صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 120

روزنامه صمت شماره 120

‫سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری علیه‌السالم تسلیت باد‬ ‫با سفر رییس‌جمهوری به سیستان و بلوچستان‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چابهار؛ پیش به سوی بهار اقتصادی‬ ‫‪9‬‬ ‫صنایع خالق راهی‬ ‫به توسعه اقتصادی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 8‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر‪2014‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 120‬پیاپی ‪ 32 1438‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪20‬‬ ‫احتمال بازنگری قیمت نفت‬ ‫در بودجه ‪۹۴‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در صحن علنی مجلس تاکید کرد‬ ‫تامین سرمایه در گردش‬ ‫پایدار با افتتاح «حساب ویژه»‬ ‫نمایندگان به آمار رسمی گمرک توجه کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫تعرفه واردات فوالد ابزاری‬ ‫حمایتی با نگاه به آینده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سیاست انبساطی بانک‌ها در‬ ‫پرداخت تسهیالت به تولید‬ ‫صنعتی‌سازان در اولویت‬ ‫دریافت زمین‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29‬‬ ‫دولتامسالیککیلوبرنج‬ ‫و شکر هم وارد نکرده است‬ ‫مردم ‪ 115‬میلیون بار بیشتر‬ ‫کارت کشیدند‬ ‫افزایش سود معادن‬ ‫با واگذاری سهامی عام‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تسهیل نظارت بانک مرکزی‬ ‫با «حساب ویژه»‬ ‫محمود جامساز‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بی‌مهریسرمایه‌گذاران‬ ‫به صنایع دریایی‬ ‫قدم نورسیده که اولین کودک خانواده روزنامه‬ ‫است را به شما تبریک می گوییم‬ ‫همکاران شما در روزنامه‬ ‫عرضه خرمای بم‬ ‫به نام اروپایی‌ها‬ ‫نماینده بم و عضو کمیسیون‬ ‫قضایی‪‌،‬حقوقی مجلس‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان‬ ‫‪10‬‬ ‫صفحه ‪31‬‬ ‫آگهی مناقصه‬ ‫(شماره‪ 804 :‬مورخ ‪ 93/10/10‬نوبت دوم)‬ ‫روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم‬ ‫‪ 7‬روزنامه در‪ 1‬روزنامه‬ ‫سازمان آگهی‌ها ‪88722732-3‬‬ ‫الزاماتی برای‬ ‫صنعتی کردن کشور‬ ‫موسی غضنفرآبادی‬ ‫بهمن غالمپور‬ ‫سرکار خانم انوشه و جناب آقای امامی‬ ‫همکاران عزیز و ارجمند‬ ‫کاهش‪ ۵۹۳‬میلیوندالری‬ ‫واردات خودروهای لوکس‬ ‫‪23‬‬ ‫سید حامد عاملی‬ ‫رییسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استاناردبیل‬ ‫‪30‬‬ ‫سرمایه‌گذار‬ ‫آزادی عمل می‌خواهد‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫رییس مجمع عالی واردات‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از ایران‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه عده‌ای در تالش هستند با توسل به مطالب‬ ‫غیرواق��ع‪ ،‬در رابطه دول��ت و مجلس تنش ایجاد کنند‬ ‫ام��ا دولت تدبی��ر و امید از ابتدا بر ای��ن موضوع اصرار‬ ‫داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین‬ ‫سطح باشد‪.‬‬ ‫ریی��س مجلس با اش��اره به فرا رس��یدن روز ‪ 9‬دی‬ ‫گفت‪ :‬قی��ام هنرمندانه ملت ای��ران در ‪ 9‬دی طراحی‬ ‫دش��من را نقش بر آب کرد ام��ا قیام ‪ 9‬دی درس‌های‬ ‫گرانقدر برای امروز و آینده ایران دارد‬ ‫علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه حتی یک وجب از خاک کش��ور عراق‬ ‫نباید در اش��غال تروریس��ت‌های تکفیری باقی بماند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به زودی ش��اهد آزادسازی تمام مناطق از سلطه‬ ‫تروریست‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی سود فعالیت‌های‬ ‫غیرمادی بانک‌ها شامل بنگاه داری و نگهداری سهام را‬ ‫مشمول مالیات با نرخ ‪ 28‬درصد کردند که این رقم هر‬ ‫سال ‪ 3‬واحد اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری گفت‪:‬‬ ‫‪ 9‬دی فرصتی استثنایی در تاریخ انقالب اسالمی بود و‬ ‫مردم ایران در این روز با بصیرت و آگاهی برای دفاع از‬ ‫نظام و ارزش‌ها به صحنه آمدند‪.‬‬ ‫ظریف در دیدار وزیر تجارت تونس گفت‪ :‬برخوردی‬ ‫که با مطالبات حداقلی مردم فلس��طین در قالب پیش‬ ‫نویس قطعنامه ارائه ش��ده به شورای امنیت شد‪ ،‬ثابت‬ ‫می‌کن��د که تنه��ا راهی که فلس��طینی‌ها برای احقاق‬ ‫حقوق خود دارند‪ ،‬مقاومت است ‪.‬‬ ‫هیات عمومی دیوان عدالت اداری‪ ،‬مصوبه ش��ورای‬ ‫توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی را درباره ممنوعیت‬ ‫کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارکنان مشمول‬ ‫صندوق تامین اجتماعی تایید کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری ضم��ن تاکید بر‬ ‫افزایش نقش هیات‌های امنا در اداره دانش��گاه‌ها گفت‪:‬‬ ‫هرگونه اصالح و بازنگری در قوانین مرتبط با هیات‌های‬ ‫امنای دانشگاه‌ها در راستای افزایش اختیارات آنهاست‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫گروه��ک تروریس��تی داعش در ‪3‬ماه گذش��ته در‬ ‫حدود ‪ 120‬نفر از اعضای خود‪ ،‬از جمله ش��مار زیادی‬ ‫جنگجوی خارجی را که قصد بازگشت به کشورهایشان‬ ‫داشتند‪ ،‬اعدام کرده است‪.‬‬ ‫اسماعیل هنیه‪ ،‬معاون دفتر سیاسی جنبش مقاومت‬ ‫اس�لامی «حماس» گفت‪ :‬حماس با ایران دارای رابطه‬ ‫قدیمی و اس��توار بوده و این رابطه بر علیه هیچ یک از‬ ‫کشورهای عربی و اسالمی نیست‪.‬‬ ‫مقام‌های نیجریه می‌گویند‪ ،‬عربستان به هواپیماهای‬ ‫باری کشورش��ان اجازه اس��تفاده از حری��م هوایی‌اش‬ ‫ب��رای انتق��ال تجهیزات نظام��ی الزم برای مب��ارزه با‬ ‫تروریست‌های تکفیری بوکوحرام را نداده است‪.‬‬ ‫درمجموع چندین حمله تروریس��تی و انفجاری روز‬ ‫دوش��نبه در بغداد‪ 28 ،‬تن کش��ته و دس��تکم ‪ 80‬نفر‬ ‫زخمی شدند تا پایتخت عراق روز خونینی را پشت‌سر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه هن��د در اعتراض به حک��م دادگاه‬ ‫پاکستان درخصوص آزادی به قید وثیقه «زکی الرحمن‬ ‫لغوی» سرکرده عملیاتی گروه تروریستی لشکر طیبه و‬ ‫یکی از متهمان اصلی حمله تروریستی به شهر بمبئی‪،‬‬ ‫«عبدالباسط» سفیر پاکستان در دهلی نو را فراخواند‪.‬‬ ‫ی��ک گ��روه ‪ 80‬نف��ره از اعضای طالبان در اس��تان‬ ‫جوزج��ان افغانس��تان‪ ،‬س�لاح‌های خود را ب��ه زمین‬ ‫گذاش��تند و تس��لیم نیروهای دولت��ی در این منطقه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ولفگانگ ش��وبل‪ ،‬وزیر دارایی آلمان به یونان هشدار‬ ‫داد تدابیر ریاضتی که این کش��ور باید در ازای دریافت‬ ‫وام از نهادهای بین‌المللی به آن عمل کند؛ قابل مذاکره‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نیروی دریایی اندونزی عصر روز سه‌ش��نبه از کشف‬ ‫بیش از ‪ 40‬جس��د از قربانیان پرواز شماره ‪« 8501‬ایر‬ ‫آس��یا» خبر داد که روز یکش��نبه با ‪ 162‬سرنشین در‬ ‫مسیر اندونزی به سنگاپور ناپدید شد‪.‬‬ ‫هاش��م قلیچ‪ ،‬ریی��س دادگاه قانون اساس��ی ترکیه‬ ‫گفت‪ :‬زیر فشار شدید انجام وظیفه می‌کنم‪.‬‬ ‫بنی��اد مطالع��ات اس�لامی آلم��ان (‪ )SIS‬از آغ��از‬ ‫مراحل تدوین و انتش��ار کتاب‌های معرفی اسالم برای‬ ‫دانش آموزان مدارس این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫روزنامه گلوبال تایمز پکن بی‌توجهی شرکت گوگل‬ ‫در پی��روی از قوانین حاکم بر سیاس��ت‌های اینترنتی‬ ‫چین را دلیل بس��ته ش��دن «جی میل» در این کشور‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫نیروهای مس��لح ترکی��ه به‌عنوان جزئ��ی از نیروی‬ ‫بین‌المللی «ایساف» در افغانستان از فرماندهی فرودگاه‬ ‫بین‌المللی حامد کرزای در کابل را به‌عهده می‌گیرند‪.‬‬ ‫«س��رگئی الوروف» وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه و‬ ‫«جان کری» همت��ای امریکای��ی وی در گفت‌وگویی‬ ‫تلفن��ی راج��ع ب��ه مس��ئله فلس��طین گفت‌وگ��و‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در صحن علنی مجلس تاکید کرد‬ ‫نمایندگان به آمار رسمی گمرک توجه کنند‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اطالعات‬ ‫مربوط به واردات خودروهای لوکس به کشور‬ ‫را نادرس��ت دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬کاالهایی‬ ‫همچون برنج و ش��کر در مقایسه با دوره‌های‬ ‫گذشته کمتر وارد کشور می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مهن��دس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده در پاسخ به سوال طبیب‌زاده نوری‬ ‫و موس��وی‌الرگانی در جلس��ه علنی دیروز در‬ ‫باره عملکرد شرکت بازرگانی و وزارت صنعت‬ ‫در بخ��ش واردات کاال و خ��ودرو گفت‪ :‬ما از‬ ‫شروع دولت تدبیر و امید به دلیل آنکه دیدیم‬ ‫موجودی ش��کر و برنج در بازار زیاد اس��ت و‬ ‫ه��م بخش خصوصی و هم بخ��ش دولتی در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته واردات انج��ام داده کتبا‬ ‫دس��تور داده ش��د ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫واردات��ی را در این بخ��ش انجام ندهد و هیچ‬ ‫واردات��ی دراین زمینه هم انجام نش��د و این‬ ‫موضوع به نوعی تدبیر و مدیریت شد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال در مورد برنج در ‪ 8‬ماهه سال ‪ 92‬جمعا‬ ‫یک‌میلیون و ‪956‬هزار تن برنج خارجی وارد‬ ‫ش��ده اس��ت که اغلب آن برای سفارش‌های‬ ‫قب��ل و در س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫‪ 8‬ماهه امسال و در سفارشات جدید این عدد‬ ‫به ‪829‬هزار تن کاهش پیدا کرده؛ یعنی حدود‬ ‫‪40‬درصد کاهش واردات داشته‌ایم و از لحاظ‬ ‫ارزش هم حدود ‪47‬درصد کاهش داش��ته‌ایم‪.‬‬ ‫ای��ن نش��ان می‌دهد بر خ�لاف صحبت‌ها در‬ ‫مورد واردات بی‌رویه برخی از اقالم نظیر شکر‬ ‫و برنج این موضوع صحت ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد قیمت ش��کر در بازار ما‬ ‫در سال گذشته قیمتی حدود ‪ 1700‬تومان را‬ ‫وضع کرده بودیم و شرکت بازرگانی دولتی به‬ ‫دلیل آنکه از گذش��ته موجودی زیادی داشت‬ ‫ب��ه دفعات مزایده گذاش��ت ام��ا هیچ کس با‬ ‫‪ 1700‬تومان خرید نداشت و بعدا ما در مورد‬ ‫قیم��ت بازنگری کردی��م و ‪ 1800‬تومان قرار‬ ‫دادیم که مجددا کسی به آن اقبالی نشان نداد‬ ‫و امس��ال هم قیمت بر اس��اس ‪ 1900‬تومان‬ ‫قیمت‌گذاری ش��د و با این قیمت هم کس��ی‬ ‫حاضر به خریداری نش��د‪ .‬لذا بخش دولتی در‬ ‫م��ورد واردات و ارز مدیری��ت کردند و حتی‬ ‫برخی از تصمیمات در مورد ممانعت از عرضه‬ ‫ش��کر وارداتی گرفته ش��ده تا تولید‌کنندگان‬ ‫داخلی بتوانند کاالهای خود را بفروش��ند‪ .‬در‬ ‫‪ 8‬ماهه سال ‪ 92‬جمعا یک‌میلیون و ‪956‬هزار‬ ‫تن برنج خارجی وارد شده است که اغلب آن‬ ‫برای س��فارش‌های قبل و در سال‌های ‪ 91‬و‬ ‫‪ 92‬است‪ .‬اما در ‪ 8‬ماهه امسال و در سفارشات‬ ‫جدید این عدد ب��ه ‪829‬هزار تن کاهش پیدا‬ ‫کرده؛ یعنی ح��دود ‪40‬درصد کاهش واردات‬ ‫داش��ته‌ایم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫بخش دیگ��ری از صحبت‌های خ��ود در باره‬ ‫موضوع واردات خودرو خاطرنشان کرد‌‪ :‬آماری‬ ‫که به صورت دقیق از گمرکات کش��ور گرفته‬ ‫شده حاکی از آن است که در سال ‪88‬تعداد‪،‬‬ ‫‪41‬هزار و ‪ 628‬خودروی خارجی وارد کش��ور‬ ‫ش��ده که از این میان بیش از ‪31‬هزار خودرو‬ ‫باالی ‪ 2500‬سی‌سی بوده است؛ یعنی در آن‬ ‫سال ‪75‬درصد واردات خودروی کشور ‪2500‬‬ ‫سی‌س��ی به باال بوده اس��ت‪ .‬در سال ‪ 89‬نیز‬ ‫بیش از ‪ 43‬هزار خودرو وارد ش��ده اس��ت که‬ ‫بیش از ‪23‬هزار دس��تگاه از آن باالی ‪2500‬‬ ‫سی‌س��ی بوده و این آمار تا سال ‪ 91‬نیز ادامه‬ ‫داش��ت و در س��ال ‪ 91‬نیز‪45 ،‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو وارد ش��د که ‪16‬هزار دس��تگاه از آن‬ ‫باالی ‪ 2500‬سی‌س��ی بوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫در س��ال ‪ 92‬با توجه به گروه‌بندی کاالها در‬ ‫ردی��ف ‪ ،10‬واردات خودروهای باالی ‪2500‬‬ ‫سی‌س��ی کاهش پیدا کرد و در این س��ال از‬ ‫‪78‬ه��زار خ��ودروی خارجی که وارد کش��ور‬ ‫ش��ده تنها ‪ 4000‬دس��تگاه آن باالی ‪2500‬‬ ‫سی‌س��ی بوده ک��ه اینها نیز اغلب س��فارش‬ ‫قبل بوده اس��ت و در ‪8‬ماه سال‌جاری نیز که‬ ‫موضوع سوال است فقط ‪ 133‬دستگاه خودرو‬ ‫وارد ش��ده که از این ‪133‬دس��تگاه نصف آن‬ ‫برای س��فارتخانه‌های خارج از کشور بوده که‬ ‫نعمت‌زاده‪ :‬در ‪8‬ماه‬ ‫سال‌جاری نیز که‬ ‫موضوع سوال است‬ ‫فقط ‪ 133‬دستگاه‬ ‫خودرو وارد شده که‬ ‫از این ‪133‬دستگاه‬ ‫نصف آن برای‬ ‫سفارتخانه‌های خارج‬ ‫از کشور است‬ ‫آنها مجاز هس��تند برای مصارف خود خودرو‬ ‫وارد کنند و بقیه آن نیز یک‌س��ری مجوزهای‬ ‫خاص بوده اس��ت‪ .‬نعم��ت‌زاده اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫موض��وع واردات خودرو دولت اج��ازه جدید‬ ‫برای خودروهای باالی ‪ 2500‬سی‌س��ی نداد‬ ‫بلک��ه با توجه ب��ه وجود تع��دادی خودرو در‬ ‫گم��رکات برای ترخیص‪ ،‬تعرف��ه دو برابری و‬ ‫ح��دود ‪150‬درصدی در نظ��ر گرفت و برخی‬ ‫از کااله��ا نیز ک��ه به‌دلیل عدم اج��ازه ورود‬ ‫به کش��ور در گم��رکات باقی مان��ده به‌عنوان‬ ‫کاالی متروکه توس��ط سازمان کاالی متروکه‬ ‫به فروش گذاش��ته ش��ده و از آن طریق وارد‬ ‫کشور ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به این موضوع‬ ‫پیش��نهادی به دولت برده شد مبنی بر اینکه‬ ‫کاالهای��ی که در گمرک وجود دارد و متروکه‬ ‫ش��ده اجازه ورود ندارند و باید به کشور مبدأ‬ ‫بازگردند و لذا از این طریق نیز خودرویی وارد‬ ‫نش��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫مورد خودروه��ای وارداتی به مناطق آزاد نیز‬ ‫مصوب��ه‌ای در هیات دولت به تصویب رس��ید‬ ‫ک��ه این خودروها به جز در مواردی که مجوز‬ ‫خاص داش��ته باش��ند اجازه این را ندارند که‬ ‫در مرکز اس��تان یا اس��تان‌های مج��اور تردد‬ ‫کنن��د بنابراین در س��ال‌جاری در ‪8‬ماه فقط‬ ‫‪ 133‬دس��تگاه خ��ودرو در مقاب��ل ‪20‬هزار و‬ ‫‪30‬هزار دستگاه سال‌های قبل وارد شد و این‬ ‫نش��ان از مدیریت بازار توسط دولت در مورد‬ ‫کاالهای لوکس و خودروهای لوکس است که‬ ‫وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی‪ ،‬مخالفت احتمالی امریکایی‌ها برای دستیابی به‬ ‫توافق را به دلیل مس��ائل و مشکالت داخلی‌شان بعد از‬ ‫تغییر آرایش سیاس��ی داخلی این کش��ور دانست و در‬ ‫عین حال تاکید کرد که تیم مذاکره‌کننده به پش��توانه‬ ‫مقاومت ملت ایران خواستار لغو کلی و یکجای تحریم‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ظریف وزیر امور خارجه که در‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای‬ ‫پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان حضور پیدا کرد به‬ ‫گفته نقوی حس��ینی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون امنیت ملی‬ ‫و سیاس��ت خارجی مجلس به دلیل انصراف نمایندگان‬ ‫نگرانی‌های��ی در رابطه ب��ا آن در مجلس نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه صحبت‌ه��ای نماین��ده‬ ‫س��وال‌کننده در م��ورد اینک��ه نیم��ی از‬ ‫خودروهای یک ش��رکت خاص به ایران وارد‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما در سامانه اینترنتی این‬ ‫ش��رکت آلمانی ورود کردیم و بر اساس اسناد‬ ‫موجود در آن دیدیم سال گذشته این کارخانه‬ ‫‪165‬ه��زار خ��ودروی باالی ‪ 2500‬سی‌س��ی‬ ‫تولی��د کرده و فق��ط ‪ 6‬دس��تگاه از آنها وارد‬ ‫کش��ور شده و این ‪6‬دستگاه یا در مناطق آزاد‬ ‫بوده است یا در شرایط دیگر؛ لذا من خواهش‬ ‫می‌کنم عزیزان دقت کنن��د و آمار غلط ارائه‬ ‫نکنند و نمی‌توان مدعی ش��د با توجه به این‬ ‫آم��ار نیمی از تولیدات این کارخانه وارد ایران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره موضوع‬ ‫ش��کر در بخش دوم صحبت‌های خود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بازار شکر توس��ط دولت مدیریت شد و‬ ‫با توجه به برگزاری مزایده‌های مختلف ش��کر‬ ‫حتی ب��ا ‪ 1700‬توم��ان هم ف��روش نرفت و‬ ‫به‌صورت نقدی و نس��یه توانستیم مقداری از‬ ‫آن را بفروش��یم که عل��ت آن واردات بی‌رویه‬ ‫گذش��ته ب��وده ام��ا در ای��ن دول��ت واردات‬ ‫بی‌رویه نداش��تیم و آمار آن نیز در گذشته در‬ ‫صحبت‌های قبلی خودم ذکر ش��د و درس��ت‬ ‫نیست کسی از خودش آمار اشتباه دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته به دلیل‬ ‫واردات بی‌روی��ه‪ ،‬کم��ر کارخانه‌ه��ای داخلی‬ ‫شکس��ت اما دیروز ش��ورای اقتصاد بعد از دو‬ ‫ماه بررس��ی ب��ه این جمع‌بندی رس��ید که با‬ ‫قیمت‌های چغندر امسال شکر برای کارخانه‌ها‬ ‫ح��دود ‪ 2300‬توم��ان در می‌آید ام��ا واردات‬ ‫حدود ‪ 1900‬تومان می‌شود بنابراین تصمیم‬ ‫گرفتی��م ‪ 200‬توم��ان از واردات مابه‌التفاوت‬ ‫گرفت��ه و ای��ن مابه‌التف��اوت ب��ه کارخانه‌ها‬ ‫پرداخت شود و این مصوبه جدیدترین شورای‬ ‫اقتصاد در مورد شکر است‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده ادامه داد‪ :‬همچنین ش��کرهای‬ ‫موجود در ش��رکت بازرگانی دولتی به مبلغی‬ ‫معادل ‪ 2100‬تومان به فروش می‌رسد و قرار‬ ‫اس��ت ‪ 200‬تومان مابه‌التف��اوت آن نیز که از‬ ‫‪ 1900‬تومان به ‪ 2100‬تومان رس��یده است‬ ‫به کارخانه‌ها برای خرید چغندر از کشاورزان‬ ‫داخلی داده شود تا کمک ویژه‌ای به کارخانه‌ها‬ ‫شود که این پیشنهاد نیز توسط وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی در ش��ورای اقتصاد تصویب شد اما‬ ‫باید به این موضوع دقت داش��ته باش��یم که‬ ‫قیمت‌های مختلف در بازارهای جهانی کاهش‬ ‫پیدا ک��رده و در مورد گن��دم نیز این کاهش‬ ‫وجود داشته است و خیلی از کاالها مانند نفت‬ ‫دچار کاهش شده‌اند اما ما در شرایط فعلی نیز‬ ‫تدبیری اتخاذ کردیم که صنعت داخلی دچار‬ ‫زیان نشود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫تعرفه برنج امسال به دو شکل اعمال می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تصمیم گرفته شد برای واردات برنج تا‬ ‫ابتدای مرداد م��اه ‪ 22‬درصد تعرفه قرار داده‬ ‫ش��ود که نسبت به سال گذشته دو برابر شده‬ ‫و از مرداد تا آخ��ر دی ماه تعرفه ‪40‬درصدی‬ ‫بر واردات برنج اعمال ش��ود تا از تولید داخلی‬ ‫حمایت مطلوبی ش��ود و این برای نخس��تین‬ ‫بار اس��ت که این اتفاق در کش��ور می‌افتد تا‬ ‫برنج‌های��ی ک��ه در فصل کش��ت داخلی وارد‬ ‫کش��ور می‌ش��ود با تعرفه گرانی مواجه باشد‬ ‫و وزیر جهاد کش��اورزی نیز با هماهنگی‌های‬ ‫انجام‌ش��ده به ما ابالغ کرد ثبت سفارش‌ها در‬ ‫برنج انجام نش��ود و از یک ماه قبل هیچ‌کس‬ ‫اجازه واردات نداش��ت بنابراین از نمایندگان‬ ‫می‌خواه��م به خاط��ر رضای خ��دا آمار غلط‬ ‫ارائ��ه ندهند و ای��ن آمارهای غل��ط در مورد‬ ‫خودروهای لوکس نیز مطرح نشود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگ��ری از صحبت‌های خود‬ ‫در پاس��خ به انتقادات مطرح ش��ده از وزارت‬ ‫در ‪ 8‬ماه سال ‪92‬‬ ‫در جمع یک‌میلیون‬ ‫و ‪ 956‬هزار تن برنج‬ ‫خارجی وارد شده که‬ ‫اغلب آن برای‬ ‫سفارش‌های قبل‬ ‫و در سال‌های ‪91‬‬ ‫و ‪ 92‬است‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره واردات‬ ‫کااله��ای لوکس گفت‪ :‬طب��ق مصوبه دولت‬ ‫اجازه واردات خودروهای ‪ 2500‬سی‌س��ی به‬ ‫باال گرفته شد به جز مواردی که در گمرکات‬ ‫موجود بود‪ .‬همچنین در پایان س��ال گذشته‬ ‫در تصویب تعرفه در مورد کاالهای گروه ‪10‬‬ ‫افزایش تعرف��ه به دو برابر رس��ید و واردات‬ ‫خودروهای لوکس نیز ممنوع شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫دول��ت مصران��ه مقاب��ل واردات خودروهای‬ ‫لوکس به ق��ول نمایندگان و ب��االی ‪2500‬‬ ‫ی به قول ما می‌ایستد و با آن مقابله‬ ‫سی‌س�� ‌‬ ‫می‌کن��د و مجوزهای خاص نظی��ر جانبازان‬ ‫‪70‬درصد نیز ش��امل آن می‌ش��ود و به آنها‬ ‫ظریف‪ ‌:‬لغو کلی تحریم‌ها را یکجا می‌خواهیم‬ ‫از سواالت‌ش��ان‪ ،‬به بیان مس��ائل مختلفی در این حوزه‬ ‫ا ‌ز جمله مذاکرات هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای پرداخت‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه با بی��ان اینکه ماهی��ت مذاکرات و‬ ‫فاصله‌ها موجب طوالنی ش��دن مذاکرات شده است در‬ ‫عین ح��ال گفت که این مذاکرات به ط��ور دقیق ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬حتی اگر طرف مقابل مس��ئولیت س��نگینی دارد‬ ‫و تح��ت فش��ارهای مختلف ق��رار گرفته اس��ت ولی ما‬ ‫ایستاده‌ایم و طبق فرموده رهبر معظم انقالب در صورتی‬ ‫که پیشنهاد معقولی وجود داش��ته باشد می‌پذیریم در‬ ‫غیراین صورت آماده هر نتیجه‌ای هستیم‪.‬‬ ‫ظری��ف در ادامه نامه‌‌های ارس��الی‌اش ب��رای تمامی‬ ‫وزرای امور خارجه کشورها به غیراز رژیم صهیونیستی را‬ ‫بیانگر موضع روشن جمهوری اسالمی در قبال مذاکرات‬ ‫دانس��ت و با اشاره به از سرگرفتن مذاکرات از ‪ 15‬ژانویه‬ ‫در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای ‪ 5+1‬گفت که‬ ‫الحمدهلل جمهوری اس�لامی برای هر نتیجه‌ای آمادگی‬ ‫دارد‪ .‬وی در ادام��ه با تاکید ب��ر اینکه مذاکرات و توافق‬ ‫اولیه ژنو تاثیر عمیقی بر منطقه گذاش��ت‪ ،‬گفت که این‬ ‫گفتیم که ب��ا آن مجوزها نمی‌توان خودروی‬ ‫ی وارد کرد‪.‬‬ ‫باالی ‪ 2500‬سی‌س ‌‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از صحبت‌های خود‬ ‫با اش��اره به مصوبه دولت قبل در باره مجوز‬ ‫واردات خ��ودرو به س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬در پایان دولت قبلی تصویب شده بود‬ ‫ک��ه ورود و ترخیص هزار دس��تگاه خودرو با‬ ‫ی در اختیار شرکت‬ ‫حجم باالی ‪ 2500‬سی‌س ‌‬ ‫بازرگانی بین‌المللی سازمان تامین اجتماعی‬ ‫قرار داده ش��ود و معلوم نیس��ت به چه دلیل‬ ‫و چ��را این مجوز به آنها داده ش��د اما دولت‬ ‫جدید در بدو ورود و در تاریخ ‪ 92/5/30‬این‬ ‫مصوب��ه را لغو کرد چراکه به ناحق و با تاکید‬ ‫ی مجوز به یک دستگاه‬ ‫بر باالی ‪ 2500‬سی‌س ‌‬ ‫داده شده بود‪ .‬درباره مجوزهای متعدد دولت‬ ‫قبل نیز تصمیم گرفته ش��د ک��ه واردات در‬ ‫ی باشد‬ ‫مورد خودروهای زیر ‪ 2500‬سی‌س�� ‌‬ ‫و آن مجوزها فق��ط می‌تواند خودروهای زیر‬ ‫ی وارد کند‪ .‬یعن��ی ما آمدیم‬ ‫‪ 2500‬سی‌س�� ‌‬ ‫جل��وی واردات کاالهای لوک��س را گرفتیم‬ ‫و ارز مبادله‌ای نی��ز در این موضوع غیرقابل‬ ‫استفاده ش��د؛ آیا اینها به معنی توجه دولت‬ ‫به واردات کاالهای لوکس است؟‬ ‫نعم��ت‌زاده اف��زود‪ :‬نظر نماین��دگان را به‬ ‫مطل��ب دیگری جل��ب می‌کن��م و آن‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که اگر آمار و اطالعاتی را گمرک ارائه‬ ‫می‌کند صددرصد درس��ت اس��ت چراکه به‬ ‫کرات این آمار مرور می‌ش��ود و این اطالعات‬ ‫قابل رجوع و درس��ت است‪ ،‬نه اطالعاتی که‬ ‫در روزنامه‌ها دیده و ش��نیده می‌شود و باید‬ ‫ب��ه آمار صحیح توجه کرد‪ .‬در مورد کاالهای‬ ‫اساس��ی تنها کاالیی که واردات آن در سال‬ ‫افزایش پیدا کرده‪ ،‬گندم اس��ت و آن هم به‬ ‫دلیل تصمیم دولت ب��رای افزایش موجودی‬ ‫استراتژیک گندم است و به دلیل این تصمیم‬ ‫خوش��بختانه با افزایش قیم��ت تولید داخل‬ ‫ش��رکت بازرگان��ی دولتی توانس��ت به جای‬ ‫‪4/2‬میلیون تن خرید از کش��اورزان در سال‬ ‫گذش��ته ‪6/8‬میلیون تن خرید داش��ته باشد‬ ‫آن هم ب��ا قیمت ‪ 1050‬تومان ت��ا بتوان به‬ ‫بخش کش��اورزی کمک ک��رد و پول آن نیز‬ ‫با اس��تقراض از بانک‌ه��ا و تامین از خزانه به‬ ‫موقع پرداخت شد و این یک اقدام خوب در‬ ‫دولت برای کمک به بخش کش��اورزی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد واردات نیز امس��ال حدود‬ ‫یک میلیون تن بیش��تر انجام شد و به جای‬ ‫‪4‬میلی��ون تن پارس��ال ‪5‬میلی��ون تن گندم‬ ‫به کش��ور وارد کردیم‪ .‬بنابرای��ن با این اقدام‬ ‫دولت‪ ،‬موجودی گندم ما بیشترین موجودی‬ ‫در طول سال‌های مختلف است که این اقدام‬ ‫بی‌سابقه به دلیل توجه به ذخایر استراتژیک‬ ‫کشور توسط دولت بوده است‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده در پایان گف��ت‪ :‬دولت تدبیر و‬ ‫امید خرید داخلی در مورد کاالهای اساس��ی‬ ‫را افزای��ش داد و می‌خواه��م ع��رض کن��م‬ ‫خی��ال نمایندگان جمع باش��د ک��ه دولت و‬ ‫وزارتخانه‌های مرتب��ط در ابتدا مصالح ملی‪،‬‬ ‫مصال��ح تولید داخل و اقتصاد مقاومتی را در‬ ‫نظر می‌گیرد و سپس تصمیم اتخاد می‌کند و‬ ‫مطمئن باشید آماری که عرض کردم به‌طور‬ ‫قطع در جهت حفظ منافع‪ ،‬کاهش واردات و‬ ‫حمایت از تولید داخل است‪.‬‬ ‫در پای��ان نماین��دگان از توضیح��ات وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت قانع نش��دند و‬ ‫مهندس نعمت‌زاده دومی��ن کارت زرد خود‬ ‫را از مجلس نهم گرفت‪.‬‬ ‫مذاکرات و توافق اولیه ژن��و فضای جدیدی از همکاری‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و کشورهای منطقه ایجاد کرد‬ ‫به طوری که ایران در ش��رایط کنونی می‌تواند به عنوان‬ ‫یک ق��درت بزرگ و قوی منطق��ه‌ای نقش‌آفرینی کند‪.‬‬ ‫نقش��ی که مورد اعتراف دشمنان جمهوری اسالمی نیز‬ ‫است‪ .‬وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد که افزایش‬ ‫ت��وان داخلی‪ ،‬اجماع ملی در حوزه سیاس��ت خارجی و‬ ‫حفظ نگاه ملی در مذاکرات با پرهیز از نگاه‌های جناحی‬ ‫و سیاس��ی رمز موفقیت ما در مذاکرات اس��ت البته ما‬ ‫در مذاک��رات خطوط قرمز رهبر معظم انقالب و نظام را‬ ‫حفظ خواهیم کرد‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۹۳‬میلیون دالری واردات خودروهای لوکس‬ ‫صنعتی‌سازان در اولویت دریافت زمین‬ ‫رقابت‪ ،‬شاه‌کلید کارآمدی اقتصاد‬ ‫‪3‬‬ ‫با تصویب ماده الحاقی یک الیحه «رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» انجام می‌شود‬ ‫تامین سرمایه پایدار صنایع با افتتاح «حساب ویژه»‬ ‫ش�کوفه حبیب‏زاده‪ -‬گروه‬ ‫صنعت‪ :‬همزمان با ارائه الیحه‬ ‫«رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کشور» نمایندگان مجلس‬ ‫ب��ا افزوده ‪ 35‬ماده الحاقی به این الیحه‪ ،‬آن‬ ‫را مورد بررسی قرار دادند‪ .‬در ماده یک این‬ ‫الحاقیه آمده‪« :‬به‏منظور تامین س��رمایه در‬ ‫گ��ردش پایدار ب��رای واحده��ای صنعتی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬حمل‏ونق��ل‪،‬‬ ‫بنگاه‏ه��ای دانش‏بنی��ان و ش��رکت‌های‬ ‫صادرات��ی (ک��ه در این م��اده ب��ه اختصار‬ ‫«واحد» نامیده می‏شوند)‪ ،‬تمامی بانک‌ها و‬ ‫موسس��ات اعتب��اری دارای مج��وز از بانک‬ ‫مرکزی (که در این ماده به اختصار «بانک»‬ ‫نامیده می‏شوند) موظفند حسب درخواست‬ ‫واحده��ای دارای مج��وز از مراج��ع قانونی‬ ‫ذی‌رب��ط‪ ،‬برای هر ی��ک از واحدهای مزبور‬ ‫حس��ابی ب��ا عنوان «حس��اب وی��ژه تامین‬ ‫س��رمای ‏ه در گردش» افتتاح کنند‪ ».‬بر این‬ ‫اس��اس و با توجه به بند «ال��ف» این ماده‬ ‫الحاقی‪ ،‬هر واحد تنها می‏تواند یک «حساب‬ ‫ویژه» در ش��بکه بانکی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫این حساب‪ ،‬حس��اب اصلی واحد محسوب‬ ‫شده که تمام یا بخش��ی از عواید حاصل از‬ ‫ف��روش واحد ب��ه آن واری��ز و هزینه خرید‬ ‫نهاده‏های مورد نی��از واحد نیز از محل این‬ ‫حس��اب پرداخ��ت می‏ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر آن‬ ‫براس��اس بن��د «ب» این م��اده‪ ،‬موجودی‬ ‫«حس��اب ویژه» جز در م��وارد خاص قابل‬ ‫برداش��ت به‏صورت نقدی یا انتقال به سایر‬ ‫حساب‏ها نیس��ت‪ .‬پرداخت به سازمان امور‬ ‫مالیاتی ب��رای مالیات متعلق ب��ه واحد‪ ،‬به‬ ‫س��ازمان‏های بیمه‏ای برای حق بیمه سهم‬ ‫کارفرم��ا و به س��ایر دس��تگاه‏های دولتی و‬ ‫نهادهای عمومی برای پرداخت‏های قانونی‬ ‫متعلق به واحد‪ ،‬پرداخت حقوق و دستمزد‬ ‫کارکن��ان واح��د‪ ،‬متناس��ب با ح��ق بیمه‬ ‫ن بیمه‏ای مورد نظر‪،‬‬ ‫پرداخت شده به سازما ‏‬ ‫انتقال به «حس��اب ویژه» سایر واحدها تنها‬ ‫ب��رای خرید مواد اولیه‪ ،‬قطعات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫خدم��ات مورد نی��از واحد از ای��ن موارد به‬ ‫ش��مار می‏رود‪ .‬همچنی��ن از موجودی این‬ ‫حس��اب برای واردات م��واد اولیه‪ ،‬قطعات و‬ ‫تجهی��زات م��ورد نی��از واحد با (ال‌س��ی)‬ ‫پرداخ��ت برای گش��ایش یا تس��ویه اعتبار‬ ‫اسنادی مصوب اول مردادماه ‪ ،1391‬رعایت‬ ‫قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و‬ ‫خدمات��ی داخل در تامین نیازهای کش��ور‪،‬‬ ‫پرداخت به شرکت‌های حمل‏ونقل داخلی و‬ ‫خارج��ی ب��رای حمل‏ونق��ل کاال‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینه‏های آب‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات و موارد مشابه‬ ‫کمکی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس انجمن مدیران صنایع کشور معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬اگر دولت یارانه سود تسهیالت را از‬ ‫جیب خود پرداخت کن��د‪ ،‬بانک‌ها آن را به‬ ‫اجرا درخواهند آورد در غیراین صورت این‬ ‫مس��ئله برای بانک‌ها تکلیف ایجاد نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ن قانون ب�ه ال�زام‏آوری بانک‌ها‬ ‫منجر نمی‏شود‬ ‫استفاده می‏شود که در صورت احراز تخلف‬ ‫از این موارد از طریق فاکتور صوری و مانند‬ ‫آن‪ ،‬متخلف به جریمه نقدی معادل ‪ 3‬برابر‬ ‫مبل��غ مورد تخل��ف ب��ا رای دادگاه محکوم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح «حس�اب وی�ژه» من�وط ب�ه‬ ‫موافقت بانک مرکزی‬ ‫این در حالی است که بنا بر بند «ج» این‬ ‫ماده الحاقی‪ ،‬بانک موظف اس��ت در صورت‬ ‫تکافو نکردن موجودی حس��اب ویژه واحد‪،‬‬ ‫پس از دریافت اس��ناد ارائه ش��ده از سوی‬ ‫واحد‪ ،‬حس��اب مورد نظر «برای تامین مالی‬ ‫موارد مذکور در بند «ب»‪ ،‬به میزان کسری‬ ‫حس��اب و حداکثر تا سقف «اعتبار ویژه» را‬ ‫بدهکار کند‪ .‬تسهیالتی که از این طریق در‬ ‫اختیار واحدها ق��رار می‏گیرد‪ ،‬از نوع «خط‬ ‫اعتباری» بوده و متناسب با مبالغ مورد نظر‬ ‫اس��ت‪ .‬بازپرداخت این تس��هیالت از طریق‬ ‫واری��ز تدریجی وجوه حاص��ل از ریفاینانس‬ ‫بازپرداخت ش��ده‪ ،‬قاب��ل تکرار ف��روش به‬ ‫حساب ویژه واحد‪ ،‬انجام می‏‏شود‪.‬‬ ‫همچنین بنا بر بند «د» ماده الحاقی یک‪،‬‬ ‫س��قف «اعتبار ویژه» هر واحد در سال اول‬ ‫افتتاح حس��اب‪ ،‬عبارت اس��ت از ‪60‬درصد‬ ‫میانگین فروش ‪3‬ساله آخر فعالیت آن واحد‬ ‫که مورد تایید س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ال دوم به بعد‪« ،‬اعتبار ویژه»‬ ‫ه��ر واحد‪60 ،‬درصد فروش واحد در س��ال‬ ‫قبل از آن است که به «حساب ویژه» واحد‬ ‫واریز شده باشد‪ .‬بنا بر تبصره این بند‪ ،‬سقف‬ ‫«اعتبار ویژه» واحدهای تازه تاسیس شده و‬ ‫واحدهایی که به دلیل معافیت‏های مالیاتی‪،‬‬ ‫فروش سال‏های گذشته آنها به سازمان امور‬ ‫مالیاتی ابراز نش��ده‪ ،‬بر مبنای سرمایه ثابت‬ ‫و ن��وع حجم فعالیت‪ ،‬به موج��ب آیین‏نامه‬ ‫اجرایی این ماده تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫بن��د «ه» ای��ن ماده بر تس��هیالتی که به‬ ‫موجب این قانون به واحدها اعطا می‏ش��ود‬ ‫از نوع تس��هیالت کوتاه‏مدت و در چارچوب‬ ‫عقود مط��رح در قانون عملی��ات بانکداری‬ ‫ب��دون ربا مصوب ‪ 10‬ش��هریورماه ‪ 1362‬و‬ ‫آیین‏نامه‏های اجرایی مربوط‪ ،‬از جمله عقود‬ ‫خلیل عراقی‪ :‬اگر این‬ ‫ماده به اجرا در بیاید‬ ‫به‌طور قطع به ایجاد‬ ‫انضباط در روابط‬ ‫سیستم بانکی و‬ ‫بنگاه‏های تولیدی‬ ‫منجر خواهد شد‬ ‫خردی دین و مش��ارکت مدنی خواهد بود‪.‬‬ ‫سود تسهیالت اعطایی موضوع این ماده در‬ ‫چارچوب مقررات بانک مرکزی و با توجه به‬ ‫بند «ز» این ماده تعیین می‏ش��ود و بانک‌ها‬ ‫موظفند وثیقه‌ها یا ضمانت‌های مناس��ب با‬ ‫اولویت وثیقه از محل س��رمایه ثابت واحد‪،‬‬ ‫دریافت کنند که در این میان به تناسب بند‬ ‫«و» افتتاح «حساب ویژه» برای واحدهایی‬ ‫که دارای بدهی معوقه بانکی هستند‪ ،‬منوط‬ ‫به موافقت کتبی بانک مرکزی خواهد بود‪.‬‬ ‫بن��د «ز» ای��ن ماده نیز ب��ر موظف بودن‬ ‫دول��ت برای توزیع حداقل ‪50‬درصد س��هم‬ ‫تولی��د از مناب��ع ماده ‪ 8‬قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‏ها در قالب «یارانه سود» تخصیصی به‬ ‫حساب‏های ویژه واحدهای موضوع این ماده‬ ‫تاکید می‌کند که چگونگی اجرای این حکم‬ ‫افزایش هزینه مالی تولید با افزایش نرخ تسهیالت بانکی‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬ریی��س‬ ‫هیات‌مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت جوانان ای��ران با تاکید بر‬ ‫اینک��ه رک��ود فعلی تولی��د از اثرات‬ ‫یک دهه قبل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ تسهیالت بانک‌ها باعث افزایش‬ ‫هزین��ه مالی و در مواردی باعث تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی می‌شود‪.‬‬ ‫عل��ی صدری اظهار کرد‪ :‬بعد از جلوگیری از روند‬ ‫صعودی ت��ورم و ورود به رکود این افزایش طبیعی‬ ‫به نظر می‌رسد‪ ،‬انتظار می‌رفت با برداشتن بخشی‬ ‫از تحریم‌ها از رکود خارج ش��ویم ولی متاس��فانه با‬ ‫شرایط فعلی هنوز رکود در تولید ما تاثیرگذار است‬ ‫درواقع مشکالت اصلی تولید نبود نقدینگی و تزریق‬ ‫کم سرمایه در گردش به بخش‌های تولیدی است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جوانان ایران تصریح کرد‪ :‬به جای اینکه قانون برای‬ ‫تولید وضع کنیم باید قوانین دست‌وپاگیر را حذف‬ ‫کنیم و با کاهش عوارض‌های داخلی‬ ‫قیم��ت تمام‌ش��ده را در روند نزولی‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫ص��دری ب��ه افزایش ن��رخ ارز در‬ ‫روزهای اخیر اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫این مسئله نشان می‌دهد دولت باید‬ ‫مس��یری را انتخاب کند که به تک‌نرخی‌ش��دن ارز‬ ‫منجر شود البته تمام واحدهای تولیدی ما وابستگی‬ ‫ارزی ندارند اما با توجه به اینکه بیشتر ماشین‌آالت‬ ‫مورداس��تفاده در واحدها وارداتی اس��ت نوسانات‬ ‫قیمت ارز به صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در‬ ‫قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جوانان ایران تاکید ک��رد‪ :‬برای خروج از رکود باید‬ ‫مسائلی همچون ارز تک‌نرخی‪ ،‬کاهش بهره بانکی‪،‬‬ ‫تزریق منابع بانکی ب��ه بدنه تولید‪ ،‬کاهش عوارض‬ ‫مالی��ات داخلی و حذف قوانین دس��ت‌وپاگیر را در‬ ‫دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫در آیین‏نامه این ماده تعیین می‏ش��ود‪ .‬ماده‬ ‫«ح» نی��ز بانک مرک��زی را موظف کرده تا‬ ‫نرخ سپرده قانونی مانده حساب‏های ویژه را‬ ‫حداقل ‪3‬واحد درصد کمتر از سپرده قانونی‬ ‫متعلق به حساب جاری کند تا گردش مالی‬ ‫واحد تولیدی در بان��ک افزایش یابد‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر آن در بند «ط» آیین‏نام��ه اجرایی این‬ ‫م��اده در مدت دو م��اه از تاری��خ ابالغ این‬ ‫قان��ون از س��وی بانک مرکزی ب��ا همکاری‬ ‫وزارتخانه‏ه��ای ام��ور اقتص��ادی و دارایی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫ات��اق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن ایران و‬ ‫ات��اق تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹انضب�اط در روابط بانک و بنگاه‏های‬ ‫تولیدی‬ ‫در بررس��ی ای��ن‬ ‫موضوع و تاثیر آن بر‬ ‫رواب��ط بی��ن تولید و‬ ‫سیس��تم بانک��ی‪،‬‬ ‫محسن خلیلی‏عراقی‪،‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنعت و مع��دن اتاق‬ ‫بازرگان��ی و صنای��ع و مع��دن ته��ران در‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر این ماده به‬ ‫گفت‏وگ��و با‬ ‫اجرا در بیای��د به‌طور قطع به ایجاد انضباط‬ ‫در روابط سیستم بانکی و بنگاه‏های تولیدی‬ ‫منج��ر خواهد ش��د‪ .‬خلیلی‏‏عراق��ی افزود‪‌:‬‬ ‫تجربه‏هایی که صنعتگران در ارتباط با نظام‬ ‫بانکی کش��ور داشته‏اند‪ ،‬نش��ان می‏دهد تا‬ ‫امروز بانک‌ها تمایلی به اجرای قانون نداشته‬ ‫و به نظر می‏رس��د این قان��ون حتی اگر به‬ ‫تصویب مجلس هم برس��د‪ ،‬ب��رای بانک‌ها‬ ‫الزام‏آور نخواهد بود‪ .‬همچنین به عقیده وی‪،‬‬ ‫این م��اده به جل��ب اعتماد بانک‌ه��ا برای‬ ‫اعطای تس��هیالت ب��ه واحده��ای صنعتی‬ ‫مصطف��ی رناس��ی‪،‬‬ ‫نایب‌رییس کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن اتاق‬ ‫ایران نیز در گفت‏وگو‬ ‫گفت‌‪ :‬به نظر‬ ‫با‬ ‫نمی‏رس��د این ماده الحاقی کمکی به بخش‬ ‫تولید کشور کند‪ ،‬زیرا یک‌سوی آن بانک‌ها‬ ‫قرار دارند که به هیچ قانونی پایبند نیستند‬ ‫و ای��ن قانون ب��ه ال��زام‏آوری بانک‌ها منجر‬ ‫نمی‏شود‪.‬‬ ‫رناس��ی افزود‪ :‬قوانین بی‏ش��ماری وجود‬ ‫دارد که بانک‌ها را ملزم به همکاری با بخش‬ ‫تولید کش��ور کند‪ ،‬اما مسئله این است که‬ ‫این قوانین اجرا نمی‏ش��ود‪ .‬حت��ی با وجود‬ ‫قوانی��ن ش��فاف نی��ز در بس��یاری از موارد‬ ‫پرشمار‪ ،‬قانون به اجرا در نیامده است‪.‬‬ ‫نایب‌رییس کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫ات��اق ایران اظهار ک��رد‌‪ :‬در مقابل‪ ،‬این ماده‬ ‫اندک��ی گنگ بوده و با ش��فافیت از وظایف‬ ‫بانک‌ها سخن به میان نیاورده است و حتی‬ ‫ک مرکزی‬ ‫در برخی از قس��مت‏ها‪ ،‬نظ��ر بان ‏‬ ‫را در م��ورد تایید واحده��ای صنعتی که با‬ ‫معوقات در گذشته مواجه بوده‏اند‪ ،‬خواسته‬ ‫و در برخی موارد وجود آیین‏نامه در اجرای‬ ‫آن ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سویی بانک‌ها تسهیالت‬ ‫ب��ه بخ��ش تولی��د نمی‏پردازن��د ک��ه حال‬ ‫درصدی از سود س��پرده را به صورت یارانه‬ ‫به آنه��ا اختصاص دهند‪ .‬در م��واردی بوده‬ ‫که صنعتگ��ران در آخرین مرحله حاضر به‬ ‫دریافت تس��هیالت با سود سپرده ‪30‬درصد‬ ‫بودند‪ ،‬اما باز ه��م بانک‌ها از این کار امتناع‬ ‫کرده‏اند‪.‬‬ ‫با توجه به اظهار نظر کارشناس��ان به نظر‬ ‫می‏رس��د هر چند این ماده الحاقی انضباط‬ ‫روابط بین تولیدکننده و سیس��تم بانکی را‬ ‫افزایش خواه��د داد و نظارت بانک مرکزی‬ ‫را نیز ب��ر عملکرد بانک‌ها اف��زون می‏کند‪،‬‬ ‫اما از آنجا که بانک‌ها از گذش��ته تا به امروز‬ ‫پایبن��دی آنچنانی به قانون از خود نش��ان‬ ‫نداده‏ان��د‪ ،‬نگران��ی از بی‏تاثی��ری این ماده‬ ‫همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫کاهش صادرات صنعت کفش با افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬ریی��س‬ ‫هیات‌مدیره جامعه صنعت کفش‬ ‫ایران گفت‪ :‬موضوع افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه داخلی و باالبودن هزینه‬ ‫تامین مالی برای شرکت‌ها یکی از‬ ‫عوامل کاهش صادرات بوده است‪.‬‬ ‫علی لش��گری با بیان اینکه در شرایط فعلی هنوز‬ ‫ه��م با کاهش ص��ادرات و افزای��ش واردات مواجه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشکالت کاهش صادرات غیر‬ ‫از مشکالت ‪ 6‬ماه نخست سال است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه موضوع افزای��ش قیمت مواد‬ ‫اولیه داخل��ی و باالبودن هزینه تامی��ن مالی برای‬ ‫شرکت‌ها یکی از عوامل کاهش صادرات بوده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به‏عنوان مثال ما در یک ماهه گذشته‬ ‫ش��اهد بودیم که توزیع الکل پتروش��یمی اراک در‬ ‫بورس کاال به‏عنوان ماده اولیه «دپ» که مواد اولیه‬ ‫کفش‏های صادراتی محس��وب می‌ش��ود به شدت‬ ‫کاهش یافت و از ‪ 1100‬تن در مهر ماه به ‪ 550‬تن‬ ‫عرضه در بورس کاال رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همی��ن عامل باعث‬ ‫افزایش مجدد قیم��ت «دپ» در بازار‬ ‫داخلی ش��د و عمال صادر‌کنندگان ما‬ ‫تعهدات خود را به دلیل این نوس��انات‬ ‫قیمت به خوبی نمی‌توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مشکل با پیگیری‌‌هایی که جامعه‬ ‫صنعت کفش ایران انجام داد و همکاری‏های مثبت‬ ‫دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی‪ ،‬اوایل آبان روند‬ ‫مناسبی پیدا کرد‪.‬‬ ‫لشگری ادامه داد‪ :‬هرچند از لحاظ عرضه «دپ»‬ ‫در آبان‏م��اه ب��ه ش��رایط خوب��ی رس��یدیم‪ ،‬اما در‬ ‫آذرم��اه هر هفته ‪ 110‬تن کاهش عرضه داش��تیم‬ ‫به‏طوری‏ک��ه ‪ 1100‬تن اواخر آب��ان به ‪ 550‬تن در‬ ‫اواخ��ر آذر کاهش یافت‪ .‬در ص��ورت تداوم کاهش‬ ‫عرضه الکل شازند اراک شاهد افزایش دوباره قیمت‬ ‫«دپ» خواهیم بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیل نظارت‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫با «حساب ویژه»‬ ‫محمود جامساز‬ ‫اقتصاددان‬ ‫سال‌هاس��ت ک��ه بنگا‏ه��ای تولی��دی در بخ��ش‬ ‫خصوصی از کمبود س��رمایه در گردش رنج می‌برند‪،‬‬ ‫این در حالی است که به اعتبار آمارهای اعالمی بیش‬ ‫از ‪ 630‬هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود‬ ‫دارد‪ .‬متاس��فانه نظام بانک��ی که در واقع هدف اصلی‬ ‫آن جمع‌آوری س��پرده‌های پس‏انداز خرد مردمی در‬ ‫قالب س��پرده‌های بانکی و تجهی��ز منابع اعتباری از‬ ‫محل همین س��پرده‌ها در جهت اعطای تسهیالت به‬ ‫بخش‌های مولد اقتصادی اس��ت‪ ،‬سال‌هاس��ت از این‬ ‫هدف منحرف شده اس��ت‪ .‬به دلیل محدودیت‌هایی‬ ‫که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب س��ال ‪ 62‬در‬ ‫مورد اس��تفاده از ابزارهای متنوع بانکی به وجود آمد‬ ‫و بانک‌ها به موجب قانون یادش��ده از عقود اس�لامی‬ ‫اس��تفاده کردند‪ ،‬متاس��فانه نحوه تخصی��ص منابع‬ ‫بانک��ی بیش��تر در جهت عقود مش��ارکتی که منافع‬ ‫آنها را بیش از عقود مبادالتی تامین می‌کرد‪ ،‬حرکت‬ ‫کردند‪ .‬عقود مش��ارکتی معموال در بازار پولی کاربرد‬ ‫ندارد و بیشتر در بازار س��رمایه قابل انجام است‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه این عقود مشارکتی نیز از هدف اصلی خود‬ ‫منحرف ش��ده و مشارکت‌ها در قالب امور بازرگانی و‬ ‫فعالیت‌ه��ای غیرمولد اعطا ش��ده‌اند‪ .‬بانک‌ها خود به‬ ‫بنگاه‌دار تبدیل ش��ده و بخش عظیمی از سپرده‌های‬ ‫مردمی را در قالب تس��هیالت ب��ه واحدهای مربوط‬ ‫خ��ود یا واحدهایی که به نحوی در ارتباط با آن یا از‬ ‫طریق رانت‌های دولت��ی و حکومتی قرار دارند‪ ،‬اعطا‬ ‫کرده‌اند‪ .‬به همین دلیل بنگاه‌های کوچک و متوسط‬ ‫که در همه کش��ورهای پیشرفته محور اصلی توسعه‬ ‫اقتصادی هس��تند از تسهیالت بانکی یا به طور کلی‬ ‫محروم مانده یا درصد ناچیزی نصیب آنها شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر واردات غیراصولی که بیش��تر اهداف‬ ‫س��ودجویانه نس��بت به رانت‌های قدرتی را منعکس‬ ‫می‌کرد‪ ،‬س��بب ش��دند ک��ه بخش تولید به ش��دت‬ ‫تضعیف ش��ود و بس��یاری از تولیدکنندگان به ناچار‬ ‫زیر ظرفیت اس��می خود به کار ادام��ه داده یا اصوال‬ ‫متوقف ش��دند و در این فرآیند ق��ادر نبودند بدهی‬ ‫خود را به بانک‌ها در موعدهای مقرر پرداخت کنند و‬ ‫متحمل جریمه‏های دیرکرد سنگینی از سوی بانک‌ها‬ ‫شدند‪ .‬به همین دلیل دیگر قادر به دریافت تسهیالت‬ ‫جدید هم نش��دند و این مس��ئله دلیل قانع‌کننده‏ای‬ ‫از نظ��ر بانک‌ها برای اعطا نکردن تس��هیالت جدید‬ ‫به واحده��ای کوچک و متوس��ط ب��ود‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫فساد گس��ترده در سیس��تم بانکی معادل میلیاردها‬ ‫دالر از چرخه پولی بانک��ی را در اختیار معدود افراد‬ ‫حقیقی یا حقوقی که به تدریج توس��ط دولت افش��ا‬ ‫می‌شوند‪‌،‬گذاش��ت که مبالغ کثیری از آن‪ ،‬هم‏اکنون‬ ‫به‏صورت مطالبات معوق و استمهال شده طبقه‌بندی‬ ‫شده‌اند که به این ترتیب بانک‌ها را از منابع کافی به‬ ‫منظور اهدای تس��هیالت به بخش مولد واقعی تهی‬ ‫کرده است‪ .‬اینک بانک‌مرکزی به‏منظور ایجاد انضباط‬ ‫مالی و نظارت بیش��تر بر بانک‌ه��ا در نظر دارد تمام‬ ‫حس��اب‌های متنوع بنگاه‌ها و شرکت‌ها را که بیشتر‬ ‫آنه��ا دارای چندین حس��اب در بانک‌ه��ای مختلف‬ ‫هس��تند‪ ،‬در یک «حس��اب ویژه» در نزد یک بانک‬ ‫تجمیع کند تا بتواند گردش پولی و مالی ش��رکت‌ها‬ ‫را رص��د کند‪ .‬البت��ه این امر به خ��ودی خود از یک‬ ‫بار مثبت برخوردار اس��ت‪ ،‬زیرا تجمیع حس��اب‌های‬ ‫چندگان��ه هر بنگاه در یک حس��اب‪ ،‬بازرس��ان بانک‬ ‫مرک��زی را ق��ادر خواهد کرد ک��ه در عملیات بانکی‬ ‫به‌خص��وص در زمینه اعطای تس��هیالت بانک‌ها به‬ ‫اف��راد حقیقی و حقوقی نظ��ارت کنند و از هدررفت‬ ‫س��پرده‌های مردمی که باید به س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫مول��د به‏منظور ایجاد رش��د اقتصادی و اش��تغال و‬ ‫افزایش درآمدهای اختصاص یابد؛ جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر که دولت تصمیم به برقراری حساب‬ ‫ویژه کرده معلوم نیس��ت که واقعا چه میزان از منابع‬ ‫خود را قرار اس��ت به اعطای تسهیالت برای سرمایه‬ ‫در گردش واحدهای خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫تاسیس تنها یک حساب با عنوان حساب ویژه برای‬ ‫هر بنگاه به‌طور مس��لم نظارت بانک مرکزی را آسان‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬اما همواره سیس��تم اقتصادی دولتی و‬ ‫نظام بانکی وابسته به آن از آنجایی که به‏دلیل وجود‬ ‫نداشتن نهادهای توس��عه‌گرا و سازمان‌های حقوقی‬ ‫پیشرفته‪ ،‬فاقد کاربرد بهینه هستند و در نتیجه تولید‬ ‫فس��اد می‌کنند‪ ،‬همواره بس��تر‌های گریز از قانون را‬ ‫ب��ه نحوی فراهم می‌کنند تا مصوباتی که قرار اس��ت‬ ‫در جه��ت بهبود ش��رایط اعمال ش��ود را ابتر‌کنند‪.‬‬ ‫بنابراین در وهله نخس��ت‪ ،‬هدف دولت باید در جهت‬ ‫زائل‏س��ازی زمینه‌های فساد اقتصادی باشد‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫این زمینه‌ها از بین برود و راه‌های بروز فساد مسدود‬ ‫ش��ود‪ ،‬مهم نیس��ت که یک بنگاه دارای یک حساب‬ ‫ویژه یا چندین حساب باشد‪.‬‬
‫خودروسازان‬ ‫تولید ‪ ۲‬خودروی جدید‬ ‫در پارس خودرو‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ -‬ب��ا حض��ور مدی��ران ارش��د گ��روه‬ ‫خودرو‌س��ازی س��ایپا از دو خ��ودروی جدید ‪H۳۲۰‬‬ ‫و ‪ H۳۳۰‬ش��رکت پ��ارس خ��ودرو رونمای��ی ش��د‪.‬‬ ‫دوخودروی جدید ‪ H۳۲۰‬و‪ H۳۳۰‬ش��رکت برلیانس‬ ‫از محصوالت جدید ش��رکت پ��ارس خودرو‪ ،‬با حضور‬ ‫سعید مدنی مدیرعامل گروه خودرو‌سازی سایپا‪ ،‬ناصر‬ ‫آقامحمدی مدیرعامل ش��رکت پارس خ��ودرو‪ ،‬داوود‬ ‫بناب قائم مقام مدیرعامل گروه خودرو‌س��ازی سایپا‪،‬‬ ‫جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا‪ ،‬مدیران و معاونان ش��رکت‌های گروه‪ ،‬مدیران‬ ‫ف��روش‪ ،‬نمایندگی‌ه��ای ف��روش و خدم��ات پس از‬ ‫فروش و‪ ...‬برگزار شد‪ .‬در این مراسم ناصر آقامحمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پارس خودرو در مورد برند شرکت‬ ‫برلیانس گفت‪ :‬مش��تریان پارس خودرو انتظار کیفیت‬ ‫باالی��ی از پ��ارس خودرو دارند و دغدغ��ه ما هم برای‬ ‫انتخاب ش��رکای خوب و متفاوت بر همین اساس بود‬ ‫و بنابراین پس از بررس��ی‌های ف��راوان‪ ،‬پارس خودرو‬ ‫به س��راغ ش��رکت برلیانس رفت زیرا این شرکت جزو‬ ‫‪ ۵‬خودروس��از برتر چین اس��ت و البته شریک تجاری‬ ‫کمپانی ‪ BMW‬است و چند محصول از این کمپانی‬ ‫در خطوط تولید این شرکت مونتاژ می‌شود‪.‬‬ ‫مرکز علمی‪-‬کاربردی‬ ‫ایران خودرو برتر شد‬ ‫ایکوپرس‪ -‬در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬مرکز علم��ی و کاربردی‬ ‫ایران‌خودرو موفق به کس��ب عنوان مرکز عملی برتر‬ ‫ش��د و تندیس و لوح یادبود جشنواره را دریافت کرد‪.‬‬ ‫چهارمین جش��نواره پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و معاونان‬ ‫پژوهش��ی وزارتخانه‌ه��ای علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��الن همایش مرکز‬ ‫مطالعات بهره‌وری منابع انس��انی برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫جش��نواره مرکز علمی و کاربردی ایران خودرو عنوان‬ ‫مرک��ز علم��ی برت��ر را از آن خود کرد‪ .‬ش��اخص‌های‬ ‫اندازه‌گیری ش��ده در ای��ن انتخ��اب‪ ،‬ترکیب کمی و‬ ‫کیفی هرم مدرس��ان‪ ،‬فناوری‌ه��ای نوین‪ ،‬تعداد ثبت‬ ‫اختراعات‪ ،‬کتب و مقاالت منتش��ر ش��ده‪ ،‬همکاری با‬ ‫انجمن‌های تخصصی‪ ،‬فعالیت‌های پژوهش��ی‪ ،‬فعالیت‬ ‫در حوزه تحصیالت تکمیلی‪ ،‬کیفیت فضای آموزشی‪،‬‬ ‫آزمایش��گاهی و کارگاهی‪ ،‬میزان ارتباط با صنعت و‪...‬‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫مقایسه پراید با داعش‬ ‫خالف منافع ملی است‬ ‫شاتا ‪ -‬معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا گفت‪ :‬مقایس��ه پراید با گروه تروریس��تی داعش‬ ‫اقدامی برخالف منافع ملی بوده و حاصلی جز ضربه زدن‬ ‫ب��ه اهداف مدنظر اقتصاد مقاومتی ندارد‪ .‬محس��ن جوان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به توطئه‌های کشورهای خارجی ضد‬ ‫اقتص��اد ایران‪ ،‬رهبر معظم انقالب سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی را تدوین و اب�لاغ کردند که توس��عه صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی از جمله رئوس آن اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫یک��ی از راه‌های دور زدن تحری��م و تامین نیازهای ارزی‬ ‫کش��ور توس��عه صادرات است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه س��ایپا افزایش ص��ادرات را برنامه‌ریزی کرده تا به‬ ‫خودکفایی ارزی رسیده و از تامین ارز از بازار بی‌نیاز شود‪.‬‬ ‫جوان با طرح این س��وال که در این شرایط براساس کدام‬ ‫عقل سلیم می‌توان پذیرفت که صادرات خودروی ایرانی‬ ‫به کشور عراق با حمله تروریست‌های داعش به این کشور‬ ‫مقایس��ه ش��ود؟ افزود‪ :‬این اتفاق چن��د روز پس از انعقاد‬ ‫قرارداد ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری س��ایپا با کش��ور عراق برای‬ ‫صادرات خودرو به این کشور رخ داد و مشخص نیست که‬ ‫براس��اس کدام منطق به جای حمایت از صادرات کاالی‬ ‫اس��تراتژیکی همچون خودرو در شرایط تحریم‪ ،‬باید این‬ ‫کار را با عملکرد یک گروه تروریستی مقایسه کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خبر خ�ودرو ‪ -‬احمد نعمت‌بخ��ش‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫خودروس��ازان ای��ران گف��ت‪ :‬ب��ه دنبال ط��رح دفتر‬ ‫ماشین‌س��ازی و نی��رو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مبنی بر داخلی‌س��ازی حداقل ‪۴۰‬درصدی‬ ‫ب��رای ش��روع تولید هر خ��ودرو جدید و ب��ا توجه به‬ ‫اقتصادی نبودن س��اخت داخل قطعات خودرو با تیراژ‬ ‫پایین به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیشنهاد شد تا‬ ‫مش��وق‌هایی برای خودروسازان و قطعه‌سازان با تیراژ‬ ‫کم ارائه ش��ود تا این شرکت‌ها در یکدیگر ادغام شوند‬ ‫تا تولید آنها برای س��اخت داخل اقتصادی ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هم‌اکنون ب��ه دلیل تیراژ پایین تولید در برخی‬ ‫از ش��رکت‌های خودروس��از‪ ،‬داخلی‌س��ازی اقتصادی‬ ‫نیس��ت به همین منظور در صورت ادغام شرکت‌های‬ ‫کوچک خودروساز‪ ،‬تیراژ تولید اقتصادی شده و امکان‬ ‫داخلی‌سازی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با ورود تنها ‪ ۱۳۳‬دستگاه خودروی باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی در امسال اتفاق افتاد‬ ‫کاهش ‪ ۵۹۳‬میلیون دالری واردات خودروهای لوکس‬ ‫گروه صنعت ‪ -‬با آغاز به کار دولت یازدهم‪ ،‬انتقادها به واردات خودروهای‬ ‫لوک�س و گرانقیم�ت خارجی افزایش یافت که به دنب�ال آن در مهرماه‪،‬‬ ‫هیات دولت در مصوبه‌ای‪ ،‬واردات هرگونه خودرو خارجی با حجم موتور‬ ‫بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س�ی را ممنوع کرد‪ .‬عالوه‌بر ممنوعیت واردات‪ ،‬دولت‬ ‫در همی��ن ح��ال وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درب��اره موض��وع واردات خ��ودرو‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬آماری که به صورت دقیق‬ ‫از گمرکات کش��ور گرفته شده حاکی از آن‬ ‫است که در سال ‪ ۹۱‬تعداد ‪ ۴۵‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو وارد شده‪ ،‬که ‪ ۱۶‬هزار دستگاه از آن‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫در سال ‪ ۹۲‬با توجه به گروه‌بندی کاالها در‬ ‫ردیف ‪ ،۱۰‬واردات خودروهای باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌س��ی کاهش پیدا کرد و در این سال از‬ ‫‪ ۷۸‬هزار خودروی خارجی که وارد کش��ور‬ ‫شده‪ ،‬تنها ‪ ۴۰۰۰‬دستگاه آنها باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌س��ی بوده که بیش��تر اینها نیز سفارش‬ ‫قبل بوده است‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‌زاده افزود‪ :‬در ‪۸‬‬ ‫ماه امسال نیز که موضوع سوال نمایندگان‬ ‫مجلس اس��ت‪ ،‬فقط ‪ ۱۳۳‬دس��تگاه خودرو‬ ‫وارد ش��ده که از این تع��داد نصف آن برای‬ ‫سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور بوده‬ ‫که براساس قانون آنها مجاز به واردات برای‬ ‫مصارف خود هستند و بقیه آن نیز بر اساس‬ ‫مجوزهای خاص بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای کامل مصوبه دولت دهم در‬ ‫دولت یازدهم‬ ‫این درحالی است که در اواسط کار دولت‬ ‫دهم با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت‬ ‫و کاهش آلودگی ه��وا‪ ،‬واردات خودروهای‬ ‫با حج��م موتور بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی‬ ‫ممنوع ش��ده بود‪ .‬با این حال آمارها حاکی‬ ‫از آن است که میزان واردات خودرو در این‬ ‫س��ال‌ها و پس از مصوبه هیات دولت دهم‪،‬‬ ‫روند کاهشی قابل توجهی نداشته است‪.‬‬ ‫ش��هریورماه ب��ود که ریی��س کل گمرک‬ ‫ایران در تش��ریح مهم‌ترین جزئیات مصوبه‬ ‫دول��ت درباره ممنوعیت واردات خودروهای‬ ‫لوکس باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی گفته بود‪ :‬این‬ ‫مصوبه به دنبال مصوبه قبلی در ‪ ۲۱‬شهریور‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬ابالغ ش��ده و خودروهایی که باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی بودند‪ ،‬اجازه ورود نداشتند‪.‬‬ ‫مسعود کرباسیان افزوده بود‪ :‬خودروهایی‬ ‫که قبال وارد کشور شده و قبض انبار گرفته‬ ‫بودن��د‪ ،‬با ‪ 2‬براب��ر حقوق گمرکی و س��ود‬ ‫بازرگان��ی یعنی ‪ ۱۴۰‬درصد و ب��ا ارز خود‬ ‫متقاضی می‌توانس��تند وارد شوند‪ ،‬در حالی‬ ‫که قب��ل از آن این خودروها ب��ا ارز مرجع‬ ‫و ب��ا ‪ ۷۰‬درص��د حق��وق گمرکی و س��ود‬ ‫بازرگانی وارد ش��ده بودند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه‪ ،‬ای��ن خودروها آنهای��ی بودند که از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬وارد کشور شده بودند و قبض‬ ‫انبار داش��تند‪ ،‬اظهارکرده بود‪ :‬این خودروها‬ ‫به همراه خودروهای سفارتخانه‌ها که طبق‬ ‫اعلام کرد که حتی خودروهای با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬س�ی س�ی‬ ‫ک�ه وارد گمرکات ش�ده‌اند نیز ح�ق ترخیص ندارند و ب�ه عنوان کاالی‬ ‫مرجوعی به شمار می‌روند و باید به خارج از کشور مرجوع شوند‪ .‬بر این‬ ‫اس�اس در ‪ ۸‬ماه امسال‪ ،‬میزان واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی‬ ‫کنوانس��یون‌های بین‌الملل��ی وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��دند‪ ،‬افزون‌بر ‪ ۱۳۳‬خودرو پس از آن‬ ‫مصوبه وارد کشور شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه آخرین ثبت سفارش‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی مربوط به‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۱‬است‪ ،‬گفته بود‪ :‬به طور متوسط‬ ‫در س��ال‌های قبل حدود ‪۶۰۰‬میلیون دالر‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی وارد کشور‬ ‫شده است در حالی که این رقم امسال به ‪۷‬‬ ‫میلیون دالر هم نمی‌رسد که بر این اساس‬ ‫ش��اهد کاهش ‪‌593‬میلیون دالری واردات‬ ‫خودروهای لوکس در سال جاری بوده‌‌ایم‪.‬‬ ‫با ای��ن حال منتق��دان افزای��ش واردات‬ ‫خودرو ای��ن نکته را در نظ��ر نگرفته‌اند که‬ ‫میزان واردات خودروهای لوکس در س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬نسبت به س��ال‌های گذشته به کمتر از‬ ‫یک درصد رس��یده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته سیاس��ت افزایش‬ ‫سال‬ ‫به ‪ ۱۳۳‬دستگاه رسید که در برابر تمام سال‌های واردات خودرو در ایران‬ ‫یک رکورد به‌ش�مار می‌آید‪ .‬این درحالی اس�ت که پیش از این و از سال‬ ‫‪ ۸۸‬تا س�ال ‪ ۹۱‬مجموع خودروهای لوکس با حج�م موتور بیش از ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌سی به بیش از ‪ ۶۹‬هزار دستگاه در طول ‪ ۳‬سال می‌رسد‪.‬‬ ‫به طور متوسط در‬ ‫سال‌های قبل حدود‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون دالر‬ ‫خودروهای باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی وارد‬ ‫کشور شده است در‬ ‫حالی که این رقم امسال‬ ‫به ‪ ۷‬میلیون دالر هم‬ ‫نمی‌رسد که بر این‬ ‫اساس شاهد کاهش‬ ‫‪‌593‬میلیون دالری‬ ‫واردات خودروهای‬ ‫لوکس در سال جاری‬ ‫بوده‌‌ایم‬ ‫تعداد خودروهای تعداد خودروهای‬ ‫زیر ‪2500CC‬‬ ‫باالی ‪2500CC‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪10316‬‬ ‫‪31312‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪19746‬‬ ‫‪23763‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪21236‬‬ ‫‪18604‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪28860‬‬ ‫‪16239‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪74657‬‬ ‫‪4016‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪43853‬‬ ‫‪133‬‬ ‫واردات بر اساس افزایش رقابت در بازارهای‬ ‫خ��ودرو ب��وده ک��ه خودروه��ای لوکس به‬ ‫دلیل قیمت بس��یار باالی آن تنها از س��وی‬ ‫عده‌ای خاص مورد اقبال قرار می‌گیرند که‬ ‫از مبحث رقابتی ک��ردن بازار خودرو خارج‬ ‫هس��تند‪ .‬ب��ا این ح��ال نبای��د کاهش‪۵۹۳‬‬ ‫میلی��ون دالری واردات خودروهای لوکس‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬را فراموش کرد که در س��ایه‬ ‫اجرای مصوبه پش��ت پا افت��اده دولت قبل‬ ‫به‌دست آمده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‌راهکاره�ای محدودی�ت واردات‬ ‫لوکس‌ها‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تحریم‌ه��ای انجام ش��ده و‬ ‫محدودیت‌ه��ای ارزی ک��ه در ای��ن م��دت‬ ‫ب��ه دولت تحمیل ش��د ب��ه ناچ��ار اعمال‬ ‫مدیری��ت ارز و واردات و مدیری��ت واردات‬ ‫و متناسب‌س��ازی الگوی وارداتی را وارد فاز‬ ‫تازه‌ای کرد‪ .‬براین اس��اس ب��ا توجه به ارزبر‬ ‫بودن خودروه��ای لوکس و ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌س��ی به دلیل ارزش باالی این نوع کاال‬ ‫در جهت محدودیت واردات‪ ۱۰ ،‬پیش��نهاد‪،‬‬ ‫مصوبه و اقدام مدنظر قرار گرفت که واردات‬ ‫خ��ودرو تنها ب��ا ارز متقاض��ی (ارز آزاد) و‬ ‫اختصاص نیافتن ارز مبادله‌ای برای واردات‬ ‫خودرو اعم از پایین‌تر از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی و‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی نخستین اقدام در این‬ ‫زمینه بود‪.‬همچنین بر این اساس یکی دیگر‬ ‫از اصلی‌تری��ن مصوب��ات خاص ب��رای ورود‬ ‫ای��ن گونه خودروها‪ ،‬تصوی��ب نامه‌های ‪۱۷‬‬ ‫بهمن س��ال ‪ ۸۷‬مبنی بر ارائ��ه مجوز ورود‬ ‫خودروه��ای جانبازان ‪ ۷۰‬درصد تا س��قف‬ ‫‪ ۸۴۵۱‬نفر بدون رعایت ضوابط فنی بود که‬ ‫از مجموع این تعداد جانباز‪ ،‬افزون‌بر ‪۲۶۶۹‬‬ ‫نفر نس��بت ب��ه واردات خودروهای خارجی‬ ‫اق��دام کردند که نزدیک ب��ه ‪ ۹۰‬درصد آنها‬ ‫خودروهای وارداتی باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی‬ ‫و بعض��ی از آنه��ا خودروه��ای لوکس فاقد‬ ‫ضوابط فنی ازجمله خودروهای ‪BMW ۶‬‬ ‫و بن��ز ‪CIS ۵۰۰‬ب��وده اس��ت‪ .‬ارائه مجوز‬ ‫برای واردات خودروهای لوکس به س��اکنان‬ ‫جزیره ابوموسی نیز از دیگر مصوبات خاص‬ ‫با هدف محدود ک��ردن واردات خودروهای‬ ‫لوک��س بود‪ .‬این درحالی اس��ت که پیش از‬ ‫این هر خانوار س��اکن شهرس��تان ابوموسی‬ ‫می‌توانست هر ‪ ۴‬س��ال یکبار با معافیت از‬ ‫پرداخت س��ود بازرگانی نس��بت به واردات‬ ‫خودرو اقدام کند‪ .‬در این زمینه ‪ ۶۳۴‬نفر از‬ ‫ساکنان ابوموس��ی توسط استانداری استان‬ ‫هرم��زگان برای واردات خ��ودرو به گمرک‬ ‫معرفی و در مجموع تعداد ‪ ۳۹۵‬نفر نسبت‬ ‫ب��ه واردات خودرو اقدام کردن��د که از این‬ ‫تعداد نیز همه نسبت به واردات خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی اق��دام و تعداد ‪۱۹۴‬‬ ‫نفر نس��بت به واردات خودروهای لوکس از‬ ‫قبیل خودروهای پورشه‪ ،‬لکسوس‪،SI۵۰۰ ،‬‬ ‫‪ SIS۵۰۰‬و‪ ...‬نیز اق��دام کردند‪ .‬اجازه ثبت‬ ‫س��فارش و واردات ی��ک دس��تگاه خودرو‬ ‫سواری به نام هریک از ورزشکاران برتر برای‬ ‫یکبار‪ ،‬یکی از پیشنهادهای تشویقی وزارت‬ ‫ورزش و جوانان ب��رای قهرمانان و نام‌آوران‬ ‫کشور بود که بر اساس آن‪ ،‬از تعداد ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫معرفی شده اس��تفاده از این مصوبه خاص‪،‬‬ ‫صددرصد ورزش��کاران نس��بت ب��ه واردات‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی و بیشتر‬ ‫لوکس که ش��امل خودروهای مازراتی و بنز‬ ‫‪ ML‬بوده‪ ،‬اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس دهمی��ن م��اده محدودیت در‬ ‫واردات خودروه��ای لوک��س‪ ،‬م��اده واحده‬ ‫اص�لاح قانون لغو محدودیت‌های مربوط به‬ ‫واگذاری اتومبیل‌های سیاس��ی و کنسولی‬ ‫مقیم ای��ران‪ ،‬ورود خودروهای نماینده‌های‬ ‫سیاس��ی و کنس��ولی مقیم ایران و اعضای‬ ‫رسمی آنها به شرط عمل متقابل پس از ‪۳‬‬ ‫سال با معافیت ‪ ۱۰‬درصد به ازای هرسال از‬ ‫تاریخ ورود به کشور بدون مانع اعالم شد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان تبصره‌ای اعالم ش��د که بر‬ ‫اساس آن‪ ،‬تردد خودروهای سواری خارجی‬ ‫از مناط��ق آزاد ماکو‪ ،‬ارون��د‪ ،‬انزلی‪ ،‬چابهار‬ ‫و ارس ت��ا مراکز اس��تان‌های مربوط بدون‬ ‫تش��ریفات گمرکی و اطالع و ثبت گمرکی‬ ‫انجام ش��ود که متولی آن نی��ز این مناطق‬ ‫خواهند بود‪ .‬اما از آنکه جا تعداد خودروهای‬ ‫وارده ب��ه مناط��ق آزاد از مح��ل مصوبات‬ ‫مربوط اس��ت‪ ،‬بنابراین آمار دقیقی در این‬ ‫زمینه در دست نیست‪.‬بر این اساس بررسی‬ ‫رون��د واردات خودروه��ای لوکس در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امسال و همچنین نگاهی به اقدامات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در زمینه محدود‬ ‫کردن واردات خودرو نشان می‌دهد که عزم‬ ‫جدی این وزارتخانه حمایت از تولید داخلی‬ ‫بوده همانگونه ک��ه بارها نیز به دلیل اعالم‬ ‫نظ��ر صریح وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مبنی بر ضرورت افزایش قیمت خودروهای‬ ‫تولی��د داخل ب��ا هدف جب��ران هزینه‌های‬ ‫تولید‪ ،‬نظرات انتقادی به وی تحمیل شد‪.‬‬ ‫شیوا‪ :‬قیمت دنا نهایی است ‪ /‬یکه‌زارع‪ :‬منتظر ابالغ رسمی قیمت هستیم‬ ‫سردرگمی ‪ ۵‬هزار خریدار دنا‬ ‫رییس ش��ورای رقاب��ت در حالی از نهای��ی بودن قیمت‬ ‫دنا س��خن می‌گوید که مدیرعام��ل ایران‌خودرو همچنان‬ ‫از برگزاری جلس��اتی برای نهایی ش��دن قیم��ت دنا خبر‬ ‫می‌دهد‪ .‬رضا ش��یوا با اش��اره به اینکه در دستورجلسه این‬ ‫هفته شورای رقابت زمانی برای بررسی قیمت نهایی دنا در‬ ‫نظر گرفته نش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شورای رقابت دستورالعمل‬ ‫قیمت‌گذاری دنا را تعیین و مرکز ملی رقابت قیمت نهایی‬ ‫این خودرو را اعالم کرده است و به زودی در قالب یک نامه‬ ‫رس��می قیمت دنا را به شرکت ایران‌خودرو ابالغ می‌کنیم‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که ش��ورای ملی رقابت دو روز قبل نیز‬ ‫قیمت اعالمی خودروی دنا از س��وی شورای رقابت را تایید‬ ‫و آن را ب��رای مصرف‌کننده ‪۴۲‬میلی��ون تومان اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اظهارات رییس ش��ورای رقابت در حالی‬ ‫مطرح می‌ش��ود که مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه قیمت خودروی دنا هنوز قطعی نیس��ت‪ ،‬به مهر‬ ‫اعالم کرده که چهارش��نبه هفته جاری در جلس��ه شورای‬ ‫رقابت‪ ،‬درباره قیمت دنا تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هاشم یکه‌زارع تصریح کرده‪ ،‬زمانی قیمت قطعی خواهد‬ ‫بود که به‌طور رسمی به خودروساز اعالم شده یا روی سایت‬ ‫ش��ورای رقابت قیمت نهایی به ثبت رس��د که هم‌اکنون نه‬ ‫در سایت ش��ورای رقابت قیمت دنا اعالم شده و نه به ما در‬ ‫این‌باره چیزی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نرخ دنا نداشتیم‬ ‫در همین حال عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان‬ ‫اینکه هیچ جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نرخ دنا در شورای‬ ‫رقابت برگزار نشده‪ ،‬گفت‪ :‬مراتب اعتراض خود را به رییس‬ ‫شورا اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی مددی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه هیچ‬ ‫جلسه‌ای در ش��ورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت دنا‬ ‫انجام نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه قیمت ‪۴۲‬میلیونی‬ ‫خودروی دنا مورد اعتراض ش��رکت خودروس��از است‪ ،‬به‬ ‫این شورا پیش��نهاد شده تا در یک جلس��ه مشترک میان‬ ‫کارشناس��ان ش��ورای رقابت و ایران‌خودرو ی��ک بار دیگر‬ ‫قیمت این خودرو مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ایران‌خودرو نرخ ‪ ۵۱‬میلیون تومانی را‬ ‫پیشنهاد داده و شورای رقابت نیز نرخ ‪۴۲‬میلیون تومانی را‬ ‫اعالم کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظر می‌‌رسد بررسی این شورا‬ ‫کارشناسی نیس��ت چرا که ‪۹‬میلیون تومان اختالف میان‬ ‫قیمت پیشنهادی و نرخ اعالم شده‪ ،‬اختالفی غیرمنطقی به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د نرخ معقول برای این خودرو با توجه‬ ‫به مس��تندات خودروس��از ‪۴۸‬میلیون تومان است اما باید‬ ‫در جلسه کارشناس��ی دو طرف به بحث نشسته و یکدیگر‬ ‫را قان��ع کنن��د چرا که اگر قرار باش��د خودروس��از تولید را‬ ‫کاه��ش داده یا متوقف کند‪ ،‬ضرر آن به‌طور غیرمس��تقیم‬ ‫مصرف‌کنندگان را نیز شامل می‌شود‪.‬‬ ‫م��ددی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نباید ب��ه اس��م حمایت از‬ ‫مصرف‌کنند‪ ،‬تولید کش��ور را تعطیل یا کاهش داد چرا که‬ ‫هم‌اکن��ون تمام تالش دولت و مجل��س‪ ،‬حمایت از تولید‪،‬‬ ‫ارتقای آن و اشتغالزایی است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مشخص نیست که جلسه اعالم شده از سوی‬ ‫رییس ش��ورای رقابت چه زمانی تش��کیل شده است زیرا‬ ‫اعضای ناظر در این جلسه حاضر نبوده‌اند‪.‬‬ ‫در این می��ان تنها خریداران دنا برای تحویل این خودرو‬ ‫معط��ل و بالتکلیف هس��تند که نه ایران‌خ��ودرو حاضر به‬ ‫تحویل آن با قیمت تعیین‌ش��ده اس��ت و نه شورای رقابت‬ ‫قیمت این محصول را به خودروساز ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫این موضع‌گیری ایران‌خودرو و ش��ورای رقابت در حالی‬ ‫رخ داده ک��ه حدود ‪۵‬هزار نفر دن��ا را پیش خرید کرده‌اند و‬ ‫حال با تاخیر در تحویل خودرو روبه‌رو هستند‪.‬‬
‫معدن‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫جاجرم قطب تولید آلومینیوم می‌شود‬ ‫تعرفه واردات فوالد ابزاری حمایتی با نگاه به آینده‬ ‫ژاپن سیمان با فناوری نانو تولید کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫از خصوصی‌سازی موثر معادن بزرگ گزارش می‌دهد‬ ‫افزایش سود معادن با واگذاری سهامی عام‬ ‫حام�د ش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬برنامه دولت ب�رای افزایش نقش معدن در تولی�د ناخالص ملی در حالی‬ ‫اجرایی ش�ده که دولت برای رفع مش�کل نقدینگی به جذب س�رمایه‌های بخش خصوصی روی آورده‬ ‫اس�ت‪ .‬از س�وی دیگر واگذاری معادن به متخصصان این حوزه راهکاری برای افزایش بهره‌وری بخش‬ ‫معدن است‪ .‬در معادن کوچک و متوسط به دلیل نیاز به نقدینگی کمتر واگذاری کامل معادن به بخش‬ ‫خصوصی امکانپذیر اس�ت اما در معادن بزرگ همواره واگذاری به ش�کلی اس�ت که بیش�ترین سهام‬ ‫ازآن نهادهای ش�به‌دولتی اس�ت‪ .‬از این‌رو کارشناس�ان معتقدند در مزایده‌ها‪ ،‬شرکت‌های شبه‌دولتی‬ ‫به‌دلیل ارزیابی نکردن میزان بهره‌وری معادن قیمتی باالتر از حد معمول اعالم می‌کنند که شرکت‌های‬ ‫خصوص�ی ت�وان رقابت با آن را ندارند‪ .‬از طرف دیگر ش�به دولتی‌ها در تولید ب�ه دلیل اینکه به نفع و‬ ‫ض�رر معدن خیلی توجه نمی‌کنند همواره بهره‌وری پایین‌تری نس�بت به معادن کاملا خصوصی دارند‪.‬‬ ‫به همین دلیل مدیریت معادن به شکل سهامی عام‪ ،‬بهترین راهکار افزایش حاشیه سود معادن است‪.‬‬ ‫یکی از برنامه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران تعریف پروژه‌های جدیدی است که‬ ‫با حمایت بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود‪ .‬از این‌رو‬ ‫در یک س��ال اخیر نزدیک به ‪24‬میلیارد تومان از این‬ ‫طرح‌ها با مش��ارکت بخش خصوصی اجرا ش��ده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال در برخی از طرح‌های بزرگ ش��رکت‌های‬ ‫ش��به‌دولتی و موسس��ات بانک��ی به ص��ورت هلدینگ‬ ‫حضور دارند‪ ،‬چراکه طرح‌های بزرگ به س��رمایه کالن‬ ‫نیاز دارند و نرخ سود باالی بانک‌ها مانع از حضور قوی‬ ‫بخش خصوصی به مزایده این شرکت‌ها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه سود پایین خصولتی‌ها‬ ‫نایب‌رییس ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫ضمن اشاره‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ه به��ره‌وری باالت��ر مع��ادن‬ ‫خصوصی اظهار کرد‪ :‬در سال‌های‬ ‫اخی��ر چند معدن ب��زرگ دولتی‬ ‫وارد بازار س��رمایه ش��ده و مدیریت آنها برای تس��ویه‬ ‫رد دیون به موسسات شبه‌دولتی واگذار شده است‪ .‬اما‬ ‫از آنجایی که در معادن با مدیریت‌های ش��به دولتی به‬ ‫بازگشت سرمایه و ریسک توجه چندانی ندارند نسبت‬ ‫به معادن خصوص��ی بهره‌وری پایین‌ت��ری دارند‪ ،‬زیرا‬ ‫سرمایه شرکت متعلق به آنها نیست و نسبت به سود و‬ ‫زیان ش��رکت حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند و در‬ ‫نتیجه حاشیه سود آنها پایین است‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه بخش خصوص��ی به دلیل ارزیابی ک��ه از درآمد و‬ ‫ریس��ک معدن دارد عالوه بر اینکه در مزایده‌ها قیمت‬ ‫واقع��ی معدن را اع�لام می‌کند پ��س از مالکیت برای‬ ‫افزایش بهره‌وری و درآمد بیشتر معدن تالش می‌کند‪.‬‬ ‫پدرام س��لطانی در مورد روند واگذاری معادن ادامه‬ ‫داد‌‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته افرادی محدوده‌ها را به نام‬ ‫خود ثبت می‌کردند تا از این طریق درآمدی به‌دس��ت‬ ‫آورند‪ ،‬اما در یک سال اخیر تغییراتی در نحوه واگذاری‬ ‫معادن به وجود آمده است و جنبه‌ای فنی و مالی برای‬ ‫سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود‪ .‬با این حال هنوز‬ ‫برخی معادن واگذار ش��ده در گذش��ته به صورت راکد‬ ‫باق��ی مانده‌اند‪ .‬افزایش فعالیت معادن کوچک و بزرگ‬ ‫در گرو این اس��ت ک��ه اگر بهره‌ب��رداران نتوانند طبق‬ ‫طرح پیش��نهادی خود عمل کنند سلب مالکیت شده‬ ‫و معادن در مزایده به سرمایه‌گذار جدید واگذار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‌سازی‪ ،‬مانع هدررفت منابع‬ ‫رییس خانه اقتصاد ایران در مورد‬ ‫نحوه واگذاری مع��ادن بزرگ به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی به‬ ‫به‌طور قط��ع دولت ب��ا واگذاری‬ ‫معادن به س��مت کوچک‌س��ازی‬ ‫حرکت می‌کند و در ش��رکت‌هایی که زیانده هس��تند‬ ‫مانع از هدررفت منابع مالی می‌ش��ود و در شرکت‌های‬ ‫سودده به درآمدهای مالیاتی اکتفا می‌کند‪ .‬این مسئله‬ ‫در تمام دنیا وجود دارد که شرکت‌های دولتی به دلیل‬ ‫اینک��ه به مناب��ع دولت تکیه دارند از نظ��ر درآمدزایی‬ ‫محدودتر از شرکت‌های خصوصی هستند و خدمات و‬ ‫تولی��دات آنها از کیفیت پایین‌تری برخوردار اس��ت‪ .‬از‬ ‫این‌رو اگر معادن بزرگ به شکل سهامی عام درآیند به‬ ‫دلی��ل اینکه مناف��ع س��هامداران را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫می‌دهد‪ ،‬سودده‌تر خواهند بود‪.‬‬ ‫ابراهی��م جمیل��ی در رابط��ه ب��ا مناف��ع مدیریت‬ ‫معادن س��هامی عام افزود‪ :‬واگ��ذاری برخی معادن و‬ ‫شرکت‌های معدنی در گذشته به گونه‌ای بوده که تنها‬ ‫شرکت از نظر ظاهری شکل خصوصی به خود گرفته‬ ‫و مدیریت آن همچنان از س��وی دولت یا شرکت‌های‬ ‫شبه‌دولتی انجام می‌ش��ود‪ .‬از آنجایی که هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت‌های معدنی با س��هامداری عام توس��ط اعضا‬ ‫انتخاب می‌شوند‪ ،‬به‌طور قطع فعالیت هیات‌مدیره این‬ ‫معادن در راس��تای افزایش درآمد سهامداران خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬از این رو با تغییر روند واگذاری معادن بزرگ از‬ ‫حالت دولتی یا ش��به‌دولتی به بخش کاملا خصوصی‪،‬‬ ‫میزان برداش��ت معادن و فرآوری مواد معدنی افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه مدیران معادنی که به‌شکل‬ ‫سهامی عام اداره می‌شوند افزایش حاشیه سود است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی ش��رکت‌ها سرمایه عام دارند عالوه بر‬ ‫اینکه فعالیت آنها شفاف‌س��ازی خواهد ش��د‪ ،‬مدیران‬ ‫اهداف و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای سهامداران را‬ ‫دنبال خواهند کرد و از مواد معدنی بیشتر بهره‌برداری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از این‌رو این مس��ئله از خام‌فروشی مواد‬ ‫معدنی جلوگیری می‌کند‪ ،‬چراکه در کشور محدودیت‬ ‫بهره‌ب��رداری از م��اده اولیه معدنی موج��ود‪ ،‬به علت‬ ‫کمبود منابع مالی اس��ت‪ .‬بخش‌های معدنی ظرفیت‬ ‫گزارش روز‬ ‫تکرار دوباره اتهامات تکذیب‌شده علیه چادرملو‬ ‫چندی پیش رییس کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬مجلس اعالم کرد که بدهی مالیاتی‬ ‫چادرملو ‪ 700‬میلیارد تومان است که‬ ‫تازه آن‌هم قطعیت پیدا نکرده است اما‬ ‫دیروز یک عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س مجددا ادع��ای بدهی ‪7000‬‬ ‫میلیارد تومانی چادرملو را مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬در بخش��ی از‬ ‫خب��ری ک��ه یک��ی از خبرگزاری‌ها به‬ ‫نقل از محمد مددی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس منتش��ر کرده‪ ،‬آمده‬ ‫است‪« :‬تخلفات مالیاتی چادرملو حدود‬ ‫‪ 7‬هزار میلیارد تومان است که به گفته‬ ‫رییس کمیسیون اصل ‪ 90‬محرز شده‬ ‫است‪ .‬من متعجبم این چه دست‌هایی‬ ‫اس��ت که آنها را پیگی��ری نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وقتی رییس کمیس��یون خودش اعالم‬ ‫می‌کند حدود ‪ 7‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫قطعی شده چرا هیچ اقدامی انجام و با‬ ‫آنها برخورد نمی‌شود‪».‬‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح می‌شود‬ ‫که چند هفته پیش رییس کمیسیون‬ ‫اصل ‪ 90‬مجلس اظهارات خود درباره‬ ‫بدهی مالیاتی چادرملو را اصالح کرد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی پورمخت��ار‪ ،‬ریی��س‬ ‫کمیس��یون اص��ل ‪ 90‬مجلس ‪ 12‬آذر‬ ‫م��اه در توضی��ح مکتوب خ��ود برای‬ ‫رس��انه‌ها نوش��ته بود‪« :‬نظر به اینکه‬ ‫درباره بدهی مالیات��ی ‪ 7000‬میلیارد‬ ‫تومان��ی ش��رکت چادرمل��و خبری به‬ ‫نقل از اینجانب منتش��ر شده است به‬ ‫اطالع می‌رس��اند که ‪1‬ـ مبلغ اختالفی‬ ‫‪ 700‬میلیارد تومان اس��ت ‪2‬ـ موضوع‬ ‫در حال رسیدگی است و قطعیت پیدا‬ ‫نکرده است»‪.‬‬ ‫همچنین محمود نوریان در گفت‌وگو‬ ‫با ماین نیوز با ابراز تاس��ف نس��بت به‬ ‫اینک��ه برخی اظه��ارات غل��ط درباره‬ ‫چادرمل��و ب��ا وج��ود اظهارنظره��ای‬ ‫انجام‌شده دوباره تکرار می‌شوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر مدرک��ی علیه چادرملو وجود دارد‬ ‫بهتر است در دادگاه ارائه شود تا ما نیز‬ ‫پاسخ‌های الزم را ارائه دهیم‪ .‬اما اینکه‬ ‫مدام به چادرملو اتهامات بی‌اساس زده‬ ‫می‌شود کار درستی نیست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬رییس کمیس��یون‬ ‫اص��ل ‪ 90‬مجل��س چن��دی پی��ش‬ ‫اظهارات خ��ود درب��اره بدهی ‪7000‬‬ ‫میلی��ارد تومانی چادرمل��و را اصالح و‬ ‫اع�لام کرد رقم اعالم‌ش��ده از س��وی‬ ‫وی که تازه آن‌هم قطعی نش��ده‪700 ،‬‬ ‫میلی��ارد تومان بوده اس��ت نه ‪7000‬‬ ‫میلیارد تومان‪.‬‬ ‫نوریان با بیان اینکه به نظر می‌رسد‬ ‫برخی هنوز معنای مزایده را نمی‌دانند‬ ‫و بهتر اس��ت در ای��ن زمینه اطالعات‬ ‫خ��ود را افزایش داده و س��ری هم به‬ ‫فرهن��گ لغ��ت بزنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمامی‬ ‫اقدامات انجام‌شده در چادرملو قانونی‬ ‫ب��وده و تخلف��ی رخ ن��داده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر اگ��ر کس��ی از طرح‌های‬ ‫دیگ��ر مانن��د ف��والد میان��ه دلخوری‬ ‫دارد ای��ن موض��وع چ��ه ارتباط��ی به‬ ‫چادرملو دارد‪».‬‬ ‫چندی پی��ش نیز معاون برنامه‌ریزی‬ ‫اس��تاندار یزد ب��ا رد برخی ش��ایعات‬ ‫و هیاهوه��ا درب��اره ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی چادرمل��و و تکذیب اعالم رقم‬ ‫بده��ی ‪ 7‬هزار میلیاردی این ش��رکت‬ ‫گفت‪« :‬چادرملو از خوش‌حس��اب‌ترین‬ ‫و ش��ریف‌ترین ش��رکت‌های اقتصادی‬ ‫است که واقعا در قضایای اخیر مظلوم‬ ‫واقع شده است‪».‬‬ ‫محمدرض��ا بابایی همچنی��ن تاکید‬ ‫ک��رده بود ک��ه اتهام‌زنی بی‌م��ورد به‬ ‫چادرمل��و ب��ه هیچ‌وج��ه قاب��ل قبول‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫باالتری برای جذب سرمایه‌های عام دارند تا نقدینگی‬ ‫جامعه را به س��مت تولید س��وق دهند‪ .‬در ش��رایطی‬ ‫کنونی بیشتر سرمایه‌های کوچک که قادر به ورود به‬ ‫فعالیت‌های بزرگ نیستند به سمت خرید طال‪ ،‬ارز و‪...‬‬ ‫رفته‌اند‪ .‬اگر ش��رایطی فراهم شود که واگذاری معادن‬ ‫به ش��رط حف��ظ صالحیت معدن��کاران به بخش‌های‬ ‫عموم��ی جامعه انجام ش��ود‪ ،‬رش��د بخ��ش معدن به‬ ‫سرعت اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫یک��ی از دالی��ل ورود ش��رکت‌های ش��به‌دولتی به‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن‪ ،‬نبود بخش خصوصی‬ ‫قوی در بخش معدن اس��ت‪ ،‬چراک��ه توانمندی در دو‬ ‫بعد مالی و فنی از ش��رایطی است که بخش خصوصی‬ ‫در پروژه‌های بزرگ باید داش��ته باش��د تا بتواند به آن‬ ‫ورود کند‪ .‬از طرف دیگر در قانون ش��رایطی برای اخذ‬ ‫مش��ارکت و س��رمایه‌های خارجی برای پروژه‌هایی که‬ ‫به بخش خصوصی واگذار می‌ش��ود‪ ،‬دیده نشده است‪.‬‬ ‫به همی��ن دلیل در مزایده معادن بزرگ ش��رکت‌های‬ ‫ش��به‌دولتی بدون رقیب وارد می‌ش��وند‪ .‬تامین منابع‬ ‫مالی و کاهش نرخ سود بانکی و فراهم کردن همکاری‬ ‫بخش خصوصی با ش��رکای خارجی در معادن زمینه را‬ ‫برای رفع مشکل خصوصی‌سازی کامل در بخش معدن‬ ‫فراهم خواهند کرد‪.‬‬ ‫چرخ معادن زغال‌سنگ نمی‌چرخد‬ ‫ضعف‌های متعددی ازجمله نبود تجهیزات‬ ‫و مناب��ع مال��ی کاف��ی موجب ش��ده معادن‬ ‫زغال‌سنگ داخلی با مشکالت زیادی مواجه‬ ‫ش��وند‪ .‬برخ��ی از فعاالن این ب��ازار معتقدند‬ ‫دلیل عمده اینکه چ��رخ این معادن به‌خوبی‬ ‫نمی‌چرخد این اس��ت که پ��ول کافی به این‬ ‫معادن تزریق نمی‌شود‪.‬‬ ‫درحقیقت مش��کالت معادن زغال‌س��نگ‬ ‫مانن��د حلقه‌ه��ای ی��ک زنجی��ر می‌ماند که‬ ‫ب��ه یکدیگ��ر مرتبط ب��وده و روی‌ه��م تاثیر‬ ‫می‌گذارن��د‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که به‬ ‫عقیده برخی دیگر از کارشناس��ان این حوزه‪،‬‬ ‫آنچه معادن زغال‌س��نگ را درگیر خود کرده‬ ‫مش��کالت مدیریتی اس��ت که حاال در وجوه‬ ‫مختلف گریبانگیر این معادن ش��ده در حالی‬ ‫ک��ه اگر زودتر این مش��کل برطرف می‌ش��د‬ ‫می‌توانستیم ش��اهد موفقیت‌های زیادی در‬ ‫این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫دبی��ر کمیته زغال‌س��نگ خان��ه معدن در‬ ‫گفت‌وگو با دنیای معدن از مش��کالت تامین‬ ‫م��واد اولیه در این صنعت خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر برای تولید زغال‌سنگ داخلی‬ ‫حداقل به ‪ 4‬میلیون تن کنسانتره نیاز است‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه اقدامات انجام‌ش��ده در معادن‬ ‫ب��ه هیچ‌وج��ه در جه��ت تامین ای��ن مقدار‬ ‫زغال‌سنگ نیست یعنی نه پشتیبانی مناسبی‬ ‫از نظر س��رمایه‌گذاری انجام شده و نه قیمت‬ ‫پوش��اننده‌ای از هزینه‌ها‪ ،‬که ای��ن دو عامل‬ ‫در حقیق��ت محدود‌کننده فعالیت در معادن‬ ‫زغال‌سنگ هستند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬امسال‬ ‫وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور رو به افول‬ ‫بوده و روند سال جاری نیز بسیار نگران‌کننده‬ ‫است؛ به طوری که اگر روال به همین صورت‬ ‫پیش برود تعداد زیادی از معادن زغال‌سنگ‬ ‫تعطیل خواهند ش��د‪ .‬مجته��دزاده در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در چند سال اخیر کمیته‌ای در وزارت‬ ‫صنایع با نام کمیته پش��تیبانی از زغال‌سنگ‬ ‫شکل گرفته بود‪ ،‬اما متاسفانه شاهد فعالیتی‬ ‫از این بخش نبودیم؛ حتی در سال جاری هم‬ ‫با وجود ‪ 9‬ماه تقاضای مداوم‪ ،‬دست‌اندرکاران‬ ‫موفق به فعالیت مجدد این کمیته نش��دند و‬ ‫حتی نتوانس��تند از نزدیک به مشکالت این‬ ‫صنع��ت بپردازن��د‪ .‬دبیر کمیته زغال‌س��نگ‬ ‫خانه معدن در پاس��خ به این سوال که عامل‬ ‫اصل��ی این ضعف ک��ه اهمیتی به تش��کیل‬ ‫کمیت��ه داده نمی‌ش��ود کجاس��ت؟ گفت‪ :‬از‬ ‫نظ��ر من مهم‌تری��ن عامل ب��رای این ضعف‬ ‫نبود حساس��یت الزم در وزارت صنایع است‪.‬‬ ‫در حالی که نیاز کش��ور ب��ه این ماده معدنی‬ ‫روزافزون اس��ت و ضرورت دارد که این ماده‬ ‫معدنی برای افزایش اش��تغالزایی مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬اما متاسفانه در این ‪ 9‬ماه گذشته‬ ‫اتفاق محسوسی را شاهد نبودیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چشم‌انداز معدن‬ ‫توسعه صادراتی‬ ‫است‬ ‫سیدرسول رنجبران‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫همس��و با اهداف سند چش��م‌انداز ‪ 20‬ساله کشور‪،‬‬ ‫بخش صنعت و معدن کش��ور در افق س��ال ‪ 1404‬به‬ ‫جایگاه نخس��ت اقتصادی و صنعتی در منطقه دست‬ ‫خواهد یافت‪ .‬براساس سند چشم‌انداز ‪ 20‬ساله کشور‬ ‫و سیاس��ت‌های کل��ی برنامه‌های ‪ 5‬س��اله‪ ،‬مزیت‌ها و‬ ‫قابلیت‌های عمده و محوری کشور در بخش معدن به‬ ‫این صورت تعریف می‌شود‪.‬‬ ‫ برنامه‌ریزی ب ‌ه منظور توسعه اکتشاف‪ ،‬بهره‌برداری‪،‬‬‫فرآوری و تولید محصوالت صنایع معدنی با مسئولیت‪،‬‬ ‫هدایت و نظارت دولت براساس فناوری‌های پیشرفته‬ ‫روز توس��ط بخش خصوصی داخل��ی و خارجی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ توس��عه معدن��کاری کوچ��ک مقی��اس و ایج��اد‬‫خوش��ه‌های معدنی و احیای معادن متروکه با اولویت‬ ‫مناطق محروم‬ ‫ـ توج��ه به صیانت و جلوگیری از تخریب و تضییع‬ ‫ذخایر معدنی و محیط‌زیس��ت‪ ،‬حفاظت از نیروی‌کار‬ ‫و بهب��ود وضعیت ایمنی و بهداش��تی در فعالیت‌های‬ ‫معدنی به عنوان فرهنگ و استاندارد‌های پذیرفته شده‬ ‫در عملیات معدنکاری است‪.‬‬ ‫ وارد ک��ردن م��واد معدنی خام‪ ،‬ذخای��ر کم‌عیار و‬‫باطله‌ه��ای مفید معدنی به فرآین��د صنعتی از طریق‬ ‫توسعه صنایع فرآوری‬ ‫ ایجاد سیستم کاداستر و تهیه نقشه‌های ‪ GIS‬در‬‫ساماندهی محدوده‌های اکتشافی‬ ‫ اولویت‌ده��ی ب��ه تامین منابع مال��ی و تخصیص‬‫بودجه و اجرای اصولی و عملی طرح‌ها با هدف کاهش‬ ‫منطقی دوره زمانی طرح‌های اکتشافی‬ ‫ کاه��ش هزینه‌ه��ا در بخ��ش اکتش��اف از طریق‬‫گس��ترش آموزش‌ه��ای فنی‌ـ‌تخصص��ی و نوس��ازی‬ ‫تجهیزات اکتش��افی و کاهش ریس��ک از طریق انجام‬ ‫مطالعات اصولی و علمی اکتشاف‬ ‫ـ حمایت ویژه از صادرات محصوالت معدنی فرآوری‬ ‫شده‬ ‫ تامین زیرساخت‌های الزم برای توسعه فعالیت‌های‬‫معدنی در مناطق مستعد با اولویت مناطق محروم‬ ‫ هماهنگ‌سازی ظرفیت ایجاد شده در بین صنایع‬‫پایین‌دستی و باالدستی بخش معدن‬ ‫ بسترس��ازی برای تش��کیل ش��رکت‌های معدنی‬‫پیمانکاری عمومی به‌منظور حضور در عرصه بین‌الملل‬ ‫با اولویت بخش خصوصی‬ ‫ افزایش س��رمایه صن��دوق بیمه س��رمایه‌گذاری‬‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی از س��وی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران برای پوش��ش‬ ‫بخشی از خطر‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در‬ ‫فعالیت‌های معدنی‬ ‫ تدوی��ن ضوابط‪ ،‬معیارها و اس��تاندارد‌های به روز‬‫معدنی در چارچوب اهداف توسعه پایدار‬ ‫ برنامه‌ریزی انتقال فناوری نوین در بخش معدن‬‫ تشخیص مزیت نسبی در حوزه‌های مختلف بخش‬‫مع��دن و حمایت از تبدیل آن ب��ه مزیت رقابتی برای‬ ‫ورود به بازارهای جهانی‬ ‫ اصالح و تقویت سازمان نظام مهندسی معدن‪.‬‬‫کش��ور ایران در مس��یر کمربند مواد معدنی فلزی‬ ‫و غیرفل��زی از ط�لا و م��س تا س��نگ‌های تزئینی و‬ ‫خاک‌ه��ای صنعتی و‪ ...‬ق��رار دارد‪ ،‬به‌طوری که ارزش‬ ‫ای��ن ذخایر بی��ش از ‪ 770‬میلیارد دالر برآورد ش��ده‬ ‫است که حدود ‪3‬درصد از ذخایر شناخته شده معدنی‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که متکی بر‬ ‫توان داخلی و تقویت اقتصاد ملی به‌منظور مقاوم‌سازی‬ ‫آن در براب��ر هرگونه آس��یب درونی یا بیرونی اس��ت‪،‬‬ ‫ظرفی��ت عظی��م معدنی کش��ور از اهمی��ت و جایگاه‬ ‫وی��ژه‌ای برخوردار اس��ت که با اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫چشم‌انداز ‪ 1404‬می‌توان بخش عظیمی از مشکالت‬ ‫اقتصادی کش��ور ازجمله ح��ل معضل بیکاری‪ ،‬اصالح‬ ‫س��اختار اقتصادی‪ ،‬افزای��ش درآمده��ای ارزی و‪ ...‬را‬ ‫ش��اهد بود‪ .‬البته باید اذعان داش��ت که دولت یازدهم‬ ‫در ‪ 17‬ماه گذش��ته همه تالش خ��ودش را به‌منظور‬ ‫جهت‌بخشی و ریل‌گذاری فعالیت‌های معدنی معطوف‬ ‫داشته و در بس��یاری از تصمیم‌گیری‌ها نیز از نظرات‬ ‫فعاالن بخش خصوصی در این حوزه بهره برده است‪.‬‬ ‫تقویت بانک اطالعات و آم��ار معادن‪ ،‬تقویت منابع‬ ‫صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معادن‪ ،‬تامین‬ ‫بودجه کافی برای اکتش��افات پایه و ساماندهی پایگاه‬ ‫جامع علوم زمین‪ ،‬اجرایی کردن پنجره واحد به منظور‬ ‫کاهش فرآیندهای طوالن��ی گرفتن مجوز‪ ،‬حمایت از‬ ‫محصوالت صادرمحور‪ ،‬تاس��یس بانک تخصصی ویژه‬ ‫مع��دن و ارتقای س�لامت اداری و کاهش فس��اد در‬ ‫دس��تگاه‌ها از جمله موارد با اولویت هستند که دولت‬ ‫و مردم باید بیشتر از گذشته به آنها اهتمام بورزند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫انعقاد تفاهمنامه بین‬ ‫بنیاد توسعه و عمران موقوفات‬ ‫و سازمان زمین‌شناسی‬ ‫بنیاد توس��عه و عمران موقوفات کشور و سازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای‬ ‫احیای دارایی‌های بالقوه کشور با نظارت اوقاف امور‬ ‫خیریه کش��ور تفاهمنامه همکاری مش��ترک امضا‬ ‫کردند‪.‬به گ��زارش ماین‌نی��وز‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫مش��ترک فنی و اقتص��ادی میان بنیاد توس��عه و‬ ‫عمران موقوفات کش��ور و س��ازمان زمین‌شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی همزمان ب��ا دومین همایش‬ ‫فرصت‌ها و دستاوردهای اقتصادی موقوفات کشور‬ ‫در قال��ب چارچوب کلی همکاری‌ه��ای متقابل به‬ ‫امضای طرفین رسید‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه به مدت ‪ 3‬سال تمدید شد و ادامه‬ ‫فعالیت و بازنگری اصالح و تغییرات اساسی در مفاد‬ ‫این تفاهمنامه با توافق طرفین قابل انجام است‪.‬‬ ‫فوالد سفیددشت شرکت شد‬ ‫ش��رکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫(س��هامی خاص) اواخر آذر ماه امس��ال با ش��ماره‬ ‫ثبت ‪ 11581‬رس��ما شرکت شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از ش��رکت فوالدمبارک��ه‪ ،‬طرح فوالد سفیددش��ت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری یکی از ش��رکت‌های فوالد‬ ‫اس��تانی است که با مش��ارکت ‪ 65‬درصدی شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفه��ان و ‪ 35‬درصدی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) در دست اجراست‪ .‬ظرفیت شرکت فوالد‬ ‫سفیددش��ت چهارمح��ال و بختیاری س��االنه یک‬ ‫میلیون تن تختال است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ارزیاب��ی فنی و اقتصادی‬ ‫به منظ��ور افزایش تولید تا ‪ 2‬میلی��ون تن و طرح‬ ‫مطل��وب تکمیل زنجیره ارزش حوزه فوالد اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫در ‪ 35‬کیلومتری جاده ش��هرکرد ب��ه بروجن قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کنسرسیوم‪ ،‬عامل رونق‬ ‫سنگ‌آهن آذربایجان غربی‬ ‫ه��دف از تش��کیل کنسرس��یوم س��نگ‌آهن در‬ ‫آذربایجان غربی بازگش��ایی معادن راکد‪ ،‬توس��عه‬ ‫واحده��ای ف��رآوری‪ ،‬کاه��ش قیمت تمام‌ش��ده و‬ ‫درنهایت شناسایی ذخایر پنهان است‪.‬اکبر طاهری‪،‬‬ ‫مع��اون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربایجان غرب��ی در گفت‌وگو با معدن‪24‬‬ ‫ب��ا بیان این مطلب گفت‪ :‬از دیگر مزایای تش��کیل‬ ‫کنسرسیوم س��نگ‌آهن‪ ،‬افزایش بهره‌وری و تولید‬ ‫و نیز تجمیع مع��ادن کوچکی خواهد بود که واحد‬ ‫تبدیلی ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر خواهیم توانست بخش‬ ‫معدن را از اکتش��اف تا حضور در بازارهای جهانی‬ ‫تکمی��ل کنیم‪ .‬طاه��ری ادامه داد‪ :‬هیات موس��س‬ ‫این کنسرس��یوم متش��کل از فعاالن معدن استان‬ ‫که تخصص کافی در امر سرمایه‌گذاری دارند‪ ،‬بوده‬ ‫و قرار اس��ت در هفته آینده جلس��ه‌ای برای تعیین‬ ‫تعداد سهام و ارزش هر سهم تعیین شود‪.‬‬ ‫معاون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربایجان غربی گفت‪ :‬معتقدم س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش معدن متناسب با ذخایر و نوع موادمعدنی در‬ ‫استان توسعه نیافته و همین امر سبب خروج مواد‬ ‫به ش��کل خام از استان شده است از این‌رو درصدد‬ ‫هس��تیم تا کنسرسیوم س��ایر مواد نظیر سیلیس‪،‬‬ ‫خاک نس��وز و دولومی��ت را نیز تاس��یس کنیم تا‬ ‫ش��اهد افزایش ظرفیت تولید معادن و بازگش��ایی‬ ‫مجدد معادن متروکه و تعطیل باش��یم‪ .‬وی درباره‬ ‫تبصره‌های ‪ 2‬و ‪ 3‬ماده ‪ 6‬قانون اصالح قانون معادن‬ ‫نیز گفت‪ :‬تاکنون ش��اهد حض��ور بخش خصوصی‬ ‫توانمن��د در ح��وزه مع��دن و فعالیت‌ه��ای معدنی‬ ‫نبوده‌ایم و این قانون س��بب شده افرادی که پیش‬ ‫از این محدوده‌هایی را با س��رمایه کم ثبت کرده و‬ ‫تنها به برداشت ذخایر س��طحی بسنده کرده‌اند از‬ ‫دور خارج شوند‪.‬‬ ‫طاهری اف��زود‪ :‬اگرچه اجرای این بن��د از قانون‬ ‫س��بب کاهش پروانه‌های اکتش��افی صادرشده در‬ ‫س��ال جاری ش��د اما از نظر کیفیت ش��اهد بهبود‬ ‫بودیم چراکه افراد توانمند وارد رقابت می‌شوند‪.‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬متقاضیان این پروانه‌ها به دلیل مبلغی‬ ‫که ب��ه ازای هر کیلومتر از مح��دوده باید پرداخت‬ ‫کنن��د‪ ،‬مطالعات دقیق‌تر و بیش��تری بر محدوده‌ها‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬طاهری در پایان به کاهش ارزش‬ ‫جهانی بیشتر موادمعدنی فلزی و غیرفلزی در سال‬ ‫جاری اش��اره کرد و گفت‪ :‬این موضوع سبب شد تا‬ ‫شاهد توس��عه واحدهای فرآوری معدنی و افزایش‬ ‫سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی باشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بالتکلیفی آلومینای جاجرم در برزخ خصوصی یا دولتی بودن‬ ‫جاجرم قطب تولید آلومینیوم می‌شود‬ ‫محبوب�ه ناط�ق ‪ -‬گروه معدن‪ :‬در ایران یک معدن ش�ناخته ش�ده‬ ‫بوکس�یت وجود دارد که در شمال شرقی کش�ور واقع شده است‪.‬‬ ‫به منظور فرآوری این ماده معدنی‪ ،‬یک کارخانه تولید پودر آلومینا‬ ‫نیز در این منطقه احداث شد که بخشی از خوراک اصلی دو کارخانه‬ ‫آلومینیوم‌سازی ایران را تامین می‌کند‪ .‬با این حال مشکالت ایجاد‬ ‫ش�ده در تامین بازار مورد نیاز آلومینا از سوی دو کارخانه یادشده‪،‬‬ ‫آلومین�ای ای�ران را به س�وی تامین ب�ازار آن طرف مرزه�ا برد اما‬ ‫€ €درب�اره کارخان�ه تولید پودر آلومین�ای جاجرم و‬ ‫چالش‌های چند سال اخیرآن توضیح می‌دهید؟‬ ‫شرکتآلومینایایرانکهبیشترباناممکانآنیعنیجاجرم‬ ‫معروف اس��ت‪ ،‬با ‪ 25‬میلیون دالر س��رمایه‌گذاری ارزی و ‪40‬‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه ریالی در مزای��ده‌ای به صورت پروژه‬ ‫کلید در دست‪ ،‬به شرکت تکنو‌اسپرت چک واگذار و قرار شده‬ ‫بود ظرف مدت ‪ 3‬سال تمامی مراحل خرید تجهیزات‪ ،‬ساخت‬ ‫و راه‌اندازی با ظرفیت ساالنه ‪ 270‬هزار تن توسط این شرکت‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬طرف این قرارداد‪ ،‬وزارت صنایع وقت و سازمان‬ ‫ایمیدرو به نمایندگی از ش��رکت هلدین��گ آلومینیوم ایران‬ ‫بود‪ .‬با این حال شرکت تکنو باوجود سابقه بسیار خوبی که در‬ ‫ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های آلومینا در افریقا و قزاقستان‬ ‫و چین داشت‪ ،‬بعد از گذشت ‪ 10‬سال موفق به راه‌اندازی این‬ ‫کارخانه در جاجرم نش��د‪ .‬شاید دلیل اصلی موفق نشدن این‬ ‫ش��رکت نوع بوکسیت دیاز پودری جاجرم بود که این شرکت‬ ‫به دلی��ل مطالعات ضعیف‪ ،‬نتوانس��ت مهندس��ی و طراحی‬ ‫س��اخت کارخانه را مطابق با س��ختی م��اده در جاجرم انجام‬ ‫دهد‪ .‬بنابرای��ن ایمیدرو در همان زمان قراردادی با ش��رکت‬ ‫‪ NFC‬چی��ن و ایت��وک ایران منعقد کرد و ب��ا تغییر ظرفیت‬ ‫کارخان��ه به‌‪ 220‬هزار تن و تغییر فالش‌تانک‌های خط تولید‬ ‫و همچنین تامین ‪ 5‬هزارتن بوکسیت دیازپودری نرم از هند‪،‬‬ ‫موفق ب��ه پیش‌راه‌ان��دازی کارخانه با نص��ف همان ظرفیت‬ ‫یعنی ‪ 100‬هزار تن ش��د‪ 25 .‬میلیون دالر ضمانتنامه حسن‬ ‫انجام کار از ش��رکت تکنو اسپرت چک داشتیم که بعد از ‪18‬‬ ‫س��ال توانس��تم در ابتدای س��ال ‪ 91‬آن را از شرکت یادشده‬ ‫وص��ول کنم‪ .‬البته حدود ‪ 24‬میلی��ون دالر آن از طریق بانک‬ ‫صادرات برای طرح توس��عه شمش آلومینیوم گرفته شد ولی‬ ‫‪1/5‬میلیون دالر از آن نزد بانک تجارت مانده است‪.‬‬ ‫€ €دالیل اقتصادی بودن بوکسیت جاجرم چیست ؟‬ ‫خوب وضعیت به همان حال نماند‪ ،‬در ‪ 10‬س��ال گذش��ته‬ ‫با اس��تفاده از توان فنی و مهندس��ی و کارشناسان مجموعه‬ ‫آلومین��ای ایران با تغییرات تدریج��ی در فرآیند تولید و رفع‬ ‫موان��ع مه��م آن و ترمیم خطوط فرآیند تولید‪ ،‬توانس��تیم به‬ ‫تدری��ج به ظرفیت ای��ن کارخانه اضافه کنیم و با اس��تفاده از‬ ‫بوکس��یت معادن جاجرم‪ ،‬تولید آلومین��ا را به ‪ 252‬هزار تن‬ ‫در سال برسانیم‪.‬‬ ‫در مورد کیفیت بوکس��یت معادن نیز باید گفت بر اس��اس‬ ‫مجموع��ه مطالعات��ی که ش��رکت تکنو اس��پرت و ایتوک و‬ ‫‪ UNDP‬قب��ل از انقالب درباره ذخایر و ظرفیت بوکس��یت‬ ‫در فالت ایران انجام داده بودند‪ ،‬بیش��ترین ظرفیت تولید در‬ ‫جاجرم با ‪ 14‬میلیون تن ظرفیت شناسایی شد‪ .‬این مطالعات‬ ‫نشان می‌داد ذخایر بوکسیت در جاجرم برای تامین ‪ 10‬سال‬ ‫اولیه کارخانه تولید آلومینای ایران جوابگو اس��ت به ش��رط‬ ‫آنکه ‪ 50‬درصد بوکس��یت مورد نی��از کارخانه از این معدن و‬ ‫بقیه از منابع خارج از جاجرم چه از ذخایر اکتشافی استان‌های‬ ‫دیگر و چه از طریق واردات از گینه یا هندوستان تامین شود‪.‬‬ ‫طب��ق مطالعات اولیه فقط اجازه برداش��ت ‪ 500‬هزار تن از‬ ‫منابع بوکس��یت جاجرم را داشتیم در حالی که نیاز بوکسیت‬ ‫س��االنه ما ‪ 850‬هزار تن با عیار ‪ 4/8‬مدول یا عیار بود و هست‬ ‫(برای بوکسیت استفاده از واژه مدول درست‌تر است‪ .‬اگر ماده‬ ‫معدنی موجود در س��نگ آهن را ‪ 40‬درصد و میزان سیلیس‬ ‫فعال را ‪ 10‬درصد فرض کنیم مدول بوکس��یت ‪ 4‬خواهد بود)‬ ‫با این‌حال در ‪ 10‬س��ال گذش��ته بیش از ‪ 90‬درصد بوکسیت‬ ‫صادرات نیز نتوانست تمام تولیدات این کارخانه را به فروش برساند‬ ‫بنابراین مدیران کارخانه و مس�ئوالن استانی به این نتیجه رسیدند‬ ‫ک�ه در همین مکان یک کارخانه تولید ش�مش اح�داث کنند تا با‬ ‫ایجاد ی�ک مرحله باالتر در فرآوری‪ ،‬به بازار مصرف گس�ترده‌تری‬ ‫دس�ت یابند‪ .‬ام�ا توجیه ایجاد ی�ک کارخانه تولید ش�مش دور از‬ ‫مرزهای آبی جنوب برای مس�ئوالن س�خت بود آن هم درحالی که‬ ‫چند کارخانه دیگر آلومینیوم از خارج پودر آلومینا وارد می‌کنند‪ .‬با‬ ‫مورد نیاز کارخانه از معادن جاجرم تهیه ش��ده است به همین‬ ‫دلیل معادن بوکسیت تحلیل رفته و هزینه بهره‌برداری از آن‬ ‫به دلیل باالرفتن تصاعدی باطله‌برداری افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال‌های نخست برداشت به ازای هر ‪ 6‬تن خاک‪ ،‬یک تن‬ ‫ل ‪ 92‬به یک تن‬ ‫بوکسیت استخراج می‌شد و اما این رقم در سا ‌‬ ‫در ‪ 25‬تن رس��ید و باعث شد هزینه بهره‌برداری تقریبا ‪ 5‬برابر‬ ‫شود و بازدهی به یک‌پنجم برسد‪.‬‬ ‫€ €ذخای�ر بوکس�یت جاج�رم چقدر اس�ت و آیا این‬ ‫میزان‪ ،‬نیاز کارخانه آلومینا را جواب می‌دهد؟‬ ‫مع��ادن جاجرم ‪ 4‬میلیون تن ذخایر قطع��ی دارند و نیاز ‪4‬‬ ‫سال آلومینای جاجرم را پاسخگو هستند‪ .‬قبال بوکسیت را از‬ ‫معادن روباز برداشت می‌کردیم که درحال حاضر به برداشت‬ ‫زیرزمینی تبدیل شده و باعث بروز دو اتفاق شده است؛ هزینه‬ ‫برداش��ت از معادن زیرزمینی به مراتب بیشتر از معادن روباز‬ ‫اس��ت و از س��ویی چون تجربه برداش��ت بوکسیت به صورت‬ ‫زیرزمینی در ایران وجود ندارد‪ ،‬کارشناس و مهندس حفاری‬ ‫و تونل نیز وجود ندارد و کارشناس��ان با استفاده از روش‌های‬ ‫به کار برده ش��ده در معادن زغال‌س��نگ دارند کار می‌کنند‬ ‫ک��ه به دلی��ل تفاوت نوع رگه‌های بوکس��یت ک��ه به صورت‬ ‫نامتقارن قرار گرفته ناچارند با احتیاط بیشتری در انفجارها‪،‬‬ ‫زدن تاقه‌ه��ا و کن��دن تونل کار کنن��د‪ .‬در نهایت نیز ناچاریم‬ ‫کارشناس��ان خود را برای استفاده از تجارب کشورهای دیگر‬ ‫در برداش��ت زیرزمینی بوکسیت به روسیه و چین بفرستیم‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر در معادن جاج��رم از تونل‌هایی به عمق ‪100‬‬ ‫متر و طول ‪ 1500‬متر بوکسیت برداشت می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €ذخایر دیگر بوکسیت در ایران وجود دارد؟‬ ‫بله و ما اقدامات خوبی در این رابطه انجام داده‌ایم‪ .‬دو س��ال‬ ‫اس��ت که برداش��ت از معادن تاش شاهرود و گانوی دامغان را‬ ‫شروع کرده‌ایم‪ .‬شرکت آلومینا در دو سال گذشته برای تامین‬ ‫م��واد معدنی مورد نیاز کارخانه‪ ،‬تا ی��ک میلیون و ‪ 100‬هزار‬ ‫تن با عیار باالی ‪ 5‬مدول از معدن بوکس��یت شاهرود برداشت‬ ‫س��االنه داشته و به همین دلیل توانسته به ظرفیت ‪ 250‬هزار‬ ‫تن تولید آلومینا در س��ال دست یابد درحالی که قرار بود این‬ ‫مقدار بوکس��یت در ‪ 4‬سال گذش��ته از خارج وارد شود‪ .‬یعنی‬ ‫ش��اهرود و دامغان به تنهایی توانستند آلومینای جاجرم را از‬ ‫واردات بی‌نیاز کنند‪ .‬بوکس��یت برداش��تی از این معادن را با‬ ‫بوکسیت جاجرم مخلوط کرده و آن را پرعیارسازی می‌کنیم‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر آن به اخذ پروانه اکتش��افی جدید در اس��تان‌های‬ ‫س��منان‪ ،‬گلس��تان و کهگیلویه و بویراحمد اق��دام و معادن‬ ‫این حال مدیران این کارخانه معتقدند باید به این منطقه‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک قطب تولید آلومینیوم نگاه کرد که خط تولید ارزش افزوده آن‬ ‫از معدن تا تولید شمش کامل است‪.‬‬ ‫اینه�ا خالص�ه‌ای از درددل‌ه�ای مجید فیض آب�ادی مدیر عامل‬ ‫کارخانه آلومینای جاجرم و طرح توس�عه‌ای آن یعنی تولید شمش‬ ‫آلومینیوم اس�ت‪ .‬او به تفصیل از چالش‌های گذشته و آینده این دو‬ ‫کارخانه می‌گوید‪.‬‬ ‫جدیدی در مناطق دیگر شناس��ایی کرده‌ای��م‪ .‬به‌طور مثال‬ ‫در علی‌آب��اد کتول ذخیره‌گاه بوکس��یتی بزرگی شناس��ایی‬ ‫ش��ده که بیش از جاجرم ظرفیت دارد ولی به دلیل پوش��ش‬ ‫گیاه��ی خاص منطقه‪ ،‬هن��وز نتوانس��ته‌ایم منابع طبیعی و‬ ‫محیط زیس��ت را متقاعد کنیم ولی ب��ه دنبال تامین نظرات‬ ‫این دو نهاد هس��تیم‪ .‬همچنین در دش��ت ده ش��رقی و غربی‬ ‫یزد و همچنین دارس��ینوئیه و بلبولئی��ه در کرمان‪ ،‬موفق به‬ ‫اخذ پروانه اکتشاف شدیم و در منطقه چک چک یزد در حال‬ ‫صدور اس��ت‪ .‬امیدواریم تا س��ال آینده موفق به تعیین ذخایر‬ ‫قطعی و آغاز بهره‌برداری از معادن یادشده شویم‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫ما این اس��ت که در مجموع ‪ 30‬میلیون تن ذخیره در برآورد‬ ‫اولیه به دس��ت‌آید که تا ‪ 20‬س��ال آینده نیاز این کارخانه را‬ ‫پاسخ خواهد داد‪.‬‬ ‫€ €آلومین�ای جاج�رم مش�کالت عدی�ده‌ای ب�ا دو‬ ‫کارخانه عم�ده تولید ش�مش آلومینی�وم المهدی و‬ ‫ایرالکو داش�ت‪ .‬آنها نه از ش�ما آلومینای مورد نیاز را‬ ‫می‌خریدند و نه پول ش�ما را پرداخ�ت می‌کردند‪ .‬این‬ ‫مشکل حل شد؟‬ ‫تولی��د فعل��ی کارخانه آلومین��ای ایران یک‌س��وم نیاز این‬ ‫کارخانه‌ها را پاس��خگو اس��ت‪ .‬ضمن اینکه ب��ا مدیریت خوب‬ ‫آقای کرباس��یان در س��ال‌جاری فرمول مناسب و قابل قبولی‬ ‫بین آلومینای جاجرم و کارخانه‌های ایرالکو و المهدی منعقد‬ ‫شده که هم به موقع تولیدات این کارخانه توسط شرکت‌های‬ ‫یادشده خریداری و هم نسبت به پرداخت پول آن در مدت ‪40‬‬ ‫روز اقدام ش��ود‪ .‬پرداخت مطالبات قبلی ما از این دو کارخانه‪،‬‬ ‫نیز زمان‌بندی ش��د به طوری که ‪ 110‬میلیارد تومان از ایرالکو‬ ‫طلب داریم که تقسیط شده و روابط بین این چند واحد بهبود‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫€ €کارخان�ه ش�مش آلومینیوم ب�ا چ�ه توجیهی در‬ ‫جاجرم ساخته شد؟‬ ‫طرح توسعه آلومینای ایران در نخستین سفر استانی دولت‬ ‫به خراسان شمالی با ‪ 34/9‬میلیون یورو به اضافه ‪ 433‬میلیارد‬ ‫ریال با احتساب‪110‬میلیارد ریال دریافتی از ایمیدرو از محل‬ ‫تسهیالت و منابع ایمیدرو به تصویب رسید‪ .‬گام نخست برای‬ ‫اج��رای فاز اول ش��مش آلومینیوم به ظرفی��ت ‪ 36‬هزار تن با‬ ‫شرکت ‪ NFC‬چین اجرایی شد با این شرط که خرید و تامین‬ ‫‪ 4‬دستگاه ترانس و رکتیفایر (یکسو‌کننده‌های برق) به عنوان‬ ‫مهم‌ترین قس��مت تجهیزات کارخانه‪ ،‬ساخت شرکت فوجی‬ ‫ژاپن باش��د که در حال حاضر این دستگاه‌ها مستقیما از ژاپن‬ ‫به بندرعباس وارد شده است‪.‬‬ ‫ما برای تامین قیمت این دس��تگاه‌ها که در سال ‪ 91‬قرارداد‬ ‫آن بس��ته شد با بخشنامه‌های جدید بانک‌ها به مشکل انتقال‬ ‫پول برخوردیم چنانکه برای باز کردن ال‌سی ناچار به پرداخت‬ ‫‪ 160‬درصد پول به بانک تجارت شدیم یعنی آن زمان بانک‌ها‬ ‫برای اینکه ال‌س��ی باز کنند می‌گفتند ‪ 100‬درصد پول را باید‬ ‫نقد پرداخت کنید و بعد که با نوسان شدید دالر مواجه شدیم‬ ‫این رقم را به ‪ 130‬و سپس ‪ 160‬درصد رساندند که اگر دالر تا‬ ‫‪ 60‬درصد هم افزایش پیدا کرد‪ ،‬بانک‌ها به مش��کلی برنخورند‬ ‫همچنی��ن از محل منابع داخلی ش��رکت و ضبط ضمانتنامه‬ ‫‪ 25‬میلیون دالری که بابت خس��ارت احداث نکردن کارخانه‬ ‫آلومین��ای جاجرم از ش��رکت تکنو اس��پرت گرفت��ه بودیم‪،‬‬ ‫توانس��تیم در دو سال گذشته خطوط تولید کارخانه شمش را‬ ‫احداث و تکمیل کنیم و آن را به‪ 56‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫برسانیم و خط ارزش افزوده بوکسیت را کامل کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه ‪ 4‬بخش اصل��ی دارد‪ -1:‬تران��س و رکتیفایر‬ ‫‪ -2‬س��الن‌های احیا ش��امل دیگ‌های ذوب که در فاز اول ‪71‬‬ ‫عدد اس��ت و ساخته شده ‪ – 3‬کرین‌ها که توسط شرکت نوئل‬ ‫آلمان اس��ت و در س��ایت کارخانه موجود است ‪ -4‬تجهیزات‬ ‫‪ FTD‬که این هم خریداری ش��ده و قرار اس��ت تا ماه دیگر به‬ ‫کارخانه برس��د‪ .‬اما برای تجهیز دیگ‌ها و نصب آنها در س��الن‬ ‫احیا و پیش‌راه‌اندازی به ‪ 75‬میلیون یورو و ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار دیگر نیاز است که با دستور وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و با مصوبه ش��ورای اقتصاد قرار شده ‪ 85‬میلیون دالر‬ ‫از مح��ل فاینانس چین��ی به ما پرداخت ش��ود که در صورت‬ ‫تامی��ن منابع تا یک ماه دیگر ف��از یک کارخانه راه می‌افتد و از‬ ‫آنجا که تجهیزات مورد نیاز کامل اس��ت راه‌اندازی دو فاز دیگر‬ ‫کاری ندارد‪.‬‬ ‫€ €تامین منابع مالی این ش�رکت برای چه به در بسته‬ ‫خورده است؟‬ ‫مش��کل ما این اس��ت که ش��رکت آلومینای ایران دو سال‬ ‫پیش به عنوان رد دیون به صندوق بازنشس��تگی فوالد واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬در ابتدای دول��ت یازدهم نیز این مصوب��ه تایید و ‪100‬‬ ‫درصد س��هام به صندوق واگذار ش��د‪ .‬پ��س از ارزیابی و توافق‬ ‫بین وزارت کار و وزارت صنایع‪ ،‬انتقال قطعی س��هام انجام شد‬ ‫ولی از آنجایی که در ‪ 3‬س��ال گذشته‪ ،‬بازده شرکت آلومینای‬ ‫جاجرم مثبت بود و طبق الزامات اصل ‪ ،44‬ش��رکت‌هایی که‬ ‫دو سال متوالی بازده مثبت داشته باشند باید انتقال سهام آنها‬ ‫از طری��ق فروش یا واگذاری آنها از طری��ق بورس یا فرابورس‬ ‫انجام ش��ود و از آنجا که برابر قانون بودجه س��ال ‪ ،93‬واگذاری‬ ‫شرکت‌های دولتی به صورت تهاتری ممنوع است و مطالبات‬ ‫صندوق‌ها از دولت باید به صورت نقدی انجام ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫در ‪ 4‬ماه گذش��ته شورای عالی واگذاری‪ ،‬از واگذاری آلومینای‬ ‫ای��ران به صندوق بازنشس��تگی ممانعت کرد و قرار ش��د این‬ ‫شرکت به صورت ‪ 51‬درصد به بورس واگذار شود و دوباره ‪49‬‬ ‫درصد س��هام آن در اختیار ایمیدرو قرار گیرد‪ .‬مش��کل اصلی‬ ‫ما این اس��ت که به دلیل اینکه خصوصی محسوب نمی‌شویم‪،‬‬ ‫نمی‌توانیم از صندوق توس��عه مل��ی وام بگیریم چون فقط به‬ ‫بخش خصوصی‌هایی که بیش از ‪ 80‬درصد واگذاری داشتند‪،‬‬ ‫تعلق می‌گیرد‪ .‬از طرف دیگر دولتی هم محس��وب نمی‌شویم‬ ‫تا بتوانیم از تسهیالت دولتی استفاده کنیم‪ .‬با این حال دولت‬ ‫طرحی را در دس��ت اق��دام دارد که ‪ 51‬درصد خصوصی‌ها نیز‬ ‫بتوانند از وام صندوق توسعه ملی استفاده کنند‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫چهره ها و نظر ها‬ ‫تامین ‪۴۰‬درصد‬ ‫ارز واردات‬ ‫از محل صادرات‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات‬ ‫با محاسبه سرانگشتی آمارهای بانک مرکزی مشخص‬ ‫می‌ش��ود که ‪۴۰‬میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات در سال‬ ‫گذش��ته از محل صادرات تامین شده و اگر بانک مرکزی‬ ‫اکن��ون با کمبود ارز مواجه اس��ت‪ ،‬به ج��ای محدودیت‬ ‫پیمان‌سپاری ارزی‪ ،‬ارز مبادله‌ای برخی کاالهای ساخته‬ ‫ش��ده وارداتی را قطع کند‪ .‬آمار ‪ ۹‬م��اه گمرک حکایت از‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی دارد و رقمی معادل ‪۳۵‬میلیارد‬ ‫و ‪۱۴۵‬میلیون دالر را نش��ان می‌دهد و مهم‌تر آنکه ارزش‬ ‫هر تن کاالی صادراتی به ‪۴۵۰‬دالر رس��یده‪ ،‬یعنی بیشتر‬ ‫به س��مت صادرات کاالهای با ارزش افزوده حرکت کرده‬ ‫و از خام‌فروش��ی تا ح��دی فاصله گرفته‌ای��م‪ .‬آمار بانک‬ ‫مرکزی در مورد فروش ارز در سال ‪ ۹۲‬نیز نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫‪۲۵‬میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلی��ون دالر به صورت رس��می ارز‬ ‫فروخته ش��ده اس��ت و از آنجایی که صادرات ‪۴۰‬میلیارد‬ ‫دالری در س��ال‪ ۹۲‬داش��ته‌ایم و در مقاب��ل ‪۶۵‬میلی��ارد‬ ‫دالر واردات ای��ن اعداد و ارقام نش��ان می‌ده��د‪ ،‬بقیه ارز‬ ‫مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین ش��ده اس��ت که‬ ‫می‌تواند جواب مستدلی برای آنهایی باشد که می‌گویند‬ ‫صادرکننده ارز را به کش��ور نمی‌آورد‪ .‬متاس��فانه با توجه‬ ‫به کاهش قیمت نفت ش��اهدیم ک��ه برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس دوب��اره موض��وع پیمان‌س��پاری ارزی را مطرح‬ ‫می‌کنن��د و هر بار ک��ه صادرات می‌خواه��د جان تازه‌ای‬ ‫گرفته و رونق بگیرد‪ ،‬بالفاصله نظرها به سمت ارز صادراتی‬ ‫جلب می‌شود‪ ،‬در حالی که با وضعیت رکود تورمی‪ ،‬نباید‬ ‫صادرات را با مشکل مواجه کرد‪ .‬در عین حال تجربه نشان‬ ‫داده در هر دوره‌ای که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح‬ ‫ش��ده در نهایت با شکس��ت مواجه ش��ده و به جای ایجاد‬ ‫محدودی��ت و وضع قوانینی که مانعی بر س��ر راه صادرات‬ ‫است‪ ،‬باید به این مسئله نگاه حمایتی داشت‪.‬‬ ‫تناقض با سیاست‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫مریم طالبی‌دلیر‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫اگرچه اجرایی‌نش��دن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫مص��وب ‪ ۱۳۹۲‬اکنون به یکی از م��وارد انتقاد از دولت‬ ‫تبدیل شده و فشار برای اجرای آن هر روز بیشتر می‌شود‪،‬‬ ‫اما باید توجه داش��ت که مهم‌ترین دلیل اجرا نشدن این‬ ‫قانون در تغایر و تناقض‌های آن با سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪ .‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که پیش‬ ‫از تصویب در مجلس و ابالغ به دولت‪ ،‬از س��وی بسیاری‬ ‫از فعاالن بخش خصوصی و تش��کل‌های اقتصادی مورد‬ ‫اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود‪ ،‬درنهایت به دلیل موانع‬ ‫و چالش‌های��ی ک��ه آن را در مقابل اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫اس��ناد باالدس��تی قرار می‌داد از اجرایی‌شدن بازماند و‬ ‫نتوانس��ت از فیلت��ر کمیته ماده ‪ ۷۶‬عبور کن��د‪ .‬از آنجا‬ ‫ک��ه بهبود ش��اخص‌های مقاومت��ی اقتص��اد و اهتمام‬ ‫بخش‌ه��ای دولت��ی و خصوصی به ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫و رون��ق آن و همچنین تس��هیل فرآیندهای تجاری از‬ ‫موارد تاکیدشده در منویات رهبر معظم انقالب به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ ،‬قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کمیته‬ ‫ماده ‪ ۷۶‬مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و درنهایت این‬ ‫کمیته به تعارض این قانون با سیاست‌های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی رای داد و اجرای این قانون متوقف ش��د‪ .‬اما‬ ‫ضعف قان��ون جدید مبارزه با قاچاق تنه��ا به این مورد‬ ‫محدود نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه نگاه بس��ته و امنیتی به فضای‬ ‫تجارت‪ ،‬جرم‌انگاری رفتار فعاالن اقتصادی‪ ،‬ایجاد موانع‬ ‫غیرمعقول و درنتیجه کند کردن فعالیت‌های تجاری از‬ ‫ایرادات آش��کار قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬اس��ت که در ش��رایط کنونی که سیاس��ت‌های‬ ‫کش��ور به س��مت تنش‌زدایی روابط خارجی و توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی پیش می‌رود اجرای آن می‌توانس��ت‬ ‫ب��ه بی‌میلی فعاالن و توقف فعالیت‌های اقتصادی منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگرچه قانون الزم‌االجرا است و تخطی‬ ‫از آن قانون‌ش��کنی محس��وب می‌ش��ود اما از آنجا که‬ ‫قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز به دلیل ایرادات‪ ،‬موانع‬ ‫و چالش‌ه��ا و از همه مهم‌ت��ر تناقض با اقتصاد مقاومتی‬ ‫مس��کوت مانده است‪ ،‬نمی‌توان دید قانون‌شکنانه به آن‬ ‫داش��ت‪ ،‬بلکه این اتفاق برشی الجرم بر تناقضی قانونی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بنابراین بهتر است با تغییر مواضع‪ ،‬رویکرد‬ ‫اصالح قانون را بر رویکرد اجرای قانونی ترجیح دهیم‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مذاکره بانکی برای تسهیل نقل و انتقال ارز‬ ‫ه صنعت و گردشگری‬ ‫توسعه در سای ‌‬ ‫تجارتی به وسعت اقیانوس‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫دولت امسال یک کیلو برنج و شکر هم وارد نکرده است‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬دیروز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حالی‬ ‫مهمان خانه ملت بود که موضوع واردات برنج و بحث توزیع شکر در بازار‬ ‫مورد سوال برخی از نمایندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهن�دس محمدرضا نعمت‌زاده ضمن دف�اع از عملکرد دولت در کنترل‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه امس��ال دولت حتی یک‬ ‫کیلوگرم برنج و شکر هم وارد نکرده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف‬ ‫اس��ت کاالهای اساسی را تامین و به میزان‬ ‫مش��خص ذخی��ره کند که در ای��ن زمینه‬ ‫اقدامات مهمی هم انجام شد‪.‬‬ ‫با اشاره‬ ‫علی قنبری در گفت‌وگو با‬ ‫به س��وال یکی از نمایندگان مجلس درباره‬ ‫عملکرد ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از مزایای نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران وجود دموکراسی و تحکیم‬ ‫قوا و پاسخگو بودن دولت در مقابل مجلس‬ ‫است که در این زمینه استفاده از ابزار تذکر‪،‬‬ ‫سوال‪ ،‬استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در‬ ‫اختیار مجلس خواهد بود و دولت هم از آن‬ ‫استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح برخی انتق��ادات درباره‬ ‫واردات بی‌روی��ه برنج گفت‪ :‬دولت به دلیل‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی موظف اس��ت با‬ ‫توجه ب��ه چارچوب‌ه��ای قانون��ی و برای‬ ‫تقویت تولیدکنن��ده ایرانی فعال محصولی‬ ‫وارد نکند و‌این درحالی اس��ت که امس��ال‬ ‫فقط برای ذخایر اس��تراتژیک مجوز برای‬ ‫واردات داده‌ای��م که هنوز هم وارد کش��ور‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬دولت موظف است در حدود‬ ‫چارچوب قانونی خود پاس��خگوی مجلس‬ ‫باش��د و البت��ه انتظار م��ی‌رود نمایندگان‬ ‫مجل��س در این م��وارد از مناف��ع و مصالح‬ ‫ف��ردی و گروهی پرهیز کنند و س��واالت‪،‬‬ ‫تذکرات و تحقیق و تفحص‌ها را براس��اس‬ ‫راهبرد جلوگیری از فس��اد‪ ،‬رانت‌خواری و‬ ‫انح��راف از موازین مطرح کنند و همچنین‬ ‫انتقاد‌ها براس��اس آمار و اطالعات صحیح و‬ ‫کار کارشناسی باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫افزود‪ :‬بنده هم به عنوان عضوی از دولت از‬ ‫این امر استقبال می‌کنم و خود را موظف و‬ ‫مکلف به پاسخگویی در این زمینه می‌دانم‪.‬‬ ‫قنبری با بی��ان اینکه دول��ت موظف به‬ ‫تامی��ن ذخایر اس��تراتژیک گن��دم‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫شکر و روغن براساس نیازهای کشور است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به عنوان نمونه درباره گندم موظف‬ ‫هس��تیم با حمایت از تولیدکننده داخلی‬ ‫تولی��دات آنه��ا را با قیمت‌ه��ای تضمینی‬ ‫خریداری و هم براس��اس مص��رف و برای‬ ‫ذخایر استراتژیک اقدام به واردات کنیم‪.‬به‬ ‫گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در همی��ن زمینه امس��ال ‪ ۶/۸‬میلیون تن‬ ‫گندم ب��ا بهترین قیم��ت تضمینی یعنی‬ ‫‪ ۱۰۵۰‬تومان خریداری و مقداری هم برای‬ ‫تامین نیاز نانوایی و کارخانه‌ها وارد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د براینک��ه می��زان ذخایر‬ ‫براس��اس دس��تور رییس‌جمهوری به نحو‬ ‫احس��ن انجام شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫خص��وص برنج نیز ب��ا توجه ب��ه تولیدات‬ ‫داخ��ل‪ ،‬محصول��ی را در داخ��ل توزی��ع‬ ‫نکرده‌ایم تا تولید‌کننده متضرر نشود‪.‬‬ ‫قنب��ری ادام��ه داد‪ :‬در مورد ش��کر هم با‬ ‫توجه به اینکه اختیار را به بخش خصوصی‬ ‫دادیم متولی واردات ش��کر نیستیم و تنها‬ ‫موظف به توزیع و عرضه ش��کر براس��اس‬ ‫قیمت‌های تعیین ش��ده هستیم که در این‬ ‫زمینه هم تالش کردیم براساس چارچوب‬ ‫قانون اقدام کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بازرگان��ی دولتی‬ ‫ای��ران با تاکید براینک��ه برخالف اظهارات‬ ‫گفته ش��ده هر نوع توزیع کاالی اساسی با‬ ‫مس��تندات محکم و قانونی قیمت‌گذاری‬ ‫واردات برنج و دیگر مس�ائل گفت‪ :‬با ش�روع دولت یازدهم به دلیل آنکه‬ ‫موجودی شکر و برنج زیاد بود‪ ،‬من به‌طور کتبی به شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫دس�تور دادم که وارداتی انجام ندهند و آنها نیز غیر از کاالهایی که قبال‬ ‫سفارش شده بود چنین کاری نکردند‪.‬‬ ‫برایتنظیممیزانتولیدداخلیووارداتآن‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬چراکه باوجود اختالف‌نظر‌های‬ ‫فراوان بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای میزان سرانه‬ ‫مصرف داخلی برن��ج (‪ ۳۶‬یا ‪ ۴۵‬کیلوگرم)‬ ‫هر ساله واردات برنج روند صعودی داشت‪،‬‬ ‫به نحوی که سال گذشته بیش از ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن برنج وارد کش��ور شده است‪ .‬اما امسال‬ ‫این واردات حدود ‪ ۴۰‬درصد نسبت به سال‬ ‫گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫و در بازار عرضه ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکنون هر‬ ‫اقدام��ی که از س��وی این ش��رکت صورت‬ ‫گرفته ب��ا رعایت حمای��ت از تولید داخل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توج��ه به اینکه نهادهای‬ ‫نظارت��ی به‌طور مرت��ب فعالیت‌ها را رصد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬کوچکترین انحرافی از چارچوب‬ ‫قانونی نداش��ته‌ایم و توزیع و ذخیره‌سازی‬ ‫کاالهای اساس��ی براس��اس مس��تندات‬ ‫چارچوب‌ه��ای قانون��ی و مصوبات محکم‬ ‫س��تاد تدابیر وی��ژه و تنظیم ب��ازار صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫قنبری تصریح کرد‪ :‬امسال هم توانستیم‬ ‫با وجود تمام فش��ارهای بین‌المللی ذخایر‬ ‫را ب��ه حداکثر ممکن برس��انیم تا کمترین‬ ‫کمبودی در بازار احس��اس نشود و قیمت‬ ‫را به خوبی کنترل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت�ی در زمین�ه حمای�ت از‬ ‫تولید‬ ‫می��راث به‌جامان��ده از ‪ 2‬دول��ت قبل که‬ ‫س��ایه گس��ترده‌ای هم بر اقتص��اد دولت‬ ‫یازدهم پهن کرده است همیشه و تا همین‬ ‫االن ه��م مشکل‌س��از بوده‪ ،‬ب��ه نحوی که‬ ‫برخی نمی‌خواهند باور کنند بهبود شرایط‬ ‫گذش��ته به زودی امکان‌پذیر نیست و باید‬ ‫ت��ا حدودی ترکش تصمیمات ش��تابزده و‬ ‫برنامه‌های نادرست گذشته را بر بدنه فعلی‬ ‫اقتصاد تحمل کرد‪.‬‬ ‫یکی از این مباحث تجارت خارجی است‬ ‫که دولت یازدهم به‌خوبی از پس آن برآمده‬ ‫و در یک‌سال‌ونیم گذشته ثابت کرده موفق‬ ‫به رفع بس��یاری از موانع س��ر راه واردات و‬ ‫صادرات ش��ده اس��ت‪ ،‬تا جایی ک��ه با گذر‬ ‫زمان دنیا هم روی خوش��ی به ایران نشان‬ ‫داد و دروازه‌های بس��ته کش��ور به صورت‬ ‫مدیریت‌ش��ده باز ش��د‪ .‬عالوه بر آب‌شدن‬ ‫یخ رواب��ط سیاس��ی و اقتصادی ای��ران با‬ ‫کش��ورهای جهان‪ ،‬آمار سربه‌فلک کشیده‬ ‫واردات دومی��ن میراثی بود ک��ه از اقتصاد‬ ‫دولت نهم و دهم به دولت روحانی رس��ید‪.‬‬ ‫مردان دولت روحانی برای مقابله با واردات‬ ‫بی‌روی��ه و س��امان‌دادن به ب��ازار تجاری و‬ ‫هم‌ت��رازی واردات و ص��ادرات گ‌ام‌ه��ای‬ ‫اساسی و محکمی برداشتند‪ .‬واردات میوه و‬ ‫برنج در فصل برداشت ممنوع شد و قوانین‬ ‫و برنامه‌های گمرک برای تسهیل صادرات‬ ‫یکی پ��س از دیگری به اج��را درآمد‪ .‬آمار‬ ‫گمرک مهر تاییدی است بر موفقیت دولت‬ ‫در کنت��رل واردات و منطقی‌کردن دو کفه‬ ‫ترازوی تجارت‪.‬‬ ‫در این بین واردات برنج و ش��کر به عنوان‬ ‫دو محصول اساسی در اقتصاد نیز همیشه‬ ‫مورد بحث و جدل بوده که حمایت از تولید‬ ‫را همواره به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫به‌تازگ��ی هم برچس��ب واردات بی‌رویه‬ ‫برن��ج و در برخی موارد ش��کر نیز به دولت‬ ‫یازدهم نس��بت داده می‌ش��ود که به گفته‬ ‫مس��ئوالن امر و حتی آمار مستند گمرک‪،‬‬ ‫اینگونه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تایی�د کاه�ش واردات ب�ا آم�ار‬ ‫گمرک‬ ‫آم��ار گمرک به وضوح می‌گوید‪ :‬در ‪ ۸‬ماه‬ ‫نخست امسال‪ ۸۲۹ ،‬هزار تن برنج به ارزش‬ ‫یک‌میلیارد و ‪ ۲۸‬میلیون دالر وارد کش��ور‬ ‫ش��ده که در مقایسه با سال گذشته کاهش‬ ‫‪ ۴۰/۳۲‬درصدی در وزن و ‪ ۳۶/۳۱‬درصدی‬ ‫در ارزش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫درباره ش��کر نیز واردات در ‪۸‬ماه امسال‬ ‫با کاهش ارزش��ی و وزنی مواجه شده است‪.‬‬ ‫در این م��دت‪۷۴۳ ،‬هزار تن به ارزش ‪۳۴۵‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬ش��کر وارد کش��ور ش��ده که‬ ‫در مدت مش��ابه سال گذش��ته این میزان‬ ‫حدود ‪ ۸۴۷‬هزار تن به ارزش ‪ ۴۶۶‬میلیون‬ ‫دالر بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫دولت‌های نهم و دهم صنعت شیرین شکر‬ ‫به تلخی کش��یده ش��د‪ ،‬به نحوی که تا مرز‬ ‫نابودی تولیدکنن��دگان این صنعت پیش‬ ‫رف��ت‪ .‬درواق��ع واردات بیش از ان��دازه در‬ ‫مقاطع��ی که در انبارها‪ ،‬قند و ش��کر خاک‬ ‫می‌خورده‌ان��د و قیمت‌گذاری‌هایی که به‬ ‫گفته فعاالن این بخش‪ ،‬بازار فروش را فلج‬ ‫کرده بود‪ ،‬باعث شد که صنف تولیدکننده‬ ‫قند و شکر بیش��ترین آسیب را ببینند‪ .‬اما‬ ‫درحال‌حاضر به گواه فعاالن بازار و مصوبات‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬برنامه‌های دولت در راستای‬ ‫حمایت از تولی��د داخل و مدیریت واردات‬ ‫اس��ت‪ .‬ادعایی که در طول ‪۱۰‬ماه گذشته‬ ‫به‌درستی اثبات شده است‪.‬‬ ‫این آمارها به تنهایی کافی است تا نشان‬ ‫ده��د مدیری��ت واردات در دولت یازدهم‬ ‫به‌خوبی درک ش��ده و دول��ت تمام تالش‬ ‫خود را می‌کند تا ع�لاوه بر حفظ وضعیت‬ ‫تولی��د در جای��گاه باال‪ ،‬فقط ب��رای تامین‬ ‫نیاز‌ها اقدام به واردات منطقی کند‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت تاکید دارد که در س��ال ‪ ۹۱‬تعرفه‬ ‫واردات ش��کر از ‪ ۱۱۰‬درصد به صفر درصد‬ ‫کاهش یافت و ای��ن موضوع باعث افزایش‬ ‫بی‌روی�� ‌ه واردات این محصول به بازار ش��د‬ ‫و متاس��فانه این روند تا ابتدای سال ‪ ۹۲‬نیز‬ ‫ادامه داشت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که از ش��روع دولت‬ ‫تدبیر و امید به دلیل موجودی باالی ش��کر‬ ‫و برن��ج در ب��ازار واردات این دو محصول از‬ ‫سوی شرکت بازرگانی دولتی ممنوع شد‪.‬‬ ‫به گفته نعمت‌زاده‌‪ ،‬در ‪ ۸‬ماه سال ‪ ۹۲‬جمعا‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۹۵۶‬هزار تن برنج خارجی‬ ‫وارد ش��ده که اغلب آن برای سفارش‌های‬ ‫قبل و در س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬است‪ .‬اما در ‪۸‬‬ ‫ماهه امسال و در سفارشات جدید این عدد‬ ‫ب��ه ‪ ۸۲۹‬هزار تن کاهش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫س��خنان نعمت‌زاده حاکی از این واقعیت‬ ‫اس��ت که برخ�لاف صحبت‌ه��ا در مورد‬ ‫واردات بی‌رویه برخی از اقالم نظیر ش��کر‬ ‫و برنج‪ ،‬این موضوع صحت ندارد‪.‬‬ ‫از نگاهی دیگر‪ ،‬در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫واردات برن��ج آنقدر زیاد بود که هیچ‌یک از‬ ‫کارشناسان نمی‌توانستند معیار مشخصی‬ ‫‹ ‹آمار تولید و مصرف مشخص شود‬ ‫دبیر انجمن برنج هم در این میان با بیان‬ ‫اینکه در ‪8‬س��ال گذش��ته واردات بی‌رویه‬ ‫برنج را ش��اهد بودیم‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در روند‬ ‫واردات برنج باید مدیریت بیش��تری شود‪.‬‬ ‫جمیل علیزاده‌ش��ایق خطاب به خبرنگار‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه باید با نگاه جدی‬ ‫به این مقول��ه نگاه کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بدون‬ ‫برنامه‌ری��زی نمی‌توان ب��ه نتیجه مطلوب‬ ‫رس��ید‪ ،‬در واقع باید ی��ک تیم برنامه‌ریزی‬ ‫متخصص تشکیل شود تا هم میزان تولید‬ ‫در س��ال و هم میزان مصرف س��رانه و نیاز‬ ‫داخل را مشخص کنند تا حاصل کسر این‬ ‫دو عدد میزان موردنی��از واردات را تعیین‬ ‫کن��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تا آمار درس��ت از تولید‬ ‫و مصرف نداشته باش��یم نمی‌توان واردات‬ ‫را کنترل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه رو‌به‌رشد و حمایتی‬ ‫به‌کشاورزی‬ ‫ افزایش ‪ 53‬درص��دی واردات برنج در‬‫س��ال ‪ 92‬ک��ه رقمی معادل ی��ک میلیون‬ ‫و ‪ 956‬ه��زار ت��ن اس��ت (حت��ی مرک��ز‬ ‫پژوهش‌های مجلس هم در گزارش��ی که‬ ‫در این‌ب��اره تهیه کرده بود‪ ،‬اعالم کرد ایران‬ ‫با واردات بی��ش از یک میلیون تن برنج در‬ ‫سال‌های اخیر‪ ،‬پس از کشورهای فیلیپین‪،‬‬ ‫نیجریه و عربستان سعودی در رده چهارم‬ ‫واردات برنج جهان قرار گرفته است!)‬ ‫ واردات ی��ک میلیون و ‪ 513‬هزار تن در‬‫س��ال ‪ 91‬که البته این آمار تنها برای ‪ 6‬ماه‬ ‫نخست بوده است‪.‬‬ ‫ واردات برن��ج ( در س��ال‌های ‪ 1380‬تا‬‫‪ )1391‬از ‪ 699‬ه��زار تن در س��ال ‪1380‬‬ ‫با س��یر صعودی به ‪ 1289‬هزار تن در سال‬ ‫‪ 1391‬رسیده که نشان‌دهنده افزایش ‪45‬‬ ‫درصدی در این دوره است‪.‬‬ ‫اینها فقط بخش��ی از آمار وارداتی اس��ت‬ ‫که در کارنامه دولت دهم ثبت ش��ده است؛‬ ‫دولتی که براساس سیاست‌های نه‌چندان‬ ‫حساب‌ش��ده اقتص��ادی‌اش صدم��ات‬ ‫جبران‌ناپذی��ری به کش��اورزی ایران وارد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برهمین اساس بحث بررسی واردات برنج‬ ‫در دس��تورکار مردان دول��ت یازدهم قرار‬ ‫گرفت و بارها از سوی مسئوالن اعالم شد که‬ ‫دولت شرایط نابسامان شالیکاران را بهبود‬ ‫می‌بخش��د و حتی محمد ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز اعالم کرد‬ ‫جلوگی��ری از واردات بی‌رویه برنج و تعیین‬ ‫قیمت تضمین��ی آن از اولویت‌های دولت‬ ‫برای حمایت از بخش‌کش��اورزی اس��ت‪.‬‬ ‫برنامه‌هایی که محقق ش��د و به موجب آن‬ ‫واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال آنچه مس��لم اس��ت‪ ،‬نگاه‬ ‫روبه‌رش��د و حمایت��ی دول��ت ب��ه بخش‬ ‫کش��اورزی اس��ت چراکه دولت دقیقا در‬ ‫زمانی موفق به کنترل واردات برنج ش��ده‬ ‫که نقطه عطف کش��اورزان شالیکار است؛‬ ‫کاری که متاسفانه در ‪ 8‬سال پیش از دولت‬ ‫یازدهم انجام نشده بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زمان واردات‬ ‫مهم است‬ ‫عنایت‌اهلل بیابانی‬ ‫قائم مقام خانه کشاورز‬ ‫بر اس��اس آمار داخلی که به‌دس��ت ما رسیده است‪،‬‬ ‫تاکن��ون بی��ش از ‪ ۲‬میلیون ت��ن تولی��د داخلی برنج‬ ‫داش��ته‌ایم که اگر سرانه مصرف هر نفر در کشور را ‪۳۶‬‬ ‫کیلوگرم در نظر بگیریم‪ ،‬نیاز به حدود یک میلیون تن‬ ‫دیگ��ر از این محصول غذایی در کش��ور وجود دارد که‬ ‫باید از طریق واردات تامین ش��ود‪ .‬اما متاسفانه قیمت‬ ‫واقعی و بین‌المللی برنج نسبت به قیمتی که در کشور‬ ‫م��ا فروخته می‌ش��ود‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ ،‬یعنی اختالف‬ ‫قیمت محسوسی بین قیمتی که وارد کننده‌ها بر برنج‬ ‫وارداتی‌شان گذاش��ته‌اند با قیمت واقعی جهان وجود‬ ‫ی به کشور می‌زند‪.‬‬ ‫دارد که این مسئله آسیب جد ‌‬ ‫مس��ئله مهمی ک��ه این س��ال‌ها بر اقتص��اد بخش‬ ‫کشاورزی به‌ویژه برنج تاثیر گذاشته‪ ،‬بحث زمان واردات‬ ‫این محصول یا بهتر اس��ت بگوی��م واردات غیرعرف از‬ ‫س��وی وارد‌کننده‌هاس��ت‪ .‬برای نمونه یک وارد‌کننده‬ ‫مجوز وارد کردن ‪ ۲۰۰‬هزار تن را می‌گیرد‪ .‬یعنی اجازه‬ ‫دارد این میزان از برنج را وارد کشور کند‪ .‬تا این جای کار‬ ‫هیچ اشکالی وجود ندارد اما مسئله اصلی این است که‬ ‫زمان ورود برنج به کش��ور مشخص نیست و متاسفانه‬ ‫مقطع زمانی‌‌اش معلوم نیس��ت‪‌،‬چون مجوز او ‪ 6‬ماهه‬ ‫است‪ ،‬در طول این مدت‪ ،‬هر زمانی که بخواهد می‌تواند‬ ‫برنج را وارد کند‪ .‬بنابراین ممکن اس��ت تاجر‪ ،‬کاالیش‬ ‫را در زمان برداش��ت محصول وارد کند‪ .‬اگر دقت کرده‬ ‫باش��ید‪ ،‬میزان قابل توجهی از برنج‌ه��ای خارجی در‬ ‫همین زمان وارد می‌شوند‪ .‬حاال با در نظر گرفتن این دو‬ ‫موردی که به آنها اش��اره شد‪ ،‬توجه کنید که برنج‌های‬ ‫خارجی‪ ،‬در رس��انه ملی تبلیغ می‌شوند و حتی جوایز‬ ‫زیادی برای خرید آنها در نظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬س��وال‬ ‫اینجاست که مگر این برنج چقدر می‌تواند سود داشته‬ ‫باش��د که برای یک خانواده ‪ ۵‬نفری‪ ۵ ،‬ماشین در نظر‬ ‫می‌گیرند؟ اینها ابهاماتی اس��ت که باید در دولت قبل‬ ‫روش��ن می‌شد‪ .‬اما خوش��بختانه دولت یازدهم به‌طور‬ ‫دقیق این مس��ائل را در نظر گرفته اس��ت تا جایی که‬ ‫حتی س��اختار مجوزهای واردات را هم بررس��ی کرده‬ ‫و قرار اس��ت تغییرات عمده‌ای در آنه��ا اعمال کند‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگر در نظ��ر دارد ک��ه محدودیت‌هایی برای‬ ‫قیمت‌گذاری‌ها در نظر بگیرد و نرخ آنها را حقیقی کند‬ ‫تا قیمت‌های‌ش��ان مشابه قیمت‌های تولیدات داخلی‬ ‫باش��د ی��ا حداقل ش��الیکار ایرانی بتواند ب��ا آن رقابت‬ ‫کن��د نه اینکه برنج بی‌کیفی��ت خارجی را وارد کنیم و‬ ‫بعد بخواهیم با برنج با کیفیت داخلی مقایس��ه کنیم‪.‬‬ ‫و باید همیش��ه این را در نظر داش��ت ک��ه واردات باید‬ ‫برای تعادل بخش��یدن بازار داخلی باش��د نه در به هم‬ ‫خوردن نظم بازار‪ .‬از سوی دیگر؛ در اواخر حضور دولت‬ ‫دهم مجوز‌هایی صادر ش��د که اعتبار‌ش��ان تا چند ماه‬ ‫پیش بود بنابراین اگر وارداتی انجام ش��ده است که به‬ ‫نظر غیرمنطقی می‌آید‪ ،‬در حقیقت اجازه ورودشان در‬ ‫دولت قبلی داده شده است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫صادرات آزاد‪ ،‬به جز ‪۳‬مورد‬ ‫مدیرکل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران اعالم کرد‪ :‬در بخش صنعت مقررات‌زدایی‬ ‫شده و صادرات کاال آزاد است و فقط در ‪ 3‬مورد استثنا‪،‬‬ ‫ممنوع است‪ .‬سیدعباس حسینی در گفت‌وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه قان��ون برنامه در رابطه با سیاس��ت کلی‬ ‫واردات و صادرات حاکم اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنظیم بازار‬ ‫داخلی نباید مانع از صادرات شود که البته در این مورد‬ ‫‪ 3‬اس��تثنا وجود دارد که شامل اقالمی با موضوع میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اقالم مرتبط با ذخای��ر ژنتیکی مثل بعضی‬ ‫گونه‌های گیاهی‪ ،‬گیاهان دارویی یا حیوانات وحش��ی‬ ‫و اقالم یارانه‌ای می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین جز در‬ ‫این ‪ 3‬م��ورد‪ ،‬صادرات کاال باید آزاد باش��د و دولت اگر‬ ‫در رابط��ه با اقالم خاص نظر ب��ه تعدیل میزان صادرات‬ ‫دارد اج��ازه دارد برای ص��دور آنها عوارضی وضع کند و‬ ‫‪ ۳۰‬قلم کاال مش��مول پرداخت عوارض هس��تند‪ .‬مدیر‬ ‫کل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران اظهار ک��رد‪ :‬در همین زمینه ما در بخش صنعت‬ ‫مقررات‌زدایی کرده‌ایم و صادرات کاال در این حوزه آزاد‬ ‫اس��ت‪ .‬ولی در بخش کشاورزی بخشی به خاطر تنظیم‬ ‫بازار با ممنوعیت مواجه است و بقیه کاالها در این بخش‬ ‫آزاد اس��ت‪ .‬حس��ینی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ‬ ‫کاالی صنعتی در کش��ور ممنوعیت ص��ادرات ندارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬گزینه‌های مختلفی ب��رای عمل به این تصمیم‬ ‫از جمله تزریق پول گرفته شد که به دلیل تورم‌زا بودن‬ ‫آنها از این امر صرف‌نظر شد‪ .‬مدیر کل مقررات صادرات‬ ‫و واردات س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر حرک��ت جدی و همه‌جانبه‌ای با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی و دولتی انجام نش��ود به جه��ش صادراتی‬ ‫نخواهیم رسید؛ در مجموع صادرات خارجی در کشور‬ ‫ما رقمی قابل توجه نیس��ت و نیازمند اصالح اساسی در‬ ‫این زمینه و ایجاد فرهنگ صادراتی هستیم‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫قاچاق‪،‬‬ ‫توزیع پول کثیف‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫حسین معروف‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫براس��اس آمارهای ارائه ش��ده از سوی دولت ارزش‬ ‫کااله��ای قاچاق در ایران با احتس��اب مواد مخدر ‪28‬‬ ‫میلیارد دالر است اما به طورقطع میزان قاچاق کاال در‬ ‫ایران به مراتب بیشتر از آماری است که ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫لطمه‌ه��ای جبران‌ناپذیر کاالی قاچاق بر روی نظام‬ ‫تولید‌‪ ،‬توزیع‌‪ ،‬س�لامت و بهداشت مردم بر هیچ کسی‬ ‫پوش��یده نیست اما آسیب جدی قاچاق کاال بیشتر به‬ ‫نظام پولی و بانکی کشور وارد می‌شود‪ .‬زیرا قاچاق کاال‬ ‫منجر به توزیع پول کثیف در اقتصاد ایران می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ورود پول کثیف ب��ه نظام بانکی و پس از آن در نظام‬ ‫توزیع تمام بخش‌های اقتصاد را تحت‌تاثیر فرآیندهای‬ ‫حاصل از پولشویی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫متاس��فانه ورود پ��ول کثیف حاص��ل از قاچاق کاال‬ ‫تبعات جبران‌ناپذیری را به بخش مس��کن کشور وارد‬ ‫کرده است تا جایی که افزایش سرسام آور نرخ مسکن‬ ‫در س��ال‌های اخیر یکی از تبعات ورود پول کثیف در‬ ‫اقتصاد کشور است‪.‬یکی دیگر از تبعات قاچاق کاال در‬ ‫ایران این اس��ت که می‌تواند منجر ب��ه نابودی تولید‬ ‫ایران شود‪ ،‬زیرا اجناس قاچاق با نرخی ارزان‌تر در بازار‬ ‫توزیع می‌ش��ود بنابراین فرصت‌های تولید در کشور از‬ ‫بین می‌رود‪ .‬متاسفانه آمارها نشانگر این واقعیت است‬ ‫که قاچ��اق کاال در ایران نه تنها روند کاهش��ی ندارد‬ ‫بلکه ما ش��اهد روند افزایش��ی قاچاق کاال در کش��ور‬ ‫نیز هستیم و ش��اید عمده‌ترین دلیل این امر ناشی از‬ ‫برخوردهای منطقی برای مقابله با قاچاق اس��ت‪.‬البته‬ ‫بای��د بدانیم که منظور ما از برخورد با پدیده قاچاق به‬ ‫هیچ عنوان شامل برخوردهای فیزیکی و قهری و بگیر‬ ‫و ببند در مرزها نیس��ت زیرا در هیچ کجای دنیا برای‬ ‫مقابله با پدیده قاچاق از این ش��یوه‌های منسوخ شده‬ ‫استفاده نمی‌شود‪.‬‬ ‫بهتری��ن راه ح��ل برای مقابله با پدی��ده قاچاق این‬ ‫است که تمام حس��اب‌های مالی و بانکی افراد جامعه‬ ‫بررس��ی ش��ود‪ ،‬هر چن��د رییس دول��ت می‌گوید که‬ ‫با این ش��یوه مخالف است و حس��اب‌های بانکی جزو‬ ‫حری��م خصوصی افراد اس��ت‪ .‬اگر همه م��ردم بدانند‬ ‫که حس��اب‌های مالی آنها رصد و بررس��ی می‌شود به‬ ‫طور قطع دیگر ش��اهد بروز پدیده قاچاق در کش��ور‬ ‫نخواهیم بود‪ .‬همین بررس��ی نکردن حساب‌ها موجب‬ ‫ش��ده تا س��االنه حدود ‪ 30‬میلی��ارد دالر پول کثیف‬ ‫در نظام بانکی کش��ور جابه‌جا شود‪ .‬متاسفانه بررسی‬ ‫نکردن حس��اب‌های بانک��ی بهترین فرص��ت را برای‬ ‫قاچاقچی��ان مهیا کرده اس��ت تا در کم��ال آرامش به‬ ‫قاچ��اق کاال بپردازن��د و اقتصاد کش��ور را فلج و نابود‬ ‫کنند‪ .‬اگر مسئوالن ما تاکنون از این شیوه برای مقابله‬ ‫ب��ا قاچاق کاال اس��تفاده کرده بودند‪ ،‬دیگ��ر ما با این‬ ‫حجم باالی قاچاق در کش��ور مواجه نبودیم و مدام از‬ ‫بی‌نتیجه بودن اقدامات مقابله‌ای با پدیده قاچاق کاال‬ ‫گالیه نمی‌کردیم‪ .‬کش��وری نظی��ر آلمان که توفیقات‬ ‫بس��یاری در مبارزه با قاچاق کاال به دس��ت آورده به‬ ‫هیچ عنوان از ش��یوه قهری استفاده نکرده است‪ ،‬بلکه‬ ‫توفیقات آلمان صرفا حاصل اس��تفاده از شیوه بررسی‬ ‫حساب‌های بانکی مردم است‪.‬‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫تلویزیون ارزان شد‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی از کاهش‬ ‫‪10‬تا ‪30‬درص��دی قیمت تلویزیون‌های ‪ LED‬و ‪3D‬‬ ‫در یک ماه اخیر خب��ر داد و گفت‪ :‬این کاهش قیمت‬ ‫منجر به کاهش چش��مگیر قاچاق در این بخش شده‬ ‫اس��ت‪ .‬طحان‌پور اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه قاچاق‬ ‫در تلویزیون‌ه��ای با قیمت باال بیش��تر اتفاق می‌افتد‬ ‫بنابراین با توجه ب��ه کاهش قیمتی که ظرف یک ماه‬ ‫اخی��ر ش��اهد آن بودیم‪ ،‬میزان قاچاق ب��ه مقدار قابل‬ ‫توجهی کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید‌کنندگان‬ ‫داخلی حاش��ی ‌ه س��ود خ��ود را کاهش دادن��د و برای‬ ‫جلوگیری از قاچاق دست به این اقدام زدند‪.‬‬ ‫بازار زعفران‬ ‫در انتظار پایان تعطیالت اروپا‬ ‫رییس اتحادی��ه صادرکنندگان زعفران خراس��ان‬ ‫رض��وی گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه بخ��ش زیادی از‬ ‫محصوالت تولیدی استان صادراتی است با تعطیلی‬ ‫بازار اروپا به دلیل کریس��مس‪ ،‬بازار داخلی در حال‬ ‫استراحت اس��ت‪ .‬غالمرضا میری افزود‪ :‬ممکن است‬ ‫پس از تعطی�لات اروپا س��فارش‌های قابل توجهی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬به‌ط��ور طبیعی با این س��فارش‌ها‬ ‫قیمت‌ه��ا بهتر خواهد ش��د‪ .‬باید توجه داش��ت که‬ ‫منظور از بهتر شدن قیمت‌ها‪ ،‬افزایش قیمت نیست‪،‬‬ ‫چ��را که به‌طور کلی افزای��ش قیمت هیچ‌گاه به نفع‬ ‫صادرات نبوده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مبادالت تجاری ایران و روسیه در هیات نمایندگان اتاق تهران بررسی شد‬ ‫مذاکره بانکی برای تسهیل نقل و انتقال ارز‬ ‫ملیح�ه خورده پ�ا ‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬از زمان‬ ‫تحریم روس�یه توس�ط امریکا واتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫فرص�ت تازه‌ای برای گس�ترش تج�ارت ایران‬ ‫به‌دس�ت آمده‪ ،‬برهمین اساس است که روابط‬ ‫تجاری ایران با روس�یه به یکی از اولویت‌های‬ ‫برنامه‌ه�ای دول�ت و تاج�ران و بازرگانان بدل‬ ‫شده است‪ .‬این در حالی است که در ‪ 49‬جلسه‬ ‫هی�ات نماین�دگان ات�اق بازرگانی ع�ده‌ای از‬ ‫فعاالن اقتصادی نسبت به رعایت احتیاط‌های‬ ‫الزم بر میزان اعتماد ایران برای توس�عه روابط‬ ‫تجاری با روس�یه هش�دار دادند‪ .‬این درحالی‬ ‫اس�ت که به عقیده بس�یاری از صاحب‌نظران‬ ‫نح�وه بهره‌ب�رداری از ای�ن فرص�ت ب�ه ایران‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫؛ در جلس��ه روز گذشته درحالی که‬ ‫به گزارش‬ ‫ولی‌اهلل افخمی‌راد‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪‌،‬‬ ‫یحیی آل اس��حاق‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی تهران و اسداهلل‬ ‫عس��گراوالدی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران و روس��یه بر‬ ‫آماده‌س��ازی زمینه توسعه روابط تجاری تهران ‪ -‬مسکو‬ ‫تاکید داشتند‪.‬‬ ‫محس��ن حاجی‌بابا‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫اشاره به سابقه روسیه در همکاری‬ ‫ب��ا ای��ران گف��ت‪ :‬در حدیث��ی از‬ ‫حض��رت علی (ع) نقل ش��ده که‬ ‫حاکم��ان بای��د به تاریخ کش��ور خود و روابط با س��ایر‬ ‫کش��ورها اشراف داشته باشند و از آن عبرت بگیرند‪ ،‬آیا‬ ‫با توجه به سابقه‌ای که ما از روسیه سراغ داریم می‌توانیم‬ ‫اعتم��اد کاملی به آنها برای توس��عه هم��کاری تجاری‬ ‫داش��ته باشیم؟! به عقیده وی اگر رابطه روسیه با اروپا و‬ ‫امریکا بهبود پیدا کند‪ ،‬روش همکاری تجاری و اقتصادی‬ ‫روسیه با ایران تغییر خواهد کرد؛ بنابراین باید نسبت به‬ ‫هزینه‌کرد اعتبارات برای توس��عه زیرساخت‌های روابط‬ ‫تجاری ایران و روسیه با مراقبت بیشتری برخورد کرد‪.‬‬ ‫اس��ت بنابراین باید این مش��کل در اسرع وقت از طریق‬ ‫کمیسیون مشترک بین دو کشور و یا از طریق مقامات‬ ‫ارشد کشور در سفری که پوتین تا دو ماه آینده به تهران‬ ‫خواهد داش��ت‌‪ ،‬حل شود‪ .‬این فعال اقتصادی با انتقاد از‬ ‫نبود پ��رواز از ایران به جنوب روس��یه تصریح کرد‪ :‬من‬ ‫به شرکت هواپیمایی ماهان پیشنهاد راه‌اندازی پرواز به‬ ‫جنوب روسیه را داده و اعالم کرده‌ام که در این پروازها‬ ‫تا ‪ 50‬درص��د بلیت‌ها را خریداری کرده و هزینه آنها را‬ ‫پرداخت خواهم کرد اما متاسفانه هنوز خط پروازی بین‬ ‫ایران و جنوب روسیه راه‌اندازی نشده و تعداد پروازهای‬ ‫ما به مسکو نیز محدود است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود کانتینرهای یخچال‌دار جدی است‬ ‫در این جلس��ه رضا نورانی رییس‬ ‫اتحادی��ه صادرکنن��دگان میوه و‬ ‫صیفی‌جات ب��ا انتق��اد از کمبود‬ ‫کانتینرهای یخچال‌دار در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬مسئله کمبود کانتینرهای‬ ‫یخچال‌دار از ‪ 20‬س��ال گذشته وجود داشته اما تاکنون‬ ‫نسبت به رفع این مشکل اقدام خاصی صورت نگرفته و‬ ‫معاون اول رییس‌جمهور نیز دس��تور خرید کانتینرهای‬ ‫یخچ��ال‌دار را وتو کرد تا این مش��کل همچنان به قوت‬ ‫خود باقی بماند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادرات ‪300‬میلی��ون دالری میوه و‬ ‫س��بزیجات از ای��ران به روس��یه و واردات ‪ 340‬میلیون‬ ‫دالری گندم و جو از این کشور اذعان کرد‪ :‬روس‌ها برای‬ ‫صادرات کاال به ایران عوارض و تعرفه‌ای نمی‌پردازند اما‬ ‫ما مل��زم به پرداخت تعرفه ‪ 30‬درصدی به این کش��ور‬ ‫نیستیم و به طورقطع چنین رابطه تجاری به هیچ عنوان‬ ‫منطقی نیس��ت و دلیلی وجود ن��دارد که روس‌ها برای‬ ‫صادرات کاال به ایران عوارض پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫نورانی ب��ا انتقاد از احداث میربیزینس بانک روس��یه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬پیش از این ایران و روسیه یک بانک‬ ‫مش��ترک داش��تند که باید برای انجام مبادالت بانکی‬ ‫این بانک مش��ترک مجددا احیا شود و ما بیزینس بانک‬ ‫روس��یه را نمی‌خواهیم زیرا در فعالیت‌های این بانک به‬ ‫هی��چ عنوان منافع فعاالن اقتصادی و تجار ایرانی لحاظ‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پوتین به تهران می‌آید‬ ‫در ادامه جلسه ‪ 49‬اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران اس��داهلل عس��گراوالدی‪،‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ای��ران و‬ ‫روسیه با اشاره به اعزام یک هیات‬ ‫تج��اری از ایران به روس��یه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ‪ 10‬روز آینده یک هیات تجاری از ایران برای‬ ‫حضور در نمایش��گاه مواد غذایی به مسکو اعزام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصتی که در بازار‬ ‫لو‌نقل و‬ ‫روس��یه برای ایران مهیا شده است‌‪ ،‬گفت‪ :‬حم ‌‬ ‫مس��ائل بانکی مهم‌ترین مشکالتی اس��ت که در مسیر‬ ‫توسعه روابط تجاری ایران و روسیه وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان این مطلب‬ ‫که تاکنون هیچ اق��دام جدی برای بهبود روابط تجاری‬ ‫تهران و مس��کو انجام نشده است‌‪ ،‬افزود‪ :‬مشکل مالی ما‬ ‫ناش��ی از تفاوت نرخ ارز دو کشور است و روسیه تالش‬ ‫دارد تا با دریافت کمیس��یون‌های س��نگین از تاجران و‬ ‫بازرگان��ان ایرانی ضرر و زی��ان بانک‌های خود را جبران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عسگراوالدی با اش��اره به اینکه روس‌ها از ایران برای‬ ‫صادرات کاال دو برابر نرخ تعرفه طلب س��پرده کرده‌اند‪‌،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دریافت این سپرده ظلم در حق تجار ایرانی‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تولید ناخالص داخلی دنیا در س��ال‬ ‫‪2013‬م به نحوی گزارش شده که بیشترین آمار مربوط‬ ‫‹ ‹ض�رورت تکمی�ل زیرس�اخت‌های تج�اری ب�ا به ایاالت متحده امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬آلمان و فرانسه بوده است‬ ‫و پس از آن ژاپن‪ ،‬برزیل‪ ،‬انگلیس و روسیه قرار دارند‪.‬‬ ‫اورآسیا‬ ‫به گفته افخم��ی‌راد‪ ،‬تحریم‌های اقتصادی غرب علیه‬ ‫ول��ی اهلل افخمی راد پس از ش��نیدن م��واردی که از‬ ‫سوی فعاالن اقتصادی برای توسعه روابط تجاری تهران روسیه در کنار کاهش قیمت نفت سقوط پرشیب قیمت‬ ‫ مسکو مطرح شدگفت‪ :‬درست است که روس‌ها در کار روبل را در پی داش��ته به نحوی که در س��ال ‪ 2008‬م‬‫تجاری مانند اروپایی‌ها نیس��تند‪ .‬به همین دلیل فرآیند هر دالر معادل ‪ 24/85‬روبل بوده که این رقم در س��ال‬ ‫اتخاذ تصمیم برای توس��عه روابط تجاری ایران‪ -‬مسکو ‪ 2014‬م به ‪ 56/04‬روبل رس��یده اس��ت که نش��ان از‬ ‫زمان بیش��تری برده و ممکن است اجرای آن نیز زمان کاهش ارزش واحد پول روسیه دارد‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان توس��عه تجارت ایران خاطرنشان‬ ‫زیادی بخواهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به سابقه کرد‪ :‬در سال ‪2013‬م تراز تجاری روسیه با ‪ 527‬میلیارد‬ ‫تاریخی روس��یه در همکاری با ایران نیز گفت‪ :‬طوالنی دالر ص��ادرات مثبت بوده‪ ،‬ضمن اینکه این کش��ور در‬ ‫ش��دن فرآیند تصمیم‌گیری برای توسعه همکاری میان مجم��وع ‪ 7/7‬درص��د تعرفه را ب��رای کل کاالها‪11/1 ،‬‬ ‫دو کشور ممکن است بر روند همکاری‌های تجاری تهران درص��د ب��رای کااله��ای کش��اورزی و ‪ 7/2‬درصد برای‬ ‫ مس��کو تاثیر بگذارد اما به‌طور قطع زیرس��اخت‌های کاالهای غیرکشاورزی وضع کرده است که به این ارقام‬‫تجاری ایران در قبال روس��یه و کشورهای اورآسیا باید ‪ 18‬درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اضافه می‌ش��ود اما‬ ‫تکمیل شود تا ما بتوانیم با کشورهایی که تعرفه تجاری ب��رای کااله��ای وارداتی که از مبدا کش��ورهای درحال‬ ‫توسعه به روسیه وارد می‌شود‪ 25 ،‬درصد تخفیف درنظر‬ ‫آنها صفر است همکاری بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکرات رؤسای بانک مرکزی ایران و روسیه گرفته شده است‪.‬‬ ‫افخم��ی‌راد در ادامه به ترکیب کااله��ای صادراتی و‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت در‬ ‫ادامه س��خنان خ��ود از مذاکرات وارداتی روس��یه پرداخت و گفت‪ :‬س��وخت‌های معدنی‪‌،‬‬ ‫روس��ای بان��ک مرکزی ای��ران و آهن و فوالد‪ ،‬س��نگ‌های گرانبها‪ ،‬کوده��ا‪ ،‬رآکتورهای‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬چوب‪ ،‬هواپیما‪،‬‬ ‫ر و س��یه‬ ‫م��س و محص��والت آن کااله��ای‬ ‫خب��رداد و‬ ‫افخمی‌راد‪ :‬به‌طور‬ ‫صادراتی روسیه هستند و در مقابل‬ ‫گفت‪ :‬بانک‌های مرکزی دو کشور با‬ ‫یکدیگ��ر درحال مذاکره هس��تند تا قطع زیرساخت‌های‬ ‫تجهیزات الکتریک��ی و الکترونیکی‪،‬‬ ‫تجاری ایران در قبال دارو‪ ،‬مواد پالس��تیکی‪ ،‬دستگاه‌های‬ ‫بتوانند از طریق ش��بکه انتقال پول‬ ‫روسیه و کشورهای اوپتیک‪ ،‬گوشت‪ ،‬میوه‪ ،‬آهن و فوالد‬ ‫‪ RFC‬زمینه نقل‌وانتق��ال ارز میان‬ ‫و هواپیما کاالهای وارداتی روسیه را‬ ‫ایران و روسیه را مهیا کنند‪.‬‬ ‫اورآسیا باید تکمیل‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫شود تا ما بتوانیم با‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت به فعالیت ش��عبه بانک ملی کشورهایی که تعرفه‬ ‫به نام میربیزینس بانک اش��اره کرد تجاری آنها صفر است تج��ارت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هلند‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬لهس��تان‪،‬‬ ‫و گفت‪ :‬این بانک در روس��یه شعبه‬ ‫همکاری بیشتری‬ ‫قزاقس��تان و کره جنوبی کشورهای‬ ‫دارد و ب��ه زودی ش��عبه آن در‬ ‫داشته باشیم‬ ‫ه��دف صادراتی روس��یه به ش��مار‬ ‫آس��تراخان نیز فعالیت خود را آغاز‬ ‫می‌رون��د و در مقابل چی��ن‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صادرکنن��دگان ایران��ی به دو ش��کل امری��کا‪ ،‬اوکرای��ن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬بالروس‪ ،‬ژا‌پن‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬کره‬ ‫می‌توانند بهای کاالهای صادراتی به روس��یه را دریافت جنوبی‪ ،‬لهس��تان و انگلیس کشورهای صادرکننده کاال‬ ‫کنند به نحوی که خریدار روسی از بانک‌های کشورش به روسیه هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ایران در سال ‪2013‬م پایین‌ترین‬ ‫برای میربیزینس بانک‪ ،‬ال سی به روبل باز می‌کند و به‬ ‫دلیل اینکه میر بیزینس بانک با بانک‌های ایرانی حساب س��طح تجارت با روسیه را داش��ته که به ‪‌1‬هزار و ‪168‬‬ ‫دارد‪ ،‬صادرکننده می‌تواند یا در روس��یه پول خود را به میلیون دالر رس��یده که البته این کاهش تجارت به‌طور‬ ‫روب��ل تحویل بگیرد یا مع��ادل ریالی آن را از بانک‌های عمده ناظر بر واردات ایران از روسیه است‪ .‬به اعتقاد وی‪،‬‬ ‫فرصت جدید همکاری ایران و روس��یه با توجه به تنش‬ ‫ایرانی دریافت کند‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کش��ور با غرب پیش روی ایران قرار گرفته که البته‬ ‫البته نرخ کارمزد میر‌بیزینس‌بانک بسیار باالست چراکه باید مسائل حمل‌ونقل زیرساخت‌های حقوقی و قرنطینه‬ ‫نوس��ان روبل بسیار سنگین اس��ت و بانک نباید متضرر را از پیش روی تاجران دو کشور برداریم‪.‬‬ ‫افخمی‌راد ادام��ه داد‪ :‬ارزش‌گذاری کاالهای ایرانی در‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در تش��ریح آخرین وضعی��ت اقتصاد گمرک روس��یه از مش��کالت تجارت با این کشور است‪،‬‬ ‫روس��یه و تب��ادالت تج��اری ایران با این کش��ور گفت‪ :‬چراکه رقم دریافتی از واردکنندگان کاالی ایرانی بسیار‬ ‫درآمد سرانه روسیه ‪ 15‬هزار دالر است که در دوره‌های باال ارزش‌گذاری می‌ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه س��پرده‌ای نیز‬ ‫مختلف تاریخی نیز نوس��ان داش��ته ام��ا روابط تجاری بابت عوارض گمرکی از کاالهای ایرانی دریافت می‌شود‬ ‫ایران با این کشور شکل‌های مختلفی دارد که هم‌اکنون که حدود ‪ 2‬برابر تعرفه است و باید ظرف یک‌ماه مسترد‬ ‫نیازمند توسعه روابط با این کشور هستیم و این اراده در شود در حالی که این موضوع‪ ،‬مشکالتی را برای تجارت‬ ‫ایران با روسیه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫سطح مقامات سیاسی این دو کشور مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ص��ادرات ایران به روس��یه در س��ال ‪2013‬م را‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬روسیه رتبه‬ ‫هش��تم در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و با ‪160‬میلی��ون دالر می��وه‪ 23 ،‬میلی��ون دالر کنس��رو‪،‬‬ ‫‪ 500‬میلیارد دالر ذخیره ارزی توانسته ‪ 50‬میلیارد دالر ‪21‬میلیون دالر کاالهای ش��یمیایی‪ 115 ،‬میلیون دالر‬ ‫س��بزیجات‪ 115 ،‬میلی��ون دالر نم��ک‪ 3 ،‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند‪.‬‬ ‫خ��ودرو و ‪ 2‬میلیون دالر چای عن��وان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫مقابل ایران از روسیه محصوالت تخت نورد شده‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫چوب‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬محصوالت آهنی‪ ،‬کک و زغال‌س��نگ‪،‬‬ ‫روغن دانه آفتاب‌گردان‪ ،‬میله‌های گرم نورد شده‪ ،‬کاغذ‬ ‫روزنامه‪ ،‬الکترود زغال و فوالد ممزوج وارد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی نتیجه گسترش تولید‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه یحیی آل‬ ‫اس��حاق‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع و معادن تهران از تقاضای‬ ‫فعاالن اقتصادی برای کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی از س��وی دولت خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬رش��د اقتص��ادی اخیر نتیجه گس��ترش‬ ‫فعالیت‌های واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به وضعی��ت فعلی نظام بانک��ی افزود‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که نظام بانکی در کفایت س��رمایه‪،‬‬ ‫بدهی‌ه��ای معوق��ه‪ ،‬نب��ود هماهنگی س��ود و تورم و‬ ‫تنگناه��ای اعتب��اری وج��ود دارد و تا زمان��ی که این‬ ‫مشکالت حل نش��ود‪ ،‬اوضاع اقتصادی ایران با توجه به‬ ‫اتکای به بانک‌ها‪ ،‬سامان نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫بارها از س��وی مقامات دولتی عنوان شده که نرخ سود‬ ‫باید با تورم هماهنگ باشد و حال به گفته مقامات بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬تورم کاهش یافته و به نظر می‌رس��د نرخ سود‬ ‫بانکی نیز باید سریع‌تر کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬به گفته ریی��س کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫امس��ال می‌توانیم ‪ 280‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫بدهی��م ک��ه ‪ 50‬درص��د آن مرب��وط به به‌روزرس��انی‬ ‫تس��هیالت قدیم و ‪ 50‬درصد آن به تس��هیالت جدید‬ ‫اختص��اص خواه��د یافت اما باید این س��وال را پاس��خ‬ ‫داد ک��ه آیا ‪140‬هزار میلی��ارد تومانی که بانک مرکزی‬ ‫قرار است به تس��هیالت جدید اختصاص دهد‪ ،‬تکافوی‬ ‫نیازهای بانکی را می‌دهند‪.‬‬ ‫به گفت��ه آل‌‌اس��حاق‪ ،‬ب��رای تامین نی��از واحدهای‬ ‫متقاضی یا باید از بودجه‌های دولتی بکاهیم که با توجه‬ ‫به کاهش قیمت نفت‪ ،‬امکانپذیر نیست یا باید از خارج‬ ‫کشور استقراض کرد که این امر نیز در عمل امکانپذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫به نظر می‌رس��د باید منابع موج��ود را به صورت بهینه‬ ‫مصرف کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک مرکزی رش��د ‪ 4‬درص��دی را برای‬ ‫اقتص��اد ایران اعالم کرده اس��ت که البت��ه این نگرانی‬ ‫وجود دارد که واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط از‬ ‫این رشد سهمی ندارند‪ ،‬اما باید آمارهای بانک مرکزی‬ ‫را به رسمیت شناخت‪.‬‬ ‫ن تصریح‬ ‫رییس اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع و معادن تهرا ‌‬ ‫ک��رد‪ :‬ترکیب اعداد و ارقام اعالم ش��ده از س��وی بانک‬ ‫مرکزی نش��انگر این اس��ت که واحدها و صنایعی رشد‬ ‫کرده که زیرمجموعه دولت به شمار می‌روند و نظیر آن‬ ‫صنایع خودرو‪ ،‬پتروشیمی و ساختمان است‪.‬‬ ‫آل‌اس��حاق گفت‪ :‬برخی رش��ته فعالیت‌ه��ای صنایع‬ ‫کوچک و متوسط متاسفانه با مشکالت بسیاری مواجه‬ ‫هس��تند و در حوزه‌های پش��تیبانی مال��ی‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬بدهی و بازار در شرایط مناسبی قرار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تقاضای ما این است ضمن اینکه‬ ‫دول��ت به واحدهای پیش��ران‪ ،‬خروج از رک��ود و رونق‬ ‫اقتص��ادی باید توجه کند‪ ،‬بای��د بخش خصوصی را نیز‬ ‫مدنظر قرار داده و تمرکز بیشتری بر واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط صنعتی داشته‌باشد‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دریچه‬ ‫توسعه روابط تجاری‬ ‫گلستان و عراق‬ ‫هشت‌بندی هرمزگان صاحب ناحیه صنعتی می‌شود‬ ‫یک هفتاد‌وپنجم؛ سهم جنوب کرمان از ثروتی که می‌تواند تولید کند‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‪ ،‬با تامین زیرساخت رونق می‌گیرد‬ ‫همزمان با سفر رییس‌جمهوری به سیستان و بلوچستان‬ ‫چابهار؛ پیش به سوی بهار اقتصادی‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬وقت��ی منطقه‌ای کیلومترها س��احل‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬بی‌تردید ظرفیتی پنهان برای توس��عه‬ ‫اقتصادی در خود جای داده است‪ .‬شهرستان‌های چابهار‬ ‫و کنارک ب��ا دارا بودن ‪ 315‬کیلومتر س��احل با دریای‬ ‫عمان‪ ،‬حدود یک شش��م کل مرزهای جنوبی کش��ور را‬ ‫در اختیار دارند‪ ،‬کرانه‌هایی که می‌توانند اقتصاد منطقه‬ ‫را دگرگون کنند‪ .‬روز گذش��ته رییس‌جمهوری به بندر‬ ‫چابهار در پهناورترین اس��تان کش��ور سفر کرده و پس‬ ‫از انجام این س��فر هوای��ی در گفت‌وگو ب��ا خبرنگاران‬ ‫قصد خود از این س��فر را بازدید از روند توسعه سواحل‬ ‫مکران و تسهیل روند اجرایی پروژه‌ها اعالم کرد‪ .‬حسن‬ ‫روحانی افزود‪ :‬در سفرهای اخیر به هرمزگان و سیستان‬ ‫و بلوچس��تان طرح‌هایی برای توس��عه س��واحل مکران‬ ‫تصویب ش��د و ما ب��رای بازدید از روند اج��رای آنها به‬ ‫چابهار آمده‌ایم‪ .‬بخشی از این طرح‌ها مربوط به سواحل‬ ‫مکران‪ ،‬بخش��ی مربوط به جاس��ک و بخشی مربوط به‬ ‫منطق��ه چابهار اس��ت‪ .‬به گفته علی اوس��ط هاش��می‪،‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬بررسی نزدیک توسعه‬ ‫بندر چابهار از سوی رییس‌جمهوری نشان از توجه ویژه‬ ‫دولت به توس��عه و پیشرفت سیستان و بلوچستان دارد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری در سفری که در فروردین‌ماه سال‌جاری‬ ‫به اس��تان داش��ت‪ ،‬بیان کرد که از نزدیک روند توسعه‬ ‫سیستان و بلوچستان را مدنظر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید از پروژه‌ها‬ ‫س��اعتی پس از رس��یدن به چابهار‪ ،‬روحانی به همراه‬ ‫جمعی از مسئوالن کش��وری و استانی از پروژه‌های در‬ ‫دست اجرا در چابهار بازدید کرد‪ .‬وی از نزدیک وضعیت‬ ‫جابه‌جای��ی و ترانزیت کاال و پروژه‌های در دس��ت اجرا‬ ‫در این بندر را مورد بررس��ی قرارداد و مدیرکل بنادر و‬ ‫دریانوردی چابهار در این بازدید ضمن تش��ریح عملکرد‬ ‫بندر چابه��ار در چند م��اه اخیر گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪3‬میلیون تن ظرفیت اس��کله‌های موج��ود چابهار برای‬ ‫جابه‌جایی کاال و پهلوگیری کشتی‌های کوچک و بزرگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��یاوش رضوانی افزود‪ :‬اجرای فاز یک طرح توس��عه‬ ‫بندر شهید بهش��تی در سال آینده با بارگیری حدود ‪6‬‬ ‫احداث راه‌آهن‪ ،‬اسکله و صنایع در حال انجام است‬ ‫میلیون تن کاال در س��ال‪ ،‬رشد توسعه منطقه را در امر‬ ‫ترانزیت به دنبال داش��ته و موقعی��ت چابهار را بیش از‬ ‫پیش ممتاز می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خط ریلی در دست احداث‬ ‫راه‌ان��دازی خط ریلی بندر ش��هید بهش��تی چابهار تا‬ ‫مش��هد و اتصال آن به را ‌هآ‌ه��ن کرمان‪ ،‬نقش منطقه‌ای‬ ‫و فرامنطقه‌ای اس��تان سیستان و بلوچستان را برجسته‬ ‫می‌کن��د‪ .‬خط‌آه��ن چابه��ار‪ -‬زاهدان‪ -‬مش��هد یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن پروژه‌های کالن کش��وری اس��ت که عالوه‬ ‫ب��ر اینکه یک��ی از بزرگترین آرزوهای م��ردم را محقق‬ ‫می‌کند بلک��ه نیازهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ازجمله‬ ‫کشورهای هندوستان به سمت آسیای میانه یعنی شرق‬ ‫به غرب را هم پوش��ش می‌ده��د و باعث تکمیل چرخه‬ ‫ترانزی��ت در داالن (کریدور) ش��مال ب��ه جنوب خواهد‬ ‫شد‪ .‬این مس��یر ترانزیتی مهم نزدیک‪‎‬ترین و ارزان‪‎‬ترین‬ ‫مسیر برای اتصال به کشورهای هندوستان‪ ،‬پاکستان و‬ ‫آسیای میانه است به همین منظور بازدید از راه‌آهن در‬ ‫برنامه‌های رییس‌جمهوری گنجانده ش��ده بود‪ .‬روحانی‬ ‫پ��س از بازدی��د از راه‌آهن چابهار‪ -‬زاهدان‪ -‬مش��هد‪ ،‬از‬ ‫صنایع پتروش��یمی و اسکله ش��هید بهشتی بازدید و بر‬ ‫تسریع بخش��یدن و اتمام پروژه‌های زیربنایی و صنعتی‬ ‫اش��تغالزا تاکید کرد‪ .‬وی با بیان اینکه بررسی مشکالت‬ ‫و ارائ��ه راهکارهای الزم ب��رای اجرایی کردن پروژه‌های‬ ‫نیمه‌تم��ام در اولویت هیات دولت ق��رار دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اتمام طرح‌های مختلفی از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی‬ ‫چابهار‪ ،‬زاهدان و مش��هد‪ ،‬توسعه بنادر شهید بهشتی و‬ ‫صنایع پتروش��یمی س��بب رونق اقتصادی در منطقه و‬ ‫افزایش ترانزیت در منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارها در دست انجام است‬ ‫روز دوشنبه نیز معاون اجرایی رییس‌جمهوری با سفر‬ ‫ب��ه بندر چابهار از پیکره صنعت��ی منطقه آزاد چابهار و‬ ‫همچنین طرح توسعه اسکله شهید بهشتی بازدید کرد‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری ضمن بازدید از ظرفیت‌های صنعتی‬ ‫منطق��ه آزاد چابهار با حض��ور مدیرعامل این منطقه از‬ ‫نزدیک طرح توسعه اسکله شهید بهشتی بندر چابهار را‬ ‫مورد بررس��ی قرار داده و در جمع خبرنگاران گفته بود‪:‬‬ ‫با توجه به مصوبات خوب دولت در طرح توس��عه چابهار‬ ‫از جمله احداث فرودگاه‪ ،‬پروژه راه‌آهن و طرح توس��عه‬ ‫بندر چابهار افق روش��نی برای سواحل مکران در زمینه‬ ‫ایفای نقش در سطح ملی و منطقه‌ای در حوزه ترانزیت‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود‪ .‬معاون اجرایی رییس‌جمهوری در‬ ‫بازدید از منطقه آزاد چابهار گفت‪ :‬روند توسعه طرح‌های‬ ‫زیرساختی و صنعتی منطقه آزاد چابهار مطلوب است و‬ ‫با آغاز به کار و نهایی شدن پروژه‌های ملی‪ ،‬شاهد توسعه‬ ‫منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمد ش��ریعتمداری با توجه ب��ه افزایش‬ ‫روند تقاضای س��رمایه‌گذاری در مناطق مختلف به ویژه‬ ‫منطقه آزاد چابهار‪ ،‬پیش��رفت پروژه‌های ملی از شتاب‬ ‫خوبی برخوردار بوده و اگر همین شتاب ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫شرایط به نحو مطلوب خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون اجرای��ی رییس‌جمهوری تصمیم��ات دولت‬ ‫را در حل مش��کالت جغرافیایی و زیرس��اختی پروژه‌ها‬ ‫در زمینه توس��عه‪ ،‬خوب ارزیاب��ی کرد و گفت‪ :‬چابهار با‬ ‫توجه به اینکه تنها بندر اقیانوس��ی کش��ور است‪ ،‬با دارا‬ ‫بودن ظرفیت‌های موج��ود می‌تواند در عملیاتی کردن‬ ‫توس��عه ملی ایفای نقش کند‪ .‬وی تس��ریع بخشیدن به‬ ‫ساخت فرودگاه و راه‌آهن و نیازهای زیرساختی را مورد‬ ‫تاکی��د قرار داد و اظهار امی��دواری کرد که برای جذب‬ ‫سرمایه‌گذاران نهایت تالش را داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات از چابهار‬ ‫از آنج��ا ک��ه چابه��ار به‌عن��وان یکی از بن��ادر مهم و‬ ‫استراتژیک کشور در بخش ش��مالی دریای عمان واقع‬ ‫ش��ده و از دیرباز کانون داد و ستد‪ ،‬تجارت و دریانوردی‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬چندی پیش علی اوسط هاشمی‪ ،‬استاندار‬ ‫سیستان و بلوچستان با مطمئن خواندن چابهار به عنوان‬ ‫گذرگاه��ی برای ص��ادرات گفته بود‪ :‬امروز کش��ورهای‬ ‫مختل��ف جهان رغب��ت زیادی ب��رای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بن��در چابه��ار دارند پس بای��د با استانداردس��ازی‬ ‫تولی��دات داخل��ی اکثر محص��والت تولیدی کش��ور را‬ ‫به بندر چابهار س��وق داد تا ای��ن محصوالت خریداران‬ ‫بین‌المللی بیشتری داش��ته باشند‪ .‬بندر چابهار با توجه‬ ‫به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای خود و نیاز کشورهایی‬ ‫مانند افغانس��تان و همسایگان ش��مالی کشور می‌تواند‬ ‫به‌عن��وان تنها دروازه تأمین‌کننده ارتباط این کش��ورها‬ ‫با آب‌های آزاد و دسترس��ی به س��ایر کشورهای جهان‬ ‫مطرح باشد‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت صنعتگران گیالن‬ ‫‪ :‬معاون برنامه‌ریزی استاندار گیالن در‬ ‫حاش��یه هش��تمین کارگروه حمایت از تولید‬ ‫اس��تان که در شهرستان آس��تارا برگزار شد‬ ‫با اش��اره به جایگاه اس��تراتژیک ایران در بین‬ ‫کشورهای منطقه گفت‪ :‬باوجود همه مسائل‪،‬‬ ‫کش��ور ما مانند گذشته قدرت برتر منطقه در‬ ‫عرصه‌های سیاس��ی و اقتصادی اس��ت‪ .‬بیش‬ ‫از نیمی از مش��کالت مطرح ش��ده واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی در کارگ��روه حمایت از‬ ‫تولید استان مرتفع شده است‪.‬‬ ‫محمدحسین اصغریان با ابراز خرسندی از‬ ‫تدبیر سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‬ ‫و پیش��نهاد تشکیل کارگروه حمایت از تولید‬ ‫برای نخس��تین‌بار در سطح کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دیدار چهره‌به‌چهره با مدیران واحدهای‬ ‫صنعتی و س��رمایه‌گذاران‪ ،‬تاجران و بازرگانان‬ ‫و تالش در رفع مش��کالت آن��ان از مهم‌ترین‬ ‫کارکردهای این کارگروه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم همکاری و مس��اعدت‬ ‫مدی��ران دس��تگاه‌های اجرای��ی و بانک‌ها در‬ ‫مح��دوده اختیارات اس��تانی و کمک به حل‬ ‫مش��کالت تولی��د گفت‪ :‬در صورت��ی که رفع‬ ‫مشکالت مختلف واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫در حیطه اختیارات مدیران اس��تانی نباش��د‪،‬‬ ‫پس از جمع‌بندی امور مختلف‪ ،‬مس��ئله برای‬ ‫تصمیم‌گی��ری یا در صورت نی��از به تصویب‬ ‫قوانی��ن جدی��د ب��ه س��طوح کالن مدیریتی‬ ‫کشور ارجاع داده می‌شود‪ .‬معاون برنامه‌ریزی‬ ‫استاندار گیالن با اشاره به ارائه نتایج جلسات‬ ‫این کارگروه به استاندار گیالن گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به برگزاری ‪ 8‬جلسه کارگروه حمایت از تولید‬ ‫در شهرستان‌های مختلف گیالن‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫بیش از نیمی از مشکالت واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی در قالب جلسات این کارگروه مرتفع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اصغریان ابراز امی��دواری کرد با ارائه الیحه‬ ‫خ��روج از رکود که توس��ط دولت به مجلس‬ ‫تقدی��م ش��ده اس��ت‪ ،‬راهکارهای اساس��ی و‬ ‫بنیادین برای رفع مش��کالت اقتصادی کشور‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان گیالن نیز در حاشیه کارگروه‬ ‫مذک��ور با اش��اره به فعالیت بی��ش از ‪4800‬‬ ‫واحد صنفی در شهرس��تان آستارا از استقرار‬ ‫‪ 66‬واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬از این تع��داد ‪ 40‬واحد در‬ ‫حال فعالیت هس��تند که نیاز به تس��هیالت‬ ‫س��رمایه در گ��ردش‪ ،‬اس��تمهال بدهی‌های‬ ‫معوقه بانکی‪ ،‬مشکالت امور بیمه‌ای و مالیاتی‬ ‫از عمده‌ترین مشکالت آنها به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫علی منتظری با اش��اره به موقعیت خاص و‬ ‫استراتژیک شهرستان آستارا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫‪ :‬نشس��ت هماهنگ��ی نقل‌وانتق��ال واحدهای‬ ‫ریخته‌گری شهرس��تان ورامین به ش��هرک صنعتی‬ ‫ساالریه برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ته��ران‪ ،‬در این نشس��ت که با‬ ‫حضور رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت ورامین‪،‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ورامین‪ ،‬نماینده‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی تهران در شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی چرمش��هر و س��االریه و اعض��ای اتحادی��ه‬ ‫ریخته‌گری‌های شهرس��تان ورامین برگزار شد‪ ،‬نحوه‬ ‫نقل‌وانتقال ‪ 50‬واحد صنفی ریخته‌گری به ش��هرک‬ ‫‹ ‹حمایت دولت از تاجران گلستان‬ ‫در ادام��ه مدی��رکل هماهنگی دفت��ر اقتصادی و‬ ‫امور بین‌الملل استانداری گلستان گفت‪ :‬استانداری‬ ‫گلس��تان در تقوی��ت ظرفیت‌ه��ا در زمینه تجارت‬ ‫تالش می‌کند‪ .‬اس��تان گلستان مس��ئوالن اجرایی‬ ‫بسیار کارآمدی دارد و با توجه به ظرفیت‌های خوب‬ ‫در زمینه تجارت مواد غذایی می‌توانیم موفقیت‌های‬ ‫خوبی داشته باشیم‪ .‬یوسف بسنجیده افزود‪ :‬هرچند‬ ‫با عراق همس��ایه نیس��تیم‪ ،‬اما توانسته‌ایم در بحث‬ ‫تجارت با این کشور دومین شریک تجاری باشیم و‬ ‫این نشان‌دهنده ارتباطات خوب با عراق است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه بخش خصوصی باید ارتباطات‬ ‫بیش��تری را در این زمین��ه ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از‬ ‫حضور رییس‌جمهور و دولت تدبیر و امید در استان‬ ‫گلستان امکانات قانونی خوبی فراهم شده است و در‬ ‫آینده ش��اهد روابط بیشتر خواهیم بود‪ .‬تجار عراقی‬ ‫می‌توانند بعد از ایجاد منطقه آزاد در استان گلستان‬ ‫بدون هیچ محدودیتی در گلس��تان حضور بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫این شهرس��تان محور تجارت استان به‌شمار‬ ‫می‌رود و با داش��تن مرزهای آبی با کشورهای‬ ‫همس��ایه دریای خ��زر و به عن��وان تنها مرز‬ ‫خشکی استان با کش��ور جمهوری‌آذربایجان‬ ‫دارای جایگاه ارزشمندی در توسعه اقتصادی‬ ‫استان اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به کمبود عرصه‬ ‫صنعتی در شهرستان آستارا افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ایجاد صنایع جدید نیازمند وجود عرصه‬ ‫صنعتی‪ ،‬امکانات و زیرس��اخت‌های مورد نیاز‬ ‫برای اس��تقرار صنایع است‪ ،‬باید دستگاه‌های‬ ‫مختلف اجرایی و نهاده��ای دولتی مرتبط با‬ ‫تولید‪ ،‬امکان��ات مورد نیاز را ب��رای این مهم‬ ‫فراهم آورند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تش��کیل کارگروه حمایت از‬ ‫تولی��د برای نخس��تین‌بار با حض��ور مدیران‬ ‫اس��تانی‪ ،‬در سطح کش��ور در گیالن تشکیل‬ ‫شده و بررسی و حل مشکالت تولید و تجارت‬ ‫از مهم‌ترین اهداف آن به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫انتقال ‪ 50‬واحد ریخته‌گری به شهرک صنعتی ساالریه‬ ‫صنعتی ساالریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی تهران در‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی چرمش��هر و س��االریه در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬با توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی‬ ‫ناش��ی از فعالی��ت ریخته‌گری‌ها که صن��وف آالینده‬ ‫به‌ش��مار می‌روند‪ ،‬جمع‌آوری این واحدها در ‪ 3‬سال‬ ‫گذشته در دس��تور کار کارگروه صنعت و معدن قرار‬ ‫گرفت و درنهایت در نشست ماه گذشته مقرر شد که‬ ‫واحدها تا پایان س��ال‌جاری به ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫مصوب انتقال یابند‪.‬‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬در نشس��تی ک��ه ب��ا حض��ور‬ ‫سرمایه‌گذاران و مس��ئوالن استان گلستان و کشور‬ ‫عراق برگزار شد بر توسعه روابط دو کشور و حمایت‬ ‫از تجار گلس��تانی و بخش خصوصی گلستان تاکید‬ ‫شد و همچنین طرف عراقی از توسعه زیرساخت‌ها‬ ‫و فراهم‌ک��ردن امکان��ات به همراه لغ��و ویزای تجار‬ ‫ایرانی خبر داد‪ .‬عبدالحسین جبار نماینده مدیریت‬ ‫بازرگانی ش��هر دیوانی��ه عراق با بی��ان اینکه عراق‬ ‫دومین شریک تجاری اس��تان گلستان است گفت‪:‬‬ ‫تمایل داریم که با گلستان ارتباطات بیشتری داشته‬ ‫باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ما می‌توانیم کاالهای غذایی خود‬ ‫را از کش��ورهای دیگ��ر تامین کنیم اما نس��بت به‬ ‫کاالی ایرانی اطمینان بیشتری داریم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مبادالت ما با ایران حدود ‪ 12‬میلیارد دالر است اما‬ ‫می‌خواهیم این مق��دار را به ‪ 15‬تا ‪ 16‬میلیارد دالر‬ ‫هم برس��انیم‪ .‬از این مقدار تبادالت با کش��ور ایران‬ ‫نیمی از تجارت عراق از شهر دیوانیه است‪.‬‬ ‫جبار با بیان اینکه دیوانیه یکی از حاصل‌خیز‌ترین‬ ‫مناطق عراق اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان قادسیه یکی از‬ ‫اس��تان‌های هجده‌گانه در جنوب کشور عراق است‬ ‫که مرکز آن دیوانیه اس��ت و این ش��هر به‌خوبی از‬ ‫رودخان��ه فرات آبی��اری می‌ش��ود‪.‬نماینده مدیریت‬ ‫بازرگانی ش��هر دیوانی��ه عراق گفت‪ :‬این ش��هر در‬ ‫مس��یر راه اصلی حمل و نقل راه‌آه��ن بین بغداد و‬ ‫بصره واقع شده است‪ .‬در تالش هستیم کارخانه‌های‬ ‫آهن و سیمان را در این شهر بسازیم‪ .‬جبار با تاکید‬ ‫ب��ر صحت و س�لامت کاالی ایرانی گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتی که در ارتباطات بیشتر وجود دارد مشکل‬ ‫گرفتن ویزاست‪ .‬این امتیاز حداقل برای تاجران باید‬ ‫وجود داش��ته باش��د تا بدون ویزا بتوانند به تجارت‬ ‫بیشتر بپردازند‪.‬‬ ‫مس��عود حکی��م ج��وادی از مکان‌یاب��ی زمینی به‬ ‫وس��عت ‪‌12‬هکتار در ش��هرک صنعتی ساالریه برای‬ ‫اس��تقرار صنوف ریخته‌گ��ری و تمهید مقدمات الزم‬ ‫برای نقل‌وانتقال این واحدهای صنفی خبر داد‪.‬‬ ‫منصور گل‌محمدی‪ ،‬ریی��س اداره حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت ورامین نیز در این نشس��ت اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی ب��ا مهل��ت ‪ 3‬م��اه و تخصیص س��وخت به‬ ‫ریخته‌گری‌ه��ا موافقت می‌ش��ود که ای��ن واحدهای‬ ‫صنفی آالینده برای انتقال اقدام و تعهدنامه محضری‬ ‫به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنند‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت با حکم مراج��ع قضایی‪ ،‬واحدها پلمب و‬ ‫تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن حس��ن میرزایی‪ ،‬ریی��س اداره صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ورامین در این نشس��ت بر آمادگی‬ ‫س��ازمان متبوع خود ب��رای صدور جواز تاس��یس و‬ ‫معرفی واحدهای صنفی ریخته‌گری تاکید کرد‪.‬‬ ‫در پایان این نشست هماهنگی نیز شرکت‌کنندگان‬ ‫از قطع��ه زمی��ن تخصیص داده ش��ده ب��رای انتقال‬ ‫واحده��ای صنف��ی ریخته‌گری به ش��هرک صنعتی‬ ‫ساالریه بازدید کردند‪.‬‬ ‫زمینه حضور نخبگان در صنعت‬ ‫فراهم شود‬ ‫مهر‪ :‬علی صفری نماینده نخبگان اس��تان زنجان با‬ ‫اش��اره به اینکه باید از نخبگان در صنعت اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یک‌هزار و ‪ 600‬عض��و هیات علمی و‬ ‫‪ 60‬هزار دانش��جو در دانش��گاه‌های اس��تان زنجان‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬درخواست ضمانت از نخبگان نیز این‬ ‫قشر را با مش��کالتی مواجه کرده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه دانش��گاه‪‎‬های اس��تان زنجان در زمینه روی و‬ ‫فلزات غیرآهنی دارای ظرفیت‪‎‬های مطلوبی هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه دانش��گاه‪‎‬ها می‪‎‬توانند طرح‪‎‬های‬ ‫مختلف��ی را انجام دهند‪ .‬دانش��کده‌های ش��یمی و‬ ‫داروس��ازی زنجان ظرفیت‌های انجام پژوهش‪‎‬های‬ ‫بزرگ را دارند‪.‬‬ ‫برخورد قانونی با‬ ‫محتکر آرد‬ ‫‪ :‬برابر گزارش اداره بازرس��ی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اردبیل درپی ایجاد نابسامانی‬ ‫در بازار کاالهای اساس��ی‪ ،‬در جریان بازرسی از انبار‬ ‫آرد نانوایی در سطح استان‪ ،‬تعداد ‪ 2500‬کیسه آرد‬ ‫نانوایی که توس��ط سوداگران اقتصادی احتکار شده‬ ‫بود با مباش��رت یکی از ش��هروندان‪ ،‬کشف و ضبط‬ ‫شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بی‌مهری‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫به صنایع دریایی‬ ‫بهمن غالمپور‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک‌هایصنعتی‬ ‫هرمزگان‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان هرمزگان‬ ‫تاکن��ون در ایجاد زیرس��اخت‌ها عملکرد موفقی‬ ‫داشته اس��ت و تا پایان سال نیز یک شهرک در‬ ‫منطقه پارسیان راه‌اندازی و آماده واگذاری زمین‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به گونه‌ای که مجموعه نواحی صنعتی‬ ‫در استان هرمزگان شامل ‪ 13‬شهرک صنعتی و‬ ‫‪ 8‬ناحیه صنعتی در مس��احتی افزون بر ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 209‬هکتار اس��ت که در حال حاضر ‪ 16‬شهرک‬ ‫و ناحی��ه صنعتی در حال بهره‌برداری و واگذاری‬ ‫زمی��ن اس��ت‪ ،‬همچنی��ن ی��ک مرک��ز خدمات‬ ‫فناوری و کس��ب‌وکار در شهرک صنعتی شماره‬ ‫‪ 2‬بندرعباس به بهره‌برداری رس��یده که ‪ 7‬واحد‬ ‫مش��اوره نیز در آن مستقر اس��ت‪ .‬در حال‌حاضر‬ ‫‪ 23‬درص��د قرارداده��ای منعقدش��ده به صنایع‬ ‫غذای��ی اختصاص یافت��ه و ‪ 20‬درصد نیز مربوط‬ ‫به صنایع ش��یمیایی می‌شود همچنین ‪16‬درصد‬ ‫ع فلزی و ‪ 41‬درصد مابقی را س��ایر صنایع‬ ‫صنای ‌‬ ‫شامل می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین این ش��رکت ‪ 63‬واحد کارگاهی برای‬ ‫اس��تقرار صنایع مزاحم احداث کرده است که از‬ ‫این تعداد ‪ 44‬واحد کارگاهی به متقاضیان واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫هرم��زگان در کل‪ 683‬ق��رارداد ب��ا پیش‌بین��ی‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 29‬هزار و ‪374‬هزار‌میلیارد‌ریال‬ ‫با متقاضیان منعقد ش��ده اس��ت که پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود ب��رای بی��ش از ‪ 11‬هزا ‌رو‌ص��د نف��ر‬ ‫اشتغالزایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫از این تعداد ‪ 353‬واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری‬ ‫یک‌ه��زارو ‪‌640‬میلی��ار ‌د ریال در ش��هرک‌ها و‬ ‫نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده که اشتغال‬ ‫‪‌5‬هزار‌نفر را در پی داشته است‪.‬‬ ‫ساحلی بودن استان این انگیزه را ایجاد می‌کند‬ ‫که باید در بخش صنایع ش��یالتی پیشرو باشیم‬ ‫اما این‌گونه نیس��ت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در این صنایع مناس��ب نیس��ت‪ ،‬همان‌طور که با‬ ‫وجود ایجاد زیرس��اخت‌های مناسب در نزدیکی‬ ‫ساحل برای فعالیت صنایع شناورسازی متاسفانه‬ ‫س��رمایه‌گذاران اس��تقبال نمی‌کنن��د و به‌ج��ز‬ ‫منطقه ویژه کشتی‌س��ازی و فراس��احل‪ ،‬تنها دو‬ ‫واحد شناور‌س��ازی در استان فعال است‪ .‬درواقع‬ ‫استقبال از صنایع‌غذایی به علت ارزش افزوده باال‬ ‫و مصرفی‌بودن استان بیشتر از سایر صنایع است‪،‬‬ ‫ولی به دلیل آنکه محصوالت کشاورزی در استان‬ ‫خارج از فصل به ثمر می‌رس��د با وجود تقاضای‬ ‫باال ب��رای تازه‌خوری و قیمت مناس��ب در بازار‪،‬‬ ‫دیگر س��رمایه‌گذاران برای ورود به ایجاد صنایع‬ ‫تبدیلی تمایلی ندارند‪.‬‬ ‫ضمن آنکه ش��هرک‌های صنعت��ی معموال در‬ ‫مرکز شهر‌ها و مرکز استان مستقر هستند و این‬ ‫یک چالش محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫افتتاح اتاق بازرگانی شادگان‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫هشت‌بندی هرمزگان صاحب ناحیه صنعتی می‌شود‬ ‫زینب عبدی ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬وقتی جای‬ ‫صنایع تبدیلی خالی است‪ ،‬ناگریز‪ ،‬هزینه‬ ‫باالی حمل‌ونقل صیفی‌جات هرمزگان به‬ ‫سایر استان‌ها به چالشی جدی تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫تولی�د گوج�ه‪ ،‬بادنج�ان و هندوان�ه در اس�تان‬ ‫هرمزگان در فصل زمس�تان که عرض�ه در بازار کم‬ ‫اما تقاضا فراوان اس�ت‪ ،‬جدای از آنک�ه نیاز داخلی‬ ‫بازارهای کش�ور را تامین می‌کند ی�ک مزیت برای‬ ‫کش�اورزان و همچنین صنعتگران اس�تان به‌ش�مار‬ ‫م�ی‌رود ام�ا صنای�ع تبدیل�ی ای�ن اس�تان تنها به‬ ‫محص�ول خرما محدود اس�ت و س�ایر کارخانه‌های‬ ‫فرآوری محصوالت کش�اورزی در اس�تان کم یا دور‬ ‫از شهرس�تان‌هایی اس�ت که محصوالت کشاورزی‬ ‫مرغ�وب تولید می‌کنند‪ .‬درحال�ی که با وجود تولید‬ ‫قابل توج�ه گوجه‌فرنگ�ی در منطقه هش�ت‌بندی‪،‬‬ ‫کارخانه‌های رب‌سازی در استان وجود ندارد‪ ،‬درپی‬ ‫سیدمحمدعلی حسینی قتالی‪،‬‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان هرم��زگان به‬ ‫می‌گوید‪ :‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بحث صنایع تبدیلی و صرفه‬ ‫اقتص��ادی توجیه‌پذی��ری دارد که البته در توس��عه‬ ‫کش��اورزی و افزای��ش تولیدات کش��اورزی نیز موثر‬ ‫است ضمن آنکه استان هرمزگان با توجه به ظرفیت‬ ‫خ��وب در صیفی‌جات که در فصل س��رما می‌رس��د‬ ‫مانند گوجه‪ ،‬بادنجان و خیار که ارزش بازاری خوبی‬ ‫هم دارد اما سیس��تم عرضه مناسب برای آن تعریف‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬حتی ایجاد دو کارخانه رب‌سازی نیز‬ ‫می‌تواند در منطقه هش��ت‌بندی موثر باشد اما آنچه‬ ‫مهم اس��ت با توجه به روند چندس��اله تولید گوجه‬ ‫ایجاد این صنای��ع در کاهش هزینه حمل‌ونقل موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا وجود مزیت‌های اس��تان در توس��عه‬ ‫صنایع و به‌ویژه صنایع تبدیلی کشاورزی و مشکالت‬ ‫س��رمایه‌گذاران برای ورود به این بخش‪ ،‬درپی سفر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اس��تان هرمزگان و‬ ‫بازدی��د مقامات اس��تان به هم��راه وی‪ ،‬مصوباتی در‬ ‫توسعه صنایع استان صادر شد‪.‬‬ ‫خلیل قاس��می رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬مقدم��ات‬ ‫ب��ه‬ ‫اح��داث ناحیه صنعت��ی صنایع‬ ‫تبدیلی توکهورـ‌هش��ت‌بندی در‬ ‫شهرس��تان میناب در دس��تور کار قرار گرفت و بنابر‬ ‫سیاس��ت‌های دولت درباره ارتقای ظرفیت واحدهای‬ ‫تولیدی صنعتی و رفع مشکالت مربوط که از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬تمام مس��ئوالن استان باید‬ ‫تالش خود را بکار گیرند ‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬در جلس��ه‌ای که ب��ا حضور‬ ‫فرماندار ویژه شهرس��تان میناب‪ ،‬معاون امور صنایع‬ ‫و معادن س��ازمان‪ ،‬مدیر عامل شهرک‌های صنعتی‪،‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت میناب برگزار‬ ‫یک��ی از نیازه��ای اساس��ی‬ ‫ش��د هماهنگی‌ه��ای الزم درب��اره‬ ‫کش��اورزان گوج��ه‌کار منطقه‬ ‫پیگیری مصوبات س��فر وزیر صنعت‪ ،‬احداث صنایع تبدیلی‬ ‫هش��ت‌بندی اح��داث صنای��ع‬ ‫معدن و تجارت و اس��تاندار هرمزگان‬ ‫خواسته مردم جنوب‬ ‫تبدیل��ی و ف��رآوری در منطقه‬ ‫به شهرس��تان میناب ب��ه عمل آمد‪،‬‬ ‫کرمان است اما وقتی‬ ‫اس��ت ک��ه تاکن��ون از س��وی‬ ‫ضم��ن آنکه ه��دف از تش��کیل این‬ ‫پرونده متقاضیان‬ ‫متولیان امر به فراموشی سپرده‬ ‫جلس��ه‪ ،‬رویک��رد و پیگیری مصوبات‬ ‫به‬ ‫تبدیلی‬ ‫صنایع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در صورتی که با‬ ‫این سفر و بازدید از شهرستان میناب‬ ‫بانک‌ها ارجاع داده‬ ‫اح��داث صنای��ع تبدیل��ی هم‬ ‫و مقدم��ات احداث ناحی��ه صنعتی‪،‬‬ ‫صنایع تبدیلی توکهور‪ ،‬هش��ت‌بندی می‌شود با مانع تراشی‬ ‫گوجه‌کاران و هم دولت از این‬ ‫در شهرستان میناب است‪ .‬همچنین بانک‌ها روبه‌رو می‌شود موضوع سود خواهند کرد‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال دولت حاضر‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی آمادگی‬ ‫الزم ب��رای همکاری ب��ا بخش خصوص��ی به‌منظور اس��ت س��االنه قیمت احداث ‪5‬کارخان��ه بزرگ رب‬ ‫عملیات احداث ناحیه صنعتی توکهور– هشت‌بندی گوجه‌فرنگ��ی یعنی ‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان را به صورت‬ ‫تا مرحله احداث بناها را دارد‪ .‬ناحیه صنعتی‪ ،‬صنایع یاران��ه گازوئیل به کامیون‌دارها بدهد تا گوجه‌فرنگی‬ ‫تبدیل��ی بخش توکه��ور – هش��ت‌بندی باید مورد تولید شده در هشت‌بندی را به کارخانه‌های شهرهای‬ ‫دور و نزدیک ببرند ولی حاضر نیس��تند نصف همین‬ ‫مطالعه و جانمایی قرارگیرد‪.‬‬ ‫این درحالی است که حسن خیرخواه از کشاورزان مبل��غ را به صورت وام ب��ه مردم و س��رمایه‌گذاران‬ ‫منطقه هش��ت‌بندی در گفت‌وگو با مه��ر گفته بود‪ :‬منطقه بدهد تا اقدام به احداث کارخانه کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬چهلمین جلسه کارگروه فرش دستباف‬ ‫استان کرمانشاه با حضور رضا رحیمی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‪،‬‬ ‫شریفه حق‌شناس‪ ،‬مشاور استاندار و مدیر کل‬ ‫دفتر امور بانوان اس��تانداری‪ ،‬هاشم پیراینده‪،‬‬ ‫معاون امور بازرگانی س��ازمان و نمایندگانی‬ ‫از ش��رکت س��هامی فرش‪ ،‬آم��وزش فنی و‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬صن��دوق مهر امام رضا(ع)‪ ،‬آموزش‬ ‫و پرورش و‪ ...