل از انقالب با نام ش��رکت پروفیل سبک و‬ ‫نیمه سبک سدید شناخته می‌شد اما بعد از انقالب به‬ ‫تدریج از این صنعت خارج شد‪ ،‬گفت‪ :‬آقای عطایی به‬ ‫عنوان سهامدار عمده گروه صنعتی سدید یک شرکت‬ ‫خانوادگی به نام ش��رکت پروفیل سپاهان سقف دارد‬ ‫که قرار اس��ت در زمین��ه تولید محص��والت ریزتر و‬ ‫پروفیل‌های کوچکتر نیز وارد شود که برنامه‌هایی در‬ ‫همین زمینه در دست اجراست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه فروش پروفیل در بازار کشور بیشتر‬ ‫ب��ه صورت جغرافیایی انجام می‌ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫عنوان مثال خریداران اصفهانی فقط از پروفیل‌سازان‬ ‫اصفهانی خرید می‌کنند و در تهران و سایر شهرها نیز‬ ‫همین رویه وجود دارد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫هنوز ‪ 80‬درصد‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫دولتی است‬ ‫نظرگاه‬ ‫اسداله عسگراوالدی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و چین‬ ‫چین یک��ی از اقتصادهای موفق دنیاس��ت بنابراین‬ ‫ب��ا بررس��ی دالیل موفقی��ت این اقتص��اد می‌توان به‬ ‫راهکارهایی برای موفقیت اقتصاد ایران رسید‪ .‬مدیریت‬ ‫در چین‪ ،‬شایسته‌س��االری اس��ت ولی در ایران ارثی‪،‬‬ ‫سیاس��ی یا رانتی است‪ .‬همچنین یکی دیگر از دالیل‬ ‫موفقیت اقتصاد چینی‪ ،‬سپردن همه کارها به مردم و‬ ‫نظارت بر آنهاست در حالی که هنوز ‪ 80‬درصد اقتصاد‬ ‫ایران دولتی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر چین درها را به روی سرمایه‌گذاری‬ ‫کش��ورهای بیگانه باز کرد و به سرمایه‌گذاری اهمیت‬ ‫داد‪ .‬چی��ن اعالم کرد هرکس برای ص��ادرات اقدام به‬ ‫تولید کن��د از امتی��ازات خاصی برخوردار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫کارخانه‌های چینی تا ‪ 85‬درصد تنخواه دریافت کردند‬ ‫و این باعث شد که همه به سمت تولید برای صادرات‬ ‫حرکت کنند‪ .‬سومین قدم چین این بود که به فضای‬ ‫کس��ب و کار اهمیت داد و حرکت برای اشتغال را به‬ ‫گونه‌ای تنظیم کرد که در هیچ شهری فرد بیکار وجود‬ ‫نداش��ته باشد‪ .‬در بررس��ی دالیل مدیریت این اقتصاد‬ ‫ب��ه نکته دیگری نیز باید اش��اره کرد‪ .‬چی��ن به افراد‬ ‫کارآفرین جایزه داد و در مذاکرات اقتصادی را به روی‬ ‫تمام کش��ورها باز کرد‪ .‬همچنین به دوس��ت و دشمن‬ ‫در اقتصاد اهمیت داد و با این اقدامات رش��د ‪ 9‬تا ‪10‬‬ ‫درصد را س��االنه در اقتصاد شاهد بود‪ .‬حجم صادرات‬ ‫‪ 2160‬میلی��ارد دالری و حجم واردات ‪ 1970‬میلیارد‬ ‫دالری چین در سال جاری نیز به معنای اقتصاد باالی‬ ‫‪ 4000‬میلیارد دالر این کش��ور اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اقتصاد کشور چین در حال حاضر بازارهای‬ ‫بزرگ امریکا و روس��یه را تحت تاثیر ق��رار داده و در‬ ‫چند ماه اخیر ‪ 370‬میلیارد دالر با امریکا معامله کرده‬ ‫است‪ .‬تس��هیالت و حمایت از تولید نیز در این کشور‬ ‫نق��ش پررنگی دارد به طوری که همه تس��هیالت در‬ ‫چی��ن بهره تک‌رقمی دارد‪ .‬در چی��ن به کارگرهای با‬ ‫درآمد پایین یارانه کاال می‌دهند‪ .‬بهره تس��هیالت در‬ ‫این کش��ور آسیای شرقی ‪ 5‬تا ‪ 6‬درصد بوده و تمامی‬ ‫تس��هیالت حتی صنعتی‌ها یک بهره تک‌رقمی دارند‪.‬‬ ‫وام‌ه��ای پرداختی و بازدهی در چین نیز باالس��ت و‬ ‫برخی اوقات کارگرهایشان ‪ 3‬شیفت هم کار می‌کنند‪.‬‬ ‫به عالوه چین برای همه صادراتش بین ‪ 7‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫جای��زه دارد‪ .‬بهترین جنس و بدترین نوع جنس را در‬ ‫کنار هم تولید می‌کند‪ .‬متاس��فانه برخی از کشورهای‬ ‫همس��ایه اجن��اس بی‌کیفی��ت را به نام چی��ن به ما‬ ‫می‌فروش��ند و این در حالی اس��ت که ای��ران با چین‬ ‫‪ 51‬میلی��ارد دالر مبادله دارد ک��ه فقط ‪ 100‬میلیون‬ ‫دالر آن کاالی مصرفی اس��ت‪ .‬امسال ‪ 51‬میلیارد دالر‬ ‫ب��ا چین مبادله دو طرفه داش��تیم ک��ه ‪ 55‬درصد آن‬ ‫صادرات و ‪ 45‬درصد واردات اس��ت‪ .‬در ‪ 30‬سال اخیر‬ ‫همیش��ه توازن اقتصادی موجود مثبت بوده است‪55 .‬‬ ‫درصد صادرات کش��ور به چین بیش��تر شامل انرژی‪،‬‬ ‫میعانات گازی و پتروش��یمی بوده است‪ .‬با وجود تمام‬ ‫موارد مذکور می‌توان گفت با شایسته‌ساالری و خروج‬ ‫از اقتص��اد دولتی و حمای��ت بخش خصوصی می‌توان‬ ‫به موفقیت‌های اقتصادی رس��ید و طبق اهداف سند‬ ‫چشم‌انداز‪ ،‬روزی اقتصاد اول منطقه شد‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫رادی�و اقتصاد‪ -‬دبیر انجمن خرما با اش��اره به‬ ‫اینک��ه صادرات محص��والت صنایع غذایی کش��ور‬ ‫ح��دود ‪ 4‬میلیارد دالر در س��ال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫می��زان تا ‪ 100‬براب��ر یعنی ت��ا ‪ 400‬میلیارد دالر‬ ‫هم قابل افزایش اس��ت‪ .‬س��یدعلی اصغر موس��وی‬ ‫گفت‪ :‬س��االنه ‪ 40‬تا ‪ 50‬میلی��ون تن از محصوالت‬ ‫کش��اورزی به صورت ضایعات از دس��ت می‌رود در‬ ‫حالی‌ک��ه بازاره��ای جهانی یک ه��زار میلیون تن‬ ‫کسری دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬با توجه به اینکه سال‌هاست واردات برنج‬ ‫به صورت فصلی و تعرفه‌ای انجام می‌شود و کنترل و‬ ‫تنظیم آن منتقدان بسیاری دارد‪ ،‬یک مقام مسئول‬ ‫در وزارت جهاد کشاورزی از بررسی تغییر سیاست‬ ‫واردات برنج و احتمال سهمیه‌ای شدن آن در سال‬ ‫آین��ده خبر داد‪ .‬این در حالی اس��ت که وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی با توجه به نیاز کش��ور و میزان واردات‬ ‫انجام ش��ده از تاریخ یازدهم آبان امسال ممنوعیت‬ ‫ثبت سفارش برنج را به گمرک اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تکیه ایتالیایی‌ها بر مبل مجلل ایرانی‬ ‫اقتصادی که بخش خصوصی ندارد‬ ‫معماری ایرانی با پشتیبانی دولت جهانی می‌‪‎‬شود‬ ‫‪7‬‬ ‫در نشست اعضای کنفدراسیون صادرات مطرح شد‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬راهکار خروج از رکود‬ ‫گروه تجارت‪ :‬نشس��ت اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن‬ ‫ای��ران‪ 3‬با تاکید بر ضرورت تس��هیل در توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی‪ ،‬با حض��ور فع��االن بخش خصوص��ی‪ ،‬اعضای‬ ‫کنفدراس��یون صادرات ای��ران و غالمرضا مصباحی مقدم‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫تشکیل شد‪ .‬اعضای کنفدراس��یون صادرات اتاق ایران در‬ ‫این جلس��ه به مش��کالت صادراتی بخش خصوصی اشاره‬ ‫کرده و از مانع‌تراش��ی‌های س��ر راه صادرات انتقاد کردند‪.‬‬ ‫در البه‌الی بحث‌های زیادی که مطرح ش��د‪ ،‬نبود اعتماد‬ ‫در بازار و اینکه برخی مقامات دولت به تش��کل‌ها و بخش‬ ‫خصوصی اعتماد ندارند‪ ،‬از مواردی بود که صادرکنندگان‬ ‫ب��ه آن اش��اره کردن��د‪ .‬همچنین گفته ش��د ک��ه وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی براس��اس قانون انت��زاع‪ ،‬اختیاراتی را به‬ ‫دس��ت گرفته که می‌تواند براس��اس آن رأس��ا تعرفه‌ها را‬ ‫تغیی��ر داده یا ع��وارض صادراتی تعیین کن��د‪ .‬برای مثال‬ ‫جهاد کش��اورزی درح��ال حاضر مانع ص��ادرات ‪ 49‬مورد‬ ‫کاال شده اس��ت‪ .‬تعرفه نامتعادل تجاری با برخی کشورها‬ ‫ازجمله روسیه از دیگر نکات مهمی بود که نورانی‪ ،‬رییس‬ ‫کنفدراسیون صادرات اتاق ایران به آن اشاره کرد‪ .‬براساس‬ ‫گفته‌ها صادرات محصوالت کش��اورزی به روسیه با تعرفه‬ ‫‪ 35‬درصدی انجام می‌ش��ود‪ ،‬درحالی که برای آذربایجان‬ ‫‪ 17‬تا ‪ 18‬درصد است‪ ،‬البته وضعیت بین ایران و هند هم‬ ‫به همین منوال است‪ ،‬درحالی که تعرفه‌ای که ایران برای‬ ‫کاالهای روسیه وضع کرده ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توجه به درآمدهای ارزی صادرات‬ ‫غالمرض��ا مصباحی‌مق��دم‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫در واکن��ش ب��ه اظه��ارات اعضای‬ ‫کنفدراس��یون صادرات خواس��تار‬ ‫توجه هرچه بیش��تر به درآمدهای‬ ‫ارزی ناشی از صادرات شد و گفت‪ :‬در شرایط فعلی که نرخ‬ ‫نفت رو به کاهش اس��ت‪ ،‬باید به صادرات توجه بیش��تری‬ ‫ش��ود‪ .‬مصباحی مق��دم از افزایش ‪ 8‬درصدی نرخ س��ود‬ ‫صادرات��ی انتقاد کرد و ب��ا تاکید بر ضرورت تس��هیل در‬ ‫توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬گف��ت‪ :‬تردیدی نیس��ت که‬ ‫صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از راهکارهای جدی خروج‬ ‫غیرتورمی از رکود باش��د‪ ،‬ضمن اینکه با توجه به ش��رایط‬ ‫فعلی که دولت به دنبال کاهش اتکا به صادرات نفت است‪،‬‬ ‫صادرات غیرنفتی می‌تواند یک ابزار مناسب باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬هم‌اکنون ارز حاصل از صادرات نفت در دس��ترس‬ ‫نیست و کشورهای دش��من با ایران به‌دنبال سنگ‌اندازی‬ ‫جلوی پای صادرات نفت هس��تند و البت��ه پول حاصل از‬ ‫فروش نفت نیز به حساب‌های خارجی بانک مرکزی واریز‬ ‫می‌ش��ود و در دسترس نیس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫صادرات غیرنفتی را نقطه اتکای اقتصاد قرار ندهیم‪ ،‬دوباره‬ ‫تورم کش��ور افزایش خواهد یافت ام��ا برای رونق صادرات‬ ‫غیرنفتی نیازمند ثبات قوانین هستیم‪ ،‬ضمن اینکه دولت‬ ‫باید مش��وق‌هایی را نیز برای صادرکنندگان در نظر بگیرد‬ ‫که به نظر می‌رس��د این حمایت‌ها در دس��تور کار دولت‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪.‬به گفته مصباحی مق��دم‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر ضرورت برداش��تن موان��ع پیش‌روی‬ ‫صادرات غیرنفتی تاکید داشته است که امیدواریم هر چه‬ ‫سریع‌تر موانعی که حداقل در حوزه کاری خود وزیر است‪،‬‬ ‫از میان برداشته ش��ود‪ .‬وی در ادامه در پاسخ به انتقادات‬ ‫ی بر سنگ‌اندازی‬ ‫مطرح شده از سوی فعاالن اقتصادی مبن ‌‬ ‫وزارت جهاد‌کش��اورزی جلوی پای صادرکنندگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این روند باید اصالح شود و در بودجه سال ‪ 94‬کل کشور‬ ‫نیز حمایت و توسعه صادرات غیرنفتی به‌طور پررنگ دیده‬ ‫نش��ده اس��ت که این جای تاس��ف دارد‪ .‬مصباحی‌مقدم با‬ ‫اشاره به مشکالت پیش‌روی تامین مالی صادرات از طریق‬ ‫بانک‌ه��ا‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تامین مال��ی از طریق بانک‌ها‬ ‫مشکل‌ساز ش��ده و البته عامل اصلی‪ ،‬آن است که بانک‌ها‬ ‫بن��گاه‌داری می‌کنند و برای تامی��ن مالی بخش‌های مولد‬ ‫اقتص��اد وارد عمل نمی‌ش��وند‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیمان‌س��پاری ارزی یک‬ ‫ترمز برای صادرات اس��ت برای همین‪ ،‬منظور من از طرح‬ ‫پیمان‌س��پاری این نبود که صادرکنن��دگان ارز را به بانک‬ ‫مرکزی آورده و به نرخ اتاق مبادله بفروش��ند‪ ،‬بلکه درپی‬ ‫آن بودم که ارز مورد نی��از برای واردات از طریق صادرات‬ ‫تامین شود که البته باید س��ازوکارهای آن در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬مصباحی مقدم با اش��اره به اینک��ه نباید خیلی به‬ ‫دولت خ��رده گرفت گفت‌‪ :‬در برخی از م��وارد دولت باید‬ ‫ه��م به بخش خصوصی و هم به منافع ملی توجه داش��ته‬ ‫باش��د که در نهای��ت در برخی موارد س��ود نهایی بخش‬ ‫خصوصی در ص��ادرات را تحت‌تاثیر ق��رار می‌دهد‪ .‬وی از‬ ‫صادرکنن��دگان درخواس��ت کرد تا اقتصاد ای��ران را از ارز‬ ‫حاصل از صادرات بهره‌مند کنند‪ ،‬چراکه هم‌اکنون کش��ور‬ ‫شاهد خروج سرمایه است‪ .‬مصباحی مقدم افزود‪ :‬اگر روند‬ ‫ارز را نگاه کنیم‪ ،‬نس��بت به چند دوره قبل کاهش��ی است‬ ‫ولی در مجموع نرخ ارز افزایشی است و البته سیاست کلی‬ ‫ارز نیز نرخ ش��ناور مدیریت شده است که باید با توجه به‬ ‫تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اعمال ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫به مدیریت هوشمندانه نیز نیاز دارد‪ .‬وی با اعالم مخالفت‬ ‫نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت بانک توسعه صادرات‬ ‫از ‪ 14‬به ‪ 22‬درصد با مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مجلس باید قانون بانکداری بدون ربا را بازنگری عمیق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف تعرفه تجاری ایران و روسیه‬ ‫در ادام��ه تعرفه نامتعادل تجاری با‬ ‫برخی کش��ورها از جمله روس��یه‬ ‫نکت��ه مهمی ب��ود که س��ید رضا‬ ‫نوران��ی‪ ،‬ریی��س کنفدراس��یون‬ ‫صادرات اتاق ایران به آن اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬صادرات محصوالت کش��اورزی به روسیه با تعرفه‬ ‫‪ 35‬درصدی انجام می‌ش��ود‪ ،‬در حالی که برای آذربایجان‬ ‫‪ 17‬تا ‪ 18‬درصد اس��ت‪ ،‬البته بین ایران و هند نیز چنین‬ ‫ش��رایطی حاکم بوده ک��ه باید مورد بازنگ��ری جدی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت تعرفه‌ای که ایران برای کاالهای‬ ‫روس��یه وضع کرده ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصد است‪ .‬این فعال اقتصادی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای افزایش صادرات غیرنفتی نیازمند توسعه‬ ‫زیرساخت‌ها هستیم‪ ،‬متاسفانه ایران از نظر حمل و نقل در‬ ‫همه موارد بسیار ضعیف اس��ت‪.‬به گفته نورانی‪ ،‬بهره‌های‬ ‫بانکی بس��یار باالس��ت‪ ،‬تا حدی که صادرکنن��دگان را با‬ ‫مشکل مواجه کرده و متناسب با شرایط اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد‌ها مخالف اقتصاد مقاومتی است‬ ‫محم��د الهوت��ی‪ ،‬نای��ب ریی��س‬ ‫کنفدراس��یون صادرات نیز با اشاره‬ ‫به ابالغیه اخیر رهبر معظم انقالب‬ ‫در قال��ب سیاس��ت‌های اقتص��اد‬ ‫مقاومتی عنوان کرد‪ :‬این سیاست‌ها‬ ‫نگاه جدی به لزوم توسعه تولید و صادرات دارد درحالی که‬ ‫متاس��فانه در عمل شاهد تضاد رویکردها با این سیاست‌ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اتخ��اذ تصمیمات متضاد از س��وی‬ ‫دس��تگاه‌های مختل��ف باع��ث س��ردرگمی و ابه��ام در‬ ‫فعالیت‌ه��ای تولی��دی و تج��اری ش��ده اس��ت‪ .‬باالرفتن‬ ‫هزینه‌ه��ای صادراتی به اروپا تا ‪ 9‬برابر و افزایش ‪ 6‬برابری‬ ‫حقوق دولتی معادن نسبت به سال ‪92‬از دیگر مواردی بود‬ ‫که از سوی اعضای کنفدراسیون مطرح شد‪ .‬تعیین عوارض‬ ‫صادراتی از س��وی وزارت جهادکشاورزی برخالف قوانین‬ ‫باالدستی است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های باالدستی و سند چشم‌انداز در محاق‬ ‫یک��ی دیگر از فع��االن اقتصادی با بی��ان این مطلب که‬ ‫با وجود تاکید اس��ناد باالدستی کش��ور برتوسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و تاکید رهبر معظم انق�لاب برهمین نکته که‬ ‫بای��د ص��ادرات غیرنفتی راهی برای جدا ش��دن از بودجه‬ ‫نفت��ی باش��د‪ ،‬صادرکنن��دگان بخش خصوص��ی به دلیل‬ ‫مانع‌تراشی‌ها‪ ،‬تصمیمات غیرکارشناسی و عمل نکردن به‬ ‫برنامه‌های باالدستی به ویژه سند چشم‌انداز و برنامه پنجم‬ ‫توسعه‪ ،‬قادر به ادامه فعالیت‌های خود نیستند‪.‬‬ ‫دبیر کنفدراسیون صادرات‪ ،‬نبود اعتماد در بازار و اینکه‬ ‫برخی مقامات دولتی به تشکل‌ها و بخش خصوصی اعتماد‬ ‫ندارن��د را از دیگ��ر چالش‌های موجود در اقتصاد کش��ور‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬بس��یاری از ش��عارهایی که در دولت‬ ‫اعالم می‌شود متاسفانه به منصه ظهور نمی‌رسد‪ .‬در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 94‬معادل ‪ 27‬میلیارد تومان برای س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت در نظر گرفته‌اند که به گفته رییس سازمان‬ ‫ای��ن رقم کف��اف هزینه‌های ج��اری و حق��وق کارمندان‬ ‫سازمان را هم نمی‌دهد‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات مظفر علیخانی‪ ،‬س��ازمان توس��عه در‬ ‫ابتدا به عنوان متولی تجارت کش��ور تاس��یس اما امروز به‬ ‫امضاکننده تصمیمات سایر دستگاه‌ها در امر تجارت تبدیل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این فعال صادراتی در ادامه به مشکل دیگری‬ ‫اشاره و تشریح کرد‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون‬ ‫انتزاع‪ ،‬اختیاراتی را به دست گرفته که می‌تواند براساس آن‬ ‫رأسا تعرفه‌ها را تغییر دهد یا عوارض صادراتی تعیین کند‪.‬‬ ‫برای مثال جهاد کشاورزی درحال حاضر مانع صادرات ‪49‬‬ ‫مورد کاال شده است‪.‬تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫از س��وی بانک‌ها چالش دیگری است که به اعتقاد فعاالن‬ ‫اقتصادی مجلس باید برای حل آن فکری بیندیشد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫افغانستان‪ ،‬اولویت نخست در توسعه تجارت‬ ‫محمود اسکندری‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫افغانس��تان یکی از هدف‌ها و اولویت‌های اول تا س��وم‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران برای افزایش صادرات و صدور‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی به این کش��ور است‪ .‬بر همین‬ ‫اساس توس��عه تجارت و صدور خدمات فنی و مهندسی‬ ‫ایران در افغانس��تان به‌طور قطع با برگزاری نمایشگاه‌ها‬ ‫ک��ه به‌عنوان یک��ی از بازوهای اصلی صادرات هس��تند‪،‬‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌ش��ده‬ ‫فعاالن اقتصادی در بزرگترین نمایشگاه توسعه اقتصادی‬ ‫افغانس��تان در کاب��ل حضور فع��ال خواهند داش��ت تا‬ ‫توانمندی‌های ایران و زمینه‌های همکاری با این کش��ور‬ ‫همس��ایه را به معرض نمایش بگذارند‪ .‬این نمایشگاه‪ ،‬راه‬ ‫اصلی بازاریابی در کش��ور افغانس��تان است؛ ضمن اینکه‬ ‫نمایش��گاه‌های اختصاصی که در کشور افغانستان برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مورد عالقه صادرکنندگان توانمند و شناخته‬ ‫ش��ده اس��ت به‌ویژه حضور در کابل ک��ه مرکز تجاری و‬ ‫سیاس��ی و فرهنگی افغانس��تان نیز به‌ش��مار می‌رود در‬ ‫دایره توجه آنها قرار دارد‪ .‬به عالوه نمایش��گاه اختصاصی‬ ‫ایران در کابل توان مدیریت تجارت در آس��یای میانه را‬ ‫دارد و این در حالی اس��ت که تنها در برگزاری نمایشگاه‬ ‫اختصاصی ایران نباید نگاه ملی را داش��ته باش��یم بلکه‬ ‫بخش��ی از توان بازاریابی و نمایش��گاهی کش��ور را روی‬ ‫ش��هرهایی که ایران در سال‌های گذش��ته کمتر در آنها‬ ‫حضور داشته است‪ ،‬می‌توان معطوف کرد‪.‬‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه در کاب��ل می‌تواند با توجه به‬ ‫تمامی محدودیت‌ه��ای فعلی به‌عنوان یک��ی از بهترین‬ ‫فرصت‌های توسعه تجارت میان ایران و افغانستان پس از‬ ‫تغییر دولت در این کشور به شمار رود و تاثیر مطلوبی بر‬ ‫اهداف پیش روی دو کشور بگذارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اعمال تعرفه ترجیحی‬ ‫برای تجارت کم هزینه‬ ‫بهروز پورسلیمان‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران‬ ‫«تعرفه ترجیحی» این امکان را به وجود می‌آورد‬ ‫ت��ا ‪ ۲‬کش��ور‪ ،‬بتوانند در فضای��ی «کم‌هزینه‌تر» به‬ ‫تبادل تجاری با هم بپردازند‪ .‬به عبارت دیگر هدف‬ ‫از اعم��ال تعرفه ترجیحی‪ ،‬توس��عه تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫به همین دلیل تاکید می‌ش��ود کش��ور‌ها نس��بت‬ ‫به این مس��ئله توجه نش��ان دهند تا امکان معامله‬ ‫«برد – برد» برای هر دو طرف معامله ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی‌های تعرفه ترجیحی این اس��ت که‬ ‫«فرصت‌های تجاری» طرفین شناسایی می‌شود تا‬ ‫بتوانن��د به طور برابر برای هم «تخفیف»هایی قائل‬ ‫ش��وند‪ .‬به عنوان مثال ایران با تسهیالت مشخصی‪،‬‬ ‫سیمان و س��نگ‌های س��اختمانی را به آذربایجان‬ ‫می‌فروش��د و در ازای آن‪ ،‬از این کشور کاال با تعرفه‬ ‫پایین وارد می‌کند‪.‬‬ ‫این در شرایطی اس��ت که متاسفانه در سال‌های‬ ‫گذش��ته اهمی��ت باالیی ب��رای هم��کاری تجاری‬ ‫با همس��ایه‌ها نش��ان داده نشده اس��ت ‪ .‬به همین‬ ‫دلیل تاکنون فقط ب��ا ترکیه بحث تعرفه ترجیحی‬ ‫را اجرای��ی کرده‌ایم و این در حالی اس��ت که باید‬ ‫فرصت‌ه��ای ای��ده‌آل ب��رای تجارت پرس��ود را از‬ ‫دس��ت ندهی��م‪ .‬اگر دولت پیش��ین درب��اره تعامل‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه و منطق��ه منطقی‌تر عمل‬ ‫می‌کرد‪ ،‬صادرات کش��ور در فض��ای تجارت جهانی‬ ‫گوش��ه نش��ین نمی‌ش��د‪ .‬پس باید گفت که دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬توس��عه رابطه تج��اری با همس��ایه‌ها را‬ ‫جدی تر گرفته‪‌،‬چنانچه درباره تعرفه‌های ترجیحی‬ ‫مذاکرات��ی با آنها داش��ته اس��ت‪ .‬با اعم��ال تعرفه‬ ‫ترجیحی با همسایگان می‌توان به سود تجاری قابل‬ ‫قبولی رسید‪ .‬به عنوان مثال دولت آذربایجان برای‬ ‫ماش��ینی که حامل چینی‌آالت وارداتی اس��ت‪۲۰ ،‬‬ ‫هزار دالر گمرکی می‌گی��رد‪ .‬می‌توان با آذربایجان‬ ‫مذاک��ره کرد ت��ا به جای این پول‪ ،‬م��ا هم امکانات‬ ‫صادراتی برای آنه��ا در نظر بگیریم‪ .‬در این صورت‬ ‫تعرفه گمرک��ی نیز کاهش یافته و مبادالت تجاری‬ ‫با این کش��ور با سود باالتری انجام می‌شود‪ .‬به طور‬ ‫مشخص تعرفه ترجیحی می‌تواند بازار آسیای میانه‬ ‫را تبدیل به ش��ریکی جدی برای تجارت ایران کند‪.‬‬ ‫در پای��ان باید گف��ت کوتاهی ای��ران در پرداختن‬ ‫به تعرفه ترجیحی در ش��رایطی اس��ت که در دنیا‪،‬‬ ‫کشورهایی که اقتصاد آزاد را تجربه می‌کنند‪ ،‬با این‬ ‫امکان حضوری جدی و البته موثر در فضای تجارت‬ ‫جهانی و به‌ویژه تعامالت منطقه‌ای دارند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫راه‌اندازی‪ 10‬شعبه‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران گفت‪ :‬مصوبه ایجاد ‪ 10‬شعبه سازمان‬ ‫توسعه تجارت در خارج از کشور اخذ شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬بدری با اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫صادرات اظهار کرد‪ :‬رابطه نزدیک صادرات و توسعه‬ ‫از جمله مسائلی است که ادبیات اقتصادی جهان به‬ ‫آن توجه دارند و در کش��ور ما نیز از لحاظ صادرات‬ ‫و توسعه صنعتی و توسعه پایدار بسیار مهم است و‬ ‫صادرات هم بر این اساس برنامه‌ریزی می‌شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬طراحی راهبردی تجاری کش��ور مغفول‬ ‫مانده که این امر جزو برنامه‌های امس��ال س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران اس��ت که در این زمینه برای‬ ‫تعیین بخش‌ها و زی��ر بخش‌های تولید صادرات از‬ ‫نهادها‪ ،‬سازمان‌ها و دانش��گاه‌ها کمک گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدری ب��ا بیان اینکه بای��د آینده‌نگری برای‬ ‫مزیت رقابتی ایجاد شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه نقشه‬ ‫راهی برای هر کشور تهیه می‌کنیم‪ .‬معاون بازاریابی‬ ‫و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران به ایجاد‬ ‫ش��رکت بزرگ صادراتی اشاره کرد و افزود‪ :‬باید در‬ ‫کنار ش��رکت‌های کوچک و متوس��ط شرکت‌های‬ ‫ب��زرگ صادرات��ی را ایج��اد کنی��م چ��ون ایج��اد‬ ‫ش��رکت‌های صادراتی از رقابت مخرب شرکت‌های‬ ‫کوچک جلوگی��ری می‌کن��د‪ .‬وی مهم‌ترین برنامه‬ ‫سازمان توس��عه تجارت را اعزام رایزن بازرگانی به‬ ‫خارج از کش��ور دانست و افزود‪ :‬در حال حاضر ‪11‬‬ ‫رایزن بازرگان در خارج از کشور داریم و مصوبه ‪30‬‬ ‫رایزن دیگر اخذ شده است‪.‬‬
‫گشتی در بازار‬ ‫ارزان‌ترین و گران‌ترین‬ ‫شیرینی‌ها‬ ‫ایسنا‪ -‬با وجود اینکه انواع شیرینی در قنادی‌های‬ ‫ت مصوب دارند اما برخی واحدها‬ ‫درجه یک و دو قیم ‌‬ ‫این محصوالت را بیش از قیمت مصوب می‌فروشند‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت‌ه��ا نس��بت به قب��ل تف��اوت چندانی‬ ‫نک��رده و همچنان ش��یرینی‌های خش��ک تقاضای‬ ‫بیش��تری نسبت به ش��یرینی‌های تر دارند و به طور‬ ‫متوس��ط کیلویی ‪ 2000‬تا ‪ 4000‬تومان ارزان‌تر از‬ ‫شیرینی‌های تر هستند‪ .‬قیمت انواع شیرینی خشک‬ ‫و تر نسبت به ماه‌های گذشته تغییر چندانی نداشته‬ ‫و به طور متوس��ط ش��یرینی خش��ک رن��ج قیمتی‬ ‫بی��ن ‪ 8000‬ت��ا ‪ 15‬هزار تومان دارد و ش��یرینی تر‬ ‫ب��ه قیمت ‪ 12‬تا ‪ 16‬هزار تومان عرضه می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته قنادان ش��یرینی‌های خشک تقاضای بیشتری‬ ‫نس��بت به ش��یرینی‌های تر و خام��ه‌ای دارند و در‬ ‫میان ش��یرینی‌های خشک‪ ،‬ش��یرینی گل‌محمدی‬ ‫(دانمارک��ی)‪ ،‬کشمش��ی‪ ،‬کی��ک یزدی‪ ،‬پای‌س��یب‬ ‫بیش��ترین تقاضا را دارند‪ .‬آنها معتقدند ذائقه بیشتر‬ ‫مردم به سمت شیرینی‌های خشک است و از طرفی‬ ‫پایین‌تر بودن قیمت ش��یرینی خش��ک نس��بت به‬ ‫ش��یرینی تر دلیل مهم دیگری برای فروش بیش��تر‬ ‫شیرینی‌های خشک است‪ .‬قیمت‌ها از بازار شیرینی‬ ‫حاکی از آن اس��ت که کیک یزدی‪ ،‬شیرینی برنجی‪،‬‬ ‫زبان و گل‌محمدی از ارزان‌ترین انواع شیرینی هستند‬ ‫و شیرینی‌های مکزیکی‪ ،‬اتریشی‪ ،‬پای‌سیب‪ ،‬شیرینی‬ ‫دس��ری و کیک بستنی جزو شیرینی‌های گران‌تر به‬ ‫حساب می‌آیند‪ .‬البته در برخی موارد شیرینی خشک‬ ‫و تر قیمت یکس��انی دارند و برخی از انواع شیرینی‬ ‫خش��ک مانند پای‌سیب‪ ،‬اتریش��ی و عسلی از برخی‬ ‫شیرینی‌های تر گران‌تر هس��تند‪ .‬قیمت شیرینی با‬ ‫وجود اینکه مصوب اس��ت و برای قنادی‌های درجه‬ ‫یک و دو قیمت مشخص‌ش��ده‌ای اعالم شده‪ ،‬گاهی‬ ‫در مناط��ق مختل��ف به قیمت‌های متف��اوت عرضه‬ ‫می‌ش��ود که تخلف اس��ت‪ .‬طبق اعالم علی بهرمند‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی‌‌فروش��ان‬ ‫قیم��ت هر کیلوگرم ش��یرینی در قنادی‌های درجه‬ ‫یک ‪ 300‬تومان گران‌تر از قنادی‌های درجه دو است‬ ‫ک��ه قنادی‌های فاق��د کارگاه به عن��وان قنادی‌های‬ ‫درجه دو شناخته می‌شوند‪ .‬به گفته وی هر کیلوگرم‬ ‫ش��یرینی تر در قنادی‌ه��ای درجه ی��ک به قیمت‬ ‫‪ 12‬ه��زار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬ش��یرینی زب��ان و پاپیون‬ ‫‪ 10‬ه��زار و ‪ 500‬توم��ان و ش��یرینی گل‌محم��دی‬ ‫(دانمارکی) ‪ 9600‬تومان به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫خروج لپ‌تاپ و تبلت از‬ ‫فهرست تعرفه ‪ 4‬درصدی‬ ‫تسنیم‪ -‬رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬لپ‌تاپ و تبلت از فهرس��ت افزایش ‪۴‬‬ ‫درص��دی تعرفه محصوالت فرهنگی خارج ش��د اما‬ ‫تلویزی��ون و مانیتور همچنان در این فهرس��ت قرار‬ ‫دارند‪ .‬حس��ین غروی رام‪ ،‬با اشاره به اینکه بخشنامه‬ ‫متوقف ش��ده اخذ ع��وارض ‪ 4‬درصدی برای واردات‬ ‫کاال و محص��والت بار دیگر اعمال می‌ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬باوجود اعتراض‌های بس��یاری که در مقابله با‬ ‫این بخش��نامه انجام ش��د و در نهایت مسئوالن رای‬ ‫ب��ه اعمال نکردن آن دادند اما دوباره دس��تورالعمل‬ ‫آن به گمرکات ابالغ شده و تعرفه واردات محصوالت‬ ‫فن��اوری اطالع��ات ‪ 4‬درص��د بیش��تر ش��د‪ .‬رییس‬ ‫کمیس��یون س��خت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه قرار اس��ت این بخش��نامه عطف‬ ‫به ماسبق ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نکته جالب این است‬ ‫که بخش��نامه قرار است عطف به ماسبق شود یعنی‬ ‫بابت تمامی محصوالتی که بدون در نظر گرفتن این‬ ‫تعرفه فروخته ش��ده اند‪4 ،‬درص��د عوارض به خزانه‬ ‫دولت واریز ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مسئوالن فکر نکرده‌اند‬ ‫که فروش��نده از کج��ا باید این پول را بی��اورد و به‬ ‫دول��ت بپردازد‪ .‬او با تاکید بر اینکه پیگیر لغو چنین‬ ‫بخش��نامه‌ای هس��تیم‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬نامه‌های‬ ‫جداگانه‌ای را از جایگاه نظ��ام صنفی رایانه‌ای برای‬ ‫دفتر ریاست‌جمهوری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارس��ال کرده‌‌ایم و منتظر پاس��خ هستیم‪ .‬غروی رام‬ ‫ب��ه صراحت ای��ن کار را اش��تباه و در تضاد با منافع‬ ‫مصرف‌کنندگان دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬بدون ش��ک‬ ‫باید جل��وی چنین کاری گرفته ش��ود؛ این افزایش‬ ‫تعرفه برخ�لاف منافع مملک��ت و مصرف‌کنندگان‬ ‫اس��ت و از طرفی پیش��برد اهداف فرهنگی با چنین‬ ‫مصوباتی در تضاد اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این سوال‬ ‫که گفته می‌ش��ود بعد از اجرای دوباره این بخشنامه‬ ‫برخی از محصوالت فناوری اطالعات از رده افزایش‬ ‫تعرفه‌ها خارج و غربالگری بهینه‌تر شده است‪ ،‬چنین‬ ‫موضوعی صحت دارد؟ گف��ت‪ :‬بله‪ ،‬چنین موضوعی‬ ‫درست است‪ .‬لپ‌تاپ و تبلت از فهرست این افزایش‬ ‫تعرف��ه خارج ش��ده ام��ا مانیتور‪ ،‬صفح��ه نمایش و‬ ‫تلویزیون همچنان در فهرس��ت محصوالت فرهنگی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار مبلمان را بررسی می‌کند‬ ‫تکیه ایتالیایی‌ها بر مبل مجلل ایرانی‬ ‫ملیح�ه خورده‌پ�ا‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬صنعت‬ ‫مبلمان می‌تواند یک�ی از صنایع بزرگ ایران‬ ‫برای افزایش صادرات غیرنفتی کش�ور باشد‬ ‫اما در س�ال‌های اخیرنه تنها نتوانس�ته‌ایم از‬ ‫‹ ‹صادرات اندک مبلمان ایرانی‬ ‫رامین س��میع‌زاده‪،‬‬ ‫دبیر انجمن مبلمان‬ ‫و دکوراس��یون در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫درب��اره وضعی��ت‬ ‫صادرات مبلمان ایران می‌گوید‪ :‬متاسفانه‬ ‫ت��راز تجاری ای��ران در عرص��ه صادرات‬ ‫مبلمان نس��بت به س��ایر کشورها منفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی مهم‌تری��ن علت کاهش صادرات را‬ ‫نداش��تن طراحی مناسب و ماشین‌آالت‬ ‫برای تولید و ص��ادرات مبلمان باکیفیت‬ ‫دانس��ته و ادامه می‌دهد‪ :‬یکی از عواملی‬ ‫ک��ه مبلم��ان ای��ران را ب��رای حضور در‬ ‫بازاره��ای مختلف دنیا ج��ذاب نمی‌کند‬ ‫این اس��ت که ما طراحی‌های متناسب با‬ ‫نی��از روز مصرف‌کنندگان جهانی نداریم‪.‬‬ ‫س��میع‌زاده علت اصلی ضع��ف ایران در‬ ‫طراحی صنعت مبلمان و دکوراس��یون را‬ ‫قهر تولید مبلمان با دانش��گاه‌ها دانسته‬ ‫و می‌افزای��د‪ :‬پی��ش از ای��ن بین بخش‬ ‫تولید مبلمان با دانشگاه‌ها هیچ ارتباطی‬ ‫وجود نداش��ت اما با ایجاد دانش��گاهی با‬ ‫ه��دف تربیت طراح برای صنعت مبلمان‬ ‫و دکوراس��یون خوش��بختانه شاهد رفع‬ ‫کدورت‌ه��ا بین بخش تولید و دانش��گاه‬ ‫هس��تیم و به‌طور قطع ای��ن امر می‌تواند‬ ‫به ما در بهبود کیفی��ت تولید و افزایش‬ ‫ص��ادرات مبلمان و دکوراس��یون کمک‬ ‫معناداری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالح نظام تعرفه‌ای‬ ‫دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون معتقد‬ ‫اس��ت؛‌تعیی��ن تعرفه‌های متع��دد یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن عواملی اس��ت که منجر به‬ ‫تضعی��ف این صنع��ت و کاهش صادرات‬ ‫مبلم��ان و تجهیزات دکوراس��یون ایران‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی ب��رای بهبود‬ ‫وضعی��ت تولی��د و ص��ادرات مبلم��ان و‬ ‫دکوراس��یون الزم است تا نظام تعرفه‌ای‬ ‫ما اصالح ش��ود‪ .‬ب��ه گفته س��میع‌زاده؛‌‬ ‫در ح��ال حاض��ر ب��رای بخش‌ه��ای‬ ‫مختلف صنع��ت مبلمان ش��اهد تعیین‬ ‫تعرفه‌ه��ای مختلف و گوناگون هس��تیم‬ ‫ک��ه این امر ب��ه ض��رر تولیدکنندگان و‬ ‫حت��ی صادرکنندگان ای��ن هنر‪ -‬صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن مبلمان و دکوراس��یون با‬ ‫اش��اره به فعالیت تش��کل‌های متعدد در‬ ‫صنعت مبلمان ای��ران می‌گوید‪ :‬فعالیت‬ ‫تش��کل‌های مختل��ف در ای��ن صنع��ت‬ ‫موجب ش��ده تا تقاضاه��ای فعاالن این‬ ‫صنعت نیز متناقض باش��د و هیچ یک از‬ ‫تشکل‌ها منافع مجموع فعاالن این هنر‪-‬‬ ‫صنعت را لحاظ نکنند بنابراین مسئوالن‬ ‫نیز در قبال خواسته‌های واقعی و به حق‬ ‫تولیدکنندگان واکنش مناسب و منطقی‬ ‫از خود نش��ان ن��داده و نس��بت به رفع‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫مبلمان اقدام نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت صنعت مبلمان‬ ‫کش��ور اذعان ک��رد‪ :‬اختالف��ی که بین‬ ‫تش��کل‌های این بخش وجود دارد منجر‬ ‫به کاهش تولید و صادرات مبلمان کشور‬ ‫این هنر‪ -‬صنعت برای ایجاد مزیت صادراتی‬ ‫و ارزش‌اف�زوده به�ره کاف�ی را ببری�م بلکه‬ ‫عملکردها در حوزه تولید و بازاریابی صنعت‬ ‫مبلم�ان تا حدی ضعی�ف بوده ک�ه منجر به‬ ‫شده که این امر در نهایت به زیان اقتصاد‬ ‫ای��ران ب��وده و زمینه کاه��ش صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور را مهیا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران واردکنن�ده محص�والت‬ ‫صادراتی شد‬ ‫دبی��ر انجم��ن مبلمان و دکوراس��یون‬ ‫درباره وضعیت صادرات مبلمان کش��ور‬ ‫می‌گوی��د‪ ‌:‬در حال حاضر میزان صادرات‬ ‫مبلم��ان ای��ران ح��دود ‪30‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت و باید این نکته را به خاطر داشته‬ ‫باش��یم که ارزش صادرات مبلمان ایران‬ ‫تا این لحظ��ه هیچ‌گاه از ‪30‬میلیون دالر‬ ‫فراتر نرفته اس��ت‪ .‬سمیع‌زاده با بیان این‬ ‫مطلب که در صادرات مبلمان ایران یک‬ ‫نکته تاس��ف بار وج��ود دارد‌‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫بخش عمده‌ای از صادرات مبلمان ایران‬ ‫ب��ه صادرات م��واد اولیه ب��از می‌گردد و‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه ایران خود یکی‬ ‫از واردکنن��دگان عمده م��واد اولیه برای‬ ‫صنعت مبلمان و دکوراسیون است‪.‬‬ ‫به گفته این فعال اقتصادی‪ ‌،‬اگر واردات‬ ‫مواد اولیه به ای��ران با قیمتی پایین‌تر از‬ ‫نرخ ص��ادرات ای��ن مواد انجام می‌ش��د‬ ‫به‌طور قطع به نفع ایران بود اما متاسفانه‬ ‫صادرات م��واد اولیه صنعت مبل‌س��ازی‬ ‫ایران در ش��رایطی انجام می‌ش��ود که ما‬ ‫ناچ��ار به واردات همان مواد با قیمتی به‬ ‫مرات��ب باالتر از نرخی که صادرات آن را‬ ‫انجام داده‌ایم‪ ‌،‬بشویم که این امر به زیان‬ ‫کشور و اقتصاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹مبل استیل ایرانی در ایتالیا‬ ‫س��میع‌زاده درباره وضعی��ت بازارهای‬ ‫هدف ص��ادرات مبلمان و دکوراس��یون‬ ‫ایران��ی می‌گوی��د‌‪ :‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج‌ف��ارس‪ ‌،‬عراق و‬ ‫افغانس��تان مهم‌تری��ن بازارهای هدف ما‬ ‫واردات بیش از حد مبلمان به کش�ور ش�ده‬ ‫است‪ .‬حجم واردات مبل در ایران در سال‌های‬ ‫اخیر به حدی بوده که در سال ‪ 91‬واردات این‬ ‫کاال به کش�ور به دلیل مشکالت ارزی ممنوع‬ ‫ای��ران ص��ادرات ناچی��زی از مبلمان به‬ ‫ایتالیا را دارد ک��ه با توجه به هزینه‌های‬ ‫تمام ش��ده‌‪ ،‬این صادرات برای ما چندان‬ ‫مقرون به صرفه نیس��ت‪ .‬ب��ه گفته دبیر‬ ‫انجمن مبلمان و دکوراس��یون‪ ،‬صادرات‬ ‫مبلم��ان ایران به ایتالی��ا تنها محدود به‬ ‫مبل‌های اس��تیل و سلطنتی است که در‬ ‫س��اخت این مبل‌ها نیازی به استفاده از‬ ‫فناوری و ماش��ین‌آالت جدید نیس��ت و‬ ‫تولی��د این نوع از مبل‌ها ب��ه هنر ایرانی‬ ‫نیازمندتر است تا فناوری روز‪.‬‬ ‫بیشترین واردات مبلمان‬ ‫به ایران از کشورهای‬ ‫چین‪‌،‬ترکیه‌‪ ،‬هند و مالزی‬ ‫است که عمده‌ترین‬ ‫واردات مبلمان ما مربوط‬ ‫به مبلمان اداری و راحتی‬ ‫است‬ ‫‹ ‹مبل چی�ن و ت�رک در خانه‌های‬ ‫ایران‬ ‫وی همچنین درباره واردات مبلمان به‬ ‫ایران می‌گوید‪ ‌:‬بیشترین واردات مبلمان‬ ‫به ایران از کش��ورهای چین‪‌،‬ترکیه‪ ‌،‬هند‬ ‫و مال��زی اس��ت که عمده‌تری��ن واردات‬ ‫مبلمان م��ا مربوط به مبلم��ان اداری و‬ ‫راحتی اس��ت که برای تولید آنها نیاز به‬ ‫استفاده از ماش��ین‌آالت جدید است که‬ ‫متاس��فانه ما چنین ماش��ین‌آالتی را در‬ ‫کشور نداریم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی مبلم��ان و‬ ‫دکوراس��یون گف��ت‪ :‬آس��یا ‪30‬درصد از‬ ‫س��هم بازار ص��ادرات مبلم��ان و صنایع‬ ‫ش�د اما با رفع این ممنوعیت در س�ال‌جاری‬ ‫به یکباره ش�اهد رش�د ‪ 4‬براب�ری واردات و‬ ‫کاه�ش ‪50‬درص�دی صادرات مبلم�ان ایران‬ ‫بوده‌ایم‪.‬‬ ‫برای نوس��ازی نیروی‌انسانی شاغل است‬ ‫که باید م��ورد توجه برنامه‌ریزان صنعتی‬ ‫کشور قرار گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه امروز‬ ‫رونق و توسعه کس��ب وکار و به تبع آن‬ ‫افزایش اش��تغالزایی مهم‌ترین خواس��ته‬ ‫دولت‌هاست‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس در هنر‪-‬‬ ‫صنعت مبلمان نیز هدف اصلی آن است‬ ‫که با اس��تفاده از ماشین‌آالت پیشرفته و‬ ‫آخرین فناوری‌های روز دنیا و نیز ارتقای‬ ‫جای��گاه علم��ی و دانش��گاهی گام‌های‬ ‫مهمی به‌منظور توس��عه کسب‌‌‌وکارهای‬ ‫این هنر‪ -‬صنعت برداش��ته ش��ود‪ ،‬گامی‬ ‫که اگر ب ‌ه درس��تی برداشته شود‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫در توس��عه صنعتی و ش��کوفایی اقتصاد‬ ‫اثرگ��ذار خواهد بود بلکه باعث می‌ش��ود‬ ‫جای��گاه خوب��ی را در بازاره��ای جهانی‬ ‫کسب کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفگذاری ص�ادرات ‪ 40‬میلیون‬ ‫دالری‬ ‫درحال��ی ‌ک��ه دبیر‬ ‫انجم��ن مبلم��ان و‬ ‫د کو ر ا س��یو ن‬ ‫هم��کاری ایتالی��ا و‬ ‫ای��ران را برای تولید‬ ‫و ص��ادرات مبلم��ان مق��رون ب��ه صرفه‬ ‫ندانسته و خواس��تار توقف این همکاری‬ ‫است‪ ‌،‬اما حسن احمدیان‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان‪،‬‬ ‫از همکاری مشترک ایران و ایتالیا در این‬ ‫صنع��ت خبر داده و می‌گوید‪ :‬دس��تیابی‬ ‫صادرات مبلمان ب��ه ‪40‬میلیون دالر در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬نشانگر توانمندی ارزآوری‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬صنعت مبلمان ایران در‬ ‫بخش زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فنی و‬ ‫تکنولوژیک تولید‪ ،‬به توان مناسبی برای‬ ‫بزرگان تجارت مبلمان جهان‬ ‫تجارت مبلمان همانند بس��یاری از محصوالت دیگر به رونق‬ ‫بسیاری دس��ت یافته است که می‌توان آن را مرهون گسترش‬ ‫فرهنگ شهرنشینی‪ ،‬تمایل به مصرف و تنوع‌طلبی مردم جهان‬ ‫دانس��ت‪ .‬براساس آمار س��ال ‪۲۰۱۳‬م‪ ،‬نزدیک به ‪۴۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر از حجم مبادالت تجاری جهان را تجارت مبلمان به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫کش��ورهایی همچون ایتالی��ا‪ ،‬چین‪ ،‬مکزی��ک و امریکا جزو‬ ‫ب��زرگان این صنعت در دنیا به‌ش��مار می‌رون��د‪ .‬چین‪ ،‬آلمان و‬ ‫ایتالیا ‪3‬کش��ور بزرگ در عرصه مبلمان و دکوراسیون به‌شمار‬ ‫می‌رون��د که البت��ه هلند‪ ،‬مکزیک و امریکا س��ال‌های طوالنی‬ ‫به‌عنوان کش��ورهای نخست تجارت مبلمان مطرح بوده‌اند‪ .‬هر‬ ‫چند بازار صنعت مبلمان در جهان با نوس��ان‌هایی روبه‌رو بوده‬ ‫اما این تجارت همواره حرکتی رو به جلو داشته است به نحوی‬ ‫که میزان تجارت مبلمان در فاصله سال‌های ‪ ۲۰۰۴‬تا ‪۲۰۱۲‬م‪،‬‬ ‫از حجم ‪۴۲‬میلیارد دالر به ‪۱۴۶‬میلیارد دالر رس��ید که دلیل‬ ‫برای صادرات مبلمان هس��تند که البته‬ ‫بازار عراق را به دلیل مشکالتی که گروه‬ ‫تروریس��تی داعش به وج��ود آورد تا حد‬ ‫زیادی از دست داده‌ایم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن مبلمان و دکوراس��یون‬ ‫درب��اره همکاری‌های ایران و ایتالیا برای‬ ‫تولید و صادرات مبلمان ایرانی می‌افزاید‪:‬‬ ‫ایران توان همکاری با این کشور را ندارد‪.‬‬ ‫سمیع‌زاده ادامه می‌دهد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ای��ن امر را می‌توان در گس��ترش تقاضا در ب��ازار و تولید این‬ ‫محصول از سوی کشورهای در حال توسعه دانست‪ .‬در این بین‬ ‫ایران اگرچه یکی از کشورهایی است که سابقه چندین ساله در‬ ‫حوزه تولید مبلمان در جهان دارد‪ ،‬اما با توجه به رش��د سریع‬ ‫کشورهای درحال توس��عه در زمینه تولید محصوالت مبلمان‬ ‫و صادرات آن به جهان‪ ،‬نتوانس��ته اس��ت جایگاه گذشته خود‬ ‫را حفظ کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهایی که واردکننده مبلمان ایران بودند‬ ‫ام��روزه ب��ه صادرکنن��دگان مبل تبدی��ل ش��ده‌اند‪ .‬در فاصله‬ ‫س��ال‌های ‪ ۸۱‬تا ‪ ،۹۱‬حرکت صادرات این محصول رو به رشد‬ ‫ش��د به‌طوری که از ‪۳۰‬میلیون دالر ص��ادرات به ‪۱۶۲‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪ .‬اما بسیاری از کارشناسان همچنان بر این عقیده‌اند‬ ‫که با وجود س��ابقه چندهزار س��اله ایران در صنعت مبلمان و‬ ‫دکوراس��یون‪ ،‬کش��ورمان نقش چندان��ی در عرصه تجارت آن‬ ‫ندارد و سهم خوبی به دست نیاورد ‌ه است‪.‬‬ ‫دکوراس��یون را در اختی��ار دارد‪ .‬ع��راق‪،‬‬ ‫آذربایج��ان‪ ،‬ارمنس��تان‌‪ ،‬ترکی��ه و‬ ‫قزاقس��تان عمده بازار ص��ادرات مبلمان‬ ‫و دکوراس��یون ای��ران هس��تند‪ .‬به گفته‬ ‫رامی��ن س��میع‌زاده صنع��ت مبلم��ان و‬ ‫دکوراسیون بعد از صنعت نفت و خودرو‬ ‫می‌توان��د زمینه حرک��ت صادراتی مولد‬ ‫را فراه��م کند اما یکی از مش��کالت این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬نبود آموزش مس��تمر و به روز‬ ‫حضور در بازارهای خارجی دس��ت یافته‬ ‫است اما این ظرفیت بدون توانمندی در‬ ‫اجرای برنامه‌های بازاریابی برای صادرات‬ ‫محصوالت صنعت مبلمان کش��ور منجر‬ ‫به نتیجه قابل قبولی نخواهد شد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان مبلم��ان ای��ران ادام��ه‬ ‫می‌ده��د‪ :‬ص��ادرات ح��دود ‪40‬میلیون‬ ‫دالری مبلم��ان از کش��ور در س��ال ‪92‬‬ ‫نش��انگر این واقعیت اس��ت ک��ه صنعت‬ ‫مبلم��ان ای��ران حرف‌های زی��ادی برای‬ ‫بازار‌ه��ای خارج��ی دارد؛ اما این صنعت‬ ‫برای محقق نمودن اهداف خود در حوزه‬ ‫صادرات به حمایت دولت از طریق اصالح‬ ‫سیاس��تگذاری‌ها و اتخ��اذ تصمیم��ات‬ ‫عملیاتی و هدفمند نیاز مبرم دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می‌کن��د‪ :‬اش��تیاق‬ ‫تولیدکنن��دگان مبلم��ان ایتالی��ا ب��رای‬ ‫همکاری با تولیدکنندگان مبلمان ایران‬ ‫برای تولید مشترک محصول و عملیاتی‬ ‫ش��دن نمونه‌های��ی از آن در ماه‌ه��ای‬ ‫آت��ی واقعیت غیرقابل انکاری اس��ت که‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای صنعت مبلمان کش��ور‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته احمدیان‪ ،‬متاس��فانه در بدنه‬ ‫دولت توج��ه‪ ،‬باور و انس��جام الزم برای‬ ‫حمای��ت برنامه‌ریزی ش��ده و هدفمند از‬ ‫صنایع سبک کش��ور که صنعت مبلمان‬ ‫از حی��ث ایجاد ارزش‌افزوده‪ ،‬اش��تغال و‬ ‫گردش مالی س��رآمد آنهاست‪ ،‬مشاهده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬وی اظه��ار ک��رد‪ :‬از آنجا که‬ ‫صنعت مبلمان به‌عنوان س��رآمد صنایع‬ ‫س��بک دنیا به‌ط��ور عم��ده از واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط با بنیه مالی‬ ‫پایین تشکیل شده‪ ،‬حمایت دولت از آن‬ ‫برای حضور پای��دار در بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫در گرو حمایت از تش��کل‌های وابسته به‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار صادراتی عراق‪ ،‬افغانس�تان و‬ ‫ترکیه‬ ‫مظف��ر علیخان��ی‪،‬‬ ‫عضو انجمن مبلمان‬ ‫و دکوراسیون نیز با‬ ‫اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫ص��ادرات مبلم��ان‬ ‫می‌گوید‪ :‬کشورهای همسایه و پیرامونی‬ ‫از جمل��ه ع��راق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکی��ه و‬ ‫جمه��وری آذربایج��ان واردکنن��دگان‬ ‫مبلم��ان ای��ران هس��تند‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬‬ ‫صنعت مبلمان ایران می‌تواند سهم قابل‬ ‫مالحظه‌ای از صادرات مبلمان جهانی را‬ ‫در اختیار بگیرد و باید تا ‪ 5‬سال آینده به‬ ‫یک میلیارد دالر برس��د‪ .‬بیش��تر تجارت‬ ‫مبلمان در دس��ت آلم��ان‪ ،‬امریکا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫هلند و کاناداست و سهم تجارت مبلمان‬ ‫این کشورها در بازارهای جهانی به بیش‬ ‫از ‪148‬میلیارد دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫علیخان��ی با بیان ای��ن مطلب که حدود‬ ‫‪100‬هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ‬ ‫مبلمان در کش��ور وج��ود دارد؛‌ تصریح‬ ‫می‌کن��د‪ :‬م��ا ب��رای تصاح��ب بازارهای‬ ‫جهانی مبلم��ان باید به س��لیقه و ذائقه‬ ‫خری��داران جهان��ی توجه کنی��م‪ .‬ایجاد‬ ‫ش��رکت‌های مدیریت ص��ادرات در این‬ ‫زمینه موثر است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی با تاکید بر اهمیت‬ ‫افزایش تولید و ص��ادرات مبلمان ایرانی‬ ‫متذک��ر می‌ش��ود‪ :‬در حال حاضر س��هم‬ ‫صنعت مبلمان کش��ور در اشتغال بین ‪8‬‬ ‫تا ‪10‬درصد اس��ت که بای��د تالش کنیم‬ ‫عالوه بر حفظ این میزان از سهم صنعت‬ ‫مبلمان در اش��تغالزایی میزان آن را نیز‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬چشم انتظار زیرساخت‌های ابتدایی‬ ‫گمرک قم‪ ،‬سهمی از صادرات فرش ندارد‬ ‫جان دوباره اشتغال در صنعت اهر‬ ‫‪9‬‬ ‫آغاز به کار دوباره واحدهای صنعتی تعطیل کردستان برای ‪ 1200‬نفر اشتغال ایجاد می‌کند‬ ‫چرخش چرخ صنعت کردستان‪ ،‬منتظر ‪ 110‬میلیارد تومان‬ ‫فرید س�ماواتی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬نگرانی از واگذاری‬ ‫معادن کردس��تان به افراد غیربومی چندی پیش از سوی‬ ‫نماینده س��نندج مطرح شده بود و پاسخ استاندار مبنی بر‬ ‫بی‌دلیل بودن این نگرانی‪ ،‬به نشست خبری رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردستان کشیده شد‪ .‬اما‬ ‫محمد دره وزمی‪ ،‬رییس این س��ازمان از اظهارنظر در این‬ ‫ب��اره خودداری کرده و قض��اوت را به افکار عمومی واگذار‬ ‫کرد‪ .‬به گفته دره وزمی «واگذاری و انتقال معدن قلعه‌گاه‬ ‫موچش در چارچوب قانون انجام شده و حق کسی پایمال‬ ‫نش��ده است‪ .‬این معدن به فرد بومی واگذار شده ولی پس‬ ‫از مدتی فرد بومی آن را با رعایت ضوابط و مقررات به فرد‬ ‫غیربومی فروخته است‪».‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجات استان کردستان‬ ‫در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه اس��تان کردس��تان‬ ‫شفاف‌س��ازی برنامه‌های ح��وزه معدن در این اس��تان را‬ ‫یک��ی از اولویت‌های اصلی عنوان ک��رد و گفت‪ :‬مردم باید‬ ‫در جریان تمام��ی اتفاقات این حوزه ق��رار گیرند‪ .‬محمد‬ ‫دره‌وزم��ی اظهار کرد‪ :‬حوزه معدن هم��واره با چالش‌ها و‬ ‫حاشیه‌هایی همراه بوده و در زمینه مقابله با این حاشیه‌ها‬ ‫شفاف‌س��ازی فعالیت‌های این بخش در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما ت�لاش می‌کنیم واقعیت‌های حوزه‬ ‫معدن را به صورت شفاف و واضح به اطالع مردم برسانیم‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬دادن اطالعات درس��ت و ش��فاف به مردم باعث‬ ‫می‌شود تا دیگر فرصتی برای ایجاد حواشی باقی نماند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان یادآور‬ ‫شد‪ :‬در زمینه همین شفاف‌سازی اسامی تمامی پروانه‌های‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن کردس��تان به ص��ورت کامل روی‬ ‫سایت اطالع‌رسانی این سازمان منتشر شده و مردم نیز به‬ ‫راحتی می‌توانند به این اطالعات دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��فر وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫اس��تان کردس��تان و برگزاری نشس��ت این وزارتخانه در‬ ‫س��نندج گفت‪ :‬این نشست نتایج بسیار خوبی برای استان‬ ‫کردس��تان به دنبال داش��ت که یکی از این نتایج موافقت‬ ‫وزیر برای ایجاد و تاس��یس زنجیره تولید فوالد در استان‬ ‫کردستان است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬در زمینه عملیاتی ک��ردن این مهم اقدامات‬ ‫اولیه انجام ش��ده و تالش می‌شود که ضمن بهره‌برداری از‬ ‫ظرفیت‌های معدنی کردس��تان شرایط برای ایجاد زنجیره‬ ‫فوالد در این استان نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫وی به دیگر ظرفیت‌های اس��تان کردستان اشاره کرد و‬ ‫مش��ابه خود رشد ‪ 6‬درصدی داشته اس��ت‪ .‬در این مدت‬ ‫یک‌هزار و ‪ 458‬ش��کایت نیز منجر به تشکیل پرونده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته او این آمار در قیاس با مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫‪ 11‬درصد کاهش داشته است‪ .‬همچنین در این مدت ‪90‬‬ ‫ه��زار و ‪ 442‬مورد بازرس��ی از واحد‌های متخلف صنفی و‬ ‫غیرصنفی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬این آمار در قیاس با مدت‬ ‫مشابه در سال گذش��ته‪ ،‬رشد ‪ 6‬درصدی داشته است‪ .‬در‬ ‫این بازرسی‌ها ‪ 4‬هزار و ‪ 458‬مورد تخلف کشف شده و این‬ ‫تخلفات منجر به تشکیل ‪ 4‬هزار و ‪ 167‬پرونده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 110‬میلیارد تومان برای اشتغال ‪ 1200‬نفر‬ ‫افزود‪ :‬کردس��تان در حوزه تجارت مرزی نیز ظرفیت‌های‬ ‫خوبی در اختیار دارد که متاسفانه در حال حاضر به خوبی‬ ‫از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری نمی‌شود و باید ضمن تقویت‬ ‫زیرساخت‌های الزم‪ ،‬شرایط برای توسعه این بخش فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان با بیان‬ ‫اینکه صنایع بزرگ تکیه‌گاه صنایع کوچک هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بخش صنعت نیز کردس��تان وضعیت مناسبی ندارد و‬ ‫متاس��فانه در ح��ال حاضر ‪ 60‬تا ‪ 70‬درص��د از واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تان کردس��تان تعطیل و نیمه فعال هستند و‬ ‫به همین دلیل باید زمینه برای رفع مش��کالت این بخش‬ ‫و همچنین ارتقای شرایط و وضعیت فعلی فراهم شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دره‌وزمی خام فروش��ی و نبود ش��فافیت در‬ ‫حوزه معدن در اس��تان کردستان از گذشته در این استان‬ ‫انجام می‌ش��ده و پیدا کردن راهکار مناسب برای فرآوری‬ ‫و جلوگیری از خام‌فروش��ی یک��ی از برنامه‌های مهم این‬ ‫سازمان است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تعداد مع��ادن دارای پروان��ه بهره‌برداری در‬ ‫استان کردس��تان ‪ 340‬واحد معدنی است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ 50‬درص��د از واحدها تعطیل هس��تند‪ 605 .‬میلیون تن‬ ‫ذخایر معدنی با ‪ 18‬گونه معدنی از جمله آهن‪ ،‬طال‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫سرب و سایر موارد در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫دره وزمی گفت‪ :‬با توجه به میزان ذخایر معادن استان به‬ ‫نسبت معادن کشور‪ ،‬درصد بسیار کمی از مساحت استان‬ ‫مورد عملیات اکتش��افی قرار گرفته اس��ت‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫دول��ت نگ��اه مثبتی ب��ه توس��عه کردس��تان دارد‪ .‬تالش‬ ‫می‌کنی��م که ای��ن نگاه مثبت را به فعلیت برس��انیم و در‬ ‫این راه نیازمند س��رمایه‌گذاری در ‪ 3‬پهنه‌ای هس��تیم که‬ ‫در کردس��تان شناس��ایی ش��ده و ‪ 2‬مورد از آن به مزایده‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫به گفته دره وزمی شفاف‌سازی یکی از اولویت‌های بسیار‬ ‫مهم سازمان است‪ .‬لیست تمامی معادن استان روی سایت‬ ‫س��ازمان قرار گرفته و در این زمینه مشخص است که هر‬ ‫معدن به اسم چه کسی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫کردس��تان گفت‪ :‬برای توس��عه استان کردس��تان نیاز به‬ ‫جذب س��رمایه‌گذار داریم و ای��ن موضوع هم افراد بومی و‬ ‫غیربومی نمی‌شناس��د‪ .‬در هیچ جای قانون گفته نشده که‬ ‫مع��ادن به افراد غیربومی معدن واگذار نش��ود‪ ،‬هرچند ما‬ ‫در این باره اولوی��ت را به افراد بومی می‌دهیم‪ .‬به گفته او‬ ‫متاسفانه در گذشته دیده شده است که معادن کردستان‬ ‫به افراد غیربومی واگذار ش��ده که اه��ل کار و فن نبوده و‬ ‫سرمایه الزم را نیز نداش��ته‌اند‪ .‬باید برای توسعه و جبران‬ ‫عقب‌افتادگ��ی گذش��ته همکاری و همدلی وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نباید تنها منتظر اقدامات دولت نشست‪ .‬بلکه باید‬ ‫تمام شهروندان نیز یاری کنند‪.‬‬ ‫بختیار خلیقی‪ ،‬معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کردس��تان پس از رییس سازمان‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماه نخس��ت س��ال جاری ‪ 4‬هزار و ‪ 186‬مورد‬ ‫ش��کایت به این س��ازمان واصل ش��ده که نسبت به مدت‬ ‫دریچه‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی مالیر خبر داد‬ ‫افزایش رشد صادرات کشمش مالیر‬ ‫فارس‪ :‬مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان مالیر از افزایش رشد‬ ‫صادرات کشمش مالیر در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته‬ ‫خبر داد‪ .‬غالمحس��ین تقوی با اش��اره به اینکه شهرس��تان مالیر‬ ‫بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی و باغی استان را به خود‬ ‫اختصاص داده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شهرس��تان در تولیدات کشاورزی‪،‬‬ ‫در استان همدان با بیشترین سهم ارزش افزوده رتبه نخست را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی ‪ 32‬درصد از تولیدات کشاورزی و باغی در استان همدان را‬ ‫مربوط به شهرس��تان مالیر دانست‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی مالیر با‬ ‫بیان اینکه ‪ 60‬درصد از باغات انگور اس��تان در مالیر است‪ ،‬میزان‬ ‫باغات زیرکش��ت انگور شهرس��تان مالیر را ‪ 11‬هزار هکتار عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وی از رشد ‪ 20‬درصدی میزان برداشت انگور در سال جاری‬ ‫از باغات شهرس��تان مالیر نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫از این میزان برداش��ت ‪ 70‬درصد تبدیل به کش��مش و مابقی نیز‬ ‫تبدیل به شیره و سایر مشتقات می‌شود‪.‬‬ ‫تقوی آموزش‌ه��ای ترویجی کش��اورزی‪ ،‬اس��تفاده باغداران از‬ ‫روش‌های نوین و توجه به امور باغبانی از س��وی کش��اورزان را از‬ ‫دالیل افزایش میزان برداشت انگور از باغات مالیر برشمرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از رش��د ‪ 38‬درصدی کشمش شهرستان مالیر در‬ ‫س��ال جاری خبر داد و گفت‪ :‬امسال در زمینه صادرات کشمش و‬ ‫ارزآوری روند بس��یار خوبی در شهرستان داشته‌ایم که امیدواریم‬ ‫این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫مدی��ر جهاد کش��اورزی شهرس��تان مالیر با اش��اره به صادرات‬ ‫کشمش شهرستان مالیر به ‪ 30‬کشور جهان تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ 60‬کارخانه کش��مش در مالیر در زمینه فرآوری و‬ ‫بسته‌بندی این محصول فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره بر اینکه شهرس��تان مالیر نیز مانند سایر‬ ‫نقاط کش��ور با بحران کم‌آبی مواجه است‪ ،‬بر استفاده از روش‌های‬ ‫نوین آبیاری برای کشاورزان تاکید کرد‪.‬‬ ‫تقوی از اختصاص ‪ 8‬میلیارد تومان کمک بالعوض به کشاورزان‬ ‫مالیر برای استفاده از سیستم‌های آبیاری خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر تنها ‪ 220‬میلیون تومان از این اعتبار در شهرستان‬ ‫اجرایی ش��ده و یک‌میلی��ارد و ‪ 400‬میلیون توم��ان دیگر نیز در‬ ‫دست اجراست‪ .‬وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر اراضی‬ ‫شهرس��تان به‌طور سنتی آبیاری می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این روش باعث‬ ‫هدررفت آب و زحمت بیشتر کشاورزان در امر آبیاری می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی مالیر تشویق کشاورزان برای استفاده از‬ ‫آبیاری با سیس��تم‌های نوین‪ ،‬رفع مشکالت زمین‌های کشاورزی‬ ‫و تجمی��ع اراض��ی را از جمله راهکارهای جهاد کش��اورزی مالیر‬ ‫برشمرد‪ .‬وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد‪ :‬کشاورزان باید از‬ ‫این فرصت و مزایای این تسهیالت بالعوض دولت برای باال بردن‬ ‫بهره‌وری کار کشاورزی و مقابله با بحران کم‌آبی استفاده کنند‪.‬‬ ‫محمد صدی��ق همت بلن��دان‪ ،‬معاون صنایع س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردس��تان در ادامه این‬ ‫نشست خبری گفت‪ 309 :‬واحد تولیدی در استان تعطیل‬ ‫هستند که از این تعداد‪ 110 ،‬واحد امکان راه‌اندازی دوباره‬ ‫دارند و برای راه‌اندازی آنها ‪ 110‬میلیارد تومان اعتبار الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او احیای واحدهای تولیدی تعطیل ش��ده‬ ‫در کردس��تان به ‪ 810‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در‬ ‫صورت احیای دوباره آنها زمینه اش��تغال هزار و ‪ 200‬نفر‬ ‫فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ 974 :‬واح��د تولیدی در اس��تان دارای پروانه‬ ‫بهره‌برداری هستند که ‪ 309‬مورد از انها غیرفعال هستند‪.‬‬ ‫در پایش انجام ش��ده بر واحد‌های تولیدی کردستان‪ ،‬تنها‬ ‫‪ 110‬واح��د تولیدی امکان احیا دارن��د و امکان راه‌اندازی‬ ‫‪ 200‬واحد دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫همت بلندان گفت‪ :‬بسیاری از این ‪ 200‬واحد در فرآیند‬ ‫قاچاق ش��کر و ضایعات آهن در شهرس��تان‌های مرزی به‬ ‫ص��ورت مقطعی راه‌اندازی و پس از مدت کوتاهی برچیده‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه همه این ‪ 200‬واح��د دارای امکانات‬ ‫زیرس��اختی به معنای خاص خود نیس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫واحدها در دستور کار حذف و پاالیش قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر برنامه خاصی برای‬ ‫این‌گونه واحدها نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم بتوانیم با هدایت‬ ‫متقاضی��ان جدی��د این واحده��ا را هم دوب��اره راه‌اندازی‬ ‫کنی��م‪ .‬معاون صنعت س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان افزود‪ :‬برای ‪ 110‬واحدی که امکان احیای آنها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫هم��ت بلندان هزینه الزم برای احیای این واحدها را ‪110‬‬ ‫میلی��ارد تومان برآورد کرد و گفت‪ :‬این واحدها در صورت‬ ‫ش��روع به کار دوباره‪ ،‬می‌توانند برای یک هزار و ‪ 200‬نفر‬ ‫اشتغال ایجاد کنند‪.‬‬ ‫معضل بیکاری از مشکالت اساسی کرمانشاه است‬ ‫ایرنا‪ :‬استاندار کرمانشاه گفت‪ :‬معضل بیکاری یکی از مشکالت اساسی استان است که‬ ‫حل آن وظیفه تمامی مسئوالن بوده و همه باید برای کاهش نرخ بیکاری تالش کنند‪.‬‬ ‫ابراهی��م رضایی‌بابادی در ش��ورای گفت‌وگوی دولت و بخ��ش خصوصی که در اتاق‬ ‫بازرگانی کرمانش��اه برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در آخرین آمار منتشرش��ده‪،‬‬ ‫کرمانش��اه رتب��ه اول بیکاری در فصل پاییز را به خ��ود اختصاص داده که قابل تامل و‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬مشکل بیکاری در کرمانشاه موضوعی بوده که از دیرباز مردم این دیار‬ ‫را رنج می‌داده و یکی از اصلی‌ترین مشکالت این استان محسوب می‌شود که باید برای‬ ‫حل آن اقدام اساسی صورت گیرد‪.‬‬ ‫امروز همه مسئوالن و مدیران در قبال مردم وظیفه دارند تا آنچه را که در توان خود‬ ‫می‌بینند به کار گرفته و قدمی موثر برای رفع مش��کل اش��تغال بردارند‪ .‬رضایی‌بابادی‬ ‫همچنین از اتاق بازرگانی خواس��ت با همکاری اقتصاددانان کرمانشاه برنامه‌های جامع‬ ‫و مدونی برای برنامه ششم توسعه به دولت ارائه کند تا آنها با قوانین جدید و یا تغییر‬ ‫یک‌س��ری از مقررات به نفع استان‌های کمتر برخوردار‪ ،‬شرایط رونق اقتصادی استان‬ ‫را در این برنامه فراهم کنند‪.‬‬ ‫برگزاری همایش کارآفرینی و اشتغال در الرستان‬ ‫‪ :‬همایش کارآفرینی‪ ،‬اش��تغال و توس��عه شهرس��تان الرس��تان با هدف تشویق‬ ‫سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی و اشتغال برگزار شد‪.‬‬ ‫آصف کریمی از دعوت‌ش��دگان به همایش‪ ،‬عضو هیات علمی کمیسیون کارآفرینی‬ ‫و کس��ب‌وکار در مجمع تش��خیص مصلحت نظام و معاون آموزش��ی و پژوهشی خانه‬ ‫کارآفرینان ایران‪ ،‬شهرستان الرستان را دارای ظرفیت‌های بسیار باال و شرایط مساعد‬ ‫برای کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار دانسته و اضافه کرد‪ :‬الرستان با دارا بودن فرودگاه‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬نزدیکی به بنادر بزرگ و در نتیجه کاهش هزینه‌های صادرات و واردات و‬ ‫در آینده نیز‪ ،‬عبور خط راه‌آهن از این منطقه‪ ،‬شرایط مورد نیاز و زیرساخت‌های کالن‬ ‫برای کارآفرینی و متفاوت‌تر عمل کردن در کس��ب‌وکارهای خاص را دارا بوده که باید‬ ‫از این استعدادها بهره‌برداری الزم را به‌عمل آورد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توسعه عملیات‬ ‫لجستیک کانتینری‬ ‫(ره)‬ ‫در بندر امام خمینی‬ ‫‪ :‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬افزایش ظرفی��ت ‪ 50‬هزار کانیتنر ‪ 20‬فوتی‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در‬ ‫پی امضای قرارداد س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 318‬میلیارد ریال محقق می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عموم��ی کل بن��ادر و دریانوردی‬ ‫اس��تان خوزستان‪ ،‬س��عداهلل عبداللهی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمیت روزافزون ش��یوه حمل و نقل‬ ‫کانتین��ری در صنعت حمل و نقل دریایی جهان و‬ ‫ل��زوم توجه بیش از پیش به این صنعت‪ ،‬این اداره‬ ‫کل اقدام به بررس��ی و جذب پروژه سرمایه‌گذاری‬ ‫اح��داث پایانه لجس��تیک کاال و کانتینر کرد‪ .‬این‬ ‫امر به منظور جلب رضایت مش��تریان و در نتیجه‬ ‫افزایش ترافیک کاال در منطقه ویژه اقتصادی بندر‬ ‫امام خمینی(ره) انجام شد‪.‬‬ ‫کاهش ﻧﺮخ ﺗﻮرم خوزستان‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیرکل دفتر آمار و اطالعات استانداری‬ ‫خوزستان با اعالم تغییرات شاخص قیمت کاالها‬ ‫و خدمات مصرفی در نقاط شهری استان در آذر ‪93‬‬ ‫گفت‪ :‬براساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت‬ ‫تورم در اقتصاد‪ ،‬ﻧﺮخ ﺗﻮرم ‪12‬ﻣﺎه منتهی به آذر در‬ ‫استان با کاهش ‪1/1‬درصدی نسبت به رقم مشابه‬ ‫ماه قبل‪ ،‬به ‪14/1‬درصد رسیده که ‪2/7‬درصد کمتر‬ ‫از رقم مشابه کل کشور بوده است‪.‬‬ ‫سیدلطف‌اهلل هاشمی عنوان‌کرد‪ :‬این در حالی است‬ ‫که ﻧﺮخ ﺗﻮرم ‪12‬ﻣﺎه منتهی به آذرماه ‪ 92‬در استان‬ ‫‪36/3‬درصد بوده است‪ .‬تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ‪93‬‬ ‫در خوزستان با ‪2/4‬درصد افزایش نسبت به رقم‬ ‫مشابه ماه قبل‪ ،‬به ‪12/5‬درصد رسیده که ‪2/4‬درصد‬ ‫کمتر از رقم مشابه کل کشور بوده است‪ .‬هاشمی‬ ‫نرخ تورم ماهانه در آذر ‪ 93‬در نقاط شهری استان‬ ‫خوزستان را ‪1/7‬درصد و در کل کشور ‪ 2‬درصد اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زنان کارآفرین فارس‬ ‫تس�نیم‪ :‬عضو ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ش��یراز با اش��اره به اهمیت پشتیبانی‬ ‫از محصوالت ب��رای اقتصادی ش��دن فعالیت‌های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬گفت‪ :‬بازارچه دائم��ی عرضه محصوالت‬ ‫زنان کارآفرین در استان فارس راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫یلدا راهدار در ش��ورای توانمندسازی زنان استان‬ ‫ف��ارس در حوزه کس��ب‌وکار با تأکید ب��ر توجه به‬ ‫ضمانت اجرایی مباحث این ش��ورا در دستگاه‌های‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالتی که متوجه‬ ‫این ش��ورا است حضور نداش��تن نمایندگان برخی‬ ‫دستگاه‌های اجرایی اس��ت که از تجربه‌ فراوان در‬ ‫حوزه کارآفرینی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت‌های بازرگانی در اس��تان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه صدور ‪ 250‬کارت‬ ‫بازرگانی در اس��تان فارس‪ ،‬تعداد ‪ 120‬بانوی تاجر‬ ‫در استان فعالیت دارند که البته تجربه بیان‌گر آن‬ ‫اس��ت که این بانوان فعال در حوزه کس��ب‌وکار از‬ ‫خانواده‌های موفق‌تری نیز برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‌دبیر ش��ورای توانمندس��ازی زنان استان فارس‬ ‫در حوزه کسب‌وکار با اش��اره به اهمیت پشتیبانی‬ ‫از محصوالت ب��رای اقتصادی ش��دن فعالیت‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬بر ایجاد بازارچه دائمی عرضه محصوالت‬ ‫زنان کارآفرین در استان تأکید کرد‪.‬‬ ‫تشکیل نخستین کنسرسیوم‬ ‫صادراتی کرمانشاه‬ ‫‌ایسنا‪ :‬رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫باید برای استان‌هایی که نرخ بیکاری باالیی دارند‪،‬‬ ‫قوانین و مقررات خاصی در برنامه ششم توسعه در‬ ‫نظر گرفته ش��ود‪.‬کیوان کاشفی در پنجمین جلسه‬ ‫شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‬ ‫کرمانش��اه به ارائه گزارش��ی از تش��کیل نخستین‬ ‫کنسرس��یوم صادراتی استان کرمانش��اه با رویکرد‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی پرداخت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫بررس��ی‌های صورت گرفته‪ ،‬ی��ادآوری کرد‪ :‬در این‬ ‫بررس��ی‌ها دریافتی��م ک��ه در بس��یاری از حوزه‌ها‬ ‫فع��االن ما به دلی��ل اینکه امکان��ات مالی بزرگ و‬ ‫دانش کافی ندارند‪ ،‬نمی‌توانند در پروژه‌های بزرگ‬ ‫ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه افزود‪:‬‬ ‫ب��ر همین پایه با همکاری مالی س��ازمان همیاری‬ ‫شهرداری‌های اس��تان و همکاری س��ایر بخش‌ها‬ ‫برای تشکیل نخستین کنسرسیوم صادراتی استان‬ ‫مشاور گرفتیم و کار را اجرایی کردیم‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫لزوم ایجاد ستاد‬ ‫حمایت از واحدهای‬ ‫آسیب‌دیده‬ ‫محسن احتشام‬ ‫رییساتاقبازرگانیبیرجند‬ ‫محورهای اس��تراتژیک و مهمی در توسعه استان‬ ‫خراس��ان جنوبی وجود دارد که یکی از آنها‪ ،‬معادن‬ ‫غنی اس��تان‪ ،‬چه در بخش فل��زی و چه در بخش‬ ‫غیرفلزی اس��ت‪ .‬ب��ا این وجود تنها بخش��ی از این‬ ‫توانمندی‌ه��ای معدن��ی به حال بالفع��ل درآمده و‬ ‫بیش از ‪50‬درصد آن‪ ،‬بالقوه مانده اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر برخ��ی معادن‌‪ ،‬نیاز به صنای��ع فرآوری برای‬ ‫ایج��اد ارزش‌افزوده و پرهیز از مص��رف و صادرات‬ ‫محصوالت به‌شکل خام دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه خراس��ان جنوبی یک اس��تان‬ ‫کم آب و خش��ک اس��ت‪ ،‬در بخش کشاورزی تنها‬ ‫چند محصول اس��تراتژیک یعنی زعفران‪ ،‬زرش��ک‪،‬‬ ‫عناب‪ ،‬گیاهان دارویی و انار را داریم که مزیت‌های‬ ‫اس��تراتژیک بخش کش��اورزی در س��رمایه‌گذاری‬ ‫و توس��عه صادرات هس��تند‪ .‬با توجه به اینکه بازار‬ ‫هدف بزرگی مانند افغانس��تان را پی��ش رو داریم‪،‬‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته س��رمایه‌گذاری خوب��ی در‬ ‫ح��وزه صنع��ت انجام ش��ده که بخ��ش اعظم آن‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌هایی با رویکرد تولید برونگراست که‬ ‫با هدف صادرات و ایجاد اش��تغال انجام شده است‪.‬‬ ‫استان خراسان جنوبی در صنعت شوینده‪ ،‬الستیک‪،‬‬ ‫کاشی و سرامیک و صنعت چاپ و بسته‌بندی یک‬ ‫قطب است و حرفی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود تم��ام ای��ن مزایا‪ ،‬در‌اس��تان م��ا نیز‬ ‫مانند سایر اس��تان‌ها بس��یاری از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران و کارآفرینان در چند سال گذشته‬ ‫با توجه به تغیی��رات نرخ ارز‪ ،‬تورم و بحث تحریم‪،‬‬ ‫دچار تنگناهایی ش��دند که خارج از اراده آنها بود‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بیش��تر این واحدها دارای‬ ‫مزیت هس��تند و در ش��رایط رقابتی می‌توانند سر‬ ‫پ��ا بمانن��د‪ .