صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 122

روزنامه صمت شماره 122

‫این دولت کشور را‬ ‫‪ ۱۰‬پله باال آورد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫برنامه ایمیدرو برای اجرای ‪ 3‬طرح فوالدی‬ ‫در کرانه‌های جنوب‬ ‫شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 3‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 122‬پیاپی ‪ 32 1440‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سهم اندک پردرآمدها‬ ‫در منابع مالیاتی‬ ‫«های‌تک» در تهران‬ ‫صاحب شهرک می‌شود‬ ‫‪26‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بررسی تاثیر کاهش قیمت نفت بر تجارت در گفت‌وگو با فعاالن اقتصادی‬ ‫فرصتی برای رونق صادرات غیرنفتی‬ ‫‪13‬‬ ‫صنایع پرمصرف جریمه می‌شوند‬ ‫تولید خودرو‬ ‫در حد و اندازه جهانی‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫نمایش توانمندی های اقتصاد ایران‬ ‫در عمان‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫گل‌گهر و چادرملودر انتظار رای دیوان محاسبات‬ ‫پرداخت بهره مالکانه‬ ‫تنها گزینه روی میز‬ ‫توان داخلی‌سازی نیمی از‬ ‫محصوالت وارداتی‬ ‫‪6‬‬ ‫ریسک اکتشافات معدنی جبران می‌شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ضرورت انجام‬ ‫ظرفیت‏سنجی در کشور‬ ‫مدیریت‌هایی‬ ‫که می‌مانند!‬ ‫محمدحسن برخوردار‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس مجمع واردات‬ ‫‪ 7‬روزنامه در‪ 1‬روزنامه‬ ‫سازمان آگهی‌ها ‪88722732-3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تدوین حقوق دولتی‬ ‫با لحاظ بازار مصرفی‬ ‫راه‌اندازی خوشه طال‬ ‫در یزد‬ ‫هدایت راهبردی فوالد‬ ‫با طرحی نو‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫سید مسعود عظیمی‬ ‫محمد خانداداش‌پور‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک‌هایصنعتییزد‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫‪28‬‬
‫شنبه‌ها با مدیر مسئول‬ ‫مدیریت‌هایی‬ ‫که می‌مانند!‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪manegment@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫دکترمهدی کرباس��یان برایم تعریف می‌کرد که فالنی‬ ‫را که س��ال‌ها درعرصه سیاست و مدیریت فعال بود یک‬ ‫روزی در خیابان می‌بیند و از احوالش می‌پرس��د و پاسخ‬ ‫می‌ش��نود که خیلی خوبم‪ ،‬هفته‌ای ‪ 3‬روز تنیس می‌روم‪،‬‬ ‫ش��نا می‌کنم‪ ،‬س��ونا می‌گیرم و روزگارم بس��یار خوش‬ ‫است‪...‬چند روز بعد خبر درگذشت ناگهانی همان فالنی‬ ‫را در روزنامه خواندم و متأسف شدم‪.‬‬ ‫دکتربا خنده‌ای تلخ گفت‪ ،‬بعضی از ما‪ ،‬هنوز باور نداریم‬ ‫که با تنیس و شنا و سونا وپیاده‌روی و کوه رفتن نمی‌شود‬ ‫جلوی مرگ را گرفت‪.‬‬ ‫موضوع مرگ فالنی‪ ،‬بهانه‌ای ش��د تا به دوس��تی دیگر‪،‬‬ ‫مهندس کاظمی معاون سابق هنری وزارت ارشاد بگویم‪:‬‬ ‫«مردن خیلی مهم نیس��ت‪ ،‬حتی ب��ه اعتقاد من چگونه‬ ‫م��ردن هم اهمیتی ندارد‪ ،‬هرچن��د که بعضی از رفتن‌ها‪،‬‬ ‫خیلی س��اده‪ ،‬راحت و حتی دوس��ت داش��تنی! است‪.‬اما‬ ‫مهم‌تر از مردن‪ ،‬چگونه زندگی‌کردن است‪ .‬باید به‌گونه‌ای‬ ‫زندگی کنیم که وقتی کسی خبر مرگ ما را شنید‪ ،‬حداقل‬ ‫آهی و تاسفی از رفتن را با همه وجود ابراز کند‪».‬‬ ‫و مهندس کاظمی اضافه کرد که‪ :‬حداقل چهار نفر آدم‬ ‫پیدا شوند که زیر تابوت را بگیرند‪.‬‬ ‫گفت��م‪ :‬مهن��دس‪ ،‬این هم مهم نیس��ت‪ ،‬کمی که پول‬ ‫بدهند‪ ،‬می‌ش��ود‪ ،‬چهار نفر‪ ،‬چه��ل نفر و حتی چهارهزار‬ ‫نفر را هم اجیر کرد که زیر تابوت بروند‪،‬یادمان نرود که تا‬ ‫امروز تاریخ‪ ،‬هیچ مرده‌ای روی زمین نمانده اس��ت‪ ،‬مهم‬ ‫این اس��ت که خبر مرگ یک انسان‪ ،‬در انسان‌های دیگر‪،‬‬ ‫یک تکان‪ ،‬یک اتفاق‪ ،‬یک تاس��ف‪ ،‬یک درد‪ ،‬یک همدلی‪،‬‬ ‫یک حس از دست دادن‪ ،‬یک دریغ‪ ،‬یک گریه واقعی‪ ،‬یک‬ ‫ناله عمیق به وجود آورد‪.‬‬ ‫در روزگاری که شکستن یک گلدان بلوری ارزان‌قیمت‪،‬‬ ‫گم ش��دن یک شیء کم ارزش‪ ،‬س��رقت کمی پول از ما و‬ ‫خیلی چیزهای دیگرتأس��ف و ناراحتی عمیقی برای‌مان‬ ‫به ارمغ��ان می‌آورد‪ ،‬چگونه می‌ش��ود که خبر مرگ یک‬ ‫انس��ان آشنا یا غریب یا خبر رفتن یک مدیر را که سال‌ها‬ ‫می‌ش��ناختیم‪ ،‬می‌ش��نویم یا در روزنامه‌ها می‌خوانیم و‬ ‫حتی سری از تأسف تکان نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫زمانی دردهای اجتماعی خودش را نشان می‌دهد‪ ،‬که‬ ‫بودن یا نبودن افراد در مسئولیت‌های مختلف سیاسی و‬ ‫مدیریتی‪ ،‬کم‌رنگ یا بی‌رنگ می‌شود‪.‬‬ ‫حداق��ل موضوع این اس��ت که بگویی��م‪ ،‬آدم‌هایی در‬ ‫عرص��ه مدیری��ت و سیس��تم‌های دولتی حض��ور پیدا‬ ‫می‌کنن��د که بود و نبودش��ان برای کس��انی ک��ه آنها را‬ ‫می‌شناسند یا در عرصه‌های اداری کار می‌کنند‪ ،‬تفاوتی‬ ‫ن��دارد و بالطبع مرگ آنها هم بانوع��ی بی‌تفاوتی روبه رو‬ ‫می‌شود‪ .‬جابه‌جایی یا کنار رفتن از مسئولیت هم می‌تواند‬ ‫نوعی مرگ یا نبودن باشد‪ ،‬اگر بی‌خاصیت باشی‪.‬‬ ‫در سال‌های عمر‪ ،‬هر کس این تجربه را با خود یا دیگری‬ ‫داشته است‪ .‬بس��یاری از مدیران راکه در مسئولیت‌های‬ ‫مهم ق��رار گرفته‌اند و هی��چ کارنامه‌ای از خ��ود به جای‬ ‫نگذاش��ته‌اند‪ ،‬دیده‌ایم‪ ،‬البته کارنامه که گذاش��ته‌اند‪ ،‬اما‬ ‫نمر ‌ه خوب��ی نگرفته‌اند یا نمره گرفته‌ان��د‪ ،‬اما یک رقمی‬ ‫بوده و مهر مردودی بر پیش��انی آنها نشس��ته اس��ت و از‬ ‫تبصره و ماده اس��تفاده کرده‌اند و با ه��زار رانت فامیلی و‬ ‫رفاقتی و خنده و ش��وخی‪ ،‬مس��ئولیت را حفظ کرده‌اند‬ ‫یا متأس��فانه حتی گاهی مس��ئولیتی بزرگتر را به دست‬ ‫آورده‌اند!‬ ‫یا آنهایی که با محافظ��ه‌کاری تمام و برای آن‌که مبادا‬ ‫مشقی بنویس��ند تا نمره‌ای غلط بگیرند‪ ،‬از کوچک‌ترین‬ ‫تحرک س��ازمانی جلوگیری و ب��ا انتخاب مدیران کوتوله‬ ‫برای مدیریت‌های میانی دس��تگاه و سازمان‪ ،‬به‌به گویان‬ ‫و چه‌چه خوانانی در کنار س��فره خود می‌چینند‪ ،‬تا چند‬ ‫صباحی بیشتر حکمرانی کنند‪ ،‬باید بدانند که در تاریخ‪،‬‬ ‫نام��ی ننگین از خود به ج��ای می‌گذارند‪.‬همان‌هایی که‬ ‫من در یادداش��ت‌های مدیرانی که مشق نمی‌نویسند یا‬ ‫مدیرانی که خیس نمی‌شوند اشاره کرده‌ام‪.‬‬ ‫آنه��ا که به برک��ت اس��تفاده از رانت‌ها مس��ئولیت را‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬ام��ا از هر حرکت س��ازنده‌ای دوری می‌کنند‬ ‫و هی��چ گامی برای س��اختن برنمی‌دارند و زندگی س��بز‬ ‫را در بیابان��ی برهوت طی کرده‌ان��د‪ ،‬در تاریخ‪ ،‬مردگانی‬ ‫بی‌مش��ایعت هس��تند‪.‬اما آنهایی که بیابان��ی برهوت را‬ ‫تبدی��ل به زندگی س��بز می‌کنند‪ ،‬تا پایان تاریخ بش��ری‬ ‫می‌مانند‪،‬آنه��ا که این روزها جس��ارت می‌کنند و تالش‬ ‫می‌کنند ت��ا چرخ‌های این صنعت وامان��ده در گل و این‬ ‫تولید نیم بند را به حرکت در آورند‪ ،‬صلوات بلند خدا را از‬ ‫دهان آدمیانی گمنام‪ ،‬مردمانی عادی‪ ،‬رهگذرانی ناآشنا‪،‬‬ ‫ب��رای خود می‌خرند و در تاریخ می‌مانند هر چند به ظاهر‬ ‫هر از گاهی کارت زرد هم می‌گیرند‪.‬‬ ‫این ره که تو هموار کنی می‌ماند‪.‬‬ ‫این درخت که تو می‌کاری‪ ،‬روزی سبز خواهد شد‪.‬‬ ‫رهگذری می‌گذرد‪.‬‬ ‫لختی زیر سایه آن می‌ماند‪.‬‬ ‫لبخندی‪ ،‬صلواتی‪ ،‬یادی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهوری در آیین افتتاحیه مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان‪:‬‬ ‫مسلمانانآنروزیازقافلهپیشرفتعقبماندندکهازقرآندورشدند‬ ‫ریی��س جمه��وری در آیین گش��ایش پنجمی��ن دوره‬ ‫مس��ابقات بین‌المللی قرآن دانش��جویان مسلمان‪ ،‬قرآن را‬ ‫مهم‌ترین رش��ته پیوند جهان اس�لام و مسلمانان دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬قرآن نه تنها برای ما مس��لمانان بلکه برای‬ ‫م��ردم جه��ان و همه تاریخ‪ ،‬موجب رحم��ت‪ ،‬برکت و نور‬ ‫بوده و راه تفکر را برای بش��ر باز کرده است‪ .‬حجت‌االسالم‬ ‫حس��ن روحانی در این همایش گفت‪ :‬قرآن نه تنها کتاب‬ ‫ش��ریعت بلکه کتاب معرفت‪ ،‬حکمت‪ ،‬جهان‌بینی و اخالق‬ ‫برای همگان است‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری افزود‪ :‬مناسکی چون نماز‪ ،‬روزه‪ ،‬زکات‪،‬‬ ‫حج‪ ،‬جهاد و امر به معروف و نهی از منکر نیز مس��لمانان‬ ‫را ب��ه هم نزدیک می‌کند ام��ا به یقین آنچه عامل هدایت‬ ‫ما مسلمانان بعد از دوران حیات پیامبر اسالم (ص) است‪،‬‬ ‫کت��اب خدا و خاندان عصمت و رس��الت اس��ت‪ .‬روحانی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬قرآن برای آن نیس��ت که ما فقط آیات‬ ‫آن را که البته ظاه��ری زیبا و باطنی عمیق دارند با لفظ‬ ‫و لحن زیبا بخوانیم که چه بس��ا خود این ظاهر و شکل و‬ ‫ترتیب آن نیز معجزه اس��ت و نه حتی برای آن اس��ت که‬ ‫فقط آیاتش را بفهمیم و به آن عمل کنیم‪ ،‬بلکه این قرآن‬ ‫راه هدایت‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬توسعه‪ ،‬تمدن‪ ،‬وحدت و خودباوری‬ ‫را به انسان‌ها نشان داده است‪.‬رییس جمهوری ادامه داد‪:‬‬ ‫مگر مس��لمانان نبودند که در قرون اولیه دروازه‌های علم‬ ‫جهانی را گشودند و بزرگترین تمدن بشری را برپا کردند؟‬ ‫مس��لمانان آن روزی از قافله پیشرفت عقب ماندند که از‬ ‫قرآن دور شدند و امروز تنها راه‌نجات ما بازگشت به قرآن‬ ‫اس��ت‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬امروز بیش از پیش‪ ،‬نیازمند‬ ‫وحدت‪ ،‬علم‪ ،‬پیش��رفت‪ ،‬خودباوری و ایستادگی هستیم و‬ ‫این قرآن است که می‌تواند ما را به‌ سوی رفع نیازمندی‌ها‬ ‫رهنمون و هدایت کند‪ .‬رییس جمهوری با طرح این سوال‬ ‫که چ��را باید امروز اجازه دهیم دیگ��ران برای ما تصمیم‬ ‫بگیرند و چکمه‌پوش‌های آنها در س��رزمین‌های اس�لامی‬ ‫برای مسلمانان تصمیم بگیرند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چرا این تصمیم‬ ‫غیرمس��لمانان اس��ت که منافع و آینده جهان اس�لام را‬ ‫جهانگیری‪ :‬این دولت کشور را ‪ ۱۰‬پله باال آورد‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری با اع�لام اینکه طرح دولت‬ ‫یازدهم برای خروج از رکود باعث رش��د ‪ ۴‬درصدی اقتصاد‬ ‫در نیمه نخست امسال شد گفت‪ :‬دولت‪ ،‬کشور را ‪ ۱۰‬پله باال‬ ‫آورده اس��ت و اکنون نوبت بخش خصوصی اس��ت که وارد‬ ‫فعالیت اقتصادی شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در‬ ‫جلسه ش��ورای اداری اس��تان خوزس��تان گفت‪ :‬انسجام‬ ‫موجود در نظام جمهوری اسالمی ایران باعث حرکت روبه‬ ‫جلوی تمامی بخش‌های کش��ور ش��ده است به طوری که‬ ‫هیچ یک از تحریم‌ها نتوانست ایران را وادار به عقب‌نشینی‬ ‫از مواضع اصولی خود کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیریت علمی در مقابله با مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫باعث رش��د و گذر از تحریم‌ها و تورم شده است‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس‌جمه��وری با اش��اره به طرح جامع خ��روج از رکود‬ ‫دول��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت برای خروج از رکود طرح جامع‬ ‫خروج از رکود را با مشورت صاحب‌نظران تهیه کرد که این‬ ‫برنامه‌ها موجب ش��د در ‪ 6‬ماه نخست سال رشد اقتصادی‬ ‫به ‪ 4‬درصد برس��د‪ .‬وی با بیان اینکه دولت‪ ،‬کشور را ‪ 10‬پله‬ ‫باال آورده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون بخ��ش خصوصی باید وارد‬ ‫فعالیت اقتصادی ش��ود و باید موانع ورود بخش خصوصی‬ ‫ب��ه فعالیت‌های اقتصادی را رفع کنی��م‪ .‬جهانگیری ادامه‬ ‫داد‪ :‬همه مش��کالت ما مربوط به کمبود منابع نیست بلکه‬ ‫بیشتر مشکالت ما مدیریتی است و الزم است مدیران برای‬ ‫فعال‌شدن بخش خصوصی راهکارهای مناسب ارائه دهند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری همچنین گفت‪ :‬در بودجه ‪94‬‬ ‫سهم کمی برای درآمد نفتی درنظر گرفته شده البته ما باید‬ ‫هزینه‌های دولت را هم کاهش دهیم‪ .‬جهانگیری در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود با اش��اره به نقش کلیدی اس��تان‬ ‫خوزستان در توسعه کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ما تصویب کرده‌ایم در‬ ‫منابع نفتی کارون ‪ 15‬میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شود که‬ ‫اگر این طرح اجرا ش��ود بزرگترین طرح نفتی تاریخ کشور‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬معاون اول رییس‌جمهوری با اش��اره به روند‬ ‫اجرای طرح ‪ 550‬هزار هکتاری کش��اورزی در خوزستان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ 6‬هزار نفر با اجرای این طرح مش��غول‬ ‫به کار شدند و پیش‌بینی می‌شود این طرح ‪ 300‬هزار شغل‬ ‫ایجاد کن��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امروز من در خوزس��تان یکی‬ ‫از مدرن‌ترین ش��یوه‌های آبی��اری را دیدم‪ ،‬اتفاق مهمی در‬ ‫خوزس��تان درحال روی دادن است‪ ،‬البته محدودیت‌هایی‬ ‫در زمین��ه آب وجود دارد که ان‌ش��ااهلل این محدودیت رفع‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بودجه جاری را به درآمدهای گمرکی و مالیاتی محدود کنیم‬ ‫دبی��ر ش��ورای‌عالی مناط��ق آزاد و ویژه‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬اکنون که ش��اهد کاهش‬ ‫چش��مگیر ارزش نف��ت در ب��ازار جهانی‬ ‫هستیم باید به روال سابق برگردیم و بودجه‬ ‫جاری را به درآمده��ای گمرکی و مالیاتی‬ ‫محدود کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا در خراسان‪ ،‬اکبر ترکان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا قبل از س��ال ‪ 50‬و طی برنامه‬ ‫توسعه اول تا چهارم قبل از انقالب‪ ،‬بودجه‬ ‫جاری کشور از محل درآمدهای گمرکی و‬ ‫مالیاتی تامین می‌ش��د و درآمد نفت برای‬ ‫توسعه به س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫اختصاص یافته بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از تاس��یس سازمان اوپک‬ ‫و افزای��ش ارزش نفت در بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫یکی از اتفاقاتی ک��ه رخ داد‪ ،‬طراحی اصل‬ ‫تمرکز بودجه بود و طی آن منابع و هزینه‌ها‬ ‫یک کاس��ه ش��د و پس از این اقدام‪ ،‬بودجه‬ ‫جاری کش��ور دیگر محدود نب��ود و انفجار‬ ‫پرسنلی دولت از این نقطه آغاز شد‪.‬‬ ‫ت��رکان عنوان کرد‪ :‬این اتفاق‌ها با جهش‬ ‫قیمت نفتی در س��ال ‪ 52‬رخ داد و ش��اید‬ ‫اکنون که ش��اهد کاهش چشمگیر ارزش‬ ‫نف��ت در بازار جهانی هس��تیم باید به روال‬ ‫س��ابق برگردی��م و بودج��ه ج��اری را به‬ ‫درآمده��ای گمرک��ی و مالیات��ی محدود‬ ‫کنیم‪.‬دبی��ر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و‬ ‫ویژه اقتص��ادی با بیان اینکه بودجه جاری‬ ‫کشور ‪20‬درصد تولید ناخالص ملی است‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬نس��بت مالیات ب��ه تولید‬ ‫ناخالص داخلی در کش��ور ‪8‬درصد است و‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که این رقم در س��ایر‬ ‫کشورها بیش از ‪15‬درصد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر تامین‬ ‫اصلی ارز کش��ور از محل درآمدهای نفتی‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با وجود کاهش چشمگیر‬ ‫درآمدهای نفتی باید دید که آیا می‌ش��ود‬ ‫تامین اصل��ی ارز را به درآمدهای غیرنفتی‬ ‫س��وق داد‪.‬مش��اور عالی رییس‌جمهور در‬ ‫ادامه به پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬سیمان‪ ،‬برق و‬ ‫خودرو به‌عنوان درآمدهای مهم غیرنفتی‬ ‫کش��ور اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫ای��ران دارای قدرت رقابتی اس��ت و باید به‬ ‫این محصوالت توجه کرد‪.‬‬ ‫تعیین می‌کند؟ مس��لمانان قادرند در پناه قرآن و با فهم‬ ‫قرآن و عمل به آن‪ ،‬منافع جهان اس�لام را تامین کنند و‬ ‫آینده بهتری را بسازند‪ .‬دكتر روحانی با بیان اینكه خداوند‬ ‫س��ه كتاب پیش روی ما گشوده تا از آنها استفاده كنیم‪،‬‬ ‫تصریح كرد‪ :‬اولین كتاب‪ ،‬كتاب خلقت و آفرینش اس��ت‬ ‫ك��ه هر روز می‌توانیم از آن فهم جدیدی داش��ته باش��یم‬ ‫و اساس��ا بهترین عرصه برای مطالعه‪ ،‬تعقل و اندیش��یدن‬ ‫است و كتاب دوم كتاب تاریخ و عبرت از گذشتگان است‬ ‫كه ببینیم چگونه پیش��رفت كرده و پیروز ش��ده اند و یا‬ ‫چگونه شكست خورده‌اند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با اش��اره به اینکه بخش��ی از آیات‬ ‫قرآن مجید نیز به تش��ریح قصه‌ها و سرگذشت اقوام‬ ‫گذشته پرداخته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سومین کتاب پیش‬ ‫روی انس��ان‌ها وحی الهی و قرآن است که باید از هر‬ ‫‪ 3‬این کتاب‌ه��ا که خالق آنها خداوند حکیم اس��ت‪،‬‬ ‫بهره‌ببریم‪.‬‬ ‫روحان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه باید هم��واره میزان‬ ‫بهره‌من��دی خ��ود را از این کتاب‌ه��ا افزایش دهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر به هویت اس�لامی خود برگردیم و از این ‪3‬‬ ‫کتاب به خوبی بهره‌گیریم می‌توانیم آینده کشورهای‬ ‫اسالمی را بسیار بهتر از گذشته بسازیم‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫کاهش ‪ ۹۶‬درصدی واردات‬ ‫خودروهای لوکس‬ ‫ در حالی که آمار تولیدات خودرو درکشور‬‫در ‪ ۸‬ماه امس��ال حدود ‪ ۷۲۲‬هزار دس��تگاه است‪،‬‬ ‫نس��بت واردات خ��ودروی خارج��ی ب��ا رقم حدود‬ ‫‪ ۶۴‬هزارو ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه خودرو به تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫س��هم ناچیزی در حدود ‪ ۹‬درصد را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬واردات خودروه��ای لوک��س ب��االی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی‪ ،‬امس��ال با کاه��ش ‪ ۹۶‬درصدی‬ ‫مواج��ه بود‪ .‬بر اس��اس آمار گمرک‪ ،‬امس��ال تعداد‬ ‫‪ ۱۳۳‬دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی وارد کشور ش��ده است‪ .‬ازسویی با‬ ‫تصمیم‌گی��ری جدید هیات وزی��ران‪ ،‬امکان ورود و‬ ‫ثبت س��فارش خودروی باالی ‪ ۲۵۰۰‬س��ی سی از‬ ‫محل س��همیه مرب��وط به جانب��ازان ‪ ۷۰‬درصدی‪،‬‬ ‫ورزش��کاران برتر‪ ،‬اهالی ابوموس��ی و‪ ...‬لغو ش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬به طور متوس��ط در سال‌های‬ ‫قبل حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر خودروی باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫س��ی سی وارد کش��ور ش��ده در حالی که این رقم‬ ‫امسال به ‪ ۷‬میلیون دالر کاهش یافته است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس در ‪ ۸‬ماه امسال شاهد کاهش ‪ ۵۹۳‬میلیون‬ ‫دالری واردات خ��ودروی لوک��س و جلوگیری قابل‬ ‫مالحظه‌ای در خروج ارز از کشور بوده‌ایم‪ .‬براساس‬ ‫آمار‪ ،‬ورود خودرو‌های لوکس با حجم موتور ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌س��ی در ‪ ۸‬ماه ابتدای امسال ‪ ۱۳۳‬دستگاه‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬بیش از ‪ ۴‬هزار دستگاه‪ ،‬در سال ‪ ۹۱‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۶‬هزار دس��تگاه‪ ،‬در سال ‪ ۹۰‬بیش از ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫دستگاه‪ ،‬در سال ‪ ۸۹‬بیش از ‪ ۱۳‬هزار دستگاه‪ ،‬و در‬ ‫س��ال ‪ ۸۸‬بیش از ‪ ۳۱‬هزار دستگاه بوده که نشانگر‬ ‫ع��زم جدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت‬ ‫یازده��م در محدودیت واردات خودروهای لوکس و‬ ‫حمایت از تولید داخلی است‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫«محمدج��واد ظریف» وزی��ر امور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به نمایندگی ازملت و دولت ایران در پیامی‬ ‫درگذشت «عمرعبدالحمید کرامی» سیاستمدار برجسته‬ ‫لبنانی و نخست وزیر اسبق این کشور را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫وزارت کشور عربس��تان سعودی روز جمعه اعالم کرد که‬ ‫پلیس این کشور‪ ،‬مردی را در ارتباط با جنبش اعتراضی سال‬ ‫‪2011‬م شیعیان استان «شرقیه»‪ ،‬بازداشت کرده است‪.‬‬ ‫ایگور مارگولوف‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه روس��یه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬کش��ورهای غربی همکاری‌های اقتص��ادی و روابط‬ ‫بازرگانی را قربانی اهداف سیاسی خود می‌کنند‪.‬‬ ‫کره جنوبی روز جمعه به کره ش��مالی اعالم کرد که باب‬ ‫مذاکره و گفت‌وگو برای حل‌وفصل مشکالت موجود فراهم‬ ‫اس��ت و پیون��گ یانگ باید از فرصت پیش آمده اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یک بمب دس��تی در اردوگاه فلس��طینی نش��ین عین‬ ‫الحل��وه در ش��رق صیدا معروف به پایتخ��ت جنوب لبنان‬ ‫منفجر و به زخمی ش��دن همراه «فضل ش��اکر» خواننده‬ ‫تروریس��ت تکفیری ک��ه تحت تعقیب نیروه��ای امنیتی‬ ‫لبنان است‪ ،‬منجر شد‪.‬‬ ‫پلیس ش��هر «کلگری» در ایال��ت «آلبرتا» کانادا اعالم‬ ‫کرد که در اثر تیراندازی در یک میهمانی خانگی در آستانه‬ ‫س��ال نو در این شهر‪ ،‬یک نفر کش��ته و ‪ 6‬تن دیگر زخمی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫پایان غم‌انگیز سرنوش��ت پ��رواز ‪ 8501‬خطوط هوایی‬ ‫«ایر آس��یا» در آب‌ه��ای دریای جاوا که غ��م بازماندگان‬ ‫قربانیان پرواز ام‪.‬اچ ‪ 370‬مالزی را تازه کرده اس��ت‪ ،‬نظریه‬ ‫وجود توطئه ناپدید ش��دن این هواپیم��ای بوئینگ را بار‬ ‫دیگر در فضای رسانه‌ای مالزی مطرح کرد‪.‬‬ ‫یک نماین��ده مجلس عراق گف��ت‪ :‬وزارت امور خارجه‬ ‫این کش��ور باید با تنظیم دادخواس��تی علیه امریکا درباره‬ ‫حمایت و کمک تسلیحاتی واشنگتن از گروه تروریستی ‪-‬‬ ‫تکفیری «داعش»‪ ،‬به سازمان ملل شکایت کند‪.‬‬ ‫«مهندصالح الس��ویداوی» بلندپایه‌ترین فرمانده گروه‬ ‫تروریس��تی «داعش» در درگیری ب��ا نیروهای عراقی در‬ ‫شرق فلوجه کشته شد‪.‬‬ ‫معترض��ان پنجش��نبه برای پنجمین روز پیاپی خواس��تار‬ ‫آزادی شیخ «علی سلمان» رهبر گروه الوفاق بحرین گردیدند‬ ‫و در مرکز شهر منامه با پلیس ضدشورش درگیر شدند‪.‬‬ ‫نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مقامات دیوان کیفری‬ ‫بین‌المللی الهه خواستار رد درخواست عضویت فلسطین‬ ‫در این نهاد بین‌المللی شد‪.‬‬ ‫جمعی��ت علمای مس��لمین لبنان با ص��دور بیانیه‌ای‬ ‫بازداش��ت شیخ «علی س��لمان» دبیرکل جمعیت الوفاق‬ ‫بحرین را نشانه ورشکستگی رژیم آل‌خلیفه دانست‪.‬‬ ‫یک��ی از رهب��ران بلندپای��ه جنبش مقاومت اس�لامی‬ ‫(حم��اس) تاکید ک��رد که این جنبش هم��واره از مواضع‬ ‫جمهوری اسالمی ایران حمایت و تقدیر می‌کند‪.‬‬ ‫اتحادیه اقتصادی اورآس��یا روز پنجشنبه اول ماه ژانویه‬ ‫سال ‪ 2015‬آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫کنت��رل امنیت و مدیریت ف��رودگاه بین‌المللی «حامد‬ ‫ک��رزای» کابل از روز نخس��ت س��ال جدی��د میالدی‪ ،‬در‬ ‫مراسمی به نیروهای ترکیه واگذار شد‪.‬‬ ‫وزارت دفاع عراق اعالم کرد‪ :‬نیروهای ارتش با پشتیبانی‬ ‫نیروهای پیش��مرگ و مردمی موفق ش��دند ‪ 4‬روستا را در‬ ‫شهرستان «مخمور» واقع در جنوب موصل آزاد کنند‪.‬‬ ‫وزرای خارجه آلمان‪ ،‬روسیه و فرانسه در مکالمه تلفنی‬ ‫ب��ا همتای اوکراینی خود‪ ،‬ضمن بررس��ی آخرین تحوالت‬ ‫این کش��ور بح��ران‌زده‪ ،‬بر لزوم ایجاد گ��روه تماس تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گروه تروریس��تی «الشباب» امروز به یک پایگاه نظامی‬ ‫در حومه ش��هر «بایدوآ» در س��ومالی حمله کرد که در اثر‬ ‫آن حداقل ‪ 7‬سرباز دولت کشته شدند‪.‬‬ ‫«عبداهلل الثنی» نخست وزیر دولت انتقالی لیبی به فکر‬ ‫استعفا از سمت خود است‪.‬‬ ‫تکفیری‌ه��ای داعش ب��ا بدعت خواندن جش��ن میالد‬ ‫حضرت رس��ول اکرم(ص) مان��ع از برگزاری آن در موصل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫آصف علی زرداری در مراس��می که در منطقه نواب‌شاه‬ ‫در ایالت س��ند که بی‌نظیر‌آباد نامگذاری ش��ده به عنوان‬ ‫رییس قبیله زرداری انتخاب شد‪.‬‬ ‫دبی��رکل س��ازمان ملل از پیش��نهاد کره‌جنوبی درباره‬ ‫مذاکرات سطح باال با کره شمالی استقبال کرد‪.‬‬ ‫سال ‪2014‬م س��ال خوبی برای خبرنگاران نبود؛ بیش‬ ‫از ‪ 118‬خبرنگار در سراس��ر جهان کش��ته شدند که از این‬ ‫تع��داد ‪ 14‬نفر هنگام تهیه خبر در پاکس��تان جان خود را‬ ‫از دست دادند‪.‬‬
‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تولید خودرو در حد و اندازه‌ جهانی‬ ‫کاهش قیمت بلیت با نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫صنایع پرمصرف جریمه می‌شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان با تاکید بر افزایش تراز تجاری به نفع اقتصاد ملی اعالم کردند‬ ‫توان داخلی‌سازی نیمی از محصوالت وارداتی‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬ت��وان‬ ‫داخلی‏س��ازی محص��والت وارداتی کش��ور ب��ه گفته‬ ‫کارشناس��ان در سطح باالیی قرار دارد که با تقویت آن‬ ‫می‏ت��وان عالوه بر تامین نیازهای داخل‪ ،‬رو به صادرات‬ ‫بیش��تر آورد تا تراز تجاری کش��ور را ب��ه نفع اقتصاد‬ ‫ملی افزون کرد‪ .‬اگر مس��ئله تحریم‏ها را نادیده بگیریم‬ ‫صنایع کش��ور در چند س��ال اخیر ظرفیت‏های خوبی‬ ‫از خود نش��ان داده‏اند که با پافش��اری و تمرکز بر آنها‬ ‫و شناس��ایی اولویت‏های صنعتی می‏توان آینده اقتصاد‬ ‫کشور را روشن دید‪.‬‬ ‫‹ ‹توان داخلی‏سازی کشور بسیار باالست‬ ‫محس��ن خلیلی‏عراق��ی‪ ،‬ریی��س‬ ‫کنفدراسیون صنعت در گفت‏وگو‬ ‫گفت‪ ‌:‬در ای��ن زمینه با‬ ‫با‬ ‫مطالعه‏ای روبه‌رو نبوده‏ام که توان‬ ‫داخلی‏سازی محصوالت همسان‬ ‫وارداتی را مورد بررسی قرار داده باشد اما آنچه مشخص‬ ‫است فارغ از آمار و ارقام این است که توان داخلی‏سازی‬ ‫کشور بسیار زیاد است و بخش زیادی از نیازهای کشور‬ ‫در داخل کش��ور تامین می‏شود‪.‬خلیلی‏عراقی با اشاره به‬ ‫ظرفیت‏هایی که در برخی از صنایع کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ ‌:‬در حال حاض��ر در صنایع نفت‪ ،‬خودروس��ازی‪،‬‬ ‫نس��اجی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنایع معدنی و‬ ‫پتروش��یمی این توان و ظرفیت وجود دارد و باید روی‬ ‫آنه��ا تمرک��ز الزم انجام ش��ود‪ .‬رییس انجم��ن مدیران‬ ‫صنایع کشور با اشاره به توانمندی در صنعت نفت اظهار‬ ‫کرد‪ ‌:‬این صنعت توان بسیار زیادی برای تامین نیازهای‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬همچنین در صنعت خودروس��ازی کشور‬ ‫بخش زیادی از نیازهای کشور در داخل تولید می‏شود‪.‬‬ ‫عالوه بر آن اکنون بسیاری از منسوجات کشور در داخل‬ ‫تولید می‏ش��ود اما در کنار آن محصوالت زیادی نیز در‬ ‫این زمینه وارد کشور می‏شود که می‏تواند به این صنعت‬ ‫آس��یب بزن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به لح��اظ صنعتی دارای‬ ‫امکانات بسیار فنی هستیم و نیاز بسیاری از کشورهای‬ ‫همس��ایه را نیز می‏توانیم تامین کنیم‪ .‬به‏عنوان مثال در‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬بخش زیادی از نیاز کشور تامین می‏شود‬ ‫و ع�لاوه بر آن صادرات نی��ز در این حوزه داریم‪ .‬رییس‬ ‫کنفدراس��یون صنعت اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر مجموع‬ ‫ص��ادرات و واردات کش��ور در ‪9‬ماه امس��ال حدود ‪74‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت که ‪35‬میلیارد دالر آن به صادرات و‬ ‫‪ 38‬میلی��ارد دالر نیز به واردات تعل��ق دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫نزدیکی ای��ن دو آمار می‏توان گفت که ایران کش��وری‬ ‫خودکفاس��ت و تجارت خارجی آن بس��یار شبیه کشور‬ ‫مصر اس��ت‪.‬خلیلی‏عراقی تاکید کرد‪ :‬ب��ه عقیده من در‬ ‫ح��ال حاضر بیش از نیاز خ��ود تولید می‏کنیم و به این‬ ‫دلیل در بس��یاری از موارد باید صادرات خود را تقویت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیازهای کشورهای همجوار با تولیدات‬ ‫داخل‬ ‫محم��ود دودانگه‪ ،‬مش��اور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور‬ ‫بانک��ی در گفت‏وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال‏های گذش��ته‬ ‫ظرفیت‏ه��ای بس��یار خوب��ی در‬ ‫بخش‏ه��ای مختلف صنعت��ی ایجاد کرده‏ای��م که هم‬ ‫بخ��ش ماشین‏س��ازی‪ ،‬نفت و پتروش��یمی و متعلقات‬ ‫مرب��وط و تمامی بخش‏های مختل��ف صنعتی را در بر‬ ‫گرفته است‪ .‬دودانگه افزود‪ :‬ظرفیت‏های موجود کشور‬ ‫بیش از اعداد و ارقامی اس��ت که اعالم ش��ده و امکان‬ ‫داخلی‏س��ازی فراتر از نیازهای داخل در صنایع کشور‬ ‫وج��ود دارد و می‏ت��وان ب��ه راحت��ی به ص��ادرات این‬ ‫محص��والت نیز اندیش��ید‪ .‬این امر می‏توان��د به‏منظور‬ ‫تامین نیازهای کشورهای همجوار و همسایه به‏عنوان‬ ‫بازار هدف در نظر گرفته ش��ود‪ .‬مش��اور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در امور بانکی اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر ع�لاوه بر ظرفیتی ک��ه در س��ال‏های اخیر در‬ ‫صنایع کش��ور پدید آمده‪ ،‬ظرفیت نیروی انسانی نیز با‬ ‫افزایش روبه‌رو ش��ده اس��ت که می‏تواند این امکان را‬ ‫تصویب ‪ 260‬شهرک صنعتی بدون کارشناسی در دولت گذشته‬ ‫ مدیرعام��ل س��ازمان‬‫صنایع کوچک و ش��هرک‏های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ 260 :‬ناحیه‬ ‫و ش��هرک صنعت��ی در دولت‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بدون بررسی فنی و‬ ‫تخصص��ی به تصویب رس��ید‪.‬‬ ‫سیدمحمدعلی سیدابریشمی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچک و شهرک‏های صنعتی‬ ‫گف��ت‪ :‬در تصوی��ب و ایج��اد‬ ‫ش��هرک‏های صنعت��ی باید به‬ ‫نیازها و ظرفیت‏های هر منطقه‬ ‫توجه وی��ژه ش��ود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تصویب ایجاد این نواحی و شهرک‏های صنعتی‬ ‫بدون بررس��ی صنعتی و فنی و در سفرهای استانی‬ ‫دولت بوده و برحس��ب تقاضای برخ��ی نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬ش��وراهای ش��هر اس�لامی و یا افراد دیگر‬ ‫ص��ورت گرفته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه ایجاد این‬ ‫تعداد نواحی و ش��هرک‌های صنعتی اقتصادی نبوده‬ ‫و نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تعدادی از این مصوبات در‬ ‫دولت یازدهم حذف ش��د و برخی از آنها نیز نیاز به‬ ‫اصالح جدی دارد که تاکنون ‪ 16‬مصوبه اصالح شده‬ ‫است‪ .‬سیدابریشمی گفت‪ :‬اکنون سهم صنعت کشور‬ ‫از مصرف آب ‪1/8‬‏درصد اس��ت که صنعت در اینجا‬ ‫تمام نیروگاه‏ها‪ ،‬واحدهای پتروش��یمی‪ ،‬پاالیشگاه‏ها‬ ‫و شهرک‏های صنعتی را ش��امل می‏شود‪.‬وی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برآورد می‏ش��ود در حال حاض��ر ‪46‬هزار چاه‬ ‫غیرمجاز با برداش��ت ساالنه ‪9‬میلیارد مترمکعب در‬ ‫کش��ور وجود داش��ته باشد که‬ ‫اگر نصف این چاه‌ها بسته شود‪،‬‬ ‫کمبود آب کشور در بخش‏های‬ ‫مختلف تامین می‏ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫تاکید بر اینک��ه اگر می‏خواهیم‬ ‫مشکل اشتغال در کشور برطرف‬ ‫ش��ود نیازمند توجه ب��ه تامین‬ ‫زیرساخت‏های الزم برای صنعت‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬استانی در کشور‬ ‫وجود ندارد که بخش صنعت آن‬ ‫کمبود آب نداش��ته باشد‪ .‬وی از‬ ‫هماهنگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا وزارت نیرو به‏منظ��ور تصویب فرمول‬ ‫جدی��د برای حق نظارت ب��ر آب مصرفی واحدهای‬ ‫صنعتی در کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬این حق نظارت‬ ‫از س��ال ‪ ،71‬دو ریال تعیین شده بود و در سال‏های‬ ‫اخیر به صورت علی‏الحس��اب از تولیدکنندگان اخذ‬ ‫می‏ش��د که مورد اعتراض آنان بود‪ .‬سیدابریش��می‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برابر قانون‪ ،‬بانک‌های عامل کش��ور باید‬ ‫دفترچ��ه قرارداد صنعتگران که از س��وی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک‏های صنعت��ی ایران صادر‬ ‫می‏‏ش��ود را به‏عنوان وثیقه بپذیرند و س��خت‏گیری‬ ‫نکنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نظر وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت این اس��ت که س��رمایه‏گذار با مراجعه به‬ ‫ش��رکت ش��هرک‏های صنعتی در اس��تان‏ها‪ ،‬تمام‬ ‫مجوزها و پروانه‏ه��ای الزم را دریافت کند که هنوز‬ ‫این خواسته وزیر محقق نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا تاکید بر یکی از ضرورت‏ه��ای امروز مبنی بر فعال‬ ‫ک��ردن این ظرفیت‏ه��ا با نگاه صادرات��ی و تامین نیاز‬ ‫اصلی بخش‏های مختلف صنعتی کش��ور خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬اگر نگاهی به آمار واردات کش��ور داش��ته باشیم‬ ‫مش��اهده می‏کنیم که بیشتر محصوالت وارداتی‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و کاالهای واس��طه‏ای است و محصوالت مصرفی‬ ‫درص��د پایین��ی از واردات کش��ور را در برمی‏گیرند و‬ ‫بخ��ش قابل‌توجه��ی از واردات کش��ور نیز محصوالت‬ ‫اساس��ی مانند گن��دم‪ ،‬کنجاله‪ ،‬دانه‏ه��ای روغنی و‪...‬‬ ‫هس��تند که به‏طور طبیعی اگر مدیریت مناسبی برای‬ ‫کش��ت در بخش کش��اورزی انجام گیرد‪ ،‬بخش قابل‬ ‫توجهی مرب��وط به این بخش در داخل کش��ور تولید‬ ‫می‏شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ‌:‬به نظر می‏رس��د که حت��ی در مورد مواد‬ ‫اولی��ه و محص��والت واس��طه‏ای نیز ای��ن ظرفیت در‬ ‫کش��ور وجود دارد که بخشی از نیازهایی که از طریق‬ ‫بدهد که از این قابلیت‌ها به‏صورت مناس��ب و مطلوب واردات برای کش��ور تامین می‏ش��ود را با کمک تولید‬ ‫استفاده شود و عالوه بر تامین نیازهای داخل‪ ،‬صادرات داخل پوش��ش دهیم‪ .‬در مورد محصوالت مصرفی نیز‬ ‫صنعتی کشور نیز افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫اگ��ر مدیریت مناس��بی ب��ر واردات‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه بخ��ش عمد ‏ه امکان داخلی‏سازی فراتر محص��والت نهای��ی و مصرفی انجام‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی کش��ور‪،‬‬ ‫ش��ود‪ ،‬واردات این محص��والت نیز‬ ‫از نیازهای داخل در‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬میعان��ات گازی و صنایع کشور وجود دارد قاب��ل کاه��ش هس��تند و می‏توان‬ ‫حداق��ل ‪ 50‬درص��د این محصوالت‬ ‫محصوالت کشاورزی است‪ ،‬تصریح و می‏توان به راحتی به‬ ‫را در داخل کش��ور تولید کرد‪ .‬البته‬ ‫ک��رد‪ :‬ص��ادرات صنعتی کش��ور صادرات این محصوالت‬ ‫اگرچه قابل توجه است اما نیاز به‬ ‫این نکته الزم به یادآوری اس��ت که‬ ‫نیز اندیشید‪ .‬این امر‬ ‫افزایش و رشد دارد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫نی��ازی به تولی��د تمامی محصوالت‬ ‫باید تالش شود تا صادرات صنعتی می‏تواند به‏منظور تامین در داخل کش��ور نیست و این گفته‬ ‫نیازهای کشورهای‬ ‫خ��ود را افزای��ش داده و صادرات‬ ‫در مورد محصوالتی که برای کشور‬ ‫به‬ ‫همسایه‬ ‫و‬ ‫همجوار‬ ‫محص��والت دانش‏بنی��ان و دارای‬ ‫ارزش افزوده ایجاد می‏کنند‪ ،‬صدق‬ ‫ارزش افزوده ب��اال را دنبال کنیم‪ .‬‏عنوان بازار هدف در نظر می‏کند‪ .‬دودانگ��ه تاکید کرد‪ :‬آنچه‬ ‫دودانگه بیان کرد‪ :‬اگر بخواهیم در‬ ‫مهم اس��ت افزایش صادرات و ادامه‬ ‫گرفته شود‬ ‫زمانی که نفت با افت قیمت روبه‌رو‬ ‫رون��د طبیع��ی واردات محص��والت‬ ‫شده و با مش��کل تامین ارز برای کشور روبه‌رو هستیم‪ ،‬ضروری برای کش��ور است‪ .‬به این معنا که همواره تراز‬ ‫راهبردی را اتخاذ کنیم‪ ،‬چاره‏ای جز این نداریم که روی تجاری غیرنفتی کشور به نفع اقتصاد ملی باشد‪ .‬امری‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی تمرکز کنی��م و محصوالتی که برای که در حال حاضر نشان از بیش بودن واردات غیرنفتی‬ ‫کش��ور ارزآور بوده و ایجاد اشتغال می‏کند را در اولویت از صادرات غیرنفتی ماست‪.‬‬ ‫ق��رار دهیم‪ .‬در این حالت‪ ،‬ظرفیت‏های بدون اس��تفاده‬ ‫ب��ا توجه ب��ه گفته‏های ای��ن دو کارش��ناس به نظر‬ ‫تولی��دی کش��ور مورد اس��تفاده قرار می‏گی��رد و رونق می‏رس��د کشور نیازمند یک بررسی دقیق آماری برای‬ ‫گسترده‏ای در کشور ایجاد می‏شود‪.‬‬ ‫ظرفیت‏س��نجی توان داخلی‏سازی محصوالت وارداتی‬ ‫‹ ‹تولید حداقل ‪50‬درصد محصوالت وارداتی در با توجه به میزان ایج��اد ارزش افزوده این محصوالت‬ ‫داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬هر چند که بیش��تر کارشناس��ان بر وجود این‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بانکی ظرفیت در داخل کشور تاکید دارند‪.‬‬ ‫استفاده از نخبگان صنعت در برنامه‌‌ریزی‌های آینده‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاون توسعه مدیریت‪،‬‬ ‫منابع انسانی و امور استان‌های‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن وزارتخانه آمادگی‬ ‫دارد ت��ا از نظ��رات نخب��گان‬ ‫صنع��ت ب��ه ویژه کس��انی که‬ ‫سهم مهمی در اقتصاد و ایجاد‬ ‫اشتغال کشور ایفا کرده‌اند برای‬ ‫برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده‬ ‫کند‪.‬علی یزدان��ی افزود‪ :‬دولت‬ ‫موظف به اجرای دقیق قوانین‬ ‫اس��ت و این تشکل‌ها و فعاالن‬ ‫اقتصادی هس��تند که باید در‬ ‫برهه‌های حساس��ی همچون تدوی��ن قوانین مهم‬ ‫اقتصادی وارد میدان ش��ده و نمایندگان مجلس را‬ ‫در تدوین قوانین بهتر یاری دهند‪.‬وی با تبیین نقش‬ ‫و اهمیت این گروه‌ها در انتقال مشکالت صنعت به‬ ‫مس��ئوالن دولتی‪ ،‬یادآوری ک��رد‪ :‬افزایش تعامل و‬ ‫همکاری بین مس��ئوالن بخش خصوصی‪ ،‬دولت و‬ ‫مجل��س می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کش��ور‬ ‫کمک ش��ایانی کن��د‪ .‬یزدانی با بی��ان اینکه انتقال‬ ‫برخی اختیارات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫تشکل‌های غیردولتی جزو برنامه‌های این وزارتخانه‬ ‫محس��وب می‌شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای اجرای درست‬ ‫این رویکرد باید تشکل‌های بخش خصوصی توان و‬ ‫ظرفیت خود را افزایش داده و با تمام توان وارد این‬ ‫عرصه شوند‪ .‬معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع انسانی و‬ ‫امور استان‌های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محور حرکت دولت تدبیر‬ ‫و امید قانون‏م��داری و گریز از‬ ‫فس��اد اس��ت و بای��د فعاالن و‬ ‫تش��کل‏های بخ��ش خصوصی‬ ‫همچون رسانه‌ها ناظر بر اجرای‬ ‫درست این امر باشند‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تقوی��ت بخ��ش خصوصی‬ ‫از رویکرده��ای اصل��ی دولت‬ ‫تدبیر و امید و از سیاس��ت‌های‬ ‫ابالغ��ی رهب��ر معظ��م انقالب‬ ‫اس��ت و رابطه قوی و دوجانبه‬ ‫بین دول��ت و بخش خصوصی‬ ‫می‌تواند روند توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ور را شتاب بیش��تری بخش��د‪.‬یزدانی تقویت‬ ‫تش��کل‌های بخش خصوصی و افزایش ارتباط آنها‬ ‫با بدن��ه دولت را موجب ارتقای بهره‌وری دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬افزایش تعامل بین ای��ن دوگروه می‌تواند‬ ‫مسیر اجرایی‌شدن سیاست‌های دولت یازدهم برای‬ ‫خ��روج از رکود را هم��وار کند‪.‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اشاره به نقش شفاف‌سازی فضای‬ ‫کنونی صنعت کش��ور و کس��ب آمارهای درس��ت‬ ‫در ای��ن زمینه ی��ادآوری کرد‪ :‬توس��عه صادرات و‬ ‫بسترسازی برای فعالیت در این عرصه از اصلی‌ترین‬ ‫محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب اس��ت و در ای��ن رابطه باید نخبگان‬ ‫صنع��ت و اقتصاد عالوه‌بر طرح مش��کالت در ارائه‬ ‫راهکارهای عملی برون‏رفت از این شرایط نیز نقش‬ ‫خود را ایفا کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت انجام‬ ‫ظرفیت‏سنجی‬ ‫در کشور‬ ‫محمدحسن برخوردار‬ ‫رییس مجمع واردات‬ ‫چندی است که سخن از داخلی‏سازی واردات به‬ ‫می��ان آمده و برخی گفته‏ها حاکی از آن اس��ت که‬ ‫ایران قادر به داخلی‏س��ازی یک سوم واردات کشور‬ ‫ب��ه اندازه ‪۲۰‬میلیارد دالر خواهد بود‪ .‬به عقیده من‬ ‫این س��خنان غیرکارشناسی اس��ت زیرا بررسی در‬ ‫این زمینه در کش��ور انجام نشده و ظرفیت‏سنجی‬ ‫در کش��ور انجام نگرفته و یا اگر هم صورت گرفته‪،‬‬ ‫اعالم نشده است‪ .‬داخلی‌سازی یک سوم محصوالت‬ ‫وارداتی در حالی اعالم می‌ش��ود که معلوم نیس��ت‬ ‫در کدام رش��ته‏ها این امکان وجود دارد و آیا شامل‬ ‫کاالهای اساسی اس��ت یا خیر؟ ‪ ۵‬سال پیش رهبر‬ ‫معظم انق�لاب در پیام نوروزی خ��ود‪ ،‬مصرف آب‬ ‫کشور را ساالنه حدود ‪۱۰۰‬میلیارد مترمکعب اعالم‬ ‫کرد که ‪۹۵‬درصد آن در بخش کش��اورزی استفاده‬ ‫می‏شود‪ .‬اما برای استفاده بهینه آب و زهکشی آب‬ ‫در زمین‏های کش��اورزی اقدامی صورت نگرفته که‬ ‫بگویی��م می‏توانیم ‪۱۲‬میلی��ارد دالر واردات کاالی‬ ‫اساسی به کشور را در داخل تولید کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫ضرورت دارد که در بخش‏های دیگر نیز مش��خص‬ ‫ش��ود در کدام بخش‏ه��ا قوت الزم ب��رای اقدام به‬ ‫داخلی‌سازی وجود دارد‪ .‬در این راستا ضرورت دارد‬ ‫تا براس��اس یک برنامه اس��تراتژیک صنعتی یا یک‬ ‫اس��تراتژی فراملی‪ ،‬اقدام به شناس��ایی محصوالتی‬ ‫کنی��م که می‏توانی��م با تقویت آن اق��دام به تولید‬ ‫بیش��تر آن محصول با ارزش افزوده بیش��تر کنیم‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر در صنعت ماشین‏سازی و خودروسازی‬ ‫امکانات قوی وجود دارد‪ ،‬به همین دلیل باید تالش‬ ‫کنی��م ت��ا از واردات ماش��ین‏آالت و خودروه��ای‬ ‫وارداتی به داخل کش��ور جلوگی��ری کنیم‪ .‬مکمل‬ ‫بخش خودروس��ازی‪ ،‬صنعت نرم‏افزار است که باید‬ ‫این صنعت را همپای خودروس��ازی پرورش دهد و‬ ‫اگر متخصصان قوی در این حوزه وجود ندارد‪ ،‬باید‬ ‫اقدام به استخدام چنین متخصصانی کنیم تا بتوانیم‬ ‫صنعت خودروس��ازی را در منطقه تبدیل به قطب‬ ‫کنیم‪ .‬از س��ویی پیشنهاد می‌ش��ود در محصوالت‬ ‫کشاورزی براس��اس آمایش سرزمین‪ ،‬هر منطقه را‬ ‫به تولید یک محصول خ��اص اختصاص دهیم و از‬ ‫احداث چ‏اه‏های عمیق و برداشت بی‏اندازه از زمین‬ ‫جلوگیری کنیم‪ .‬باید ابتدا استراتژیکی اندیشیده و‬ ‫براساس آن اقدام به شناسایی توانمندی‏های کشور‬ ‫کنی��م تا در بخش‏هایی که توانمندی داخلی وجود‬ ‫دارد اما واردات انجام می‌ش��ود‪ ،‬سرمایه‏گذاری‏های‬ ‫الزم برای رش��د آن صنعت صورت گیرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫درحال‌حاضر در کشور برای مقابله با کاالی قاچاق‬ ‫و تقلب��ی که حدود ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر تخمین زده‬ ‫می‏ش��ود‪ ،‬هیچگونه آمادگی وجود ندارد‪ .‬از سویی‬ ‫بای��د ب��ر روی کاالهای��ی تمرک��ز کرد ک��ه جنبه‬ ‫صادراتی داش��ته باشند زیرا تنها مصرف داخلی در‬ ‫کش��ور هیچ ارزش افزوده‌ای به همراه نداشته و ما‬ ‫را به اهداف مورد نظر نخواهد رساند‪ .‬بنابراین اقدام‬ ‫به داخلی‏س��ازی‪ ،‬نیازمند همت ملی است هرچند‬ ‫توانایی چنین امری در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫اختصاص ‪۱۰‬درصد ارز‬ ‫صندوق توسعه ملی به تولید‬ ‫فارس‪ -‬سخنگوی کمیس��یون صنایع مجلس گفت‪:‬‬ ‫با گذش��ت ‪ 10‬ماه از س��ال‪ ،‬هنوز مبلغی از یارانه‌های‬ ‫بخش صنعت به تولیدکنندگان پرداخت نش��ده است‪.‬‬ ‫روح‌اهلل عباس��پور با اش��اره به بررسی طرح رفع موانع‬ ‫تولی��د رقابت��ی در مجل��س‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬م��واد یک تا‬ ‫‪ 11‬ای��ن طرح در صحن مجلس به تصویب رس��یده و‬ ‫امیدواریم به زودی ش��اهد تصویب همه ‪ 30‬ماده این‬ ‫طرح باش��یم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در این طرح به حمایت‌‬ ‫مالی از بخش تولید توجه ش��ده و مسائلی مانند نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬اوراق مش��ارکت و همچنی��ن روش‌‌های تامین‬ ‫مالی بخ��ش تولید نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با اشاره به‬ ‫بررسی الیحه بودجه ‪ 94‬در کمیسیون‌های تخصصی‬ ‫مجل��س‪ ،‬گفت‪ :‬الیحه بودجه بخ��ش صنعت و معدن‬ ‫نیز در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است‬ ‫که یک��ی از این موارد‪ ،‬اختص��اص ‪10‬درصد از منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی به بخش صنعت و حمل‌‌ونقل و‬ ‫‪10‬درصد نیز به بخش کشاورزی به شکل ریالی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در قانون بودجه ‪ 93‬نیز این مس��ئله‬ ‫دیده ش��ده بود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬دولت این مصوبه قانونی‬ ‫را اج��را نکرد و با این بهانه ک��ه باید از ورود نقدینگی‬ ‫به بازار جلوگیری ش��ود‪ ،‬یارانه‌ای ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫پرداخت نشد‪ .‬عباسپور تصریح کرد‪ :‬با گذشت ‪10‬ماه‬ ‫از س��ال‪ ،‬هنوز مبلغی از یارانه‌ه��ای بخش صنعت به‬ ‫تولیدکنندگان پرداخت نشده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تاسی به بزرگان‬ ‫صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سخنگوی شورای سیاستگذاری با اشاره به تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫تولید خودرو در حدواندازه جهانی‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫تعداد خودروهای جهان از مرز یک‌میلیارد دستگاه‬ ‫گذشت و همچنان نیز ادامه دارد‪ .‬کارل بنز‪ ،‬مخترع‬ ‫نخستین خودرو با موتور احتراقی بنز هیچ‌گاه تصور‬ ‫نمی‌کرد ک��ه اختراع وی در س��ال ‪۱۸۸۵‬م به این‬ ‫ان��دازه دچار تحول ش��ده و بتواند تعریف صنعت را‬ ‫در قرن بیس��تم دچار دگرگونی کن��د‪ .‬با این حال‬ ‫نمی‌توان پیش‌بینی‌های محقق شده «ژول‌ورن»‌وار‬ ‫را در عص��ر صنعت نادیده گرفت که صنعت خودرو‬ ‫نیز یکی از آنها بوده است‪.‬‬ ‫اگر چه در س��ال‌های ابتدای��ی تردد خودروهای‬ ‫اولیه در خیابان‌های شهرهای جهان کند بود اما به‬ ‫دلیل نگرش و تفکر خودروس��ازان آن عصر‪ ،‬شکلی‬ ‫دیگر به خود گرفت‪.‬‬ ‫تا جایی که هنری فورد ایده اولیه تولید خودروی‬ ‫ارزانقیمت را تحقق بخش��ید و استفاده از خودرو را‬ ‫در مقیاس گسترده و توسط مردم عادی امکانپذیر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مخترعان و خودروس��ازان جهان‬ ‫هرکدام به ارائه و تکمیل بخشی از پازل این صنعت‬ ‫پرداختند که به‌نظر می‌رس��د تاکنون خودروسازی‬ ‫ب��ا تمامی پیش��رفت‌های خود هنوز ه��م جا برای‬ ‫توسعه داشته و نشانی از اشباع فناوری در آن دیده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬بر این اساس ساخت خودروهای برقی‪،‬‬ ‫هیبریدی‪ ،‬تنوع در شکل و نوع و فناوری محصوالت‬ ‫همچنی��ن تجهیز خودروها به جدیدترین وس��ایل‬ ‫ارتباطی و رفاهی س��اخت خودروی بدون سرنشین‬ ‫را می‌توان از این دست فناوری دانست‪ .‬با این حال‬ ‫به نظر نمی‌رسد سازندگان خودرو از پای بنشینند و‬ ‫برای کسب بازارها و تسخیر این صنعت به نام خود‪،‬‬ ‫میدان را برای دیگری خالی بگذارند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال این ش��تاب و پیش��رفت تنها در‬ ‫صنعت خودروس��ازی ایجاد نشد و به موازات آن‬ ‫دیگر صنایع نیز دچار تحول ش��دند‪ .‬در این میان‬ ‫تلفن هم��راه که عامل اصلی انق�لاب در صنعت‬ ‫ارتباطات بود‪ ،‬توانس��ت با پیش��رفت‌های گام به‬ ‫گام جای��گاه قابل توجهی در می��ان دیگر صنایع‬ ‫باز کند‪.‬‬ ‫تحول س��اختاری این صنعت در دو دهه اخیر‬ ‫نیز نشان از تمرکز صاحبان دانش صنایع ارتباطی‬ ‫داش��ته و توجه آنها به پیشرفت بر اساس تحقیق‬ ‫و توس��عه نش��ان از اهمیت زم��ان و توجه توقع‬ ‫مصرف‌کننده دارد‪ .‬در این بین فاصله‌ای ‪ ۳۱‬ساله‬ ‫میان اختراع نخستین صفحه نمایشگر لمسی در‬ ‫سال ‪۱۹۷۷‬م تا نخس��تین تلفن هوشمند مبتنی‬ ‫بر سیس��تم‌عامل اندروید در سال ‪۲۰۰۸‬م بود که‬ ‫تولید آن تمامی داس��تان نبود‪ .‬شرکت اچ‌تی‌سی‬ ‫ک��ه بنیانگذار این فناوری بود‪ ،‬درحال‌حاضر خود‬ ‫ت س��ازنده تلفن‌ه��ای همراه‬ ‫یکی از چند ش��رک ‌‬ ‫هوشمند است که به تولید این تلفن‌ها می‌پردازد‪.‬‬ ‫در این میان ش��رکت‌های دیگ��ری نیز پس از‬ ‫توفیق این س��ازنده دس��ت به طراحی و ساخت‬ ‫تلفن‌های همراه هوش��مند زدند که درحال‌حاضر‬ ‫هرکدام بخشی از بازار مهم فروش این کاال را در‬ ‫اختیار دارند‪ .‬بر این اساس برای توفیق در بازارها‬ ‫درک همگامی با رقبا ضروری به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫در میان خودروس��ازان نیز این ش��یوه مرسوم‬ ‫اس��ت و ه��ر ک��دام در مرحله‌ای به س��طحی از‬ ‫فناوری مطلوب‌تر نس��بت به دیگر خودروس��ازان‬ ‫می‌رس��ند که رقبا نی��ز بالفاصله آن فناوری را به‬ ‫آپشن‌های موجود در محصوالت خود می‌افزایند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال صنعت خودروی ما نی��ز به دلیل‬ ‫ش��رایط ویژه این روزها باید دست به تحول زده‬ ‫تا تا با اتکا به توان خود و برخورداری از مشاوره و‬ ‫دانش خودروسازان و متخصصان خارجی از قافله‬ ‫دور افت��اده صنعت خودروی جه��ان بیش از این‬ ‫عقب نیفتد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دانیال درویش ـ گروه صنعت‪ :‬به‌نظر می‌رسد صنعت‬ ‫خودروی ایران برای ورود به جرگه خودروسازان بزرگ‬ ‫و بازارهای بین‌الملل باید دس��ت ب��ه تولید خودرو در‬ ‫س جهانی بزند‪ .‬در واقع اقبال خودروسازان بزرگ‬ ‫کال ‌‬ ‫در بازارهای بین‌الملل وام‌دار تولید محصوالتی رقابتی‬ ‫در ق��د و اندازه‌های یکدیگر اس��ت که تنه��ا تنوع در‬ ‫محصول و نش��ان (برند)‪ ،‬آنها را از هم متمایز می‌کند؛‬ ‫این درحالی اس��ت که ساختار خودروسازان بزرگ در‬ ‫ی��ک قالب بوده و تفاوت آنها در ن��وع محصول و بازار‬ ‫هدف تعریف می‌ش��ود‪ .‬بر این اساس خودروسازان ما‬ ‫نیز برای توفی��ق در بازارهای جهان��ی باید به تبعیت‬ ‫از ب��زرگان این صنع��ت‪ ،‬محصوالت خ��ود را در قد و‬ ‫اندازه‌های آنها به تولید برس��انند که مشاوره گرفتن از‬ ‫صاحبان صنایع می‌تواند به این فرآیند سرعت ببخشد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای سیاستگذاری‬ ‫خ��ودرو نی��ز در همین راس��تا از‬ ‫تاکی��د وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مبنی بر تولید خودرو در‬ ‫کالس جهان��ی ب��ا اس��تفاده از‬ ‫مشاوران معتبر بین‌المللی برای بهبود و ارتقای کیفیت‬ ‫خودروه��ای تولید داخل خبر داد‪ .‬ساس��ان قربانی با‬ ‫اش��اره به برگزاری بیست و چهارمین جلسه این شورا‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دراین جلس��ه با توجه به نقش و س��هم‬ ‫صنعت خودرو در رش��د و توس��عه اقتصادی امس��ال‬ ‫کشور‪ ،‬ارائه تصویری واقعی و شفاف از اقدامات صورت‬ ‫گرفت��ه مورد تاکی��د قرار گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید داخل به‬ ‫هم��راه تحقق اهداف صادراتی‪ ،‬نیاز به همراهی تمامی‬ ‫ارگان‌ه��ا و س��ازمان‌های تاثیرگذار ب��ر موفقیت این‬ ‫صنع��ت از دیگر م��وارد حائز اهمیتی ب��ود که دراین‬ ‫جلس��ه به آن پرداخته ش��د‪.‬قربانی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫زمینه مقرر ش��د در گزارش‌ه��ای تصویری اقدامات و‬ ‫فعالیت‌های صورت گرفته در صنعت خودروی کشور را‬ ‫به صورت ادواری به اطالع عمومی برسانند‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر شد ضمن پایش روند س��اخت تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫گزارش‌ه��ای ادواری به همراه گزارش تولید در ش��ورا‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه تاکی��د وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫خص��وص اهمی��ت تولید در کالس جهان��ی و در نظر‬ ‫گرفت��ن اهداف تعیین ش��ده در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬مبنی بر‬ ‫محوریت صادرات اشاره کرد و گفت‪ :‬در این زمینه باید‬ ‫گزارش الزم ارائه ش��ود از این رو مقرر شد از مشاوران‬ ‫معتب��ر بین‌المللی برای بهب��ود فرآیند تولید و ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت مرکز آزمون تست جاده‌ای‬ ‫به گفته قربانی؛ اطمینان ش��رکت‌های خودروس��از‬ ‫و قطعه‌س��از از اینکه هرگون��ه هزینه در جهت ارتقای‬ ‫کیفی��ت و س��طح رضایتمندی مش��تریان ب��ه عنوان‬ ‫یک س��رمایه‌گذاری موثر محسوب ش��ود نیز از دیگر‬ ‫تاکیداتی بود که وزیر به آن اشاره کرد‪.‬وی متذکر شد‬ ‫در ادامه این جلسه با توجه به گزارش پیشرفت پروژه‬ ‫مرکز آزمون جاده‌ای و س��ایر فعالیت‌های انجام ش��ده‬ ‫در صنعت خودرو و به منظور آگاهی بیشتر‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ذی‌ربط دراین صنعت برای حضور در جلس��ات ش��ورا‬ ‫دعوت شوند و از نزدیک در جریان اقدامات و برنامه‌های‬ ‫این صنعت قرار بگیرند‪ .‬عضو ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫صنعت خودرو همچنین افزود‪ :‬با توجه به نقش مهم و‬ ‫اساسی ایجاد مرکز آزمون جاده‌ای و همچنین تجهیز‬ ‫آزمایشگاه‌های تست خودرو در افزایش ایمنی و تست‬ ‫خ��ودرو همچنین تحقق اه��داف صادراتی با همکاری‬ ‫شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های مرتبط‪ ،‬تسریع‬ ‫در اجرای پروژه‌ها بر اس��اس برنام��ه زمان‌بندی مورد‬ ‫تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق تولید خودرو بیش از برنامه‬ ‫در همی��ن ح��ال یک��ی دیگر از‬ ‫اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫خ��ودرو با تاکید ب��ر اینکه برنامه‬ ‫تولی�� ‌د ‪۱‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار‬ ‫دس��تگاه خودرو در امسال تقریبا‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫در حال تحقق ‪ ۱۰۰‬درصدی است به‬ ‫‪ ۹‬ماه امس��ال بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار دستگاه خودرو تولید‬ ‫ش��ده که از کل تولید خودروی س��واری در سال ‪۹۲‬‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬در این میان کل تولید خودرو در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امس��ال بیش از ‪ ۸۲۵‬هزار دستگاه بوده که در بخش‬ ‫محبی‌نژاد با اشاره به برخی از مباحث جلسه شورای‬ ‫سیاس��تگذاری خ��ودرو اظهار ک��رد‪ :‬یک��ی از اقدامات‬ ‫موفق امس��ال دولت‪ ،‬مقوله آزمون تست جاده‌ای است‬ ‫ک��ه مراحل عقد قرارداد فناوری و س��اخت آن به پایان‬ ‫رس��یده و محل آن مش��خص و زمین آن نیز خریداری‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین بخش��ی از کار اجرایی آن پیش‬ ‫رفته که با بهره‌برداری از آن ایران به جمع کش��ورهای‬ ‫دارای آزمون تس��ت جاده‌ای خواهد پیوس��ت و آرزوی‬ ‫‪۴۰‬س��اله صنعت خودروی ایران محقق می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه‌س��ازی با عنوان اینکه این پروژه در‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی توسط یک مشاور آلمانی در‬ ‫حال اجرا اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فاز نخس��ت این طرح تا‬ ‫اواسط سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و منابع‬ ‫آن از سوی خودروسازان و برخی تولیدکنندگان تایر در‬ ‫کامی��ون و کش��نده افزایش ‪ ۱۴۴‬درصدی را ش��اهد داخل تامین خواهد شد که واردکنندگان خودرو همگی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫س��هامدار این پروژه هستند‪ .‬از سویی این پروژه نه تنها‬ ‫آرش محبی‌نژاد با تاکی��د بر این که اگر با همین برای تس��ت خودروهای داخل مورد اس��تفاده می‌تواند‬ ‫روال پی��ش برویم نه‌تنها به تولید ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬قرارگی��رد‪ ،‬بلک��ه برای عیارس��نجی و کیفیت‌‌س��نجی‬ ‫هزار دس��تگاه هدفگذاری شده خواهیم رسید بلکه خودروهای وارداتی و قطعات ازجمله الس��تیک خودرو‬ ‫پیش‌بینی می‌شود بیش از برنامه‬ ‫نیز مطلوب خواهد بود‪.‬‬ ‫به تولید دس��ت یابیم‪ ،‬با اشاره به‬ ‫وی اس��تمرار رش��د تولید خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫مه��ار واردات خودروه��ای باالی تجارت بر تولید خودرو همچ��ون ‪ ۹‬ماه امس��ال را منوط به‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی از س��وی دولت‬ ‫حمایت س��ایر دس��تگاه‌ها دانست و‬ ‫در کالس جهانی با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در مباحث کاهش‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در ای��ن میان اگر انتظار‬ ‫استفاده از مشاوران‬ ‫زی��ان صنع��ت خ��ودرو و تنوع‬ ‫حمای��ت نداش��ته باش��یم‪ ،‬انتظ��ار‬ ‫محص��والت داخل��ی نیز ش��اهد معتبر بین‌المللی برای‬ ‫تخریب نی��ز نداریم‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫بهبود و ارتقای کیفیت‬ ‫ورود چند نمونه خودروی جدید‬ ‫به تازگی خ��ودروی پراید و صادرات‬ ‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫‌های‬ ‫و‬ ‫خودر‬ ‫ب��ه ب��ازار بودیم که دن��ا یکی از‬ ‫آن به کشور عراق با خطر گروه‌های‬ ‫تاکید کرد‬ ‫آنها اس��ت که البته ب��ا توجه به‬ ‫تروریس��تی و داعش مقایس��ه شده‬ ‫سیاس��ت‌های کلی ای��ن خودرو‬ ‫که نه‌تنه��ا روی صادرات محصوالت‬ ‫چند ماه اس��ت ک��ه درگیر بحث‬ ‫داخلی به شدت تاثیر می‌گذارد بلکه‬ ‫قیمت‌گذاری است‪ .‬با این حال امیدوار هستیم بحث انعکاس داخلی آن باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود‪.‬‬ ‫انحصاری نبودن صنعت خودرو حل ش��ود تا شاهد از س��وی دیگر هیچ‌کس پاس��خگوی ضرر و زیان ناشی‬ ‫ضربه خوردن این صنعت بیش از این نباش��یم‪ .‬وی از اظهارات بدون کارشناس��ی دس��تگاه‌ها و اشخاص به‬ ‫در خص��وص مبحث تولید خودرو در کالس جهانی صنعت خودرو نیست‪.‬عضو شورای سیاستگذاری خودرو‬ ‫نیز عنوان کرد‪ :‬این طرح از س��وی یکی از استادان به ارائه خودروی برقی از سوی یک شرکت خودروسازی‬ ‫دانشگاه ارائه ش��د که بر این اساس وزارت صنعت‪ ،‬در پایان این جلسه اشاره کرد و گفت‪ :‬بحث خودروهای‬ ‫‌معدن و تجارت در نظر دارد به س��وی تولید خودرو برقی و هیبریدی و داخلی‌س��ازی ای��ن خودروها مورد‬ ‫در کالس جهان��ی حرک��ت کند ک��ه امیدواریم به نظ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫زودی ش��اهد تحقق این مهم باش��یم‪ .‬این درحالی بحث داخلی س��ازی خودروهای داخلی مطرح است که‬ ‫اس��ت که این وزارتخانه در کنار امور جاری صنعت مرکز آزمون تس��ت جاده‌ای یکی از پروژه‌های زیربنایی‬ ‫خودرو با تاکید بر اجرایی ش��دن این طرح‌ها به افق و زیرس��اختی افزایش کیفیت و ارتق��ای تولید خودرو‬ ‫این صنعت توجه دارد‪.‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط ورود خودروهای مناطق آزاد‬ ‫به سرزمین اصلی اعالم شد‬ ‫مع��اون مناطق ویژه اقتصادی ش��ورای‌عالی مناطق‬ ‫آزاد ضمن اعالم شرایط ورود خودروهای مناطق آزاد به‬ ‫س��رزمین اصلی گفت‪ :‬هیات وزیران با افزایش محدوده‬ ‫ت��ردد خودروهای مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی موافق‬ ‫نیست‪ .‬جعفر آهنگران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫کس��انی که می‌خواهن��د در زمین��ه واردات خودرو در‬ ‫مناط��ق آزاد یا ویژه فعالیت کنن��د باید در این مناطق‬ ‫ش��رکتی ثبت کرده و از س��ازمان منطق��ه آزاد مجوز‬ ‫مرب��وط را دریافت کنند‪ .‬به‌طور کل��ی در این مناطق‪،‬‬ ‫مقرراتی با عن��وان آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی برای‬ ‫تردد خودروها وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫در منطقه آزاد انزلی خودروها تا ش��عاع ‪ ۵۵‬کیلومتری‬ ‫ح��ق تردد دارند یا در بعض��ی مناطق مثل منطقه آزاد‬ ‫ارس‪ ،‬خودروه��ا می‌توانن��د از مرز منطق��ه تا مرکز آن‬ ‫ایلنا‪ -‬رضا شیوا‪ ،‬رییس شورای رقابت با بیان اینکه قیمت‌گذاری دنا‬ ‫بر اساس قیمت پایه خودروی سورن انجام شد‪‌،‬گفت‪ :‬هر چند نرخی که‬ ‫ایران‌خودرو برای دنا به ما اعالم کرد ‪ ۵۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بود‬ ‫اما این قیمت به اعتقاد ما منطقی نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دلیل شباهت‬ ‫زیاد دنا به س��ورن به لحاظ فنی (موتور‪ ،‬گیربکس و شاسی) و ظاهر آن‬ ‫قیمت پایه برای این خودرو را س��ورن در نظر گرفتیم و از خودروس��از‬ ‫خواس��تیم تا تغییراتی که بین سورن و دنا وجود دارد برای ما فهرست‬ ‫کند که آنها ‪ ۳۷‬مورد را که ارتقا یافته یا اضافه شده بود با قیمت نهایی‬ ‫ب��رای ما ارس��ال کردند و ما هم آن را بررس��ی و ن��رخ منطقی را اعالم‬ ‫کردیم که بعید به نظر می‌رس��د جلسه دیگری برای بازنگری قیمت دنا‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬شیوا در پاسخ به این پرسش که آیا این اختالف‌نظر منجر‬ ‫به کاهش تولید و دردسری تازه برای متقاضیان دنا نخواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروس��از موظف اس��ت در صورت پیش‌فروش‪ ،‬خ��ودرو را در اختیار‬ ‫تردد کنند‪ .‬معاون مناطق ویژه اقتصادی ش��ورای‌عالی‬ ‫مناط��ق آزاد در عین حال بیان کرد‪ :‬پیش��نهادهایی از‬ ‫طرف مناطق آزاد برای افزای��ش محدوده تردد خودرو‬ ‫داده شده که هیات وزیران با این موضوع موافق نیست‪.‬‬ ‫آهنگران گفت‪ :‬در مناطق آزاد خودروها پالک مخصوص‬ ‫این مناطق را دارند و اگر کس��ی بخواهد خودرویی را از‬ ‫خارج وارد و در آن مناطق اس��تفاده کند برای ورود آن‬ ‫به س��رزمین اصلی باید پالک خ��ودرو را از منطقه آزاد‬ ‫ب��ه پالک ملی تبدیل کن��د و هزینه ترخیص خودرو را‬ ‫بپردازد‪ .‬وی در رابطه با قوانین واردات و صادرات در این‬ ‫مناطق توضیح داد‪ :‬هیچ منعی برای واردات و صادرات‬ ‫در مناط��ق آزاد و ویژه وجود ندارد ولی برای ورود کاال‬ ‫از این مناطق به س��رزمین اصل��ی باید قوانین گمرکی‬ ‫رعایت شود‪ .‬آهنگران در ادامه توضیح داد‪ :‬مناطق آزاد‬ ‫مش��تری قرار دهد البته اگر ایران‌خودرو مدارک بیشتری برای افزایش‬ ‫قیمت منطقی دنا دارد می‌تواند آن را به شورای رقابت ارسال کند‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬ابراهیم نکو‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫گفت‪ :‬ت��ا زمانی‌که در صنعتی که هر روز متحول و متنوع می‌ش��ود به‬ ‫داش��ته‌ها و تجربی��ات خود اکتفا کنیم از این صنع��ت فاصله گرفته‌ایم‬ ‫و نمی‌توانی��م به جایگاهی که خواهان آن هس��تیم‪ ،‬دس��ت پیدا کنیم‪،‬‬ ‫بلکه باید برای رسیدن به این مهم برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات عمیق‬ ‫منطبق با نیازهای کشور داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اساس چنانچه‬ ‫نیازهای صنعت خودرو را به درس��تی تشخیص دهیم‪ ،‬قادر خواهیم بود‬ ‫افراد را براس��اس توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنان در جایگاه مناسب قرار‬ ‫دهیم‪ .‬نکو عنوان کرد‪ :‬چنانچه خواستار تحول صنعت خودرو در داخل‬ ‫کشور هستیم باید با کش��ورهای دیگری که به پیشرفت‌های بزرگ در‬ ‫این صنعت رس��یده‌اند‪ ،‬مراوده داش��ته باش��یم و دالیل برآورده نشدن‬ ‫و ویژه‪ ،‬محدوده‌هایی در داخل کشور هستند که خارج‬ ‫از قلم��رو گمرکی بوده و مق��ررات صادرات و واردات بر‬ ‫آنها حاکم نیست‪ .‬در این مناطق به راحتی می‌توان مواد‬ ‫اولی��ه و قطعات خودرو یا فناوری‌ه��ای روز دنیا را وارد‬ ‫و تولید کرد که بخش��ی از این تولیدات می‌تواند صادر‬ ‫شود‪ .‬معاون مناطق ویژه اقتصادی شورای‌عالی مناطق‬ ‫نیازهای صنعت خودروی کشور را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محم��د جعفری‪ ،‬ریی��س انجمن ملی حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان گفت‪ :‬بس��یاری از ش��رکت‌های واردکنن��ده خودرو‬ ‫خدم��ات پس از فروش مناس��بی ب��ه خریداران محص��والت خود ارائه‬ ‫نمی‌دهند‪ .‬همچنین برخی از خودروهای وارداتی توس��ط واردکنندگان‬ ‫متفرقه وارد شده و فاقد خدمات ضمانت (گارانتی) هستند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه خریداران این خودروها در زمان خرابی خودرو با مش��کل خدمات‬ ‫گارانتی مواجه می‌شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر آن مالکان خودروهای‬ ‫دارای گارانتی نیز به خدمات پس از فروش مناس��بی دسترسی ندارند‪.‬‬ ‫رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫گزارش‌ها‪ ،‬برخی از قطعات خودروهای وارداتی در تعمیرگاه‌های شرکت‬ ‫واردکننده موجود نیست و مالکان خودروها گاهی یک ماه برای واردات‬ ‫قطعه معطل می‌شوند‪.‬‬ ‫آزاد ب��ا بی��ان این‌که مناط��ق آزاد ‪ ۲۰‬معافیت مالیاتی‬ ‫دارن��د که مناطق ویژه ندارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬مناطق آزاد تنها‬ ‫دولتی بوده ولی مناطق ویژه می‌توانند دولتی نیز باشند‬ ‫و مقررات س��رمایه‌گذاری در مناطق آزاد مخصوص این‬ ‫مناطق بوده ولی در مناطق ویژه همانند سرزمین اصلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫شرکت سایپا در نظر دارد‪ ،‬اجرای عملیات مربوط به خدمات‬ ‫حمل و نق��ل جهت انج��ام ماموریت‌های درون و برون‌ش��هری‬ ‫نیروهای خود (خدمات تاکس��یرانی) را به پیمانکار واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید‪ .‬متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مدارک‬ ‫مناقصه به سایت پورتال گروه سایپا‪www.saipagroup.net ،‬‬ ‫ّ«بخش مناقصه الکترونیکی» و یا همه روزه از س��اعت ‪ 8/00‬الی‬ ‫‪ 15/30‬حداکثر تا پنج روز کاری پس از نش��ر آگهی با در دست‬ ‫داش��تن معرفی‌نامه به اداره پیگیری و پشتیبانی خرید‪ ،‬مدیریت‬ ‫خرید داخلی س��ایپا‪ ،‬واقع در کیلومتر ‪ 15‬جاده مخصوص کرج ـ‬ ‫شرکت سایپا ـ درب شماره ‪ 3‬مراجعه نمایند‪.‬‬
‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫گزارش‬ ‫پرداخت بهره مالکانه‪ ،‬تنها گزینه روی میز‬ ‫بازار جهانی آلومینیوم در انتظار پرش هندی‌ها‬ ‫اصالح روش‌های تولید مواد معدنی با ژئومتالورژی‬ ‫‪5‬‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫از اهمیت یارانه تولید در بخش معدن‬ ‫ریسک اکتشافات معدنی جبران می‌شود‬ ‫حامدش�ایگان‪-‬گروه معدن‪ :‬بخش معدن گس��تره‬ ‫بزرگی از فعالیت‌های اکتش��افی‪ ،‬استخراج و فرآوری را‬ ‫دربرگرفت��ه و در عبور از حلقه‌های تولید‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫باالیی را به محصوالت معدنی می‌دهد همچنین به‌عنوان‬ ‫یک بخش تولیدی نقش مهمی در اش��تغالزایی و رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور دارد‪ .‬بنابراین حمای��ت از این بخش‪،‬‬ ‫یک��ی از اولویت‌های دولت برای ایج��اد رونق اقتصادی‬ ‫است‪ .‬حال در شرایطی که ‪ 52‬هزار میلیارد ریال یارانه‬ ‫تولید در الیحه بودجه ‪ 94‬در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫س��هم بیش��تر بخش معدن می‌تواند اث��رات مثبتی در‬ ‫افزایش تولید ناخالص ملی داش��ته باش��د‪ .‬کارشناسان‬ ‫در این رابط��ه معتقدند از آنجایی که بخش اکتش��اف‬ ‫ریسک باالیی دارد‪ ،‬اختصاص یارانه تولید به معدنکاران‬ ‫می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از ریسک را جبران‬ ‫کند‪ .‬از طرف دیگر با پرداخت یارانه برای بهبود فناوری‪،‬‬ ‫ف��رآوری مواد معدنی رونق خواهد گرفت که نتیجه آن‬ ‫افزایش ارزش‌افزوده در بخش تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولید برای تامین نیاز داخلی و حرکت به‬ ‫سوی افزایش درآمدهای ارزی کشور در تمام بخش‌های‬ ‫اقتصادی کش��ور ضروری اس��ت‪ .‬حال با توجه به اینکه‬ ‫در برخی بخش‌ها هزینه بیش��تری صرف تامین انرژی‪،‬‬ ‫خرید تجهیزات و‪ ...‬برای تولید می‌شود‪ ،‬اختصاص یارانه‬ ‫به‌منظور رقابت‌پذیر کردن محصوالت اهمیت بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬از ای��ن رو بخ��ش معدن ک��ه در درون آن صنایع‬ ‫ان��رژی قرار دارد‪ ،‬به��ره‌وری انرژی ب��ا تخصیص یارانه‬ ‫می‌توان��د‪ ،‬رقابت‌پذیری محص��والت تولیدی را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود فرآوری با یارانه تولید‬ ‫رییس کمیته معدن کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس در رابطه‬ ‫با نقش یارانه‌های تولید در بخش‬ ‫گف��ت‪ :‬در بحث‬ ‫معدن به‬ ‫پرداخ��ت یارانه‌های تولید باید به‬ ‫ای��ن نکته توجه ش��ود که قرار نیس��ت پولی به صورت‬ ‫نقدی به تولیدکنندگان داده ش��ود‪ ،‬بلکه ساالنه مبلغی‬ ‫ب��رای تولیدکنن��دگان در نظر گرفته می‌ش��ود که آنها‬ ‫بتوانند بخشی از س��ود بانکی تسهیالت خود را جبران‬ ‫کنند‪ ،‬به عبارت دیگر اگر نرخ سود تسهیالت بانکی آنها‬ ‫‪21‬درصد اس��ت‪6 ،‬درصد از س��ود آن به‌عن��وان یارانه‬ ‫پرداخت می‌ش��ود و مابقی که ش��امل ‪15‬درصد است‬ ‫توسط وام گیرنده پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫داریوش اسماعیلی با بیان اینکه بخش دیگری از یارانه‬ ‫تولید ب��رای ارتقای فناوری در اختی��ار تولیدکنندگان‬ ‫قرار می‌گی��رد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از آنجایی که ارتقای فناوری‪،‬‬ ‫به��ره‌وری تولی��د را به همراه خواهد داش��ت‪ ،‬پرداخت‬ ‫یارانه کم��ک خواهد کرد واحد تولیدی با اس��تفاده از‬ ‫تجهی��زات روز هزینه تولی��د محصوالت خود را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬همچنین بخش مع��دن در مرحله اکتش��اف با‬ ‫ریس��ک‌های باالیی مواجه اس��ت که پرداخ��ت یارانه‬ ‫هزینه‌های ریس��ک این مرحله را برای س��رمایه‌گذاران‬ ‫جبران خواهد کرد‪ .‬این موضوع انگیزه الزم را برای ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران به بخش معدن فراهم می‌کند و به‌طور‬ ‫درپی عملیات اکتشافی جدید ایجاد شد‬ ‫افزایش ذخایر‪ 90‬میلیون تنی سنگ‌آهن‬ ‫و ‪ 120‬میلیون تنی زغال‌سنگ‬ ‫گروه معدن‪ :‬فعالیت‌های اکتش��افی تا پایان‬ ‫نهمی��ن ماه از س��ال جاری به رش��د بیش از‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 4‬برابری و کش��ف ذخای��ر جدید منجر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ‌،‬عملی��ات فعالیت‌های‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫اکتشافی که در زمینه عملیات جدید اکتشاف‬ ‫با همکاری سه جانبه ایمیدرو‪ ،‬معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور‬ ‫آغاز شده نش��ان می‌دهد میزان فعالیت‌های‬ ‫‪ 9‬ماه امس��ال در مقایس��ه ب��ا عملکرد مدت‬ ‫مشابه سال ‪ 92‬از رشد قابل توجهی برخوردار‬ ‫اس��ت به طوری ک��ه در بخش‌ه��ای حفاری‬ ‫از افزای��ش ‪264‬درص��دی‪ ‌،‬نمونه ب��رداری از‬ ‫رش��د ‪415‬درصدی‪ ،‬چاه پیمایی (ژئوفیزیکی‬ ‫گمانه) از افزای��ش ‪312‬درصدی و ژئوفیزیک‬ ‫از رش��د ‪291‬درصدی عملکرد برخوردار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عملی��ات جدی��د و ب��زرگ اکتش��اف مواد‬ ‫معدنی که از ابتدای زمس��تان گذش��ته آغاز‬ ‫شده در مدت ‪ 3‬سال به اجرا در خواهد آمد و‬ ‫‪200‬هزار کیلومتر مربع از نواحی مستعد مواد‬ ‫معدنی در سراسر کشور را در بر می‌گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی از نتای��ج حاص��ل از‬ ‫فعالیت‌ه��ای اکتش��افی مبین آن اس��ت که‬ ‫تاکن��ون افزون‌ب��ر ‪ 90‬میلیون ت��ن به ذخایر‬ ‫کش��ف شده سنگ‌آهن کش��ور افزوده شده و‬ ‫‪ 120‬میلی��ون تن نیز به ذخایر زغال‌س��نگ‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال عملی��ات اکتش��افی در‬ ‫محدوده معدن طالی زرشوران در سال‌جاری‬ ‫منج��ر به افزای��ش (حدود ‪ 30‬تن��ی) ذخایر‬ ‫مع��دن از ‪ 89‬تن به بیش از ‪ 108‬تن ش��ده‬ ‫و این نتای��ج به تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سازمان استان رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین فعالیت‌های شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران(یکی از ش��رکت‌های اصلی‬ ‫و عملیات��ی ایمی��درو) در بخ��ش اکتش��اف‬ ‫منج��ر به حفاری «کرگی��ری» (مغزه گیری)‬ ‫ب��ه می��زان ‪ 66‬ه��زار و ‪ 909‬مت��ر در کل‬ ‫پروژه‌های اکتش��افی ش��ده که س��هم بخش‬ ‫زغالس��نگ ‪30‬هزار و ‪ 850‬متر بوده و از این‬ ‫مق��دار ‪ 26‬هزار م��ورد چ��اه پیمایی صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با توجه به انجام اکتش��افات‬ ‫در محدوده‌ه��ای معدنی س��نگان ( مجتمع‬ ‫س��نگان) و انجام ‪15‬هزار و ‪500‬متر حفاری‬ ‫و ‪35‬حلق��ه گمانه‪ ،‬مرحل��ه ارزیابی جدید از‬ ‫ذخایر این محدوده آغاز ش��ده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این در پهن��ه ‪11‬هزار و ‪ 500‬کیلومتر مربعی‬ ‫س��نگان ‪ 15‬آنومالی جدید وارد عملیات پی‬ ‫جویی شده است‪.‬‬ ‫قط��ع در رونق معدن در مراحل بع��دی نیز اثر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه در جهت افزایش رقابت‌پذیری‬ ‫نایب‌رییس کمیس��یون معادن ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫در مورد اهمیت پرداخت یارانه‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫ب��ه این بخش گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه معدن ظرفیت‬ ‫باالی��ی در تولید ناخالص مل��ی دارد و از طرف دیگر‬ ‫جزو بخش‌ه��ای انرژی‌بر به ش��مار می‌آید‪ ،‬پرداخت‬ ‫یاران��ه در رونق تولی��دات این بخش اثرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه بخش��ی از هزینه تولید در محصوالت به دلیل‬ ‫فرسوده بودن تجهیزات و افزایش مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫حال در صورت��ی که با حمای��ت از تولیدکنندگان از‬ ‫طری��ق یارانه تولید‪ ،‬تجهیزات به��ره‌وری را جایگزین‬ ‫ماش��ین‌آالت سنتی کنند‪ ،‬بخشی از هزینه‌های تولید‬ ‫کاه��ش خواه��د یافت و به‌ط��ور قط��ع در بلندمدت‬ ‫صرفه‌جویی به وجود آمده هزینه نوس��ازی را جبران‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫برنامه ایمیدرو برای اجرای ‪ 3‬طرح‬ ‫فوالدی در کرانه‌های جنوب‬ ‫گروه معدن‪ :‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس‬ ‫هیات‌ عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران اعالم کرد‪ :‬این س��ازمان طرح‌های توس��عه‌ای‬ ‫جدیدی به ارزش بیش از ‪5‬میلیارد دالر با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی داخلی و خارجی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬مه��دی کرباس��یان گفت‪ :‬ب��ا اتخاذ‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫سیاس��ت‌های خصوصی س��ازی و روش‌ه��ای جدید تامین‬ ‫مال��ی‪ ،‬ع�لاوه بر کاه��ش هزینه‌ه��ای س��ازمان در اجرای‬ ‫طرح‌های تعریف ش��ده در گذشته‪ ،‬امکان تعریف طرح‌های‬ ‫توس��عه جدید به ارزش بیش از ‪ 5‬میلیارد دالر با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح فوالد چابهار با ظرفیت س��االنه ‪ 3‬میلیون‬ ‫تن یکی از طرح‌های مذکور است که در این زمینه شرکتی‬ ‫با مش��ارکت بخش خصوصی تاس��یس ش��ده و در مرحله‬ ‫انتخاب پیمانکار است ‪.‬‬ ‫کرباس��یان ادام��ه داد‪ :‬ف��والد بندرعب��اس با مش��ارکت‬ ‫س��رمایه‌گذار خارجی (اس��ار هند)‪ ،‬ف��والد بندرعباس ‪ 2‬با‬ ‫مشارکت س��رمایه‌گذار خارجی (کویت استیل)‪ ،‬فوالد قشم‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذاری بخ��ش خصوصی و ظرفی��ت ‪ 6‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬فوالد اروند با س��رمایه‌گذاری بخ��ش غیردولتی‪ ،‬فاز ‪3‬‬ ‫آلومینیوم المهدی‪ ،‬پرعیارس��ازی س��نگ‌آهن و آلومینیوم‬ ‫جنوب در منطقه ویژه المرد با ظرفیت ساالنه ‪300‬هزار تن‬ ‫از دیگر طرح‌های مورد نظر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تدوین حقوق دولتی‬ ‫با لحاظ بازار مصرفی‬ ‫رضا اشرف‌س��منانی ب��ا نگاهی به‬ ‫مش��کالت بخش معدن افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر در بخش معدن با فقر‬ ‫فناوری مواجه هس��تیم که تنها با‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت ارزانقیم��ت و‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان می‌توان این کاس��تی را جبران‬ ‫کرد‪ .‬این موضوع در بخش معدن که هر مرحله از چرخه‬ ‫تولید آن ب��ا ارزش‌اف��زوده باالیی همراه اس��ت‪ ،‬جایگاه‬ ‫ویژه‌ای دارد‪ ،‬زیرا بس��یاری از معادن به دلیل استفاده از‬ ‫ماشین‌آالت فرسوده بهره‌وری پایینی دارند که تخصیص‬ ‫یارانه تولید می‌تواند افزایش درآمدهای بخش معدن را به‬ ‫همراه داشته باشد و در نهایت نقش آن در تمام حلقه‌های‬ ‫زنجیره تولید دیده می‌ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه منافع یارانه‬ ‫تولید به رفع نیاز داخلی کمک خواهد کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫با نگاهی جامع به اث��ر پرداخت یارانه‌ها در بخش معدن‬ ‫توج��ه کنیم‪ ،‬در نتیج��ه این پرداخت افزایش برداش��ت‬ ‫محص��والت معدن��ی و در نهای��ت ص��ادرات محصوالت‬ ‫فرآوری شده را ش��اهد هستیم‪ ،‬بنابراین پی خواهیم برد‬ ‫که اساس��ی‌ترین کارکرد یارانه‌ه��ا حمایت از تولید برای‬ ‫رفع نیاز داخلی و سپس بهبود صادرات است‪ .‬در شرایطی‬ ‫که کشور به رشد اقتصادی باال برای رفع رکود و افزایش‬ ‫درآمده��ای ارزی نی��از دارد‪ ،‬حمای��ت از بخ��ش معدن‬ ‫می‌تواند افزایش صادرات فرآورده‌های معدنی را به همراه‬ ‫داشته باشد‪ .‬معادن ایران در حال حاضر به دلیل افزایش‬ ‫قیم��ت ارز‪ ،‬توان واردات ماش��ین‌آالت و تجهیزات روز را‬ ‫ندارند‪ .‬به همی��ن دلیل بهره‌وری در بخش معدن قربانی‬ ‫نب��ود نقدینگ��ی ش��ده اس��ت و مع��ادن ب��ا بکارگیری‬ ‫ماشین‌آالت سنتی بخشی از مواد معدنی خود را از دست‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬از طرف دیگر به دلیل خواب س��رمایه‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شده محصوالت بیشتر از تولید رقبای خارجی برای‬ ‫عرضه در بازارهای بین‌المللی است‪ .‬از این رو برنامه دولت‬ ‫برای افزایش درآمده��ای ملی از طریق پرداخت یارانه‌ها‬ ‫گام موثری برای ایجاد جهش در بخش معدن خواهد بود‬ ‫تا هدفگ��ذاری ‪ 3‬برابری نقش مع��دن در تولید ناخالص‬ ‫داخلی محقق شود‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی برای افزایش معدنکاری به عوامل‬ ‫زی��ادی بس��تگی دارد‪ ،‬چرا که مع��ادن همچون‬ ‫س��ایر واحدهای تولیدی نیازمند کاهش هزینه‬ ‫برای رقابت‌پذیرکردن محصوالت هس��تند‪ .‬حال‬ ‫در ش��رایطی که بازار جهان��ی برخی محصوالت‬ ‫معدنی نوسان و کاهش قیمت را تجربه می‌کند‪،‬‬ ‫از این رو تدوین قوانین درس��ت در مورد حقوق‬ ‫دولتی در رش��د تولی��دات معدنی موثر اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن حقوق دولت��ی باید بر مبن��ای میزان‬ ‫برداش��ت مواد معدنی از معدنکاران و براس��اس‬ ‫ش��رایط روز از حی��ث منطق��ه‌ای ک��ه محدوده‬ ‫معدنی در آن قرار گرفته‪ ،‬هزینه اس��تخراج مواد‬ ‫معدن��ی‪ ،‬بازار مصرف��ی و ‪ ...‬تدوین ش��ود‪ .‬اخذ‬ ‫حقوق دولت��ی بر مبنای ش��رایط متغیر معادن‬ ‫و ب��ازار در انگیزه فعالیت س��رمایه‌گذاران تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫تمام برنامه‌های دولت در بخش معدن باید به‬ ‫س��مت باالبردن تحرک در بهره‌ب��رداران معدنی‬ ‫باش��د‪ ،‬چ��را که برخ��ی از مع��ادن هم‌اکنون به‬ ‫دلیل نداش��تن بازار با کمت��ر از ظرفیت تولید‪،‬‬ ‫فعالیت خ��ود را ادامه می‌دهن��د‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫برخ��ی محدوده‌های معدنی به دلیل مش��کالت‬ ‫نقدینگی یا نب��ود تخصص کافی همچنان بلوکه‬ ‫باقی مانده‌اند که اگر این محدوده‌ها طبق قانون‬ ‫در موعد مقرر به بهره‌برداری نرس��ند به مزایده‬ ‫گذاش��ته می‌شوند‪ ،‬فعالیت‌های معدنی به سمت‬ ‫رون��ق و افزایش برداش��ت م��واد معدنی خواهد‬ ‫رف��ت‪ .‬با ای��ن حال در کن��ار افزایش برداش��ت‬ ‫م��واد معدن��ی‪ ،‬فراهم ک��ردن زیرس��اخت‌های‬ ‫الزم و ارائ��ه تس��هیالت برای معدن��کاران ورود‬ ‫ب��ه ف��رآوری محص��والت معدن��ی را تس��هیل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫افزایش برداشت‌های معدنی با حمایت معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط محقق خواهد ش��د‪ .‬چرا که‬ ‫آنها بیشتر تحت‌تاثیر نوس��ان بازار قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬به همین دلیل حمایت از این معادن باید‬ ‫در جهت افزایش فعالیت‌های استخراجی و ادامه‬ ‫روند اکتشاف محدوده معدنی در عمق‌های باالتر‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬همچنین با تجهی��ز معادن و بهبود‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات معدنی مس��یر توسعه‬ ‫واحدهای کوچک و حرکت به س��مت باال بردن‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای اکتشاف و ایجاد واحدهای‬ ‫فرآوری امکان‌پذیر می‌شود‪.‬‬ ‫اله‌وردی دهقانی خبر داد‬ ‫قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت مس‬ ‫تا پایان سال‬ ‫گ�روه معدن ‪ -‬عض��و هیات رییس��ه کمیته‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫مس ای��ران گفت‪ :‬ه��دف از تحقیق و تفحص‬ ‫از ش��رکت ملی م��س مچ‌گیری نیس��ت بلکه‬ ‫شناس��ایی مشکالت و رفع آنها بوده و تا پایان‬ ‫س��ال گزارش تکمیل ش��ده را قرائت خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬ال��ه‌وردی دهقانی‬ ‫در رابطه ب��ا آخرین وضعی��ت پرونده تحقیق‬ ‫و تفح��ص از صنع��ت مس‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫اطالع��ات الزم درباره پرونده تحقیق و تفحص‬ ‫از صنعت مس جمع‌آوری ش��ده و تنها نیاز به‬ ‫کم��ی چک��ش کاری دارد‪ ،‬بنابراین امیدواریم‬ ‫که هرچ��ه زودتر گزارش نهایی آن آماده و در‬ ‫صحن مجلس قرائت شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ورزق��ان و خاروانا در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه گزارش تحقیق‬ ‫و تفح��ص از صنع��ت مس درنهای��ت تا پایان‬ ‫س��ال قرائت خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف‬ ‫از انجام تحقیق و تفحص‪ ،‬مچ گیری نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه هدف ما منعکس کردن مش��کالت و رفع‬ ‫آنها است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بنابراین برای دس��تیابی به نتیجه‬ ‫کارآمد‪ ،‬کار کارشناسی بسیار نیاز است‪ ،‬اکنون‬ ‫اطالعات مورد نیاز در این‌باره جمع آوری شده‬ ‫و در ح��ال پاالی��ش و جمع بندی هس��تیم تا‬ ‫با انتش��ار یک گزارش جامع و کامل‪ ،‬به جای‬ ‫مشکل آفرینی‪ ،‬رفع مشکل کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیته تحقیق و تفحص‬ ‫از شرکت ملی مس افزود‪ :‬تمام تالش ما قرائت‬ ‫این گ��زارش پس از تصویب الیحه بودجه و تا‬ ‫پایان س��ال بوده و گ��زارش تحقیق و تفحص‬ ‫از صنع��ت م��س را در کوتاه‌ترین زمان ممکن‬ ‫تقدیم هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ورزق��ان و خاروانا در مجلس‬ ‫بررس��ی موارد‪ ،‬مش��کالت و تخلفات احتمالی‬ ‫مال��ی‪ ،‬س��هل‌انگاری‌های احتمال��ی در بحث‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬تخلفات احتمالی در حوزه پژوهشی‬ ‫معادن و طوالنی ش��دن طرح‌های در دس��ت‬ ‫اج��را‪ ،‬مش��کالت مدیریت��ی و ه��م ریخت و‬ ‫پاش‌ه��ای مال��ی را از جمله محوره��ای این‬ ‫تحقیق و تفحص عنوان کرد‪.‬‬ ‫دهقان��ی پی��ش از ای��ن نیز‪ ،‬مش��کالتی از‬ ‫قبی��ل تعطی�لات مجل��س و تداخل ب��ا زمان‬ ‫بررس��ی س��ایر لوایح و طرح‌ها را باعث تاخیر‬ ‫در ارائ��ه گزارش تحقی��ق و تفحص از صنعت‬ ‫م��س اعالم کرده و مقرر ب��ود که این گزارش‬ ‫تا ش��هریورماه تکمی��ل و در صح��ن مجلس‬ ‫قرائت شود‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫کاهش قیمت سنگ‌آهن و نفت‬ ‫به سطح بحران اقتصادی رسید‬ ‫س��نگ‌آهن و نفت از جمله کاالهایی هستند که در‬ ‫‪5‬سال اخیر بیشترین روند کاهشی قیمت را داشتند‪،‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه قیمت نف��ت در روزهای پایانی س��ال‬ ‫‪2014‬م روندی نزولی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫از س��ایت میانین��گ‪ ،‬قیم��ت‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫سنگ‌آهن در س��ال ‪2014‬م تقریبا ‪ 50‬درصد کاهش‬ ‫را پشت‌س��ر گذاش��ت و می‌توان گفت عنوان بدترین‬ ‫عملکرد کاالیی را در س��ال ‪2014‬م به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬س��نگ‌آهن با عیار ‪ 62‬درصد تحویلی به‬ ‫بندر کینگدائو روز سه‌شنبه اندکی افزایش یافت و پس‬ ‫از رسیدن به ‪ 66/84‬دالر در هر تن‪ ،‬مجدد تنزل یافت‪.‬‬ ‫قیمت نفت نیز در ‪ 5/5‬سال گذشته به دلیل ترس از‬ ‫آش��فتگی‌های سیاسی در لیبی که تالطم عرضه مازاد‬ ‫این کاال را برطرف خواهد کرد‪ ،‬به پایین‌ترین س��طح‬ ‫خود در روز دوشنبه گذشته رسید و ‪ 48‬درصد کاهش‬ ‫را برای برنت به ثبت رس��اند که بیش��ترین کاهش از‬ ‫سال ‪2008‬م تاکنون محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم تولید مازاد بر تقاضا‬ ‫تحلیلگران عوام��ل افت این قیمت‌ها را عرضه مازاد‬ ‫س��نگ‌آهن و تولید باالی انرژی و منابع جایگزین آن‬ ‫مانند انرژی‌های تجدیدپذیر ارزیابی می‌کنند‪.‬‬ ‫ی��ک دلی��ل عرض��ه م��ازاد س��نگ‌آهن افزای��ش‬ ‫ظرفیت‌های تولید معادن در سال ‪2014‬م است که آن‬ ‫را به اوج رس��اند و از طرف دیگر رشد اقتصادی چین‬ ‫به پایین‌ترین سطح خود در مدت دو دهه اخیر رسید‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود تا سال ‪2017‬م عرضه مازاد تداوم‬ ‫داشته باشد زیرا به احتمال قوی تولید فوالد چین در‬ ‫این حد رش��د نخواهد کرد که بتواند کل عرضه مازاد‬ ‫س��نگ‌آهن را جذب کند‪ .‬برای نفت نیز چنین عرضه‬ ‫م��ازادی به وجود آمد و از طرفی هم تولید نفت ش��ل‬ ‫در غرب مزید بر علت ش��ده است‪ ،‬اما با توجه به افت‬ ‫نکردن قیمت‌های س��نگ‌آهن و نفت مشخص شد که‬ ‫عوامل دیگری هم در این میان نقش دارند‪ .‬ازجمله این‬ ‫عوامل می‌توان به افول رش��د اقتصادی در کشورهای‬ ‫درحال توس��عه و استمرار رکود در کشورهای صنعتی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در رابطه با اینکه چ��ه آینده‌ای در انتظار‬ ‫بازار این محصوالت اس��ت‪ ،‬تحلیلگر نشریه فوربس و‬ ‫نویس��نده کتاب «‪ 23‬نکته‌ای که باید از کاپیتالیس��م‬ ‫بدانیم» آقای «تیم ورس��تال» معتقد است‪ .‬اینکه «آیا‬ ‫قیمت‌های سنگ‌آهن و نفت همچنان روندی کاهشی‬ ‫خواهد داش��ت» به نظر می‌رسد که پاسخ بله باشد و‬ ‫احتماال هم این گون��ه خواهد بود‪ .‬چون حتی در این‬ ‫ش��رایط که قیمت‌ها پایین است تولید مازاد بر تقاضا‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در این ش��رایط باید تولیدکنندگان از بازار‬ ‫خارج ش��وند و تولید خود را متوقف کنند تا مانع افت‬ ‫بیشتر قیمت‌ها شوند‪.‬‬ ‫به‌طور مس��لم زمانی که قیمت‌ها پایین است‪ ،‬تقاضا‬ ‫ه��م افزایش پیدا می‌کند اما تقاضا منتهی به س��یکل‬ ‫طوالنی قیمت سنگ‌آهن می‌شود و احتماال برای نفت‬ ‫نیز این‌گونه است که طوالنی‌تر از تاثیرات قیمت‌های‬ ‫پایین روی عرضه آن است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫در پی کاهش ‪ 50‬درصدی قیمت جهانی‬ ‫سنگ‌آهن رخ داد‬ ‫تعطیلی ‪ 16‬معدن‬ ‫سنگ‌آهن زنجان‬ ‫‌رییس اداره نظارت و بهره‌برداری معادن سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به کاهش بیش از ‪ ٥٠‬درصدی قیمت سنگ‌آهن در‬ ‫حدود ‪ ١٦‬معدن به طور موقت فعالیت‌های خود را‬ ‫متوقف نموده‌اند‪.‬‬ ‫مجید گلش��نی منف��رد افزود‪:‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تعداد ‪ 28‬فقره معدن س��نگ‌آهن در استان زنجان‬ ‫پروانه بهره‌برداری دارند که از این تعداد ‪ 10‬پروانه‬ ‫معدن طی دو س��ال گذشته که قیمت سنگ‌آهن و‬ ‫حاشیه سود آن باال بود‪ ،‬صادر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به وضعیت آب و هوای��ی و به تبع‬ ‫آن ام��کان فعالیت فصلی برخی معادن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طورمتوس��ط ‪ 2‬هزار نفر دربخش معدن اس��تان‬ ‫زنجان مش��غول ب��ه فعالیت بوده ک��ه از این تعداد‬ ‫حدود ‪ 400‬نفر به طور مس��تقیم در بخش معادن‬ ‫س��نگ‌آهن فعال هس��تند‪ .‬ریی��س اداره نظارت و‬ ‫بهره‌برداری معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان زنجان گفت‪ :‬میزان استخراج سنگ‌آهن از‬ ‫معادن آهن این اس��تان با توجه به میزان استخراج‬ ‫اس��می پروانه‌های صادره در ح��دود یک میلیون و‬ ‫‪ 150‬هزار تن اس��ت که متاس��فانه حتی در س��ال‬ ‫گذش��ته که حاشیه س��ود نیز باال بوده هیچگاه به‬ ‫ظرفیت اسمی نرسیده است‪ .‬گلشنی منفرد یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬از تعداد ‪ 28‬فقره معدن سنگ‌آهن در استان‬ ‫زنجان یک معدن س��نگ‌آهن سلب صالحیت شده‬ ‫است و مابقی دارای بهره‌بردار هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گل‌گهر و چادرملودر انتظار رای دیوان محاسبات هستند‬ ‫پرداخت بهره مالکانه‪ ،‬تنها گزینه روی میز‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ -‬گ�روه معدن‪20‌:‬درصد‬ ‫درآمد دولت از مح��ل دریافت حقوق دولتی‬ ‫معادن محقق ش��د‪ .‬مجلس س��ال گذش��ته‬ ‫تکلیف��ی ب��ر عهده دول��ت گذاش��ته بود که‬ ‫‌بای��د دول��ت از محل دریافت حق��وق دولتی‬ ‫بهره‌ب��رداری مع��ادن ‪1800‬میلی��ارد تومان‬ ‫درآمد کس��ب می‌کرد‪ .‬ای��ن در حالی بود که‬ ‫در بودج��ه س��ال ‪ 92‬این رق��م هزارمیلیارد‬ ‫تومان تعیین ش��ده بود‪ .‬بنابراین دولت همان‬ ‫زم��ان اعالم ک��رد تکلیف این می��زان درآمد‬ ‫راهی جز افزایش چن��د برابری حقوق دولتی‬ ‫باق��ی نمی‌گذارد و این روش خود می‌تواند به‬ ‫کاهش درآمده��ای دولت از این ناحیه منجر‬ ‫ش��ود‪ ،‬با این حال این اتفاق رخ داد تا معاون‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کند دولت تنه��ا ‪360‬میلیارد توم��ان از این‬ ‫معادن درآمد داشته است که برابر با ‪20‬درصد‬ ‫رقمی است که در بودجه مشخص شده است‪.‬‬ ‫جعف��ر س��رقینی‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬متاس��فانه‬ ‫شرکت‌های گل‌گهر و‬ ‫چادرمل��و تاکن��ون‬ ‫حق��وق دولتی مربوط‬ ‫به س��ال ‪ 92‬را پرداخت نکرده‌اند و ش��رکت‬ ‫مس فقط ‪12‬میلیارد توم��ان از ‪360‬میلیارد‬ ‫تومان حق��وق دولتی خود را پرداخت کرده و‬ ‫طبق تعه��دی که داده الباقی را س��ال آینده‬ ‫می‌پردازد‪ .‬سرقینی می‌افزاید‪ :‬پیشنهاد دولت‬ ‫درب��اره حقوق دولتی س��ال ‪ 92‬ح��دود هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان ب��ود ام��ا مجل��س روی‬ ‫‪1800‬میلی��ارد توم��ان تاکی��د داش��ت‪،‬‬ ‫درصورتی‌ک��ه اگ��ر رق��م پیش��نهادی دولت‬ ‫تصویب می‌شد در حال حاضر شاهد دریافت‬ ‫‪80‬درصدی حقوق دولتی معادن بودیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه دولت در س��ال آینده‬ ‫براساس ش��رایط بازار جهانی حقوق دولتی را‬ ‫تعیی��ن خواهد کرد و در حال حاضر به دنبال‬ ‫دریافت اطالع��ات تکمیلی از معادن اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید می‌کند‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫س��عی می‌کند ابتدا با بخش خصوصی تعامل‬ ‫کن��د و در مراح��ل بعدی طب��ق قانون عمل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫درباره تحقق نیافتن درآمد دولت از حقوق‬ ‫دولتی معادن گفته می‌شود بخشی از این رقم‬ ‫ب��ه بدهی چند معدن ب��زرگ بازمی‌گردد که‬ ‫اختالف حس��اب‌های آنها ب��ا دولت از چندی‬ ‫پیش چالش��ی جدی را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫معادنی همچون سنگ‌آهن گل‌گهر‪ ،‬چادرملو‬ ‫و مع��ادن مس که بزرگترین بدهکاران دولتی‬ ‫به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظر رای دیوان محاسباتیم‬ ‫معادن سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر بدهی‬ ‫خود را بابت بهره مالکانه به دولت نپرداخته‌اند‪،‬‬ ‫پرداخت این رقم وضعیت پیچیده‌ای به خود‬ ‫گرفته و دریافت آن توسط دولت منوط به رای‬ ‫دیوان محاسبات است که این دستگاه نظارتی‬ ‫نیز تاکنون رایی صادر نکرده است‪ .‬درحقیقت‬ ‫هن��وز میزان بدهی مع��دن چادرملو که روی‬ ‫آن اختالف‌نظر بین دولت و این معادن وجود‬ ‫داشت‪ ،‬حل نشده و موارد اختالف نیز چندان‬ ‫روشن نیست‪ .‬بررس��ی این پرونده به مراجع‬ ‫ذی‌صالح واگذار شده است‪.‬‬ ‫بخشی از این پرونده در کمیسیون اصل‪90‬‬ ‫مجلس مورد بررس��ی و پیگیری ق��رار دارد‪.‬‬ ‫چن��دی پیش ب��ه نقل از رییس کمیس��یون‬ ‫اص��ل‪ 90‬رقم بده��ی گل‌گه��ر و چادرملو به‬ ‫دولت بابت به��ره مالکانه‪700 ،‬میلیارد تومان‬ ‫اعالم شد‪ .‬اگرچه پورمختار‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫اص��ل‪ 90‬اعالم ک��رد که این پرون��ده در این‬ ‫کمیس��یون در حال رس��یدگی است و هنوز‬ ‫قطعیت پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫محم��ود نوری��ان‪،‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو در‬ ‫این‌باره در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬بدهی چادرملو‬ ‫بابت به��ره مالکانه را‬ ‫‪300‬میلیارد تومان دانسته و می‌گوید‪ :‬قرار بر‬ ‫این بوده که چادرملو ‪5‬درصد قیمت ش��مش‬ ‫فوالد خوزستان در هر تن‪ ،‬عوارضی به دولت‬ ‫پرداخت کند که به ازای هر تن ‪80‬هزار تومان‬ ‫باید پرداخت ش��ود اما در قانون به‌طور صریح‬ ‫اش��اره نش��ده که ب��ه تولید یا ف��روش تعلق‬ ‫می‌گیرد‪ .‬اختالف ما با ایمیدرو نیز بر سر این‬ ‫اس��ت که آنها در بخش کنس��انتره که تولید‬ ‫باالتر اس��ت از تولید ع��وارض می‌گیرند و در‬ ‫گندله که فروش‌مان از تولید بیش��تر است از‬ ‫ف��روش و یک روال ثابت برای محاس��به بهره‬ ‫مالکانه در نظر نمی‌گیرند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه بدهی قطعی چادرملو‬ ‫به دولت چقدر است‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬هیچ رقمی را‬ ‫قطعی نمی‌توان اعالم کرد تا زمانی که دیوان‬ ‫محاسبات رای خود را اعالم کند‪ .‬با این حال‬ ‫گویا رقمی که برای معادن گل‌گهر و چادرملو‬ ‫اعالم کرده‌اند ‪700‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این بدهی فقط برای سال‬ ‫‪ 92‬اس��ت و ربطی به س��ال‌های قب��ل ندارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دول��ت مدعی اس��ت در مرحله‬ ‫تبدی��ل کنس��انتره ب��ه گندله نی��ز باید بهره‬ ‫مالکانه پرداخ��ت کنیم ولی چنین چیزی در‬ ‫قانون نیامده و این تفس��یر شخصی دولتی‌ها‬ ‫از قانون به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه با این حال‬ ‫ما منتظ��ر رای دیوان محاس��بات در این‌باره‬ ‫جعفرسرقینی‪:‬‬ ‫شرکت‌هایگل‌گهرو‬ ‫چادرملوتاکنونحقوق‬ ‫دولتی مربوط به سال‪ 92‬را‬ ‫پرداختنکرده‌اندوشرکت‬ ‫مسفقط‪12‬میلیاردتومان‬ ‫از‪360‬میلیاردتومانحقوق‬ ‫دولتی خود را پرداخت کرده‬ ‫و طبق تعهدی که داده الباقی‬ ‫را سال آینده می‌پردازد‬ ‫هستیم و هر چه قانون مشخص کند‪ ،‬پرداخت‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬بهتر اس��ت یک مقام‬ ‫شخص ثالث خارج از طرفین دعوا در این‌باره‬ ‫نظ��ر قطعی را اعالم کند ک��ه به نظر مجلس‬ ‫و دیوان محاس��بات بهترین مرجع رسیدگی‬ ‫هستند‪ .‬محمود نوریان تصریح می‌کند‪ :‬البته‬ ‫اختالف حساب‌های دیگری بین این مجموعه‬ ‫و دولت وجود دارد ولی مهم‌ترین قس��مت آن‬ ‫همین است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اف��زود‪ :‬ق��رار ب��ود ریی��س‬ ‫کمیس��یون اصل‪ 90‬بازدیدی از سایت معدن‬ ‫و کارخانه داش��ته باشد و از نزدیک مستندات‬ ‫ما را مشاهده کند ولی با همزمان‌شدن بازدید‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمه��وری از همدان‪ ،‬این‬ ‫س��فر را لغو ک��رد و هنوز هم تماس��ی برای‬ ‫مش��خص کردن یک زمان دیگر گرفته نشده‬ ‫اس��ت و ما کماکان منتظر تعیین زمانی دیگر‬ ‫از سوی وی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�فر دادس�تان دی�وان محاس�بات به‬ ‫سیرجان‬ ‫نماین��دگان ی��زد و س��یرجان در مجل��س‬ ‫شورای اسالمی نیز به دنبال رفع این اختالف‬ ‫و مشکل فی‌مابین معادن گل‌گهر و چادرملو و‬ ‫دولت هستند و سعی می‌کنند این اختالف را‬ ‫با روش‌های مس��المت‌آمیز حل کنند یا زمان‬ ‫بخرند‪.‬‬ ‫شهباز حسن‌پور‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنام��ه‬ ‫بودجه و نماینده مردم‬ ‫سیرجان و بردسیر نیز‬ ‫در م��ورد وضعی��ت‬ ‫بده��ی معادن گل‌گهر س��یرجان به دولت در‬ ‫می‌گوید‪ :‬بازار س��نگ‌آهن‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫در س��ال‌جاری با رک��ود مواجه ب��وده و این‬ ‫ش��رکت‌ها خود از سایر شرکت‌ها طلب دارند‪،‬‬ ‫البته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش‌های‬ ‫مختلف صنعتی انجام داده‌اند که باعث ش��ده‬ ‫در پرداخ��ت بدهی‌های‌ش��ان تاخیر داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از دولت‬ ‫می‌خواهیم با معادن خصوصی با س��عه صدر‬ ‫بیشتری برخورد کند اضافه می‌کند‪ :‬خصوصا‬ ‫معادن��ی مانن��د گل‌گه��ر و چادرمل��و که از‬ ‫ش��رکت‌های کارآفرین محس��وب می‌شوند و‬ ‫اشتغال نیروی انسانی را در سرلوحه کارشان‬ ‫قرار داده‌اند و جزو مجموعه‌های خوش‌حساب‬ ‫در سنوات گذشته بوده‌اند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬با توجه به ش��ناختی که از‬ ‫مدی��ران این دو مجموع��ه داریم و آنها دارای‬ ‫روحیه تعامل باالیی با دولت بوده‌اند‪ ،‬می‌دانم‬ ‫آنها خود را موظف به رعایت قانون می‌دانند و‬ ‫بدهی خود را پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫حسن‌پور درخصوص اختالف در ارقام بدهی‬ ‫دو معدن بزرگ س��نگ‌آهن کش��ور می‌گوید‪:‬‬ ‫این اختالفات قابل رسیدگی است چون همه‬ ‫این مجموعه‌ها زیر امر نظام و دولت هستند و‬ ‫باالخره این اختالف حساب‌ها برطرف می‌شود‬ ‫و جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬در همی��ن رابط��ه از‬ ‫ش��جاعی‪ ،‬دادس��تان کل دیوان محاس��بات‬ ‫کشور درخواست کردیم که در آینده‌ای بسیار‬ ‫نزدیک سفری به معادن گل‌گهر داشته باشند‬ ‫و امیدواری��م کمتر از یک ماه دیگر این س��فر‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬او ادامه می‌ده��د‪ :‬امیدواریم هر‬ ‫چه زودتر وضعیت پرونده مشخص شود و در‬ ‫اختیار دادگاه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئوالن کوتاه نمی‌آیند‬ ‫اما ش��نیده‌ها حاکی اس��ت ادعای مدیران‬ ‫ای��ن دو مع��دن درب��اره تعلق نگرفت��ن بهره‬ ‫مالکان��ه به کنس��انتره س��نگ‌آهن در حالی‬ ‫اس��ت که در مرحله قبل از کنس��انتره یعنی‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬هیچ به��ره مالکان��ه‌ای به دولت‬ ‫پرداخت نش��ده و براس��اس قانون به س��نگ‬ ‫اس��تخراج ش��ده از معادن آنجا که جزو انفال‬ ‫و بیت‌المال محس��وب می‌شود‪ ،‬حقوق دولتی‬ ‫ی��ا بهره مالکانه تعلق می‌گی��رد و این معادن‬ ‫ت��ا بهره مالکانه خود را ب��ه ایمیدرو نپردازند‪،‬‬ ‫ایمی��درو نی��ز نمی‌توان��د پرداخ��ت حق��وق‬ ‫دولت��ی که ب��ر عهده این س��ازمان اس��ت را‬ ‫ب��ه عهده بگی��رد‪ .‬دولتی‌ها معتقدن��د؛ وقتی‬ ‫س��نگ‌آهن از معدن که جزو انفال محسوب‬ ‫می‌ش��ود برداشت ش��ود‪ ،‬باید حق دولتی که‬ ‫در حقیقت بیت‌المال اس��ت پرداخت شود و‬ ‫مرحله کنسانتره یا گندله آن فرقی نمی‌کند‪.‬‬ ‫آنه��ا درصد بهره مالکان��ه از معادن گل‌گهر و‬ ‫چادرملو را ‪30‬درصد می‌دانند و رقم ‪5‬درصد‬ ‫قیمت شمش فوالد خوزس��تان را یک معیار‬ ‫قدیمی برای محاس��به بهره مالکانه می‌دانند‬ ‫که در حال حاضر این‌گونه محاسبه نمی‌شود‪.‬‬ ‫گفته می‌شود وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به‌طور جدی‪ ،‬پیگیر وصول بهره مالکانه از این‬ ‫دو معدن از طریق دیوان محاس��بات است که‬ ‫طبق بودجه سال ‪ 1393‬پرداخت آن از سوی‬ ‫این معادن الزامی است‪.‬‬ ‫بازار فلزات پایه و فلزات غیرآهنی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫روی خوش بازار به مس و بی‌اعتنایی به سنگ‌آهنی‌ها‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬بازار فل�زات هفته گذش�ته در‬ ‫س�نگ‌آهن و فوالد روند نزولی خ�ود را ادامه‬ ‫داد اما افزایش ن�رخ برابری دالر بر مس تاثیر‬ ‫مثبتی گذاش�ت و باعث ش�د این فلز روزهای‬ ‫گرمتری نس�بت به هفته‌های گذش�ته داشته‬ ‫باش�د؛ هفته‌هایی که برای مس هم نزولی بود‬ ‫ماراتن نزولی نفت و سنگ‌آهن‬ ‫سنگ‌آهن سال ‪2014‬م را به‌طور تقریبی با‬ ‫قیمت پایین‌تر از ‪50‬درصد به پایان می‌رساند‬ ‫ک��ه آن را دارن��ده بدترین عملک��رد در میان‬ ‫کاالهای بزرگ نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫افزایش تولید معادن سنگ‌آهن در استرالیا‬ ‫و نق��اط دیگر ک��ه ب��ازار را با اش��باع عرضه‬ ‫روبه‌رو ک��رده‪ ،‬عامل این کاهش قیمت بوده و کندی رش��د تقاضای چین‬ ‫که بزرگترین خریدار س��نگ‌آهن در دنیا به ش��مار می‌رود‪ ،‬این وضعیت را‬ ‫تشدید کرده است‪.‬‬ ‫افزای��ش اندک س��نگ‌آهن در هفته ج��اری متاثر از کاهش چش��مگیر‬ ‫س��االنه‌اش قرار گرفت که ممکن اس��ت از نظر کاه��ش قیمت از نفت هم‬ ‫س��بقت بگیرد‪ .‬بعضی از تحلیلگران معتقدند که این ماده خام فوالدسازی‬ ‫در سال میالدی جدید هم به کاهش قیمت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫قیمت س��نگ‌آهن هفته گذش��ته در پی دورنمای مبه��م برای تقاضا‪ ،‬به‬ ‫پایین‌ترین سطح در ‪ 5/5‬سال گذشته رسید‪ .‬افزایش عرضه به‌ویژه از سوی‬ ‫اس��ترالیا که حدود نیمی از س��نگ‌آهن دریابرد جهان را در انحصار دارد‪،‬‬ ‫روند نزولی س��نگ‌آهن را تشدید کرده اس��ت‪ .‬ذخایر سنگ آهن در بنادر‬ ‫چین به‌تازگی کاهش یافته که از وجود تقاضا برای این کاال حکایت دارد‪.‬‬ ‫و بازار روی خوشی به این فلز نشان نمی‌داد‪.‬‬ ‫این هفته عالوه بر ب�ازار فلزات‪ ،‬به وضعیت‬ ‫غیرفلزی‌ها هم پرداختیم که نش�ان از کاهش‬ ‫افزایش قیمت جهانی مس‬ ‫در پی ب��روز نش��انه‌هایی از بهب��ود وضعیت‬ ‫تقاض��ای بزرگترین مصرف‌کنن��ده مس جهان‬ ‫و تقوی��ت ارزش دالر‪ ،‬به��ای فلز س��رخ نیز در‬ ‫بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت‪.‬‬ ‫هرچن��د در هفته‌های اخیر قیمت فلز س��رخ‬ ‫روند نزولی به‌خود گرفته بود اما از هفته گذشته‪،‬‬ ‫بهبود قیمت نفت از کمترین س��طح آن در ‪5/5‬س��ال گذشته و همچنین رشد‬ ‫ت مس در بازارهای جهانی جلوگیری‬ ‫اندک بازارهای سهام از روند کاهشی قیم ‌‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که انتش��ار اخباری مبنی بر افزایش نرخ‌های بهره از‬ ‫سوی بانک فدرال رزرو امریکا‪ ،‬باعث افزایش ارزش دالر شد که این مسئله نیز‬ ‫در رون��د بازار فلزات تاثیرگذار بود‪ .‬مجموع این عوامل باعث ش��د تا قیمت فلز‬ ‫س��رخ در بازارهای جهانی هفته گذش��ته به ‪6‬هزار و ‪350‬دالر به ازای هر تن‬ ‫صعود کند‪ .‬از س��وی دیگر پس از اعالم تداوم طرح مسکن‌س��ازی در چین در‬ ‫س��ال ‪2015‬م‪ ،‬قیمت مس در روز جمعه نیز با افزایش نزدیک به ‪1/5‬درصدی‬ ‫به ‪6‬هزار و ‪ 445‬دالر به ازای هرتن رسید‪ .‬البته اثرات مثبت ناشی از این خبر‬ ‫به دلیل کمبود فعالیت در انتهای س��ال تا حدی خنثی ش��د‪ .‬به گفته یکی از‬ ‫تحلیلگران در ش��انگهای‪ ،‬با توجه به اینکه ش��رکت‌ها قبل از پایان سال تالش‬ ‫می‌کنند تا وام‌های خود را بازپرداخت کنند‪ ،‬تقاضا در حال حاضر ضعیف است‪.‬‬ ‫تولی�د دارند‪ .‬در این بخش نیز ب�ازار عرضه و‬ ‫تقاضای چین‪ ،‬مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش تولید فلزات غیرآهنی‬ ‫روند تولید فلزات غیرآهنی (مس‪ ،‬س��رب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬قلع‪ ،‬جیوه‪ ،‬منیزی��وم‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬نیکل‪،‬‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬آرس��نیک‪ ،‬آنتیموان‪ ،‬بیس��موت‪،‬‬ ‫کادومیم‪ ،‬جیوه‪ ،‬کالبات و‪ ،)...‬در چین کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم کمیس��یون ملی توسعه و‬ ‫اصالحات ساختاری چین‪ ،‬میزان تولید فلزات غیرآهنی در چین در ‪11‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال در مقایسه با همین مدت زمان در سال گذشته ‪6/2‬درصد‬ ‫افزایش داش��ت که نس��بت به ‪11‬ماه سال گذش��ته کاهش چشمگیری را‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬حال آنکه تولیدات غیرآهنی در ‪11‬ماه نخست سال ‪2013‬م‬ ‫نسبت به همین مدت زمان در سال ‪2012‬م حدود ‪10/5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫میزان س��ودآوری ف��روش فلزات غیرآهنی در ‪11‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪1/5‬درصد بوده اس��ت که نس��بت به همین مدت زمان درس��ال قبل از آن‬ ‫کاهش را نش��ان می‌دهد‪ .‬میزان س��ود فروش فلزات غیرآهنی در چین در‬ ‫‪11‬ماه نخس��ت سال گذشته نسبت به س��ال ‪2012‬م ‪2/2‬دهم درصد بوده‬ ‫است‪ .‬علت کاهش تولید و سودآوری فلزات غیرآهنی در چین کاهش رشد‬ ‫اقتصادی این کشور و کاهش تقاضا برای خرید این گونه فلزات اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫سهم کم ایران در بازارهای منطقه‬ ‫براس��اس ش��واهد ع��زم دولت‬ ‫تدبی��ر و امی��د ب��ر آن اس��ت که‬ ‫توس��عه ص��ادرات را ب��ه یکی از‬ ‫اصلی‌ترین مس��ائل کشور تبدیل‬ ‫کن��د‪ .‬ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫به گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی نقش تعیین کنن��ده‌ای در خروج‬ ‫کش��ور از ش��رایط رکود دارد‪ .‬تالش برای رس��یدن به‬ ‫اهداف چش��م‌انداز ‪۲۰‬ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید‬ ‫برای توس��عه صادرات غیرنفت��ی از جمله راهبردهای‬ ‫بلندمدت کش��ور در طول س��ال‌های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس اس��ت که توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫و رهای��ی از اقتص��اد تک‌محصولی هم��واره در اولویت‬ ‫برنامه‌ه��ای دولت‌ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬این اولویت در‬ ‫راس برنامه‌های دولت یازدهم هم قرار دارد تا آنجا که‬ ‫ریی��س دولت از ضرورت بازکردن دروازه‌های صادراتی‬ ‫ایران می‌گوی��د و آمار گمرک نی��ز از افزایش بیش از‬ ‫‪ 20‬درصدی صادرات کش��ورمان در ‪ 8‬ماهه نخس��ت‬ ‫س��ال‌جاری حکایت دارد‪ .‬محمدرض��ا رضوی‪ ،‬رییس‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز معتقد‬ ‫است حدود ‪ ۴۰‬درصد از اهداف اولیه صادراتی محقق‬ ‫ش��ده و به نظر می‌رس��د تا پایان س��ال بتوانیم به ‪۸۰‬‬ ‫درصد از اهداف صادراتی دس��ت پی��دا کنیم‪ .‬آنچه در‬ ‫ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از گفت‌وگوی ایلنا با رییس‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به ش�رایط موجود آیا امس�ال دولت‬ ‫می‌تواند به اهداف صادراتی دست یابد؟‬ ‫هدف صادراتی که برای امسال تعیین شده رقمی به‬ ‫ارزش ‪ ۶۹‬میلیارد دالر صادرات کاالی غیرنفتی اس��ت‬ ‫که از این میزان ‪ ۳۶‬میلیارد دالر صادرات بخش صنعت‬ ‫و ‪ ۳‬میلی��ارد دالر صادرات بخش معدن تعیین ش��ده‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که در ‪ 7‬ماه گذشته رقمی به‬ ‫ارزش ‪ ۲۷‬میلی��ارد دالر صادرات کاالی غیرنفتی بوده‬ ‫که حدود‪ ۴۰‬درصد از هدف اولیه محقق شده و به نظر‬ ‫می‌رس��د تا پایان س��ال بتوانیم به ‪ ۸۰‬درصد از هدف‬ ‫صادراتی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €مش�کل اصلی در محقق نشدن کامل اهداف‬ ‫صادراتی چیست؟‬ ‫مشکل مهم شرایط نامناسب و ناپایداری‌هایی است‬ ‫که وجود دارد و در کنار آن واقعیت تحریم‌هاس��ت که‬ ‫موجب شده تحقق اهداف صادراتی کمی دشوار شود‪.‬‬ ‫البته در صورت ثابت بودن س��ایر شرایط افزایش نرخ‬ ‫اسمی ارز به افزایش صادرات و کاهش واردات منتهی‬ ‫می‌ش��ود اما واقعیت این است که س��ایر شرایط ثابت‬ ‫نیس��تند و رون��ق و رکود در اقتص��اد جهانی و داخلی‬ ‫و نرخ‌ه��ای تورم در داخل و خارج از کش��ور نیز نقش‬ ‫تعیین‌کنن��ده‌ای در این زمین��ه دارد‪ .‬اما اگر بخواهیم‬ ‫تنها روی نرخ ارز متمرکز شویم‪ ،‬صادرات تابعی از نرخ‬ ‫واقعی ارز است که معادل با نسبت ارزش ریالی کاالی‬ ‫مش��ابه صادراتی در خ��ارج و به قیم��ت آن در داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اگر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت‌های‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی همزم��ان دو براب��ر ش��ود و‬ ‫قیمت‌های جهانی ثابت باشد؛ قیمت نهایی ارز تغییری‬ ‫نخواهد کرد و تولید‌کنندگان داخلی انگیزه بیش��تری‬ ‫برای صادرات نخواهند داشت زیرا درآمد ریالی حاصل‬ ‫از صادرات با درآمد ریالی حاصل از فروش آن در داخل‬ ‫کشور یکسان خواهد ماند‪.‬‬ ‫€ €ایران در بحث نفوذ در بازار‌ها چه رتبه‌ای دارد؟‬ ‫رتب��ه ما در س��هم بازارهای کش��ورهای منطقه به‬ ‫نس��بت پایین اس��ت‪ ،‬هر چند در افغانس��تان و عراق‬ ‫رتبه ما مناسب است اما در بازارهایی مانند ارمنستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬تاجیکستان و قطر رتبه‌مان نیاز به بهبود‬ ‫دارد‪ .‬واقعی��ت این اس��ت که رتبه م��ا در این بازار‌ها و‬ ‫س��ایر بازارهای منطقه‌ای نیازمند ارتقای بیشتر است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه‌باید تنوع الزم را برای نفوذ به کشورهایی‬ ‫که اقتصادی مهم دارند نظیر ترکیه‪ ،‬قطر‪ ،‬آذربایجان و‬ ‫عمان نیز ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫€ €ارزیابی شما از عملکرد دولت درباره تجارت‬ ‫خارجی چیست؟‬ ‫آنچ��ه در تج��ارت خارجی حائز اهمیت اس��ت ایجاد‬ ‫اطمینان و رویکرد تعاملی با کشورهاست که به‌طور قطع‬ ‫دولت بسیار موفق عمل کرده و توانسته شرایط مناسبی‬ ‫را فراهم کند اما واقعیت این اس��ت که تنوع کشورهایی‬ ‫که بتوانیم تعامالت گس��ترده‌ای با آنها داش��ته‌باشیم‪،‬‬ ‫محدود اس��ت و مش��کالت عدیده‌ای برای نقل‌وانتقال‬ ‫منابع مال��ی وجود دارد‪ .‬البته ای��ن موانع جدی از قبل‬ ‫وجود داشته و ارتباطات ما را کاهش داده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫به نام رم‪ ،‬به کام تهران‬ ‫بحران در سرزمین مارادونا‬ ‫نمایش توانمندی های اقتصاد ایران در عمان‬ ‫‪7‬‬ ‫بررسی تاثیر کاهش قیمت نفت بر تجارت در گفت‌وگو با فعاالن اقتصادی‬ ‫فرصتی برای رونق صادرات غیرنفتی‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬دولت در حالی در بودجه‬ ‫‪ ۹۴‬خ��ود قیم��ت نف��ت را در هر بش��که ‪ ۷2‬دالر بس��ته‬ ‫اس��ت که ش��اهد کاهش قیمت این طالی سیاه در جهان‬ ‫هس��تیم و تاکنون هم تا زیر ‪ ۶۰‬دالر رس��یده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین زمینه بس��یاری از کارشناس��ان تجاری و اقتصادی‬ ‫معتقدن��د که کاهش قیمت نفت و ادامه این روند می‌تواند‬ ‫تاثیرات مثبت و منفی در تجارت کش��ور اعم از صادرات و‬ ‫واردات داشته باش��د‪ .‬برخی می‌گویند فرصتی پیش آمده‬ ‫تا صادرات غیرنفتی رونق بیشتری پیدا کند و برخی دیگر‬ ‫هم ب��ر این باورند ک��ه تا حدودی ش��اهد کاهش واردات‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری نیز چندی پیش به نکته‌ای‬ ‫اش��اره کرد ک��ه بیان آن خالی از لطف نیس��ت‪ .‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری گفت‪« :‬بای��د کاهش قیمت نفت را با مدیریت‬ ‫پیگی��ری کنیم در غیر ای��ن صورت برایمان دردسرس��از‬ ‫خواهد ش��د»‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اقتصاد نفتی همواره ‹ ‹فرصت‌ها بیشتر از تهدیدهاست‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک معضل در کش��ور ما مطرح بوده اس��ت‪،‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫اظهار کرد‪« :‬اقتصاد نفتی دولت‌ها را به س��وی کوته‌بینی‪ ،‬فرصت‌ه��ای کاه��ش قیمت نفت بی��ش از تهدید‌های آن‬ ‫ویژه‌خواری و فساد می‌کشاند‪».‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬می‌توانیم با این اتفاق س��بد کاالهای‬ ‫بنابرای��ن با این تاکی��دات‪ ،‬باید برنامه‌ری��زی دقیقی از غیرنفتی خود را گسترده‌تر کنیم‪.‬‬ ‫ش��رایط ایجاد شده داشته باش��یم تا بتوانیم همه چیز را‬ ‫گفت‪ :‬باید این‬ ‫محس��ن احتش��ام در گفت‌وگو با‬ ‫به نفع اقتصاد تمام کنیم‪ ،‬نه به ضرر آن‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬واقعی��ت را بپذیریم که دوران درآمده��ای نفتی و اتکا به‬ ‫شاید بتوان گفت کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهایی نف��ت به پایان رس��یده و دالره��ای نفتی رو ب��ه افول‌اند‪،‬‬ ‫مانند ایران که مصرف‌کننده انرژی و وابسته به واردات آن ‌بنابراین باید به صادرات غیرنفتی بیش از گذش��ته اهمیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬اثرگذار است و تا حدودی موجب رشد اقتصادی داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت‌های بالقوه‌ای در بخش صادرات‬ ‫آنها خواهد ش��د‪ ،‬به نحوی که توجه بیش��تری نس��بت به و همچنین محصوالت بسیاری هم وجود دارد که در تولید‬ ‫صادرات غیرنفتی را می‌طلبد‪.‬‬ ‫آنها مزیت نسبی داریم و همچنین دارای مزیت رقابتی در‬ ‫‹ ‹مدیریت همراه با صرفه‌جویی‬ ‫بازار تجاری هستند‪ .‬به گفته رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‬ ‫رییس کمیس��یون ص��ادرات اتاق بازرگان��ی ایران تنزل و معادن و کش��اورزی بیرجند‪ ،‬باید فضا و زیرساخت‌ها را‬ ‫قیمت نفت را موجب رونق صادرات کشور می‌داند و معتقد در امر بازاریابی و بازارسازی محصوالت در سطح بازارهای‬ ‫اس��ت‪ :‬دولت باید به فکر این باش��د که از محل کس��ری جهانی بیش از پیش فراهم کنیم‪.‬‬ ‫درآم��د نفتی حصولی از محل صادرات غیرنفتی را جبران‬ ‫صادرکننده نمونه کشور تصریح کرد‪ :‬باید از درآمدهای‬ ‫کند‪ .‬اسداهلل عس��گراوالدی در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح نفتی دور ش��ویم ک��ه البته یک��ی از مولفه‌ه��ای اقتصاد‬ ‫کرد‪ :‬باید هدف این باش��د که به سمت صادرات غیرنفتی مقاومت��ی ه��م به‌ش��مار می‌رود‪ .‬ضم��ن اینک��ه توجه به‬ ‫بیش��تر پیش برویم‪ ،‬هرچند هنوز هم مشکالتی بر سر راه ش��رکت‌ها و صادرات محصوالت دانش‌بنیان را در دستور‬ ‫صادرات وجود دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تنزل قیمت نفت تا مرز کار قرار دهیم و اقتصاد را از وابس��تگی و اتکا به نفت دور‬ ‫‪ ۷۰‬دالر مشکل زیادی ایجاد نمی‌کرد‪ ،‬اما حاال که به کمتر کنیم‪ .‬احتش��ام با اش��اره به اینکه در شرایط فعلی نفت به‬ ‫از ‪ ۶۰‬دالر رس��یده اس��ت‪ ،‬دریافتی ارزی ما را کم کرده و محصول سیاسی تبدیل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید کاری کنیم‬ ‫به دولت هم فشار وارد می‌کند؛ بنابراین دولت باید برنامه تا در بازی‌های بین‌المللی‪ ،‬اقتصاد کشور آسیب نبیند و ارز‬ ‫صرفه‌جویی در پیش گیرد‪.‬‬ ‫م��ورد نیاز خود را از طریق ص��ادرات محصوالت غیرنفتی‬ ‫بحث‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫‌جوی‬ ‫ه‬ ‫صرف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عسگراوالدی ادامه داد‪:‬‬ ‫تامین کنی��م‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کش��ورهایی که نفت‬ ‫یارانه‌هاست که باید تجدیدنظری در آن انجام شود‪ ،‬چون ندارن��د از ما پیش��ی گرفتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ه عنوان نمونه‬ ‫وقت��ی درآمدی از نفت نداریم‪ ،‬بنابراین نمی‌توانیم آن‌طور ترکیه با اینکه هیچ نفتی ندارد اما اقتصاد خود را متکی بر‬ ‫که باید و شاید این بخش را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫محصوالت دانش‌بنیان و صادرات محصوالت تولیدی خود‬ ‫تاکید‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫رییس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه با تورم پایین و رش��د اقتصادی‬ ‫ب��ر اینکه با کاهش قیمت نفت باید ص��ادرات غیرنفتی را باالتری از ما هم روبه‌رو است‪.‬‬ ‫افزای��ش دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال ص��ادرات غیرنفتی به ‪‹ ‹ ۵۰‬توجه بیشتر به تولید صادرات محور‬ ‫میلی��ارد دالر می‌رس��د و این در حالی اس��ت که باید در‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫سال ‪ ۹۴‬این میزان را حداقل با ‪ ۲۰‬درصد رشد به مرز ‪ ۶۰‬باید بیش��تر به س��مت تولید صادرات محور برویم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میلیارد دالر برس��انیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید تش��ویق‌های درآمدهای نفتی وقتی کاهش می‌یابد‪ ،‬بودجه که بیش��تر‬ ‫الزم برای س��رمایه‌گذاری در تولید ص��ادرات محور را در هم از محل درآمدهای نفتی تامین می‌ش��ود‪ ،‬با کس��ری‬ ‫دس��تور کار ق��رار داد‪ ،‬ضمن اینکه هم��ه وظیفه داریم تا مواجه می‌شود‪.‬‬ ‫ت�لاش کنیم قس��متی از ضایعه کاهش درآم��د نفت را از‬ ‫به گفته احتش��ام با کس��ری بودجه‪ ،‬به‌طور قطع فش��ار‬ ‫محل غیرنفتی جبران کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه تولیدکننده و فعالیت‌ه��ای مولد وارد می‌ش��ود و در‬ ‫سهم کم ایران‬ ‫در مبادالت جهانی‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در بخش صادرات خیلی از خودمان تعریف کرده‌ایم و حاال وقت آن رسیده که به‬ ‫ج��ای وصف‌العیش‪ ،‬واقعیت‌ها را ببینیم و برای حل مش��کالت موجود تالش کنیم‪.‬‬ ‫س��هم ایران از مبادالت جهانی درحالی بس��یار ناچیز اس��ت که سال گذشته حجم‬ ‫مبادالت جهانی ‪ ۴۵‬هزار میلیارد دالر بود و ایران فقط ‪۰/۴۵‬درصد سهم داشت که‬ ‫‪ ۸۵‬درصد از این میزان هم به درآمدهای نفتی مربوط می‌شد و این یعنی در صادرات‬ ‫آنچنان که از خود تعریف می‌کنیم‪ ،‬عددی نیستیم‪ .‬با توجه به اینکه تمرکز سطحی‬ ‫صادرات کش��ور به کاالهای سنتی بوده است‪ ،‬باید پذیرفت که روند حرکت جهانی‬ ‫براس��اس میل و رغبت ما پیش نمی‌رود و روند گذشته جوابگوی نیاز آینده نخواهد‬ ‫بود‪ .‬در ‪ 8‬س��ال اخیر به بودجه عمرانی و خدمات فنی و مهندس��ی جفا شده است؛‬ ‫به‌طوری که در این سال‌ها میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی کشور تنها ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫بوده و هر زمان که با کمبود بودجه مواجه می‌ش��دند‪ ،‬پروژه‌های عمرانی را متوقف‬ ‫می‌کردند‪ .‬با این وجود بخش عمرانی و خدمات فنی و مهندسی در کشور همچنان‬ ‫با مشکالتی که از گذشته با آن روبه‌رو بوده است‪ ،‬دست و پنجه نرم می‌کند‪.‬‬ ‫این‌صورت این کس��ری را با گرفتن مالیات از تولیدکننده‬ ‫تامین خواهند کرد‪ .‬این در حالی است که بخش عمده‌ای‬ ‫از اقتص��اد کش��ور فعالیت‌ه��ای زیرزمینی‪ ،‬س��وداگری و‬ ‫واسطه‌گری است که مالیاتی هم به دولت نمی‌دهند‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در آینده باید اقتصاد را‬ ‫به گونه‌ای جلو ببریم تا از بازی‌های نفتی در جهان آسیب‬ ‫نبیند که این امر یک��ی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی هم‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه در بسته رکود تورمی هم از صادرات به‬ ‫عنوان پیشران خروج از رکود تورمی نام‌برده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نسبی واردات‬ ‫ریی��س کمیس��یون حمل‌ونقل اتاق بازرگان��ی تهران با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه کاهش قیمت نفت در درجه نخس��ت بر‬ ‫درآمده��ای دول��ت تاثیرگذار خواهد ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫نتیج��ه به دلیل اینکه بودج��ه را روی ‪ ۷۲‬دالر قیمت هر‬ ‫بش��که بس��تند‪ ،‬قیمت نفت هر مقدار پایین‌تر از این رقم‬ ‫بیای��د به‌ط��ور طبیعی درآم��د دولت کم خواهد ش��د که‬ ‫بودجه‌های جاری قابل کسب نخواهد بود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت کسری بودجه‬ ‫مسعود خوانساری به‬ ‫را ب��ه بخش عمرانی هدایت می‌کند و بودجه این بخش را‬ ‫کاهش می‌دهد که در نهایت بر اش��تغالزایی کش��ور تاثیر‬ ‫می‌گ��ذارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در بح��ث واردات به‌طور طبیعی‬ ‫وقتی درآمد ارزی ما کم ش��ود‪ ،‬واردات هم کاهش خواهد‬ ‫یافت که البته پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی امسال‬ ‫به نقاط باالیی برسد و افزایش یابد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه فازهای جدی��دی از عس��لویه هم فعال‬ ‫می‌شود که می‌تواند کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی‬ ‫را جبران کند‪ .‬خوانس��اری ادام��ه داد‪ :‬کاهش قیمت‌های‬ ‫جهان��ی و در نتیجه کاهش قیمت س��وخت هم می‌تواند‬ ‫هزینه‌ه��ای حمل‌ونق��ل بین‌الملل��ی را کاه��ش دهد اما‬ ‫حمل‌ونقل در داخل تغییری نخواهد کرد‪ .‬در نهایت اینکه‬ ‫دولت باید از این شرایط به نفع صادرات غیرنفتی استفاده‬ ‫کرده و کسب درآمد از محل غیرنفتی‌ها را جایگزین نفت‬ ‫و درآمدهای نفتی کند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬با توج��ه به اینکه بر اس��اس توافقات‬ ‫هس��ته‌ای تا تیرماه س��ال آینده تحریم جدیدی بر کشور‬ ‫وضع نمی‌شود‪ ،‬دولت با مدیریت درست می‌تواند زیان‌های‬ ‫ناش��ی از کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی را کنترل‬ ‫کند و با اس��تفاده از کاهش قیمت جهانی کاالها اقتصاد را‬ ‫رو به پویایی پیش ببرد‪.‬‬ ‫روند صادرات کاال‬ ‫آسان‌تر می‌شود‬ ‫مسعود کرباسیان‬ ‫رییس کل گمرک ایران‬ ‫بر اساس برنامه‪ ،‬روند صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫عراق و دیگر کشورها آسان‌تر می‌شود و این درحالی است که منطقه آزاد اروند‬ ‫و شهرستان‌های خرمش��هر و آبادان‪ ،‬ظرفیت و توانمندی فراوانی برای افزایش‬ ‫ص��ادرات کاالهای غیرنفت��ی دارند‪ .‬در همین زمینه از نی��روی کار متخصص‪،‬‬ ‫ظرفیت‌های صیادی‪ ،‬مجتمع‌های پتروش��یمی و کش��اورزی می‌توان به عنوان‬ ‫توانمندی‌های این منطقه در افزایش صادرات و رونق اقتصادی نام برد‪ .‬صنعت‬ ‫گردش��گری به ویژه گردش��گری پزش��کی هم به عنوان مزی��ت اولویت‌دار این‬ ‫منطقه به‌شمار می‌رود که امیدواریم با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی‬ ‫دولت‪ ،‬مش��ارکت بخش خصوصی و همکاری بیش��تر دستگاه‌ها‪ ،‬روند صادرات‬ ‫کاال از گم��رک خرمش��هر و آبادان افزای��ش یابد‪ .‬بهبود خدم��ات به تاجران و‬ ‫مس��افران در پایانه شلمچه نیز یکی از ضرورت‌های فعلی تلقی می‌شود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه خدمات گمرک شلمچه به عنوان مرز ورودی و خروجی کشور هم باید از‬ ‫لحاظ ساختاری و کیفی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش‌های استقرار‬ ‫پنجره واحد تجاری‬ ‫روح‌اهلل نوری‬ ‫عضو موسسه مطالعات بازرگانی‬ ‫کلمه تسهیل به مفهوم ساده‌سازی است‪ .‬از دیدگاه‬ ‫سیفکت (مرکز تس��هیل تجاری و تجارت الکترونیکی‬ ‫س��ازمان ملل متحد) این تعری��ف دقیق‌ترین تعریف‬ ‫از واژه تس��هیل تجاری اس��ت و براس��اس آن تسهیل‬ ‫تج��ارت به دنبال ساده‌س��ازی فرآینده��ا و رویه‌های‬ ‫تجارت بین‌الملل اس��ت به گون��ه‌ای که این رویه‌ها تا‬ ‫حد امکان کارآمدتر و س��اده‌تر شوند‪ .‬از نگاهی دیگر‪،‬‬ ‫نیاز به ساده‌س��ازی و همگون‌س��ازی اطالعات مبادله‬ ‫ش��ده بین تاج��ران و نهادهای دولت��ی بخش کلیدی‬ ‫فرآیند تس��هیل تجاری اس��ت‪ .‬برای تسهیل تجارت‪،‬‬ ‫دولت‌ها باید در ابتدا جریان اطالعات را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا توجه به اینکه این بخ��ش از فرآیندهای‬ ‫تج��اری‪ ،‬هزینه‌ه��ای معامالتی مس��تمر را به دوش‬ ‫تجار و نهادهای دولتی تحمیل می‌کنند‪ ،‬ساده‌س��ازی‬ ‫آن از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار است‪ .‬از این رو‬ ‫سازمان سیفکت به کشورها توصیه کرده که از پنجره‬ ‫واحد تجاری اس��تفاده کنند‪ .‬تا از این طریق تاجران و‬ ‫نهادهای دولتی فقط یک بار و در یک نقطه‪ ،‬اطالعات‬ ‫تجاری را وارد کنن��د‪ .‬با توجه به اهمیت پنجره واحد‬ ‫تجاری در تس��هیل تجاری و اس��تقرار نداش��تن این‬ ‫سیس��تم در کشور در طول سال‌ها‪ ،‬ش��ورای معاونان‬ ‫وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت با دس��تور صریح وزیر‬ ‫مبنی بر استقرار پنجره واحد تجاری در کشور‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفت این س��امانه تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۳‬توسط مرکز‬ ‫توس��عه تج��ارت الکترونیکی به اجرا درآید‪ .‬بررس��ی‬ ‫تجارب س��ایر کش��ورها در حوزه استقرار پنجره واحد‬ ‫تجاری و آسیب‌شناس��ی دالیل و ریش��ه‌های استقرار‬ ‫نیافتن آن در ایران می‌تواند کمک شایانی به استقرار‬ ‫موفق‌ت��ر پنجره واحد تجاری در کش��ور کند‪ .‬پس از‬ ‫س��ال‌ها توقف جلس��ات و همکاری‌ه��ای کمیته ملی‬ ‫ادیفاکت ایران‪ -‬مستقر در معاونت برنامه‌ریزی وزارت‬ ‫بازرگانی سابق ‪ -‬و اجرایی نشدن سامانه پنجره واحد‬ ‫تجاری کش��ور‪ ،‬مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران‬ ‫در راس��تای عمل به تکالیف قانونی تصریح ش��ده در‬ ‫اساس��نامه مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی‪ ،‬ماده‬ ‫‪ ۷۰‬قان��ون برنامه پنجم‪ ،‬ماده ‪ ۸‬قانون بهبود مس��تمر‬ ‫فضای کس��ب و کار‪ ،‬طرح تح��ول اقتصادی و مصوبه‬ ‫کارگروه فاوا‪ ،‬پیاده‌س��ازی پ��روژه پنجره واحد تجارت‬ ‫فرامرزی را از اواخر سال ‪ ،۸۸‬با دورنمای تبدیل ایران‬ ‫به‌منطقه تج��اری و ترانزیتی ترجیح��ی برای جامعه‬ ‫بازرگانی کش��ور‪ ،‬تاج��ران و س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫در منطقه خاورمیانه در دس��تور کار ق��رار داد‪ .‬هدف‬ ‫ارائه یک پلتفرم الکترونیکی امن‪ ،‬قابل اعتماد‪ ،‬شفاف‬ ‫و مبتنی بر اس��تانداردهای باز‪ ،‬تسهیل جریان تبادل‬ ‫اطالعات و یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی‬ ‫و توس��عه فرصت‌های جدید تج��اری و بهبود فضای‬ ‫رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور‪ ،‬بوده‬ ‫است‪ .‬بنابر گزارش مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی‬ ‫ایران‪ ،‬این مرکز درحال‌حاضر درگیر انتخاب پیمانکار‬ ‫طرح و مش��اور خارجی برای اس��تقرار سامانه پنجره‬ ‫واحد تج��ارت فرام��رزی از طریق برگ��زاری مناقصه‬ ‫اس��ت که طب��ق برنامه مق��رر تا پایان س��ال ‪،۱۳۹۳‬‬ ‫منجر به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد شود‪ .‬براساس‬ ‫تحلیل‌ه��ای کارشناس��ی و آخرین گ��زارش موجود‬ ‫پیرامون وضعیت استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی‬ ‫در کشور مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران‪ ،‬میزان‬ ‫تحقق هر یک از فازهای اجرایی و مدیریت ریسک‌های‬ ‫هر مرحله تعیین شده است‪ .‬براین اساس‪ ،‬ارائه تعریف‪،‬‬ ‫مطالعه امکان س��نجی‪ ،‬اجرا و استانداردسازی داده‌ها‬ ‫و اس��ناد تجاری از فازهای اصلی این طرح اس��ت که‬ ‫هریک دارای فازهای فرعی مختلفی اس��ت که بخشی‬ ‫از آنها حل ش��ده و بخشی هم ناتمام مانده است‪ .‬در‬ ‫این میان عوام��ل کلیدی برای موفقیت در اس��تقرار‬ ‫پنجره واحد تجاری در کشورهای مختلف وجود دارد‬ ‫که به بخشی از آن اشاره می‌شود‪ .‬وجود اراده سیاسی‬ ‫ق��وی در بخش دولتی و خصوصی برای اجرای پنجره‬ ‫واحد یکی از مهم‌ترین عوامل استقرار موفقیت‌آمیز آن‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬در کره‌جنوبی کمیته ملی تجارت‬ ‫الکترونیکی با ریاس��ت مس��تقیم نخست‌وزیر‪ ،‬هدایت‬ ‫پروژه را به عهده دارد‪ .‬پنجره واحد‪ ،‬مدلی عملی برای‬ ‫همکاری بین س��ازمان‌های دولتی و بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬بای��د از تمامی‌س��ازمان‌های دولتی‬ ‫و خصوص��ی نمایندگانی برای مش��ارکت در توس��عه‬ ‫سیس��تم دعوت بش��وند‪ .‬برای نمونه در امریکا شبکه‬ ‫پش��تیبانی تجاری‪ ،‬به‌عنوان ش��ریک اصلی سیس��تم‬ ‫یکپارچ��ه تجارت بین‌المللی ب��ا ‪ ۳۰۰‬عضو تجاری دو‬ ‫بار در سال به صورت عمومی تشکیل جلسه می‌دهند‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد محیط قانونی مناسب و پشتیبان یکی‬ ‫دیگ��ر از پیش‌ش��رط‌های اجرای موف��ق پنجره واحد‬ ‫اس��ت‪.‬محدودیت‌های حقوقی و قانونی باید شناسایی‬ ‫و به دقت تحلیل بشوند‪.‬‬
‫اتاق ایران به‌دنبال‬ ‫ارتقای جایگاه تشکل‌ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫محسن جاللپور‬ ‫رییس شورای مشورتی تشکل‌های‬ ‫اتاق ایران‬ ‫تشکل‌ها جایگاه ویژه‌ای را در توسعه اقتصادی کشور‬ ‫به عنوان پیشرانان اقتصاد به خود اختصاص داده‌اند و‬ ‫اتاق نیز به عنوان نهادی که به توسعه تشکل‌ها توجه‬ ‫جدی دارد‪ ،‬توانس��ته اس��ت به عنوان مشاور سه قوه‪،‬‬ ‫نقش خود را در س��ازماندهی تشکل‌ها برای پیگیری‬ ‫مطالب��ات و دغدغه‌های ملی ایفا کند‪ .‬ضرورت حضور‬ ‫تش��کل‌ها در کنار دولت در نظام نظارتی است‪.‬گرچه‬ ‫دولت ب��ه طور معمول نقش حاکمیتی و نظارتی را بر‬ ‫عهده دارد اما تشکل‌ها باید عالوه بر امور تصدی‌گری‬ ‫آمادگی الزم برای پرداختن به امور نظارتی را کس��ب‬ ‫کنن��د و در حوزه اخالق کس��ب و کار نیز نقش قابل‬ ‫مالحظه‌ای را بر عهده بگیرند و در واقع این انتظار وجود‬ ‫دارد که تش��کل‌ها پرچم فضیلت اخالقی در کشور را‬ ‫به‌اهتزاز درآورند‪ ،‬این در حالی است که موضوع مبارزه‬ ‫با فس��اد اداری به یکی از اهداف کالن کش��ور تبدیل‬ ‫ش��ده است‪ ،‬حال انتظار می‌رود که تشکل‌ها به عنوان‬ ‫ظرفیت‌های اجتماع��ی قابل توجه در جریان‌س��ازی‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬فعال ش��ده و در کمپین مبارزه با فس��اد‬ ‫اقتصادی نقش محوری خ��ود را بازی کنند‪ .‬همراهی‬ ‫اعضای تش��کل‌ها در هیات‌های دیپلماسی کشور و در‬ ‫س��فرهای بین‌المللی از دیگر موضوعات مطرح در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ .‬همچنین موض��وع تخصیص منابع الزم‬ ‫برای توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها باید مورد تاکید‬ ‫قرار گیرد‪ .‬حضور پررنگ تش��کل‌ها در جلسات هیات‬ ‫نمایندگان اتاق و همچنین جلس��ات صبحانه کاری با‬ ‫وزرا و مسئوالن کشور یکی از افتخارات اتاق ایران در‬ ‫این دوره محس��وب می‌ش��ود‪ .‬بر همین اساس تثبیت‬ ‫کرس��ی تش��کل‌ها در هیات نمایندگان و تقویت آنها‬ ‫در دوره آتی از اولویت‌های کاری اتاق ایران به ش��مار‬ ‫می‌آید‪ .‬میزان رش��د تش��کل‌ها در دوره هفتم اتاق به‬ ‫لحاظ تاس��یس و نیز الحاق تشکل‌هایی با موضوعات‬ ‫کلی��دی در اقتصاد کش��ور بالغ ب��ر ‪ 70‬درصد برآورد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬پیام این نرخ رشد حاکی از تاثیر بر ضرورت‬ ‫افزایش تعداد کرسی‌های تشکل‌ها در دوره آتی هیات‬ ‫نمایندگان اتاق ایران اس��ت‪ .‬در ای��ن بین باید بر این‬ ‫نکته نیز تاکید داشت که ارتقای سطح کیفی تشکل‌ها‬ ‫در چند س��ال گذش��ته کارآمد و تاثیرگذار ش��ده به‬ ‫طوری که ارتقای جایگاه تشکل‌ها موجب تقویت اتاق‬ ‫ایران می‌شود و بدین‌ترتیب تشکل‌ها باید برای کسب‬ ‫کرسی در هیات نمایندگان مورد ارزیابی قرار گیرند و‬ ‫چنانچه تش��کلی نتوانسته باشد انتظارات و معیارهای‬ ‫اصل��ی اعضای خود و اتاق را ب��رآورده کند از گردونه‬ ‫خارج ش��ده و تشکل‌های دیگر جایگزین آن می‌شود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس آیین‌نامه مربوط به چگونگی حضور‬ ‫نمایندگان تشکل‌های فراگیر در هیات نمایندگان اتاق‬ ‫ایران در حال تدوین است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫بازار قاچاق مصنوعات طال را بررسی می‌کند‬ ‫به نام رم‪ ،‬به کام تهران‬ ‫گروه تجارت‪ -‬گش��تی در بازارهای ط�لا در تهران و‬ ‫برخی از ش��هرهای ب��زرگ حاکی از ج��والن انواع طال‬ ‫موس��وم به ایتالیایی اس��ت‪ .‬طالی به اصطالح ایتالیایی‬ ‫و ترک مش��تریان زی��ادی دارد و با توج��ه به زیبایی و‬ ‫ظرافتی که در س��اخت آن به کار رفته اس��ت‪ ،‬جذابیت‬ ‫بیش��تری ب��رای مش��تریان ب��ه هم��راه دارد‪ .‬در حالی‬ ‫مصنوعات ط�لای ایتالیایی و ت��رک و حتی هندی در‬ ‫بازار به وفور وجود دارد که براس��اس بخشنامه مربوط‪،‬‬ ‫واردات طالی خارجی به کش��ور ممنوع است و قاچاق‬ ‫محسوب می‌ش��ود‪ .‬البته ناگفته نماند که بخشی از این‬ ‫طالها که به اس��م ایتالیایی هس��تند‪ ،‬در اصل در بازار‬ ‫داخلی کش��ورمان تولید ش��ده‌اند و بخ��ش دیگری نیز‬ ‫خارجی هس��تند و با توجه به سودهای باالی آن توسط‬ ‫برخی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و در بازار‬ ‫طال به فروش می‌رس��ند‪ .‬زمانی هم که مشتری طالی‬ ‫موسوم به ایتالیایی را از طال فروش خریداری می‌کنند‪،‬‬ ‫اجرت س��اخت باالیی از س��وی طال فروش برای آن در‬ ‫نظر گرفته می‌ش��ود؛ این حالت ب��رای طالهای هندی‬ ‫بیش��تر نمود دارد و در زمان فروش آن توسط مشتری‬ ‫ب��ا کمترین قیم��ت به فروش می‌رس��د‪ .‬البت��ه برخی‬ ‫طالفروش��ان مطرح می‌کنند که این طاله��ا ایتالیایی‬ ‫اصل نیس��تند و به دلیل زیبایی ک��ه دارند و دقتی که‬ ‫در ساخت آنها شده است‪ ،‬ایتالیایی نامیده می‌شوند اما‬ ‫برخی دیگری مدعی هس��تند که ای��ن طالها ایتالیایی‬ ‫اصل است‪.‬براساس دستور اتحادیه طال و جواهر‪ ،‬فروش‬ ‫طالی خارجی در بازار ممنوع است‪.‬‬ ‫مج��وز واردات مصنوع��ات ط�لا ب��ه ایران به ش��رط‬ ‫پرداخ��ت ‪ 15‬درصدی عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫دو س��ال پیش صادرش��ده اما هنوز عرض��ه مصنوعات‬ ‫طالی خارجی در جواهرفروش��ی‌ها به شکل مخفیانه و‬ ‫زیرمیزی انجام می‌شود؛ زیرا صاحبان این صنف عرضه‬ ‫طالهای خارجی را غیرقانونی می‌دانند‪.‬‬ ‫اگر وارد بازار طالفروشان یا جواهر فروشی‌های سطح‬ ‫ش��هر شده و تقاضای طالیی ش��یک با طرحی خاص را‬ ‫داش��ته باش��ید به‌طور قطع‬ ‫با یک ویتری��ن مخفیانه‬ ‫از‬ ‫جواهرفروش��ان‬ ‫مصنوع��ات خارج��ی‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫اعالم قیمت آبلیمو‬ ‫تا ‪ 2‬هفته آینده‬ ‫ایس�نا‪ -‬رویا جعفری‌ش��اهی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمای��ی صنعت آبلیموی ای��ران از اعالم قیمت‬ ‫مص��وب آبلیم��و ت��ا دو هفت��ه دیگ��ر خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه دلیل اینکه ب��ازار آبلیم��و از آبلیموهای‬ ‫غیراس��تاندارد اشباع ش��ده‪ ،‬قرار است با هماهنگی‬ ‫س��ازمان استاندارد در بازار آبلیمو پاکسازی انجام و‬ ‫تولیدی‌های زیرپله‌ای و کارخانه‌های متخلف پلمب‬ ‫ش��ود‪ .‬جعفری‌ش��اهی درباره تعیین قیمت مصوب‬ ‫برای آبلیم��و گفت‪ :‬تا دو هفته دیگر قیمت مصوب‬ ‫برای کارخانه‌هایی که به صورت مجاز و اس��تاندارد‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬ابالغ می‌شود‪.‬‬ ‫حذف واسطه‌ها‬ ‫در تنظیم بازار روغن‬ ‫دبیر انجمن صنایع روغن نباتی از حذف واس��طه‌ها‬ ‫در پ��ی تنظیم بازار روغن خب��ر داد و گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال‪ ،‬واردات روغن خ��ام ‪ ۱۲‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫محمد قبله با اش��اره به واگذاری تنظی��م بازار روغن‬ ‫نباتی به انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ 9‬ماه امس��ال در تولید و توزیع روغن نباتی حدود‬ ‫‪ 2‬ت��ا ‪ 3‬درص��د افزای��ش داش��ته‌ایم و در حال حاضر‬ ‫مش��کلی از نظر تامی��ن روغن ب��رای مصرف‌کننده و‬ ‫همچنی��ن تامین روغ��ن خام ب��رای کارخانه‌ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اولویت ما در تنظیم بازار‪ ،‬تامین‬ ‫روغن بوده اس��ت تا تعادل نسبی در بازار ایجاد شود‪.‬‬ ‫قبله با اش��اره به کاهش می��زان واردات روغن خام به‬ ‫کشور در ‪ 8‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در ‪ 9‬ماه امس��ال‪ ،‬یک میلیون و ‪ 61‬هزار‬ ‫تن روغن در کش��ور تولید شده و همواره سعی کردیم‬ ‫موج��ودی قابل اطمینانی برای م��اده اولیه کارخانه‌ها‬ ‫وجود داشته باشد تا جو روانی کمبود کاال اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫مواجه می‌ش��وید‪ .‬البته قبل از اینک��ه بتوانید طالهای‬ ‫س��اخت ترکیه و ایتالیا را از نزدیک ببینید باید خود را‬ ‫برای ش��نیدن این جمله که «مصنوعات خارجی گرانتر‬ ‫هس��تند» آماده کنید زی��را نرخ این طاله��ا به مراتب‬ ‫گرانتر از مصنوعات ساخت داخل است‪.‬‬ ‫گران ب��ودن مصنوعات خارجی طال و عرضه مخفیانه‬ ‫آنها بزرگترین ابهامی اس��ت که در ذهن خریدار ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬این در حالی اس��ت که بانک مرکزی دو سال‬ ‫قب��ل ب��رای واردات مصنوعات طال به ش��رط پرداخت‬ ‫ع��وارض مج��وز صادر ک��رده اس��ت اما هن��وز عرضه‬ ‫مصنوعات خارجی طال به شکل مخفیانه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش طالهای خارجی قانونی نیست‬ ‫فره��اد فرخ��ی‪ ،‬ب��ازرس اتحادی��ه ط�لا و جواهر در‬ ‫در ب��اره فروش طاله��ای خارجی‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫می‌گوید‪ :‬فروش طالهای خارجی قانونی و آزاد نش��ده‬ ‫اس��ت و اگر در طال و جواهر فروشی‌ها نسبت به فروش‬ ‫طالهای خارجی اقدام ش��ود به‌ط��ور قطع آن طالها به ‹ ‹واردات به شرط پرداخت عوارض‬ ‫شکل قاچاق وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫در حالی‌که این مسئول اتحادیه واردات مصنوعات طال‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬طالفروش‌ه��ا اج��ازه عرضه طالهای به کشور را غیرقانونی می‌داند اما مشاور رسانه‌ای معاون‬ ‫خارجی را ندارند و اگر صاحب یک واحد صنفی نسبت وزی��ر اقتصاد و رییس کل گمرک در گفت‌وگو با‬ ‫به فروش مصنوعات خارجی طال اقدام کند به‌طور قطع می‌گوید‪ :‬واردات مصنوعات طال به ایران براساس مجوز‬ ‫متخلف اس��ت و با برخوردهای قانون��ی اتحادیه مواجه بانک مرکزی و به ش��رط پرداخ��ت عوارض و مالیات بر‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬این ب��ازرس اتحادیه‬ ‫ارزش‌افزوده آزاد است و هیچ مانعی‬ ‫طالفروش��ان ادام��ه می‌ده��د‪ :‬م��ا‬ ‫برای ورود مصنوعات طال به کش��ور‬ ‫نمی‌توانی��م اجازه ف��روش طالهای بانک مرکزی دو سال قبل‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫خارجی را بدهیم زی��را واردات این برای واردات مصنوعات‬ ‫در این بی��ن مش��اهدات میدانی‬ ‫طال به شرط پرداخت‬ ‫مصنوع��ات ب��ه کش��ور غیرقانونی‬ ‫خبرن��گار م��ا از بازار طال فروش��ان‬ ‫صادر‬ ‫عوارض مجوز‬ ‫اس��ت اما برخی از طالفروش��ان به‬ ‫نی��ز مبین ای��ن واقعیت اس��ت که‬ ‫کرده است اما هنوز‬ ‫مش��تریان خ��اص خ��ود طالهای‬ ‫طالفروش��ان نیز عرض��ه مصنوعات‬ ‫خارج��ی ارائه می‌دهن��د که اجرت‬ ‫خارجی ط�لا را غیرقانونی می‌دانند‬ ‫عرضه مصنوعات‬ ‫س��اخت آنها نسبت به طالی ایرانی‬ ‫و براین باور هس��تند که این طالها‬ ‫خارجی طال به شکل‬ ‫ب��ه مراتب بیش��تر و گرانتر اس��ت‪.‬‬ ‫مخفیانه انجام می‌شود به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫فرخی در پاسخ به س��وال خبرنگار‬ ‫یکی از طالفروش‌های بازار می‌گوید‪:‬‬ ‫ما مبنی براینک��ه اگر عرضه طالی‬ ‫عرضه ط�لای خارجی در واحدهای‬ ‫خارجی ممنوع و غیرقانونی اس��ت‪ ،‬چگونه امکان دارد صنف��ی غیرقانونی اس��ت و اگ��ر بازرس��ان اتحادیه در‬ ‫که طالهای خارج��ی در برخی از واحدهای ویتری��ن طالفروش��ی‌ها مصنوعات خارج��ی ببینند به‬ ‫صنفی ارائه ش��ود‌‪ ،‬می‌گوید‪ :‬مصنوعات طورقطع آن واحد صنفی را جریمه کرده و با فردخاطی‬ ‫خارج��ی به‌ط��ور عم��ده طالهای برخوردخواهن��د کرد‪ .‬وی معتقد اس��ت‌؛ فروش طالی‬ ‫س��بک و توخالی و ماش��ینی خارج��ی جرم و غیرقانونی اس��ت ام��ا همانند پرداخت‬ ‫هستند که به لحاظ هنری رشوه که غیرقانونی است ولی انجام می‌شود فروش این‬ ‫چندان ارزشی مصنوع��ات نیز امری اجتناب‌ناپذیر اس��ت زیرا برخی از‬ ‫مردم به دنبال مصنوعاتی هستند که در طراحی و مدل‬ ‫بسیار خاص و شیک باشند‪.‬‬ ‫این فعال صنفی برخالف بازرس اتحادیه طالفروشان‬ ‫ب��اور ندارد که مصنوعات ایرانی به اس��م طالی خارجی‬ ‫به مش��تریان عرضه می‌ش��ود زی��را به عقی��ده وی در‬ ‫ایران امکان س��اخت طالهای ظریف که طراحی خاص‬ ‫و ش��یکی داش��ته باش��د‌‪ ،‬وجود ندارد و به هیچ عنوان‬ ‫رییس اتحادیه طال و جواهر در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫طالی ایتالیایی در ایران وجود ندارد‬ ‫اس��تفاده از نش��ان(برند) ترکیه و ایتالیا‬ ‫در ب��ازار طالفروش��ان بهتری��ن راه برای‬ ‫دریافت اجرت و دس��تمزد باال از مشتریان‬ ‫طال و جواهرات اس��ت‪ .‬درحالی که برخی‬ ‫از بازاری��ان مصنوعات خارجی طال را جزو‬ ‫طاله��ای قاچاق دانس��ته و عرض��ه آن را‬ ‫غیرقانونی می‌دانند اما با این حال ش��اهد‬ ‫عرضه طالهای خارجی در بازار هس��تیم‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه فعاالن ب��ازار به‬ ‫صراحت اعالم می‌کنند که وقتی فروشنده‬ ‫ط�لا‪ ،‬مصنوعات خارجی طال را از پش��ت‬ ‫ویترین آورده و به مشتری نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫این طالیی اس��ت که از مب��ادی قانونی با‬ ‫پرداخت ع��وارض و مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫وارد کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬طالی��ی که از‬ ‫گاوصن��دوق یا ویترین‌ه��ای پنهان درون‬ ‫مغازه برای ارائه به مشتری بیرون می‌آید‪،‬‬ ‫چیزی نیس��ت جز طالیی ک��ه از راه‌های‬ ‫غیرقانونی و قاچاق به بازار طالفروش��ی راه‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫محمد کشتی آرای‪ ،‬رییس اتحادیه طال‬ ‫و جواهرفروش��ان در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫جزئیات فروش طالی خارجی را تش��ریح‬ ‫می‌کند که آن را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫ندارد اما طالهای دست‌س��از ب��ه دلیل ظرافتی که دارد‬ ‫همواره گرانتر است‪ .‬متاسفانه برخی از واحدهای صنفی‬ ‫ما مصنوعات طالی ایرانی را که س��اخت دست هستند‬ ‫را به نام طالی خارجی به مش��تریان عرضه می‌کنند تا‬ ‫بتوانند سود بیشتری را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫€ €طالفروش�ان ب�ه بهان�ه ف�روش‬ ‫مصنوع�ات خارجی طال از مش�تریان‬ ‫اجرت زیادی دریافت می‌کنند به‌ویژه‬ ‫اگ�ر طالی عرضه ش�ده برای کش�ور‬ ‫ایتالی�ا باش�د‪ ‌،‬آیا این اق�دام منطقی‬ ‫است؟‬ ‫در ب��ازار طالی ای��ران به هی��چ عنوان‬ ‫ط�لای ایتالیایی وجود ن��دارد زیرا فروش‬ ‫ط�لای ایتالیای��ی ب��رای طالفروش��ان‬ ‫مقرون به صرفه نیس��ت‪ .‬ب��ه همین علت‬ ‫مصنوعات طالی س��ایر کش��ورها به اسم‬ ‫طالی ایتالیایی به فروش می‌رس��د‪ .‬مردم‬ ‫باید نس��بت به این مسئله مطلع باشند و‬ ‫برای خرید ط�لای خارجی به‌ویژه طالی‬ ‫ایتالیایی اجرت س��اخت و کارمزد بیش از‬ ‫حد نپردازند‪.‬‬ ‫€ €آیا منظور ش�ما این اس�ت که در‬ ‫بازار ایران طالی خارجی‌ وجود ندارد؟‬ ‫در بازار ط�لا مردم می‌توانند مصنوعات‬ ‫ط�لای خارج��ی پی��دا کنند ام��ا به‌طور‬ ‫قطع ما ط�لای ایتالیایی نداریم‪ .‬طالهای‬ ‫خارج��ی‌ ک��ه در بازار وج��ود دارد به‌طور‬ ‫عمده س��اخت ترکیه‪ ‌،‬هن��د و حتی چین‬ ‫اس��ت‪ .‬اما از آنجایی که ط�لای ایتالیایی‬ ‫از کیفی��ت و طراح��ی و س��اخت زیبایی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬به‌طور عمده طالفروشان‬ ‫طالهای خارجی خ��ود را به عنوان طالی‬ ‫ایتالیای��ی به م��ردم عرض��ه می‌کنند‪ .‬اما‬ ‫همان‌طور ک��ه گفتم طالی ترک و هند و‬ ‫حتی چین در بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €ایران همواره یکی از مدعیان هنر‬ ‫بوده و هس�ت‪.‬آیا ما ت�وان طراحی و‬ ‫تولید طال متناس�ب با ذوق‪ ،‬سلیقه و‬ ‫نیاز مصرف‌کنندگان نداریم که تا این‬ ‫ح�د از خرید و ف�روش طالی خارجی‬ ‫در بازار استقبال می‌شود؟‬ ‫تمای��ل ب��ه خری��د اجن��اس خارجی و‬ ‫اعتماد به آنها یکی از عادت‌ها و رفتارهای‬ ‫نامناسب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫و عرضه‌کنندگان ایرانی است‪ .‬تا جایی که‬ ‫تولیدکنندگان م��ا برای عرضه محصوالت‬ ‫س��اخت کشور از نام کشورهای دیگر بهره‬ ‫می‌برند و مردم ما نیز به‌طور عمده رغبت‬ ‫بیشتری برای خرید محصوالت و کاالهای‬ ‫خارجی دارند‪ .‬این رفتار و عادت نامناسب‬ ‫در بازار طال نیز به خوبی مش��هود اس��ت‬ ‫به همین دلیل به‌طور عمده فروش��ندگان‬ ‫اق��دام به عرضه طاله��ای ایرانی به عنوان‬ ‫طالی خارجی می‌کنند‪ .‬طالسازان ایرانی‬ ‫قادر به طراحی و تولید بهترین نوع طال و‬ ‫جواهرات با ظرافت‌های خاصی هستند اما‬ ‫تمایل مردم برای خرید مصنوعات خارجی‬ ‫نمی‌ت��وان طالی دست‌س��از ایرانی را ب��ه عنوان طالی‬ ‫خارجی به مش��تری فروخت‪ .‬اعرابی صاحب یکی دیگر‬ ‫از مغازه‌های طالفروش��ی در بازار در گفت‌وگو با‬ ‫بر این نکته تاکید دارد که طالی ایرانی به اس��م طالی‬ ‫خارجی به مشتریان فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مافیای واردات مصنوعات طال‬ ‫ول��ی در این می��ان اظهارنظر یکی از جواهرفروش��ان‬ ‫میردام��اد جال��ب‌‪ ،‬ش��نیدنی و قاب��ل تامل اس��ت‪ .‬وی‬ ‫می‌گوید‪ :‬طراحان و س��ازندگان ط�لای ایرانی به هیچ‬ ‫عنوان قدرت رقابت با همتاهای خارجی خود را ندارند‪،‬‬ ‫بنابراین کسی نمی‌تواند و نباید ادعا کند که مصنوعات‬ ‫ط�لای ایرانی با نام و نش��ان(برند) خارج��ی در اختیار‬ ‫مشتریان قرار می‌گیرد‪ .‬این فعال صنفی معتقد است که‬ ‫طالی خارجی در بازار موجود اس��ت و اگر فروشنده‌ای‬ ‫مدعی عرضه طالی خارجی اس��ت به‌طور قطع باید این‬ ‫ادعا را ب��اور کرد زیرا در ایران قدرت س��اخت طالهای‬ ‫ظری��ف با طراحی خاص و ش��یک وجود ندارد‪ .‬به گفته‬ ‫این فعال ب��ازار‪ ،‬واردات مصنوعات طال مافیا داش��ته و‬ ‫برخی از ب��زرگان طال در این مافیا دخال��ت دارند‪ .‬آنها‬ ‫طالهای خارجی را وارد بازار کرده و در میان واحدهای‬ ‫صنف��ی توزیع می‌کنن��د و از این راه س��ود کالنی را به‬ ‫جی��ب می‌زنند‪ .‬این جواهرس��از و جواهر فروش معتقد‬ ‫است‌؛ مافیای واردات مصنوعات خارجی طال به کشور به‬ ‫منظور پرداخت نکردن عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫اقدام به ورودغیرقانونی طال به کشور می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترک‌تازی خارجی‌ها‬ ‫با توجه به آنچه گفته ش��د‪ ،‬در ب��ازار طال نیز همانند‬ ‫س��ایر بازارها‪ ،‬این خارجی‌ها هس��تند ک��ه ترک تازی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬و اینکه چرا طالفروش��ان از قانون آزاد بودن‬ ‫واردات ط�لا به ش��رط پرداخ��ت ع��وارض و مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده اس��تفاده نمی‌کنن��د یا اقدام ب��ه عرضه‬ ‫مخفیان��ه طالی خارج��ی به مش��تریان می‌کنند‪ .‬ورود‬ ‫غیرقانون��ی مصنوعات طال ب��رای دور زدن قانون باعث‬ ‫شده بازرس��ان اتحادیه با فروشندگان طالی خارجی به‬ ‫عنوان فرد متخلف برخورد کنند وهمین امر ش��رایطی‬ ‫را مهیا کرده که متقاضی��ان خرید طالی خارجی برای‬ ‫خرید این کاال هزینه بیشتری از جیب بپردازند‪.‬‬ ‫موجب ش��ده تا مصنوعات ایرانی به اس��م‬ ‫طالی خارجی در بازار عرضه شوند‪.‬‬ ‫€ €فروش طالی ایرانی به عنوان طالی‬ ‫خارجی تخلف محسوب نمی‌شود؟‬ ‫اگر طالی ایرانی به عنوان طالی خارجی‬ ‫فروخته ش��ود‪ ،‬به‌طور قطع تخلف صورت‬ ‫گرفت��ه ولی طالفروش��ان هن��گام عرضه قاچاق مواجه ش��وند‪ ،‬به‌ط��ور قطع با آنان‬ ‫طاله��ای ایرانی از عنوان ط�لا با طرح یا طبق قانون برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫مدل ایتالیایی و ترک استفاده می‌کنند‪ .‬در € €آیا آم�ار دقیق�ی از حج�م طالی‬ ‫اصل این خریداران و مشتریان هستند که قاچاق در کشور دارید؟‬ ‫باید با آگاهی بیشتر خرید کنند‪.‬‬ ‫با توجه به ورود غیرقانونی مصنوعات طال‬ ‫€ €به‌ط�ور عم�ده در طالفروش�ی‌ها به کش��ور نمی‌توان آم��ار دقیقی از قاچاق‬ ‫ش�اهد عرض�ه طاله�ای خارج�ی به ط�لا به کش��ور ارائه داد اما ب��ه طور حتم‬ ‫ش�کل مخفیان�ه هس�تیم و معم�وال طالی قاچاق در بازار موجود است‪.‬‬ ‫این مصنوعات پش�ت ویترین‌ها قرار € €دول�ت در بودج�ه س�ال آین�ده‬ ‫ندارند‪ .‬حال این سوال پیش می‌آید که €می�زان مالی�ات برارزش‌اف�زوده را‬ ‫آیا عرضه طالهای خارجی غیرقانونی ‪ 10‬درصد پیش‌بینی کرده است که این‬ ‫اس�ت و اگر چنین اس�ت چرا با افراد افزایش مالیات با توافقی که اصناف با‬ ‫متخلف برخورد نمی‌شود؟‬ ‫سازمان امور مالیاتی برای تثبیت نرخ‬ ‫براس��اس قانون واردات مصنوعات طالی مالیات داش�ته‌اند‪ ‌،‬مغای�رت دارد‪ .‬آیا‬ ‫خارج��ی ب��ه ش��رط پرداخت ع��وارض و اصن�اف این افزایش می�زان مالیات را‬ ‫مالی��ات‪ ،‬آزاد و بالمان��ع اس��ت به همین می‌پذیرند؟‬ ‫دلیل اگ��ر طالفروش��ان اقدام ب��ه عرضه‬ ‫اطالع دقیقی از جزئی��ات بحث افزایش‬ ‫مخفیانه طال کرده و آنها را پش��ت ویترین مالی��ات برارزش‌اف��زوده ن��دارم اما اصناف‬ ‫ق��رار نمی‌دهن��د‪ ،‬بنابراین بای��د اطمینان مجری��ان قان��ون و تابع آن هس��تند‪ .‬اگر‬ ‫داش��ت که مصنوعات طال به شکل قاچاق افزای��ش مالی��ات برارزش‌افزوده ازس��وی‬ ‫و غیرقانونی وارد کش��ور ش��ده است و اگر دولت به ش��کل قانونی ابالغ ش��ود‪ ،‬به‌طور‬ ‫بازرس��ان اتحادیه با عرضه‌کنندگان طالی قطع ما این قانون را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫آذربایجان غربی‪ ،‬نیازمند شهرک سنگ‬ ‫«های‌تک» در تهران صاحب شهرک می‌شود‬ ‫نوسازی؛ نیاز اصلی صنایع معدنی‬ ‫‪9‬‬ ‫بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران بازار طالسازی یزد را تهدید می‌کند‬ ‫مدال مشکالت بر گردن صنعت طالیی یزد‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬ش��اید عجیب به نظر برس��د اما بر‬ ‫خالف س��ایر شهرهای کش��ور‪ ،‬د ِر طالفروشی‌های یزد‬ ‫همیش��ه باز است‪ ،‬حتی برخی مغازه‌ها‪ ،‬جواهرات را در‬ ‫ویترین‌ه��ای بدون محافظ‪ ،‬در معرض دید مش��تریان‬ ‫قرار می‌دهند؛ این نش��انه امنیتی است که بازار طالی‬ ‫ی��زد دارد؛ امنیت و اعتم��ادی که به گفته رییس خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یزد؛ از دالیل اعتبار و نش��ان‬ ‫(برند) بودن ط�لای یزد در میان بازار طال و جواهرات‬ ‫کش��ورمان اس��ت‪ ،‬اعتم��ادی که باعث ش��ده چش��م‬ ‫خریداران هنوز با تماشای طالی یزد‌‪ ،‬برق بزند‪.‬‬ ‫زرگری یا طال‌سازی از مهم‌ترین و مشهورترین صنایع‬ ‫یزد اس��ت؛ به گفت��ه رییس اتحادیه ط�لا و جواهرات‬ ‫ی��زد‪ ‌،‬در حالی که در ایام تعطیالت نوروز‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫بازارهای کشور تقریبا در رکود یا تعطیل هستند‪ ،‬بازار‬ ‫زرگ��ری یزد از رونق قابل توجهی برخوردار اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوری که بس��یاری از مسافران‪ ،‬پس از خرید شیرینی‬ ‫در ی��زد‪ ،‬طال می‌خرند‪ .‬با این وجود‪ ،‬یک عضو اتحادیه‬ ‫می‌گوید‪ :‬این صنعت پر زرق‬ ‫طال و جواهر یزد به‬ ‫و برق یزدی‪ ،‬درگیر مشکالت فراوانی است؛ مشکالتی‬ ‫ک��ه نه تنه��ا انگیزه زرگره��ا را کاه��ش می‌دهد بلکه‬ ‫موجب می‌ش��ود صادرکنندگان یزدی‪ ،‬عطای صادرات‬ ‫طالی یزدی را به لقایش ببخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شوک‌های طالیی بازار یزد‬ ‫طالی یزد به خاطر نقوش س��نتی که با دست حک‬ ‫می‌ش��ود و به خاطر عیار ‪ 20‬آن‪ ،‬معروف ش��ده است‪.‬‬ ‫ویژگی‌هایی همچ��ون عیار باال‪ ،‬اس��تقبال از طالهای‬ ‫دست‌س��از و نوع ساخت خاص ش��هر یزد و نیز اجرت‬ ‫ساخت پایین‪ ،‬موجب جذب مشتریان و افزایش رغبت‬ ‫مردم به خرید طالی یزد شده است‪ ،‬این نکته‌ای است‬ ‫ک��ه رییس خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت یزد بر آن‬ ‫صحه می‌گذارد؛ محمدحس��ین فنای��ی در گفت‌وگو با‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬طالی یزد از قدیم به عیار باال معروف‬ ‫بوده و به خاطر اطمینان و اعتمادی که هنوز در میان‬ ‫م��ردم ی��زد وج��ود دارد‪ ،‬همچنان طالی این اس��تان‬ ‫جذابی��ت خاصی برای مردم دارد زی��را از صحت عیار‬ ‫آن‪ ،‬اطمینان دارند‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یزد در گفت‌وگو‬ ‫از ش��وک‌های مختلف��ی می‌گوی��د ک��ه بر‬ ‫ب��ا‬ ‫دست‌اندرکاران صنعت طال‪ ،‬از فروشنده تا تولیدکننده‪،‬‬ ‫وارد می‌ش��ود؛ مانند نوس��ان بازار ارز‪ .‬وی همچنین به‬ ‫مشکالت صنف زرگرها اشاره می‌کند؛ مشکالتی چون‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده که باید اهرمی برای سوق دادن‬ ‫مردم به س��مت اس��تفاده از کاالهای داخلی باشد اما‬ ‫تبدیل به باری بر دوش تولیدکننده شده است‪.‬‬ ‫ش��اید کمتر کس��ی تص��ور کن��د که طالس��ازان و‬ ‫طالفروش��ان هم غصه‌های خودش��ان را دارند اما قصه‬ ‫مشکالت تجارت داخلی و خارجی طالی یزد‪ ،‬گویا سر‬ ‫درازی دارد؛ مش��کالتی که محمدرضا قدیرزاده‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رییسه اتحادیه طال و جواهر یزد در گفت وگو با‬ ‫از بخشی از آنها‪ ،‬پرده‌برداری می‌‌کند‪.‬‬ ‫از آن به س��مت صادرات رفت؛ البته پیش ش��رط آن‪،‬‬ ‫حل مشکالت کارگاه‌های تولیدی و وجود حمایت‌های‬ ‫دولتی است؛ چنانکه رویه بسیاری از دیگر کشورهاست‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬این‌گونه نباش��د که اص��رار به صادرات‬ ‫داشته باش��یم اما زمانی که اشخاصی به این کار اقدام‬ ‫کردند‪ ،‬چنان کار را بر آنان سخت بگیریم که عطایش‬ ‫را به لقایش ببخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شهرک طالی یزد؛ آری یا نه؟!‬ ‫او معتقد است بخش دولتی‪ ،‬دید مناسبی به صنعت‬ ‫طال ندارد و آن را بخشی زائد می‌داند در حالی که این‬ ‫صنعت‪ ،‬ن��ه تنها قابلیت اش��تغالزایی باالیی دارد بلکه‬ ‫بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد و در شرایطی که کشور‬ ‫به طرف رها ش��دن از صادرات نفت پیش می‌رود‪ ،‬این‬ ‫صنعت می‌تواند کمک ش��ایان توجه��ی در این زمینه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫قدی��رزاده ب��ه‬ ‫کش��ورهای صاحب صنعت طال‪،‬‬ ‫کمال اس��تفاده را از این صنعت‬ ‫می‌برند اما متاس��فانه در اس��تان‬ ‫یزد‪ ،‬مس��ئوالن نه تنها همکاری‬ ‫الزم را برای پیش��رفت ای��ن حوزه نمی‌کنن��د بلکه با‬ ‫اقدامات خود‪ ،‬باعث تعطیلی کارگاه‌ها نیز می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال اقتص��ادی‪ ،‬اداره دارایی با گرفتن‬ ‫مالیات‌های سنگین و همچنین دریافت ارزش افزوده‪،‬‬ ‫باعث ش��ده سرمایه‌گذاری در صنعت طالی یزد‪ ،‬دیگر‬ ‫توجیه اقتصادی نداشته باشد و سرمایه‌گذاران‌‪ ،‬سرمایه‬ ‫خود را به سمت داللی سوق دهند‪.‬‬ ‫قدیرزاده تاکید می‌کند که به‌روزرس��انی دستگاه‌ها و‬ ‫نی��روی آموزش‌دیده‪ ،‬از مهم‌ترین عوامل پیش��رفت در‬ ‫ی��ک صنعت اس��ت و اگر بخواهی��م صنعت طالی یزد‬ ‫پیشرفت داشته باشد‪ ،‬ملزم به ورود دستگاه‌های جدید‬ ‫هستیم که این امر‪ ،‬تنها با حمایت دولت محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ 80‬درص��د تولیدات یزد در رابطه با صنایع دس��تی‬ ‫اس��ت و در هم��ه دنی��ا‪ ،‬دولتمردان از صنایع دس��تی‬ ‫کشورش��ان حمایت می‌کنند؛ قدیرزاده این را می‌گوید‬ ‫و می‌افزاید‪ :‬در کشور ما‪ ،‬به جای حمایت‪ ،‬سازمان امور‬ ‫مالیات��ی با قانون ارزش اف��زوده‪ ،‬باعث تعطیلی و بیکار‬ ‫شدن تعداد زیادی از شاغالن این حرفه شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ندادن وام از سوی بانک‌ها برای سرمایه‬ ‫در گردش کارگاه‌های تولیدی‪ ،‬نبود حمایت الزم برای‬ ‫آغاز ساخت پایانه صادراتی جنوب کرمان‬ ‫‪ :‬عملیات س��اخت نخس��تین پایانه‬ ‫صادرات��ی جن��وب کرم��ان در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ش��ماره ‪ 2‬شهرس��تان جیرفت‬ ‫آغاز ش��د‪ .‬محمود اسکندری‌نسب‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب‬ ‫اس��تان کرم��ان‪ ،‬در این ب��اره گفت‪ :‬این‬ ‫پایان��ه صادراتی ب��ا هدف س��اماندهی و‬ ‫تس��هیل صادرات حوزه جن��وب کرمان‪ ،‬کاه��ش هزینه‌های حمل و‬ ‫نقل‪ ،‬توس��عه ظرفیت‌های صادراتی جنوب استان‪ ،‬ایجاد رقابت سالم‬ ‫بی��ن صادرکنندگان کاال در جنوب‪ ،‬هم‌افزایی قدرت صادراتی جنوب‬ ‫کرمان به واس��طه حضور جمعی صادرکنندگان کاال در پایانه و ایجاد‬ ‫بازار صادرات جنوب استان ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬فاز اول پایانه که شامل فرآوری‪ ،‬درجه‌بندی و‬ ‫بس��ته‌بندی است با اشتغالی بالغ بر ‪ 156‬نفر و در زمینی به مساحت‬ ‫‪ 5‬هکتار و با س��رمایه‌گذاری بالغ بر ‪ 180‬میلیارد ریال توسط بخش‬ ‫خصوصی س��اخته خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت جنوب کرم��ان محمود اسکندری‌نس��ب‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬فاز دوم ای��ن پایانه با س��رمایه‌گذاری ‪ 60‬میلیارد ریال و‬ ‫فاز س��وم نیز با س��رمایه‌گذاری ‪ 15‬میلیارد ریال در آینده به اجرا در‬ ‫خواهد آمد‪.‬‬ ‫ورود ماشین‪‎‬آالت جدید به این صنعت‪ ،‬ارتباط نداشتن‬ ‫دانش��گاه با صنعت‌کاران این رش��ته‪ ،‬نبود رش��ته‌های‬ ‫تخصصی طال در دانشگاه‌ها و همچنین وجود نداشتن‬ ‫خوش��ه طال در ی��زد ک��ه می‌تواند کمک ش��ایانی در‬ ‫آم��وزش و بررس��ی راهکارهای پیش��رفت این صنعت‬ ‫باش��د‪ ،‬از مشکالت موجود بر سر راه رونق بازار داخلی‬ ‫طالی یزد است‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانی که باید نشان بماند‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ی��زد معتقد اس��ت برای حفظ نش��ان (برن��د) صنعت‬ ‫طالی یزد در کش��ور‪ ،‬باید نظارت دقیقی از سوی خود‬ ‫صنف طالفروش��ان وجود داشته باش��د و نباید منتظر‬ ‫نهادهای دولتی مانند سازمان استاندارد بمانند‪ ،‬صنف‬ ‫طالفروش��ان بای��د نظارت کن��د تا مبادا کس��ی برای‬ ‫اس��تفاده کوتاه‌مدت شخصی‪ ،‬اعتماد و اعتبار حاکم بر‬ ‫بازار طالی یزد را از بین ببرد‪.‬‬ ‫فنای��ی می‌گوی��د‪ :‬ط�لای یزد‪،‬‬ ‫اگرچه ب��ه خاطر اعتمادس��ازی‪،‬‬ ‫اعتب��ار باالیی دارد ام��ا به خاطر‬ ‫هزینه‌ها و قیمت باال‪ ،‬نس��بت به‬ ‫س��ایر صنای��ع یزد‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫چندان��ی ایج��اد نمی‌کن��د‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬ن��ه تنها در‬ ‫معادن طال‪ ،‬بلکه در سایر معادن یزد نیز وضعیت تولید‬ ‫چندان مطلوب نیست و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در‬ ‫زمینه ایجاد کارخانه‌های فرآوری انجام نشده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ‌،‬قدیرزاده‪ ،‬عض��و اتحادیه طالی یزد‬ ‫معتق��د اس��ت تا زمانی ک��ه دید مس��ئوالن دولتی به‬ ‫صنعت طال تغییر نکند‪ ،‬مش��کالت این صنعت الینحل‬ ‫باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت با توجه به قاچاق طالی ساخته شده‬ ‫در کش��ور و میزان تقاضای باال‪ ،‬ابت��دا باید با تجهیز و‬ ‫پش��تیبانی از واحده��ای تولیدی و عرض��ه آن به بازار‬ ‫داخل��ی‪ ،‬جلوی واردات کاالی قاچ��اق را گرفت و پس‬ ‫اهمیتقانوننظامصنفیدرروابطاقتصادی‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬قانون‬ ‫نظام صنف��ی یکی از اصلی‌تری��ن قوانین‬ ‫حاکم بر روابط اقتص��ادی افراد جامعه در‬ ‫حوزه تولی��د‪ ،‬توزیع‪ ،‬خدم��ات و خدمات‬ ‫فنی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬نادر میرشکار گفت‪:‬‬ ‫ای��ن قانون عالوه ب��ر تبین حقوق و تکالیف اف��راد و واحدهای صنفی‬ ‫به معرفی تش��کل‌های صنفی به عنوان یکی از نهادهای سامان‌دهنده‬ ‫بازار در حوزه اقتصاد پرداخته و آنها را به رسمیت شناخته‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه هم اصناف بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و‬ ‫ه��م مردم در زندگی روزمره ب��ه عنوان مصرف‌کننده با اصناف به طور‬ ‫مس��تمر مواجه می‌باشند‪ ،‬بنابراین قانون نظام صنفی از اهمیت باالیی‬ ‫در حوزه اقتصادی کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از آنجایی که قانون نظام صنف��ی در زمان‌های مختلف‬ ‫م��ورد اص�لاح قرار گرفته‪ ،‬آخری��ن تغییرات و اصالح��ات مصوب ‪12‬‬ ‫ش��هریور س��ال ‪ 1392‬مجلس شورای اس�لامی در قانون نظام صنفی‬ ‫مص��وب ‪ 1382‬تدوین و تنقیح گردیده که از س��وی دبیرخانه هیات‬ ‫عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور عرضه شده است‪.‬‬ ‫بحث ایجاد ش��هرک طالی یزد به عن��وان راهکاری‬ ‫ب��رای س��اماندهی و تجمی��ع کارگاه‌های طالس��ازی‪،‬‬ ‫از چند س��ال گذش��ته از س��وی اتحادیه طال و جواهر‬ ‫یزد مطرح شده اس��ت؛ به گفته قدیرزاده‪ ،‬طرح جامع‬ ‫ش��هرک طالی ی��زد با توج��ه به مالحظ��ات امنیتی‪،‬‬ ‫زیس��ت‌محیطی و ترافیکی‪ ،‬درخواست محلی مناسب‬ ‫ب��رای ایجاد این ش��هرک مط��رح ک��رد؛ چنانکه وی‬ ‫می‌گوید این طرح به علت نبود س��رمایه‌گذار مسکوت‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬او توضیح می‌دهد‪ :‬بعد از جلسات متعدد‬ ‫در زمان اس��تاندار وقت‪ ،‬به علت نبودن س��رمایه‌گذار‪،‬‬ ‫قرار بر این ش��د ک��ه اداره کل مناب��ع طبیعی‪ ،‬زمینی‬ ‫با اجاره ‪ 99‬س��اله برای احداث شهرک طال در اختیار‬ ‫اتحادی��ه قرار دهد تا به اعضا واگذار ش��ود که با رفتن‬ ‫استاندار از یزد‪ ،‬مسکوت ماند‪.‬‬ ‫او درب��اره ضرورت تاس��یس این ش��هرک به‬ ‫می‌گوید‪ :‬با احداث شهرک طالی یزد‪ ،‬بنکدارانی که از‬ ‫شهرهای دیگر مراجعه می‌کنند‪ ،‬می‌توانند با مجموعه‬ ‫کاملی از کارهای ساخته شده توسط واحدهای تولیدی‬ ‫که در ش��هرک عرضه می‌شوند‪ ،‬روبه‌رو شوند که باعث‬ ‫رقابت واحدهای تولیدی ب��ا یکدیگر و همچنین دیگر‬ ‫استان‌ها شده و نیز باعث پیشرفت این صنعت می‌شود‪.‬‬ ‫در صنعت طالس��ازی‪ ،‬موقعیت ج��ا و مکان اهمیت‬ ‫باالیی جهت رقابت با دیگر شهرها دارد؛ به همین دلیل‬ ‫با ایجاد ش��هرک ط�لا‪ ،‬تمام رس��ته‌های مرتبط با این‬ ‫صنعت‪ ،‬در یک محل جمع می‌ش��وند‪ .‬قدیرزاده‪ ،‬عضو‬ ‫اتحادیه ط�لا و جواهر یزد این را می‌گوید و می‌افزاید‪:‬‬ ‫پیشنهاد اتحادیه برای تشویق واحدهای تولیدی برای‬ ‫رفتن به ش��هرک طال‪ ،‬معافیت‌های مالیاتی اس��ت که‬ ‫در این صورت نیز س��ود آن برای جامعه و دولت بسیار‬ ‫زیاد خواهد بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فنایی‪ ،‬ریی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت یزد با اندکی تردید درباره ایجاد ش��هرک طال‬ ‫در یزد حرف می‌زند؛ او می‌گوید‪ :‬بهتر اس��ت به سمت‬ ‫ایجاد صنایع فرآوری مواد معدنی یزد برویم‪.‬‬ ‫فنایی معتقد اس��ت برای صنایع��ی همچون فرش و‬ ‫طال‪ ،‬بیش از آنکه به فناوری پرداخته ش��ود‪ ،‬باید افراد‬ ‫هنرمند و خبره‌ای تربیت شوند که این هنر ـ صنعت‌ها‬ ‫را حفظ کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ایجاد ش��هرک طال اگرچه‬ ‫ممک��ن اس��ت باع��ث تولید انبوه ش��ود ام��ا تبعات و‬ ‫آسیب‌هایی نیز خواهد داشت و باید سیاستگذاری این‬ ‫ش��هرک را بررسی کرد؛ اینکه قرار است چه استراتژی‬ ‫بر این مکان حاکم باشد‪.‬‬ ‫رشد قابل توجه صنعت رفسنجان‬ ‫ف�ارس‪ :‬رییس اتاق بازرگانی رفس��نجان‬ ‫گفت‪ :‬رفس��نجان در زمینه صنعت رش��د‬ ‫قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی میرزائی��ان گف��ت‪ :‬کارت‬ ‫بازرگانی مجوزی است که دارنده آن اجازه‬ ‫دارد به ام��ر تجارت خارج��ی بپردازد که‬ ‫اعتب��ار این کارت از تاریخ صدور یکس��ال‬ ‫اس��ت و برای کس��انی که پروانه بهره‌برداری دارند اعتبار این کارت به‬ ‫مدت ‪ 5‬سال تمدید می‌شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬از دیگر مزای��ای این کارت می‌توان به مش��اوره در‬ ‫زمینه مس��ائل تامین اجتماعی‪ ،‬مش��اوره در زمینه مس��ائل مرتبط به‬ ‫دارایی‪ ،‬ارتب��اط با تجار خارجی‪ ،‬صدور وی��زای تجاری‪ ،‬صدور گواهی‬ ‫مبدا‪ ،‬صدور شناسنامه فرش‪ ،‬مبادله اطالعات تجاری در سطح جهان‪،‬‬ ‫مش��اوره در زمینه گمرکی‪ ،‬شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی‬ ‫و ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬میرزائیان در تشریح انواع و اقسام مالیات‌هایی که افراد‬ ‫باید بپردازند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که افراد س��ر و کارشان به حساب‬ ‫و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقس��ام مالیات‌ها نمی‌ش��وند و در‬ ‫این مرحله اس��ت که متوجه می‌ش��وند بر حقوق کارمندان‪ ،‬بر درآمد‬ ‫ماهانه‪ ،‬بر ملک اداری‪ ،‬بر س��همیه ارث و بر بسیاری دیگر از سرمایه‌ها‬ ‫و درآمدهای خود باید مالیات بدهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه‌اندازی خوشه طال‬ ‫در یزد‬ ‫سید مسعود عظیمی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی یزد‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی یزد‪ ،‬از سال گذشته‬ ‫امکان‌س��نجی خوش��ه طال در ی��زد را آغاز کرده و‬ ‫این خوشه در اس��فند سال جاری کار خود را آغاز‬ ‫می‌کن��د‪ .‬جس��ت‌وجوی حلقه‌های مفق��وده بازار‬ ‫طالی یزد‪ ،‬بررسی اس��تراتژی‌های موجود در بازار‬ ‫طال و جواهرات و تدوین اس��تراتژی‌های الزم برای‬ ‫گس��ترش این بازار و نهادسازی در تجارت طال‪ ،‬از‬ ‫جمله اهداف راه‌اندازی این خوشه در یزد است‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری‌های جدید مانند نانو‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و استانداردسازی در راستای اعتمادافزایی‪ ،‬از جمله‬ ‫حلقه‌های مفقوده صنعت طالس��ازی یزد است که‬ ‫با راه‌اندازی خوشه‪ ،‬در پی جبران این خأل هستیم‪.‬‬ ‫امیدواریم با گذش��ت حداقل ‪ 3‬تا حداکثر ‪ 5‬سال‪،‬‬ ‫این خوش��ه به بلوغ الزم رسیده و شاهد هم‌افزایی‬ ‫میان اعضای خوش��ه و در نهایت‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫تولی��د فرآورده‌های طالی یزد باش��یم‪ .‬از‌ آنجا که‬ ‫طالی ی��زد و به‌ویژه طالی عیار ‪ 20‬یزد‪ ،‬یک برند‬ ‫خاص اس��ت‪ ،‬صنایع وابس��ته به آن می‌تواند نقش‬ ‫بسیار مهمی در حوزه کارآفرینی این استان داشته‬ ‫باش��د؛ با س��رمایه‌گذاری روی صنایع طال می‌توان‬ ‫اش��تغالی ایجاد کرد که آب‌بر نیس��ت و با فرهنگ‬ ‫استان یزد نیز عجین است‪ .‬هم‌اکنون در یزد بیش‬ ‫از ‪ 1500‬نفر در حوزه طالس��ازی کار می‌کنند که‬ ‫هنوز س��اماندهی کامل نش��ده‌اند‪ ،‬یک��ی از اهداف‬ ‫راه‌اندازی خوشه طال‪ ،‬ایجاد زمینه‌های جمع شدن‬ ‫این اف��راد در کنار هم‪ ،‬آم��وزش و تبادل تجربه‌ها‬ ‫و ارتق��ای جای��گاه صنعت طال در اس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫ط�لا‪ ،‬افزایش کیفیت محصوالت و تقویت صادرات‬ ‫از دالیل ایجاد خوشه طالی یزد است‪ .‬تولید ثروت‬ ‫و ثروت‌ان��دوزی از طری��ق تلفیق دان��ش و تجربه‬ ‫اعض��ا با یکدیگر در کنار اس��تفاده از دانش روز‪ ،‬از‬ ‫چش��م‌اندازهای خوشه است و با توجه به برندبودن‬ ‫طالی یزد و عیار باالیی که دارد‪ ،‬پیش‌بینی ما این‬ ‫اس��ت که خوشه طال‪ ،‬از خوش��ه‌های موفق استان‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر بتوانیم سه سال بعد از راه‌اندازی خوشه‬ ‫طال به این نتیجه برس��یم که توانس��ته‌ایم س��هم‬ ‫عم��ده‌ای از بازار طالی ای��ران را به یزد اختصاص‬ ‫دهیم و حلقه‌های مفق��وده این صنعت را با تبادل‬ ‫تجربی��ات بی��ن اعضا پیدا کنیم‪ ،‬ب��ه توفیق خوبی‬ ‫رسیده‌ایم‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫نباید در خراسان رضوی‬ ‫خام فروشی شود‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رضوی گف��ت‪ :‬صندوق‌های نامش��روع اعتباری که‬ ‫امروزه در ه��ر پله و زیرپله‌ای به وجود آمده توجیه‬ ‫اقتصادی و توس��عه‌ای ندارد‪ .‬حس��ن حس��ینی در‬ ‫نشست صنعتگران و تولیدکنندگان خراسان رضوی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید س��پرده‌های مردم جذب تشکیالت‬ ‫امنی مانند بانک صنعت‌و معدن شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شهرستان گناباد و نیشابور در خراسان رضوی شعبه‬ ‫بانک صنعت و معدن ندارن��د و امیدواریم خبرهای‬ ‫خوش��ی که در این نشس��ت از جمله برقی ش��دن‬ ‫راه‌آهن تهران ـ مش��هد‪ ،‬شبکه گلبهار و حمل‌ونقل‬ ‫عمومی(قطارش��هری) مطرح شد‪ ،‬فقط حرف نباشد‬ ‫و در عمل اجرا ش��ود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه نباید‬ ‫در هیچ صنعتی خام‌فروش��ی داش��ته باشیم‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬برای تحق��ق این امر بای��د در جامعه آرامش‬ ‫ایجاد ش��ود ت��ا بخش خصوصی بتوان��د کار خود را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫‪ ۹۲‬درصد صنعت خراسان‬ ‫رضوی سهم بخش خصوصی‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار خراس��ان رضوی گف��ت‪ :‬از ‪ 6‬هزار‬ ‫واحد صنعتی که در استان وجود دارد بیش از ‪۹۲‬‬ ‫درصد آن در اختیار بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫علیرض��ا رش��یدیان با بی��ان اینکه در خراس��ان‬ ‫رضوی ‪ 6‬هزار واح��د صنعتی وجود دارد که بیش‬ ‫از ‪ ۹۲‬درصد آن در اختیار بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به منظور ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و‬ ‫افزایش تولید در واحدهای صنعتی‪ ،‬بانک‌ها باید با‬ ‫دادن وام‌ه��ای کم بهره از آنها حمایت کنند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫در طرح‌ه��ای بزرگ صنعتی از قبیل صنایع فوالد‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و حمل و نقل ریلی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمینه‬ ‫برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی در خراسان‬ ‫رضوی فراهم است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫چالش‌های صنعت‬ ‫مرغداری‬ ‫در آذربایجان غربی‬ ‫منوچهر علیزاده‬ ‫کارشناسارشدکشاورزی‬ ‫صنعت مرغداری از مهم‌ترین صنایع تولیدی بخش‬ ‫کش��اورزی اس��ت که با توجه به اهمیت آن در س��بد‬ ‫غذایی مردم و با اس��تفاده از تجربیات کارشناس��ان و‬ ‫بکارگیری یافته‌های علمی جدید‪ ،‬این صنعت حرکت‬ ‫رو به جلوی خود در س��ردترین ایام سال را در استان‬ ‫تداوم بخشیده و تجربه کرده است‪.‬‬ ‫آذربایجان غربی در زمینه تولید مرغ گوش��تی جزو‬ ‫اس��تان‌های صادر‌کننده اس��ت که به لحاظ باال بودن‬ ‫بحث کیفیت‪ ،‬بازار خوبی را نیز در داخل کش��ور دارد‪.‬‬ ‫این استان در حال حاضر دارای ظرفیت تولید ‪66‬هزار‬ ‫تن گوش��ت مرغ است و ‪ 12‬کشتارگاه صنعتی نیز در‬ ‫آن فعال هستند‪.‬‬ ‫زنجیره تولید گوشت مرغ در استان آذربایجان غربی‬ ‫متش��کل از ‪ 5‬بخش اصلی شامل کش��تارگاه صنعتی‬ ‫طیور‪ ،‬مزارع پرورش��ی مرغ گوش��تی‪ ،‬مزارع پرورشی‬ ‫اج��داد و مادر گوش��تی و کارخانه‌های جوجه کش��ی‬ ‫است‪ .‬این استان با داشتن ‪ 6‬واحد کارخانه جوجه‌کشی‬ ‫ظرفیت تولید بیش از ‪80‬میلیون قطعه جوجه یکروزه‬ ‫گوش��تی در س��ال را داراس��ت و ‪ 12‬واحد کشتارگاه‬ ‫صنعتی طی��ور دارد که با ظرفی��ت ‪27‬هزار قطعه در‬ ‫ساعت فعال است‪ .‬همچنین ‪ 21‬واحد کارخانه خوراک‬ ‫دام و طیور به ظرفیت اسمی ‪869‬هزار تن‪ 630 ،‬واحد‬ ‫مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از ‪12‬میلیون قطعه‬ ‫در دوره نیز در این اس��تان فعالیت می‌کنند‪ .‬گذش��ته‬ ‫از آن ‪ 66‬واح��د مرغ مادر گوش��تی با ظرفیت بیش از‬ ‫‪1/9‬میلی��ون قطعه در دوره نیز در کنار س��ایر واحدها‬ ‫س��بب شده تا این استان جزئی از استان‌های مطرح و‬ ‫شاخص در صنعت طیور در کشور باشد‪.‬‬ ‫علت نابس��امانی قیمت مرغ در ماه‌ه��ای اخیر نیز‪،‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت نهاده‌ه��ا و تاثیر آن بر تولید اس��ت‬ ‫که باید برای حل آن عزم مس��ئوالن امر جزم ش��ود‪.‬‬ ‫هر چند افزایش تولیدات گوش��ت س��فید در س��طح‬ ‫مرغداری‌ه��ای این منطقه بیانگ��ر پویایی این صنعت‬ ‫اس��ت اما وج��ود چالش‌های ای��ن صنع��ت آن را به‬ ‫ریسک‌پذیرترین صنعت منطقه مبدل کرده است‪ .‬بازار‬ ‫م��رغ و تخم‌مرغ از تولید تا مصرف همواره با نوس��ان‬ ‫قیمت بسیاری در س��ال‌های اخیر مواجه بوده و علت‬ ‫این مسئله را می‌توان نابسامانی بازار تولید تا مصرف‪،‬‬ ‫نب��ود برنامه‌ری��زی متوازن برای تولی��د و تنظیم بازار‬ ‫داخلی و صادرات دانست‪ .‬متاسفانه در کشور زمانی که‬ ‫قیمت‌های مرغ و تخم‌م��رغ درصدی افزایش می‌یابد‪،‬‬ ‫بدون برنامه سعی در قطع صادرات می‌کنیم که بدون‬ ‫توجه به روابط اقتصادی با کشورهای هدف باعث بهم‬ ‫خوردن پروتکل‌های دوجانبه و بی‌اعتمادی به طرفین‬ ‫می‌ش��ود در مقابل اگر قیمت مرغ و تخم‌مرغ کاهش‬ ‫یاب��د هیچ‌کس به فکر حل مس��ئله نمی‌افتد‪ .‬حتی با‬ ‫خریدهای تضمینی هم نمی‌ت��وان جوابگوی تولیدات‬ ‫این محصول شد و درنتیجه انگیزه برای تولید کاهش‬ ‫می‌یابد و باعث تولید کمتر و درنتیجه افزایش قیمت‌ها‬ ‫خواهد شد‪ .‬بنابراین باید به فکر راهکار بود‪ .‬راهکارهایی‬ ‫در ای��ن زمین��ه می‌توان پیش��نهاد داد از جمله اینکه‬ ‫راهبرده��ای تولید در این صنعت تعریف ش��ود حتی‬ ‫مانند برنامه‌های ‪5‬س��اله‪ ،‬برای تولی��د‪ ،‬برنامه و هدف‬ ‫داشته باشیم و از اعمال برنامه‌های سلیقه‌ای خودداری‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین توجه به مسائل آگروتکنیکی‪ ،‬مدیریت‬ ‫نهاده‌های تولید و برنامه‌ریزی برای تولید س��ویا‪ ،‬ذرت‬ ‫و‪ ...‬ض��روری به نظر می‌رس��د‪ .‬گذش��ته از آن باید از‬ ‫تصمیم‌های عجوالنه و کارشناسی‌نش��ده پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫حذف واس��طه‌ها و دالل‌ه��ا و گس��ترش ارتباط بین‬ ‫عوامل بازار‪ ،‬خوراک و دام‪ ،‬جوجه یکروزه و کشتارگاه‬ ‫نیز از دیگر راهکارهاس��ت‪ .‬توس��عه بخش‌های تعاونی‬ ‫بازاریابی و نظارت کارشناسی به عوامل تولید و مصرف‬ ‫نیز به‌عنوان راهکارهای بعدی پیشنهاد می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫افزایش ‪ 3‬درصدی صادرات‬ ‫کاال از گمرک بیله‌سوار‬ ‫مه�ر‪ :‬مدی��ر پایان��ه م��رزی بیله‌س��وار از افزایش‬ ‫‪3‬درصدی ص��ادرات کاال از این گم��رک خبر داد‪.‬‬ ‫علیرض��ا پناه��ی تصریح ک��رد‪ :‬از ابتدای امس��ال‬ ‫‪۱۱۳‬هزار تن کاال از این گمرک صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عم��ده محصوالت صادر ش��ده صنایع‬ ‫پالستیکی‪ ،‬میوه‪ ،‬قیر‪ ،‬کلر‪ ،‬سیب‌زمینی و برخی از‬ ‫محصوالت نوشیدنی و آشامیدنی است‪ .‬مدیر پایانه‬ ‫مرزی بیله‌س��وار با تاکید به ت��داوم روند صادرات‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به‌منظور تس��هیل رون��د صادرات کاال‬ ‫تمهیدات الزم اندیشیده شده است‪ .‬پناهی با اشاره‬ ‫به وضعیت ت��ردد کامیون از این گمرک ادامه داد‪:‬‬ ‫در طول سال‌جاری ‪5‬هزار و ‪ ۱۳۹‬دستگاه کامیون‬ ‫از این گمرک تردد داشته است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫فرسودگی ماشین‌آالت‪ ،‬الشه‌های سنگی باارزش را هدر می‌دهد‬ ‫آذربایجان غربی‪ ،‬نیازمند شهرک سنگ‬ ‫زین�ب عب�دی ‪ -‬گ�روه اس�تان‌‌ها‪ :‬باارزش‌ترین‬ ‫س��نگ‌های تزئین��ی ک��ه از معادن ش��مال اس��تان‬ ‫آذربایج��ان غرب��ی اس��تخراج می‌ش��ود‪ ،‬مش��تریان‬ ‫پروپاقرص��ی در اروپا و ایتالیا دارد اما صنایع فرآوری‬ ‫و تولی��د محص��ول نهای��ی در اس��تان ک��م ب��وده و‬ ‫معدن��کاران را متحمل صرف هزین��ه باال برای انتقال‬ ‫این مواد خام به س��ایر اس��تان‌ها می‌کند‪ .‬گذشته از‬ ‫آن‪ ،‬ایجاد ضایعات و الش��ه در زمان اس��تخراج است‬ ‫که کارشناس��ان علت آن را فرس��ودگی ماشین‌آالت‬ ‫می‌دانند‪ .‬به گفته آنها می‌توان از همین الش��ه‌ها هم‬ ‫محص��ول نهایی تولید کرد اما نبود فناوری مربوط به‬ ‫آن در اس��تان آذربایجان غربی‪ ،‬سدی است بر سر راه‬ ‫این صنعت‪ .‬مس��ئوالن استانی معتقدند از یک‌سو در‬ ‫اختیار داشتن این فناوری نیازمند تامین منابع برای‬ ‫واردات اس��ت و از س��وی دیگر سود باالی تسهیالت‬ ‫بانکی نیز از انگیزه س��رمایه‌گذاران برای ورود به این‬ ‫بخش کاس��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که با وجود‬ ‫اهمیت جلوگیری از خام‌فروش��ی و توسعه صنایع در‬ ‫اس��تان‪ ،‬توجه مس��ئوالن امر به این بخش به منظور‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار و ارزآوری یک ضرورت اس��ت‬ ‫تا توسعه صادرات و ارزآوری نصیب آذربایجان غربی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت آذربایج��ان غرب��ی به‬ ‫می‌گوی��د‪ 476 :‬معدن در‬ ‫اس��تان فعال اس��ت ک��ه از این‬ ‫تع��داد ‪ 217‬مع��دن مرب��وط به س��نگ‌های تزئینی‬ ‫می‌ش��ود ضمن آنکه بیش��ترین معادن فعال در این‬ ‫استان مربوط به س��نگ‌های تزئینی است که به تبع‬ ‫آن بیشترین تعداد افراد شاغل را در این بخش شامل‬ ‫می‌ش��ود اما با وجود آنکه این معادن نخس��تین رتبه‬ ‫کش��ور را از نظر مرغوبیت و تنوع سنگ‌های تزئینی‬ ‫داراست ‪100‬درصد این معادن از واحدهای فرآوری و‬ ‫کارخانه‌های سنگبری دور هستند که این امر هزینه‬ ‫باالی حمل و نقل و افزایش قیمت تمام‌شده را در پی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اکبر طاهری ادامه می‌دهد‪ :‬فرسودگی ماشین‌آالت‬ ‫معدنی نیز چالش��ی دیگر اس��ت که هزینه نگهداری‬ ‫باالیی دارد و اس��تفاده از آنها مقادیر باطله را افزایش‬ ‫می‌دهد درحالی که فناوری اس��تفاده از این ضایعات‬ ‫را نیز نداریم و این در صورتی است که در کشورهای‬ ‫دیگر و معادن س��نگ تزئینی آنها چیزی به نام باطله‬ ‫وج��ود ندارد و از تمام مواد اس��تخراجی بهره‌برداری‬ ‫می‌ش��ود اما این امر اکنون به دلی��ل نبودن فناوری‬ ‫در معادن سنگ‌های تزئینی استان انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫به گفته طاهری‪ ،‬اس��تفاده از روش‌های نادرست در‬ ‫زمان اس��تخراج موجب شکستگی و تولید ضایعات و‬ ‫باطله در معادن سنگ‌های تزئینی می‌شود که بخشی‬ ‫از آن هم مربوط به قدمت ماشین‌آالت معدنی است‪،‬‬ ‫ب��ا این وج��ود از همی��ن باطله‌ها هم می‌ت��وان بهره‬ ‫ب��رد که فناوری آن وجود ندارد بنابراین اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌های جدید‪ ،‬بهره‌برداری از باطله‌ها و الش��ه‌ها‬ ‫را در معادن ممکن می‌س��ازد البته استقرار واحدهای‬ ‫صنعتی در نزدیکی معادن و ایجاد شهرک سنگ نیز‬ ‫بسیاری از مشکالت معدنکاران استان را حل می‌کند‪.‬‬ ‫در شهرس��تان‌های مهاباد و میاندوآب دو نقطه برای‬ ‫ایجاد شهرک سنگ شناسایی شده اما هنوز اقدامات‬ ‫ابتدایی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی بر این اعتقاد اس��ت که احداث‌های جدید باید‬ ‫در مقی��اس بزرگ و حداقل ‪ 500‬ه��زار مترمربع در‬ ‫سال باشد و هر چه‌قدر معدن و واحد فرآوری نزدیک‬ ‫باش��د نیز ارزش افزوده باال م��ی‌رود و هزینه حمل و‬ ‫نقل و معارضات زیست‌محیطی کمتر می‌شود چراکه‬ ‫با قوی ش��دن ارتب��اط بین مع��دن و صنعت‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده کاهش یافته و همچنین با ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار‪ ،‬نیروی کار را از شهرها به معدن می‌کشانیم‪.‬‬ ‫رقیه کارگر‪ ،‬معدنکار و کارآفرین‬ ‫نمونه استان آذربایجان غربی به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬اس��تخراج از‬ ‫خاک و الش��ه امکانپذیر نیست‬ ‫اما در معادن سنگ‌های تزئینی‬ ‫مانن��د مرمریت در صورت تامی��ن منابع ریالی امکان‬ ‫استفاده از الشه‌ها وجود دارد و محصول فرعی تولید‬ ‫می‌ش��ود که در داخل و خارج مشتری‌پس��ند است‪.‬‬ ‫همچنی��ن معدن��کاران اس��تان به‌ش��دت مخال��ف‬ ‫خام‌فروش��ی بوده و خواهان تبدیل م��واد معدنی به‬ ‫نهایی‌ترین محصول ممکن هس��تند اما برای نوسازی‬ ‫و تجهیز ماش��ین‌آالت دریافت تسهیالت از بانک‌ها یا‬ ‫س��رمایه در گردش با س��ود ‪ 28‬درصد است که این‬ ‫موجب خروج سرمایه‌گذار می‌شود در حالی که منابع‬ ‫معدن��ی موجب اش��تغال و ایج��اد ارزش اف��زوده و‬ ‫ارزآوری می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تا زمانی که س��ود ‪ 24‬درصد روزشمار‬ ‫برای مناب��ع ریالی در نظر گرفته می‌ش��ود انگیزه‌ای‬ ‫برای تولید و صنعتگر باقی نمی‌ماند مگر آنکه این سود‬ ‫کاهش یابد‪ .‬کارگر ادامه می‌دهد‪ :‬درواقع اش��تغال در‬ ‫استان یا حتی در کشور با تسهیل دسترسی به منابع‬ ‫بانکی برای تولید‌کننده با س��ود معقول رونق یافته و‬ ‫درنهایت اتکا به نفت کاهش می‌یابد همچنین قانون‬ ‫در حمایت از کارفرمای خصوصی ضعیف عمل کرده‬ ‫اس��ت و ناهماهنگی بین اداره‌ه��ای مختلف موجب‬ ‫افزای��ش تعارضات ب��رای معدنکاران می‌ش��ود‪ .‬برای‬ ‫افزایش اس��تخراج معادن و تجهیز ب��ه فناوری ناچار‬ ‫به پرداخت خسارت به منابع طبیعی می‌شویم و این‬ ‫در حالی است که پیشروی در معادن عنوان می‌شود‬ ‫اما از س��وی دستگاه‌های ذی‌ربط با معارضان برخورد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ضمن آنکه در اختی��ار قرار گرفتن معادن‬ ‫برای بهره‌ب��رداران به نحو صحیح انجام نمی‌ش��ود و‬ ‫با واس��طه‌ها به دست بهره‌بردار واقعی می‌رسد و این‬ ‫ضعف در ثبت محدوده‌های معدنی است‪.‬‬ ‫عل��ی وحدی‪ ،‬معدن��کار دیگر اس��تان در گفت‌وگو با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬در معادن سنگ به طور معمول‬ ‫از بلوک ‪ 100‬تنی ‪40‬درصد س��نگ قابل بهره‌برداری‬ ‫اس��ت اما زمانی که از این ‪ 100‬ت��ن ‪20‬درصد قابل‬ ‫بهره‌برداری شود هزینه‌ها را پوشش نداده و معدنکار‬ ‫را نیز دچار خس��ارت می‌کند‪ .‬درواقع باطله سنگ در‬ ‫معادن س��نگ تزئینی اس��تان بس��یار باالست و رفع‬ ‫آن احتی��اج به ماش��ین‌آالت دارد اما مش��کل اصلی‬ ‫معدنکاران دیدگاه س��ازمان‌ها نس��بت به این بخش‬ ‫اس��ت چراکه میزان فروش را بررسی و هزینه‌ها را بر‬ ‫اساس بررسی‌های خود تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اصول کار آن اس��ت که معادن بتوانند‬ ‫با اس��تفاده از سیس��تم فناوری موفق عمل کنند اما‬ ‫با توجه به میزان باالی اس��تخراج در اس��تان‪ ،‬مزیت‬ ‫توس��عه صنای��ع وج��ود دارد چراکه در ح��ال حاضر‬ ‫م��ازاد تولید معادن با ص��رف هزینه‌های باالی حمل‬ ‫و نق��ل به س��ایر ش��هر‌ها انتقال می‌یاب��د درصورتی‬ ‫ک��ه با ایجاد صنای��ع فرآوری س��نگ‌های تزئینی در‬ ‫اس��تان زمینه اشتغالزایی و جلوگیری از خام فروشی‬ ‫فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وحدی می‌گوید‪ :‬س��نگ‌های شمال استان از ارزش‬ ‫تجاری باالیی برخوردار است که بیشتر به کشورهای‬ ‫اروپایی و ایتالیا صادر می‌ش��ود که اگر آنها در استان‬ ‫فرآوری ش��ود‪ ،‬موجب توس��عه ص��ادرات‪ ،‬ارزآوری و‬ ‫افزایش ارزش افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان اعالم کرد‬ ‫ترسیم راهبردهای سه‌گانه برای توسعه صنعت سرب و روی‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان زنجان با حضور در جلس��ه‬ ‫انجمن س��رب و روی کشور‪ ،‬صنعت سرب‬ ‫و روی را مهم‌ترین فعالیت صنعتی اس��تان‬ ‫زنجان دانسته و گفت‪ :‬سرمایه‌گذاری انجام‬ ‫شده در صنعت سرب و روی و میزان باالی‬ ‫اش��تغالزایی آن در منطق��ه‪ ،‬این صنعت را‬ ‫به صنعت غالب استان زنجان تبدیل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناصر فغف��وری از اتخ��اذ ‪ 3‬راهبرد برای‬ ‫توسعه و رفع مشکالت صنعت سرب و روی‬ ‫خبر داده و گفت‪ :‬نخستین راهبرد سازمان‬ ‫در صنعت سرب و روی سازماندهی وضعیت‬ ‫موج��ود در قالب اس��تفاده از ظرفیت‌های‬ ‫خالی‪ ،‬ایجاد بهره‌وری‪ ،‬اس��تفاده از معادن‬ ‫کوچک‪ ،‬تس��هیل در فرآین��د واردات ماده‬ ‫معدنی و اس��تفاده از معدن مهدی‌آباد یزد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به قطعی بودن اتمام‬ ‫م��واد معدن��ی موردنیاز صنعتی س��رب و‬ ‫روی‪ ،‬راهبرد دوم س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تحقیق و توسعه است که این امر‬ ‫در قالب تعریف صنایع معدنی دیگر و سوق‬ ‫دادن سرمایه‌گذاری‌ها به سایر صنایع بوده‬ ‫و استفاده از ظرفیت و ماشین‌آالت صنعت‬ ‫س��رب و روی ب��رای تولی��د س��ایر صنایع‬ ‫معدنی مدنظر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته او ارتباط مستمر فعاالن صنعت‬ ‫سرب و روی با عموم مردم و فرهنگ‌سازی‬ ‫درخصوص ماهی��ت این صنع��ت‪ ،‬راهبرد‬ ‫س��وم س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان زنجان اس��ت‪ .‬فغفوری اظهار کرد‪:‬‬ ‫ذهنی��ت مردم درب��اره آالینده ب��ودن این‬ ‫صنعت‪ ،‬تاحدود زیادی نادرست است ‪.‬البته‬ ‫هر صنعتی آالیندگی خاص خود را دارد و‬ ‫ب��رای نیل به توس��عه صنعتی باید در کنار‬ ‫مزای��ای آن‪ ،‬معایب آن نی��ز درنظر گرفته‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان خاطرنش��ان کرد‪ :‬انجام مطالعات‬ ‫زیست‌محیطی پیش ش��رط ایجاد شهرک‬ ‫صنعت��ی و واحده��ای تولی��دی ب��وده و‬ ‫واحده��ای تولیدی صنعت س��رب و روی‬ ‫تالش خود را برای ش��رکت در برنامه‌های‬ ‫فرهنگی و توسعه فضای سبز و هوای پاک‬ ‫انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫افزایش صادرات چمدانی اردبیل‬ ‫دفاع استاندار گلستان از مصوبات هیات دولت‬ ‫‪ :‬معاون توس��عه تجارت خارجی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اردبیل از افزایش ‪6‬درصدی ارزش صادرات چمدانی اس��تان در ‪8‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال خبر داد‪ .‬صدیف بیگ‌زاده در جلسه بررسی وضعیت‬ ‫صادرات اردبیل گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ارزش صادرات چمدانی استان‬ ‫‪4/5‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امسال این رقم با ‪6‬درصد رشد به ‪7/2‬میلیون دالر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در عین حال وزن صادرات چمدانی‬ ‫به‌صورت معمول محاسبه نمی‌شود‪ .‬معاون توسعه تجارت خارجی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تاکید دارد که صادرات چمدانی به‌عنوان کاالی همراه مسافر نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بی��گ‌زاده هر گونه حم��ل کاال که حج��م آن کمت��ر از یک تریلی اس��ت در گروه‬ ‫صادرات چمدانی قرار می‌گیرد و ممکن اس��ت یک خودرو نیس��ان نیز به صادرات چمدانی اقدام‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در عین حال افزایش صادرات چمدانی در افزایش رقم کلی صادرات اس��تان‬ ‫تاثیر‌گذار است و در ‪8‬ماه نخست امسال مجموع صادرات چمدانی و غیرچمدانی استان به ارزش‬ ‫‪59/3‬میلیون دالر بوده است‪ .‬معاون توسعه تجارت خارجی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬سال گذشته در همین مقطع زمانی فقط ‪48/9‬میلیون دالر صادرات داشتیم و مقایسه دو‬ ‫رقم نشان می‌دهد صادرات استان با ‪۲۱‬درصد رشد همراه است‪.‬‬ ‫‪ :‬استاندار گلستان گفت‪ :‬مصوبات سفر ریاست‌جمهوری حکم ناموس‬ ‫م��ا را دارد و همچ��ون ناموس خ��ود از آن دفاع خواهیم کرد و به ش��دت‬ ‫بر این مس��ئله حساس هس��تیم‪ .‬حسن صادقلو در ش��ورای برنامه‌ریزی و‬ ‫توس��عه استان گلستان افزود‪ :‬اگرچه برای توس��عه استان موانع‪ ،‬مشکالت‬ ‫و جوس��ازی‌هایی اتف��اق می‌افتد اما باید با مدیری��ت‪ ،‬پیگیری و ارتباطات‪،‬‬ ‫مصوبات سفر هیات دولت را به سرمنزل مقصود برسانیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫پیگیری و اجرای ‪ 121‬پروژه اصلی اس��تان توس��ط ریاست‌جمهوری اعالم‬ ‫شد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای این پروژه‌ها ‪582‬میلیارد تومان اختصاص یافته که باید ‪340‬میلیارد تومان‬ ‫آن در س��ال‌جاری و ‪242‬میلیارد تومان آن در س��ال آینده محقق ش��ود‪ .‬از مدیران دستگاه‌های اجرایی‬ ‫ذی‌ربط می‌خواهیم تخصیص این اعتبارات را پیگیری کنند‪ .‬اس��تاندار گلستان‪ ،‬ظرفیت کریدور ریلی و‬ ‫دریایی را بس��یار پراهمیت دانس��ت و افزود‪ :‬باید از طریق این کریدورها ارزش افزوده محصوالت استان‬ ‫تامین شود‪ .‬صادقلو تصریح کرد‪ :‬با توجه به وضعیت بودجه ‪ 94‬دستگاه‌ها باید برون‌سپاری و آزادسازی را‬ ‫در دستور کار خود قرار دهند‪ ،‬چراکه به‌طور قطع سبب کاهش هزینه‌ها خواهد شد‪ .‬همچنین در جلسه‬ ‫شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‪ ،‬دو موضوع اصلی مصوبات سفر هیات دولت و سهم استان در بودجه‬ ‫س��ال ‪ 94‬کش��ور مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬در این نشست محمدجواد نظری‌مهر‪ ،‬دبیر مجمع نمایندگان‬ ‫استان پیشنهاد کرد به‌منظور هماهنگی‌های بیشتر‪ ،‬استاندار گلستان شخصی را به‌عنوان معاون پارلمانی‬ ‫منصوب کند تا ارتباطات به طور فعال‌تر و پویاتری بین نمایندگان و بدنه دولت برقرار باشد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫«تحقیق و توسعه» راهنمای کار و پیشه‬ ‫این کارخانه‌های بانمک!‬ ‫چرا هنرمندان فقیرند؟‬ ‫‪11‬‬ ‫مروری بر ماندگاری برنامه‌ریزی در چند دهه اخیر نشان از نبود توجه کافی سیاستگذاران به توسعه منطقه‌ای دارد‬ ‫وابستگی حیات روستاها به توسعه پایدار منطقه‌ای‬ ‫مژگان عسگری – گروه گزارش‪ :‬ساالنه تعداد زیادی‬ ‫از روس�تاهای کش�ورمان به ش�هر تبدیل می‌شوند‬ ‫در ش�رایطی که بس�یاری از این روس�تاها آمادگی‬ ‫الزم ب�رای پذیرش نقش ش�هری را ندارند و فقط به‬ ‫علت اینکه جمعیت آنها زیاد ش�ده ـ یا برای کسب‬ ‫مروری برسابقه برنامه‌ریزی در چند دهه اخیر نشان‬ ‫از توج��ه ناکافی سیاس��تگذاران به توس��عه منطقه‌ای‬ ‫دارد‪ .‬نتیج��ه چنین رویکردی که اغلب بدون توجه به‬ ‫ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام می‌ش��ود‪ ،‬در عمل منجر‬ ‫به نبود توازن در رش��د و توس��عه منطقه‌ای (شهری ـ‬ ‫روس��تایی و مراکز جمعیتی پیرامون) در ابعاد مختلف‬ ‫اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی شده است‪.‬‬ ‫تو‌گو‬ ‫یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری در گف ‌‬ ‫‪ ،‬تنها راه رهایی از این مشکالت را بازنگری در‬ ‫با‬ ‫شیوه‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنونی می‌داند‪.‬‬ ‫به گفته مهس��ا عسگری قوامی‪،‬‬ ‫تعادل بین سه عنصر انسان‪ ،‬فضا‬ ‫و فعالی��ت‪ ،‬پارامت��ر اصل��ی در‬ ‫توسعه پایدار منطقه است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می‌کن��د‪ :‬ضرورت‬ ‫توج��ه به مفه��وم روستاش��هر‪،‬‬ ‫در زمینه تحقق توس��عه پایدار منطق��ه‌ای قابل اثبات‬ ‫اس��ت چراکه در این‌صورت‪ ،‬ضم��ن حفظ محیط بکر‬ ‫روس��تایی می‌توان‪ ،‬خدمات و تسهیالت مناسب را نیز‬ ‫به روس��تاییان در محل س��کونت فعلی آنها ارائه کرد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب حلقه‌های پیوند ش��هر و روستا و تعادل و‬ ‫توازن فضایی منطقه‌ای نیز قابل حصول است‪ .‬درنهایت‬ ‫با توجه به نقش حس��اس روس��تاها در توس��عه پایدار‬ ‫منطقه‌ای‪ ،‬ارائه راهبردهایی به منظور ارتقای ش��رایط‬ ‫آن در برنامه ششم توسعه کشور الزامی است‪.‬‬ ‫مهندس عسگری قوامی با بیان اینکه رشد نامتوازن‬ ‫ش��هرها مش��کالت زیادی همچون انواع آلودگی‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬معضالت اجتماعی ـ فرهنگی‪ ،‬ضعف‬ ‫در خدمات‌رس��انی‪ ،‬ترافیک‪ ،‬مسائل اقتصادی‪ ،‬تخریب‬ ‫محیط‌زیست پیرامون شهرها‪ ،‬از بین رفتن منابع و ‪ ...‬را‬ ‫در پی داشته است‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬این مشکالت‪ ،‬نقطه‬ ‫مقابل و متضاد محورهای اساسی توسعه پایدار است و‬ ‫تحقق آن را با مشکل مواجه می‌کند‪.‬‬ ‫کارشناس ارش��د برنامه‌ریزی ش��هری با بیان اینکه‬ ‫«وقتی روس��تاها فرصت الزم برای انطباق س��اختار و‬ ‫عملکرد روستایی خود با ویژگی‌های شهری را نداشته‬ ‫باش��ند و فقط عنوان ش��هری بودن را داش��ته باشند‪،‬‬ ‫س��ردرگمی در وظای��ف جدی��د محول ش��ده موجب‬ ‫تغیی��رات ب��دون برنامه‌ریزی و نامنظ��م در این نقاط‬ ‫زیس��تی خواهد ش��د»‪ ،‬تاکید می‌کن��د‪ :‬در این میان‬ ‫نقش ش��هرهای کوچک میانی برای خدمات‌رسانی به‬ ‫عرصه‌های روستایی یا ایجاد پیوندهای روستا ـ شهری‬ ‫می‌تواند تصمی��م بهتری از تبدیل ناگهانی روس��تاها‬ ‫به ش��هر باشد‪ .‬با تبدیل روس��تاها به شهر‪ ،‬بسیاری از‬ ‫وظایف گذشته فراموش می‌شود و روستانشین مجبور‬ ‫بودجه و درآمد بیشتر ـ به شهر تبدیل شده‌اند‪ .‬این‬ ‫شهرهای تازه متولد ش�ده تا چه حد توانایی تامین‬ ‫نیازه�ای جمعیت�ش را ک�ه ناگهان از روستانش�ین‬ ‫به شهرنش�ین تبدیل ش�ده‌اند‪ ،‬دارن�د؟ آیا بحران‬ ‫هوی�ت رخ نمی‌دهد؟ فرد روس�تایی ناگهان عنوان‬ ‫اس��ت از این به بعد شهرنش��ین باشد و ساختار سنتی‬ ‫از هم می‌پاش��د‪ .‬ولی اگر بس��یاری از امکانات الزم از‬ ‫شهرها به روستاها برده شود و به وضعیت اشتغال آنها‬ ‫رس��یدگی شود‪ ،‬روس��تاها به عنوان گونه زیستی پویا‪،‬‬ ‫منطبق با امکانات و قابلیت‌های محیط به حیات خود‬ ‫ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫مهندس عسگری در ادامه می‌گوید‪ :‬چنانچه ترکیب‬ ‫جدیدی به روستاها داده شود و به جای تبدیل ناگهانی‬ ‫به شهر‪ ،‬به روستاشهر تبدیل شوند‪ ،‬تضاد دیرینه شهر‬ ‫و روستا از میان برداشته می‌شود‪ .‬خدمات‌رسانی بهتر‬ ‫به روستاها و توجه به موضوع اشتغال روستایی نیاز این‬ ‫جمعیت زیس��تی را از تبدیل شدن به شهرنشین دور‬ ‫می‌کند‪ .‬جابه‌جایی‌ها در س��طح منطقه و نیز مهاجرت‬ ‫روس��تا به ش��هر کاهش می‌یابد و در مجموع موجبات‬ ‫برقراری تعادل در سطح منطقه فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬س��رمایه‌گذاری‌های زیربنایی در نقاط‬ ‫روس��تا ـ ش��هری باید مربوط به امکانات تولیدی و نه‬ ‫فقط خدماتی باش��د‪ .‬چون با سرمایه‌گذاری خدماتی و‬ ‫حتی ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی به تنهایی نمی‌توان‬ ‫انتظار توسعه‌یافته شدن روستاها را داشت‪ .‬این راهبرد‬ ‫در صورت��ی موفق اس��ت که ب��ر اس��اس خودیاری و‬ ‫مشارکت مردم و همچنین توجه و حمایت‌های دولتی‬ ‫بنا شود تا فرهنگ روس��تایی و مواهب طبیعی آن در‬ ‫کنار نقش کشاورزی حفظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرهای کوچک‪ ،‬پیش نیاز توسعه روستایی‬ ‫ب��رای ح��ل مش��کالت ناش��ی از نب��ود یکپارچگی‬ ‫اکولوژیکی و گسست میان ش��هر و پیرامون‪ ،‬نظریات‬ ‫مختلفی در زمینه توازن و تعادل منطقه‌ای ارائه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اغلب سیاستگذاران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای‪ ،‬بر‬ ‫شهرنش�ین را به همراه می‌کش�د‪ .‬اداره‌های جدید‬ ‫تاس�یس می‌شوند‪ .‬قیمت زمین‌ها افزایش می‌یابد و‬ ‫به تدریج از طبیعت‪ ،‬خلوت و حتی شغل کشاورزی‬ ‫خود‪ ،‬دل می‌کند و همه را ش�اید به سودآوری مالی‬ ‫می‌بخش�د‪ .‬از اینکه شهرنش�ین می‌شود خوشحال‬ ‫نقش اساسی شهرهای کوچک به عنوان مراکز خدمات‬ ‫منطقه‌ای در توسعه نواحی روستایی از طریق پیوندهای‬ ‫مس��تقیم تولید و نیز اثرات توزیع تاکید دارند‪ .‬به نظر‬ ‫آنها شهرهای کوچک از نظر تولید و ساختار‪ ،‬پیش نیاز‬ ‫توسعه روستایی و منطقه‌ای هستند‪.‬‬ ‫یک عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫بجن��ورد در ای��ن رابط��ه در‬ ‫‪ ،‬ب��ا بیان‬ ‫تو‌گ��و ب��ا‬ ‫گف ‌‬ ‫اینکه واژه پای��داری امروزه به‬ ‫ط��ور گس��ترده‌ای ب��ه منظور‬ ‫توصی��ف جهان��ی ک��ه در آن‬ ‫نظام‌های انس��انی و طبیعی توامان بتوانند تا آینده‌ای‬ ‫دور ادامه حیات دهند به کار گرفته می‌شود‪،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال‌های اخیر تعاریف و ویژگی‌های مختلفی از مفهوم‬ ‫توس��عه پایدار ارائه شده است‪ .‬اکثر کارشناسان بر این‬ ‫باورن��د که جامعه پای��دار از توازن عدال��ت اجتماعی‪،‬‬ ‫یکپارچگ��ی اکولوژیک��ی و رون��ق اقتص��ادی حاصل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬آنان تالش می‌کنند منافع رقابتی این س��ه‬ ‫حوزه که با هم س��ازگار و بر هم منطبق هس��تند را به‬ ‫یکدیگر پیوند بزنند‪ .‬مهندس عاطفه صداقتی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین می‌توان گفت‪ ،‬مفهوم توس��عه پایدار با‬ ‫ابعاد مختلف اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬جغرافیایی‪ ،‬فناوری‬ ‫و‪ ....‬و همچنین ابعاد انسانی و غیرانسانی و طبیعی و در‬ ‫س��طوح مختلف محله‪ ،‬شهر و روستا‪ ،‬منطقه و جهانی‬ ‫در ارتباط اس��ت‪ .‬در تعاریف مختلف توس��عه پایدار بر‬ ‫همبستگی و پیوس��تگی مجتمع‌های زیستی و رابطه‬ ‫سازگار میان انسان و محیط زیست تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬توس��عه پایدار به حفظ و نگهداری‬ ‫منابع برای حال و آینده می‌اندیش��د‪ .‬به این طریق راه‬ ‫روند تغییر روستاها در سال‌های اخیر‬ ‫در س��ال‌های اخی��ر‪ ،‬توس��عه ش��هرهای‬ ‫کوچک از طریق ارتقای روس��تاها به ش��هر‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از سیاس��ت‌های اصلی بهبود‬ ‫کیفی��ت زندگی نواحی روس��تایی در ایران‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت و بر اساس آن‬ ‫در چند دهه اخیر‪ ،‬تعداد زیادی از روس��تاها‬ ‫به شهر تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫پایی��ن ب��ودن س��طح زندگ��ی در نواحی‬ ‫روستایی و در نتیجه مهاجرت روستاییان به‬ ‫سمت ش��هرهای بزرگ‪ ،‬مسائل و مشکالت‬ ‫متع��دد اجتماعی‪ ،‬اقتص��ادی و محیطی را‬ ‫هم در نواحی روس��تایی و هم در شهرها به‬ ‫دنبال داشته است‪ .‬سیاست‌ها و راهبردهای‬ ‫مختلف��ی برای کاس��تن از آث��ار منفی این‬ ‫مش��کالت و پاس��خ به نیازه��ای زندگی در‬ ‫س��کونتگاه‌های ش��هری و روس��تایی در‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه از جمله ایران‬ ‫در پیش گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ایجاد و توس��عه ش��هرهای کوچک همواره‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از سیاس��ت‌های عمده در‬ ‫امر برنامه‌ریزی کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫مدنظر بوده است‪.‬‬ ‫بررس��ی آمارها نیز نشان می‌دهد در چند‬ ‫دهه گذش��ته تعداد زیادی از نقاط روستایی‬ ‫در کش��ور به نقاط ش��هری تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های ‪ ،1335-45‬تعداد ‪ 78‬روستا‬ ‫به ش��هر ارتقا یافتند‪ .‬افزایش تعداد شهرها‬ ‫از طریق ارتقای روس��تاها در سال‌های ‪-55‬‬ ‫‪1355-65 ،1345‬و ‪ 1365-75‬ب��ه ترتیب‬ ‫‪ 123 ،96‬و ‪ 116‬شهر بوده است و این تعداد‬ ‫در فاصله س��ال‌های ‪ 1375-85‬با رش��دی‬ ‫چش��مگیر به ‪ 406‬ش��هر می‌رس��د‪ .‬به طور‬ ‫کلی تعداد ش��هرهای کشور از ‪ 520‬شهر در‬ ‫پایان س��ال ‪ 1370‬به بیش از ‪ 1150‬شهر تا‬ ‫پایان سال ‪1390‬افزایش یافته و این مسئله‬ ‫امروزه به عنوان یکی از چالش‌های اساس��ی‬ ‫مدیریت سیاسی کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای�گاه روس�تا در مباح�ث توس�عه‬ ‫پایدار و تعادل منطقه‌ای‬ ‫ایج��اد ش��هرهای کوچ��ک در پیون��د‬ ‫عملکردی با حوزه‌های روس��تایی‪ ،‬سیاستی‬ ‫محوری اس��ت که به اقتصاد منطقه‪ ،‬عرضه‬ ‫خدم��ات حمایتی و صنعتی کردن و تجاری‬ ‫کردن کشاورزی و ‪ ...‬تنوع و شدت می‌بخشد‬ ‫و موج��ب س��ازماندهی و مدیریت توس��عه‬ ‫می‌شود‪ .‬در واقع می‌توان گفت بخش مهمی‬ ‫از مفه��وم پایداری ش��هر‪ ،‬در مفه��وم واژه‬ ‫روس��تا ـ ش��هر نهفته است‪ .‬ش��کل گیری‬ ‫واحدهای توس��عه ش��هری که س��اختمایه‬ ‫ای��ن مفهوم را ش��کل می‌دهد ی��ک راهبرد‬ ‫توس��عه با رویکرد پایداری است‪ .‬این راهبرد‬ ‫اس�ت‪ .‬چون می‌داند اگر روس�تایی می‌ماند ش�اید‬ ‫ماش�ینی ب�رای جم�ع‌آوری زبال�ه ب�ه در خانه‌اش‬ ‫نمی‌رف�ت‪ ،‬خ�ط اینترنت ب�ه س�راغش نمی‌آمد یا‬ ‫کوچه‌اش به راحتی آسفالت نمی‌شد‪ .‬اینها وضعیت‬ ‫بسیاری از روستاهای کشورمان است‬ ‫رسیدن به این هدف را با برنامه‌ریزی شهری‪ ،‬روستایی‪،‬‬ ‫ناحی��ه‌ای و ملی در قالب حفاظت از محیط‌زیس��ت و‬ ‫نحوه استفاده و مدیریت صحیح زمین مطرح می‌کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه بجنورد ب��ا بیان اینکه‬ ‫از جمل��ه چالش‌های��ی ک��ه در عرصه‌های ش��هری و‬ ‫روس��تایی با آن مواجه هس��تیم‪ ،‬نبود ارتباط مناسب‬ ‫و یکپارچه بین ش��هر و روس��تا و نبود تعادل و توازن‬ ‫در س��طح مناطق است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از طرفی مشکالت‬ ‫متعددی که در روس��تاها وجود دارد‪ ،‬همچون کمبود‬ ‫امکانات و خدمات‪ ،‬زیرساخت‌های نامناسب‪ ،‬مشکالت‬ ‫مربوط به زمین‌های کش��اورزی‪ ،‬مس��ئله بیکاری و ‪،...‬‬ ‫تهدیدهای��ی هس��تند که آینده حیات روس��تاها را به‬ ‫چال��ش کش��انده‌اند‪ .‬در این میان سیاس��تگذاری‌های‬ ‫نامناس��ب برای عرصه‌های روس��تایی و بی‌توجهی به‬ ‫آن‪ ،‬خود تهدید بزرگتری اس��ت در حالی که در برخی‬ ‫برنامه‌ریزی‌های کشورهای پیشرفته‪ ،‬حفظ و نگهداری‬ ‫روس��تا و همچنی��ن ازدی��اد و بهینه‌س��ازی تولیدات‬ ‫کشاورزی‪ ،‬به عنوان دو هدف مدیریتی در روستا طرح‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در واقع از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که‬ ‫برای حفظ و گس��ترش آن برنامه‌ریزی می‌ش��ود‪ ،‬نگاه‬ ‫به روس��تا به منزله یک س��رمایه ملی از دید فضاهای‬ ‫طبیعی خارج از ش��هرها و همچنین تولید محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬انعطاف‌پذی��ری سیس��تم و همچنین دارا‬ ‫بودن تنوع اقتصادی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫صداقتی با بیان اینکه الزم است در برنامه‌ریزی‌هایی‬ ‫که در س��طوح مختلف کش��ور انج��ام می‌گیرد‪ ،‬نقش‬ ‫و اهمیت روس��تا به عنوان واحدی زیس��تی و حیاتی‬ ‫فراموش نش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به‌ویژه در برنامه‌های توسعه‌ای‬ ‫کش��ور باید راهبردهایی اتخاذ ش��ود ک��ه ضمن آنکه‬ ‫تحقق اصول توسعه پایدار و تعادل منطقه‌ای را در پی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به حل مشکالت روستایی و ارتقای نقش‬ ‫و جایگاه این واحد زیستی با ارزش کمک کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬مفه��وم توس��عه پای��دار‪ ،‬ب��ه‬ ‫طور همزم��ان ملاحظات رش��د اقتص��ادی‪ ،‬حفاظت‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬برابری اجتماعی در بازی کسب و کار و‬ ‫تصمیم‌سازی را شامل می‌شود‪ .‬ابتکارات توسعه پایدار‬ ‫به‌ویژه در کش��ورهای در حال توس��عه و در حال‌گذار‬ ‫سراسر جهان از اهمیت زیادی برخوردار است‪ .‬در این‬ ‫کشورها شرایط اجتماعی به مراتب از کشورهای غنی‬ ‫عقب‌مانده‌تر است و حمایت قانونی برای مردم و محیط‬ ‫هم‌اکنون وجود ندارد یا به‌طور موثری اجرا نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬تحقق رویکرد توسعه پایدار بیش‬ ‫از پی��ش نیازمند برقراری تعادل بین نیروهای مختلف‬ ‫موثر در سطح منطقه است‪.‬‬ ‫ب��ر توس��عه‌های آت��ی در مراک��ز فعالیتی‬ ‫تمرک��ز دارد و در نتیج��ه از رش��د پراکنده‬ ‫و بی‌هوی��ت جلوگیری می‌کن��د‪ .‬امروزه به‬ ‫طور کامل روش��ن است که برنامه‌ریزی‌ها و‬ ‫س��رمایه‌گذاری ملی‪ ،‬بیشتر به نفع الیه‌های‬ ‫باالیی سلس��له مراتب س��کونتگاهی انجام‬ ‫گرفته است‪ .‬تمرکز کنونی جمعیت و مشاغل‬ ‫س��ودآور در تعداد کمی از شهرها‪ ،‬تا حدود‬ ‫زیادی حاصل خط‌مش��ی توس��عه گذش��ته‬ ‫و مبتن��ی بر نب��ود آس��تانه‌های اقتصادی ‪-‬‬ ‫جمعیتی الزم برای صرفه‌جویی‌های مقیاس‬ ‫و تجمع در ش��هرهای کوچک بوده اس��ت‪.‬‬ ‫توسعه و رش��د بخش کشاورزی‪ ،‬می‌تواند و‬ ‫باید موجب توسعه شهری شود‪ .‬هم‌اکنون در‬ ‫اغلب کشورهای در حال توسعه‪ ،‬این جریان‬ ‫معکوس ش��ده و توسعه و گسترش شهری‪،‬‬ ‫بر تولیدات کشاورزی و اقتصاد روستایی آثار‬ ‫منفی داشته است‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالتی ک��ه در برنامه‌ریزی‬ ‫توس��عه روس��تایی وجود دارد این است که‬ ‫تصمیم‌گی��ری برای روس��تاها بدون در نظر‬ ‫گرفتن ارتباط اساس��ی روس��تاها و محیط‬ ‫پیرامونی انج��ام گرفته‌اند‪ .‬توجه به مباحث‬ ‫توس��عه پایدار منطقه‌ای در سیاس��تگذاری‬ ‫ب��رای روس��تاها موج��ب می‌ش��ود ارتباط‬ ‫بین بخش‌ه��ای اقتصادی‪ ،‬محیط‌زیس��تی‬ ‫و اجتماع��ی در نظر گرفته ش��ود و پایداری‬ ‫مناب��ع محیطی ب��رای نس��ل‌های آینده نیز‬ ‫مورد غفلت واقع نشود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت پرهیز‬ ‫از شعار در نظام‬ ‫برنامه‌ریزی توسعه‬ ‫رامین نعمتی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫در برنامه اول توس��عه‪ ،‬برنامه‌ریزی درباره روس��تاها‬ ‫به‌عنوان یکی از موارد مهم توس��عه کشور و در تمامی‬ ‫ابعاد آن محسوب ش��ده بود‪ .‬از اهم اهداف برنامه دوم‬ ‫توس��عه‪ ،‬تاکی��د بر رون��ق اقتصادی منطقه و روس��تا‪،‬‬ ‫بهسازی مسکن روس��تایی‪ ،‬بهبودبخشی شاخص‌های‬ ‫کیفی مسکن روس��تایی و به طور کلی بهبود کیفیت‬ ‫زیست و اصالح ساختار کالبدی‪ ،‬مقاوم‌سازی و بهسازی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در الیحه برنامه سوم توسعه در ماده‬ ‫‪ ،138‬به جلب مشارکت‌های مردمی‪ ،‬تفویض اختیارات‬ ‫در س��طح ده به نهادهای مردمی و ش��وراها و ارتقای‬ ‫نقش روس��تاییان در اداره امور روستا و در ماده ‪،136‬‬ ‫به جل��ب س��رمایه‌های خصوصی و ایجاد تس��هیالت‬ ‫برای صاحبان س��رمایه به‌منظور کارآفرینی در روستا‬ ‫اشاره ش��ده اس��ت‪ .‬در ماده ‪ 18‬برنامه چهارم توسعه‪،‬‬ ‫صدور س��ند مالکیت اراضی کش��اورزی واقع در خارج‬ ‫از محدوده قانونی ش��هرها و روس��تاها و شهرک‌ها به‬ ‫نام مالکان قانونی آنها از طریق س��ازمان ثبت اس��ناد‬ ‫و امالک کش��ور بیان ش��ده و در ماده ‪ 19‬این برنامه‪،‬‬ ‫ارتقای ش��اخص‌های توس��عه روس��تایی و عشایری از‬ ‫طریق سیاستگذاری‪ ،‬برنامه‌ریزی‪ ،‬راهبری و نظارت در‬ ‫امور توسعه روستایی زیر نظر رییس‌جمهوری و تامین‬ ‫اعتب��ار صد درصد‪ ،‬همچنین در م��اده ‪ ،75‬بهره‌گیری‬ ‫از قابلیت‌های محیطی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫مناطق روستایی کشور از طریق توسعه منابع انسانی‪،‬‬ ‫تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی‪ ،‬ساماندهی نظام‬ ‫ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصالح نظام برنامه‌ریزی‬ ‫توسعه روستایی با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی‬ ‫کردن فرآیند آن مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در برنامه پنجم‬ ‫توس��عه نیز در ماده ‪ ،194‬دولت مکلف است به منظور‬ ‫بهب��ود وضعی��ت روس��تاها در زمینه سیاس��تگذاری‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی‪ ،‬راهب��ری‪ ،‬نظ��ارت و هماهنگ��ی بی��ن‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی‪ ،‬ارتقای س��طح درآمد و کیفیت‬ ‫زندگی روس��تاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های‬ ‫موجود بین جامعه روستایی‪ ،‬عشایری و جامعه شهری‪،‬‬ ‫اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان‬ ‫به ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات‬ ‫نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روس��تایی با‬ ‫توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی‪ ،‬حمایت از گسترش‬ ‫کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه‬ ‫خوش��ه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و‬ ‫متوس��ط که بخش اعظم نهاده‌ه��ا و عوامل تولید آن‬ ‫در جغرافیای روس��تایی وجود دارد و همچنین صنایع‬ ‫دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای‬ ‫محل��ی با اولوی��ت مراکز دهس��تان‌های دارای قابلیت‬ ‫توسعه اشاره کرد‪ .‬تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های‬ ‫فاقد شورای اسالمی نیز به همراه تدوین سیاست‌های‬ ‫تش��ویقی به‌منظ��ور مهاج��رت معکوس «از ش��هر به‬ ‫روستا» و تثبیت‌نسبی جمعیت روستایی از جمله این‬ ‫اقدامات است‪ .‬همچنین بهسازی‪ ،‬نوسازی‪ ،‬بازسازی و‬ ‫ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی‬ ‫مبتنی بر الگوی معماری اس�لامی ـ ایرانی با مشارکت‬ ‫مردم‪ ،‬دولت و نهادهای عمومی؛ آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫مستمر روس��تاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و‬ ‫اس��تفاده از خدمات نوین و مش��ارکت در فعالیت‌های‬ ‫صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات؛ ساماندهی و استقرار‬ ‫فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط‬ ‫تولی��د و خدماتی در مناطق روس��تایی از طریق ارائه‬ ‫مش��وق‌های مالی و اعتباری؛ س��اماندهی روستاها در‬ ‫قالب مجموعه‌های روس��تایی ب ‌ه منظور خدمات‌رسانی‬ ‫بهتر و موثرتر؛ احداث‪ ،‬ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی‬ ‫شبکه راه‌های روس��تایی جزو مجموعه اقداماتی است‬ ‫که در قانون پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است‪.‬‬ ‫چنانچه انتظار داش��ته باش��یم که برنامه ششم توسعه‬ ‫کشور‪ ،‬جهت‌گیری مناس��بی به سمت حل مشکالت‬ ‫روستایی داشته باشد‪ ،‬در ابتدا باید واقع‌نگری برنامه و‬ ‫پرهیز از ش��عارها و راه‌حل‌های آرمانی مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در نظر گرفتن ش��رایط کنونی اقتصادی کشور و‬ ‫مش��کالتی همچون کمبود منابع آبی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬مسائل‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬گس��ترش بزهکاری‌های اجتماعی و‬ ‫مد نظر قرار دادن مشکالتی از این قبیل در برنامه ششم‬ ‫توسعه کش��ور‪ ،‬منجر به واقع‌بینی بیشتر این برنامه و‬ ‫اتخ��اذ راهبردهای بهتری خواه��د بود‪ .‬همچنین لزوم‬ ‫توجه ویژه به توس��عه نیروی انسانی و ارتقای سرمایه‬ ‫اجتماعی جوانان و ات��کا به نیروهای بومی و محلی به‬ ‫عنوان ابزارهای عملیاتی و اجرایی در سیاست‌های کلی‬ ‫این برنامه‪ ،‬به پیشبرد اهداف آن در برنامه‌های توسعه‬ ‫روستایی نیز کمک می‌کند‪ .‬در این میان توجه به بیمه‬ ‫روستاییان‪ ،‬تشکیل و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد‬ ‫روس��تایی‪ ،‬گسترش کش��اورزی در روس��تاها‪ ،‬توسعه‬ ‫راه‌های روس��تایی و تشکیل س��ازمان عمران و توسعه‬ ‫روستایی به طور قطع در توسعه متوازن روستاها موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬
‫چشم انداز‬ ‫نو‌آوری‪ ،‬بهره‌وری؛ کیفیت‬ ‫افزایش رقابت و انگیزه بقا بس��یاری از س��ازمان‌ها‬ ‫را بر آن داش��ته که فعالیت‌های خ��ود را بر تولیدات‬ ‫اساس��ی و توانمندی‌ه��ای مح��وری متمرکز کنند‬ ‫که این امر مس��تلزم س��رمایه‌گذاری در تحقیقات و‬ ‫ایجاد نوآوری‌های تکنولوژیک است‪ .‬انجام تحقیقات‬ ‫در س��ازمان‌ها با ه��دف حمایت از نوآوری اس��ت و‬ ‫فعالیت‌ه��ای «‪ »R&D‬باید فرصت‌های کس��ب‌وکار‬ ‫جدیدی خلق کرده یا کس��ب‌وکار فعلی س��ازمان را‬ ‫متح��ول کند‪ .‬همچنین ش��دت یافتن رقابت موجب‬ ‫افزایش حمایت کش��ورها و سازمان‌ها از فعالیت‌های‬ ‫«‪ »R&D‬ش��ده اس��ت‪ .‬پیچیدگی‌ه��ای تحقیقات‬ ‫مبتن��ی ب��ر دان��ش‪ ،‬فن��اوری و ن��وآوری‪ ،‬همچنین‬ ‫پویایی کس��ب‌وکار و بازار‪ ،‬سازمان‌ها را مجبور کرده‬ ‫تا در حجم‪ ،‬مقی��اس‪ ،‬موقعیت مکانی و جهت‌گیری‬ ‫فعالیت‌هایشان تجدیدنظر کنند‪.‬‬ ‫ام��روزه «‪ »R&D‬تاثیر مس��تقیمی ب��ر نوآوری‪،‬‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬کیفیت‪ ،‬س��طح اس��تاندارد زندگی‪ ،‬سهم‬ ‫ب��ازار و همچنین دیگر عواملی ک��ه در افزایش توان‬ ‫رقابتی س��ازمان‌ها موثر هستند‪ ،‬دارد‪ .‬با ظهور پدیده‬ ‫جهانی ش��دن‪ ،‬روش‌های کس��ب فناوری نیز تغییر‬ ‫کرده و روش‌های جدیدی خلق ش��ده که به کشورها‬ ‫و س��ازمان‌ها امکان دستیابی به تحقیقات در سطوح‬ ‫مختلف را می‌دهد‪.‬‬ ‫واحدهای تحقیق و توس��عه در کارخانه‌ها هس��ته‬ ‫اولیه فعالیت‌های تحقیقاتی در بخش صنعت هستند‪.‬‬ ‫این واحدها به طور عمده فعالیت‌هایی از قبیل ارتقای‬ ‫کیفیت محصول‪ ،‬طراحی محصول جدید‪ ،‬بهینه‌سازی‬ ‫فرآیندها‪ ،‬انتقال و جذب فناوری‌ها‪ ،‬کسب دانش فنی‬ ‫برای تولید و‪ ...‬را در چارچوب سیاست‌های صاحبان‬ ‫صنایع دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخشنامه‌ای کارخانه‌های تحت پوشش در سراسر‬ ‫کش��ور را تش��ویق به تاس��یس واحدهای «‪»R&D‬‬ ‫کرده است‪ .‬با وجودی که واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫در صنعت نقش مهمی در ارتقای سطح کمی و کیفی‬ ‫محص��والت می‌توانند ایفا کنند اما ای��ن واحدها در‬ ‫بسیاری از سازمان‌ها با تنگناها و مشکالت عدیده‌ای‬ ‫روبه‌رو هستند‪ .‬واحدهای تحقیق و توسعه در اجرا و‬ ‫حوزه‌های راهبردی واحدهای تولیدی جایگاه مناسب‬ ‫خود را به دس��ت نیاورده‌اند و نسبت به ساختارهای‬ ‫اصلی واحدهای تولیدی جنبه فرعی دارند‪.‬‬ ‫در بسیاری از شرکت‌ها بخش تحقیق و توسعه در‬ ‫مت��ن فعالیت‌های جاری ق��رار ندارند و نقش آنها در‬ ‫اثر بخشی فعالیت‌های پژوهشی کمرنگ و حاشیه‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬از مش��کالت این واحده��ا؛ ارتباط ب��ا نوع و‬ ‫عملکرد س��ازمان و مدیریت موسس��ه و نبود اعتماد‬ ‫به درجه مفید بودن این‌گونه واحدها‪ ،‬کمبود یا نبود‬ ‫برنامه‌های علمی و منطقی و تجربه‌های منفی درباره‬ ‫واحده��ای تحقیق و توس��عه در صنعت اس��ت‪ ،‬این‬ ‫عوام��ل و دیگر عوامل باعث ش��ده واحدهای مذکور‬ ‫به راحتی نتوانند نقش استراتژیک خود را در صنعت‬ ‫ایفا کنند‪.‬عوامل س��ازمانی شامل مدیریت‪ ،‬رهبری و‬ ‫سازماندهی و عوامل درونی واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫ش��امل تفهیم و تفاهم مناسب اهداف و استراتژی‌ها‪،‬‬ ‫س��ازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توس��عه‪ ،‬س��بک‬ ‫مدیری��ت و تبیین وظایف و مس��ئولیت‌های مدیران‬ ‫و کارشناس��ان ش��اغل‪ ،‬ویژگی‌های نیروی انسانی و‬ ‫بررسی امکانات و منابع موجود در واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه از موارد تاثیرگذار بر پیشرفت و موانع رشد‬ ‫فعالیت‌های تحقیق و توس��عه اس��ت‪ .‬عملکرد واحد‬ ‫تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام‌مند مجموعه‌ای‬ ‫از زیرسیس��تم‌های اصلی اس��ت که در کنار یکدیگر‬ ‫وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫اهمی��ت موضوع تحقی��ق و توس��عه در صنعت و‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی از عوامل رش��د‪ ،‬حفظ بازار‬ ‫و رقابت‌پذی��ری در فعالیت‌های تولی��دی و صنعتی‬ ‫به‌ش��مار می‌رود که ش��ناخت و راه‌اندازی و استفاده‬ ‫م��داوم از آن (واح��د تحقیق و توس��عه ‪ )R&D‬در‬ ‫اس��تمرار تولید‪ ،‬برندسازی و دستیابی به محصوالت‬ ‫جدید و بازارهای فروش متناسب با محصوالت جدید‬ ‫مهم‌ترین نقش توس��عه‌ای را در یک واحد صنعتی و‬ ‫تولیدی می‌تواند ایفا کند‪.‬‬ ‫تاس��یس و راه‌اندازی پارک‌های عل��م و فناوری یا‬ ‫مراکز مطالعات فناوری در دنیا در کنار مراکز آموزشی‬ ‫و پژوهشی برای ارتقای سطح کیفی تولیدات صنایع‬ ‫مختلف و اجرای سیاس��ت‌های نوآوری و استراتژیک‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬لزوم راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫چنانچه موانع رش��د و گس��ترش صنایع در ایران‬ ‫را مورد ارزیابی و بررس��ی قرار دهیم‪ ،‬درمی‌یابیم در‬ ‫اولویت‌بن��دی موانع پس از مش��کالتی از قبیل تهیه‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬مش��کالت مالی‪ ،‬س��طح پایی��ن فناوری‪،‬‬ ‫روش‌های قدیم��ی تولید و نبود بازاریابی مناس��ب؛‬ ‫نبود واحد تحقیق و توس��عه (‪ )R&D‬یکی از عوامل‬ ‫توسعه‌نیافتگی صنایع به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سرمایه‌گذاری جهانی در بخش پژوهش از مرز ‪ 25‬هزار میلیارد دالر گذشته است‬ ‫«تحقیق و توسعه» راهنمای کار و پیشه‬ ‫محم�د عارف‪-‬گروه گ�زارش‪ :‬اصطالح تحقیق و توس�عه یا همان‬ ‫خالصه ش�ده‌اش به زبان التی�ن به ص�ورت‌«‪ »R&D‬برای جامعه‬ ‫حرف�ه‌ای صنعت یا حت�ی بخش‌ه�ای غیرحرف�ه‌ای آن‪ ،‬عبارت و‬ ‫ترکیبی آشناس�ت‪ .‬این اصطالح در واقع مولود جامعه‌ای است که‬ ‫از دو قرن قبل به این سو صنعتی شده است‪ »R&D«‌.‬یا «تحقیق‬ ‫و توسعه» در واقع به تکاپو و تالش‌هایی اشاره دارد که راز بسیاری‬ ‫از موفقیت‌ه�ای اقتص�ادی بنگاه‌ها و کمپانی‌ه�ای بزرگ و کوچک‬ ‫‹ ‹به سوی افق‌های تازه توسعه‬ ‫جهان در پس آن نهفته اس�ت‪ .‬از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون‬ ‫نیز‪ ،‬تحقیق و توس�عه‪ ،‬منبع رش�د و دگرگونی بس�یاری از جوامع‬ ‫صنعتی جهان بوده اس�ت‪ .‬اکنون به وض�وح می‌توان گفت که بین‬ ‫تحقیق و توس�عه و میزان پیش�رفت هر کش�ور‪ ،‬رابطه‌ای مستقیم‬ ‫وجود دارد‪ .‬کش�ورهایی که در زمینه تحقیق و توس�عه‪ ،‬بیشترین‬ ‫هزینه‌ها را متحمل ش�ده‌اند‪ ،‬آنهایی هستند که صاحب «فناوری»‬ ‫و «صنای�ع» پیش�رفته‌اند‪ .‬مطالع�ات نظری و تجربی نیز نش�انگر‬ ‫‹ ‹حرکت به سوی تشکل‌های پژوهشی ‪ -‬صنعتی‬ ‫خوش��بختانه در یکی‪ ،‬دو دهه اخی��ر‪ ،‬با وجود پاره‌ای‬ ‫نوآوری‌ها‪ ،‬سبب ایجاد صنایع و محصوالت جدید شده‬ ‫و صنایع و محصوالت جدید نیز هر یک به نوبه خود به از مش��کالت ناش��ی از جن��گ تحمیل��ی و تحریم‌های‬ ‫دستاوردهای اقتصادی جدید منجر می‌شوند و اقتصاد را اقتصادی‪ ،‬با تالش آگاهانه و اقدام‌های مشوقانه دولت و‬ ‫به سمت افق‌های تازه‌تر هدایت می‌کنند‪ .‬در یک جمله مدیران بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان صنایع‪ ،‬هسته‌ها‬ ‫می‌توان گف��ت‪« :‬ظرفیت تحقیقاتی هر کش��ور‪ ،‬میزان یا همان واحدهای تحقیق و توسعه در سطح ملی‪ ،‬شکل‬ ‫گرفته‌اند و به سرعت نیز در حال رشد هستند‪.‬‬ ‫توسعه‌یافتگی آن کشور را مشخص می‌کند‪».‬‬ ‫دبیر س��ابق انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫اما آنچه اکنون در پی��ش روی ما قرار دارد‪ ،‬تنها نگاه‬ ‫کردن به جوامع صنعتی‪ ،‬تحسین آنها و حسرت از دست صنایع و معادن کشور در این رابطه گفته است‪ :‬در حال‬ ‫دادن فرصت‌های گذش��ته نیس��ت‪ .‬ما اهمیت تحقیق و حاض��ر تنه��ا در بخش صنایع و معادن بی��ش از هزار و‬ ‫توس��عه را پذیرفته‌ای��م و تاکید می‌کنی��م که تحقیق و ‪ 240‬واحد تولیدی دارای بخش‌های تحقیق و توس��عه‬ ‫توس��عه باید در تمام زمینه‌های ملی‪ ،‬چه در بخش‌های هستند و قرار اس��ت تا پایان برنامه چهارم توسعه‪ ،‬این‬ ‫دولتی و چه در بخش‌های خصوصی جاری ش��ود و این تعداد به ‪ 5‬هزار واحد تولیدی دارای بخش‌های تحقیق‬ ‫تنها راه رس��یدن به رقابت‌جویی و تداوم رشد اقتصادی و توسعه‌«‪ »R&D‬نیز برسد‪.‬‬ ‫حمی��د طاهباز توکل��ی می‌افزاید‪ :‬ای��ن روند؛ یعنی‬ ‫پایدار است‪.‬‬ ‫ق��رار گرفت��ن فعالیت‌ه��ای تحقیق و توس��عه در مدار‬ ‫‹ ‹توسعه مبتنی بر دانایی‬ ‫تولی��د صنعتی و چرخه فعالیت‌های‬ ‫اکنون ک��ه در برنامه‌ریزی کالن‬ ‫کشور به «توسعه مبتنی بر دانایی»‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نویدبخش آینده‌ای روشن‬ ‫شاخص‌های عمومی‬ ‫حیاتی‬ ‫تاکید فراوان شده است‪ ،‬نقش‬ ‫در تحقق اهداف و آرمان‌های توسعه‬ ‫فعالیت‌های تحقیق‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫«‪‌»R&D‬ها برای دستیابی‬ ‫ملی و به ویژه توسعه صنعتی کشور‬ ‫و توسعه در دنیا‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بیش��تر از پی��ش جلوه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشان می‌دهد که‬ ‫می‌کند‪ .‬ای��ن نگرش بیانگ��ر تغییر‬ ‫ب��ه عقیده او‪ ،‬پیش��رفت فناوری و‬ ‫اساسی در س��اختار اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫توس��عه اقتصادی هر کشور ارتباط‬ ‫تحقیقات‪ ،‬متوسطی‬ ‫اس��ت که بس��یار متکی به «تحقیق‬ ‫نزدی��ک و تنگاتنگ ب��ا فعالیت‌های‬ ‫تولید‬ ‫درصد‬ ‫‪2/3‬‬ ‫حدود‬ ‫و توس��عه» خواهد ب��ود‪ .‬این برنامه‬ ‫پژوهشی در کش��ور دارد؛ به طوری‬ ‫ناخالص جهان را که‬ ‫همچنین پیام‌آور تغییر در سیاستی‬ ‫که بین تولید ناخالص ملی‪ ،‬صادرات‬ ‫اکنون از مرز ‪ 25‬هزار‬ ‫اس��ت که به طور مشخص به سمت‬ ‫و هزینه‌ه��ای تحقی��ق و توس��عه‬ ‫صنعتی شدن کش��ور در کنار دیگر‬ ‫در کش��ورهای مه��م صادرکنن��ده‪،‬‬ ‫میلیارد دالر گذشته‬ ‫همبس��تگی خوبی وج��ود دارد که‬ ‫بخش‌ها‪ ،‬گام برمی‌دارد‪ .‬صنعتی که‬ ‫است‪ ،‬داراست‬ ‫بیانگ��ر نق��ش مه��م فعالیت‌ه��ای‬ ‫آس��وده و با پش��تیبانی فناوری‌های‬ ‫پژوهش��ی در ارتقای فناوری‪ ،‬رش��د‬ ‫وارداتی حرکت می‌کرده‪ ،‬اکنون باید‬ ‫به‌تدریج‪ ،‬ولی به نحو غیرقابل برگش��ت‪ ،‬جای خود را به اقتصادی و توانایی‌های کشورها برای صادرات است‪.‬‬ ‫دبیر س��ابق انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫صنعتی درون‌زا بدهد که بر توانایی‌های بومی و صادرات‬ ‫تکیه و جای��گاه رفیع خ��ود را در بازارهای حیاتی پیدا صنایع و مع��ادن همچنین تصریح می‌کن��د‪ :‬امروزه در‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته صنعتی‪ ،‬تحقیق و توسعه ‪-‬که به‬ ‫کند‪.‬‬ ‫افزایش بهره‌وری‪ ،‬بهبود کیفیت محصوالت و روش‌های‬ ‫‹ ‹تطبیق توسعه با نیازها‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی و صنعتی کش��ور معتقدند که س��اخت و در نهایت به کاهش هزینه‪ ،‬کاهش ضایعات و‬ ‫اکنون زمان آن فرا رسیده است تا فعالیت‌های تحقیق و بهبود رضایت مشتری منجر می‌شود‪ -‬و تحقیقات پایه و‬ ‫توسعه با نیازهای حال و آینده صنعت تطبیق داده شود کاربردی سهم بیشتری دارد‪ .‬در بسیاری از این کشورها‬ ‫و مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و صنعتی بی��ش از ‪60‬درصد از هزینه‌ه��ای تحقیقات ملی آنها به‬ ‫تحقیقات توسعه‌ای اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫تقویت شوند و گسترش یابند‪.‬‬ ‫بای��د پذیرفت که بع��د از این‪ ،‬واحده��ای تولیدی و ‹ ‹راز پیشرفت کشورهای صنعتی‬ ‫طاهباز توکل��ی در ادامه می‌افزاید‪ :‬ما معتقدیم که در‬ ‫صنعتی در صورتی در رقابت‌های فشرده صنعتی پایدار‬ ‫خواهن��د ماند که بتوانند با نوآوری و توس��عه فرآیند و شرایط کنونی‪ ،‬برای توسعه نیازمند فعال و شکوفا کردن‬ ‫محصوالت خود‪ ،‬گام‌های جدیدتری برداش��ته و خود را توانایی‌های درونی خود هستیم و برای پیشبرد اهداف و‬ ‫ب��ا دانش و فناوری روز هماهنگ کنند و این امر در گرو راهبرده��ای کالن اجتماعی خود چون فناوری‪ ،‬افزایش‬ ‫تولی��د‪ ،‬ارتقای کیفیت‪ ،‬گس��ترش ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫داشتن یک واحد تحقیق و توسعه است‪.‬‬ ‫نقش واحدهای تحقیق و توس��عه یا همان‌«‪ »R&D‬توس��عه منابع انس��انی از نظر مه��ارت و خالقیت‪ ،‬باید‬ ‫فق��ط مح��دود به خلق فناوری نیس��ت‪ .‬ای��ن نقش در راهکارهایی اجرایی و س��ازگار با محیط و متناس��ب با‬ ‫«انتقال فناوری» نیز به همان اندازه حائز اهمیت است‪ .‬منابع در دسترس پیدا کرد‪ .‬یافتن این راهکارها نیز جز‬ ‫انتق��ال فن��اوری‪ ،‬راه میانبری اس��ت که در ش��رایط با انجام گسترده کار پژوهشی و بر پایه اندیشه‌های بومی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬جریان دس��تیابی توس��عه صنعتی را تسریع ممکن نیست و در پیشرفت کشورهای صنعتی هم اتخاذ‬ ‫چنین خط‌مشی‌هایی نهفته است و این نکته‌ای است که‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در این راه‪ ،‬داشتن توانایی ذاتی فناوری و برنامه‌ریزی باید به طور عمیق متوجه اعجاز آن شد و انجمن را نیز‬ ‫و مدیریت مناس��ب انتقال فناوری کارس��از است‪ .‬انجام به اهمیت اقتصادی این فعالیت‌ها جلب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬پیش‌بینی کس��ب یک درصد از س��هم‬ ‫ای��ن مهم نی��ز با وج��ود مراکز فعال تحقیق و توس��عه‬ ‫ص��ادرات جهانی در برنام��ه بلندمدت کش��ور و تأکید‬ ‫امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫آن اس�ت که عامل رشد و توس�عه اقتصادی‪ ،‬پیشرفت‌های علمی‬ ‫و فناوری اس�ت و کلید این پیش�رفت‌ها نیز در همان مقوله حوزه‬ ‫تحقیق و توسعه‌«‪ »R&D‬است و امروزه هر کشوری با هر شرایطی‬ ‫که دارد برای دس�تیابی به «توس�عه پایدار» به مراکز و موسس�ات‬ ‫تحقیق و توس�عه نیاز دارد تا بتواند مس�ئولیت پیش�برد و توسعه‬ ‫فناوری را برعهده بگیرد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬تحقیق و توس�عه‪ ،‬هس�ته‬ ‫فناوری و ریشه ایده‌های جدید و فرآورده‌های جدید صنعتی است‪.‬‬ ‫برنامه‌های سوم و چهارم در باره توسعه صادرات صنعتی‪،‬‬ ‫همگی نش��ان از جایگاه تحقیق و توسعه‌«‪ »R&D‬در‬ ‫به‌کارگیری راهکارهای علمی به‌جای روش‌های س��نتی‬ ‫در امر توسعه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹آمارهای جهانی تحقیق و توسعه‬ ‫ش��اخص‌های عمومی فعالیت‌های تحقیق و توس��عه‬ ‫در دنی��ا نش��ان می‌دهد ک��ه س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫تحقیقات‪ ،‬متوس��طی حدود ‪ 2/3‬درصد تولید ناخالص‬ ‫جهان را که اکنون از مرز ‪ 25‬هزار میلیارد دالر گذشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬داراست‪ .‬رقم سرمایه‌گذاری تحقیقاتی نسبت به‬ ‫ارزش کل مب��ادالت جهان‪ ،‬عددی ح��دود ‪15‬درصد را‬ ‫نشان می‌دهد که مقدار آن در سال ‪1995‬م حدود ‪750‬‬ ‫میلیارد دالر و اکنون نیز از مرز ‪1000‬میلیارد دالر عبور‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بررس��ی نس��بت س��رمایه‌گذاری تحقیقات به تولید‬ ‫ناخال��ص ملی کش��ورهای مختل��ف به‌خوب��ی ارتباط‬ ‫مس��تقیم و معنادار میان صادرات و س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش تحقیقات را نشان می‌دهد به طور مثال‪ ،‬سهم کره‬ ‫جنوبی با ‪ 2/4‬درصد نس��بت هزینه تحقیقات به تولید‬ ‫ناخالص داخلی در س��ال ‪1995‬م حدود ‪ 2/45‬درصد از‬ ‫کل صادرات جهانی در همین سال بوده است‪ .‬مطالعات‬ ‫بافت صادراتی جهانی نیز موید این نکته اساس��ی است‬ ‫ک��ه س��هم مواد اولی��ه خام‪ ،‬نف��ت‪ ،‬کاالهای س��نتی و‬ ‫محصوالت کشاورزی از مبادالت جهانی در حال کاهش‬ ‫ب��وده و اکنون به کمتر از ‪ 20‬درصد کل ارزش مبادالت‬ ‫جهانی رس��یده و این در حالی اس��ت که سهم صادرات‬ ‫صنعتی‪ ،‬به‌ویژه فناوری ظرف ‪ 20‬س��ال گذشته سیری‬ ‫صعودی داشته اس��ت و اکنون حدود ‪ 80‬درصد ارزش‬ ‫مبادالت اقتصادی جهانی را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬س��هم دان��ش فنی در ای��ن مبادالت‬ ‫ک��ه طبق نظ��ر کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬اف��زون بر‬ ‫‪ 50‬درص��د قیم��ت تمام‌ش��ده کااله��ای‬ ‫صنعتی اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ 2‬هزار‬ ‫میلی��ارد دالر ب��رآورد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ای��ن اعداد و‬ ‫ارق��ام درواق��ع مفهوم‬ ‫اقتص��ادی واژه «عصر‬ ‫اطالع��ات» را ‪ -‬که به‬ ‫دلی��ل دانش‌م��داری‬ ‫سیس��تم اقتص��ادی‬ ‫جهانی به‌کار گرفته‬ ‫ش��ده است ‪ -‬نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تال ش‌ه�ا ی‬ ‫داخل�ی ب�رای‬ ‫توسعه ‪R&D‬ها‬ ‫در کش��ور م��ا‬ ‫نیز ب��رای بهبود و‬ ‫ارتق��ای‬ ‫و ضعیت‬ ‫بخ��ش‬ ‫تحقی��ق و‬ ‫توس��عه در‬ ‫کا ر خا نج��ا ت‬ ‫کش��ور از س��وی‬ ‫مس��ئوالن و محققان‬ ‫تالش‌ه��ای زی��ادی ب��ه‬ ‫عمل آمده اس��ت؛ اما هنوز هم تا رس��یدن به متوس��ط‬ ‫ش��اخص‌های جهانی فاصله زیادی داریم‪ .‬شاخص‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش تحقیقات کشور اکنون کمتر‬ ‫از ‪ 5‬ص��دم درص��د تولید ناخالص و کمت��ر از ‪ 2‬درصد‬ ‫ارزش صادرات صنعتی اس��ت ک��ه به طور طبیعی روی‬ ‫ش��اخص‌های کالن اقتص��ادی ما تاثیر خ��ود را برجای‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ما برای تحقق‬ ‫اه��داف کلی برنامه‌های بلندمدت توس��عه‪ ،‬به س��همی‬ ‫حداق��ل حدود یک درصد نیاز داریم و رس��یدن به این‬ ‫مرحله نیز جز با تالش و همکاری و برنامه‌ریزی میس��ر‬ ‫نیس��ت‪ .‬کارشناس��ان پژوهش معتقدند برای گسترش‬ ‫فعالیت‌های پژوهش��ی‪ ،‬واحدهای تحقیق و توس��عه که‬ ‫در برخی از کارخانجات کش��ور شکل گرفته‌اند‪ ،‬از یک‬ ‫ط��رف نیازمند تجدید در س��اختار اجرایی و از س��وی‬ ‫دیگر نیازمند بهینه‌کردن س��رمایه‌گذاری‌های پژوهشی‬ ‫هس��تند‪ .‬خوش��بختانه به دلیل پایه‌ریزی‌های مختلف‪،‬‬ ‫اکنون ساختار نظام تحقیقات صنعتی‪ ،‬رشد قابل قبولی‬ ‫را در سال‌های گذشته داشته است‪.‬‬ ‫این کارشناس��ان همچنین معتقدن��د که ایجاد مراکز‬ ‫تحقیقات صنعتی در بخش غیردولتی و وجود واحدهای‬ ‫‌«‪ »R&D‬در کارخانج��ات و نی��ز پایه‌گذاری و رش��د‬ ‫شرکت‌های تحقیقاتی صنایع همگن و خصوصاً پیدایش‬ ‫انجمن مراکز تحقیق و توس��عه به عنوان یک سازمان و‬ ‫تشکل هماهنگ‌کننده که در آن تمام واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه شرکت فعالیت داشته باشند؛ همگی نویدبخش‬ ‫آن اس��ت که شرایط س��اختاری برای قرار گرفتن نظام‬ ‫تحقی��ق و توس��عه در م��دار تولی��د صنعت��ی و چرخه‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی فراهم ش��ده است که در صورت‬ ‫اعمال یک برنامه‌ریزی صحی��ح‪ ،‬این تحول می‌تواند به‬ ‫واقعیت تبدیل شود‪.‬‬
‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اصالح چرخه‌ای که تولید را متضرر می‌کند‬ ‫کاهش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در سال‌جاری‬ ‫تحول ایده‌ها‪ ،‬تحقق وعده‌ها‬ ‫‪13‬‬ ‫از میزان مالیات بر درآمد و ثروت در بودجه نشان می‌دهد‬ ‫سهم اندک پردرآمدها درمنابع مالیاتی‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬درآمده��ای مالیاتی‬ ‫اصلی‌تری��ن منب��ع تعیین‌کننده مخارج بودجه س��االنه‬ ‫محسوب می‌شوند‪ ،‬عالوه براین مالیات‌ها به عنوان یکی از‬ ‫ابزارهای سیاستگذاری مالی می‌توانند تاثیر قابل توجهی‬ ‫بر متغیرهای کالن اقتصادی داش��ته باشند‪ .‬به طور مثال‬ ‫زمان��ی که یک کش��ور در رکود اس��ت دول��ت با کاهش‬ ‫مالیات‌ها هم می‌توان��د درآمد خانوار را افزایش دهد و از‬ ‫ای��ن طریق مصرف را در جامعه ب��اال ببرد و هم می‌تواند‬ ‫س��ود بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد که نوعی تحرک‬ ‫بخش��یدن به تولید است‪ .‬از این‌رو مالیات‌ها همواره مورد‬ ‫توجه دولتمردان قرار داشته و حتی در مقاطع خاص مثل‬ ‫دوران انتخابات رویک��رد دولت‌ها به مالیات‌ها و نرخ‌های‬ ‫مالیاتی می‌‌تواند به عنوان اهرم تبلیغاتی برای رقبا باشد‪.‬‬ ‫نگاهی به تاریخ بودجه‌ریزی کشور نشان می‌دهد پیش‬ ‫از اینکه دولت‌ها در ایران به درآمد نفتی دسترسی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬تقریبا همه مخارج خود را از طریق مالیات و در‬ ‫برخی مواقع از طریق مصادره اموال تامین می‌کردند‪ .‬این‬ ‫موضوع در اس��ناد باقیمانده از بودجه‌های دربار در دوران‬ ‫قاجار و نخستین س��ند بودجه بعد از مشروطه مشخص‬ ‫است‪ .‬پس از کش��ف و استخراج نفت در ایران که تقریبا‬ ‫مصادف با س��ال‌های مش��روطه در کش��ور است‪ ،‬درآمد‬ ‫حاصل از قرارداد ایران با ش��رکت‌های اس��تخراج‌کننده‬ ‫نف��ت به بودجه می‌آمد و صرف امور خاص مثل س��اخت‬ ‫راه‌آهن یا خرید تس��لیحات می‌شد با این وجود به دلیل‬ ‫پایین ب��ودن این درآمدها بازهم س��هم اصلی در بودجه‬ ‫مربوط به مالیات بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت اول می‌شود‬ ‫بعد از کودتای ‪ 1332‬از یک طرف به دلیل ملی شدن‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬س��هم ای��ران از درآمد حاصل از فروش این‬ ‫م��اده ارزش��مند افزایش یافت و از ط��رف دیگر به دلیل‬ ‫برداش��ته ش��دن تحریم‌ها ک��ه در دوران قب��ل از کودتا‬ ‫به کش��ور تحمیل ش��ده بود‪ ،‬فروش آن افزایش یافت و‬ ‫درنهایت س��یل درآمدهای نفتی به کش��ور وارد شد‪ .‬این‬ ‫موضوع پایه وابس��تگی بودجه به نفت و کم ش��دن سهم‬ ‫مالیات‌ها را در بودجه تش��کیل داد‪ .‬بعد از ش��وک نفتی‬ ‫‪‌،1353‬به دلیل نبود یک س��اختار مناسب مالیات‌ستانی‬ ‫از یک طرف‪‌،‬و وجود درآمدهای نفتی و س��هم عمده این‬ ‫درآمده��ا در تأمین نیازهای ارزی و ریالی دولت از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬مالیات همواره جایگاه دوم را در تأمین منابع مالی‬ ‫دولت داش��ته است‪ .‬این مش��کل تا امروز نیز در ساختار‬ ‫بودجه‌ریزی کشور ما وجود داشته و به جز سال‌هایی که‬ ‫درآمد نفت به دالیل متفاوت کاهش پیدا کرده‪ ،‬در سایر‬ ‫سال‌ها رتبه درآمدهای مالیاتی در بودجه‪ ،‬دوم بوده است‪.‬‬ ‫مقایس��ه ش��اخص نس��بت مالیاتی در ای��ران با دیگر‬ ‫کش��ورها می‌تواند تاحدی ضعف سیس��تم مالیات‌ستانی‬ ‫که در سهم ‪13‬درصدی مالیات بر درآمد هم بخش اصلی‬ ‫مربوط به مالیات بر حقوق اس��ت و مالیات بر مشاغل که‬ ‫به‌طور عمده فعالیت‌های بازرگانی‪ ،‬رس��توران و هتلداری‪،‬‬ ‫موسس��ات مالی و پولی و ‪ ...‬را ش��امل می‌شود تنها سهم‬ ‫‪4‬درصدی در درآمدهای مالیاتی دارند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه مودیان مالیاتی این بخش‪ ،‬درآمد و نقدینگی بس��یار‬ ‫بیشتری نس��بت به دیگر بخش‌ها مثل حقوق بگیران در‬ ‫اختیار دارند‪ .‬آمارهایی از این دس��ت نش��ان می‌دهد که‬ ‫اگر یک سیس��تم صحیح مالیات‌س��تانی در کشور وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬با برقراری سهم‌های عادالنه مالیاتی‪ ،‬نه تنها‬ ‫می‌توان درآمد دول��ت را افزایش بلکه می‌توان با تکیه به‬ ‫این درآمدها‪ ،‬اتکای بودجه به نفت را نیز کاهش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات هم به نفت وابسته است‬ ‫در تامین درآمد مالیاتی هیچ نقش��ی ندارند‪ .‬این موضوع‬ ‫را می‌ت��وان در اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی‬ ‫در الیحه بودجه سال ‪ 94‬نیز پیگیری کرد‪ .‬اگرچه در این‬ ‫الیحه س��هم مالیات‌ها افزایش قابل مالحظه‌ای داش��ته و‬ ‫مس��ئوالن اقتصادی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن‬ ‫توجه بس��یاری به اصالح سیستم مالیات ستانی داشته‌اند‬ ‫اما با این حال مش��کالت ساختاری سیستم مالیات‌ستانی‬ ‫به‌گونه‌ای نیس��ت که بتوان آن را در یک دوره کوتاه‌مدت‬ ‫اصالح کرد‪ .‬بر طبق ارقام بودجه بیش از ‪68‬درصد درآمد‬ ‫مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی و کاال و خدمات است‪.‬‬ ‫مالیات اش��خاص حقوقی بیش��تر مربوط به ش��رکت‌های‬ ‫دولتی است که حسابرسی مش��خصی دارند‪ .‬سهم اصلی‬ ‫مالی��ات بر کاال و خدمات ه��م مربوط به مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬اما در مورد مالیات‌های مربوط به درآمد و‬ ‫ثروت افراد که س��هم مهمی در تحق��ق عدالت اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬سیستم مالیاتی‌ستانی ما دچار ضعف است‪ .‬به طوری‬ ‫کشور را نشان دهد‪ .‬این شاخص‪ ،‬نسبت مالیات به تولید‬ ‫ناخالص داخلی را نش��ان می‌دهد و بیانگر آن اس��ت که‬ ‫چقدر از فعالیت‌های اقتصادی جزو پایه مالیاتی هستند‪.‬‬ ‫بر طبق ارقام مربوط به درآمدهای نفتی‪ ،‬متوسط نسبت‬ ‫مالیات��ی در ای��ران حدود ‪ 6‬درصد اس��ت و این در حالی‬ ‫اس��ت که متوس��ط جهانی این ش��اخص بین ‪ 20‬تا ‪25‬‬ ‫درصد و برای کش��ورهای توس��عه یافته حدود‪ 28‬تا ‪30‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا مالیات دوم شد؟‬ ‫کارشناس��ان یکی از دالیل پایین بودن شاخص نسبت‬ ‫مالیات��ی در ای��ران را معافیت‌های مالیات��ی می‌دانند که‬ ‫بدون توجیهات فنی و اقتصادی برقرار ش��ده‌اند‪ .‬مش��کل‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬پدیده فرار مالیاتی اس��ت‪ .‬در بخ��ش خدمات که‬ ‫سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد به دلیل‬ ‫نارسایی سیستم مالیاتی فرار مالیاتی معمول است‪ .‬همین‬ ‫دو نمونه نش��ان می‌دهد که س��هم بزرگی از تولید کشور‬ ‫درآمدهای مالیاتی بر حسب بندهای مختلف در الیحه بودجه سال ‪94‬‬ ‫عنوان‬ ‫مبلغ در الیحه(میلیارد تومان)‬ ‫سهم از کل درآمد مالیاتی(درصد)‬ ‫مالیات اشخاص حقوقی‬ ‫‪28042‬‬ ‫‪32/1‬‬ ‫مالیات بر درآمد‬ ‫‪11601‬‬ ‫‪13/3‬‬ ‫مالیات بر ثروت‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪2/7‬‬ ‫مالیات بر واردات‬ ‫‪13940‬‬ ‫‪15/9‬‬ ‫مالیات بر کاال و خدمات‬ ‫‪31513‬‬ ‫‪36‬‬ ‫کل درآمد مالیاتی‬ ‫‪87472‬‬ ‫‪100‬‬ ‫یکی دیگر از نارس��ایی‌های سیس��تم مالیاتی کش��ور‬ ‫وابس��تگی درآمده��ای مالیاتی به نفت اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در اغلب س��ال‌هایی که بودجه دولت با رشد اندک‬ ‫یا منفی درآمدهای نفتی مواجه بوده؛ درآمدهای مالیاتی‬ ‫نیز روندی کاهشی داش��ته‌اند‪ .‬این موضوع به ویژه برای‬ ‫زمانی که دولت تصمیم دارد در زمان کاهش درآمدهای‬ ‫نفت��ی‪ ،‬درآمد مالیاتی را افزایش دهد‪ ،‬قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫وابستگی درآمد مالیاتی به درآمد نفت را می‌توان در مورد‬ ‫مالی��ات بر واردات به خوبی نش��ان داد‪ .‬در الیحه بودجه‬ ‫س��ال آینده ‪16‬درصد از کل درآمدهای مالیاتی از طریق‬ ‫مالیات ب��ر واردات تامین می‌ش��ود‪ .‬از آنجایی که میزان‬ ‫واردات ای��ران تاحد زیادی متاث��ر از ارز حاصل از فروش‬ ‫نفت اس��ت مالیات ب��ر واردات نیز متاث��ر از فروش نفت‬ ‫خواهد بود و اگر درآمدهای نفتی کاهش داش��ته باش��د‬ ‫ای��ن بخش از درآمدهای مالیاتی نیز می‌تواند با کس��ری‬ ‫مواجه ش��ود‪ .‬در س��ال‌های اخیر با تصویب قانون مالیات‬ ‫بر شرکت نفت‪ ،‬اگرچه سهم مالیات در بودجه باالتر رفته‬ ‫اما وابستگی‌های درآمد مالیاتی به درآمد نفت نیز تشدید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پایین آمدن چشمگیر قیمت نفت در چند ماه گذشته‬ ‫و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی باعث شده موضوع‬ ‫کم شدن وابس��تگی به درآمدهای بی‌ثبات نفتی و تکیه‬ ‫بر درآمده��ای مالیاتی برای تامین مالی دولت با جدیت‬ ‫بیش��تری نسبت به گذش��ته پیگیری شود‪ .‬دولت نیز در‬ ‫راس��تای تحقق این ام��ر طرح‌های متفاوت��ی را تدوین‬ ‫و اجرایی ک��رده که می‌تواند یک اقدام عملی شایس��ته‬ ‫برای دس��تیابی به این هدف باش��د‪ .‬اهمیت این موضوع‬ ‫دلیلی شد برای اینکه به سراغ سیاوش غیبی دانشجوی‬ ‫دکترای دانشگاه مازندران و آشنا به مسائل مالیاتی برویم‬ ‫و پرس��ش‌های خود را در مورد نارس��ایی‌های سیس��تم‬ ‫مالیاتی کش��ور و طرح‌های دول��ت در این زمینه مطرح‬ ‫با این کارش��ناس را در‬ ‫کنیم‪ .‬ش��رح گفت‌وگوی‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €مطالع�ه آماره�ای مربوط به درآم�د مالیاتی‬ ‫در کش�ور ما نش�ان می‌دهد س�هم قابل‌توجهی‬ ‫از درآمده�ای این حوزه به واس�طه مالیات‌های‬ ‫غیرمستقیم است‪ .‬آیا در کشورهایی که سیستم‬ ‫مالیاتی پیش�رفته دارند نیز همین نسبت برقرار‬ ‫است؟‬ ‫در ح��ال حاض��ر در مس��ائل روز ام��ور مالیات��ی‪ ،‬آن‬ ‫تقسیم‌بندی س��نتی که در مورد مالیات‌های مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم وجود داش��ت‪ ،‬موضوعیت ندارد‪ .‬در تعریف‬ ‫گفته می‌ش��ود مالیات غیرمس��تقیم مالیاتی اس��ت که‬ ‫پرداخت‌کننده آن مش��خص و معین نیست‪ .‬با این حال‬ ‫در برخ��ی تعاریف درآمدهای گمرک��ی نیز جزو مالیات‬ ‫غیرمستقیم می‌آید‪ .‬اما اینکه بگوییم سهم این دو مالیات‬ ‫در درآمدهای دولت چگونه است‪ ،‬همانطور که گفته شد‬ ‫موضوعیت چندانی در تقس��یم‌بندی درآمدهای مالیاتی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر نس�بت مالیات�ی (می�زان‬ ‫مالیات‌ها به کل تولید ناخالص داخلی) در کشور‬ ‫م�ا بین ‪ 6‬تا ‪ 7‬درصد اس�ت‪ .‬این در حالی اس�ت‬ ‫که در کش�ورهای پیش�رفته این نسبت به باالی‬ ‫‪25‬درصد هم می‌رسد‪ .‬این اختالف از کجا ناشی‬ ‫می‌شود؟‬ ‫زمان��ی که م��ا درآمده��ای مالیاتی را در کش��ورهای‬ ‫مختلف مقایس��ه می‌کنیم باید از سه معیار این مقایسه‬ ‫را انجام دهیم‪ .‬معیار نخس��ت‪ ،‬نرخ مالیات اس��ت‪ ،‬مثال‬ ‫اینکه چند درصد از درآمد یا س��ود باید به عنوان مالیات‬ ‫پرداخته ش��ود‪ .‬در این مورد بین کشور ما و متوسط‌های‬ ‫جهان��ی تفاوت زیادی وجود ندارد‪ .‬تف��اوت اصلی در دو‬ ‫معیار دیگر است که عبارتند از‪ :‬فعالیت‌‌هایی که مشمول‬ ‫مالیات می‌ش��وند و دوم‪ ،‬ق��درت وصول مالیات‪ .‬در مورد‬ ‫فعالیت‌های مش��مول مالیات باید گفت بخش مهمی از‬ ‫اقتصاد ما از مالیات معاف اس��ت ک��ه این موضوع باعث‬ ‫شده میزان درآمد مالیاتی کشور به نسبت تولید یا همان‬ ‫شاخص نسبت مالیاتی پایین باشد‪ .‬معافیت مالیاتی تنها‬ ‫روی درآمد مالیاتی اثرگذار نیس��ت و حتی می‌تواند کل‬ ‫فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مختلف را متاثر کند و رقابت‬ ‫را در اقتصاد با مشکل مواجه سازد‪ .‬برای مثال‬ ‫دو ش��رکت با شرایط مساوی در کنار هم کار‬ ‫می‌کنند اما یکی مالی��ات می‌دهد و دیگری‬ ‫از پرداخت معاف اس��ت که در نتیجه قدرت‬ ‫ای��ن دو در قیمت‌گذاری و به دس��ت گرفتن‬ ‫ب��ازار متف��اوت خواهد بود‪ .‬در م��ورد وصول‬ ‫مالیات��ی نیز ب��ه دلیل مش��کالت مربوط به‬ ‫ساختار مالیات‌ستانی در کشور فرار مالیاتی در اقتصاد ما‬ ‫باالست و این موضوع نیز عامل دیگر پایین بودن نسبت‬ ‫مالیاتی در کشور محسوب می‌شود‪ .‬در حال حاضر بیش‬ ‫از ‪30‬درصد درآمدهای مالیاتی ما مربوط به شرکت‌های‬ ‫بزرگ اس��ت‪ .‬بخش مهم دیگر به مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫مربوط می‌ش��ود که از س��ال ‪ 1387‬آغاز ش��ده و سهم‬ ‫فزاینده‌ای را در درآمدها به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫€ €ش�ما به مالیات بر ارزش‌افزوده و افزایش این‬ ‫مالیات در سال‌های اخیر اشاره کردید‪ .‬از آنجایی‬ ‫که ای�ن ن�وع مالیات از مص�رف کنن�ده گرفته‬ ‫می‌ش�ود‪ ،‬آیا عدالت مالیاتی در آن رعایت شده‬ ‫اس�ت‪ .‬به عبارت دیگر آیا پایین بودن مالیات بر‬ ‫درآمد به ویژه مالیات مش�اغل و در مقابل تالش‬ ‫ک�ردن برای باال بردن مالیات‌ بر مصرف با عدالت‬ ‫مالیاتی سازگار است؟‬ ‫این موضوع بستگی به آن دارد که چه نگاهی به مالیات‬ ‫بر مصرف داش��ته باش��یم‪ .‬مالیات بر درآمد یک مالیات‬ ‫تصاعدی اس��ت که به ه��ر میزان درآمد ف��رد باال برود‬ ‫‌افزایش رشد اقتصاد ایران‬ ‫در سال جدید میالدی‬ ‫صندوق بین‌المللی پول با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد‬ ‫ایران در سال ‪۲۰۱۵‬میالدی از بهبود برخی شاخ‌های‬ ‫کالن اقتصاد ایران در این سال خبر داد‪ ،‬اما پیش‌بینی‬ ‫ک��رد تورم و بیکاری در این س��ال بیش��تر ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم‪ ،‬صندوق بین‌المللی پول در گزارشی‬ ‫از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ‪2015‬م پیش‌بینی‬ ‫کرده است؛ ‪ 7‬شاخص کالن اقتصاد ایران در این سال‬ ‫نسبت به س��ال ‪2014‬م بهبود پیدا کند و ‪ 6‬شاخص‬ ‫نیز پس‌رفت داشته باشد‪.‬‬ ‫براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران در س��ال ‪2015‬م رشد بیشتری خواهد داشت و‬ ‫تولید ناخالص داخلی ایران بر اس��اس شاخص قدرت‬ ‫خرید در این س��ال ‪ 53‬میلیارد دالر بیش��تر از س��ال‬ ‫‪2014‬م خواهد بود‪ .‬سرانه تولید ناخالص داخلی ایران‬ ‫بر اس��اس شاخص قدرت خرید نیز از ‪ 16463‬دالر در‬ ‫سال ‪2014‬م به ‪ 16918‬دالر در سال جاری میالدی‬ ‫می‌رسد‪ .‬با این وجود میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد‬ ‫ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و‬ ‫از ‪ 43‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪2014‬م به‬ ‫‪ 42‬درصد در سال ‪2015‬م می‌رسد‪.‬‬ ‫بر اساس پیش‌بینی صندوق‪،‬ایران در سال ‪2015‬م‬ ‫تورم بیشتری نسبت به سال ‪2014‬م خواهد داشت و‬ ‫در حالی که نرخ تورم در سال ‪2014‬م افزون بر ‪19/8‬‬ ‫درصد بوده اس��ت که این رقم در سال ‪2015‬م به ‪20‬‬ ‫درصد افزایش خواهد یافت‪ .‬وضعیت واردات و صادرات‬ ‫ایران در سال ‪2015‬م بهبود خواهد یافت و واردات به‬ ‫نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش و صادرات افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬بر این اساس سال آینده مشکل بیکاری‬ ‫در ایران بیشتر خواهد شد‪ .‬نرخ بیکاری ایران در سال‬ ‫‪2014‬م اف��زون بر ‪ 11/5‬درصد ب��رآورد و پیش‌بینی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬این رقم در سال جاری میالدی به ‪12/2‬‬ ‫درصد برسد که نش��ان‌دهنده تشدید مشکل بیکاری‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری‬ ‫در پاییز ‪ 10/5‬درصد شد‬ ‫‹ ‹اقدام شایسته دولت‬ ‫توج��ه به همه این موارد نش��ان می‌ده��د توجه دولت‬ ‫یازده��م به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع‬ ‫اصالح در س��اختار مالیاتی کشور یک امر بجا و شایسته‌‬ ‫اس��ت و اگر این دولت بتواند در عمر فعالیت خود همین‬ ‫یک هدف را هم محقق کند‪ ،‬گام بزرگی در زمینه اصالح‬ ‫سیستم اقتصادی کش��ور برداشته است‪ .‬البته باید تاکید‬ ‫کرد که تنها افزای��ش درآمدهای مالیاتی مالک موفقیت‬ ‫نیست و دولت باید بتواند این افزایش را همزمان با تحقق‬ ‫عدالت مالیاتی رقم بزند‪ .‬این هدفی اس��ت که مسئوالن‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی نیز بارها بر آن تاکید داش��ته‌اند و‬ ‫می‌ت��وان امیدوار ب��ود که همین تاکید مک��رر‪ ،‬انگیزه‌ای‬ ‫جدی برای اصالح ساختار به‌طور پایه‌ای باشد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫طرح جامع مالیاتی نیازمند همکاری همه‌جانبه‬ ‫اخبار‬ ‫مالیات باالتری هم خواهد پرداخت‪ .‬مالیات بر‬ ‫مص��رف نیز همین منطق را دارد به این معنی‬ ‫که هرچه فرد مصرف بیش��تری داش��ته باشد‬ ‫مالیات بیش��تری هم می‌پردازد‪ .‬این موضوع به‬ ‫وی��ژه زمانی که مالیات از مصارف لوکس اتخاذ‬ ‫می‌شود بیش��تر نمود پیدا می‌کند‪ .‬مثال کسی‬ ‫که بیش��تر مسافرت می‌رود بیشتر هم عوارض‬ ‫پرداخت می‌کند و این با عدالت مالیاتی سازگاری دارد‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان ام�ور مالیاتی در دول�ت یازدهم روی‬ ‫ارائه و تکمیل طرح جامع مالیاتی فعالیت بسیاری‬ ‫داشته اس�ت‪ .‬در صورت اجرای این طرح‪ ،‬آیا پایه‬ ‫مالیاتی در کشور نیز تغییر خواهد داشت؟‬ ‫در طرح جام��ع مالیاتی برخی مالیات‌های جدید مثل‬ ‫مالیات بر خانه‌های خالی از س��کنه لحاظ ش��ده که این‬ ‫موضوع می‌تواند پایه مالیاتی را افزایش دهد‪ .‬در کنار این‬ ‫مورد‪ ،‬اجرای طرح جامع اطالعات مالیاتی کمک می‌کند‬ ‫منابع وصول مالیاتی نیز تقویت ش��ود‪ .‬با این حال برای‬ ‫موفقیت در اجرای این طرح همکاری همه دس��تگاه‌ها و‬ ‫کل جامعه الزم است‪ .‬به طور مثل سازمان ثبت اسناد و‬ ‫امالک باید اطالعات خود را در اختیار سازمان قرار دهد‬ ‫تا داده‌ه��ای کافی برای وصول مالیات به دس��ت مرجع‬ ‫مربوط به این کار برس��د‪ .‬در سیستم‌های مالیات‌ستانی‬ ‫پیش��رفته این اطالعات به طور کامل در اختیار سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی قرار دارد و ب��ه همین دلیل وصول مالیات‬ ‫بهتر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مرک��ز آم��ار ای��ران ن��رخ بی��کاری فص��ل پاییز را‬ ‫‪10/5‬درصد اعالم کرد که نسبت به پاییز سال گذشته‬ ‫‪ 0/2‬درصد و در مقایس��ه با فصل تابستان امسال یک‬ ‫درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬مرکز آمار ایران چکیده‬ ‫نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ‪ 93‬را منتش��ر‬ ‫کرد‪ .‬نتایج این طرح از نرخ مش��ارکت اقتصادی (نرخ‬ ‫فعالیت) جمعیت ‪ 10‬ساله و بیشتر نشان می‌دهد که‬ ‫‪ 37/3‬درصد جمعیت در سن کار (‪ 10‬ساله و بیشتر)‬ ‫از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه ش��اغالن‬ ‫یا بیکاران قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بررس��ی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور‬ ‫حاکی از افزایش ‪ 0/6‬درصدی این نرخ نسبت به فصل‬ ‫مش��ابه در سال قبل (پاییز ‪ )1393‬و ‪ 0/1‬درصدی آن‬ ‫نس��بت به فصل گذش��ته است‪ .‬بررس��ی نرخ بیکاری‬ ‫جمعیت ‪ 10‬س��اله و بیشتر نش��ان می‌دهد که ‪10/5‬‬ ‫درص��د از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند‪ ،‬براس��اس این‬ ‫نتای��ج نرخ بی��کاری در بین زنان نس��بت به مردان و‬ ‫در نقاط ش��هری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بررس��ی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور‬ ‫نش��ان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه‬ ‫در س��ال قبل ‪ 0/2‬درصد و نس��بت به فصل گذش��ته‬ ‫‪‌1‬درصد افزایش داشته است‪ .‬براساس آمار ‪9/5‬درصد‬ ‫از جمعیت ش��اغل‪ ،‬دارای اش��تغال ناقص بوده‌اند‪ .‬این‬ ‫ش��اخص در بی��ن مردان بیش��تر از زن��ان و در نقاط‬ ‫روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است‪.‬‬ ‫اش��تغال در بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر آن‬ ‫اس��ت که بخش خدم��ات با ‪ 48/8‬درصد بیش��ترین‬ ‫س��هم اش��تغال را به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ‪ 34/4‬و کش��اورزی‬ ‫ب��ا ‪16/8‬درصد قرار دارند‪ .‬ن��رخ بیکاری جوانان ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 29‬ساله حاکی است که ‪ 21/8‬درصد از جمعیت فعال‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 29‬س��اله بیکار بوده‌اند‪ .‬این شاخص نسبت به‬ ‫فصل مشابه سال گذشته ‪ 0/2‬درصد و نسبت به فصل‬ ‫قبل ‪ 1/6‬درصد افزایش پیدا کرده است‪ .‬بررسی سهم‬ ‫ش��اغالن ‪ 15‬ساله و بیشتر با س��اعت کار معمول ‪49‬‬ ‫ساعت و بیشتر نشان می‌دهد ‪ 38/2‬درصد شاغالن به‬ ‫طور معمول بیش از ‪ 49‬ساعت در هفته کار می‌کنند‪.‬‬ ‫این ش��اخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است‬ ‫نش��ان می‌دهد که در کش��ور بخش زیادی از شاغالن‬ ‫بیشتر از استاندارد کار می‌کنند‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫وضعیت بازار طال و ارز‬ ‫در هفته‌ای که گذشت‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان از کاهش هزینه تمام شده پول با مدیریت صحیح می‌گویند‬ ‫اصالح چرخه‌ای که تولید را متضرر می‌کند‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬در جریان معام�لات در هفته منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 11‬دی ‪ ،93‬ن��رخ هر دالر در ب��ازار آزاد ‪ 35‬تومان‬ ‫(‪1‬درصد) و قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید‬ ‫‪ 14‬هزار توم��ان (‪ 1/4‬درصد) کاهش یافت‪ .‬در جریان‬ ‫معامالت هفت��ه منتهی ب��ه ‪ 11‬دی ‪ ،93‬دالر هفته را‬ ‫ب��ا قیمت ‪ 3555‬تومان آغاز کرد که نس��بت به انتهای‬ ‫هفته گذش��ته ‪ 15‬تومان افزایش قیمت داشت‪ .‬قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬روز یکش��نبه نیز ‪ 20‬تومان افزایش یافت اما؛ در‬ ‫روزهای بعدی به دلیل کاهش تقاضا‪ ،‬روندی کاهش��ی‬ ‫پیش گرفت و در روز پنجشنبه به ‪ 3505‬تومان رسید‪.‬‬ ‫کاهش تقاضای فعاالن را ش��اید بتوان ناش��ی از هراس‬ ‫از احتمال ریزش بیش��تر قیمت‌ها و افت تقاضای بازار‬ ‫مرتب��ط با آغاز تعطیالت و تعطیل��ی برخی از بازارهای‬ ‫جهان��ی از جمله بازار دوبی دانس��ت‪ .‬زی��را‪ ،‬تعطیالت‬ ‫کریسمس و سال نو میالدی باعث کاهش حجم فعالیت‬ ‫بازارهای جهانی و در نتیجه افت تقاضای ش��رکت‌های‬ ‫متقاضی ارز می‌ش��ود‪ .‬بر این اساس به طور کلی قیمت‬ ‫دالر نس��بت به پایان هفته گذشته (‪ 4‬دی) ‪ 35‬تومان‬ ‫(مع��ادل ‪1‬درصد) کاهش یافته اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬یورو‬ ‫‪ 110‬توم��ان (‪2/5‬درص��د)‪ ،‬پون��د ‪ 105‬توم��ان (‪1/9‬‬ ‫درص��د)‪ ،‬درهم ‪ 20‬تومان (‪ 2‬درص��د) و لیر ‪ 20‬تومان‬ ‫(‪ 1/2‬درص��د) افت قیمت را تجربه کرد‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش در هفته‌ای که گذش��ت‪ ،‬هر قطعه س��که تمام‬ ‫بهار آزادی هفته را با قیمت ‪ 993‬هزار تومان آغاز کرد‬ ‫که نسبت به انتهای هفته گذشته ‪ 3‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافت‪ .‬قیمت س��که همس��و با نرخ دالر‪ ،‬روز یکشنبه ‪4‬‬ ‫هزار تومان افزایش یافت‪ ،‬ام��ا؛ در روزهای بعد با روند‬ ‫ملایم��ی کاهش یافت و روز پنجش��نبه ب��ه ‪ 976‬هزار‬ ‫تومان رسید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در هفته منتهی به ‪ 11‬دی‬ ‫‪ ،93‬قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید‬ ‫نسبت به انتهای هفته گذشته (‪ 4‬آذر) ‪ 14‬هزار تومان‬ ‫(‪ 1/4‬درصد)‪ ،‬طرح قدیم ‪ 14‬هزار تومان (‪ 1/4‬درصد)‪،‬‬ ‫نیم س��که ‪ 5‬هزار تومان (‪ 1‬درصد)‪ ،‬ربع س��که ‪ 3‬هزار‬ ‫تومان (‪ 1/1‬درصد)‪ ،‬س��که گرم��ی ‪ 2‬هزار تومان (‪1/1‬‬ ‫درص��د) و قیمت هر گرم ط�لای زرد ‪ 18‬عیار ‪1370‬‬ ‫تومان (‪1/5‬درصد) کاه��ش یافت‪ ،‬اما؛ هر انس طال در‬ ‫بازار جهان��ی ‪ 8‬دالر (‪ 0/7‬درص��د) افزایش یافت و در‬ ‫نهایت روز جمعه به نرخ ‪ ۱۱۸۳‬دالر در هر اونس رسید‪.‬‬ ‫براس��اس پیش‌بینی‌ها‪ ،‬به نظر می‌رسد که قیمت‌ها تا‬ ‫روز دوش��نبه تغییرات چندانی نداش��ته باشد و همین‬ ‫روند حفظ ش��ود‪ .‬آن‌طور که محمدکشتی‌آرای‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه طال و جواهر می‌گوید‪ :‬به دلیل رس��یدن ایام‬ ‫ژانویه در قیمت جهانی اگر تغییرات قیمتی انجام شود‬ ‫از روز دوشنبه آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫نسخه جدید همراه بانک‬ ‫صادرات به بازار آمد‬ ‫بانک صادرات نس��خه جدید همراه بانک‬ ‫ک��ه دارای قابلیت‌های فراوان و مبتنی بر‬ ‫سیس��تم عامل اندروید است را روانه بازار‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن بانک ارائه خدمات مطلوب و کاهش حضور‬ ‫مشتریان در ش��عب و افزایش سطح دسترسی آنها به‬ ‫خدمات نوین بانکی از طریق ابزارهای الکترونیک‪ ،‬ارائه‬ ‫خدم��ات از طریق همراه بانک را از س��ال ‪ ١٣٨٧‬آغاز‬ ‫ک��رد و ارتق��ا و توس��عه آن را همواره در دس��تور کار‬ ‫قرارداده است‪ .‬بر این اساس نسخه ‪ 4/5‬همراه بانک را‬ ‫برای اس��تفاده مش��تریان روانه بازار کرده و مشتریان‬ ‫می‌توانند با مراجعه به وب‌س��ایت این بانک به برنامه‬ ‫مذک��ور دسترس��ی یافت��ه و اقدام به نص��ب آن روی‬ ‫گوشی‌های همراه کنند‪.‬‬ ‫جشنواره «نوید فردا» آغاز شد‬ ‫جش��نواره «نوید فردا» وی��ژه پذیرندگان‬ ‫پایانه‌ه��ای ف��روش بانک آینده توس��ط‬ ‫ش��رکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا‬ ‫ب��رای ارتقای انگیزه و اس��تفاده بهین��ه پذیرندگان از‬ ‫پایانه‌های فروش بانک آینده‪ ،‬جشنواره‌ای به‌نام «نوید‬ ‫ف��ردا» طراحی و اجرا کرده اس��ت‪ .‬تمام��ی دارندگان‬ ‫پایانه‌های فروش بانک آینده می‌توانند براساس عملکرد‬ ‫‪4‬ماه گذشته خود (شهریور تا آذر سال ‪ )1393‬در این‬ ‫ن سال ‪ 1393‬ادامه‬ ‫ی تا ‪ 10‬بهم ‌‬ ‫جش��نواره که از ‪ 6‬د ‌‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬حضور یابن��د‪ .‬در این جش��نواره‪ ،‬هر‬ ‫پذیرنده با جذب مبلغی باالتر از اهداف مشخص شده‪،‬‬ ‫ق��ادر اس��ت فرصت موفقی��ت خود را در قرعه‌کش��ی‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫زهره‌محسنی ش�اد ـ گروه اقتصاد‪ :‬حوزه‬ ‫صنعت و تولید کش��ور به عنوان رکن اقتصاد‬ ‫مل��ی در س��ال‌های گذش��ته ب��ا چالش‌های‬ ‫متع��ددی مواجه ب��وده‪ ،‬موانعی ک��ه هرکدام‬ ‫منجر به خس��ارات جدی به پیکره این بخش‬ ‫شده است‪ .‬در سال‌های اخیر مشکالت متعدد‬ ‫از نوس��ان نرخ ارز و تامین مواد اولیه گرفته تا‬ ‫تورم و مشکل نقدینگی‪ ،‬بخش صنعت و تولید‬ ‫کش��ور را با موانع و چالش‌های زیادی مواجه‬ ‫ک��رده و درنهای��ت منجر به از دس��ت رفتن‬ ‫بخش��ی از اش��تغال و تولید ای��ن بخش مهم‬ ‫اقتصادی شده است‪ .‬در این بین یکی از موانع‬ ‫مه��م بر س��ر راه فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬نرخ‌های‬ ‫س��ود باالی تس��هیالت اس��ت که باعث شده‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی برای فعاالن این بخش‬ ‫در کنار سایر هزینه‌ها از توجیه اقتصادی الزم‬ ‫برخوردار نباش��د‪ .‬اما چرا باتوجه به تاکیدات‬ ‫سیاس��ت‌گذاران اقتصادی‪ ،‬در ارائه تسهیالت‬ ‫ارزانقیمت به بخش‌های مولد‪ ،‬نرخ تسهیالت‬ ‫همچنان برای این بخش‌ها باالست؟‬ ‫آن‌طور ک��ه فعاالن بانک��ی می‌گویند‪ :‬دلیل‬ ‫ای��ن امر باال ب��ودن هزینه تمام ش��ده پول در‬ ‫بانک‌هاس��ت‪ .‬آنه��ا برای��ن باورند ک��ه عوامل‬ ‫تاثیر‌گذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها به‬ ‫دو شکل مستقیم و غیر‌مستقیم است که سود‬ ‫سپرده‌ها ازجمله عوامل مستقیم و هزینه‌های‬ ‫اداری‌‪ ،‬حقوق کارکنان و اس��تهالک امالک از‬ ‫عوامل غیر‌مس��تقیم و تاثیر‌گذار در قیمت پول‬ ‫در بانک‌ها به‌ش��مار می‌رود و باعث شده است‬ ‫که نرخ تس��هیالت برای بخ��ش اقتصاد گران‬ ‫تمام ش��ود‪ .‬در این بین کارشناسان اقتصادی‪،‬‬ ‫دالیل��ی را که بانک‌ها عنوان می‌کنند‪ ،‬بهانه‌ای‬ ‫برای ارائه تس��هیالت گران ب��ه بخش تولید و‬ ‫صنعت کش��ور می‌دانن��د و برای��ن باورند که‬ ‫نرخ هزینه تمام‌ش��ده پول در بانک‌ها می‌تواند‬ ‫ب��ا درنظرگرفت��ن برخی فاکتوره��ا و مدیریت‬ ‫هزینه‌ه��ا کاهش یابد‪ ،‬موضوعی که از س��وی‬ ‫بانک‌ها مورد غفلت واقع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رابط�ه معن�ادار هزین�ه تولی�د و نرخ‬ ‫سرمایه‬ ‫بی��ژن صف��وی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و یکی از‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی در ای��ن رابط��ه در‬ ‫با بیان اینکه عامل سرمایه‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫یکی از عوامل موثری است که بر هزینه تولید‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجا که فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی به دلیل مش��کالت اقتصادی نیاز به‬ ‫منابع باالی��ی دارند و با در نظ��ر گرفتن این‬ ‫موض��وع که بخش زی��ادی از ای��ن منابع در‬ ‫اقتص��اد بانک محور ما بای��د از طریق بانک‌ها‬ ‫تامی��ن ش��ود‪ ،‬بنابراین نرخ تس��هیالت برای‬ ‫بخش‌ه��ای اقتصادی از جمله تولید و صنعت‬ ‫کشور بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه هزین��ه تولید رابطه‬ ‫معن��اداری با ن��رخ س��رمایه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که نرخ پول در بانک‌ها باال باش��د‪،‬‬ ‫منابع گران‌تر به دست بخش تولید می‌رسد‬ ‫که هزینه تولید را باال خواهد برد و در صورت‬ ‫تداوم آن‪ ،‬بر س��طح عموم��ی قیمت‌ها تاثیر‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬وی با تاکید بر این موضوع‬ ‫که نرخ بازده��ی بنگاه‌های اقتصادی درحال‬ ‫حاضر پایین اس��ت و همی��ن موضوع میزان‬ ‫نرخ تس��هیالت بانکی را ب��ا اهمیت می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬چراکه اگر نرخ س��ود تس��هیالت باال‬ ‫باش��د به دلیل بازده��ی پایین بس��یاری از‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬این ام��ر هیچ‌گونه‬ ‫توجیهی برای فعالیت‌های اقتصادی به همراه‬ ‫نخواهد داشت و در این بخش دچار اختالل‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی معتقد است که‬ ‫شبکه بانکی در کشور کارآمد عمل نمی‌کند‬ ‫و بخ��ش تولید ه��دف تامین مال��ی بانک‌ها‬ ‫نیست‪ ،‬این امر شرایطی را به وجود آورده تا‬ ‫منابع بانکی به س��مت بخش غیرمولد کشور‬ ‫حرکت کند که این روند باید اصالح شود‪ .‬به‬ ‫گفته این استاد دانشگاه‪ ،‬بانک‌ها در شرایطی‬ ‫اقدام به س��ختگیری و اعطای وام با نرخ باال‬ ‫ب��ه بخش تولید می‌کنند ک��ه دولت و بانک‬ ‫یادداشت‬ ‫مرکزی تاکیدش��ان بر حمایت از این بخش‬ ‫باش��د‪ .‬اما از آنجا که بانک‌ه��ا به فکر منافع‬ ‫خودشان هس��تند‪ ،‬از این رو تالش می‌کنند‬ ‫برخالف سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها حرکت‬ ‫کنند‪ .‬صفوی‪ ،‬بنگاهداری و افزایش ش��عب‬ ‫بانک‌ه��ا را عامل��ی برای س��ودآوری بانک‌ها‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬بانک‌ها درحال��ی هر روز‬ ‫ش��عبه‌ای به نام خ��ود راه‌ان��دازی می‌کنند‬ ‫و منابع‌ش��ان را ب��ه س��مت ش��رکت‌های‬ ‫در صورتی که نرخ پول‬ ‫در بانک‌ها باال باشد‪،‬‬ ‫منابع گران‌تر به دست‬ ‫بخش تولید می‌رسد‬ ‫که هزینه تولید را باال‬ ‫خواهد برد و در صورت‬ ‫تداوم آن‪ ،‬بر سطح‬ ‫عمومی قیمت‌ها تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‬ ‫زیرمجموعه و بنگاه‌هایشان حرکت می‌دهند‬ ‫که این امر در س��وی دیگ��ر قضیه باعث باال‬ ‫رفتن هزینه‌های‌شان می‌شود و این هزینه‌ها‬ ‫به صورت غیرمستقیم بر نرخ تسهیالت تاثیر‬ ‫می‌گذارد‪ .‬به گفته او برای کاهش نرخ هزینه‬ ‫تمام‌ش��ده پول در بانک‌ها الزم است بانک‌ها‬ ‫اقدام به کاهش شعب‌ش��ان کنند و دست از‬ ‫بنگاهداری و ش��رکت‌داری بردارند تا این امر‬ ‫منج��ر به کاهش هزینه‌ها در بانک‌ها ش��ود‪.‬‬ ‫این کارشناس بر این باور است که نظام پولی‬ ‫ما نیازمند س��اماندهی اس��ت‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫قان��ون پول��ی و بانکی باید اص�لاح و ضوابط‬ ‫جدیدی جایگزین ضوابط فعلی ش��ود تا این‬ ‫ام��ر در نهایت باعث افزایش کارآیی در نظام‬ ‫بانکی و کاهش هزینه‌ها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ارزان با کاهش نرخ تورم‬ ‫مصطفی صفاری‪ ،‬یکی دیگر از کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی دراین ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا تاکید بر این موضوع ک��ه یکی از عواملی‬ ‫که نقش مستقیمی بر افزایش بهای خدمات‬ ‫بانک‌ه��ا دارد‪ ،‬قیم��ت تم��ام ش��ده پول در‬ ‫سیس��تم بانکی است‪ ،‬گفت‪ :‬عوامل تاثیر‌گذار‬ ‫در قیمت تمام‌ش��ده پ��ول در بانک‌ها به دو‬ ‫ش��کل مس��تقیم و غیر‌مس��تقیم اس��ت‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب س��ود س��پرده‌ها ازجمله عوامل‬ ‫مستقیم و هزینه‌های اداری‌‪ ،‬حقوق کارکنان‌‬ ‫و اس��تهالک امالک از عوامل غیر‌مس��تقیم و‬ ‫تاثیر‌گذار در قیمت پول در بانک‌هاس��ت‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه در چنین ش��رایطی باال رفتن‬ ‫نرخ هزینه تمام ش��ده پول در بانک‌ها باعث‬ ‫گران شدن تسهیالت‪ ،‬باال رفتن هزینه تولید‬ ‫و درنهایت افزایش قیم��ت کاالهای تولیدی‬ ‫در کشور خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬این به نفع بخش‬ ‫تولید کشور در شرایط کنونی که با مشکالت‬ ‫بس��یاری مواجه است‪ ،‬نیست‪ .‬به گفته او اگر‬ ‫به دنبال این هس��تیم که نرخ تس��هیالت را‬ ‫برای بخش مولد کش��ور کاهش دهیم‪ ،‬ابتدا‬ ‫بای��د نرخ تورم را که عاملی تاثیر‌گذار در نرخ‬ ‫کاهش هزینه پول در نظام بانکی‬ ‫پرویز خسروشاهی‬ ‫مدیر امور برنامه‌ریزی و بهبود روش‌های‬ ‫بانک توسعه صادرات‬ ‫هزین��ه پ��ول‪ ،‬هزینه جذب و تخصیص ه��ر واحد پول‬ ‫برای انواع خدمات در شبکه بانکی به شمار می‌آید‪ .‬یکی‬ ‫از متغیرهای اصلی موثر در تعیین نرخ س��ود تس��هیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬هزینه پول اس��ت‪ ،‬بنابراین ب��اال بودن هزینه پول‬ ‫یکی از عوامل تعیین‌کننده باال بودن نرخ سود تسهیالت و‬ ‫افزایش هزینه‌های تولید محسوب می‌شود‪ .‬سود پرداختی‬ ‫بانک‌ها بابت سپرده‌ها‪ ،‬اعتبارات دریافتی از بانک مرکزی‬ ‫و س��ایر بانک‌ها‪ ،‬وجوه اداره شده و‪ ...‬هزینه‌های مستقیم‬ ‫پول را تش��کیل می‌ده��د‪ .‬هزینه‌های غیرمس��تقیم پول‬ ‫به دو نوع آش��کار و ضمنی تفکیک می‌ش��ود‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫مربوط به امور عمومی‪ ،‬اداری و پرسنلی(شامل استهالک‬ ‫دارایی‌ه��ای فیزیکی و مالی)؛ هزینه‌های آش��کار پول و‬ ‫بدون فایده ذخایر‪ ،‬س��رمایه و تخصیص پول؛ هزینه‌های‬ ‫ضمنی یا هزینه فرصت پول است‪.‬‬ ‫بخش عمده هزینه پول‪ ،‬مربوط به س��ود سپرده‌هاست‪.‬‬ ‫در ش��رایط تورم��ی‪ ،‬صاحبان پ��ول س��عی می‌کنند به‬ ‫ط��رق مختلف ارزش پول خ��ود را حفظ کنند و حتی از‬ ‫طریق س��فته بازی آن‌را افزایش دهند‪ .‬به دلیل ش��رایط‬ ‫تورمی س��ال‌های اخیر‪ ،‬بانک‌ها با کاهش عرضه س��پرده‬ ‫مواجه ش��دند‪ .‬از س��وی دیگر به دالی��ل گوناگون قدرت‬ ‫نقدش��وندگی دارایی‌های بانک‌ها (تسهیالت اعطایی و‪)...‬‬ ‫پایی��ن آمد‪ .‬ای��ن دو پدیده‪ ،‬بانک‌ه��ا را وادار به رقابت بر‬ ‫سر جذب س��پرده کرد و سبب ش��د نرخ سود سپرده‌ها‬ ‫افزایش یاب��د‪ .‬در دنیای امروز وقتی بانک‌های مرکزی به‬ ‫این جمع‌بندی می‌رس��ند که نرخ بهره بانکی باالس��ت از‬ ‫طریق کاهش نرخ بهره اعتبارات اعطایی خود به بانک‌ها‪،‬‬ ‫سعی در کاهش نرخ بهره می‌کنند‪.‬‬ ‫البته در این ارتباط دست بانک مرکزی نیز چندان باز‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چرا که مشکل اورژانسی اقتصاد ایران در شرایط‬ ‫فعلی در طرف عرضه اس��ت نه طرف تقاضا‪ .‬ش��رط موثر‬ ‫ب��ودن تزریق اعتبار ارزان از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬وجود‬ ‫تقاض��ای کافی ب��رای فعالیت تولی��دی در طرف عرضه‬ ‫(کش��ش‌پذیری باالی عرضه) است نه وجود ظرفیت‌های‬ ‫خالی تولید‪ .‬وجود ظرفیت‌های خالی‪ ،‬به‌طور لزوم معادل‬ ‫وجود تقاضای موثر برای فعالیت تولیدی نیست‪ .‬غفلت از‬ ‫این موضوع می‌تواند مشکالت تولید را از آنچه که هست‬ ‫نیز پیچیده‌تر کند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان هن��وز نتوانس��ته‌اند برای رک��ود تورمی‬ ‫نس��خه مش��خصی ارائه دهند‪ .‬مهم‌ترین پیش��نهاد آنها‬ ‫برای شرایطی شبیه شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫مدیریت انتظارات و اطمینان‌بخش��ی به صاحبان عوامل‬ ‫اقتصادی درباره این موضوع است که اگر قیمت عوامل در‬ ‫اختیار خود (دستمزد‪ ،‬نرخ سود بانکی‪ ،‬قیمت انرژی‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز و‪ )...‬را کنترل کنند رونق به اقتصاد باز می‌گردد‪ .‬البته‬ ‫با توجه به فقدان س��ازمان‌های صنفی منسجم در کشور‬ ‫اجرای این سیاست نیز مشکالت خاص خود را دارد اما به‬ ‫هر حال گریزی از آن نیست‪.‬‬ ‫در کنار سیاس��ت مدیریت انتظارات و تعامل با عوامل‬ ‫اقتصادی در جهت اعتمادس��ازی و همزمان با مش��اهده‬ ‫ش��دن آثار مثبت آن‪ ،‬می‌توان در جهت کاهش نرخ سود‬ ‫سپرده‌ها نیز اقدام کرد‪.‬‬ ‫بخش عمده هزینه‌های غیرمس��تقیم پول‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫مربوط به مطالب��ات معوق بانک��ی و هزینه‌های اداری و‬ ‫پرسنلی است‪ .‬در ارتباط با مطالبات معوق‪ ،‬از عوامل موثر‬ ‫بر افزایش هزینه پول شرایط اقتصادی کشور و همچنین‬ ‫تسهیالت تکلیفی است که به‌طور طبیعی با بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی و استفاده نکردن دولت از منابع بانکی به‌عنوان‬ ‫منابع بودجه‌ای قابل مدیریت اس��ت‪ .‬یکی دیگر از عوامل‬ ‫رش��د هزینه پول از قبل مطالبات مع��وق بانکی‪« ،‬وثیقه‬ ‫– پایه» بودن خدمات بانکی به‌جای «مدیریت ریسک –‬ ‫پایه» بودن آن است‪ .‬رویکرد «وثیقه – پایه»‪ ،‬هم هزینه‬ ‫پ��ول را افزایش می‌دهد و ه��م هزینه‌های دریافت‌کننده‬ ‫خدمات بانکی را باالتر می‌برد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��یوه به دلی��ل اصل ق��رار گرفت��ن وثیقه‪،‬‬ ‫ارزیابی ریس��ک مش��تری و موضوع خدمت بانکی (طرح‬ ‫س��رمایه‌گذاری و‪ )...‬ج��دی گرفت��ه نمی‌ش��ود بنابراین‬ ‫حجم معوقات باال رفت��ه و به تبع آن هزینه‌های اداری و‬ ‫استهالک دارایی‌های تسهیالتی افزایش یافته و در نهایت‬ ‫هزینه پول افزای��ش می‌یابد‪ .‬در این روش به‌خاطر وجود‬ ‫هزینه‌های مبادالتی باال نیز هزینه پول باالتر است‪.‬‬ ‫ام��ا در رویک��رد «مدیری��ت ریس��ک – پای��ه» ب��ا‬ ‫اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی ریسک موضوع خدمات‬ ‫بانک��ی حجم معوقات کاهش یافت��ه و باعث پایین آمدن‬ ‫هزینه پول می‌شود‪ .‬در این روش به‌خاطر پایین بودن قابل‬ ‫توجه هزینه‌های مبادالتی نیز هزینه پول کمتر است‪ .‬در‬ ‫رویکرد «مدیریت ریس��ک – پایه»‪ ،‬هزینه‌های مبادالتی‬ ‫مشتریان بسیار کاهش یافته و حتی نرخ ارائه خدمات به‬ ‫بسیاری از آنان نس��بت به وضعیت موجود پایین‌تر آمده‬ ‫س��ود بانکی اس��ت‪ ،‬کاهش دهیم ک��ه البته‬ ‫اقدامات بس��یار مثبتی در حال انجام اس��ت‪.‬‬ ‫صفاری در ادامه ب��ا تاکید بر این موضوع که‬ ‫مدیریت و کاهش هزینه‌های غیرمس��تقیم از‬ ‫عوامل دیگری اس��ت ک��ه می‌تواند بر کاهش‬ ‫نرخ تسهیالت بانکی موثر واقع شود‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫عنوان نمونه‪ ،‬در سال‌های اخیر‪ ،‬شعب بانک‌ها‬ ‫به نحو چش��مگیری افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫گس��ترش شعب بانک‌ها درحالی اتفاق افتاده‬ ‫که بس��یاری معتقدند بانک‌ها در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر از وظایف اصلی خود فاصله گرفت ‌ه و با‬ ‫روی آوردن به بنگاهداری آسیب‌های بسیاری‬ ‫به اقتصاد کش��ور وارد کرده‌اند‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫این موض��وع ک��ه افزایش ش��عب بانک‌ها و‬ ‫حرکت به س��مت بنگاهداری‪ ،‬عوامل مهمی‬ ‫است که باعث می‌شود هزینه تمام شده پول‬ ‫در بانک‌ها ب��اال برود و نرخ تس��هیالت‌گران‬ ‫ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ای��ن زمینه راه��کاری که‬ ‫می‌توان ارائه کرد این اس��ت‪ ،‬که ابتدا شرایط‬ ‫را ب��رای خروج بانک‌ه��ا از بنگاهداری فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬به گفته وی باالرفتن قیمت تمام‌شده‬ ‫پ��ول در بانک‌ها باعث ش��ده آنه��ا برخالف‬ ‫قان��ون ب��ه س��مت فعالیت‌های��ی همچون‬ ‫ساختمان‌سازی حرکت کرده تا هزینه‌هایشان‬ ‫را جب��ران کنند که مطلوب اس��ت بانک‌ها از‬ ‫بنگاهداری به س��مت ارائه محصوالت کیفی‬ ‫و کارآفرین��ی حرکت کنند ت��ا این امر باعث‬ ‫کاهش مش��کالت بخش تولی��د و صنعت در‬ ‫کش��ور ش��ود‪ .‬تجمیع و ادغام شعب بانک‌ها‬ ‫برای کاهش تعداد آنها نیز پیش��نهادی است‬ ‫ک��ه صفاری ب��ر آن تاکی��د دارد و براین باور‬ ‫است که باالبودن تعداد شعب بانک‌ها‪ ،‬باعث‬ ‫افزای��ش تعداد کارمندان و هزینه‌های جانبی‬ ‫در بانک‌ها می‌ش��ود که با کوچک‌سازی این‬ ‫واحد‌ه��ا می‌ت��وان امیدوار ب��ود‪ ،‬هزینه‌ها در‬ ‫بانک‌ها کاهش یابد و نرخ تس��هیالت به تبع‬ ‫آن کم شود‪ .‬این کارشناس اقتصادی‪ ،‬حرکت‬ ‫به س��مت الکترونیکی کردن خدمات بانکی‬ ‫را گام��ی به‌منظور کاه��ش هزینه‌ها به دلیل‬ ‫کم ش��دن مراجعه حضوری افراد در ش��عب‬ ‫بانک‌ها دانس��ت و گفت‪ :‬با توس��عه خدمات‬ ‫بانکداری الکترونیک که نوعی تسهیل‌کننده‬ ‫فعالیت‌های بانکی اس��ت‪ ،‬دیگر نیازی نیست‬ ‫مانند گذش��ته افراد برای انجام امور بانکی به‬ ‫ش��عبه خاصی مراجعه کند؛ بنابراین این امر‬ ‫هم توجیه باالبودن ش��عب بانک��ی را خنثی‬ ‫می‌کند و هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد ‪.‬‬ ‫و بنابرای��ن توجیه‌پذیری فعالیت تولیدی افزایش می‌یابد‬ ‫و ای��ن امر می‌توان��د نقش مهمی در کم��ک به خروج از‬ ‫رک��ود تورمی موجود ایفا کند‪ .‬جایگزینی رویکرد «وثیقه‬ ‫– پای��ه» با رویکرد «مدیریت ریس��ک – پای��ه» در ارائه‬ ‫خدمات بانکی‪ ،‬نیازمن��د ارتقای توان تخصصی بانک‌ها و‬ ‫ایجاد بانک‌های اطالعاتی مورد نیاز از یکس��و و اصالحات‬ ‫متناسب در مقررات بانکی از سوی دیگر است‪.‬‬ ‫راه دیگر کاهش هزینه پول‪ ،‬کاهش هزینه‌های اداری و‬ ‫عمومی و پرس��نلی بانک‌ها و ارتقای بهره‌وری است‪ .‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین راه‌های این امر‪ ،‬توسعه بانکداری الکترونیکی‬ ‫و کاهش تعداد شعبه‌هاس��ت‪ .‬برای این منظور الزم است‬ ‫اس��تراتژی «داد زدن و تور پهن کنی از طریق شعب» در‬ ‫بازاریابی و جذب منابع جای خود را به اس��تراتژی «ارائه‬ ‫خدمات بهتر و متنوع‌تر» از طریق توس��عه آی‌تی بدهد‪.‬‬ ‫در این ارتباط اصالح و ساده‌س��ازی مقررات الزم اس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از موارد مه��م در این زمینه‪ ،‬حل مش��کل امضای‬ ‫الکترونیکی و احراز هویت به‌طور مجازی است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از هزینه‌های غیرمس��تقیم پول‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫مترتب بر نظارت نهادهای بیرونی بر فعالیت بانک‌هاست‪.‬‬ ‫ای��ن نظارت‌ها به‌طور معمول پرهزینه و کم‌بازده اس��ت‪.‬‬ ‫برای کاهش هزینه پول‪ ،‬نظارت بر فعالیت بانک‌ها باید با‬ ‫اتخاذ رویکرد فنی و تخصصی‪ ،‬کم هزینه و پربازده شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از هزینه‌های غیرمستقیم پول‪ ،‬هزینه فرصت‬ ‫آن است‪ .‬تسهیالت تکلیفی‪ ،‬بی‌ثباتی اقتصاد کالن‪ ،‬تورم‬ ‫و رونق سفته بازی و دست به دست شدن دارایی‌ها (اعم‬ ‫از مال��ی و فیزیکی)‪ ،‬از مهم‌ترین عوام��ل افزایش هزینه‬ ‫فرصت پول در اقتصاد ایران هستند‪ .‬عالج این پدیده‌ها از‬ ‫راه‌های مهم کاهش هزینه پول در نظام بانکی ایران است‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34750‬‬ ‫‪35100‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪42400‬‬ ‫‪42850‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪54100‬‬ ‫‪54750‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,740,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30750‬‬ ‫‪31100‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,710,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪9600‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪28200‬‬ ‫‪28800‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,850,000‬‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35300‬‬ ‫‪35900‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,710,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15180‬‬ ‫‪15290‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪982,900‬‬ ‫‪1,001,100‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪9650‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,315,000‬‬ ‫‪4,335,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪2‬‬ ‫شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت‬ ‫با کاهش ‪ 1/68‬درصدی به ‪ 68‬هزار و ‪ 973‬واحد رسید‪.‬‬ ‫شاخص صنعت نیز در آخر هفته‪ ،‬روی عدد ‪ 57‬هزار و‬ ‫‪ 880‬واحد ایستاد‪.‬‬ ‫ش�اخص ب�ازار اول به ‪ 50‬هزار و ‪ 917‬واحد و ش�اخص‬ ‫بازار دوم به ‪ 134‬هزار و ‪ 948‬واحد رسید‪.‬‬ ‫قیمت بازار‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫‪1.440.000.00‬‬ ‫‪1.580.235.25‬‬ ‫‪1.695.000.00‬‬ ‫‪1.849.635.30‬‬ ‫میتسوبیشی لنسر‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1.210.000.00‬‬ ‫‪1.211.817.20‬‬ ‫میتسوبیشی ‪ASX‬‬ ‫‪MIDLINE‬‬ ‫‪1.420.000.00‬‬ ‫‪1.287.474.58‬‬ ‫کیا موتور‬ ‫اسپورتیج ‪SL‬‬ ‫‪1.450.000.00‬‬ ‫‪1.373.000.00‬‬ ‫کیا موتور اپتیما‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪1.500.000.00‬‬ ‫‪1.383.000.00‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫خودرو‬ ‫هیوندایی سوناتا‬ ‫‪YF‬‬ ‫هیوندایی سانتافه‬ ‫سمند ‪ lx‬سال‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوق‬ ‫دار ‪v8‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪-‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪346.490.000‬‬ ‫‪361.000.000‬‬ ‫‪341.140.000‬‬ ‫‪340.000.000‬‬ ‫‪290.000.000‬‬
‫‪16‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1440‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -122‬پیاپی‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ -2015‬شماره‬ ‫ﺍﻻﻭﻝ ‪ 3 -1436‬ژانویه‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ االول‬ ‫ﺩﻯ‪ 11 - 1393‬ربیع‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 13‬دی‪1393‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‡†‬ ‫…

„­‬ ‫Š
‡‬ ‫  ‬ ‫€ ƒ‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫  
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫†…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫†…†‡‬ ‫†‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫
„‰ˆ‬ ‫Š‰ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫†… ‹‬ ‫‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

 
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪
 ‬‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„€ƒ‚€­
‬ ‫„€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„€ƒŠ
‰ˆ‡†…
‬ ‫„€ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰™–‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ †
œ›
š‬ ‫ †
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫
  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€­‪  ‬‬ ‫ ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–• ”“’‘ŽŒ‹‬ ‫“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …„ƒ‚ € ­‬ ‫†…„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‹‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  …„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ƒ…‡­‪ ­€‚ƒ„ ­…† …  ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫…‰ˆ‪ ‬‬ ‫Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ƒŽ…Œƒˆ†‹‬ ‫†‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫• ”…‰“…­’‡‬ ‫“…­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫…‰–Š‬ ‫—Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™ †˜„­˜ ‹€ …‹‬ ‫“…€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫ƒ‚‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫  ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫


 ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ’„‘‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫–”‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
€­‪ ‬‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ­‬ ‫ ­‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡† …‚„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫ ‚„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ˆ‚‬ ‫‹Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚“ ’‘‹ŒŽŒ‪ ‬‬ ‫ ‹ŽŒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚
€­ ‪ ‬‬ ‫ €­ ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‹Š‰‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ƒ‚”“’‘Ž „‬ ‫­Ž ”‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ƒ‚
‡•’ •„‬ ‫ ‡•–‰‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ™ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  

„ƒ ‚ €‬ ‫ 
Œ‹Š‰…„ˆ‬ ‫Š
ˆ‪‹ŒŽ‘’“Ž”• ‬‬ ‫Š—Ž˜‡Œ—­‪… – ‬‬ ‫ 
 ‬ ‫€­„„‬ ‫Š‰ˆ‡ †€„…‬ ‫Š‰ˆ
‡‬ ‫…‰‘‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫
…‬ ‫‬ ‫‪  ­€‚ƒ„€ …ƒ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‬ ‫‰ˆ‬ ‫€­‪€„…† ‬‬ ‫€­‪ˆ‰…‚Š‹Œ Ž ‬‬ ‫€­‪‘„’ ‬‬ ‫„•” †“‹…‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ƒ‚ˆ‡†… „‬ ‫ƒ‚™Œ˜—‬ ‫ €‬ ‫
‬ ‫ †‡‬ ‫ Ž Œ‬
‫بازار‬ ‫بورس ﻭو ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫…

„­‬ ‫ ‹
‡‬ ‫  ‬ ‫•”‡Ž“’‘ ŽŒ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ 
‬ ‫

‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫––ˆ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫ˆ˜—‬ ‫›––™‰š˜™˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫˜˜œ™Šˆš™š—ˆ™œ‬ ‫‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫–œœ™ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫›ŠŠ™ˆ‬ ‫‬ ‫šžœ™ˆ‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫˜œŠ™ˆ‬ ‫Š‬ ‫‚‬ ‫œ–Ÿ–ˆŸœ›œˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ „ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ… ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫… ­†‬ ‫—Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
ˆ‡†… ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫… „ ‬ ‫
…‬ ‫‰ˆ‬ ‫€ ƒ‬ ‫‬ ‫ 
‚€­‪ ‬‬ ‫­†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪  ‬‬ ‫‚€‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚ †…„ƒ‬ ‫‡‚ †‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ˆ†‬ ‫ˆ‬ ‫ˆ†…„ƒ‰†‬ ‫ˆ‰†‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
­‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ … …„ƒ‚€ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Ž Œ‹Š ‰ˆ†‡† ‬ ‫ ‹Š ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–•„ ” “…’‘ ‬ ‫  ‬ ‫—– ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫­‬ ‫ ‚€‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‪  ‬‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫­‬ ‫  
„ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫„ƒ‬ ‫…ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫Š ‰ †ˆ‡† ‬ ‫Œ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫„Š ‬ ‫‘Ž ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫

 ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
  ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫„‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 
 ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫†„…‬ ‫‡­†„‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫


 ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫

 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫†„ˆƒ‬ ‫ˆƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫Š‰ ‬ ‫Œ‹‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫Š„Œ†‘ŠŽ…‬ ‫Œ‹’…‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ƒ‚–•”’­“‬ ‫„‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€­‪—‘ ‬‬ ‫˜‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫€­‪™š™‡‘ ‬‬ ‫›š™‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫† Žœ‬ ‫œ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫† ˜ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ 

‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫† œ‬ ‫Ÿœ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫™¡‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪CGCF$CC‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪GG!FC "FHHE‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
  
‬ ‫‚€‬ ‫‬ ‫€­‪   ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫† •¡ ‬ ‫ ‪-4‬‬ ‫„“•ˆ‬ ‫
‡‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫پیاپی‪1440‬‬ ‫‪-122‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫شماره‪-122‬‬ ‫‪-2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ژانویه‪-2015‬‬ ‫‪33 -1436‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫االول‪-1436‬‬ ‫ربیع ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫‪ 11‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫دی‪11 -- 1393‬‬ ‫‪ 13‬ﺩﻯ‪1393‬‬ ‫شنبه ‪13‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪17‬‬ ‫)( ( ‪7‬‬ ‫‬ ‫_( ‪7‬‬ ‫‪!E‬‬ ‫‪ $%‬‬ ‫‪/!C‬‬ ‫‪CFG"G‬‬ ‫"‪CF"D‬‬ ‫‪CF"$C‬‬ ‫‪CF"!D‬‬ ‫!‪!"!# $#$‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ 
  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
 
‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪€‚ ‬‬ ‫ƒ‚‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ˆ‡†…„‬ ‫„‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š‰‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫
 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‪ 
  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫
‬ ‫„ƒ‚€­‬ ‫€‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
 
‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪  ‬‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫
‪  ‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫  ‪
 ‬‬ ‫ ‬ ‫‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫†‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ŒŠ’‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‪  ‬‬ ‫ ‪    ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫†‘‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫

 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫”“ ‹•‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫

 ‬ ‫
 
‪ ‬‬ ‫“ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‪‰ ‬‬ ‫‬ ‫ˆ…‡‬ ‫‹Š‰†‬ ‫‘Ž‹Œ‬ ‫‘Ž‹Š‰†‬
‫‪18‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -122‬پیاپی‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ -2015‬شماره‬ ‫ﺍﻻﻭﻝ ‪ 3 -1436‬ژانویه‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ االول‬ ‫ﺩﻯ‪ 11 - 1393‬ربیع‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 13‬دی‪1393‬‬ ‫شنبه‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1440‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫€­‪ 
 ‬‬ ‫‚
 ‬ ‫…„„ƒ‬ ‫‡…ƒ†‬ ‫†ŠƒŠ‰ˆƒ‬ ‫†ˆ„ƒ„…ˆƒ†‡ƒ‬ ‫‰ˆƒ‰‬ ‫†‰…ƒ‰‬ ‫‰ˆƒ‰‬ ‫‰Š…ƒ‰‬ ‫‰„‹„‹‰…‰‬ ‫‘€Ž€ ‬ ‫‬ ‫„‰‬ ‫Š‬ ‫†„…ƒƒ‬ ‫‰†…ƒ‰†ƒ‡‰‡ƒ‡‬ ‫…‰ƒ‬ ‫‡ƒ‬ ‫‰‰ˆƒ‬ ‫„Šƒ‬ ‫‰„‹„‹‰…‰‬ ‫†‬ ‫”“‘€ ’‬ ‫”€ ’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ ‚€­‪   ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‡†…­„‬ ‫‰…­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‹…Š‬ ‫Œ…Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫

‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‚„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫™˜Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫€­‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‚‚ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‚ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹‡‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‚‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫•Ž”“’‘‰ˆŽŒ‪ ‬‬ ‫‪Š– ‬‬ ‫‚ ‬ ‫ ‚‬ ‫ ‬ ‫ ‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫ŠŽ‬ ‫˜—‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‚ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫’‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫•–’‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‚ ‬ ‫‚ ‚‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫Œ€‹‡Š‰ˆ‡†‚…„‬ ‫‡—‹–••”“€’‘Ž‬ ‫…„ƒ‬ ‫Š„­‰ˆ­…‪ … ‬‬ ‫’š‘’Ž™‬ ‫œ›š‘Ž‬ ‫’š‘š”žŸ’•–›’ž‬ ‫¡‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ €‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ˆ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š‬ ‫Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚… 
‬ ‫‡†
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚Š
‰ †
ˆ ­‬ ‫ ‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ˆ‡†‬ ‫ˆ‡Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘ŽŠ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘˜—†•–•”‰“‬ ‫–•‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‪‡ ˆ‰ ‬‬ ‫‹‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ –•”‪Œƒ Ž‘ ’‰“  ‬‬ ‫— ‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫˜–‪• ‬‬ ‫š™‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪›ƒ …œ ˜‰˜˜žŸ¡ ™¢™ž£‬‬ ‫‪›ƒ ¤£‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„‪  ­€‚ƒ ‬‬ ‫‡ †‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ…‬ ‫ˆ…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ‹Š‪ ‚‰ ‬‬ ‫‘Ž‚‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫… –•””“ ’‬ ‫‘— –‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫˜‪ ‬‬ ‫˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™˜‪ ‬‬ ‫•š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫

 
‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ 

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫€‡ƒ†…„ƒ‬ ‫‰ˆ‬ ‫
  ‬ ‫
 ‬ ‫‚€ ­‬ ‫‹‬ ‫’‘Ž†‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ŠŒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫…„ƒ‚€­‪   ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫گزارش ‪3‬ماه دوم تغییرات شاخص بهای مسکن اجاری در کشور نشان می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫کاهش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در سال‌جاری‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬مهمتری��ن ن��رخ تورم ب��رای طیف‬ ‫اجاره‌نش��ینان کش��ور یعن��ی قیم��ت اجاره مس��کن‬ ‫اس��تیجاری در ‪3‬ماه دوم و ‪6‬ماه اول سال‌جاری اعالم‬ ‫شد که براساس آن نرخ تورم مسکن اجاری در مناطق‬ ‫ش��هری ایران در ‪3‬ماه دوم امس��ال در مقایسه با دوره‬ ‫مشابه س��ال گذشته به ‪14/9‬درصد رسید و این مقدار‬ ‫نسبت به نرخ ‪22‬درصدی دوره مشابه سال‪ 92‬حاکی از‬ ‫‪7/1‬واحد کاهش در نرخ تورم ‪3‬ماه دوم امس��ال نسبت‬ ‫به دوره ‪ 3‬ماه دوم سال گذشته است‪.‬‬ ‫این گزارش که از س��وی دایره شاخص بهای مسکن‬ ‫اج��اری در اداره آم��ار اقتصادی بان��ک مرکزی تهیه و‬ ‫منتش��ر شده نشانگر این مطلب اس��ت که با یک نگاه‬ ‫کلی‪ ،‬ش��اخص بهای مس��کن اج��اری در مقطع ‪3‬ماه‬ ‫دوم سال ‪ 93‬نس��بت به ‪ 3‬ماه پیش از آن و همچنین‬ ‫نس��بت به ‪3‬ماه مشابه سال ‪ 92‬در مقایسه با دوره‌های‬ ‫مشابه آنها در س��ال‪ 92‬کمتر شده است‪ .‬این اتفاق در‬ ‫رابطه با ش��اخص بهای مس��کن اجاری در دوره ‪6‬ماه‬ ‫امسال نسبت به ‪6‬ماه س��ال قبل نیز تکرار شده است‪.‬‬ ‫در مورد نرخ رش��د تورم ساالنه بهای مسکن اجاری یا‬ ‫تغییر ش��اخص بهای مس��کن اجاری در کشور در ‪12‬‬ ‫ماهه منتهی به ش��هریورماه ‪ 93‬نسبت به دوره مشابه‬ ‫س��ال ‪ 92‬نیز با وجود رشد ‪1/7‬درصدی آن در مقایسه‬ ‫با س��ال گذش��ته‪ ،‬روند تغییرات چند سال اخیر نشان‬ ‫از کم ش��دن مداوم س��رعت رشد این ش��اخص دارد‪.‬‬ ‫دلیل این امر را می‌توان با مقایس��ه تغییرات ش��اخص‬ ‫بهای مس��کن اجاری در ‪12‬ماه منتهی به ش��هریورماه‬ ‫س��ال‌های ‪ 1392 ،1391 ،1390‬و ‪ 1393‬نس��بت به‬ ‫مقاطع زمانی مش��ابه آنه��ا در س��ال‌های ماقبل خود‬ ‫مش��اهده ک��رد و همان‌گونه که در ج��دول موجود در‬ ‫متن این گزارش نیز قابل مشاهده است نرخ رشد تورم‬ ‫س��االنه در ‪4‬مقطع ذکر ش��ده فوق به ترتی��ب برابر با‬ ‫‪8‬درصد‪13/4 ،‬درصد‪17/3 ،‬درصد و ‪19‬درصد محاسبه‬ ‫و اعالم ش��ده که با وجود سیر صعودی هر ‪ 4‬شاخص‪،‬‬ ‫میزان رش��د آنها در ‪ 4‬دوره یادشده روندی کاهشی را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم نقطه به نقطه‬ ‫در گ��زارش اخیر اداره آم��ار اقتصادی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫نرخ ت��ورم نقطه به نقط��ه نیز ب��رای دو مقطع زمانی‬ ‫ذکر شده اس��ت که مورد اول آن مربوط به ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫س��ال‌جاری نس��بت به ‪3‬ماه دوم س��ال گذشته بوده و‬ ‫دومی��ن نرخ ت��ورم نقطه به نقطه را ه��م می‌توانیم در‬ ‫خصوص تغییر ش��اخص بهای مس��کن اجاری در ‪6‬ماه‬ ‫اول امسال نسبت به ‪6‬ماه اول سال قبل مشاهده کنیم‬ ‫و البته در هر دو مورد نیز نش��انه‌های موجود حاکی از‬ ‫کاهش شاخص یاد شده است‪.‬‬ ‫در این گزارش‪ ،‬میزان تغییر ش��اخص بهای مس��کن‬ ‫اج��اری در پای��ان دوره زمانی ‪3‬ماه دوم س��ال ‪ 93‬در‬ ‫مقایس��ه با ‪3‬ماه دوم سال‪ 92‬معادل ‪14/9‬درصد اعالم‬ ‫با رشد ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری منابع بانک مرکزی‬ ‫سرمایه ایراندر شرکت تامینمالی‬ ‫بانک توسعه اسالمی‪ ۵۳‬برابر شد‬ ‫س��رمایه دولت ایران در شرکت بین‌المللی‬ ‫اسالمی تامین مالی تجاری وابسته به بانک‬ ‫توسعه اسالمی با رشد ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری‬ ‫‪ ۵۳‬برابر شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬هیات وزیران به پیشنهاد وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی و به اس��تناد تبصره (‪ )۱‬ماده‬ ‫واحده قانون اساس��نامه ش��رکت بین‌المللی اس�لامی‬ ‫تامین مالی تجاری (وابس��ته به بانک توسعه اسالمی)‬ ‫ـ مصوب ‪۱۳۹۱‬ـ تصویب کرد‪ :‬سرمایه دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در شرکت بین‌المللی اسالمی تامین مالی‬ ‫تجاری وابسته به بانک توسعه اسالمی از یک‌میلیون و‬ ‫‪920‬هزار دالر به ‪101‬میلیون و ‪920‬هزار دالر افزایش‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با احتساب رقم‬ ‫پذیره‌‌نویسی و پرداخت شده فعلی سهام سرمایه دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در شرکت نامبرده‪ ،‬موظف شد‬ ‫نسبت به تامین و پرداخت یکصد میلیون دالر از محل‬ ‫منابع داخلی خود بابت افزایش سرمایه دولت ایران در‬ ‫ش��رکت یاد شده برای پرداخت اقس��اط اقدام و مبالغ‬ ‫پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حس��اب س��همیه‬ ‫و س��هام ایران در موسس��ات بین‌الملل��ی منظور کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف ش��د‬ ‫معادل ه��م ارز ریالی مذکور‪ ،‬تضمین کتبی در اختیار‬ ‫بانک مرکزی قرار دهد‪.‬‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص به�ای مس�کن اج�اری در ش�هرهای‬ ‫بزرگ‬ ‫درصد تغییر شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری ایران (سال ‪ 89‬تا ‪)93‬‬ ‫سال‬ ‫‪1393‬‬ ‫سال‬ ‫‪1392‬‬ ‫سال‬ ‫‪1391‬‬ ‫سال‬ ‫‪1390‬‬ ‫تغییر سه ماه دوم سال نسبت به سه ماه اول سال‬ ‫‪4/1‬‬ ‫‪7/7‬‬ ‫‪3/9‬‬ ‫‪3/5‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫تغییر سه ماه دوم سال نسبت به سه ماه دوم سال‬ ‫‪14/9‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14/2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5/6‬‬ ‫تغییر ‪ 6‬ماه اول سال نسبت به ‪ 6‬ماه اول سال قبل‬ ‫‪16/8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9/2‬‬ ‫‪5/3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17/3‬‬ ‫‪13/4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6/3‬‬ ‫تغییر شاخص بهای مسکن اجاری (درصد)‬ ‫زمان‬ ‫تغییر ‪ 12‬ماه منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫ش��ده که باتوجه به نرخ ‪22‬درصدی این ش��اخص در‬ ‫‪3‬م��اه دوم س��ال قبل در مقایس��ه با ‪3‬ماه دوم س��ال‬ ‫‪ ،91‬مش��اهده می‌کنیم که تورم نقط��ه به نقطه ‪3‬ماه‬ ‫دوم س��ال‌جاری نسبت به میزان مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪7/1‬واحد کمتر شده است‪.‬‬ ‫همچنین تغییر ش��اخص بهای مسکن اجاری در بازه‬ ‫زمانی ‪6‬ماه نخس��ت س��ال که در سال‪ 92‬به ‪20‬درصد‬ ‫رس��یده بود و نس��بت به نرخ ‪14‬درصدی دوره مشابه‬ ‫خود در سال ‪ 91‬افزایش��ی ‪ 6‬واحدی را نشان می‌داد‪،‬‬ ‫در پایان ‪6‬ماه سال‌جاری (سال ‪ )1393‬به ‪16/8‬درصد‬ ‫کاه��ش پیدا کرده که معادل ‪ 3/2‬واحد کمتر از میزان‬ ‫تغییر این ش��اخص در ‪6‬ماه اول سال گذشته است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه برای ‪6‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ 93‬معادل ‪ 3/2‬واحد از مقدار شاخص مشابه خود‬ ‫در سال ‪ 92‬کمتر شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش بانک مرکزی البته اش��اره‌ای هم به‬ ‫درصد تغییرات شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق‬ ‫ش��هری ایران در پایان دوره ‪ 3‬ماه نخست سال جاری‬ ‫ش��ده که میزان تغییر این ش��اخص در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ 93‬نسبت به ‪ 3‬ماه پیش از آن (‪ 3‬ماه چهارم سال‬ ‫‪ )92‬به ‪ 2/3‬درصد رسیده در حالی‌که این مقدار تغییر‬ ‫در ش��اخص یاد شده در ‪ 3‬ماه نخست سال ‪ 92‬نسبت‬ ‫سال‬ ‫‪1389‬‬ ‫ب��ه ‪ 3‬ماه قب��ل از آن (‪ 3‬ماه چه��ارم ‪ )91‬برابر با ‪4/7‬‬ ‫درصد اعالم شده بود‪ .‬بدین ترتیب تغییر شاخص بهای‬ ‫مس��کن اجاری در ‪ 3‬ماه اول سال‌جاری در مقایسه با‬ ‫دوره مشابه سال قبل خود به میزان ‪ 2/4‬واحد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص بهای مسکن اجاری استان‌ها‬ ‫شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران‬ ‫در گزارش بانک مرکزی به ش��کلی گ��ذرا به تغییرات‬ ‫این ش��اخص در استان‌های مختلف کشور نیز پرداخته‬ ‫است‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬بیشترین میزان رشد شاخص‬ ‫موردنظر در ‪ 3‬استان آذربایجان غربی‪ ،‬فارس و اصفهان‬ ‫ثبت شده که در آنها تغییر شاخص بهای مسکن اجاری‬ ‫در ‪ 3‬ماه دوم س��ال ‪ 93‬نسبت به ‪ 3‬ماه قبل این دوره‬ ‫(‪ 3‬ماه نخس��ت سال ‪ )93‬به ترتیب معادل ‪ 7/8‬درصد‪،‬‬ ‫‪5/9‬درصدو ‪ 5/8‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش همچنین ‪ 3‬اس��تان کش��ورمان که‬ ‫کمترین مقدار افزایش ش��اخص موردنظر در آنها ثبت‬ ‫ش��ده نیز معرفی ش��ده‌اند که به ترتیب شامل استان‬ ‫س��منان با ‪ 1/8‬درصد‪ ،‬اس��تان خراس��ان جنوبی با ‪2‬‬ ‫درصد و اس��تان بوشهر نیز با ‪ 2‬درصد می‌شوند‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینها‪ ،‬شاخص یاد شده برای استان تهران نیز بیانگر‬ ‫رش��د ‪ 3/3‬درصدی در مقایس��ه با دوره ‪ 3‬ماه پیش از‬ ‫در قس��مت پایانی گ��زارش بانک مرکزی ش��هرهای‬ ‫اصلی کش��ور در ‪ 3‬گروه ش��هرهای بزرگ‪ ،‬متوس��ط و‬ ‫کوچ��ک طبقه‌بندی ش��ده و تغییرات ش��اخص بهای‬ ‫مس��کن اجاری درهر گروه محاسبه و اعالم شده است‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬ش��اخص یاد شده در ‪ 3‬ماه دوم سال ‪ 93‬و‬ ‫در پایان این دوره (پایان ش��هریور ‪ )93‬نسبت به ‪ 3‬ماه‬ ‫قب��ل از آن (منتهی به پایان خ��رداد ‪ )93‬به ‪4/2‬درصد‬ ‫رس��یده و می��زان تغییر ای��ن ش��اخص در ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫س��ال‌جاری نسبت به ‪ 3‬ماه مش��ابه سال ‪ 92‬نیز ‪14/9‬‬ ‫درصد اعالم شده است‪ ،‬ضمن اینکه نرخ تورم ساالنه یا‬ ‫همان تغییر شاخص مورد نظر در دوره ‪12‬ماهه منتهی‬ ‫به شهریور‪ 93‬نسبت به دوره مشابه سال ‪ 92‬نیز معادل‬ ‫‪ 19/3‬درصد اعالم شد‪.‬‬ ‫ش��هرهای بزرگ در این گزارش ش��امل ش��هرهایی‬ ‫همچ��ون اراک‪ ،‬اردبی��ل‪ ،‬ارومی��ه‪ ،‬اصفه��ان‌‪ ،‬اه��واز‪،‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬تبری��ز‪ ،‬تهران‪ ،‬خرم‌آباد‪ ،‬رش��ت‪ ،‬زاهدان و‬ ‫چند شهر دیگر می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص به�ای مس�کن اج�اری در ش�هرهای‬ ‫متوسط و کوچک‬ ‫شاخص بهای مس��کن اجاری در شهرهای متوسطی‬ ‫مانند آبادان‪ ،‬اسالم‌ش��هر‪ ،‬ایالم‪ ،‬بابل‪ ،‬بجنورد‪ ،‬بروجرد‪،‬‬ ‫بندرانزلی‪ ،‬بندربوشهر‪ ،‬بیرجند‪ ،‬ساوه‪ ،‬سمنان‪ ،‬شهرکرد‪،‬‬ ‫کاشان و برخی ش��هرهای دیگر در ‪ 3‬ماه دوم سال‪93‬‬ ‫نس��بت به ‪ 3‬ماه نخست سال ‪3/8‬درصد و در مقایسه با‬ ‫‪ 3‬ماه دوم سال‪ 92‬نیز ‪13/6‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تغییرات دوره ‪12‬ماهه منتهی به شهریور ‪93‬‬ ‫در مقایسه با ‪12‬ماهه منتهی به شهریور ‪ 92‬نیز حاکی‬ ‫از رش��د ‪17/2‬درصدی این ش��اخص در دوره یاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجاره‌نش��ینان در ش��هرهای کوچ��ک کش��ورمان‬ ‫– ش��هرهایی مثل ابهر‪ ،‬اقلید‪ ،‬الیگ��ودرز‪ ،‬برازجان‪ ،‬بم‪،‬‬ ‫بهبهان‪ ،‬تاکستان‪ ،‬تنکابن‪ ،‬تویسرکان‪ ،‬چالوس‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫س��بزوار‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬ماکو‪ ،‬مین��اب‪ ،‬الهیجان و تعدادی‬ ‫دیگ��ر – هم در ‪ 3‬ماه دوم س��ال‌جاری ش��اهد افزایش‬ ‫ش��اخص بهای مسکن اجاری نسبت به ‪ 3‬ماه اول سال‬ ‫به میزان ‪4/5‬درصد بودند و تغییر این شاخص در ‪3‬ماه‬ ‫دوم امس��ال نس��بت به ‪3‬ماه دوم س��ال گذشته نیز به‬ ‫‪19/6‬درصد رس��ید‪ .‬نرخ تورم س��االنه اجاره‌نشینی در‬ ‫ش��هرهای کوچک نیز در پایان ش��هریور ماه امسال به‬ ‫‪21/2‬درص��د افزایش در مقایس��ه با ‪12‬م��اه منتهی به‬ ‫شهریورماه سال‪ 92‬رسید‪ ،‬به این ترتیب برآیند کلی از‬ ‫تحوالت شاخص بهای مسکن اجاری در کشور تا پایان‬ ‫شهریورماه ‪ 93‬حاکی از تداوم سیر صعودی هزینه‌های‬ ‫اجاره مسکن در کشور است اما روند کلی این تغییرات‬ ‫نشانگر کم شدن سرعت افزایش این شاخص است‪.‬‬ ‫از سوی بیمه ایران در ‪8‬ماه ‪ 93‬انجام شد‬ ‫پرداخت ‪2‬میلیارد و ‪129‬میلیون ریال خسارت بیمه پول ‬ ‫بیمه ایران در ‪8‬ماهه گذش��ته سال‌جاری بابت‬ ‫بیمه پول بیش از ‪2‬میلی��ارد و ‪129‬میلیون ریال‬ ‫غرامت به ذی‌نفعان خسارت پرداخت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نق��ل از روابط عمومی بیمه‬ ‫ایران‪ ،‬بیمه‌نامه پول یکی از بیمه‌های جامع است‬ ‫ک��ه بیمه‌گذاران بابت پول‌ه��ای در صندوق و در‬ ‫راه خود آن را تهیه و از پوش��ش‌های بیمه‌ای آن‬ ‫بهره‌مند می‌ش��وند در همین ارتباط این مجموعه‬ ‫بابت خسارت وارده به بیمه‌گذاران خود در ‪8‬ماهه‬ ‫سال‌جاری ‪2‬میلیارد و ‪129‬میلیون و ‪367‬هزار و‬ ‫‪ 571‬ریال غرامت پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫دراین گزارش با اش��اره به پرداخ��ت ‪2‬میلیارد‬ ‫و ‪303‬میلی��ون و ‪832‬ه��زار و ‪ 542‬ریال��ی این‬ ‫شرکت در مدت مش��ابه سال گذشته آمده است‪:‬‬ ‫پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های پول بیمه ایران در‬ ‫س��ال‪ 93‬نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪8‬درصد‬ ‫کاهش را نش��ان می‌دهد که دلی��ل این کاهش‪،‬‬ ‫افزای��ش ضریب امنیت درس��طح جامع��ه عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 2/5‬برابری خسارت به شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی‬ ‫بیم��ه ای��ران در ‪ 9‬ماهه گذش��ته س��ال‌جاری‬ ‫‪181‬میلی��ارد و ‪570‬میلی��ون و ‪687‬هزار و ‪485‬‬ ‫ریال بابت سوانح هوایی به شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫خس��ارت داد‪ ،‬این در حالی است که این شرکت‬ ‫در مدت مش��ابه سال گذش��ته تنها ‪70‬میلیارد و‬ ‫‪929‬میلیون و ‪605‬هزار و ‪125‬ریال به شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی خس��ارت پرداخت کرده بود‪ .‬براساس‬ ‫این آمار غرامت بیمه ایران از محل بیمه‌نامه‌های‬ ‫هواپیما به دلیل رشد سوانح هوایی ‪2/5‬برابر سال‬ ‫گذش��ته بوده البته طبق آمار جهانی رشد سوانح‬ ‫هوایی در ایران از میانگین جهانی باالتر نیس��ت‪.‬‬ ‫سال گذش��ته میالدی سال پرحادثه‌ای در بخش‬ ‫هوایی بوده و تعداد س��وانح هوایی در سراسر دنیا‬ ‫رش��د زیادی داشته و کش��ور ما نیز از این قاعده‬ ‫مستثنا نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ 96‬درصدی خسارت‌های دریایی‬ ‫پرداخت خس��ارت‌های دریایی بیم��ه ایران در‬ ‫س��ال‌جاری نس��بت به س��ال گذش��ته ‪96‬درصد‬ ‫کاهش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش ای��ن ش��رکت در ‪8‬ماه‬ ‫گذش��ته س��ال‌جاری فقط ‪3‬میلیارد و ‪3‬میلیون و‬ ‫‪ 751‬هزار و ‪ 814‬ری��ال به بیمه‌گذاران خود اعم‬ ‫از حقیقی و حقوقی غرامت پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته ‪85‬میلیارد و ‪ 58‬میلی��ون و ‪813‬هزار و‬ ‫‪ 851‬ری��ال به بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان خس��ارت‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دلیل کاهش ‪96‬درصدی خس��ارت‌های دریایی‬ ‫ازسوی مسئوالن بیمه‌نامه‌های کشتی‪ ،‬هواپیما و‬ ‫کاالی بیمه ایران‪ ،‬انتخاب ریس��ک صحیح عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 44‬درصدی خسارت کاال‬ ‫بیم��ه ایران در ‪8‬ماهه گذش��ته س��ال‌جاری در‬ ‫بخ��ش بیمه‌نامه‌ه��ای حم��ل کاال ‪74‬میلیارد و‬ ‫‪76‬میلی��ون و ‪956‬هزار و ‪ 91‬ری��ال به صاحبان‬ ‫کاال و خدم��ات بابت خس��ارت‌های وارده غرامت‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬پرداختی‌های بیمه ایران بابت‬ ‫بیمه‌نامه‌های کاال در س��ال‌جاری نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته رشد ‪44‬درصدی داشته البته‬ ‫رشد ‪44‬درصدی خس��ارت بیمه‌نامه‌های کاال در‬ ‫بیمه ایران متوازن با رش��د صدور بیمه‌نامه بوده و‬ ‫ریسک نامناسب پذیرش نشده است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫نقش پست بانک در‬ ‫توسعه خدمات خرد بانکداری‬ ‫سودآوری بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین شاخص‬ ‫‌آنهاس��ت که اولویت نخس��ت آن‪ ،‬س��ود معنوی و‬ ‫اجتماع��ی و اولویت بعدی نیز س��ود مادی اس��ت‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده‪ ،‬ریی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫پس��ت‌بانک ضمن بی��ان مطلب ف��وق گفت‪ :‬نقش‬ ‫پست‌بانک ایران در توسعه خدمات خرد بانکداری‬ ‫به‌ویژه در روس��تاها و مناطق محروم کمک به رفع‬ ‫نیازهای مردم و توسعه عدالت‌اجتماعی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پست‌بانک ایران درصدد است با تحقق سود‬ ‫اجتماع��ی بتواند به نوبه خود به‌عنوان ابزار دولت و‬ ‫حاکمیت در زمین��ه تحقق عدالت و رضایت‌مندی‬ ‫اقشار محروم و کم‌برخوردار اقدام کند‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده با بی��ان اینکه س��رمایه‌ها باید برای‬ ‫کس��ب‌وکار واقع��ی و حقیقی در خدم��ت اقتصاد‪،‬‬ ‫تولید و اش��تغال باشند و همه مصارف و تسهیالت‬ ‫نی��ز در قالب عقود اس�لامی مش��روعیت می‌یابد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬هم��ه باید با ت�لاش مضاعف و همت‬ ‫جمعی‪ ،‬پس��ت‌بانک ایران را به جایگاه واقعی خود‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫آمادگی بانک پاسارگاد برای‬ ‫حمایت از ایده‌های نوآورانه‬ ‫مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد از آمادگی این بانک‬ ‫ب��رای حمای��ت از ایده‌ه��ای نوآوران��ه و اقتصادی‬ ‫نخب��گان و عملیات��ی ک��ردن آنه��ا در ای��ن بانک‬ ‫خصوصی خبر داد‪.‬‬ ‫مجی��د قاس��می در س��مینار هم‌اندیش��ی بانک‬ ‫پاس��ارگاد با نخب��گان ایران��ی خارج از کش��ور با‬ ‫اش��اره به شروع به کار نخستین ش��عبه این بانک‬ ‫در ‪ 23‬آذر ‪ 1384‬در مش��هد مق��دس اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد در ‪ 9‬س��ال فعالیت خود توانسته‬ ‫چهارمین نش��ان بانک برتر ایران را از نشریه معتبر‬ ‫بنکر دریافت کند ضمن اینکه در جایگاه ‪ 233‬هزار‬ ‫بانک برتر دنیا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ای��ن نکته که بانک پاس��ارگاد در س��ال‬ ‫‪2012‬م عن��وان بانک برتر خاورمیان��ه را از لحاظ‬ ‫پیش��رو بودن ب��ه خ��ود اختص��اص داد و در این‬ ‫ش��اخص در میان ‪ 25‬بانک برتر دنیا عنوان نهم را‬ ‫کسب کرد نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫قاس��می به حمایت بانک پاسارگاد از نفرات برتر‬ ‫کنکور سراس��ری ب��رای هفتمین س��ال متوالی تا‬ ‫پای��ان مقطع دکترا‪ ،‬پرداخت و گفت‪ :‬برخی از این‬ ‫نفرات فارغ‌التحصیل ش��ده و در این بانک مشغول‬ ‫به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی بح��ث آموزش را در بانک پاس��ارگاد بس��یار‬ ‫جدی خوان��د و گفت‪ :‬راه‌اندازی موسس��ه آموزش‬ ‫عالی خاتم در همین زمینه انجام شده که به‌زودی‬ ‫به دانشگاه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد‪ ،‬مجوز ‪3‬‬ ‫دانشکده این دانشگاه ش��امل دانشکده‌های فنی و‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬علوم مدیریت و مالی و علوم انسانی از‬ ‫کمیس��یون‌های تخصصی وزارت علوم اخذ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاس��می با بی��ان این نکت��ه که عل��م اقتصاد از‬ ‫مظلوم‌ترین علوم در کشور است که تبدیل به بازار‬ ‫مکاره ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راه‌اندازی دانشکده‬ ‫اقتص��اد با هدف ارج نهادن به ای��ن علم بزرگ در‬ ‫دستور کار دانشگاه خاتم قرار دارد‪.‬‬ ‫تصمیمات بانک مرکزی‬ ‫فصل‌الخطاب بانک شهر است‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ش��هر ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه‬ ‫سیاس��ت‌های نظام و بانک مرکزی‪ ،‬خط قرمز این‬ ‫بانک است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سیاست‌های نظام و بانک‬ ‫مرک��زی در اولویت امور و ب��ه عنوان فصل‌الخطاب‬ ‫این بانک اس��ت و با همه توان در این حوزه تالش‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫حسین‌محمد پورزرندی با بیان این مطلب افزود‌‪:‬‬ ‫انقالب‪ ،‬کش��ور و نظام ب��ه‌کار و حرکت ما بیش از‬ ‫گذش��ته نیاز دارد و همه ما باید در درجه نخس��ت‬ ‫به سیاس��ت‌های نظام احترام گذاش��ته و در حوزه‬ ‫اقتصادی به آن کمک کنیم‪.‬‬ ‫پورزرندی با تاکید بر اینکه بانک ش��هر براساس‬ ‫تدابیر و سیاست‌های دولت و نظام حرکت می‌کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه سعی و همت ما باید برای اهداف نظام‬ ‫باش��د و اگر امروز‪ ،‬نظام بر نرخ س��ود بانکی تاکید‬ ‫دارد‪ ،‬به‌ط��ور قط��ع بانک ش��هر‪ ،‬نخس��تین بانکی‬ ‫خواه��د بود که از این سیاس��ت‌ها تبعیت می‌کند‪.‬‬ ‫نای��ب رییس هیات‌مدیره بانک ش��هر تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعتقاد ما این اس��ت که سیاس��ت‌ها و تدابیر نظام‪،‬‬ ‫مهم‌تر از منافع بانک است و به همین دلیل‪ ،‬بانک‬ ‫ش��هر از تمام توان خود ب��رای تحقق اهداف عالی‬ ‫نظام و بانک مرزی استفاده خواهد کرد‪.‬‬
‫نظر گاه‬ ‫بورس‪ ،‬نیازمند ثبات‬ ‫سیاست‌های کالن اقتصادی‬ ‫حرک��ت ب��ورس و فراب��ورس‬ ‫ش��اخصی از اقتصاد کالن است‪.‬‬ ‫بورس نس��بت ب��ه تصمیماتی از‬ ‫قبیل سیاست‌های پولی‪ ،‬تعیین‬ ‫ن��رخ س��ود س��پرده (افزایش یا‬ ‫کاهش س��ود سپرده)‪ ،‬محاسبات‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات و تعیین ن��رخ ارز در بودجه‬ ‫واکنش نشان می‌دهد زیرا متاثر از همین عوامل است‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارگزاری س��هام اندیشه برتر با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬س��ود شرکت‌ها متأثر از عوامل داخلی و‬ ‫خارجی و تصمیمات اقتصادی کالن کشور است‪.‬‬ ‫فردین آقابزرگی افزود‪ :‬به عنوان مثال اگر در بودجه‬ ‫ن��رخ ارز را ‪ ۲۸۵۰‬توم��ان تعیین کرده باش��ند اما در‬ ‫پیش‌بین��ی یک ش��رکتی ‪ ۲۶۵۰‬تومان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده باشد‪ ،‬وضعیت ش��رکت صادراتی از این افزایش‬ ‫قیمت ارز دولتی متاثر می‌شود و تعدیل درآمد خواهد‬ ‫داشت و برعکس اگر بر مبنای ‪ ۲۶۵۰‬تومان خرید مواد‬ ‫اولیه‌اش را محاس��به کرده باشد از این افزایش قیمت‬ ‫نرخ رسمی ارز متاثر شده و هزینه‌هایش افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬در نتیجه سودش کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی به واکنش بورس به مس��ائل غیراقتصادی اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در کنار مس��ائل اقتص��ادی‪ ،‬موضوعات‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬سیاس��ت خارجی‪ ،‬قیمت‌های جهانی مواد‬ ‫اولیه از نفت و فلزات گرفته تا خوراک پتروش��یمی‌ها‬ ‫می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را متاثر کند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه به بیان جایگاه دولت در‬ ‫حمایت از بورس پرداخت و گفت‪ :‬به طور عمده دولت‬ ‫رکن اصلی را در تعیین سیاست‌های کالن اقتصادی و‬ ‫سیاسی دارد‪ ،‬به عبارتی این‌گونه می‌شود نتیجه گرفت‬ ‫که تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی مالی دولت‪ ،‬بورس‬ ‫را متاثر می‌کند‪.‬‬ ‫وی دراین باره با تاکید بر لزوم ثبات در سیاس��ت‌ها‬ ‫و تصمیمات کالن اقتصادی گفت‪ :‬البته از آنجایی که‬ ‫در برخی تصمیمات مانند نرخ س��ود سپرده‌ها‪ ،‬تعیین‬ ‫قیم��ت خوراک محصوالت و عوارض و مالیات‌ها هر از‬ ‫گاهی تغییراتی حاصل می‌ش��ود‪ ،‬در ی��ک بازه زمانی‬ ‫کوتاه‌مدت نمی‌ش��ود قاطع پیش‌بین��ی کرد که کدام‬ ‫صنعت پیشرو است و پیش��رو می‌ماند‪ ،‬زیرا گاه حتی‬ ‫در یک دوره میان مدت هم تصمیمات تغییر دارند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫مسائل داخلی و حتی مس��ائل عمومی خارجی مانند‬ ‫مذاکرات سیاسی ایران با کشورهای ‪ ۵+۱‬حتی شکل‬ ‫رابطه س��ایر کش��ورها با یکدیگر مثل رابطه امریکا و‬ ‫روسیه به عنوان رابطه بین قدرت‌های جهانی می‌تواند‬ ‫بازار س��هام ما را متاثر کند اما ب��ا همه این احوال که‬ ‫عوامل قابل پیش‌بینی دقیقی وجود ندارد اما نتیجه و‬ ‫برآیند کلی این اس��ت که قیمت‌های فعلی با توجه به‬ ‫اصالح قیمتی که در این مدت انجام ش��ده به نقطه‌ای‬ ‫رس��یده که ریس��ک ش��دیدی در انتظار هیچ کسی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫معامله ‪ 8950‬میلیارد ریال‬ ‫انواع کاال‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫انتظار فعاالن بازار سرمایه‌ از سکاندار جدید‬ ‫تحول ایده‌ها‪ ،‬تحقق وعده‌ها‬ ‫کیمیا بامدادیان ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬تغییرات در سطح‬ ‫مدیریتی س��ازمان بورس در حالی روزهای گذشته به‬ ‫تصویب ش��ورای‌عالی بورس رسید که هم‌اکنون حال و‬ ‫روز بازار چندان خوش نیس��ت و پس از گذشت ماه‌ها‬ ‫گمانه‌زن��ی و حرف و حدیث پیرامون رفتن صالح‌آبادی‬ ‫از مس��ند ریاس��ت‪ ،‬باالخ��ره صندلی باالترین س��طح‬ ‫مدیریت س��ازمان به فطانت‌فرد رس��ید ت��ا برنامه‌های‬ ‫جدیدی برای ایجاد انگیزه در س��رمایه‌گذاران حقیقی‬ ‫و حقوق��ی اجرایی کند‪ ،‬چراک��ه تغییر و تحوالت جزو‬ ‫جدایی‌ناپذیر هر س��ازمان‪ ،‬نهاد و مجموعه‌ای اس��ت و‬ ‫تغییرات مدیریتی می‌توان��د مقدمه‌ای برای ایجاد این‬ ‫تحوالت باشد‪.‬‬ ‫ماهی��ت تغییرات در س��طح مدیریت��ی هر مجموعه‬ ‫مثبت است و می‌تواند به تزریق تفکرات جدید بینجامد‪.‬‬ ‫در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران و سهامداران از مدیریت‬ ‫جدید سازمان بورس انتظارات و خواسته‌هایی دارند که‬ ‫به نظر می‌رسد فطانت‌فرد باید در زمان ماموریت خود‬ ‫در اصلی‌تری��ن نهاد متولی بازار س��رمایه به آنها توجه‬ ‫ویژه‌ای داش��ته باش��د و برای تحقق این اهداف برنامه‬ ‫مدونی را به مرحله اجرا بگذارد‪.‬‬ ‫نخس��تین و ش��اید یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها این‬ ‫اس��ت که رییس جدید ب��ا برنامه‌ریزی و تصمیمات به‬ ‫موقع ریس��ک بازار سرمایه را کاهش دهد و از هرگونه‬ ‫تصمیمات خلق‌الس��اعه و رفتار براساس سلیقه پرهیز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دوم اینکه باید اقداماتی انجام ش��ود تا دسترس��ی‬ ‫به اطالعات برای ناظران و س��رمایه‌گذاران همزمان‬ ‫شود تا فساد و رانت استفاده از اطالعات نهانی توسط‬ ‫برخی افراد سودجو به حداقل برسد و بازار سرمایه به‬ ‫پویایی بیشتری دست یابد‪.‬‬ ‫همچنین فعاالن بازار سرمایه خواستار آن هستند‬ ‫که مدیران و متولیان بورس قبل از تصمیم‌گیری‌های‬ ‫خود از کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد و بازار سرمایه‬ ‫مش��ورت بگیرند زیرا راهنمایی گرفتن قبل از اقدام‬ ‫برای اجرای یک طرح بسیار مطلوب است و تبعات و‬ ‫پیامدهای منفی آن را در بازار کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫خواس��ته دیگری که س��هامداران و سرمایه‌گذاران‬ ‫دارند‪ ،‬این اس��ت که س��ازمان ناظر و داور باش��د؛ نه‬ ‫بازیکن‪.‬‬ ‫به عبارتی س��ازمان نقش نظارتی داش��ته باش��د و‬ ‫تنه��ا در مواقع نیاز به‌عنوان ش��اکی و مدافع حقوق‬ ‫س��هامداران نسبت به ارائه اطالعات خالف واقع وارد‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اینها باید تدابیری اندیش��یده ش��ود که‬ ‫س��ازمان و زیرمجموعه‌هایش به عن��وان بزرگترین‬ ‫نهاد ش��فاف و اطالع‌رس��ان بازار س��رمایه در طول‬ ‫سال نشس��ت‌های تخصصی‪ ،‬سمینار و همایش‌های‬ ‫آموزش��ی برگزار کنن��د و به‌ص��ورت دوره‌ای صنایع‬ ‫مختلف را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫از رییس جدید سازمان بورس این انتظار نیز وجود‬ ‫دارد ت��ا در روزهای نخس��ت حضور در این س��مت‪،‬‬ ‫فعاالن بازار س��رمایه را از اه��داف و برنامه‌های خود‬ ‫مطلع کند‪.‬‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫در هفته منتهی به ‪ 11‬دی ماه‪ ،‬حدود ‪ 622‬هزار تن‬ ‫ان��واع کاال به ارزش نزدیک به ‪ 8950‬میلیارد ریال در‬ ‫بازار فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوس��تد قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش بورس کاال‪ ،‬در هفته مذکور در تاالر‬ ‫داخل��ی و صادراتی محصوالت صنعتی و معدنی بیش‬ ‫از ‪ 325‬هزار تن انواع کاال با ارزش��ی نزدیک به ‪4410‬‬ ‫میلیارد ریال معامله شد‪ .‬در این تاالر حدود ‪ 219‬هزار‬ ‫ت��ن انواع محص��والت فوالدی‪ 100 ،‬هزار تن س��نگ‬ ‫آه��ن‪ 2310 ،‬تن ان��واع مس‪ 3620 ،‬ت��ن آلومینیوم‪،‬‬ ‫‪ 100‬ت��ن کنس��انتره مولیبدن‪100 ،‬ت��ن روی‪ 9 ،‬تن‬ ‫کنس��انتره فل��زات گرانبها و ‪ 9‬کیلو گرم طال توس��ط‬ ‫مشتریان خریداری شد‪ .‬همچنین در دو بخش داخلی‬ ‫و صادرات��ی تاالر فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی در‬ ‫مجم��وع حدود ‪ 296‬هزار تن انواع کاال به ارزش بیش‬ ‫از ‪ 4539‬میلیارد ریال به فروش رس��ید‪ .‬در این تاالر‬ ‫نزدیک به ‪ 139‬هزار تن انواع قیر‪ ،‬حدود ‪ 40‬هزار تن‬ ‫مواد پلیم��ری‪ ،‬حدود ‪ 60‬هزار تن وکی��وم باتوم‪20 ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ 500‬تن لوب کات‪ ،‬ح��دود ‪ 24‬هزار تن مواد‬ ‫شیمیایی‪ ،‬حدود ‪ 12‬هزار تن گوگرد‪ 1400 ،‬تن عایق‬ ‫رطوبتی و ‪ 20‬تن انواع گاز و خوراک توسط مشتریان‬ ‫خریداری شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تاالر محصوالت کشاورزی‬ ‫نیز شاهد معامله ‪ 190‬تن ذرت بود‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹آشناکردن نمایندگان با بورس‬ ‫در همی��ن خص��وص به��روز‬ ‫خدارحم��ی‪ ،‬دبی��رکل کان��ون‬ ‫نهادهای س��رمایه‌گذاری نیز در‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫دغدغه‌ه��ا و مش��کالتی که در‬ ‫ل حاضر بازار س��رمایه با آن روبه‌رو است‪ ،‬بیشتر به‬ ‫حا ‌‬ ‫عواملی خارج از بازار سرمایه مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫وی به عوامل برونزا در بازار س��رمایه اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬از مهم‌ترین عواملی که بازار س��رمایه را تحت‬ ‫تاثی��ر ق��رار می‌دهند می‌ت��وان ب��ه متغیرهای کالن‬ ‫اقتصادی اش��اره کرد‪ ،‬برای نمونه تصمیماتی که برای‬ ‫بودجه کشور گرفته می‌شود‪ ،‬یا فشارهایی که به دولت‬ ‫در وزارتخانه‌های مختلف وارد می‌شود‪ ،‬بر بازار سرمایه‬ ‫اثرگذار است‪ .‬از سوی دیگر اتخاذ تصمیمات نادرست‪،‬‬ ‫وضع تعرفه‌های نامناس��ب و ابالغ دس��تورالعمل‌های‬ ‫مختلف می‌تواند به بازار س��رمایه آس��یب‌های جدی‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫خدارحمی مهم‌ترین رس��الت رییس جدید سازمان‬ ‫بورس و تیم وی را ایفاکردن نقش موثر برای آشنایی‬ ‫مجل��س و دولت ب��ا این بازار دانس��ت و بی��ان کرد‪:‬‬ ‫رییس جدید سازمان بورس باید با اتخاذ راهکارهایی‬ ‫بهارستان‌نش��ینان را با بازار سرمایه آشنا کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب به آنها توضیحات مناس��بی ارائه کرده و آنها را‬ ‫از آثار تصمیمات‌ش��ان بر بازار س��رمایه آگاه کند و از‬ ‫نمایندگان بخواهد با هوشیاری بیشتری عمل کنند‪.‬‬ ‫خدارحم��ی یکی دیگ��ر از وظایف رییس س��ازمان‬ ‫ب��ورس را پیگیری وعده‌های دولتم��ردان در رابطه با‬ ‫بازار س��رمایه خوان��د و بیان کرد‪ :‬ریی��س جدید این‬ ‫سازمان باید به دنبال اجرایی‌کردن قول‌های داده‌شده‬ ‫توسط مجلس شورای اسالمی و دولت باشد و نگذارد‬ ‫آنها به صورت ش��عار باقی بمان��د‪ .‬به عبارت دیگر اگر‬ ‫قرار است حمایتی از بازار سرمایه صورت گیرد‪ ،‬آنها را‬ ‫هرچه زودتر عملی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه متغیره��ای کالن اقتصادی‬ ‫خارج از بازار س��رمایه بر روند این بازار تاثیر بسیاری‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رییس س��ازمان بورس باید به عنوان‬ ‫حلق��ه ارتباطی میان بازار س��رمایه و دولت و مجلس‬ ‫عمل کند و همه س��عی خود را داش��ته باشد تا نقش‬ ‫موثرتری نسبت به گذشته داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری در قوانین‬ ‫دراین‌باره حسین خزلی‌خرازی‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫در ‪ 8-9‬س��ال گذش��ته ب��ازار‬ ‫س��رمایه به ش��دت بزرگ شده‬ ‫است‪ ،‬به گونه‌ای که به هیچ عنوان با دوره مشابه خود‬ ‫از نظر زمانی قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در چند سال اخیر تالش‌های‬ ‫بس��یاری برای قانونگذاری در این سازمان شده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬عملکرد س��ازمان بورس در ‪ ۱۰‬سال اخیر و‬ ‫پس از تاس��یس این سازمان بسیار قابل توجه بوده و‬ ‫همچنین اجرایی شدن قانون‌های بازار اوراق بهادار به‬ ‫عن��وان نهاد نظارتی با دیگر س��ازمان‌هایی که چنین‬ ‫وظایفی دارند‪ ،‬به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫خزلی‌خ��رازی ب��ه حج��م قوانین منتش��ر ش��ده و‬ ‫دستورالعمل‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار توانس��ته‬ ‫حجم بسیاری از نظارت‌ها را در این سازمان عملیاتی‬ ‫کند‪ .‬همچنین این سازمان در این مدت نرم‌افزارهای‬ ‫بس��یاری را طراحی کرده و رویه‌های بسیاری را برای‬ ‫اداره امور در دست گرفته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بازار سرمایه‬ ‫از توس��عه کمی و کیفی بسیاری برخوردار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این بازار در یک دهه گذشته توسعه بسیاری پیدا‬ ‫کرده اما اکنون قوانین و مقررات در این س��ازمان نیاز‬ ‫به بازنگری اساسی دارد‪.‬‬ ‫خزلی‌خرازی مهم‌ترین رسالت رییس جدید سازمان‬ ‫بورس را بازنگری در دس��تورالعمل‌ها دانس��ت و بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬به نظر می‌رس��د رییس جدید س��ازمان بورس‬ ‫عالوه بر آنکه باید با س��رعت بیش��تری آهنگ توسعه‬ ‫بازار را در همه زیرس��اختارها جلو ببرد‪ ،‬الزم است که‬ ‫به بازنگری صریح در همه فرآیندها و دستورالعمل‌ها‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه یک��ی از برنامه‌های وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی بازنگ��ری در حوزه‌های اقتصادی‬ ‫بود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬هنگامی که وزیر اقتصاد برای گرفتن‬ ‫رای اعتماد در مجلس ش��ورای اسالمی حضور یافت‪،‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین برنامه‌های خ��ود را تغییر و اصالح‬ ‫قوانین و آیین‌نامه‌ها اعالم کرد‪ .‬از رییس جدید بورس‬ ‫ه��م انتظار م��ی‌رود که به منظور عمق بخش��یدن به‬ ‫بازار سرمایه و برای توس��عه بازار‪ ،‬به بازنگری رویه‌ها‬ ‫و دستورالعمل‌ها بپردازد‪.‬‬ ‫خزلی‌خ��رازی در ادامه بیان ک��رد‪ :‬از رییس جدید‬ ‫س��ازمان بورس انتظار می‌رود عالوه بر مقررات‌زدایی‬ ‫و بازنگری فرآیندها در س��ازمان بورس‪ ،‬به فکر ایجاد‬ ‫نهادهای مالی نوین و ابزارهای مالی جدید نیز باشد تا‬ ‫به این وسیله این بازار از پویایی مناسب‌تری برخوردار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف‌سازی‬ ‫در همی��ن خص��وص محم��د‬ ‫صابونچی‪ ،‬مدیر س��رمایه‌گذاری‬ ‫شرکت س��رمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کش��وری نیز در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫حال‌حاضر فضای اعتماد میان سرمایه‌گذاران از بین‬ ‫رفته است و مهم‌ترین کاری که رییس جدید سازمان‬ ‫ب��ورس می‌توان��د انج��ام دهد آن اس��ت ک��ه اعتماد‬ ‫ازدست‌رفته را به بازار سرمایه بازگرداند‪.‬‬ ‫وی یک��ی از راهکارهای بازگش��ت اعتم��اد به بازار‬ ‫سرمایه را شفاف‌سازی دانس��ت و بیان کرد‪ :‬سکاندار‬ ‫جدی��د بازار س��رمایه باید ت�لاش کند ت��ا اطالعات‬ ‫ش��رکت‌ها به‌موقع انتش��ار یابد و همچنین به سرعت‬ ‫در دسترس همگان قرار گیرد‪ .‬به این ترتیب شبهات‬ ‫موجود در این زمینه نیز به طور کامل از میان می‌رود‪،‬‬ ‫زیرا درحال‌حاضر این شبهه در برخی افراد وجود دارد‬ ‫که ب��ه دلیل ناهمگون��ی اطالعات در بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫اطالع��ات نهانی در این بازار وجود دارد و این موضوع‬ ‫موجب می‌شود برخی از افراد از رانت استفاده‌کنند‪.‬‬ ‫صابونچی به توس��عه بازار س��رمایه نیز اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به آنکه همه دنیا به س��وی مبادالت‬ ‫الکترونیکی پیش می‌رود‪ ،‬بازار سرمایه نیز باید به این‬ ‫س��و گام بردارد‪ .‬به این ترتیب رییس جدید س��ازمان‬ ‫بورس باید با ایجاد بس��ترهای الکترونیکی مناسب‪ ،‬تا‬ ‫حد ممکن معامالت الکترونیکی را گس��ترش دهد تا‬ ‫همگان بتوانند به راحتی به انجام معامالت بپردازند‪.‬‬ ‫وی وظیفه رییس سازمان بورس را کارهای نظارتی‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬ب��ه دلیل آنکه رییس س��ازمان‬ ‫بورس بیشتر وظیفه نظارتی دارد‪ ،‬تا جایی که ممکن‬ ‫اس��ت نباید در بازار به‌صورت مس��تقیم دخالت کند‬ ‫و در مواق��ع موردنیاز به‌عنوان ش��اکی و مدافع حقوق‬ ‫سهامداران نس��بت به ارائه اطالعات خالف واقع وارد‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫روزهای زمستانی در تاالر حافظ‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫از چهارم آذرماه روند ریزش��ی خود را آغاز‬ ‫کرد‪ ،‬در این ریزش عوامل و ریس��ک‌های‬ ‫سیس��تماتیک بس��یاری دخیل بود که از‬ ‫آن جمل��ه می‌ت��وان به تمدی��د مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬کاهش قیم��ت جهانی نفت و‬ ‫فلزات اشاره کرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر ابهامات بسیاری در فضای‬ ‫تاالر حافظ حکمفرما ش��ده و سهامداران‬ ‫رغب��ت چندانی برای انج��ام معامالت در‬ ‫بورس ندارند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می‌گوین��د ب��ورس تهران‬ ‫ب��ه دلیل ابهامات ناش��ی از بودجه س��ال‬ ‫آین��ده‪ ،‬اث��رات ناش��ی از کاه��ش قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده بانکی‪ ،‬نرخ بهره‬ ‫مالکان��ه مع��ادن و ابهام��ات موج��ود در‬ ‫صنایع پتروش��یمی و پاالیشگاهی با افت‬ ‫مواجه ش��ده و برای حرکت صعودی خود‬ ‫به یک محرک قوی سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫تاالر حافظ در هفته گذشته روند نزولی‬ ‫خود را شدت داد و با ورود شاخص کل به‬ ‫محدوده ‪ 68‬ه��زار واحدی‪ ،‬به پایین‌ترین‬ ‫س��طح متوس��ط قیمت‌ها از ابتدای سال‬ ‫تاکنون رسید‪.‬‬ ‫در هفت��ه‌ای که گذش��ته ش��اخص کل‬ ‫‪ 1/7‬درص��د ری��زش کرد‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫ب��ا اف��ت ش��دید قیمت‌ه��ا در ب��ورس‬ ‫تهران و نب��ود نقدینگی در ت��االر حافظ‪،‬‬ ‫میانگی��ن زیان س��هامداران ب��ه مرز ‪13‬‬ ‫درصد رس��ید تا بورس تهران در آس��تانه‬ ‫ثبت ضعیف‌تری��ن عملکرد س��االنه خود‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایجاد م��وج منفی در ب��ورس تهران به‬ ‫اندازه‌ای ش��دت پی��دا کرده ک��ه عواملی‬ ‫همچ��ون تغییر رییس س��ازمان بورس و‬ ‫وعده‌ه��ای وی ب��رای بهبود اوض��اع و نیز‬ ‫جلس��ه مس��ئوالن بورس��ی با معاون اول‬ ‫رییس‌جمه��وری در هفت��ه گذش��ته نیز‬ ‫نتوانس��ت از ش��دت رون��د منف��ی بورس‬ ‫بکاهد‪ .‬زیرا در شرایط فعلی سهامداران به‬ ‫قول‌های داده ش��ده توجهی ندارند و تنها‬ ‫منتظر اق��دام عملی و ج��دی در این‌باره‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه گزارش‌ه��ای ‪ 9‬ماه��ه‬ ‫ش��رکت‌ها در هفته آینده منتشر می‌شود‪،‬‬ ‫می‌ت��وان امی��دوار بود که ای��ن گزارش‌ها‬ ‫اندک��ی از فضای منفی ب��ورس را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫در دومی��ن هفته دی ماه ش��اخص کل‬ ‫بازار س��رمایه بعد از صع��ود اندکی که در‬ ‫هفته گذش��ته مش��اهده کرد‪ ،‬دوباره روند‬ ‫نزولی را در پیش گرفت‪.‬‬ ‫مهم‌ترین متغیر بورس��ی در آخرین روز‬ ‫هفته تا کانال ‪ 68‬هزار واحدی سقوط کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬تاالر حاف��ظ هفته‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫گذش��ته را در ش��رایطی به پایان رس��اند‬ ‫ک��ه ش��اخص کل در آخری��ن روز کاری‬ ‫ب��ه ‪ 68‬ه��زار و ‪ 973‬واح��د رس��ید ک��ه‬ ‫در مقایس��ه ب��ا هفت��ه مش��ابه قب��ل از‬ ‫آن ب��ا بازده��ی منف��ی ‪ 1/68‬درص��دی‬ ‫روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ارزش کل معام�لات نیز ب��ا ثبت رقم ‪6‬‬ ‫هزار و ‪ 823‬میلیارد ریال نس��بت به هفته‬ ‫قبل ‪ 35/8‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین در هفته گذش��ته حجم سهام‬ ‫و حق تقدم معامله ش��ده مع��ادل ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 339‬میلیون سهم بود که در مقایسه با‬ ‫هفته ما قبل آن‪ ،‬که میزان ‪ 4‬هزار و ‪909‬‬ ‫میلیون س��هم بود‪ ،‬ش��اهد کاهش ‪52/4‬‬ ‫درصدی بودیم‪.‬‬ ‫این معامالت در هفته گذش��ته در ‪247‬‬ ‫هزار و ‪ 269‬دفعه انجام شد که در مقایسه‬ ‫با هفته ماقبل که معادل ‪ 137‬هزار و ‪742‬‬ ‫دفع��ه بود‪ ،‬ش��اهد افزایش ای��ن متغیر به‬ ‫میزان ‪ 79/52‬درصد بودیم‪.‬‬ ‫روزهای فعالیت ت��االر حافظ در دومین‬ ‫هفته دی م��اه ‪ 5‬روز بود‪ .‬تعداد خریداران‬ ‫نیز در هفته گذش��ته ‪ 64‬هزار و ‪ 515‬نفر‬ ‫بود که در مقایسه با هفته ماقبل با افزایش‬ ‫‪ 63/4‬درصدی روبه رو شد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫حسن فرازمند‪-‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫مس��ئوالن وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و آم��وزش پزش��کی‬ ‫به‌تازگی به مردم هشدار داده‌اند که بیشتر‬ ‫سکته‌های مغزی‪ ،‬قلبی و نیز نارسایی‌های‬ ‫کلی��وی و قلبی به‌خاطر مص��رف بی‌رویه‬ ‫نمک در غذا اس��ت‪ .‬آنها معتقدند مصرف‬ ‫نم��ک باید در غذای هر ایرانی به روزانه ‪5‬‬ ‫گرم برس��د‪ ،‬در حالی که اکن��ون ایرانی‌ها‬ ‫روزان��ه بین ‪ 10‬تا ‪ 12‬گ��رم نمک مصرف‬ ‫می‌کنند‪ .‬معاون بهداشت این وزارتخانه در‬ ‫آغاز این هفته در گفت‌وگویی با رس��انه‌ها‬ ‫یادآور ش��د که بی��ش از ‪ 50‬درصد نمک‬ ‫مصرفی م��ردم از طریق مصرف نان‪ ،‬پنیر‪،‬‬ ‫س و انواع فست‌فودهاست‪.‬‬ ‫رب گوجه‪ُ ،‬س ُ‬ ‫دکتر علی‌اکبر س��یاری همچنین گفته‬ ‫اس��ت که مص��رف ب��االی نم��ک یکی از‬ ‫عوامل افزایش فش��ار خون اس��ت و حدود‬ ‫‪ 10‬میلی��ون نفر از افراد ‪ 15‬تا ‪ 64‬س��ال‬ ‫در کش��ور دچار عارضه فشار خون هستند‬ ‫و ساالنه ش��مار زیادی از مردم در اثر ابتال‬ ‫ب��ه همین عارض��ه جان خود را از دس��ت‬ ‫می‌دهند‪ .‬او ای��ن روزها تاکید زیادی دارد‬ ‫ک��ه گروه‌ه��ا و کارخانه‌ه��ای تولیدکننده‬ ‫موادغذایی را متقاعد به س��اختن و تولید‬ ‫مواد غذایی کم‌نمک کند کارخانه‌های مواد‬ ‫غذای��ی باید این موضوع را جدی بگیرند و‬ ‫همکاری مجدانه کارخانه‌‌های مواد غذایی‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫به بهانه اجرای برنامه بسیج ملی کاهش مصرف نمک‬ ‫این کارخانه‌های بانمک!‬ ‫کشور با این طرح از ستون‌ها و محورهای‬ ‫اصلی برنامه «بس��یج ملی کاهش مصرف‬ ‫نمک» در کش��ور اس��ت‪ .‬او معتقد است و‬ ‫تاکی��د دارد که با اجرای این بس��یج ملی‬ ‫مصرف روزانه نمک افراد زیر ‪ 50‬سال باید‬ ‫به ‪ 5‬گرم در روز و افراد باالی ‪ 50‬س��ال به‬ ‫‪ 3‬گرم در روز برسد که مقدار آن نصف یک‬ ‫قاشق مرباخوری است‪.‬‬ ‫البت��ه ریی��س اداره آم��وزش ارتق��ای‬ ‫سالمت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫پزش��کی نیز از نمک و شکر و هروئین در‬ ‫جهان به عنوان س��ه س��م مهلک و سفید‬ ‫ی��اد کرده و گفته اس��ت‪ :‬مصرف نمک در‬ ‫ایران بیش��تر از مصرف هروئین جان مردم‬ ‫را می‌گیرد‪ ،‬اما کش��تار مردم با نمک یک‬ ‫‪21‬‬ ‫کش��تار خاموش اس��ت که چن��دان دیده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ش��هرام رفیعی‌فر یادآور ش��ده‬ ‫اس��ت که مردم کش��ور روزان��ه ‪ 310‬گرم‬ ‫نان می‌خورند که ‪ 5‬گرم آن نمک اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دیگر نی��ازی به مص��رف نمک‬ ‫نیس��ت‪ .‬او می‌گوید‪ :‬مصرف زیاد نمک در‬ ‫کش��ور موجب شده است که از هر ‪ 10‬نفر‬ ‫در کش��ور ‪ 3‬نفر فشار خون داشته باشند‪،‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت تغییرات اساس��ی در‬ ‫تولی��دات صنایع غذایی‪ ،‬قوانین‪ ،‬س��واد و‬ ‫فرهنگ تغذیه مردم ایجاد ش��ود و بیشتر‬ ‫از ه��ر چیز این اتفاق باید در تولید نان رخ‬ ‫بدهد‪ .‬بنابر آمارهای موجود کاهش مصرف‬ ‫‪ 60‬گ��رم نمک در روز باع��ث کاهش ‪24‬‬ ‫درصدی س��کته‌های مغ��زی و کاهش ‪18‬‬ ‫درصدی س��کته‌های قلبی خواهد شد که‬ ‫درنهایت در س��ال از م��رگ ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫انسان پیشگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫با ای��ن آماره��ای تکان‌دهن��ده موضوع‬ ‫تولی��د و مص��رف و بکارگی��ری نمک در‬ ‫رده‌های مختلف صنایع غذایی از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌‌ه��ای ای��ن وزارتخانه و نی��ز وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که در این‬ ‫باره مباحث فرهنگی و رس��انه‌ای آن آغاز‬ ‫ش��ده است‪.‬به این بهانه به سراغ پیشینه و‬ ‫وضعیت تولید دیروز و امروز نمک در جهان‬ ‫و ایران رفته‌ایم و س��ری نیز به حوزه‌های‬ ‫آمار تولید این سم مهلک زده‌ایم!‬ ‫پیشینه نمک‬ ‫ریشه واژه انگلیسی نمک‪ »Salt« ،‬است‬ ‫که از کلمه التین ‪ Sal‬مش��تق ش��ده و از‬ ‫زمان‌های خیلی دور مورد اس��تفاده انسان‬ ‫بوده اس��ت چنانک��ه می‌گوین��د از حدود‬ ‫‪ 3000‬سال پیش از میالد‪ ،‬چینی‌ها نمک‬ ‫را م��ورد شناس��ایی ق��رار داده بودند‪ .‬آیا‬ ‫می‌ت��وان چیزی را بدون نمک خورد؟ این‬ ‫جمله نخس��تین گزارش مکتوب در مورد‬ ‫نمک اس��ت که حدود ‪ 2250‬س��ال پیش‬ ‫از میالد در کتاب «حرفه‌ها» آمده اس��ت‪.‬‬ ‫اینکه بشر به طور دقیق چه زمانی ازنمک‬ ‫برای نخستین بار اس��تفاده کرده است یا‬ ‫پی ب��ه نیاز خود به نمک برده‪ ،‬مش��خص‬ ‫نیس��ت ام��ا می‌گویند نیاکان م��ا احتماال‬ ‫مجذوب درخش��ندگی و جالی نمک‌های‬ ‫موجود در س��واحل دریاچه‌ها یا کرانه‌های‬ ‫س��احلی ش��ده‌اند و بعد تحت تاثیر طعم‬ ‫آن ق��رار گرفت��ه و به‌زودی دانس��تند که‬ ‫جویدن قطع��ه‌ای ب��زرگ از نمک ممکن‬ ‫است سبب بیماری آنها شود اما طعم غذا‬ ‫با مقدار کمی از آن خیلی بهتر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نمک در عصر حجر به عنوان ش��یئی برای‬ ‫مبادله کاال مورد اس��تفاده قرار می‌گرفته‬ ‫و «ج��اده نمک» در دنی��ای قدیم از هند‬ ‫به «بحرالمیت» کش��یده شده بود‪ .‬عالوه‬ ‫بر آن نمک در گذش��ته وس��یله پرداخت‬ ‫حقوق نیز بوده چنانکه بخش��ی از حقوق‬ ‫سربازان سزار روم به شکل نمک پرداخت‬ ‫می‌شده است‪.‬‬ ‫می‌گوین��د در زمان‌ه��ای قدیم «نمک»‬ ‫در مراس��م مذهبی هم نقش داشته است‬ ‫و کش��تی‌گیران سامو ژاپن در حال حاضر‬ ‫هم پیش از شروع مسابقه با ریختن مشتی‬ ‫نمک به درون رینگ مسابقه‪ ،‬در نظر خود‬ ‫ارواح خبیثه را دفع می‌کنند‪.‬سفیدپوستان‬ ‫قاره امریکا نخس��تین تالش‌ها را در تولید‬ ‫نمک در سال ‪ 1614‬میالدی انجام داده‌اند‬ ‫ولی نخس��تین تولید تجاری آن در س��ال‬ ‫‪ 1753‬می�لادی و از لیس��ه‌گاه‌های نمکی‬ ‫منطقه کاناوا (‪ )Kanawha‬بوده است‪ .‬اما‬ ‫آنچه مسلم اس��ت‪ ،‬این است که هندی‌ها‬ ‫پیش از امریکایی‌ها نمک را از چشمه‌های‬ ‫نمک‌س��از به‌دست می‌آورده‌اند و نخستین‬ ‫استخراج نمک از گنبد نمکی جزیره آوری‬ ‫(‪ )Avery‬و به سال ‪ 1862‬میالدی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نمک در ایران نیز ش��اید از‬ ‫‪ 6‬هزار س��ال قبل از میالد مورد اس��تفاده‬ ‫شیوه‌های مختلف استخراج نمک‬ ‫اس��تخراج نم��ک در جهان‪ ،‬نخس��تین ب��ار در‬ ‫‪ 3‬هزار س��ال قب��ل از میالد در چین انجام ش��د و‬ ‫کانس��ارهای واقعی نمک با روش زیرزمینی‪ ،‬اتاق و‬ ‫پای��ه و حفاری‪ ،‬انفجار و خ��روج و قبل از آمدن به‬ ‫سطح خرد می‌شده اس��ت‪ ،‬اما امروزه استخراج به‬ ‫روش انحاللی اس��ت با یک چاه منفرد و دایره‌هایی‬ ‫ب��رای تزریق یا دو چاه متصل به هم که یک حفره‬ ‫ب��زرگ زیرزمینی ایجاد می‌کنند‪ .‬برای اس��تخراج‬ ‫نم��ک ب��ه روش خأل‪ ،‬آب‌های ش��ور در یکس��ری‬ ‫تبخیرکننده‌ه��ای قائ��م متص��ل به ه��م چندگانه‬ ‫ب��ا پمپ مکش ش��ده و به نمک تبدیل می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ش��ورآبه‌های دریای��ی در حوضچه‌های س��احلی با‬ ‫نور خورش��ید تبخیر و به‌طور متناوب نمک متبلور‬ ‫شده‪ ،‬برداشت می‌شود‪ .‬بیشتر معادن نمک سنگی‬ ‫ایران روباز می‌شوند و روش استخراج به شکل روباز‬ ‫ـ پیکانی اس��ت و فقط ‪ 3‬معدن نمک س��نگی در‬ ‫ایران وجود دارد که به روش زیرزمینی اس��تخراج‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬از ای��ن ‪ 3‬معدن‪ ،‬دو معدن در اس��تان‬ ‫سمنان و یک معدن در خراسان قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع روش‌های بازیافت‬ ‫‪ 3‬روش ب��رای بازیافت نمک وج��ود دارد که دو‬ ‫روش آن همان روش‌های متداول معدنکاری است‪.‬‬ ‫روش سوم تبخیر با استفاده از انرژی خورشید است‬ ‫ک��ه می‌تواند نم��ک را از طبیع��ت و آب نمک‌های‬ ‫س��اخته شده به دست بشر جدا کند‪ .‬انتخاب روش‬ ‫به ط��ور کلی به نوع ذخایر نمک��ی که بهره‌برداری‬ ‫می‌ش��ود و آب‌وهوا و زمی��ن و همچنین به مهارت‬ ‫و کارآی��ی فناوری که در دس��ترس تولیدکنندگان‬ ‫است‪ ،‬بستگی دارد‪.‬‬ ‫در بعض��ی موارد بی��ش از یک ن��وع روش برای‬ ‫اس��تحصال نمک به‌کار می‌رود‪ .‬برای مثال در غرب‬ ‫آفریق��ا در ذخایر ب��ه طور کل��ی از روش تبخیر با‬ ‫اس��تفاده از انرژی خورش��یدی استفاده می‌شود اما‬ ‫سنگ‌نمک هم به روش حفر چاه قائم و هم به روش‬ ‫انحالل بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاری چاه قائم‬ ‫به دس��ت آوردن نمک ب��ه روش چاه قائم به‌طور‬ ‫معمول به وس��یله روش اتاق و پایه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در مقابل پایه‌هایی از نمک برای محافظت از سقف‬ ‫در طول مدت اس��تخراج بجا گذاشته می‌شود‪ .‬این‬ ‫تکنیک در به دس��ت آوردن کانی‌ه��ا و مواد دیگر‬ ‫چون زغال‌س��نگ اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬به‌طور مثال‬ ‫مقدار اس��تخراج ‪ 65‬تا ‪ 75‬درصد است و به میزان‬ ‫ذخایر سنگ بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاری نمک به روش انحالل‬ ‫معدنکاری به این روش بسیار قدیمی است‪ .‬قدمت‬ ‫بعض��ی از نمونه‌های ثبت ش��ده اولی��ه آن در چین‬ ‫به ‪ 250‬س��ال قبل از میالد مسیح می‌رسد‪ .‬امروزه‬ ‫گودال‌هایی برای یافتن سنگ‌نمک حفاری می‌شوند‪،‬‬ ‫بعد از آن آب تحت فش��ار به پایین پمپاژ می‌شود تا‬ ‫به نمک رسیده و آن را حل کند و بعد به صورت آب‬ ‫نمک به س��طح گودال باال کشیده می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمک می‌تواند از آب نمک س��اخته دس��ت بشر به‬ ‫همین شیوه به دست آید‪ .‬یکی از مزایای این روش‬ ‫این اس��ت که نمک به طور مستقیم هدف استخراج‬ ‫قرار می‌گیرد و احتمال نشست آن کم می‌شود‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از فروریختن س��قف‪ ،‬هوا باید به س��مت‬ ‫پایین پمپاژ شود تا هوا در باالی گودال جمع و جدا‬ ‫ش��دن نمک از این محل کمتر ش��ود و همچنین از‬ ‫باقی ماندن آن در گودال جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تبخیر خورشیدی نمک‬ ‫تکنی��ک تبخیر آب نمک برای به دس��ت آوردن‬ ‫نمک یکی از قدیمی‌ترین روش‌هاست‪ .‬این شیوه در‬ ‫عین قدیمی بودن ساده‌ترین نیز است‪ ،‬بدین صورت‬ ‫که آب نم��ک در یک دریاچ��ه کوچک جمع‌آوری‬ ‫شده و گرمای خورشید و عمل باد باعث تبخیر آب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین نمک ته‌نشین شده و به راحتی‬ ‫جمع‌آوری می‌شود‪.‬‬ ‫تبخیر خورشیدی ‪ 3‬شرط اصلی دارد‪:‬‬ ‫‌* دسترسی به منبع آب نمک‬ ‫‌* آب‌وهوای گرم و خشک‬ ‫‌* منطق��ه مناس��ب صاف و هموار برای س��اخت‬ ‫گودال‌هایی که درمعرض انرژی خورشید هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل به‌طور کلی این مکان‌ها محدود به‬ ‫نواحی ساحلی کشورها با آب و هوای گرم می‌شوند‪.‬‬ ‫این عمل به غیر از سواحل دریا در نواحی دیگر نیز‬ ‫انجام‌پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹سایر روش‌های بازیابی نمک‬ ‫عم��ل نمک‌گی��ری از محلول نم��ک (آب نمک)‬ ‫تولید «آب اش��میدنیو» نمک می‌کند‪ .‬کارخانه‌های‬ ‫نمک‌زدایی آب دری��ا‪ ،‬اغلب نمک را به آب دریا باز‬ ‫می‌گردانند و برخی در بخش‌های صنایع شیمیایی‬ ‫به‌کار برده می‌ش��وند‪ .‬چشمه‌های آب شور طبیعی‬ ‫در بس��یاری از نقاط جهان مث��ل اتیوپی و انگلیس‬ ‫بهره‌برداری می‌شوند‪ .‬در انگلیس برداشت تدریجی‬ ‫س��نگ نم��ک به‌وس��یله اس��تخراج م��داوم باعث‬ ‫فرونش��انی س��طح زمین شده اس��ت و همین امر‬ ‫موجب کاهش استفاده از این فناوری می‌شود‪.‬‬ ‫ق��رار گرفت��ه باش��د و از زم��ان اس��تقرار‬ ‫آریایی‌ها نمک در ایران مصرف می‌ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دوره‌های بعد در کتب مورخان‬ ‫یونانی (مثال هردوت) به معادن نمک ایران‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان بانمک جهان!‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی‬ ‫امری��کا‪ ،‬چین را ب��ه عنوان‬ ‫بزرگترین تولیدکننده نمک‬ ‫در جه��ان معرف��ی ک��رده‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس گ��زارش‬ ‫منتشر شده از سوی سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی امریکا‪ ،‬چین‬ ‫‪ 60‬میلی��ون ت��ن نم��ک‬ ‫تولی��د ک��رده و بزرگتری��ن‬ ‫تولیدکننده این ماده معدنی‬ ‫در جهان ش��ده است‪ .‬بعد از چین نیز امریکا با تولید ‪ 46‬میلیون تن‬ ‫در رده دوم ق��رار گرفته و آلمان نیز با تولید ‪ 16‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تن نمک رتب ‌ه سوم را به خود اختصاص داد‪ .‬در همین حال سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی امریکا‪ ،‬ذخایر نمک جهان را به طور تقریبی نامحدود‬ ‫برآورد کرده است‪ .‬جایگزین اقتصادی چندانی نیز در صنایع مختلف‬ ‫ب��رای نمک وجود ندارد‪ .‬در س��ال ‪ 2009‬میالدی پ��روژه بزرگی در‬ ‫زمینه تولید نمک خورش��یدی در کشور آفریقایی جیبوتی در دست‬ ‫اج��را ب��ود‪ .‬این پروژه ب��رای تولید ‪ 4‬میلیون تن نمک در هر س��ال‬ ‫طراحی شده بود‪ ،‬اما بسته به تقاضای بازار تولید این پروژه بیشتر نیز‬ ‫شد‪ .‬این پروژه در منطقه‌ای ایده‌آل برای تولید نمک واقع شده است‪.‬‬ ‫قرار است حدود ‪ 85‬درصد نمک خورشیدی تولیدی در این پروژه در‬ ‫بازارهای خاورمیانه و شرق آسیا به فروش برسد‪ .‬مابقی نمک تولیدی‬ ‫در این پروژه نیز در بازارهای اروپا و امریکای شمالی دادوستد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬قرار بوده است این پروژه در نیمه نخست سال ‪ ٢٠١٠‬میالدی‬ ‫به بهره‌برداری برس��د‪ .‬بزرگترین تولیدکنندگان نمک به این ش��رح‬ ‫اس��ت‪1 :‬ـ‌ چین ‪ 60‬میلیون ت��ن (افزایش)‪2 ،‬ـ‌ امری��کا ‪ 46‬میلیون‬ ‫ت��ن (کاهش)‪3 ،‬ـ‌ آلمان ‪ 16‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار تن (افزایش)‪4 ،‬ـ‌‬ ‫هن��د ‪ 15‬میلی��ون و ‪ 800‬هزار تن (کاه��ش)‪5 ،‬ـ‌ کانادا ‪ 14‬میلیون‬ ‫ت��ن (کاهش)‪6 ،‬ـ‌ اس��ترالیا ‪ 11‬میلیون و ‪ 500‬ه��زار تن (افزایش)‪،‬‬ ‫‪7‬ـ‌ مکزیک ‪ 8‬میلیون و ‪ 800‬هزار تن (کاهش)‪8 ،‬ـ‌ برزیل ‪ 7‬میلیون‬ ‫تن (افزایش)‪9 ،‬ـ‌ ش��یلی ‪ 6‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار تن (افزایش)‪10 ،‬ـ‌‬ ‫فرانسه ‪ 6‬میلیون تن (کاهش)‪11 ،‬ـ‌ انگلستان ‪ 5‬میلیون و ‪ 800‬هزار‬ ‫تن (ب��دون تغییر)‪12 ،‬ـ‌ اوکراین ‪ 5‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار تن (بدون‬ ‫تغییر)‪13 ،‬ـ‌ هلند ‪ 5‬میلیون تن (بدون تغییر)‪14 ،‬ـ‌ اسپانیا ‪ 4‬میلیون‬ ‫و ‪ 600‬هزار تن (افزایش)‪15 ،‬ـ‌ لهس��تان ‪ 4‬میلیون و ‪ 400‬هزار تن‬ ‫(افزایش) و سایر کشورها ‪ 42‬میلیون و ‪ 600‬هزار تن (افزایش)‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫جنگ‌های نمکی جهان‬ ‫نمک خوراکی یکی از کانی‌هایی اس��ت که انسان‬ ‫پیش از دوره شهرنش��ینی آن را ش��ناخته و به‌کار‬ ‫برده است‪ .‬در ایران شاید نمک از ‪ 6‬هزار سال پیش‬ ‫از میالد استفاده می‌شد‪ .‬در دوره هخامنشی معادن‬ ‫نمک از دارایی‌های ش��اه به‌ش��مار می‌رفت و از آن‬ ‫مالیات دریافت نمی‌ش��د‪ ،‬ولی در دوره س��لوکی‌ها‬ ‫(جانشینان اسکندر) به نمک مالیات بسته شد‪.‬‬ ‫در دوره اس�لامی از نمک مالیات نمی‌‌گرفتند‪،‬‬ ‫چ��ون ب��ر پای��ه قانون‌های اس�لامی ای��ن نوع‬ ‫معادن‪ ،‬مانند آب‪ ،‬برای افراد مس��لمان مباح‌اند‬ ‫و هرکس��ی که به آنها دس��ت یاب��د از آنها بهره‬ ‫می‌برد‪ .‬با وجود این‪ ،‬در سال ‪ 1328‬خورشیدی‪،‬‬ ‫قانونی از مجلس گذش��ت که استخراج و فروش‬ ‫نم��ک را به دولت منحصر می‌ک��رد‪ .‬اما به‌زودی‬ ‫لغو شد‪.‬‬ ‫نمک از جمله موادی است که در گذشته نقش‬ ‫مهمی در سیاست کشورها داشته و گاهی باعث‬ ‫بروز اعتصاب‌‌ها‪ ،‬ش��ورش‌ها و جنگ‌های فراوان‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در سده نخس��ت میالدی‪ ،‬امپراتور‬ ‫روم برای دسترس��ی به مناب��ع نمک‪ ،‬بحرالمیت‬ ‫را اش��غال کرد‪ .‬در سده چهارم میالدی‪ ،‬رومی‌ها‬ ‫بخش��ی از انگلستان را برای دس��تیابی به نمک‬ ‫اشغال کردند و پس از بهره‌برداری و کاهش این‬ ‫منابع در اواخر این سده‪ ،‬از این کشور عقب‌نشینی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در دوره خلیفه‌های عباسی برده‌هایی که برای‬ ‫تهیه نمک در اطراف بصره به کار واداشته بودند‪،‬‬ ‫ش��ورش بزرگی برپا کردند و این ش��ورش چند‬ ‫سال طول کشید‪ .‬سرخ‌پوس��تان امریکایی بارها‬ ‫ب��رای بهره‌گیری از نمک پیرامون چش��مه‌های‬ ‫شوره در کالیفرنیا با هم جنگ و ستیز داشته‌اند‪.‬‬ ‫در فرانس��ه خ��راج نم��ک موجب ناخش��نودی‬ ‫عمومی ش��د که در شعله‌ورشدن انقالب فرانسه‬ ‫اثرگذار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک هنر تاریخی با شکل نمک‬ ‫یکی از معدن‌های بس��یار نامی که تحول هزار‬ ‫س��اله از ف��ن بهره‌ب��رداری از نم��ک را به خوبی‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬در نزدیک شهر وی‌الیسکا در ‪15‬‬ ‫کیلومت��ری جنوب خاوری کراکوی در لهس��تان‬ ‫اس��ت که از عهد نوس��نگی تاکنون بهره‌برداری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این معدن نمک که تا ژرفای ‪327‬‬ ‫متری زیرزمین کار ش��ده اس��ت‪ ،‬روی هم بیش‬ ‫از ‪ 300‬کیلومت��ر گالری‪ ،‬تونل‪ ،‬چاه‪ ،‬میله و چند‬ ‫کلیس��ای کوچک وجود دارد که آنها را با آویزها‬ ‫و لوسترهای زیبایی از بلورهای نمک ساخته‌اند‪.‬‬ ‫در یکی از زیباترین کلیس��اها به نام سن‌کینگا‬ ‫لوسترهای نمکین را برای دیدارکنندگان روشن‬ ‫می‌کنند‪ .‬این کلیس��ا در سده شانزدهم میالدی‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫در س��ال‌های بسیار دور‪ ،‬کس��انی که تکه‌های‬ ‫نم��ک را از س��تون‌های نگهدارن��ده س��قف‬ ‫می‌دزدیدند‪ ،‬به ش��دت تنبیه می‌کردند و گاهی‬ ‫بازوان آنها را می‌بریدند! این معدن به علت داشتن‬ ‫گذشته‌ای آشکار که فن معدن‌کاوی و تحول آن‬ ‫را نشان می‌دهد‪ ،‬در سال ‪1978‬میالدی از سوی‬ ‫سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یکی از معدن‌های زیرزمینی نمک در کش��ور‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬در کوه‌های س��الت‌رنج قرار دارد که‬ ‫می‌گوین��د‪ ،‬اس��کندر مقدون��ی برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه آن‪ ،‬س��خت کوش��یده و کش��تارها ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در تونل‌ه��ای زیرزمین��ی و به عل��ت نفوذ آب‬ ‫در س��نگ‌های نمکی‪ ،‬آرام‌آرام قسمت‌هایی حل‬ ‫شده و شورابه‌ها به صورت آبچکانه فرو می‌چکد‬ ‫و پدی��ده زیبایی درس��ت همانند اس��تاالکتیت‬ ‫ب��ه وجود می‌آی��د که کارگران مع��دن از اردو و‬ ‫پش��توزبان آنها را نامگذاری کرده‌اند‪ :‬شورابه‌ای‬ ‫که از س��قف تونل فرو می‌چکد و آویزوار ش��کل‬ ‫می‌گی��رد به نام «اش��ک نمک»‪ ،‬ش��ورابه‌ای که‬ ‫فرو ریخته و در کف تونل س��تونک و برجستگی‬ ‫س��اخته اس��ت به ن��ام «آه‌نمک» و ه��ر جا که‬ ‫نمک‌ه��ای س��قف و ک��ف‪ ،‬یعنی اش��ک و آه به‬ ‫هم رس��یده‌اند‪ ،‬از آن به ن��ام «وصال‌نمک» یاد‬ ‫می‌کنند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫عرضه موسیقی‬ ‫با چالش‌های اقتصادی‬ ‫مواجه است‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫دکتر محمد رضا آزا ‌ده‌فر‬ ‫استاد موسیقی دانشگاه هنر‬ ‫در زنجیره تولید تا مص��رف آثار هنری‪ ،‬هر یک از‬ ‫عوامل تولید‪ ،‬انتقال و مصرف‪ ،‬نقشی ویژه و متفاوت‬ ‫ایفا می‌‌کنند‪ .‬بسترسازی آموزش هنری و توسعه ابزار‬ ‫تولید هن��ری‪ ،‬منجر به افزای��ش کارایی هنرمند در‬ ‫مرحله تولید می‌شود‪ .‬فراهم‌آوری زمینه‌های فرهنگی‬ ‫و ارتقای ذائقه هنری افراد تشکیل‌دهنده جامعه نیز‪،‬‬ ‫منجر به اختصاص بخش��ی از سبد هزینه‌های خانوار‬ ‫ب��ه محص��والت هنری می‌ش��ود‪ .‬ب��رای تکمیل این‬ ‫زنجیره‪ ،‬حلقه‌ای وجود دارد که به واسطه آن‪ ،‬کاالی‬ ‫هنری به ش��کل بهینه در سبد مصرف قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫این حلقه با علم اقتصاد هنر‪ ،‬طراحی می‌شود‪.‬‬ ‫صنعت موس��یقی ب��ا افراد و بخش‌ه��ای متعددی‬ ‫ارتباط مس��تقیم و غیرمس��تقیم دارد‪ .‬ای��ن افراد از‬ ‫اجراکنندگان موسیقی‪ ،‬آهنگسازان و موسیقی‌دانان‬ ‫تا ش��رکت‌های غول‌پیکر چندملیتی که کار ضبط و‬ ‫پخش موس��یقی را انجام می‌دهند و طیف وس��یعی‬ ‫از تهیه‌کننده‌ها‪ ،‬اس��تودیوها و فروش��گاه‌های واقعی‬ ‫و مج��ازی را دربرمی‌گیرد‪ .‬ع�لاوه بر این بخش‌های‬ ‫وابسته‌ای چون بنگاه‌های سازمان‌دهنده و ارائه‌کننده‬ ‫کنس��رت‌ها‪ ،‬ناش��ران و طراح��ان کتب‪ ،‬نش��ریات و‬ ‫تبلیغ��ات موس��یقی‪ ،‬صاحبان اقتصادی س��الن‌های‬ ‫اجرا‪ ،‬مدیران حوزه موس��یقی و بخش‌های مرتبط به‬ ‫ارائه موس��یقی از راه دور‪ ،‬مانند شبکه‌های رادیویی‪،‬‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬ماه��واره‌ای و اینترنتی؛ همچنین صنایع‬ ‫وابس��ته مانن��د سازس��ازی‪ ،‬تربیت معلم موس��یقی‬ ‫و کارخانه‌ه��ای تامی��ن ادوات ضب��ط‪ ،‬نگه��داری و‬ ‫پخش موسیقی را ش��امل می‌شود‪ .‬آسیب‌های وارده‬ ‫به اس��تانداردهای ش��نیداری مخاطبان رس��انه‌های‬ ‫فارس��ی‌زبان و فاصل��ه داش��تن ذائقه ش��نوندگان از‬ ‫موس��یقی‌های پخش ش��ده از رادیو و تلویزیون‌های‬ ‫فارس��ی‌زبان داخلی و خارجی از یک س��و ایرانیان را‬ ‫با بحران سبد شنیداری مواجه کرده و از سوی دیگر‬ ‫تولیدکنندگان این عرص��ه را با چالش جدی روبه‌رو‬ ‫کرده است‪ .‬براساس مطالعات پیمایشی انجام گرفته‬ ‫درب��اره می��زان عالقه‌مندی مردم به موس��یقی‌های‬ ‫پخش شده از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫تنه��ا ‪ 22‬درص��د پاس��خ‌دهندگان از موس��یقی‌های‬ ‫پخش شده رضایت داشته‌اند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اکثریت قریب به اتفاق مردم دوس��تدار شنیدن آنچه‬ ‫به اصطالح به آنها موس��یقی مبتذل گفته می‌ش��ود‪،‬‬ ‫نیستند‪ .‬تضاد حاصل از این وضعیت و چالش بزرگ‬ ‫پرداخت نشدن حقوق مصنفان موسیقی توسط رادیو‬ ‫و تلویزیون‌های فارس��ی‌زبان داخلی و خارجی نه‌تنها‬ ‫ای��ن صنعت را ب��ا آینده‌ای بس��یار نامطمئن روبه‌رو‬ ‫کرده‪ ،‬بلکه فرآیند ت��داوم حیات فرهنگی ایرانیان را‬ ‫نیز در ابهام جدی قرار داده است‪.‬‬ ‫نیم نگاه‬ ‫سازوکارهای سرمایه‌گذاری‬ ‫بانک‌ها در عرضه هنر‬ ‫علی‌اکب�ر جهانگ�رد‪ -‬دانش�جوی دکت�رای‬ ‫تطبیقی و تحلیلی هنر‪ :‬به نظر می‌رسد در نگاهی‬ ‫جام��ع بتوان ب��رای بانک‌ها و نهاده��ای اقتصادی‬ ‫عالوه بر فعالیت صرف در چارچوب‌های اقتصادی‪‌،‬‬ ‫وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی دیگری را نیز در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬در سال‌های گذشته و باتوجه به شرایط‬ ‫بانکداری دولتی در تاریخ ایران توجه به این دست‬ ‫فعالیت‌ها در حداقل ممکن صورت پذیرفته و تنها‬ ‫نمودهای قابل توجه را فقط در یک دهه گذشته و‬ ‫تغییرات در سیاست‌های نظام بانکی می‌توان سراغ‬ ‫داشت‪ .‬مهمترین عملکرد اجتماعی که از بانک‌ها و‬ ‫نهاده��ای اقتصادی در عرصه فرهنگ و هنر انتظار‬ ‫می‌رود ورود سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصاد‬ ‫هنر و تش��کیل و گس��ترش زیرساخت‌های وابسته‬ ‫به آن است‪.‬‬ ‫در همین راستا ورود بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫ب��ه عرصه اقتصاد هنر را می‌‌ت��وان به دو نوع الگو و‬ ‫سیاست‌گذاری عمده قابل تقسیم دانست؛ نخست‬ ‫س��رمایه‌گذاری با در نظر گرفتن بازگشت سرمایه‬ ‫و رش��د آن در کوتاه‌مدت که به‌طور عام در جوامع‬ ‫توس��عه‌یافته و دارای زیرس��اخت‌ها و بس��ترهای‬ ‫مناس��ب اقتصادی صورت می‌پذیرد چرا که بستر‬ ‫سوددهی مناسب برای آن از قبل فراهم شده و دوم‬ ‫س��رمایه‌گذاری بلندمدت با در نظر داش��ت اصالح‬ ‫الگوهای نامناس��ب در عرصه اقتصاد هنر و تبیین‬ ‫و توس��عه زیرس��اخت‌های بنیادین برای نسل‌های‬ ‫آینده که بیش��تر مختص جوامع در حال توس��عه‬ ‫است که درصدد ایجاد بسترهای مناسب برای رشد‬ ‫اقتص��ادی هنر و یا اصالح و ایجاد زیرس��اخت‌های‬ ‫آن هس��تند‪ .‬هر کدام از الگوهای مذکور به ش��کل‬ ‫طبیعی نتایج و تبعات خاص خود را به همراه دارد‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫نقش بازدارندگی صداوسیما در توسعه اقتصاد هنر‬ ‫چرا هنرمندان فقیرند؟‬ ‫گ�روه گفت‌وگو‪ -‬محمود مقدس‪ :‬اقتص�اد هنر‪ ،‬امروزه برای‬ ‫هنرمندان دلمشغولی فراوانی ایجاد کرده است‪ .‬کم‌توجهی‬ ‫به هنر و بی‌توجهی به این حرفه‪ ،‬اهل هنر را بر آن داشته تا‬ ‫در تکاپوی جدید‪ ،‬نگاهی بنیادین‌تر به این حرفه داشته باشند‪ .‬هر چند‬ ‫که این موضوع به‌تازگی در جامعه هنری ما بحث‌برانگیز شده اما سابقه‬ ‫آن در امری�کا به س�ال ‪ 1966‬میالدی برمی‌گردد ک�ه منتقدان جامعه‬ ‫امریکا را به خاطر کم‌توجهی به «اقتصاد هنر» به نقد کشیده و خواستار‬ ‫نگاه�ی نو به رابط�ه اقتصاد هنر و هنرمندان ش�ده‌اند‪ .‬این موضوع در‬ ‫میان هنرمندان ما با انتش�ار کتاب «چ�را هنرمندان فقیرند» با ترجمه‬ ‫دکتر شش�خوانی در س�ال‌های اخیر رونق گرفت و ب�ا تالیف مقاالت و‬ ‫تش�کیل جلس�ات و گردهمایی‌ه�ا تداوم یاف�ت و منجر به تش�کیل‬ ‫دانش�کده اقتصاد هنر ش�د‪ .‬از فعالیت‌های دیگر‪ ،‬تشکیل یک همایش‬ ‫یک‌روزه در خانه هنرمندان اس�ت که با حضور استادان و هنردوستانی‬ ‫چون محمد س�ریر‪ ،‬حمیدرضا شش�خوانی‪ ،‬محمدرض�ا آزاده‌فر‪ ،‬ناصر‬ ‫‹ ‹عواقب حساس نبودن به هزینه محصول‬ ‫زمانی که قرار باشد شما برای بهره‌مندی از محصولی‬ ‫بهای آن را بپردازید‪ ،‬سعی می‌کنید بهترین را انتخاب‬ ‫کنید و در زمینه استفاده و نگهداری از آن حساسیت‬ ‫الزم را داش��ته باش��ید‪ .‬این یک اصل کلی اس��ت که‬ ‫وقتی ش��ما به راحتی و رایگان صاحب چیزی ش��وید‬ ‫ق��در و منزل��ت آن را نمی‌دانید‪ .‬بین م��ا ایرانیان این‬ ‫مث��ل وجود دارد که وقتی کس��ی ما را به بی‌مالحظه‬ ‫بودن در باره چیزی که داریم تشویق کند‪ ،‬می‌گوییم‬ ‫«مگر مال دزدی اس��ت!»‪ .‬نخس��تین موضوعی که در‬ ‫زمینه لطمه شبکه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی‬ ‫در زمینه موس��یقی قابل طرح است به سادگی همین‬ ‫مثال اخیر است‪.‬‬ ‫زمانی که قرار باشد محصولی صوتی برای یک شبکه‬ ‫تلویزیونی یا رادیویی خریداری شود‪ .‬فاکتورهای بسیار‬ ‫متع��ددی طرح می‌ش��ود که مهمتری��ن آنها دو‌رکن‬ ‫کیفی��ت هنری محصول و اقبال مخاطبان اس��ت‪ .‬در‬ ‫این میان بسیاری کشورها مانند فرانسه و بریتانیا که‬ ‫سودای توس��عه فرهنگی سبد ش��نیداری شهروندان‬ ‫خ��ود را دارند در زمینه خری��د محصوالت با کیفیت‬ ‫ب��اال هن��ری که ضمن ل��ذت‌آور بودن برای ش��نونده‬ ‫باعث فرهنگ‌س��ازی آنها نیز می‌ش��ود سرمایه‌گذاری‬ ‫زیادی می‌کنند‪ .‬این سرمایه‌گذاری طیف گسترده‌ای‬ ‫از حمایت ارکس��ترهای خصوصی تا تش��کیل ارکستر‬ ‫س��ازمانی برای خود را شامل می‌شود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫هم‌اکنون ارکس��تر بی‌بی‌سی و ارکس��تر رادیو فرانسه‬ ‫ازجمله ارکسترهای معتبر جهان محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫ه��رج و م��رج تولی��د و مص��رف موس��یقی در‬ ‫تلویزیون‌های ایرانی کم‌کم سروس��امانی گرفته است‪.‬‬ ‫اما این سروسامان به نفع شنونده نیست‪ .‬بلکه به نفع‬ ‫جیب شبکه‌های تلویزیونی و واسطه‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹خواننده محوری‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫در هم��ه ج��ای دنیا خوانن��ده جلوی دید اس��ت و‬ ‫نوازندگان کمتر دیده می‌شوند‪ ،‬اما تا چه حد؟ حدود‬ ‫بیس��ت و اندی سال پیش که هنوز استادان بزرگی از‬ ‫نس��ل گذشته موس��یقی ایرانی بر روی صحنه بودند‪.‬‬ ‫پیامی کوتاه را از طریق یک واس��طه به گوش رییس‬ ‫س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اس�لامی رساندم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ایش��ان تازه به این س��مت برگزیده‬ ‫ش��ده بود و به نظر می‌رسید س��ودای کار اصولی در‬ ‫رس��انه داشته باش��د و اینکه تحصیالت دکترا داشت‬ ‫و از خان��واده‌ای اهل فضیلت هم بود به نظرم رس��ید‬ ‫این پیام می‌تواند کارس��از بیافتد‪ .‬پیام به این مضمون‬ ‫بود ک��ه نوازندگان برجس��ته‌ای چون فرام��رز پایور‪،‬‬ ‫پرویز مش��کاتیان‪ ،‬جلیل ش��هناز و غیره که امروزه با‬ ‫نش��اط بر روی صحنه‌های موس��یقی ایرانی به اجرای‬ ‫آثاری برجس��ته و گوش‌نواز مش��غول‌‌اند تا ‪20‬س��ال‬ ‫آین��ده اغل��ب بازنشس��ته می‌ش��وند‪ .‬نوازندگانی که‬ ‫در دوره بازنشس��تگی آنان باید جایگزین آنها ش��وند‬ ‫کودکان و نوجوانان اکنون هستند‪ .‬بچه‌ها در این سن‬ ‫دوس��ت دارند که دیده شوند‪ .‬اگر قرار باشد نوازنده‌ها‬ ‫از تلویزیون دیده نش��وند‪ ،‬انگیزه‌ای ب��رای آنان برای‬ ‫فراگیری س��از وجود نخواهد داشت و کشور ما در آن‬ ‫زم��ان لبری��ز از خواننده می‌ش��ود‪ ،‬و جایگزینی برای‬ ‫نوازندگان برجسته به شکل اساسی ساخته نمی‌شود‪.‬‬ ‫پاسخ مس��تقیمی از رییس صداوسیما نشنیدم‪ .‬اما‬ ‫ب��ه طورتلویحی از مدیران پایین‌دس��تی ش��نیدم که‬ ‫مس��ئله‌ای غیرقابل ح��ل در زمینه نمایش‌ س��از در‬ ‫تلویزیون وجود دارد که مربوط به بیرون از س��ازمان‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ال‌ها بعد در زمان ریاس��تم بر دانش��کده‬ ‫موس��یقی ب��ه رادیوی تازه‌تاس��یس آوا ک��ه به‌عنوان‬ ‫روزنه امیدی برای اهل موس��یقی آغ��از به کار کرده‬ ‫بود پیشنهاد دادم که ما دانشجویان و فارغ‌التحصیالن‬ ‫مس��تعدی داریم که حاضرن��د در برنامه‌های رادیویی‬ ‫ش��ما بنوازند و جوانان‪ ،‬صدای س��از آنه��ا و حکایت‬ ‫موفقیت‌شان را بش��نوند‪ .‬این پیشنهاد مشکلی هم با‬ ‫نمایش تصویر س��از نداش��ت‪ .‬اما پذیرفته نشد‪ .‬رادیو‬ ‫ملی بود و ش��هروندان ب��ا ملیت ایرانی قرار بود در آن‬ ‫به نواختن ساز مشغول شوند و شنونده‌ها هم با ملیت‬ ‫ایرانی آن را گوش دهند؛ اما نشد‪.‬‬ ‫روز به روز از ش��مار عالقه‌مندان ب��ه نوازندگی کم‬ ‫می‌شود و بر ش��مار خوانندگان افزوده می‌شود‪ .‬برای‬ ‫آشنایی با میزان انگیزه جوانان نوازنده می‌توان سری‬ ‫ب��ه مراک��ز آموزش عالی موس��یقی زد‪ .‬این آش��نایی‬ ‫نزدی��ک‪ ،‬یک س��وال اصل��ی در ذهن ایج��اد می‌کند‬ ‫«درنهایت در آینده چه کسانی و با چه کیفیتی برای‬ ‫همراهی سیل عظیم خوانندگان ساز خواهد زد؟»‬ ‫‹ ‹گسس�ت بین مراک�ز آموزش عالی موس�یقی‬ ‫ایران و رادیو و تلویزیون‬ ‫به‌ط��ور رس��می هی��چ ارتب��اط ارگانیک��ی بی��ن‬ ‫هنرستان‌های موسیقی و مراکز آموزش عالی موسیقی‬ ‫با رادی��و تلویزی��ون ملی ای��ران وجود ن��دارد‪ .‬اغلب‬ ‫فارغ‌التحصیالن موس��یقی پس از اتمام تحصیالت به‬ ‫جای مش��ارکت فعال در تولید موس��یقی به تدریس‬ ‫آموخته‌های خود به دیگران در آموزشگاه‌های عمومی‬ ‫و کالس‌های خصوصی می‌پردازند‪.‬‬ ‫تا چند س��ال پیش صداوسیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران دارای یک مرکز آموزش عالی موسیقی بود‪ ،‬که‬ ‫آن ه��م بنا به دالیل سیاس��ی تعطیل ش��د‪ .‬از بین ‪3‬‬ ‫مرکز آموزش عالی دولتی فعال در تهران و گیالن نیز‬ ‫هیچ‌گونه ورودی به رسانه ملی صورت نمی‌گیرد‪ .‬یک‬ ‫پایش آماری در باره انواع مشاغلی که فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانش��کده موسیقی دانش��گاه هنر به‌عنوان بزرگترین‬ ‫مرک��ز دولت��ی آم��وزش عالی موس��یقی کش��ور در‬ ‫چند س��ال گذش��ته ص��ورت گرفت که م��رور آن به‬ ‫عن��وان پایان‌بخش این گفتار بس��یاری از ناگفته‌های‬ ‫بازدارندگی رادیو و تلویزیون‌های فارسی‌زبان داخلی و‬ ‫خارجی در توسعه اقتصاد موسیقی در ایران را نمایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫آم��ار نش��ان از آن دارد که تنه��ا ‪5‬درصد به ضبط‬ ‫اس��تودیویی می‌پردازن��د و ‪95‬درص��د به ام��ور دیگر‬ ‫می‌پردازن��د‪ .‬تدریس آموزه‌ها به دیگران باالترین آمار‬ ‫را در این نظرسنجی نمایش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمودار‪ .1‬پراکندگی اشتغال فارغ‌التحصیالن‬ ‫موس�یقی رشته‌های موسیقی دانشگاه هنر تا سال‬ ‫‪1388‬‬ ‫براس��اس این یافته‌‌ه��ا بیش��ترین فارغ‌التحصیالن‬ ‫رشته‌های موسیقی به دلیل توفیق نداشتن در تولید‪،‬‬ ‫ب��ه تدری��س آموخته‌های خ��ود به دیگران اش��تغال‬ ‫می‌ورزن��د‪ .‬ای��ن تحقیق نش��ان می‌ده��د از مجموع‬ ‫فارغ‌التحصی�لان‪13 ،‬درصد بی��کار و ‪11‬درصد نیز به‬ ‫مشاغل متفرقه می‌پردازند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از این تحقیق می��زان اثرگذاری‬ ‫فکوهی‪ ،‬مجید سرس�نگی‪ ،‬مرتض�ی کاظمی‪ ،‬س�جاد باغبان‌ماهر‪ ،‬و با‬ ‫ک پاس�ارگاد برگزار شد تا گامی دیگر در جهت یافتن‬ ‫حمایت مالی بان ‌‬ ‫مفاهیم اقتصاد هنر و راهکاری مناس�ب برای این قشر فرهیخته باشد‪.‬‬ ‫نیز با ش�رکت در ای�ن گردهمای�ی و هماهنگی با دکتر‬ ‫روزنام�ه‬ ‫محمدرضا آزاده‌فر‪ ،‬اس�تاد موسیقی دانش�گاه هنر‪ ،‬اقدام به درج مقاله‬ ‫وی کرد تا ش�اید با انتش�ار این نوع نقدهای ارائه شده‪ ،‬گامی در جهت‬ ‫احقاق حقوق هنرمندان برداشته باشد‪.‬‬ ‫باشیم‪ ،‬یعنی حداکثر بیست و دو سه سال‪ ،‬می‌گوییم‪،‬‬ ‫نه الزاما‪.‬‬ ‫راه یافتن به‌عن��وان خواننده در تیتراژهای پایانی از‬ ‫مس��یر دانشگاه یا مکتب آوازی فالن استاد نمی‌گذرد‬ ‫و حنجره خداداد شگفت‌انگیزی هم نمی‌خواهد‪ .‬کافی‬ ‫است شما اشعار اش��خاص خاصی را انتخاب کنید‪ ،‬با‬ ‫آهنگس��ازهای خاصی کار کنید و دایره روابط خوبی‬ ‫داش��ته باش��ید و مهمتر اینک��ه از لح��اظ اقتصادی‬ ‫حاضر به «س��رمایه‌گذاری» مالی بر روی شهرت خود‬ ‫باش��ید‪ .‬با این اوصاف در کوتاه‌م��دت همه به رضایت‬ ‫خود رس��یده‌اند‪ .‬تلویزیون هزینه کمت��ری پرداخته‪،‬‬ ‫تهیه‌کننده سود بیشتری برده‪ ،‬یک جوان راه چند ده‬ ‫س��اله ممارست در آموزش موسیقی را چند ماهه طی‬ ‫کرده‪ ،‬آنتن از برنامه خالی نمانده و‪ ...‬تنها یک مشکل‬ ‫ایجاد شده است‪:‬‬ ‫کودک ش��ما که از رادیو و تلویزیون‌های فارسی‌زبان‬ ‫داخل��ی و خارجی تغذی��ه می‌کند عادت ش��نیداری‬ ‫منطب��ق با کیفی��ت ارائه‌ش��ده این چنین��ی را یافته‬ ‫دانش��گاه در پیدا کردن ش��غل مناس��ب مورد سوال اس��ت‪ .‬در س��ینمای دهه ‪2000‬می�لادی امریکا یک‬ ‫ق��رار می‌گیرد‪ .‬پاس��خ‌های ارائه ش��ده جامعه آماری مس��ئله عجیب‪ ،‬ذائقه ش��نیداری م��ردم را تغییر داد‪:‬‬ ‫«اس��تفاده تعم��دی و درازمدت از‬ ‫فارغ‌التحصی�لان در ای��ن زمین��ه‬ ‫آوازخوان��ان با ص��دای تودماغی»‪.‬‬ ‫ش��ایان تامل اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫پرداخت نشدن‬ ‫این امر همزمان ش��د با جایگزینی‬ ‫پاس��خ‌ها حضور در دانش��گاه فقط‬ ‫حقوق مصنفان‬ ‫تدریجی هنرپیش��گان با چهره‌های‬ ‫‪15‬درصد ش��انس فارغ‌التحصیالن‬ ‫موسیقی توسط‬ ‫معمولی به جای هنرپیشه‌های زیبا‬ ‫را برای یافتن ش��غل‪ ،‬افزایش داده‬ ‫رادیو و تلویزیون‌های‬ ‫در نقش‌های اول‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان دای��ره روابط‬ ‫فارسی‌زبان داخلی‬ ‫‹ ‹نتیجه و جمع‌بندی‬ ‫ب��ا ‪47‬درص��د بیش��ترین می��زان‬ ‫و خارجی نه‌تنها این‬ ‫آس��یب‌های وارد ش��ده ب��ه‬ ‫اثرگ��ذاری در‪ ،‬یافتن ش��غل را به‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫آیند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫صنعت‬ ‫ش��نیداری‬ ‫اس��تانداردهای‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اج��را در کنس��رت‌ها مرب��وط به بسیار نامطمئن روبه‌رو فارس��ی‌زبانان و فاصل��ه داش��تن‬ ‫ذائق��ه ش��نیداری ش��نوندگان از‬ ‫قب��ل از تعطیل��ی موس��یقی در کرده است بلکه فرآیند‬ ‫موس��یقی‌های پخش شده از رادیو‬ ‫فرهنگسراهاست‪.‬‬ ‫تداوم حیات فرهنگی‬ ‫ایرانیان را نیز در ابهام و تلویزیون‌های فارسی زبان داخلی‬ ‫و خارجی از یک س��و ایرانیان را با‬ ‫‹ ‹نم�ودار‪ .2‬نق�ش عوام�ل در‬ ‫جدی قرار داده است‬ ‫بحران سبدش��نیداری مواجه کرده‬ ‫پی�دا ک�ردن ش�غل در زمین�ه‬ ‫و از سوی دیگر تولیدکنندگان این‬ ‫موس�یقی برای فارغ‌التحصیالن‬ ‫عرصه را با چالش جدی روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫رشته موسیقی تا سال ‪1388‬‬ ‫مطالع��ات پیمایش��ی انج��ام گرفت��ه در ب��اره میزان‬ ‫عالقه‌من��دی مردم به موس��یقی‌های پخش ش��ده از‬ ‫صداوسیما جمهوری اسالمی‪ ،‬تنها ‪ 22‬درصد از مردم‬ ‫از موسیقی‌های پخش شده رضایت داشته‌اند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم دوستدار‬ ‫شنیدن آنچه به اصطالح به آنها موسیقی مبتذل گفته‬ ‫می‌شود نیستند‪ .‬تضاد حاصله از این وضعیت و چالش‬ ‫بزرگ پرداخت نشدن حقوق مصنفان موسیقی توسط‬ ‫رادی��و و تلویزیون‌های فارس��ی‌زبان داخلی و خارجی‬ ‫€ €ب�ده بس�تان‌های رس�می و غیررس�می در نه‌تنه��ا ای��ن صنعت را ب��ا آینده‌ای بس��یار نامطمئن‬ ‫راهیاب�ی خوانن�دگان ب�ه تریبون‌ه�ای مل�ی و روبه‌رو کرده اس��ت بلکه فرآیند تداوم حیات فرهنگی‬ ‫ایرانی��ان را نی��ز در ابهام جدی قرار داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫خصوصی‬ ‫امروزه فرمول س��اده‌ای برای موفقیت یک خواننده فرآیند در بزرگس��االن به ص��ورت نارضایتی و در نزد‬ ‫جوان وجود دارد‪ :‬خواندن در تیتراژ پایانی یک سریال کودکان‪ ،‬فقط به ش��کل تجربه ش��نیداری اس��ت که‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬یا حضور یافتن در جنگ‌های مناس��بتی‪ ،‬منجر به شکل‌گیری ذائقه ش��نیداری می‌شود‪ .‬نتایج‬ ‫فضاس��ازی رس��انه‌ای در مجله‌های هفتگ��ی با تهیه اتفاقی که امروز در عرصه افت شدید کیفی در عرصه‬ ‫پرتره‌های خاص از وی‪ ،‬دنبال کردن فضاسازی ایجاد آواز و موس��یقی در تلویزیون‌های فارسی‌زبان در حال‬ ‫شده در ش��بکه‌های اجتماعی اینترنتی‪ ،‬انتشار برخی ش��کل‌گیری اس��ت در ‪ 20‬س��ال آینده بروز خارجی‬ ‫اخبار مرتبط به حاش��یه زندگ��ی خصوصی خواننده‪ ،‬خواه��د یافت‪ .‬اما این بار مش��کل بس��یار اس��ف‌بارتر‬ ‫برگزاری یک کنس��رت (قبال در تاالر کش��ور و اکنون از نمایش ندادن س��ازها و ناآش��نایی نس��ل جوان با‬ ‫در برج میالد)‪ ،‬انتش��ار یک آلبوم موسیقی با پرتره‌ای ش��مایل س��ازهای ایرانی خواهد بود‪ .‬چون ما با یک‬ ‫هالی��ودی از خواننده بر روی آن‪ ،‬بازگش��ت به چرخه س��لیقه شکل گرفته روبه‌رو خواهیم بود‪ ،‬پدیده‌ای که‬ ‫مجله‌ه��ای هفتگی و فضاهای مج��ازی با موضوعاتی برای برطرف کردن آن مش��کل به بزرگی برگرداندن‬ ‫مانن��د ممنوع‌االجرا ش��دن‪ ،‬ازدواج‪ ،‬طالق‪ ،‬حمایت از جوان ‪25‬س��اله به سن ‪50‬س��الگی اوست! اگر میزان‬ ‫ملی بودن رس��انه به منوال امروزی تداوم یابد و حجم‬ ‫کودکان و بیماران و‪....‬‬ ‫آی��ا برای ق��رار گرفتن یک آواز در حاش��یه صدای مشارکت متخصصان موس��یقی به همین اندازه باقی‬ ‫یک فیلم باید فرد صدای ویژه‌ای داش��ته باش��د؟ اگر بماند تا چند س��ال آینده رسانه ملی شاهد پسوند یا‬ ‫بخواهیم به س��رعت و بدون فکر کردن پاسخ دهیم‪ ،‬و پیشوندی هم خواهد شد‪.‬‬ ‫مثال «ش��بکه ملی محس��ن»‪« ،‬ش��بکه دان��ه بلند‬ ‫سن ما از ‪40‬سال هم بیشتر باشد‪ ،‬فورا پاسخ خواهیم‬ ‫داد بله‪ ،‬چون بالفاصله صدای ایرج‪ ،‬ویگن و عهدیه از ملی»‪« ،‬رس��انه ملی پدیده»‪« ،‬رسانه ملی اطلس‌مال‬ ‫س��ینمای قبل از انقالب و ناظری‪ ،‬ش��جریان و برخی نیاوران»‪« ،‬رس��انه س��هامداران مال‌ه��ای ملی»‪ ،‬و یا‬ ‫خواننده‌های سرش��ناس دیگ��ر از دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬را به ترکیبات��ی با جزییات متفاوت ک��ه خالقیت آیندگان‬ ‫خاط��ر می‌آوریم‪ .‬اما اگر در دهه اول یا دوم عمر خود آنها را خواهد ساخت‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫دهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران برگزار شد‬ ‫‪23‬‬ ‫«های‌تک» در تهران صاحب شهرک می‌شود‬ ‫درخواست معافیت صنعت غذا از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توان باالی واحدهای تولیدی‬ ‫خوزستان‬ ‫ایسنا‪ :‬در جریان تور اقتصادی که در شهرستان‌های‬ ‫دزفول و اندیمش��ک انجام شد تعدادی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی تولیدکنن��ده م��ورد بازدی��د ق��رار گرفت‬ ‫و جلس��ات هم‌اندیش��ی ب��رای حل مش��کالت این‬ ‫واحده��ا برگزار ش��د‪ .‬رییس خان��ه صنعت و معدن‬ ‫اس��تان خوزستان در حاش��یه بازدید از شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی دزف��ول و اندیمش��ک گف��ت‪ :‬واحده��ای‬ ‫تولیدی م��ا از توانمندی باالی��ی برخوردارند اما در‬ ‫کنار این توانمندی‌ها‪ ،‬مش��کالت زی��ادی گریبانگیر‬ ‫این تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬فرامرز احمدی‌نژاد افزود‪:‬‬ ‫واحدهای موفقی در ش��هرک‌های صنعتی داریم که‬ ‫در زمین��ه تامی��ن نیاز بازار نقش بس��زایی دارند اما‬ ‫با موانع فضای کس��ب‌وکار مواجهن��د‪ .‬وی بیان‌کرد‪:‬‬ ‫همه واحدهای تولید ما با بانک‌ها مشکل دارند‪ .‬یکی‬ ‫از این واحدها دزنوش‪ ،‬تولیدکننده انواع نوش��یدنی‬ ‫است که بانک‪ ،‬این واحد را تا مرز ورشکستگی برده‬ ‫و هیچ‌گونه همکاری با آن ندارد‪.‬‬ ‫وجود ‪ 10‬هزار بافنده‬ ‫فرش دستباف در اقلید‬ ‫دهمین نشست ش��ورای گفت‌وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی استان تهران‪ ،‬بررسی موضوعات متنوعی را‬ ‫در دس��تور کار داشت؛ از بررس��ی الیحه بودجه سال‬ ‫‪ 1394‬تا بررسی مقوله سالمت و غذا‪.‬‬ ‫در این نشست که در غیاب یحیی آل‌اسحاق‪ ،‬رییس‬ ‫ات��اق ته��ران و دبیر ش��ورای گفت‌وگو و به ریاس��ت‬ ‫سیدحس��ین هاشمی اس��تاندار تهران برگزار می‌شد‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی به طرح مش��کالت خود پرداختند و‬ ‫خواستار انعکاس این مشکالت به دولت شدند‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن نشس��ت که ب��ه م��رور مهم‌ترین‬ ‫رویداده��ای اقتصادی اختصاص داش��ت‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نجفی‌من��ش‪ ،‬عض��و هیات نماین��دگان ات��اق تهران‬ ‫به انتظ��ارات فعاالن بخش خصوص��ی در مورد نحوه‬ ‫اعطای تس��هیالت بانکی اشاره کرد و گفت‪ :‬ما فعاالن‬ ‫اقتصادی انتظار داش��تیم که اعطای تسهیالت بانکی‬ ‫با ش��رایط آس��ان‌تری انجام ش��ود اما این شرایط به‬ ‫مراتب دش��وارتر شده اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که پیش از‬ ‫این‪ ،‬بانک‌ها کارخان��ه را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرفتند‬ ‫ام��ا به‌تازگی اعالم می‌کنند ک��ه تجهیزات کارخانه‌ها‬ ‫به‌عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح دستورالعمل استقرار صنایع‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬یداهلل‬ ‫صادق��ی‪ ،‬مدی��رکل س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران به اقدامات سازمان متبوع‬ ‫خود برای اص�لاح مصوبه هیات‬ ‫وزیران در مورد نحوه اس��تقرار صنایع نوین در شعاع‬ ‫‪120‬کیلومتری تهران اش��اره کرد و گفت‪ :‬به موجب‬ ‫مصوبه‌ای که هیات وزیران در مهرماه س��ال گذش��ته‬ ‫ابالغ کرد‪ ،‬س��ازمان محیط زیست به این صنایع برای‬ ‫اس��تقرار در ش��عاع ‪120‬کیلومت��ری ته��ران مج��وز‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬براس��اس ای��ن مصوبه‪ ،‬برخ��ی صنایع نیز‬ ‫ش��رایط استقرار در ش��هرک‌های صنعتی را ندارند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬سرمایه‌گذارانی مراجعه کرده‌اند‬ ‫که می‌گویند‪ ،‬صنایع‌ش��ان جزو صنایع نوین است اما‬ ‫ش��رایطی که دارن��د‪ ،‬منطبق با دس��تورالعمل دولت‬ ‫نیس��ت‪ .‬او با بیان اینکه قراراس��ت‪ ،‬این دستورالعمل‬ ‫اصالح شود‪ ،‬گفت‪ :‬در پی آن هستیم که شهرکی برای‬ ‫استقرار صنایع های‌تک در جوار مرقد امام(ره) ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سرمایه در گردش‬ ‫استاندار تهران نیز از شکل‌گیری‬ ‫ش��ورای هماهنگ��ی بانک‌ها در‬ ‫آین��ده‌ای نزدی��ک خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در جلس��ه اخیر ش��ورای‬ ‫توس��عه و برنامه‌ری��زی اس��تان‬ ‫تهران که ریی��س کل بانک مرکزی نیز در آن حضور‬ ‫یافته بود‪ ،‬مقرر شد ‪2‬هزار میلیارد تومان به پروژه‌های‬ ‫مربوط به حوزه صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬او افزود‪ :‬در ش��ورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‬ ‫مصوب ش��د که واحدهایی که در زمینه س��رمایه در‬ ‫گ��ردش دچار مش��کل هس��تند و بی��ش از‪80‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی داش��ته‌اند‪ ،‬در اولویت قرار گیرند‪.‬‬ ‫هاش��می در ادامه گفت‪ :‬مقرر ش��ده است‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعت��ی و صادراتی اطالعات خود را جمع‌آوری کنند‬ ‫تا ب��ه رییس کل بانک مرکزی ارائه ش��ود و ایش��ان‬ ‫دستور اجرای این مصوبه را صادر کند‪.‬‬ ‫صادقی هم دراین‌باره گفت‪ :‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت پیش‌بینی این است که رقم مورد نیاز صنایع‬ ‫کشور به سرمایه در گردش به حدود ‪150‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان می‌رس��د که رقم م��ورد نیاز برای تهران حدود‬ ‫‪ 20‬تا ‪50‬هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود‪ .‬استاندار‬ ‫تهران در ادامه س��خنانش در م��ورد وثایق بانکی نیز‬ ‫گفت‪ :‬این پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم که ابنیه کارخانه‌ها‬ ‫به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬محمدرضا‬ ‫بهرام��ن‪ ،‬نایب‌رییس اتاق تهران‬ ‫گزارش پیش��رفت ام��ور اجرایی‬ ‫دبیرخانه همای��ش فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری را که قرار است‬ ‫در ‪ 29‬دی‌م��اه برگزار ش��ود‪ ،‬ارائه ک��رد‪ .‬او گفت‪ :‬به‬ ‫منظور اعمال برخی هماهنگی‌ها‪ ،‬کارگروهی متشکل‬ ‫از نمایندگان س��ازمان‌های اقتصادی مستقر در تهران‬ ‫تش��کیل و تاکنون ‪ 12‬جلس��ه توس��ط این کارگروه‬ ‫برگزار شده است‪ .‬در این جلسات تصمیم گرفتیم که‬ ‫همایش را ‪ 29‬دی‌ماه برگ��زار کنیم‪ .‬ضمن آنکه قرار‬ ‫اس��ت‪ ،‬دبیرخانه این همایش‪ ،‬به یک دبیرخانه دائمی‬ ‫تبدی��ل ش��ود‪ .‬او اف��زود‪ :‬کارگروه��ی هم ب��ا عنوان‬ ‫سرمایه‌گذاری تشکیل شده است که مسئولیت آن با‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ 300‬پروژه س��رمایه‌گذاری ب��ه این کارگروه‬ ‫ارجاع ش��ده اس��ت که ‪ 287‬پروژه قرار است معرفی‬ ‫ش��ود‪ .‬در واقع این ‪ 287‬پروژه‪ ،‬شناسنامه پروژه‌های‬ ‫اس��تان تهران تلق��ی می‌ش��وند‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬در‬ ‫معرفی این پروژه‌ها نگاه ملی حاکم است و پروژه‌هایی‬ ‫در زمینه ورزش‪ ،‬گردشگری‪ ،‬بانک و بیمه نیز در این‬ ‫فهرس��ت گنجانده ش��ده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬البته روند‬ ‫شناس��ایی پروژه‌ها متوقف نش��ده اس��ت‪ .‬با ارائه این‬ ‫گزارش‪ ،‬استاندار تهران‪ ،‬نسبت به معرفی این همایش‬ ‫در بعد بین‌المللی تاکید کرد‪.‬‬ ‫سیده‌فاطمه مقیمی‪ ،‬دیگر عضو‬ ‫هیات نمایندگان اتاق تهران نیز‬ ‫دراین‌ب��اره گفت‪ :‬برگ��زاری این‬ ‫همای��ش به‌ط��ور قط��ع ب��ا‬ ‫کاستی‌هایی همراه خواهد بود و‬ ‫ش��اید الزم باش��د آن را به‌عنوان نخس��تین همایش‬ ‫فرصت‌های سرمایه‌گذاری بنامیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬برخ��ی تحوالت‪ ،‬نظیر کاه��ش قیمت نفت‬ ‫این ضرورت را ایجاد می‌کند که ش��رایط را برای ورود‬ ‫سرمایه‌گذار به کشور مهیا کنیم‪ .‬در ادامه‪ ،‬هاشمی با‬ ‫اش��اره به کاهش قیمت نفت‪ ،‬اتاق و فعاالن اقتصادی‬ ‫را به عن��وان خط مقدم جبهه دول��ت توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا این روند‪ ،‬سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫می‌تواند در پیش��برد برنامه‌های اقتصادی کشور موثر‬ ‫واقع ش��ود‪ .‬او همچنین با اش��اره به برگزاری همایش‬ ‫فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در ایران گف��ت‪ :‬فعاالن‬ ‫اقتص��ادی می‌توانند با ارتباطاتی که دارند از همتایان‬ ‫خود بخواهند در این همایش حضور یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاران سردرگم نشوند‬ ‫محمدرحیم احمدوند‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اقتص��اد دارایی اس��تان تهران با‬ ‫اشاره به گزارشی که بهرامن در‬ ‫م��ورد شناس��ایی ‪300‬پ��روژه‬ ‫س��رمایه‌گذاری ارائه کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د معرفی ای��ن تعداد پ��روژه موجب‬ ‫سردرگمی شود‪ ،‬پیشنهاد من این است که ‪ 10‬یا ‪20‬‬ ‫پروژه برتر بر مبنای استراتژیک بودن یا حمایت‌هایی‬ ‫که قرار اس��ت از این پروژه‌ها ش��ود‪ ،‬به‌طور جداگانه‬ ‫معرفی ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬مرکز خدمات س��رمایه‌گذاری‬ ‫ته��ران این آمادگی را دارد ک��ه متقاضیان پروژه‌ها را‬ ‫راهنمایی و حمایت کند‪ .‬نجفی‌منش این پیش��نهاد را‬ ‫مطرح کرد که از سفرا نیز برای حضور در این همایش‬ ‫دعوت ش��ود تا آنان اطالعات مرب��وط به فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری در ایران را به کشور خود منتقل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مراجعه به بخش خصوصی تنها راه چاره‬ ‫مورد میزان تس��هیالت تخصیص‌یافته سخن بگوید‪،‬‬ ‫میزان س��پرده‌های موثر در بانک مل��ی را ‪338‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان عنوان کرد و گف��ت که از این میزان‬ ‫‪327‬هزار میلیارد تومان به‌عنوان تسهیالت تخصیص‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬رحیمی افزود‪ :‬موضوع مطالبات معوق‪،‬‬ ‫مس��ئله‌ای جدی است و تالش��مان این است که این‬ ‫منابع وصول شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی‌من��ش نیز به‬ ‫مصوبه‌ای اشاره کرد که در سال‬ ‫‪ 1390‬توس��ط دولت دهم ابالغ‬ ‫ش��د و به موجب آن‪ ،‬بدهکاران‬ ‫بانکی از تمام��ی خدمات بانکی‬ ‫محروم شدند‪ .‬او خواستار لغو این مصوبه شد‪ .‬استاندار‬ ‫تهران نیز وعده داد ک��ه این موضوع را با معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری در میان بگذارد‪.‬‬ ‫محم��ود صالح��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬توس��عه ش��هری و‬ ‫امور ش��ورای ش��هرداری تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای برگ��زاری ای��ن‬ ‫همای��ش بای��د ب��ه گون��ه‌ای‬ ‫سرمایه‌گذاری ش��ود که متقاضیان سرمایه‌گذاری در ‹ ‹صنع�ت غذا از مالیات بر ارزش افزوده معاف‬ ‫مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اس��تان تهران و پنجره شود‬ ‫در بخش دیگری از این نشست‪،‬‬ ‫واحد بتوانند امور مربوط به خود را پیگیری کنند‪ .‬او‬ ‫ش��اهرخ ظهی��ری ریی��س‬ ‫افزود‪ :‬ایرادی که به اغلب همایش‌های بین‌المللی در‬ ‫کمیسیون کشاورزی اتاق تهران‬ ‫ایران وارد اس��ت این اس��ت که پیش از دستیابی به‬ ‫مس��ائلی را در باب صنعت غذا‬ ‫توافق و همزبانی‪ ،‬همایش به پایان می‌رس��د و اهداف‬ ‫مطرح کرد‪ .‬او در ابتدا با اش��اره‬ ‫آن به دست فراموشی سپرده می‌شود‪.‬‬ ‫او در ادامه به کاهش قیمت نفت اش��اره کرد و گفت‪ :‬به آنچ��ه در اقتصاد مقاومتی در ب��اب امنیت غذایی‬ ‫قیمت نفت با طراحی برخی کش��ورها‪ ،‬کاهش یافته آمده اس��ت گفت‪ :‬دولت به‌طور جدی درحال تالش‬ ‫اس��ت و از منظری دیگر‪ ،‬می‌توان این گونه استنباط اس��ت تا ایران به تجارت جهانی بپیوندد و در صورت‬ ‫پیوس��تن ایران به این قافله‪ ،‬آنچه‬ ‫کرد که دش��من ب��رای ما فرصتی‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات قاب��ل رقابت خواهد ب��ود‪ ،‬صنعت‬ ‫غذاست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬قانون نظارت‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی در وزیران در مهرماه سال‬ ‫ب��ر م��واد غذای��ی ایران در س��ال‬ ‫ش��رایط دش��وار می‌توان��د خود را گذشته صنایع های‌تک‬ ‫‪ 1346‬به تصویب رسیده است و ما‬ ‫نشان دهد گفت‪ :‬ظرفیت‌هایی در‬ ‫جزو صنایع نوین بوده‬ ‫قان��ون غ��ذا را در کمیس��یون‬ ‫کش��ور وجود دارد که یا شناسایی‬ ‫و مجوز استقرار در‬ ‫کشاورزی اتاق تهران تدوین کرده‬ ‫نش��ده یا فرصت بهره‌برداری از آن‬ ‫شهرک‌ صنعتی را ندارند‪ .‬و به وزارت بهداشت ارائه کردیم و‬ ‫وجود نداشته است‪.‬‬ ‫همچنین زمان آن فرارسیده است قرار است شهرکی برای توجه��ی ب��ه آن نش��د‪ .‬ظهی��ری‬ ‫که اصل‪ 44‬قانون اساس��ی به‌طور استقرار صنایع های‌تک همچنین به این نکته اش��اره کرد‬ ‫ک��ه محص��والت کش��اورزی از‬ ‫واقع��ی به اج��را درآی��د‪ .‬صالحی در جوار مرقد امام(ره)‬ ‫پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬رس��الت اتاق‌ها اکنون‬ ‫ایجاد شود‬ ‫مع��اف هس��تند ام��ا محص��والت‬ ‫‪3‬برابر شده است و مجلس و دولت‬ ‫درمی‌یابند که راه��ی جز مراجعه‬ ‫فرآوری‌شده کش��اورزی‪ ،‬مشمول‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی ندارند‪ .‬او در بخ��ش دیگری از مالیات می‌شوند‪.‬‬ ‫س��خنانش گفت‪ :‬همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬فع��االن این صنعت بای��د مالیات ب��ر ارزش‌افزوده را‬ ‫اگرچه در تهران برگزار می‌ش��ود اما اگر از سایر نقاط بپردازند ب��دون آنکه بتوانن��د آن را از مردم بگیرند‪.‬‬ ‫کشور نیز پروژه‌هایی برای معرفی وجود داشته باشد رییس کمیس��یون کش��اورزی اتاق تهران با اش��اره‬ ‫می‌توانیم پذیرای آن باش��یم‪ .‬بهرامن نیز توضیح داد‪ :‬ب��ه اینکه مالیات بر ارزش‌اف��زوده در مجلس درحال‬ ‫همه موارد مورداش��اره را در س��ایت مرب��وط به این بررس��ی است خواستار آن ش��د که صنایع غذایی از‬ ‫همای��ش قرار داده‌ای��م؛ هدف ما معرف��ی پروژه‌های پرداخ��ت این ن��وع مالیات معاف ش��ود‪ .‬نجفی‌منش‬ ‫س��رمایه‌گذاری در تهران اس��ت و قصد داریم به‌طور نی��ز ابراز امی��دواری کرد که موض��وع اصالح مالیات‬ ‫دائ��م این صندوقچ��ه را پر کنیم تا س��رمایه‌گذاران بر ارزش‌افزوده در برنامه شش��م توس��عه مورد توجه‬ ‫بتوانند از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬اما احمدوند در پاس��خ ب��ه انتقاداتی که‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬رحیم��ی که ب��ه نمایندگ��ی از بانک‌ها درم��ورد مالیات مطرح ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال‌جاری‪،‬‬ ‫در این نشس��ت حضور یافته ب��ود‪ ،‬میکروفون مقابل حدود ‪70‬ه��زار میلیارد تومان مالیات دریافت ش��د‬ ‫خود را روش��ن کرد تا توضیحات��ی در مورد وضعیت که این میزان تنه��ا ‪6/5‬درصد جی‌دی‌پی را به خود‬ ‫تخصیص تس��هیالت توس��ط بانک مل��ی ارائه کند‪ .‬اختصاص داده اس��ت‪ .‬این درحالی است که در سایر‬ ‫او گف��ت‪ :‬برآورده��ا نش��ان می‌ده��د ت��ا ‪ 20‬آذرماه کشورها مالیات‌های دریافتی‪ ،‬حدود ‪ 20‬تا ‪30‬درصد‬ ‫س��ال‌جاری‪ ،‬بان��ک ملی ب��ا ‪60‬هزارمیلی��ارد تومان جی‌دی‌پی را ب��ه خود اختص��اص می‌دهد‪ .‬مدیرکل‬ ‫مطالبات مش��کوک‌الوصول مواجه اس��ت و‪60‬درصد اقتصاد و دارایی اس��تان تهران افزود‪ :‬اگر قرار باش��د‬ ‫ای��ن مطالبات مربوط به ‪120‬نفر اس��ت‪ .‬او در بخش میزان مالیات‌ها را به نرم جهانی برسانیم باید دریافت‬ ‫دیگ��ری از س��خنانش‪ ،‬هنگامی که می‌خواس��ت در مالیات‌ها را تا ‪4‬برابر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقلید از‬ ‫وجود ‪10‬هزار بافنده فرش دستباف و عضویت ‪ 7‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬نف��ر آنها در اتحادیه صنف فرش دس��تباف و‬ ‫تعاونی‌های روستایی این شهرستان خبر داد‪ .‬علیرضا‬ ‫ق��ادری با اش��اره به اهمیت فرش دس��تباف در ایجاد‬ ‫اش��تغال و تاثی��ر هن��ری این صنع��ت در عرصه‌های‬ ‫مختل��ف داخلی و خارج��ی اظهار کرد‪ :‬ق��رار گرفتن‬ ‫اقلید در مسیر ییالق عش��ایر‪ ،‬وجود مراتع گسترده و‬ ‫باکیفیت‪ ،‬فراوانی روستاهای منطقه با هنرنمایی زنان‬ ‫روس��تایی در تهیه نخ و بافت قالی‪ ،‬این شهرس��تان را‬ ‫به یکی از مراکز اصلی فرش‌بافی اس��تان فارس تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی مش��کالت صنعت فرش و بافندگان‬ ‫آن را در نب��ود م��واد اولی��ه مرغوب در طول س��ال‪،‬‬ ‫اطالعات جامع نیاز بازار‪ ،‬ش��ناخت کافی مشتریان از‬ ‫مش��خصات فرش بافته‌شده‪ ،‬ابزار و دارها با اندازه‌های‬ ‫استاندارد‪ ،‬حمایت مالی و مساعدت در فروش تولیدات‬ ‫در بازارهای داخلی و خارجی‪ ،‬آمار دقیق از محل و نوع‬ ‫بافت و ظرفیت بافندگان کشور دانست‪.‬‬ ‫صنایع‌ تبدیلی مشکل اشتغال‬ ‫همدانی‌ها را حل می‌کند‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار همدان با بیان اینکه صنای ‌ع تبدیلی‬ ‫مش��کل اش��تغال روس��تاییان را حل می‌کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه تولید س��االنه ‪3‬میلیون ت��ن محصوالت‬ ‫کش��اورزی در استان‪ ،‬ایجاد صنای ‪‎‬ع تبدیلی در اولویت‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬محمدناصر نیکبخت در همایش اش��تغال‬ ‫و توس��عه روستایی اس��تان همدان با تأکید بر تقویت‬ ‫تولید در روس��تا اظهار کرد‪ :‬اس��تان همدان ش��رایط‬ ‫توسعه روس��تایی به ویژه در بخش کشاورزی را دارد‬ ‫هرچند که به لحاظ کمبود منابع آبی سطح زیرکشت‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکید بر ضرورت توجه به‬ ‫صنایع تبدیلی در همدان گفت‪ :‬استان همدان با تولید‬ ‫ساالنه ‪3‬میلیون تن محصوالت کشاورزی توانایی ایجاد‬ ‫صنای ‌ع تبدیلی را دارد و این امر عالوه بر جلوگیری از‬ ‫خام‌فروش��ی محصوالت‪ ،‬بر ایجاد اشتغال نیز اثرگذار‬ ‫است‪.‬اس��تاندار همدان مشکل توسعه روستایی را نبود‬ ‫برنامه مشخص دانست و گفت‪ :‬بخش دولتی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و تعاونی باید در نقاط محروم و روستاها فعال شود‪.‬‬ ‫المرد‪ ،‬نیازمند کارخانه بزرگ‬ ‫آلومینیوم‬ ‫ف�ارس‪ :‬نماینده م��ردم شهرس��تان‌های المرد و مهر‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬کارخانه بزرگ‬ ‫آلومینیوم کشور نخستین طرح و سکوی پرش منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی المرد اس��ت‪ .‬س��ید موس��ی موس��وی‬ ‫گفت‪ :‬با اش��اره به گشایش ال‌سی بزرگ‌ترین کارخانه‬ ‫آلومینیوم کشور در المرد گفت‪ :‬این کارخانه بزرگ در‬ ‫فاز نخست خود با ظرفیت اولیه ‪276‬هزار تن در سال‬ ‫که مع��ادل ظرفیت فعلی تولید آلومینیوم در کش��ور‬ ‫است‪ ،‬ش��روع به کار خواهد کرد‪ .‬موسوی خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬این طرح ب��زرگ نیاز به نی��روگاه برق یک‌هزار‬ ‫مگاواتی دارد که در فاز نخست ‪500‬مگاوات آن توسط‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری غدیر احداث می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��رکت س��ازنده بزرگ‌ترین‬ ‫کارخانه آلومینیوم کشور در المرد را شرکت ان‌اف‌سی‬ ‫چین عنوان کرد و با بیان اینکه این شرکت توان باالیی‬ ‫در س��اخت کارخانه‌ه��ای آلومینیوم در دنیا داش��ته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون جلس��ات اجرایی ای��ن پروژه در حال‬ ‫برگزاری اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این کارخانه نخس��تین‬ ‫طرح و سکوی پرش منطقه ویژه اقتصادی المرد است‬ ‫و با ش��روع به‌کار این کارخانه‪ ،‬سرمایه‌گذارانی جدید‬ ‫به منطقه ویژه اقتصادی صنای��ع انرژی‌بر المرد ورود‬ ‫پیدا خواهند کرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫چاره معضل‬ ‫خام‌فروشی‬ ‫محمدرضا جعفری‬ ‫رییساتاقبازرگانیاستانمرکزی‬ ‫اس��تان مرک��زی از نظر ذخایر معدن��ی در وضعیت‬ ‫مطلوب��ی قرار دارد‪ .‬یکی از منابع معدنی مهم و ارزآور‬ ‫این استان سنگ‌های تزئینی ساختمانی است‪ .‬منطقه‬ ‫محالت این اس��تان به‌‌ویژه منطقه «نیم‌ور» در بخش‬ ‫س��نگ‌های تزئینی ذخای��ر وس��یعی دارد که به‌طور‬ ‫معمول این سنگ‌ها به خارج از کشور صادر می‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراین رقم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی استان را‬ ‫صادرات سنگ تزئینی منطقه محالت استان تشکیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬با این وجود معادن استان با مشکالتی روبه‌رو‬ ‫هس��تند که یکی از آنها مس��ئله فرسودگی است‪ .‬اگر‬ ‫قرار است صنعت کش��ور‪ ،‬صنعت رقابت‌پذیری باشد‪،‬‬ ‫باید به‌ویژه در بحث ماش��ین‌آالت به‌روز ش��ود چراکه‬ ‫ماش��ین‌آالت فرس��وده و از رده خارج انرژی مصرفی‬ ‫بس��یار باالی��ی را تل��ف می‌کنند و این ب��رای صنعت‬ ‫به‌صرفه نیس��ت و فرقی نمی‌کند که این فرس��ودگی‬ ‫در بخش صنعت باش��د یا معدن‪ .‬اعتقاد اتاق بازرگانی‬ ‫اس��تان این اس��ت که باید تس��هیالت ارزانقیمت در‬ ‫اختیار معدنکاران قرار گیرد تا معادن و ماش��ین‌آالت‬ ‫خ��ود را به‌روز کنن��د‪ .‬با این کار ه��م در هزینه تمام‬ ‫ش��ده محصوالت ش��اهد کاهش قیمت خواهیم بود و‬ ‫ه��م محصوالت ب��ا کیفیت بهتر ب��ه مصرف‌کنندگان‬ ‫عرضه می‌ش��وند‪ .‬یکی دیگر از مش��کالتی که معادن‬ ‫اس��تان با آن مواجه هستند‪ ،‬خام‌فروش��ی است‪ .‬این‬ ‫ی است که ما در بخش معدن به‌ویژه در بخش‬ ‫دغدغه‌ا ‌‬ ‫نفت داری��م‪ .‬نمونه‌های زیادی وج��ود دارد که معدن‬ ‫محص��والت خود را به صورت خام صادر می‌کند‪ .‬برای‬ ‫مثال معدن اس��تخراج سنگ‪ ،‬سنگ استخراجی خود‬ ‫را به کش��ورهای دیگر از جمل��ه ایتالیا صادر می‌کند‪.‬‬ ‫سنگ در آنجا بعد از فرآوری و بسته‌بندی‪ ،‬به محصول‬ ‫دارای ارزش‌افزوده تبدیل شده و دوباره به کشور وارد‬ ‫می‌شود و ما مجبوریم با قیمتی بیشتر از قیمت صادر‬ ‫ش��ده محصول را وارد کش��ور کنیم‪ .‬در این بین سود‬ ‫اصلی را شرکتی می‌برد که فرآوری را انجام داده است‪.‬‬ ‫در حقیقت ما منابع معدنی خود را با کمترین قیمت‬ ‫صادر می‌کنیم‪ .‬اگرچه برای کشور ارز‌آوری می‌شود اما‬ ‫منابع کش��ور به شکل خام فروخته شده است‪ .‬اگر این‬ ‫امکان در اختیار معدنکاران اس��تان مرکزی قرار گیرد‬ ‫که بتوانند به ماش��ین‌آالت فرآوری دس��ت پیدا کنند‪،‬‬ ‫می‌توانند س��نگ را بعد از فرآوری به چند برابر قیمت‬ ‫صادر کنند‪ .‬در این شرایط کارخانه معدنی سود بسیار‬ ‫باالت��ری می‌ب��رد و این خ��ود می‌توان��د زمینه جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار شود‪ .‬همچنین استان و کشور نیز از این‬ ‫امر منتفع می‌شوند‪ .‬چرا که هم زمینه اشتغال و درآمد‬ ‫برای اس��تان فراهم می‌شود و هم کشور به منابع ارزی‬ ‫بیشتری دست پیدا می‌کند‪ .‬این مشکل در بخش فوالد‬ ‫اس��تان مرکزی هم وجود دارد‪ .‬اس��تان مرکزی سنگ‬ ‫معدن را به ش��کل خام به خارج از کشور صادر کرده و‬ ‫بعد شمش فوالدی را به چند برابر قیمت وارد می‌کند‪.‬‬ ‫بنابراین مس��ئله خام‌فروشی مسئله بسیار مهمی است‬ ‫ک��ه باید جلوی آن را گرف��ت‪ .‬اگر تمام چرخه تولید و‬ ‫فرآوری در داخل کشور ایجاد شود‪ ،‬جلوی خروج ارز از‬ ‫کشور گرفته می‌شود‪ .‬راهکار مقابله با این خام‌فروشی‬ ‫سرمایه‌گذاری است‪ .‬منابع معدنی باید مدیریت شوند و‬ ‫سرمایه‌گذاری الزم برای این بخش انجام شود‪ .‬در طول‬ ‫چند سال گذشته در بحث فوالد رقم بسیار باالیی برای‬ ‫ورود شمش فوالدی مورد نیاز کشور هزینه شده است‬ ‫که اگر همین مبالغ در صنایع زیردستی سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬ام��روز این چرخ��ه کامل صنعت در کش��ور‬ ‫وجود داش��ت و دیگر خام‌فروش��ی انجام نمی‌ش��د‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رسد کشور در حوزه فناوری با مشکلی روبه‌رو‬ ‫نیست تنها نیاز به سرمایه‌گذاری است‪ .‬باید تسهیالت‬ ‫و فضای کس��ب‌وکار الزم محیا شود تا سرمایه‌گذار به‬ ‫سرمایه‌گذاری تمایل نشان دهد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫نمایشگاه کتاب در شهرک‬ ‫صنعتی کاسپین قزوین‬ ‫مهر‪ :‬در مراس��می با حضور بخشدار مرکزی آبیک‪،‬‬ ‫مدیر ارش��اد اس�لامی شهرس��تان آبیک‪ ،‬رییس و‬ ‫اعض��ای هیات‌مدیره ش��هرک صنعتی کاس��پین‪،‬‬ ‫نمایشگاه کتاب در این شهرک گشایش یافت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه کتاب در ش��هرک صنعتی کاس��پین‬ ‫ب��ا هم��کاری انتش��ارات پروانه س��فید محمدیه و‬ ‫مشارکت ش��هرک صنعتی کاسپین‪ ،‬بسیج شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی اس��تان قزوین و اداره فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی شهرستان آبیک برگزار شده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن حوزه معدن در استان مرکزی برای استفاده از اعتبار صندوق توسعه ملی در اولویت هستند‬ ‫نوسازی؛ نیاز اصلی صنایع معدنی‬ ‫فرانک میرزایی‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬کاهش‬ ‫به��ره‌وری در بخ��ش معدن و فرس��ودگی‬ ‫ماشین‌آالت معادن استان مرکزی که آماری‬ ‫باالتر از اس��تانداردهای جهانی را نشان می‌دهد‪ ،‬سبب‬ ‫ش��ده تا مسئوالن در این‌باره چاره‌اندیشی کنند‪ .‬همین‬ ‫است که معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرک��زی از اختصاص‬ ‫تس��هیالت اعتبارات صندوق توسعه ملی برای نوسازی‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل و ماش��ین‌آالت خ��اص معدنی خبر‬ ‫می‌ده��د‪ .‬این امر ب��ا اولویت دادن ب��ه متقاضیان فعال‬ ‫حوزه معدن در حال انجام است‪ .‬به گفته محمد مهدی‬ ‫حسنی؛ دولت برای حمایت از صاحبان معادن و افزایش‬ ‫شاخص‌های تولید در بخش معدن معافیت‌های گمرکی‬ ‫خاص��ی را پیش‌بینی ک��رده که متقاضیان ب��ا واردات‬ ‫ماشین‌آالت جدید می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند‬ ‫چرا که عمر ناوگان معدن اس��تان مرکزی بیشتر از ‪20‬‬ ‫س��ال بوده و نیاز آن به بازسازی و اصالح مشهود است‪.‬‬ ‫به گفت��ه حس��نی؛ فرس��ودگی ن��اوگان حمل‌ونقل و‬ ‫ماش��ین‌آالت معادن زمینه کاهش شاخص بهره‌وری را‬ ‫ایجاد کرده و برای برون‌رفت از آن راهی جز حمایت‌های‬ ‫دولتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫میزان را داشته و به بهره‌برداری کامل از ظرفیت معادن‬ ‫استان نرسیده‌اند که چرایی این کاستی در بهره‌برداری‬ ‫چیزی جز فرسودگی نیست‪ .‬این مشکل مختص معادن‬ ‫این استان نیست و نه تنها معادن مرکزی بلکه بسیاری‬ ‫از معادن کشور با آن دست به گریبان هستند‪.‬‬ ‫اس��تان مرکزی یکی از اس��تان‌های فع��ال در بخش‬ ‫معدن در بین دیگر استان‌های کشور محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 410‬معدن با پروانه بهره‌برداری که توانس��ته‌‌اند درآمد‬ ‫‪ 220‬میلیارد دالری برای استان به همراه داشته باشند‪،‬‬ ‫گواه این مطلب هس��تند‪ .‬آمار همچنین نش��ان‌دهنده‬ ‫مجموع درآمدهای وصولی حوزه معادن استان مرکزی‬ ‫در س��ال گذش��ته به میزان ‪ 290‬میلیارد ریال بود که‬ ‫امسال ارزش این درآمدها در ‪ 7‬ماه نخست سال نسبت‬ ‫به مدت مشابه قبل ‪ 40‬درصد افزایش داشت‪ .‬مسئوالن‬ ‫اس��تانی می‌گویند که نیاز کشور به منابع معدنی باعث‬ ‫ش��ده تا این تولیدات معدنی در کش��ور توزیع شوند و‬ ‫صادرات چندانی نداشته باشند‪ .‬اما آنچه مشخص است‬ ‫اینکه این معادن اس��تان توانایی استخراج بیش از این‬ ‫یک‌چهارم از مجموع معادن استان‬ ‫مرک��زی متش��کل از س��نگ‌های‬ ‫ساختمانی هس��تند که بیشترین‬ ‫می��زان آن را س��نگ‌های تراورتن‬ ‫تش��کیل می‌دهند‪ .‬معادن سنگ‬ ‫تراورتن این اس��تان حدود ‪ 70‬درصد از نیاز کش��ور را‬ ‫تامین می‌کنند‪ .‬بر اساس آمار ساالنه مجموع استخراج‬ ‫سنگ تروارتن کشور حدود ‪ 4‬میلیون تن در سال بوده‬ ‫که سهم استان مرکزی از تولید این سنگ‪ 2 ،‬میلیون و‬ ‫‪ 500‬هزار تن اس��ت‪ .‬شهرستان محالت کانون صنعت‬ ‫س��نگ اس��تان مرکزی اس��ت که س��االنه بخش قابل‬ ‫توجهی از سنگ کشور را تولید می‌کند‪.‬‬ ‫حس��نی با بی��ان اینکه اکنون بی��ش از ‪ 90‬درصد از‬ ‫‹ ‹درآمد استان مرکزی از بخش معدن‬ ‫‹ ‹‪ 70‬درصد سنگ تراورتن کشور از استان مرکزی‬ ‫تشکیل ‪ 30‬انجمن تخصصی صنایع همگن در البرز‬ ‫‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری البرز‬ ‫در جلسه مش��ترک هم‌اندیشی مس��ئوالن و روسای‬ ‫انجمن‌های تخصصی صنایع همگن استان بر ضرورت‬ ‫بکارگی��ری توان بخش خصوصی در توس��عه کش��ور‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬برای دس��تیابی به موفقیت پایدار‬ ‫در مسیر پیشرفت کشور باید زمینه مشارکت مردمی‬ ‫را بیش از پیش فرآهم آوریم‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان الب��رز ذبی��ح‌اهلل قائم��ی در جمع‬ ‫صنعتگران البرزی اظهار کرد‪ :‬باید فرآیند صحیحی در‬ ‫مسیر برقراری ارتباط سازنده میان دو بخش دولتی و‬ ‫خصوصی ایجاد شود که بتوان در آن آثار‪ ،‬ثمربخشی‬ ‫حمایت‌ه��ا را ب��ه عینه مش��اهده ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬تا‬ ‫زمان��ی که بخ��ش خصوصی و انجمن‌ها ب��ا اقتدار به‬ ‫مسائل و مش��کالت ورود نکنند مسائل موجود ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬قائمی با اشاره به تشکیل ‪ 30‬انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن در اس��تان البرز گفت‪ :‬صرف‬ ‫اینکه تعدادی انجمن تش��کیل شود نمی‌تواند کمک‬ ‫حال صنعت باش��د چراکه باید روی می��زان فعالیت‬ ‫و پیگیری‌ه��ای این انجمن‌ها حس��اب باز کنیم‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬هیات رییس��ه انجمن‌ها بای��د نماینده و‬ ‫انعکاس‌دهن��ده نقطه‌نظ��رات هم��ه هم‌صنفان خود‬ ‫باشند‪ .‬معاون استاندار خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش تعداد‬ ‫جلس��ات موازی در زمینه پیگیری مسائل صنعتگران‬ ‫اس��تان ضروری بوده و الزم اس��ت در ای��ن رابطه با‬ ‫تجمیع و ارتقای س��طح جلس��ات بتوانیم مصوبات و‬ ‫خروجی جلس��ات را ب��ا دقت افزون‌ت��ری دنبال و به‬ ‫نتیجه برس��انیم‪ .‬وی افزود‪ :‬هم‌اکنون برخی مشکالت‬ ‫اس��تان نیازمند یک ن��گاه پ��روژه‌ای و در بازه زمانی‬ ‫تعریف‌شده است که برخی مسائل حوزه صنعت نیز از‬ ‫این باب باید مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫قائم��ی تاکی��د کرد‪ :‬س��هم البرز از صنعت کش��ور‬ ‫قابل‌اعتناست بنابراین الزم است درک درستی از همه‬ ‫ظرفیت برای بهره‌برداری مناسب داشته باشیم‪.‬‬ ‫صدور ‪ 212‬هزار تن کاالی غیرنفتی از لرستان‬ ‫‪ :‬معاون تجارت خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت لرس��تان از صادرات ‪ ۲۱۲‬ه��زار تن کاالی‬ ‫غیرنفتی از این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان لرستان‪ ،‬فریبرز حس��امی اظهار کرد‪:‬‬ ‫طی ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال بیش از ‪ ۲۱۲‬هزار‬ ‫تن ان��واع کاالی غیرنفتی از اس��تان لرس��تان صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی به ارزش دالری این میزان صادرات‬ ‫غیرنفتی لرس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬در مجموع در‬ ‫مدت‌زمان یادش��ده بیش از ‪ ۳۶.۸‬میلیون دالر کاال از‬ ‫استان لرستان صادر شده است‪.‬‬ ‫معاون تج��ارت خارجی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت لرستان بیان کرد‪ :‬صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫لرس��تان به لحاظ وزنی در ش��ش ماه نخست امسال‬ ‫‪ 17/8‬درص��د و به لحاظ ارزش��ی نی��ز ‪ 29/6‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫حس��امی با اش��اره به سهم گمرک لرس��تان از این‬ ‫می��زان صادرات بی��ان ک��رد‪ :‬در مجم��وع ‪ 3‬درصد‬ ‫کاالهای اس��تان به لحاظ ارزشی و ‪ ۵۴‬درصد کاالها‬ ‫نی��ز به لح��اظ وزن��ی از طریق گمرک اس��تان صادر‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫وی بیش��ترین سهم صادرات لرس��تان را به لحاظ‬ ‫وزنی و ارزشی مربوط به بخش صنعت و معدن عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬همچنین بیش��ترین کاالهای صادراتی‬ ‫اس��تان نیز مربوط ب��ه داروهای انس��انی به ارزش ‪۹‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫واحدهای صنعت سنگ اس��تان مرکزی در شهرستان‬ ‫محالت اس��تقرار دارند‪ ،‬بیان می‌کند‪ :‬استخراج ساالنه‬ ‫‪5‬میلیون تن س��نگ از معادن استان از چشم‌اندازهای‬ ‫اقتصادی این منطقه اس��ت که با بهره‌برداری از معادن‬ ‫جدید‪ ،‬دستیابی به این امر محقق می‌شود‪.‬‬ ‫آمار معادن استان نشان‌دهنده این است که هر سال با‬ ‫توجه به میزان بهره‌برداری و امکان‌سنجی برای استقرار‬ ‫معادن‪ ،‬به طور میانگین ‪ 50‬مجوز جدید بهره‌برداری در‬ ‫حوزه معدن در اس��تان مرکزی صادر می‌شود‪ .‬حسنی‬ ‫می‌گوید‪ :‬افزایش ارزش افزوده اقتصادی معادن س��نگ‬ ‫اس��تان مرکزی در گرو ایج��اد صنایع تبدیلی و ارتقای‬ ‫فرآوری این صنعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹خام‌فروشی‪ ،‬بالی جان رونق صنعتی‬ ‫مش��کل معادن اس��تان مرکزی به فرسودگی خالصه‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ه��ر صنعتی ب��رای اینکه بتواند به توس��عه‬ ‫اقتصادی و ارزآوری مناس��ب دس��ت پیدا کند‪ ،‬باید به‬ ‫فکر فرآوری محصوالت و دوری از خام‌فروش��ی باش��د‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که خام‌فروشی نفس معادن استان‬ ‫مرکزی را تنگ کرده است‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن استان‬ ‫مرکزی از خام‌فروش��ی مواد معدنی‬ ‫اس��تان گالیه می‌کن��د و می‌گوید‪:‬‬ ‫بزرگ‌ترین مشکلی که معادن استان‬ ‫با آن دس��ت و پنج��ه نرم می‌کنند‪،‬‬ ‫خام‌فروش��ی مواد معدنی اس��ت‪.‬منوچهر توس��طی اضافه‬ ‫می‌کند‪ :‬از مواد معدنی باید پس از بهره‌برداری‪ ،‬در صنایع‬ ‫تبدیلی استفاده شود‪ .‬برای تبدیل شدن این مواد به صنایع‬ ‫تبدیلی راهی جز س��رمایه‌گذاری نیست‪ .‬وی ارزش افزوده‬ ‫را راه نجات معادن اس��تان مطرح می‌کند و می‌افزاید‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه باید دولت حمایت‌های الزم را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار دهد‪.‬توسطی میزان صادرات مواد معدنی را بسیار‬ ‫کم عنوان می‌کند و می‌افزاید‪ :‬صادرات بسیار محدود است‬ ‫و اگر هم تنها خام‌فروشی است چرا که سرمایه‌گذاری الزم‬ ‫ب��رای تبدیل مواد ب��ه محص��والت دارای ارزش افزوده و‬ ‫صادرات آن انجام نشده است‪.‬‬ ‫لو‌نقل هزینه بر است‬ ‫‹ ‹حم ‌‬ ‫مسئله دیگری که معادن استان با آن رو‌به‌رو هستند‪،‬‬ ‫مش��کالت مربوط به حمل‌ونقل و مسائل جاده‌ای است‪.‬‬ ‫از آنجایی که معادن به طور معمول در مناطق دوردست‬ ‫و صعب‌العبوری ق��رار دارند‪ ،‬برای اینک��ه بتوان از آنها‬ ‫بهره‌برداری کرد راهی جز راهس��ازی نیس��ت‪ .‬البته راه‬ ‫دیگری هم هست و آن متحمل شدن هزینه‌های باالی‬ ‫بهره‌برداری است‪ .‬این همان چیزی است که بسیاری از‬ ‫سرمایه‌گذاران کشور در حوزه معدن را از سرمایه‌گذاری‬ ‫منص��رف می‌کند‪ .‬رییس خانه صنعت و معدن اس��تان‬ ‫می‌گوید‪ :‬معادن اس��تان به‌طور معمول در مناطق دور‬ ‫از دس��ترس قرار دارند و مسیر دسترسی مطلوبی برای‬ ‫آنها تعبیه نش��ده است‪ .‬برای اینکه بتوان از این معادن‬ ‫به ‌ره‌برداری مناسب‌تری داشت‪ ،‬نیاز به اعطای اعتبارات‬ ‫عمرانی در زمینه جاده‌س��ازی ب��رای این معادن وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گفته توس��طی س��رمایه‌گذارانی که به خیال‬ ‫سرمایه‌گذاری در معادن می‌آیند امید شرایطی مطلوب‬ ‫در روند کار را دارند اما معارض یکی از مشکالتی است‬ ‫که آنها را با ابهام و ناامیدی رو‌به‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫افتتاحیه کارخانه تولید صندلی چوبی در قم‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان قم در افتتاحیه واحد صنعتی داد‪ ،‬تولید‌کننده‬ ‫صندلی‌های چوبی ب��ه روش صنعتی خبر داد‪ :‬بعد از‬ ‫صنع��ت فرش با اش��تغالزایی ‪ 40000‬نف��ری در قم‪،‬‬ ‫صنعت چ��وب و مبلمان در رتبه دوم با اش��تغالزایی‬ ‫‪ 20000‬نفری در این شهر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان قم‪ ،‬احمد ذاکری گفت‪ 400 :‬واحد‬ ‫صنف��ی و ‪ 74‬واحد صنعت��ی و ‪ 30‬درصد تولید مبل‬ ‫کش��ور در قم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬میزان سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��رکت صنعتی داد ‪ 30‬میلیارد ریال است که بدون‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت بانکی انجام شده است‪ .‬وی از‬ ‫تالش‌های مدیران این ش��رکت برای جذب نیروهایی‬ ‫ک��ه از طرف مدیری��ت کل زندان‌ها معرفی ش��ده‌اند‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫ذاکری همچنین از ورود هیات تجاری افغانس��تان‬ ‫خبر داد و نخس��تین برنامه آنها را بازدید از نمایشگاه‬ ‫چوب و مبلمان اعالم کرد‪.‬‬ ‫در ادامه مراسم‪ ،‬معاون اس��تاندار امر آموزش را در‬ ‫تحقق اهداف و توسعه کشور ضروری دانست‪ .‬رضوی‬ ‫افزود‪ :‬باید صنعت چوب را از حالت سنتی با استفاده‬ ‫از تکنولوژی‌های روز دنیا و ظرفیت‌های باالیی که در‬ ‫ایران و مخصوصا در قم وجود دارد به صنعتی تبدیل‬ ‫کرده که باعث افزایش تولید و باال بردن کیفیت بشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید از خام‌فروشی در قم جلوگیری بشود‬ ‫و با آموزش و کارهای دانش‌بنیان صنعت مکمل را به‬ ‫آنها اضافه کرد تا محصولی با نشان بزرگ و قابل ارائه‬ ‫به بازار و حتی بازار جهانی ارائه شود‪.‬‬ ‫تشدید نظارت بر بازارکهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مه�ر‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬نظارت بر بازار اس��تان با‬ ‫تشکیل کمیته‌های سه‌گانه تشدید خواهد شد‪.‬‬ ‫داری��وش دیودیده اف��زود‪ :‬با فعالی��ت این کمیته‌ها‬ ‫تغییرات محسوس��ی در بازار اتف��اق خواهد افتاد‪ .‬وی‬ ‫ای��ن کمیته‌ها را کمیته نظارت بر آرد و نان‪ ،‬نظارت بر‬ ‫مواد پروتئینی‪ ،‬لبنی و میوه و نظارت بر س��ایر مسائل‬ ‫بازار عنوان و اظهارکرد‪ :‬با دس��تور استاندار استان این‬ ‫کمیته‌ها به شکلی جدی‌تر از گذشته در راستای نظارت‬ ‫بر قیمت‌ها و بهداشت مواد غذایی عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫دیودیده با بیان اینکه ریاس��ت این سه کمیته برعهده‬ ‫استاندار خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمیته‌های نظارت بر‬ ‫آرد و نان و نظارت بر س��ایر مس��ائل بازار با محوریت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان و کمیته‬ ‫نظارت بر م��واد پروتئینی‪ ،‬لبنی و می��وه با محوریت‬ ‫جهاد کش��اورزی و عضویت نهادهای مرتبط همچون‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی‪ ،‬تعزیرات حکومتی و نیروی‬ ‫انتظامی بازار استان را به شکلی مطلوب رصد خواهند‬ ‫کرد‪ .‬رییس صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان با اشاره به‬ ‫حجم وس��یع فعالیت‌های انجام‌ش��ده با عنوان نهضت‬ ‫ارتقای کیفیت نان در اس��تان و اس��تفاده از ابزارها و‬ ‫سیاس��ت‌های تش��ویقی‪ ،‬ایجاد فضای رقابتی و اعمال‬ ‫جرایم‪ ،‬پلمب و قطع س��همیه نانوایان متخلف‪ ،‬اثرات‬ ‫این اقدامات را در سطح استان بسیار مشهود دانست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کهگیلویه و بویراحمد استانی مصرف‌کننده‬ ‫و وارد‌کننده محصوالت تولیدی استان‌های دیگر است‬ ‫و با این وجود قیمت بس��یاری از محصوالت‪ ،‬کاالها و‬ ‫خدمات از بسیاری از استان‌ها در سطح کشور پایین‌تر‬ ‫اس��ت و ت�لاش خواهیم کرد ای��ن روند ادام��ه یابد‪.‬‬ ‫دیودی��ده افزود‪ :‬اگر اش��کالی در برخی موارد محدود‬ ‫و به‌خص��وص وجود دارد در س��ریع‌ترین زمان ممکن‬ ‫شناسایی و اصالح خواهد شد‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫«رشد اقتصادی منفی» ارمغان سال نو میالدی به آرژانتین‬ ‫‪25‬‬ ‫بحران در سرزمین مارادونا‬ ‫س�عید ش�مس‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بر اس��اس آخرین‬ ‫ارزیابی‌ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬رش��د اقتص��ادی آرژانتین‬ ‫نسبت به سال گذشته میالدی ‪ 0/8‬درصد رشد منفی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به طوری که در ‪ 4‬ماه نخست ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫رش��د اقتصادی این کشور مثبت و در ‪ 4‬ماه دوم رشد‬ ‫اقتصادی در این کش��ور راکد بوده است‪ ،‬اما در ‪ 4‬ماه‬ ‫سوم رشد اقتصادی این کشور امریکای جنوبی منفی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر اعالم‬ ‫ک��رده بود با وج��ود تالش‌های آرژانتی��ن برای بهبود‬ ‫شاخص‌های اقتصادی‪ ،‬این کشور همچنان تا رسیدن‬ ‫به اهداف فاصله دارد‪ .‬این ش��رایط در حالی اس��ت که‬ ‫آرژانتی��ن از مناب��ع طبیعی غنی‪ ،‬جمعیت باس��واد با‬ ‫درص��د باال‪ ،‬بخش کش��اورزی صادرات مح��ور و پایه‬ ‫صنعت��ی متنوع بهره‌مند اس��ت‪ .‬در کل می‌توان گفت‬ ‫آرژانتین که جهان امروز آن را با نام مارادونای بحران‌زا‬ ‫و جنجالی می‌شناس��د‪ ،‬س��ال نوی میالدی را با رشد‬ ‫منفی اقتصادی ش��روع کرده و این امر س��ردمداران و‬ ‫دولتمردان این کش��ور را بر آن داشته تا به فکر یافتن‬ ‫راهی برای خروج از رکود باشند‪ .‬هدفی که با توجه به‬ ‫وجود ظرفیت‌هایی چون کشاورزی‪ ،‬صنایع پتروشیمی‬ ‫و‪ ...‬هدفی قابل دسترس است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد بر محور کشاورزی‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین فرصت‌های ص��ادرات آرژانتین‬ ‫بخش کش��اورزی است که ‪ ۱۱‬درصد تولید ناخالص‬ ‫ملی را به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬س��ویا و روغن‌های‬ ‫گیاهی کااله��ای اصلی صادراتی با میزان ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫کل ص��ادرات این بخش را تامی��ن می‌کنند‪ .‬گندم‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬بل��وط‪ ،‬ذرت خوش��ه‌ای و دانه‌های آفتابگردان‬ ‫در کل بی��ش از ‪ ۸‬درص��د صادرات را تش��کیل داده‬ ‫و گوش��ت گاو‪ ،‬ش��یر‪ ،‬محص��والت چ��رم و پنیر نیز‬ ‫‪ ۶‬درص��د ص��ادرات بخ��ش کش��اورزی را تش��کیل‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬در اصل باید این‌طور گف��ت که آرژانتین‬ ‫یک��ی از اصلی‌تری��ن تولید‌کنن��دگان محص��والت‬ ‫کشاورزی دنیا به ش��مار می‌رود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که این کشور از اوروگوئه گندم وارد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانه‌های رکود اقتصادی‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی آرژانتین در حالی با کاهش‬ ‫مواجه بوده که گفته می‌ش��ود این س��ومین اقتصاد‬ ‫منطقه امریکای التین ممکن اس��ت به طور رسمی‬ ‫وارد رکود ش��ود‪ .‬مرکز آمار آرژانتین نیز در گزارشی‬ ‫پیش‌بینی کرده‪ ،‬کندشدن فعالیت‌های اقتصادی در‬ ‫آرژانتین در ماه‌های آینده ادامه خواهد داش��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اقتصاد آرژانتین پیش از آنکه در‬ ‫اواخر س��ال ‪2013‬م روند کن��دی پیدا کند‪ ،‬در یک‬ ‫دهه رشدی قابل توجه (‪4/9‬درصد) را به ثبت رسانده‬ ‫است‪ .‬این رشد از رونق بخش خودرو‪ ،‬ساخت و ساز و‬ ‫صادرات کشاورزی به‌ویژه سویا ناشی می‌شد‪ .‬در این‬ ‫گفت و گو‬ ‫به نتیجه نرس��د‪ ،‬مش��کالت این کشور ممکن است‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید و فروش در بازار جهانی‬ ‫آرژانتین کش��وری در امریکای‌جنوبی با پایتخت‬ ‫بوئنوس‌آی��رس اس��ت‪ .‬زبان رس��می این کش��ور‬ ‫اس��پانیایی و جمعیت آن ‪ ۴۱‬میلیون نفر اس��ت‪.‬‬ ‫واحد پول آرژانتین پزو نام دارد‪ .‬آرژانتین از لحاظ‬ ‫وسعت پس از برزیل دومین کشور امریکای‌جنوبی‬ ‫و در بین کش��ورهای جهان هش��تمین کش��ور از‬ ‫لح��اظ وس��عت اس��ت‪ .‬آرژانتین س��ومین اقتصاد‬ ‫بین بیشتر کارشناس��ان معتقدند قدرتی که اقتصاد‬ ‫آرژانتین در فاصله سال‌های ‪ 2003‬و ‪2013‬م داشت‬ ‫به خاطر مس��ائل مالی‪ ،‬افزای��ش هزینه نیروی کار و‬ ‫کنترل نرخ ارز به شدت تضعیف شده است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬کاهش ‪ 18‬درصدی ارزش‬ ‫«پزو»‪ ،‬واحد پول آرژانتین‪ ،‬در اوایل سال ‪2013‬م بر‬ ‫اثر فش��ار بازار‪ ،‬صنعت این کشور را فلج کرده است‪.‬‬ ‫به دنبال این مسئله قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و در‬ ‫مقابل‪ ،‬افزایش دستمزدها جوابگوی نرخ تورم نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به اعتق��اد اقتصاددانان این‬ ‫کشور‪ ،‬وضعیت بد است اما «فاجعه» نیست‪ .‬اما همه‬ ‫اذعان دارند که در بخش اش��تغال‪ ،‬وضعیت پیچیده‬ ‫است و ممکن است از این هم وخیم‌تر شود‪ .‬صنعت‬ ‫خودرو برای نمایش بحران این کشور بهترین نمونه‬ ‫اس��ت و به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت بهبودی در‬ ‫آن پیدا ش��ود‪ .‬به طوری که با وجود تعدیل نیرو در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬میزان بیکاری در آرژانتین در‪ 3‬ماهه‬ ‫نخست س��ال‪2013‬م‪0/8 ،‬درصد کاهش یافت و به‬ ‫حدود ‪0/8‬درصد رسید‪ .‬این چنین است که صنعت‬ ‫خ��ودرو که موتور محرکه اقتصاد و رش��د اقتصادی‬ ‫ب��زرگ امریکای‌التی��ن را دارد و س��طح زندگ��ی‬ ‫در آن باالس��ت‪ ۹۷ .‬درص��د از جمعی��ت آرژانتین‬ ‫اروپایی‌تبار هس��تند ک��ه بیشترش��ان از نوادگان‬ ‫مهاجران ایتالیایی و اسپانیایی هستند‪ .‬این کشور‬ ‫در جریان س��ده بیستم میالدی با چندین کودتا و‬ ‫دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی روبه‌رو شد و بحران‌های‬ ‫اقتصادی نیز در آن رخ داد‪.‬‬ ‫آرژانتین در س��ال‌های اخیر بوده اس��ت‪ ،‬از کاهش‬ ‫خرید رنج می‌برد‪ .‬کاهش تقاضا از س��وی برزیل نیز‬ ‫دیگر عام��ل ضربه به این صنعت به ش��مار می‌رود‬ ‫زیرا بخش زیادی از تولید خودرو آرژانتین به برزیل‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬فروش خودرو در خود آرژانتین نیز در‬ ‫همین دوره با کاهش مواجه بوده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در س��ال ‪2013‬م‪ ،‬فروش بی‌سابقه نزدیک‬ ‫به یک میلیون خودرو در این کش��ور به ثبت رسیده‬ ‫است که یک سوم آن خودروهای فرانسوی (رنو‪ ،‬پژو‬ ‫و پژو سیتروئن) بود‪ .‬عالوه بر تورم مزمن که در سال‬ ‫‪2014‬م مانند س��ال ‪2013‬م به ‪ 25‬درصد رس��ید‪،‬‬ ‫کاهش ذخایر ارزی اقتصاد آرژانتین را شکننده کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬تامین مالی دولت از دیگر مواردی اس��ت که‬ ‫در این سال مس��ئوالن آرژانتین را با مشکل مواجه‬ ‫کرده است‪ .‬به گفته کارشناسان در حال حاضر بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬دولت را تامین مالی می‌کند و س��پس ارز‬ ‫را از بازار برای حفظ س��طح ذخایر بیرون می‌کشد‪.‬‬ ‫این مس��ئله تاثیر منفی بر بخش خصوصی گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بین در صورتی که مذاکرات آرژانتین‬ ‫با صندوق‌های وام دهنده در مورد بدهی این کشور‬ ‫آرژانتی��ن ه��م مانند هر کش��وری در جه��ان‪ ،‬با‬ ‫توجه به می��زان دارایی و همچنی��ن نیاز‌هایش‪ ،‬در‬ ‫تجارت جهان��ی فعالیت دارد‪ .‬وس��ایل نقلیه‪ ،‬غالت‬ ‫و حبوب��ات‪ ،‬حیوان��ات‪ ،‬چربی و روغن‪ ،‬س��بزیجات‪،‬‬ ‫سوخت‌های معدنی‪ ،‬روغن‪ ،‬محصوالت تقطیر‪ ،‬روغن‬ ‫دانه‪ ،‬مروارید‪ ،‬س��نگ‌های قیمتی‪ ،‬فلزها‪ ،‬س��که‌ها و‬ ‫محصوالت ش��یمیایی از جمله مواردی هس��تند که‬ ‫مهم‌ترین صادرات این کش��ور را تشکیل می‌دهند و‬ ‫برای این کش��ور به میزان ‪ ۷۷‬میلیون دالر ارزآوری‬ ‫دارن��د‪ .‬همچنی��ن آرژانتی��ن ‪ ۷۳‬میلی��ون دالر هم‬ ‫واردات دارد که ش��امل کاالهایی چون ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫رآکتورهای هسته‌ای‪ ،‬برق و تجهیزات الکتریک‪ ،‬مواد‬ ‫شیمیایی آلی‪ ،‬پالس��تیک و مصنوعات‪ ،‬محصوالت‬ ‫دارویی‪ ،‬آه��ن و فوالد و‪ ...‬می‌ش��ود‪ .‬همچنین باید‬ ‫اش��اره کرد که فوتبالیس��ت‌های این کشور در چند‬ ‫دهه اخیر به عنوان «لژیونر» در باشگاه‌های اروپایی‬ ‫قراردادهای بس��یار کالنی منعق��د کرده‌اند تا از این‬ ‫طریق دالرهای بس��یاری را روانه خزانه کشورش��ان‬ ‫کنن��د‪ .‬گفتنی اس��ت در دهه ‪ ۸۰‬می�لادی «دیگو‬ ‫آرماندو مارادونا»‪ ،‬در دهه ‪ ۹۰‬میالدی «گابریل عمر‬ ‫باتیس��توتا» و در دهه نخس��ت هزاره سوم «خاویر‬ ‫زانت��ی» و در س��ال‌های اخیر هم «لیونل مس��ی»‬ ‫سنگین‌ترین قراردادهای فوتبالی را به نام خود ثبت‬ ‫کرده‌اند ت��ا فوتبال‪ ،‬غیرمس��تقیم در فضای تجاری‬ ‫آرژانتین نقش مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط تجاری با ایران‬ ‫فضای تج��اری بین ایران و آرژانتین نش��انگر این‬ ‫مسئله است که تعامل به طور کامل به نفع صادرات‬ ‫آرژانتین اس��ت‪ .‬ب��ه طوری که آنه��ا در قبال صدور‬ ‫روغن خام سویا‪ ،‬کنجاله‪ ،‬پالم‪ ،‬روغن دانه آفتابگردان‪،‬‬ ‫روغن گلرنگ یا زعفران کاذب‪ ،‬جو‪ ،‬کره بسته‌بندی‬ ‫ش��ده‪ ،‬پیچ و میله‪ ،‬وس��ایل مورد اس��تفاده در علوم‬ ‫پزش��کی و‪ ...‬فقط سفالینه‌های شیش��ه‌ای و اشیای‬ ‫ساخته شده از آسفالت از ایران می‌خرند‪ .‬حال اینکه‬ ‫چه چش��م‌اندازی را می‌توان ب��رای اقتصاد آرژانتین‬ ‫تصور کرد؟ آیا آنها می‌توانند با اس��تفاده از موقعیتی‬ ‫که دارند‪ ،‬تهدید‌ها را به فرصتی برای خروج از رکود‬ ‫تبدی��ل کنند یا همچن��ان روز ب��ه روز‪ ،‬محدودیت‬ ‫بیش��تری را در اقتص��اد و در نتیج��ه تجارت تجربه‬ ‫می‌کنند؟ پاس��خ به این سواالت به برنامه‌های آینده‬ ‫مردان دولت این کش��ور بستگی دارد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که ناتوانی این کشور در پرداخت بدهی‌هایش‬ ‫ممکن است در کنار کاهش رشد اقتصادی و فشار بر‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬موجب افزایش نرخ تورم در این کشور شود‪.‬‬ ‫آرژانتین ظرفیت خروج از رکود را دارد‬ ‫به دلی��ل کاه��ش تولی��دات صنعت��ی و همچنین‬ ‫صادرات آرژانتین رش��د اقتصادی این کش��ور در سال‬ ‫جاری معادل ‪ 0/8‬منفی ارزیابی ش��ده اس��ت‪ .‬با اعالم‬ ‫ای��ن خبر می‌توان گف��ت؛ آرژانتین با رک��ود و بحران‬ ‫اقتصادی به اس��تقبال س��ال نو میالدی می‌رود‪ .‬داوود‬ ‫صالحی‪ ،‬سفیر سابق ایران در کشورهای کوبا و اسپانیا‬ ‫با تاکید بر ظرفیت‌های آرژانتین می‌گوید‪ :‬گران شدن‬ ‫دالر باعث شده تا آرژانتین و سایر کشورهای امریکای‬ ‫التین که اقتصادشان بر اس��اس سرمایه‌گذاری است‪،‬‬ ‫آسیب ببینند‪ .‬همچنین فعالیت یهودی‌ها هم اقتصاد‬ ‫آرژانتی��ن را تحت‌تاثیر ق��رار می‌دهد‪ ،‬چ��ون آنها در‬ ‫تعامل با کشورهای اسالمی و جهان عرب سنگ‌اندازی‬ ‫می‌کنن��د و به همین دلیل فضای تجاری این کش��ور‬ ‫آس��یب می‌بین��د‪ .‬ای��ن دیپلم��ات وزارت خارجه در‬ ‫به «چرایی افت اقتصادی آرژانتین»‬ ‫تو‌گو با‬ ‫گف ‌‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫€ €آرژانتین در چه ش�رایط اقتصادی وارد سال‬ ‫‪ 2015‬میالدی می‌شود؟‬ ‫اقتصاد در این کشور از امریکای التین‪ ،‬شرایطی دارد‬ ‫ک��ه این روز‌ها تهدید را به طور ملموس حس می‌کند‪.‬‬ ‫با این وجود باید این‌طور گفت که ظرفیت‌های باالیی‬ ‫در آرژانتی��ن به لحاظ اقتصادی وج��ود دارد که باعث‬ ‫می‌ش��ود تا آنها بتوانند تهدید‌ه��ا را به فرصت تبدیل‬ ‫کنن��د‪ .‬با ای��ن وج��ود آرژانتین س��ال ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫را با رش��د منفی ش��روع می‌کند‪ .‬با این حال می‌توان‬ ‫گفت آرژانتین در ش��رایطی با رشد اقتصادی منفی به‬ ‫استقبال سال نو میالدی رفته که دنیا با مشکلی به نام‬ ‫بحران اقتصادی روبه‌رو اس��ت‪ .‬این یعنی آرژانتین هم‬ ‫از این بحران اقتصادی جهان بی‌نصیب نمانده است‪ .‬با‬ ‫این حال باید اذعان کرد که وضعیت در امریکای التین‬ ‫نسبت به مناطق دیگر بهتر است‪.‬‬ ‫€ €بخش‌های مهم و ارزآور اقتصاد آرژانتین چه‬ ‫بخش‌هایی هستند؟‬ ‫آنه��ا در بخش کش��اورزی به دلیل داش��تن منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬این فرص��ت را در اختیار خود می‌بینند که‬ ‫فعالیت کش��اورزی را به طور ج��دی دنبال کنند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل آنچه مش��اهده می‌ش��ود‪ ،‬این است که‬ ‫آرژانتینی‌ها با صدور فرآورده‌های کش��اورزی س��ود‬ ‫سرش��اری را نصی��ب خود می‌کنن��د‪ .‬همچنین باید‬ ‫گفت که این کش��ور بع��د از برزیل یکی از مهم‌ترین‬ ‫کشورهای امریکای التین و مجامع بین‌المللی است‬ ‫و ب��ه همین دلیل با کش��ورهای نفت‌خی��ز ونزوئال و‬ ‫بولیوی همکاری‌های جدی دارد‪.‬‬ ‫€ €با وجود ظرفیت‌های نام برده‪ ،‬چرا باید سال‬ ‫جدید را با آماری منفی در اقتصاد شروع کنند؟‬ ‫یکی از مشکالت این کش��ور درگیری‌های داخلی‬ ‫اس��ت که به هر ح��ال هزینه‌هایی را به کش��ور وارد‬ ‫می‌کند‪ .‬البته باید نس��بت به این مسئله توجه نشان‬ ‫داد ک��ه ایاالت متح��ده‪ ،‬امریکای التی��ن را «حیات‬ ‫خلوت» خود می‌داند‪ .‬به همین دلیل امریکا هیچ‌گاه‬ ‫اجازه نمی‌دهد که کش��ورهای این منطقه به معنای‬ ‫واقعی کلمه رش��د و توسعه را تجربه کنند‪ .‬به عالوه‬ ‫عملکرد دولت تاکن��ون عملکردی قابل قبول بوده و‬ ‫نمی‌توان مشکالت را به دولت ربط داد‪ .‬تاکید دوباره‌ام‬ ‫این اس��ت که وضعیت جهانی با توجه به شکل‌گیری‬ ‫قدرت‌های جهان و به ویژه نوع تحرک چین و روسیه‬ ‫و همچنین مس��ئله‌ای که در اوکراین اتفاق افتاد‪ ،‬یا‬ ‫مش��اهدات مربوط به نیجریه و خاورمیانه باعث شده‬ ‫تا کشور‌ها به س��مت نگاهی جدید در اقتصاد بروند‪،‬‬ ‫چون «اقتصاد جهانی به شدت» در خطر است‪.‬‬ ‫€ €تاثیر عوام�ل داخلی در اقتص�اد فعلی این‬ ‫کشور چگونه است؟‬ ‫نرخ بیکاری در این کشور باال رفته است‪ .‬همچنین‬ ‫وضعیت تولید به دلی��ل کاهش قیمت نفت مطلوب‬ ‫نیست‪ .‬باید به این هم اشاره کرد که گران شدن دالر‬ ‫باعث ش��ده تا آرژانتین و سایر کش��ورهای امریکای‬ ‫التی��ن که اقتصادش��ان بر اس��اس س��رمایه‌گذاری‬ ‫است‪ ،‬آس��یب ببیند‪ .‬همچنین فعالیت یهودی‌ها هم‬ ‫اقتصاد آرژانتین را تح��ت تاثیر قرار می‌دهند‪ ،‬چون‬ ‫آنها در تعامل با کش��ورهای اس�لامی و جهان عرب‬ ‫سنگ‌اندازی می‌کنند و به همین دلیل فضای تجاری‬ ‫این کشور آسیب می‌بیند‪.‬‬ ‫€ €ب�رون رفت از رش�د منفی چ�ه الزاماتی را‬ ‫می‌طلبد؟‬ ‫آنها باید از فرصت‌هایی که پیش رو دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫بهینه ببرند‪ .‬به نظر من رابطه تجاری با کش��ورهایی‬ ‫چ��ون ایران‪ ،‬روس��یه‪ ،‬برزیل و‪ ...‬می‌توان��د در تغییر‬ ‫موقعیت اقتصادی و تجاری آرژانتین تاثیر مستقیمی‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد ورشکسته‬ ‫اما امیدوار‬ ‫هادی اعلمی فریمان‬ ‫کار‌شناس سیاست خارجی‬ ‫ش��رایط موجود‪ ،‬نش��انگر این اس��ت ک��ه اقتصاد‬ ‫آرژانتین در وضعیت ورشکستگی قرار دارد به طوری‬ ‫که بدهی‌ه��ای زیادی به صندوق‌ه��ای «کرکس»*‬ ‫دارد و ب��ه همی��ن دلی��ل بای��د این بدهی با س��ود‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی بازپرداخت شود‪ .‬همین باعث می‌شود تا‬ ‫بار مالی سنگینی به آرژانتین تحمیل شود‪.‬‬ ‫همچنین آرژانتینی‌ها بر این باور هستند که ایاالت‬ ‫متحده دالر را با ه��دف «تحمیل بحران به امریکای‬ ‫جنوبی» گران کرده اس��ت و ب��اال رفتن قیمت دالر‬ ‫را یک��ی از دالیل اصلی ش��رایط نامطلوب اقتصادی‬ ‫خ��ود می‌دانن��د‪ .‬آرژانتین همچنین ب��ا بیکاری هم‬ ‫مواجه اس��ت که این معض��ل می‌تواند تاثیری منفی‬ ‫بر اقتصاد و حوزه‌های مختلف بگذارد به همین دلیل‬ ‫تاکی ِد موکد این اس��ت که تصمیم‌گیران این کش��ور‬ ‫هر چه زود‌تر تدبیری بیندیش��ند تا با ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ای این پدی��ده نابهنجار را ب��ه پایین‌ترین‬ ‫میزان ممکن برس��انند‪ .‬اما واقعیت موجود این است‬ ‫ک��ه «فرصت»‌ها در آرژانتین به قدری اس��ت که اگر‬ ‫بتوانند تصمیم‌گیری منطقی داشته باشند و همچنین‬ ‫واقع‌بینی را س��رلوحه برنامه‌ها قرار دهند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫رکود را پشت س��ر بگذارند‪ .‬به هرحال آنها با فرصت‬ ‫کشاورزی می‌توانند محصوالت خود را به کشورهای‬ ‫دیگ��ر بفروش��ند و از ای��ن طریق درآمده��ای قابل‬ ‫توجهی را به‌دس��ت آورند‪ .‬همچنین باید اش��اره کرد‬ ‫که در روزهایی که کشور‌ها به هر دلیلی «بحران» را‬ ‫در اقتصاد تجرب��ه می‌کنند‪ ،‬حضور در فضای تجاری‬ ‫راهی اس��ت که می‌تواند آنها را به سمت رشد سوق‬ ‫ده��د‪ .‬بنابراین آرژانتین در کنار اینکه با کش��ورهای‬ ‫هم‌قاره‌ای خ��ود در امریکای جنوبی تعامالت نزیکی‬ ‫دارد‪ ،‬بای��د رایزنی‌های الزم را برای خرید و فروش با‬ ‫کشورهای آسیایی و اروپایی نیز داشته باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫در این صورت می‌تواند به توس��عه در اقتصاد دس��ت‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫در پایان باید اش��اره کرد که دولت در شرایطی که‬ ‫انواع و اقسام مش��کالت را تحمل می‌کند‪ ،‬توده‌های‬ ‫مختلف جامعه را به عنوان «حامی» می‌بیند که این‬ ‫باعث می‌ش��ود تا آنها در «آرام��ش کامل» به فکر از‬ ‫میان برداشتن موانع باشند‪.‬‬ ‫* دالل‌هایی که با خرید بدهی کش�ور‌ها‪ ،‬آنها‬ ‫را ب�ا دریاف�ت س�ودهای کالن زیر فش�ار قرار‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫روسیه دهمین اقتصاد جهان‬ ‫اقتصاد ترکیه در جدول س��ال ج��اری اقتصادهای‬ ‫ب��زرگ جهان با دو پله س��قوط در جای��گاه ‪ ۱۹‬قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬روس��یه نیز از جایگاه هش��تم به دهم‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش حری��ت‪ ،‬کاهش ارزش لی��ر ترکیه در‬ ‫س��ال ‪2014‬م‪ ،‬تولید ناخالص این کشور را از حدود‬ ‫‪827‬میلیارد دالر در س��ال ‪2013‬م به ‪ 767‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال ‪2014‬م کاهش داده اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر ای��ن گ��زارش می‌افزاید به دلی��ل بحران‌های‬ ‫اقتصادی س��ال جاری در روسیه ناشی از تحریم‌های‬ ‫اقتصادی غرب علیه این کش��ور‪ ،‬کاهش ارزش روبل‬ ‫‌و کاهش قیمت جهانی نفت‪ ،‬اقتصاد این کش��ور نیز‬ ‫در س��ال جاری با دو پله س��قوط از جایگاه هش��تم‬ ‫ب��ه جایگاه ده��م جهان نزول خواهد کرد و تا س��ال‬ ‫‪2030‬م در همین محدوده باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حداقل دستمزد در برزیل‬ ‫بگذارد‪ .‬در کل باید گفت رابطه تنگاتنگ با کشورهای‬ ‫مختلف یکی از اصلی‌ترین کارهایی است که کشور‌ها‬ ‫باید در زمینه اهداف اقتصادی‌شان به آن توجه نشان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫€ €ایران به طور مش�خص چ�ه نوع همکاری را‬ ‫می‌تواند با آرژانتین داشته باشد؟‬ ‫ایران می‌تواند در صدور خدمات فنی و مهندس��ی‬ ‫با آرژانتین تعاملی جدی داش��ته باشد‪ .‬همچنین در‬ ‫زمین��ه کش��اورزی می‌توانیم با آنها ه��م صادرات را‬ ‫تجربه کنیم و هم واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €آرژانتی�ن ت�ا چه ح�د می‌تواند نس�بت به‬ ‫بهبودی این وضعیت امیدار باشد؟‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه بار‌ه��ا اش��اره ش��د‪ ،‬آرژانتین از‬ ‫فاکتورهای زیادی برخوردار اس��ت که از طریق آنها‬ ‫می‌تواند رکود به‌وج��ود آمده را از میان بردارد‪ .‬البته‬ ‫باید در نظر داش��ت که کاه��ش قیمت نفت و گران‬ ‫شدن دالر به طور مستقیم تاثیر منفی می‌گذارد که‬ ‫این مش��کلی برای همه کش��ور‌ها از جمله آرژانتین‬ ‫است‪.‬‬ ‫طب��ق حک��م رییس‌‌جمه��وری برزی��ل‪ ،‬حداق��ل‬ ‫دس��تمزدها در این کشور از س��ال ‪2015‬م به میزان‬ ‫‪ 8/8‬درصد افزایش پیدا می‌کند‪ .‬این افزایش حقوق‪،‬‬ ‫ب��ه حکم ریاس��ت‌جمهوری تحقق پیدا ک��رد و از ‪1‬‬ ‫ژانویه ‪ 2015‬اجرایی ش��د‪ .‬حقوق پای��ه برزیل برای‬ ‫س��ال ‪2015‬م بر اس��اس رشد تورم س��ال ‪2013‬م‬ ‫محاسبه شده است؛ س��ال گذشته تولید داخلی این‬ ‫کش��ور امریکای جنوبی به میزان ‪ 2/5‬درصد رش��د‬ ‫داشت و تورم نیز به ‪ 5/91‬درصد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹لغو ممنوعیت صادرات میعانات گازی امریکا‬ ‫در حال��ی کاهش قیمت نفت در جهان به مس��ئله‬ ‫ج��دی تبدی��ل ش��ده اس��ت ک��ه وزارت بازرگانی‬ ‫صنع��ت و امنیت امریکا بعد از ‪ 40‬س��ال ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات نفت ش��ل و میعان��ات گازی این کش��ور‬ ‫را ب��رای افزایش می��زان صادرات لغو ک��رد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که قیم��ت جهانی نفت در مقایس��ه با‬ ‫اواس��ط س��ال ‪2014‬م‪ 40 ،‬درصد کاه��ش یافته و‬ ‫به‌تازگی کش��ورهای صادرکننده نفت اوپک تصمیم‬ ‫گرفته‌ان��د که حجم تولیدات خ��ود را تغییر ندهند و‬ ‫این مسئله به‌شدت در پایین آمدن قیمت نفت موثر‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نخستین نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ایتالیا در تهران‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬نخستین نمایشگاه اختصاصی ایتالیا در ایران‬ ‫در حوزه معماری‪ ،‬شهرس��ازی‪ ،‬نماهای س��اختمانی و‬ ‫دکوراس��یون داخلی با حضور بیش از ‪ 30‬ش��رکت از‬ ‫نقاط مختلف این کش��ور از ‪ 15‬تا ‪ 18‬دی‌ماه در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ش��رکت‌های مختلف نوین‌ترین‬ ‫و جدیدتری��ن توانمندی‌ه��ای خ��ود در حوزه‌ه��ای‬ ‫مختلف معماری داخلی‪ ،‬معماری شهرسازی‪ ،‬نماهای‬ ‫ساختمانی‪ ،‬شهرسازی‪ ،‬طراحی‪ ،‬مشاوره و دکوراسیون‬ ‫داخلی را در معرض نمایش عموم قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫انواع تولیدات و طرح‌های مرتبط به معماری شهری‪،‬‬ ‫معم��اری داخلی‪ ،‬س��اختمان‌ها و مجتمع‌های اداری‪،‬‬ ‫تجاری و مس��کونی‪ ،‬دکوراس��یون داخل��ی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫دکوراس��یون‌ها‪ ،‬انواع پوشش‌های تزئینی‪ ،‬دیوارپوش‪،‬‬ ‫لوازم ویژه دکوراسیون و تزئین ساختمان‪ ،‬انواع کاالها‬ ‫و تجهی��زات داخلی همچون مبلم��ان خانگی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫ورزشی و تفریحی‪ ،‬انواع صندلی‌ها و تجهیزات تزئینی‬ ‫داخلی و دیگر محصوالت نمایش داده می‌شود‪.‬‬ ‫در نخس��تین نمایش��گاه اختصاصی ایتالیا در ایران‬ ‫بی��ش از ‪ 30‬ش��رکت ایتالیایی آخرین دس��تاوردها‪،‬‬ ‫طرح‌ه��ا و توانمندی‌ه��ا‪ ،‬محص��والت و تولیدات خود‬ ‫را در فضای��ی اف��زون بر هزار و دویس��ت مترمربع در‬ ‫سالن ‪ 27‬محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫عرضه می‌کنند‪ .‬این برای نخستین بار است که ایتالیا‬ ‫در جمه��وری اس�لامی ای��ران نمایش��گاه اختصاصی‬ ‫برپا می‌کند و پیش‌بینی می‌ش��ود در این نمایش��گاه‬ ‫ده‌ها ق��رارداد تجاری‪ ،‬س��رمایه‌گذاری به ارزش بیش‬ ‫از ‪500‬ه��زار یورو‪ ،‬بین ش��رکت‌های ایتالیایی و ایران‬ ‫منعقد شود‪ .‬نخس��تین نمایشگاه اختصاصی ایتالیا در‬ ‫ایران از ‪ 15‬تا ‪ 18‬دی‌ماه از س��اعت ‪ 9‬تا ‪ 16‬در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران‪ ،‬آماده بازدید از‬ ‫عالقه‌مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬میزبان نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی لوستر ایران‬ ‫ایرنا ‪ -‬بیس��ت و دومین نمایش��گاه بین‌المللی لوستر‬ ‫ایران‪ ،‬ب��ا حضور و مش��ارکت صدها ش��رکت داخلی‬ ‫و خارج��ی از ‪ 24‬ت��ا ‪ 27‬دی‌م��اه در مح��ل دائم��ی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه بیش از یکصد و ‪ 50‬ش��رکت داخلی و‬ ‫خارجی ان��واع جدیدترین و زیباترین تولیدات خود را‬ ‫در معرض دید عموم قرار خواهند داد‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫چینی‪ ،‬بلور و لوستر‪ ،‬ویژگی بیست و دومین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی لوس��تر ای��ران را ترکیب ن��ور و زیبایی و‬ ‫همچنی��ن تلفیق صنع��ت و هنر توصی��ف و هدف از‬ ‫برگزاری آن را توس��عه و افزایش راندمان تولید‪ ،‬یافتن‬ ‫بازاره��ای جدید صادراتی‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬آش��نایی‬ ‫با نوین‌ترین صنایع و تجهیزات صنعت لوسترس��ازی‬ ‫جهان‪ ،‬اش��تغالزایی و توجه مس��ئوالن به این صنعت‬ ‫ذک��ر کرد‪ .‬احم��د رحمانی اف��زود‪ :‬انواع لوس��ترهای‬ ‫س��قفی و دیواری‪ ،‬لوسترهای مس��اجد و زیارتگاه‌ها‪،‬‬ ‫ان��واع چراغ‌های تزئینی منزل‪ ،‬ش��معدانی‪ ،‬چراغ‌های‬ ‫تزئینی شرکت‌ها‪ ،‬ادارات و هتل‌ها‪ ،‬چراغ‌های شهری‪،‬‬ ‫چراغ‌ه��ای فضای باز‪ ،‬مجس��مه‌ها و تابلوهای تزئینی‬ ‫و صدها نوع دیگر از لوس��ترها و چراغ‌های روش��نایی‬ ‫در این نمایش��گاه به نمایش گذاش��ته می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت لوسترسازی ایران که دارای‬ ‫س��ابقه طوالنی اس��ت و در س��ال‌های اخیر از رشد و‬ ‫توس��عه مناس��بی برخوردار بوده‪ ،‬در ح��ال حاضر با‬ ‫لوسترهای تولیدی کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬اسپانیا و چک‬ ‫قابل مقایسه و رقابت است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ایران در افغانستان‬ ‫مهر ‪ -‬مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با اشاره‬ ‫به برگزاری نمایش��گاه اختصاصی ایران در افغانستان‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاه ایران در کابل می‌تواند سهم‬ ‫ایران را در صادرات به کشور افغانستان افزایش دهد‪.‬‬ ‫علی رس��ولیان با اش��اره به میزان صادرات ایران به‬ ‫افغانس��تان گفت‪ :‬میزان ص��ادرات کل ایران در ‪ 8‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال یک‌میلیارد و ‪394‬میلیون دالر بوده‬ ‫اس��ت ک��ه ‪520‬میلی��ون دالر آن مربوط به اس��تان‬ ‫خراسان رضوی است‪ .‬مش��اور اتاق بازرگانی و صنایع‬ ‫و معادن افزود‪ :‬بیش��ترین صادرات مربوط به حالل و‬ ‫هیدروکربن‌ها‪ ،‬میله‌های آهنی‪ ،‬مصالح س��اختمانی و‬ ‫مواد غذایی بوده اس��ت‪ .‬بیش��تر صادرات ما به کشور‬ ‫افغانستان به شهر هرات و حوزه غرب افغانستان است‬ ‫و متاسفانه فعالیت ما در مرکز و شرق این کشور بسیار‬ ‫کمرنگ است‪ .‬به گفته رسولیان‪ ،‬بازاریابی مناسبی در‬ ‫رابط��ه ب��ا بعضی کاالها در این کش��ور نداش��تیم که‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های عرض��ه کاال می‌تواند کمک‬ ‫موث��ری در رابطه با معرفی کاالها و محصوالت جدید‬ ‫به این کشور کند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با معاون امور نمایشگاهی تهران مطرح شد‬ ‫نمایش توانمندی های اقتصاد ایران در عمان‬ ‫میلاد محم�دی ‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬این‌بار صحبت از یک نمایش�گاه‬ ‫متفاوت است‪ .‬نمایش�گاه اختصاصی ایران در شهر مسقط (عمان)‬ ‫که قرار اس�ت از ‪ 16‬تا ‪ 20‬ماه جاری برگزار ش�ود‪ ،‬درواقع یک مدل‬ ‫کوچک ش�ده از اقتصاد روز ایران برای همس�ایه دیوار به دیوارش‬ ‫€ €در بح�ث نمایش�گاهی از برگ�زاری‬ ‫نمایش�گاه‌های تخصص�ی و اختصاص�ی‬ ‫یاد می‌ش�ود‪ .‬این دو عنوان نمایشگاهی‬ ‫(اختصاص�ی و تخصصی) چ�ه تفاوتی با‬ ‫هم دارند؟‬ ‫نمایش��گاه‌های تخصص��ی در زمین��ه یک‬ ‫گروه کاالیی مش��خص و انحصاری اس��ت که‬ ‫مش��ارکت‌کنندگان آن در چارچوب‌های��ی‬ ‫مشخص دس��ت به ارائه کاال یا خدمات خود‬ ‫می‌زنند‪ .‬اما نمایش��گاه‌های اختصاصی ممکن‬ ‫اس��ت در چندین گروه کاالی��ی متفاوت برپا‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن اینکه نمایش��گاه‌های تخصصی‬ ‫مربوط به ش��رکت‌ها‪ ،‬سازمان‌ها و در مجموع‬ ‫صاحبان صنایع در حوزه‌های مختلف اس��ت‬ ‫ک��ه در آنها فقط اهداف تج��اری مورد توجه‬ ‫قرار می‌گی��رد اما نمایش��گاه‌های اختصاصی‬ ‫به حضور یک کش��ور در نق��اط دیگر مربوط‬ ‫می‌ش��ود و در کنار اهداف تجاری و بازرگانی‪،‬‬ ‫گس��ترش روابط نیز مدنظر و مورد توجه قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬نمایش��گاه‌های تخصصی با توجه به‬ ‫اینکه همواره مورد اس��تقبال تولیدکنندگان‬ ‫و فع��االن صنای��ع مختل��ف ق��رار می‌گیرند‪،‬‬ ‫ب��رای ما نیز جایگاه وی��ژه‌ای دارند‪ .‬در مقابل‬ ‫نمایش��گاه‌های اختصاصی نوپا هس��تند و با‬ ‫توجه به اینکه در یک‌سال اخیر فضای بسیار‬ ‫خوب��ی برای تعامل گس��ترده با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه به وجود آمده‪ ،‬تصمیم گرفتیم در‬ ‫این زمینه به صورت متمرکز وارد عمل شویم‪.‬‬ ‫در ابت��دا باید بدانید که ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران در راس��تای‬ ‫سیاس��ت‌ها و وظای��ف قانون��ی ک��ه ب��ه آن‬ ‫محول ش��ده به منظ��ور معرف��ی تولیدات و‬ ‫توانمندی‌های کش��ورمان در خارج از کش��ور‬ ‫و راهیاب��ی ب��ه بازارهای جهان��ی به‌خصوص‬ ‫بازارهای منطقه و کشورهای اطراف‪ ،‬به دلیل‬ ‫هم‌جواری و کم‌هزینه بودن س��فر برای تجار‬ ‫و بازرگانان در طول یک‌س��ال کاری‪ ،‬اقدام به‬ ‫برپایی نمایش��گاه‌های مشخص در کشورهای‬ ‫دیگ��ر می‌کند‪ .‬با توجه به تولی��دات و امکان‬ ‫رقابت در بازارهای منطقه‪ ،‬برخی کشورها به‬ ‫عنوان بازار هدف شناسایی شده و کارشناسانی‬ ‫که در حوزه بازاریابی و س��رمایه‌گذاری فعال‬ ‫هس��تند برای ما مشخص می‌کنند که در چه‬ ‫زمانی و در کدام کش��ورها دس��ت به برپایی‬ ‫نمایشگاه‌های اختصاصی بزنیم‪.‬‬ ‫این بازارها به طور عمده بازارهایی هستند‬ ‫که به کاال یا خدم��ات ایرانی احتیاج دارند و‬ ‫درنهایت با تایید مس��ئوالن مربوطه در تقویم‬ ‫نمایش��گاهی قرار می‌گیرند‪ .‬درحال حاضر ما‬ ‫حض��ور ایران در چند کش��ور مهم منطقه را‬ ‫طرح‌ریزی کردیم که فکر می‌کنم از این هفته‬ ‫ش��روع خواهد شد و تا ابتدای سال‬ ‫‪ 94‬حداقل ‪ 3‬نمایشگاه اختصاصی‬ ‫را برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€آی�ا پی�ش از‬ ‫€‬ ‫ای�ن ای�ران متول�ی برپایی‬ ‫نمایش�گاه‌های اختصاص�ی‬ ‫خواهد بود‪ .‬برپایی نمایش�گاه‌های اختصاصی تاثیر بسیار زیادی در‬ ‫گس�ترش همکاری کشورهای مختلف با یکدیگر دارد‪ .‬تاثیر مثبتی‬ ‫که به عقیده کارشناس�ان بس�یار کم هزینه و البت�ه طوالنی مدت‬ ‫خواه�د ب�ود‪ .‬در همین رابطه و ب�ا توجه به اینکه زم�ان زیادی به‬ ‫نبوده است؟‬ ‫چرا‪ ،‬چند مورد نمایش��گاه اختصاصی ایران‬ ‫در برخی از کش��ورها برگزار شده اما به دلیل‬ ‫ش��رایط خاص کش��ور و نبود بسترهای الزم‬ ‫برای برقراری ارتباط مناسب با دیگر کشورها‪،‬‬ ‫فضای ایده‌آل این نمایش��گاه‌ها فراهم نش��د‬ ‫و گس��ترش همکاری‌ها میس��ر نمی‌ش��د‪ .‬به‬ ‫هر حال کش��ور در تحریم س��نگینی به س��ر‬ ‫می‌برد و ما مشکالت بسیاری برای حضور در‬ ‫بازارهای خاص داشتیم‪.‬‬ ‫€ €بنابراین نمایش�گاه اختصاصی ایران‬ ‫در عمان‪ ،‬نخستین نمایشگاه اختصاصی‬ ‫دول�ت یازده�م به ش�مار م�ی‌رود‪ .‬چه‬ ‫بس�ترهایی زمینه‌س�از برگزاری چنین‬ ‫نمایشگاهی شده است؟‬ ‫در یک‌س��ال اخیر ش��رایط مناس��بی برای‬ ‫تعامل با کشورها به وجود آمده است‪ .‬درواقع‬ ‫آنها نس��بت به ما ب��رای برق��راری ارتباطات‬ ‫تجاری بس��یار مش��تاق‌تر هس��تند‪ .‬در یکی‪،‬‬ ‫دو هفت��ه اخیر هم چندی��ن هیات تجاری از‬ ‫اروپا‪ ،‬ش��رق آس��یا و دیگر نقاط جهان برای‬ ‫مذاک��ره در زمینه‌های مختلف نمایش��گاهی‬ ‫به ایران آمدند که می‌ت��وان گفت عمده این‬ ‫مذاکرات هم مثبت بود‪ .‬کش��ورهای هم‌جوار‬ ‫م��ا ممکن اس��ت خیلی اطالع��ات دقیقی از‬ ‫توانمندی‌های ایران نداش��ته باشند‪ .‬ما بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی رشد بسیار خوبی را‬ ‫در زمینه تولید کاالهای مختلف‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫معادن‪ ،‬بخش‌ه��ای صنعتی و خدمات فنی و‬ ‫مهندسی به دست آوردیم‪ .‬حتی بنابر آماری‬ ‫که در مراکز مختلف وجود دارد‪ ،‬صادرات این‬ ‫کاال به کشورهای اروپایی هم در جریان است‪.‬‬ ‫در ح��وزه تولید‪ ،‬تولیدکاالهای خاص‌‪ ،‬مواد‬ ‫غذای��ی و ‪ ...‬درحال انجام اس��ت و این خیلی‬ ‫خوب اس��ت که این صادرات و همکاری‌ها با‬ ‫کشورهای همسایه هم در جریان باشد‪.‬به هر‬ ‫حال همکاری با کشورهای همسایه می‌تواند‬ ‫ب��ه مراتب ب��رای تولید‌کنن��دگان و صاحبان‬ ‫صنایع که به دنبال درآمد بیش��تر و راحت‌تر‬ ‫هستند‪ ،‬جذاب تر باشد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی برپایی نمایشگاه‬ ‫اختصاص��ی می‌تواند بس��یار حائز‬ ‫اهمیت باشد‪ .‬چراکه می‌توان در‬ ‫قالب آن گلچینی از تمام کاال و‬ ‫خدمات کشور را در طول مدت‬ ‫زم��ان کوتاهی به کش��ورهای‬ ‫دیگر معرفی ک��رد‪ .‬با این نگاه‬ ‫ب��رای معرف��ی توانمندی‌های‬ ‫ش��رکت‌های ایران��ی در گام‬ ‫نخست به سراغ عمان رفتیم‪.‬‬ ‫ای��ن کش��ور ویژگی‌ه��ای‬ ‫تج��اری بس��یار مطلوبی‬ ‫دارد و م��ا ه��م در روابط‬ ‫خ��ود ب��ا آنها مش��کلی‬ ‫نداریم‪ .‬بنابراین همه‌چیز‬ ‫برای برپایی یک نمایشگاه‬ ‫ا ختصا ص��ی‬ ‫مهیاس��ت‪ .‬در همین رابط��ه و به صورت هم‬ ‫زمان یک کمیس��یون مشترک اقتصادی بین‬ ‫تاج��ران و بازرگانان طرفین برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مقام��ات عال��ی هر دو کش��ور در‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در آنجا حضور‬ ‫خواهند داشت ‪.‬بنابراین می‌توان این نمایشگاه‬ ‫را یک اتفاق خاص ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫€ €ای�ران چه کاال یا خدمات�ی را در این‬ ‫نمایش�گاه ب�ه مع�رض نمای�ش خواهد‬ ‫گذاشت؟‬ ‫بیش از ‪ 85‬ش��رکت و س��ازمان مختلف در‬ ‫‪ 18‬گ��روه کاالیی متفاوت در این نمایش��گاه‬ ‫حضور خواهند داشت‪ .‬مواد غذایی‪ ،‬خشکبار‪،‬‬ ‫لبنیات‌‪ ،‬مواد کنسانتره و محصوالت کشاورزی‬ ‫را خواهیم داشت‪ .‬همین‌طور محصوالتی نظیر‬ ‫فوالد‌‪ ،‬م��س‌‪ ،‬روی و آلومینی��وم و حوزه‌های‬ ‫مختلف صنعت س��اختمان را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در کنار معرفی محصوالت و‬ ‫خدمات؛ باید ورود یا خروج‬ ‫کاالهای بی‌کیفیت را به‬ ‫کشورمان به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه ش��رکت‌ها و برنده��ای معتبر‬ ‫خودمان را در نمایشگاه مسقط همراه خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬در زمینه کاالهای پزشکی و دارویی‬ ‫هم تجهی��زات خوبی داریم ک��ه می‌خواهیم‬ ‫آنه��ا را معرفی کنیم‪ .‬از هم��ه مهم‌تر در بازار‬ ‫فرش دس��تباف و ماشینی ایران و محصوالت‬ ‫چرم��ی برنامه‌ه��ای خوبی داری��م‪ .‬در حوزه‬ ‫صنع��ت ب��رق‪‌،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی و نف��ت هم‬ ‫ش��رکت‌های معتبری ما را همراهی می‌کنند‪.‬‬ ‫در بح��ث خودروس��ازی و قطع��ات خ��ودرو‬ ‫توانمندی‌ه��ای م��ان را به نمای��ش خواهیم‬ ‫گذاش��ت‪ .‬در زمین��ه خدم��ات فن��ی و‬ ‫مهندسی‪‌،‬کشتی‌س��ازی‌‪ ،‬ش��ناورها‪‌،‬صنایع و‬ ‫ماش��ین‌آالت صنعتی و همینط��ور در حوزه‬ ‫م��واد ش��وینده و بهداش��تی نی��ز حرف‌های‬ ‫خوبی برای گفتن داریم‪ .‬ش��رکت‌های معتبر‬ ‫لوازم خانگی نیز در این نمایش��گاه حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫در س��ایر حوزه‌ه��ای دیگر هم ب��ا درجه‬ ‫اهمیت کمتر بحث فناوری‌های روز را داریم‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه معرف��ی مناط��ق آزاد‬ ‫برنامه‌هایی‬ ‫برپایی نمایش�گاه ایران در عمان باقی نمانده؛ گفت‌وگویی داشتیم‬ ‫ب�ا محمد جواد قنبری‪ ،‬معاون امور نمایش�گاهی ش�رکت س�هامی‬ ‫نمایش�گاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تا ابعاد مختلف‬ ‫تبیین و توصیف کند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه را برای مخاطبان‬ ‫تدوین شده است‪ .‬معرفی این مناطق می‌تواند‬ ‫به گس��ترش حجم مبادالت تج��اری کمک‬ ‫کن��د‪ .‬البت��ه با توج��ه به محدودی��ت فضای‬ ‫نمایش��گاه مجبور ش��دیم تنها از ‪ 85‬شرکت‬ ‫دعوت کنیم‪.‬‬ ‫€ €بع�د از برپایی این نمایش�گاه چقدر‬ ‫می‌توان به گسترش همکاری‌ها با کشور‬ ‫عمان امیدوار بود؟‬ ‫به‌ط��ور قطع در کن��ار معرفی محصوالت و‬ ‫خدم��ات؛ موضوع مهم آن اس��ت که ورود یا‬ ‫خروج کاالهای بی‌کیفیت را به کش��ورمان به‬ ‫صفر برس��انیم‪ .‬یعنی با معرف��ی بهترین و با‬ ‫کیفیت‌ترین محصوالت‌مان‪ ،‬توجه خارجی‌ها‬ ‫را جلب کنیم و ش��رایطی را فراهم کنیم که‬ ‫محصول خوب ایرانی را از نزدیک ببینند‪.‬‬ ‫به‌طور عمده وظایف نمایشگاه بین‌المللی به‬ ‫عنوان یک ش��رکت دولت��ی حمایت از بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬یعن��ی ما موظف هس��تیم‬ ‫ش��رایطی را برای شرکت‌ها و س��ازمان‌ها در‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف فراهم کنی��م که بتوانند‬ ‫راحت‌ت��ر با بازاره��ای جهانی ارتب��اط برقرار‬ ‫کنند‪ .‬این اتفاق به نفع صادرکنندگان اس��ت‬ ‫ک��ه از یک مج��رای صحی��ح و ی��ک کانال‬ ‫استاندارد بتوانند کاالی خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد ش��رکت‌هایی که قرار اس��ت در‬ ‫نمایش��گاه عمان م��ا را همراه��ی کنند‪ ،‬در‬ ‫حوزه کاالهای غیرنفتی فعال هس��تند‪.‬اغلب‬ ‫ش��رکت‌ها نیز با نظر وزارت صنعت ‪،‬معدن و‬ ‫تجارت انتخاب ش��ده‌اند‪ .‬در واقع حساس��یت‬ ‫این موضوع به حدی اس��ت که تواناترین‌ها و‬ ‫بهترین‌ها انتخاب ش��ده‌اند تا قدرت رقابت با‬ ‫دیگر کشورها را داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €فرصت خوبی اس�ت که نگاهی گذرا‬ ‫به کشور عمان هم داشته باشیم‪ .‬ارزیابی‬ ‫ش�ما از صنعت نمایش�گاهی این کشور‬ ‫چیست؟‌‬ ‫این کش��ور در زمینه صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ش��اخص نیس��ت‪ .‬یکی از اهداف ما هم نشان‬ ‫دادن اهمیت صنعت نمایشگاهی به آنهاست‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس ای��ران عالقه‌مند اس��ت تا‬ ‫ش��رایطی فراهم ش��ود که در آینده آنها هم‬ ‫دس��ت به برپایی نمایش��گاه در ایران بزنند و‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک در این زمینه‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬برای رس��یدن به این هدف‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬بهتر است ظرفیت‌های کاال‬ ‫و خدمات خود را در قالب یک نمایش��گاه به‬ ‫آنها نش��ان بدهیم‪ .‬این مسئله می‌تواند یک‬ ‫برنامه‌ری��زی ب��رای کمک به آنه��ا در زمینه‬ ‫ارتقای صنعت نمایش��گاهی باشد‪ .‬ایران یک‬ ‫کشور پیش��رو در بحث نمایش��گاهی است و‬ ‫از س��ال‌ها قبل هم در این زمینه فعال بوده؛‬ ‫بنابراین ش��اید بد نباشد که تجربیات خود را‬ ‫در اختیار عمان قرار دهیم‪ .‬به هر حال با توجه‬ ‫به این که در این نمایشگاه مسئوالن مهم هر‬ ‫دو کش��ور ازجمله وزرا و چهره‌های ش��اخص‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگان��ی حضور خواهند داش��ت‪‌،‬‬ ‫می‌توان به رش��د و پیشرفت‌های برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ده امیدوار بود‪ .‬ام��ا در کل میتوان گفت؛‬ ‫حجم نمایش��گاه‌های عمان در حدی نیست‬ ‫که بت��وان در موردش نظر داد‪ .‬تنها س��ایت‬ ‫مطرح این کش��ور در عرصه‌های نمایشگاهی‬ ‫فقط س��ایت نمایشگاهی مس��قط است‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه از ظرفی��ت خوب��ی ب��رای برپایی‬ ‫نمایشگاه برخوردار است و مرکز فعالیت‌های‬ ‫آنها به ش��مار می‌آید‪ .‬ب��ا توجه به جمعیت و‬ ‫ظرفیت‌های تجاری به نظر می‌رسد زمان آن‬ ‫رس��یده که عمان هم در ای��ن زمینه تقویت‬ ‫ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس عمان می‌تواند یک‬ ‫کش��ور استراتژیک برای تبدیل شدن به رابط‬ ‫تجاری ایران باشد‪.‬‬ ‫€ €هم�کاری عم�ان در برپای�ی ای�ن‬ ‫نمایشگاه با ایران چگونه است؟‬ ‫مهمترین همکاری آنها همین فضایی است‬ ‫که ‪ 4‬روز ب��ه صورت اس��تیجاری در اختیار‬ ‫ایران قرار داده‌اند‪ .‬سفارت کشور ما در عمان‬ ‫مش��غول پیگیری کارهاس��ت تا بحث برپایی‬ ‫نمایش��گاه به خوبی انجام گیرد‪ .‬رایزنی‌هایی‬ ‫صورت گرفته که در عمان بخش‌های مختلف‬ ‫اقتصادی‪‌،‬صاحب‌نظران‪ ،‬گروه‌های تخصصی‌‪،‬‬ ‫بازاریان عمان و اعضای‌اتاق بازرگانی بتوانند‬ ‫در نمایش��گاه ایران حضور داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫امیدواریم در این نمایشگاه به اهداف مطلوب‬ ‫صنعتگران و تولید‌کنندگان کشورمان دست‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €بعد از نمایشگاه اختصاصی عمان در‬ ‫سال جاری برنامه دیگری هم دارید؟‬ ‫بل��ه‪ .‬نمایش��گاه اختصاصی ای��ران در قطر‬ ‫را ‪ 26‬بهم��ن در پیش داریم که حساس��یت‬ ‫بسیار زیادی دارد و پیگیری‌های آن از جانب‬ ‫دولت به صورت مستمر در جریان است‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه در حوزه‌های خ��اص به خصوص‬ ‫در بح��ث صنعت س��اختمان و خدمات فنی‬ ‫مهندسی فعال خواهد بود‪ .‬همچنین در بغداد‬ ‫داریم‬ ‫ه��م ی��ک نمایش��گاه اختصاصی‬ ‫ا ز‬ ‫ک��ه درس��ت ی��ک روز بع��د‬ ‫ماه‬ ‫نمایشگاه قطر یعنی در ‪ 27‬بهمن‬ ‫که‬ ‫آغاز به کار خواهد کرد‪ .‬از آنجا‬ ‫بازار عراق برای ایران از اهمیت‬ ‫بس��یار زیادی برخوردار است؛‬ ‫ای��ن نمایش��گاه هم ش��رایط‬ ‫خ��اص خ��ودش را دارد‪ .‬هم‬ ‫زم��ان در هم��ان تاریخ یک‬ ‫همای��ش تجاری نیز در عراق‬ ‫ب��ا حضور مقام��ات بلند پایه‬ ‫دو کشور برگزار خواهد شد ‪.‬‬ ‫امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫ص��ورت گرفت��ه در آینده‌ای‬ ‫نزدی��ک برپای��ی چنی��ن‬ ‫نمایش��گاه‌هایی ب��ه صورت‬ ‫یک روال ع��ادی ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪27‬‬ ‫بازار جهانی آلومینیوم در انتظار پرشهندی‌ها‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬هند ازجمله کش��ورهایی اس��ت که ذخایر‬ ‫زی��ادی از بوکس��یت را در خود ج��ای داده به‌گونه‌ای که‬ ‫برخورداری از انواع بوکس��یت این کشور را به عنوان یکی‬ ‫از مهم‌ترین تولیدکنندگان فلز آلومینیوم در جهان مطرح‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬البته در چند سال گذش��ته شرایط سیاسی‬ ‫حاکم بر این کشور و ش��رایط اقتصادی جهان باعث شده‬ ‫ب��ود تا هند نتواند به‌طور گس��ترده از این منابع اس��تفاده‬ ‫کند اما رویکرد مس��ئوالن دولتی هند باعث ش��ده تا این‬ ‫کش��ور خود را برای جهش��ی ب��زرگ و تبدی��ل کردن به‬ ‫ق��درت ب��زرگ در تولی��د آلومینی��وم جهان آم��اده کند‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه اظهارنظره��ای مختلفی را درپی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که برخی از کارشناس��ان معتقدند متاثر‬ ‫از این افزایش تولید‪ ،‬س��قوط قیمت��ی همچون بازار فوالد‬ ‫در انتظ��ار آلومینی��وم خواهد بود‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫درمقاب��ل برخی از کارشناس��ان معتقدن��د رویکرد صنایع‬ ‫به اس��تفاده از آلومینی��وم تغییر کرده و هر روزه ش��اهد‬ ‫بکارگی��ری این فل��ز در صنایع مختلف هس��تیم بنابراین‬ ‫این رویک��رد از هرگونه تغییری در بازار جهانی جلوگیری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هندوستان در آستانه پرش آلومینیومی‬ ‫«ان چاندرا بابو نایدو» وزیر ارش��د آندرا پرادش به دلیل‬ ‫کمک‌های بی‌شمار خود به صنایع معدنی و آلومینیوم هند‬ ‫در ‪ 10‬سال صدارت دوره قبل‪ ،‬موجب شد بعد از برگشت‬ ‫بر مس��ند قدرت بار دیگر به عنوان وزیر ارشد ایالت آندرا‬ ‫پرادش در سال ‪2014‬م انتخاب شود‪ .‬نایدو تصمیم گرفته‬ ‫تا موانع موجود برس��ر راه گشایش معادن بوکسیت در آن‬ ‫ایالت را از پی��ش‌رو بردارد‪.‬به دلیل مش��کالت موجود در‬ ‫اخذ مجوزهای الزم از دفاتر مرکزی و اس��تانی این کشور‬ ‫و همچنین مخالفت از ط��رف پیمانکاران بزرگ داخلی و‬ ‫خارج��ی‪ ،‬هیچ معدن بوکس��یت بزرگ��ی در این ناحیه به‬ ‫مرحله بهره‌برداری و استخراج نرسیده است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که ظرفیت بهره‌ب��رداری از مع��دن پاچپاتمالی که‬ ‫درحال حاضر در ناحیه کوراپوت اس��تان اوریسا قراردارد‪،‬‬ ‫ازس��وی ش��رکت دولتی آلومینیوم (نالک��و) در اوایل دهه‬ ‫‪1980‬م به حدود ‪ 160‬میلیون تن کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در نتیجه تامین بوکس��یت برای واحدهای تصفیه‪ ،‬به یک‬ ‫واردات��ی آورده ی��ا مقدار مورد نیاز خ��ود را از مزایده‌های‬ ‫داخلی با قیمت باالتری خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار جهانی آماده افزایش تولید آلومینیوم‬ ‫چالش روزانه برای س��ایر ش��رکت‌ها‬ ‫از جمل��ه ش��رکت آلومینی��وم ودانتا‪،‬‬ ‫از ط��رف دیگر یک��ی از چالش‌های‬ ‫آلومینیوم آن��راک و هیندالکو تبدیل‬ ‫مه��م پیش روی ش��رکت‌های هندی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پایی��ن نگه داش��تن هزینه‌های تولید‬ ‫فدراس��یون اتحادیه تجاری هند در‬ ‫اکس��ید آلومینی��وم اس��ت ؛ حت��ی‬ ‫یک بیانیه کتبی خطاب به نایدو اعالم‬ ‫زمانی که بوکس��یت م��ورد نیاز خود‬ ‫کرده‪ ،‬استخراج از معادن بوکسیت به‬ ‫نگرشصنایعجهانبرای را از مناب��ع دیگری تامین می‌کند‪ .‬به‬ ‫اکوسیستم ش��کننده گاتز شرقی که استفادهازآلومینیومتغییر همی��ن جهت برای دس��تیابی به این‬ ‫در آنجا رودهای بس��یاری در جریان کرده و در صنایعی همچون موضوع بوکس��یت مورد نی��از خود را‬ ‫خودروسازیشاهد‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضرب��ه خواه��د زد‪ .‬آلودگ��ی‬ ‫از طریق مخلوط کردن بوکسیت‌های‬ ‫ای��ن رودها ک��ه به دومی��ن رودخانه‬ ‫جایگزینکردنآلومینیوم وارداتی از کش��ور گینه که از کیفیت‬ ‫طوی��ل گاداواری می‌پیوندد‪ ،‬تهدیدی‬ ‫باالیی برخوردار هس��تند با مواد اولیه‬ ‫بهجایفوالدهستیم‬ ‫ب��رای آبزی��ان و تولیدات کش��اورزی‬ ‫اس��تخراج ش��ده معادن بیش از یک‬ ‫دش��ت‌های این منطق��ه خواهد بود‪.‬‬ ‫اس��تان تامی��ن می‌کند‪ ،‬ک��ه در این‬ ‫در رابطه ب��ا اتهامات لغو مقررات زیس��ت محیطی‪ ،‬نایدو بخش سهم بوکسیت گینه‌ای استفاده شده در این اختالط‬ ‫معتقد اس��ت ک��ه بهتری��ن اقدام این اس��ت ک��ه دولت حدود ‪ 25‬درصد است‪ .‬همچنین بیشترین هزینه‌های مواد‬ ‫متعهد ش��ود که اس��تخراج از معادن بوکس��یت مشکلی اولی��ه در صنای��ع تولی��د آلومینیوم هند‪ ،‬ش��امل مصرف‬ ‫دربر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫انرژی می‌ش��ود که با توجه به راندمان واحد ذوب و میزان‬ ‫دولت با تس��لیم ش��دن در برابر فشارهای وارده از طرف زغال‌سنگ اس��تفاده شده‪ ،‬در حدود یک سوم یا بیشتر از‬ ‫معترضان از آگوس��ت س��ال ‪ 2010‬صدور تمام مجوزهای کل هزینه‌های مواد اولیه مصرفی را در بر می‌گیرد‪ .‬زنجیره‬ ‫تضمینی برای ش��روع معدنکاری مرب��وط به واحد تصفیه تامین داخلی گاه��ی جوابگوی نیازه��ای تولیدکنندگان‬ ‫آنراک را به حالت تعلیق درآورده است‪.‬‬ ‫هندی نبوده و آنها به ناچار روی به استفاده از زغال‌سنگ‬ ‫فاجعه در کمین معدن طالی گولد ریج‬ ‫با باال ماندن س��طح آب س��د باطله معدن گولدریج که خطر س��رازیر‬ ‫ش��دن را افزایش داده است‪ ،‬س��اکنان بومی جزایر سلیمان که نزدیک به‬ ‫این مع��دن زندگی می‌کنن��د در معرض تهدید ق��رار گرفته‌اند‪ .‬معدنکار‬ ‫استرالیایی اداره‌کننده این معدن از دولت جدید این کشور خواسته است‬ ‫با برنامه زهکش��ی این س��د برای جلوگیری از به راه افتادن سیل موافقت‬ ‫کند‪ .‬ب��ا این همه مقامات هن��وز در مورد این برنامه ب��رای جلوگیری از‬ ‫فاجعه‌ای که جان افراد را تهدید می‌کند و اثرات مخربی بر محیط‌زیست‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬هیچ تصمیمی نگرفته‌اند‪ .‬مدیرعامل سنت باربارا ماه جاری‬ ‫نس��بت به باال آمدن آب در این س��د هش��دار داد و گفت در مورد تاثیر‬ ‫بارندگی‌های بیش��تر در چند ماه آینده نگران اس��ت‪ .‬این شرکت حتی با‬ ‫چاپ آگهی در روزنامه به مردم محلی هشدار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه‌های دیگر مواد اولیه‬ ‫آغاز فعالیت معدنکار کانادایی در زامبیا‬ ‫شرکت فرس��ت کوانتوم مینرالز کانادا فعالیت‌هایش در معدن مس‬ ‫س��نتینل در زامبیا را با وجود ‪3‬برابر ش��دن تعرفه‌های معدنی در این‬ ‫کشور آغاز کرد‪.‬‬ ‫این شرکت که بزرگترین س��رمایه‌گذار خارجی زامبیاست‪ ،‬در ابتدا‬ ‫قصد داشت ظرفیت کارخانه ذوب کانسانشی که مواد آن توسط معدن‬ ‫س��نتینل تامین می‌شود را دو برابر کند اما تصمیم دولت زامبیا برای‬ ‫افزایش مالیات باعث ش��د برنامه‌اش را برای مدت نامعلومی به تعویق‬ ‫بیندازد‪.‬‬ ‫این معدنکار کانادایی قصد دارد ‪ 300‬تا ‪350‬هزار تن مس در سال از‬ ‫کارخانه کانسانشی تولید کند که ‪ 270‬تا ‪300‬هزار تن این فلز توسط‬ ‫معدن سنتینل تامین می‌شود‪.‬‬ ‫بازار صادرات ورق چین در تعطیالت سال نو‬ ‫با توجه به تعطیالت سال نو روزهای گذشته‬ ‫اغلب صادر‌کننده‌های چینی فعالیتی نداشتند‬ ‫ولی برخی دیگر نیزسعی کردند قیمت را ثابت‬ ‫نگه دارند تا در ژانویه روند بازار روشن‌تر شود‪.‬‬ ‫بازار داخلی ورق س��رد هفته اخیر در سکوت‬ ‫بوده و قیم��ت صادراتی نیز ‪ ٥٢٠‬تا ‪ ٥٣٠‬دالر‬ ‫ه��ر تن ف��وب در ثب��ات ثبت ش��د‪ .‬معامله‌ها‬ ‫چندان جالب نبود ولی کارخانه‌ها چون هفته‬ ‫آخر س��ال بود عجل��ه‌ای در تغیی��ر قیمت‌ها‬ ‫نداشتند‪ .‬زمانی که خریداران خارجی بپذیرند‬ ‫قیمت‌ها به کف نزدیک ش��ده معامله‌ها بیشتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬در بازار داخلی آخرین قیمت ورق‬ ‫س��رد ‪ ٥٩٦‬تا ‪ ٦١٠‬دالر هر ت��ن با ‪ ١٧‬درصد‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده ش��نیده شده که کمتر‬ ‫از یک دالر افت داشت‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫شماره ‪120762‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انجام عملیات تاسیساتی و مکانیکی متفرقه در نواحی مختلف شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫مناقصه‌گزار‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫نحوه دریافت اسناد‪ :‬کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس ‪ 076-33530145‬می‌توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬واریز مبلغ ‪ 500.000‬ریال به شماره حساب ‪ 0215367462002‬نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان‪ ،‬به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه‬ ‫‪ -2‬نامه اعالم آمادگی شرکت که در آن ایمیل رسمی آن شرکت ذکر شده است‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 1.100.000.000‬ریال خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬نوع تضمین‪:‬‬ ‫الف‪ -‬ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما‪ :‬مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت‌نامه به شماره حساب ‪ 0215367462002‬نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان‬ ‫ج‪ -‬جدول زمانی انجام مناقصه‪:‬‬ ‫آخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫آخرین مهلت تحویل پاکات‬ ‫تاریخ گشایش پاکات الف و ب‬ ‫‪93/10/27‬‬ ‫‪93/11/20‬‬ ‫‪93/11/21‬‬ ‫نکته‪ :‬تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان برای آگاهی بیش��تر می‌توانند در س��اعات اداری با ش��ماره تلفن‌های ‪ 33530003‬با کد ‪ 076‬داخلی ‪ 8859‬تماس حاصل نمایند‪ .‬هزینه‌های چاپ آگهی به عهده‬ ‫برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫درباره تاثیر ب��ازار جهانی آلومینیوم و آلومینا از تغییر و‬ ‫تح��والت تولید این فلز در کش��ور هند مجید فیض‌آبادی‬ ‫گفت‪ :‬در دنیا دو نوع‬ ‫مدیرعام��ل آلومینای ایران به‬ ‫بوکس��یت وجود دارد یک نوع که به بوکسیت نرم مشهور‬ ‫اس��ت و دیگری که به عنوان بوکس��یت س��خت از آن یاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬تفاوت این دو نوع بوکسیت در میزان‬ ‫استحصال ماده اصلی از آن است به گونه‌ای که از هر واحد‬ ‫بوکس��یت نرم تا ‪ 85‬درصد آلومینا استحصال شده و این‬ ‫درحالی اس��ت که این میزان در بوکسیت سخت به حدود‬ ‫‪ 45‬درصد می‌رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کشوری مانند هند‬ ‫و برزیل منابع زیادی از هر دو نوع بوکس��یت وجود داشته‬ ‫که این موضوع قدرت این کش��ورها را در تولید آلومینیوم‬ ‫افزای��ش می‌دهد‪ .‬فیض‌آب��ادی درباره تاثیر ب��ازار جهانی‬ ‫از افزای��ش تولید آلومینیوم در هند ک��ه در نتیجه تغییر‬ ‫سیاست‌های این کش��ورها ایجاد ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫نگرش صنایع جهان نسبت به استفاده از آلومینیوم تغییر‬ ‫ک��رده و در صنایعی همچون خودروس��ازی ش��اهد تغییر‬ ‫نگ��رش مدیران برای جایگزین ک��ردن آلومینیوم به جای‬ ‫فوالد هس��تیم ت��ا از این طریق راندم��ان تولیدات خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬این درحالی اس��ت که در صنایعی همچون‬ ‫هواپیماس��ازی و ل��وازم خانگ��ی نیز این جری��ان درحال‬ ‫ش��کل‌گیری اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ممکن است با افزایش‬ ‫می��زان تولید در ابتدا تغییر و نوس��ان اندک��ی را در بازار‬ ‫جهانی ش��اهد باشیم اما افزایش تقاضای این فلز نیز باعث‬ ‫می‌ش��ود تعادل و ثبات را در طوالنی مدت ش��اهد باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آلومینای ایران درباره تاثیر پذیری بازار‬ ‫داخل��ی در مقابل افزایش تولید کش��ور هن��د گفت‪ :‬بازار‬ ‫ایران بیش��تر از روند جهانی تابع تقاضا و ش��رایط داخلی‬ ‫اس��ت بنابراین ممکن اس��ت در ابتدا و متاث��ر از تغییرات‬ ‫قیمتی بورس فل��زات لندن در کوتاه مدت تغییراتی را در‬ ‫این بخش ش��اهد باشیم اما در طوالنی مدت این تقاضای‬ ‫داخلی اس��ت که تعیین‌کننده روند شکل‌گیری بازار ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫افزایش ‪ ۵‬درصدی‬ ‫قیمت سنگ‌آهن‬ ‫گروه معدن‪ :‬قیمت س��نگ‌آهن وارداتی روز سه‌شنبه‬ ‫در ش��مال چین افزایش��ی حدود ‪5‬درصد داش��ت که‬ ‫بهبود چش��م‌انداز اقتص��اد چین را نوی��د می‌دهد‪ .‬به‬ ‫‪ ،‬قیمت پایه وارداتی س��نگ‌آهن با عیار‬ ‫گزارش‬ ‫‪62‬درصد ش��امل کرایه حمل و بیمه در بندر تیانجین‬ ‫براساس شاخص «اس��تیل ایندکس» با ‪3/30‬دالر در‬ ‫هر ت��ن یا ‪4/9‬درصد افزایش به باالترین س��طح خود‬ ‫از ‪ 18‬نوامبر سال ‪ 2014‬رسید‪ .‬قیمت این مواد اولیه‬ ‫فوالدس��ازی نسبت به هفته گذشته که به پایین‌ترین‬ ‫س��طح خود از ماه می ‪ 2009‬رس��یده بود‪ ،‬حدود‪8/5‬‬ ‫درص��د افزای��ش یاف��ت‪ .‬دلیل ای��ن افزای��ش قیمت‬ ‫س��نگ‌آهن خبرهای مربوط به اقدامات یا مشوق‌های‬ ‫اقتص��ادی بانک مرکزی چین اس��ت که در تعطیالت‬ ‫پای��ان هفته اخی��ر آن را اعالم کرد؛ مبن��ی بر اینکه‬ ‫درنظر دارد حدود ‪800‬میلیارد دالر از صندوق ذخیره‬ ‫ارزی خ��ود ب��رای وام‌دهی در ن��زد بانک‌های تجاری‬ ‫آزاد کند‪ .‬عالوه برای��ن خبر مقررات جدید وام‌دهی و‬ ‫س��پرده‌ها و نیز اینکه احتماال در سال جدید نرخ بهره‬ ‫کاهش پیدا کند‪ ،‬مطرح ش��ده اس��ت و در عین حال‬ ‫با ح��ذف محدودیت‌های خرید مس��کن امید می‌رود‬ ‫وضعیت بخش راکد مس��تغالت و مس��کن بهبود پیدا‬ ‫کند‪ .‬چین بیش از دوس��وم س��نگ‌آهن جهان را وارد‬ ‫می‌کن��د که پیش‌بینی می‌ش��ود میزان آن در س��ال‬ ‫‪2015‬م به ‪1/4‬میلیارد تن برسد و تقریبا معادل دیگر‬ ‫کشورهای جهان فوالد تولید می‌کند‪ .‬پروژه شهرسازی‬ ‫کش��ور که قدمت آن به چندین دهه می‌رسد‪ ،‬موجب‬ ‫رونق ساختمانی شده بود و در حقیقت موتور محرکه‬ ‫افزای��ش قیمت‌ه��ای کاال در بیش از ی��ک دهه اخیر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬با افزایش ترس از ترکیدن حباب مسکن‬ ‫یا مستغالت و سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های‬ ‫زیربنایی و در کنار آن س��یل عرضه س��نگ‌آهن مازاد‬ ‫موجب ش��د ک��ه از ابت��دای س��ال‌جاری قیمت این‬ ‫محصول نس��بت به ابتدای س��ال گذش��ته ‪ 47‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬پکن تالش می‌کند تا به نرخ رش��د‬ ‫تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬خود که به پایین‌ترین‬ ‫س��طح در دهه‌های اخیر رس��یده اس��ت‪ ،‬شتاب دهد‬ ‫و انتظار می‌رود که این ش��تاب به ‪ 7‬درصد در س��ال‬ ‫‪ 2015‬برسد‪ .‬به گزارش سایت ماینینگ با وجود یک‬ ‫اقتصاد ضعیف این کش��ور هنوز هم مصمم اس��ت که‬ ‫‪700‬میلی��ارد دالر به تولید ناخال��ص داخلی خود در‬ ‫سال ‪2015‬م اضافه کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫هدایت راهبردی‬ ‫فوالد با طرحی نو‬ ‫محمد خانداداش‌پور‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫حض��ور در کنفرانس‌های تخصص��ی عالوه‌بر‬ ‫آگاهی از ب��ازار جهانی و آخرین وضعیت دانش‬ ‫فنی و فناوری تولید و س��اخت صنعت مربوط‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی برای ارزیابی جایگاه منطقه‌ای‬ ‫و جهانی کش��ور در ارتباط ب��ا صنعت موردنظر‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ 93‬دو کنفرانس منطقه‌ای مربوط‬ ‫به فوالد برگزار شد‪ .‬کنفرانس چشم‌انداز صنعت‬ ‫فوالد ایران در ش��هریورماه سال‌جاری در باکو با‬ ‫همکاری شرکت متال اکسپرت و باکو استیل و‬ ‫کنفران��س آهن و ف��والد خاورمیانه که از طرف‬ ‫متال‌بولت��ن در آذر ماه در دبی برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫واقع ای��ن ‪ 2‬کنفرانس از آن جهت حائز اهمیت‬ ‫است که کنفرانس نخست به‌طور اختصاصی در‬ ‫زمینه فوالد ای��ران بود و در کنفرانس دبی یک‬ ‫روز ب��ه فوالد ایران اختصاص یافت که این خود‬ ‫می‌تواند گام مثبتی برای صنعت فوالد کش��ور و‬ ‫نشان از ترک برداش��تن حصار تحمیل شده بر‬ ‫اقتصاد و صنعت کش��ور و به عبارتی نخس��تین‬ ‫آث��ار نتای��ج دیپلماس��ی اقتصادی ب��ه موازات‬ ‫اقدام‌ه��ای موفقیت آمیز دولت در دیپلماس��ی‬ ‫خارجی باشد‪.‬‬ ‫کنفران��س امس��ال متال‌بولت��ن به‌ط��ور کلی‬ ‫تحت‌تاثی��ر کاه��ش قیم��ت نفت و نی��ز کاهش‬ ‫سنگ‌آهن است‪.‬‬ ‫تحوالت��ی ک��ه به‌ط��ور یقی��ن ب��ر می��زان‬ ‫سرمایه‌گذاری در صنعت فوالد از طرف کشورهای‬ ‫حوزه خلیج‌ف��ارس تاثیر‌گذار خواهد بود‪ .‬افزایش‬ ‫ص��ادرات محص��والت فوالدی از ط��رف چین و‬ ‫روان ش��دن این محصوالت به بازار کش��ورهای‬ ‫خاور میان��ه و افریقای جنوبی (‪ )MENA‬و نیز‬ ‫درخواس��ت تولید‌کنندگان فوالد در این منطقه‬ ‫از دولت‌ه��ای متبوع برای اعم��ال تعرفه واردات‬ ‫محص��والت فوالدی از دیگر م��وارد مهم در این‬ ‫کنفرانس است‪.‬‬ ‫اما نکته دیگر جدا از موارد مذکور که همه ساله‬ ‫ب��ه نوعی با توجه به اوض��اع و احوال اقتصادی و‬ ‫سیاسی جهان حوزه‌های مختلف صنعت و ازجمله‬ ‫صنع��ت مهم فوالد را تحت تاثی��ر قرار می‌دهد‪،‬‬ ‫توجه و ارزیابی جایگاه صنعت فوالد کشور ما در‬ ‫منطقه ‪ MENA‬اس��ت‪ .‬ذکر ظرفیت‌های مهم‬ ‫و اساس��ی مربوط به صنعت ف��والد و فراوانی آن‬ ‫در کش��ور ما‪ ،‬از جمله ذخایر مناسب سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫منابع بزرگ گاز طبیعی‪ ،‬نیروی انسانی متخصص‬ ‫و همچنین موقعیت ممتاز س��وق الجیشی کشور‬ ‫به لحاظ ارتباط با دریای آزاد و همینطور پیشی‬ ‫گرفتن صنعت فوالد کشور ترکیه از ما باتوجه به‬ ‫نب��ود هرگونه مزیت‌های برش��مرده در ارتباط با‬ ‫صنعت فوالد در آن کش��ور‪ ،‬به‌طور قطع تکراری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مش��اهده فهرست ش��رکت‌کنندگان منطقه‌ای‬ ‫کنفران��س و میزان تولید آن��ان‪ ،‬و در عین حال‬ ‫میدان‌داری‌ش��ان در پانل‌های مختلف خود زنگ‬ ‫خط��ر جدی برای اهداف منطقه‌ای صنعت فوالد‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬عالوه‌بر ترکیه‪ ،‬چنانچ��ه تاکنون‬ ‫کش��ورهای عربس��تان و امارات به همراه قطر با‬ ‫اجرای طرح‌های توسعه فوالد در قامت رقبای ما‬ ‫در منطقه ظاهر می‌ش��دند‪ ،‬امروز کشوری چون‬ ‫عمان نیز به این قافله پیوس��ته و اگر برای تامین‬ ‫الزامات توسعه فوالد کشور از قبیل سرمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی‪ ،‬تامین زیربناهای م��ورد نیاز و از همه‬ ‫مهم‌تر ساماندهی طرح‌ها و برنامه‌ها در قالب یک‬ ‫نقشه راه مدون و منظم فکری نشود‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫فوالدی کشورهای یاد شده با توجه به دارا بودن‬ ‫منابع عظیم س��رمایه‌ای و استفاده از فرصت‌های‬ ‫همکاری با ش��رکت‌های معتبر دنیا (پیمانکاران‬ ‫عمومی‪ ،‬تامین‌کنندگان) فرصت رقابت را به‌طور‬ ‫کامل در منطقه از ما خواهند گرفت‪.‬‬ ‫این��ک ک��ه ط��رح جامع ف��والد کش��ور که با‬ ‫محوریت ش��رکت ملی فوالد ایران تدوین ش��ده‬ ‫و در آس��تانه تایید و تصویب س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ق��رار دارد و به‌طور‬ ‫مش��خص با توجه به اینکه یک��ی از اهداف مهم‬ ‫توسعه صنعت فوالد کش��ور براساس مزیت‌های‬ ‫برش��مرده‪ ،‬صادرات در جه��ان و به‌طور ویژه در‬ ‫منطقه اس��ت‪ ،‬فرصت مناس��ب و مغتنمی فراهم‬ ‫شده تا با درس گرفتن از تجربه‌های تلخ گذشته‬ ‫و در عی��ن ح��ال بهره‌من��دی از اقدامات مثبت‬ ‫انجام‌ شده‪ ،‬طرحی نو در انداخته و به‌واقع توسعه‬ ‫فوالد کشور را در یک چارچوب منطقی راهبردی‬ ‫و هدایت کنیم‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اصالح روش‌های تولید مواد معدنی با ژئومتالورژی‬ ‫ژئومتالورژی با نگاهی نوین به چرخه تولید مواد معدنی اکتشاف‪ ،‬استخراج و فرآوری را بر اساس نوع و عیار انجام می‌دهد‬ ‫نرگ�س قیصری‪-‬گ�روه مع�دن‪ :‬در دنیای صنعتی‬ ‫ام��روز مع��ادن و صنایع معدن��ی از جای��گاه ویژه‌ای‬ ‫برخوردار هس��تند و روزبه‌روز ش��اهد دس��تاورد‌های‬ ‫جدیدی در بعد‌های مختل��ف علمی و اجرایی در این‬ ‫زمین��ه هس��تیم‪ .‬یک��ی از مباحث روز دنی��ا در حوزه‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی‪ ،‬ژئومتالورژی اس��ت که با‬ ‫نگاه��ی نوین به چرخه تولید مواد معدنی از اکتش��اف‬ ‫تا س��اخت کارخانه‌های مورد نیاز برای فرآوری‪ ،‬تغییر‬ ‫و تحوالت فراوانی را در تولید به همراه داش��ته اس��ت‬ ‫چراکه در این روش مواد معدنی بر اس��اس نوع و عیار‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فرآوری خواهند شد‪ .‬در ساخت‬ ‫کارخانه‌ه��ای متالورژیکی که به‌عنوان یکی از مباحث‬ ‫جدی��د در صنای��ع معدنی مطرح ش��ده کش��ورهایی‬ ‫همچ��ون امریکا و اس��ترالیا با پرداختن ب��ه این علوم‬ ‫به پیش��رفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه وجود ذخای��ر معدنی ب��ا تنوع فراوان در کش��ور‪،‬‬ ‫بکارگیری علوم ژئومتالورژیکی می‌تواند زمینه را برای‬ ‫استفاده بهینه از این کانی‌ها فراهم کند و این درحالی‬ ‫اس��ت که حتی در زمینه علمی نیز آشنایی چندانی با‬ ‫علوم ژئومتالورژی وجود نداش��ته و الزم است از دانش‬ ‫و تجاربی که دیگر کش��ورها در زمین��ه ژئومتالورژی‬ ‫دارند‪ ،‬اس��تفاده کرده و با به روزکردن روش‌های خود‬ ‫در معادن و صنایع معدنی زمینه پیشرفت و توسعه را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا خالص��ی‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��گاه‬ ‫تربی��ت مدرس درب��اره ژئومتال��ورژی و کاربرد آن در‬ ‫می‌گوید‪ :‬مبحث‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی ب��ه‬ ‫ژئومتال��ورژی یکی از علوم نوی��ن بوده و در حوزه‌های‬ ‫مختلف از اکتش��اف تا اس��تخراج و س��اخت کارخانه‬ ‫فرآوری محصوالت معدن��ی کاربرد دارد‪ .‬درواقع علوم‬ ‫ژئومتال��ورژی قص��د دارد تا روند انج��ام فعالیت‌ها در‬ ‫ح��وزه مع��ادن و صنای��ع معدنی را که ب��ا روش‌های‬ ‫قدیمی انجام می‌شود‪ ،‬تغییر دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬تفاوت عم��ده‌ای که در روش‬ ‫ژئومتال��ورژی ب��ا روش س��نتی ب��رای تامی��ن نی��از‬ ‫کارخانه‌ه��ای ف��رآوری وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که در‬ ‫روش س��نتی مواد معدنی با عیاره��ای مختلف از کم‬ ‫عی��ار تا پرعیار را با یکدیگ��ر همگن کرده و در اختیار‬ ‫کارخانه‌ه��ای ف��رآوری ق��رار می‌دهند ام��ا در روش‬ ‫ژئومتالورژی بر اساس نوع کانسار و اینکه از بخش‌های‬ ‫مختلف با عیارهای متفاوت تشکیل شده‌اند نسبت به‬ ‫گپ و گفت‬ ‫ف��رآوری آنها به طور جداگانه اقدام‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های ف�رآوری متفاوت‬ ‫در کارخانه ژئومتالورژیکی‬ ‫امری��کا و اس��ترالیا فعالیت‌ه��ای‬ ‫گس��ترده‌ای انجام ش��ده اس��ت؛ به‬ ‫ای��ن ترتیب با س��اخت کارخانه‌های‬ ‫ژئومتالورژیکی شاهد تغییرات بزرگی‬ ‫در صنایع معدنی خواهیم بود‪.‬‬ ‫خالصی با بیان اینکه فرآوری مواد‬ ‫معدنی ب��ا روش‌های س��نتی باعث‬ ‫کاهش بازدهی خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی که مواد مختلف با عیار باال و مبحث ژئومتالورژی‬ ‫محمدرضا خالصی افزود‪ :‬در حال‬ ‫پایین را با یکدیگر همگن کرده و در یکی از علوم نوین است حاضر در ایران آش��نایی چندانی از‬ ‫کارخانه‌های فرآوری مورد استفاده و در حوزه‌های مختلف لحاظ علمی با مبحث ژئومتالورژی‬ ‫ق��رار می‌دهند‪ ،‬کاه��ش بازدهی و از اکتشاف تا استخراج وج��ود ن��دارد و الزم اس��ت به این‬ ‫مبحث پرداخته شده تا زمینه برای‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی را در پی‬ ‫و ساخت کارخانه‬ ‫پیش��رفت در حوزه معدن و صنایع‬ ‫خواهد داش��ت و این درحالی است‬ ‫فرآوری محصوالت‬ ‫معدنی فراهم شود‪ .‬از این رو چندی‬ ‫که در روش ژئومتالورژی س��عی بر‬ ‫معدنی کاربرد دارد‬ ‫پیش انجمن کنترل و مدل‌س��ازی‬ ‫این اس��ت تا مواد معدنی براس��اس‬ ‫دانش��گاه تربی��ت م��درس از دکتر‬ ‫مش��خصات و عی��اری ک��ه دارن��د‬ ‫فرآوری ش��وند‪ .‬به همین منظور با ساخت کارخانه‌های یحیایی که یک متخصص در علم ژئومتالورژی اس��ت و‬ ‫متالورژیکی (کارخانه‌های فلکس��یبر یا انعطاف‌پذیر در در کش��ور استرالیا در این حوزه فعالیت می‌کند دعوت‬ ‫برابر تغییرات کانس��نگ) فرآوری مواد براس��اس نوع و به عمل آورد و وی س��خنرانی در این زمینه انجام داد‪.‬‬ ‫گفتنی است در ایران آشنایی به‌طور آکادمیک با مبحث‬ ‫عیار آنها امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت مدرس با اش��اره به ژئومتالورژی وجود نداش��ته و الزم است با توجه بیشتر‬ ‫اینکه مبح��ث ژئومتالورژی در عل��وم دنیا مبحثی نوین به این مبحث‪ ،‬ضمن آش��نایی و به روز شدن اطالعات‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارخانه‌های متالورژیکی یا انعطاف‌پذیر در ای��ن حوزه‪ ،‬زمین��ه را بتوان برای رش��د در صنعت‬ ‫در برابر کانس��نگ‌ها با وجودی که مبحثی نوین در دنیا ف��رآوری م��واد معدنی و به روز ک��ردن آن فراهم کرد‪.‬‬ ‫محسوب می‌ش��ود اما در بسیاری از کش��ورها همچون وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه ژئومتالورژی و ساخت‬ ‫‹ ‹ناآش�نایی ب�ا‬ ‫ژئومتالورژیکی در ایران‬ ‫عل�وم‬ ‫کارخانه‌های انعطاف‌پذیر ژئومتالورژیکی علمی نوین در‬ ‫دنیای صنعتی امروز است به همین دلیل تنها می‌توان‬ ‫پیش��نهاد س��اخت این نوع کارخانه‌ها را برای معادن و‬ ‫کانسارهای خاص که از بخش‌های مختلف تشکیل شده‬ ‫و امکان اس��تخراج آنها به صورت مج��زا با زمان‌بندی‬ ‫درس��ت وج��ود دارد‪ ،‬ارائه داد‪ .‬همچنین الزم اس��ت تا‬ ‫کارخانه م��ورد نظر با تولیدات خ��ود هزینه‌های مورد‬ ‫نیاز را تامین کرده تا بتوان زمینه س��اخت و راه‌اندازی‬ ‫این‌گونه کارخانه‌ها را فراهم کرد‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫انجام این‌گونه فعالیت‌ها در ایران بس��یار سخت خواهد‬ ‫بود چراکه باوجود تالش‌های علمی در حوزه معدن که‬ ‫نزدیک به ‪ 80‬سال رشته مهندسی معدن در دانشگاه‌ها‬ ‫وجود داش��ته اما تاکنون کارخانه فرآوری مواد معدنی‬ ‫که تمامی طراحی آن توس��ط متخصصان ایرانی انجام‬ ‫ش��ده باشد‪ ،‬وجود نداش��ته و الزم است با به روز کردن‬ ‫عل��م خود در این حوزه‪ ،‬زمینه را برای توس��عه صنایع‬ ‫معدنی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ژئومتالورژی در اکتشاف و استخراج‬ ‫خالصی ب��ه نقش ژئومتالورژی در بخش اکتش��اف و‬ ‫استخراج مواد معدنی اشاره کرد و گفت‪ :‬در کارخانه‌های‬ ‫ژئومتالورژیکی‪ ،‬مواد معدنی بر اساس نوع و میزان عیار‬ ‫خود فرآوری می‌شوند به همین دلیل برای تامین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز باید در هنگام اکتشاف و استخراج مواد‬ ‫معدنی نکاتی را مورد توجه قرار داد‪ .‬زیرا باید کانی‌های‬ ‫ک��م عیار و پرعیار را از یکدیگ��ر تفکیک کرد که برای‬ ‫انجام این موضوع باید طرح استخراج نیز متفاوت باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه استخراج مواد معدنی بر‬ ‫مبنای داده‌های اکتشافی طراحی و اجرا می‌شود از این‬ ‫رو باید از روش‌های سیس��تماتیک برای انجام عملیات‬ ‫اکتشافی استفاده کرد‪ .‬گفتنی است داده‌های اکتشافی‬ ‫که بر اساس طرح و روش‌های سنتی به دست می‌آیند‬ ‫ضعیف بوده و براساس داده‌های زمین‌آماری بلوک‌بندی‬ ‫نش��ده‌اند و همین امر باعث می‌شود تا قابلیت چندانی‬ ‫نداشته و در نتیجه امکان استخراج کانسارهای پرعیار و‬ ‫کم عیار به طور جداگانه وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هی��ات علمی دانش��گاه معتقد اس��ت برای در‬ ‫اختیار داش��تن کارخانه‌های ژئومتالورژیکی با بازدهی‬ ‫باال باید طرح‌های اس��تخراجی اصول��ی و علمی وجود‬ ‫داشته باش��د که این موضوع تنها با داده‌های اکتشافی‬ ‫مناس��ب امکانپذیر ب��وده و در نظر گرفتن این موارد به‬ ‫منزله کامل کردن چرخه تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف ایمیدرو‪:‬‬ ‫رکورد فعالیت‌های اکتشافی در ایمیدرو شکسته شد‬ ‫گرچه اغلب تحلیلگران بخش اقتصادی‬ ‫تأثی��ر معدن در اقتصاد کش��ور را به علت‬ ‫س��هم کم معدن از درآم��د ناخالص ملی‬ ‫ان��دک می‌ش��مارند‪ ،‬ام��ا توجه به س��هم‬ ‫درآم��د صنایع معدن��ی از درآمد ناخالص‬ ‫ملی و وابستگی بسیاری از صنایع کوچک‬ ‫(پایین‌دس��تی) ب��ه محص��والت صنای��ع‬ ‫معدن��ی به‌عنوان مواد اولی��ه و نیز ارزش‬ ‫اف��زوده قاب��ل توجهی که در این مس��یر‬ ‫حاصل می‌ش��ود‪ ،‬اهمیت م��واد معدنی را‬ ‫بیشتر نمایان می‌کند‪.‬‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا علی اصغ��رزاده مدیر‬ ‫اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) جزئیات‬ ‫بیش��تری از برنامه‌های ایمیدرو در زمینه‬ ‫اکتشاف مطرح شده که در زیر می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €دولت چ�ه کمک�ی می‌تواند برای‬ ‫توسعه اکتشافات معدنی انجام دهد؟‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهای در ح��ال‬ ‫توس��عه که از منابع معدنی حائز اهمیتی‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬معادن به دلیل داشتن‬ ‫مزی��ت باالی اقتصادی ب��ه عنوان یکی از‬ ‫محورهای توس��عه اقتصادی مطرح است‪.‬‬ ‫ح��ال ب��ا توج��ه ب��ه تحریم‌ه��ای اعمال‬ ‫ش��ده که به‌طور عمده تولی��دات نفتی و‬ ‫صنای��ع مرتب��ط را به‌عن��وان اصلی‌ترین‬ ‫منبع درآمدی کش��ور نشانه گرفته است‪،‬‬ ‫گزینه‌های جانش��ین برای کس��ب درآمد‬ ‫پایدار برای دس��تیابی به اه��داف تعیین‬ ‫ش��ده در چش��م انداز ‪ 1404‬باید مد نظر‬ ‫ق��رار گیرند‪ ،‬یکی از ای��ن گزینه‌ها بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫ازای��ن رو دول��ت ب��ا اس��تفاده از نقش‬ ‫حاکمیت��ی و ریس��ک پذی��ری در‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های اکتش��افی توس��ط‬ ‫سازمان توسعه‌ای نظیر ایمیدرو درتالش‬ ‫اس��ت ت��ا محدوده‌ه��ای امی��د بخش را‬ ‫اکتش��اف و بس��تر مناس��ب برای فعالیت‬ ‫بخش خصوصی یا خارجی فراهم‌کند‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه ایمی�درو در اف�ق ‪1404‬‬ ‫چیست؟‬ ‫ایمیدرو در اف��ق ‪ 1404‬ملزم به تامین‬ ‫مواد معدنی اولیه متناسب با اهدافی نظیر‬ ‫تولی��د ‪ 55‬میلیون تن ف��والد خام‪800 ،‬‬ ‫ه��زار تن مس‪1/5 ،‬میلی��ون تن آلومینا و‬ ‫‪ ...‬اس��ت‪ .‬لذا اهداف فوق در صورتی قابل‬ ‫تحقق است که در گام اول ذخایر معدنی‬ ‫مکفی برای صنایع تامین ش��ده باشد در‬ ‫این راس��تا ایمیدرو برنامه‌های اکتش��افی‬ ‫زیادی را با هدف توس��عه بخش معدن و‬ ‫فراهم کردن بس��تر مناس��ب برای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری داخل��ی و خارجی دنبال‬ ‫می‌کند‪ .‬از دیگر اقدامات ایمیدرو پذیرش‬ ‫خط��ر اکتش��اف توس��ط صن��دوق بیمه‬ ‫فعالیت‌های معدنی و همچنین تخصیص‬ ‫اعتبارات مالی قابل توجه و ارائه تسهیالت‬ ‫اکتش��افی به‌منظ��ور خری��د تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی توس��ط پیمانکاران‬ ‫بخش معدن است‪.‬‬ ‫هدفگ��ذاری عملیات اکتش��افی بر روی‬ ‫حوزه‌های جدید عناصر استراتژیک نظیر‬ ‫عناصر نادر خاکی‪ ،‬آنتیموان و کرومیت و‬ ‫تیتانیوم نیز از برنامه‌های ایمیدرو در سال‬ ‫جاری است‪.‬‬ ‫€ €عملک�رد فعالیت‌های اکتش�افی‬ ‫ایمی�درو در س�ال ج�اری (‪ 9‬م�اه)‬ ‫چگونه است؟‬ ‫در برنامه س��ال ‪ 93‬اکتش��اف پهنه‌های‬ ‫معدن��ی و انج��ام مطالعات شناس��ایی و‬ ‫پی‌جویی و اکتش��اف عموم��ی و تفصیلی‬ ‫از س��رفصل‌های اصل��ی هس��تند که در‬ ‫این زمینه طرح توانمند س��ازی اکتشاف‬ ‫ش��امل پهنه نوار مرزی خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫پهنه نوار مرزی سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫پهنه س��راوان‪ ،‬بلوک ماهواره‌ای سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬پهنه آهن پالسری ایرانشهر‪،‬‬ ‫پهنه قزل اوزن اردبیل‪ ،‬پهنه مرکزی ایران‬ ‫است‪ .‬همچنین محدوده‌های دارای پروانه‬ ‫ش��امل اکتش��اف عموم��ی محدوده‌های‬ ‫میله‪ ،‬س��ه‌برز‪ ،‬ک��وه‌دم‪ ،‬گردنه ش��یر‪،‬چاه‬ ‫رحمان‪ ،‬آگات ش��کراب‪ ،‬اکتشاف تکمیلی‬ ‫محدوده‌ه��ای نیکوئیه‪ ،‬آقچه‌کند‪ ،‬گلوجه‪،‬‬ ‫سیاه‌جنگل است‪.‬‬ ‫بازدیده��ای صحرای��ی نیز ش��امل ‪93‬‬ ‫بازدید محدوده در اس��تان‌های آذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬سیستان و بلوچستان و اردبیل است‪.‬‬ ‫همچنی��ن برنام��ه اکتش��اف پهنه‌های‬ ‫معدن��ی و انج��ام مطالعات شناس��ایی و‬ ‫پی‌جویی و اکتش��اف عموم��ی و تفصیلی‬ ‫در ‪ 6‬پهن��ه دارای مجوز ش��امل پهنه نوار‬ ‫مرزی سیس��تان و بلوچس��تان در وسعت‬ ‫‪ 15000‬کیلومترمرب��ع‪ ،‬پهن��ه س��راوان‬ ‫در وس��عت ‪ 15000‬کیلومترمرب��ع‪ ،‬نوار‬ ‫مرزی خراس��ان جنوبی در وسعت ‪6116‬‬ ‫کیلومترمرب��ع‪ ،‬پهن��ه اردبیل در وس��عت‬ ‫‪ 1315‬کیلومترمرب��ع‪ ،‬پهن��ه مرکز ایران‬ ‫در وس��عت ‪ 90000‬کیلومترمرب��ع‪ ،‬پهنه‬ ‫پالس��ری ایرانش��هر در وس��عت ‪250‬‬ ‫کیلومترمرب��ع و تکمیل گ��زارش نهایی و‬ ‫مطالعات ماهواره‌ای پلی متال سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان در وس��عت ‪17000‬‬ ‫کیلومترمربع است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در اس��تان‌های قزوی��ن‪،‬‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬زنجان‪ ،‬ای��ران مرک��زی‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫اردبی��ل و سیس��تان و بلوچس��تان از‪14‬‬ ‫مح��دوده دارای پروانه اکتش��اف ‪ 8‬پروژه‬ ‫اکتش��افی خاتمه یافته و ‪ 6‬محدوده دیگر‬ ‫در دست اجرا است‪.‬‬ ‫€ €در مورد هر ی�ک از محدوده‌های‬ ‫معدنی توضیح دهید‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 93‬اکتش��اف آنومالی‌ه��ای‬ ‫غرب��ی و مرک��زی محدوده‌ه��ای معدنی‬ ‫سنگان در معدن‪ A ,CS‬با هدف افزایش‬ ‫ذخای��ر قطعی معدن صورت پذیرفت و به‬ ‫میزان‪ 15500‬متر حفاری اکتش��افی در‬ ‫بی��ش از ‪ 35‬حلق��ه گمانه انجام ش��د که‬ ‫در آنومال��ی‪ A‬حفاری‌ها اتمام یافته و در‬ ‫مرحله ارزیابی جدید از ذخایر قطعی این‬ ‫معادن است ‪.‬‬ ‫اکتشاف در پهنه سنگان‪ :‬این فعالیت‬ ‫ب��ا همکاری س��ازمان زمین شناس��ی در‬ ‫وس��عت ‪ 11500‬کیلومترمربع با برداشت‬ ‫عملی��ات ژئوفیزیک هوایی در س��ال ‪93‬‬ ‫پیگیری شد و با معرفی ‪ 15‬آنومالی جدید‬ ‫وارد عملیات پی‌جویی ش��د و با برداشت‬ ‫بی��ش از ‪ 29000‬نقطه ژئوفیزیک زمینی‬ ‫و‪ 5100‬مت��ر حف��اری اکتش��افی و تهیه‬ ‫نقشه زمین شناسی در حال پیگیری برای‬ ‫معرفی محدوده‌های معدنی است‪.‬‬ ‫اکتش�اف در معدن طالی زرشوران‪:‬‬ ‫عملیات اکتش��افی در محدوده معدن در‬ ‫س��ال ‪ 93‬با بیش از ‪ 12000‬متر حفاری‬ ‫پای��ان یافت که منجر ب��ه افزایش ذخایر‬ ‫معدن از ‪ 89‬تن به بیش از ‪ 108‬تن ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن عملیات اکتش��افی در اطراف‬ ‫معدن و در داخل محدوده معدنی پیگیری‬ ‫می‌ش��ود که عملیات حفاری اکتشافی به‬ ‫میزان ‪ 10000‬متر برنامه‌ریزی شده و در‬ ‫مرحله انتخاب پیمانکار است‪.‬‬ ‫فعالیت‌های اکتش�افی س�ازمان در‬ ‫شرکت تهیه و تولید‪ :‬تا پایان ‪93/9/30‬‬ ‫بخش اکتش��اف موفق به انج��ام حفاری‬ ‫کرگی��ری به می��زان ‪ 66909‬متر در کل‬ ‫پروژه‌های اکتش��افی شده که سهم بخش‬ ‫زغال‌س��نگ ‪ 30850‬متر ب��وده و از این‬ ‫مقدار ‪ 26000‬متر مورد چاه پیمایی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس آمار مقایسه‌ای در طول دوره‬ ‫زمانی ‪ 9‬ماه سال ‪ 1392‬و ‪ 9‬ماه سال ‪93‬‬ ‫وضعیت عملکرد آیتم‌های حفاری از رشد‬ ‫‪ 264‬درصدی‪ ،‬نمونه برداری رش��د ‪415‬‬ ‫درصدی‪ ،‬چاه پیمایی رشد ‪ 312‬درصدی‬ ‫و ژئوفیزیک رش��د‪291‬درصدی برخوردار‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫‪29‬‬ ‫کاهش قیمت بلیت با نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫به�روز فتاحی‪-‬گروه صنع�ت‪ :‬در عصر‬ ‫ارتباط��ات نوی��ن‪ ،‬م��راودات و فعالیت‌های‬ ‫کشور بدون بهره‌گیری از صنعت حمل‌ونقل‬ ‫هوایی قابل تصور نیست؛ این درحالی است‬ ‫که این صنعت‪ ،‬همواره با دش��واری بسیار و‬ ‫کارآیی ناچیز فعالیت‌ها همراه اس��ت‪ .‬نباید‬ ‫فراموش ک��رد که خطوط هوای��ی در کنار‬ ‫خود مش��اغل متعددی را به‌وجود می‌آورند‬ ‫و در عین حال بس��یاری عوامل دیگر را به‬ ‫خدمت می‌گیرد‪ .‬صنعت حمل‌ونقل هوایی‬ ‫اثرات مثبتی بر رش��د صنعت گردش��گری‬ ‫و هتل��داری‪ ،‬ام��ور بازرگان��ی و در نهای��ت‬ ‫شکوفایی اقتصاد ملی دارد و افزایش تقاضا‬ ‫ب��رای حمل‌ونق��ل هوایی مس��افر و بار در‬ ‫مس��یر‌های گوناگون مصداق بارزی بر این‬ ‫ادعاست‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��ده و نرخ بلیت نیز کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫براساس آمارهای ارائه شده از سوی منابع‬ ‫رس��می‪ ،‬برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها‬ ‫برای جلوگی��ری از قطع‌ش��دن برنامه‌های‬ ‫پ��روازی مرب��وط ب��ه منطق�� ‌ه خ��ود اقدام‬ ‫به خری��د دائم��ی و همیش��گی بلیت‌های‬ ‫ایرالین‌های هواپیمایی می‌کنند‪ .‬بلیت‌هایی‬ ‫که در بسیاری از مواقع ظرفیت مسافرانش‬ ‫پر نش��ده و بخ��ش عم��ده‌ای از هواپیما را‬ ‫ب��ا ظرفیتی خالی به س��مت مقص��د روانه‬ ‫می‌کن��د‪ .‬این آمارها حاکی از آن اس��ت که‬ ‫نزدیک ب��ه ‪ ۷۰‬درص��د از پروازهای درونی‬ ‫کش��ور به این روال تکمیل می‌شوند و این‬ ‫ش��اید اصلی‌ترین دلیل آن باش��د که وقتی‬ ‫قیمت بلیت هواپیما تغییرات ناگهانی داشته‬ ‫و افزایشی چشمگیر پیدا می‌کند در جامعه‬ ‫با واکنش چندانی روبه‌رو نمی‌ش��ود زیرا در‬ ‫عمل بخش عمده‌ای از این پروازها از طریق‬ ‫دولت و به شکل ماموریت ارائه شده و کمتر‬ ‫فروش فردی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫امروزه در س��طح جهان رقابت ش��دیدی‬ ‫در حمل‌ونقل هوایی بین همه ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمای��ی حاک��م اس��ت و هیچ ش��رکت‬ ‫هواپیمایی بدون اتخاذ یک سیاست مدبرانه‬ ‫نمی‌تواند در صحنه رقابت ایس��تادگی کند‪،‬‬ ‫البت��ه این نکته مش��روط بر آن اس��ت که‬ ‫هزینه‌های جابه‌جایی قابل دسترس��ی برای‬ ‫همه قشرهای جامعه وجود داشته باشد‪ .‬به‬ ‫این معنا که برای افزایش تقاضای س��فر با‬ ‫هواپیما و به دنبال آن رسیدن به شکوفایی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ارائه خدم��ات حمل‌ونقل هوایی‬ ‫باید با بهترین قیمت‌ها ارائه ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که در کشور ما به دلیل باال‌بودن‬ ‫هزینه‌های س��فر با هواپیما‪ ،‬رسیدن به این‬ ‫نقطه را دور از دس��ترس کرده است اما در‬ ‫کنار ای��ن موارد‪ ،‬امکان دسترس��ی محدود‬ ‫و متفاوت بودن فرهنگ س��فر باعث ش��ده‬ ‫مس��افران ایرانی اقب��ال چندانی ب��ه پرواز‬ ‫کردن نداشته باشند‪ .‬مسئله‌ای که باعث شد‬ ‫درصد قابل‌توجهی از مسافران پروازها را نه‬ ‫مردم بلکه کارمندان دولتی تشکیل دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشتازی حمل‌ونقل‌جاده‌ای‬ ‫براس��اس آمارهای ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫مراجع رس��می کش��ور که البت��ه در نحوه‬ ‫محاس��به آنها تفاوت‌های دیده می‌شود‪ ،‬در‬ ‫سال‪ ۷۰۰ ،‬میلیون نفرسفر ثبت می‌شود که‬ ‫درصد قابل‌توجهی از آن به مس��افرت‌های‬ ‫ج��اده‌ای اختص��اص دارد‪ .‬ه��ر چند دولت‬ ‫تالش کرده ب��ا برنامه‌ریزی‌های گس��ترده‬ ‫فرهنگ مس��افرت‌های ریل��ی را باال برده و‬ ‫اس��تفاده از قطار را در بین ایرانیان افزایش‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون(سهامی خاص)‬ ‫ده��د اما همچنان به دالی��ل متعددی‪ ،‬این‬ ‫وس��یله حمل‌ونقل درصد پایینی از سفرها‬ ‫را به خ��ود اختص��اص داده و در این میان‬ ‫وضعیت ن��اوگان هواپیمایی نیز ش��رایطی‬ ‫این‌چنینی دارد‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس آمار سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری در سال گذشته بیش از ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫نفر س��فر در پروازهای ایران به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت که در میان این تعداد‪ ،‬آمار عجیبی‬ ‫دیده می‌ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه تعداد قابل‬ ‫توجهی از مسیرهای هواپیمایی در ایران در‬ ‫روزهای عادی سفر پر نشده‪ ،‬این مسئله در‬ ‫حالت عادی برای ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫صرفه اقتصادی الزم را از بین می‌برد اما در‬ ‫مقابل برخ��ی از نهادهای دولتی منطقه‌ای‪،‬‬ ‫جور مردم را کشیده و درصد قابل‌توجهی از‬ ‫صندلی‌ه��ای ناوگان حمل‌ونقل هوایی را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرات مثبت و منفی‬ ‫حمی��د غواب��ش‪،‬‬ ‫کارش��ناس هوای��ی و‬ ‫دبی��ر س��ابق انجمن‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫در ای��ن باره به‬ ‫می‌گوید‪ :‬افزایش نرخ بلیت هواپیما همواره‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬تاثیرات منفی را در تعداد‬ ‫مس��افران هوای��ی می‌گذارد اما با گذش��ت‬ ‫زم��ان‪ ،‬مردم همان‌طور که به بقیه گرانی‌ها‬ ‫در حوزه‌ه��ای مختلف ع��ادت می‌کنند به‬ ‫افزایش نرخ بلیت هواپیما نیز عادت کرده و‬ ‫روال س��فرهای هوایی به حالت عادی خود‬ ‫باز می‌گردد‪ .‬در واقع افزایش نرخ بلیت‪ ،‬در‬ ‫ابت��دا میزان تقاضا برای س��فر با هواپیما را‬ ‫کاه��ش می‌دهد اما بع��د از مدتی به دلیل‬ ‫شرایط اقتصادی کش��ور این موضوع شکل‬ ‫دیگری به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که تقاضا همیش��ه هم‬ ‫متاثر از قیمت نیس��ت‪ ،‬چرا که در کش��ور‬ ‫ما متوس��ط س��ن ناوگان هوایی باالست و‬ ‫همی��ن موضوع باع��ث می‌ش��ود بهره‌وری‬ ‫ن��اوگان از حد اس��تاندارد کمتر باش��د‪ .‬در‬ ‫واقع در ایران میزان بهره‌وری ناوگان هوایی‬ ‫در شبانه‌روز ‪ ۵‬س��اعت است‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که این میزان در کشور‌های دیگر به‬ ‫‪ ۱۰‬س��اعت هم می‌رسد که با توجه به این‬ ‫موض��وع‪ ،‬هواپیماه��ا به س��رعت در چرخه‌‬ ‫تعمی��ر و نگه��داری قرار گرفت��ه و با توجه‬ ‫ب��ه زمان‌بر بودن اوره��ال‪ ،‬هواپیماها زودتر‬ ‫از چرخ ‌ه فعالیت خارج می‌ش��وند‪ ،‬با خارج‬ ‫شدن هواپیما از چرخه خدمات‌دهی‪ ،‬ناوگان‬ ‫با کمبود وس��یله مواجه می‌ش��ود‪ .‬آنچه که‬ ‫در سال‌‌های گذش��ته مشکالت این صنعت‬ ‫را در ای��ن باره دوچن��دان کرد‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫اعمال ش��ده بود که زمینه خرید تجهیزات‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای‬ ‫شماره مناقصه عمومی ‪/48‬م خ‪93/‬‬ ‫شماره تقاضاهای‪48-9300155 :‬‬ ‫شرح تقاضا‪ :‬تجهیزات اداری (میز‪ ،‬کتابخانه و‪)...‬‬ ‫تقاضای سفر با‬ ‫هواپیما و به دنبال آن‬ ‫رسیدن به شکوفایی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات حمل‌ونقل‬ ‫هوایی باید با‬ ‫بهترین قیمت‌ها‬ ‫ارائه شود‬ ‫برای نوس��ازی را فراهم نک��رد و هزینه‌های‬ ‫این صنعت را باال برد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عرضه‪ ،‬افزایش تقاضا‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تعمیر و نگهداری هواپیماها‬ ‫باع��ث کاه��ش عرض��ه و ب��ه دنب��ال آن‬ ‫تاثیر‌گذاری در تقاضا می‌شود اما برای حل‬ ‫این معضل باید اجازه دهیم که شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی متناسب با تقاضا‪ ،‬نرخ‌های خود‬ ‫را اع�لام کرده و تس��هیالت مالی نیز برای‬ ‫نوس��ازی ناوگان در اختیارش��ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫غوابش تاکید می‌کند که با نوسازی ناوگان‪،‬‬ ‫به��ره‌وری افزایش می‌یابد‪ ،‬در نتیجه عرضه‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد کاالی مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (دومرحله‌ای) تامین نماید‪.‬‬ ‫لذا از تولیدکنندگانی که دارای توانایی و تجربه الزم در این زمینه بوده و توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت‌نامه معتبر بانکی)‬ ‫به مبلغ ‪ 25/000/000‬ریال را داش��ته باش��ند دعوت به عمل می‌آید که آمادگی کتبی خود را همراه با مدارک‪ ،‬جهت ارزیابی توانایی و‬ ‫بررسی صالحیت در ارتباط با موضوع مناقصه‪ ،‬تا تاریخ ‪ 93/10/24‬به نشانی زیر ارسال‪/‬تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫با توجه به فرآیند مناقصه و لزوم توان‌س��نجی و بررس��ی صالحیت شرکت‌هایی که اعالم آمادگی می‌نمایند‪ ،‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت‬ ‫اسناد و نیز تحویل و گشایش پاکات‪ ،‬در هنگام تحویل اسناد و مدارک مناقصه به اطالع مناقصه‌گران تایید شده رسانده خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه درج آگهی در جراید از برنده مناقصه کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬اهواز – منطقه برومی – کیلومتر ‪ 12‬جاده اهواز‪/‬سربندر – نرسیده به پلیس راه‪ ،‬شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون – ساختمان‬ ‫شماره ‪ 2‬اداره تدارکات و امور کاال – واحد خرید و بررسی منابع کاال – اتاق شماره ‪146‬‬ ‫تلفن‪06134188628-656-866 :‬‬ ‫فاکس‪06134434067 :‬‬ ‫شرح درخواست‬ ‫تجهیزات اداری شامل میز‪ ،‬فایل‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬میز عسلی‪ ،‬رخت‌آویز‪ ،‬زیرپایی‬ ‫(شامل ‪ 9‬قلم به مقدار ‪ 825‬عدد)‬ ‫برای دریافت اطالعات تکمیلی به سایت‌های ذیل مراجعه شود‪.‬‬ ‫آدرس سایت‪:‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫برای افزایش‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون‬ ‫مجوز‪1393316 -‬‬ ‫‹ ‹شرایط مالی‪ ،‬تعیین‌کننده وسیله سفر‬ ‫در کن��ار آن نزدی��ک ب��ه ‪ ۲۰‬درص��د از‬ ‫ظرفی��ت پروازها نی��ز مربوط ب��ه تاجران‪،‬‬ ‫بازرگانان و افراد کثیرالس��فر می‌ش��ود که‬ ‫ی آنها و‬ ‫با توج��ه به وضعیت و ش��رایط مال ‌‬ ‫البته نوع ش��غلی که دارن��د تعداد زیادی از‬ ‫مسافرت‌های هوایی را درهفته و ماه تجربه‬ ‫می‌کنند‪ .‬به این ترتی��ب تنها ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫ظرفیت پروازهای ایران به مسافران عادی و‬ ‫افرادی اختصاص پیدا می‌کند که به ش��کل‬ ‫روتی��ن پرواز نک��رده و تنها ب��ه هواپیما به‬ ‫شکل یک انتخاب مسافرتی نگاه می‌کنند‪.‬‬ ‫این مس��ئله نشان دهنده آن است که اگر‬ ‫بنا باشد صنعت هواپیمایی ایران رشد کرده‬ ‫و در می��ان قدرت‌ه��ای موج��ود منطقه‌ای‬ ‫نقش��ی بس��زا ایفا کند‪ ،‬به‌طور قطع نیاز به‬ ‫تغییر در فرهنگ مس��افرتی م��ردم وجود‬ ‫داش��ته و باید ج��ای هواپیما نی��ز در کنار‬ ‫قطار در برنامه‌های توسعه‌ای دولت باز شود‪.‬‬ ‫در نهایت باید گف��ت از آنجایی حمل‌ونقل‬ ‫هوایی س��هم اندکی از ارزش افزوده بخش‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬به دلیل س��رعت و کاهش زمان‬ ‫مس��افرت را به خود اختص��اص می‌دهد‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د باز ش��دن گره بسیاری از‬ ‫مشکالت حمل‌ونقل هوایی درحال‌حاضر‪ ،‬با‬ ‫نوسازی ناوگان هوایی امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫ضرردهی شرکت‌‌های هواپیمایی بدون پروازهای چارتر‬ ‫ایس�نا‪ :‬علیرضا بحیرایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت هوایی‪ ،‬پروازهای چارتر را الزم ‌ه اصلی‬ ‫این صنعت دانست و گفت‪ :‬بدون وجود این پروازها بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫مجبور به ضرر‌دهی می‌ش��وند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به اینکه در طول سال زمان‌های‬ ‫مختلفی از نظر اقبال مردم به مس��افرت وجود دارد‪ ،‬شرکت‌های هواپیمایی باید برای‬ ‫هر دوره از آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای داش��ته باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی یک شرکت یا فرد‬ ‫حقیقی قصد دارد تمام صندلی‌های یک هواپیما را برای روزهای پیک سفر خریداری‬ ‫کند‪ ،‬بی‌شک باید نسبت به زمان‌های کم‌سفر مانند زمستان یا ایام خاص مذهبی نیز‬ ‫برنامه‌ریزی ویژه‌ای ارائه کند تا بدین ترتیب پروازهای یک ایرالین خالی نماند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برون سپاری؛ عامل‬ ‫کاهنده هزینه‌های‬ ‫حمل‌ونقل هوایی‬ ‫زهرا فریدزادگان‬ ‫خبر نگار‬ ‫حمل‌ونق��ل هوای��ی صنعت��ی راهب��ردی و از‬ ‫برجس��ته‌ترین ش��اخص‌های توسعه اس��ت که به‬ ‫عن��وان ب��ازوی حیات��ی در تج��ارت بین‌المل��ل و‬ ‫گردشگری‪ ،‬نقش مهمی در رشد صنعتی و اقتصاد‬ ‫مل��ی و جهانی ایفا می‌کند‪ .‬این صنعت به واس��طه‬ ‫آثار ف��راوان اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی که به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬به طرق مختلف در افزایش سطح رفاه‬ ‫عمومی تاثیرگذار اس��ت و بر این اساس کشورهای‬ ‫در حال توس��عه برای رس��یدن به جایگاه خود در‬ ‫ای��ن صنعت ملزم به افزایش ش��اخص‌های کمی و‬ ‫کیفی این صنعت ب��ا بکارگیری روش‌های مختلف‬ ‫هستند‪ .‬حمل‌ونقل‪ ،‬نیاز اساسی جامعه بشری است‬ ‫که در آن‪ ،‬حمل‌ونقل هوایی جوان‌ترین‪ ،‬ایمن‌ترین‬ ‫و مدرن‌ترین شیوه است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر آنچه کارشناس��ان این صنعت برای‬ ‫توس��عه و پیش��رفت ناوگان هوایی‪ ،‬بر آن اتفاق‌نظر‬ ‫دارن��د‪ ،‬خصوصی‌س��ازی خطوط هوایی اس��ت که‬ ‫امری بس��یار موث��ر در کاه��ش هزین ‌ه س��فرهای‬ ‫هوایی محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬اما همین کارشناسان‬ ‫بر این باورند که الزمه خصوصی‌س��ازی‪ ،‬آزادسازی‬ ‫همه‌جانبه از جمله آزادسازی قیمت بلیت‪ ،‬خدمات‬ ‫ارائه شده توسط خطوط هوایی و انتخاب مسیرهای‬ ‫پروازی است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برون سپاری بسیاری از‬ ‫خدمات باعث می‌شود شرکت‌های هوایی تنها روی‬ ‫عملیات پروازی تمرکز داش��ته باشند که این روند‬ ‫در نهای��ت به کاهش هزینه‌ه��ا می‌انجامد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این به اشتراک گذاشتن خدمات فرودگاهی توسط‬ ‫خط��وط هوایی نیز می‌تواند کاهش قابل‌توجهی در‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫اما در این زمینه اس��تفاده از تجربیات کشورهای‬ ‫منطقه در خصوصی‌س��ازی اقدامی موثر خواهد بود‬ ‫و بدون تردید این اقدام می‌تواند باعث س��هولت در‬ ‫تش��کیل خطوط هوایی کم‌هزینه در کش��ور شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ایجاد رقابت بین ش��رکت‌ها و ارائه‬ ‫نرخ‌های متفاوت به تناسب خدمات ارائه شده توسط‬ ‫شرکت‌ها از دیگر نتایج آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی‬ ‫اس��ت و از این رو استفاده از فناوری اطالعات امری‬ ‫مت��داول در جهان ب��ه منظور کاه��ش هزینه‌های‬ ‫خط��وط هوایی و افزایش ایمنی پروازها محس��وب‬ ‫می‌شود‪.‬نباید فراموش کرد که اولویت ایمنی پرواز‬ ‫نیز در کاهش هزینه‌ها نقش بس��زایی دارد‪ ،‬به این‬ ‫معنا که کاهش هزینه‌ها نباید ایمنی پرواز را دچار‬ ‫مخاطره کند بنابر این استفاده از هواپیمای مناسب‬ ‫در مس��یرهای پروازی مختلف و امکان اس��تفاده از‬ ‫مسیرهای پروازی مستقیم موضوع با اهمیتی است‬ ‫که در کاهش هزینه‌های پرواز باید به آن توجه کرد‪.‬‬ ‫همچنین فرسوده و پیر ش��دن ناوگان هوایی یکی‬ ‫از نقاط ضعفی اس��ت که به دالی��ل مختلف باعث‬ ‫ایجاد هزینه‌های باال در س��فرهای هوایی می‌شود و‬ ‫برای گریز از آن‪ ،‬جوان‌سازی و نوسازی ناوگان بیش‬ ‫از هرچیز ضرورت دارد‪.‬به هر حال خصوصی‌س��ازی‬ ‫موضوعی اس��ت ک��ه با توجه به وابس��تگی بیش از‬ ‫حد ش��رکت‌های هوایی به دول��ت‪ ،‬تبدیل به امری‬ ‫چالش‌برانگیز شده و در این میان رانت‌های دولتی‬ ‫از آفاتی است که گریبان خصوصی‌سازی در صنعت‬ ‫حمل‌ونقل هوایی را گرفته است‪ .‬در واقع باید گفت‬ ‫که ن��رخ باالی بلیت هواپیما در ای��ران تحت تاثیر‬ ‫هزینه‌هایی اس��ت که ب��ه دلیل ن��وع مدیریت در‬ ‫خطوط هوایی کشور ایجاد شده‌اند‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه شماره ‪93/59‬‬ ‫سازمان‌‪ :‬شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انجام خدمات نظافت اماکن عمومی کارگاه‌های حوزه معاونت فنی‬ ‫محل دریافت و تحویل اسناد و بازگشایی پیشنهاد‌ها‪ :‬تهران ـ خیابان کریم‌‌خان‌زند ـ نبش خیابان سنائی ـ پالک ‪105‬‬ ‫ـ طبقه دوم ـ اتاق ‪ 207‬ـ گروه قرارداد‌های اجرایی‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 16:00‬روز یکشنبه مورخ ‪93/10/21‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪93/11/01‬‬ ‫ساعت و روز تشکیل جلسه مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 15:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪93/11/01‬‬ ‫میزان س�پرده شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ دویست میلیون ریال (‪ 200/000/000‬ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی یا یک‬ ‫فقره چک تضمینی بانکی در وجه شرکت حمل‌‌ونقل ریلی رجاء‬ ‫قیمت اسناد و نحوه واریز وجه‪ :‬واریز مبلغ یکصد هزار ریال (‪100/000‬ریال) به حساب شماره ‪ 0108884965005‬نزد‬ ‫بانک ملی ایران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء‬ ‫م‪.‬الف‪3601 :‬‬
‫یادداشت‬ ‫انحراف نقدینگی از‬ ‫تولید با لیزینگ‌ها‬ ‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫عیسی امامی‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس‬ ‫ای��ن روزه��ا به دلیل کاه��ش قدرت خری��د مردم‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های لیزینگ به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های‬ ‫تهیه کاالهای موردنیاز مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند‬ ‫اما همین ش��رکت‌ها یکی از عوامل انح��راف منابع و‬ ‫نقدینگ��ی جامعه از بخش‌های تولیدی هس��تند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت‌ها ب��ا منحرف‌کردن مس��یر منابع به س��مت‬ ‫کااله��ای لوکس‪ ،‬منج��ر به فاصله گرفت��ن نقدینگی‬ ‫از واحده��ای تولیدی می‌ش��وند که الزم اس��ت بانک‬ ‫مرکزی نس��بت به س��اماندهی و تعریف ظرفیت‌های‬ ‫مش��خص ب��رای فعالیت این ش��رکت‌ها‪ ،‬نس��بت به‬ ‫بهبود این ش��رایط اقدام کنند‪ .‬بان��ک مرکزی باید با‬ ‫س��اماندهی و تعری��ف ظرفیت‌ه��ای مش��خص برای‬ ‫فعالیت این شرکت‌های لیزینگ‪ ،‬ضمن برطرف‌کردن‬ ‫تاثی��رات منفی این ش��رکت‌ها بر اقتصاد‪‌،‬نس��بت به‬ ‫هدایت منابع به س��مت تولید اقدام کن��د‪ .‬این روزها‬ ‫شرکت‌های لیزینگ مس��یر منابع را به سمت‌وسویی‬ ‫منحرف می‌کنند که کاالهای لوکس و خدماتی پشت‬ ‫آن ق��رار می‌گیرد و علل عمده انحرافات در ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان نقدینگی که همه مدعی هس��تند در‬ ‫جامعه وجود دارد به دلیل وجود فعالیت ش��رکت‌ها و‬ ‫مراکزی مانند لیزینگ‌ها (واس��پاری‌ها) است‪ .‬درحال‌‬ ‫حاضر آمار مش��خصی در دست نیست که نشان دهد‬ ‫منابع و نقدینگی جامعه در چه مس��یری قرار دارد اما‬ ‫آنچه مسلم است این خواهد بود که همه در انتظار این‬ ‫هس��تند که نقدینگی موجود به شکلی هدایت شده و‬ ‫به س��مت و س��وی تولید برود که اقتصاد مقاومتی را‬ ‫هدف قرار داده و به امر تولید کمک کند‪ .‬ازسوی دیگر‬ ‫الزم اس��ت دولت از تکیه بر درآمدهای نفتی انصراف‬ ‫دهد و منابع مالی و نقدینگی موجود در جامعه نیز به‬ ‫بخش‌های تولیدی هدایت شود تا دولت بحث افزایش‬ ‫س��هم درآمدهای مالیاتی از طری��ق مدیریت منابع را‬ ‫پیش ببرد که این امر جز با حمایت واحدهای تولیدی‬ ‫رقم نخواهد خورد‪ .‬بی‌‌ش��ک مس��ئول اصلی در قبال‬ ‫فعالیت ش��رکت‌های لیزینگ‪ ،‬دولت است هرچند که‬ ‫دستگاه‌های مرتبط هم در این رابطه وظایفی برعهده‬ ‫دارن��د اما ش��رکت‌های لیزینگ زیر نظارت مس��تقیم‬ ‫بان��ک مرک��زی قرار دارن��د و الزم اس��ت وزارت امور‬ ‫اقتصاد و دارایی نیز نس��بت به عملکرد این شرکت‌ها‬ ‫پاس��خگو باش��د‪ .‬در صورتی که این وزارتخانه نسبت‬ ‫به س��اماندهی و تعیین ظرفیت‌هایی که ش��رکت‌های‬ ‫لیزینگ باید رعایت کنند‪ ،‬برنامه‌ریزی و اقدامات الزم‬ ‫را انجام دهد‪ ،‬باید کمبود قانون الزم در این زمینه نیز‬ ‫برطرف شود چراکه هرچند با انباشت قوانین قابل اجرا‬ ‫که متاس��فانه به آن توجهی نمی‌شود روبه‌رو هستیم‪،‬‬ ‫اما برای کنترل این وضعیت قانون مشخصی در اختیار‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫بازنگری و تدوین‬ ‫‪ ۱۰۶۸‬پیش‌نویس استاندارد‬ ‫ مدی��رکل دفت��ر تدوین اس��تانداردهای ملی‬‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد گف��ت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۶۸‬پیش‌نویس اس��تاندارد مورد بازنگری‪ ،‬تدوین و‬ ‫تجدیدنظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫آزیتا خضرایی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۷۵‬استاندارد ملی‬ ‫قدیمی مورد بازنگری‪ ۱۷۳ ،‬اس��تاندارد قدیمی مورد‬ ‫تجدید نظر و ‪ ۸۲۰‬پیش‌نویس استاندارد نیز به صورت‬ ‫جدید تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشترین مصوبه‌های استانداردهای‬ ‫ملی در این ‪ ۹‬ماه در کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی‬ ‫ب��ا ‪ ۱۷۳‬موضوع‪ ،‬خوراک و فرآورده‌های کش��اورزی با‬ ‫‪ ۱۱۲‬موض��وع‪ ،‬ش��یمیایی و پلیمر ب��ا ‪ ۱۰۵‬موضوع‪،‬‬ ‫مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی‬ ‫ب��ا ‪ ۹۹‬موضوع و برق و الکترونیک با ‪ ۷۵‬موضوع بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ ۲۵۵۲ :‬نسخه نهایی مصوب استانداردهای‬ ‫مل��ی در این ‪۹‬ماه برای بهره‌ب��رداری کاربران بر روی‬ ‫پورتال سازمان قرار گرفته است‪ .‬خضرایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫استانداردهای مایونز و س��س‌های ساالد‪ ،‬نوشابه‌های‬ ‫ورزش��ی و انرژی‌زا‪ ،‬س��نگدانه‌های مالت بنایی‪ ،‬پتوی‬ ‫اکریلیکی‪ ،‬موزائیک س��یمانی‪ ،‬ویژگی‌های س��یمان‪،‬‬ ‫تخته فیب��ر عایقی‪ ،‬عملکرد جاروه��ای برقی خانگی‪،‬‬ ‫الزام��ات ریش‌تراش‌ها و الزام��ات نهادهای ارائه‌کننده‬ ‫خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت‪،‬‬ ‫گ��ز‪ ،‬آموزش‌های ش��غلی هتل‌ه��ای ‪ ۱‬تا ‪ ۵‬س��تاره‪،‬‬ ‫پارچه‌ه��ای پ��رده‌ای‪ ،‬پارچه جین با نخ پود یکس��ره‬ ‫پلی‌اس��تر‪ ،‬س��االد اولویه‪ ،‬صنایع دس��تی‪ ،‬ژله رویال‪،‬‬ ‫الزام��ات ورزش پینت‌بال و تجهی��زات آن‪ ،‬فرش‌های‬ ‫پشمی دستباف‪ ،‬افشانه روغن‌های مایع خوراکی‪ ،‬مایع‬ ‫دستشویی‪ ،‬مبل راحتی‪ ،‬از جمله استانداردهای مهمی‬ ‫بوده که در این ‪ ۹‬ماه در اجالس‌های کمیته‌های ملی‬ ‫به تصویب رسیدند‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫جریمه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۰۰‬درصدی با هدف بهینه‌سازی مصرف در واحدهای تولیدی‬ ‫صنایع پرمصرف جریمه می‌شوند‬ ‫گروه صنع�ت ‪ -‬اختص��اص ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر از بند «ق» تبص��ره «‪ »۲‬قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬برای اجرای طرح‌های نفت‌وگاز‪،‬‬ ‫بهینه‌س��ازی‪ ،‬کاه��ش مص��رف ان��رژی در‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف صنعت با اولویت صنایع‬ ‫انرژی ب��ر‪ ،‬حمل‌ونقل عمومی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫س��ی‪.‬ان‪.‬جی و تولید خودروهای کم‌مصرف‬ ‫نش��ان از ع��زم ج��دی دولت ب��رای بهبود‬ ‫مصرف ان��رژی در واحد‌‌ه��ای صنعتی دارد‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ ٤٤‬قانون اساسی با‬ ‫متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫و عمومی نیز با اولویت استفاده از تجهیزات‬ ‫ساخت داخل اجرا می‌ش��ود‪ .‬پس از اجرای‬ ‫ف��از نخس��ت قان��ون هدفمن��دی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق‬ ‫نوس��ازی ماشین‌‌آالت مورد توجه جدی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه پیش از این‬ ‫نی��ز زمزمه‌های جریم��ه واحدهای صنعتی‬ ‫پرمصرف ش��نیده می‌ش��د؛ به‌طوری که در‬ ‫سال ‪ ،۸۹‬نمایندگان مجلس‪ ،‬وزارتخانه‌های‬ ‫نف��ت و نی��رو را مکل��ف کردن��د واحدهای‬ ‫صنعت��ی که بی��ش از حد تعیین ش��ده در‬ ‫اس��تانداردهای اجب��اری‪ ،‬ان��رژی مص��رف‬ ‫می‌کنند‪ ،‬جریمه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغ آیین‌نامه اجرایی‬ ‫بر این اس��اس در تازه‌ترین اقدام‪ ،‬اسحاق‬ ‫جهانگی��ری مع��اون اول رییس‌جمه��وری‬ ‫آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران مورخ‬ ‫‪ ۳۰‬آذرم��اه وزارت صنعت‪ ،‬مـعدن و تجارت‬ ‫و به اس��تناد ماده (‪ )۲۶‬قانون اصالح الگوی‬ ‫مصرف انرژی تصویب شده بود را ابالغ کرد‬ ‫که بر اس��اس آن‪ ،‬صنایع فعال در حوزه‌های‬ ‫نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی و سایر صنایع‬ ‫در صورتی که معیارها و مش��خصات فنی و‬ ‫اس��تاندارد انرژی را رعای��ت نکنند‪ ،‬از ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد بر روی قب��وض بهای برق‪ ،‬گاز‬ ‫و فرآورده‌های نفتی جریمه خواهند شد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس آیین‌نامه اجرایی م��اده (‪ )۲۶‬قانون‬ ‫اص�لاح الگوی مص��رف ان��رژی‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی موضوع این آیین‌نامه اعم از موجود‬ ‫و جدیداالحداث ملزم ب��ه رعایت معیارها و‬ ‫مشخصات فنی و اس��تاندارد انرژی موضوع‬ ‫م��اده (‪ )۱۱‬قان��ون اصالح الگ��وی مصرف‬ ‫انرژی ـ مصوب‪۱۳۸۹‬ـ هستند که بر اساس‬ ‫تبصره این م��اده نیز تمامی واحدهای فعال‬ ‫در هم��ه حوزه‌ه��ای صنعت (نف��ت‪ ،‬نیرو‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬کش��اورزی و س��ایر صنایع) مشمول‬ ‫احکام این آیین‌نامه هس��تند‪ .‬براساس ماده‬ ‫‪ ۲‬این آیین‌نام��ه وزارتخانه‌های نفت و نیرو‬ ‫موظفند براس��اس گزارش س��الیانه سازمان‬ ‫مل��ی اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬بهای ب��رق‪ ،‬گاز و‬ ‫فرآورده‌های نفتی مصرفی را برای واحدهای‬ ‫صنعتی متخلف از رعایت معیارها‪ ،‬مشخصات‬ ‫فنی و استاندارد اجباری موضوع ماده (‪)۱۱‬‬ ‫قانون مطابق ماده (‪ )۳‬این آیین‌نامه افزایش‬ ‫داده و به عنوان جریمه اخذ کنند‪ .‬همچنین‬ ‫بر اس��اس تبصره این ماده نیز‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران موظف است تا اول مرداد ماه‬ ‫هر سال گزارش موضوع ماده (‪ )۲۵‬قانون را که بر اس��اس پیش‌بینی‌های صورت گرفته‬ ‫تهیه و به دس��تگاه‌های ذی‌ربط ارائه کند و مقرر ش��د واحدهایی که تا ‪ ۱۵‬درصد باالتر‬ ‫دس��تگاه‌های مذکور نیز ملزم به همکاری با از معیار مصوب مازاد مصرف داش��ته باشند‪،‬‬ ‫سازمان یادشده برای تهیه گزارش هستند‪ ۱۰‌ .‬درصد تعرفه متعارف همان واحد جریمه‬ ‫ش��وند‪ .‬همچنین واحدهایی ک��ه ‪ ۱۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درص��د باالتر از معیار مص��وب مازاد مصرف‬ ‫صنایع فعال در حوزه‌های‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ۳۰ ،‬درصد تعرف��ه متعارف‬ ‫نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬معدن‪ ،‬کشاورزی‬ ‫همان واحد مش��مول جریمه خواهند ش��د‪.‬‬ ‫و سایر صنایع در صورتی‬ ‫ب��ر اس��اس پیش‌بینی‌های ص��ورت گرفته‬ ‫که معیارها و مشخصات‬ ‫واحدهایی که ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد باالتر از معیار‬ ‫فنی و استاندارد انرژی را‬ ‫مصوب مازاد مصرف داشته باشند ‪ ‌۵۰‬درصد‬ ‫رعایت نکنند‪ ،‬از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫تعرفه متعارف همان واحد جریمه شده و در‬ ‫بهای‬ ‫درصد بر روی قبوض‬ ‫نهایت نی��ز واحدهای تولیدی که ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫برق‪ ،‬گاز و فرآورده‌های‬ ‫باالتر از مـعیار مصوب‪ ،‬مازاد مـصرف دارند‬ ‫مش��مول پرداخ��ت جریم��ه ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫نفتی جریمه خواهند شد‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه محاسبه میزان جریمه‬ ‫م��اده‪ ۳‬ای��ن آیی��ن نام��ه اجرای��ی نحوه‬ ‫محاس��به میزان جریمه (افزایش بهای برق‪،‬‬ ‫گاز و فرآورده‌ه��ای نفت��ی مصرفی) موضوع‬ ‫م��اده (‪ )۲‬این آیین‌نامه را تش��ریح می‌کند‬ ‫یک میلیارد دالری که ‪ ۸۰‬میلیون دالر شد!‬ ‫ایسنا ‪ -‬رییس انجمن صنایع چرم‬ ‫ایران با بیان اینکه صادرات پوست‬ ‫گوس��فندی در مرحله س��االمبور‬ ‫کاری بیه��وده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حذف‬ ‫عوارض صادرات س��االمبور انگیزه‬ ‫تولید را از بین برده است‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده دلیر با بیان اینکه از‬ ‫پوس��ت گاوی برای کیف‪ ،‬کفش و‬ ‫کمربند اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در کش��ور ما به‌ط��ور معمول‬ ‫م��ردم بیش��تر گوش��ت گوس��فند‬ ‫مصرف می‌کنند و به همین دلیل با‬ ‫کمبود پوست گاوی مواجهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز کش��ور همسایه‬ ‫ما‪ ،‬ترکیه ب��ا میزان تولید فعلی‪ ،‬به‬ ‫راحت��ی از همه جای دنیا پوس��ت‬ ‫وارد می‌کند اما واردات پوس��ت ما‬ ‫با توجه به مقرراتی که دامپزشکی‬ ‫گذاش��ته است‪ ،‬با مشکالت فراوانی‬ ‫روبه‌روست‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنایع چرم ایران‬ ‫با اش��اره به مش��کل کمب��ود مواد‬ ‫اولی��ه تولید چرم در کش��ور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ام��روزه اگ��ر م��واد اولیه هر‬ ‫کاالیی‪ ،‬کفاف نی��از داخل را ندهد‬ ‫بای��د نس��بت ب��ه واردات آن اقدام‬ ‫کرد‪ .‬براین اساس زمانی که میزان‬ ‫پوست گاوی در کشور اندک است‬ ‫و تقاضای کارخانه‌ها نیز باال است و‬ ‫در عین حال پوستی هم وارد کشور‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬قیمت افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده دلیر تنها راه متعادل‬ ‫نگ��ه داش��تن قیمت‌ه��ا را واردات‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬در بخش‬ ‫پوس��ت گوسفندی‪ ،‬پوس��ت مازاد‬ ‫داریم و س��االمبور ک��ه همان چرم‬ ‫گوس��فند فرآوری نش��ده است‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال ب��ا وج��ود قابلیت باالی‬ ‫کارخانه‌ه��ای داخلی‪ ،‬این محصول‬ ‫به راحتی از کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دو س��ال پیش‬ ‫عوارض ‪ ۵‬درص��دی برای صادرات‬ ‫ساالمبور در نظر گرفته شد و سال‬ ‫گذش��ته این عوارض به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬قرار ب��ود عوارض به‬ ‫ص��ورت پلکانی هر س��ال ‪ ۵‬درصد‬ ‫افزایش یابد اما در چند ماه گذشته‬ ‫عوارض صادرات پوست گوسفند به‬ ‫طور کامل برداشته شد‪.‬‬ ‫حس��ن زاده دلی��ر خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬ق��رار ب��ود درآمد ع��وارض‬ ‫صادرات س��االمبور در صنعت چرم‬ ‫استفاده ش��ده و کمکی باشد برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران که ب��ا وام کم‌بهره‬ ‫کارخانه‌های خ��ود را تجهیز کنند‬ ‫که حتی محص��والت چرمی را در‬ ‫کش��ور به طور کامل تولید و صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تولید ساالنه حدود‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون جلد پوست گوسفندی‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬این مقدار چیزی‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬ت��ا ‪ ۱۴۰‬میلیون فوت‬ ‫مربع می‌ش��ود ک��ه اگر ب��رای هر‬ ‫کاپش��ن چ��رم ‪ ۴۰‬ف��وت پوس��ت‬ ‫مصرف ش��ود‪ ،‬می‌ت��وان ‪‌3‬میلیون‬ ‫کاپشن چرمی تولید کرد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنایع چرم ایران‬ ‫با بیان اینکه درحال‌حاضر هر جلد‬ ‫ساالمبور به قیمت حدود ‪ 5‬دالر به‬ ‫فروش می‌رس��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به این‬ ‫ترتیب ارزش این صادرات به ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون دالر می‌رسد‪ ،‬در حالی‬ ‫که اگر این میزان پوست تبدیل به‬ ‫چرم ش��ود‪ ،‬با توجه به قیمت ‪۲/۵‬‬ ‫دالری هر فوت چرم درآمد کش��ور‬ ‫از صادرات این چرم به حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر می‌رس��د؛ یعنی ارزش‬ ‫افزوده ‪ ۵‬برابری‪.‬‬ ‫وی یک��ی از مش��کالت صنع��ت‬ ‫چ��رم را اجرای قوانین اش��تباه در‬ ‫این حوزه دانس��ت و گفت‪ :‬ما مواد‬ ‫اولی��ه‌ای داریم که بای��د قدر آن را‬ ‫بدانیم‪ ،‬در عین حال س��رمایه‌گذار‬ ‫کافی نی��ز در این حوزه وجود دارد‬ ‫اما باید قوانینی اجرا کنیم که برای‬ ‫کارخان��ه داران ایج��اد انگیزه کند‬ ‫و چنانچ��ه اگر هم��ان عوارض ‪۱۰‬‬ ‫درص��دی برای صادرات س��االمبور‬ ‫وجود داشت و درآمد آن در صنعت‬ ‫چرم هزینه می‌ش��د‪ ،‬ظرف ‪ 3‬تا ‪4‬‬ ‫س��ال تحول عظیم در صنعت چرم‬ ‫ایران شکل می‌گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی ‪ ‌2‬تبصره جدید‬ ‫در ای��ن می��ان نیز ‪ ۲‬تبص��ره پیش‌بینی‬ ‫ش��ده که بر اس��اس تبصره نخست‪ ،‬افزایش‬ ‫تعرفه موضوع این ماده تنها به مازاد مصرف‬ ‫نس��بت به معیار مصوب تعلق می‌گیرد و در‬ ‫تبص��ره دوم نیز وجوه اخذ ش��ده مربوط به‬ ‫جریمه‌های یادشده به حساب درآمد عمومی‬ ‫نزد خزانه‌داری کل کش��ور واریز می‌ش��ود و‬ ‫در اج��رای راهکارهای بهینه‌س��ازی مصرف‬ ‫ان��رژی در بخ��ش صنعت موض��وع قانون از‬ ‫جمل��ه تامین منابع اجرای ماده (‪ )۷۳‬قانون‬ ‫با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۴‬آیین‌نام��ه اجرایی و به‬ ‫استناد ماده (‪ )۲۶‬قانون اصالح الگوی مصرف‬ ‫انرژی‪‌،‬صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی‬ ‫جدیداالح��داث‪ ،‬ملزم به رعای��ت معیارها و‬ ‫مشخصات فنی موضوع ماده (‪ )۱۱‬قانون در‬ ‫احداث واحدها هستند و ماده ‪ ۵‬این آیین‌نامه‬ ‫نیز وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد)‬ ‫را موظ��ف به همکاری دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫ذی‌ربط و ارائه گزارش عملکرد این آیین‌نامه‬ ‫در پایان هر سال به هیات وزیران کرده است‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۶‬نیز این تصویب‌نامه جایگزین‬ ‫تصویب‌نامه ش��ماره ‪/۱۳۸۴۶۱‬ت‪۴۹۶۷۴‬هـ‬ ‫مورخ ‪ ۱۳۹۲/۸/۱۸‬می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزاری به نام جریمه‬ ‫بی‌تردید ملزم کردن بخش‌ها و ارگان‌های‬ ‫موضوع این آیین‌نامه‪ ،‬ب��ه رعایت مفاد ذکر‬ ‫ش��ده نه تنها در اجرایی شدن قانون اصالح‬ ‫الگ��وی مصرف انرژی تاثیر بس��زایی خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬چه بسا با سود حاصل از کاهش و‬ ‫بهینه‌سازی مصرف انرژی‪ ،‬هزینه‌های مورد‬ ‫نیاز بخش‌های دیگر نیز فراهم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫آنچ��ه به عنوان یک��ی از ابزارهای مدنظر در‬ ‫ای��ن آیین‌نامه برای الزام صاحبان واحد‌های‬ ‫صنعت��ی به رعای��ت اصول من��درج‪ ،‬تعریف‬ ‫ش��ده‪ ،‬اعمال جریمه‌هایی اس��ت که اگرچه‬ ‫ابزار توانمندی برای رسیدن به هدف نهایی‬ ‫یعنی هم��ان کاهش مصرف انرژی اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا بی‌ش��ک‪ ،‬مبالغ درنظر گرفته ش��ده در‬ ‫طوالنی مدت صاحبان واحد‌های صنعتی را‬ ‫با مشکالت خاصی روبه‌رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫تصویب نقشه راه اصالح نظام اداری با ‪ ۸‬محور‬ ‫ایرنا ‪ -‬رییس مرکز نوسازی و تحول‬ ‫اداری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از تهیه و تدوین نقشه راه اصالح نظام‬ ‫اداری با هدف منطقی کردن ساختار‬ ‫دولت خبر داد و گفت‪ :‬از آنجا که در‬ ‫دولت قبل به س��بب جذب بی‌رویه‬ ‫نیروی انس��انی حجم دولت به‌شدت‬ ‫افزای��ش یافته‪ ،‬ایجاد تحول در نظام‬ ‫اداری کشور ضروری است‪.‬‬ ‫اصغ��ر مصاحب‌نی��ا در گفت‌وگ��و‬ ‫با ایرن��ا با بیان آنک��ه دولت یازدهم‬ ‫نقش��ه راه اص�لاح نظ��ام اداری را‬ ‫ب��ا ‪ ۸‬مح��ور تصویب و اب�لاغ کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهندس��ی نقش‬ ‫و س��اختار دول��ت‪ ،‬توس��عه دول��ت‬ ‫الکترونیک و هوشمندسازی اداری‪،‬‬ ‫خدمات عموم��ی در فضای رقابتی‪،‬‬ ‫مدیریت سرمایه انسانی‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬توس��عه فرهنگ سازمانی‪،‬‬ ‫صیان��ت از حقوق مردم و س�لامت‬ ‫اداری و نظارت و ارزیابی از جمله ‪۸‬‬ ‫محور نقشه راه اصالح نظام اداری به‬ ‫شمار می‌آید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫عملیاتی ش��دن و به نتیجه رسیدن‬ ‫برنامه‌ه��ای یادش��ده نیازمند وجود‬ ‫س��اختاری هماهن��گ و واح��دی با‬ ‫عنوان مرکز نوس��ازی و تحول اداری‬ ‫در تمام دستگاه‌های دولتی هستیم‪.‬‬ ‫مصاحب‌نی��ا ب��ا بیان آنک��ه نظام‬ ‫اداری کش��ور نیازمن��د ی��ک تحول‬ ‫اساس��ی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه مراکز نوسازی و تحول اداری‬ ‫از نقش عمده‌ای برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی س��پس اضافه ک��رد‪ :‬در دولت‬ ‫یازده��م ضم��ن آسیب‌شناس��ی و‬ ‫عارضه‌یاب��ی و برای رفع مش��کالت‬ ‫و نارس��ایی‌های موجود و به منظور‬ ‫ارتق��ای نق��ش تس��هیل‌گری و‬ ‫هدایت‌گری دولت‪ ،‬نقش��ه راه اصالح‬ ‫نظام اداری مبتنی بر سیاس��ت‌های‬ ‫ابالغ��ی رهب��ر معظم انق�لاب مورد‬ ‫تصویب قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ریی��س مرک��ز نوس��ازی و تحول‬ ‫اداری ب��ا بی��ان اینک��ه در اص�لاح‬ ‫نظ��ام اداری به هیچ عن��وان نگاه به‬ ‫سمت تعدیل نیروی انسانی نیست‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬براین اس��اس س��اماندهی و‬ ‫توانمند‌سازی نیروهای انسانی انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمام دستگاه‌های دولتی‬ ‫موظف هستند تا برنامه جامع منابع‬ ‫انسانی را برای دستگاه‌های ذی‌ربط‬ ‫تهیه و تدوین کنند که براین اساس‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدل‬ ‫اولیه این برنامه را تهیه کرده است‪.‬‬ ‫مصاحب‌نی��ا ب��ا تاکی��د براینک��ه‬ ‫بی��ش از ‪۴۰‬درصد نیروهای ش��اغل‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫س��ابقه‌ای در حدود ‪ ۵‬س��ال دارند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت قبلی تنها به جذب‬ ‫نیرو پرداخ��ت و هیچ‌گاه به نیازها و‬ ‫تخصص سازمان‌ها توجه نکرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پس از ادغام دو‬ ‫وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن‬ ‫هیچ‌گونه ساختار تشکیالتی مناسبی‬ ‫به وجود نیامد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از استقرار‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬س��اختار سازمان‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ها‬ ‫مورد بازنگری ق��رار گرفت و تنها ‪3‬‬ ‫سطح برای آنها در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫رییس مرکز نوسازی و تحول اداری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬این مرکز ب��ا بهره‌مندی از بدنه‬ ‫کارشناس��ی و انجام مطالعات و ارائه‬ ‫راهکارهای عملیاتی و اجرایی‪ ،‬بر آن‬ ‫است تا در این مسیر امید‌بخش گام‬ ‫بردارد‪ .‬در این زمین��ه در چارچوب‬ ‫اس��ناد باالدس��تی و قوانین مرتبط‬ ‫و با بهره‌من��دی از تجارب یک دهه‬ ‫فعالیت مرک��ز‪ ،‬مجموعه‌ای با عنوان‬ ‫منش��ور تح��ول تدوی��ن ش��ده که‬ ‫راهبردها‪ ،‬سیاس��ت‌ها و برنامه‌های‬ ‫رس��یدن به اهداف یاد شده و نقشه‬ ‫راه اصالح نظام اداری را ترسیم کرده‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این مجموعه‬ ‫با تاکید بر ‪ ۷‬س��طح شامل ماموریت‬ ‫تح��ول‪ ،‬محورهای تح��ول‪ ،‬فرآیند‬ ‫تح��ول‪ ،‬وض��ع موج��ود‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫تح��ول‪ ،‬وض��ع مطل��وب و خروجی‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬برنامه‌ه��ای کوتاه‌مدت و‬ ‫میان‌م��دت اجرایی تدوین و در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫در مجمع عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اعالم شد‬ ‫‪31‬‬ ‫تایید قراردادهای نفتی با نظارت بخش خصوصی‬ ‫عرفان�ه تاجیکی ‪-‬گ�روه صنعت‪ :‬چهارش��نبه‬ ‫گذش��ته مجمع عمومی انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ای��ران میزبان مقام��ات دولتی‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره ای��ن انجمن‪ ،‬کاندی��دای هیات داوری‬ ‫و بازرس��ی و البته کارشناس��ان و متخصصان حوزه‬ ‫صنع��ت نفت بود‪ .‬این مجمع با هدف انتخاب اعضای‬ ‫هیات داوری و بازرس��ی تش��کیل شد‪ .‬در خالل این‬ ‫مراس��م س��یدعماد حس��ینی‪ ،‬معاون وزی��ر نفت به‬ ‫تش��ریح برنامه دول��ت در رابطه با انعق��اد قرارداد با‬ ‫بخ��ش خصوصی پرداخت و گف��ت‪ :‬دولت به عنوان‬ ‫سرمایه‌گذار اصلی بخش صنعت‪ ،‬به بخش خصوصی‬ ‫اعتماد و اعتبار بخشیده و می‌بخشد که البته انجمن‬ ‫«اس��تصنا» نیز همیشه ش��امل این اعتماد و اعتبار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد مقاومتی‬ ‫سید عماد حسینی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫نفت در امور مهندس��ى در این‬ ‫مراسم ضمن تاکید بر این مهم‬ ‫که از نگاه ما هیچ فاصله‌ای بین‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ش��رایطی که در کش��ور و به‬ ‫تب��ع آن در ش��رکت نف��ت وج��ود دارد‪ ،‬مس��ائل و‬ ‫محدودیت‌های خاصی بر کشور وارد شده که همه ما‬ ‫از آن آگاه هستیم‪ .‬این محدودیت‌ها برنامه‌های ما را‬ ‫به طور طبیعی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اما ما از این‬ ‫محدودیت‌ها مستثنا نیس��تیم ضمن آنکه با کاهش‬ ‫قیمت نفت این مشکالت همچنان تشدید می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اذعان بر اینکه پیش از همه مسئوالن‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب متوجه چنین مش��کالتی ش��ده بودند‬ ‫و سیاس��ت‌های الزم را ب��ا عنوان اقتص��اد مقاومتی‬ ‫ابالغ کردند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اکله اقتص��اد مقاومتی و تمام‬ ‫سیاس��ت‌هایی که در آن تعبیه ش��ده برای شرایطی‬ ‫اس��ت که اقتصاد کش��ور به هر دلیلی دچار مشکل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫حسینی تاکید کرد‪ :‬البته باید توجه کرد که منظور‬ ‫از اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیس��ت همانطور‬ ‫که رهبر معظم انقالب نیز بارها بر این موضوع تاکید‬ ‫کرده‌اند چراکه اقتصاد مقاومتی به این معناس��ت که‬ ‫بتوانیم در هر ش��رایطی و با وجود هر مشکلی کشور‬ ‫را اداره کنیم و برای این اداره‪ ،‬متکی به توانایی‌های‬ ‫داخلی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش دولتی و خصوصی‪ ،‬پای میز مذاکره‬ ‫معاون مهندس��ی وزیر نفت ادام��ه داد‪ :‬در معاونت‬ ‫مهندسی این وزارتخانه که متاثر از اسناد باالدستی‪،‬‬ ‫قوانین موضوعی کشور و سیاست‌های وزارت نفت که‬ ‫در دس��ت وزیر نفت قرار داد‪ ،‬است‪ ،‬رویکرد جدیدی‬ ‫در دوره جدید آغاز کردیم‪ .‬این رویکرد جدید شامل‬ ‫تعامل سازنده و پایدار میان دولت و بخش خصوصی‬ ‫در همه مقاطع است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در حال‌حاضر هی��چ قراردادی در‬ ‫حوزه صنعت نفت کشور بدون مشورت و نظرخواهی‬ ‫بخش خصوصی منعقد نمی‌شود‪.‬‬ ‫کیوم��رث فروتن��ی‪ ،‬مدی��رکل‬ ‫ماشین‌س��ازی و نی��رو محرک��ه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز در ادامه این مجمع با اش��اره‬ ‫ب��ه توانمندی س��اخت داخلی و‬ ‫تولید‌کنن��دگان تجهی��زات صنعت نفت ای��ران گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سعی در حل مشکالت‬ ‫سازندگان دارد و با وجود ارتباط بسیاری از انجمن‌های‬ ‫صنعتی با این وزارتخانه‪ ،‬بیشترین تعامالت چه از نظر‬ ‫کتب��ی و چه از نظر برگزاری جلس��ات توس��ط انجمن‬ ‫سازندگان تجهیزات صنعت نفت است‪.‬‬ ‫وی در ادامه از تهیه و نهایی‌ش��دن آیین‌نامه اجرایی‬ ‫قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخلی از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری انجمن اس��تصنا‬ ‫و س��ایر تش��کل‌های صنعتی خب��ر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این آیین‌نامه به‌زودی از س��وی وزیر صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ می‌شود‪.‬‬ ‫‪N.I.S.O.C‬‬ ‫‪Invitation For Prequalification‬‬ ‫‪TENDER NO.:01-31-9333159‬‬ ‫‪N.I.S.O.C (National Iranian South Oilfields Company) intends‬‬ ‫‪to purchase LINE PIPE as follows:‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪Unit‬‬ ‫‪LE‬‬ ‫‪DESCRIPTION‬‬ ‫‪QTY.‬‬ ‫‪LINE PIPE, API5LX52, SEAMLESS, BEVELLED TO‬‬ ‫)‪API5LX AND IPS-M-PI-190(2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ELECTRIC FURNANCE OR OPEN HEARTH STEEL,‬‬ ‫‪OR BASIC OXYGEN STEEL, END BEVELLED AT‬‬ ‫‪ANGLE, OF 30 DEG.+5 -0 DEG.SUPPLIED BARE‬‬ ‫‪AND UNOILED IN RANDOM LENGTH OF 11.6M‬‬ ‫‪AV.MIN. 10M,MAX. 12.8M‬‬ ‫‪ITEM‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪6 IN NOM 10.97 MM.WT 168.3 MM OD 42.56 KG/M‬‬ ‫‪Vendors who intend to participate in the A/M tender are requested to send their resume‬‬ ‫‪& tendency letter via fax/ mail to the following address not later than 06th February,‬‬ ‫‪2014.‬‬ ‫‪The applicants should have relevant background in supplying the required goods and‬‬ ‫‪capability to provide a bid bond of Euro 4.157/ Rls 138.000.000 in favor of NISOC.‬‬ ‫‪Public Relations‬‬ ‫‪www.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪http://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫شانا ‪ -‬وزیر نفت از آغاز شیرین‌سازی در نخستین‬ ‫واحدهای فاز ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پارس جنوبی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون مقدم��ات الزم برای تزری��ق گاز از این فاز‬ ‫به ش��بکه سراسری درحال انجام اس��ت‪ .‬بیژن زنگنه‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر مهم‌ترین‌های پاالیش��گاه فاز ‪١٥‬‬ ‫و ‪ ١٦‬وارد مدار ش��ده و متخصصان درحال تثبیت آن‬ ‫هس��تند‪ .‬او با ابراز خرس��ندی از روند اجرای توس��عه‬ ‫فازهای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پارس‌جنوبی تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون‪،‬‬ ‫ش��رکت پیمانکار درحال پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی‬ ‫ردیف‌ه��ای شیرین‌س��ازی باقیمان��ده در پاالیش��گاه‬ ‫فازهای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬است‪.‬‬ ‫رویت�رز ‪ -‬بهای نفت خام در نخس��تین روز کاری‬ ‫س��ال ‪٢٠١٥‬م با افزایش نسبی همراه بود و هر بشکه‬ ‫نفت‌خام برنت ‪ ٥٧‬دالر معامله ش��د‪ .‬درحالی که بهای‬ ‫نفت‌خ��ام برنت در س��اعات ابتدایی دی��روز به دلیل‬ ‫کاه��ش بیش از انتظ��ار ذخایر نفتی امریکا توانس��ت‬ ‫ت��ا ‪ ٥٨‬دالر در ه��ر بش��که افزایش یابد ام��ا افزایش‬ ‫‪۱/۹۹۵‬میلی��ون بش��که‌ای مبادالت نفتی در ش��اهراه‬ ‫مبادالتی «کاش��ینگ» اوکالهاما قیمت نفت را به ‪٥٧‬‬ ‫دالر در هر بشکه کاهش داد‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬اصغ��ر س��هیلی‌پور‪ ،‬ریی��س کمیت��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری ش��رکت ملی گاز ایران ب��ا اعالم این‬ ‫خبر که شرکت‌هایی از کش��ورهای فرانسه‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین و روس��یه با ش��رکت ملی گاز‬ ‫در حوزه‌های س��اخت پاالیش��گاه و خ��ط انتقال وارد‬ ‫مذاکره شدند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‌های قابل ارائه شامل توسعه‬ ‫همه خطوط انتقال گاز در سراس��ر کشور و خطوطی‬ ‫ک��ه برای ص��ادرات گاز به عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکس��تان و‬ ‫کش��ورهای مرزی در نظر گرفته شده است‪ ،‬به صورت‬ ‫مجموعه‌ای فراهم ش��ده که یک به یک در نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی سرمایه‌گذاری کیش ارائه شود‪.‬‬ ‫تس�نیم ‪ -‬ش��ورای اقتص��اد‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫‪۱۵/۲‬میلیارد دالری در طرح توسعه یکپارچه میادین‬ ‫مش��ترک نفتی غ��رب کارون را تصویب کرد که از آن‬ ‫ب��ه ابر پروژه نفتی تاریخ ایران یاد می‌ش��ود‪ .‬با اجرای‬ ‫ای��ن طرح در ‪ ۴‬س��ال‪ ،‬روزان��ه ‪ ۵۵۰‬هزار بش��که به‬ ‫تولید نفت کش��ور اضافه می‌شود‪ .‬اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری ای��ن طرح را از مهم‌ترین‬ ‫تصمیمات دولت در ارتباط با میادین مش��ترک نفتی‬ ‫دانس��ت و اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح‬ ‫شاهد تحول در میادین مشترک نفتی باشیم‪ .‬به گفته‬ ‫جهانگیری‪ ،‬دولت تصویب کرده است‌‪ ،‬در منابع نفتی‬ ‫کارون بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شود‪.‬‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پایانه‌‌های نفتی ایران‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی‌مناقصه‌گران‬ ‫(تجدید مناقصه شماره ‪)92/49/AA‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫نوبت اول‬ ‫ش�رکت پایانه‌های نفتی ایران (س�هامی خ�اص) در نظر دارد ‪ 38‬قلم قطعات یدکی موتور‌های دریایی ‪ FUJI‬را با ش��رایط ذیل از طریق فراخوان عموم��ی ارزیابی کیفی مناقصه‌‌گران از‬ ‫تامین‌کنندگان واجد شرایط خریداری نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 38‬قلم قطعات یدکی موتور‌های دریایی ‪ FUJI‬که شرح کامل و مشخصات فنی آن در اسناد مناقصه موجود می‌باشد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار‪( :‬شرکت پایانه‌های نفتی ایران) به نشانی تهران ـ میدان آرژانتین ـ ابتدای خیابان بیهقی ـ روبه‌روی بانک سامان ـ پالک ‪ 28‬ـ ساختمان شماره ‪ 11‬شرکت ملی نفت‬ ‫ایران ـ طبقه اول ـ دفتر هماهنگی شرکت پایانه‌های نفتی ایران ـ اداره خرید و خدمات کاال تلفن ‪ 88534527-30‬داخلی ‪ 21428‬و نمابر ‪88534824‬‬ ‫‪ 3‬ـ معیار‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫‪ 1‬ـ توان مالی‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ 5‬ـ تضمین کیفیت خدمات و محصوالت‪ 5 :‬امتیاز‬ ‫‪ 2‬ـ ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت‪ 15 :‬امتیاز‬ ‫‪ 6‬ـ حسن سابقه‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ 3‬ـ استاندارد‌های مرتبط با تولید‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ 7‬ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪4‬ـ داشتن تجربه و دانش مورد نظر‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ 8‬ـ ظرفیت تولید‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫حداقل امتیاز کیفی قابل‌قبول برابر با ‪ 65‬می‌باشد‪.‬‬ ‫‪COLOUR CODING-GREEN, 2 IN. (50MM) DAUB‬‬ ‫‪OF PAINT ON INSIDE SURFACE AT BOTH ENDS.‬‬ ‫‪Foreign Purchasing Dept.‬‬ ‫)‪Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site‬‬ ‫‪Bldg No.104, Ahwaz Iran.‬‬ ‫‪Tel / Fax No.: +98-61-34457437‬‬ ‫فروتنی در ادامه س��خنان خود از تمامی سازندگان‬ ‫خواس��ت که اطالعات روند تولید خود را روی س��ایت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ثبت کنند تا با این کار‬ ‫جریان حمایت از تولید سرعت بگیرد‪.‬‬ ‫رضا پدی��دار‪ ،‬رییس هیات‌مدیره‬ ‫انجم��ن س��ازندگان تجهی��زات‬ ‫صنع��ت نفت ایران نی��ز در بیان‬ ‫عملکرد کلی هی��أت مدیره این‬ ‫انجم��ن گفت‪ :‬انجمن در س��ال‬ ‫گذشته توانسته ارتباطات بسیاری با نهادهای مدیریتی‬ ‫نظیر وزارت نفت داش��ته باش��د‪ .‬ازجمل��ه تالش‌های‬ ‫گسترده انجمن اس��تصنا می‌توان به کسب شیوه‌نامه‬ ‫حمایتی وزیر نفت‪ ،‬کس��ب کرس��ی تصمیم‌گیری در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و موافقتنامه ستاد نفت‬ ‫و گاز معاونت علمی ریاست‌جمهوری اشاره کرد‪.‬‬ ‫پدی��دار در تش��ریح اقدامات انجمن در یک س��ال‬ ‫اخیر از اخذ مجوز برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی‬ ‫انجمن س��ازندگان تجهیزات صنع��ت نفت خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬اقدامات اجرای��ی این نمایش��گاه اختصاصی و‬ ‫راهب��ردی در ح��ال انجام اس��ت و ب��ه زودی برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س هیات‌مدی��ره انجمن س��ازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت با اش��اره به محدودیت‌ه��ای منابع مالی‬ ‫در دول��ت و وزارت نف��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬م��ا از بدنه دولت‬ ‫جدا نیس��تیم و این محدودیت‌ه��ا را درک می‌کنیم‪.‬‬ ‫امیدواریم مذاکرات برای رونق فضای اقتصادی کشور‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫پدی��دار در م��ورد برنامه‌های آین��ده انجمن گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مذاکراتی که با موسس��ه اس��تاندارد انجام‬ ‫ش��ده و قرار اس��ت از این پس مهری روی تجهیزات‬ ‫ساخته‌ش��ده ق��رار گیرد ک��ه همین مهر ب��رای تایید‬ ‫استاندارد بودن آن کاال کفایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم رضا پدیدار‪ ،‬رییس هیات‌مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نف��ت ایران‪ ،‬بار‬ ‫دیگر در این سمت ابقا شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 4‬ـ تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم‌ها و مدارک ارزشیابی‬ ‫‪ -4-1‬مناقصه‌گران می‌توانند با مراجعه به س��ایت ‪ www.nioc-ictc.com‬و فرم‌های ارزش��یابی را دریافت و پس از تکمیل به صورت لوح فش��رده (‪ )CD‬همراه با ارائه معرفی‌نامه جهت بررسی به‬ ‫نشانی مناقصه‌گزار در بند «ب» ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬مناقصه‌گران می‌توانند پس از انتشار نوبت دوم آگهی حداکثر به مدت ‪ 14‬روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬پس از بررسی فرم‌های ارزشیابی و مدارک دریافتی‪ ،‬اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (‪ )CD‬ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬مناقصه‌گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه‌گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ شرایط مناقصه‌گران‬ ‫‪ -5-1‬داشتن تجربه‪ ،‬سابقه کار مفید‪ ،‬داشتن تجهیزات‪ ،‬امکانات‪ ،‬تخصص الزم‪ ،‬توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه‬ ‫‪ -5-2‬توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ ‪( 43/000/000‬چهل و س��ه میلیون) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ‪10‬درصد نرخ پیشنهادی‬ ‫برنده مناقصه جهت یک‌سال خورشیدی‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬داشتن نیرو‌های متخصص در حوزه‌های اجرایی‪ ،‬برنامه‌ریزی‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬مالی‪ ،‬اداری‪ ،‬مدیریتی‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه‬ ‫‪ -5-5‬ارائه شناسه ملی حسب ماده ‪ 16‬آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی‬ ‫‪ -5-6‬ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کدملی صاحبان امضاء مجاز‬ ‫مناقصه‌گران جهت رویت فراخوان می‌توانند به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ www.shana.ir‬و ‪www.nioc.iotc.com‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره‪93-3-1547 :‬‬ ‫موضوع‪ 500 :‬بشکه پلی‌کلین‬ ‫مربوط به تقاضاهای شماره‪01-31-9333138 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد فراخوان را از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫عمومی خریداری نماید‪ .‬متقاضیان ش��رکت در مناقصه در صورت داش��تن توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪83/000/000‬‬ ‫ری��ال می‌توانند با رعایت نکات مندرج در س��ایت‌های ‪www.IETS.MPORG.IR، WWW.SHANA.IR، WWW.NISOC.IR‬‬ ‫آمادگی خود را به صورت کتبی ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی به آدرس اهواز‪ -‬کوی فداییان اسالم (نیوسایت) خیابان شهریور‪-‬‬ ‫مجتمع تدارکات و امور کاال‪ -‬ساختمان ‪ -111‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی واحد خریدهای عمومی‪ -‬ساختمان ‪ 111‬تلفن تماس‬ ‫‪ 341-22242‬اعالم و مدارک مورد نیاز را تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت درج کد اقتصادی و شناسه ملی مناقصه‌گر‪ ،‬شماره تلفن‪ ،‬دورنگار و نام صحیح شرکت مطابق اساسنامه در نامه اعالم‬ ‫آمادگی شرکت در مناقصه الزامی بوده و به نامه‌های واصله که فاقد اطالعات مورد نیاز باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫مجوز ‪1393/275‬‬
‫شنبه ‪ 13‬دی‪ 11 - 1393‬ربیع االول ‪ 3 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -122‬پیاپی ‪1440‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫حافظ‪:‬‬ ‫ب��ازآی و دل تنگ م��را مونس جان باش‬ ‫وین س��وخته را محرم اسرار نهان باش‬ ‫زان باده که در میکـده عش��ق فروش��ند‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫در خرقه چو آتش زدی ای عارف س��الک‬ ‫جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش‬ ‫دلدار که گفتـا بـه توام دل نگران اس��ت‬ ‫گو می‌رسم اینک به سالمت نگران‌باش‬ ‫خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش‬ ‫ای درج محبت به همان مهر و نشان باش‬ ‫ت��ا بـر دل��ش از غصـه غبـاری ننش��یند‬ ‫ای سیل سرشک از عقب نامه روان‌باش‬ ‫حافظ که هوس می‌کندش جام جهان بین‬ ‫گ��و در نظر آصف جمش��ید مکان باش‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬وزیر آموزش و پرورش گفت‪ :‬از مجموع‬ ‫بیش از ‪ 100‬هزار واحد آموزشی کشور در ‪ 51‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مع��اون بهداش��ت ‪ ،‬درم��ان و آموزش‬ ‫پزش��کی گفت ‪:‬ب��ا گس��ترش خودمراقبت��ی قادر‬ ‫خواهی��م ب��ود از ‪40‬درص��د مراجعه به پزش��کان‬ ‫متخصص و ‪17‬درصد مراجعه به پزشکان عمومی‬ ‫پیشگیری کنیم‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬سرپرس��ت دانش��گاه علمی و کاربردی‬ ‫گفت‪ :‬مراکزی که استانداردها را رعایت کنند‪ ،‬به‌کار‬ ‫خود ادامه داده و مراکزی که به این اس��تانداردها‬ ‫توجه نکنند‪ ،‬تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬رییس سازمان امداد و نجات هالل احمر‪،‬‬ ‫پیشنهاد گنجاندن ‪ ۲‬واحد درسی مدیریت بحران‬ ‫و کمک‌ه��ای اولیه در همه مقاطع تحصیلی دانش‬ ‫آموزان و دانشجویان را به وزرای آموزش و پرورش‬ ‫و علوم و تحقیقات ارائه کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬رییس س��ازمان نهضت س��وادآموزی‬ ‫با اعالم شناس��ایی ‪ 613‬هزار بیس��واد در خانواده‬ ‫دانش‌آموزان کش��ور‪ ،‬گفت‪ 74 :‬ه��زار نفر در گروه‬ ‫سنی ‪ 10‬تا ‪ 20‬سال در کشور بیسواد هستند‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬مدیرکل میراث فرهنگی‌‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری س��منان از هم��کاری ش��هرداری‌‪،‬‬ ‫سازمان میراث فرهنگی و اهالی بازار سمنان برای‬ ‫حفظ بازار تاریخی این استان که ‪ 180‬سال قدمت‬ ‫دارد خبر داد‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬مدی��رکل اوق��اف اصفهان در مراس��م‬ ‫گشایش کتابخانه عالمه مجلس��ی‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬موقوفه در اس��تان به ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬دبیرکل امور دانش��جویی س��ازمان امور‬ ‫دانش��جویان از بازنگری ش��یوه نامه آیین نامه‌های‬ ‫آموزش رایگان خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬با دستور رییس شعبه ‪ 79‬کیفری استان‬ ‫تهران دسترس��ی به سایت انتخاب پس از ‪ 90‬روز‬ ‫امکانپذیر شد‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و‬ ‫پذیرش دانش��گاه آزاد با اشاره به پذیرش ‪ 12‬هزار‬ ‫نف��ر در دوره دکترای ‪ 94‬دانش��گاه آزاد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ 94‬در دوره‌ه��ای با آزمون‪ ،‬ب��دون آزمون و‬ ‫پژوهش مح��ور دکترای دانش��گاه آزاد در مجموع‬ ‫حدود ‪ 12‬هزار نفر پذیرش می‌شوند‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬فرماندار تهران درب��اره درنظر گرفتن‬ ‫زمینی برای ایجاد آرامس��تان جدید ش��هر تهران‬ ‫گفت‪ :‬تا س��ال ‪ 97‬که ظرفیت بهش��ت زهرا (س)‬ ‫تهران به اتمام می‌رس��د در مورد ایجاد آرامس��تان‬ ‫جدید شهر تهران تصمیم‌گیری می‌کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬مدیرکل روابط عمومی صداوس��یما در‬ ‫پاسخ به انتقاد سخنگوی دولت از رسانه‌ملی حضور‬ ‫اعضای دولت یازدهم در برنامه‌های صداوس��یما را‬ ‫چشمگیر و بیشتر از دولت‌های قبل دانست‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬از مجموع ‪ ۶۵۰۰‬دس��تگاه اتوبوس‬ ‫فعال پایتخت‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰۰‬دستگاه فرسوده‌اند اما‬ ‫اتوبوس جدیدی به ما واگذار نشده است‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬مدیرکل ام��ور ش��اهد و ایثارگران‬ ‫وزارت آم��وزش و پرورش با بی��ان اینکه در حال‬ ‫حاض��ر بیش از ‪ 14‬هزار فرزند ش��هید و تعدادی‬ ‫از فرزندان فرهنگیان جانباز در آموزش و پرورش‬ ‫مشغول به کارند گفت‪ :‬اما درحال حاضر به علت‬ ‫آنک��ه دولت ردیفی برای اس��تخدام به آموزش و‬ ‫پ��رورش اختصاص ن��داده‪ ،‬امکان ج��ذب جدید‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫جایزه سازمان راپمی‬ ‫به خبرنگار‬ ‫آث��ار برگزی��ده خب��ری‬ ‫ب��ا موض��وع «حفاظ��ت از‬ ‫محیط‌زیس��ت خلیج فارس‬ ‫و دریای عمان» مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫پای��ان «کارگاه آموزش��ی‬ ‫تخصص��ی محیط‌زیس��ت‬ ‫دریای��ی و نق��ش اصح��اب‬ ‫رس��انه در تنوی��ر اف��کار عمومی» با حض��ور دکتر پروین‬ ‫فرش��چی‪ ،‬معاون دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست و‬ ‫دکتر حس��ن محمدی‪ ،‬هماهنگ‌کننده سازمان منطقه‌ای‬ ‫حفاظ��ت از محیط‌زیس��ت دریای��ی (‪ )ROPME‬از آثار‬ ‫برگزی��ده خب��ری در ح��وزه حفاظ��ت از محیط‌زیس��ت‬ ‫دری��ای عمان و خلیج ف��ارس تجلیل به عمل آمد‪ .‬در این‬ ‫کارگاه رامی��ن نعمتی‪ ،‬دبیر گ��روه گزارش روزنامه‬ ‫سهم س��ازمان میراث فرهنگی از بودجه‬ ‫س��ال ‪ 94‬رقمی بیش از ‪ 4‬ه��زار میلیارد‬ ‫ری��ال اس��ت که در ای��ن می��ان اعتبارات‬ ‫پژوهشگاه میراث فرهنگی بیشترین رشد‬ ‫را داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬مجم��وع اعتبارات‬ ‫درنظرگرفته‌ش��ده ب��رای این س��ازمان در‬ ‫الیحه س��ال ‪ ،۹۴‬رقمی برابر با ‪ 4‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۳۰‬میلیون و ‪ ۷۸۵‬هزار ریال است که‬ ‫نسبت به سال‌جاری ‪ ۷۲/۲۸‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬بودجه تمام��ی بخش‌های‬ ‫س��ازمان رشد یافته اس��ت و در این میان‬ ‫اعتبارات پژوهش��گاه با نرخ رش��د ‪49/53‬‬ ‫درصد بیشترین افزایش را داشته است‪.‬‬ ‫اعتب��ارات تمل��ک هزین��ه‌ای و تمل��ک‬ ‫س��رمایه‌ای س��ازمان دارای ‪ 19/35‬درصد‬ ‫رشد بوده است‪ .‬بودجه اعتبارات هزینه‌ای‬ ‫مرک��ز مطالع��ات منطق��ه‌ای حفاظ��ت از‬ ‫میراث ناملموس آس��یای مرکزی و غربی‬ ‫ت زیادی از تاسیس آن در ایران‬ ‫نیز که مد ‌‬ ‫نمی‌گذرد تنها ‪ 6‬درصد رش��د داشته و از‬ ‫‪ 600‬میلیون تومان در س��ال ‪ 93‬به ‪636‬‬ ‫میلیون تومان در س��ال ‪ 94‬رسیده است‪.‬‬ ‫اما شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی‬ ‫نی��ز در بخ��ش اعتب��ارات تمل��ک دارایی‬ ‫سرمایه‌ای با رشد ‪ 8‬درصدی رقمی حدود‬ ‫‪ 108‬میلیارد ریال از بودجه سازمان میراث‬ ‫فرهنگی در سال ‪ 94‬را در اختیار گرفت‪.‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫نشسته‌ایم بر سر شاخه زندگی‬ ‫و ُبن می‌ ُبریم‬ ‫بررسی میزان آس��یب‌پذیری شدید محیط‌زیست دریایی‬ ‫در مقاب��ل آالینده‌های نفتی‪ ،‬الگوی جدیدی که توس��ط‬ ‫علیرض��ا کیهان‌پور و رضا فیض‌بخ��ش‪ ،‬دو محقق ایرانی‬ ‫به س��ازمان منطقه‌ای حفاظت محیط‌زیست دریایی ارائه‬ ‫شده مورد بررسی قرار گرفته است‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫اسامی دیگر برگزیدگان این کارگاه تخصصی به این شرح‬ ‫اس��ت‪ :‬زهرا کش��وری از روزنامه ایران‪ ،‬کیوان هوش��مند‬ ‫از پای��گاه خبری دیده‌بان محیط‌زیس��ت و حیات وحش‪،‬‬ ‫نادره وائلی‌زاده از روزنامه همش��هری اس��تان خوزستان‪،‬‬ ‫مهدی آیینی از روزنامه جام‌جم و ترانه هراتیان از باشگاه‬ ‫خبرنگاران‪.‬‬ ‫هزینه دیالیز ساالنه‪ 40‬میلیون تومان‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ازمان‌های بیمه‌گر از توسعه‬ ‫پیوند اعضا در کشور استقبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر سیدتقی نوربخش گفت‪:‬‬ ‫بیماری که به نارس��ایی کلیه مبتالس��ت‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ای دیالی��ز او س��االنه حدود ‪40‬‬ ‫میلیون تومان خواهد بود که بسیار بیشتر‬ ‫از هزینه‌های پیوند اس��ت‪ ،‬بنابراین توسعه‬ ‫این کار‪ ،‬به‌طور قطع صرفه‌جویی اقتصادی‬ ‫بیشتری در پی دارد‪.‬‬ ‫وی که در چهارمین جلسه شورای عالی‬ ‫پیون��د اعضا ب��ا موضوع بررس��ی عملکرد‬ ‫«مدل ایرانی ش��بکه فراه��م‌آوری و پیوند‬ ‫اعضا» و تعرفه فراه��م‌آوری و پیوند اعضا‪،‬‬ ‫در س��تاد مرکزی وزارت بهداش��ت سخن‬ ‫می‌گف��ت با تاکید بر اس��تقبال و حمایت‬ ‫سازمان‌های بیمه‌گر در توسعه پیوند اعضا‬ ‫در کشور گفت‪ :‬گسترش این کار صرف‌نظر‬ ‫از بعد انس��انی می‌تواند در مدیریت منابع‬ ‫بیمه‌ه��ا تاثیرات مثبت بیش��تری داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه‪ ،‬جای بسی تاسف‬ ‫اس��ت که در این حوزه از سال ‪ 81‬تاکنون‬ ‫اقدامی نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تنوع‬ ‫پیوند‌های��ی که انجام می‌ش��ود‪ ،‬مختصات‬ ‫عوام��ل پیوند ه��م متفاوت خواه��د بود‪،‬‬ ‫بنابراین داش��تن پروت��کل واحدی در این‬ ‫حوزه ضروری است‪.‬‬ ‫درآمد ‪4‬میلیارد و ‪350‬میلیون دالری کمپانی دیزنی‬ ‫کمپانی س��ینمایی «والت دیزنی» در سال ‪ 2014‬م‬ ‫برای دومین سال پیاپی فروش فیلم‌های سینمایی خود‬ ‫در سطح جهان را به بیش از ‪4‬میلیارد دالر رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬از س��هم ‪4‬میلی��ارد و ‪ 350‬میلیون‬ ‫دالری ف��روش کمپان��ی دیزن��ی در س��ال ‪2014‬م‪،‬‬ ‫‪2‬میلیارد و ‪770‬میلیون دالر مربوط به اکران فیلم‌های‬ ‫این کمپانی در ش��کل بین‌المللی است و یک‌میلیارد و‬ ‫‪ 580‬میلیون دالر نیز سهم سینماهای امریکای شمالی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫کمپان��ی دیزن��ی در حالی برای دومین س��ال پیاپی‬ ‫رکورد فروش آثار سینمایی خود را به بیش از ‪4‬میلیارد‬ ‫دالر رس��اند که در س��ال ‪ 2013‬میالدی این کمپانی‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫در حوالی امروز‬ ‫ب��ه خاطر ارائه گزارش��ی با عنوان «الگ��وی جدید تعادل‬ ‫اکولوژیک برای حفظ محیط‌زیس��ت خلیج فارس»‪( ،‬اکو‪-‬‬ ‫بیودیپلماتی��ک) ضمن دریافت گواهینامه تخصصی‪ ،‬مورد‬ ‫قدردانی کتبی عبدالرحمان العوادی‪ ،‬دبیر اجرایی سازمان‬ ‫منطقه‌ای حفاظت محیط‌زیست دریایی نیز قرار گرفت‪.‬‬ ‫هر س��ال ب��ا هم��کاری س��ازمان منطق��ه‌ای حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت دریای��ی (راپمی) و معاونت محیط‌زیس��ت‬ ‫دریایی س��ازمان حفاظت محیط‌زیست‪ ،‬کارگاه تخصصی‬ ‫محیط‌زیس��ت دریایی برگزار می‌ش��ود‪ .‬هدف از برگزاری‬ ‫ای��ن کارگاه‪ ،‬آموزش تخصصی اصحاب رس��انه و قدردانی‬ ‫از خبرنگارانی اس��ت که در طول سال میالدی گذشته به‬ ‫مسائل و مش��کالت محیط‌زیس��ت دریایی خلیج‌فارس و‬ ‫دریای عمان پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫از جمل��ه آثار برگزیده در این کارگاه تخصصی‪ ،‬گزارش‬ ‫«الگوی جدید تعادل اکولوژیک برای حفظ محیط‌زیست‬ ‫بود که در این گزارش ضمن‬ ‫خلیج‌فارس» روزنامه‬ ‫افزایش ‪ 72‬درصدی بودجه میراث فرهنگی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪4‬میلی��ارد و ‪730‬میلی��ون دالر در کل جه��ان فروش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬بیش از نیمی از فروش سرسام‌آور والت‬ ‫دیزنی در س��ال ‪2014‬م تنها مربوط به ‪ 4‬اثر سینمایی‬ ‫«نگهبانان کهکشان»‪« ،‬شرور»‪« ،‬کاپیتان امریکا‪ :‬سرباز‬ ‫زمس��تان» و انیمیش��ن «منجمد» بودند که هرکدام از‬ ‫این آثار ب��ه تنهایی بیش از ‪700‬میلیون دالر در اکران‬ ‫جهانی فروش داشته‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش که در سایت نشریه «سایت‌اند‬ ‫س��اند» بازتاب داده ش��ده اس��ت‪ ،‬باالترین رقم فروش‬ ‫فیلم‌های دیزنی در سال ‪2014‬م به انیمیشن «منجمد»‬ ‫اختصاص داشت که ‪734‬میلیون دالر در جهان فروش‬ ‫داش��ته است و با این رقم توانس��ت لقب پرفروش‌ترین‬ ‫طرح‌روز‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫انیمیش��ن تاری��خ س��ینما و پنجمین فیل��م پرفروش‬ ‫تاریخ س��ینمای جهان را به خ��ود اختصاص دهد‪ .‬این‬ ‫انیمیشن س��ینمایی که براساس داستان «ملکه برفی»‬ ‫به نویس��ندگی «هانس کریس��تین اندرسن» نویسنده‬ ‫ادبی��ات ک��ودک و نوجوان جهان تولید ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫پنجاه‌وسومین انیمش��ین بلند کمپانی دیزنی به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫اعتبار کارت‌های ملی تا آخر ‪۹۴‬‬ ‫طراح‪ :‬مریم ابراهیمی‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬مرد ایس��تاده بود روی‬ ‫ش��اخه نازکی که متمایل بود به س��مت‬ ‫اتوبان کردس��تان و با یک دست خود را‬ ‫روی ش��اخه نگه داش��ته بود و در عین حال با دست‬ ‫دیگرش س��ر ش��اخه‌ها را هرس می‌ک��رد‪ .‬لحظه‌ای‬ ‫چش��م‌هایم را بس��تم و صدای شکس��تن ش��اخه را‬ ‫شنیدم و پس از آن جیغ همراهانم را در تاکسی‌های‬ ‫ونک از کردستان و ترمزهای پیاپی و صدای کوبیدن‬ ‫خودروها به همدیگر به گوش رسید و من ناخودآگاه‬ ‫س��ر پس��رم را در آغوش کش��یدم تا از برخوردهای‬ ‫احتمالی در امان بماند‪ .‬اما چش��م‌هایم را باز کردم و‬ ‫دیدم همه اینها تصوری بیش نبود؛ تاکسی داشت به‬ ‫راه خود ادامه می‌داد و مرد هم برس��ر ش��اخه‪ ،‬اره به‬ ‫دست ایستاده بود بدون هیچ محافظ و طناب و حتی‬ ‫کس��ی ک��ه مراقبش باش��د و ب��دون حت��ی عالئم‬ ‫هش��داردهنده‌ای که یک‌متر از اتوب��ان را به عنوان‬ ‫حریمی برای فعالیت‌ه��ای هرس‌کنندگان درختان‬ ‫وسط اتوبان درنظر بگیرند‪.‬‬ ‫اگر ش��اخه زیر پایش می‌شکس��ت یا تعادلش را از‬ ‫دس��ت می‌داد و به وس��ط اتوبان پرت می‌شد‪ ،‬چند‬ ‫نفر کشته می‌شدند؟ در تمام دنیا ماشین‌آالتی برای‬ ‫چیدن آلبالو و برداشتن یک درخت از ریشه و حمل‬ ‫آن تا محل جدید کاشت آن و با کاربردهای دیگر که‬ ‫مانند خواب و خیالی از س��یاره‌ای دوردس��ت به نظر‬ ‫می‌رسد‪ ،‬ساخته می‌شوند و کافی است به سازندگان‬ ‫این ماشین‌آالت‪ ،‬سفارش ماشین با کاربرد خاصش را‬ ‫بدهید تا ظرف مدتی کوتاه برای‌تان بسازند و ارسال‬ ‫کنند‪ .‬این کار س��خت است و هزینه دارد؟ نمی‌شود‬ ‫پولی که ش��هرداری از محل ساخت طبقه ششم این‬ ‫هم��ه آپارتمان در تهران می‌گی��رد را فقط به حفظ‬ ‫جان کارگرانش اختصاص دهد؟‬ ‫اشکالی ندارد؛ ابزار‪ ،‬ارزان‌تر و دم‌دستی‌تر نیز هست‪،‬‬ ‫قیچی‌های بزرگ و اره‌هایی که دسته‌های بلند آن به‬ ‫عنوان اهرم‪ ،‬شاخه‌های قطور را هم به راحتی می‌برد‬ ‫و می‌ت��وان با کمی مهارت بدون باال رفتن از ش��اخه‬ ‫و بازیچ��ه قرار دادن جان خ��ود و دیگران‪ ،‬به هرس‬ ‫ش��اخه‌ها اقدام کرد؛ این صحنه را به راحتی می‌توان‬ ‫در خیابان‌ه��ا و اتوبان‌های مختل��ف دید که چگونه‬ ‫جانی برای پیمانکاران شهرداری آنقدر ارزان می‌شود‬ ‫که کارگر بیچاره ناچار به حرکات محیرالعقول برسر‬ ‫شاخه‌های نازک درختان ش��هر می‌شود‪ ،‬آن هم در‬ ‫عصری ک��ه روبات‌ها ب��ه ج��ای آدم می‌جنگند‪ ،‬به‬ ‫جای انس��ان‌ها به فضا می‌روند و به جای انسان‌ها از‬ ‫گدازه‌های آتشفشان‌ها نمونه برمی‌دارند‪.‬‬ ‫کارت‌های ملی فعلی تا پایان سال ‪ ۹۴‬اعتبار دارد و‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬کارت‌های ملی هوشمند معتبر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش واحد مرک��زی خبر‪ ،‬مع��اون فناوری‬ ‫اطالعات و آمار جمعیتی ثبت‌احوال اس��تان تهران‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فع�لا فراخوان��ی ب��رای ص��دور کارت ملی‬ ‫هوش��مند نداریم و تا پایان سال ‪ ،94‬امور مربوط به‬ ‫احراز هویت افراد با کارت‌ملی فعلی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مریم زمان‪ ،‬در مراسم راه‌اندازی سامانه صدور کارت‬ ‫ملی هوشمند در ثبت‌احوال فیروزکوه گفت‪ :‬درحال‬ ‫حاضر جامع��ه مخاطب ب��رای دریاف��ت کارت‌ملی‬ ‫هوش��مند‪ ،‬کارت اولی‌ه��ا ( ‪ 15‬س��اله‌ها)‪ ،‬تغییرات‬ ‫س��جلی و صدورکارت‌های مفقودی است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫کارت‌ملی هوش��مند ب��ه علت «آث��ار بیومتریک»‬ ‫موجود که ش��امل ثبت اثر انگش��ت‪ ،‬عکس آنالین‬ ‫و بدون روتوش متقاضی اس��ت‪ ،‬با کارت ملی فعلی‬ ‫تمایز دارد‪ .‬معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی‬ ‫ثبت‌احوال استان تهران اضافه کرد‪ :‬در آینده عالوه‌بر‬ ‫ثبت مش��خصات اصلی اف��راد‪ ،‬کارت‌های موجود در‬ ‫ت ملی‬ ‫دست آنها (کارت‌بانکی و پرسنلی) نیز به کار ‌‬ ‫هوشمند مرتبط خواهد شد‪.‬‬ ‫چه کسی در باد موهای تو را‬ ‫می‌ژوالند و مرتب می‌کند؟‬ ‫مریم ابراهیمی ‪ -‬کودک پرس��ید‪ :‬خدا‬ ‫کجاس��ت؟ ‪ ...‬پدر لبخند زد و نشان داد‪:‬‬ ‫آن ب��اال‪ ...‬کودک گفت‪ :‬از باال نمی‌افتد؟؟‬ ‫پدر از جواب کودک شوکه ماند‪.‬‬ ‫او ب��ه موق��ع آمد و به دادش رس��ید‪ ...‬بچه را بغل‬ ‫گرف��ت و گفت‪ :‬خدا همین‌جاس��ت‪....‬کودک کنارش‬ ‫را نش��ان داد‪ :‬همین‌جا؟‪ ...‬گف��ت‪ ... :‬اوهوم ‪...‬کودک‬ ‫پرس��ید‪ :‬چه جوری؟ گفت‪ :‬خدا آن گنجش��کی است‬ ‫اتاق توست وقتی‬ ‫که صبح برای تو می‌خوان َد‪ ...‬خدا در ِ‬ ‫مداد رنگی‌هایت را به دوستت می‌دهی تا او هم با آنها‬ ‫نقاش��ی کند‪ ...‬و االن که در جنگل راه می‌روی‪ ،‬کنار‬ ‫توست‪ ...‬راس��تی شانه به ش��انه می‌دانی چیست؟‪....‬‬ ‫کودک با هیجانی که در صورتش دوید گفت‪ :‬می‌دانم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‌دس��ت شانه‌های من با من در‬ ‫یعنی خدا درست بغل‬ ‫جن��گل راه می‌آید‪ ...‬او خندید‪ :‬وقت��ی در جنگل باد‬ ‫می‌آید‪ ،‬خداس��ت ک��ه موهای ت��و را می‌‌‌ژوالند و باز‬ ‫مرتب می‌کند‪ ...‬کودک نگاهش کرد و ساکت بود‪...‬‬ ‫‪ ....‬خدا در چش��م هوش��یار پد ِر توس��ت وقتی که‬ ‫بیم��اری‌اش را ندیده می‌گیرد ‪ ...‬کودک به چش��مان‬ ‫پدرش نگاه کرد‪ ....‬ناگهان پرس��ید‪ :‬خ��دا در معجزه‬ ‫هم هس��ت؟ این بار کودک باید جواب می‌داد‪ :...‬مگر‬ ‫می‌دانی چیس��ت کوچولو؟‪ ...‬ش��نیده‌ام معجزه یعنی‬ ‫ک��ه آدم یکهو خوب می‌ش��ود‪ ...‬و یکهو دیگر مریض‬ ‫نیست‪ ...‬و پرسید‪ :‬این همان خداست؟ گفت‪ :‬بله‪...‬‬ ‫چش��مان ک��ودک خندید‪ :‬خدا در دس��ت‌های من‬ ‫هم هس��ت؟ وقتی کمک می‌کن��م مادربزرگ از روی‬ ‫صندلی بلند شود و کمی راه برود‪...‬گفت‪ :‬اوهوم‪...‬‬ ‫کودک خندید و گفت‪ :‬خدا اینجاس��ت ‪ ...‬و پدرش‬ ‫را صدا کرد‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!