‬در س��الن جلسات این سازمان‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫‹ ‹حمایت از بخش خصوصی در توسعه صنعت‬ ‫پرداخت تسهیالت به قالیبافان کرمانشاه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه‪،‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫کرمانشاه به استفاده از توان و ظرفیت شرکت‬ ‫فرش دس��تباف س��نقر و کلیایی و ش��رکت‬ ‫سهامی فرش استان در زمینه ارتقای جایگاه‬ ‫فرش اس��تان اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬ظرفیت‬ ‫مناسب و خوبی در تمام بخش‌ها به‌خصوص‬ ‫حوزه فرش دس��تباف وج��ود دارد و این هنر‬ ‫مدیریت را می‌رس��اند که از حداقل امکانات‬ ‫بیشترین استفاده را ببریم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و اش��تغال اس��تاندار ایالم از‬ ‫تصوی��ب منطقه آزاد تجاری مهران در اس��تان خبر داد‪.‬‬ ‫حشمت‌اهلل عسگری اظهار کرد‪ :‬در نشست دیروز کارگروه‬ ‫تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری‌‪-‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی در ساختمان ش��ماره ‪ 2‬دبیرخانه شورای‌عالی‬ ‫مناط��ق آزاد تج��اری و صنعت��ی و ویژه مناط��ق‌آزاد‪ ،‬با‬ ‫ایج��اد منطقه‌آزاد تجاری و صنعت��ی در مهران موافقت‬ ‫ش��د و پرونده منطقه آزاد مهران پس‌از این مرحله برای‬ ‫تصوی��ب نهایی به هیات‌دولت ارج��اع و پس از آن راهی‬ ‫مجلس می‌ش��ود‪ .‬عسگری گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫منحص��ر به فرد ای�لام‪ ،‬دولت تدبیر و امی��د به این دیار‬ ‫توجه وی��ژه‌ای دارد و طرح تبدیل مهران به منطقه آزاد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی و تجاری که از س��وی مسئوالن ارشد‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫س�فر وزیر صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت به این اس�تان‪،‬‬ ‫احداث ناحیه صنعتی در منطقه هش�ت‌بندی تا قبل‬ ‫از س�ال جدید در دس�تور کار ق�رار گرفت‪ .‬به گفته‬ ‫عل�ی رئوف�ی‪ ،‬رییس صن�ف کش�اورزان حمایت از‬ ‫احداث صنایع تبدیلی درخواست کشاورزان منطقه‬ ‫از دول�ت اس�ت‪ ،‬چراکه وقت�ی پرون�ده متقاضیان‬ ‫احداث صنایع تبدیل�ی برای دریافت وام به بانک‌ها‬ ‫ارجاع داده می‌ش�ود با مانع‌تراش�ی بانک‌ها مواجه‬ ‫می‌شود و اسناد روستایی متقاضیان احداث صنایع‬ ‫تبدیل�ی به دلی�ل ارزش پایین از س�وی بانک‌ها به‬ ‫عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود و متقاضیان سرمایه‬ ‫میلی�اردی برای وثیقه در بانک‌ه�ا ندارند و این امر‬ ‫باعث سرخوردگی متقاضیان احداث صنایع تبدیلی‬ ‫در منطقه شده اس�ت‪ .‬این درحالی است که توسعه‬ ‫صنع�ت به منظ�ور رونق تولی�د داخل�ی‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫اشتغالزایی از اهمیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬دولت برای هر لیتر گازوئیل ‪3‬هزار‬ ‫توم��ان یاران��ه پرداخت می‌کند و ه��ر کامیون برای‬ ‫حمل‌بار ‪ ۵۰۰‬لیتر مص��رف دارد‪ ،‬یعنی ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫توم��ان به هر کامیون یارانه پرداخت می‌ش��ود که با‬ ‫احتس��اب ‪ ۱۰‬ه��زار کامیون که از ب��ار گوجه‌فرنگی‬ ‫را از منطق��ه ب��ه کارخانه‌ه��ا حمل می‌کن��د‪ ،‬دولت‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان را بابت س��وخت می‌س��وزاند ولی‬ ‫حاضر نیس��ت وامی را که خود کارخانه وثیقه اجرای‬ ‫طرح باش��د‪ ،‬پرداخت کند‪ .‬این در صورتی اس��ت که‬ ‫کشاورزان برای حمل این مقدار بار که کرایه متوسط‬ ‫هر کامیون ‪2‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان هزینه سبد‬ ‫گوجه است‪ ،‬ساالنه ‪ ۲۸‬میلیارد تومان ضرر می‌کنند‪.‬‬ ‫رحیم��ی ادامه افزود‪ :‬مدیرت ش��رکت فرش‬ ‫دس��تباف س��نقر و کلیایی توانسته در مدت‬ ‫کوت��اه خدم��ات خ��وب و شایس��ته‌ای ب��ه‬ ‫فرش��بافان ارائه کند و بسترهای الزم را برای‬ ‫معرفی فرش اس��تان فراهم کرده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫می‌طلب��د که ب��ا همکاری س��ایر بخش‌ها به‬ ‫فرش اس��تان رونق بخش��ید‪ .‬در ادامه هاشم‬ ‫پیراین��ده‪ ،‬مع��اون ام��ور بازرگانی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانشاه‪ ،‬به‬ ‫انعقاد تفاهمنامه بین کمیت��ه امداد امام(ره)‬ ‫مهران به جمع مناطق آزاد تجاری کشور پیوست‬ ‫فارس‪ :‬رضا قیصی‌پور‪ ،‬مدی��رکل امور اقتصادی‬ ‫اس��تانداری خوزس��تان در حاش��یه افتتاح اتاق‬ ‫بازرگان��ی ش��ادگان گف��ت‪ :‬اقتصاد ش��ادگان بر‬ ‫کشاورزی و صنعت استوار است و به نظر می‌رسد‬ ‫که برای صنایع تبدیلی باید یک فکر اساسی کرد‪.‬‬ ‫طرح ‪550‬هزار هکتاری که توسط رییس‌جمهور‬ ‫‪ 1/5‬میلیارد دالر به آن تخصیص داده ش��د قرار‬ ‫اس��ت در مدت ‪3‬سال اجرایی شود که بخشی از‬ ‫آن در شادگان محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس عالوه ب��ر اینکه مس��ائل و‬ ‫مش��کالت اتاق‌های بازرگانی مطرح خواهد شد‪،‬‬ ‫ارتباط نزدی��ک نیز برق��رار و در زمینه صادرات‬ ‫فعال‌تر می‌شوند‪.‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان تهیه شده بود‪ ،‬در ش��ورای‌عالی مناطق‌آزاد مورد‬ ‫موافق��ت دولت قرار گرفت‪ .‬معاون اس��تاندار ایالم اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مهران منطقه‌ای ش��ناخته ش��ده در کشور است و‬ ‫بس��یاری از مقام‌های نظام با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‬ ‫ای��ن منطقه آش��نا بوده و ش��ناخت کافی دارن��د‪ .‬پایانه‬ ‫بازرگان��ی مهران یکی از مهم‌تری��ن مبادی صادرات کاال‬ ‫و خدمات از جمهوری‌اسالمی‌ایران به کشور عراق است‪.‬‬ ‫اما خلیل قاس��می‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان هرمزگان این عدد را غیرکارشناسی‬ ‫خوانده و تاکید می‌کند‪ :‬تمام مسئوالن استانی برای‬ ‫ایجاد ناحیه صنعتی در منطقه هشت‌بندی و استفاده‬ ‫از ظرفیت‌های بخش خصوصی همکاری‌های الزم را‬ ‫انجام می‌دهند و تا قبل از س��ال جدید اقدامات الزم‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت صنایع تبدیلی هرمزگان به خرما‬ ‫قتالی معتقد اس��ت‪ :‬برای فرآوری و بهینه‌س��ازی‬ ‫محصوالت کش��اورزی احتی��اج به صنای��ع تبدیلی‬ ‫اس��ت که ایجاد آن‪ ،‬ارزش‌افزوده را باال می‌برد و نیز‬ ‫تش��ویقی برای توس��عه‪ ،‬ترویج و پایداری کشاورزی‬ ‫اس��ت ام��ا صنای��ع تبدیلی در اس��تان مح��دود به‬ ‫محصول خرماس��ت که با وج��ود مرغوبیت خرمای‬ ‫تولید در اس��تان صنایع مرتبط نیز ش��کل گرفته و‬ ‫رتب��ه برتر کش��ور را دارد اما در بح��ث صادرات آن‬ ‫چنان که باید کار کارشناس��ی انجام نش��ده است و‬ ‫درواق��ع س��رمایه‌گذاران برای ورود به س��ایر صنایع‬ ‫غذای��ی اس��تان ش��ناخت کافی ندارند و مس��ئوالن‬ ‫باید اقدامات الزم را انج��ام دهند؛ چراکه ظرفیت‌ها‬ ‫ب��رای ایجاد صنایع تبدیلی وج��ود دارد‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫با وجود باغ‌های مرکبات نیز زمینه راه‌اندازی صنایع‬ ‫کنسانتره در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫و دفتر بانوان اس��تانداری و س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن تفاهمنامه آمده اس��ت‪،‬‬ ‫کس��انی که برای آموزش قالیبافی ثبت‌نام و‬ ‫ش��رکت کنند و توان مال��ی ندارند به کمیته‬ ‫امداد معرفی ش��ده و مبلغ ‪700‬هزار ریال به‬ ‫آنان پرداخت خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬برای با‬ ‫س��واد کردن قالیبافان نیز آموزش و پرورش‬ ‫و نهضت سوادآموزی مبلغ ‪ 6/500/000‬ریال‬ ‫به اتحادیه فرش��بافان و قالیباف��ان به‌عنوان‬ ‫حق‌الزحمه پرداخت خواهد کرد‪ .‬در ادامه این‬ ‫جلسه رییس صندوق مهر امام رضا(ع) شعبه‬ ‫کرمانشاه نیز از اعطای تسهیالت به فرشبافان‬ ‫خب��ر داد و اظهار ک��رد‪ :‬تفاهمنام��ه‌ای بین‬ ‫صندوق مه��ر امام رضا(ع) و مرکز ملی فرش‬ ‫ایران منعقد شده که مبلغ ‪7000‬میلیون ریال‬ ‫تسهیالت به استان کرمانشاه اختصاص یافته‬ ‫ک��ه تاکنون ‪ 175‬نفر متقاض��ی وام قالیبافی‬ ‫معرفی ش��ده که تا پایان س��ال‌جاری از این‬ ‫تسهیالت بهره‌مند خواهند شد‪.‬‬ ‫رشد ‪ 155‬درصدی صدور پروانه بهره‌برداری در ایالم‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ایالم از رش��د ‪155‬درصدی ص��دور پروانه بهره‌برداری‬ ‫صنعت��ی در ‪9‬م��اه س��ال‌جاری خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ایالم‪ ،‬یاراله نصیری اظهار کرد‪ :‬بررس��ی ش��اخص‌های‬ ‫عملکردی س��ازمان و مقایس��ه آن با مدت مش��ابه در‬ ‫‪9‬ماه س��ال‌جاری حاک��ی از رش��دی قابل‌توجه صدور‬ ‫مجوزه��ای صنعتی اس��ت‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال‌جاری تا پایان آذرماه‪ ،‬تعداد ‪ 71‬فقره جواز تاسیس‬ ‫با حجم س��رمایه‌گذاری موردنیاز ‪3873‬میلیارد ریال و‬ ‫پیش‌بینی اش��تغال ‪ 1530‬نفر صادر که در مقایسه با‬ ‫سال قبل ‪8‬درصد رشد را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫ایالم اضافه ک��رد‪ :‬تعداد پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری صنعت��ی ص��ادره‬ ‫در م��دت یادش��ده‪ 28 ،‬فقره با‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪129‬میلی��ارد‬ ‫ریال و اش��تغالزایی اسمی ‪249‬‬ ‫نفر بوده است‪.‬‬ ‫نصی��ری خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫براس��اس بررس��ی‌های انجام ش��ده درخصوص صدور‬ ‫پروانه‌های بهره‌برداری صادره در سال‌جاری و مقایسه‬ ‫با ‪9‬ماه س��ال ‪ 92‬مش��اهده می‌ش��ود؛ این مجوزها از‬ ‫نظ��ر تع��داد ‪155‬درصد‪ ،‬از نظر حجم س��رمایه‌گذاری‬ ‫‪24‬درصد و از نظر میزان اشتغالزایی ‪144‬درصد با رشد‬ ‫همراه بوده‌اند‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کاروانسراها جایی برای جذب گردشگران جهانی‬ ‫صنعتی که سم مار رابه خدمت می‌گیرد‬ ‫آهسته قدم بردارید! عاشقانه‌های زنان عشایر زیرپای شماست‬ ‫هزینه‌های ازدواج از ‪ 30‬میلیون تا ‪ 100‬میلیون تومان متغیر است‬ ‫یک شب‬ ‫و هـزار قسط‬ ‫گ�روه گزارش‪ :‬ازدواج یک��ی از مهم‌ترین و‬ ‫تاثیرگذارترین مراحل زندگی فرد به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬اما همین مرحله مهم زندگی برای‬ ‫زوج‌های جوان هزینه‌هایی را به همراه دارد‬ ‫که ب��ه یکی از دغد‌غه‌های اصلی آنها تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬با شروع فصل جدید و پایان ایام‬ ‫محرم و صفر‪ ،‬برگزاری مراس ‌م عقد و عروسی‬ ‫در ش��رایطی از سر گرفته ش��ده که زوج‌ها‬ ‫برای برگزاری مراس��م جش��ن با هزینه‌های‬ ‫متفاوتی روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫هزینه‌های ازدواج برای پسران به جز خرید‬ ‫گل و شیرینی مراس��م خواستگاری از آنجا‬ ‫شروع می‌شود که مراسم بله‌برون برپا خواهد‬ ‫شد که در این مراس��م باید داماد و خانواده‬ ‫داماد هزینه‌های آن را متقبل شوند‪ ،‬منظور‬ ‫از نام بردن خانواده داماد به این دلیل اس��ت‬ ‫که بین هزینه‌های بیش��تر جوانان با درآمد‬ ‫آنها تناس��ب وجود ندارد و خانواده‌ها در این‬ ‫زمان به کمک داماد و عروس می‌آیند‪.‬‬ ‫هزینه‌های مراسم بله‌برون به طور میانگین‬ ‫که از حلقه نشان به قیمت ‪500‬هزار تومان‪،‬‬ ‫پارچه ب��ه قیمت‪100‬هزار توم��ان‪ ،‬چادر به‬ ‫قیمت ‪60‬هزار تومان‪ ،‬گل و کیک مراسم به‬ ‫قیمت ‪150‬هزار تومان تش��کیل شده است‪،‬‬ ‫در مجم��وع ‪‌810‬هزار تومان برای تازه داماد‬ ‫تمام می‌شود‪ .‬در مرحله بعد نوبت به مراسم‬ ‫عقدکنان می‌رسد که برای برپایی عقدکنان‬ ‫نیاز ب��ه پیش‌نیازهای��ی مانن��د خرید عقد‬ ‫(خرید عروس��ی) دارد‪ .‬خرید عروسی به‌طور‬ ‫میانگین یک میلیون تومان هزینه در بردارد‬ ‫که از هزینه‌های خرید عروس��ی می‌توان به‬ ‫لوازم آرایش��ی‪ ،‬کیف و کفش عروس و چادر‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در کنار خرید عروسی می‌توان‬ ‫به خرید آینه و ش��معدان از قیمت ‪ 400‬تا‬ ‫‪‌700‬هزار تومانی و لباس عروسی یک‌میلیون‬ ‫و ‪‌200‬ه��زار تومانی نیز اش��اره ک��رد‪ .‬برای‬ ‫مراسم عقدکنان داماد به‌طور میانگین برای‬ ‫‪200‬نف��ر باید ‪‌500‬هزار توم��ان هزینه میوه‬ ‫و ش��یرینی‪ ،‬یک میلیون تومان آرایش��گاه‪،‬‬ ‫‪100‬هزار تومان دس��ته‌گل‪600 ،‬هزار تومان‬ ‫ماش��ین و گل ماش��ین‪150 ،‬ه��زار تومان‬ ‫هزین��ه عاقد‪3 ،‬میلیون توم��ان فیلمبرداری‬ ‫و عکاس��ی‪5 ،‬میلیون تومان سرویس طال و‬ ‫‪500‬ه��زار تومان اتاق عق��د هزینه کند‪ .‬در‬ ‫این می��ان نباید از جزء اصلی مراس��م عقد‬ ‫که حلقه ازدواج اس��ت چشم‌پوشی کرد که‬ ‫برای این مورد باید به‌طور میانگین ‪800‬هزار‬ ‫تومان هزینه بپردازد‪.‬‬ ‫داماد نی��از دارد قبل از برگزاری مراس��م‬ ‫عروسی محل زندگی آینده خود را مشخص‬ ‫کند که اگر خانه اجاره و رهن باش��د به‌طور‬ ‫میانگین حداقل مبلغ ‪20‬میلیون تومان برای‬ ‫رهن باید کنار بگ��ذارد‪ .‬اما هزینه تاالرهای‬ ‫عروس��ی در تهران همچون ن��وع خدمات و‬ ‫کیفیت‌ش��ان بس��یار متفاوت است به‌طوری‬ ‫که میانگین حداق��ل هزینه برای هر نفر در‬ ‫یک مراس��م عروسی که ش��امل هزینه تاالر‬ ‫پذیرایی‪ ،‬میوه‪ ،‬شیرینی و شام می‌شود‪ ،‬بین‬ ‫‪ 23‬تا ‪‌40‬هزار تومان اس��ت‪ .‬البته این هزینه‬ ‫در تاالره��ای مجلل‌تر به ‪‌70‬هزار تومان هم‬ ‫می‌رسد‪ .‬به طور معمول برگزاری یک مراسم‬ ‫جشن در تاالرهای عروسی شامل هزینه‌های‬ ‫مختلفی می‌شود که از جمله آنها می‌توان به‬ ‫هزینه‌های میوه و ش��یرینی‪ ،‬شام‪ ،‬اتاق عقد‪،‬‬ ‫عکاسی و فیلمبرداری‪ ،‬خواننده و موسیقی‪،‬‬ ‫گل‌آرایی و البته ورودی سالن اشاره کرد‪.‬‬ ‫در کنار این م��وارد نیز هزینه‌های جانبی‬ ‫همچ��ون مالی��ات‪ ،‬پارکین��گ و‪ ...‬به س��ایر‬ ‫هزینه‌ه��ا اضاف��ه می‌ش��ود‪ .‬اما نکت��ه حائز‬ ‫اهمیت این اس��ت که ای��ن قیمت‌ها در بین‬ ‫تاالرهای مختلف یکس��ان نیس��ت و تفاوت‬ ‫قابل توجهی میان آنها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حداقل هزینه برای هر مهمان‬ ‫ش��ام عروس��ی که بخش قابل توجهی از‬ ‫هزینه‌ها را در برمی‌گیرد بسته به منوی غذا‬ ‫متفاوت است‪ .‬به طور متوسط یک مدل غذا‬ ‫برای هر نفر با مخلف��ات ‪‌18‬هزار تومان‪ ،‬دو‬ ‫مدل غذا همراه ب��ا مخلفات ‪‌22‬هزار تومان‪،‬‬ ‫‪4‬مدل غ��ذا با مخلف��ات ‪‌24‬ه��زار تومان و‬ ‫‪4‬مدل غذا با مخلفات ‪‌30‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگری از هزینه‌ها ک��ه مربوط به‬ ‫میوه و شیرینی اس��ت نیز قیمتش بسته به‬ ‫انواع‪ ،‬کیفیت و ش��یوه س��رو متفاوت است؛‬ ‫به‌طور متوس��ط هزینه میوه و شیرینی برای‬ ‫هر مهمان در یک مراسم عروسی بین ‪5‬هزار‬ ‫تا ‪10‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫در کن��ار این موارد که از بخش‌های اصلی‬ ‫محس��وب می‌ش��وند‪ ،‬یک مراس��م عروسی‬ ‫می‌تواند ش��امل بخش‌های جانبی دیگری از‬ ‫جمله گل‌آرایی‪ ،‬نورپردازی ویژه‪ ،‬موس��یقی‬ ‫و‪ ...‬ش��ود که با اضافه ش��دن ای��ن خدمات‬ ‫میزان هزینه افزایش می‌یابد؛ به‌عنوان مثال‬ ‫هزینه گل‌آرایی در یک مراسم عروسی بسته‬ ‫به طبیعی یا مصنوعی بودن‪ ،‬حجم و ش��کل‬ ‫طراحی بین ‪‌250‬هزار تا یک میلیون تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور میانگین حداق��ل هزینه برای‬ ‫هر نفر در یک مراس��م عروسی در تهران که‬ ‫ش��امل هزینه تاالر پذیرایی‪ ،‬ش��ام و میوه و‬ ‫شیرینی می‌ش��ود بین ‪ 23‬تا ‪‌40‬هزار تومان‬ ‫اس��ت؛ به‌ط��وری ک��ه متوس��ط هزینه یک‬ ‫مراس��م عقد و عروس��ی برای ‪ 200‬نفر بین‬ ‫‪4‬میلی��ون و ‪‌600‬ه��زار تومان ت��ا ‪8‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬البت��ه این رق��م در تاالرهای‬ ‫مجلل‌تر و ش��ناخته ش��ده‌تر برای هر نفر به‬ ‫‪ 50‬تا ‪‌60‬هزار تومان افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورودی س�الن‌های عروس�ی از‬ ‫‪‌200‬هزار تا ‪ 2‬میلیون تومان‬ ‫ورودی س��الن‌های عروس��ی در روزه��ای‬ ‫تعطیل و غیرتعطیل‪ ،‬وسط هفته و آخر هفته‬ ‫متفاوت است‪ .‬ورودی سالن‌های عروسی در‬ ‫تهران در وس��ط هفته از ح��دود ‪‌200‬هزار‬ ‫توم��ان آغ��از می‌ش��ود و در آخ��ر هفته به‬ ‫‪‌500‬هزار تومان می‌رسد‪ .‬البته در سالن‌های‬ ‫مجلل‌ت��ر قیمت ورودی تا ح��دود ‪2‬میلیون‬ ‫توم��ان افزای��ش می‌یاب��د‪ .‬همچنین برخی‬ ‫سالن‌ها ترجیح می‌دهند هزینه ورودی‌شان‬ ‫را در بخش‌های دیگر خدمات‌ش��ان در نظر‬ ‫بگیرند و بهای ورودی را به مشتریان تخفیف‬ ‫دهن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه برخ��ی از اداره‌کنندگان‬ ‫تاالرهای عروس��ی قیمت ورودی بس��ته به‬ ‫امکانات و درجه س��الن متفاوت اس��ت‪ .‬این‬ ‫درحالی است که خسرو ابراهیمی‌نیا‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس‬ ‫می‌گوید ن��رخ ورودی س��الن‌ها و تاالرهای‬ ‫پذیرایی برای آخر هفته (پنجشنب ‌ه و جمعه)‬ ‫و اعیاد ‪‌300‬هزار تومان و در روزهای عادی‬ ‫‪‌200‬هزار تومان اس��ت‪ .‬با ای��ن حال به نظر‬ ‫می‌رس��د در تعیی��ن قیم��ت ورودی ی��ک‬ ‫س��الن سلیقه‌های افراد نقش پررنگی دارد و‬ ‫نمی‌توان معیار مشخص و تعریف شده‌ای را‬ ‫برای قیمت‌گذاری آن تعریف کرد‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬ماهه سال ‪ 1393‬تعداد ‪ 5557‬واقعه‬ ‫ازدواج به ثبت رس��یده که نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل ‪11‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫آیین‌های ازدواج بین اقوام ایرانی‬ ‫از نظر کارشناس��ان میراث فرهنگی هر کدام از آداب‬ ‫و رس��وم اق��وام مختل��ف ایرانی به دلیل تنوع رس��وم و‬ ‫ویژگی‌های خاص آن می‌تواند در فهرست میراث جهانی‬ ‫به ثبت برس��د‪ .‬به همین دلی��ل معاون میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫سیدمسعود علویان‌صدر در سال ‪ 90‬با بیان اینکه پرونده‬ ‫ازدواج اقوام ایرانی توس��ط کارشناسان میراث فرهنگی‬ ‫تهیه و فرستاده شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پرونده به دلیل‬ ‫ش��اخصه‌های خاص در فهرس��ت نمونه میراث جهانی‬ ‫یونس��کو ثب��ت خواهد ش��د‪ .‬به دنب��ال پیگیری‬ ‫از کارشناس��ان می��راث فرهنگی‪ ،‬ای��ن پرونده به خاطر‬ ‫ویژگی‌ه��ای خاص خود و گس��ترده و تنوع آن در بین‬ ‫اقوام مختلف در ایران هن��وز در انتظار ثبت باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ازدواج اقوام ایرانی‪ ،‬ازدواجی به سبک ساده‬ ‫سنت ازدواج در میان ایرانیان محترم شمرده می‌شود‬ ‫و ه��ر ک��دام از آداب و رس��ومی ک��ه برای باش��کوه‌تر‬ ‫برگزار‌کردن آن اجرا می‌کنند‪ ،‬فلس��فه‌ای دارد که توجه‬ ‫به آن فرهنگ ازدواج ساده همراه با پایبندی به عقاید و‬ ‫مذهب را در میان جوانان گسترش می‌دهد‪ .‬این رسوم‪،‬‬ ‫در فرهنگ بسیاری از ملل جهان مشترک است‪ .‬تبادل‬ ‫حلقه ازدواج‪ ،‬تبادل مهریه و ش��یر بها‪ ،‬هدیه دادن گل‪،‬‬ ‫شام دادن در شب عروس��ی‪ ،‬موسیقی‪ ،‬شعرخوانی‪ ،‬دعا‬ ‫و خواندن کت��اب مقدس مانند ق��رآن در فرهنگ ملل‬ ‫گوناگون به ش��کل‌های مختلف و ب��ا جزئیاتی متفاوت‬ ‫وجود دارد‪ .‬نمایش و شناس��اندن آداب و رسوم ایرانیان‬ ‫در بح��ث ازدواج می‌تواند به آسان‌س��ازی ازدواج کمک‬ ‫کن��د‪ ،‬چراکه در بس��یاری از اقوام مراس��م عروس��ی با‬ ‫کمتری��ن هزینه و در عین حال باش��کوه‌ترین مراس��م‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬اگر س��نت‌های ازدواج به جوانان امروز‬ ‫شناس��انده ش��ود چه بس��ا تجمالتی که گریبان آنها را‬ ‫گرفته کمرنگ‌تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزار و یک رنگ عروسی اقوام ایرانی‬ ‫بررسی برخی از آیین‌های ازدواج در میان اقوام ایرانی‪،‬‬ ‫نش��ان از مش��ارکت اقوام مختلف در برگزاری مراس��م‬ ‫ازدواج‪ ،‬تهیه جهیزیه‪ ،‬ش��ام عروس��ی و برپایی جشن‌ها‬ ‫دارد تا آنجا که در میان برخی از اقوام ایران خانواده‌های‬ ‫عروس و داماد نه یک یا دو روز بلکه ‪ 7‬تا ‪ 10‬شبانه روز‬ ‫مراسم جش��ن و پایکوبی را ادامه دهند‪ .‬برخالف برخی‬ ‫مناطق که میزان مهریه عروس را س��که به تعداد سال‬ ‫تولد نوعروس��ان تعیین می‌کنند‪ ،‬این مرحله از عروسی‬ ‫ترکمن‌ها بسیار ساده بوده است‪ .‬شیربها نیز در گذشته‬ ‫ب��ه صورت مال‪ ،‬گوس��فند‪ ،‬گاو‪ ،‬قوچ و ش��تر بود که به‬ ‫عروس داده می‌ش��ود و به باور ترکمن‌ها‪ ،‬شیربها جنبه‬ ‫هدیه دادن دارد‪ .‬در میان اقوام لر به طور معمول رس��م‬ ‫بر این است که زنان فامیل دختری را برای پسر انتخاب‬ ‫تو‌آمد می‌کنند‬ ‫می‌کنند و چندین بار به خانه دختر رف ‌‬ ‫تا حرکات و رفتار او را در برخورد با مهمان و خانواده‌اش‬ ‫م��ورد ارزیابی ق��رار دهند‪ ،‬پس از آن نوبت آمد و ش��د‬ ‫ریش‌سفیدان است‪ .‬پس از اینکه این ریش‌سفیدان نظر‬ ‫خانواده عروس را جلب کردند‪ ،‬مقدمه کار فراهم شده و‬ ‫خانواده و فامیل داماد پس از چند روز به طور رسمی به‬ ‫خواستگاری عروس می‌روند‪.‬‬ ‫یکی از آداب ویژه مردم لر که در آیین‌های عروس��ی‬ ‫م��ردم این دیار رایج اس��ت‪ ،‬رق��ص و پایکوبی به همراه‬ ‫بازی‌های سنتی و محلی است‪.‬‬ ‫از نکات جالب مربوط به ازدواج در غالب نقاط گیالن به‬ ‫ویژه در مناطق روستایی یکی آن است که پیوند دو خانواده‬ ‫با یاری و همکاری در کار و زندگی آغاز می‌شود‪ .‬تاملی در‬ ‫قسمت‌های مختلف این مراسم نشان می‌دهد که اگر چه‬ ‫از جهت مالی دا ‌دو‌ستدهایی در قالب هدایای مختلف بین‬ ‫دو خانواده انجام می‌ش��ود که البته بخش عمده آن جنبه‬ ‫کم��ک به عروس و داماد را دارد اما همکاری‌های مختلف‬ ‫بسیار چشمگیر است‪ .‬پسران در شالیکاری‪ ،‬دروی شالی‪،‬‬ ‫کل��ش ریختن بام خانه‌ها‪ ،‬درودی گندم و س��ایر کارهای‬ ‫کشاورزی و باغداری‪ ،‬دامداری‪ ،‬نوغان‌داری و‪ ...‬که برعهده‬ ‫مردان است به کمک پدر نامزد خود به اصطالح به یاوری‬ ‫می‌رون��د‪ .‬دامادها به طور معمول این کار را بعد از ازدواج‬ ‫نیز ادامه می‌دهند‪ .‬در ش��رق گیالن نهالی را که در خانه‬ ‫پدر ع��روس کنده‌اند‪ ،‬همراهش می‌کنن��د و این نهال را‬ ‫عروس و داماد با هم در خانه داماد می‌کارند‪ .‬در بعضی از‬ ‫روستاهای غرب و شرق گیالن مادر عروس پای خروسی‬ ‫را که از مادر داماد گرفته با رش��ته‌های رنگین ابریشمین‬ ‫به پای مرغ می‌بندد و آن مرغ و خروس را با عروس همراه‬ ‫می‌کنن��د ت��ا در خانه داماد بند از پ��ای آن برگیرند و در‬ ‫النه‌ای که آماده کرده‌اند جای‌شان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای موسیقی سنتی و رقص محلی‬ ‫یکی از بخش‌های مهم هر مراس��م عروس��ی سنتی در‬ ‫شهرهای ایران اجرای موسیقی‌های سنتی است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در قش��م این موسیقی سنتی عضوا نامیده می‌شود‪.‬‬ ‫اما عروسی ترکمن‌ها پر از رمز و راز است که به دوران‌های‬ ‫قدیمی زندگی آنها بستگی دارد‪ ،‬مراسم ازدواج در گذشته‬ ‫تا حدودی متفاوت‌تر از مراسم عروسی حال است‪ ،‬ازدواج‬ ‫ترکمن‌ها در گذشته چندین مرحله داشت‪ .‬تصمیم‌گیری‬ ‫پدر و مادر عروس‪ ،‬شیرینی رد کردن‪ ،‬تعیین شیربها و روز‬ ‫عروسی از جمله مراحل جشن عروسی ترکمن‌هاست که‬ ‫نوع و ش��یوه اجرایی برخی از این رسوم فرق کرده است‪.‬‬ ‫در میان ترکمن‌ها تعیین مهریه زیاد توسط خانواده داماد‬ ‫همانند سنگ بزرگ برای نزدن به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹بوی عطر نارنج در مراسم ازدواج شیرازی‌ها‬ ‫ش��یرازی‌ها خانه داماد و عروس را برای مراسم عروسی‬ ‫آذین‌بن��دی می‌کنن��د و گلدان‌های س��فالی که معموال‬ ‫دارای گل ش��معدانی اس��ت دور ح��وض می‌گذارند‪ .‬کف‬ ‫حیاط فرش می‌گس��ترند و بعد از حض��ور همه مدعوین‬ ‫و گرم‌ش��دن مجلس ب��ه دنبال ع��روس می‌روند‪ .‬معموال‬ ‫زن��ان هنگام ورود به خانه عروس کل می‌کش��ند و زنانی‬ ‫ک��ه در خانه ع��روس و از یاران نزدیک او هس��تند با کل‬ ‫ج��واب می‌دهند‪ ،‬بعد بزرگتری که همراه داماد اس��ت از‬ ‫پدر و مادر عروس اجازه می‌خواهد که او را با خود ببرند‪،‬‬ ‫عروس دس��ت پدر و مادر خود را می‌بوسد و خداحافظی‬ ‫می‌کند‪ ،‬بعد ع��روس را از زیر قرآن می‌گذرانند‪ .‬هنگامی‬ ‫ک��ه عروس به خانه داماد وارد می‌ش��ود یک نفر ظرفی را‬ ‫که در آن عس��ل اس��ت مقابل عروس می‌گی��رد‪ ،‬عروس‬ ‫انگش��تش را کمی در آن زده به در خانه می‌کش��د و وارد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تمامیت‌خواهی‬ ‫اقتصادی؛ عامل‬ ‫افزایش سن ازدواج‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مراس��م ازدواج‌ه��ای مفص��ل ب��ا ریخت‌وپاش‌های‬ ‫آن‌چنانی‪ ،‬ش��غل با درآمد میلیونی‪ ،‬خانه مس��تقل و‬ ‫ماشین آخرین مدل‪ ،‬جهیزیه چندین میلیون تومانی‬ ‫بی‌کم و کس��ر و ‪ ...‬از جمله عواملی هستند که نمودار‬ ‫س��ن ازدواج را صع��ودی کرده و از ده��ه دوم زندگی‬ ‫به دهه س��وم آن کش��انده و همی��ن تمامیت‌خواهی‬ ‫اقتصادی برای ش��روع یک زندگی مش��ترک است که‬ ‫آمار دختران و پسران مجرد در سن ازدواج را به شدت‬ ‫باال برده اس��ت‪ .‬ایده‌آل‌نگری مال��ی در زمینه ازدواج‬ ‫س��بب شده که بس��یاری از جوانان س��ال‌های جوانی‬ ‫خ��ود را در تنهایی و انزوا س��پری کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫می‌توانند با تغییر نگاه و باور خود و پایین آوردن سطح‬ ‫انتظارات‪ ،‬این سال‌ها را در کنار همراهی بگذرانند که‬ ‫با بودنش‪ ،‬سالمتی و شادی را به زندگی‌شان به ارمغان‬ ‫می‌آورد‪ .‬در هر صورت سن ازدواج یکی از شاخصه‌های‬ ‫مهم برای ارزیابی میزان س�لامت‪ ،‬بهداشت جسمی و‬ ‫روانی افراد یک جامعه به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬ماهه امسال تعداد ‪ 5557‬واقعه ازدواج به ثبت‬ ‫رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪11‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫افزایش میانگین سن ازدواج برای خانم‌ها ‪ 30‬سالگی‬ ‫به باالست که تا سال ‪ ،84‬این میزان‪ 6/3‬درصد بوده و‬ ‫هم‌اکنون به ‪ 11/2‬درصد رس��یده است و این نشان از‬ ‫‪2‬برابر شدن تاخیر در ازدواج خانم‌ها می‌دهد‪ .‬براساس‬ ‫اعالم مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آس��یا و‬ ‫اقیانوسیه اختالف میانگین سنی دختران و پسران در‬ ‫ازدواج همچنان ‪ 5‬س��ال باقی مانده اس��ت که تا ‪10‬‬ ‫سال آینده یک میلیون دختر به جمعیت تجرد قطعی‬ ‫کش��ور افزوده می‌شود‪ .‬اما مدتی است که کارشناسان‬ ‫جمعیت‌شناس��ی و جامعه‌شناسی از دهه‪ 90‬به عنوان‬ ‫دهه‌ای با افزایش تعداد پسران آماده به ازدواج نسبت‬ ‫به دختران یاد می‌کنند‪ .‬مدیرکل دفتر آمار و اطالعات‬ ‫جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در خرداد ‪ 93‬اعالم‬ ‫کرده بود که براساس نمودارهای جمعیتی پیش‌بینی‬ ‫می‌شود که تا سال ‪ 97‬اختالف پسران در سن ازدواج‬ ‫که در طیف س��نی ‪ 20‬تا ‪ 34‬س��ال قرار دارند نسبت‬ ‫به دختران در س��ن ازدواج که در طیف س��نی ‪ 15‬تا‬ ‫‪29‬سال قرار دارند‪ ،‬به ‪ 2‬میلیون نفر می‌رسد‪.‬‬ ‫حال بدون توجه به آمارهای مختلفی که از س��وی‬ ‫مراکز مختلف ارائه ش��ده است‪ ،‬شکی نیست که سن‬ ‫ازدواج جوان��ان ایران��ی در چن��د دهه اخی��ر‪ ،‬روندی‬ ‫صعودی به خود گرفته اس��ت‪ .‬این اع��داد و ارقام هر‬ ‫چه که باشد‪ ،‬از باال بودن نامعقول سن تاهل در جامعه‬ ‫خب��ر می‌دهند که بالطب��ع از جنبه‌های مختلف و در‬ ‫بلندمدت ب��رای یک جامعه هنجارطلب آس��یب‌های‬ ‫جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد‪ .‬البته کارشناسان‬ ‫درباره باال رفتن س��ن ازدواج دالیل مختلفی چون باال‬ ‫رفتن سن اشتغال برای مردان‪ ،‬ادامه تحصیل دختران‪،‬‬ ‫آزاد ش��دن روابط نسبی دختران و پسران و مشکالت‬ ‫مال��ی و هزینه‌های باال برای یک زندگی مش��ترک را‬ ‫برمی‌شمرند‪.‬‬ ‫در بی��ن عوام��ل موث��ر ب��ر س��ن ازدواج به‌ویژه در‬ ‫چند س��ال اخیر عوامل اقتص��ادی از همه ملموس‌تر‬ ‫به‌نظر می‌رس��د‪ .‬در این بین یک��ی از مهم‌ترین موانع‬ ‫ازدواج در بعد اقتصادی آن «مس��کن» و «اش��تغال»‬ ‫اس��ت‪ .‬البته درباره اهمیت تاثیر عوامل اقتصادی باید‬ ‫اذع��ان کرد که تا در مباحث حقوقی و روان‌شناس��ی‬ ‫در بیان شایس��تگی و صالحیت افراد ب��رای ازدواج از‬ ‫«عقل‌مع��اش» به معنای درک س��ود و زی��ان و بلوغ‬ ‫اقتصادی سخن به میان آمده است‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که در کشور ما اش��تغال‪ ،‬مسکن‪ ،‬باال رفتن هزینه‌ها‪،‬‬ ‫کاهش درآمد‪ ،‬تورم‪ ،‬بیکاری و‪ ...‬مانع اصلی در مس��یر‬ ‫ازدواج جوانان است‪ .‬تشکیل زندگی مشترک و سپس‬ ‫اداره آن مطمئنا منوط به عوامل اقتصادی اش��تغال و‬ ‫کس��ب درآمد و مسکن خواهد بود‪ .‬بسیاری از جوانان‬ ‫مج��رد مش��کالت اقتص��ادی را مان��ع ازدواج قلمداد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬این در حالی است که بسیاری از آنها از نظر‬ ‫س��طح پایگاه‌اقتصادی‪ -‬اجتماعی ممکن است وضع‬ ‫بهتری نسبت به جوانان متاهل داشته باشند‪.‬‬ ‫مسائل اقتصادی در خانواده‌های مرفه و با درآمد باال‬ ‫به گونه‌ای دیگر باعث افزایش س��ن ازدواج می‌ش��ود؛‬ ‫اوال در ای��ن خانواده‌ها ازدواج به عنوان مقوله‌ای برای‬ ‫کاس��تن از هزینه‌ها مطرح نیس��ت؛ دوما دسترسی به‬ ‫امکان��ات‪ ،‬تفریح��ات و س��رگرمی‌های فراوان س��بب‬ ‫می‌ش��ود که رغبت کمتری به ازدواج ب��ه وجود آید؛‬ ‫س��وما وضع مالی خوب باعث باال رفتن سطح توقعات‬ ‫و انتظارات می‌شود و این افراد نسبت به همسر آینده‬ ‫خود حساس��یت به خرج می‌دهند و همین امر منجر‬ ‫به افزایش س��ن ازدواج می‌ش��ود‪ .‬بنابرای��ن عوامل و‬ ‫زمینه‌های اقتصادی در هر مورد مثبت و منفی بر باال‬ ‫رفتن سن ازدواج تاثیر می‌گذارند‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫رنج عاشقانه سفر به کعبه‬ ‫بزرگترین س��فر یا س��فرهایی که از سراس��ر ایران‬ ‫به س��وی مکه و مدینه برای زی��ارت خانه خدا انجام‬ ‫می‌ش��د کاروان‌های ‪ 6‬ماهه تا یک‌ساله‌ای را تشکیل‬ ‫م��ی‌داد‪ ،‬چراکه این س��فر ب��ا اس��تفاده از پیادگان و‬ ‫کالسکه‌س��واران و هودج نشینیان و نیز بسیاری افراد‬ ‫خان��واده «زنان‪ ،‬م��ردان و حتی ک��ودکان» به انجام‬ ‫می‌رس��ید‪ ،‬این کاروان‌ها همراه با جلودارهایی مجهز‬ ‫ب��ه انواع وس��ایل دفاعی و جنگی‪ ،‬شمش��یر و قمه و‬ ‫چم��اق و بعدها تفنگ‌های باروت‌کوب حرکت‌ش��ان‬ ‫را آغاز می‌کردند و گاه افرادی از میان خود س��ارقان‬ ‫بین راه و مش��هور به «قطاع‌الطریق» یا همان دزدان‬ ‫سرگردنه با ترفندهایی خود را میان کاروانیان جا داده‬ ‫و در هنگامه برخوردها ب��ا اطالعاتی که از محل قرار‬ ‫گرفت��ن پول و زیورآالت زنان کس��ب کرده بودند‪ ،‬به‬ ‫نفع دزدان بین راه وارد عمل می‌شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹و‪ ...‬کاروانسراها‬ ‫پ��س از گذش��ت س��ال‌ها از س��فرهای گروهی و‬ ‫مخارج��ی ک��ه کاروان‌داران متحمل می‌ش��دند‪ ،‬فکر‬ ‫راه‌ان��دازی کاروانس��راها عاملی ش��د تا اف��رادی که‬ ‫س��رمایه‌ای داش��تند بتوانن��د از کمک‌ه��ای درباری‬ ‫ب��رای فراه��م کردن وس��ایل و ل��وازم م��ورد نیاز و‬ ‫اس��تفاده از معماران کارکش��ته در طراحی و ساخت‬ ‫کاروانس��راهای بزرگ و کوچک س��ود ببرند‪ .‬البته با‬ ‫مراجعه به تاریخ‪ ،‬قبل از ایجاد کاروانس��راها اقداماتی‬ ‫برای س��اخت اصطبل‌های بین‌راهی ب��ه عنوان رابط‬ ‫آماده‌س��ازی اس��ب‌های ج��وان و تن��درو و تازه‌نفس‬ ‫انجام ش��ده بود که برمی‌گردد به دوران هخامنش��ی‬ ‫ک��ه وضعی��ت نوظه��وری در رس��اندن محموله‌های‬ ‫کوچ��ک و نامه‌های پس��تی و فرمان‌ه��ای حکومتی‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬البته این نخستین ایستگاه‌های نگهداری‬ ‫و تیمار اس��ب و س��واران حکومتی‪ ،‬که مثل س��رباز‬ ‫همیشه آماده به خدمت هم بودند‪ ،‬به زمان ساسانیان‬ ‫هم کش��یده شد که وسعت بیش��تری یافت و کار به‬ ‫ی تجاری رس��ید‪.‬‬ ‫بارب��ری و انجام رف��ت و آمد بار‌ها ‌‬ ‫شکل و س��اخت این چهار دیواری‌های چند هکتاری‬ ‫به نوعی باران��داز هم تغییر یافت که برای حفاظت از‬ ‫این بار‌های تجاری س��ربازان ویژه‌ای تربیت و به کار‬ ‫گمارده شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاروانسراهای معروف‬ ‫بیشترین و مهم‌ترین کاروانسراها در دوره حکومت‬ ‫صفوی��ان س��اخته و مورد اس��تفاده ق��رار گرفت که‬ ‫از نظ��ر معماری با دره��ای ورودی و چند وجهی‪ ،‬با‬ ‫اصطبل‌های مختلف و ماموران مجهز به وس��ایل قشو‬ ‫و نعل‌بندی و شست‌وش��و در خدم��ت کاروانیان که‬ ‫شبانه‌روز مشغول به کار بودند و نام‌های مختلفی هم‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در اینج��ا و پی��رو ای��ن بررس��ی‪ ،‬مش��هورترین و‬ ‫ماندگارترین کاروانسراهای ایران را مورد بررسی قرار‬ ‫می‌دهیم از کاروانسراهای اولیه تا شاه عباسی و تا بعد‬ ‫که بسیاری از آنها در فهرست آثار ملی با شماره‌های‬ ‫مشخص به ثبت رسیده است و برای تبدیل بعضی از‬ ‫این کاروانس��راها به هتل و مهمانسرا برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاروانسرای ینگه امام‬ ‫کاروانس��رای ینگه ام��ام از بناه��ای بازمانده دوره‬ ‫صفویه اس��ت ک��ه در محل��ه ینگه امام س��اوجبالغ‬ ‫در اس��تان البرز واقع ش��ده اس��ت‪ .‬این کاروانسرا در‬ ‫دوره‌ه��ای مختلف تاریخ��ی کاربری‌های متعددی را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬کاروانس��رای ینگه امام در زمان حکومت‬ ‫صفوی��ه با هدف اقامت و اس��کان زائران و مس��افران‬ ‫ساخته شد اما در زمان قاجاریه به مدرسه تبدیل شد‪.‬‬ ‫پس از تقسیمات اراضی ساوجبالغ‪ ،‬این کاروانسرا تا‬ ‫مدت‌های زیادی مقر ستاد فرماندهی نیروی انتظامی‬ ‫بود تا اینکه در س��ال ‪ 1377‬توس��ط سازمان میراث‬ ‫فرهنگی به عنوان آثار ملی ایران معرفی ش��د‪ .‬البته‬ ‫قبل از اینکه در فهرس��ت آثار مل��ی ایران قرار گیرد‬ ‫به گورس��تان اتومبیل‌های اسقاطی و تصادفی تبدیل‬ ‫شده بود‪ .‬کاروانس��رای ینگه امام مستطیلی شکل و‬ ‫‪ 96‬مت��ر طول و ‪ 97‬متر عرض دارد‪ .‬این کاروانس��را‬ ‫دارای ‪ 4‬ای��وان‪ 6 ،‬ات��اق و ‪ 6‬رواق به صورت ‪ 3‬تایی‬ ‫در دو طرف ایوان اس��ت‪ .‬س��ر در ورودی کاروانس��را‬ ‫در قس��مت جن��وب آن قرار دارد که به دو قس��مت‬ ‫تقس��یم شده با قوس خارجی و رواق‌های بیرونی که‬ ‫با طاق گهواره‌ای ش��کل و نی��م بیضی آن هماهنگ‬ ‫است‪ .‬شاه‌نشین کاروانسرا در قسمت شمال آن واقع‬ ‫شده است‪ .‬حیاط کاروانسرا وسیع است و در ‪ 4‬گوش‬ ‫بن��ا صفه‌هایی وج��ود دارد که حی��اط را به ‪8‬ضلعی‬ ‫تبدی��ل کرده اس��ت‪ .‬مهم‌ترین ویژگی کاروانس��رای‬ ‫ینگه امام وجود ‪ 4‬ش��ترخانه‪ ،‬ح��وض مرکزی و قرار‬ ‫گرفتن در مس��یر جاده ابریش��م است‪ .‬این کاروانسرا‬ ‫در دوره قاجاریه دارای اهمیت زیادی بود‪ ،‬به طوری‬ ‫که ناصرالدین‌ش��اه دستور عکسبرداری از آن را داده‬ ‫است‪ .‬کاروانسرای ‪ 4‬ایوانی ینگه امام در سال ‪1377‬‬ ‫توس��ط س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری با ش��ماره ‪ 2175‬به عنوان یکی از آثار‬ ‫ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫از چاپارخانه‌های هخامنشی تا کاروانسراهای عباسی و هتل‌های ‪ 5‬ستاره‬ ‫کاروانسراها جایی برای جذب گردشگران جهانی‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫هم�ه ش�هرهای ای�ران می‌توانند به‬ ‫عن�وان مکان‌های�ی ب�رای ج�ذب‬ ‫گردشگر داخلی و خارجی به‌شمار‌آیند‪ ،‬خیلی‬ ‫از ما ایرانی‌های عاش�ق گردش و تماشا هستیم‬ ‫و در ش�مال و غرب و شرق و جنوب کشورمان‬ ‫نی�از به دی�دار و مصاحب�ت با اق�وام گوناگون‬ ‫داری�م‪ ،‬با توجه ب�ه تاریخ کهنی ک�ه دراختیار‬ ‫داش�ته‌ایم‪ ،‬از ه�ر فرصت�ی ب�رای رفت‌وآم�د‬ ‫اس�تفاده می‌کرده‌ای�م‪ ،‬به ویژه پ�س از حضور‬ ‫اسلام در ای�ن س�رزمین ب�زرگ و مان�دگار‪،‬‬ ‫گردش�گری خاص دیدار از ش�هرهای مقدس و‬ ‫م�زار امامان و امام�زادگان به دیگر س�فرهای‬ ‫جذاب اضافه شد‪ ،‬مثال توجه کنیم به راه‌اندازی‬ ‫ن تهران و شهر ری که به دلیل‬ ‫نخستین قطار بی ‌‬ ‫قرار گرفتن صحن و حرم ش�اهزاده عبدالعظیم‬ ‫حس�نی و عالق�ه‌ای که م�ردم تهران ب�ه این‬ ‫نزدیکترین شهر زیارتی داشتند‪ ،‬این نخستین‬ ‫ریل برای رفت و برگشت قطار یا همان (ماشین‬ ‫دودی) با همه فقر درآمدهای دولتی و سلطنتی‬ ‫س�اخته ش�د و به ش�دت مورد اس�تفاده قرار‬ ‫گرفت که س�ال‌های س�ال مردم دو شهر را در‬ ‫رفت‌وآمدهای‌شان کمک کرد‪.‬‬ ‫ام�ا زائرپذیرتری�ن ش�هر مق�دس ای�ران به‬ ‫مش�هد مق�دس و صح�ن و حرم امام هش�تم‬ ‫ک�ه عاش�قان بارگاه�ش وی را ضام�ن آه�و‬ ‫لق�ب دادند‪ ،‬برمی‌گ�ردد که ب�رای رفت و آمد‬ ‫مسافران به این ش�هر زیارتی مقدس و بزرگ‪،‬‬ ‫مش�کالت انبوه�ی س�رراه ب�ود‪ ،‬بزرگتری�ن‬ ‫مش�کل حض�ور بی‌وقف�ه و دامنه‌دار س�ارقان‬ ‫ش�بیخون‌زن ب�ه کاروان‌های ب�زرگ و کوچک‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کاروانسرای پیام از نظر ساختار معماری‬ ‫دارای ساختمان مستطیلی به طول ‪ ۶۲‬و‬ ‫عرض ‪ ۴۸‬متر است که در ‪ 4‬گوشه آن‪4 ،‬‬ ‫برج مدور به قطر ‪ ۷‬متر و حیاط مرکزی‬ ‫وس��یع می‌باش��د‪ .‬این کاروانس��را از نوع‬ ‫کاروانسراهای ‪ 4‬ایوانی است که متشکل‬ ‫از سردر بلند‪ ،‬گنبدخانه حیاط مرکزی به‬ ‫شکل هشتی‪ ،‬اتاق‌ها و ایوان‌های مشرف‬ ‫به حیاط برای اقامت کاروان‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاروانسرا‌ها‬ ‫کاروانسرا در گذشته محلی برای اسکان‬ ‫کاروان‌هایی بود که به منظور مس��افرت‪،‬‬ ‫تجارت و زیارت از ش��هری به ش��هر دیگر‬ ‫در حال تردد بودند‪ .‬این مکان‌ها بیش��تر‬ ‫به ش��کل مربع‪ ،‬مستطیل یا هشت گوش‬ ‫بودند که با ی��ک ورودی عظیم و بلند‪ ،‬با‬ ‫برج‌های��ی در گوش��ه دیوارها که در اغلب‬ ‫موارد دارای بادگیر بودند‪ ،‬ساخته می‌شد‪.‬‬ ‫ای��ن کاروانس��راها از حجره‌هایی کوچک‬ ‫برای اس��تراحت مسافران‪ ،‬س��کوهایی به‬ ‫ص��ورت تراس در اط��راف حیاط و فضای‬ ‫کافی ب��رای حیوان��ات بارکش تش��کیل‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬البته کاروانس��راهایی که در دو‬ ‫طبقه ساخته می‌شدند‪ ،‬حجره‌های پایینی‬ ‫را ب��رای انبار کاالها و حجره‌های باالیی را‬ ‫برای اسکان مسافران در نظر می‌گرفتند‪.‬‬ ‫آنچه که امروزه ما به عنوان کاروانس��را‬ ‫می‌شناس��یم در واق��ع تکام��ل یافت��ه‬ ‫ایس��تگاه‌های پس��تی هخامنش��ی ی��ا‬ ‫پناهگاه‌های بین راهی بودند که شهرهای‬ ‫مختل��ف دولت هخامنش��ی را به یکدیگر‬ ‫متص��ل می‌ک��رد‪ .‬در دوره ساس��انیان‪ ،‬به‬ ‫عل��ت رونق تج��ارت اتاق‌هایی در اطراف‬ ‫این ایس��تگاه‌ها ایجاد ش��د تا مس��افران‬ ‫بتوانن��د اس��تراحت کنن��د‪ .‬در دوره پس‬ ‫از اس�لام معماری کاروانس��راها و رباط‌ها‬ ‫از نظر تنوع نقش��ه‌ها رش��د فراوانی یافت‬ ‫و نه تنها در مس��یر ش��هرها و روس��تاها‪،‬‬ ‫معابر کوهس��تانی و نواح��ی کویری بلکه‬ ‫در مراک��ز اقتصادی و راس��ته بازاها نیز با‬ ‫ویژگی‌های متفاوتی احداث ش��د‪ .‬رباط‌ها‬ ‫در واقع کاروانس��راهایی بودند که بیشتر‬ ‫برای نگهداری اسب و چهارپایان استفاده‬ ‫می‌شد‪ .‬در دوره صفویه ساخت این بناها‬ ‫دچار تحول عظیمی ش��د و از نظر تنوع و‬ ‫نوع معماری به تکام��ل قابل مالحظه‌ای‬ ‫رس��ید که باید علت آن را مدیون امنیت‬ ‫راه‌ها و گسترش تجارت دانست‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کاروانسراهای این دوره که با طرح‌های‬ ‫چه��ار ایوانی‪ ،‬م��دور‪ ،‬چندوجهی و چهار‬ ‫وجه��ی و نامنظم س��اخته ش��ده دارای‬ ‫تزئین��ات معم��اری چ��ون‪ :‬آج��رکاری‪،‬‬ ‫کاش��ی‌کاری‪ ،‬گچ‌بری و س��نگ‌کاری‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کاروانس��راها دارای ان��واع‬ ‫مختلفی‌ان��د ک��ه عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹کاروانسرای مرنجاب‬ ‫کاروانسراهای‌ش��اهی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬خیریه‪،‬‬ ‫دش��ت‪ ،‬کوهس��تان‪ ،‬درون ش��هری و‬ ‫کاروانسراهای برون شهری‪.‬‬ ‫‹ ‹کاروانسرای میاندشت میامی‬ ‫کاروانس��رای میاندشت میامی‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگترین مجموعه کاروانس��راهای ایران‬ ‫اس��ت که در ‪ 45‬کیلومتری میامی و در‬ ‫‪ 110‬کیلومتری شرق شاهرود بین جاده‬ ‫سبز‌وار و ش��اهرود در دهکده میاندشت‬ ‫واقع ش��ده اس��ت‪ .‬این مجموع��ه دارای‬ ‫‪ 3‬کاروانس��را است که یکی از آنها متعلق‬ ‫به دوران صفوی و دوتای دیگر متعلق به‬ ‫دوره قاجار است‪ .‬مساحت این کاروانسرا‬ ‫حدود ‪ 22‬ه��زار مترمرب��ع عرصه و ‪10‬‬ ‫هزار متر مربع اعیان اس��ت‪ .‬کاروانسرای‬ ‫صف��وی که در غ��رب مجموعه س��اخته‬ ‫ش��ده از جمل��ه‬ ‫کاروانسراهای شاه‌عباسی به شمار می‌رود‬ ‫ک��ه پ�لان آن به صورت حی��اط مرکزی‬ ‫س��اخته ش��ده و حی��اط آن ب��ه صورت‬ ‫‪ 8‬ضلعی اس��ت و حجره‌ه��ا و رواق‌ها در‬ ‫اطراف حیاط و ش��ترخوان‌ها در پش��ت‬ ‫رواق‌ها و در سمت شمال و جنوب حیاط‬ ‫واقع ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین شاه‌نش��ین‬ ‫زمس��تانی در ضلع ش��مالی و شاه‌نشین‬ ‫تابس��تانی در ضلع جنوبی کاروانسرا قرار‬ ‫دارد که از طریق دو پله در طرفین داالن‬ ‫ورودی می‌توان وارد این قس��مت‌ها شد‪.‬‬ ‫مصالح به کار رفته در این کاروانسرا آجر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا رواج تج��ارت‪ ،‬افزای��ش کاروان‌ها و‬ ‫س��فرهای زیارت��ی در دوران قاجاری��ه‪،‬‬ ‫والی خراس��ان‪ ،‬حس��ین‌خان نظام‌الدوله‪،‬‬ ‫ایلخانی شاهسون ملقب به شهاب‌الملک‪،‬‬ ‫تصمیم به س��اخت دو کاروانسرا در کنار‬ ‫کارونس��رای قدیمی گرف��ت‪ .‬بنابراین در‬ ‫قسمت ش��رقی کاروانسرای قدیمی اقدام‬ ‫به ساخت کاروانس��رایی با پالن ‪ 4‬ایوانی‬ ‫که دارای شاه‌نشین و سر در ورودی است‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬در وس��ط این کاروانس��را باراندازی‬ ‫ب��رای نمایش و ف��روش کاال و تخلیه بار‬ ‫تعبیه ش��د‪ .‬عالوه بر این دو کاروانسرا‪3 ،‬‬ ‫آب‌انب��ار‪ ،‬حمام‪ ،‬چاپارخان��ه و تلفن‌خانه‬ ‫نیز به این مجموعه اضافه ش��د‪ .‬براساس‬ ‫نوش��ته مورخانی چون مطلع‌الشمس‪ ،‬در‬ ‫این مجموعه و بیرون آن حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫نفر می‌توانس��تند اقامت کنند‪ .‬بر سر در‬ ‫این کاروانس��را کتیبه‌ای وج��ود دارد که‬ ‫ساخت آن را به تاریخ ‪ 1290‬نسبت داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاروانس��رای میاندشت میامی به دلیل‬ ‫قرار گرفت��ن در کنار جاده اصلی تهران‪-‬‬ ‫مشهد و نیز میان دو منطقه حفاظت‌شده‬ ‫خوارت��وران در جن��وب و منطق��ه‬ ‫حفاظت‌شده خوش ییالق در شمال و نیز‬ ‫برخ��ورداری از‬ ‫طبیعت زیبا و گونه‌های مختلف جانوری‬ ‫و گیاهی از جاذبه‌های مهم گردشگری به‬ ‫شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مجموعه کاروانسرای میاندشت میامی‬ ‫با زیربنای��ی ح��دود ‪ 5250‬مترمربع در‬ ‫س��ال ‪ 1336‬با ش��ماره ثب��ت ‪1439‬در‬ ‫فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاروانسرای شاه عباسی پیام‬ ‫کاروانسرای شاه عباسی پیام در روستای‬ ‫پیام‪ ،‬یکی از روس��تاهای ش��هر مرند در‬ ‫اس��تان آذربایج��ان ش��رقی واقع ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کاروانسرا‪ ،‬در دوران حکومت‬ ‫مغ��والن و صفوی��ان از جمل��ه مهم‌ترین‬ ‫ر ا ه��ی‬ ‫استراحتگاه‌های میان‬ ‫آن زم��ان ب��ه‬ ‫ش��مار می‌رف��ت‪.‬‬ ‫کاروانس��رای مرنجاب‪ ،‬به صورت قلعه‬ ‫در ‪ ۵۰‬کیلومت��ری آران و بی��دگل و ‪۶۰‬‬ ‫کیلومت��ری کاش��ان در اس��تان اصفهان‬ ‫ساخته شده است‪ .‬این کاروانسرا در سال‬ ‫‪ ۱۰۱۲‬هـ‪ .‬ق به دستور شاه عباس صفوی‬ ‫در مسیر جاده ابریشم بنا شد‪ .‬شاه عباس‬ ‫صفوی پس از اط�لاع از حمله ازبک‌ها و‬ ‫افغان‌ها از مسیر دریاچه نمک به کاشان‬ ‫و قصد پیش��روی آنها ب��ه طرف اصفهان‬ ‫دس��تور س��اخت یک پای��گاه نظامی در‬ ‫منطقه کویر مرنجاب را داد تا از این طریق‬ ‫جلوی تهدید ازبک‌ها و افغان‌ها را بگیرد‪.‬‬ ‫در باالی کاروانس��را سنگرهای دیده‌بانی‬ ‫برای اس��تقرار ‪ ۵۰۰‬س��رباز تعبیه شد تا‬ ‫بتوانند از قلعه امنی��ت عبور کاروان‌ها و‬ ‫حامالن کاال از چی��ن به اروپا و بالعکس‬ ‫را تامین کنن��د‪ .‬کاروانس��رای مرنجاب‪،‬‬ ‫از چن��د اتاق‪ ،‬شاه‌نش��ین و اصطبل‌های‬ ‫متعدد تشکیل ش��ده که به دور حیاطی‬ ‫در ابعاد ‪ ۲۰‬در ‪ ۳۰‬متر با مصالحی چون‬ ‫گچ و آجر س��اخته شده اس��ت‪ .‬در ضلع‬ ‫جنوبی کاروانس��را برکه بزرگ آبی با آب‬ ‫ش��یرین در ابعاد ‪ ۴‬در ‪ ۱۰‬متر آن هم در‬ ‫کویر نمک و شوره‌زار وجود دارد که یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن ویژگی‌ه��ای منحصربه‌فرد‬ ‫این کاروانس��را به ش��مار می‌آید‪ .‬نقش��ه‬ ‫کاروانسرای مرنجاب مربعی شکل است و‬ ‫‪ ۶‬برج در حصار این کاروانسرا وجود دارد‪.‬‬ ‫کاروانس��را مرنجاب در مراحل مختلف‬ ‫توس��ط اداره کل میراث فرهنگی استان‬ ‫اصفهان بازس��ازی ش��د و در حال حاضر‬ ‫نیز دارای امکانات کامل آب و برق است‪.‬‬ ‫همچنین این کاروانسرا یکی از مهم‌ترین‬ ‫رصدگاه‌های ایران است که اخترشناسان‬ ‫و دوس��تداران علم ستارگان می‌توانند از‬ ‫نقاط مختلف کشور به این مکان مراجعه‬ ‫کنن��د و به وس��یله تلس��کوپ‌ها‬ ‫و دوربین‌ه��ای مخص��وص ب��ه‬ ‫رصد س��تارگان و اجرام آسمانی‬ ‫بپردازند‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سیاست انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیالت به تولید‬ ‫مردم ‪ 115‬میلیون با ربیشتر کارت کشیدند‬ ‫صنایع خالق راهی به توسعه اقتصادی‬ ‫مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری خبر داد‪:‬‬ ‫احتمال بازنگری قیمت نفت در بودجه ‪۹۴‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬مش��اور اقتصادی رییس‌جمهوری‪ ،‬از‬ ‫احتم��ال بازنگری قیمت نفت پیش��نهادی در بودجه‬ ‫‪ ۹۴‬خبر داد و تاکید کرد‪ :‬زمان می‌برد تا بازار افزایش‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی را حس کند‪ .‬مس��عود نیلی‪ ،‬روز‬ ‫گذشته در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان‬ ‫اینکه اقتصاد کش��ور ضرورت‌های خیلی جدی پیش‬ ‫رو دارد و از س��وی دیگر با مش��کالت جدی رو به رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بین این دو م��ورد فاصله بزرگی وجود‬ ‫دارد که پر کردن آن نیازمند نگاه عمیق و کارشناسی‬ ‫در مسائل و مشکالت اس��ت‪ .‬مشاور رییس‌جمهوری‬ ‫در امور اقتصادی وفاق و اجماع درباره راه‌حل‌های پر‬ ‫کردن فاصله بین ضرورت‌های پیش رو و مش��کالت‬ ‫اقتص��اد را مهم‌ترین موض��وع برش��مرد و گفت‪ :‬در‬ ‫سال‌های نه چندان دور آینده با رکود اشتغال مواجه‬ ‫خواهیم بود‪ .‬اش��تغال حاصل نمی‌ش��ود مگر با رشد‬ ‫اقتصاد و رش��د هم در صورتی اش��تغالزا می‌شود که‬ ‫پایدار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی وابسته به نفت‪ ،‬پایدار نیست‬ ‫وی ایجاد تغییرات در ش��یوه‌های اقتصاد ایران در‬ ‫س��ال‌های قبل را پیش نیاز تحق��ق اهداف اقتصادی‬ ‫عنوان ک��رد و افزود‪ :‬رش��د اقتص��ادی در این مدت‬ ‫ناپایدار و وابس��ته به درآمدهای نفتی بوده و باید در‬ ‫آینده بر رشد پایدار و مستقل تمرکز کرد‪.‬‬ ‫نیلی تحقق رش��د اقتصادی مثبت به همراه کاهش‬ ‫ت��ورم را به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت در یک‬ ‫س��ال‌ونیم قبل اعالم کرد و گفت‪ :‬باید دید که چطور‬ ‫می‌توان این رش��د را ادامه داد ب��ه گونه‌ای که تداوم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫دبیر نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با بیان اینکه‬ ‫دولت در ابتدای امس��ال بس��ته خروج غیرتورمی از‬ ‫رک��ود را تدوین کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این بس��ته هم‌اکنون در‬ ‫مجلس است و بناست به بحث گذاشته شود و بخشی‬ ‫که در اختیار دولت بوده هم‌اکنون درحال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات کنفرانس غیرتشریفاتی اقتصاد ایران‬ ‫نیلی ضمن اش��اره ب��ه برنامه‌ریزی ب��رای برگزاری‬ ‫کنفرانسی در کنار سیاست‌گذاری برای خروج از رکود‬ ‫ب��ا همفکری اقتصاددان‌های ایرانی داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬چندین مقاله از س��وی اقتصاددان‌های‬ ‫ایران��ی برای ای��ن کنفرانس آماده ش��ده و عالوه بر‬ ‫آن تعدادی از اقتصاددان‌های دیگر در نشس��ت‌های‬ ‫تخصصی این کنفرانس حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫مش��اور رییس‌جمه��وری در ام��ور اقتصادی ضمن‬ ‫اش��اره به اینک��ه در دو روز برگزاری این کنفرانس ‪۹‬‬ ‫نشس��ت تخصصی برگزار خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین در پایان میزگردی با حضور رییس سازمان‬ ‫اهداف محقق شده و قابل دسترسی را ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫مش��اور رییس‌جمه��وری در ام��ور اقتص��ادی‬ ‫همچنی��ن در پاس��خ به س��والی درباره رون��د آینده‬ ‫مدار ت��ورم و پیش‌بینی افزایش آن در س��ال آینده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تورم از ن��رخ باال به ن��رخ پایینی رس��یده و‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��د که تورم امس��ال ب��ه ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫برس��د اما چ��ون از ‪ ۲۵‬درصد کمتر محقق ش��د‪ ،‬در‬ ‫ماه‌ه��ای آینده تورم س��ال ‪ ۹۳‬به‌ط��ور حتم کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل رشد نقدینگی و اضافه برداشت‌ها‬ ‫مدیریت‪ ،‬وزیر اقتصاد‪ ،‬ریی��س کل بانک مرکزی و‪...‬‬ ‫برای جمع‌بندی مطالب مطرح ش��ده برگزار می‌شود‬ ‫و ای��ن کنفران��س در نهایت با س��خنرانی معاول اول‬ ‫رییس‌جمهوری به کار خود پایان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه با توجه به‬ ‫کسری یارانه‌ها در امس��ال که حدود ‪ ۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعالم ش��ده‪ ،‬آیا دولت برای جبران این کسری‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬و اجرای فاز س��وم هدفمن��دی یارانه‌ها‬ ‫بن��ا دارد افزایش مجددی در قیمت حامل‌های انرژی‬ ‫داشته باش��د؟ تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر اقتصاد ما‬ ‫در شرایطی قرار دارد که به راحتی نمی‌توان تغییرات‬ ‫ب��زرگ در آن اعمال ک��رد‪ .‬افزایش قیمت حامل‌های‬ ‫انرژی در س��ال ‪ ۹۳‬در شرایط بد اقتصادی رخ داد اما‬ ‫نه در رکود اثر گذاشت و نه موجب افزایش تورم شد‪.‬‬ ‫که این موضوع به دلیل آن بود که جنبه‌های مختلف‬ ‫قیمت‌های انرژی دیده ش��د‪ .‬نیلی ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫آین��ده با موضوع کاهش قیمت نف��ت مواجهیم‪ ،‬این‬ ‫مورد از دید هدفمندی یارانه‌ها یک بعدش این است‬ ‫که فاصله م��ا را با قیمت‌های جهانی کمتر می‌کند و‬ ‫از سوی دیگر براساس هدفمندی یارانه‌ها باید اصالح‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی داشته باشیم‪ .‬آنچه در بودجه‬ ‫‪ ۹۴‬مش��اهده می‌کنیم این اس��ت که چون دولت از‬ ‫همه ظرفیت تبصره ‪ ۲۱‬اس��تفاده نکرده بود‪ ،‬س��قف‬ ‫امسال را برای سال آینده هم حفظ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف یارانه‌ها پیچیده است‬ ‫مش��اور رییس‌جمهوری در ام��ور اقتصادی به علت‬ ‫ح��ذف تبصره مرب��وط به ح��ذف یاران��ه گروه‌های‬ ‫پردرآم��د در الیحه بودجه ‪ ۹۴‬اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫ح��ذف دهک‌ها موض��وع پیچیده‌ای اس��ت که ما به‬ ‫همی��ن خاطر پرداختن به بعد خانوار را در نشس��ت‬ ‫جداگان��ه‌ای قرار دادیم و ابعاد و پیچیدگی‌های آن را‬ ‫نشان می‌دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در م��ورد محس��وس نبودن رش��د‬ ‫اقتصادی ‪4‬درصدی در زندگی و کس��ب و کار مردم‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬رش��د اقتص��ادی اگر قابل مش��اهده بود‬ ‫دیگر محاس��به نمی‌کردیم‪ .‬چرا نرخ ارز را محاس��به‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬چون مشاهده می‌شود‪ .‬صدها قلم اطالعات‬ ‫تلفیق می‌شود تا رشد اقتصادی محاسبه شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر مثبت شدن رشد اقتصادی بعد از دوره منفی‪ ،‬به‬ ‫معنی این نیست که همه آنچه منفی بوده مثبت شده‬ ‫بلکه تنها بخشی از این موارد مثبت شده‌اند‪.‬‬ ‫نیل��ی گفت‪ :‬به دلیل آنک��ه فعال فصل اول و دوم را‬ ‫تجربه می‌کنیم و برای اینکه بازار آن را احساس کند‪،‬‬ ‫به ط��ور طبیعی به زمان نی��از دارد‪ ،‬باید بگوییم که‬ ‫اثرات منفی کم ش��ده و روند رو به رشد است‪.‬مشاور‬ ‫رییس‌جمه��وری در امور اقتصادی با بیان اینکه هیچ‬ ‫وقت مش��کالت کش��ور به این میزان پیچیده نبوده‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ما نمی‌توانیم همان نس��خه‌ای که ‪۱۰ ،۵‬‬ ‫یا ‪ ۱۵‬س��ال پیش برای حل مشکالت می‌پیچیدیم را‬ ‫دوباره به کار گیریم‪ ،‬چرا که هم‌اکنون مش��کالت ما‬ ‫واضح اس��ت و نیازمند وفاق برای انتخاب راه‌حل‌های‬ ‫برون‌رف��ت از مش��کالت هس��تیم‪.‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫برنامه شش��م با نگاه میان‌مدت به اقتصاد کش��ور می‬ ‫نگرد‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل آنکه س��ال پایانی برنامه شش��م‬ ‫مصادف با انتهای این دهه است‪ ،‬برنامه پایانی با پایان‬ ‫چشم‌انداز همزمان می‌ش��ود و در این مورد می‌توان‬ ‫خبر روز‬ ‫است‬ ‫وی درباره احتمال بازنگری قیمت نفت پیشنهادی‬ ‫در بودج��ه ‪ ۹۴‬ه��م اینطور توضی��ح داد که یکی از‬ ‫نشس��ت‌های کنفرانس اقتصاد ای��ران مربوط به نفت‬ ‫و انرژی اس��ت و قرار است چش��م‌انداز بازار نفت نیز‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬به عبارتی باید مسیر قیمت‬ ‫نفت واقع‌بینانه ش��ود و اگر جمع‌بندی حاصل ش��ود‬ ‫که قیمت نفت کمتر خواهد شد‪ ،‬باید پیش‌بینی‌های‬ ‫الزم انجام ش��ود‪ .‬دولت سیاس��تی را اع�لام کرده و‬ ‫ب��ه آن پایبند خواهد بود که براس��اس آن به س��راغ‬ ‫بانک مرکزی و دیگر مکان‌ها برای تامین منابع مالی‬ ‫نمی‌رود‪.‬‬ ‫مش��اور رییس‌جمهوری در امور اقتصادی با اش��اره‬ ‫به اینکه دولت رش��د ‪ ۲۵‬درصد را برای نقدینگی در‬ ‫امس��ال هدف‌گذاری کرده بود‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌اکنون این‬ ‫رش��د حدود ‪ 25/3‬تا ‪ 25/4‬درصد اس��ت و بنا داریم‬ ‫هدف‌گذاری را محقق کنیم‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره ای‬ ‫شناسایی کم‌درآمدها‪ ،‬مالک دولت برای پرداخت یارانه‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی با‬ ‫اش��اره به اینکه بررس��ی برای شناسایی‬ ‫دهک‌ه��ای کم‌درآمد انجام ش��ده و این‬ ‫افراد دهک‌بندی ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬مالک‬ ‫دول��ت در پرداخ��ت یاران��ه ب��ر مبنای‬ ‫شناسایی دهک‌های پایین جامعه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬علی ربیع��ی‪ ،‬وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره‬ ‫به اینکه برای نخس��تین‌بار‪ ،‬سال آینده س��هم اشتغال را از‬ ‫مح��ل هدفمندی یارانه‌ها در بودج��ه دریافت خواهیم کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مدت��ی که طرح هدفمندی اجرا می‌ش��د تاکنون‬ ‫سهم اش��تغال پرداخت نشده بود‪ .‬امس��ال این امر می‌تواند‬ ‫با اختصاص بودجه مش��خص ش��ده گام موثری در حمایت‬ ‫از مش��اغل و واحدهای تولیدی باشد‪ .‬وی درباره شناسایی‬ ‫دهک‌ه��ای درآمدی برای دریافت یارانه گفت‪ :‬درحال انجام‬ ‫این‌کار هستیم و قبل از اعالم کامل دهک‌های درآمدی باید‬ ‫آسیب‌های آن را بررس��ی کنیم‪ .‬فشار دولت برای شناسایی‬ ‫ل حاضر کم‌درآمدها‬ ‫دهک‌های پایین جامعه اس��ت و درحا ‌‬ ‫دهک‌بندی ش��ده‌اند‪ .‬ربیعی با بیان اینکه معیار دولت برای‬ ‫پرداخ��ت یارانه واری��ز به دهک‌های درآمدی پایین اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال بررس��ی برای شناس��ایی اف��راد در دهک‌های‬ ‫پایین هس��تیم‪ .‬زیرا دولت قص��د دارد یارانه افراد کم‌درآمد‬ ‫را پرداخ��ت کند‪ .‬وی درباره وضعیت اش��تغال گفت‪ :‬خروج‬ ‫از رکود در درازمدت مش��خص می‌شود‪ .‬درحال‌حاضر برای‬ ‫نیلی ب��ا تاکید بر ضرورت کاهش ت��ورم بلندمدت‬ ‫اقتصاد گف��ت‪ :‬اجرای این هدف دش��وارتر از کاهش‬ ‫ت��ورم در کوتاه‌مدت اس��ت اما بان��ک مرکزی تالش‬ ‫می‌کند رش��د پایه پولی را تا جایی که ممکن اس��ت‬ ‫ک��م کن��د‪ ،‬اکنون نیز بیش��تر وقت قائ��م مقام بانک‬ ‫مرک��زی روی این موضوع صرف می‌ش��ود تا رش��د‬ ‫نقدینگ��ی را مدیریت کرده و مانع از اضافه برداش��ت‬ ‫بانک‌ها ش��وند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تالش براین است که‬ ‫تورم در سال آینده به نسبت امسال افزایش نیابد اما‬ ‫محدودیت‌ه��ای بیرونی به‌ویژه با کاهش قیمت نفتی‬ ‫که رخ داده‪ ،‬قابل توجه است‪ .‬اما هدف و تالش بانک‬ ‫مرکزی این اس��ت که روند ایجاد ش��ده برای کاهش‬ ‫تورم را ادامه دهد‪ .‬مشاور رییس‌جمهوری درباره تاثیر‬ ‫مذاکرات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت و تیم اقتصادی دولت در تالش هس��تند تا هر‬ ‫مش��کلی که ارتباط��ی با تحریم ن��دارد را در اولویت‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگ�ری قیمت نف�ت در بودجه ‪ ۹۴‬محتمل‬ ‫رس��یدن به وضعیت مطلوب در اش��تغال باید ساالنه‬ ‫‪ ۸۰۰‬ه��زار تا یک میلیون ش��غل ایج��اد کنیم‪ .‬البته‬ ‫خروج از رکود نیازمند زمان اس��ت‪ .‬امروزه با رش��د ‪۴‬‬ ‫درصدی توانس��تیم بخش��ی از رکود را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کاهش‬ ‫تورم به معنی ارزانی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می‌گوییم تورم‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت به این معنی است که به طور‬ ‫نمون��ه اگر ارزش پ��ول ‪ ۴۰‬درصد کاه��ش یافته بود‪،‬‬ ‫با کاهش تورم این ‪ ۴۰‬درصد به ‪ ۲۰‬درصد رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫یعن��ی وضعیت اقتصادی مردم بهبود یافته اس��ت‪ .‬ربیعی با‬ ‫اش��اره به اینکه دو عامل در تحقق رشد اقتصادی موثر بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از بین بردن بی‌نظمی‌های اقتصادی و برقراری نظم در‬ ‫سیستم‌های مختلف و ارتقای سطح امید مردم برای زندگی‬ ‫دو عامل احیاکننده رشد اقتصادی بود‪ .‬وی با تاکید براینکه‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد مشاغل در بنگاه‌های کوچک است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بنگاه‌های کوچک به س��رعت آس��یب می‌بینند و در‬ ‫درازمدت آسیب‌شان ترمیم می‌ش��ود‪ .‬مهم‌ترین اقدامی که‬ ‫در مدت گذش��ته توانستیم انجام دهیم جلوگیری از ریزش‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار شغل در واحدهای کوچک بود‪ .‬ربیعی از طراحی‬ ‫تش��کیل بانک توسعه ش��رکت‌های کوچک و متوسط خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬برای اینکه بنگاه‌های کوچک و متوس��ط مورد‬ ‫حمایت قرار گیرند تا از قید و بندهای مرس��وم در سیس��تم‬ ‫بانکی رها شوند‪ ،‬بانک توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط‬ ‫تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫آمایش سرزمین‬ ‫آمای��ش س��رزمین ب��ه معن��ای‬ ‫بهره‌ب��رداری بهین��ه از امکانات در‬ ‫زمین��ه بهب��ود وضعی��ت م��ادی و‬ ‫معن��وی و در قلم��رو جغرافیای��ی‬ ‫خاص است‪ .‬در این طرح مزیت‌های‬ ‫فضای طبیعی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‪،‬‬ ‫س��اماندهی و نظام بخشی می‌شود‪.‬‬ ‫این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی‬ ‫بین توزی��ع جمعیت و انج��ام فعالیت‌ها در پهنه‬ ‫س��رزمین با توجه به ویژگی‌ه��ای فضایی مناطق‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس تعاری��ف و مفاهیم متف��اوت از‬ ‫توسعه‪ ،‬برداش��ت‌های گوناگونی نیز از آمایش در‬ ‫ابع��اد اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی و جغرافیایی آن ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در فرهن��گ الروس‪ ،‬آمایش چنین‬ ‫تعریف شده اس��ت‪ :‬بهترین نوع توزیع جغرافیایی‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتصادی با توجه ب��ه منابع طبیعی‬ ‫و انس��انی‪ ...‬یک تعری��ف جامع‌تر نی��ز از آمایش‬ ‫وج��ود دارد و براس��اس آن منظ��ور از آمای��ش‬ ‫سرزمین‪ ،‬رس��یدن به مطلوب‌ترین توزیع ممکن‬ ‫جمعیت‪ ،‬ازسوی بهترین شکل توزیع فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی در پهنه س��رزمین اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ران آمایش نخس��تین‌بار ازس��وی ش��رکت‬ ‫فرانس��وی سیتران در س��ال ‪ 1355‬انجام شد‪ .‬در‬ ‫این مطالعه وضع موجود کاربری‌ها تعیین ش��د و‬ ‫خط‌مش��ی‌هایی را برای توسعه ایران‬ ‫مش��خص کردند‪ .‬در آن س��ال‌ها در‬ ‫آسیا ایران نخستین کشوری بود که‬ ‫برنامه‌ریزی منطقه‌ای را شروع کرده‬ ‫ب��ود‪ .‬بعد از انقالب س��ال ‪ 1362‬در‬ ‫سازمان برنامه و بوجه دوباره نقشه‌ها‬ ‫را بهن��گام کردند و ط��رح ادامه داده‬ ‫ش��د‪ .‬هدف اولیه آمایش این بود که‬ ‫ب��ا درآمیختن ویژگی‌های اقتص��ادی ـ اجتماعی‬ ‫م��ردم هر منطقه نوع��ی ارزیابی محیط‌زیس��تی‬ ‫بس��ازد تا بتواند به عنوان سیس��تم تصمیم‌گیری‬ ‫در برنامه‌ریزی‌های توس��عه کش��ور وارد ش��ود و‬ ‫سیاس��تمداران را به طور علمی و مستدل متقاعد‬ ‫کند که به‌طور حتم هر توسعه‌ای (سد و جاده‪،)...‬‬ ‫در هر ج��ا ممکن و مفید نیس��ت‪ ،‬بلکه می‌تواند‬ ‫آثار زیانباری در پی داش��ته باش��د‪ .‬بدین منظور‬ ‫از س��ال ‪ 1363‬دانشکده‌های محیط‌زیست کشور‬ ‫ب��ا صرف بودجه بس��یار تا امروز بی��ش از ‪ 2‬هزار‬ ‫فارغ‌التحصیل کارشناس آمایش تربیت کرده‌اند و‬ ‫از برنامه سوم توسعه کشور بحث آمایش و ارزیابی‬ ‫اثرات توسعه به صورت ماده ‪ 105‬وارد برنامه شد‬ ‫و قرار بود تا انتهای س��ال ‪ 1382‬و بعد ‪ 1386‬در‬ ‫همه اس��تان‌ها آمایش به اتمام برسد ولی تا امروز‬ ‫اجرای آمایش کل کشور کامل نشده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کسری بودجه حاصل‬ ‫ضعف مدیریت مالی‬ ‫برزو صالحی‬ ‫کارشناس مدیریت‬ ‫یکی از مشکالتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی‬ ‫هرس��اله با آن مواجه بوده و قس��متی از وقت خود‬ ‫را صرف آن می‌کنند‪ ،‬کس��ری بودجه است‪ .‬کسری‬ ‫بودج��ه حاصل نب��ود برآورد صحی��ح از درآمدها و‬ ‫هزینه‌هاس��ت که از ضعف مدیری��ت مالی و بودجه‬ ‫ناشی می‌شود‪ .‬این در حالی است که نبود سیستم‬ ‫نظ��ارت کارآم��د بودجه‌ای کش��ور نی��ز معضل را‬ ‫ی که در س��نوات‬ ‫دو چندان کرده اس��ت‪ .‬به گونه‌ا ‌‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در ب��رآورد بودج��ه هر دو دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی و نظارتی به درس��تی عم��ل نکرده‌اند‪ .‬زیرا‬ ‫دستگاه‌های اجرایی مبالغی را عالوه بر نیاز پیشنهاد‬ ‫می‌دهند تا شاید در صورت موافقت بتوانند خدمات‬ ‫بیش��تری ارائه کنند و دستگاه نظارت بودجه نیز با‬ ‫توجه به س��قف پیش‌بینی شده بودجه و همچنین‬ ‫اطالع از اینکه دستگاه‌های اجرایی بیش از حد نیاز‬ ‫ب��رآورد هزینه می‌کنند‪ ،‬نس��بت به کاهش بی‌رویه‬ ‫بودجه اقدام می‌کردند‪.‬‬ ‫بررسی‌ها نش��ان می‌دهد که نظام نظارتی سنتی‬ ‫بودجه‪ ،‬قادر به پاسخگویی به نیازها و وظایف جدید‬ ‫نظام بودجه‌بندی نیست و الزم است اصالحاتی در‬ ‫آن ایجاد ش��ود‪ .‬اگرچه مقاوم��ت افراطی در دولت‬ ‫قب��ل‪ ،‬س��بب حذف نظ��ام بودجه‌ری��زی و انحالل‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ش��د‪ ،‬اما این کار‪،‬‬ ‫پاک کردن صورت مس��ئله بود ن��ه بهبود وضعیت!‬ ‫بنابراین با توجه به س��هم ب��زرگ دولت در اقتصاد‬ ‫ایران و چالش��ی که در تنظیم و تصویب بودجه به‬ ‫عنوان سیاسی‌ترین سند اقتصادی دولت وجود دارد‪،‬‬ ‫همچنین نبود تعریف شفاف از تکالیف قوا در قانون‬ ‫بودجه؛ دولت مجبور است با منظور کردن بعضی از‬ ‫مولفه‌های غیربودجه‌ای‪ ،‬مانند انتخابات در بودجه‪،‬‬ ‫از به‌وجود آمدن بعضی از تنش‌ها جلوگیری کرده و‬ ‫در نهایت نسبت به تصویب بودجه در مجلس اقدام‬ ‫کند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬مردم به عنوان تاثیر پذیر‌ترین‬ ‫مولفه از بودجه‪ ،‬مورد غفلت قرار می‌گیرند و نه تنها‬ ‫نظاره‌گر رفتار دو گروه اصلی یعنی دولت و مجلس‬ ‫در بودجه هستند بلکه بار تورمی کسر بودجه را نیز‬ ‫به ناچار متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫باوج��ود تجربه بیش از یک قرن بودجه نویس��ی‬ ‫در ای��ران‪ ،‬متاس��فانه ب��ه دالیل مختل��ف از جمله‬ ‫مش��کالت ساختار نظام مالی کشور دستگاه تهیه و‬ ‫تنظیم بودجه تاکنون نتوانسته پاسخگوی نیازهای‬ ‫دستگاه‌های اجرایی به عنوان ارباب رجوع خود باشد‬ ‫و ش��اید یکی از دالیل اصلی آن‪ ،‬انعطاف نداش��تن‬ ‫بعضی از مدیران و کارشناس��ان دستگاه ذکر شده‬ ‫در حسن اجرای بودجه اس��ت‪ .‬زیرا بر اساس اصل‬ ‫انعطاف‌پذی��ری بودجه در مواقع ل��زوم باید اصالح‪،‬‬ ‫تغییر و جابه‌جایی در مواد هزینه براساس تشخیص‬ ‫مدیر اجرایی انجام شود‪.‬‬ ‫اما به علت اینکه سیستم نظارتی بودجه‪ ،‬برخالف‬ ‫اصل یاد ش��ده انعطاف بس��یار کم��ی دارد‪ ،‬اصالح‬ ‫موافقتنامه دس��تگاه‌های اجرایی‪ ،‬مش��کلی دیرینه‬ ‫اس��ت که تاکنون هیچکدام از مدیران س��ازمان یا‬ ‫نخواس��ته و یا نتوانس��ته‌اند تغییری در آن به‌وجود‬ ‫آورن��د‪.‬از آنجایی ک��ه نظام بودجه‌ری��زی در ایران‬ ‫ساالنه اس��ت و تصمیمات جدید‪ ،‬پیامد تصمیمات‬ ‫بودجه‌ای سنوات قبل است‪ ،‬لذا زمان و دقت زیادی‬ ‫برای تهیه دوباره آن نیاز نیس��ت‪ .‬درحالی‌که مبانی‬ ‫بودجه س��ال آتی نباید برگرفته از سال قبل باشد و‬ ‫می‌تواند صرف نظر از آن تدارک دیده شود‪.‬‬ ‫یک��ی از تمهیداتی ک��ه نظام بودج��ه‌ای باید در‬ ‫مس��یر اصالح به کار گیرد‪ ،‬تهی��ه بودجه عملیاتی‬ ‫است‪ .‬عملیاتی کردن بودجه در بخش‌هایی از دولت‬ ‫به خصوص ش��رکت‌های دولت��ی‪ ،‬می‌تواند عملکرد‬ ‫آنها را بهتر م��ورد ارزیابی قرار دهد‪ .‬عالوه بر اینکه‬ ‫این روش‪ ،‬بودجه مناس��ب و قابل انطباق بر نیازها‬ ‫را ت��دارک می‌بین��د‪ ،‬معیار بهینه‌ای ب��رای ارزیابی‬ ‫عملکرد این دسته شرکت‌ها نیز است‪.‬‬ ‫با این رویکرد سیس��تم بودجه‌ای می‌تواند نسبت‬ ‫به رفع مش��کل دس��تگاه‌های اجرایی اق��دام کند‪،‬‬ ‫اصالح به موق��ع موافقتنامه دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫و م��د نظر ق��رار دادن یکباره اصالحی��ه در بودجه‬ ‫س��ال بعد‪ ،‬نیازی دیگر به اصالح موافقتنامه است؛‬ ‫اگر چه دس��ت ان��درکاران ام��ور بودج��ه به دلیل‬ ‫کم اهمی��ت جلوه دادن اص�لاح موافقتنامه‪ ،‬آن را‬ ‫جزو مراحل بودجه‌ریزی به حساب نیاورده‌اند؛ ولی‬ ‫واقعیت موجود در دس��تگاه‌های اجرایی این است‬ ‫که یکی از مهم‌ترین مراحل تنظیم و اجرای بودجه‪،‬‬ ‫اصالح موافقتنامه در دستگاه‌های اجرایی است که‬ ‫نابهنجاری در آن‪ ،‬آثار نامطلوب زیادی تاکنون بجا‬ ‫گذاشته اس��ت و باید هر چه سریع تر آفت آن را از‬ ‫میان برداشت‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫افزایش سقف وام ضمانتی‬ ‫بانک کشاورزی‬ ‫رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‬ ‫کش��اورزی گفت‪ :‬س��قف تس��هیالت‬ ‫ضمانت��ی ب��رای کش��اورزان نمون��ه‬ ‫کش��وری ب��ا اس��تفاده از نمون��ه قرارداده��ای‬ ‫الزم‌االجرای این بانک یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یافت‪ .‬مرتضی ش��هیدزاده در مراسم‬ ‫وی��ژه این بانک به‌منظور تجلیل از تولید‌کنندگان‬ ‫برتر بخش کش��اورزی در س��ال زراعی ‪ ۹۳-۹۴‬با‬ ‫اعالم مطلب فوق افزود‪ :‬سقف تسهیالت ضمانتی‬ ‫کش��اورزان نمونه اس��تانی نیز با استفاده از نمونه‬ ‫قرارداده��ای الزم‌االجرای ای��ن بانک یک میلیارد‬ ‫ریال تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح دیگر امتیازات بانک کشاورزی‬ ‫ب��رای این دس��ته از تولید‌کنندگان گفت‪ :‬س��هم‬ ‫سرمایه‌گذاری کشاورزان نمونه کشوری و استانی‬ ‫برای اج��رای طرح‌های تولیدی معادل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هزینه‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه‌ای و سرمایه در‬ ‫گردش) منظور شده است‪.‬‬ ‫شهید زاده متذکر شد‪ :‬در مواردی که قوانین یا‬ ‫آیین‌نامه‌های ابالغی هیات وزیران س��هم کمتری‬ ‫را برای کش��اورزان منظور کرده است‪ .‬سهم آورده‬ ‫کمتر مالک عمل ش��عب این بان��ک خواهد بود‪،‬‬ ‫به‌جز مواردی که س��هم آورده براساس مقررات و‬ ‫الزامات قانونی افزایش یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬درخواست‬ ‫کش��اورزان نمونه کشوری و استانی خارج از نوبت‬ ‫و با رعای��ت موارد فوق و دیگر ضوابط در اس��رع‬ ‫وقت بررس��ی خواهد ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬در چارچوب‬ ‫دس��تورالعمل صادره از س��وی اداره کل نظارت و‬ ‫امور ش��عب بانک کشاورزی‪ ،‬کش��اورزان نمونه به‬ ‫مدت یک‌سال به عنوان ناظر ویژه این بانک تعیین‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫بانک ملت و دانشگاه تهران‬ ‫بانک ملت و دانش��گاه تهران با هدف‬ ‫ارتقای س��طح همکاری‌ها‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫امضا کردن��د‪ .‬به‌موجب این تفاهمنامه‬ ‫که به امضای محمدرضا ساروخانی مدیرعامل این‬ ‫بانک و محمود نیلی‌احمدآبادی رییس دانش��گاه‬ ‫تهران رسیده است‪ ،‬سطح همکاری‌های متقابل از‬ ‫طریق تمرکز بخش��ی از حس��اب‌های دانشگاه و‬ ‫گسترش بسترهای مناس��ب برای ارائه خدمات و‬ ‫تس��هیالت بانکی ارتقا خواهد یافت‪ .‬براساس این‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬بانک ملت با رعای��ت قانون عملیاتی‬ ‫بانکی ب��دون ربا‪ ،‬آیین‌نامه‌ها‪ ،‬دس��تورالعمل‌های‬ ‫اجرایی‪ ،‬مقررات‪ ،‬ضوابط و نرخ‌های جاری‪ ،‬به ارائه‬ ‫خدمات خرد و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک‪،‬‬ ‫اعتباری‪ ،‬ارزی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و تامین سرمایه و‬ ‫سایر موارد به دانشگاه تهران اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال دانش��گاه ته��ران نی��ز در این‬ ‫تفاهمنامه متعهد ش��ده است که نسبت به افتتاح‬ ‫حس��اب‌های الکترونیک و تمرکز بخشی از منابع‬ ‫مال��ی دانش��گاه‪ ،‬اعضای هیات علم��ی‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارکنان نزد بان��ک ملت اقدام کند و فعالیت‌های‬ ‫مرتبط‪ ،‬ضمانتنامه‌ها‪ ،‬گش��ایش اعتبارات اسنادی‬ ‫و عملیات ارزی خ��ود را از طریق این بانک انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫موسسه فرشتگان مقید به‬ ‫دستورالعمل بانک مرکزی‬ ‫مدیرعامل موسس��ه مالی و اعتباری فرشتگان‬ ‫(آرمان ایرانیان) اعالم کرد‪ :‬این موسس��ه مقید و‬ ‫متعهد به دس��تورالعمل‌های بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫امید پردلی‪ ،‬مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری‬ ‫فرش��تگان درباره مطالب عنوان ش��ده در برنامه‌‬ ‫پایش صداوس��یما که در تاریخ هفتم ماه جاری‬ ‫از ش��بکه یک سیما پخش شد‪ ،‬توضیحاتی ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در آن برنامه مس��ئول یکی از شعب‬ ‫موسس��ه فرشتگان موضوعاتی را مطرح کرده که‬ ‫این مطلب به هیچ‌وجه مورد نظر و تایید مدیریت‬ ‫این موسسه نبوده و نیست‪ .‬پردلی گفت‪ :‬مدیرعامل‬ ‫موسسه مالی و اعتباری فرشتگان از بدو تشکیل‬ ‫همواره خود را متعهد به رعایت دستورالعمل‌ها و‬ ‫بخش��نامه‌های بانک مرکزی می‌داند و در همین‬ ‫زمین��ه خود را مقی��د به رعایت بخش��نامه‌های‬ ‫بانک مرکزی درباره نرخ س��پرده‌ها کرده اس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن رییس ش��عبه متخلف عزل ش��ده و از‬ ‫ادامه فعالیت ایش��ان در این موسس��ه جلوگیری‬ ‫به عمل آمد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با تالش و رهنمودهای‬ ‫مس��ئوالن بانک مرکزی‪ ،‬انج��ام نظارت عالیه در‬ ‫امور بازار غیرمتش��کل پولی در حال ساماندهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به پیشنهاد کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعالم کردند‬ ‫سیاست انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیالت به تولید‬ ‫فرهاد صدیق�ی توانا ‪ -‬گ�روه اقتصاد‪:‬‬ ‫خروج اقتص��اد از رکود ای��ن روزها تا آنجا‬ ‫اهمیت پیدا کرده که ن��ه تنها دولت‪ ،‬بلکه‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی هم ب��رای آن به‌طور‬ ‫جداگانه نس��خه می‌پیچن��د و در این بین‬ ‫تیر نگاه‌ه��ا بازهم به س��مت بانک‌ها روانه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند که نمی‌توان از نقش‬ ‫مهم و تاثیر‌گ��ذار بانک‌ها در بخش اقتصاد‬ ‫و رونق تولید به‌راحتی گذش��ت‪ ،‬اما بدیهی‬ ‫اس��ت که بانک‌ها هم با محدودیت منابعی‬ ‫مواجه هستند که ش��اید نتوانند آنطور که‬ ‫باید نیاز مال��ی تمامی بخش‌های اقتصادی‬ ‫را پاسخ دهند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬دولت و بانک مرکزی‬ ‫مصمم هس��تند تا بتوانند ب��رای حمایت از‬ ‫بخش‌های مهم اقتصادی‪ ،‬خروج این بخش‬ ‫از رکود‪ ،‬سرعت بخش��یدن به رفع موانع و‬ ‫تامی��ن مالی بخش مولد‪ ،‬اق��دام به تقویت‬ ‫ت��وان اعتبارده��ی بانک‌ه��ا از روش‌ه��ای‬ ‫مختلف کنند که در راستای این سیاست‌ها‪،‬‬ ‫دول��ت چندی پیش پیش��نهاد کاهش نرخ‬ ‫س��پرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا‬ ‫‪ ۱۰‬درصد را مطرح کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که یک��ی از ابزارهای‬ ‫کنت��رل حجم پ��ول در کل اقتصاد‪ ،‬ذخیره‬ ‫قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اس��ت که‬ ‫کاهش و آزادسازی این ذخایر توسط دولت‪،‬‬ ‫نش��ان از یک سیاست انبس��اطی در زمینه‬ ‫برخورداری بانک‌ها از نقدینگی بیشتر برای‬ ‫پرداخت آسان‌تر تس��هیالت به بخش‌های‬ ‫مه��م اقتص��ادی دارد‪ .‬موضوع��ی که وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ه��م خواهان آن‬ ‫است و بر اجرای آن تاکید دارد‪ .‬محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده معتقد اس��ت یکی از راه‌هایی که‬ ‫می‌تواند دس��ت بانک‌ها را به منظور تامین‬ ‫مالی تولید باز کند‪ ،‬کاهش س��پرده قانونی‬ ‫بانک‌ها ن��زد بانک مرکزی اس��ت تا آنها از‬ ‫ای��ن طریق بتوانن��د منابع بیش��تری را به‬ ‫بخش‌های تولیدی تزریق کنند‪.‬‬ ‫آن‌ط��ور ک��ه کارشناس��ان اقتص��ادی‬ ‫می‌گویند‪ ،‬اجرای این سیاس��ت ش��اید در‬ ‫کوت��اه مدت باع��ث افزای��ش نقدینگی در‬ ‫کش��ور ش��ود اما در بلندمدت ه��م به نفع‬ ‫ضروری اس��ت که بانک مرک��زی نظارت و‬ ‫کنترل الزم را دراین بخش داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها‬ ‫سیستم بانکی بوده و هم بخش مولد کشور‬ ‫از این بابت منتفع خواهد ش��د‪ .‬چراکه این‬ ‫اقدام دولت گامی اثرگذار در جهت افزایش‬ ‫ت��وان اعتبارده��ی بانک‌ه��ا و تزریق منابع‬ ‫بیش��تر به بخش مولد است و از سوی دیگر‬ ‫باع��ث خواهد ش��د که س��وددهی بانک‌ها‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست برد ‪ -‬برد‬ ‫بهاالدی��ن حس��ینی هاش��می‪ ،‬یک��ی از‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی درای��ن رابطه در‬ ‫با تاکید بر اینکه س��پرده‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫قانون��ی بانک‌ها نزد بان��ک مرکزی یکی از‬ ‫ابزارهای سیاس��ت‌های پولی اس��ت که در‬ ‫اختی��ار بانک مرکزی ق��رار دارد و می‌تواند‬ ‫از طری��ق آن اقدام به کنترل حجم پول در‬ ‫اقتصاد کند گفت‪ :‬بانک مرکزی با استفاده‬ ‫از ای��ن ابزار‪ ،‬می‌تواند اقدام به کنترل حجم‬ ‫پ��ول و مدیریت اعتبارات بانک��ی کند و از‬ ‫ی بانک‌ها‬ ‫سوی دیگر پش��توانه‌ای مالی برا ‌‬ ‫نزد بانک مرک��زی در زمان‌های بحرانی به‬ ‫حساب می‌آید‪.‬‬ ‫وی عملیات بازار ب��از‪ ،‬نرخ تنزیل مجدد‬ ‫و تغیی��ر ن��رخ به��ره را از ان��واع دیگر این‬ ‫سیاست‌ها دانس��ت و افزود‪ :‬این ابزارها در‬ ‫عملیات بانکی دنیا رواج بیش��تری دارد و از‬ ‫سپرده قانونی استفاده کمتری می‌شود‪.‬‬ ‫وی در همی��ن زمین��ه ب��ه تصمیم اخیر‬ ‫دولت در رابطه با کاهش نرخ س��ود سپرده‬ ‫قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی اش��اره کرد‬ ‫و این پیشنهاد را گامی مثبت برای افزایش‬ ‫ت��وان اعتباردهی بانک‌ها و تزریق بیش��تر‬ ‫منابع به بخش‌های دارای اولویت در اقتصاد‬ ‫دانست و گفت‪ :‬از آنجا که سهم این سپرده‬ ‫در بانک مرکزی باعث می‌ش��ود که قدرت‬ ‫یکی از راه‌هایی که‬ ‫می‌تواند دست بانک‌ها‬ ‫را به منظور تامین مالی‬ ‫تولید باز کند‪ ،‬کاهش‬ ‫سپرده قانونی بانک‌ها نزد‬ ‫بانک مرکزی است تا آنها از‬ ‫این طریق بتوانند منابع‬ ‫بیشتری را به بخش‌های‬ ‫تولیدی تزریق کنند‬ ‫وام‌‌دهی بانک‌ها کم ش��ود و بر سود و زیان‬ ‫بانک‌ها تاثی��ر بگذارد از ای��ن رو این اقدام‬ ‫می‌تواند گامی برای بهبود ش��رایط سیستم‬ ‫بانکی و بخش اقتصادی کشور باشد‪.‬‬ ‫حسینی هاشمی این سیاست را انبساطی‪،‬‬ ‫و باعث باز شدن دست بانک‌ها در پرداخت‬ ‫تس��هیالت دانس��ت و گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫این پیشنهاد تصویب و عملیاتی شود‪ ،‬اثرات‬ ‫مثبت آن هم ش��امل سیس��تم بانکی و هم‬ ‫بخش اقتصادی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬افزای��ش ق��درت وام‌دهی‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬کمک به سوددهی سیستم بانکی‪،‬‬ ‫کاهش نرخ سود تسهیالت و تسهیل تزریق‬ ‫مناب��ع ب��ه بخش مول��د اقتص��اد‪ ،‬از جمله‬ ‫مزایای اجرایی شدن این سیاست است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��اید اجرای این سیاس��ت در کوتاه مدت‬ ‫عرضه پول را در کش��ور افزایش دهد اما در‬ ‫بلند‌مدت شاهد تاثیرات مثبت این تصمیم‬ ‫خواهیم بود‪ .‬ام��ا موضوعی که در این بین‬ ‫وجود دارد این اس��ت که ب��ا افزایش توان‬ ‫اعتباردهی بانک‌ها‪ ،‬این منابع به چه بخشی‬ ‫باید هدایت ش��ود و چه بخش‌هایی باید از‬ ‫منابع بانکی منتفع شوند تا باعث هدررفت‬ ‫منابع بانک‌ها نشود که حسینی هاشمی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش اظهار کرد‪ :‬بانک‌ها‬ ‫در کن��ار حمایت از بخش تولید باید بخش‬ ‫بازرگانی را نی��ز تقویت کنند تا کاالیی که‬ ‫تولید و ساخته می‌ش��ود در زمانی کوتاه و‬ ‫ش��رایطی مناسب به فروش برس��د تا نفع‬ ‫آن ش��امل کل اقتصاد کش��ور ش��ود‪ .‬او به‬ ‫نق��ش مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع‬ ‫بانک‌ها اشاره کرد و گفت‌‪ :‬برای اینکه توزیع‬ ‫منابع بانک‌ها به شکل مطلوب انجام گیرد‪،‬‬ ‫آلبرت بغزیان‪ ،‬یکی دیگر از کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی هم دراین ب��اره در گفت و گو با‬ ‫با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سپرده‬ ‫قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ابزاری برای‬ ‫تقویت توان اعتباردهی بانک‌ها محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که نرخ س��ود‬ ‫س��پرده قانونی بانک‌ها ن��زد بانک مرکزی‬ ‫کاه��ش یاب��د‪ ،‬بانک‌ه��ا می‌توانن��د بخش‬ ‫اعظمی از منابع‌ش��ان را صرف وام‌دهی به‬ ‫بخش‌ه��ای مختل��ف کنند که در ش��رایط‬ ‫کنونی که بخش‌های مهم اقتصادی نیاز به‬ ‫نقدینگی‌شان افزایش یافته این امر می‌تواند‬ ‫گام مثبتی تلقی شود‪ .‬او با بیان این درحال‬ ‫حاضر به دلیل باال بودن نرخ س��ود سپرده‬ ‫قانونی بانک‌ها نزد بان��ک مرکزی‪ ،‬در کنار‬ ‫عواملی همچون مطالبات معوق و ‪ ...‬بانک‌ها‬ ‫در دادن اعتبارات با محدودیت‌هایی مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین این امر باعث خواهد‬ ‫ش��د توان اعتباردهی بانک‌ها بدون نیاز به‬ ‫افزایش سپرده‌ها امکانپذیر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته بغزیان‪ ،‬با افزایش منابع بانک‌ها‬ ‫از بابت اجرایی ش��دن ای��ن تصمیم‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی باید نظارتش را ب��ر روند پرداخت‬ ‫تس��هیالت بانکی بیش��تر کند ت��ا این امر‬ ‫موجب نش��ود ک��ه منابع بانک‌ه��ا به جای‬ ‫اینک��ه صرف بخ��ش واقعی اقتصاد ش��ود‬ ‫در جای��ی دیگر صرف ش��ود که هیچ گونه‬ ‫توجیهی برای اقتصاد کشور ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د برای��ن موضوع ک��ه برای‬ ‫پیش��گیری از ای��ن گونه اتفاق��ات که رخ‬ ‫دادن آن ب��ا افزای��ش ق��درت اعتبارده��ی‬ ‫بان��ک با اجرای کاهش نرخ س��پرده قانونی‬ ‫بانک‌ها نزد بان��ک مرکزی‪ ،‬محتمل خواهد‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این زمینه الزم اس��ت‬ ‫بان��ک مرک��زی نظارت خ��ود را بر مصارف‬ ‫بانک‌ها افزایش دهد تا مش��خص ش��ود که‬ ‫چه درصدی از منابع بانک‌ها در بخش‌های‬ ‫تولیدی هزینه شده است و چه میزان از این‬ ‫منابع به س��مت بخش‌های غیرمولد کشور‬ ‫سوق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نبض بازار‬ ‫بانک پاسارگاد حامی برگزیده‬ ‫نسخ خطی شد‬ ‫ادامه روند کاهشی قیمت سکه و دالر‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬قیمت جهانی طال که روز دوش��نبه‬ ‫گذشته با افت ‪ 15‬دالری به یک هزار و ‪ 180‬دالر به‬ ‫ازای هر اونس رسیده بود‪ ،‬روز گذشته (سه‌شنبه) و به‬ ‫دنبال اعالم کاهش شاخص سهام در بازارهای جهان‬ ‫نظیر بازار بورس لندن و بازار نایمکس نیویورک رو به‬ ‫افزایش رفته و روند صعودی ابتدایی آن نشان از ثبت‬ ‫یک روز کاری پر بار برای س��رمایه‌گذاران دوس��تدار‬ ‫طال داشت‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬در ادامه این روز کاری‬ ‫اما رقیب همیش��گی این عنصر ارزشمند یعنی دالر‬ ‫امری��کا تاب این یکه‌تازی طال را نیاورده و روند وقوع‬ ‫رویدادها و اخبار منتش��ر ش��ده مانند کاهش بهای‬ ‫جهانی نفت خام نیز باعث ش��د تا حرکت افزایش��ی‬ ‫شاخص قیمت طال در بازارها کند و درنهایت متوقف‬ ‫شود‪ .‬با این حال آخرین قیمت‌های ثبت شده در این‬ ‫بازارها حکایت از رش��د ‪ 0/4‬درصدی قیمت جهانی‬ ‫هر اونس طال داش��ته و ش��اخص قیمت این کاالی‬ ‫پرطرف��دار به مرز ی��ک هزار و ‪ 187‬دالر رس��ید‪ .‬با‬ ‫این همه‪ ،‬افزایش نس��بی قیمت جهانی طال در بازار‬ ‫داخلی کش��ور اثر معکوس گذاشت و در روز گذشته‬ ‫هر س��که بهار آزادی با طرح قدیم��ی ‪ 7‬هزار تومان‬ ‫کاه��ش و طرح جدید با ‪ 8‬هزار تومان با قیمت‌هایی‬ ‫در حدود ‪ 980‬هزار تومان معامله ش��دند‪ .‬همچنین‬ ‫نیم سکه با ‪ 4000‬تومان کاهش به ‪ 492‬هزار تومان‬ ‫و سکه ربع بهار آزادی نیز با ‪ 1000‬تومان کاهش به‬ ‫‪ 271‬هزار تومان رسید ؛ ضمن اینکه سکه گرمی هم‬ ‫بدون تغییر ‪ 173‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد‬ ‫الزامات طراحی و توسعه ابزارهای مالی‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات گفت‪ :‬اعتبارسنجی‬ ‫اوراق به��ادار ب��ا درآم��د ثاب��ت و راه‌ان��دازی مراک��ز‬ ‫اعتبارس��نجی ازجمله نیازهای زیرس��اختی است‪ .‬علی‬ ‫صالح‌آبادی‪ ،‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات در همایش‬ ‫مدیریت ریسک و مهندسی مالی در سخنانی به موضوع‬ ‫آسیب‌شناسی و الزامات طراحی و توسعه ابزارهای مالی‬ ‫در کش��ور پرداخت و با اشاره به اینکه مردم ب‌ا بازارهای‬ ‫مالی نسبت به بازارهای ملموس‪ ،‬ناآشنا هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تمام دنیا تبلیغ و بازاریابی برای س��هام یک شرکت‬ ‫خاص پیچیدگی زیادی دارد‪ ،‬زیرا مردم به‌طور معمول‬ ‫مخاط��ب دارایی‌های فیزیک��ی و ملموس بوده‌اند و این‬ ‫دارایی‌ه��ا برای آنه��ا جذاب‌تر اس��ت‪ ،‬در نتیجه تبلیغ‬ ‫درباره بازار مالی‪ ،‬پیچیده و سخت می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره راهکار توسعه‬ ‫ابزاره��ای مالی ابراز کرد‪ :‬با این فرض که ابزارهای مالی‬ ‫توسعه یافته و محبوبیت الزم را بیابند‪ ،‬با چالش مالیات‬ ‫مواجه می‌شویم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬این درحالی است که‬ ‫هم‌اکنون بحث مالیاتی ابزارهای مالی جدید‪ ،‬حل‌وفصل‬ ‫ش��ده‪ ،‬چراکه اگر این موضوع حل نمی‌ش��د‪ ،‬توس��عه‬ ‫ابزارهای مالی نیز بی‌فایده بود‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی به ایجاد تعادل‬ ‫در سیاست‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬با ابزارهای مورد اشاره‬ ‫قابلیت مقایسه بین دارایی‌های فیزیکی و مالی به وجود‬ ‫می‌آید‪ ،‬ب��ه طوری ک��ه تصویب این قانون به توس��عه‬ ‫ابزارهای مالی کمک شایانی کرده است‪.‬‬ ‫وی به انواع ابزارها اشاره کرد و گفت‪ :‬هم‌اکنون اوراق‬ ‫براس��اس این گزارش دیروز همچنین قیمت دالر‬ ‫ب��ا ‪ 31‬توم��ان کاهش به ‪ 3530‬تومان رس��ید و هر‬ ‫یورو نیز ‪ 12‬تومان ارزان‌تر ش��ده و به قیمت ‪4338‬‬ ‫تومان فروخته ش��د‪ .‬پوند انگلیس ه��م با ‪ 24‬تومان‬ ‫کاه��ش ‪ 5523‬تومان و درهم ب��ا یک تومان کاهش‬ ‫‪ 974‬تومان قیمت‌گذاری شد‪.‬‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬صک��وک و اوراق مرابحه‪ ،‬در بازار س��رمایه‬ ‫منتشر می‌ش��وند‪ .‬در عین حال‪ ،‬در بازار سرمایه اوراق‬ ‫مش��ارکتی منتشر شده است که بس��یاری از این اوراق‬ ‫به مرحله سررس��ید نرس��یده و گروهی دیگر سررسید‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬صالح‌آبادی ادامه داد‪ :‬در حوزه نهادهای مالی‬ ‫طرح‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت‪،‬‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری با ضام��ن‪ ،‬بی‌ضامن‪ ،‬صندوق‬ ‫سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (‪ ،)ETF‬انجام شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به طراحی صندوق‌های پروژه اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نخستین صندوق پروژه زمین و ساختمان‪،‬‬ ‫طراحی و تاس��یس ش��د‪ .‬همچنین صندوق نیکوکاری‬ ‫نی��ز طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬صالح‌آب��ادی با ط��رح این‬ ‫سوال که برای توس��عه این ابزارها چه زیرساخت‌هایی‬ ‫نیاز داری��م‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبارس��نجی اوراق بهادار با درآمد‬ ‫ثابت و راه‌اندازی مراکز اعتبارس��نجی ازجمله نیازهای‬ ‫زیرساختی است‪.‬‬ ‫در چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان‬ ‫نس��خ خطی‪ ،‬بانک پاس��ارگاد ب��ه خاطر‬ ‫حمای��ت مال��ی از انتش��ار ش��اهنامه‬ ‫شاه‌طهماسبی به عنوان حامی برگزیده انتخاب شد‪.‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاس��ارگاد‪ ،‬در این همایش‬ ‫که با هدف تجلیل از حامیان نسخ خطی در رشته‌های‬ ‫مختل��ف از جمله حفاظ��ت و نگهداری نس��خ خطی‪،‬‬ ‫فهرس��ت ن��گاری نس��خ خط��ی‪ ،‬صحاف��ی‪ ،‬مرم��ت‪،‬‬ ‫آسیب‌شناس��ی نس��خ خطی و‪ ...‬با حضور علی جنتی‪،‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن همایش سازمان‬ ‫اس��ناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬از بانک پاس��ارگاد به عنوان حامی برگزیده نسخ‬ ‫خط��ی ب��ه دلیل حمای��ت مالی از انتش��ار ش��اهنامه‬ ‫شاه‌طهماسبی‪ ،‬فاخرترین و مهم‌ترین اثر ملی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و هنری تاریخ ایران‪ ،‬تجلیل شد‪.‬‬ ‫بیمه سامان ‪ 67‬هزار یورو‬ ‫خسارت پرداخت‬ ‫بیم��ه س��امان ‪ 67‬هزار یورو خس��ارت به‬ ‫بیمه‌گذاران پرداخت کرد‪ .‬داوود الماس��ی‬ ‫مدی��ر بیمه‌های اش��خاص ش��رکت بیمه‬ ‫س��امان با اع�لام این مطلب گفت‪ :‬بیمه س��امان بابت‬ ‫خسارت بیمه درمان مس��افرتی خارج از کشور حدود‬ ‫‪ 67‬هزار یورو خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرد‪.‬‬ ‫مدیر بیمه‌های اشخاص ش��رکت بیمه سامان افزود‪:‬‬ ‫این میزان خس��ارت مرب��وط به ‪ 52‬پرونده خس��ارت‬ ‫بیمه مس��افرتی خارج از کشور بوده که توسط شرکت‬ ‫کمک‌رسان در کشور مقصد بررسی و مبلغ خسارت به‬ ‫زیان‌دیدگان پرداخت ش��ده است‪ .