‬در اثر مش��کالت پیش‌آم��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫مش��کالت مهمی که اکنون صنعت اس��تان درگیر‬ ‫آن اس��ت‪ ،‬نرخ سود بانکی اس��ت؛ پیش از این به‬ ‫س��رمایه‌گذاران قول‌هایی مبنی بر ارائه تسهیالت‬ ‫با نرخ ‪12‬درصد داده ش��ده بود که آنها براس��اس‬ ‫آن سرمایه‌گذاری کردند اما ناگهان نرخ تسهیالت‬ ‫به‪ 20‬تا ‪22‬درصد رسید و باعث شد توجیه طرح‌ها‬ ‫از بین برود‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاران خراسان ش��مالی به دلیل همین‬ ‫مش��کالت نیازمند حمایت هستند؛ دولت می‌تواند‬ ‫از محل کمک‌های فنی و اعتباری صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬خألهای ایجادش��ده در مسیر سرمایه‌گذاران‬ ‫را جب��ران کند‪ .‬همچنین برخی واحدهای تولیدی‬ ‫نیاز به حمایت‌های دولت از سرمایه‌های در گردش‬ ‫دارن��د‪ ،‬زیرا نقش��ی در ش��رایط به وج��ود آورده‬ ‫نداش��ته‌اند و اکن��ون ت��ا دولت دس��ت حمایت به‬ ‫سمت‌شان دراز نکند‪ ،‬مشکالت‌شان حل نمی‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برخی واحدهای صنعتی استان در‬ ‫حالی که توانایی بالقوه برای تولید و ایجاد اشتغال‬ ‫دارن��د‪ ،‬اکنون کمتر از ظرفی��ت خود کار می‌کنند‬ ‫و بیش��تر آنها به س��رمایه در گردش نی��از دارند‪،‬‬ ‫یعنی س��رمایه در گردش ارزانقیم��ت می‌خواهند‬ ‫ت��ا تولید ب��رای آنها مق��رون به‌صرفه باش��د‪ .‬بارها‬ ‫مسئوالن بانک مرکزی اعالم کرده‌اند که نرخ سود‬ ‫تسهیالت‪ ،‬ارتباط مس��تقیم با تورم دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫اکنون که گفته می‌شود نرخ تورم به زیر ‪18‬درصد‬ ‫رس��یده‪ ،‬انتظار داریم نرخ سود تسهیالت بانکی را‬ ‫نیز کاهش دهند تا تولید‪ ،‬مقرون به صرفه و رقابتی‬ ‫شود‪ ،‬همچنین اصالح سیاس��ت‌های پولی و مالی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫اکن��ون واحده��ای صنعت��ی زی��ادی در صنایع‬ ‫مختلف اس��تان در حالت رکود به سر می‌برند؛ در‬ ‫ای��ن زمینه‌ها س��رمایه‌گذاری که بخ��ش مهم کار‬ ‫اس��ت‪ ،‬انجام شده و اگر حمایت انجام شود‪ ،‬دست‬ ‫تولیدکننده گرفته شده و به مشکالت با دید علمی‪،‬‬ ‫کارشناسی و تخصصی نگاه ش��ود‪ ،‬اشتغال زیادی‬ ‫ایجاد می‌شود‪ .‬همان‌طور که به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نیز پیش��نهاد داده‌ام‪ ،‬برای خروج از این‬ ‫وضعیت و حل مش��کل واحدهای راکد‪ ،‬نیاز به یک‬ ‫ستاد حمایت و پشتیبانی از واحدهای آسیب‌دیده‬ ‫داریم؛ این س��تاد باید در سطح کشور و در تمامی‬ ‫استان‌ها احداث شود‪ ،‬نه فقط خراسان جنوبی‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬یک‬ ‫اس��تان کم‌برخ��وردار و محروم و فاق��د مزیت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری اس��ت‪ ،‬برای تشویق سرمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫کاهش نرخ سود تسهیالت و کاهش ضریب مالیاتی‬ ‫از ضروریات این اس��تان اس��ت‪ .‬انتظار ما این است‬ ‫که مش��کالت تولیدکنندگان و صنعتگران به‌شکل‬ ‫تخصصی و علمی دیده و بررس��ی شود تا از همین‬ ‫مجاری نیز برایشان راهکار بیابیم؛ با بخشنامه‌های‬ ‫زودگذر و کلی نمی‌توان مشکالت را حل کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫قطب صادرات مواد معدنی از نبود صنایع مادر رنج می‌برد‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬چشم انتظار زیرساخت‌های ابتدایی‬ ‫اکرم امینی‪-‬گروه استان‌ها‪8 :‬ماه ابتدای امسال‪ ،‬معادن‬ ‫جنوب طبس‪2 ،‬میلیون تن زغال‌س��نگ تحویل کرمانی‌ها‬ ‫دادن��د و با اج��رای پروژه‌های جدید‪ ،‬ای��ن میزان تا ‪ 4‬الی‬ ‫‪5‬میلی��ون تن دیگر قابل افزایش اس��ت‪ ،‬این س��خن وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سفر به استان خراسان جنوبی‬ ‫در اوایل دی ماه است؛ مهندس محمدرضا نعمت‌زاده این‬ ‫را گف��ت و اضافه کرد که خراس��ان جنوبی به دلیل وجود‬ ‫م��واد متنوع معدن��ی در معادن خ��ود‪ ،‬می‌تواند به قطب‬ ‫صادرات مواد معدنی کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫با وجود این توان‪ ،‬صنعت و معدن استان خراسان جنوبی‬ ‫با مشکالت و کمبودهایی نیز مواجه است که مانع توسعه‬ ‫صنعتی آن ش��ده اس��ت؛ به گفته رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان جنوبی‪ ،‬اگرچه ساالنه حدود ‪۲۵‬‬ ‫هزار تن مواد معدنی‪ ،‬تنها در یکی از شهرستان‌های استان‬ ‫اس��تخراج می‌ش��ود اما تنها ‪ 4‬واحد تولیدی و کارگاهی‪،‬‬ ‫شامل موزاییک‌سازی‪ ،‬در آن شهرستان فعال است‪.‬‬ ‫س��ید نعم��ت‌‌اهلل حقیق��ی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی در گفت‌وگو با‬ ‫عن��وان می‌کن��د ک��ه اگ��ر‬ ‫متوسط کشور را استان پانزدهم از‬ ‫نظر توس��عه صنعت��ی در نظ��ر بگیریم‪ ،‬خراس��ان‌جنوبی‬ ‫‪۵۰‬درصد از اس��تان پانزدهم هم پایین‌تر است‪ ،‬این یعنی‬ ‫این اس��تان از نبود توسعه صنعتی رنج می‌برد و به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬از نظر صنعتی توسعه نیافته است‪.‬‬ ‫وی یکی از عوامل توس��عه‌نیافتگی صنایع در خراس��ان‬ ‫جنوبی را کوچک بودن بیش��تر واحدهایی می‌داند که در‬ ‫اس��تان ش��کل گرفته‌اند‪ ،‬او همچنین نبود صنایع مادر و‬ ‫نبود زیرس��اخت‌های توس��عه صنعتی از جمله آب‪ ،‬برق و‬ ‫راه را از موانع توس��عه اس��تان خراسان جنوبی در صنعت‬ ‫ذکر می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حقیقی‌‪ ،‬در حال‌حاضر ‪ ۴۸۰‬واحد صنعتی در‬ ‫استان فعال اس��ت‪ ،‬او معتقد اس��ت برای توسعه صنعتی‬ ‫این واحدها و دیگر واحدهای صنعتی استان‪ ،‬باید اقدامات‬ ‫جهت‌داری انجام داد‪ ،‬یعنی اقداماتی منطقی که با شناخت‬ ‫فرصت‌ها‪ ،‬تهدیدها و نقاط ضعف و قوت استان انجام شود‪،‬‬ ‫وی ی��ادآوری می‌کن��د که توس��عه صنعتی در خراس��ان‬ ‫جنوبی‪ ،‬بدون همت همگانی در مدیریت کالن استان و در‬ ‫تمام سطوح مدیریت و بخش‌های استان‪ ،‬امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫حقیقی به وجود حدود ‪ ۱۲۰۰‬محدوده بالتکلیف معدنی‬ ‫در خراسان جنوبی اش��اره می‌کند که بخش خصوصی به‬ ‫دلیل بالتکلیفی از حضور در آنها محروم شده و می‌افزاید‪:‬‬ ‫در تالش هس��تیم از طریق معامالت دولتی و مزایده‪ ،‬این‬ ‫مع��ادن را احیا کنیم‪ .‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی ادامه می‌ده��د‪ :‬تاکنون از طریق‬ ‫مزایده‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬محدوده معدنی و اکتش��افی فعال شده‬ ‫و امیدواریم بتوانیم تا پایان امس��ال‪ ،‬در مزایده‌های دیگر‪،‬‬ ‫بخش دیگری از این معادن را فعال کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬با ایجاد و احیای ‪ 200‬محدوده معدنی در‬ ‫مدت ‪۲‬سال در حوزه معادن خراسان جنوبی‪ ،‬برای حدود‬ ‫‪۴‬هزار نفر به‌‌طور مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود و در مدت‬ ‫‪ ۳‬س��ال‪ ،‬حدود ‪۲۴‬هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫مشغول ب ‌ه کار در معادن خواهند شد‪.‬‬ ‫به باور حقیقی‪ ،‬یکی از محورهای توسعه صنعتی استان‬ ‫و ایجاد اشتغال و زیرس��اخت‌های توسعه صنعتی‪ ،‬بالفعل‬ ‫کردن منابع معدنی استان اس��ت‪ .‬او معتقد است با توجه‬ ‫به ظرفیت‌های معدنی باالی اس��تان‪ ،‬اگر سرمایه‌گذار وارد‬ ‫حوزه معادن اس��تان ش��ود‪ ،‬در کنار صنایع معدنی کشف‬ ‫شده‪ ،‬صنایع پایین‌‌دستی را نیز ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫او به‬ ‫می‌گوید‪ :‬با وجود ظرفیت‌های فلزی و عناصر‬ ‫نادر خاکی اس��تان‪ ،‬هنوز در این عرصه کار چندانی انجام‬ ‫نداده‌‌ای��م‪ ،‬در این راس��تا باید نگاه‌مان به توس��عه صنعتی‬ ‫را تغیی��ر داده و به س��مت صنایع های‌ت��ک‪ ،‬نانوفناوری‪،‬‬ ‫بیوفناوری و دانش‌محور گام برداریم‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی‬ ‫معتقد است این استان باید در مسیر ایجاد صنایع معدنی‬ ‫گام بردارد تا با کاهش خام‌فروشی‪ ،‬از منابع موجود‪ ،‬ارزش‌‬ ‫افزوده ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬محمدعلی عبداهلل‌زاده‪ ،‬نماینده فردوس‪‌،‬‬ ‫س��رایان‪ ،‬طبس و بش��رویه خراس��ان جنوبی معتقد است‬ ‫توس��عه معادن و صنایع خراس��ان جنوب��ی درگیر موانعی‬ ‫اس��ت که س��رمایه‌گذار را از حضور در این استان‪ ،‬دلسرد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬در بیان‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫مش��کالت حوزه معدنی و صنعتی‬ ‫خراسان جنوبی‪‌ ،‬به مشکل کمبود‬ ‫آب اشاره و پیگیری‌های مجلس در‬ ‫ای��ن ب��اره را ی��ادآوری می‌کند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬نبود راه‌آهن در بسیاری از شهرهای استان‪ ،‬مانع‬ ‫دیگری اس��ت که باعث افزای��ش هزینه‌های حمل‌ونقل و‬ ‫باجه خبر‬ ‫پلمب ‪ ۶‬آزمایشگاه ذوب قلیایی طال در اصفهان‬ ‫ایلنا‪ :‬کار‌ش��ناس مس��ئول ان��گ فلزات گران‌به��ای اداره‬ ‫استاندارد استان اصفهان درباره مالک‌های عیار استاندارد‬ ‫در طال گفت‪ :‬از لحاظ قوانین اس��تاندارد تولید‪ ،‬حتی یک‬ ‫واح��د کمتر از عیار‪ ۷۵۰‬در طال غیراس��تاندارد بوده و این‬ ‫مسئله پیگرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫فرحناز رجالی‪ ،‬با اش��اره به اینکه تولید طال با عیار‪۷۴۹‬‬ ‫نیز غیراس��تاندارد اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬طبقه‌بن��دی عیار‌های‬ ‫غیراس��تاندارد از منظ��ر اداره اس��تاندارد ش��امل عی��ار‬ ‫‪ ،۷۴۸-۷۴۹‬نب��ود انطباق جزئی‪ ،‬عی��ار ‪ ،۷۴۵-۷۴۷‬نبود‬ ‫انطباق عم��ده و عیار‪ ۷۴۵‬به پایین نب��ود انطباق بحرانی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اظهار اینکه برخورد با واحد‌هایی که تفاوت‬ ‫عیار آنها با عیار اس��تاندارد به ص��ورت جزئی بوده و ابتدا‬ ‫ب��ه صورت تذکر اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگ��ر واحدی به این‬ ‫تذکرات توجه نکرده و به تخلف خود ادامه دهد در صورت‬ ‫تکرار‪ ،‬اخطار کتبی و در صورت تکرار مجدد واحد تولیدی‬ ‫پلمب می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در واحد‌هایی که تف��اوت عیار آنها عمده‬ ‫باش��د‪ ،‬بار نخس��ت به‌صورت اخط��ار و در ص��ورت تکرار‬ ‫نس��بت به پلمب آن واحد اقدام خواهد ش��د‪ .‬رجالی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنی��ن واحدهایی که عیار آنها با عیار اس��تاندارد‬ ‫اختالف بحرانی داشته باشد‌‌‪ ،‬همان بار اول پلمب می‌شوند‪.‬‬ ‫کار‌ش��ناس مس��ئول انگ فلزات گرانبهای اداره استاندارد‬ ‫اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه در کل کش��ور‪ ۴ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬واحد تولیدی وج��ود دارد که از میان این واحد‌ها‬ ‫کمتراز‪ ۲۰۰‬واحد نشان استاندارد دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله‬ ‫به دلیل آن اس��ت که ش��رایط کارگاهی ب��رای واحد‌های‬ ‫تولیدی مناس��ب نیست و مس��ئوالن کنترل کیفیت این‬ ‫واحد‌ها مورد تایید اداره استاندارد نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه آزمایش��گاه‌های کوپالسیون به‌صورت‬ ‫دقی��ق عیار را اعالم ک��رده و مورد تایید اداره اس��تاندارد‬ ‫اعالم واحدهای متخلف سیستان‬ ‫جشنواره تولیدکنندگان جوان‬ ‫اصفهان غیرقانونی است‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گف��ت‪ :‬از ابت��دای‬ ‫س��ال جاری ت��ا پای��ان آذرماه‬ ‫بی��ش از ‪ 161‬ه��زار و ‪973‬‬ ‫ب��ار از واحدهای اقتصادی بازرس��ی ب��ه عمل آمد که‬ ‫واحده��ای متخلف شناس��ایی و ‪ 6‬هزار و ‪ 725‬پرونده‬ ‫برای رس��یدگی به مرجع قانونی ارسال شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬نادر میرشکار گفت‪ :‬در مدت‬ ‫‪ 9‬ماه امس��ال‪ 2 ،‬هزار و ‪ 379‬گزارش از طریق س��تاد‬ ‫خبری و س��امانه تلفن ‪ 124‬اخذ ش��ده که یک هزار و‬ ‫‪ 69‬واحد متخلف شناس��ایی و پس از تش��کیل پرونده‬ ‫و ص��دور حکم به مراجع قانونی معرفی ش��ده‌اند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬دریافت گزارش‌های مردمی و بررس��ی آمارها‬ ‫نشان می‌دهد که حدود نیمی از گزارش‌های مردمی از‬ ‫طریق ستاد خبری‪ ،‬منجر به کشف تخلف شده که این‬ ‫نشانه توجه مردم به حقوق خودشان است‪.‬‬ ‫‪ :‬ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جوانان‬ ‫ایران گفت‪ :‬جش��نواره اس��تانی تولیدکنندگان جوان‬ ‫در اصفه��ان تا اطالع بعدی مجوز برگ��زاری ندارد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬س��یدعلی صدری با بیان اینکه خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت جوانان اس��تان اصفهان در‬ ‫س��ال‪ ۹۳‬مجمع عمومی برگزار نک��رده‪ ،‬افزود‪ :‬دبیری‬ ‫هم ب��رای جش��نواره تولیدکنندگان ج��وان اصفهان‬ ‫در س��ال‪ ۹۳‬مش��خص نش��ده و پرداخ��ت و دریافت‬ ‫هرگون��ه وجه با این عن��وان غیرقانونی اس��ت‪ .‬وی از‬ ‫تولیدکنندگان و کارفرمایان خواس��ت تا با عنوان این‬ ‫جش��نواره وجوهی را به حس��اب هیچ فرد یا گروهی‬ ‫واریز نکنند‪ .‬صدری تصریح کرد‪ :‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جوانان استان‌ها‪ ،‬زیرمجموعه خانه جوان ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬دوره زمانی هیات‌مدیره ای��ن خانه جوان در‬ ‫اس��تان اصفهان به پایان رسیده و باید مجمع عمومی‬ ‫برگزار و اعضای هیات‌مدیره جدید انتخاب شوند‪.‬‬ ‫درنهایت هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذار شده است‪.‬‬ ‫او معتقد است یکی از موانع مهم سر راه توسعه صنعتی‬ ‫خراس��ان جنوبی این اس��ت که طرح‌هایی که تاکنون در‬ ‫استان راه‌اندازی شده‪ ،‬براساس مزیت نسبی استان نبوده؛‬ ‫اکنون کارخانه‌های ایجاد ش��ده باید مواد اولیه را از دیگر‬ ‫اس��تان‌ها وارد کنند و تولیدات خود را به بیرون از استان‪،‬‬ ‫یعنی جایی که بازار مصرف دارد‪ ،‬منتقل کنند که این نیز‬ ‫هزینه‌های خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫عبداهلل زاده به مزیت مهم خراسان جنوبی‪ ،‬یعنی معادن‬ ‫آن اش��اره می‌کند و می‌افزاید‪76 :‬درصد زغال‌سنگ کشور‬ ‫در خراسان جنوبی و در طبس تولید می‌شود‪5/5 ،‬میلیارد‬ ‫تن ذخایر زغال‌س��نگ در اس��تان شناسایی شده و حدود‬ ‫‪ 33‬هزار کیلومترمربع‪ ،‬مساحت معادن زغال‌سنگ استان‬ ‫است‪ ،‬با این وجود تنها در یک بخش محدود از این نواحی‬ ‫سرمایه‌گذاری شده و کار می‌شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د می‌کند که بهره‌ب��رداری از همه این ظرفیت‪،‬‬ ‫نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی دارد و باید‬ ‫زیرساخت‌های الزم در زمینه آب‪ ،‬برق و جاده‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫نماینده خراس��ان جنوبی با تاکید بر لزوم ایجاد صنایع‬ ‫ف��رآوری در اس��تان‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬از زغال‌س��نگ‪ 80 ،‬نوع‬ ‫محصول می‌توان فرآوری کرد اما متاسفانه در حال حاضر‪،‬‬ ‫خام‌فروشی گس��ترده‌ای در این حوزه و دیگر مواد معدنی‬ ‫استان‪ ،‬انجام می‌شود‪.‬‬ ‫آنطور که عبداهلل‌زاده می‌گوی��د‪ ،‬اکنون ‪5‬هزار نفر‪ ،‬تنها‬ ‫در معادن زغال‌س��نگ طبس کار می‌کنن��د و اگر دولت‪،‬‬ ‫زیرساخت‌های الزم همچون‌آب‪ ،‬برق و گاز را فراهم کند‪،‬‬ ‫این رقم به ‪20‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫وجود مشوق‌هایی همچون کاهش نرخ تسهیالت بانکی‬ ‫برای جذب س��رمایه‌گذاران به منطق��ه محرومی همچون‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬از ضروریات اس��ت؛ عب��داهلل‌زاده این را‬ ‫می‌گوی��د و از پیگیری‌های خود در این زمینه س��خن به‬ ‫میان می‌آورد‪ ،‬او می‌گوید‪ :‬م��ا با رییس‌جمهور نیز مطرح‬ ‫کرده‌ای��م که برای خروج اس��تان از محرومی��ت‪ ،‬ناچاریم‬ ‫س��رمایه‌گذار بخش خصوصی را جذب کنیم و برای حفظ‬ ‫او‪ ،‬چاره‌ای جز کاهش نرخ سود نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ای��ن مس��ئله در هیات دول��ت مطرح و‬ ‫پذیرفته ش��ده و س��رمایه‌گذاران در انتظار مصوبه کاهش‬ ‫نرخ سود تسهیالت بانکی هستند‪.‬‬ ‫آمادگی خراسان‌جنوبی‬ ‫برای روابط تجاری با افغانستان‬ ‫هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امسال قرار است با همکاری اتحادیه‌های‬ ‫طال و جواهر سراسر کش��ور‪ ،‬آزمایشگاه‌های غیراستاندارد‬ ‫ذوب قلیایی جمع آوری شود و تاکنون تعداد ‪ ۶‬آزمایشگاه‬ ‫ذوب قلیایی در اصفهان پلمب ش��ده اس��ت‪ .‬رجالی درباه‬ ‫اینکه چرا طرح کاهش عیار طال اجرایی نمی‌ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در یک نظرس��نجی عمومی مشخص شد که به‌جای‬ ‫کاهش عیار می‌توان با ارتقای س��طح فن��اوری زیورآالت‬ ‫ظریف و س��بک وزن با عیار ‪ ۱۸‬تولید کرد اما باید به این‬ ‫نکته توجه کرد که فرهنگسازی تنوع عیار هنوز به صورت‬ ‫کامل اجرایی نش��ده و مردم فقط به زیبایی و قیمت کار‌ها‬ ‫اهمیت می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان‬ ‫جنوبی با اش��اره به س��فر اس��تاندار به فراه افغانستان‬ ‫گفت‪ :‬زیرساخت‌های اس��تان برای مبادالت تجاری با‬ ‫کشور افغانستان فراهم است‪.‬‬ ‫علی رضایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع جلس��ه گس��ترش‬ ‫روابط اقتصادی با کشور افغانستان‪ ،‬در رابطه با سفری‬ ‫اس��ت که اس��تاندار خراس��ان جنوبی به اس��تان فراه‬ ‫افغانستان داشته است‪ .‬وی با بیان اینکه از زمان سفر‬ ‫اس��تاندار به اس��تان فراه تاکنون اقدامات خوبی انجام‬ ‫داده‌ای��م‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬فضا را برای گس��ترش روابط‬ ‫اقتصادی فراهم کردیم و در س��فر رییس‌جمهوری به‬ ‫استان نیز بر گسترش این روابط تاکید شده است‪.‬‬ ‫بازاریابی برای خرمای کرمان‬ ‫فارس‪ :‬استاندار کرمان گفت‪ :‬اتاق بازرگانی نسبت به‬ ‫راهنمایی‪ ،‬هدایت و حمایت از کشاورزان و همچنین‬ ‫بازاریابی محصول خرمای شرق کرمان اقدام کند‪.‬‬ ‫علیرضا رزم‌حس��ینی‪ ،‬در جلس��ه بررسی وضعیت‬ ‫خرمای منطقه ش��رق اس��تان کرمان اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫در مورد خرمای ش��رق اس��تان باید تولید‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصول و بازار فروش آن مورد بررسی قرار گیرد که‬ ‫در این زمینه دولت در زمینه حمایت از کش��اورزان‬ ‫تمام تالش خود را به‌کار می‌برد‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬خرم��ای این منطق��ه به دلیل‬ ‫کیفیت مناسب و بازار فروش خاصی که دارد و اغلب‬ ‫در م��اه مبارک رمضان به فروش می‌رس��د در بحث‬ ‫فروش دچار مشکالتی ش��ده که در این زمینه اتاق‬ ‫بازرگانی باید نسبت به راهنمایی‪ ،‬هدایت‪ ،‬حمایت‌از‬ ‫کش��اورزان و همچنین بازاریابی اقدام کند‪ .‬استاندار‬ ‫کرم��ان بیان ک��رد‪ :‬باید کاری کنیم ت��ا فاصله بین‬ ‫کش��اورزان و صادرکنندگان کم شود و سودجویی‌ها‬ ‫ن برود‪.‬‬ ‫از بی ‌‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی و اش��تغال اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوبی با بیان اینکه م��ا در این مبادالت اقتصادی به‬ ‫دنبال رویکرد برد ـ برد هستیم‪ ،‬یادآور شد‪ :‬باید بر هر‬ ‫دو طرف هم سودآوری و هم مزیت داشته باشد چراکه‬ ‫رش��د کشور همس��ایه رشد ما و رش��د ما رشد کشور‬ ‫همس��ایه اس��ت‪ .‬رضایی با بیان اینکه زیرساخت‌های‬ ‫استان برای مبادالت تجاری با افغانستان فراهم است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ریل اس��تان ما تا چهار س��ال آینده آماده‬ ‫‌می‌ش��ود و حمل و نقل جوابگوی این مبادالت خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی با اشاره به حضور تاجران افغان در استان گفت‪:‬‬ ‫آنها در چند روز حضور در استان ظرفیت‌های استان را‬ ‫ش��ناختند و توانمندی‌های استان به آنها معرفی شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی‬ ‫با بیان اینکه قرار ش��د چغندرقند در فراه تولید ش��ود‬ ‫چراکه وضعیت آبی این کش��ور از ما بهتر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چغندر تولیدی را وارد کرده و در کارخانه قند اس��تان‬ ‫به قند تبدیل و وارد این کشور می‌کنیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬پس‬ ‫از تحریم تنباکو و شکسته شدن قلیان‌ها در‬ ‫زمان ناصرالدین ش��اه قاج��ار‪ ،‬دومین قانون‬ ‫ممنوعیت اس��تعمال قلیان در س��ال ‪1371‬‬ ‫بود که جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات‪،‬‬ ‫طرح ممنوعیت اس��تعمال قلیان را به هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬ریاس��ت‌جمهوری و مجلس ارائه داد‬ ‫و از این س��ال تا س��ال ‪ 1376‬مصوبه هیات‬ ‫دول��ت در مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرفت و بر اس��اس آن‬ ‫اس��تعمال س��یگار و مواد دخان��ی در اماکن‬ ‫عمومی ممنوع اعالم ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬ورق‬ ‫چندبار برگش��ت و قلیان دوب��اره بر میزهای‬ ‫قهوه‌خانه‌ها جا خوش کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1383‬مصرف قلی��ان در اماکن‬ ‫عمومی کش��ور دوباره ممنوع ش��د ولی این‬ ‫ممنوعیت باز هم اجرا نش��د‪ .‬در سال ‪1384‬‬ ‫با اصالح تبصره ماده یک آیین‌نامه ممنوعیت‬ ‫استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی‬ ‫در اماک��ن عموم��ی‪ ،‬فق��ط قهوه‌خانه‌ه��ا و‬ ‫رستوران‌های سنتی مجاز به عرضه سیگار و‬ ‫مواد دخانی ش��دند اما به فاصله کمتر از یک‬ ‫سال‪ ،‬قلیان‌ها دوباره جمع شدند‪ .‬از آن زمان‬ ‫تا س��ال‪ 1386‬قهوه‌خان��ه‌داران چندان زیر‬ ‫ذره‌بین اداره سالمت وزارت بهداشت نبودند‬ ‫ام��ا در میانه فعالیت دولت نه��م‪ ،‬زمانی که‬ ‫بحث ممنوعیت قلیان‌ها دوباره مطرح ش��د‪،‬‬ ‫مخالفت س��ازمان می��راث فرهنگی و صنف‬ ‫قهوه‌خانه‌داران باعث ش��د تا سیاس��ت‌های‬ ‫متعادل‌تری درباره قلیان اعمال شود‪ .‬نتیجه‬ ‫آن ش��د که پای قلیان به صورت محدود به‬ ‫قهوه‌خانه‌ه��ا باز ش��ود و اس��تعمال آن فقط‬ ‫در اماک��ن دارای پروانه‪ ،‬به ش��رط اس��تفاده‬ ‫نکردن از توتون‌های اس��انس‌دار مجاز ش��د‪.‬‬ ‫در دولت دهم اما باز هم سیاست‌های وزارت‬ ‫بهداش��ت به ممنوع کردن قلی��ان معطوف‬ ‫بود ت��ا جایی که وقتی جم��ع‌آوری قلیان از‬ ‫قهوه‌خانه‌ه��ا ب��ا رای هیات عموم��ی دیوان‬ ‫عدال��ت اداری تصویب ش��د‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫صنف قهوه‌خانه‌های سنتی کشور از تعطیلی‬ ‫قریب‌الوقوع این صنف خبر داد‪.‬عباس عالیی‬ ‫چهره برق گفته ب��ود با تعطیلی قهوه‌خانه‌ها‬ ‫در سال ‪ 1386‬مشتری‌ها به زیرزمین‌ها رفته‬ ‫و مشکالت فراوان زیادی را به وجود آوردند‪.‬‬ ‫این روند ادامه داش��ت تا آنکه هیات دولت‬ ‫آیین‌نام��ه اجرای��ی قانون جام��ع کنترل و‬ ‫مب��ارزه ملی با دخانی��ات را اصالح کرد و به‬ ‫موجب این اصالحیه‪ ،‬قهوه‌خانه‌ها از ش��مول‬ ‫اماکن عموم��ی (که کش��یدن هرگونه مواد‬ ‫دخانی در آنها ممنوع اس��ت) خارج ش��دند‪.‬‬ ‫هرچن��د مس��ئوالن وزارت بهداش��ت بارها‬ ‫تاکید کردن��د که اصالحی��ه جدید فقط در‬ ‫مورد قهوه‌خانه‌داران قدیمی مجوزدار اس��ت‬ ‫اما قلیان به طور علنی در برخی قهوه‌خانه‌ها‬ ‫ی��ا اماکن عموم��ی تازه‌تاس��یس نیز عرضه‬ ‫می‌شد‪ .‬در سال ‪ ،1391‬جلسه هیات عمومی‬ ‫دیوان عدالت اداری‪ ،‬موضوع شکایت جمعیت‬ ‫مب��ارزه با دخانیات ای��ران در رابطه با خارج‬ ‫ش��دن قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی‬ ‫را مورد بررس��ی ق��رار داد و اع�لام کرد که‬ ‫کش��یدن قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است‪.‬‬ ‫اعت��راض قهوه‌خان��ه‌داران به ای��ن ماجرا تا‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گسترش روابط‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫قطره‌ها و باران‌های صنعتی‬ ‫مردی که در سکوت همه را به نواختن وا می‌دارد‬ ‫استعمال سیگار و مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است‬ ‫سرگذشت قلیان در ایران‬ ‫جایی پیش رفت ک��ه آذرماه ‪ 1392‬جمعی‬ ‫از اعض��ای اتحادیه چایخان��ه‌داران‪ ،‬با تجمع‬ ‫در مقابل مجلس نس��بت ب��ه تصویب قانون‬ ‫منع استفاده از قلیان در چایخانه‌ها اعتراض‬ ‫کردند‪ .‬این تجمع‌کنندگان که از استان‌های‬ ‫اصفهان‪ ،‬آذربایجان ش��رقی‪ ،‬فارس و تهران‬ ‫بودند با در دس��ت داشتن دست‌نوشته‌هایی‬ ‫نس��بت به تصوی��ب موادی از قان��ون مبارزه‬ ‫ب��ا دخانیات (من��ع اس��تفاده از قلی��ان در‬ ‫چایخانه‌ها) اعتراض داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعی�ت مص�رف قلی�ان در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫براس��اس مصوب��ه قان��ون جام��ع کنترل‬ ‫دخانیات اس��تفاده از م��واد دخانی در اماکن‬ ‫عموم��ی ممن��وع ش��د ول��ی بع��د از مدتی‬ ‫کمیس��یون اجتماعی مجلس اعالم کرد که‬ ‫قهوه‌خانه‌ه��ا جزو اماکن عمومی نیس��تند و‬ ‫این موضوع را مس��تثنا کردند‪ .‬براساس این‬ ‫حکم‪ ،‬ستاد مبارزه با دخانیات ایران شکایتی‬ ‫به دیوان عدالت اداری ارس��ال کرد و باالخره‬ ‫حکم صادر ش��د که قهوه‌خانه‌ها جزو اماکن‬ ‫عمومی هستند و منع استعمال دخانیات در‬ ‫قهوه‌خانه‌ها نیز به تصویب رسید‪.‬‬ ‫محمدرضا مس��جدی‪،‬‬ ‫مدی��ر کل جمعی��ت‬ ‫مبارزه با دخانیات در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ضم��ن بی��ان ای��ن‬ ‫مطلب‪ ،‬ب��ر همکاری نی��روی انتظامی‪ ،‬دفتر‬ ‫محیط بهداش��ت‪ ،‬ش��هرداری و حتی صنف‬ ‫قهوه‌خانه‌داران تاکید کرد و گفت‪« :‬ما انتظار‬ ‫داری��م تم��ام ابزارهایی که ب��ه نوعی در این‬ ‫ماجرا دخیل هس��تند از ای��ن قانون تبعیت‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه تمام اقدامات انجام ش��ده برای‬ ‫حفظ س�لامت جامعه اس��ت و ما با کس��ی‬ ‫دشمن نیستیم‪ ».‬مدیرکل جمعیت مبارزه با‬ ‫دخانیات گفت‪« :‬در این زمینه افراد سودجو‬ ‫از فضای به دست آمده استفاده می‌کنند که‬ ‫برای جلوگیری از این موضوع باید به صورت‬ ‫قاطع با این افراد برخورد کرد و همه کسانی‬ ‫دانستنی‌ها‬ ‫زمانی که حرف از قلیان و قلیان‌کشیدن به میان می‌آید‪،‬‬ ‫ناخ��ودآگاه به زمان قاجار و ناصرالدین ش��اه می‌رویم‪ .‬در‬ ‫نقل‌ها آمده اس��ت ناصرالدین ش��اه اولین کس��ی بود که‬ ‫وابستگی شدیدی به قلیان داشته است تا آنجا که وی در‬ ‫دربار همایونی ب��رای همه موارد‪ ،‬قلیان مخصوص خود را‬ ‫داشت‪« .‬نهضت تنباکو» جنبشی اجتماعی در اعتراض به‬ ‫اعطای امتیاز انحصاری تنباکو به شرکت « ِرژی» به مدت‬ ‫‪ 55‬س��ال بود که به‌موجب آن با فت��وای آیت‌اهلل میرزای‬ ‫ش��یرازی استعمال توتون و تنباکو حرام اعالم شد و مردم‬ ‫با شکس��تن قلیان‌ها اولین مبارزات ضداستعماری خود را‬ ‫کلید زدن��د‪ .‬روزی که میرزای ش��یرازی حکم حرام‌بودن‬ ‫اس��تعمال توت��ون و تنباکو را ص��ادر ک��رد‪ ،‬در تهران تا‬ ‫بعدازظهر مردم همه قلیان‏‌ها را شکستند و انبارهای توتون‬ ‫و تنباک��و را به آتش کش��یدند؛ حتی در یکی از ش��هرها‪،‬‬ ‫تع��دادی از جوانان به خانه حاکم هج��وم بردند و او را از‬ ‫ک��ه به نوعی در این قان��ون نقش دارند باید‬ ‫بی��ش از قبل به آن توجه داش��ته باش��ند‪».‬‬ ‫مسجدی فرهنگ‌سازی را ضرو ‌ری‌ترین اقدام‬ ‫برای جلوگیری از منع مصرف قلیان دانست‬ ‫و گف��ت‪« :‬با آموزش و اطالع‌رس��انی هرچه‬ ‫بیش��تر به خانواده‌ها باید از گسترش مصرف‬ ‫دخانیات و به‌ویژه قلیان که در بین نوجوانان‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬جلوگیری کنیم‪».‬‬ ‫‹ ‹فکری برای تداخل صنفی کنید‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صن��ف قهوه‌خانه‌ه��ا و‬ ‫سفره‌خانه‌های س��نتی ایران در گفت‌وگوی‬ ‫در پاس��خ به این سوال‬ ‫اختصاصی با‬ ‫به جای اینکه کاری‬ ‫کنیم که در هر نقطه‌ای‬ ‫بساط قلیان پهن شود‪،‬‬ ‫بهتر است در این‌باره‬ ‫فرهنگ‌سازی شود‬ ‫و مکان‌هایی برای‬ ‫مصرف قلیان وجود‬ ‫داشته باشد تا بتوان‬ ‫آن را کنترل کرد‬ ‫که چرا بین وزارت بهداشت و اتحادیه صنف‬ ‫قهوه‌خانه‌ها و س��فره‌خانه‌های س��نتی تنش‬ ‫وجود دارد؟ گفت‪ :‬در تمام دنیا در چارچوب‬ ‫کاری‪ ،‬همیش��ه تنش‌های��ی بی��ن ارگان‌ها‬ ‫و اتحادیه‌ه��ا وج��ود دارد و در ایران هم چه‬ ‫جایی بهتر از قهوه‌خانه‌ها و س��فره خانه‌های‬ ‫س��نتی ب��رای ایجاد تن��ش! نمی‌دان��م چرا‬ ‫برخی افراد س��عی در ایجاد مشکل برای این‬ ‫صنف دارند‪.‬‬ ‫عالیی با بی��ان اینکه‬ ‫اف��راد زی��ادی از‬ ‫قش��رهای مختل��ف و‬ ‫ضعیف جامعه به‌طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫با این صنف در ارتباط هستند که با تعطیلی‬ ‫آن بیکار می‌ش��وند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اعضای اتحادیه‬ ‫باید از کجا معاش خانواده‌های خود را تامین‬ ‫کنند؟ وقتی قانونی وضع می‌ش��ود باید تمام‬ ‫ش��رایط را در نظر بگیرد‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫تمام دنیا مکانی برای افرادی که مواد دخانی‬ ‫استعمال می‌کنند‪ ،‬وجود دارد و در ایران هم‬ ‫چه جایی بهتر از سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها‬ ‫که در ش��هر تحت نظارت هستند و کنترل‬ ‫می‌شوند‪ .‬اگر این مکان‌ها نباشد خیلی‌ها به‬ ‫ش��کل زیرزمین��ی در مکان‌ه��ای غیرقابل‬ ‫نظارت به این کار مش��غول می‌ش��وند‪ .‬بهتر‬ ‫اس��ت با این مسئله به ش��کل واقع‌بینانه‌ای‬ ‫برخورد شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از مس��ئوالن انتظار داریم‬ ‫که م��ا را کم��ک کنند چون ای��ن صنف از‬ ‫قشرهای کم درآمد و ضعیف جامعه تشکیل‬ ‫شده اس��ت و به جای اینکه بعضی از ارگانها‬ ‫م��ا را مورد برخورد قهری خ��ود قرار دهند‪،‬‬ ‫بای��د از ما حمایت کنند و وزارت بهداش��ت‬ ‫و ش��خص وزیر بهداشت که تمام مدت کمر‬ ‫همت برای خدمت به س�لامت جامعه بسته‬ ‫اس��ت نیز باید فکری به حال افرادی که در‬ ‫این صنف مش��غول به کار هستند بکند‪ ،‬نه‬ ‫اینک��ه با تعطی��ل کردن آن باع��ث بیکاری‬ ‫آنها شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صن��ف قهوه‌خانه‌ه��ا و‬ ‫س��فره‌خانه‌های سنتی ایران در پاسخ به این‬ ‫س��وال که «چه تعداد واح��د صنفی در این‬ ‫حوزه فعالی��ت می‌کنند و چن��د نفر به‌طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم با ای��ن صنف در‬ ‫ارتباط هستند؟» گفت‪ :‬طبق آماری که چند‬ ‫ماه قب��ل فرماندهی نی��روی انتظامی اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ 50 ،‬هزار واح��د صنفی در این‬ ‫حوزه مش��غول به فعالیت هس��تند و اگر هر‬ ‫واحد صنفی ‪ 5‬کارگر داش��ته باش��د‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 250‬ه��زار نفر به‌طور مس��تقیم در این کار‬ ‫دخیل هستند‪ .‬البته افراد بسیاری نیز به‌طور‬ ‫غیرمس��تقیم با این صنف در ارتباط‬ ‫هس��تند‪ .‬حال فکر کنید اگر این‬ ‫منب��ع درآمد قطع ش��ود‪ ،‬تکلیف‬ ‫وابستگی ناصرالدین شاه به قلیان‬ ‫قلیان‌کش��یدن منع کردند‪ .‬شاید این نخستین ممنوعیت‬ ‫مصرف قلیان بود‪ ،‬اما بعد از آن در طول تاریخ چندین بار‬ ‫نه به علت تحریم تنباکو بلکه به دالیل اجتماعی و پزشکی‬ ‫شاهد ممنوعیت چندباره و آزادشدن مجدد مصرف قلیان‬ ‫در کشور بوده‌ایم‪ .‬در س��ال‌های اخیر قلیان خودش را به‬ ‫جامعه ایرانی تحمیل کرده است و دیگر برخی جوانان چه‬ ‫زن و چه مرد گوی عاش��قی را از ناصرالدین شاه ربوده‌اند‪،‬‬ ‫آنچن��ان ک��ه دیگر الزم نیس��ت حتما ب��ه قهوه‌خانه‌ها یا‬ ‫سفره‌خانه‌های س��نتی بروی تا آن را ببینی‪ ،‬از هر کجای‬ ‫ش��هر که بگذری‪ ،‬از تفرجگاه‌ها و پارک‌ها گرفته تا حتی‬ ‫راس��ته‌های خرید و مقابل مغازه‌ها‪ ،‬ش��اهد قل‌قل قلیانی‬ ‫هستی که دود آن در هوا پراکنده است‪ .‬این تازه جدای از‬ ‫حضور پررنگ آن در اندرونی خانه‌ها و خوش‌رقصی‌اش در‬ ‫تجمعات فامیلی و خانوادگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پول می‌دهیم‪ ،‬بیماری می‌خریم‬ ‫بس��یاری خانواده‌ه��ا تص��ور می‌کنند ک��ه قلیان هیچ‬ ‫مش��کلی ایجاد نمی‌کند و ضرر آن از سیگار بسیار کمتر‬ ‫است ولی باید گفت نه‌تنها خود فرد استعمال‌کننده بلکه‬ ‫کودکان در مقابل تاثیرات مضر قلیان آسیب‌پذیرند و اگر‬ ‫در محلی باشند که در آن قلیان کشیده می‌شود‪ ،‬احتمال‬ ‫ایجاد عفونت‌های ریوی‪ ،‬آس��م ‪ ،‬س��ندرم مرگ ناگهانی‬ ‫کودک در آنها افزایش پیدا می‌کند‪ .‬دود قلیان بر سیستم‬ ‫ن استروژن‬ ‫هورمونی زنان تاثیر می‌گذارد و میزان هورمو ‌‬ ‫را کاهش می‌دهد و شانس باروری زنان را کم می‌کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬به اکثر تنباکو‌هایی که در سال‌های اخیر‬ ‫وارد بازار ش��ده اس��انس‌هایی اضافه شده است که عالوه‬ ‫‪11‬‬ ‫آنها چیست و چه کس��ی جوابگوی بیکاری‬ ‫آنها خواهد بود؟ ازس��وی دیگر باید دید این‬ ‫همه تنباکو که در کارخانه‌ها تولید می‌شود‬ ‫برای چیس��ت؟ اگر مصرف ندارد چرا تولید‬ ‫می‌ش��ود و اگر مصرف دارد برای چه کسانی‬ ‫تولید می‌شود؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بهتر اس��ت کاری کنیم که‬ ‫کمتر صدمه بخوری��م و به جای پاک کردن‬ ‫صورت مس��ئله‪ ،‬بیاییم آن را حل کنیم‪ .‬باید‬ ‫جلساتی تشکیل ش��ود تا مسائلی در بخش‬ ‫سفره خانه و قهوه‌خانه‌ها مطرح شود که بازده‬ ‫منفی آن کمتر باش��د‪ .‬به جای اینکه کاری‬ ‫کنی��م که در هر نقطه‌ای بس��اط قلیان پهن‬ ‫ش��ود‪ ،‬بهتر اس��ت در این‌باره فرهنگ‌سازی‬ ‫ش��ود و مکان‌هایی برای مصرف قلیان وجود‬ ‫داشته باشد تا بتوان آن را کنترل کرد‪ .‬عالیی‬ ‫با بیان اینکه بیش��ترین مش��کل ما تداخل‬ ‫صنفی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌اکنون رستوران‌ها و‬ ‫کافی‌ش��اپ‌ها نیز به ارائه قلیان می‌پردازند و‬ ‫این کار به علت س��وددهی ارائ��ه قلیان و با‬ ‫وجود تداخل صنفی انجام می‌ش��ود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه کس��ی بر آنها نظارت ندارد‪ .‬ما هزاران‬ ‫بار گوش��زد کرده‌ای��م که مس��ئول اتحادیه‬ ‫بای��د با صن��ف خ��ودش برخ��ورد می‌کند‪،‬‬ ‫چون ما اجازه دخال��ت در کار اصناف دیگر‬ ‫را نداریم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان با اظهار ش��کایت از وزارت‬ ‫بهداش��ت افزود‪ :‬چگونه اس��ت ک��ه وزارت‬ ‫بهداش��ت دس��ت روی قهوه‌خانه‌ه��ا و‬ ‫سفره‌خانه‌های س��نتی گذاشته است ولی با‬ ‫رس��توران‌ها تعامل کام��ل دارد‪ ،‬درحالی که‬ ‫تمام این مشکالت ازسوی رستوران‌ها ایجاد‬ ‫شده است؟ وی اظهار کرد‪ :‬امیدوارم راه‌حلی‬ ‫کل��ی برای این موضوع پیدا ش��ود‪ ،‬نه اینکه‬ ‫فق��ط صورت مس��ئله را پ��اک کنیم و اصل‬ ‫مشکل همچنان پا بر جا باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است که هم اکنون‬ ‫و طبق مصوبه هیات وزیران‪،‬‬ ‫عرضه قلیان در اماکن‬ ‫عمومی جرم اس��ت و‬ ‫عرضه‌کنن��دگان تا ‪130‬‬ ‫میلیون ریال جریمه می‌شوند‪.‬‬ ‫بر تحریک دس��تگاه تنفس��ی موجب حساسیت و آلرژی‬ ‫می‌ش��ود و سرفه‌های مزمن همراه با خلط را برای فرد به‬ ‫همراه دارد‪ .‬این تصور کاملا غلطی است که اگر دود قلیان‬ ‫وارد ریه نش��ود و فقط از راه دهان خارج ش��ود‪ ،‬آس��یبی‬ ‫به ریه‌ها نمی‌رس��اند‪ ،‬چ��ون دود از طریق مخاط دهان و‬ ‫حنجره جذب بدن ش��ده و آثار س��وء خود را می‌گذارد؛‬ ‫حت��ی در هوایی که دود قلیان آزاد می‌ش��ود‪ ،‬افرادی که‬ ‫قلیان نمی‌کش��ند و در مع��رض دود ق��رار گرفته‌اند‪ ،‬در‬ ‫طوالنی‌‌مدت دچار عوارض آن خواهند شد‪.‬‬ ‫با توجه به تمامی ای��ن ضرر و زیان‌ها که مورد تایید و‬ ‫تاکید کارشناس��ان و پزشکان قرار گرفته است‪ ،‬هنوز این‬ ‫سوال مطرح است که آیا باالخره قانون منع مصرف قلیان‬ ‫در اماکن عمومی و قهوه‌خانه‌ها برای همیشه اجرایی شده‬ ‫یا این قانون نیز به سرنوشت قانون‌های دیگر منع مصرف‬ ‫دخانیات دچار خواهد شد؟‬ ‫چشم‌انداز‬ ‫گسترش مصرف قلیان‬ ‫در جهان‬ ‫مصرف قلیان بس��یار اعتیادآور اس��ت و استفاده‬ ‫از آن در برخ��ی مناط��ق مانن��د خاورمیان��ه و در‬ ‫بعضی گروه‌های جمعیتی به‌ویژه نوجوانان و زنان‬ ‫به س��رعت گس��ترش می‌یابد‪ .‬منطق ‌ه خاورمیانه‪،‬‬ ‫بیش��ترین مقدار مصرف قلیان را در جهان به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت به گونه‌ای ک��ه ‪ 14‬درصد‬ ‫پس��ران ‪ 13‬تا ‪ 15‬س��اله و ‪ 9‬درص��د دختران ‪13‬‬ ‫تا ‪ 15‬س��اله ساکن کش��ورهای خاورمیانه‪ ،‬قلیان‬ ‫مص��رف می‌کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که ش��یوع‬ ‫مص��رف س��یگار در دو گ��روه مذکور ب��ه ترتیب‬ ‫‪7‬درصد و ‪ 2‬درصد تخمین زده می‌ش��ود‪ .‬ش��یوع‬ ‫مصرف قلیان در برخی کش��ورهای منطقه‪ ،‬حتی‬ ‫بی��ش از این اس��ت‪ .‬امروزه در برخی کش��ورهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬میزان مص��رف قلی��ان در حال پیش��ی‬ ‫گرفتن از مصرف س��یگار است‪ .‬این باور اشتباه که‬ ‫مصرف قلیان خطر کمتری از مصرف سیگار دارد‪،‬‬ ‫مهم‌ترین عامل زمینه‌س��از گسترش مصرف قلیان‬ ‫بوده است اما باید گفت که قلیان اساسا جایگزین‬ ‫سالمی برای سیگار نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مصرف‌کنندگان قلیان‪ ،‬اطالع چندانی از زیان‌های‬ ‫آن ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی قلیان‬ ‫در برخ��ی کش��ورهای جهان‪ ،‬قلیان به بخش��ی‬ ‫از س��بک زندگی جدی��د تبدیل ش��ده که زمینه‬ ‫اجتماعی ش��دن و گ��ذران وقت را با دوس��تان و‬ ‫آش��نایان فراهم می‌کند‪ .‬در بعضی جوامع‪ ،‬مصرف‬ ‫قلیان به عنوان کاری مرسوم و مقبول معرفی شده‬ ‫و حتی گاهی‪ ،‬در قالب ارزش��ی س��نتی نگریسته‬ ‫می‌شود که حس هویت جمعی و میراث فرهنگی‬ ‫را در افراد به‌وج��ود می‌آورد‪ .‬توتون قلیان اغلب با‬ ‫افزودنی‌های مختلفی مانند عصاره میوه‌ها (سیب‪،‬‬ ‫توت‌فرنگی‪ ،‬انگور‪ ،‬گیالس‪ ،‬نعناع‪ ،‬قهوه و‪ )...‬ترکیب‬ ‫می‌ش��ود تا عط��ر و رایحه آن‪ ،‬جذابیت بیش��تری‬ ‫برای مصرف‌کنندگان داش��ته باش��د‪ .‬قوانینی که‬ ‫کش��ورهای مختلف برای کنترل مصرف س��یگار‬ ‫وضع کرده‌اند معموال قلیان را ش��امل نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫برای نمون ‌ه در بیشتر کشورها‪ ،‬هشدارهای تصویری‬ ‫که روی پاکت‌های س��یگار چاپ می‌ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫بسته‌های توتون قلیان اجباری نیست‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می‌ش��ود تا ب��اور اش��تباه مصرف‌کنندگان‬ ‫درب��اره بی‌خطر بودن مصرف قلیان تقویت ش��ود‪.‬‬ ‫روی برخی بسته‌‌های توتون قلیان‪ ،‬عبارت «بدون‬ ‫قطران» چاپ می‌ش��ود؛ نوش��ته‌ای ک��ه به ظاهر‬ ‫ت ولی درواقع‪ ،‬مصرف‌کننده را فریب‬ ‫درست اس�� ‌‬ ‫می‌دهد‪ ،‬زیرا قطران ماده‌ای اس��ت که از سوختن‬ ‫توتون حاصل می‌ش��ود و بنابراین در دود ناشی از‬ ‫سوختن هرنوع توتون وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقداماتی برای کنترل مصرف قلیان‬ ‫مصرف قلی��ان باید در چارچوب همان قوانین و‬ ‫مقرراتی باشد که برای مصرف سیگار و سایر مواد‬ ‫دخانی تعیین می‌ش��ود‪ .‬این موضوع شامل اجرای‬ ‫ماده ‪ 9‬معاهده جهانی کنترل دخانیات (اف س��ی‬ ‫تی سی)‪ ،‬وابسته به سازمان جهانی بهداشت است‬ ‫ک��ه به تنظیم مقرراتی برای مواد تش��کیل‌دهنده‬ ‫دخانیات و انتشار مواد شیمیایی از این محصوالت‬ ‫مربوط می‌شود‪ .‬همچنین‌ماده ‪ 10‬این معاهد ‌ه که‬ ‫به اطالع‌رس��انی صحیح درباره محصوالت دخانی‬ ‫اختص��اص دار ‌د و م��اده ‪ 11‬این معاه��ده‌که به‬ ‫بسته‌بندی و برچس��ب‌گذاری محصوالت دخانی‬ ‫می‌پرداز ‌د به این موضوع مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت که موضوعات مربوط به مصرف‬ ‫قلیان در سیاست‌ها و برنامه‌های کنترل دخانیات‬ ‫گنجانده شود‪ .‬این موضوعات می‌تواند شامل موارد‬ ‫زیر باشد‪:‬‬ ‫ ممنوعی��ت چاپ برچس��ب‌ها و نوش��ته‌های‬‫فریب‌دهنده (به‌وی��ژه درباره کم‌خطر بودن قلیان‬ ‫نس��بت به س��یگار) روی بس��ته‌بندی‌های توتون‬ ‫قلیان‬ ‫ چاپ هشدارهای تصویری روی بسته‌بندی‌های‬‫توتون قلیان‬ ‫ ممنوعی��ت مصرف قلی��ان در اماکن عمومی‬‫(مانند ممنوعیت مصرف سیگار در این اماکن)‬ ‫ اطالع‌رس��انی درباره زیان‌های مصرف قلیان و‬‫زیان‌های ناشی از استنشاق دود محیطی قلیان‬ ‫ ت��دارک برنامه‌ه��ای ت��رک دخانی��ات‬‫ب��رای مصرف‌کنندگان��ی ک��ه ب��ه قلی��ان اعتیاد‬ ‫پیدا کرده‌اند‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫با دکتر ابوطالب بدری‪ ،‬معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت‬ ‫گسترش روابط‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫محم�ود مق�دس‪ -‬گ�روه گفت‌وگ�و‪:‬‬ ‫معاون�ت بازاریاب�ی و تنظی�م روابط از‬ ‫ن توسعه تجارت‪،‬‬ ‫حوزه‌های مهم‪ ،‬سازما ‌‬ ‫اس�ت که درحال حاضر نقش مهمی در گسترش‬ ‫رواب�ط بین‌الملل دارد به‌طوری که امروزه ش�اهد‬ ‫رفت‌وآمد‌ه�ای چش�مگیری از س�وی هیات‌های‬ ‫تجاری در بخش خصوصی و دولتی‪ ،‬هستیم‪ .‬برای‬ ‫آگاه�ی از زمین�ه افزایش قرارداد‌ه�ای تجاری و‬ ‫چگونگی تشکیل کمیسیون‌های مشترک خارجی‬ ‫به این معاونت مراجعه کردم‪ .‬در این حوزه‪ ،‬دفاتر‬ ‫€ €با توجه به وظایف شما در این سازمان‪ ،‬در کش��ورهای دیگر فعال ش��وند اینها ایران را‬ ‫بفرمایید‪ ،‬مهم‌تری�ن هیات‌های خارجی از به عنوان ی��ک هاب س��رمایه‌گذاری می‌بینند‪،‬‬ ‫برای همین برای تج��ارت هجوم می‌آورند پس‬ ‫کدام کشور‌ها بودند؟‬ ‫می‌توان��م بگوی��م بزرگ‌ترین هی��ات تجاری از امیدواری به حل موضوع انرژی هس��ته‌ای هر‬ ‫تاریخ توس��عه تج��ارت‪ ،‬در دی‌ماه گذش��ته با هفت ‌ه ما شاهد دیدار با طرف‌های خارجی هستیم‬ ‫‪ 130‬کمپانی بزرگ فرانس��وی ب��ه ایران آمدند که نتایج ملموس��ی دارد‪ ،‬اینها نتایجی است که‬ ‫که توانس��تیم ‪ 600‬تا ‪ 700‬شرکت ایرانی را در در میان‌مدت و بلندمدت جواب می‌دهد‪ .‬هفته‬ ‫مقابل آنان قرار داده و جلس��ات پرباری برگزار گذشته با رایزن بلغارستان مالقات داشتم گفت‬ ‫کنیم و جواب خوبی از ای��ن ارتباطات بگیریم‪ .‬ما ایران را یکی از ‪ 6‬کشور مهم تجاری انتخاب‬ ‫اهمیت هیات فرانسوی در این است که وقتی به کردیم که دفتر بزنی��م‪ ،‬گفتم چرا ایران؟ گفت‬ ‫کش��وری برای تجارت سفر می‌کند‪ ،‬برای سایر وقتی که هیات فرانسوی آمد ایران‪ ،‬ما به دنبال‬ ‫کشور‌های اروپایی‪ ،‬الگو خواهد بود یعنی خیلی آنها تصمیم گرفتیم به ایران بیاییم و امیدواریم‬ ‫از کش��ورها دنباله‌رو فرانسه هس��تند و همین که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که روی آن‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬کشوری مثل اسپانیا‪ ،‬اروپای شرقی‪ ،‬تاکیدداریم به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫هن��د و حتی آلمان که در سیاس��ت هم خیلی € €مشخص‌تر می‌توانید بگویید که نتیجه‬ ‫محافظه‌کار هس��تند به ایران آمدند‪ ،‬و همچنان خ�وب گرفتی�م‪ ،‬یعنی چی؟ آی�ا می‌توان‪،‬‬ ‫گفت که عقد قرارداد مد نظر شماست؟‬ ‫ادامه دارد مثل ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان و‪...‬‬ ‫وقتی که شرکت‌های خارجی می‌آیند‪ ،‬جلسه‬ ‫€ €مسئولیت هیات‌های اعزامی تجاری را‬ ‫عمومی می‌گذاریم‪ ،‬پس از آشنایی شرکت‌های‬ ‫هم شما به عهده دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬در ابتدای س��ال با تمام اس��تان‌ها و اتاق خارجی با ایرانی‌ها‪ ،‬ما ش��رایط دیدار طرفین را‬ ‫بازرگانی‌های کش��ور مکاتب��ه می‌کنیم‪ ،‬که چه فراهم می‌آوریم تا با هم مالقات مستقیم داشته‬ ‫هیات‌هایی را می‌خواهن��د اعزام کنند‪ ،‬ما طبق باش��ند‪ .‬البته بعد از این قراره��ا متوجه حدود‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬آنها را مدیریت کنیم‪ ،‬ممکن است ارتباط��ات نمی‌ش��ویم اما خودش��ان می‌گویند‬ ‫‪ 20‬استان بخواهند به ترکیه سفر کنند که این خوب است‪.‬‬ ‫نوع پراکندگی برای سفر ممکن نیست بنابراین‪€ € ،‬بزرگتری�ن مس�ئله ام�روز تج�ارت‪،‬‬ ‫آنها را تبدیل به ‪ 3‬هیات می‌کنیم تا رفت‌وآمد‌ها ارتباط�ات بانکی و قیمت ارز اس�ت‪ ،‬محور‬ ‫و مذاکرات نتایج بهتری داشته باشد برای نمونه تم�ام ارتباط�ات مالی بین‌الملل�ی بانک‌ها‬ ‫اخیرا خود بنده هم یک هیات به ترکیه بردم که هس�تند که در تحریم ماندند‪ ،‬فرض کنید‬ ‫ش�رکت‌های خارج�ی‬ ‫نتایج خوبی داشت‪ .‬همچنین‬ ‫بیایند و بروند‪ ،‬بعدش‬ ‫هیات‌های��ی ب��رای فیلیپین‬ ‫پس از امیدواری به‬ ‫چی؟‬ ‫ویتنام‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مجارستان‬ ‫حل موضوع انرژی‬ ‫ب��ا تم��ام هیات‌ه��ا‬ ‫و امری��کای جنوب��ی و چند‬ ‫هسته‌ای هر هفت ‌ه ما‬ ‫نخستین مس��ئله‌ای که‬ ‫کشور دیگر اعزام کردیم‪.‬‬ ‫شاهد دیدار با طرف‌های‬ ‫مطرح می‌ش��ود مس��ئله‬ ‫خیل��ی صری��ح و راح��ت‬ ‫خارجی هستیم که‬ ‫مال��ی اس��ت ب��ا بان��ک‬ ‫می‌توانم بگویم که مذاکره باید‬ ‫نتایج ملموسی دارد‪،‬‬ ‫مرکزی مالق��ات داریم‪،‬‬ ‫به یک نتیجه ملموس برسد‪،‬‬ ‫اینها نتایجی است که‬ ‫روش‌ه��ای مختل��ف‬ ‫مث�لا یک��ی از ش��رکت‌های‬ ‫در میان‌مدت و بلندمدت را پیش��نهاد می‌کنی��م‬ ‫معتب��ر ایتالیای��ی در بخش‬ ‫مث�لا از روش تهات��ری‬ ‫انرژی‌ه��ای تجدیدپذی��ر‬ ‫جواب می‌دهد‬ ‫اس��تفاده کنیم یا خیر؟‬ ‫ق��رارداد‌ی را منعق��د کرد و‬ ‫ی��ا ب��ا پول‌های��ی که در‬ ‫قرار اس��ت به زودی بازگردد‬ ‫و ق��رارداد این پروژه ‪ 22‬میلی��ون دالری را به بانک‌های خارج��ی داری��م و نمی‌توانیم از آنها‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬چه راهکار‌ی برایش پیدا کنیم‪.‬‬ ‫سرانجام برساند‪.‬‬ ‫€ €چه نوع پروژه‌ای باید به قرارداد برسد؟ € €باالخره راهکاری یافتید یا خیر؟‬ ‫هن��وز نه‪ ،‬ولی ش��رکت‌ها‪ ،‬مثال فرانس��وی‌ها‬ ‫این پ��روژه در رابطه با آب‌ه��ای گرم اردبیل‬ ‫اس��ت‪ ،‬آنها می‌گفتند شما زیرزمین طال دارید‪ ،‬کارشناس بانکی آورده بودند‪ ،‬تا بتوانند مشکل‬ ‫ام��ا نمی‌دانی��د چ��ه خبر اس��ت‪ ،‬ح��رارت آب را حل کنند‪ .‬چون آنها دنبال راه‌حل هستند و در‬ ‫زیرزمی��ن ‪ 260‬درج��ه اس��ت‪ ،‬در صورتی که این چندس��ال ضرر کردند‪ ،‬شرکت بزرگی چون‬ ‫گرم‌تری��ن آبهای دنیا در فنالند اس��ت که ‪ 180‬پ��ژو و رنو که بازار ما را ت��رک کردند ضرر‌های‬ ‫درجه است یعنی از این طریق می‌توان به تولید زیادی متحمل ش��دند آن زمان یک درصد بازار‬ ‫خودرو ما را چینی‌ها داش��تند ام��ا وقتی رنو و‬ ‫تِیافت‪.‬‬ ‫انرژی‌های تجدیدپذیر قابل‌توجهی دس ‌‬ ‫ایتالیایی‌ها بسیار تاجر مسلک هستند‪ ،‬منتظر پ��ژو رفتن��د و چینی‌ه��ا جایگزین ش��دند آنها‬ ‫حل‌وفصل نیستند سریع کار را انجام می‌دهند‪ 8 ،‬درصد بازار خودرو ایران را در دست گرفتند‪.‬‬ ‫کش��ور‌های دیگر آهسته حرکت می‌کنند‪ ،‬البته آنها در سخت‌ترین شرایط ما را تنها گذاشتند و‬ ‫آنها هم مایلند قبل از پایان مذاکرات زمینه‌های ما هم امروز باید درست عمل کنیم فقط به آنها‬ ‫رواب��ط را فراهم کنند تا عقب نمانند‪ .‬آنها ایران رجوع نکنیم بلکه رقابت را بین مراجعه‌کنندگان‬ ‫را فقط ب��ا‪ 70 -80‬میلیون جمعیت نمی‌بینند‪ ،‬افزایش بدهیم و امتیاز‌های بیش��تری را درنظر‬ ‫ت بود‬ ‫بلکه ایران را با ‪ 400‬میلیون جمعیت می‌دانند‪ ،‬بگیریم‪ .‬ای��ن تحریم‌ها از یک نگاهی نعم ‌‬ ‫ی تولید ما را افزایش بدهد‪.‬‬ ‫یعنی کش��ور‌های اطراف ایران و آسیای‌میانه از و توانس��ته توانمند ‌‬ ‫طریق پایلوت با ایران کار کنند ـ ش��رکت‌های روس‌ها را نگاه کنید روبل در عرض چند روز به‬ ‫کره‌ای نمایشگاه بزرگی برپا کردند و سامسونگ چه روزی افتاده است‪.‬‬ ‫و ال‌ج��ی آمدند‪ ،‬ما اینها را متقاعد می‌کنیم که € €گفتید فرانسوی‌ها با ‪ 130‬کارشناس به‬ ‫باید برای سرمایه‌گذاری مشترک به ایران بیایند‪ ،‬ایران آمدند‪ ،‬چطور ش�د ک�ه یکباره با این‬ ‫با لیسانس فعالیت کنند‪ ،‬یا کارخانه‌هایی را ارتقا تعداد نفر آمدند؟‬ ‫یک انجمن اس��ت به ن��ام انجمن «مدف» که‬ ‫ی از ش��رکت‌ها قب��ول کردند فقط‬ ‫دهن��د‪ .‬خیل ‌‬ ‫برای فروش نباید وارد بازار ایران بش��وند‪ ،‬االن بزرگ‌ترین انجمن کارفرمایان فرانسه است‪ .‬این‬ ‫چینی‌ها منتظرند که مجوز نمایش��گاه بگیرند‪ ،‬انجمن س��ازمان‌دهنده این هیات کارشناس��ی‬ ‫ایتالیا قرار اس��ت در ماه ژانویه یک نمایشگاه به است و حتی می‌گفتند که درخواست‌کنندگان‬ ‫برای س��فر به ایران حدود ‪ 200‬ش��رکت بودند‪.‬‬ ‫نام «ساخت ایتالیا» در تهران برگزار کند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه برای فروش نیست‪ ،‬می‌خواهند اما ظرفیت س��ازماندهی آن را نداشتند و خیلی‬ ‫با طرف ایرانی س��رمایه‌گذاری مش��ترک انجام هم س��روصدا کرد‪ ،‬البته امریکایی‌ها هم خیلی‬ ‫دهند‪ .‬در سال ‪ 2008‬م بحران عظیم اقتصادی به پروپایشان پیچیدند‪ .‬شرکت‌های بزرگی مثل‬ ‫ک��ه در اروپا اتفاق افتاد متوجه ش��دند که باید لُفر‪ ،‬ش��والیه‪ ،‬الکاتل و یا شرکتی که تولید بتن‬ ‫کشور‌های عربی و افریقایی‪ ،‬دفتر اروپا و امریکا‪،‬‬ ‫آسیا و اقیانوسیه فعالیت دارند هر دفتر نسبت به‬ ‫موقعی�ت جغرافیای�ی و حج�م رواب�ط تج�اری‪،‬‬ ‫تفکی�ک و تعریف ش�ده اس�ت‪ .‬مس�ئولیت این‬ ‫معاون�ت را دکت�ر ابوطالب ب�دری‪ ،‬دانش‌آموخته‬ ‫دانشگاه سوربن فرانسه عهده‌دار است که از سال‬ ‫‪ 1376‬در س�طوح مختلف مدیریتی در س�ازمان‬ ‫توس�عه تج�ارت فعالیت دارد‪ .‬وظیف�ه اصلی این‬ ‫معاون�ت‪ ،‬هماهنگ�ی و س�ازماندهی اجلاس و‬ ‫کمیسیون‌های مشترک خارجی‪ ،‬اعزام هیات‌های‬ ‫که چگونه ارتباط داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‬ ‫کنیم‪ ،‬در کدام کشور دفتر و یا نمایشگاه برقرار‬ ‫کنیم و یا کدام هیات تجاری اعزام کنیم‪ .‬عراق‬ ‫یکی از بازار‌هایی مهم ما است حدود ‪ 4‬میلیارد‬ ‫دالر به‌طور مس��تقیم به عراق صادرات داریم در‬ ‫ن یک هیات بلندپایه به سرپرس��تی مقام‬ ‫بهم�� ‌‬ ‫عال��ی وزارت به عراق اع��زام خواهیم کرد‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت بخش دارویی و نمایش��گاه‌های متعددی‬ ‫در ع��راق برگ��زار‌کنیم قبال هم در کردس��تان‬ ‫عراق فعال بودیم اما به دلیل حضور داعش این‬ ‫فعالیت‌ها کند شد‪ ،‬یکی دیگر از کشور‌های مورد‬ ‫در سطح جهان را دارد و ساالنه ‪ 40‬میلیارد یورو‬ ‫گردش مالی دارد ازجمله شرکت‌هایی بودند که‬ ‫برای تجارت به ایران آمدند‪.‬‬ ‫€ €با آمدن این هیات فرانسوی‪ ،‬مشکل ما‬ ‫با پژو و رنو حل شد؟‬ ‫مش��کل با پژو درحال حل ش��دن اس��ت اما‬ ‫نمی‌توان به‌ط��ور کامل امیدوار ب��ود ما باید به‬ ‫دنبال ش��رکت‌های دیگر و راه‌حل‌های دیگری‬ ‫هم باش��یم‪ .‬مثال ایتالی��ا را ترغیب می‌کنیم که‬ ‫وارد بازار خودرو ایران شوند و با ما مذاکره کند‪.‬‬ ‫چرا فقط ‪ 2‬ش��رکت فرانس��وی در بازار خودرو‬ ‫ن تنها‬ ‫باش��ند؟ به ویژه پ��ژو که م��ا را در بحرا ‌‬ ‫گذاش��ت و حاال می‌خواهد برگ��ردد ما نباید به‬ ‫راحتی به برگشت این شرکت رضایت بدهیم‪.‬‬ ‫€ €شما برای روابط تجاری کدام مناطق یا‬ ‫کشور‌ها را ترجیح می‌دهید؟‬ ‫من رشته‌ام توسعه اقتصادی است من بیشتر‬ ‫مب��ادالت «جنوب جن��وب» را ترجیح می‌دهم‬ ‫تا کشور‌های درحال توس��عه‪ ،‬کشور‌های افریقا‬ ‫ظرفی��ت واقعی‌اند که به آنه��ا توجه نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫کش��ور چین در آنجا غوغ��ا می‌کند باالی ‪300‬‬ ‫میلی��ارد دالر س��رمایه‌گذاری می‌کن��د‪ ،‬ما هم‬ ‫داریم مناطق تجاری را شناسایی می‌کنیم‪ ،‬روی نظر‬ ‫امریکای جنوبی‪ ،‬برخی کشور‌های آسیایی‪ ،‬روی ما‪ ،‬افغانستان است‬ ‫کشور‌های جنوب کار می‌کنیم‪ .‬حدود ‪ 10‬سال که ت�لاش داریم به‌ط��ور متمرکز‬ ‫پیش شرکای اصلی ما‪ ،‬کشور‌های اروپایی بودند روی این کشور برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫البته االن هم س��عی داریم دوباره ارتباط با آنها € €می‌دانید ک�ه ورود بی‌رویه کاال از چین‬ ‫هم برقرار کنیم‪.‬‬ ‫از ط�رف مصرف‌کنن�دگان خیل�ی م�ورد‬ ‫€ €چ�را‪ ،‬دوب�اره می‌خواهی�د برگردید به اعتراض اس�ت‪ .‬آیا هنوز هم روابط تجاری‬ ‫تجربی�ات گذش�ته‪ ،‬مگر خاط�رات خوش همچون گذشته ادامه دارد؟‬ ‫اول یک نکته بگویم‪ ،‬من خوشبختانه نزدیک‬ ‫تجاری داریم؟‬ ‫چون کش��ور‌های غربی کاال‌ه��ای ما را خیلی ‪18‬س��ال اس��ت در این س��ازمان هس��تم‪ ،‬هم‬ ‫گران‌ت��ر و بهتر از کش��ور‌های درحال توس��عه ریاست‌های فراوان و هم وزرای متعددی دیدیم‪،‬‬ ‫می‌خرن��د بنابراین س��عی می‌کنیم ک��ه روابط امروز افتخ��ار دارم که در راس ای��ن وزارتخانه‬ ‫مهندس نعمت‌زاده را داریم‪ .‬در سازمان تجارت‬ ‫دوباره برقرار شود‪.‬‬ ‫€ €شرکای عمده تجاری ایران‪ ،‬چه کسانی افخم��ی‌راد را داریم‪ ،‬هر دو صنعتی هس��تند و‬ ‫بین��ش و نگ��رش صنعتی‬ ‫هستند؟‬ ‫دارن��د یعنی دنب��ال نتایج‬ ‫مش��خص اس��ت ک��ه‬ ‫ایتالیایی‌هارافقطبا‬ ‫ملم��وس هس��تند و ه��ر‬ ‫ص��ادرات و واردات و حجم‬ ‫‪ 70-80‬میلیونجمعیت‬ ‫موضوعی را تا آخر پیگیری‬ ‫تجارت است که شرکای ما‬ ‫ایران‬ ‫بلکه‬ ‫‌بینند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫می‌کنن��د ت��ا ب��ه نتیج��ه‬ ‫را تعیین می‌کند‪ .‬زمانی ‪10‬‬ ‫را با‪ 400‬میلیون‬ ‫برس��یم‪ .‬همی��ن اج�لاس‬ ‫کشور نخست‪ ،‬روابط تجاری‬ ‫ما‪ 5 ،‬کشور اروپایی بودند‪ ،‬جمعیت می‌دانند یعنی مش��ترک‌هایی ک��ه داریم‪،‬‬ ‫اما امروز این‌طور نیس��ت‪ ،‬کشور‌های اطراف ایران بند ب��ه بند بای��د پیگیری‬ ‫چین‪ ،‬ع��راق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬و آسیای‌میانه از طریق ش��ود و اگر به نتیجه نرسد‬ ‫توبی��خ خواهیم ش��د‪ .‬من‬ ‫هن��د‪ ،‬هنگ‌کن��گ‪ ،‬تایوان‬ ‫پایلوت با ایران کار‬ ‫خودم همیشه معترض این‬ ‫و ایتالیاس��ت‪ .‬جغرافی��ای‬ ‫کنند‬ ‫موضوع بودم که هر ‪ 2‬سال‬ ‫تج��اری ما در این س��ال‌ها‬ ‫یکبار یک اج�لاس برگزار‬ ‫تغیی��ر کرد و ما بیش��تر به‬ ‫کش��ور‌های آسیایی رو آوردیم و سهم آسیا االن می‌کردیم هیچ حاصلی هم نداشت و کسی برای‬ ‫ی ما بس��یار باال یعنی‪ ،‬حدود رسیدن به اهداف مورد نظر‪ ،‬پیگیری نمی‌کرد‪،‬‬ ‫در تج��ارت خارج ‌‬ ‫فقط حاصل آن یک س��فر خارج از کش��ور بود‪.‬‬ ‫‪ 80‬درصد است‪.‬‬ ‫€ €چرا در ارتباط�ات اخیر‪ ،‬روابط با عراق االن ب��ا ترکیه روابط داری��م‪ ،‬می‌خواهیم تالش‬ ‫کنیم سطح روابط را ساالنه به ‪ 30‬میلیارد دالر‬ ‫خیلی خاص شده است؟‬ ‫ع��راق یکی از ش��رکای طبیعی م��ا و اولویت برسانیم به همین منظور نقشه راه تهیه کردیم‪،‬‬ ‫ت و نقش��ه طرح ایجاد شه ‌رک‌های صنعتی مشترک و حل‬ ‫اول ما اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬اولوی ‌‬ ‫راه تجاری برای همه کش��ور‌ها تعیین می‌کنیم‪ ،‬مش��کل حمل‌ونقل را در دست تهیه داریم و از‬ ‫تجاری به خارج از کشور‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫داخلی و خارجی و انتخاب رایزن تجاری است‪ .‬به‬ ‫دلی�ل نقش مه�م ای�ن معاونت در س�اماندهی و‬ ‫توس�عه تجارت بین‌المل�ل در دیداری ب�ا وی به‬ ‫پرسش و پاسخ نشستم‪.‬‬ ‫نزدیک هر روز پیگیری می‌کنیم تا حل شود‪.‬‬ ‫€ €ترانزیت ایران و ترکیه برس�ر گازوئیل‪،‬‬ ‫چندماهی است دچار مشکل شده و ایجاد‬ ‫تنش بین کامیون‌داران کرده‪ ،‬این موضوع‪،‬‬ ‫در روابط ایران و ترکیه موثر نخواهد بود؟‬ ‫چ��را‪ ،‬نه‌تنها با ترکیه بلکه ب��ا اروپا‪ ،‬چون ‪65‬‬ ‫درص��د روابط تجاری‪ ،‬از راه ترکیه با اروپا انجام‬ ‫می‌گیرد ‪ 7‬کیلومتر ترافیک کامیون‌ها از طرف‬ ‫ترکیه به س��مت ایران اس��ت‪ ،‬این مش��کالت‬ ‫ایجاد می‌کند اما همواره درحال رفع این معضل‬ ‫هس��تیم من در ترکیه فقط ‪ 5‬جلس��ه تشکیل‬ ‫داده‌ام ت��ا این مش��کل حمل‌ونقل حل‬ ‫شود‪ .‬وزیر می‌آید‪ ،‬معاون وزیر و‪ ...‬هر دو کشور‬ ‫می‌گویند که حتما باید حل شود‪.‬‬ ‫€ €مشکل اصلی چیست؟‬ ‫به‌نظر من مشکل اصلی آنها هستند‪ ،‬حق عبور‬ ‫را افزایش دادند این باعث ش��د که مشکالت به‬ ‫وجود بیاید‪.‬‬ ‫€ €آیا در امری�کای التین تجارت ما فعال‬ ‫است؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬در ونزوئال پروژه‌های متعددی داریم که‬ ‫یکی از آنها ساختمان‌س��ازی است‪ ،‬که یکی از‬ ‫شرکت‌های س��اختمانی ‪ 7‬هزار واحد ساخت و‬ ‫براس��اس قرارداد تحول داد‪ .‬شرایط‪ ،‬کیفیت و‬ ‫طراح��ی خانه‌ها آن‌قدر مطلوب بوده که چاوز و‬ ‫رییس‌جمهور اخیر ونزوئال از تالش آنان تش��کر‬ ‫کردند‪ ،‬االن هم یک شرکت دیگر خانه‌سازی در‬ ‫آنجا فعال است اما دچار مشکالت مالی است که‬ ‫باید حل ش��ود و همچنین پروژه بزرگ سیمان‬ ‫در یکی از مناطق ونزوئال در دست اجراست‪.‬‬ ‫€ €چرا در س�ال‌‌‌های اخیر روابط با ونزوئال‬ ‫دچار مشکل شده است؟‬ ‫مش��کل آنه��ا مال��ی اس��ت‪ ،‬ت��ورم دارند و‬ ‫رقابت‌های سیاس��ی در داخل این کش��ور کار‬ ‫تجارت را کند کرده است‪.‬‬ ‫€ €آخرین مطلب برای گفتن چیست؟‬ ‫برای آینده تجارت ایران‪ ،‬بس��یار خوش��بین‬ ‫هستم یعنی باتوجه به هجوم هیات‌های متعدد‬ ‫خارجی که به آن اش��اره ک��ردم و هر هفته به‬ ‫ایران می‌آیند اگر خدا بخواهد مش��کالت ما به‬ ‫تدریج حل خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €مبنای امیدواری شما چیست؟‬ ‫ارتقای صادرات غیرنفتی‪.‬‬ ‫€ €اگر چنین اس�ت‪ ،‬برآورد صادرات برای‬ ‫سال آینده چقدر است؟‬ ‫نزدیک ب��ه ‪ 50‬میلیارد دالر‪ ،‬چراکه در ‪ 8‬ماه‬ ‫امسال بیش از ‪ 35‬میلیارد دالر صادرات داشتیم‬ ‫که تا پایان س��ال به نظرم ب��ه ‪ 45‬میلیارد دالر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از فعالیت‌های ش�ما تش�کیل و‬ ‫ساماندهی اجالس مشترک است‪ .‬بفرمایید‬ ‫نقش «اجالس مشترک» چیست؟‬ ‫سال‌هاس��ت ک��ه ب��ا بس��یاری از کش��ور‌ها‬ ‫کمیسیون مش��ترک برگزار می‌کنیم حدود ‪13‬‬ ‫تا ‪ 14‬کمیس��یون داریم‪ ،‬که مرب��وط به وزارت‬ ‫راه‌وشهرسازی‪ ،‬امور خارجه‪ ،‬جهاد کشاورزی و‪...‬‬ ‫است‪ .‬در این کمیس��یون‌ها مسائل و مشکالت‬ ‫صنع��ت و س��رمایه‌گذاری را م��ورد بررس��ی و‬ ‫حل‌وفص��ل قرار می‌دهیم به عن��وان مثال برای‬ ‫کشور تونس کمیسیون مشترک داریم مواردی‬ ‫که باید پیش��نهاد کنی��م‪ ،‬می‌خواهی��م قراداد‬ ‫توافق��ات ترجیحی با تونس ببندی��م‪ .‬خودمان‬ ‫قب�لا یکس��ری کاال را دس��ته‌بندی می‌کنیم و‬ ‫قیمت‌های مناس��ب را پیدا می‌کنیم‪ ،‬آنها را در‬ ‫کمیسیون‌های مش��ترک رفع و رجوع می‌کنیم‬ ‫و ب��ه توافق می‌رس��یم‪ .‬که ای��ن توافقات ملزم‬ ‫ق ترجیحی چگون��ه انجام‬ ‫به اجراس��ت‪ .‬تواف�� ‌‬ ‫می‌شود؟ چند جور‪ ،‬توافق داریم دو کشور توافق‬ ‫می‌کنن��د مث�لا ‪ 10‬قلم کاال ازس��وی طرفین‪،‬‬ ‫تعرفه‌هایش کم ش��ود‪ .‬یا نمونه دیگر‪ ،‬کشوری‬ ‫ش خاص��ی از کاالی خود‪،‬‬ ‫مث��ل ترکی��ه در بخ ‌‬ ‫تعرف��ه را ب��اال می‌برد‪ ،‬ما درخواس��ت می‌کنیم‬ ‫در بخ��ش حمل‌ونق��ل‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬قرنطینه یا‬ ‫در بخش‌ه��ای دیگ��ر‪ ،‬طرفین تس��هیالت الزم‬ ‫تعرفه‌ای ایجاد کنند تا مش��کالت آسان‌تر حل‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین اسناد مختلفی می‌تواند در این‬ ‫کمیس��یون مطرح و طرفین به توافق برسند و‬ ‫درنهایت‌‪ ،‬اسناد توسط وزرای مربوطه برای اجرا‪،‬‬ ‫امضا می‌ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬برای تشکیل اجالس‬ ‫مش��ترک‪ ،‬باید در دی‌ماه به عم��ان برویم و با‬ ‫حضور مهندس نعمت‌زاده‪ ،‬حدود ‪ 10‬سند امضا‬ ‫کنیم‪ .‬وقتی در کمیسیون تمامی مسائل مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسید باید بند بند‬ ‫آن را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫€ €شما گفته اید‪ « ،‬باید سند امضا کنید»‬ ‫در این نوع رواب�ط اقتصادی‪ ،‬منظورتان از‬ ‫سند چیس�ت و تقسیم‌بندی سند‌ها برچه‬ ‫اساس است؟‬ ‫اگر اس��تاندارد‌های ما با کش��ور همسایه یکی‬ ‫نباشد یک سند برای هماهنگ کردن استاندارد‌ها‬ ‫باید تنظیم کنیم‪ .‬روس��یه از ما گوش��ت مرغ و‬ ‫گوسفند خواس��ته‪ ،‬اما چون ما توافقنامه نداریم‬ ‫نمی‌توانیم از این نوع کاال به روسیه صادر کنیم‬ ‫باید استاندارد گوشت بین طرفین مشخص شود‬ ‫ت��ا با ش��رایطی که برای واردات گوش��ت در آن‬ ‫کشور قابل قبول است هماهنگی‌های الزم انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین در دی‌ماه با کش��ور ارمنستان‬ ‫و اوکراین اجالس مش��ترک داری��م که با توجه‬ ‫به مناقش��ه روس و اوکراین ش��رایط برای عقد‬ ‫توافقنامه بسیار مساعد است‪.‬‬ ‫€ €نقش رایزن‌های ش�ما در روابط تجاری‬ ‫چیست؟‬ ‫رایزن‌ه��ا نق��ش پیش‌رو در تج��ارت خارجی‬ ‫دارن��د‪ ،‬ازجمل��ه مس��ئولیت‌های مه��م رایزن‪،‬‬ ‫گ��ردآوری اطالعات تجاری‪ ،‬ش��ناخت کش��ور‬ ‫ه��دف‪ ،‬تحلی��ل ش��رایط اقتص��ادی و تجاری‪،‬‬ ‫ش��ناخت ب��ازار و برق��راری ارتب��اط ب��ا عوامل‬ ‫اقتصادی در کشور هدف است‪ .‬همچنین جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار‪ ،‬فراهم کردن زمینه‌های برگزاری‬ ‫نمایش��گاه دیدار از کارخانه‌ها و باالخره باید به‬ ‫آنچه در روابط تجاری بین دو کشور مهم قلمداد‬ ‫می‌شود آگاه باش��د‪ .‬البته انتخاب رایزن تجاری‬ ‫کار جدیدی اس��ت که ت��ازه آغاز کردیم و برای‬ ‫پاکستان‪ ،‬لبنان‪ ،‬چین رایزن اعزام کردیم و برای‬ ‫سایر کش��ور‌ها در حال انتخاب رایزن با شرایط‬ ‫موردنظر هستیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شأن اصل ‪ 44‬تنزل کرد‬ ‫گنج بی‌رنج‪ ،‬زحمت بی‌اجرت‬ ‫رونق مبادالت کشاورزی در فضایی مطمئن‬ ‫‪13‬‬ ‫در حاشیه‬ ‫مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫مطرح کرد‬ ‫چالش‌های بودجه‌ریزی عملیاتی‬ ‫در ایران‬ ‫در نشست هدفمندی یارانه‌ها و حمایت خانوار مطرح شد‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬نیازمند سیاست رفاهی منسجم‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬دومین و آخرین روز از همایش‬ ‫اقتصاد ایران در حالی روز گذشته برگزار شد‬ ‫که سه نشس��ت از مهم‌ترین نشست‌های این‬ ‫همایش به این روز اختصاص داش��ت‪ .‬در این‬ ‫میان یک��ی از پرخبرتری��ن میزگردهای این‬ ‫ت هدفمندی یارانه‌ها و حمایت‬ ‫روز به نشس�� ‌‬ ‫از خان��وار مربوط بود ک��ه در آن وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزش��کی و حس��ین راغفر اقتصاددان‬ ‫و عضو هی��ات علمی دانش��گاه الزهرا حضور‬ ‫داش��تند و در مورد هدفمن��دی یارانه‌ها‪ ،‬آثار‬ ‫آن ب��ر خانواره��ا و متغیره��ای کالن اقتصاد‬ ‫صحبت کردند‪ .‬مهم‌تری��ن مقاالت تخصصی‬ ‫این نشس��ت نیز مربوط ب��ه تخصیص درآمد‬ ‫هدفمندی و راه‌های جایگزین برای پرداخت‬ ‫نقدی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد را به جامعه برگردانیم‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نخس��تین‬ ‫س��خنران این نشست بود که در مورد مسئله‬ ‫مهم س��رمایه اجتماعی و تاثیر آن روی نتایج‬ ‫سیاست‌های دولت صحبت کرد‪.‬‬ ‫عل��ی ربیعی یک��ی از مش��خصات اقتصاد‬ ‫ایران را پایین بودن سرمایه اجتماعی دانست‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬امروز جامعه ما با مش��کل مهم‬ ‫هنجاره��ای مرتب��ط ب��ا اعتم��اد و نهادهای‬ ‫اعتمادساز مواجه است‪.‬‬ ‫وی در این رابطه به پژوهش��ی که در سال‬ ‫‪ 91‬درب��اره اعتماد م��ردم به دول��ت و نظام‬ ‫سیاس��ی کش��ور انجام داده بود‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در این بررسی میزان اعتماد به دولت و‬ ‫نظام سیاسی با هم تفاوت داشت و اعتماد به‬ ‫دولت پایین بود که این اتفاق مناس��بی برای‬ ‫سیاستگذاران توسعه نیست‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬جامعه‌ای که در آن اعتماد‬ ‫مردم به دولت پایین باش��د‪ ،‬با دش��واری‌ها و‬ ‫چالش‌ه��ای فراوانی روبه‌رو خواهد بود و برای‬ ‫برون‌رف��ت از بی‌اعتمادی مردم به دولت‪ ،‬باید‬ ‫در حوزه یارانه و سیاس��ت‌های انقباضی نظیر‬ ‫مالیات و واردات تصمیمات دش��واری گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هیچ سیاس��تی نباید ضعیفان جامعه را‬ ‫ضعیف‌ت��ر کند و فقرا را به دهک‌های پایین‌تر‬ ‫بکش��اند و همچنین برای ایجاد امید به آینده‬ ‫و براس��اس تئوری انتظار‪ ،‬امید افراد به آینده‬ ‫باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫ربیعی با اشاره به ضعف درتصمیم‌گیری‌های‬ ‫اقتص��ادی در دول��ت قبل‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬قصد‬ ‫ندارم نگاه نقادانه‌ای نس��بت به گذشته مطرح‬ ‫کنم اما نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫وی یک��ی از پایه‌های سیاس��ت‌های رفاهی‬ ‫منس��جم را دوری از سیاست رفاهی صدقه‌ای‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬متاس��فانه باید به وجود فقر‬ ‫اخالقی و تاثیرات منفی آن در جامعه اش��اره‬ ‫کن��م و اینکه ب��ا در پیش گرفتن سیاس��ت‬ ‫رفاهی منسجم در جامعه می‌توان فقر اخالقی‬ ‫را کاهش داد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یادآور شد‪:‬‬ ‫پایه‌ریزی سیاس��ت‌های رفاهی منس��جم در‬ ‫جامعه باید با طرح‌هایی نظیر طرح س�لامت‬ ‫آغاز ش��ود و باید درنظرداشته باشیم که این‬ ‫سیاست‌ها نباید تبعیض‌آمیز‪ ،‬همراه با ریخت‬ ‫و پاش و توده‌ستایانه باشد‪.‬‬ ‫ربیع��ی ب��ا بیان اینک��ه چنانچه سیاس��ت‬ ‫رفاهی درس��تی اتخاذ نش��ود دوب��اره اعتماد‬ ‫اجتماعی ف��رو خواهد ریخ��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه امروز عده‌ای سیاس��ت‌های رفاهی‬ ‫را هزینه قلمداد می‌کنن��د اما باید بدانیم که‬ ‫سیاس��ت‌های رفاهی منس��جم نه تنها هزینه‬ ‫نیس��ت بلکه می‌تواند درآمدهای فراوانی هم‬ ‫در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌رفاهی اعتمادساز است‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد‪:‬‬ ‫سیاست‌های منسجم رفاهی هزینه خلق نظام‬ ‫‪50‬درصد یارانه‌بگیران قابل شناسایی هستند‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دومین روز همایش‬ ‫اقتص��اد ایران اظه��ار کرد‪ :‬بان��ک اطالعات شناس��ایی وضعیت‬ ‫خانواده‌ه��ا ب��ا همکاری دس��تگاه‌های مختلف در ح��ال تکمیل‬ ‫اس��ت‪ .‬بودجه الزم برای توزیع بس��ته امنیت غذایی تامین شده‬ ‫و در حال حاضر در حال شناس��ایی طبقات پایین درآمدی برای‬ ‫توزیع این بس��ته‌ها هس��تیم‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که طبق‬ ‫اعالم رییس‌جمهور ‪50‬درصد یارانه‌بگیران برای حذف از فهرست‬ ‫پرداخت‌های نقدی قابل شناس��ایی هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک‌های‬ ‫اطالعاتی برای شناسایی در حال جمع‌آوری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاض��ر بح��ث ح��ذف پردرآمده��ا‬ ‫به‌طور دقیق مطرح نیس��ت‪ .‬اکن��ون بانک‌های اطالعاتی در حال‬ ‫اعتماد‪ ،‬توانمندس��ازی جامعه‪ ،‬ایجاد اعتماد و‬ ‫افزایش امید ب��ه آینده در مردم خواهد بود و‬ ‫اعتماد تنها کش��اندن مردم پای صندوق‌های‬ ‫رای نیس��ت بلکه باید اعتماد آنان را به دولت‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫ربیعی تاکید کرد‪ :‬ایجاد سیاست‌های رفاهی‬ ‫منس��جم هزینه‌های جانبی اقتص��ادی را در‬ ‫جامعه کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره انواع‬ ‫با سیاست رفاهی‬ ‫منجسم‪ ،‬هدفمند‪،‬‬ ‫غیرسیاسی‪،‬‬ ‫غیرپوپولیستی و ایجاد‬ ‫گفت‌وگوی اجتماعی‬ ‫می‌توان تصمیمات بزرگ‬ ‫درجامعه گرفت و با‬ ‫افزایش اعتماد اجتماعی‬ ‫و جراحی‌های اقتصادی‬ ‫به نوعی نشاط اجتماعی‬ ‫ارزشمند دست یافت‬ ‫حس��ابداری‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬باید خی��ر جمعی را به‬ ‫حس��ابداری‌های موجود اضافه کنیم و بدانیم‬ ‫که حس��ابداری آسیب‌های اجتماعی حلقه‌ای‬ ‫گمشده است که هزینه‌های فراوانی به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬وی توجه به س��رمایه اجتماعی را بسیار‬ ‫مه��م و عاملی برای کاهش فس��اد در جامعه‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در کتاب دومم که باز هم‬ ‫زنده باد فس��اد نام دارد و هنوز منتشر نشده‪،‬‬ ‫آم��اری وجود دارد که از پایی��ن بودن میزان‬ ‫سرمایه و اعتماد اجتماعی حکایت دارد‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬با سیاست رفاهی منجسم‪،‬‬ ‫هدفمند‪ ،‬غیرسیاسی‪ ،‬غیرپوپولیستی و ایجاد‬ ‫گفت‌وگ��وی اجتماع��ی می‌ت��وان تصمیمات‬ ‫بزرگ درجامع��ه گرفت و ب��ا افزایش اعتماد‬ ‫اجتماع��ی و جراحی‌های اقتص��ادی به نوعی‬ ‫نشاط اجتماعی ارزشمند دست یافت‪.