‬دکتر الماسی گفت‪:‬‬ ‫دو پرونده از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده‪ ،‬خسارتی‬ ‫بالغ بر ‪ 10‬هزار یورو را دربر داشته است‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34000‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪42800‬‬ ‫‪43350‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪54500‬‬ ‫‪55100‬‬ ‫هیوندایی سانتافه‬ ‫خودرو‬ ‫هیوندایی سوناتا‬ ‫‪YF‬‬ ‫قیمت بازار‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫‪1.440.000.00‬‬ ‫‪1.580.235.25‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1.695.000.00‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪-‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30800‬‬ ‫‪31190‬‬ ‫میتسوبیشی لنسر‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1.210.000.00‬‬ ‫‪1.211.817.20‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,710,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫میتسوبیشی ‪ASX‬‬ ‫‪MIDLINE‬‬ ‫‪1.420.000.00‬‬ ‫‪1.287.474.58‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35300‬‬ ‫‪35900‬‬ ‫کیا موتور‬ ‫اسپورتیج ‪SL‬‬ ‫‪1.450.000.00‬‬ ‫‪1.373.000.00‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,850,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15390‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫کیا موتور اپتیما‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪1.500.000.00‬‬ ‫‪1.383.000.00‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,710,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪9650‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪982,900‬‬ ‫‪1,002,300‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,315,000‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪320‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫سمند ‪ lx‬سال‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوق‬ ‫دار ‪v8‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪2‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫پژو ‪slx 405‬‬ ‫رانا دنده ای‬ ‫مزدا ‪ 3‬جدید‬ ‫تیپ ‪4‬‬ ‫کاپرا تک کابین‬ ‫تاثیر در شاخص‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫‪361.000.000‬‬ ‫‪341.140.000‬‬ ‫‪340.000.000‬‬ ‫‪290.000.000‬‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫‪348.880.000‬‬ ‫‪317.000.000‬‬ ‫‪303.000.000‬‬ ‫‪328.000.000‬‬ ‫‪320.310.000‬‬ ‫‪1.170.000.00‬‬ ‫‪1.072.000.00‬‬ ‫‪550.000.000‬‬ ‫‪579.800.000‬‬ ‫پراید ‪131SX‬‬ ‫‪-‬‬ ‫پراید ‪132 SX‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201.220.000‬‬ ‫‪202.080.000‬‬ ‫‪265.000.000‬‬ ‫‪241.830.000‬‬ ‫سانگ یانگ‬ ‫نیواکتیون‬ ‫‪1.150.000.00‬‬ ‫‪1.150.000.00‬‬ ‫لیفان ‪1800 620‬‬ ‫سی سی‬ ‫‪448.000.000‬‬ ‫‪529.000.000‬‬ ‫‪620.000.000‬‬ ‫‪639.000.000‬‬ ‫تیبا ‪sx‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346.490.000‬‬ ‫لیفان‪X 60‬‬ ‫جک ‪ j5‬اتومات‬ ‫‪-‬‬ ‫جک ‪j5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رنو فلوئنس‪E 4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576.000.000‬‬ ‫‪470.300.000‬‬ ‫‪1.079.000.00‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫زار ‪ - 1393/10/9 :‬زمان آخرین معامله ‪12:51:12 :‬‬ ‫نماد‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫تسه‪9012‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فرآور‬ ‫فرآوريموادمعدنيايران‬ ‫‪31‬‬ ‫‪128975‬‬ ‫كاشي نيلو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪411‬‬ ‫فسا‬ ‫وبملت‬ ‫كنيلو‬ ‫لپيام‬ ‫پتروشيمي فسا‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫گسترش صنايع پيام‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪669‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪492‬‬ ‫بهپاك‬ ‫وآذر‬ ‫‪538038485‬‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪1043118‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪9000000‬‬ ‫‪256418380‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪401499851‬‬ ‫‪803278‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪26,722.00‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9670‬‬ ‫‪-346.00‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫خصدرا‬ ‫صنعتي دريايي ايران‬ ‫‪34‬‬ ‫‪275099‬‬ ‫‪702991574‬‬ ‫غدشت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪2319300‬‬ ‫وتوصا‬ ‫سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران‬ ‫‪61‬‬ ‫پتروشيمي گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪118‬‬ ‫وسپه‬ ‫خزاميا‬ ‫وايران‬ ‫شستان‬ ‫كدما‬ ‫تكنو‬ ‫زامياد‬ ‫ليزينگ ايرانيان‬ ‫معدني دماوند‬ ‫‪436‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪585321‬‬ ‫‪1011540067‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪47911‬‬ ‫داروسازي اكسير‬ ‫‪70‬‬ ‫‪132219‬‬ ‫‪1875962167‬‬ ‫‪13900‬‬ ‫‪13910‬‬ ‫‪14200‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪14188‬‬ ‫سيمان فارس نو‬ ‫‪43‬‬ ‫‪194190‬‬ ‫‪1196404590‬‬ ‫‪6417‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪-256.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6239‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪6955‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫كارخانه فارسيت درود‬ ‫زمگسا‬ ‫كشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫باما‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪97641‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪16568‬‬ ‫‪169084‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪22805000‬‬ ‫‪134221200‬‬ ‫‪354459246‬‬ ‫‪2120000000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪314510‬‬ ‫‪198077320‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪37010750‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪50168‬‬ ‫‪34391700‬‬ ‫‪487919890‬‬ ‫‪25102‬‬ ‫‪784084655‬‬ ‫‪2243‬‬ ‫‪1831240677‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪867455‬‬ ‫‪5275846048‬‬ ‫سرمايه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1665403‬‬ ‫‪3196452601‬‬ ‫سرمايه گذاري پارس آريان‬ ‫‪1‬‬ ‫سشمال‬ ‫وپخش‬ ‫سيمان شمال‬ ‫داروپخش (هلدينگ‬ ‫‪29‬‬ ‫‪56‬‬ ‫وخارزم‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫مشاركت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫غمهرا‬ ‫توليديمهرام‬ ‫وملت‬ ‫سرمايهگذاريملت‬ ‫ثشرق‬ ‫آريان‬ ‫ورنا‬ ‫خمحور‬ ‫شركت صنايع غذايي مينو شرق‬ ‫سرمايهگذاري رنا(هلدينگ‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫فسپا‬ ‫‪401‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪653664‬‬ ‫‪619891139‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪187‬‬ ‫‪3080882‬‬ ‫‪4951792654‬‬ ‫‪33172‬‬ ‫‪47557446‬‬ ‫وسيناح‬ ‫ح ‪ .‬بانك سينا‬ ‫س‪ .‬چشم انداز توسعه شمال‬ ‫صنايع الستيكي سهند‬ ‫توليدي و صنعتي آبگينه‬ ‫سبحان دارو‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪113480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪80‬‬ ‫شپاكسا‬ ‫پاكسان‬ ‫‪19‬‬ ‫تسه‪9304‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن تيرماه‪93‬‬ ‫‪73‬‬ ‫وعسكر‬ ‫شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام)‬ ‫‪1‬‬ ‫تسه‪9110‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪50‬‬ ‫زنجان‬ ‫تسه‪9011‬‬ ‫داسوه‬ ‫پخش‬ ‫خريخت‬ ‫صنايع پتروشيمي زنجان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪471576‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪4774‬‬ ‫‪808373‬‬ ‫‪800500‬‬ ‫‪848791‬‬ ‫‪40,418.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪4777‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪205082‬‬ ‫‪3245486784‬‬ ‫‪15324‬‬ ‫‪586026‬‬ ‫‪2156481467‬‬ ‫‪3551‬‬ ‫سيمان سفيدنيريز‬ ‫‪0‬‬ ‫تسه‪91122‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪238998‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪284619‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪2040015197‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪774237‬‬ ‫‪3517‬‬ ‫‪3503‬‬ ‫‪802789‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪27,211.00‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪996799775‬‬ ‫‪2479‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪254338804‬‬ ‫‪543063592‬‬ ‫‪5003056‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪17330‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪182498‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10070‬‬ ‫‪72705900‬‬ ‫‪7520‬‬ ‫‪7220‬‬ ‫‪7220‬‬ ‫فوالي‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫‪127‬‬ ‫‪342370‬‬ ‫‪1031375944‬‬ ‫‪3039‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫دتهران‬ ‫داروسازي تهران دارو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3328‬‬ ‫‪99840000‬‬ ‫‪972400‬‬ ‫‪3205‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪-210.00‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪9650‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪2512‬‬ ‫‪-298.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪11218‬‬ ‫‪431.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪11187‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪290323393‬‬ ‫‪12438‬‬ ‫‪12550‬‬ ‫‪12589‬‬ ‫‪151.00‬‬ ‫‪12450‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪805322930‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫مشاركت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫سفارس‬ ‫سيمان فارس و خوزستان‬ ‫‪185‬‬ ‫تمحركه‬ ‫ثعمرا‬ ‫ساروم‬ ‫حپترو‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪110‬‬ ‫‪846525‬‬ ‫‪541269‬‬ ‫ماشينسازينيرومحركه‬ ‫‪265‬‬ ‫‪829308‬‬ ‫‪1967400935‬‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام‬ ‫‪40‬‬ ‫‪122351‬‬ ‫‪286297375‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪95000000‬‬ ‫سيماناروميه‬ ‫‪1‬‬ ‫صمپنا‪2‬‬ ‫اجاره مپنا (‪ )2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫شامال‬ ‫معدني امالح ايران‬ ‫‪31‬‬ ‫‪23179‬‬ ‫م ‪.‬صنايع و معادن احياء سپاهان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪201297‬‬ ‫واحيا‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪2368‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪5‬‬ ‫غبهنوش‬ ‫‪1947759646‬‬ ‫‪1359606990‬‬ ‫‪9660‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪9450‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫كخاك‬ ‫كازرو‬ ‫‪81431040‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫صنايعخاكچينيايران‬ ‫بميال‬ ‫‪336553053‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫توسعه بازرگاني آهن وفوالدميالد‬ ‫پتروشيمي كازرون‬ ‫بهنوش ايران‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪56008‬‬ ‫‪5660‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪3418‬‬ ‫‪7872700‬‬ ‫‪626544033‬‬ ‫‪5660000000‬‬ ‫‪483250‬‬ ‫‪3474030‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪10787‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪7765‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪-310.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.76‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2313‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪2372‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪7764‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪2368‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪7220‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪4340‬‬ ‫‪3410‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1067‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1067‬‬ ‫‪-34.38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪26.37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪2526‬‬ ‫‪2425‬‬ ‫‪8.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1002000‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1614‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪77186‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11218‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12350‬‬ ‫‪12589‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪5.84‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪193320‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪12262‬‬ ‫‪7.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12590‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪5479‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪121138‬‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13306‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18965‬‬ ‫‪7484‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪111507‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪989000‬‬ ‫‪14.93‬‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪4290‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪11218‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4267‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪76517‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪3190‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3692‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪784000‬‬ ‫‪16952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪262.92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9590‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪138581‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7220‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.81‬‬ ‫‪3081‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800239‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪68965‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7221‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11695‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4770‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪115476‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪13990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪15936‬‬ ‫‪6.78‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15945‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪13306‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪13306‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪5.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6499‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪980000‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪9,400.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45.63‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪17330‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪7511‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نارنج‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪792010‬‬ ‫‪-798,273.00‬‬ ‫‪3135‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫سكرما‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫‪5000000000‬‬ ‫سيمان كرمان‬ ‫‪-798,273.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪3692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪8620‬‬ ‫‪13859‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪9,400.00‬‬ ‫‪889649‬‬ ‫‪107884‬‬ ‫‪3418‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪45.63‬‬ ‫‪947787571‬‬ ‫قزوين‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪499035694‬‬ ‫‪3001‬‬ ‫‪16900‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪2636‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3503‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪-300.00‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪18967‬‬ ‫‪-788.00‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪12.11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪750000‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪798283‬‬ ‫پرديس‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪3.27‬‬ ‫‪15020‬‬ ‫‪15936‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪7.99‬‬ ‫‪809996‬‬ ‫‪13860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫كارخانجات قند قزوين‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪-503.00‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪17025‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪770001‬‬ ‫‪3.18‬‬ ‫‪-478.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪828888‬‬ ‫‪11,376.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪129.00‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪800239‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪7,207.00‬‬ ‫‪13306‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪3680‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪13255‬‬ ‫‪4181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪9229‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪800500‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪838000‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6670‬‬ ‫‪848791‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪57433‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪13306‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪17503‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪142.00‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪785613‬‬ ‫‪4315‬‬ ‫‪4068825182‬‬ ‫‪4315‬‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪3692‬‬ ‫‪175.00‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪-554.00‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪15020‬‬ ‫‪750000‬‬ ‫‪800239‬‬ ‫‪26,002.00‬‬ ‫‪3.36‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4304‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪15936‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خلنت‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪612.00‬‬ ‫وبشهر‬ ‫لنت ترمزايران‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪-112.00‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪816111‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ‬ ‫سيالم‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪1241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13510‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4868‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪16060‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪820005‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13593‬‬ ‫‪14099‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8989‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7999‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16686‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪7,738.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪15554‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪4680‬‬ ‫‪15825‬‬ ‫‪123‬‬ ‫سيمان ايالم‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪501.00‬‬ ‫‪407257‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4777‬‬ ‫‪13593‬‬ ‫‪13899‬‬ ‫‪306.00‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪13715‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪-25.61‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪122.00‬‬ ‫‪15554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪8962‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪5.56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪312308704‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9055‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪8989‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪14301‬‬ ‫‪6670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫‪797777‬‬ ‫تسه‪9210‬‬ ‫سنير‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪8987‬‬ ‫‪567.00‬‬ ‫‪790200‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫قهكمت‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪38758‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪15381‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪74147780‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪808540‬‬ ‫‪10,257.00‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪828888‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قندهكمتان‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪31,111.00‬‬ ‫‪48‬‬ ‫شنفت‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪14814‬‬ ‫‪14700‬‬ ‫‪15554‬‬ ‫‪740.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪-6.42‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪798283‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪807550‬‬ ‫‪9,267.00‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪6384‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪806999‬‬ ‫سصوفي‬ ‫ملت‬ ‫‪576‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-7.99‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪6487‬‬ ‫‪6670‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪9,222.00‬‬ ‫‪142‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪14071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13510‬‬ ‫‪-561.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪14071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سيمان صوفيان‬ ‫زاگرس‬ ‫‪804224‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪35,776.00‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪818081‬‬ ‫‪13,857.00‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪35869‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪151828396‬‬ ‫‪348026403‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10069‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4312‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪6.78‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪55839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪10902‬‬ ‫‪11090‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪7872‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪4497156‬‬ ‫‪19500000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3631‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪4109‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7845‬‬ ‫‪-6.27‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55837‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪15350‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪55839‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪166465‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪7225‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪7.54‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪8777‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000056‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10401‬‬ ‫‪2073‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.29‬‬ ‫‪11099‬‬ ‫‪3807‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪22.93‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8280‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8280‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪5421255781‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪377859558‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪1624‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪8380‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7621‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪42463‬‬ ‫‪201405430‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪5.13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95778‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪47350‬‬ ‫‪225071237‬‬ ‫‪3746‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪14058‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪663121248‬‬ ‫‪562208‬‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪550378979‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪290.75‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23500‬‬ ‫‪4.16‬‬ ‫‪13593‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن بهمن ماه‪90‬‬ ‫صنايعريختهگريايران‬ ‫‪1233524827‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪54454‬‬ ‫‪762.00‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪151255‬‬ ‫‪25043‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪10869‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪325392950‬‬ ‫‪42‬‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪80197‬‬ ‫اطلس‬ ‫سرود‬ ‫‪0‬‬ ‫‪310479449‬‬ ‫صندوق سرمايهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫سيمانشاهرود‬ ‫‪735066478‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪558749175‬‬ ‫‪5111927‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‬ ‫داروسازي سينا‬ ‫‪444494836‬‬ ‫‪2755414280‬‬ ‫‪55‬‬ ‫توليديگرانيتبهسرام‬ ‫‪123384380‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪-57.00‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪-114.00‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪15098‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪15727‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪175.00‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪31789‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪14640‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪8775‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪176525‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8776‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪6355‬‬ ‫‪70815‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪9631‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.67‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪2326‬‬ ‫‪7.62‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪84.00‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪18.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪17804‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪15711‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪5755‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3807‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪1269259309‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪53692‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11650‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪55839‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪55839‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪9624‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪2,147.00‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪10694‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪10700‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪10.91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪8274‬‬ ‫‪306.00‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪7852‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫سصفها‬ ‫وبيمه‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪56705‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8259‬‬ ‫‪8380‬‬ ‫‪1165062‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪-258.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪8242‬‬ ‫‪2379206968‬‬ ‫‪59298‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫گروهصنعتيسپاهان‬ ‫سيماناصفهان‬ ‫دسينا‬ ‫‪880‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8451‬‬ ‫‪-5.68‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12.54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8.91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪11545‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10330‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪11150‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪12.32‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13692‬‬ ‫‪14448‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪6892‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9997‬‬ ‫‪2529‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫ذغالسنگ نگين طبس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪142.00‬‬ ‫‪816425‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1773‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪3310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30533‬‬ ‫‪10,195.00‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪15727‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪814733‬‬ ‫‪8,494.00‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪11838‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪824966‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪15098‬‬ ‫‪1119130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كهرام‬ ‫‪2351393049‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪5489‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15778‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.08‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪15313‬‬ ‫‪4192529105‬‬ ‫تسه‪9306‬‬ ‫وسكاب‬ ‫‪288135186‬‬ ‫‪2930612‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن شهريورماه‪93‬‬ ‫سبحان‬ ‫‪45139540‬‬ ‫‪6722109878‬‬ ‫‪91‬‬ ‫تسه‪9112‬‬ ‫‪7126859424‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪336.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪320.6‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪-414.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كپارس‬ ‫كابگن‬ ‫‪218322060‬‬ ‫‪687041048‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫كاشي پارس‬ ‫پسهند‬ ‫‪17400000‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪21010000‬‬ ‫پارسيان‬ ‫وشمال‬ ‫‪8179207‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪701‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫وپاسار‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108‬‬ ‫دزهراوي‬ ‫ذوب‬ ‫‪5940‬‬ ‫‪5825‬‬ ‫‪327820‬‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫‪9751‬‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪39,770.00‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪31236‬‬ ‫‪159.00‬‬ ‫‪2052304589‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪911.00‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪22731‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22011‬‬ ‫‪6082‬‬ ‫‪63‬‬ ‫باالس‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪1179732711‬‬ ‫‪806230‬‬ ‫‪395584‬‬ ‫مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪806239‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪920061226‬‬ ‫‪216344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪34826‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪52208‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪8073‬‬ ‫‪39,761.00‬‬ ‫‪3490857‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪-132.00‬‬ ‫‪13.30‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪4066233416‬‬ ‫‪236‬‬ ‫كطبس‬ ‫‪9763‬‬ ‫‪9624‬‬ ‫‪9631‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫گروه پتروشيمي س‪ .‬ايرانيان‬ ‫فمليح‬ ‫‪30325‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪1,213.00‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪5059985‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪22030‬‬ ‫‪663679‬‬ ‫‪75123‬‬ ‫‪44179‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪430314684‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪270.00‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪643‬‬ ‫خفناور‬ ‫ح ‪ .‬ملي صنايع مس ايران‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪643‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫پترول‬ ‫‪638‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪31‬‬ ‫توسعه‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪8775‬‬ ‫ممسني‬ ‫اعتباري توسعه‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪8776‬‬ ‫پتروشيمي ممسني‬ ‫پتروشيمي شازند‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شاراك‬ ‫‪-337.00‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪288.00‬‬ ‫خپويش‬ ‫غمينو‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫صنايع بستهبندي مشهد‬ ‫سازه پويش‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪337038568‬‬ ‫ساراب‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪78112800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪11.46‬‬ ‫‪70.04‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪11624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫سيمان داراب‬ ‫كاما‬ ‫‪11545‬‬ ‫‪-416.00‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7035‬‬ ‫سخاش‬ ‫فخاس‬ ‫‪5288‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪351618‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5679‬‬ ‫‪4127‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪-219.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫سيمانخاش‬ ‫سفارود‬ ‫‪125‬‬ ‫‪87910‬‬ ‫‪1021854007‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫‪11838‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪776300‬‬ ‫‪89.46‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫قيستو‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪1649694‬‬ ‫كنترلخوردگيتكينكو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪442642‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪8863223073‬‬ ‫شركت قند بيستون‬ ‫سفانو‬ ‫‪59‬‬ ‫‪513461‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪5279‬‬ ‫ثمسكن‬ ‫دلر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫سرمايهگذاري مسكن‬ ‫مفاخر‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪10735‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪-521.00‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪3653‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪39542‬‬ ‫‪10737‬‬ ‫‪1141563801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪-82.59‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪897916784‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪39130‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪-763.00‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪765000‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪-429.00‬‬ ‫‪4528550‬‬ ‫‪2700000‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫‪824967‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪7258977374‬‬ ‫‪685365391‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫حتايد‬ ‫فبستم‬ ‫‪530692449‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫رتكو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2556‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪509389‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫سرمايهگذاري سپه‬ ‫‪816057‬‬ ‫‪12,779.00‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪3664‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪542699656‬‬ ‫توسعه خدمات دريايي وبندري سينا‬ ‫‪54‬‬ ‫‪811210‬‬ ‫‪11,232.00‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799978‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪225138‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪4172‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪176818‬‬ ‫غدام‬ ‫‪840‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪24,632.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪6991785822‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪813649‬‬ ‫‪38,910.00‬‬ ‫‪40063‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪35,950.00‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬تغییر‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫کمترین‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪276383‬‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫‪44‬‬ ‫‪69990‬‬ ‫‪95345800‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪679871748‬‬ ‫حسينا‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪114200‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪231889998‬‬ ‫‪789017‬‬ ‫‪765000‬‬ ‫‪824967‬‬ ‫‪23363780385 11094807 582‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعتي بهپاك‬ ‫ارزش‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬تغییر‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬درصد‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬مقدار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪6666‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪57384‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫زار ‪ - 1393/10/9 :‬زمان آخرین معامله ‪12:51:12 :‬‬ ‫نماد‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫دكيمي‬ ‫سجام‬ ‫فسا‬ ‫فوكا‬ ‫فرآور‬ ‫شبهرنح‬ ‫وبملت‬ ‫كنور‬ ‫كنيلو‬ ‫بنيرو‬ ‫لپيام‬ ‫غشهد‬ ‫بهپاك‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫امتياز تسهيالت‬ ‫كيميدارو‬ ‫‪27‬‬ ‫‪167‬‬ ‫فوالدكاويان‬ ‫موادمعدنيايران‬ ‫فرآوري‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫غرب آسيا‬ ‫مجتمع سيمان‬ ‫پتروشيمي فسا‬ ‫بهران‬ ‫نفتملت‬ ‫ح ‪.‬بانك‬ ‫‪91‬‬ ‫صنعتي صبانور‬ ‫توسعه معدني و‬ ‫كاشي نيلو‬ ‫صنعتي ايران‬ ‫شهد‬ ‫بهپاك‬ ‫‪32‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كسرام‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫پارس‬ ‫سرام آبان ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫‪41‬‬ ‫‪53‬‬ ‫فاراك‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫مسكناراك‬ ‫تسهيالتسازي‬ ‫امتياز ماشين‬ ‫مهرماه ‪92‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪56‬‬ ‫شپديس‬ ‫وآذر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪128975‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪538038485‬‬ ‫‪3244‬‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪102674000‬‬ ‫‪9000000‬‬ ‫‪4137‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪15310‬‬ ‫‪114200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪69990‬‬ ‫‪106950‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪16510043‬‬ ‫‪1043118‬‬ ‫‪92369576‬‬ ‫‪95345800‬‬ ‫‪2050000‬‬ ‫‪256418380‬‬ ‫‪670497689‬‬ ‫‪542699656‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪11083‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪11002‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪-223.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪4103‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫ثاژن‬ ‫وتوصا‬ ‫درازك‬ ‫وايران‬ ‫حتوكا‬ ‫شستان‬ ‫غگل‬ ‫كدما‬ ‫بكام‬ ‫تكنو‬ ‫تاپيكو‬ ‫حتايد‬ ‫شبهرن‬ ‫رتكو‬ ‫كروي‬ ‫ثمسكن‬ ‫‪512‬‬ ‫رايان‬ ‫فبستم‬ ‫اخابر‬ ‫مفاخر‬ ‫ختراك‬ ‫قيستو‬ ‫ولغدر‬ ‫دلر‬ ‫وسالت‬ ‫سخاش‬ ‫پكرمان‬ ‫سفانو‬ ‫دكوثر‬ ‫ساراب‬ ‫پارسان‪2‬‬ ‫ماهان‬ ‫قچار‬ ‫سفارود‬ ‫سكارون‬ ‫فخاس‬ ‫كفرا‬ ‫خپويش‬ ‫مرقام‬ ‫كاما‬ ‫چافست‬ ‫زمگسا‬ ‫ميدكو‬ ‫‪9307‬‬ ‫تسه‬ ‫پدرخش‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫كترام‬ ‫غمينو‬ ‫وآرين‪1‬‬ ‫مسكن‬ ‫چكاوه‬ ‫ثشرق‬ ‫غالبر‬ ‫غمهرا‬ ‫سباقر‬ ‫آريان‬ ‫كساوه‬ ‫وملت‬ ‫‪9106‬‬ ‫تسه‬ ‫سشمال‬ ‫فارس‬ ‫فالمي‬ ‫ونيكي‬ ‫وتوكاح‬ ‫گلوكوزان‬ ‫دماوند‬ ‫معدني‬ ‫تكنوتار شهيد قندي‬ ‫كارخانجات توليدي‬ ‫پتروشيمي تأمين‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫بهران‬ ‫كنترلنفت‬ ‫تكينكو‬ ‫خوردگي‬ ‫ايران‬ ‫گذاريروي‬ ‫سرمايهمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫مسكن‬ ‫مشهدسايپا‬ ‫بندي رايان‬ ‫ليزينگ‬ ‫سپردهبسته‬ ‫گواهيصنايع‬ ‫مخابرات‬ ‫ايران خوارزمي‬ ‫اطالعات‬ ‫توسعه فناوري‬ ‫بيستون ايران‬ ‫تراكتورسازي‬ ‫ريختهگري‬ ‫شركت قند‬ ‫‪01‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪396567‬‬ ‫‪442642‬‬ ‫‪1555756‬‬ ‫‪1649694‬‬ ‫‪2657600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪718006508‬‬ ‫‪897916784‬‬ ‫‪3733537857‬‬ ‫‪8863223073‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4655‬‬ ‫‪97641‬‬ ‫‪3284747‬‬ ‫‪47911‬‬ ‫‪227679‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4655478600‬‬ ‫‪78112800‬‬ ‫‪8581918275‬‬ ‫‪337038568‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪267654‬‬ ‫‪87910‬‬ ‫‪449695‬‬ ‫‪585321‬‬ ‫‪3357879242‬‬ ‫‪1021854007‬‬ ‫‪922645290‬‬ ‫‪1011540067‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تهران‬ ‫درخشان‬ ‫ارديبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتياز تسهيالت‬ ‫صنايعكاشي‬ ‫توليدي‬ ‫تكسرامشرق‬ ‫غذايي مينو‬ ‫شركت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪2243‬‬ ‫‪268164‬‬ ‫‪867455‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1082090‬‬ ‫‪1831240677‬‬ ‫‪788745854‬‬ ‫‪5275846048‬‬ ‫‪4677‬‬ ‫‪806230‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪5940‬‬ ‫گذاريباقران‬ ‫سرمايهسيمان‬ ‫پارس آريان‬ ‫سراميك سينا‬ ‫كاشي و‬ ‫گذاريملت‬ ‫صنايعسرمايه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪79‬‬ ‫كشاورزي افست‬ ‫ودامپروي مگسال‬ ‫خاورميانه‬ ‫هلدينگ‬ ‫معدنيمهرماه‪93‬‬ ‫صنايع مسكن‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫‪25‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪160‬‬ ‫سيمان كارون‬ ‫خراسان‬ ‫فوالد‬ ‫نسوزايران‬ ‫هايپويش‬ ‫فراوردهسازه‬ ‫باماارقام‬ ‫ايران‬ ‫‪ 20‬آرين‬ ‫اقتصادي‬ ‫مشاركتتوسعه‬ ‫شركت‬ ‫درصد‬ ‫مسكن مهر‬ ‫كاغذسازيكاوه‬ ‫سرمايهصنايع‬ ‫شمال شرق‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫لبنياتكالبر‬ ‫مهرام‬ ‫توليدي‬ ‫شهريورماه‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫شمال‬ ‫سيمان‬ ‫صنايع پتروشيمي خليج فارس‬ ‫الميران‬ ‫سرمايهگذاري مليايران‬ ‫ح ‪ .‬توكافوالد(هلدينگ‬ ‫‪30303‬‬ ‫‪25102‬‬ ‫‪916075‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪415553484‬‬ ‫‪784084655‬‬ ‫‪3496909558‬‬ ‫‪1179732711‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪2453383‬‬ ‫وساخت‬ ‫سرمايه گذاري ساختمانايران‬ ‫‪636‬‬ ‫سرمايهگذاريغدير(هلدينگ‬ ‫‪190‬‬ ‫‪579611‬‬ ‫‪1759812676‬‬ ‫خبهمن‬ ‫گروهبهمن‬ ‫ميهن‬ ‫توليد اتومبيل سايپا‬ ‫بيمه ميهن‬ ‫‪508‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪1736522‬‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪24571‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪2852‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2868‬‬ ‫‪5825‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪10525‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪791670‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪1,022.00‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪8776‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪11090‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪10950‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪1904‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫‪28806‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪25557‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪12608‬‬ ‫‪11624‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪184.00‬‬ ‫‪-256.00‬‬ ‫‪176.00‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪-142.00‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪291.00‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪6955‬‬ ‫‪14517‬‬ ‫‪22011‬‬ ‫‪2779‬‬ ‫‪9751‬‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪3008‬‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪11107‬‬ ‫‪6239‬‬ ‫‪4571‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪6023‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪14670‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪9631‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪2321‬‬ ‫‪39542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪270.00‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪14200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪11290‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14904‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪13.30‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪19181‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪1842429978‬‬ ‫‪1516180634‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪5288‬‬ ‫‪12521‬‬ ‫‪11545‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪-416.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪2644‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪1802‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19298‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪8775‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪14507‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪9624‬‬ ‫‪10149‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪29880‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪19410‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪123490‬‬ ‫‪484286‬‬ ‫‪11110‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪-249.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪1,149.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13594‬‬ ‫‪30325‬‬ ‫‪3873‬‬ ‫‪806239‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪75123‬‬ ‫‪930426‬‬ ‫‪365144584‬‬ ‫‪924198337‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪13910‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪6080‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪14120‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪277454032‬‬ ‫‪218322060‬‬ ‫‪10333468412‬‬ ‫‪18702‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪663679‬‬ ‫‪13278420‬‬ ‫‪17400000‬‬ ‫‪6530310‬‬ ‫‪430314684‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪2827‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪13556‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪3871‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪10960‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪794726‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪11390‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪6840 1000000‬‬ ‫‪6770‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪6240‬‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪64112‬‬ ‫‪1665403‬‬ ‫‪462088‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪2550576‬‬ ‫ح‪ .‬توكاريل‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪13900‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪15450000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1256795099‬‬ ‫‪3196452601‬‬ ‫‪715072700‬‬ ‫‪8179207‬‬ ‫تسه‪9305‬‬ ‫وغدير‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪47001‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪352176‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪98700‬‬ ‫‪50168‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫مساپا‪955‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪5279‬‬ ‫‪12641‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪12538‬‬ ‫‪11838‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫‪2626‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪1855‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪285251407‬‬ ‫‪34391700‬‬ ‫‪5112564148‬‬ ‫‪37010750‬‬ ‫‪266842560‬‬ ‫‪487919890‬‬ ‫پارسيان‬ ‫سهو گاز‬ ‫ماهان‪2‬نفت‬ ‫گسترش‬ ‫درصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره‬ ‫چهارمحال‬ ‫كارخانهغذايي‬ ‫فراوردههاي‬ ‫وقنددرود‬ ‫فارسيت‬ ‫‪299‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪902458‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪281256‬‬ ‫‪314510‬‬ ‫‪6185100745‬‬ ‫‪2120000000‬‬ ‫‪705132079‬‬ ‫‪198077320‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪10398‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪28731‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪14379‬‬ ‫‪22030‬‬ ‫‪2812‬‬ ‫‪9763‬‬ ‫بارز‬ ‫سيمانصنعتي‬ ‫گروه‬ ‫فارس نو‬ ‫كوثر‬ ‫داروسازيداراب‬ ‫سيمان‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪9983‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪29880‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪2581‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪11106‬‬ ‫‪6417‬‬ ‫‪4423‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪148‬‬ ‫توريلح‬ ‫‪6085‬‬ ‫‪10737‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪633106351‬‬ ‫‪22805000‬‬ ‫‪37287781742‬‬ ‫‪1875962167 15283864‬‬ ‫‪132219 993‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪20000000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪134221200‬‬ ‫‪16568‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪520680625‬‬ ‫‪46825‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1196404590‬‬ ‫‪194190‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1644048357‬‬ ‫‪359666‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪354459246‬‬ ‫‪169084‬‬ ‫‪36‬‬ ‫خودروغدير‬ ‫ليزينگ‬ ‫داروسازي اكسير‬ ‫الحسنه رسالت‬ ‫بانك قرض‬ ‫سيمانخاش‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-429.00‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫دارويي رازك‬ ‫ايرانيان‬ ‫ليزينگ‬ ‫ونقلتوكا‬ ‫حمل‬ ‫گلستان‬ ‫پتروشيمي‬ ‫بموتو‬ ‫غدشت‬ ‫وپست‬ ‫خزاميا‬ ‫موتوژن‬ ‫مرغاب‬ ‫دشت‬ ‫زامياد ايران‬ ‫پست بانك‬ ‫سخت‬ ‫آژندصنعتي ايران‬ ‫توسعه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪61239708‬‬ ‫‪10194‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2319300‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19338802475‬‬ ‫‪7258977374 12076508‬‬ ‫‪4528550 1482‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪190903250‬‬ ‫‪19050‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪685365391‬‬ ‫‪509389‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪320342980‬‬ ‫‪10721‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1141563801‬‬ ‫‪513461‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪551571768‬‬ ‫‪211795‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2700000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-90.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪6084‬‬ ‫‪10735‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫فسديد‬ ‫خصدرا‬ ‫‪9412‬‬ ‫مشير‬ ‫وسپه‬ ‫دريايي سديد‬ ‫وتجهيزات‬ ‫لوله‬ ‫ايران‬ ‫صنعتي‬ ‫شيراز‬ ‫شهرداري‬ ‫سپه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪275099‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪225138‬‬ ‫‪12600000‬‬ ‫‪702991574‬‬ ‫‪450000000‬‬ ‫‪530692449‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫وليز‬ ‫غدام‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪9670‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-346.00‬‬ ‫‪-5.44‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪-112.00‬‬ ‫‪-132.00‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪1,213.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪39,761.00‬‬ ‫‪-187.00‬‬ ‫‪39,770.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪159.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪229.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪336.00‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪25,274.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪-440.00‬‬ ‫‪114.00‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪3.18‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-4.27‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2622‬‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪13713‬‬ ‫‪31236‬‬ ‫‪3817‬‬ ‫‪814733‬‬ ‫‪4675‬‬ ‫‪816425‬‬ ‫‪2941‬‬ ‫‪6082‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪19603‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪8451‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪10960‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪811269‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪11354‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪1967‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪804204‬‬ ‫‪10074425735‬‬ ‫‪4044‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3883‬‬ ‫‪-161.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪3044‬‬ ‫‪2707007204‬‬ ‫‪1791000000‬‬ ‫‪41319630‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1702‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-521.00‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪-337.00‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-219.00‬‬ ‫‪6787‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪-103.00‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪828000‬‬ ‫‪1544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪2781‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪14188‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8073‬‬ ‫‪23,796.00‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪288.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪16,543.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪-5.44‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪12.32‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪7822‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪422.00‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪5842‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪9983‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪29875‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪12412‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2582‬‬ ‫‪6892‬‬ ‫‪2703‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪13692‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪9624‬‬ ‫‪13556‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2868‬‬ ‫‪5755‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19297‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪8775‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪1904‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪791600‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪10940‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪806908‬‬ ‫‪2,704.00‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪3883‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-4.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪14478‬‬ ‫شكربن‬ ‫كربن ايران‬ ‫‪130‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫سدور‬ ‫ركيش‬ ‫حخزر‬ ‫سيمان دورود‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫كشتيراني درياي خزر‬ ‫‪145‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪325595‬‬ ‫‪4771439030‬‬ ‫‪130620‬‬ ‫‪611065760‬‬ ‫‪486145‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16279‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪335258‬‬ ‫وبصادر‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫وبوعلي‬ ‫سرمايهگذاريبوعلي‬ ‫‪23‬‬ ‫الماس‬ ‫صندوق سرمايهگذاري الماس‪-‬سهام‬ ‫‪0‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪50‬‬ ‫دارويي لقمان‬ ‫‪52‬‬ ‫ومدكو‪1‬‬ ‫مشاركت ميدكو ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪599590‬‬ ‫تيپيكو‬ ‫سرمايه گذاري دارويي تامين‬ ‫‪174‬‬ ‫كساپا‬ ‫غسالم‬ ‫سايپاشيشه‬ ‫سالمين‬ ‫حفاري‬ ‫حفاري شمال‬ ‫كسعدي‬ ‫كاشي سعدي‬ ‫فخوز‬ ‫دلقما‬ ‫پلوله‬ ‫سهرمز‬ ‫شمواد‬ ‫گازلوله‬ ‫سيمانهرمزگان‬ ‫‪12256925 918‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪70392‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪254305‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توليدمواداوليهواليافمصنوعي‬ ‫حرهشا‬ ‫رهشاد سپاهان (سهامي عام‬ ‫‪15‬‬ ‫لبوتان‬ ‫گروهصنعتيبوتان‬ ‫‪0‬‬ ‫ستران‬ ‫سيمان تهران‬ ‫نمرينو‬ ‫غگلح‬ ‫فجام‬ ‫ح ‪ .‬گلوكوزان‬ ‫جامدارو‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22‬‬ ‫غشان‬ ‫خوساز‬ ‫محورسازانايرانخودرو‬ ‫كحافظ‬ ‫كاشي وسراميك حافظ‬ ‫شپلي‬ ‫ماهان‬ ‫پلياكريل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪30‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪30211‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪65508100‬‬ ‫‪3740000000‬‬ ‫‪2172‬‬ ‫‪2219‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪2529‬‬ ‫‪341‬‬ ‫گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2333056‬‬ ‫‪149362‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6835989207‬‬ ‫‪710721828‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪4871‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪4999‬‬ ‫‪14999‬‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪-414.00‬‬ ‫‪18600‬‬ ‫‪615.00‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪1283937‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪138518721‬‬ ‫‪17985‬‬ ‫‪18399‬‬ ‫‪12566‬‬ ‫‪19378640‬‬ ‫‪1904‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪51788‬‬ ‫‪245376037‬‬ ‫كشتوصنعتپياذر‬ ‫‪29‬‬ ‫مشاركت شهرداري مشهد ‪1392‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪23750‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪90574‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪11875000‬‬ ‫‪112765000‬‬ ‫‪12717175‬‬ ‫‪1827247920‬‬ ‫‪1500000000‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪4748‬‬ ‫‪9791‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪4748‬‬ ‫‪3780‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪92.00‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4758‬‬ ‫‪6823‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪2219‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪4738‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪20049‬‬ ‫‪20440‬‬ ‫‪-200,000.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-200,000.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-361.00‬‬ ‫‪20174‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪4748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪4748‬‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3451‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7888‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6670‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪57040‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪169145‬‬ ‫‪23095‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪5690‬‬ ‫‪3510‬‬ ‫‪7888‬‬ ‫‪36524‬‬ ‫‪36293‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22630‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8420‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪3820‬‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪2502‬‬ ‫‪16301‬‬ ‫‪17486‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14620‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19999‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4770‬‬ ‫‪11.64‬‬ ‫‪20690‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16917‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1025000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19475‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪7450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11.29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3106‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪18251‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3680‬‬ ‫‪18600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪16.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14716‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪246000‬‬ ‫‪8405‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3634‬‬ ‫‪57761‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15451‬‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪7.56‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12.11‬‬ ‫‪19475‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪3598‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79720‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪7.94‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-18.96‬‬ ‫‪125.00‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪1542‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪-362.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-19.01‬‬ ‫‪20281‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6570‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪7043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-197.00‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33664‬‬ ‫‪3583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165701‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4634‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10681‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16301‬‬ ‫‪13222‬‬ ‫‪13384‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40.23‬‬ ‫‪4918‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1099‬‬ ‫‪18022‬‬ ‫‪4933‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7903‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪8405‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪4699‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪18399‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪1019000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450249‬‬ ‫‪3589‬‬ ‫‪16590‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪18600‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3751‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5848‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪210823‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2467064‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪4613‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4699‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10700‬‬ ‫‪5.03‬‬ ‫‪16301‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2688‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16411‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪6911‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3839‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪72.19‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪-404.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪1544‬‬ ‫‪71956‬‬ ‫‪14999‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪22147‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪6466‬‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪181860‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪11090‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪10950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪1674‬‬ ‫‪4813‬‬ ‫‪7.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪-317.00‬‬ ‫‪14697‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪395280‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪20500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8357‬‬ ‫‪14350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪14999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3575‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪-1246‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪-113.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2760‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7998‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪20286‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪23095‬‬ ‫‪23149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3441‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪21460‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪62.66‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4647‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪10600‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪813000‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪10940‬‬ ‫‪134568‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4678‬‬ ‫‪19475‬‬ ‫‪4717‬‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪8777‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪14697‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪19410‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000056‬‬ ‫‪19699‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8645‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪3008‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.35‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪9631‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪3791‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25.59‬‬ ‫‪6190‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪14620‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪176525‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪14640‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪13556‬‬ ‫‪31789‬‬ ‫‪3870‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪52629‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪4670‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪7506‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪16.57‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪3722‬‬ ‫‪8356‬‬ ‫‪274.00‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪6860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪14380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4272‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪5955‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.61‬‬ ‫‪2675‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪14149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪100.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪9722‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪12581‬‬ ‫‪11650‬‬ ‫‪2069‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪12501‬‬ ‫‪11545‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1712‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪1802‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪65514‬‬ ‫‪5699‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9990‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪29880‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪2593‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪11150‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4999‬‬ ‫‪19475‬‬ ‫‪4630‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14990‬‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.91‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪31170‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪5.65‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪31200‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10682‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪6.69‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪-811.00‬‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪9869‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪4613‬‬ ‫‪7879‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪2935‬‬ ‫‪1007534 1000000‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4813‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-675.00‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪3345‬‬ ‫‪3598‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪5230‬‬ ‫‪5848‬‬ ‫‪5298‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪16976‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪16.18‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪10330‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪9997‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪28909‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3883‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪7860‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14613‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪14750‬‬ ‫‪2529‬‬ ‫‪3883‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪3820‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪18870306754‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪6231‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪585170‬‬ ‫‪13.21‬‬ ‫‪7524‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36524‬‬ ‫‪8405‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪15014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪351618‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪36524‬‬ ‫‪323.00‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38040‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪6240‬‬ ‫‪6240000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪16976‬‬ ‫‪955688‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪54.00‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪2559‬‬ ‫‪16301‬‬ ‫‪749846‬‬ ‫‪23110‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5912‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪1,051.00‬‬ ‫‪-213.00‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9503‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-335‬‬ ‫‪4671‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪21559‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪23500‬‬ ‫‪-6.24‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪11.31‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪13.69‬‬ ‫‪9.67‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪9504‬‬ ‫‪17804‬‬ ‫‪39397‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪13251‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪70815‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪6902‬‬ ‫‪4701‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4478‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪7080‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪59.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.02‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪3509‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪8394‬‬ ‫‪7652‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪16301‬‬ ‫‪2345404345‬‬ ‫‪5742‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪3616‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪15062‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪36524‬‬ ‫‪105279496‬‬ ‫‪269321‬‬ ‫‪1024479035‬‬ ‫‪3851‬‬ ‫‪3795‬‬ ‫‪15044‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪1665‬‬ ‫‪-1,521.00‬‬ ‫‪6775‬‬ ‫سفاسي‬ ‫مشهد‪96122‬‬ ‫‪38045‬‬ ‫‪36524‬‬ ‫‪31171‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪6920‬‬ ‫شركت فارسيت اهواز‬ ‫غاذر‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪6750‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شپاس‬ ‫‪190000000‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪3106‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪-173.00‬‬ ‫‪-2,709.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪10367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3680‬‬ ‫‪428‬‬ ‫قندنقشجهان‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪190‬‬ ‫‪5405552‬‬ ‫‪3580‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪1515099‬‬ ‫دتماد‬ ‫ساربيل‬ ‫‪148‬‬ ‫‪136703684‬‬ ‫‪3676‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫‪4801‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪12660786772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سيمان آرتا اردبيل‬ ‫‪330‬‬ ‫‪44130‬‬ ‫‪330000000‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪7879‬‬ ‫‪7712‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫توليدمواداوليهداروپخش‬ ‫فاما‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪3540‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫‪8186‬‬ ‫لبنيات پاك‬ ‫صنعتي آما‬ ‫‪22059‬‬ ‫‪23149‬‬ ‫‪23095‬‬ ‫‪1,036.00‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تجار‬ ‫‪24789‬‬ ‫‪90282140‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪8436‬‬ ‫‪687425‬‬ ‫صمپنا‬ ‫قاسم‬ ‫‪2378257‬‬ ‫‪3879697854‬‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪-227.00‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪1729242472‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫قنقش‬ ‫‪725959‬‬ ‫‪2090924083‬‬ ‫‪3603‬‬ ‫‪3634‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪14‬‬ ‫قاسم ايران‬ ‫‪405‬‬ ‫‪9359540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3583‬‬ ‫‪-149.00‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪-136.00‬‬ ‫‪709‬‬ ‫خچرخش‬ ‫ونفت‬ ‫‪5766‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪2134228‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫غپاك‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪16330944026‬‬ ‫دجابر‬ ‫سرمايهگذاري صنعت نفت‬ ‫‪14946‬‬ ‫‪14990‬‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪154.00‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪7613‬‬ ‫داروسازي جابرابنحيان‬ ‫سمازن‬ ‫‪33880‬‬ ‫‪31179‬‬ ‫‪31170‬‬ ‫‪-2,710.00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پانفت‪1‬‬ ‫سيمانمازندران‬ ‫‪32014‬‬ ‫‪178772691‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪31794‬‬ ‫مشاركت نفت فصلي‪20‬درصد‬ ‫واتي‬ ‫‪24659‬‬ ‫‪371697294‬‬ ‫‪13222‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪10272‬‬ ‫‪63170835‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دشيمي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4613‬‬ ‫‪177.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪23‬‬ ‫شيمي داروئي داروپخش‬ ‫‪325000‬‬ ‫‪541100000‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪112437‬‬ ‫اجاره جوپار سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪15024‬‬ ‫‪159269116‬‬ ‫‪13861‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4813‬‬ ‫‪185.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-272.00‬‬ ‫‪870245352‬‬ ‫كلوند‬ ‫وپارس‬ ‫‪4731‬‬ ‫‪4670‬‬ ‫‪-189.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4558‬‬ ‫‪7764‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بانكپارسيان‬ ‫‪13772‬‬ ‫‪13251‬‬ ‫‪-550.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2223494‬‬ ‫‪432067540‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪13732‬‬ ‫‪10229020284‬‬ ‫‪382339‬‬ ‫‪1003762‬‬ ‫‪3,762.00‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪4436‬‬ ‫‪1742618242‬‬ ‫‪173.00‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪3479‬‬ ‫‪1000000 1000000 6.01846E+11‬‬ ‫‪212164046‬‬ ‫‪6067‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪3345‬‬ ‫‪22‬‬ ‫كاشي الوند‬ ‫خزر‬ ‫‪667552510‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪3598‬‬ ‫‪47333‬‬ ‫سبهان‬ ‫ثنوسا‬ ‫‪1197695761‬‬ ‫‪245002944‬‬ ‫‪5848‬‬ ‫‪-243.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪119.00‬‬ ‫‪166114985‬‬ ‫سيمان بهبهان‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪4628‬‬ ‫‪74545005‬‬ ‫‪5447‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪5232‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جوپار‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪3480‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1866960852‬‬ ‫‪6091‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪5293‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫پاساح‬ ‫‪-154.00‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪3125‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ح ‪ .‬ايرانياساتايرورابر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25334500‬‬ ‫غگرجي‬ ‫غصينو‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪95495976‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪116‬‬ ‫بيسكويت گرجي‬ ‫صنعتي مينو‬ ‫‪16043‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪5.72‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫‪5.59‬‬ ‫‪7.62‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪653260‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.22‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪9684991215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪18.25‬‬ ‫‪5.98‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪6997‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪7.62‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪7852‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪7008‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪2748‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12.05‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪10901‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪4153‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫‪824966‬‬ ‫‪8398‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11119‬‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فروش ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪189000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪7060‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪701469942‬‬ ‫‪4631‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪-140.00‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪4762‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪4631‬‬ ‫‪6911‬‬ ‫‪687648‬‬ ‫ثفارس‬ ‫شيرپاستوريزهپگاهخراسان‬ ‫‪249486‬‬ ‫‪4790‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2688‬‬ ‫‪-86.00‬‬ ‫‪2485092957‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫شسينا‬ ‫‪319241‬‬ ‫‪114086043‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪3623‬‬ ‫‪27‬‬ ‫صنايعشيمياييسينا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14185‬‬ ‫‪128‬‬ ‫ايران مرينوس‬ ‫‪43210‬‬ ‫‪1299754048‬‬ ‫‪14132‬‬ ‫‪14478‬‬ ‫‪14697‬‬ ‫‪565.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14697‬‬ ‫‪2674‬‬ ‫‪14655‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.54‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7.47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪906‬‬ ‫سدشت‬ ‫صنايع سيمان دشتستان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪1044004‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪523.00‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪5.48‬‬ ‫‪8.91‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪11389‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪11090‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫سشرق‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19800‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪8776‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪-8.58‬‬ ‫‪20.29‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪121522‬‬ ‫‪30533‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.08‬‬ ‫‪7.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪369‬‬ ‫سيمان شرق‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪3008‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪89.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320.6‬‬ ‫‪28.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪16.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2799209‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪14120‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪1438‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4100000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3310‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪70.04‬‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪5070156921‬‬ ‫‪1346412‬‬ ‫‪11440‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪10.91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49096‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1824‬‬ ‫‪2144005232‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2444‬‬ ‫‪14448‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2908‬‬ ‫‪15778‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1544‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1616‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪14.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4028‬‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪5489‬‬ ‫‪12597‬‬ ‫‪11838‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪1773‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2644‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪12.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪10149‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪29880‬‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪6176‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪828000‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪14990‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪6880 1000000‬‬ ‫‪6840‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2595‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪6240‬‬ ‫‪6021‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪14395‬‬ ‫‪2944 14784‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪10523‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪6653‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪39130‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪148.00‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪8,494.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪10,195.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪142.00‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪3653‬‬ ‫‪14553‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪119.00‬‬ ‫‪911.00‬‬ ‫‪3970‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫تهرانسينا‬ ‫وبندري‬ ‫دريايي‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8035‬‬ ‫‪816057‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪12,779.00‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪3664‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪11.46‬‬ ‫‪6269‬‬ ‫‪811210‬‬ ‫‪-129.00‬‬ ‫‪11,232.00‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪4103‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪8063‬‬ ‫‪803278‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪3952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪10935‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪7860‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-763.00‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪6.84‬‬ ‫‪-82.59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-148.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-203.00‬‬ ‫‪26,722.00‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪129.76‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪96520‬‬ ‫‪5679‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪4127‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪14605‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪-402.00‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-2.68‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪10901‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪6398‬‬ ‫‪799978‬‬ ‫‪3921878‬‬ ‫‪176818‬‬ ‫دامايران‬ ‫ليزي?