‬‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به احوال‬ ‫م��ردم کش��ورمان در دهه ‪ 40‬اش��اره کرد و‬ ‫جمع‌آوری و تکمیل اس��ت و وزارت کار مس��ئولیت مستقیم در‬ ‫جمع‌آوری بانک‌های اطالعاتی خانوار دارد‪.‬‬ ‫ربیع��ی بیان کرد‪ :‬دولت برای جلب اعتماد مردم باید در حوزه‬ ‫یارانه و سیاس��ت‌های انقباضی نظیر مالیات‪ ،‬تصمیمات درستی‬ ‫بگیرد‪ ،‬یعنی نباید سیاس��تی را ب��ه کار گیرد که ضعیفان جامعه‬ ‫را ضعیف‌تر کند‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی درب��اره حمایت‌های دولت‬ ‫برای توزیع بس��ته‌های امنیت غذایی تا پایان س��ال گفت‪ :‬طبق‬ ‫برنامه‌های انجام ش��ده‪ ،‬امس��ال باید در ‪ 4‬نوبت بس��ته حمایت‬ ‫غذایی داش��ته باشیم که بس��ته س��وم آن پایان دی‌ماه و بسته‬ ‫چهارم پایان اسفند سال‌جاری توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬باوجود رش��د اقتص��ادی در آن دوره‬ ‫نارضایتی‌های اجتماعی مردم‪ ،‬سرودن اشعار‬ ‫و ساخت موس��یقی‌های غم انگیز رشد بسیار‬ ‫زی��ادی داش��ت بنابرای��ن باید ایجاد نش��اط‬ ‫اجتماع��ی درجامعه کنونی مورد توجه جدی‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬رس��یدگی به‬ ‫ک��ودکان بازمانده از تحصی��ل‪ ،‬معتادان‪ ،‬زنان‬ ‫آس��یب‌پذیر و س��ایر آس��یب‌های اجتماعی‬ ‫موضوعاتی هس��تند که باید با مشارکت مردم‬ ‫حل ش��وند‪ .‬ب��ه گفته ربیعی‪ ،‬دول��ت یازدهم‬ ‫‪ 4‬سیاس��ت اقتصادی‪ ،‬خارج��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫رفاهی را س��رلوحه کارهای خود قرار داده که‬ ‫سیاس��ت‌های اجتماعی و رفاهی فصل ممیز‬ ‫آن با گذش��ته اس��ت‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با تش��ریح انواع فقر‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فقر‬ ‫سالمت‪ ،‬فقر آموزشی و فقر غذایی از انواع فقر‬ ‫اس��ت که دولت یازدهم با تدبیر ویژه و هزینه‬ ‫به رفع آن‌ها پرداخته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��ورای‌عالی رفاه بعد از ‪ 8‬سال فعالیت خود‬ ‫را آغاز کرده و مسائل مطرح شده در آن شورا‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫ربیعی به افزایش مش��ارکت مردم در قالب‬ ‫یک سیاس��ت رفاهی منسجم نیز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براساس دستور رییس‌جمهوری از چند‬ ‫روز آینده حضور خیریه‌ها و مش��ارکت مردم‬ ‫پررنگ‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت‪ 2100‬میلی�ارد تومان�ی ب�ه‬ ‫سالمت از منابع هدفمندی‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی‬ ‫دیگر سخنران این نشست بود که صحبت‌های‬ ‫خود را با اشاره به سهم بهداشت از هدفمندی‬ ‫آغاز کرد‪ .‬سیدحس��ن قاضی‌زاده هاش��می با‬ ‫بیان اینکه تاکنون از محل هدفمندی ‪2100‬‬ ‫میلیارد تومان به حوزه سالمت پرداخت شده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در دو ماه آینده هزار خانه بهداش��ت‬ ‫جدی��د افتتاح خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫هزینه‌ه��ای کمرش��کن و فاجعه‌ب��ار بخ��ش‬ ‫سالمت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نسبت هزینه‌های سالمت‬ ‫به هزینه‌های غیرخوراکی خانوار بیش از ‪40‬‬ ‫درصد است و بانک جهانی و سازمان بهداشت‬ ‫جهان��ی هدفگ��ذاری تا س��ال ‪2030‬م انجام‬ ‫داده که ‪ 80‬درص��د خانوارها از مباحث اولیه‬ ‫سالمت برخوردار باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وزیر بهداش��ت از مه��ر ماه ‪92‬‬ ‫کارگروه س�لامت تشکیل شد و طرح سالمت‬ ‫از اسفند تصویب و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بس��ته پیش��نهادی سطح‬ ‫س�لامت گفت‪ :‬بیمه شدن افراد ‪ 5‬دهک اول‬ ‫یک��ی از برنامه‌ها ب��وده و تصور ای��ن بود که‬ ‫بین ‪ 9‬ت��ا ‪ 11‬میلیون نفر بیمه نیس��تند که‬ ‫اکنون باالی ‪ 7‬میلیون نفر در این زمینه بیمه‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫به گفته قاضی‌زاده هاشمی ارتقای خدمات‬ ‫بیمارستان‌ها‪ ،‬متناسب‌سازی تعرفه پزشکان‪،‬‬ ‫اورژانس هوایی‪ ،‬زایمان طبیعی و دیگر موارد‬ ‫در هیات دولت به تصویب رسید‪ .‬برخی موارد‬ ‫نیز ب��ه دلیل کمبود اعتبارات در هیات دولت‬ ‫تصویب نش��د که تاکنون از ‪ 11‬هزار میلیارد‬ ‫اعتبار ‪ 6800‬میلیارد آن به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات بهداشتی افزایش می‌یابد‬ ‫یارانه نقدی باعث شد‬ ‫در بسیاری از روستاها‬ ‫به دلیل نازل بودن‬ ‫دستمزدها عرضه‬ ‫نیروی کار کم شود و‬ ‫افراد حاضر نشوند با‬ ‫مبالغ پایین فعالیت‬ ‫شغلی داشته باشند و‬ ‫بعد از سال دوم اجرا این‬ ‫موارد افزایش یافت‬ ‫وزیر بهداشت با بیان اینکه دسترسی مردم‬ ‫در ش��هرهای زیر ‪ 100‬هزار نف��ر به خدمات‬ ‫اولیه مناس��ب نبوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هزار خانه‬ ‫بهداشت جدید در دو ماه آینده به بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��د‪ .‬در گذش��ته اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان ‪ 4‬پزشک بیش��تر نداشت که در‬ ‫طرح س�لامت این کمبودها رفع ش��ده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تعرفه‌های پزش��کی از‬ ‫سال ‪ 69‬تا ‪ 88‬ثابت بوده است‪ ،‬گفت‪1700 :‬‬ ‫خدمت پزش��کی تعرفه نداشت و توانستیم با‬ ‫کم��ک بیمه‌ها ‪ 300‬تعرفه را تحت پوش��ش‬ ‫بیمه قرار دهیم‪.‬‬ ‫قاضی‌زاده هاش��می به کاهش ‪ 30‬درصدی‬ ‫واردات دارو اشاره کرد و یادآور شد‪ :‬در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخس��ت قیمت دارو افزایش نداش��ته و در ‪6‬‬ ‫ماه دوم نیز می‌تواند ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصد کاهش‬ ‫یابد‪ .‬اکن��ون کمبود اقالم دارویی از ‪ 270‬قلم‬ ‫به ‪ 30‬قلم رسیده و رضایت‌مندی بیماران ‪70‬‬ ‫درصد شده است‪ .‬براساس گزارش مرکز آمار‬ ‫در تابستان امس��ال هزین ‌ه پرداختی از جیب‬ ‫مردم از سالمت ‪ 32‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان به جمعیتی از م��ردم که به‬ ‫دلی��ل هزینه‌های درمان فقیر می‌ش��وند نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر درصد فقیر‬ ‫ش��دن مردم به دلیل هزینه‌های س�لامت به‬ ‫بیش از نصف کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹آمارها سیاسی شده‌اند‬ ‫در ادامه این نشست چند نفر از پژوهشگران‬ ‫حوزه رف��اه اجتماعی مقاالت خ��ود در مورد‬ ‫تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی را‬ ‫ارائه کردند‪ .‬چکیده این نظرات را می‌توان در‬ ‫جمله «حمایت‌های دولتی به شیوه پرداخت‬ ‫نقدی چاره کار نیس��ت» خالصه کرد‪ .‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬توجه به رویکرد منطقه‌ای و تخصیص‬ ‫مناب��ع به حوزه‌ه��ای بهداش��ت و آموزش از‬ ‫جمله مهم‌ترین پیش��نهاداتی بود که توس��ط‬ ‫پژوهشگران این حوزه پیشنهاد شد‪ .‬در ادامه‬ ‫و پ��س از ارائه مقاالت پذیرش ش��ده در این‬ ‫همایش‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��گاه الزهرا‬ ‫به ارزیابی پژوهش‌های انجام ش��ده پرداخت‬ ‫و یک��ی از مش��کالت کاره��ای تحقیقاتی در‬ ‫مورد فقر و رفاه را نبود اطالعات جامع و قابل‬ ‫اعتماد دانس��ت‪ .‬حس��ین راغفر که به عنوان‬ ‫هیات رییس��ه در این نشس��ت حضور داشت‪،‬‬ ‫در م��ورد آمار مربوط به توزیع درآمد در چند‬ ‫س��ال گذشته در کش��ور گفت‪ :‬شواهد متقن‬ ‫وجود دارد که نش��ان می‌ده��د آمارها در این‬ ‫چند س��ال در ایران سیاس��ی شده است‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه آمارها در ایران کیفیت الزم‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنابراین باید با احتیاط‬ ‫ب��ه این آمارها ن��گاه کرد‪،‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫آمارهای توزی��ع درآمد و مصرف واقعیت‌های‬ ‫جامع��ه را نمایندگ��ی نمی‌کنند‪ .‬این اس��تاد‬ ‫اقتص��اد با تاکید بر اینک��ه مبالغ پرداختی در‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها در بستر اقتصادی با تورم‬ ‫باال به س��رعت قدرت خرید خود را از دس��ت‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع باعث ش��د در‬ ‫مناطق شهری پرداخت یارانه اثر رفاهی مورد‬ ‫نظر را نداش��ته باش��د‪ .‬وی تاثیر یارانه روی‬ ‫مناطق محروم را به‌گونه‌ای دیگر ش��رح داد و‬ ‫گفت‪ :‬اطالعات رس��یده از استان‌‌های محروم‬ ‫نشان می‌دهد در این مناطق به دلیل دستمزد‬ ‫بسیار پایین و جمعیت باالی خانوارها‪ ،‬یارانه‌ها‬ ‫جایگزین درآمد حاصل از کار ش��ده و عرضه‬ ‫کار در ای��ن مناطق کم ش��ده اس��ت‪ .‬راغفر‬ ‫توضیح داد‪ :‬یارانه نقدی باعث شد در بسیاری‬ ‫از روس��تاها به دلیل نازل بودن دس��تمزدها‬ ‫عرضه نیروی کار کم شود و افراد حاضر نشوند‬ ‫با مبالغ پایین فعالیت ش��غلی داشته باشند و‬ ‫بعد از سال دوم اجرا این موارد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان پیامد منفی دیگ��ر اجرای‬ ‫سیاس��ت هدفمندی را افزای��ش هزینه تولید‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬افزای��ش قیمت حامل‌ها‬ ‫در نتیجه هدفمندی به ورشکس��تگی برخی‬ ‫بنگاه‌ها انجامید که در نتیجه افزایش بیکاری‬ ‫را به دنبال داشت‪ .‬در این زمینه گزارش وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان می‌دهد ‪14‬‬ ‫هزار واحد تولیدی تعطیل ش��د اما اینکه چه‬ ‫تع��داد از این تعطیلی‌ها ناش��ی از هدفمندی‬ ‫است باید بررسی شود‪.‬‬ ‫مش��اور رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه‌ریزی با‬ ‫بی��ان اینکه رفتارهای سیاس��ی از موانع اصلی اجرای‬ ‫بودجه‌ریزی عملیاتی است‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از کشورها‬ ‫ب��رای حل این مش��کل از چارچوب‌ه��ای میان‌مدت‬ ‫مخارج دولت استفاده کرده‌اند‪.‬‬ ‫محمد کردبچه در نشس��ت فرع��ی همایش اقتصاد‬ ‫ایران با اش��اره ب��ه چالش‌های بودجه‌ری��زی عملیاتی‬ ‫در ایران‪ ،‬یک��ی از موانع تحقق این هدف را رفتارهای‬ ‫سیاسی دانست و اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه دوره‌های‬ ‫برنامه‌های توس��عه ‪5‬س��اله ولی ریاس��ت‌جمهوری و‬ ‫مجلس ‪4‬س��اله اس��ت‪ ،‬این فواصل زمان��ی با یکدیگر‬ ‫منطبق نبوده و مشکالتی را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دوره‌های مختل��ف وقتی برنامه‌های‬ ‫توسعه تصویب می‌ش��د‪ ،‬مدتی بعد ملاحظاتی توسط‬ ‫دولت جدید و نمایندگان مجلس نسبت به آن مطرح‬ ‫می‌ش��د و این یک��ی از موان��ع اج��رای موفقیت‌آمیز‬ ‫برنامه‌ها است‪.‬‬ ‫مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از کش��ورها برای حل این مش��کل از‬ ‫چارچوب‌ه��ای میان‌م��دت مخ��ارج دولت اس��تفاده‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬این روش‪ ،‬ارتباط بین تخصیص منابع بودجه‬ ‫مبتنی بر اولویت‌های سیاسی و انضباط مالی مورد نیاز‬ ‫بودجه را برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫کردبچه با اشاره به زمینه‌های عملیاتی کردن بودجه‬ ‫مبتن��ی بر عملکرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬زمان‌بندی ب��رای اجرای‬ ‫اصالح فرآیندها‪ ،‬رهبری فرآیند‪ ،‬تجربه و عالقه‌مندی‬ ‫مهارت‌ها و اس��تعدادهای مرتبط از جمله پیش‌نیازها‬ ‫اس��ت؛ از سال ‪ 84‬بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی شد و‬ ‫تا س��ال ‪ 85‬ادامه یافت اما با تغییر مدیریت و ساختار‬ ‫س��ازمان‪ ،‬به‌ط��ور کل��ی بودجه‌ریزی عملیات��ی کنار‬ ‫گذاش��ته شد‪ .‬وی با تش��ریح روش پیشنهادی اجرای‬ ‫بودجه‌ریزی عملیاتی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تهیه چارچوب کالن‬ ‫نخستین مرحله است‪.‬مرحله دوم شامل سه مرحله از‬ ‫مراحل ‪4‬گانه می‌ش��ود که تهیه شاخص‌های عملکرد‬ ‫اهداف کمی مربوط به هر ی��ک از اهداف‪ ،‬هزینه‌یابی‬ ‫برنامه‌ه��ا‪ ،‬فعالیت‌ه��ا و محص��والت در ای��ن مرحله‬ ‫اجرایی می‌ش��ود‪ .‬کردبچه آخرین و مهم‌ترین مرحله‬ ‫اجرایی بودجه‌ری��زی عملیاتی را تهیه نظام چارچوب‬ ‫میان‌مدت مخارج دولتی دانس��ت و اف��زود‪ :‬در افق ‪2‬‬ ‫تا ‪ 3‬سال بس��ته مخارج دستگاه‌ها باید تهیه شود‪ .‬در‬ ‫این فرآیند دولت و س��ازمان مس��ئول برنامه و بودجه‬ ‫ب ‌ه تفاهم‌های قانونمندی برای تخصیص منابع عمومی‬ ‫براس��اس اولویت‌ه��ای اس��تراتژیک‪،‬با رعایت انضباط‬ ‫مالی‪ ،‬می‌رسند‪ .‬مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫با ذکر مثالی در این باره گفت‪ :‬برنامه چهارم توس��عه‬ ‫در مجلس شش��م به تصویب رسید‪ ،‬اما وقتی شورای‬ ‫نگهبان به دلیل برخی مغایرت‌های قانونی آن را ارجاع‬ ‫داد مجلس هفتم آغاز به کار کرده بود‪ .‬کردبچه افزود‪:‬‬ ‫در این فاصله زمانی مجلس بس��یاری از احکام الیحه‬ ‫برنامه چهارم را که با دیدگاه‌های موردنظر نمایندگان‬ ‫جدید مطابقت نداشت تغییر داد‌؛ در حالی که جداول‬ ‫قانون برنامه تغییر نکرد‪ .‬در شرایطی که جداول و عدد‬ ‫و ارقام متناس��ب با احکام قانون برنامه چهارم تدوین‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫اوراق استقراضی منتشر شود‬ ‫مدیرعامل بانک خاورمیانه در میزگرد سیاست‌های‬ ‫اقتصاد کالن اظهار کرد‪ :‬افزایش سرمایه بدون اصالح‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی به هیچ عنوان نتیجه مناس��بی را‬ ‫به همراه نخواهد داش��ت‪ .‬عقیلی کرمانی با بیان اینکه‬ ‫بنگاهداری کار بانک نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صددرصد‬ ‫باید بازنگری در اس��تانداردهای حس��ابداری بانک‌ها‬ ‫انجام شود تا از این طریق حساب و کتاب‌های بانک‌ها‬ ‫روشن شود و بتوان به منابع بانکی اتکا کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بای��د در سیس��تم بانکی‬ ‫حسابداری‌های درستی انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬با این روش‬ ‫دارایی‌های پرتی بانک‌ها شناسایی می‌شود و می‌توان‬ ‫تصمیم‌های مناسبی برای مدیریت آن منابع گرفت‪.‬‬ ‫عقیل��ی کرمانی با بیان اینکه اقتص��اد ما متفاوت با‬ ‫س��ایر کشورها نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما می‌توانیم اوراق‬ ‫استقراضی منتشر کنیم تا فشار را از روی نظام بانکی‬ ‫برداریم‪ ،‬اگر تورم پایین نیاید ما به‌طور حتم مش��کل‬ ‫خواهیم داش��ت و این همان فش��ار ب��ر بانک مرکزی‬ ‫است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫بانک‌ها به هر دلیلی‬ ‫تسهیالت ندهند‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی با گالیه از رش��د اضافه‬ ‫برداش��ت بانک‌ه��ا در ماه‌های اخی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حالی که بانک‌ها با کمبود منابع روبه رو هستند‪،‬‬ ‫دلیلی ن��دارد که به هر تقاضای��ی برای دریافت‬ ‫تسهیالت پاسخ مثبت بدهند‪.‬‬ ‫اکب��ر کمیجان��ی در دومین روز از نخس��تین‬ ‫کنفرانس اقتصاد ایران و در نشست سیاست‌های‬ ‫کاه��ش ت��ورم و مدیریت اقتص��اد کالن‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس بررسی‌ها نس��بت ذخایر اضافی‬ ‫به کل س��پرده‌ها از روند کاهشی برخوردار بوده‬ ‫و در ‪ 8‬م��اه امس��ال ح��دود ‪ 42‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی است که نه تنها بدهی‬ ‫بانک‌ها نس��بت به دوره قبل افزایش یافته‪ ،‬بلکه‬ ‫نسبت ذخایر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و‬ ‫حتی نس��بت به اضافه برداشت هم حرکت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرک��زی با بیان اینکه بانک‌ها‬ ‫هم‌اکنون با کمبود منابع مواجه هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این شرایط هیچ دلیلی ندارد که سیستم‬ ‫بانکی به تمام متقاضیانی که با آنها روبه‌روس��ت‬ ‫ب��دون توج��ه ب��ه کیفی��ت و ی��ا توجی��ه فنی‬ ‫طرح‌های پیش��نهادی برای دریافت تس��هیالت‬ ‫پاسخ دهد‪.‬‬ ‫کمیجانی ادامه داد‪ :‬شرایط فعلی می‌طلبد که‬ ‫با انضباط پولی شدید تر و با دقت باالتر بانک‌ها‬ ‫از اضافه برداش��ت بیش��تر خودداری کرده و به‬ ‫نظم درآیند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند رشد نقدینگی به خصوص‬ ‫در ‪ 15‬م��اه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در حال��ی که رقم‬ ‫نقدینگ��ی در پایان س��ال ‪ 1392‬ح��دود ‪594‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد تومان بود با اضافه ش��دن حجم‬ ‫نقدینگی تعداد موسس��ات مالی که در حال قرار‬ ‫گرفت��ن زیر پوش��ش نظارتی هس��تند‪ ،‬این رقم‬ ‫اضافه شد‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام بانک مرکزی با اش��اره به ‪ 94‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی که به عنوان سپرده در ‪ 6‬موسسه‬ ‫مالی غیرمجاز قرار دارد که در شرف ساماندهی‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این جزو خالص دارایی هاست که‬ ‫اگر به نقدینگی س��ال گذشته اضافه شود آن را‬ ‫به بالغ بر ‪ 680‬هزار میلیارد تومان افزایش داده؛‬ ‫بنابراین در حال حاض��ر کمبود نقدینگی وجود‬ ‫نداشته و انضباط پولی برقرار است‪.‬‬ ‫وی با تأکی��د براینکه روند کنت��رل نقدینگی‬ ‫در آینده ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اثر واقعی‬ ‫کاهش درآمد‌های نفتی در ماه‌های پایانی س��ال‬ ‫بروز خواهد کرد که از روی ناچاری اثر آن بیشتر‬ ‫در مورد بودجه‌های عمرانی است‪.‬‬ ‫کمیجان��ی همچنین تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫تعه��د دولت در ماه‌های اخی��ر می‌توان مطمئن‬ ‫ب��ود در صورت هرگونه کس��ری منابع به طرف‬ ‫استقراض از بانک مرکزی که سبب افزایش پایه‬ ‫پولی خواهد شد‪ ،‬حرکت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین همایش اقتصاد ایران روز گذش��ته پس از‬ ‫دو روز و با برگزاری ‪ 9‬نشس��ت در مورد مس��ائل مهم‬ ‫اقتصاد کش��ور به کار خود پایان داد‪ .‬حس��ن ختام این‬ ‫برنام��ه میزگرد سیاس��ت‌های اقتص��اد کالن بود که با‬ ‫حض��ور محمدباق��ر نوبخت رییس س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی کش��ور‪ ،‬علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬مسعود‬ ‫نیلی مش��اور رییس‌جمهور در امور اقتصادی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫تاجگردون رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس‪،‬‬ ‫غالمحس��ین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و پرویز‬ ‫عقیل��ی مدیرعام��ل بانک خاورمیان��ه در دومین روز از‬ ‫همایش اقتصاد ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این میزگرد مس��عود نیلی مشاور رییس‌جمهور در‬ ‫امور اقتصادی گفت‪ :‬نشس��ت تامین مالی فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی به تجزی��ه و تحلیل چالش‌های نظام بانکی و‬ ‫بازار سرمایه و نظام بیمه اختصاص داشت که به نسبت‬ ‫بحث‌هایی که در سیاست‌های خروج از رکود داشتیم‪،‬‬ ‫نکات جدیدی در این نشست مطرح شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه وضعی��ت بانک‌ه��ای خصوصی‬ ‫نس��بت به بانک‌های دولتی خیلی خوب نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست تخصصی کسب‌وکار‪ ،‬خصوصی‌سازی و فضای رقابتی عنوان شد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬نخس��تین کنفرانس اقتصاد‬ ‫ای��ران به‌عنوان بزرگتری��ن گردهمایی دولت‬ ‫برای رفع مش��کالت این بخش در حالی روز‬ ‫گذش��ته به کار خود پایان داد که در این روز‬ ‫نشس��ت‌های تخصصی متفاوتی برگزارش��د‪.‬‬ ‫کسب‌وکار‪ ،‬خصوصی‌س��ازی و فضای رقابتی‬ ‫یکی از نشست‌هایی بود که در این روز برگزار‬ ‫شد و ابعاد مختلف خصوصی‌سازی و برقراری‬ ‫فضای رقابتی را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫شأن اصل ‪ 44‬تنزل کرد‬ ‫‹ ‹‪35/2‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی‬ ‫در این نشس��ت ولی‌اهلل افخمی‌راد‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران در ‪ ۹‬ماه امس��ال با احتس��اب‬ ‫میعانات ‪35/2‬میلیارد دالر بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این میزان صادرات به لحاظ ارزش نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۸‬و به لحاظ وزنی‬ ‫‪۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه چی��ن ب��ا ‪26‬درصد‬ ‫عمده‌تری��ن وارد‌کنن��ده کاال در ای��ن مدت‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عراق با ‪ ،18‬امارات با ‪،11‬‬ ‫افغانستان با ‪ 7‬و هند با ‪6/3‬درصد به ترتیب‬ ‫دیگر وارد‌کنندگان کاالهای ایرانی بوده‌اند و‬ ‫بنابراین حدود ‪70‬درصد ص��ادرات ایران در‬ ‫‪9‬ماه امسال به این ‪ 5‬کشور بوده است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر این موض��وع که در همین‬ ‫م��دت ‪38‬میلیارد و ‪400‬میلیون دالر کاال به‬ ‫کشور وارد شده‪ ،‬افزود‪ :‬این واردات به لحاظ‬ ‫وزنی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪ 31‬و به لحاظ ارزشی ‪15‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه گرچه امس��ال شاهد رشد ‪18‬درصدی‬ ‫صادرات غیرنفتی بوده‌ای��م‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫این راضی‌کننده نیس��ت و دولت باید موانع‬ ‫ص��ادرات را از پی��ش پ��ای صادرکنن��دگان‬ ‫ب��ردارد‪ .‬وی با بیان اینکه بیش��تر صادرات و‬ ‫واردات از جانب دولت انجام می‌شود و سهم‬ ‫دولت در تجارت کشور باالست‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی به دلی��ل تحریم‌ها قادر نیس��ت‬ ‫فضای رقابتی خ��ود را در صادرات و واردات‬ ‫به خوبی گس��ترش دهد‪ ،‬بنابراین دولت باید‬ ‫در این زمین��ه کمک‌کننده بخش خصوصی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان توسعه تجارت گفت‪ :‬ما از‬ ‫سیاس��ت وزارت خارج��ه در تنش‌زدایی در‬ ‫رواب��ط خارجی با کش��ورهای دیگر حمایت‬ ‫می‌کنی��م و امیدواری��م هرچ��ه زودت��ر این‬ ‫موضوع فیصله یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خط��وط منظم هوایی و‬ ‫دریایی به کش��ورهای ه��دف صادراتی خود‬ ‫نداریم و خطوط ریلی نیز نتوانسته یک خط‬ ‫یکپارچه با همس��ایگان ایجاد کن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل ما نیاز به نوس��ازی دارد و‬ ‫جوابگوی نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان‬ ‫نیس��ت‪ .‬همچنین موان��ع مقرراتی که داریم‬ ‫گاهی اوقات باعث ایجاد محدودیت می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫انتق��اد از اینکه دول��ت از واردکنندگان مواد‬ ‫اولیه حق��وق واردکنندگان را می‌گیرد اما به‬ ‫هنگام ص��ادرات محصوالت آنه��ا تخفیف‌ها‬ ‫و جوای��ز قانونی را بازپ��س نمی‌دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چگون��ه توقع داریم ب��ا این رون��د صادرات‬ ‫غیرنفتی ما افزایش یابد؟‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید پیمان‌نامه‌های‬ ‫پولی دو جانبه با کش��ورهای ش��ریک ایران‬ ‫مثل ترکیه و عراق منعقد کند تا با ارز همان‬ ‫کشورها مبادالت انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬حضور در‬ ‫اتحادیه‌های گمرکی‪ ،‬توافقنامه‌های مبادالت‬ ‫تجاری و پنجره تجاری واحد در گمرکات از‬ ‫دیگر اقداماتی اس��ت که بای��د دولت در این‬ ‫زمینه به انجام برساند‪.‬‬ ‫افخمی‌راد‪ ،‬پیوس��تن به س��ازمان تجارت‬ ‫جهان��ی را اجتناب‌ناپذی��ر دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اگر بتوانیم از عض��و ناظر به عضو اصلی این‬ ‫س��ازمان تبدیل ش��ویم‪ ،‬ش��رایط رقابتی ما‬ ‫بس��یار بهتر خواهد ش��د و ما در دولت باید‬ ‫قوانین و مقررات را طوری بازنگری کنیم که‬ ‫بتوانیم زودتر به این سازمان بپیوندیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ایه سیاس�ت از روی اقتص�اد‬ ‫برداشته شود‬ ‫یحیی آل‌اس��حاق‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی و‬ ‫صنای��ع و معادن تهران هم در این نشس��ت‬ ‫بر ض��رورت دخال��ت نکردن دول��ت در امر‬ ‫قیمت‌گذاری تاکی��د و تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گفته رییس‌جمهور‪ ،‬واجب اس��ت س��ایه‬ ‫مبارک سیاست از روی اقتصاد برداشته شود‬ ‫و اجازه دهند اقتصاد با شاخص‌های خودش‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬دخال��ت دول��ت در امر‬ ‫قیمت‌گذاری یکی از مسائلی است که منجر‬ ‫به بروز مش��کالتی ش��ده و حرکت به سمت‬ ‫توسعه اقتصادی را با کندی مواجه می‌کند‪.‬‬ ‫او به وضعیت شاخص‌ها در کسب‌وکار اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬کشور ما در کسب‌وکار در بین‬ ‫‪ 185‬کش��ور جهان رتب��ه ‪ 130‬و در بخش‬ ‫توانمندی تجارت در بین ‪ 138‬کش��ور رتبه‬ ‫‪ 131‬را به خ��ود اختصاص داده و در زمینه‌‬ ‫رقابت‌پذی��ری اقتص��ادی نی��ز در بین ‪144‬‬ ‫کشور جهان رتبه ‪ 83‬را داریم‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ته��ران گفت‪ :‬اگر‬ ‫به دنبال رش��د و خروج از رکود هس��تیم و‬ ‫می‌خواهیم فضای کس��ب‌وکار شکل بگیرد‬ ‫ای��ن موضوع نی��از به ع��زم ج��دی دارد و‬ ‫جریانات سیاس��ی و قوانین و مقررات حاکم‬ ‫بر اقتصاد و عملکرد بخش خصوصی در این‬ ‫زمینه نقش مهمی دارد‪ .‬آل‌اس��حاق با اشاره‬ ‫به س��خنان رییس‌جمهور گفت‪ :‬س��ایه امور‬ ‫سیاس��ی و امور اقتصادی آفت بزرگی است‬ ‫و همه می‌دانیم که این موضوع وجود دارد؛‬ ‫بنابرای��ن وقتی رییس‌جمهور به این موضوع‬ ‫اشاره می‌کند بر همگان واجب است که سایه‬ ‫مبارک سیاست از روی اقتصاد برداشته شود‬ ‫و اجازه دهند اقتصاد با شاخص‌های خودش‬ ‫حرکت کند‪ .‬وی در بخش��ی از سخنان خود‬ ‫بر بحث ثب��ات اقتصادی تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫اگر ثبات بر اقتصاد و سیاست‌ها حاکم نباشد‬ ‫هیچ‌چیز شکل نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی ته��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم بخش خصوصی نقش کلیدی‬ ‫را در اقتصاد داشته باش��د باید اجازه دهیم‬ ‫که بخ��ش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هایش‬ ‫بتواند براساس موازین علمی حرکت کند که‬ ‫در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد‪.‬‬ ‫آل‌اس��حاق اضاف��ه ک��رد‪ :‬بهب��ود فضای‬ ‫کسب‌وکار‪ ،‬ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬ایجاد ثبات با‬ ‫تاکید بر سیاست ضد تورمی و ایجاد انضباط‬ ‫در سیاس��ت‌های مال��ی و پول��ی از جمل��ه‬ ‫مواردی است که باید به آن توجه شود‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ته��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫توجه به ارتقای فناوری‪ ،‬تقدم توسعه بخش‬ ‫خصوصی و کاهش انحصار و توس��عه فضای‬ ‫رقابت در بخش‌های مختلف از دیگر مواردی‬ ‫است که باید به آن توجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالح مقررات‬ ‫غالمحسین ش��افعی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران هم در ای��ن نشس��ت‪ ،‬بی‌برنامگی را‬ ‫مهم‌ترین مانع پیش روی توس��عه اقتصادی‬ ‫دانست و از طرفی اصالح مقررات را ضرورتی‬ ‫عن��وان کرد که بای��د نهاد نظارت��ی در این‬ ‫زمینه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫محق��ق نش��دن ه��دف اصل��ی اج��رای‬ ‫اص��ل‪ 44‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬یک��ی دیگ��ر از‬ ‫گالیه‌های ش��افعی در نشست کسب و کار‪،‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی و فضای رقابتی در روز دوم‬ ‫اولی��ن کنفرانس اقتصاد ایران بود‪ ،‬چراکه به‬ ‫اعتقاد وی بر اس��اس این اصل‪ ،‬خصوصی‌ها‬ ‫دولتی و دولتی‌ها خصوصی ش��ده‌اند و شأن‬ ‫اصل‪ 44‬به تعیین مالکیت تنزل کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحریم یکی از موضوعاتی‬ ‫بود که موجب ایجاد مش��کالتی شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته بحث تحریم‪ ،‬عاملی اساس��ی محسوب‬ ‫نمی‌شود بلکه بیشتر بی‌برنامگی ما را با این‬ ‫مشکالت مواجه کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫به‌عنوان مش��اور اقتصادی دول��ت‪ ،‬مقررات‬ ‫موج��ود در کش��ور و موف��ق نب��ودن در‬ ‫خصوصی‌س��ازی را مورد مطالع��ه قرار داد‪،‬‬ ‫ی دیگر از م��واردی که ما را‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یک ‌‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصادی قرار داده‪ ،‬سوق‬ ‫دادن فعالیت‌های غیررس��می به رسمی در‬ ‫این س��ال‌ها بوده که صدمات��ی را متوجه ما‬ ‫کرده اس��ت و بس��یاری از این فعالیت‌ها به‬ ‫دلیل اینکه پنهان هستند و مالیاتی پرداخت‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬س�لامت اقتص��ادی را مخت��ل‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫ش��افعی با بی��ان اینک��ه بای��د اصالحات‬ ‫مقرراتی انجام شود ولی در کشور ما نهادی‬ ‫که بر همه مقررات نظارت داشته باشد وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬با اینکه قان��ون بهبود فضای‬ ‫کس��ب‌وکار به تصویب رس��یده ام��ا متولی‬ ‫اجرای��ی آن وجود ن��دارد بنابراین لزوم نهاد‬ ‫نظارتی برای اصالح مقررات وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تا زمان��ی که دول��ت از بابت‬ ‫خصوصی‌س��ازی مبلغ��ی را ب��رای خ��ود‬ ‫به‌عن��وان تامی��ن بودج��ه در کش��ور لحاظ‬ ‫کن��د‪ ،‬خصوصی‌س��ازی به‌درس��تی انج��ام‬ ‫نخواهد ش��د و اجرای اص��ل‪ 44‬باید جدا از‬ ‫نگاه درآمدی دولت باشد‪ .‬شافعی همچنین‬ ‫دربار ‌ه سخنان رییس‌جمهور پیرامون عدالت‬ ‫مالیاتی اظهار کرد‪ :‬اعتماد عمومی پش��توانه‬ ‫توفیق در فعالیت‌هاس��ت و در صورت تحقق‬ ‫این موضوع می‌توان به پیش��رفت در اقتصاد‬ ‫کشور امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرکننده یارانه هستیم‬ ‫موس��ی غنی‌نژاد‪ ،‬یکی از اقتصاددان‌ها هم‬ ‫به‌عنوان یکی از س��خنرانان این نشس��ت با‬ ‫اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دولت بر کاالها‬ ‫نگاه آخر به نتایج دو روز همایش اقتصاد ایران‬ ‫ای��ن موضوع نیازمند بازنگ��ری در مالکیت این بانک‌ها‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫ولی‌اهلل س��یف رییس کل بان��ک مرکزی نیز در ادامه‬ ‫ای��ن میزگرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در نظام بانکی در ش��رایط‬ ‫خاصی قرار داریم‪ 15 ،‬درصد از تس��هیالت بانکی بدون‬ ‫حرکت اس��ت که در هیچ شرایطی نمی‌تواند ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که گفته می‌ش��ود برخی از‬ ‫مطالبات موجود در س��رفصل جاری اولویت غیرجاری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه اولویت اصلی نظ��ام بانکی به‬ ‫اصالح ساختار بانک‌ها بر می‌گردد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش‬ ‫س��رمایه ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و کفایت سرمایه‬ ‫بانک‌ها حدود ‪ 4‬درصد است درحالی که استانداردهای‬ ‫جهانی حدود ‪ 12‬درصد است‪.‬‬ ‫سیف گفت‪ :‬اگر قرار باشد در اقتصاد هر گونه تقاضایی‬ ‫را حمل بر کمبود نقدینگی و محدودیت بانک‌ها بدانیم‬ ‫درست نیست‪ ،‬باید صف تقاضاهای بانکی فیلتر شود‪.‬‬ ‫س��یف در ادامه به ضرورت شناس��ایی واس��طه‌گری‬ ‫مالی بانک‌ها اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬مطالبات غیرجاری‪،‬‬ ‫تسهیالت تکلیفی‪ ،‬بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت‪ ،‬موسسات غیرمجاز و بدهی دولت به بانک‌ها‬ ‫از مهم‌ترین مشکالت بانک‌هاست‪ .‬وی افزایش سرمایه‬ ‫بانک‌ه��ا و واگ��ذاری بنگاه‌های اقتص��ادی را دو راهکار‬ ‫پی��ش روی بانک‌ها برای بازگش��ت به اس��تانداردهای‬ ‫تعیین ش��ده عنوان کرد و افزود‪ :‬م��ورد دیگری که به‬ ‫آن کمت��ر اش��اره می‌ش��ود بحث امالک و مس��تغالت‬ ‫بانک‌هاس��ت چراکه باید تا ‪ 30‬درصد س��رمایه بانک‌ها‬ ‫به این بخش برود اما االن بانک‌ها از این موضوع عدول‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ری��زی کش��ور در ای��ن میزگرد با بی��ان اینکه‬ ‫موضوعات محوری در این اجالس به‌طور عمده معطوف‬ ‫ب��ه خروج از رکود و مهار تورم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما در این‬ ‫جلس��ه عمده مباحث معطوف به تامین مالی بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی از طریق بازار بانک و سرمایه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چون بازار سرمایه نمی‌تواند در تامین‬ ‫مالی همپای نیازهای بنگاه‌ها عمل کند باز فش��ار روی‬ ‫بازار بانکی متمرکز می‌شود‪ .‬اما بانک‌ها با مشکل کافی‬ ‫نبودن سرمایه مواجه‌اند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان‬ ‫اینکه ‪ 15‬درصد از منابع بانک‌ها به‌خاطر معوقات بانکی‬ ‫هم‌اکنون قابل دسترسی نیستند‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین دیگر‬ ‫موضوع مطرح ش��ده در این نشس��ت اقداماتی بود که‬ ‫بانک‌ها و بنگاه‌ها باید انج��ام دهند‪ .‬االن بانک‌ها بنگاه‬ ‫دار شده‌اند و بناست این بنگاه‌ها از اختیار بانک‌ها خارج‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی هم اذعان دارد که‬ ‫االن ش��رایط غیرمتعارف است و در شرایط غیرمتعارف‬ ‫هم باید از سازوکارهای غیرمتعارف استفاده کرد‪.‬اما باید‬ ‫دید که در این شرایط بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی چه‬ ‫وظایفی دارند‪ .‬غالمرضا تاجگردون‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫برنام��ه و بودج��ه مجلس در ادامه ای��ن میزگرد نیز به‬ ‫برخالف تصور‪ ،‬بحث جدیدی است و چنین‬ ‫موضوعی در گذش��ته وجود نداش��ته‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گذش��ته روابط سنتی میان دولت و‬ ‫نهاد بازار وجود داش��ت که منجر به مداخله‬ ‫نکردن دولت مگر در ش��رایط اضطرار برای‬ ‫کاالهای خاص می‌شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا ش��کل‌گیری نهادهای‬ ‫م��درن‪ ،‬افزای��ش نق��ش دول��ت در ح��وزه‬ ‫اقتصادی را شاهد بودیم که کاری غیرقانونی‬ ‫و خالف منط��ق اقتصاد بوده و برای کاهش‬ ‫تورم و جلوگیری از گرانفروشی نیز با دخالت‬ ‫دولت‌ها نتیجه نگرفتیم‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه آش��فتگی در‬ ‫قیمت‌گ��ذاری کاالهای دولت��ی وجود دارد‪،‬‬ ‫به موضوع نفت و گاز اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر قیمت‌گذاری براساس منطق‬ ‫اقتصاد انجام نشده و هزینه فرصت اقتصادی‬ ‫درنظر گرفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان تاکی��د ک��رد‪ :‬بیش��تر‪،‬‬ ‫صادرکننده یارانه هستیم تا صنایع تولیدی‬ ‫و اکن��ون در صنع��ت فوالد و پتروش��یمی‬ ‫این موضوع مش��اهده می‌شود‪ ،‬زیرا خوراک‬ ‫ارزانقیمت به پتروش��یمی‌ها داده می‌ش��ود‬ ‫که هی��چ منطقی با هزینه فرص��ت ندارد و‬ ‫بهره‌وری نشان می‌دهد که صادرکننده یارانه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫خارج��ی در پتروش��یمی‌ها وجود نداش��ته‪،‬‬ ‫زیرا خوراک آن در آینده مش��خص نیست و‬ ‫نمی‌دانن��د دولت چه تصمیم‌گیری برای آن‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫غنی‌ن��ژاد با اش��اره به اینک��ه نمی‌توان با‬ ‫کارهایی مانند جلوگیری از احتکار و «بگیر‬ ‫و ببن��د» تورم را کاه��ش داد و جلوی آن را‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل در قیمت‌گذاری کاالها‬ ‫از س��وی دولت اس��ت که باعث بسیاری از‬ ‫آسیب‌ها در اقتصاد می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته این اقتصاددان‪ ،‬میانگین نرخ رشد‬ ‫تولید ناخالص داخلی در سال‌های ‪ 51‬تا ‪62‬‬ ‫یعنی در طول برنامه ‪5‬س��اله سوم و چهارم‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪11‬درصد در س��ال و میانگین نرخ‬ ‫ت��ورم در همین س��ال‌ها ‪2/5‬درصد بوده اما‬ ‫نرخ تورم از س��ال ‪ 52‬به این س��و دو رقمی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ارائ��ه توضیحاتی درباره جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪ :‬اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری بکنند یا‬ ‫نکنند بستگی به شرایط سیاست‌های اقتصادی کشورها‬ ‫دارد‪ .‬من تخصصی در بانک ندارم اما با توجه به شناخت‬ ‫محی��ط اقتصاد ایران باید بگویم که دولت سیاس��تی را‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از بنگاه‌داری به مجلس داده اس��ت‪.‬‬ ‫اما تا یک تئوری علمی به عمل برس��د در ش��رایط روز‬ ‫اقتصادی کشور مشکالت و خطاهایی را پیش رو دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد کشور خرج کرد منابع ندارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سیاست جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها‬ ‫یک طرف مسئله بانک‌ها هستند‪ ،‬یکی از مباحث جدی‬ ‫همین عوض کردن ریل است‪ .‬بزرگترین سرمایه‌گذاری‬ ‫در کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این سیاست‌ها آسیب‌های بسیار‬ ‫جدی پیش روی بانک‌ها در س��ال آینده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجلس گفته ظرف ‪3‬س��ال بنگاه‌ه��ای بانک‌ها واگذار‬ ‫شود اما اقتصاد کشور ظرفیت اجرای این کار را ندارد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که برخی می‌گویند اگ��ر بانک‌ها این کار‬ ‫را انجام ندادند مالیات ش��ان از ‪25‬درصد به ‪50‬درصد‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪32000‬‬ ‫‪32350‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪42100‬‬ ‫‪42340‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,870,000‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪53600‬‬ ‫‪54100‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,765,000‬‬ ‫‪9,795,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30100‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,720,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪9650‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪28100‬‬ ‫‪28400‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34850‬‬ ‫‪35200‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,720,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15150‬‬ ‫‪15640‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪984,000‬‬ ‫‪1,002,300‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪92500‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,320,000‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10330‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫‪63978514‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫‪61941149‬‬ ‫‪519‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪37974036‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫بيمه دي‬ ‫كابل البرز‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫‪9184‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫ايران خودرو ديزل‬ ‫‪33879315‬‬ ‫‪831‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪20342946‬‬ ‫‪723‬‬ ‫مهندسي نصير ماشين‬ ‫‪4355‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪19737019‬‬ ‫‪1829‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪16146668‬‬ ‫‪3088‬‬ ‫بيمه ميهن‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫شيمي دارويي داروپخش‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪7072‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪83279284440‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪3088‬‬ ‫‪49866691446‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪724‬‬ ‫‪-7.18‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪3298‬‬ ‫‪41225003902‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪40046816597‬‬ ‫ت‪-‬توسعه صنايع بهشهر‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪-5.05‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪39480000000‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪36092389413‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫‪418‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫‪519‬‬ ‫‪32163329760‬‬ ‫ت‪-‬بيمه پارسيان‬ ‫‪927‬‬ ‫ت‪-‬بيسكويت گرجي‬ ‫ت‪-‬بانك سينا‬ ‫مرجان كار‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪5378‬‬ ‫‪-7.13‬‬ ‫‪-5.01‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-4.92‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7393.9‬‬ ‫‪-0.402758695‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪-0.613761172‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪746.3‬‬ ‫‪-0.387079552‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪13811.6‬‬ ‫‪-0.703835508‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4241.3‬‬ ‫‪-1.728492319‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1100.2‬‬ ‫‪0.502420755‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪626.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪21683.1‬‬ ‫‪-3.997184084‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪7613.7‬‬ ‫‪-0.49402078‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪52467.8‬‬ ‫‪-3.420817212‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪297002.6‬‬ ‫‪-0.14594702‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19916.2‬‬ ‫‪-0.447372499‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪30851.5‬‬ ‫‪-0.182477619‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪22815.1‬‬ ‫‪-1.932120045‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪12703.6‬‬ ‫‪-1.518663514‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪315481.5‬‬ ‫‪-1.456806813‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1924.8‬‬ ‫‪-2.418250951‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12140.7‬‬ ‫‪-2.046101837‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3812‬‬ ‫‪-2.191204393‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6226.7‬‬ ‫‪-1.284144775‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2488.4‬‬ ‫‪-0.923713967‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4802.7‬‬ ‫‪0.062503906‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4536.5‬‬ ‫‪-0.351455244‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2236.1‬‬ ‫‪-0.68839936‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪772.4‬‬ ‫‪-0.655948553‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1924.1‬‬ ‫‪-1.540272234‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1518.3‬‬ ‫‪-0.945981211‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪625.8‬‬ ‫‪-0.745440127‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1709.7‬‬ ‫‪-0.927159993‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪3378.5‬‬ ‫‪-0.194972084‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪540.1‬‬ ‫‪-0.460744563‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪130747.5‬‬ ‫‪-0.828806388‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3671.2‬‬ ‫‪-1.96539201‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪835.1‬‬ ‫‪-2.167291471‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4323.8‬‬ ‫‪-0.036990799‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪580.8‬‬ ‫‪-1.073071027‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪78168.5‬‬ ‫‪-0.775456528‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪134064.7‬‬ ‫‪-0.254006329‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪3068.3‬‬ ‫‪-0.583222629‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2778.1‬‬ ‫‪-0.565517735‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪57257.7‬‬ ‫‪-0.571485132‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪50284.4‬‬ ‫‪-0.752776034‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪68232.1‬‬ ‫‪-0.609608656‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪132070.7‬‬ ‫‪-0.554114027‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪771.4‬‬ ‫‪-0.400258231‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪203‬‬ ‫‪-0.343642612‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪363.1‬‬ ‫‪-0.411409764‬‬
‫بانك‌پارسيان‌‬ ‫‪16‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشکي‪ ،‬اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪8891‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪200,147‬‬ ‫‪1779447552‬‬ ‫‪98‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪8670‬‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪14,969‬‬ ‫‪273,378‬‬ ‫‪129783045‬‬ ‫‪932764788‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪6739‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪47,988‬‬ ‫‪323398492‬‬ ‫‪22‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪587,860‬‬ ‫‪1179365579‬‬ ‫‪156‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3794‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪2,262,156‬‬ ‫‪5085640719‬‬ ‫‪118‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪521,100‬‬ ‫‪2236812184‬‬ ‫‪69‬‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪71654421‬‬ ‫‪24‬‬ ‫باما‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪9622‬‬ ‫‪3877‬‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪2,103,150‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2861‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪3253‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪13608‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪800944‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪778‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪2079‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫‪5470‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫بانك‌دي‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫بانك‌‌كارآفرين‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪798280‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪799790‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪2,784,393‬‬ ‫‪1,202,252‬‬ ‫‪4336536108‬‬ ‫‪1755179403‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪510,270‬‬ ‫‪1879135316‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪362,667‬‬ ‫‪1037674678‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪229458250‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪33022958‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪740,121‬‬ ‫‪565,591‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪22,151‬‬ ‫‪10,537‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪179,238‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪63,978,514‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪7,143,094‬‬ ‫‪12,525,288‬‬ ‫‪9729075014‬‬ ‫‪6,019,614‬‬ ‫‪12443523946‬‬ ‫‪5,089,575‬‬ ‫‪7758825845‬‬ ‫‪433‬‬ ‫افست‌‬ ‫گروه‌مپنا‌(سهامي‌عام)‬ ‫‪13608‬‬ ‫‪6559‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫قاسم‌ايران‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪15232‬‬ ‫‪800944‬‬ ‫‌كو‬ ‫كنترل‌خوردگي‌تكين‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫سايپا‌ديزل‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‌‌خودروديزل‌‬ ‫ايران‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌‌خودرو‬ ‫پارس‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‌‌رنا(هلدين ‌‬ ‫گ‬ ‫ي‬ ‫‌گذار‬ ‫ه‬ ‫سرماي‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪902‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪798280‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪627994136‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪606086544‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪4115933436‬‬ ‫‪2206091163‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪792722‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫‪793335‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪785191‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫‪792923‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪91‬‬ ‫‪710163‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪716768553‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪632167250‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪631095853‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪428315904‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪555,951‬‬ ‫‪801671399‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪438572926‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪292006975‬‬ ‫‪672260421‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪488831198‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪424316136‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪462416155‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪575,599‬‬ ‫‪1421590598‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪394,830‬‬ ‫‪963013273‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪867‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪687289901‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪529154479‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪351765437‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪345714263‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪385269582‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪410207483‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪349803629‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪352221407‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪529781804‬‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫زامياد‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪1773‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫مهندسي‌صنعتي‌روان‌فن‌آور‬ ‫‪9184‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪1723‬‬ ‫ق‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫سازه‌‌پويش‌‬ ‫لنت‌‌ترمزايران‌‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫سايپاآذين‌‬ ‫‪529781804‬‬ ‫‪1779447552‬‬ ‫‪352221407‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪349803629‬‬ ‫‪391310672‬‬ ‫‪129783045‬‬ ‫‪512224302‬‬ ‫‪932764788‬‬ ‫‪679139525‬‬ ‫‪332572291‬‬ ‫‪323398492‬‬ ‫‪392848381‬‬ ‫‪158692140‬‬ ‫‪1179365579‬‬ ‫‪157182000‬‬ ‫‪5085640719‬‬ ‫‪2.9051E+11‬‬ ‫‪1769978690‬‬ ‫‪2236812184‬‬ ‫‪32163329760‬‬ ‫‪590651366‬‬ ‫‪16464392690‬‬ ‫‪71654421‬‬ ‫‪5172586991‬‬ ‫‪50823760‬‬ ‫‪4174795286‬‬ ‫‪3082602795‬‬ ‫‪648020000‬‬ ‫‪1298924756‬‬ ‫‪453347700‬‬ ‫‪8448065558‬‬ ‫‪24444819‬‬ ‫‪10608368070‬‬ ‫‪462686050‬‬ ‫‪6205933407‬‬ ‫‪244736390‬‬ ‫‪4643061148‬‬ ‫‪21475800‬‬ ‫‪4336536108‬‬ ‫‪2219884444‬‬ ‫‪1884365002‬‬ ‫‪3204962063‬‬ ‫‪1755179403‬‬ ‫‪1608372775‬‬ ‫‪5664130086‬‬ ‫‪1879135316‬‬ ‫‪12266030055‬‬ ‫‪853473483‬‬ ‫‪3683937051‬‬ ‫‪1037674678‬‬ ‫‪1442155972‬‬ ‫‪84338140‬‬ ‫‪2519339668‬‬ ‫‪229458250‬‬ ‫‪535318990‬‬ ‫‪59712744‬‬ ‫‪547793950‬‬ ‫‪33022958‬‬ ‫‪155172753‬‬ ‫‪2439060048‬‬ ‫‪9246721950‬‬ ‫‪760954585‬‬ ‫‪83279284440‬‬ ‫‪36092389413‬‬ ‫‪29543744175‬‬ ‫‪17125792668‬‬ ‫‪9554617104‬‬ ‫‪40046816597‬‬ ‫‪9729075014‬‬ ‫‪28138381551‬‬ ‫‪12192183927‬‬ ‫‪14713901858‬‬ ‫‪12443523946‬‬ ‫‪15661403196‬‬ ‫‪7758825845‬‬ ‫‪14238863290‬‬ ‫‪4115933436‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪5,333,646‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪7,701,961‬‬ ‫‪5,941,664‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪2,175,538‬‬ ‫‪7135303146‬‬ ‫‪-3.71‬‬ ‫‪1,716,672‬‬ ‫‪11414207238‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪5,920,961‬‬ ‫‪6,783,048‬‬ ‫‪554,429‬‬ ‫‪4355‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪392,983‬‬ ‫‪9980362447‬‬ ‫‪9515277107‬‬ ‫‪10499235090‬‬ ‫‪10618185828‬‬ ‫‪5091975633‬‬ ‫‪1634089561‬‬ ‫‪676999658‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2962‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪-3.05‬‬ ‫‪448,255‬‬ ‫‪1040168121‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪234,028‬‬ ‫‪496943855‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪475,320‬‬ ‫‪213,699‬‬ ‫‪501,508‬‬ ‫‪3022‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪5434‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪162,950‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪262,899‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪153,625‬‬ ‫‪471,951‬‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪154,950‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪12,805‬‬ ‫‪2496‬‬ ‫‪21958‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪2794‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪836670571‬‬ ‫‪723766263‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1302924121‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1707180543‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪463819358‬‬ ‫‪885448286‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪200,510‬‬ ‫‪427766889‬‬ ‫‪401118365‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪42258500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,499‬‬ ‫‪110,395‬‬ ‫‪651007686‬‬ ‫‪52743894‬‬ ‫‪307524939‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪172,967‬‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪1,408,733‬‬ ‫‪2884574356‬‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫‪4266‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪257,465‬‬ ‫‪1098399902‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪11214‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪667,485‬‬ ‫‪7492969042‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪5095‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪145368720‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ايران‌ارقام‌‬ ‫‪2878‬‬ ‫‪67‬‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫‪4634‬‬ ‫‪65‬‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌‌پارسيان‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-3.21‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪20,342,946‬‬ ‫‪6,019,614‬‬ ‫‪14,063,865‬‬ ‫‪5,089,575‬‬ ‫‪410207483‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪345714263‬‬ ‫‪69‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪67‬‬ ‫‪924,238‬‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪37,974,036‬‬ ‫‪12,525,288‬‬ ‫‪33,879,315‬‬ ‫‪7,143,094‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪4024811054‬‬ ‫‪3617‬‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‪1,939,642‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪21,382‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫خودرو و‬ ‫‪10,638,614‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪351765437‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪89‬‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫‪1,426,895‬‬ ‫بانکها و‪-1.07‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪69,588‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪63,978,514‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2598‬‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫چاپ و تکثیر‪71,308‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫مهندسي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫خدمات‬ ‫‪179,238‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪213,185‬‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪333,812‬‬ ‫‪10,537‬‬ ‫‪671,295‬‬ ‫‪3387‬‬ ‫س‬ ‫مهركام‌پار ‌‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪530,186‬‬ ‫‪36,109‬‬ ‫‪1,595,832‬‬ ‫‪22,151‬‬ ‫‪10935‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫غیرتخصصي‬ ‫هاي‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫فروشي‬ ‫خرده‬ ‫‪19,737,019‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪1829‬‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫‪0.81‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪791509‬‬ ‫‌ونقل‬ ‫حم‬ ‫س‬ ‫‌توكا‌فار ‌‬ ‫‌وتوسعه‬ ‫عمرالن‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪5470‬‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪3253‬‬ ‫‪4,525,285‬‬ ‫‪793114‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫توكاريل‬ ‫‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪9641192389‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪798638‬‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪130‬‬ ‫‪535‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫تايدواترخاورميانه‌ساختمان‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‬ ‫‪-0.15‬ذغال سنگ ‪445‬‬ ‫استخراج‬ ‫انبارداري و ارتباطات‬ ‫‪510,270‬‬ ‫‪ 3683‬حمل ونقل‪-2.59،‬‬ ‫‪2,463,381‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪4979‬‬ ‫‪565,591‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪95,413‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪38610‬‬ ‫‪362,667‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪2861‬‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1,427‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫‪791906‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫‌تهران‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‬ ‫‪1137371790‬‬ ‫‪792271‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪185‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫رادياتور‌ايران‌‬ ‫‪617‬‬ ‫‪781480‬‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫ح‪.‬بيمه‌پارسيان‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫بيمه‌پاسارگاد‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪6649‬‬ ‫‪-5.01‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫بانك‌پارسيان‌‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪4,651,765‬‬ ‫‪788113‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫باما‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫‪2432161405‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪256‬‬ ‫‪853‬‬ ‫‪2506‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گر ‌‬ ‫ي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫‪789208‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫‪3280‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪787762‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫‪5,941,664‬‬ ‫‪785923‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪448‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪793734‬‬ ‫‪14,969‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪8670‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪784417‬‬ ‫‪273,378‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪319,640‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪419‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪793729‬‬ ‫‪47,988‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪6739‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪777918‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪205‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪774108‬‬ ‫‪587,860‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪79,650‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪2,262,156‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪139,000,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪483,091‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪3794‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي‬ ‫‪521,100‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪61,941,149‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪61,943‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪9622‬‬ ‫‪9,291,376‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪3,063,852‬‬ ‫‪-3.16‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪13,308‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪3877‬‬ ‫‪2,683,594‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪1,727,749‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪1,044,949‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪1255‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪237,627‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪6,047,852‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪26,377‬‬ ‫‪-4.92‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1,296,143‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪227,950‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪2,784,393‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪63,571‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪2,103,150‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪11,658‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪1,202,252‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪3607‬‬ ‫پیمانکاري صنعتي‬ ‫‪1,192,135‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪176,027‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪10705‬‬ ‫‪1,957,599‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫‪740,121‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪238,266‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪6750‬‬ ‫‪851,736‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪9515277107‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪784567‬‬ ‫‪446‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫‪791509‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪795179‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫‪772‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪91‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪667‬‬ ‫اپتیکي و اندازه‪438‬‬ ‫‪798638‬ابزارپزشکي‪0.50،‬‬ ‫گیري‬ ‫‪746‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪710163‬‬ ‫‪200,147‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪8891‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2571‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سايپا‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪797609‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪12192183927‬‬ ‫‪1,031,234‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪17125792668‬‬ ‫‪2651268867‬‬ ‫‪800643‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪795093‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‪90‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪83279284440‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪797037‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪2439060048‬‬ ‫‪10,638,614‬‬ ‫‪21,382‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪868241509‬‬ ‫‪685583‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪59712744‬‬ ‫‪9554617104‬‬ ‫‪797295‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫‪84338140‬‬ ‫‪19,737,019‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪853473483‬‬ ‫‪36092389413‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪2219884444‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪36,109‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪4643061148‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪6205933407‬‬ ‫‪1,192,135‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10608368070‬‬ ‫‪851,736‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪8448065558‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪5664130086‬‬ ‫‪3683‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪648020000‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪50823760‬‬ ‫‪1,957,599‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪590651366‬‬ ‫‪3204962063‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪6,047,852‬‬ ‫‪8185‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪3607‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪13,308‬‬ ‫‪1,296,143‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪61,943‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪2229‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪483,091‬‬ ‫‪1769978690‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪785191‬‬ ‫‪791906‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪792923‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪518‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪436‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪385269582‬‬ ‫‪793335‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪781480‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪394,830‬‬ ‫‪963013273‬‬ ‫‪529154479‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪71‬‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌‬ ‫افرانت‬ ‫رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪613,976‬‬ ‫‪130,677‬‬ ‫‪66,452‬‬ ‫‪28,534‬‬ ‫‪418225871‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1766835051‬‬ ‫‪595148073‬‬ ‫‪261085100‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪2048‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪1,408,733‬‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫‪4634‬قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪257,465‬‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌‌پارسيان‬ ‫‪4050‬‬ ‫توسعه‌فناوري‌اطالعات‌خوارزمي‬ ‫‪6673‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫كشاورزي‌‌ودامپروي‌‌مگسال‌‬ ‫‪8670‬‬ ‫‪30974‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪3088‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫تامي‬ ‫نن‌‬ ‫الميرا‬ ‫‪6739‬‬ ‫‪2994‬‬ ‫صنعتي‌‌آما‬ ‫‪4921‬‬ ‫ايران‌ارقام‌‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫نام شرکت‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫افرانت‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫صنايع‌‌آذرآب‌‬ ‫ماشين‌‌سازي‌‌اراك‌‬ ‫جام‌دارو‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2878‬‬ ‫‪4266‬‬ ‫‪613,976‬‬ ‫‪1098399902‬‬ ‫‪7492969042‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪200,147‬‬ ‫‪28,534‬‬ ‫‪1779447552‬‬ ‫‪145368720‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪14,969‬‬ ‫‪5,568‬‬ ‫‪129783045‬‬ ‫‪170157500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16,146,668‬‬ ‫‪49866691446‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪47,988‬‬ ‫‪17,350‬‬ ‫‪323398492‬‬ ‫‪51779500‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪12,621‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫معامالت‬ ‫تغییر حجم‬ ‫درصد‬ ‫‪130,677‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪667,485‬‬ ‫‪66,452‬‬ ‫‪-2.68‬ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪21,528‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫محصوالت فلزي‬ ‫‪273,378‬‬ ‫ساخت‪-0.61‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪7572‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪14744‬‬ ‫‪476,336‬‬ ‫‪2,173‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫کانه هاي فلزي‬ ‫استخراج‬ ‫‪587,860‬‬ ‫‪ 2024‬سایر ‪-0.83‬‬ ‫محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫‌شيشه‌رازي‌‬ ‫‌توليد‬ ‫كارخانجا‬ ‫‌وفلزايت‌‬ ‫‌معادتن‬ ‫توسعه‬ ‫‪8441‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪13354‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫پشم‌شيشه‌ايران‌‬ ‫‪8203‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪95,055‬‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫‪10369‬‬ ‫‪3877‬‬ ‫‪5378‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪36,616‬‬ ‫‪13,308‬‬ ‫‪3,998‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪3,273,210‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪6,649,817‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪221,030‬‬ ‫‪1,296,143‬‬ ‫شيشه‌‌همدان‌‬ ‫‌چادرملو‬ ‫معدني‌وصنعتي‬ ‫فرآورده‌هاي‌نسوزآذر‬ ‫سايپاشيشه‌‬ ‫باما‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معاد‬ ‫ن‌‌و‌گاز‬ ‫شيشه‬ ‫ك‌چيني‌ايران‌‬ ‫ع‌خا‬ ‫‌‌بافق‌‬ ‫صناين‬ ‫معاد‬ ‫‪6766‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪9622‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪5610‬‬ ‫ح‌‪‌.‬ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫‌‌شاهد‬ ‫‌‌گذارني‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌سايپا‬ ‫ليزينگ‌رايا‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1646‬‬ ‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫ليزينگ‌ايران‌‬ ‫‪30965250‬‬ ‫‪59697330‬‬ ‫‪1179365579‬‬ ‫‪779718200‬‬ ‫‪379666255‬‬ ‫‪50823760‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪144,933‬‬ ‫‪9,768,683‬‬ ‫‪1769978690‬‬ ‫‪2064692566‬‬ ‫‪692167400‬‬ ‫‪590651366‬‬ ‫‪71654421‬‬ ‫‪813050577‬‬ ‫‪21501244‬‬ ‫‪648020000‬‬ ‫‪6661072487‬‬ ‫‪6467373257‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪6,383,043‬‬ ‫‪7060156080‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪6,360,806‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪1,192,135‬‬ ‫‪3,872,563‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‌‌گذاري‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫‪418‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪2,541,882‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫‪2011‬‬ ‫صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫س‪.‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪1221‬‬ ‫‪2861‬‬ ‫ي‌نيرو‬ ‫‌‌مسكن‌‬ ‫‌گذاري‬ ‫سرمايهه‌گذار‬ ‫سرماي‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‌ساختمان‬ ‫‌توسعه‬ ‫‌المللي‬ ‫بين‬ ‫‌‌سپه‌‬ ‫‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪740,121‬‬ ‫‪150,285‬‬ ‫‪3709‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪895,695‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪724,102‬‬ ‫‪362,667‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪8839944545‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪689014590‬‬ ‫‪3204962063‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪2219884444‬‬ ‫‪4368179401‬‬ ‫‪1063114062‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1755179403‬‬ ‫‪236395656‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪3322020474‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪853473483‬‬ ‫‪701446920‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪892982493‬‬ ‫‪1037674678‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1053775676‬‬ ‫‪5664130086‬‬ ‫‪1879135316‬‬ ‫‪711777477‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,160,263‬‬ ‫‪22,151‬‬ ‫‪2168715740‬‬ ‫‪229458250‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪78,338‬‬ ‫‪243782218‬‬ ‫‪53‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫‪3253‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫‪2352‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪353,869‬‬ ‫‪565,591‬‬ ‫‪305,054‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪5470‬‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪510,270‬‬ ‫‪4336536108‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1,083,053‬‬ ‫‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪850,052‬‬ ‫‪851,736‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪684007055‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪3683‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫سرمايته‌‌آژند‬ ‫سخ‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪503,054‬‬ ‫‪1,957,599‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪4643061148‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سايپا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪89,826‬‬ ‫‪192923750‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪3607‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪417415319‬‬ ‫‪10608368070‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪6,047,852‬‬ ‫‪1,402,055‬‬ ‫‪1,202,252‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪15604930366‬‬ ‫‪8448065558‬‬ ‫‪2308197982‬‬ ‫سرمايه‌گذاريها‌ ‪2,103,150‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪2,784,393‬‬ ‫‪107,937‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪156‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪61,943‬‬ ‫‪2090527503‬‬ ‫‪6205933407‬‬ ‫‪229195852‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪521,100‬‬ ‫‪129,321‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪3600179017‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪2236812184‬‬ ‫‪1726948890‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪932764788‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪308,989‬‬ ‫‪333,744‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪143648266‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪419,535‬‬ ‫‪2,262,156‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪261085100‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3541275534‬‬ ‫‪5085640719‬‬ ‫‪483,091‬‬ ‫‪405,662‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪595148073‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد‬ ‫‪57‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ماليجز اکتشاف‬ ‫جنبي‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات‬ ‫سایر واسطه گریهاي‬ ‫‪662‬‬ ‫ليزينگ‌خودروغدير‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪3794‬‬ ‫‪5090‬‬ ‫‪1766835051‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪ 11214‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪8891‬‬ ‫‪5095‬‬ ‫‪2884574356‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪113‬بورس و بازار‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪263,526‬‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪10,537‬‬ ‫‪48,850‬‬ ‫چاپ و تکثیر‪85,283‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪391909010‬‬ ‫‪59712744‬‬ ‫‪33022958‬‬ ‫‪87532770‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪186285840‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13608‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪179,238‬‬ ‫‪2,762‬‬ ‫‪2439060048‬‬ ‫‪6068114‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪2,387,845‬‬ ‫‪3676986791‬‬ ‫‪394‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫ق‬ ‫سيمان‌‌شر ‌‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪63,978,514‬‬ ‫‪19,737,019‬‬ ‫‪1,293,588‬‬ ‫‪83279284440‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪2607614022‬‬ ‫‪17125792668‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫افس‬ ‫ت‌ه‌گذاري‌بوعلي‌‬ ‫سرماي‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫سيمان‌هگمتان‌‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫بانك‌تجارت ‌‬ ‫ن‬ ‫سيمان‌‌تهرا‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪36,109‬‬ ‫‪486,861‬‬ ‫‪84338140‬‬ ‫‪508394745‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪800944‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪3544‬‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫موسسات و گچ‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك‬ ‫اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪4464‬‬ ‫‪5858‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪405,134‬‬ ‫‪1,181,501‬‬ ‫‪21,382‬‬ ‫‪629,781‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪10,638,614‬‬ ‫‪434,706‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪102,690‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪14112000‬‬ ‫‪1808695783‬‬ ‫‪36092389413‬‬ ‫‪2015967438‬‬ ‫‪920677129‬‬ ‫‪9554617104‬‬ ‫‪1518536202‬‬ ‫‪239,349‬‬ ‫‪12,525,288‬‬ ‫‪1402135515‬‬ ‫‪9729075014‬‬ ‫‪33,235‬‬ ‫‪109621254‬‬ ‫‪209210652‬‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪7,143,094‬‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪4248‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪36,677‬‬ ‫‪5,089,575‬‬ ‫‪152468140‬‬ ‫‪7758825845‬‬ ‫‪7,130‬‬ ‫‪5,941,664‬‬ ‫‪258731977‬‬ ‫‪9515277107‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3,234‬‬ ‫‪25965400‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‌‌كرمان‌‬ ‫سيمان‬ ‫سيمان‌‌دورود‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪9594‬‬ ‫‪15748‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سيمان‌‌شمال‌‬ ‫‪798280‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سيمان‌هرمزگان‌‬ ‫‪13582‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫‪6201‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫سيمان‌‌قائن‌‬ ‫‪38602‬‬ ‫سيمان‌‌بهبهان‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫ش‬ ‫سيمان‌خا ‌‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫‪37466‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪8072‬‬ ‫‪5167‬‬ ‫‪2946‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪6,019,614‬‬ ‫‪17,140‬‬ ‫‪97,710‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪6,546,031‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪904‬‬ ‫شرکتهاي چند رشته اي صنعتي‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫‪80‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1538728379‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4115933436‬‬ ‫‪18890030758‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪406534000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪400‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌ب ‌‬ ‫س‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‌هگمتان‌‬ ‫سيمانن‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‌‌ماسه‬ ‫تامي‬ ‫ق‬ ‫سيمان‌‌شر ‌‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‌سپاهان‌‬ ‫‌وفلزات‌‬ ‫سيماهن‌معادن‬ ‫توسع‬ ‫سيماين‌‌تهرا‬ ‫‌وصنعتن‌ي‌چادرملو‬ ‫معدن‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫‌‌كارو‬ ‫ن‬ ‫سيما‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫باما‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫‌‌كرمان‌‬ ‫سيمانن‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫سيمان‌‌دورود‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫سيمان‌‌شمال‌‬ ‫سيمان‌‌بهبهان‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سيمان‌هرمزگان‌‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫ش‬ ‫سيمان‌خا ‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سيمان‌‌قائن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسك ‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‌گذاري‌اطلسن‌‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫‌توسعه‌آذربايجا‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌آسام‪-‬مختلط‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‌گذاري‌الماس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫س‬ ‫‌فار ‌‬ ‫عمران‌وتوسعه‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايرانسهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌آساس‪-‬‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫افست‌‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‌‌نفت‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌صنعت‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫‌‌بهرا‬ ‫ح‌‪‌.‬نفت‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫بانك‌دي‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫پست‌بانك‌ايراني‌ايرا ‌‬ ‫ن‬ ‫لوله‌وماشين‌ساز‬ ‫ح‌‪‌‌.‬توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان‬ ‫ح‌‪‌.‬ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌ايران‌‬ ‫‪419‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪2352‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪8670‬‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪4464‬‬ ‫‪6739‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪3544‬‬ ‫‪3794‬‬ ‫‪5858‬‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪9622‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫سیمان‪،‬‬ ‫‪-0.61‬آهك و گچ‪273,378‬‬ ‫‪2,387,845‬‬ ‫‪-1.09‬سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪405,134‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪47,988‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪1,293,588‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪11090‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪5470‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪3253‬‬ ‫‪434,706‬‬ ‫‪483,091‬‬ ‫‪239,349‬‬ ‫‪521,100‬‬ ‫‪102,690‬‬ ‫‪61,943‬‬ ‫‪33,235‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪22,151‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪10,537‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫تکثیر گرم‬ ‫بخاروآب‬ ‫گاز‪،‬‬ ‫عرضه برق‪،‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‬ ‫‪336,792‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪10963‬‬ ‫‪179,238‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪13608‬‬ ‫اعتباريهسته اي‬ ‫موسساتسوخت‬ ‫نفتي‪ ،‬کك و‬ ‫فراورده هاي‬ ‫بانکها و‬ ‫‪3298‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪12288‬‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪14524‬‬ ‫‪800944‬‬ ‫‪11839‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪10609‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪19960‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪12,501,573‬‬ ‫‪63,978,514‬‬ ‫‪293,170‬‬ ‫‪19,737,019‬‬ ‫‪324,079‬‬ ‫‪21,382‬‬ ‫‪234,404‬‬ ‫‪10,638,614‬‬ ‫‪281,434‬‬ ‫‪12,525,288‬‬ ‫‪37,421‬‬ ‫‪7,143,094‬‬ ‫فلزات‬ ‫‪-0.53‬اساسي ‪6,019,614‬‬ ‫‪4,082,131‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪5,089,575‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪3,138,790‬‬ ‫‪-7.18‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪798280‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪1,415,931‬‬ ‫‪5,941,664‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1,163,813‬‬ ‫‪3615‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪678,921‬‬ ‫‪772,862‬‬ ‫‪681,122‬‬ ‫‪543,501‬‬ ‫‪441,903‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪137,101‬‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫‪3918‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪2,849,780‬‬ ‫‪229,274‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫‪1,181,501‬‬ ‫‪587,860‬‬ ‫‪629,781‬‬ ‫‪2,262,156‬‬ ‫‪97,710‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪15748‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪6,546,031‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪7,130‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪37466‬‬ ‫‪6,047,852‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪13582‬‬ ‫‪1,296,143‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪3,234‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪8072‬‬ ‫‪2,784,393‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪6201‬‬ ‫‪2,103,150‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪5167‬‬ ‫‪1,202,252‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪3607‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪38602‬‬ ‫‪1,192,135‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫شرکتهاي چند رشته اي صنعتي‬ ‫‪1,957,599‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪4,063,643‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪2946‬‬ ‫‪740,121‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪571,156‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪851,736‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪783,924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪510,270‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪3683‬‬ ‫‪568,294‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪565,591‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫‪362,667‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪2861‬‬ ‫‪78,635‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪8999‬‬ ‫‪36,109‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪7259‬‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزد‬ ‫‪-4.74‬ذغال سنگ‪6,000‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪2,762‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14,969‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪17,140‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪9594‬‬ ‫‪13,308‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪3877‬‬ ‫‪36,677‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫مس‌‌شهيدباهنر‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪263,526‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪78,338‬‬ ‫‪48,850‬‬ ‫‪ 1805‬ابزارپزشکي‪-0.06،‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪85,283‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪200,147‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪8891‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪414,373‬‬ ‫‪138,377‬‬ ‫‪391909010‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪243782218‬‬ ‫‪63‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪53‬‬ ‫‪186285840‬‬ ‫‪1779447552‬‬ ‫‪14112000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪932764788‬‬ ‫‪3676986791‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪87532770‬‬ ‫‪6068114‬‬ ‫‪129783045‬‬ ‫‪1808695783‬‬ ‫‪323398492‬‬ ‫‪2015967438‬‬ ‫‪2607614022‬‬ ‫‪1179365579‬‬ ‫‪920677129‬‬ ‫‪5085640719‬‬ ‫‪1518536202‬‬ ‫‪1769978690‬‬ ‫‪1402135515‬‬ ‫‪2236812184‬‬ ‫‪209210652‬‬ ‫‪590651366‬‬ ‫‪109621254‬‬ ‫‪71654421‬‬ ‫‪159372790‬‬ ‫‪50823760‬‬ ‫‪152468140‬‬ ‫‪1538728379‬‬ ‫‪648020000‬‬ ‫‪18890030758‬‬ ‫‪258731977‬‬ ‫‪8448065558‬‬ ‫‪406534000‬‬ ‫‪10608368070‬‬ ‫‪25965400‬‬ ‫‪6205933407‬‬ ‫‪11910000‬‬ ‫‪4643061148‬‬ ‫‪22688500‬‬ ‫‪4336536108‬‬ ‫‪33529360‬‬ ‫‪2219884444‬‬ ‫‪3204962063‬‬ ‫‪11859845943‬‬ ‫‪1755179403‬‬ ‫‪2582579619‬‬ ‫‪5664130086‬‬ ‫‪2643229247‬‬ ‫‪1879135316‬‬ ‫‪1344351447‬‬ ‫‪853473483‬‬ ‫‪1037674678‬‬ ‫‪707658040‬‬ ‫‪84338140‬‬ ‫‪23290000‬‬ ‫‪229458250‬‬ ‫‪306000000‬‬ ‫‪59712744‬‬ ‫‪4015000‬‬ ‫‪33022958‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3692092204‬‬ ‫‪2439060048‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪41225003902‬‬ ‫‪83279284440‬‬ ‫‪3536412424‬‬ ‫‪36092389413‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪4706815315‬‬ ‫‪17125792668‬‬ ‫‪2712791652‬‬ ‫‪9554617104‬‬ ‫‪2985649036‬‬ ‫‪9729075014‬‬ ‫‪746941124‬‬ ‫‪12192183927‬‬ ‫‪12443523946‬‬ ‫‪5706499665‬‬ ‫‪7758825845‬‬ ‫‪2271144298‬‬ ‫‪4115933436‬‬ ‫‪3096344512‬‬ ‫‪9515277107‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10300994288‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪603724650‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪2195572523‬‬ ‫‪1113205389‬‬ ‫‪1204803327‬‬ ‫‪1077898909‬‬ ‫‪3196476637‬‬ ‫‪698257614‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1623371279‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪334660390‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪460293029‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪531,791‬‬ ‫‪1074749611‬‬ ‫‪48‬‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫‪4373‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪66,423‬‬ ‫‪290449978‬‬ ‫‪29‬‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫‪3683‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪54,377‬‬ ‫‪200285685‬‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪66,483‬‬ ‫فروسيليس‌‌ايران‌‬ ‫‪2734‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪174,625‬‬ ‫‪475875576‬‬ ‫‪13327‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,254‬‬ ‫‪83349349‬‬ ‫‪6295‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫فوالد‌خوزستان‬ ‫سپنتا‬ ‫فوالدكاويان‌‬ ‫فوالد‌خراسان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33529360‬‬ ‫‪1344351447‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2582579619‬‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫‪11910000‬‬ ‫‪22688500‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫‌بهشهرايران‌‬ ‫كنتورسازع‬ ‫گروه‌صناي‬ ‫ي‌ايران‌‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪783,924‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪12443523946‬‬ ‫‪159372790‬‬ ‫‪2643229247‬‬ ‫‪568,294‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪12192183927‬‬ ‫‪4,063,643‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪11859845943‬‬ ‫‪571,156‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫شرکتي‌‬ ‫نام‌توسعه‌مل‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‪17‬‬ ‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪6059‬‬ ‫‪3241‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫‪186,758‬‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫قندهكمتان‌‬ ‫شهد‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪658‬‬ ‫‪573,416‬‬ ‫‪4036‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,696‬‬ ‫‪1486‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪13,435‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪75,160‬‬ ‫‪20945‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪7847‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪272364256‬‬ ‫‪210531740‬‬ ‫‪78164830‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11827200‬‬ ‫‪3976952‬‬ ‫‪704,538‬‬ ‫‪713126096‬‬ ‫‪593691950‬‬ ‫‪164,231‬‬ ‫‪288,104‬‬ ‫‪130,924‬‬ ‫‪16,757‬‬ ‫‪95,598‬‬ ‫‪11,234‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1046788642‬‬ ‫‪289,768‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1169497375‬‬ ‫‪619441383‬‬ ‫‪431036798‬‬ ‫‪450593688‬‬ ‫‪349129991‬‬ ‫‪268172911‬‬ ‫‪85446872‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬
‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫‪4036‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫‪3772‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪1496‬‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪289,768‬‬ ‫‪573,416‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪164,231‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪ 6 -14363179‬ژانویه‪-2.78‬‬ ‫‌‌قند‌قزوي‬ ‫‪1443 186,758‬‬ ‫‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی‬ ‫‌شنبهن‌‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول‬ ‫كارخانجات سه‬ ‫قنداصفهان‌ نام شرکت‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪288,104‬‬ ‫‪1169497375‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪619441383‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪713126096‬‬ ‫‪593691950‬‬ ‫‪431036798‬‬ ‫‪349129991‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪3463‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪130,924‬‬ ‫ن‌‌ايران‌‬ ‫قندهكمتاي‬ ‫كنتورساز‬ ‫‪8891‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪200,147‬‬ ‫‪95,598‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪8670‬‬ ‫‪2918‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪14,969‬‬ ‫‪50,663‬‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫شهد‬ ‫‪7847‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪2425‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪6739‬‬ ‫چيني‌‌ايران‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.82‬ذغال سنگ‪11,234‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-4.60‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫س‬ ‫معدنيي‌‌پار ‌‬ ‫كاش‬ ‫‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪7722‬‬ ‫‪3794‬‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌‬ ‫‪2829‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫پاكسان‌‬ ‫‪1779447552‬‬ ‫‪268172911‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪129783045‬‬ ‫‪145034680‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫صنايع‌شيميايي‌سينا‬ ‫‪8670‬‬ ‫‪8307‬‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫‪9245‬‬ ‫‪85446872‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫بين‌‌المللي‌‌محصوالت‌‌‌پار ‌‬ ‫‪47,988‬‬ ‫‪323398492‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‌گري‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‬ ‫‪156‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪134,114‬‬ ‫‪543325652‬‬ ‫‪587,860‬‬ ‫‪1179365579‬‬ ‫‪897807704‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪5980‬‬ ‫‪3877‬‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معادين‌‌الوند‬ ‫كاش‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪8,017,575‬‬ ‫‪71654421‬‬ ‫‪16290707050‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪21,982‬‬ ‫‪61,943‬‬ ‫كاشي‌‌سعدي‌‬ ‫باما‬ ‫ع‌‌باف‬ ‫صناين‬ ‫معاد‬ ‫‌‌كاشق‌ي‌‌و‌سراميك‌‌سينا‬ ‫‪3877‬‬ ‫‪10915‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪13,308‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪1277‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪770,102‬‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪1,296,143‬‬ ‫‪2920‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪120,573‬‬ ‫‪2,103,150‬‬ ‫كاشي‌‌نيلو‬ ‫پالسكوكار‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫صنايع‌‌الستيكي‌‌‌سهند‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫ايران‌‌تاير‬ ‫‪3426‬‬ ‫‪9622‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪12,111‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪3675‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2229‬‬ ‫‌‌بارز‬ ‫‌‌صنعت‬ ‫گروه‬ ‫‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‌‌گذاريي‬ ‫سرمايه‬ ‫‪11126‬‬ ‫‪3607‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪18931‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫ح‌‪‌.‬ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪4516‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2371‬‬ ‫‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫‌نيرومحركه‌ن‌‬ ‫‌وساختمان‌تهرا‬ ‫نوسازني‌سازي‬ ‫ماشي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌پارس‌‌توشه‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫گروه‌صنعتي‌بوتان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫تكنوتار‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪2666‬‬ ‫‪3683‬‬ ‫‪5245‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪4271‬‬ ‫‪2861‬‬ ‫‪3558‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪6,047,852‬‬ ‫‪88,365‬‬ ‫‪95,887‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪1,192,135‬‬ ‫‪27,444‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪83,274‬‬ ‫‪179,238‬‬ ‫‪284553500‬‬ ‫‪2439060048‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪177460365‬‬ ‫‪83279284440‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪17125792668‬‬ ‫‪22040159915‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪659‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪12,525,288‬‬ ‫‪609,046‬‬ ‫‪9729075014‬‬ ‫‪1851725071‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪172‬‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪6,019,614‬‬ ‫‪170,622‬‬ ‫‪12443523946‬‬ ‫‪1772918816‬‬ ‫‪800944‬‬ ‫‪8629‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫كابل‌‌البرز‬ ‫‪778‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‌جوشكاب‌يزد‬ ‫صنايع‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪10391‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪798280‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫موتوژن‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫چاپ و تکثیر‪23,659‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪15,514‬‬ ‫بانکها و‪-0.30‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪5603‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪10,638,614‬‬ ‫‪1,001,326‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪7,143,094‬‬ ‫‪406,200‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫‪1696‬‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫‪4203‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫گروه‌پتروشيمي‌س‪‌.‬ايرانيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫‪2109‬‬ ‫س‪‌.‬نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫‪2423‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫نيروكلر‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫‪6739‬‬ ‫‪4995‬‬ ‫‪8787‬‬ ‫‪494,237‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪627,890‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪9554617104‬‬ ‫‪4598898317‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪4115933436‬‬ ‫‪1065151993‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪4,978,069‬‬ ‫‪11853233779‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪6279711655‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪2,418,837‬‬ ‫‪7044020998‬‬ ‫‪819,980‬‬ ‫‪5388774595‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪4,183,868‬‬ ‫‪20898416273‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪226,380‬‬ ‫‪1970581982‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪2213149212‬‬ ‫‪3584339204‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪162‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪7712‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫‪7005‬‬ ‫ش‬ ‫گلتا ‌‬ ‫‪12008‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪12388‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫‪3852‬‬ ‫‪16602‬‬ ‫س‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پار ‌‬ ‫‪3157‬‬ ‫س‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فار ‌‬ ‫‪6455‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪534702812‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪359419097‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪300098498‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪28,488‬‬ ‫‪87826790‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪39,617‬‬ ‫‪254838614‬‬ ‫‪24,960‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19,300‬‬ ‫‪30,276‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪3387212567‬‬ ‫‪320409256‬‬ ‫‪78,344‬‬ ‫‪50,108‬‬ ‫‪767225075‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10990‬‬ ‫دارويي‌‌لقمان‌‬ ‫‪4736‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪36,584‬‬ ‫داروسازي‌‌ابوريحان‌‬ ‫‪22072‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫‪6516‬‬ ‫‪10685‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪92,909‬‬ ‫‪11,933‬‬ ‫‪54235‬‬ ‫‪446,233‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪339,919‬‬ ‫‪2745735801‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪125,390‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1,735,809‬‬ ‫‪5,941,664‬‬ ‫‪56,802‬‬ ‫‪9515277107‬‬ ‫‪212890357‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪120,150‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫كارخانجات‌داروپخش‌‬ ‫شيمي‌‌داروئي‌‌داروپخش‌‬ ‫‪14304‬‬ ‫‪7146‬‬ ‫‪7072‬‬ ‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌‬ ‫‪18344‬‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫‪15986‬‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫داروپخش‌‌(هلدينگ‌‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪8788‬‬ ‫‪15690‬‬ ‫‪13685‬‬ ‫‪13685‬‬ ‫‪8451‬‬ ‫‪4115933436‬‬ ‫‪418909744‬‬ ‫‪299483741‬‬ ‫‪345651395‬‬ ‫‪19996800000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪605389849‬‬ ‫‪122767262‬‬ ‫‪179174754‬‬ ‫‪55036522‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-4.83‬‬ ‫‪58,196‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,608‬‬ ‫‪9,584‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪737,491‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪167887475‬‬ ‫‪13,324‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪380608115‬‬ ‫‪22,586‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪454832658‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪13,053‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9,261‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪96,103‬‬ ‫‪5,089,575‬‬ ‫‪42,568‬‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪591151378‬‬ ‫‪7758825845‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪15680‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪34,815‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪941860754‬‬ ‫‪12192183927‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫‪7422‬‬ ‫‪6685523047‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪219,496‬‬ ‫‪6,019,614‬‬ ‫‪788742749‬‬ ‫‪12443523946‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪666‬‬ ‫پارس‌‌دارو‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪9554617104‬‬ ‫‪285,714‬‬ ‫‪12,525,288‬‬ ‫‪35815‬‬ ‫‪110,608‬‬ ‫‪8355‬‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪17125792668‬‬ ‫‪1779003275‬‬ ‫‪9729075014‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪820890233‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪21,382‬‬ ‫‪1,594‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪761,727‬‬ ‫‪146,480‬‬ ‫‪650097657‬‬ ‫‪1,853,646‬‬ ‫‪7860‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪8879762290‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪19,737,019‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪83279284440‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪36092389413‬‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫‪6364191194‬‬ ‫‪63,978,514‬‬ ‫‪122,176‬‬ ‫‪7,143,094‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪9,935‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪108341175‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪14846‬‬ ‫لعابيران‌‬ ‫‪6249‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مواد و محصوالت دارویي‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪8572653236‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪179,238‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪33022958‬‬ ‫‪26369658619‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2439060048‬‬ ‫‪10,638,614‬‬ ‫‪9928‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2717‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫چاپ و تکثیر‪286,526‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪22,740‬‬ ‫‪115,439‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪10,537‬‬ ‫‪10,309,960‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1712574651‬‬ ‫‪145,868‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪16,423‬‬ ‫‪22,151‬‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫‪81‬‬ ‫‪396310637‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪565,591‬‬ ‫‪2315250‬‬ ‫‪853473483‬‬ ‫‪59712744‬‬ ‫‪800944‬‬ ‫‪8078‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪290576899‬‬ ‫‪229458250‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‌گذاري‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫‪3‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪5177055‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪798280‬‬ ‫‪3487‬‬ ‫‪5664130086‬‬ ‫‪447,158‬‬ ‫‪36,109‬‬ ‫‪10566‬‬ ‫‪3688‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪16154700‬‬ ‫‪1948425523‬‬ ‫‪84338140‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫كيميدارو‬ ‫‪695‬‬ ‫‪28840‬‬ ‫‪17861‬‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫بانك‌‌پاسارگادن‌‬ ‫داروسازي‌‌امي‬ ‫‪851,736‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪6065‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫‪1755179403‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪3204962063‬‬ ‫‪193‬‬ ‫محصوالت کاغذي ‪362,667‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪740,121‬‬ ‫‪86720000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18,270‬‬ ‫‪1037674678‬‬ ‫‪3253‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪41,700‬‬ ‫‪59012957‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪4438‬‬ ‫‪1,192,135‬‬ ‫‪2219884444‬‬ ‫‪510,270‬‬ ‫‪17808‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪29663‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1879135316‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5470‬‬ ‫‪4643061148‬‬ ‫‪181127519‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪17‬‬ ‫داروسازي‌‌اكسير‬ ‫‪103,558‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪13808‬‬ ‫‪1792261280‬‬ ‫‪872626307‬‬ ‫‪4357‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪4790‬‬ ‫‌‌گذاري‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪67‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10608368070‬‬ ‫‪442047186‬‬ ‫‪1,202,252‬‬ ‫‪54,921‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫‪86‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4336536108‬‬ ‫‪117312980‬‬ ‫‪1,812‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪400754545‬‬ ‫‪2,784,393‬‬ ‫‪71,063‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪1564990785‬‬ ‫‪50823760‬‬ ‫‪6205933407‬‬ ‫‪472213635‬‬ ‫‪1,957,599‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫س‬ ‫ايران‌‌مرينو ‌‬ ‫‪7758825845‬‬ ‫‪2769173614‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪-7.13‬‬ ‫‪13608‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪10716‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪12192183927‬‬ ‫‪2358491119‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪8930605555‬‬ ‫‪148,257‬‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫‪666‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪746,703‬‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫بانك‌ديي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫داروساز‬ ‫‪47,601‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‌كاغذسازي‌كاوه‌‬ ‫صنايتع‌‌آژند‬ ‫سخ‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200067003‬‬ ‫‪5,264,738‬‬ ‫‌‌ايرا‬ ‫كارت‬ ‫ن‌ي‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‌گذار‬ ‫نه‬ ‫سرماي‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪944,773‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪36092389413‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5,941,664‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪54633222‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9515277107‬‬ ‫‪2,977,415‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪825851480‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪400‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪5,089,575‬‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫‪0.72‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪15‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪7757‬‬ ‫‪2861‬‬ ‫دشت‌‌مرغاب‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪17,378‬‬ ‫‪10,537‬‬ ‫‪62,442‬‬ ‫‪313233652‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪8696‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪170738787‬‬ ‫‪33022958‬‬ ‫‪22,151‬‬ ‫‪-4.64‬دستگاههاي برقي‬ ‫‪ 1829‬ماشین آالت و‬ ‫‪19,737,019‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪5867‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪3683‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21,382‬‬ ‫‪2,554,143‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫پارس‌سويچ‌‬ ‫توليدي‌مهرام‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪8217‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫ايران‌‌ترانسفو‬ ‫‪1037674678‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪59712744‬‬ ‫‪21,579‬‬ ‫‪63,978,514‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪2622048732‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫افست‌‬ ‫پارس‌‌خزر‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1879135316‬‬ ‫‪377,008‬‬ ‫‪3417‬‬ ‫‪13608‬‬ ‫پمپ‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪725582562‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪3639‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪229458250‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايراني‌‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورز‬ ‫پتروشيمي‌مارون‬ ‫شهد‌ايران‌‬ ‫‪3296‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9763‬‬ ‫‪3253‬‬ ‫‪34906‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪1317156958‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪3805‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪68,940‬‬ ‫‪6,047,852‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪285006718‬‬ ‫‪71654421‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪255140332‬‬ ‫‪8448065558‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪18922‬‬ ‫بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫‪1083824752‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪127,054‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪ 3218‬انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫كشت‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫‪2236812184‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪261,713‬‬ ‫‪13,308‬‬ ‫‪2944832552‬‬ ‫‪1769978690‬‬ ‫‪180‬‬ ‫اکتشاف ‪1156375233‬‬ ‫‪167,570‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪378940657‬‬ ‫‪324,357‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪648020000‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪5374‬‬ ‫‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‌‌گذارتي‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌گرجي‌‬ ‫بيسكوي‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪2,103,150‬‬ ‫‪9,721‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪36,109‬‬ ‫‪9622‬‬ ‫‪-5.05‬‬ ‫‪847,366‬‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪4644‬‬ ‫بهنوش‌‌ايران‌‬ ‫‪84338140‬‬ ‫‪4694‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪60,716‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪3607‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪61,943‬‬ ‫‪590651366‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪483,091‬‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,288,844‬‬ ‫‪10009966738‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1,974,201‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪2,262,156‬‬ ‫‪521,100‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪6645‬‬ ‫‪48‬‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫لبنيات‌‌پاك‌‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪5085640719‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪1755179403‬‬ ‫‪6299719280‬‬ ‫‪7767‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪851,568‬‬ ‫‪2033241258‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1,296,143‬‬ ‫‪95,800‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪565,591‬‬ ‫‪374,716‬‬ ‫پارس‌‌مينو‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪853473483‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫حفاري‌شمالن‌غربي‌‬ ‫پگاه‌آذربايجا‬ ‫‪2219884444‬‬ ‫‪121309280‬‬ ‫‪851,736‬‬ ‫‪1,880,406‬‬ ‫‪613,966‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌‬ ‫‪202‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5664130086‬‬ ‫‪5012786658‬‬ ‫‪362,667‬‬ ‫‌پياذر‬ ‫معادتن‌وصنعت‬ ‫كش‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫‪1492‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪352052405‬‬ ‫‪4643061148‬‬ ‫‪1,957,599‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1,201,016‬‬ ‫‪99‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪2297‬‬ ‫مارگاريهن‌‬ ‫‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرماي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪352221096‬‬ ‫‪3204962063‬‬ ‫‪151445500‬‬ ‫‪510,270‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10608368070‬‬ ‫‪63,872‬‬ ‫‪1,202,252‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫آبسال‌‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫‪549351050‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪715111092‬‬ ‫‪4336536108‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪983138436‬‬ ‫‪8448065558‬‬ ‫‪2,784,393‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5470‬‬ ‫‪30737718‬‬ ‫‪648020000‬‬ ‫‪6205933407‬‬ ‫‪740,121‬‬ ‫ماشین‪-3.62‬‬ ‫آالت و تجهیزات‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪50823760‬‬ ‫‪52505000‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪587,860‬‬ ‫‪1179365579‬‬ ‫‪156‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪0.01‬سایر معادن ‪100‬‬ ‫فلزي‬ ‫استخراج کانه‬ ‫جز قند و شکر‬ ‫هاي به‬ ‫آشامیدني‬ ‫محصوالت غذایي و‬ ‫باما‬ ‫كاشي‌‌وسراميك‌‌حافظ‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪3560‬‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪25,781‬‬ ‫‪521,100‬‬ ‫‪88820292‬‬ ‫‪2236812184‬‬ ‫‪74087880‬‬ ‫‪590651366‬‬ ‫‪6739‬‬ ‫‪28429‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪47,988‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪323398492‬‬ ‫‪2729200‬‬ ‫ح‌‪‌.‬صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪959000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1279‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪23,312‬‬ ‫‪483,091‬‬ ‫‪175348020‬‬ ‫‪1769978690‬‬ ‫لبنيات‌كالبر‬ ‫‪129783045‬‬ ‫‪8868900‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪175249470‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪17979‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪91,579‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪14,969‬‬ ‫‪1,110‬‬ ‫‪32667100‬‬ ‫‪1779447552‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪2,262,156‬‬ ‫‪5085640719‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪1.10‬ذغال سنگ‪33,407‬‬ ‫‪74177240‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪273,378‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3794‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪200,147‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪932764788‬‬ ‫‪1726300‬‬ ‫توسعه‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪118‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪5168‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪178123742‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫س‌سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‌‌پامچال‌‬ ‫پار‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪15,778‬‬ ‫‪ 4770‬ابزارپزشکي‪-0.06،‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪273,378‬‬ ‫‪433,192‬‬ ‫‪317,400‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪11145‬‬ ‫‪8891‬‬ ‫‪932764788‬‬ ‫‪1050583048‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪39‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪21‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫کاشي و سرامیك‬ ‫‪56‬بورس و بازار‬ ‫‪53‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪450593688‬‬ ‫‪16,757‬‬ ‫‪ 20945‬ابزارپزشکي‪-3.47،‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪123282186‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪186714638‬‬ ‫‪155409581‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪413849138‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪92119000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪139200000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪81464000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪76488192‬‬ ‫‪14310800‬‬ ‫‪13680000‬‬ ‫‪13680000‬‬ ‫‪6232694844‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪207‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫از وضعیت سپرده‌ها و بدهی‌های بخش‌های دولتی و خصوصی در بانک‌ها نشان می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫گنج بی‌رنج‪ ،‬زحمت بی‌اجرت‬ ‫مقادیر و درصد رشد سپرده‌ها و بدهی‌های بخش دولتی و غیر دولتی در بانک‌ها‬ ‫زمان‬ ‫شهریور‪93‬‬ ‫شهریور‪92‬‬ ‫شهریور‪91‬‬ ‫شهریور‪90‬‬ ‫شهریور‪89‬‬ ‫شهریور‪88‬‬ ‫‪ )1‬بدهی بخش دولتی به شبکه‬ ‫بانکی‪:‬‬ ‫‪929634/8‬‬ ‫(‪)33/9‬‬ ‫‪694158/2‬‬ ‫(‪)38‬‬ ‫‪502926/7‬‬ ‫(‪)45/3‬‬ ‫‪346214/6‬‬ ‫(‪)31/2‬‬ ‫‪263871/2‬‬ ‫(‪)42/2‬‬ ‫‪185593/7‬‬ ‫(‪)34/6‬‬ ‫‪ )1-1‬بدهی دولت به شبکه بانکی‬ ‫‪902786/3‬‬ ‫(‪)36‬‬ ‫‪663641/8‬‬ ‫(‪)38/3‬‬ ‫‪478911‬‬ ‫(‪)52/3‬‬ ‫‪314985/5‬‬ ‫(‪)38/2‬‬ ‫‪227946‬‬ ‫(‪)69/5‬‬ ‫‪134505/6‬‬ ‫(‪)57/3‬‬ ‫‪ )1-2‬بدهی شرکت‌ها و موسسات‬ ‫دولتی به بانک‌ها‬ ‫‪26848/5‬‬ ‫(‪)-12‬‬ ‫‪30516/4‬‬ ‫(‪)32‬‬ ‫‪23115/6‬‬ ‫(‪)-26‬‬ ‫‪31229‬‬ ‫(‪)-13/1‬‬ ‫‪35925/2‬‬ ‫(‪)-29/7‬‬ ‫‪51088‬‬ ‫(‪)-2/4‬‬ ‫‪ )2‬بدهی بخش غیردولتی‬ ‫(خصوصی) به شبکه بانکی‬ ‫‪5412433‬‬ ‫(‪)21/4‬‬ ‫‪4458145‬‬ ‫(‪)18/7‬‬ ‫‪3755543/4‬‬ ‫(‪)16/3‬‬ ‫‪3228010/8‬‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫‪2419666/4‬‬ ‫(‪)23/8‬‬ ‫‪1954584‬‬ ‫(‪)13/1‬‬ ‫‪ )3‬سپرده‌ها (و وام‌های) بخش‬ ‫دولتی نزد بانک‌ها‬ ‫‪362525/5‬‬ ‫(‪)54/2‬‬ ‫‪235162‬‬ ‫(‪)73/3‬‬ ‫‪135683/9‬‬ ‫(‪)41/2‬‬ ‫‪96082‬‬ ‫(‪)-23/7‬‬ ‫‪125847/5‬‬ ‫(‪)9/4‬‬ ‫‪115085/2‬‬ ‫(‪)19/2‬‬ ‫‪ )4‬سپرده‌های بخش غیردولتی‬ ‫(خصوصی) نزد بانک‌‌ها‬ ‫‪6244941‬‬ ‫(‪)30/6‬‬ ‫‪4783233/8‬‬ ‫(‪)26/6‬‬ ‫‪3776763/7‬‬ ‫(‪)26/7‬‬ ‫‪2980629/2‬‬ ‫(‪)21/9‬‬ ‫‪2444722‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫‪1972242/5‬‬ ‫(‪)25/9‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫‹ ‹س�پرده‌های بخ�ش دولت�ی و‬ ‫خصوصی در بانک‌ها‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب‪ ،‬اطالعات موج��ود در‬ ‫ک مرکزی درباره‬ ‫گزارش‌های رس��می بان ‌‬ ‫وضعی��ت حاکم و جاری در بازار پول ایران‬ ‫حاکی از وابس��تگی کامل بانک‌ها و حتی‬ ‫اقتصاد کش��ورمان به مجموع دارایی‌های‬ ‫نق��دی عم��وم اقش��ار جامع��ه دارد حتی‬ ‫اگ��ر این دارایی‌ها ش��امل مبالغی ناچیز و‬ ‫اندک باش��ند و به حس��اب نیایند چراکه‬ ‫ب��ا تجمی��ع همی��ن ان��دک پس‌انداز‌های‬ ‫مردم در ش��بکه بانکی است که سرمایه‌ای‬ ‫بالقوه و در حدود ‪ 625‬هزار میلیارد تومان‬ ‫جذب بانک‌ها ش��ده و اعتب��ارات و منابع‬ ‫موردنی��از برای گ��ردش چ��رخ اقتصاد و‬ ‫فعالیت پویای بخش‌های مولد کش��ورمان‬ ‫را تامی��ن می‌کند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫حجم کل س��پرده‌های دولت در سیس��تم‬ ‫بانکی باوجود اینکه حداقل ‪ 17‬برابر کمتر‬ ‫از سپرده‌های بخش خصوصی است و برای‬ ‫مثال (همان‌طور که پیش��تر اشاره شد) در‬ ‫پایان شش��مین ماه از سال‌جاری به حدود‬ ‫تقوی‌نژاد‪ :‬معضالت تسهیالت تکلیفی به حداقل رسید‬ ‫مدیرعامل بانک س��په گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از مش��کالت نظام بانکی کشور به خاطر‬ ‫رویکرد واق��ع گرایانه دول��ت یازدهم و‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی و بانک‬ ‫مرکزی در ماه‌های اخیر برطرف ش��ده‬ ‫و معضالت ناش��ی از اجرای تس��هیالت‬ ‫تکلیفی در سیس��تم بانک��ی به حداقل‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫سیدکامل تقوی‌نژاد در جمع مدیران‬ ‫و کارکنان ادارات کل حقوقی و پیگیری‬ ‫مطالبات معوق بانک با بیان این مطلب‬ ‫با تاکید بر لزوم اجرای قوانین و مقررات‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬عمده مش��کالت موجود‬ ‫در ح��وزه اقتص��ادی کش��ور ب��ه خاطر‬ ‫قانون‌گریزی‌های گذش��ته اس��ت‪ .‬برای‬ ‫شفاف‌س��ازی و جلوگی��ری از تضیی��ع‬ ‫حق��وق دیگران باید قوانین و مقررات را‬ ‫بدون توجه به منافع شخصی و گروهی‬ ‫رعای��ت کنیم‪ .‬رییس هیات مدیره بانک‬ ‫سپه با بیان این مطلب که به قانون‌گرایی‬ ‫اعتق��اد راس��خ دارم گف��ت‪ :‬بخش قابل‬ ‫توجه مطالبات مع��وق بانکی مربوط به‬ ‫تسهیالتی اس��ت که در نیمه دوم دهه‬ ‫‪ 80‬بدون رعایت قوانین و مقررات و اخذ‬ ‫وثیقه‌های الزم به مشتریان خاص اعطا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تقوی‌نژاد تصریح ک��رد‪ :‬با افرادی که‬ ‫در بان��ک تخلف مالی کنند باید قاطعانه‬ ‫برخ��ورد کرد‪.‬چ��ون ای��ن متخلفان به‬ ‫حیثیت و وجهه کارکنان سیستم بانکی‬ ‫که سالم‌ترین افراد در نظام اداری کشور‬ ‫هستند لطمه می‌زنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک س��په با بی��ان این‬ ‫مطلب که باید ب��ا رعایت ادب‪ ،‬مقررات‬ ‫‹ ‹بدهی بخش دولتی و خصوصی به‬ ‫شبکه بانکی‬ ‫و ضواب��ط از عملکرد بان��ک دفاع کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سیاس��ت بانک س��په در مواجهه‬ ‫با بدهکاران بانکی اصولی و در راس��تای‬ ‫کم��ک به تولی��د داخلی ب��وده و با آن‬ ‫دس��ته از بده��کاران تولید‌کننده فعال‬ ‫ک��ه به طور غیرارادی ق��ادر به پرداخت‬ ‫بدهی خود نیستند همکاری و مساعدت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تقوی‌نژاد با تاکید بر پایبندی‬ ‫بانک سپه به انجام رسالت‌های اجتماعی‬ ‫خود خاطر نشان کرد‪ :‬برای جذب حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬نیروی جدید در آزمون استخدامی‬ ‫بانک س��په بیش از ‪ ۸۷‬ه��زار متقاضی‬ ‫شرکت کردند این امر نشان‌دهنده وجود‬ ‫معضل بیکاری در کشور است‪ .‬به همین‬ ‫خاط��ر بانک‌ها باید به تولی��د داخلی و‬ ‫تحق��ق اهداف اقتص��اد مقاومتی کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره اضافه ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫س��په برای کمک به توسعه استان‌های‬ ‫محروم نس��بت‌های مصارف به منابع را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬مدیرعامل بانک سپه‬ ‫با اش��اره به افزایش کفایت سرمایه این‬ ‫بانک در یکس��ال گذش��ته گفت‪ :‬بانک‬ ‫س��په به لحاظ س��رمایه در حال حاضر‬ ‫جزو بانک‌های اول کش��ور بوده و نقش‬ ‫کلیدی در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی‬ ‫ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن خصوص اف��زود‪ :‬در چند‬ ‫هفته گذشته ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ق��رارداد برای کم��ک به طرح‌های‬ ‫مل��ی منعق��د کردی��م که یک��ی از آنها‬ ‫بزرگترین قرارداد در مدت فعالیت بانک‬ ‫سپه است‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به توانمندی کارکنان‬ ‫بان��ک س��په در ارائه خدم��ات مختلف‬ ‫بانکی اظهار ک��رد‪ :‬باوجود تبعات منفی‬ ‫ناش��ی از تحریم‪ ،‬افزایش تعداد بانک‌ها‬ ‫و ورود آنه��ا به حوزه بانکداری تجاری و‬ ‫همچنین تش��کیل ‪ ۶‬بانک از بدنه بانک‬ ‫سپه‪ ،‬این بانک با تکیه بر نیروی انسانی‬ ‫بادانش و متعهد خود توانس��ت در بازار‬ ‫پولی کشور حضور فعال داشته باشد‪.‬‬ ‫وی از برخ��ی مدی��ران خ��وش فک��ر‬ ‫گذش��ته بانک سپه به واس��طه ورود به‬ ‫بخش‌های تولید محصوالت استراتژیک‬ ‫نظیر فوالد‪ ،‬س��نگ‌آهن و س��یمان و ‪...‬‬ ‫تقدیر کرد‪ .