‫‪18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫زار ‪ - 1393/10/9 :‬زمان آخرین معامله ‪12:51:12 :‬‬ ‫نماد‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫خمحركه‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫محركه اسفندماه‪90‬‬ ‫نيرو مسكن‬ ‫امتياز تسهيالت‬ ‫‪71‬‬ ‫‪27‬‬ ‫بمپنا‬ ‫فرآور‬ ‫عسلويه مپنا‬ ‫فرآوريبرق‬ ‫توليد‬ ‫ايران‬ ‫موادمعدني‬ ‫‪155‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪330598‬‬ ‫‪128975‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5973‬‬ ‫‪411‬‬ ‫نيرو‬ ‫فسا‬ ‫سرمايه‬ ‫نيرو‬ ‫فسا‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪706‬‬ ‫صكاوه‬ ‫وبملت‬ ‫ملتجنوب كيش‬ ‫فوالدكاوه‬ ‫اوراق اجاره بانك‬ ‫قصفها‬ ‫لپيام‬ ‫قنداصفهان پيام‬ ‫گسترش صنايع‬ ‫شرنگي‬ ‫كنيلو‬ ‫رانفور‬ ‫بهپاك‬ ‫شدوص‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫تسه‪9301‬‬ ‫وآذر‬ ‫فوالژ‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫صدانا‬ ‫حسينا‬ ‫سفار‬ ‫غدام‬ ‫سهگمت‬ ‫خصدرا‬ ‫فجر‬ ‫رنگين‬ ‫شيميايي‬ ‫كاشي نيلو‬ ‫خدماتانفورماتيك‬ ‫صنعتي بهپاك‬ ‫دوده صنعتي پارس‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن فروردين ‪93‬‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان‬ ‫فوالد آلياژي ايران‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪167769‬‬ ‫‪536510157‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪276383‬‬ ‫‪679871748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪56‬‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫‪0‬‬ ‫سيمانفارس‬ ‫‪14998203‬‬ ‫‪1043118‬‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9000000‬‬ ‫‪176152‬‬ ‫‪114200‬‬ ‫اجاره پترو ريگ سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫سيمانهگمتان‬ ‫‪3803174984‬‬ ‫‪538038485‬‬ ‫‪11557‬‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪11699‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪11540‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪616769518‬‬ ‫‪95345800‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪59918‬‬ ‫‪69990‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫‪37377‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪3623‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪3611‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪664001466‬‬ ‫‪542699656‬‬ ‫‪799978‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪38,910.00‬‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪107846627‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪2876‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪256418380‬‬ ‫‪943303725‬‬ ‫‪401499851‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪3113‬‬ ‫‪806717‬‬ ‫‪2556‬‬ ‫‪803278‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪176818‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪89551‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10352‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنعتي دريايي ايران‬ ‫اميركبيركاشان‬ ‫فوالد‬ ‫غدشت‬ ‫بساما‬ ‫مرغاب‬ ‫دشت سامان‬ ‫بيمه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪46413‬‬ ‫‪2319300‬‬ ‫‪85502438‬‬ ‫‪10737‬‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫وتوصا‬ ‫‪9303‬‬ ‫تسه‬ ‫ايران‬ ‫مسكنصنعتي‬ ‫تسهيالتتوسعه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪93‬‬ ‫خردادماه‬ ‫امتياز‬ ‫‪61‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪9205‬‬ ‫تسه‬ ‫شستان‬ ‫مرداد ‪92‬‬ ‫پتروشيميمسكن‬ ‫امتياز تسهيالت‬ ‫گلستان‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خپارس‬ ‫تكنو‬ ‫خودرو‬ ‫پارس‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪747‬‬ ‫‪118‬‬ ‫وسپه‬ ‫وشهر‬ ‫خزاميا‬ ‫وملي‬ ‫وايران‬ ‫پتاير‬ ‫خاذين‬ ‫كدما‬ ‫غبشهر‬ ‫حتايد‬ ‫كشرق‬ ‫رتكو‬ ‫گروه صنعتيزامياد‬ ‫ملي (هلدينگ‬ ‫ايرانيان‬ ‫ليزينگ‬ ‫ايران تاير‬ ‫سايپاآذين‬ ‫دماوند‬ ‫معدني‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫شرقكوشاهرود‬ ‫معدني‬ ‫صنعتي و‬ ‫شمالتكين‬ ‫خوردگي‬ ‫كنترل‬ ‫سپهر‬ ‫ثمسكن‬ ‫مسكندرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫سرمايهسه‬ ‫اجاره سپهر‬ ‫گذاري‬ ‫كبافق‬ ‫معادن بافق‬ ‫تپمپي‬ ‫فبستم‬ ‫مفاخر‬ ‫قمرو‬ ‫قيستو‬ ‫پمپ سازي ايران‬ ‫صنايع بستهبندي مشهد‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫قند مرودشت‬ ‫شركت قند بيستون‬ ‫دحاوي‬ ‫الحاوي‬ ‫سخاش‬ ‫سيمانخاش‬ ‫دلر‬ ‫دسبحا‬ ‫فزرين‬ ‫سفانو‬ ‫داروسازي اكسير‬ ‫گروه دارويي سبحان‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫سيمان فارس نو‬ ‫‪170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪481799‬‬ ‫‪1649694‬‬ ‫‪3769987412‬‬ ‫‪8863223073‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪585321‬‬ ‫‪160000000‬‬ ‫‪1011540067‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12100‬‬ ‫‪87910‬‬ ‫‪108203‬‬ ‫‪97641‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪99200‬‬ ‫‪132219‬‬ ‫‪215946‬‬ ‫‪16568‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪194190‬‬ ‫وصنعتح‬ ‫وگستر‪2‬‬ ‫ماهان‬ ‫درصد‬ ‫سه ماهه‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫اجاره‬ ‫گذاري‪20‬ايرانيان‬ ‫سرمايه‬ ‫گسترش‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪26800‬‬ ‫خراسان‬ ‫فوالد ايرانول‬ ‫نفت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪127‬‬ ‫سفارود‬ ‫ودي‬ ‫فخاس‬ ‫شرانل‬ ‫‪36‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪169084‬‬ ‫‪240719‬‬ ‫مسكنايران‬ ‫كنتورسازي‬ ‫ارديبهشت‪93‬‬ ‫امتياز تسهيالت‬ ‫‪105‬‬ ‫‪92‬‬ ‫خساپا‪1‬‬ ‫مسكن‬ ‫سايپامهر ‪ 20‬درصد‬ ‫مشاركت مسكن‬ ‫‪439‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غمهرا‬ ‫سرمايه گذاري ساختماني نوين‬ ‫توليديمهرام‬ ‫ثنظام‬ ‫س‪ .‬ساختماني نظام مهندسي ايران‬ ‫آكنتور‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫غچين‬ ‫غمينو‬ ‫قثابت‬ ‫ثشرق‬ ‫وثنو‬ ‫وسينا‬ ‫آريان‬ ‫وملت‬ ‫ولساپا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪498‬‬ ‫سشمال‬ ‫مجد‪2‬‬ ‫مشاركت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي‬ ‫‪598‬‬ ‫گروهصنايعبهشهرايران‬ ‫‪14‬‬ ‫فوالد‬ ‫سمگا‬ ‫‪29‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪281‬‬ ‫بترانس‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫وتوكا‬ ‫سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ‬ ‫‪83‬‬ ‫پارسسويچ‬ ‫‪4‬‬ ‫وصنا‬ ‫ونوين‬ ‫بسويچ‬ ‫خعتبار‬ ‫وكار‬ ‫وبانك‬ ‫بانكاقتصادنوين‬ ‫سرمايه گذاري اعتبار ايران‬ ‫‪62‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫بانك كارآفرين‬ ‫تسه‪9109‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫ولبهمن‬ ‫شركت بهمن ليزينگ‬ ‫پكوير‬ ‫كوير تاير‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7800657‬‬ ‫‪75123‬‬ ‫‪141509‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪2086866‬‬ ‫‪995362‬‬ ‫‪57033‬‬ ‫‪301515‬‬ ‫‪5183676‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪304964‬‬ ‫‪936994‬‬ ‫‪5965802 2306‬‬ ‫خگستر‬ ‫گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو‬ ‫اتكاي‬ ‫بيمه اتكايي ايرانيان‬ ‫‪5‬‬ ‫وقوام‬ ‫بانك قوامين‬ ‫‪193‬‬ ‫‪9763‬‬ ‫‪12012‬‬ ‫‪800673‬‬ ‫‪30325‬‬ ‫‪1792195‬‬ ‫دامين‬ ‫داروسازي امين‬ ‫‪53‬‬ ‫ح‪.‬بيمه پارسيان‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪9409‬‬ ‫‪806230‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪6955‬‬ ‫‪15235‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-110.00‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪9751‬‬ ‫‪12024‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪229.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪22011‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪815343‬‬ ‫‪31236‬‬ ‫‪14,670.00‬‬ ‫‪911.00‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪814733‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪8,494.00‬‬ ‫‪19708‬‬ ‫‪6082‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪142.00‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪9296‬‬ ‫‪816425‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪430314684‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪13326781233‬‬ ‫‪218322060‬‬ ‫‪382073278‬‬ ‫‪330000000‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10183‬‬ ‫‪10190‬‬ ‫‪9704‬‬ ‫‪-479.00‬‬ ‫‪-4.70‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪1.24198E+11‬‬ ‫‪8894‬‬ ‫‪535594576‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪11336447217‬‬ ‫‪10585050‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪4574660105‬‬ ‫‪127132930‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪1674‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪9898791310‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪1782‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2710‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪8940‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪-3.21‬‬ ‫‪3992‬‬ ‫‪4151‬‬ ‫‪4151‬‬ ‫‪159.00‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪2204‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪798552‬‬ ‫‪780011‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪31,448.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪12944849361‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪938578380‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪514043342‬‬ ‫‪2065157576‬‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪200692879‬‬ ‫‪424885460‬‬ ‫‪4128540‬‬ ‫‪2696149555‬‬ ‫‪7501798364‬‬ ‫‪811888732‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪4620‬‬ ‫‪18860‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪800377‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪829998‬‬ ‫‪29,621.00‬‬ ‫‪3918‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪102.00‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪3476‬‬ ‫‪-83.00‬‬ ‫‪1519‬‬ ‫‪13074‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪5189‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪12850‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪5268‬‬ ‫‪2672422‬‬ ‫‪8345824584‬‬ ‫‪699764‬‬ ‫‪1780625484‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪1846626 1845575‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪12600‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-474.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪336.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪15909‬‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪636.00‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9945‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪9009‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-86.00‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪819155‬‬ ‫‪20,603.00‬‬ ‫‪2.58‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪4.28‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-86.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪813957‬‬ ‫‪13,580.00‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪3921‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪3531‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪12623‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪5197‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-451.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪359.00‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪2183‬‬ ‫‪4151‬‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12552‬‬ ‫‪5070‬‬ ‫‪5268‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪1846626 1846626‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪12.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪8.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.53‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪8777‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2973‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4816‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪9708‬‬ ‫‪8920‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪57558‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3477‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪89016‬‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪393255‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪3844‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪8109‬‬ ‫‪161561‬‬ ‫‪154013480‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪-5.83‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16450‬‬ ‫‪71662904‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪4364‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪10.42‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪4301‬‬ ‫كمرجان‬ ‫بازرگاني و توليدي مرجان كار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫كرمان‬ ‫تسه‪9209‬‬ ‫كمنگنز‬ ‫الزما‬ ‫سيستم‬ ‫وكوثر‬ ‫آسيا‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫‪80‬‬ ‫كارخانه هاي صنعتي آزمايش‬ ‫‪2‬‬ ‫معادنمنگنزايران‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1686076‬‬ ‫‪2809951974‬‬ ‫‪1716‬‬ ‫‪15865471441 16805754 1102‬‬ ‫‪910‬‬ ‫همكاران سيستم‬ ‫مالي و اعتباري كوثر مركزي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سغرب‬ ‫سيمانغرب‬ ‫‪23‬‬ ‫تكنار‬ ‫مجتمع معادن مس تكنار‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫گروه مديريت سرمايه گذاري اميد‬ ‫‪109‬‬ ‫دزفول‬ ‫مشاركت قائم دزفول سه ماهه ‪%20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بدكو‬ ‫فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس‬ ‫‪1‬‬ ‫كارتن ايران‬ ‫‪25‬‬ ‫غمارگ‬ ‫چكارن‬ ‫مارون‬ ‫غگرجيح‬ ‫واحصا‬ ‫وارس‬ ‫فسرب‬ ‫فروس‬ ‫افرانت‬ ‫مارگارين‬ ‫پتروشيمي مارون‬ ‫‪22‬‬ ‫‪233780‬‬ ‫‪31501‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫‪10246‬‬ ‫‪2117010‬‬ ‫‪544266‬‬ ‫‪1978177833‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪53970000‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪5164‬‬ ‫‪7461980‬‬ ‫فنورد‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪134809400‬‬ ‫‪1549‬‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪4370‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪9040‬‬ ‫‪9570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪9197‬‬ ‫‪9197‬‬ ‫‪5044‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7057062‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪-451‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪4021013‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪4311‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪7571‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪4011‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪3970‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪12.94‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪35787‬‬ ‫‪-1,207.00‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪35145‬‬ ‫‪36820‬‬ ‫‪6918‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6196‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪4346‬‬ ‫‪2425‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪5496‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪1536‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪719‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪-127.00‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪6.47‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5758‬‬ ‫‪33.35‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5758‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪4419‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪976‬‬ ‫‪5280‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7001‬‬ ‫‪7550‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5013‬‬ ‫‪5148‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3973‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫‪36290‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪4341‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4266‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4370‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-107‬‬ ‫‪-14.36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪1549‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4213‬‬ ‫‪4389‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪842997‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.32‬‬ ‫‪2415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪332.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪134674‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46919‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5758‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6330‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪5133‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1,469.00‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪2523‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪-26.71‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪5069‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪1847‬‬ ‫‪6426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪7543‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6.49‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9181‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪2637‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3498737352‬‬ ‫‪4389‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪-139.00‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪4318‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4241‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪677304447‬‬ ‫‪4121‬‬ ‫‪4170‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪4104‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪4170‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪5.79‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪4159‬‬ ‫‪4743‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪805985‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪9,015.00‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪808031‬‬ ‫‪2,046.00‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪815001‬‬ ‫‪846284‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4699‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪4726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4537‬‬ ‫‪5020‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪141722‬‬ ‫‪1527939960‬‬ ‫‪10598‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪10812‬‬ ‫‪214.00‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪10706‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10985‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪58528‬‬ ‫‪242135881‬‬ ‫‪4126‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شكبير‬ ‫پتروشيمي اميركبير‬ ‫‪31‬‬ ‫قلرست‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪21‬‬ ‫فرابورس‬ ‫فرابورس ايران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪373263‬‬ ‫‪11863‬‬ ‫‪39691‬‬ ‫‪82108‬‬ ‫‪823383435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3773315667‬‬ ‫‪246374115‬‬ ‫‪8032000‬‬ ‫‪392086827‬‬ ‫‪255230181‬‬ ‫وصنعت‬ ‫سرمايه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫‪67‬‬ ‫‪248388‬‬ ‫‪393455246‬‬ ‫پالسك‬ ‫پالسكوكار‬ ‫‪338‬‬ ‫‪3063863‬‬ ‫‪3966759942‬‬ ‫كپشير‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪9.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4441‬‬ ‫كود شيميايي اوره لردگان‬ ‫پشمشيشهايران‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خموتور‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪5623‬‬ ‫‪8312222318‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫موتورسازانتراكتورسازيايران‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪2482021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4777443‬‬ ‫‪56316100‬‬ ‫‪4348‬‬ ‫‪1784204020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كرازي‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪134338‬‬ ‫تسه‪9212‬‬ ‫كارخانجاتتوليديشيشهرازي‬ ‫‪5095‬‬ ‫‪204663409‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫وكادو‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7550‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪77‬‬ ‫تكادو‬ ‫‪7211‬‬ ‫‪7547‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪25236‬‬ ‫كچيني‬ ‫دفارا‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪2425‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪903131827‬‬ ‫چيني ايران‬ ‫شلرد‬ ‫‪339.00‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36994‬‬ ‫‪76‬‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫‪5289‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪-153.00‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪5248‬‬ ‫‪36810‬‬ ‫‪165035‬‬ ‫سخواف‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪35145‬‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪-1,849.00‬‬ ‫‪23591160‬‬ ‫‪9320‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪38432‬‬ ‫‪166870501‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪5758‬‬ ‫‪-1,469.00‬‬ ‫‪82661‬‬ ‫وتوشه‬ ‫سيمان مجد خواف‬ ‫‪3520000‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪4190‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪274.00‬‬ ‫‪-26.71‬‬ ‫‪329120304‬‬ ‫سرمايه گذاري پارس توشه‬ ‫لسرما‬ ‫‪620000000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-5.60‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪4023‬‬ ‫‪153‬‬ ‫سرما آفرين‬ ‫‪237626315‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪810209‬‬ ‫فن آوا‬ ‫‪560501171‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1126‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪23‬‬ ‫گروه فن آوا‬ ‫‪359161440‬‬ ‫‪4261‬‬ ‫‪4311‬‬ ‫‪4213‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫سرمايه گذاري ارس صبا‬ ‫توليدتجهيزاتسنگينهپكو‬ ‫‪41059766‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فروسيليس ايران‬ ‫‪69760‬‬ ‫‪124195000‬‬ ‫‪94850‬‬ ‫ح ‪ .‬بيسكويت گرجي‬ ‫ملي سربوروي ايران‬ ‫‪10186‬‬ ‫‪470934745‬‬ ‫‪480820019‬‬ ‫‪9‬‬ ‫احياء صنايع خراسان‬ ‫‪111300‬‬ ‫‪48449‬‬ ‫تپكو‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان كرمان‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1089514‬‬ ‫‪10154517836‬‬ ‫‪9231‬‬ ‫‪9270‬‬ ‫‪9197‬‬ ‫غشوكو‬ ‫افرا‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪110468‬‬ ‫‪14682900‬‬ ‫‪4263‬‬ ‫‪5484‬‬ ‫‪5758‬‬ ‫‪5758‬‬ ‫شوكو پارس‬ ‫واميد‬ ‫‪36145‬‬ ‫‪26205125‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-5.60‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪4366‬‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪4385‬‬ ‫‪274.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خكاوه‬ ‫‪542‬‬ ‫‪441991844‬‬ ‫‪803630‬‬ ‫‪788700‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪3,370.00‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪815483‬‬ ‫‪11,853.00‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪788700‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪-7.48‬‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪3486‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1846625‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1874324‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪843811‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19079‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6980‬‬ ‫‪5192‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ختور‬ ‫‪5993‬‬ ‫‪110000‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پارسيانح‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪30982‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫رادياتور ايران‬ ‫‪158‬‬ ‫‪850682‬‬ ‫‪5453990315‬‬ ‫‪6331‬‬ ‫‪6478‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪139.00‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪6411‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪12570‬‬ ‫‪278899‬‬ ‫‪6337‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪12640‬‬ ‫‪1051660488‬‬ ‫‪6478‬‬ ‫‪2204‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪3639‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3690‬‬ ‫‪8.61‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫كيسون‬ ‫‪8980‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪145.00‬‬ ‫شركت كيسون‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪4407‬‬ ‫‪2710‬‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪819001‬‬ ‫‪3718‬‬ ‫‪2778000‬‬ ‫‪1005000‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1989510‬‬ ‫‪3690‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8781‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪9.16‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪810004‬‬ ‫‪1868‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3347‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27350‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪18902‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18600‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪12150‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪31789‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪4610‬‬ ‫‪4.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪1034999‬‬ ‫‪14640‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪1000056‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪15160‬‬ ‫‪176525‬‬ ‫‪6497‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪19223‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5588‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪19898‬‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪39000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1672‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪2902313‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6498‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪4151‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12850‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪9631‬‬ ‫‪12021‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪70815‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪15913‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪19.03‬‬ ‫‪12.99‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪12.47‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪829999‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪1846626‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,051.00‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪3610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15153‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111298‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪2682‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1551‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪780011‬‬ ‫‪18860‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪6322‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪3890‬‬ ‫‪4029‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪14149‬‬ ‫‪14380‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23500‬‬ ‫‪2204‬‬ ‫‪4620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪9841‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪4151‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪7874‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪11650‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪1662‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6.34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28.87‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪5699‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4410‬‬ ‫‪10237‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪8.58‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪302036‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.62‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7756‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪17804‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪8894‬‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪18904‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪-238.00‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪4602‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪1846626‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪12.16‬‬ ‫‪1,051.00‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪3123‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪8775‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪18.25‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪8.52‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪11316780‬‬ ‫‪4609‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪415490850‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪8776‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9.67‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪30533‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪8622‬‬ ‫‪11545‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪3665‬‬ ‫‪3310‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪18.44‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪843717‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪4775‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪30878‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪800020‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪21149 1000000‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪9624‬‬ ‫‪2324 12490‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪148.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪15152‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪15489‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪844517‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10330‬‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪11150‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪7852‬‬ ‫‪-113.00‬‬ ‫‪10,195.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1600 1000000‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11847‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪635809‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪6322‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9070‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1702060522‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9997‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5686‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪969600‬‬ ‫‪4052‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪9488‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪2529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪842000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1712‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪8776‬‬ ‫‪336.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪8451‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪6308‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪8775‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪160652‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪305000‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪-309.00‬‬ ‫‪39,770.00‬‬ ‫‪4027‬‬ ‫‪6239‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪297359452‬‬ ‫‪126‬‬ ‫شتهران‬ ‫‪9624‬‬ ‫‪12490‬‬ ‫‪9631‬‬ ‫‪12021‬‬ ‫‪-132.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪8073‬‬ ‫‪102.00‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪1204991‬‬ ‫‪156233‬‬ ‫تهران شيمي‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪15160‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪-185.00‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪3225‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪1299‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪4255353541‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وانصار‬ ‫‪519266‬‬ ‫‪594275‬‬ ‫عگلسنگ‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪225‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪6322‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪243.00‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪31538‬‬ ‫‪59180‬‬ ‫اوراق سلف استاندارد سنگ آهن‬ ‫‪449‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪29,327.00‬‬ ‫‪1,213.00‬‬ ‫‪1118755828‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4029‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪-256.00‬‬ ‫‪21149 1000000‬‬ ‫‪22030‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪18990‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪240.00‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪21149‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪829413‬‬ ‫غنوش‬ ‫كاذر‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪15345‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪15489‬‬ ‫‪2510974‬‬ ‫نوشمازندران‬ ‫فرآوردههاينسوزآذر‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1582 1000000‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪3141558400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شسپا‬ ‫‪463‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1027‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪4021‬‬ ‫‪6417‬‬ ‫‪4028‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫تسه‪9201‬‬ ‫فلوله‬ ‫‪6021‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪4699785‬‬ ‫‪0‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن فروردين ‪92‬‬ ‫لولهوماشينسازيايران‬ ‫‪3289‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪6275366439‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫دانا‬ ‫‪13900‬‬ ‫‪13910‬‬ ‫‪14200‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪14188‬‬ ‫‪288.00‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪13692‬‬ ‫‪14448‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪10.91‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪522‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪270.00‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪12.32‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.54‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17400000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪24.38‬‬ ‫‪-121.00‬‬ ‫‪13.30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪867455‬‬ ‫‪8179207‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5275846048‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6892‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫‪19708‬‬ ‫‪5940‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪3684‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪3530‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪16.09‬‬ ‫‪8.91‬‬ ‫‪-118.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5825‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪123.00‬‬ ‫‪-219.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1773 1000000‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪6.17‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪20.29‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪20450‬‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪508073‬‬ ‫‪1665403‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪7725‬‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪5489‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪11838‬‬ ‫‪-239‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-10.93‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪742.00‬‬ ‫‪159.00‬‬ ‫‪660035828‬‬ ‫‪3196452601‬‬ ‫‪7825‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2478‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪8.08‬‬ ‫‪95.05‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2970‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪949826014‬‬ ‫‪1831240677‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪320.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪3810951421‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪3707‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7.13‬‬ ‫‪4606‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1683630‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪13785448 1542‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪4070‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪132.00‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪2944368682‬‬ ‫‪1179732711‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪487919890‬‬ ‫‪162076023‬‬ ‫‪152469105‬‬ ‫‪784084655‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪806239‬‬ ‫‪663679‬‬ ‫فوالد مباركه اصفهان‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪7800‬‬ ‫‪5288‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪11545‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫بانك سينا‬ ‫رينگسازيمشهد‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪3720‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪2596‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪147‬‬ ‫ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1772 1000000‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪-90.00‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪39,761.00‬‬ ‫‪1149484‬‬ ‫سرمايهگذاريملت‬ ‫‪7828‬‬ ‫‪5279‬‬ ‫‪8871‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪8621‬‬ ‫‪11838‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪4910‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫خراسان‬ ‫ثابت‬ ‫سرمايه قند‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫‪3‬‬ ‫سيمان شمال‬ ‫خرينگ‬ ‫‪50168‬‬ ‫‪13337‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪25102‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪323‬‬ ‫سرمايه گذاري پارس آريان‬ ‫‪129.00‬‬ ‫‪-416.00‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪8992‬‬ ‫‪11624‬‬ ‫‪121.00‬‬ ‫‪-337.00‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪8621‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪2478‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪102874‬‬ ‫‪2243‬‬ ‫مينوچين‬ ‫چين‬ ‫صنعت‬ ‫كشت و‬ ‫شرق‬ ‫غذايي‬ ‫صنايع‬ ‫شركت‬ ‫‪740‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪-318‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪3731‬‬ ‫‪37010750‬‬ ‫‪4380000000‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪188664‬‬ ‫‪9202‬‬ ‫تسه‬ ‫زمگسا‬ ‫تسهدي‬ ‫‪9307‬‬ ‫‪803540‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪807001‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪843717‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪40,177.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪314510‬‬ ‫‪3823840‬‬ ‫‪34391700‬‬ ‫‪2874362841‬‬ ‫‪10735‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.88‬‬ ‫‪814180‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪198077320‬‬ ‫‪6041972054‬‬ ‫‪2120000000‬‬ ‫‪42158548‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9408‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪9938‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪4973‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪824966‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39130‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪10,640.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫ارديبهشت ‪92‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن‬ ‫ودامپروي مگسال‬ ‫كشاورزي‬ ‫بانك دي‬ ‫مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫‪514834735‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1833‬‬ ‫‪-429.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪820001‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪22951800‬‬ ‫‪1196404590‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪11847‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-493.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2876‬‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪4511‬‬ ‫‪70.04‬‬ ‫‪785120‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪354459246‬‬ ‫‪1518558581‬‬ ‫خپويش‬ ‫ساما‪1‬‬ ‫كاما‬ ‫شگل‬ ‫‪134221200‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪12340‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪843717‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪6079‬‬ ‫سازه‬ ‫پويش ‪ 20‬درصد‬ ‫سه ماهه‬ ‫اجاره سامان‬ ‫باما‬ ‫گلتاش‬ ‫‪1345953774‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪4512‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪319962000‬‬ ‫‪1875962167‬‬ ‫‪-346.00‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4877‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪804302‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10913‬‬ ‫‪11110‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪819998‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪236284‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪10352‬‬ ‫‪-521.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪7901‬‬ ‫‪5679‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪844517‬‬ ‫‪22805000‬‬ ‫‪690340342‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪39542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪40,215.00‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪816057‬‬ ‫‪12,779.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪47911‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫‪822054‬‬ ‫‪1034652‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمايه گذاريصنعت ومعدن‬ ‫فارسيت درود‬ ‫كارخانهبيمه دي‬ ‫‪78112800‬‬ ‫‪337038568‬‬ ‫‪811793‬‬ ‫‪5,076.00‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪842000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪17,752.00‬‬ ‫‪4262927508‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ساراب‬ ‫شفارس‬ ‫‪402762960‬‬ ‫‪2962‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪2.73‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪63.96‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪3997‬‬ ‫‪1152264‬‬ ‫سيمان داراب‬ ‫صنايع شيميايي فارس‬ ‫‪108806756‬‬ ‫‪1021854007‬‬ ‫‪-412.00‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪11.46‬‬ ‫‪811210‬‬ ‫‪11,232.00‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪3664‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪804001‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪732536‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-763.00‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪8.71‬‬ ‫‪11007‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪3653‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪844517‬‬ ‫‪513461‬‬ ‫‪118772‬‬ ‫‪9102721‬‬ ‫‪442642‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪838888‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3501‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3479‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪3611‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1141563801‬‬ ‫‪440310982‬‬ ‫‪1913814776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,722.00‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪11100‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪7.23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪351618‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15778‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪11401‬‬ ‫‪4127‬‬ ‫‪11540‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪11504‬‬ ‫‪4172‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪11361‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11797‬‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪776300‬‬ ‫فروش ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪6713680830‬‬ ‫‪897916784‬‬ ‫‪9940‬‬ ‫‪9670‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪35,283.00‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10308‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪4528550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪268679500‬‬ ‫‪2700000‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪24,632.00‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪765000‬‬ ‫‪2372‬‬ ‫‪824967‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪7258977374‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪509389‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪813649‬‬ ‫قیمت پ?
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی از تراکنش کارتخوان ها در ‪ 6‬ماه نخست ‪ 93‬نشان داد‬ ‫‪19‬‬ ‫مردم ‪ 115‬میلیون بار بیشتر کارت کشیدند‬ ‫قاسم دهقان‪-‬گروه اقتصاد‪ :‬مزیت‌های‬ ‫بانکداری الکترونیک و اس��تفاده از دنیای‬ ‫مج��ازی به ج��ای دنیای فیزیک��ی که در‬ ‫چند سال اخیر به خوبی برای عموم اقشار‬ ‫کشورمان آشکار ش��ده‪ ،‬فرآیند بکارگیری‬ ‫ابزاره��ای الکترونیکی و نحوه اس��تفاده از‬ ‫خدمات بانکداری مجازی را به مرور بهبود‬ ‫می‌بخش��د و می‌توان گف��ت که هم‌اکنون‬ ‫در حال گ��ذار از مراح��ل ابتدایی فراگیر‬ ‫ش��دن همه جانبه بانکداری الکترونیک در‬ ‫کشور هس��تیم‪ ،‬به این معنی که قشرهای‬ ‫گوناگون مردم ایران مرحله آش��نا شدن با‬ ‫الفبای اولیه خدمات بانکی قابل اس��تفاده‬ ‫در دنیای مجازی را پشت سر گذاشته‌اند و‬ ‫حال در عبور از دوره گذاری هستیم که هر‬ ‫یک از انواع خدمات و امکانات الکترونیکی‬ ‫ش��بکه بانکی ایران کاربردهای ویژه خود‬ ‫را پیدا ک��رده و هر ی��ک از هموطنان که‬ ‫به عن��وان یک کاربر متقاضی این خدمات‬ ‫وارد دنیای جذاب اینترنت می‌شوند‪ ،‬برای‬ ‫استفاده از هر س��رویس در دسترس و در‬ ‫حقیقت بدون هدف و شناخت مشخص و‬ ‫دقیق از خدمت بانکی مورد نیاز خود‪ ،‬پای‬ ‫در ای��ن وادی نمی‌گذارد و برای خواس��ته‬ ‫خود مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین سرویس‬ ‫را انتخاب می‌کند و وارد مسیر استفاده از‬ ‫همان سرویس می‌شود‪.‬‬ ‫جزئیات مربوط به این فعل و انفعاالت و‬ ‫مراحل گام‌به‌گام در فرآیند تحوالت انجام‬ ‫شده در حوزه بانکداری الکترونیک که در‬ ‫ابت��دای این گ��زارش در قالب یک تصویر‬ ‫دورنمای کلی به آن اش��اره ش��د در بطن‬ ‫آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از‬ ‫سوی متولیان پروژه شاپرک در وب‌سایت‬ ‫رس��می بانک مرکزی نهفت��ه بوده و کمی‬ ‫دق��ت در اع��داد و ارقام ای��ن گزارش‌های‬ ‫آمارگونه‪ ،‬وقایع و تحوالت جالبی را که به‬ ‫آهس��تگی در حال سپری شدن در فضای‬ ‫مجازی نظام بانکی کشور است به نمایش‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان نمونه‌های��ی از ای��ن فعل و‬ ‫انفعاالت در حال وقوع و براس��اس آخرین‬ ‫آمار موجود از تعداد و مبالغ تراکنش‌های‬ ‫موف��ق ثبت ش��ده در دوره زمانی ‪ 6‬ماهه‬ ‫نخس��ت س��ال ج��اری (منتهی ب��ه پایان‬ ‫ش��هریور ‪ ،)93‬مالحظ��ه می‌کنی��م که از‬ ‫‪ 3‬گ��روه اصلی خدمات قابل اس��تفاده در‬ ‫فضای مجازی شامل خرید‪ ،‬مانده‌گیری و‬ ‫همچنین پرداخت قبوض و خرید شارژ که‬ ‫از ‪ 3‬مس��یر عمده یعنی موبایل‪ ،‬پایانه‌های‬ ‫ف��روش (‪ )pos‬رایان��ه ه��ای متص��ل به‬ ‫اینترنت قابل دسترس��ی هستند‪ ،‬استفاده‬ ‫از خدم��ات خرید اینترنت��ی همان‌طورکه‬ ‫ب��ه وضوح قابل پیش‌بینی بوده و اس��ت از‬ ‫مسیر پایانه‌های فروش روندی صعودی را‬ ‫با کمترین میزان نوسان طی کرده است و‬ ‫مجموع تراکنش‌های ثبت ش��ده برای کل‬ ‫پایانه‌های فروش فعال در کش��ور در طول‬ ‫‪ 6‬ماه فروردین تا ش��هریور ‪ 1393‬چیزی‬ ‫بیشتر از ‪ 115‬میلیون تراکنش افزایش را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به عبارت روشن‌تر تعداد کل تراکنش‌های‬ ‫موفق در کشور که در انتهای فروردین ماه‬ ‫س��ال‌جاری برابر ب��ا ‪ 238‬میلیون و ‪866‬‬ ‫هزار و ‪ 428‬مورد اعالم ش��ده بود در پایان‬ ‫ش��هریور ماه به م��رز ‪ 353‬میلیون و ‪512‬‬ ‫هزار و ‪ 356‬تراکنش موفق رسید‪.‬‬ ‫اما در همین قس��مت یعنی اس��تفاده از‬ ‫دستگاه‌های پایانه فروش که آمار خدمات‬ ‫خرید آن بیان شد‪ ،‬دو گروه اصلی دیگر از‬ ‫خدمات ش��امل مانده‌گیری و نیز پرداخت‬ ‫قب��ض و خرید ش��ارژ هم قابل اس��تفاده‬ ‫هس��تند و با م��رور آمار عملک��رد این دو‬ ‫بخ��ش دیگر مالحظ��ه خواهی��م کرد که‬ ‫استقبال و استفاده از سرویس مانده‌گیری‬ ‫ب��ا اس��تفاده از پایانه‌های فروش��گاهی به‬ ‫آرامی در حال کاهش اس��ت‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫در فروردی��ن امس��ال‪ ،‬دارن��دگان ان��واع‬ ‫حس��اب‌های بانکی بیش از ‪ 78‬میلیون و‬ ‫استفاده مردم از رایانه‬ ‫برای پرداخت قبوض و‬ ‫خرید شارژ رو به کاهش‬ ‫گذاشته و به جای آن‬ ‫مراجعه به کارتخوان ها‬ ‫و استفاده از تلفن همراه‬ ‫برای این خدمات بیشتر‬ ‫شده است‬ ‫‪ 344‬ه��زار مرتبه اقدام ب��ه مانده‌گیری از‬ ‫حساب‌های خود از طریق پایانه‌های فروش‬ ‫کرده اند که و تعداد این تراکنش‌ها در یک‬ ‫ماه اردیبهشت ‪ 93‬تا حدود ‪ 101‬میلیون و‬ ‫‪ 163‬ه��زار تراکنش هم افزایش پیدا کرده‬ ‫بود‪ ،‬در نهایت در ش��هریور ماه سال‌جاری‬ ‫مجموع تمام��ی تراکنش‌های مانده‌گیری‬ ‫با اس��تفاده از پایانه‌های فروش در کش��ور‬ ‫به حدود ‪ 60‬میلیون و ‪ 862‬هزار تراکنش‬ ‫کاهش پی��دا کرد که به‌ط��ور تقریبی ‪41‬‬ ‫میلیون تراکنش کمتر از اردیبهشت امسال‬ ‫را نشان می‌دهد‪ .‬در زمینه پرداخت قبوض‬ ‫و خرید ش��ارژ با اس��تفاده از دستگاه‌های‬ ‫پایان��ه فروش نیز آمار اعالم ش��ده روندی‬ ‫جدا از دو مورد ذکر ش��ده پیشین را طی‬ ‫کرده و به شکلی جالب حرکتی سینوسی‬ ‫را در ه��ر دوره ‪ 3‬ماه��ه به ثبت رس��انده‪،‬‬ ‫یعن��ی پس از ثبت ‪ 3‬عدد صعودی متوالی‬ ‫شامل ‪ 38‬میلیون و ‪ 111‬هزار تراکنش در‬ ‫فروردین‪ 46 ،‬میلیون و ‪ 609‬هزار تراکنش‬ ‫در اردیبهش��ت و ‪ 47‬میلیون و ‪ 690‬هزار‬ ‫تراکنش در پایان خردادماه ‪ ،93‬در آخرین‬ ‫روز از تیرماه تعداد تراکنش‌های یاد ش��ده‬ ‫ت��ا ‪ 45‬میلیون و ‪ 440‬هزار تراکنش تنزل‬ ‫پیدا کرد و در نهایت در دو ماه بعدی دوباره‬ ‫با تعداد تراکنش‌هایی معادل ‪ 47‬میلیون و‬ ‫‪ 274‬هزار تراکن��ش در پایان مرداد و ‪49‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 191‬ه��زار تراکنش در انتهای‬ ‫ش��هریور ماه ‪ ، 93‬مس��یری نوس��ان‌دار و‬ ‫سینوس��ی را ب��رای تع��داد تراکنش‌ها و‬ ‫مراجعان به دستگاه‌های ‪ pos‬که متقاضی‬ ‫خرید ش��ارژ یا خدم��ات پرداخت قبوض‬ ‫بوده‌اند به نمایش می‌گذارد‪ .‬از نکات جالب‬ ‫دیگری که در آمار منتش��ره بانک مرکزی‬ ‫برجس��ته‌تر به نظر می‌رسد ‪ 2‬یا ‪ 3‬مورد را‬ ‫می‌توان مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫از جمله این موارد باید به روند کاهش��ی‬ ‫آش��کار متقاضیان اس��تفاده از اینترنت و‬ ‫کامپیوتره��ای متصل به فض��ای مجازی‬ ‫برای پرداخت قبوض و خرید ش��ارژ اشاره‬ ‫شود که از ‪ 34‬میلیون و ‪ 666‬هزار تراکنش‬ ‫در پایان فروردین‌ماه به مرز ‪ 18‬میلیون و‬ ‫‪ 389‬هزار تراکنش در پایان ش��هریور ماه‬ ‫‪ 93‬تنزل پیدا کرده و به‌طور تقریبی نصف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد ب��ه معن��ی آن اس��ت که‬ ‫گرایش عمومی آحاد جامعه در بکارگیری‬ ‫اینترن��ت و یارانه‌ه��ا برای دسترس��ی به‬ ‫خدمات پرداخت قبوض و خدمات ش��ارژ‬ ‫روبه‌کاهش گذاش��ته و به جای آن مس��یر‬ ‫پایانه‌ه��ای ف��روش و به‌وی��ژه موبای��ل و‬ ‫تلفن‌های همراه برای عموم مردم و افرادی‬ ‫که متقاضی خرید شارژ یا پرداخت قبوض‬ ‫خدمات ش��هری خود هس��تند‪ ،‬مس��یری‬ ‫س��هل‌الوصول‌تر بوده و تراکنش‌های ثبت‬ ‫شده در ‪ 6‬ماهه امسال هم به روشنی سیر‬ ‫صعودی اس��تفاده از این خدمت بانکی را‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬این روند افزایشی با شدتی‬ ‫کمت��ر ب��رای پایانه‌ه��ای ف��روش به ثبت‬ ‫رس��یده و نشان می‌دهد تعداد ‪ 38‬میلیون‬ ‫و ‪ 111‬هزار تراکنش پایان فروردین ‪ 93‬با‬ ‫رش��دی افزون بر ‪ 11‬میلیون تراکنش به‬ ‫‪ 49‬میلی��ون و ‪ 191‬هزار تراکنش افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬س��یر صع��ودی ای��ن تراکنش‌ها با‬ ‫اس��تفاده از موبایل آش��کارا بیشتر است‪،‬‬ ‫چراک��ه تع��داد ‪ 60‬میلی��ون و ‪ 216‬هزار‬ ‫تراکن��ش پرداخت قبوض و خرید ش��ارژ‬ ‫با موبایل که ب��رای فروردین‌ماه ‪ 93‬اعالم‬ ‫ش��ده بود در انتهای دوره ‪ 6‬ماهه امس��ال‬ ‫یعنی در پایان شهریور ‪ 93‬به ‪ 81‬میلیون‬ ‫و ‪ 527‬هزار تراکنش ارتقا پیدا کرده است‬ ‫که رشدی بیش��تر از ‪ 21‬میلیون تراکنش‬ ‫را در این دوره به تصویر می‌کش��د‪ .‬جدول‬ ‫ضمیمه این گ��زارش عالوه بر مواردی که‬ ‫ش��رح آن رفت‪ ،‬حاوی موارد جالب توجه‬ ‫دیگری هم اس��ت ک��ه محدودیت فضای‬ ‫نوش��تاری مانع از تش��ریح کامل آنها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تعداد تراکنش‌ها در کل کشور‬ ‫موبایل‬ ‫نام شاخص‬ ‫زمان‬ ‫مجموع کل تعداد تراکنش‌ها‬ ‫پایانه فروش‬ ‫خرید‬ ‫مانده‌گیری‬ ‫پرداخت قبض‬ ‫خرید شارژ‬ ‫خرید‬ ‫مانده‌گیری‬ ‫اینترنت‬ ‫پرداخت قبض‬ ‫خرید شارژ‬ ‫خرید‬ ‫پرداخت قبض‬ ‫تهران‬ ‫سایر استان‌ها‬ ‫کل کشور‬ ‫خرید شارژ‬ ‫فروردین‪93‬‬ ‫‪87,970‬‬ ‫‪37,193,864‬‬ ‫‪60,215,717‬‬ ‫‪238,866,428‬‬ ‫‪78,344,447‬‬ ‫‪38,111,314‬‬ ‫‪9,170,886‬‬ ‫‪34,666,407‬‬ ‫‪228,976,625‬‬ ‫‪267,680,408‬‬ ‫‪496,657,033‬‬ ‫اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪63,814‬‬ ‫‪40,156,735‬‬ ‫‪67,924,471‬‬ ‫‪287,729,303‬‬ ‫‪101,162,705‬‬ ‫‪46,609,155‬‬ ‫‪11,053,995‬‬ ‫‪31,473,167‬‬ ‫‪271,793,578‬‬ ‫‪314,379,767‬‬ ‫‪586,173,345‬‬ ‫خرداد‪93‬‬ ‫‪50,410‬‬ ‫‪36,539,529‬‬ ‫‪72,733,889‬‬ ‫‪294,703,826‬‬ ‫‪87,553,139‬‬ ‫‪47,689,812‬‬ ‫‪12,419,208‬‬ ‫‪25,379,673‬‬ ‫‪263,008,300‬‬ ‫‪314,061,186‬‬ ‫‪577,069,486‬‬ ‫تیر‪93‬‬ ‫‪65,602‬‬ ‫‪35,137,496‬‬ ‫‪71,567,395‬‬ ‫‪292,852,644‬‬ ‫‪63,511,423‬‬ ‫‪45,440,250‬‬ ‫‪10,879,501‬‬ ‫‪27,841,552‬‬ ‫‪253,728,530‬‬ ‫‪293,567,333‬‬ ‫‪547,295,863‬‬ ‫مرداد‪93‬‬ ‫‪1,507,517‬‬ ‫‪34,320,332‬‬ ‫‪75,296,858‬‬ ‫‪320,169,810‬‬ ‫‪58,738,527‬‬ ‫‪47,273,792‬‬ ‫‪11,226,829‬‬ ‫‪22,468,522‬‬ ‫‪258,043,142‬‬ ‫‪312,959,045‬‬ ‫‪571,002,187‬‬ ‫شهریور‪93‬‬ ‫‪947,415‬‬ ‫‪36,075,213‬‬ ‫‪81,526,842‬‬ ‫‪353,512,356‬‬ ‫‪60,861,830‬‬ ‫‪49,190,936‬‬ ‫‪14,075,478‬‬ ‫‪18,389,235‬‬ ‫‪273,353,935‬‬ ‫‪341,225,370‬‬ ‫‪614,579,305‬‬ ‫‪2,722,728‬‬ ‫‪219,423,169‬‬ ‫‪429,265,172‬‬ ‫‪1,787,834,367‬‬ ‫‪450,172,071‬‬ ‫‪274,315,259‬‬ ‫‪68,825,897‬‬ ‫‪160,218,556‬‬ ‫‪1,548,904,110‬‬ ‫‪1,843,873,109‬‬ ‫‪3,392,777,219‬‬ ‫جمع‌کل‬ ‫‪6‬ماهه‪93‬‬ ‫تعیین مجازات بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی پس از بحث‬ ‫و بررس��ی طوالن��ی درباره ماده ‪ 5‬الیح��ه رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درنهایت‬ ‫مجازات‌ه��ای بانک‌ها و موسس��ات اعتباری متخلف‬ ‫را تعیین کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس مصوبه‬ ‫مجل��س‪ ،‬در صورت انجام نش��دن تکالی��ف ماده ‪4‬‬ ‫این قانون‪ ،‬مجازات‌هایی نس��بت به بانک یا موسسه‬ ‫اعتباری متخلف اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫طب��ق این مصوب��ه‪ ،‬بانک مرکزی ب��ا اخطار قبلی‬ ‫نس��بت به اعم��ال مجازات قانون��ی ازجمله ماده ‪44‬‬ ‫قانون پولی و بانکی کش��ور مصوب ‪ 18‬تیر ‪ 1351‬و‬ ‫اصالحات بعدی آن اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین س��ود بانک‌ها و موسس��ات اعتباری که‬ ‫منش��أ آن فعالیت‌های غیرمادی ش��امل بنگاهداری‬ ‫و نگه��داری س��هام باش��د‪ ،‬در س��ال ‪ 1395‬با نرخ‬ ‫‪ 28‬درصد مش��مول مالیات می‌ش��ود‪ .‬پس از آن هر‬ ‫س��ال ‪ 3‬درصد ب��ه نرخ مذکور افزوده می‌ش��ود تا به‬ ‫‪ 55‬درصد برس��د‪ .‬براس��اس این مصوبه مقرر ش��ده‬ ‫عایدی امالک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری ش��امل زمین‪ ،‬مستغالت‪ ،‬س��رقفلی‪ ،‬اموال‬ ‫مش��ابه آن در سال ‪ 1395‬با نرخ ‪ 28‬درصد مشمول‬ ‫مالیات می‌ش��ود‪ .‬پ��س از آن هر س��ال ‪ 3‬درصد به‬ ‫نرخ مذکور افزوده می‌ش��ود تا به ‪ 55‬درصد برس��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات‬ ‫اعتباری که به دالیلی جز موارد تبصره یک این ماده‬ ‫و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام‬ ‫موض��وع ماده ‪ 4‬این قانون‪ ،‬اقدام به اجرای این حکم‬ ‫نکنن��د‪ ،‬به مدت ‪ 5‬س��ال از عضویت در هیات مدیره‬ ‫و نیز تصدی س��مت مدیرعاملی بانک‌ها و موسسات‬ ‫مال��ی و اعتباری محروم می‌ش��وند‪ .‬از ‪ 211‬نماینده‬ ‫حاضر در جلسه‪ 122 ،‬رای موافق‪ 13 ،‬رای مخالف و‬ ‫‪ 13‬رای ممتنع داده شد‪.‬‬ ‫افزایش ‪10‬هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها‬ ‫درحال��ی ک��ه بانک‌ه��ا از کمب��ود مناب��ع ب��رای‬ ‫تسهیالت‌دهی و تامین سایر هزینه‌های خود ناراضی‬ ‫بوده و اغلب سعی می‌کنند تا با تعیین نرخ‌های سود‬ ‫جذاب‪ ،‬سپرده‌های بیشتری را با هدف افزایش منابع‬ ‫جذب کنند‪ ،‬در سویی دیگر همواره بر میزان طلب آنها‬ ‫از بدهکاران‌شان افزوده شده و دارایی‌های‌شان معوق‬ ‫و مش��کوک‌الوصول می‌شود‪ .‬اکبر کمیجانی‪ ،‬قائم‌مقام‬ ‫بانک مرکزی در حالی معوقات بانکی را به عنوان یکی‬ ‫از موانع ایجاد ش��ده در اقتصاد کش��ور در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته دانس��ت و از افزایش آن تا ح��دود ‪ 94‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان در آبان‌ماه خبرداد که این رقم بیانگر‬ ‫رش��د نزدیک به ‪ 10‬هزار میلیارد تومانی نس��بت به‬ ‫آخرین آمار اعالمی در فصل ابتدایی امسال است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که بنابر اظهارات مقامات بانک مرکزی‬ ‫میزان مطالبات معوق تا پایان سال ‪ 1392‬حدود ‪82‬‬ ‫هزار میلیارد تومان و در ماه‌های ابتدایی سال نزدیک‬ ‫به ‪ 85‬هزار میلیارد تومان بود‪ .‬براین اساس طلب ‪94‬‬ ‫هزار میلیاردی ش��بکه بانکی از بدهکاران در مقایسه‬ ‫با پایان س��ال قبل ‪ 12‬هزار میلیارد تومان و نس��بت‬ ‫به آم��ار ‪ 85‬هزار میلیاردی قبل��ی‪ 10 ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ـ به عبارتی دیگر نزدیک به ‪ 10‬درصد ـ رش��د‬ ‫دارد‪ .‬افزای��ش مطالب��ات معوق بانک��ی و بنابر تاکید‬ ‫مدیران عامل بانک‌ها و برخی مسئوالن درگیر با این‬ ‫موضوع سختی وصول آن در شرایطی مطرح می‌شود‬ ‫که کارشناس��ان‪ ،‬مدیران شبکه بانکی و حتی مدیران‬ ‫بانک مرکزی نسبت به نقش موثر وصول این طلب در‬ ‫رفع بخشی از مشکل تامین منابع و نقدینگی بانک‌ها‬ ‫اجماع نظر دارند به طوری که قائم مقام بانک مرکزی‬ ‫در کنار یادآوری اقدامات وسیعی که برای ساماندهی‬ ‫مطالبات غیرجاری در جریان است‪ ،‬اذعان می‌کند که‬ ‫حتی اگر بخشی از منابع بانکی هم بازگردد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫کمک بسیار بزرگی برای بانک‌ها باشد‪.‬‬ ‫خبر‌خوان‬ ‫‌شاخص بهای تولیدکننده‬ ‫در آذرماه‬ ‫خالص��ه نتای��ج به‌دس��ت‌آمده از ش��اخص‬ ‫به��ای تولیدکننده در ایران براس��اس س��ال پایه‬ ‫(‪ )1390=100‬اع�لام ش��د‪ .‬براس��اس ای��ن نتایج‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکنن��ده در‌ای��ران در آذرماه‬ ‫‪ 93‬به عدد ‪ 209/2‬رس��ید که نس��بت به ماه قبل‬ ‫‪0/7‬درصد افزایش یافت‪ .‬این شاخص در آذرماه ‪93‬‬ ‫نس��بت به ماه مشابه سال قبل معادل ‪13/1‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬براساس این گزارش شاخص‬ ‫به��ای تولیدکننده در ای��ران‪ ،‬در ‪12‬ماه منتهی به‬ ‫آذرماه ‪ 93‬نس��بت به ‪12‬ماه منتهی به آذرماه ‪92‬‬ ‫‪16/6‬درصد افزایش را نشان می‌‌دهد‪.‬‬ ‫دریافت قسط ‪۷۰۰‬میلیون دالری‬ ‫توافق‪ 3‬آذر‪،‬با یک‌هفته تاخیر‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرکزی گف��ت‪۷۰۰ :‬میلیون‬ ‫دالری ک��ه بنا بود طبق آخری��ن توافق ژنو هر ماه‬ ‫به حساب ایران واریز شود به‌زودی در اختیار ایران‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ولی‌اهلل س��یف در گفت‌وگو با تسنیم که پرسید‪:‬‬ ‫«براس��اس مذاکرات گروه ‪ 5+1‬در سوم آذرماه بنا‬ ‫ش��د هر ماه ‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر از پول‌های بلوکه‬ ‫ش��ده ایران در اختیار بانک مرک��زی قرار گیرد‪ ،‬با‬ ‫توجه به گذش��ت بیش از یک ماه از این مذاکرات‬ ‫آیا این توافق عملی ش��ده است؟» اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کار در ش��رف هماهنگی و واریز است و بنا به‌دلیل‬ ‫خاصی بانک مرکزی ترجیح داده است که این پول‬ ‫با یک هفته تاخیر دریافت شود‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح عل��ت تاخی��ر در دریافت ‪۷۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر اول طب��ق آخرین تواف��ق ژنو گفت‪:‬‬ ‫به‌خاط��ر برخی تبدی�لات ارزی ک��ه به‌نفع بانک‬ ‫مرکزی اس��ت‪ ،‬تصمیم گرفتیم ای��ن پول با تاخیر‬ ‫یک‌هفته‌ای واریز شود‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬روال دریافت‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالر از دارایی‌های بلوکه ش��ده ایران‬ ‫به‌صورت ماهانه درحال انجام اس��ت و مشکلی در‬ ‫این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫‪ ۳‬عامل رشد نقدینگی‬ ‫‌‬ ‫‪ 29/1‬درصدی سال ‪۹۲‬‬ ‫ادغ��ام دو موسس��ه و تاس��یس ‪ 5‬بان��ک جدید‪،‬‬ ‫افزای��ش مطالبات مع��وق بانک‌ها و رش��د خالص‬ ‫دارایی‌های خارجی سیس��تم بانکی ‪ ۳‬دلیل اصلی‬ ‫رش��د ‪ 29/1‬درصدی نقدینگی در س��ال ‪ ۹۲‬اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۲‬نقدینگی با‬ ‫‪ 29/1‬درصد افزایش نس��بت به پایان س��ال قبل‬ ‫ب��ه ‪ 5947/9‬هزار میلیارد ریال رس��ید‪ .‬مقایس��ه‬ ‫رش��د نقدینگی در س��ال ‪ ١٣٩٢‬با رقم متناظر در‬ ‫س��ال ‪ ١٣٩١‬به میزان ‪ 0/9‬درصد کاهش نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫در مقایس��ه رشد نقدینگی س��ال ‪ ١٣٩٢‬با سال‬ ‫‪ ١٣٩١‬توجه به این نکته ضروری است که بخشی‬ ‫از افزایش رش��د نقدینگی در س��ال ‪ ١٣٩٢‬ناشی‬ ‫از افزایش پوش��ش آمار نقدینگی به واسطه ادغام‬ ‫دو موسسه (صالحین و پیشگامان آینده) در بانک‬ ‫آین��ده در آبان‌م��اه ‪ ١٣٩٢‬و اضافه ش��دن آمار ‪5‬‬ ‫بانک ایران‌زمین‪ ،‬قرض‌الحسنه رسالت‪ ،‬خاورمیانه‪،‬‬ ‫بین‌الملل��ی کی��ش و ای��ران و ونزوئ�لا در آذرماه‬ ‫‪ ١٣٩٢‬بوده است‪.‬‬ ‫درواقع‪ 3/2 ،‬درصد از رش��د نقدینگی در س��ال‬ ‫‪ ١٣٩٢‬ب��ه دلیل افزایش ش��مول آم��اری بوده که‬ ‫ارتباط��ی به عوامل اقتصادی نداش��ته و واجد آثار‬ ‫پولی خاصی نیس��ت‪ .‬در صورت احتس��اب نکردن‬ ‫آمار دو موسسه و ‪ 5‬بانک جدید در سیستم بانکی‬ ‫س��ال ‪ ،١٣٩٢‬نقدینگی در مقایسه با سال ‪١٣٩١‬‬ ‫معادل ‪ 25/9‬درصد رشد می‌کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش تحوالت اقتصادی س��ال ‪،۹۲‬‬ ‫مطالبات از بخش غیردولتی (بدون س��ود و درآمد‬ ‫س��ال‌های آینده) با ‪ 21/8‬درصد رش��د و سهمی‬ ‫فزاینده معادل ‪ 17/7‬درصد‪ ،‬مهم‌ترین عامل رشد‬ ‫نقدینگی در س��ال ‪ ١٣٩٢‬بود که نس��بت به رقم‬ ‫مش��ابه سال ‪( ١٣٩١‬سهم ‪ 15/8‬درصدی در رشد‬ ‫‪ ٣٠‬درصدی نقدینگی) ‪ 1/9‬درصد افزایش نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫خال��ص دارایی‌های خارجی سیس��تم بانکی نیز‬ ‫با ‪ 126/1‬درصد رش��د و س��همی فزاینده معادل‬ ‫‪ 24/6‬درصد از دیگر عوامل رشد نقدینگی در سال‬ ‫‪ ١٣٩٢‬بود‪ .‬ولی افزایش خالص دارایی‌های خارجی‬ ‫سیس��تم بانکی متاثر از عوام��ل اقتصادی نبوده و‬ ‫به‌ط��ور عمده به دلیل افزایش ن��رخ ارز مرجع (از‬ ‫‪ ١٢٢٦٠‬ریال به ازای هر دالر به ‪ ٢٤٧٧٠‬ریال) در‬ ‫محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬
‫بورس انرژی‬ ‫نخستین نیروگاه‬ ‫در بورس کد معامالتی گرفت‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی گفت‪:‬‬ ‫یک نیروگاه برای نخس��تین بار‬ ‫معامل��ه با کد معامالت��ی عام را‬ ‫انج��ام داد‪ .‬ب��ه گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫س��یدعلی حس��ینی از دریافت‬ ‫ک��د معامالتی عام از س��وی ‪12‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق و ‪ 2‬نیروگاه خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تا پیش از این ش��رکت‌های توزیع نیروی برق با‬ ‫کد معامالتی خاص تنها ق��ادر به خرید قراردادهای‬ ‫س��لف موازی اس��تاندارد برق در بورس انرژی بودند‬ ‫و ش��رکت‌های تولید برق فقط امکان فروش داشتند‬ ‫ام��ا ب��ا دریافت این کد معامالت��ی از این پس هر دو‬ ‫ش��رکت‌های توزیع و تولید می‏‌توانند نسبت به خرید‬ ‫قراردادهای سلف موازی اس��تاندارد برق و بازفروش‬ ‫آن در دور ‏ه معامالتی قراردادها اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت‌های توزیع ق��ادر خواهند بود در‬ ‫تاریخ سررس��ید قراردادها تا سقف مجاز قابل تحویل‬ ‫اعالم ش��ده نسبت به تحویل فیزیکی قراردادها اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬مدیرعامل بورس انرژی در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت وجود هر دو ک��د معامالتی خاص و عام‬ ‫برای یک نیروگاه‪ ،‬در دوره تحویل هر نماد معامالتی‬ ‫به می��زان قراردادهای خریداری ش��ده نیروگاه‌های‬ ‫تولید برق با کد معامالتی عام در آن نماد یا نمادهایی‬ ‫ک��ه دوره تحویل آنها با آن نماد همپوش��انی دارد‪ ،‬از‬ ‫تعهد تولید ایجاد شده نیروگاه با کد معامالتی خاص‬ ‫در آن نم��اد (قراردادهای به فروش رفته در آن نماد‬ ‫با کد خاص) کاس��ته می‏‌شود‪ .‬حس��ینی در پایان با‬ ‫اشاره به عبور ارزش معامالت برق در بورس انرژی از‬ ‫‪3‬هزارمیلیارد ریال ابراز امیدواری کرد‪ :‬با فراهم شدن‬ ‫حضور ش��رکت‌های خرده‌ف��روش‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬معامالت اوراق گواه��ی ظرفیت و تخصیص‬ ‫اعتبارات بیش��تر به ش��رکت‌های توزیع نیروی برق‬ ‫توس��ط وزارت نیرو‪ ،‬ش��اهد افزای��ش قابل مالحظه‬ ‫معامالت برق در بورس انرژی باشیم‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫بورس کاال‪ ،‬مطمئن‌ترین مسیر‬ ‫برای پرداخت یارانه به بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫کمیس��یون‬ ‫نایب‌ریی��س‬ ‫کش��اورزی مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی درخص��وص جای��گاه‬ ‫ماده‪ ۳۳‬قانون افزایش بهره‌وری‬ ‫و منابع طبیع��ی در بودجه ‪،۹۴‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی که در‬ ‫اقتصاد کش��ور ما وجود دارد‪ ،‬نبود ش��فافیت بازارها و‬ ‫انحصارهاست و این موضوع در بخش کشاورزی باعث‬ ‫می‌ش��ود که تولیدکنندگان سود کمتری کسب کنند‬ ‫و مصرف‌کنندگان محصول نهایی را گران‌تر به‌دس��ت‬ ‫بیاورند‪ .‬به گ��زارش بورس کاال‪ ،‬غالمرضا نوری قزلجه‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬بخش کش��اورزی نیاز ب��ه حمایت‌های‬ ‫بیشتری دارد‪ .‬هم‌اکنون همه کشورها حتی کشورهای‬ ‫توسعه‌یافته و توانمند به نوعی از بخش کشاورزی‌شان‬ ‫حمایت می‌کنند و ما هم باید از بس��ترها و امکان‌های‬ ‫موجود برای حمایت از این بخش اقتصادی استراتژیک‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬نایب رییس کمیس��یون کش��اورزی‬ ‫مجلس با اش��اره به اینکه اکنون سامانه و محملی که‬ ‫به‌طور دقیق از تولیدکننده بخش کش��اورزی حمایت‬ ‫کند‪ ،‬وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهترین ش��کل حمایت‬ ‫از بخ��ش کش��اورزی می‌تواند یارانه به تولید باش��د؛‬ ‫که موجب افزایش م��ازاد تولیدکننده و مصرف‌کننده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تاالرهای معامالت��ی ب��ورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫بهتری��ن‪ ،‬ش��فاف‌ترین و مطمئن‌تری��ن مس��یر برای‬ ‫پرداخ��ت یارانه به تولید در بخش کش��اورزی اس��ت‪.‬‬ ‫نوری در ادامه توضیح داد‪ :‬زمینه‌های قانونی این مهم‬ ‫پیش‌بینی شده‪ ،‬اما برای عملیاتی شدن آن الزم است‬ ‫که وزارت کشاورزی سامانه‌ای داشته باشد تا اطالعات‬ ‫تولیدکنندگان واقعی و مقادیر تولیدشان را شناسایی‬ ‫کن��د‪ .‬از ای��ن طریق زمین��ه پرداخت یاران��ه نقدی و‬ ‫غیرنقدی به تولید در بخش کشاورزی فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��ورس کاال یک محمل خوبی‬ ‫برای عملیاتی کردن پرداخت یارانه به تولیدکنندگان‬ ‫واقعی بخش کش��اورزی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ام��ا باتوجه به‬ ‫ویژگی‌ه��ای خ��اص بخش کش��اورزی چ��ون تعدد‪،‬‬ ‫دسترسی نداشتن و پراکندگی تولیدکنندگان‪ ،‬بورس‬ ‫کاال باید ش��رایطی را برای ایجاد تاالرهای نمایندگی‬ ‫در قطب‌های کش��اورزی کشور ایجاد کند و بازارهای‬ ‫خود را در استان‌های مختلف توسعه دهد‪ .‬نایب‌رییس‬ ‫کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬ماده‪ ۳۳‬قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی‬ ‫از جمل��ه قانون‌هایی اس��ت که به منظ��ور حمایت از‬ ‫بخش کشاورزی در بس��تر بورس کاالی ایران تدوین‬ ‫شده است و بر جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به‬ ‫جای خرید تضمینی تاکید دارد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫جلس��ه بررس��ی و راهکارهای ثبات بلندمدت در بازار‬ ‫بورس و رونق بازار س��رمایه در زمینه سیاست‌های رونق‬ ‫اقتصادی و خروج از رکود‪ ،‬دیروز به ریاس��ت معاون اول‬ ‫رییس‌جمه��وری و با حضور وزرای اقتصاد‪ ،‬نفت‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬تع��اون و رفاه اجتماع��ی و همچنین‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪ ،‬مشاور اقتصادی‬ ‫رییس‌جمهوری و رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫در دفتر معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬در این جلس��ه مقرر شد کمیته‌ای با‬ ‫عنوان کمیته ثبات بازار س��رمایه‪ ،‬متش��کل از مسئوالن‬ ‫دس��تگاه‌های ذی‌رب��ط و با هدف اتخ��اذ تصمیمات الزم‬ ‫با رویکرد فرابخش��ی و میان‌بخش��ی دستگاه‌ها و با هدف‬ ‫ایج��اد هم‌افزای��ی می��ان دس��تگاه‌های مختل��ف درباره‬ ‫تصمیمات اثرگذار بر بازار سرمایه تشکیل شود‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در این جلس��ه حمایت از بازار‬ ‫س��رمایه و بخش خصوصی به عنوان اصلی‌ترین سیاست‬ ‫دول��ت تدبیر و امید مورد تاکید معاون اول رییس‌جمهور‬ ‫قرار گرفت و وی از وزرای حاضر در جلس��ه خواست که‬ ‫از هم��ه توان خود برای توس��عه و تقویت بازار س��رمایه‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬وزرای حاضر در جلسه هرکدام برنامه‌ها‬ ‫و راهکاره��ای عملیاتی ایجاد رون��ق در بورس در حوزه‬ ‫فعالیت مربوط را ارائه دادند‪.‬‬ ‫در ابتدای جلس��ه محمد فطانت‪ ،‬رییس سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار ضمن ارائه آخرین وضعیت بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫برنامه جامع با هدف توس��عه و تثبیت بازار سهام را ارائه‬ ‫کرد‪.‬محمد فطانت ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت‬ ‫کنونی بازار س��رمایه‪ ،‬برنامه‌ای تفصیلی به منظور خروج‬ ‫از ش��رایط رک��ودی حاکم بر بازار ارائه داد و با اش��اره به‬ ‫نقش کلیدی بازار س��رمایه در تحق��ق اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫بر ض��رورت اتخاذ راهکارهای عملیات��ی به منظور بهبود‬ ‫ش��رایط بازار تاکید کرد‪ .‬سخنگوی سازمان بورس افزود‪:‬‬ ‫موضوعی که در این جلس��ه‪ ،‬اتفاق نظر درباره آن وجود‬ ‫داشت‪ ،‬آن بود که بهبود شرایط بازار به عنوان هدف اصلی‬ ‫تش��کیل جلسه‪ ،‬مستلزم همراهی و هماهنگی حداکثری‬ ‫میان دس��تگاه‌ها و نهادهای مختلف بوده و ضروری است‬ ‫تصمیمات دس��تگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط‪ ،‬به صورت‬ ‫هماهنگ و با مدنظر داش��تن آثار این تصمیمات بر بازار‬ ‫س��رمایه و صنای��ع مختلف گرفته ش��ود‪ ،‬از این رو مقرر‬ ‫ش��د کمیته ثب��ات مالی با ه��دف ایج��اد هم‌افزایی در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ای مرتبط ب��ا بازار س��رمایه و با حضور‬ ‫مس��ئوالن دستگاه‌های ذی‌ربط تش��کیل شود‪ .‬فطانت با‬ ‫قدردان��ی صمیمانه از اهتمام معاون اول رییس‌جمهوری‬ ‫برای بهبود وضعیت بازار س��رمایه و همچنین با تشکر از‬ ‫همراه��ی و اراده جدی وزرای اقتص��ادی دولت‪ ،‬به ویژه‬ ‫وزرای نف��ت و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای رس��یدگی‬ ‫ب��ه دغدغه‌ه��ای فعاالن ب��ازار س��رمایه و رویکرد مثبت‬ ‫ایش��ان در جلس��ه‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت‬ ‫و دس��تگاه‌های ذی‌ربط‪ ،‬راهکاره��ای عملیاتی برای حل‬ ‫مسائل و دغدغه‌های موجود در بازار اتخاذ شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫جلسه‪ ،‬مقرر شد در هفته آینده و به منظور تصمیم‌گیری‬ ‫درباره راهکارهای اجرایی بهبود بازار س��رمایه‪ ،‬نشس��تی‬ ‫با حض��ور معاونان وزارتخانه‌های ذی‌رب��ط و با محوریت‬ ‫معاون هماهنگی مع��اون اول رییس‌جمهوری‪ ،‬در محل‬ ‫سازمان بورس تش��کیل شود که تصمیمات این نشست‪،‬‬ ‫برحسب موضوع اطالع‌رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست صبحانه کاری بازار سرمایه تاکید کرد‪:‬‬ ‫صنایع خالق راهی به توسعه اقتصادی‬ ‫تو‌دومین نشس��ت‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ -‬بیس�� ‌‬ ‫صبحان��ه کاری بازار س��رمایه ب��ا محوریت‬ ‫هم‌افزایی فرهنگ و هن��ر و بازارهای مالی‬ ‫با حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫کانون‌ه��ا و انجمن‌های علمی و تخصصی و‬ ‫فعاالن بازار سرمایه صبح دیروز برگزار شد‪.‬‬ ‫عل��ی جنت��ی‪ ،‬وزی��ر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی به عنوان نخس��تین سخنران این‬ ‫جلس��ه‪ ،‬ضمن ابراز خوشحالی از حضور در‬ ‫این جلس��ه گفت‪ :‬ایران یک کشور صاحب‬ ‫فرهنگ و تمدن اس��ت‪ .‬فرهنگ‪ ،‬مقوله‌ای‬ ‫اس��ت که نمی‌شود بدون اقتصاد و سیاست‬ ‫آن را تعریف کرد‪ ،‬بلکه صبغه‌ای اس��ت که‬ ‫تمام فعالیت‌های اقتصادی و سیاس��ی ما را‬ ‫پوشش می‌دهد و هر کشوری برای توسعه‬ ‫و پیشرفت خودش باید به فرهنگ به عنوان‬ ‫یک محور توجه کند‪ .‬وی با اش��اره به نقش‬ ‫وی��ژه فرهنگ در جامعه اظه��ار کرد‪ :‬هیچ‬ ‫توس��عه‌ای در سیاس��ت‪ ،‬اقتصاد و مس��ائل‬ ‫بین‌المللی اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬مگر اینکه توجه‬ ‫ویژه‌ای به فرهنگ ش��ود‪ .‬اگر کش��ور منابع‬ ‫عظیمی از ثروت و منابع و نیروی انس��انی‬ ‫داش��ته باش��د اما فرهنگ و وجدان کاری‬ ‫وجود نداش��ته باشد‪ ،‬همه سرمایه‌ها از بین‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫جنتی تصریح کرد‪ :‬وقتی سخن از فرهنگ‬ ‫می‌شود‪ ،‬بیشتر جنبه زیباشناختی در ذهن‬ ‫متصور می‌ش��ود‪ ،‬یعنی هر نوع هنری که از‬ ‫ذهن انسان منشا بگیرد‪ ،‬به عنوان فرهنگ‬ ‫و هنر از آن یاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه باید سرمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫فرهنگ افزایش یابد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در جوامع در‬ ‫حال توس��عه که به طور عمده روی اقتصاد‬ ‫تمرک��ز دارند و به طور عمومی توس��عه را‬ ‫با بعد اقتص��ادی نگاه می‌کنن��د‪ ،‬به‌تدریج‬ ‫دریافته‌ان��د که باید در ح��وزه فرهنگ نیز‬ ‫سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند‪.‬‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬در یک‌س��ال اخیر‬ ‫به ط��ور میانگین حدود ‪ 40‬درصد از قیمت س��هام اکثر‬ ‫شرکت‌های بورسی کاسته ش��ده است که این امر منجر‬ ‫به اطمینان نکردن س��رمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده‬ ‫است‪ .‬این روزها س��هامداران به دلیل کاهش بسیار زیاد‬ ‫س��هام خود کمتر اقدام به فروش می‌کنند‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫پیش‌بینی می‌کنند حداقل تا پایان دی‌ماه جهش��ی را در‬ ‫بازار سرمایه مشاهده نخواهیم کرد اما به دلیل ارزنده‌بودن‬ ‫سهام‪ ،‬ممکن است از اواخر دی و اوایل بهمن ماه این بازار‬ ‫مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی در تاالر شیشه‌ای‬ ‫در همی��ن رابطه عرفانه افش��ار‪،‬‬ ‫مدی��ر معامالت کارگزاری س��هام‬ ‫ب��ازار نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روز گذش��ته شاخص‬ ‫کل در بازار سرمایه از نظر مقطعی‬ ‫در موقعی��ت خاص��ی ق��رار گرف��ت و به عب��ارت دیگر‬ ‫سهامداران در حالت انتظار به‌سر می‌برند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در این روزها میزان فروش��نده‬ ‫در بازار کاهش یافته اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در چنین مواقعی‬ ‫به‌طور قطع میزان حج��م معامالت نیز کاهش می‌یابد و‬ ‫همه منتظر هس��تند که ببینند ش��اخص سطح حمایتی‬ ‫خ��ود را می‌ش��کند یا در این مقطع ش��روع ب��ه افزایش‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫افش��ار به جمع‌آوری صف فروش هلدینگ خلیج فارس‬ ‫در بازار س��رمایه اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬در روز دوش��نبه‬ ‫حقوقی‌ها در بازار به جمع‌آوری صف فروش پرداختند که‬ ‫وی در این باره به کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫ب��رای اینک��ه تمرکز بیش��تری بر مس��ائل‬ ‫فرهنگی داش��ته باشند‪ ،‬صنایع سخت را به‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‬ ‫یافته منتقل کرده‌اند تا با نیروی کار ارزان‪،‬‬ ‫کار خود را سامان دهند‪ .‬این کشورها تکیه‬ ‫عمده خ��ود را بر صنایع خالق بنا کرده‌اند‪،‬‬ ‫زی��را صنایع خ�لاق‪ ،‬زایده فکر و اندیش��ه‬ ‫انسان‌هاست‪.‬‬ ‫جنت��ی به آمارهای موجود اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در کش��ور آلمان در س��ال ‪۲۰۰۹‬م‬ ‫از منظر ش��اخص اقتص��ادی‪ ،‬صنایع خالق‬ ‫و فرهنگی س��ومین صنعت کش��ور بعد از‬ ‫خودروس��ازی بوده اس��ت‪ ،‬همچنین تعداد‬ ‫نیروی انس��انی درگی��ر در صنایع خالق و‬ ‫فرهنگ��ی بع��د از صنعت خ��ودرو‪ ،‬دومین‬ ‫حجم نیروی انس��انی را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در انگلس��تان نی��ز در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۲‬م‪ ،‬مع��ادل ‪ ۱۱‬درص��د از صادرات و‬ ‫‪ 3‬درصد شاخص اقتصادی به صنایع خالق‬ ‫مربوط بوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫س��هم صنایع خالق در امریکا در ‪۲۰۱۱‬م‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد دالر بوده که ‪6/48‬‬ ‫درص��د ‪ GDP‬ب��ه این صنای��ع اختصاص‬ ‫داش��ته است‪ .‬بر اس��اس آمار بانک جهانی‬ ‫در ‪۲۰۱۱‬م گ��ردش مالی صنایع خالق در‬ ‫بازارهای جهان��ی ‪ ۸۵۰۰‬میلیارد دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه توضی��ح صنایع خالق‬ ‫پرداخ��ت و اظه��ار کرد‪ :‬بخش��ی از صنایع‬ ‫خالق می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫اماکن تاریخی اس��ت‪ .‬بخش دیگر از صنایع‬ ‫خ�لاق را می‌ت��وان مجموعه‌ه��ای هنری‬ ‫دانست که یک کشور در اختیار دارد‪ ،‬البته‬ ‫باید یادآور شد که در این زمینه ایران بسیار‬ ‫غنی اس��ت‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬موسیقی‪ ،‬نمایش‪،‬‬ ‫نقاشی و هنرهای تجسمی هم در حوزه‌های‬ ‫ارزندگی قیمت‌‌ها در بازار سرمایه‬ ‫این موضوع روی بازار روز گذش��ته نیز اثرگذار بود‪ .‬امروز‬ ‫نیز بس��یاری از س��هامداران منتظر بودند تا عملکرد این‬ ‫نماد را در بازار سرمایه مشاهده کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬بازار سرمایه در چند روز گذشته‬ ‫در وضعی��ت بالتکلیف��ی قرار داش��ت و س��رمایه‌گذاران‬ ‫همچنان منتظر اقداماتی هس��تند ت��ا ابهامات موجود در‬ ‫ب��ازار را مرتفع کنند یا حتی کاه��ش دهند تا بتوانند به‬ ‫تصمیم‌گیری‌های مناسب بپردازند‪.‬‬ ‫افش��ار با اش��اره به اینکه اخباری مبنی بر کاهش نرخ‬ ‫بهره بانکی برای س��ال آینده در بازار به گوش می‌رس��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د برخی از سرمایه‌گذاران برای‬ ‫س��پرده‌گذاری دارایی‌های خود در بانک‌ها و اس��تفاده از‬ ‫نرخ س��ودهای باالتر در امسال‪ ،‬اقدام به فروش سهم‌های‬ ‫خود در بازار سرمایه کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی پیش‌بین��ی کرد ک��ه در کوتاه‌مدت و در یک هفته‬ ‫آینده بازار س��رمایه جه��ش چندانی را تجرب��ه نکند اما‬ ‫ممکن اس��ت در آخرین هفته دی‌ماه ب��ه دلیل جذابیت‬ ‫بسیار زیاد قیمت سهم‌ها در بازار سرمایه‪ ،‬فشار فروش به‬ ‫میزان بسیار زیادی کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حاف��ظ در معام�لات روز‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫سه‌ش��نبه‪ ،‬س��رمایه‌گذاران بیش از ‪ 331‬میلیون برگه و‬ ‫حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردن��د که ارزش این‬ ‫مبادالت بیش از یک‌هزار و ‪ 13‬میلیارد ریال بود و در ‪39‬‬ ‫هزار نوبت معامالتی انجام شد‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر‬ ‫در بورس تهران‪ ،‬گروه مالی توانس��ت با بیشترین حجم و‬ ‫ارزش معام�لات در صدر برتری��ن گروه‌های صنعت قرار‬ ‫گیرد و پس از آن گروه دستگاه‌های برقی و گرو ‌ه خودرو‬ ‫در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز سه‌ش��نبه ش��اخص کل در ادام��ه روزهای قبل‬ ‫کاه��ش یافت و ب��ا ‪ 169‬واحد افت‪ ،‬به ع��دد ‪ 69‬هزار و‬ ‫‪ 254‬رسید‪ .‬در این بازار نمادهای سرمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬بانک اقتصاد نوین‪ ،‬صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬معدنی و صنعتی گل‌گهر و ملی صنایع مس ایران‬ ‫بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند‪ .‬در مقابل‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو و سرمایه‌گذاری دارویی تامین‬ ‫دارای بیش��ترین تاثیر مثبت بر مهم‌ترین متغیر بورس��ی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫همچنین در روز سه‌ش��نبه کابل البرز‪ ،‬نورد آلومینیوم‪،‬‬ ‫چرخش��گر‪ ،‬فیبر ای��ران‪ ،‬لیزینگ خودرو غدیر‪ ،‬س��یمان‬ ‫کردس��تان و صنایع شیمیایی فارس بیش��ترین افزایش‬ ‫قیم��ت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در‬ ‫این روز متعلق به نمادهای قند مرودشت‪ ،‬بیمه دانا‪ ،‬بانک‬ ‫اقتصاد نوین‪ ،‬سرمایه‌گذاری آذربایجان‪ ،‬تولید مواد اولیه و‬ ‫الیاف مصنوعی‪ ،‬پست بانک ایران و سامان‌گستر اصفهان‬ ‫بود و این نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌ه��ای خری��د را ب��رای نماده��ای پ��ارس س��ویچ‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری دارویی تامین‪ ،‬پست‌بانک ایران‪ ،‬کیمیدارو‪،‬‬ ‫گلوکوزان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری البرز و س��ایپا دیزل تش��کیل‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای بیمه آس��یا‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاشان‪،‬‬ ‫پشم‌شیش��ه ای��ران‪ ،‬پارس‌الکتری��ک‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫س��اختمان ای��ران‪ ،‬س��یمان آرت��ا اردبیل و بیم��ه دانا با‬ ‫فرهنگی و اقتصادی ارزش بسیاری برای ما‬ ‫دارد‪ .‬جنتی رسانه‌ها را هم از جمله صنایع‬ ‫خالق دانس��ت و گف��ت‪ :‬رس��انه‌ها به طور‬ ‫عام از رادیو و تلویزیون گرفته تا نش��ریات‬ ‫مکتوب و حتی بازی‌های رایانه‌ای‪ ،‬تبلیغات‪،‬‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬از جمله صنایع خالق است‬ ‫که ما در کشور منابع انسانی خوبی در این‬ ‫حوزه داریم‪ ،‬به طوری که در حوزه صنعت‬ ‫تبلیغات در سال ‪ ،۹۲‬معادل ‪ ۱۹۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان گردش مالی داش��ته‌ایم‪ .‬وی تعداد‬ ‫زیاد ش��بکه‌های ماهواره‌ای را فرصت برای‬ ‫ایران دانست و تصریح کرد‪ :‬تنوع شبکه‌های‬ ‫ماه��واره‌ای می‌تواند ب��ه عنوان یک فرصت‬ ‫قلمداد ش��ود تا برای رشد اقتصادی از آنها‬ ‫بهره بگیریم‪ .‬جنتی به سرعت رشد کشور‬ ‫در حوزه انیمیش��ن اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه انیمیشن شاهد رشد بسیار سریع در‬ ‫کش��ور بودیم‪ ،‬برای نمونه فیلم انیمیش��ن‬ ‫رس��تم و سهراب در کن ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫فروش داشته اس��ت‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬هنرهای‬ ‫تجس��می و تابلوهای فاخر که در بازارهای‬ ‫جهانی با قیمت‌ه��ای باال به فروش می‌رود‬ ‫از جمله اتفاقاتی است که از نظر فرهنگی و‬ ‫هنری می‌توان به آن اشاره کرد‪ ،‬در مجموع‬ ‫بهتر این است که این امکانات را هم‌افزایی‬ ‫کرده و برای پیش��برد و توسعه کشور از آن‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫سنگین‌ترین صف‌های فروش به‌کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روز سه‌شنبه معامله بلوکی فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان با معامله ‪ 23‬میلیون س��هم در صدر بیش��ترین‬ ‫حجم معام�لات قرار گرفت و پس از آن س��ایپا دیزل با‬ ‫معامله ‪ 16‬میلیون س��هم و لیزینگ خ��ودرو غدیر با ‪15‬‬ ‫میلیون س��هم در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪ .‬معامله‬ ‫بلوکی ایران ترانس��فو با معامالتی به ارزش ‪134‬میلیارد‬ ‫ریال دارای بیش��ترین ارزش معامالت ب��ود و پس از آن‬ ‫معامله ایران ترانس��فو با معامالتی به ارزش ‪ 124‬میلیارد‬ ‫ریال و معامله بلوکی فوالد مبارکه اصفهان با معامالتی به‬ ‫ارزش ‪ 50‬میلیارد ریال در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در معام�لات ‪ 9‬دی ماه فراب��ورس ایران‪ 66/7 ،‬میلیون‬ ‫اوراق ب��ه ارزش یک‌هزار و ‪ 23‬میلیارد و ‪ 26‬میلیون ریال‬ ‫توسط سرمایه‌گذاران مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��هامداران فراب��ورس در ‪ 17‬ه��زار و ‪ 710‬نوب��ت‪،‬‬ ‫‪66/7‬میلی��ون اوراق به ارزش یک ه��زار و ‪ 23‬میلیارد و‬ ‫‪ 26‬میلیون ریال دست‌به‌دس��ت کردند‪ .‬بانک گردشگری‬ ‫با خرید و فروش ‪ 7/6‬میلیون س��هم‪ ،‬از بیش��ترین حجم‬ ‫معامالت برخوردار ش��د و در پای��ان معامالت قیمت هر‬ ‫سهم با کاهش ‪ 2‬درصدی به ‪ 2071‬ریال رسید‪ .‬همچنین‬ ‫در ب��ازار ابزارهای نوین مالی‪ ،‬اوراق مش��ارکت میدکو و‬ ‫اوراق اج��اره رایتل با خرید و فروش به ترتیب ‪ 599‬هزار‬ ‫و ‪ 590‬ورق��ه و ‪ 57‬ه��زار و ‪ 150‬ورقه بیش��ترین حجم‬ ‫معامالت را داش��تند‪ .‬طبق پیام ناظر‪ ،‬با توجه به گشایش‬ ‫نماد معامالتی بانک حکمت ایرانیان امروز ‪ 10‬دی ماه در‬ ‫بازار دوم‪ ،‬کارگزاران باید نس��بت به تعیین کارگزار ناظر‬ ‫برای مشتریان خود در سامانه معامالتی‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫کندوکاوی درباره تهیه و تولید زهر و پادزهر در موسسه واکسن‌سازی رازی ایران‬ ‫‪21‬‬ ‫صنعتی که «سم مار» رابه خدمت می‌گیرد‬ ‫گروه گزارش ‪ -‬حس�ن فرازمند ‪:‬اگرچه‬ ‫هنوز برای تولید «سم مار» و پادزهر آن یا‬ ‫زهر دیگر جانوران و حشرات خطوط تولید‬ ‫و کارخانه‌های زنجیره‌ای فعالی در جهان و ایران وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬با این حال تولید سم این ماده مفید‪ ،‬اما کشنده‬ ‫در گوش��ه‌وکنار جهان و در کارخانه‌های داروس��ازی با‬ ‫شیوه‌های مختلف انجام می‌شود و تولید و فرآوری این‬ ‫س��م به ظاهر خطرناک و پادزهر آن‪ ،‬امروزه بش��ر را با‬ ‫ابعاد بس��یار مفید و سازنده آن آش��نا کرده است‪.‬حاال‬ ‫دیگر «زهر مار» یک سم کشنده محض و مطلق نیست‬ ‫و پزشکان و متخصصان معتقدند که این سم خطرناک‬ ‫و کشنده‪ ،‬مفید و حیات‌آفرین نیز است‪ .‬تحقیقات ثابت‬ ‫کرده اس��ت که سم مار‪ ،‬مایعی است روغنی‌شکل (و بر‬ ‫حس��ب نوع مار) به رنگ سفید تا زرد پررنگ‪ ،‬شفاف یا‬ ‫نجات افرادمارگزیده با سم مار‬ ‫دیگ��ر این ب��ار پ��ای موش‌ها در‬ ‫میان نیست و این اسب‌های ترکمن‬ ‫اس��ت که نقش اساسی را در نجات‬ ‫جان کس��انی که دچار مارگزیدگی‬ ‫ی��ا عقرب‌گزیدگ��ی ش��ده‌اند‪ ،‬ایفا‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫این را عب��اس زار ‌ع میرک‌آبادی‪،‬‬ ‫رییس انجم��ن تصفیه ُس��رم‌های‬ ‫درمانی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی به‬ ‫می‌گوید و اضافه می‌کند‪ :‬در واقع برای نجات افراد گزیده شده‬ ‫از همان سم‌هایی استفاده می‌کنیم که مارها و عقرب‌ها با آنها‪،‬‬ ‫انسان را گزیده‌اند‪.‬‬ ‫وی در توضیح چگونگی تولی��د پادزهر برای مار گزیده‌ها و‬ ‫عقرب‌گزیده‌های کش��ور می‌گوید‪ :‬م��ا مجموعه‌ای از زهرهای‬ ‫بافت روز‬ ‫یادداشت‬ ‫یاورها قرار می‌دهیم‪ ،‬این‬ ‫مار و عقرب را در سیستمی از‬ ‫یاورها بخش‌هایی از بدن اس��ب‌ها هستند که به میزان خیلی‬ ‫اندک زهر مار را به بدن آنها تزریق می‌کنیم و میزان زهر را هر‬ ‫هفته در بدن اسب‌ها افزایش می‌دهیم‪ ،‬این اسب‌ها تعدادشان‬ ‫‪ 180‬اسب ترکمن اس��ت و بین ‪ 5‬تا ‪ 9‬سال دارند‪.‬زارع اضافه‬ ‫می‌کن��د‪ :‬بع��د از ‪ 9‬دوره تزریق‪ ،‬آزمایش اولیه‌ای از اس��ب‌ها‬ ‫می‌گیری��م و میزان پادزهر در خون اس��ب‌ها را مورد آزمایش‬ ‫ق��رار می‌دهیم و در صورت��ی که میزان پادزهر م��ورد انتظار‬ ‫(اس��تاندارد) نباشد‪ 2 ،‬تا ‪ 3‬هفته این فرآیند را ادامه می‌دهیم‬ ‫که به اس��تانداردهای تعیین شده برس��د‪ ،‬دوباره خونگیری از‬ ‫اس��ب‌ها شروع می‌شود و در خون نیز گلبول‌های قرمز را جدا‬ ‫می‌کنیم و روی پالسما (مایع زردرنگ) در بخش تصفیه سرم‬ ‫یک فرآیند ش��یمیایی انجام می‌دهی��م تا مواد ناخالص داخل‬ ‫پالس��ما را از آن خ��ارج کنی��م و ماده خال��ص پادزهر را (که‬ ‫همان زهرهای تزریق ش��ده به بدن اس��ب‌ها است) به دست‬ ‫آوریم‪ ،‬بعد فرموالسیونی روی آن انجام می‌شود‪ .‬به این شکل‬ ‫که بخشی از مواد مورد نیاز مثل نگهدارنده‌ها یا رساننده‌های‬ ‫مواد را طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی به پادزهرها‬ ‫اضافه می‌کنیم و بع��د پادزهرهای آماده را در آمپول‌های ‪10‬‬ ‫میلی‌لیتری برای پادزهر مارها و ‪ 5‬میلی‌لیتری برای عقرب‌ها‬ ‫توزیع می‌کنیم و این آمپول‌ها را به همان صورت مایع تحویل‬ ‫وزارت بهداشت می‌دهیم‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬از ویژگ��ی این پادزهرها این اس��ت که کل‬ ‫مارهای خطرناک کش��ور و حتی مارهای کش��ورهای اطراف‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬افغانس��تان و کش��ورهای عربی را زیر پوشش قرار‬ ‫می‌دهد‪.‬به گفت��ه زارع فرآیند تولید پادزهر مار و عقرب در ‪3‬‬ ‫بخش و فقط در سرم‌س��ازی رازی انجام می‌شود‪ ،‬در نخستین‬ ‫بخش که بخش جانوران س��می است و مسئولیت تهیه سم و‬ ‫فرموالس��یون را انجام می‌دهند ‪ 15‬نفر کارمند شامل تعدادی‬ ‫عضو هیات علمی وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬یک استاد تمام‪ ،‬دو‬ ‫دانشیار‪ ،‬دو اس��تادیار و مربی فعال هستند‪ ،‬در دومین بخش‬ ‫ای��ن خط تولید ‪ 3‬عضو هی��ات علمی و حدود ‪ 10‬نفر کارمند‬ ‫و در بخش اس��ب‌داری دو عضو هی��ات علمی و ‪ 25‬کارمند و‬ ‫تکنیسین و کارگران خون‌گیری مشغولند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیچیده بودن فرآیند تولید پادزهر و جنبه‌های‬ ‫علم��ی و تخصصی آن می‌افزاید‪ :‬برای بخش خصوصی مقرون‬ ‫به صرفه نیست که فرآیندی یک‌ساله را اینچنین طی کند‪.‬‬ ‫زارع همچنی��ن به پیچیدگی‌های ش��کار مارها و عقرب‌ها و‬ ‫به دست آوردن زهر آنها اش��اره می‌کند و می‌گوید‪ ،‬تا همین‬ ‫‪ 7‬ـ ‪ 6‬سال پیش شکارچی‌ها‪ ،‬مارها و عقرب‌ها را می‌گرفتند و‬ ‫به موسسه می‌آوردند و در اینجا زهر آنها گرفته می‌شد و شمار‬ ‫زیادی از مارها و عقرب‌ها به علت دور شدن از فضای طبیعی‬ ‫زندگی‌ش��ان و هنگام زهرگیری می‌مردند و تلفات بسیار زیاد‬ ‫بود اما ‪ 7‬س��ال پیش ما تفاهم‌نامه‌ای با سازمان محیط‌زیست‬ ‫منعقد کردیم که براس��اس آن قرار شد مارها و عقرب‌ها را در‬ ‫محل شکارشان تخلیه زهر کرده و دوباره آن ها را در طبیعت‬ ‫رها کنند و با اتخاذ این روش اکنون تلفات این جانوران به‌طور‬ ‫تقریبی به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬م��ا باید در سرم‌س��ازی رازی حداقل برای‬ ‫دو س��ال زهر کافی مارها و عقرب‌ها را داش��ته باشیم و برای‬ ‫همین اس��ت که ح��دود ‪ 1000‬تا افعی جعف��ری و ‪ 100‬مار‬ ‫کبری را می‌گیریم‪ ،‬البته گاهی هنگام زهرگیری برای صیادها‬ ‫و کارشناس��ان‌مان حوادث ناگواری نی��ز رخ می‌دهد که البته‬ ‫صیادهای ما بیمه نیستند و این یکی از مشکالت آنهاست‪.‬‬ ‫کدر و اندکی اسیدی است و برخی متخصصان گفته‌اند‬ ‫که س��م مار مخلوطی است از مواد پیچیده پروتئینی با‬ ‫خواص س��می و آنزیمی و م��واد غیرپروتئینی از قبیل‬ ‫لیپیده��ا‪ ،‬کربوهیدرات‌ها‪ ،‬نمک‌ه��ای مختلف فلزی و‬ ‫ش��به‌فلزی‪ ،‬ریبوفالین و آب‪.‬گزارش این ش��ماره را به‬ ‫تحقیقات��ی کوتاه پیرامون تولید این ماده س��می مفید‬ ‫اختصاص داده‌ایم‪.‬‬ ‫زهر مفید مارها!‬ ‫زهر مار‪ ،‬علیه سکته‬ ‫متخصص��ان ی��ک کارخانه داروس��ازی در حومه ش��هر‬ ‫هامبورگ آلمان چند س��الی است که مشغول مطالعه روی‬ ‫اثرات استفاده از زهر مار در درمان بسیاری از بیماری‌های‬ ‫صعب‌العالج هس��تند‪ ،‬آنه��ا معتقدند که س��م مارها اثرات‬ ‫شفابخش دارند و به طور مشخص به عنوان داروهای اولیه‬ ‫در س��کته‌های مغزی و قلبی می‌توان از آنها اس��تفاده کرد‬ ‫و شاید به این دلیل اس��ت که دکتر «رولف کروتیس» که‬ ‫مس��ئول مزرعه مارها در کارخانه داروسازی «نوردمارک»‬ ‫آلمان اس��ت ضمن هش��دار به انس��ان‌ها می‌گوید‪ :‬هنگام‬ ‫وقوع چنین س��کته‌هایی اس��ت که با انس��داد شریان‌ها و‬ ‫لخته ش��دن خون مواجه هستیم‪ ،‬خون به مغز نمی‌رسد و‬ ‫بخشی از سلول‌ها برای همیشه از بین می‌روند و در چنین‬ ‫مواردی اس��ت که باید ماده س��می به دست آمده از مارها‬ ‫به نام آنکرود (‪ )Ancrod‬به کار گرفته ش��ود‪ ،‬چرا که این‬ ‫ماده س��بب رقیق شدن س��ریع خون می‌شود‪.‬دکتر «مانفر‬ ‫کورفوست» مسئول تولید داروهای بیولوژیک این کارخانه‬ ‫آلمان��ی نیز می‌گوید‌‪ :‬لختگی خ��ون از این طریق می‌تواند‬ ‫برطرف شود‪ ،‬پس از حمله مغزی‪ ،‬غلظت خون باال می‌رود‪،‬‬ ‫با اس��تفاده از این ماده می‌ت��وان آن را دوباره رقیق کرد و‬ ‫پس از آن خون رقیق ش��ده به شست‌وش��وی بخش‌هایی‬ ‫مش��غول می‌ش��ود‪ ،‬بخش‌هایی که پیش از آن ورود خون‬ ‫به آنجاه��ا ممکن نبود‪.‬رولف کروتیس که مس��ئول مزرعه‬ ‫نگهداری از مارها در ش��رکت داروس��ازی نوردمارک است‪،‬‬ ‫همچنین می‌گوید‪ :‬بیش��تر مارهای مزرع��ه این کارخانه از‬ ‫نوع مارهای زنگی کش��ور مالزی هس��تند که طول آنها به‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 70‬سانتی‌متر می‌رسد و پوست‌شان دارای رنگ‌های‬ ‫قهوه‌ای و سیاه است‪ ،‬خوراک اصلی این مارها‪ ،‬موش است‬ ‫و ی��ک موش زنده‪ ،‬خ��وراک یک مار برای ‪ 21‬روز اس��ت‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬او معتقد اس��ت نزدیک ش��دن به مارها عواقب‬ ‫ناگواری می‌تواند داش��ته باشد‪ ،‬زیرا به محض نیش زدن و‬ ‫ورود سم مارها به بدن انسان‪ ،‬برخی بافت‌ها متالشی شده‬ ‫و از بین می‌روند یا باعث نابودی ش��ریان‌ها می‌شود که در‬ ‫برخ��ی موارد منجر به از دس��ت دادن یا فلج ش��دن عضو‬ ‫گزیده شده نیز می‌شود و افراد مارگزیده سالیانی دراز دچار‬ ‫عارضه‌های متفاوت خواهند بود‪.‬شاید به همین دلیل است‬ ‫ی در این باره داریم و می‌گوییم‪:‬‬ ‫ک��ه ما ایرانی‌ها ضرب‌المثل ‌‬ ‫«مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسد!»‬ ‫تحقیق��ات انجام ش��ده در اروپا‬ ‫نش��ان می‌ده��د ک��ه م��ار یک��ی‬ ‫از مفیدتری��ن حیوان��ات ای��ن‬ ‫کره خاکی ب��رای تولید انواع دارو‪،‬‬ ‫ن اس��ت و جال��ب‬ ‫س��ر ‌م و واکس�� ‌‬ ‫اینکه این داروه��ا از بزاق دهان یا‬ ‫همان زهر مارها تهیه می‌شوند‪ .‬با‬ ‫این حال تخمین زده می‌ش��ود که‬ ‫ساالنه ‪ ۵‬میلیون مار گزیدگی در سراسر جهان اتفاق می‌افتد که مسئول ‪ ۱۲۵‬هزار مرگ در‬ ‫طول سال است‪.‬‬ ‫مارگزیدگی به ویژه در مناطق گرمس��یری و نواحی که قطب کشاورزی است به وفور دیده‬ ‫می‌شود‪ ،‬زیرا در این مناطق تعداد زیادی مار در همزیستی با انسان به سر می‌برند‪ ،‬ولی فقط‬ ‫اینها برای انسان خطرناک نیستند چون بعضی از مار‌های غیرسمی شکار خود را با پیچیدن‬ ‫به دور قفس��ه سینه جاندار و اعمال فش��ار و انقباض و شکستن قفسه سینه حیوان که باعث‬ ‫جلوگیری از تنفس جاندار یا ایجاد ایست قلبی می‌شود از پای در می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد سمی مارها‬ ‫سم مار در حقیقت نوع تغییر یافته بزاق دهان مار است که از ُغدد بزاقی تغییر یافته برای‬ ‫این کار تولید ش��ده و از طری��ق دندان‌های تو خالی جلوی دهان مار ب��ه بدن جاندار تزریق‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در سم مار تعداد زیادی مواد ش��یمیایی وجود دارد که هر کدام به قسمتی از بدن‬ ‫جاندار آس��یب می‌رساند و گفته‌اند که س��م مار ماده‌ای است سرشار از آنزیم‌های مفید برای‬ ‫حوزه پزشکی‪.‬‬ ‫تحقیقات ثابت کرده است که ‪ ۲۶‬نوع آنزیم در سم مار‌ها وجود دارد و در حدود ‪ ۹۰‬تا ‪۹۲‬‬ ‫درصد از وزن خش��ک س��م را مواد پروتئینی تشکیل می‌دهند که برخی از آنها روی دستگاه‬ ‫عصبی تاثیر می‌گذارند‪ ،‬برخی س��طح بیرونی غش��ای یاخته را تغییر می‌دهند و بعضی دیگر‬ ‫موجب تخریب تار‌های ماهیچه‌ای می‌شوند‪.‬‬ ‫به طور خالصه این مواد ش��یمیایی به ‪ ۴‬دس��ته تقسیم می‌ش��وند؛ سموم سلولی که باعث‬ ‫آس��یب موضعی بافت در محل گزش می‌ش��وند‪ ،‬س��موم خونی که باع��ث خونریزی داخلی‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬س��موم عصبی که روی سیس��تم عصبی اثر می‌گذارند و س��موم قلبی که به طور‬ ‫مستقیم قلب را تحت تاثیر قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫دانشمندان دریافته‌اند که بهره‌گیری از سم یک نوع مار کشنده می‌تواند جان هزاران بیمار‬ ‫را از مرگ نجات دهد‪ .‬سم مار «تایپان» حاوی پروتئین معجزه‌آسایی است که بالفاصله خون‬ ‫را منعقد می‌کند‪ .‬از این پروتئین که «فاکتور رایکس» نام دارد می‌توان برای توقف خون‌ریزی‬ ‫به هنگام جراحی قلب و عمل جراحی روی کسانی که در حوادث مجروح شده‌اند بهره برد و‬ ‫این پروتئین احتماال قوی‌ترین عامل انعقاد خون است که تاکنون کشف شده است‪.‬‬ ‫به گفته پژوهشگران استرالیایی‪ ،‬سم مار تاپیان در پیشگیری از ایست قلبی در خرگوش‌های‬ ‫آزمایشگاهی موثر بوده و امید است اثر آن در چند سال آینده در انسان نیز بررسی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سمی‌ها و غیرسمی‌ها‬ ‫به طور کلی دو ش��یوه مختلف برای تش��خیص یک مار «سمی» از «غیرسمی» وجود دارد‪.‬‬ ‫روش اول‪ ،‬تشخیص اندازه و نوع حرکت مارهاست‪ .‬مارهای سمی دمی کوتاه و ضخیم و طرز‬ ‫حرکتی بطئی دارند (با انبساط و انقباض)‪.‬‬ ‫در حالی که مار‌های غیرس��می از قطر وس��ط بدن تا انتهای دم باریک‌تر می‌ش��وند و طرز‬ ‫حرکت‌شان نیز به هر دو شیوه مستقیم و مارپیچ است‪.‬‬ ‫اما راه دوم تش��خیص گزش مار از روی آثار دندانی آنهاس��ت‪ .‬به دلیل تفاوت در ش��کل و‬ ‫موقعیت دندان‌ها در مار‌های س��می و غیرس��می‪ ،‬با دقت در محل گزیدگی می‌توان سمی یا‬ ‫غیرسمی بودن آن را تشخیص داد‪.‬‬ ‫ساخت اکسیر جوانی از زهر مار!‬ ‫پارسال در همین روز‌ها بود که خبرگزاری‌ها اعالم‬ ‫کردند‪ ،‬دانشمندان روس��ی از غدد بزاقی مار افعی یا‬ ‫همان س��م مار اکسیر جوانی ساخته‌اند که قادر است‬ ‫س��رعت و روند چین و چروک صورت را به طور قابل‬ ‫توجهی کاهش دهد‪.‬این مناب��ع خبری اضافه کردند‬ ‫دانش��مندان روسی راهی برای ُکند کردن روند پیری‬ ‫یافته‌اند‪ .‬آنها س��رم منحصر به فر ِد جوانی را از س��م‬ ‫مار س��اختند‪ .‬این مواد قادرند ت��ا به عضالت آرامش‬ ‫داده و س��رعت پدیداری چین و چروک را به طور قابل توجهی کاهش دهند‪.‬‬ ‫محققان از موسس��ه «شیمی بیو ارگانیک روسیه» توانستند از غدد بزاقی ما ِر‬ ‫افعی برمه‌ای که تنها در ویتنام یافت می‌ش��ود‪ ،‬سموم منحصر به فردی را به‬ ‫دست آورند‪ .‬یوری اوتکین‪ ،‬رییس آزمایشگاه این موسسه گفته است در طول‬ ‫مطالعه روی زهر افعی برمه‌ای که یک مار بسیار نادر است‪ ،‬توانستیم ترکیب‬ ‫یک پپتید یا یک س��م را شناسایی کنیم‪ .‬این ماده به صورت انتخابی‪ ،‬انتقال‬ ‫تکانه‌ه��ا یا همان پالس‌ه��ای عصبی را از اعصاب به عض�لات بلوکه می‌کند‪.‬‬ ‫برای اینکه اثربخشی تحقیقات دانشمندان روسی اثبات شود‪ ،‬از قورباغه‌های‬ ‫حیوان‬ ‫افریقایی اس��تفاده شد‪ .‬آنها این ماده را روی رس��پتور تخم نابالغ این‬ ‫ِ‬ ‫دوزیست‪ ،‬کاشته و سپس واکنش آن را نسبت به اجزای سازنده زهر مشاهده‬ ‫کردن��د‪ .‬در یکی از این آزمایش‌ها متوجه ش��دند که «پپتید» کاملا عضالت‬ ‫را ش��ل و آرام کرده اس��ت‪ .‬یک آزمایش دیگر نیز روی موش آزمایش��گاهی‪،‬‬ ‫این فرضیه را تقویت کرده است‪.‬به عقیده دانشمندان‪،‬‬ ‫ای��ن پپتید می‌تواند به عنوان یک ماده ضد پیری مفید‬ ‫باشد‪ .‬عامل ظهور چین و چروک‪ ،‬عضالت صورت است‬ ‫اگ��ر بتوان آنها را ش��ل کرد‪ ،‬پدی��داری چین و چروک‬ ‫به تعویق می‌افتد‪ .‬ایگور کاشِ ��واروف‪ ،‬مدیر آزمایش��گاه‬ ‫موسسه ش��یمی بیو ارگانیک آکادمی علوم روسیه نیز‬ ‫گفته اس��ت که آنها توانس��ته‌اند روش مناسبی را برای‬ ‫اس��تعمال در ب��دن انس��ان‪ ،‬بیابند‪ :‬ما این م��اده را به‬ ‫صورت پودر و در غلظت مورد نظر به ِک ِرم‪ ،‬اضافه می‌کنیم‪ .‬س��پس این کرم‬ ‫فعال ش��ده و چین و چروک صورت را کاهش می‌دهد‪.‬براس��اس این گزارش‬ ‫اکنون تحقیقات پوس��تی روی داوطلبان آغاز شده و در صورت موفقیت‪ ،‬این‬ ‫نه‌تنها یک ابزار عالی برای متخصصان زیبایی اس��ت بلکه بر اساس ترکیبات‬ ‫این س��م می‌توان یک داروی قوی مس��کن ایجاد کرد‪.‬با زهر مار لطیف و زیبا‬ ‫ش��وید!خبرهای دیگری نی��ز حکایت از آن دارد که مدت‌هاس��ت نوعی کرم‬ ‫ضدچروک پوس��ت که در برخی از کشورهای آس��یایی با استفاده از سم مار‬ ‫ساخته می‌شود فروش بس��یار خوبی دارد‪ .‬شرکت سازنده کرم می‌گوید؛ این‬ ‫کرم عالوه بر رفع چین و چروک پوست‪ ،‬لطافت و شفافیت گذشته آن را نیز‬ ‫بازمی‌گرداند‪.‬این محصول بهداشتی ـ آرایشی را یک شرکت سوئیسی از سال‬ ‫‪ 2006‬میالدی در اروپا راهی بازار کرده است‪ .‬عصاره این کرم از سم گونه‌ای‬ ‫افعی و مار زنگی موجود در بیابان‌های کشور مالزی گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫زهر مارهای ‪ 30‬هزار دالری‬ ‫ایران‬ ‫«افعی لطیف��ی» یکی از خطرناک‌ترین افعی‌های‬ ‫دنیاس��ت و فقط در ای��ران گونه ای��ن جانور یافت‬ ‫می‌شود‪ ،‬به علت ش��کار بی‌رویه در معرض انقراض‬ ‫ق��رار دارد‪.‬در همان حال بای��د گفت هر ا ُونس زهر‬ ‫م��ار ایران��ی ‪ 30‬هزار دالر در جه��ان ارزش دارد و‬ ‫بسیاری از موسسه‌های پادزهرسازی و شرکت‌های‬ ‫داروسازی در غرب و امریکا خواستار این ماده اولیه‬ ‫برای تولید واکس��ن‌های پادزهر هس��تند‪.‬در همین‬ ‫حال گفته می‌شود که در شهرهای حاشیه کویری‬ ‫ایران افرادی هستند که از راه همین مارگیری‌ها و‬ ‫گرفتن س��م مار و فروش آن زندگی خود را سپری‬ ‫می‌کنند‪ .‬قیمت باالیی که کشور‌های خارجی برای‬ ‫هر گرم سم مار پرداخت می‌کنند هم انگیزه‌ای برای‬ ‫مقابله با خطرات فراوان این کار اس��ت‪ .‬سیدکاظم‬ ‫موذن‌زاده یکی از تولید‌کنندگان س��م مار در کشور‬ ‫که در آس��تانه بازنشس��تگی اس��ت درباره کسب و‬ ‫کارش گفته اس��ت‪ :‬از س��ال ‪ ۵۴‬با قبول خطرهای‬ ‫این کار تصمیم گرفتم در ش��رکت تولید س��م مار‬ ‫کار کنم‪ .‬وی علت اصلی حضورش در این ش��غل را‬ ‫تولید داروهای ضدس��رطان از س��م مار برشمرده و‬ ‫اضافه می‌کند‪ :‬زمانی که مادرم در اثر سرطان فوت‬ ‫کرد تصمی��م گرفتم به نح��وی در تولید داروهای‬ ‫ضدسرطان نقش داشته باشم‪ .‬این تولید‌کننده زهر‬ ‫مار می‌گوی��د‪ :‬با توجه به عالقه‌ای ک��ه به این کار‬ ‫داشتم برای نخستین بار نمایشگاه مارهای سمی را‬ ‫با وجود مشکالت فراوان در کشور برپا کردم‪ .‬برپایی‬ ‫چنین نمایشگاه‌هایی باعث می‌شود مردم اطالعات‬ ‫بیش��تری از این کسب و کار به دس��ت آورند‪ .‬این‬ ‫تولید‌کننده سم مار اظهار می‌کند‪ :‬برای گرفتن سم‬ ‫م��ار باید به دامن طبیعت رف��ت زیرا هیچ ماری به‬ ‫جز مار «پیتون» توانایی تولید زهر در اسارت ندارد‬ ‫و مارهای گرفته ش��ده پس از چن��د بار زهر‌گیری‬ ‫دوب��اره به طبیعت بازمی‌گردند‪ ،‬البته گونه‌هایی که‬ ‫کمیاب و در خطر نابودی هس��تند بع��د از یک‌بار‬ ‫زهر‌گیری رها می‌ش��وند‪ .‬م��وذن‌زاده درباره قیمت‬ ‫سم مارهای افعی می‌گوید‪ :‬متاسفانه به علت تغییر‬ ‫قیمت دالر‪ ،‬فروش نوسان زیادی داشته اما در حال‬ ‫حاضر هر اونس س��م افعی کب��ری ‪۳۰‬هزار دالر به‬ ‫فروش می‌رس��د‪ ،‬البته قیمت فروش در اوکراین به‬ ‫علت نحوه توزیع کمی پایین‌تر و در حدود ‪۲۰‬هزار‬ ‫دالر اس��ت‪.‬این تولید‌کننده درباره بازار فروش این‬ ‫محصول اظهار می‌کند‪ :‬آلمان و فرانسه اصلی‌ترین‬ ‫مشتریان ما هستند اما به علت تحریم‌های موجود‬ ‫می��زان خرید کاهش یافته اس��ت‪.‬وی درباره موانع‬ ‫موجود در این کار افزوده است‪ :‬برای شروع این کار‬ ‫و برگزاری نمایش��گاه‌ها با مش��کالت زیادی مواجه‬ ‫شدیم‪ .‬در ابتدای کار سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫مخالف برگزاری چنین نمایش��گاه‌هایی در کش��ور‬ ‫ب��ود اما با کم��ک ابتکار‪ ،‬رییس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت مشکالت حل ش��د و در حال حاضر‬ ‫ش��رکت ما زیرنظر س��ازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫و دفت��ر حی��ات وح��ش فعالیت می‌کند‪ .‬ش��اید از‬ ‫نگاه کس��ب و کار تولید س��م مار سود زیادی برای‬ ‫تولید‌کنندگان داشته باشد اما بی‌شک ادامه این کار‬ ‫تهدید بزرگی برای حیات مارهای ایران به حس��اب‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹یک گرم زهر مار معادل ‪ 60‬بشکه نفت‬ ‫علی پورآذین‪ ،‬دانش��جوی دکترای سم‌شناس��ی‬ ‫دانش��گاه شهید بهشتی با انجام تحقیقاتی که برای‬ ‫نخستین بار در کشور انجام شده است‪ ،‬وضع «افعی‬ ‫لطیفی» که بومی ایران اس��ت را بحرانی برشمرده‬ ‫و می‌گوید‪ :‬هر گرم س��م مار برای تهیه آنتی‌س��رم‬ ‫معادل ‪۲‬تا ‪ 2/5‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫بسیاری از تولید‌کنندگان سم مار در کشور معتقد‌ند‬ ‫هرگرم سم معادل ‪۶۰‬بشکه نفت ارزش دارد و ما در‬ ‫م��واردی به علت کمبود این ماده مجبور به واردات‬ ‫آن از برزیل هس��تیم‪.‬او خودکفا شدن در تولید سم‬ ‫م��ار را علت اصل��ی تحقیق خود می‌دان��د و اظهار‬ ‫می‌کند‪ :‬به دلیل خودکفایی در این بخش روی سم‬ ‫یک��ی از خطرناک‌ترین مارهای دنی��ا به نام «افعی‬ ‫لطیفی» کار خود را ش��روع کردم‪ .‬وی درباره نتایج‬ ‫به دس��ت آمده در این تحقیقات یادآور شده است‪:‬‬ ‫کیفیت باالی سم این مار و پروتئین‌های فراوان آن‬ ‫نتیجه اصل��ی این تحقیقات بود و در مراحل بعدی‬ ‫گام‌هایی برای جداس��ازی فاکتور‌ها و پروتئین‌های‬ ‫این گونه برداشته شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫زیلوی کویرهم‬ ‫حکایت خود را‬ ‫می‌گوید‬ ‫‪22‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫زیلو یکی از قدیمی‌ترین محصوالت دس��تباف‬ ‫یزد و از مناس��ب‌ترین و بادوام‌ترین کف‌پوش‌ها‪،‬‬ ‫ب��ه ویژه ب��رای مناطق کویری اس��ت که قدمت‬ ‫آن ب��ه پیش از اس�لام برمی‌گردد‪ .‬ناصرخس��رو‬ ‫در س��فرنامه خود و تنها در ش��هر «تون» که از‬ ‫شهرهای شرقی ایران است‪،‬‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪ ۵۰۰‬کارگاه زیلوباف��ی اش��اره‬ ‫می‌کند و در «حدودالعالم»‪ ،‬در ذکر ویژگی‌های‬ ‫مس��اجد ایران در قرن چهارم ه��ـ‪ .‬ق‪ ،‬زیلو را از‬ ‫کف‌پوش‌های مهم می‌دان��د‪ .‬این فرش نخی هر‬ ‫چند به ظاهر س��اده است اما فنون و روش‌های‬ ‫س��اخت آن نش��ان‌دهنده غنای فرهنگی‪ ،‬فکر و‬ ‫اندیش��ه بارور شده‌ای اس��ت که در پس هر تار‬ ‫و پ��ود آن نهفته اس��ت‪ .‬زیلو در نق��ش و بافت‬ ‫ش��باهت‌هایی به حصیر دارد‪ .‬انواع زیلو براساس‬ ‫کارب��رد‪ ،‬ان��دازه و رنگ‌های ب��ه‌کار رفته در آنها‬ ‫تقس��یم‌بندی می‌شوند‪ .‬این فرش به‌طور معمول‬ ‫در اندازه‌ه��ای ‪ ۲‬در‪ ۳‬و‪ ۳‬در ‪ ۴‬تولی��د می‌ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته زیلوهایی با عرض ‪ ۵‬تا‪ ۶‬متر و طول‬ ‫‪ ۱۰‬متر نیز بافته شده است‪.‬‬ ‫کاربرد زیلو بیشتر در مساجد بوده و از زیلوهای‬ ‫با اندازه‌های کوچکتر برای پوشش کف اتاق‌ها و‬ ‫منازل اس��تفاده می‌کردند‪ .‬زیلوهایی که با رنگ‬ ‫سفید و آبی بافته می‌شد در مساجد و امامزاده‌ها‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گرفت که هماهنگی بسیار‬ ‫زیبایی با ساختار طرح‌ها و رنگ‌های کاشیکاری‬ ‫و آجرکاری این بناها داشت‪.‬‬ ‫زیلوهایی که به رنگ آبی و قرمز بافته می‌شد به‬ ‫زیلوی «جوهری» مش��هور بوده و به‌طور معمول‬ ‫مرغوبی��ت کمت��ری داش��ت‪ .‬مرغوب‌ترین زیلو‬ ‫«نفتال» نام دارد که به رنگ سبز و نارنجی بوده‬ ‫و بیش��تر در منازل مورد استفاده قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن رنگ‌آمیزی ب��ا توجه به زمین��ه قالی‌ها که‬ ‫بیش��تر الکی بود‪ ،‬هماهنگی بسیار زیبایی ایجاد‬ ‫می‌کرد‪ .‬با وجود اینکه در بافت زیلوها فقط از دو‬ ‫رنگ اس��تفاده می‌شد این محدودیت هیچ‌گاه از‬ ‫زیبایی و جذابیت این دست‌بافته‌ها نمی‌کاست و‬ ‫اس��تفاده از طرح‌های متنوع که گاه نقش آیات‬ ‫قرآن و طرح‌های هندسی را نیز شامل می‌شد بر‬ ‫زیبایی آن می‌افزود‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل ایج��اد طرح‌های متنوع ب��رای بافت‬ ‫زیلو‪ ،‬دس��تگاه نقش��ه‌بندی‪ ،‬جایگزین دس��تگاه‬ ‫چنددری شد‪ .‬با گذشت زمان زیلوباف‌ها ترجیح‬ ‫دادند از طرح‌های ساده‌تر و سرشناس‌تری چون‬ ‫مثلثی‪ ،‬نقش��ه گ��ره‪ ،‬گچکنه‪ ،‬پیل��ه‪ ،‬پته توره و‬ ‫زنجلو استفاده کنند‪.‬‬ ‫گزارشی از موقعیت گبه و گلیم‌های دستباف در ایران‬ ‫آهسته قدم بردارید! عاشقانه‌های زنان عشایر زیرپای شماست‬ ‫سپیده س�حر‪ -‬گروه گزارش‪ :‬چنگک‬ ‫آرام و ماهران��ه بر خام��ه گبه فرود می‌آید‪.‬‬ ‫زن گبه‌باف روس��تایی‪ ،‬رج به رج تار و پود‬ ‫رنگی زیرانداز و چش��م‌نواز را به هم می‌تند‬ ‫و با هر گره گبه قد می‌کش��د و آن می‌شود‬ ‫که قصه‌های نانوشته زنان عشایر را روایت‬ ‫می‌کند‪ .‬در س��رزمین ما اما شاهکار بودن‬ ‫بعض��ی هنرها مث��ل گبه‌ه��ا و گلیم‌ها در‬ ‫س��ادگی و شفافیت آنهاس��ت که با تواضع‬ ‫و ش��یرینی بومی خود‪ ،‬زیر پای مردم پهن‬ ‫درب��اره موقعیت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬گزارش‬ ‫اقتص��ادی و کاربرد ای��ن هنرهای اصیل و‬ ‫زیبای ایرانی در می��ان خانواده‌های ایرانی‬ ‫است که از نظر می‌گذرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ میبد‪ ،‬مرکز بافت زیلو‬ ‫اس��تان ی��زد که کش��ت پنب��ه در آن به مدد‬ ‫قنات‌های پرآب رونق فراوان داشته ازجمله مراکز‬ ‫مهم تولید زیلو به ش��مار می‌آمده و شهرس��تان‬ ‫میبد بدین لحاظ جایگاهی واال داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫وجود بس��یاری از زیلوهای باقیمانده در مساجد‬ ‫مختلف اس��تان یزد و ش��هرهای پیرامون آن‌که‬ ‫در بدتری��ن وضعی��ت ممکن درح��ال نگهداری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اس��نادی معتبر بر توانمندی‪ ،‬استادی و‬ ‫مهارت هنرمندان زیلوباف اس��ت‪ .‬هنر زیلوبافی‬ ‫که روزگاری در ایران رونق فراوانی داش��ت و در‬ ‫عمده‌ترین شهرهای ایران چون جهرم‪ ،‬سیستان‪،‬‬ ‫فارس و آذربایجان تولید می‌ش��د‪ ،‬اینک با تمام‬ ‫قابلیت‌هایش رو به فراموش��ی اس��ت و فقط در‬ ‫یک��ی از دو کارگاه در میبد و اردکان یزد به این‬ ‫هنر پرداخته می‌ش��ود‪ .‬میبدی‌ها از گذش��ته در‬ ‫بافندگی ش��هرت داشته‌اند و اغلب مساجد ایران‬ ‫با زیلوی میبد مفروش اس��ت‪ .‬گران بودن مواد‬ ‫اولیه از مش��کالت این صنعت است‪ ،‬قیمت تمام‬ ‫ش��ده بیش از فروش آن است‪ .‬اما با این حال در‬ ‫کنار تولی��د زیلو‪ ،‬موزه زیلو و پالس میبد نیز به‬ ‫منظور معرفی و حفاظت از آن دایر ش��ده است‪.‬‬ ‫از دیگر زیلوهای قدیم��ی و بی‌نظیر بافت میبد‬ ‫می‌توان به زیلوی مس��جد جامع مربوط به قرن‬ ‫‪۱۱‬هجری قمری‪ ،‬زیلوی آویخته در مسجد امیر‬ ‫چخم��اق یزد مربوط به قرن ‪ ۱۲‬هجری قمری و‬ ‫زیلوهای کهنه مسجد رکن‌آباد میبد اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گبه و عشایر‬ ‫گبه زیراندازی اس��ت ک��ه پرزهای بلند‬ ‫دارد و در بافت آن ش��مار پود بیش��تری‬ ‫ب��ه کار می‌رود که ب��ر نرمی گب��ه تاثیر‬ ‫چشمگیری می‌گذارد‪ .‬تعداد پود برخی از‬ ‫گبه‌ه��ا گاهی از ‪ 3‬تا ‪ 8‬پ��ود در هر رج و‬ ‫بلندی پرزها گاهی تا یک س��انتیمتر هم‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫گب��ه در اندازه‌ه��ای مختل��ف بافت��ه‬ ‫می‌ش��ود و برای بافت‌ ه��ر تخته ‪- 200‬‬ ‫ی یک‌ ماهه‌‬ ‫‪ 100‬س��انتیمتری آن‌همکار ‌‬ ‫دو بافن��ده با روزی‌ ‪ ‌6‬س��اعت‌ کار الزامی‌‬ ‫‌گون��ه که گفته‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‌‪ .‬بافت‌ گب��ه‪ ،‬همان‬ ‫ش��د با بهره‌گیری از پش��م‌های خودرنگ‌‬ ‫ی بافندگان‬ ‫انج��ام می‌ش��ود‪ ،‬ول��ی‌ گاه�� ‌‬ ‫برای‌ ش��فافیت بخش��یدن به‌ م��واد اولیه‬ ‫مصرفی‌‌ش��ان روی‌ پش��م‌های س��فید‪،‬‬ ‫ت سفیدگری و روی‬ ‫شکری و کرم‪ ،‬عملیا ‌‬ ‫پشم‌های قهوه‌ای‌ و مش��کی نیز عملیات‬ ‫رنگرزی‌ انجام می‌دهند و به‌‌وسیله پوست‌‬ ‫می��وه بلوط ک��ه‌ در اصطالح محلی جفت‬ ‫نامی��ده می‌ش��ود‪ ،‬نوع��ی‌ رن��گ‌ قهوه‌ای‬ ‫متمایل‌ به‌ حنایی‌ و با کمک پوس��ت‌ انار‪،‬‬ ‫زاج و رنگ‌ آهن‌‪ ،‬رنگ‌ مش��کی شفافی را‌‬ ‫به‌ وجود می‌آورن��د که به‌طور حتم بر تن‬ ‫گبه‌ها دیده‌اید‪.‬‬ ‫و کشورهای اروپایی درخششی پرفروغ و‬ ‫ماندگار داشته است‪.‬‬ ‫زنان و دختران گبه‌باف ایلی‪ -‬عشایری‪،‬‬ ‫گب��ه در ان��دازه قالی‌های ب��زرگ‪ ،‬باالی‬ ‫‪4‬مترمربعی را با درخواس��ت و س��فارش‬ ‫قبلی در دس��ت می‌گیرند‪ ،‬چون این نوع‬ ‫گبه خریدار زیادی ندارد‪ .‬الزم به یادآوری‬ ‫ب��رای آنک��ه بدانی��م گب��ه‌ای مرغوب‬ ‫خواهیم داش��ت باید چند نکته را در نظر‬ ‫آوری��م‪ :‬دار محکم باش��د‪ ،‬چله‌کش��ی به‬ ‫خوبی انجام شده باش��د‪ ،‬گره باید محکم‬ ‫زده شود وشانه به خوبی زده شود ‪.‬‬ ‫‹ ‹گبه‌های سفارشی‬ ‫‹ ‹مشخصات یک گبه مرغوب‬ ‫مانند نقش آهو که به آن شکال می‌گویند‪،‬‬ ‫ناظم‪ ،‬گل حاش��یه و چهار شاخه‪ ،‬سراب‪،‬‬ ‫نقش بلب��ل‪ ،‬نقش کبک روی کوه‪ ،‬نقوش‬ ‫‹ ‹گلیم‌های معصوم کرمانشاه‬ ‫گلیم‌باف��ی از صنای��ع دس��تی خانگی‬ ‫اس��ت که در بیشتر نقاط استان کرمانشاه‬ ‫رواج دارد‪ .‬گلی��م به ش��کل س��نتی‌اش‪،‬‬ ‫به‌ط��ور معمول ب��رای پوش��اندن زمین‪،‬‬ ‫دی��وار یا روان��دازی برای حیوان��ات باربر‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود ولی امروزه به عنوان‬ ‫پوششی مدرن برای خانه‌های شهری نیز‬ ‫خریداری می‌شود‪ .‬رنگ‌های استفاده شده‬ ‫در گلیم سنتی گیاهی هستند‪ .‬با تکنیک‬ ‫بافت گلیم‪ ،‬وسایل مختلف تهیه می‌شود‪.‬‬ ‫رختخواب پیچ (چادر ش��ب)‪ ،‬خورجین و‬ ‫سجاده زیر مجموعه‌ای از گلیم است‪.‬‬ ‫بازار بین‌المللی گبه‬ ‫گب��ه برای عرض��ه در بازارهای ملی و بین‌المللی در اندازه‌ه��ای عرض یک متر و ‪20‬‬ ‫تا طول ‪ 2‬متر و حداکثر ‪ 2‬متر و ‪ 50‬س��انتیمتر بافته می‌ش��ود‪ .‬برای پدید آوردن یک‬ ‫گبه خوش��رنگ در اندازه ‪ 2‬متر و ‪ 20‬س��انتیمتر طول با عرض ‪ 5/1‬متر بافندگان ماهر‬ ‫قش��قایی و دختران و زنان بختیاری حدود ‪ 8‬کیلوگرم پش��م حالجی ش��ده گوسفند و‬ ‫تقریب��ا ‪ 3‬کیلوگرم موی بز را به هم می‌آمیزند‪ .‬دس��ت‌آفریده‌های خالق و رویایی گبه‬ ‫به‌طور معمول در گبه‌های مس��تحکم و اس��توار ایلی ‪ -‬عشایری در اندازه‌های مختلفی‬ ‫بافته می‌ش��ود‪ ،‬ولی ‪ 3‬نوع آن بیشتر رواج دارد که عبارتند از‪ :‬گبه در مقیاس قالیچه و‬ ‫بیشتر در اندازه ‪ 1/5‬در ‪ 2‬متر و ‪ 20‬سانتیمتر‪ ،‬گبه پتویی و سرانجام گبه در اندازه قالی‪.‬‬ ‫البته بعضی مصرف‌کنندگان به تجار اروپایی یا بازرگانان خاوردور سفارش‌های خاص‬ ‫از نظر طول و عرض‪ ،‬نحوه رنگ‌آمیزی و نقش‌های ویژه ارائه می‌دهند که ممکن اس��ت‬ ‫این اندازه‌ها تغییر کند‪ .‬هنرمند خالق و چیره‌دس��ت گبه با چهره و س��یمایی برخاسته‬ ‫از روایت‌ه��ای ایلی و مضامین طبیعی و حتی بیان حاالت روحی خانوارهای همیش��ه‬ ‫پراکنده در پهنه‌های کوهستانی‪ ،‬کنار آبشارهای مصفا و سبزه‌زاران دشت و کوهپایه‌ها‬ ‫می‌کوشد در بوم گبه‪ ،‬این واقعیت‌های روحانی را تجسم بخشد‪.‬‬ ‫گب��ه در مقیاس قالیچه که تا ‪50‬درصد میزان بافت س��االنه ای��ن نوع زیرانداز ایلی ‪-‬‬ ‫عشایری ایران زمین را در برمی‌گیرد‪ ،‬پرز و خوابی بلند دارد و تعداد پودهای آن در هر‬ ‫رج به ‪ 8‬واحد می‌رسد‪ .‬‬ ‫است‪ ،‬هرگاه تعداد و شمار رشته‌های پود‬ ‫گبه در هر رج از ‪ 3‬واحد تجاوز نکند این‬ ‫دس��تباف با پرزهای بلن��د را «قالی گبه»‬ ‫می‌نامند‪.‬‬ ‫رنگ‌های مورد اس��تفاده در گبه بیشتر‬ ‫سرمه‌ای – سبز – قرمز و کرم است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستورهای گبه چیست؟‬ ‫بعض��ی دخت��ران عش��ایری ک��ه در‬ ‫پدیدآوردن گبه مه��ارت چندانی ندارند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور معم��ول ب��رای ش��روع کار‪ ،‬گبه‬ ‫بافته‌ش��ده‌ای را در مقاب��ل دیدگان خود‬ ‫ق��رار می‌دهند که در محل به این ش��یوه‬ ‫«دس��تور» می‌گوین��د‪ .‬ول��ی م��ادران و‬ ‫مادربزرگ‌ه��ای باتجرب��ه در مناطق ایلی‬ ‫ عش��ایری ب��ه ط��رح دس��توری نیازی‬‫ندارند‪ .‬آنان بافنده‌های قابلی هس��تند که‬ ‫ضمن بهره‌گیری از مناظر شیفته‌کننده و‬ ‫طبیعت افسونگر‪ ،‬از س��لیقه‌های جذاب‪،‬‬ ‫تن��وع ج��ذاب رنگ‌ه��ای س��حرآمیز و‬ ‫نوآوری برای شکل دادن به تار و پود گبه‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬همین نگاه‌ها در هنگام‬ ‫باف��ت و انتخ��اب رنگ‌ه��ا‪ ،‬ترکیب‌بندی‬ ‫افس��ون‌کننده پرزه��ا ب��ا تار و پ��ود گبه‬ ‫سبب می‌ش��ود دس��ت‌آفریده‌هایی پدید‬ ‫آید که ویژگی‌های بس��یاری داشته باشد‬ ‫و متفاوت با نمونه‌های قبلی ظاهر شود‪.‬‬ ‫چنی��ن گبه‌های��ی که همیش��ه با تنوع‬ ‫رنگ‌ها و نوآوری مس��تمر همراه بوده در‬ ‫بازاره��ای مل��ی و بین‌الملل��ی به‌ویژه در‬ ‫نمایش��گاه‌های دست‌آفریده‌های خاوردور‬ ‫‹ ‹نقش‌های گبه‬ ‫گبه نقش‌های متفاوت و بس��یاری دارد‬ ‫که به نمونه‌هایی از آنها اش��اره می‌ش��ود‪:‬‬ ‫نقش دو لوزی سماور‪ ،‬نقش وسط چنگ‪،‬‬ ‫م��اه و آفتاب‪ ،‬نقش حس��ین خانی‪ ،‬نقش‬ ‫کنگره‌ای چنگ‪ ،‬قلیونی (محل اتصال دو‬ ‫لوزی را قلیونی می‌گوین��د)‪ ،‬نقش چنار‪،‬‬ ‫بغل خوس��ی‪ ،‬نقش س��اده ش��ده حیوان‬ ‫کرده بود اما ای��ن تعداد این روزها از ‪40‬‬ ‫هزار نفر فراتر نمی‌رود‪ .‬عالوه بر این کارت‬ ‫عضوی��ت ‪ 40‬صادر‌کننده فرش هم باطل‬ ‫ش��ده و در حال حاضر ف��ارس که روزی‬ ‫قطب صادرات فرش دستباف بود تنها ‪30‬‬ ‫صادرکننده فعال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دو ویژگی قابل بررسی گلیم‬ ‫شطرنجی‪.‬‬ ‫‹ ‹گبه فارس‬ ‫دلیل مرغوبیت گبه این اس��تان را برای‬ ‫نوع پش��م تولیدی در فارس دانس��ته‌اند‪.‬‬ ‫به طوری که نمونه پش��م گوسفندان این‬ ‫اس��تان از نظ��ر مرغوبی��ت در هیچ جای‬ ‫کش��ور یافت نمی‌ش��ود و از همین پشم‬ ‫اس��ت که مرغوب‌ترین گبه‌ه��ای دنیا در‬ ‫فارس تولید می‌ش��ود‪ .‬بررس��ی‌ها نش��ان‬ ‫می‌دهد در حالی ک��ه قیمت هر متر گبه‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی ‪ 200‬دالر اس��ت‪،‬‬ ‫قیمت نمون��ه هندی آن ‪ 95‬تا ‪ 110‬دالر‬ ‫بوده و همی��ن امر بازارهای صادراتی گبه‬ ‫ای��ران یا به عبارتی ب��ازار گبه فارس را از‬ ‫بین برده است‪.‬‬ ‫تا پی��ش از این خری��داران خارجی به‬ ‫دلیل مرغوبیت پش��م اس��تفاده شده در‬ ‫گبه‌ه��ای تولیدی فارس ترجیح می‌دادند‬ ‫گب��ه ایرانی بخرند در حال��ی که با خرید‬ ‫پش��م گوسفندان فارس از سوی هندی‌ها‬ ‫و عرضه بسیار پایین قیمت گبه هندی در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬گبه فارس دیگر مزیتی‬ ‫ندارد و خریداری برای آن پیدا نمی‌شود‪.‬‬ ‫کارشناسان می‌گویند متاسفانه صادرات‬ ‫پشم گوس��فندان از فارس دیگر از حالت‬ ‫چراغ خاموش خارج ش��ده و دالالنی که‬ ‫برای ارس��ال پشم گوس��فندان فارس در‬ ‫تالش��ند با خیالی آس��وده و ب��دون آنکه‬ ‫هراس��ی از قوانین حمایتی از تولید ملی‬ ‫داشته باش��ند به راحتی همه این پشم‌ها‬ ‫را س��وار کانتینره��ای صادراتی کرده و از‬ ‫طری��ق مرزه��ای آبی بندر عب��اس برای‬ ‫هندی‌ها بفرستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه فرش‌بافی در‬ ‫ف��ارس ‪ 180‬هزار نفر را مش��غول به کار‬ ‫گلی��م را می‌ت��وان از دو جه��ت باف��ت‬ ‫و نقش بررس��ی ک��رد‪ .‬گلیم در بیش��تر‬ ‫نقاط س��اده و در اندازه‌ه��ای مختلفی به‬ ‫شکل مس��تطیل بافته می‌ش��ود از قبیل‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰×۷۰‬و ‪ ۱۵۰×۱۰۰‬س��انتیمتر که به‬ ‫ذرع و نیم مش��هور اس��ت و متداول‌ترین‬ ‫اندازه به ش��مار می‌رود‪ .‬نق��وش گلیم به‬ ‫دلی��ل تکنیک خ��اص بافت‪ ،‬بیش��تر به‬ ‫صورت اش��کال هندسی اس��ت‪ ،‬با وجود‬ ‫این محدودی��ت‪ ،‬آنچنان تن��وع و قدرت‬ ‫هنری وس��یعی دارد که حت��ی در کتب‬ ‫هنری بین‌المللی دیده ش��ده که دستباف‬ ‫روستایی ایرانی (کس��ی که تحصیلی در‬ ‫زمینه فرم و رنگ ندارد) در مقایسه با کار‬ ‫هنری یک هنرمند (کس��ی که تحصیل و‬ ‫تجربه در زمینه هن��ر دارد) ارزش هنری‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬طرح‌ها و نقش‌های گلیم‬ ‫استان کرمانش��اه به ‪ 3‬بخش کلهرنشین‪،‬‬ ‫اورامانات و هرس��ین تقس��یم می‌شود که‬ ‫عالوه بر وجوه مش��ترک در طرح و رنگ‬ ‫خالقیت‌هایی نیز در کار هر منطقه وجود‬ ‫دارد‪ .‬اکن��ون حدود ‪ 3‬ه��زار بافنده گلیم‬ ‫در اس��تان کرمانشاه مش��غول فعالیت‌اند‬ ‫که بیش��تر آنها در منطقه هرسین مستقر‬ ‫هس��تند‪ .‬گلیم‌های هرس��ین کرمانشاه از‬ ‫بهترین گلیم‌های ایران به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫بهترین نقوش در گلیم‌بافی از این قرارند‪:‬‬ ‫چش��مه نظامی و نق��وش ترکیبی درخت‬ ‫و النه گنجش��ک‪ ،‬مرغابی‪ ،‬مار‪ ،‬عروسک‪،‬‬ ‫قیچ��ی‪ ،‬خطوط افق��ی‪ ،‬عم��ودی‪ ،‬نقش‬ ‫قرقره راه راه‪ ،‬پنجه گربه‪ ،‬قاچ خربزه‪ ،‬گل‬ ‫مشرفی و گل ترمه و سوزنی‪.‬‬ ‫تصاویر بی‌ادع��ای گبه ایران��ی همواره‬ ‫دیدن��ی و حکایت‌هایش هن��وز خواندنی‬ ‫است‪...‬افس��انه‌هایی ک��ه ت��ا ابد افس��انه‬ ‫می‌مانن��د و در روای��ت عاش��قانه زن��ان‬ ‫عش��ایر ادامه خواهند داشت‪ .‬خداکند که‬ ‫چرخ مردمان با صفای دیار گبه همیش��ه‬ ‫بچرخد‪...‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫نماینده جیرفت و عنبرآباد در گفت‌و‌گوی اختصاصی با‬ ‫‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫یک هفتاد‌وپنجم؛ سهم جنوب کرمان از ثروتی که می‌تواند تولید کند‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬یک هفتادوپنجم! این سهم‬ ‫جنوب کرمان از درآمدهای میلیاردی است‬ ‫که می‌توان��د از صادرات عایدش ش��ود! در‬ ‫شرایطی که جنوب کرمان با ‪39‬هزار هکتار‬ ‫نخلستان و تولید ساالنه ‪226‬هزار تن انواع‬ ‫خرما‪ ،‬توانسته مقام چهارم سطح زیرکشت‬ ‫و مقام نخس��ت تولید خرمای کش��ور را به‬ ‫خ��ود اختصاص دهد‌‪ ،‬نب��ود صنایع فرآوری‬ ‫و بس��ته‌بندی خرم��ا و س��ایر محص��والت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬از مهم‌ترین مشکالت کشاورزان‬ ‫جن��وب کرم��ان اس��ت؛ کش��اورزانی ک��ه‬ ‫تولیدات‌شان‪ ،‬از خرما گرفته تا صیفی‌جات‪،‬‬ ‫از نظ��ر طعم و عطر در دنیا بی‌نظیر اس��ت‬ ‫ام��ا با نبود ام��کان فرآوری‪ ،‬بخش��ی از آن‬ ‫فاسد می‌شود و با نبود بسته‌بندی مناسب‪،‬‬ ‫بازارهای صادراتی‌ش��ان را از دست داده‌اند‬ ‫و در آستانه ورشکس��تگی قرار دارند‪ .‬پیش‬ ‫از ای��ن نیز محمود اسکندری‌نس��ب‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت جنوب‬ ‫کرمان از نبود کارخانه‌های فرآوری‪ ،‬در این‬ ‫منطقه انتقاد کرده و متذکر ش��ده است که‬ ‫به خاطر نبود ای��ن کارخانه‌ها‪ ،‬ارزش‌افزوده‬ ‫عاید این منطقه نمی‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در‬ ‫جنوب کرم��ان ‪ 50‬واحد صنعتی و تبدیلی‬ ‫در حوزه کشاورزی احداث شده که با توجه‬ ‫ب��ه آمار تولی��د‪ ،‬کفایت نمی‌کن��د و نیاز به‬ ‫حضور س��رمایه‌گذاران بیش��تری در منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫فرج‌ال��ه عارف��ی‪،‬‬ ‫نماین��ده جیرف��ت و‬ ‫عنبرآب��اد کرم��ان‪،‬‬ ‫مش��کالت ناش��ی از‬ ‫نبود صنایع فرآوری و بس��ته‌بندی خرما را‬ ‫بررسی کرده است‪ .‬گفت‌وگو با او را در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €به نظر می‌رسد صادرات محصوالت‬ ‫جنوب کرمان‪ ،‬با برخی مشکالت دست‬ ‫و پنجه ن�رم می‌کند‪ ،‬ارزیابی ش�ما در‬ ‫این‌باره چیست؟‬ ‫اگرچ��ه محص��والت کش��اورزی جن��وب‬ ‫کرم��ان‪ ،‬ویژگی‌ه��ای ممت��ازی در تم��ام‬ ‫دنیا دارد اما کش��اورزان و دس��ت‌اندرکاران‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی این منطقه‪،‬‬ ‫از حداقل امکانات بی‌بهره‌اند‪.‬‬ ‫مشکل اساس��ی در این میان‪ ،‬بی‌توجهی‬ ‫ب��ه صنعت بس��ته‌بندی اس��ت؛ صنعتی که‬ ‫دیگر کش��ورها به اهمیت بس��یار باالی آن‬ ‫پ��ی برده‌اند اما ضعف ای��ران در این زمینه‪،‬‬ ‫موجب شده محصوالت ایرانی به کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬حتی جمه��وری آذربایجان و امارات‬ ‫برود‪ ،‬بسته‌بندی ش��ود و با نشان(برند) این‬ ‫کشورها به فروش برسد‪.‬‬ ‫€ €علت بروز این وضعیت چیست؟‬ ‫مشکل‪ ،‬آمایش سرزمین است که در آن‪،‬‬ ‫باید با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های هر‬ ‫منطقه‪ ،‬هدف‌گذاری‌ها انجام ش��ود اما وضع‬ ‫موجود‪ ،‬خالف این را نش��ان می‌دهد‪ ،‬مثال‬ ‫بارز این امر هم آن است که گوجه‌فرنگی از‬ ‫جیرفت کرمان به مش��هد می‌رود و در آنجا‬ ‫بسته‌بندی می‌شود‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت بای��د‬ ‫سیاستگذاری‌های مناسب‌تری را در این‌باره‬ ‫دنبال کرده و زمینه‌های توسعه بسته‌بندی‬ ‫و در نتیج��ه صادرات مطل��وب محصوالت‬ ‫جن��وب کرم��ان را فراهم کن��د؛ کاری که‬ ‫تاکنون به درس��تی و به‌طور اساسی دنبال‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بازارهای دنیا به دنبال محصوالت جنوب‬ ‫کرمان اس��ت اما مش��کل بس��ته‌بندی مانع‬ ‫بزرگ��ی در درآمدزایی از این بخش اس��ت‬ ‫و ض��روت سیاس��تگذاری‌ مطل��وب و انجام‬ ‫اقدامات حمایتی مناسب‌تری در این زمینه‬ ‫احس��اس می‌ش��ود‪ .‬نق��ش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این زمینه بسیار حساس‬ ‫است و باید منابع مالی درستی به این بخش‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫€ €آی�ا آم�اری از می�زان ارزآوری‬ ‫ظرفیت‌ه�ای تولید و ص�ادرات جنوب‬ ‫کرمان در دست دارید؟‬ ‫آماره��ای موج��ود و گفته‌های اس��تاندار‬ ‫کرمان نش��ان می‌دهد ک��ه در حال حاضر‪،‬‬ ‫‪6/5‬میلیون تن محصوالت کشاورزی و خرما‬ ‫از جن��وب کرمان صادر می‌ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫که ظرفی��ت نهایی این بخ��ش‪20 ،‬میلیون‬ ‫ت��ن اس��ت و ای��ن یعن��ی تولید ب��ه اندازه‬ ‫یک‌س��وم ظرفیتی که جن��وب کرمان دارد!‬ ‫نکت��ه قابل تامل دیگر این اس��ت که ارزش‬ ‫تولید در جنوب کرمان حدود ‪32/5‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت اما متاس��فانه به دلیل مشکالت‬ ‫موجود و ناتوانی در مدیریت بهره‌برداری از‬ ‫توان موجود و با توجه به بسته‌بندی سنتی‬ ‫محصوالت جنوب کرمان‪ ،‬درآمد این بخش‬ ‫به هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رس��د؛ یعنی‬ ‫تنها یک هفتادوپنجم درآمد واقعی‪.‬‬ ‫بخش عمده‌ای از ای��ن محصوالت نیز در‬ ‫حالی فاس��د و غیرقابل اس��تفاده می‌ش��ود‬ ‫که تنها ب��ا ایجاد زمینه ف��رآوری‪ ،‬می‌توان‬ ‫درآمدزای��ی باالیی از آنها داش��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر کش��ورهای مختلف��ی حاضرن��د به‬ ‫خاط��ر کیفی��ت و عطر و طع��م محصوالت‬ ‫جن��وب کرم��ان‪ ،‬کنس��رو ای��ن محصوالت‬ ‫را با قیمت مناس��ب از م��ا خریداری کنند‬ ‫ام��ا پیگیری‌ه��ای ‪4‬س��اله ما ب��رای ایجاد‬ ‫ی��ک کارخانه ‪230‬هزار تن��ی برای فرآوری‬ ‫محصوالت‪ ،‬هنوز به نتیجه نرسیده و بانک‌ها‬ ‫وامی به این بخش نداده‌اند تا تجهیزاتش را‬ ‫فراهم کند و فرآوری را کلید بزند‪.‬‬ ‫€ €بخش خصوص�ی چقدر می‌تواند در‬ ‫بهبود وضعیت فعلی فرآوری و صادرات‬ ‫محصوالت جنوب خراسان موثر باشد و‬ ‫تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟‬ ‫سرمایه‌گذاران ‪2‬سال و نیم است که در پی‬ ‫راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری و بس��ته‌بندی‬ ‫در جن��وب کرم��ان هس��تند و ‪40‬درص��د‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها را نیز انج��ام داده‌اند اما نه‬ ‫صندوق توسعه ملی و نه بانک‌ها به قول‌هایی‬ ‫ک��ه در زمینه اعط��ای وام به آنه��ا داده‌اند‪،‬‬ ‫عمل نکرده‌اند‪ .‬برای ایجاد ش��رایط مناس��ب‬ ‫بس��ته‌بندی و ص��ادرات‪ ،‬در ح��ال حاضر به‬ ‫‪ 10‬پایان��ه صادرات��ی در جن��وب کرمان نیاز‬ ‫داری��م تا زمینه صادرات ح��دود ‪500‬هزار تا‬ ‫یک میلیون ت��ن محصول را فراهم کنیم‪ ،‬در‬ ‫این میان تنها یکی از این پایانه‌ها با همکاری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بعد از ‪ 2‬سال و‬ ‫نیم در حال به نتیجه رس��یدن است و موانع‬ ‫آن برداشته ش��ده اما هنوز کار بسته‌بندی و‬ ‫فرآوری را آغاز نکرده است‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما چقدر بودجه برای رونق‬ ‫صادرات منطقه الزم است؟‬ ‫ب��رای ایج��اد ش��رایط مناس��ب در زمین��ه‬ ‫بس��ته‌بندی و ص��ادرات محص��والت جن��وب‬ ‫کرم��ان‪3 ،‬ه��زار میلی��ارد تومان الزم اس��ت؛‬ ‫‪1500‬میلیارد تومان ب��رای ایجاد ‪10‬کارخانه‬ ‫ف��رآوری‪ ،‬هزارمیلی��ارد توم��ان ب��رای ایجاد‬ ‫‪10‬پایان��ه صادرات��ی و ‪ 500‬میلیارد تومان نیز‬ ‫برای ایجاد زیرس��اخت‌های حمل‌ونقل هوایی‬ ‫که برای صادرات س��ریع‪ ،‬از ضروریات اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن هزین��ه در مقابل ثروتی که بس��ته‌بندی‬ ‫و ص��ادرات محص��والت جنوب کرم��ان برای‬ ‫رونق اقتصاد این منطقه خواهد داش��ت‪ ،‬مبلغ‬ ‫بس��یار ناچی��زی اس��ت‪ .‬اگر زیرس��اخت‌های‬ ‫توس��عه صادرات منطقه فراهم شده و رویکرد‬ ‫بسته‌بندی از سنتی به مدرن تغییر کند‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫در آب و زمین صرفه‌جویی می‌شود‪ ،‬بلکه رونق‬ ‫قاب��ل توجه��ی نی��ز در زمینه اش��تغال ایجاد‬ ‫خواهد ش��د؛ ایجاد ‪100‬هزار فرصت شغلی در‬ ‫هر هکتار تنها یکی از این موارد است‪.‬‬ ‫کاهش ‪6‬درصدی‌صادرات گمرک‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مهر‪ :‬مدیر گمرک خراسان‌ش��مالی گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه گذش��ته از س��ال‌جاری میزان‬ ‫صادرات از گمرک این اس��تان به نس��بت‬ ‫مدت مش��ابه س��ال پیش از نظر ارزش��ی‬ ‫حدود ‪ 6‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ج��واد جعف��ری با اش��اره ب��ه اینکه از‬ ‫ابت��دای س��ال‌جاری ت��ا پای��ان پاییز در‬ ‫مجموع ‪۱۳۰‬ه��زار تن انواع کاال به ارزش‬ ‫‪۵۰‬میلیون و ‪۳۵۰‬هزار دالر از گمرک خراسان‌ش��مالی به خارج از کش��ور صادرشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این میزان صادرات به نس��بت مدت مشابه س��ال گذشته از نظر‬ ‫وزنی ‪۲۸‬درصد افزایش یافته اما از نظر ارزش��ی ‪6‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه میزان هدفگذاری شده صادرات برای خراسان شمالی در سال‌جاری‬ ‫‪۱۴۷‬میلیون دالر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال‌جاری بیشترین کاالهای صادر شده از‬ ‫گمرک اس��تان کود اوره‪ ،‬پودر آلومینا‪ ،‬سیمان پرتلند‪ ،‬میله فوالدی‪ ،‬پالستیک‪ ،‬پودر‬ ‫کریس��تال و انگور بوده‌اند‪ .‬جعفری با یادآوری اینکه بیش��تر این کاالها به کشورهای‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکیه و ایتالیا صادر ش��ده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬علت کاهش‬ ‫صادرات از گمرک خراسان‌شمالی در سال‌جاری کم شدن میزان صادرات سیمان به‬ ‫دلیل نداشتن پایانه ریلی است‪.‬‬ ‫افتتاح واحد صنعتی سنگ پاسارگاد‬ ‫در خراسان‌جنوبی‬ ‫ش�اتا‪ :‬معاون ط��رح و برنامه‌ریزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬ضم��ن افتتاح‬ ‫واحد تولیدی س��نگ پاس��ارگاد از طرح‬ ‫س��یمان باقران و پروژه مهندسی توسعه‬ ‫امی��د ن��ور بازدید ک��رد و در جریان روند‬ ‫اجرای این طرح‌ها و بررس��ی مش��کالت‬ ‫آنها قرار گرفت‪ .‬حسین ابویی‌مهریزی در‬ ‫جریان سفر استانی هیات دولت به استان خراسانی‌جنوبی‪ ،‬از واحد تولیدی سنگ‬ ‫پاسارگاد با ظرفیت تولید ساالنه ‪25‬هزار تن انواع سنگ مرمریت با سرمایه‌گذاری‬ ‫ثابت ‪ 80‬هزار میلیون ریال و اشتغالزایی مستقیم ‪ 40‬نفر در شهرستان بهره‌برداری‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین با حضور در شهرستان درمیان از طرح سیمان باقران با ظرفیت‬ ‫تولید ساالنه یک میلیون تن سیمان خاکستری که با سرمایه‌گذاری ثابت ‪3‬میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار ریال و اشتغالزایی مستقیم ‪ 350‬نفر با مشکالت مختلفی همراه است‪،‬‬ ‫بازدی��د کرد‪ .‬ابویی مهریزی همچنین در شهرس��تان بیرجند از طرح بین‌المللی و‬ ‫مهندسی توسعه امید نور با ظرفیت تولید ساالنه یک‌میلیون و ‪100‬هزار تن گندله‬ ‫آه��ن با میزان س��رمایه‌گذاری ثابت یک میلیون و ‪ 350‬هزار ریال و اش��تغالزایی‬ ‫مستقیم ‪ 110‬نفر دیدن کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عرضه خرمای بم‬ ‫به نام اروپایی‌ها‬ ‫موسی غضنفرآبادی‬ ‫نماینده بم و عضو کمیسیون‬ ‫قضایی‪‌،‬حقوقی مجلس‬ ‫اس��تان کرمان در زمینه ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬به‌ویژه خرما‪ ،‬درگیر مشکالتی است‬ ‫ک��ه به نظر می‌رس��د تنه��ا ب��ا ورود و پادرمیانی‬ ‫دولت‪ ،‬قابل گشایش است‪ .‬هماهنگی‌های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و وزارت امورخارجه در‬ ‫هموار کردن راه صادرات محصوالت این اس��تان‪،‬‬ ‫‌بسیار اثرگذار خواهد بود‪ ،‬از سوی دیگر حمایت و‬ ‫در نظر گرفتن مش��وق‌هایی برای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫در ارتق��ای فعالیت دس��ت‌اندرکاران این بخش‪،‬‬ ‫نقش مهمی خواهد داشت‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر‪ ،‬صادرات خرم��ای کرمان برای‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬ب��ه هیچ‌وجه مق��رون به صرفه‬ ‫نیس��ت؛ ش��اید بتوانیم تحریم را یک عامل موثر‬ ‫در کاه��ش خریداران خرمای کرم��ان بدانیم اما‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د اختصاص برخی مش��وق‌ها به‬ ‫صادرکنن��دگان و کاهش عوارض صادراتی‪ ،‬عامل‬ ‫مهم��ی در افزای��ش فعالیت‌ها در ای��ن بخش‪ ،‬از‬ ‫تولید تا صادرات‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫خرم��ای کرم��ان اگر در ش��رایط مطل��وب و با‬ ‫بسته‌بندی مناسبی صادر شود‪ ،‬ارزآوری مناسبی‬ ‫خواهد داش��ت ک��ه در نتیجه آن‪ ،‬ش��اهد رونق‬ ‫اقتصاد منطقه و تقویت اش��تغال منطقه خواهیم‬ ‫ب��ود اما وقتی پولی در کار نیس��ت‪ ،‬همه چیز در‬ ‫رکود است و بیکاری‪ ،‬امری ناگریز‪.‬‬ ‫اش��تغال اصل��ی ح��دود ‪ 90‬درص��د م��ردم‬ ‫شهرس��تان‌های شرق اس��تان کرمان‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و بیش��تر‪ ،‬تولید خرماس��ت اما درحال حاضر‪ ،‬به‬ ‫دلیل نبود زمینه‌های تولید و بسته‌بندی مناسب‬ ‫و پایی��ن بودن قیمت خرید از کش��اورزان‪ ،‬خرما‬ ‫در س��ردخانه‌ها می‌ماند و فاس��د می‌شود؛ اکنون‬ ‫در مجلس به دنبال یافتن راهکارهایی هستیم تا‬ ‫بتوانیم اندکی از نگرانی‌های مردم کرمان در این‬ ‫زمینه بکاهیم‪.‬‬ ‫در این‌ب��اره باره��ا در کمیس��یون‌های مربوط‬ ‫مجل��س‪ ،‬تذکراتی داده‌ام اما مجل��س به تنهایی‬ ‫نمی‌توان��د کاری اثربخ��ش در ای��ن زمینه انجام‬ ‫دهد زیرا اگر پیشنهادهایش حاوی بار مالی برای‬ ‫دولت باش��د‪ ،‬ب��ا آن مخالفت می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫اثرگذارتری��ن امر در این زمین��ه‪ ،‬ورود دولت به‬ ‫مسئله است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون کش��ورهای تولیدکننده خرما‪ ،‬تالش‬ ‫مضاعف��ی در زمینه ارتقای ص��ادرات خود انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬اما کشور ما ش��اهد کاهش بازاریابی و‬ ‫در نتیجه صادرات خرماس��ت‪ .‬همزمان با کمرنگ‬ ‫شدن صادرات خرمای ایران‪ ،‬کشورهای رقیب به‬ ‫سرعت درحال پرکردن جای ایران هستند؛ برای‬ ‫این مس��ئله باید هرچه زودتر تدبیری اندیشیده‬ ‫ش��ود‪ .‬به ویژه آنکه خارجی‌ها‪ ،‬حت��ی اروپایی‌ها‬ ‫خرمای م��ا را می‌خرند و بعد به نام خود در بازار‬ ‫عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 15‬میلیارد‬ ‫دالری در صنایع فوالد کرمان‬ ‫ایس�نا‪ :‬اس��تاندار کرمان گفت‪ :‬ش��رایط خوبی‬ ‫وج��ود دارد و دولت روحانی ن��گاه ویژه‌ای به امر‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬به ویژه درکش��ورهای همس��ایه‬ ‫دارد و همواره رابطه دوستی دیرینه‌ای بین ایران‬ ‫و عم��ان بوده و آمادگی داریم در اس��تان کرمان‬ ‫سطح مبادالت با عمان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫علیرضا رزم‌حس��ینی‪ ،‬در نشستی با رییس اتاق‬ ‫بازرگانی عمان در کرم��ان اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫‪ 15‬میلیارد دالر در صنایع فوالد و معادن اس��تان‬ ‫درحال س��رمایه‌گذاری است و حدود ‪ 10‬میلیارد‬ ‫دالر در انرژی‪ ،‬صنعت و گردش��گری موافقتنامه‬ ‫سرمایه‌گذاری درحال اجراست‪.‬‬ ‫تولید ‪ 420‬هزار تن‬ ‫محصوالت پتروشیمی خراسان‬ ‫مه�ر‪ :‬مدیرعامل پتروش��یمی خراس��ان از تولید‬ ‫‪ ۴۲۰‬ه��زار ت��ن ان��واع محصوالت این ش��رکت‬ ‫شامل اوره‪ ،‬آمونیاک‪ ،‬کریس��تال مالمین و ‪ ...‬در‬ ‫سال‌جاری خبر داد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین میرافضل��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫از ابت��دای س��ال ج��اری تاکن��ون ‪ ۴۲۰‬هزار تن‬ ‫انواع محصوالت در پتروش��یمی خراس��ان تولید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۲۴۰ :‬هزار تن از محصوالت‬ ‫تولید ش��ده ب��ه نقاط مختل��ف جهان ص��ادر و‬ ‫‪ ۱۸۰‬ه��زار تن نی��ز در بازاره��ای داخلی توزیع‬ ‫شده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫طرحی نو در اندازیم‬ ‫احد آقایی‬ ‫کارشناسصنعتیاستانالبرز‬ ‫اس��تان البرز دارای بیش��ترین میزان ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی کش��ور اس��ت که چندی است اس��اس تمام‬ ‫برنامه‌های صنعتی خود را بر ایجاد استراتژی مشخص‬ ‫صنعتی متمرک��ز کرده و تولید محوری و صنعتگرایی‬ ‫را در دس��تورالعمل فعالیت‌های خود قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال‌های گذشته تصمیمات نادرس��تی در حوزه‬ ‫صنعت گرفته شد و افراد غیرمتخصصی وارد این حوزه‬ ‫ش��دند که با وجود توصیه‌های رهبر معظم انقالب در‬ ‫مس��یر حمایت از تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫س��نگ‌اندازی کردن��د‪ .‬وضعیت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫به عنوان مهم‌ترین زیرس��اخت اس��تقرار بخش تولید‬ ‫کش��ور در این برهه چنان رو به وخامت گذاش��ت که‬ ‫حتی رس��انه‌های طرفدار دولت دهم نیز با اس��تفاده‬ ‫از تیترهایی همچون «وضعیت اس��فبار ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی کش��ور» ب��ه انتقاد از دولت خ��ود پرداختند‪.‬‬ ‫امروز در حالی مش��کالت زیرس��اختی همچون تامین‬ ‫س��وخت‪ ،‬گازرسانی‪ ،‬تامین آب‪ ،‬برق و شبکه مخابرات‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی مطرح است که تک‌تک این‬ ‫امکانات ملزومات بدیهی تصویب هر ش��هرک صنعتی‬ ‫و آغاز فرآیند واگذاری زمین اس��ت‪ .‬اس��تان البرز نیز‬ ‫به عنوان یکی از اس��تان‌های موث��ر در زمینه صنعت‬ ‫ک��ه واحدهای تولیدی بس��یار زی��ادی را در دل خود‬ ‫جای داده‪ ،‬از این مش��کالت دور نیست‪ .‬نبود امکانات‬ ‫و تجهیزات زیرس��اختی موجب فرس��ایش چرخ‌های‬ ‫صنع��ت می‌ش��ود‪ .‬آنچ��ه ای��ن چرخ‌ه��ا را از حرکت‬ ‫باز‌می‌دارد مشکالت مربوط به کمبود نقدینگی و نبود‬ ‫سرمایه در گردش است‪ .‬مسئله دیگر قوانین وضع‌شده‬ ‫در مسیر صنعت است که راه را برای آنها دشوار کرده‬ ‫است‪ .‬برخی دستگاه‌های خدماتی قوانین متبوع خود‬ ‫را در حق شهرک‌های صنعتی و بخش تولید به گونه‌ای‬ ‫م��ورد اجرا قرار می‌دهند که چرخیدن چرخ صنعت را‬ ‫با مشکل مواجه می‌کند‪ .‬بسیاری از واحدهای صنعتی‬ ‫البرز با چنان قوانین س��خت و ناامیدکننده‌ای رو‌به‌رو‬ ‫هس��تند که انگیزه ادامه کار را از آنها می‌رباید‪ .‬استان‬ ‫البرز بر آن است تا اساس تمام برنامه‌های صنعتی خود‬ ‫را بر ایجاد اس��تراتژی مشخص بگذارد و تولیدمحوری‬ ‫و صنعتگرایی را در دستورالعمل فعالیت‌ها قرار دهد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫بزرگترین شهرک صنعتی کشور با مشکالت پایه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‪ ،‬با تامین زیرساخت رونق می‌گیرد‬ ‫فران�ک میرزایی‪-‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫اشتهارد با حدود ‪ 20‬سال قدمت که افزون بر ‪2‬هزار واحد‬ ‫صنعت��ی را در خود جای داده بزرگترین ش��هرک صنعتی‬ ‫کشور محسوب می‌شود‪ .‬این شهرک دارای بیش از ‪22‬هزار‬ ‫نفر نیروی شاغل است و بسیاری از واحدها با ظرفیت تولید‬ ‫کامل فعالیت می‌کنند‪ .‬با وجود اینکه این ش��هرک یکی از‬ ‫قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود و تعداد زیادی‬ ‫از کارخانه‌های بنام و تاثیرگذار و گروه‌های صنعتی متعدد‬ ‫کش��ور در آن حضور دارند‪ ،‬ام��ا تمام این واحدها گام‌های‬ ‫صنعتی و تولیدی خود را ب��ا کمترین امکانات خدماتی و‬ ‫زیر فش��ار کمبود زیرس��اخت‌های اولیه الزم برای شهرک‬ ‫برمی‌دارند‪ .‬نبود این امکانات و س��ختی کار تا جایی پیش‬ ‫رفت که حتی مسئوالن مربوطه زبان به گالیه گشودند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان الب��رز تامی��ن‬ ‫زیرساخت‌های الزم در شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی به‌وی��ژه اش��تهارد را از‬ ‫ملزومات رونق کسب‌وکار و توسعه‬ ‫تولید در اس��تان می‌داند‪ .‬ایرج موفق همچنین با اشاره به‬ ‫ظرفی��ت صنعت��ی موجود در ش��هرک صنعتی اش��تهارد‬ ‫می‌گوید‪ :‬واحدهای صنعتی بسیار موفق و طرح‌های بسیار‬ ‫خوبی در این ش��هرک واقع هس��تند که می‌ت��وان آنها را‬ ‫افتخار بخش تولید در اس��تان البرز دانست‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬‬ ‫صیانت و رونق بخش��یدن به صنایع این ش��هرک یک امر‬ ‫الزم و م��ورد توجه ویژه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت که در همین زمینه با بهره‌گی��ری از توان و انرژی‬ ‫مثبت س��ایر بخش‌های عامل‪ ،‬اصل توس��عه اس��تان را با‬ ‫قدرت دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌مهری مسئوالن به شهرک‬ ‫این س��خنان در حالی گفته می‌ش��ود که این ش��هرک‬ ‫عظیم صنعت��ی اگرچه از اهمیتی خاص برخوردار اس��ت‬ ‫و یکی از منابع صنعتی بزرگ کش��ور به حس��اب می‌آید‬ ‫و بس��یاری از کارشناسان فنی و س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫در آن حض��ور پیدا کرده‌اند ک��ه اهمیت وجود امکانات در‬ ‫تجهی��زات و امکانات الزم برخوردار اس��ت و این مش��کل‬ ‫بهداری نیس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این س��اختمان تحویل‬ ‫هیات امنای ش��هرک است‪ ،‬تشریح می‌کند‪ :‬مشکل اصلی‬ ‫اس��تخدام نکردن نیروی پزش��ک و بهدار از س��وی هیات‬ ‫امنای شهرک است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود آب؛ مشکل اصلی شهرک‬ ‫این ش��هرک را بیشتر می‌کند اما همچنان مورد بی‌مهری‬ ‫ق��رار گرفته و صاحبان صنایع را از س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫مکان پشیمان س��اخته به‌طوری‌که برخی از آنها به دلیل‬ ‫نواق��ص موجود‪ ،‬واحدهای خود را رها کرده‌اند‪ .‬ایرج موفق‬ ‫در این رابطه می‌گوید‪ :‬در تامین زیرس��اخت‌های شهرک‬ ‫صنعتی اشتهارد و ناحیه صنعتی کوثر با مواردی مواجه‌ایم‬ ‫که با مس��اعدت حداقلی دس��تگاه‌های خدمات‌رسان قابل‬ ‫رفع اس��ت‪ .‬وی اضافه می‌کند‪ :‬الزم اس��ت مسائل موجود‬ ‫در صورت نیاز در جلسه کارگروه تدابیر ویژه تولید مطرح‬ ‫و در سریعترین زمان ممکن برای رفع آنها اقدام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امکانات اولیه تامین می‌شود‬ ‫از مشکالت مطرح شده از سوی اعضای شهرک صنعتی‬ ‫می‌توان به نابسامانی و خرابی‌های در ورودی شهرک اشاره‬ ‫کرد که سال‌هاست نیمه‌کاره باقی مانده است‪.‬‬ ‫در این رابطه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی اس��تان البرز‬ ‫می‌گوید‪ :‬س��ال‌ها پیش قراردادی‬ ‫ب��رای س��اخت نگهبان��ی س��ر در‬ ‫ورودی جدیدی برای شهرک بسته‬ ‫شده بود اما پیمانکار از انجام آن سر باز زد‪ .‬گودرز رضایی‬ ‫می‌افزاید‪ :‬برای رفع این مشکل‪ ،‬شرکت شهرک‌های استان‬ ‫قرارداد پیمانکار قبلی را فس��خ و اقدام به عقد یک قرارداد‬ ‫جدی��د کرد که در مدت ‪ 5‬ماه گذش��ته این پروژه تکمیل‬ ‫ش��د و در حال حاضر قابل اس��تفاده است‪ .‬امکانات ایمنی‬ ‫یکی از مهم‌ترین ملزومات هر شهرک صنعتی است چرا که‬ ‫حادث��ه و خطر همواره در کمی��ن واحدهای صنعتی قرار‬ ‫دارد و نب��ود امکان��ات کاف��ی خ��ود می‌تواند ی��ک عامل‬ ‫دفع‌کننده در زمینه س��رمایه‌گذاری و رونق شهرک باشد‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت شهرک صنعتی اش��تهارد نبود امکانات‬ ‫ایمنی کافی اس��ت‪ .‬ایس��تگاه آتش‌نش��انی با ماشین‌آالت‬ ‫فرس��وده توانایی مقابله با حوادث رخ داده در ش��هرک را‬ ‫ندارد و سال‌هاس��ت واحدها انتظار ساخت ایستگاه دوم با‬ ‫تجهیزات و ماش��ین‌آالت مناسب را می‌کشند‪ .‬مدیر عامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان البرز بیان می‌کند‪:‬‬ ‫شهرک دارای یک ایستگاه آتش‌نشانی بود که ایستگاه دوم‬ ‫آن هم در دس��ت اجراس��ت و ت��ا ‪ 15‬روز آین��ده به بهره‬ ‫برداری می‌رسد‪ .‬وی اظهار می‌کند‪ :‬یک ماشین آتش‌نشانی‬ ‫جدید هم برای ایس��تگاه دوم خریداری شده و مشکل آن‬ ‫مرتفع ش��ده است‪ .‬رضایی همچنین از بازسازی ساختمان‬ ‫به��داری ش��هرک می‌گوی��د و می‌افزاید‪ :‬این به��داری از‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان البرز‬ ‫مش��کل عمده ش��هرک را کمب��ود آب عن��وان می‌کند و‬ ‫می‌افزاید‪ :‬در این‌باره با جلس��اتی که ش��رکت شهرک‌های‬ ‫البرز با اداره آب امور منطقه‌ای داش��ت‪ ،‬صدور مجوز حفر‬ ‫یک حلقه چاه برای شهرک در دستور کار است‪.‬‬ ‫رضای��ی بیان می‌کند‪ :‬با اخذ این مجوز‪ ،‬عمده کس��ری‬ ‫آب ش��هرک از طریق خروج��ی تصفیه‌خانه آب کرج قابل‬ ‫تامین اس��ت‪ .‬رضایی در پاس��خ به این سوال که مشکالت‬ ‫زیرساختی ش��هرک به چه صورت است می‌گوید‪ :‬مطابق‬ ‫قانون دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند امکانات را تا در‬ ‫شهرک‌های صنعتی برسانند‪ .‬این امکانات شامل آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬مخابرات و راه دسترسی می‌شود‪ .‬این دستگاه‌ها برای‬ ‫انتق��ال امکانات حتی تا ورودی ش��هرک‌ها اقدام نکرده‌اند‬ ‫یا اگر اقداماتی انجام ش��ده مربوط به سال‌های بسیار قبل‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رضایی با بیان اینکه این دستگاه‌ها امکانات را‬ ‫تامین نکرده و گسترش نداده‌اند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اخیرا به استناد‬ ‫مصوبه دولت‪ ،‬شرکت شهرک‌ها قرارداد ‪ 2‬پست برق را در‬ ‫شهرک اشتهارد با شرکت برق منطقه‌ای تهران امضا کرده‬ ‫که هزینه پس��ت برق به شراکت بین شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی البرز و برق تهران تامین و پرداخت می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫بیان می‌کند‪ :‬با اجرای این عملیات این ‪ 2‬پس��ت به کمک‬ ‫برق ش��هرک آمده و درصد بسیاری از کمبود برق شهرک‬ ‫منتفی می‌ش��ود‪ .‬رضایی در رابطه با کس��ری گاز شهرک‬ ‫می‌گوید‪ :‬عمده اشکال گاز مربوط به نگهداری شبکه بوده‬ ‫که ش��رکت گاز در سال‌های گذش��ته نگهداری مناسبی‬ ‫نداشته و ش��رکت مجبور به عقد قرارداد با پیمانکار برای‬ ‫رفع مش��کالت به وجود آمده شده اس��ت تا بار دیگر کل‬ ‫شبکه تحویل شرکت گاز داده شود‪.‬‬ ‫آگهی موضوع ماده ‪ ٣‬قانون و ماده ‪ ١٣‬آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫‪1‬ـ‌ خانم ش��الیه رحمتی‪ ،‬فرزند علکه‪ ،‬به کد ملی ‪4500244654‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001008491‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/08/26‬ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪140/94‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 33‬فرعی از ‪ 1086‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم ـ خ‬ ‫آیت‌اهلل حیدری ـ خ قائم ـ کوچه نور‪ ،‬خریداری شده از زهرا لطفی‬ ‫و منتسب به مالکیت علی سلیمانی‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‌ آق��ای عبدعل��ی ن��وروزی‪ ،‬فرزن��د نق��د عل��ی‪ ،‬ب��ه ک��د ملی‬ ‫‪ 4500474846‬به استناد رای شماره ‪139360315001007466‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/07/14‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 146/57‬مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 218‬فرع��ی از ‪ 1124/1‬اصلی‪،‬‬ ‫واق��ع در ای�لام ـ بل��وار فارابی ـ کوچه ش��هید روح ال��ه صیدی‪،‬‬ ‫خریداری شده از احمد کارآمد و منتسب به مالکیت احمد کارآمد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ‌ آقای س��جاد پاکزاد‪ ،‬فرزند حسن‪ ،‬به کد ملی ‪4500925554‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 13936031501008283‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/08/17‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت ‪190‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 37‬فرعی از ‪ 1251/5‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم‬ ‫ـ بانقالن ـ خ ارغوان‪ ،‬خریداری شده از احمد مستفیضی و منتسب‬ ‫به مالکیت قیطاس مستفیضی‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‌ آق��ای حش��مت‌اله عی��ن الله��ی‪ ،‬فرزن��د کریم‪ ،‬ب��ه کد ملی‬ ‫‪ 4500109412‬به استناد رای شماره ‪139360315001008521‬‬ ‫م��ورخ ‪ 1393/08/27‬مقدار پنج و دو چهل و دوم دانگ مش��اع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪ 217/69‬مترمربع‪ ،‬پالک‬ ‫شماره ‪ 278‬فرعی از ‪ 1254‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم ـ انتهای خ نسیم‬ ‫ـ نبش خ باران‪ ،‬خریداری ش��ده از س��عید رحمانی و منتس��ب به‬ ‫مالکیت محمد رضا دادوند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‌ آق��ای مه��دی ج��ان بخش��ی‪ ،‬فرزن��د داراب‪ ،‬ب��ه ک��د ملی‬ ‫‪ 4500817328‬به استناد رای شماره ‪139360315001008284‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/18‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 426/96‬مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 400‬فرعی از ‪ 1293‬اصلی‪ ،‬واقع‬ ‫در ایالم ـ بلوار آزادی ـ خ آزادی ‪ 9‬ـ کوچه جلوه‪ ،‬خریداری شده از‬ ‫علیجان جانبخشی و منتسب به مالکیت داراب جانبخشی‪.‬‬ ‫‪6‬ـ‌ علیرضا جان بخشی‪ ،‬فرزند رستم‪ ،‬به کد ملی ‪4500129367‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001008445‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/08/24‬ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪357/61‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 401‬فرعی از ‪ 1293‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم ـ‬ ‫خ آزادی ـ آزادی ‪ 9‬ـ کوچه ‪ 6‬متری‪ ،‬خریداری شده از رستم جان‬ ‫بخشی و منتسب به مالکیت رستم جانبخشی‪.‬‬ ‫‪7‬ـ‌ آق��ای رحم��ت ال��ه فیض اله��ی‪ ،‬فرزن��د نجف‪ ،‬به ک��د ملی‬ ‫‪ 4501277211‬به استناد رای شماره ‪139360315001008890‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/09/12‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 320/48‬مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 404‬فرع��ی از ‪ 1293/1‬اصلی‪،‬‬ ‫واق��ع در ای�لام ـ بل��وار آزادی ـ آزادی ‪ 9‬ـ کوچ��ه دانا‪ ،‬خریداری‬ ‫شده از نجف فیض اللهی و منتسب به مالکیت فریادرس صادقی‪.‬‬ ‫‪8‬ـ‌ آقای علی یاری پور‪ ،‬فرزند موسی‪ ،‬به کد ملی ‪4529952940‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001008853‬م��ورخ‬ ‫‪ 93/09/11‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت ‪119/55‬‬ ‫مترمرب��ع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 216‬فرع��ی از ‪ 1410/4‬اصلی‪ ،‬واقع در‬ ‫ایالم ـ بلوار آزادی ـ آزادی ‪ 17‬ـ بن بست کسرا‪ ،‬خریداری شده از‬ ‫عیسی ناصری و منتسب به مالکیت حاجی آبخش‪.‬‬ ‫‪9‬ـ‌ آقای مراد محمد زاده‪ ،‬فرزند احمد‪ ،‬به کد ملی ‪452824845‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001003202‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/03/26‬ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪575/83‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 15‬فرع��ی از ‪ 1419‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم‬ ‫ـ میدان نبوت ـ ابتدای روس��تای چالس��را ـ جنب ش��رکت نفت‪،‬‬ ‫خریداری ش��ده از علی محمدبیگی و منصور ساریان و منتسب به‬ ‫مالکیت علی اکبر و نیاز شهرت هر دو اسماعیلی‪.‬‬ ‫‪10‬ـ‌ آق��ای عادل پیری‪ ،‬فرزند داود‪ ،‬ب��ه کد ملی ‪4529826155‬‬ ‫ب��ه اس��تناد ردی ش��ماره ‪ 139360315001008146‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/08/08‬ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪148/51‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 21‬فرعی از ‪ 1419‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم ـ‬ ‫ابتدای روس��تای چالسرا ـ انتهای کوچه رضوان‪ ،‬خریداری شده از‬ ‫اله بخش پیری و منتسب به مالکیت غالمرضا پیری‪.‬‬ ‫‪11‬ـ‌ آق��ای مه��دی محم��ودی‪ ،‬فرزن��د عبدالکریم‪ ،‬ب��ه کد ملی‬ ‫‪ 4529976521‬به استناد رای شماره ‪139360315001007961‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/01‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 275/44‬مترمرب��ع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 311‬فرع��ی از ‪ 1436‬اصلی‪،‬‬ ‫واق��ع در ایالم ـ خ رضوان کوچه ‪ ،9‬خریداری ش��ده از عبدالکریم‬ ‫محمودی و منتسب به مالکیت محمد علی کشاورز‪.‬‬ ‫‪12‬ـ‌ آقای ابراهیم خرمیان‪ ،‬فرزند قیس‪ ،‬به کد ملی ‪4490000421‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001008444‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/08/24‬شش��دانگ یک ب��اب مغازه‪ ،‬به مس��احت ‪45/40‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 101‬فرعی ‪ 1437‬اصل��ی‪ ،‬واقع در ایالم‬ ‫ـ نوروزآباد ـ خ س��لمان فارسی‪ ،‬خریداری شده از حاتم خرمیان و‬ ‫منتسب به مالکیت رضا اسماعیل پور‪.‬‬ ‫‪13‬ـ‌ آق��ای موس��ی ی��اری نی��ا‪ ،‬فرزن��د اس��معیل‪ ،‬به ک��د ملی‬ ‫‪ 4500398384‬به استناد رای شماره ‪139360315001008532‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/27‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 282/12‬مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 142‬فرعی از ‪ 1477‬اصلی‪ ،‬واقع‬ ‫در ایالم ـ محله آش��وری ـ کوچه ماهر‪ ،‬خریداری ش��ده از عباس‬ ‫نیک بخت و منتسب به مالکیت جمشید رییسی‪.‬‬ ‫‪14‬ـ‌ آق��ای محمدرضا چ��راغ خانی‪ ،‬فرزند مش��هدی‪ ،‬به کد ملی‬ ‫‪ 4500421823‬به استناد رای شماره ‪139360315001008279‬‬ ‫م��ورخ ‪ 1393/08/17‬مق��دار چهار و ده پانزدهم دانگ مش��اع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪ 662/65‬مترمربع‪ ،‬پالک‬ ‫ش��ماره ‪ 91‬فرعی از ‪ 1497‬اصلی‪ ،‬واق��ع در ایالم ـ جاده مهران ـ‬ ‫روبه‌روی هواشناسی‪ ،‬خریداری شده از یاسم آتشکار و منتسب به‬ ‫مالکیت صید احمد و علی احمد شهرت هردو عباسپور‪.‬‬ ‫‪15‬ـ‌ آق��ای مصطف��ی ال��ه ویس��ی‪ ،‬فرزن��د محمد‪ ،‬به ک��د ملی‬ ‫قطعه یک ایالم‬ ‫‪ 4501052050‬به استناد رای شماره ‪139360315001008725‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/09/03‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 198/18‬مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 138‬فرعی از ‪ 1539‬اصلی‪ ،‬واقع‬ ‫در ایالم ـ خ پانزده خرداد ـ کوچه آزادی‪ ،‬خریداری شده از موسی‬ ‫پاوه و منتسب به مالکیت صیدایاز جانمحمدی‪.‬‬ ‫‪16‬ـ‌ آق��ای محم��د رس��تمی زاده‪ ،‬فرزند اس��کندر‪ ،‬ب��ه کد ملی‬ ‫‪ 4529939928‬به استناد رای شماره ‪139360315001008724‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/09/03‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 99/38‬مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 27‬فرعی از ‪ 1540‬اصلی‪ ،‬واقع در‬ ‫ایالم ـ خ پروین اعتصامی ـ کوچه شهید رضایی‪ ،‬خریداری شده از‬ ‫فتاح پویان و منتسب به مالکیت رستم پورنصرت‪.‬‬ ‫‪17‬ـ‌ آق��ای محم��د رحی��م آمل��ه‪ ،‬فرزن��د ابراهیم‪ ،‬به ک��د ملی‬ ‫‪ 4720570593‬به استناد رای شماره ‪139360315001006207‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/05/29‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 146/75‬مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 287‬فرعی از ‪ 1616‬اصلی‪ ،‬واقع‬ ‫در ایالم ـ بلوار جمهوری ـ خ زراعتی‪ ،‬خریداری ش��ده از سیف اله‬ ‫باقریان و منتسب به مالکیت قاسم اسماعیل پور‪.‬‬ ‫‪18‬ـ‌ آق��ای همای��ون طاه��ری‪ ،‬فرزن��د س��بزخدا‪ ،‬ب��ه ک��د ملی‬ ‫‪ 4529938352‬به استناد رای شماره ‪139360315001007320‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/07/08‬مقدار دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب‬ ‫س��اختمان‪ ،‬به مساحت ‪ 184/60‬مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 77‬فرعی‬ ‫از ‪ 1621‬اصل��ی‪ ،‬واقع در ای�لام ـ خ پروین اعتصامی ـ جنب بازار‬ ‫تره بار‪ ،‬خریداری ش��ده از س��بزخدا طاهری و منتسب به مالکیت‬ ‫قادر رشنوادی‪.‬‬ ‫‪19‬ـ‌ آق��ای محم��د طاه��ری‪ ،‬فرزن��د س��بزخدا‪ ،‬ب��ه ک��د مل��ی‬ ‫‪ 4500294295‬ب��ه اس��تناد رای ‪139360315001007318‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/07/08‬مقدار دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب‬ ‫س��اختمان‪ ،‬به مساحت ‪ 184/60‬مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 77‬فرعی‬ ‫از ‪ 1621‬اصل��ی‪ ،‬واقع در ای�لام ‪ -‬خ پروین اعتصامی ـ جنب بازار‬ ‫تره بار‪ ،‬خریداری ش��ده از س��بزخدا طاهری و منتسب به مالکیت‬ ‫قادر رشنوادی‪.‬‬ ‫‪20‬ـ‌ آق��ای منص��ور طاه��ری‪ ،‬فرزن��د س��بزخدا‪ ،‬ب��ه ک��د ملی‬ ‫‪ 4529806596‬به استناد رای شماره ‪139360315001008227‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/11‬مقدار دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب‬ ‫س��اختمان‪ ،‬به مساحت ‪ 184/60‬مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 77‬فرعی‬ ‫از ‪ 1621‬اصل��ی‪ ،‬واقع در ای�لام ‪ -‬خ پروین اعتصامی ـ جنب بازار‬ ‫تره بار‪ ،‬خریداری ش��ده از س��بزخدا طاهری و منتسب به مالکیت‬ ‫قادر رشنوادی‪.