‬تقوی نژاد از همکاران بانک‬ ‫خواس��ت در ارائه خدمات به مش��تریان‬ ‫وف��ادار به بانک بیش��تر ت�لاش کنند و‬ ‫در خصوص جذب مش��تریان جدید گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه موفقیت‌ه��ای بانک‬ ‫س��په در فعالیت‌ه��ای ارزی درخصوص‬ ‫افزایش ص��دور ضمانت‌نامه‌ه��ا در این‬ ‫بانک یادآور ش��د‪ :‬در امسال بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد ری��ال انواع ضمانت‌نامه در‬ ‫بانک س��په صادر ش��ده که در مقایسه‬ ‫ب��ا ضمانت‌نامه‌ه��ای ص��ادر ش��ده در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۰۰‬درصد رشد نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫(واحد ارقام‪ :‬میلیارد ریال)‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬عملکرد فعالیت‌های شبکه‬ ‫بانکی ایران تا پایان شهریورماه سال‌جاری‬ ‫درباره حجم نهای��ی دارایی‌ها و مطالبات‬ ‫خ��ود از دو گ��روه اصلی مش��تریان خود‬ ‫یعن��ی بخش دولتی و بخ��ش غیردولتی‬ ‫(بخش خصوصی) در طول سال‌های اخیر‬ ‫نشان می‌دهد که در درجه نخست حجم‬ ‫سپرده‌ها و بدهی‌های بخش خصوصی در‬ ‫ش��بکه بانکی و به بانک‌های کشور بسیار‬ ‫بیشتر از مقادیر این دو شاخص در بخش‬ ‫دولتی بوده و گاهی این تفاوت‌ها در بخش‬ ‫بدهی به شبکه بانکی بین ‪ 6‬تا ‪ 10‬برابر و‬ ‫در روابطه با مبالغ سپرده‌های موجود نزد‬ ‫بانک‌ها بسیار آش��کار‌تر و بین ‪ 10‬تا ‪20‬‬ ‫برابر و حتی بیش��تر از آن است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش‌ه��ای اخیر بان��ک مرکزی‪ ،‬بخش‬ ‫قابل‌توجهی از نقدینگی مازاد و سرگردان‬ ‫جامعه ک��ه متعلق به عموم مردم (اعم از‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوقی) و همچنین‬ ‫بخش تعاونی کشور بوده و در قالب انواع‬ ‫سپرده‌های رایج جذب شبکه بانکی شده‬ ‫در پایان شهریورماه سال‌جاری با رشدی‬ ‫‪ 30/6‬درصد نسبت به شهریورماه ‪ 92‬به‬ ‫رقمی معادل ‪ 624‬ه��زار و ‪ 494‬میلیارد‬ ‫تومان بالغ شده درحال که مجموع حجم‬ ‫سپرده‌های بخش دولتی ایران نزد بانک‌ها‬ ‫در پایان همین مقطع زمانی حتی پس از‬ ‫رشد ‪ 54/2‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫به بیان روش��ن‌تر‪ ،‬می��زان منابع پولی‬ ‫آح��اد مختلف م��ردم که تا پای��ان ‪ 6‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال ن��زد ش��بک ‌ه بانک‌های‬ ‫فع��ال در کش��ورمان به امانت گذاش��ته‬ ‫ش��ده بیش��تر از ‪ 17‬براب��ر س��پرده‌های‬ ‫دول��ت در همی��ن بانک ب��وده و عالوه‌بر‬ ‫تقویت قدرت تس��هیالت‌دهی سیس��تم‬ ‫بانکی‪ ،‬به‌طور عملی تا حد بس��یار زیادی‬ ‫مان��ع از افزایش حج��م نقدینگی مازاد و‬ ‫زیان‌ب��ار در اقتصاد کش��ور و در حقیقت‬ ‫باع��ث کاهش نرخ رش��د ت��ورم در ایران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بزرگ آن مربوط به حقوق و مزایای ماهانه‬ ‫کارکنان دولتی اس��ت و هر ماه به وسیله‬ ‫امکانات و سیستم‌های پرداخت بانک‌ها به‬ ‫حقوق بگیران دولت پرداخت می‌شود و در‬ ‫حقیقت بانک‌ها درباره س��پرده‌های دولتی‬ ‫فقط در نقش واس��طه تب��ادل منابع پولی‬ ‫ظاهر می‌ش��وند و زحم��ت دریافت پول از‬ ‫دول��ت و پرداخت آن به کارکنان دولتی را‬ ‫متقبل می‌شوند درحالی که پس‌انداز‌های‬ ‫ریز و درش��ت مردم که وارد چرخه منابع‬ ‫بانک‌ها می‌شود درحکم سرمایه‌هایی کالن‬ ‫و آس��ان هس��تند که به پیکره نظام بانکی‬ ‫اعتبار می‌بخش��ند و مهم‌ت��ر از آن‪ ،‬تاثیر‬ ‫مثبت و آش��کاری بر کم��ک به حوزه‌های‬ ‫تولی��د و با نگاهی کالن‌ت��ر‪ ،‬بر کل اقتصاد‬ ‫ایران می‌گذارند‪.‬‬ ‫‪ 36‬ه��زار و ‪ 253‬میلی��ارد تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌ت��وان گف��ت که همی��ن مبلغ‬ ‫نه‌چندان قابل‌توجه نیز البته در مقایسه با‬ ‫مبلغ سپرده‌های بخش خصوصی ـ بیشتر‬ ‫از آن که س��ودی برای بانک‌های کش��ور‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬زحمت و دردسر بسیاری‬ ‫برای ش��بکه بانکی ب��ه ارمغ��ان می‌آورد‬ ‫زیرا بخش بزرگ س��پرده‌های دولتی و در‬ ‫حقیقت س��پرده‌های دولت در نظام بانکی‬ ‫برای پرداخت هزینه‌ه��ای جاری آن وارد‬ ‫حس��اب‌های بانکی می‌ش��ود که قس��مت‬ ‫گزارش گزی��ده آمار‌های اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی درباره بدهی‌های دو بخش دولتی‬ ‫و خصوصی به شبک ‌ه بانکی نیز نشانگر این‬ ‫واقعیت اس��ت که حداقل طبق آمار ‪5-6‬‬ ‫س��ال گذش��ته مجموع بدهی‌های بخش‬ ‫خصوصی به ش��بکه بانکی هم��واره کمتر‬ ‫یا همطراز با سپرده‌های این بخش بوده و‬ ‫موید این امر نیز آمار پایان شهریورماه ‪93‬‬ ‫است که نش��ان می‌دهد بخش غیردولتی‬ ‫ایران (یا همان بخش خصوصی) در مقابل‬ ‫بده��ی ‪ 541‬ه��زار و ‪ 243‬میلیارد تومان‬ ‫خود به بانک‌ها‪ ،‬مبلغی بیشتر از ‪ 624‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در این شبکه سپرده‌گذاری‬ ‫کرده است‪ .‬در نقطه مقابل و براساس همین‬ ‫آمار مالحظه می‌ش��ود ک��ه بدهی بخش‬ ‫دولتی به بانک‌ها پیوس��ته بسیار بیشتر از‬ ‫س��پرده‌های آن بوده و آمار ش��هریور ‪93‬‬ ‫نیز بیانگر آن اس��ت که سپرده‌های دولت‬ ‫در ش��بکه بانکی در شرایطی به ‪ 36‬هزار و‬ ‫‪ 252‬میلیارد تومان رسیده که بدهی‌های‬ ‫بخ��ش دولتی به ح��دود ‪ 93‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫اولویت‌های صندوق قرض الحسنه‬ ‫بانک پارسیان‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان استفاده موثر‬ ‫و پردامنه از ابزاره��ای بازاریابی‪ ،‬تبلیغی‬ ‫و اطالع‌رس��انی با هدف تقویت و توسعه‬ ‫فعالیت‌ه��ای صن��دوق قرض‌الحس��نه را‬ ‫ضروری خوان��د‪ .‬دیوان��دری‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫بان��ک پارس��یان در جری��ان بازدی��د از‬ ‫صن��دوق قرض‌الحس��نه این بان��ک که با‬ ‫همراهی مدیر امور ش��عب بانک در تهران‬ ‫انجام شد‪ ،‬ضمن تقدیر از تالش کارکنان‬ ‫در زمینه تحقق اهداف معین ش��ده برای‬ ‫صن��دوق قرض‌الحس��نه بانک پارس��یان‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از عرصه‌های قاب��ل توجه و‬ ‫ارزنده و ضروری که بانک پارسیان باید در‬ ‫آن حضوری فعال و اثرگذار داش��ته باشد‬ ‫عرصه ایفای رسالت‌های اجتماعی است و‬ ‫صندوق قرض‌الحس��نه بانک‪ ،‬بستر و ابزار‬ ‫اصلی اج��را و ایفای این رسالت‌هاس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان در جریان بازدید‬ ‫از قسمت‌های مختلف صندوق و در خالل‬ ‫گف��ت و گ��وی صمیمانه ب��ا کارکنان آن‬ ‫بر ضرورت هم��کاری بخش‌های مختلف‬ ‫صف و س��تاد بانک برای پیش��برد امور و‬ ‫دستیابی صندوق به اهداف مشخص شده‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اعتمادس��ازی از طریق‬ ‫ابزارهای رسانه‌ای و هدایت صحیح منابع‬ ‫به س��مت اقشار نیازمند را از فعالیت‌های‬ ‫مه��م صن��دوق دانس��ت و ضم��ن تاکید‬ ‫ب��ر ج��ذب اف��راد خیراندیش ب��ا حضور‬ ‫همه‌جانب��ه و مدبرانه در الیه‌های مختلف‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬بس��یار مایلم که وجوهی‬ ‫را در قال��ب قرض‌الحس��نه وی��ژه در نزد‬ ‫صندوق تودیع کنیم تا به مصرف اعطای‬ ‫وام به اقش��ار نیازمند برس��د و از فعاالن‬ ‫صندوق درخواست کرد که زمینه این کار‬ ‫را هرچه سریع‌تر فراهم کنند‪.‬‬ ‫در جری��ان ای��ن بازدی��د‪ ،‬محمدرض��ا‬ ‫بهن��ام حس��ین‌پور مدیرعام��ل صندوق‬ ‫ض الحسنه پارسیان هم ضمن قدردانی‬ ‫قر ‌‬ ‫از حضور مدیرعامل بانک در جمع فعاالن‬ ‫این صندوق‪ ،‬حضور وی را موجب افزایش‬ ‫انگیزه و روحیه ت�لاش کارکنان صندوق‬ ‫ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬تمامی تالش��گران‬ ‫صن��دوق قرض‌الحس��نه بانک پارس��یان‬ ‫با درک دقیق خواس��ت و ن��گاه بانک به‬ ‫فعالیت‌ه��ای قرض‌الحس��نه‪ ،‬همت واحد‬ ‫خود را برای دس��تیابی ب��ه این اهداف و‬ ‫ایفای مطلوب رسالت‌های اجتماعی گروه‬ ‫بانک پارسیان انجام می‌دهند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صن��دوق قرض‌الحس��نه بانک پارس��یان‬ ‫سپس گزارش جامعی از عملکرد صندوق‬ ‫شامل وضعیت جذب و رشد منابع‪ ،‬نحوه‬ ‫مصرف منابع‪ ،‬گروه‌های هدف تسهیالتی‬ ‫صندوق‪ ،‬نحوه بازاریابی و تبلیغ خدمات و‬ ‫محصوالت و برنامه‌های در دس��ت اجرای‬ ‫آن ارائه کرد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تخفیف ویژه‬ ‫‪ 15‬درصدی برای شخص ثالث‬ ‫هی��ات مدیره بیمه ایران ب��ا اعطای ‪15‬‬ ‫درصد تخفیف ویژه به بیمه‌های شخص‬ ‫ثالث موافقت ک��رد‪ .‬امراللهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه ای��ران در مجم��ع عموم��ی انجم��ن صنفی‬ ‫کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران استان تهران‪،‬درباره‬ ‫دالیل ارائ��ه تخفیف ثالث گفت‪ :‬بیم��ه ایران حاضر‬ ‫نیس��ت به هر قیمتی بیمه بفروش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫امضای تفاهمنامه در س��ندیکای بیمه‌گران در سال‬ ‫‪ 1392‬درباره قیمت بیمه ثالث گفت‪ :‬با توجه به این‬ ‫تفاهمنامه و هر چند برخی ش��رکت‌ها تا ‪ 70‬درصد‬ ‫تخفی��ف ارائه کردند که در حال حاضر وضعیت مالی‬ ‫آنها مشخص اس��ت‪ ،‬اما بیمه ایران روی قیمت خود‬ ‫ماند‪ .‬اوائل امس��ال به س��ندیکا نامه نوشتیم و اصرار‬ ‫کردی��م ک��ه همه ش��رکت‌های بیمه در ای��ن زمینه‬ ‫وحدت رویه داشته باشند اما مورد قبول واقع نشد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل و با کار کارشناسی انجام شده بیمه ایران‬ ‫تصمیم گرفت در بعضی از گروه‌ها تخفیف قائل شود‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین دو بانک‬ ‫در مراس��می تفاهمنام��ه هم��کاری‬ ‫مشترک بین مدیران عامل پست بانک‬ ‫ایران و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به‬ ‫منظور توس��عه همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و‬ ‫امکان��ات متقابل برای ارائ��ه خدمات متنوع بانکی به‬ ‫مشتریان امضای شد‪ .‬براساس این تفاهمنامه‪ ،‬امکان‬ ‫ارائ��ه خدم��ات واریز وجه به حس��اب مش��تریان و‬ ‫سرویس قبول و وصول چک آنان در این دو بانک به‬ ‫صورت متقابل فراهم شده و عالوه‌بر آن ارائه خدمات‬ ‫ارزی و امور پول‌رسانی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‬ ‫در مراکز اس��تان‌ها توس��ط پس��ت بانک ایران انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده ریی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫پس��ت بانک ایران در این مراس��م ضمن استقبال از‬ ‫فراهم‌ش��دن این همکاری اظهار ک��رد‪ :‬ارائه خدمات‬ ‫خرده‌بانکداری به ویژه در روستاها و مناطق محروم‬ ‫از مهم‌ترین اهداف این بانک اس��ت و تالش می‌کنیم‬ ‫در زمینه رفع نیازهای مردم و توسعه عدالت‌اجتماعی‬ ‫گام برداری��م‪ .‬وی افزود‪ :‬اینگونه همکاری‌ها می‌تواند‬ ‫ب و کار‌های واقعی شده و رونق‬ ‫موجب توسعه کس�� ‌‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تولید و اش��تغالزایی را در س��طح کش��ور‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫در رتبه نخست توانگری مالی‬ ‫بر اس��اس اعالم بیمه مرکزی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫بیم��ه دان��ا رتبه نخس��ت توانگری مالی‬ ‫ش��رکت‌های بیم��ه را در س��ال ‪1393‬‬ ‫کسب کرد‪ .‬آخرین وضعیت توانگری مالی موسسات‬ ‫بیمه در ش��ورای عالی بیمه مطرح و سطح توانگری‬ ‫مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران منتشر شد که بر اساس آن بیمه دانا در‬ ‫س��طح یک توانگ��ری و وضعیت مطلوب ق��رار دارد‪.‬‬ ‫شرکت‌های دارای توانگری مالی‪ ،‬شرکت‌هایی هستند‬ ‫که برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران از‬ ‫توانایی کافی برخوردارند‪ .‬بر این اس��اس بیمه دانا در‬ ‫بین شرکت‌های بیمه کشور در سال ‪ 1393‬با کسب‬ ‫رتبه نخس��ت نس��بت و س��طوح توانگری مالی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬خاطرنشان می‌سازد‪ ،‬در بین شرکت‌های بیمه‬ ‫‪ 16‬ش��رکت در رتبه نخس��ت‪ 4 ،‬شرکت بیمه نیز در‬ ‫س��طح‪ 2 ،2‬ش��رکت بیم��ه در س��طح ‪ ‌3‬توانگری و‬ ‫‪‌2‬شرکت دیگر در سطح ‪ 5‬قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٤‬هزار مشتری در سامانه‬ ‫بانکداری اینترنتی صادرات‬ ‫بیش از ‪ ٣٨٤‬هزار مش��تری در س��امانه‬ ‫بانکداری اینترنت��ی بانک صادرات ایران‬ ‫عضو فعال هستند‪ .‬این بانک در راستای‬ ‫ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام‬ ‫با پیشرفت فناوری‌های جدید‪ ،‬ارائه خدمات بانکداری‬ ‫اینترنتی متنوع را بر پایه بسترهای اینترنتی امن در‬ ‫دس��تور کار ق��رار داده اس��ت‪ .‬ای��ن خدم��ات بدون‬ ‫محدودی��ت مکان��ی و زمانی ارائه می‌ش��ود و دارای‬ ‫قابلیت‌ه��ای فراوان��ی از جمل��ه انتقال وج��ه‪ ،‬رویت‬ ‫صورتحس��اب‪ ،‬تعیین مبلغ چک‪ ،‬پرداخت اقس��اط‪،‬‬ ‫پرداخ��ت قبوض و ‪ ...‬اس��ت‪ .‬این گ��زارش می‌افزاید‬ ‫تعداد مش��تریان استفاده‌کننده از س��امانه بانکداری‬ ‫اینترنت��ی بانک صادرات ایران تا پایان آبان‌ماه س��ال‬ ‫‪ ١٣٩٣‬به ‪ ٣٨٤‬هزار و ‪ ٥٠٠‬مشتری افزایش یافته که‬ ‫این میزان بیانگر رش��د ‪ ٢٧‬درصدی تعداد مشتریان‬ ‫اس��تفاده‌کننده از این س��امانه در مقایسه با آبان ماه‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬
‫اخبار روز‬ ‫برنامه‌های جدید‬ ‫رییس سازمان بورس‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان از مزایای پیوستن به اتحادیه بین‌بورسی می‌گویند‬ ‫رونق مبادالت کشاورزی در فضایی مطمئن‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم س��ه‬ ‫برنامه ج��دی و عملیاتی برای رونق‌بخش��ی به بازار‬ ‫سرمایه کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با رفع ابهامات در زمان کوتاهی‬ ‫رونق را به بورس بازمی‌گردانیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬محم��د فطانت‌ف��رد در مورد‬ ‫برنامه‌های عملیاتی جدید برای رونق بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫ب��ه فضای حاکم بر بورس کش��ورمان اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬الزم است یک ابهام‌زدایی از شرایط فعلی بازار‬ ‫سرمایه صورت گیرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار اقدام بعدی‬ ‫را س��ازماندهی تمام زوایا و ابعاد بازار س��رمایه ذکر‬ ‫و بیان کرد‪ :‬با ای��ن اقدام می‌توان فرآیندها را اصالح‬ ‫کرد‪ .‬همچنی��ن امیدواریم در زم��ان کوتاهی با رفع‬ ‫ابهام��ات و تصمیم‌گیری‌های منطقی و صحیح رونق‬ ‫را ب��ه بورس بازگردانیم‪ .‬وی اقدام س��وم را چابکی و‬ ‫سرعت‌دادن به انجام کارهای موردانتظار مردم برای‬ ‫رونق‌بخش��ی دوباره به بورس کش��ورمان ذکر کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در گام نخس��ت جلب حمایت از تمام اصحاب‬ ‫رسانه در اولویت است‪ .‬فطانت در عین حال خواستار‬ ‫همکاری و هماهنگی بیش��تر دو بازار پول و سرمایه‬ ‫ش��د و بیان ک��رد‪ :‬نباید این دو ب��ازار را به عنوان دو‬ ‫رقیب ن��گاه کرد‪ .‬وی ب��ه انج��ام رایزنی‌هایی برای‬ ‫رونق‌بخش��ی دوباره به بورس کشورمان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر این اس��اس با همکاری دولت و سایر ارکان‬ ‫از بازار س��رمایه ابهام‌زدایی می‌شود تا درنهایت رونق‬ ‫بازار را شاهد باش��یم‪ .‬رییس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار با اعالم اینکه یک برنامه عملیاتی و منس��جم‬ ‫را در ب��ورس اجرای��ی خواهیم کرد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به‬ ‫دنبال راهکار‌هایی هستیم تا بتوانیم رونق را در زمان‬ ‫کوتاهی به ب��ورس بازگردانیم و در این زمینه هم به‬ ‫سهامداران حقیقی و خرد توجه خواهد شد‪.‬‬ ‫جاده ابریشم مالی در راه است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��پرده‌گذاری مرک��زی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه وجوه (سمات) از ظرفیت موجود برای‬ ‫راه‌اندازی جاده ابریش��م مالی بین بازارهای س��رمایه‬ ‫کشورهای چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند و ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سمات‪ ،‬حامد سلطانی نژاد‬ ‫با بیان این مطلب اظهارکرد‪ :‬مدیرعامل سپرده‌گذاری‬ ‫مرکزی اوراق بهادار چین در حاش��یه ش��انزدهمین‬ ‫اج�لاس گروه ش��رکت‌های س��پرده‌گذاری آس��یا و‬ ‫اقیانوسیه (آس��ی‌جی)‪ ،‬خواستار همکاری کشورهای‬ ‫قاره کهن برای راه‌اندازی جاده ابریشم مالی شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه تفاهمنام��ه هم��کاری ش��رکت‌های‬ ‫سپرده‌گذاری مرکزی ایران و چین در آبان ماه امسال‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬راه‌اندازی جاده ابریشم مالی در‬ ‫یکی از بندهای این تفاهمنامه به صراحت ذکر شده‬ ‫که در صورت رفع برخی محدودیت‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫طرح‌ه��ای مطالعاتی‪ ،‬تحقیقات��ی و عملیاتی آن آغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد ب��ا بیان اینکه ای��ران می‌تواند نقش‬ ‫کلی��دی در راه‌اندازی جاده ابریش��م مالی ایفا کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس این ط��رح‪ ،‬زیرس��اخت‌هایی فراهم‬ ‫خواهد ش��د ت��ا کش��ورهایی که در ط��ول تاریخ در‬ ‫این مس��یر مبادله تجاری داش��تند‪ ،‬این بار از طریق‬ ‫شرکت‌های س��پرده‌گذاری خود در بازارهای سرمایه‬ ‫یکدیگر حضور یابند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که چین ب��رای احیای جاده‬ ‫ابریشم و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی خود‪ ،‬قصد‬ ‫دارد مبل��غ ‪ ۴۰‬میلیارد دالر ب��رای احیای مجدد آن‬ ‫هزینه کند‪.‬‬ ‫«ش��ی جین پینگ» رییس‌جمهوری چین نیز ماه‬ ‫گذشته میالدی از تمامی کشورهای آسیایی خواست‬ ‫ب��ا توجه به تغییرات قابل توجه در این قاره‪ ،‬در طرح‬ ‫یاد شده مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫اهمی��ت راه‌ان��دازی مجدد ج��اده ابریش��م برای‬ ‫چی��ن به ان��دازه‌ای مهم اس��ت ک��ه این کش��ور از‬ ‫مدت‌ها قب��ل برنامه‌های مختلفی اع��م از فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و آموزش��ی را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬پیوستن‬ ‫ای��ران ب��ه اتحادی��ه بین بورس��ی (‪)IEU‬‬ ‫در آبان‌م��اه یک اتفاق مثب��ت برای بورس‬ ‫کاالی کش��ور به‌ش��مار می‌آید که می‌تواند‬ ‫در س��طح کالن نی��ز برای اقتصاد کش��ور‬ ‫مزیت‌های بس��یاری به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از ای��ن مزیت‌ها در ح��وزه کاالهای‬ ‫کش��اورزی خود را نشان می‌دهد‪ .‬کشور ما‬ ‫در زمینه تولید برخی محصوالت کشاورزی‬ ‫مزیت‌ه��ای باالیی دارد و می‌تواند حتی در‬ ‫حوزه صادرات آنها نیز فعال شود‪ .‬کاالهایی‬ ‫مانند زعفران‪ ،‬پس��ته و کش��مش‪ ،‬ازجمله‬ ‫محصوالت کش��اورزی در داخل هستند که‬ ‫تقاضای خوبی برای آنها در سطح بین‌الملل‬ ‫وج��ود دارد و در ص��ورت ی��ک بازاریاب��ی‬ ‫مناس��ب و تعیین قیم��ت در فضای رقابتی‬ ‫می‌توان حج��م صادرات در ای��ن کاالها را‬ ‫افزای��ش داد و از ای��ن طریق برای کش��ور‬ ‫درآمدزایی کرد‪ .‬همین مزیت برای واردات‬ ‫کاالهای موردنیاز کش��ور نی��ز وجود دارد‪.‬‬ ‫طبیعی است اگر واردات موردنیاز کشور در‬ ‫یک فضای رقابتی با کیفیت‌های استاندارد‬ ‫جهانی انجام ش��ود‪ ،‬ه��م در کاهش هزینه‬ ‫و هم در ارتقای کیفی��ت محصول وارداتی‬ ‫موث��ر خواهد بود‪ .‬نکته دیگری که می‌تواند‬ ‫پیوس��تن به این اتحادیه را به یک ظرفیت‬ ‫باال برای کش��ور تبدیل کن��د‪ ،‬قرار گرفتن‬ ‫ایران در یک موقعیت جغرافیایی ویژه است‪.‬‬ ‫از آنجایی که همس��ایگان شمالی ایران در‬ ‫حوزه تولید گندم ظرفیت‌های باالیی دارند‬ ‫و در مقابل همسایگان جنوبی کشور مانند‬ ‫عربستان در تامین این کاالها دچار مشکل‬ ‫هستند‪ ،‬ایران می‌تواند نقش یک واسطه را‬ ‫در نق��ل و انتقاالت محص��والت یا حتی در‬ ‫خرید و فروش آنها ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران کریدور گندم باشد‬ ‫در همین راستا مدیر‬ ‫کاالی��ی کارگ��زاری‬ ‫بان��ک کش��اورزی با‬ ‫اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫کش��ورهای عضو این‬ ‫اتحادیه همگی تولیدکنندگان بزرگ گندم‬ ‫هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ای��ن موضوع می‌تواند‬ ‫ی��ک مزیت برای کش��ور ما باش��د و منافع‬ ‫بسیاری را برای کش��ور ما به دنبال داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سید محمود حس��ینی‌پور در گفت‌وگو با‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بس��یاری از همس��ایگان‬ ‫‹ ‹مبادالت تضمین می‌شوند‬ ‫جنوب��ی م��ا واردکنندگان گندم هس��تند‬ ‫که بخش��ی از نی��از خود را از کش��ورهای‬ ‫عضو این اتحادیه تامی��ن می‌کنند‪ .‬در این‬ ‫وضعیت ایران می‌تواند به‌عنوان یک واسطه‪،‬‬ ‫وظیفه ترانزیت این کاالها را برعهده بگیرد‬ ‫که این موضوع ب��ه رونق بخش حمل‌ونقل‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ع�لاوه بر این ما می‌توانیم‬ ‫بخش��ی از نی��از داخل��ی گن��دم را از این‬ ‫کش��ورها تامین کنیم و در مقابل تولیدات‬ ‫گندم جنوب کشور را به کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج‌فارس صادر کنیم‪ .‬در این وضعیت نیز‬ ‫ما هم به لحاظ ترابری س��ود خواهیم برد و‬ ‫هم می‌توانیم بخشی از تولید خود را صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی‌پور مزی��ت دیگر پیوس��تن به‬ ‫‪ IEU‬را بزرگ‌ش��دن بازاره��ای پیش روی‬ ‫تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد‪ :‬حضور‬ ‫در بازارهای بزرگ برای تولیدکنندگان سود‬ ‫قابل‌توجهی به همراه دارد و بورس کاال نیز‬ ‫می‌تواند از کارمزد معامالت انجام‌شده سود‬ ‫کسب کند‪ .‬در عین حال تجار ما نیز با یک‬ ‫بازار بزرگ‌تر روبه‌رو می‌ش��وند و می‌توانند‬ ‫سودهای بیش��تری را نسبت به گذشته به‬ ‫دس��ت آورند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک ‌ه آیا پیوس��تن به ای��ن اتحادیه در زمینه‬ ‫کاه��ش هزین��ه تامی��ن گندم داخ��ل نیز‬ ‫کمک‌کنن��ده خواهد بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫کاه��ش قیمت تفاوت قاب��ل توجهی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬در ح��ال حاضر ه��م واردکنندگان‬ ‫ما‪ ،‬گندم موردنی��از داخل را از بازار رقابتی‬ ‫جهان��ی تامین می‌کنند و پیوس��تن به این‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫مهدیار س�نایی‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه‬ ‫روزهای رکود را پش��ت سر می‌گذارد‪ ،‬بورس تهران‬ ‫هر روز ش��اهد افتی دوباره است و به نزول پرسرعت‬ ‫خ��ود ادامه می‌دهد‪ .‬روز گذش��ته نیز در ادامه روند‬ ‫منفی حاکم بر تاالر حافظ بازهم شاخص کل سقوط‬ ‫ک��رد و با ‪ 418‬واحد عقب‌نش��ینی در عدد ‪ 68‬هزار‬ ‫و ‪ 232‬قرار گرفت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬مش��کل‬ ‫کنونی بازار س��رمایه‪ ،‬کمب��ود نقدینگی و نگرانی از‬ ‫آینده مبهم اقتصادی و سیاس��ی اس��ت که بر روند‬ ‫این بازار تاثیر منفی گذاشته و کاهش آن را شدیدتر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت‌های جهانی‬ ‫در همین رابطه محمدحس��ن‬ ‫شمسی‪ ،‬مدیرعامل کارگزاری‬ ‫اظهار‬ ‫دانا در گفت‌وگو با‬ ‫ک��رد‪ :‬بازار س��رمایه از س��ال‬ ‫گذش��ته به دالیل مختلف در‬ ‫رک��ود عمیق فرو رفته اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر بازار‬ ‫نیازمند آن اس��ت ک��ه یک محرک ق��وی آن را به‬ ‫حرکت درآورد‪.‬‬ ‫ت نفت اش��اره کرد و‬ ‫وی به کاه��ش جهانی قیم ‌‬ ‫گفت‪ :‬از آنجایی که قیمت نفت تاثیر بس��یار زیادی‬ ‫روی درآمدهای دولت��ی دارد و دولت نیز به عنوان‬ ‫مصرف‌کننده نهایی بس��یاری از محصوالت به شمار‬ ‫می‌آید‪ ،‬این کاهش درآمد می‌تواند روی بسیاری از‬ ‫پروژه‌ه��ای دولتی اثرگذار باش��د‪ .‬برای نمونه دولت‬ ‫هنگام روبه‌رو ش��دن با کس��ری بودجه‪ ،‬بسیاری از‬ ‫بورس تغییری در قیمت به وجود نمی‌آورد‬ ‫ام��ا مزیت‌هایی ک��ه در باال گفته ش��د‪ ،‬به‬ ‫معامالت ما اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫این مدیر کاالیی‪ ،‬بین‌المللی‌شدن بورس‬ ‫کاال را بر بازار دیگر محصوالت کش��اورزی‬ ‫نیز موثر دانس��ت و توضیح داد‪ :‬پیوس��تن‬ ‫ب��ه ‪ IEU‬ب��ازار م��ا را ب��زرگ خواهد کرد‬ ‫و نیازه��ای کش��ورهای عض��و اتحادیه نیز‬ ‫حضور در اتحادیه‬ ‫بین‌بورسی‬ ‫می‌تواند فروشنده‬ ‫و خریدار عمده را به هم‬ ‫نزدیک کرده و‬ ‫درنتیجه اختالف قیمتی‬ ‫را از بین ببرد‬ ‫پیش‌روی تولیدکنندگان داخل قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬در مقابل نیازهای کش��ور نیز پیش‬ ‫روی تولیدکنن��دگان اعض��ای این اتحادیه‬ ‫ق��رار می‌گی��رد و این ارتباط ب��رای هر دو‬ ‫طرف مفید اس��ت‪ .‬حس��ینی‌پور در پایان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هرچه یک بازار بزرگ‌تر ش��ود‬ ‫و عرضه و تقاضای بیش��تری در بازار باشد‪،‬‬ ‫نوس��ان‌های قیمتی کنترل می‌ش��ود و هم‬ ‫خریدار و هم فروشنده از این وضعیت سود‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود‬ ‫تاکید این مدیر کاالی��ی بر اثرات مثبتی‬ ‫که پیوستن به اتحادیه بر بخش کشاورزی‬ ‫سنگینی رکود در بورس‬ ‫طرح‌ه��ای عمران��ی خود را ب��ه تاخی��ر می‌اندازد‪.‬‬ ‫بنابراین در میزان خریداری محصوالت شرکت‌های‬ ‫بورس��ی به صورت مس��تقیم اثر می‌گذارد و آنها را‬ ‫کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫شمس��ی در ادامه بیان کرد‪ :‬در چند ماه گذش��ته‬ ‫نه‌تنها قیمت نفت بلکه قیمت بسیاری از محصوالت‬ ‫در جه��ان مانند فل��زات کاهش یافته اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫نمونه قیمت س��نگ آه��ن از ‪ 180‬دالر به ‪ 57‬دالر‬ ‫رس��یده که همه این موارد موجب افزایش رکود در‬ ‫بازار سرمایه شده است‪.‬‬ ‫وی یک��ی دیگر از دالی��ل رکود بازار س��رمایه را‬ ‫ن��رخ باالی س��ودهای بانکی دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دلی��ل آنکه بانک‌ها س��ودهای بس��یار زیادی را‬ ‫نصیب س��رمایه‌گذاران می‌کنند‪ ،‬آنها نیز تمایلی به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بورس ندارند و ترجیح می‌دهند‬ ‫نقدینگی‌ه��ای خ��ود را در ب��ازار پ��ول که بس��یار‬ ‫کم‌ریسک است نگهداری کنند‪.‬‬ ‫شمسی در ادامه بیان کرد‪ :‬بسیاری از سهامداران‬ ‫در ح��ال حاضر منتظ��ر ارائه گزارش‌ه��ای ‪ 9‬ماهه‬ ‫ش��رکت‌ها هس��تند تا پ��س از ارزیاب��ی دقیق آنها‬ ‫تصمیم‌‌ه��ای الزم را اتخ��اذ کنند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫تمدید مذاکرات هس��ته‌ای گفت‪ :‬از آنجایی که بازار‬ ‫س��رمایه به نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای سوم آذرماه‬ ‫بس��یار خوش‌بین بود‪ ،‬به تمدید مذاکرات به شدت‬ ‫واکنش نشان داد و نزول پیدا کرد اما در صورتی که‬ ‫اخبار مثبتی از مذاکرات مخابره شود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫بازار سرمایه رونق پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬در حالی اس��ت ک��ه مدیرعامل‬ ‫کارگ��زاری اقتصاد بیدار نی��ز بر مزیت‌های‬ ‫ای��ن اتحادیه برای کش��اورزی ایران تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫حس��ن رضایی‌پور در گفت‌وگو با‬ ‫در مورد مبادالت کنونی کش��ور با اعضای‬ ‫‪ IEU‬اظهار کرد‪ :‬واردات ما از کش��ورهای‬ ‫عضو ای��ن اتحادیه بیش��تر ش��امل غالت‪،‬‬ ‫کنجاله و دانه‌های روغنی است و در مقابل‬ ‫خش��کبار و برخی اقس��ام می��وه را به این‬ ‫کشورها صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مب��ادالت تجاری ما با‬ ‫این کشورها دچار مش��کالتی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پیوستن به این اتحادیه می‌تواند تا اندازه‌ای‬ ‫این مشکالت را برای طرف‌های تجاری در‬ ‫همه این معامالت کاهش دهد‪.‬‬ ‫رضایی‌پور در مورد مشکالتی که درحال‬ ‫حاضر مبادالت تجاری با آن روبه‌رو هستند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تج��ار ایرانی از طریق واس��طه‌های‬ ‫مختلف ب��ا بازرگانان این کش��ورها ارتباط‬ ‫دارند که این موضوع ریس��ک فعالیت را در‬ ‫این سطح مبادالت باال برده است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمینه توضیح داد‪ :‬در بعضی‬ ‫مواق��ع ما مبادالتی داش��ته‌ایم ک��ه در آن‬ ‫تعهدات مالی پرداخت شده اما زمان تحویل‬ ‫کاال یا زمان بارگیری‪ ،‬واس��طه‌ای که انتقال‬ ‫مال��ی را انجام داده ناپدید ش��ده و معامله‬ ‫کالهبرداری از آب درآمده است‪.‬‬ ‫به گفته رضایی‌پور تحریم‌های اخیر علیه‬ ‫کشور این مش��کالت را تشدید کرده است‬ ‫و تجار مجبور ش��ده‌اند معامالت خود را به‬ ‫صورت نقدی انجام دهند‪.‬‬ ‫وی ورود بورس‌ها ب��ه معامالت فردی را‬ ‫نوعی تضمین برای این دادوستدها دانست‬ ‫و اظهار ک��رد‪ :‬در این حالت طرفین معامله‬ ‫از نظر تضمین و انتقال پول و کاال ریس��ک‬ ‫کمت��ری خواهند داش��ت و ب��ا اطمینان و‬ ‫امنیت باالتری به فعالیت می‌پردازند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگ��زاری اقتص��اد بی��دار‬ ‫مش��کل دیگر در ح��وزه مبادل��ه کاالهای‬ ‫کشاورزی را تفاوت قیمتی بین واسطه‌‌ها و‬ ‫دالالن دانس��ت و گفت‪ :‬مشاهدات ما نشان‬ ‫می‌دهد تفاوت قیمت کاالیی که از کشاورز‬ ‫خریده می‌ش��ود و بهایی ک��ه واردکننده یا‬ ‫صادرکنن��ده می‌پردازد بس��یار چش��مگیر‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که دسترس��ی‬ ‫به فروش��ندگان اصلی نیز با دش��واری‌های‬ ‫بسیاری روبه‌روس��ت و نمی‌توان به راحتی‬ ‫این واسطه‌ها را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاج��ر ب��رای خری��د کاال‬ ‫باید با ش��رکت‌های حمل‌ونق��ل متفاوت و‬ ‫واس��طه‌های مختلف روبه‌ور شود تا بتواند‬ ‫کاال را تهی��ه کن��د اما حض��ور در اتحادیه‬ ‫بین‌بورس��ی‪ ،‬می‌تواند فروش��نده و خریدار‬ ‫عمده را ب��ه هم نزدیک ک��رده و درنتیجه‬ ‫اختالف قیمتی را از بین ببرد و هم کشاورز‬ ‫و هم بازرگانان از این وضعیت سود بیشتری‬ ‫خواهند برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تابلوی دوم برای محصوالت باغی‬ ‫این مدیر کاالیی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه چه کاالهای��ی در این ب��ورس قابلیت‬ ‫معامله دارند‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت خش��کبار و‬ ‫حبوبات کش��ور تاکنون در بورس پذیرش‬ ‫ش�� ‌ده‌اند‪ .‬عالوه بر این زعفران‪ ،‬کش��مش و‬ ‫خرما هم در بررس��ی نهایی برای مبادله در‬ ‫بورس پذیرش ش��ده‌اند و کش��ور ظرفیت‬ ‫خوبی ب��رای صادرات این کااله��ا دارد‪ .‬در‬ ‫گروه میوه‌ها نیز بورس کاال برای محصوالت‬ ‫باغی یک تابل��وی دوم طراحی کرده تا این‬ ‫محصوالت با یک شرایط آسان‌تر بتوانند در‬ ‫بورس مورد معامله قرار گیرند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬فروش این کاالها از طریق‬ ‫رینگ صادراتی انجام می‌ش��ود اما در مورد‬ ‫کااله��ای وارداتی می‌‌توان به صورت نقدی‬ ‫وارد عمل شد‪ .‬رضایی‌پور در پایان به نقش‬ ‫تاالر انزلی در س��هولت این مبادالت اشاره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬این تاالر می‌تواند خدماتی را‬ ‫به بازرگان��ان داخلی و خارجی این اتحادیه‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از ت��االر حافظ در‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫معامالت روز گذش��ته‪ ،‬سرمایه‌گذاران بیش از ‪۵۳۸‬‬ ‫میلی��ون برگ��ه و حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت‬ ‫کردن��د که ارزش این مب��ادالت بیش از یک هزار و‬ ‫‪ ۱۵۸‬میلیارد ریال بود و در ‪ ۴۱‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انج��ام ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاض��ر در بورس‬ ‫تهران‪ ،‬گروه خودرو توانس��ت با بیش��ترین حجم و‬ ‫ارزش معامالت در ص��در برترین گروه‌های صنعت‬ ‫ق��رار گیرد و پس از آن گروه مالی و ش��یمیایی در‬ ‫جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در س��ومین روز کاری هفته شاخص کل در ادامه‬ ‫ریزش‌های روزهای گذش��ته باز ه��م کاهش یافت‬ ‫و ب��ا ‪ ۴۱۸‬واح��د افت‪ ،‬به ع��دد ‪ ۶۸‬ه��زار و ‪۲۳۲‬‬ ‫رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای سرمایه‌گذاری غدیر‪،‬‬ ‫مخاب��رات ایران‪ ،‬پتروش��یمی ش��یراز‪ ،‬ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫بانک کارآفرین‪ ،‬گروه مپنا و توس��عه معادن و فلزات‬ ‫بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند‪.‬‬ ‫همچنین در روز دو‌‌شنبه مهندسی نصیر ماشین‪،‬‬ ‫کابل البرز‪ ،‬ش��یمی دارویی داروپخش‪ ،‬پلی اکریل‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری دارویی تامین‪ ،‬ای��ران خودرو دیزل‬ ‫و پارس س��ویچ بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیش��ترین کاه��ش قیمت نی��ز در این روز‬ ‫متعلق به نمادهای فیبر ایران‪ ،‬شیر پاستوریزه پگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��یر پاستوریزه پگاه خراس��ان‪ ،‬لعابیران‪،‬‬ ‫ن��ورد آلومینی��وم‪ ،‬صنایع ریخته‌گری ای��ران و قند‬ ‫نیشابور بود و این نمادها در انتهای جدول معامالت‬ ‫ق��رار گرفتند‪ .‬همچنین در این روز س��رمایه‌گذاران‬ ‫طوالنی‌تری��ن صف‌های خری��د را ب��رای نمادهای‬ ‫گلوکوزان‪ ،‬بانک س��ینا‪ ،‬داروس��ازی سینا‪ ،‬س‪.‬نفت‬ ‫و گاز و پتروش��یمی تامین‪ ،‬نیروکل��ر‪ ،‬کابل البرز و‬ ‫کربن ایران تشکیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج فارس‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬نوسازی و‬ ‫ساختمان تهران‪ ،‬توریستی و رفاهی آبادگران ایران‪،‬‬ ‫ملی صنایع م��س ایران‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان و‬ ‫سیمان قائن با سنگین‌ترین صف‌های فروش به کار‬ ‫خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است روز دو‌‌شنبه معامله بلوکی بانک ملت‬ ‫با ‪ ۱۳۹‬میلیون سهم به ارزش ‪ ۲۹۰‬میلیارد ریال در‬ ‫صدر بیشترین حجم و ارزش معامالت قرار گرفت و‬ ‫پس از آن‪ ،‬سایپا دیزل با معامله ‪ ۳۷‬میلیون سهم و‬ ‫ایران خودرو دیزل با معامله ‪ ۳۳‬میلیون سهم دارای‬ ‫بیش��ترین حجم معامالت بودن��د‪ .‬صنایع آذر آب با‬ ‫معامالتی به ارزش ‪ ۴۹‬میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری‬ ‫صنع��ت نفت با معامالتی به ارزش ‪ ۴۱‬میلیارد ریال‬ ‫در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫نگاهی به صنعت نوپای ساخت تجهیزات آبیاری قطره‌ای‬ ‫حس�ن فرازمن�د ‪ -‬گ�روه‬ ‫گ�زارش‪ :‬وقت��ی صحب��ت از‬ ‫سیس��تم‌ها و روش‌های آبیاری‬ ‫نوین مثل آبیاری قطره‌ای یا آبیاری بارانی به‬ ‫میان می‌آید‪ ،‬ذهن‌ها به س��وی دش��ت‌های‬ ‫فراخ کشاورزی می‌رود و عنوان پیشرفت در‬ ‫کش��اورزی ی��ا در نهای��ت صرفه‌جوی��ی در‬ ‫مصرف آب به ذهن‌ها متبادر می‌ش��ود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که برپای��ی و ایجاد چنین‬ ‫روش‌هایی در کشور میسر نیست مگر اینکه‬ ‫امکان��ات و تجهی��زات اولی��ه‌اش ابت��دا در‬ ‫چرخه‌ه��ای تولی��د صنعت��ی ق��رار گیرد و‬ ‫محص��والت نهای��ی آن در دس��ترس‬ ‫عالقه‌من��دان و ره��روان برپای��ی چنی��ن‬ ‫سیس��تم‌هایی قرار داش��ته باش��د و به این‬ ‫ترتی��ب می‌ت��وان دریاف��ت بکارگیری همه‬ ‫روش‌ه��ا در کش��اورزی‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬راه و‬ ‫راهس��ازی‪ ،‬سدس��ازی و‪ ...‬نیازمن��د چرخه‬ ‫صنعت هس��تند و بدون اتکا به چرخه تولید‬ ‫تجهیزات صنعتی کاری از پیش نخواهد برد‪.‬‬ ‫حال با این بهانه س��راغ موضوعی می‌رویم‬ ‫ک��ه به‌تازگی از س��وی مس��ئوالن مملکتی‬ ‫قطره‌ها و باران‌های صنعتی‬ ‫بس��یار مورد تاکید قرار گرفته اس��ت و آن‬ ‫توس��عه روش‌های آبیاری و آبیاری قطره‌ای‬ ‫در حوزه کش��اورزی کشورمان است‪ ،‬اگرچه‬ ‫ای��ن روش از دوره اول دول��ت هاش��می‬ ‫رفس��نجانی و س��پس دولت‌های خاتمی و‬ ‫دولت‌های نهم و دهم مورد تاکید قرار گرفت‬ ‫اما هنوز به نظر می‌رس��د که این روش‌ها به‬ ‫اندازه نیاز در کش��ور توسعه نیافته است‪ .‬با‬ ‫این حال می‌ت��وان دریافت ح��وزه صنعت‪،‬‬ ‫ش��رکت‌ها و کارخانه‌ه��ای زی��ادی متوجه‬ ‫حساس��یت این مطلب بوده‌اند و به طراحی‬ ‫و تولی��د تجهیزات مورد نیاز کش��ورمان در‬ ‫حوزه آبیاری قط��ره‌ای و بارانی پرداخته‌اند‬ ‫که از آن جمله می‌توان به فهرست بسیاری‬ ‫نخستین آبیاری‌های قطره‌ای‬ ‫بنا ب��ه نوش��ته مهن��دس محمدرضا‬ ‫احمدی��ان‪ ،‬یکی از کارشناس��ان بخش‬ ‫تولید کارخانه لوله کش��ت‌زاران‪ ،‬قدمت‬ ‫روش‌های آبیاری س��طحی در بعضی از‬ ‫مناطق دنیا به ‪ 6‬هزار سال قبل از میالد‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬پس آبیاری قط��ره‌ای از یک‬ ‫طرف روشی جدید و دارای تاریخچه‌ای‬ ‫کوتاه اس��ت و از طرف دیگر س��ابقه‌ای‬ ‫بسیار طوالنی دارد‪.‬‬ ‫به طور مثال چینی‌ها و فلس��طینی‌ها‬ ‫در زمین‌های نزدی��ک دریا یا در دامنه‬ ‫تپه‌ه��ا‪ ،‬تخته س��نگ‌ها را در مقابل باد‬ ‫قرار می‌دادند تا شبانگاه که سنگ زودتر‬ ‫و ش��دیدتر از هوا س��رد می‌شود‪ ،‬نسیم‬ ‫گ��رم و مرطوب دری��ا در برخورد با آن‬ ‫تقطیر ش��ود‪ .‬به این ترتیب قطرات آبی‬ ‫که از سنگ می‌چکید‪ ،‬به پای درخت و‬ ‫یا بوته‌ای که در آنجا کش��ت شده بود‪،‬‬ ‫هدایت می‌ش��د که این خود نمونه‌ای از‬ ‫سیستم آبیاری قطره‌ای با قدمت هزاران‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال نمی‌توان برای ش��روع‬ ‫آبیاری قطره‌ای تاریخ مش��خصی را ذکر‬ ‫کرد‪ .‬اما اگر آبیاری قطره‌ای را به مفهوم‬ ‫علم��ی و ام��روزی آن در نظ��ر بگیریم‬ ‫نخس��تین گزارش‌ه��ا در م��ورد اجرای‬ ‫ای��ن روش مربوط به س��ال ‪1860‬م در‬ ‫آلمان اس��ت که در آن لوله‌های سفالی‬ ‫زیرزمینی برای آبیاری استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1913‬م نی��ز ب��ه‌کار ب��ردن‬ ‫لوله‌های روزن��ه‌دار زیرزمینی در امریکا‬ ‫مرسوم ش��د‪ .‬اما این روش در آن زمان‬ ‫گران تمام می‌شد و نتوانست به سرعت‬ ‫گس��ترش یابد‪ .‬ب��ا این وجود از س��ال‬ ‫‪1920‬م ب��ه بع��د اس��تفاده از لوله‌های‬ ‫روزن��ه‌دار زیرزمین��ی در کش��ور‌های‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬آلمان و شوروی سابق معمول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف پلی‌اتیلن‬ ‫پلی‌اتیلن برای نخس��تین‌بار در اوایل‬ ‫ده��ه ‪1930‬م برحس��ب تص��ادف در‬ ‫آزمایشگاه صنایع ش��یمیایی سلطنتی‬ ‫در انگلیس تولید ش��د و با وجود برخی‬ ‫مش��کالت (به ط��ور مث��ال انفجارهای‬ ‫ب��زرگ)‪ ،‬تولید تج��اری آن در انگلیس‬ ‫در س��ال ‪1940‬م و در امریکا در س��ال‬ ‫‪1943‬م آغاز شد‪ .‬در اوایل دهه ‪1950‬م‬ ‫با روی کار آمدن «کنش��یارهای زیگلر»‬ ‫در آلمان‪ ،‬عالقه زیاد به انجام فرآیندهای‬ ‫فش��ار ک��م برانگیخته ش��د‪ .‬روش‌های‬ ‫فش��ار کم که ب��ه وس��یله «فیلیپس»‬ ‫و «دوپون��ت» در امری��کا پایه‌گ��ذاری‬ ‫شدند‪ ،‬بر خالف فرآیندهای فشار زیاد‪،‬‬ ‫«زیگلر» یا «خطی» ش��دند و در ایران‬ ‫نی��ز نام «بس��پار» بر آنها نهاده ش��د و‬ ‫نیز لوله‌های��ی با اس��تفاده از پلی‌اتیلن‬ ‫با ویژگی‌های بس��یار متف��اوت و متنوع‬ ‫تولید ش��د و ب��ه س��رعت کارخانه‌های‬ ‫پالستیک‌سازی گسترش یافت‪ ،‬این نوع‬ ‫پلی‌اتیلن برای ملزومات آبیاری قطره‌ای‬ ‫بس��یار ارزان ب��ود و از آن زمان به بعد‬ ‫بیشتر وسایل آبیاری قطره‌ای با این نوع‬ ‫پالستیک ساخته می‌شد و پیشرفت‌های‬ ‫جدی��د آبیاری قط��ره‌ای در دنیا را باید‬ ‫مرهون صنایع پالستیک‌س��ازی به‌ویژه‬ ‫پلی‌اتیلن دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹بعد از جنگ جهانی‬ ‫با توس��عه صنایع پالس��تیک در ایام‬ ‫جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن‬ ‫کاربرد لوله‌های پالس��تیکی در آبیاری‬ ‫قطره‌ای مقرون به صرفه ش��د به طوری‬ ‫که به دلیل قابلیت انعطاف‪ ،‬به آس��انی‬ ‫می‌ش��د این لوله‌ها را از کن��ار بوته‌ها و‬ ‫درختان عبور داده و با سوراخ کردن آن‬ ‫که به مراتب س��اده‌تر از لوله‌های فلزی‬ ‫انجام می‌شد‪ ،‬قطرات یا جریان کوچکی‬ ‫از آب را خارج کرده و برای آبیاری مورد‬ ‫اس��تفاده قرار داد‪ .‬بنابراین بس��یاری از‬ ‫متخصصان زمان شروع آبیاری قطره‌ای‬ ‫را همی��ن زمان می‌دانن��د و پس از آن‬ ‫استفاده از لوله‌های پالستیک در آبیاری‬ ‫گیاه��ان گلخانه‌ای از اواخر س��ال‌های‬ ‫دهه ‪1940‬م در انگلیس ش��روع ش��د‪،‬‬ ‫س��پس این لوله‌ها در آبیاری زیرزمینی‬ ‫در آلمان به‌کار گرفته ش��د (‪1962‬م) و‬ ‫روش جدی��دی به نام آبیاری زیرزمینی‬ ‫ب��ا لوله‌ه��ای پالس��تیکی ابداع ش��د‪.‬‬ ‫اس��تفاده از لوله‌ه��ای پالس��تیکی در‬ ‫آبیاری گیاهان گلخانه‌ای برای نخستین‬ ‫بار توسط ش��خصی به نام «ال‌ـ بالس»‬ ‫انگلیس��ی ثبت ش��د و در سال ‪1953‬م‬ ‫توسط دو ش��رکت تجاری «کامرون» و‬ ‫«رایت ـ رین» به اجرا گذاشته شد‪ .‬این‬ ‫دو شرکت برای نخستین بار نام آبیاری‬ ‫تریکل یا قطره‌چکان��ی را بر آن نهادند‪.‬‬ ‫البته قبل از آن فردی به‌نام سِ لسِ ��تِر در‬ ‫س��ال ‪1951‬م روش جدی��دی را برای‬ ‫آبی��اری اس��تادیوم ورزش��ی بازی‌های‬ ‫المپی��ک رم ب��ه ثبت رس��انده بود که‬ ‫برای نام آن‪ ،‬آبی��اری دریپ یا قطره‌ای‬ ‫را برگزید‪.‬‬ ‫نوش��ته‌های علمی موج��ود در زمینه‬ ‫علمی کردن روش‌های آبیاری قطره‌ای‬ ‫در مزرعه نشان‌دهنده آن است که این‬ ‫روش در سال ‪1963‬م در بیت‌المقدس‬ ‫و در س��ال ‪1964‬م در امری��کا ب��ه کار‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬یک مهندس اهل‬ ‫بیت‌المق��دس در یک منطقه مش��اهده‬ ‫کرد رش��د درختی که در مجاورت یک‬ ‫ش��یر آب قرار داش��ت و به طور اتفاقی‬ ‫این ش��یر چکه می‌کرد‪ ،‬نسبت به سایر‬ ‫درخت‌ها بیش��تر است‪ .‬این موضوع وی‬ ‫را ب��ه این فکر انداخت که ش��اید بتوان‬ ‫ب��رای درخت‌ه��ا نی��ز از روش قطره‌ای‬ ‫اس��تفاده ک��رد و این‌گونه ب��ود که وی‬ ‫نخس��تین قطره‌چکان را به نام خود به‬ ‫ثبت رساند‪.‬‬ ‫ال‌ـ‌بالس انگلیس��ی آبی��اری قطره‌ای‬ ‫را در انگلی��س و فق��ط ب��رای گیاهان‬ ‫گلخان��ه‌ای ب��ه‌کار ب��رد در صورتی که‬ ‫مهندس بیت‌المقدس��ی ای��ن روش را‬ ‫بر اس��اس آزمایش‌های قبل��ی خود در‬ ‫اوایل س��ال‌های ‪1960‬م در بیابان‌های‬ ‫منطقه‌ای فلسطین اش��غالی به مرحله‬ ‫اج��را در آورد‪ .‬به همین دلیل بیش��تر‬ ‫متخصصان آبی��اری آن منطقه را مرکز‬ ‫ابداع و توسعه روش‌های آبیاری قطره‌ای‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫بعد از آن اس��تفاده از لوله و اتصاالت‬ ‫پالس��تیکی به‌وی‍‍‍‍‍‍��ژه پلی‌اتیل��ن در امر‬ ‫آبیاری قطره‌ای‪ ،‬به‌تدریج به کشورهای‬ ‫امری��کای ش��مالی‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوب��ی و در نهایت به‌تمام نقاط جهان‬ ‫گسترش پیدا کرد و به‌عنوان یک روش‬ ‫کارآمد و مفید مورد قبول واقع شد‪.‬‬ ‫از آنها که در بانک‌های اطالعاتی این صنایع‬ ‫موجود است‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬کارخانه‌هایی مانند‬ ‫پگاه‌صنعت‪ ،‬نم‌گستر آریا‪ ،‬قالب‌سازی فیتکو‪،‬‬ ‫تک‌س��تاره گلپایگان‪ ،‬گروه تولیدی صنعتی‬ ‫پلی‌س��نتر الب��رز‪ ،‬کش��ت‌بان‪ ،‬پرتوتاب��ش‪،‬‬ ‫اطمین��ان‌گاز البرز‪ ،‬یاش��یل قط��ره‪ ،‬آبرون‬ ‫پایب‪ ،‬پترو آراد بسپار‪ ،‬اتصال پالست مشهد‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫یاران دشت‪ ،‬لوله‌گس��تر گلپایگان‪ ،‬کارخانه‬ ‫علم و صنعت‪‌،‬جه��ان پلیمر گلپایگان‪ ،‬کانی‬ ‫آب ب��وکان‪ ،‬دنی��ای لول��ه‪ ،‬گ��روه صنعتی‬ ‫آبس��االر‪ ،‬آران مهاباد‪ ،‬پلی‌بان‪ ،‬پلی‌آب امیر‪،‬‬ ‫حافظ��ان آب و خ��اک‪ ،‬پارس‪ ،‬پلی‌دش��ت‪،‬‬ ‫شرکت صنعت س��بز غرب‪ ،‬زالل‌رود اتصال‪،‬‬ ‫آب‌بس��پار توس‪ ،‬گروه تولی��دی قطره‌باران‬ ‫جنوب‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران‌دریپ‪ ،‬کلینیک‬ ‫تخصصی آب‌اوان‪ ،‬توس صنعت آپادانا‪ ،‬زرین‬ ‫قطره شرق‪ ،‬مهرآوند مشهد و ده‌ها شرکت و‬ ‫کارخانه دیگر‪...‬‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه مالحظ��ه می‌کنید حتی‬ ‫نام این واحده��ای صنعتی یادآور قطرات و‬ ‫باران و نش��انگر این است که مسئوالن این‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی با دیدگاهی ملی‬ ‫و فرهنگ��ی س��راغ تولید این وس��ایل برای‬ ‫توسعه بخش کش��اورزی رفته‌اند‪ ،‬اما پیش‬ ‫از اینک��ه به ن��وع و چگونگ��ی فعالیت‌های‬ ‫این نحله صنعتی بپردازیم س��ری به تاریخ‬ ‫می‌زنیم تا ببینیم ای��ن روش آبیاری از چه‬ ‫زم��ان و با چه وس��ایل اولی��ه‌ای در ایران و‬ ‫جهان انجام می‌شده است‪.‬‬ ‫اولین کارخانه‌های تولید لوله‌های آبیاری‬ ‫قطره‌ای و بارانی‬ ‫س��ال ‪ 1353‬بود ک��ه صنعت تولی��د لوله و‬ ‫اتصاالت پلی‌اتیلن برای ایجاد و توسعه آبیاری‬ ‫قطره‌ای و نیز جایگزین کردن روش‌های سنتی‬ ‫آبی��اری در ایران فعالیت خ��ود را آغاز کرد‪ .‬در‬ ‫این زمینه ابت��دا کارخانه‌ای در ‪ 35‬کیلومتری‬ ‫جاده اصفهان ـ مبارکه در زمینی به مس��احت‬ ‫‪ 500‬ه��زار متر مربع و زیربنای حدود ‪14000‬‬ ‫مترمربع با ظرفیت س��االنه ح��دود ‪ 5000‬تن‬ ‫لول��ه و ‪ 500‬تن اتصاالت قط��ره‌ای‪ ،‬رزوه‌ای و‬ ‫فاضالبی به نام «شرکت تولیدی وسایل آبیاری‬ ‫و آبرس��انی» با مشارکت ش��رکت ایران دریپ‬ ‫و بانک کش��اورزی و ش��رکت تراکتورس��ازی‬ ‫تبری��ز تاس��یس و در س��ال ‪ 1354‬شمس��ی‬ ‫راه‌اندازی ش��د‪ .‬در سال‌های نخست این روش‬ ‫آبی��اری غیرقابل پذی��رش و ش��اید خنده‌آور‬ ‫برای کش��اورزان و باغداران ب��ه نظر می‌آمد و‬ ‫برای متولیان این صنعت آموزش و توس��عه و‬ ‫جایگزینی این روش آبیاری بس��یار س��خت و‬ ‫م�لال‌آور بود ولی به‌تدریج‪ ،‬هرچند با س��رعت‬ ‫اندک‪ ،‬این سیستم به‌وی‍‍ژه در استان‌های فارس‬ ‫و کرمان جای خود را باز کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه پس از جن��گ تحمیلی به‌ویژه‬ ‫در ده��ه اخی��ر به‌دلیل افزایش س��طح آگاهی‬ ‫و اعتم��اد مصرف‌کنن��دگان و حمایت دولت و‬ ‫متولیان کش��اورزی از یک طرف و متاس��فانه‬ ‫کاهش نزوالت آس��مانی و پایین رفتن ش��دید‬ ‫س��طح آب‌های زیرزمین��ی به‌دلیل اس��تفاده‬ ‫بی‌روی��ه و ب��دون مطالع��ه و برنامه‌ری��زی و‪...‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬اس��تفاده از روش‌ه��ای نوین‬ ‫‹ ‹آبیاری دریپ‬ ‫آبیاری رونق قابل توجهی داشته است‪ .‬هرچند‬ ‫متاسفانه ورود افراد غیرمتخصص و کم تجربه‬ ‫در عرص��ه طراحی‪ ،‬اج��را و تولی��د تجهیزات‬ ‫و وس��ایل این سیس��تم آبیاری و نبود آموزش‬ ‫مناس��ب از بهره‌برداری صحیح و نیز نگهداری‬ ‫نامناس��ب هن��وز ه��م صدم��ات و هزینه‌های‬ ‫مالی و معنوی فراوانی بر پیکره سیس��تم‌های‬ ‫آبی��اری قطره‌ای وارد کرده و این سیس��تم در‬ ‫جایگاه شایس��ته خ��ود قرار نگرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫پایان س��والی ک��ه بی‌جواب مانده‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که چرا هیچ‌گاه از متولیان این صنعت بس��یار‬ ‫ارزنده به‌وی‍ژه در کش��ور کم‌آبی همچون ایران‬ ‫قدردانی شایسته‌ای نه از طرف مقامات دولتی‬ ‫و ن��ه رس��انه‌ها و مطبوعات و حت��ی از طرف‬ ‫انجمن‌های مربوط به عمل نیامده است؟‬ ‫ش��رکت‌ها و موسس��ات و متخصصان زیادی‬ ‫در ط��ول ‪ 2 ،3‬ده��ه گذش��ته در این صنعت‬ ‫زحمت‌ه��ای زیادی کش��یدند اما ج��ا دارد از‬ ‫مهندس ابوالحس��ن مقیم��ی و مهندس بهرام‬ ‫صدقیان��ی به عنوان بانی��ان و پدر این صنعت‬ ‫حساس و مهم کشورمان یاد کنیم‪.‬‬ ‫متخصص��ان امور آبی��اری می‌گویند‪ :‬پخش‬ ‫آهسته آب بر س��طح خاک به صورت قطرات‬ ‫مج��زا یا پیوس��ته ی��ا جریان‌ه��ای باریک از‬ ‫حفره‌ه��ای ریز آبیاری «دری��پ» نام دارد‪ .‬در‬ ‫بیش��تر موارد آبیاری دری��پ و آبیاری تریکل‬ ‫(قطره‌ای) مترادف یکدیگر به کار می‌روند‪.‬‬ ‫‹ ‹آبیاری زیر بستری‪:‬‬ ‫‹ ‹آبیاری فواره‌ای (بابلر)‪:‬‬ ‫پخش آب بر س��طح خاک به صورت جریان‬ ‫باریک یا فواره از س��وراخی با دبی بیش��تر از‬ ‫آبدهی آبیاری دریپ یا زیربستری اما معموال‬ ‫کمتر از یک گالن بر دقیقه‪ ،‬آبیاری «فواره‌ای»‬ ‫زمین‌های تشنه‌ای‬ ‫که صنعت آفریدند‬ ‫ش��اید اگر خشکسالی شدت نمی‌گرفت‪ ،‬مسئوالن و‬ ‫متخصصان کش��ورمان این‌گونه حساسیت‌هایی نشان‬ ‫نمی‌دادند و به‌س��راغ ایجاد توسعه روش‌های سیستم‬ ‫آبیاری نوین نمی‌رفتند‪ ،‬اما خطر بی‌آبی و کاهش آب‬ ‫در سفره‌های زیرزمینی و کاهش بارندگی در دهه‌های‬ ‫اخیر موجب شد که مسئوالن آمارهای موجود در این‬ ‫زمینه را جدی بگیرند؛ آمارهایی که می‌گویند‪ :‬از ‪88‬‬ ‫میلیارد مترمکعب آب که هر سال استحصال می‌شود‪،‬‬ ‫حدود ‪ 83‬میلیارد مترمکعب آن در بخش کش��اورزی‬ ‫مصرف می‌شود که متاسفانه ‪ 63‬میلیارد مترمکعب آن‬ ‫هدر می‌رود‪ .‬حال مشخص شد چاره کار جلوگیری از‬ ‫هدر رفتن آب اس��ت و تلف��ات اصلی به طور عمده در‬ ‫داخل مزرعه اس��ت که ‪ 70‬تا ‪ 90‬درصد تلفات آب را‬ ‫شامل می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته متخصصان دستیابی به بازده آبیاری بارانی‬ ‫ت��ا ‪ 70‬درصد و ب��ازده آبیاری قط��ره‌ای تا ‪ 95‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی در سیس��تم آبیاری بارانی تا ‪ 20‬درصد‬ ‫و در سیس��تم آبی��اری قطره‌ای ت��ا ‪ 5‬درصد آب تلف‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در حال��ی ک��ه در آبیاری م��زارع به روش‬ ‫س��طحی حتی ب��ا انجام هزینه‌های گزاف و تس��طیح‬ ‫اراضی ب��ازده آبیاری از ‪ 50‬درصد تج��اوز نمی‌کند و‬ ‫در وضعیت سنتی که بیشتر اراضی کشور ما به همین‬ ‫روش آبیاری می‌شود حتی کمتر از ‪ 35‬درصد است و‬ ‫به این معنی اس��ت که اگر از روش‌های آبیاری بارانی‬ ‫و قطره‌ای استفاده نکنیم‪ 65 ،‬درصد آب مزارع از بین‬ ‫می‌رود و با احتساب آب تلف شده در کانال‌های انتقال‬ ‫می��زان تلفات از ‪ 75‬درصد تج��اوز نمی‌کند‪ .‬بنابراین‬ ‫با اس��تفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار می‌توان‬ ‫از تلفات آب جلوگیری کرد و به یک رش��د اقتصادی‬ ‫رسید که بر اس��اس آن می‌توان به یک توسعه پایدار‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی دست یافت‪.‬‬ ‫آبیاری قطره‌ای عبارت است از پخش آهسته آب بر‬ ‫س��طح یا زیر خاک به صورت قطرات مجزا‪ ،‬پیوس��ته‪،‬‬ ‫جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره‌چکان‌ها‌یی‬ ‫که در طول خط انتقال آب قرار دارند‪.‬‬ ‫تولیدات کارخانه‌ها‬ ‫برای روش‌های آبیاری قطره‌ای‬ ‫انواع آبیاری قطره‌ای‬ ‫پخ��ش آهس��ته آب در زیر س��طح خاک از‬ ‫قطره‌چکان‌های��ی ب��ا دبی در ح��دود آبیاری‬ ‫دریپ‪ ،‬آبیاری «زیر بستر» نام دارد‪ .‬این روش‬ ‫با آبی��اری زیرزمینی متداول که در آن ناحیه‬ ‫ریش��ه گیاه با کنترل سطح ایس��تابی آبیاری‬ ‫می‌شود‪ ،‬متفاوت اس��ت و نباید اشتباه گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫نامی��ده می‌ش��ود‪ .‬دب��ی قطره‌چ��کان در این‬ ‫آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر است‬ ‫و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل‬ ‫پخش آب ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹آبیاری اسپری‪:‬‬ ‫پخش آب به‌وس��یله یک اسپری یا مه‌پاش‬ ‫کوچک بر س��طح خاک به آبیاری «اسپری»‬ ‫معروف اس��ت‪ .‬در این روش هوا در پخش آب‬ ‫نقش اساس��ی بر عه��ده دارد در حالی که در‬ ‫روش‌های دریپ‪ ،‬فواره‌ای و زیربستری‪ ،‬خاک‬ ‫عامل اصلی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫کارخانه‌هایی که وارد حوزه طراحی‪ ،‬ساخت و تولید‬ ‫انواع وس��ایل و تجهیزات مورد نیاز توس��عه روش‌های‬ ‫نوین آبیاری شده‌اند‪ ،‬هر کدام به فراخور استعدادهای‬ ‫خطوط خود به تولید برخی از وس��ایل مورد نیاز این‬ ‫عرصه می‌پردازند‪ .‬گروه��ی از آنها پمپ‌های مکش را‬ ‫تولید می‌کنند و گروهی پایه‌های ش��یر تنظیم فشار‪،‬‬ ‫گروهی نیز ش��یر تخلیه هوا‪ ،‬ش��یرکنترل‪ ،‬تانک کود‬ ‫یا دستگاه تزریق کود‪ ،‬ش��یر اصلی‪ ،‬فشارسنج‌دهنده‪،‬‬ ‫صافی‪ ،‬دِبی‌س��نج‪ ،‬لوله‌های اصلی‪ ،‬ش��یرهای قطعات‬ ‫(اتوماتیک یا دس��تی) لوله‌ه��ای نیمه‌اصلی‪ ،‬لوله‌های‬ ‫لترال‪ ،‬بس��ت‌های ابتدایی‪ ،‬ش��یرهای شست‌وش��و و‬ ‫واحدهای کنترل را می‌سازند‪ ،‬البته وسایل به‌کار رفته‬ ‫در دستگاه کنترل مرکزی این سیستم‌ها عبارتند از‪:‬‬ ‫ال�ف) انواع صافی‌های آب مثل صافی توری‪ ،‬صافی‬ ‫سیلکونی و صافی شن‪.‬‬ ‫ب) انواع وسایل اندازه‌گیری میزان جریان‪ ،‬شیرهای‬ ‫خودکار کنترل حجمی‪ ،‬کنتور آب‪ ،‬شیرهای خودکار‬ ‫کنترل زمانی‪ ،‬ش��یرهای یک‌طرفه و در سیس��تم‌های‬ ‫مدرن آبیاری وسایل به‌صورت کامپیوتری برای کنترل‬ ‫و قطع و وصل ش��یرهای آب قطعات آبیاری به‌صورت‬ ‫اتوماتیک و با برنامه‌ریزی کامپیوتری‪.‬‬ ‫ج) دستگاه تنظیم‌کننده فشار‬ ‫د) شیر تخلیه هوا‬ ‫ه) دس��تگاه تزریق‌کننده‪ :‬تانک ک��ود‪ ،‬برای مصرف‬ ‫کود‬ ‫که بد نیس��ت در اینجا با نوع و کاربرد برخی از آنها‬ ‫آشنا شوید‪:‬‬ ‫لوله‌های اصلی و لوله‌های نیمه اصلی‬ ‫این لوله‌ها معموالً از جنس پلی‌اتیلن یا پی‌وی‌س��ی‬ ‫یا آزبست هستند‪ ،‬لوله اصلی آب را از دستگاه کنترل‬ ‫مرکزی به لوله‌های نیمه اصلی می‌رساند‪( .‬این لوله‌ها‬ ‫در عمق مناسب در خاک قرار داده می‌شوند)‪.‬‬ ‫لوله‌های رابط‬ ‫جنس این لوله‌ها معم��و ‌الً از پلی‌اتیلن و به‌ندرت از‬ ‫‪ PVC‬اس��ت که در عمق مناسبی از خاک قرار گرفته‬ ‫اس��ت و آب را از لوله‌های نیمه‌اصلی (یا اصلی) گرفته‬ ‫و در لوله‌ه��ای فرعی که در س��طح خاک و در امتداد‬ ‫ردیف‌های کشت قرار دارند‪ ،‬پخش می‌کند‪.‬‬ ‫لوله‌های فرعی یا لترال‌ها‬ ‫ای��ن لوله‌ه��ا از جن��س پلی‌اتیل��ن ن��رم ب��وده که‬ ‫قطره‌چکان‌ه��ا در محل‌های مناس��بی روی آن نصب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫قطره‌چکان‌ها‬ ‫روی لوله‌ه��ای فرع��ی نصب ش��ده‌اند‪ .‬نقش اصلی‬ ‫قطره‌چکان‌ها شکستن فش��ار آب داخل لوله فرعی و‬ ‫ریزش آن به‌صورت قطره قطره روی خاک است‪.‬‬
‫از گذر تاریخ‬ ‫بزرگان اپراها و سمفونی‌ها‬ ‫سارا مهربان‪ :‬آهنگسازانی که رهبر ارکستر خود نیز‬ ‫بودند و با نت‌هایی که نوشتند‪ ،‬نواهایی را آفریدند که‬ ‫هرچه می‌شنوی‌ش��ان باز هم شنیدنی هستند و مدال‬ ‫جاودانگی بر دوش صاحبان‌شان شدند‪.‬‬ ‫موزارت‬ ‫موزارت به سال ‪۱۷۵۶‬م در سالزبورگ اتریش دیده‬ ‫ب��ه جهان گش��ود و در ‪ 3‬س��الگی ب��ه نواختن هارپ‬ ‫(چنگ) پرداخت و در ‪ ۵‬سالگی نخستین کنسرتش را‬ ‫اجرا کرد‪ .‬در سال ‪۱۷۸۶‬م اپرای عروسی فیگارو و نی‬ ‫سحرآمیز را ساخت‪ .‬سپس اپرای معروف دون ژوان را‬ ‫در وین آفرید‪ .‬س��ه سمفونی ‪ ۴۰ ،۳۹‬و ‪ ۴۱‬را در سال‬ ‫‪۱۷۸۸‬م از خود به یادگار گذاشت و در سال ‪۱۷۹۱‬م و‬ ‫آهنگسازی اپرای سوگ را به پایان رساند و در همین‬ ‫سال در ‪ ۳۶‬سالگی از جهان رفت‪.‬‬ ‫بتهوون‬ ‫در س��ال ‪۱۷۷۰‬م در شهر بن آلمان متولد شد و در‬ ‫نوجوانی عش��ق فراوانی به موسیقی پیدا کرد‪ .‬پدرش‬ ‫به او نواختن ارگ‪ ،‬ویولن و پیانو را آموخت و در سال‬ ‫‪۱۷۸۴‬م بهتری��ن ارگ نواز نمازخانه الکبتورال ش��د‪.‬‬ ‫سپس به نوازندگی ویولن آلتوی در دربار راه یافت و به‬ ‫نوازنده پیانو و آهنگسازی و بدیهه‌نوازی شهرت فراوانی‬ ‫پیدا کرد و در س��ال ‪ ۱۷۹۶‬برای اجرای برنامه هنری‬ ‫به ش��هرهای نورنبرگ‪ ،‬پراگ و برلین رفت‪ .‬سپس به‬ ‫وین آمد و هرگز آنجا را ترک نکرد‪ .‬س��مفونی شماره‬ ‫‪ ۱‬را تا س��ال ‪۱۸۰۰‬م ساخت و در همین سال ناشنوا‬ ‫ش��د و اپرای فیدلیو را در س��ه پرده و س��مفونی‌های‬ ‫معروف ش��ماره ‪ ۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲‬و ‪ ۸‬را از این س��ال‬ ‫تا س��ال ‪۱۸۱۴‬م خلق کرد و در سال ‪۱۸۰۳‬م دومین‬ ‫س��مفونی و اوراتوریو مسیح با تاج زیتون را آفرید و تا‬ ‫س��ال ‪۱۸۲۶‬م سمفونی شماره ‪ ۹‬و آخرین سونات‌ها و‬ ‫کوارتت‌ها را ساخت و سمفونی شماره ‪ ۳‬خود را به نام‬ ‫ناپلئون بناپارت کرد و س��ال ‪ ۱۸۲۷‬این نابغه اوج هنر‬ ‫موس��یقی کالسیک درگذشت‪ .‬در سال ‪۱۸۸۸‬م جسد‬ ‫بتهوون را به گورس��تان مرکزی وین آوردند و در کنار‬ ‫آرامگاه شوبرت به خاک سپردند‪.‬‬ ‫شوپن‬ ‫ش��وپن در سال ‪۱۸۱۰‬م در ش��هر ورشو لهستان به‬ ‫دنی��ا آمد‪ .‬او کودکی تیزهوش و خیالپرداز بود و در ‪6‬‬ ‫سالگی شعر می‌س��رود‪ .‬در ‪ ۷‬سالگی نخستین آهنگ‬ ‫را ب��ا پیانو نواخت و به نام فولکلور در کنس��رتی اجرا‬ ‫کرد‪ .‬پس از پایان تحصیل در ورش��و‪ ،‬مدیر کنسرواتور‬ ‫در هارمونی و آهنگس��ازی شد و در سال ‪۱۸۲۹‬م دو‬ ‫کنس��رت در وین برگزار کرد که دوس��تداران فراوانی‬ ‫یافت و به اوج هنری خود رسید‪ .‬در سال ‪۱۸۳۰‬م که‬ ‫ورش��و به اشغال روس‌ها درآمد‪ ،‬بسیار نگران شد و به‬ ‫پاریس مهاجرت ک��رد و در آنجا به اجرای برنامه‌های‬ ‫هنری و آموزش موسیقی پرداخت‪ .‬شوپن‪ ،‬موزارت را‬ ‫بس��یار دوست می‌داش��ت ولی باخ را می‌ستود‪ .‬بیشتر‬ ‫آثار او برای پیانو س��اخته شده است‪ .‬کارهای ماندگار‬ ‫او کنسرتو شماره ‪ ۱‬و‪ ،۲‬والس‌ها‪ ،‬سونات‌ها‪ ،‬مازورکاها‪،‬‬ ‫فانتزی ‪ ۹۱‬و مجموعه ‪ ۱۷‬آواز لهس��تانی است‪ .‬شوپن‬ ‫در س��ال ‪۱۸۴۹‬م در اثر بیماری س��ل درگذش��ت‪ .‬به‬ ‫هنگام مرگ سفارش کرد قلبش را به زادگاهش‪ ،‬آنجا‬ ‫که عاشقش بود برگردانند و به خاک بسپارند‪.‬‬ ‫پیتر چایکوفسکی‬ ‫پیتر از کودکی باهوش و بس��یار حس��اس و شیفته‬ ‫موس��یقی بود و در ‪ ۲۳‬س��الگی کار دولتی را رها کرد‬ ‫و به فراگیری موس��یقی و آهنگس��ازی پرداخت و در‬ ‫س��ال ‪۱۸۶۶‬م تحصیلش پایان یافت و به او اس��تادی‬ ‫هارمونی ارکستر پیشنهاد شد‪ .‬بین سال‌های ‪ ۱۸۶۸‬تا‬ ‫‪۱۸۷۵‬م س��مفونی‌های ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬اپرا و رومئو و ژولیت‬ ‫و یک موسیقی محلی را ساخت و در سال‌های ‪۱۸۸۸‬‬ ‫تا ‪۱۸۹۳‬م با تورهای هنری به اروپا و امریکا مسافرت‬ ‫کرد و با اجرای کنس��رت‌ها و رهبری آنها بر شهرت او‬ ‫افزوده شد‪ .‬یکی از بهترین آثار او سمفونی ششم است‬ ‫که در سال ‪۱۸۹۳‬م آن را ساخت و در همان سال در‬ ‫اثر بیماری وبا در سن پترزبورگ درگذشت‪.‬‬ ‫آث��ار ماندگار او س��ه باله دریاچه ق��و‪ ،‬زیبای خفته‪،‬‬ ‫فندق ش��کن‪ ،‬خاطرات فلورانس‪ ،‬کنسرتو برای پیانو و‬ ‫ویلون‪ 6 ،‬سمفونی و بیش از ‪ ۱۰۰‬ملودی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ بزرگان دوره رمانتیک‬ ‫یوهان اشتراوس‬ ‫یوهان‪ ،‬آهنگس��از نامدار رمانتیک اتریش��ی در سال‬ ‫‪۱۸۲۵‬م در وین چش��م به دنیا گشود که در ‪ ۶‬سالگی‬ ‫نخستین آهنگ والس خود را ساخت و به سراسر اروپا‬ ‫و امریکا مس��افرت کرد و والس وین��ی را به اوج خود‬ ‫رس��اند و بی��ش از ‪ ۳۰۰‬آهنگ وال��س خلق کرد و به‬ ‫سلطان والس جهان معروف شد‪.‬‬ ‫از آثار باارزش او دانوب آبی‪ ،‬ش��ب‌پره‪ ،‬خفاش‪۲۰۰ ،‬‬ ‫والس و اپرای با زمان سلحشور است‪.‬‬ ‫ویکتور هربرت‬ ‫نامبرده آهنگساز و موس��یقیدان رمانتیک قرن ‪۱۹‬‬ ‫است که در سال ‪ ۱۸۵۹‬متولد شد و در سال ‪۱۹۲۴‬م‬ ‫در امریکا فوت کرد و یک ایرلندی نژاد امریکایی است‪.‬‬ ‫از کارهای معروف او می‌توان به آه راز شیرین زندگی‪،‬‬ ‫جادوگر نیل و شاهزاده خانم پارت اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی بر آنها که نوازندگان را پدرانه هدایت می‌کنند‬ ‫مردی که در سکوت همه را به نواختن وا می‌دارد‬ ‫مری�م ابراهیم�ی‪ -‬گ�روه‬ ‫گزارش‪ :‬راز حرکت دس��ت با‬ ‫چوب باریک و لرزان در آسمان‬ ‫چیس��ت ک��ه ت��ا در ق��اب آس��مان نقش‬ ‫می‌بندد‪ ،‬س��ازهای یک سرزمین همنوایی‬ ‫خ��ود را آغاز می‌کنن��د‪ ،‬گوی��ی در اپرای‬ ‫س��ازها‪ ،‬نیایشی جمعی را س��رگرفته‌اند‪...‬‬ ‫مردی ب��ا هیاتی فکور و نگاهی عمیق‪ ،‬این‬ ‫سرمستی آس��مانی ای را با سری که فرود‬ ‫ِ‬ ‫می‌آورد و چوبی که در تکان‌های تند خود‬ ‫به آس��مان می‌برد و بر زمین می‌کش��د‪ ،‬به‬ ‫همه مهمانان موس��یقی می‌بخش��د‪ ...‬شما‬ ‫بگویید دیگر در این جهان چه فرق می‌کند‬ ‫که نواها‪ ،‬اپرای «ان��دوه ماتیوس» موزارت‬ ‫باش��د یا ترانه‌های نصرت فات��ح علی‌خان‬ ‫وقتی زیرترین نت‌ها را یک نفس به آسمان‬ ‫می‌فرس��تد و به طور ممت��د نام علی(ع) را‬ ‫تک��رار می‌کند و تو گویی ک��ه تا ابد نفس‬ ‫دارد‪ ...‬آدم به ه��ر دو ایمان می‌آورد‪ ...‬این‬ ‫م��رد همان آقای ارکس��تر اس��ت‪ ...‬که در‬ ‫سکوت همه را به نواختن وامی‌دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفتار موسیقایی رهبر ارکستر‬ ‫یک رهبر ارکس��تر با دس��ت راست خود‬ ‫به طور معمول ‪ -‬ن��ه لزوما ‪ -‬با کمک یک‬ ‫چ��وب به نام باتون ضرب میزان را توس��ط‬ ‫کشیدن اشکالی در فضا مشخص می‌کند و‬ ‫هنگام نمایش دادن ضرب میزان با دس��ت‬ ‫راست‪ ،‬ضرب‌آهنگ موسیقی را نیز کنترل‬ ‫می‌کن��د و نوازندگان با کمک آن می‌توانند‬ ‫افزای��ش یا کاهش ای��ن ضرب‌آهنگ را به‬ ‫صورت گروهی‪ ،‬یکسان اجرا کنند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر اینک��ه دینامیک موس��یقی‬ ‫توس��ط حجم ش��کلی که رهبر ارکستر در‬ ‫فضا می‌کش��د‪ ،‬مشخص می‌ش��ود؛ اشکال‬ ‫بزرگتر‪ ،‬دینامیک قوی‌تر را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫در بس��یاری موارد رهبر ارکس��تر از دست‬ ‫دیگ��ر خود (چ��پ) برای مش��خص کردن‬ ‫دینامیک موسیقی کمک می‌گیرد‪.‬حرکت‬ ‫به سمت باال مشخص‌کننده حالت افزایش‬ ‫ق��درت ص��دا و حرک��ت از باال ب��ه پایین‬ ‫مشخص کننده کاهش قدرت صداست‪.‬‬ ‫نح��وه حرک��ت دادن دس��ت و اعم��ال‬ ‫احس��اس در آن از دیگ��ر کارهایی اس��ت‬ ‫که رهبر ارکس��تر به وسیله آن پارامترهای‬ ‫دیگ��ری را به هنگام اجرا به نوازنده منتقل‬ ‫می‌کند‪.‬ممکن است او با نمایش یک کمان‬ ‫روی فضا‪ ،‬یک جمله موسیقی را بیان کند‬ ‫و‪ ...‬برخ��ی موارد دیگر را با حرکات س��ر و‬ ‫نگاه به نوازندگان منتقل کند‪.‬‬ ‫رهبر ارکس��تر باید تمام سازهای ارکستر‬ ‫را بشناس��د و بدان��د که هر ک��دام از این‬ ‫سازها به چه گونه‌های مختلفی از خودشان‬ ‫صداهای بیش��ماری دارند‪.‬بعضی از اوقات‬ ‫نت‌های آهنگی که آهنگس��از نوشته قابل‬ ‫اجرا نیس��ت و رهبر ارکستر باید برایش راه‬ ‫حلی پیدا کند (متوجهید که این نکته آخر‬ ‫در مورد خود نت نیس��ت بلک��ه به بلندی‬ ‫و کوتاه��ی صدا و از ای��ن قبیل مربوط می‬ ‫شود‪).‬‬ ‫‹ ‹رهب�ر‬ ‫موسیقی‌سازها‬ ‫ارکس�تر‪،‬‬ ‫پرورن�ده‬ ‫موس��یقی هنری اس��ت که علم و دانش‬ ‫در آن نق��ش بس��یار دارد و بن��ا ب��ر نظر‬ ‫کارشناس��ان ب��ا توجه ب��ه محدودیت‌ها و‬ ‫ش��رایطی که در جامعه موس��یقی هست‪،‬‬ ‫بای��د با دعوت از هنرمندانی که در س��طح‬ ‫بین‌الملل��ی ق��رار دارند‪ ،‬تجربی��ات تازه به‬ ‫نس��ل جوان کش��ورمان منتقل ش��ود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل صاحب‌نظران موسیقی بر این‬ ‫اعتقادند که در برپایی ارکس��ترها بجاست‬ ‫ک��ه با دقت نظ��ر از جوان��ان عالقه‌مند به‬ ‫موسیقی استفاده و سعی شده از نوازندگان‬ ‫مستقل‌تری بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت دستمزدها‬ ‫وقتی از دعوت ش��دن رهبران ارکس��تر‬ ‫مهم��ان می‌ش��نویم‪ ،‬گم��ان می‌کنیم که‬ ‫دس��تمزدهای کالنی برای حضور رهبران‬ ‫بین‌الملل��ی در نظ��ر گرفته ش��ده اما این‬ ‫بهترین انگیزه اس��ت که نکته قابل توجهی‬ ‫را ی��ادآوری کنی��م ک��ه ام��کان پرداخت‬ ‫دس��تمزدهای باال وجود ندارد زیرا بودجه‬ ‫و اعتبار موس��یقی در حدی نیست که این‬ ‫اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د با آغاز به کار ارکس��تر‬ ‫س��مفونیک رودکی در س��ال ‪ 90‬با حضور‬ ‫« نادر عباسی» رهبر ایرانی‌االصل ارکستر‬ ‫س��مفونیک در مص��ر‪ ،‬وضعی��ت برپای��ی‬ ‫کنسرت‌ها بهتر از اوضاع کنونی بوده است‪.‬‬ ‫در آن سال در مورد دستمزد وی هم گفته‬ ‫شد که دستمزد وی در اندازه دستمزدهای‬ ‫بین‌المللی نیس��ت و با توج��ه به عالقه او‬ ‫ب��رای حضور در ایران که هیچ ش��رطی را‬ ‫نیز پیش پای ما قرار نداده بود‪ ،‬دس��تمزد‬ ‫نادر عباسی بیشتر شکل هدیه دارد که به‬ ‫معرفی کن��د و در این باره س��عی کرد در‬ ‫انتق��ال چنین تجربه‌هایی که بس��یار موثر‬ ‫واقع می‌شود‪ ،‬تعامالتی داشته باشد‪.‬از این‬ ‫راه موسیقی ایرانی نیز سفیری برای انتقال‬ ‫توانایی‪ ،‬ش��ور و اشتیاق جوانان هنرمند ما‬ ‫به سرزمین‌های دیگر به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫تعدادی از رهبران ارکستر بر این عقیده‬ ‫اتف��اق نظر دارند که مخاطبان دیگر تمایل‬ ‫کمت��ری به ش��نیدن اجراهای ارکس��ترال‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫امین س��المی‪ ،‬رهبر ارکس��تر آکادمیک‬ ‫ته��ران در گفت‌وگ��وی خ��ود ب��ا ایس��نا‬ ‫گفت‪ :‬ارکس��تر آکادمیک ته��ران در حال‬ ‫حاض��ر درگیر مش��کالت اقتصادی اس��ت‬ ‫و از ابت��دای س��ال ‪ 93‬تصمیم گرفتیم که‬ ‫مخاطب��ان دیگ��ر ب��ه ش��نیدن اجراهای‬ ‫ارکس��ترال تمای��ل چندان��ی ندارن��د و‬ ‫مخاطبان بیش��تر به س��مت موسیقی پاپ‬ ‫کش��یده ش��ده‌اند‪ .‬البت��ه از گفت‌وگوی او‬ ‫چنین برمی‌آمد ک��ه این موضوع به معنی‬ ‫تعطی��ل ش��دن دائمی ارکس��تر نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه ب��رای مدت��ی تمرین‌ه��ا را متوقف‬ ‫کرده‌ایم‪.‬ارکس��تر آکادمیک تهران یکی از‬ ‫ارکس��ترهای خصوصی تهران اس��ت که با‬ ‫نوازندگان مستقل فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن ارکس��تر تاکنون اجراه��ای موفقی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی‌های یک رهبر ارکستر‬ ‫رهبر ارکس��تر باید دانش عمومی بسیار‬ ‫زی��ادی از موس��یقی داش��ته باش��د‪ ،‬همه‬ ‫اهمیت و جایگاه رهبر ارکستر‬ ‫نبود هماهنگی در اجرای یک ارکسترال‬ ‫موفق فقط یک دلیل مهم دارد؛ نداش��تن‬ ‫رهبر ارکس��تر‪.‬نیاز به وجود رهبر ارکستر‬ ‫هنگامی مش��اهده ش��د ک��ه گروه‌نوازی‬ ‫س��ازها به‌عن��وان نوع جدی��د و مهمی از‬ ‫اجرای موسیقی شکل گرفت‪.‬تعداد زیادی‬ ‫از نوازندگان شروع به نواختن می‌کردند و‬ ‫به علت نب��ود هماهنگی نتیجه کار اغلب‬ ‫نامناسب بود‪.‬بدون رهبر ارکستر سازهای‬ ‫مختل��ف هرکدام ب��ه روش خ��ود تغییر‬ ‫ضرب‌آهنگ و ریتم می‌دهند و ش��اید از‬ ‫همه مهم‌تر نوازن��دگان به هنگام تمرین‬ ‫نتوانن��د از وق��ت خود به‌خوبی اس��تفاده‬ ‫کنن��د و در نهای��ت نتیج��ه کار بس��یار‬ ‫نامطلوب خواهد بود‪.‬‬ ‫اندازه دس��تمزدهای دیگر رهبران ارکستر‬ ‫ایرانی اس��ت‪.‬در مورد دس��تمزدهای اخیر‬ ‫رهب��ران ارکس��تر هم با جس��ت و جوی‬ ‫فراوان دانستیم که از ‪ 6،7‬میلیون تومان‬ ‫ش��روع می‌ش��ود(رهبران جوان با س��ابقه‬ ‫تجربه کم ) و ت��ا باالی ‪ 20‬میلیون تومان‬ ‫برای رهبران ارکستر می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر حضور رهبران ارکستر ایرانی‬ ‫مهمان‬ ‫حضور رهبر ارکس��تر ایران��ی مهمان در‬ ‫تبادل هنر و فرهنگ بس��یار مفید واقع‬ ‫ش��د زیرا حض��ور رهبران ارکس��تر‬ ‫بین‌المللی فرصتی را ایجاد می‌کند‬ ‫تا کس��انی که به دنبال آموزش‬ ‫رهبری ارکس��تر هس��تند‪ ،‬در‬ ‫قالب یک کارگاه آموزش��ی از‬ ‫حضور ایش��ان بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع دانش و تجربه هر‬ ‫رهبر ارکس��تری و تکنیک‌های‬ ‫منحصربه‌ف��رد او می‌توان��د برای‬ ‫یک ارکس��تر و نوازندگان آن موثر‬ ‫واق��ع ش��ود‪.