‬‬ ‫‪21‬ـ‌ آق��ای منص��ور طاه��ری‪ ،‬فرزن��د س��بزخدا‪ ،‬ب��ه ک��د ملی‬ ‫‪ 4529806596‬به استناد رای شماره ‪139360315001008220‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/11‬مقدار دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان‪ ،‬به مس��احت ‪ 89/97‬متر مربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 88‬فرعی‬ ‫از ‪ 1621‬اصل��ی‪ ،‬واق��ع در ای�لام ـ خ رزم اوران ـ جن��ب بازارچه‬ ‫میوه‪ ،‬خریداری ش��ده از س��بزخدا طاهری و منتس��ب به مالکیت‬ ‫قادر رشنوادی‪.‬‬ ‫‪22‬ـ‌ آق��ای محم��د طاه��ری‪ ،‬فرزن��د س��بزخدا‪ ،‬ب��ه ک��د مل��ی‬ ‫‪ 4500294295‬ب��ه اس��تناد رای ‪139360315001008221‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/11‬مقدار دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان‪ ،‬به مس��احت ‪ 89/97‬متر مربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 88‬فرعی‬ ‫از ‪ 1621‬اصل��ی‪ ،‬واق��ع در ای�لام ـ خ رزم اوران ـ جن��ب بازارچه‬ ‫میوه‪ ،‬خریداری ش��ده از س��بزخدا طاهری و منتس��ب به مالکیت‬ ‫قادر رشنوادی‪.‬‬ ‫‪23‬ـ‌ آق��ای همای��ون طاه��ری‪ ،‬فرزن��د س��بزخدا‪ ،‬ب��ه ک��د ملی‬ ‫‪ 4529938352‬به استناد رای شماره ‪139360315001008219‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/11‬مقدار دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان‪ ،‬به مس��احت ‪ 89/97‬مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 88‬فرعی‬ ‫از ‪ 1621‬اصل��ی‪ ،‬واق��ع در ای�لام ـ خ رزم اوران ـ جن��ب بازارچه‬ ‫میوه‪ ،‬خریداری ش��ده از س��بزخدا طاهری و منتس��ب به مالکیت‬ ‫قادر رشنوادی‪.‬‬ ‫‪24‬ـ‌ آقای ناصر گالب دانی‪ ،‬فرزند عبدل‪ ،‬به کد ملی ‪5819787528‬‬ ‫به استناد رای اصالحی ش��ماره ‪ 13936031500108569‬مورخ‬ ‫‪ 1393/08/28‬ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪190/42‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 421‬فرع��ی از ‪ 1623/44‬اصلی‪ ،‬واقع در‬ ‫ای�لام ـ خ زراعتی‪ ،‬خریداری ش��ده از ضیاءالدین س��ارایی زاده و‬ ‫منتسب به مالکیت هاشم میرپناهی‪.‬‬ ‫‪25‬ـ‌ خانم زیور اکبرپور‪ ،‬فرزند عسگر‪ ،‬به کد ملی ‪4539423721‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001007966‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/08/01‬ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪106/78‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 980‬فرعی از ‪1635‬و‪ 1641‬اصلی‪ ،‬واقع در‬ ‫ایالم ـ بلوار جمهوری ـ خ مفتح‪ ،‬خریداری ش��ده از حسین محمد‬ ‫حسینی و منتسب به مالکیت علی و توفیق شهرت هردو کمالی‪.‬‬ ‫‪26‬ـ‌ آق��ای قب��اد ال��ه ش��وهان نی��ا‪ ،‬فرزند حات��م‪ ،‬به ک��د ملی‬ ‫‪ 5819860985‬به استناد رای شماره ‪139360315001001804‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/02/29‬مقدار پنج و هش��ت یازدهم دانگ مش��اع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪ 153/87‬مترمربع‪ ،‬پالک‬ ‫شماره ‪ 315‬فرعی از ‪ 1671‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم ـ خ ‪ 7‬تیر ـ گوچه‬ ‫شهید ثباتی‪ ،‬خریداری شده از طاهر رستمی و منتسب به مالکیت‬ ‫شاه منصور پورنصرت‪.‬‬ ‫‪27‬ـ‌ آق��ای ش��یرخان ترجم��ان نژاد‪ ،‬فرزند ش��فیع‪ ،‬ب��ه کد ملی‬ ‫‪ 6349614674‬به استناد رای شماره ‪139360315001007967‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/01‬مقدار پنج و هش��ت یازدهم دانگ مش��اع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪ 124/84‬مترمربع‪ ،‬پالک‬ ‫ش��ماره ‪ 335‬فرع��ی از ‪ 1671‬اصلی‪ ،‬واقع در ای�لام ـ خ ‪ 7‬تیر ـ‬ ‫کوچه شهید ثباتی‪ ،‬خریداری شده از فرمان ترجمان و منتسب به‬ ‫مالکیت حاج قباد رییسی‪ .‬‬ ‫‪28‬ـ‌ آقای فتح اله حاتمی‪ ،‬فرزند قیصر‪ ،‬به کد ملی ‪4500861157‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001008226‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/08/11‬مقدار پنج و هشت یازدهم دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب س��اختمان‪ ،‬به مس��احت ‪ 95/64‬مترمربع‪ ،‬پالک شماره‬ ‫‪ 337‬فرعی از ‪ 1671‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم ـ میدان انقالب ـ انتهای‬ ‫خ خاتمیه‪ ،‬خریداری شده از حضرتی عبدالی و منتسب به مالکیت‬ ‫موسی و قباد و آقا شهرت هرسه رییسی‪.‬‬ ‫‪29‬ـ‌ خان��م فاطم��ه خس��روی‪ ،‬فرزند ول��ی محمد‪ ،‬ب��ه کد ملی‬ ‫‪ 4501120861‬به استناد رای شماره ‪139360315001008352‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/20‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 143/77‬مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 327‬فرعی از ‪ 1681/41‬اصلی‪،‬‬ ‫واق��ع در ایالم ـ خ جانبازان فتح المبین ـ کوچه ش��هید نصیری‪،‬‬ ‫خریداری ش��ده از نعمت فرج اللهی و منتس��ب به مالکیت نعمت‬ ‫فرج اللهی‪.‬‬ ‫‪30‬ـ‌ خ��ام اس��ماء یارمحم��دی‪ ،‬فرزن��د علی��داد‪ ،‬ب��ه ک��د ملی‬ ‫‪ 4490704852‬به استناد رای شماره ‪139360315001008531‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/08/27‬مقدار پنج و هش��ت یازدهم دانگ مش��اع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختماند‪ ،‬به مساحت ‪ 98/98‬مترمربع‪ ،‬پالک‬ ‫ش��ماره ‪ 329‬فرعی از ‪ 1681‬اصلی‪ ،‬واقع در ایالم ـ خ خاتمیه ـ خ‬ ‫شهید کمر کمرزاده‪ ،‬خریداری شده از بدریه مبارکی و منتسب به‬ ‫مالکیت منصور پورنصرت‪.‬‬ ‫‪31‬ـ‌ آق��ای محمدرض��ا روهن��ده‪ ،‬فرزن��د عل��ی‪ ،‬ب��ه ک��د مل��ی‬ ‫‪ 4500609547‬به استناد رای شماره ‪139360315001008877‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/09/12‬شش��دانگ یک باب س��اختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 89/55‬مترمربع‪ ،‬پالک ش��ماره ‪ 121‬فرعی از ‪ 1723‬اصلی‪ ،‬واقع‬ ‫در ای�لام ـ بلوار فارابی ـ کوچه فارابی ‪ ،5‬خریداری ش��ده از بهزاد‬ ‫چراغی و منتسب به مالکیت شمه حسین آبادی‪.‬‬ ‫اصالحی‬ ‫‪32‬ـ‌ آقای عزیزاله عباسی‪ ،‬فرزند کریم‪ ،‬به کد ملی ‪4501058838‬‬ ‫ب��ه اس��تناد رای ش��ماره ‪ 139360315001000316‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/01/24‬ششدانگ یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت ‪199/63‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬پالک شماره ‪ 892‬فرعی از ‪ 5/26‬اصلی‪ ،‬واقع در چوار ‪-‬‬ ‫خ ولیعصر ـ کوچه مهارت ‪ ،3‬خریداری ش��ده از رمضان عباسی و‬ ‫منتسب به مالکیت حاجی مظفری که در آگهی قبلی پالک اصلی‬ ‫ملک اشتباه قید گردید‪.‬‬ ‫در صورتیکه اش��خاص ذینفع به رای اعالم ش��ده اعتراض داشته‬ ‫باش��ند می‌توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی‌های اصالحی‬ ‫ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی‪ ،‬اعت��راض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫بای��د ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ تس��لیم اعت��راض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در اینصورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به‬ ‫صدور س��ند مالکیت می‌نماید‪ ،‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪93/09/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪93/10/ 10:‬‬ ‫بابایی‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫ترکیه؛ الگوی پیشرفت در اقتصاد‬ ‫‪25‬‬ ‫توسعه در سای ‌ه صنعت و گردشگری‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ترکیه ازجمله کشورهایی است که به معنای واقعی کلمه پیشرفت را در اقتصاد به هدفی محقق‬ ‫تبدیل کرده اس�ت و از آن کش�ورهایی است که پسوند «روبه‌رش�د» را یدک می‌کشد‪ .‬این کشور آسیایی‬ ‫ اروپایی‪ ،‬با وجود رایزنی و تالش‌ها‪ ،‬همچنان پش�ت درهای بس�ته اتحادیه اروپا قرار دارد‪ .‬ترکیه بعد از‬‫پشت‌سر گذاشتن بحران سال ‪۲۰۰۱‬م‪ ،‬حاال چرخ‌های اقتصادش در شرایطی می‌چرخد و فعالیت در تجارت‬ ‫جهانی را تجربه می‌کند که «چالش‌های اقتصادی» را در پایین‌ترین حالت ممکن خود می‌بیند‪ .‬همچنین این‬ ‫نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که شرایط گواه این است که آنها می‌توانند به «ثبات» در «اقتصاد» امید‬ ‫زیادی داشته باشند و همچون یک دهه و چند سال اخیر در مسیر ترقی قدم بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ 3‬ضلع مهم اقتصاد در ترکیه‬ ‫صنعت‪ ،‬پیمانکاری و ساخت‌وس��از و البته صنعت‬ ‫توریس��م مولفه‌های ش��اخص اقتص��اد در ترکیه به‬ ‫ش��مار می‌روند‪ .‬به‌طوری که این کش��ور یکی از ‪۲۰‬‬ ‫کشور بر‌تر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین بخش پیمانکاری و ساخت‌وساز‬ ‫ترکیه یکی از فعال‌ترین و پویا‌ترین پیمانکاران جهان‬ ‫اس��ت که از این لحاظ پس از ایاالت‌ متحده امریکا‬ ‫و چی��ن رتبه س��وم جهان را به خ��ودش اختصاص‬ ‫داده اس��ت و از این راه درآم��د ارزی قابل‌توجهی را‬ ‫به خزان��ه خود واریز می‌کند‪ .‬گردش��گری هم یکی‬ ‫از فعال‌تری��ن بخش‌های اقتصاد ترکیه‌اس��ت که به‬ ‫س��رعت درحال س��یر صعودی اس��ت‪ .‬به‌طوری که‬ ‫براساس آمار موسسه ‪ TUI‬آلمان از ‪ ۱۰۰‬هتل بر‌تر‬ ‫جهان ‪ ۱۱‬هتل در ترکیه قرار دارند‪.‬‬ ‫شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله‬ ‫پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت در خدمت تجارت‬ ‫به‌طور حتم صنعت را بای��د اصلی‌ترین مولفه‌های‬ ‫ترکیه در اقتصاد و حضور در تجارت جهانی دانست‪.‬‬ ‫در بخ��ش صادرات؛ صنایع نس��اجی ب��ا‪ ۱۹‬درصد‪،‬‬ ‫خودروس��ازی با ‪ ۱۸‬درص��د‪ ،‬ف��والد و ذوب‌آهن با‬ ‫‪ ۱۳‬درص��د‪ ،‬ل��وازم خانگی با ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬ش��یمیایی‬ ‫و داروس��ازی ب��ا ‪۹‬درص��د و ماشین‌س��ازی ب��ا ‪۷‬‬ ‫درص��د‪ ،‬عمده ص��ادرات صنعتی ترکیه را تش��کیل‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫صنعت نس��اجی ترکیه با صادرات��ی به ارزش ‪۹۸‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت که بخش اعظم این تولیدات به‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده و بیشترین‬ ‫درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است‪ .‬به عالوه‬ ‫در صنایع الکترونیکی‪ ،‬ترکیه بزرگترین تولید‌کننده‬ ‫تلویزیون در اروپا به شمار می‌رود به‌طوری که سهم‬ ‫ترکیه در فروش محص��ول تلویزیون در اروپا به ‪۴۵‬‬ ‫درصد رسیده‌ است‪.‬‬ ‫همچنین س��هم این کش��ور از بازار دس��تگاه‌های‬ ‫دیجیتال��ی در اروپ��ا ‪ ۱۵‬درصد برآورد می‌ش��ود و‬ ‫ل��وازم خانگی تولید ترکی��ه ‪ ۱۸‬درصد بازارهای این‬ ‫قاره را به تس��خیر درآورده‌اس��ت‪ .‬همچنین صنایع‬ ‫اتومبیل‌سازی ترکیه پس از آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫انگلی��س و ایتالیا در رده شش��م اروپ��ا جای گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید و فروش‌های ترکیه‬ ‫روس��یه‪ ،‬آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬اتحادیه اروپا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬هندوس��تان و کره‌جنوبی ازجمله‬ ‫کشورهایی هستند که ترکیه اقالم وارداتی خود را از‬ ‫آنها خریداری می‌کند که شامل سوخت‌های معدنی‬ ‫و نف��ت خام‪ ،‬دیگ‌های بخار و آبگرم‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫و دس��تگاه‌های برقی و قطعات آنه��ا‪ ،‬چدن‪ ،‬آهن و‬ ‫فوالد‪ ،‬وسایل نقلیه زمینی‪ ،‬مواد پالستیکی و اشیای‬ ‫ساخته ش��ده از آن‪ ،‬محصوالت دارویی‪ ،‬محصوالت‬ ‫شیمیایی آلی و آالت و دستگاه‌های اپتیک‪ ،‬عکاسی‬ ‫و س��ینماتوگرافی می‌شود‪ .‬همچنین ترکیه کاالهای‬ ‫صادراتی خود را به کش��ورهای آلمان‪ ،‬عراق‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫انگلس��تان‪ ،‬اتحادیه اروپا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫امارات و اس��پانیا می‌فروش��د تا از این طریق درآمد‬ ‫ارزی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران؛ همسایه و شریک تجاری‬ ‫ایران به عنوان کش��وری مه��م در منطقه‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعی از ش��رکای اصلی ترکیه به ش��مار می‌رود و‬ ‫به همین دلیل این دو کش��ور تعام��ل تجاری قابل‬ ‫توجهی با هم دارند‪ .‬در بین محصوالتی که از ترکیه‬ ‫به ایران صادر می‌ش��ود‪ ،‬محصوالت نساجی‪ ،‬پارچه‪،‬‬ ‫الیاف و محصوالتی مرتبط با این حوزه رتبه نخست‬ ‫را دارن��د و کاالهایی هم که از ایران به این کش��ور‬ ‫همسایه فرس��تاده می‌شود‪ ،‬س��وخت‌های معدنی و‬ ‫نفت خام هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا توج��ه به ن��وع رابطه سیاس��ی که‬ ‫دولت‌ه��ای ایران و ترکیه دارن��د‪ ،‬انتظار می‌رود که‬ ‫تجارت ایران و ترکیه همچنان فضایی به نسبت گرم‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫کشوری از خاور تا باختر‬ ‫ترکیه‪ ،‬کش��وری اوراسیایی است که بخش بزرگ این کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر‬ ‫آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام ترکیه در منطقه بالکان (منطقه‌ای در جنوب خاور اروپا)‬ ‫قرار دارد‪ .‬ترکیه در خاور با کشورهای ایران‪ ،‬جمهوری آذربایجان (نخجوان)‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬و گرجستان؛ در جنوب‬ ‫خاوری با عراق و سوریه؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه‌است‪ .‬همچنین این‬ ‫کشور از شمال با دریای سیاه‪ ،‬از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اژه و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز‬ ‫آبی دارد‪ .‬دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است‪.‬‬ ‫ش��کل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور و باختر امتداد یافته‌است‪ .‬ترکیه با قرار گرفتن‬ ‫در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان‪ ،‬دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه جنوب‬ ‫باختر آسیا و اروپا به‌شمار می‌آید و کشورهای بسیاری‪ ،‬به‌ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کاال و انرژی‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم رشد در اقتصاد ترکیه‬ ‫ترکیه در ش��رایطی رشد و ش��کوفایی اقتصاد را‬ ‫ِ‬ ‫هدف مهم تحقق‌یافته می‌بیند که س��از‬ ‫به عنوان‬ ‫و کارهای مش��اهده شده در این کشور نشانگر این‬ ‫اس��ت که آنها همچنان «اصل را بر تصمیم‌گیری‬ ‫صحی��ح در ح��وزه اقتص��اد» گذاش��ته‌اند‪ .‬ای��ن‬ ‫در‌حالی اس��ت که دولت اردوغان در سال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫می�لادی در بد‌تری��ن وضعی��ت اقتصادی ش��روع‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫اما نخس��ت وزیروقت ترک‌ها‪ ،‬گام به گام شروع‬ ‫به بازسازی بخش بانکی کرد و بودجه را در اختیار‬ ‫گرفت و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش‌های‬ ‫زیرساختی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬مدیریت پسماند‌ها‬ ‫و فناوری کرد‪ .‬برهمین اساس می‌توان گفت رشد‬ ‫اقتصادی در درازمدت‪ ،‬از سیاست‌های شفاف پولی‬ ‫و مالی و اراده سیاسی برای سامان دادن به بخش‬ ‫بانکی این کشور نشأت گرفته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن نق��ش س��رمایه‌گذاری‌های بخ��ش‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی در زیرس��اخت‌ها‪ ،‬آم��وزش‬ ‫مهارت‌ه��ا و فناوری‌ه��ای جدی��د غیرقاب��ل انکار‬ ‫اس��ت‪ .‬اینچنین ش��د ک��ه اقتص��اد در ترکیه در‬ ‫مح��دوده زمانی ‪ ۱۰‬س��اله فرود را کنار گذاش��ت‬ ‫و به فراز رس��ید ت��ا به عنوان یکی از کش��ورهای‬ ‫توسعه‌یافته در بخش مهم اقتصاد معرفی شوند‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫رشد ترکیه؛ اتفاقی خارق العاده در نظام اقتصاد جهان‬ ‫گروه تجارت – برخی از س��ازمان‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬ترکیه را در رده کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته دس��ته‌بندی کرده‌ اس��ت‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان و سیاس��تمداران هم اغلب‬ ‫ترکیه را به عنوان کش��ور ت��ازه صنعتی‬ ‫ش��ده طبقه‌‌بندی می‌کنن��د و آن را جزو‬ ‫‪ ۲۰‬کش��ور صنعتی جهان می‌دانند‪ .‬همه‬ ‫اینها محصول پیشرفتی است که از سال‬ ‫‪۲۰۰۳‬م ش��روع ش��د و همچنان درحال‬ ‫سیر صعودی است‪.‬‬ ‫اس��داهلل اطه��ری‪،‬‬ ‫کار‌ش��ناس ام��ور‬ ‫در‬ ‫خاورمیان��ه‬ ‫گفت‌و‌گوی��ی ب��ا‬ ‫رش��د ترکیه‬ ‫را اتفاقی خارق‌الع��اده در نظام اقتصادی‬ ‫جهان معرفی می‌کند و می‌گوید‪« :‬درباره‬ ‫چگونگی ش��کوفایی اقتصادی در ترکیه‬ ‫می‌توان ب��ه مواردی چ��ون درآمد ملی‪،‬‬ ‫اس��تفاده بهینه از نیروی کار و همچنین‬ ‫کش��اورزی و صنع��ت و البت��ه‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد که‬ ‫دس��ت به دست هم داده‌اند تا این کشور‬ ‫در قدم نخست بحران را پشت‌سر بگذارد‬ ‫و بع��د از آن هم «توس��عه» اقتصادی را‬ ‫برای خود به ارمغان بیاورند‪ ».‬گفت‌و‌گو با‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه می‌آید‪.‬‬ ‫€ €ای�ن ذهنیت که «ترکی�ه یکی از‬ ‫ش�اخص‌های پیش�رفت در اقتص�اد‬ ‫است» را چگونه تحلیل می‌کنید؟‬ ‫ترکیه در طول ‪ ۱۰‬س��ال اقتصادش را‬ ‫از ش��رایط بحرانی به وضعیتی رس��انده‬ ‫اس��ت که هم‌اکن��ون به عن��وان یکی از‬ ‫معتبر‌تری��ن اقتصادهای جهان ش��ناخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در پاسخ به پرس��ش شما باید‬ ‫گف��ت که ترکی��ه یکی از ش��اخص‌های‬ ‫پیش��رفت در اقتص��اد جه��ان به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌‌رود‪ .‬این روند از س��ال ‪۲۰۰۳‬م و با‬ ‫به قدرت رس��یدن حزب عدالت و توسعه‬ ‫ش��روع ش��د و حاال اقتصادش در جهان‬ ‫شانزدهم و در اتحادیه اروپا ششم است‪،‬‬ ‫همچنین به گروه جی ‪ 20‬پیوسته است‬ ‫و در مباح��ث مهم نظام بین‌الملل هم به‬ ‫کش��وری صاحب‌نظر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پ��س این‌طور نتیجه‌گی��ری می‌کنیم که‬ ‫ترکیه به دلیل رش��د اقتصادی به یکی از‬ ‫کشورهای مهم دنیا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه ش�اخص‌هایی اقتص�اد این‬ ‫کش�ور را با چنین ش�رایط مطلوبی‬ ‫مواجه کرده است؟‬ ‫درب��اره چگونگی ش��کوفایی اقتصادی‬ ‫در ترکی��ه می‌ت��وان ب��ه م��واردی چون‬ ‫درآمد ملی‪ ،‬اس��تفاده بهینه از نیروی کار‬ ‫و همچنی��ن کش��اورزی و صنعت و البته‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد که‬ ‫دس��ت به دست هم داده‌اند تا این کشور‬ ‫در قدم نخست بحران را پشت سر بگذارد‬ ‫و بع��د از آن هم «توس��عه» اقتصادی را‬ ‫برای خ��ود ب��ه ارمغ��ان بی��اورد‪ .‬حتی‬ ‫می‌توانیم رونق ترکیه را «هنر اقتصادی»‬ ‫بنامی��م‪ ،‬به‌طوری که به عن��وان الگویی‬ ‫نمونه در سطح منطقه به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫€ €منظور از هنر اقتصادی چیست؟‬ ‫آماره��ای موج��ود نش��ان می‌دهد که‬ ‫آنها از نظر درآمد و توان ملی در س��طح‬ ‫منطقه تحت‌هیچ ش��رایطی قابل مقایسه‬ ‫با همس��ایگان خود نیستند‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫ترکیه در زمینه توسعه اقتصادی توانسته‬ ‫اس��ت س��قف اعتبار را باال بب��رد‪ .‬ترکیه‬ ‫همچنین هدفش این اس��ت که در سال‬ ‫‪۲۰۲۳‬م به عنوان یکی از قدرت‌های بر‌تر‬ ‫جهان شناخته شود‪.‬‬ ‫€ €چقدر احتمال دارد ترکیه در سال‬ ‫‪۲۰۲۳‬م به عنوان یکی از قدرت‌های‬ ‫بر‌تر اقتصادی جهان شناخته شود؟‬ ‫این را باید احتمالی محتمل دانس��ت‪.‬‬ ‫پیش��رفت آنها به گونه‌ای اس��ت که این‬ ‫ه��دف نمی‌تواند هدفی دور از دس��ترس‬ ‫تلقی شود‪ .‬آنها برای رسیدن به این مهم‪،‬‬ ‫تالش‌هایشان را از زمان «تورگوت اوزال»‬ ‫(نخس��ت‌وزیر س��ال ‪ 1983‬می�لادی)‬ ‫ش��روع کرده‌ان��د‪ .‬همچنین باید اش��اره‬ ‫کرد که تصمیم‌گیری‌هایش��ان با منطق‬ ‫و واقعیت منطبق ب��ود و به همین دلیل‬ ‫توانسته‌اند اهداف‌شان را عملی کنند‪ .‬آن‬ ‫هم در ایامی که کشورهای دنیا در رکود‬ ‫اقتصادی به‌سر می‌بردند‪.‬‬ ‫€ €ک�دام بخ�ش در اقتص�اد ترکیه‬ ‫شاخص‌تر است؟‬ ‫آنها با توجه به رشد خوبی که در بحث‬ ‫اقتص��اد دارن��د‪ ،‬توانس��ته‌اند در تجارت‬ ‫جهان��ی حرف‌ه��ای زیادی ب��رای گفتن‬ ‫داشته باشند‪ .‬به‌طور مشخص باید اشاره‬ ‫کرد که این کشور کانون انرژی شده و با‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه و اتحادیه اروپا قراردادهای‬ ‫مهم��ی را در بخش ان��رژی منعقد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نوع فعالیت و تاثیرگذاری در‬ ‫فضای تجاری جهان موجب ش��ده تا در‬ ‫بحث‌ه��ای مختلف مورد مش��ورت قرار‬ ‫بگیرد و یکی از گزینه‌های مهم در عرصه‬ ‫تصمیم‌گیری بین‌المللی باشد‪.‬‬ ‫€ €ت�داوم رش�د ای�ن کش�ور چ�ه‬ ‫ملزوماتی دارد؟‬ ‫ادام��ه پیش��رفت ب��ا توجه ب��ه امنیت‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی‪ ،‬مقابله نکردن با‬ ‫قدرت‌های اقتصادی‪ ،‬افزایش داد‌و‌س��تد‬ ‫در تج��ارت جهانی‪ ،‬امنیت همس��ایه‌ها‬ ‫و‪ ...‬عواملی هس��تند ک��ه می‌تواند ثبات‬ ‫اقتصادی ترکیه را تضمین کند‪.‬‬ ‫€ €سیاس�ت‌های ح�زب عدال�ت و‬ ‫توس�عه یک�ی از اصلی‌تری�ن دالیل‬ ‫رش�د اقتصاد ترکیه مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫آی�ا «تغیی�ر احتمال�ی ق�درت» در‬ ‫آینده می‌تواند به پسرفت اقتصادی‬ ‫منجر شود؟‬ ‫این درس��ت اس��ت که ش��روع به کار‬ ‫حزب حاکم‪ ،‬باعث ش��د تا اقتصاد ترکیه‬ ‫به چنی��ن حالت مثبتی برس��د اما باید‬ ‫گفت ک��ه «عزم ملی» حرف نخس��ت و‬ ‫آخ��ر را در روند حرکت��ی اقتصاد ترکیه‬ ‫می‌زن��د‪ ،‬همچنی��ن باید توج��ه کرد که‬ ‫«نخب��ه گرای��ی» اصلی اصول��ی در این‬ ‫کشور است‪ .‬درحال حاضر هم چهره‌های‬ ‫کاردان احزاب دیگر هم در س��مت‌های‬ ‫مهم فعال هستند‪ ،‬به همین دلیل است‬ ‫ک��ه توانس��ته‌اند حرکت رو ب��ه جلویی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬به‌طوری که صادرات‌شان‬ ‫از ‪ ۲۷/۷‬میلیارد دالر در سال ‪۲۰۰۰‬م به‬ ‫‪ ۳۱/۳‬میلیارد دالر‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۰۱‬م و‬ ‫‪ ۳۶‬میلیارد دالر در س��ال‌های بعد رسید‬ ‫و همین‌طور رشد پیدا کرده و هم‌اکنون‬ ‫ه��م از ص��ادرات ‪ ۱۲۰‬میلی��ارد دالری‬ ‫س��خن گفت��ه می‌ش��ود و بن��ا را بر این‬ ‫گذاشته‌اند تا در سال ‪۲۰۲۳‬م‪ ،‬صادراتی‬ ‫افزون‌بر ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا دس�تیابی به این رقم رش�د‬ ‫صادراتی امکانپذیر است؟‬ ‫ب��رای ترکیه که در ده��ه اخیر به‌طور‬ ‫م��داوم پیش��رفت را به‌ط��ور متوالی به‬ ‫دس��ت آورده اس��ت‪ ،‬ص��ادرات ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالری هم هدف��ی قابل تحقق‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع باید گفت دس��تاوردهای‬ ‫اقتص��ادی ترکیه خارق‌العاده هس��تند و‬ ‫توانای��ی مدیریتی و مالی این کش��ور را‬ ‫ثابت می‌کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«مدیریت صحیح»‬ ‫کلید موفقیت‬ ‫مهدی مطهرنیا‬ ‫کارشناس بین‌الملل‬ ‫ترکیه در ش��رایطی ش��کوفایی اقتص��ادی را تجربه‬ ‫می‌کند که این کش��ور‪ ،‬در دهه‌های پیش��ین و حتی‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۱‬می�لادی بحران را به معن��ای واقعی‬ ‫کلم��ه تجربه کرد‪ .‬اما آنه��ا به نوعی تصمیم گرفتند و‬ ‫تصمیم‌های اتخاد ش��ده را به گون��ه‌ای اجرایی کردند‬ ‫ک��ه هم‌اکنون در مس��یر توس��عه و تعال��ی گام‌های‬ ‫قابل‌توجهی را برمی‌دارند‪ .‬این توس��عه درحالی تحقق‬ ‫پیدا کرده اس��ت که کش��ورهای جهان سوم به دلیل‬ ‫بافت سیاسی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند پیشرفت در اقتصاد‬ ‫را نس��بت به رش��د سیاس��ی در اولویت بدانند‪ .‬اما در‬ ‫ترکیه روی کار آمدن دولت اردوغان با ش��عار عدالت‬ ‫و توس��عه موجب ش��د تا آنها با خیزش اس�لام‌گرایی‬ ‫معتدل به رش��د اقتصادی برس��ند و همین توسعه و‬ ‫رش��د در اقتصاد هم توانسته جریان حاکم را به ثبات‬ ‫در قدرت برس��اند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه با وجود‬ ‫مخالفت‌هایی که با برخی از موضوع‌های حزب عدالت‬ ‫و توسعه مش��اهده می‌شود‪ ،‬تحت حمایت جریان‌ها و‬ ‫س�لایق مختلف هس��تند و دقیقا به همین دلیل آنها‬ ‫همچن��ان در انتخاب��ات رای اکثریت را به خودش��ان‬ ‫اختص��اص می‌دهند تا بت��وان این‌طور گفت که «رفع‬ ‫یا کاهش دغدغه‌های اقتصادی» مطالبه نخس��ت هر‬ ‫جامعه‌ای به شمار می‌رود‪ .‬البته ترکیه در دهه گذشته‬ ‫نس��بت به همسایگان خود رش��د قابل‌توجهی داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اینکه بگوییم آنها باید به‌طور تمام و کمال‬ ‫خیال‌شان از اقتصاد راحت باشد‪ ،‬صحیح نیست‪ .‬چراکه‬ ‫بای��د اذعان کرد که اقتصاد ترکی��ه هم مانند هرجای‬ ‫دیگ��ر به طور کاملا طبیعی با تهدیدهایی همیش��گی‬ ‫روبه‌رو اس��ت و تنها «مدیریت صحیح شرایط» است‬ ‫ک��ه می‌تواند به روند روبه‌رش��د فعلی تداوم بخش��د‪.‬‬ ‫آنچه مس��لم اس��ت وقتی ترکیه‌ای‌ها به گذشته خود‬ ‫ن��گاه ک��رده و ش��رایط گذش��ته را با امروز مقایس��ه‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬به خوبی می‌دانند که کشورش��ان با «گذار‬ ‫از بح��ران» ش��رایط ایده‌آلی را درح��ال تجربه کردن‬ ‫است و به همین خاطر تصمیم‌گیران اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬بازرگانان و‪ ...‬همه تالش‌شان را نسبت‬ ‫به این مس��ئله متمرک��ز کرده‌اند تا با در پیش گرفتن‬ ‫رفتاری صحیح و اصولی تحرکات اقتصادی و تجاری را‬ ‫همچنان در چارچوب واقع‌گرایی انجام دهند‪ .‬تا از این‬ ‫طریق به‌عنوان یکی از کشورهای شناخته شده جهان‬ ‫شوند که در مسیر اقتصاد رو به رشد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫افزایش‬ ‫مصرف سوخت در هند‬ ‫اکونومیک تایمز اعالم کرد‪ :‬با کاهش قیمت جهانی‬ ‫نفت مصرف س��وخت هند در م��اه نوامبر با افزایش‬ ‫‪ 4/9‬درص��د ب��ه ‪ 13/9‬میلی��ون تن افزای��ش یافت‪.‬‬ ‫براس��اس آخرین آمارهای وزارت نفت هندوس��تان‬ ‫مصرف س��وخت در این کشور با افزایش ‪ 4/9‬درصد‬ ‫نسبت به ماه نوامبر از ‪ 13/3‬میلیون تن زمان مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ 13/9‬میلیون تن رسید‪.‬گازوئیل‬ ‫بیشترین مصرف این کشور را تشکیل داده که حدود‬ ‫‪ 3‬درصد آن به میزان ‪ 6‬میلیون تن نفت ش��ل بوده‬ ‫است‪ .‬این درحالی اس��ت که در دو ماه پیش میزان‬ ‫مصرف س��وخت در این کش��ور کاه��ش یافته بود‪،‬‬ ‫مصرف سوخت در این سال مالی افزایش یافته و به‬ ‫‪ 108‬میلیون تن رسیده است‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫قیم��ت جهانی نفت با اف��ت ‪ 46‬درصدی بزرگترین‬ ‫کاهش را از سال ‪ 2008‬م تاکنون تجربه کرده است‪.‬‬ ‫افزای��ش میزان عرضه نفت امریکا عامل مهمی برای‬ ‫این کاهش قیمت بوده است‪.‬‬ ‫حذف کنترل گمرکی‬ ‫قرقیزستان و قزاقستان‬ ‫ب��ا الح��اق «بیش��کک» ب��ه اتحادی��ه گمرکی در‬ ‫س��ال ‪2015‬م‪ ،‬کنترل گمرکی در مرز قرقیزس��تان‬ ‫و قزاقس��تان برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬در ای��ن رابطه‬ ‫«جاآم��ارت آتوربای��ف» نخس��ت‌وزیر قرقیزس��تان‬ ‫جلس��ه‌ای را درب��اره الحاق این کش��ور ب��ه اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا با حضور سران وزارتخانه‌ها و ادارات‬ ‫کشور برگزار کرده است‪ .‬در این جلسه اشاره شد که‬ ‫قرارداد الحاق قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫در تاریخ یکم‌ماه می سال ‪ 2015‬اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس سند الحاق «بیشکک» به اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا که در نشست اخیر سران اتحادیه گمرکی به‬ ‫امضای روس��ای جمهور روسیه‪ ،‬قزاقستان و بالروس‬ ‫رسید‪ ،‬قرقیزستان باید پروسه‌های داخلی در زمینه‬ ‫تصوی��ب این قرارداد را تا ماه م��ارس (فروردین‌ماه)‬ ‫سال ‪2015‬م به پایان رساند‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نخستین نمایشگاه لوستر‬ ‫چراغ‌های تزئینی‬ ‫ایرنا ‪ -‬نخس��تین نمایشگاه لوستر‪ ،‬چراغ‌های تزئینی‬ ‫و دکوراس��یون داخلی به منظ��ور ارائه توانمندی‌های‬ ‫تولی��دات داخلی و نمایش آخرین دس��تاوردهای این‬ ‫بخ��ش مصالی امام خمین��ی (ره) آغاز ب��ه کار کرد‪.‬‬ ‫این دوره از نمایش��گاه با حضور ‪ 175‬شرکت داخلی و‬ ‫بامش��ارکت کشورهای اتریش‪ ،‬دانمارک و چین تا ‪13‬‬ ‫دی برپا خواهد بود‪ .‬رییس س��تاد برگزاری نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه لوس��تر‪ ،‬چراغ‌های تزئینی و دکوراس��یون‬ ‫داخلی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫محصوالت داخلی ح��دود یک‌چهارم تولیدات اروپایی‬ ‫قیم��ت دارند اما از لحاظ کیفیت ب��ا این تولیدات در‬ ‫حال رقابت هس��تند‪ .‬اصغر حیدری گردش مالی بازار‬ ‫لوس��تر جهان را حدود ‪ 10‬میلیارد دالر عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه از این بازار‪ ،‬سهم ایران حدود ‪ 2‬درصد‬ ‫اس��ت که باید برای جذب سهم بیشتر از بازار جهانی‬ ‫لوستر تالش مضاعفی ش��ود ضمن آنکه حمایت‌های‬ ‫دولتی باید در ای��ن خصوص صورت گیرد‪ .‬حیدری با‬ ‫بیان اینکه تولیدات ایرانی تنها به لحاظ طراحی ضعف‬ ‫دارن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولیدات داخل��ی ‪ 80‬درصد نیاز‬ ‫بازار کش��ور را تامین می‌کنند ک��ه امیدواریم با بهبود‬ ‫مسائل طراحی محصوالت ایرانی تمام نیازهای داخل‬ ‫را تامین کنیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه شهر ایده‌آل‬ ‫در جزیره کیش‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاون پش��تیبانی و توس��عه منابع س��ازمان‬ ‫ش��هرداری‌ها و دهیاری‌ه��ای کش��ور از برگ��زاری‬ ‫برنامه‌های مختلف��ی در زمینه موضوع��ات مرتبط با‬ ‫شهرداری‌ها و مدیریت شهری در پنجمین همایش و‬ ‫نمایشگاه شهر ایده‌آل در جزیره کیش خبر داد‪.‬‬ ‫«محم��د امامی‌امین» افزود‪ :‬همایش ش��هر ایده‌آل‬ ‫با هدف ارائه راهکارهای عملی به‌منظور پیاده‌س��ازی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در زمینه‌های تامی��ن منابع مالی و‬ ‫مدیریت س��رمایه‌گذاری مشترک در ش��هرداری‌ها از‬ ‫هش��تم تا یازدهم دی ماه برگزار می‌شود‪ .‬وی موضوع‬ ‫رقابت‌پذی��ری در ش��هرها را دیگ��ر مح��ور برگزاری‬ ‫پنجمی��ن همایش ش��هر ای��ده‌آل ذکر ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تع��دادی از اس��تادان و پژوهش��گران و صاحب‌نظران‬ ‫مط��رح‪ ،‬مقاله‌ه��ای خ��ود را در این موضوع��ات ارائه‬ ‫می‌کنند‪ .‬رییس نمایشگاه‌های س��ازمان شهرداری‌ها‬ ‫و دهیاری‌ه��ای کش��ور گف��ت‪ :‬این همای��ش فرصت‬ ‫مناسبی اس��ت تا ش��هرداران و کارکنان شهرداری‌ها‬ ‫و اعضای ش��وراهای اسالمی ش��هرها با مفاهیم اصلی‬ ‫موضوع اقتصاد مقاومتی آشنا شده و از طریق الگوهای‬ ‫مدیریتی روزآمد و کارب��ردی به مرور زمینه بازنگری‬ ‫در نحوه فعالیت ش��هرداری‌ها و اداره شهرها در زمینه‬ ‫اقتصاد شهری و مدیریت منابع مالی فراهم شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه توانمندی‌های‬ ‫بهره‌برداری در صنعت آب‬ ‫و فاضالب‬ ‫ایس�نا ‪ -‬دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی‌های‬ ‫بهره‌برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضالب کشور‬ ‫با حضور محمد نهاوندیان‪ ،‬رییس دفتر رییس‌جمهوری‬ ‫و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری افتتاح شد‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان پیش از ظهر روز دوش��نبه ضمن افتتاح‬ ‫این نمایش��گاه از بخش‌های مختل��ف آن بازدید کرده‬ ‫و در گفت‌وگو با مس��ئوالن غرفه‌ها در جریان آخرین‬ ‫دس��تاوردها و توانمندی‌ه��ای عرص��ه آب و فاضالب‬ ‫کش��ور قرار گرفت‪ .‬ریی��س دفت��ر رییس‌جمهوری و‬ ‫سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری همچنین با حضور در‬ ‫غرفه ش��رکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی و‬ ‫نیز اس��تان اصفهان از طرح کاه��ش هدررفت آب در‬ ‫پهنه‪A ۱‬ش��هر مش��هد و نیز پورت��ال جامع مدیریت‬ ‫مصرف آب استان اصفهان رونمایی کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه لوازم خانگی‬ ‫دربجنورد برپا شد‬ ‫فارس ‪ -‬نمایش��گاه لوازم خانگی در محل نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی خراسان شمالی در بجنورد برپا شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که عصر دوش��نبه گشایش یافت‬ ‫‪ 45‬شرکت در عرصه تولید لوازم خانگی حضور دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه‌های خراس��ان شمالی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این نمایش��گاه ش��رکت‌های تولیدی از‬ ‫استان‌های خراس��ان‌رضوی‪ ،‬آذربایجان‌شرقی‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬کرمانش��اه و قزوین حضور دارن��د‪ .‬روح‌اهلل‬ ‫یزدانی با اش��اره به اینکه این نمایشگاه به مدت ‪ 4‬روز‬ ‫برپ��ا خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بازدید مردم از این نمایش��گاه‬ ‫از س��اعت ‪ 16‬ت��ا ‪ 21‬اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫تولیدی در دو س��الن محصوالت لوازم خانگی خود را‬ ‫برای عموم به نمایش گذاشته‌اند‪ .‬نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫خراسان‌شمالی در بجنورد در تخته ارکان قرار دارد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ برپایی نمایشگاه‌های قایق در جهان را بررسی می‌کند‬ ‫تجارتی به وسعت اقیانوس‬ ‫میالد محم�دی – گروه تج�ارت‪ :‬برخی‬ ‫نمایش��گاه‌ها از اسم‌ش��ان مشخص است که‬ ‫جذاب هس��تند‪ .‬یک نوع خ��اص از جذابیت‬ ‫که البته هرکسی نمی‌تواند آن را تجربه کند‪.‬‬ ‫«نمایش��گاه کش��تی و قایق» جزو آن‌دسته‬ ‫از نمایش��گاه‌های مدرن و جذاب اس��ت که‬ ‫با ش��نیدن اس��مش هوای س��ر زدن به آن‬ ‫را می‌کنیم اما متاس��فانه س��طح تخصصی و‬ ‫خاص بودن این نمایش��گاه‌ها شرایطی را به‬ ‫وجود می‌آورند که فقط چهره‌های ش��اخص‬ ‫و آدم‌ه��ای مهم بتوانن��د در آن حضور پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نکته اساس��ی درباره نمایشگاه‌های قایق‬ ‫این اس��ت که با وجود تخصصی بودن‌‪ ،‬در‬ ‫بیش��تر کش��ورهای جهان برگزار می‌شوند‬ ‫و گردش مالی بس��یار باالیی نیز دارند‪ .‬اگر‬ ‫چه برخی از آنها جنبه تفریحی و نمایش��ی‬ ‫دارن��د اما به هر حال بخش زیادی از خرید‬ ‫و فروش‌های چند میلیون دالری قایق‌های‬ ‫گران‌قیم��ت و لوکس در این نمایش��گاه‌ها‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬در این گزارش س��احلی با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹نمایشی شگفت انگیز در ایالت مریلند‬ ‫کش��ور امری��کا در این زمین��ه حرف‌های‬ ‫زیادی برای گفتن دارد‪ .‬ش��هر «آناپولیس»‬ ‫(ایالت مریلند) تنها به خاطر آکادمی معتبر‬ ‫نظام��ی ‪ -‬دریایی ش��هرت ندارد‪ ،‬این ش��هر‬ ‫کوچک به خاطر قایق‌های تفریحی سفیدش‬ ‫نیز معروف است‪ .‬همه ساله در ماه اکتبر‪ ،‬این‬ ‫ش��هر به پایتخت عاشقان قایق‌های تفریحی‬ ‫تبدیل ش��ده و پش��ت س��ر هم نمایش��گاه‬ ‫قایق‌ه��ای تفریحی‪ ،‬بادبانی و موتوری در آن‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬کمپانی‌های بزرگ سازنده‬ ‫و عرضه‌کنن��ده قایق‌های تفریح��ی امریکا‪،‬‬ ‫محصوالت خود را در این نمایشگاه‌ها عرضه‬ ‫می‌کنند‪ .‬در این نمایش��گاه می‌توان هر نوع‬ ‫قایقی را با هر اندازه‪ ،‬هر نوع کاربرد (تفریحی‪،‬‬ ‫ماهیگی��ری) و با هر قیمتی پیدا کرد‪ .‬ش��هر‬ ‫س��احلی میامی امریکا نیز هر س��ال میزبان‬ ‫نمایش��گاه بزرگ قایق‌های تفریحی اس��ت‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی ک��ه البته ورود ب��رای عموم را‬ ‫آزاد کرده و از این طریق درآمدزایی می‌کند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه به‌طور معم��ول از تمام‬ ‫ایالت‌ه��ای امری��کا برای بازدید و نمایش‬ ‫صنایع دریایی‬ ‫د س��تا و ر د ها ی‬ ‫حض��ور پی��دا‬ ‫می‌کنند و یکی از مهم‌ترین نمایش��گاه‌های‬ ‫امریکایی به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹انگلیس و کشتی‌های میلیون پوندی‬ ‫نمایش��گاه کش��تی‌های گرانقیمت از آن‬ ‫نمایشگاه‌هایی اس��ت که فقط سرشناسان و‬ ‫مولتی میلیونره��ای بریتانیایی توان ورود و‬ ‫سرمایه‌گذاری در آن را دارند‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫‪ 23‬س��اله ک��ه در هر دوره به م��دت ‪ 3‬روز‬ ‫فعال خواهد ب��ود‪ ،‬گردهمایی ثروتمندترین‬ ‫انس��ان‌های جهان است و در هر دوره صدها‬ ‫شرکت سازنده قایق‌های بزرگ و کشتی‌های‬ ‫تفریح��ی تازه‌تری��ن محصوالت خ��ود را در‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی س��اوت‌همپتون به‬ ‫نمای��ش می‌گذارند‪ .‬کش��ور انگلیس اگر چه‬ ‫در بح��ث صنایع نمایش��گاهی حرف زیادی‬ ‫برای گفت��ن ندارد اما ش��هرهای بندرگاهی‬ ‫این کشور از جمله منچس��تر توجه ویژه‌ای‬ ‫به بحث صنایع کشتی‌سازی و نمایشگاه‌های‬ ‫مرتبط با آن دارند‪.‬‬ ‫پترزب��ورگ برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬ای��ن یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن و موثرترین همایش‌هایی اس��ت‬ ‫که وضعیت صنایع نظام��ی ـ دریایی جهان‬ ‫را مورد بحث قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫از مهم‌تری��ن دیدنی‌ه��ای این نمایش��گاه‬ ‫می‌ت��وان ب��ه وجود نزدی��ک ب��ه ‪ 40‬فروند‬ ‫ماکت انواع کش��تی و قای��ق در جایگاه‌های‬ ‫مخص��وص‪ ،‬ان��واع بالگ��رد روی س��کوهای‬ ‫نمایش‪ ،‬حضور گسترده شرکت‌های مختلف‬ ‫دنیا از کمپانی‌های خصوصی کوچک گرفته‬ ‫تا ابر سازمان‌های نظامی‪ ،‬نمایش‌های هوایی‬ ‫و حض��ور اش��خاص برجس��ته‪ ،‬اش��اره کرد‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای نیروی دریایی روس��یه در‬ ‫سال‌های ‪ 2011‬تا ‪2020‬م دربرگیرنده تولید‬ ‫بیش از ‪ 50‬فروند انواع کش��تی‌های نظامی‪،‬‬ ‫قایق‌ها و زیردریایی‌های گوناگون و همچنین‬ ‫کشتی‌های بادبانی و مسابقه‌ای‪ ،‬کشتی‌های‬ ‫لوکس تفریحی مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه قایق در سیدنی‬ ‫نمایشگاه قایق‌های تفریحی تنها ‪ 3‬دوره در‬ ‫شهر سیدنی اس��ترالیا برگزار شد‪ .‬اما همین‬ ‫‪ 3‬دوره کافی بود تا نامش برای همیشه برسر‬ ‫زبان‌ه��ا بیفتد‪ .‬این نمایش��گاه محفلی برای‬ ‫نابغه‌هاست‪ .‬در واقع جدیدترین‌‪ ،‬کارآمدترین‬ ‫و البته گرانترین ایده‌های صنعت دریایی در‬ ‫این نمایش��گاه مورد ارزیابی ق��رار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اواخر سال ‪2013‬م بود که در این نمایشگاه‬ ‫یک کیف معرفی شد که در ‪ 60‬ثانیه قابلیت‬ ‫تبدیل ش��دن به یک قایق مدرن را دارا بود‪.‬‬ ‫این قایق با نام ‪ Quickboat‬می‌تواند ‪ 4‬فرد‬ ‫بزرگس��ال را در خود ج��ای داده و با قدرت‬ ‫‪ 9/8‬اسب بخار حرکت کند‪ .‬کل قایق درون‬ ‫دو بس��ته قرار گرفته که ان��دازه یکی از آنها‬ ‫کمت��ر از ‪ 4‬مت��ر و‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین‌المللی قایق‌های لوکس‬ ‫در دوبی‬ ‫تاکنون ‪ 22‬دوره از نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫دریان��وردی و قایق‌ه��ای گرانقیم��ت در‬ ‫دوبی برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫محصوالتی ازجمله قایق‌های تفریحی لوکس‬ ‫در مع��رض دید عم��وم قرار می‌گی��رد‪ .‬در‬ ‫دوره آخر حدود ‪ ۸۴۰‬نماینده از ش��رکت‌ها‬ ‫و موسس��ات مختلف تولی��دی فعال در امور‬ ‫دریانوردی و ساخت قایق‌های لوکس از ‪۵۰‬‬ ‫کش��ور دنیا محص��والت خ��ود را به نمایش‬ ‫گذاش��تند و بیش از ‪ 230‬هزار بازدیدکننده‬ ‫از نمایش��گاه دی��دن کردن��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی قایق‌ه��ای لوکس در‬ ‫دوبی تبدیل به رویدادی بس��یار مهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬نه فقط برای صنعت قایق‌سازی بلکه‬ ‫به ش��اخص مهمی برای توس��عه اقتصادی‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی دریانوردی و قایق‌های‬ ‫لوکس دوبی همانند برادر بزرگ خود یعنی‬ ‫نمایش��گاه صنایع ه��وا فضا داعی��ه تبدیل‬ ‫ش��دن به قطب جهانی صنع��ت دریانوردی‬ ‫و قایق‌س��ازی را در س��ر دارد‪ .‬ب��ا این وجود‬ ‫قایق‌ه��ای غیرلوکس هنوز روی اس��کله‌ها‬ ‫وجود ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه صنایع نظامی دریایی روسیه‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی صنای��ع نظام��ی‬ ‫دریایی روس��یه نیز هر س��ال در شهرس��ن‬ ‫هر سال غول‌های صنعت کشتی‌سازی در آلمان گرد هم‬ ‫می‌آیند تا بهترین دستاوردهای خود را در حوزه تفریحی‬ ‫و مسابقه‌ای به عرضه نمایش بگذارند‪ .‬البته مشتریان‬ ‫این وسایل نقلیه اغلب ثروتمندان و خواص هستند‬ ‫بیش از ‪ 100‬فروند کشتی پشتیبان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه قایق‌ه�ای لوک�س در‬ ‫دوسلدورف‬ ‫هر س��ال غول‌های صنعت کشتی‌س��ازی‬ ‫در آلم��ان گ��رد ه��م می‌آین��د ت��ا بهترین‬ ‫دس��تاوردهای خود را در ح��وزه تفریحی و‬ ‫مس��ابقه‌ای به عرضه نمای��ش بگذارند‪ .‬البته‬ ‫مشتریان این وسایل نقلیه اغلب ثروتمندان‬ ‫و خواص هس��تند‪.‬در این نمایش��گاه بیش از‬ ‫‪ 1600‬تولیدکنن��ده از ‪ 60‬کش��ور جه��ان‪،‬‬ ‫جدیدترین محصوالت خ��ود در زمینه قایق‬ ‫و کش��تی‌های تفریحی را به معرض نمایش‬ ‫می‌گذارند‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت در این‬ ‫نمایشگاه که در وسعت ‪ 213‬هزار مترمربعی‬ ‫برپا می‌‌ش��ود‪ ،‬جدیدترین مدل‌های حمل و‬ ‫نق��ل دریایی از قایق‌های کوچ��ک گرفته تا‬ ‫وزن آن ‪ 36‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬بسته دوم ‪18‬‬ ‫کیلوگرم وزن داش��ته و ان��دازه آن ‪ 1/5‬متر‬ ‫اس��ت که حمل قایق را از خودرو آس��ان‌تر‬ ‫می‌کند‪ .‬می‌توان قایق ‪ Quickboat‬را که‬ ‫اکنون با قیمت حدود ‪ 2850‬پوند به فروش‬ ‫می‌رسد‪ ،‬در زمان اس��تفاده نکردن از دیوار‬ ‫آویزان کرده‪ ،‬در قفسه قرار داده یا زیر تخت‬ ‫نگهداری کرد‪.‬‬ ‫س��ازندگان اصرار دارند ک��ه این قایق که‬ ‫از ترکیبات پیش��رفته‌ای مانند فایبرگالس‬ ‫و کوالر س��اخته ش��ده برای ارائه عملکردی‬ ‫مش��ابه قایق‌ه��ای کوچک س��نتی طراحی‬ ‫شده‪ ،‬ایمن است‪.‬‬ ‫س��ازمان‌های بین‌الملل��ی کمک‌رس��انی‬ ‫نسبت به استفاده از قایق ‪ Quickboat‬برای‬ ‫امدادرسانی در زمان سیل و عملیات نجات‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫نگاهی به نمایشگاه خودروی لندن‬ ‫توجه ویژه به نبوغ و ابتکار‬ ‫گروه تجارت ‪« -‬موتور اکس��پو» بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫خودروی بازدید آزاد عموم جهان است که در شهرهای‬ ‫لندن‪ ،‬تورنتو و نیویورک برگزار می‌شود‪ .‬برای نخستین‬ ‫بار این نمایش��گاه در س��ال ‪ 1996‬م در لندن به منظور‬ ‫ارائ ‌ه ش��یو ‌ه جدید در نمایش��گاه‌های خودرو برگزار شد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ 21‬دوره از این نمایش��گاه برپا ش��ده و آخرین‬ ‫دوره آن در شهر لندن برپا شد‪.‬‬ ‫در خ�لال برپای��ی ای��ن نمایش��گاه ش��اهد نمای��ش‬ ‫ابرخودروهای مدرن صنعت اتومبیل‌سازی‪ ،‬جاده‌روهای‬ ‫پیش��رفته و محصوالت جدید خودروس��ازان هس��تیم‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم آنک��ه خودروهای الکتریکی‪ ،‬خورش��یدی و‬ ‫در مجموع وس��ایل نقلیه‌ای که ب��ا انرژی‌های پاک کار‬ ‫می‌کنند‌‪ ،‬بسیار مورد توجه هستند و در واقع وجه تمایز‬ ‫این نمایش��گاه با نمونه‌های دیگر همین توجه به نبوغ و‬ ‫ابتکار خودروسازان است‪ .‬موتور اکسپو در سال ‪2014‬م‬ ‫موفق‌ترین نمایش��گاه خودش را در تاریخ برگزار کرد و‬ ‫حدود ‪ 400‬هزار بازدیدکننده از این رویداد دیدن کردند‪.‬‬ ‫موتور اکسپو را می‌توان سومین نمایشگاه برتر در زمینه‬ ‫خودرو قلمداد کرد‪ .‬البته در جدیدترین تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫قرار است این نمایشگاه از رتبه سوم به رتبه اول و باالتر‬ ‫از نمایش��گاه‌های ژنو و فرانکفورت انتقال یابد‪ .‬در س��ال‬ ‫‪2016‬م قرار اس��ت پای نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز به‬ ‫لندن بعد از مدت‌ها باز ش��ود و هدف نهایی مدیران این‬ ‫نمایش��گاه خودرو نیز این است که از لحاظ درجه‌بندی‬ ‫در حد نمایش��گاه‌های خودروی فرانکف��ورت و ژنو قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫طبق برنامه‌ریزی انجام ش��ده قرار است این نمایشگاه‬ ‫ی (اردیبهشت) برگزار‬ ‫در ‪ Battersea Park‬از ‪ 5‬تا ‪ 8‬م ‌‬ ‫ش��ود که البته از هم‌اکنون دعوتنامه برای ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ خودروسازی ارسال شده است‪ .‬گفته می‌شود که‬ ‫نمایش��گاه جدید خودروی لندن ی��ک فضا و جو بزرگ‬ ‫برای نمایش وس��ایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی است‬ ‫که البته تمرکز این نمایش��گاه نی��ز روی امنیت جاده و‬ ‫همچنین امر آموزش است‪.‬‬ ‫ابراز عالقه‌مندی کرده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه کش�تی‌های مدف�ون در‬ ‫استانبول‬ ‫برگ��زاری این نمایش��گاه متف��اوت حتی‬ ‫ب��رای برگزار‌کنندگان ه��م غیرمنتظره بود‪.‬‬ ‫در نتیجه انجام برخ��ی حفاری‌ها به هنگام‬ ‫اجرای پروژه مارمارای‪ ،‬در منطقه ینی‌کاپی‬ ‫اس��تانبول بقایای تعدادی کش��تی بس��یار‬ ‫قدیمی به دس��ت آم��د‪ .‬ای��ن حفاری‌ها در‬ ‫س��ال ‪2005‬م انجام ش��د و نتایج تحقیقات‬ ‫روی این کش��تی‌ها نش��ان داد ک��ه از زمان‬ ‫غرق ش��دن آنها حداقل ‪ 410‬سال گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬چندی بعد ماکت‌های س��اخته شده‬ ‫از روی ای��ن کش��تی‌های غ��رق ش��ده‪ ،‬در‬ ‫اس��تانبول ب��ه نمایش گذاش��ته ش��د‪ .‬این‬ ‫ماکت‌های کوچک که از س��رامیک ساخته‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬مورد توجه دوس��تداران تاریخ‬ ‫و صنعت کشتی‌س��ازی قرار گرفتند‪ .‬نجاتی‬ ‫ب��ادم‪ ،‬هنرمند س��رامیک ترکیه با س��اخت‬ ‫ماکت‌هایی کوچک از این کش��تی‌ها‪ ،‬اقدام‬ ‫به برپایی نمایشگاهی با عنوان «کشتی‌های‬ ‫مدفون در اس��تانبول» کرد که بس��یار مورد‬ ‫توج��ه قرار گرف��ت‪ .‬این نمایش��گاه ‪ 10‬روز‬ ‫میزبان مخاطبان بود‪.‬‬ ‫ق در‬ ‫‹ ‹و باالخ�ره نمایش�گاه خیریه قای ‌‬ ‫ایران‬ ‫ابتدای امس��ال یک نمایش��گاه کش��تی و‬ ‫قایق‌ه��ای بادبانی در ارومیه دایر ش��د‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه برای نخستین‌بار در کشور برگزار‬ ‫ش��د و در آن ‪ 25‬کش��تی و قای��ق بادبانی‬ ‫دست‌ساز در سبک‌های آس��یایی و اروپایی‬ ‫در معرض دید عالقه‌مندان قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته برگزارکنندگان‪ ،‬حدود ‪ 6‬ماه برای‬ ‫س��اخت کش��تی‌ها و قایق‌های بادبانی این‬ ‫نمایشگاه وقت صرف شد و در طول برگزاری‬ ‫شرایطی به وجود آمد تا عالقه‌مندان به این‬ ‫صنعت بتوانند ی��ک دوره یک‌ماهه حرفه‌ای‬ ‫کشتی‌س��ازی را به صورت رایگان طی کنند‬ ‫و درنهایت نیز از میان آنها ‪ 20‬نفر به عنوان‬ ‫دانش آموختگان برتر برای حضور در صنعت‬ ‫کشتی‌سازی کشور انتخاب شدند‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم و قاب��ل احترام در م��ورد این‬ ‫نمایشگاه آن بود که عواید فروش بلیت‌های‬ ‫آن به بیماران خاص اس��تان اختصاص پیدا‬ ‫کرد و با توجه به اس��تقبال خوبی که از آن‬ ‫به عمل آمد‪‌،‬قرار اس��ت دوره‌های بعدی آن‬ ‫هم برگزار شود‪.‬‬
‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تعرفه واردات فوالد‪ ،‬ابزاری حمایتی با نگاه به آینده‬ ‫ش�هریار خدیوفرد‪ -‬گروه معدن‪ :‬به نظر می‌رس��د‬ ‫پس از چند ماه انتظار باالخره تالش فوالدس��ازان برای‬ ‫همراهی دول��ت در اعمال تعرفه وارداتی برای مقابله با‬ ‫واردات محصوالت فوالدی از چین‪ ،‬هند و روسیه نتیجه‬ ‫داده به گونه‌ای‌که روز گذشته مهدی کرباسیان معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ریی��س هیات عامل‬ ‫ایمیدرو از حمایت دولت از فوالدس��ازان با اتکا بر ابزار‬ ‫تعرفه خبر داده است‪ .‬وی در این خصوص گفته‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ال گذشته برای حمایت از‬ ‫فوالدی‌ها نس��بت به آزادس��ازی ص��ادرات و همچنین‬ ‫واردات ب��ا ارز آزاد اق��دام ک��رده و این در حالی اس��ت‬ ‫که براس��اس پیشنهادی که س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران ارائه کرده دولت با ابزار‬ ‫تعرفه نیز از فوالدس��ازان حمای��ت خواهد کرد‪ .‬وی در‬ ‫این‌ب��اره افزود‪ :‬تعرفه اندک واردات فوالد‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫تولیدکنندگان داخلی امکان فروش محصوالت خود را‬ ‫در س��طح بازار نداشته باش��ند و این در حالی است که‬ ‫در ش��رایط کنونی برخی کارخانه‌های بزرگ و کوچک‬ ‫فوالدی ب��ه دلیل رکودی که در بازار مس��کن و تولید‬ ‫به‌وجود آمده با مش��کل تامین نقدینگی مواجه هستند‬ ‫که انتظار می‌رود با سیاست‌های موثر دولت این بخش‬ ‫با رونق مواجه شود‪.‬‬ ‫در واقع اعالم حمایت فوالدس��ازان ب��ا ابزار تعرفه‌ای‬ ‫و همچنین ام��کان واردات با ارز آزاد از آن جهت حائز‬ ‫اهمیت اس��ت که بازار محصوالت فوالدی در چند ماه‬ ‫گذشته به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد چین به‌عنوان‬ ‫بزرگتری��ن ق��درت ف��والدی جهان با کاه��ش تقاضا و‬ ‫درنتیجه افت قیمت مواجه ش��ده که این موضوع باعث‬ ‫ش��ده فوالدس��ازان این کش��ور با تکیه بر حمایت‌های‬ ‫صادرات��ی دولت متبوع خود حجم باالیی از تولیدات را‬ ‫به س��مت بازارهای صادراتی سوق دهند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ش��رایط حاکم بر روسیه به‌عنوان دیگر فوالدساز بزرگ‬ ‫جهان و کاهش ارزش روبل در مقابل دالر نیز ش��رایط‬ ‫ی که این فوالدس��از هم‬ ‫مش��ابهی را رقم زده به گونه‌ا ‌‬ ‫توج��ه خود را معطوف به ص��ادرات محصوالت فوالدی‬ ‫به کش��ورهای منطق��ه خاورمیانه به وی��ژه ایران کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین وضعیت نه‌چندان مطلوب ساخت‌وساز‬ ‫در داخل کش��ور نیز به همراه ش��رایط تحریمی بر این‬ ‫موضوع دامن زده به‌طوری‌که فوالدسازان عالوه بر افت‬ ‫قیمت با افزایش عرضه و نبود تقاضا نیز مواجه هستند‬ ‫و معتقدند حضور محصوالت وارداتی با قیمتی به مراتب‬ ‫کمتر از نرخ داخل��ی زمینه تعطیلی واحدهای فوالدی‬ ‫را فراهم خواهد ک��رد‪ ،‬بنابراین برای خروج از وضعیت‬ ‫کنونی همچون س��ایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال‬ ‫توسعه‌گریزی جز اعمال تعرفه روی برخی از محصوالت‬ ‫فوالدی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل مثلث صادرات فوالد‬ ‫رضا شهرستانی‪ ،‬عضو انجمن فوالد درباره اعالم تعرفه‬ ‫واردات محصوالت فوالدی و تاثیر آن بر تولید واحدهای‬ ‫گفت‪ :‬روند کنونی کاهش قیمت انرژی‬ ‫داخلی به‬ ‫باعث کاهش هزینه تولید در صنایع‬ ‫ف��والدی ش��ده ب��ه گونه‌ای‌ک��ه در‬ ‫ش��رایطی که میزان مص��رف فوالد‬ ‫در نتیج��ه کاهش ساخت‌وس��از در‬ ‫چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده‬ ‫فوالد ایجاد شده‪ ،‬زمینه روی آوردن شایددرحالحاضرتعرفه‬ ‫این کش��ور به س��مت ص��ادرات را فقطنقشیکمسکنراداشته‬ ‫فراه��م کرده و این در حالی اس��ت باشد اما در صورتی‌که پس از‬ ‫که فوالدس��ازان چینی ب��ا تکیه بر بهبودشرایطاقتصادجهانی‬ ‫نظام حمایتی صادرات توانس��ته‌اند‬ ‫به‌صورتپلکانیحذف‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��ا قیمتی به‬ ‫شود‪،‬می‌تواندزمینهتشویق‬ ‫مراتب پایین‌ت��ر از نرخ واقعی صادر‬ ‫سرمایه‌گذارانبرایپرکردن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر شرایط خأل‌هایتولیدرافراهمکند‬ ‫حاکم بر روس��یه‪ ،‬دیگر فوالدس��از‬ ‫بزرگ جه��ان و افت ارزش روبل در‬ ‫مقابل دالر نیز باعث توجه بیش��تر این کشور به سمت ‹ ‹اعمال تعرفه ‪ 40‬درصدی‬ ‫صادرات ش��ده و فوالدس��ازان روس��یه نیز کشورهای‬ ‫شهرس��تانی در ادامه درباره راهکار پیش‌روی صنایع‬ ‫خاورمیان��ه به‌ویژه ای��ران را به‌عنوان ه��دف صادراتی فوالدی می‌گوید‪ :‬کش��ور امریکا ب��ا بیش از ‪10‬میلیون‬ ‫انتخاب کرده‌اند‪.‬‬ ‫تن واردات فوالد در س��ال بیشترین سهم را در واردات‬ ‫وی ادامه داد‌‪ :‬البته باید به تورم بیش از ‪3/5‬درصدی به خ��ود اختصاص داده و این در حالی اس��ت که پس‬ ‫هند نیز توج��ه کرد چراکه این می��زان تورم و کاهش از افت قیمت فوالد در بازار این کش��ور با اعمال تعرفه‬ ‫تقاضا در داخل این کش��ور نیز موجب شد فوالدی‌های ‪40‬درص��دی واردات درص��دد حمایت از فوالدس��ازان‬ ‫هند نی��ز برای خ��روج از وضعیت کنونی ص��ادرات را داخلی خود برآمد‪.‬‬ ‫جایگزین مصرف داخلی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین ترکیه به‌عنوان کش��وری در‬ ‫محصوالت‬ ‫صادرات‬ ‫مثلث‬ ‫شهرس��تانی افزود‪ :‬تشکیل‬ ‫حال توسعه که هم‌اکنون به قطب صنعت فوالد منطقه‬ ‫فوالدی از سوی این کشورها و بازار مناسب ایران باعث تبدیل ش��ده نیز با افت قیمت فوالد برای حفظ صنایع‬ ‫خواهد شد تا با واردات محصوالت فوالدی رقابت برای داخلی همین میزان تعرفه را برای واردات تعیین کرده‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی امکان‌پذیر نباش��د و به‌تدریج اس��ت‪ ،‬بنابراین در ش��رایطی که به دلیل سیاست‌های‬ ‫شاهد حذف و تعطیلی واحدهای داخلی باشیم‪.‬‬ ‫غلط دولت گذش��ته و همچنین تحمیل رکود تحریمی‬ ‫‹ ‹انرژی ارزان در مقابل تسهیالت گران‬ ‫بازار فوالد ایران در ش��رایط توقف به سر می‌برد‪ ،‬اعمال‬ ‫ای��ن کارش��ناس فوالد در پاس��خ به اینک��ه با وجود تعرفه واردات برای حمایت از صنایع داخلی گریزناپذیر‬ ‫دسترس��ی فوالدس��ازان ب��ه انرژی‬ ‫ارزان چگونه ام��کان کاهش هزینه‬ ‫تولید و رقابت با محصوالت فوالدی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫ک��ه در تولید فوالد حدود ‪15‬درصد‬ ‫از هزینه تولید مربوط به انرژی است‬ ‫ک��ه این می��زان برای فوالدس��ازان‬ ‫ایرانی حدود ‪ 2‬تا ‪3‬درصد اس��ت اما‬ ‫در مقابل فوالدسازان سایر کشورها‬ ‫تسهیالتی با نرخ ‪3‬درصدی دریافت‬ ‫می‌کنن��د و این در حالی اس��ت که‬ ‫نرخ تس��هیالت ب��رای فوالدی‌های‬ ‫داخل��ی حدود ‪30‬درصد اس��ت که‬ ‫باع��ث می‌ش��ود نتوانن��د از مزیت‬ ‫انرژی ارزان برای رقابت در بازارهای‬ ‫جهانی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫است‪ .‬این کارشناس فوالدی در ادامه با اشاره به مصرف‬ ‫‪24‬میلیون تنی فوالد در س��ال گذشته گفت‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته از ‪24‬میلیون تن فوالد مصرفی کش��ور حدود‬ ‫‪14‬میلیون تن از طریق داخل و حدود ‪10‬میلیون تن از‬ ‫طریق واردات تامین شده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در س��ال‌جاری مصرف فوالد با ‪4‬میلیون تن کاهش به‬ ‫حدود ‪20‬میلیون تن رسیده و در مقابل تولید فوالد نیز‬ ‫ب��ه ‪17‬میلیون تن افزایش یافته‪ ،‬بنابراین همانگونه که‬ ‫مش��خص است در سال‌جاری فقط به واردات ‪3‬میلیون‬ ‫تنی فوالد نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در واردات فوالد نیز باید توجه‬ ‫داش��ت که حدود ‪2‬میلیون تن آن مربوط به فوالدهای‬ ‫خ��اص و ورق‌های با ضخامت کمتر از ‪ 3‬میلی‌متر بوده‬ ‫و از آنجایی‌ک��ه س��اخت این نوع محص��والت فوالدی‬ ‫در داخل کش��ور مقرون به صرفه نیس��ت‪ ،‬مشکلی در‬ ‫واردات آن وجود ندارد اما بیشترین چالش فوالدسازان‬ ‫با واردات محصوالتی اس��ت که امکان تولید در داخل‬ ‫کشور وجود داش��ته اما شرایط موجود امکان رقابت را‬ ‫از داخلی‌ها سلب می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه راهی برای افزایش تولید در آینده‬ ‫این عضو انجمن فوالد در پاس��خ به اینکه با حمایت‬ ‫دول��ت و اعمال تعرفه واردات آیا ش��اهد افزایش تولید‬ ‫ی��ا تغییرات قیمتی خواهیم ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تعرفه واردات‬ ‫هیچ‌گون��ه تاثی��ری بر روند قیمتی یا می��زان تولید در‬ ‫ش��رایط کنونی نخواهد داش��ت‪ ،‬چراکه روند سینوسی‬ ‫اقتصاد جهانی هم‌اکنون در پایین‌ترین نقطه خود قرار‬ ‫دارد و ای��ن تعرف��ه فقط کمک می‌کن��د تا محصوالت‬ ‫وارداتی زمینه تعطیلی فوالدسازان را فراهم نکنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره چگونگی تاثیر اعمال تعرف��ه واردات بر‬ ‫روی تولی��دات داخلی گفت‪ :‬همان‌گونه که گفته ش��د‬ ‫روند سینوسی اقتصاد جهانی در پایین‌ترین نقطه خود‬ ‫قرار دارد اما تجربه نش��ان داده این نمودار سینوس��ی‬ ‫پس از چندی به نقطه اوج خواهد رسید‪ ،‬بنابراین شاید‬ ‫در حال حاضر تعرفه فقط نقش یک مس��کن را داشته‬ ‫باش��د اما در صورتی‌که پس از بهبود ش��رایط اقتصاد‬ ‫جهان��ی به‌صورت پلکانی حذف ش��ود‪ ،‬می‌تواند زمینه‬ ‫تش��ویق س��رمایه‌گذاران برای پر کردن خأل‌های تولید‬ ‫را فراه��م کرده و در آینده ش��اهد صادرات محصوالت‬ ‫نیز باشیم‪.‬‬ ‫رضا شهرس��تانی در پاسخ به اینکه آیا اعمال تعرفه و‬ ‫در نتیجه کاه��ش واردات فوالد تاثیری در قیمت بازار‬ ‫جهانی خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حجم واردات فوالد ایران‬ ‫به اندازه‌ای نیست که حذف یا کاهش آن بتواند تاثیری‬ ‫در قیم��ت محصوالت فوالدی در بازار جهانی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به‌عنوان مثال اگر اعمال تعرفه از س��وی‬ ‫کشور امریکا انجام شود که به افت واردات چند میلیون‬ ‫تنی منجر ش��ود‪ ،‬به‌طور قطع ش��اهد تاثیر آن در بازار‬ ‫جهانی خواهیم بود اما درباره میزان واردات فوالد ایران‬ ‫این کاهش تاثیر چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گردش چرخ معادن استرالیا با وجود سقوط قیمت سنگ‌آهن‬ ‫تالش آلمان برای بازگرداندن ذخایر طال‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬ریزش قیمت س��نگ‌آهن مان��ع از این نش��ده که جینا‬ ‫راینهارت از خاک س��رخ اس��ترالیای غربی که او را میلیاردر کرده است‪،‬‬ ‫دست بکش��د زیرا همانند تولیدکنندگان در برزیل و همچنین بعضی از‬ ‫معدنکاران چینی می‌تواند همچنان از این فلز سود کند‪.‬‬ ‫معدن روی هیل ‪ 8‬میلیارد دالری راینهارت در منطقه پیلبارا س��اخته‬ ‫می‌شود که پدرش نخستین کشف را در دهه ‪ 1950‬انجام داد‪.‬‬ ‫طبق آمار یوبی‌اس گروپ‪ ،‬س��نگ‌آهن این معدن برای اجتناب از ضرر‬ ‫باید به قیمت حدود ‪ 56‬دالر در هر تن در بنادر چینی فروخته ش��ود و‬ ‫هزینه‌ها حتی از تولید استرالیایی گروه ریوتینتو و بی‌اچ‌پی بیلیتون هم کمتر است‪.‬‬ ‫براساس گزارش گروه گولدمن ساش‪ ،‬اگرچه معادن پرهزینه تعطیل و تقاضا کند شده است‪ ،‬اما تولیدکنندگان‬ ‫به اندازه کافی س��ود می‌کنند که بخواهند برای ‪ 4‬س��ال دیگر مازاد جهانی را گسترش دهند‪ .‬این شرکت‌ها از‬ ‫سال ‪ 2011‬حدود ‪ 120‬میلیارد دالر صرف توسعه معادن‌شان کرده‌اند‪.‬‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬بانک مرکزی هلن��د ‪ 120‬تن طال ب��ه ارزش حدود پنج‬ ‫میلیارد دالر را که در صندوق‌های طالی نیویورک نگهداری می‌ش��د در‬ ‫نوامبر محرمانه به آمس��تردام بازگرداند‪ .‬به نظر می‌رس��د هلند در تالش‬ ‫ب��رای بازگرداندن ذخایر طالی خود از نیوی��ورک موفق‌تر از آلمان عمل‬ ‫کرده اس��ت ک��ه دارنده دومین ذخایر بزرگ جه��ان (‪ 3387‬تن) پس از‬ ‫امریکا اس��ت‪ .‬بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) در ژانویه س��ال ‪2013‬‬ ‫اعالم کرد کل ‪ 374‬تن طالیی که در بانک فرانس��ه در پاریس گذاش��ته‬ ‫اس��ت و همچنین ‪ 300‬تن طالی نگهداری‌ش��ده توس��ط بانک مرکزی‬ ‫امریکا در منهتن را تا س��ال ‪ 2020‬به خانه بازخواهد گرداند‪ .‬با وجود اینکه دو س��ال سپری شده اما این بانک‬ ‫تنها موفق شده ‪ 37‬تن طال را بازگرداند که حدود ‪ 5‬تن آن از امریکا و باقی آن از پاریس بوده است‪.‬‬ ‫اگرچه در ژوئن به نظر رس��ید که حزب صدراعظم آلمان از این ایده چشم‌پوش��ی کرده اما بانک مرکزی این‬ ‫کشور هفته گذشته اعالم کرد برای بازگرداندن طالها به کشور همه‌چیز طبق برنامه پیش می‌رود‪.‬‬ ‫طوالنی‌شدن مذاکره بر سر قیمت آلومینیوم در ژاپن‬ ‫واردات منگنز چین برای دومین ماه متوالی کاهش یافت‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬مذاکرات قیمت فصلی بین خری��داران آلومینیوم ژاپن به‬ ‫عنوان بزرگترین وارد‌کننده آلومینیوم در آسیا و معدنچیان جهانی تا ماه‬ ‫آینده ادامه خواهد داش��ت چون خری��داران تمایلی به پرداخت پریمیوم‬ ‫باالتر برای محموله‌های ژانویه ‪ -‬مارس نداشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش کیتکو‪ ،‬غیرمعمول اس��ت که طرفین قبل از ش��روع فصل‬ ‫به توافق برس��ند‪ ،‬اما منابع خبری می‌گویند‪ ،‬بین قیمت‌های پیشنهادی‬ ‫خریداران و فروشندگان فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��رای ماه‌های اکتبر – دس��امبر به‌طور عمده خریداران ژاپنی بر س��ر‬ ‫پرداخت باالترین پریمیوم ‪ 420‬دالر در هر تن ‪ 3‬تا ‪ 5‬درصد باالتر نسبت به فصل قبل توافق می‌کنند‪.‬‬ ‫یک تولیدکننده روز جمعه قیمت پیشنهادی خود را به ‪ 425‬دالر در هر تن کاهش داد‪ .‬میزان موجودی در‬ ‫سه بندر مهم ژاپن در پایان نوامبر به دلیل افزایش واردات و تقاضای ضعیف به اوج رسید‪ .‬فروشندگان خارجی‬ ‫مذاکره‌کننده با ژاپنی‌ها شامل ریوتینتو‪ ،‬بی‌اچ‌پی و آلکوا هستند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬براس��اس آمار گمرک چین‪ ،‬این کش��ور در ماه نوامبر یک‬ ‫میلیون و ‪ 131‬هزار و ‪ 182‬تن منگنز وارد کرده اس��ت‪ .‬این آمار نش��ان‬ ‫می‌دهد واردات منگنز چین در این ماه نیز همانند ماه اکتبر کاهشی بوده‬ ‫است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬ارزش واردات منگنز به چین نیز در ماه نوامبر کاهش‬ ‫‪10/12‬درصدی در مقایسه با ماه اکتبر یافته و به ‪ 88‬میلیون و ‪ 49‬هزار‬ ‫و ‪ 834‬دالر رسیده درحالی که رقم آن در ماه اکتبر ‪ 209‬میلیون و ‪219‬‬ ‫هزار و ‪ 420‬دالر بوده اس��ت‪ .‬همچنین حجم واردات منگنز این کش��ور‬ ‫در اکتب��ر رقمی معادل یک میلیون و ‪ 346‬هزار و ‪ 239‬تن بوده اس��ت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است واردات منگنز چین در ‪ 11‬ماهه نخست سال‪ 14 ،‬میلیون و ‪ 876‬هزار و ‪ 295‬تن به ارزش‬ ‫‪ 2‬میلیارد و ‪ 503‬میلیون و ‪ 740‬هزار دالر بوده اس��ت‪ .‬می‌ت��وان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که واردات منگنز‬ ‫چین نظیر سایر بازارها همچون سنگ‌آهن و کرومیت تحت تاثیر رکود بازار فوالد و عرضه مازاد آن قرار گرفته‬ ‫و همین امر کاهش آمار واردات را سبب شده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫سالی سخت برای‬ ‫صنعت فوالد هند‬ ‫با توجه به اینکه س��طح تولید ف��والد هند باالتر‬ ‫از میانگی��ن تولی��د جهانی اس��ت‪ ،‬این کش��ور در‬ ‫س��ال‌جاری نی��ز جای��گاه چهارمی��ن تولیدکننده‬ ‫ب��زرگ فوالد در جهان خود را حفظ می‌کند اما به‬ ‫دلیل افزایش رش��د واردات و سایر مشکالت‪ ،‬سال‬ ‫‪2015‬م سال سختی برای آن خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش کیتکو‪ ،‬با وجود اینکه در بخش اعظم‬ ‫سال ‪2014‬م شتاب رشد تولید فوالد هند سریع‌تر‬ ‫از میانگی��ن جهان��ی بوده ولی تقاض��ای فوالد آن‬ ‫همچن��ان راک��د باقی‌مانده و این بخ��ش به دنبال‬ ‫حمایت‌ها و کمک‌های دولت است که روی توسعه‬ ‫بخش‌های تولیدات صنعتی و زیربنایی تاکید دارد‪.‬‬ ‫صنعت فوالد این کش��ور امیدوار اس��ت بتواند از‬ ‫برنام��ه «در هند تولید کنید» منتفع ش��د و تمام‬ ‫فوالدس��ازان آن به دنبال توس��عه ظرفیت خود به‬ ‫حدود ‪ 100‬میلیون تن در سال‌جاری هستند‪.‬‬ ‫کل تولید فوالد هند در ‪ 11‬ماه س��ال ‪ 2104‬به‬ ‫باالی ‪ 76‬میلیون تن رسیده و برای پنجمین سال‬ ‫جایگاه خود را در رده چهارمین کشور بزرگ فوالد‬ ‫در جهان مس��تحکم‌تر کرد‪ .‬اما این بخش امیدوار‬ ‫اس��ت که بتواند از کاهش قیمت‌های سنگ‌آهن و‬ ‫زغال‌سنگ بهره‌برداری کند‪.‬‬ ‫در ه��ر ح��ال این بخ��ش همچن��ان از چندین‬ ‫جنب��ه دارای عقب‌افتادگی اس��ت ولی هزینه‌های‬ ‫تولی��د به‌ویژه ب��رای بخش خصوصی باالس��ت که‬ ‫در بازاره��ای صادرات��ی متعددی از ت��وان رقابتی‬ ‫محدودی رنج می‌برد‪.‬‬ ‫از طرف��ی چین نیز صادرات فوالد خود به هند و‬ ‫س��ایر کشورها را افزایش می‌دهد‪ ،‬در حالی که این‬ ‫شک و تردید نیز وجود دارد که این کشور همسایه‬ ‫ش��اید با تعرفه‌های گوناگونی مس��ئله را مخدوش‬ ‫کند‪ .‬در میان س��ایر کش��ورهای آس��یایی ژاپن و‬ ‫ک��ره از توافقات تجاری س��ود برده‌اند‪ ،‬درحالی که‬ ‫واردات هند به شدت افزایش و صادرات آن کاهش‬ ‫پی��دا ک��رده اس��ت‪ .‬در ‪ 3‬ماه چهارم نی��ز به دلیل‬ ‫واردات بیش��تر‪ ،‬کاهش مصرف داخلی و روندهای‬ ‫قیمت‌گذاری کاهش��ی درجهان فوالدس��ازان هند‬ ‫مجبور ش��دند قیمت‌ه��ای خود را ‪ 5‬ت��ا ‪ 6‬درصد‬ ‫کاهش دهند‪ .‬بعید اس��ت که قیمت‌های جهانی به‬ ‫زودی افزایش پی��دا کند که موجب افزایش بالقوه‬ ‫قیمت‌ه��ای فوالدس��ازان هندی و درنهایت س��ود‬ ‫حاشیه‌ای آنها شود‪ .‬مصرف سرانه فوالد هند حدود‬ ‫یک‌چه��ارم میانگین جهانی اس��ت و امید می‌رود‬ ‫که درنهایت بهب��ود پیدا کند‪ .‬در بخش مواد اولیه‬ ‫ه��م این امید وجود دارد که معادن بس��ته ش��ده‬ ‫س��نگ‌آهن در کارناتاکا و گوا به‌ط��ور احتمالی به‬ ‫زودی راه‌اندازی شوند که شرایط برای فوالدسازان‬ ‫داخلی که به واردات پناه آورده‌اند‪ ،‬بهبود یابد‪.‬‬ ‫خرید معدن زغال کک‌ش��و ازس��وی ‪‌ICVL‬در‬ ‫موزامبی��ک ب��ه ش��رکت‌های فوالدس��ازی بخش‬ ‫خصوصی کمک خواهد کرد و تحلیلگران معتقدند‬ ‫ک��ه قیمت‌های مواد اولی��ه در کوتاه مدت احتماال‬ ‫افزایش پیدا نکند‪ .‬یک فوالدس��از بخش خصوصی‬ ‫می‌گوید‪ :‬اگر بتوانیم مانع واردات فوالد شویم سال‬ ‫آتی سال متفاوتی خواهد بود و امیدواریم که سال‬ ‫آین��ده تقاضا برای م��واد اولیه باال و قیمت‌های آن‬ ‫پایین باقی بماند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫قیمت جهانی فلزات اساسی‬ ‫اعالم شد‬ ‫قیمت جهانی فلزات اساس��ی در ب��ورس فلزات‬ ‫لندن اعالم ش��د که براساس آن هر تن فوالد ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر تعیین ش��د‪ .‬به گزارش ب��ورس فلزات لندن‪،‬‬ ‫قیمت جهانی فلزات اساسی در بورس فلزات لندن‬ ‫برای دادوستدهای ‪ ۲۹‬دسامبر (دوشنبه ‪ ۸‬دی ‪)۹۳‬‬ ‫اعالم شد که براساس آن هر تن آلومینیوم ‪۱۸۲۷‬‬ ‫دالر‪ ،‬هر تن آلی��اژ آلومینیوم ‪ ۱۸۶۰‬دالر و هر تن‬ ‫آلیاژ ویژه آلومینیوم امریکای شمالی ‪ 1791/5‬دالر‬ ‫قیمت خورد‪ .‬همچنین هر تن مس ‪ ۶۳۳۲‬دالر‪ ،‬هر‬ ‫تن س��رب ‪ ۱۸۲۲‬دالر‪ ،‬هر تن نیکل ‪ ۱۸۲۲‬دالر و‬ ‫هر تن قلع ‪ ۱۹۱۴۵‬دالر قیمت‌گذاری شد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در بورس فلزات لندن ه��ر تن روی ‪۲۱۳۵‬‬ ‫دالر‪ ،‬هر تن کبالت ‪ ۳۱۵۰۰‬دالر‪ ،‬هر تن مولیبدن‬ ‫‪ ۲۱۰۰۰‬دالر و هر تن فوالد تخت یا ش��مش ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر قیمت‌گذاری شد‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫قیمت اورانیوم در جهان‬ ‫افزایش یافت‬ ‫پس از ماه می‌ک��ه قیمت اورانیوم به کف ‪28‬‬ ‫دالر در ه��ر پوند رس��یده ب��ود‪ ،‬قیمت‌های آن‬ ‫افزایش پیدا کرده و به ‪50‬دالر در هر پوند رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ماینین��گ‪ ،‬دلیل اصلی این افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬باال رفتن اتکای چین به انرژی هسته‌ای‬ ‫و مناب��ع تجدیدپذیر اس��ت چراکه این کش��ور‬ ‫می‌خواهد از میزان مصرف زغال‌س��نگ خود در‬ ‫نیروگاه‌ها بکاهد‪.‬‬ ‫ام��ا این افزای��ش قیمت‌ها بس��یار کمتر از آن‬ ‫است که بتواند موجب فعالیت‌های معدنی شود‪.‬‬ ‫تحوالتی در شرف وقوع است اما به‌نظر می‌رسد‬ ‫ت اورانیوم در کوتاه‌مدت افزایش چندانی‬ ‫که قیم ‌‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫کارشناسان بازار معتقدند که قیمت‌های امروز‬ ‫بس��یار پایین اس��ت و موجب عرض��ه جدیدی‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا س��وال اصل��ی این اس��ت که چ��ه زمانی‬ ‫قیمت‌ه��ا افزایش پیدا خواهد ک��رد چون هنوز‬ ‫موجودی انبارها پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫در م��اه نوامبر ژاپن اعالم کرد که می‌خواهد ‪2‬‬ ‫رآکتور از ‪ 48‬رآکتور تعطیل شده خود را دوباره‬ ‫راه‌اندازی کند‪ .‬ای��ن رآکتورها در مارس ‪2011‬‬ ‫به دلیل فاجعه هسته‌ای فوکوشیما متوقف شده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام جرق��ه امی��د را در دل ژاپنی‌ها به‬ ‫وجود آورد که بتوانند ‪ 4‬واحد دیگر را در س��ال‬ ‫آینده وارد خط تولید کنند‪.‬‬ ‫تولید برق هسته‌ای ‪ 30‬درصد از انواع برق‌های‬ ‫تولیدی کش��ور ژاپن را قبل از فاجعه فوکوشیما‬ ‫ش��امل می‌شد و این کش��ور به‌طور عمده از آن‬ ‫زمان ب��ه بعد از واردات گاز و زغال‌س��نگ برای‬ ‫تولید برق استفاده کرده است‪.‬‬ ‫چین به تدریج از زغال دور می‌ش��ود و درحال‬ ‫حاضر درصدد ساخت ‪ 29‬رآکتور هسته‌ای است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫صدور مجوز برداشت‌های‬ ‫شن و ماسه سخت‌تر می‌شود‬ ‫با ابالغیه جدی��د معاونت معدن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ص��دور و تمدید‬ ‫مجوزهای برداشت معادن ماسه‪ ،‬شن و خاک رس‬ ‫و ثبت محدوده‌های شن و ماسه سخت‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن‪ ،24‬در ای��ن ابالغیه که اواخر‬ ‫آذرم��اه خطاب به س��ازمان‌های صنای��ع و معادن‬ ‫اس��تان‌ها صادر ش��ده‪ ،‬آمده اس��ت‪ :‬محدوده‌های‬ ‫عملیاتی معدنی باید با محدوده‌های واگذار ش��ده‬ ‫منطبق باشد و با نظارت استانداری‌ها برداشت باید‬ ‫در چارچوب محدوده معدن انجام شود‪.‬‬ ‫در این نامه که به امضای دکتر سرقینی رسیده‪،‬‬ ‫با توجه به لزوم رعایت اصول در برداشت از معادن‬ ‫در کنار رودخانه‌ها آمده است‪ :‬صدور مجوز برداشت‬ ‫جدی��د‪ ،‬تنها برای طرح‌های ملی ب��ا تایید کارفرما‬ ‫می‌باش��د‪ .‬ص��دور ای��ن مجوزه��ا در محدوده‌های‬ ‫بالمع��ارض با رعای��ت مقررات بالمانع اس��ت و در‬ ‫صورت ضرورت صدور مج��وز در حریم‌های مابین‬ ‫محدوده‌ها‪ ،‬اتخاذ تصمیم با معاونت معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی خواه��د بود‪ .‬در ای��ن ابالغیه ب��ر دریافت‬ ‫حقوق دولتی در هنگام صدور یا تمدید تاکید شده‬ ‫و آمده اس��ت‪ :‬تعیین تکلیف حریم‌های فعلی بین‬ ‫مجوزهای برداش��ت و سایر مجوزهای معدنی‪ ،‬پس‬ ‫از ساماندهی نهایی و طبق نظر شورای عالی معادن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫انتصابات جدیددر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعمت‌زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت با ص��دور حکمی س��یدمحمد‬ ‫ش��بیری را به عنوان مس��ئول پیگی��ری مصوبات‬ ‫سفرهای استانی خود منصوب کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬نعم��ت‌زاده همچنی��ن‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫س��یدطاهر طاهری را به عن��وان قائم‌مقام معاون‬ ‫امور صنایع و مس��عود ابکاء خواجویی را به عنوان‬ ‫عضو غیرموظف هیات عامل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ژاپنسیمان بافناورینانوتولیدکرد‬ ‫نرگ�س قیصری‪-‬گروه مع�دن‪ :‬تولید‬ ‫سیمان مقاوم با استفاده از فناوری نانو در‬ ‫کش��ور ژاپن انجام شد‪ .‬این خبر از آن رو‬ ‫حائز اهمیت اس��ت که ژاپن با وجود نداش��تن سهم‬ ‫مهم��ی در صنع��ت س��یمان توانس��ته ب��ا تکی��ه بر‬ ‫اطالع‌رسانی خود را به‌عنوان پیشگام در تولید سیمان‬ ‫ب��ا فناوری نانو معرفی کند و این در حالی اس��ت که‬ ‫ای��ران به‌عن��وان یک��ی از بزرگتری��ن تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان جهان و در حالی که در سال‌های گذشته به‬ ‫کرات در بخش استفاده از فناوری‌های نانو در صنعت‬ ‫سیمان فعالیت کرده نتوانسته پیشگام در این صنعت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن خصوص برخ��ی کارشناس��ان معتقدند که‬ ‫درابتدا باید فرهنگ اس��تفاده از ای��ن محصول را در‬ ‫کش��ور ایجاد کرده و با آش��نا کردن جامعه صنعتی‬ ‫و دیگر فع��االن با مزایای این نوع س��یمان زمینه را‬ ‫برای تولید و ورود این محصول فراهم کرد‪ .‬موضوعی‬ ‫که به نظر می‌رسد نیازمند بکارگیری تمام اهر‌م‌های‬ ‫تبلیغاتی و اطالع‌رسانی در این حوزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای عملیات آزمایشگاهی‬ ‫مع��اون فن��ی و تولی��د انجمن‬ ‫س��یمان درخص��وص اینکه آیا‬ ‫تولید س��یمان مقاوم با استفاده‬ ‫از فن��اوری نانو در ای��ران انجام‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه‬ ‫شده به‬ ‫به ظرفیت باالی تولید س��یمان در کشور و نیروهای‬ ‫متخصصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند مقدمات‬ ‫ای��ن کار انج��ام ش��ده به ای��ن ترتیب ک��ه عملیات‬ ‫آزمایشگاهی این موضوع در حال اجراست‪.‬‬ ‫نادر غف��اری در ادامه گفت‪ :‬بع��د از انجام عملیات‬ ‫آزمایش��گاهی در یک واحد کوچک صنعتی نسبت به‬ ‫تولید این محصول و نتیجه آن اقدام خواهد شد‪ .‬چرا‬ ‫که برای تولید محصول با روش��ی نوین الزم است تا‬ ‫در ابتدا مقدمات آزمایشگاهی انجام شده و در مرحله‬ ‫بعد با تولید محصول به‌صورت پایلوت یا نیمه‌صنعتی‬ ‫نسبت به تولید محصول اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تاثیر اس��تفاده از فن��اوری نانو در‬ ‫ساخت س��یمان اشاره کرد و گفت‪ :‬اس��تفاده از این‬ ‫فناوری تاثیر بسزایی در صنعت سیمان کشور خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬چرا که تولید س��یمان با فن��اوری نانو باعث‬ ‫افزایش مقاومت این محصول ش��ده و در ساخت بتن‬ ‫میزان کمتری مورد نیاز خواهد بود و در مقابل بتنی‬ ‫با مقاومت باال تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن با توجه ب��ه مصرف س��یمان در صنایع‬ ‫دیگ��ر با افزایش مقاومت ای��ن محصول باعث کاهش‬ ‫مصرف آن در کل کش��ور شده و این موضوع در مورد‬ ‫سیستم‌های ماشینی نمود بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی‪ ،‬مهم‌ترین شرط تولید‬ ‫غفاری درب��اره صرفه اقتصادی حاصل از س��یمان‬ ‫مقاوم که با نانو تولید می‌ش��ود گف��ت‪ :‬در ابتدا الزم‬ ‫است تا نسبت هزینه‌های تولید این محصول و قیمت‬ ‫تمام شده آن را با س��یمانی که به‌طور معمول تولید‬ ‫می‌ش��ود مقایسه کرده و سپس نس��بت به تولید آن‬ ‫به‌صورت صنعتی اقدام کرد‪ .‬چرا که نس��بت به میزان‬ ‫کاهش مصرف س��یمان در ساخت بتن به هزینه‌های‬ ‫تولید اضافه شده و افزایش قیمت تمام‌شده محصول‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫مع��اون فنی و تولی��د انجمن س��یمان اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده برای تولید‬ ‫سیمان با استفاده از فناوری نانو از ابتدای سال آینده‬ ‫قرار اس��ت نس��بت به تولید این محص��ول به صورت‬ ‫نمونه آزمایش��ی یا همان نیمه صنعتی اقدام ش��ود‪.‬‬ ‫در واقع در انجام پروژه‌ه��ای تولیدی همچون تولید‬ ‫س��یمان ابتدا در کوره‌های آزمایش��ی که از ظرفیت‬ ‫کم برخوردار هس��تند فعالیت آغاز شده و در صورت‬ ‫حص��ول اطمین��ان از تولی��د و صرفه اقتص��ادی این‬ ‫محصول می‌توان زمینه را برای تولید در ظرفیت‌های‬ ‫باال فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت در صورتی که تولید س��یمان با‬ ‫فن��اوری نانو با صرفه اقتصادی همراه باش��د می‌توان‬ ‫نس��بت به آینده این محصول اق��دام کرد‪ .‬با توجه به‬ ‫گاز همچنان دغدغه فوالد هفتگل‬ ‫مدیرعام��ل کارخان��ه فوالد هفتگل گف��ت‪ :‬اگرچه‬ ‫احداث کارخانه از نظر س��اختمانی و نصب تجهیزات‬ ‫به اتمام رس��یده ام��ا ما ب��رای بهره‌ب��رداری نیاز به‬ ‫گازرسانی و تامین گاز داریم که هنوز این مشکل حل‬ ‫نشده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدرضا موسوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امکان بهره‌برداری کارخانه با استفاده از سوخت‬ ‫گازوئیل و مازوت وجود دارد اما این مسئله هزینه‌های‬ ‫ما را بس��یار باال می‌برد و به‌صرفه نیس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت گاز اس��تان به ما قول داده‌بود در یکی‪ ،‬دو‬ ‫ماه آینده کار طراحی و مطالعه گازرسانی به کارخانه‬ ‫را انجام دهد که امیدواریم این مس��ئله تس��ریع یابد‪.‬‬ ‫تالش ما این است که حتی با گازوئیل یا مازوت‪ ،‬این‬ ‫کارخانه را راه‌اندازی کرده و به بهره‌برداری برس��انیم‪.‬‬ ‫موسوی عنوان‌کرد‪ :‬دغدغه ما استفاده از گاز شهری‬ ‫برای کارخانه است زیرا این سوخت نسبت به گازوئیل‬ ‫و مازوت‪ ،‬باصرفه‌تر است و تبعات زیست‌محیطی نیز‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬وی ادام ‌ه داد‪ :‬تولید این کارخانه انواع‬ ‫میلگرد با سایزهای مختلف است که ظرفیت تولیدی‬ ‫آن ساالنه ‪ 100‬هزار تن محصول است‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ 2‬پهنه عظیم معدنی جنوب کرمان به بخش خصوصی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جن��وب کرمان گف��ت‪ :‬دو پهن��ه عظیم‬ ‫معدنی با وسعت ‪ 4‬هزار کیلومتر مربع در‬ ‫جنوب اس��تان به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شد‪ .‬محمود اسکندری امروز در جیرفت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با هدف توس��عه بخش معدن‬ ‫و ایج��اد اش��تغال در منطقه جنوب اس��تان‪ ،‬دو پهنه‬ ‫عظیم معدنی به وسعت ‪ 4‬هزار کیلومتر مربع به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این محدوده‌های‬ ‫معدنی چندین س��ال توس��ط افراد ثبت داده ش��ده و‬ ‫ب��ا توجه به نوع م��اده معدنی خاص توان اکتش��اف و‬ ‫بهره‌برداری از این معادن را نداشتند‪ ،‬بنابراین با دستور‬ ‫وزیر و قانون ابطال پرونده معادن راکد این محدوده‌ها‬ ‫به مزایده گذاش��ته ش��د و برای رونق و اکتش��اف در‬ ‫اختی��ار س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این دو محدوده‬ ‫معدن��ی که از نوع مس اس��ت در منطقه‬ ‫جبالبارز‪ ،‬مارز و رمش��ک اس��ت که یک‬ ‫محدوده یک‌هزار و ‪ 600‬کیلومتر مربعی‬ ‫و یک مح��دوده دو هزار و ‪ 400‬کیلومتر‬ ‫مربعی را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬اس��کندری از ابطال ‪300‬‬ ‫پرونده معدنی راکد در جنوب استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫به‌زودی این معادن که از نوع س��نگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬کرم و‬ ‫خاک صنعتی اس��ت برای بهره‌برداری و ایجاد اشتغال‬ ‫در اختی��ار بخش‌ه��ای خصوصی معدنی فع��ال قرار‬ ‫خواه��د گرفت‪.‬وی از س��رمایه‌گذاران در بخش معدن‬ ‫خواست برای اس��تفاده از تسهیالت سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش معدن به سازمان جنوب کرمان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اینکه ایران از ظرفیت ب��االی تولید برخوردار بوده و‬ ‫به‌عنوان یک��ی از بزرگترین تولیدکنندگان س��یمان‬ ‫دنیا به‌ش��مار آمده و کیفی��ت محصوالت تولیدی در‬ ‫وضعیت مطلوبی قرار دارد با اس��تفاده از این فناوری‬ ‫در تولید می‌توان زمینه ص��ادرات را فراهم کرده که‬ ‫صرفه اقتصادی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ‌سازی در کشور‬ ‫داریوش حمیدی یکی از فعاالن‬ ‫عرص��ه س��یمان در خص��وص‬ ‫بکارگیری فناوری‌های روز دنیا‬ ‫در صنای��ع مختل��ف ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬با توجه ب��ه اینکه در‬ ‫ایران محقق��ان و متخصصان توانمندی در حوزه‌های‬ ‫مختل��ف در حال فعالیت هس��تند و به موفقیت‌های‬ ‫بسیاری در حوزه ساخت فناوری‌های روز دنیا دست‬ ‫یافته‌اند اما به دلیل نبود آگاهی نسبت به این مسئله‬ ‫تمایل��ی ب��رای بکارگیری آنها از س��وی بس��یاری از‬ ‫فعاالن در حوزه‌های مختلف وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه فرهنگ‌س��ازی را ش��رط اصلی برای‬ ‫اس��تفاده از دانش فنی روز در صنایع مختلف دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در حال حاضر نکته‌ای که درخصوص فعالیت‬ ‫صنای��ع مختلف در ایران وجود دارد عملکرد س��نتی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گونه‌ای که تولید محصوالت‪ ،‬فروش و سود‬ ‫حاصل از آنها به صورت س��نتی انجام ش��ده و برای‬ ‫مس��ائل روز دنیا ک��ه اقتصاد‪ ،‬تولید و س��وددهی را‬ ‫به‌صورت علمی مورد بررسی قرار می‌دهند جایگاهی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اما باید توجه کرد که برای رسیدن به این‬ ‫موضوع می‌توان با یک مدیریت درست و جامع زمینه‬ ‫را برای اس��تفاده از فناوری‌های روز دنیا فراهم کرد‪.‬‬ ‫حمی��دی افزود‪ :‬ایران یک��ی از تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫س��یمان دنیا به‌ش��مار آمده و از لحاظ دستاوردهای‬ ‫علم��ی در این صنعت از‌جایگاه مناس��بی برخوردار‬ ‫اس��ت از این‌رو می‌ت��وان با اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫روز دنیا زمین��ه را برای تولید این محصول همگام با‬ ‫پیشرفت‌های این صنعت در دنیا فراهم کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب باید با فراهم کردن ش��رایط مناسب‬ ‫برای انجام آزمایش‌ها و تحقیقات در این حوزه هرچه‬ ‫سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس س��یمان معتقد است برای استفاده‬ ‫از فناوری‌های روز دنیا همچون نانو الزم اس��ت تا در‬ ‫ابتدا یک برنامه‌ریزی برای کنترل کیفیت محصوالت‬ ‫تولیدی انجام ش��ده و با استانداردس��ازی آنها زمینه‬ ‫را ب��رای تولید محصوالت جدید ب��ا مقاومت‌های باال‬ ‫فراهم کرد‪ .‬چراک��ه در حال حاضر برخی از تولیدات‬ ‫داخلی از استاندارد الزم برخوردار نبوده و الزم است‬ ‫تا اقداماتی در جهت رس��یدن به شرایط استاندارد از‬ ‫لحاظ کیفیت انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه تولید سیمان با استفاده‬ ‫از فناوری نانو در تولید س��یمان باعث افزایش قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده محصول می‌ش��ود از این‌رو الزم اس��ت تا‬ ‫فرهنگ استفاده از این محصول را در کشور به وجود‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫تاکید فعاالن اقتصادی بر رشد ‪ 10‬درصدی بخش معدن‬ ‫بخش معدن در ‪ 6‬ماه نخست سال‌جاری رشدی‬ ‫‪10‬درصدی داش��ته است‪ .