‬در دوره‌ای که خیلی هم‬ ‫دور نب��ود‪ ،‬ارکس��تر رودک��ی تالش کرد‬ ‫نوازن��دگان زب��ده‌ای را به جامع��ه هنری‬ ‫فعالیت‌های‌م��ان را به ط��ور موقت تعطیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بر اساس محاس��باتی که انجام شد‪ ،‬این‬ ‫نتیجه به دس��ت آمد ک��ه هزینه‌هایی که‬ ‫صرف یک اجرا می‌ش��ود‪ ،‬با درآمد حاصل‬ ‫از آن همخوانی ندارد و در صورت نداشتن‬ ‫یک حام��ی مالی خوب نمی‌ت��وان فعالیت‬ ‫ک��رد‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬بخش��ی از جامع ‌ه‬ ‫پیش از قرن نوزدهم میالدی زمانی که‬ ‫نیاز به وجود رهبر در ارکس��تر احساس‬ ‫ش��د؛ مایس��تر ارکس��تر یا سولیست (یا‬ ‫کنسرت مایستر ‪Concert Master -‬‬ ‫ معم��وال نوازنده ویولن یا پیانو) ‪ -‬عالوه‬‫بر اجرای موسیقی بخش خود‪ ،‬مسئولیت‬ ‫ای��ن‌کار را نیز برعهده می‌گرفت و جلوی‬ ‫ارکستر قرار می‌گرفت اما با گذشت زمان‬ ‫و پیچیده‌تر ش��دن موس��یقی و بیشتر و‬ ‫مهم‌تر ش��دن وظایف رهبر‪ ،‬این فعالیت‬ ‫به عن��وان ی��ک وظیفه مش��خص‪ ،‬جدا‬ ‫و تخصص��ی تعریف ش��د؛ ب��ه طوری که‬ ‫امروزه قس��مت بزرگی از ارزش و اعتبار‬ ‫یک ارکس��تر ب��ه توانایی‌ه��ای رهبر آن‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫س��ازهای ارکس��تر را بای��د بشناس��د و با‬ ‫آنها کارک��رده باش��د (لزومی ب��ه توانایی‬ ‫داش��تن ب��رای نوازندگ��ی آنها نیس��ت) و‬ ‫ارکستراس��یون بداند‪ ،‬همچنین بهتر است‬ ‫در صورت امکان‪ ،‬بتواند اندکی با یک س��از‬ ‫زهی به‌ویژه ویول��ن نوازندگی کند‪ ،‬چراکه‬ ‫قسمت بزرگی از ارکستر را نوازندگان زهی‬ ‫و خانواده ویولن تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت بتوان��د در حد خوب��ی پیانو‬ ‫بنوازد‪ ،‬باید گوش‌های دقیق داش��ته باشد‬ ‫و ریت��م را خوب درک کن��د‪ ،‬اعتماد به‬ ‫نفس از مهم‌ترین خصوصیات روحی‬ ‫و اخالقی یک رهبر موفق است‪.‬‬ ‫بای��د توانای��ی درک و خواندن‬ ‫سریع موس��یقی از روی نت را‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬بهتر است او با‬ ‫هنر آواز خواندن آش��نا باش��د‪،‬‬ ‫فیزیک بدنی مناسب و انضباط‬ ‫رفت��اری از دیگ��ر ویژگی‌ه��ای‬ ‫شخصی یک رهبر ارکستر است‪.‬‬ ‫تاثیر ش��رایط روح��ی‪ ،‬فیزیکی‬ ‫نوازن��ده و نیز درک او از موس��یقی بر‬ ‫کیفیت اجرا‪ ،‬برای همه ما کاملا مش��هود‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخش ن‬ ‫خست‬ ‫‹ ‹ارکستر‪ ،‬ساز رهبر است‬ ‫در م��ورد رهب��ری ارکس��تر نی��ز همین‬ ‫موضوع صادق اس��ت‪ .‬ارکس��تر در دستان‬ ‫رهبر همانند یک ساز اس��ت‪.‬او می‌تواند با‬ ‫ارکس��تر خود یک قطعه را خوب یا بد اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف و رفتار رهبر ارکستر‬ ‫بخ��ش عم��ده وظایف رهبر ارکس��تر به‬ ‫قبل از اجرای اصلی بازمی‌گردد‪ ،‬هماهنگی‬ ‫نوازن��دگان‪ ،‬ح��ل مش��کالت تکنیک��ی و‬ ‫گرفتن خطاهای اجرا‪ ،‬یکسان کردن درک‬ ‫موسیقی و‪ ...‬از جمله این فعالیت‌ها هستند‪.‬‬ ‫ یک رهبر ارکس��تر اغلب مجبور اس��ت‬‫پارتیت��ور موس��یقی را به ذهن بس��پارد تا‬ ‫بتواند در حین اجرا بدون نگاه کردن جدی‬ ‫به آن‪ ،‬موسیقی را دنبال کند‪.‬‬ ‫ انتخاب نوازندگان ارکس��تر و همچنین‬‫برنامه‌ریزی تمرین‪ ،‬اجرا و‪ ...‬با رهبر ارکستر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ مشخص کردن زمان ورود یک ساز به‬‫موسیقی از دیگر وظایف مهم رهبر ارکستر‬ ‫اس��ت‪ .‬این کار معموال با اش��اره کردن به‬ ‫نوازنده یا گروه نوازنده انجام می‌شود‪.‬‬ ‫چ��را در موقع اجرا رهبر باید بایس��تد و‬ ‫دس��تش را تکان دهد‪ .‬نخس��تین دلیل آن‬ ‫برای نش��ان دادن سرعت موسیقی است(و‬ ‫ه��ر جا که تن��د یا کند می‌ش��ود)‪ .‬دومین‬ ‫دلیلش نش��ان دادن حاالت و احساس��ات‬ ‫درون��ی موس��یقی اس��ت (ک��ه ب��ا اینکه‬ ‫نوازن��دگان می‌دانن��د باید در ط��ول اجرا‬ ‫یادآوری شوند) و س��ومین دلیل آن است‬ ‫ک��ه چون بعضی از س��ازها فق��ط در چند‬ ‫نقط��ه مجزا از آهنگ فقط چند نت معدود‬ ‫اجرا می‌کنند‪ ،‬احتیاج دارند که رهبر دقیقا‬ ‫به آنها نش��ان دهد که کی نت مورد نظر را‬ ‫بنوازند‪ .‬دلیل دیگر این است که رهبر باید‬ ‫ش��روع هر قطعه را به ص��ورت کاملا دقیق‬ ‫نشان دهد تا اعضای ارکستر از یک حرکت‬ ‫دس��ت س��اده متوج��ه ریت��م و دینامیک‬ ‫(سرعت و شدت و ضعف صدا) قطعه شوند‪.‬‬ ‫نکت��ه‌ای که در این می��ان می‌ماند و در‬ ‫پای��ان مطلب ب��ه آن می‌پردازیم‪ ،‬در مورد‬ ‫نوازندگان حرفه‌ای‌است‪.‬‬ ‫نوازن��ده کارش نوازندگ��ی اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫برخی از سازها هنوز نوازنده‌ای ویژه وجود‬ ‫ندارد و به ناچار باید از نوازندگان مشترک‬ ‫بهره گرفت‪.‬‬ ‫بن��ا بر گفته کارشناس��ان‪ ،‬این اتفاق در‬ ‫فرآیندی چند‌س��اله امکان‌پذیر اس��ت که‬ ‫به س��متی برویم تا وابستگی به نوازندگان‬ ‫مش��ترک را ب��ه حداقل برس��انیم اما این‬ ‫هدف در دوره‌ کوتاه مدت حاصل نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬او همچنین از مع��اون امور هنری و‬ ‫دفتر موسیقی خواست تا نسبت به اعطای‬ ‫ب��ورس تحصیلی در رش��ته موس��یقی نیز‬ ‫اقدام کنن��د و امکان ادامه تحصیل در این‬ ‫رش��ته‌ها را در اختی��ار عالقه‌مندان و افراد‬ ‫مستعد قرار دهند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫صدور فرش قم از مبادی صادراتی استان‌های دیگر‬ ‫‪23‬‬ ‫گمرک قم‪ ،‬سهمی از صادرات فرش ندارد‬ ‫فران�ک میرزای�ی ‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬آمار فرش‬ ‫دستباف منتشر شده از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ق��م کاهش ‪ 2‬درصدی صادرات در س��ال ‪ ۹۰‬و‬ ‫کاهش ی��ک درصدی در س��ال ‪ ۹۱‬را نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫این میزان در س��ال ‪ ۹۲‬به کمتری��ن رقم خود یعنی ‪۸‬‬ ‫دهم درصد رس��یده است‪ .‬همین آمار به خوبی وضعیت‬ ‫نگران‌کنن��ده صادرات فرش اس��تان را نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫افزای��ش نرخ ارز‪ ،‬نوس��انات بازار و کمب��ود نقدینگی را‬ ‫می‌توان ازجمله مشکالت موجود در امر صادرات عنوان‬ ‫کرد‪ .‬فرش دس��تباف ابریش��می قم نیز از نظر کیفیت‪،‬‬ ‫تنوع رنگ و نقشه‪ ،‬ظرافت و تراکم بافت در دنیا منحصر‬ ‫به فرد اس��ت‪ .‬استادکاران فرش دس��تباف قم از چنان‬ ‫چیره دستی و مهارتی بهره‌مند هستند که فرش ابریشم‬ ‫ای��ن اس��تان از نظر کیفیت در کش��ور و جهان آوازه‌ای‬ ‫گوش‌نواز دارد اما به دلیل برخی از مش��کالت که تعداد‬ ‫آنها کم هم نیس��ت از نظر کمیت در جایگاه خوبی قرار‬ ‫ندارد‪ .‬تولید فرش دس��تباف قم ب��ا وجود کیفیت باال و‬ ‫اقبال مشتریان نسبت به خرید آن‪ ،‬در یک دهه گذشته‬ ‫دچار رکود ش��ده است‪ .‬دالیل این رکود که هرساله این‬ ‫سیر نزولی شتاب بیشتری می‌گیرد‪ ،‬نوسانات اقتصادی‪،‬‬ ‫هزینه تمام ش��ده باال و همچنین جوالن رقبای خارجی‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 40‬هزار شغل در سطح استان‬ ‫مدت زیادی از زمانی که استان قم وارد حوزه صنعت‬ ‫فرش دس��تباف به شکل گسترده شده نمی‌گذرد با این‬ ‫وجود توانس��ته جایگاه خود را در صادرات به کشورهای‬ ‫هدف به دست آورد‪ .‬درحال حاضر فرش دستباف قم در‬ ‫بسیاری از کش��ورهای جهان طرفدار دارد‪ .‬از خاور دور‬ ‫و چین تا کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا‪ .‬زمینه‬ ‫این رشد صادرات چیزی جز تولید موفقیت آمیز نیست‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫فرش دس��تباف ق��م از وجود ‪40‬‬ ‫هزار بافنده در استان قم به‬ ‫خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬اس��تان‬ ‫س��االنه چیزی در حدود ‪ 40‬هزار‬ ‫متر مرب��ع فرش تولید می‌کند که از این میزان بیش از‬ ‫‪ 90‬درصد آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود‪ .‬غالمرضا‬ ‫اخوان درباره کیفیت فرش‌های تولیدی این استان بیان‬ ‫می‌کند‪ :‬فرش‌های تولیدی این اس��تان اغلب از ابریشم‬ ‫هس��تند و ج��زو نفیس‌ترین فرش‌های دنیا به حس��اب‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬جایگاه خود را‬ ‫در چهارمحال و بختیاری پیدا کرد‬ ‫مهر‪ :‬نماینده س��ازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور در‬ ‫حاش��یه بازدید از ‪ 3‬شهرک صنعتی شهرکرد‪ ،‬بروجن‬ ‫و سفیددشت استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬با مطلوب‬ ‫ارزیابی کردن روند توس��عه واحد‌های صنعتی اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در این اس��تان به نسبت‬ ‫محروم‪ ،‬صنعت توانس��ته جایگاه خ��ود را پیدا و روند‬ ‫رو ب��ه رش��دی را طی کند و با جذب س��رمایه‌گذاران‬ ‫متعه��د زمینه گس��ترش صنع��ت در آن مهیا ش��ود‪.‬‬ ‫محم��دی از تالش‌ها برای کم��ک و حمایت از صنعت‬ ‫توس��ط مسئوالن شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫قدردانی کرد و افزود‪ :‬منابع مالی اختصاص‌یافته به این‬ ‫اس��تان در عرصه صنعت که به همت مسئوالن مربوط‬ ‫به‌ویژه شرکت شهرک‌های صنعتی استان جذب شده‬ ‫در حد مطلوب بوده اما با توجه به ظرفیت‌های موجود‬ ‫و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این استان می‌طلبد‬ ‫سهم تسهیالت و بودجه افزایش یابد که باید بانک‌های‬ ‫عامل اس��تان تالش بیشتری را در این زمینه به عمل‬ ‫آورند‪ .‬مدیر برنامه و بودجه س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی ایران نیز در این بازدید‬ ‫بهره‌مندی و بکارگیری تسهیالت برای پویایی و رونق‬ ‫واحدهای صنعتی استان را مثبت ارزیابی و اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرچند ش��اهد حرکتی رو به رشد در جذب تسهیالت‬ ‫برای واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری هس��تیم اما این ب��دان معنا‬ ‫نیس��ت که مسئوالن ذی‌ربط دس��ت از تالش در این‬ ‫امر بکش��ند‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز از اختصاص بودجه‬ ‫با پیگیری‌های این شرکت خبر داد و گفت‪ ۹۴ :‬درصد‬ ‫از اعتبارات تاکنون جذب ش��ده است‪ .‬رضا گنجی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬جذب ‪۱۰۰‬درصدی این بودجه در دستور‬ ‫کار ش��رکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گرفته که‬ ‫این امر تالش‪ ،‬پیگیری مس��تمر و همکاری بانک‌های‬ ‫عامل استان را می‌طلبد‪.‬‬ ‫تشکیل می‌دهد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬آمار دقیقی از صادرات فرش‬ ‫اس��تان قم در دس��ت نیس��ت چراکه صادرات از خود‬ ‫استان انجام نمی‌ش��ود و از گمرک استان‌های دیگر از‬ ‫جمله تهران و اصفهان صادر می‌شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل رجبی��ان در رابطه با علت اینکه چرا فرش‬ ‫دس��تباف قم از گمرک همین اس��تان صادر نمی‌شود‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه به اینکه تاجران‪ ،‬صادرکنندگان فرش‬ ‫هس��تند‪ ‌،‬ممکن است هر تاجری بعد از خرید فرش از‬ ‫قم اقدام به صادرات از بنگاه‌های دیگر اس��تان‌ها کند‪.‬‬ ‫البته دالی��ل مختلفی برای ای��ن کار وجود دارد‪ .‬یکی‬ ‫از آنها وجود واس��طه‌های تجاری در اس��تان‌های دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن این ام��کان وج��ود دارد که گمرک‬ ‫اس��تان‌های دیگ��ر امکان��ات و مزای��ای بهت��ری برای‬ ‫صادرات ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه تمام شده باالست‬ ‫‹ ‹تامین نقدینگی‬ ‫نقدینگی یکی از مشکالتی است که تمام صنایع کشور‬ ‫با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‪ .‬صنعت فرش دستباف‬ ‫استان قم هم از این امر مستثنا نیست‪ .‬به نظر می‌رسد با‬ ‫توجه به ارزش صادراتی فرش‌های استان قم در سال‌های‬ ‫اخیر‪‌،‬نیاز است تا سرمایه الزم برای به حرکت در آمدن‬ ‫چرخ‌ه��ای این صنع��ت زیب��ا و هنرمندان��ه در اختیار‬ ‫بافن��دگان قرار بگی��رد‪ .‬رییس اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫فرش دس��تباف قم تامین نقدینگی را از دیگر مشکالت‬ ‫بافندگان فرش دستباف عنوان می‌کند و می‌گوید‪ :‬باید‬ ‫تس��هیالت بانکی ارزان قیمت و وام‌ه��ای بلند مدت به‬ ‫بافندگان و تولیدکنندگان داده ش��ود تا آنان توان تهیه‬ ‫مواد اولیه را داش��ته باش��ند‪ ،‬همچنین می‌شود امکانی‬ ‫فراهم ش��ود تا مواد اولیه از قیمت آزاد خارج و با قیمت‬ ‫یاران��ه‌ای در اختی��ار تولیدکنندگان ق��رار گیرد‪ .‬اخوان‬ ‫همچنی��ن به تاثیر منفی تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها بر‬ ‫تولید فرش دستباف اشاره می‌کند و می‌افزاید‪ :‬همچنین‬ ‫اگر تعرفه گمرکی مواد اولیه برداشته و کاالهای وارده به‬ ‫صورت ورود موقت باشد‪ ،‬کمک زیادی به افزایش انگیزه‬ ‫در تولیدکنندگان و در نهایت تولید بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه‬ ‫ریی��س اتحادیه تولیدکنندگان فرش دس��تباف قم با‬ ‫اش��اره به این که در س��ال ‪ ،۹۱‬قیمت مواد اولیه تولید‬ ‫فرش دس��تباف ‪ 3‬برابر ش��ده‪ ،‬اظه��ار می‌کند‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۹۰‬درصد مواد اولیه تولید فرش کش��ور از جمله‬ ‫کرک و ابریش��م از خارج وارد می‌ش��ود‪ .‬اخ��وان اضافه‬ ‫می‌کند‪ :‬این مس��ئله باعث ش��ده تا رقبایی مثل کشور‬ ‫چی��ن که م��واد اولیه خود را تولی��د می‌کنند‪ ،‬از مزیت‬ ‫نس��بی برخوردار و در مقایسه با فرش ایران قیمت تمام‬ ‫شده پایین‌تری داشته باش��ند که این باعث می‌شود ما‬ ‫توان رقابتی کمتری در بازارهای جهانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ 15‬درصدی قم از صادرات فرش‬ ‫ه��ر محصول��ی ازجمل��ه ف��رش ک��ه از گمرک اس��تان‬ ‫تولید‌کننده محصول‪ ،‬صادر ش��ود‪ ،‬بر آمار گمرکی اس��تان‬ ‫اثر گذاشته و آمار صادرات استان را باال می‌برد که می‌توان‬ ‫آن را به پای رشد صادرات در استان گذاشت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫فرش قم آمار صادراتی چندانی در گمرک این استان ندارد‪.‬‬ ‫رجبی��ان با بی��ان اینکه فرش قم به تم��ام نقاط دنیا صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در این رابطه می‌گوید‪ :‬در ‪2‬سال گذشته با روش‬ ‫مدیریتی جدید گمرک اس��تان ق��م‪ ،‬مدتی صادرات از این‬ ‫گمرک انجام می‌شد و افزایش آمار صادرات را برای استان‬ ‫ب��ه ارمغان آورد ام��ا درحال حاضر تص��ور نمی‌کنم از نظر‬ ‫تعداد‪ ،‬در صادرات فرش حرفی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫فرش اس��تان قم در گفت و گو با‬ ‫با بیان اینکه حدود ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬درص��د از کل صادرات فرش‬ ‫کش��ور را فرش‌های دستباف قم‬ ‫ارزآوری ‪ 500‬هزاردالری کارآفرین چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره بازرگانی خارجی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬با خالقیت جوان‬ ‫هنرمند این استان نمد مالی به هنر ـ صنعت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری‪ ،‬س��یاوش نظری افزود‪:‬‬ ‫صددرصد تولیدات کارگاه صنعتی این جوان ‪ 28‬س��اله از ترکیه به امریکا صادر می‌شود‪ .‬وی از صادرات ساالنه‬ ‫‪10‬تن نمد از گمرک چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت‪ :‬صادرات محصوالت این کارآفرین ساالنه ‪ 500‬هزار‬ ‫دالر ارزآوری به همراه دارد‪ .‬نظری افزود‪ :‬قیمت نمد تولیدی برابر با فرش دس��تباف اس��ت و این نمد‌ها از پشم‬ ‫خالص با رنگ طبیعی تهیه می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه روش‌های این کارآفرین متفاوت از تولیدکنندگان سنتی‬ ‫است افزود‪ :‬پیش از این نمد تنها برای زین اسب سواری صادر شده بود‪ .‬این کارآفرین هم گفت‪ :‬طرح‌های این‬ ‫نمد به س��فارش مشتریان در امریکاس��ت و برخالف نمدهای سنتی بوی پشم گوسفند نمی‌دهد‪ .‬نیرومند از ‪5‬‬ ‫سال پیش کارگاه خود در شهرک صنعتی شهرکرد را صنعتی کرده است‪ .‬وی در حال توسعه کارگاه و ساختمان‬ ‫جدید اس��ت و قصد دارد صادرات محصوالت نمدی را س��ال آینده ‪ 40‬درصد افزایش دهد‪ .‬هم‌اکنون در کارگاه‬ ‫وی ‪ 35‬نفر مشغول به‌کار هستند‪.‬‬ ‫صدور جواز تاسیس صنایع تبدیلی در استان مرکزی‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون اداره صنایع تبدیلی س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان مرکزی از صدور ‪ 48‬فقره جواز تاسیس‬ ‫واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در ‪ 9‬ماه سال‌جاری خبر داد‪.‬‬ ‫رضا باجالن گفت‪ :‬برای این تعداد طرح‪ ،‬س��رمایه‌گذاری بالغ بر ‪ 88‬میلیارد تومان‪ ،‬جذب ‪ 263‬هزار تن مواد‬ ‫خام کشاورزی و اشتغال ‪ 112‬نفر پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به صدور ‪ 15‬فقره پروانه بهره‌برداری تا پایان آذرماه سال‌جاری اظهار کرد‪ :‬در مدت زمان یاد‬ ‫شده ‪ 15‬واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با سرمایه‌گذاری به ارزش ‪ 25‬میلیارد تومان و اشتغالزایی ‪ 218‬نفر به‬ ‫بهره‌برداری رس��یده اس��ت‪ .‬باجالن افزود‪ :‬این واحدها توانایی جذب ‪ 159‬هزار تن محصوالت خام کشاورزی را‬ ‫دارند و محصول خروجی این واحدها بالغ بر ‪ 65‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫معاون اداره صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت‪ :‬از مجموع ‪ 15‬واحد بهره‌برداری شده‬ ‫‪ 2‬واحد صنایع تبدیلی باغی‪ 5 ،‬واحد دامی‪ 5 ،‬واحد زراعی و یک واحد شیالت است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در صنایع تبدیلی باغی س��رمایه‌گذاری به ارزش ‪ 14‬میلیارد ریال‪ ،‬اشتغالزایی ‪ 13‬نفر و جذب‬ ‫ساالنه ‪ 7‬هزار تن مواد خام کشاورزی انجام شده و در صنایع تبدیلی دامی سرمایه‌گذاری به ارزش ‪ 18‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬اشتغالزایی ‪ 43‬نفر و جذب ساالنه ‪ 135‬هزار تن مواد خام کشاورزی انجام شده است‪.‬‬ ‫باجالن ادامه داد‪5 :‬واحد صنایع تبدیلی زراعی نیز با س��رمایه‌گذاری به ارزش ‪ 53‬میلیارد ریال‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫‪ 54‬نفر و جذب س��االنه ‪ 17‬هزار تن محصوالت خام کشاورزی به بهره‌برداری رسیده است‪ .‬معاون اداره صنایع‬ ‫تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود‪ :‬یک واحد صنایع شیالت نیز با سرمایه‌گذاری ‪ 700‬میلیون‬ ‫تومان و اشتغالزایی ‪ 8‬نفر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این میزان صنایع تبدیلی و تکمیلی بهره‌برداری شده‪ ،‬ظرفیت فرآوری ساالنه ‪ 845‬هزار‬ ‫تن انواع محصوالت کشاورزی را دارد‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت هزینه تولید باالی فرش دستباف‬ ‫است که فاکتور رقابت‌پذیری را از بین می‌برد‪ .‬بسیاری‬ ‫از کش��ورها از جمل��ه چی��ن‪ ،‬هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬تبت و‬ ‫افغانس��تان که امروز نقش رقی��ب را برای فرش ایرانی‬ ‫و قمی بازی می‌کنند‪ ،‬کیفیت چندانی نداش��ته و تنها‬ ‫از مزیت هزینه تمام ش��ده پایین برای رقابت با کشور‬ ‫بهره‌می‌برند‪ .‬رجبیان ب��ا بیان اینکه مواد اولیه وارداتی‬ ‫تنه��ا ‪ 5‬تا ‪ 10‬درص��د از محصوالت نهای��ی صادراتی‬ ‫اس��تان را تامین م��ی کند می‌گوید‪ :‬م��واد اولیه گران‬ ‫قیمت‪ ،‬هزینه‌های انرژی باال و تس��هیالت با نرخ سود‬ ‫باال موجب افزایش هزینه تمام شده محصول می‌شود‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬در برخی موارد فرش‌های چین با ‪200‬‬ ‫دالر هزینه تمام شده تولید می‌شود این درحالی است‬ ‫که تنها حدود هزار دالر دس��تمزد برای بافت فرش در‬ ‫قم گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشه توسعه فرش دستباف قم‬ ‫در راس��تای توسعه و رش��د صنعت فرش قم‌‪ ،‬استان‬ ‫زمینه توس��عه خوشه فرش دستباف قم را در سال ‪91‬‬ ‫پایه‌گذاری کرد‪ .‬این خوش��ه به دنبال شناسایی و رفع‬ ‫مش��کالت موجود در حوزه صنعت فرش استان است‪.‬‬ ‫رجبی��ان ب��ا تاکید تاثیر این خوش��ه بر توس��عه فرش‬ ‫دس��تباف در آین��ده می‌گوید‪ :‬به طور حتم خوش��ه با‬ ‫بررسی مسائل و مشکالت پیش روی صنعت فرش قم‪‌،‬‬ ‫بر روند توس��عه اثرگذار اس��ت اما اینک��ه در این مدت‬ ‫کوتاه به دنبال تاثیر ملموس در توسعه صادرات باشیم‪،‬‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬طرح صنعتی لرستان‬ ‫تسهیالت بانکی دریافت می‌کنند‬ ‫مهر‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫لرس��تان از اعطای تس��هیالت بانکی ب��ه ‪ ۱۷‬طرح‬ ‫صنعتی استان خبر داد‪.‬‬ ‫ق��درت‌اهلل ول��دی در جلس��ه کارگروه اش��تغال‬ ‫و س��رمایه‌گذاری لرس��تان با اش��اره ب��ه طرح‌های‬ ‫معرفی‌ش��ده برای دریافت تسهیالت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه ‪ ۱۷‬طرح صنعتی ب��ه تصویب کارگروه‬ ‫اشتغال لرستان رسید‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬از این تع��داد طرح ‪ ۱۳‬طرح به‬ ‫بان��ک رفاه و ‪ 4‬ط��رح به بانک ملت ب��رای دریافت‬ ‫تسهیالت معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫لرس��تان عن��وان کرد‪ :‬ای��ن طرح‌ها ب��رای دریافت‬ ‫س��رمایه ثاب��ت و تامی��ن س��رمایه در گ��ردش به‬ ‫بانک‌های عامل معرفی ش��ده‌اند‪ .‬ولدی عنوان کرد‪:‬‬ ‫با اجرای این طرح‌های اش��تغالزا ب��رای ‪ ۹۴‬نفر در‬ ‫حوزه صنعت ش��غل ایجاد یا تثبیت خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از مجموع طرح‌های اشتغالزای به تصویب‬ ‫رسیده در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان‬ ‫‪ ۱۵‬واحد صنفی و ‪ 2‬واحد صنعتی هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫لرس��تان با بیان اینکه این طرح‌ه��ا پیش از این در‬ ‫جلسات کمیته‌های تخصصی به تایید رسیده است‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬تس��هیالت پرداختی به این طرح‌های‬ ‫صنعتی با نرخ بهره‌های متغیر و حداکثر ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫پرداخ��ت می‌ش��ود‪ .‬ولدی ب��ا بیان اینکه س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان لرس��تان تنها کار‬ ‫بررسی کارشناسی طرح‌ها و طی شدن فرآیند اداری‬ ‫آنها را بر عهده دارد گفت‪ :‬در زمینه نرخ تس��هیالت‬ ‫بانکی موضوع به قوانین و دستورالعمل‌های بانک‌ها‬ ‫برمی‌گردد که انتظار می‌رود در راس��تای حمایت از‬ ‫تولید و اشتغال بانک‌ها در این زمینه همکاری الزم‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رویکرد‬ ‫خوشه فرش قم‬ ‫کسب‌وکاری است‬ ‫حسین بیک‌زاده‬ ‫عامل توسعه خوشه فرش قم‬ ‫خوش��ه به مجموعه‌ای از واحدهای کس��ب‌وکار‬ ‫گفته می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی مشخص‬ ‫متمرکز ش��ده‌اند و دارای فرصت‌ه��ا و چالش‌های‬ ‫مشترک هس��تند و به تکمیل فعالیت‌های یکدیگر‬ ‫می‌پردازند‪ .‬تمام زنجیره تولید یک کاال یا خدمات‬ ‫در خوش��ه جای می‌گیرد‪ .‬برای مثال هر صنفی را‬ ‫می‌توان یک خوشه درنظر گرفت‪.‬‬ ‫پروژه توس��عه خوش��ه‌ها در کل یک فرآیند ‪3‬‬ ‫تا ‪5‬ساله‌اس��ت که با انتخاب یک عامل توسعه و‬ ‫تیم توسعه با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫هر اس��تان به شناسایی مسائل و مشکالت خوشه‬ ‫می‌پردازند‪ .‬پس از بررسی‪ ،‬برنامه و رفتار عملیاتی‬ ‫خ��اص برای حل مش��کالت ارائه داده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫خوش��ه فرش دستباف قم متش��کل از واحدهای‬ ‫تامین‌کننده مواد اولیه‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ‌،‬بافندگان‬ ‫و مشاغل وابسته و پش��تیبان مثل طراح‪ ،‬نقاش‪،‬‬ ‫قالیش��ویی و صادرکنن��دگان می‌ش��ود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر براس��اس آخرین آمار‪ 806 ،‬بنگاه کسب و‬ ‫کار در این خوش��ه مشغول به فعالیت هستند که‬ ‫‪ 329‬واحد تولید‌کننده و باقی‪ ،‬خدمات وابسته به‬ ‫تولید و صادرات هستند‪.‬‬ ‫پروژه توس��عه فرش دس��تباف قم‪ ،‬آبان‌ماه ‪91‬‬ ‫آغاز شد و در حال حاضر در سال سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫در ابتدای کار‪ ،‬مطالعات ‪ 4‬ماهه‌ای روی خوش�� ‌ه‬ ‫انج��ام و در این مدت واحدها و مش��کالت بخش‬ ‫صنعت فرش دستباف اس��تان قم شناسایی شد‪.‬‬ ‫نتایج به دس��ت آمده از بررس��ی‌ها نش��ان‌دهنده‬ ‫وجود مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه‪ ،‬ضعف‬ ‫در تبلیغ��ات و بازاریابی‪ ،‬نداش��تن توس��عه بازار‪،‬‬ ‫نداش��تن آموزش نیرو‌های انس��انی‪ ،‬نبود ارتقای‬ ‫دانش نیروی انسانی و کمبود بافنده ماهر و بومی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پ��س از آن‪ ،‬خوش��ه ب��رای رف��ع این مش��کل‬ ‫برنامه‌هایی را ارائه کرد‪ .‬در زمینه تامین مواد اولیه‬ ‫دو رویکرد احیای نخ داخلی و خرید مش��ترک را‬ ‫در دستور کار خود قرار داد‪ .‬انجام خرید مشترک‬ ‫یک��ی از راهکارهای خوش��ه اس��ت چراکه خرید‬ ‫مشترک باعث کاهش قیمت تمام‌شده مواد اولیه‬ ‫ت��ا می��زان ‪10‬درصد می‌ش��ود و درنهایت قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده ف��رش را پایین می‌آورد‪ .‬اق��دام دیگر‬ ‫خوشه‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت‌های نخ داخل کشور‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه مواد اولیه فرش قم بیشتر‬ ‫نخ ابریشم است که بیش از ‪95‬درصد آن از خارج‬ ‫وارد کشور می‌شود‪ ،‬خوشه به دنبال تهیه و تولید‬ ‫نخ ابریش��می در داخل اس��ت تا این م��اده اولیه‬ ‫دوباره احیا شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه توس��عه بازار نیز خوش��ه ب��ه دنبال‬ ‫یافت��ن بازاره��ای هدف جدید اس��ت‪ .‬ب��ا توجه‬ ‫ب��ه تحریم‌هایی که علیه کش��ور اعمال می‌ش��ود‬ ‫خوشه بررس��ی‌ها و برنامه‌های خود را برای ورود‬ ‫به بازار چین در دس��تورکار قرار داده است‪ .‬چین‬ ‫که تا چند س��ال گذش��ته رتبه ‪ 88‬را در واردات‬ ‫فرش دس��تباف از ایران داشت‪ ،‬در سال ‪ 92‬رتبه‬ ‫پنجمین واردکننده فرش دس��تباف کش��ور را به‬ ‫دس��ت آورده ک��ه این رتبه به خوب��ی روند رو به‬ ‫رشد بازار چین را نشان می‌دهد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫خوشه به دنبال کسب این بازار ارزشمند است‪.‬‬ ‫خوش��ه در زمین��ه تبلیغ��ات و بازاریاب��ی هم‬ ‫فعالیت‌های��ی را انج��ام داده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه در فعالیت‌های خوشه‌ای کارهای گروهی و‬ ‫مشترک از اهمیت خاصی برخوردار است‪ ،‬خوشه‬ ‫در زمینه تجارت الکترونی��ک اقدام به راه‌اندازی‬ ‫یک وب‌س��ایت برای فروش و عرضه کاال به‌شکل‬ ‫مجازی کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این موارد‪ ،‬از دیگر کارهای انجام‌ش��ده‬ ‫می‌توان به برگزاری همایش‪ ،‬چاپ کتاب و برپایی‬ ‫تورهای صنعتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫همان‌طور که بیان ش��د‪ ،‬در خوش��ه‌ها بیش��تر‬ ‫رویکرد ب��ر فعالیت‌های گروهی اس��ت و تنها‌به‬ ‫بررس��ی پیش��رفت یک واحد توجه نمی‌شود‪ .‬در‬ ‫این خوش��ه نیز در کل پیش��رفت مجموعه فرش‬ ‫دس��تباف ارزیابی می‌ش��ود و اینکه این مجموعه‬ ‫استانی چه میزان در افزایش تولید‪‌،‬اشتغالزایی و‬ ‫توسعه صادرات نقش داشته است‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬خوش��ه کارنامه خوب��ی در زمینه‬ ‫فرهنگ‌س��ازی و آشنایی بنگاه‌ها با خوشه‌ها ارائه‬ ‫کرد ‌ه و ب��ا توجه به رکودی که در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فعالیت خوشه مثبت ارزیابی می‌شود‪ .‬مهم‬ ‫این است که خوشه سرمایه اجتماعی را باال ببرد‬ ‫و زمینه ایجاد کسب‌وکار را فراهم کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌ مهاجرت‬ ‫تاجران نامی تبریز ‬ ‫به دیگر استان‌ها‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫عضواتاقبازرگانیتبریز‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬مجید خدابخش‪ ،‬اس��تاندار اردبیل س��فر‬ ‫رییس‌جمهوری به اس��تان را سرآغاز حرکت به سوی‬ ‫تحول و توسعه اس��تان در تمامی زمینه‌ها برشمرد و‬ ‫گفت‪ 100 :‬درصد اعتب��ارات تکمیل پروژه‌های نیمه‬ ‫تمام س��فر رییس‌جمه��وری تزریق ش��ده و درصدد‬ ‫تکمی��ل این پروژه‌ها هس��تیم‪ .‬با نگاه کارشناس��ی به‬ ‫مصوبات س��فر مش��اهده می‌شود که اس��تان اردبیل‬ ‫نیازمند توس��عه زیر‌ساخت‌‌هاس��ت ت��ا زمینه حضور‬ ‫سرمایه‌گذاران و رشد و توسعه آن فراهم شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬ربیع فالح‪ ،‬اس��تاندار مازندران گفت‪ :‬موضوع‬ ‫اخراج کارگران شرکت حفاری شمال را با معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در میان گذاش��ته و تالش‬ ‫می‌کنی��م تا مان��ع از اخراج کارگران ش��رکت حفاری‬ ‫شمال‪ ،‬یکی از شرکت‌های مس��تقر در ساحل دریای‬ ‫بهشهر ش��ویم‪ .‬هفته گذشته ش��رکت حفاری شمال‬ ‫ح��دود ‪ 300‬کارگر خود را اخراج کرد و به گفته یکی‬ ‫از این کارگران به آنها وعده داده ش��د پس از گذشت‬ ‫ی��ک ماه مرخصی بدون حقوق‪ ،‬بار دیگر آنها را به کار‬ ‫فرامی‌خوانند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬ایرج شیارکار‪ ،‬مدیر جهاد کشاورزی آستارا‬ ‫از افزای��ش ‪ 5‬درص��دی ارزش ص��ادرات محص��والت‬ ‫کش��اورزی از مرز زمینی این شهرستان به کشورهای‬ ‫روس��یه‪ ،‬اوکرای��ن‪ ،‬جمهوری آذربایجان‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫آس��یای میان��ه و قفقاز خب��ر داد و گف��ت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال‌جاری تاکنون ‪ 38‬نوع محصول کشاورزی از مرز‬ ‫زمینی آستارا به خارج از کشور صادر شده که از لحاظ‬ ‫وزن نسبت به مدت مشابه سال ‪ 1392‬تغییری حاصل‬ ‫نش��ده ولی از لحاظ ارزش ‪ 5‬درصد رش��د ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬علی احس��انی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی استاندار‬ ‫مازن��دران گفت‪ :‬بندر امیرآباد به عنوان س��ایت غالت‬ ‫منطق��ه معرفی می‌ش��ود‪ .‬در توس��عه بن��در امیرآباد‬ ‫بح��ث منطق��ه آزاد مطرح اس��ت‪ .‬س��رمایه‌گذاری و‬ ‫زیرس��اخت‌های خوبی در منطقه انجام شده تا سایت‬ ‫غالت منطقه به اس��تان مجاور واگذار نش��ود‪ .‬منطقه‬ ‫یک‌هزار هکتاری که در بندر امیرآباد برای توس��عه در‬ ‫نظر گرفته شده است باید با برنامه‌ریزی طرح جامعی‬ ‫انجام ش��ود ضمن آنکه ما مخالف توسعه بندر امیرآباد‬ ‫نیستیم اما هدف توسعه باید مشخص شود‪.‬‬ ‫طرح‌های بزرگ صنعتی در اهر افتتاح می‌شوند‬ ‫جان دوباره اشتغال در صنعت اهر‬ ‫رضا کامی‬ ‫استان آذربایجان ش��رقی یکی از استان‌های کشور‬ ‫اس��ت که از دیرباز تجارت در این استان رونق داشته‬ ‫و در گذشته نیز براساس نوشته مورخان‪ ،‬تبریز دارای‬ ‫جای��گاه خاصی در بخش تجارت کش��ور بوده اس��ت‪.‬‬ ‫البته قرار گرفتن این ش��هر در مسیر جاده ابریشم نیز‬ ‫بر تقویت جایگاه تجاری اس��تان افزوده اما متاس��فانه‬ ‫ب��ا توجه به توانمندی‌هایی که در اس��تان وجود دارد‬ ‫درح��ال حاضر جایگاه تج��اری آن مطل��وب و مثمر‬ ‫نیس��ت که باید در این زمینه تالش‌های بیش��تری از‬ ‫س��وی مسئوالن اجرایی انجام شود‪ .‬این درحالی است‬ ‫که هفته گذش��ته هیات تجاری از کشور ترکیه برای‬ ‫بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی به اس��تان آذربایجان‬ ‫ش��رقی س��فر کردند و از نزدیک در جری��ان کاالها و‬ ‫تولیدات استان قرار گرفتند ضمن آنکه به بازگویی از‬ ‫شهرت تاجران تبریزی در دنیا پرداختند‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که برخی از تاج��ران نامی اس��تان آذربایجان‬ ‫ش��رقی در س��ال‌های اخیر به دیگر استان‌های کشور‬ ‫مهاج��رت کرده‌اند و باید برای بازگرداندن و اس��تفاده‬ ‫از توانمندی‌های آنها در اس��تان تدابیری اندیش��یده‬ ‫ش��ود که در این م��ورد ات��اق بازرگان��ی تبریز نقش‬ ‫مهم و اساس��ی در احیای جایگاه تجاری و اس��تفاده‬ ‫از قابلیت‌های تاجران اس��تانی دارد که حتی در خارج‬ ‫از اس��تان قرار دارند‪ .‬با توجه ب��ه موقعیت جغرافیای‬ ‫خاص اس��تان آذربایجان ش��رقی توان و ظرفیت الزم‬ ‫برای ارتقای جایگاه تجاری استان وجود دارد که باید‬ ‫توسعه کشورهای هدف نیز در افزایش فضای صادراتی‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار بگیرد‪ .‬درحال حاضر کش��ورهای‬ ‫عراق‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬آذربایجان و ترکیه از جمله بازارهای‬ ‫هدف صادراتی برای تاجران اس��تانی به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫البته با توجه به ش��رایط بین‌المللی برخی محصوالت‬ ‫استانی حتی به کشورهای اروپایی به‌ویژه ایتالیا صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بنابراین باید از سوی دولت و اتاق بازرگانی‬ ‫تبریز تدابیری اندیش��یده ش��ود تا تولیدات استانی به‬ ‫س��مت مشتری‌پسند ش��دن و صادرات محوری سوق‬ ‫یابند چراکه درحال حاضر بخش اعظم تولیدات استان‬ ‫توسط تاجران خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫زین�ب عب�دی‪ -‬گ�روه‬ ‫اس�تان‌ها‪ :‬اهمی��ت توس��عه‬ ‫صنایع ج��دا از افزایش میزان‬ ‫تولید داخلی و جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫در اش��تغالزایی و ممانع��ت از مهاج��رت‬ ‫روستاییان و شهرس��تانی‌ها به کالنشهر‌ها‬ ‫نیز قابل توجه اس��ت تا جایی که از ابتدای‬ ‫دول��ت یازده��م توس��عه صنع��ت و اتمام‬ ‫پروژه‌ه��ای عمرانی در ش��هرهای مختلف‬ ‫کش��ور در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫مسئوالن اس��تان آذربایجان شرقی نیز از‬ ‫این قافله عقب نمانده و با تکمیل طرح‌های‬ ‫صنعتی به‌ویژه در شهرس��تان اهر تا پایان‬ ‫س��ال برای حدود ‪2‬هزار نفر ایجاد اشتغال‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که به گفته‬ ‫مسئوالن استانی دو طرح بزرگ صنعتی تا‬ ‫قبل از پایان سال و دو طرح بزرگ صنعتی‬ ‫دیگ��ر نی��ز در ابت��دای س��ال آین��ده به‬ ‫بهره‌ب��رداری می‌رس��د ضمن آنک��ه بنابر‬ ‫گزارش‌ه��ای رس��یده در ‪ 8‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال از میان جوازهای تاسیس صنعتی‬ ‫صادر ش��ده‪ ،‬بیش��ترین تعداد به اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی با یک هزار و ‪ 280‬فقره‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬از حیث پیش‌بینی‬ ‫بیش��ترین اش��تغال ایج��ادی نیز اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی مطرح اس��ت که برای‬ ‫‪24‬هزار و ‪ 417‬نفر اشتغالزایی کرده است‪.‬‬ ‫عب��اس فالح��ی‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم اهر و‬ ‫هریس در مجلس در‬ ‫از‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫اش��تغال بی��ش از‬ ‫‪2‬ه��زار نفر در پ��ی اجرای ‪ 9‬ط��رح مهم‬ ‫صنعت��ی در این شهرس��تان‌ها خبر داده و‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ای��ن شهرس��تان ظرفیت‌های‬ ‫بس��یاری دارد که باید از آنها استفاده کرد‬ ‫البت��ه در ای��ن زمین��ه گام‌های اساس��ی‬ ‫برداش��ته ش��ده و زیرس��اخت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این شهرستان‌ها فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت که هم‌اکنون بیش از ‪ 9‬طرح‬ ‫مهم و اش��تغالزا شامل تولید قند رافینری‪،‬‬ ‫تجارت استان آذربایجان شرقی به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ی��ک ط��رح معدن م��س با‬ ‫اشتغال‪ 300‬نفر و مشارکت بانک تجارت‬ ‫در شهرس��تان اه��ر اردیبهش��ت ‪ 94‬به‬ ‫بهره‌ب��رداری می‌رس��د همچنی��ن طرح‬ ‫مجتمع فوالد صنعت ارس��باران توس��ط‬ ‫بخش خصوصی در دست انجام است که‬ ‫برای ‪ 500‬نفر اش��تغالزایی می‌کند و در‬ ‫ح��ال حاض��ر در مرحله تغیی��ر کاربری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تور بازدید از طرح‌های صنعتی‬ ‫بسته‌بندی و سورتینگ‪ ،‬سردخانه‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلی میوه و کنس��انتره مس در دس��ت‬ ‫انجام اس��ت که با اتمام آنها زمینه اشتغال‬ ‫بیش از ‪2‬ه��زار نفر به‌صورت مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم فراهم می‌شود‪ .‬ساخت این ‪9‬‬ ‫پ��روژه ب��زرگ در شهرس��تان‌های اه��ر و‬ ‫هریس از یک س��ال و نیم پیش آغاز شده‬ ‫ک��ه ف��از اول برخ��ی از آنه��ا در ح��ال‬ ‫بهره‌برداری اس��ت و مابقی نیز تا شهریور‬ ‫‪ 94‬تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه فالحی‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه تولید‬ ‫‪450‬ه��زار ت��ن می��وه در منطق��ه اهر و‬ ‫هریس‪ ،‬توس��عه صنایع تبدیل��ی در این‬ ‫شهرس��تان‌ها در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫اس��ت تا این تولیدات با نام اس��تان‌های‬ ‫دیگر فروخته نش��ود همچنین با توجه به‬ ‫قابلیت‌های منطقه در اس��تخراج ‪ 40‬نوع‬ ‫ماده معدنی‪ ،‬بهره‌ب��رداری از معادن مس‬ ‫همگام با توس��عه صنایع جنبی و حمایت‬ ‫از سرمایه‌گذاران این بخش در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق صنایع تبدیلی کشاورزی‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان آذربایج��ان ش��رقی ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ 3 :‬ط��رح ب��زرگ صنعتی در‬ ‫این ش��رکت در حال انجام اس��ت که با‬ ‫بهره‌ب��رداری از دو م��ورد آن ت��ا قبل از‬ ‫پایان س��ال و یک مورد در ابتدای س��ال‬ ‫آینده‪ ،‬بخش صنایع تبدیلی کش��اورزی‬ ‫این شهرستان رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫محمدعلی عسگری‬ ‫تصری��ح می‌کن��د‪:‬‬ ‫ش��رکت قن��د قانع‪،‬‬ ‫بزرگتری��ن ط��رح‬ ‫صنعتی تولیدی در‬ ‫شهرستان اهر است که از یک‌سال پیش‬ ‫در حال ساخت است و به‌زودی تا قبل از‬ ‫پایان سال با اش��تغالزایی ‪ 500‬نفری به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬این طرح در ‪5‬هزار‬ ‫هکتار زمین و در ش��هرک صنعتی اهر با‬ ‫زیربنایی بیش از ‪17‬هزار مترمربع انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬فاز دوم شرکت غزال ارسباران‬ ‫نیز با اش��تغال ‪ 200‬نفر ت��ا قبل از پایان‬ ‫سال افتتاح می‌شود و این در حالی است‬ ‫که فاز اول این ش��رکت در بهمن س��ال‬ ‫گذش��ته به بهره‌برداری رسید‪ .‬البته یک‬ ‫ط��رح صنعتی دیگ��ر در زمین��ه صنایع‬ ‫تبدیلی کشاورزی‪ ،‬سردخانه‪ ،‬بسته‌بندی‬ ‫و سبد میوه با رویکرد تولید صادرات‌محور‬ ‫در شهرس��تان اهر در دست انجام است‬ ‫که با بهره‌برداری در ابتدای س��ال جدید‬ ‫برای ‪ 150‬نفر ایجاد اشتغال می‌کند‪ .‬این‬ ‫طرح نیز در ‪ 3/5‬هکتار زمین و زیربنایی‬ ‫ح��دود ‪12‬ه��زار مترمرب��ع در ش��هرک‬ ‫صنعتی اهر در حال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیز به نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫فالح��ی اظه��ار می‌‌کن��د‪ :‬راه‌ان��دازی‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی هریس ازجمله‬ ‫بزرگتری��ن طرح‌ه��ای صنعت��ی منطقه‬ ‫اس��ت که توس��ط بخش خصوص��ی و با‬ ‫همکاری بانک س��په در تامین اعتبار به‬ ‫مرحله تجهیز کارخانه‌ها رس��یده و بنابر‬ ‫قول مس��ئوالن اجرایی ت��ا یک‌ماه و نیم‬ ‫دیگر س��اخت آن آغاز ش��ده و تا ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 94‬به بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬طرح‬ ‫مذکور برای نزدی��ک به ‪ 400‬نفر در فاز‬ ‫اول ایجاد اشتغال می‌کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه س��یدمرتضی‬ ‫نیر و مند ا س��کو یی ‪،‬‬ ‫قائم‌مق��ام س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫فالحی تاکید می‌کند‪ :‬این آمار اشتغال‬ ‫بی��ش از ‪2‬ه��زار نفری‪ ،‬چش��م‌اندازی از‬ ‫اشتغال مس��تقیم و غیرمس��تقیم است‬ ‫اما آم��اری که مس��ئوالن اس��تانی ارائه‬ ‫می‌کنند برپایه اش��تغال قطعی در پروانه‬ ‫صدور اس��ت که بهتر است قبل از افتتاح‬ ‫طرح‌های مذکور ب��ا برگزاری تور بازدید‬ ‫رس��انه‌ای ضمن رفع ش��بهات در حضور‬ ‫خبرنگاران از نظرات مس��ئوالن اس��تانی‬ ‫هم بهره‌مند شد‪.‬‬ ‫به گفته عس��گری‪ ،‬شهرک صنعتی اهر‬ ‫ازجمله ش��هرک‌های نوس��از است که از‬ ‫س��ال ‪ 84‬افتتاح ش��ده و در حال حاضر‬ ‫‪ 15‬واحد فعال در این ش��هرک در حال‬ ‫تولید اس��ت و ‪ 15‬واحد صنعتی تولیدی‬ ‫نیز در حال ساخت است همچنین ‪300‬‬ ‫نفر در ش��هرک صنعتی اهر مش��غول به‬ ‫کار هستند‪ .‬واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫مذکور در ش��هرک صنعتی اهر بیش��تر‬ ‫در بخ��ش صنای��ع تبدیل��ی و تولیدات‬ ‫کشاورزی و قسمتی هم در بخش صنایع‬ ‫چوب��ی و تزئینی به فعالی��ت می‌پردازند‪.‬‬ ‫همچنین این ش��هرک بنابر وظایف خود‬ ‫با واگذاری زمین‪ ،‬تکمیل زیرس��اخت‌ها‬ ‫و معرفی متقاضیان ب��ه بانک‌های عامل‬ ‫برای دریافت تسهیالت از سرمایه‌گذاران‬ ‫حمایت می‌کن��د البته زیرس��اخت‌های‬ ‫ای��ن ش��هرک تکمی��ل ب��وده و اکن��ون‬ ‫کمبود س��رمایه در گردش‪ ،‬تنها مشکل‬ ‫واحدهاست‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 21‬واحد صنعتی در سلطانیه‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنج��ان از فعالی��ت ‪ 21‬واح��د صنعت��ی دارای پروان��ه‬ ‫بهره‌ب��رداری با س��رمایه‌گذاری ‪ 75‬میلی��ارد تومان خبر‬ ‫داد و گف��ت‌‪ :‬هم‌اکن��ون هزار نفر در بخ��ش صنعت این‬ ‫شهرس��تان مش��غول به کار هس��تند‪ .‬ناصر فغفوری در‬ ‫مراس��م افتتاح دفتر نمایندگ��ی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرس��تان سلطانیه با اش��اره به وضعیت این شهرستان‬ ‫از لح��اظ صنعتی اظهار ک��رد‪ :‬از ‪ 2329‬جواز تاس��یس‬ ‫صادر ش��ده در س��طح اس��تان‪ 16‌،‬جواز تاسیس مربوط‬ ‫به شهرس��تان سلطانیه اس��ت که پیش‌بینی انجام شده‬ ‫برای جواز تاس��یس و طرح‌های توس��عه این شهرستان‬ ‫اف��زون بر ‪ 284‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫‪ 1/8‬درص��د پروانه‌های بهره‌برداری اس��تان و ‪ 3/6‬درصد‬ ‫طرح نظارتی ویژه کاال در گلستان اجرا شد‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪،‬مع��دن و‬ ‫تجارت استان گلستان گفت‪ :‬براساس اجرای‬ ‫طرح نظارتی ویژه بررس��ی کمیت و کیفیت‬ ‫کاالی بسته‌بندی ‪ 525‬فقره پرونده تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلس��تان‪،‬‬ ‫حس��ینقلی قوانلو اظهار کرد‪ :‬طرح نظارتی ویژه بررس��ی‬ ‫بیستو‌پنجم آبان‌ماه‬ ‫‌‌‬ ‫کمیت و کیفیت کاالی بسته‌بندی از‬ ‫به مدت یک‌ماه در س��طح استان برگزار شد‪.‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه این اقدام ب��ه منظور حمای��ت از تولیدکننده و‬ ‫مصرف‌کننده و پیشگیری از تخلفات انجام می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی عمده مش��کالت مردم در بازار مربوط‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫س��رمایه‌گذاری انجام شده در سطح استان به شهرستان‬ ‫سلطانیه اختصاص یافته اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سهم باالی‬ ‫س��رمایه‌گذاری نسبت به واحدهای موجود در شهرستان‬ ‫س��لطانیه‪ ،‬حاکی از آن است که واحدها با سرمایه‌گذاری‬ ‫باالیی نسبت به میانگین سطح استان راه‌اندازی شده‌اند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬طرح‌های خوبی در این منطقه در دس��ت‬ ‫اجراس��ت ک��ه با توج��ه به وج��ود معادن غن��ی در این‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬می‌توانیم با تسهیل فرآیند‪ ،‬شاهد تسریع در‬ ‫آغاز به کار آنها باشیم‪.‬‬ ‫فغفوری یکی از برنامه‌های استان را کلنگ‌زنی شهرک‬ ‫صنعتی س��لطانیه در دهه فجر دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به فاصله واحدهای مس��تقر در این شهرس��تان از‬ ‫به کم‌فروش��ی و کمی��ت و کیفیت کاالهای‬ ‫بس��ته‌بندی ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این م��دت ‪ 525‬پرونده ب��ه ارزش ‪2‬میلیارد‬ ‫و ‪415‬میلی��ون ریال تش��کیل و ب��ه منظور‬ ‫رس��یدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال شده است‪ .‬بنابراین بیشترین بازرسی‬ ‫انجام‌شده مربوط به بخش مواد لبنی و پروتئینی‪ ،‬میوه و‬ ‫س��بزیجات‪ ،‬غالت و حبوبات‪ ،‬قند و شکر و ‪ ...‬است‪ .‬قوانلو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این مدت ‪ 854‬گزارش مردمی دریافت شد‬ ‫که تعداد ‪ 211‬مورد متخلف و مابقی غیرمتخلف بوده‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این م��دت ‪ 89‬نفر ناظر افتخ��اری فعالیت‬ ‫داشتند که ‪ 269‬مورد گزارش ارائه کردند‪.‬‬ ‫مرکز اس��تان (بی��ش از ‪ 30‬کیلومتر) و مش��مولیت ‪80‬‬ ‫درص��دی واحده��ا از معافیت مالیات به مدت ‪ 4‬س��ال‪،‬‬ ‫فرصت خوبی برای توس��عه صنعتی شهرس��تان سلطانیه‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان‬ ‫با اش��اره به معادن موجود در این منطقه اظهار کرد‪16 :‬‬ ‫معدن در این شهرستان وجود دارند که بیشتر در زمینه‬ ‫تولید سیلیس و آهن فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫در این مراس��م خالقی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان س��لطانیه‬ ‫ب��ا اش��اره به ظرفیت‌ه��ای موج��ود در این شهرس��تان‬ ‫گفت‪ :‬س��لطانیه یکی از شهرس��تان‌های مس��تعد برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری است به طوری که به لحاظ اشباع نشدن‬ ‫آن از لح��اظ صنعت و معدن‌‪ ،‬فرصت‌های بس��یاری برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این شهرستان وجود دارد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حمایت‌های الزم از س��رمایه‌گذاران در زمینه صدور‬ ‫جواز تاس��یس‪ ،‬تامین زمین‪ ،‬ارائه خدماتی همچون آب‪،‬‬ ‫ب��رق و گاز و تامی��ن س��رمایه در گ��ردش واحدها و نیز‬ ‫رفع مشکالت واحدها انجام می‌ش��ود‪ .‬فرماندار سلطانیه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم تا دهه فجر شاهد کلنگ‌زنی‬ ‫مجتمع ادارات در این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫اجرای طرح نظارت بر درج قیمت در بازار ساری‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت شهرس��تان ساری از اجرای‬ ‫طرح نظارت ب��ر درج قیمت و صدور‬ ‫فاکتور ب��رای کاال و خدمات در بازار‬ ‫شهرستان س��اری خبر داد‪ .‬اسماعیل‬ ‫هادی‌ن��ژاد کیاس��ری اظهار ک��رد‪ :‬با‬ ‫توجه به م��واد ‪ 15‬و ‪ 16‬قانون نظام صنفی مبنی‬ ‫بر الزام واحدهای صنفی برای درج قیمت و صدور‬ ‫فاکتور‪ ،‬تمامی بازرسان این اداره باید از واحدهای‬ ‫س��طح شهرس��تان بازدید کرده و در صورت درج‌‬ ‫نش��دن قیمت و صادر نکردن فاکتور‪ ،‬برای بار اول‬ ‫تذک��رات الزم را داده تا در ص��ورت ارتکاب دوباره‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫نسبت به تشکیل پرونده تخلف اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در ابت��دای اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬اولویت نظارت بر پاس��اژها‬ ‫و فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای و بزرگ‬ ‫و همچنی��ن واحده��ای مس��تقر در‬ ‫خیابان‌های اصلی و مهم شهرس��تان‬ ‫درحال انجام اس��ت که به‌زودی در سایر مسیرها‬ ‫نی��ز گس��ترش خواهد یاف��ت‪ .‬کیاس��ری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورت قابل‌روی��ت بودن قیمت کاال‪ ،‬هم‬ ‫مصرف‌کننده و هم بازرسان اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نظارت بهتری نسبت به کنترل و جلوگیری‬ ‫از تخلفات خواهند داشت‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫بررسی اقتصاد «کره‌شمالی» به عنوان خاص‌ترین اقتصاد جهان‬ ‫‪25‬‬ ‫اقتصادی که بخش خصوصی ندارد‬ ‫کره‌ش�مالی را باید یکی از خاص‌ترین کش�ورها در جمع حدود ‪200‬‬ ‫کش�ور دنیا بدانیم‪ .‬کره‌ش�مالی در شرایطی اس�تثنایی قرار گرفته‬ ‫به‌ط�وری ک�ه در همه حوزه‌ها از جمله سیاس�ت‪ ،‬فرهن�گ و البته‬ ‫اقتصاد حالت تعطیل یا در بهترین حالت نیمه‌تعطیل اس�ت‪ .‬به‌طور‬ ‫دقیق به همین دلیل است که نه جایگاه مشخصی در نظام اقتصادی‬ ‫بین‌الملل دارد و نه س�همی از تجارت جهانی‪ .‬تولید ناخالص داخلی‬ ‫‹ ‹توسعه اقتصاد بازاری‬ ‫در مورد اقتصاد کره‌ش��مالی ب��ه این نکته‬ ‫می‌توان اش��اره کرد که «اقتص��اد بازاری» به‬ ‫س��رعت و به‌طور پویا در این کش��ور درحال‬ ‫توسعه است‪ .‬در این کشور «بخش خصوصی»‬ ‫وجود خارجی ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫به عقیده برخی از کارشناسان اموربین‌الملل‪،‬‬ ‫دولت کره‌ش��مالی تصمیم گرفت��ه با تجارت‬ ‫خصوصی ب��ه آرامی کنار بیای��د‪ .‬دولتمردان‬ ‫کره‌ش��مالی به این باور رسیده‌اند که اقتصاد‬ ‫بازار غیررسمی مهم‌ترین موتور محرکه رشد‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬برنامه‌ای ک��ه در طول ‪10‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬در کره‌ش��مالی قابل مشاهده‬ ‫اس��ت‪ .‬تاجران کره‌شمالی مش��کالت زیادی‬ ‫دارند که همگی به دولت مربوط می‌ش��ود‪ .‬از‬ ‫جمله مشکالت‪ ،‬س��خت بودن افزایش حجم‬ ‫تجارت پس از رسیدن آن به سطح مشخص‬ ‫اس��ت‪ .‬اما ب��ه طور کل مش��کالت موجود به‬ ‫راحتی ب��ا پرداخت مبلغی پول به نمایندگان‬ ‫دول��ت در منطقه قابل حل اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر؛ تجارت خ��رد به راحت��ی می‌تواند در‬ ‫کن��ار تجارت رس��می دولت��ی فعالیت کند‪.‬‬ ‫در م��واردی که صحبت از تج��ارت کالن به‬ ‫می��ان می‌آید‪ ،‬تاج��ران کره‌ش��مالی مجبور‬ ‫ب��ه جس��ت‌وجوی راه‌حل‌ه��ای غیرمعمول‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬یکی از رایج‌ترین این راه‌ها ایجاد‬ ‫تجارت معمول دولتی اس��ت‪ .‬این تاجران در‬ ‫طول ‪ 15‬سال گذشته‪ ،‬در اقتصاد کره‌شمالی‬ ‫نقش داش��ته‌اند‪ .‬در این سازوکار سرمایه‌گذار‬ ‫ب��ا کارمند دولتی درباره ش��روع تجارت قرار‬ ‫می‌گذارد‪ .‬این تجارت به ش��کل دولتی ثبت‬ ‫می‌شود‪ .‬س��رمایه‌گذار در مقام مدیر شرکت‬ ‫قرار می‌گیردو مالک شرکت است‪ .‬از آنجایی‬ ‫که این ش��کل تجارت به‌طور رس��می به نام‬ ‫«تج��ارت دولتی» ثبت می‌ش��ود‪ ،‬س��ود آن‬ ‫نیز باید به حس��اب دولت واریز ش��ود‪ .‬اما در‬ ‫عمل این اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذار مبلغ‬ ‫مش��خصی را به دولت پرداخت می‌کند‪ .‬این‬ ‫مبلغ تنها ‪ 30‬درصد از ‪ 70‬درصد سود اوست‬ ‫و بقیه سود به جیب تاجر سرمایه‌گذار می‌رود‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬در کره‌شمالی در ‪ 10،15‬سال‬ ‫کره‌شمالی ‪ ۴۰‬میلیارد دالر است‪ .‬سرمایه سرمایه‌گذاران کره جنوبی‬ ‫و تجارت با چین درآمد ارزی کره‌شمالی را تشکیل می‌دهد‪.‬این در‬ ‫حالی است که تجارت اسلحه بزرگ‌ترین بخش معامالت کره‌شمالی‬ ‫با چین اس�ت‪ .‬ب�ا این وجود اقتصاد کره‌ش�مالی متزل�زل و یکی از‬ ‫ش�کننده‌ترین اقتصادهای جهان به ش�مار می‌رود‪ .‬از سوی دیگر؛‬ ‫کره‌ش�مالی اصرار به آزمایش‌گاه و بیگاه هسته‌ای دارد و به همین‬ ‫دلیل با هجمه جهانی و تحریم مواجه است‪ .‬بحران در اقتصاد‪ ،‬ضعف‬ ‫تجارت خارجی و وخامت در معیش�ت ش�هروندان م�وارد غیرقابل‬ ‫انکاری اس�ت که کره‌ش�مالی آن را به یدک می‌کش�د‪ .‬این درحالی‬ ‫اس�ت که اس�تاندارد زندگی در پیونگ یانگ با دیگر شهرهای این‬ ‫کشور متفاوت است‪ .‬چراکه حلقه‌های نزدیک به قدرت در این شهر‬ ‫گردهم آمده‌اند و از شرایط اقتصادی خوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫اخیر ش��رکت‌های به نسبت بزرگ خصوصی‬ ‫ظاهر ش��ده‌اند‪ .‬صحب��ت از معادن خصوصی‬ ‫کربن و حت��ی کارخانه‌های پتروش��یمی در‬ ‫میان است‪ .‬رس��توران‌های خصوصی مشغول‬ ‫به کار هستند و در بخش حمل‌ونقل اتوبوسی‬ ‫بین ش��هری و ب��اری نیز بخ��ش خصوصی‬ ‫سرمایه‌گذاری باالیی داشته است‪ .‬با این حال‬ ‫تمام مجوزها به نام ش��رکت‌های دولتی ثبت‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫کارآفرینی در بخش خصوصی کره‌ش��مالی را‬ ‫ثبت کرده‌اند‪ .‬این در ش��رایطی است که این‬ ‫کشور به دارا بودن بازار سیاه پررونق مشهور‬ ‫شده است‪ ،‬اما براساس گزارش شاخص آزادی‬ ‫اقتصادی سال ‪2014‬م‪ ،‬کره‌شمالی همچنان‬ ‫بسته‌ترین اقتصاد جهان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه تجاری‬ ‫گ یانگ‬ ‫تهران ‪ -‬پیون ‌‬ ‫کره‌ش��مالی همچنین معامالت بس��یار‬ ‫ناچی��زی با ایران دارد‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫ک��ه در س��ال‌های دول��ت دهم ای��ران و‬ ‫کره‌شمالی برای یافتن راه‌های جدید برای‬ ‫توس��عه و ارتقای روابط اقتصادی و تجاری‬ ‫تالش کردند‪ .‬در آن زمان اعالم شد؛ ایران‬ ‫آمادگی دارد در زمینه صادرات محصوالت‬ ‫غذای��ی‪ ،‬دارو و تجهی��زات پزش��کی‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت کشاورزی‪ ،‬مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫انواع ژنراتوره��ای صنعتی‪ ،‬خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی با کره‌ش��مالی همکاری داشته‬ ‫باش��د ‪.‬اما همچنان می‌ت��وان گفت از نظر‬ ‫تجاری‪ ،‬مبادالت بین دو کشور زیاد نیست‬ ‫و شاخه‌های همکاری نیز محدود است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت؛ متکی به چین‬ ‫تحریم جهانی کره‌ش��مالی باعث ش��ده تا‬ ‫چی��ن که فعال‌تری��ن عضو خان��واده تجارت‬ ‫جهانی اس��ت‪ ،‬فض��ای واردات و صادرات این‬ ‫کش��ور را در دس��ت بگیرد‪ .‬به عب��ارت دیگر‬ ‫حدود ‪ 80‬درصد مبادالت تجاری کره‌شمالی‬ ‫با چین انجام می‌ش��ود‪ .‬کره‌شمالی همچنین‬ ‫تعامل تجاری بس��یار محدودی با کشورهای‬ ‫هلن��د‪ ،‬هند و برزیل در بحث صادرات دارد و‬ ‫محصوالت ناچیزی را از هند‪ ،‬روس��یه‪ ،‬تایلند‬ ‫و سنگاپور می‌خرد‪ .‬مهم‌ترین اقالم صادراتی‬ ‫این کش��ور سنگ‌‌آهن‪ ،‬انواع ماهی‪ ،‬آهن خام‬ ‫غیرآلیاژی‪ ،‬پوش��اک کش��باف مردانه‪ ،‬زنانه‪،‬‬ ‫پسرانه و دخترانه هستند‪ .‬آنها همچنین برای‬ ‫تامین نیازهای خود روغن‌های نفتی‪ ،‬کامیون‬ ‫دی��زل ‪ ۲۰‬تنی‪ ،‬گن��دم و آرد‪ ،‬تلفن ش��بکه‬ ‫همراه و روغن‌های نفتی سبک وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط تجاری با روسیه‬ ‫روس��یه ج��زو کش��ورهایی اس��ت ک��ه با‬ ‫کره‌ش��مالی رابط��ه تج��اری نزدیک��ی دارد‪.‬‬ ‫به‌طوری که کره‌ش��مالی‪ ،‬در تالش اس��ت تا‬ ‫همکاری‌ه��ای اقتصادی و تجارت با روس��یه‬ ‫را افزای��ش ده��د‪ .‬در س��ال ‪2012‬م‪ ،‬اندکی‬ ‫پ��س از آنکه «کیم جونگ اون»‪ ،‬رهبر جوان‬ ‫کره‌ش��مالی جانش��ین پدر ش��د‪ 90 ،‬درصد‬ ‫از بدهی‌ه��ای ای��ن کش��ور را ک��ه در دوران‬ ‫ش��وروی س��ابق به بار آمده بود‪ ،‬بخش��ید و‬ ‫متعهد ش��د مابق��ی این بدهی‌ه��ا را در این‬ ‫کشور فقیر که قصد دارد در‌هایش را به روی‬ ‫سرمایه‌گذاران جدید بگشاید‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫کند‪ .‬تصور می‌ش��ود اعمال تحریم‌های غرب‬ ‫علیه روس��یه برس��ر بحران اوکراین مسکو را‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫کره شمالی بار دیگر تحریم شد تا اقتصاد و تجارتش با‬ ‫تهدیدهای بیش��تری روبه‌رو شود و شهروندان این کشور‬ ‫بیش از پیش مشکل را حس کنند تا این پرسش به وجود‬ ‫بیاید که «این کشور چه زمانی از وضعیت خاص و دشوار‬ ‫فعلی نجات پیدا خواهد کرد‪».‬‬ ‫مهدی تقوی‪ ،‬کار‌ش��ناس اقتصاد‬ ‫بین‌المل��ل با تاکید ب��ر اینکه کره‬ ‫ش��مالی برای حض��ور در تجارت‬ ‫جهان��ی موان��ع زی��ادی دارد‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬اقتصادهای کمونیستی‬ ‫همیشه دنبال این بودند تا با کشورهای محدودی ارتباط‬ ‫داش��ته باش��ند و ب��ه همین دلی��ل فقط با کش��ورهای‬ ‫کمونیس��تی هم��کاری می‌کنند‪ .‬به همی��ن دلیل تاکید‬ ‫می‌ش��ود که تحریم کره ش��مالی با تحریم ایران متفاوت‬ ‫به‬ ‫تو‌گویی با‬ ‫اس��ت‪ ».‬این استاد دانش��گاه در گف ‌‬ ‫بررس��ی مش��کالت کره ش��مالی و راه‌های برون‌رفت آن‬ ‫پرداخته که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €همیش�ه و در تم�ام اقتصاده�ا «تحری�م»‬ ‫مش�کل‌آفرین است‪ .‬سوال این اس�ت که کشوری‬ ‫چون کره ش�مالی که «همیش�ه در شرایط تحریم»‬ ‫است‪ ،‬چه تهدیدهایی را متوجه خود می‌بیند؟‬ ‫بای��د ای��ن را در نظر داش��ت که تحریم کره ش��مالی‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز تاریک‬ ‫کره‌ش��مالی با نام رس��می جمهوری دموکراتیک خلق کره‪ ،‬کش��وری اس��ت در بخش‬ ‫گ یانگ است‪.‬‬ ‫شمالی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا‪ .‬پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن پیون ‌‬ ‫این کش��ور از جنوب با کره‌جنوبی‪ ،‬از ش��مال با جمهوری خلق چین و در زاویه شمال‬ ‫شرقی مرز کوچکی با روسیه دارد‪ .‬جمعیت کره‌شمالی ‪ ۲۴‬میلیون نفر و زبان رسمی آنها‬ ‫کره‌ای است‪ .‬واحد پول این کشور وون کره‌شمالی است‪.‬‬ ‫عالقه‌من��د کرده اس��ت ک��ه پیوندهای خود‬ ‫را با همسایگان آس��یایی به ویژه کره‌شمالی‬ ‫ک��ه خود م��ورد تحری��م ق��رار دارد‪ ،‬تقویت‬ ‫کند‪ .‬اما با وجود چرخش مس��کو به س��مت‬ ‫پیونگ‌یانگ‪ ،‬تحلیلگران درباره میزان تمایل‬ ‫یا توانایی روس��یه برای سرمایه‌گذاری در این‬ ‫کشور همسایه‪ ،‬تردید دارند‪ .‬کرتیس ملوین‪،‬‬ ‫محقق انجمن امریکا ‪ -‬کره در دانش��گاه جان‬ ‫هاپکینز و نویس��نده وبالگ دیده‌بان اقتصاد‬ ‫کره‌ش��مالی‪ ،‬می‌گوید‪« :‬واقعیت این است که‬ ‫کره‌شمالی ارزش تجاری اندکی برای روسیه‬ ‫بو‌کار کره‌شمالی‬ ‫خواهد داشت و فضای کس ‌‬ ‫همچنان پرخطر اس��ت‪ ».‬این درحالی است‬ ‫که تحلیلگران از دهه ‪1990‬م به بعد افزایش‬ ‫بانک مرکزی کره‌جنوبی رشد اقتصادی‬ ‫کره‌ش��مالی در سال ‪2013‬م را حدود ‪۱/۱‬‬ ‫درصد تخمین زد‪ .‬این سومین سال متوالی‬ ‫اس��ت که این کش��ور با وجود تحریم‌های‬ ‫ش��دید خارجی‪ ،‬رش��د اقتصادی مثبت را‬ ‫تجربه می‌کند‪ .‬البته رش��د اقتصادی ‪‌۱/۱‬‬ ‫درص��دی س��ال ‪۲۰۱۳‬م‪ ،‬کمتر از رش��د‬ ‫احتمالی س��ال قبل از آن است که باز هم‬ ‫توسط بانک مرکزی کره جنوبی حدود ‪۱/۳‬‬ ‫درصد تخمین زده شده بود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫کره‌جنوب��ی همچنین درآمد ناخالص ملی‬ ‫کره‌ش��مالی در س��ال ‪۲۰۱۳‬م را ‪۳۳/۸‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد وون‪ ،‬براب��ر ‪ ۱۶/۹‬میلیارد‬ ‫دالر اع�لام کرد که تقریبا برابر ‪ 3/2‬درصد‬ ‫درآمد ناخالص مل��ی ‪ ۱۴۴۱‬تریلیون‌وونی‬ ‫کره‌جنوبی است‪ .‬همین عامل ثابت می‌کند‬ ‫که شرایط به قدری بحرانی است که حتی‬ ‫«رشد» را نمی‌توان جدی گرفت‪.‬‬ ‫بررسی شرایط امروز و فردای کره شمالی در گفت‌وگو با مهدی تقوی‬ ‫اقتصاد و معیشت در بن‌بست‬ ‫ب��ا تحریم ای��ران متفاوت اس��ت‪ .‬چ��را که آنه��ا نگاهی‬ ‫سوسیالیس��تی ب��ه اقتصاد دارن��د و به همی��ن دلیل در‬ ‫اقدامی تامل‌برانگیز همواره «اقتصاد بس��ته» را به عنوان‬ ‫برنام��ه‌ای جدی پیگیری می‌کنند‪ .‬در واقع باید گفت که‬ ‫تصمیم‌گیر اصلی کره ش��مالی ک��ه در نظام بین‌الملل به‬ ‫عنوان دیکتاتور ش��ناخته می‌شود‪ ،‬با آگاهی بر مشکالتی‬ ‫که برای مردم به وجود خواهد آمد‪ ،‬چنین روشی را دنبال‬ ‫می‌کند تا قدرتش را حفظ کند‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫«حف��ظ قدرت» به بهانه از بین رفتن آرامش و آس��ایش‬ ‫مردم ش��یوه‌ای است که حتما از جانب اذهان عمومی رد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €یعنی س�ردمداران و دولتمردان کره ش�مالی از‬ ‫تحریم استقبال می‌کنند؟‬ ‫موضع آنها به گونه‌ای اس��ت که س��عی می‌کنند رابطه‬ ‫محدود و حداقلی با اقتصادهای سرمایه‌داری داشته باشند‪.‬‬ ‫به همین دلیل تالشی در زمینه حل مشکالت ندارند‪ .‬در‬ ‫نظامی که پدر جانش��ین پسر می‌شود‪ ،‬تصمیمات فردی‬ ‫مالک می‌شود‪ .‬اقتصادهای کمونیستی همیشه دنبال این‬ ‫بوده‌اند تا با کش��ورهای محدودی ارتباط داشته باشند و‬ ‫به همین دلیل فقط با کش��ورهای کمونیس��تی همکاری‬ ‫می‌کنند‪ .‬به همین دلیل تاکید می‌ش��ود که تحریم کره‬ ‫شمالی با تحریم ایران متفاوت است‪.‬‬ ‫€ €اخی�را امریکا ب�ه بهانه حمله هکر‌ها به س�ایت‬ ‫شرکت س�ونی دوباره کره ش�مالی را تحریم کرده‬ ‫است‪ ،‬در این شرایط چه تحلیلی از آینده اقتصادی‬ ‫این کشور می‌توان داشت؟‬ ‫«کی��م جونگ اون» به خوب��ی می‌داند که نوع نگاهش‬ ‫به حکوم��ت‌داری چ��ه هزینه‌هایی را به اقتصاد کش��ور‬ ‫وارد می‌کند‪ .‬مس��ئله این اس��ت که برای او مسئله مهم‪،‬‬ ‫اس��تحکام س��اختاری اس��ت که قدرتش را ام��ن کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اساس درباره ش��رایط آینده کره‌شمالی‬ ‫به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که همچنان مش��کالت‬ ‫زیادی را در اقتصادش��ان تجربه خواهند کرد و روز به روز‬ ‫محدودیت بیشتری را متحمل خواهند شد‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫رش��د منفی‪ ،‬باال رفتن تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬بلوکه ش��دن اموال‬ ‫در کش��ورهای خارجی و‪ ....‬مواردی هستند که اقتصاد و‬ ‫معیشت را در کره شمالی به بن‌بست رسانده است‪.‬‬ ‫€ €راهکار خروج از این شرایط چیست؟‬ ‫این کشور باید شرایطی را به وجود آورد تا درهای بسته‬ ‫ش��ده تجارت جهانی دوباره به روی این کشور باز شوند‪.‬‬ ‫تا زمانی‌که این کشور به همکاری و مبادله تجاری راغب‬ ‫نشود‪ ،‬نمی‌توان برای حل شدن مشکالت امیدی داشت‪.‬‬ ‫اما تحریم مانع از این کار می‌شود‪ .‬این کشور حتی در‬ ‫شرایط تحریم هم می‌تواند با تعامل تجاری با همسایه‌ها و‬ ‫همچنین کشورهایی که حاضر به نادیده گرفتن تحریم‌ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬وضعیت قابل قبولی را به دست آورد‪ .‬همچنین‬ ‫پیوس��تن به اتحادیه‌های منطقه‌ای هم می‌تواند گزینه‌ای‬ ‫مناس��ب برای حضور در تجارت جهانی باش��د‪ .‬البته باید‬ ‫کره‌ای‌ها ه��م بخواهند و بتوانند با کش��وری که به طور‬ ‫کمونیستی اداره می‌شود‪ ،‬همکاری کنند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که کره شمالی برای حضور در تجارت‬ ‫جهانی موانع زیادی دارد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا وج�ود ای�ن وضعیت‪ ،‬چ�ه چش�م‌اندازی را‬ ‫می‌ت�وان برای اقتص�اد و تجارت این کش�ور تصور‬ ‫کرد؟‬ ‫بحران‪ ،‬بحران و بحران‪ .‬کره شمالی تا زمانی که از سوی‬ ‫دولتمردان و تصمیم‌گیر‌انش اداره ش��ود‪ ،‬آنها همچنان با‬ ‫انواع و اقس��ام مشکالت دست و پنجه نرم خواهند کرد و‬ ‫این روند تغییر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €یعنی بای�د این‌طور نتیجه‌گی�ری کنیم که کره‬ ‫ش�مالی در‌حال حاضر راهی برای خ�روج از بحران‬ ‫اقتصادی ندارد؟‬ ‫درست اس��ت‪ .‬واقعیت آن است که شکوفایی اقتصادی‬ ‫با تولی��د‪ ،‬کار و همچنین ورود جدی به بحث صادرات و‬ ‫واردات به دست می‌آید که کره‌شمالی از هیچ‌کدام از این‬ ‫مولفه‌های مهم بهره‌ای نبرده و نمی‌برد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌تهدید محدودیت‬ ‫اقتصاد در محاق‬ ‫پیروز ایزدی‬ ‫عضو هیات علمی مرکز تحقیقات‬ ‫استراتژیک‬ ‫تحریم دوباره کره ش��مالی توس��ط ای��االت متحده‬ ‫امریکا‪ ،‬تاکیدی بر این اس��ت که این کشور همچنان‬ ‫ب��ه دلی��ل سیاس��ت‌هایش‪ ،‬مجب��ور به تحم��ل انواع‬ ‫محدودیت‌هاس��ت و ب��ه همین دلیل بای��د گفت که‬ ‫کره‌ش��مالی در ش��رایطی که اقتص��ادش را در محاق‬ ‫می‌بین��د‪ ،‬نمی‌توان��د امی��د چندانی برای خ��روج از‬ ‫بحران داش��ته باشد‪ .‬با این حس��اب می‌توان این‌طور‬ ‫تصور کرد که کره ش��مالی روزب��ه‌روز محدودیت‌های‬ ‫بیش��تری را به خود می‌بیند‪ .‬همچنین باید اشاره کرد‬ ‫کشوری چون کره‌شمالی که در سال‌های اخیر به طور‬ ‫متوالی با چنین واکنش��ی از جامعه مواجه شده‪ ،‬حاال‬ ‫اقتص��ادش را در وضعیتی کاملا بحرانی می‌بیند‪ .‬آمار‬ ‫رسمی نش��ان می‌دهد که در این کشور تورم باالست‬ ‫و میزان بیکاری هم روزبه‌روز در حال افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫این مشکالت در ش��رایطی برای کره شمالی به وجود‬ ‫آم��ده ک��ه «بی‌پولی» کش��ور‌ها از طری��ق حضور در‬ ‫تجارت جهانی برطرف می‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که این کشور از این «مهم» به دلیل بودن در وضعیت‬ ‫تحریم محروم اس��ت تا بتوان این‌ط��ور نتیجه گرفت‬ ‫ک��ه بح��ران در آنجا به پدیده‌ای ثابت تبدیل ش��ده و‬ ‫به نظر نمی‌رس��د راهی برای گذر از این حالت وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬باید گفت که محدودیت‌های این کشور‬ ‫اتفاقی مهم و بس��یار جدی است و نمی‌توان نسبت به‬ ‫این وض��ع بی‌تفاوت بود‪ .‬در کل می‌ت��وان گفت؛ کره‬ ‫ش��مالی وضعیت بسیار بد و غیرقابل تحملی را تجربه‬ ‫می‌کن��د که اصلی‌ترین دلی��ل آن از نگاه ایدئولوژیک‬ ‫«تصمیم‌گیران��ش» هس��تند که باع��ث از بین رفتن‬ ‫انعط��اف الزم ه��م در فضای داخل��ی و هم در فضای‬ ‫دیپلماس��ی می‌شوند‪ .‬همچنین باید در نظر داشت که‬ ‫وضعیت اقتصادی کره شمالی به قدری نامطلوب است‬ ‫که متحدان محدودش هم فقط در حد بس��یار اندکی‬ ‫می‌توانند به کمک مالی و اقتصادی این کشور بیایند‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که تحریم برای کره ش��مالی و هر‬ ‫کشور دیگری محدودیت‌آفرین است و به همین دلیل‬ ‫ب��ه تصمیم‌گیران بلندپایه تاکید می‌ش��ود رفتارهایی‬ ‫را ک��ه باعث به وجود آمدن فضای مجادله می‌ش��ود‪،‬‬ ‫انجام ندهند تا کشورشان با پدیده هزینه‌سازی به نام‬ ‫«تحریم» روبه‌رو نشود‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫رکورد مازاد تجاری کره‌جنوبی‬ ‫ایس�نا ‪ -‬مازاد تجاری کره‌جنوبی در س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی ب��ه رک��ورد جدیدی دس��ت یاف��ت‪ .‬وزارت‬ ‫بازرگان��ی و صنایع کره‌جنوبی اعالم کرد که در س��ال‬ ‫گذشته میالدی این کشور شاهد ثبت رکورد جدید در‬ ‫مازاد تجاری بوده که دلیل اصلی آن افزایش چشمگیر‬ ‫تقاض��ا برای کاالهای کره‌ای از س��وی امری��کا و اروپا‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در س��ال ‪2014‬م صادرات‬ ‫کره جنوبی که نیمی از اقتصاد این کش��ور را تشکیل‬ ‫می‌دهد رشد ‪ 2/4‬درصدی داشته و به ‪ 573‬میلیارد و‬ ‫‪ 110‬میلیون دالر رس��یده است‪ .‬آمارها حکایت از آن‬ ‫دارند که کره جنوبی در س��ال ‪ 2013‬م صادرات ‪559‬‬ ‫میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالری را به ثبت رس��انده بود‪.‬‬ ‫وزارت بازرگانی و صنایع کره‌جنوبی تصریح کرده است‬ ‫که در سال گذشته میالدی واردات این کشور معادل‬ ‫‪ 525‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر بوده که رشد ساالنه‬ ‫‪ 2‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬بر این اساس مازاد تجاری‬ ‫کره‌جنوبی در س��ال ‪2013‬م افزون‌ب��ر ‪ 47‬میلیارد و‬ ‫‪ 410‬میلیون دالر بوده که این میزان در سال ‪2013‬م‬ ‫برابر با ‪ 44‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫یونان می‌تواند یورو را ترک کند‬ ‫ف�ارس ‪ -‬دولت آلمان معتقد اس��ت ک��ه از این پس‬ ‫اتحادیه اروپا می‌تواند در صورت نیاز با خروج یونان از‬ ‫منطقه یورو موافقت کند‪ .‬هفته‌نامه آلمانی «اشپیگل»‬ ‫این خبر را با اشاره به منابع دولتی که نام آنها منتشر‬ ‫نش��د‪ ،‬نوش��ت‪ .‬در این گزارش آمده اس��ت که «آنگال‬ ‫مرکل» و «ولفگانگ شویبله» صدراعظم و وزیر دارایی‬ ‫آلمان معتقدند که منطقه یورو به اندازه کافی از سال‬ ‫‪2012‬م ک��ه بحران اقتص��ادی در منطقه اوج گرفت‪،‬‬ ‫اصالحاتی را اعمال کرده است تا بتواند از خروج یونان‬ ‫از این منطقه جلوگیری کند‪ .‬البته خطر گسترش این‬ ‫وضعیت به دیگر کش��ورها بس��یار کاهش یافته است‬ ‫چراک��ه پرتغال و ایرلند برای مدیریت بحران اقداماتی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬با این حال دیگر منابع اعالم کردند که برنامه‬ ‫ثبات اروپایی (‪ )ESM‬اقدامی موثر بوده و اکنون قابل‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه بانک‌های اصلی به وس��یله‬ ‫س��اختار اتحادیه بانکی م��ورد حمایت قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫در پی گس��ترش بحران در منطقه یورو‪ ،‬یونان یکی از‬ ‫کشورهایی بود که با بحران‌های شدید مالی مواجه شد‬ ‫و اقدام به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول کرد‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫دهمین نمایشگاه اقتصادی‬ ‫ایران در ترکمنستان‬ ‫فارس ‪ -‬دهمین نمایشگاه و همایش ایران با محوریت‬ ‫انرژی و ساختمان در عشق‌آباد‪ ،‬پایتخت ترکمنستان‬ ‫ب��ا حضور فعاالن بخ��ش خصوصی و دولت��ی ایران و‬ ‫ترکمنستان برگزار می‌‏شود‪.‬‬ ‫حس��ن مرتجی گف��ت‪ :‬همای��ش تج��ار ایران‬ ‫و ترکمنس��تان همزم��ان ب��ا برگ��زاری دهمین‬ ‫نمایشگاه بزرگ صنعتی‪-‬بازرگانی ایران در تاریخ‬ ‫‪6‬ت��ا ‪ 8‬اس��فند (‪ 25‬ت��ا ‪ 27‬فوریه س��ال ‪)2015‬‬ ‫در مح��ل نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی عش��ق‏‌آباد‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همایش تجاری ایران در عشق‌آباد‬ ‫ک��ه در واق��ع از آن می‌ت��وان به عنوان برگ��زاری روز‬ ‫اقتصادی ملی این کش��ور نیز نام ب��رد‪ ،‬با محوریت و‬ ‫گرایش نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬انرژی و س��اختمان در‪ ‬عشق‏‌آباد با‬ ‫حضور مقامات عالی‌رتبه دولت ترکمنس��تان و ایران و‬ ‫نیز فعاالن بخش خصوصی و دولتی ‪ 2‬کشور همسایه‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مرتج��ی اف��زود‪ :‬همای��ش و نمایش��گاه ای��ران در‬ ‫عشقآ‌باد‬ ‫ترکمنس��تان با همکاری س��فارت ایران در ‌‏‬ ‫و مش��ارکت بخش‌ه��ای دولتی و خصوصی متش��کل‬ ‫از سازمان‌ها‪ ،‬شرکت‌ها‪ ،‬موسس��ات‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬تجار و بازرگانان ایران در مس��احتی‬ ‫افزون‌بر ‪ 2000‬متر مربع برگزار می‌‏شود‪.‬‬ ‫ب��رق و تجهی��زات مرتبط ب��ا آن‪ ،‬تجهیزات صنعت‬ ‫نف��ت و گاز‪ ،‬س��ازه‌های مهندس��ی‪ ،‬پروژه‌های فنی و‬ ‫مهندس��ی و توسعه شهری و ساخت و سازها و صدور‬ ‫خدم��ات فنی و مهندس��ی مربوطه‪ ،‬خدم��ات فنی و‬ ‫مهندسی‪ ‬در زمینه‌های راه‌سازی‪ ،‬پل‌سازی‪ ،‬آسفالت‪،‬‬ ‫انتقال لوله‌ه��ای نفت‌وگاز‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬لوازم‌خانگی‌‬ ‫و‪ ‬محصوالت‪ ‬صنعت��ی‪ ،‬محصوالت و لوازم آرایش��ی و‬ ‫بهداشتی‪ ،‬خودرو و تجهیزات و لوازم مربوط‪ ،‬داروها و‬ ‫لوازم پزشکی‪ ،‬فناوری‌‌های نوین و محصوالت وابسته‪،‬‬ ‫تمامی مواد غذایی و کش��اورزی‪ ،‬گل و گیاه‪ ،‬خشکبار‬ ‫و میوه‌ج��ات تازه و خش��ک‪ ،‬مواد لبن��ی و پروتئینی‪،‬‬ ‫تولیدات و محصوالت نس��اجی‪ ،‬پوشاک و البسه قابل‬ ‫از دیگ��ر ل��وازم عرضه طرف ایرانی در این نمایش��گاه‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ساختمان و بازسازی قفقاز‬ ‫ایرنا ‪ -‬دوازدهمین نمایش��گاه بین‌المللی س��اختمان‬ ‫و بازس��ازی قفقاز‪ 22 ،‬تا ‪ 24‬اس��فند س��ال‌جاری در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه‌های ایروان در ارمنستان برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه بخش‌های فناوری ساخت و ساز‪،‬‬ ‫مواد س��اختمانی‪ ،‬تجهیزات ساختمانی‪ ،‬مصالح و مواد‬ ‫تامین‌کنن��ده‪ ،‬ابزارآالت‪ ،‬سیس��تم‌های تهویه مطبوع‪،‬‬ ‫سیستم‌های گرمایش��ی و سرمایشی‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬در‬ ‫و پنجره‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬س��رامیک‪ ،‬سنگ‪ ،‬کفپوش‪،‬‬ ‫فن��اوری خنک‌کننده‌ه��ا‪ ،‬کلید و پریز‪ ،‬س��یم و کابل‪،‬‬ ‫استخر و سونا ارائه و عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی توس��ط اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان و تج��ار ارمنس��تان و جمع��ی از‬ ‫شرکت‌های حوزه صنعت ساختمان کشورهای قفقاز‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬هلند‪ ،‬اوکراین و گرجس��تان در ارمنس��تان‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی س��اختمان و بازسازی قفقاز‬ ‫درمدت ‪11‬س��ال گذش��ته به عنوان مهم‌ترین رویداد‬ ‫ساختمانی قفقاز‪ ،‬همواره با استقبال بی‌نظیر صاحبان‬ ‫صنایع همچنین مس��ئوالن ارشد کش��ور به‌خصوص‬ ‫نخست وزیر ارمنستان مواجه شده است‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه رسانه‌های‬ ‫دیجیتال در بندرعباس‬ ‫ایرنا‪ -‬دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان و‬ ‫نخس��تین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال روز شنبه در‬ ‫بندرعباس آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هرمزگان در‬ ‫مراس��م آغاز به کار این نمایشگاه که معاون فرهنگی‬ ‫وزیر ارش��اد‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان‪ ،‬مدیرعامل موسسه‬ ‫نمایشگاه‌های فرهنگی ایران‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی هرمزگان و جمعی دیگر از مسئوالن حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در هماهنگی و مذاکرات انجام ش��ده‬ ‫با موسس��ه نمایشگاه‌های کش��ور‪ ،‬از بین بیش از هزار‬ ‫ناشر‪ 600 ،‬ناشر برای حضور در این نمایشگاه انتخاب‬ ‫شده‌اند‪ .‬علیرضا درویش‌نژاد اظهار کرد‪ :‬این ‪ 600‬ناشر‬ ‫در قال��ب ‪460‬غرفه‪ ،‬محصوالت مکت��وب خود را ارائه‬ ‫و همچنی��ن ‪ 39‬ناش��ر مطرح نیز در قالب فروش��گاه‬ ‫متمرکز کتاب‌های خود را عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه سراس��ری کتاب هرمزگان و‬ ‫نخستین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال تا ‪ 19‬دی در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه‌های بندرعباس واقع در سه‌راه‬ ‫جهانبار برپا است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با مجری نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی‬ ‫معماری ایرانی با پشتیبانی دولت جهانی می‌‪‎‬شود‬ ‫میلاد محم�دی – گ�روه تج�ارت‪:‬‬ ‫پنجمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫معماری‌‪ ،‬دکوراس�یون داخلی و خانه‬ ‫مدرن از روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫ته�ران ش�روع به کار ک�رد‪ .‬نمایش�گاهی که از‬ ‫عنوان آن می‌توان حدس زد جذابیت‌های بسیار‬ ‫زیادی دارد و حداقل می‌توان انتظار داشت که‬ ‫در خلال برپای�ی آن‬ ‫€ €نمایش�گاه بین‌الملل�ی معم�اری‪،‬‬ ‫‌دکوراس�یون داخل�ی و خان�ه م�درن‬ ‫درحال برگزاری اس�ت‪ ،‬چارچوب کلی‬ ‫این نمایشگاه در چه فضایی است؟‬ ‫در این دوره تعداد ‪ 300‬ش��رکت داخلی‬ ‫و خارج��ی از ‪ 16‬کش��ور ب��رای معرف��ی‬ ‫دس��تاوردها و محص��والت مدرن‬ ‫خ��ود در ای��ن نمایش��گاه حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬محص��والت و خدمات��ی که‬ ‫در دوره پنج��م درحال معرفی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫درجه نخست مربوط به شرکت‌های مشاور‬ ‫و ط��راح معماری و معماری داخلی اس��ت‪ .‬فضایی بیش��تر از‬ ‫در کنار آنها محص��والت و کاالهای جدید ‪ 16‬هزار متر برای نمایشگاه‬ ‫برای استفاده در ساخت‌وساز بناهای مدرن خودمان تهیه کنیم‪.‬‬ ‫افزای��ش ‪ 15‬درص��دی مت��راژ مربوط به‬ ‫ازجمله هوشمندسازی ساختمان‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ایمن��ی و س��ایر تجیهزات س��اختمانی نیز بخ��ش داخل��ی ب��ود‪ .‬در بخ��ش خارجی‬ ‫موفق ش��دیم یک رش��د ‪ 100‬درصدی را‬ ‫نمایش داده می‌شوند‪.‬‬ ‫انواع دیوارپ��وش‪ ،‬کفپوش‪ ،‬س��نگ‌های رقم بزنیم که اتفاق قابل‌توجهی اس��ت‪ .‬در‬ ‫تزئین��ی و تمام��ی تجهی��زات مرب��وط به زمینه ش��رکت‌های خارجی هم متاس��فانه‬ ‫دکوراس��یون داخل��ی مث��ل مجس��مه‌ها‪ ،‬یک مش��کل جدی داشتیم و آن همزمانی‬ ‫‌تابلوه��ای نقاش��ی‌‪ ،‬تجهی��زات نورپردازی نمایش��گاه ما با تعطیالت س��ال نو بود‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن تداخ��ل زمان��ی‬ ‫و امث��ال آن در ای��ن‬ ‫رخ نم��ی‌داد‪ ،‬تع��داد‬ ‫نمایش��گاه معرف��ی و‬ ‫فکر می‌کنم ما در‬ ‫بیش��تری از شرکت‌ها‬ ‫عرض��ه ش��ده‌اند‪ .‬متراژ حوزه شرکت‌های مشاور‬ ‫را می‌توانس��تیم ب��ا‬ ‫کلی نمایش��گاه نیز ‪16‬‬ ‫و طراح ظرفیت‌های‬ ‫نمایش��گاه‌مان هم��راه‬ ‫هزار متر است که نسبت‬ ‫زیادی داریم که الزم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به دوره‌های قبلی رشد‬ ‫است این تبحر زیاد‬ ‫€ €مهم ‌تر ی�ن‬ ‫قابل‌توجه��ی به‌ش��مار‬ ‫مورد‬ ‫طراحان ایرانی‬ ‫ویژگ�ی نمایش�گاه‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫پشتیبانی و حمایت‬ ‫پنج�م چیس�ت؟ در‬ ‫€ €تفاوت‌ه�ای دوره‬ ‫این دوره شرکت‌های‬ ‫چه�ارم و پنج�م این‬ ‫قرار بگیرد‬ ‫داخل�ی و خارج�ی‬ ‫نمایش�گاه در چ�ه‬ ‫چه دستاوردهایی را‬ ‫مواردی اس�ت؟ آیا به‬ ‫برای نمایش همراه خود آورده‌اند؟‬ ‫لحاظ کمی و کیفی رشدی داشتید؟‬ ‫در گذش��ته ما همواره تجهیزات مختلف‬ ‫امس��ال ‪ 15‬درصد نس��بت به سال قبل‬ ‫رش��د فضای غرفه‌ها را داش��تیم‪ .‬این رشد و مورد نیاز خودمان در زمینه دکوراسیون‬ ‫می‌توانست بسیار بیشتر باشد اما متاسفانه را وارد می‌کردی��م اما خوش��بختانه مدتی‬ ‫با کمبود فضای نمایش��گاهی مواجه بودیم‪ .‬اس��ت که ش��رکت‌های فعال در این عرصه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه در روزه��ای ‪ 15‬تا ‪ 18‬به تولیدکنندگان حرفه‌ای تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫شاهد غرفه‌های بسیار زیبایی هستیم‪.‬‬ ‫ای�ن نمایش�گاه اگرچه هنوز نوپاس�ت و متراژ‬ ‫باالیی ندارد اما در همین چند سال بسیار مورد‬ ‫توجه ق�رار گرفت�ه و مخاطبان‬ ‫زیادی دارد‪ .‬در همین زمینه س�راغ عبدالکریم‬ ‫جالل�ی‪ ،‬مجری برگ�زاری این نمایش�گاه رفتیم‬ ‫تا تمام ابع�اد برگزاری آن را ب�رای ما توصیف و‬ ‫تشریح کند‪.‬‬ ‫دی م��اه ‪ 4‬نمایش��گاه همزمان در‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی تهران‬ ‫در جریان هس��تند‪ ،‬ما‬ ‫موفق نشدیم‬ ‫در همی��ن‬ ‫نمایش��گاه م��ا تعداد‬ ‫بس��یار زی��ادی تولید‌کنن��ده‬ ‫محص��والت و خدمات دک��ور و طراحی‬ ‫خانه‌های مدرن داریم که در تمام زمینه‌ها‬ ‫به‌خص��وص کفپوش‌ها و دیوارپوش‌ها فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فکر می‌کنم برپایی ‪ 5‬دوره نمایشگاه‌های‬ ‫مختلف در ای��ن عرص��ه در خودکفایی ما‬ ‫بس��یار تاثیر‌گ��ذار بوده و ام��روز خروج ارز‬ ‫برای مقاصد اینچنینی به حداقل رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی ش��رایطی فراهم شده که‬ ‫می‌توانی��م به صادرات محص��والت در این‬ ‫ح��وزه هم امی��دوار باش��یم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت‌های مختلف در بخ��ش معماری و‬ ‫طراحی مشغول فعالیت هستند که کار آنها‬ ‫در سطح بسیار با کیفیتی است و می‌توانند‬ ‫به صادرات خدمات‌شان خوشبین باشند‪.‬‬ ‫امیدواریم که فرصت نمایشگاه و شرایط‬ ‫جدید اقتصاد کشور‪ ،‬بازار جدیدی را تعریف‬ ‫کند و ش��اهد انتقال این حوزه از کشورمان‬ ‫به دیگر نق��اط دنیا و به تعبیر دیگر‪ ،‬صدور‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی به خارج از کشور‬ ‫باشیم‪ .‬گرچه ش��رکت‌هایی در این عرصه‬ ‫فعال هستند‬ ‫ک��ه س��ابقه‬ ‫بس��یار خوبی‬ ‫نیز در امر صادرات کاال و‬ ‫خدمات نیز دارند اما درحال‬ ‫حاضر شرایط برای رشد هرچه‬ ‫بیشتر آنها فراهم است‪.‬‬ ‫€ €درح�ال حاض�ر ک�دام‬ ‫کش�ورها به این نمایش�گاه آمده‌اند و‬ ‫چه خدماتی ارائه می‌دهند؟‬ ‫آلمان‌‪ ،‬اتری��ش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬هند‪ ،‬کره‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ترکی��ه و چن��د کش��ور‬ ‫دیگ��ر در قال��ب غرفه‌های‬ ‫مختل��ف حض��ور دارند که‬ ‫محص��والت‪ ،‬قابلیت‌ه��ای‬ ‫فن��ی و نوآوری‌های خود را‬ ‫به بازدیدکنن��دگان عرضه‬ ‫می‌کنن��د و از تعام��ل ب��ا‬ ‫دس��ت‌اندرکاران صنعت و‬ ‫فرصت‌ه��ای موج��ود بهره‬ ‫می‌گیرن��د‪ ،‬البته اغلب آنها‬ ‫در زمینه معرفی تجهیزات جدید‪ ،‬مشغول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌ه�ای جنبی این نمایش�گاه‬ ‫چیست؟‬ ‫کارگاه‌های آموزش��ی که ب��ه روال تمام‬ ‫نمایش��گاه‌ها فعال اس��ت در این نمایشگاه‬ ‫هم وج��ود دارد‪ .‬اما س��عی داری��م در این‬ ‫ای��ام ش��رایطی را ب��رای مواجه��ه فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و مس��ئوالن دولتی در این‬ ‫نمایشگاه فراهم کنیم تا گفت‌وگو و مذاکره‬ ‫دوجانب��ه آنه��ا در نهایت به باز ش��دن‬ ‫گره‌ها و مشکالت پیش‌روی صنعتگران‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫€ €در میان شرکت‌های مختلف حاضر‬ ‫در نمایش�گاه‌‪ ،‬نمایندگان�ی از بخ�ش‬ ‫دولتی هم وجود دارند؟‬ ‫خیر! تمام شرکت‌ها و سازمان‌های فعال‬ ‫در زمین��ه معم��اری‪‌،‬دکوراس��یون داخلی‬ ‫و خان��ه مدرن را بخش خصوصی تش��کیل‬ ‫می‌ده��د‪ .‬از زمانی که بحث دکوراس��یون‬ ‫در کش��ور مطرح بود و به عنوان یک حوزه‬ ‫مستقل فعال شد‪ ،‬این بخش خصوصی بود‬ ‫که فعالیت در این عرصه را به دوش کشید‬ ‫و امروز جزو معدود مواردی است که دولت‬ ‫در آن کوچک‌ترین دخالتی ندارد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر فک�ر می‌کنید کدام‬ ‫بخش‌ه�ا در این حوزه ضع�ف دارند و‬ ‫می‌توان روی آنها کار کرد‪ .‬در واقع اگر‬ ‫قرار باشد‪ ،‬دولت در زمینه ارتقای این‬ ‫صنعت تالش�ی داشته‬ ‫باشد‪‌،‬چطور می‌تواند به‬ ‫بخ�ش خصوصی کمک‬ ‫کند؟‬ ‫فکر می‌کنم ما در حوزه‬ ‫شرکت‌های مشاور و طراح‬ ‫ظرفیت‌های زیادی داریم‬ ‫ک��ه الزم اس��ت این تبحر‬ ‫زیاد طراح��ان ایرانی مورد‬ ‫پش��تیبانی و حمایت قرار‬ ‫بگیرد تا بیش از پیش تقویت شود‪ .‬بنابراین‬ ‫اگ��ر قرار اس��ت دولت یا ه��ر بخش و نهاد‬ ‫دیگ��ری در زمینه معماری و‌دکوراس��یون‬ ‫داخلی به حمای��ت از فعاالن بپردازد‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت روی ای��ن موضوع��ات و تربی��ت و‬ ‫پش��تیبانی نیروهای خب��ره و حرفه‌ای کار‬ ‫کند‪ .‬امیدواریم که در آینده و با پشتیبانی‬ ‫خوب بخش دولتی‪ ،‬معماری ایرانی جایگاه‬ ‫واقعی خود را در جهان پیدا کند‪.‬‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫نمایشگاه و کتابی از غالمرضا تختی در ‪ ۹۲‬سالگی‌اش‬ ‫آخرین نمایش جهان پهلوان‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬از ‪ 12‬دی نمایش��گاه «جه��ان‬ ‫پهل��وان» به عنوان ی��ک پروژ ‌ه هن��ری و در قالب‬ ‫آثاری از هنرمندان تجس��می آغاز ب��ه کار کرد‪ .‬به‬ ‫گفته مجریان برگزاری‪ ،‬یکی از نخستین انگیزه‌های‬ ‫انتخ��اب موضوع جهان‌پهلوان برای این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫کمرنگ شدن حضور مشاهیر و چهره‌های ایرانی در‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫آرش تنهایی‪ ،‬طراح و گرداننده نمایشگاه «جهان‬ ‫پهل��وان» در این زمینه گفت‪ :‬پس از تحقیق درباره‬ ‫این موضوع به این نتیجه رس��یدم که جهان‌پهلوان‬ ‫غالمرضا تختی‪ ،‬بهترین گزینه‌ای است که می‪‎‬تواند‬ ‫برای یک پروژه هنری به عنوان س��وژه انتخاب شود‬ ‫زی��را او عالوه بر آنکه یک قهرمان ورزش��ی اس��ت‪،‬‬ ‫چهره‌ای ملی و میهنی نیز دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این نکته که عبارت جهان‌پهلوان‬ ‫نخستین بار در شاهنامه فردوسی و در وصف رستم‬ ‫به کار گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن اصطالح و‬ ‫مفهوم آن ایرانی اس��ت و ما واقعا نتوانستیم معادل‬ ‫درستی در زبان انگلیسی برای آن پیدا کنیم‪.‬‬ ‫تنهایی درباره شکل‌گیری نمایشگاه جهان‪‎‬پهلوان‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬پ��س از چند ماه تحقیق و بررس��ی و‬ ‫خوان��دن کتاب‪‎‬ها و مقاله‪‎‬های بس��یار درب��اره این‬ ‫موضوع و تهیه فهرس��تی از هنرمندان رش��ته‪‎‬های‬ ‫مختلف هنرهای تجس��می مانند نقاشی‪ ،‬مجسمه‪،‬‬ ‫عکس‪ ،‬چیدمان و گرافیکی از هنرمندانی که همسو‬ ‫و همدل با این موضوع بودند‪ ،‬دعوت کردیم تا جهان‬ ‫پهل��وان را از نگاه خود تصویر کنند‪ .‬در این پروژه از‬ ‫هنرمندان از همه طبقات‪ ،‬گرایش‌ها و سنین دعوت‬ ‫کردیم‪ .‬هدف ما این بود که س��اختار رایج در سایر‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬ها برای انتخاب هنرمندان را بش��کنیم و‬ ‫به ای��ن ترتیب بر این موضوع ک��ه جهان‪‎‬پهلوان به‬ ‫همگان تعلق دارد‪ ،‬تاکید کنیم‪.‬‬ ‫مجری نمایش��گاه «جهان پهل��وان» ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این نمایش��گاه آث��ار ‪ 114‬هنرمن��د در معرض دید‬ ‫عالقه‪‎‬من��دان قرار خواهد گرف��ت و به همین دلیل‬ ‫می‪‎‬توان گف��ت از نظر کمیت‪ ،‬این نمایش��گاه یکی‬ ‫از بزرگترین نمایش��گاه‪‎‬هایی اس��ت ک��ه به صورت‬ ‫خصوصی در ایران برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نام‌های آشنای بسیاری در این نمایشگاه‬ ‫به ارائه اثر خواهند پرداخت که از میان آنها می‪‎‬توان‬ ‫به عل��ی اکبر صادقی‪ ،‬بهمن بروجن��ی‪ ،‬فریدون آو‪،‬‬ ‫نص��رت‪‎‬اهلل مس��لمیان‪ ،‬بهزاد شیش��ه‪‎‬گران‪ ،‬قاس��م‬ ‫حاجی‌زاده‪ ،‬مسعود س��عدالدین‪ ،‬رزیتا شرف‌جهان‪،‬‬ ‫قدرت‌اهلل عاقلی‪ ،‬معصوم��ه مظفری‪ ،‬بهنام کامرانی‪،‬‬ ‫رضا بانگیز‪ ،‬ملک‌دادیار گروس��یان‪ ،‬کامبیز صبری‪،‬‬ ‫ایرج محمدی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫تنهایی با بیان اینکه این نمایش��گاه یک کتاب نیز‬ ‫دارد گفت‪ :‬این کتاب در ‪ 240‬صفحه منتش��ر شده‬ ‫و در آن مجموعه‪‎‬ای از مقاله‌ها و یادداشت‌ها درباره‬ ‫غالمرضا تختی‪ ،‬مجموعه‌ای از عکس‌های دیده نشده‬ ‫این قهرمان ملی و اش��عار‪ ،‬خاطرات و یادداشت‪‎‬های‬ ‫دوس��تان او منتشر شده اس��ت‪ .‬در میان مقاالت و‬ ‫یادداش��ت‌های این کتاب نوشته‌هایی از محمدعلی‬ ‫س��پانلو‪ ،‬عبدالحس��ین آذرنگ‪ ،‬تورج دریایی‪ ،‬احمد‬ ‫مسجدجامعی‪ ،‬صادق زیباکالم‪ ،‬محمدرضا طالقانی‪،‬‬ ‫مهدی یزدانی‌خرم و ‪ ...‬وجود دارد‪ .‬کتاب نمایش��گاه‬ ‫«جهان پهلوان» در مراس��م ویژه‌ای رونمایی ش��د‪.‬‬ ‫همچنین یک وب‌س��ایت برای این نمایشگاه مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گرفته که همه آثار‪ ،‬عکس‌ها‪ ،‬مقاالت‬ ‫و نوشته‪‎‬ها به صورت دائمی روی آن قرار داده شد‪.‬‬ ‫این ط��راح و گرافیس��ت در پایان س��خنان خود‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در ای��ن کتاب هنرمندان بس��یاری از‬ ‫نس��ل‌های مختلف به من کمک کردند و اس��تادان‬ ‫بسیاری راهنمایی خود را در اختیارم قرار دادند‪ .‬به‬ ‫عالوه باید از زرتش��ت رحیمی‪ ،‬دستیار اجرایی‪ ،‬دنیا‬ ‫مش��رفی‪ ،‬عکاس پرتره هنرمندان نمایش��گاه‪ ،‬زکیه‬ ‫ش��ادلو‪ ،‬صفحه‌آرای کتاب و س��ینا عباسی و عطیه‬ ‫نوری‪ ،‬همکاران بخش پژوهش نیز یاد کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹تختی که بود؟‬ ‫غالمرض��ا تخت��ی متول��د ‪ ۵‬ش��هریور ‪ ۱۳۰۹‬در‬ ‫تهران‪ ،‬یکی از محبوب‌ترین کش��تی‌گیران ایرانی و‬ ‫در فرهنگ ورزش��ی ایران‪ ،‬نم��اد پهلوانی و فروتنی‬ ‫اس��ت‪ .‬تختی در المپیک ‪۱۹۵۶‬م ملبورن نخستین‬ ‫مدال‌ه��ای طالی تاریخ ورزش ای��ران در بازی‌های‬ ‫المپیک را کسب کرد‪ .‬او با یک مدال طال و دو مدال‬ ‫نق��ره المپیک‪ ،‬دو طال و دو نق��ره قهرمانی جهان و‬ ‫یک طالی بازی‌های آسیایی در فهرست برترین‌های‬ ‫قرن فیال در جایگاه سیزدهم قرار دارد‪.‬‬ ‫او یک��ی از ‪ 3‬کش��تی‌گیر ایرانی در کنار حبیبی و‬ ‫عبداهلل موحد است که تصویر آنها در تاالر افتخارات‬ ‫فیال نصب ش��ده است‪ .‬تختی سرانجام در تاریخ ‪17‬‬ ‫دی ‪ 1346‬در یکی از هتل‌های تهران در پی مرگی‬ ‫مشکوک درگذشت‪.‬‬ ‫جالل آل‌احمد درباره مرگ او چنین نوش��ت‪« :‬از‬ ‫آن هم��ه جماعت هیچ‌کس‪ ،‬حتی برای یک لحظه‪،‬‬ ‫به احتمال خودکشی فکر نمی‌کرد‪ .‬عده‌ای معتقدند‪،‬‬ ‫تختی اگر خودکش��ی هم کرده باشد مسئولیت آن‬ ‫با حکومت ش��اه است که با فشارها و تنگناهایی که‬ ‫برایش به وجود آورد او را به این س��مت سوق داد‪».‬‬ ‫نمایشگاه اختصاصی جهان پهلوان تختی تا ‪ 24‬دی‬ ‫هر روز از ساعت ‪ 11‬تا ‪ 19‬در گالری شیرین میزبان‬ ‫مخاطبان خواهد بود‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تعرفه ترجیحی ترک‌ها را به معادن سمنان رساند‬ ‫گروه معدن‪ :‬به نظر می‌رس�د همزمان با اجرایی ش�دن تعرفه ترجیحی‬ ‫می�ان ایران و ترکیه تمایل س�رمایه‌گذاران ترک ب�رای حضور در بازار‬ ‫ایران افزایش یافته است به گونه‌ای‌که روز گذشته هیاتی از نمایندگان‬ ‫ت�رک برای س�رمایه‌گذاری در بخش معادن س�منان وارد این اس�تان‬ ‫شدند‪ .‬درواقع حضور سرمایه‌گذاران ترک از این نظر حائز اهمیت است‬ ‫که هم‌اکنون ترکیه توانسته خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های قدرتمند‬ ‫معدنی در منطقه نش�ان ده�د بنابراین س�رمایه‌گذاری طرف ترک در‬ ‫ایران و همچنین اجرایی ش�دن سیاس�ت تعرفه ترجیحی این نوید را‬ ‫به فعاالن معدنی می‌دهد که از این پس نه‌تنها افزایش تولید را ش�اهد‬ ‫خواهیم بود بلکه آرزوی فعاالن این بخش برای تبدیل ش�دن ترکیه به‬ ‫دروازه ای�ران برای ورود به تجارت جهانی در ش�رایط تحریمی محقق‬ ‫خواهد ش�د‪ .‬هر چند که با وجود حضور سرمایه‌گذاران‪ ،‬فعاالن منطقه‬ ‫معتقدند مش�کل به اینجا ختم نشده و از آنجایی‌که اکثر محدوده‌های‬ ‫معدن�ی هم‌اکن�ون در اختیار افراد ب�دون تخصص وجود ق�رار امکان‬ ‫معرفی محدوده مناسبی برای دوستان ترک وجود ندارد‪.‬‬ ‫تبدیل ش��دن ترکیه به دروازه‌ای برای ورود ایران به‬ ‫تجارت جهانی در ش��رایط تحریمی هدفی بوده که در‬ ‫چند سال گذش��ته و با افزایش یافتن محدودیت‌های‬ ‫تحریمی همواره از س��وی فعاالن معدنی مطرح شده‬ ‫اس��ت؛ موضوعی که به نظر می‌رس��د با اجرایی شدن‬ ‫تعرفه ترجیحی زمینه آن بیش از گذشته فراهم شود‪.‬‬ ‫البته در صورتی‌که بتوان سرمایه‌گذاران را برای حضور‬ ‫دائمی مجاب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تسهیل برای سرمایه‌گذاری‬ ‫طاها اُکس��وزوقلو نماینده این گ��روه تجاری درباره‬ ‫دالیل حضور و س��رمایه‌گذاری در معادن س��منان به‬ ‫ایرنا گفته‪ :‬هدف از این س��فر بررس��ی ش��رایط برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش مواد معدنی فلزی در استان‬ ‫سمنان است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت‌های غنی م��واد معدنی در‬ ‫اس��تان س��منان‪ ،‬افزود‪ :‬برای اولین بار است که قصد‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش معدنی در این استان را داریم‬ ‫که به این منظور بررسی‌های زیادی در زمینه ظرفیت‬ ‫معدنی این استان انجام شده است‪.‬‬ ‫طاها اُکس��وزوقلو بر تس��هیل در امور مختلف برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش معدنی استان سمنان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدوده‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد‬ ‫در حالی‌که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معادن‬ ‫ای��ران از اه��داف اصلی دول��ت برای توس��عه اقتصاد‬ ‫معدنی کشور محسوب می‌ش��ود‪ .‬اما فعاالن اقتصادی‬ ‫استان س��منان معتقدند محدوده معدنی برای معرفی‬ ‫به س��رمایه‌گذاران وجود ن��دارد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و کشاورزی استان سمنان در این رابطه‬ ‫می‌گوید‪ :‬در س��ال‌جاری از س��وی اتاق‪ ،‬با ‪6‬‬ ‫به‬ ‫گروه تجاری در س��منان و ‪ 6‬گروه تجاری در تهران به‬ ‫منظور س��رمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجاری‪،‬‬ ‫صنعتی و معدنی این استان تبادل‌نظر شده است‪.‬‬ ‫علی‌اصغ��ر جمعه‌ای با اش��اره به‬ ‫لزوم وج��ود منابعی برای معرفی‬ ‫ظرفیت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش‌های مختلف به منظور ارائه‬ ‫به سرمایه‌گذاران خارجی‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاران ترک به منظور آشنایی و بررسی‬ ‫زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش معادن فلزی‬ ‫س��منان از مرحله استخراج تا فرآوری‪ ،‬به استان سفر‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬این در حالی اس��ت که با وج��ود ظرفیت و‬ ‫ذخایر باالی معادن اس��تان س��منان محدوده خاصی‬ ‫برای معرفی به این گروه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته و ب��ه دلیل‬ ‫سیاس��ت‌های نادرس��ت دولت قبل اکثر محدوده‌های‬ ‫معدنی به افرادی واگذار شده‌اند که از توان و تخصص‬ ‫الزم برای س��رمایه‌گذاری در بخ��ش معدن برخوردار‬ ‫نیس��تند و این درحالی اس��ت که با تالش��ی که برای‬ ‫حضور س��رمایه‌گذاران خارجی انج��ام داده‌ایم باید در‬ ‫پی پیدا کردن محدوده مناسب برای معرفی باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه براس��اس قانون محدوده‌هایی که‬ ‫بیش از ‪ 2‬س��ال بدون فعالیت باقی بمانند پروانه آنها‬ ‫ابطال ش��ده و به افراد متخصص واگذار خواهند شد و‬ ‫اجرای بزرگترین پروژه چین برای تبدیل زغال‌سنگ به برق‬ ‫بزرگتری��ن پروژه تبدی��ل گاز متان اضافی‬ ‫تولیدی از زغال‌س��نگ به ب��رق در چین به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫بزرگترین کارخانه جهان برای تبدیل متان‬ ‫اضافی تولیدی از معادن زغال‌س��نگ به برق‬ ‫در اس��تان ش��مالی چین (شانشی) تکمیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این کارخانه توس��ط ش��رکت لوآن گروپ‬ ‫تکمی��ل ش��ده؛ این ش��رکت اع�لام کردکه‬ ‫ب��ه زودی عملیات تولید برق با ظرفیت ‪30‬‬ ‫مگاوات را آغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارخانه ظرفی��ت تبدیل ‪ 99‬درصد از‬ ‫گاز مت��ان تولیدی از معادن زغال‌س��نگ به‬ ‫برق را دارد‪.‬‬ ‫جیا جیان‪ ،‬معاون رییس موسسه تحقیقات‬ ‫گاز مت��ان ش��رکت لوآن گ��روپ گفت‪ :‬این‬ ‫فناوری جدید به مقابله با مش��کل چگونگی‬ ‫خالص شدن از زباله‌ها کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اس��تفاده دوباره از این گازها‪،‬‬ ‫ای��ن پروژه می‌تواند به کاه��ش ‪ 1/4‬میلیون‬ ‫تنی انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کرده و‬ ‫ساالنه ‪ 200‬میلیون کیلووات برق تولید کند‪.‬‬ ‫مع��ادن زغال‌س��نگ چین س��االنه بیش‬ ‫از ‪ 10‬میلی��ارد مترمکعب گازه��ای متان با‬ ‫غلظت کم تولید می‌کنند که س��بب انتشار‬ ‫گازهای گلخانه‌ای معادل با ‪ 200‬میلیون تن‬ ‫دی‌اکسید‌کربن می‌شوند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های زغال‌س��نگ چین زیرفش��ار‬ ‫زیادی برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای‬ ‫قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��ینهوا‪ ،‬چین هدف جاه‌طلبانه‬ ‫کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای هر‬ ‫واحد تولید ناخالص تامیزان ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد‬ ‫نسبت به سطوح سال ‪2005‬م در نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاثیر حذف معافیت‌های مالیاتی‬ ‫صادرات چین بر بازار خاور دور‬ ‫قیمت طال در کوتاه‌مدت‬ ‫با کاهش روبه‌رو خواهد شد‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند شاید حذف معافیت‬ ‫مالیاتی میلگرد ح��اوی برنز‬ ‫چی��ن موجب بهب��ود اوضاع‬ ‫بازار ش��رق آسیا شود‪ .‬گرچه‬ ‫ش��اید تالش عرضه‌کنندگان‬ ‫چین��ی برای یافت��ن راه‌های‬ ‫مختل��ف برای ف��روش فوالد‬ ‫ارزان قیمت با دور زدن این قوانین جدید‪ ،‬تاثیر آن را خنثی کند‪.‬‬ ‫پیش‌بینی شده این هفته با بازگشت چینی‌ها از تعطیالت سال‬ ‫نو قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی به شرق آسیا افزایش یابد‪.‬‬ ‫در س��نگاپور میلگرد وارداتی حاوی برن��ز چین ‪ ٤٠٥‬تا ‪٤١٠‬‬ ‫دالر هر تن س��ی اف آر بوده و پیش از این در ‪ ٤٠٠‬دالر هر تن‬ ‫سی اف آر معامله‌ای نهایی شد‪.‬‬ ‫فعال متوسط قیمت میلگرد وارداتی از چین در خاور دور ‪٤١٠‬‬ ‫تا ‪ ٤١٧‬دالر هر تن سی اف آر و در ثبات است‪.‬‬ ‫موسس��ه س��رمایه‌گذاری‬ ‫سوش��یل فایننس پیش بینی‬ ‫کرد که قیمت طال در روزهای‬ ‫آین��ده متاثر از بهب��ود اوضاع‬ ‫اقتص��ادی امری��کا و نگران��ی‬ ‫س��رمایه‌گذاران نس��بت ب��ه‬ ‫افزایش نرخ بهره این کشور با‬ ‫افت روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تحلیلگران اقتصادی سوش��یل فایننس‬ ‫اع�لام کردند که قیم��ت طال در کوتاه مدت بیش��تر تحت تاثیر‬ ‫قیمت جهانی نفت و اوضاع اقتصادی امریکا و نوسانات ارزش دالر‬ ‫قرار خواهد داشت‪ .‬قیمت طال در سال ‪ 2014‬م با افت ‪ 2‬درصدی‬ ‫روبه‌رو ش��د و روزهای نخس��ت ‪ 2015‬م را نیز با‪ 1200‬دالر آغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬قیمت طال در س��ال ‪ 2013‬م نیز با افت شدید ‪28‬‬ ‫درصدی روبه‌رو شده بود‪.‬کارشناس��ان اقتصادی نظرات متفاوتی‬ ‫درباره روند تحوالت قیمت طال در سال ‪2015‬م دارند‪.‬‬ ‫مش��کلی در این زمینه نباید وجود داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت این قانون وجود داش��ته باشد اما هنوز‬ ‫در استان سمنان بس��یاری از محدوده‌های معدنی در‬ ‫اختی��ار افرادی ق��رار دارند که قادر ب��ه انجام فعالیت‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اس��تان س��منان در پاس��خ به‬ ‫اینکه آیا حضور س��رمایه‌گذاران ترک با اجرای تعرفه‬ ‫ترجیح��ی میان دو کش��ور ای��ران و ترکی��ه ارتباطی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اج��رای تعرفه ترجیح��ی زمانی می‌تواند‬ ‫در افزایش س��رمایه‌گذاری خارجی تاثیر داشته باشد‬ ‫که س��رمایه‌گذاران ترک فقط قص��د تولید و انتقال به‬ ‫کشور خود را داشته باشند‪ .‬این در حالی است که این‬ ‫گروه قصد سرمایه‌گذاری برای تولید و صادرات به اکثر‬ ‫کشورهای منطقه را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت اج��رای تعرفه ترجیحی در‬ ‫آینده زمین��ه افزایش س��رمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه‬ ‫ت��رک را فراهم کند ام��ا با توجه به اه��داف این تیم‬ ‫تاثیری نداشته است‪.‬‬ ‫جمعه‌ای همچنین به تدوین س��ند آمایش سرزمین‬ ‫اقتصادی و س��رمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫پیش‌ش��رط‌های ترغیب س��رمایه‌گذاران برای کار در‬ ‫ایران وجود چنین اسنادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ 40‬ماده معدنی‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬از ‪ 72‬نوع ماده معدنی شناخته شده‬ ‫در کشور ‪ 40‬ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد‬ ‫که ‪ 30‬نوع آن استخراج می‌شود‪.‬‬ ‫‪90‬درص��د نمک‪95 ،‬درص��د سلس��تین و زئولیت‪،‬‬ ‫‪40‬درصد گچ‪20 ،‬درصد کرومیت‪40 ،‬درصد س��ولفات‬ ‫سدیم و ‪15‬درصد زغال‌سنگ کشور در استان سمنان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫بر اساس آخرین نظرسنجی یومتال مطرح شد‬ ‫ثبات بازار سنگ‌آهن وارداتی چین‬ ‫بازار س��نگ‌آهن وارداتی چین در هفته جاری در‬ ‫ثبات نسبی خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ 47 ،‬درصد شرکت‌کنندگان‬ ‫در جدیدترین نظرس��نجی صورت گرفته از س��وی‬ ‫سایت یومتال‪ ،‬معتقدند بازار سنگ‌آهن وارداتی به‬ ‫چین هفته جاری در ثبات خواهد بود‪.‬‬ ‫در این نظرس��نجی که نخس��تین نظرسنجی در‬ ‫س��ال ‪2015‬م محسوب می‌شود و در آن ‪ 50‬تاجر‪،‬‬ ‫‪ 30‬فوالدس��از و ‪ 20‬تولیدکننده سنگ‌آهن داخلی‬ ‫چینحضور داش��تند‪ ،‬ع�لاوه ب��ر ‪ 47‬درصدی که‬ ‫معتقدند بازار در ثبات بس��ر خواهد برد‪ 30 ،‬درصد‬ ‫ب��ازار را نزولی دانس��ته و ‪ 23‬درصد بقیه افزایش را‬ ‫برای قیمت‌های س��نگ‌آهن واردات��ی پیش بینی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫از دالیل مثبتی که س��بب ش��ده فع��االن بازار را‬ ‫با ثبات یا تا ح��دودی مثبت ارزیابی کنند‪ ،‬کاهش‬ ‫موجودی انبارهای بن��ادر اصلی چین و نیز کاهش‬ ‫تولی��د س��نگ‌آهن داخل��ی چین با ش��روع فصل‬ ‫س��رما بوده که باعث می‌ش��ود افزایش قیمت های‬ ‫سنگ‌آهن را محتمل‌تر کند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود تقاض��ای پایین فوالدس��ازان و باال‬ ‫بودن موجودی س��نگ‌آهن ش��رکت‌های فوالدی و‬ ‫نیز تمایل نداشتن آنها به خرید مجدد مواد اولیه و‬ ‫استفاده از ذخایر موجود سبب می‌شود نا امیدی در‬ ‫بین تجار و فعاالن بازار وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین باید افزود‪ ،‬نمی‌ت��وان به افزایش تولید‬ ‫فوالد امیدوار بود که این امر بر تقاضای سنگ‌آهن‬ ‫فوالدسازان تاثیر بسزایی گذاشته است‪.‬‬ ‫با ش��روع بازار در روز ج��اری (‪ 14‬دی) و پس‬ ‫از تعطیل��ی ‪ 3‬روزه در چی��ن ش��اهد تغییری در‬ ‫قیمت‌های س��نگ‌آهن در بیشتر کش��ورها نظیر‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه و آفریقای‌جنوبی‬ ‫نبودی��م و تنها در ایران آنهم ب��ه دلیل مذاکرات‬ ‫کی��وان جعفری طهرانی‪ ،‬مس��ئول امور بین‌الملل‬ ‫انجمن س��نگ‌آهن به نمایندگ��ی از آن انجمن با‬ ‫یکی از سایت‌های مرجع قیمت‌گذاری سنگ‌آهن‬ ‫(یومتال) ک��ه باعث اصالح قیم��ت های داخلی‬ ‫شد‪ ،‬س��بب ش��د بهای هماتیت و مگنتیت ایران‬ ‫در برخ��ی عیار ها رش��د یک ت��ا دو دالری را به‬ ‫ثبت برساند‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫افزایش حقوق دولتی معادن‬ ‫در زامبیا‬ ‫زامبیا سعی دارد حقوق دولتی معادن روباز خود‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬کارشناسان می‌گویند با این اقدام‪،‬‬ ‫‪ 12‬ه��زار نفر بی��کار خواهند ش��د‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫رابطه خوبی بین دولت این کش��ور و ش��رکت‌های‬ ‫معدنی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماینین��گ‪ ،‬وزی��ر مع��ادن زامبیا‪،‬‬ ‫کریستوفر یالوما اعالم کرد که میزان حقوق دولتی‬ ‫معادن رو باز از ‪ 6‬تا ‪ 20‬درصد و معادن زیر زمینی‬ ‫از ‪ 6‬تا ‪ 8‬درصد افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام که قرار اس��ت از ابتدای س��ال جدید‬ ‫صورت گیرد موجب بیکاری هزاران نفر خواهد شد‬ ‫و عالوه بر آن‪ ،‬ای��ن امکان وجود دارد که این روند‬ ‫در قاره افریقا رواج پیدا کند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر دولت‌های تانزانیا و گینه در حال‬ ‫تغییر سیاست‌های مالیاتی خود هستند تا از منابع‬ ‫طبیعی و مالکیت آن سهم بیشتری ببرند‪.‬‬ ‫از عواق��ب این سیاس��ت‌ها این بود که ش��رکت‬ ‫کانادایی طالی «باریک» اس��تخراج از معدن مس‬ ‫«لوم وانا» در زامبی��ا را تعطیل کرد که ‪ 4000‬نفر‬ ‫نیروی شاغل مستقیم دارد‪.‬‬ ‫شرکت کانادایی فرس��ت کوانتوم در زامبیا اعالم‬ ‫کرد که سیستم جدید مالیاتی باعث بیکاری و عدم‬ ‫عالقه س��رمایه‌گذاران برای فعالیت در این کش��ور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت گلنکور نیز س��رمایه‌گذاری ‪ 800‬میلیون‬ ‫دالری در پروژه‌های مس در این کش��ور را به دلیل‬ ‫تغییر مالیات در بخش معادن متوقف می‌کند‪.‬‬ ‫تازه‌های معدنی‬ ‫سیمان خراسان شمالی‬ ‫‪ 80‬میلیون دالر ارز آورد‬ ‫مدیرعامل کارخانه س��یمان بجنورد از تولید یک‬ ‫میلیون و ‪ 125‬هزار تن س��یمان در ‪ 9‬ماه گذشته‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬مجید‬ ‫خام‌وردی گفت‪ :‬امسال از یک میلیون و ‪ 125‬هزار‬ ‫تن سیمان تولید کارخانه سیمان بجنورد ‪ 925‬هزار‬ ‫ت��ن تحویل داخل و ‪ 290‬هزار تن هم به ارزش ‪80‬‬ ‫میلیون دالر به خارج از کشور صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه‪ ،‬صادرات سیمان این‬ ‫واحد صنعتی به خارج از کش��ور برای امسال ‪450‬‬ ‫هزار تن پیش‌بینی ش��ده که تاکنون ‪ 290‬هزار تن‬ ‫آن محقق شد‪.‬‬ ‫خ��ام‌وردی نب��ود حمل‌ونق��ل مناس��ب ازجمله‬ ‫نداش��تن واگن لبه‌بلند را یکی از مشکالت صادرات‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در صورت تامین به‌موقع واگن‪،‬‬ ‫مش��کل برنامه صادراتی این واحد صنعتی تا پایان‬ ‫سال رفع می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این کارخانه با تولید س��االنه یک‬ ‫میلیون و ‪ 653‬هزار تُن انواع س��یمان‪ ،‬برای ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬نفر اش��تغال مس��تقیم و غیرمستقیم ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارخانه س��یمان بجن��ورد همچنین‬ ‫افزود‪ :‬طرح توس��عه کارخانه س��یمان با ‪ 70‬درصد‬ ‫پیش��رفت در ح��ال اجراس��ت که ب��ا تکمیل این‬ ‫ط��رح روزانه ‪ 800‬ت��ن به ظرفیت تولید س��یمان‬ ‫بجنورد افزوده می‌ش��ود‪ .‬س��یمان خراسان شمالی‬ ‫به کش��ورهای روس��یه‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬افغانستان و قزاقستان صادر می‌شود‪.‬‬ ‫انتصاب مدیر منطقه اقتصادی‬ ‫صنایع انرژی‌بر پارسیان‬ ‫با صدور حکمی از س��وی مع��اون وزیر و رییس‬ ‫هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬حسین پاکدامن به‬ ‫عنوان مدیر منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارس��یان‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫در ای��ن حکم آمده اس��ت‪ :‬امید اس��ت ب��ا اتکال‬ ‫ب��ه خداون��د متعال‪ ،‬رعای��ت اص��ول قانون‌مداری‪،‬‬ ‫اعتدال‌گرایی و منش��ور اخالقی دولت تدبیر و امید‬ ‫در انجام امور محوله در راس��تای اهداف سازمان و‬ ‫خدمت به نظام موفق باشید‪.‬‬ ‫پاکدام��ن پیش از این مدیر فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات ایمیدرو بود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از نقش پترولوژی در توسعه بخش معدن گزارش می‌دهد‬ ‫پترولوژی‪ ،‬دانشی برای معدنکاوی درکرات دیگر‬ ‫نرگ�س قیصری‪-‬گ�روه معدن‪ :‬مجموع��ه فعالیت‌های‬ ‫معدنی از اکتش��اف تا اس��تخراج م��واد معدن��ی نیازمند‬ ‫ی بوده و اولی��ن مرحله از‬ ‫تحقیقات و بررس��ی‌های علم�� ‌‬ ‫ای��ن تحقیقات که به زمین‌شناس��ی بازمی‌‌گ��ردد مقدمه‬ ‫ش��روع فعالیت‌های معدنی اس��ت‪ .‬حال با توجه به اینکه‬ ‫ی با سنگ‌ها و عناصر‬ ‫فعالیت‌های معدنی رابطه مس��تقیم ‌‬ ‫موجود در آنها دارد می‌‌توان با تکیه بر دانش پترولوژی که‬ ‫از آن با نام علم سنگ‌شناسی یاد می‌‌کنند با دست‌یابی به‬ ‫ی و دقیق در مورد محدوده‌های‬ ‫اطالع��ات و داده‌های علم ‌‬ ‫مشخص‌ش��ده زمینه را برای توس��عه و فعالیت در معادن‬ ‫فراه��م ک��رد‪ .‬در حال حاضر کش��ورهای توس��عه‌یافته و‬ ‫صنعتی که پیش��رفت قابل‌توجهی در این علوم داش��ته و‬ ‫از تجهیزات و فناوری‌ه��ای روز دنیا بهره می‌‌برند با انجام‬ ‫تحقیق و بررس��ی بر روی ماه و س��یارات دیگر نس��بت به‬ ‫ماهیت عناصر تشکیل دهنده آنها اقدام کرده‌اند‪ ،‬موضوعی‬ ‫که نش��ان می‌دهد این کش��ورها با تکیه بر عل��وم پایه و‬ ‫تقویت دانش فنی توانسته‌اند در سایر کرات در پی کشف‬ ‫و اس��تخراج ماده معدنی باش��ند‪ .‬درواقع ایجاد توازن بین‬ ‫نیروی انسانی و علوم پایه عالوه بر تقویت نیروی انسانی به‬ ‫فناوری‌های نوین و قوی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پترولوژی یا سنگ‌شناسی‬ ‫ی دانش��کده علوم‬ ‫عض��و هیات‌علم ‌‬ ‫ی درباره‬ ‫زمین دانش��گاه خوارزم�� ‌‬ ‫پترولوژی و تاثیر آن بر فعالیت‌های‬ ‫می‌‌گوی��د‪:‬‬ ‫معدن��ی ب��ه‬ ‫پترولوژی از دو کلم��ه پترو که به‬ ‫زب��ان یونانی به معنای س��نگ و لوژی که یک پس��وند به‬ ‫معنای شناس��ایی و مطالعه اس��ت تش��کیل ش��ده که در‬ ‫مجموع از آن با عنوان علم سنگ‌شناسی یاد می‌کنند‪.‬‬ ‫شهریار محمودی در ادامه به نقش پترولوژی و تاثیر آن‬ ‫بر حوزه اکتشاف و استخراج مواد معدنی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پترولوژی به عنوان یکی از علوم پایه و اصلی نقش مهم و‬ ‫کاربردی در حوزه فعالیت‌های معدنی ایفا می‌کند‪ .‬درواقع‬ ‫کس��انی که فعالیت‌های آنها با ش��اخه‌های زمین‌شناسی‬ ‫همچون مهندسی معدن‪ ،‬مهندسی زمین‌شناسی‪ ،‬سازه تا‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج مواد معدنی ارتباط دارد الزم است‬ ‫دانش و اطالعات موردنیاز را به صورت جزئی و دقیق برای‬ ‫تس��هیل در انجام فعالیت‌های خود داش��ته باشند که این‬ ‫موضوع تنها ب��ا تکیه بر علوم پترولوژی که به عنوان یکی‬ ‫از ش��اخه‌های اصلی در علم زمین‌شناسی به شمار می‌‌آید‬ ‫امکان‌پذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درباره فعالیت‌های معدنی‪ ،‬پترولوژیس��تها با‬ ‫مش��خص‌کردن جزئیات منطقه موردنظر و مشخص‌کردن‬ ‫میزان و حجم ذخایر مواد معدنی زمینه را برای ورود دیگر‬ ‫فعاالن هموار می‌‌کنند‪ .‬به عنوان مثال در برخی مناطق که‬ ‫عنصر سرب نس��بت به دیگر مواد معدنی ذخایر بیشتری‬ ‫را به خود اختصاص داده نوع کانس��ار موجود در منطقه را‬ ‫س��رب اعالم کرده و با دادن اطالعات زمینه را برای انجام‬ ‫فعالیت‌های بعدی در حوزه اکتش��اف و اس��تخراج فراهم‬ ‫می‌‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقیقات پترولوژی روی کرات آسمانی‬ ‫محم��ودی درباره تجهی��زات و فن��اوری موردنیاز برای‬ ‫پترول��وژی ک��ه هم‌اکن��ون در کش��ور وج��ود دارد گفت‪:‬‬ ‫تجهی��زات و فناوری‌های��ی که هم‌اکنون در کش��ور مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌‌گیرد قابل‌مقایسه با فناوری‌های روز دنیا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش��رفت های دنیای صنعت��ی امروز باعث‬ ‫شده تا ش��اهد فعالیت پترولوژیست ها بر روی ماه و سایر‬ ‫سیارات باشیم به گونه‌ای‌که کارشناسان این علم حتی در‬ ‫مورد منشأ عالم تحقیق و بررسی‌هایی را انجام می‌‌دهند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از تجهیزات و فناوری ه��ای روز دنیا که از دقت‬ ‫باالیی برخوردار هستند یکی از دالیل اصلی این پیشرفت‬ ‫است اما به نظر می‌‌رس��د در اختیار داشتن این تجهیزات‬ ‫ی باالیی برای اس��تفاده از‬ ‫کاف��ی نبوده و باید ظرفیت علم ‌‬ ‫آنها نیز وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه مناسب ایران در علوم پترولوژی‬ ‫ی دانش��کده عل��وم زمین دانش��گاه‬ ‫عض��و هی��ات علم ‌‬ ‫ی اف��زود‪ :‬در حال حاضر فعالیت های انجام‌ش��ده‬ ‫خوارزم ‌‬ ‫توسط محققان و فعاالن ایرانی در زمینه پترولوژی نسبت‬ ‫به کش��ورهای آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی در‬ ‫ی که از‬ ‫س��طح مناسب و قابل قبولی اس��ت و مقاالت علم ‌‬ ‫لحاظ محتوا در سطح جهانی قرار دارند توسط فعاالن این‬ ‫حوزه نوشته شده و به چاپ رسیده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از مسائلی که در مورد مقاالت علمی‌‬ ‫در ای��ن حوزه وج��ود دارد تایید آن توس��ط مراکز معتبر‬ ‫ی اگر آنالیزها‬ ‫دنیاست‪ .‬به عنوان مثال برای چاپ مقاله علم ‌‬ ‫و داده ه��ای آن در ای��ران و یا دیگر کش��ورهای فعال در‬ ‫علوم پترولوژی انجام شده باشد در صورتی امکان چاپ آن‬ ‫در مجالت معتبر وجود خواهد داش��ت که به تایید مراکز‬ ‫معتبر تعریف‌شده مانند مرکز جهانی ایزوتوپ وین برسد‪.‬‬ ‫البته در حال حاضر ایران در حد معمول از دس��تگاه‌های‬ ‫پیشرفته‌ای در تحقیقات خود استفاده می‌کند که می‌‌توان‬ ‫به مواردی همچون دس��تگاه های تجزی��ه نقطه‌ای دقیق‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت دس��تگاه هایی که در این‬ ‫زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند تنها توسط چند کشور‬ ‫دنیا ساخته شده و به فروش می‌‌رسد اما باید توجه داشت‬ ‫که دانش فنی در علوم پترولوژی اولویت داش��ته و با تکیه‬ ‫بر آن می‌توان با بکارگیری دس��تگاه‌های پیش��رفته زمینه‬ ‫را برای توسعه فعالیت‌ها در حوزه پترولوژی فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به علوم پایه‪ ،‬نیاز اصلی پترولوژی‬ ‫محم��ودی افزود‪ :‬کش��ورهایی که از لح��اظ فناوری در‬ ‫س��طح باالیی قرار دارند از لحاظ علوم پایه نیز در باالترین‬ ‫س��طح هستند که در مجموع رش��د و پیشرفت اقتصادی‬ ‫آنه��ا را به‌دنبال دارد‪ .‬در ح��ال حاضر بزرگترین صنایع در‬ ‫کش��ورهایی همچون آلمان‪ ،‬فرانسه و امریکا وجود داشته‬ ‫ی و فیزیک و فناوری نیز در‬ ‫که در علوم پایه همچون شیم ‌‬ ‫سطح باالیی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی معتقد است تنها راهی که می‌‌تواند موجبات توسعه‬ ‫اقتصادی و توسعه فنی را در کشور فراهم کند توجه بیشتر‬ ‫به علوم پایه و انس��انی است که با ایجاد توازن در بین آنها‬ ‫می‌‌ت��وان نتیجه مطلوب به دس��ت آورد‪ .‬درواقع علوم پایه‬ ‫مهجور مانده و می‌‌توان با توجه بیش��تر به آن نس��بت به‬ ‫توسعه و پیشرفت اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پترولوژی‪،‬مهم‌ترین‌بخش‌ازنقشه‌هایزمین‌شناسی‬ ‫مس��ئول پای��گاه عل��وم داده‌های‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی درب��اره‬ ‫پترول��وژی و نقش آن در توس��عه‬ ‫می‌‌گوید‪:‬‬ ‫اقتصادی معادن به‬ ‫پترولوژی که به عنوان یک ش��اخه‬ ‫بزرگ در علوم زمین‌شناس��ی اس��ت به مجموعه مطالعات‬ ‫انجام‌ش��ده بر روی س��نگ‌ها به منظور ش��ناخت ماهیت‬ ‫اطالق می‌‌شود‪.‬‬ ‫س��ید مهران حی��دری در ادام��ه گف��ت‪ :‬پترولوژی به‬ ‫عنوان یکی از ش��اخه‌های اصلی و بزرگ در زمین‌شناسی‬ ‫محس��وب می‌‌ش��ود که ب��ه وس��یله داده های��ی که علم‬ ‫پترول��وژی در اختیار فعاالن معدنی ق��رار می‌‌دهد امکان‬ ‫ش��ناخت س��نگ های مختلف و ظرفیت های موجود در‬ ‫آنها را فراهم می‌‌کند‪ .‬به عنوان مثال شناخت سنگ های‬ ‫گزارش روز‬ ‫اولتراب��ازی که به عنوان یک منبع برای عناصری همچون‬ ‫نیکل و کروم ش��ناخته می‌‌ش��وند و همچنین سنگ‌های‬ ‫رس��وبی ک��ه می‌‌ت��وان در آنها انتظ��ار وج��ود عناصری‬ ‫همچون آهن‌های رس��وبی‪ ،‬س��رب و روی و‪ ...‬را داش��ت‬ ‫تنها بر پای��ه اطالعات پترول��وژی امکان‌پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثیر پترولوژی بر اکتش��اف و اس��تخراج‬ ‫م��واد معدنی گفت‪ :‬هدف‌های اکتش��افی براس��اس نوع و‬ ‫جنس س��نگ‌های موجود در منطقه تعریف می‌‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫عن��وان مثال برای انجام فعالیت‌های اکتش��افی توده‌های‬ ‫پروفیلی نیاز به ش��ناخت کافی از ترکیب سنگ و مرجع‬ ‫س��نگ وجود دارد که دس��تیابی به آنها تنها به وس��یله‬ ‫ی و ب��ا بکارگیری عل��وم پترولوژی محقق‬ ‫داده‌ه��ای علم ‌‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬حی��دری در ادام��ه گفت‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫تجهی��زات و فناوری‌های موردنیاز برای انجام فعالیت‌های‬ ‫ی در زمینه پترولوژی در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اما این‬ ‫علم�� ‌‬ ‫تجهیزات به تنهایی کافی نبوده و برای در اختیار داشتن‬ ‫اطالعات تکمیلی و رسیدن به نتیجه مطلوب به داده‌های‬ ‫علمی‌ نیاز اس��ت که تنها به وسیله دس��تگاه‌هایی مانند‬ ‫سن‌س��نجی و تعیین منش��أ س��نگ‌ها که ش��امل برخی‬ ‫ایزوتوپ‌های خاص هس��تند‪ ،‬امکان‌پذیر خواهد بود اما در‬ ‫حال حاضر این تجهیزات در کش��ور وجود ندارد‪ .‬مسئول‬ ‫پایگاه علوم داده‌های س��ازمان زمین‌شناسی معتقد است‬ ‫مبح��ث پترولوژی در بخش اکتش��اف و اس��تخراج مواد‬ ‫معدن��ی با یکدیگر در ارتباط مس��تقیم هس��تند‪ ،‬چراکه‬ ‫داده‌های آماری و علمی‌ که در مرحله اکتش��اف به دست‬ ‫می‌‌آید مبنایی برای انجام امور اس��تخراجی قرار می‌‌گیرد‪.‬‬ ‫ح��ال با بکارگی��ری علوم پترولوژی در حوزه اکتش��اف و‬ ‫ی‬ ‫استخراج می‌‌توان با استفاده از اطالعات و داده‌های علم ‌‬ ‫که در مورد نوع و جنس سنگ‌ها در اختیار فعاالن معدنی‬ ‫قرار می‌‌گیرد زمینه را برای گسترش و توسعه فعالیت‌های‬ ‫معدنی فراهم کرد‪.‬‬ ‫حی��دری گفت‪ :‬راه اول دس��تیابی به مع��ادن در اختیار‬ ‫داشتن نقشه‌های زمین‌شناسی است که مهم ترین بخش‬ ‫این نقشه‌ها را علوم پترولوژی تشکیل می‌‌دهد‪.‬‬ ‫رییس پژوهشکده پولی و بانکی‪:‬‬ ‫کاهش تورم در شرایط تحریم هم امکان‌پذیر است‬ ‫رییس پژوهش��کده پولی و بانکی گفت‪ :‬در ش��رایط ت��داوم تحریم هم‬ ‫می‌توان تورم را کاهش داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬دکتر فرهاد نیل��ی که در گردهمای��ی مدیران این‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫س��ازمان سخن می‌گفت‪ ،‬افزود‪ :‬حل مس��ئله تورم با مسئله رکود مغایرت‬ ‫ندارد و هر نوع دس��تاوردی در مس��ئله تورم‪ ،‬خ��روج از رکود را به تاخیر‬ ‫نمی‌اندازد اما تا رسیدن به حفظ رشد اقتصادی و خروج از رکود باید مدت‬ ‫زمانی را تحمل کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه تورم باید انتظارمان را باال‬ ‫ببریم و کاهش بیشتری را بخواهیم‪ .‬با شرایط تحریم هم می‌توان تورم را‬ ‫کنترل کرد و بدون شک‪ ،‬همه مردم از آن منتفع می‌شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاخیر در موفقیت در مس��ئله بیکاری و رش��د اقتصادی را‬ ‫می‌ت��وان با تعجی��ل در حل تورم جب��ران کرد و مدی��ران اقتصادی باید‬ ‫همراهی کنند‪ ،‬چراکه اگر افزایش بودجه و پرداخت‌ها و تعهدات دولت با‬ ‫بودجه همتراز نباشد‪ ،‬موجب تشدید تورم می‌شود‪.‬‬ ‫مش��اور رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ‪ 3‬موضوع اساس��ی رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تورم و بیکاری‪ ،‬به عنوان دغدغه اقتصادی کش��ورها محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رش��د اقتصادی‪ ،‬نش��ان‌دهنده کیک اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت و تا زمانی که کیک اقتصادی بزرگ‌تر نشود‪ ،‬افزایش بهره یک فرد‬ ‫منته��ی به کاهش بهره دیگری می‌ش��ود و تنها بازی ب��رد – برد در این‬ ‫قضیه‪ ،‬بازی رش��د اقتصادی اس��ت که منجر به افزای��ش یافتن بهره فرد‪،‬‬ ‫بدون کوچک‌ش��دن بهره فرد دیگر می‌شود‪ .‬مس��ئله تورم با رفاه خانواده‬ ‫ارتباط مس��تقیم دارد و موضوع بیکاری نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬این اقتصاددان با اش��اره به اینکه از میان ‪ 170‬کش��ور دنیا‪،‬‬ ‫کمتر از ‪ 10‬کش��ور نتوانسته‌اند تورم را حل کنند و این ناشی از همگرایی‬ ‫کشورهاست‪ ،‬افزود‪ :‬در دنیای امروز کشورها به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند‬ ‫ک��ه حل تورم را به نهادی بس��پارند که راهکاره��ای متفاوت ارائه ندهد و‬ ‫درواقع‪ ،‬برای حل موضوع تورم تعیین تکلیف ش��ده اس��ت و وفاق کامل‬ ‫وجود دارد و مس��ئولیت کار با بانک‌های مرکزی است؛ به عالوه بانک‌های‬ ‫مرکزی در همه کشورها‪ ،‬ارتباط تعریف‌شده‌ای با همدیگر دارند و همیشه‬ ‫همفک��ری می‌کنند و نظرات نهایی را عملیات��ی می‌کنند‪ .‬درواقع ‪ 2‬نهاد‬ ‫صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه‌حس��اب‌های بین‌المللی در سوئیس‬ ‫ای��ن روابط را نمایندگ��ی می‌کنند‪ .‬وی با عنوان اینکه برای حل مس��ئله‬ ‫بیکاری و رس��یدن به رشد اقتصادی باید به خرد جمعی رجوع کرد گفت‪:‬‬ ‫در ایران هیچ‌گاه ابر ت��ورم همچون تورم ‪ 120‬درصدی ترکیه و باالی‪10‬‬ ‫هزار درصدی در امریکای التین نداشته‌ایم و تورم کشور ما هیچ‌گاه از ‪50‬‬ ‫درصد باالتر نرفته اس��ت‪ ،‬این درحالی اس��ت که حل مسئله تورم در این‬ ‫کشورها به دلیل تشخیص دقیق صورت گرفته‪ ،‬اما در ایران به دلیل اینکه‬ ‫هنوز به آن مرحله از تش��خیص قطعی نرس��یده‌ایم هنوز راه حل هم پیدا‬ ‫نش��ده است‪ .‬درنتیجه تا نیمه سال گذشته وضع این‌گونه بود اما در دولت‬ ‫جدید‪ ،‬با بهره‌گیری از تجربه‌های گذش��ته‪ ،‬این درک حاصل شد که تورم‬ ‫عامل بی‌ثباتی اقتصادی در کش��ور است و چنانچه این تورم درمان نشود‪،‬‬ ‫هیچ چیز قابل انجام نیست‪.‬‬ ‫نیل��ی با بیان اینکه ت��ورم برندگان و بازندگانی دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫از نیمه دوم س��ال قبل‪ ،‬تورم ‪ 40‬درصد به ‪ 17‬درصد رس��یده و زیان آن‬ ‫بسیار کنترل شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال‌های گذشته‪ ،‬در حالی که‬ ‫ما رش��د اقتصادی پایین را تجربه کردیم‪ ،‬کش��ورهای دیگر حداقل رشد‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 4‬درصدی داش��تند و جبران این کاهش‪ ،‬بس��یار س��خت است و در‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬بزرگترین دستاوردی که می‌توانیم داشته باشیم‪ ،‬مهار تورم‬ ‫است‪ .‬با توجه به تداوم تحریم و بسته‌شدن اقتصاد‪ ،‬در زمینه مهار بیکاری‬ ‫چندان نمی‌توانیم موفق باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه نیلی‪ ،‬درآم��د ما نیز به این صورت اس��ت که نفت را نس��یه‬ ‫می‌دهیم و کاالی نقد می‌خریم‪ ،‬در این صورت فشار به بنگاه‌ها و بانک‌ها‬ ‫زیاد می‌ش��ود زیرا قبال بانک‌ها از تس��هیالت مدت‌دار و یوزانس استفاده‬ ‫می‌کردند و ال‌س��ی با نرخ ‪15‬درصدی باز می‌کردند اما این مس��یرها در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬به دلیل تحریم بسته شده و درنتیجه‪ ،‬ممکن است هدف‌های‬ ‫بلندپروازانه را نتوان انجام داد‪.‬‬ ‫نیل��ی در پای��ان نتیجه‌گیری کرد‪ :‬حل مس��ئله تورم ب��ه عنوان یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن ضرورت‌های اقتصادی کش��ور‪ ،‬همان‌گونه که طی یک س��ال‬ ‫گذش��ته ش��اهد کاهش ‪23‬درصدی آن بوده‌ایم‪ ،‬امکانپذیر اس��ت و البته‬ ‫دستیابی به این موفقیت‪ ،‬مشارکت همه نهادها را می‌طلبد‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫کارشناسان بر کمک هرچه بیشتر دولت برای بهبود کیفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاکید کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫دود اتوبوس‌های فرسوده در چشم مردم‬ ‫زه�را فریدزادگان ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬رش��د ش��تابان‬ ‫کالنش��هرها در جه��ان‪ ،‬همزمان ب��ا افزایش جمعیت‪،‬‬ ‫مش��کالت متعددی را مانند معض��ل ترافیک و اختالل‬ ‫در س��امانه حمل‌ونقل درون‌ش��هری به وج��ود آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬معضل مذکور از چالش‌های اساس��ی‬ ‫فراروی برنامه‌ریزی ش��هری در سال‌‌های اخیر بوده که‬ ‫بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری تاثیر فراوانی‬ ‫گذاشته است‪ .‬افزایش سریع وسایل حمل‌ونقل موتوری‪،‬‬ ‫از موتورس��یکلت گرفته تا اتوبوس‌ها و استفاده زیاد از‬ ‫آن در ش��هرهای کش��ور‪ ،‬به ویژه در کالنشهر تهران با‬ ‫رش��د جمعیت و گسترش بی‌رویه آن مواجه بوده و نیز‬ ‫نبود برنامه‌ریزی‌های علمی و جامع و مشکالت عدیده‬ ‫سیستم حمل‌ونقل عمومی باعث بروز مشکالتی مانند‬ ‫آلودگی‌های شدید زیست‌محیطی‪ ،‬تراکم‌های ترافیکی‬ ‫زیاد و خسته‌کننده‪ ،‬اتالف زیاد وقت شهروندان‪ ،‬مصرف‬ ‫بیش از حد انرژی‪ ،‬ناامنی مس��یرها و تصادفات ش��ده‬ ‫است‪ .‬بدون شک زندگی در این محیط‌ها دشوار است‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو مدیران ش��هری با افزایش ظرفی��ت ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل عموم��ی و افزودن وس��ایل نقلیه متعددی‬ ‫مانن��د مترو‪ ،‬بی‌آرت��ی‪ ،‬منوریل و‪ ...‬س��عی در رفع نیاز‬ ‫جامع��ه در این حوزه کرده‌اند‪ ،‬ام��ا اینکه چرا همچنان‬ ‫این ناوگان از مشکالت متعددی رنج می‌برد و خدمات‬ ‫ارائه ش��ده در ای��ن بخش با نیاز جامع��ه تطابق ندارد‪،‬‬ ‫موضوعی اس��ت که از زبان کارشناس��ان شهری به آن‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود ‪ ۶‬هزار دستگاه اتوبوس‬ ‫ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫عم��ران و حمل‌ونق��ل ش��ورای‬ ‫اس�لامی شهر تهران در گفت‌وگو‬ ‫از کمب��ود اتوبوس در‬ ‫ب��ا‬ ‫حوزه حمل‌ونق��ل عمومی انتقاد‬ ‫می‌کند و با بیان اینکه درحال‌حاضر‪ ،‬شهر تهران به ‪۱۲‬‬ ‫هزار اتوبوس فعال نیاز دارد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬متاس��فانه اکنون‬ ‫تنها ‪ ۶‬هزار اتوبوس در این ناوگان فعالیت می‌کنند که‬ ‫از این تعداد‪ ۲ ،‬ه��زار اتوبوس به دلیل عمر باال‪ ،‬به‌طور‬ ‫دائم درحال رفت‌وآمد به تعمیرگاه‌ها هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تزریق نشدن تعداد اتوبوس مورد نیاز به‬ ‫این ناوگان از یک سو و فرسودگی ناوگان فعلی از سوی‬ ‫دیگ��ر منجر به کاه��ش روزبه‌روز خدم��ات حمل‌ونقل‬ ‫شهری می‌ش��ود‪ ،‬این درحالی است که مدیران شهری‬ ‫به طور مس��تمر به شهروندان توصیه می‌کنند که برای‬ ‫کاه��ش آلودگ��ی ه��وا از حمل‌ونقل عموم��ی به جای‬ ‫خودروهای ش��خصی استفاده کنند‪ ،‬اما به واقع تقاضای‬ ‫مدیران ش��هری‪ ،‬با خدمات ارائه ش��ده از سوی آنها در‬ ‫تناقض است‪.‬‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه اینکه عم��ر مفید یک اتوب��وس به‌طور‬ ‫میانگین بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬س��ال است و اتوبوس‌های کنونی‬ ‫فع��ال در این ناوگان بی��ش از این می��زان نیز فعالیت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬بنابراین نیاز به مساعدت و کمک هرچه بیشتر‬ ‫دولت بسیار محسوس است‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‌سازی؛ راهکار نامناسب‬ ‫‹ ‹سهم دولت در بهبود ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫قناعتی خلف وعده مس��ئوالن دول��ت قبل در خرید‬ ‫اتوبوس‌ه��ای م��ورد نیاز ش��رکت واحد اتوبوس��رانی را‬ ‫علت اصلی کمبود‌ه��ای این بخش می‌داند و می‌افزاید‪:‬‬ ‫براس��اس تعهد دولت قبل‪ ،‬قرار ب��ود ‪ ۲۰‬درصد بودجه‬ ‫مورد نیاز حمل‌ونقل درون شهری از سوی دولت تامین‬ ‫شود‪ ،‬اما این وعده محقق نشد و تامین این نیاز به دولت‬ ‫یازدهم واگذار ش��د‪ ،‬از آنجای��ی که دولت یازدهم نیز با‬ ‫کمبود بودجه و کاهش قیمت نفت مواجه شده است‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رسد تامین بودجه ازسوی دولتمردان با دشواری‬ ‫بیشتری مواجه باشد‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬ناوگان اتوبوسرانی شهری ساالنه به طور‬ ‫تقریبی نیازمند ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه اتوبوس اس��ت و امسال‬ ‫ش��هرداری توانس��ت ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه از ‪ ۴۰۰‬اتوبوس را‬ ‫ب��دون بودجه دولتی تامین کند‪ ،‬اما ب��ا توجه به اینکه‬ ‫‪ ۲‬هزار دس��تگاه اتوب��وس این ناوگان به‌طور مس��تمر‬ ‫درح��ال تعمیر اس��ت‪ ،‬در عم��ل نمی‌توان��د هیچ‌گونه‬ ‫خدماتی را ارائه ده��د بنابراین با ادامه این روند‪ ،‬آینده‬ ‫خوش��ایندی برای حمل‌ونقل عمومی به ویژه ش��رکت‬ ‫واحد اتوبوسرانی پیش‌بینی نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه سنگین خرید اتوبوس‬ ‫با توجه به گفته‌های قناعتی‪ ،‬این سوال مطرح می‌شود‬ ‫که اگر شهرداری یکی از پردرآمد‌ترین ارگان‌ها به‌شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬چگونه اس��ت که در تامین بودج��ه مورد نیاز‬ ‫نوس��ازی ناوگان اتوبوس شهری با مشکل مواجه شده و‬ ‫تنها بر بودجه دولتی اکتفا کرده است‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در پاسخ به این پرسش‬ ‫چاقی ساختمان‌ها‪ ،‬مشکل ساخت‌وساز ایران‬ ‫ایرنا‪ -‬مدیرکل دفتر مقررات ملی س��اختمان با بیان این که ش��هرداری‌ها در بازیافت مصالح س��اختمانی‬ ‫کارنامه موفقی ندارند گفت‪ :‬چاقی س��اختمان‌ها مشکل ساخت‌وس��از در ایران است‪ .‬غالمرضا هوایی افزود‪:‬‬ ‫سنتی‌س��ازی س��اختمان دیگر جوابگوی نیازها نیس��ت و باید با مدیریت پروژه و س��اخت در کنار کاهش‬ ‫هزینه‌های ساخت‌وس��از صرفه‌جویی کرد و زمان را نیز در نظر داش��ت‪ .‬وی با اش��اره به صنعتی‌س��ازی در‬ ‫بخش س��اختمان تصریح کرد‪ :‬صنعتی‌س��ازی تردی‌پنل آنچه در مس��کن مهر اجرا ش��ده نیست همچنین‬ ‫فناوری‌های نوین نیز در پنجره‌های دوجداره خالصه نمی‌ش��ود‪ .‬هوایی با بیان اینکه باید از سنتی‌س��ازی در‬ ‫بخش س��اختمان دس��ت برداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مهم‌ترین مشکل بخش ساخت‌وساز کشور نبود مدیریت هزینه‬ ‫است‪ .‬ما می‌توانیم خیلی ارزانتر از آن چیزی که اکنون ساختمان‌ها را می‌سازیم در بخش ساخت‌وساز عمل‬ ‫کرده و س��اختمان‌های ارزانی بس��ازیم‪ .‬مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه گران‌سازی یکی‬ ‫ازمش��کالت ساخت‌وس��از ایران است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکل این است که س��اختمان‌ها را چاق می‌کنیم که این‬ ‫مس��ئله باعث افزایش هزینه‌های ساخت و طوالنی شدن زمان ساخت‌وساز می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه برای‬ ‫تغییر روش‌های ساخت‌وساز در کشور نیازمند تغییر فرهنگ هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌توان درباره استاندارد بودن‬ ‫س��اختمان‌های کشور راس��تی‌آزمایی انجام داد اما ساختمان‌هایی که از سال ‪ ۷۶‬پروانه ساخت از شهرداری‬ ‫دریافت کردند باید ایمن باش��ند‪ .‬مدیر کل دفتر مقررات ملی س��اختمان در عین حال با بیان اینکه آماری‬ ‫مبنی بر اینکه ‪ ۵‬درصد س��اختمان‌های کشور ایمن است نداریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بخش بافت‌های فرسوده و‬ ‫روس��تاهایی که بهسازی نش��ده و بافت‌های قدیمی دارند نگرانی‌هایی داریم و نمی‌توانیم آن را پنهان کنیم‪.‬‬ ‫هوای��ی در خصوص بازیافت مصالح س��اختمانی گفت‪ :‬ش��هرداری‌ها کارنامه موفق��ی در این زمینه ندارند و‬ ‫یادداشت روز‬ ‫نیازمند ایجاد کارخانه‌های مصالح ساختمانی هستیم‪.‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬هزینه هر دس��تگاه اتوبوس دوکابینه یا همان‬ ‫بی‌آر‌تی ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان و اتوبوس‌‌‌های یک کابینه با‬ ‫کمی اختالف قیمت در همین حدود است‪ .‬سهم دولت‬ ‫قناعتی‪ :‬درحال‌حاضر‪،‬‬ ‫شهر تهران به ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫اتوبوس فعال نیاز دارد‪،‬‬ ‫متاسفانه اکنون تنها‬ ‫‪ ۶‬هزار اتوبوس در این‬ ‫ناوگان فعالیت می‌کنند‬ ‫که از این تعداد‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫اتوبوس به دلیل عمر‬ ‫باال‪ ،‬به‌طور دائم درحال‬ ‫رفت‌وآمد به تعمیرگاه‌ها‬ ‫هستند‬ ‫در تامین این بودجه ‪ ۳۰‬درصد و س��هم شهرداری ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬درصد اس��ت‪ ،‬در ح��دود ‪ ۳۰‬درصد نیز از طریق‬ ‫کرایه دریافت ش��ده از سوی مردم تامین می‌شود‪ ،‬حال‬ ‫با توجه به کمبود ‪ ۶‬هزار دس��تگاه اتوبوس‪ ،‬آن هم تنها‬ ‫در کالنش��هر تهران‪ ،‬چگونه می‌توان بدون کمک دولت‬ ‫این نیاز را برآورده کرد؟‬ ‫وی معتقد است‪ :‬هر اندازه هم که در حمل‌ونقل ریلی‬ ‫درون‌ش��هری پیشرفت داشته باشیم‪ ،‬باز هم بسیاری از‬ ‫مناطق نیازمند ارائه خدمات شرکت اتوبوسرانی هستند‬ ‫به‌طور معمول در چنین مواقعی که‬ ‫دولت ب��ا کمب��ود بودج��ه مواجه‬ ‫می‌شود و نیاز به یک بازوی توانمند‬ ‫ب��رای توس��عه صنایع خ��ود دارد‪،‬‬ ‫بخش خصوصی با تزریق س��رمایه‬ ‫خود‪ ،‬وارد عمل ش��ده و بخش��ی از سنگینی‌بار را به دوش‬ ‫می‌کش��د‪ .‬اینکه در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری‪ ،‬جایگاه‬ ‫بخش خصوصی کجاس��ت و تا چه اندازه توانس��ته اس��ت‬ ‫بازوی کمکی ش��هرداری باشد‪ ،‬موضوعی است که ابراهیم‬ ‫م��ددی‪ ،‬نایب رییس س��ندیکای کارگران اتوبوس��رانی در‬ ‫می‌گوید‪ :‬در س��ال‌های اخی��ر به نام‬ ‫م��ورد آن به‬ ‫خصوصی‌سازی اقدامات نادرستی در این حوزه انجام شده‬ ‫که در نهایت منافع مردم را پایمال کرده است‪ .‬درواقع قرار‬ ‫بود با خصوصی‌س��ازی ن��اوگان حمل‌ونقل درون‌ش��هری‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه ش��رایط بهتری ب��رای کارکنان این بخش‬ ‫فراهم ش��ود تا آنها بتوانند در وضعیت مطلوب‌تری فعالیت‬ ‫کنند‪ ،‬کیفیت ارائه خدمات به شهروندان نیز افزایش یابد‪،‬‬ ‫اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد چراکه خصوصی‌س��ازی‬ ‫تنها منجربه افزایش هزینه‌ها و تحمیل آن به مردم شد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی‪ ،‬کاه��ش زم��ان خدمات‌رس��انی و کیفی��ت‬ ‫اتوبوس‌های بخش خصوصی نیز از معضالت دیگری بود که‬ ‫گریب��ان این بخ��ش را گرف��ت و به دلی��ل مدیریت‌های‬ ‫نادرس��ت و ناکارآم��د ای��ن بخ��ش‪ ،‬بدون نظ��ارت ماند و‬ ‫همچن��ان با مش��کالت فرس��ودگی ن��اوگان و هزینه‌های‬ ‫سنگین مواجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود مدیریت فراگیر‬ ‫مش��کالت ناوگان حمل‌ونقل ش��هری بیش از آن است‬ ‫ک��ه بتوان در یک گزارش کوتاه به آن پرداخت‪ .‬آالیندگی‪،‬‬ ‫ش��لوغی‪ ،‬تاخیر‪ ،‬گرانی‪ ،‬فرسودگی و موارد متعدد دیگر از‬ ‫مشکالتی است که بس��یاری از افراد را وادار به استفاده از‬ ‫خودروی شخصی می‌کند‪ .‬این اقدام نه تنها موجب تشدید‬ ‫آلودگی هوا می‌شود‪ ،‬چه بسا با ایجاد ترافیک‌های سنگین‬ ‫به مش��کالت دیگر حمل‌ونق��ل درون ش��هری می‌افزاید‪.‬‬ ‫مددی نیز این گفته را تایید می‌کند و مش��کل اصلی را در‬ ‫نبود مدیریت کاردان‪ ،‬مردمی و فراگیر می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫به نظر می‌رسد بیشتر اقدامات مدیران شهری در این حوزه‬ ‫جنبه تبلیغاتی داشته‪ ،‬در غیراین صورت با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬باید تاکنون شاهد تحول چشمگیری در این‬ ‫حوز ‌ه می‌بودیم‪.‬‬ ‫افزایش سقف وام مسکن مهر در حال نهایی شدن‬ ‫تس�نیم‪ -‬مدیرعامل سازمان ملی زمین و مس��کن با بیان این‌که افزایش ‪ ۵‬میلیون تومانی سقف تسهیالت‬ ‫مسکن مهر شامل ‪ ۷۰‬درصد از پروژه‌های نیمه تمام این طرح می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش سقف وام مسکن مهر‬ ‫در حال نهایی ش��دن اس��ت‪ .‬س��یدمحمد پژمان با بیان این که امیدواری‌های زیادی در زمینه افزایش سقف‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومانی تس��هیالت مس��کن مهر فراهم شده و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار روی این موضوع‬ ‫نظر مثبتی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬نظر بانک مرکزی با پیش��نهاد وزارت راه و شهرسازی در رابطه با درخواست افزایش‬ ‫تس��هیالت مسکن مهر مثبت اس��ت و آن را برای تایید به شورای پول و اعتبار ارسال کرد ‌ه است‪ .‬وی یادآور‬ ‫شد‪ :‬افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر شامل دو سوم واحدهای باقیمانده این طرح می‌شود‪ .‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬به دنبال تبدیل تس��هیالت حدود ‪ ۷۰‬درصد از واحدهای مسکن مهر از ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تومان به ‪ ۳۰‬میلیون تومان هستیم‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرسازی مهرماه امسال از ارسال درخواست افزایش سقف تسهیالت ‪ ۷۰۰‬هزار مسکن‬ ‫مهر به بانک مرکزی خبر داده و گفته بود‪ :‬با توجه به دستور معاون اول رییس‌جمهوری موضوع افزایش سقف‬ ‫تسهیالت به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی رفت‪.‬‬ ‫مهرآبادی با بیان این‌که افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر شامل همه واحدهای نیمه‌تمام می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزایش س��قف تسهیالت شامل حدود ‪ ۷۰۰‬هزار واحد نمی‌شود که ما پیشنهاد داده‌ایم میزان افزایش وام ‪5‬‬ ‫میلیون تومان باشد‪ .‬وی با بیان این‌که درخواست تامین ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان دیگر را نیز برای آماده‌سازی و‬ ‫محوطه‌سازی واحدهای مسکن مهر ارائه کرده‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع درخواست ما از دولت برای تکمیل پروژه‌های‬ ‫مس��کن مهر ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد تومان و برای محوطه‌س��ازی نیز ‪ ۱۵۰۰‬اس��ت که در مجموع درخواست ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان را به دولت داده‌ایم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مان�ا ‪ -‬ابراهیم ایدنی مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان از افزایش‬ ‫پهلوگیری حدود یک هزار فروند انواع کش��تی در بزرگترین بندر تجاری‬ ‫کشور در طول سال خبرداد و گفت‪ :‬تعداد شناورهای ورودی به این بندر‬ ‫در ‪ ۹‬م��اه گذش��ته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۳۴‬فروند بوده ک��ه از این میزان‪ ،‬دوهزار و‬ ‫‪ ۳۳۹‬فروند ش��ناور باالی هزار تن و ‪ ۵۹۵‬فروند از کشتی‌های پهلو گرفته‬ ‫در بندر ش��هید رجایی‪ ،‬زیر یک هزارتن وزن داش��ته اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه از ابتدای امس��ال تاکنون‪۵۴ ،‬میلیون و ‪ ۱۵۸‬هزار تن کاالی نفتی و‬ ‫غیرنفتی تخلیه و بارگیری ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬از این میزان ‪ ۳۶‬میلیون و ‪۳۸۹‬‬ ‫هزار تن مربوط به کاالهای غیرنفتی و ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۷۶۸‬هزار تن نیز به‬ ‫مواد نفتی اختصاص دارد‪ .‬مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با‬ ‫بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون‪ ،‬سه میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار تن مواد نفتی‬ ‫از طریق پایانه‌های نفتی این بندر به خارج از کش��ور صادر ش��ده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ترانزیت کاالهای غیرنفتی در امسال ‪ 4‬میلیون و ‪۲۱۲‬هزار تن است‪.‬‬ ‫واحد مرکزی خبر ‪ -‬بهمنیار کارش��ناس ارش��د ساخت‌وساز با تاکید‬ ‫بر ضرورت ساماندهی بلندمرتبه‌سازی‌ها در کالنشهرها گفت‪ :‬در خیلی از‬ ‫شهرهای بزرگ دنیا ساخت ساختمان بیش از ارتفاع مشخص‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همچنین ساخت بنای بلندمرتبه گران است و هزینه‌ها را‬ ‫باال می‌برد‪ ،‬افزود‪ :‬بلندمرتبه‌سازی می‌تواند راهی برای جلوگیری از توسعه‬ ‫بیش از اندازه شهری باشد؛ البته تحت شرایط خاص‪ .‬برای نمونه می‌توان‬ ‫بخش‌هایی از بافت فرس��وده شهر تهران را به صورت جزیره با استفاده از‬ ‫بلندمرتبه‌سازی نوسازی کرد‪ .‬البته در تهران بخش‌های تاریخی هم داریم‬ ‫که نباید آنها را از بین ببریم و باید کاربری‌های دیگری در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬سعید غفرانی رییس س��ازمان نظام مهندسی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬پاساژ عالء‌الدین پایداری و تحمل بار اضافه را نداشته و در صورت‬ ‫مقاوم‌س��ازی این ساختمان می‌توانس��ت باقی بماند‪ .‬وی با بیان اینکه هر‬ ‫ساختمانی که ساخته می‌شود می‌تواند تقویت شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما اعالم‬ ‫کردیم در صورت محاس��به مهندس مش��اور برای این پاساژ و همچنین‬ ‫داش��تن مجوز از نظر شهرسازی و شهرداری امکان تقویت این ساختمان‬ ‫وجود دارد‪ .‬رییس س��ازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه‬ ‫تقویت س��اختمان‌ها یک امر نشدنی نیس��ت و فقط باید سیر طبیعی آن‬ ‫طی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای این ساختمان شرکت‌های مقاوم‌سازی که‬ ‫صالحیت مقاوم‌سازی دارند می‌توانستند تقویت این ساختمان را برعهده‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫دولت از نداشتن بودجه‬ ‫نهراسد‬ ‫یلدا ی�زدان فرحی‪ :‬ناوگان‬ ‫حمل‌ونق��ل عمومی با کمبود و‬ ‫س مواجه است‪،‬‬ ‫فرسودگی اتوبو ‌‬ ‫ازسوی دیگر به‌طور دائم توصیه‬ ‫می‌شود که برای کاهش آلودگی‬ ‫هوا‪ ،‬ش��هروندان از حمل‌ونقل‬ ‫عمومی استفاده کنند‪ ،‬این درحالی است که تعداد‬ ‫دستگاه‌های اتوبوس در این ناوگان پاسخگوی نیاز‬ ‫شهروندان نیست‪ .‬از طرفی نیز مسئوالن شهری از‬ ‫پایبند نبودن دولت قبل به تعهداتش درباره تامین‬ ‫بخش��ی از بودجه مورد نیاز ب��رای خرید اتوبوس و‬ ‫تزری��ق به ن��اوگان حمل‌ونق��ل گالیه‌مندند‪ .‬گفته‬ ‫می‌ش��ود بخش خصوصی چندان نتوانسته است بر‬ ‫کیفیت این ن��اوگان بیفزاید‪ .‬چالش‌های موجود در‬ ‫این حوزه را با مس��عود دانشمند‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫حمل‌ونقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‬ ‫میان گذاش��تیم تا نظ��ر وی در این مورد را بدانیم‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی ما با دانشمند را در زیر بخوانید‪.‬‬ ‫€ €با توجه به مشکالت مطرح شده در زمینه‬ ‫فرس�ودگی حمل‌ونقل عمومی‪ ،‬نظر شما برای‬ ‫برون‌رفت از این معضل چیست؟‬ ‫فرس��ودگی ناوگان حمل‌ونقل عموم��ی واضح و‬ ‫مبرهن اس��ت و نی��از به تقویت و نوس��ازی هرچه‬ ‫س��ریع‌تر دارد‪ .‬این امر موجب می‌ش��ود که تمایل‬ ‫ش��هروندان ب��رای اس��تفاده از وس��ایل حمل‌ونقل‬ ‫عموم��ی کاهش یاب��د و به اس��تفاده از خودروهای‬ ‫شخصی روی بیاورند‪ .‬این درحالی است که استفاده‬ ‫افراد از خودرو‌های شخصی نه تنها آلودگی هوا را به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬بلکه میزان مصرف بنزین را نیز افزایش‬ ‫می‌دهد‪ .‬این بدین معناس��ت ک��ه مصرف انرژی در‬ ‫کش��ور باال رفته‪ ،‬بنابراین هزینه‌های دولت افزایش‬ ‫می‌یابد‪ ،‬چراکه مجبور می‌ش��ود بنزین یک دالر را‬ ‫به قیمت ‪ ۳۰‬سنت بفروش��د و در اختیار صاحبان‬ ‫وسایل نقلیه قرار دهد و مابه‌التفاوت آن را از بودجه‬ ‫داخلی بپ��ردازد‪ .‬حال اگر دولت ای��ن هزینه را در‬ ‫اختیار نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی قرار دهد‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر افزای��ش کیفیت خدم��ات در این حوزه‬ ‫می‌تواند س��االنه بخش زیادی از انرژی مصرفی در‬ ‫کشور را ذخیره کند‪ .‬از سوی دیگر این اقدام کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای دیگری مانند خس��ارت‌های ناش��ی از‬ ‫آلودگی هوا‪ ،‬حجم ترافیک‪ ،‬اس��تفاده از خودروهای‬ ‫شخصی و‪ ...‬را به میزان چشمگیری به همراه دارد‪.‬‬ ‫€ €مدی�ران ش�هری معتقدن�د در صورت�ی‬ ‫که دولت س�هم خ�ود از بودجه ای�ن بخش را‬ ‫بپردازد‪ ،‬همه مشکالت این ناوگان حل خواهد‬ ‫شد‪ .‬نظر شما در این زمینه چیست؟‬ ‫دولت نباید به خاطر نداشتن بودجه‪ ،‬سرمایه خود‬ ‫را به بنزی��ن تبدیل ک��رده و در اختیار حمل‌ونقل‬ ‫بگ��ذارد‪ ،‬بلکه باید ای��ن هزینه را صرف نوس��ازی‬ ‫ناوگان عمومی کند و از عواید و مزایای ناشی از این‬ ‫نوسازی بهر ‌ه ببرد‪ .‬در الیحه بودجه سال ‪ ۹۳‬طرحی‬ ‫مبنی بر اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر به طرح‌هایی‬ ‫که پس‌انداز انرژی داش��ته باشند‪ ،‬پیش‌بینی شد و‬ ‫گمان م��ی‌رود در بودجه س��ال ‪ ۹۴‬نیز این هزینه‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین هر طرحی که‬ ‫اس��تفاده از آن موجب کاهش مصرف انرژی شود‪،‬‬ ‫هزینه آن از محل این صرفه‌جویی تامین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن طرح بس��یار خ��وب و کارآم��د به‌منظور رفع‬ ‫معضالت این بخش اس��ت‪ ،‬اما اگر قرار باش��د برای‬ ‫تهیه اتوب��وس و تزریق آن به ناوگان عمومی دولت‬ ‫به سیس��تم بانکی مراجعه و وام‌هایی با س��ودهای‬ ‫‪ ۳۰‬درصد به باال دریافت کند‪ ،‬نه تنها به سود دولت‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬چه بس��ا در آینده موجب وارد ش��دن‬ ‫خسارت به منافع دولت خواهد شد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پرواز نخستین‬ ‫هواپیمای دوگانه‌سوز جهان‬ ‫گلوب��ال انرژی گزارش داد که تا ‪ ۱۰‬س��ال آینده‬ ‫نس��ل جدید هواپیماهای دوگانه‌سوز در آسمان به‬ ‫پ��رواز در خواهن��د آمد‪ .‬در همین حال نخس��تین‬ ‫هواپیمای دوگانه س��وز جهان با همکاری ش��رکت‬ ‫«بوئینگ» و محققان دانش��گاه کمبریج انگلیس با‬ ‫قابلیت شارژ باتری به شکل خودکار به پرواز درآمد‪.‬‬ ‫در نتایج به‌دس��ت آمده مش��خص شده که این نوع‬ ‫هواپیما در مقایس��ه ب��ا هواپیماهایی ک��ه کاملا با‬ ‫س��وخت کار می‌کنند‪ ،‬از مصرف پایین ‪۳۰‬درصدی‬ ‫سوخت برخوردار است‪.‬‬ ‫موت��ور ای��ن هواپیم��ا در زمان بلندش��دن و اوج‬ ‫گرفتن ب��ا انرژی باتری تامین می‌ش��ود‪ .‬زمانی که‬ ‫این هواپیما به برق بیشتری نیاز داشته باشد‪ ،‬موتور‬ ‫الکتریک��ی آن می‌تواند در وضعی��ت مولد برق قرار‬ ‫گی��رد و باتری آن را ش��ارژ کند ی��ا اینکه مصرف‬ ‫سوخت موتور را به حداقل برساند‪ .‬‬
‫یادداشت‬ ‫بنگا‌ه‌های کوچک‬ ‫نیروی محرکه‬ ‫اقتصاد کشورها‬ ‫نادر اسکندری‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬ ‫بررسی نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط‬ ‫در رش��د و توسعه اقتصادی کش��ورها نشان می‌دهد‬ ‫که در بیش��تر کش��ورهای جهان‪ ،‬توسعه این بنگاه‌ها‬ ‫از اولویت‌های دولت‌ها بوده و برنامه‌های خاصی برای‬ ‫حمایت از ایجاد و توسعه آنها در نظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫در همین زمینه یکی از اولویت‌های دولت یازدهم‪،‬‬ ‫س��اماندهی کس��ب و کارهای خرد و خانگی و اتصال‬ ‫آن به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوس��ط اس��ت‬ ‫که توسعه صنعت و رونق بازار اشتغال کشور را دنبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ام��روزه صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬نی��روی‬ ‫محرک��ه اقتص��اد کش��ورها ب��ه ش��مار می‌رون��د و‬ ‫فراه��م ک��ردن بس��تر ج��ذب دان��ش آموخت��گان‬ ‫و جوین��دگان کار ب��ه ای��ن بنگاه‌ه��ا می‌توان��د ب��ه‬ ‫بهب��ود فض��ای کس��ب‌وکار و تحول ب��ازار کار منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر این اساس کش��ورهای صنعتی و درحال توسعه‬ ‫ب��ا اتخاذ سیاس��ت‌هایی درص��دد س��اماندهی‪ ،‬رفع‬ ‫موانع و ایجاد بس��تر مناسب برای بهره‌وری بیشتر از‬ ‫این صنایع هس��تند چراکه صنای��ع کوچک از طریق‬ ‫کارآفرینی‪ ،‬ن��وآوری‪ ،‬پویایی صنعت و درنهایت ایجاد‬ ‫فرصت‌های ش��غلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی‬ ‫تاثیرگ��ذار خواهند بود‪ .‬هرچند صنایع بزرگ به دلیل‬ ‫داش��تن مزیت‌های ناش��ی از دامنه تولی��د‪ ،‬تجربه و‬ ‫س��ازماندهی‪ ،‬همچنان مورد توجه سیاس��ت‌گذاران‬ ‫اقتصادی هستند‪ ،‬اما مزیت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫به علت تاثیر در حمل‌ونقل‪ ،‬اندازه بازار و کنترل‪ ،‬این‬ ‫صنایع را در تولید بیشتر کاالها به انتخاب اول تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در همین ح��ال تولیدکنندگان صنعت��ی‪ ،‬با هدف‬ ‫اس��تفاده بهینه از امکانات و جلوگی��ری از هدررفت‬ ‫مناب��ع ب��ا ارزش‪ ،‬تدابیری اتخاذ کرده‌ان��د که نتیجه‬ ‫آن تغییر در س��اختار صنعت��ی خواهد بود که یکی از‬ ‫مش��خصات بارز و اصلی این تغییر س��اختار‪ ،‬رش��د و‬ ‫ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک نق��ش صنای��ع کوچ��ک در توس��عه‬ ‫کارآفرین��ی‪ ،‬افزای��ش ارزش اف��زوده‪ ،‬ص��ادرات‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬توس��عه منطق��ه‌ای و کم��ک ب��ه بهب��ود‬ ‫توزی��ع درآم��د در جامع��ه برکس��ی پوش��یده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این شرایط کشورها را ملزم می‌کند تا برای رشد این‬ ‫صنایع‪ ،‬چالش‌هایی نظیر کمبود منابع مالی و نیروی‬ ‫کار ماهر و نبود دسترسی به فناوری پیشرفته را برطرف‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫بررس��ی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای‬ ‫مختلف نش��ان می‌دهد که این بنگا‌ه‌ها در کشورهای‬ ‫مختلف جهان‪ ،‬دارای شباهت‌های بسیاری هستند اما‬ ‫با این وجود‪ ،‬نمی‌توان تعریف واحدی از آنها به‌دست‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫چراکه هر کش��ور متناسب با ش��رایط خاص خود‪،‬‬ ‫تعریفی از این کس��ب‌وکار ارائه کرده که بیش��تر این‬ ‫تعاری��ف نیز براس��اس معیارهای کم��ی مانند تعداد‬ ‫کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده‌اند‪.‬‬ ‫درح��ال‌حاض��ر بنگاه‌ه��ای کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذاری کمت��ر و بازده��ی بیش��تری‬ ‫فعالی��ت می‌کنن��د ام��ا ب��ا این ح��ال ای��ن بنگاه‌ها‬ ‫توانس��ته‌اند در ای��ران بی��ش از ‪ ۴۰‬درص��د تولی��د‬ ‫ناخال��ص مل��ی را به خ��ود اختص��اص داده و زمینه‬ ‫بهره‌گیری بیش��تر از ظرفیت‌های بالق��وه صادرات را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫بررس��ی این روند نش��ان می‌دهد از آنجا که بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درص��د واحد‌های صنعتی در ای��ران را صنایع‬ ‫خرد و کوچک تش��کیل می‌دهند و بیش از ‪۴۰‬درصد‬ ‫تولی��د ناخالص ملی نیز مربوط به این صنایع اس��ت‪،‬‬ ‫برای برون رفت از مش��کالت اقتصادی ناگزیر هستیم‬ ‫ب��ه صنایع خ��رد و کوچک توجه بیش��تری داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬بنابراین از آنجا که اشتغال پایدار برای توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور از عوامل ضروری و بنیادی به شمار‬ ‫می‌رود‪ ،‬از این‌رو باید مسیر توسعه اقتصادی را از طریق‬ ‫دستیابی به آن با ایجاد و تقویت بنگاه‌های کوچک غنا‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫این شرایط در حالیست که عدم اختصاص یارانه به‬ ‫بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های گذشته یکی‬ ‫از اصلی‌ترین چالش‌های این بخش بوده و تصمیم‌های‬ ‫اخی��ر دولت مبنی بر اختص��اص ‪ 1300‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان منابع حاص��ل از درآمد هدفمن��دی یارانه‌ها‬ ‫نیز تاکنون راهگش��ای مناس��بی برای آن نبوده است‪.‬‬ ‫هرچند که بررس��ی عملک��رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در چند وقت اخیر نش��ان از توجه ویژه به این‬ ‫بخش دارد که باید در انتظار ماند تا اختصاص به این‬ ‫بنگاه‌ها وارد فاز عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫بررسی‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫از موانع پیش‌روی صنعتی با سابقه ‪3‬هزار ساله در ایران‬ ‫چرم‪ ،‬صنعتی که رو به زوال می‌رود‬ ‫گروه صنعت‪ -‬صنعت چرم ایران صنعتی‬ ‫ک��ه قدمت تاریخ��ی داش��ته و می‌تواند با‬ ‫حمای��ت و ایج��اد برنامه‌ه��ای راهب��ردی‬ ‫در جه��ان بدرخش��د‪ ،‬ای��ن روزه��ا رو به‬ ‫زوال اس��ت‪ .‬ایرانیان با س��ابقه ‪۳‬هزار ساله‬ ‫نخس��تین و قدیمی‌تری��ن تولید‌کنندگان‬ ‫چرم در جهان هس��تند و آثار باس��تانی به‬ ‫یادگارمانده از دوران پیش از میالد نش��ان‬ ‫می‌دهد که ایرانیان حدود ‪۱۵۰۰‬سال قبل‬ ‫از میالد از پوس��ت برای تهیه لباس‪ ،‬کفش‬ ‫و جنگ افزار اس��تفاده می‌کردند‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫م��واد اولیه صنعت چرم ای��ران و همچنین‬ ‫ساالمبور آن‪ ،‬یکی از بهترین ساالمبورهای‬ ‫دنیا است که با فرآوری آن در داخل کشور‬ ‫می‌توان ب��ه بهب��ود ص��ادرات محصوالت‬ ‫چرمی و اشتغال در این صنعت کمک کرد‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت از جمله صنایع مرجع کش��ور‬ ‫است که صنایع وابس��ته‌ای همچون تولید‬ ‫کیف‪ ،‬کفش و کمربند و س��ایر محصوالت‬ ‫چرم��ی مصرفی نیز در گ��رو تولید بهینه و‬ ‫مطلوب چرم به‌عنوان مواد اولیه اس��ت‪ .‬اما‬ ‫با این ش��رایط این روزها صنعت چرم ایران‬ ‫دستخوش نامهربانی‌هایی ناهمسو با هدف‬ ‫ایج��اد ارزش‌افزوده داخلی باالتر ش��ده که‬ ‫باع��ث کاهش توان رقاب��ت تولید‌کنندگان‬ ‫محص��والت چرم��ی تولید ش��ده در داخل‬ ‫کش��ور اس��ت و کیفیت و کمی��ت تولید را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫حذف یکباره عوارض صادرات ساالمبور نیز‬ ‫انگیزه تولید را از بین برده و واردات بی‌رویه‬ ‫که بیشتر از طریق قاچاق صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫ضررهای زیادی را ب��ه تولیدکنندگان وارد‬ ‫کرده و انگی��زه تولید‌کنندگان این صنعت‬ ‫را از بی��ن ب��رده و باع��ث تعطیل��ی برخی‬ ‫کارخانه‌ها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی ب�رای حذف انگی�زه تولید‬ ‫چرم‬ ‫ریی��س انجمن صنایع چ��رم ایران در این‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫خص��وص در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫عمده مش��کالت موج��ود در صنعت چرم‬ ‫درحال‌حاض��ر عوارض صادراتی نامناس��ب‬ ‫تصویب ش��ده‌ای است که کاملا متناقض با‬ ‫روح تولید بوده و مشوق خام‌فروشی است‪.‬‬ ‫علی حسن‌زاده‌دلیر افزود‪ :‬براساس تبصره‬ ‫‪ ۳‬بند ب م��اده ‪ ۱۰۴‬قانون برنامه ‪5‬س��اله‬ ‫پنجم توس��عه‪ ،‬می��زان عوارض بر حس��ب‬ ‫جدولی اس��ت که مناس��ب با افزایش سهم‬ ‫ارزش‌اف��زوده داخل��ی کاه��ش می‌یابد که‬ ‫متاس��فانه درحال‌حاض��ر مصوب��ه عوارض‬ ‫و مطابقت با ش��رایط موجود صنعت چرم‪،‬‬ ‫وارد واحدهای درس��ی دانش��جویان رشته‬ ‫چرم کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدوارم علم و تجربه در این‬ ‫صنعت عجین ش��ده و مشکالت موجود را‬ ‫با همکاری همه جانبه دولت و مس��ئوالن‬ ‫پشت س��ر بگذاریم و بار دیگر قدرت تولید‬ ‫صنع��ت چرم ایران را ب��ه جهانیان معرفی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید بهترین چ�رم جهان با صدور‬ ‫ساالمبور گوسفندی‬ ‫صادرات��ی اعالم ش��ده از س��وی ش��ورای‬ ‫اقتصاد کاملا روند متناقضی را طی می‌کند‬ ‫به‌طوری که برای محصولی مانند وت‌بلو که‬ ‫یک مرحله بعد از س��االمبور است‪ ،‬عوارض‬ ‫صادرات��ی باالت��ری در نظر گرفته ش��ده و‬ ‫عوارض صادراتی س��االمبور گوسفندی به‬ ‫کل صفر درصد اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تولید س��االنه حدود‬ ‫‪۱۸‬میلی��ون جلد پوس��ت گوس��فندی در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬این مقدار چیزی حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫تا ‪۱۴۰‬میلیون فوت مربع می‌ش��ود که اگر‬ ‫ب��رای هر کاپش��ن چرم ‪ ۴۰‬فوت پوس��ت‬ ‫مصرف ش��ود‪ ،‬می‌توان ‪3‬میلیون کاپش��ن‬ ‫چرمی تولید کرد‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنایع چ��رم ایران با بیان‬ ‫اینک��ه درحال‌حاضر هر جلد س��االمبور به‬ ‫قیمت ح��دود ‪ ۵‬دالر به فروش می‌رس��د‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ه ای��ن ترتی��ب ارزش این‬ ‫صادرات به ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬میلیون دالر می‌رسد‪،‬‬ ‫در حالی که اگر این میزان پوست تبدیل به‬ ‫چرم شود‪ ،‬با توجه به قیمت ‪ ۲/۵‬دالری هر‬ ‫فوت چرم درآمد کشور از صادرات این چرم‬ ‫به حدود ‪۴۰۰‬میلیون دالر می‌رس��د؛ یعنی‬ ‫ارزش افزوده ‪ ۵‬برابری‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده‌دلیر ب��ا بی��ان اینک��ه امروزه‬ ‫یک کاپش��ن چرم��ی در ب��ازار جهانی به‬ ‫قیم��ت حدود ‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬دالر فروخته‬ ‫می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر ‪ ۳‬تا ‪۳/۵‬میلیون‬ ‫کاپش��ن چرمی از این مقدار پوست تولید‬ ‫کنی��م ارزش آن رقمی براب��ر ‪۹۰۰‬میلیون‬ ‫تا یک‌میلی��ارد دالر خواهد ش��د که برای‬ ‫بیکاران نیز اشتغالزایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر ممنوعیت ص��ادرات‬ ‫ساالمبور گاوی گفت‪ :‬متاسفانه با این روش‬ ‫راهی برای قاچاق این م��اده اولیه ضروری‬ ‫باز می‌شود و زحمات چند ساله صنعتگران‬ ‫دال ب��ر وضع عوارض ص��ادرات پلکانی در‬ ‫هر س��ال به هدر می‌رود‪ .‬این مش��کل ضرر‬ ‫دو جانب��ه‌ای را به صنعت وارد می‌کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از یکسو در شرایط فعلی کارخانجات‬ ‫چرم ب��ه دلیل کمبود پوس��ت ب��ا حداقل‬ ‫ظرفیت در حال فعالیت هس��تند و از سوی‬ ‫دیگر کارخانج��ات تولید محصوالت چرمی‬ ‫نیز با کمبود چرم تکمیل ش��ده با کیفیت‬ ‫بیشترماشین‌آالت‬ ‫ساختداخل‪،‬قابلرقابت‬ ‫باماشین‌آالتمدرن‬ ‫اروپایی است وما با خرید‬ ‫ماشین‌آالتدستدوم‬ ‫دیگرکشورها فقطدربه‬ ‫روزرسانیخطوطتولید‬ ‫بهآنهاکمکمی‌کنیم‬ ‫برای تولید محص��والت رقابت‌پذیر در بازار‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ .‬حس��ن‌زاده تاکید کرد که‬ ‫عوارض صادرات س��االمبور در صنعت چرم‬ ‫کمک بزرگی برای س��رمایه‌گذاران خواهد‬ ‫بود که ب��ا وام کم‌بهره کارخانه‌های خود را‬ ‫تجهیز کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماش�ین‌آالت وارداتی قابلیت تولید‬ ‫با کیفیت را ندارد‬ ‫در همی��ن حال دبی��ر انجمن صنایع چرم‬ ‫ای��ران نی��ز از دیگر مش��کالتی که صنعت‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬چالش جدی صنعت نساجی‬ ‫ نایب‌ریی��س هیات مدی��ره انجمن‬‫صنایع نس��اجی ای��ران گفت‪ :‬اگ��ر برای هر‬ ‫نفر از جمعیت کش��ور تنه��ا ‪ ۱۸‬متر پارچه‬ ‫مورد نیاز باش��د حدود ی��ک میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون متر پارچه نیاز این کش��ور است که‬ ‫از ای��ن میزان تنها ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار متر در‬ ‫ش��رایط کنونی تولید داخل است‪ .‬علیمردان‬ ‫ش��یبانی افزود‪ :‬با وجود در اختیار داش��تن‬ ‫فناوری و ماش��ین‌آالت در ای��ن صنعت‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل پاره‌ای از مش��کالت از جمله کمبود‬ ‫شدید مواد اولیه‪ ،‬به شکل فراگیر از آن بهره‌‬ ‫نمی‌بریم‪ .‬این درحالی اس��ت که همه عوامل‬ ‫و قابلیت‌ه��ا برای پیش��رفت فراهم اس��ت و‬ ‫کشورهایی نظیر انگلیس‪ ،‬آلمان‪‌،‬کره و امریکا‬ ‫که جزو کشورهای صنعتی پیشرفته به شمار‬ ‫می‌آیند کارش��ان را از صنعت نساجی شروع‬ ‫کرده‌اند‪ .‬وی با اش��اره به افزایش بهای مواد‬ ‫اولیه صنعت نس��اجی در ب��ورس اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۰‬هزار واحد نس��اجی دارای‬ ‫پروان��ه بهره‌برداری در این بخش در کش��ور‬ ‫مشغول به فعالیت هس��تند که حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار نفر در این واحدها فعالیت می‌کنند که‬ ‫از ریس��ندگی تا کفپوش‌ه��ا و تمامی صنایع‬ ‫نساجی را در بر می‌گیرد‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنایع‬ ‫نساجی ایران با تاکید بر اینکه این صنعت در‬ ‫کشور ما یک صنعت بومی ب ‌ه شمار می‌رود که‬ ‫می‌تواند ارزش افزوده باالیی به همراه داشته‬ ‫باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر مشکالت این صنعت‬ ‫برطرف ش��ود هیچ صنعتی به اندازه صنعت‬ ‫نس��اجی اشتغالزایی و ارزش افزوده به دنبال‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬شیبانی ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫محصوالت نساجی به شکل قاچاق به‌راحتی‬ ‫وارد کش��ور می‌شود و در چمدان‌های همراه‬ ‫مسافران همه روزه مقادیر فراوانی منسوجات‬ ‫و پوش��اک وارد کشور می‌ش��ود و این امر به‬ ‫طور قطع به صنعت کهن نس��اجی و اقتصاد‬ ‫مملکت لطمه می‌زند‪.‬‬ ‫وی انتظ��ار جامع��ه نس��اجی از دول��ت را‬ ‫بازگذاشتن دس��ت بخش خصوصی با هدف‬ ‫مدیریت ش��رایط به وجود آم��ده در صنعت‬ ‫نس��اجی دانس��ت و تصری��ح ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مش��کالت اصلی و قابل حل صنعت نساجی‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه اس��ت چراکه در سال‌های‬ ‫اخی��ر در زمینه پنبه ب��ا کمبودهایی روبه‌رو‬ ‫بوده‌ایم به ط��وری ک��ه درحال‌حاضر تولید‬ ‫پنبه کش��ور حدود ‪ ۶۰‬هزار تن اس��ت و این‬ ‫درحالی اس��ت که حداقل نیاز ما تولید ‪۱۸۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۹۰‬هزار تن پنبه در سال است‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنایع‬ ‫نساجی ایران همچنین تاکید کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫مواد اولیه مصنوعی نیز صنعت نساجی دچار‬ ‫کمبودهای ش��دیدی اس��ت که یکی از آنها‬ ‫به‌دلیل صادرات یا خام‌فروش��ی م��واد اولیه‬ ‫پتروشیمی‌هاست‪ .‬درحالی که پتروشیمی‌ها‬ ‫خوراک خ��ود را ب��ا ارز مبادل��ه‌ای دریافت‬ ‫می‌کنن��د اما فروش تولیدات حاصل از آن را‬ ‫از طریق بورس با ارز آزاد محاسبه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح نمونه دیگری از مشکالت‬ ‫موج��ود در این زمینه گفت‪ :‬افزایش بی‌رویه‬ ‫قیمت محصول پتروشیمی وم (ونیل استات)‬ ‫یکی دیگر از چالش‌های موجود اس��ت‪ .‬این‬ ‫ماده تنها توس��ط یک ش��رکت پتروش��یمی‬ ‫تولید می‌ش��ود که از اول س��ال ت��ا به امروز‬ ‫حدود ‪ ۳‬برابر افزایش قیمت داش��ته اس��ت‬ ‫که ب��ه طبع چنین افزای��ش قیمتی‪‌،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصول نهایی را ب��اال برده و با‬ ‫توجه به قدرت خری��د پایین مردم درنهایت‬ ‫منجر به انباشته شدن محصول تمام‌شده در‬ ‫کارخانه‌ها و شاید توقف ناخواسته و بیکاری‬ ‫خیل عظیم شاغالن در این صنعت شود‪.‬‬ ‫چرم ایران را تهدید می‌کند را ماشین‌آالت‬ ‫کارخانه‌های چرم‌س��ازی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫این ماش��ین‌آالت بیش��تر فرس��وده بوده و‬ ‫قابلیت تولید محص��ول نهایی با کیفیت را‬ ‫نداشته و همچنین سازگار با محیط زیست‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مه‌رو رهبری در گفت‌وگو با‬ ‫در بس��یاری از کش��ورها اگ��ر کارخانه‌ای‬ ‫ماش��ین‌آالت خ��ود را ب��ه روز کن��د از‬ ‫تشویق‌های مالیاتی استفاده می‌کند که در‬ ‫ایران نیز ب��ا عنوان حذف حقوق و عوارض‬ ‫این اقدام انجام ش��ده اما این قانون شامل‬ ‫خرید ماش��ین‌آالت جدید ایرانی نمی‌شود‬ ‫این در صورتی اس��ت که کارخانه س��ازنده‬ ‫ماش��ین‌آالت داخلی برای واردات قطعات‬ ‫دس��تگاه مبالغ س��نگینی باب��ت حقوق و‬ ‫عوارض پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش��تر ماش��ین‌آالت ساخت‬ ‫داخل از لحاظ کیفیت و قیمت‪ ،‬قابل رقابت‬ ‫با ماش��ین‌آالت مدرن اروپایی اس��ت وما با‬ ‫خرید ماشین‌آالت دست دوم دیگر کشورها‬ ‫فقط در به روز رسانی خطوط تولید به آنها‬ ‫کمک می‌کنیم و ماشین‌آالت مستهلکی را‬ ‫با مش��کالت عدیده‌ وارد کش��ور می‌کنیم‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫برای تکمی��ل حلقه‌های تولی��د و زنجیره‬ ‫ارزش چرم و محصوالت چرمی و صادرات‬ ‫محصوالتی با ارزش‌اف��زوده باالتر‪ ،‬نیازمند‬ ‫پ��رورش نیروی انس��انی مجرب هس��تیم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ای��ن زمینه نی��ز انجمن‬ ‫چرم ایران با دانش��گاه چرم ایران هماهنگ‬ ‫ش��ده تا عناوین درس��ی به روز و مطابق با‬ ‫استاندارد‌های جهانی را پس از بومی‌سازی‬ ‫جهانگیر مجیدی اقتصاددان و دبیر سابق‬ ‫انجمن صنای��ع چرم ایران نیز در گفت‌وگو‬ ‫گفت‪ :‬صادرات ساالمبور به خارج‬ ‫با‬ ‫از کشور نه‌تنها کمکی به صنعت چرم ایران‬ ‫نمی‌کند بلکه به اشتغال و ارزش‌افزوده این‬ ‫محصول لطمه می‌زند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در هی��ج جای دنیا ماده اولیه‬ ‫یک صنعت را در اختیار کش��ور دیگر قرار‬ ‫نمی‌دهن��د اما ص��ادرات س��االمبور آماده‬ ‫ایران تنها آلودگی برای محیط زیس��ت به‬ ‫جا می‌گذارد ضمن آن‌که با این س��االمبور‬ ‫آماده‪ ،‬کشورهای دیگر بهترین چرم جهان‬ ‫را تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جلس��ات برگزار ش��ده‬ ‫دولت قبل در این زمینه اظهار کرد‪ :‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬عوارض صادرات را افزایش دادند اما‬ ‫ب��ا حذف آن ضربه مهلک��ی به این صنعت‬ ‫وارد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت چرم گفت‪ :‬ایران‬ ‫در چرم سنگین بس��یار خوب کار می‌کند‬ ‫اما متاسفانه سیاست غلط خصوصی‌سازی‬ ‫در دهه گذش��ته منجر به تعطیلی بسیاری‬ ‫از کارخانه‌ها شد بنابراین اگر دولت بنا دارد‬ ‫که صادرات س��االمبور را آزاد کند می‌تواند‬ ‫پوست را خشک کرده و سپس به صادرات‬ ‫آن اق��دام کند‪ ،‬نه اینکه تمام زحمت تولید‬ ‫ساالمبور برای کشور باشد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این اظهارات امید اس��ت که‬ ‫اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫و ش��ورای اقتص��اد با نگاه وی��ژه‌ای به این‬ ‫صنع��ت دیرینه ب��ه رفع چالش‌ه��ای این‬ ‫صنعت که از جمل��ه آنها می‌توان به تعرفه‬ ‫واردات ماش��ین‌آالت و م��واد ش��یمیایی‪،‬‬ ‫نبود س��رمایه‌گذار‪ ،‬ورود کاالهای قاچاق و‬ ‫صادرات ساالمبور بدون عوارض اشاره کرد‪،‬‬ ‫داشته باشند تا ش��اهد بهبود وضعیت این‬ ‫صنعت درآمدزا که در سراشیبی رکود قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت از کارآفرینان صنعت مبلمان‬ ‫ رییس ش��ورای مل��ی مبلمان‬‫و دکوراس��یون و صنایع وابس��ته گفت‪:‬‬ ‫صنایع کوچک و زودبازده مانند مبلمان‪،‬‬ ‫لوس��تر‪ ،‬دکوراس��یون و صنایع وابس��ته‬ ‫عالوه بر ایجاد اشتغال و مزیت اقتصادی‬ ‫خاص می‌توانند س��هم قاب��ل توجهی از‬ ‫اشتغال کشور را به خود اختصاص دهند‬ ‫و در این زمینه به یاری دولت بش��تابند‪.‬‬ ‫علی انصاری با اش��اره ب��ه اینکه رویکرد‬ ‫برنامه‌های اقتصادی کشور ایجاد اشتغال‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتکا به درآمدهای نفتی‬ ‫از جمله نقاط ضعف اقتصاد ملی اس��ت‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه موتور محرک‬ ‫توس��عه‪ ،‬تولی��د به ش��مار م��ی‌رود که‬ ‫می‌توان به اثر آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ایجاد اش��تغال‬ ‫رویک��رد دولت در تدوین برنامه شش��م‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬صنای��ع کوچک‬ ‫و زودب��ازده مانن��د مبلم��ان‪ ،‬لوس��تر‪،‬‬ ‫دکوراس��یون و صنایع وابس��ته عالوه بر‬ ‫ایجاد اش��تغال و مزیت اقتصادی خاص‬ ‫می‌توانند س��هم قابل توجهی از اشتغال‬ ‫کش��ور را به خود اختصاص دهند که در‬ ‫این زمینه نیازمند یاری دولت هس��تند‪.‬‬ ‫رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون‬ ‫و صنایع وابسته با اشاره به نوسانات بازار‬ ‫ارز و تاثی��ر آن ب��ر صنع��ت مبلم��ان و‬ ‫دکوراسیون گفت‪ :‬این نوسانات مقطعی‬ ‫و طبیع��ی و البته مق��داری هم روانی و‬ ‫هیجانی است و در آغاز سال نو میالدی‬ ‫که اقتصاد جهانی حرکت‌های جدید خود‬ ‫را شروع می‌کند‪ ،‬امیدوارم مسئوالن بازار‬ ‫پول و سرمایه این نوسانات را به‌درستی‬ ‫مدیریت کنند ضمن آنکه خوشبختانه با‬ ‫توجه به وابستگی اندک صنعت مبلمان‬ ‫و دکوراس��یون ب��ه ارز‪ ،‬ای��ن نوس��انات‬ ‫تاثی��ر چندانی بر این صنعت نگذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬انصاری س��پس اب��راز امیدواری‬ ‫ک��رد‪ :‬رویکرد م��ا در واردات‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و در ص��ادرات‪ ،‬تولی��د کاالی با کیفیت‬ ‫در رقابت با محصوالت مش��ابه خارجی‬ ‫باش��د ضم��ن اینک��ه به ط��ور همزمان‬ ‫توس��عه کمی‪ ،‬کیفی و توسعه علمی در‬ ‫این صنعت در حال وقوع اس��ت و محور‬ ‫اساسی تمام اقدامات ما تکیه بر علم‪ ،‬ارج‬ ‫نهادن به تجرب��ه و بکارگیری و پرورش‬ ‫نیروه��ای متخصص اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم‌اکنون می‌توان ادعا کرد صنعت‬ ‫مبلمان‪ ،‬تنها صنعتی اس��ت که همزمان‬ ‫با توسعه بازار‪ ،‬به آموزش و تربیت نیروی‬ ‫تخصصی در دانش��گاه علمی ‪ -‬کاربردی‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫بررسی کرد‬ ‫خروج ایران از اوپک ‌؛ منطقی یا غیرمنطقی؟‬ ‫عرفان�ه تاجیکی‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬روز گذش��ته پیش‬ ‫از برگ��زاری نخس��تین نشس��ت اقتص��ادی ای��ران‪ ،‬خانه‬ ‫مل��ت میزب��ان وزیر نفت ب��ود‪ .‬بیژن زنگنه در جلس��ه‌ای‬ ‫غیرعلن��ی به توضیح و تش��ریح آنچه اقتصاد و سیاس��ت‬ ‫کش��ور پس از برگزاری نشست اوپک و در پی آن کاهش‬ ‫کم س��ابقه قیمت نفت تجربه ک��رد‪ ،‬پرداخت‪ .‬وزیر نفت‬ ‫ای��ران همچنین بر این موضوع تاکید کرد که قیمت نفت‬ ‫متاثر از اتفاق‌های سیاسی جهان است‪ ،‬بنابراین هیچ‌کس‬ ‫توانای��ی پیش‌بینی قیمت دقیق هر بش��که نفت در آینده‬ ‫را ن��دارد‪ .‬زنگنه گف��ت‪ :‬از جمله اهداف ایران از حضور در‬ ‫س��ازمان بین‌المللی اوپک‪ ،‬تاثیرگ��ذاری بر قیمت جهانی‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫ب��ا بیان چنین موضوعی از س��وی وزیر نفت ش��بهه‌ای‬ ‫که ممکن اس��ت مطرح ش��ود‪ ،‬این اس��ت که ب��ا در نظر‬ ‫گرفت��ن رقابت دیرینه عربس��تان با ای��ران و همچنین با‬ ‫توجه به اینکه درحال‌حاضر عربس��تان س��عودی سکاندار‬ ‫قیمت جهانی نفت خام اس��ت و ایران به‌عنوان س��ومین‬ ‫تولید‌کننده نفت خاورمیانه‪ ،‬نتوانس��ته است تاثیر بسزایی‬ ‫بر قیمت نفت جهانی داش��ته باشد‪ ،‬خروج ایران از اوپک‬ ‫منطقی به نظر می‌رسد یا خیر؟‬ ‫‹ ‹وقتی پای شیطنت‌های خارج منطقه‌ای در میان‬ ‫است‬ ‫عماد حسینی‪ ،‬معاون وزیر نفت در‬ ‫امور مهندس��ی‪ ،‬حض��ور یا حضور‬ ‫نداش��تن ای��ران در س��ازمان‬ ‫بین‌الملل��ی اوپ��ک را مرب��وط به‬ ‫چالش‌ه��ای ب��ه وجود آم��ده در‬ ‫زمینه نوسان قیمت نفت جهانی ندانست و در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬اگر ایران در اوپک حضور داش��ته باش��د یا‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬نمی‌تواند به‌طور انفرادی تاثیری بر قیمت‬ ‫جهانی نفت داش��ته باش��د زیرا قیمت نف��ت تحت تاثیر‬ ‫شاخص‌های مختلفی‪ ،‬دچار روند نزولی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر هدف از کاهش قیمت نفت آسیب به‬ ‫اقتصاد ایران باش��د‪ ،‬بودن یا نبودن ایران در این سازمان‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون(سهامی خاص)‬ ‫بین‌المللی نف��ت‪ ،‬نمی‌تواند توجیهی‬ ‫برای آس��یب نظام اقتصادی کش��ور‬ ‫باشد‪ .‬اگر هدف از کاهش قیمت‌های‬ ‫جهانی نف��ت آسیب‌رس��انی به نظام‬ ‫نباش��د و تنها به علت شرایط جهانی‬ ‫ب��ازار نفت و کاه��ش تقاضا برای این‬ ‫ط�لای س��یاه باش��د‪ ،‬بازه��م حضور‬ ‫یا حضور نداش��تن ایران ب��ه تنهایی‬ ‫نمی‌تواند در افزایش قیمت نفت موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عم��ادی اف��زود‪ :‬اعضای اوپ��ک همگ��ی تولید‌کننده و‬ ‫صادرکننده نفت هستند و به هر میزان که ایران از کاهش‬ ‫جهانی قیمت نفت متضرر می‌شود‪ ،‬سایر کشور‌های جهان‬ ‫نیز متضرر خواهند ش��د‪ .‬به هرح��ال اگر هدف از کاهش‬ ‫قیمت جهانی نفت آس��یب رس��اندن به نظ��ام اقتصادی‬ ‫کش��ور ایران باشد‪ ،‬این کاهش قیمت نفت دوامی نخواهد‬ ‫معاونوزیرنفت‪:‬‬ ‫اگر ایران در اوپک حضور‬ ‫داشتهباشدیانداشته‬ ‫باشد‪،‬نمی‌تواندبهطور‬ ‫انفرادیتاثیریبرقیمت‬ ‫جهانینفتداشتهباشد‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای‬ ‫شماره مناقصه عمومی ‪/48‬م خ‪93/‬‬ ‫شماره تقاضاهای‪48-9300155 :‬‬ ‫شرح تقاضا‪ :‬تجهیزات اداری (میز‪ ،‬کتابخانه و‪)...‬‬ ‫داش��ت‪ .‬مع��اون وزیر نف��ت در امور‬ ‫مهندس��ی تصریح کرد‪ :‬توجیهی که‬ ‫برای افزای��ش نرخ جهانی نفت وجود‬ ‫دارد ش��یطنت‌های خارج منطقه‌ای و‬ ‫کاهش کلی تقاض��ای بازار برای نفت‬ ‫اس��ت‪ .‬اما به‌طور کل��ی درحال‌حاضر‬ ‫خروج ایران از اوپ��ک به هیچ عنوان‬ ‫س��ودی در پ��ی نخواه��د داش��ت و‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپک‪ ،‬رقیبی برای ‪7‬خواهران‬ ‫محمود خاقانی‪ ،‬کارش��ناس امور‬ ‫بین‌المللی بازار نفت‪ ،‬ضمن اشاره‬ ‫به اینکه ملی شدن صنعت نفت‬ ‫ایران در س��ال ‪۱۹۶۰‬م منجر به‬ ‫فراهم کردن زمینه تولد س��ازمان‬ ‫بین‌المللی اوپک ش��د‪‌،‬گفت‪ :‬باید توجه داشت که شاید‬ ‫تجهیزات اداری شامل میز‪ ،‬فایل‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬میز عسلی‪ ،‬رخت‌آویز‪ ،‬زیرپایی‬ ‫(شامل ‪ 9‬قلم به مقدار ‪ 825‬عدد)‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به تامین کاالی مورد نیاز خود‬ ‫از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با توجه به ش��رایط ذیل اقدام نماید‪ .‬بدینوسیله‬ ‫از مناقصه‌گرانی که س��ابقه و توانایی ارائه پیش��نهاد را دارند جهت شرکت در مناقصه‬ ‫دعوت بعمل می‌آید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ شماره مناقصه‪FSS-9340046-FS :‬‬ ‫‪2‬ـ موضوع مناقصه‪ :‬قطعات توربین گازی‬ ‫‪3‬ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ 150/000/000 :‬ریال ضمانتنامه معتبر‬ ‫بانکی و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره ‪ 59322230‬بانک تجارت شعبه‬ ‫سمیه غربی بنام شرکت نفت فالت قاره ایران و یا چک تضمینی در وجه شرکت نفت‬ ‫فالت قاره ایران‪.‬‬ ‫‪4‬ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬الزم است مناقصه‌گران پس از هماهنگی از طریق‬ ‫تلفن ‪ 23942699‬جهت دریافت ش��رایط و اس��ناد مناقصه صبح از ساعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫و بعدازظهر از س��اعت ‪ 14‬الی ‪ 15/30‬به آدرس‪ :‬ته��ران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر‬ ‫ع��ده‌ای از ذی‌نفعان حوزه نفت مایل هس��تند که ایران‬ ‫مسبب اصلی اتفاق‌های منطقه باشد اما واقعیتی که این‬ ‫روز‌ه��ا در م��ورد اوپ��ک صادق اس��ت اینکه س��ازمان‬ ‫بین‌الملل��ی اوپک نقش خاص��ی را در تعیین روند بازار‬ ‫جهانی نفت ایفا نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اوپک در دهه ‪۱۹۹۰‬م به منظور اینکه در‬ ‫برابر شرکت‌های چندملیتی نفتی مشهور به ‪7‬خواهران‪،‬‬ ‫به‌ط��ور متح��د و در ش��رایط بهتری برای کش��ور‌های‬ ‫صاحب منابع نفت و گاز مذاکره کند‪ ،‬ش��کل گرفت‪ .‬در‬ ‫همین حال نوعی قرارداد نفتی به نام مشارکت در تولید‬ ‫وجود دارد که البته برخی تصور می‌کنند‪ ،‬این قرارداد به‬ ‫منظور تامین منافع شرکت‌های چندملیتی شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬خاقانی با تاکید بر اینکه ممکن است منافع ایران‬ ‫در مدت کوتاهی تامین نشود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شرایطی‬ ‫ک��ه ایران عضو س��ازمان بین‌المللی اوپک اس��ت‪ ،‬تاثیر‬ ‫چندان��ی بر قیمت جهانی نفت ن��دارد‪ ،‬ضمن اینکه اگر‬ ‫از این سازمان هم خارج شود‪ ،‬عالوه بر اینکه تاثیری بر‬ ‫قیمت نفت جهانی نخواهد داشت‪ ،‬بلکه میدان را به نفع‬ ‫حریفان خالی می‌کند که این به نفع ایران نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از جمله جنبه‌های مثبتی که حضور‬ ‫ای��ران در س��ازمان بین‌الملل��ی اوپک دارد این اس��ت‬ ‫ک��ه ای��ران دارای جایگاهی اس��ت ک��ه می‌تواند به‌طور‬ ‫مستقیم با مصرف‌کنندگان خود در ارتباط بوده و برای‬ ‫چاره‌جویی و رش��د روند توس��عه از آنها مشورت‌خواهی‬ ‫کند‪ .‬با توجه به اینکه ایران همچنان در ش��رایط تحریم‬ ‫به س��ر می‌برد و قادر به تولید بیش از ‪۲‬میلیون بش��که‬ ‫نفت در روز نیس��ت‪ ،‬نمی‌توان ایران را مهره تاثیرگذاری‬ ‫ب��ر قیمت نفت جهانی دانس��ت‪ .‬از طرف��ی باید در نظر‬ ‫داشت که ایران سومین کشور تولید‌کننده نفت خام در‬ ‫منطقه خاورمیانه به‌ش��مار می‌رود و شاید حضورش در‬ ‫اوپک در کوتاه مدت تاثیر چندانی نداش��ته باشد اما در‬ ‫بلندم��دت می‌تواند از اوپک به‌عنوان کرس��ی برای ابراز‬ ‫عقاید خود به‌منظور رش��د و توس��عه هر چه بیشتر این‬ ‫صنعت‪ ،‬بهره ببرد‪.‬‬ ‫گاهی در برخی مواقع بعضی از تصمیم‌گیری‌ها باعث‬ ‫می‌ش��ود تا عالوه بر دیگران‪ ،‬خود فرد تصمیم‌گیرنده‬ ‫نیز آسیب ببیند که تصمیم عربستان مبنی بر کاهش‬ ‫ن��دادن حجم نفت تولیدی توس��ط اعض��ای اوپک را‬ ‫می‌توان از جمله این تصمیم‌ها دانس��ت‪ .‬در ش��رایط‬ ‫سختی نظیر شرایط کنونی اقتصاد کشور‪ ،‬باید به‌جای‬ ‫کناره‌گیری از مش��کالت درصدد رفع آنها برآییم‪ .‬بد‬ ‫نیس��ت بدانیم که کاهش قیمت جهان��ی نفت برای‬ ‫ایران یک مش��کل کوتاه‌مدت محس��وب می‌ش��ود و‬ ‫نباید در مواجهه با آن عقب‌نش��ینی کنیم‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی ایران باید با رایزنی‌ه��ای نفتی که همواره‬ ‫ش��عار وزیر نفت کشور بوده و هست‪ ،‬در پی این باشد‬ ‫تا کشور‌های عضو س��ازمان بین‌المللی اوپک را برای‬ ‫توسعه هرچه بیشتر حوزه نفت با خود همراه کند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس همراهی ایاالت متحده امریکا و عربستان‬ ‫س��عودی ب��رای کاهش قیمت جهانی نفت‪ ،‬نخس��ت‬ ‫به ض��رر خود آنها خواهد بود و س��پس به ضرر بقیه‬ ‫کشورها زیرا فروش شیل اویل و شیل گس امریکا که‬ ‫برای تولید آن فناوری و هزینه کالنی صرف می‌ش��ود‬ ‫با قیمت‌زیر ‪ ۴۰‬دالر‪ ،‬بی‌شک و شبهه به ضرر امریکا‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این ش��رایط الزم است ایران با رایزنی‪،‬‬ ‫نشس��ت و مذاکره هرچه بیشتر با سران اوپک‪ ،‬آنها را‬ ‫متقاعد کند که چنین ش��رایطی ب��ه ضرر همه اعضا‬ ‫به‌ویژه عربس��تان اس��ت‪ .‬حت��ی ایران بای��د از طریق‬ ‫راهکاره��ای فرهنگی و تبلیغاتی‪ ،‬اذهان مردم منطقه‬ ‫خاورمیانه را به س��ویی سوق دهد تا متوجه شوند که‬ ‫عربس��تان با هم��کاری امریکا باعث وضع نامناس��ب‬ ‫اقتصاد کش��ور‌های منطقه شده است‪ .‬در این شرایط‬ ‫راهکاره��ای دیپلماس��ی نفتی‪ ،‬بهتری��ن روش برای‬ ‫دس��تیابی به منافع بیشتر اس��ت ضمن آنکه به نظر‬ ‫می‌رس��د باید بصیرت الزم برای س��ران اوپک ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬توجه به این نکته ضروری اس��ت که عربستان‬ ‫مساوی با کل اعضای اوپک نیست و باید توجه داشت‬ ‫که بس��یاری از کشور‌ها با سیاس��ت‌های نفتی ایران‬ ‫هم‌عقیده هستند‌اما ظرفیت‌های نفتی آنها به میزانی‬ ‫نیس��ت که بتوانند از آن به‌عنوان اهرمی برای کاهش‬ ‫عرضه و افزایش قیمت نفت استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪021-88722732-3‬‬ ‫آگهی شناسایی مشاور مدیریت طرح‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫م‌الف‪3690 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون‬ ‫شماره مجوز‪1393316 -‬‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫س�ازمان مجری س�اختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به شناسایی‬ ‫مش��اوران باتخصص مدیریت طرح اقدام نماید‪ .‬لذا از مش��اورین واجد شرایط با صالحیت پایه ‪ 1‬یا ‪ 2‬در رشته ساختمان‌های آموزشی‪،‬‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬بهداشتی و درمانی یا رش��ته ساختمان‌های مس��کونی‪ ،‬اداری‪ ،‬تجاری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬نظامی و رتبه‌بندی مدیریت طرح درخواست‬ ‫می‌ش��ود رزومه ش��رکت و س��وابق کاری و مدارک و تاییدیه‌های اخذش��ده را به مدت یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم به نشانی‬ ‫مالصدرا‪ -‬خیابان ش��یراز ش��مالی‪ -‬خیابان دانشور ش��رقی‪ -‬پالک ‪ -33‬طبقه ششم بلوک غربی اداره کل پیمان و رسیدگی ارسال و در‬ ‫صورت نیاز با شماره تلفن ‪ 88030138‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرح درخواست‬ ‫برای دریافت اطالعات تکمیلی به سایت‌های ذیل مراجعه شود‪.‬‬ ‫آدرس سایت‪:‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫موسی احمدی‬ ‫سازمان آگهی‌ها‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ش�رکت بهره‌ب�رداری نفت و گاز م�ارون در نظر دارد کاالی مش��روحه ذیل را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی (دومرحل��ه‌ای) تامین نماید‪ .‬لذا‬ ‫از تولیدکنندگان��ی ک��ه دارای توانای��ی و تجرب��ه الزم در این زمین��ه بوده و توان ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه (ضمانت‌نامه معتب��ر بانکی) به مبلغ‬ ‫‪ 25/000/000‬ریال را داشته باشند دعوت به عمل می‌آید که آمادگی کتبی خود را همراه با مدارک‪ ،‬جهت ارزیابی توانایی و بررسی صالحیت در ارتباط‬ ‫با موضوع مناقصه‪ ،‬تا تاریخ ‪ 93/10/24‬به نشانی زیر ارسال‪/‬تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫با توجه به فرآیند مناقصه و لزوم توان‌سنجی و بررسی صالحیت شرکت‌هایی که اعالم آمادگی می‌نمایند‪ ،‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت اسناد و نیز تحویل‬ ‫و گشایش پاکات‪ ،‬در هنگام تحویل اسناد و مدارک مناقصه به اطالع مناقصه‌گران تایید شده رسانده خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه درج آگهی در جراید از برنده مناقصه کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬اهواز – منطقه برومی – کیلومتر ‪ 12‬جاده اهواز‪/‬س��ربندر – نرس��یده به پلیس راه‪ ،‬ش��رکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون – ساختمان شماره ‪2‬‬ ‫اداره تدارکات و امور کاال – واحد خرید و بررسی منابع کاال – اتاق شماره ‪146‬‬ ‫تلفن‪06134188628-656-866 :‬‬ ‫فاکس‪06134434067 :‬‬ ‫‪31‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عربستان‬ ‫مساوی اوپک نیست‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪13930293 :‬‬ ‫از مس��جد بالل‪ ،‬نرس��یده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان تورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪،12‬‬ ‫طبقه ششم‪ ،‬اتاق ‪ 11‬ـ ‪ 6‬و یا به آدرس اینترنتی ‪ www.iooc.co.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم‬ ‫‪6‬ـ آخرین مهلت ارائه پیش�نهادات‪ 20 :‬روز پس از آخرین مهلت دریافت اس��ناد‬ ‫مناقصه‬ ‫‪7‬ـ مدت اعتبار پیش�نهادهای مالی‪ :‬پیش��نهادهای مالی ارائه شده می‌بایست به‬ ‫مدت ‪ 3‬ماه معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪8‬ـ برنده مناقصه می‌بایس��ت توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات معادل ‪ %10‬مبلغ‬ ‫کل سفارش را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪9‬ـ محل ارس�ال پیش�نهادات‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪،‬‬ ‫نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان تورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪ 12‬طبقه ‪ 9‬اتاق ‪9 -16‬‬ ‫کمیسیون مناقصات‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به تامین کاالی مورد نیاز خود‬ ‫از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با توجه به شرایط ذیل اقدام نماید‪ .‬بدینوسیله‬ ‫از مناقصه‌گرانی که س��ابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در مناقصه‬ ‫دعوت بعمل می‌آید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ شماره مناقصه‪FSS-9340047-FS :‬‬ ‫‪2‬ـ موضوع مناقصه‪P/F’’ ATLAS COPCO’’ AIR COMPRESSOR :‬‬ ‫‪3‬ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ 75/000/000 :‬ریال ضمانتنامه معتبر‬ ‫بانکی و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره ‪ 59322230‬بانک تجارت شعبه‬ ‫س��میه غربی بنام ش��رکت نفت فالت قاره ایران و یا چک تضمینی در وجه ش��رکت‬ ‫نفت فالت قاره ایران‪.‬‬ ‫‪4‬ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬الزم است مناقصه‌گران پس از هماهنگی از طریق‬ ‫تلفن ‪ 23942699‬جهت دریافت ش��رایط و اس��ناد مناقصه صبح از ساعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫و بعدازظهر از س��اعت ‪ 14‬الی ‪ 15/30‬به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪13930292 :‬‬ ‫از مسجد بالل‪ ،‬نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان تورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪،12‬‬ ‫طبقه ششم‪ ،‬اتاق ‪ 11‬ـ ‪ 6‬و یا به آدرس اینترنتی ‪ www.iooc.co.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقصه‪ :‬یک هفته پس از انتش��ار آگهی نوبت‬ ‫دوم‬ ‫‪6‬ـ آخرین مهلت ارائه پیش�نهادات‪ 20 :‬روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه‬ ‫‪7‬ـ مدت اعتبار پیش�نهادهای مالی‪ :‬پیش��نهادهای مالی ارائه شده می‌بایست به‬ ‫مدت ‪ 3‬ماه معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪8‬ـ برنده مناقصه می‌بایس��ت توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات معادل ‪ %10‬مبلغ‬ ‫کل سفارش را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪9‬ـ محل ارسال پیش�نهادات‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪،‬‬ ‫نرس��یده ب��ه تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان ت��ورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پ�لاک ‪ 12‬طبقه ‪ 9‬اتاق‬ ‫‪ 9 -16‬کمیسیون مناقصات‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬
‫سه‌شنبه ‪ 16‬دی‪ 14 - 1393‬ربیع االول ‪ 6 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -125‬پیاپی ‪1443‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫بابا طاهر‪:‬‬ ‫خداون��دا ب��ه فری��اد دلم رس‬ ‫کس بی‌کس تویی‪ ،‬ما مانده بی‌کس‬ ‫هم��ه گویند طاه��ر کس نداره‬ ‫خدا ی��ار موئه چ��ه حاجت کس‬ ‫دلی دیرم ک��ه بهبودش نمی‌بو‬ ‫نصیحت کردم و س��ودش نمی‌بو‬ ‫به بادش می‌دهم‪ ،‬تش می‌بره باد‬ ‫در آتش می‌نه��م‪ ،‬دودش نمی‌بو‬ ‫به صحرا بنگرم‪ ،‬صحرا ته بینم‬ ‫ب��ه دری��ا بنگ��رم‪ ،‬دریا ت��ه بینم‬ ‫به هرجا بنگرم‪ ،‬کوه و در و دشت‬ ‫نش��ان از قام��ت رعن��ا ت��ه بینم‬ ‫نمی‌دونم دلم دیوونه کیس��ت‬ ‫کجا می‌گردد و در خونه کیس��ت‬ ‫نمی‌دون��م دل سرگش��ته م��ا‬ ‫اس��یر نرگس مس��تونه کیس��ت‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫ایلنا ‪ -‬رییس س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬ایج��اد دانش��گاه س��بز از اهداف س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت اس��ت‪ .‬معصوم��ه ابتکار در‬ ‫مراس��م امضای تفاهمنامه میان س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت و وزارت عل��وم گف��ت‪ :‬موضوع��ات‬ ‫و چالش‌ه��ای محیط‌زیس��ت با گذر زم��ان جنبه‬ ‫تخصصی‌ت��ر و پیچیده‌ت��ری به خ��ود می‌گیرد‪ ،‬به‬ ‫طوری که برای حل برخی مس��ائل زیست‌محیطی‬ ‫هزاران گروه پژوهشی به فعالیت می‌پردازند و ایجاد‬ ‫دانشگاه سبز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از احیای کنگره‌های شعر از سال آینده در‬ ‫سراسر کشور و اختصاص ‪10‬میلیارد تومان با هدف‬ ‫تجهیز استان‌ها به کتاب در سال‌‌جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬نمایشگاهی از آثار تصویرگری کتاب‌های‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع‬ ‫حضرت محمد(ص) همزم��ان با هفته وحدت و به‬ ‫همت موزه کودک کانون برپا شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مدیرکل تجاری‌س��ازی و فناوری معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت‌جمهوری از برگ��زاری‬ ‫پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل در هفته نخست‬ ‫اسفند سال‌جاری با شعار تبلور فناوری صنعت‌ساز‬ ‫ایران خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬در جلس��ه کمیته فرهنگ و تمدن اسالم‬ ‫و ای��ران ش��ورای‌عالی انقالب فرهنگ��ی بر تفکیک‬ ‫بافت‌های فرس��وده از بافت‌های فرهنگی ش��هری‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬مراس��م رونمایی و نمایش فیلم مس��تند‬ ‫«س��هراب س��پهری» با حضور محمدرضا جعفری‬ ‫جلوه مدیر ش��بکه ‪ 2‬سیما و مشاور محتوایی فیلم‪،‬‬ ‫محمدرضا اصالنی مستندس��از و مشاور ساختاری‬ ‫فیلم‪ ،‬علی کلباسی مدیرکل صدا و سیمای اصفهان‬ ‫و سیدعباس س��جادی رییس فرهنگسرای نیاوران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت‬ ‫ورزش و جوانان از راه‌اندازی س��ایت همسرگزینی‬ ‫با نام واس��طه‌های ازدواج در کش��ور در زمینه ارائه‬ ‫مشاوره ازدواج خبر داد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬مهلت ثبت‌نام آزمون ارش��د دانشگاه آزاد‬ ‫تمدید ش��د‪ .‬متقاضیان می‌توانند تا روز ش��نبه ‪20‬‬ ‫دی‌م��اه از طری��ق مراجعه به س��ایت مرکز آزمون‬ ‫دانش��گاه آزاد برای شرکت در آزمون ارشد ثبت‌نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬افتتاحیه چهارمین جش��نواره سراس��ری‬ ‫ش��عر انقالب همراه با مراسم شب ش��عر با حضور‬ ‫ش��اعران منتخب کش��وری در زاهدان برگزار شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 43‬ش��اعر مطرح کش��وری اشعار خود در‬ ‫دو قالب سنتی و نیمایی در ‪4‬بخش مجموعه شعر‪،‬‬ ‫تک‌اث��ر‪ ،‬پژوه��ش و بومی را در این مراس��م قرائت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬چهارمی��ن جش��ن فیل��م کوتاه مس��تقل‬ ‫خورشید؛ ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬دی‌ماه سال‌جاری به دبیری مهدی‬ ‫یارمحمدی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬حفاری‌ه��ای مک��رر و متع��دد ش��بانه‬ ‫س��وداگران آث��ار تاریخ��ی‪ ،‬چهره ش��هر تاریخی و‬ ‫باستانی چوره در شهرستان آبدانان ایالم را تخریب‬ ‫و به ویرانه‌ای تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫‪25‬درصد بودجه ‪ 94‬مربوط به آموزش‌وپرورش‬ ‫بخش‌ه��ای فرهنگی‌ـ‌آموزش��ی بودج��ه ‪ 94‬در‬ ‫کمیس��یون‌های مرب��وط ـ کمیس��یون‌های فرهنگی و‬ ‫آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی ـ بندهای‬ ‫مربوط به این کمیس��یون‌ها در الیحه بودجه سال ‪94‬‬ ‫کل کشور بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت‌االس�لام «سیدعلی طاهری»‬ ‫گفت‪ :‬کمیس��یون فرهنگی‪ ،‬پیش��نهاد دولت در الیحه‬ ‫بودجه ب��رای پرداخت ب��ا اولویت مطالب��ات آزادگان‪،‬‬ ‫ایثارگران و خانواده‌های ش��هدا را به تصویب رس��اند و‬ ‫مق��رر کرد ک��ه مطالب��ات آزادگان در اولویت پرداخت‬ ‫بدهی‌ه��ای دولت قرار گیرد‪ .‬نماینده گرگان در مجلس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این رقم در الیحه پیشنهادی دولت ‪3‬‬ ‫هزار میلیارد تومان دیده ش��ده بود که کمیسیون آن را‬ ‫به ‪ 4‬هزار میلیارد تومان افزایش داد‪ .‬طاهری اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمیسیون فرهنگی همچنین درباره واگذاری واحدهای‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی به اش��خاص‬ ‫صاحب صالحیت بحث و بررس��ی کرد و پیشنهادهایی‬ ‫در ای��ن زمین��ه مطرح ش��د ک��ه ادامه آن به جلس��ه‬ ‫بعدی کمیس��یون موکول شد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫حجت‌االس�لام علیرضا س��لیمی دیگر نماینده مجلس‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬در بخش دیگری از این جلس��ه تبصره‌های‬ ‫مرتبط با آموزش‌وپرورش در بودجه س��ال ‪ 94‬بررسی‬ ‫ش��د‪ .‬نماینده محالت ادامه داد‪ :‬آموزش‌وپرورش مبلغ‬ ‫‪ 24‬ه��زار و ‪ 732‬میلی��ارد تومان مع��ادل ‪ 25/9‬درصد‬ ‫از بودجه ‪ 94‬را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫محالت در مجلس اظهار کرد‪ :‬با وجود اینکه هزینه‌های‬ ‫فصل آموزش در مقایس��ه با س��ال ‪ 24 ،94‬درصد رشد‬ ‫داش��ته ام��ا س��هم وزارت آموزش‌وپ��رورش در بخش‬ ‫ستادی ‪ 8/1‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رسانه‌های مکتوب‪ ،‬خبرنگاران خود را بیمه کنند‬ ‫مع��اون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و‬ ‫نماینده مدیران مس��ئول در هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫گف��ت که این هیات به تمامی تقاضاهای مربوط به قبل‬ ‫از خرداد ‪ ۹۳‬در مورد مجوز نشریه پاسخ داده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حسین انتظامی افزود‪ :‬الگوی مصرف‬ ‫رسانه‌ای نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان در حال‬ ‫تغییر اس��ت‪ .‬در حال حاضر جایگاه رسانه‌های سراسری‬ ‫که به ش��کل س��نتی اداره می‌ش��وند‪ ،‬با تهدید روبه‌رو‬ ‫ش��ده و روزبه‌روز س��هم آنها کاهش پی��دا می‌کند و در‬ ‫عوض رسانه‌های اجتماعی به مرور جایگزین رسانه‌های‬ ‫سراس��ری س��نتی می‌ش��وند؛ همچنی��ن رس��انه‌های‬ ‫اختصاصی و تخصصی که در حال رشد هستند به مرور‬ ‫جایگاه بهتری پیدا خواهند کرد از جمله رسانه‌هایی که‬ ‫با فرصت رشد مواجه‌اند‪ ،‬بر عکس رسانه‌های سراسری‪،‬‬ ‫رس��انه‌های محلی هس��تند‪ .‬وی در ادامه در مورد بیمه‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬خبرنگار‪ ،‬روزنامه و تمامی کس��انی که‬ ‫فعالیت رسانه‌ای می‌کنند‪ ،‬باید هم امنیت شغلی داشته‬ ‫باشند و هم امنیت حرفه‌ای؛ امنیت حرفه‌ای در ادبیات‬ ‫مدیریتی باالتر از امنیت شغلی است‪ ،‬در امنیت حرفه‌ای‬ ‫فرد با اقتضای توانایی‌های خودش در حرفه حضور دارد‬ ‫و به این ترتیب هاله امنیتی برای خودش ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون مطبوعاتی وزارت ارش��اد تصریح ک��رد‪ :‬ماده‬ ‫‪ ۴۶‬قان��ون مطبوعات صراح��ت دارد که صاحبان امتیاز‬ ‫و مدیران مس��ئول مکلفند تمامی کارکنان خود را بیمه‬ ‫کنن��د‪ ،‬از طرف دیگر اغلب دولت از زاویه خیرخواهی یا‬ ‫حرکتی پوپولیس��تی می‌گوید که م��ن همه خبرنگاران‬ ‫را بیمه می‌کنم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اما مس��ئله این اس��ت‬ ‫ک��ه اوال بان��ک اطالعاتی مش��خصی از خبرن��گاران در‬ ‫کش��ور وجود ندارد‪ .‬البته ما در حال گذراندن مس��یری‬ ‫هس��تیم که بتوانیم به آن بانک اطالعاتی برس��یم‪ .‬دوم‬ ‫اینک��ه وقتی دول��ت خبرنگار را بیم��ه می‌کند‪ ،‬در واقع‬ ‫به اس��تقالل حرفه‌ای او لطمه می‌رس��اند‪ .‬لذا این اقدام‬ ‫(بیمه کردن خبرنگاران) کاری اس��ت که خود نشریات‬ ‫بای��د انجام دهند‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬البته ما اطالع داریم‬ ‫ک��ه اقتصاد مطبوعات در کش��ور ما وضعی��ت مطلوبی‬ ‫ندارد و لذا معاونت مطبوعاتی وزارت ارش��اد در ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۳‬یک بس��ته حمایتی تدوین کرد که در یکی از‬ ‫بنده��ای آن تاکید ش��ده بود که هر چقدر یک رس��انه‬ ‫باب��ت بیمه کارکنانش پول پرداخت کند‪ ،‬در صورتی که‬ ‫فیش واریزی را به ما ارائه کند‪ ،‬ما مبلغ آن را به رس��انه‬ ‫پرداخت می‌کنیم‪.‬‬ ‫اسامی فیلم‌های سینمایی منتخب‬ ‫سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر‬ ‫‪ 6‬فیلم سهم سینمای دفاع مقدس‬ ‫در جشنواره فیلم فجر‬ ‫یو‌سومین‬ ‫اس��امی فیلم‌های سینمایی حاضر در بخش س��ودای سیمرغ س ‌‬ ‫جشنواره فیلم فجر از سوی هیات انتخاب این رویداد سینمایی اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اسامی فیلم‌های منتخب بخش سودای سیمرغ جشنواره به‬ ‫درخواس��ت اعضای هیات انتخاب توسط حسین معززی‌نیا منتقد و نویسنده‬ ‫سینمایی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح اعالم شد‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ‌ ارغ��وان (کیوان علیمحمدی‪ /‬امید بنک��دار)‪۲ ،‬ـ‌ اعترافات ذهن خطرناک‬ ‫من (هومن س��یدی)‪۳ ،‬ـ‌ ایران برگر (مس��عود جعفری‌جوزانی)‪۴ ،‬ـ‌ بوفالو (کاوه‬ ‫سجادی‌حس��ینی)‪۵ ،‬ـ‌ بهم��ن (مرتضی فرش��باف)‪۶ ،‬ـ‌ تگ��رگ و آفتاب (رضا‬ ‫کریمی)‪۷ ،‬ـ‌ تا آمدن احمد (صادق صادق‌دقیقی)‪۸ ،‬ـ‌ حکایت عاش��قی (احمد‬ ‫رمضان‌زاده)‪۹ ،‬ـ‌ خانه دختر (ش��هرام شاه‌حس��ینی)‪۱۰ ،‬ـ‌ خداحافظی طوالنی‬ ‫(ف��رزاد موتم��ن)‪۱۱ ،‬ـ‌ دوران عاش��قی (علیرض��ا رییس��یان)‪۱۲ ،‬ـ‌ رخ دیوانه‬ ‫(ابوالحس��ن داودی)‪۱۳ ،‬ـ‌ روباه (بهروز افخمی)‪۱۴ ،‬ـ‌ ش��رفناز (حسن نجفی)‪،‬‬ ‫‪۱۵‬ـ‌ ش��کاف (کیارش اسدی‌زاده)‪۱۶ ،‬ـ‌ شیفت شب (نیکی کریمی)‪۱۷ ،‬ـ‌ طعم‬ ‫شیرین خیال (کمال تبریزی)‪۱۸ ،‬ـ‌ عصر یخبندان (مصطفی کیایی)‪۱۹ ،‬ـ‌ مرگ‬ ‫ماهی (روح‌اله حجازی)‪۲۰ ،‬ـ‌ مزار ش��ریف (عبدالحسن برزیده)‪۲۱ ،‬ـ‌ مشرف به‬ ‫کوچه بی‌نام (هاتف علیمردانی)‪۲۲ ،‬ـ‌ من دیه‏‌گو مارادونا هستم (بهرام توکلی)‪.‬‬ ‫تو‌هش��تمین‬ ‫همچنین هیات انتخاب‪ ،‬دو فیلم را به عنوان برگزیدگان بیس ‌‬ ‫جشنواره بین‌المللی کودک اصفهان در این بخش اعالم کرد‪ :‬قول (محمدعلی‬ ‫طالب��ی ‪ /‬بهترین فیلم جش��نواره ک��ودک)‪ ،‬فرار از قلع��ه رودخان (غالمرضا‬ ‫رمضانی‪ /‬بهترین کارگردانی جشنواره کودک)‪.‬‬ ‫‪ 6‬فیل��م «تا آم��دن احمد»‪« ،‬تگ��رگ و آفتاب»‪« ،‬حکایت عاش��قی»‪« ،‬مزار‬ ‫ش��ریف»‪« ،‬بدون مرز» و «ماهی س��یاه کوچولو» سهم س��ینمای دفاع مقدس‬ ‫در جشنواره سی‌وسوم فیلم فجر است‪ .‬به گزارش ایسنا‌‪ ،‬در این دوره جشنواره‌‬ ‫فجر‪6 ،‬فیلم از سینمای دفاع مقدس به نمایش در می‌آید که ‪ 4‬فیلم در بخش‬ ‫س��ودای سیمرغ و دو فیلم در بخش نگاه نو قرار دارد‪« .‬تا آمدن احمد» دومین‬ ‫ساخته س��ینمایی صادق صادق‌دقیقی‪ ،‬درباره یکی از رزمندگان هالل‌احمر در‬ ‫جبهه خوزس��تان اس��ت که قرار بوده روز عروس��ی خواهرش به جزیره خارک‬ ‫برگ��ردد‪« .‬تگرگ و آفتاب» هم به کارگردانی رضا کریمی‪ ،‬روایت و نگاه تازه‌ای‬ ‫به دفاع مقدس دارد‪« .‬حکایت عاشقی» به کارگردانی احمد رمضان‌زاده‪ ،‬داستان‬ ‫عش��ق یک خبرنگار ایرانی به یکی از بازماندگان بمباران ش��یمیایی حلبچه را‬ ‫روایت می‌کند‪ .‬همچنین فیلم «مزار ش��ریف» که پس از س��ال‌ها عبدالحسین‬ ‫برزی��ده را به جش��نواره فیلم فجر آورده اس��ت‌‪ .‬فیلم «بدون م��رز» نیز که در‬ ‫بخش فیلم‌های نگاه نو جش��نواره قرار دارد‪ ،‬اثری ضدجنگ محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫کارگردان این فیلم امیرحسین عسگری است‪.‬‬ ‫فیلم «ماهی سیاه کوچولو» نیز نخستین فیلم بلند سینمایی مجید اسماعیلی‬ ‫و تنها فیلمی اس��ت ک��ه مریال زارعی پ��س از «ش��یار ‪ »143‬در آن به ایفای‬ ‫نقش پرداخته‪ .‬در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر فیلم‌های «میهمان داریم»‪،‬‬ ‫«چ»‪« ،‬دلتنگی‌های عاشقانه»‪« ،‬معراجی‌ها»‪« ،‬رنج و سرمستی»‪« ،‬خانه‌ای کنار‬ ‫ابرها»‪« ،‬عاش��ق‌ها ایس��تاده می‌میرند»‪« ،‬پنجاه قدم آخر» و «شیار ‪ »143‬در‬ ‫سینمای دفاع مقدس حضور داشتند‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫زندگی راه خود را پیدا می‌کند‬ ‫ردیف بودجه خاص‬ ‫برای کودکان شین‌آباد‬ ‫وکی��ل کودکان ش��ین‌آباد گف��ت که دول��ت ردیف‬ ‫بودج��ه خاصی را ب��رای این کودکان در س��ال ‪ 94‬در‬ ‫نظر گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین احمدی‌نیاز‬ ‫افزود‪ :‬به منظور حمایت از کودکان شین‌آباد و همراهی‬ ‫و هم��دردی با آنان در جلس��ه‌ای در دفت��ر محمدباقر‬ ‫نوبخت‪ ،‬معاون رییس‌جمه��وری چنین تصمیم گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این وکیل با بیان اینکه ردیف بودجه این‬ ‫کودکان ‪ 154000-5‬اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ردیف در محل‬ ‫صندوق بیمه کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر قرار دارد‪.‬‬ ‫احمدی‌نی��از با قدردان��ی از نوبخت اختص��اص ردیف‬ ‫بودجه را کار بس��یار بزرگی توصیف کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫که آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه روستای شین‌آباد از‬ ‫توابع پیرانش��هر در غرب ایران در ‪ 15‬آذر ماه ‪ 1391‬به‬ ‫دلیل نقص تجهیزات گرمایشی منجر به سوختگی ‪۲۹‬‬ ‫دانش‌آموز شد‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫کتاب‬ ‫زندگینامه پیامبر اسالم‬ ‫(ص)‬ ‫کتاب زندگینامه پیامبر اس�لام (ص) نوشته کارن‬ ‫آرمسترانگ و ترجمه کیانوش حشمتی از سوی نشر‬ ‫حکمت منتشر و روانه بازار کتاب شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری مهر‪ ،‬کارن آرمس��ترانگ از‬ ‫صاحب‌نظران غیرمس��لمان در عرصه دین اس��ت که‬ ‫‪ ۷‬س��ال از عمرش را در مس��لک راهب��ه‌ای کاتولیک‬ ‫سپری کرد و زندگینامه پیامبر اسالم (ص) را پس از‬ ‫ماجرای ‪ ۱۱‬س��پتامبر نوشت؛ کتابی که در آن زمان‬ ‫در ردیف پرفروش‌ترین کتاب‌های سال امریکا و اروپا‬ ‫قرار گرفت‪ .‬انگیزه کارن آرمس��ترانگ در نوشتن این‬ ‫کتاب دفاع از اس�لام و روشن‌کردن ذهن مسیحیان‬ ‫غربی نسبت به پیامبر اکرم (ص) بود‪.‬‬ ‫او در مقدمه کتابش نوشته که بیشتر تالش پیامبر‬ ‫صرف جلوگیری از برخوردهای وحشیانه شد‪ .‬حضرت‬ ‫محمد (ص) مرد جهاد بود ولی یک صلح‌طلب واقعی‬ ‫هم بود زیرا او حیات خوی��ش و وفاداری نزدیکترین‬ ‫یاران خود را در جریان صلح مکه به خطر انداخت تا‬ ‫این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد‪.‬‬ ‫او ب��ه ج��ای خونریزی و قتل عام پیوس��ته در فکر‬ ‫مذاکره و صلح بود‪ .‬نویس��نده در کتابش یک انسان‬ ‫الهی را ترس��یم می‌کند‪ .‬پیامبری که رس��الت عظیم‬ ‫هدایت انس��ان‌ها را پذیرفت و در ‪۴۰‬س��الگی مبعوث‬ ‫شد‪ .‬این کتاب‪ ،‬ابزار اصلی پیامبر در هدایت انسان‌ها‬ ‫را قرآن معرفی می‌کند؛ کتابی که آیاتش متناسب با‬ ‫حوادثی که روی می‌داد‪ ،‬بوده و برای گره‌گشایی آنها‬ ‫نازل می‌شده‪.‬‬ ‫آرمس��ترانگ در ادامه تصویری از جاهلیت عرب و‬ ‫اوضاع جاهلی جزیره‌العرب ارائه داده و‌اشاره می‌کند‬ ‫که آنها در وضعیت عادی فقط بت‌ها را می‌پرستیدند‬ ‫و آن را واس��طه بی��ن خود و اهلل می‌دانس��تند و تنها‬ ‫در موقعیت‌های س��خت و دشوار سراغ اهلل می‌رفتند‪.‬‬ ‫آنها مش��رکانی بودند که وجود خ��دای واحد را نفی‬ ‫نمی‌کردن��د اما او را در اداره جه��ان نیازمند خدایان‬ ‫کوچک س��نگی می‌دیدند‪ .‬او س��راغ وحی می‌رود و‬ ‫داستان شنیدن نخستین ندای وحی بر پیامبر اسالم‬ ‫را مرور می‌کند و از پیامبر به عنوان بش��ارت‌دهنده و‬ ‫کس��ی یاد می‌کند که کوشید مس��اوات و ریشه‌کنی‬ ‫فقر و ساده‌زیستی زندگی بر پایه قرآن را میان اعراب‬ ‫رواج دهد‪.‬‬ ‫آرمس��ترانگ در فصل‌های بعد کتاب داستان مرگ‬ ‫حض��رت خدیج��ه(س) و جن��اب ابوطال��ب‪ ،‬هجرت‬ ‫پیامبر‪ ،‬جنگ‌های پیامبر که همه دفاعی بودند‪ ،‬صلح‬ ‫حدیبیه و سرانجام وفات پیامبر را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫زندگینام��ه پیامبر (ص) در ‪ ۴۳۱‬صفحه و در قطع‬ ‫رقعی توسط نشر حکمت منتشر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‌های بی‌نام‬ ‫پرواز فکر‬ ‫فکر را پر بدهید و نترس��ید که از سقف عقیده برود‬ ‫باالتر‪ ،‬فکر باید بپرد‪ ،‬برس��د تا سر کوه تردید و ببیند‬ ‫که میان افق باورها‪ ،‬کفر و ایمان چه به هم نزدیکند‪.‬‬ ‫فکر اگر پر بکش��د جای این توپ و تفنگ‪ ،‬این‌همه‬ ‫جنگ‪ ،‬س��ینه‌ها دش��ت محبت گردد‪ ،‬دست‌ها مزرع‬ ‫گل‌های قش��نگ‪ .‬فکر اگر پر بکشد هیچکس کافر و‬ ‫ننگ و نجس و مش��رک نیس��ت‪ ،‬هم��ه پاکیم و رها‪،‬‬ ‫همه یک نقطه پایان تفکر داریم‪ ،‬اسم آن هست خدا‬ ‫«الهی و ربی من لی غیرک‪».‬‬ ‫هیچ مگس��ی در اندیش��ه فتح ابرها نیست و هیچ‬ ‫گرگی‪ ،‬گرگ دیگر را به خاطر اندیش��ه‌اش نمی‌کشد‬ ‫و هی��چ کالغی به طاووس رش��ک نمی‌ب��رد و قناری‬ ‫می‌داند که قارقارک هم شنیدن دارد‪.‬‬ ‫موش فیل را به خاطر بزرگی‌اش تحسین نمی‌کند و‬ ‫زنبور می‌داند که گل‪ ،‬مال پروانه هم هست و رودخانه‬ ‫به قورباغه هم اجازه خواندن می‌دهد و عقاب می‌داند‬ ‫که آس��مان بدون گنجش��ک خلوت است‪ .‬الک‌پشت‬ ‫آه��و را سرمش��ق نمی‌کند‪ .‬ب��اغ بهار را ب��اور دارد و‬ ‫درخت در پاییز ناامید نمی‌ش��ود و شقایق باهم بودن‬ ‫را خ��وب می‌دان��د‪ .‬رودخانه می‌داند ک��ه راه ناهموار‬ ‫اس��ت و چشمه می‌داند که برای رسیدن به دریا باید‬ ‫به رودخانه پیوس��ت‪ .‬کوه از مرگ نمی‌ترس��د و هیچ‬ ‫سنگی به فکر سفر نمی‌افتد‪.‬‬ ‫زمی��ن می‌چرخد تا آفتاب به س��مت دیگرش هم‬ ‫بتابد و خاک در رویاندن‪ ،‬زشت و زیبا نمی‌کند‪ .‬هیچ‬ ‫موجودی در زمین بیش��تر از انسان همنوعانش را به‬ ‫خاک وخون نمی‌کشد‪ ،‬ای انسان‪ ،‬اشرف مخلوقات‪ ،‬به‬ ‫کجا چنین شتابان؟!‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!