‬درواقع این آمار درحالی‬ ‫از س��وی بانک مرکزی اعالم می‌ش��ود که نظرات‬ ‫مختلفی از س��وی کارشناسان و فعاالن معدنی در‬ ‫این زمینه وجود داشته و برخی این رشد را نتیجه‬ ‫ظرفی��ت ب��االی بخش معدن و نی��از این بخش به‬ ‫حمایت بیشتر دانس��ته‌اند و در مقابل برخی دیگر‬ ‫این میزان رشد را در مجتمع‌های بزرگ قابل لمس‬ ‫نمی‌دانند‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیل��ی‪ ،‬رییس خانه اقتص��اد ایران در‬ ‫گفت‌وگ��و با مع��دن‪ 24‬درباره رش��د بخش معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬این آمار نش��ان می‌دهد که ظرفیت رش��د‬ ‫کشور در معدن بیشتر و قوی‌تر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر توج��ه دولت به بخ��ش معدن‬ ‫بیش��تر باشد‪ ،‬می‌توانیم شاهد رشد ‪ 5‬برابر یا حتی‬ ‫بیش��تر در معدن باشیم و در این زمینه باید با یک‬ ‫برنامه‌ریزی صحیح اولویت‌ها را تعیین کنیم‪.‬‬ ‫جمیلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاری‌ها باید‬ ‫براساس اولویت‌ها باشد‪ ،‬زیرا سرمایه‌گذاری محدود‬ ‫ب��ا زمان مح��دود داری��م و اگر بهتری��ن گزینه را‬ ‫انتخاب کنیم بازدهی باالتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫ریی��س خانه اقتص��اد ایران اف��زود‪ :‬بخش معدن‬ ‫یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم‬ ‫است‪ ،‬زیرا معادن کشور قادر خواهند بود مواد اولیه‬ ‫بسیاری از کارخانه‌ها را تامین کنند و ارزش افزوده‬ ‫را باال ببرند‪.‬‬ ‫وی در انتها تصریح کرد‪ :‬با توجه به کاهش قیمت‬ ‫نفت و ش��رایط دشوار بودجه‌ای امسال‪ ،‬باید بخش‬ ‫معدن را قوی‌تر کنیم‪.‬‬ ‫جعف��ر صادقی‌پناه‪ ،‬عضو هیات‌مدیره خانه معدن‬ ‫ایران نیز رش��د ‪ 10‬درص��دی بخش معدن را طبق‬ ‫آمار بانک مرکزی صحیح اعالم کرد و گفت‪ :‬بخش‬ ‫معدن این رش��د را داش��ته و اگر حمایت ش��ود و‬ ‫دولتمردان به بخش خصوصی اعتماد کنند رش��د‬ ‫بیش��تری خواهیم داش��ت و این ظرفیت رشد در‬ ‫معدن وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رش��د ب��االی فوالد و کاش��ی و‬ ‫سرامیک در ‪ 6‬ماه نخست امسال افزود‪ :‬رونق بخش‬ ‫معدن می‌تواند اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی را به‬ ‫همراه داشته باشد درصورتی که با سیاست برخورد‬ ‫کنی��م و در قالب سیاس��ت کالن حرک��ت کرده و‬ ‫استراتژی معدن را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫اما محم��ود نوریان‪ ،‬مدیرعام��ل مجتمع معدنی‬ ‫و صنعت��ی چادرملو نظر متفاوتی درباره رش��د ‪10‬‬ ‫درص��دی داش��ته و معتقد اس��ت‪ ،‬در مجتمع‌های‬ ‫معدنی بزرگ کش��ور همچون چادرملو این رش��د‬ ‫دیده نمی‌ش��ود زیرا بس��یاری از مشکالت ازقبیل‬ ‫افزای��ش حق��وق دولت��ی‪ ،‬کاهش قیم��ت جهانی‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬واردات ماش��ین‌آالت و‪ ...‬گریبان‌گیر‬ ‫بهره‌برداران معادن کشور است‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‬ ‫‪29‬‬ ‫صنعتی‌سازان در اولویت دریافت زمین‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گ�روه‬ ‫صنعت‪ :‬روز گذش��ته در سلسه‬ ‫نشست‌های آشنایی خبرنگاران با‬ ‫وظایف و مسئولیت‌های تخصصی سازمان ها‬ ‫و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی که‬ ‫ب��ا حض��ور محم��د پژم��ان‪ ،‬مع��اون وزیر و‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برگزار‬ ‫شد‪ ،‬موضوع‌های گوناگونی در این حوزه مورد‬ ‫بح��ث و گفت‌وگو قرار گرف��ت و چالش‌های‬ ‫پی��ش‌رو و راهکارهای رف��ع موانع موجود در‬ ‫پیش��رفت حوزه زمی��ن و مس��کن ارزیابی و‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه افزایش جمعیت شهر‌نش��ینی‬ ‫و نی��از به تامین مس��کن ب��رای ای��ن افراد‪،‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه ش��یوه‌های‬ ‫ساخت‌وس��از س��نتی دیگ��ر جوابگ��وی نیاز‬ ‫کش��ور در این زمینه نیس��ت‪ ،‬از این رو باید‬ ‫ب��ه ش��یوه‌های صنعتی ک��ه در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫روی آورد‪ .‬مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در‬ ‫مورد برنامه‌ریزی سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫برای توسعه ساخت‌وساز صنعتی در کشور با‬ ‫تاکید بر اینکه تاکنون در ساخت‌وساز صنعتی‬ ‫ضعیف عمل ش��ده است در پاس��خ به سوال‬ ‫در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬درواقع اعداد و‬ ‫ارقامی که به میزان صنعتی‌س��ازی در کشور‬ ‫اش��اره می‌کند‪ ،‬چندان درس��ت نیست‪ .‬برای‬ ‫مثال گفته می‌ش��ود که ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۳۵‬درصد از‬ ‫ساخت‌وساز کش��ور به صورت صنعتی است‪،‬‬ ‫اما این میزان حتی ‪ ۱۰‬درصد ساخت‌وساز را‬ ‫هم تش��کیل نمی‌دهد‪ ،‬حتی اگر مسکن مهر‬ ‫را در این محاس��به درنظر بگیریم باز هم رقم‬ ‫قابل‌مالحظه‌ای نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف متفاوت صنعتی‌سازی‬ ‫ب��ه گفته پژمان‪ ،‬تعریف صنعتی‌س��ازی در‬ ‫کش��ور ما با تعریف درست و اصلی آن تفاوت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬اگر منظور از ساخت‌وساز صنعتی‬ ‫چ و مهره‌ای یا س��اخت‬ ‫س��اخت اس��کلت پی ‌‬ ‫اینکه درحال‌حاضر‪ ،‬در کشور‪ ۸۵ ،‬شهر باالی‬ ‫صد ه��زار نف��ر جمعی��ت دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بنابراین برای تامین مس��کن در گام نخست‬ ‫تقاضاه��ای دهک‌ها را م��ورد توجه قرار داده‌‬ ‫و ب��رآورد کرده‌ای��م که در س��ال ‪ ۱۴۰۵‬چه‬ ‫تعداد واحد مس��کونی در ش��هرها و برای چه‬ ‫گروه‌هایی نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی افزایش تسهیالت مسکن مهر‬ ‫قالب‌های بتنی و پیش‌س��اخته است‪ ،‬درواقع‬ ‫تو‌س��از در مسیر پیش‌ساختگی‬ ‫صنعت ساخ ‌‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬نه صنعتی‌س��ازی‪ .‬حتی به جرات‬ ‫می‌توان گفت ش��یوه‌های ساخت‌وساز که در‬ ‫ایران به صنعتی‌س��ازی ش��ناخته می‌شود و‬ ‫برخی از آنها الگوبرداری از کشورهای اروپایی‬ ‫و برخی شیوه‌های مرسوم در بلوک شرق بوده‪،‬‬ ‫س��ال‌ها پیش در این کش��ورها منسوخ شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬اگرچه شیوه‌های جدید‬ ‫نیز می‌تواند به عنوان مقدمه صنعتی‌س��ازی‬ ‫در کشور شناخته شود‪ ،‬اما برای پیشبرد این‬ ‫هدف باید مش��وق‌هایی در نظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫برای مثال س��ازمان ملی زمین و س��اختمان‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬کسانی در اولویت دریافت زمین‬ ‫قرار می‌گیرند که از شیوه نوین صنعتی‌سازی‬ ‫پیروی کنند‪ .‬در همین زمینه نیز ش��هرهای‬ ‫کش��ور را با توج��ه به میزان نیاز به مس��کن‬ ‫و امکان��ات و ظرفیت‌های موج��ود در آنها به‬ ‫‪ ۳‬س��طح تقس��یم‌بندی کرده‌ایم ت��ا بتوانیم‬ ‫خدمات و امکانات موردنیاز را به ش��هرهایی‬ ‫ک��ه اقدام به ساخت‌وس��از صنعت��ی کرده‌اند‬ ‫اختصاص دهیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای رس��یدن‬ ‫ب��ه این جایگاه الزم اس��ت فناوری‌های نوین‬ ‫ساختمان شناس��ایی و در ساخت‌وساز کشور‬ ‫عملیات��ی ش��ود‪ ،‬از س��وی دیگ��ر نهاده��ا و‬ ‫ارگان‌ه��ای مربوط نیز حمایت و پش��تیبانی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ساخت‌وس��از صنعتی در مقایس��ه با س��نتی‬ ‫آگاهی نداشته باشند‪ ،‬این ‪ 3‬مولفه در رقابت‬ ‫با سنتی‌س��ازی حرفی برای گفتن ندارند‪ ،‬اما‬ ‫این نکته نیز حائز اهمیت اس��ت که مردم را‬ ‫نمی‌توان به زور به صنعتی‌سازی وادار کرد‪.‬‬ ‫آنچه در روند حرکت ساخت‌وس��از به سوی‬ ‫صنعتی‌سازی در کش��ور به عنوان یک نقطه‬ ‫ضعف عنوان می‌ش��ود‪ ،‬نبود امنیت س��رمایه‬ ‫برای س��رمایه‌گذاران در این حوزه است‪ .‬چرا‬ ‫که س��رمایه‌گذاران در صورت نبود س��فارش‬ ‫برای ساخت‌وس��از صنعتی‪ ،‬به واقع س��رمایه‬ ‫خ��ود را در این حوزه بیه��وده و بدون نتیجه‬ ‫صرف کرده اند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با تایی��د این موضوع می‌گوی��د‪ :‬بدون تردید‬ ‫اگر ب��ازار تقاضا برای کاالیی وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬س��رمایه‌گذاری برای تولید آن اقدامی‬ ‫نابخردانه اس��ت‪ ،‬اما نبای��د فراموش کرد که‬ ‫ب��رای س��رمایه‌گذاری در ای��ن ح��وزه‪ ،‬باید‬ ‫‪ 3‬مقوله س��رعت‪ ،‬کیفیت و قیمت در رقابت‬ ‫با ساخت‌وساز سنتی و دستی پیروز شود‪ .‬در‬ ‫واقع تا زمانی که مردم به طور کامل از مزایای‬ ‫پژم��ان در ادامه گفت‌وگوی خود با اصحاب‬ ‫رس��انه در زمینه‌ه��ای دیگر نیز پاس��خگوی‬ ‫س��واالت خبرنگاران ب��ود‪ .‬وی در پاس��خ به‬ ‫س��وال یکی از خبرنگاران گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه یکی از مقدمات تامین مس��کن‪ ،‬زمین‬ ‫اس��ت و در گذشته فقط زمین توزیع می‌شد‪،‬‬ ‫اما به دلیل اینکه این موضوع آس��یب‌هایی را‬ ‫از جمله تاخیر در س��اخت‪ ،‬استفاده از مصالح‬ ‫بی‌کیفیت و بورس‌س��ازی وارد کرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫ب��رای جلوگیری از این آس��یب‌ها به س��مت‬ ‫اختصاص زمین برای تولید مسکن نیازمندان‬ ‫پی��ش رفتیم و با تاس��یس صن��دوق زمین و‬ ‫س��اختمان‪ ،‬زمین را در اختیار افراد حرفه‌ای‬ ‫در ساخت‌وس��از قرار دادیم‪ .‬وی همچنین در‬ ‫مورد طرح جامع مس��کن با بی��ان اینکه کار‬ ‫مطالعاتی این طرح انجام ش��ده و با توجه به‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف ساخت‌وساز‬ ‫‹ ‹زمین؛ مقدمه تامین مسکن‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و ساختمان‬ ‫همچنین در مورد افزایش س��قف تسهیالت‬ ‫مس��کن مهر گفت‪ :‬به دنبال این هس��تیم تا‬ ‫هر س��ال ‪ ۵۰‬درصد قیمت تمام‌شده مسکن‬ ‫را از مناب��ع مالی دولت تامین کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬پروژه‌های نیمه‌تمام مس��کن مهر دارای‬ ‫مش��کالتی در بخ��ش خدم��ات زیربنای��ی و‬ ‫روبنایی است و قرار بوده نیمی از منابع مالی‬ ‫موردنیاز آماده‌س��ازی واحدهای مسکن مهر‬ ‫را م��ردم و نیمی دیگر را دول��ت تامین کند‪.‬‬ ‫براین اساس خیلی از پروژه‌های مسکن مهر با‬ ‫هزینه‌های کم انجام شده است‪ ،‬اما در برخی‬ ‫جاها که جانمایی نامناسب واحد مسکن مهر‬ ‫را داش��ته‌ایم هزینه‌ها افزایش یافته و کارها با‬ ‫مبالغ قبلی به سرانجام نمی‌رسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وزارت نیرو متعهد به تامین‬ ‫امکان��ات زیربنایی پروژه‌های مس��کن مهر از‬ ‫جمله آب‪ ،‬برق و شبکه فاضالب بوده و در این‬ ‫زمینه از منابع استانی و آورد ‌ه مردم وجوهی‬ ‫را دریافت کرده اس��ت‪ ،‬اما ب��ه دلیل افزایش‬ ‫تورم‪ ،‬م��ردم در این رابطه با مش��کل مواجه‬ ‫شده‌اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه در بحث افزایش‬ ‫سقف تسهیالت مس��کن مهر دولت اصرار بر‬ ‫عملیاتی‌شدن آن دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سعی می‌کنیم‬ ‫هر س��ال ‪ ۵۰‬درصد مناب��ع مالی قیمت تمام‬ ‫ش��ده مس��کن را دولت تامین کن��د‪ .‬در این‬ ‫رابط��ه در حال چک��ش‌کاری اع��داد و ارقام‬ ‫نهایی هس��تیم تا پس از آن سیستم بانکی و‬ ‫دولت سیاست قطعی را اعالم کرده و بتوانیم‬ ‫برنامه عملیاتی را در اختیار مردم قرار دهیم‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۳۶‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به مسکن مهر‬ ‫تس�نیم‪ :‬آمار بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که از‬ ‫ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۳۶۲‬هزار میلیارد ریال تسهیالت به ساخت پروژه‌های‬ ‫ط��رح مذکور اختص��اص یافته اس��ت‪ .‬بررس��ی آمار‬ ‫پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌‌های‬ ‫مناطق شهری کشور در سال ‪ ۹۲‬نشان می‌دهد تعداد‬ ‫و س��طح کل زیربنای مندرج در پروانه‌های صادرشده‬ ‫در کل مناطق ش��هری کش��ور در این سال نسبت به‬ ‫س��ال قبل به ترتی��ب ‪ ۷/۶‬درصد کاهش و ‪ ۳/۵‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص‌های مذکور در شهر تهران به ترتیب ‪۱۷/۴‬‬ ‫درصد کاهش و ‪ ۱/۶‬درصد رش��د نش��ان می‌دهد‪ .‬در‬ ‫ش��هرهای ب��زرگ نی��ز تع��داد و س��طح کل زیربنای‬ ‫پروانه‌های س��اختمانی نسبت به س��ال ‪ ۹۱‬به ترتیب‬ ‫‪ ۵/۷‬درصد کاهش و ‪ ۸/۱‬درصد افزایش داش��ته است‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته س��رمایه‌گذاری بخ��ش خصوصی در‬ ‫س��اختمان‌های جدید مناطق ش��هری با رش��د ‪۲۳/۲‬‬ ‫درصدی نسبت به س��ال قبل به ‪ ۷۵۴/۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رسید‪ .‬در سال مورد بررسی سرمایه‌گذاری انجام‬ ‫ش��ده در ش��هر تهران‪ ،‬ش��هرهای بزرگ و ش��هرهای‬ ‫کوچک و متوسط به ترتیب ‪ ۴۸/۴ ،۸/۷‬و ‪ ۱۱/۶‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش س�رمایه‌گذاری در س�اختمان‌های‬ ‫جدید‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬می��زان س��رمایه‌گذاری در‬ ‫س��اختمان‌های جدید مناطق ش��هری پس از تعدیل‬ ‫ش��اخص‌های قیمت خدمات و مصالح س��اختمانی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬نسبت به سال قبل (‪ ۵/۷ )۹۱‬درصد کاهش‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬در سال مورد بررسی مجموع واحدهای‬ ‫مسکونی س��اخته شده توسط بخش خصوصی در کل‬ ‫مناطق ش��هری به ‪ ۸۳۴‬هزار واحد با زیربنایی معادل‬ ‫‪ ۱۱۱/۵‬میلیون مترمربع رسید که نسبت به سال قبل‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۰/۶‬و ‪ ۱۳/۳‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی س��رمایه‌گذاری در س��اختمان‌های جدی��د‬ ‫مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت به قیمت‌های‬ ‫جاری در سال ‪ ۹۲‬نش��ان می‌دهد‪ ،‬سرمایه‌گذاری در‬ ‫س��اختمان‌های شروع ش��ده‪ ،‬نیمه‌تمام و تکمیل شده‬ ‫نس��بت به سال قبل به ترتیب از ‪ ۱۵/۱ ،۱۵/۳‬و ‪۶۳/۵‬‬ ‫درصد رشد برخوردار بوده است‪ .‬میزان سرمایه‌گذاری‬ ‫در ساختمان‌های جدید مناطق شهری پس از تعدیل‬ ‫با ش��اخص‌های قیمت خدمات و مصالح س��اختمانی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬نسبت به س��ال قبل نشان‌دهنده کاهش‬ ‫‪ ۱۱/۸‬و ‪ ۱۱/۹‬درص��دی به ترتیب در س��اختمان‌های‬ ‫ش��روع ش��ده و نیمه‌تمام و افزایش ‪ ۲۵/۱‬درصدی در‬ ‫ساختمان‌های تکمیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد اجرایی طرح مسکن مهر‬ ‫آمار عملکرد طرح مس��کن مهر از ابتدا تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۲‬نش��ان می‌دهد پروانه ساخت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴‬واحد مس��کونی در این طرح صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از این می��زان‪ ،‬تعداد یک میلی��ون و ‪ ۹۶۵‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی در مراحل ساخت (پی‌س��ازی و بعد از آن)‬ ‫ق��رار گرفته‌اند ک��ه از این تعداد ی��ک میلیون و ‪۲۹۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵‬واحد مس��کونی نازک‌کاری را نیز پش��ت سر‬ ‫گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫همچنین تس��هیالت تکلیفی پرداخت ش��ده توسط‬ ‫بانک‌ه��ای دولتی به بخش مس��کن از ابتدای ش��روع‬ ‫طرح مس��کن مهر تا پایان س��ال گذشته ‪ ۵۰۴/۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬تس��هیالت مذکور در قالب‬ ‫طرح‌ه��ای مختلف حمایتی دول��ت به تعداد ‪۴۰۲۵/۵‬‬ ‫فقره پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بیشترین س��هم از مبلغ تسهیالت اعطایی به میزان‬ ‫‪ ۳۶۲‬ه��زار میلیارد ری��ال (‪ ۷۱/۷‬درصد) به طرح حق‬ ‫بهره‌برداری زمین ‪ ۹۹‬ساله (تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫مهر) اختصاص یافته اس��ت‪ .‬همچنین سهم تسهیالت‬ ‫اعطایی بانک‌های مزبور به منظور کمک به بهسازی و‬ ‫نوسازی مسکن روستایی ‪ ۱۵/۶‬درصد است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫فارس ‪ -‬علی رستمی‪ ،‬مدیرکل فرودگاه مهرآباد از نوسازی پارکینگ‌های‬ ‫قدیمی مهرآباد‪ ،‬بهس��ازی بتنی باند پرواز و توس��عه اپرون فرودگاه تا پایان‬ ‫امسال خبر داد و گفت‪ :‬تا پیش از این با مشکل پارکینگ هواپیما در مهرآباد‬ ‫مواج��ه بودیم اما با احداث ‪ ۱۹‬ج��ای پارک‪ ،‬درحال‌حاضر ظرفیت پارک ‪۴۵‬‬ ‫فروند هواپیما فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عملیات تکمیل حدود ‪۱۹‬‬ ‫ج��ای پارک هواپیما در فرودگاه مهرآباد به پایان رس��ید و درحال‌حاضر ‪۴۵‬‬ ‫پارک‌پوزیشن در مهرآباد وجود دارد و هواپیماها قابلیت پارک در آن را دارند‪.‬‬ ‫رستمی با بیان اینک ‌ه دو باند موجود در سال‌های آینده هم نوسازی می‌شود‪،‬‬ ‫اضافه‌کرد‪ :‬برنامه‌ریزی ش�� ‌د تا س��طوح پروازی‪ ،‬پارکینگ هواپیما و باندها را‬ ‫نوسازی کنیم‪ .‬در این باره فعالیت‌ها آغاز شد ‌ه است و ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫تس�نیم ‪ -‬علیرض��ا جهانگیریان‪ ،‬رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫با اش��اره به اینکه وضعی��ت ایران در بحث آموزش‌ه��ای خلبانی در منطقه‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه ورود هلی‌کوپتر‪ ،‬قطعات و مدارک از مراکز‬ ‫آموزشی حمایت می‌کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه نخستین مرکز آموزشی خلبانی‬ ‫بالگردهای غیرنظامی به همت ش��رکت هلی‌کوپتری ایران با تجهیز ‪ ۴‬فروند‬ ‫هلی‌کوپتر (‪ ۴۴ R‬امریکایی) افتتاح ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫برای نخس��تین‌بار مجوز آموزش��گاه خلبانی در ایران توس��ط پایگاه کردان‬ ‫شرکت هلی کوپتری ایران راه‌اندازی شده است‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با یادآوری اینکه در حوزه هواپیمایی حدود ‪ ۲۰‬آموزشگاه خلبانی در کشور‬ ‫داری��م‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬هم‌اکنون در حوزه آموزش هوان��وردی ایران وضعیت‬ ‫خوبی در منطقه دارد و امس��ال چند دوره آموزش��ی با حضور کش��ورهای‬ ‫منطقه و کشورهای اسالمی در ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬علی اس��تیری‪ ،‬معاون امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫کشور گفت‪ :‬کشتی‌هایی که در مناطق تعیین شده کنترل انتشار (‪)ECA‬‬ ‫تردد می‌کنند‪ ،‬ملزم به استفاده از سوختی خواهند بود که میزان گوگرد آن‬ ‫از اول ژانویه ‪ ۲۰۱۵‬نباید بیش از ‪ 0/1‬درصد باشد‪ ،‬در حالی که سقف موثر‬ ‫آن تا پایان سال‪۲۰۱۴‬م برابر با یک درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مناطق کنترل انتش��ار این س��وخت مناطقی هستند که به‌دلیل‬ ‫حساس��یت زیس��ت‌محیطی‪ ،‬ترافیک سنگین ش��ناورها‪ ،‬نزدیکی به بنادر و‬ ‫شهرهای پرجمعیت بنا بر پیشنهاد کشورهای حاشیه آن مناطق‪ ،‬به تصویب‬ ‫رس��یده و کش��تی‌ها قبل از ورود به این مناطق و هنگام حضور در آن‪ ،‬باید‬ ‫الزامات سختگیرانه‌تری را رعایت کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬یک تولید‌کننده فعال در عرصه تایر هواپیما دربار ‌ه نحوه ورود‬ ‫ایران به س��اخت و تولید تایرهای هواپیماه��ای غیرنظامی توضیح داد‪ :‬کار‬ ‫طراحی الس��تیک این هواپیماها از مدت‌ها قبل آغاز و مراحل ابتدایی طرح‬ ‫نیز با موفقیت انجام ش��ده و برای تولید تج��اری این محصول نیاز به تایید‬ ‫فنی س��ازمان هواپیمایی کش��وری و ایکائو اس��ت که امیدواریم با پیگیری‬ ‫مراحل قانونی کار تا پایان س��ال امکان تولید مهندس��ی و س��پس تجاری‬ ‫این محصوالت جدید در کش��ور فراهم ش��ود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫ظرفیت تولید‌کنندگان تایر‌های هواپیما در ایران به درجه مطلوبی رس��یده‬ ‫و برای رفع نیازهای داخلی کش��ور در سال‪ ۲۵۰۰ ،‬تا ‪ ۳۰۰۰‬حلقه الستیک‬ ‫هواپیمای نظامی در ایران تولید می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت بزرگ‌شدن‬ ‫شرکت‌های داخلی‬ ‫محمدمهدی مافی‬ ‫دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران‬ ‫برنامه‌ریزی برای توس��عه صنعتی ساخت‌وساز و‬ ‫امکان رقابت در عرصه بین‌المللی ازجمله مس��ائلی‬ ‫اس��ت که در ش��رایط اقتصادی حال حاضر کشور‪،‬‬ ‫نیاز به بررسی چندجانبه دارد‪.‬‬ ‫ورود ای��ران ب��ه بازار رقاب��ت جهان��ی در حوزه‬ ‫ساخت‌وس��از صنعت��ی‪ ،‬در وهله نخس��ت نیازمند‬ ‫بومی‌س��ازی ش��یوه‌های نوین صنعتی‌سازی است‪،‬‬ ‫درواقع تا زمانی که ساخت‌وس��از صنعتی در کشور‬ ‫روند اجرایی به خود نگیرد‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت‬ ‫در عرصه بین‌المللی با کش��ورهای پیش��رو در این‬ ‫حوزه توان رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫اما برای رس��یدن به این مرحل��ه و ورود به بازار‬ ‫جهان��ی رقابت‪ ،‬آنچ��ه به‌عنوان یک راه��کار ارائه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بزرگ‌شدن شرکت‌های کوچک فعال در‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫افزایش قدرت مالی‪ ،‬سرمایه‪ ،‬منابع‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫و تجهیزات و ماشین‌آالت از‌جمله مولفه‌هایی است‬ ‫که برای بزرگ‌شدن شرکت‌های کوچک و به‌دنبال‬ ‫آن افزایش قدرت رقابت نیاز است‪.‬‬ ‫بدون تردید با بزرگ‌‌ش��دن شرکت‌ها‪ ،‬بخش‌های‬ ‫تحقی��ق‪ ،‬توس��عه و پژوهش وابس��ته ب��ه آنها نیز‬ ‫افزای��ش خواهد یاف��ت و فعالی��ت و عملکرد این‬ ‫بخش‌ها‪ ،‬شرکت‌ها را به سمتی‌ سوق می‌دهند که‬ ‫بتوانند در عرصه رقاب��ت بین‌المللی جایگاه واقعی‬ ‫خود را بیابند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه درحال‌حاض��ر تع��داد مع��دودی از‬ ‫ش��رکت‌های داخل��ی توانس��ته‌اند در عرص��ه‬ ‫بین‌المللی جایگاهی کس��ب کنن��د‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫محدودیت‌ه��ای موجود برای حضور ش��رکت‌های‬ ‫خارجی در کش��ور‪ ،‬ش��رکت‌های داخل��ی‪ ،‬تمایلی‬ ‫به توس��عه شرکت‌های خود و رس��یدن به جایگاه‬ ‫مطلوب در بازار جهان��ی ندارند‪ ،‬چراکه در صورت‬ ‫ورود و فعالی��ت ش��رکت‌های خارجی در کش��ور‪،‬‬ ‫پیمانکاران داخلی از ادامه فعالیت خود باز خواهند‬ ‫مان��د و در حقیق��ت فعالیت ش��رکت‌های کوچک‬ ‫داخلی به خطر می‌افتد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برای فراهم‌ش��دن بستر‬ ‫فعالیت در کنار ش��رکت‌های خارجی‪ ،‬نخست باید‬ ‫داخلی‌ها اقدام به توس��عه و افزای��ش توان مالی و‬ ‫تجهیزات��ی خ��ود کنند و ب��ا اس��تفاده از تجارب‬ ‫ش��رکت‌های فعال خارجی به سمت کسب قدرت‬ ‫رقابتی حرکت کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه موارد ذکرش��ده بدیهی اس��ت که‬ ‫سرمایه‌ها‪ ،‬در کشور ما به سمت کوچک‌شدن پیش‬ ‫می‌رون��د و موقعیت اقتصادی به س��مت و س��ویی‬ ‫حرکت می‌کند که فعاالن ساخت‌وس��از از توسعه و‬ ‫گ شدن شرکت‌های خود ابا دارند‪ .‬البته در این‬ ‫بزر ‌‬ ‫میان‪ ،‬ش��رکت‌های نیمه‌دولتی بزرگی وجود دارند‬ ‫که توانس��ته‌اند با اس��تفاده از رانت و حمایت‌های‬ ‫وی��ژه و به‌دنبال آن فرار مالیات��ی‪ ،‬همچنان پایدار‬ ‫و فع��ال باقی بمانند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که همین‬ ‫شرکت‌ها در شرایطی برابر با شرکت‌های خصوصی‬ ‫که ملزم به پرداخت مالیات‌های س��نگین هستند‪،‬‬ ‫ت��وان فعالیت خ��ود را از دس��ت داده و تمایل به‬ ‫کوچک‌ت��ر ش��دن دارن��د‪ .‬بنابرای��ن در ش��رایطی‬ ‫می‌توان از ورود به عرصه بین‌المللی س��خن گفت‬ ‫که ش��رکت‌ها بتوانند به صورت خودکفا در کشور‬ ‫فعالی��ت کنند و از ثبات اقتصادی و مالی برخوردار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫حضوریکسومجمعیتکشور‬ ‫دربافت‌هایفرسوده‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران ‪ -‬محمدس��عید ایزدی‪،‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به مصوبه‬ ‫اخیر دولت مبنی بر تش��کیل س��تاد ملی احیا و‬ ‫نوس��ازی بافت‌های فرس��وده گفت‪ :‬این س��تاد‬ ‫ب��ه ریاس��ت رییس‌جمهوری‪ ،‬عضویت ش��هردار‬ ‫تهران و دبیری س��ازمان نوسازی شهر تهران با‬ ‫هدف احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده تشکیل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه افزون‌بر ‪۱۳۰‬هکت��ار بافت‬ ‫ناکارآم��د و فرس��وده در س��طح کش��ور وجود‬ ‫دارد و بی��ش از یک س��وم جمعیت کش��ور در‬ ‫این محدوده‌ها س��اکن هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬این آمار‬ ‫نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه بسیار جدی‬ ‫به مقوله نوسازی بافت‌های فرسوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نشانه این امر مصوبه اخیر دولت مبنی‬ ‫بر تشکیل ستاد ملی نوسازی بافت‌های فرسوده‬ ‫به ریاس��ت رییس‌جمهوری و عضویت ش��هردار‬ ‫تهران برای حمایت از فرآیند نوسازی است‪.‬‬
‫دیدگاه‬ ‫مدیریت استعدادها‬ ‫و جانشین پروری‬ ‫‪30‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫عباس غفاری‬ ‫کارشناس مدیریت منابع انسانی‬ ‫امروزه س��ازمان‌های پیش��رو برای داشتن مزیت‬ ‫رقابتی نس��بت به رقبا و همچنین حصول اطمینان‬ ‫از اینکه افراد مناس��ب برای مش��اغل مناس��ب‪ ،‬در‬ ‫مکان و زمان مناسب به منظور تامین نیازهای آتی‬ ‫سازمان در دسترس هس��تند‪ ،‬برنامه‌های مدیریت‬ ‫اس��تعدادها و جانش��ین‌پروری را طراح��ی و اجرا‬ ‫می‌کنند‪ .‬پرداختن به این موضوع در ش��رکت‌های‬ ‫پروژه‌محور‪ ،‬از آن جهت مهم‌تر به نظر می‌رس��د که‬ ‫یکی از ارکان اصلی پروژه‌ها‪ ،‬مدیران پروژه هستند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬یکی از عواملی که نقش راهبردی‬ ‫در رسیدن سازمان‌ها به اهداف از پیش تعیین شده‬ ‫آنها دارد‪ ،‬منابع انسانی کارآمد‪ ،‬متخصص و باانگیزه‬ ‫در مش��اغل و جایگاه‌ه��ای مختلف اس��ت‪ .‬امروزه‬ ‫توانایی یک سازمان برای رقابت‪ ،‬بستگی به کاهش‬ ‫هزینه‪ ،‬بهب��ود کیفیت و ایجاد تمایز در محصوالت‬ ‫و خدم��ات دارد که ای��ن امر جز با داش��تن منابع‬ ‫انس��انی موثر‪ ،‬امکانپذیر نیس��ت‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫محقق��ان و اندیش��مندان مدیریت ام��روزه بر این‬ ‫باورن��د که کارکنان مهم‌تری��ن منبع مزیت رقابتی‬ ‫س��ازمان هس��تند‪ .‬آنها معتقدند که منابع انس��انی‬ ‫به دلیل کمیابی‪ ،‬ارزش��مندی‪ ،‬جانشین‌ناپذیری و‬ ‫تقلیدناپذیری‪ ،‬بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬به نظر می‌رس��د که خ��روج نیروها از‬ ‫س��طوح گوناگون سازمانی به دالیل مختلفی مانند‬ ‫استعفا‪ ،‬بازنشس��تگی‪ ،‬ارتقای شغلی یا حتی فوت‪،‬‬ ‫امری اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ .‬به وج��ود آمدن خال و‬ ‫ترک خدمت نیروها در مش��اغل سازمان‪ ،‬به‌ویژه در‬ ‫مش��اغل کلیدی مانند مشاغل مدیریتی و حساس‬ ‫می‌تواند در روند حرکت یک س��ازمان اخالل جدی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬از این رو‪ ،‬بس��یاری از س��ازمان‌ها برای‬ ‫جلوگیری از ایجاد اخالل در روند پیش��رفت خود‪،‬‬ ‫‌برنامه‌هایی را برای تامین نیروهای شایس��ته برای‬ ‫مش��اغل مختلف از داخل سازمان به کار می‌گیرند‪.‬‬ ‫برنامه جانش��ین‌پروری‪ ،‬یکی از ای��ن برنامه‌ها برای‬ ‫تامین نیروهای زبده برای مش��اغل کلیدی سازمان‬ ‫در مواقع لزوم است‪ .‬بیش��تر سازمان‌ها‪ ،‬سیستمی‬ ‫دارن��د تا اطمینان حاصل کنند ک��ه توانایی فنی و‬ ‫مدیریتی آنها به طور مس��تمر حفظ خواهد شد‪ ،‬به‬ ‫این ترتیب که رهبران و کارکنان کلیدی مس��تعد‬ ‫را شناس��ایی و انتخ��اب کرده‪ ،‬آموزش و توس��عه‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬پیش��رفت آن را ارزیاب��ی می‌کنند و در‬ ‫مراحل حیاتی س��ازمان ارتقا می‌دهند‪ .‬لزوم چنین‬ ‫سیستمی که جانشین‌پروری خوانده می‌شود‪ ،‬برای‬ ‫اس��تمرار رهبری به اشکال مختلف به دفعات مورد‬ ‫تاکید قرار گرفته و در سازمان اجرا شده است‪.‬‬ ‫با توجه به نیازهای ذکر شده در همه سازمان‌های‬ ‫پیشرو و متعالی برنامه‌های منظم‪ ،‬جدی و مستمر‬ ‫ب��رای اس��تعدادیابی و جانش��ین‌پروری مدی��ران‬ ‫طراحی و اجرا می‌ش��ود‪ .‬به بیانی دقیق‌تر مدیریت‬ ‫و برنامه‌ریزی جانشین‌پروری به مفهوم دستیابی به‬ ‫اطمینان از تداوم رهبری در س��مت‌های کلیدی و‬ ‫محافظت از س��رمایه‌های فک��ری و علمی در درون‬ ‫سازمان اس��ت‪ .‬این نظام از طریق فرآیند مدیریت‬ ‫استعدادها انجام می‌ش��ود به طوری که توسط آن‬ ‫می‌توان با استفاده از مدل شایستگی‪ ،‬استعدادهای‬ ‫انسانی س��ازمان را شناسایی کرد و به‌واسطه ایجاد‬ ‫فضایی مناس��ب برای اج��رای برنامه‌ه��ای متنوع‬ ‫آموزشی و پرورش��ی به‌تدریج زمینه‌های مساعد را‬ ‫ب��رای ارتقای کارکنان و به عه��ده گرفتن مناصب‬ ‫کلیدی در سال‌های آینده به‌وسیله آنان فراهم آورد‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫تولید بیش از ‪ ۳۸۹‬هزارتن‬ ‫انواع کاغذ‬ ‫ش�اتا‪ -‬در ‪ ۸‬ماه منتهی به آبان‌ماه امسال تولید انواع‬ ‫کاغذ به مرز ‪۳۸۹‬هزار و ‪۲۰۰‬تن رس��ید‪ .‬در این مدت‬ ‫به میزان ‪۲۳۶‬هزار و ‪۶۰۰‬تن کارتن تولید شده است‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید نئوپ��ان نیز افزون بر ‪۶۴۲‬هزار‬ ‫و ‪۴۰۰‬متر مکعب اعالم ش��ده است‪ .‬همچنین در این‬ ‫مدت می��زان تولید تخت��ه فیب��ر و ‪ MDF‬به حجم‬ ‫‪۳۴۲‬هزار و ‪۳۰۰‬مترمکعب رسیده است‪.‬‬ ‫اعتصاب صاحبان‬ ‫بنگاه‌های کوچک رومانی‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬صاحبان بنگاه‌های کوچک‬ ‫در رومانی دس��ت به اعتصاب زدن��د‪ .‬این اعتصاب‬ ‫که بعد از تصمیم دول��ت رومانی مبنی بر تعطیلی‬ ‫مکان‌های خری��د در تعطیالت کریس��مس گرفته‬ ‫شد‪ ،‬هر روز رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد‪ .‬صاحبان‬ ‫بنگاه‌ه��ای کوچک دلی��ل این اعتص��اب را رقابت‬ ‫ناعادالنه اقتصادی بین تولید‌کنندگان برتر س��طح‬ ‫دولتی و خود که نوعی تجارت آزاد دارند می‌دانند‪.‬‬ ‫رقابت‪ ،‬شاه‌کلید‬ ‫کارآمدی اقتصاد‬ ‫گروه صنعت‪ -‬رقابت‪ ،‬عامل پویایی و کارآمدی اقتصاد است و هر‬ ‫چه شاخص‌های رقابتی بودن یک اقتصاد باالتر باشد‪ ،‬آن اقتصاد‬ ‫توانمندتر و توس�عه یافته‌تر است‪ .‬رقابت‪ ،‬خالقیت و نوآوری را‬ ‫افزایش می‌دهد و صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی را ترغیب‬ ‫می‌کن�د تا با افزایش بهره‌وری و نوآوری ضمن کس�ب س�ود و‬ ‫س�هم بیش�تر‪ ،‬کاال و خدمات باکیفیت‌تری به مش�تری عرضه‬ ‫€ € نقش بازاریابی در کس�ب‌وکار رقابتی‬ ‫چیست؟‬ ‫یک��ی از راهکارهای موفقیت در عرصه رقابت‪،‬‬ ‫آگاهی داشتن از علم و اصول بازاریابی و استفاده‬ ‫صحی��ح از آن اص��ول اس��ت‪ .‬رقاب��ت در دنیای‬ ‫کسب‌وکار‪ ،‬به سرعت در حال توسعه است‪ .‬روند‬ ‫پیش��رفت جوامع بش��ری از دوران غارنشینی و‬ ‫کش��اورزی به عصر صنعتی و فراصنعتی رسیده‬ ‫و جایگاه انس��ان‌ها به مدیر‪ ،‬کارمند‪ ،‬فروش��نده‬ ‫و خری��دار تبدیل ش��ده و ابزار ق��درت نیز از زور‬ ‫و پ��ول به انگیزش‪ ،‬اطالع��ات و ارتباطات تغییر‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به ویژه در کشور‌های پیشرفته و در‬ ‫حال توسعه‪ ،‬نیاز به فراغت‌های ذهنی را می‌توان‬ ‫ب��ه عنوان خأل‌ه��ای عاطفی و حتی احساس��ی‬ ‫انس��ان‌ها تفس��یر ک��رد‪ .‬بنابرای��ن بنگاه‌ه��ای‬ ‫اقتص��ادی می‌توانند در راس��تای توج��ه به این‬ ‫نوع نیازه��ا و برای جلب‪ ،‬حفظ و وفادارس��ازی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬ارتباط با مش��تریان را توسعه دهند‪.‬‬ ‫آش��نایی کارکنان با فناوری‌های نوین‪ ،‬موجب‬ ‫آگاهی آنان از ش��رایط رقبا که نخستین گام در‬ ‫الگوبرداری و یکی از ش��یوه‌های مدیریتی است‪،‬‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین می‌تواند موجب راهنمایی‬ ‫مش��تریان و سایر ذی‌نفعان توس��ط کارکنان و‬ ‫ایفای نقش مش��اور برای آنها به‌منظور نزدیکی‬ ‫کنن�د‪ .‬اقتصاددانان بر اهمیت و نقش رقابت در ارتقا و توس�عه‬ ‫اقتصاد ملی اتفاق نظر دارند‪ .‬در عرصه کسب‌وکار‪ ،‬رقبا همواره‬ ‫در تالش برای دس�تیابی به برتری و س�بقت گرفتن از یکدیگر‬ ‫هس�تند‪ .‬بنابراین برای آش�نایی با فرصت‌های کسب و کار در‬ ‫فضای رقابتی با ش�هرام ش�یرکوند‪ ،‬پژوهش�گر حوزه مدیریت‬ ‫اجرایی گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید‪ .‬‬ ‫ذهنی با فناوری‌های جدید شود‪.‬‬ ‫€ €می�زان تاثیر‌گ�ذاری برن�د‪ ،‬کیفیت و‬ ‫قیمت در توس�عه کس�ب‌وکار چ�ه اندازه‬ ‫است؟‬ ‫با ورود به فضای رقابتی در کس��ب‌وکار جهان‬ ‫ام��روز درمی یابیم که رقبا بس��یار هوش��مند و‬ ‫توانمند هستند‪ .‬رقبایی که به‌طور مستمر برای‬ ‫توسعه بازار فعلی و خلق بازار جدید کار می‌کنند‪،‬‬ ‫در ش��کل‌گیری بازارها و بازارسازی یک حرکت‬ ‫حرفه‌ای از خود نش��ان می‌دهن��د و کار را برای‬ ‫رقبای‌شان سخت می‌کنند‪ .‬برند‌ها و نشان‌های‬ ‫اس��تاندارد نیز جایگاه ویژه‌ای در بازار دارند و در‬ ‫صورت ارتقای جایگاه برند و استاندارد کیفی کاال‬ ‫و خدمات‪ ،‬رقابت در بازار به سمت توسعه کیفیت‬ ‫خواهد رفت چون بازار محصولی را می‌پسندد که‬ ‫باکیفیت‌تر و ارزان‌تر باش��د‪ .‬در نتیجه در صورت‬ ‫وج��ود فض��ای رقابتی‪ ،‬بنگاه‌ه��ای اقتصادی به‬ ‫س��مت ارائه محصوالت با کیفیت باالتر‪ ،‬قیمت‬ ‫پایین‌تر و توسعه خدمات پس از فروش خواهند‬ ‫رفت‪ .‬اگرچ��ه بنگاه‌های اقتص��ادی تا حدودی‬ ‫متوجه ش��رایط رقابتی و تغییرات اساس��ی که‬ ‫در عرصه رقابت به‌وجود آمده‪ ،‬شده‌اند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫دیدگاه‌های غیرتخصصی به موضوعات بازاریابی‬ ‫و روش‌های س��نتی و رفتاره��ای غیرحرفه‌ای از‬ ‫یادداشت روز‬ ‫سید حامد عاملی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اردبیل‬ ‫از راهبردهای مهمی که همواره در توس��عه کشور مطرح‬ ‫می‌شود‪ ،‬توس��عه صنعتی اس��ت‪ ،‬امری که در روز صنعت و‬ ‫معدن مورد تاکید رییس‌جمهوری بوده و در مقاطع مختلف‬ ‫توسط سایر مسئوالن کشور نیز به‌عنوان یک استراتژی مهم‬ ‫مورد توجه بوده اس��ت‪ .‬آنچه که در این زمینه مغفول مانده‬ ‫الزامات صنعتی کردن کش��ور اس��ت‪ .‬توجه نک��ردن به این‬ ‫الزامات باعث می‌ش��ود که این موضوع بس��یار حیاتی برای‬ ‫کش��ور در حد یک ش��عار باقی مانده و در نتیجه پیش��رفتی‬ ‫در این حوزه حاصل نش��ود‪ .‬در ادامه به بخشی از این الزامات‬ ‫اشاره‌ای کوتاه می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‌ تعیین الگوی صنعتی‌سازی‪ :‬این الگو باید به‌صورت‬ ‫کام ً‬ ‫ال شفاف و عملیاتی تعیین کند که صنعتی کردن کشور‬ ‫توس��ط چه کس��انی‪ ،‬درچه حوزه‌هایی‪ ،‬در هر استان به چه‬ ‫نحوی و در چه برنامه زمانی باید انجام شود‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‌ مدیریت واح�د پروژه صنعتی‌س�ازی‪ :‬مدیریت‬ ‫ام��روز صنعت ی��ک مدیریت چند گانه است‪.‬دس��تگاه‌های‬ ‫مختل��ف با مقررات متع��دد و گاه متضاد در این عرصه عمل‬ ‫می‌کنند‪.‬ایجاد مدیریت واحد برای صنعتی‌س��ازی کش��ور‬ ‫امری ضروری و قابل تحقق اس��ت که الزم اس��ت در برنامه‬ ‫ششم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ‌ تمرکززدای�ی از نظ�ام تصمیم‌گیری و مدیریت‬ ‫صنعتی‌س�ازی‪ :‬آنچه امروز در دنیا از مسلمات امر توسعه‬ ‫است این‌است که تمرکز گرایی و مدیریت متمرکز با توسعه‪،‬‬ ‫آنها دیده می‌شود‪.‬‬ ‫€ €زیرساخت‌های توسعه فضای رقابتی و‬ ‫مزایا و منافع ایجاد فضای رقابتی کدامند؟‬ ‫مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه فضای رقابتی‬ ‫عبارتن��د از ایجاد زمینه‌های دسترس��ی فعاالن‬ ‫کسب‌وکار به اطالعات‪ ،‬توسعه دسترسی عمومی‬ ‫به فرصت‌های کس��ب‪ ،‬تامین بس��ترهای قانونی‬ ‫موردنیاز فعاالن عرصه کس��ب‌وکار‪ .‬در خصوص‬ ‫مزایا و منافع کلی ایجاد فضای رقابتی در کش��ور‪،‬‬ ‫باید گفت آنچه درمورد فضای رقابتی پیش‌بینی‬ ‫ش��ده می‌تواند زمینه‌س��از رشد و توس��عه پایدار‬ ‫اقتصادی باش��د‪ .‬در واقع توس��عه فضای رقابتی‬ ‫تامین شرایطی است که طی آن حداکثر شفافیت‬ ‫اطالعاتیانجامشودورقیبانبهسمتفرصت‌های‬ ‫کس��ب در بازار حرکت کنند و در نتیجه از منافع‬ ‫مبتنی ب��ر عملکرد بازار رقابتی بهره‌مند‌ش��وند‪.‬‬ ‫توس��عه فضای رقابتی درنهایت باعث تش��ویق و‬ ‫ترغی��ب بنگاه‌ها برای ورود ب��ه صنعت و گرایش‬ ‫صنایع به عملکرد رقابتی خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €وضعیت فض�ای رقابت�ی در ای�ران را‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫با توجه به بستر‌س��ازی برای توس��عه تجارت‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬تعامل تج��اری و بازرگانی ایران با‬ ‫س��ایر کش��ورها به‌تدریج توس��عه می‌یابد و این‬ ‫امر فضای کس��ب‌وکار را به سمت رقابتی شدن‬ ‫پیش خواهد برد‪ .‬برخی از شرکت‌ها‪ ،‬سازمان‌ها و‬ ‫مدیران درصدد برآمده‌اند تا در بازارهای جهانی‬ ‫نق��ش موثرتری ایفا و به نوع��ی فضای رقابتی را‬ ‫تجرب��ه کنن��د‪ .‬اگرچه این روند تدریجی اس��ت‬ ‫ولی به طور مشخص‪ ،‬نش��ان می‌دهد که فضای‬ ‫رقابتی ش��رکت‌های ایرانی روزبه‌روز جدی‌تر و‬ ‫توسعه‌یافته‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا س�ازمان‌هایی که مزی�ت رقابتی‬ ‫دارند‪ ،‬در فضای رقابتی موفق‌تر هستند؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که در فض��ای رقابتی بقا و‬ ‫رش��د شرکت‌ها مستلزم داش��تن مزیت رقابتی‬ ‫اس��ت و رویکردی که می‌تواند برای س��ازمان‌ها‬ ‫مزیت رقابتی خلق کند‪ ،‬استراتژی است‪ .‬هرچند‬ ‫بیشتر استراتژی‌های تدوین‌شده در شرکت‌ها و‬ ‫سازمان‌ها تا حدی بر روند عملکرد تاثیر دارد‪ ،‬ولی‬ ‫نمی‌توان آن را اس��تراتژی نامید‪ ،‬زیرا استراتژی‬ ‫تنه��ا در محیط رقابتی معنا می‌یابد در حالی که‬ ‫امروزه فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها‬ ‫در یک محیط حمایت ش��ده است بنابراین لزوم‬ ‫داشتن اس��تراتژی چندان توسط مدیران ارشد‬ ‫درک نمی‌شود‪ .‬پس مدیران بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫برای دس��تیابی به یک اس��تراتژی واقعی باید به‬ ‫بازاره��ای جهانی بیندیش��ند‪ .‬زمان��ی که وارد‬ ‫عرصه رقابتی شویم‪ ،‬اهمیت استراتژی برای هر‬ ‫کسی ملموس و محسوس می‌شود‪.‬‬ ‫€ €اهمیت مشتریان در توسعه کسب‌وکار‬ ‫به چه میزان است؟‬ ‫در عرص��ه رقاب��ت‪ ،‬یک��ی از راهکاره��ای‬ ‫وفادارسازی مش��تریان‪ ،‬مشاوره خوب کارکنان‬ ‫و مدیران اس��ت زی��را این رفتار باع��ث افزایش‬ ‫اعتماد و اغنای روانی آنها می‌ش��ود‪ .‬در واقع یک‬ ‫بنگاه اقتصادی‪ ،‬زمانی موفق اس��ت که بتواند به‬ ‫عنوان مشاوری دلسوز‪ ،‬با اطالع‌رسانی بهنگام و‬ ‫راهنمایی‌هایش رضایت مشتریان را جلب کرده‬ ‫و سهم بازار خود را توسعه دهد‪ ،‬چون رقابتی که‬ ‫بین تولیدکنن��دگان کاال و خدمات وجود دارد‪،‬‬ ‫رقابتی در جهت توس��عه س��هم بازار اس��ت‪ .‬هر‬ ‫سازمانی که در این زمینه تالش بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬سهم بیشتری از بازار را از آن خود می‌کند‬ ‫بنابراین ایجاد فضای رقابتی پیش‌‌زمینه توسعه‬ ‫و بهبود کیفیت است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ایجاد فض�ای رقابتی و توس�عه‬ ‫کس�ب‌وکار تس�هیل‌کننده‌ای ه�م وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫بط��ور کلی ب��رای ایج��اد فضای رقابت��ی‪ ،‬باز‬ ‫بودن فض��ای اقتصادی و میزان ارتباط با اقتصاد‬ ‫جهانی از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬توسعه‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی‪ ،‬واردات آزاد‪ ،‬ح��ذف‬ ‫برخ��ی معافیت‌ه��ای مالیاتی و یکس��ان بودن‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات برای بخش‌ه��ای مختلف و‬ ‫کاهش مداخالت دولت‪ ،‬نش��انگر میزان رقابت‬ ‫اقتصادی هس��تند که ادامه این روند‪ ،‬ش��رایط‬ ‫رقابتی شدن را بیش از پیش مهیا می‌کند‪.‬‬ ‫الزاماتی برای صنعتی کردن کشور‬ ‫جمع‌ش��دنی نیست‪.‬مدیریت پروژه صنعتی کردن کشور در‬ ‫قالب الگوها و چارچوب‌های مشخص باید به صورت استانی‬ ‫تعریف و اجرا شود‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‌ تعیین مشوق‌ها برای توسعه متوازن صنعتی در‬ ‫سطح کشور‪ :‬مش��وق‌هایی که امروز برای توسعه صنعتی‬ ‫تعریف می‌شود در قالب مصوبه مورخه ‪ ۱۳۸۸/۲/۲۰‬هیات‬ ‫وزیران و آن هم تقریباً بر مبنای مصوبه ‪ ۱۳۸۴/۳/۲۴‬هیات‬ ‫وزیران در تعیین مناطق کمتر برخوردار اس��ت که بر اساس‬ ‫ش��اخص‌های عمرانی و برای توزیع اعتب��ارات دولتی تهیه‬ ‫و تدوی��ن ش��ده و بنابراین فاقد کارآمدی در حوزه توس��عه‬ ‫اقتصادی و صنعتی است‪ .‬بنابراین همه مشوق‌ها اعم از سود‬ ‫بانکی و تخفیفات مالیاتی و غیره چون در قالب این ش��اخص‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاثیری در توس��عه اقتصاد و صنعت ن��دارد‪ .‬تدوین‬ ‫چارچ��وب جدیدی بر مبنای ش��اخص‌های اقتصادی برای‬ ‫تعیین نقاط محروم و کمتر توسعه یافته و تعیین مشوق‌های‬ ‫مناسب در هر بخش از ضرورت‌های مهم امروز است‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‌ تعیین و تثبیت فرآیند سرمایه‌گذاری صنعتی‪:‬‬ ‫فرآیند‪ ،‬شرایط و حمایت‌ها برای سرمایه‌گذاری امری نیست‬ ‫که بتوان آنها را س��االنه و ‪ ۵‬س��اله تغییر داد‪ .‬سرمایه‌گذاری‬ ‫صنعت��ی نیاز به امنیت و اف��ق قابل پیش‌بینی دارد‪ .‬هر چند‬ ‫که ش��رایط اقتص��ادی ما بس��یاری از فاکتورهای اقتصادی‬ ‫را غیرقاب��ل پیش‌بین��ی می‌س��ازد اما مولفه‌های بس��یاری‬ ‫هم وج��ود دارد که قابلیت تثبیت و شفاف‌س��ازی دارند اما‬ ‫متاسفانه فقدان یک نمونه منسجم و الگوی مشخص آنها را‬ ‫در هر دوره زمانی دستخوش تغییرات می‌کند‪ .‬قاعده مندی‬ ‫در هر حوزه اس��اس توسعه اقتصادی است و سرمایه‌گذاری‬ ‫صنعتی نیز از این امر مس��تثنا نیس��ت‪ .‬به خصوص در حوزه‬ ‫تامین مالی پروژه‌ها باید قاعده مشخص و ثابتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫حال منبع تامین این منابع مالی چه محلی خواهد بود‪ ،‬امری‬ ‫است که به دولت مربوط می‌شود نه سرمایه‌گذار‪ .‬منابع باید‬ ‫در حد مقدورات مشخص شود اما قاعده باید آنچنان باشد که‬ ‫همه بدانند اگر بر اساس این قاعده عمل شود‪ ،‬بخشی از منابع‬ ‫مال��ی پروژه قابلیت تامین دارد‪ .‬ای��ن بی‌قاعدگی رفتارهای‬ ‫سلیقه‌ای و سوءاس��تفاده‌های فراوان را باعث شده و خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ‌ محدود کردن صدور مجوز‌های فله‌ای‪ :‬کدام عقل‬ ‫سلیم است که بپذیرد به بهانه آزاد بودن رقابت بخشی مهم از‬ ‫سرمایه‌های کشور را در طرح‌های صنعتی سرمایه‌گذاری و‬ ‫سپس آنها را تبدیل به واحدهای نیمه فعال و غیرفعال کرد؟‬ ‫در ش��رایط فعلی که س��رمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و شرایط‬ ‫ناپایدار اس��ت آیا می‌توان به ظرفیت‌ها و ش��رایط اقتصادی‬ ‫بی‌توج��ه بود؟ ایجاد یک واحد تولیدی خارج از ظرفیت نیاز‬ ‫به معنی کاه��ش بهره‌وری و تولید واحد دیگری اس��ت که‬ ‫تبعات بعدی آن در اقتصاد نبود انباش��ت س��رمایه‪ ،‬توسعه‬ ‫نیافتن س��رمایه‌گذاری و در نهایت تبدیل واحدهای فعال به‬ ‫نیمه‌فعال و راکد اس��ت و این یعنی خارج کردن سرمایه‌ها از‬ ‫جریان اقتصادی کش��ور‪ .‬اگرچه نمی‌توان صدور مجوزها را‬ ‫مح��دود کرد اما می‌توان با تعیین قواعدی آنها را در مس��یر‬ ‫عقالنی قرار داد‪ .‬حداقل می‌توان حمایت‌ها را محدود کرد تا‬ ‫جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در مسیر اقتصادی و عقالنی‬ ‫پیش رود‪.‬‬ ‫‪7‬ـ‌ ن�گاه صادرات‌گ�را در عرص�ه صنعت�ی کردن‬ ‫کشور‪ :‬بی‌توجهی به اقتصاد جهانی آفتی است که می‌تواند‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های کش��ور را به قربانگاه رکود و زیان ببرد‪.‬‬ ‫رویکرد صادرات‌گرا و به‌دس��ت آوردن س��همی از بازارهای‬ ‫جهانی مس��یر ارتقای وضعیت تولی��د و خالقیت و نوآوری‬ ‫را خواه��د گش��ود و روزب��ه‌روز در توس��عه صنعتی کش��ور‬ ‫بالندگ��ی ایجاد خواهد ک��رد‪ .‬همچنین حرفه‌ای‌تر‌ش��دن‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها و پیون��د تولید و تج��ارت را باعث خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬وضعیت موجود که عمده س��رمایه‌گذاری‌ها‬ ‫به سمت مصرف داخل در کشور است‪ ،‬در مدت زمانی کوتاه‬ ‫فاجعه کاهش بهره‌وری و رکود دوباره و راکد‌سازی بخشی از‬ ‫این سرمایه‌ها را باعث خواهد شذ که الزم است تدبیر اساسی‬ ‫در این حوزه انجام شود‪.‬‬ ‫‪8‬ـ‌ خالقیت و نوآوری اساس توسعه صنعتی‪ :‬اساس‬ ‫توس��عه در عصر جدید‪ ،‬اطالعات اس��ت و در حوزه توس��عه‬ ‫صنعتی نیز مبنای حرک��ت باید دانش محوری مالک عمل‬ ‫قرار گیرد‪ .‬دانش منبعی الیتناهی و نا محدود اس��ت و بنیان‬ ‫توسعه صنعتی بر این مبنا‪ ،‬ایجاد منبعی ماندگار و همیشگی‬ ‫برای صنعتی‌س��ازی کشور است‪ .‬از این رو‪ ،‬پارک‌های علم و‬ ‫فناوری و مراکز رش��د‪ ،‬نقش بس��یار مهم و اساس��ی در این‬ ‫محور دارند که الزم است مورد‌توجه و سرمایه‌گذاری جدی‬ ‫قرار گیرند‪ .‬توس��عه صنایع کوچک خارج از محور خالقیت و‬ ‫نوآوری عاقبت خوش��ی برای توسعه صنعتی کشور نخواهد‬ ‫داش��ت و نهایت منجر به هدر رفت س��رمایه‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫نحوه ایجاد رابطه بین این دو امر یعنی توسعه صنایع کوچک‬ ‫و پارک‌های علم و فناوری از دغدغه‌های بس��یار مهمی است‬ ‫که آینده توسعه صنعتی کشور را رقم خواهد زد‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫با کاهش قیمت جهانی نفت اوپک‬ ‫‪31‬‬ ‫صنعت نفت در انتظار سرمایه‌گذاران‬ ‫عرفان�ه تاجیک�ی‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫گسترش صنعت نفت هم در زمینه تامین تجهیزات و هم‬ ‫در حوزه اس��تخراج‪ ،‬پاالیش و فروش بیش از هرچیزی‬ ‫نیازمند س��رمایه‌گذاری است‪ .‬این سرمایه‌گذاری شامل‬ ‫بخش دولتی‪‌،‬خصوصی و البته خارجی می‌شود‪ .‬از این‬ ‫نکته نباید غافل ش��د که مهم‌ترین موضوع برای جذب‬ ‫س��رمایه‌های کالن وجود بستر قانونی مناسب است‪ .‬به‬ ‫ای��ن معنا که جذب س��رمایه بدون زیرس��اخت قانونی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬موج��ب نارضایتی س��رمایه‌گذار و در نتیجه‬ ‫خروج س��رمایه در حال گردش از روند پروژه می‌شود‪.‬‬ ‫نخستین گامی که می‌توان برای جذب سرمایه‌گذارها‪،‬‬ ‫به ویژه س��رمایه‌گذارهای خارجی برداشت‪ ،‬ایجاد ثبات‬ ‫در قوانین معامالت‪ ،‬مالیات‪ ،‬سرمایه‌گذاری و‪ ...‬است‪ .‬در‬ ‫چنین حالتی سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر بیشتری به‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه‌ بنیادی‌ترین اصول توسعه‬ ‫مهدی پور قاضی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫ان��رژی اتاق بازرگان��ی و صنایع و‬ ‫معادن ته��ران با تاکی��د بر اینکه‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌های خارج��ی و‬ ‫داخل��ی ج��زو بنیادی‌ترین اصول‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬به علت وجود تحریم‌ها این توس��عه تا حدودی‬ ‫دچار خلل ش��ده است‪ .‬بد نیس��ت بدانیم که متاسفانه‬ ‫میزان توسعه اقتصادی ایران پیش از تحریم‌ها نیز مقدار‬ ‫قابل توجهی نبود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بهترین عملکرد در این ش��رایط‬ ‫این اس��ت که در پی رفع تحریم‌ها باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه‬ ‫بر این باید برای گس��ترش روابط با کشور‌های منطق ‌ه و‬ ‫فرامنطقه تالش بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنعت نفت با بهبود روابط بین‌المللی‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه انرژی ادام��ه داد‪ :‬برای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ح��وزه صنعت نفت کش��ور راه‌های‬ ‫متفاوت��ی وج��ود دارد‪ .‬از جمله ای��ن راهکار‌ها می‌توان‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫و‪ ...‬باید دارای یک ثبات نس��بی باش��د تا سرمایه‌گذار‬ ‫اطمین��ان یابد که حداقل برای م��دت زمان ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫سال این موارد دس��تخوش تغییر نمی‌شوند که چنین‬ ‫موضوع��ی در نظام اقتصادی ای��ران اندکی دور از ذهن‬ ‫به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت‌خواری ممنوع!‬ ‫به ایرانیان مقیم خارج از کش��ور اشاره کرد‪ .‬این دسته‬ ‫از س��رمایه‌گذاران تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنعت نفت دارند و عالوه بر این ش��رکت‌های اروپایی‬ ‫و غیراروپای��ی زی��ادی وج��ود دارند ک��ه عالقه‌مند به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنع��ت نفت ایران هس��تند‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل تحریم‌های موجود امکان س��رمایه‌گذاری ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین باید روی رفع تحریم‌های نفتی و بانکی کش��ور‬ ‫تمرکز ویژه داشت‪.‬‬ ‫پورقاضی برگ��زاری نمایش��گاه‌های ارائه محصوالت‪،‬‬ ‫دان��ش‪ ،‬فناوری و تازه‌های صنعت نفت کش��ور را برای‬ ‫جذب س��رمایه‌گذار بی‌تاثیر دانست و گفت‪ :‬تازمانی که‬ ‫مش��کالت مربوط به تحریم‌ها حل نشده‪‌،‬هرگونه ارائه‬ ‫محصوالت صنعت نفت بی‌فایده بوده یا دست کم تاثیر‬ ‫چندانی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹امتیاز دهید‪ ،‬سرمایه‌گذار جذب کنید‬ ‫ب رییس‬ ‫مرتضی بهروزی فرد‪ ،‬نای ‌‬ ‫انجم��ن اقتص��اد انرژی ای��ران‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه نخستین مشکل ما‬ ‫برای ج��ذب س��رمایه در صنعت‬ ‫نف��ت‪ ،‬تحریم‌های موجود اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ای��ران دومی��ن دارن��ده عظیم‌تری��ن ذخایرگاز‬ ‫وچهارمی��ن دارنده ذخایر نفتی در جهان اس��ت ضمن‬ ‫آنکه نیروی انس��انی متخصص در کشور وجود دارد که‬ ‫در کن��ار این موارد تجربه‪ ۱۰۰‬س��اله کارآمد در حوزه‬ ‫نفت و گاز را باید مدنظر قرار داد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫ت��ا زمانی ک��ه تحریم‌ها علیه صنعت نف��ت ایران ادامه‬ ‫داش��ته و البته نظام بانکداری آن اصالح نش��ود‪ ،‬امکان‬ ‫جذب سرمایه در این حوزه وجود ندارد‪‌،‬افزود‪ :‬تا زمانی‬ ‫که تحریم‌ها علیه صنعت نف��ت ایران وجود دارد عمال‬ ‫نمی‌توانیم هیچ س��رمایه‌گذاری را ج��ذب این صنعت‬ ‫کنی��م‪ .‬مگر اینکه امتیازی را برای طرف معامله در نظر‬ ‫بگیریم تا سرمایه‌گذار از سایر زیان‌های خود چشم‌پوشی‬ ‫کن��د‪ .‬در این حال��ت صنعت نفت ما متضرر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫چطور ممکن است که در شرایط تحریم که سرمایه‌داران‬ ‫بزرگ جهان اجازه معامله با ایران را ندارند بتوانیم آنها‬ ‫را جذب صنعت نفت خود کنیم؟!‬ ‫بهروزی فرد تصریح کرد‪ :‬برگزاری نمایش��گاه‌ها برای‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاران خارجی یک امر ظاهری است و‬ ‫تا زمانی که زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‬ ‫وجود نداش��ته باشد‪ ،‬امکان ریسک سرمایه‌گذاری برای‬ ‫سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باال خواهد بود‪ .‬به‌طور‬ ‫مثال ن��رخ بهره‪ ،‬مالیات ها‪ ،‬قوانی��ن و مقررات تجارت‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره‪93-3-1547 :‬‬ ‫موضوع‪ 500 :‬بشکه پلی‌کلین‬ ‫مربوط به تقاضاهای شماره‪01-31-9333138 :‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نوبت دوم‬ ‫م الف‪3579:‬‬ ‫معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪021-88722732-3‬‬ ‫رییس مجمع عالی واردات‬ ‫حس��اس و مهم بودن تجهیزات صنعت نفت کش��ور‬ ‫بسیار بر هیچ‌کس پوش��یده نیست این در حالی است‬ ‫که در پی پیش��رفت صنعت تجهی��زات نفت‪ ،‬نیاز این‬ ‫بخش به س��رمایه نیز افزایش می‌یابد که در این حوزه‬ ‫نیاز ب��ه همت مس��ئوالن و حمایت‌ه��ای مالی دولت‬ ‫داریم‪ .‬وقتی توانس��ته‌ایم در صنایع مختلف به فناوری‬ ‫و توس��عه چشمگیری دس��ت پیدا کنیم‪ ،‬می‌توانیم در‬ ‫صنعت نفت نیز چنین تجربه‌ای داشته باشیم‪ .‬ساخت‬ ‫دکل‌های حفاری‪ ،‬دستگاه‌های حساس اینسترومنت یا‬ ‫پمپ‌ه��ای پمپاژ نفت و گاز دور از ذهن نیس��ت‪ .‬برای‬ ‫اینکه به چنی��ن ایده‌هایی جامه‌عمل بپوش��انیم الزم‬ ‫اس��ت بخش خصوص��ی و دولت به ط��ور هماهنگ با‬ ‫یکدیگر در این ح��وزه عمل کنند‪ .‬البته درحال‌حاضر‬ ‫ی شده است‬ ‫بخشی از تجهیزات صنعت نفت کشور بوم ‌‬ ‫که این جای امیدواری دارد اما نباید فراموش کنیم که‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی عالقه‌مند به سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنعت نفت کش��ور فراوان هستند‪ ،‬اما بنابه دالیلی در‬ ‫حال‌حاض��ر امکان دعوت از آنه��ا وجود ندارد‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم است در مرحله نخست تحریم‌ها علیه صنعت نفت‬ ‫رفع و سپس از سرمایه‌گذاران دعوت به همکاری شود‪.‬‬ ‫متخصصان و صنعتگران حوزه نفت کشور نباید منتظر‬ ‫کمک‌رس��انی از خارج از مرز‌های کش��ور باشند‪ .‬باید‬ ‫همچنان به مطالعه و بررسی در مورد ساخت تجهیزات‬ ‫پیشرفته و دس��تیابی به فناوری روز دنیا در این حوزه‬ ‫بپردازند‪ .‬باید افراد الیق‪ ،‬متخصص و با تجربه را در این‬ ‫حوزه به کار گیریم تا شاهد رشد روزافزون این صنعت‬ ‫باش��یم‪ .‬همچنین الزم اس��ت در بخش‌ه��ای متفاوت‬ ‫ساخت تجهیزات صنعت نفت‪ ،‬مشابه‌سازی انجام شود‪.‬‬ ‫در چنین حالتی نیاز به فناوری خارج از مرزهای کشور‬ ‫نداری��م‪ .‬هم‌اکنون متخصصان م��ا در بخش مکانیک و‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬نرم‌افزار و الکترونیک و‪ ...‬توانایی زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬به‌طوری که در س��اخت تجهیزات نفت بخشی‬ ‫وجود ندارد که نتوانیم به فناوری آن دس��ت یابیم‪ .‬اما‬ ‫در همی��ن حال راه‌حل دیگری ک��ه می‌توانیم فناوری‬ ‫صنعت نفت را گس��ترش دهیم‪ ،‬خرید فناوری از سایر‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬البته پیش ش��رط این خری��د فناوری‪،‬‬ ‫آموزش به همراه آن است‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه (شماره‪ 804 :‬مورخ ‪ 93/10/10‬نوبت دوم)‬ ‫ش�رکت راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا در نظر دارد بنابر آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران واجد ش��رایط جهت دعوت به‬ ‫مناقصه به شرح زیر اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‌ شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬انجام امور خدماتی‪ ،‬نظافتی و پشتیبانی ساختمان‌های کارگاهی و انبارها و سوله‌ها‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‌ مدت و محل تحویل‪ :‬مدت تحویل ‪ 24‬ماه بوده و محل تحویل مطابق اسناد مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی‪ :‬متقاضیان می‌توانند حداکثر تا س��اعت ‪ 15/30‬روز دوشنبه مورخ ‪ 93/10/15‬با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی‬ ‫جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی به نش��انی‪ :‬تهران‪ ،‬باالتر از میدان آرژانتین‪ ،‬ابتدای بلوار آفریقا‪ ،‬س��اختمان مرکزی راه‌آهن‪ ،‬طبقه پانزدهم غربی (دبیرخانه مناقصات‬ ‫معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪4‬ـ مهلت و محل تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده‪ :‬حداکثر تا س��اعت ‪ 15/30‬روز سه‌ش��نبه مورخ ‪ 93/10/30‬دبیرخانه مناقصات معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا‬ ‫به‌نشانی فوق‪.‬‬ ‫‪5‬ـ متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مبلغ سیصد هزار (‪ )300/000‬ریال به‌حساب ‪ 4001064004005747‬به‌نام تمرکز وجوه راه‌آهن نزد بانک‬ ‫مرکزی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران واریز و به دبیرخانه مناقصات معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا به نشانی فوق مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪6‬ـ دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سایت ‪ http://iets.mporg.ir‬امکان‌پذیر می‌باشد‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ارائه گواهینامه صالحیت معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫‪8‬ـ هزینه چاپ و نشر آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی‪ ،‬از مناقصه‌گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫نوبت اول‬ ‫مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد فراخوان را از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫عمومی خریداری نماید‪ .‬متقاضیان ش��رکت در مناقصه در صورت داش��تن توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪83/000/000‬‬ ‫ری��ال می‌توانند با رعایت نکات مندرج در س��ایت‌های ‪www.IETS.MPORG.IR، WWW.SHANA.IR، WWW.NISOC.IR‬‬ ‫آمادگی خود را به صورت کتبی ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی به آدرس اهواز‪ -‬کوی فداییان اسالم (نیوسایت) خیابان شهریور‪-‬‬ ‫مجتمع تدارکات و امور کاال‪ -‬ساختمان ‪ -111‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی واحد خریدهای عمومی‪ -‬ساختمان ‪ 111‬تلفن تماس‬ ‫‪ 341-22242‬اعالم و مدارک مورد نیاز را تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت درج کد اقتصادی و شناسه ملی مناقصه‌گر‪ ،‬شماره تلفن‪ ،‬دورنگار و نام صحیح شرکت مطابق اساسنامه در نامه اعالم‬ ‫آمادگی شرکت در مناقصه الزامی بوده و به نامه‌های واصله که فاقد اطالعات مورد نیاز باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫مجوز ‪1393/275‬‬ ‫آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست‬ ‫مناقصه شماره ‪1‬ـ‪87‬ـ‪400‬ـ‪93‬‬ ‫نایب‌ریی��س انجمن اقتصاد انرژی ای��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر کشورهای زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن صنعت دارن��د‪ .‬اما تا زمانی‌ک��ه تحریم‌ها علیه‬ ‫صنع��ت نفت ای��ران وج��ود دارد این کش��ورها امکان‬ ‫سرمایه‌گذاری نخواهند داش��ت‪ .‬بنابراین الزم است در‬ ‫اقدام نخس��ت فضای کسب و کار کشور ثبات بیشتری‬ ‫یابد که البته این موضوع در پناه رفع تحریم‌ها امکانپذیر‬ ‫است‪ .‬بهروزی‌فرد ادامه داد‪ :‬عالوه بر همه موارد نامبرده‬ ‫دول��ت به‌ویژه وزارت نفت بای��د نظارت دقیقی بر نحوه‬ ‫جذب سرمایه‌ها و قرارداد‌ها داشته باشند تا میزان رانت‬ ‫خواری در این حوزه به حداقل کاهش یابد‪.‬‬ ‫بانگاهی گ��ذرا به روندی که صنعت نفت کش��ور در‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��ال گذش��ته طی کرده‪ ،‬می‌توان گفت صنعت‬ ‫نف��ت ایران ب��ه طور کل��ی جذابیت‌های زی��ادی برای‬ ‫جذب س��رمایه‌های کالن دارد‪ .‬اما در تمام طول تاریخ‬ ‫تقویم صنعت نفت کشورمان‪ ،‬در شرایطی که تحریم‌ها‬ ‫علیه این صنعت تاثیر‌گذار تش��دید ش��ده است‪ ،‬میزان‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها به‌طور چش��مگیری کاهش داشته و‬ ‫این روند‪ ،‬یک روند طبیعی است‪ .‬البته باید خاطرنشان‬ ‫کرد که ضعف‌های مدیریتی و اجرایی زیادی نیز دراین‬ ‫حوزه وجود داشته است به گونه‌ای که به علت نداشتن‬ ‫رابطه حس��نه با کش��ور‌های منطقه و خارج از منطقه‪،‬‬ ‫نتوانس��ته‌ایم بازار مناس��بی برای این سرمایه ارزشمند‬ ‫ملی بیابیم‪ .‬خوش��بختانه در دهه‌های اخیرصنعت نفت‬ ‫کش��ور با رشد و توس��عه خوبی روبه رو بوده اما انتظار‬ ‫می‌رود با تغییر س��بک مدیریت��ی در این حوزه بتوانیم‬ ‫ش��اهد توسعه و پیش��رفت هرچه بیش��تر این صنعت‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذار‬ ‫آزادی عمل می‌خواهد‬ ‫شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم در نظر دارد انجام پروژه‌های زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران‬ ‫واجد ش��رایط واگ��ذار نماید‪ .‬لذا از پیمانکاران واجد ش��رایط که دارای ظرفیت آزاد و رتبه‌بندی الزم از س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باش��ند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت و تکمیل اس��ناد مناقصه به شرح زیر اقدام‬ ‫نمایند‪ -1 .‬رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی الزامی می‌باشد‪ -2 .‬پیمانکاران مجاز به شرکت‬ ‫در مناقصه فقط ش��رکت‌های پیمانکاری حداقل پایه ‪ 5‬دارای رش��ته آب می‌باش��ند و پیمانکار باید در رشته آب‬ ‫ظرفیت کار داشته باشد و حداکثر مبلغ مناسب را رعایت نماید‪ – .‬پیمانکار باید جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ‬ ‫‪ 100‬هزار ریال به حس��اب س��یبا ‪ 2175210714000‬به نام شرکت آب و فاضالب روستایی ایالم نزد بانک ملی‬ ‫ش��عبه مرکزی ایالم‪ ,‬واریز و فیش واریزی را به امور قراردادها و پیمان‌ها واقع در ش��رکت آب و فاضالب روستایی‬ ‫استان ایالم تحویل و در ازای آن اسناد مناقصه را دریافت نمایید‪ -3 .‬کلیه هزینه آگهی‌ها و اطالع‌رسانی‌‌های این‬ ‫پروژه که از طریق روزنامه انجام می‌گیرد به عهده پیمانکار برنده می‌باشد‪ .‬و عقد قرارداد با پیمانکار برنده مشروط‬ ‫ب��ه پرداخت تمام هزین ‌ه آگهی مناقصه می‌باش��د‪ -4 .‬آخرین مهلت فروش اس��ناد تا تاری��خ ‪ 93/10/13‬و تحویل‬ ‫پاکت‌های حاوی اس��ناد مناقصه و پیش��نهاد قیمت‪ ,‬به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ 1393/10/22‬می‌باشد پیمانکاران باید پس از تحویل پاکت‌ها به دبیرخانه رسید تحویل نمایند و تاریخ بازگشایی‬ ‫پاکات مناقصه یک روز پس از آخرین مهلت اعتبار این آگهی و نیز آخرین تاریخ اعتبار پیش��نهاد قیمت س��ه ماه‬ ‫پس از آخرین مهلت اعتبار این آگهی می‌باشد‪ -5 .‬آزاد نمودن سپرده‌های شرکت در مناقصه پیمانکاران رد شده‬ ‫سه روز پس از تاریخ بازگشایی مناقصه توسط ذیحسابی شرکت مقدور می‌باشد‪ -6 .‬جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره تلفن ‪ 0841-2229001-2‬واحد امور قراردادها و پیمان‌ها شرکت تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪ -7‬موضوع مناقصه‪ :‬تکمیل آبرسانی به مجتمع گنداب و انجیره شهرستان آبدانان «استان ایالم» با برآورد اولیه‬ ‫‪ 5.115.445.627‬ریال براساس فهرست بهای سال ‪ -93‬مدت پیمان ‪ 4‬ماه‪ -‬و مبلغ تضمین ‪ 21.846.337‬ریال‬ ‫فقط به صورت ضمانت‌نامه بانکی مدت‌دار ‪ 3‬ماهه (توجه شود که چک تضمینی و یا سایر موارد تضمین به هیچ‬ ‫عنوان مورد قبول نیست)‪.‬‬ ‫خالص�ه‌ای از حج�م کار‪ :‬تکمی��ل خط انتقال روس��تای گنداب و انجی��ره و دو باب مخ��زن ‪100‬مترمکعبی و‬ ‫حوضچه‌های ورودی و خروجی و دو باب س��اختمان ایس��تگاه پمپاژ و اجرای حوضچه ش��یرآالت و تهیه و نصب‬ ‫شیرآالت و متعلقات و سایر کارهای مورد نیاز‪.‬‬ ‫روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم‬
‫چهارشنبه ‪ 10‬دی‪ 8 - 1393‬ربیع االول ‪ 31 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -120‬پیاپی ‪1438‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫س�عدی ش�یرازی ‪ -‬در م�دح خداون�د یگانه و‬ ‫بی‌همتا‪:‬‬ ‫منت خ��دای را عز و جل که طاعت��ش موجب قربت‬ ‫اس��ت و به شکر اندرش مزید نعمت‪ ،‬هر نفسی که فرو‬ ‫مفرح ذات‪،‬‬ ‫می‌رود ّ‬ ‫ممد حیات است و چون بر می‌آید ّ‬ ‫پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت‬ ‫شکری واجب‪،‬‬ ‫از دست و زبان که برآید‬ ‫کز عهده شکرش به در آید‬ ‫‬ ‫آل داو َد شکرا ً َو ٌ‬ ‫ا ِعملوا َ‬ ‫قلیل مِن عبادی الشکور‬ ‫بنده همان به که ز تقصیر خویش‬ ‫عذر به درگاه خدای آورد‬ ‫‬ ‫ورنه سزاوار خداوندی‌اش‬ ‫کس نتواند که به جای آورد‬ ‫‬ ‫باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده و خوان نعمت‬ ‫بی‌دریغش همه‌جا کش��یده‪ ،‬پ��رده ناموس بندگان به‬ ‫گن��اه فاحش ندرد و وظیف��ه روزی خواران به خطای‬ ‫منکر نبرد‪.‬‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬معاون رییس‌جمهوری و رییس س��ازمان‬ ‫محیط‌زیس��ت از تصویب عضویت سازمان‌های مردم‬ ‫نهاد در کارگروه‌های تخصصی مرتبط دولتی خبر داد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬معاون آموزش��ی وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری گفت‪ :‬معاونت آموزش��ی وزارت علوم‪ ،‬قلب‬ ‫آموزش عالی کشور به ش��مار می‌رود‪ .‬البته باید نگاه‬ ‫ویژه‌ای به دانش��گاه‌های خاص مانند دانش��گاه جامع‬ ‫علمی‪ -‬کاربردی‪ ،‬پیام‌نور و فنی‌وحرفه‌ای و همین‌طور‬ ‫پردیس‌های بین‌الملل داشت‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬در آخرین جلسه هیات نظارت برمطبوعات‪،‬‬ ‫شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات بررسی شد‬ ‫که در آن ‪ 37‬نش��ریه و ‪ 25‬پایگاه اطالع‌رسانی مجوز‬ ‫انتشار گرفتند‪ .‬در این جلسه همچنین تقاضای تغییر‬ ‫وضعیت‪ ،‬تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی‬ ‫‪ 26‬نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون س��ازمان س��وادآموزی با اش��اره به‬ ‫برنامه عملیاتی این سازمان برای ریشه‌کنی بی‌سوادی‬ ‫در گروه س��نی ‪ 10‬تا ‪ 49‬س��ال تا پایان برنامه پنجم‬ ‫توسعه گفت‪ :‬بنا بر آمار راستی‌آزمایی شده‪ ،‬هم‌اکنون‬ ‫افزون بر یک‌میلیون و ‪700‬هزار نفر در کشور در همه‬ ‫گروه‌های سنی بی‌سواد هستند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نخستین جشنواره ثلث‌نویسان جهان اسالم‬ ‫با حضور خوشنویس��انی از ‪4‬کش��ور اسالمی و ایران؛‬ ‫نیمه نخست بهمن‌ماه امسال به دبیری ایرج نعیمایی‬ ‫در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مه�ر ‪-‬مدیرعامل صندوق حمای��ت از هنرمندان‪،‬‬ ‫نویس��ندگان و روزنامه‌ن��گاران (هن��ر) از ثب��ت‬ ‫کنفدراس��یون فرهنگ و هنر در ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬رییس اداره حفاظت محیط‌زیست مهاباد از‬ ‫حضور بیش از ‪10‬هزار قطعه غازهای خاکس��تری در‬ ‫تاالب بین‌المللی کانی برازان این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬معاون عملیات سازمان امداد و نجات اعالم‬ ‫ک��رد‪ ۵ :‬تیم عملیاتی ش��امل ‪ ۱۵‬امدادگ��ر و نجاتگر‬ ‫ارزیابی از ‪ ۸‬روستا در استان بوشهر اعزام شده و زلزله‬ ‫دیروز بوشهر بدون صدمات جانی و مالی بوده است‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬انتش��ارات امیرکبیر نس��خه‌های چهارمین‬ ‫چ��اپ رم��ان «کش��تن م��رغ مین��ا» را از مجموعه‬ ‫رمان‌های بزرگ دنیا منتشر و راهی بازار نشر کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬محم��د آقاجان��ی‪ ،‬معاون درم��ان وزارت‬ ‫بهداش��ت اعالم کرد‪ :‬کمب��ود ‪15‬هزار تکنس��ین در‬ ‫پایگاه‌ه��ای اورژانس کش��ور وج��ود دارد و در زمینه‬ ‫خدم��ات پیش بیمارس��تانی ب��ا ح��دود ‪ ۸۰۰‬پایگاه‬ ‫اورژان��س جاده‌ای و ش��هری از برنامه چهارم و پنجم‬ ‫توسعه عقب هستیم‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬فیلم س��ینمایی «حوض نقاشی» محصول‬ ‫ح��وزه هنری جایزه بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران‬ ‫جشنواره‌ای در استرالیا را دریافت کرد‪.‬‬ ‫مهر ‪-‬دبیر بیست‌ودومین دوره هفته کتاب از برگزاری‬ ‫س��یزدهمین جشنواره کتاب و رسانه در ‪ ۳۰‬دی‌ماه خبر‬ ‫داد‪ .‬این جشنواره قرار بود ‪ ۲۴‬آذر برگزار شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬صد و هشتادوس��ومین ش��ب از شب‌های‬ ‫مجل��ه بخارا به عب��اس ماهیار اختصاص داش��ت که‬ ‫ب��ا همکاری بنی��اد فرهنگی‪ -‬اجتماع��ی ملت‪ ،‬دایره‬ ‫‌المعارف بزرگ اسالمی‪ ،‬بنیاد موقوفات محمود افشار‬ ‫و گنجینه پژوهشی ایرج افشار برپا شد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬مرکز اطالع‌رسانی نیروی انتظامی گزارشی‬ ‫از جزئی��ات حمل��ه و تیراندازی س��ارقان مس��لح به‬ ‫ماموران ناجا در گلپایگان را منتش��ر و اعالم کرد این‬ ‫حادثه ‪ ۵‬شهید و ‪ ۷‬مجروح داشته است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫رشد ‪ 100‬درصدی بودجه دانشگاه‌ها در سال ‪94‬‬ ‫معاون وزیر علوم و رییس س��ازمان امور‬ ‫دانش��جویان گفت‪ :‬بودجه تعمیر و تجهیز‬ ‫دانشگاه‌ها در سال ‪ ،94‬رشد ‪ 100‬درصدی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مجتبی‬ ‫صدیقی در س��ومین گردهمایی روس��ای‬ ‫کمیس��یون‌های دائم��ی هیات‌های امنای‬ ‫دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی افزود‪:‬‬ ‫حفظ جایگاه و اهمی��ت هیات‌های امنای‬ ‫دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در گرو‬ ‫حمایت مس��ئوالن آموزش عالی و قدرت‬ ‫دادن به آنها است‪ .‬براساس گزارش روابط‬ ‫عموم��ی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫وی واگذاری امور جاری و رویه‌های معمول‬ ‫به کمیسیون‌های دائمی یا هیات رییسه‌ها‪،‬‬ ‫تقوی��ت ت��وان کارشناس��ی دبیرخانه‌های‬ ‫هیات‌های امنای دانشگاه‌ها‪ ،‬حفظ ارتباط‬ ‫مستمر با اعضای هیات امنا در طول سال‬ ‫و انتق��ال تجربیات هی��ات امنای موفق به‬ ‫دیگ��ران را ب��ه عن��وان راهبردهای مثبت‬ ‫کاری در ام��ور هیات‌های امنا عنوان کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان امور دانشجویان با اشاره به‬ ‫حض��ور تعداد کثیر فارغ التحصیالن دکترا‬ ‫در کش��ور بر تامین هیات علمی از طریق‬ ‫بورس تاکی��د کرد و در ای��ن مورد گفت‪:‬‬ ‫کاهش نیاز جدی به بورس‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫روی بهترین‌ه��ای علمی و اخالقی‪ ،‬جذب‬ ‫برترین‌ه��ای موجود در خارج از کش��ور با‬ ‫تامی��ن بخش��ی از هزینه آنان و توس��عه‬ ‫دوره‌های کوتاه‌مدت تحقیقاتی دانشجویان‬ ‫دکت��را در خ��ارج باید مدنظر ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫صدیقی با بی��ان اینکه توس��عه دوره‌های‬ ‫کوتاه‌مدت تحقیقاتی دانشجویان دکترا در‬ ‫خارج رشد پیدا کرده است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در‬ ‫سال گذش��ته ‪ 460‬ظرفیت و امسال ‪800‬‬ ‫ظرفیت را بین دانشگاه‌ها توزیع کردیم و تا‬ ‫پایان سال این رقم شاید به ‪ 950‬ظرفیت‬ ‫برس��د‪ .‬وی همچنی��ن در زمینه خدمات‬ ‫دانشجویی بر تنوع‌بخشی به ارائه خدمات‪،‬‬ ‫تغیی��ر ن��گاه از رون��د س��نتی و بی‌هدف‬ ‫یارانه‌ها به تس��هیالت‪ ،‬توج��ه به نیازهای‬ ‫اولیه خوابگاه‌ها‪ ،‬جذب بیش��تر کمک‌های‬ ‫خیرین و وام کمک‌هزینه برای دانشجویان‬ ‫دکترا تاکید کرد‪ .‬معاون وزیر علوم با بیان‬ ‫اینکه در بیش از ‪ 50‬درصد از خوابگاه‌های‬ ‫دانش��گاه‌ها سن س��اختمان‌ها بیش از ‪20‬‬ ‫سال اس��ت تصریح کرد‪ :‬به دلیل استفاده‬ ‫بی‌رویه و با تراکم باال‪ ،‬این خوابگاه‌ها خیلی‬ ‫س��ریع فرسوده ش��ده‌اند و در زمینه بحث‬ ‫تعمیر و تجهیز باید به صورت جدی دنبال‬ ‫شود‪ .‬رییس سازمان امور دانشجویان گفت‪:‬‬ ‫بودجه طرح تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها در‬ ‫س��ال ‪ 94‬رشد ‪ 100‬درصدی داشته است‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫ِ‬ ‫خوان قهوه‌ای‬ ‫چکاوک آوازه‬ ‫ِ‬ ‫مریم ابراهیمی‪ :‬پرسید‪:‬‬ ‫بلدی س��وت بزنی؟ گفت‪:‬‬ ‫نه‪ .‬پرسید‪ :‬امتحان کن؟ ‪...‬‬ ‫فوت کرد و نش��د‪ .‬پاس��خ داد‪ :‬صدایی‬ ‫نمی‌آید‪ ...‬پس چرا می‌گویند موسیقی‬ ‫در دل‌ها و دهان‌ها نهان است؟‬ ‫گفت‪ :‬موسیقی از آن‌دست هنرهایی‬ ‫اس��ت ک��ه وقت��ی ح��ال‪ ،‬بد اس��ت‪،‬‬ ‫می‌شنویش‪ ...‬وقتی خوب است‪،‬گوش‬ ‫می‌ده��ی‪ ،‬دریغ��ی ه��م اگر باش��د و‬ ‫یاَش‪...‬‬ ‫شکایتی‪ ...‬با موس��یقی می‌روب ‌‬ ‫و اگر ش��ادمانی و امیدی در را ِه آمدن‬ ‫استقبال خوبی از او‬ ‫باشد با موس��یقی‬ ‫ِ‬ ‫خواهد شد‪ ...‬خالصه با نُت‌هایی از آن‬ ‫می‌شود خوابید و با نوای دیگری از آن‪،‬‬ ‫بیداری و هوش جان می‌گیرد‪ ...‬بیخود‬ ‫که نیس��ت‪ ،‬عمر موس��یقی به قدمت‬ ‫آفرینش جهان است‪...‬خب‪.‬‬ ‫در س��تایش از ای��ن هن��ر ب��زرگ‪،‬‬ ‫انباشت‬ ‫آالیندگی‬ ‫هوای‬ ‫تهران‬ ‫عکس‌روز‬ ‫زندگی راه خود را پیدا می‌کند‬ ‫انتخاب ‪ 11‬فیلم درجشنواره فجر‬ ‫ِ‬ ‫«چکاوک»‬ ‫از پرن��ده زیبای��ی به ن��ام‬ ‫خ��وان قه��وه‌ای گف��ت که در ‪7‬‬ ‫آوازه‬ ‫ِ‬ ‫ثانی��ه می‌توان��د ‪ 130‬نت موس��یقی‬ ‫را ادا کن��د‪ .‬حال اگر انس��ان آواز این‬ ‫پرنده را به وس��یله ضب��ط صوت ‪20‬‬ ‫بار آهس��ته‌تر پخش کند‪ ،‬آهنگ‌های‬ ‫مسحورکننده‌ای از او به گوش خواهد‬ ‫رس��ید که آدم از شنیدن آن محظوظ‬ ‫خواهدش��د‪ .‬این پرنده ه��م آواز خود‬ ‫را ب��ا همان افس��ونگری می‏ش��نود و‬ ‫طنین ص��دای خ��ود را می‌فهمد‪ .‬اما‬ ‫آواز چکاوک برای ما انسان‏ها در حد و‬ ‫سرعت معمول‪ ،‬چیزی جز «زمزمه‌ای‬ ‫مبهم» نیست‪ .‬گفت‪ :‬بیخود که نیست‪،‬‬ ‫عمر موسیقی به قدمت آفرینش جهان‬ ‫است‪...‬‬ ‫چه بس��یارند چکاوکانی که درختان‬ ‫جنگل‌ه��ای جهان برای صدای‌ش��ان‬ ‫تعظیم می‌کنند‪...‬‬ ‫مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک‬ ‫پژوهش��کده هواشناسی و علوم جوی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به پایداری جوی در کش��ور به ویژه در‬ ‫روز چهارش��نبه (امروز) در پایتخت انباش��ت‬ ‫آالیندگی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا مجید آزادی اظهار کرد‪ :‬تا‬ ‫پایان هفته جاری ورود سامانه جوی فعالی در‬ ‫کش��ور گزارش نش��ده از این رو هوا همچنان‬ ‫ک��ه از آن می‌توان برای تعمی��ر و تجهیز‬ ‫خوابگاه‌ها نیز اس��تفاده کرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫ضمن تاکید بر جذب دانشجوی غیرایرانی‬ ‫در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت‪:‬‬ ‫دانش��گاه‌های ما ظرفیت‌های بالقوه خوبی‬ ‫در زمینه جذب دانشجوی غیر ایرانی دارند‬ ‫و در این زمینه برنامه‌ریزی هرچه بیش��تر‬ ‫برای جذب دانشجوی خارجی‪ ،‬استفاده از‬ ‫امتیاز بورس برای جذب بیشتر دانشجوی‬ ‫آزاد خارج��ی و پیش‌بینی س��از وکار الزم‬ ‫برای ارائه س��رویس مناسب به دانشجوی‬ ‫خارجی موثر است‪ .‬وی دانشجویان شاهد‬ ‫و ایثارگر را س��رمایه‌های نظام دانس��ت و‬ ‫خواستار توجه و حمایت اصولی‪ ،‬هدفمند‬ ‫و عزتمند از این دانش��جویان شد و افزود‪:‬‬ ‫جمعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر‬ ‫مقط��ع داده‌ان��د و ب��ه س��مت تحصیالت‬ ‫تکمیلی س��وق پیدا کرده‌ان��د که این یک‬ ‫ظرفیت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر عل��وم در زمینه تربیت‌بدنی‬ ‫و ورزش‌های دانش��جویی‪ ،‬توجه به ورزش‬ ‫همگان��ی و قهرمان��ی‪ ،‬برگ��زاری منظ��م‬ ‫مس��ابقات داخلی‪ ،‬منطقه‌ای و کش��وری‪،‬‬ ‫حضور در رقابت‌ه��ای بین‌المللی از طریق‬ ‫فدراس��یون ورزش‌ه��ای‪ ،‬دانش��گاهی و‬ ‫تامین زیرس��اخت‌های الزم ب��ه ویژه برای‬ ‫دانش��جویان دختر را در کن��ار آموزش و‬ ‫پژوهش مهم تلقی کرد‪.‬‬ ‫هی��ات انتخ��اب سی‌وس��ومین‬ ‫جشنواره فیلم فجر در روزهای آینده‬ ‫به جمع‌بن��دی درباره فیلم‌های بخش‬ ‫مس��ابقه س��ینمای ایران می‌رسد‪ .‬به‬ ‫گزارش ف��ارس‪ ،‬هیات انتخاب س��ی‬ ‫و س��ومین جش��نواره فیل��م فجر به‬ ‫زودی اسامی فیلم‌های بخش مسابقه‬ ‫س��ینمای ایران (س��ودای سیمرغ) را‬ ‫اعالم می‌‌کند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫براس��اس آمار دبیرخان��ه بیش از ‪30‬‬ ‫فیلم در هیات انتخاب و در بخش نگاه‬ ‫نو بازبینی و تنها ‪ 11‬فیلم در این بخش‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫هی��ات انتخاب ب��رای جلوگی��ری از‬ ‫حواشی سال گذشته و آنچه فیلم‌های‬ ‫مس��ئله‌داری نظیر «عصبانی نیستم»‬ ‫و «خان��ه پدری» به‌وج��ود آوردند به‬ ‫چند فیلمس��از توصی��ه کرده‌اند که با‬ ‫انصراف از این بخش ش��رایط را برای‬ ‫پایدار اس��ت که این پایداری موجب انباشت‬ ‫آالیندگ��ی در کالنش��هرها ب��ه وی��ژه تهران‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬گزارش‌های هواشناس��ی‬ ‫نش��ان می‌ده��د از پنجش��نبه س��امانه‌ای از‬ ‫ش��مال‌غرب در ترازه��ای میانی وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��ود ک��ه دارای قدرت زیادی نیس��ت تا‬ ‫آالیندگی را به کلی از بین ببرد اما تا حدودی‬ ‫از انباشت آالینده‌ها می‌کاهد‪.‬‬ ‫اک��ران بی‌دردس��ر فیلمش��ان فراهم‬ ‫کنن��د‪ .‬ب��ا نگاهی ب��ه فهرس��ت ‪11‬‬ ‫فیلم نهای��ی‪ ،‬جای خال��ی فیلم‌هایی‬ ‫نظیر ‪ 360‬درج��ه‪ ،‬آوا‪ ،‬بهمن‪ ،‬آزادی‬ ‫مشروط‪ ،‬یحیی س��کوت نکرد‪ ،‬موقت‬ ‫و پل‌خ��واب دیده می‌ش��ود‪ .‬احتمال‬ ‫باران اس��یدی (بهت��اش صناعی‌ها)‪،‬‬ ‫ب��دون مرز (امیرحس��ین عس��گری)‪،‬‬ ‫جامه دران (حمیدرضا قطبی)‪ ،‬چاقی‬ ‫(راما قوی��دل)‪ ،‬چهارش��نبه ‪ 19‬آبان‬ ‫(وحی��د جلیلون��د)‪ ،‬حکایت عاش��قی‬ ‫(احم��د رمض��ان‌زاده)‪ ،‬در دنی��ای تو‬ ‫ساعت چند اس��ت؟ (صفی یزدانیان)‪،‬‬ ‫دو (س��هیال گلس��تانی)‪ ،‬ماهی سیاه‬ ‫کوچول��و (مجید اس��ماعیلی)‪ ،‬ناهید‬ ‫(آیدا پناهن��ده) و نزدیکتر (مصطفی‬ ‫احم��دی) ‪ 11‬فیلم حاض��ر در بخش‬ ‫«نگاه نو» سی‌وسومین جشنواره فیلم‬ ‫فجر هستند‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬جایگاه برتر علمی‬ ‫در کشورهای اسالمی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران در میان ‪ 57‬کش��ور‬ ‫اس�لامی از لحاظ علمی و پژوهشی در جایگاه برتر‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنین ایران از لحاظ ثبت اختراع در‬ ‫رتبه نخست کشورهای اسالمی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس براس��اس گزارشی که با عنوان‬ ‫«اطلس علمی‪ -‬فناوری کش��ورهای اسالمی» و به‬ ‫سفارش سازمان آموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی اسالمی‬ ‫(آیسسکو) انجام شده و در هفتمین اجالس وزرای‬ ‫آموزش عالی کشورهای اسالمی‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در میان ‪ 57‬کش��ور اسالمی از لحاظ علمی و‬ ‫پژوهشی در جایگاه برتر قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش این سازمان‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران از لح��اظ ثب��ت اخت��راع در رتبه نخس��ت‬ ‫کشورهای اس�لامی قرار دارد و ‪ 50‬درصد مقاالت‬ ‫علمی کشورهای اسالمی توسط جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و ترکیه تولید می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن بر اس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫اس�لامی تونس‪ ،‬مالزی‪ ،‬ترکیه و جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بیشترین هزینه تحقیق و توسعه از کل تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی را انج��ام می‌دهن��د و همچنین‬ ‫تونس‪ ،‬اردن‪ ،‬ترکیه و ایران ‪4‬کشور اسالمی هستند‬ ‫که بیش��ترین محقق در هر ‪100‬هزار نفر جمعیت‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫یک چهره‬ ‫علی‌اصغر خدادوست‬ ‫متخصص چشم پزشک مردمی‬ ‫دکت��ر علی‌اصغ��ر خدادوس��ت انس��انی متخصص و‬ ‫شایس��ته در ‪ 18‬دی‌ماه ‪ 80‬س��اله می‌شود و به همین‬ ‫مناسبت مراسم تجلیلی از او در تهران برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫این پزش��ک عالی‌ق��در که در طول س��ال‌های طوالنی‬ ‫به طبابت و رفع نارس��ایی‌های بینایی بیماران اشتغال‬ ‫داشته اس��ت جزو محبوب‌ترین پزشکان مردمی است‪.‬‬ ‫به مناسبت ‪80‬سالگی این متخصص ایرانی به بیوگرافی‬ ‫مختصری از او اشاره می‌کنیم‪.‬‬ ‫علی‌اصغر خدادوست در س��ال ‪ ۱۳۱۴‬در شیراز زاده‬ ‫شد‪ .‬وی استاد چشم پزشک دانشگاه‌های امریکا است‪.‬‬ ‫او که یکی از چشم‌پزش��کان ایرانی مش��هور در عرصه‬ ‫بین‌الملل��ی اس��ت در چندین بیمارس��تان معروف به‬ ‫عمل و پژوهش درباره مشکالت قرنیه چشم می‌پردازد‪.‬‬ ‫خدا دوست تحصیالت دوره دبستان و دبیرستان را در‬ ‫شیراز پشت‌سر گذاشت و به عنوان آموزگار در دبستان‬ ‫داوری داراب مش��غول به کار ش��د‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۳‬در‬ ‫آزمون ورودی دانشکده پزشکی شیراز شرکت کرد و با‬ ‫درجه ممتاز بین داوطلبان پذیرفته و در این دانش��کده‬ ‫مشغول به تحصیل شد‪ .‬دوره ‪ 6‬ساله پزشکی را با درجه‬ ‫ممتاز پشت‌سر گذاشت و پس از یک‌سال گذراندن دوره‬ ‫دستیاری چش��م وگوش و حلق و بینی در بیمارستان‬ ‫نمازی دانش��گاه شیراز در س��ال ‪ ۱۳۴۱‬از طرف دولت‬ ‫برای گذراندن دوره تخصصی در ایاالت متحده انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬علی‌اصغر خدادوس��ت به عنوان نخستین و تنها‬ ‫دس��تیار خارجی در بخش چشم پزشکی دانشگاه جانز‬ ‫هاپکینز در س��ال ‪ ۱۳۴۱‬پذیرفته ش��د و دوران ‪ 3‬ساله‬ ‫دس��تیاری را به عنوان بهترین دس��تیار مرکز چش��م‬ ‫پزش��کی ویلمر شناخته ش��د‪ .‬وی در این دوران عالوه‬ ‫بر تحصیل در دانش‌های بالینی به طور فعال مش��غول‬ ‫پژوه��ش در دانش‌های پایه بود و مقاله‌های بس��یاری‬ ‫در مجله‌ه��ای گوناگ��ون به چاپ رس��اند‪ .‬پس از پایان‬ ‫دوران‪ ،‬یک س��ال به عنوان مربی و یک‌س��ال به عنوان‬ ‫استادیار در بخش چشم‌پزشکی همان دانشگاه مشغول‬ ‫به کار ش��د و در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬به پیش��نهاد و خواست‬ ‫دانشگاه جان هاپکینز عازم ایران شد و در بخش چشم‬ ‫پزشکی دانشگاه شیراز به عنوان استاد مشغول فعالیت‬ ‫ش��د‪ .‬یک س��ال پس از ورودش به شیراز رییس بخش‬ ‫چشم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز به شیراز آمد و یک‬ ‫قرارداد مبادله دس��تیار میان بخش‌های چشم پزشکی‬ ‫ای��ن دو دانش��گاه به امضا رس��ید‪ .‬هر س��ال یک نفر از‬ ‫دستیاران بخش چشم‌پزش��کی شیراز برای فراگیری و‬ ‫تکمیل دانش‌های پایه به دانش��گاه جانز هاپکینز اعزام‬ ‫می‌ش��د و هر سال ‪ 4‬دستیار به‌طور متناوب از دانشگاه‬ ‫یادشده برای فراگیری دانش‌های بالینی و کسب تجربه‬ ‫در اعمال جراحی به ش��یراز می‌آمدن��د‪ .‬این برنامه ‪۱۰‬‬ ‫س��اله از موثرترین برنامه‌ها برای باال نگه‌داش��تن سطح‬ ‫آموزش و پژوهش ودرمان در دانش��گاه شیراز و به ویژه‬ ‫بخش چش��م بود‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۴۷‬ت��ا ‪ ۱۳۵۹‬وی هر ‪2‬‬ ‫س��ال یکبار به عنوان اس��تاد مدعو ‪ 6‬م��اه را در بخش‬ ‫چش��م دانش��گاه جانز هاپکینز برای ادام��ه برنامه‌های‬ ‫پژوهش��ی گذران��د و در این دوران چندی��ن مرتبه به‬ ‫عن��وان مدرس در کش��ورهای بس��یاری ازجمله چین‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬س��وریه‪ ،‬عمان‪ ،‬پرو‪ ،‬اک��وادور و ایتالیا فراخوان‬ ‫شد‪ .‬دکتر خدادوست در سال ‪ ۱۳۵۹‬عازم امریکا شد و‬ ‫به عنوان اس��تاد در بخش چشم دانشگاه جانز هاپکینز‬ ‫مش��غول به‌کار شد‪ .‬وی در سال ‪ ۱۳۶۱‬به عنوان استاد‬ ‫و رییس بخش چش��م دانش��گاه سیسیل انتخاب شد و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۱‬مرک��ز چش��م پزش��کی کنتیتکت در‬ ‫ش��هر نیوهیون را بنیان گذاش��ت و به عنوان سرپرست‬ ‫آن مش��غول ب��ه کار ش��د‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۵۹‬وی به‌طور‬ ‫پیاپی س��الی دوبار به ایران بازگش��ته و در فعالیت‌های‬ ‫بالینی و آموزش��ی در بیمارس��تان‌های گوناگون تهران‬ ‫و شیراز ش��رکت کرده است‪ .‬وی به‌طور متناوب توسط‬ ‫ش��خصیت‌های برجس��ته‌ای در چشم پزش��کی امریکا‬ ‫ب��ه عنوان بهترین ج��راح پیوند قرنی��ه در دنیا معرفی‬ ‫ش��ده و ش��هرت وی عالوه‌بر مقاالت علم��ی متعدد و‬ ‫تحقیق��ات گس��ترده در زمینه‌های مختل��ف و کیفیت‬ ‫درم��ان و تجربه در درمان جراح��ی‪ ،‬مدیون تحقیقات‬ ‫پایه‌ای بر ناراحتی‌های سطح قرنیه‌است‪ ،‬تا آنجا که در‬ ‫پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار وی‬ ‫‪ Khodadoust line‬نامگذاری شده‌است‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر