صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۱۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 117

روزنامه صمت شماره 117

‫تاخیر در اجرای طرح‌ها‬ ‫پذیرفتنی نیست‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫پنج انتظار دولت‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 7‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 5‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر‪2014‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 117‬پیاپی ‪ 32 1435‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری‪:‬‬ ‫رشد ‪ 22‬درصدی صدور‬ ‫پروانه بهره‌برداری صنعتی‬ ‫کیفیت خودر ‌و را فدای‬ ‫کمیتنکنیم‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫اصناف بدون پروانه‬ ‫میراث جنگ تحمیلی به بازار‬ ‫تصمیم قاطع دولت بر تأمین نکردن بودجه از بانک مرکزی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در راستای پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری‬ ‫تفاهمنامهتبادلالکترونیکی‬ ‫اطالعات امضا شد‬ ‫‌ معادن متروکه مکانی‬ ‫برای جذب گردشگر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تجارت چمدانی کام شکالت‬ ‫تبریز را تلخ کرد‬ ‫‪9‬‬ ‫نمایشگاهبین‌المللیچاپوبسته‌بندیافتتاحشد‬ ‫الماس سیاه ایرانی در دنیا‬ ‫بی‌نظیر است‬ ‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫فرش ایران‬ ‫برای همگان‬ ‫رتبه ‪ 136‬ایران‬ ‫در شفافیت سازمانی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫مدیرکارگروهتوسعهپایدارفرهنگستانعلوم‬ ‫‪3‬‬ ‫خانواده محترم دربانیان‬ ‫با کمال تاس��ف و تالم‪ ،‬درگذش��ت مرح��وم حاج‌ابراهیم‬ ‫دربانیان را که از پیشکسوتان عرصه رسانه و روابط عمومی‬ ‫بود‪ ،‬صمیمانه تس��لیت عرض کرده‪ ،‬از خداوند متعال برای‬ ‫آن مرحوم رحمت واس��عه الهی و برای شما و بازماندگان‬ ‫صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫ضمن��ا به اطالع عموم می‌رس��اند؛ مراس��م ترحیم امروز یکش��نبه ‪93/10/7‬‬ ‫در مس��جد جامع حض��رت امیرالمومنین(ع) واقع در ش��هرک ژاندارمری‪ ،‬بلوار‬ ‫مرزداران‪ ،‬خیابان ایثار (سالن اجتماعات مسجد) برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ناصر بزرگمهر مدیرمسئول‬ ‫و همکاران روزنامه‬ ‫حمید کارگر‬ ‫سرپرست مرکز ملی فرش ایران‬ ‫علی فاضلی‬ ‫امیرعباس سلطانی‬ ‫علی اصغر میرشکرایی‬ ‫رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه ‪24‬‬ ‫آگهی مناقصه‬ ‫(شماره‪ 804 :‬مورخ ‪ 93/10/7‬نوبت اول)‬ ‫روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان‬ ‫اطالعیه‬ ‫(آگهی تمدید فراخوان پهنه‌های اکتشافی)‬ ‫م الف ‪571‬‬ ‫جناب آقای دکتر محمد فطانت‌فرد‬ ‫ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫جناب آقای دکتر علی صالح‌آبادی‬ ‫مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫انتصاب شایس��ته جنابعالی که نشان از توانمندی‪،‬‬ ‫تخصص و تعهد شما دارد را صمیمانه تبریک عرض‬ ‫نم��وده‪ ،‬از خداون��د متعال توفیق روزافزون ش��ما را‬ ‫خواستاریم‪.‬‬ ‫انتص��اب شایس��ته جنابعالی که از مدی��ران متعهد‪،‬‬ ‫متخصص و مج��رب می‌باش��ید را صمیمانه تبریک‬ ‫عرض نموده‪ ،‬از خداوند متعال توفیق روزافزون ش��ما‬ ‫را خواستاریم‪.‬‬ ‫هیات‌‌مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫هیات‌مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫«اصالحیه آگهی»‬ ‫شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫در آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ‪93/9‬‬ ‫مورخ ‪ 93/10/6‬با موضوع بازرس��ی‪ ،‬سرویس‪ ،‬تعمیر‬ ‫و نگهداری کلیه خطوط ریلی شانتینگ یارد‪ ،‬مبلغ و‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه ‪ 300/000/000‬ریال‬ ‫صحیح است‪.‬‬ ‫مشکل ‪ 36‬ساله‬ ‫یک‌شبه حل نمی‌شود‬ ‫کاهش قیمت نفت‬ ‫و صنعت حمل‌ونقل‬ ‫بخش خصوصی سکاندار‬ ‫‪ 35‬درصد از نیروگاه‌ها‬ ‫دیـده شـوید‬ ‫‪021-88722732-3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عضوکمیسیونانرژیمجلس‬ ‫‪29‬‬ ‫رییس سندیکای صنعت برق ایران‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫ارت��ش عراق با حمایت نیروهای مردمی توانس��ت‬ ‫ش��هر الرمادی و برخ��ی از مناطق این کش��ور را به‬ ‫کنترل خود درآورد‪.‬‬ ‫«شینزو آبه» نخس��ت وزیر ژاپن‪ ،‬روز شنبه بسته‬ ‫محرک ‪ 3/5‬تریلیون ینی (‪ 29‬میلیارد دالری) دولت‬ ‫برای جهش اقتصادی‪ ،‬ایجاد اشتغال در شهرستان‌ها‬ ‫و انتقال مراکز پژوهش��ی به بیرون از پایتخت را ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫یک شبکه تلویزیونی روسی در گزارشی افشاگرانه‬ ‫اعالم کرد که س��یا در اوکراین زن��دان مخفی ایجاد‬ ‫کرده و صدها زندانی از کش��ورهای مختلف را در آن‬ ‫نگهداری می‌کند‪.‬‬ ‫«نیکالس م��ادورو» رییس‌جمهوری ونزوئال گفت‬ ‫که باوجود عادی‌س��ازی روابط با کوبا هنوز راه درازی‬ ‫مانده تا امریکا به این درک برس��د که امریکای التین‬ ‫حیاط‌خلوت آنها نیست‪.‬‬ ‫ریی��س پارلمان عراق از امریکا خواس��ت تا یکصد‬ ‫هزار نفر نیروی مردمی سنی ساکن در مناطق تحت‬ ‫اش��غال داعش را برای مقابله با این گروه تروریستی‬ ‫مسلح کند‪.‬‬ ‫«فیص��ل مقداد» معاون وزیر امور خارجه س��وریه‬ ‫تاکید کرد که س��ال آینده میالدی (‪ ،)2015‬س��ال‬ ‫پی��روزی کش��ور متبوع��ش بر دش��منان در س��ایه‬ ‫یکپارچگی مردم و دس��تاوردهای ارت��ش در میدان‬ ‫نبرد است‪.‬‬ ‫حس��ن جمال روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه که در‬ ‫اوای��ل روی کار آم��دن حزب «عدالت و توس��عه» از‬ ‫حامیان جدی این حزب بود‪« ،‬رجب طیب اردوغان»‬ ‫رییس‌جمهور این کشور را متهم به براندازی کرد‪.‬‬ ‫نماینده روسیه در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی‬ ‫(ناتو) گف��ت‪ :‬خودداری فرانس��ه از تحوی��ل ناو‌های‬ ‫بالگردبر میسترال به روسیه مطابق توافقنامه موجود‬ ‫میان دو کش��ور‪،‬اعتبار فرانسه در عرصه بین‌المللی را‬ ‫خدشه‌دار می‌کند‪.‬‬ ‫ن��اوگان هجدهم نیروی دریایی چین پس از پایان‬ ‫ماموری��ت محول��ه و انجام رزمایش‌های مش��ترک با‬ ‫کش��ورهای مختلف در خلیج عدن‪ ،‬تور اروپایی خود‬ ‫را آغاز کرد‪.‬‬ ‫نمایندگان موافق و مخالف در مجلس گرجستان با‬ ‫یکدیگر به زدوخورد پرداختند‪.‬‬ ‫«ولفگانگ شوبل» گفت که وی از یونان در اجرای‬ ‫اصالحات دش��وار مالی حمایت می‌کند و خواس��تار‬ ‫اجرای تعهدات توسط این کشور شد‪.‬‬ ‫پلی��س رژیم صهیونیس��تی یک کودک ‪ 5‬س��اله‬ ‫فلس��طینی را از ناحیه صورت هدف گلوله پالستیکی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫«نوآم چامس��کی» جامعه‌ش��ناس امریکایی گفت‬ ‫ک��ه جهان گام‌به‌گام به یک جنگ هس��ته‌ای نزدیک‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫موسس��ه گال��وپ در جمع‌بن��دی تحوالت س��ال‬ ‫‪2014‬م امری��کا‪ ،‬کاهش اعتماد رنگین‌پوس��تان این‬ ‫کش��ور به پلیس‪ ،‬افت ش��دید محبوبیت باراک اوباما‬ ‫رییس‌جمه��وری و افزای��ش بی‌س��ابقه محبوبی��ت‬ ‫والدیمی��ر پوتی��ن رییس‌جمهوری روس��یه در میان‬ ‫مردم امریکا را از تحوالت مهم این منطقه عنوان کرد‪.‬‬ ‫«ماریان��و راخ��وی» نخس��ت وزی��ر اس��پانیا ابراز‬ ‫امیدواری کرد که وضعیت اقتصادی در کش��ورش در‬ ‫سال آینده میالدی بهبود یافته و با رشد همراه باشد‪.‬‬ ‫نخس��تین رزمایش نظامی مالزی و چین درحالی‬ ‫برگ��زار ش��د که نخس��ت‌وزیر مالزی ب��ا برنامه‌ریزی‬ ‫هدفمند‪ ،‬درس��ت در روزهای برگ��زاری این مانور در‬ ‫کنار رییس‌جمهوری امریکا بود تا واشنگتن و پکن را‬ ‫همزمان از خود راضی نگهدارد‪.‬‬ ‫عملیات س��اخت جدیدترین و پ��ر رفت‌وآمدترین‬ ‫ف��رودگاه جهان ب��ا ظرفیت جابه‌جای��ی ‪ 72‬میلیون‬ ‫مسافر و ‪ 620‬هزار پرواز در سال‪ ،‬امروز در شهر پکن‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫«استفان لفون» نخست وزیر سوئد از لغو برگزاری‬ ‫انتخابات زودهنگام خبر داد‪.‬‬ ‫«ایگ��ور کوروتچنک��و» رییس ش��ورای اجتماعی‬ ‫وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد‪ :‬تنش‌ها میان روسیه‬ ‫و کشورهای غربی به رهبری امریکا در آینده افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫«محمت شیمش��ک» وزیر اقتص��اد ترکیه گفت‪:‬‬ ‫منابع مالی گروه‌های تروریستی باید قطع شود‪.‬‬ ‫ی��ک پلی��س مصری به ض��رب گلول��ه مهاجمان‬ ‫ناشناس در شهر «جیزه» کشته شد‪.‬‬ ‫بازگش��ت مجدد نظامیان انگلیسی به عراق‪ ،‬ایجاد‬ ‫پایگاه نظامی این کش��ور در بحری��ن‪ ،‬خروج نظامی‬ ‫انگلیس از افغانستان و نیز تشدید و تقویت سیاست‌ها‬ ‫و مواضع ضدمهاجرتی و اروپایی از مهم‌ترین رویدادها‬ ‫و تحوالت مهم در سیاست داخلی و خارجی انگلیس‬ ‫در سال ‪2014‬م بود‪.‬‬ ‫پایگاه خبری نهرین‌نت نوش��ت‪ :‬یک نماینده پارلمان‬ ‫عراق تاکید کرد که جنگنده‌های امریکایی لش��کر ‪ 52‬و‬ ‫تیپ ‪ 14‬عراق را در «بیجی» هدف قرار دادند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری‪:‬‬ ‫تصمیم قاطع دولت بر تأمین نکردن بودجه از بانک مرکزی‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری گف��ت‪ :‬تعهداتی که در‬ ‫گذش��ته ایجاد شده بود در حال حاضر پابرجاست اما‬ ‫منابع به ش��دت کاهش پیدا ک��رده و به همین دلیل‬ ‫کاه��ش قیمت نفت را اگر ب��ا درایت مدیریت نکنیم‪،‬‬ ‫می‌تواند دردسرساز باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری دی��روز در‬ ‫دوازدهمی��ن کنفران��س بین‌الملل��ی مدیریت که در‬ ‫سالن اصلی مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬دولت در ماه‌های گذش��ته ب��دون فوت‬ ‫وق��ت‪ ،‬تحوالت بازار نفت و پیامده��ای آن بر اقتصاد‬ ‫کش��ور را بررس��ی کرده و از یک طرف مواردی را در‬ ‫الیحه بودجه س��ال آینده منظ��ور و از طرف دیگر با‬ ‫پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی‬ ‫در مجموعه سیاس��ت‌های خ��روج از رکود پیش‌بینی‬ ‫شده بود‪ ،‬تالش کرده است آسیب‌های ناشی از کاهش‬ ‫قیمت نفت را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مطمئن��ا اگ��ر در س��ال‌های وف��ور‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬مراقبت مناسبی از درآمدهای نفتی‬ ‫انجام ش��ده بود و حجم واردات این همه افزایش پیدا‬ ‫نمی‌کرد‪ ،‬امروز دس��ت ما پرتر بود و مسیر هموارتری‬ ‫را طی می‌کردیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اقتص��اد ما در س��ال‌های دهه ‪،80‬‬ ‫در ح��دود ‪ 850‬میلیارد دالر درآمد ارزی داش��ته که‬ ‫می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به‬ ‫گونه‌ای که گذر از مش��کل بزرگ ایجاد اشتغال برای‬ ‫متولدین دهه ‪ 60‬را هم به راحتی امکانپذیر کند‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که در حدود‬ ‫‪ 720‬میلی��ارد دالر واردات و بیش از ‪ 80‬میلیارد دالر‬ ‫خروج س��رمایه برای ما‪ ،‬نه منجر به ش��غل ش��د و نه‬ ‫ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی خطاب به مدیرانی که در دوازدهمین کنفرانس‬ ‫بین‌الملل��ی مدیریت ش��رکت ک��رده بودن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همانطور که می‌دانید کاهش قیمت نفت در دو حوزه‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬کش��ور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ نخس��ت‬ ‫کاهش درآمدهای ریالی دولت و در نتیجه وارد آمدن‬ ‫فشار به بودجه دولت و دوم‪ ،‬کاهش درآمدهای ارزی‬ ‫کشور و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت ها‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری اضافه کرد‪ :‬دولت برای‬ ‫مواجهه با کاه��ش درآمدهای نفتی چند برنامه را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده است؛ نخست اینکه در راستای‬ ‫هموارسازی شوک وارد شده به اقتصاد‪ ،‬سهم صندوق‬ ‫توسعه ملی را به ‪ 20‬درصد تقلیل داد که از این طریق‬ ‫بی��ش از ‪ 4‬میلیارد دالر به نس��بت روال قبلی‪ ،‬ارز به‬ ‫بودجه و اقتصاد اضافه خواهد شد و ابعاد شوک نفتی‬ ‫را کوچکتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬دوم اینکه دولت تصمیم قاطع دارد‬ ‫که برای تامین بودج��ه به هیچ وجه به بانک مرکزی‬ ‫مراجع��ه نکند؛ این به معنی آن اس��ت ک��ه ما به هر‬ ‫حال حج��م فعالیت‌های دولت را متناس��ب با میزان‬ ‫درآمدها تنظی��م خواهیم کرد؛ همچنین صرفه‌جویی‬ ‫در هزینه‌ه��ا از یک‌طرف و افزای��ش کارآیی هزینه‌ها‬ ‫از ط��رف دیگر به طور ج��دی در برنامه کاری دولت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری اضافه کرد‪ :‬اقتصاد نفتی‬ ‫وقتی قرار است بذل و بخشش شود چرا ‪ 3‬برابر نکنیم؟‬ ‫پیشنهاد دو برابر کردن یارانه نقدی صحیح نیست‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس‌جمهوری‬ ‫درباره پیشنهاد برخی نمایندگان برای دو برابر شدن یارانه‬ ‫نقدی اقش��ار متوس��ط و فقیر‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی قرار است بذل‬ ‫و بخش��ش ش��ود چرا ‪ 3‬برابر نکنیم؟! اما اگر می‌خواهیم‬ ‫قان��ون را اجرا کنیم‪ ،‬حداکثر دول��ت باید نصفش را یارانه‬ ‫بده��د و بقی��ه‌اش را برای تولید و بهداش��ت و حمل‌ونقل‬ ‫و محیط‌زیست و زیرس��اخت‌ها استفاده کند‪ .‬حاال منظور‬ ‫این اس��ت که این قانون را تغییر بدهیم؟ ما یک بار اصالح‬ ‫کردی��م‪ .‬ما تالش‌مان این اس��ت که به کس��انی که واقعا‬ ‫نی��از دارند یارانه بدهیم و بقیه را برای تولید و بهداش��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنیم‪ .‬آیا کسی هست که بگوید در اینکه‬ ‫ما ب��ا یارانه‌ها خدم��ات را ارزان کردیم‪ ،‬اش��تباه کردیم؟‬ ‫می‌خواهیم وام ارزانقیمت تا ‪ 50‬میلیون تومان به زوج‌ها و‬ ‫زنان سرپرست خانوار بدهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت با بیان اینکه‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫دو برابر کردن یارانه نقدی صحیح نیست و براساس قانون‪،‬‬ ‫یارانه نقدی باید به اقش��ار نیازمند پرداخت شود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫محل یارانه‌ها قرار است وام ارزانقیمت تا ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫به نیازمندان پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برداش�ت ‪ 1/4‬میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی‬ ‫نادرست است‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬درباره این موضوع که گفته می‌ش��ود‬ ‫باتوج��ه به کاه��ش قیمت نفت‪ ،‬دولت از حس��اب ذخیره‬ ‫ارزی ‪ 4/1‬میلیارد دالر برداش��ت ک��رده‪ ،‬افزود‪ :‬این حرف‬ ‫نادرس��ت اس��ت و افرادی که برمبنای گزارش غیررسمی‬ ‫دیوان محاسبات اعالم کردند‪ ،‬باید عذرخواهی کنند‪ .‬مگر‬ ‫می‌ش��ود ‪ 4/1‬میلیارد دالر از صندوقی که زیر نظر سه قوه‬ ‫اس��ت برداش��ت کرد و بعد با قاطعیت گفت که برداش��ت‬ ‫نکردیم؟ اگر به فرض نیاز داش��ته باش��یم اجازه می‌گیریم‬ ‫‹ ‹ق�درت تولید برخی کش�ور‌های همس�ایه‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی کاهش قیمت نفت‬ ‫و برداش��ت می‌کنی��م‪ .‬من با قاطعیت ع��رض می‌کنم و از‬ ‫مطبوعات و کس��انی که این ادعا را دارند‪ ،‬دعوت می‌کنم‬ ‫اسنادش��ان را ارائ��ه بدهن��د و ببینیم چه کس��انی برای‬ ‫تش��ویش اذهان عموم��ی باید عذرخواه��ی کنند‪ .‬نوبخت‬ ‫موضوع حس��اب سازی دراین مورد را تکذیب کرد و گفت‪:‬‬ ‫م��ا ‪ 4/1‬میلیارد دالر نفت فروختیم و بانک مرکزی معادل‬ ‫ریال��ی آن را به حس��اب خزانه ریخت‪ .‬دیوان محاس��بات‬ ‫ه��م در گ��زارش اش اعالم کرد که دول��ت از این رقم که‬ ‫از درآمدهای نفتی‌اش بود‪ ،‬س��هم صندوق و ش��رکت‌ها را‬ ‫داد و مابق��ی آن را به خزان��ه واریز کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫ش��رایطی که دشمن ما را تحریم کرده و مایل نیست ما از‬ ‫مناب��ع نفتی حتی پولش را برداریم‪ ،‬ب��ا همه این‌ها دولت‬ ‫دارد‪ ،‬فعالیت می‌کند و برخی دوس��تان که اطالعات‌شان‬ ‫ضعیف است‪ ،‬این‌طور رفتار می‌کنند و من دعوت می‌کنم‬ ‫مدارک‌ش��ان را بدهند تا مشخص ش��ود و نه تنها از مردم‬ ‫بلک��ه از دولت هم عذرخواهی کنن��د البته ما به‌طور قطع‬ ‫خواهیم بخشید‪.‬‬ ‫نوبخ��ت تصریح کرد‪ :‬نرخ ت��ورم ‪ 16/8‬درصد مربوط به‬ ‫آذرماه اس��ت که نسبت به آبان کاهش داشته و انشااهلل تا‬ ‫سال ‪ 95‬یک رقمی خواهد شد‪.‬‬ ‫سایه سنگین نفت بر ذخیره کاالهای اساسی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با پیش‌بینی‬ ‫اینکه قیمت نفت در آینده کاهش بیشتری خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬ذخیره‌سازی کاالهای اساسی در سال‬ ‫‪ ۹۴‬زیر س��ایه کاهش قیمت نف��ت خواهد بود اما‬ ‫کمبودی نخواهیم داشت‪ .‬علی قنبری در گفت‌وگو‬ ‫با مهر با اش��اره به پیشنهاد دولت برای اختصاص‬ ‫بودجه ذخیره‌س��ازی کاالها در الیحه بودجه سال ‪ ۹۴‬کل کشور‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع را باید با توجه به ش��رایط کش��ور س��نجید؛ نفت به عنوان مهم‌ترین‬ ‫عام��ل درآمدی م��ا ر ‌و به‌کاهش اس��ت و قیم��ت از ‪ ۷۰‬دالر پایین‌تر آمده‬ ‫اس��ت که به نظر می‌سد در بلندمدت قیمت نفت پایین‌تر هم برود اما دولت‬ ‫خوش��بینانه قیمت ‪ ۷۲‬دالر را در نظر گرفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با این اوضاع‪،‬‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بودجه مناسب باشد و افزایش بودجه برای‬ ‫تمامی بخش‌ها از جمله ذخیره‌سازی کاال در نظر گرفته شود‪ .‬قنبری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بنابراین دولت باید احتیاط کند تا کسری بودجه نداشته باشد و این در‬ ‫شرایطی است که با توجه به جریانات سیاسی و عوامل موثر در زمینه کاهش‬ ‫قیمت نفت باید به همین بودجه اکتفا کرده و کش��ور را طوری اداره کرد که‬ ‫کسری بودجه نداشته باشیم و دچار مشکل نشویم‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری‬ ‫درباره کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و تاثیر‬ ‫آن بر بودجه ایران‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت تولید برخی کش��ورهای‬ ‫همس��ایه که به آنها امکان می‌دهد هر لحظه خواس��تند‬ ‫نف��ت عرضه کنند ی��ا آن را در ذخایر طبیعی نگاه دارند‪،‬‬ ‫عام��ل اصلی کاهش قیمت نفت بود‪ .‬ما هم برای افزایش‬ ‫ت��وان تولی��د باید تالش کنی��م‪ .‬اگرچه اکنون براس��اس‬ ‫تحریم‌ه��ا می‌توانی��م روزانه یک میلیون بش��که تولید و‬ ‫صادر کنیم‪ ،‬ام��ا اگر حالت تحریم برگردد و در مذاکرات‬ ‫با منطق قوی تیم ما‪ ،‬بتوانیم بیشتر صادر کنیم‪ ،‬آن وقت‬ ‫اگر نتوانی��م میزان باالتری تولید کنیم‪ ،‬چه پاس��خی به‬ ‫مردم داریم؟ بنابراین باید از االن اقدام کنیم و برای همه‬ ‫شرایط آماده باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اگ�ر قیم�ت نف�ت کمت�ر از ‪ 72‬دالر باش�د‪ ،‬ب�ا‬ ‫مکانیزم‌ها مدیریت می‌کنیم‬ ‫وی گفت‪ :‬کل رقم بودج��ه افزون‌بر ‪ 830‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و بودجه عمومی ‪ 267‬هزار میلیارد تومان اس��ت و‬ ‫کل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده با قیمت ‪ 72‬دالر از‬ ‫یک‌س��وم این رقم هم کمتر است‪ .‬من به شما با اطمینان‬ ‫می‌گویم که حتی اگر قیمت نفت بسیار کمتر از ‪ 72‬دالر‬ ‫باش��د‪ ،‬با مکانیزمی که داری��م مدیریت می‌کنیم‪ .‬نوبخت‬ ‫با تاکید بر نادرس��ت ب��ودن اظهارنظرها درباره غیرواقعی‬ ‫بودن بودجه‪ ،‬گفت‪ :‬ما نمی‌توانیم از بودجه جاری برداریم‬ ‫و روی عمرانی بگذاریم‪ .‬چه تالشی باعث شد ما بتوانیم از‬ ‫رکود خارج شویم و رشد مثبت را اعالم کنیم؟ این ناشی‬ ‫از آن اس��ت که دولت پیش��گام ش��د و بیش از ‪ 22‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪۱۷‬درصدی صادرات غیرنفتی‬ ‫تازه‌ترین آمار گمرک از اوضاع تجارت خارجی ایران منتش��ر ش��د که این‬ ‫آم��ار از افزایش آهنگ رش��د ص��ادرات غیرنفتی کش��ورمان در برابر واردات‬ ‫حکایت دارد‪ .‬در ‪ ۹‬ماه امسال ‪۳۵‬میلیارد و ‪۱۴۵‬میلیون دالر انواع کاال صادر‬ ‫و به میزان ‪ ۳۸‬میلیارد و ‪ ۴۶۲‬میلیون دالر هم وارد کش��ورمان ش��ده است‪.‬‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬مهم‌تری��ن نکته درباره آمار تج��ارت خارجی از فروردین‬ ‫تا آذر امس��ال کشور‪ ،‬افزایش آهنگ رش��د صادرات غیرنفتی و کاهش رشد‬ ‫واردات برای دومین ماه متوالی است‪،‬به نحوی‌که در مدت یاد شده رقم رشد‬ ‫صادرات غیرنفت��ی به ‪۱۷/۷۲‬درصد و واردات به ‪۱۴/۹۸‬درصد رس��ید‪ .‬اقالم‬ ‫عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده شامل پروپان مایع شده‪ ،‬متانول و‬ ‫بوتان مایع شده بوده وعمده‌ترین خریداران کاالهای صادراتی کشورمان هم‬ ‫به ترتیب چین‪ ،‬عراق‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬افغانس��تان و هند بوده‌اند‪ .‬عمده‬ ‫واردات کشورمان هم به ترتیب به گندم با سهم ‪ ۳/۳۸‬درصدی از کل ارزش‬ ‫واردات‪ ،‬ذرت با ‪۱/۳‬درصد‪ ،‬برنج با ‪ ۲/۹۱‬درصد‪ ،‬کنجاله سویا با ‪ ۲/۶۱‬درصد‬ ‫و وس��ایل نقلیه با موتور پیستونی درون‌سوز با حجم سیلندر بیشتر از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫سانتیمتر مکعب با ‪۲/۵۶‬درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده‬ ‫کاال به ایران هم در ‪ 9‬ماه امسال به ترتیب شامل امارات متحده عربی‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫کره جنوبی و ترکیه بوده‌اند‪.‬‬ ‫و رونق‌های نفتی به‌طور معمول در کش��ورهایی نظیر‬ ‫م��ا‪ ،‬دولت‌ها را به س��وی کوتاه بین��ی‪ ،‬عامه انگیزی‪،‬‬ ‫ویژه خواری و حتی فساد می‌کشاند؛ متاسفانه جامعه‬ ‫امروز ایران از پدیده اتالف منابع رنج می‌برد‪ ،‬چون به‬ ‫تجربه اتالف صدها میلیارد دالر درآمد نفتی در مدت‬ ‫چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رایزنی برای تقویت‬ ‫خوشه‌های فرش‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی ایران و عامالن توس��عه خوشه‌های فرش با‬ ‫حضور در مرکز ملی فرش ایران خواس��تار همراهی‬ ‫ای��ن مرکز در توس��عه خوش��ه فرش دس��تباف در‬ ‫استان‌ها شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «ش��اتا»‪ ،‬ای��ن مرکز میزب��ان معاون‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫ایران بود که به همراه عامالن توس��عه خوشه فرش‬ ‫دستباف اس��تان‌های خراس��ان رضوی‪ ،‬قم‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬فارس و زنجان برای طرح مشکالت توسعه‬ ‫خوش��ه فرش دستباف در اس��تان‌ها در این جلسه‬ ‫شرکت کرده بودند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت ک��ه ب��ا ه��دف هم‌اندیش��ی و‬ ‫هم‌افزایی در بهره‌مندی از توان موجود در س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی در خدمت‬ ‫هنر‪-‬صنعت فرش دس��تباف تش��کیل شد؛ عامالن‬ ‫توسعه خوشه فرش دس��تباف استان‌های خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬قم‪ ،‬ایالم‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬فارس و زنجان به ارائه‬ ‫پیشنهادها و دغدغه‌های خود پرداختند‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر انتظار‬ ‫تحولی مثبت در حوزه فرش دستباف با شکل‌گیری‬ ‫و ورود چند س��اله خوش��ه‌های فرش به این حوزه‪،‬‬ ‫برون داد کنونی را مطلوب و شایس��ته ندانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬ما مایلیم از ه��ر توان و نیرویی به نفع فرش‬ ‫دستباف کشور استفاده کنیم و وقتی فرش را هنر‪-‬‬ ‫صنعتی ملی می‌خوانیم‪ ،‬طبیعی است که امیدواریم‬ ‫توان و انگیزه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در سطح‬ ‫کشور به خدمت فرش درآید‪.‬‬ ‫حمید کارگر با اش��اره به برخی ناهماهنگی‌های‬ ‫کنون��ی میان خوش��ه‌های ف��رش با س��ازمان‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اس��تان‌ها افزود‪ :‬ادارات‬ ‫ف��رش در س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان‌ها ب��ازوی اجرای��ی مرکز ملی ف��رش ایران‬ ‫هستند که می‌توانند به عنوان حلقه‌های وصل عمل‬ ‫کنن��د و تاکید داریم نباید م��وازی‌کاری یا تداخل‬ ‫کاری موجب آسیب شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تدوین سند ملی فرش با رویکرد‬ ‫خوشه‌ای گفت‪ :‬داشتن اس��ناد باالدستی برای این‬ ‫هنر‪-‬صنعت از ضروریات اس��ت ک��ه البته توجه به‬ ‫اقتضائات بومی و استانی نیز باید در آن لحاظ شود‪.‬‬ ‫در این نشست غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره‬ ‫به شناس��ایی ‪ 21‬منطقه برای ایجاد خوش��ه فرش‬ ‫گفت‪ :‬قبل از اینکه برنامه توس��عه را عملیاتی کنیم‬ ‫باید امکان‌سنجی را در مناطق مختلف کشور انجام‬ ‫دهی��م تا ظرفیت‌ه��ای موجود را ب��ه کار گرفته و‬ ‫فرآیند توسعه خوشه‌ای را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با اع�لام آمادگی برای عق��د تفاهمنامه‌ای با‬ ‫مرکز ملی فرش ایران به تبیین چگونگی پیاده‌سازی‬ ‫و توسعه خوشه فرش دستباف پرداخت‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫کیفیت خودرو فدای کمیت نکنیم‬ ‫ایجاد فضای تنفس‪ ،‬دستاورد کاهش بهای نفت‬ ‫تولید صادرات‌گرا جایگزینی برای درآمدهای نفتی‬ ‫‪3‬‬ ‫از آمار ‪ 8‬ماه امسال‌ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشان داد‬ ‫رشد ‪ 22‬درصدی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‌زاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬ص��دور جواز‬ ‫تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در صنایع‬ ‫کش��ور نمونه خوبی برای بررسی وضعیت این بخش در‬ ‫اقتصاد است‪ .‬هرچند که بررسی این آمارها در پایان یک‬ ‫تا دو سال منطقی‌تر به نظر می‌رسد و نشانه دقیق‌تری‬ ‫از عملکرد یک مجموعه به شمار می‌رود‪ ،‬اما ارائه ماهانه‬ ‫این آمارها نظارت بر روند صدور جواز تاس��یس و پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری را افزای��ش می‌دهد‪ .‬آمارهای ‪8‬ماه س��ال‬ ‫‪ 1393‬نشان می‌دهد میزان جواز تاسیس در این مدت‬ ‫کاهش داش��ته اما در کن��ار آن پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫رشد ‪22/2‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی افزایش ‪3/6‬درصدی سرمایه‌گذاری در جواز تاسیس‬ ‫حالی اس��ت که بیشترین س��رمایه‌گذاری محقق شده‬ ‫در اس��تان تهران بوده و متوسط سرمایه‌گذاری پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری صنعتی ایجادی در ه��ر واحد ‪24‬هزار و‬ ‫‪ 600‬میلیارد ریال اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال قب��ل (‪33/5‬میلی��ارد ری��ال) با کاه��ش حدود‬ ‫‪26/5‬درصدی مواجه بوده اس��ت‪ .‬همچنین متوس��ط‬ ‫اش��تغال ایجاد ش��ده در هر واحد نیز در ‪ 8‬ماه ابتدای‬ ‫امس��ال (‪ 15/2‬نفر) نس��بت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫(‪ 19/5‬نفر) با کاهش حدود ‪ 22‬درصدی همراه اس��ت‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد واحدهای بهره‌برداری شده نیز با ‪193‬‬ ‫واحد در اس��تان آذربایجان شرقی قرار دارد و در مقابل‬ ‫در منطقه آزاد کیش هیچ واحدی در ‪ 8‬ماه امس��ال به‬ ‫بهره‌برداری نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 22/2‬درصدی صدور پروانه بهره‌برداری‬ ‫‹ ‹بیش�ترین ج�واز تاس�یس در محص�والت‬ ‫کانی غیرفلزی‬ ‫آمار ‪ 8‬ماه امس��ال که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارائه شده‪ ،‬نشان می‌دهد که جواز تاسیس در‬ ‫آبان‌ماه با ‪ 6/4‬درصد کاهش نس��بت به ماه گذش��ته به‬ ‫رقم ‪ 1279‬فقره رسیده و همچنین صدور جواز تاسیس‬ ‫در ‪ 8‬ماه امسال با ‪10/3‬درصد کاهش به ‪10‬هزار و ‪948‬‬ ‫فقره جواز رسیده است‪ .‬در مقابل پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫صنعتی ایجادی در ای��ن مدت با افزایش‪22/2‬درصدی‬ ‫مواجه بوده‪ ،‬اما این مجوز در آبان‌ماه نس��بت به مهرماه‬ ‫‪ ،93‬با کاهش ‪8/1‬درصدی به ‪ 217‬پروانه رسیده است‪.‬‬ ‫میزان اش��تغال ایجاد ش��ده برای جواز تاسیس نیز با‬ ‫کاه��ش ‪14/5‬درصدی از ‪313‬ه��زار و ‪607‬نفر به ‪268‬‬ ‫هزار و ‪ 86‬نفر رس��یده که این رقم نس��بت به ماه مهر‬ ‫روند کاهشی داش��ته و با ‪9/3‬درصد کاهش از ‪32‬هزار‬ ‫و ‪ 252‬نفر به ‪ 29‬هزار و ‪ 266‬نفر رس��یده است‪ .‬پروانه‬ ‫بهره‏ب��رداری صنعتی ایجادی هم از ‪3‬هزار و ‪ 91‬نفر در‬ ‫مهرم��اه به ‪2‬ه��زار و ‪ 928‬نفر در آبان‌ماه رس��یده‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که این پروانه‌ها با ‪4/8‬درصد رشد منفی‬ ‫در ‪8‬ماه ‪ 1393‬از ‪30‬هزار و ‪982‬نفر به ‪29‬هزار و ‪509‬‬ ‫نفر کاهش داشته است‪.‬‬ ‫میزان پیش‌بینی س��رمایه‌گذاری در مجوزهای صادر‬ ‫ش��ده در ط��ول این ‪ 8‬ماه در جواز تاس��یس با افزایش‬ ‫‪3/6‬درص��دی از ‪763‬ه��زار و ‪409‬میلی��ارد ری��ال ب��ه‬ ‫ریال به ‪5‬هزار و ‪ 527‬میلیارد ریال س��یر نزولی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنا بر گفته کارشناسان کاهش جواز تاسیس به‬ ‫سبب افزایش ضوابط صدور آنها بوده که براساس طرح‬ ‫آمایش س��رزمینی انجام شده است‪ .‬همچنین افزایش‬ ‫پروان��ه بهره‌ب��رداری صنعتی ایج��ادی در طول این ‪8‬‬ ‫ماه به دلیل بهره‌ب��رداری از واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫رخ داده زی��را تع��داد باالیی را ش��امل ش��ده و میزان‬ ‫سرمایه‌‌گذاری برای آنها روند کاهشی داشته است‪.‬‬ ‫‪790‬هزار و ‪960‬میلیارد ریال رس��یده‪ ،‬اما با این وجود‬ ‫این رقم نس��بت به ماه گذش��ته خ��ود (مهرماه‪ ،)93‬با‬ ‫‪37/3‬درصد رش��د منف��ی روبه‌رو ب��وده و از ‪124‬هزار‬ ‫و ‪104‬میلی��ارد ری��ال به ‪77‬ه��زار و ‪757‬میلیارد ریال‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این می��زان پیش‌بینی س��رمایه‌گذاری در پروانه‌های‬ ‫بهره‌برداری صنعتی ایج��ادی با کاهش ‪ 10/2‬درصدی‬ ‫روبه‌رو بوده که به این ترتیب از ‪ 53‬هزار و ‪175‬میلیارد‬ ‫ریال به ‪47‬هزار و ‪ 731‬میلیارد ریال افت داش��ته است‪.‬‬ ‫از سویی این میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری از مهرماه‬ ‫کاهش ‪ 10/4‬درصدی داشته و از ‪6‬هزار و ‪171‬میلیارد‬ ‫در بررس��ی بی��ن اس��تان‌ها از بین ‪10‬ه��زار و ‪948‬‬ ‫فقره جواز تاس��یس صادر شده در ‪8‬ماه ابتدای امسال‪،‬‬ ‫بیش��ترین تعداد مربوط به اس��تان آذربایجان شرقی با‬ ‫س��هم ‪11/7‬درص��دی و ‪ 1280‬فقره جواز تاس��یس و‬ ‫سپس استان فارس با سهم ‪10/5‬درصد با ‪ 1155‬فقره‬ ‫جواز نس��بت به کل کشور اس��ت و کمترین آن به‌طور‬ ‫مشترک مربوط به منطقه آزاد قشم و کیش هر کدام با‬ ‫یک فقره جواز تاسیس بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در م��دت م��ورد بررس��ی پیش‌بین��ی‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ 790‬هزار و ‪960‬میلی��ارد ریال انجام‬ ‫شده که بیش��ترین مقدار مربوط به استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری اس��ت و بیشترین پیش‌بینی اشتغال نیز در‬ ‫اس��تان آذربایجان شرقی با ‪24‬هزار و ‪ 417‬نفر و سهم‬ ‫‪ 9/1‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در ‪ 8‬ماه ابتدای امسال مناطق آزاد ارس و کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد بیش��ترین رشد سرمایه‌گذاری محقق شده‬ ‫را نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل داشته‌اند‪ .‬این در‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی افزایش سرمایه‌گذاری در جواز تاسیس‬ ‫‹ ‹آذربایجان ش�رقی‪ ،‬رک�ورددار ص�دور جواز‬ ‫تاسیس‬ ‫از سویی در این مدت‪ ،‬بیشترین جواز تاسیس صادر‬ ‫ش��ده متعلق به گروه س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫ب��ا ‪ 1846‬فقره ج��واز و بیش��ترین پیش‌بینی رش��د‬ ‫س��رمایه‌گذاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫نی��ز متعلق به گ��روه محصوالت از توت��ون و تنباکو با‬ ‫‪263‬ه��زار و ‪100‬میلیارد ریال افزایش س��رمایه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که بیشترین پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‬ ‫به ارزش ‪152‬هزار و ‪147‬میلیارد ریال در گروه ساخت‬ ‫مواد و محصوالت شیمیایی بوده است‪.‬‬ ‫میزان کل پیش‏بینی اش��تغال ‪268‬هزار نفر است که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه‪ ،‬کاهش ‪ 14/5‬درصدی را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬بیش��ترین پیش‌بینی اش��تغال هم در‬ ‫‪8‬ماه امس��ال‪ ،‬در رش��ته فعالیت محص��والت غذایی و‬ ‫آش��امیدنی‌ها با ایجاد اشتغال برای ‪50‬هزار و ‪ 965‬نفر‬ ‫بوده که متوس��ط اشتغال این گروه در هر واحد ‪34/2‬‬ ‫نفر بوده اس��ت‪ ،‬اما با این وجود بخش تحقیق و توسعه‬ ‫در ط��ول این ‪ 8‬م��اه از هرگونه صدور جواز تاس��یس‬ ‫بی‌بهره بود ‌ه است‪.‬‬ ‫از طرفی در مجموع‪ ،‬تعداد ‪ 1935‬پروانه بهره‌برداری‬ ‫در کل کش��ور صادر ش��ده که از این تعداد بیش��ترین‬ ‫واحد جدید به بهره‌برداری رس��یده در رش��ته فعالیت‬ ‫س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی ب��ا ‪ 578‬فقره بوده و‬ ‫در این مدت بیش��ترین سرمایه‌گذاری محقق شده نیز‬ ‫ب��ه ارزش ‪7‬هزار و ‪969‬میلیارد ریال در همین رش��ته‬ ‫فعالیت بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به این گزارش به نظر می‌رسد کاهش تعداد‬ ‫جوازهای صادره هرچند در ظاهر منفی به نظر می‌رسد‬ ‫اما نشان از روند معقول صدور جوازها در این وزارتخانه‬ ‫پس از روی کار آمدن دولت یازدهم دارد‪.‬‬ ‫افزایش تولید و کیفیت محصوالت داخلی لوازم خانگی‬ ‫رییس انجم��ن صنایع لوازم خانگی ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه در ب��ازار داخلی لوازم خانگی‬ ‫شاهد خروج از رکود و توسعه بازار هستیم‪ ،‬از‬ ‫افزایش تولی��د محصوالت اصلی لوازم خانگی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حبی��ب‏اهلل انصاری گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه امس��ال‬ ‫تولید یخچال فریزر‪ ،‬ماش��ین لباسش��ویی و‬ ‫تلویزیون به ترتی��ب ‪ ۳۸ ،۳۰‬و ‪ ۲۲‬درصد در‬ ‫مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته افزایش‬ ‫داشته است و فقط در تولید کولر آبی به دلیل‬ ‫کاهش تقاضا در عراق تولید تا ‪۲‬درصد کاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫صنایع لوازم خانگی ایران گردش مالی تولید‬ ‫لوازم خانگی در کش��ور را ‪۸‬میلیارد دالر ذکر‬ ‫کرد و گفت‪۷۵ :‬درصد نیاز کشور شامل انواع‬ ‫ل��وازم خانگ��ی در داخل تولید می‏ش��ود که‬ ‫آبگرمک��ن دیواری با تامی��ن ‪ ۱۰۰‬درصد نیاز‬ ‫بیشترین و اتوی برقی با ‪ ۱۰‬درصد تامین نیاز‬ ‫بازار کمترین سهم را دارد‪.‬‬ ‫انصاری با اشاره به افزایش ‪ ۱۵‬تا ‪۲۵‬‏درصدی‬ ‫قیمت مواد اولیه در بخش لوازم خانگی گفت‪:‬‬ ‫هم‏اکن��ون تولیدات ایرانی ب��ه لحاظ کیفیت‬ ‫با کش��ورهای س��رآمد این صنع��ت از جمله‬ ‫کشورهای اروپایی‏‪ ،‬چین‏‪ ،‬کره جنوبی‏‪ ،‬برزیل‏‪،‬‬ ‫ترکیه و امریکا قابل رقابت هستند‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این در حالی است که قیمت‬ ‫برخی محصوالت داخلی تا ‪۵۰‬درصد ارزان‏تر‬ ‫از کاالی مش��ابه خارجی است‪ .‬انصاری گفت‪:‬‬ ‫کولر آبی‪ ،‬بخاری گازی‪ ،‬آبگرمکن‪ ،‬اجاق گاز‪،‬‬ ‫چرخ خیاطی و ماشین لباسشویی عمده‌ترین‬ ‫اقالم صادراتی کشور هستند و ارزش صادرات‬ ‫ل��وازم خانگی ای��ران س��االنه از ‪۲۵۰‬‏میلیون‬ ‫دالر فرات��ر م��ی‌رود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هم‏اکن��ون‬ ‫کیفیت محص��والت غیرانرژی‌بر مانند ظروف‬ ‫چین��ی قاب��ل رقابت ب��ا محصوالت کش��ور‬ ‫چین با س��ابقه طوالنی در این صنعت اس��ت‬ ‫و همچنی��ن کیفیت ظروف بلور و کریس��تال‬ ‫ایرانی هم با محصوالت کش��ور چک و آلمان‬ ‫رقاب��ت می‌کند‪ .‬رییس انجم��ن صنایع لوازم‬ ‫خانگ��ی ایران با بیان اینک��ه عمده مواد اولیه‬ ‫کارخانه‌ه��ای لوازم خانگ��ی در داخل تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با تعطیل ش��دن دو کارخانه‬ ‫تولید موتور (‏کمپرس��ور) یخچال از حدود ‪4‬‬ ‫سال قبل‪ ،‬یخچال‏سازان داخلی نیاز به واردات‬ ‫ای��ن محصول دارن��د و امیدواریم این دغدغه‬ ‫ه��م در آینده برطرف ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید‬ ‫صادرات‏گرا هدفگ��ذاری صنعت لوازم خانگی‬ ‫در کشور است‪ ،‬اما نباید صادرات ما به عراق و‬ ‫افغانستان محدود شود و نگاه تولیدکنندگان‬ ‫باید به همه کشورها باشد‪ .‬رییس انجمن صنایع‬ ‫لوازم خانگی ایران افزود‪ :‬با سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬امکان��ات نرم‏اف��زاری‪ ،‬تحقیق و‬ ‫توس��عه‪ ،‬آموزش نیروی انسانی و ماشین‏آالت‬ ‫واحدهای تولیدی ایران به‏گونه‌ای اس��ت که‬ ‫می‌تواند در مس��یر توس��عه صادرات حرکت‬ ‫کند‪ .‬انص��اری ادامه داد‪ :‬افزای��ش بهره‌وری‪،‬‬ ‫ایجاد مزیت رقابتی دانش‏محور‪ ،‬بهره‏گیری از‬ ‫فناوری پیشرفته روز‪ ،‬توسعه و تعمیق ارتباط‬ ‫صنع��ت و دانش��گاه‪ ،‬ارتقای مه��ارت نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های‬ ‫فناورانه‪ ،‬الگوبرداری از صنایع پیش��رفته دنیا‬ ‫و افزایش راندمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی‬ ‫از الزامات تحقق توسعه صادرات است‪ .‬رییس‬ ‫انجم��ن صنایع لوازم خانگی ای��ران افزود‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی مردم توقع دارند مصرف لوازم‬ ‫خانگی انرژی‌بر مناس��ب باش��د تا هزینه‌های‬ ‫خانوارها کاه��ش یابد‪ .‬انص��اری همچنین با‬ ‫اش��اره به اینکه تعرفه واردات ل��وازم خانگی‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۵‬درصد بود‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال تعرفه به‬ ‫‪ ۸۵‬درصد افزای��ش یافت که گام خوبی برای‬ ‫کمک به تولیدات داخلی اس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه نوس��ان قیمت لوازم خانگی تابعی از‬ ‫قیم��ت مواد اولیه‪ ،‬انرژی‪ ،‬نیروی کار و س��ایر‬ ‫موارد است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌شود میانگین‬ ‫افزایش قیمت محصوالت لوازم خانگی داخلی‬ ‫از ‪ ۸‬درصد فراتر نرود‪.‬‬ ‫هم‏اکن��ون ‪ ۴۰۰‬واحد تولید ل��وازم خانگی‬ ‫کوچک و بزرگ در کش��ور فعال اس��ت و ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار نفر به صورت مس��تقیم در این واحد‌ها‬ ‫اش��تغال دارن��د‪ .‬رییس انجم��ن صنایع لوازم‬ ‫خانگی ایران همچنین از استقبال شرکت‌های‬ ‫خارج��ی ب��رای حض��ور در چهاردهمی��ن‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی لوازم خانگی در تهران‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬از مجموع ‪ ۲۶۹‬ش��رکت‬ ‫تولیدکنن��ده لوازم خانگی و قطعه‏س��ازان که‬ ‫تا‏کنون برای ش��رکت در این نمایشگاه اعالم‬ ‫آمادگی کرده‌اند ‪ ۵۳‬ش��رکت از ایتالیا‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬فرانس��ه و امارات‬ ‫متحده عربی هس��تند که در مقایسه با دوره‬ ‫قبل فضای داده ش��ده به شرکت‌های خارجی‬ ‫‪ ۷۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رتبه ‪ 136‬ایران‬ ‫در شفافیت سازمانی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫مدیر کارگروه توسعه پایدار‬ ‫فرهنگستان علوم‬ ‫بر اس��اس تعریف بانک جهانی و س��ازمان شفافیت‬ ‫بین‌الملل‪ ،‬فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت‬ ‫عمومی) برای کسب منافع شخصی و خصوصی است‪.‬‬ ‫د ‌ر نتیجه این شاخص‪ ،‬فساد در دولت‌ها و شرکت‌ها را‬ ‫در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫بنابر این آمار به‌طور تقریبی در تمامی کشورها فساد‬ ‫وجود دارد و می‌توان گفت که در کشوری مانند ایران‬ ‫میزان فساد باال و ش��فافیت بسیار پایین است‪ ،‬اما در‬ ‫کشورهای پیشرفته به‌ویژه کش��ورهای اسکاندیناوی‬ ‫شامل س��وئد‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬نروژ‪ ،‬فنالند و دانمارک این‬ ‫فس��اد کمتر اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬مرزی بین دولت و‬ ‫بخش خصوصی وجود ندارد‪ ،‬بلکه این فساد در تمامی‬ ‫بخش‌ها قابل نفوذ اس��ت‪ .‬به کس��انی ک��ه می‌گویند‬ ‫اقتصاد ایران به س��بب اینکه دولتی اس��ت نمی‌توان‬ ‫این ش��اخص‌ها را در آنها مورد بررس��ی قرار داد؛ زیرا‬ ‫کشورهای مورد بررسی مبتنی بر اقتصاد آزاد هستند‪،‬‬ ‫بای��د گفت کش��ورهای اس��کاندیناوی ک��ه باالترین‬ ‫شفافیت‌ها در آنها حاکم است‪ ،‬متکی بر مکانیزم‌های‬ ‫دولت رفاه اداره می‌شوند‪ ،‬نه سیستم اقتصاد آزاد‪.‬‬ ‫ب��رای بررس��ی ش��اخص‌های فس��اد در جه��ان از‬ ‫روش‌ه��ای مختلف��ی کم��ک گرفت��ه می‌ش��ود ک��ه‬ ‫عمده‌ترین این شاخص‌ها‪ ،‬شاخص تجارت بین‌المللی‪،‬‬ ‫شاخص راهنمای ریس��ک بین‌الملل‪ ،‬شاخص گزارش‬ ‫رقابت جهانی‪ ،‬شاخص‌های اخالقی و فساد شرکت‌ها‪،‬‬ ‫شاخص‌های حکمرانی و شاخص ادراک فساد است که‬ ‫هر یک در جای خود بخش��ی از این مس��ئله را مورد‬ ‫بررسی قرار می‏دهد‪.‬‬ ‫ش��اخص تج��ارت بین‌المللی به‌عنوان یک��ی از این‬ ‫ش��اخص‌ها‪ ،‬کش��ورها را از صفر تا ‪ 10‬براساس میزان‬ ‫فس��اد در معامالت تجاری و پرداخت‌های مش��کوک‬ ‫مانند رش��وه دادن یا رشوه گرفتن رتبه‌بندی می‌کند‪.‬‬ ‫در واقع می‏توان گفت که معیارهای کالن برای بررسی‬ ‫شفافیت و فس��اد‪ ،‬مدیریت عمومی دولت‌ها‪ ،‬موقعیت‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬دسترس��ی به خدم��ات عمومی و‬ ‫دسترس��ی حقوقی و قضایی اس��ت ک��ه می‏تواند در‬ ‫بررسی این موارد راهنمای مناسبی باشد‪.‬‬ ‫طبق این گزارش در س��ال ‪2014‬م‪ ،‬دانمارک رتبه‬ ‫نخس��ت را با امتیاز ‪ 92‬از ‪ 100‬کسب کرده و آخرین‬ ‫کش��ور نیز س��ومالی در افریقا با امتیاز ‪ 23‬بوده است‪.‬‬ ‫ای��ران نیز از بین ‪ 178‬کش��ور‪ ،‬رتبه ‪ 136‬و امتیاز ‪32‬‬ ‫را کس��ب کرده بود‪ .‬در واقع هرچ��ه این رتبه افزایش‬ ‫می‌یابد‪ ،‬وضعیت ش��فافیت در کشورها کاهش می‌یابد‬ ‫و کش��ورهایی که امتیاز آنها زیر ‪ 50‬بوده است‪ ،‬میزان‬ ‫ش��فافیت در آنها پایین و درجه فس��اد در آنها بسیار‬ ‫باالس��ت‪ .‬عملکرد متوس��ط جهانی در امر شفافیت و‬ ‫جلوگی��ری از فس��اد‪ 43 ،‬از ‪ 100‬بوده که در این بین‬ ‫‪ 69‬درصد کشورها امتیاز زیر ‪ 50‬را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند که نش��ان از وخیم بودن وضعیت ش��فافیت و‬ ‫آمار باالی فس��اد در جهان دارد‪ .‬در منطقه خاورمیانه‬ ‫و کشورهای شمال افریقا ایران از بین ‪ 19‬کشور‪ ،‬رتبه‬ ‫‪ 13‬را به‌دس��ت آورده اس��ت‪ .‬در این منطقه‪ ،‬متوسط‬ ‫امتی��از ‪ 38‬بوده که امارات متح��ده عربی با ‪70‬امتیاز‬ ‫در مقام نخست و کشور س��ودان با ‪ 11‬امتیاز آخرین‬ ‫کش��ور بوده اس��ت‪ .‬در قاره امریکا میانگین رتبه ‪45‬‬ ‫بوده‪ ،‬باالترین میزان شفافیت در کشور کانادا با امتیاز‬ ‫‪ 81‬و پایین‌ترین رتبه ونزوئال با امتیاز ‪ 19‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در کش��ورهای اروپای غربی نیز میانگین امتیاز ‪ 66‬از‬ ‫‪ 100‬بوده که در این میان دانمارک با باالترین امتیاز‬ ‫‪ 92‬در اروپ��ا و جه��ان باالترین رتبه را کس��ب کرده‬ ‫اس��ت و کشورهای یونان‪ ،‬ایتالیا و رومانی با امتیاز ‪43‬‬ ‫پایین‌ترین رتبه را در این منطقه داش��ته‌اند‪ .‬در آسیا‬ ‫و اقیانوس��یه نیز کش��ور نیوزلند با امتیاز ‪ 91‬در مقام‬ ‫نخست و کشور کره شمالی با امتیاز ‪ ،‌8‬آخرین کشور‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی در جهان بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ ،‬زیرا اعتقاد جهانی بر این است که هر چه‬ ‫میزان فساد در بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش فس��اد در سطح کش��ور به مرور زمان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬درحال حاض��ر ‪ 3‬معیار اصلی برای اندازه‌گیری و‬ ‫ارزیابی فساد در کشورها وجود دارد‪ .‬نخست شرکت‌ها‬ ‫چ��ه برنامه‌هایی برای جلوگیری از فس��اد دارند‪ .‬دوم‬ ‫ش��فافیت سازمانی در هر شرکتی تا چه اندازه است و‬ ‫سوم اینکه اگر یک شرکت بین‌المللی است آیا عملکرد‬ ‫آن در تمام��ی جهان به یک صورت اس��ت یا خیر‪ .‬به‬ ‫این ترتیب در بررس��ی کشورهای بزرگی که هلدینگ‬ ‫هستند‪ ،‬باالترین شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته قرار‬ ‫دارند و در مقابل ش��رکت‌هایی که در آسیا قرار دارند‬ ‫باالترین میزان فس��اد را به خ��ود اختصاص داده‌اند و‬ ‫تنها یک کش��ور در سطح جهان است که رتبه آن در‬ ‫معیارهای مربوط باالی ‪ 50‬بوده و آن شرکت وودافون‪،‬‬ ‫شرکت مخابراتی بریتانیایی و چندملیتی است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫رقابت‬ ‫‌انگیزه کیفی‌سازی‬ ‫تولید خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫عضو هیات مدیره قطعه‌سازان ایران‬ ‫بین‌الملل‬ ‫آئودی خودروی برقی می‌سازد‬ ‫ایس�نا ‪ -‬برند لوک��س آئودی برای عق��ب نماندن از‬ ‫رقبایی مانند تلس��ا موتورز و بی‌ام و‪ ،‬قصد دارد تا سال‬ ‫‪2018‬م دو خودروی برقی بس��ازد‪ .‬روپرت اس��تادلر‪،‬‬ ‫مدیرعامل آئودی به نشریه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه‬ ‫س��ایتونگ گفت‪ :‬عرضه یک خودروی اسپورت برقی و‬ ‫یک خودروی اس��پورت اکتیویتی (‪ )SAV‬در دس��ت‬ ‫انجام است‪ .‬خودروی اسپورت اکتیویتی یک خودروی‬ ‫‪ 4‬چرخ اس��ت که می‌تواند با بات��ری پر بیش از ‪500‬‬ ‫کیلومتر حرکت کند‪.‬‬ ‫مترج�م مطلب روز گذش�ته ب�ا عنوان‬ ‫«پیش‌بینی اکونومیس�ت از آینده صنایع‬ ‫خودروس�ازی جه�ان» در همی�ن صفحه‬ ‫س�رکار خان�م لیال ممس�نی اس�ت که با‬ ‫پوزش نام ایشان از قلم افتاده بود‪.‬‬ ‫از روند کیفی تولید در ایران و جهان‬ ‫کیفیت خودرو را فدای کمیت نکنیم‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫تفاوت صنعت خودرو ایران با خودروسازان جهان‬ ‫در بحث کیفی‌س��ازی خودرو به آنج��ا بازمی‌گردد‬ ‫که صنایع خودروس��ازی جهان به دلیل خصوصی‬ ‫ب��ودن و بدون در نظر گرفتن اهرم‌هایی از خارج به‬ ‫تولی��د ادامه می‌دهند‪ .‬از یک‌طرف با توجه به اینکه‬ ‫خودروسازان بزرگ برای کس��ب بازارهای هدف و‬ ‫تداوم حیات نیاز به رقابت با یکدیگر دارند‪ ،‬کیفیت‬ ‫مقوله‌ای اس��ت که ضامن تداوم حیات آنها در این‬ ‫بازاره��ا خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫معتبر بدون در نظ��ر گرفتن میزان تولید همچنان‬ ‫کیفی��ت را در نظر گرفته و آن را جزو جدانش��دنی‬ ‫از س��اختار تولیدی خود می‌دانند‪ .‬با این حال این‬ ‫فرآیند در خودروس��ازی ما به گونه‌ای دیگر است؛‌‬ ‫خودروس��ازان ما درحال‌حاضر به دلیل نیمه‌دولتی‬ ‫بودن و همچنین بازار انحص��اری‪ ،‬تولید خود را بر‬ ‫مبنای تی��راژ نهاده و به این دلی��ل که محصوالت‬ ‫تولیدی خود را می‌توانند به قیمت دلخواه به فروش‬ ‫برس��انند؛ به نظر نمی‌رسد که تمرکز چندانی روی‬ ‫مبحث کیفیت داش��ته باش��ند‪ .‬در این میان نباید‬ ‫از این نکت��ه غافل بود که تحریم‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫و کمب��ود نقدینگی روی روند تولی��د خودروهایی‬ ‫ب��ا کیفیت پایین تاثیر‌گذار اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫خودروس��ازان با روی آوردن به قطعات بی‌کیفیت‬ ‫برای کاهش هزینه‌های تمام‌شده و کسب بازارهای‬ ‫ه��دف‪ ،‬آن هم در ش��رایطی که قطعه‌س��ازان ما از‬ ‫ظرفیت باالی تولید قطعه باکیفیت برخوردار بودند‪،‬‬ ‫خودروهایی با کیفیت پایین را به تولید رساندند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر اس��تفاده از برخی قطعات قطعه‌سازانی‬ ‫ک��ه با برن��د آنه��ا تولیدش��ده در دیگر کش��ورها‬ ‫ همچون چی��ن‪ -‬با کیفیت پایین اس��ت‪ ،‬به این‬‫فرآین��د دامن زده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫قطعات��ی ک��ه برای تولی��د خودرو می‌توانس��ت در‬ ‫داخل تولید شود روی خط تولید قطعه‌سازان دیگر‬ ‫کش��ورها رفته و در کنار خالی گذاش��تن ظرفیت‬ ‫تولید قطعه‌س��ازان داخلی‪ ،‬پای قطعات بی‌کیفیت‬ ‫چین��ی را به بدنه صنع��ت خودرو ای��ران باز کرد؛‬ ‫‌اتفاقی که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت و تداوم‬ ‫آن زنگ خطری برای بی‌کیفیت ش��دن محصوالت‬ ‫داخل است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال نباید فرام��وش کرد که در گذش��ته‬ ‫نی��ز این نگرش نس��بت به تولی��د خودروهای داخل‬ ‫وجود داش��ته اس��ت‪ .‬به این ترتیب که خودروسازان‬ ‫ما به دلیل تقاضای باال برای تولیدات‌ش��ان همچنان‬ ‫ب��ه جای آنکه به مبحث کیفی‌س��ازی توجه کنند به‬ ‫تولی��د خودروهایی بی‌کیفیت دس��ت‌زده‌اند‪ .‬این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که ذات حضور در بازارهای جهانی‬ ‫تولی��د خودروهایی با کیفیت باالس��ت‪ .‬مقوله‌ای که‬ ‫خودروس��ازان ب��زرگ جه��ان به آن توجه داش��ته و‬ ‫ب��ا اصرار ب��ه آن همچنان به بقای خ��ود در بازارهای‬ ‫هدف ادامه می‌دهند‪ .‬بر این اس��اس متولیان صنعت‬ ‫نیز بای��د برای برخ��ورداری و تولی��د خودروهایی با‬ ‫کیفی��ت باال بازاری رقابتی به وجود آورند تا بتوانند با‬ ‫حضور بیشتر خودروسازان در بازار خودروی ایران هم‬ ‫صنعت خودروی پویایی داش��ته باشند و هم با تولید‬ ‫خودروهای باکیفیت رضایت خریداران را جلب کنند‪.‬‬ ‫بررسی‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حس�ین علیزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬توفیق‬ ‫خودروس��ازان ب��زرگ جه��ان در بازارهای‬ ‫بین‌المل��ل با تکیه بر ن��وع محصول و تنوع‬ ‫در تولید بوده اس��ت‪ .‬ب��ا این حال برندهای‬ ‫معتبر خودروسازی برای رقابت در بازارهای‬ ‫ه��دف در کنار تولید متن��وع‪ ،‬روی کیفیت‬ ‫خودروهای س��اخت خ��ود نیز پافش��اری‬ ‫می‌کنند‪ .‬درواقع بیش��تر آنها تولید خود را‬ ‫برمبنای کیفیت بنا نهاده‌اند تا کمیت‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه اگ��ر هر ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی س��ودی بی��ش از میانگین‬ ‫صنعتی کس��ب کن��د‪ ،‬گفته می‌ش��ود که‬ ‫نس��بت به رقبای خ��ود از برت��ری رقابتی‬ ‫برخوردار است‪ .‬براین اساس بیشتر مشاغل‬ ‫و صنایع برای دس��تیابی به برتری رقابتی‪،‬‬ ‫متک��ی به کیفی��ت و خدمات هس��تند که‬ ‫این نکت��ه مهم‌ترین تعریف برای کیفیت از‬ ‫دیدگاه شرکت یا بنگاه‌های تجاری است‪.‬‬ ‫اما باید دید که چه دس��تاوردهایی برای‬ ‫ش��رکت یا بنگاه تجاری وجود دارد تا منشأ‬ ‫حرکت به س��وی کیفیت (برت��ری رقابتی‬ ‫پای��دار) رفته و هزینه آن را متقبل ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان می‌توان به کاه��ش هزینه‪،‬‬ ‫‌افزایش س��هم بازار‪‌،‬افزایش بهره‌وری و باال‬ ‫بردن اعتبار و ش��هرت ش��رکت اشاره کرد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال از دیدگاه مش��تری کیفیت را‬ ‫باید پاس��خ به انتظارات مش��تریان و تامین‬ ‫نیازهای آگاهانه و غیرآگاهانه آنها دانس��ت‬ ‫زی��را مهم‌ترین دس��تاورد برای مش��تریان‬ ‫رضایتمندی و کاهش هزینه‌های آنهاست‪.‬‬ ‫ام��ا از دی��دگاه ملی کیفی��ت را می‌‌توان‬ ‫مطابق��ت یک محصول یا خدمت با الزامات‬ ‫(ویژگی‌ها و استانداردهای) از پیش تعیین‬ ‫ش��ده و توانایی یک محص��ول در برآوردن‬ ‫هدف م��ورد نظر با حداق��ل هزینه ممکن‬ ‫بیان کرد‪ .‬بر این اساس از نگاه کالن کشور‬ ‫دستاوردهای کیفیت باید به افزایش منافع‬ ‫ملی و کاهش آسیب به منابع ملی‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات کش��ور‪ ،‬هدایت انسان‌ها به سوی‬ ‫زندگی راحت‌تر ختم شود‪.‬‬ ‫با این حال شکل‌گیری کیفیت در ساخت‬ ‫خودرو شامل مرحله طراحی‪ ،‬مرحله تامین‬ ‫ت و مونتاژ و مرحله‬ ‫قطع��ات‌‪ ،‬مرحله س��اخ ‌‬ ‫خدمات پس از فروش اس��ت که هرکدام به‬ ‫نوبه خ��ود می‌تواند مورد توج��ه قرار گیرد‬ ‫و ضع��ف در هر مرحل��ه می‌تواند خروجی‬ ‫بی‌کیفی��ت از تولی��د خودروس��ازان را در‬ ‫برداشته باشد‪ .‬اما نکته‌ای که می‌توان به آن‬ ‫اش��اره کرد نگاه کمیتی در تولید است که‬ ‫فعاالن صنعت خودرو به آن بیش از کیفیت‬ ‫توجه می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمیت‪ ،‬شاخص کسب رتبه‬ ‫خودروسازی‬ ‫رییس تضمین کیفیت‬ ‫قوای محرکه ساپکو با‬ ‫بی��ان اینک��ه در‬ ‫ش��اخص‌های تولی��د‬ ‫جهان��ی‪ ،‬کیفی��ت‬ ‫مقوله‌ای تعریف شده است و خودروسازان با‬ ‫ه��ر تیراژ تولی��د خود را موظ��ف به تولید‬ ‫خودرو باکیفیت مطلوب می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬با این حال این مس��ئله در ایران به‬ ‫گون��ه‌ای دیگ��ر اس��ت و براس��اس روش‬ ‫خودروسازان در جهان میزان تیراژ تولید را‬ ‫در نظر داریم اما از کیفیت غافل شده‌ایم‪.‬‬ ‫فری��دون علی��زاده ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫کمیت و تیراژ تولید‪ ،‬ش��اخص کس��ب رتبه‬ ‫خودروس��ازی در جهان است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان ما نیز برای اینکه می‌خواهند‬ ‫در رده‌بندی خودروسازان بزرگ جهان جزو‬ ‫بهترین‌ها باشند‪ ،‬بر همین اساس به کمیت‬ ‫بیش از کیفیت توجه می‌کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در خودروسازی ایران‪ ،‬میزان تولید‬ ‫در مدیران گذش��ته و مدیران فعلی مقایسه‬ ‫شده یا میزان تولید خودروسازان با یکدیگر‬ ‫در نظر گرفته می‌ش��ود که نش��ان می‌دهد‬ ‫توجه چندانی به مقوله کیفیت نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی ب��ا عنوان اینکه کمی��ت در لحظه قابل‬ ‫اندازه‌گیری اس��ت اما تشخیص کیفیت نیاز‬ ‫ب��ه گ��ذر زم��ان دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ارزیابی‬ ‫کیفیت خودرو می‌تواند پیش از تولید نهایی‬ ‫انجام ش��ود که با توجه ب��ه نگاه کمیتی در‬ ‫تولید خودرو‪ ،‬این بحث کمرنگ‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس نگاه مدیریت��ی‪ ،‬میزان تولید‬ ‫را فدای کیفیت خودروهای س��اخت داخل‬ ‫می‌کند‪ .‬علیزاده با بیان اینکه در چند سال‬ ‫علیزاده‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه کمیت و تیراژ‬ ‫تولید‪ ،‬شاخص کسب‬ ‫رتبه خودروسازی‬ ‫در جهان است‪،‬‬ ‫بر همین اساس‬ ‫خودروسازان برای‬ ‫اینکه می‌خواهند جزو‬ ‫بهترین‌ها باشند‪ ،‬به‬ ‫کمیت بیش از کیفیت‬ ‫توجه می‌کنند‬ ‫گذشته به واس��طه تحریم‌ها توجه چندانی‬ ‫به کیفیت نشده‌اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در زمان‬ ‫تحریم س��راغ س��ازندگان بی‌کیفیت رفتیم‬ ‫که این امر باعث داخلی‌س��ازی‪ ،‬بدون انجام‬ ‫بررس��ی‌های الزم ش��د‪ .‬اما درح��ال حاضر‬ ‫نگاه خودروس��ازان به بحث کیفیت‪ ،‬نگاهی‬ ‫متفاوت‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاره�ای بهب�ود کیفیت قطعات‬ ‫خودرو‬ ‫به‌ط��ور قط��ع راهکارهای��ی ب��رای بهبود‬ ‫وضعیت خودرو وجود دارد که بهبود کیفیت‬ ‫قطعات‪ ،‬می‌تواند تاثی��ر مثبتی در محصول‬ ‫نهایی داش��ته باشد که در این میان می‌توان‬ ‫به استفاده از قطعه‌س��ازان قدرتمند داخلی‬ ‫ی��ا خارجی مجه��ز به دانش و فن��اوری باال‬ ‫‪ ،Super Supplier‬با تعریف همکاری‌های‬ ‫بلندمدت اش��اره کرد‪ .‬همچنین شناسایی و‬ ‫استفاده از یک یا دو قطعه‌ساز قوی به جای‬ ‫چند قطعه‌ساز (مانند خودروسازان خارجی‬ ‫یا ش��رکت رنوپارس به‌عن��وان تامین‌کننده‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عصر خودرو‪ -‬سیدرضا نوروززاده رییس هیات عامل سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران به عنوان عض��و غیرموظف‬ ‫هیات‌مدیره گروه خودروس��ازی س��ایپا فعالیت خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫وی جانش��ین دودانگه در هیات‌مدیره گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬ن��ادر قاضی‌پور عض��و کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس گفت‪ :‬ادغام خودروس��ازان بزرگ به صالح صنعت‬ ‫خودروی کشور نیست و هرچند ادغام شرکت‌های کوچک‌تر برای‬ ‫اقتصادی‌کردن تولید اقدام بسیار خوبی است اما به‌طور قطع ادغام‬ ‫شرکت‌های خودروساز بزرگ در این حوزه حرکت درستی نبوده‬ ‫و با این‌گونه تصمیمات مخالفم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در شورای رقابت‬ ‫این مسئله مصوب ش��د که شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی‬ ‫بای��د به صورت موازی حرکت کنند اما ش��رکت‌های کوچکی که‬ ‫می��زان تولید آنها در داخل بس��یار محدود بوده و درصد کمی از‬ ‫نی��از داخل را تامین می‌کنند در یکدیگر و یا در این دو ش��رکت‬ ‫بزرگ ادغام شوند‪ .‬قاضی‌پور با اشاره به اینکه بیشتر شرکت‌های‬ ‫کوچ��ک مونتاژکار هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به ط��ور قطع با ادغام‬ ‫شرکت‌هایی که بیش��تر مونتاژکار هستند در شرکت‌های بزرگ‪،‬‬ ‫صنع��ت خودروی قوی‌تری خواهیم داش��ت ضمن اینکه واردات‬ ‫خودروه��ای بی‌کیفیت به داخل محدود خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫با ادغام ش��رکت‌های با تیراژ تولید بس��یار پایین در شرکت‌های‬ ‫بزرگ خودروساز داخلی‪ ،‬امکان ورشکستگی شرکت‌های کوچک‬ ‫و بیکاری نیروهای شاغل در این بخش وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن صنفی صنعت‬ ‫تایر ایران از رشد تولید تایر در امسال خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون تولید تایر در کش��ور روند صعودی داشته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادامه از واردات تایرهای بی‌کیفیت به کش��ور‬ ‫انتقاد و اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه درحال‌حاضر تعداد باالیی تایرهای‬ ‫بی‌کیفیت وارداتی در بازار وجود دارد که عموما از س��وی برخی‬ ‫از کش��ورهایی ک��ه در حوزه صاح��ب صنعت نیس��تند‪ ،‬تولید و‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ .‬تنها تصریح کرد‪ :‬البته پیش��نهادهایی به مرکز‬ ‫پژوهش‌ه��ای مجل��س‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��تاد‬ ‫تنظیم بازار ارائه ش��ده اس��ت تا مانع واردات این قبیل تایرها و‬ ‫افزایش نظارت بر این حوزه شود‪.‬‬ ‫عصر خودرو‪ -‬برای دومین س��ال پیاپی کشنده ماز بیشترین‬ ‫رشد کیفیت در بین خودروهای سنگین را به‌دست آورد‪ .‬کامیون‬ ‫کش��نده ماز ب��رای دومین س��ال متوالی با کس��ب امتیاز ‪۲۱/۸‬‬ ‫درصد بهبود‪ ،‬بیش��ترین رشد کیفیت نسبت به سال ‪ ۹۲‬در بین‬ ‫خودروهای سنگین را داشت‪.‬‬ ‫خب�ر خودرو‪ -‬با راه‌اندازی نخس��تین خ��ط تولید فوالدهای‬ ‫‪ IF‬در ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان‪ ،‬توان تولی��د فوالدهای‬ ‫بس��یار کم‌کربن برای صنایع خودروس��ازی در این شرکت فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬بهرام زمانی مدی��ر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته‌گری فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان عم��ده کاربرد فوالده��ای ‪ ULC، IF‬و ‪ LC‬را‬ ‫در قس��مت‌هایی از بدنه خ��ودرو با قابلیت همزمان کشش��ی و‬ ‫ش��کل‌پذیری باال دانست و گفت‪ :‬در این نوع گرد فوالد با کاهش‬ ‫میزان کربن به کمتر از ‪ ۳۰‬پی‌پی‌ام و سپس با پایدارشدن عناصر‬ ‫کربن و نیت��روژن با تیتانیوم و تش��کیل ترکیبات ‪ TiC‬و ‪TiN‬‬ ‫مش��کالت فرسودگی باال برطرف ش��ده و از به وجود آمدن نقطه‬ ‫تسلیم در فوالد جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫قطع��ات رن��و در ایران) راهگش��ا اس��ت‪ .‬از‬ ‫سویی دیگر اس��تفاده از بازرسان متخصص‬ ‫و باتجربه شرکت‌های بازرسی برای بازرسی‬ ‫قطعه‌س��ازها (مانند ‪ 10‬سال پیش) در کنار‬ ‫مرتفع کردن کمبود نقدینگی قطعه‌س��ازها‬ ‫(نب��ود تناس��ب افزای��ش قیم��ت قطعات و‬ ‫قیمت خ��ودرو‪ -‬تاخیر در پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه‌سازها) (بحث‌های کیفی‪ ،‬آزمایشگاهی‪،‬‬ ‫تحقیقات��ی یا طراح��ی‪ ،‬منابع انس��انی و‪)...‬‬ ‫می‌توان��د رون��د کیفی‌س��ازی خودروه��ا را‬ ‫تس��هیل کند‪ .‬با این ح��ال باید با جلوگیری‬ ‫از استفاده از قطعات چینی در قطعه‌سازی‌ها‬ ‫و ارس��ال به خودروس��ازها با عنوان ساخت‬ ‫و به‌نام قطعه‌س��از ایران��ی‪ ،‬در کنار ممانعت‬ ‫اس��تفاده از مجوزه��ای ارفاقی برای قطعات‬ ‫بی‌کیفی��ت‪ ،‬میزان کیفیت قطعات س��اخت‬ ‫خودروهای داخل را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د خودروه�ای بی‌کیفی�ت در‬ ‫شرایط خاص‬ ‫ارجحیت دادن تولید نس��بت به کیفیت‬ ‫به واسطه فش��ار متوقف نشدن خط تولید‪،‬‬ ‫یک��ی از عوامل موث��ر در تولید خودروهای‬ ‫بی‌کیفی��ت خواهد ش��د ک��ه ای��ن امر در‬ ‫درازم��دت نارضایت��ی جامع��ه از کیفی��ت‬ ‫خودروهای ایرانی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ا این حال برخی از فعاالن صنعت خودرو‬ ‫با رد اینکه کیفیت فدای تیراژ ش��ده است‪،‬‬ ‫بی‌کیفیت بودن خودروهای س��اخت داخل‬ ‫را مربوط به شرایط تولید کشور می‌دانند‪.‬‬ ‫مع��اون کیفیت گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا با‬ ‫اشاره به اینکه کیفیت‬ ‫ف��دای کمیت نش��ده‬ ‫اس��ت در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هیچ ش��رکتی خواهان‬ ‫تولید خودرویی با کیفیت پایین نیس��ت و‬ ‫اگ��ر درحال حاض��ر خودروهایی با کیفیت‬ ‫پایین تولید و وارد بازار می‌ش��ود‪ ،‬به دلیل‬ ‫شرایط ذاتی و تولید در کشور است‪.‬‬ ‫فرزاد غزایی با تاکید بر بررسی تفاوت‌های‬ ‫بازار ایران با بازاره��ای جهانی افزود‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط می‌ت��وان جمع‌بندی ک��رد و به این‬ ‫نتیجه رس��ید ک��ه صنعت خ��ودروی ایران‪،‬‬ ‫کیفی��ت را فدای کمیت کرده یا خیر‪ .‬این در‬ ‫شرایطی است که فرآیند تولید این امر را تایید‬ ‫نمی‌کند و حتی شاهد توقف تولید در برخی‬ ‫موارد به دلیل کیفی‌سازی نیز بوده‌ایم‪ .‬وی با‬ ‫طرح این پرسش که چرا نگاه کیفی‌سازی در‬ ‫صنعت خودروی ایران با دیگر خودروس��ازان‬ ‫جهان متفاوت است؟ تصریح کرد‪ :‬این امر به‬ ‫ش��رایط متفاوت تولید داخل با خودروسازان‬ ‫دیگ��ر برمی‌گردد‪ .‬به‌طور مث��ال تولیدکننده‬ ‫خ��ودرو در دنیا به راحت��ی ورقه بدنه خودرو‬ ‫را با قیمتی رقابتی تهیه می‌کند‪ ،‬اما در ایران‬ ‫ورق داخلی به س��ختی ب��ه کیفیت مطلوب‬ ‫نزدیک بوده و تهی��ه آن از خارج نیز زمان‌بر‬ ‫است‪ .‬غزایی فرآیند تولید خودرو در ایران را‬ ‫دش��وار دانست و گفت‪ :‬درحال حاضر شرایط‬ ‫تولید در کش��ور روی کیفی‌سازی محصوالت‬ ‫خودروسازان تاثیر مستقیمی دارد‪ .‬در گذشته‬ ‫مواد اولیه به راحتی و ارزان خریداری می‌شد‬ ‫اما درحال حاضر در سایه تحریم‌ها و افزایش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬مواد اولیه خریداری ش��ده جوابگوی‬ ‫خودرویی همچون پراید نیست که مجبور به‬ ‫تغیی��ر منابع تهیه مواد اولیه ش��دیم‪ .‬معاون‬ ‫کیفیت خودروسازی س��ایپا در پاسخ به این‬ ‫س��وال که پیش از تحریم‌ها رون��د تولید در‬ ‫کنار درآمد خودروس��ازان مثبت بود‪ ،‬چرا در‬ ‫آن زم��ان به مقوله کیفی��ت آنچنان بها داده‬ ‫نش��د؟ اظهار کرد‪ :‬تولید خودرو به نوع تقاضا‬ ‫و ش��رایط بازار بس��تگی دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫خودروی پراید‪ ،‬ارزانترین خودروی س��واری‬ ‫در کش��ور اس��ت که در صورت ارتق��ا اگر با‬ ‫قیمت ‪ 50‬میلیون تومان عرضه شود از میزان‬ ‫تقاضای آن کاس��ته خواهد شد‪ .‬حال به نظر‬ ‫شما صالح است محصول ‪ 20‬میلیون تومانی‬ ‫از خطوط تولید خارج شود‪ ،‬آن هم در زمانی‬ ‫که بس��یاری از خریداران توان تهیه خودرو با‬ ‫این قیمت را هم ندارند؟ غزایی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫کیفیت قطعات خودرو افزایش یابد به همان‬ ‫میزان نیز بر قیمت تمام شده آن تاثیر خواهد‬ ‫گذاش��ت اما درمقاب��ل مردم ق��درت خرید‬ ‫باالیی نخواهند داش��ت‪ .‬بر این اس��اس باید‬ ‫ب��ه این مقوله دوجانبه نگاه کرد‪ .‬یعنی هرچه‬ ‫قیمت خودرو پایین‌تر باش��د‪ ،‬محدودیت‌های‬ ‫خودروساز نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫هدفگذاری لیفان برای افزایش سهم در ایران‬ ‫ رییس لیفان موتورز چین از برنامه این گروه خودروسازی برای افزایش‬‫سرمایه‌گذاری و گسترش زمینه‌های همکاری با شریک تجاری خود در ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬یین‌مینگ‌ش��ان با بیان این مطلب گفت‪ :‬ما ب��ه دنبال حفظ موقعیت برتر و‬ ‫موفق خود در ایران هس��تیم و افق استراتژیک و محوریت مدیریت منابع خود را‬ ‫روی این موضوع متمرکز کرده‌ایم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬افزون‌بر ‪ ۱۰‬س��ال از صادرات‬ ‫خودروهای س��واری لیفان به بازارهای مختلف صادراتی می‌گذرد و ایران یکی از‬ ‫مهم‌ترین همکاران ما در زمینه تولید و عرضه خودرو در این س��ال‌ها بوده است‪.‬‬ ‫مینگ شان ادامه داد‪ :‬مطالعات دامنه‌دار ما روی مصرف‌کنندگان ایرانی حاکی از‬ ‫تمایل ایرانیان به داش��تن خودرویی با قدرت موتور باالست‪ ،‬در حالی‌که در نقطه‬ ‫مقاب��ل مصرف‌کنندگان چینی خودروهای با حج��م موتور پایین و کم مصرف را‬ ‫ترجیح می‌دهند‪ .‬وی مهم‌ترین مشکل در مسیر سرمایه‌گذاری در ایران را موضوع‬ ‫نقل و انتقال پول دانس��ت و از پیش��نهاد این گروه صنعتی به کرمان موتور برای‬ ‫معرفی ش��رکت‌های صادرکننده ایرانی به منظور ایج��اد موازنه تجاری خبر داد‪.‬‬ ‫یین‪ ،‬با ابراز عالقه نس��بت به انتقال دانش فنی طراحی و تولید قطعات و افزایش‬ ‫عمق ساخت داخل خودروهای سواری لیفان در ایران افزود‪ :‬هر دو طرف ایرانی و‬ ‫چینی در مورد افزایش داخلی‌س��ازی قطعات مورد استفاده در مونتاژ خودروهای‬ ‫س��واری لیفان توافق دارند‪ ،‬زیرا این اقدام عالوه‌ب��ر کاهش زمان تولید‪ ،‬منجر به‬ ‫افزایش تولید نیز خواهد ش��د و در همین زمینه به تازگی از ‪ ۶‬ش��رکت قطعه‌ساز‬ ‫ایرانی بازدید داش��ته‌ایم و باید بگوییم که ش��رکت‌های ایرانی از نظر توان نیروی‬ ‫انسانی و زیرساخت از آمادگی الزم برای رقابت در عرصه جهانی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫مینگ‌ش��ان با اشاره به اینکه س��االنه ‪ ۴۰۰‬هزار خودروی سواری و تجاری در‬ ‫ش��رکت لیفان تولید می‌ش��ود از هدف کوتاه مدت این شرکت برای دستیابی به‬ ‫تولید ساالنه یک میلیون دستگاه خودرو خبرداد‪ ،‬به‌طوری که نیمی از این رقم به‬ ‫خودروهای سواری اختصاص خواهد داشت‪.‬‬
‫معدن‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مزایده؛ بهترین روش واگذاری در بخش معدن‬ ‫ریل‌گذاری به سوی چابهار با رونق سنگ‌آهن افغانستان‬ ‫معادن متروکه‪ ،‬مکانی برای جذب گردشگر‬ ‫‪5‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫تاخیر در اجرای طرح‌ها پذیرفتنی نیست‬ ‫مهن��دس محمدرضا‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫نعم��ت‌زاده به هم��راه معاونان خ��ود مهدی‬ ‫کرباس��یان و جعفر س��رقینی و هیات همراه‬ ‫پس از بازدید از طرح فوالد قائنات تاکید کرد‪:‬‬ ‫تاخی��ر در اجرای طرح‌ها ازس��وی هر فرد یا‬ ‫نهادی باشد قابل قبول نخواهد بود ‪.‬‬ ‫همه ما باید به عن��وان یک وظیفه ملی در‬ ‫این زمینه پیگیر بوده و تا رسیدن به‌سر منزل‬ ‫مقصود از پای ننش��ینیم‪ .‬تعل��ل در این راه از‬ ‫سوی هیچ‌کس پذیرفته نیست ‪ .‬در این جلسه‬ ‫مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫و مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫روند کارهای در دس��ت اقدام برای س��رعت‬ ‫بخش��یدن به اجرای این ط��رح گفت‪ :‬فوالد‬ ‫قائنات در بخ��ش احیا حدود ‪ 80‬درصد و در‬ ‫فوالدس��ازی حدود ‪33‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫و کاره��ای مربوط به ال‌س��ی این طرح انجام‬ ‫و عملیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با عنوان اینکه‬ ‫مش��کل اصلی این طرح تامی��ن مالی بوده و‬ ‫در این زمینه مش��ارکت صورت گرفته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم ظرف ماه‌های آینده این طرح‬ ‫فعال‌تر شود و حداقل ‪ 300‬نفر در کارگاه‌های‬ ‫این طرح مشغول به فعالیت شوند‪ .‬کرباسیان‬ ‫باتوجه به ش��رایط جدید ابراز امیدواری کرد‬ ‫که واح��د احیای این طرح در نیمه نخس��ت‬ ‫سال آینده آماده بهره‌برداری شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیزات طرح تا حد امکان از داخل‬ ‫تامین شود‬ ‫گفتنی اس��ت در ادامه این جلس��ه مدیران‬ ‫ش��رکت ملی فوالد ایران و طرح فوالد قائنات‬ ‫ب��ه تش��ریح وضعی��ت و تنگناه��ای موجود‬ ‫پرداختن��د ک��ه در ای��ن خص��وص مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با عن��وان اینکه تاخی��ر در اجرای‬ ‫طرح‌ها از س��وی هر فرد یا نهادی باشد قابل‬ ‫قبول نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما باید به عنوان‬ ‫یک وظیفه ملی در این زمینه پیگیر بوده و تا‬ ‫رس��یدن به‌سر منزل مقصود از پای ننشینیم‪.‬‬ ‫تعل��ل در این راه از س��وی هیچ‌کس پذیرفته‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اولویت‌ها باید مش��خص‬ ‫ش��وند و تجهیزاتی که در داخل کشور وجود‬ ‫دارد بای��د از داخ��ل تامین ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫تجهیزات الن��گ دلیوری (تجهیزاتی که برای‬ ‫تحویل‪ ،‬نی��از به زمان طوالنی دارند) به موقع‬ ‫سفارش داده شوند ‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬در‬ ‫مسیر پیش��رفت کار به هر مشکلی برخوردید‬ ‫که از ید ش��ما خارج اس��ت باید به فوریت در‬ ‫میان گذاشته شود تا در اسرع وقت نسبت به‬ ‫انجام آن اقدام شود ‪ .‬وی غیرت ملی را اساس‬ ‫پیشرفت کشور و سرعت بخشیدن و پیگیری‬ ‫مستمر را از ضروریات موفقیت در انجام کارها‬ ‫قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ثبات قوانین‪ ،‬رقابت‌پذیری تولیدات معدنی را افزایش می‌دهد‬ ‫حامدش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬ارائه الیحه‌ای ضد‬ ‫رکود از س�وی دولت بار دیگ�ر بحث حمایت از‬ ‫تولید و رفع موانع س�رمایه‌گذاری در بخش‌های‬ ‫مختل�ف اقتصادی را مطرح کرد‪ .‬حال از آنجایی‬ ‫که بخش معدن در این الیحه به عنوان پیشران‬ ‫خ�روج از رک�ود اقتصادی م�ورد حمایت دولت‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬لزوم تسهیل در سازوکارهای‬ ‫س�رمایه‌گذاری داخلی و خارج�ی در این بخش‬ ‫و همچنی�ن ارائ�ه تس�هیالت به معدن�کاران از‬ ‫موضوعات�ی ب�ود ک�ه هم�واره دورخی�ز دولت‬ ‫ب�رای بهره‌گیری از درآمده�ای معدنی در رونق‬ ‫اقتصادی را نش�انه رفته اس�ت‪ .‬پس از گذشت‬ ‫چن�د م�اه از ص�دور این الیح�ه‪ ،‬هفت�ه آینده‬ ‫مجل�س برنامه‌های دولت ب�رای رفع مانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫کارشناس�ان معدن�ی در رابطه ب�ا اقداماتی که‬ ‫نیاز اس�ت در بخش معدن انجام شود‪ ،‬معتقدند‬ ‫ای�ن بخ�ش در ح�ال حاض�ر ب�ا چال�ش جذب‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی مواجه است که باید قوانین‬ ‫و آیین‌نامه‌ها در این مورد وضع و تسهیل شود‪.‬‬ ‫از ط�رف دیگ�ر نرخ س�ود بانکی و تس�هیالت‬ ‫بخش معدن باید در راس�تای حمای�ت از تولید‬ ‫باش�د تا با بهره‌گی�ری از آن‪ ،‬تولی�دات معدنی‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫دولت در یک س��ال اخیر ب��ا مهار تورم‬ ‫و بهبود وضع اقتصادی کالن کشور سعی‬ ‫بر ایج��اد رونق اقتصادی در تمام بخش‌ها‬ ‫داش��ته اس��ت اما همواره در ای��ن رابطه‬ ‫حمایت از بخش‌هایی که ظرفیت باالتری‬ ‫در افزایش تولید ناخالص داخلی دارند در‬ ‫اولویت است‪ ،‬چراکه با ایجاد رقابت‌پذیری‪،‬‬ ‫درآمدهای ارزی کشور افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به اصالح آیین‌نامه‌ها‬ ‫معاون معدن��ی خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت در گفت‌وگو با‬ ‫ضمن اشاره به‬ ‫اینکه س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در قوانی��ن و مقررات معدنی دیده‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجایی که معادن در‬ ‫ایران جزو انفال هس��تند‪ ،‬سازوکاری برای‬ ‫ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن‬ ‫دی��ده نش��ده اس��ت‪ .‬از ط��رف دیگ��ر‬ ‫آیین‌نامه‌ه��ای اجرای��ی‪ ،‬برخ��ی مقررات‬ ‫موجود در قانون معدن را تحت تاثیر قرار‬ ‫می‌دهند و همین منج��ر به ناپایداری در‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫شرکت‌های خارجی به دلیل برآوردی که‬ ‫از هزینه‌ها و درآمدهای بخش معدن پیش‬ ‫از سرمایه‌گذاری در کش��ور مقصد دارند‪،‬‬ ‫نگاه بلندمدتی به قوانین و مقررات داشته‬ ‫و شرایط خود را با آن هماهنگ می‌کنند‪.‬‬ ‫بی��ژن پناهی‌زاده با بی��ان اینکه نیازمند‬ ‫تدوین استراتژی بلندمدت در بخش معدن‬ ‫هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاض��ر برخی از‬ ‫معدنکاران برای صادرات محصوالت خود با‬ ‫مشکالتی مواجه هستند که اگر استراتژی‬ ‫بلندمدت��ی در مورد ص��ادرات محصوالت‬ ‫معدن��ی و صنایع وابس��ته تدوین نش��ود‪،‬‬ ‫رقابت‌پذی��ری در بخش مع��دن به وجود‬ ‫نمی‌آی��د‪ ،‬زی��را ماش��ین‌آالت و تجهیزات‬ ‫معدنی وارداتی هستند و تهیه آنها به دلیل‬ ‫موانع موجود بس��یار گران تمام می‌شود و‬ ‫در قیمت تمام ش��ده محصوالت اثر منفی‬ ‫می‌گذارد‪ .‬حال اگر دولت تسهیالتی برای‬ ‫واردات ماش��ین‌آالت معدن��کاران در نظر‬ ‫گیرد‪ ،‬برداش��ت محصوالت معدنی بیشتر‬ ‫می‌شود و هزینه تولید کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاهی به موضوع م��اده ‪ 24‬قانون‬ ‫معادن ادامه داد‪ :‬طبق این ماده بس��یاری‬ ‫از سازمان‌ها همچون محیط‌زیست‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و‪ ...‬درگیر صدور استعالم پروانه‌های‬ ‫معدن��ی هس��تند که هن��وز نتوانس��ته‌اند‬ ‫همکاری‌های الزم را با معدنکاران داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬از این رو نیاز است که این موضوع‬ ‫در قالب پنجره واحد تسهیل شود‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر باید میزان حقوق دولتی در یک بازه‬ ‫زمانی طوالنی مش��خص باشد یا اینکه هر‬ ‫ساله میزان معینی افزایش یابد تا براساس‬ ‫آن سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌های خود‬ ‫را تدوین کنند‪ .‬ب��رای نمونه اگر دولت در‬ ‫یک دوره ‪ 5‬یا ‪ 10‬ساله قوانین بخش معدن‬ ‫را به صورت ثابت تدوین کند‪ ،‬بستر جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و انگیزه الزم‬ ‫برای تولید رقابت‌پذی��ر محصوالت فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت‌پذی�ری با کاهش ن�رخ بهره‬ ‫بانکی‬ ‫عضو هی��ات مدیره‬ ‫خانه معدن در رابطه‬ ‫ب��ا س��ازوکار دولت‬ ‫ب��رای رف��ع موان��ع‬ ‫تولید رقابت پذیر در‬ ‫بخ��ش مع��دن اظه��ار ک��رد‌‪ :‬افزای��ش‬ ‫افزایش ‪ 60‬درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در خراسان رضوی‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۷‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ،۹۳‬میزان س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫صنعت و معدن اس��تان ‪ ٣٨٣‬میلیارد تومان‬ ‫بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل‪۶۰ ،‬‬ ‫درصد رشد داش��ته است‪ .‬به گزارش‬ ‫از رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫راضیه علیرضایی اظهار کرد‪ :‬در ‪ 7‬ماه نخس��ت س��ال گذش��ته‪١٤٧ ،‬‬ ‫میلیاردتومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن استان انجام‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سرعت رش��د اقتصادی اس��تان در این مدت افزود‪:‬‬ ‫رشد اقتصادی استان در ‪ 7‬ماه نخست سال‌جاری‬ ‫بیش��تر از رش��د اقتصادی کل سال گذشته بوده‬ ‫است و خراسان رضوی ظرفیت‌های زیادی برای‬ ‫رشد اقتصادی دارد که با تقویت آن می‌توان رشد‬ ‫اقتصادی را افزایش داد‪ .‬وی همجواری خراس��ان‬ ‫رضوی با کش��ورهای آس��یای میانه و همچنین‬ ‫افغانستان را فرصت خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی استان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌ویژه حمل‌ونقل‪ ،‬تولید‬ ‫و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر‪ ،‬جلوگیری از خام فروشی و‬ ‫بهره‌گیری از دانش فنی با فناوری باال در تولید کاالها فرصت خوبی را‬ ‫برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫رقابت‌پذی��ری تولی��د در مرحل��ه اول به‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور برمی‌گردد که‬ ‫باید فضای کس��ب و کار بهبود یابد‪ .‬حال‬ ‫ای��ن مس��ئله ت��ا ح��دودی ب��ا کاه��ش‬ ‫بوروکراسی‌ها در سیستم اداری در صدور‬ ‫پروانه‌های بهره‌برداری و ‪ ...‬برطرف خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از طرف دیگر در این مسیر مواردی‬ ‫همچون نرخ بهره بانکی و تسهیالت تاثیر‬ ‫مهم��ی در رون��د س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫معدن دارد که دولت با کاهش نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت می‌تواند بخش معدن را تقویت‬ ‫کن��د‪ .‬بهرام ش��کوری با نگاه��ی به دیگر‬ ‫مشکالت بخش معدن افزود‪ :‬حمل و نقل‬ ‫ریل��ی و ایج��اد بنادر دریای��ی با ظرفیت‬ ‫پهلوگیری کش��تی‌های غول‌پیکر از دیگر‬ ‫موارد اس��ت که می‌تواند در رقابت‌پذیری‬ ‫صادرات محصوالت معدنی موثر باشد‪ .‬به‬ ‫گون��ه‌ای ک��ه هم‌اکن��ون در حم��ل مواد‬ ‫معدنی حمل و نقل ریلی ایران گران‌تر از‬ ‫س��ایر کش��ورهای دنیاس��ت و این امر به‬ ‫افزای��ش قیم��ت تمام‌ش��ده محصوالت‬ ‫معدنی منجر شده اس��ت‪ .‬حال پیشنهاد‬ ‫ایجاد ه��اب حمل‌ونقل دریایی در منطقه‬ ‫چابهار می‌تواند صادرات را تس��هیل کند‪.‬‬ ‫چراک��ه در حال حاض��ر راننده‌ه��ا برای‬ ‫ارس��ال بار به چابهار راغب نیس��تند زیرا‬ ‫واردات از طریق بندرعباس انجام می‌شود‬ ‫و در مس��یر برگش��ت از چابهار بدون بار‬ ‫خواهند بود و برای آنها سودی ندارد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د براهمی��ت ایج��اد پنجره‬ ‫واح��د در فعالیت‌های معدن��کاری ادامه‬ ‫داد‪ :‬از آنجای��ی ک��ه س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش معدن نیازمند اس��تعالم و مراجعه‬ ‫به س��ازمان‌های مختلف است‪ ،‬یک دوره‬ ‫زمان��ی طوالنی‌مدت صرف کس��ب مجوز‬ ‫می‌کنند‪ .‬از این رو با تاسیس یک سازمان‬ ‫مستقل برای تجمیع اقدامات سازمان‌های‬ ‫مختل��ف همچون محیط زیس��ت‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و ‪ ...‬می‌توان به روند اجرایی شدن‬ ‫فعالیت‌های معدنی س��رعت بخشید‪ .‬این‬ ‫مس��ئله در مورد س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫نیز صدق می‌کند‪ .‬کش��ور گرجس��تان با‬ ‫تش��کیل یک س��ازمان مس��تقل در این‬ ‫بخش توانس��ته اس��ت صدور مجوزهای‬ ‫معدن��ی را ب��ا س��ازماندهی معدن��کاران‬ ‫در م��دت زم��ان کوتاهی انج��ام دهد‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای که س��رمایه‌گذار در یک سازمان‬ ‫پروانه بهره‌برداری‪ ،‬مجوز س��ازمان محیط‬ ‫زیست و منابع طبیعی‪ ،‬حساب بانکی و ‪...‬‬ ‫را در مدت ‪ 2‬س��اعت اخذ می‌کند و پس‬ ‫از آن می‌توان��د برنامه‌ها و طرح‌های خود‬ ‫را اجرایی کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایران ‪ 5‬درصد از سهم بازار‬ ‫فوالد عراق را دارد‬ ‫‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬کش��ور عراق ساالنه‬ ‫‪8‬میلی��ون تن واردات فوالد دارد که از این بازار‪ ،‬ایران‬ ‫با صدور س��االنه ‪ 400‬هزار تن فوالد‪ ،‬سهم ‪ 5‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬احم��د دنیانور افزود‪ :‬مش��کل نقل و انتقال پول‬ ‫و اولوی��ت تامین نیاز داخل باعث ش��د که چندان به‬ ‫بازار کش��ورهای دیگر توجه نش��ود و اکن��ون ترکیه‬ ‫تامین‌کننده اصلی فوالد مورد نیاز عراق است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بازارسازی و بازارشناسی صنعت فوالد را الزمه‬ ‫افزایش صادرات این صنعت و حرکت به سمت اقتصاد‬ ‫بدون نفت دانست‪ .‬دنیانور اظهار کرد‪ :‬الزمه دستیابی‬ ‫به صادرات مناس��ب در صنعت فوالد ابتدا این اس��ت‬ ‫که مش��کل نقل‌وانتقال ارز برطرف ش��ود‪ ،‬از آنجا که‬ ‫در س��ال‌های اخیر ایران وارد‌کننده اصلی فوالد بوده‪،‬‬ ‫چندان به صادرات توجه نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ای��ران از بازار ‪ 4‬میلی��ون تنی فوالد‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬س��هم ‪ 150‬هزار تنی دارد و پاکس��تان‬ ‫تامین‌کننده اصلی نیاز این کشور به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن یادش��ده گف��ت‪ :‬عمر‬ ‫بخ��ش خصوصی در صنعت فوالد ای��ران بیش از ‪10‬‬ ‫س��ال نیست و سازمان توس��عه تجارت باید در زمینه‬ ‫بازارشناس��ی فعال ش��ود تا زمینه ص��ادرات تولیدات‬ ‫بخش خصوصی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ف��والد تولیدی ایران از نظر کیفیت‬ ‫و قیمت قابلیت رقابت با کشورهای منطقه را دارد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬امروز ‪ 50‬درص��د از ظرفیت تولید‬ ‫فوالد کش��ور فعال اس��ت و سال گذش��ته ایران یک‬ ‫میلیون تن صادرات اس��لب (فوالد تخت) و ورق‌های‬ ‫خاص فوالدی داش��ت و پیش‌بینی می‌شود‪ ،‬این رقم‬ ‫در سال جاری به ‪ 800‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫ضرورت نوسازی فناوری سیمان‬ ‫مدیرعامل سابق شرکت س��یمان تهران بر نوسازی‬ ‫و جایگزینی فناوری سیمان تهران و فیلتراسیون این‬ ‫کارخانه تاکید کرد‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬س��یدعطاهلل‬ ‫س��یدان در مراس��م معارفه مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫س��یمان تهران و قدردان��ی از مدیرعامل س��ابق این‬ ‫شرکت با اشاره به اینکه از زمان ورود به سیمان تهران‬ ‫ت�لاش کردم برنامه کوچک‌س��ازی ش��رکت را دنبال‬ ‫کن��م‪ ،‬افزود‪ :‬در همین زمینه تعداد نیروهای ش��رکت‬ ‫در سال ‪ 1383‬از افزون‌بر ‪ 2418‬نفر به حدود ‪1270‬‬ ‫نفر کاهش یافته است و در همین مدت نیز توانستیم‬ ‫پروژه‌ه��ای متع��ددی را در زمین��ه افزای��ش تولید و‬ ‫بهره‌وری در سیمان تهران اجرا کنیم‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه با اجرای برنامه کوچک‌س��ازی در‬ ‫س��یمان تهران تناسب بیش��تری بین موقعیت شغلی‬ ‫کارکنان و تخصص آنها ایجاد شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سیمان‬ ‫تهران باید براس��اس برنامه‌های ‪ 3‬س��اله‌ای که بنیاد‬ ‫تعری��ف و تدوین می‌کند‪ ،‬اس��تراتژی خود را تدوین و‬ ‫پیاده‌س��ازی کند و در همین زمینه توجه به مس��ائل‬ ‫استاندارد و محیط زیست نیز اولویت زیادی دارد‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به اینکه حضور رقبای سیمان‬ ‫تهران در بازار بسیار تخریبی و سرسختانه بوده است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در ‪ 1/5‬تا ‪ 2‬س��ال گذش��ته رقبا توانستند‬ ‫بخشی از بازار سیمان تهران را در اختیار خود بگیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ابق شرکت سیمان تهران افزود‪ :‬آقای‬ ‫مختارپور که س��مت مدیرعاملی س��یمان تهران را بر‬ ‫عهده گرفته است‪ ،‬س��ابقه فعالیت در بخش بازرگانی‬ ‫و ب��ازار را دارد و به همین دلی��ل به نظر من می‌تواند‬ ‫عملکرد موفقی در سیمان تهران داشته باشد‪.‬‬ ‫س��یدان در ادامه با اش��اره به اینکه فناوری سیمان‬ ‫تهران مربوط به ‪ 7‬دهه گذشته بوده و به همین دلیل‬ ‫هزینه‌هایی از این بابت به کارخانه تحمیل می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بای��د در زمینه بهینه‌س��ازی این فناوری‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬از س��وی دیگر در زمینه فیلتراس��یون‬ ‫نی��ز باید ت�لاش کنیم از فناوری روز به��ره ببریم‪ .‬در‬ ‫همی��ن زمین��ه نیز برنام��ه جامعی به کمک مش��اور‬ ‫تهیه شد‪.‬‬ ‫م الف ‪571‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان‬ ‫اطالعیه‬ ‫(آگهی تمدید فراخوان پهنه‌های اکتشافی)‬ ‫پی��رو آگهی فراخوان عمومی پهنه‌های اکتش��افی مصوب اس��تان کرمان در روزنامه سراس��ری‬ ‫مورخ ‪ 93/9/3‬و روزنامه محلی ندای وحدت مورخ ‪ 93/9/2‬بدینوسیله به اطالع‬ ‫گسترش‬ ‫می‌رساند که زمان شرکت در فراخوان تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪ 93/10/13‬تمدید می‌گردد‪.‬‬ ‫ضمنا زمان بازگشایی پاکات متعاقبا از طریق سایت سازمان اعالم می‌گردد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫مدیر عامل ذوب‌آهن اصفهان‪:‬‬ ‫پروژه تولید ریل ملی‪ ،‬یک‌ساله‬ ‫به بهره‌برداری می‌رسد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان گفت‪ :‬پروژه‬ ‫تولید ریل از معدود پروژه‌هایی اس��ت که یک‌ساله به‬ ‫بهره‌برداری می‌رس��د و با راه‌ان��دازی آن عالوه‌بر رفع‬ ‫وابستگی و جلوگیری از خروج ارز‪ ،‬سودآوری مناسبی‬ ‫نیز برای کشور به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫از اصفهان‪ ،‬اردشیر سعد محمدی‬ ‫به گزارش‬ ‫در جلس��ه ش��ورای تامین شهرس��تان لنجان که به‬ ‫منظ��ور برنامه‌ریزی و تدوین راهکاره��ای الزم برای‬ ‫حفظ امنیت بیش��تر مراکز صنعتی به ویژه ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان در این ش��رکت برگزار شده بود‪ ،‬ضمن ارائه‬ ‫گزارش��ی از برنامه‌های این شرکت برای تنوع و تولید‬ ‫محص��والت جدی��د‪ ،‬حمای��ت جدی ش��ورای تامین‬ ‫شهرس��تان لنجان ب��رای ایجاد آرام��ش و امنیت در‬ ‫اطراف کارخانه به ویژه منطقه هواشناسی را خواستار‬ ‫شد و گفت‪ :‬در صورتی می‌توان به رسالت اصلی تولید‬ ‫پرداخت که آرامش و امنیت الزم برای کارخانه برقرار‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در زمینه رفع نیازهای داخلی کش��ور و‬ ‫رفع وابس��تگی ب��ه خارج و همچنین ایج��اد تنوع در‬ ‫تولی��د و رقاب��ت در عرصه‌ه��ای مختل��ف‪ ،‬ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان اقدام ب��ه خرید و راه‌ان��دازی کارخانه تولید‬ ‫ری��ل ملی کرده اس��ت که پ��س از انج��ام این مهم‪،‬‬ ‫برنامه تولید تیرآهن‌های بال‌پهن نیز با جدیت دنبال‬ ‫می‌شود ‪.‬‬ ‫وی رون��د پ��روژه تولید ریل مل��ی را مثبت و رو به‬ ‫جل��و ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬در دو ماه و نیم گذش��ته‬ ‫بیش از ‪ 23‬هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده و‬ ‫‪ 500‬تن تجهیزات ریل وارد ذوب‌آهن ش��ده است که‬ ‫‪ 800‬تن آن در راه اس��ت و در آینده نزدیک بارگیری‬ ‫می‌شود ‪.‬‬ ‫س��عد محمدی اف��زود‪ :‬پروژه تولید ری��ل از معدود‬ ‫پروژه‌هایی است که یک‌ساله به بهره‌برداری می‌رسد‬ ‫و با راه‌اندازی آن عالوه بر رفع وابس��تگی و جلوگیری‬ ‫از خروج ارز‪ ،‬س��ودآوری مناس��بی نیز برای کشور به‬ ‫ارمغان می‌آید‪ .‬وی همچنین اس��تفاده از قوطی ورق‬ ‫به‌ج��ای تیرآهن‌ه��ای بال‌پهن را یکی از مش��کالت‬ ‫صنعت ساختمان و سازه‌های فلزی در کشور دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در کنار کارخانه ریل ملی‪ ،‬تولید تیرآهن‌های‬ ‫بال‌پهن نیز در دستور کار است که با تولید آن ساالنه‬ ‫یک میلیون تن ظرفیت تولیدی ایجاد می‌شود ‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بکارگیری تیرآهن‌ه��ای بال‌پهن‪ ،‬باعث‬ ‫استحکام بیشتر ساختمان و سازه‌های فلزی می‌شده‬ ‫و درحال حاضر س��االنه ح��دود ‪ 800‬هزار تن قوطی‬ ‫ورق به جای این‌گونه تیرآهن‌ها استفاده می‌شود ‪.‬‬ ‫‹ ‹ رش�د تولید کالف گرم و آهن اس�فنجی‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫رییس تولید ناحیه فوالدس��ازی و نورد پیوسته سبا‬ ‫از رش��د تولید کالف گرم و آهن اسفنجی این ناحیه‬ ‫در ‪9‬ماه نخست سال‌جاری خبرداد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬محمود محمدی فش��ارکی در این رابطه‬ ‫اف��زود‪ :‬با تالش کارکنان س��ختکوش و متعهد ناحیه‬ ‫فوالدس��ازی و نورد پیوس��ته س��با در ‪ 9‬ماه نخست‬ ‫س��ال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان‬ ‫بیش از ‪ 9‬درصد رش��د در تولید کالف گرم و بیش از‬ ‫‪ 16‬درصد رشد در تولید آهن اسفنجی در ناحیه سبا‬ ‫محقق ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این رشد تولید در شرایطی به‬ ‫دست آمد که در س��ال ‪ 92‬ناحیه فوالدسازی و نورد‬ ‫پیوس��ته به بیش از ظرفیت اسمی یعنی رکورد تولید‬ ‫‪ 711‬هزار تن کالف دس��ت یافت��ه بود که پیش‌بینی‬ ‫می‌شود امسال نیز ش��اهد ثبت رکورد جدید دیگری‬ ‫در تولید کالف و آهن اسفنجی در این ناحیه باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ تولی�د فوالده�ای م�ورد نی�از صنای�ع‬ ‫خودروسازی در فوالد مبارکه‬ ‫ب��ا راه‌ان��دازی واح��د ‪ RH-TOP‬در ناحی��ه‬ ‫فوالدس��ازی و ریخته‌گری مداوم فوالد مبارکه‪ ،‬توان‬ ‫تولید فوالدهای آی اف مورد نیاز صنایع خودروسازی‬ ‫برای نخس��تین‌بار در ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫از اصفهان‪ ،‬بهرام زمانی‪،‬‬ ‫ایجاد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫مدی��ر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته‌گری فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان با تایی��د این خبر گفت‪ :‬با ت�لاش کارکنان‬ ‫س��ختکوش ناحیه فوالدس��ازی و ریخته‌گری مداوم‬ ‫برای نخستین‌بار در کش��ور تولید فوالدهای عاری از‬ ‫عناصر بین شبکه‌ای بسیار کم کربن از طریق سیکل‬ ‫‪ RH-TOP‬ناحیه فوالدسازی با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید برتولید ‪ 1663‬تن فوالد یو ال س��ی از‬ ‫نوع آی اف حاوی تیتانیوم و ‪ 1950‬تن فوالد گاززدایی‬ ‫ش��ده کم کربن گفت‪ :‬با موفقیت به دس��ت آمده‪ ،‬در‬ ‫آینده‪ ،‬کشور از واردات این‌گونه فوالد‌ها بی‌نیاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بهرام زمانی عمده کاربرد ای��ن نوع فوالد را در‬ ‫قس��مت‌هایی از بدنه خ��ودرو که به‌ط��ور همزمان و‬ ‫ترکیبی نیاز به ش��کل‌پذیری و فرم‌پذیری باال دارند‪،‬‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این قطعات شامل قسمت‌های نمایان‬ ‫و غیرنمایان است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مزایده؛ بهترین روش واگذاری در بخش معدن‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند استفاده از مناقصه و مزایده به شکل کنونی مانع از حضور سرمایه‌گذاران خارجی است‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گ�روه مع�دن‪ :‬مزای��ده و‬ ‫مناقصه روش��ی اس��ت ک��ه در ای��ران برای‬ ‫واگذاری ی��ا هرگونه مش��ارکت پیمانکاران و‬ ‫س��رمایه‌گذاران در پروژه‌ه��ای معدنی انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬در مزایده‌ها و مناقصه‌ها برگزار‌کننده‬ ‫با س��اختاری سیس��تماتیک به ارزیابی توان‬ ‫فن��ی و علمی پیمانکاران و متقاضیان پهنه‌ها‬ ‫و محدوده‌های معدن��ی می‌پردازد اما به‌دلیل‬ ‫اینکه از قواعد و ش��اخصه‌های خاصی پیروی‬ ‫می‌کند روش��ی زمان بر محس��وب می‌شود‪،‬‬ ‫روش��ی که حاشیه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اما در مقابل مزایده و مناقصه روش گفت‌وگو‬ ‫و تفاهم و مذاکره قرار دارد که اگر‌چه در ایران‬ ‫از آن اس��تفاده نمی‌شود ولی به دلیل اهمیت‬ ‫داش��تن عنص��ر زمان ب��رای برخ��ی پروژه‌ها‬ ‫و س��رمایه‌گذاران‪ ،‬ب��ا توجه��ی که ازس��وی‬ ‫شرکت‌های مطرح و صاحب‌نام متقاضی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬کارشناسان‬ ‫از مزای��ا و معای��ب ای��ن دو روش در مزایده‬ ‫واگذاری‌های بخش معدن می‌گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزای�ده بهت�ر اس�ت‪ ،‬ران�ت ش�کل‬ ‫نمی‌گیرد‬ ‫محم��د بیاتی��ان‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیته معادن کمیسیون‬ ‫صنای��ع مجلس به‬ ‫می‌گوید‪ :‬ش��کل واگذاری‬ ‫محدوده‌ه��ا و پهنه‌ه��ای‬ ‫معدنی در ایران فقط به‌صورت مزایده اس��ت‪.‬‬ ‫در قوانین ب��رای مناقصه و مزای��ده این‌گونه‬ ‫تعریف شده که انجام هر واگذاری و فروش در‬ ‫حوزه دس��تگاه‌های دولتی با بیش از س��قف‬ ‫مش��خص ش��ده باید به‌صورت مزای��ده و هر‬ ‫خریدی باالتر از این محدوده قیمتی به‌صورت‬ ‫مناقصه برگزار شود‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬حسن این‬ ‫روش این اس��ت که جلوی ه��ر گونه حرف و‬ ‫حدیثی درخصوص دخالت افراد و قدرت‌های‬ ‫بیرونی و اعمال نفوذ کانون‌های مالی و قدرت‬ ‫را می‌گی��رد‪ .‬بازک��ردن پاکت‌های پیش��نهاد‬ ‫قیمت در حضور جمع��ی از افراد ذی‌صالح و‬ ‫بررسی قیمت‌های پیشنهادی‪ ،‬امکان بروز هر‬ ‫گونه شائبه‌ای را از بین می‌برد‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس دهم اعمال این روش‬ ‫را بدون اشکال دانسته و تغییر روش واگذاری‬ ‫پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی را فسادبرانگیز‬ ‫‹ ‹حمای�ت از خصوصی‌ه�ای واقع�ی با‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫و مس��تعد رانت‌خ��واری می‌دان��د و ادام��ه‬ ‫می‌دهد‪ :‬به نظر می‌رس��د این روش فسادها و‬ ‫رانت‌خواری‌های ویژه‌ای که در گذشته وجود‬ ‫داشته را از بین برده و دست البی‌های قدرت‬ ‫و ث��روت را کوت��اه و از ورود افراد بی‌تخصص‬ ‫به ای��ن حیطه جلوگیری کرده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه اگر منظور اس��تفاده از روش‬ ‫گفت‌وگو برای س��رمایه‌گذاران خارجی است‬ ‫می‌توان از س��ازوکارهای دیگری سود جست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قوانین ما دارای سازوکارهای مشخص و‬ ‫تشویقی برای واگذاری یک‌سری فعالیت‌های‬ ‫معدنی به س��رمایه‌گذاران خارجی است ولی‬ ‫دول��ت نیز بای��د در جهت تس��هیل این امر‪،‬‬ ‫در چارچوب‌ه��ای قانون��ی ک��ه دارد اقدامات‬ ‫حمایتی انجام دهد‪.‬‬ ‫بیاتی��ان در پاس��خ به این س��وال که روش‬ ‫مزایده نیز کاملا ح��رف و حدیث‌ها را از بین‬ ‫نمی‌برد و چند پرونده اخیر مطرح‌ش��ده‪ ،‬گواه‬ ‫این ادعا اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬این حرف ازس��وی‬ ‫کس��انی مطرح می‌ش��ود که خود در مزایده‪،‬‬ ‫برنده نش��ده‌اند بنابراین ب��رای برطرف‌کردن‬ ‫چنین شائبه‌ها و و مسائلی‪ ،‬شورایی که اقدام‬ ‫به باز‌کردن پاکت‌های پیشنهاد می‌کند‪ ،‬بهتر‬ ‫است شورایی فراقوه‌ای باشد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن اس��تفاده از روش گفت‌وگ��و‬ ‫و مذاک��ره را مرحله بع��دی مزایده می‌داند و‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬گفت‌وگو می‌توان��د در مرحله دوم‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ ،‬بدین‌ص��ورت ک��ه چند نفر‬ ‫به‌عنوان برنده مرحله نهایی انتخاب ش��وند و‬ ‫بین آنه��ا با روش گفت‌وگو‪ ،‬برنده مش��خص‬ ‫و اعالم ش��ود ولی صرف��ا گفت‌وگو به صالح‬ ‫نیست و روش مذاکره روش مناسب‌تری تلقی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گفت‌وگو با شرکت‌های بزرگ‬ ‫س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اس��تان‌ها و برخ��ی س��ازمان‌های دیگر نظیر‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی می‌توانند محدوده‌ها‬ ‫و پهنه‌ه��ای معدنی را به متقاضی��ان واگذار‬ ‫کنند‪ .‬آنها به‌عنوان س��ازمان‌های مجری‪ ،‬حق‬ ‫هیچ‌گونه دخل و تصرف��ی در روش واگذاری‬ ‫به متقاضی��ان ندارند و اجراکنن��ده مزایده‌ها‬ ‫محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال به��روز برنا‪،‬‬ ‫معاون اکتش��اف سازمان‬ ‫زمین‌شناسی در گفت‌وگو‬ ‫می‌گوید‪ :‬در دنیا‬ ‫با‬ ‫دو روش مزای��ده و‬ ‫گفت‌وگو برای واگذاری پهنه‌های اکتش��افی‬ ‫معدن��ی مورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد اما در‬ ‫ایران فقط روش مزایده به‌کار برده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬روش مزایده ضمن اینکه روش‬ ‫بس��یار معم��ول و درعی��ن حال س��ودمند و‬ ‫ش��فافی برای واگ��ذاری به ش��مار می‌رود به‬ ‫همان اندازه که زمان می‌برد می‌تواند روش��ی‬ ‫باش��د که به درد سرمایه‌گذار خارجی نخورد‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذار خارج��ی در مقطعی ب��ا رایزنی‬ ‫ش��رکت‌ها و س��ازمان‌های داخلی‪ ،‬متقاعد به‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌شود اما برای گرفتن پهنه‬ ‫معدنی‪ ،‬باید چند ماه صبر کند و تا آن موقع‪،‬‬ ‫بازاره��ای جذاب‌ت��ری ب��رای س��رمایه خود‬ ‫می‌یابد‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬به نظر می‌رس��د‬ ‫باید برخی شرکت‌های داخلی معتبر که دارای‬ ‫توان فن��ی و مالی باالیی هس��تند را با روش‬ ‫گفت‌وگو به این بخش از معدن که به‌طور عام‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذار بخش خصوصی رغبت چندانی‬ ‫برای حضور در آن ندارد را جذب کرد‪ .‬زمانبر‬ ‫بودن فرآیند واگذاری‌ها و سختی‌های این راه‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران معدنی را در بخش اکتش��اف‬ ‫دلس��رد می‌کن��د و بع��د از مدتی به س��مت‬ ‫بازارهای دیگری می‌روند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می‌کن��د‪ :‬اس��تفاده از روش‬ ‫گفت‌وگ��و می‌توان��د جزو اختیارات روس��ای‬ ‫س��ازمان‌های دولتی باش��د ک��ه می‌توانند و‬ ‫باید مس��ئول واگذاری‌ها باش��ند ت��ا احتمال‬ ‫رانت‌جویی و تخلف کاهش یابد‪.‬‬ ‫وحی��د صائب‌ف��ر‪ ،‬رییس‬ ‫تخصص��ی‬ ‫کمیت��ه‬ ‫زمین‌شناس��ی نظ��ام‬ ‫مهندس��ی عمران استان‬ ‫تهران در این خصوص به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬متقاضی��ان واگ��ذاری‬ ‫محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی به‌طور معمول‬ ‫در دو دس��ته قاب��ل تقس��یم هس��تند‪ :‬گروه‬ ‫نخس��ت اش��خاص حقیقی‌اند که بدون هیچ‬ ‫ممانعتی می‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند‬ ‫و با پیش��نهادهای مالی اغواکننده‪ ،‬برنده هم‬ ‫بشوند ولی این گروه از نظر مالی و دانش فنی‬ ‫به‌طور معمول ضعیف هستند و در ابتدای راه‬ ‫ق��رار دارن��د‪ .‬از آنجا ک��ه در مزایده‌ها‪ ،‬نوعی‬ ‫ارزیابی توان مالی و فنی نیز لحاظ می‌ش��ود‪،‬‬ ‫حضور افراد ضعی��ف در ادامه کار غیرممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬گروه دوم شرکت‌کننده‪،‬‬ ‫شرکت‌های حقوقی هس��تند که خود شامل‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی هستند که از حمایت‬ ‫دول��ت برخوردارند و توان مالی و فنی باالیی‬ ‫دارند و در مجموع ش��رایط خوبی دارند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت‌ها که خصولتی نامیده می‌ش��وند و‬ ‫دست‌ش��ان برای خرید باز اس��ت‪ ،‬می‌توانند‬ ‫اع��دادی را در مزایده‌ه��ا پیش��نهاد بدهن��د‬ ‫که باق��ی ش��رکت‌های حقوقی و اش��خاص‬ ‫حقیق��ی نتوانند ب��ا آنها رقابت کنن��د‪ ،‬بنابر‬ ‫این ورشکست می‌ش��وند به‌ویژه آن دسته از‬ ‫شرکت‌های حقوقی خصوصی که دارای اعتبار‬ ‫و دانش فنی هس��تند ولی در رقابت با بخش‬ ‫مورد حمایت دول��ت نمی‌توانند رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬اما می‌توان با روش گفت‌وگو با‬ ‫شرکت‌هایی از این دست در پهنه‌های معدنی‬ ‫که دانش فنی بس��یار باالیی می‌خواهد و کار‬ ‫روی آنها بسیار زمان می‌برد‪ ،‬به آنها زمان داد‬ ‫ت��ا به تدریج کار کنند و محدوده‌های معدنی‬ ‫را به‌طور قطع مشخص کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار‌کرد‪ :‬بقیه ش��رکت‌های کوچک‬ ‫و افراد حقیق��ی می‌توانن��د از طریق مزایده‬ ‫در واگ��ذاری پهنه‌ه��ا و محدوده‌های معدنی‬ ‫حضور پی��دا کنند تا می��زان آمادگی و توان‬ ‫فنی آنها با روش بهتری سنجیده شود‪.‬‬ ‫ذوب‌آهن تعامالت خوبی با محیط‌زیست دارد‬ ‫گ�روه مع�دن‌‪ :‬ش��کایت محیط‌زیس��ت اصفه��ان‬ ‫از ذوب‌آه��ن اجرایی ش��د‪ .‬ش��کایت محیط‌زیس��ت‬ ‫اصفه��ان از ذوب‌آهن به عنوان بزرگترین فوالدس��از‬ ‫کش��ور س��ابقه طوالنی داش��ته و هرچند مس��ئوالن‬ ‫ذوب‌آهن اصفه��ان در اظهارات مختلف خود از نصب‬ ‫دستگاه‌های تجهیزات نوین فیلتراسیون برای کاهش‬ ‫آلودگی‌های زیست محیطی خبر داده‌اند‪ .‬اما آلودگی‬ ‫این واحد فوالدس��ازی قدیمی همواره مورد مناقش��ه‬ ‫مس��ئوالن محیط‌زیس��ت اس��تان بوده به گونه‌ای که‬ ‫اخی��را نیز مدیرکل محیط‌زیس��ت اصفهان از اجرایی‬ ‫ش��دن ش��کایت این س��ازمان از ذوب‌آهن خبر داده‬ ‫اس��ت‪ .‬حمید ظهرابی در این خصوص گفته‪ :‬با توجه‬ ‫به تحقق نیافتن وعده‌های زیس��ت‌محیطی ش��رکت‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان درب��اره کاهش و کنترل آالیندگی‬ ‫خ��ود پرونده در این زمینه در مراجع قضایی اس��تان‬ ‫تش��کیل شده و به زودی حکم نهایی در این خصوص‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فیلتراس��یون صنایع و اس��تفاده از‬ ‫روش‌ه��ای کنترل آلودگی از جمله راهکارهای مقابله‬ ‫با آلودگ��ی هوا و تعطیلی صنایع اس��ت‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫هماهنگ��ی صنایع اصفهان با اداره کل محیط‌زیس��ت‬ ‫اس��تان برای کنت��رل آلودگی هوا اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫هماهنگی‌ه��ای ص��ورت گرفته مقرر ش��د که هرگاه‬ ‫ش��اخص‌های آلودگی هوای اصفهان به مرز هش��دار‬ ‫و اضطرار رس��ید واحده��ای صنعتی آالین��ده مانند‬ ‫کارگاه‌های ریخته گری و کوره‌های آجرپزی بر اساس‬ ‫مصوبه کارگروه‌های مختل��ف در برنامه جامع کاهش‬ ‫آلودگی هوا ملزم به کاهش فعالیت‌های خود به میزان‬ ‫‪ 50‬درص��د ظرفیت اصل��ی صنعتی خود هس��تند و‬ ‫هرگاه شاخص آلودگی هوا از مرز هشدار گذشت باید‬ ‫بالفاصله تولید خود را تا اطالع‌ثانوی متوقف کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط‌زیس��ت اس��تان اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫ق��درت س��ازمان محیط‌زیس��ت قدرت قانون اس��ت‬ ‫و قانون‌گ��ذار نی��ز قوانی��ن و مجازات‌های��ی را برای‬ ‫تخطی‌گران از مقررات محیط‌زیس��ت در نظر گرفته‪،‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس ادارات کل محیط‌زیس��ت در همه‬ ‫استان‌های کش��ور وظیفه دارند در مواجهه با هر‌گونه‬ ‫قانون‌ش��کنی وارد عمل ش��ده و مرات��ب تخلف را به‬ ‫مراجع قضایی گزارش کنند‪.‬‬ ‫درحالی که مدیرکل س��ازمان محیط‌زیست استان‬ ‫اصفهان از اجرایی ش��دن شکایت سازمان متبوع خود‬ ‫خبر داده در این رابطه س��خنگوی ذوب‌آهن نس��بت‬ ‫به این ش��کایت ابراز بی‌اطالعی کرده و معتقد اس��ت‬ ‫ش��رکت ذوب‌آهن ب��ه تفاهم خوبی با محیط‌زیس��ت‬ ‫دست یافته است‬ ‫محمدرضا کجباف با اش��اره به نصب فیلتر غبارگیر‬ ‫بر کانورتور ذوب‌آهن اصفهان تا نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫گف��ت‪ :‬نزدیک به ‪ 400‬میلیارد تومان‬ ‫دیگر به‬ ‫پروژه‌های زیس��ت‌محیطی در ذوب‌آه��ن اصفهان در‬ ‫دس��ت احداث و اقدام اس��ت که مهم‌ترین آنها نصب‬ ‫فیلت��ر غبارگیر به جای فیلتر قبلی از کار افتاده بود با‬ ‫هزین��ه ‪ 70‬میلیارد تومان بر کانورتور این کارخانه که‬ ‫مربوط به فوالدسازی ذوب‌آهن اصفهان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عمده‌تری��ن مش��کل زیس��ت محیطی‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان مربوط به بخش فوالدسازی و فیلتر‬ ‫بود که با نصب این دستگاه عظیم برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تجهیزات این فیلت��ر از بهترین‬ ‫ش��رکت‌های اروپایی خری��داری ش��ده تصریح کرد‪:‬‬ ‫تمامی صنایع آالینده هس��تند اما به گفته اس��تاندار‬ ‫اصفهان در نمایشگاه و همایش محیط‌زیست که اخیرا‬ ‫برگزار شد س��هم صنایع در آالیندگی استان اصفهان‬ ‫فق��ط ‪10‬درصد اس��ت و عامل ‪ 70‬درص��د آالیندگی‬ ‫هوای اس��تان اصفهان وس��ایل حمل‌ونقل هس��تند و‬ ‫‪ 20‬درصد باقیمانده‪ ،‬از دیگر منابع آلوده‌کننده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این اقدامات در راس��تای توافق انجام‬ ‫ش��ده با س��ازمان حفاظ��ت از محیط‌زیس��ت بوده و‬ ‫پیش��رفت اقدامات اجرایی‪ ،‬از برنامه‌های توافق ش��ده‬ ‫طرفین جلوتر است‪.‬‬ ‫کجب��اف با اش��اره به اینک��ه نگاه م��ا در این واحد‬ ‫صنعتی این اس��ت که ذوب‌آهن اصفه��ان یک بنگاه‬ ‫اقتصادی و یک شرکت پیش‌رو در عرصه‌های مختلف‬ ‫مدیریتی‪ ،‬فنی و زیس��ت‌محیطی محس��وب می‌شود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نگاه باعث می‌شود استراتژی‌های کالن‬ ‫و برنامه‌های توس��عه و بهس��ازی شرکت نیز مطابق با‬ ‫استانداردها و الزامات زیست محیطی منطبق شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ذوب‌آه��ن ب��رای انج��ام پروژه‌ه��ای‬ ‫زیست‌محیطی حدود ‪ 400‬میلیارد تومان هزینه کرده‬ ‫و اقدام به نصب آنالیزاتورها و نشانگرهایی در کارخانه‬ ‫کرده که قادر هس��تند میزان آالیندگی و هوای پاک‬ ‫را بسنجند‪ .‬بر این اساس هر شخصی می‌‌تواند قضاوت‬ ‫کند که در ذوب‌آهن چند روز هوای پاک داشته‌ایم و‬ ‫در دیگر مناطق این وضعیت چگونه بوده است ‪.‬‬ ‫کجباف با اش��اره به پروژه نص��ب غبارگیر کانورتور‬ ‫گف��ت‪ :‬برای حل مش��کل آالیندگی کانورت��ور که از‬ ‫آخرین مش��کالت مشهود زیس��ت‌محیطی ذوب‌آهن‬ ‫اس��ت با شرکت اشاتس آلمان قرارداد منعقد شده که‬ ‫در کن��ار آن ی��ک تیم تحقیقاتی داخل��ی نیز فعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سایر پروژه‌های محیط‌زیستی نیز با‬ ‫جدیت درحال پیش��روی هستند و ذوب‌آهن حتی در‬ ‫شرایط نامس��اعد مالی نیز از حمایت مالی پروژه‌های‬ ‫زیست محیطی دریغ نکرده است ‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ ۸‬برابری‬ ‫واردات ایتالیا از ایران‬ ‫واردات ایتالی��ا از ایران در دهمی��ن ماه ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫با رش��د ‪ ۸‬برابری نس��بت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫مواجه ش��د و به ‪ ۶۵‬میلیون یورو رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬جدیدترین آمار منتشر شده از سوی یورو‬ ‫استات نشان می‌دهد مبادالت تجاری ایران و ایتالیا‬ ‫در دهمین ماه س��ال‌جاری میالدی با رش��د حدود‬ ‫‪ 2‬برابری نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل مواجه‬ ‫شده است‪ .‬مبادالت تجاری ایران و ایتالیا در اکتبر‬ ‫‪2013‬م بیش از ‪ 91/4‬میلیون یورو اعالم شده بود‬ ‫که این رقم در مدت مش��ابه سال‌جاری با رشد ‪95‬‬ ‫درصدی به ‪ 179‬میلیون یورو افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ایتالیا در اکتب��ر ‪ 2013‬تنها ‪ 8/4‬میلیون یورو کاال‬ ‫از ایران وارد کرده بود‪ .‬به عقیده فعاالن بازار‪ ،‬اقدام‬ ‫ایتالی��ا در خرید نفت ایران عامل رش��د قابل توجه‬ ‫ارزش واردات این کش��ور از ایران در اکتبر ‪2014‬م‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬صادرات ایتالیا به ایران در اکتبر امسال‬ ‫نیز با رشد ‪ 37‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل مواجه ش��ده و به ‪ 114‬میلیون یورو رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایتالیا در مدت مشابه سال قبل ‪ 83‬میلیون‬ ‫یورو کاال به ایران صادر کرده بود‪.‬‬ ‫تاسیس مرکز مالی بین‌المللی‬ ‫در مناطق آزاد‬ ‫مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد کشور‬ ‫از تاس��یس مرکز مالی بین‌الملل��ی در این مناطق‬ ‫خب��رداد و اف��زود‪ :‬دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق‬ ‫آزاد درپی اخذ دس��تور رییس‌جمهوری برای ایجاد‬ ‫این مرکز اس��ت و در این زمینه با بانک مرکزی نیز‬ ‫مذاکراتی انجام شده اس��ت‪ .‬ناصر خُ رمالی تاسیس‬ ‫یک مرکز که نهادهای پولی و مالی بتوانند در آنجا‬ ‫با روش‌ه��ای بین‌المللی فعالیت کنن��د را ضروری‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬باید قوانین مرتبط با این مرکز از‬ ‫س��وی بانک مرکزی تهیه و ابالغ شود‪ .‬وی توسعه‬ ‫اقتص��ادی این مناطق را یک موض��وع مهم عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬فعاالن اقتصادی باید از سرمایه‌گذاری‬ ‫و فعالی��ت در این مناط��ق اطمینان حاصل کنند و‬ ‫ما نیز ش��رایط را برای ریسک کمتر سرمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن مناطق فراه��م کنیم‪ .‬خُ رمال��ی از تدوین‬ ‫تفاهمنام��ه‌ای با ه��دف توس��عه همکاری‌ها میان‬ ‫صندوق ضمانت صادرات با دبیرخانه شورای مناطق‬ ‫آزاد خب��رداد و گفت‪ :‬ای��ن تفاهمنامه را به مراحل‬ ‫آخر رساندیم و درحال نهایی شدن است‪.‬‬ ‫رسیدگی به پرونده‬ ‫خالفکاران پاکیزه‬ ‫در بازرسی بیش از ‪ ۱۷۴‬هزار واحد تولید‪ ،‬پخش‪،‬‬ ‫عمده فروش و خرده فروش پودر ش��وینده و سایر‬ ‫ش��وینده‌ها در ‪ 6‬ماه گذشته‪ ۲۳۳۱ ،‬پرونده تخلف‬ ‫به ارزش ‪ ۲۴۷‬میلیون تومان کش��ف و به تعزیرات‬ ‫ارجاع ش��ده است‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬نتایج بازرسی‬ ‫و نظ��ارت س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫سراس��ر کش��ور بر عملک��رد واحده��ای تولیدی و‬ ‫توزیعی پودر شوینده در ‪ 6‬ماه اول سال ‪ ۹۳‬حاکی‬ ‫اس��ت‪ ۸۶۸۲۸ ،‬مورد بازرسی از واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫پخش‪ ،‬عمده‌فروش و خرده‌فروش انجام شده است‬ ‫که این تعداد بازرس��ی منجربه تشکیل ‪ ۱۰۲۴‬فقره‬ ‫پرونده تخلف به ارزش بیش از یک میلیارد و ‪۴۵۹‬‬ ‫ریال توسط س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش��ده است‪ .‬س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سراس��ر کش��ور نیز در ‪ 6‬ماه نخست س��ال ‪ ۹۳‬در‬ ‫قالب طرح بازرس��ی و نظارت بر عملکرد واحدهای‬ ‫تولیدی و توزیعی سایر ش��وینده‌ها‪ ۸۸۰۰۵ ،‬مورد‬ ‫بازرس��ی از واحدهای تولیدی‪ ،‬پخش عمده‌فروش‬ ‫و خرده‌فروش انجام داده‌اند که این تعداد بازرس��ی‬ ‫منجر به تشکیل ‪ ۱۳۰۷‬فقره پرونده تخلف شد‪.‬‬ ‫ورود طیور زنده اروپایی‬ ‫ممنوع شد‬ ‫ثبت س��فارش طیور زن��ده و تخم‌مرغ نطفه‌دار از‬ ‫منطقه اروپا تا اطالع بعدی ممنوع شد‪ .‬این تصمیم‬ ‫‌ممنوعیت ثبت س��فارش طیور زن��ده و تخم‌مرغ‬‫نطف��ه‌دار از منطقه اروپا‪ -‬در پی گزارش��ات متعدد‬ ‫س��ازمان جهانی بهداشت دام (‪ )OIE‬از آنفلوآنزای‬ ‫حاد پرندگان به ویژه در کشورهای انگلستان‪ ،‬هلند‬ ‫و آلمان گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قانون هم چاره‌ساز نشد‬ ‫آی‌تی ناجی چهارمین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫ارزش افزوده ملی به‌خاطر ضعف بسته‌بندی به غارت می‌رود‬ ‫در راستای پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری انجام شد‬ ‫امضای تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اطالعات‬ ‫گ�روه تجارت ‪ -‬پنج��ره واحد تجاری‬ ‫درحالی مراح��ل آخرش را طی می‌کند‬ ‫و آم��اده بهره‌ب��رداری ت��ا پایان س��ال‬ ‫می‌ش��ود ک��ه ب��ه تازگ��ی تفاهمنام��ه‬ ‫تبادل الکترونیک��ی اطالعات به امضای‬ ‫دو س��ازمان ذی‌رب��ط در ای��ن بخ��ش‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬این تفاهمنامه دیروز در‬ ‫راستای پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری‬ ‫فرامرزی به امض��ای ولی‌اهلل افخمی‌راد‪،‬‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت و مسعود‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬ریی��س س��ازمان گم��رک‬ ‫رس��ید که با ه��دف فرهنگ‌س��ازی به‬ ‫منظور ایجاد زمینه مشارکت حداکثری‬ ‫ذی‌نفع��ان در طرح پنجره واحد تجارت‬ ‫فرامرزی در گمرک منعقد شده است‪.‬‬ ‫براساس این تفاهمنامه‪ ،‬گمرک برای‬ ‫ایج��اد تس��هیل در رویه‌ه��ای تجارت‬ ‫خارجی موظف اس��ت ش��رایطی فراهم‬ ‫کند ت��ا صاحبان کاال بتوانن��د پیش از‬ ‫ورود کاال به کش��ور براس��اس اطالعات‬ ‫ثبت س��فارش اق��دام ب��ه پیش‌اظهاری‬ ‫کنند و سپس نسبت به ارسال اطالعات‬ ‫پیش‌اظه��اری و اطالع��ات پروانه‌ه��ای‬ ‫گمرکی ب��ه صورت برخط به س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت اق��دام کن��د‪ .‬از دیگر‬ ‫وظای��ف گم��رک‪ ،‬ایجاد ش��رایط برای‬ ‫پرداخت الکترونیک��ی مابه‌التفاوت حق‬ ‫ثبت س��فارش به حس��اب الکترونیکی‬ ‫سازمان توسعه تجارت و همچنین ایجاد‬ ‫امکانات اداری‪ ،‬تجهیزات س��خت‌افزاری‬ ‫و نرم‌اف��زاری برای اس��تقرار نمایندگان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫گمرکات اجرایی عنوان شده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫نی��ز باید اطالع��ات ثبت‌س��فارش‌های‬ ‫انجام ش��ده را عالوه‌بر بس��تر ارتباطی‬ ‫موج��ود به ص��ورت «وب‌س��رویس» و‬ ‫«برخ��ط» به گمرک ارس��ال کند و در‬ ‫ص��ورت افزای��ش ارزش کاال بر اس��اس‬ ‫نظر اس��تنباطی گمرک‪ ،‬نسبت به اعالم‬ ‫ش��ماره حساب و انجام تدابیر الزم برای‬ ‫پرداخت الکترونیک��ی مابه‌التفاوت حق‬ ‫ثبت سفارش به صاحبان کاال اقدام کند‪.‬‬ ‫اس��تقرار نماین��دگان تام‌االختی��ار‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت برای صدور و‬ ‫اصالح ثبت‌سفارش در گمرکات اجرایی‬ ‫با هماهنگی سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان‌ها از دیگر وظایف این‬ ‫سازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بس��تر ارتباطی برای‬ ‫تب��ادل اطالعات می��ان س��ازمان‌های‬ ‫توس��عه تجارت و گمرک عالوه‌بر مسیر‬ ‫ارتباطی موجود به صورت ش��بانه‌روزی‬ ‫با راه‌اندازی و اجرای پنجره واحد تجاری‪ ،‬فرآیندهای‬ ‫بازرگانی واردات و صادرات به واسطه الکترونیکی‬ ‫شدن شفاف می‌شود که این امر نه‌تنها منجربه کاهش‬ ‫هزینه و زمان صدور اسناد تجاری می‌شود بلکه به‬ ‫افزایش کارآیی نهادهای دولتی نیز کمک خواهد کرد‬ ‫و از طریق ایجاد وب س��رویس مستقیم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن تفاهمنام��ه ه��ر یک‬ ‫از دو ط��رف متعه��د ب��ه اس��تفاده از‬ ‫اس��تانداردهای مورد توافق برای حفظ‬ ‫امنی��ت‪ ،‬یکپارچگ��ی و انکارناپذی��ری‬ ‫اطالع��ات م��ورد تب��ادل و صح��ت آن‬ ‫هس��تند‪ .‬تفاهمنامه تبادل الکترونیکی‬ ‫اطالعات که در ‪ 5‬ماده تنظیم ش��ده تا‬ ‫دو س��ال پس از تاریخ امضا اعتبار دارد‬ ‫و م��دت زم��ان الزم برای اج��را و ارائه‬ ‫دس��تور‌العمل‌های مورد نیاز نیز ‪ ۲۰‬روز‬ ‫پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل تجارت با پنجره واحد‬ ‫از نگاه��ی دیگر‪،‬‬ ‫علی‌اصغر توفیق‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز یکی از‬ ‫راهکارهای تس��هیل تج��ارت را اجرای‬ ‫پنج��ره واحد تج��اری عن��وان کرده و‬ ‫معتقد اس��ت‪‌ :‬درحال حاضر تجار برای‬ ‫گذران��دن تش��ریفات گمرک��ی باید با‬ ‫س��ازمان‌های متعددی در ارتباط باشند‬ ‫که در این میان یکی از مزایای تاسیس‬ ‫این پنجره‪ ،‬جلوگیری از جعل اس��ناد و‬ ‫سوءاس��تفاده و باالرفتن سرعت و دقت‬ ‫در گ��ردش اطالعات خواه��د بود‪ .‬وی‬ ‫پیش از این گفته ب��ود این طرح تا ‪۱۵‬‬ ‫اس��فندماه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬افتتاح خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬توفیق تصریح کرد‪ :‬از سویی دیگر‬ ‫با توجه ب��ه اینکه خریدار و فروش��نده‬ ‫ب��زرگ در بخش تجارت‪ ،‬دولت اس��ت؛‬ ‫می‌خواهیم با تاس��یس س��امانه شتاب‬ ‫فروش��ندگان را به این سامانه بیاوریم تا‬ ‫با هم رقابت کنند و خریداران با مراجعه‬ ‫به این سامانه می‌توانند نیازهای خود را‬ ‫رفع کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه پیگیر مجلس‬ ‫در ای��ن می��ان‬ ‫مجلس نیز نگاهی‬ ‫ج��دی و پیگی��ر‬ ‫نس��بت به اجرای‬ ‫پنج��ره واح��د‬ ‫تج��اری در کش��ور دارد ب��ه نحوی که‬ ‫مهناز بهمنی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس پنجره واحد تجاری را تس��هیل‬ ‫بخ��ش امور تج��اری کش��ور می‌داند و‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬دس��تگاه‌های دولتی باید‬ ‫برای تسهیل در امر کسب‌وکار و تجارت‬ ‫الکترونیک هماهنگی بیش��تری داشته‬ ‫باش��ند چراک��ه اج��رای این سیس��تم‬ ‫نیازمن��د توجه جدی تمام��ی نهادهای‬ ‫ذی‌ربط است‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫وی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی برای اجرای سیس��تم پنجره‬ ‫واحد تجاری‪ ،‬آمادگی کافی دارد تا در هر‬ ‫زمان با نشست مشترک با دستگاه‌های‬ ‫نظارت��ی و اجرایی راهکاره��ای الزم را‬ ‫برای تحق��ق این امر ارائه دهد‪ .‬به گفته‬ ‫بهمنی مهم‌ترین عنصر اس��تفاده از این‬ ‫سیستم‪ ،‬انجام امور مربوط به تشریفات‬ ‫گمرکی در زمان بسیار کوتاه و با صرف‬ ‫هزینه‌های پایین اس��ت ک��ه این عامل‬ ‫می‌توان��د به‌عنوان محرک��ی قوی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران و تجار بین‌المللی عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خبرهای جدیدی در راه است؟‬ ‫ب��ا راه‌ان��دازی و اجرای پنج��ره واحد‬ ‫تجاری‪ ،‬فرآینده��ای بازرگانی واردات و‬ ‫صادرات به واس��طه الکترونیکی ش��دن‬ ‫ش��فاف می‌ش��ود که ای��ن ام��ر نه‌تنها‬ ‫منجرب��ه کاهش هزین��ه و زمان صدور‬ ‫اسناد تجاری می‌ش��ود بلکه به افزایش‬ ‫کارآی��ی نهاده��ای دولت��ی نی��ز کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیاده‌س��ازی پنجره واح��د تجاری در‬ ‫دولت یازدهم درحالی ش��تاب بیشتری‬ ‫گرفت که مس��ئوالن دولتی ذی‌ربط در‬ ‫این بخش از بهره‌برداری پنجره واحد تا‬ ‫پایان سال خبر داده‌اند‪.‬‬ ‫طراحی تفصیلی این طرح پایان یافته‬ ‫و به تایید نهایی هم رس��یده اس��ت اما‬ ‫گویا مش��کل فعلی نبود هماهنگی همه‬ ‫جانبه سازمان‌هاس��ت ک��ه در هر حال‬ ‫باید این طرح تا پایان سال افتتاح شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش‌های رسیده این هفته‬ ‫شاید هفته تصمیم‌سازی برای این طرح‬ ‫باشد چراکه خبرهای جدید در راه است‬ ‫که باید منتظ��ر ماند و دید آیا خروجی‬ ‫مفیدی به همراه دارد یا خیر؟‬ ‫رییس اتاق مشترک ایران و روسیه خبر داد‬ ‫حل مشکل صدور روادید تاجران‬ ‫ش��رایط خاص روس��یه به دلیل تحریم توسط غرب‬ ‫و مقابله به مثل این کش��ور یخ��ی‪ ،‬فضا را برای حضور‬ ‫ایران در بازار بزرگ روس��یه فراهم کرده است به نحوی‬ ‫که اعالم ش��ده که یکی از گزینه‌ه��ای پیش روی این‬ ‫کش��ور‪ ،‬ایران اس��ت‪ .‬در همین حال از بی��ش از دوماه‬ ‫پیش که برنامه‌های صادرات به روسیه مطرح شد یکی‬ ‫از مش��کالت‪ ،‬صدور روادید و رفت‌‌وآم��د تاجران برای‬ ‫ورود به بازار روسیه بود که به تازگی رییس کمیسیون‬ ‫صادرات ات��اق بازرگانی ایران از حل این مش��کل خبر‬ ‫داد‪ .‬اس��داهلل عس��گراوالدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای ورود به بازار روسیه موانع زیادی وجود دارد‬ ‫که یکی از آنها بحث ویزای تاجران بود که حل شد اما‬ ‫موانع دیگ��ر هم چنان وجود دارن��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مش��کالت بانکی و نب��ود خط پرواز مس��تقیم از دیگر‬ ‫موانع تاجران برای ورود به بازار روس��یه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دریافت روبل به جای دالر و تعرفه‌های گزینشی روسیه‬ ‫از دیگ��ر موارد مهم در این زمینه محس��وب می‌ش��ود‪.‬‬ ‫عسگراوالدی ادامه داد‪ :‬روس‌ها می‌گویند که نمی‌توانند‬ ‫ب��ا دالر معامل��ه کنند و می‌خواهند روب��ل بپردازند اما‬ ‫بازرگانان ما از بانک‌ه��ا تضمین می‌خواهند که برابری‬ ‫روبل و ریال یک‌جا تسعیر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی صادرات‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ایران و روس��یه ب��ا بیان اینکه‬ ‫مش��کالت ما در رابطه با روسیه ساختاری است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حجم صادرات ما به روسیه نسبت به سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد افزایش داشته که بیشتر صادرات‬ ‫شامل موادغذایی و محصوالت کشاورزی یا بسته‌بندی‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هی��أت نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫همچنین با بی��ان اینکه به دلیل بحران اوکراین‪ ،‬ارزش‬ ‫روب��ل کاهش یاف��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در رابط��ه با نبود خط‬ ‫پرواز مستقیم مذاکراتی نیز انجام دادیم چون ضرورت‬ ‫دارد خط هوایی از شهرهای شمالی کشور مانند رشت‪،‬‬ ‫اردبیل و تبریز به صورت پرواز مستقیم به روسیه برقرار‬ ‫ش��ود ولی این اتفاق هنوز محقق نش��ده است‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین تعرفه‬ ‫باالی واردات به روسیه را از دیگر موانع برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫متأسفانه تعرفه‌های روسیه گزینشی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرش ایران‬ ‫برای همگان‬ ‫حمید کارگر‬ ‫سرپرست مرکز ملی فرش ایران‬ ‫آیا فرش دس��تباف ایران مخاطبان��ی خاص دارد؟‬ ‫آیا فرش ایرانی می‌تواند پاس��خگوی نیازها و سالیق‬ ‫مختلف باش��د؟ آیا فرش ایرانی سبک زندگی خاصی‬ ‫را هدف قرار داده اس��ت؟ آیا فق��ط طبقه درآمدی و‬ ‫اقتص��ادی خاصی می‌توانند خریدار فرش دس��تباف‬ ‫باشند؟‬ ‫اصال فرش خوب چه فرش��ی اس��ت؟ چه فرش��ی‬ ‫را باکیفی��ت می‌دانیم؟ آیا هر فرش��ی که گرانقیمت‬ ‫و ریزباف باش��د فرش خوبی اس��ت؟ و آی��ا لزوما هر‬ ‫فرش��ی که درشت‌باف یا روس��تایی باف باشد فرشی‬ ‫نازل است؟‬ ‫نگارنده بر این باور اس��ت که آنچه در افکار عمومی‬ ‫درباره فرش دستباف و نیز تفکیک میان فرش خوب‬ ‫و بد جا افتاده است با واقعیت سازگار نیست‪ .‬در افکار‬ ‫عمومی ف��رش ایرانی ‪-‬آن هم در ش��رایط اقتصادی‬ ‫کنون��ی‪ -‬ویژه طبقه دارا و برخوردار جامعه اس��ت و‬ ‫کاالیی لوکس به ش��مار می‌آید‪ .‬ف��رش گرانقیمت و‬ ‫ریزباف (دارای رج شمار باالتر) یا فرشی که از ابریشم‬ ‫در بافت‌آن اس��تفاده ش��ود را ف��رش خوب و نفیس‬ ‫می‌خوانند در حالی که چنین نیس��ت و گاه فرش��ی‬ ‫درشت‌باف که در آن از پشم دست‌ریس استفاده شده‬ ‫و نقشه چندان دقیقی هم ندارد‪ ،‬ارزشمندتر از فرشی‬ ‫ظریف اس��ت‪ .‬فرش ایرانی از نظر تکنیک‌های بافت‪،‬‬ ‫اندازه (از پشتی و قالیچه تا فرش‌های بزرگ پارچه)‪،‬‬ ‫شکل (در اشکال مستطیل‪ ،‬مربع‪ ،‬دایره و حجمی به‬ ‫شکل کوزه و دیگر احجام)‪ ،‬جنس و مواد اولیه (مانند‬ ‫ابریشم‪ ،‬کرک و پشم)‪ ،‬طرح و نقشه (نقشه‌های بسیار‬ ‫شلوغ تا بسیار خلوت‪ ،‬نقشه‌های گردان تا نقشه‌های‬ ‫ذهنی‌ب��اف و هندس��ی)‪ ،‬کاربری (ف��رش ایرانی گاه‬ ‫یک زیران��داز و کفپوش اس��ت و گاه کاربرد تزئینی‬ ‫دارد و در منازل به عنوان تابلو اس��تفاده می‌شود) و‬ ‫قیمت (فرش‌های دس��تبافی در ایران تولید می‌شود‬ ‫که قیمت مناس��بی دارند و قشر متوسط جامعه نیز‬ ‫می‌توانند آن را تهیه کنند) تنوع گسترده‌ای دارد‪ .‬بر‬ ‫پای��ه همین تنوع می‌توان گف��ت که همه فرش‌های‬ ‫ایرانی در مناط��ق مختلف ویژگی‌های خاص خود را‬ ‫دارن��د که می‌ت��وان عنوان بهتر و برگزی��ده را به آن‬ ‫اطالق کرد؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم فرش مش��هد‬ ‫بهتر است یا فرش کاش��ان‪ ،‬فرش اردکان بهتر است‬ ‫یا فرش تبریز‪ ،‬چرا که هریک بازار و مش��تری خاص‬ ‫خود را دارند‪ .‬فرش‌های اصفهان که پراز نقش‌های‬ ‫اسلیمی‪ ،‬ختایی و گل‌های شاه عباسی است نیز ذائقه‬ ‫کسانی را پاسخگوست که به دنبال نقشه‌های گردان‬ ‫و ب��ه اصطالح عامه فرش‌های پ��ر از دایره و منحنی‬ ‫هس��تند‪ .‬یک��ی از بهترین گزینه‌ها ب��رای آنان که از‬ ‫فرش به عنوان کفپوش و زیرانداز اس��تفاده می‌کنند‬ ‫ش مش��هد است چرا که این فرش از ضخامت پرز‬ ‫فر ‌‬ ‫باالیی برخوردار است‪ .‬فرش بیجار نیز به دلیل تکنیک‬ ‫خاص بافت از فشردگی بسیار باالیی برخوردار است و‬ ‫تراکم باالیی دارد و در میان فرش‌های کشور به فرش‬ ‫آهنین معروف اس��ت‪ .‬شهرت فرش کاشان نیز از آن‬ ‫جهت است که از دوران صفویه کارگاه‌های سلطنتی‬ ‫فرش دس��تباف در این ش��هر برپا بوده و نمونه‌های‬ ‫تاریخی بس��یاری از فرش‌های این شهر در موزه‌های‬ ‫جه��ان برج��ای مانده ک��ه از آن جمله فرش ش��یخ‬ ‫صفی است که در موزه‌های خارج از کشور نگهداری‬ ‫می‌شود‪ .‬فرش س��اروق نیز از جمله فرش‌هایی است‬ ‫ک��ه بازارهای جهانی را به س��وی خود جذب کرده و‬ ‫این کش��ورها از عهد قاجار فعاالن��ه وارد بازار فرش‬ ‫ساروق ش��ده‌اند‪ .‬بر پایه آنچه بدان اشارت رفت‪ ،‬اگر‬ ‫با چنین پرسش��ی رو‌به‌رو شویم که فرش خوب کدام‬ ‫است؟ به جای پاسخی سریع و صریح باید پرسید که‬ ‫فرش خوب برای چه س��لیقه‌ای؟ برای چه کاربردی؟‬ ‫و برای چه محلی؟‬ ‫ب��رای نمون��ه فرش‌هایی ب��ا رنگ آمی��زی آرام و‬ ‫خل��وت و ضخامت پرز پایین‪ ،‬س��بک و کوچک و به‬ ‫عنوان وس��یله‌ای برای تزئین منزل متناس��ب با نیاز‬ ‫کش��ورهای اروپایی اس��ت چرا که در این کشورها از‬ ‫فرش به عنوان کفپوش استفاده نمی‌شود و به همین‬ ‫علت فرش‌های سنگین با ضخامت پرز باال مثل فرش‬ ‫مشهد بهترین کفپوش مصرفی برای ایرانیان است اما‬ ‫در کش��ورهای اروپایی طرفدار چندانی ندارد آنچنان‬ ‫که فرش‌های بزرگ‌پارچه هنوز بازار خود را در ایران‬ ‫و نیز کشورهای عربی حفظ کرده‌اند اما در کشورهای‬ ‫اروپایی مشتری ندارند‪.‬‬ ‫نگارنده بر این باور اس��ت که فرش��بافی ایرانی در‬ ‫مناطق مختلف به دلیل ویژگی‌های متفاوت می‌تواند‬ ‫سلیقه‌های مختلفی را پاسخگو باشد ولی با این وجود‬ ‫در ه��ر منطقه‌ای بعضی از این ویژگی‌ها ش��اخص‌تر‬ ‫شده‌اند و مخاطبان و مصرف‌کنندگان به علت همین‬ ‫ویژگی‌ها فرش آن منطقه را بیشتر می‌پسندند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌مشکل ‪ 36‬ساله‬ ‫یک‌ شبه حل نمی‌شود‬ ‫علی فاضلی‬ ‫رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫هنگام��ی ک��ه انق�لاب ش��کوهمند اس�لامی به‬ ‫پی��روزی رس��ید در فضای اقتصادی کش��ور درهم‬ ‫ریختگی‌هایی ایجاد شد که البته این امر جزو ذات‬ ‫هر انقالب و تغییراتی اس��ت که در عرصه سیاسی‬ ‫کشورها رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫پس از پیروزی انق�لاب و تغییراتی که در عرصه‬ ‫سیاسی رخ داد‪ ،‬بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‬ ‫و بسیاری از نیروهای انسانی که در بخش خدماتی‬ ‫دس��تگاه‌ها و س��ازمان‌ها فعالیت می‌کردند مجبور‬ ‫بودند با آن س��ازمان تسویه حس��اب کرده و از کار‬ ‫بیکار ش��وند‌؛ بنابرای��ن به یکباره تع��داد زیادی به‬ ‫جمعیت بیکار کشور افزوده شد‪.‬‬ ‫در آن برهه زمانی مردانی که بیکار ش��ده بودند‪،‬‬ ‫نمی‌توانستند نقش و وظیفه نان آور خانوار بودن را‬ ‫فراموش کنند‪.‬‬ ‫بنابراین باید ش��غل و منبع درآم��دی برای خود‬ ‫ایجاد می‌کردند اما امکان جذب آنان در سازمان‌ها‬ ‫و دس��تگاه‌های دولتی وجود نداشت به همین علت‬ ‫ای��ن اف��راد اقدام به ایج��اد واحد صنف��ی و تامین‬ ‫معیشت خود از این راه کردند‪.‬‬ ‫از یک س��و انقالب و از سوی دیگر ‪ 8‬سال جنگ‬ ‫تحمیلی موجب شد تا ما در جامعه با تعداد زیادی‬ ‫از اف��راد بیکار ک��ه جذب بازار ش��ده بودند روبه‌رو‬ ‫ش��ویم که این امر مش��کالت ج��دی را برای ما در‬ ‫ب��ازار ایجاد کرد‪ .‬برای رفع ای��ن معضل چند بار با‬ ‫دولت آن زمان پای میز مذاکره نشس��تیم تا نسبت‬ ‫به ساماندهی این ش��رایط و واحدهای صنفی فاقد‬ ‫پروان��ه اقدام ش��ود ام��ا در عمل به دلیل ش��رایط‬ ‫اقتصادی مردم و مش��کالت ناشی از جنگ نمی‌شد‬ ‫به شکل شایسته‌ای برای رفع این معضل اقدام کرد‪.‬‬ ‫بحث ش��کل‌گیری واحدهای صنفی بدون پروانه‬ ‫و همچنین ایج��اد واحدهای صنف��ی بیش از نیاز‬ ‫اقتصاد خرد کشور در زمان جنگ حل نشد و دامنه‬ ‫این معضل به دولت سازندگی کشیده شد اما به‌طور‬ ‫عملی در این دوران نیز امکان ساماندهی واحدهای‬ ‫صنف��ی بدون پروانه و همچنی��ن واحدهای صنفی‬ ‫که بدون رعایت حدود صنف��ی فعالیت می‌کردند‪،‬‬ ‫وجود نداش��ت زیرا این بار عالوه بر افرادی که پس‬ ‫از انقالب بیکار ش��ده و امکان جذب آنها در ادارات‬ ‫و س��ازمان‌های دولتی وجود نداش��ت و همچنین‬ ‫اف��رادی ک��ه از مناطق جنگی به س��ایر ش��هرها و‬ ‫اس��تان‌ها مهاجرت کرده بودند‪ ،‬با گروهی از نیروها‬ ‫که از جبهه‌های جنگ بازگش��ته بودند و مش��کل‬ ‫اشتغال داشتند نیز روبه‌رو بودیم که البته باید افراد‬ ‫جوان که قصد ورود به بازار کار را داشتند را به این‬ ‫متقاضیان بیفزاییم‪.‬‬ ‫بنابراین می‌توان گفت؛ در برهه‌ای از زمان با خیل‬ ‫افراد جویای کار مواجه بودیم‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که در این مرحله هیچ چاره‌اندیش��ی برای حمایت‬ ‫از تولید و ایجاد فرصت‌های ش��غلی در بخش تولید‬ ‫نش��د والبته نبای��د فراموش کنیم ک��ه بخش‌های‬ ‫صنعت‌‪ ،‬معدن و کش��اورزی ایران نیز نیمه فعال و‬ ‫غیرپویا بود‪ .‬حمایت نکردن از تولید و جذابیتی که‬ ‫درس��وداگری و داللی وجود داشت نیز بر گسترش‬ ‫زمینه ایجاد واحدهای صنف��ی که در بخش تولید‬ ‫ه��م فعال نبودن��د دامن زد‪ .‬همین امر ب��ازار ایران‬ ‫را ب��ا واحدهای صنفی غیرتولی��دی مواجه کرد که‬ ‫می‌توانس��تند در برخی ازمقاط��ع تنظیم بازار را بر‬ ‫هم بزنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به دلیل شرایط روز کشور‬ ‫و ایجاد نش��دن اش��تغال در بخش‌های مولد‪،‬دولت‬ ‫نمی‌توانس��ت مان��ع ورود افراد به این عرصه ش��ود‬ ‫چر‌ا که به هر تقدیر‪ ،‬باید مردم به واسطه شغلی که‬ ‫داشتند درآمد کافی به دست می‌آوردند‪.‬‬ ‫در کل می‌توان گفت؛ بروز مشکلی که ما امروز با‬ ‫واحدهای صنفی فاقد پروانه داریم حاصل یک بحث‬ ‫تاریخی ‪ 36‬ساله اس��ت که نمی‌توان انتظار داشت‬ ‫این مشکل فوری حل شود‪ .‬هرچند تاکنون اقداماتی‬ ‫در زمینه حل مشکل فعالیت واحدهای صنفی فاقد‬ ‫پروانه انجام ش��ده و برخی راه حل‌های قانونی نیز‬ ‫لحاظ شده اما تاکنون این راهکارها نتیجه مطلوبی‬ ‫را برای س��اماندهی وضعیت واحدهای صنفی فاقد‬ ‫پروانه در پی نداشته است‪.‬‬ ‫هرچند فعالی��ت واحدهای صنفی ب��دون پروانه‬ ‫مش��کالتی در اقتص��اد و ب��ازار ایج��اد می‌کند اما‬ ‫به‌طور قطع ای��ن دیدگاه که آنه��ا عامل گرانی در‬ ‫چ عنوان صحت نداشته و فعاالن‬ ‫بازار هستند به هی ‌‬ ‫در واحده��ای صنفی ب��دون پروانه عام��ل گرانی‪‌،‬‬ ‫گرانفروش��ی یا برهم خوردن تنظیم بازار نیس��تند‬ ‫و این افراد نمی‌توانند عامل ایجاد نوس��ان در بازار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫گروه تجارت‪ -‬اصناف یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد‬ ‫خرد و بازار کش��ور هس��تند که می‌توانند تاثیر بسزایی‬ ‫در تنظیم بازار داشته باشند‪ .‬فعالیت اصناف در اقتصاد‬ ‫ایران و حتی در عرصه‌های سیاس��ی هم��واره مد نظر‬ ‫مس��ئوالن سیاس��ی و اقتصادی کش��ور بوده و از آنان‬ ‫به‌عنوان یک��ی از ارکان اقتصاد یاد می‌ش��ود اما وجود‬ ‫برخی از مشکالت و چالش‌های ریشه‌ای اصناف موجب‬ ‫ش��ده تا آنها نتوانند تاثیرگذاری مطلوب و شایسته‌ای‬ ‫را در اقتصاد کش��ور داشته باشند‪ .‬چنانچه برخی از این‬ ‫چالش‌ها منجر به ایجاد مشکالت بزرگتر و جدی‌تری در‬ ‫اقتصاد خرد کشور شده است‪.‬یکی از مشکالت ریشه‌ای‬ ‫و قدیمی اصناف مربوط به واحدهای صنفی فاقد پروانه‬ ‫و دیگری تعداد زیاد واحدهای صنفی در کشور است‪.‬به‬ ‫گفته دس��ت‌اندرکاران و فعاالن بازار در تمام کشورهای‬ ‫دنیا به ازای هر ‪ 130‬تا ‪ 140‬نفر یک واحد صنفی فعال‬ ‫اس��ت اما در ایران به ازای ‪ 20‬تا ‪ 30‬نفر شاهد فعالیت‬ ‫یک واحد صنفی هستیم که البته آن واحد صنفی محل‬ ‫تامین درآمد چند نفر محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫هر چند براس��اس قانون نظام صنفی کش��ور باید برای‬ ‫ایج��اد واحدهای صنف��ی حدود و ثغ��ور صنفی(فاصله‬ ‫جغرافیایی ی��ک واحد صنفی تا واحد صنفی مش��ابه)‬ ‫رعایت شود اما با نگاهی به پراکندگی واحدهای صنفی‬ ‫به س��هولت می‌توان دریافت ک��ه در برخی موارد چند‬ ‫واحد صنفی از یک رس��ته درکنار هم فعالیت می‌کنند‬ ‫که این امر برخالف قانون است‪.‬‬ ‫اما عالوه بر این موضوع یکی دیگر از مش��کالت جدی‬ ‫اصن��اف مربوط به بحث فعالیت واحدهای صنفی بدون‬ ‫پروانه اس��ت که مس��ئوالن و دولتمردان در هر دولتی‬ ‫ب��ه این موضوع اذعان داش��ته و تالش‌های��ی نیز برای‬ ‫رفع این مش��کل انج��ام داده‌اند هر چن��د این اقدامات‬ ‫تاکنون بی‌نتیجه باقی مانده اس��ت‪ .‬قانون نظام صنفی‬ ‫ایران نخس��تین ب��ار در دهه ‪ 50‬تدوی��ن و به تصویب‬ ‫رسید و براس��اس آن هر فردی که خواستار ایجاد یک‬ ‫واحد صنفی بود بای��د از اتحادیه مربوط مجوز فعالیت‬ ‫می‌گرف��ت تا بتواند در واحدصنفی مش��غول به فعالیت‬ ‫ش��ود‪ .‬البته ای��ن قانون پس از انقالب نی��ز مورد تایید‬ ‫ق��رار گرفته و حتی در اصالحات قانون نظام صنفی که‬ ‫س��ال گذش��ته به تصویب مجلس رس��ید نیز این ماده‬ ‫قانونی تکرار و نس��بت به اجرای آن تاکید ش��ده است‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را بررسی می‌کند‬ ‫قانون هم چاره‌ساز نشد‬ ‫ام��ا برخالف این تاکی��دات قانون��ی و همچنین اذعان‬ ‫مسئوالن و دولتمردان در تمام دولت‌ها و ارائه طرح‌های‬ ‫گوناگون برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه‪،‬‬ ‫مهم‌ترین سوال این اس��ت که چرا هنوز شاهد فعالیت‬ ‫واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دستورالعملی که ناکارآمد باقی ماند‬ ‫سیدمس��عود میرکاظمی‪ ،‬وزیر بازرگان��ی دولت نهم‬ ‫یک��ی از منتقدان به فعالیت واحده��ای صنفی بود که‬ ‫از تع��داد زیاد واحدهای صنفی نی��ز گالیه‌های فراوانی‬ ‫داش��ت‪ .‬وی معتقد بود؛ شمار واحدهای صنفی نسبت‬ ‫به جمعیت بسیار باالس��ت و این مشکلی برای اصناف‬ ‫اس��تان محسوب می‌ش��ود‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬اف‍ز‌ای‍ش‌‬ ‫ی ج‍دی‍د در ک‍ش‍ور ق‍اب‍ل‌‬ ‫ی ص‍ن‍ف‍ ‌‬ ‫ن ش�‍�م‍ار و‌اح‍ ‌ده‍‌ا ‌‬ ‫روز‌اف‍زو ‌‬ ‫ش ق‍ ‍یم‍ت‌‬ ‫ی و‌اف‍ز‌ای‍ ‌‬ ‫ش ب‍ه‍ره‌‌و ‌ر ‌‬ ‫ب ک‍‌اه‍ ‌‬ ‫ل نیست و م‍وج‍ ‌‬ ‫‍قب‍و ‌‬ ‫ی م‍ص‍رف‌‌کننده می‌ش��ود‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫ب‍ ‌ر‌ا ‌‬ ‫ی در‬ ‫ی زن‍ج‍ی‍ر ‌ه‌ا ‌‬ ‫برنامه‌های دولت‌ها ت‍وس��‍ع‍ ‌ه ف‍روش‍گ‍ا ‌هه‍‌ا ‌‬ ‫‍مته‍ا‬ ‫ل ق‍ی ‌‍‌‬ ‫ی ک‍ن‍ت‍ر ‌‬ ‫ی ب‍ ‌ر‌ا ‌‬ ‫ن ‌ر‌اه‍ک‍ا ‌ر ‌‬ ‫‍هع‍ن‍و‌ا ‌‬ ‫س��طح کش��ور ب ‌‌‌‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫محس��وب ش��ده و راهکاری در مقابل تع��دد اصناف و‬ ‫افزایش قیمت‌ها به‌ش��مار می‌رود‪ .‬بر همین اساس بود‬ ‫که چند سال پیش‪ ،‬وزیر بازرگانی دولت نهم پیشنهادی‬ ‫برای تش��کیل خوش��ه‌ای صنعتی به منظور ساماندهی‬ ‫فعالیت واحدهای صنفی ارائه داد و اعالم کرد که دول‍ت‌‬ ‫ی‌از‌ا‍ین‌‬ ‫ی و م‍ال‍ ‌‬ ‫ی ق‍ان‍ون‍ ‌‬ ‫‍ته‍‌ا ‌‬ ‫ی ح‍م‍ای ‌‍‌‬ ‫ی ک‍ام‍ل ب‍ ‌ر‌ا ‌‬ ‫‌از‌آم‍ادگ‍ ‌‬ ‫خ‍وش‍ ‌هه‍ا ب‍رخ‍ورد‌ار‌اس‍ت‪.‬‬ ‫میرکاظمی زمانی که به‌عنوان وزیر بازرگانی در دولت‬ ‫نهم فعالیت داش��ت از ابالغ دستورالعمل تشکیل ستاد‬ ‫سامانه ملی واحدهای صنفی بدون پروانه به مجامع امور‬ ‫صنفی تمام اس��تان‌ها خبر داد و اذعان کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫این دس��تورالعمل‪ ،‬س��تادی در همه استان‌ها با حضور‬ ‫نمایندگان تمام دس��تگاه‌های مسئول برای ساماندهی‬ ‫واحدهای صنفی و بدون پروانه تشکیل می‌شود‪ .‬وظیفه‬ ‫اصلی این ستاد را تش��دید برخورد با واحدهای صنفی‬ ‫بدون پروانه و جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید بدون‬ ‫پروانه در کش��ور اعالم کرد‪ .‬براساس این دستور‌العمل‪،‬‬ ‫اختیارات ویژه‌ای برای ستادهای استانی در نظر گرفته‬ ‫است که با تش��دید مجازات از ادامه فعالیت واحدهای‬ ‫صنفی بدون پروانه کسب جلوگیری می‌کنند‪ .‬همچنین‬ ‫یک��ی دیگ��ر از اقدامات��ی ک��ه در زمان سیدمس��عود‬ ‫میرکاظمی برای س��اماندهی فعالیت واحدهای صنفی‬ ‫بدون پروانه انجام ش��د این بود که این واحدها تعطیل‬ ‫شده و فعالیت آنها متوقف شود‪.‬‬ ‫مه��دی غضنفری‪ ،‬وزیر بازرگان��ی دولت دهم نیز هر‬ ‫چند برای اصناف نقش موثری در اقتصاد کش��ور قائل‬ ‫ب��ود اما بر این باور ب��ود که باید مانع فعالیت واحدهای‬ ‫صنف��ی بدون پروانه ش��د‪ .‬او و همفکران��ش نیز بر این‬ ‫ب��اور بودند که فعالی��ت واحدهای صنف��ی فاقد پروانه‬ ‫می‌توان��د تنظیم بازار را ب��ر هم بزند‪ .‬به همین علت در‬ ‫یک برهه زمانی ط��رح تعطیلی واحدهای صنفی بدون‬ ‫پروانه مطرح و اجرایی ش��د هر چن��د اجرای این طرح‬ ‫تداوم نداش��ت و نتوانست زمینه رفع کامل این معضل‬ ‫را مهیا کند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود می‌توان گف��ت؛ پس از طرح‌هایی که از‬ ‫س��وی دولتمردان برای حل مش��کل فعالیت واحدهای‬ ‫صنفی مطرح ش��د؛ تاکنون هیچ یک از آنها در مرحله‬ ‫اج��را به نتیجه نرس��یده اس��ت‪ .‬این بار پ��ای قانون و‬ ‫قانونگ��ذاران ب��ه کارزار حل مش��کالت ایجاد ش��ده از‬ ‫س��وی واحدهای صنفی بدون پروانه در اقتصاد باز شده‬ ‫و ب��رای رفع این مش��کل ماده‌ها‪‌،‬بنده��ا و تبصره‌های‬ ‫قانونی متعددی ارائه شده است تا بتوان معضل فعالیت‬ ‫واحده��ای صنفی بدون پروان��ه را در یک ضرب‌االجل‬ ‫‪3‬س��اله حل کرد‪ .‬اما با رس��یدن به پای��ان عمر برنامه‬ ‫پنجم توس��عه هنوز هم مشکل واحدهای صنفی بدون‬ ‫پروانه حل نشده است و این برنامه توسعه‌ای کشور نیز‬ ‫نتوانست در مس��یر رفع معضل واحدهای صنفی بدون‬ ‫پروانه موثر واقع ش��ود‪ .‬حاال مردان دولت یازدهم برای‬ ‫حل مس��ئله واحدهای صنفی بدون پروانه وارد میدان‬ ‫شده‌اند‪ .‬مسئله‌ای که با معیشت بسیاری از افراد جامعه‬ ‫هم گره خورده است‪ .‬در اصل تعطیلی یک واحد صنفی‬ ‫برابر اس��ت که بیکاری تع��دادی از افراد جامعه و تخته‬ ‫ش��دن محل کسب درآمد یک یا چند خانوار‪ .‬مسئله‌ای‬ ‫که از دید مس��ئوالن و کارشناسان در اقتصاد خانوار و‬ ‫کش��ور از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و نمی‌توان از‬ ‫تبعات آن به راحتی گذشت‪.‬‬ ‫با رییس پیشین اتاق اصناف عنوان شد‬ ‫اصناف بدون پروانه‪ ،‬میراث جنگ تحمیلی به بازار‬ ‫ملیحه خورده‌پ�ا ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬افزایش‬ ‫تعداد واحده��ای صنفی و فعالیت واحدهای‬ ‫صنفی فاقد پروانه یکی از مهم‌ترین معضالتی‬ ‫اس��ت که بر اقتص��اد کش��ور و همچنین بر‬ ‫تنظی��م ب��ازار تاثیر منفی گذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫درحالی که براساس قانون نظام صنفی کشور‬ ‫باید تعداد واحدهای صنفی برای هر رس��ته‬ ‫و همچنی��ن ح��دود و ثغور صنف��ی (فاصله‬ ‫جغرافیایی واحدها) از یکدیگر کاملا مشخص‬ ‫باش��د‪ .‬برای بررس��ی علل ایج��اد واحدهای‬ ‫صنف��ی بی��ش از نیاز و همچنی��ن تاثیر این‬ ‫گفت‌وگویی‬ ‫مس��ئله بر اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫با قاسم‌نوده فراهانی که دو دوره ریاست اتاق‬ ‫اصناف کش��ور را برعهده داشت‪ ،‬انجام داد تا‬ ‫دالیل وجود این مشکل از سوی این مسئول‬ ‫و فع��ال صنفی تش��ریح ش��ود‪ .‬جزئیات این‬ ‫گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €یکی از مهم‌ترین ایراداتی که همواره‬ ‫به نظام صنفی کش�ور وارد می‌شود این‬ ‫اس�ت که تع�داد واحده�ای صنفی در‬ ‫ایران به مراتب بیش از حد جهانی است‪.‬‬ ‫چ گونه واحدهای صنفی‬ ‫دلیل رش�د قار ‌‬ ‫در کشور چیست؟‬ ‫جنگ تحمیلی مهم‌تری��ن و اصلی‌ترین‬ ‫عامل رش��د بی‌رویه واحده��ای صنفی در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬زمانی که جنگ ب��ه ایران‬ ‫تحمیل ش��د مردم ش��هرهای م��رزی که‬ ‫در تیررس دش��من بودند ب��ه یکباره این‬ ‫شهرها را خالی کرده و به شهرهای امن‌تر‬ ‫مهاج��رت کردند یا اینکه از حاش��یه‌های‬ ‫مرزی به مراکز اس��تان‌ها و شهرس��تان‌ها‬ ‫رفتن��د‪ .‬به عالوه در زم��ان جنگ تحمیلی‬ ‫بس��یاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی‬ ‫به دلیل مهاجرت مردم یا حمالت دشمن‬ ‫تعطیل ش��دند‪ .‬مردمی که ش��غل رسمی‬ ‫خ��ود را از دس��ت داده بودند‪ ،‬به ش��هرها‬ ‫آمدند و مشغول فعالیت اقتصادی شدند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل این افراد برای تامین معیشت‬ ‫به ایجاد واحده��ای صنفی روی آوردند تا‬ ‫بتوانند از این راه امرار معاش کنند‪ .‬چنین‬ ‫ب��ود ک��ه در آن دوران واحده��ای صنفی‬ ‫یاد‌ش��ده بدون مجوز ش��روع ب��ه فعالیت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫€ €در قان�ون نظ�ام صنفی ب�ه موضوع‬ ‫رعای�ت ح�دود واحده�ای صنف�ی و‬ ‫همچنی�ن تعداد اعضای ه�ر اتحادیه به‬ ‫منظ�ور جلوگیری از رش�د ق�ارچ گونه‬ ‫واحدهای صنفی تاکید ش�ده است‪.‬چرا‬ ‫این قانون اجرا نش�د و چه کس�ی ناقض‬ ‫آن بود؟‬ ‫جنگ تحمیلی ‪ 8‬س��اله به ایران ازس��وی‬ ‫عراق موجب ش��د تا شرایط اقتصادی کشور‬ ‫به نح��وی پیش برود که اج��رای این قانون‬ ‫از س��وی وزرای بازرگانی زمان جنگ نادیده‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬زیرا مردم نیاز به شغل و راهی‬ ‫برای تامین مخارج زندگی خود داشتند‪.‬‬ ‫€ €در آن دوران خ�اص دالی�ل نق�ض‬ ‫قان�ون نظ�ام صنف�ی و افزای�ش تعداد‬ ‫واحدهای صنفی منطقی و عقالنی به نظر‬ ‫می‌رسید‪ .‬چرا پس از جنگ این فرآیند‬ ‫همچن�ان ادامه پیداکرده و اقدامی برای‬ ‫ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه‬ ‫انجام نشد؟‬ ‫بعد از پایان جنگ ‪ 8‬س��اله تحمیلی‪ ،‬وارد‬ ‫دوران سازندگی شدیم که در این دوران نیز‬ ‫ما به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با مشکالت‬ ‫عدیده و خاصی که ناشی از جنگ بود‌‪ ،‬مواجه‬ ‫بودیم‪.‬یکی از مش��کالت این ب��ود که تعداد‬ ‫زیادی از صاحبان صنوف هیچ سند مالکیتی‬ ‫از واحدهای صنفی که در آن مشغول به کار‬ ‫بودند در اختیار نداش��تند‪ .‬بنابراین مسئوالن‬ ‫و متولیان امر نمی‌توانس��تند به س��اماندهی‬ ‫واحدهای صنفی بدون پروانه بپردازند‪.‬‬ ‫€ €آیا در اختیار نداش�تن سند مالکیت‬ ‫از سوی صاحبان واحدهای صنفی دلیل‬ ‫قانع کننده‌ای برای رس�یدگی نکردن به‬ ‫فعالی�ت واحدهای بدون مج�وز و نقض‬ ‫قانون محسوب می‌شود؟‬ ‫ب��ه طورقط��ع در اختیار نداش��تن س��ند‬ ‫مالکلیت از سوی صاحبان صنوف تنها دلیل‬ ‫تداوم نقض قانون نظام صنفی نیست‪.‬براساس‬ ‫قانون برای صدور مجوز از س��وی اتحادیه‌ها‬ ‫برای متقاضیان پروانه کس��ب رعایت برخی‬ ‫ش��رایط و ضوابط از جمله متراژ واحد صنفی‬ ‫الزامی اس��ت‪ .‬متاسفانه بسیاری از واحدهای‬ ‫صنف��ی بدون پروان��ه متراژ کمی داش��تند؛‬ ‫بنابرای��ن طبق قان��ون امکان ص��دور پروانه‬ ‫کس��ب برای ای��ن واحدها میس��ر نبود‪.‬یکی‬ ‫دیگر از دالی��ل نگرفتن پروانه کس��ب برای‬ ‫واحدهای فاقد پروانه این است که این مجوز‬ ‫برای واحدهای صنفی صادر می‌ش��ود که در‬ ‫مکان اداری و تجاری باشد اما درحال حاضر‬ ‫بسیاری از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب‬ ‫در اماکن مسکونی فعالیت می‌کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫صاحبان و مالکان ای��ن واحدها نه می‌توانند‬ ‫تقاضای کس��ب پروانه را ب��ه اتحادیه‌ها ارائه‬ ‫دهن��د و ن��ه اینکه از س��وی اتحادی��ه برای‬ ‫متقاضی��ان این واحدها پروانه کس��ب صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €از جن�گ تحمیل�ی و تبع�ات آن‬ ‫سال‌هاس�ت ک�ه فاصل�ه گرفته‌ای�م و‬ ‫ب�ه طورطبیع�ی بس�یاری از مش�کالت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی ناش�ی از ش�رایط‬ ‫خاص جنگ برطرف ش�ده اس�ت‪ .‬حال‬ ‫س�وال اینجاس�ت که چ�را همچنان در‬ ‫کش�ور ش�اهد فعالیت واحدهای صنفی‬ ‫ب�دون پروان�ه هس�تیم و آی�ا در قانون‬ ‫راه�کاری برای س�اماندهی این واحدها‬ ‫در نظر گرفته شده است؟‬ ‫هنگامی که برنامه پنجم توس��عه کش��ور‬ ‫تدوین می‌ش��د در ماده ‪ 121‬این قانون مقرر‬ ‫ش��د تا فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه‬ ‫کس��ب س��اماندهی شود و براس��اس همین‬ ‫بند از قانون برنامه پنجم توس��عه مقرر ش��د‬ ‫تا ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز با‬ ‫افزایش مالیات آنها انجام ش��ود‪ .‬براساس این‬ ‫قانون برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون‬ ‫پروانه یک مهلت ‪3‬س��اله با احتساب جرایم‬ ‫مالیاتی در نظر گرفته شد که طبق این قانون‬ ‫در سال اول به مالیات واحدهای صنفی بدون‬ ‫پروانه ‪ 50‬درصد‪‌،‬در سال دوم ‪ 70‬درصد و در‬ ‫س��ال س��وم ‪ 100‬درصد باید افزوده می‌شد‪.‬‬ ‫در این م��اده از برنامه پنجم توس��عه تالش‬ ‫شده بود تا ساماندهی واحدهای صنفی بدون‬ ‫پروانه با احتساب افزایش جرایم مالیاتی انجام‬ ‫ش��ود و تا حدی هم این راهکار موفقیت‌آمیز‬ ‫بود و توانست به ساماندهی واحدهای صنفی‬ ‫ب��دون پروانه کمک کند‪ .‬ه��ر چند هنوز هم‬ ‫تعداد زی��ادی واحد صنفی ب��دون پروانه در‬ ‫کشور داریم‪.‬‬ ‫€ €ام�ا ظاهرا حت�ی تم�ام راهکارهای‬ ‫قانونی هم مانع فعالیت واحدهای صنفی‬ ‫بدون پروانه کسب نشده است‪.‬دلیل این‬ ‫مسئله چیست؟‬ ‫مس��ئله تعدد و گس��تردگی این دست از‬ ‫واحدهاس��ت‪ .‬متاس��فانه گس��تردگی دامنه‬ ‫فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه به لحاظ‬ ‫جغرافیای��ی به یک ش��هر یا اس��تان محدود‬ ‫نمی‌ش��ود و دامن��ه فعالیت ای��ن واحدها به‬ ‫حدی رسیده که گاهی گمان می‌کنیم برای‬ ‫رس��یدگی به فعالیت واحدهای صنفی فاقد‬ ‫پروانه در حقیقت کار از کار گذشته است‪.‬‬ ‫€ €این به آن معناست که دیگر راهکاری‬ ‫برای ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی‬ ‫بدون پروانه وجود ندارد؟‬ ‫خی��ر‪ ،‬البته که چنین نیس��ت‪ .‬به هر حال‬ ‫باید راهکارهایی برای ساماندهی فعالیت این‬ ‫واحدها پی��دا کرد‪.‬به عنوان مثال در ماه‌های‬ ‫اخیر ادارات و س��ازمان‌ها ملزم به خرید کاال‬ ‫از واحده��ای صنف��ی دارای مجوز ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگرفردی صاحب واحد صنفی فاقد‬ ‫پروانه باش��د و تامین‌کننده لوازم و مایحتاج‬ ‫ادارات و س��ازمان‌های دولت��ی ه��م باش��د‪،‬‬ ‫‌براساس قانون جدید به خاطر نداشتن پروانه‬ ‫کس��ب‪ ،‬ادارات و سازمان‌ها نمی‌توانند با این‬ ‫فرد همکاری کنند‪ .‬بنابراین به‌طور سیستمی‬ ‫ای��ن فرد به دلیل نداش��تن پروانه کس��ب از‬ ‫چرخه فعالیت صنفی خارج می‌شود‪.‬‬ ‫€ €راهکارهای�ی که برای مل�زم کردن‬ ‫افراد ب�ه دریاف�ت پروانه کس�ب به‌کار‬ ‫گرفت�ه ش�ده‪ ،‬در برخ�ی موارد بس�یار‬ ‫سختگیرانه است‪ .‬با این حال چرا برخی‬ ‫از صاحب�ان صنوف هنوز ب�رای دریافت‬ ‫پروانه کسب اقدام نکرده‌اند؟‬ ‫بخ��ش عمده‌ای از واحده��ای صنفی فاقد‬ ‫پروانه جزو واحدهای اس��تیجاری هستند و‬ ‫مالک ب��ه طور مس��تقیم از آن واحد صنفی‬ ‫اس��تفاده نمی‌کند و آن را اجاره داده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین تالش��ی ه��م برای دریاف��ت پروانه‬ ‫نمی‌کن��د زی��را واح��د صنفی مح��ل تامین‬ ‫درآم��دش نیس��ت و اگر آن واحد ی��ا مغازه‬ ‫تعطیل ش��ود در نهایت مس��تاجر آن عوض‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در حقیقت براس��اس قان��ون باید‬ ‫پروانه کس��ب از س��وی صاحب ملک گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬مس��تاجران نیز نمی‌توانند نسبت به‬ ‫دریافت پروانه کسب اقدام کنند و زمانی که‬ ‫با جریمه از س��وی تعزیرات مواجه می‌شوند‬ ‫بالفاصله فعالیت خود را در آن واحد متوقف‬ ‫ک��رده و محل دیگری را برای کس��ب و کار‬ ‫خود انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه راهکارهای قانونی‬ ‫نی�ز نتوانس�ته مانع فعالی�ت واحدهای‬ ‫صنفی بدون پروانه ش�ود چرا از ش�یوه‬ ‫تعطیل�ی و پلمب این واحدها اس�تفاده‬ ‫نمی‌شود؟‬ ‫به طورقط��ع نباید و نمی‌ت��وان واحدهای‬ ‫صنفی ب��دون پروانه را تعطی��ل کرد زیرا در‬ ‫همین واحدها تعداد زیادی از افراد مش��غول‬ ‫ب��ه فعالی��ت و تامین معاش خان��وار خویش‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین اگر مس��ئوالن دس��ت به‬ ‫چنین اقدامی بزنند باید شاهد پیوستن خیل‬ ‫عظیمی به جامعه بیکاران کشور باشیم‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که هم‌اکنون ما در کش��ور با‬ ‫مشکل بیکاری مواجه هستیم‪ .‬بنابراین نباید‬ ‫ب��ا چنین اقدامی ب��ر تعداد بیکاران کش��ور‬ ‫بیفزاییم‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫توسعه صنعت گردشگری فارس چشم‌اندازی ندارد‬ ‫ردپای گرانی مواد اولیه بر صنعت کفش قم‬ ‫هرمزگان‪ ،‬رتبه دوم ترانزیت کاال‬ ‫‪9‬‬ ‫تجارت چمدانی کام شکالت تبریز را تلخ کرد‬ ‫زینب عبدی ـ گروه استان‌ها‪ :‬با اینکه‬ ‫طع�م خ�وش آب‌نب�ات و ش�کالت هر‬ ‫فردی را به یاد دوران کودکی می‌اندازد‬ ‫ام�ا در آذربایج�ان ش�رقی‪ ،‬صنع�ت ش�یرینی و‬ ‫شکالت تنها یک خاطره نیست‪ ،‬صنعتی است که‬ ‫برای بی�ش از ‪ 50‬ه�زار نفر اش�تغال ایجاد کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬اما کمبود نقدینگی بس نب�ود‪ ،‬این روزها‬ ‫صنعت شکالت و شیرینی آذربایجان شرقی پنجه‬ ‫در پنج�ه تجارت چمدانی ش�کالت‌های خارجی‪،‬‬ ‫برای حفظ جایگاه خود در بازار تالش می‌کند‪.‬‬ ‫اگرچ�ه این اس�تان با وج�ود احداث نخس�تین‬ ‫کارخان�ه شکالت‌س�ازی ای�ران در ح�دود نی�م‬ ‫ق�رن پیش هن�وز ه�م در تولید و ص�ادرات این‬ ‫ماده غذایی در کش�ور رکورددار اس�ت و درواقع‬ ‫ب�ا داش�تن بی�ش از ‪ 900‬واحد تولید ش�یرینی‪،‬‬ ‫ش�کالت‪ ،‬صنای�ع غذای�ی و تبدیل�ی ب�ه قطب‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪8‬ه��زار و ‪ 500‬واحد فع��ال و نیمه‌فعال‬ ‫در اس��تان وجود دارد که موجب ش��ده این استان از جمله‬ ‫استان‌های صنعتی به‌شمار رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه غالمحس��ین راس��تی‬ ‫قائم‌مقام س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت آذربایجان ش��رقی‪ ،‬صنعت‬ ‫شیرینی و شکالت نیمی از صادرات‬ ‫صنای��ع غذایی را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت و س��هم آذربایجان شرقی از این میان‪ ،‬صادرات‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی ش��کالت و ش��یرینی به دیگر کش��ورها است‪.‬‬ ‫ظرفیت صنایع غذایی آذربایجان ش��رقی در کش��ور بسیار‬ ‫باالس��ت ت��ا جایی ک��ه بس��یاری از صنایع به‌وی��ژه صنایع‬ ‫ش��یرینی و شکالت استان آذربایجان ش��رقی در بازارهای‬ ‫جهانی حضور موفق دارد‪ .‬ش��کالت ایرانی غیر از کشور‌های‬ ‫همس��ایه و حوزه خلیج‌فارس به اروپای غربی‪ ،‬غرب افریقا‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬آسیای میانه و استرالیا صادر می‌شود‪ .‬اولین کارخانه‬ ‫شکالت‌سازی در ایران حدود ‪ ۶۰‬سال پیش توسط دو برادر‬ ‫مهاجر روسی در تبریز راه‌اندازی شد‪ .‬محصول این کارخانه‬ ‫تا مدت‌ها فقط آب‌نبات و تافی برای بچه‌ها بود‪ .‬این کارخانه‬ ‫و کارخانه‌ه��ای متع��ددی ک��ه بعد از آن به‌وج��ود آمدند‪،‬‬ ‫به‌تدریج دامنه فعالیت خود را گسترش دادند و انواع دیگری‬ ‫از محصوالت را تولید کردند‪ .‬در دهه‌های اخیر این شرکت‌ها‬ ‫به‌ط��رف تولید ش��کالت‌های تخته‌ای و لقم��ه‌ای در قالب‬ ‫مجلس��ی حرک��ت کرده‌اند‪ ،‬به‌طوری که ام��روز انواع تافی‪،‬‬ ‫کارام��ل‪ ،‬ک��رم کاکائو‪ ،‬کارولی��ن و ش��کالت‌های مغزدار‪،‬‬ ‫فانتزی‪ ،‬تیره و روشن در شکل‌های متنوع با بسته‌بندی‌های‬ ‫مناس��ب تولید می‌کنند‪ .‬این شرکت‌ها از فناوری پیشرفته‬ ‫در زمینه اس��تفاده از دانه‌های روغنی کاکائو برخوردارند و‬ ‫برخ��ی از آنه��ا در س��ال‌های اخی��ر به‌عن��وان واحده��ای‬ ‫تولید‌کننده یا صادرکننده نمونه انتخاب شده و جوایزی هم‬ ‫دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫صنای��ع غذایی‪ ،‬ش��یرینی و ش��کالت آذربایجان‌ش��رقی‬ ‫توانس��ته اس��ت ح��رف اول را در تولید و ص��ادرات صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬ش��یرینی و ش��کالت کش��ور بزند‪ ،‬به‌طوری‌که در‬ ‫بهترین فروش��گاه‌های بزرگ آلم��ان‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬یونان مس��افر وارد می‌ش��ود‪ .‬در باره وجود کاالهای ش��یرینی و‬ ‫ش��کالت در س��طح عرضه که از طریق‬ ‫و هلن��د ان��واع تولی��دات ش��یرینی و‬ ‫انجمن مرب��وط مطالع��ات الزم انجام‬ ‫ش��کالت تبریز را می‌ت��وان خریداری‬ ‫ظرفیتصنایعغذایی‬ ‫ش��د‪ ،‬معلوم شد بیش��تر این کاالها از‬ ‫ک��رد‪ .‬ام��ا متاس��فانه واردات بی‌رویه‬ ‫آذربایجانشرقیدر‬ ‫طریق منطقه آزاد ارس به شکل کاالی‬ ‫انواع ش��یرینی و ش��کالت خارجی به‬ ‫کشوربسیارباالست‬ ‫همراه مس��افر و از ماک��و و بانه به طور‬ ‫عن��وان س��وغاتی و همراه مس��افر به‬ ‫تا جایی که بسیاری از‬ ‫غیررس��می وارد ش��د ‌ه اس��ت‪ .‬امروزه‬ ‫کشور موجب بروز مشکالت عدیده‌ای صنایعبه‌ویژهصنایع‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعتی در زمینه‬ ‫برای تولیدکنندگان این صنعت ش��ده شیرینیوشکالتاستان‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت در ایران فعالیت‬ ‫و بازارهای داخل��ی را تحت تاثیر قرار‬ ‫آذربایجانشرقیدر‬ ‫دارن��د‪ .‬اما حجم تولی��د آنها حدود ‪۵۰‬‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫حضور‬ ‫جهانی‬ ‫بازارهای‬ ‫درص��د ظرفیت آنهاس��ت و حدود ‪۲۰‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ه‬ ‫موفق دارد‬ ‫درص��د از آنچه تولید می‌کنند به خارج‬ ‫گفت��ه اس��ماعیل عطاپ��ور مع��اون‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬صادرات شکالت ایرانی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫آذربایجان‌ش��رقی‪ ،‬کاالهای ش��یرینی و ش��کالت خارجی در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته‌ است‪.‬‬ ‫صنعت ش��یرینی و ش��کالت در طول دو دهه گذش��ته از‬ ‫بیش��تر از طریق منطقه آزاد ارس و به ش��کل کاالی همراه‬ ‫ایجاد صنایع تبدیلی در بابل‬ ‫مهر‪ :‬فرمان��دار بابل ایجاد صنایع تبدیلی‬ ‫و جانبی را از نیازهای ضروری کش��تارگاه‬ ‫صنعتی بندپی غربی برش��مرد و گفت‪ :‬با‬ ‫ایجاد واحدهای جدید فرصت‌های شغلی‬ ‫مناسبی برای مردم منطقه ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫رج��ب مالیی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه کش��تارگاه صنعتی بندپی غربی از‬ ‫مصوبات سفر رهبر معظم انقالب در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬بوده است اما در حال حاضر این کشتارگاه با یک سوم ظرفیت‬ ‫تولید در حال فعالیت اس��ت که با این روال کارکردن این کش��تارگاه‬ ‫مقرون به‌صرفه نیس��ت و این ناشی از نبود مدیریت متمرکز در بحث‬ ‫کش��تارگاه‌های صنعتی در استان است‪ .‬وی هدف از جانمایی احداث‬ ‫این کشتارگاه در این منطقه از استان را تعطیلی کامل کشتارگاه‌های‬ ‫سنتی شهرستان‌های اطراف برشمرد و افزود‪ :‬سرمایه‌گذاری بزرگی در‬ ‫کشتارگاه صنعتی بندپی غربی انجام شده و این واحد از ظرفیت بسیار‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت و مسئوالن اس��تان باید با جلوگیری از کشتار‬ ‫سنتی در شهرستان‌های اطراف به فکر فعال کردن بخش‌های مختلف‬ ‫این کش��تارگاه باش��ند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه کش��تارگاه‬ ‫صنعت��ی بندپی غربی‪ ،‬غرب مازندران را زیرپوش��ش دارد اما در حال‬ ‫حاضر تنها تعداد معدودی از شهرهای غرب استان کشتار دام خود را‬ ‫به این کش��تارگاه سوق داده و بقیه شهرها از ظرفیت این واحد دامی‬ ‫استفاده نمی‌کنند بنابراین نیاز است تدابیری اتخاذ شود تا کشتار دام‬ ‫همه شهرهای غرب مازندران در این کشتارگاه انجام شود‪.‬‬ ‫واگذاری امور ‪ 8‬شهرک صنعتی مازندران‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی مازن��دران از واگذاری ‪ 8‬ش��هرک‬ ‫صنعت��ی مازندران به ش��رکت خدماتی خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی‬ ‫موس��وی اظهار ک��رد‪ :‬واگ��ذاری اداره امور‬ ‫ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی بر اساس اجرای‬ ‫اصل‪ 44‬قانون اساس��ی و مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی در اداره امور ش��هرک‌ها و نواح��ی صنعتی و تعامل و ارتباط‬ ‫تنگاتنگ با صاحبان صنایع انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به واگذاری امور ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫واگذاری این شهرک‌ها اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات زیربنایی و‬ ‫زیرساختی همچنان برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی استان است و‬ ‫حفظ و نگهداری امور ش��هرک درواقع به شرکت خدماتی واگذار شده‬ ‫است‪ .‬موس��وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ 8‬ش��هرک صنعتی استان شامل‬ ‫ش��هرک‪‎‬های بهش��هر‪ ،‬جویبار‪ ،‬بندپی بابل‪ ،‬سلمانشهر‪ ،‬بشل سوادکوه‪،‬‬ ‫منصورکنده بابل‪ ،‬ش��هید نظری نکا و ش��هدای محمودآباد به شرکت‬ ‫خدماتی واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رکت‌های خدماتی در ش��هرک‌های صنعتی با تشکیل‬ ‫هی��ات موس��س و برگ��زاری انتخاب��ات از جمع واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک انتخاب می‌شوند و در اداره امور و نگهداری‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی با شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان همکاری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫را در بازاره�ای داخل�ی تح�ت تاثیر ق�رار داده‬ ‫اس�ت‪ ،‬چراک�ه وقت�ی مس�افران ش�کالت‌های‬ ‫خارج�ی را در چمدان‌هایش�ان وارد کش�ور‬ ‫می‌کنن�د‪ ،‬از می�زان ف�روش محص�والت داخلی‬ ‫کاسته می‌ش�ود‪ .‬همچنین خروج ش�یرینی‌های‬ ‫س�نتی ایرانی از طریق چمدان‌ها‪ ،‬س�بب ش�ده‬ ‫آم�ار دقیق�ی از می�زان ص�ادرات در دس�ت‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫رش��د خیره‌کننده‌ای برخوردار ش��ده است‪ ،‬در این صنعت‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های کالن توسط بخش خصوصی انجام شده‬ ‫و ورود آخری��ن ماش��ین‌آالت روز دنی��ا نه‌تنها تولیدات این‬ ‫صنعت را همپای استانداردهای روز کرده بلکه درهای بازار‬ ‫جهانی را به روی این صنعت گشوده است‪.‬‬ ‫اما این صنعت نیز مانند برخی صنایع دیگر با مش��کالتی‬ ‫دس��ت ب��ه گریبان اس��ت به‌طوری‌که کمب��ود نقدینگی و‬ ‫ت��ورم‪ ،‬تولید‌کنندگان را برای رقابت در عرصه بین‌المللی با‬ ‫مش��کالتی روبه‌رو کرده است‪ .‬فشارهای خارجی بر صنایع‬ ‫ایران تاثیر خود را در این صنعت اس��تان آذربایجان شرقی‬ ‫نیز گذاش��ته اس��ت‪ .‬به‌خصوص برای واحدهایی که نیاز به‬ ‫تعام�لات بانکی با خارج از ایران دارند‪ .‬البته رش��د واردات‬ ‫و قاچاق انواع ش��کالت‌های خارجی به کش��ور نیز از دیگر‬ ‫مش��کالت تولید‌کنن��دگان اس��ت‪ ،‬به گون��ه‌ای که در حال‬ ‫حاضر تولیدکنندگان معتقدند یکی از بزرگترین مش��کالت‬ ‫ای��ن صنعت افزایش قاچاق و تجارت چمدانی ش��کالت به‬ ‫داخل ایران اس��ت‪ .‬بنابراین با وجود ضرورت کنترل تجارت‬ ‫چمدان��ی انواع ش��یرینی و ش��کالت در خ��ارج و یا داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬توجه به حذف وابستگی صنعت شیرینی و شکالت‬ ‫به واردات مواد اولیه نیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اس��ت‬ ‫تا ضمن کاهش قیمت تمام‌ش��ده‪ ،‬ارزش‌افزوده نیز باال رود‪.‬‬ ‫بی‌ثبات��ی کامل در ن��رخ مواد اولیه در بازار و نقدی‌ش��دن‬ ‫خرید مواد اولیه مش��کالت مالی را برای تولیدکنندگان به‬ ‫وجود آورده است که تسهیالت ندادن بانک‌ها نیز بر کمبود‬ ‫نقدینگی فعاالن صنعت ش��یرینی و ش��کالت افزوده است‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت حامل‌های انرژی نیز در س��ال‌های اخیر بر‬ ‫قیمت تمام‌ش��ده محصوالت اثرگذار بوده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫تقبل بخش��ی از هزینه‌های تحقیقات و اعطای تس��هیالت‬ ‫ب��رای حمل محص��والت تولیدی ب��ه بازار‌ه��ای جهانی با‬ ‫توج��ه به هزینه‌های س��نگین حمل و نق��ل بین‌المللی در‬ ‫توس��عه صادرات بسیار مهم اس��ت ضمن آنکه فعال کردن‬ ‫وابسته‌های بازرگانی و اقتصادی سفارت ایران در کشورهای‬ ‫خارجی نیز در توسعه بازارهای جدید صادراتی برای صنایع‬ ‫شیرینی و شکالت باید مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫حمایت از صادرات آذربایجان غربی‬ ‫ف�ارس‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت آذربایج��ان غربی‬ ‫گفت‪ :‬حمای��ت همه‌جانبه از صادرات‬ ‫کاال و خدم��ات ب��ا ارزش‌اف��زوده باال‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های پیش��روی این‬ ‫وزارتخانه به شمار می‌رود‪ ،‬که در این سمت و سو گام برداشته می‌شود‪.‬‬ ‫جعفرصادق اس��کندری با بی��ان اینکه یک��ی از مهم‌ترین ظرفیت‌های‬ ‫آذربایجان‌غربی تولید فرش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان ما یکی از مهم‌ترین‬ ‫قطب‌های تولید فرش و صادرات در این زمینه است و هنرمندان زیادی‬ ‫در این عرصه مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬تاکنون ‪3‬ه��زار و ‪ 500‬تا ‪ 3‬ه��زار و ‪ 700‬محدوده‬ ‫معدنی در سراسر استان ساماندهی شده است‪ ،‬به طوری که کارگاه‌های‬ ‫سنتی جمع‌آوری شد و امور مختلف به صورت نرم‌‌‌افزاری و زیر پوشش‬ ‫وب انجام می‌گیرد‪.‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‬ ‫غربی با اش��اره به اینکه زیرساخت‌های موردنیاز و کارهای زیربنایی در‬ ‫استان به وسیله کارشناسان و مسئوالن امر در حال انجام است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به این وسیله امور مربوط به معادن استان زیر پوشش وب قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫تا کارهای این حوزه به سهولت و با صرف مدت زمان اندکی انجام شود‪.‬‬ ‫اس��کندری افزود‪ :‬افرادی که برای ثبت محدوده معدنی باید اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬برای حضور فیزیکی و مراجعه آنها به س��ازمان برای پرداختن‬ ‫به این امر ضرورتی ندارد و می‌توانند از محل دفتر کار و شرکت خود‬ ‫نس��بت به ای��ن امر اقدام کرده و مراحل مربوط ب��ه این کار را دنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫محمدعلی عسگری‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫آذربایجان‌شرقی‬ ‫واردات چمدانی بر بازار داخلی شکالت و شیرینی تاثیر می‌گذارد‬ ‫صنای�ع غذای�ی خاورمیانه تبدیل ش�ده اس�ت‪،‬‬ ‫همچنین‪ 60‬درصد صادرات ش�یرینی و ش�کالت‬ ‫کش�ور از آذربایجان ش�رقی انجام می‌ش�ود اما‬ ‫به گفته کارشناس�ان عالوه بر کمب�ود نقدینگی‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬تجارت این کاال به‌خصوص همراه‬ ‫مس�افر به‌صورت تج�ارت چمدان�ی اصلی‌ترین‬ ‫مش�کالت تولیدکنندگان این نوع م�اده غذایی‬ ‫در استان به‌شمار می‌رود و فروش این محصوالت‬ ‫یادداشت‬ ‫شناسایی‬ ‫‪33‬خوشه صنعتی‬ ‫آذربایجان ش��رقی به‌عنوان یکی از استان‌های‬ ‫پیش��رو و باس��ابقه در عرصه صنعتی موردتوجه‬ ‫س��رمایه‌گذاران متعددی در حوزه‌های مختلف‬ ‫بوده است‪ .‬شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‬ ‫شرقی نیز به‌عنوان متولی اصلی بسترسازی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری صنعتی تالش داش��ته تا با ارتقا‬ ‫و کیفیت‌بخشی به خدمات شهرک‌های صنعتی‬ ‫مستقر در این اس��تان رضایت سرمایه‌گذاران را‬ ‫جلب کند‪ .‬در حال حاضر ایجاد ‪ 52‬ش��هرک در‬ ‫اس��تان به تصویب رس��یده که از این تعداد ‪39‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اقدامات الزم برای شهرک‌س��ازی در‬ ‫اس��تان انجام گرفته و هم‌اکنون ‪ 17‬شهرس��تان‬ ‫از ‪ 21‬شهرستان دارای شهرک یا ناحیه صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬ضم��ن آنکه ‪3‬ه��زار و ‪ 357‬ق��رارداد در‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان منعقد شده و حاصل‬ ‫ای��ن قرارداده��ا بهره‌ب��رداری از ‪ 2‬ه��زار واحد‬ ‫صنعتی با بیش از ‪50‬هزار نفر اشتغالزایی است‪.‬‬ ‫کمبود آب و برق مهم‌ترین معضلی است که این‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی در استان آذربایجان‌شرقی‬ ‫ب��ا آن مواجه‌اند و تالش می‌ش��ود تا با همکاری‬ ‫دس��تگاه‌های اجرای��ی ذی‌ربط این مش��کالت‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫اما آنچه حائز اهمیت است تصویب قانون تامین‬ ‫زیرساخت‌های توسعه‌ای شهرک‌های صنعتی با‬ ‫کمک دولت اس��ت که در حل مشکالت راهگشا‬ ‫بوده و بخ��ش عمده‌ای از نیازهای زیرس��اختی‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی کش��ور و به‌تبع آن استان‬ ‫آذربایجان ش��رقی را تامین خواهد کرد‪ .‬هرچند‬ ‫شهرک‌های صنعتی جزو سازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫طبقه‌بندی می‌ش��ود و در مس��یر دس��تیابی به‬ ‫مناب��ع مالی پایدار قرار دارد ام��ا این بدان معنا‬ ‫نیست که از آنها حمایت نشود‪ ،‬حمایت‌نکردن از‬ ‫شهرک‌های صنعتی به منزله افزایش هزینه‌های‬ ‫الزم ب��رای تامی��ن زیرس��اخت‌ها و درنهای��ت‬ ‫افزای��ش حق بهره‌برداری از زمین اس��ت که در‬ ‫این ش��رایط ضرب��ه اصلی به بدنه س��رمایه‌گذار‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ .‬البته وجود قراردادهای راکد نیز‬ ‫از دیگر مش��کالت اس��ت که موجب ایجاد بازار‬ ‫س��یاه و داللی در سال‌های اخیر شده بود که با‬ ‫زی��ر نظر قرار دادن واحد‌ها بیش از ‪ 100‬پرونده‬ ‫تعیین تکلیف شد‪ .‬هم‌اکنون شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان آذربایجان شرقی آمادگی دارد تا‬ ‫در نقاط مختلف اس��تان و برحس��ب نوع صنایع‬ ‫و درخواس��ت س��رمایه‌گذار‪ ،‬زمی��ن در اختی��ار‬ ‫بخش‌ه��ای تولیدی قرار ده��د ضمن آنکه تمام‬ ‫امکانات برای جذب س��رمایه‌گذار فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه به‌تازگ��ی چندین هیات س��رمایه‌گذاری‬ ‫از کش��ور ترکیه از ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫بازدید کرده و به‌زودی همکاری مش��ترک آغاز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫خوشه‌های صنعتی نیز یکی از نقاط قوتی است‬ ‫که ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی بر آن تمرکز‬ ‫کرده و ‪ 33‬خوش��ه صنعتی را شناس��ایی کرده‬ ‫که به مرور زمان به مرحله عملیاتی می‌رسند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫تسهیل ترافیک‬ ‫در منطقه آزاد ماکو‬ ‫ف�ارس‪ :‬حس��ین ف��روزان‪ ،‬مدیرعام��ل منطقه‬ ‫آزاد تج��اری‪ ،‬صنعتی ماک��و گفت‪ :‬برای تعریض‬ ‫خیاب��ان ام��ام ماک��و نیازمند همراه��ی مالکان‬ ‫اماکن مس��کونی و تجاری این خیابان هس��تیم‬ ‫ت��ا تعری��ض آن در ‪ 3‬ماه آینده عملیاتی‌ش��ود‪.‬‬ ‫مش��کل اصلی در ترافیک این شهرستان مربوط‬ ‫به کم‌عرض بودن این خیابان اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫در پیش بودن ایام نوروز‪ ،‬خیابان‌های شهرستان‬ ‫ماکو آس��فالت ش��ده و تالش می‌ش��ود تا نوروز‬ ‫امس��ال تم��ام اقدامات برای زیباس��ازی ش��هر‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫یادداشت‬ ‫برند گردشگری‬ ‫فرهنگی خلق کنیم‬ ‫مسعود منیعاتی‬ ‫مدیرانجمندوستدارانمیراثفرهنگیو‬ ‫گردشگریفارس‬ ‫اگر صنعت گردش��گری را به چند دسته تقسیم‬ ‫کنیم‪ ‌،‬اس��تان فارس جزو استان‌هایی است که به‬ ‫دلیل وس��عت زیاد‪ ،‬داش��تن اقلیم‌های گوناگون و‬ ‫آث��ار تاریخی فراوان به‌ط��ور تقریبی جامعه هدف‬ ‫بزرگی در ح��وزه گردش��گری را دربرمی‌گیرد‪ .‬از‬ ‫جهتی قرار داش��تن شهر ش��یراز به‌عنوان یکی از‬ ‫قطب‌های پزش��کی در خاورمیانه باعث ش��ده در‬ ‫حوزه گردش��گری س�لامت هم موفق ظاهر شود‪.‬‬ ‫با وج��ود به این مس��ائل و اقدامات خ��وب انجام‬ ‫ش��ده در حوزه زیرس��اخت‌ها همچنین با توجه به‬ ‫ظرفیت‌های وس��یعی که حوزه گردشگری استان‬ ‫دارد ام��ا به نظر می‌رس��د در ح��وزه حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫اقام��ت و پذیرایی دچار چالش اس��ت که باید این‬ ‫نواق��ص در برنامه چند س��اله حل ش��ود‪ .‬اگرچه‬ ‫برای حل این نواقص نیاز به اعتبارات مالی اس��ت‬ ‫اما این ش��رط کافی نیس��ت‪ .‬بیش��تر از اینکه این‬ ‫استان اعتبار الزم داش��ته باشد‪ ،‬نیاز دارد تا میان‬ ‫ارگان‌های مختلف اس��تانی هماهنگ��ی مدیریتی‬ ‫برای تصمیم‌گی��ری و تدوین برنامه‌های راهبردی‬ ‫در ایجاد زیر‌س��اخت‌ها فراهم شود‪ .‬ابتدا باید این‬ ‫برنامه‌های راهب��ردی تدوین و پس از آن به دقت‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬ما ش��اهد این بودیم که در دولت‬ ‫قبل با هزینه‌های هنگفت طرح جامع گردش��گری‬ ‫اس��تان فارس تدوین ش��د اما در حال حاضر این‬ ‫طرح بدون استفاده رها شده است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫علت استفاده نشدن این طرح‪ ،‬نبود توجه و تحلیل‬ ‫درس��ت از وضعیت صنعت گردش��گری اس��تان‪،‬‬ ‫ش��تابزدگی در برنامه‌ریزی‌ه��ا و همچنی��ن نبود‬ ‫کنترل بر واحدهای مختلف حوزه‌های گردشگری‬ ‫بود‪ .‬هرگاه طرحی تصویب شود و به اجرا در نیاید‬ ‫باید اطمینان داش��ت که اش��کاالتی در آن وجود‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بای��د یک نش��ان(برند) گردش��گری در اس��تان‬ ‫ایجاد ش��ود ت��ا با این برند بتوان اس��تان فارس را‬ ‫به جامعه ه��دف معرفی کرد‪ .‬در می��ان برندهای‬ ‫گردش��گری به نظر می‌رس��د نش��انی که می‌توان‬ ‫روی آن مان��ور داد‪ ،‬نش��ان گردش��گری فرهنگی‬ ‫اس��ت‪ .‬گردش��گری فرهنگی نوعی از گردشگری‬ ‫اس��ت که با تنوع مناسبت‌های فرهنگی بسته‌های‬ ‫گردشگری ساخته می‌شود‪ .‬برای اجرای این طرح‬ ‫نیاز به ایجاد زیرس��اخت‌های الزم است‪.‬و اینکه ما‬ ‫چه برنامه‌ای برای گردش��گر باید داش��ته باشیم؟‬ ‫به نظر می‌رس��د ظرفیت و فرصت کار وجود دارد‬ ‫آن هم به چند دلیل؛ فارس در طول تاریخ پایتخت‬ ‫بس��یاری از حکومت‌ها بوده و آثار تاریخی فراوانی‬ ‫را به یادگار گذاش��ته اس��ت‪ .‬این استان با داشتن‬ ‫حدود ‪3‬هزار اثر ثبتی در مقام نخس��ت کشور قرار‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این فارس محل زندگی بس��یاری از‬ ‫اهالی ادب و فرهنگ بوده و بسیاری از دوستداران‬ ‫ش��عر و ادب در سراسر جهان توجهی خاص به آن‬ ‫دارند‪ .‬همچنی��ن فارس دارای حدود ‪700‬امامزاده‬ ‫نیز هست‪ .‬همه این ویژگی‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‬ ‫اس��تان برای خلق برند گردشگری فرهنگی است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد اگر فارس به این سمت و سو برده‌‬ ‫ش��ود می‌تواند ضامن حفظ صنعت گردشگری در‬ ‫استان باشد‪.‬‬ ‫نکته مهم در حوزه تامین اعتبار و سرمایه‌گذاری‬ ‫در ح��وزه صنعت گردش��گری‪ ،‬حرکت از س��وی‬ ‫س��رمایه‌های کالن به س��وی س��رمایه‌های خرد‬ ‫اس��ت‪ .‬در این‌باره نیاز است بس��ته‌های اقتصادی‬ ‫ب��ا ارقام پایین توزیع ش��ود ت��ا م��ردم بتوانند از‬ ‫آثار گردش��گری در اس��تان خود بهره‌مند ش��وند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط هم زمینه حض��ور و فعالیت مردم‬ ‫فراهم ش��ده و از ای��ن مزیت به��ره می‌برند و هم‬ ‫اعتب��ارات الزم تامین ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا ذکر یک‬ ‫مثال می‌توان گفت‪ ،‬در ش��هر ش��یراز ‪ 360‬هکتار‬ ‫بافت تاریخی وج��ود دارد که در این بافت ‪1400‬‬ ‫خان��ه تاریخی ق��رار دارد‪ 281 .‬خانه به ثبت ملی‬ ‫رس��یده و باقی آنها جز تعداد بسیار معدودی‪ ،‬در‬ ‫تملک ش��هروندان است‪ .‬اگر ما تس��هیالتی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری و مشارکت شهروندان فراهم کنیم‪‌،‬‬ ‫این تس��هیالت انگیزه‌ای ب��رای آنها ایجاد می‌کند‬ ‫که در نهایت به توس��عه صنعت می‌انجامد‪ .‬در این‬ ‫اق��دام نیاز به تغییر کارب��ری خانه‌ها به مکان‌های‬ ‫رفاهی‪ ،‬هتل یا رستوران نیست‪ ،‬در حال حاضر در‬ ‫بسیاری از کش��ورهای دنیا این کار انجام می‌شود‬ ‫که ضمن حفظ حیات منطقه‪ ،‬صنعت گردشگری‬ ‫نیز رونق داده می‌ش��ود‪ .‬این برنامه باعث می‌شود‬ ‫برای توس��عه صنعت گردش��گری به جای آوردن‬ ‫رقم‌های درش��ت ملی به اس��تان‪‌،‬از س��رمایه‌های‬ ‫خرد شهروندان استفاده شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫باوجود افزایش ‪‌270‬درصدی ورود گردشگران خارجی‬ ‫توسعه صنعت گردشگری فارس چشم‌اندازی ندارد‬ ‫فرانک میرزایی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬آمار گردشگری‬ ‫فارس در س��ال گذش��ته به وضوح نش��ان می‌دهد که‬ ‫ف��روش بلیت بازدی��د از اماک��ن تاریخی و باس��تانی‪،‬‬ ‫درآم��دی بیش از ‪10‬میلیارد ریال برای این اس��تان به‬ ‫ارمغ��ان آورده اس��ت‪ .‬این رقم گوی��ای اهمیت صنعت‬ ‫گردشگری در این استان است‪ .‬فارس در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫امسال ش��اهد حضور ‪59‬هزار گردشگر خارجی بوده و‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان فارس از افزایش ‪270‬‬ ‫درصدی ورود گردش��گران خارجی به این اس��تان خبر‬ ‫داده است‪ .‬در ش��رایطی که بسیاری از مسئوالن حوزه‬ ‫صنعت گردش��گری از ظرفیت اس��تان فارس به عنوان‬ ‫قطب گردش��گری کش��ور س��خن به می��ان می‌آورند‬ ‫و ظرفی��ت موج��ود در اس��تان نی��ز بر ای��ن امر صحه‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬کارشناس��ان می‌گویند که در صورت تامین‬ ‫ت الزم‪ ،‬زمینه رش��د و توسعه‬ ‫اعتبار و ایجاد زیر‌س��اخ ‌‬ ‫صنعت گردشگری استان و البته کشور فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫با این همه هنوز عدد و رقم مشخصی از سوی مسئوالن‬ ‫این س��ازمان برای تخصیص اعتبار تعیین نشده است‪.‬‬ ‫هرچند مس��ئوالن در اداره کل میراث فرهنگی استان‬ ‫فارس در پاسخ به تماس‌های مکرر خبرنگار‬ ‫حاضر‬ ‫تو‌گو برای انتشار در روزنامه نشده‌اند اما از میزان‬ ‫به گف ‌‬ ‫تقریبی اعتبار مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های الزم‬ ‫نیز ابراز بی‌اطالعی کرده‌اند‪ .‬این سخن شاید در نگاه اول‬ ‫منطق��ی به نظر بیاید اما با کمی تامل می‌توان دریافت‬ ‫که دلیل این پاس��خ‪ ،‬بی‌توجهی و نبود بررسی و تحلیل‬ ‫کارشناس��انه موضوع و ارائه راه��کار و منابع مالی الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬تا اعداد و ارقامی در دس��ت نباشد‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫انجام نخواهد شد و تا برنامه‌ای نباشد چشم‌اندازی برای‬ ‫این صنعت نمی‌توان تصور کرد‪.‬‬ ‫کمتر کس��ی اس��ت که نام ش��یراز را ش��نیده باشد‬ ‫و در وص��ف زیبایی‌ه��ای بص��ری آن حرف��ی به میان‬ ‫نیاورده باش��د‪ .‬این آوازه تنها در می��ان ایران نپیچیده‬ ‫اس��ت بلکه ف��ارس‪ ،‬آوازه‌ای جهان��ی دارد‪ .‬نام حافظ و‬ ‫س��عدی در محافل ش��عر و ادب جه��ان گواهی بر این‬ ‫ادعاس��ت‪ .‬نام‌هایی که هر س��اله گردشگران بسیاری را‬ ‫به س��وی خود می‌خواند‪ .‬می‌توان ب��ه جرات گفت که‬ ‫حافظیه میعادگاه عاشقان شعر و ادب جهان است و این‬ ‫اس��تان هر ساله با گردش��گران زیادی روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫تخت جمش��ید نیز دیگر مکانی‌اس��ت که در دل خود‬ ‫جذابیت��ی خاص برای دوس��تداران تاریخ و تاریخدانان‬ ‫سراس��ر جهان دارد‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬اماکن و جاذبه‌های‬ ‫شرایط برای پیش��رفت هرچه بیشتر کشور و استان در‬ ‫ابع��اد مختلف ب��ا تکیه بر درآمد حاصل از توس��عه این‬ ‫صنعت فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت‌های صنعت گردشگری کافی نیست‬ ‫بس��یار دیگری نیز در این استان وجود دارند که سبب‬ ‫می‌شوند تا فارس در زمره مناطق مهم در حوزه صنعت‬ ‫گردشگری کشور قرار بگیرد‪ .‬قطار مسافران اروپایی نیز‬ ‫آوازه این شهر رویایی را شنیده بودند که در مسیر سفر‬ ‫خود از شهر تاریخی پاسارگاد این استان دیدار کردند و‬ ‫وصف زیبایی‌ها و شگفتی‌های تاریخی این شهر را برای‬ ‫هموطنان خود که از ‪ 60‬کشور بودند به یادگار بردند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری‬ ‫صنعت گردش��گری در س��ال‌های اخیر اهمیتی ویژه‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬بسیاری از کش��ورهای بزرگ جهان‬ ‫ب��رای آنکه در ش��اخص‌های رش��د اقتص��ادی حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باش��ند‪ ،‬رقابتی نفس‌گیر در صنعت‬ ‫گردش��گری را با یکدیگر آغاز کرده‌اند زیرا این صنعت‬ ‫ن ‌ه تنها در پیش��برد اقتص��اد مل��ی و درآمدهای ارزی‬ ‫نقش دارد بلکه صنعتی اس��ت پ��اک و عاری از هر نوع‬ ‫آلودگی‪ .‬همه اینها در حالی است که صنعت گردشگری‬ ‫ایجاد‌کننده مشاغل جدید است‪ .‬مشاغلی که می‌توانند‬ ‫س��فره‌های خیل عظیمی از جامعه را رنگین کنند‪ .‬این‬ ‫روزها دولت یازدهم‪ ،‬س��رفصل اقتصاد خود را بر تولید‬ ‫و توس��عه صنعت قرار داده است و سعی دارد از توسل‬ ‫به درآمدهای نفتی دور باش��د‪ .‬در این مس��یر‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری هر دو هدف را همزمان‪ ،‬در برمی‌گیرد چون‬ ‫هم صنعت اس��ت و هم منبعی قدرتمند برای کس��ب‬ ‫درآمده��ای غیرنفتی‪ .‬همین اس��ت که اس��تان فارس‬ ‫ب��ه عنوان یکی از اس��تان‌های فع��ال در حوزه صنعت‬ ‫گردش��گری کش��ور تمام همت خود را بر آن گماشته‬ ‫تا بر س��رعت دادن چرخ‌های این صنعت بیفزاید‪ .‬رشد‬ ‫دو برابری گردش��گران خارجی در این استان‪ ،‬گواه این‬ ‫موضوع اس��ت‪ .‬ب��ر این پایه‪ ،‬از اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫زمینه توس��عه صنعت گردش��گری می‌ت��وان بر تالش‬ ‫مسئوالن اس��تان فارس در جذب س��رمایه‌گذار تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار ف��ارس از ل��زوم‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش صنعت‬ ‫گردشگری فارس سخن می‌گوید‬ ‫و می‌افزای��د‪ :‬وج��ود آث��ار‪ ،‬ابنیه‪،‬‬ ‫مناطق و اماکن مذهبی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و طبیعی در فارس‪ ،‬این امکان را فراهم کرده‬ ‫که از گردش��گری به عنوان مزیت برتر استان یاد شود‪،‬‬ ‫اما بهره‌مندی درس��ت و مناسب از تمام این ظرفیت‌ها‬ ‫نیازمند برنامه‌ریزی مناس��ب در این زمینه است‪ .‬سید‬ ‫محمد احمدی ضمن تاکید بر لزوم تشویق و حمایت از‬ ‫بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش اظهار‬ ‫می‌کند‪ :‬ام��روزه در دنیا صنعت گردش��گری از صنایع‬ ‫درآمدزا محس��وب می‌ش��ود و بس��یاری از کشورها به‬ ‫خوبی توانسته‌اند اشتغال و درآمد قابل توجهی را از راه‬ ‫این صنعت کسب کنند‪ .‬استاندار فارس اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫اگر گردش��گری در کش��ور و فارس نیز تقویت ش��ود‪،‬‬ ‫تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ـ دارویی البرز‬ ‫مهر‪ :‬نماینده مردم کرج‪ ،‬اش��تهارد‪ ،‬آسارا‬ ‫و فردیس در مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫تصویب الیحه دولت مبنی بر ایجاد منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی ـ دارویی برکت در اس��تان‬ ‫البرز در کمیسیون صنایع مجلس خبرداد‪.‬‬ ‫عزیز اکبری��ان در این‌باره اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫لحاظ اهمیت س��اخت دارو و استراتژیک‬ ‫ب��ودن ای��ن کاال برای کش��ور و مردم‪ ،‬در‬ ‫دولت گذش��ته برنامه‌ریزی برای س��اخت‬ ‫شهرک دارویی انجام شد و دولت تصمیم‬ ‫به ایجاد این شهرک در یکی از استان‌های‬ ‫کش��ور ازجمله اس��تان الب��رز گرفته بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر با اختصاص‬ ‫حدود ‪400‬هکتار زمین در محدوده اتوبان‬ ‫کرج بعد از بهشت‌سکینه‪ ،‬کار آماده‌سازی‬ ‫زمین درحال انجام است و تا چندی دیگر‬ ‫مراحل انتقال دیگ��ر امکانات ازجمله گاز‬ ‫و ب��رق نی��ز انج��ام خواهد ش��د‪ .‬نماینده‬ ‫مردم ک��رج‪ ،‬اش��تهارد‪ ،‬آس��ارا و فردیس‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬برخی‬ ‫از دس��ت‌اندرکاران اح��داث این ش��هرک‬ ‫پیش��نهاد اع�لام منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫را ب��رای ای��ن مح��ل به‌منظ��ور ج��ذب‬ ‫سرمایه‌گذار‪ ،‬س��هولت در صادرات‪ ،‬ایجاد‬ ‫گم��رک و‪ ...‬ارائه کردند که در حدود ‪3‬ماه‬ ‫گذش��ته نیز این محل به عن��وان منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی ـ دارویی به تصویب دولت‬ ‫رس��ید و دول��ت الیح��ه آن را به مجلس‬ ‫فرستاد‪ .‬اکبریان تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫هفته گذش��ته این الیحه در کمیس��یون‬ ‫صنایع مجلس به عنوان کمیسیون اصلی‬ ‫این الیحه با اتفاق آرا به تصویب رس��ید و‬ ‫در آین��ده‌ای نزدیک ب��رای تصویب نهایی‬ ‫به صحن مجلس خواه��د آمد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه امید م��ی‌رود در ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال کار‬ ‫اجرایی این ش��هرک اقتصادی ـ دارویی به‬ ‫اتمام برسد‪ ،‬اعالم کرد‪ 35 :‬شرکت در این‬ ‫منطقه سرمایه‌گذاری خواهند کرد و با آغاز‬ ‫فعالی��ت این منطقه ویژه ح��دود ‪ 25‬هزار‬ ‫شغل در استان البرز ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫تامین زیرساخت‌های واحدهای صنعتی سفید دشت‬ ‫‪ :‬یک واحد صنعتی به محدوده ش��هرک صنعتی‬ ‫سفیددشت پیوست و عملیات اجرایی طرح گازرسانی‬ ‫و برق رس��انی به ای��ن واحد‌های صنعت��ی با پیگیری‬ ‫مس��تمر ش��هرک‌های صنعت��ی اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری اجرایی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان با اع�لام این‬ ‫خبر گفت‪ :‬ش��رکت آزاد توشه س��پاهان‪ ،‬از واحدهای‬ ‫مستقر در جوار ش��هرک صنعتی سفیددشت بوده که‬ ‫برای راه‌اندازی نیاز به ‪ 400‬مترمکعب گاز داش��ت اما‬ ‫ب��ا توجه به اینکه این واحد صنعتی خارج از ش��هرک‬ ‫صنعتی سفیددش��ت بود به علت موانع قانونی پیش‌رو‬ ‫امکان ارائه خدمات به واحد نامبرده از طرف ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان امکانپذیر نبود‪.‬‬ ‫رض��ا گنجی با بیان این مطلب که رویکرد ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان حمایت از توسعه صنعت و‬ ‫نیز ایجاد اشتغال است‪ ،‬افزود‪ :‬با پیگیری‌های بسیاری‬ ‫که ازس��وی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی کشور شد‪ ،‬درنهایت مجوز پیوستن این واحد‬ ‫صنعتی به محدوده شهرک صنعتی سفید دشت صادر‬ ‫و ش��رایط برای ارائه گازرسانی درخواستی آن ازسوی‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی استان امکانپذیر شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬با پیوس��تن ای��ن واحد صنعتی‬ ‫ک��ه ب��ا س��رمایه‌گذاری ‪ 500‬میلیارد ریال��ی احداث‬ ‫ش��ده و زمینه اش��تغال بیش از ‪ 200‬نفر را به صورت‬ ‫مس��تقیم فراهم خواهد کرد به شهرک صنعتی سفید‬ ‫دش��ت‪ ،‬کارهای عمرانی پروژه گازرس��انی با توجه به‬ ‫ش��رایط نامس��اعد جوی پیگیری‪ ،‬عملیاتی و درحال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬با پیگیری‌های ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان موافقتنامه ایجاد یک دس��تگاه پست‬ ‫برق نیز با ظرفیت ‪ 30‬مگاوات به امضا رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت‪:‬‬ ‫کمبود ظرفیت برق در پایتخت صنعت اس��تان یعنی‬ ‫ش��هرک صنعتی سفیددش��ت از عمده‌ترین مشکالت‬ ‫پی��ش‌رو برای جذب س��رمایه‌گذاران در حوزه صنعت‬ ‫در این شهرک صنعتی و نیز پویایی واحد‌های صنعتی‬ ‫مستقر در آن به‌ش��مار می‌آمد و با برآورد کارشناسان‬ ‫نیاز به تامین ‪ 25‬مگاوات برق در مرحله نخست برای‬ ‫این ش��هرک صنعتی ضروری بود‪ .‬رضا گنجی با بیان‬ ‫ای��ن مطلب که ایجاد زیرس��اخت‌های مناس��ب برای‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان از وظایف این شرکت بوده‬ ‫و این امر دارای نقش بسزایی در رونق صنعت‪ ،‬اشتغال‬ ‫و اقتصاد صنعت استان خواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬برهمین‬ ‫اس��اس و ب��رای رفع مش��کل برق مورد نیاز ش��هرک‬ ‫صنعتی سفیددش��ت‪ ،‬ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫استان با رایزنی‌هایی گسترده و مستمر با شرکت برق‬ ‫منطقه‌ای اس��تان اصفهان موفق ب��ه امضای توافقنامه‬ ‫ایجاد یک دستگاه پس��ت برق با ظرفیت ‪ 30‬مگاواتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش خب��ری از س��وی مدی��ر کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری فارس در خروجی‬ ‫رسانه‌ها قرار گرفت که احتمال ایجاد ‪ 84‬منطقه نمونه‬ ‫گردشگری در استان فارس را وعده می‌داد‪.‬‬ ‫به گفته مصیب امیری این مناطق‬ ‫در سه سطح‪ ،‬بر اساس ظرفیت‌ها‪،‬‬ ‫توجیه اقتصادی و گردشگرپذیری‬ ‫در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫ی ش��د ‌ه و ب��ه‬ ‫طبقه‌بن��د ‌‬ ‫سرمایه‌گذاران معرفی و ارائه می‌‌شوند‪.‬‬ ‫وی به حمایت‌های این س��ازمان از سرمایه‌گذاران اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬س��رمایه‌گذاران در زمینه س��اخت تاسیسات‬ ‫گردش��گری با حداقل شرایط که داشتن زمین دارای سند‬ ‫مالکیت ش��ش دانگ و ب��دون معارض‪ ،‬ت��وان مالی و نیز‬ ‫طرح مناس��ب و توجیه‌پذیر است مورد حمایت جدی قرار‬ ‫گرفته و با پیش��رفت ‪ ۳۰‬درصدی پروژه تس��هیالت مورد‬ ‫نیاز با اقس��اط بلندم��دت را دریافت می‌کنن��د و چنانچه‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬در خانه‌ه��ای تاریخ��ی ثبتی باش��د‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د از هزینه‌ه��ا به‌طور بالع��وض از منابع دولتی‬ ‫پرداخت می‌‌شود‪ .‬این مقام مسئول از تعدیل سیاست‌های‬ ‫خارجی دولت و بهبود ش��رایط ورود گردش��گران خارجی‬ ‫سخن گفت که زمینه رشد بیشترین میزان ورود گردشگران‬ ‫خارجی را داش��ته است‪ .‬اما کارشناسان می‌گویند با توجه‬ ‫به سیاست‌های دولت و اقدامات استان‌ها در حوزه توسعه‬ ‫صنعت گردشگری‪ ،‬زیرساخت‌های فعلی صنعت پاسخگوی‬ ‫نیازهای مختلف گردش��گران نیس��ت‪ .‬بنابرای��ن اقدامات‬ ‫فارس نسبت به س��رمایه‌گذاری در این بخش توجیه‌پذیر‬ ‫بوده و موجبات رش��د این صنعت را فراهم می‌کند‪ .‬تامین‬ ‫زیرساخت‌ها نیز یکی دیگر از مسائلی است که برای توسعه‬ ‫صنعت فارس باید نگاه و توجه ویژه به آن شود‪ .‬مسئوالن‬ ‫این سازمان ایجاد زیرساخت‌ها را در گرو همکاری و حضور‬ ‫تمام مسئوالن استانی از استانداری و شهرداری تا سازمان‬ ‫می��راث فرهنگ��ی و ارگان‌های مربوط دیگ��ر می‌دانند‪ .‬به‬ ‫عقیده آنها‪ ،‬از زمانی که گردش��گر وارد کش��ور می‌شود تا‬ ‫زمانی که از آن خارج می‌ش��ود تمام برخوردها‪ ،‬حوادث و‬ ‫جریانات س��فر‪ ،‬در قالب یک بست ‌ه زیرساختی مورد توجه‬ ‫است که باید بررسی و نظارت شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫افزایش صادرات کاال‬ ‫از چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫چهارمحال و بختیاری گف��ت‪ :‬صادرات ‪ 296‬هزار‬ ‫ت��ن کاال امس��ال به خارج از کش��ور بیش از ‪111‬‬ ‫میلیون دالر ارز‌آوری داش��ت‪ .‬نعی��م امامی افزود‪:‬‬ ‫کاالهای صادراتی ش��امل مصنوع��ات فلزی‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬کابل برق‪ ،‬کاشی و سرامیک به‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هندوستان‬ ‫و تاجیکس��تان ص��ادر ش��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬کاالهای‬ ‫صادرات��ی چهارمحال و بختیاری پارس��ال به ‪18‬‬ ‫کشور صادر شد‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی فارس‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت‬ ‫اس��تان ف��ارس به‌هم��راه معاون��ان از تع��دادی‬ ‫واحدهای صنعت��ی و معدنی بازدی��د کردند و به‬ ‫بررسی مشکالت آنها پرداختند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس‪،‬‬ ‫علی همتی و همراهان از معادن ش��ن و ماس��ه و‬ ‫بتن آماده دوکوهک‪ ،‬ش��رکت روغن نباتی شیراز‬ ‫تولید‌کننده ان��واع روغن‌های نباتی خوراکی مایع‬ ‫و جامد‪ ،‬شرکت کمپرسورسازی تولید‌کننده انواع‬ ‫کمپرسور‌های صنعتی (اس��کرو) و کمپرسورهای‬ ‫پیس��تونی و‪ ...‬و همچنین شرکت ش��یراز پوپلین‬ ‫تولید‌کننده انواع پوشاک صادراتی بازدید و موانع‬ ‫و مش��کالت را بررس��ی و راهکارهای عملیاتی در‬ ‫زمینه خ��روج از مش��کالت را ارائه ک��رد‪ .‬همتی‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه آسیب‌شناسی‪ ،‬نوسازی‪ ،‬بهسازی‪،‬‬ ‫بحث صادرات و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال رفع بیکاری‌‪ ،‬رون��ق تولید‪ ،‬ترغیب‬ ‫سرمایه‌گذاران و رشد سرمایه‌گذاری درپی رشد و‬ ‫جهش چش��مگیر در فعالیت‌های اقتصادی استان‬ ‫هستیم‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کودکان معتاد‪ ،‬معضل امروز آموزش و پرورش‬ ‫با شعار‪،‬معضل اعتیاد حل نمی شود‬ ‫چشم‌انداز اقتصاد هنر در گسترش بازار وحجم مبادالت‬ ‫دریای خزر تامین‌کننده ‪ 90‬درصد خاویار جهان‬ ‫الماس سیاه ایرانی در دنیا بی‌نظیر است‬ ‫س�ارا اصغری‪ -‬گ�روه گ�زارش‪ :‬خاویار‬ ‫غذایی اس��ت که از تخم ماهیان خاویاری به‬ ‫دست می‌آید و به دلیل کمیاب بودن آن در‬ ‫دنیا به «الماس س��یاه» معروف و سبب شده این غذا در‬ ‫رده گرانقیمت‌ترین غذاهای دنیا قرار گیرد‪ .‬دریای خزر‬ ‫به عنوان بزرگتری��ن منبع ماهیان خاویاری بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د خاویار جهان را تامی��ن می‌کند‪ .‬حال اینکه چرا‬ ‫کشور ایران از میان کشورهای حاشیه دریای خزر موفق‬ ‫به تجارت خاویار مرغوب‌تر می‌شود‪ ،‬کیفیت باالیی است‬ ‫که ماهیان خاویاری ح��وزه جنوبی دریای خزر به علت‬ ‫عمق و شوری بیشتر از آن برخوردار است‪ .‬البته در چند‬ ‫س��ال گذش��ته که صید ماهیان خاویاری از دریای خزر‬ ‫ممنوع اعالم ش��ده‪ ،‬پرورش ماهیان خاویاری در شمال‬ ‫ایران به دلیل بهداش��تی بودن‪ ،‬کیفیت و گونه انحصاری‬ ‫آن در دنیا هنوز بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫براس��اس ارزیابی‌ه��ای متخصص��ان انس��تیتو ذخایر‬ ‫ماهیان خاویاری‪ ،‬ذخایر این ماهیان تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به‬ ‫صفر می‌رس��د‪ ،‬از این‌رو این ش��رایط کشورهای حاشیه‬ ‫خ��زر را بر آن داش��ت ت��ا صید تجاری ای��ن گونه ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون ساله دریای خزر را ممنوع کرده و فقط اقداماتی‬ ‫توس��ط دولت‌های ‪ 5‬کشور حاشیه دریای خزر به‌منظور‬ ‫بازس��ازی ذخایر و احیای نس��ل ماهیان خاویاری انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬بر همین اساس در سی‌ودومین کمیسیون منابع‬ ‫زنده دریای خزر که در باکو برگزار ش��د از سال ‪۲۰۱۲‬م‬ ‫به مدت ‪ ۵‬س��ال صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای‬ ‫خزر از سوی کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در‬ ‫خطر ممنوع اعالم شد و همه کشورها به جز ترکمنستان‬ ‫این توافقنامه را امضا کردند‪.‬‬ ‫با گس��ترش پرورش ماهیان خاویاری در س��طح دنیا‪،‬‬ ‫رقیبان��ی نیز به ای��ن ب��ازار ورود کرده‌اند‪ .‬ب��رای مثال‬ ‫هم‌اکن��ون چینی‌ها یک��ی از بزرگتری��ن تولیدکنندگان‬ ‫خاویار به شمار می‌روند‪ ،‬چرا که آنها در ‪ ۵‬سال توانستند‬ ‫تولیدات خود را به مرز تولید کل شیالت ایران برسانند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بزرگتری��ن مجتمع پرورش ماه��ی خاویاری‬ ‫جهان در امارات متحده عربی در سال ‪ ۱۳۹۰‬راه‌اندازی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان بازار از تولید ‪ ۳۵‬تنی خاویار‬ ‫مع��ادل ‪۱۰‬درصد تقاضای جهانی خاویار در این مجتمع‬ ‫هزینه حدود‬ ‫خبر داده‌ان��د‪ .‬این مجتم��ع که با‬ ‫‪۱۱۵‬میلیون دالر ساخته شد‪ ،‬مکان‌های ویژه‌ای را برای‬ ‫تخم‌گذاری و پرورش بچه ماهی خاویار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‹کیفیت ماهیان پرورشی ایرانی‬ ‫قابل رقابت با ماهیان دریایی‬ ‫مدی��رکل دفت��ر بهب��ود کیفیت‪،‬‬ ‫ف��رآوری و توس��عه ب��ازار آبزیان‬ ‫سازمان شیالت ایران درخصوص‬ ‫ممن��وع ش��دن صی��د ماهی��ان‬ ‫خاویاری وحش��ی دریای خزر در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کم ش��دن ذخایر ماهی��ان خاویاری طبیع��ی‪ ،‬به عنوان‬ ‫گونه‌های نادر در دنیا ‪ 3‬س��ال است که صید این‌گونه از‬ ‫ماهیان از دریای خزر ممنوع اعالم ش��ده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫ب��ه همان نس��بت که از حج��م تولید و تج��ارت خاویار‬ ‫طبیعی کم ش��د‪ ،‬تولید خاویار پرورش��ی گسترش یافته‬ ‫اس��ت تا جایی که از حدود ‪ 3‬سال پیش‪ ،‬عرضه خاویار‬ ‫طبیعی در بازار متوقف شد و بازار کاملا در دست خاویار‬ ‫پرورش��ی قرار گرفته اس��ت‪ .‬عیسی گلش��اهی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬البته پرورش ماهیان خاویاری در ایران از ‪ 10‬سال‬ ‫پیش آغاز شده که با توجه به روند طوالنی پرورش آنها‪،‬‬ ‫حدود سه‪ ،‬چهار سال اس��ت که به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫وی در توضیح این مطلب خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال اول‬ ‫ما ‪ 500‬کیلوگرم تولید خاویار داش��تیم در س��ال بعد به‬ ‫‪1/1‬تن رس��ید و اکنون به ‪ 2‬تا ‪ 2/5‬تن رسیده است که‬ ‫امیدواریم در س��ال‌های بعد هم افزایش یابد‪ .‬گلش��اهی‬ ‫درباره افت تولید در چندس��ال گذش��ته عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫خاطر محدودی��ت و منع صید دریایی این‌گونه ماهی‌ها‪،‬‬ ‫در تولید خاویار افت داشتیم‪ ،‬اما با رشد ماهیان پرورشی‬ ‫دو‪ ،‬سه سالی است که این بازار در حال بهبود است‪ .‬وی‬ ‫درباره کیفیت ماهیان پرورش��ی گف��ت‪ :‬کیفیت ماهیان‬ ‫پرورش��ی ایران قابل رقابت با ماهیان دریایی و‬ ‫طبیعی است و همچنان در دنیا این کیفیت‬ ‫بی‌نظیر به ش��مار می‌رود‪ .‬ب��ه دلیل گونه‬ ‫انحصاری تولید ماهی خاویاری در ایران‬ ‫به نام فیل ماه��ی و تقاضای باالی آن‬ ‫در سطح دنیا‪ ،‬خاویار ایرانی تاکنون در‬ ‫دنیا بی‌رقیب بوده است‪.‬‬ ‫گلش��اهی در زمینه میزان تولی��د خاویاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیش‌بینی تولید ما در س��ال ‪ 93‬به میزان ‪2‬تن بوده که‬ ‫از این میزان تاکنون ‪ 600‬کیلوگرم صادرات داش��ته‌ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬میزان تقاضای داخلی خاویار س��االنه حدود‬ ‫‪ 5‬تن اس��ت اما چون اولویت با صادرات است‪ ،‬باقیمانده‬ ‫در داخل به مصرف خواهد رس��ید‪ .‬البته میزان تقاضای‬ ‫داخلی نش��ان‌‌دهنده این اس��ت که بازار خاویار می‌تواند‬ ‫جای توسعه بیشتری داشته باشد‪ .‬وی درباره کشورهای‬ ‫واردکنن��ده خاویار ای��ران گفت‪ :‬صادرات ما بیش��تر به‬ ‫کش��ورهای عربی ح��وزه خلیج‌فارس‪ ،‬کش��ورهای عضو‬ ‫اتحادیه اروپا و امریکای ش��مالی است که البته به‌تازگی‬ ‫روس��یه و کش��ورهای حوزه آس��یای میانه نیز متقاضی‬ ‫خاویار ایران شده‌اند‪ .‬گلش��اهی درباره رقیبانی که تازه‬ ‫در ای��ن زمینه وارد بازار جهانی ش��ده‌اند‪ ،‬یادآور ش��د‪:‬‬ ‫کش��ورهایی مانند چین‪ ،‬کش��ورهای امریکای شمالی‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬بلغارس��تان و ام��ارات به‌تازگی‬ ‫صادرکننده خاویار در دنیا شده‌اند اما کیفیت و مرغوبیت‬ ‫خاویار این کش��ورها قابل رقابت با خاویار ایرانی نیست‬ ‫و ن��وع خاویار آنها با قیمت پایین‌تری نس��بت به خاویار‬ ‫ایران عرضه می‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دلیل کیفیت بهتر‪،‬‬ ‫بهداش��تی بودن و نوع و گونه انحص��اری خاویار ایرانی‬ ‫باوج��ود گرانقیمت ب��ودن‪ ،‬طرفداران خاوی��ار ایرانی در‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر‬ ‫جهان بیش��تر از‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر بهبود کیفیت‪ ،‬فرآوری‬ ‫و توس��عه بازار آبزیان درباره قیمت خاویار‬ ‫یادآور شد‪ :‬هر کیلو خاویار ایرانی در بازارهای‬ ‫جهانی به قیمت ‪ 1600‬یورو به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫خاویار‪ ،‬گران قیمت ترین غذای جهان‬ ‫خاویار‬ ‫ی��ک‬ ‫م��اده غذای��ی‬ ‫که‬ ‫پران��رژی و مغ��ذی اس��ت‬ ‫ت باالی‬ ‫ش��اید کمت��ر ایرانی به دلی��ل قیم ‌‬ ‫آن توان خریدش را داش��ته باش��د‪ .‬به دلیل‬ ‫کمیاب بودن خاویار که به «الماس س��یاه»‬ ‫معروف است این غذا در رده گرانقیمت‌ترین‬ ‫غذاهای دنیا قرار گرفته است‪ .‬این محصول‬ ‫صادرات��ی اس��ت و هم‌اکن��ون ‪ 85‬درص��د‬ ‫مص��رف خاویار در جهان ب��ه اروپا‪ ،‬امریکا و‬ ‫کانادا مربوط می‌ش��ود‪ .‬خاویار از ماهی‌های‬ ‫اوزون برون گرفته می‌ش��ود‪ .‬این ماهی فقط‬ ‫در دریای خ��زر وجود دارد‪ .‬البته روس��یه‪،‬‬ ‫آذربایجان و‪ ...‬ماهی اوزون‌برون دارند و یکی‬ ‫از صادرکنندگان خاویار به شمار می‌روند اما‬ ‫در مرز ایران ماهی‌ه��ای اوزون‌برون بهتری‬ ‫به‌دس��ت می‌آید که باعث شده خاویار ایران‬ ‫منحصر به فرد باشد‪ .‬اگرچه امروزه این ماده‬ ‫غذایی گرانبها کمتر مورد اس��تقبال داخلی‬ ‫اس��ت ولی آگاهی از خواص ارزش��مند آن‬ ‫برای اف��راد یک کش��ور تولیدکننده الزم و‬ ‫ضروری به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹آنچه باید درباره خاویار بدانیم‬ ‫خاویار به تخمک‌های بارور نشده حاصل از‬ ‫تخمدان جنس ماده ماهیان خاویاری گفته‬ ‫می‌شود‪ .‬اصوال ماهیان خاویاری «استروژن»‬ ‫نامیده می‌ش��وند‪ .‬ارزش ماهی��ان خاویاری‬ ‫عالوه‌بر گوشت‪ ،‬به سبب تخم آنهاست که به‬ ‫مروارید سیاه مشهور‬ ‫اس��ت‪ .‬برای به دست‬ ‫آوردن خاوی��ار از ی��ک‬ ‫ماهی بین ‪ 12‬تا ‪ 16‬سال وقت‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬در گذشته ماهیان خاویاری را با‬ ‫یک چکش پالس��تیکی بیه��وش می‌کردند‬ ‫و بع��د خاویار آن را خارج و گوش��ت آن را‬ ‫می‌فروختن��د‪ .‬ولی امروزه با عمل س��زارین‬ ‫قس��متی از تخم‌ها را از شکم ماهی خارج و‬ ‫تعدادی را برای بازآوری مجدد درون ش��کم‬ ‫ماهی باق��ی می‌گذارند و ماه��ی را به دریا‬ ‫بازمی‌گردانند‪ .‬ای��ن روش را برای هر ماهی‬ ‫می‌توان تا ‪ 6‬بار انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹روش مصرف خاویار‬ ‫خاوی��ار خ��ود ب��ه تنهایی اش��رافی‌ترین‬ ‫صبحانه جهان محس��وب می‌شود‪ .‬بسیاری‬ ‫آن را ب��ه ش��کل خ��ام یا هم��راه ب��ا زرده‬ ‫تخم م��رغ یا خ��رده پیاز می��ل می‌کنند و‬ ‫گروه��ی نیز به اندازه نوک قاش��قی از آن را‬ ‫همراه با س��بزیجات معطر یا قطعه کوچکی‬ ‫از ن��ان و کره می‌خورند‪ .‬بعضی عالقه‌مندان‬ ‫خاویار‪ ،‬آن را س��رد و با یک قاش��ق کوچک‬ ‫و بدون نان می��ل می‌کنند‪ .‬برخی بوی تند‬ ‫ماه��ی مانند آن و طعم ش��ورش را بس��یار‬ ‫دوس��ت‌دارند‪ ،‬هرچند طع��م و بوی خاویار‬ ‫ممکن است برای بس��یاری اصال خوشایند‬ ‫نباشد‪ .‬همان‌گونه که خاویار سیاه در ایران و‬ ‫جنوب روسیه شناخته شده‌تر است‪ ،‬خاویار‬ ‫س��رخ در س��یبری و خ��اور دور طرفداران‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬گرچه خاویار سرخ از خاویار‬ ‫س��یاه ارزان تر است اما طعم و ارزش غذایی‬ ‫آن دس��ت کم��ی از خاویار س��یاه ن��دارد‪.‬‬ ‫خاویار س��رخ و س��یاه را می‌توان در تمامی‬ ‫فروش��گاه‌های مواد غذایی روسیه خریداری‬ ‫کرد‪ .‬در اغذیه فروش��ی‌ها چن��د دانه خاویار‬ ‫سرخ روی برشی از نان با یک برگ جعفری‬ ‫سرو می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش تغذیه‌ای و درمانی خاویار‬ ‫خاوی��ار سرش��ار از ویتامین‌ه��ا‪ ،‬ام�لاح‬ ‫معدن��ی‪ ،‬پروتئین و چربی اس��ت‪ .‬مصرف آن‬ ‫در پیش��گیری از ابتال به بیماری‌های التهاب‬ ‫مفاصل‪ ،‬دستگاه گوارش و سرطان بسیار موثر‬ ‫است‪ .‬این ماده غذایی غنی از اسیدهای چرب‬ ‫امگا ‪ 3‬است‪ ،‬بنابراین برای درمان بیماری‌های‬ ‫افس��ردگی و قلبی‪ -‬عروقی نافع است‪ .‬خاویار‬ ‫سرش��ار از آهن بوده‪ ،‬به همین دلیل مصرف‌‬ ‫خاویار از تولد تا مصرف‬ ‫خاویار‪ ،‬تخمک‌هاى لق��اح نیافته گروهى از ماهیان‬ ‫غضروف��ى متعلق به خان��واده تاس‌ماهیان اس��ت که‬ ‫پس از فرآیند عمل‌آورى به مصرف تغذیه می‌رس��ند‪.‬‬ ‫تاس‌ماهیان موجوداتى با قدمت بس��یار هس��تند که‬ ‫منش��ا آنها به طور دقیق مشخص نیست؛ از این‌رو گاه‬ ‫به آنها فس��یل زنده نیز می‌گویند‪ .‬این ماهی‌ها داراى‬ ‫بدنى کش��یده‪ ،‬دراز‪ ،‬دوکی‌شکل و پوشیده از ‪ 5‬ردیف‬ ‫پالک‌هاى اس��تخوانى هس��تند ک��ه در اوایل زندگى‬ ‫دندان دارند اما به‌تدریج آنها را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫البته ماهی‌های خاویاری انواع مختلف دارند‪ .‬ماهى‬ ‫خاوی��ار بزرگ (فی��ل ماهى ی��ا بلوگا)‪ ،‬با ن��ام علمى‬ ‫‪ Huso huso‬بزرگترین ماهى آب ش��یرین جهان و‬ ‫نیز بزرگترین آبزى آب‌هاى ایران اس��ت‪ ،‬به‌طورى که‬ ‫وزن برخى نمونه‌هاى صید ش��ده آن بیش از یک تن‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬عمر این ماهى به ‪ 100‬سال هم می‌رسد‪.‬‬ ‫جنس ماده بین ‪ 16‬تا ‪ 18‬س��الگى به بلوغ می‌رس��د‪.‬‬ ‫به‌طور متوسط از این ماهى ‪ 17‬تا ‪ 20‬کیلوگرم خاویار‬ ‫بلوگا به دس��ت می‌آید‪ .‬تاس‌ماهى ایرانى یا قره‌برون با‬ ‫نام علمى ‪ Acipenser persicus‬وزن متوسط آن‬ ‫در آب‌ه��اى ایران ‪ 16‬تا ‪ 20‬کیلوگرم اس��ت و خاویار‬ ‫حاصل از آن ‪ 4‬تا ‪ 7‬کیلوگرم وزن دارد‪ .‬خاویار آسترا از‬ ‫ن گونه فراوان‌ترین‬ ‫این‌گونه ماهی به دست می‌آید‪ .‬ای ‌‬ ‫گونه ماهى خاویارى حوضه جنوبى دریاى خزر است‪.‬‬ ‫ازون‌برون با نام علمى ‪ stellatusA‬وزن متوس��ط آن‬ ‫بین ‪ 9‬تا ‪ 10‬کیلوگرم اس��ت که م��اده آن بین ‪ 14‬تا‬ ‫‪ 17‬سالگى به بلوغ می‌رسد‪ .‬هر ماهى در هر بار حدود‬ ‫‪ 1/5‬ت��ا ‪ 2‬کیلوگ��رم خاوی��ار تولید می‌‌کن��د‪ .‬خاویار‬ ‫سوروگا از این ماهى به دست می‌آید‪ 3 .‬گونه اول این‬ ‫ماهی‌ها ارزش اقتصادى دارند‪.‬‬ ‫از نظر فقهى‪ ،‬حالل ب��ودن ماهى منوط به فلس‌دار‬ ‫ب��ودن آن و حکم خاویار نیز همان حکم ماهى خاویار‬ ‫اس��ت‪ .‬ظاهرا به دلیل این تصور که ماهیان خاویارى‬ ‫فل��س ندارن��د‪ ،‬خ��وردن و اج��زاى متعلق ب��ه آن را‬ ‫حرام می‌دانس��تند ام��ا در س��ال ‪ 1362‬متخصصان‬ ‫زیست‌ش��ناس و مورد اعتماد گواه��ى دادند که انواع‬ ‫تاس‌ماهیان خزر در قس��مت‌هایى از بدن‌ش��ان فلس‬ ‫دارن��د‪ ،‬بدین‌ترتیب خ��وردن ماهی‌ه��اى خاویارى و‬ ‫فرآورده‌هاى آنها حالل اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه خاویار در ایران‬ ‫‹ ‹تولید ‪ 2‬تن خاویار در سال ‪93‬‬ ‫آن به افراد مبتال به کم‌خونی ناشی از کمبود‬ ‫آهن توصیه می‌شود‪ .‬ویتامین‌های موجود در‬ ‫خاویار می‌تواند نیروی از دست رفته فرد را در‬ ‫دوره نقاهت بیماری پس از جراحی‌های بزرگ‬ ‫و بیماری‌ه��ای عفونی ب��ه وی برگرداند‪ .‬این‬ ‫ماده غذایی گرانبها با تقویت سیس��تم ایمنی‬ ‫می‌تواند آثار بی‌هوشی ناشی از عمل جراحی‬ ‫را نی��ز رفع کند‪ .‬می��زان انرژی‌زایی خاویار به‬ ‫ازای هر کیلوگرم معادل ‪ 2704‬کالری برآورد‬ ‫ش��ده است‪ .‬سطح باالی پروتئین و اسید‌های‬ ‫آمینه ضروری خاوی��ار می‌تواند برای تقویت‬ ‫ماهیچه‌ها و عضالت بسیار موثر باشد و چربی‬ ‫س��ودمند آن می‌تواند ناراحتی‌های اعصاب را‬ ‫التیام بخشد‪ .‬خاویار انواع گوناگون سرخ‪ ،‬سیاه‬ ‫و طالی��ی دارد ک��ه در این میان س��یاه آ‌ن با‬ ‫ارزش‌تر است‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫اما شاید بد نباشد با نگاهی به قیمت این‬ ‫الماس سیاه‪ ،‬بیش��تر با هزینه چشیدن آن‬ ‫آشنا شد‪.‬‬ ‫بلوگا درجه ‪ ۱۲۶ ���������������������۱‬هزار تومان‬ ‫بلوگا درجه ‪ ۱۱۲ ���������������������۲‬هزار تومان‬ ‫آسترا درجه ‪ ۱۰۵ ��������������������۱‬هزار تومان‬ ‫آسترا درجه ‪ ۹۱ �����������������������۲‬هزار تومان‬ ‫آسترا درجه ‪ ۷۷ �����������������������۳‬هزار تومان‬ ‫سوروگا درجه ‪ ۸۴ ������������������� ۱‬هزار تومان‬ ‫روسوگا درجه ‪ ۷۴ ������������������� ۲‬هزار تومان‬ ‫سوروگا درجه ‪ ۶۳ ������������������� ۳‬هزار تومان‬ ‫خاویار فشرده ‪������������������������ ۳۲‬هزار تومان‬ ‫البته قابل توجه است که این مبالغ برای‬ ‫خرید ‪ 50‬گرم خاویار است‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه‌های بهداشتی‬ ‫نح��وه صید و ف��رآوری نامطل��وب می‌تواند‬ ‫خاویار را غیربهداش��تی کرده و مصرف‌کننده‬ ‫را ب��ا مخاط��رات جدی روبه‌رو کند‪ .‬ش��رایط‬ ‫نامناسب محیط‪ ،‬ابزار غیربهداشتی عمل‌آوری‪،‬‬ ‫ش��رایط نامناس��ب حمل و نقل و نگهداری و‬ ‫آلوده ش��دن فرآورده به میکروب‌های مهلک‬ ‫همگ��ی می‌تواند موجب ب��روز عوارضی نظیر‬ ‫تب‪ ،‬سردرد‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬تهوع‪ ،‬اسهال‪ ،‬عوارض‬ ‫گوارش��ی و کبدی و در نهای��ت بروز عوارض‬ ‫آلرژیک حاد ش��ود‪ .‬برخی از خاویارهای بازار‪،‬‬ ‫قاچ��اق و ش��به‌خاویار هس��تند‪ .‬در این نوع‬ ‫فرآورده‌ها از رنگ‌ه��ا و ترکیبات غیرخوراکی‬ ‫ب��رای طبیعی و ت��ازه جل��وه دادن محصول‬ ‫استفاده می‌ش��ود که عوارض سوء و ناگواری‬ ‫را در مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫هرچند برخ��ى منابع غرب��ى‪ ،‬ایرانیان مج��اور رود‬ ‫«کر» را نخس��تین مصرف‌کنندگان خاویار دانسته‌اند‬ ‫اما از بررس��ى منابع تاریخى ایرانى اطالعى به دس��ت‬ ‫نیامد‪ .‬همچنین گمان می‌رود که مصری‌ها و فنیقی‌ها‬ ‫در ‪ 2400‬س��ال پی��ش از میالد ی��اد گرفته بودند که‬ ‫تخم ماهی‌ها را نمک‌سود کنند تا براى مواقع ضرورى‬ ‫نظیر جنگ‪ ،‬قحطى و س��فر بماند‪ .‬نقش‌برجسته‌هاى‬ ‫قبرس��تان س��قاره در نزدیک��ى یکى از اه��رام مصر‪،‬‬ ‫ماهیگیرى را نش��ان می‌دهد که مشغول خارج کردن‬ ‫تخم ماهى است‪.‬‬ ‫ماهیگیران ایرانى و روس��ى از زمان‌هاى بس��یار دور‬ ‫از آبزی��ان خزر بهره‌بردارى می‌کردند و تا زمان قاجار‪،‬‬ ‫حکومت‌ها دخالت آش��کارى در این زمینه نداش��تند‪.‬‬ ‫البته به‌نظر می‌رس��د ماهی‌هاى خاویارى دریاى خزر‬ ‫به دلیل نداش��تن فلس آش��کار و به‌طبع منع فقهى‪،‬‬ ‫در آن زم��ان مورد توج��ه ایرانیان نبوده و زمینه براى‬ ‫بهره‌بردارى هرچه بیش��تر روس‌ه��ا از ذخایر جنوبى‬ ‫دری��اى خزر فراهم ب��ود و فرمان��داران محلى هم هر‬ ‫رودخانه یا هر قس��مت از دریا را با استفاده از موقعیت‬ ‫خود‪ ،‬به اتباع روسى اجاره می‌دادند‪ .‬به عالوه ایرانیان‬ ‫نیز قادر به اس��تحصال خاوی��ار نبودند و براى فرآورى‬ ‫صنعتى آن از روس‌ها کم��ک می‌گرفتند‪ .‬این عوامل‬ ‫باعث ش��ده ب��ود که روس‌ها بر دریاى خ��زر و خاویار‬ ‫آن مس��لط شوند‪ .‬در س��ال ‪1251‬شمسی محمدشاه‬ ‫قاجار همه اجاره‌نامه‌هاى بدون نظارت دولت را باطل‬ ‫اعالم ک��رد و حاجی‌می��رزا آقاس��ى‪ ،‬صدراعظم وقت‬ ‫ب��راى تحکیم فرمان مذکور‪ ،‬تمام ش��یالت را از ش��اه‬ ‫اجاره کرد‪ .‬پس از او و در س��ال‌هاى بعد افراد دیگرى‬ ‫ش��یالت را اجاره کردند‪ .‬این افراد گاه سودجویی‌هایى‬ ‫می‌کردند که با مقاومت امیرکبیر مواجه می‌شد‪ .‬پس‬ ‫از کش��ته شدن او‪ ،‬ش��یالت در دریاى خزر زیر سلطه‬ ‫اتباع حقیقى روس��ى و از ‪ 1306‬به مدت ‪ 25‬س��ال‪،‬‬ ‫زیرنظارت شرکت مشترک ایرانى ـ روسى به کار ادامه‬ ‫داد‪ .‬در ‪ 1331‬دولت ایران ش��یالت را ملى اعالم کرد‬ ‫و شرکت جدیدى به نام شرکت سهامى شیالت ایران‬ ‫ایجاد شد‪ .‬پس از کودتاى ‪ 28‬مرداد ‪ 1332‬و بازگشت‬ ‫محمدرضا پهلوى به ای��ران‪ ،‬وى انحصار صادرات کل‬ ‫خاویار ایران را به امیرهوشنگ َد َولّو قاجار‪ ،‬از نزدیکان‬ ‫دربار و حامیان شاه در دوره مصدق سپرد‪ .‬از آن زمان‬ ‫تا ‪ 1357‬امتی��از فروش خاویار ایران در دس��ت دولّو‬ ‫و خاندان��ش بود‪ .‬در ‪1954( 1333‬م) بازار بین‌المللى‬ ‫خاویار ایران رونق بیش��ترى گرفت‪ ،‬زیرا واردکنندگان‬ ‫امریکایى به جاى خرید از روس��یه‪ ،‬بازار جدیدى براى‬ ‫خاویار ایران تدارک دیدند‪.‬‬ ‫پس از پیروزى انقالب اس�لامى‪ ،‬س��ازمان شیالت‬ ‫متصدى امور صنعت خاویار بوده است‪.‬‬
‫تلنگر‬ ‫موادمخدر و اثرات مخرب‬ ‫جسمی و روانی آنها‬ ‫اعتیاد پاس��خ فیزیولوژیک ب��دن به مصرف مکرر‬ ‫موادمخ��در اس��ت ک��ه از طرفی باعث تس��کین و‬ ‫آرامش موقت و گاهی تحریک و نش��اط گذرا برای‬ ‫فرد ش��ده و از طرف دیگر بع��د از اتمام این اثرات‬ ‫سبب جس��ت‌وجوی فرد برای یافتن دوباره ماده و‬ ‫وابس��تگی مداوم به آن می‌شود‪ .‬در این حالت فرد‬ ‫هم از لحاظ جس��می و ه��م از لحاظ روانی به ماده‬ ‫مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به‌تدریج‬ ‫مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫تریاک‪ :‬بیش��تر در بین افراد مس��ن در گذشته‬ ‫رواج داش��ته اما امروزه در بی��ن جوانان و نوجوانان‬ ‫توزیع و مصرف می‌ش��ود‪ ،‬ماده‌ای خواب‌آور بوده و‬ ‫ش��خص معتاد از مصرف آن احس��اس لذت‪ ،‬نشاط‬ ‫و «نش��ئگی» می‌کند‪ .‬مصرف آن ب��ه تدریج باعث‬ ‫افزای��ش طل��ب می‌ش��ود و فرد لحظ��ه‌ای به خود‬ ‫می‌آید که قادر به ترک آن نیست‪.‬‬ ‫مرفین‪ :‬از تریاک گرفته می‌ش��ود و به دو صورت‬ ‫مای��ع و پودر مصرف می‌ش��ود‪ ،‬مصرف این مواد در‬ ‫بین جوانان زیاد اس��ت و ماده‌ای خواب‌آور است و‬ ‫اثرات تریاک را دارد‪.‬‬ ‫هروئین‪ :‬این مواد از ترکیبات شیمیایی ساخته‬ ‫ش��ده و اثرش ‪ 3‬برابر مرفین بوده و خواب‌آور است‪،‬‬ ‫شخص معتاد همیش��ه در حال چرت زدن است و‬ ‫چشم‌های خواب‌آلود دارد‪.‬‬ ‫کوکائین‪ :‬موادی تحرک‌زا‪ ،‬توهم‌آور و اغفال‌کننده‬ ‫است‪ ،‬کسانی که به این دارو معتاد می‌شوند به طور‬ ‫معمولی سادیس��م جنسی پیدا می‌کنند و به‌همین‬ ‫دلیل افراد بس��یار خطرناکی هستند‪ .‬معتاد پس از‬ ‫مصرف این دارو احس��اس ش��عف زایدالوصفی پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬شاد می‌شود و لذت جنسی او تشدید پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬اثرات جسمی آن کم است در حالی که از‬ ‫نظر روانی اثراتش از هروئین بیشتر است‪.‬‬ ‫ال‪ .‬اس‪ .‬دی‪ :‬مصرف این مواد‪ ،‬اعتیاد جس��مانی‬ ‫ن��دارد ولی دارای اثرات مغزی و روانی زیانبخش��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این م��واد توهم‌زا ب��وده و اعتی��اد روانی را‬ ‫به‌همراه دارد‪.‬‬ ‫آمفتامین‌ها‪ :‬موادی محرک‌زا و اعتیاد‌آور است‪.‬‬ ‫این مواد سیستم مرکز عصبی را تحریک می‌کند و‬ ‫در میان دانشجویان مصرف بیشتری دارد زیرا باعث‬ ‫کم‌خوابی می‌ش��ود و ش��خص را در حالت محرکی‬ ‫قرار می‌دهد‪ .‬مصرف این مواد باعث می‌شود بدن در‬ ‫برابر آن مقاوم ش��ود؛ بنابراین شخص معتاد ناگزیر‬ ‫می‌شود بیشتر مصرف کند‪.‬‬ ‫م�اری جوان�ا و حش�یش‪ :‬این م��واد‪ ،‬اعتیاد‬ ‫جسمانی نداشته ولی اعتیاد روانی می‌آورند و اغلب‬ ‫به صورت سیگار مصرف می‌شوند‪ ،‬اثرات آن‪ :‬خواب‬ ‫آرامش‌بخش‪ ،‬تشدید احساس‪ ،‬خنده‌های بی‌مورد و‬ ‫طوالنی و لذت بخش بودن زمان و مکان است ولی‬ ‫وقتی تاثیر دارو تمام می‌شود‪ ،‬شخص معتاد حالت‬ ‫و احس��اس بدی پیدا می‌کند و امکان ارتکاب جرم‬ ‫زیاد می‌ش��ود و از س��وی دیگر عاملی برای مصرف‬ ‫موادمخدر قوی‌تر مانند هروئین است‪.‬‬ ‫متادون‪ :‬داروی مخدری است که به دلیل نیمه‬ ‫عمر باالی آن بیش از ‪ ۲۴‬ساعت برای درمان اعتیاد‬ ‫به کار برده می‌ش��ود و فقط در مراکز ترک اعتیاد و‬ ‫از سوی پزشک باید تجویز شود‪.‬‬ ‫مواد استنشاقی‪ :‬این گروه شامل مواد شیمیایی‬ ‫گوناگونی اس��ت که به س��رعت تبخیر می‌ش��وند‪.‬‬ ‫برخالف س��ایر مواد مورد س��وء‌مصرف که براساس‬ ‫تاثیری که بر سیس��تم اعصاب مرکزی می‌گذارند‪،‬‬ ‫تقسیم‌بندی می‌شوند‪ .‬انواع سوخت‌ها مانند بنزین‪،‬‬ ‫گازوئیل و گاز فندک‪ ،‬داروهای بی‌هوشی مانند اتر‪،‬‬ ‫چسب‌ها‪ ،‬انواع اسپری‌ها‪ ،‬رنگ‌های شیمیایی و‪ ...‬در‬ ‫این گروه قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫تمجیزک‪ :‬مایع زرد رنگ تزریقی اس��ت که پس‬ ‫از ترکی��ب با خون ش��خص مصرف‌کنن��ده در رگ‬ ‫تزریق می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرات اعتیاد‬ ‫احس�اس گناه‪ :‬حالتی که اف��راد خانواده تصور‬ ‫می‌کنند که مقصر اعتیاد عزیز معتادشان هستند‪.‬‬ ‫خشم‪ :‬شامل خشم از معتاد و رفتارهای غیرقابل‬ ‫پیش‌بینی وی یا خش��م از عواملی است که موجب‬ ‫بروز اعتیاد وی شده‌اند‪.‬‬ ‫انکار و احس�اس شرمندگی‪ :‬خانواده‌هایی که‬ ‫ش��ناخت کافی از بیماری اعتی��اد ندارند برای فرار‬ ‫از س��رخوردگی و شرمساری معتاد بودن عزیزشان‪،‬‬ ‫اقدام به انکار کرده یا همواره در وجودشان احساس‬ ‫شرمندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫اضط�راب و تش�ویش‪ :‬حالت��ی که ب��ه دلیل‬ ‫رفتاره��ای غیرقاب��ل پیش‌بینی معت��اد‪ ،‬و اتفاقات‬ ‫متع��ددی ک��ه از پیامده��ای اعتیاد یک��ی از افراد‬ ‫خانواده ناش��ی می‌شود رخ داده و باعث می‌شود که‬ ‫اعضای خانواده همواره در اضطراب و تش��ویش به‬ ‫سر ببرند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گردش مالی مواد مخدر در کشور ساالنه ‪ 10‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫کودکان معتاد‪ ،‬معضل امروز آموزش و پرورش‬ ‫گروه گزارش‪ :‬گ��ردش مالی مواد مخدر‬ ‫در کش��ور س��الی ‪ 3‬میلیارد دالر (معادل‬ ‫‪ 10‬هزار میلیارد تومان) اس��ت که اساس‬ ‫اقتصاد کشور را به لرزه درمی‌آورد‪ .‬اعتیاد‬ ‫معضلی است که کم و بیش تمامی جوامع‬ ‫اعم از پیش��رفته و در حال توس��عه با آن‬ ‫درگیر هس��تند و افرادی را که می‌توانند‬ ‫در رشد و شکوفایی خانواده و جامعه خود‬ ‫نقشی هر چند کوچک ایفا کنند گاهی تا‬ ‫جایی می‌رساند که از طرف اطرافیان خود‬ ‫طرد شده و نبودشان به بودن‌شان ترجیح‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬ ‫درمقول��ه ناهنجاری‌ه��ای اجتماع��ی‬ ‫تعاریف گوناگونی از اعتیاد شده اما به‌طور‬ ‫کل��ی می‌توان گفت که اعتیاد وابس��تگی‬ ‫اس��ارت گونه ی��ک فرد از لح��اظ روحی‬ ‫وجس��می به مواد مخدر اس��ت که برای‬ ‫فرد‪ ،‬خانواده و جامعه خس��ارات جدی و‬ ‫جبران‌ناپذیری درپی دارد‪.‬‬ ‫در گذشته نه‌چندان دور مواد مخدر به‬ ‫چند ماده سنتی و صنعتی مانند حشیش‪،‬‬ ‫گراس‪ ،‬تریاک و هروئین خالصه می‌ش��د‬ ‫اما امروزه با ورود مخدرهای صنعتی مانند‬ ‫شیشه‪ ،‬کراک‪ ،‬قرص‌های روانگردان و‪ ...‬به‬ ‫بازارهای مصرف‪ ،‬با آثار بسیار خطرناک و‬ ‫غیرقابل بازگش��ت‪ ،‬مقوله مبارزه با اعتیاد‬ ‫ابعاد جدیدی یافته اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫پایی��ن آم��دن میانگین س��ن اعتیاد این‬ ‫هش��دار جدی را به خانواده‌ه��ا و والدین‬ ‫می‌دهد تا بیش��تر مراق��ب فرزندان خود‬ ‫باشند و هرگز آنان را در مقابل این معضل‬ ‫خانمان‌سوز ایمن نپندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 140‬میلی�ارد تومان‪ ،‬بودجه س�تاد‬ ‫مبارزه با مواد مخدر در سال آینده‬ ‫قائم مق��ام دبیرکل‬ ‫س��تاد مب��ارزه ب��ا‬ ‫موادمخ��در بودج��ه‬ ‫س��تاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدر در سال آینده‬ ‫را ‪ 140‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ 20‬درص��د ای��ن مبلغ برای پیش��گیری‬ ‫اختص��اص پیدا می‌کن��د و در کل بودجه‬ ‫سال آینده نسبت به سال جاری افزایشی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫علیرضا جزینی با اشاره به اینکه درباره‬ ‫مص��رف «ماری جوانا» به دانش آموزان و‬ ‫دانشجویان اطالع‌رس��انی شده‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬هدف ما برخورد با شیشه‬ ‫اس��ت‪ .‬برای ای��ن منظور ح��دود ‪ 5‬هزار‬ ‫و‪ 500‬پزش��ک به صورت تخصصی در امر‬ ‫درمان اعتیاد خدمات خوبی ارائه می‌کنند‬ ‫اما براس��اس برخی ش��نیده‌ها قرار است‬ ‫موضوع درمان اعتیاد وارد شبکه بهداشت‬ ‫عمومی شود که این اقدام موجب کمرنگ‬ ‫شدن درمان معتادان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موضوع آم��وزش و پرورش‬ ‫بسیار مهم اس��ت و معتقدیم هرآنچه که‬ ‫باید درباره فعالیت‌های پیش��گیرانه انجام‬ ‫شود باید از این حوزه آغاز شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته تنها‬ ‫‪ 8‬درصد مدارس آموزش‌های پیش��گیری‬ ‫از اعتیاد را دریاف��ت کردند ولی با تفاهم‬ ‫انجام شده بین ستاد مبارزه با موادمخدر‬ ‫و وزارت آم��وزش و پرورش‪ ،‬امس��ال این‬ ‫آموزش‌ها رشد داشته است‪ .‬همچنین در‬ ‫برنامه پیش��گیرانه مدرسه مراقب اجتماع‬ ‫محور‪ ،‬در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و‬ ‫دوم ‪ 59‬هزار نفر آموزش‌های پیش��گیرانه‬ ‫را دریافت کردند که رش��د ‪ 3/7‬درصدی‬ ‫را نش��ان می‌ده��د‪ ،‬همچنی��ن در برنامه‬ ‫آم��وزش مهارت‌های مقابله‌ای در مدارس‬ ‫متوسطه اول و دوم دولتی ‪ 44‬هزار و‪500‬‬ ‫دانش آموز تحت آموزش قرار گرفتند که‬ ‫‪ 12‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام دبیرکل س��تاد مب��ارزه با‬ ‫مواد مخدر ادامه داد‪ :‬برنامه مدارس عاری از‬ ‫خطر در مدارس متوسطه دوم دولتی برای‬ ‫‪ 47‬ه��زار و ‪ 200‬دان��ش آموز اجرا ش��د‬ ‫ک��ه رش��د ‪ 3‬درصدی را نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫موضوع دیگر برنامه پیش��گیری از اعتیاد‬ ‫در خوابگاه‌هاست که برای این منظور ‪17‬‬ ‫هزار دانشجو تحت آموزش‌های کارگاهی‬ ‫و تخصصی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫جزینی با اش��اره به انجام روش ش��یوع‬ ‫شناس��ی بین دانش‌آموزان و دانشجویان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬آم��اری ک��ه درب��اره می��زان‬ ‫مص��رف بین ای��ن دو گروه وج��ود دارد‪،‬‬ ‫مربوط به گذش��ته اس��ت که براساس آن‬ ‫‪ 1‬درص��د از دانش‌آم��وزان و ‪ 2/6‬درصد‬ ‫از دانش��جویان در ح��وزه وزارت عل��وم و‬ ‫‪ 1/6‬درص��د دانش��جویان در حوزه وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬موادمخدر مص��رف می‌کنند‪.‬‬ ‫درباره اعتیاد در نوزادان نیز آماری وجود‬ ‫ن��دارد و تنه��ا اطالعات اف��راد ‪ 15‬تا ‪64‬‬ ‫س��ال در اختی��ار اس��ت‪ .‬از جمعیت یک‬ ‫میلیون و ‪ 325‬هزار نفری معتادان حدود‪،‬‬ ‫‪ 10‬درصد زن هستند‪ .‬این موضوع بیانگر‬ ‫این است که تاکنون کار جدی و زیربنایی‬ ‫ب��رای پیش��گیری ودرم��ان ای��ن معضل‬ ‫اجتماعی از طرف مس��ئوالن انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان مواد مخدر داخل‬ ‫سودجو هستند‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن علمی داروسازان‬ ‫کش��ور در بررس��ی مس��مومیت ب��ر اثر‬ ‫مواد مخدر به روابط عمومی ستاد مبارزه‬ ‫با مواد مخدر می‌گوید‪ :‬تولید مواد مخدر به‬ ‫هر طریق در همه جای‏دنیا ممنوع است‪.‬‬ ‫هرآنچ��ه که تولید می‌ش��ود در ناکجاآباد‬ ‫به صورت مخفیانه و غیرمجاز اس��ت و به‬ ‫طور مشخص قاچاقچیان موادی را تولید‬ ‫می‌کنند که‏اثر زوال مغزی آن بسیار زیاد‬ ‫است مانند شیشه‪.‬‬ ‫سیدجمال س��عید واقفی با بیان اینکه‬ ‫تم��ام این مواد مردود هس��تند‪ ،‬در ادامه‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬تولید‌کنن��دگان‪ ،‬‏کارش��ناس‬ ‫نیستند‪ .‬پس قبل از تولید مواد را آنالیز و‬ ‫بعد از ترکیب هم آن را آزمایش نمی‌کنند‬ ‫ت��ا مطمئ��ن ش��وند‏کاتالیزوره��ا و مواد‬ ‫افزاینده درس��ت بوده یا خی��ر‪ .‬این افراد‬ ‫به ص��ورت تجربی (گاه��ی به کمک یک‬ ‫دانشجوی‏داروس��ازی) این مواد را تولید‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬تولیدکنندگان م��واد مخدر به‬ ‫ویژه مواد‏صنعتی افرادی سودجو هستند‬ ‫که فقط دنبال پول هس��تند نه فکر جان‬ ‫جوانان و آینده مملکت‪.‬‏‬ ‫وی با اش��اره به رویکرد اجتماعی کردن‬ ‫مبارزه با مواد مخ��در تاکید می‌کند‪ :‬این‬ ‫رویکرد ایده‌آل است‪ .‬باید‏آموزش حداقل‬ ‫از دبیرستان‌ها شروع و جزو دروس درسی‬ ‫ش��ود‪ .‬در دبستان‌ها و راهنمایی‌ها ممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬از هر هزار نفر ‪ 5‬نف��ر دنبال مواد‬ ‫مخدر بروند ول��ی وقتی فرزندان‌مان (هم‬ ‫دختر و هم پسر) می‌خواهند به دبیرستان‬ ‫بروند‪ ،‬احساس بزرگی ‏می‌کنند‪ .‬آنها فکر‬ ‫می‌کنن��د آنقدر بزرگ ش��ده‌اند که دیگر‬ ‫کنترل نمی‌ش��وند و پدر و مادر هم در راه‬ ‫مدرسه آنها را‏مشایعت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫بیشترین آسیب‌ها هم در مسیر مدرسه‬ ‫اتف��اق می‌افتد‪ .‬به نظر می‌رس��د باید در‬ ‫دبیرس��تان‌‌ها‏کارگاه‌های آموزش��ی برای‬ ‫آش��نایی با ماهیت و عوارض س��وء مواد‬ ‫مخدر برپا شود‪.‬‏‬ ‫س��عید واقف��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫فرهنگ‌‌س��ازی مهم‌تری��ن اص��ل در‬ ‫معضالت اجتماعی اس��ت‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‏باید‬ ‫سیس��تم‌های خانواده را زیر پوشش‌های‬ ‫فرهنگی قرار دهیم‪ .‬صدا و سیما به جای‬ ‫بعضی برنامه‌‌ه��ای‏بی‌ محتوا باید آموزش‬ ‫را در نظر بگی��رد‪ .‬خیلی‌ها فکر‏نمی‌کنند‬ ‫دو تک��ه کریس��تال بلوری ک��ه در کیف‬ ‫دخترش��ان می‌بینند‪ ،‬ممکن اس��ت مواد‬ ‫مخدر باشد‪.‬‬ ‫ش��اید دختر ب��ه ‏والدین��ش بگوید که‬ ‫این نبات اس��ت‪ ،‬چون شیشه مانند نبات‬ ‫شفاف است‪ .‬در نتیجه شک نکنید که هر‬ ‫چه‏آموزش بیش��تری ارائه کنیم‪ ،‬خدمت‬ ‫بیشتری کرده‌ایم‪.‬‬ ‫ریی��س اداره پیش��گیری و درم��ان‬ ‫س��وء مص��رف م��واد وزارت کش��ور نیز‬ ‫بیش��ترین گروه س��نی اعتیاد را بین ‪20‬‬ ‫تا ‪ 40‬س��اله اع�لام کرد و اف��زود‪ :‬اعتیاد‬ ‫مانند س��ایر اختالالت روانپزشکی عالوه‬ ‫بر عوامل محیط��ی و اجتماعی به عوامل‬ ‫دیگ��ری مثل طرد ش��دن‪ ،‬کنج��کاوی‪،‬‬ ‫تنوع‌طلبی به قصد لذت‌جویی و‪ ...‬بستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نوروزی در پاسخ به اینکه راهکار وزارت‬ ‫بهداش��ت درب��اره پیش��گیری از اعتی��اد‬ ‫چیس��ت؟ گفت‪ :‬در حوزه پیش��گیری از‬ ‫اعتیاد‪ ،‬همسو با منابع بین‌المللی عالوه‌بر‬ ‫برنامه‌های��ی ک��ه داری��م دو برنامه فرزند‬ ‫پروری و غربالگ��ری و مداخالت مختصر‪،‬‬ ‫مورد تاکید است‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫غصه‌های بی‌پایان زندگی‬ ‫اس��ماعیل از جمله کس��انی اس��ت ک��ه نزدیک به‬ ‫‪ 5‬ماهه به قول خودش دوباره متولد ش��ده اس��ت‪ .‬او‬ ‫از جمله دانش‌آموزانی اس��ت که از ‪ 13‬س��الگی انواع‬ ‫مختل��ف مواد مخدر را تجربه کرده اس��ت‪ .‬وقتی پای‬ ‫صحبت‌های او نشس��تم از هم��ه چیز می‌گفت به جز‬ ‫خوشی‌هایی که داشته است‪.‬‬ ‫€ €چگونه با موادمخدر آشنا شدی؟‬ ‫پدرم مصرف‌کننده بود و هر وقت برای مصرف‪ ،‬مواد‬ ‫نیاز داشت‪ ،‬مرا برای تهیه می‌فرستاد‪ .‬هنگامی هم که‬ ‫به مس��افرت می‌رفتیم مواد را درون جیب یا جوراب‬ ‫من جاسازی می‌کرد تا اگر به ماموران بازرسی برخورد‬ ‫کردیم‪ ،‬کس��ی متوجه نش��ود‪ .‬چند س��الی به همین‬ ‫منوال گذشت تا اینکه درس خواندن را رها کردم‪.‬‬ ‫€ €چرا درس خواندن را رها کردی؟‬ ‫ب��ه خاطر بی‌پول��ی‪ .‬بعد از ترک مدرس��ه وارد یک‬ ‫کارگاه دستکش‌دوزی شدم‪ .‬محیط آنجا هم آلوده بود‬ ‫طوری که صاحبکار و تمام کارگران هم مصرف‌کننده‬ ‫بودند و من با ‪ 13‬س��ال سن در میان آنها مشغول به‬ ‫کار شدم‪.‬‬ ‫وقتی از آنها می‌پرسیدم چرا مواد مصرف می‌کنید؟‬ ‫یکی از آنها گفت‪ :‬وقتی مواد مصرف می‌کنیم از لحاظ‬ ‫جنسی و قدرت کاری انرژی کاذبی می‌دهد‪ ،‬نمی‌دانی‬ ‫چه حس خوب��ی دارد‪ .‬من هم برای نخس��تین‌بار در‬ ‫کارگاه‪ ،‬م��واد مصرف کردم و یکس��ری کار را که باید‬ ‫در ط��ول یک روز کاری انجام می‌دادم در کمتر از دو‬ ‫ساعت تمام کردم‪ .‬تمام دلخوشی‌ام برای انجام سریع‬ ‫کارها همان چند جلسه نخست بود ولی بعدها مجبور‬ ‫ب��ه مصرف ب��ودم چون این‌بار اگر مص��رف نمی‌کردم‬ ‫دیگ��ر قادر ب��ه انجام هیچ کاری نب��ودم و تازه بعد از‬ ‫مصرف هم باز نمی‌توانس��تم هی��چ کاری انجام دهم‪.‬‬ ‫االن نزدیک به ‪ 30‬س��ال دارم‪ ،‬یعنی ‪ 17‬س��ال مواد‬ ‫مصرف کردم‪.‬‬ ‫€ €این ‪ 17‬سال چگونه گذشت؟‬ ‫به غیر از دو ماه اول‪ ،‬بقیه‌اش بدبختی و مکافات بود‬ ‫چون برای تامین مواد مجبور بودم دست به هر کاری‬ ‫بزن��م تا از خماری و درد ف��رار کنم‪ .‬من از همان اول‬ ‫مواد مصرف نکردم ولی توی کارگاه هنگامی که بساط‬ ‫لهو و لعب جور می‌ش��د‪ ،‬من هم کنار آنها می‌نشستم‪.‬‬ ‫برای اینکه از جمع دور نباش��م‪ ،‬مش��روب می‌خوردم‬ ‫ول��ی کم‌کم با تعریف‌هایی ک��ه می‌کردند و انرژی که‬ ‫در آنها می‌دیدم‪ ،‬من هم شروع به مصرف کردم‪ .‬ابتدا‬ ‫حش��یش می‌کش��یدم و فقط می‌گفتم تفننی است و‬ ‫من معتاد شدنی نیس��تم اما وقتی به خودم آمدم که‬ ‫در حال مصرف شیش��ه و کراک بودم‪ .‬من و امثال من‬ ‫با مواد سبک ش��روع کردیم اما جوانان امروزی را که‬ ‫می‌بین��م‪ ،‬از هم��ان اول پله آخر را ب��اال می‌روند‪ .‬این‬ ‫جوجه‌فکلی‌ها مدرسه نیامده لیسانس می‌گیرند‪.‬‬ ‫€ €چطور شد که ترک کردی؟‬ ‫برادر بزرگم از اعضای انجمن ‪( N.A‬انجمن معتادان‬ ‫گمن��ام) بود‪ .‬او پیام را به م��ن داد و چند باری از من‬ ‫خواس��ت ت��ا اعتیادم را ت��رک کنم اما م��ن مخالفت‬ ‫می‌ک��ردم و می‌گفتم نمی‌خواهم ت��رک کنم مواد را‬ ‫دوس��ت دارم‪ ،‬تا اینکه خودم به این نتیجه رسیدم که‬ ‫مواد دیگر به درد نمی‌خ��ورد‪ .‬یک روز تصمیم خودم‬ ‫را گرفتم و وارد مرکز س��م‌زدایی شدم و بعد از خروج‬ ‫از آنج��ا در جاده اصول ‪ NA‬قدم برداش��تم و اکنون‬ ‫بع��د از نزدیک به دو دهه بدبختی و دربه‌دری دارم از‬ ‫جوانی‌ام لذت می‌برم‪ .‬هنگامی که معتاد بودم خیلی‌ها‬ ‫از روی رفاقت و دوس��تی این ندا را برای ترک اعتیاد‬ ‫به من می‌دادند ول��ی تا زمانی که خودم اراده نکردم‪،‬‬ ‫نمی‌توانس��تم ترک کنم و حرف کس��ی برایم اهمیت‬ ‫نداشت‪ .‬بعد از ترک تا زمانی که در جاده اصول انجمن‬ ‫باش��یم‪ ،‬خطری برای دوباره مبتال شدن به اعتیاد مرا‬ ‫تهدی��د نمی‌کند ولی با انح��راف از این راه به یک ماه‬ ‫نمی‌کشد که دوباره معتاد می‌شوم‪.‬‬ ‫€ €و کالم آخر؟‬ ‫دیگر با پیام دادن و ترغیب کردن برای ترک اعتیاد‬ ‫نمی‌توان کس��ی را از مصرف م��واد منصرف کرد اما با‬ ‫رفتار‌های بعد از ترک اعتیاد می‌توان نشان داد زندگی‬ ‫زیباست‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صنعت می‌تواند محور خروج از رکود باشد‬ ‫کاهش قیمت سکه بهار آزادی در آبان ‪93‬‬ ‫پنج انتظار دولت از بازار سرمایه‬ ‫‪13‬‬ ‫بررسی‌ها از سند دخل و خرج دولت برای سال آینده نشان می‌دهد‬ ‫گام‌های مثبت دولت در شفاف‌تر کردن بودجه‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬بودجه ب��ه عنوان‬ ‫مهم‌ترین س��ند قابل دس��ترس برای تحلیل چگونگی‬ ‫تخصیص منابع و توزیع منافع به‌وس��یله دولت باید از‬ ‫ش��فافیت کامل برخوردار باشد‪ .‬ش��فافیت مالی امکان‬ ‫اعمال نظر در مورد فعالیت‌های دولت را فراهم کرده و‬ ‫دولت را در برابر سیاست‌های خود پاسخگو می‌کند به‬ ‫همین دلیل در مباحث توسعه‪ ،‬شفافیت مالی به عنوان‬ ‫یکی از ارکان حاکمیت خوب‪ ،‬مطرح است‪.‬‬ ‫پژوهش‌های متعددی در رابطه با موضوع ش��فافیت‬ ‫مالی در کش��ور انجام شده است‪ .‬پیگیری پژوهش‌های‬ ‫باال می‌تواند تصویر ب ‌ه نس��بت روشنی از نارسایی‌های‬ ‫س��اختاری فعلی بودجه‌ریزی که باعث نبود ش��فافیت‬ ‫شده است‪ ،‬ارائه دهد‪.‬‬ ‫در م��ورد رعایت زمانبندی تهی��ه و ارائه بودجه نیز در‬ ‫راستای قانون قدم برداش��ته که همین موضوع امکان‬ ‫بررسی بهتر بودجه در زمان الزم را به مجلس می‌دهد‬ ‫که گامی دیگر در زمینه شفاف‌س��ازی بودجه به شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬اق��دام دیگر دول��ت یازدهم ب��رای افزایش‬ ‫ش��فافیت در بررس��ی بودجه‪ ،‬ارائ��ه هم‌زمان اطالعات‬ ‫به مجلس و عموم مردم اس��ت‪ .‬در س��ال‌های گذشته‬ ‫مدیران و مس��ئوالن بودجه‌ای کش��ور اعتقاد چندانی‬ ‫به اطالع‌رس��انی دقیق و ش��فاف از بودجه تهیه‌ش��ده‬ ‫نداش��تند و حتی بعضا تالش می‌شد شاخص‌ها و ارقام‬ ‫مه��م بودجه س��االنه هرچه با تاخیرت��ر در میان افکار‬ ‫عمومی و رسانه‌ها منتش��ر شود که همین موضوع نیز‬ ‫اثرات منفی در سطح جامعه و حتی در اعتماد مردم و‬ ‫مخاطبان رسانه‌ها داشت‪ .‬دولت یازدهم برای اولین‌بار‬ ‫طی س��نوات گذش��ته عملکرد مثبت و قابل تحسینی‬ ‫درباره ارائه کامل اطالعات بودجه س��ال ‪ 94‬کل کشور‬ ‫به رس��انه‌ها و مخاطبان داشت که این موضوع نیز باید‬ ‫مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کسری‌‌های بودجه پنهان‬ ‫بحث اول درباره نبود ش��فافیت بودجه‌ای مربوط به‬ ‫حوزه ب��رآورد درآمدها و هزینه‌های دولتی اس��ت‪ .‬در‬ ‫ب��رآورد درآمدها و هزینه‌ها رویه مرس��وم دولت‌ها این‬ ‫ش��ده که هزینه‌ها را کمتر از مق��دار واقعی پیش‌بینی‬ ‫کرده و درآمدها را نیز با برآوردهای بس��یار باال در نظر‬ ‫می‌گیرند و به این صورت برای پوش��ش دادن هزینه‌ها‬ ‫درآمدس��ازی می‌کنند که این به معنی ایجاد کس��ری‬ ‫بودجه پنهان است‪ .‬از آنجایی که سهم اصلی درآمدهای‬ ‫بودج��ه‌ای از نفت تامین ش��ده اس��ت و در پیش‌بینی‬ ‫قیم��ت نفت نیز قاع��ده و قانون خاص��ی وجود ندارد‪،‬‬ ‫از این‌رو امکان بیش‌برآورد درآمدها در بودجه میس��ر‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع درباره برآوردهای درآمد مالیاتی به‬ ‫خصوص مالیات مس��تقیم که مبنای محاس��باتی دارد‬ ‫کمتر امکانپذیر اس��ت و از این رو محدود کردن درآمد‬ ‫نف��ت در بودجه و ایجاد پای��ه مالیاتی برای هزینه‌های‬ ‫دولت��ی می‌توان��د تاح��دی از بروز این نبود ش��فافیت‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر در روش بودجه‌نویسی فعلی که باعث‬ ‫مخدوش شدن شفافیت در اطالعات سند بودجه شده‬ ‫است‪ ،‬استفاده از عناوین غیراستاندارد و تعریف نشدن‬ ‫بعضی مفاهیم بودجه‌ای اس��ت‪ .‬ب��ه طور مثال با وجود‬ ‫کس��ری‌های ساختاری در بودجه کش��ور هنوز تعریف‬ ‫مشخصی از کسری بودجه در قوانین وجود ندارد و این‬ ‫موضوع باعث ش��ده آمارهای متفاوتی در این زمینه از‬ ‫سوی سازمان‌های متفاوت ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم اصلی بودجه بررسی نمی‌شود‬ ‫مص��داق دیگر نبود ش��فافیت بودج��ه‌ای را می‌توان‬ ‫درب��اره بودجه ش��رکت‌ها پیگی��ری کرد که ب��ا آنکه‬ ‫نزدی��ک به ‪75‬درصد حجم بودجه را به خود اختصاص‬ ‫می‌دهند اما اعمال نظارت دقیق برآنها انجام نش��ده و‬ ‫حتی به گفته نمایندگان‪ ،‬این بخش از بودجه اصوال در‬ ‫بررس��ی‌های مجلس مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد‪ .‬این‬ ‫نبود نظارت باعث ش��ده در بودجه‌های س��االنه شاهد‬ ‫اضافه و کم ش��دن نام شرکت‌های دولتی باشیم بدون‬ ‫آنکه اطالعات الزم در مورد چرایی این موضوع ازسوی‬ ‫دولت ارائه شود‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌‌ای‬ ‫میزان اعتبارات متفرقه در بودجه‬ ‫سال‬ ‫بودجه عمومی‬ ‫اعتبارات متفرقه‬ ‫سهم متفرقه در کل بودجه‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪53785‬‬ ‫‪21348‬‬ ‫‪39/7‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪54857‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪29/2‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪63945‬‬ ‫‪16148‬‬ ‫‪25/3‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪86348‬‬ ‫‪31330‬‬ ‫‪36/3‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪89213‬‬ ‫‪23458‬‬ ‫‪26/3‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪117989‬‬ ‫‪28554‬‬ ‫‪24/2‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪154587‬‬ ‫‪36623‬‬ ‫‪23/7‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪144105‬‬ ‫‪24292‬‬ ‫‪16/9‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪210438‬‬ ‫‪50316‬‬ ‫‪23/9‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪211165‬‬ ‫‪45942‬‬ ‫‪21/8‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪224361‬‬ ‫‪43609‬‬ ‫‪19/4‬‬ ‫یکی دیگ��ر از نمودهای غیربرنام��ه‌ای بودن بودجه‬ ‫که بس��یار اهمیت دارد‪ ،‬حجم ردیف‌ه��ای متفرقه در‬ ‫بودجه اس��ت؛ مهم‌ترین ویژگی این ردیف‌ها این است‬ ‫ک��ه ضرورت و الزامی برای قیدکردن برنامه مش��خص‬ ‫و دس��تگاه اجرایی معی��ن در مورد آنها وج��ود ندارد‬ ‫به همی��ن دلیل هم��واره در دولت تمای��ل بی‌مهاری‬ ‫ب��ه افزایش تعداد و حجم ردیف‌های متفرقه مش��اهده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در حال حاضر حجم نسبتا باالیی از مخارج‬ ‫دول��ت از راه ردیف‌های متفرقه اعتب��ار می‌یابد‪ .‬ارقام‬ ‫جدول گویای مسئله فوق است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام‌های مثبت دولت در ایجاد شفافیت‬ ‫با توجه به این نواقص در س��اختار قوانین بودجه‌ای‪،‬‬ ‫زمانی که می‌خواهیم عملکرد دولت یازدهم را در زمینه‬ ‫انقالب صنعتی‬ ‫انق�لاب صنعت��ی اصطالحی اس��ت که ب��ه تغییرات‬ ‫اقتصادی و فناوری خاص مربوط می‌ش��ود که در نیمه‬ ‫دوم ق��رن هجدهم و اوای��ل قرن نوزده��م میالدی در‬ ‫انگلستان روی داد‪ .‬با این وجود انقالب صنعتی را نباید‬ ‫در دوره خاصی از زمان بررس��ی ک��رد چراکه منظور از‬ ‫ای��ن انقالب تغییر برخی س��اختارهای تولید‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و مالکیتی اس��ت که تقریبا همه کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫کنون��ی در دوره‌ای خاص از تاریخ خود این ویژگی‌ها را‬ ‫به ثبت رس��انده‌اند‪ .‬عالوه بر این بسیاری از پژوهشگران‬ ‫معتقد هستند که واژه انقالب‪ ،‬مناسب تغییرات صنعتی‬ ‫نیس��ت چراکه انقالب به معن��ی تغییرات دفعی در یک‬ ‫س��اختار است اما تحوالت صنعتی در یک دوره طوالنی‬ ‫و به‌تدریج اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬با ای��ن حال واژه انقالب‬ ‫صنعت��ی در بیش��تر متون مربوط ب��ه دوره زمانی مورد‬ ‫قبول واقع ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مهم‌ترین تغییرات در‬ ‫انقالب صنعتی تبدیل شدن شهرها به محور تولید بود‪.‬‬ ‫تا قبل از انقالب‪ ،‬روستاها مرکز تولید اصلی کشور بودند‬ ‫اما پس از انقالب کارخانه‌ها مرکز تولید و توزیع ش��دند‬ ‫که این به معنی تغییر در ساختار قدرت در یک جامعه‬ ‫‹ ‹مواردی که باید به آن توجه کرد‬ ‫است‪ .‬صنعت نساجی ازجمله نخستین صنایعی بود که‬ ‫در این انقالب پیش��رفت چشمگیر داشت‪ .‬از آنجایی که‬ ‫بریتانیا در آن زمان مستعمرات بسیاری داشت‪ ،‬توانست‬ ‫یک بازار انحصاری برای کاالهای تولیدی خود مهیا کند‬ ‫و به این شکل‪ ،‬زمینه گسترش بیشتر صنایع خود را به‬ ‫وج��ود آورد‪ .‬ذوب آهن نی��ز از دیگر صنایعی بود که در‬ ‫دوره انقالب‪ ،‬رش��د باالیی پیدا کرد‪ .‬در میان س��خنان‬ ‫افرادی ک��ه در مورد انقالب صنعت��ی تحقیق کرده‌اند‪،‬‬ ‫گاهی از چند مرحله انقالب صنعتی نام برده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نخستین مرحله در انگلس��تان میانه قرن‪18‬آغاز شد و‬ ‫اختراع ماشین بخار مهم‌ترین نوآوری دوران بوده است‪.‬‬ ‫دومین مرحله از اواس��ط قرن‪19‬آغاز می‌شود و به رشد‬ ‫س��ریع راه‌آهن‪ ،‬تولید فوالد و جانش��ینی کش��تی‌های‬ ‫بادبانی به‌وسیله کشتی‌های بخاری می‌انجامد‪ .‬در حوالی‬ ‫چرخش قرن‪ ،‬انقالب به مرحله س��وم پا گذاش��ت که با‬ ‫رش��د صنایع اتومبیل‪ ،‬برق و تلفن مش��خص می‌شود‪.‬‬ ‫جن��گ جهانی دوم نیز س��رآغاز مرحله چه��ارم بود که‬ ‫وجه تمایز آن توس��عه چش��مگیر در صنایع هواپیمایی‬ ‫و الکترونیکی است‪.‬‬ ‫واحد‪ :‬میلیارد تومان‬ ‫ایجاد شفافیت در بودجه بررسی کنیم‪ ،‬باید رفتار دولت‬ ‫را در هریک از این موارد شفافیت‌زدا بررسی کنیم‪ .‬در‬ ‫زمینه بیش��تر برآورد ک��ردن درآمدها‪ ،‬اگرچه در مورد‬ ‫مناب��ع حاصل از فروش نفت ک��ه در الیحه بودجه در‬ ‫نظر گرفته شده‪ ،‬بسیاری معتقد به خوشبینی هستند‪،‬‬ ‫اما در مورد درآمدهای مالیاتی این مش��کل کمتر نمود‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این از آنجایی که بودجه سال ‪ 94‬نسبت‬ ‫به گذشته بیش��تر روی درآمدهای مالیاتی تکیه دارد‪،‬‬ ‫در نتیجه مش��کل بیش‌برآوردی درآمد کمتر به وجود‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫در مورد رعایت موارد اس��تفاده از عناوین استاندارد‬ ‫نی��ز کارشناس��ان معتقدند عملکرد دول��ت یازدهم به‬ ‫نسبت گذش��ته قابل قبول اس��ت‪ ،‬عالوه بر این دولت‬ ‫با این حال در الیحه بودجه س��ال آینده نیز مواردی‬ ‫از بندهای غیرش��فاف دیده می‌ش��ود ک��ه این‌بار الزم‬ ‫اس��ت بهارستان‌نش��ینان نس��بت به این م��وارد توجه‬ ‫کافی داش��ته باش��ند و برای محدودک��ردن این موارد‬ ‫تصمیم‌هایی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫یکی از این موارد غیرش��فاف‌بودن الیحه سال آینده‬ ‫ک��ه فرش��اد مومن��ی اقتصاددان ب��ه آن اش��اره دارد‪،‬‬ ‫مربوط به بند ن تبصره دو ماده واحده اس��ت‪ .‬اس��تاد‬ ‫دانش��گاه عالمه در ب��اره مصداق غیرش��فاف‌بودن این‬ ‫الیح��ه می‌گوید‪ :‬در این ماده واح��ده دولت مطالبه‌ای‬ ‫غیرشفاف دارد‪ .‬دولت خواهان اجازه هزینه‌کرد تا سقف‬ ‫‪ ١٥‬هزار میلی��ارد تومان از محل مازاد احتمالی درآمد‬ ‫نفت از خام‌فروشی است‪ .‬در این قسمت منشا احتمالی‬ ‫این مسئله ذکر نشده است‪ .‬برای پیش‌بینی این هزینه‬ ‫می‌ت��وان گفت این مبل��غ یا از هزین��ه افزایش قیمت‬ ‫نف��ت‪ ،‬یا از افزای��ش فروش نفت حاصل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این دو احتمال در ش��رایط کنونی ناممکن است‪ ،‬پس‬ ‫یک احتمال بس��یار خطرناک باقی می‌ماند که آن هم‬ ‫افزایش نرخ ارز اس��ت‪ .‬امیدوارم هیچگاه دولت چنین‬ ‫قصدی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ماده ‪ ١٤‬قانون نفت س��ال ‪ ١٣٩٠‬و‬ ‫م��اده ‪ ٨٥‬قانون برنامه پنج‌س��اله پنج��م تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت در بند مربوط به اجازه هزینه‌کرد مبلغ ‪ ١٥‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی‪ ،‬این دو ماده قانونی را رعایت نکرده و‬ ‫این بند می‌تواند کانون مهم بی‌ثبات‌سازی فضای کالن‬ ‫اقتصادی در الیحه بودجه باشد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این اگرچ��ه دول��ت یازده��م در کاهش‬ ‫اعتبارات متفرقه اهتمام داش��ته است اما باز هم سهم‬ ‫‪20‬درصدی این اعتبارات در الیحه بودجه سهم باالیی‬ ‫است و دولت باید برای کاهش این میزان در سال‌های‬ ‫بعد تالش بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫هر دالر کاهش قیمت نفت‪ ،‬چقدر از بودجه کم می‌کند؟‬ ‫هر یک دالر کاهش قیمت نفت صادراتی کشورمان نسبت به رقم ‪ 72‬دالر درج‌شده در الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ،1394‬بی��ش از ‪ 900‬میلیارد تومان از درآمدهای دولت را در س��ال آین��ده کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫تعیین قیمت نفت از مباحث چالش��ی در تصویب الیحه بودجه س��ال آینده اس��ت‪ .‬با توجه به کاهش‬ ‫شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند ماه اخیر‪ ،‬بیم آن می‌رود که پیش‌بینی ‪ 72‬دالری دولت‬ ‫برای قیمت نفت صادراتی کش��ورمان در س��ال آینده‪ ،‬محقق نش��ود که در آن صورت‪ ،‬کس��ری بودجه‬ ‫دوباره گریبانگیر دولت خواهد شد‪ .‬به گزارش مشرق‪ ،‬کارشناسان خارج از دولت و اقتصاددانان مجلس‬ ‫توصیه می‌کنند برای پیشگیری از وقوع کسری بودجه شدید در سال آینده‪ ،‬قیمت پایه هر بشکه نفت‬ ‫صادراتی کشور در محاسبات الیحه بودجه سال ‪ 1394‬از ‪ 72‬دالر پیشنهادی دولت به ‪ 60‬دالر کاهش‬ ‫یابد‪ .‬در مقابل‪ ،‬دولتی‌ها اصرار دارند که رقم ‪ 72‬دالر را براس��اس محاس��بات کارشناس��ی و مطالعات‬ ‫علمی به دس��ت آورده‌اند؛ این در حالی اس��ت که سال گذشته نیز مسئوالن دولت در پاسخ به انتقادات‬ ‫درباره غیراحتیاطی بودن محاسبه نفت ‪ 100‬دالری در الیحه بودجه ‪ ،1393‬همین استدالل را مطرح‬ ‫می‌‌کردند‪ .‬بر مبنای پیش‌فرض‌های الیحه بودجه سال ‪ 1394‬یعنی نفت ‪ 72‬دالری‪ ،‬فروش روزانه یک‬ ‫میلیون و ‪ 414‬هزار بشکه نفت و میعانات گازی‪ ،‬سهم ‪ 67‬درصدی دولت از صادرات نفت و قیمت پایه‬ ‫‪ 2850‬تومانی برای دالر رسمی‪ ،‬درآمد دولت از درآمد نفت در سال آینده ‪ 71‬هزار میلیارد تومان لحاظ‬ ‫ش��ده است‪ .‬پیش‌بینی فوق بر این فرض به‌طور نس��بی خوش‌بینانه انجام شده که قیمت نفت در سال‬ ‫آین��ده از ‪ 72‬دالر پایین‌تر نیاید‪ .‬اما اگر قیمت نفت از ‪ 72‬دالر پایین‌تر بیاید‪ ،‬با فرض آنکه حجم تولید‬ ‫و صادرات نفت کشورمان تغییر نکند‪ ،‬با هر یک دالر کاهش در قیمت نفت‪ ،‬حدود ‪ 900‬میلیارد تومان‬ ‫از درآمدهای ساالنه دولت کاسته می‌شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫درآمدهای مالیاتی جایگزین‬ ‫بخشی از درآمدهای نفتی‬ ‫یک عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس‬ ‫جایگزی��ن ک��ردن منابع درآمدی جدی��د از جمله‬ ‫درآمده��ای مالیات��ی به جای درآمده��ای نفتی را‬ ‫بهتری��ن راه برای متضرر نش��دن از کاهش جهانی‬ ‫قیمت نفت عنوان کرد‪.‬‬ ‫س��یدعبدالکریم هاش��می نخ��ل ابراهیم��ی در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬بازار نفت در ماه‌های‬ ‫اخیر دچار نوس��ان و افت ش��دید قیمت شد و اکثر‬ ‫کشورهای وابسته به نفت تحت‌الشعاع این موضوع‬ ‫قرار گرفتند‪ ،‬در همین زمینه مهم‌ترین ابزار ما برای‬ ‫اینکه کمتر از این نوس��انات آسیب ببینیم‪ ،‬اعمال‬ ‫سیاس��ت‌های کاهش تکیه بودجه جاری و عمرانی‬ ‫به نفت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع تنها راه ما این است که میزان‬ ‫وابس��تگی بودجه جاری به نف��ت را کم کنیم و به‬ ‫حداقل برس��انیم و ان‌ش��اءاهلل این پیش‌بینی را در‬ ‫بودجه داش��ته باش��یم‪ .‬نماینده میناب و رودان در‬ ‫مجلس با تاکید بر لزوم توجه بیش��تر به درآمدهای‬ ‫مالیاتی خاطرنشان کرد‪ :‬البته این به معنای افزایش‬ ‫میزان مالیات از جاهایی اس��ت که امکانپذیر است‪،‬‬ ‫نه از توده مردم و کس��انی که ظرفیت دادن مالیات‬ ‫بیش��تر را ندارند‪ ،‬ما نقاط ک��ور مالیاتی و فرارهای‬ ‫مالیاتی خیلی ش��دیدی داریم و از اینجا می‌توانیم‬ ‫منابع خود را به نوعی تامین و جبران کنیم‪ ،‬چرا‌که‬ ‫ظرفیت‌ه��ای مالیاتی ما بی��ش از وضعیت موجود‬ ‫اس��ت و باید کسانی که به انحای مختلف آن میزان‬ ‫مالیاتی را که باید بپردازند‪ ،‬نمی‌دهند‪ ،‬شناسایی و‬ ‫وادار به پرداخت مالیات کنیم‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس درب��اره درآمدهای مالیاتی‬ ‫ناش��ی از واردات نیز گفت‌‪ :‬در حال حاضر ‪ 2‬درصد‬ ‫علی‌الحساب مالیات گرفته می‌شود‪ ،‬در صورتی که‬ ‫پرونده‌ه��ای جعلی و صوری برای واردات تش��کیل‬ ‫می‌ش��ود و مابقی این مبالغ پرداخت نمی‌شود‪ .‬اگر‬ ‫درآمد مالیات��ی واردات را به ش��کل قطعی تعیین‬ ‫کنی��م برای مث��ال ‪ 5‬ی��ا ‪ 6‬درصد‪ ،‬ه��م تاجران و‬ ‫واردکنندگان راضی هس��تند و هم درآمد نقدی به‬ ‫دست دولت می‌رسد‪ ،‬بنابراین ما باید در این مسیر‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم یافتن منابع جدید درآمدی‬ ‫برای جایگزین کردن آن با درآمدهای نفتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر مناب��ع جدید درآمدی پیدا کنیم می‌توان‬ ‫از درآمد نفتی در حدی که تامین می‌شود‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد اما تنها راهی که می‌توانیم از نوسانات و کاهش‬ ‫شدید قیمت نفت کمتر آسیب ببینیم‪ ،‬این است که‬ ‫درآمدهای جایگزین برای درآمد نفتی پیدا کنیم‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینک��ه قیمت نف��ت در بودجه‬ ‫‪ 94‬بای��د به قیمت بازار بش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما در زمان‬ ‫بررسی بودجه در مجلس برای تعیین قیمت نفت‪،‬‬ ‫قیمت��ی حول و حوش قیمت ب��ازار را خواهیم دید‬ ‫و نباید بیش��تر از قیمت بازار را در نظر بگیریم‪ ،‬در‬ ‫این صورت اگر هم مازاد درآمد داش��تیم‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫جایی برای مصرف آن پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نرخ تورم به ‪17/2‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫بان��ک مرکزی اع�لام کرد‪ :‬نرخ ت��ورم در ‪ 12‬ماه‬ ‫منته��ی به آذرماه ‪ 1393‬نس��بت به دوره مش��ابه‬ ‫س��ال ‪ 1392‬معادل ‪ 17/2‬درصد است‪ .‬این نرخ در‬ ‫آبان‌ماه ‪ 18/2‬درصد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬از خالصه نتایج به دست آمده از‬ ‫ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق‬ ‫ش��هری ایران براساس س��ال پایه ‪ 90‬که از سوی‬ ‫بانک مرکزی اعالم شده است‪ ،‬شاخص بهای کاالها‬ ‫و خدم��ات مصرف��ی در مناطق ش��هری ایران در‬ ‫آذرماه ‪ 1393‬به عدد ‪ 211/7‬رس��ید که نسبت به‬ ‫ماه قبل‪1/9‬درصد افزایش یافت‪ .‬همچنین شاخص‬ ‫مذکور در آذرماه ‪ 1393‬نس��بت به ماه مشابه سال‬ ‫قبل معادل ‪16/7‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫امضای رییس‌جمهور‬ ‫برای احیای سازمان مدیریت‬ ‫رییس‌جمه��ور‪ ،‬مصوبه ش��ورای‌عالی اداری برای‬ ‫احیای س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با س��اختار‬ ‫جدی��د را ابالغ کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬دکتر حس��ن‬ ‫روحان��ی رییس‌جمه��ور با امضای مصوبه ش��ورای‬ ‫عالی اداری‪ ،‬به‌طور رس��می دستور احیای سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه‌ریزی با س��اختار جدید را صادر‬ ‫ک��رد‪ .‬براس��اس این مصوب��ه‪ ،‬س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی موظف است اقدامات الزم از جمله تهیه‬ ‫و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل‬ ‫آورد‪ .‬تا تصویب س��اختار جدید‪ ،‬ساختار مورد عمل‬ ‫معتبر است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫آغاز رسمی فعالیت سامانه‬ ‫آموزش الکترونیکی بانک دی‬ ‫سامانه آموزش الکترونیکی بانک دی‬ ‫همزم��ان با حل��ول ماه ربی��ع‌االول و‬ ‫جش��نواره دی فعالیت رسمی خود را‬ ‫آغاز کرد‪ .‬معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت‬ ‫بان��ک دی در ای��ن زمینه اظهار ک��رد‪ :‬به منظور‬ ‫توانمندسازی و ارزش‌آفرینی برای همکاران بانک‬ ‫و استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین در آموزش‪،‬‬ ‫«سامانه آموزش الکترونیکی بانک دی» راه‌اندازی‬ ‫شده است‪ .‬مجتبی حیدری با بیان اینکه این امر‬ ‫با توجه به اهمیت رشد و بالندگی کارکنان شاغل‬ ‫در بانک برنامه‌ریزی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬پیشرفت و‬ ‫تحوالت س��ریع علم و فن��اوری همراه با تحوالت‬ ‫وس��یع فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و اقتص��ادی ایجاب‬ ‫می‌کند که نیروی انس��انی شاغل در مجموعه به‬ ‫عن��وان مهم‌ترین عامل توس��عه یک س��ازمان به‬ ‫منظور همگامی و همراهی با تحوالت یاد شده و‬ ‫ب��ا اس��تفاده از فرصت‌ها و ش��رکت در دوره‌های‬ ‫آموزشی ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصری‬ ‫فعال و موثر در جهت تحقق اهداف خود و بانک‪،‬‬ ‫نق��ش الزم را ایف��ا کنند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از آنجا که‬ ‫شرکت در دوره‌های حضوری مستلزم صرف زمان‬ ‫و هزینه‌های زیادی برای کارکنان و بانک اس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ب��رای رف��اه حال بیش��تر هم��کاران و‬ ‫بهره‌گیری از ابزاره��ای نوین تصمیم به برگزاری‬ ‫دوره‌های آموزشی غیرحضوری گرفته شده است‪.‬‬ ‫دستاوردهای بانک سینا‬ ‫در حوزه خدمات بانکی‬ ‫مدیرعام��ل بانک س��ینا از تعدادی از‬ ‫ش��عب این بانک در اس��تان خراسان‬ ‫رض��وی بازدید کرد و ضم��ن دیدار با‬ ‫کارکن��ان در جریان آخری��ن وضعیت عملکردی‬ ‫ش��عب ق��رار گرفت‪ .‬ک��وروش پرویزی��ان در این‬ ‫بازدیدها با اشاره به دس��تاوردهای بانک سینا در‬ ‫حوزه خدمات بانکی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این دستاوردها‬ ‫حاصل ت�لاش تمام��ی هم��کاران در حوزه‌های‬ ‫مختلف صف و س��تاد اس��ت و با ش��ناختی که از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بالق��وه و بالفعل بان��ک وجود دارد‪،‬‬ ‫می‌ت��وان موفقیت‌های روزافزون بیش��تری را در‬ ‫آینده ش��اهد بود‪ .‬وی در ادامه بر نقش روس��ای‬ ‫ش��عب در سودآوری و توس��عه بانک تاکید کرد و‬ ‫حرک��ت در چارچوب اس��تراتژی‌ها و فرآیندهای‬ ‫توسعه‌ای بانک سینا برای دستیابی به موقعیت‌های‬ ‫بهتر را خواستار شد‪.‬‬ ‫بازپرداخت غیرحضوری‬ ‫‪ ۶۰‬درصد اقساط بانک ملت‬ ‫آمار پایان آذرماه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬نش��ان‬ ‫می‌دهد که بیش از ‪ ۶۰‬درصد اقس��اط‬ ‫تس��هیالت اعطایی بانک ملت در پایان‬ ‫این ماه به صورت غیرحضوری پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ای��ن بانک با هدف توس��عه خدمات غیرحضوری‬ ‫به مشتریان و تس��ریع در وصول اقساط تسهیالت‬ ‫اعطایی و ب��ه تبع آن کاهش مراجعات به ش��عب‪،‬‬ ‫امکان بازپرداخت اقس��اط از طری��ق خودپردازها را‬ ‫در ماه‌های پایانی سال گذشته فراهم کرد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬در کمتر از یک‌س��ال از راه‌اندازی این‬ ‫امکان‪ ،‬هم‌اکنون حدود ‪ ۶۱‬درصد اقساط تسهیالت‬ ‫اعطای��ی بانک ملت از مج��اری غیرحضوری و تنها‬ ‫‪ ۳۱‬درصد آن با مراجعه به شعب پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫نشان عالی کیفیت گرفت‬ ‫نش��ان عالی کیفیت اجالس پیشتازان‬ ‫کیفیت ای��ران به بیمه پارس��یان تعلق‬ ‫گرفت‪ .‬براساس ارزیابی‌ها و مدارک ارائه‬ ‫ش��ده و بررس��ی س��طح کیفیت ش��رکت‌ها توسط‬ ‫دبیرخان��ه اجالس متخصصان کیفیت ایران‪ ،‬نش��ان‬ ‫عال��ی این اجالس ب��ه بیمه پارس��یان تعلق گرفت‪.‬‬ ‫اجالس پیش��تازان کیفی��ت ایران ب��ه همت مجمع‬ ‫متخصص��ان ای��ران و ب��ا حمایت س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬انجمن بهره‌وری ایران‪ ،‬انجمن کیفیت ایران‬ ‫و‪ ...‬توسط گروه بین‌الملل پیشگامان صنعت‪ ،‬در تاریخ‬ ‫‪ ۲۵‬آذر ‪ ۹۳‬در محل مرک��ز همایش‌های بین‌المللی‬ ‫صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد و در‬ ‫پایان برندگان درس��طوح مختلف ازجمله عالی‪ ،‬سه‬ ‫ستاره‪ ،‬دو ستاره و یک ستاره معرفی شدند که بیمه‬ ‫پارس��یان به عنوان تنها شرکت بیمه‌ای درمیان تمام‬ ‫برندگان سطوح مختلف برنده نشان سطح عالی این‬ ‫اجالس ش��د و لوح تقدیر و تندی��س مربوطه تقدیم‬ ‫هادی اویارحس��ین‪ ،‬مدیرعامل و عض��و هیات‌مدیره‬ ‫شرکت شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫درصورت افزایش سهم بخش مولد از تسهیالت بانکی‬ ‫صنعت می‌تواند محور خروج از رکود باشد‬ ‫ش�یرین حس�ینی – گ�روه اقتصاد‪ :‬بی‌ش��ک بخش‬ ‫صنعت و تولید کش��ور برای پیشبرد برنامه‌های خود نیاز‬ ‫به تغذی��ه از منابع عمده دارد که بخ��ش اعظمی از این‬ ‫منابع از طریق تس��هیالت بانکی به صنایع و بازار سرمایه‬ ‫تامین می‌ش��ود و در عین حال مش��کل می‌توان صنعتی‬ ‫را پیدا کرد که در تش��ریح مش��کالتش کالمی از کمبود‬ ‫نقدینگی و سرمایه در گردش نیاورد‪.‬‬ ‫بی‌تعارف باید پذیرفت که بازار سرمایه کشور نمی‌تواند‬ ‫نقش مطلوب خود را در تامین مالی صنایع بزرگ و حتی‬ ‫خرد کش��ور ایفا کند و به همین دلیل اس��ت که همواره‬ ‫چشم امید صنایع به تسهیالت بانک‌ها و تغذیه از منابعی‬ ‫است که باید در اختیار بخش صنعت قراردهند‪.‬‬ ‫هرچند در دوره اخیر س��هم بخ��ش صنعت از دریافت‬ ‫تس��هیالت بانک��ی افزای��ش یافته اس��ت ام��ا همچنان‬ ‫صنعتگ��ران از کمبود نقدینگی ب��رای تولید گالیه دارند‬ ‫و آن را یکی از دالیل عمده فعالیت بس��یاری از صنایع با‬ ‫ظرفیتی کمتر از حتی ‪ ۵۰‬درصد می‌دانند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫مسئوالن بلندپایه صنعت کشور نیز اعتقاد دارند که باید‬ ‫سهم صنعت از تسهیالت بانکی افزایش یابد‪.‬‬ ‫براس��اس آخرین اعالم بانک مرکزی از کل مبلغی که‬ ‫بانک‌ها به عنوان تسهیالت در اختیار بخش‌های مختلف‬ ‫اقتصادی قرار می‌دهند‪ ،‬در ‪ 7‬ماه نخست سال‌جاری‪۳۱ ،‬‬ ‫درصد آن به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که قدرت تس��هیالت‌دهی بانک‌ها به‬ ‫بخش‌های مختلف در هفت ماهه نخس��ت امسال تا ‪۱۷۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این مبلغ تا پایان‬ ‫مهرماه ‪ ۵۵‬هزار میلیارد تومان یعنی حدود ‪ ۳۱‬درصد آن‬ ‫به بخش صنعت اختصاص یافته اس��ت‪ .‬به گفته مدیرکل‬ ‫اعتبارات بانک مرکزی ‪ ۸۰‬درصد از تس��هیالت پرداختی‬ ‫به بخش صنعت معادل ‪ ۴۴‬هزار میلیارد تومان در اختیار‬ ‫بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مقایس�� ‌ه روند تس��هیالت‌دهی بانک‌ها ب��ه حوزه‌های‬ ‫مختلف اقتصادی در ‪ 6 ،5‬و ‪ 7‬ماه ابتدایی س��ال نش��ان‬ ‫می‌ده��د امس��ال بخ��ش صنع��ت و مع��دن از مجموع‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک‌ها سهم بیشتری داشته‌اند‪ .‬در‬ ‫نیمه ابتدایی امسال ‪ ۳۱‬درصد از ‪ ۱۴۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی‪ ،‬سهم‬ ‫صنع��ت و معدن بوده و ‪۴۶‬هزار میلیارد تومان وام به این‬ ‫بخش اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫در حالی که در نیمه نخس��ت س��ال گذشته حدود ‪۳۱‬‬ ‫هزار میلیارد تومان معادل ‪ 29/7‬درصد و در نیمه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬حدود ‪ ۲۶‬هزار میلیارد تومان معادل ‪32/7‬‬ ‫درص��د از مجموع تس��هیالت به بخ��ش صنعت و معدن‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال آن‌ط��ور که آمارها نش��ان می‌دهد‪ ،‬بخش‬ ‫صنعت ‪ 33‬درصد از جمعیت شاغل و رشد اقتصادی ‪6/5‬‬ ‫درصدی را به خود اختصاص داده و سهم ‪ 1/7‬درصدی از‬ ‫نرخ رش��د ‪ 4‬درصدی اقتصاد را از آن خود کرده است که‬ ‫به نظر می‌رس��د در صورتی که میزان تسهیالت بانکی به‬ ‫بخش صنعت افزایش یاب��د‪ ،‬این ظرفیت وجود دارد تا با‬ ‫ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی زمینه خروج کامل از رکود‬ ‫فراهم ش��ود؛ موضوعی که کارشناسان بر آن تاکید دارند‬ ‫و معتقدند توس��عه اقتصادی کش��ور در گرو رشد بخش‬ ‫صنعت کشور اس��ت و در این راستا باید موانع موجود بر‬ ‫ط سهل‌تری‬ ‫سر راه این بخش مرتفع شود تا منابع با شرای ‌‬ ‫به دست فعاالن این بخش برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها باید تقویت شوند‬ ‫آلبرت بغزیان‌کارشناس اقتصادی‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫باید مناب��ع الزم در اختیار بخش‬ ‫صنعت ق��رار گیرد ت��ا این بخش‬ ‫بتوان��د ب��ا اطمین��ان و آرام��ش‬ ‫بیشتری به فعالیت بپردازد و زمینه توسعه اقتصاد کشور‬ ‫را فراهم کند‪ ،‬گفت‪ :‬اما فرآیند تامین مالی در کشور دچار‬ ‫چالش‌هایی است که باید ابتدا این موانع مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر این موض��وع که یکی از مش��کالت‬ ‫سیستم بانکی برای ارائه تسهیالت به بخش مولد کشور‪،‬‬ ‫کمبود مناب��ع و در اختیار ق��راردادن منابع ارزان‌قیمت‬ ‫به فعالیت‌های اقتصادی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این در ش��رایطی‬ ‫است که اگر منابع مکفی و ارزان در اختیار فعاالن بخش‬ ‫صنعت قرار گیرد‪ ،‬این بخش برای سرمایه‌گذاری راغب‌تر‬ ‫خواهد شد و این به توسعه این بخش کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخ��ش تولید و صنعت در توس��عه‬ ‫اقتصاد کش��ور و خروج این بخش از رکود بسیار می‌تواند‬ ‫موثر واقع شود اما این درحالی است که توجه کمتری در‬ ‫جه��ت رفع موانع این بخش صورت می‌گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی‬ ‫از اهداف دولت توس��عه و رونق بخش صنعت و تولید در‬ ‫کشور اس��ت اما این درحالی است که سیاست‌هایی که‬ ‫اتخاذ می‌شود ضدتولیدی است و در جهت رفع مشکالت‬ ‫این بخش نیست‪.‬‬ ‫او به تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ‬ ‫‹ ‹سهم صنعت از تسهیالت افزایش یابد‬ ‫با وجود این افزایش در سال‌جاری‪ ،‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعتقاد دارد که با‬ ‫توجه به اینکه در کش��ور با رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و‬ ‫تولید کم روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬برای برون‌رفت از این وضعیت‬ ‫باید س��هم صنع��ت از این تس��هیالت را ب��ه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد ما بانک‌محور اس��ت و سرمایه‬ ‫آن کفای��ت کار را نمی‌کند‌‪ ،‬گفت‪ :‬باید س��رمایه بانک‌ها‬ ‫افزایش یابد و س��هم تسهیالت بخش تولید طی یکی دو‬ ‫س��ال به ‪ ۵۰‬درصد افزایش و در مقابل س��هم خدمات از‬ ‫تسهیالت کاهش یابد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫سود‌های بانکی اشاره کرد و گفت‪ :‬بانک مرکزی نرخ سود‬ ‫س��پر ‌ده‌های بانکی را افزایش داد تا از این طریق بانک‌ها‬ ‫بتوانند اقدام به جذب س��پرده کنند‪ ،‬اما در س��وی دیگر‬ ‫قضیه نرخ تس��هیالت نیز برای بخش تولید و صنعتگران‬ ‫تمام خواهد شد که این به ضرر بخش تولید است‪.‬‬ ‫بغزی��ان در این بین به نق��ش مهم بانک‌های تخصصی‬ ‫در ارائه تس��هیالت ارزان‌قیمت و کافی به تولید‌کنندگان‬ ‫و صنعتگران اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در این بین بانک‌های‬ ‫تخصصی می‌توانند کمک قابل‌توجهی به افزایش س��هم‬ ‫تسهیالت‌دهی صنعت و تولید در کشور داشته باشند اما‬ ‫این امر منوط به این است که منابع کافی در اختیار این‬ ‫بانک‌ها قرار گیرد و سرمایه‌شان افزایش یابد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫تنها راه توس��عه بخش صنعت و افزایش سهم این بخش‬ ‫از مناب��ع بانکی این اس��ت که بانک‌ه��ا از بنگاهداری و‬ ‫شرکت‌داری به س��رعت خارج شوند تا منابع آزادشده از‬ ‫این بخ��ش در اختیار صنعت و تولید کش��ور قرار گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاهش جذابیت بازاره��ای غیرمولد همچون طال‪،‬‬ ‫س��که و ارز نیز یکی دیگر از راه‌هایی اس��ت که می‌تواند‬ ‫نقدینگی‌های س��رگردان در جامعه را به صورت هدفمند‬ ‫به سمت سیستم بانکی هدایت کند و توان مالی بانک‌ها‬ ‫را برای ارائه تسهیالت افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی بازگردان��دن مطالبات معوق بانک��ی را یکی دیگر‬ ‫از راه‌ه��ای تقویت منابع بانکی و قدرت تس��هیالت‌دهی‬ ‫سیس��تم بانکی برای افزایش سهم تس��هیالت به بخش‬ ‫تولید و صنعت کشور به عنوان بخش‌های پیشران اقتصاد‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬اگر موانع پی��ش‌روی بخش صنعت‬ ‫برای تامین اعتبارات برطرف شود به‌طور حتم این بخش‬ ‫می‌تواند نقش مهمی در رش��د اقتصادی کش��ور و خروج‬ ‫اقتصاد از رکود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت ساختاری تولید رفع شود‬ ‫در این بین یکی دیگر از کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬بر این‬ ‫باور است که تا مشکالت ساختاری بخش تولید و صنعت‬ ‫رفع نشود‪ ،‬تامین مالی بخش صنعت نمی‌تواند به تنهایی‬ ‫باعث رونق این بخش و توسعه اقتصاد کشور شود‪ ،‬چراکه‬ ‫مش��کالت مالی‪ ،‬فقط بخش��ی از موانع پیش‌روی بخش‬ ‫تولید و صنعت کشور است‪.‬‬ ‫تقاضا‪ ،‬قیمت ارز را باال برد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬قیمت‌ها در بازار ارز که از تابس��تان‬ ‫س��ال گذش��ته در مدار نزولی قرار گرفته بود‪ ،‬پیش‬ ‫از آنکه خود را به نرخ‌های رس��می برساند و نظام ارز‬ ‫تک نرخ��ی را رقم بزند‪ ،‬بار دیگ��ر با افزایش قیمت‬ ‫مواجه شد و از مرز ‪ 3500‬تومان عبور کرد‪ .‬دالر که‬ ‫در ماه پایانی س��ال گذش��ته تا ‪2‬هزار و ‪ 950‬تومان‬ ‫پایی��ن آمده و تا همین چند وق��ت پیش در همین‬ ‫حدود نوس��ان می‌کرد‪ ،‬از مرز ‪3‬ه��زار و ‪ 500‬تومان‬ ‫عب��ور کرد و دیروز نیز بر ن��رخ ‪3‬هزار و ‪ 545‬تومان‬ ‫جا خ��وش کرد‪ .‬دبیر کانون صراف��ان درباره دالیل‬ ‫افزایش ن��رخ ارز در ب��ازار می‌گوی��د‪ :‬در هفته‌های‬ ‫اخیر میزان تقاضا در بازار ارز بیش��تر از عرضه بوده‬ ‫که این امر تاثیر زیادی بر افزایش قیمت‌ها داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬احمد لواس��انی با بی��ان اینکه اگ��ر افزایش‬ ‫قیم��ت ارز به‌صورت منظم‪ ،‬روزانه‪ ،‬اندک و به‌صورت‬ ‫ش��ناور مدیریت شده باشد‪ ،‬مش��کلی در بازار ایجاد‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهتر است قیمت ارز ب ‌ه شکل‬ ‫تدریج��ی و آرام افزای��ش یابد تا فع��االن اقتصادی‬ ‫بتوانن��د برای فعالیت‌های خ��ود برنامه‌ریزی کرده و‬ ‫با بازار هماهنگ شوند‪ .‬این فعال بازار ارز با تاکید بر‬ ‫اینک��ه افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر ارتباطی با‬ ‫تحریم‌ها ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از کشورها همانند ایران‬ ‫با تحریم مواجه هس��تند اما نرخ ارز در این کشورها‬ ‫منجر به بحران نشده ضمن آنکه قیمت ارز در ایران‬ ‫با وجود تحریم‌ها در دوره‌هایی نه‌تنها افزایش نیافته‬ ‫بود بلکه با کاهش نیز مواجه شده است‪.‬‬ ‫البت��ه این رش��د قیمت‌ها فقط مختص ب��ازار ارز‬ ‫نبوده و ب��ازار طال هم در این مدت با افزایش نرخ‌ها‬ ‫مواجه ش��ده و نوس��ان قیمتی در این ب��ازار به یک‬ ‫روال تبدیل شده است‪ .‬دیروز هم در ادامه این روند‪،‬‬ ‫اونس جهانی طال با افزایش ‪ 22‬دالری مواجه ش��د‬ ‫که همین امر زمینه رش��د نسبی قیمت سکه و طال‬ ‫در ب��ازار داخل را فراه��م کرد‪ .‬به این ترتیب قیمت‬ ‫ط�لا در آخری��ن روز کاری بازارهای جهانی به علت‬ ‫تصمی��م چین ب��رای تزریق نقدینگ��ی‪22/20 ،‬دالر‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۱۱۹۶‬دالر در هر اونس رسید که‬ ‫در ادامه این روند افزایش ‪2‬درصدی اونس جهانی در‬ ‫پایان معامالت روز جمعه‪ ،‬ارزش سکه بهار آزادی را‬ ‫‪3‬هزار تومان تقویت کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬بهای س��که بهار آزادی دیروز ‪993‬‬ ‫هزارتومان قیمت خورد و نیم‌س��که با یک‌هزارتومان‬ ‫رش��د قیمت به ‪499‬هزارتومان رسید‪ .‬ربع‌سکه هم‬ ‫در این روز ‪2‬هزارتومان گران شد و با نرخ ‪273‬هزار‬ ‫توم��ان م��ورد معامله قرار گرفت اما ارزش س��که ‪1‬‬ ‫گرم��ی ‪2‬هزارتومان ب��اال رفت و بر ن��رخ ‪175‬هزار‬ ‫تومان ایستاد‪.‬‬ ‫محمد قلی یوس��فی یکی دیگر از‬ ‫کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو‬ ‫با تاکید بر این موضوع که‬ ‫با‬ ‫توسعه کش��ور وابس��ته به بخش‬ ‫صنع��ت اس��ت و اگر کش��وری به‬ ‫دنبال این اس��ت که توس��عه پیدا کند‪ ،‬تنها راه آن رونق‬ ‫بخش صنعت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای اینکه صنعت در کشور‬ ‫رشد کند‪ ،‬این امر نیازمند رفع موانع و حمایت‌های الزم‬ ‫از ای��ن بخش اس��ت که بخش��ی از آن به مس��ائل مالی‬ ‫بازمی‌گ��ردد و بخ��ش دیگ��ر متوجه قوانی��ن و مقررات‪،‬‬ ‫مش��کالت مالیاتی‪ ،‬بیمه‌ای‪ ،‬س��اختاری و‪ ...‬است که باید‬ ‫این موارد مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش تولید و صنعت در کش��ور طی‬ ‫س��ال‌های اخیر با مش��کالت نقدینگی بس��یاری مواجه‬ ‫بوده‌اند که بانک‌ها می‌توانند با تامین مالی و افزایش سهم‬ ‫وام‌دهی به این بخش ها‪ ،‬زمینه رفع مش��کالت و خروج‬ ‫اقتصاد از رکود را در کشور فراهم کنند‪ ،‬افزود‪ :‬البته باید‬ ‫توجه داش��ت که سیس��تم بانکی هم با محدودیت منابع‬ ‫مواجه است و توان تامین مالی همه بخش‌های اقتصادی‬ ‫را ندارد که در این زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها و تقویت‬ ‫این بخش ضروری است‪.‬‬ ‫او البته رفع مش��کالت این بخش را فقط تامین مالی از‬ ‫طریق سیستم بانکی ندانست و تاکید کرد که بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی باید تاجایی که ممکن اس��ت اقدام به کاهش‬ ‫هزینه‌هایش��ان کنند ت��ا این امر به افزای��ش بهره‌وری و‬ ‫بیشترش��دن انگیزه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش منجر‬ ‫ش��ود ‪ .‬یوس��فی با تاکید بر این موضوع ک��ه بنگاه‌ها در‬ ‫مع��رض تحمی��ل برخ��ی از هزینه‌ه��ا هس��تند که این‬ ‫هزینه‌ها‪ ،‬نیاز مالی این بخش‌ها را افزایش می‌دهد و باید‬ ‫ب��ا اتخاذ برخی تدابیر این هزینه‌ه��ا را کاهش داد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بهبود فضای کس��ب‌وکار‪ ،‬تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫کاهش ریسک و‪ ...‬مواردی هستند که در راستای توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور اگر صورت گیرد می‌تواند بخش زیادی‬ ‫از مشکالت صنعت کش��ور را مرتفع و زمینه پویایی این‬ ‫بخ��ش را فراهم کند؛ بخش��ی که می‌تواند هم به رش��د‬ ‫اقتصادی کشور کمک کند هم باعث اشتغالزایی و خروج‬ ‫رکود از اقتصاد شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت بانک جدید‬ ‫برای فعالیت‌های ارزی‬ ‫معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه‬ ‫آزاد کیش گفت‪ :‬بان��ک برون‌مرزی جزیره کیش‬ ‫به ثبت رس��ید‪ .‬جیرفتی با بیان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫در ح��ال اخذ مجوزهای ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫برای گش��ایش ش��عبه در مناطق آزاد دیگرکشور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این بان��ک همه خدمات‬ ‫ارزی را انج��ام خواهد داد افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاران‬ ‫داخلی وخارجی می‌توانند از طریق این بانک همه‬ ‫فعالیت‌های ارزی خود را با بانک‌های کش��ورهای‬ ‫مختل��ف از جزیره کیش پیگی��ری کنند و انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬مونس��ان‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان منطقه‬ ‫آزاد کی��ش هم با اش��اره به تالش‌های دس��تگاه‬ ‫دیپلماسی برای از میان برداشتن کامل تحریم ها‪،‬‬ ‫به فراهم‌شدن زمینه فعالیت بانک‌های بین‌المللی‬ ‫در کیش اب��راز امیدواری کرد و یک��ی از بهترین‬ ‫نقاط کشور برای تاسیس شعب بانک‌های خارجی‬ ‫را منطقه آزاد کیش دانست‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪35450‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪43330‬‬ ‫‪43450‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪54800‬‬ ‫‪55350‬‬ ‫هیوندایی سانتافه‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,910,000‬‬ ‫‪9,950,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30950‬‬ ‫‪31200‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,850,000‬‬ ‫‪9,920,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9650‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,460,000‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫فرانک‌سوئیس‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪36150‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15350‬‬ ‫‪15630‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,850,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9550‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪996,500‬‬ ‫‪1,016,100‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,375,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪291‬‬ ‫‪299‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫قیمت بازار‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫‪1.440.000.00‬‬ ‫‪1.580.235.25‬‬ ‫‪1.695.000.00‬‬ ‫‪1.849.635.30‬‬ ‫میتسوبیشی لنسر‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1.210.000.00‬‬ ‫‪1.211.817.20‬‬ ‫میتسوبیشی ‪ASX‬‬ ‫‪MIDLINE‬‬ ‫‪1.420.000.00‬‬ ‫‪1.287.474.58‬‬ ‫کیا موتور‬ ‫اسپورتیج ‪SL‬‬ ‫‪1.450.000.00‬‬ ‫‪1.373.000.00‬‬ ‫کیا موتور اپتیما‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪1.500.000.00‬‬ ‫‪1.383.000.00‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫‪295.300.000‬‬ ‫خودرو‬ ‫هیوندایی سوناتا‬ ‫‪YF‬‬ ‫سمند ‪ lx‬سال‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوق‬ ‫دار ‪v8‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪2‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫پژو ‪slx 405‬‬ ‫رانا دنده ای‬ ‫مزدا ‪ 3‬جدید‬ ‫تیپ ‪4‬‬ ‫کاپرا تک کابین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪-‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪346.490.000‬‬ ‫‪361.000.000‬‬ ‫‪341.140.000‬‬ ‫‪340.000.000‬‬ ‫‪290.000.000‬‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫‪348.880.000‬‬ ‫‪317.000.000‬‬ ‫‪303.000.000‬‬ ‫‪328.000.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.170.000.00‬‬ ‫‪1.072.000.00‬‬ ‫‪550.000.000‬‬ ‫‪579.800.000‬‬ ‫پراید ‪131SX‬‬ ‫‪-‬‬ ‫پراید ‪132 SX‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201.220.000‬‬ ‫‪202.080.000‬‬ ‫‪265.000.000‬‬ ‫‪241.830.000‬‬ ‫سانگ یانگ‬ ‫نیواکتیون‬ ‫‪1.150.000.00‬‬ ‫‪1.150.000.00‬‬ ‫لیفان ‪1800 620‬‬ ‫سی سی‬ ‫‪448.000.000‬‬ ‫تیبا ‪sx‬‬ ‫لیفان‪X 60‬‬ ‫‪620.000.000‬‬ ‫جک ‪ j5‬اتومات‬ ‫‪-‬‬ ‫جک ‪j5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رنو فلوئنس‪E 4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪639.000.000‬‬ ‫‪576.000.000‬‬ ‫‪470.300.000‬‬ ‫‪1.079.000.00‬‬
‫‪16‬‬ ‫نماد‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫تسه‪9012‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وبملت‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪448‬‬ ‫‪6994102‬‬ ‫گسترش صنایع پیام‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪255‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪424‬‬ ‫فرآور‬ ‫کنیلو‬ ‫لپیام‬ ‫بهپاك‬ ‫وآذر‬ ‫فرآوريموادمعدنیایران‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫صنعتی بهپاك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪795874‬‬ ‫‪14660484898‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪11358000‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪1365855192‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3703600‬‬ ‫‪201336026‬‬ ‫‪4381‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪815910‬‬ ‫‪776500‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪9789‬‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪-407.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪10072‬‬ ‫خصدرا‬ ‫صنعتی دریایی ایران‬ ‫‪49‬‬ ‫‪579713‬‬ ‫‪1516123743‬‬ ‫غدشت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5590000‬‬ ‫وتوصا‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪89‬‬ ‫شستان‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫حتاید‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪330‬‬ ‫ثمسكن‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫مفاخر‬ ‫وسپه‬ ‫خزامیا‬ ‫وایران‬ ‫تكنو‬ ‫رتكو‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫زامیاد‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫تكنوتار‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫‪48‬‬ ‫‪286699‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪6786058‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪44510‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪2472283‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪206782‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1546505‬‬ ‫‪576323372‬‬ ‫‪95911757‬‬ ‫‪13500000‬‬ ‫‪5101536179‬‬ ‫‪8439330982‬‬ ‫‪2304772528‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪430.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫سفارود‬ ‫فخاس‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪25‬‬ ‫‪32890‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫‪77‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4231000‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪13819‬‬ ‫‪6488‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪3339000‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪34057‬‬ ‫‪208429724‬‬ ‫‪5973938‬‬ ‫‪11339572120‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪1377584‬‬ ‫‪2397296160‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫مشارکت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫غمهرا‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫وملت‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫غمینو‬ ‫ثشرق‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪824‬‬ ‫سرمایه گذاري پارس آریان‬ ‫‪9‬‬ ‫سشمال‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪2‬‬ ‫وپخش‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫وخارزم‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫آریان‬ ‫کوثر‬ ‫ورنا‬ ‫بیمه کوثر‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18640‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60555‬‬ ‫‪504942515‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60304‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪61676‬‬ ‫دزهراوي‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫‪13‬‬ ‫کطبس‬ ‫فسپا‬ ‫ذوب‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪300‬‬ ‫‪4217920‬‬ ‫‪1410041‬‬ ‫‪2078420100‬‬ ‫‪109429‬‬ ‫‪720564644‬‬ ‫س‪ .‬چشم انداز توسعه شمال‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9884851654‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫وسكاب‬ ‫‪398‬‬ ‫‪5762544‬‬ ‫‪3455348129‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪273028602‬‬ ‫‪801988‬‬ ‫‪770022‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪-11,988.00‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪13082‬‬ ‫‪13950‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪136035‬‬ ‫‪12554‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانك‬ ‫‪43‬‬ ‫اطلس‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪0‬‬ ‫شپاکسا‬ ‫پاکسان‬ ‫‪22‬‬ ‫تسه‪9304‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪85‬‬ ‫وعسكر‬ ‫شرکت اعتباري عسكریه(سهامی عام)‬ ‫‪2‬‬ ‫تسه‪9110‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪25‬‬ ‫کهرام‬ ‫دسینا‬ ‫وبیمه‬ ‫سرود‬ ‫زنجان‬ ‫تسه‪9011‬‬ ‫داسوه‬ ‫پخش‬ ‫خریخت‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫سرمایه گذاري صنعت بیمه‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫صنایع پتروشیمی زنجان‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪256500‬‬ ‫‪477012336‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪56950‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1325840‬‬ ‫‪2637728836‬‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪14654200‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪475129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪558612199‬‬ ‫‪1166802236‬‬ ‫‪3592‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪4315‬‬ ‫‪816573‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪801000‬‬ ‫‪-15,573.00‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪2499‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪4315‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17901‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪3467‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪17981‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪17962‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪13877‬‬ ‫‪13322‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪210993‬‬ ‫‪553030902‬‬ ‫‪2723‬‬ ‫‪2715‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪889855‬‬ ‫‪2682802815‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪1328‬‬ ‫‪27356800‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫‪15068‬‬ ‫سفارس‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪250‬‬ ‫تمحرکه‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫‪90‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26615358‬‬ ‫‪51733704‬‬ ‫‪746886741‬‬ ‫‪431098‬‬ ‫‪1460214342‬‬ ‫‪20573‬‬ ‫‪198854673‬‬ ‫‪6210000000‬‬ ‫‪1717251‬‬ ‫‪4044544104‬‬ ‫‪407224‬‬ ‫‪881710334‬‬ ‫‪917914‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2284890264‬‬ ‫‪1073550‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪7568‬‬ ‫‪3481‬‬ ‫‪20100‬‬ ‫‪3370‬‬ ‫‪3333‬‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪-130.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-305.00‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪2419‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪2537‬‬ ‫‪118.00‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9760‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫‪82‬‬ ‫صمپنا‪2‬‬ ‫اجاره مپنا (‪ )2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫شامال‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪116102‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3560‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪10916‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪10530‬‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9455‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪10481‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪7565‬‬ ‫‪3471‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1170000000‬‬ ‫‪1431753243‬‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪12350‬‬ ‫‪12355‬‬ ‫‪-145.00‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12384‬‬ ‫‪-116.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18965‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪16.13‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪2448‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪-435.00‬‬ ‫‪781000‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫‪2134‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪17989‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪10485‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪-431.00‬‬ ‫‪131201‬‬ ‫‪3467‬‬ ‫‪9455‬‬ ‫‪2353‬‬ ‫‪9826‬‬ ‫‪2537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪-31.38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪25.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12178‬‬ ‫‪12355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪3378‬‬ ‫‪3619‬‬ ‫‪2787‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10480‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7266‬‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10600‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.81‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5479‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13322‬‬ ‫‪56960‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪7.82‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪2539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪18390‬‬ ‫‪4312‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770008‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2853‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4267‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3055‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5017‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14951‬‬ ‫‪3530‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-93.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15690‬‬ ‫‪2615‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2831‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪11.25‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪3560‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪9210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪802200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7266‬‬ ‫‪13081‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪4612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2299‬‬ ‫‪7266‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪15049‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13322‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.68‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13322‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪10.28‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-298.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2244‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9749‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪775745‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫‪18001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪801000‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3378‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪13874‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2489‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2781000‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫‪449679‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2856‬‬ ‫‪3039‬‬ ‫‪129.00‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫‪1009092892‬‬ ‫‪28521‬‬ ‫‪7266‬‬ ‫‪7266‬‬ ‫‪-302.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪2335‬‬ ‫‪299036673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪17901‬‬ ‫‪793483‬‬ ‫‪13322‬‬ ‫‪18967‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪2.58‬‬ ‫‪-23,090.00‬‬ ‫‪-555.00‬‬ ‫‪-788.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3467‬‬ ‫‪72000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14950‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13817‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15640‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6700‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪764670‬‬ ‫‪3640‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪802200‬‬ ‫‪798000‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6620‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫کازرو‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3532‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13600‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪58000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪820200‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪190443‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3569‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪4365‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1015‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪1022918494‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪59494327‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪3514‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪785873‬‬ ‫‪735110‬‬ ‫‪17984‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪533512212‬‬ ‫‪762133‬‬ ‫‪760000‬‬ ‫‪770008‬‬ ‫‪7,875.00‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪766541‬‬ ‫‪4,408.00‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪255466‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پتروشیمی کازرون‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪873676967‬‬ ‫‪16929‬‬ ‫‪6210‬‬ ‫حپترو‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪4776‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪3334‬‬ ‫‪696‬‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫کخاك‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪36385‬‬ ‫‪106‬‬ ‫صنایعخاكچینیایران‬ ‫‪807585‬‬ ‫‪-19,649.00‬‬ ‫‪567907524‬‬ ‫‪693886‬‬ ‫ساروم‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪15127‬‬ ‫دتهران‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪14950‬‬ ‫داروسازي تهران دارو‬ ‫ثعمرا‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪-179.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪13081‬‬ ‫‪13950‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15555‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪83436000‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪4420‬‬ ‫‪762000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪428.00‬‬ ‫فوالي‬ ‫نارنج‬ ‫‪1204108884‬‬ ‫‪827234‬‬ ‫‪791787‬‬ ‫‪15150‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫سكرما‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-1.87‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪15215‬‬ ‫‪339‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪4777‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫قهكمت‬ ‫قزوین‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪9225‬‬ ‫‪6700‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪5.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-24.08‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫قندهكمتان‬ ‫پردیس‬ ‫‪328.00‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪13620‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪599649776‬‬ ‫سیمان سفیدنیریز‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪334.00‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪15085‬‬ ‫‪399.00‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪804915‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خلنت‬ ‫‪782317‬‬ ‫‪-19,671.00‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪4479‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-17,234.00‬‬ ‫‪4365‬‬ ‫‪6501‬‬ ‫‪-6.40‬‬ ‫‪-2.08‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫وبشهر‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪-182.00‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪781000‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫سیالم‬ ‫‪4776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪119.00‬‬ ‫‪8.78‬‬ ‫‪-23,915.00‬‬ ‫‪115‬‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫‪13622‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪4880‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪784751‬‬ ‫‪820200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫تسه‪9210‬‬ ‫سنیر‬ ‫‪9225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪-99.00‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪774741‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫شنفت‬ ‫‪42480‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪6589‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪-30,174.00‬‬ ‫‪81‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪14686‬‬ ‫‪15090‬‬ ‫‪15020‬‬ ‫‪134.00‬‬ ‫‪9.89‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪9.79‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫سصوفی‬ ‫ملت‬ ‫‪8149433‬‬ ‫‪223033639‬‬ ‫‪128278‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪553226074‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫زاگرس‬ ‫‪618‬‬ ‫‪46596‬‬ ‫‪542949488‬‬ ‫‪239182500‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪189383254‬‬ ‫‪1681122‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمن ماه‪90‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫‪450396‬‬ ‫‪118249‬‬ ‫‪81120780‬‬ ‫‪2111681597‬‬ ‫‪72‬‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪600‬‬ ‫وسیناح‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ح ‪ .‬بانك سینا‬ ‫سبحان‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪-6.77‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪14072‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪1031‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1007‬‬ ‫‪-7.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪55000‬‬ ‫‪55294‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪53172‬‬ ‫‪55280‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪13512‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪10999‬‬ ‫‪11134‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪23.48‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪60916‬‬ ‫‪11134‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪-560.00‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11155‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪6771‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪6.86‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1387368‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5800‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13417‬‬ ‫‪14072‬‬ ‫‪6700‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪2075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6696‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8579‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1083835267‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪6415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪205186‬‬ ‫‪826053‬‬ ‫سصفها‬ ‫تسه‪9112‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪8.36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫سیماناصفهان‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-4.09‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪-16,053.00‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪7981‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪6416‬‬ ‫‪6644‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪5.27‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800469‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تولیدي و صنعتی آبگینه‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪14887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,584.00‬‬ ‫تسه‪9306‬‬ ‫‪8304‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪48363‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪-332.00‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪202361061‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪15958‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25205‬‬ ‫‪564659995‬‬ ‫‪3256‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪1007‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪53273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪8205‬‬ ‫‪193‬‬ ‫صنایع الستیكی سهند‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫کابگن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6856701747‬‬ ‫کپارس‬ ‫پسهند‬ ‫‪186362070‬‬ ‫‪53168‬‬ ‫‪55150‬‬ ‫‪55130‬‬ ‫‪1,962.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.28‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫سهامی ذوب آهن اصفهان‬ ‫کاشی پارس‬ ‫وشمال‬ ‫‪23936979771‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11128‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪524.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8339‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2237‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000014‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪1009‬‬ ‫‪10604‬‬ ‫‪11134‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪11134‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪2354‬‬ ‫‪530.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9724‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪43543256‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪195700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪279.63‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪1000200‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪26893‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪161.00‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪535‬‬ ‫پارسیان‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4786829‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪388972387‬‬ ‫‪8339‬‬ ‫‪72007‬‬ ‫‪262613‬‬ ‫‪15740‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪6532‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫‪243815702‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪6450‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫وپاسار‬ ‫‪277‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪983841‬‬ ‫‪3379‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪993134397‬‬ ‫باالس‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.57‬‬ ‫‪6524‬‬ ‫‪10266204‬‬ ‫‪1031‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪793972‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.94‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪24162685318‬‬ ‫‪2150975‬‬ ‫گروهصنعتیسپاهان‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪18806‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪9780122‬‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫فملیح‬ ‫‪654‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪333.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪8367‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫ح ‪ .‬ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪8343‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خفناور‬ ‫پترول‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-38,628.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن آور‬ ‫توسعه‬ ‫‪19‬‬ ‫‪643412‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪794001‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪-35,758.00‬‬ ‫‪-4.28‬‬ ‫‪797131‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اعتباري توسعه‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6195‬‬ ‫‪6134‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪824615‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-24,615.00‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪800937‬‬ ‫‪-23,678.00‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪784011‬‬ ‫‪829990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪819990‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30728‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29655‬‬ ‫‪29999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31900‬‬ ‫‪-729.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪47000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14287‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30662‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪124018‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4175‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪3948182‬‬ ‫‪108430060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29530‬‬ ‫‪5645866893‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪317054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪708398374‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪14091‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫ممسنی‬ ‫شاراك‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪9592‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪9305‬‬ ‫‪9890‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11600‬‬ ‫‪7747‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪5146823‬‬ ‫‪18.26‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪5929596287‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪15709‬‬ ‫‪66079‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪15958‬‬ ‫‪1053149807‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪36484000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪4.72‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪11301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5560‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-628.00‬‬ ‫پتروشیمی ممسنی‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫خمحور‬ ‫ثاصفا‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-104.00‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫شرکت ساختمان اصفهان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪7095000‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22034‬‬ ‫‪178557377‬‬ ‫‪1013398‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪8.55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪20.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪40395‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪11170‬‬ ‫‪256598‬‬ ‫‪10.65‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3156‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪835759‬‬ ‫‪650138261‬‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪13704‬‬ ‫‪14290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10569‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪-153.00‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪829900‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪3.92478E+11‬‬ ‫‪17794476‬‬ ‫‪13855‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6652‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6828‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10780‬‬ ‫‪11489‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19905‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪60020‬‬ ‫‪1551415580‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪11146‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪312.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪575797345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪9591‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪-259.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪281.00‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪263‬‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫‪14190‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪32890000000‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6652‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫زمگسا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫کاما‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪11470‬‬ ‫‪246.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫خپویش‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5510‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57221100‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5560‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪70.43‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪-1.87‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪5457‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-209.00‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫باما‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5307100‬‬ ‫‪3264264085‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89.63‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫ساراب‬ ‫سفانو‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2717‬‬ ‫‪5440‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪16‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪39550‬‬ ‫‪41000‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫سخاش‬ ‫‪32320‬‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2615‬‬ ‫‪9789‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪776‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪136090‬‬ ‫‪-125.00‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪202742270‬‬ ‫‪40147‬‬ ‫‪-343.00‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪11.64‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40005‬‬ ‫‪769866‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪17459‬‬ ‫‪295572875‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪140695063‬‬ ‫دلر‬ ‫‪-20,797.00‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪776004‬‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪8069‬‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫‪789553‬‬ ‫‪-16,830.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪-82.66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4125‬‬ ‫‪4329‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪15.13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪9436‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫‪44‬‬ ‫‪8.84‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪775068‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪154430‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪20045‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد‬ ‫خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪39289‬‬ ‫‪281278714‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4206‬‬ ‫‪4386‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪268268920‬‬ ‫فبستم‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1563‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪757500‬‬ ‫‪809999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1425383‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2448‬‬ ‫‪2601‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪P/E EPS‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2453513714‬‬ ‫‪4000000‬‬ ‫‪40300‬‬ ‫‪-190.00‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-139.00‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪2710‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-5.07‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫صنایع بستهبندي مشهد‬ ‫‪213‬‬ ‫‪433219‬‬ ‫‪10599586788‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪320.00‬‬ ‫‪8.84‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪320.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪-25,910.00‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪686819923‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪-93.00‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪40949‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪795113‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪-146.00‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪-12,061.00‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪806383‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬تغییر‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785420‬‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندري سینا‬ ‫غدام‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪4235‬‬ ‫‪2116‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-175.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4,126.00‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪783813‬‬ ‫‪18,617.00‬‬ ‫‪128992‬‬ ‫‪47338364‬‬ ‫‪4206‬‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬تغییر‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬درصد‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬مقدار‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪5178665173‬‬ ‫‪337128069‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40490‬‬ ‫‪4836‬‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار‬ ‫‪757500‬‬ ‫‪332687‬‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫‪85‬‬ ‫‪322543‬‬ ‫دیده بان بازار ‪ - 1393/10/6 :‬زمان آخرین معامله ‪14:26:43 :‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪849923894‬‬ ‫حسینا‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪110‬‬ ‫‪142‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪111301436‬‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12170‬‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪2539‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪142500‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪180606‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10480‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نماد‬ ‫نام‬ ‫‪9412‬‬ ‫مشیر‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫شهرداري‬ ‫شیرازاسفندماه‪90‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫بموتو‬ ‫وبملت‬ ‫موتوژن‬ ‫ملت‬ ‫بانك‬ ‫فرآور‪2‬‬ ‫مراز‬ ‫وپست‬ ‫کنیلو‬ ‫ثاژن‬ ‫لپیام‬ ‫شیراز‪1392‬‬ ‫شهرداريایران‬ ‫مشارکتموادمعدنی‬ ‫اوراق فرآوري‬ ‫بانكنیلوایران‬ ‫پستکاشی‬ ‫آژند پیام‬ ‫سختصنایع‬ ‫گسترش‬ ‫درازك‬ ‫دارویی رازك‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫بهپاك‬ ‫حتوکا‬ ‫غگل‬ ‫وآذر‬ ‫بكام‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫تاپیكو‬ ‫حسینا‬ ‫شبهرن‬ ‫صنعتی بهپاك‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫دیده بان بازار ‪ - 1393/10/6 :‬زمان آخرین معامله ‪14:26:43 :‬‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪322543‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13217897‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20733730768‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15512‬‬ ‫‪457554434‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تأمین‬ ‫‪46‬‬ ‫‪849923894‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪4836‬‬ ‫‪391440‬‬ ‫‪47338364‬‬ ‫‪812276856‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪128992‬‬ ‫‪232829‬‬ ‫‪579713‬‬ ‫‪11832‬‬ ‫‪337128069‬‬ ‫‪5178665173‬‬ ‫‪2935848863‬‬ ‫‪1516123743‬‬ ‫‪11835930200‬‬ ‫‪5590000‬‬ ‫‪787357266‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪286699‬‬ ‫‪1882293‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪2640529‬‬ ‫‪6786058‬‬ ‫‪6116105575‬‬ ‫‪10599586788‬‬ ‫‪160285‬‬ ‫‪44510‬‬ ‫‪708137037‬‬ ‫‪95911757‬‬ ‫‪2472283‬‬ ‫‪140759199‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪315‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪297213‬‬ ‫‪55144‬‬ ‫‪433219‬‬ ‫‪795886‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪53538‬‬ ‫‪181325‬‬ ‫‪1546505‬‬ ‫‪37533‬‬ ‫‪608897111‬‬ ‫‪576323372‬‬ ‫‪5404109680‬‬ ‫‪13500000‬‬ ‫‪5101536179‬‬ ‫‪1109612767‬‬ ‫‪8439330982‬‬ ‫‪106249895‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪206782‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2127480‬‬ ‫‪8642861282‬‬ ‫خوارزمی‬ ‫اطالعات‬ ‫تكسرام‬ ‫فناوريکاشی‬ ‫توسعهتولیدي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪39289‬‬ ‫‪472586‬‬ ‫‪268268920‬‬ ‫‪1414473078‬‬ ‫سخاش‬ ‫چكاوه‬ ‫صنایعسیمانخاش‬ ‫کاغذسازيکاوه‬ ‫‪18‬‬ ‫‪32‬‬ ‫کساوه‬ ‫ساراب‬ ‫سرامیك سینا‬ ‫صنایع کاشی‬ ‫سیمانو داراب‬ ‫بایكا‬ ‫ثمسكن‬ ‫میدکو‬ ‫پدرخش‬ ‫تهرانمشهد‬ ‫درخشانبندي‬ ‫صنایع بسته‬ ‫فبستم‬ ‫دلر‬ ‫وآرین‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫اقتصادي آرین‬ ‫شرکت توسعه‬ ‫مفاخر‬ ‫کترام‬ ‫سفانو‬ ‫غالبر‬ ‫‪9106‬‬ ‫تسه‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫فارس‬ ‫سفارود‬ ‫فالمی‬ ‫فخاس‬ ‫کالبر نو‬ ‫لبنیاتفارس‬ ‫سیمان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45‬‬ ‫درصد‪91‬‬ ‫شهریورماه‬ ‫مسكن‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫امتیازتسهیالت‪ 2‬سه‬ ‫اجاره ماهان‬ ‫‪47‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المیران‬ ‫خراسان‬ ‫فوالد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫درود‬ ‫فارسیت‬ ‫کارخانه‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1‬‬ ‫وساخت‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫مساپا‪955‬‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫وغدیر‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫گوالن‬ ‫تولید اتومبیل سایپا‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪233‬‬ ‫خبهمن‪1‬‬ ‫مسكن‬ ‫غمهرا‬ ‫سدشت‬ ‫سیمانمهرام‬ ‫صنایعتولیدي‬ ‫دشتستان‬ ‫شكربن‬ ‫وملت‬ ‫ایرانملت‬ ‫کربنگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫شرقشمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫سیمان‬ ‫‪824‬‬ ‫‪384‬‬ ‫گذاريدورود‬ ‫سرمایهسیمان‬ ‫پارس آریان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رکیش‬ ‫سشمال‬ ‫ایران کیش‬ ‫اعتباريشمال‬ ‫کارت سیمان‬ ‫وپخش‬ ‫کشتیرانی دریاي خزر‬ ‫قجام‬ ‫کوثر‬ ‫حخزر‬ ‫وبصادر‬ ‫ورنا‬ ‫کساپا‬ ‫وخارزم‬ ‫وبوعلی‬ ‫کوثروقندتربتجام‬ ‫غذایی‬ ‫فرآوردههايبیمه‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫حفاري‬ ‫حفاري شمال‬ ‫کسعدي‬ ‫کاشی سعدي‬ ‫دلقما‬ ‫سالمین‬ ‫‪34057‬‬ ‫‪258368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2622082‬‬ ‫‪11128‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪11310‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪11201‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪11121‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪6721‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪6801‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪6831‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪6733‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪6671‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪6855‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2278‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪4569‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪2601‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪6210‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪2821‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪4693‬‬ ‫‪13819‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪6652‬‬ ‫‪3170‬‬ ‫‪14190‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-187.00‬‬ ‫‪281.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪18786‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪18800‬‬ ‫‪11244‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪-344.00‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪6488‬‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪819770‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-19,770.00‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪9591‬‬ ‫‪3909‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪824615‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪3813‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪29999‬‬ ‫‪3930‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪3074‬‬ ‫‪-729.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24,615.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4811923589‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1876‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪8343‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪333.00‬‬ ‫‪360.00‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪1842768102‬‬ ‫‪15709‬‬ ‫‪7018‬‬ ‫‪15958‬‬ ‫‪7095‬‬ ‫‪2167‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪2786‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪8038048‬‬ ‫‪6428753910‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪3948182‬‬ ‫‪5645866893‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪5929596287‬‬ ‫‪1308169356‬‬ ‫‪44384100‬‬ ‫‪708398374‬‬ ‫‪2128000‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪14414‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪-600.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪-104.00‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-628.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪2790‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-330.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪3606‬‬ ‫‪-144.00‬‬ ‫دارویی لقمان‬ ‫‪22‬‬ ‫‪225363‬‬ ‫‪1065689747‬‬ ‫‪4723‬‬ ‫ومدکو‪1‬‬ ‫مشارکت میدکو ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4500000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تیپیكو‬ ‫سرمایه گذاري دارویی تامین‬ ‫‪101‬‬ ‫‪217258‬‬ ‫‪965418094‬‬ ‫‪4419‬‬ ‫‪4431‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلوله‬ ‫سهرمز‬ ‫شمواد‬ ‫گازلوله‬ ‫سیمانهرمزگان‬ ‫‪10‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعی‬ ‫‪29‬‬ ‫صایتل‪2‬‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1‬‬ ‫غگلح‬ ‫ح ‪ .‬گلوکوزان‬ ‫‪2‬‬ ‫نمرینو‬ ‫حرهشا‬ ‫فجام‬ ‫ستران‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫رهشاد سپاهان (سهامی عام‬ ‫جامدارو‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪320894686‬‬ ‫‪5097‬‬ ‫‪10487‬‬ ‫‪5823‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8954‬‬ ‫‪43614‬‬ ‫‪245394858‬‬ ‫‪23216‬‬ ‫‪24199‬‬ ‫‪24199‬‬ ‫‪983.00‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪131149‬‬ ‫‪1040855549‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪2415132‬‬ ‫‪4010941733‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫سبهان‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8343‬‬ ‫کلوند‬ ‫کاشی الوند‬ ‫غشان‬ ‫خوساز‬ ‫کحافظ‬ ‫کاشی وسرامیك حافظ‬ ‫شپلی‬ ‫ماهان‬ ‫پاساح‬ ‫جوپار‬ ‫خزر‬ ‫ثنوسا‬ ‫پلیاکریل‬ ‫ح ‪ .‬ایرانیاساتایرورابر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪21‬‬ ‫‪52400‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪4‬‬ ‫دجابر‬ ‫داروسازي جابرابنحیان‬ ‫‪18‬‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫شیمی داروئی داروپخش‬ ‫‪57‬‬ ‫قاسم‬ ‫تجار‬ ‫گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان‬ ‫‪7‬‬ ‫ساربیل‬ ‫سیمان آرتا اردبیل‬ ‫شپاس‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫فاما‬ ‫غاذر‬ ‫مشهد‪96122‬‬ ‫حفارس‬ ‫‪1082‬‬ ‫صنعتی آما‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫مشارکت شهرداري مشهد ‪1392‬‬ ‫جم‬ ‫آسام‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آسام‪-‬مختلط‬ ‫‪18400‬‬ ‫‪395.00‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20509‬‬ ‫‪20400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪14406301‬‬ ‫‪66340‬‬ ‫‪307423911‬‬ ‫‪4716‬‬ ‫‪400000000‬‬ ‫‪23232‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪14667‬‬ ‫‪883481‬‬ ‫تكشا‪2‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪153364‬‬ ‫‪66320‬‬ ‫‪112827‬‬ ‫‪4528‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪9791‬‬ ‫‪-86.00‬‬ ‫‪-404.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪18005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19498‬‬ ‫‪-797.00‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪20295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20230‬‬ ‫‪-279.00‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪20272‬‬ ‫‪-237.00‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪4823‬‬ ‫‪4796‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-200.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪2444041116‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪1231512145‬‬ ‫‪1330680128‬‬ ‫‪14761600‬‬ ‫‪145019840‬‬ ‫‪231898390‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪4734‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪4734‬‬ ‫‪8087‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪8673‬‬ ‫‪8670‬‬ ‫‪8599‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪1569‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-197.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪11022‬‬ ‫‪11015‬‬ ‫‪11030‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪1420000‬‬ ‫‪12753020000‬‬ ‫تسه‪9208‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪223303959‬‬ ‫‪818617‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪812000‬‬ ‫‪-6,617.00‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫سیدکو‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪985‬‬ ‫‪4178516‬‬ ‫‪6710296906‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫سرمایهگذاري سایپا‬ ‫‪596‬‬ ‫وصندوق‬ ‫توریل‬ ‫وساپا‬ ‫قشهد‬ ‫سامان‬ ‫والبرح‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگی‬ ‫توکاریل‬ ‫شهد‬ ‫بانك سامان‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاريالبرز(هلدینگ‬ ‫‪64‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪239314‬‬ ‫‪1097093‬‬ ‫‪7581103‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪25857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪821461848‬‬ ‫‪2996963948‬‬ ‫‪8591961517‬‬ ‫‪56140000‬‬ ‫‪1426800‬‬ ‫‪63525959‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪3477‬‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪8496‬‬ ‫‪1704‬‬ ‫‪2544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪2752‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪8258‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪1531‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪8677‬‬ ‫‪8549‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪8870‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪11016‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪814978‬‬ ‫‪-3,639.00‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪-246.00‬‬ ‫‪-114.00‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪2457‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪7.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.87‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-87.00‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪37180‬‬ ‫‪6045‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7251‬‬ ‫‪2441916‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2597‬‬ ‫‪3970‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9267‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1024999‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7180‬‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪101279‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17801‬‬ ‫‪18400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19484‬‬ ‫‪57076‬‬ ‫‪20221‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫‪49159‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪36540‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪4823‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪11030‬‬ ‫‪11466‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2667‬‬ ‫‪19350‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8580‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪257417‬‬ ‫‪8258‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪6.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.84‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪30941‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12072‬‬ ‫‪15.79‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪26000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1542‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1569‬‬ ‫‪1585‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3454‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1299‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪3380‬‬ ‫‪6610‬‬ ‫‪5799‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪3495‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪1525‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4734‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2445414‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪2676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪11.39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15201‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15201‬‬ ‫‪11.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67448‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪2904‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪16287‬‬ ‫‪3333‬‬ ‫‪16.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪14728‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17486‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪4734‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪11015‬‬ ‫‪8465‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪16.71‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪11030‬‬ ‫‪-143.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪4734‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1867613142‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-171‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪23603202‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39.28‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.56‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3112‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-9.5‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪4528‬‬ ‫‪14937‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪20201‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪8030‬‬ ‫‪3868‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪4880‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3342‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫‪7.95‬‬ ‫‪20500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪-200,000.00‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪21.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.96‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪2868‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-200,000.00‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫سنوین‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2941‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪22056‬‬ ‫‪24199‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫سرمایه گذاري اقتصاد نوین‬ ‫‪4634‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪503044‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14850‬‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3751‬‬ ‫‪4823‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪15091‬‬ ‫‪4823‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15590‬‬ ‫‪-4.04‬‬ ‫‪17364‬‬ ‫‪10068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪4444‬‬ ‫‪4894‬‬ ‫‪10501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5022‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪8318‬‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5011‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪5917‬‬ ‫‪4435‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪15227‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪13252‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪13689‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪25800‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-658.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1020000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪184.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6613‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5917‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-4.14‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪123805‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪279492‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪48363‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪14887‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2305‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪2172‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8357‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2877‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪7148‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37180‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6715‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪4055‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪-99.00‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16976‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4742‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪8282‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪14999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3845‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪2752‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1642‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪146246‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪5.74‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪4928‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪195181‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000014‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6195‬‬ ‫‪1798‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪75207‬‬ ‫‪516274‬‬ ‫‪4823‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪6773‬‬ ‫‪6134‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪3074‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51462‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪819990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪42839‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6521‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3978‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪279.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪615286047‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرچشمه‬ ‫‪470952215‬‬ ‫‪1094239‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1675137858‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪50280000‬‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪792627‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه‬ ‫اعتال‬ ‫‪15351‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪-685.00‬‬ ‫‪-4.31‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪5219‬‬ ‫‪5012‬‬ ‫‪5011‬‬ ‫‪-208.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5098‬‬ ‫‪-121.00‬‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شیران‬ ‫قشكر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16976‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17486‬‬ ‫‪510.00‬‬ ‫‪18005‬‬ ‫صنایعشیمیاییایران‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪416431313‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪6758‬‬ ‫‪6660‬‬ ‫‪7028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سپاها‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25604494325‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪270.00‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫کگل‬ ‫‪83083‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3921‬‬ ‫‪1534988‬‬ ‫‪152‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪8855495‬‬ ‫‪52957020‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪3889‬‬ ‫‪23373336186‬‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫فملی‬ ‫‪327904106‬‬ ‫‪8128‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪8030‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪580000‬‬ ‫‪3978‬‬ ‫‪31900‬‬ ‫‪12193‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1185‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29655‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪9724‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26893‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪2781‬‬ ‫‪2532‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪4272‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4175‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20200‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪2770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪195700‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7076250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪819957‬‬ ‫‪1000200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪24199‬‬ ‫‪7251‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24199‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10796‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪11523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪189660‬‬ ‫‪7747‬‬ ‫‪18900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪14287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪19300‬‬ ‫‪18.62‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4506‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪8114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7251‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪59.7‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪5410000000‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.79‬‬ ‫‪5591‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2634‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.49‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5800‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪14091‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18.49‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪16.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15050‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪5.47‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪3690‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪4170‬‬ ‫‪643412‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.94‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪9203‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪-294.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44914‬‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5560‬‬ ‫‪6052‬‬ ‫‪11301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪11600‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪-114.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪1019232‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1019232‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4894‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13699‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2586‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-302.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2597‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪-264.00‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪20.85‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪7.34‬‬ ‫‪18.26‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7901‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4420‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪2868‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15885‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7251‬‬ ‫‪7251‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪5.68‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪10.89‬‬ ‫‪4.72‬‬ ‫‪13.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3325‬‬ ‫‪24199‬‬ ‫‪7546‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫قندنقشجهان‬ ‫دتماد‬ ‫‪40170540‬‬ ‫‪7553‬‬ ‫‪5260000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫‪106488900‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪2075‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪107157917‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫قنقش‬ ‫‪410000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64000‬‬ ‫‪43‬‬ ‫قاسم ایران‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪152561500‬‬ ‫صمپنا‬ ‫ونفت‬ ‫‪310192740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪983.00‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪38729‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪8954‬‬ ‫‪-5.07‬‬ ‫‪37180‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪5788‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪10.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪12.17‬‬ ‫‪9.18‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪59.23‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪-129.00‬‬ ‫‪15032‬‬ ‫‪3162‬‬ ‫‪37180‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.77‬‬ ‫‪3587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-148.00‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪-1,549.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪5917‬‬ ‫‪-3,200.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪88068892‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪3110‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪5.81‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪6831‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6844‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪3743‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11007‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪11389‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪1019232‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪1250000000‬‬ ‫‪3276‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪7688‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪2624‬‬ ‫‪11170‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪3156‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪2793‬‬ ‫‪13.21‬‬ ‫‪19,232.00‬‬ ‫‪7936‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100.01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪5173‬‬ ‫‪47000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40395‬‬ ‫‪12637‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100.34‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-335‬‬ ‫‪-116.00‬‬ ‫‪3343‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪40867‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪8098‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2075‬‬ ‫‪40005‬‬ ‫‪12601‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10569‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪17.64‬‬ ‫‪20.63‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2624‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪29280‬‬ ‫‪829900‬‬ ‫‪256598‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪-8.05‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2790‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪15958‬‬ ‫‪4894‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪458327‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4423‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1778377406‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫غپاك‬ ‫‪5410‬‬ ‫‪3333‬‬ ‫‪3445‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪6711‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪115339‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪9.57‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪10487‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3988‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫‪5540‬‬ ‫‪109220112‬‬ ‫‪3775‬‬ ‫‪172533‬‬ ‫خچرخش‬ ‫سیمانمازندران‬ ‫‪53492‬‬ ‫‪1258087386‬‬ ‫‪440110929‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫سمازن‬ ‫‪27849‬‬ ‫اجاره جوپار سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪13‬‬ ‫پانفت‪1‬‬ ‫واتی‬ ‫‪30138‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مشارکت نفت فصلی‪20‬درصد‬ ‫دشیمی‬ ‫‪438631‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وپارس‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2419900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4732‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪3690‬‬ ‫‪5591‬‬ ‫‪-6.63‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪13243‬‬ ‫‪3610‬‬ ‫‪52‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-126.00‬‬ ‫‪5591‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪2675‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪11641‬‬ ‫‪14414‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪15608‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪3681‬‬ ‫‪-232.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-203.00‬‬ ‫‪2,687.00‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪4729‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪30.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4981‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪3594‬‬ ‫‪1214400‬‬ ‫‪163367‬‬ ‫غصینو‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪369220‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪137469372‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪3599‬‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪15180‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪793972‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪-3,200.00‬‬ ‫‪14573‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5451‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪14850‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10876‬‬ ‫‪7.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-330.00‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪3074‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪784011‬‬ ‫‪829990‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪5340‬‬ ‫‪13788‬‬ ‫‪-143.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3753‬‬ ‫‪3980‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪686635‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-143.00‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪29530‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2237‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪2565‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪9305‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪9890‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪10209600‬‬ ‫‪546109331‬‬ ‫صنعتی مینو‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪778782‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪1.01923E+11‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪3463‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1331518091‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪11523‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1019232‬‬ ‫‪3736‬‬ ‫غگرجی‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪1019232‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بیسكویت گرجی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10344‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪19,232.00‬‬ ‫‪9367‬‬ ‫ثفارس‬ ‫‪4894‬‬ ‫‪4894‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪762002‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪819964‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪-191.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-345.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪14290‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪-97.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7010‬‬ ‫‪3170‬‬ ‫‪11523‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪15740‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫شسینا‬ ‫‪65569‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪34‬‬ ‫صنایعشیمیاییسینا‬ ‫‪10886‬‬ ‫‪148778653‬‬ ‫‪13794‬‬ ‫‪13543‬‬ ‫‪13694‬‬ ‫‪6993‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪-246.00‬‬ ‫‪4654‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-6.35‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪4843‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-93.00‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪178371‬‬ ‫‪14823‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪177.00‬‬ ‫‪457570810‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪3599‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪8367‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪5451‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪3041‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪797131‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪5340‬‬ ‫‪5917‬‬ ‫‪800937‬‬ ‫‪-23,678.00‬‬ ‫‪-38,628.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪5917‬‬ ‫‪3825‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪-84.00‬‬ ‫‪13704‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪4506‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪4506‬‬ ‫‪6652‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪5873‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪20954‬‬ ‫‪9436‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1108750‬‬ ‫‪154430‬‬ ‫‪4403‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪9592‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪658467‬‬ ‫‪19905‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪798538‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪2929‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪5.41‬‬ ‫‪312.4‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4125‬‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪18787‬‬ ‫‪-21,232.00‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪2770‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪19339‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪4855‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪22034‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪2689‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪2908‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪14.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪-4.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪782756‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪10780‬‬ ‫‪-18,615.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-480.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪11489‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪6052‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪30662‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪178861‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪1058857976‬‬ ‫‪37047561‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪13855‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪-118.00‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪4679‬‬ ‫‪6828‬‬ ‫‪2993‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-153.00‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪11523‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪801371‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11523‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪4062‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪11244‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪763111‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11523‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪11146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪819958‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-480.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪18890‬‬ ‫‪18,587.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪178557377‬‬ ‫‪5045000000‬‬ ‫‪1053149807‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪6119‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪835759‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪63561740‬‬ ‫‪36484000‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫‪-259.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪794001‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1530809846‬‬ ‫‪650138261‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪3.47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪18862‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪4506‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪4506‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪10673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪-158.00‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪3089‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪5457‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪238455‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-1.87‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪1150532398‬‬ ‫‪7095000‬‬ ‫‪19700‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪4418‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-209.00‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪4858‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪5146823‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪4732‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪263521‬‬ ‫‪-167.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪11470‬‬ ‫‪4919‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪317054‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2929‬‬ ‫‪2811‬‬ ‫‪91.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪246.00‬‬ ‫‪24195‬‬ ‫‪1377584‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪5510‬‬ ‫‪6052‬‬ ‫‪5560‬‬ ‫‪351035434‬‬ ‫‪2397296160‬‬ ‫‪601834‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪15014‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪14414‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪66079‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪1563‬‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪5973938‬‬ ‫‪2658877‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪2581‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪2642‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪17794476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2717‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10970‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪-35,758.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪208429724‬‬ ‫‪455751060‬‬ ‫‪2615‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-125.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39550‬‬ ‫‪12506‬‬ ‫‪41000‬‬ ‫‪12640‬‬ ‫‪11310‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪11339572120‬‬ ‫‪4404211799‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1551415580‬‬ ‫‪40147‬‬ ‫‪12674‬‬ ‫‪-343.00‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪9789‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪13092‬‬ ‫‪18640‬‬ ‫سرمایهگذاريبوعلی‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪5045‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫‪885179‬‬ ‫‪2713154605‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪569216‬‬ ‫‪1013398‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫خمحور‬ ‫فخوز‬ ‫‪02‬‬ ‫‪390‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫غسالم‬ ‫‪44‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪9576976‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪172000000‬‬ ‫‪10072‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2484‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪2413‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪36635484412‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪795113‬‬ ‫‪-20,797.00‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪776004‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪3.92478E+11‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪11.64‬‬ ‫‪5.51‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪2694‬‬ ‫‪57221100‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫‪891168414‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪-8.39‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪775068‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪30728‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪60020‬‬ ‫‪575797345‬‬ ‫‪789553‬‬ ‫‪-16,830.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪769866‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪125532‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪449‬‬ ‫مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫مسكنبهمن‬ ‫مشارکت گروه‬ ‫سدور‬ ‫آریان‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4231000‬‬ ‫‪7.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪430.00‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪2548145‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪302‬‬ ‫ثشرق‬ ‫سشرق‬ ‫‪19979‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪56742282‬‬ ‫‪3339000‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪2624‬‬ ‫‪2759‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪2036324089‬‬ ‫‪93‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪%20‬‬ ‫مسكنسه ماهه‬ ‫گوالن سقز‬ ‫مشارکت‬ ‫غمینو‬ ‫میهن‬ ‫‪317798829‬‬ ‫‪32890000000‬‬ ‫‪8.84‬‬ ‫‪28510‬‬ ‫‪29652‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪8.54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3‬‬ ‫میهن مینو شرق‬ ‫بیمهغذایی‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪295572875‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29.81‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪78‬‬ ‫تسه‪9305‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪406‬‬ ‫‪32890‬‬ ‫‪140695063‬‬ ‫‪302311941‬‬ ‫‪202742270‬‬ ‫‪2617542555‬‬ ‫‪320.00‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.66‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪334404‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫کاما‬ ‫‪0‬‬ ‫‪136090‬‬ ‫‪281278714‬‬ ‫‪3087520‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0.4
‫‪18‬‬ ‫نماد‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫نام‬ ‫‪46‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪81974‬‬ ‫‪322543‬‬ ‫وصنعتح‬ ‫کنیلو‬ ‫صنعت ومعدن‬ ‫گذارينیلو‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه کاشی‬ ‫‪176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2234701‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وگستر‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫‪51‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪45‬‬ ‫کنورح‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫صبانور‬ ‫صنعتی‬ ‫معدنی و‬ ‫امتیازتوسعه‬ ‫ح‬ ‫‪90‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫فزرین‬ ‫وبملت‬ ‫ملتآسیا‬ ‫معدن‬ ‫زرین‬ ‫بانك‬ ‫‪53‬‬ ‫‪448‬‬ ‫دسبحا‬ ‫فرآور‬ ‫شفارس‬ ‫لپیام‬ ‫بهپاك‬ ‫ودي‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫شرانل‬ ‫وآذر‬ ‫ساما‪1‬‬ ‫سبحان‬ ‫فرآوريدارویی‬ ‫گروه‬ ‫ایران‬ ‫موادمعدنی‬ ‫صنایع شیمیایی فارس‬ ‫گسترش صنایع پیام‬ ‫صنعتی بهپاك‬ ‫بیمه دي‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫شگل‬ ‫حسینا‬ ‫گلتاش‬ ‫‪1‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪795874‬‬ ‫‪92330‬‬ ‫‪6994102‬‬ ‫‪375879398‬‬ ‫‪14660484898‬‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪3705‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫‪21798000‬‬ ‫‪11358000‬‬ ‫‪5843‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪5990‬‬ ‫‪101050‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪12490‬‬ ‫‪70118‬‬ ‫تسه‪9202‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫خصدرا‬ ‫آکنتور‬ ‫ایران‬ ‫صنعتی‬ ‫دریاییایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪579713‬‬ ‫‪113500‬‬ ‫غدشت‬ ‫خساپا‬ ‫مرغاب‬ ‫دشتسایپا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪7616822‬‬ ‫وسینا‬ ‫وتوصا‬ ‫بانك‬ ‫سیناصنعتی ایران‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪152‬‬ ‫‪89‬‬ ‫سایپا‬ ‫رایان‬ ‫لیزینگ‬ ‫گلستان‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪467‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وسپه‬ ‫غچین‬ ‫قثابت‬ ‫خزامیا‬ ‫ثنظام‬ ‫وایران‬ ‫ولساپا‬ ‫شستان‬ ‫سرمایه‬ ‫سپهچین‬ ‫گذاريچین‬ ‫صنعت‬ ‫کشت و‬ ‫خراسان‬ ‫قند ثابت‬ ‫زامیاد‬ ‫مهندسی ایران‬ ‫س‪ .‬ساختمانی‬ ‫نظامایرانیان‬ ‫لیزینگ‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صسكن‬ ‫اجاره مسكن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫حتاید‬ ‫تكنوتار‬ ‫مجد‪2‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪315‬‬ ‫مشارکت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪25‬‬ ‫تكنو‬ ‫خرینگ‬ ‫رتكو‬ ‫فوالد‬ ‫ثمسكن‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫صكاشی‬ ‫اجاره کاشی پرسپولیس یزد‪3‬ماهه‪20‬‬ ‫بترانس‬ ‫اطالعات خوارزمی‬ ‫توسعه فناوري‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫فبستم‬ ‫سمگا‬ ‫مفاخر‬ ‫صنایع بستهبندي مشهد‬ ‫گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگی‬ ‫‪78‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪4836‬‬ ‫‪4112961‬‬ ‫‪286699‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪938305‬‬ ‫‪6786058‬‬ ‫‪911960‬‬ ‫‪433219‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪44510‬‬ ‫‪8487929‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2472283‬‬ ‫‪488519‬‬ ‫‪1546505‬‬ ‫‪3760‬‬ ‫‪206782‬‬ ‫‪1502799‬‬ ‫‪1425383‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫سخاش‬ ‫وتوکا‬ ‫ساراب‬ ‫بسویچ‬ ‫داراب‬ ‫سیمانسویچ‬ ‫پارس‬ ‫‪45‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تراك‪2‬‬ ‫ماهان‬ ‫خعتبار‬ ‫سفارود‬ ‫وکار‬ ‫فخاس‬ ‫وبانك‬ ‫خپویش‬ ‫‪16‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪32320‬‬ ‫‪803020‬‬ ‫تراکتورسازي‬ ‫ماشینآالت‬ ‫درصد‬ ‫صنعتیماهه ‪20‬‬ ‫ماهان‪ 2‬سه‬ ‫اجاره‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪32890‬‬ ‫کارآفرین‬ ‫بانك‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪137765‬‬ ‫‪500‬‬ ‫ایران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫اعتباردرود‬ ‫فارسیت‬ ‫کارخانه‬ ‫پویشتوسعه ملی‬ ‫سازه گروه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪57‬‬ ‫‪77‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪54‬‬ ‫خگستر‪1‬‬ ‫مسكن‬ ‫ایراندرصد‬ ‫گذاري ‪20‬‬ ‫مسكن مهر‬ ‫خودرو‬ ‫مشارکتسرمایه‬ ‫گسترش‬ ‫‪0‬‬ ‫‪402‬‬ ‫غمهرا‬ ‫اتكاي‬ ‫اتكاییمهرام‬ ‫بیمهتولیدي‬ ‫ایرانیان‬ ‫وقوام‬ ‫وملت‬ ‫قوامینملت‬ ‫بانكگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫ولبهمن‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫تسه‪9201‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫غنوش‬ ‫نوشمازندران‬ ‫دانا‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫غمینو‬ ‫فلوله‬ ‫ثشرق‬ ‫شسپا‬ ‫بیمه دانا‬ ‫ایرانشرق‬ ‫سازيمینو‬ ‫وماشینغذایی‬ ‫لولهصنایع‬ ‫شرکت‬ ‫‪5590000‬‬ ‫‪10197791247‬‬ ‫‪686819923‬‬ ‫‪410000000‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪19888‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪3047423‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪14007529254‬‬ ‫‪13500000‬‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1657‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪-57.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1272738413‬‬ ‫‪2607‬‬ ‫‪1232214296‬‬ ‫‪10599586788‬‬ ‫‪1397309341‬‬ ‫‪576323372‬‬ ‫‪6110000‬‬ ‫‪95911757‬‬ ‫‪90000000‬‬ ‫‪5101536179‬‬ ‫‪8439330982‬‬ ‫‪3760000000‬‬ ‫‪2304772528‬‬ ‫‪3221492343‬‬ ‫‪2453513714‬‬ ‫‪3E+11‬‬ ‫‪4000000‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪268268920‬‬ ‫‪66204812842‬‬ ‫‪140695063‬‬ ‫‪758933454‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5510‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪8214‬‬ ‫‪6652‬‬ ‫‪8521‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪202742270‬‬ ‫‪1894308528‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪3956‬‬ ‫‪5445000‬‬ ‫‪32890000000‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪312941421‬‬ ‫‪3339000‬‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪2299‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪196664562‬‬ ‫‪575797345‬‬ ‫‪57221100‬‬ ‫‪6397392330‬‬ ‫‪287430861‬‬ ‫‪1551415580‬‬ ‫‪178557377‬‬ ‫‪6432000‬‬ ‫‪208429724‬‬ ‫‪2041466492‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11059348705‬‬ ‫کیسون‬ ‫ورنا‬ ‫دامین‬ ‫وخارزم‬ ‫ختور‬ ‫خمحور‬ ‫پارسیانح‬ ‫داروسازي امین‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫ح‪.‬بیمه پارسیان‬ ‫تسه‪9209‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫کمرجان‬ ‫بازرگانی و تولیدي مرجان کار‬ ‫‪56‬‬ ‫‪74970‬‬ ‫سیستم‬ ‫همكاران سیستم‬ ‫‪61‬‬ ‫وکوثر‬ ‫مالی و اعتباري کوثر مرکزي‬ ‫کمنگنز‬ ‫غیوان‬ ‫کرمان‬ ‫آسیا‬ ‫خكاوه‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫کیوان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪314517‬‬ ‫‪803583‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3636‬‬ ‫‪8343‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪2986‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪3705‬‬ ‫‪6547‬‬ ‫‪372975750‬‬ ‫‪4739‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪4239‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫غمارگ‬ ‫مارگارین‬ ‫‪4080‬‬ ‫فروس‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫‪16‬‬ ‫ملی سربوروي ایران‬ ‫‪32‬‬ ‫تولیدتجهیزاتسنگینهپكو‬ ‫‪119‬‬ ‫وتوشه‬ ‫سرمایه گذاري پارس توشه‬ ‫‪133‬‬ ‫کچینی‬ ‫چینی ایران‬ ‫گروه فن آوا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪13542500‬‬ ‫‪2519‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪5081‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-112.00‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪2468‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪165.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪2757‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪2701‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪4605‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪3868‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪3871‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-199.00‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-4.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪7.16‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪-4.96‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪-4.89‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪278921‬‬ ‫‪1156321135‬‬ ‫‪4298‬‬ ‫‪4161‬‬ ‫تسه‪9212‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪368174009‬‬ ‫‪824701‬‬ ‫‪785522‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-24,701.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫لخانه‬ ‫لوازم خانگی پارس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9998‬‬ ‫‪30993800‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫کود شیمیایی اوره لردگان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100110‬‬ ‫‪141793270‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪1457‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫شكبیر‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر‬ ‫‪40‬‬ ‫‪335779‬‬ ‫‪3057601074‬‬ ‫‪8673‬‬ ‫قلرست‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪23‬‬ ‫‪17027‬‬ ‫‪386906580‬‬ ‫فرابورس‬ ‫فرابورس ایران‬ ‫وصنعت‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫‪81‬‬ ‫پالسك‬ ‫پالسكوکار‬ ‫لسرما‬ ‫سخواف‬ ‫فنورد‬ ‫شلرد‬ ‫دفارا‬ ‫وکادو‬ ‫کرازي‬ ‫خموتور‬ ‫کپشیر‬ ‫فنوال‬ ‫والبر‬ ‫سرما آفرین‬ ‫سیمان مجد خواف‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫داروسازي فارابی‬ ‫تكادو‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫سرمایه گذاري البرز(هلدینگ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ارفع‬ ‫وپترو‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمی‬ ‫شسم‬ ‫تولید سموم علف کش‬ ‫ثاباد‬ ‫توریستی ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪120‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4410‬‬ ‫‪8409‬‬ ‫شكلر‬ ‫نیروکلر‬ ‫وخاور‬ ‫تكشا‬ ‫بانك خاورمیانه‬ ‫‪75‬‬ ‫ونیرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪3523‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪3523‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪5517‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪-101.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪3943‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪1235‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪227.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8369‬‬ ‫‪2970‬‬ ‫‪9478‬‬ ‫‪4377‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪3601‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪3427‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪5512‬‬ ‫‪4201‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪10880‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪10886‬‬ ‫‪10612‬‬ ‫‪11098‬‬ ‫‪212.00‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪-1,511.00‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪5,120.00‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪7248‬‬ ‫‪-184.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪4523‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪-258.00‬‬ ‫‪-15.36‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪38660‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37149‬‬ ‫‪792780‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪4603‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪781200‬‬ ‫‪7499‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪4504‬‬ ‫‪9299‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪5811‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪797900‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4419‬‬ ‫‪9160‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪5811‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪179.00‬‬ ‫‪223.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪8.66‬‬ ‫‪2931‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪1235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21646‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪8792‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪-28,004.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-189.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪213.00‬‬ ‫‪-258.00‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3007‬‬ ‫‪8098‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪208192‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪-139‬‬ ‫‪-9.65‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3522‬‬ ‫‪3577‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1007987‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪8.82‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪384194‬‬ ‫‪9210‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪7.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪3425‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪15.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪14909‬‬ ‫‪5590606‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000006‬‬ ‫‪1001729‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10672‬‬ ‫‪11110‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪21260‬‬ ‫‪22495‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪-15.36‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153875‬‬ ‫‪1008500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5651‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.45‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1020000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪50128‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9233‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪5517‬‬ ‫‪37184‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22713‬‬ ‫‪4419‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪22999‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪5613‬‬ ‫‪3576‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪5811‬‬ ‫‪4258‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8.08‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪7271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪9106‬‬ ‫‪8.59‬‬ ‫‪8622‬‬ ‫‪4151‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21500‬‬ ‫‪9299‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪15705‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪2710‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3878‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4861633‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2469‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪346756‬‬ ‫‪21641‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4449‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪37000‬‬ ‫‪37150‬‬ ‫‪3164‬‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪8270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4022‬‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪7499‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪13405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪753141‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6699‬‬ ‫‪5349‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪799990‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5210‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪7.86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪10612‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪24.12‬‬ ‫‪11098‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.63‬‬ ‫‪1001726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪764776‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪12061‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪6220‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1046‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪8901‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1001727‬‬ ‫‪216.00‬‬ ‫‪38660‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪798000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪64691‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2105‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪10389‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪5490‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪10420‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪3471‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48363‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6349‬‬ ‫‪6450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪1001726‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪3501‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3666‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪410.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪9233‬‬ ‫‪9780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14887‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪2805‬‬ ‫‪3007‬‬ ‫‪16361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-200.00‬‬ ‫‪1001316‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8098‬‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪1843474‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪1846240‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪30669‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8.70‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪235.00‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪1001727‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪-167.00‬‬ ‫‪-157.00‬‬ ‫‪-8.70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪1001726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪410.00‬‬ ‫‪2583‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪-139.00‬‬ ‫‪3942‬‬ ‫‪-200.00‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-162.00‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪509555293‬‬ ‫‪386335‬‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫سایرا‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪173.00‬‬ ‫‪10591448200‬‬ ‫‪372‬‬ ‫ایرانیت‬ ‫‪9617‬‬ ‫‪9780‬‬ ‫‪9233‬‬ ‫‪-384.00‬‬ ‫‪5588‬‬ ‫‪2701‬‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪433.00‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪9105‬‬ ‫‪9106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪4757‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪62962‬‬ ‫‪3840822‬‬ ‫‪9106‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪10315‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1614‬‬ ‫‪553543257‬‬ ‫‪1825952‬‬ ‫وبشهرح‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪13090‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪2892‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪3007‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪598579‬‬ ‫‪54.00‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪1151152‬‬ ‫‪832045109‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3527‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪3584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2284903653‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫‪796913‬‬ ‫‪-27,788.00‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪783466‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3531‬‬ ‫‪1000014‬‬ ‫‪3553‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ح ‪ .‬صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫کگاز‬ ‫‪35‬‬ ‫‪-152.00‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪4127‬‬ ‫‪6195‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7032604‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3869‬‬ ‫‪4146‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-4.94‬‬ ‫‪3868‬‬ ‫‪3871‬‬ ‫‪4210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪36607000‬‬ ‫‪80967‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪21648‬‬ ‫‪359894826‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪-115.00‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪4462‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪-14.28 -107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21641‬‬ ‫غشصفا‬ ‫‪2744‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪9741‬‬ ‫‪8435‬‬ ‫‪21500‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪819990‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7759‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪26893‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪36752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪9715‬‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪-148.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4363‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪125746‬‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪37300‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19279‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4175‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29655‬‬ ‫‪31900‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪18824‬‬ ‫‪4657‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9170‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪33.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9715‬‬ ‫‪8098‬‬ ‫‪-337.00‬‬ ‫‪72540‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫دابور‬ ‫‪202.00‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-4.53‬‬ ‫‪4021‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪-200.00‬‬ ‫‪433.00‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10614‬‬ ‫‪72540000160‬‬ ‫‪11924850‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5250‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫تسه‪9105‬‬ ‫داروسازي ابوریحان‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪91‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪4471‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪37100‬‬ ‫‪-288.00‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪4726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760952440‬‬ ‫‪4032‬‬ ‫‪-156.00‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-451‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪232813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.46‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪6699‬‬ ‫‪7385‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-1.87‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪682263210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-136.00‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪2519‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9715‬‬ ‫‪2715‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪90189434‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪562426‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪7921‬‬ ‫‪8753‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪697299430‬‬ ‫‪4301‬‬ ‫‪4302‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11311‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪771104‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9724‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪20570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪846000‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4632‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪643412‬‬ ‫‪2873‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2658‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪195700‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪199900‬‬ ‫‪6.29‬‬ ‫‪9715‬‬ ‫‪5250000‬‬ ‫‪4417612550‬‬ ‫‪9106‬‬ ‫‪9106‬‬ ‫‪-93.00‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000200‬‬ ‫‪6134‬‬ ‫‪1457‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9715‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10420‬‬ ‫‪6899‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4238‬‬ ‫‪4389‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1232471‬‬ ‫‪3278676‬‬ ‫‪236.00‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23658‬‬ ‫‪2628187254‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪292586‬‬ ‫‪-40,015.00‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪-7.88‬‬ ‫‪6286‬‬ ‫‪6599‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪8.53‬‬ ‫‪279.63‬‬ ‫‪23600‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪148930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4699‬‬ ‫‪3557‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪22999‬‬ ‫‪1612705360‬‬ ‫‪510359327‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-659.00‬‬ ‫‪5679‬‬ ‫‪197‬‬ ‫فالت‬ ‫سقاین‬ ‫‪58230‬‬ ‫‪1211731‬‬ ‫‪2802593627‬‬ ‫گروه صنایع معادن فالت ایرانیان‬ ‫صایتل‬ ‫‪26760‬‬ ‫‪26760000000‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪3456‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪9.01‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪58230000000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سیمان قائن‬ ‫‪11812‬‬ ‫‪53154000‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪16361‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪16361‬‬ ‫‪15958‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1868‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪797763‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪8634‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪21010‬‬ ‫‪9.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1843474‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1843474‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22829‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫نبروج‬ ‫دالبر‬ ‫‪20870‬‬ ‫‪193219503‬‬ ‫‪8.15‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-829.00‬‬ ‫‪56‬‬ ‫نساجی بروجرد‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪446551‬‬ ‫‪710346646‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪196895‬‬ ‫غشاذر‬ ‫پرشیا‬ ‫‪515881‬‬ ‫‪1531947344‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪2237‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19.02‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪8460‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22712‬‬ ‫‪694469749‬‬ ‫پگاهآذربایجانغربی‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪388600000‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪5499‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-192.00‬‬ ‫‪123.00‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.89‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪18.26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪12900‬‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪4291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪13154‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪-121.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪3469‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-90.00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3491‬‬ ‫‪14091‬‬ ‫‪2216‬‬ ‫‪14287‬‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1711‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9554‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.72‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9599‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪8.22‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3549‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪90982‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23600‬‬ ‫‪3624‬‬ ‫ومعادن‬ ‫خكار‬ ‫‪38924‬‬ ‫‪315536552‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪375928‬‬ ‫‪6.94‬‬ ‫‪46.81‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪2691‬‬ ‫‪463‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪49185‬‬ ‫‪212817188‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪793972‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪8.48‬‬ ‫‪4992540‬‬ ‫ومدکو‪2‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪6540‬‬ ‫‪68038159‬‬ ‫‪10620‬‬ ‫‪6693985087‬‬ ‫اوراق مشارکت میدکو ماهانه ‪20%‬‬ ‫صامید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4726‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اجاره امید سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪82900‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪37388‬‬ ‫‪3521‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪56000‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2172‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪47000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5560‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪775103‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪11301‬‬ ‫‪11600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪7747‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1689‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.49‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1551‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪946223‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36752‬‬ ‫‪4070‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪20550‬‬ ‫‪8521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37150‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪-238.00‬‬ ‫‪1542‬‬ ‫‪6355‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29530‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪7385‬‬ ‫‪4533‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪6699‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪197505220‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪-336.00‬‬ ‫‪387322492‬‬ ‫‪654063‬‬ ‫‪9305‬‬ ‫‪18650‬‬ ‫‪9890‬‬ ‫‪19289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪40395‬‬ ‫‪10569‬‬ ‫‪1798‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11170‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪256598‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪19900‬‬ ‫‪11996‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3156‬‬ ‫‪64200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪5303‬‬ ‫‪2225308146‬‬ ‫‪2936900612‬‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪4699‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪19905‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪10071053‬‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪29.18‬‬ ‫‪312.4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪8753‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪185965‬‬ ‫‪7485785130‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪416.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪447592498‬‬ ‫‪144989‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪765971‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪143838‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪38267‬‬ ‫‪219901500‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪2415‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪1419712493‬‬ ‫وگردشح‬ ‫احیاء صنایع خراسان‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪8570‬‬ ‫‪4165‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ح‪.‬بانك گردشگري‬ ‫فن آوا‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪317339‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13704‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪14290‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2299‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪1279588372‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪6652‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪4188‬‬ ‫‪19667540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4146‬‬ ‫‪4066‬‬ ‫‪9425‬‬ ‫‪-7.18‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪3303486‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪236.00‬‬ ‫‪-158.00‬‬ ‫غگرجیح‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪110000000‬‬ ‫ح ‪ .‬بیسكویت گرجی‬ ‫‪18.98‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪4238‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪9420‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15891‬‬ ‫‪15740‬‬ ‫‪383073241‬‬ ‫دزفول‬ ‫کارتن ایران‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪159.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪839750‬‬ ‫مشارکت قائم دزفول سه ماهه ‪%20‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪2575‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-112.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪62992‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1843474‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪-39,750.00‬‬ ‫‪279492371‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3,152.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.73‬‬ ‫‪350582198‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799735‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪6594‬‬ ‫‪6390‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪5399‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تپكو‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪3557‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪13293‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫فسرب‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪205.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪8367‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪24‬‬ ‫واحصا‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3503‬‬ ‫‪-157.00‬‬ ‫‪37047‬‬ ‫‪68044‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-133.00‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪90084438‬‬ ‫مارون‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-148.00‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫چكارن‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪5499‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪-363.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪584‬‬ ‫افرا‬ ‫‪8676‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪333.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪13154‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫افرانت‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3549‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪13050‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-87.00‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪489815618‬‬ ‫‪1053149807‬‬ ‫‪2582‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪9574808‬‬ ‫تكنار‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3491‬‬ ‫‪8083638625‬‬ ‫وامید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.37‬‬ ‫‪10780‬‬ ‫‪11489‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪3914‬‬ ‫‪835759‬‬ ‫‪53182‬‬ ‫مجتمع معادن مس تكنار‬ ‫‪7010‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪824615‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪87697118‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8214‬‬ ‫‪8521‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪794001‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪53670‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪2642‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪15732‬‬ ‫‪15709‬‬ ‫‪370280500‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪8.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪14.47‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1646‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪53691‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.92‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪829900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12340‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1020000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪15400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-24,615.00‬‬ ‫‪-35,758.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪5999‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪-4.28‬‬ ‫‪70.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11733‬‬ ‫‪6.45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3918‬‬ ‫‪797131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17442‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪20500‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪20500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪800937‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5851‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪89.63‬‬ ‫‪148.78‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪16361‬‬ ‫‪15958‬‬ ‫‪283968022‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪11180‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪-23,678.00‬‬ ‫‪16361‬‬ ‫‪15081‬‬ ‫‪667527953‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪9195‬‬ ‫‪2717‬‬ ‫‪9485‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.95‬‬ ‫‪39550‬‬ ‫‪9789‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪629.00‬‬ ‫‪-628.00‬‬ ‫‪1122100‬‬ ‫‪41000‬‬ ‫‪11721‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1303884374‬‬ ‫‪769344‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪776004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪-38,628.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪12127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪784011‬‬ ‫‪35468439760‬‬ ‫‪7095000‬‬ ‫‪254485118‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪1840322‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪708398374‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15202‬‬ ‫‪12996‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪769866‬‬ ‫‪15700‬‬ ‫‪27095‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪58500‬‬ ‫‪154430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪829990‬‬ ‫‪4709864‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪4125‬‬ ‫‪6060‬‬ ‫‪4329‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39847184392‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪17.09‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪4021‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪4159‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪9436‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.66‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪874‬‬ ‫سغرب‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪9592‬‬ ‫‪18812‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪290000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪775068‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪285485‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪-428.00‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪730‬‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-3,582.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪4614‬‬ ‫‪22034‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪4386‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪19287‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1678‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪798419‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪18651‬‬ ‫‪8337‬‬ ‫‪571929‬‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-5,164.00‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪1847‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫‪30728‬‬ ‫‪89789‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪13855‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪4206‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪1833‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪4633‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪4633‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪1843474‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪7373324461‬‬ ‫‪6828‬‬ ‫‪29999‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪9482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-729.00‬‬ ‫‪94493696‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪8479‬‬ ‫‪-153.00‬‬ ‫‪285.00‬‬ ‫‪-433.00‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪59901‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪30662‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪9591‬‬ ‫‪3948182‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪806285‬‬ ‫‪5645866893‬‬ ‫‪317054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪11146‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪780001‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪1160152‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1843474‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪568233367‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-209.00‬‬ ‫‪766100‬‬ ‫شتهران‬ ‫وپخش‬ ‫شرکت کیسون‬ ‫هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري رنا(‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪3,152.00‬‬ ‫‪-104.00‬‬ ‫‪1019645000‬‬ ‫‪5929596287‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-40,185.00‬‬ ‫داروپخش (شیمی‬ ‫تهران‬ ‫هلدینگ‬ ‫‪117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪2234596370‬‬ ‫‪36484000‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪783524‬‬ ‫عگلسنگ‪1‬‬ ‫سشمال‬ ‫‪159049‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪-22,761.00‬‬ ‫شمالسنگ آهن‬ ‫استاندارد‬ ‫اوراق سلفسیمان‬ ‫‪873000‬‬ ‫‪5146823‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1536‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪20500‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪612.00‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪978647642‬‬ ‫‪650138261‬‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪-5.07‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫نسوزآذرآریان‬ ‫هايپارس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫فرآورده‬ ‫‪17794476‬‬ ‫‪78810000‬‬ ‫‪2615‬‬ ‫‪9385‬‬ ‫‪-125.00‬‬ ‫‪-189.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪319‬‬ ‫وانصار‬ ‫کوثر‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪158.00‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1377584‬‬ ‫‪706878‬‬ ‫‪29938‬‬ ‫‪66079‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪-259.00‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2397296160‬‬ ‫‪3816537422‬‬ ‫انصار‬ ‫بانك کوثر‬ ‫بیمه‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪1833‬‬ ‫‪281.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪40147‬‬ ‫‪10072‬‬ ‫‪1773‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-20,797.00‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪5399‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14190‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪327.00‬‬ ‫‪8.84‬‬ ‫‪787380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سپاهانشمال شرق‬ ‫نفت مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪19240‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪9554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-361.00‬‬ ‫‪-3.71‬‬ ‫‪-343.00‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪11766‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪871773‬‬ ‫‪18640‬??
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫گزارش جدید بانک مرکزی از تحوالت قیمت بازار طال نشان می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫کاهش قیمت سکه بهار آزادی در آبان ‪93‬‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬میانگی��ن قیمت فروش‬ ‫س��که بهار آزادی در هر دو نوع طرح قدیم‬ ‫و جدی��د آن در دوره یک م��اه آبان ‪ 93‬و‬ ‫همچنی��ن در طول فاصله ‪ 8‬ماه منتهی به‬ ‫پایان آبان ماه سال‌جاری نسبت به مقاطع‬ ‫زمانی مش��ابه در س��ال ‪ ،92‬برخالف سیر‬ ‫به‌ط��ور معم��ول صعودی خ��ود با کاهش‬ ‫قیمت مواجه ش��ده و ای��ن کاهش قیمت‬ ‫به وی��ژه در دوره ‪ 8‬ماه ‪ 93‬به مراتب قابل‌‬ ‫توجه‌تر به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫جزئی��ات ای��ن روی��داد ک��ه در گزارش‬ ‫اخیر بانک مرکزی از ش��اخص‌های ماهانه‬ ‫اقتصادی مربوط ب��ه آبان‌ماه و دوره ‪ 8‬ماه‬ ‫‪ 1393‬منعکس ش��ده بیانگر آن است که‬ ‫به‌وس��یله قیمت س��که بهار آزادی در دو‬ ‫طرح قدیم و جدید (طرح امام) آن در آبان‬ ‫ماه امس��ال به ترتیب به ‪ 917‬هزار و ‪514‬‬ ‫تومان و ‪ 917‬هزار و ‪ 754‬تومان رس��ید و‬ ‫ای��ن دو نرخ با توجه ب��ه قیمت ‪ 942‬هزار‬ ‫و ‪ 717‬تومانی س��که ط��رح قدیم و ‪945‬‬ ‫ه��زار و ‪ 514‬تومانی ط��رح جدید آن در‬ ‫آبان‌ماه سال گذشته‪ ،‬حاکی از کاهش ‪2/7‬‬ ‫درصدی قیمت س��که طرح قدیم وکاهش‬ ‫‪ 2/9‬درص��دی س��که به��ار آزادی با طرح‬ ‫جدید یا طرح امام است‪.‬‬ ‫در گزارش جدید بانک مرکزی همچنین‬ ‫متوس��ط بهای س��که طرح قدیم و جدید‬ ‫به��ار آزادی دربازه زمان��ی ‪ 8‬ماه فروردین‌‬ ‫تا آبان ‪ 93‬نیز به ترتیب معادل ‪ 952‬هزار‬ ‫و ‪ 916‬توم��ان و ‪ 954‬هزار و ‪ 980‬تومان‬ ‫اعالم ش��ده و با مدنظر قرار دادن نرخ‌های‬ ‫یک‌میلی��ون و ‪ 118‬ه��زار و ‪ 976‬تومانی‬ ‫س��که طرح قدی��م و یک‌میلی��ون و ‪138‬‬ ‫ه��زار و ‪ 656‬تومانی س��که طرح جدید به‬ ‫عن��وان میانگین قیمتی این دو نوع س��که‬ ‫در ‪ 8‬ماه س��ال ‪ ،92‬مشاهده می‌کنیم که‬ ‫متوس��ط قیمت ‪ 8‬ماه سکه طرح قدیم در‬ ‫س��ال‌جاری ‪ 14/8‬درص��د ارزان‌تر از دوره‬ ‫مشابه س��ال قبل شده و ارزش سکه طرح‬ ‫جدید نیز در دوره ‪ 8‬ماه امس��ال نسبت به‬ ‫‪ 8‬ماه سال ‪ ،92‬بیشتر از ‪ 16‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در همین خصوص نکته دیگری که جلب‬ ‫توج��ه می‌کند تکرار همی��ن روند کاهش‬ ‫قیم��ت س��که در آبان‌ماه س��ال گذش��ته‬ ‫اس��ت چراکه با درنظر داشتن قیمت‌های‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ 236‬هزار و ‪ 640‬تومانی و‬ ‫نیز یک‌میلیون و ‪ 241‬هزار و ‪ 680‬تومانی‬ ‫طرح‌های قدیم و جدید س��که بهار آزادی‬ ‫در آبان‌ماه سال ‪ ،91‬مالحظه خواهیم کرد‬ ‫که نوع ط��رح قدیمی این س��که در آبان‬ ‫ماه سال گذش��ته دچار افت قیمت ‪23/8‬‬ ‫درصدی شده و طرح جدید آن نیز کاهش‬ ‫‪ 3/9‬درصدی را نش��ان می‌دهد‪ .‬این اتفاق‬ ‫البت��ه در رابطه ب��ا دوره ‪ 8‬ماه س��ال ‪92‬‬ ‫نسبت به ‪ 91‬تکرار نشده و میانگین بهای‬ ‫طرح قدیمی و جدید سکه تمام بهار آزادی‬ ‫در ‪ 8‬ماه سال ‪ 1392‬در مقایسه با دوره ‪8‬‬ ‫ماه س��ال ‪ 1392‬هر کدام به ترتیب ‪28/8‬‬ ‫درصد و ‪ 32/2‬گران‌تر معامله شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوالت آبان‌ماه و ‪ 8‬ماه ‪ 93‬بازار ارز‬ ‫بخش دیگری از گ��زارش اداره آمار‌های‬ ‫اقتصادی بانک مرک��زی به تحوالت انجام‬ ‫ش��ده در مبادالت ارز‌های عمده بازار آزاد‬ ‫ته��ران پرداخته که در بخ��ش ابتدایی آن‬ ‫متوس��ط ف��روش قیم��ت دالر در آبان‌ماه‬ ‫س��ال‌جاری معادل ‪ 3‬ه��زار و ‪ 249‬تومان‬ ‫ذک��ر ش��ده و این قیم��ت در مقایس��ه با‬ ‫متوس��ط قیمت ‪ 3‬ه��زار و ‪ 12‬تومانی هر‬ ‫دالر امریکا در دوره آبان‌ماه ‪ 1392‬رشدی‬ ‫‪ 7/9‬درصدی را نش��ان می‌دهد‪ .‬در رابطه‬ ‫با میانگین قیم��ت دالر امریکا در دوره ‪8‬‬ ‫ماه امس��ال اما شاهد رشد منفی در قیمت‬ ‫این ارز رایج هس��تیم و متوس��ط قیمت ‪3‬‬ ‫ه��زار و ‪ 286/6‬تومانی ه��ر دالر در ‪ 8‬ماه‬ ‫سال گذش��ته در طول دوره ‪ 8‬ماه امسال‬ ‫معادل ‪ 2/7‬درصد ارزان‌تر شده و به ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 199‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫در گ��زارش بان��ک مرک��زی همچنی��ن‬ ‫متوس��ط قیم��ت هر یورو و ه��ر یک پوند‬ ‫انگلی��س نی��ز در آبان‌ماه ‪ 93‬ب��ه ترتیب‬ ‫‪ 4‬ه��زار و ‪ 103‬توم��ان و ‪ 5‬ه��زار و ‪176‬‬ ‫تومان اعالم شده و این دو قیمت میانگین‬ ‫یک ماه در مقایسه با مدت مشابه آبان ‪92‬‬ ‫ب��رای هر یورو مع��ادل ‪ 0/3‬درصد و برای‬ ‫هر پوند انگلی��س ‪ 7‬درصد افزایش قیمت‬ ‫را نشان می‌دهد‪ .‬متوسط قیمت ‪ 8‬ماه هر‬ ‫یورو اما در سال‌جاری ‪ 1/9‬درصد کمتر از‬ ‫قیمت میانگین آن در ‪ 8‬ماه س��ال گذشته‬ ‫بوده و از ‪ 4‬ه��زار و ‪ 358‬تومان به ‪ 4‬هزار‬ ‫و ‪ 273/5‬تومان کاهش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این اتفاق البته درخص��وص پوند انگلیس‬ ‫رخ نداده و متوس��ط به��ای ‪ 5‬هزار و ‪107‬‬ ‫تومانی ه��ر پوند انگلی��س در دوره ‪ 9‬ماه‬ ‫سال ‪ 92‬در مدت مشابه آن در سال‌جاری‬ ‫ب��ا ‪ 3/7‬درصد افزایش ب��ه ‪ 5‬هزار و ‪298‬‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط اوج تحول قیمت در بازار‌ها‬ ‫اگ��ر دو بخش مربوط ب��ه تحول قیمت‬ ‫بازار‌های معامالت س��که‪ ،‬ط�لا و ارز‌های‬ ‫عم��د ‌ه در گ��زارش جدید بان��ک مرکزی‬ ‫از ش��اخص‌های ماهانه اقتص��ادی آبان‌ماه‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫سال ‪1392‬‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫سال ‪1390‬‬ ‫سال ‪1391‬‬ ‫آبان‌ماه‬ ‫‪8‬ماه منتهی‬ ‫به آبان‬ ‫آبان‌‌ماه‬ ‫‪ 8‬ماه منتهی‬ ‫به آبان‬ ‫آبان‌ماه‬ ‫‪8‬ماه منتهی‬ ‫به آبان‬ ‫آبان‌ماه‬ ‫‪8‬ماه منتهی‬ ‫به آبان‬ ‫سکه بهارآزادی (طرح قدیم)‬ ‫‪917514‬‬ ‫(‪)-2/7‬‬ ‫‪952916‬‬ ‫(‪)-14/8‬‬ ‫‪942717‬‬ ‫(‪)-23/8‬‬ ‫‪1118976‬‬ ‫(‪)28/8‬‬ ‫‪1236640‬‬ ‫(‪)102‬‬ ‫‪868473‬‬ ‫(‪)68/6‬‬ ‫‪612451‬‬ ‫(‪)66/3‬‬ ‫‪515220‬‬ ‫(‪)59/9‬‬ ‫سکه بهار آزادی (طرح جدید)‬ ‫‪917754‬‬ ‫(‪)-2/9‬‬ ‫‪954980‬‬ ‫(‪)-16/1‬‬ ‫‪945514‬‬ ‫(‪)-3/9‬‬ ‫‪1138656‬‬ ‫(‪)32/2‬‬ ‫‪1241680‬‬ ‫(‪)108‬‬ ‫‪861205‬‬ ‫(‪)75/3‬‬ ‫‪596902‬‬ ‫(‪)74/6‬‬ ‫‪491398‬‬ ‫(‪)59/7‬‬ ‫دالر امریکا در بازار آزاد‬ ‫‪3249/2‬‬ ‫(‪)7/9‬‬ ‫‪3199/3‬‬ ‫(‪)-2/7‬‬ ‫‪3012/6‬‬ ‫(‪)-4/1‬‬ ‫‪3286/6‬‬ ‫(‪)-3/2‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫(‪)138/4‬‬ ‫‪2217/9‬‬ ‫(‪)93/3‬‬ ‫‪1316/9‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫‪1147/6‬‬ ‫(‪)9/8‬‬ ‫یورو در بازار آزاد‬ ‫‪4103/3‬‬ ‫(‪)0/3‬‬ ‫‪42735‬‬ ‫(‪)-1/9‬‬ ‫‪4091/4‬‬ ‫(‪)-0/3‬‬ ‫‪4358‬‬ ‫(‪)1/8‬‬ ‫‪4102/3‬‬ ‫(‪)124/7‬‬ ‫‪2847/7‬‬ ‫(‪)75/3‬‬ ‫‪1825/4‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫‪1624/8‬‬ ‫(‪)18/5‬‬ ‫پوند انگلیس در بازار آزاد‬ ‫‪5176/2‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪52980‬‬ ‫(‪)3/7‬‬ ‫‪4836/6‬‬ ‫(‪)-4/6‬‬ ‫‪5107‬‬ ‫(‪)-2/8‬‬ ‫‪5070‬‬ ‫(‪)138/6‬‬ ‫‪3543/8‬‬ ‫(‪)81‬‬ ‫‪2125/2‬‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪1958/1‬‬ ‫(‪)20/5‬‬ ‫مدیر عامل جدید بانک توسعه صادرات و رییس سابق سازمان بورس‪:‬‬ ‫افزایش تعامل با بانک‪ ،‬رونق بورس را به همراه دارد‬ ‫ارتب��اط بی��ن بانک و ب��ازار س��رمایه باید‬ ‫افزای��ش پیدا کن��د تا از این طری��ق بتوانیم‬ ‫شاهد رونق در بازار سرمایه باشیم‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم؛ علی صالح‌آبادی در مراسم تودیع و‬ ‫معارفه روسای سازمان بورس گفت‪ :‬در دوره‬ ‫فعالیت بنده در بازار س��رمایه اقدامات زیادی‬ ‫مانند کانون‌های تخصصی‪ ،‬توس��عه بازارهای‬ ‫مختل��ف مانند آت��ی‪ ،‬پایه‪ ،‬توافقی‪ ،‬توس��عه‬ ‫الکترونیکی بازار س��رمایه‪ ،‬اس��تقرار س��امانه‬ ‫جدید معامالت‪ ،‬س��امانه انتش��ار اطالعات و‬ ‫مرکز میان��ی امضای دیجیتال انجام ش��د و‬ ‫تاس��یس کمیته فقهی‪ ،‬تدوی��ن قوانین مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬مقررات پایین‌دس��تی‪ ،‬ارتقای شفافیت‬ ‫و نقدش��وندگی و ورود بزرگترین شرکت‌های‬ ‫تولی��دی و خدمات��ی به ب��ورس از مهم‌ترین‬ ‫اقدامات انجام شده در حوزه کیفی است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه کمی در سال‌های گذشته دو‬ ‫بورس به بورس‌های کشور اضافه شد و تعداد‬ ‫نهادهای مالی ثبت شده که در زمان تصویب‬ ‫قانون تنها شرکت‌های کارگزاری بودند نیز به‬ ‫‪ ۱۱‬نهاد افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی در ادامه به تشریح عملکرد بازار‬ ‫س��رمایه پرداخت و تصریح کرد‪ :‬در سال ‪۸۲‬‬ ‫تعداد ‪ ۸۱‬نهاد در بازار س��رمایه فعال بود که‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫امسال را با قسمت‌های مشابه این سلسله‬ ‫گزارش‌ها در دو‪ ،‬س��ه س��ال اخیر مقایسه‬ ‫کنی��م مش��اهده خواهیم ک��رد که درحد‬ ‫فاصل نیمه دوم س��ال ‪ ،1390‬تا نیمه دوم‬ ‫سال ‪ 1391‬بیش��ترین تحول قیمت‌ها در‬ ‫هر دو بازار خرید و فروش سکه‌های طالی‬ ‫رایج در بازار داخلی و بازار مبادالت ارز‌های‬ ‫عمده رخ داده و به ثبت رسیده به گونه‌ای‬ ‫که ه��م در قس��مت مربوط ب��ه تحوالت‬ ‫قیمت سکه‌های طرح قدیم و طرح جدید‬ ‫ن قیمت‬ ‫بهار آزادی و هم در بخش نوس��ا ‌‬ ‫ارز‌ه��ای عمده ـ و به‌طور مش��خص ‪ 3‬ارز‬ ‫اصلی شامل دالر امریکا‪ ،‬یورو اتحادیه اروپا‬ ‫و پوند انگلیس‪ -‬تغییرات متوس��ط قیمت‬ ‫ثبت شده در آبان ماه سال ‪ 91‬در مقایسه‬ ‫با آبان‌ماه س��ال ‪ ،90‬تمامی بیشتر از ‪100‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬همان‌طور که در جدول‬ ‫موجود در متن این گزارش نیز مش��خص‬ ‫است ارزش س��که‌های طرح قدیم و طرح‬ ‫جدی��د بهار آزادی در فاصله آبان‌ماه ‪ 90‬تا‬ ‫‪ 91‬در ب��ازار آزاد تهران بیش��تر از دو برابر‬ ‫ش��ده‌اند یعنی به��ای ط��رح قدیمی این‬ ‫س��که از ‪ 612‬ه��زار و ‪ 450‬تومان در آبان‬ ‫‪ 90‬به ی��ک میلیون و ‪ 236‬ه��زار و ‪640‬‬ ‫تومان رس��یده و قیمت طرح جدید سکه‬ ‫بهار آزادی هم ک��ه در آبان‌ماه ‪ 90‬به‌طور‬ ‫متوسط به ‪ 596‬هزار و ‪ 902‬تومان رسیده‬ ‫بود در آبان‌ماه س��ال بعد با رش��دی ‪108‬‬ ‫درص��دی تا ی��ک میلی��ون و ‪ 241‬هزار و‬ ‫‪ 680‬تومان افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫اقدامات در مورد ‪ 3‬ارز عمده ذکر شده نیز‬ ‫تکرار شده که جزئیات آن در جدول متن‬ ‫گزارش قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫جدول ‪ :1‬میانگین بهای سکه بهارآزادی و ارزهای عمده در سال ‪ 90‬تا آبان و ‪ 8‬ماه ‪( 93‬مبالغ به تومان)‬ ‫این میزان در حال حاضر‬ ‫به ‪ ۴۳۳‬نهاد رسیده است‬ ‫و تعداد کدهای معامالتی‬ ‫از ‪3/1‬میلی��ون ک��د ب��ه‬ ‫‪7/6‬میلیون افزایش یافته‬ ‫و تع��داد ش��رکت‌های‬ ‫ثبت ش��ده ه��م از ‪ ۴۳۲‬ش��رکت ب��ه ‪۶۰۵‬‬ ‫شرکت رسیده است‪ .‬وی با بیان اینکه حجم‬ ‫معامالت س��االنه از ‪۲۴‬میلیارد سهم در سال‬ ‫‪ ۸۴‬به ‪۲۳۰‬میلیارد سهم رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارزش معام�لات س��االنه ب��ورس و فرابورس‬ ‫نی��ز از ‪۵۸۰۰‬میلیارد تومان در س��ال ‪ ۸۴‬به‬ ‫‪۱۲۶‬هزار میلیارد توم��ان افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬صالح‌آبادی ادامه داد‪ :‬دفعات معامالت‬ ‫نیز در حال حاضر نس��بت به سال ‪ ۸۴‬حدود‬ ‫‪۱۱‬برابر شده و ارزش معامالت اوراق بهادار از‬ ‫‪۲۳۳‬میلیارد تومان به ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��یده است؛ به‌عالوه حجم معامالت ساالنه‬ ‫کاالیی از ‪5/1‬میلیون تن به ‪24/6‬میلیون تن‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ارزش بازار س��رمایه‬ ‫در این س��ال‌ها ‪ ۱۳‬برابر و تعداد ایستگاه‌های‬ ‫معامالت��ی هم با افزای��ش ‪5/5‬برابری مواجه‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازار سرمایه در سال‌های‬ ‫گذش��ته با فراز و نش��یب‌های زیادی همراه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل جدید بانک توس��عه صادرات‬ ‫در ادامه ب��ا بیان اینکه تمرک��ز اصلی بانک‬ ‫توس��عه صادرات به تامین منابع مالی برای‬ ‫صادرات غیرنفتی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این بانک‬ ‫عالوه بر کاال‪ ،‬روی خدمات فنی و مهندسی‬ ‫هم تمرکز دارد و در بانک توس��عه صادرات‬ ‫به جای توس��عه فیزیکی توسعه الکترونیکی‬ ‫مدنظر قرار خواهد گرف��ت و تقویت ارتباط‬ ‫بانک با بازار سرمایه توسعه ابزارها و صادرات‬ ‫به کشورهای مختلف از برنامه‌های پیش رو‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬صالح‌آب��ادی درباره‬ ‫ارتب��اط بین بانک و بازار س��رمایه نیز گفت‪:‬‬ ‫ارتباط بین بانک و بازار سرمایه باید افزایش‬ ‫پی��دا کند ت��ا از این طریق ش��اهد رونق در‬ ‫بازار سرمایه باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬رییس جدید‬ ‫از تجرب��ه و تخصص الزم برخوردار اس��ت و‬ ‫امی��دوارم با وج��ود نی��روی متخصصی که‬ ‫در بازار س��رمایه وجود دارد روند پیش��رفت‬ ‫ب��ازار را طی کند‪ .‬همچنی��ن از فعاالن بازار‬ ‫درخواس��ت می‌کنم ک��ه به ریی��س جدید‬ ‫کمک کنند تا بازار س��رمایه جایگاه خود را‬ ‫پررنگ‌تر کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سود سپرده‌های بانکی؛‬ ‫صالح یا سالح‬ ‫مدیرعامل بیمه آسیا‪:‬‬ ‫شرکت‌های بیمه‬ ‫در پرورش شتر سرمایه‌گذاری کنند‬ ‫مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به افزایش شدید نرخ دیه‬ ‫در چند سال گذشته گفت‪ :‬با توجه به نرخ‌گذاری دیه بر‬ ‫مبنای قیمت شتر‪ ،‬س��رمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در‬ ‫صنعت پرورش شتر ضروری است‪.‬‬ ‫ابراهی��م کاردگ��ر در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫جمعیت ش��تر در ایران از سال ‪ 1353‬تاکنون ‪50‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل اصلی افزایش چند برابری نرخ‬ ‫دیه در طول س��ال‌های گذشته افزایش قیمت شتر به علت کاهش تعداد آن‬ ‫در کشور بوده است‪ .‬وی با اشاره به تاثیر این عامل در افزایش ساالنه نرخ دیه‬ ‫که صنعت بیمه را از محل بیمه ش��خص ثالث دچار زیان می‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫همین دلیل یکی از پیشنهاد‌های بنده به فعاالن صنعت بیمه سرمایه‌گذاری‬ ‫شرکت‌های بیمه در پرورش شتر است‪.‬‬ ‫کاردگر تصریح کرد‪ :‬با پرورش و واردات ش��تر امکان مدیریت قیمت آن در‬ ‫کشور وجود دارد و همین مسئله مانع از رشد شدید نرخ دیه می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه آس��یا با اش��اره به مزایای اقتصادی پرورش شتر عالوه بر‬ ‫کنترل قیمت تاکید کرد‪ :‬جان انس��ان‌ها بس��یار ارزش��مند است و نمی‌توان‬ ‫نرخی برای آن تعیین کرد اما وقتی مبنای نرخ‌گذاری دیه ‪ 100‬ش��تر است‪،‬‬ ‫با کاهش جمعیت شتر‪ ،‬به یکباره نرخ دیه به شدت رشد می‌کند اما از طرف‬ ‫دیگ��ر برای مراعات مش��تریان صنعت بیمه‪ ،‬نرخ حق بیمه به نس��بت کمتر‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬کاردگر اضافه کرد‪ :‬نبود تناس��ب بین رش��د نرخ دیه و حق‬ ‫بیم ‌ه که در س��ال‌های گذشته تکرار شده است‪ ،‬موجب تضعیف صنعت بیمه‬ ‫شده و شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫در اقتصاد امروز جهان سازوکار رایج در کارکرد انواع‬ ‫بازارهای معامالت و خرید و فروش کاالها و خدمات‪،‬‬ ‫بر پایه اصل خدشه‌ناپذیر عرضه و تقاضا انجام شده و‬ ‫حیات کاری این بازارها بر این اصل تعیین‌کننده اتکا‬ ‫دارد‪ .‬برخی عوامل و متغیرهای اصلی نیز وجود دارند‬ ‫که نقش آفرینان اصل��ی و تاثیر‌گذار بر این بازارهای‬ ‫جهانی به شمار می‌روند و نرخ‌های سود بانکی در هر‬ ‫دو بخش س��پرده‌گذاری و دریافت تسهیالت در زمره‬ ‫این باالنش��ینان اثرگذار قرار می‌گیرند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫توجه دقیق‌تر به نقش��ی که هر متغیر مهم اقتصادی‬ ‫ایفا می‌کند با مدنظر قرار دادن برخی اصول مهم نظیر‬ ‫تعیین جای��گاه اصلی هر متغیر و ب��رآورد واقع‌بینانه‬ ‫از مق��دار و کیفی��ت اثر‌گ��ذاری آنها و نی��ز آگاهی از‬ ‫روش‌های بهینه‌سازی و بهبود تاثیرات مثبت هر یک‬ ‫از متغیرهایی ک��ه از درجه اهمیت باالتری برخوردار‬ ‫هس��تند راهکارهایی اس��ت که توجه ودقت کافی در‬ ‫جزئیات ه��ر کدام متضمن تداوم حضور و فعالیت در‬ ‫هربازار و حصول موفقیت در ادامه مس��یر حرکتی هر‬ ‫فعال اقتصادی خواهد ب��ود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬متغیری‬ ‫همچ��ون نرخ به��ره بانکی متغیر اصل��ی ایجاد‌کننده‬ ‫تعادل میان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض)‬ ‫و تقاضا برای آن منابع است‪ .‬نرخ بهره عاملی است که‬ ‫از یک‌طرف تاثیر زیادی بر روند تجهیز منابع بانک‌ها‬ ‫دارد و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز ش��ده را به‬ ‫نحوی کارآمدتر برای مصارف مختلف(سرمایه‌گذاری)‬ ‫تخصیص می‌دهد‪ .‬با توجه به اقدام اخیر بانک مرکزی‬ ‫درخص��وص تعیین نرخ‌های جدید س��پرده‌گذاری در‬ ‫بانک‌ها که به‌طور قطع روی نرخ‌های س��ود تسهیالت‬ ‫پرداختی ش��بکه بانکی نی��ز تاثیرگ��ذار خواهد بود‪،‬‬ ‫مروری مختصر بر نتایج تجربی در اغلب کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته و بخش عمده‌ای از کشورهای در حال‬ ‫توس��عه نش��انه‌های قابل تاملی را به تصویر می‌کشد‬ ‫می‌توان به آنها به عنوان تجارب کشورهایی که مسیر‬ ‫حرکتی مش��ابه ما داشته‌اند‪ ،‬نگاه کرد‪ .‬بر همین مبنا‪،‬‬ ‫مجموع��ه رویدادها و اقدامات انجام ش��ده در ممالک‬ ‫ذکر ش��ده نشانگر آن اس��ت که رابطه میان نرخ بهره‬ ‫(نرخ س��ود س��پرده‌گذاری) و نرخ رشد پس‌اندازهای‬ ‫بانکی(عرضه منابع مالی) رابطه‌ای مستقیم بوده ولی‬ ‫بی��ن نرخ بهره و نرخ رش��د س��رمایه‌گذاری(تقاضای‬ ‫منابع مالی) رابط��ه معکوس وجود دارد‪ .‬به‌این معنی‬ ‫ک��ه با افزایش نرخ س��ود س��پرده‌ها‪ ،‬عرضه‌کنندگان‬ ‫مناب��ع مال��ی اقدام به عرضه بیش��تر مناب��ع خود به‬ ‫بانک‌ه��ا در قال��ب ان��واع س��پرده‌گذاری‌های بانکی‬ ‫می‌کنن��د و از ط��رف دیگ��ر تقاضا‌کنن��دگان منابع‬ ‫مالی‪ ،‬که س��رمایه‌گذاران هس��تند‪ ،‬تقاض��ای خود را‬ ‫ب��رای دریافت مناب��ع مالی کمتر می‌کنن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫در اقتصاده��ای مبتنی بر س��ازوکار بازار‪ ،‬نرخ بهره از‬ ‫نقطه ت��وازن عرضه و تقاضای وجوه قابل اس��تقراض‬ ‫در بازار پول به‌دس��ت می‌آید‪ .‬حال این پرسش مطرح‬ ‫اس��ت که آیا در ایران نرخ سود بانکی می‌تواند نقشی‬ ‫مانند نرخ بهره در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار‬ ‫آزاد ایف��ا کند؟ یعنی با کاهش یا افزایش نرخ س��ود‬ ‫بانکی آی��ا می‌توانیم متغیرهای واقع��ی اقتصاد نظیر‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬رش��د اقتصادی و‪ ...‬را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهیم؟‬ ‫از دید س��رمایه‌گذاران (دیدگاه تولیدی)‪ ،‬نرخ بهره‬ ‫ارزش قس��متی از نهاده‌های تولیدی س��رمایه اس��ت‬ ‫و به‌ط��ور مس��تقیم یکی از هزینه‌ه��ای تولید هنگام‬ ‫محاسبه قیمت تمام شده محصول محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به‌ای��ن ترتیب کاه��ش یا افزایش نرخ به��ره می‌تواند‬ ‫موج��ب کاهش یا افزایش قیمت تمام‌ش��ده محصول‬ ‫ش��ود و از این طریق بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر‬ ‫بگذارد‪ .‬بر این اساس بسیاری بر این باورند که کاهش‬ ‫نرخ به��ره می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم ش��ود‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان نیز معتقدند که در بلند مدت نرخ بهره‬ ‫از ن��رخ ت��ورم انتظاری متاثر می‌ش��ود ام��ا این تاثیر‬ ‫رابطه‌ای هم اندازه و مس��اوی نیس��ت بلکه تغییرات‬ ‫نرخ بهره کمتر از تغییرات نرخ تورم انتظاری اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین عوامل تش��کیل‌دهنده بازار‪ ،‬ساختار بخش‬ ‫پول��ی و عملکرد دولت نیز نقش موثری در این روابط‬ ‫داش��ته و دارد‪ .‬البت��ه نتایج تجربی حاص��ل از تعداد‬ ‫اندک مدل‌های پردازش‌کننده و اقتصادس��نجی برای‬ ‫ایران نیز نش��ان‌دهنده این اس��ت که میان نرخ سود‬ ‫واقعی و س��طح عمومی قیمت‌ه��ا رابطه مثبت وجود‬ ‫دارد هرچن��د که حساس��یت آن پایین اس��ت‪ .‬به هر‬ ‫ترتیب برای مش��اهده تاثی��رات احتمالی و آتی اقدام‬ ‫بان��ک مرک��زی درخص��وص تثبیت نرخ س��ود اغلب‬ ‫س��پرده‌های بانکی و افزایش نرخ برخ��ی از آنها باید‬ ‫منتظر س��ایر اقدامات و اتفاقات داخلی و نیز تحوالت‬ ‫و فعل و انفعاالت جهان��ی چه در بازارهای خارجی و‬ ‫چه در عرصه سیاست بازی‌های کشورهای دیگر ماند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫سودهای بانکی‬ ‫همواره به عنوان‬ ‫رقیب بازار سرمایه‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫مدیر معامالت کارگزاری آگاه‬ ‫خبر بورس‬ ‫کاهش تقاضای اوراق‬ ‫تسهیالت مسکن در فرابورس‬ ‫ریی��س اداره ابزاره��ای نوین مال��ی فرابورس از‬ ‫کاهش ‪۳۵‬درصدی تقاضای اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫در فراب��ورس خبر داد و گفت‪ :‬دلیل اختالف قیمت‬ ‫اوراق تس��هیالت مس��کن در فراب��ورس تفاوت در‬ ‫تاریخ سررس��ید این اوراق است‪ .‬علیرضا توکلی در‬ ‫گفت‌وگو با تس��نیم در خصوص علت تفاوت قیمت‬ ‫می��ان نمادهای مختلف اوراق تس��هیالت مس��کن‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن اوراق در ‪ 24‬نماد گوناگون در بازارهای‬ ‫فرابورس ای��ران معامله می‌ش��وند و دلیل اختالف‬ ‫قیم��ت میان آنه��ا‪ ،‬تفاوت در تاریخ سررس��ید این‬ ‫اوراق و م��دت عمر آنهاس��ت‪ .‬رییس اداره ابزارهای‬ ‫نوی��ن مالی فرابورس با بیان اینک��ه هر ورقه اوراق‬ ‫تس��هیالت مسکن دو س��ال عمر مفید دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این اوراق هرچه به سررس��ید نزدیکتر باشند‬ ‫قیمت کمت��ری را نیز خواهند داش��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫قیمت کنونی اوراق تس��هیالت مسکن در فرابورس‬ ‫نیز گفت‪ :‬در حال حاضر دادوستد این اوراق در مرز‬ ‫‪80‬هزار تومان در نوس��ان است که دلیل اصلی این‬ ‫کاهش قیمت نس��بت به چند ماه گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫نسبت عرضه به تقاضا است‪.‬‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان بورس‪ ،‬وزیر اقتصاد تاکید کرد‬ ‫پنج انتظار دولت از بازار سرمایه‬ ‫حسین صالحی‬ ‫س��ودهای بانکی هم��واره به عن��وان رقیب بازار‬ ‫سرمایه به‌شمار می‌آید‪ .‬درحال حاضر سرمایه‌گذاری‬ ‫در بازار پول بسیار به نفع سرمایه‌گذاران است‪ ،‬زیرا‬ ‫بانک‌ها بدون داش��تن ریسک‪ ،‬س��ودهای باالیی را‬ ‫برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورند اما در بازار‬ ‫سرمایه افراد با قبول ریسک‌‪ ،‬میزان سود کمتری را‬ ‫به دس��ت می‌آورند‪ .‬در نتیجه رغبت سرمایه‌گذاران‬ ‫برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر هزین��ه فرصت در بازار س��رمایه‬ ‫باالست و به دلیل مشکالت صنعت بانکداری احتمال‬ ‫کاه��ش میزان س��ودهای بانک��ی نیز وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه می��زان ‪ p/e‬در بازار س��رمایه نیز افزایش‬ ‫نمی‌یابد‪ .‬از س��وی دیگر مش��اهده می‌کنیم که ‪70‬‬ ‫درصد بازار س��رمایه تحت‌تاثی��ر عوامل بین‌المللی و‬ ‫داخل��ی مانند کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین‬ ‫افزایش قیمت دالر قرار گرفته است‪ .‬بسیاری از افراد‬ ‫ب��ا توجه به رون��د بازار پیش‌بین��ی می‌کنند که بازار‬ ‫سرمایه روند چندان مناسبی را تا پایان سال نداشته‬ ‫باش��د و سرمایه‌گذاران نتوانند از صنایع بورسی سود‬ ‫خوبی را کس��ب کنند‪ ،‬به همین دلیل س��رمایه‌های‬ ‫خ��ود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫نقدینگی از بخش مولد یعنی بازار س��رمایه به سوی‬ ‫بخ��ش غیرمولد یعن��ی بانک‌ها روانه می‌ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫سرمایه‌گذاران نگاه کوتاه‌مدت به بازار سرمایه نداشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬به‌طور قط��ع در مدت یک‌س��ال می‌توانند‬ ‫س��ودهای مناسبی را به دس��ت آورند اما بسیاری از‬ ‫افراد با دید کوتاه‌مدت به بازار سرمایه نگاه می‌کنند‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط اقتصادی بین‌المللی و سیاست‌های‬ ‫داخلی کش��ور‪ ،‬برای تزریق نقدینگی به بازار سرمایه‬ ‫باید منتظر بمانیم تا ش��رایط اقتصاد جهانی تثبیت‬ ‫شود و از سوی دیگر شرایط سیاسی ایران و مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای ‪ 5+1‬به نتیجه برس��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫بودجه سال ‪ ،94‬قیمت نفت ‪ 72‬دالر و سهم صندوق‬ ‫توس��عه نیز ‪ 20‬درصد تعیین شده است‪ ،‬در صورتی‬ ‫که براساس قانون برنامه ‪ 5‬ساله توسعه این سهم باید‬ ‫‪ 32‬درصد باشد‪ .‬البته محاسبات نشانگر آن است که‬ ‫به احتمال زیاد دولت در س��ال ‪ 94‬با معادل ‪20‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان کس��ری بودجه روبه‌رو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫دولت برای جبران کسری بودجه راه‌های بسیاری را‬ ‫دارد ک��ه از آن جمله می‌توان به افزایش قیمت دالر‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬اگر قیم��ت دالر افزایش یابد‪ ،‬بورس هم‬ ‫می‌توان��د با یک تاخیر زمانی از ای��ن افزایش قیمت‬ ‫منتفع ش��ود ولی اگر دولت همچنان سیاس��ت‌های‬ ‫انقباضی و رک��ود تورمی‌اش را در پیش بگیرد‪ ،‬رکود‬ ‫بیشتر خواهد ش��د و صنایع نیز تحت فشار بیشتری‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬از س��وی دیگر اگر مذاکرات هسته‌ای‬ ‫به نتیجه برسد‪ ،‬بازار سرمایه می‌تواند بازاری ارزشمند‬ ‫برای س��رمایه‌گذاران به ش��مار آی��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بهتری��ن راه آن اس��ت که س��هامداران اندکی صبور‬ ‫باش��ند و به فروش سهام خود اقدام نکنند زیرا عالوه‬ ‫ب��ر آنکه به ریزش بازار دامن می‌زنند موجب خواهند‬ ‫شد که سرمایه‌های‌شان روزبه‌روز کاهش یابد‪ .‬اکنون‬ ‫قیمت‌ها در بازار س��رمایه به کف خود رس��یده و به‬ ‫عبارتی سهم‌ها ارزنده هستند‪ ،‬بنابراین بهتر است که‬ ‫سهامداران اقدام به فروش سهم‌های خود نکنند و به‬ ‫آینده بازار نگاه کنند‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬روز گذش��ته وزیر اقتص��اد در جمع‬ ‫مس��ئوالن و مدیران حوزه بانک و ب��ورس با برگزاری‬ ‫مراس��م تودیع و معارفه به طور رسمی کلید ساختمان‬ ‫مالصدرا را به دس��ت محمد فطانت‌فرد‪ ،‬رییس جدید‬ ‫س��ازمان بورس سپرد و ضمن قدردانی از زحمات علی‬ ‫صالح‌آبادی‪ ،‬پس از نزدیک به یک دهه فعالیت وی در‬ ‫عرصه بازار سرمایه‪ ،‬او را راهی بازار پول و مدیر عاملی‬ ‫بانک توسعه صادرات کرد‪.‬‬ ‫اما در جریان این مراس��م‪ ،‬علی طیب‌نیا به انتظارات‬ ‫دولت از بازار س��رمایه اشاره و به طور صریح ‪ 5‬وظیفه‬ ‫مهم این بازار را در اقتصاد کشور تشریح کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذش��ته در مراسم‬ ‫تودیع و معارفه رییس س��ازمان ب��ورس و مدیر عامل‬ ‫بانک توس��عه صادرات ب��ه ایراد س��خنانی پرداخت و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬از س��ال‌های دور بنگاه‌های اقتصادی دچار‬ ‫تنگن��ای مالی و اقتص��ادی در حوزه تامی��ن اعتبارات‬ ‫بوده‌ان��د که علت اصلی آن هم کمبود نقدینگی عنوان‬ ‫می‌شده است‪.‬‬ ‫علی طیب‌نیا ب��ا تاکید بر اینکه توس��عه بازار پول و‬ ‫س��رمایه از پیش‌نیازهای اصلی تامین نیاز بخش تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بازارهای مالی در هر کش��وری از‬ ‫چند رکن سرمایه‪ ،‬پول و تامین مالی خارجی برخوردار‬ ‫می‌ش��وند؛ در دولت وظیفه بازار س��رمایه تامین مالی‬ ‫بلندم��دت و همچنی��ن تامی��ن س��رمایه در گ��ردش‬ ‫بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مشخص شده اما اکنون این‬ ‫کار را بانک‌ها انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته در بازار‬ ‫سرمایه اقدامات موثر و مفیدی انجام شده و ارزش بازار‬ ‫س��هام به شدت افزایش یافته اس��ت‪ .‬کما اینکه تعداد‬ ‫سهامداران نیز تقویت ش��ده است‪ .‬هم‌اکنون اشخاص‬ ‫حقیق��ی ب��ه صورت موث��ر در ب��ازار س��رمایه فعالیت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هنوز بازار س��رمایه به‬ ‫جایگاه واقعی خود نرسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز بازارهای‬ ‫ما بانک محور هس��تند و باید سیاس��ت‌هایی را به کار‬ ‫بگیریم ت��ا بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار س��رمایه‬ ‫تامین مالی انجام دهند‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا در ادامه به بی��ان انتظاراتی ک��ه دولت از‬ ‫ب��ازار س��رمایه دارد‪ ،‬پرداخ��ت و گفت‪ :‬بازار س��رمایه‬ ‫بای��د با تقوی��ت الزامات حاکمیت ش��رکتی و حمایت‬ ‫از س��هامداران اطمینان و اعتماد را نس��بت به بورس‬ ‫افزایش دهد کما اینکه در س��بد شرکت‌های پذیرفته‬ ‫شده در بورس نیز باید تنوع ایجاد شود‪ ،‬نه اینکه چند‬ ‫بخ��ش خاص نقش اصلی را در بازار س��رمایه به عهده‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازار س��رمایه بر پای��ه اعتماد و عدالت بنا‬ ‫ش��ده‪ ،‬بنابراین ه��ر عاملی که به این عدالت خدش��ه‬ ‫وارد کن��د‪ ،‬پایه‌های این بازار را می‌لرزاند‪ .‬ش��فافیت و‬ ‫جلوگیری از رانت اطالعاتی و ارتقای اس��تانداردها باید‬ ‫در دستور کار بازار سرمایه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد ارتباط با کانون‌های تخصصی مردم نهاد‬ ‫را از دیگر انتظارات دولت از بازار س��رمایه برش��مرد و‬ ‫گفت‪ :‬من از زمانی که وزیر ش��دم‪ ،‬ارتباطم را با بخش‬ ‫خصوص��ی افزای��ش دادم ک��ه نمونه آن فعال ش��دن‬ ‫جلسات شورای گفت‌وگو است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ر ض��رورت ارتب��اط ب��ا نهاده��ای‬ ‫بین‌المللی و فعال ش��دن س��رمایه‌گذاری‌های خارجی‬ ‫در بازار س��رمایه تاکید کرد و اف��زود‪ :‬تحریم‌ها دیر یا‬ ‫زود س��اقط می‌ش��وند‪ ،‬هر چند هم‌اکنون نیز تحریم‌ها‬ ‫شکس��ت خورده‌ان��د اما بای��د جهش الزم برای رش��د‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫اقتصادی کش��ور با سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌وجود سود شرکت‌ها در سال ‪ 92‬معادل ‪ 18‬درصد رشد داشته‬ ‫آید‪ .‬طیب‌نیا همچنین گفت‪ :‬توس��عه ابزارها به تنهایی و نسبت ‪ P/E‬نیز از ‪ 7/2‬مرتبه با کاهش ‪ 33‬درصدی به‬ ‫کافی نیست‪ ،‬بلکه باید فرهنگ سهامداری نیز افزایش ‪ 5/3‬مرتبه رسیده است که این می‌تواند نشان از ارزنده‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بودن قیمت سهام باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا طرح این س��وال که چرا ای��ن کاهش‌ها اتفاق‬ ‫‹ ‹حرکت از بانک محوری به بازار محوری‬ ‫در این مراس��م رییس جدید س��ازمان بورس و اوراق افتاد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای پاس��خ این پرسش به ریسک‌های‬ ‫بهادار گفت‪ :‬س��ال‌های گذش��ته زحمات زی��ادی برای سیس��تماتیک توجه شود که بخش��ی از این موضوع به‬ ‫توس��عه بازار سرمایه کشیده شده و هم‌اکنون نیز حجم شایعات ش��کل گرفته و فضای غبارآلود برمی‌گردد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که در همین مدت محدود در رایزنی‌های‬ ‫زیادی کار پیش روی ماست‪.‬‬ ‫محم��د فطانت‌فرد با بیان اینکه در طراحی بازار اوراق انجام ش��ده با بخش‌های تصمیم‌گیرنده کالن اقتصادی‬ ‫بهادار اقدامات خوبی انجام ش��ده‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در نگاه من مقرر ش��ده ت��ا همه ارکان نظام و دول��ت برای رفع این‬ ‫ابهام��ات و برگردان��دن رون��ق به‬ ‫این طراحی به مثاب��ه طراحی خودرو‬ ‫بازار س��رمایه کم��ک کنند‪ ،‬تا در‬ ‫اس��ت که هم‌اکنون باید به تولید انبوه‬ ‫بازار سرمایه بر پایه‬ ‫برسد و تولید انبوه وظیفه‌ای است که اعتماد و عدالت بنا شده‪ ،‬کوتاه‌مدت ش��اهد رفع ابهامات و‬ ‫برگرداندن رونق به بازار س��رمایه‬ ‫باید هم‌اکنون به آن توجه کرد‪.‬‬ ‫بنابراین هر عاملی که به‬ ‫باش��یم و آث��ار و تبع��ات بهب��ود‬ ‫وی با اشاره به اینکه بانک‌ها متعهد‬ ‫این عدالت خدشه وارد‬ ‫ناش��ی از این تصمیم��ات در بازار‬ ‫ش��ده‌اند تا ‪ 260‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫ب��ه تامین مالی بنگاه‌ه��ا کمک کنند‪ ،‬کند‪ ،‬پایه‌های این بازار‬ ‫س��رمایه احساس شود‪ .‬فطانت‌فرد‬ ‫را می‌لرزاند‪ .‬شفافیت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬س��ازمان بورس تمام‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬س��هم بازار س��رمایه از‬ ‫و جلوگیری از رانت‬ ‫تالش خ��ود را انج��ام می‌دهد تا‬ ‫تامی��ن مال��ی ان��دک بوده و نس��بت‬ ‫اطالعاتی و ارتقای‬ ‫نظارت‌ها در چارچوب قانون باشد‬ ‫تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص‬ ‫و س��هامدار حقیق��ی و حقوقی را‬ ‫ملی کمتر از ‪ 10‬درصد اس��ت‪ .‬در این‬ ‫استانداردها باید در‬ ‫زمینه باید بازار س��رمایه حجم باالیی دستور کار بازار سرمایه هرگز از نظر دور نخواهیم داش��ت‬ ‫و تالش می‌ش��ود صدای مناسبی‬ ‫برای تامین مالی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫قرار گیرد‬ ‫از بازار سرمایه برای تصمیم‌گیران‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن ام��ر محقق‬ ‫ب��ه گ��وش برس��د‪ .‬وی در پایان‬ ‫نمی‌ش��ود مگر اینکه محی��ط قانونی‬ ‫اطراف ما نگاه یکس��انی به بانک و بازار س��رمایه داشته خاطرنشان کرد‪ :‬امیدوارم در مجموع یک برنامه منسجم‬ ‫باش��د و مشخص شود که این دو رقیب هم نیستند و با برای فعاالن بازار سرمایه رقم زنیم که موفقیت این کار‬ ‫همکاری در کنار یکدیگر ب��ه فعالیت خود ادامه دهند‪ ،‬به حمایت تمامی اهالی بازار س��رمایه نیاز دارد و تالش‬ ‫بنابراین باید نگاه تصمیم‌گیران کش��ور به سیاستگذاری می‌ش��ود ت��ا در کوتاه‌مدت راهکارهایی برای بازگش��ت‬ ‫رونق به بازار سرمایه اندیشیده شود‪.‬‬ ‫یکسان در بانک و بازار سرمایه باشد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد‪‹ ‹ :‬وجود ‪ 7/6‬میلیون کد سهامداری‬ ‫در مراس��م تودیع و معارفه علی صالح‌آبادی و محمد‬ ‫این توازن باید به گونه‌ای رقم بخورد که به بازار سرمایه‬ ‫در کن��ار بانک‌ها به صورت متعادل نگاه ش��ود و اقتصاد فطانت‌فرد‪ ،‬رییس س��ابق س��ازمان بورس و مدیر عامل‬ ‫بازارمحور نیز شکل بگیرد که این امر الزمه رشدو‌توسعه بانک توس��عه صادرات در حالی پ��س از نزدیک به یک‬ ‫اقتصاد است‪.‬‬ ‫دهه‪ ،‬سکان بازار سرمایه را به دست رییس جدید سپرد‪،‬‬ ‫فطانت‌فرد با اشاره به نوسان روزهای اخیر گفت‪ :‬باید که از وجود ‪ ۸۱‬نهاد مالی و ‪ 7/6‬میلیون کد سهامداری‬ ‫به دلیل این نوس��ان توجه شود‪ ،‬به طوری‌که پیش‌بینی در بورس خبرداد‪.‬‬ ‫سقوط شاخص بورس به کانال ‪ 69‬هزار واحدی‬ ‫ص کل بورس با سقوطی‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬در نخس��تین روز هفته‪ ،‬ش��اخ ‌‬ ‫‪ 448‬واحدی به کانال ‪ 69‬هزار واحدی وارد ش��د‪ .‬این در حالی بود که با‬ ‫رشد بازار در هفته نیمه‌تعطیل گذشته سرمایه‌گذاران امیدوار بودند تا در‬ ‫نخس��تین روز کاری هفته‪ ،‬بازار سهام روندی جدید و صعودی را در پیش‬ ‫از تاالر حافظ‪ ،‬در نتیجه معامالت روز گذش��ته‬ ‫بگی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��هامداران بیش از ‪ 470‬میلیون سهم را داد و ستد کردند که ارزش این‬ ‫مب��ادالت بیش از یک‌هزار و ‪ 246‬میلیارد ریال ب��ود و در ‪ 39‬هزار نوبت‬ ‫معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اخص کل ب��ا افت��ی ‪ 448‬واحدی ب��ه ع��دد ‪ 69‬هزار و‬ ‫‪ 705‬رس��ید‪ .‬نماده��ای هلدین��گ خلیج‌فارس‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬بانک‬ ‫ص��ادرات و بانک تجارت با بیش��ترین تاثیر منفی بر این متغیر باعث افت‬ ‫آن ش��دند‪ .‬این درحالی بود که نمادهای چادرملو و ایران ترانس��فو امروز‬ ‫ص کل ثبت کردند‪ .‬شاخص صنعت نیز در‬ ‫بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخ ‌‬ ‫این روز ‪ 368‬واحد نزولی ش��د‪ .‬همچنین شاخص‌های بازار نخست و دوم‬ ‫به ترتیب ‪ 143‬و ‪2‬هزار و ‪ 114‬واحد افت کردند‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته گروه ش��یمیایی‌ها با بیشترین حجم و ارزش‬ ‫معام�لات در ص��در برتری��ن گروه‌های بازار ق��رار گرفتند‪ .‬گ��روه خودرو‬ ‫و مال��ی نیز در رده‌های بعدی نشس��تند‪ .‬در میان ش��اخص‌های صنعتی‪،‬‬ ‫شاخص زغال‌سنگ‪ ،‬محصوالت چوبی و دستگاه‌های برقی بیشترین رشد‬ ‫را داش��تند‪ .‬در میان نمادهای بورس��ی نیز صدرنش��ینی بازار با بیشترین‬ ‫رش��د قیمت متعلق به نمادهای زغال‌سنگ نگین طبس‪ ،‬قطعات اتومبیل‬ ‫عل��ی صالح‌آبادی‪ ،‬مدی��ر عامل جدید بانک توس��عه‬ ‫صادرات در جلس��ه معارفه خود ک��ه با حضور وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬مسئوالن و مدیران انجام شد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬حدود ‪ 10‬س��ال از فعالیت من در بازار س��رمایه‬ ‫می‌گ��ذرد و کار خ��ود را به عنوان دبی��رکل کارگزاران‬ ‫بورس ش��روع کردم‪ .‬حجم انبوهی از کار وجود داش��ت‬ ‫و نگاه کلی حاکم بر بازار س��رمایه دارای ‪ 3‬رویکرد است‬ ‫و در ح��ال حاضر وجود نهاد ناظر بازار س��رمایه‪ ،‬بورس‬ ‫کاال و انرژی‪ ،‬ش��رکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی‪ ،‬کانون‬ ‫کارگزاران س��رمایه‌گذاری‪ ،‬توس��عه بازارهای آتی‪ ،‬پایه‬ ‫توافق��ی‪ ،‬دارایی فکری و مالی از جمل��ه اقدامات انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬رییس سابق س��ازمان بورس گفت‪ :‬توسعه‬ ‫ابزاره��ای مالی‪ ،‬اوراق مس��کن‪ ،‬صکوک‪ ،‬س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬گواهی س��پرده‪ ،‬اوراق مش��ارکت‪ ،‬از دیگر‬ ‫اقدامات انجام ش��ده است‪ .‬صالح‌آبادی به نهادهای مالی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬گسترش شرکت‌های تامین سرمایه و‬ ‫انواع صندوق‌ها به همراه توسعه الکترونیک بازار سرمایه‪،‬‬ ‫استقرار س��امانه معامالت آنالین شرکت‌ها‪ ،‬سامانه تاالر‬ ‫مجازی و تاس��یس کمیت��ه فقهی در بورس و توس��عه‬ ‫ابزارهای مالی از دیگر اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی قانون اوراق بهادار‪ ،‬برنامه پنجم و ابزارهای مالی را‬ ‫از قوانین این بخش دانست و گفت‪ :‬بازار سرمایه را باید‬ ‫در راستای توسعه کمک کرد و نیز فرهنگ سهامداری‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ارتق��ای ش��فافیت و نقدش��وندگی‪ ،‬ورود بزرگتری�� ‌‬ ‫شرکت‌های دولتی و تولیدی به بازار‪ ،‬ارتقای شرکت‌های‬ ‫کارگزاری در بازار‪ ،‬ارتقای جایگاه بازار برای تأمین مالی‬ ‫ش��رکت‌ها بخش دیگری از فعالیت‌های انجام ش��ده در‬ ‫این سال‌ها است‪.‬‬ ‫وی در ح��وزه کمی به تعداد بورس‪ ،‬فرابورس و بورس‬ ‫انرژی اش��اره کرد و گفت‪ :‬همچنین بورس کشاورزی با‬ ‫فلزات ادغام شده است‪ .‬در گذشته ‪11‬نهاد مالی داشتیم‬ ‫که به ‪ 81‬نهاد رس��یده همچنین ‪ 433‬نهاد ثبت شده و‬ ‫‪ 12‬ابزار مالی وجود دارد‪ 7/6 .‬میلیون کد س��هامداری‪،‬‬ ‫‪ 6/5‬ش��رکت س��هامی عام و حجم مبادالت ‪ 16/5‬برابر‬ ‫ش��ده اس��ت و ‪ 126‬هزار میلیارد تومان ارزش س��هام‬ ‫فرابورس بوده و معام�لات برخط به ‪ 30‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده و کاالهای پذیرفته شده به ‪ 130‬کاال ارتقا یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬بیمه ملت‪ ،‬نیرو ترانس‪ ،‬شیش��ه و گاز‪ ،‬تکنوتار و ایران ترانسفو بود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نماده��ای هلدینگ خلیج‌فارس‪ ،‬س��یمان خ��زر‪ ،‬خاک چینی‬ ‫ایران‪ ،‬حمل‌ونقل پتروش��یمی‪ ،‬تامین ماس��ه ریخته‌گری‪ ،‬نصیر ماشین و‬ ‫س��رمایه‌گذاری توس��عه آذربایجان با بیش��ترین کاهش قیمت در انتهای‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در بازار این روز س��هامداران در پایان س��اعت معامالت س��نگین‌ترین‬ ‫صف‌های خرید را برای نمادهای بیمه آس��یا‪ ،‬ایران ترانسفو‪ ،‬ماشین‌سازی‬ ‫اراک‪ ،‬گلوکوزان‪ ،‬شیشه و گاز‪ ،‬داروسازی سینا و سرمایه‌گذاری ساختمان‬ ‫ایران تش��کیل دادند‪ .‬این درحالی بود ک��ه طوالنی‌ترین صف‌های فروش‬ ‫در نمادهای هلدینگ خلیج‌فارس‪ ،‬آبادگران ایران‪ ،‬نوس��ازی و س��اختمان‬ ‫تهران‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و‬ ‫پارس الکتریک تشکیل شد‪.‬‬ ‫همچنین در این روز نماد سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با معامله بلوکی‬ ‫‪ 159‬میلیون س��هم به ارزش ‪ 392‬میلیارد ریال بیش��ترین حجم و ارزش‬ ‫معامالت را داشت‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه گ�زارش‪ :‬اعتی��اد ب��ه موادمخدر و‬ ‫روان‌گردان‌ها یک��ی از مهم‌ترین معضالتی‬ ‫اس��ت که دامان جامع��ه ایران��ی و به‌‌ویژه‬ ‫جوان��ان و نوجوانان را گرفته اس��ت و گاه و‬ ‫بی‌گاه تلنگر دردآوری را به مس��ئوالن زده‬ ‫و آن��ان را به مب��ارزه با اعتی��اد در جامعه‬ ‫مصمم‌تر می‌‌کند‪ .‬متاسفانه اعتیاد در سطح‬ ‫جامعه به گونه‌ای خودنمایی می‌کند که به‬ ‫عقی��ده برخی از مردم‪ ،‬مبارزه و ریش��ه‌کن‬ ‫کردن آن‪ ،‬غیرقابل باور می‌باش��د اما آیا به‬ ‫درستی چنین است؟‬ ‫تو‌گوی��ی را با دکتر‬ ‫در همی��ن رابطه گف ‌‬ ‫مهران خوش‌س��لوک وکیل دادگس��تری و‬ ‫مدرس دانشگاه ترتیب داده‌ایم که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €علل گرای�ش جوانان و نوجوانان به‬ ‫موادمخدر چیس�ت؟ آیا در این زمینه‬ ‫آسیب‌شناسی صورت گرفته است؟‬ ‫برخی از مهم‌ترین علل گرایش جوانان و‬ ‫نوجوانان به موادمخدر عبارتند از‪ :‬مصرف‬ ‫موادمخدر به‌وسیله والدین در منزل و در‬ ‫انظار فرزندان؛ اعتیاد سایر اعضای خانواده‬ ‫مانند ب��رادران و خواهران به موادمخدر و‬ ‫روان‌گردان‌ه��ا و تهیه مواد برای این افراد‬ ‫به‌وسیله س��ایر فرزندان خانواده و مصرف‬ ‫م��واد در مقابل دیدگان جوانان‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و اطفال؛ حمل‪ ،‬نگهداری‪ ‌،‬خرید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫بس��ته‌بندی و عرض��ه م��واد در من��زل‬ ‫به‌وس��یله والدین؛ زندگ��ی در محله‌های‬ ‫آل��وده به جرای��م مربوط ب��ه موادمخدر؛‬ ‫تاثیرپذی��ری از افراد آل��وده به موادمخدر‬ ‫از طری��ق دوس��تی ب��ا آن��ان در محله یا‬ ‫هم‌کالس��ی ب��ودن در مدرس��ه؛ تولی��د‬ ‫آس��ان مواد روان‌گ��ردان و توهم‌آور حتی‬ ‫در آزمایش��گاه‌های خانگی؛ س��هولت در‬ ‫دسترس��ی و خرید موادمخدر به‌ویژه مواد‬ ‫روان‌گردان در ش��هر‪ ،‬پارک‌ه��ا و مناطق‬ ‫آل��وده؛ نبود نظ��ارت والدین ب��ر جریان‬ ‫دوستیابی فرزندان؛ معتاد کردن نوجوانان‬ ‫و جوان��ان به منظ��ور سوءاس��تفاده‌های‬ ‫جنس��ی مک��رر و سوءاس��تفاده از آن��ان‬ ‫ب��رای ف��روش موادمخدر و آل��وده کردن‬ ‫س��ایر دوس��تان و هم‌کالس��ی‌‌ها؛ ایجاد‬ ‫هیج��ان کاذب ب��ا مص��رف موادمخدر و‬ ‫روان‌گردان ک��ه این عامل حتی در ایجاد‬ ‫روابط جنس��ی پرخطر تاثیرگذار بوده و از‬ ‫مهم‌ترین علل انتق��ال ویروس ‪ H.I.V‬و‬ ‫بیماری ایدز محسوب می‌شود؛ ترویج این‬ ‫باور غلط که اس��تعمال و مصرف شیش��ه‬ ‫و مواد روان‌گ��ردان می‌تواند باعث الغری‬ ‫افراد شود که متاسفانه بیشترین قربانیان‬ ‫این مورد دختران هستند و علل دیگر که‬ ‫شاید از حوصله این بحث خارج باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫باشعار‪،‬معضلاعتیادحلنمیشود‬ ‫€ €آی�ا آم�اری از تع�داد دانش‌آموزان‬ ‫معتاد وجود دارد؟‬ ‫به‌ط��ور کلی آم��ار دقیقی از معت��ادان در‬ ‫کش��ور وجود ندارد و فقط براس��اس برخی‬ ‫آمارهای اعالم ش��ده که صحت و س��قم آن‬ ‫برعهده مس��ئوالن اعالم‌کننده است‪ ،‬بیش از‬ ‫‪2‬میلیون نفر و با عنای��ت به آمارهای دیگر‪،‬‬ ‫بیش از ‪3‬میلیون معتاد در کشور وجود دارد‬ ‫ک��ه ‪9‬درصد از این اف��راد را دختران و زنان‬ ‫معت��اد تش��کیل می‌دهن��د‪ .‬در حقیقت اگر‬ ‫این آم��ار را مالک عمل ق��رار دهیم؛ درصد‬ ‫دانش‌آموزان معتاد در س��طح کش��ور بسیار‬ ‫پایین به نظر می‌رس��د ولی چنانچه وضعیت‬ ‫کنون��ی جامع��ه را ب��دون هرگون��ه قضاوت‬ ‫ناعادالنه مورد بررس��ی قرار دهیم‪ ،‬مالحظه‬ ‫می‌کنی��م ک��ه تع��داد دانش‌آموزان پس��ر و‬ ‫دختر معت��اد در جامعه کم نیس��ت و حتی‬ ‫این آم��ار مدام در حال افزایش اس��ت‪ .‬پس‬ ‫اگر تاکنون به مبارزه با این معضل در جامعه‬ ‫پرداخته‌ایم‪ ،‬الزم اس��ت با پررنگ کردن این‬ ‫موض��وع‪ ،‬خانواده‌ه��ا را نیز با خود همس��و‬ ‫ک��رده و آنان را درباره مبارزه با اعتیاد به‌طور‬ ‫هدفمند و صحیح تهییج کنیم‪ .‬الزم است به‬ ‫این مهم توجه شود‪ .‬نمی‌توان آمار دقیقی از‬ ‫دانش‌آموزان معتاد به دس��ت آورد‪ ،‬هر چند‬ ‫ک��ه فراوانی اعتیاد در میان مردان به فراوانی‬ ‫این موضوع در میان دانش‌آموزان پس��ر نیز‬ ‫تسری یافته و تعداد دانش‌آموزان پسر معتاد‬ ‫از دانش‌آموزان معتاد دختر بیشتر است‪.‬‬ ‫€ €بحث�ی ک�ه از س�وی بس�یاری از‬ ‫کارشناسان مدت‌هاست که مطرح شده‪،‬‬ ‫طرح این سوال اس�ت که آیا فرد معتاد‬ ‫مجرم است یا بیمار؟‬ ‫با اس��تناد ب��ه اصل قانونی ب��ودن جرایم‬ ‫و مجازات‌ه��ا و با اس��تناد به م��اده‪ 2‬قانون‬ ‫مجازات اس�لامی مص��وب ‪« :1392/2/1‬هر‬ ‫رفت��اری اع��م از فع��ل یا ترک فع��ل که در‬ ‫قان��ون برای آن مجازات تعیین ش��ده‪ ،‬جرم‬ ‫محسوب می‌شود‪ ».‬یعنی مصرف موادمخدر‬ ‫و روان‌گ��ردان که در قانون برای آن مجازات‬ ‫تعیین شده‪ ،‬جرم بوده و در جمله جرایم قرار‬ ‫دارد ولی با توجه به نوع جلب حمایت ملی به‬ ‫نظر می‌رسد مرتکبان این جرم‪ ،‬بیمار معرفی‬ ‫ش��ده‌اند تا بتوان برای ریش��ه‌کن کردن این‬ ‫ج��رم اقدامی همه‌جانبه ب��ا حمایت دولت و‬ ‫سازمان‌های ذی‌ربط از قبیل بهزیستی انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫€ €این قانون در باره نوجوانان و جوانان‬ ‫چگونه تعریف می شود؟‬ ‫با ذکر تقسیم‌بندی س��نی و مجازات‌های‬ ‫تعیین ش��ده در قانون‪ ،‬مالحظه می‌شود که‬ ‫درباره مرتکبان نوج��وان و جوان موادمخدر‬ ‫(دانش‌آم��وزان مرتکب) خ�لأ قانونی وجود‬ ‫نداشته و مجازات‌های تعیین شده نیز کافی‬ ‫به نظر می‌رس��د‪ .‬از نظر درم��ان و بازپروری‬ ‫معت��ادان این رده س��نی نی��ز قانونگذار در‬ ‫قانون اصالح قانون مب��ارزه با موادمخدر‪ ،‬به‬ ‫مراکز بازپ��روری دولتی و غیردولتی و حتی‬ ‫خصوصی اش��اره کرده و معتادان نیاز به اخذ‬ ‫گواهی از مرکز یاد شده دارند اما معضلی که‬ ‫پ��س از ترک این گروه س��نی پیش می‌آید‪،‬‬ ‫اعتیاد دوباره آنان به مواد است‪ .‬ترک اعتیاد‪،‬‬ ‫چ��ه در کمپ‌ه��ای دولت��ی و غیردولتی به‬ ‫عمل آید و چه در مراکز درمان س��وءمصرف‬ ‫موادمخ��در انجام پذیرد‪ ،‬تا زمانی که بس��تر‬ ‫مناس��بی در اجتماع ایجاد نش��ود و جامعه‬ ‫رو به س��وی عاری ش��دن از ای��ن جرم ‪-‬یا‬ ‫حت��ی بیماری‪ -‬حرکت نکن��د‪ ،‬باز هم خطر‬ ‫ی جدی برای نوجوان��ان و جوانان‬ ‫و تهدی��د ‌‬ ‫خواهد بود‪ ،‬بنابراین پیشنهاد می‌شود که در‬ ‫درجه اول برخورد مس��تمر و جدی با عوامل‬ ‫و خرده‌فروش��ان توزیع موادمخدر در سطح‬ ‫جامعه به عم��ل آید‪ ،‬چون مانورهای ادواری‬ ‫این جرم را ریش��ه‌کن نمی‌کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫آموزش‌ه��ای الزم برای خانواده‌ه��ا در نظر‬ ‫گرفت ‌ه شود تا از طریق آموزش‌های مجازی‪،‬‬ ‫از راه دور ی��ا حتی چاپ کتابچه و بروش��ور‪،‬‬ ‫والدی��ن با ای��ن معضل در می��ان فرزندان و‬ ‫دانش‌آموزان آش��نا شده و راه‌های تشخیص‬ ‫اعتیاد فرزندان را فرا گیرند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫باید شرایط عضویت آسان نوجوانان و جوانان‬ ‫در باش��گاه‌های مختلف ورزش��ی مهیا شود‪.‬‬ ‫ورزش کردن‪ ،‬چه به‌ص��ورت انفرادی و چه‬ ‫ورزش‌های تیمی و گروهی‪ ،‬محافظی بسیار‬ ‫قوی در مقابل اعتیاد این گروه س��نی است‬ ‫ولی با توجه به وضعیت کنونی ش��هریه‌های‬ ‫باش��گاه‌ها باید اذعان ش��ود که بس��یاری از‬ ‫نوجوانان و جوانان این گروه س��نی به دلیل‬ ‫نداش��تن شرایط مالی مناسب امکان ثبت‌نام‬ ‫در باشگاه‌های ورزشی را ندارند‪.‬‬ ‫€ €آیا آم�وزش و پ�رورش می‌تواند در‬ ‫زمینه پیش�گیری از اعتیاد نوجوانان و‬ ‫جوانان موثر باشد؟‬ ‫بل��ه و در ای��ن زمین��ه الزم اس��ت ت��ا در‬ ‫مدارس‪ ،‬س��ازوکار کارگاهی و گروهی برای‬ ‫تش��خیص و مبارزه با اعتیاد به موادمخدر و‬ ‫روان‌گردان پیش‌بینی ش��ود تا دانش‌آموزان‬ ‫از ای��ن طری��ق ب��ا این جرم آش��ناتر ش��ده‬ ‫و از اعتی��اد ب��ه ای��ن م��واد پرهی��ز کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بای��د به‌ط��ور مس��تمر از طریق‬ ‫مس��ئوالن آموزش‌وپ��رورش طرح‌ه��ای‬ ‫شناسایی دانش‌آموزان معتاد اجرا و با جدیت‬ ‫ب��ا این گروه از دانش‌آموزان برخورد ش��ده و‬ ‫شرایط معرفی آنان به دستگاه قضایی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €و چ�ه اقدام�ات دیگری الزم اس�ت‬ ‫انجام شود؟‬ ‫باید ش��رایط نگهداری معتادان‪ ،‬چه از نظر‬ ‫کم��ی و چ��ه از نظر کیفی ب��رای گروه‌های‬ ‫س��نی اطف��ال‪ ،‬نوجوان��ان و جوان��ان فراهم‬ ‫شود‪ .‬همچنین الزم است تا پارک‌ها و اماکن‬ ‫پرخطر در جامعه به‌طور مس��تمر پاکسازی‬ ‫ش��ده تا ام��کان تهی��ه آس��ان موادمخدر و‬ ‫روان‌گردان از بین برود‪.‬‬ ‫€ €و کالم آخر‪...‬‬ ‫قانونگ��ذار‪ ،‬در تبیین جرم و مجازات گروه‬ ‫سنی اطفال‪ ،‬نوجوانان و جوانان‪ ،‬ابهامی باقی‬ ‫نگذاشته اما سایر اقدامات باید از طریق دولت‬ ‫و مبادی ذی‌ربط از قبیل س��ازمان بهزیستی‬ ‫ب��ه عمل‌آید و ذکر این نکته ضروری به نظر‬ ‫می‌رس��د که قان��ون هر چق��در هم بی‌نقص‬ ‫تشریع شده باشد ولی وقتی در مرحله اجرا‪،‬‬ ‫به درس��تی اجرا نش��ود؛ با قوانی��ن ناقص یا‬ ‫حتی نبود قانون هی��چ تفاوتی ندارد‪ ،‬نتیجه‬ ‫آنک��ه افزایش ظرفیت‌های درمان و مبارزه با‬ ‫این ج��رم از جهات کم��ی و کیفی می‌تواند‬ ‫اثربخش باش��د زیرا در غیر این‌صورت مقوله‬ ‫مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و ریشه‌کن‬ ‫ش��دن اعتیاد‪ ،‬فقط در مقام یک ش��عار باقی‬ ‫مانده و با شعار دادن نه تنها جرمی ریشه‌کن‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬بلکه قبح جرم و مجازات نیز از بین‬ ‫رفته و شاهد روزافزونی آمار اعتیاد جوانان و‬ ‫نوجوانان خواهیم بود‪.‬‬ ‫مصرف مواد مخدر جرم است یا بیماری؟‬ ‫گروه گزارش‪ :‬آنچه کارشناسان مبارزه با موادمخدر و‬ ‫روان‌گردان را بر س��ر دو راهی قرار داده و چالش جرم‬ ‫یا بیماری بودن اعتیاد را دامن زده در حقیقت تفاوت‬ ‫دیدگاه‌ها و نیز برخورد حرفه‌ای با این معضل اس��ت‪.‬‬ ‫اگر از دیدگاه یک روان‌ش��ناس به موضوع نگریس��ته‬ ‫شود‪ ،‬معتاد‪ ،‬فردی بیمار است که نیاز به درمان دارد و‬ ‫اگر از دیدگاه یک حقوقدان جرم‌شناس به این معضل‬ ‫پرداخته شود‪ ،‬با استناد به قانون‪ ،‬اعتیاد جرم محسوب‬ ‫شده که بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات‪ ،‬برای‬ ‫این جرم‪ ،‬مجازات نیز تعیین شده است که از «قانون‬ ‫اص�لاح قانون مبارزه با موادمخ��در و الحاق موادی به‬ ‫آن مص��وب س��ال ‪ 1376‬و اصالح��ات بعدی مصوب‬ ‫‪ 1389/5/9‬مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام»‬ ‫به اثبات جرم و تبیین مجازات آن می‌پردازیم‪.‬‬ ‫ب��رای اثبات ج��رم ب��ودن اعتیاد به م��واد مخدر و‬ ‫روان‌گ��ردان‪ ،‬می‌توان ب��ه مواد زیر از قانون یادش��ده‬ ‫توجه کرد‪:‬‬ ‫الف) بند ‪ 5‬از م��اده ‪ 1‬قانون اصالح قانون مبارزه با‬ ‫مواد مخدر و الحاقیه به آن‪:‬‬ ‫«م��اده ‪ 1‬ـ اعم��ال زیر ج��رم اس��ت و مرتکب به‬ ‫مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود‪:‬‬ ‫‪ 5‬ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی‬ ‫غیردارویی به هر ش��کل و طریق‪ ،‬مگر در مواردی که‬ ‫قانون مستثنا کرده باشد‪».‬‬ ‫ب) ماده ‪ 15‬قانون یادشده‪:‬‬ ‫«معت��ادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی‪،‬‬ ‫غیردولتی ی��ا خصوصی و یا س��ازمان‌های مردم‌نهاد‬ ‫درمان و کاهش آس��یب‪ ،‬اقدام به ترک اعتیاد نمایند‪.‬‬ ‫معتادی ک��ه با مراجعه ب��ه مراکز مذکور نس��بت به‬ ‫درم��ان خود اق��دام و گواهی تحت درم��ان و کاهش‬ ‫آسیب دریافت نماید‪ ،‬چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید‬ ‫از تعقیب کیفری معاف می‌باشد‪ .‬معتادانی که مبادرت‬ ‫به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند‪ ،‬مجرمند‪».‬‬ ‫پ) ماده ‪ 16‬قانون یادشده‪:‬‬ ‫«معتادان ب��ه مواد مخدر و روان‌گ��ردان مذکور در‬ ‫دو م��اده (‪ )4‬و (‪ )8‬فاقد گواهی موض��وع ماده (‪)15‬‬ ‫و متجاهر به اعتیاد‪ ،‬بادس��تور مقام قضایی برای مدت‬ ‫یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش‬ ‫آسیب نگهداری می‌شوند و‪»...‬‬ ‫ل��ذا با وصف اینکه قانونگذار‪ ،‬ترک اعتیاد را مترادف‬ ‫ب��ا درمان ق��رار داده ولی از آنجایی ک��ه برای اعتیاد‪،‬‬ ‫در قانون‪ ،‬مج��ازات پیش‌بینی ش��ده؛ «اعتیاد» جرم‬ ‫است و مرتکب آن یعنی «فرد معتاد» مجرم محسوب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اما قانونگ��ذار درخص��وص جرایم ارتکاب��ی اطفال‬ ‫(نوجوانان و جوانان) در قانون جدید مجازات اسالمی‬ ‫مص��وب ‪ 1392/2/1‬در دو بخ��ش مجزا به تش��ریع‬ ‫مج��ازات پرداخته و هر چند که عنوان خاصی را برای‬ ‫جرایم ارتکابی مواد مخدر‪ ،‬بیان ننموده اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫مق��ام صدور حکم در دادگاه‌ه��ای جزایی اطفال و در‬ ‫زمان اجرای حکم‪ ،‬تقسیم‌بندی‌های موجود در قانون‬ ‫مجازات اس�لامی جدیدالتصوی��ب‪ ،‬وضعیت اطفال و‬ ‫نوجوانان مرتکب جرایم مواد مخدر را روشن می‌سازد‪.‬‬ ‫‪ )1‬اطف��ال و نوجوان��ان بی��ن ‪ 9‬تا ‪ 15‬س��ال تمام‬ ‫شمسی‪:‬‬ ‫م��اده ‪ 88‬ـ درباره اطف��ال و نوجوانانی که مرتکب‬ ‫جرایم تعزیری می‌ش��وند و سن آنها در زمان ارتکاب‪،‬‬ ‫‪ 9‬تا ‪ 15‬س��ال تمام شمسی است حسب قانون دادگاه‬ ‫یکی از تصمیمات زیرا را اتخاذ می‌کند‪:‬‬ ‫الف ـ تس��لیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی‬ ‫با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حس��ن‬ ‫اخالق طفل یا نوجوان‬ ‫تبص��ره ـ ه��رگاه دادگاه مصلحت بدان��د می‌تواند‬ ‫حس��ب مورد از اش��خاص مذکور در این بند تعهد به‬ ‫انج��ام ام��وری از قبیل موارد ذی��ل و اعالم نتیجه به‬ ‫دادگاه در مهلت مقرر نیز اخذ نماید‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ معرف��ی طفل یا نوجوان به م��ددکار اجتماعی‬ ‫یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان‬ ‫‪ 2‬ـ فرس��تادن طف��ل ی��ا نوجوان به یک موسس��ه‬ ‫آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی‬ ‫‪ 3‬ـ اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا‬ ‫نوجوان زیرنظر پزشک‬ ‫‪4‬ـ جلوگیری از معاش��رت و ارتب��اط مضر طفل یا‬ ‫نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه‬ ‫‪5‬ـ جلوگی��ری از رف��ت و آمد طفل ی��ا نوجوان به‬ ‫محل‌های معین‬ ‫ب ـ تسلیم به اش��خاص حقیقی یا حقوقی دیگری‬ ‫که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند‪...‬‬ ‫پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه‬ ‫ت ـ اخط��ار و تذکر و یا اخ��ذ تعهدکتبی به تکرار‬ ‫نکردن جرم‪.‬‬ ‫ث ـ نگهداری در کانون اصالح و تربیت از س��ه ماه‬ ‫تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج‪.‬‬ ‫‪ )2‬نوجوانان مجرم بین ‪ 15‬تا ‪ 18‬سال تمام شمسی‪:‬‬ ‫م��اده ‪ 89‬ـ درب��اره نوجوانان��ی ک��ه مرتکب جرم‬ ‫تعزیری می‌ش��وند و س��ن آنها در زمان ارتکاب‪ ،‬بین‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 18‬س��ال تمام شمسی است مجازات‌های زیر‬ ‫اجرا می‌شود‪:‬‬ ‫ال��ف ـ نگهداری در کانون اصالح و تربیت از ‪ 2‬تا ‪5‬‬ ‫س��ال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر‬ ‫درجه یک تا ‪ 3‬است‪.‬‬ ‫ب ـ نگه��داری در کانون اصالح و تربیت از یک تا‬ ‫‪ 3‬سال در مورد جرایمی که مجازات‌های قانونی آنها‬ ‫تعزیر درجه ‪ 4‬است‪.‬‬ ‫پ ـ نگهداری در کانون اصالح و تربیت از ‪ 3‬ماه تا‬ ‫یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی از ‪ 10‬میلیون ریال‬ ‫تا ‪ 40‬میلیون ریال یا انجام یکصدوهش��تاد تا هفتصد‬ ‫و بیس��ت س��اعت خدمات عمومی رای��گان در مورد‬ ‫جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ‪ 5‬است‪.‬‬ ‫ت ـ پرداخت جزای نق��دی از یک میلیون ریال تا‬ ‫‪ 10‬میلیون ریال یا انجام ‪ 60‬تا یکصد وهشتاد ساعت‬ ‫خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات‬ ‫قانونی آنها تعزیر درجه ‪ 6‬است‪.‬‬ ‫ث ـ پرداخ��ت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در‬ ‫م��ورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ‪7‬‬ ‫و ‪ 8‬است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشگیری‬ ‫مهم‌تر از درمان‬ ‫رامین نعمتی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫حش��یش‪ ،‬تری��اک‪ ،‬مورفی��ن‪ ،‬هروئین‪ ،‬شیش��ه‪،‬‬ ‫کوکائین‪ ،‬اکستاسی‪ ،‬پان‪ ،‬چسب و‪ ...‬همگی موادمخدر‬ ‫و روان‌گردان��ی هس��تند که نه‌تنها جامع��ه نوجوان و‬ ‫ج��وان ایران را آلوده کرده‌اند؛ بلکه بس��یاری از مردم‬ ‫جهان را نیز در دام خود گرفتار و س��ایه ش��وم خود را‬ ‫بر س��ر خانواده‌های آنان افکنده‌اند‪ .‬براساس آمارهای‬ ‫اعالم ش��ده بی��ش از ‪ 240‬میلیون نفر ب��ه موادمخدر‬ ‫و روان‌گ��ردان اعتیاد دارند‪ .‬ای��ن تعداد مربوط به آمار‬ ‫احصا شده رسمی است و به‌طور یقین آمار غیررسمی‬ ‫معتادان‪ ،‬بسیار بیشتر بوده و چنانچه مصرف‌کنندگان‬ ‫تفنن��ی را هم به آمار مذکور اضاف��ه کنیم‪ ،‬با اعداد و‬ ‫ارقام��ی غیرقابل باور مواجه خواهیم ش��د‪ .‬به‌تبع آمار‬ ‫رسمی جهانی‪ ،‬جامعه جوان ایران نیز براساس آخرین‬ ‫آم��ار اعالمی در همایش علم��ی و تخصصی مبارزه با‬ ‫موادمخدر‪ ،‬بیش از ‪ 3/1‬میلیون نفر معتاد شناس��ایی‬ ‫ش��ده و در حدود ‪2‬میلیون نفر معتاد شناسایی نشده‬ ‫در کش��ور داریم که تعداد معتادان ای��ران را به بیش‬ ‫از ‪5‬میلیون نفر رس��انده است‪ .‬بیشترین آمار فراوانی‬ ‫مصرف‌کنن��دگان موادمخدر به جوانان و بزرگس��االن‬ ‫اختصاص داش��ته و اطفال و نوجوان��ان از آمار فراوانی‬ ‫کمتری برخوردارند‪ ،‬اگرچه به نظر می‌رس��د در اعالم‬ ‫‪ 2400‬ت��ا ‪20‬هزار نفر دانش‌آموز معتاد‪ ،‬کم‌ش��ماری‬ ‫ش��ده است‪ .‬اما در میان دانش‌آموزان معتاد در جهان‪،‬‬ ‫بیش��ترین موادمخدر مصرفی‌‪ ،‬حشیش و ماری‌جوانا و‬ ‫سپس قرص‌های روان‌گردان است‪ ،‬در حالی‌که در میان‬ ‫بزرگساالن‪ ،‬تریاک بیش��ترین میزان مصرف در میان‬ ‫معتادان را دارد‪ .‬ش��اید مصرف حش��یش و ماری‌جوانا‬ ‫در می��ان دانش‌آموزان جهان‪ ،‬به علت ارزان‌تر بودن و‬ ‫نیز تهیه آسان آن باشد‪ .‬این خطرها برای دانش‌آموزان‬ ‫اروپای��ی و امریکایی در حالی اس��ت ک��ه آنان هزاران‬ ‫کیلومتر با منبع اصلی تولید موادمخدر فاصله دارند اما‬ ‫دانش‌آموزان ایرانی در خطر بسیار جدی‌تری هستند‬ ‫و همس��ایگی با افغانستان و پاکستان روزبه‌روز به این‬ ‫خطر می‌افزاید‪ .‬کشور افغانس��تان با تولید ‪ 7500‬تن‬ ‫تری��اک‪ ،‬بین ‪ 80‬تا ‪ 90‬درص��د تریاک جهان را تولید‬ ‫می‌کن��د‪40 .‬درصد هروئین تولیدی در افغانس��تان از‬ ‫طریق پاکس��تان و ‪30‬درصد موادمخ��در تولیدی این‬ ‫کش��ور از طریق ای��ران و ‪25‬درصد از راه کش��ورهای‬ ‫آس��یای میانه‪ ،‬از افغانستان خارج می‌شود‪ .‬بیشترین‬ ‫مقدار ترانزیت موادمخدر وارد و تولید ش��ده در کشور‬ ‫پاکستان‪ ،‬از طریق ایران به سایر کشورها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫نکت��ه مهمی ک��ه در این میان وجود دارد این اس��ت‬ ‫که پ��س از ورود موادمخدر به ای��ران‪ ،‬این محموله‌ها‬ ‫بالفاصله از طریق مرز کش��ور ترکیه به اروپا می‌رس��د‬ ‫در حالی‌که ترانزیت موادمخدر از کش��ورهای آسیای‬ ‫میانه تا اروپا‪ ،‬مس��تلزم عبور محموله از چندین کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن آنکه بارانداز موادمخ��در در ایران انجام‬ ‫شده و بسیاری از ناخالصی‌های افزودنی به موادمخدر‪،‬‬ ‫در ایران به این مواد اضافه می‌ش��ود‪ ،‬همچنین سرریز‬ ‫محمول��ه موادمخ��در در ایران اس��ت‪ ،‬پ��س بی‌دلیل‬ ‫نیس��ت که موادمخ��در در ایران به‌وفور یافت ش��ده و‬ ‫دسترسی به آن آسان است‪ .‬ضمن آنکه موادشیمیایی‬ ‫و صنعتی در حال حاضر در آزمایشگاه‌های خانگی به‬ ‫س��هولت تولید ش��ده و دانش‌آموزان ایرانی‪ ،‬این مواد‬ ‫را بسیار س��ریع‌تر از دانش آموزان اروپایی و با قیمت‬ ‫بس��یار ارزان‌تر تهی��ه می‌کنند‪ .‬برای خرده‌فروش��ان‬ ‫موادمخدر و روان‌گردان نیز جا و مکان خاصی متصور‬ ‫نیس��ت‪ .‬در هر نقطه از ش��هر آن��ان را می‌توان یافت‪،‬‬ ‫در پارک‌ها پاتوق می‌کنند‪ ،‬در اطراف دبیرس��تان‌های‬ ‫پس��رانه و دخترانه و مناطق پرخطر پرس��ه می‌زنند و‬ ‫در کوچه و خیابان‌های ش��هر در حال تردد هس��تند‪.‬‬ ‫دانش‌آموزان نیز در ابت��دا به صورت مصرف‌کنندگان‬ ‫تفننی مشتری این خرده‌فروشان شده و رو به حشیش‬ ‫و گ��راس آورده و به‌تدری��ج به تریاک و مش��تقات آن‬ ‫آلوده شده و در دام هروئین و کراک گرفتار می‌شوند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر نی��ز با افزایش تولی��د متاآمفتاین‬ ‫(شیش��ه) در البراتوره��ای خانگ��ی و ارزان بودن آن‪،‬‬ ‫تعداد آلوده‌ش��دگان به شیشه‌‪ ،‬روز‌به‌روز افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬جامعه آماری نوجوانان و جوانان‬ ‫ایران‪ ،‬بیش از تمامی همس��االن خ��ود در جهان‪ ،‬در‬ ‫مع��رض خطر قرار داش��ته و در این مورد الزم اس��ت‬ ‫که مس��ئوالن ذی‌ربط احساس خطر بیشتری کرده و‬ ‫ک باشند‪ .‬باید به‬ ‫خانواده‌ها نیز از این وضع خاص بیمنا ‌‬ ‫این باور رسید که خرید موادمخدری از قبیل حشیش‪،‬‬ ‫تری��اک‪ ،‬کراک و مواد توهم‌زا و مخدرهای ش��یمیایی‬ ‫و صنعتی از قبیل شیش��ه و انواع قرص‌های توهم‌آور‪،‬‬ ‫در کشورمان بسیار آس��ان بوده و در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ممکن می‌‌توان از خرده‌فروشان این مواد را تهیه کرد‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت فقط به فکر مبارزه یا درمان نباش��یم‪ .‬در‬ ‫برخورد با این معضل‪ ،‬پیش��گیری اولویت بر هر اقدام‬ ‫دیگری دارد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫دیوار هرخانه‪،‬‬ ‫قاب‌آویز یک هنر‬ ‫ایرانی‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫اخیرا در نشس��ت اقتصاد هن��ر که ذکر آن آمد و‬ ‫هفته گذش��ته در خانه هنرمندان برگزار شد‪ ،‬دکتر‬ ‫مریدی به نکته قابل‌توجهی اشاره کرد که پرداختن‬ ‫به آن در شرایطی که اوضاع اقتصاد هنر در وضعیت‬ ‫تازه و نوپایی به‌س��ر می‌برد‪ ،‬قابل تامل اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از نکته‌ه��ای مهمی ک��ه وی در س��خنان خود به‬ ‫آن اش��اره کرد‪ ،‬بحث فروش کپ��ی آثار هنری بود‪.‬‬ ‫اقدامی که به تجارت هنرهای تجس��می کمک در‬ ‫خور توجهی می‌کند‪.‬‬ ‫وقت��ی هنر بتواند در خانه‌های مردم راه پیدا کند‬ ‫و دسترس��ی مردم به آن آسان شود‪ ،‬ارتباط جامعه‬ ‫با هنرمند به واس��طه اثر او شکل می‌گیرد و فاصله‬ ‫هنرمند با مردم کمتر می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از اقدامات مثبتی که در این زمینه انجام شد‬ ‫و نتیجه‌ای مطلوب نیز به همراه داشت‪ ،‬اقدام مدیران‬ ‫نمایشگاه هفت‌نگاه بود‪ .‬نمایشگاه اخیر هفت‌نگاه با‬ ‫ش��عار ارزنده‌ای برپاش��د که درآن گفته بود‪ ،‬خوب‬ ‫اس��ت در خانه هر ایرانی یک تابل��وی ایرانی نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬مطرح شدن بحث فروش آثار کپی نقاشی‌ها‬ ‫و آثار هنری ضمن اینکه ارتباط مردم را با این آثار‬ ‫مشهور برقرار می‌کند‪ ،‬فاصله‌هایی را که قیمت‌های‬ ‫بسیار آثار میان مردم و هنر ایجاد می‌کنند‪ ،‬از میان‬ ‫برمی‌دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تدریس علم اقتصاد هنر در دانشگاه‌ها‬ ‫ش��نیدن خبر اضافه شدن رش��ته اقتصاد هنر در‬ ‫دو دانش��گاه در تهران‪ ،‬از امیدهای در راه است که‬ ‫می‌تواند با نگاهی تخصصی در اقتصاد کش��ور جای‬ ‫گیرد و با همه تازه‌وارد بودن آن در کشور‪ ،‬رفته‌رفته‬ ‫به یکی از رش��ته‌های تخصصی اقتصادی و درآمدزا‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬دو دانشگاه داریم که‬ ‫رشته اقتصاد هنر در آن تاسیس و یک واحد درسی‬ ‫هم برای بچه‌های نقاش��ی اضافه ش��ده که بتوانند‬ ‫اقتصاد نقاشی بخوانند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که این رشته اقتصادی ‪ -‬هنری در‬ ‫یک بازه زمانی چند‌ساله به پایان‌نامه‌های با ارزشی‬ ‫منجر می‌شود و این ادبیات به تدریج در ایران بسط‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ردپای اقتصاد هن�ر در انواع هنرهای این‬ ‫سرزمین‬ ‫هنرهای بش��ری بخصوص هنر تجسمی در طول‬ ‫تاری��خ هنر‪ ،‬محل تالق��ى اقتصاد و هنر به ش��مار‬ ‫ِ‬ ‫مى‌آمده‌ان��د‪ .‬در دوره معاصر و به‌ویژه دوران پس از‬ ‫جنگ جهانی دوم با تغییراتِ اساس��ى در نگرش به‬ ‫هن��ر و اثر هنرى همچنین ایجاد پیوندهای بدیع و‬ ‫تازه هنر با بیش��ت ِر شاخه‌هاى علوم انسانى‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫فن��اوری همچنین عل��وم زیس��تى و طبیعى و نیز‬ ‫پیدایش هنر معاصر و تمایز و ش��کاف میان هنر و‬ ‫زندگى‪ ،‬فرآیند خلق اثر را به حوادث و وقایع متعدد‬ ‫و غیرقابل پیش‌بینى زندگى روزمره بس��یار نزدیک‬ ‫و ش��بیه کرده اس��ت‪ .‬پس از آن هنرهای نمایش و‬ ‫موس��یقی وارد عرصه‌ای شدند که توجه و استقبال‬ ‫مردم به آن جلب شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگو با دبیر علمی همایش‌های اقتصاد هنر‬ ‫چشم‌انداز اقتصاد هنر درگسترش بازار وحجم مبادالت‬ ‫سپیده س�حر‪ -‬گروه گزارش‪ :‬مدتی نیست که بحث‬ ‫اقتصادهن��ر ب��ه ش��کل تخصص��ی آن در همایش‌های‬ ‫متع��ددی که برگزار ش��ده مطرح می‌ش��ود و همچنان‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬مفاهیم اقتصاد هنر از دیدگاه کارشناس��ان‬ ‫و اس��تادان رویک��رد اصلی این گزارش اس��ت و با هدف‬ ‫تفکیک تجارت اقتصادی از اقتصاد هنر و بررسی چالش‬ ‫اقتصاد و هنرهای معاصر تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬گفت‌وگوی‬ ‫با دکتر محمدرضا مریدی‪ ،‬دکترای جامعه‌شناسی‬ ‫و اس��تادیار دانش��گاه هنر و از برگزار‌کنندگان و دبیران‬ ‫علم��ی اغلب همایش‌ه��ای هنر (در خان��ه هنرمندان و‬ ‫فرهنگستان هنر) را در این باره می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €اقتصاد هنر نسبت به سایر رشته‌های اقتصادی‬ ‫در کشور چه جایگاهی دارد؟‬ ‫نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این اس��ت که‬ ‫بحث اقتصاد هنر چندان مورد توجه و عالقه اقتصاد‌دانان‬ ‫نیست چراکه گردش مالی و حجم بازار هنر در مقایسه با‬ ‫دیگر کاالهای مصرفی چندان قابل توجه نیست‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬دانشجویان و فارغ‌التحصیالن رشته اقتصاد ترجیح‬ ‫می‌دهند روی اقتصاد ان��رژی کار کنند چون متقاضیان‬ ‫بیشتری دارد‪ ،‬مثل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها‪ .‬آنها به این‬ ‫موضوع عالقه‌مندند و برایشان جذاب‌تر است که در این‬ ‫ارتب��اط کار کنند‪ .‬ضمن اینکه نس��بت ب��ه اقتصاد هنر‪،‬‬ ‫حجم مبادالتی و بازار وسیع‌تری دارد‪.‬‬ ‫€ €اقتصاد هنر نسبت به رشته‌های‬ ‫اقتص�ادی دیگر‪ ،‬ب�ازار کوچکتری‬ ‫است‪...‬‬ ‫بعضی ارقام فروش آثار هنری ش��اید‬ ‫قابل توجه و بس��یار به نظر برسد‪ ،‬ولی‬ ‫این مس��ئله برای هم��ه بازارهای هنر‬ ‫قاب��ل تعمیم نیس��ت و م��ا رویدادهای‬ ‫هن��ری دیگ��ری هم در ای��ران داریم و‬ ‫اینک��ه اثری از یک هنرمن��د به قیمت‬ ‫باالی��ی به فروش برس��د‪ ،‬به این معنی نیس��ت که‬ ‫حج��م ب��ازار و مبادالت هن��ر در ایران زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫مث�لا موفقیت ف��روش در حراج کریس��تیز به این‬ ‫معنا نیس��ت که ما در ایران بده‌بس��تان‌های خوبی‬ ‫برای هنر داریم‪ .‬اینها دالیلی است برای آنکه بدانیم‬ ‫چرا کسانی که در رش��ته اقتصاد تحصیل می‌کنند‬ ‫پایان‌نامه‌های خود را با موضوع اقتصاد هنر انتخاب‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬یا حداقل در این حوزه ترجمه‌ای ندارند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اقتصاد هنر دغدغه هنرمندان است‬ ‫و حتی اگر خودشان درگیر این بازار نباشند‪ ،‬بسیار‬ ‫عالقه‌مند هس��تند که درباره ای��ن بازار بدانند چون‬ ‫می‌دانند بعضی از ای��ن ارقام و معادالت و فروش‌ها‬ ‫روی جریان‌های هنری تاثیر می‌گذارد‪ .‬حال با اینکه‬ ‫هنرمندان و دانش��گاهیان هنر به اقتصاد هنر بیشتر‬ ‫عالقه‌مندند‪ ،‬اما توان نظری و زبان فنی آن را ندارند‬ ‫که بخواهند به س��راغ این موضوع بروند‬ ‫ب��رای همین اقتص��اد هنر ب��ا یک خأل‬ ‫مواجه است؛ از یک‌س��و دغدغه کسانی‬ ‫اس��ت که دانش آن را ندارند و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬دغدغه کس��انی نیست که دانش‬ ‫آن را دارن��د‪ .‬برای همین در ایران کمتر‬ ‫برای کس��ی دغدغه می‌شود که به سراغ‬ ‫اقتصاد هنر برود‪ .‬اگر یک اقتصاد‌دان به‬ ‫سراغ اقتصاد هنر برود‪ ،‬درست است که‬ ‫می‌تواند به طور عام با نظریه‌های کاالهای عمومی‪،‬‬ ‫ایده‌هایی را برای توضیح و تبیین اقتصاد هنر داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما این کافی نیست‪ .‬زیرا باید هنر را بشناسد‪.‬‬ ‫€ €اینکه کدام هنر را بشناسد مهم است؟‬ ‫بله‪ .‬زیرا هنرهای تجس��می‪ ،‬معادالت و مناسباتی‬ ‫به‌ط��ور کامل متفاوت از دنیای موس��یقی دارد و از‬ ‫اقتصاد نقاشی و تئاتر هم کاملا جداست و اقتصاددان‬ ‫حداقل باید با یکی از آنها آش��نایی داش��ته باشد و‬ ‫دلیل آنکه به س��راغ اقتصاد هنر نمی‌رود این است‬ ‫که برای ای��ن کار زمینه‌هایی ب��رای نظریه‌پردازی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬یعنی یا باید خودش تجربه هنری داش��ته‬ ‫یا با نظریه‌های هنری آش��نا باش��د‪ .‬وقتی تمام این‬ ‫مولفه‌ه��ا را کنار هم می‌گذاریم‪ ،‬متوجه می‌ش��ویم‬ ‫کمتر کسی است که به سراغ اقتصاد هنر برود‪ .‬ولی‬ ‫این موضوع به این معنی نیست که کسی را نداریم‪.‬‬ ‫وقت��ی در م��ورد اقتصاد هن��ر صحب��ت می‌کنیم‪،‬‬ ‫بای��د دو وجه تج��ارت هنر و دیگری مص��رف هنر را‬ ‫از ه��م جدا کنیم‪ .‬تجارت هنر س��طوح مختلفی دارد‬ ‫ک��ه عملک��رد آن و نحوه تجارت و ف��روش آن با بازار‬ ‫مصرف هنر فرق می‌کند‪ .‬وقتی ش��ما برای خانه‌ خود‬ ‫یک تابلوی نقاش��ی می‌خرید‪ ،‬متناسب بودجه و سبد‬ ‫خرید خانوارت��ان اثر هنری را خری��داری می‌کنید و‬ ‫این با اینکه ش��ما به‌عن��وان مجموعه‌دار روی یک اثر‬ ‫هنری سرمایه‌گذاری کنید‪ ،‬به‌طور کامل فرق می‌کند‪.‬‬ ‫چون دو بازار متفاوت است و به همین دلیل‪ ،‬سازوکار‬ ‫قیمت‌گذاری آنها نیز فرق می‌کند‪ .‬کسی که گالری‌دار‬ ‫است و آثار نقاش��ی را به فروش می‌رساند‪ ،‬کار بسیار‬ ‫خوبی انجام می‌دهد و اما یک نمایشگاه گردان برخی‬ ‫آث��ار را از برخی نگارخانه‌ها انتخ��اب می‌کند‪ ،‬با یک‬ ‫تم و موضوعات مش��خص آنها را به س��طح دیگری از‬ ‫ب��ازار بین‌المللی و حراج‌های ف��روش معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫این واس��طه‌گری خیلی متفاوت از واس��طه‌گری یک‬ ‫گالری‌دار اس��ت‪ .‬وقتی ما می‌‌توانیم از سازوکار قیمت‬ ‫س��ر در بیاوریم ک��ه این دو را از ه��م تفکیک کنیم‪.‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری تابلوها چندان هم که به نظر می‌رس��د‬ ‫بدون قاعده نیس��ت و هر قیمتی ک��ه نقاش بخواهد‬ ‫نمی‌توان��د روی آن بگذارد و قوانین بازار تعیین‌کننده‬ ‫قیمت است و قواعد بازار بر آن حکفرماست‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای پیشرفت اقتصاد در عرصه هنر‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن چند م��ورد مهم درباره اقتصاد‬ ‫هنر می‌توان در این راه به موفقیت‌های چشمگیری‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬یکی از این موارد مهم این اس��ت که‬ ‫محدودیت‌ها از پیش‌روی هنرمندان برداشته شود‪.‬‬ ‫م‬ ‫دوم اینک��ه به تبادل اندیش��ه بپردازیم و نکته مه ‌‬ ‫اینکه از برخوردهای س��لیقه‌ای پرهیز شود‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت خودکفایی اقتصادی فرهنگ و هنر ممکن‬ ‫خواهد شد‪ .‬در توضیح و بررسی راهکارهای رشد و‬ ‫ارتقای اقتصاد هنر در کشور قرار گفت‌وگوی دیگری‬ ‫با دکتر مریدی داریم که درآن به تشریح درباره این‬ ‫راهکارها آورده خواهد ش��د‪ .‬به‌طور موردی به چند‬ ‫نمون��ه از این موارد اش��اره می‌کنیم‪ ،‬بازار کپی آثار‬ ‫هنری یکی از راهکار‌ه��ای موفقیت اقتصاد هنر به‬ ‫ش��مار می‌رود و س��اخت بنگاه‌های کوچک هنری‬ ‫مواردی هس��تند که به درآمدزایی و رش��د اقتصاد‬ ‫هنر کمک فراوانی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خلق اثر هنری‪ ،‬استقبال مخاطب‬ ‫خلق آثار هنری با اندیشه هنرمند سر و کار دارد‬ ‫و هیچ مانعی برای اینکه درآمدزا باشد وجود ندارد‪.‬‬ ‫به قول یکی از کارشناسان باید بستری فراهم شود‬ ‫ت��ا هنرمند فارغ از هرگونه تنش��ی‪ ،‬بتواند اثرش را‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫آنچه مس��لم اس��ت و یکی از راهکارهای مهم در‬ ‫ارتقای اقتصاد هنر به شمار می‌رود‪ ،‬این نکته است‬ ‫که اگر مس��ئوالن محترم دول��ت زمینه‌های تبادل‬ ‫فرهنگی کشور را با جهان گسترش دهند‪ ،‬بی‌تردید‬ ‫زمینه‌های رشد هنری و فرهنگی هنرمندان ایرانی‬ ‫و تقویت اقتصاد هنر فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چه راهکاری می‌تواند اقتصاد هنر را به عنوان‬ ‫قدرت اقتصادی کشور مطرح کند؟‬ ‫ما در برخی بخش‌ه��ا موفق بودیم‪ ،‬به‌طور مثال اگر‬ ‫ف��رش را در مقول��ه هنر و صنایع دس��تی قرار دهیم‪،‬‬ ‫موفقیت‌هایی داشتیم که امیدوارم که بهتر از این شود‪.‬‬ ‫اقدام ما در حوزه اقتصاد صنایع دستی می‌تواند راهکار‬ ‫مهم��ی در این عرصه به ش��مار رود‪ .‬م��ا این امکان را‬ ‫داریم که بازارهایی را از آن خود کنیم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫چیزی که به‌عنوان اقتصاد هنر در کش��ور ما شناخته‬ ‫می‌ش��ود و افراد را وسوس��ه می‌کند که به س��راغ این‬ ‫مقوله بروند‪ ،‬رویدادهای ژورنالیستی و ارقام مطبوعاتی‬ ‫در ای��ن زمینه اس��ت‪ .‬به‌ط��ور مثال موفقی��ت حراج‬ ‫کریستیز بس��یار هیجان انگیز اس��ت‪ ،‬ولی این حجم‬ ‫بازار هنر را افزای��ش نمی‌دهد‪ .‬به همین دلیل ما باید‬ ‫ب��ه این موضوع هم فکر کنیم ک��ه می‌توانیم در حوزه‬ ‫صنایع‌دستی هم موفق باشیم‪ .‬اقتصاد هنر از یک سو‬ ‫با فرآیند اش��تغال هم رو‌به‌روس��ت‪ .‬مثل صنایع‌دستی‬ ‫ک��ه کارگاه‌های ای��ن صنعت ج��زو بنگاه‌های کوچک‬ ‫اقتصادی به‌ش��مار می‌رود و ذی‌نفع��ان اقتصادی آن‬ ‫هم بیش��تر هس��تند‪ .‬بنابراین اگر ما توج��ه خود را از‬ ‫رویداده��ای خب��ری که در حال حاضر ب��رای اقتصاد‬ ‫نقاش��ی اتفاق می‌افتد‪ ،‬متوجه اقتصاد صنایع‌دس��تی‬ ‫کنیم‪ ،‬به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €آیا زمینه‌های آن وجود دارد؟‬ ‫ای��ن فعالیت در ای��ن مرحله وج��وه مدیریتی پیدا‬ ‫می‌کن��د‪ .‬نمی‌گویم که در این مورد تالش نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫ول��ی نمایش��گاه‌های فروش صنایع دس��تی ما به‌طور‬ ‫عمده ویژگی نمایش��گاهی داشته است‪ .‬به‬ ‫این معن��ی که صنایع دس��تی ما را فقط‬ ‫ب��رای نمای��ش می‌بردند نه اینک��ه آن را‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫ما بای��د به تقویت وجه ف��روش فکر کنیم‪.‬‬ ‫به‌طور مثال در ب��ازار هنر خاورمیانه ایران‬ ‫در ح��وزه هنرهای تجس��می توانس��ته‬ ‫خودش را نش��ان دهد‪ .‬ام��ا این عرصه‬ ‫هنوز برای صنایع‌دستی ما خالی است‬ ‫و ای��ن زمین بزرگی برای ایران اس��ت‬ ‫که در ب��ازار ب��زرگ خاورمیانه صنایع‬ ‫دس��تی خود را معرفی کن��د‪ .‬اما چون‬ ‫بح��ث عام اقتص��اد هنر مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫ما می‌توانیم یا ممکن اس��ت بتوانیم در‬ ‫حوزه اقتصاد هنر موفق باش��یم به شرط‬ ‫اینکه در حوزه صنایع‌دستی بیشتر تالش‬ ‫کنیم‪ ،‬به دنبال بازارهای هدف و همچنین‬ ‫تعریف مجددی از صنایع‌دس��تی‌مان باشیم که بتواند‬ ‫در قلمروهای وسیع‌تری از بازارهای خاورمیانه موفق‬ ‫باشد‪ .‬نمی‌خواهم چشم‌انداز خوشبینانه‌ای ارائه دهم‬ ‫و بگویم ما بازار هنر را صددرصد به دست می‌آوریم‪.‬‬ ‫چون به این س��ادگی‌ها هم نیست ولی می‌توانیم‬ ‫شرایط را از چیزی که هست بهتر کنیم‪.‬‬ ‫€در جم�ع تع�دادی از‬ ‫€‬ ‫دانشجویان دانشگاه هنر این سوال‬ ‫مط�رح بود ک�ه آی�ا قیمت‌گذاری‬ ‫روی آث�ار هن�ری معن�ی اقتصاد‬ ‫هنر را می‌دهد‪ ،‬اگر این‌طور است‬ ‫زمانی که قیمت‌های نجومی برای‬ ‫آثار در نظر گرفته می‌ش�ود و پای‬ ‫واس�طه‌‌ها به میان می‌آید‪ ،‬اقتصاد‬ ‫هن�ر چه جایگاهی پیدا می‌کند آیا‬ ‫این مقوله خود باعث مطرح ش�دن‬ ‫واس�طه‌گری در فروش آث�ار هنری‬ ‫نمی‌شود؟‬ ‫€ €از چ�ه تاریخی علم اقتصاد هنر و طبق گفته‬ ‫جنابعال�ی تج�ارت اقتص�ادی مطرح ش�د و به‬ ‫شکلی در‌آمد که ما آن را شناختیم‪.‬‬ ‫م��ا اقتصاد هنر و اقتص��اد فرهن��گ را می‌توانیم تا‬ ‫سال‌های ‪1930‬م در کتاب‌های خارجی دنبال کنیم‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ 80‬اقتصاد هنر تئوریزه ش��د و توانس��ت در‬ ‫قالب رویکردهای مطالعاتی مش��خصی‪ ،‬شکل بگیرد‪.‬‬ ‫دهه ‪ ،80‬دهه‌ای بس��یار موفق از نظر هنری در جهان‬ ‫اس��ت و توانس��ته جایگاه خ��ود را در مبادالت هنری‬ ‫حفظ کند‪ .‬اما تجربه جامعه ما از اقتصاد هنر به س��ال‬ ‫‪ 2006‬برمی‌گردد‪ .‬یعنی وقتی کریستیز آمد در دوبی‬ ‫حراج‌ه��ای هنری را تاس��یس ک��رد تعریف مجددی‬ ‫از ب��ازار خاورمیانه ارائه داد‪ .‬وگرن��ه مقوله هنر پیش‬ ‫ازآن از اس��اس یک مفهوم س��نتی و تاریخی بود که‬ ‫به هنرهای تاریخی اس�لام ارجاع داشت‪ .‬اما کریستیز‬ ‫در مس��یر هنر مدرن اسالمی حرکت کرد و تجربه ما‬ ‫ه��م از این بازار فروش به س��ال ‪2006‬م برمی‌گردد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2009‬م ه��م با اینکه کش��ور دوبی با رکود‬ ‫اقتصادی ش��دیدی مواجه ش��د‪ ،‬اما همچنان اقتصاد‬ ‫هنر رونق داشت و به فعالیت خودش ادامه داد‪ .‬بحث‬ ‫اقتصاد هنر در ایران بیش��تر واکنش��ی به رویدادهای‬ ‫هنری در خاورمیانه اس��ت‪ .‬ما در م��ورد اقتصاد هنر‬ ‫ب��ه تصمیم‌های مدیریتی بهتری نیاز داریم‪ .‬ما اقتصاد‬ ‫هنر را با تجارت هنر اش��تباه نگیری��م و ارقام فروش‬ ‫م��ا را فریب نده��د‪ .‬به وجوه دیگ��ری از این بازار هم‬ ‫دقت کنیم‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫‪23‬‬ ‫رد‌پای گرانی مواد اولیه برصنعت کفش قم‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬گرانی مواد اولی��ه به دلیل وجود‬ ‫واس��طه‌ها در صنع��ت کف��ش‪ ،‬آن‌ق��در کارد را به‬ ‫اس��تخوان تولیدکنندگان فرش ماشینی قم نزدیک‬ ‫کرد که سرانجام فعاالن این صنعت در انجمن کفش‪،‬‬ ‫برای حل مشکالت‌ش��ان نامه‌ای ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نوش��تند‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫فرش ماش��ینی در این استان چش��م به راه تدبیری‬ ‫هستند که قرار است در پاسخ به این نامه اندیشیده‬ ‫شود‪ .‬به گفته احمد ذاکری‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان قم‪ ،‬این سازمان پس از آنکه‬ ‫چنین نامه‌ای نوش��ته شد‪ ،‬پیگیر راه‌حلی است تا با‬ ‫رایزنی‌ این مش��کالت برطرف ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه گران ش��دن این‌گونه محص��والت با تحوالت‬ ‫نرخ ارز رابطه مس��تقیم دارد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬تالش ما این‬ ‫اس��ت که تولید‌کننده بتواند محصوالت پتروشیمی‬ ‫مورد نیاز خود را بدون واس��طه تهی��ه کند تا دچار‬ ‫این مشکالت نشود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان قم می‌افزاید‪ :‬مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه وزارتخان��ه انع��کاس داده ش��ده اما چ��ون این‬ ‫محصول به بورس رفته مقداری کار س��خت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال با بورس هماهنگی انجام داده‌ایم‬ ‫تا س��همیه‌ای برای تولیدکنندگان کفش ماش��ینی‬ ‫در نظ��ر بگیرند و ما نیاز آنها را به‌طور مس��تقیم به‬ ‫واحدها برسانیم‪.‬‬ ‫‪ 250‬واح��د تولی��دی در ای��ن زمین��ه در قم وجود‬ ‫دارد ک��ه ‪80‬درصد این واحد‌ه��ا در حال حاضر کفش‬ ‫و دمپایی ماش��ینی تولید می‌کنند و عمده محصوالت‬ ‫تولیدی نیز به کشورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫و آذربایج��ان صادر می‌ش��ود‪ .‬در چند س��ال اخیر‪ ،‬قم‬ ‫مقام نخس��ت را در صنعت کفش کشور کسب کرده و‬ ‫به این ترتیب اس��تان ق��م قطب تولید کفش و دمپایی‬ ‫ماش��ینی در کشور است‪ .‬تولیدکنندگان این استان در‬ ‫س��ال‪ 92‬بالغ بر ‪45‬میلیون دالر صادرات این محصول‬ ‫به خارج از کشور را تنها از گمرک استان قم داشتند و‬ ‫‪50‬میلیون دالر کفش و دمپایی ماشینی نیز از گمرک‬ ‫س��ایر اس��تان‌ها به خارج از کش��ور صادر شده اما این‬ ‫روزه��ا گرانی مواد اولیه این صنع��ت را زمینگیر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل مواد اولیه‬ ‫مواد اولی��ه واحدهای تولیدی کفش ماش��ینی به ‪3‬‬ ‫گروه پی یو‪ ،‬اوا و پی وی س��ی تقسیم می‌شود‪ .‬پی یو‬ ‫و اوا دو محصول وارداتی هس��تند که نوس��ان چندانی‬ ‫نداش��ته و بازارشان ثابت است ولی پی وی سی و دپ‬ ‫ه��ر از گاهی به دلیل توزیع نامناس��ب و نبود نظارت‪،‬‬ ‫دچار نوس��ان شدید ش��ده و به این واحدها و بازارهای‬ ‫صادراتی آنها لطمه وارد می‌کنند‪ .‬مواد اولیه بسیاری از‬ ‫واحدهای کفش ماش��ینی استان(چکمه‪ ،‬دمپایی‪ ،‬زیره‬ ‫و‪ )...‬گرانول پی وی س��ی است که از پودر پی وی سی‬ ‫و روغن دپ به دست می‌آید‪.‬‬ ‫یک��ی از فع��االن عرصه کف��ش ماش��ینی در قم در‬ ‫گفت‌وگ��و با مهر‪ ،‬با اش��اره ب��ه مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده برای تامین این مواد می‌گوید‪ :‬روغن دپ‬ ‫به‌طور عمده توس��ط تع��دادی از واحدهای تولیدی در‬ ‫استان قم تولید می‌شود‪ .‬ماده اصلی روغن دپ هگزانول‬ ‫بوده که فقط توسط پتروش��یمی اراک تولید می‌شود‪.‬‬ ‫او می‌گوی��د‪ :‬ه��رگاه تولید پتروش��یمی اراک به دلیل‬ ‫تعمیرات یا مس��ائل دیگر‪ ،‬مدتی متوقف ش��ود کمبود‬ ‫این ماده ب��ه بازار ضربه می‌زند‪ .‬نوروزی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫حدود ‪ 2‬ماه است که تولید هگزانول از سرگرفته شده‬ ‫و مق��دار زی��ادی هگزانول یا دپ نیز توس��ط بعضی از‬ ‫اش��خاص یا شرکت‌ها وارد کشور ش��ده ولی متاسفانه‬ ‫تعدادی از واحدهای تولی��د دپ بدون هیچ نظارتی با‬ ‫سوءاس��تفاده از کمبود و آش��فتگی ایجادشده در بازار‬ ‫همچنان دپ را با قیمت باال به فروش رسانده یا گاهی‬ ‫از ف��روش آن خ��ودداری می‌کنند‪ .‬ب��ه گفته وی چند‬ ‫ماهی اس��ت که ن��رخ دپ تقریبا دو برابر ش��ده و این‬ ‫موضوع به دلیل توزیع نشدن الکل از طرف پتروشیمی‬ ‫اراک در مقاط��ع زمانی مختلف و همچنین برداش��تن‬ ‫سقف قیمت آن در بورس اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پای بورس به میان کشیده شد‬ ‫یک��ی از اعضای هیات‌مدیره انجمن کفش ماش��ینی‬ ‫استان قم مش��کل را وارد شدن محصوالت پتروشیمی‬ ‫توسعه طرح‌های زیربنایی در سیستان و بلوچستان‬ ‫ایرنا‪ :‬استاندار سیستان و بلوچستان ساخت دو کارخانه سیمان‬ ‫جدید‪ ،‬کارخانه‌های پتروشیمی در چابهار و ایرانشهر‪،‬قطب سوم‬ ‫خودروسازی کشور در چابهار‪ ،‬کارخانه الستیک‌سازی با ظرفیت‬ ‫‪50‬هزار تن در رامشار را از طرح‌های بزرگ استان برشمرد‪.‬‬ ‫ط هاش��می از اختصاص یک‌میلیارد و ‪600‬میلیون‬ ‫علی‌اوس�� ‌‬ ‫دالر برای اجرای شبکه گازرسانی استان‪ ،‬دوهزار و ‪200‬میلیارد‬ ‫تومان برای اجرای طرح انتقال آب با لوله به مزارع کشاورزی و‬ ‫آبیاری زیر فش��ار در ‪146‬هزار هکتار که زمینه‌ساز شغل پایدار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اختصاص ‪8‬میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای‬ ‫مهار آب‌های مرزی کش��ور و ساخت سد شهری کور و ماشکیل‬ ‫را از جمل��ه طرح‌ه��ای زیربنایی دولت تدبیر و امید در اس��تان‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچستان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تامین آب‬ ‫شهرستان چابهار از محل سدهای ایجاد شده‪ ،‬الیروبی و توسعه‬ ‫اس��کله‌های بندر چابهار برای پهلوگیری کشتی‌های ‪100‬هزار‬ ‫تنی و باال بردن ظرفیت تخلیه و بارگیری اس��کله‌های ش��هید‬ ‫بهشتی و شهید کالنتری با تاکید رییس‌جمهوری تا ‪ 86‬میلیون‬ ‫تن و اکتش��اف ‪86‬هزار کیلومتر مربع از معادن اس��تان از دیگر‬ ‫طرح‌های در دست اجرای دولت در سیستان و بلوچستان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توس��عه زیرساخت‌های استان تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫بخش زیرس��اخت‌ها به خوبی اندیش��یده‌ایم تا بتوانیم استان را‬ ‫ارتقا بخشیم‪ .‬استان در مسیر تغییر قرار گرفته و اکنون نیازمند‬ ‫به همت و اراده نخبگان‪ ،‬جوانان و صاحبان س��رمایه اس��ت که‬ ‫نقش خود را به خوبی ایفا کنند‪.‬‬ ‫هاش��می گفت‪ :‬درست اس��ت که نشاط سیاس��ی منطبق با‬ ‫آگاهی جامعه از سرعت الزم برخوردار نیست اما دولت با اعتدال‬ ‫و آرامش به س��مت ثبات اقتصادی حرک��ت می‌کند و نهادینه‬ ‫ک��ردن توجه و تالش برای حفظ مناف��ع ملی را در اولویت قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بازرسی از‪ ۱۳۰‬واحد صنفی در شیروان‬ ‫مهر‪ :‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان شیروان‬ ‫ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در زمینه تخلفات صنفی‬ ‫ویژه ش��ب یلدا در شهرستان ش��یروان را افزون بر ‪6‬میلیون و‬ ‫‪۸۲۳‬ه��زار ریال اع�لام کرد وگفت‪ :‬در هفته آخ��ر آذرماه و در‬ ‫اجرای طرح ضربتی ش��ب یلدا‪ ،‬ای��ن اداره افزون بر ‪۱۳۰‬مورد‬ ‫بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان انجام داد‪.‬‬ ‫ابراهی��م اکبری با اش��اره به اینکه در پی این بازرس��ی‌ها ‪۱۵‬‬ ‫مورد تخلف کشف و ‪ ۱۲‬فقره پرونده نیز در زمینه این تخلفات‬ ‫تش��کیل و به تعزیرات حکومتی ارس��ال ش��ده اس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ 8 :‬مورد از این پرونده‌ها مربوط به واحدهای میوه و تره‌بار‬ ‫و ‪ 4‬مورد نیز به واحدهای صنفی آجیل و خش��کبار و شیرینی‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی برگزاری جلس��ه با رییس اتاق اصناف و روسای اتحادیه‬ ‫میوه و تره‌بار و شیرینی و آجیل‪ ،‬طرح موضوع تشدید بازرسی‬ ‫در ش��ب یلدا در جلس��ه ش��ورای نظارت و کنترل بازار و تهیه‬ ‫فهرس��ت کش��یک برای نظارت هرچه بهتر بر بازار را از جمله‬ ‫اقدام��ات انج��ام ش��ده در قالب ط��رح ضربتی ش��ب یلدا در‬ ‫شهرستان شیروان برشمرد‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان شیروان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬رسیدگی به موقع به شکایات ‪ ۱۲۴‬از سوی بازرسان اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��یروان‪ ،‬هماهنگی با شهرداری برای‬ ‫هم��کاری و ممانع��ت نکردن از واحدهایی ک��ه اقدام به عرضه‬ ‫می��وه و چین��ش آن در جلوی مغ��ازه کرده‌اند (س��د معبر) و‬ ‫برگزاری گش��ت مشترک با سایر دس��تگاه‌های مرتبط از دیگر‬ ‫اقدامات انجام شده در این زمینه به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫اراک ب��ه بورس می‌داند‪ .‬حس��ین صادقی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه در یک ب��ازه زمانی قیمت روغ��ن دپ دو برابر‬ ‫شد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬طبق قانون وقتی محصوالت پتروشیمی‬ ‫در بورس عرضه می‌ش��وند‪ ،‬باید س��قف قیمتی داشته‬ ‫باش��ند اما س��قف قیمت این محصول برداشته شد که‬ ‫این واحدهای تولید کفش را دچار مش��کل کرد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه تنها یک واحد پتروشیمی این محصول‬ ‫را تولی��د می‌کند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬جایی که رقابت درس��ت‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬افزایش ناگهانی و بی‌منطق قیمت‬ ‫عجیب نیست اما این موارد بیش از همه به تولید‌کننده‬ ‫ضربه می‌زند‪ .‬آن‌طور که صادقی می‌گوید‪ ،‬این گرانی‌ها‬ ‫موجب ش��ده تولیدکنن��ده داخلی ت��وان رقابت برای‬ ‫صادرات را به مرور زمان از دست بدهد چراکه محصول‬ ‫‪ ۵۰‬درصد گران‌تر تمام می‌ش��ود‪ .‬این صنعت با تولید‬ ‫س��االنه ‪100‬میلی��ون جفت کفش ماش��ینی و صندل‬ ‫توانس��ته برای ‪ 3‬تا ‪5‬هزار نفر اش��تغالزایی مس��تقیم‬ ‫داشته باش��د‪ .‬همچنین این صنعت توانسته برای بالغ‬ ‫بر ‪20‬هزار نفر اش��تغال خانگی در اس��تان ایجاد کند‪.‬‬ ‫کارشناسان می‌گویند با توجه به تحوالت اخیر منطقه‬ ‫به‌وی��ژه در کش��ور عراق و از س��ویی دیگر ب��اال بودن‬ ‫هزین��ه تبلیغات ب��رای بازاریاب��ی و معرفی محصوالت‬ ‫به بازارهای جدید و همچنین بی‌توجهی مس��ئوالن به‬ ‫تولید‌کنن��دگان‪ ،‬این صنعت در طول چند س��ال اخیر‬ ‫بازار راکدی را تجربه می‌کند؛ بازاری که موجب ش��ده‬ ‫برخی از تولیدکنندگان نه‌تنها تولیدات را کاهش دهند‬ ‫بلکه برخی از آنها با فروش دس��تگاه‌ها و تجهیزات راه‬ ‫خروج از تولید را انتخاب کرده‌اند و این در حالی است‬ ‫ک��ه رقم صادرات ای��ن محصول نش��ان می‌دهد توجه‬ ‫به آن می‌تواند ارزآوری خوبی را برای کش��ور داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬همه این مش��کالت را در کنار گرانی مواد اولیه‬ ‫بگذارید‪ .‬مشکلی که به‌دلیل وجود واسطه‌ها در صنعت‬ ‫کفش بروز کرده اس��ت‪ .‬مش��کلی که آن‌قدر کارد را به‬ ‫استخوان تولیدکنندگان فرش ماشینی قم نزدیک کرد‬ ‫که س��رانجام فعاالن این صنعت در انجمن کفش برای‬ ‫حل مشکالت‌ش��ان نامه‌ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نوشتند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬در جلس��ه‌ای ک��ه با حض��ور مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی کرمان و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان پس��ماند ش��هرداری کرمان برگزار شد‪،‬‬ ‫درخص��وص نح��وه هم��کاری در زمین��ه مدیریت‬ ‫پس��ماند در س��طح ش��هرک‌های صنعتی بحث و‬ ‫تبادل‌نظر انجام گرفت‪ .‬مجی��د غفاری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی کرم��ان گفت‪ :‬در‬ ‫بحث مدیریت پس��ماند و حفظ محیط‌‌زیست نیاز‬ ‫به فرهنگ‌سازی اس��ت و در صورتی که الزام شود‬ ‫همه مردم و حت��ی صنعتگران رعایت می‌کنند اما‬ ‫با وجود پیگیری‌های انجام ش��ده محلی برای دفع‬ ‫پسماندهای صنعتی مشخص نشده است‪.‬‬ ‫‪ :‬مرتضی اصغری‪ ،‬فرماندار چایپاره(استان‬ ‫آذربایج��ان غربی) از ص��ادرات ‪400‬هزار راس دام‬ ‫زن��ده در چایپاره خب��ر داد و اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫شهرس��تان فرمانداری آماده اس��ت ب��رای اجرای‬ ‫طرح‌ه��ای تولی��دی از جمل��ه طرح‌ه��ای تبدیلی‬ ‫صنایع کشاورزی به روستاییان به هر مقدار که نیاز‬ ‫دارند تسهیالت کم بهره بدهد‪.‬‬ ‫چراکه با وجود ظرفیت‌ها‪ ،‬این شهرستان می‌تواند‬ ‫به‌عنوان یکی از قطب‌ه��ای مهم تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی و دامی و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی‬ ‫در ش��مال اس��تان مطرح ش��ود و این امر نیازمند‬ ‫پشتکار و همت بیشتر روس��تاییان این شهرستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬جواد جعفری‪ ،‬مدیرکل گمرک خراسان‬ ‫ش��مالی با اش��اره به کمبود ناوگان ترانزیتی برای‬ ‫حمل کاالهای صادراتی در این اس��تان اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای حل قس��متی از این مشکل پیشنهاد استفاده‬ ‫از ن��اوگان داخلی برای کاالهایی ک��ه باید در مرز‬ ‫تخلی��ه و در مکان‌های��ی همچون واگ��ن بارگیری‬ ‫شود‪ ،‬ارائه شد که با آن موافقت شده است و از این‬ ‫ظرفیت اس��تفاده می‌کنیم‪ .‬اما هنوز برای صادرات‬ ‫کاالهایی که باید مس��تقیم از کشور خارج شود با‬ ‫مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫‪ :‬محمدرض��ا بابایی‪ ،‬مع��اون برنامه‪‎‎‬ریزی‬ ‫استاندار یزد در بازدید از ‪ 3‬کشتارگاه صنعتی طیور‬ ‫شهرستان اشکذر از عزم جدی مسئوالن استانی در‬ ‫ایجاد و توسعه زیرس��اخت‏‏های صنعت طیور خبر‬ ‫داد‪ .‬شهرس��تان اشکذر دارای ‪ 4‬کشتارگاه صنعتی‬ ‫طیور است که یک واحد در حال ساخت و ‪ 3‬واحد‬ ‫دیگر با نظارت دامپزش��کی همزم��ان با فعالیت و‬ ‫ارائه خدمات به شهروندان‪ ،‬در حال توسعه است‪.‬‬
‫نیم نگاه‬ ‫جلوگیری از‬ ‫خام‌فروشی‪ ،‬سیاست‬ ‫دولت در کردستان‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫سهم حمل‌ونقل از ارزش‌افزوده در بندرعباس به ‪28‬درصد رسید‬ ‫هرمزگان‪ ،‬رتبه دوم ترانزیت کاال‬ ‫عبدالمحمد زاهدی‬ ‫استاندارکردستان‬ ‫جلوگی��ری از خام‌فروش��ی معادن‪ ،‬سیاس��ت اصلی‬ ‫دولت تدبیر و امید اس��ت‪ .‬ما به عنوان مجموعه دولت‬ ‫و نهاده��ای حاکمیتی حمایت همه‌جانب��ه خود را از‬ ‫همه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعالم می‌کنیم و‬ ‫ب��ر این باوریم که بهترین راه برون‌رفت کردس��تان از‬ ‫بحران بیکاری و اقتصادی‪ ،‬مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫با حمایت دولت اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه در کردستان‬ ‫منابع و معادن غنی س��نگ‌آهن وجود دارد‪ ،‬در س��فر‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به اس��تان کردس��تان اح��داث زنجیره صف��ر تا ‪100‬‬ ‫تولید فوالد به تصویب رس��یده و ب��رای این منظور از‬ ‫س��رمایه‌گذاری معدن��داران و ش��رکت‌های بهره‌بردار‬ ‫معادن اس��تان کردستان برای سرمایه‌گذاری استقبال‬ ‫می‌کنیم‪ .‬مثلث بیجار‪ ،‬س��قز و ق��روه دارای یک پهنه‬ ‫گس��ترده سنگ‌آهن اس��ت و به همین منظور احداث‬ ‫زنجی��ره تولید فوالد در میانه ای��ن مثلث‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫مقرون به صرفه به نظر می‌رس��د‪ .‬سرمایه‌گذاران حق‬ ‫دارن��د در مرحله نخس��ت ب��ه دنبال س��ود اقتصادی‬ ‫بیشتری برای خود باش��ند‪ .‬اما حضور سرمایه‌گذاران‬ ‫معدن��ی در حوزه تولید فوالد در کردس��تان می‌تواند‬ ‫توس��عه اقتصادی و اجتماعی این اس��تان را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می‌کنم یک کنسرسیوم سهامی خاص از‬ ‫سوی بهره‌برداران معادن در استان کردستان تشکیل‬ ‫شود تا با تجمیع س��رمای ‌ه بهره‌برداران معادن در این‬ ‫اس��تان‪ ،‬زنجیره تولید فوالد در کردس��تان راه‌اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هرک��س مالک ث��روت و مال خود اس��ت و ما برای‬ ‫ث��روت و س��رمایه بخ��ش خصوصی تعیی��ن تکلیف‬ ‫نمی‌کنیم‪ ،‬اما براس��اس مطالعات انجام ش��ده اعتقاد‬ ‫راس��خ داریم که مشارکت بخش خصوصی در زنجیره‬ ‫تولید دو میلیون تنی فوالد کردستان سودآور خواهد‬ ‫ب��ود و از س��رمایه‌گذاران در ای��ن بخ��ش حمایت و‬ ‫اس��تقبال می‌کنی��م‪ .‬وج��ود س��رمایه‌گذاران توانمند‬ ‫و قوی از نقاط قوت اس��تان کردس��تان است‪ .‬اکنون‬ ‫امیدواری��م با ایج��اد زنجی��ره تولید فوالد‪ ،‬اندیش��ه‪،‬‬ ‫تخصص و س��رمایه آنان برای استان کردستان ارزش‬ ‫اف��زوده به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬ب��ه زودی مطالعات‬ ‫‪ 3‬ه��زار کیلومتر دیگر از پهنه‌های معدنی کردس��تان‬ ‫آغاز می‌ش��ود و از س��رمایه‌گذاران می‌خواهیم در این‬ ‫حوزه نی��ز س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬به عنوان اس��تاندار‬ ‫کردستان‪ ،‬از سرمایه‌گذاری که سود برایش مهم باشد‬ ‫اس��تقبال می‌کنم و امیدوارم سودطلبی آنان منجربه‬ ‫ایجاد زنجیره‌های تولید در کردس��تان ش��ود تا شاهد‬ ‫تغییرات اساسی در سیمای اشتغال این استان باشیم‪.‬‬ ‫خبر استان‬ ‫بیمه بافندگان غیرواقعی فرش‬ ‫در همدان قطع شد‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان همدان از قطع بیمه بی��ش از ‪ ۳‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫بافنده در همدان خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا متین با اشاره به اینکه پایش بیمه‌شدگان‬ ‫بیمه قالیبافی از ماه‌های گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بخش قابل‌توجهی از بازرس��ان س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان همدان برای بازرسی‬ ‫از دارن��دگان بیمه قالیبافی در هم��دان به کار گرفته‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه افرادی بیم��ه قالیبافی‬ ‫ش��ده‪‎‬اند که به هیچ وجه بافنده نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫افراد س��ودجو از این بیمه ارزان قیمت سوءاس��تفاده‬ ‫کرده و با وجود اینکه دارای شغل‌های مختلف هستند‬ ‫بیمه قالی‌بافی ش��ده‪‎‬اند‪ .‬متین با تاکید بر اینکه بیمه‬ ‫کس��انی که بافنده نباشند‪ ،‬قطع می‌ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫به‌طور س��رزده از واحدهای بافندگان بازرسی به عمل‬ ‫می‪‎‬آی��د و اگر بیمه‪‎‬ش��ده‪‎‬ای بافنده واقعی نباش��د‪ ،‬از‬ ‫لیست بیمه حذف می‌ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫‪ 5‬سال گذش��ته نزدیک به ‪ 22‬هزار نفر تاکنون بیمه‬ ‫قالیبافی ش��ده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون ‪ 3‬هزار و ‪ 700‬نفر به‬ ‫سبب بافنده نبودن از این لیست حذف شده‌اند‪ .‬متین‬ ‫با اشاره به اینکه پرداخت حق بیمه بافندگان برعهده‬ ‫دولت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پرداخت هزینه اضافی‪ ،‬باری‬ ‫بر دوش دولت محس��وب می‪‎‬شود که در شرایط فعلی‬ ‫کشور‪ ،‬باید از این‌بار کاسته شود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬باید‬ ‫به گونه‌ای عمل ش��ود تا بافندگان واقعی بیمه شده و‬ ‫از مزایای آن استفاده کنند در غیر این‌صورت جبهه‌ای‬ ‫علی��ه دولت ایجاد می‪‎‬ش��ود و این درحالی اس��ت که‬ ‫منابع دولتی در حال هزینه ش��دن است‪ .‬متین تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬پایش و س��اماندهی بیمه‌ش��دگان قالیبافی در‬ ‫اولویت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان قرار‬ ‫دارد و در این زمینه مماشاتی در کار نیست‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬حرف از صادرات که به میان می‌آید‪،‬‬ ‫یک س��ر آن به صنعت حمل‌ونقل کش��یده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همین اس��ت که استان هرمزگان با پذیرا بودن ساالنه‬ ‫حدود ‪5‬میلیون ت��ن کاالی ترانزیتی وجود بنادر مهم‬ ‫تجاری‪ ،‬پایتخت اقتصاد ایران نام گرفته است‪ .‬به گفته‬ ‫رییس اداره‌کل حمل‌ونقل پایانه‌های استان هرمزگان‬ ‫نه‌تنها صنعت حمل‌ونقل می‌تواند عاملی برای حرکت‬ ‫اقتصادی این استان باشد بلکه رتبه دوم استان از نظر‬ ‫کاالهای ورودی و ترانزیتی در کشور سبب شده تا این‬ ‫امیدواری ایجاد ش��ود که حمل‌ونقل‪ ،‬روزی جایگزین‬ ‫نفت ش��ود‪ ،‬چراکه کارشناس��ان بر این باورند که اگر‬ ‫ترانزیت رونق پیدا کند می‌تواند جای نفت را بگیرد‪ .‬به‬ ‫گفته مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان هرمزگان‪،‬‬ ‫ایران نیز به لحاظ جغرافیایی دارای موقعیت مناسبی‬ ‫برای درآمدزایی از این صنعت است؛ صنعتی که عالوه‬ ‫بر درآمدزایی اشتغال را نیز به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه حمل‌ونقل و ارزش‌افزوده‬ ‫صالح دریانورد‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار‬ ‫هرمزگان در این‌باره معتقد است‪ :‬در زمینه حمل‌ونقل‬ ‫هرم��زگان ج��زو ‪ 5‬اس��تان برتر کش��ور اس��ت چون‬ ‫حمل‌ونقل مهم‌ترین س��هم را در تولی��د ارزش‌افزوده‬ ‫و اش��تغال اس��تان دارد‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬در کش��ور ما‬ ‫بخ��ش حمل‌ونقل ‪25‬درصد از ارزش‌افزوده کش��ور را‬ ‫تش��کیل می‌دهد در حالی که این رق��م در هرمزگان‬ ‫‪28‬درصد اس��ت‪ .‬دریان��ورد می‌گوید‪ :‬هرم��زگان جزو‬ ‫‪ 5‬اس��تان برتر در حمل‌ونقل است که مهم‌ترین سهم‬ ‫را در تولید ارزش افزوده و اش��تغال اس��تان دارد‪ .‬وی‬ ‫می‌گوید‪ :‬ظرفیت برای ورود بخش خصوصی به عرصه‬ ‫حمل‌ونقل فراهم اس��ت و حمل‌ونقل صنعتی سودآور‬ ‫و قابل اتکاس��ت‪ .‬معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار‬ ‫هرم��زگان ادامه می‌دهد‪ :‬بخش حمل‌ونقل در بس��ته‬ ‫سیاس��تی خ��روج از رکود که دولت تدبی��ر و امید به‬ ‫مجلس ارائه داد یکی از موارد مهم و پیشران اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بابک تراکمه‪ ،‬معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان‬ ‫نیز در این‌باره می‌گوید‪ :‬صنعت حمل‌ونقل در هرمزگان‬ ‫صنعتی پیشرو و تعیین‌کننده است و برای شکل‌گیری‬ ‫ه��ر فعالیت اقتصادی در هرم��زگان باید به توانمندی‬ ‫این حوزه توج��ه کنیم‪ .‬تراکمه تصریح کرد‪ :‬باید برای‬ ‫اس��تفاده از این مزیت مهم حمل‌ونق��ل در هرمزگان‬ ‫برنامه داش��ته باشیم تا بتوانیم با استفاده از آن تحولی‬ ‫بزرگ در ش��اخص‌های اقتصادی هرمزگان رقم بزنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش مهمی از س��رمایه ملی کشور‬ ‫در اختیار بخش حمل‌ونقل اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫هرمزگان توانمندی رقابت در عرصه حمل‌ونقل کشور‬ ‫را دارد و باید چش��م‌انداز بخش حمل‌ونقل اس��تان را‬ ‫مشخص کنیم و چنین سند راهبردی‌ای داشته باشیم‬ ‫تا به آن چشم‌اندازها برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�هرک تخصصی حمل‌ونقل‬ ‫ب��ه گفته مدی��رکل حمل‌ونق��ل پایانه‌های اس��تان‬ ‫هرم��زگان مرحل��ه نخس��ت ش��هرک حمل‌ونق��ل تا‬ ‫پایان امس��ال به بهره‌برداری می‌رس��د‪ .‬علیرضا مجرد‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ب��رای تکمی��ل ای��ن ش��هرک حمل‌ونقلی‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪500‬میلی��ارد ریال اعتبار اس��ت که تاکنون‬ ‫‪500‬میلی��ارد ریال آن تامین ش��ده‪ .‬مجرد با اش��اره‬ ‫به اینکه این ش��هرک در ‪ 3‬مرحله س��اخته می‌ش��ود‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬مرحله اول آن ب��ا ‪700‬میلیارد ریال هزینه‪،‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ 93‬به بهره‌برداری می‌رس��د‪ .‬ش��هرک‬ ‫حمل‌ونقل یکی از پروژه‌هایی است که اجرا و پیگیری‬ ‫آن در دستورکار استانداری قرار دارد‪ .‬جاسم جادری‪،‬‬ ‫استاندار هرمزگان نیز بارها از دنبال‌کردن روند اجرایی‬ ‫ای��ن پروژه با وجود تخصیص اعتبار ناکافی به آن خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل حمل‌ونق��ل پایانه‌های اس��تان هرمزگان‪،‬‬ ‫صنع��ت حمل‌ونق��ل را یکی از ارکان توس��عه و عامل‬ ‫حرکت اقتصادی در هر کش��ور دانسته و می‌گوید‪ :‬در‬ ‫چرخ��ه اقتصاد یک کش��ور‪ ،‬حمل‌ونقل به‌عنوان عامل‬ ‫ی��ک حرکت اقتصادی از ابتدای امر تولید تا رس��اندن‬ ‫کاال به ب��ازار مصرف تاثیرگذار اس��ت‪ .‬اگر بخش‌های‬ ‫اقتصادی مثل خدمات‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنعت و معدن و‬ ‫تج��ارت را به‌عنوان یک چرخ��ه در نظر بگیریم نقش‬ ‫حمل‌ونق��ل یک نقش واس��طه‌ اس��ت‪ .‬علیرضا مجرد‬ ‫ادام��ه می‌ده��د‪ :‬حمل‌ونقل جاده‌ای نس��بت به دیگر‬ ‫حمل‌ونقل‌های ریلی‪ ،‬هوای��ی و دریایی در مدیریت و‬ ‫س��رمایه‌گذاری تفاوت دارد‪ .‬وی به بخش حمل‌ونقلی‬ ‫اس��تان هرمزگان اش��اره کرد و ادامه داد‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫دارای زیربخش‌ه��ای مختلفی اس��ت ک��ه ‪90‬درصد‬ ‫جابه‌جایی مس��افر و کاال برعه��ده حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫است که حدود ‪600‬میلیون تن کاال را جابه‌جا می‌کند‪.‬‬ ‫دولت هیچ دخالتی در این حوزه نداش��ته و به عبارتی‬ ‫مدیریت اصلی آن در اختیار بخش خصوصی است که‬ ‫می‌طلبد توجه کافی به آن داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان هرمزگان در‬ ‫ادام��ه با بیان اینکه در بخش حمل داخلی ‪25‬میلیون‬ ‫ت��ن کاال از اس��تان جابه‌جا ش��ده ادام��ه داد‪ :‬حدود‬ ‫‪35‬میلیون تن کاال نیز به استان وارد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌ای برای رونق حمل‌ونقل‬ ‫رییس شورای حمل‌ونقل هرمزگان نیز جاده را یک‬ ‫س��رمایه می‌داند‪ .‬او می‌گوید‪ :‬هرم��زگان با دارا بودن‬ ‫‪12‬ه��زار کیلومتر جاده حدود ‪4‬ه��زار و ‪ 700‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است‪ .‬فرشید‬ ‫دستوان به تاثیرات بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور‬ ‫اش��اره کرده و می‌گوید‪ :‬با گس��ترش زیرس��اخت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل تاثی��رات آن بر اقتصاد کش��ور نیز نمایان‬ ‫می‌شود‪ .‬دستوان همچنین به لزوم هماهنگی در حوزه‬ ‫حمل‌ونقلی اش��اره کرده و می‌افزای��د‪ :‬این هماهنگی‬ ‫باعث می‌ش��ود تا از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان‬ ‫حداکثر استفاده صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه تکمی��ل فازه��ای ‪ 2‬ت��ا ‪ 4‬بندر‬ ‫ش��هیدرجایی در تدوین طرح جامع حمل‌ونقلی اشاره‬ ‫ک��رده و می‌گوید‪ :‬همزمان با تکمیل این فازها‪ ،‬س��ایر‬ ‫حوزه‌های حمل‌ونقلی نیز باید توسعه پیدا کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازدیدمعاونوزیرازواحدهایصنعتیهرمزگان‬ ‫‪ :‬مع��اون آم��وزش‪ ،‬پژوه��ش و‬ ‫فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به همراه رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان هرمزگان و مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی این استان‬ ‫از صنای��ع مس��تقر در منطق��ه وی��ژه‬ ‫اقتص��ادی خلیج‌ف��ارس‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫کشتی‌س��ازی و ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫شماره ‪ 2‬و ‪ 3‬بندرعباس بازدید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هرمزگان‪ ،‬در این بازدید‬ ‫علی‌اصغر توفیق از شرکت‌های بازیافت‬ ‫نخلس��تان‪ ،‬تولید‌کننده انواع نایلون و‬ ‫نایلکس‪ ،‬پلیمر هرمز برکه تولید‌کننده‬ ‫ان��واع مخ��ازن پلی‌اتیل��ن‪ ،‬گاز‪ ،‬آب و‬ ‫پلیمر پارس��یان تولید‌کننده انواع لوله‬ ‫و اتصاالت پلی‌اتیلن و اکس��یژن آپادانا‬ ‫تولید‌کنن��ده ان��واع گازه��ای صنعتی‬ ‫بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و‬ ‫مشکالت این شرکت‌ها قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫ادامه س��فر معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به اس��تان هرمزگان‪ ،‬وی ضمن بازدید‬ ‫از منطقه ویژه اقتص��ادی خلیج‌فارس‬ ‫و منطقه ویژه کشتی‌س��ازی و صنایع‬ ‫مس��تقر در آن منطق��ه‪ ،‬رهنمودهای‬ ‫الزم را برای توس��عه و رفع مش��کالت‬ ‫موجود ارائه کرد‪.‬‬ ‫حمایت از فرشبافان کرمانشاهی‬ ‫‪ :‬استاندار کرمانش��اه خواستار‬ ‫حمایت از فعاالن فرش دستباف شد‬ ‫و گفت‪ :‬حمای��ت از طرح‌های صنایع‬ ‫دستی و فرش دس��تباف برای ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار روس��تایی م��د نظر‬ ‫است‪ .‬ابراهیم رضایی‌بابادی در جلسه‬ ‫کارگروه اش��تغال با اش��اره به توجه‬ ‫ویژه به بحث اشتغال پایدار روستایی‪،‬‬ ‫آن‌را یک��ی از مهم‌ترین عوامل رونق‬ ‫روستاها و کس��ب درآمد روستاییان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫رضایی‌باب��ادی اف��زود‪ :‬باید ش��رایط‬ ‫مناس��بی ب��رای حمایت از اش��تغال‬ ‫روس��تاییان به وجود آوریم و هرچه‬ ‫در این زمینه س��رمایه‌گذاری کنیم‪،‬‬ ‫روند توسعه استان ش��تاب بیشتری‬ ‫خواه��د گرفت‪ .‬وی طرح تامین مالی‬ ‫خرد با رویک��رد بانکداری پیوندی را‬ ‫طرح مثبتی در این خصوص دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬آن‌گونه ک��ه در توجیه این‬ ‫طرح آمده ب��ود‪ ،‬می‌تواند پیامدهای‬ ‫مثبت��ی به همراه داش��ته باش��د‪ .‬به‬ ‫گفته اس��تاندار کرمانش��اه‪ ،‬باید همه‬ ‫کمک کنیم که این طرح در اس��تان‬ ‫کرمانشاه هرچه سریع‌تر اجرایی شود‬ ‫تا مردم بتوانند از مزایای آن استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این مس��ئول خواستار حمایت‬ ‫از فعاالن فرش دستبافت شد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که برای‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار روستایی مدنظر‬ ‫اس��ت‪ ،‬حمایت از طرح‌ه��ای صنایع‬ ‫دس��تی به‌خصوص فرش دس��تباف‬ ‫اس��ت‪ .‬این مقام مسئول تصریح کرد‪:‬‬ ‫آنچه ک��ه مدنظر مس��ئوالن مرتبط‬ ‫با اش��تغالزایی روس��تایی است‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که یک جامعه ‪ 10‬هزار نفری‬ ‫از روس��تاییان می‌توانن��د در زمین��ه‬ ‫بافت فرش فعالیت داش��ته باشند که‬ ‫باید ش��رایطی را فراهم کنیم که این‬ ‫مسئله تحقق یابد‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه (شماره‪ 804 :‬مورخ ‪ 93/10/7‬نوبت اول)‬ ‫شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم در نظر دارد انجام پروژه‌های زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران‬ ‫واجد ش��رایط واگ��ذار نماید‪ .‬لذا از پیمانکاران واجد ش��رایط که دارای ظرفیت آزاد و رتبه‌بندی الزم از س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باش��ند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت و تکمیل اس��ناد مناقصه به شرح زیر اقدام‬ ‫نمایند‪ -1 .‬رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی الزامی می‌باشد‪ -2 .‬پیمانکاران مجاز به شرکت‬ ‫در مناقصه فقط ش��رکت‌های پیمانکاری حداقل پایه ‪ 5‬دارای رش��ته آب می‌باش��ند و پیمانکار باید در رشته آب‬ ‫ظرفیت کار داشته باشد و حداکثر مبلغ مناسب را رعایت نماید‪ – .‬پیمانکار باید جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ‬ ‫‪ 100‬هزار ریال به حس��اب س��یبا ‪ 2175210714000‬به نام شرکت آب و فاضالب روستایی ایالم نزد بانک ملی‬ ‫ش��عبه مرکزی ایالم‪ ,‬واریز و فیش واریزی را به امور قراردادها و پیمان‌ها واقع در ش��رکت آب و فاضالب روستایی‬ ‫استان ایالم تحویل و در ازای آن اسناد مناقصه را دریافت نمایید‪ -3 .‬کلیه هزینه آگهی‌ها و اطالع‌رسانی‌‌های این‬ ‫پروژه که از طریق روزنامه انجام می‌گیرد به عهده پیمانکار برنده می‌باشد‪ .‬و عقد قرارداد با پیمانکار برنده مشروط‬ ‫ب��ه پرداخت تمام هزین ‌ه آگهی مناقصه می‌باش��د‪ -4 .‬آخرین مهلت فروش اس��ناد تا تاری��خ ‪ 93/10/13‬و تحویل‬ ‫پاکت‌های حاوی اس��ناد مناقصه و پیش��نهاد قیمت‪ ,‬به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ 1393/10/22‬می‌باشد پیمانکاران باید پس از تحویل پاکت‌ها به دبیرخانه رسید تحویل نمایند و تاریخ بازگشایی‬ ‫پاکات مناقصه یک روز پس از آخرین مهلت اعتبار این آگهی و نیز آخرین تاریخ اعتبار پیش��نهاد قیمت س��ه ماه‬ ‫پس از آخرین مهلت اعتبار این آگهی می‌باشد‪ -5 .‬آزاد نمودن سپرده‌های شرکت در مناقصه پیمانکاران رد شده‬ ‫سه روز پس از تاریخ بازگشایی مناقصه توسط ذیحسابی شرکت مقدور می‌باشد‪ -6 .‬جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره تلفن ‪ 0841-2229001-2‬واحد امور قراردادها و پیمان‌ها شرکت تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪ -7‬موضوع مناقصه‪ :‬تکمیل آبرسانی به مجتمع گنداب و انجیره شهرستان آبدانان «استان ایالم» با برآورد اولیه‬ ‫‪ 5.115.445.627‬ریال براساس فهرست بهای سال ‪ -93‬مدت پیمان ‪ 4‬ماه‪ -‬و مبلغ تضمین ‪ 21.846.337‬ریال‬ ‫فقط به صورت ضمانت‌نامه بانکی مدت‌دار ‪ 3‬ماهه (توجه شود که چک تضمینی و یا سایر موارد تضمین به هیچ‬ ‫عنوان مورد قبول نیست)‪.‬‬ ‫خالص�ه‌ای از حج�م کار‪ :‬تکمی��ل خط انتقال روس��تای گنداب و انجی��ره و دو باب مخ��زن ‪100‬مترمکعبی و‬ ‫حوضچه‌های ورودی و خروجی و دو باب س��اختمان ایس��تگاه پمپاژ و اجرای حوضچه ش��یرآالت و تهیه و نصب‬ ‫شیرآالت و متعلقات و سایر کارهای مورد نیاز‪.‬‬ ‫روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫جایگاه هندوستان در تجارت جهانی را بررسی می‌کند‬ ‫‪25‬‬ ‫آی‌تی ناجی چهارمین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫س�عید ش�مس‪ -‬گروه تجارت‪ :‬جمعیت یک میلیارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫نفری هند‪ ،‬باعث ش�ده تا این کش�ور هم تهدید و هم فرصت را در‬ ‫فض�ای اقتصادی در کنار ه�م تجربه کند‪ .‬تهدید ب�ه این دلیل که‬ ‫نیازهای روزمره قابل قیاس با کش�ورهای دیگر (به استثنای چین)‬ ‫نیس�ت و به همین دلیل روزانه مایحتاج زیادی برای تامین معیشت‬ ‫ش�هروندان این کشور باید وارد چرخه اقتصادی شود‪ .‬به عالوه این‬ ‫آمارجمعیتی‪ ،‬تعداد نی�روی کار را هم باال می‌برد و در نهایت باعث‬ ‫رونق تولید می‌شود‪ .‬تا آنجا که اگر روزی‪ ،‬نام هند فقر و تنگدستی‬ ‫را به یاد می‌آورد‪ ،‬اکنون پیش�رفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی‬ ‫این کش�ور توجه همگان را به خود جلب کرد ‌ه اس�ت‪ .‬مدت‌هاست‬ ‫که س�رمایه‌گذاری‌های عظی�م خارجی در این کش�ور امری عادی‬ ‫به ش�مار می‌آید و فروش کاالهای هن�دی در بازارهای جهان رو به‬ ‫افزایش گذاش�ته اس�ت‪ .‬به همین دلیل است که دالرهای حاصل از‬ ‫صادرات کاالهای هندی خزانه این کش�ور را ب�ا رویکرد دیگری از‬ ‫اقتصاد روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫و حمل‌ونق��ل از جمله بس��ترهای فراهم برای‬ ‫سرمایه‌گذاری دوطرف به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹چهارمین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫اقتص��اد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬هند با رشد اقتصادی ‪ ۸‬درصدی در ‪۸‬‬ ‫س��ال گذش��ته به یک قدرت بزرگ اقتصادی‬ ‫جهان تبدیل ش��د ‌ه اس��ت‪ .‬این میزان رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نزدیک به رشد اقتصادی چین است‪.‬‬ ‫با این همه هنوز در هندوستان میلیون‌ها نفر‬ ‫در فقر شدید زندگی می‌کنند و درآمد سرانه‬ ‫این کش��ور ‪ 720‬دالر امریکا است‪ .‬مشکالت‬ ‫زیربنایی نیز در هند ادامه دارد‪ ،‬آمار می‌گوید؛‬ ‫بی��ش از ‪۳۴‬درصد جمعیت هند کمتر از یک‬ ‫دالر در روز درآم��د دارن��د و حدود ‪۸۰‬درصد‬ ‫م��ردم ب��ا کمت��ر از ‪ 2‬دالر در روز زندگ��ی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬و بی��ش از ‪۳۰۰‬میلیون نفر در زیر‬ ‫خط فق��ر زندگی می‌کنند اما پیش��رفت‌های‬ ‫اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر‬ ‫رش��د اقتصادی هند را به ‪ ۸‬درصد رسانده و‬ ‫کار‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند‪ ،‬در سال‌های‬ ‫آین��ده هن��د به رش��د اقتص��ادی ‪ 10‬درصد‬ ‫در س��ال نیز نائل ش��ود‪ .‬اقتصاد هند بر پایه‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعت و فناوری بنا نهاده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس می‌توان گفت؛ برنج‪،‬‬ ‫گن��دم‪ ،‬دانه‌های روغنی‪ ،‬پنب��ه‪ ،‬کنف‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫سیب زمینی‪ ،‬محصوالت لبنی و‪ ...‬از تولیدات‬ ‫مهم بخ��ش کش��اورزی هند و منس��وجات‪،‬‬ ‫محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬فرآورده‌ه��ای غذایی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬س��یمان‪ ،‬مواد معدنی و ماشین‌آالت و‬ ‫سخت‌افزار از تولیدات مهم بخش صنعت این‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹عضو مهم تجارت جهانی‬ ‫هن��د هم مثل هر کش��ور دیگ��ری هم در‬ ‫بخ��ش ص��ادرات و ه��م در بخ��ش واردات‬ ‫حضوری گس��ترده در تج��ارت جهانی دارد‪.‬‬ ‫این کش��ور به دلیل آمار باالی انس��انی یکی‬ ‫از بزرگتری��ن مصرف‌کننده‌ه��ای نفتی جهان‬ ‫به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬ام��ارات‪ ،‬امری��کا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫‹ ‹آی تی صنعتی حیاتی برای هند‬ ‫سنگاپور و هنگ‌کنگ کشورهایی هستند که‬ ‫مقصد کاالهای صادراتی هندوستان به شمار‬ ‫می‌روند‪ .‬کاالهایی از قبیل فراورده‌های نفتی‪،‬‬ ‫سنگ‌های قیمتی‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬آهن و فوالد‪،‬‬ ‫مواد شیمیایی‪ ،‬وسایل نقلیه‪ ،‬پوشاک‪ ،‬برنج و‬ ‫دارو جزو کاالهای صادراتی هند هس��تند که‬ ‫فروش‌ش��ان درآمد ارزی هن��د را روانه خزانه‬ ‫این کشور می‌کند‪ .‬از سوی دیگر هند از طریق‬ ‫تعامل تجاری با کشورهایی چون ایران‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬امریکا و‬ ‫عراق برای مصرف داخلی خریداری می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران و هند؛ مبادالت پررونق‬ ‫ای��ران یکی از مهم‌ترین فروش��ندگان بازار‬ ‫جهانی نفت است و هندوستان که باالی یک‬ ‫میلیارد جمعیت را در خود جای داده‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگترین خریداران نفت اس��ت‪ .‬پس طبیعی‬ ‫اس��ت که دو کش��ور در فضای تج��اری برای‬ ‫هم مهم باش��ند و خری��د و فروش‌های جدی‬ ‫با هم داش��ته باش��ند‪ .‬به همین دلیل شاهد‬ ‫بازار پر رونق در فضای بین دو کشور هستیم‪.‬‬ ‫البت��ه نباید فراموش کرد که هندوس��تان در‬ ‫ش��رایط تحریم‪ ،‬فرصت خوب��ی برای ایران به‬ ‫ش��مار می‌رفت‪‌،‬تا آنجا که می‌توان گفت این‬ ‫کشور شرقی‪ ،‬به نوعی جای خالی کشورهای‬ ‫غربی را در فضای داد و س��تد ایران گرفت‪ .‬به‬ ‫همین دلی��ل انتظار می‌رود تا هم ایران و هم‬ ‫هندوس��تان از تداوم تعامل تجاری اس��تقبال‬ ‫صنعت فناوری اطالعات‬ ‫اگرچه برای کشورهای در‬ ‫حال توسعه‪ ،‬صنعتی مدرن‬ ‫به حساب می‌آید اما در‬ ‫هندوستان سال‌هاست که‬ ‫مورد توجه است‪ .‬این صنعت‬ ‫به عنوان ناجی اقتصاد‬ ‫هندوستان به‌شمار می‌آید‬ ‫کنن��د‪ .‬غ�لات‪ ،‬خ��وراک دام‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬انواع‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬لوازم الکترونیکی‪،‬‬ ‫تجهیزات مربوط‪ ،‬ش��کر‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬چای و‪...‬‬ ‫اق�لام وارداتی ایران از هندوس��تان اس��ت و‬ ‫صادرات��ش به این کش��ور هم بیش��تر نفت و‬ ‫فرآوره‌های نفتی و پارافین به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش تجارت با هند‬ ‫روابط تجاری ایران و هند در ‪ 5‬سال گذشته‬ ‫از ‪9‬میلی��ارد دالر به ح��دود ‪ 16‬میلیارد دالر‬ ‫رس��یده و دو کشور در تالش��ند این میزان را‬ ‫تا ‪ 5‬س��ال آینده به بی��ش از ‪ 25‬میلیارد دالر‬ ‫افزایش دهند‪ .‬تاجران هند هم مانند بسیاری‬ ‫از کش��ورهای اروپایی و آسیایی برای افزایش‬ ‫روابط بازرگانی با ایران پیش‌قدم شدند‪ .‬در ادامه‬ ‫روابط بین تاجران دو کش��ور‪ ،‬رایزن بازرگانی‬ ‫ایران در هندوستان سفر تاجران ایرانی به این‬ ‫کشور را مثبت می‌خوانده و پیش‌بینی می‌کند‬ ‫ک��ه تجارت بین دو کش��ور در س��ال‌جاری از‬ ‫رون��ق خوبی برخ��وردار باش��ند‪ .‬در این میان‬ ‫کارشناسان معتقدند با توجه به رویکرد دولت‬ ‫یازدهم به‌منظور توس��عه مناسبات اقتصادی‬ ‫با کشورهای منطقه چش��م‌انداز روشنی برای‬ ‫گسترش مناس��بات با هندوستان وجود دارد‬ ‫و برای انعق��اد قراردادهای اقتصادی و تجاری‬ ‫و نی��ز مبادله کاال با این کش��ور ظرفیت‌های‬ ‫زیادی موجود اس��ت‪ .‬به عالوه توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی بین ایران و هن��د به ویژه در زمینه‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری‌ها و فعال کردن ترانزیت‬ ‫صنع��ت فن��اوری اطالع��ات اگرچ��ه برای‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه‪ ،‬صنعتی مدرن به‬ ‫حس��اب می‌آید اما در هندوستان سال‌هاست‬ ‫که مورد توجه اس��ت‪ .‬این صنع��ت به عنوان‬ ‫ناج��ی اقتصاد هندوس��تان به‌ش��مار می‌آید‪.‬‬ ‫فناوری اطالعات آنقدر در این کش��ور رش��د‬ ‫کرده که حج��م قابل توجه��ی از بودجه‌های‬ ‫دولت��ی و س��رمایه‌گذاری‌های خارج��ی را‬ ‫ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ .‬آمار نش��ان‬ ‫می‌دهن��د ک��ه ‪ 9/5‬درصد از تولی��د ناخالص‬ ‫مل��ی و درآمد حاصل از صادرات هندوس��تان‬ ‫در س��ال ‪2009‬م به صنعت فناوری اطالعات‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬درس��ت به همی��ن دلیل هم‬ ‫است که برون‌س��پاری در صنعت آی تی هند‬ ‫آنقدر رونق دارد که بس��یاری از ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ فن��اوری دنیا‪ ،‬بخش‌های��ی از خدمات‬ ‫آی‌تی خود را به شرکت‌های هندی سپرده‌اند‪.‬‬ ‫با این اوصاف اس��ت که درآمد ساالنه حاصل‬ ‫از برون‌س��پاری در این کش��ور ت��ا ماه مارس‬ ‫س��ال ‪ 2009‬به ‪ 6‬میلیارد دالر رسیده و حتی‬ ‫کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که این رقم تا‬ ‫سال ‪ 2020‬م هم تا ‪ 225‬میلیارد دالر افزایش‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬بر همین اس��اس می‌توان گفت؛‬ ‫اقتصاد هندوستان تاثیر بسیار زیادی از صنعت‬ ‫فناوری اطالعات این کش��ور می‌گیرد تا جایی‬ ‫که کارشناسان علم اقتصاد با تایید این موضوع‬ ‫معتقدن��د که این می‌تواند برای هر کش��ور به‬ ‫ویژه کش��ورهای در حال توسعه اتفاق خوبی‬ ‫باش��د‪ .‬آمار نشان می‌دهند که سهم آی تی از‬ ‫صادرات نهایی هندوس��تان در س��ال ‪1990‬م‬ ‫تنها یک درصد بوده اس��ت‪ ،‬در حالی که این‬ ‫سهم در س��ال ‪2001‬م به ‪ 18‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اثرگذاری اقتصاد نوظهور هند بر قیمت‌های جهانی‬ ‫هندوستان به لحاظ اقتصادی و حضور در عرصه تجارت‬ ‫جهانی شرایط مطلوبی دارد‪ .‬این کشور با وجود اینکه در‬ ‫منطقه‌ای نه چندان مطلوب به لحاظ اقتصادی قرار دارد‪،‬‬ ‫رشد سریعی را تجربه می‌کند‪ .‬رحمن قهرمانپور کار‌شناس‬ ‫ش��به قاره با گفتن اینکه هند جایگاه مطلوبی در تجارت‬ ‫جهانی دارد‪ ،‬می‌گوید‪:‬هندوستان از سال ‪۲۰۰۱‬م تصمیم‬ ‫گرفت تا به اتحاد با ایاالت متحده برس��د‪ .‬تعامل با امریکا‬ ‫موجب ش��د تا این کشور هم با قدرت اول تجارت جهانی‬ ‫مبادالتی داش��ته باش��د و هم اینکه سرمایه‌های غربی را‬ ‫به بازار داخلی تزریق کند‪ .‬این کارش��ناس معتقد اس��ت‬ ‫اقتصاد امروز هند ناش��ی از فاصله گرفتن از افکار گاندی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی گاندی در بحث اقتص��اد به اقتصاد‬ ‫بازاری اعتقادی نداشت و حامی «توسعه درون‌زا» بود که‬ ‫در دهه‌های پیش��ین در امریکای التین مطرح شده بود‪.‬‬ ‫دقیقا به همین دلیل است که خیلی‌ها اینطور می‌گویند‬ ‫که هندوس��تان با عبور از افکار اقتصادی گاندی توانست‬ ‫موفقیت چشمگیری را تجربه کند‪ .‬قهرمانپور‪ ،‬کار‌شناس‬ ‫رواب��ط بین‌الملل در خصوص فض��ای اقتصادی و تجاری‬ ‫پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫هندوستان به پرسش‌های‬ ‫€ €اقتص�اد هندوس�تان در س�ال‌های اخی�ر ب�ا‬ ‫پیشرفت مواجه بوده؛ چرایی چنین پیشرفتی را در‬ ‫چه چیزی می‌توان دید؟‬ ‫هندوس��تان با پایان جنگ سرد تصمیم گرفت خودش‬ ‫را از چارچوب جنبش عدم تعهد و همچنین بلوک شرق‬ ‫خ��ارج کن��د‪ .‬از آن به بعد بود که این کش��ور به س��مت‬ ‫اقتص��اد باز حرک��ت کرد و نتیجه‌اش این ش��د که امروز‬ ‫به لحاظ اقتصادی ش��کوفایی را به معن��ای واقعی کلمه‬ ‫تجربه می‌کنند‪ .‬اما به طور مشخص بعد از روی کار آمدن‬ ‫«من هوم سینگ هند» به قدری توسعه را جدی گرفتند‬ ‫که هم‌اکنون یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان به شمار‬ ‫می‌رودند‪ .‬حتی می‌توان آنها را همتراز اقتصاد پیشرفته‌ای‬ ‫چون چین دانست‪.‬‬ ‫€ €نزدیکی و تعامل ب�ا امریکا تا چه‬ ‫حد در این رشد تاثیر داشته است؟‬ ‫هندوس��تان از س��ال ‪۲۰۰۱‬م تصمی��م‬ ‫گرف��ت ت��ا به ی��ک «اتح��اد» ب��ا ایاالت‬ ‫متح��ده برس��د‪ .‬تعامل با امری��کا موجب‬ ‫ش��د تا این کشور هم با قدرت اول تجارت‬ ‫جهانی مبادالتی داش��ته باشد و هم اینکه‬ ‫سرمایه‌های غربی را به بازار داخلی تزریق‬ ‫کند‪ .‬چرا که امریکایی‌ها همیشه «فرصت‬ ‫راهنمایی» کشورهای اروپایی را دارند و با ترغیب آنها به‬ ‫همکاری تجاری با هندوس��تان‪ ،‬باعث شدند تا هندی‌ها‬ ‫بتوانند در زمینه توس��عه اقتصادی و تجاری اهداف‌شان‬ ‫را عملی ش��ده ببینند‪ .‬روندی که هم‌اکنون هم مشاهده‬ ‫می‌شود و هند همچنان در حال سیر در مسیر شکوفایی‬ ‫اقتصادی و تجاری است‪.‬‬ ‫€ €آیا می‌ت�وان اینطور گفت ک�ه فاصله گرفتن از‬ ‫«تفکرات اقتصادی گاندی» عاملی مهم در موقعیت‬ ‫کنونی به شمار می‌رود؟‬ ‫حتما همین‌طور است‪ .‬مهاتما گاندی با وجود اینکه به‬ ‫معن��ای واقعی کلمه معتقد به دموکراس��ی بود‪ ،‬در بحث‬ ‫اقتصاد به اقتصاد بازاری اعتقادی نداشت و حامی «توسعه‬ ‫درون‌زا» بود که در دهه‌های پیش��ین در امریکای التین‬ ‫مطرح ش��ده بود‪ .‬به‌طور دقیق به همین دلیل اس��ت که‬ ‫خیلی‌ها اینطور می‌گویند که هندوس��تان با عبور از افکار‬ ‫اقتصادی گاندی توانس��ت موفقیت چشمگیری را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €در دنیای امروز اقتصاد پیشرفته‪ ،‬هند را به چه‬ ‫جایگاهی در عرصه تجارت جهانی رسانده است؟‬ ‫باید پذیرفت که س��هم و نقش هندوستان از اواخر دهه‬ ‫‪۹۰‬میالدی همواره رو به رشد بوده است‪ .‬به‌طوری‌که این‬ ‫کش��ور در عرصه‌های سیاس��ی و سیاست خارجی هم به‬ ‫واس��طه اقتص��ادش حرف‌های زیادی ب��رای گفتن دارد‪.‬‬ ‫البت ‌ه آنها همچنان نتوانسته‌اند به جی‪۸‬‬ ‫بپیوندند‪ .‬اما گ��روه جی‪ ۲۰‬که هند به‬ ‫عنوان عضو ش��اخص آن مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫یک پله پایین‌تر از جی‪ ۸‬هس��تند‪ .‬نوع‬ ‫فعالیت و رفتار تجاری که کش��ورهای‬ ‫ج��ی‪ ۲۰‬از خ��ود نش��ان می‌دهند‪ ،‬به‬ ‫گونه‌ای که به آنه��ا این فرصت را داده‬ ‫ت��ا بتوانند در مب��ادالت تجاری جهان‬ ‫جای خوبی داشته باشند که هم بتوانند‬ ‫درآم��د ارزی به دس��ت بیاورند و هم بتوانن��د با واردات‬ ‫کااله��ای ضروری‪ ،‬نیازه��ای جامعه خودش��ان را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €اما به عقیده بس�یاری از کارشناسان این گروه‬ ‫جزو «قدرت‌های متوسط» شناخته می‌شوند و توان‬ ‫مقابل�ه با ابر اقتصادهای جهان برای‌ش�ان دش�وار‬ ‫است‪ .‬نظر شما در این مورد چیست؟‬ ‫‪ ۲۰‬کش��ور عض��و این گروه ب��ا وجود فاصل��ه‌ای که با‬ ‫پیش��رفته‌ها دارند‪ ،‬کاس��تی چندانی ندارن��د و به همین‬ ‫دلیل «متوس��ط» خوانده می‌ش��وند‪ .‬در واقع شرایط‌شان‬ ‫به گونه‌ای اس��ت که بتوانن��د در فضای تجارت جهانی بر‬ ‫اس��اس نیازهای خ��ود وارد معامله ش��وند‪ .‬آنها حتی در‬ ‫معادالت سیاس��ی بین المللی هم تاثیرگذار هستند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت که اقتصادهای نوظهور مثل هند حتی در‬ ‫قیمت جهانی هم اثرگذارند‪ .‬به‌طوری‌که رکود نسبی این‬ ‫کش��ور یکی از دلیل‌های کاهش چن��د ‪10‬دالری قیمت‬ ‫اوپک است‪ .‬چون نرخ رشدش��ان بیشتر از سایر کشور‌ها‬ ‫است‪ ،‬تاثیر مستقیمی بر مناسبات اقتصاد بین‌الملل دارند‪.‬‬ ‫€ €ش�رکای ش�اخص تج�اری هندوس�تان چ�ه‬ ‫کشورهایی هستند؟‬ ‫این کشور در گذش��ته با شوروی روابط اقتصادی قابل‬ ‫توجهی داش��ت‪ .‬اما آنها از دهه ‪۹۰‬میالدی بیش��تر روی‬ ‫اروپ��ا و امریکا تمرک��ز کردند‪ .‬با این حال با کش��ورهای‬ ‫آس��یایی هم ش��راکت عمده‌ای دارد‪ .‬البته موتور محرکه‬ ‫اقتصاد امریکا حضور شرکت‌های اروپایی و امریکایی است‬ ‫ک��ه به دلی��ل قیمت پایین تولید و کارگر در این کش��ور‬ ‫حض��وری پررنگ دارن��د‪ .‬امریکا به طور مش��خص با این‬ ‫هدف هند را در فضای تجاری حمایت می‌کند که از یکه‬ ‫تازی چین در منطقه خودداری کرده باش��د‪ .‬چرا که آنها‬ ‫نمی‌خواهند چینی‌ها در آس��یا حرف اول و آخر اقتصادی‬ ‫را بزند و از این طریق در عرصه سیاست هم به عنوان یک‬ ‫ابر قدرت خودنمایی کند‪.‬‬ ‫€ €فض�ای تج�اری هندوس�تان با ای�ران را چطور‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫رابطه ما همیش��ه تابعی از روابط‌مان با پاکستان است‪.‬‬ ‫به همین دلیل نه همکاری فشرده‌ای داریم و نه می‌توان‬ ‫گفت ک��ه رابطه اقتص��ادی ایران و هند کمرنگ اس��ت‪.‬‬ ‫مش��کل اینجا اس��ت که هندی‌ها از نوع تعام��ل ایران با‬ ‫پاکستانی‌ها رضایت ندارند و همین مسئله فضای موجود‬ ‫بین ‪ ۲‬کشور در بحث‌های مختلف را مخدوش می‌کند‪ .‬اما‬ ‫در کل باید گفت که تعامل تجاری در س��طح قابل قبولی‬ ‫قرار دارد و آنها یکی از مشتریان اصلی نفت ایران هستند‪.‬‬ ‫حال اینکه ایران یا هن��د‪ ،‬کدام یک رغبت چندانی برای‬ ‫همکاری پررنگ ندارند؛ یکی از س��وال‌های مبهم فضای‬ ‫اقتصادی آسیا است و نظرهایی متفاوت در این خصوص‬ ‫ش��نیده می‌شود‪ .‬مهم‪ ،‬این است که با وجود همه حرف و‬ ‫حدیث‌ها ‪ ۲‬کش��ور همچنان در عرصه مهم تجارت با هم‬ ‫همکاری دارند‪.‬‬ ‫€ €در دنیایی که به بحران اقتصادی عادت دارد‪،‬‬ ‫چش�م‌انداز تجاری هندوس�تان را چطور ترسیم‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫تصمیم‌گی��ران این کش��ور س��عی کرده‌اند ت��ا اقتصاد‬ ‫کشورش��ان را به مدار غرب نزدی��ک کنند‪ .‬این روند همه‬ ‫را به این نتیجه می‌رساند که می‌توانند در آینده فقر را از‬ ‫بین ببرند و به یکی از اقتصادهای مطرح دنیا تبدیل شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده بهینه‬ ‫از ظرفیت داخلی‬ ‫علی‌اصغر زارعی‬ ‫کار‌شناس اقتصاد بین‌الملل‬ ‫هندوس��تان با جمعیت بی��ش از یک میلیارد نفر‬ ‫که چهارمین کش��ور پهناور دنیا به ش��مار می‌رود‪،‬‬ ‫ب��ه لحاظ منابع طبیع��ی از مناطق غنی و ثروتمند‬ ‫دنیا محس��وب می‌ش��ود‪ .‬همچنین بای��د گفت که‬ ‫اتخاذ تصمیم‌ها براساس واقع‌بینی و البته مدیریت‬ ‫هوش��مند و توانایی باالی علمی باعث ش��د توسعه‬ ‫اقتصادی‌اش در مسیری مشخص و قانونمند حرکت‬ ‫کند‪ .‬دولت هن��د برای اینکه ب��ه وضعیت مطلوب‬ ‫اقتصادی برس��د‪ ،‬سرمایه‌های خارجی را جذب کرد‬ ‫و سرمایه‌های جذب‌شده را طوری در چرخه تولید‬ ‫و اقتصاد به چرخش درآورد که ش��اهد این هستیم‬ ‫آنها در منطقه‌ای که انواع بحران را تجربه می‌کند‪،‬‬ ‫ثب��ات را در اقتصاد به دس��ت آورده‌اند و به عنوان‬ ‫یکی از «اقتصادهای رو به رشد» در نظام اقتصادی‬ ‫دنیا مطرح هس��تند‪ .‬نکت��ه قابل توج��ه دیگر این‬ ‫است که آنها از نیروی انسانی آموزش‌دیده بهترین‬ ‫اس��تفاده ممکن را بردند تا بتوانند ظرفیت موجود‬ ‫در داخل کش��ور را در راستای شکوفایی اقتصادی‬ ‫هزین��ه کنن��د‪ .‬دقیق��ا به همی��ن دلیل اس��ت که‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی در حوزه آی‌تی این روز‌ها‬ ‫به س��وی بازار این کشور سرازیر شده‌اند و برندهای‬ ‫معتبری چون مایکروس��افت و‪ ...‬حضوری فعال در‬ ‫هندوس��تان دارند‪ .‬این کشور همچنین در تولید و‬ ‫تجارت پوش��اک و نساجی توانس��ت از کشورهایی‬ ‫چون پاکستان‪ ،‬تایلند و سنگاپور هم پیشی بگیرد و‬ ‫نساجی هندوستان بخش مهمی از بازار جهانی این‬ ‫صنع��ت را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫باید اش��اره کرد که هندوس��تان در س��ال‌هایی که‬ ‫به اس��تقالل رس��یده اس��ت‪ ،‬نگاهی سوسیالیستی‬ ‫نس��بت به اقتصاد داشته اس��ت و بر همین اساس‬ ‫مش��ارکت بخش خصوص��ی‪ ،‬بازرگان��ی خارجی و‬ ‫سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نظارت‌های دولتی‬ ‫سخت‌گیرانه‌ای را اعمال می‌کند که این امر یکی از‬ ‫شاخصه‌های اصلی پیشرفت اقتصادی در هند است‪.‬‬ ‫در پای��ان ذکر این نکته ضروری اس��ت که «تداوم‬ ‫سیاس��ت‌های فعلی در اقتصاد» موجب خواهد شد‬ ‫تا هن��د و هندی‌ها در بحث بس��یار مهم اقتصادی‬ ‫شرایط مطلوبی را تجربه کنند و در نتیجه به عنوان‬ ‫یک��ی از اقتصادهای بر‌تر در نظ��ام اقتصادی جهان‬ ‫خودنمایی کنند‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫افزایش سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در نفت و گاز ازبکستان‬ ‫طبق پیش‌بینی مقامات ازبکستان‪ ،‬این کشور در‬ ‫سال ‪2015‬میالدی حدود ‪ 4‬میلیارد دالر در بخش‬ ‫نفت و گاز سرمای ‌ه خارجی جذب خواهد کرد‪.‬‬ ‫ازبکس��تان در نظر دارد در س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫برای اج��رای ‪ 156‬طرح س��رمایه‌گذاری معادل ‪3‬‬ ‫میلیارد و ‪ 534‬میلیون دالر سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫جذب کند‪.‬برنامه س��رمایه‌گذاری برای سال آینده‬ ‫میالدی بر اس��اس دستور رییس‌جمهور این کشور‬ ‫به تصویب رسیده است‪.‬بنابر اعالم مقامات اقتصادی‬ ‫ازبکستان‪ ،‬بیش��ترین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫یعنی معادل ‪ 2‬میلی��ارد و ‪ 299‬میلیون دالر برای‬ ‫اج��رای ‪ 35‬ط��رح در زمینه‌های س��وخت و انرژی‬ ‫می‌باش��د که از این مقدار برای اجرای ‪ 15‬طرح در‬ ‫زمین��ه نفت و گاز مع��ادل ‪ 2‬میلیارد و ‪ 71‬میلیون‬ ‫دالر توس��ط س��رمایه‌گذاری خارج��ی و به صورت‬ ‫مستقیم انجام خواهد شد‪ .‬کنسرسیوم شرکت‌های‬ ‫کره‌ای با سرپرس��تی «کوگاس» کارهای س��اخت‬ ‫مجتمع گاز و ش��یمیایی «اوست یورت» در شمال‬ ‫غرب ازبکستان به ارزش ‪ 4‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون‬ ‫دالر را به پایان خواهد رساند‪.‬‬ ‫توقف صادرات غله روسیه‬ ‫رویترز اعالم کرد‪ :‬روس��یه ب��رای تکمیل ذخیره‬ ‫داخلی‪ ،‬صادرات غالت را متوقف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬یک گروه کشاورزی در روسیه‬ ‫گف��ت‪ :‬صادرات غالت روس��یه به منظ��ور تکمیل‬ ‫ذخایر داخلی این کش��ور متوقف شد‪ .‬ترکیه‪ ،‬ایران‬ ‫و مصر بزرگترین خریداران گندم روسیه هستند‪.‬بر‬ ‫اساس این گزارش مسکو کنترل صادراتی غالت را‬ ‫با نظارت کامل و همچنین محدود کردن بارگیری‬ ‫در راه‌آهن اعمال کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه غالت روس��یه گفت‪:‬مقامات این‬ ‫کشور قصد دارند تا عوارض بیشتری برای گندم‌های‬ ‫صادراتی اعمال کنند‪ .‬اما جزئیات دقیق این عوارض‬ ‫معلوم نیست‪.‬روسیه بزرگترین صادر‌کننده گندم در‬ ‫دنیا اس��ت‪ .‬به‌تازگی ایران ق��رارداد خرید گندم از‬ ‫روسیه را منعقد کرده است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برنامه‌ای برای فروش‬ ‫نمایشگاه مشهد نداریم‬ ‫مهر‪ -‬ش��هردار مشهد با اعالم اینکه برنامه‌ای برای‬ ‫فروش نمایشگاه نداریم‪ ،‬فروش نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫به شرکت تبرک را تکذیب کرد‪ .‬سیدصولت مرتضوی‬ ‫در حاشیه هش��تمین همایش تخصصی حمل‌ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هری در هتل پارس مش��هد در جمع‬ ‫خبرن��گاران گفت‪ :‬ف��روش نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫مش��هد به ش��رکت تبرک را تکذی��ب می‌کنم‪ .‬وی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬ش��هرداری ب��رای پرداخت دیون و‬ ‫تامین نقدینگی و همچنین توس��عه س��رمایه‌های‬ ‫خ��ود از هیچ اقدامی فرو‌گذار نک��رده و هر اقدامی‬ ‫که برای تولید نقدینگی و ارزش‌افزوده الزم باش��د‬ ‫را انجام می‌دهد‪ .‬ش��هردار مش��هد در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که آیا نمایشگاه به شخص خاصی فروخته‬ ‫خواهد ش��د؟ اظهار ک��رد‪ :‬برنامه‌ای ب��رای فروش‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی مشهد نداریم و تاکنون نیز به‬ ‫کسی واگذار نشده اس��ت‪ .‬در صورتی که بدانیم به‬ ‫خاطر منفعت ش��هر باید حتی ساختمان شهرداری‬ ‫را بفروشیم اینکار را انجام می‌دهیم و هر اقدامی را‬ ‫که ارزش افزوده داشته باشد را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‌استقبال از نمایشگاه‬ ‫تولیدات ایران در اردن‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایش��گاه تولیدات جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در امان پایتخت اردن با اس��تقبال مردم‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنای��ع و بازرگان��ان و مس��ئوالن این کش��ور در‬ ‫بخش‌های خصوصی و دولتی مواجه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه تولیدات جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از جمله کاالهای صنعتی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬لوازم منزل‪،‬‬ ‫تجهیزات بیمارس��تانی‪ ،‬داروه��ای گیاهی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی به‌ویژه فرش‌های نفیس دس��تباف مناطق‬ ‫مختلف کشور و محصوالت غذایی ارائه شده است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که روز چهارش��نبه گذشته در‬ ‫محل برگزاری نمایش��گاه‌های ام��ان پایتخت اردن‬ ‫هاشمی افتتاح شد‪ 30 ،‬شرکت ایرانی حضور دارند‪.‬‬ ‫برگزارینخستیننمایشگاه‬ ‫ایمنی‪،‬امنیتومدیریتبحران‬ ‫ایسنا ‪ -‬رییس ستاد برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫و همایش ایمنی‪ ،‬امنیت و مدیریت بحران و سوانح‬ ‫طبیعی از برگزاری این همایش در اواخر بهمن ماه‬ ‫خبر داد‪ .‬حمیدرضا فضلعل��ی درباره برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه گفت‪ :‬همایش‌ه��ای تخصصی در حوزه‬ ‫مدیریت بحران از سوی بخش‌های مختلف اجرایی‬ ‫و علم��ی کش��ور در بخش‌های تخصص��ی تاکنون‬ ‫برگزار شده اس��ت اما نمایشگاه جامعی که متولی‬ ‫آن سازمان مدیریت بحران کشور باشد‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫و اجرا نش��ده است‪ .‬نجار‪ ،‬ریاست سازمان مدیریت‬ ‫بحران کش��ور نگاهی خاص به این سازمان داشته‬ ‫و به دنبال تحول اساس��ی در این سازمان هستند‪.‬‬ ‫نجار اظهارکرد‪ 18 :‬س��ال از شکل‌گیری مجموعه‬ ‫س��تاد بح��ران و س��ازمان مدیریت بحران کش��ور‬ ‫می‌گذرد و همان‌طور که می‌دانید امسال هم سال‬ ‫آخری اس��ت که دوره آزمایش��ی خود را پشت سر‬ ‫می‌گذارد و می‌خواهیم وارد دوره‌ای ش��ویم که در‬ ‫آن سازمان به‌صورت یک س��ازمان دائمی فعالیت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در آیین آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی مطرح شد‬ ‫ارزش افزوده ملی به‌خاطر ضعف بسته‌بندی به غارت می‌رود‬ ‫گروه تجارت‌‪ :‬بیس��ت‌ویکمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی چاپ‪ ،‬بسته‌بندی و ماشین‌آالت‬ ‫وابس��ته صبح روزگذش��ته (ششم دی‌ماه)‬ ‫ب��ا حضور ابوترابی‌ف��رد نایب‌رییس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬علی فاضلی رییس اتاق‬ ‫اصناف ایران و س��یدعباس صالحی معاون‬ ‫فرهنگ��ی وزی��ر ارش��اد در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ته��ران آغاز به‬ ‫کار ک��رد‪ .‬در این دوره از نمایش��گاه بیش‬ ‫از ‪ 520‬ش��رکت داخل��ی و خارجی حضور‬ ‫دارند و نمایشگاه به نسبت گذشته رشدی‬ ‫‪120‬درصدی را به خود دیده است‪ .‬مراسم‬ ‫افتتاحیه در حالی برگزار شد که چهره‌های‬ ‫نام آش��نای عرصه فرهن��گ و اقتصاد لزوم‬ ‫توج��ه ب��ه مباحث کل��ی در ش��کل‌گیری‬ ‫صحیح اقتصاد مقاومتی را گوشزد کردند‪.‬‬ ‫جلیل غفاری‪ ،‬رهبر نماینده تش��کل‌های‬ ‫صنف چاپ و مجری برگزارکننده نمایشگاه‬ ‫در سخنانی با اشاره به جایگاه صنعت چاپ‬ ‫گفت‪ :‬می‌دانیم که برگزاری یک نمایش��گاه‬ ‫تخصصی نخس��تین گامی اس��ت که برای‬ ‫طی کردن مس��یر توس��عه‪ ،‬تولید‪ ،‬خدمات‬ ‫و دستیابی به بازارهای نوین باید برداشت‪.‬‬ ‫ارتق��ای تصویر ذهن��ی مخاطب��ان‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفی��ت خدمات قابل ارائ��ه‪ ،‬بهره‌مندی از‬ ‫بازخوردها و نیازهای مشتریان و همچنین‬ ‫ام��کان ارائ��ه و برخ��ورداری و دان��ش و‬ ‫فناوری‌ه��ای پیش��رفته نمون��ه‌ای از نکات‬ ‫مثبتی اس��ت که یک صنعت را از داش��تن‬ ‫یک نمایشگاه بهره‌مند می‌‌کند‪.‬‬ ‫نماینده تش��کل‌های صنف چاپ تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای کوچک و متوس��ط صنعت‬ ‫چاپ با مش��کالت و مسائل متعددی دست‬ ‫به گریبان هس��تند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته توجه ویژه‌ای به‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط دارند و از جمله‬ ‫می‌تو ا ن‬ ‫ای��ن مش��کالت‬ ‫ب��ه رقاب��ت‬ ‫واحده��ای‬ ‫با رییس اتحادیه صحافان تهران‬ ‫فرهنگ بسته‌بندی زیبا را‬ ‫رواج می‌دهیم‬ ‫€ €دوره بیست و یکم نمایشگاه بین‌المللی چاپ‪ ،‬بسته‌بندی و ماشین‌آالت وابسته در‬ ‫چه شرایطی برگزار می‌شود و چه تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل دارد؟‬ ‫بیست و یکمین دوره از روز گذشته (شنبه) کار خودش را در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران‬ ‫و با مشارکت بسیار خوب‪ 520‬شرکت داخلی و خارجی آغاز کرده و تا تاریخ ‪ 9‬ماه جاری ادامه‬ ‫دارد‪ .‬از این تعداد ش��رکت‌کننده ‪ 120‬ش��رکت خارجی در میان غرفه‌داران حضور دارند که یک‬ ‫رکورد قابل توجه در میان نمایش��گاه‌ها به ش��مار می‌آید و ‪ 400‬شرکت کوچک و بزرگ داخلی‬ ‫نیز در این ‪ 4‬روز ما را همراهی می‌کنند‪ .‬درکل می‌توان گفت؛‌نسبت به سال گذشته در بخش‬ ‫داخلی بیش از ‪ 20‬درصد و در بخش خارجی حدود ‪ 120‬درصد رش��د داش��تیم که فکر می‌کنم‬ ‫این رشد به دلیل شرایط خوبی است که در ماه‌های گذشته به لطف دولت تدبیر و امید بر کشور‬ ‫حاکم ش��ده اس��ت‪ .‬به لحاظ تفاوت با دوره‌های قبلی معتقد هستم که در درجه نخست همین‬ ‫حضور پررنگ خارجی‌ها در نمایشگاه ما گواه بر این است که صنعت چاپ در ایران جایگاه مهمی‬ ‫دارد و باید بیشتر به آن پرداخته شود‪.‬‬ ‫€ €آیا بخش‌های جانب�ی مانند کارگاه‌های تخصصی و‪ ...‬نیز در این نمایش�گاه برگزار‬ ‫می‌شود؟‬ ‫بل��ه‪ .‬ما بحث آموزش را در این عرصه بس��یار حائز اهمیت می‌دانی��م‪ .‬بنابراین چندین کارگاه‬ ‫تخصص��ی از جمل��ه کارگاه‌های مهارتی در زمینه آموزش‌های چاپ و بس��ته‌بندی‪ ،‬آموزش‌های‬ ‫اپراتوری‪ ،‬آموزش بس��ترهای سرمایه‌گذاری و س��رمایه‌های هدفمند‪ ،‬کالس‌های مرتبط با امور‬ ‫مالیات��ی با هدف ارتقای س��طح دانش و آگاهی فعاالن صنعت چاپ و چندین برنامه آموزش��ی‬ ‫دیگر را در دست اجرا داریم‪ .‬امیدواریم که این دوره از نمایشگاه با تمرکزی که ما روی ارتقای‬ ‫خصوص��ی ب��ا واحده��ای غیرخصوصی یا‬ ‫عمومی اش��اره کرد‪ .‬در شرایطی که نفس‬ ‫بس��یاری از فعاالن صنعت چاپ کش��ور به‬ ‫تن��گ آمده اس��ت و وضعیتی نامس��اعد را‬ ‫تجرب��ه می‌کنند بخ��ش قاب��ل توجهی از‬ ‫نهادهای خصوصی به بهانه رفع احتیاجات‬ ‫درون س��ازمانی بدون ارائه هیچ‌گونه طرح‬ ‫توجیهی اقدام به تاسیس چاپخانه کرده و با‬ ‫استفاده از اعتبارات عمومی به جدیدترین‬ ‫فناوری‌ه��ای روز مجهز می‌ش��وند ولی به‬ ‫دلیل بهره‌مند نب��ودن از نیروهای کارآمد‬ ‫ت گاه چندین‬ ‫و اقتضائ��ات تجارت ظرفی�� ‌‬ ‫برابر داخل س��ازمان ب��ه ناچ��ار وارد بازار‬ ‫کار می‌ش��ود و این سرمایه‌گذاری به دلیل‬ ‫حاشیه راندن واحدهای بخش خصوصی به‬ ‫گرداب ترازهای منفی و تعطیلی می‌افتند‪.‬‬ ‫نماین��ده تش��کل‌های صن��ف چ��اپ در‬ ‫پای��ان خطاب به نماین��دگان مجلس بیان‬ ‫کرد‪ :‬به‌طور قط��ع تصویب قوانین اثربخش‬ ‫می‌تواند زمینه‌س��از رش��د و تعالی صنعت‬ ‫چاپ باشد و چش��م‌های نگران کارآفرینان‬ ‫چاپ و بس��ته‌بندی کش��ور به توان علمی‬ ‫تخصصی و کارشناسی شماست‪.‬‬ ‫‹ ‹رد پای صنعت چاپ در اقتصاد‬ ‫صالح��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫فرهنگی وزیر ارش��اد‬ ‫نی��ز در این مراس��م‬ ‫طی س��خنانی گفت‪:‬‬ ‫صنع��ت چ��اپ در‬ ‫س��طوح مختلف اقتص��ادی صنعت و چاپ‬ ‫ردپایی به جای گذاش��ته نه تنها این رد پا‬ ‫واض��ح‪ ،‬آش��کار و مرئ��ی اس��ت بلک��ه در‬ ‫حوزه‌ه��ای دیگ��ر اجتماعی زندگی بش��ر‬ ‫همچ��ون امنیت و سیاس��ت صنعت چاپ‬ ‫نقش پررنگی دارد و امروز نقش آن تنها در‬ ‫حوزه نشریات و کتاب خالصه نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ام��روز نق��ش‬ ‫چ��اپ در حوزه کتاب‬ ‫و نش��ریات بس��یار مح��دود اس��ت و تنها‬ ‫‪5‬درص��د آن به این بخ��ش اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بخ��ش مهم��ی از صنعت چاپ ام��روز در‬ ‫حوزه‌های دیگر فعالند‪ .‬آمارهای فعلی بیش‬ ‫از ‪800‬میلیون دالر و در س��ال آینده بیش‬ ‫از هزار میلیارد دالر س��رمایه جهانی درگیر‬ ‫با بخش چاپ اس��ت و ام��روز صنعت چاپ‬ ‫پابه‌پای صنایع دیگر حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی وزیر ارش��اد با اش��اره به‬ ‫مس��ائل و مش��کالت‪ ،‬از وابس��تگی صنعت‬ ‫چ��اپ به‌عنوان نخس��تین مش��کل نام برد‬ ‫و گف��ت‪ :‬صنعت چاپ م��ا در محصوالت و‬ ‫فرآورده‌های چاپی گرفتار وابس��تگی است‪.‬‬ ‫ما در طول س��ال براس��اس آم��ار اداره کل‬ ‫چ��اپ‪ ،‬افزون ب��ر ‪70‬هزار ت��ن محصوالت‬ ‫چاپ��ی واردات��ی داری��م‪ .‬این رق��م اندکی‬ ‫نیست‪ .‬نمی‌توان شعار اقتصاد مقاومتی داد‬ ‫ام��ا در صنعتی که پابه‌پای خودروس��ازی‪،‬‬ ‫پتروشیمی و معادن در حال حرکت است‪،‬‬ ‫درگیر وابستگی بود‪.‬‬ ‫صالحی بسته‌بندی را مسئله دوم صنعت‬ ‫چاپ دانس��ت و افزود‪ :‬بس��ته‌بندی هم در‬ ‫حفظ و هم در جذابیت نقش اساسی‬ ‫دارد‪ .‬ش��رایط ما در سال‌های اخیر‬ ‫نش��ان می‌دهد که روند روبه‌رش��د‬ ‫خوبی را س��پری کرده‌ایم اما فاصله‬ ‫قاب��ل توجهی با وضعیت مطلوب در‬ ‫پیش اس��ت‪ .‬هن��وز ارزش‌افزوده ملی‬ ‫ما به خاط��ر ضعف بس��ته‌بندی به تاراج‬ ‫می‌رود‪ .‬ما به دلیل ضعف بس��ته‌بندی‪،‬‬ ‫محصوالت را فله صادر می‌کنیم بنابراین‬ ‫تعلق خاط��ر برنامه‌ریزی و حامیان عرصه‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬بیس�ت‌ویکمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی چاپ‪ ،‬بس�ته‌بندی و ماش�ین‌آالت وابس�ته در‬ ‫نخستین روزهای دی‌ماه پذیرای حضور مخاطبان این حوزه‬ ‫صنعتی اس�ت‪ .‬نمایش�گاهی که یکی از قدیمی‌ترین‌های‬ ‫نمایش�گاهی به‌شمار می‌آید و توجه و تمرکز قابل‌توجهی‬ ‫چاپ به موضوع بس��ته‌بندی مقوله دیگری‬ ‫است که صنعت چاپ به آن نیازمند است‪.‬‬ ‫وی از ضع��ف زی��اد ح��وزه آم��وزش و‬ ‫تحقیقات چاپ به عنوان مس��ئله و مشکل‬ ‫سوم صنعت چاپ نام برد و تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫صنعت چاپ پش��توانه آموزشی و پژوهشی‬ ‫اندکی داری��م در صورتی که در مقوله‌های‬ ‫دیگر صنعت چنین نیست‪ .‬اگر صنعت چاپ‬ ‫بخواهد پابه‌پای صنایع فعال داخلی حرکت‬ ‫کند‪ ،‬به پش��توان ‌ه قوی آموزشی و پژوهشی‬ ‫نیازمند است‪ .‬هم مراکز آموزش عالی و هم‬ ‫مراکز چاپ باید حض��ور جدی‌تری در این‬ ‫زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بنگاه‌های اقتصادی در راهبرد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫در ادامه این مراس��م‬ ‫ابوترابی‌ف��رد‪ ،‬نای��ب‌‬ ‫ریی��س اول مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در‬ ‫سخنانی کوتاه گفت‪:‬‬ ‫راهبرد اقتصاد مقاومتی که این روزها بسیار‬ ‫آن را می‌ش��نویم‪ ،‬نقش��ه راهی است برای‬ ‫دستیابی به همین هدف‪ ،‬در این میان نقش‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتص��ادی و صنای��ع چ��اپ و‬ ‫بس��ته‌بندی در راهبرد ف��راروی جمهوری‬ ‫اس�لامی تعیین‌کننده و بسیار موثر خواهد‬ ‫بود‪ .‬امروزه رش��د و توسعه صنعت چاپ در‬ ‫کش��ور عالمتی روش��ن در رش��د و توسعه‬ ‫فرهن��گ و توج��ه ب��ه مقول��ه علم اس��ت‪.‬‬ ‫ابوترابی‌‌ف��رد تصریح کرد‪ :‬رش��د و توس��عه‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی عالمتی روشن بر رشد‬ ‫صنع��ت اقتصاد و تولید در کش��ور اس��ت‬ ‫روی آن ش�ده است‪ .‬امسال نیز بخش‌های مختلف دولتی‬ ‫و خصوص�ی دست‌به‌دس�ت ه�م داده‌اند تا نمایش�گاهی‬ ‫قدرتمند در این زمینه را ش�اهد باش�یم‪ .‬در شرایطی که‬ ‫نخس�تین روز از این نمایشگاه با استقبال بسیار خوبی از‬ ‫جانب مخاطبان روبه‌رو شده‪ ،‬گفت‌وگویی داشتیم با جلیل‬ ‫کیفیت چاپ و بسته‌بندی و همین طور آموزش داریم نسبت به دوره‌های قبل‬ ‫تاثیرگذارتر باشد‪ .‬این درحالی است که صنعت چاپ ایران هنوز در بسیاری از‬ ‫موارد به‌خصوص ماشین‌آالت موردنیاز به واردات وابسته است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫باید همواره از فناوری‌های روز دنیا در این زمینه با خبر باشیم و هر زمان که‬ ‫احتیاج شد‪ ،‬نیازهای خودمان را تامین کنیم‪ .‬با آموزش‌های مختلف و تالش‬ ‫در این زمینه سعی داریم وابستگی به واردات این صنعت در حد لوازم و ابزار‬ ‫اولیه آن باش��د و با توجه به توانمندی‌های خودمان در بحث چاپ‪ ،‬به غیر از‬ ‫ماشین‌آالت آن‪ ،‬دیگر واردات چاپی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €کدام کش�ورهای خارجی در این نمایشگاه حضور دارند؟ فکر می‌کنید هدف اصلی‬ ‫آنها از حضور در این نمایشگاه چیست؟‬ ‫ایتالیا‪ ،‬آلمان‌‪ ،‬چین‌‪ ،‬ترکیه‌‪ ،‬هند‌‪ ،‬کره‪ ،‬س��وئد‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬تایوان‪ ،‬کانادا و چند کشور دیگر در‬ ‫این نمایشگاه و در قالب نمایندگی یا پاویون‌های مستقل حضور دارند و جالب آنکه این کشورها‬ ‫برای گرفتن غرفه در ایران رقابت جالبی با هم داش��تند‪ .‬به عالوه با توجه به اینکه ماش��ین‌آالت‬ ‫خارجی در ایران مورد اس��تفاده اس��ت این کشورها برای پیدا کردن بازارهای جدید حضور پیدا‬ ‫کرده‌اند و البته قصد دارند تا پیش��رفت‌های ما در عرصه چاپ و بس��ته‌بندی را هم مورد ارزیابی‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫€ €صنعت چاپ درحال حاضر چه جایگاهی در کشور ما دارد؟‬ ‫مس��لم اس��ت که گرانی ارز ش��رایط س��ختی را برای صنعتگران داخلی رقم زده و مش��کالت‬ ‫ای��ن حوزه تنها زمانی حل می‌ش��ود ک��ه دولت به کمک آنها بیاید‪ .‬در ای��ن زمینه اگر با مرتفع‬ ‫بنابراین صنعت چاپ اگر خود به‌عنوان یک‬ ‫نهاد موثر در اقتصاد متحول شود نقش‌های‬ ‫مهم��ی در تولید ثروت ایفا می‌کند و نقش‬ ‫محوری را در ارائه نقش��ه راه تولید دانش‪،‬‬ ‫فرهنگ و رشد اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫نایب‌رییس اول مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به جایگاه صنعت چاپ در خاورمیانه‬ ‫گفت‪ :‬به‌طور جدی رش��د چ��اپ ایران در‬ ‫مقاب��ل کش��ورهای همس��ایه مای��ه تاثر و‬ ‫نگرانی اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که آنها‬ ‫پیشینه دو قرن فعالیت ما در صنعت چاپ‬ ‫را ندارند‪ .‬امروز از پیشکس��وتان تقدیر شد‪،‬‬ ‫این پیشکسوتان س��رمایه‌های مهمی برای‬ ‫حرکت این صنعت هستند‪ .‬در شرایط ویژه‬ ‫کشور بر ما الزم اس��ت نگاه ویژه‌ای به این‬ ‫صنعت داشته و با تعریف نقشه راه حرکتی‬ ‫قابل قبول در این حوزه داشته باشیم‪ .‬باید‬ ‫راه را ب��رای تح��ول در صنعت چاپ هموار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نبای��د تعرفه‌ها را به‌عنوان‬ ‫عامل��ی تاثیرگ��ذار در نظ��ر بگیری��م‪ .‬اگر‬ ‫تعرفه‌ه��ا ق��رار ب��ود در تح��ول تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ ،‬در صنعت خودروس��ازی باید مقام‬ ‫اول را در کل تاریخ خودروس��ازی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬افزایش و کاهش تعرفه‌ها را نباید‬ ‫معی��اری برای تحول دی��د‪ ،‬تحول در میان‬ ‫نگرش‪ ،‬تفکر علمی و ت�لاش کارآفرینان و‬ ‫مدیران مربوط به این حوزه شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫امروز آنچ��ه که نقش اول را در خلق ثروت‬ ‫ایف��ا می‌کند‪ ،‬دانش‪ ،‬علم و تبدیل دانش به‬ ‫فناوری اس��ت‪ .‬با عقبه قدرتمند علمی باید‬ ‫برای تحول در صنعت چاپ قدم برداریم‪.‬‬ ‫غفاری‌رهبر‪ ،‬مدیر ش�رکت نمایشگاهی صنوف تهران که‬ ‫برگزار‌کنن�ده نمایش�گاه بین‌المللی چاپ‪ ،‬بس�ته‌بندی و‬ ‫ماشین‌آالت وابسته سال‌جاری و رییس اتحادیه صحافان‬ ‫که با وجود مش�غله کاری زمانی را در اختیار ما قرار داد و‬ ‫بود‪:‬‬ ‫پاسخگوی سواالت‬ ‫کردن برخی ش��رایط ازجمله ارائه تس��هیالت بانکی مطلوب و جلوگیری از انجام‬ ‫ی در بخش‌های دولتی ما را یاری کنند‪ ،‬می‌توانیم زمینه پیشرفت بیشتر‬ ‫موازی‌کار ‌‬ ‫را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به هر حال صنعت چاپ هویت کاالهای داخلی است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫هر چه تولید داخلی ما بیش��تر باشد ما هم شرایط بهتری برای کار داریم‪ .‬در واقع‬ ‫زمانی که کاالهای داخلی ما مطلوب باش��ند و افزایش پیدا کنند‪ ،‬به‌طور حتم نیاز‬ ‫بیش��تری برای چاپ و بسته‌بندی احساس می‌شود و درنهایت هم صنعتگران این‬ ‫حوزه فعال‌تر می‌شوند و هم اشتغالزایی در این عرصه پررنگ‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫€ €با پایان نمایش�گاه بیس�ت و یکم می‌توانیم شاهد بروز چه دس�تاوردهایی در این‬ ‫زمینه باشیم؟‬ ‫بدون شک اگر ما بتوانیم فرهنگ بسته‌بندی خوب و با کیفیت را در میان مردم رواج بدهیم‪،‬‬ ‫کار بزرگی کرده‌ایم‪ .‬یعنی ش��رایطی فراهم ش��ود که مردم همواره به بس��ته‌بندی زیبا و شکیل‬ ‫اهمیت بدهند و از این طریق تولیدکنندگان نیز مجبور باشند برای پیدا کردن بازارهای گسترده‬ ‫به سمت زیباتر و با کیفیت‌تر عرضه‌کردن بسته‌بندی‌های خود گام بردارند‪ .‬در صورت دستیابی‬ ‫به این مهم‪ ،‬این بزرگترین دس��تاورد برگزاری چنین نمایش��گاه‌هایی است‪ .‬البته این یک هزینه‬ ‫اضافی برای تولیدکنندگان اس��ت که آنها برای فرهنگ‌سازی بسته‌بندی زیبا پرداخت می‌کنند‬ ‫اما خیلی زود می‌توانند بازگش��ت آن را با س��ود بیشتر در شرایطی که نیاز مخاطب زیباپسند را‬ ‫تامین کردند‪‌،‬دریافت کنند‪ .‬امیدواریم که این رویکرد در نمایش��گاه بیست‌ویکم به خوبی پیش‬ ‫برود و به اهداف هدفگذاری شده دست یابیم‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫اهمیت تولید سنگ‌آهن افغانستان و استراتژی کشورهای همسایه‬ ‫‪27‬‬ ‫ریل‌گذاری به سوی چابهار با رونق سنگ‌آهن افغانستان‬ ‫گروه معدن‪ :‬کشور افغانستان در حال حاضر نزدیک به‬ ‫‪ 1/8‬میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن دارد که با بهره‌گیری‬ ‫از توان یک کنسرسیوم هندی به دنبال توسعه استخراج‬ ‫خود اس��ت ت��ا در ‪ 4‬ف��از اجرایی میزان تولی��د خود را‬ ‫برای ص��ادرات و تامین خ��وراک کارخانه‌های فوالدی‬ ‫که هم‌راس��تا ب��ا افزایش بهره‌ب��رداری از این معادن در‬ ‫حال راه‌اندازی اس��ت افزایش دهد‪ .‬در واقع این کش��ور‬ ‫در ح��ال حاضر بیش از یک میلی��ون تن مصرف فوالد‬ ‫دارد ک��ه با اجرای طرح خط آهن افغانس��تان به چابهار‬ ‫به فوالد بیشتری نیاز خواهد داشت‪ .‬همچنین این طرح‬ ‫به منظور صادرات س��نگ‌آهن افغانستان از بندر چابهار‬ ‫اس��ت که در صورت ریل‌گذاری در خ��اک ایران منافع‬ ‫مالی زیادی را برای ایران به همراه خواهد داشت‪ .‬کشور‬ ‫افغانس��تان دارای ذخایر متنوعی از مواد معدنی فلزی و‬ ‫غیرفلزی به ارزش کل ‪ 958/37‬میلیارد دالر اس��ت که‬ ‫نزدیک به ‪444/66‬میلیارد دالر آن مربوط به سنگ‌آهن‬ ‫است‪ .‬در واقع س��نگ‌آهن به تنهایی ‪46‬درصد از ارزش‬ ‫کل ذخایر مواد معدنی افغانستان را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت سنگ‌آهن افغانستان‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن تولید‌کنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ‌آهن ای��ران در رابط��ه با معادن‬ ‫س��نگ‌آهن افغانس��تان گف��ت‪ :‬معدن حاج��ی گک در‬ ‫افغانستان نه تنها بزرگترین معدن سنگ‌آهن این کشور‬ ‫بلکه بزرگترین معدن سنگ‌آهن بکر آسیاست و دومین‬ ‫ذخیره بزرگ س��نگ‌آهن دنیا نیز هس��ت‪ .‬این معدن با‬ ‫ذخی��ره قطع��ی ‪ 1/8‬میلیارد تن با عی��ار ‪ 62‬درصد در‬ ‫ارتف��اع ‪ 3800‬متری و به عبارتی تقریبا در نصف ارتفاع‬ ‫قله اورس��ت قرار گرفته اس��ت‪ .‬این ذخیره س��نگ‌آهن‬ ‫در‪ 16‬ناحی��ه مختلف امتداد یافته و ش��امل ‪ 5‬کیلومتر‬ ‫طول‪ 380 ،‬متر عرض و ‪ 550‬متر عمق است‪80 .‬درصد‬ ‫این ذخیره س��نگ‌آهن مگنتیت پرعیار اس��ت و مقادیر‬ ‫معتنابهی ماده معدنی تیوبیوم دارد که در ساخت فوالد‬ ‫فوق هادی استفاده می‌شود‪ .‬نزدیکی معادن زغال‌سنگ‬ ‫کک‌شو و سنگ‌آهن در شاباشاک و در منطقه دارالسوف‬ ‫ب��ه مع��دن حاج��ی گک‪ ،‬توجی��ه اقتصادی تاس��یس‬ ‫کارخانجات فوالد برای کمک به توسعه اقتصادی آینده‬ ‫افغانستان را دو چندان می‌کند‪.‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی با نگاهی به ش��رکت بهره‌بردار‬ ‫این مع��دن ادام��ه داد‌‪ :‬ق��رارداد هم��کاری بین دولت‬ ‫افغانستان و کنسرسیوم هندی به رهبری شرکت ‪SAIL‬‬ ‫در س��ال ‪2012‬م امضا شد‪ 7 .‬عضو این کنسرسیوم که‬ ‫شروع پروژه‌های نوسازی در این کشور جنگ زده انتظار‬ ‫می‌رود نیازداخلی آن به دوبرابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح راه‌آهن افغانستان به بندر چابهار‬ ‫با نام ‪( AFISCO‬کنسرسیوم آهن و فوالد افغانستان) تغذیه ‪ 40‬سال کارخانجات فوالد ‪6/2‬میلیون تنی کافی‬ ‫شناخته می‌ش��وند عملیات اس��تخراج و بهره‌برداری از خواه��د بود‪ .‬از طرف دیگر در حال حاضر کنسرس��یوم‬ ‫‪ 3‬مع��دن از ‪ 4‬مع��دن س��نگ‌آهن‬ ‫آه��ن و فوالد افغانس��تان مش��غول‬ ‫حاج��ی‌گک را در مناقص��ه‌ای ب��ه‬ ‫مذاک��ره با بانک جهانی برای گرفتن‬ ‫عه��ده گرفتند‪ .‬قرار اس��ت در کنار‬ ‫وام در زمین��ه تس��هیل در اج��رای‬ ‫بهره‌ب��رداری از مع��دن س��نگ‌آهن‬ ‫پروژه فوق است‪ .‬در صورت تصویب‬ ‫حاجی‌گک یک کارخانه فوالد در ‪2‬‬ ‫بانک جهان��ی برای اعط��ای وام در‬ ‫فاز ‪ 3/1‬میلیون تنی و درمجموع‪6/2‬‬ ‫زمین��ه توس��عه و نوس��ازی مناطق‬ ‫میلیون تن تاسیس کنند‪ .‬همچنین‬ ‫محروم‪ ،‬سرمایه‌گذاری در این پروژه‬ ‫دولت استرالیا به طور‬ ‫ایجاد یک نیروگاه برق ‪ 800‬مگاواتی‬ ‫غیرمنتظره برای حمایت به صورت ‪ 70‬درصد سرمایه‌گذاران‬ ‫ب��رای تغذیه کارخانج��ات فوالد نام‌‬ ‫هندی هر یک به نسبت حق السهم‬ ‫از معادن سنگ‌آهن کوچک‬ ‫برده ب��ه ارزش ‪10/8‬میلیارد دالر از‬ ‫خود و ‪ 30‬درصد بانک جهانی انجام‬ ‫استرالیای غربی حاضر‬ ‫دیگر اقدامات خواهد بود‪.‬‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬جعف��ری طهرانی در‬ ‫خود‬ ‫دولتی‬ ‫حقوق‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫این‬ ‫جانبی‬ ‫او در مورد فعالیت‌های‬ ‫مورد مصرف فوالد افغانستان گفت‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دهد‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫‪50‬‬ ‫تا‬ ‫کنسرس��یوم افزود‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫در کنار پروژه‌های سنگ‌آهن و فوالد‬ ‫از آس��یب‌پذیری این پ��روژه توافق این تخفیف از ابتدای سال یک خط راه‌آهن ‪ 200‬کیلومتری از‬ ‫شده است فاز نخس��ت فوالدسازی‬ ‫‪2015‬م تا پایان سال قابل معادن س��نگ‌آهن و زغال‌سنگ به‬ ‫در مقی��اس بین ‪ 1/2‬تا ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫کارخانجات فوالد نیز اجرا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اجرا خواهد بود‬ ‫ت��ن و نیروگاه برق ب��ا ظرفیت ‪120‬‬ ‫به‌طور کلی پروژه معدن س��نگ‌آهن‬ ‫مگاوات و با س��رمایه‌گذاری ‪ 2/9‬میلیارد دالر اجرا شود حاجی‌گک باعث ایجاد ‪ 20‬هزار فرصت ش��غلی در کنار‬ ‫و س��پس با افزایش ظرفیت به ‪ 3/1‬میلیون تن فاز اول ایج��اد امکان��ات رفاه��ی از جمله جاده و ری��ل راه‌آهن‬ ‫تکمیل و س��پس فاز دوم با ظرفیت مش��ابه ایجاد شود‪ .‬خواهد ش��د‪ .‬در حال حاضر نیاز ساالنه فوالد افغانستان‬ ‫خ��وراک معادن ‪ 2 ،1‬و ‪ 3‬س��نگ‌آهن حاجی‌گک برای چیزی در ح��دود یک الی ‪1/5‬میلیون تن اس��ت که با‬ ‫تولد غول خاک‌های نادر در چین‬ ‫ش��رکت خاک‌های ن��ادر «بائوتو» چین ک��ه در بخش‬ ‫مغولس��تان این کش��ور فعالیت می‌کند می‌خواهد هرچه‬ ‫بیشتر این صنعت را در اختیار خود گرفته و قبضه کند‪.‬‬ ‫به گزارش ماینینگ‪ ،‬معدن عظیم بائوتو که در مغولستان‬ ‫چین قرار دارد حجم قابل توجهی از خاک‌های نادر جهان‬ ‫را تولی��د می‌کند‪ .‬در حقیقت خاک‌های نادر از محصوالت‬ ‫جانبی استخراج سنگ‌آهن در این معدن تولید می‌شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می‌گویند‪ ،‬قرار اس��ت شرکت خاک‌های نادر بائوتو با ‪ 5‬شرکت کوچکتر خاک‌های نادر ادغام‬ ‫ش��وند تا شرکت خاک‌های نادر بائوتوجینمنگ تاسیس گردد‪ .‬با ادغام این شرکت‌ها‪ ،‬ساالنه ‪73/5‬تن خاک‬ ‫نادر تولید خواهد ش��د‪ .‬این میزان تولید را می‌توان با تولید شرکت امریکایی خاک‌های نادر «مولی کروپ»‬ ‫در کالیفرنیا مقایس��ه کرد که می‌خواهد س��الیانه ‪20‬هزار تن تولید کند و امسال حتی نمی‌تواند نصف این‬ ‫میزان را هم تولید کند‪ .‬میزان اس��تخراج‪ ،‬تصفیه و فروش آلیاژی این ش��رکت در ‪3‬ماه س��وم به ‪ 3356‬تن‬ ‫رسید‪ .‬تنها شرکت خاک‌های نادر که در خارج از چین واقع شده شرکت استرالیایی «‪ »LYNAS‬است که‬ ‫انتظار می‌رود ساالنه ‪11‬هزار تن در کارخانه خود در مالزی طی ‪ 3‬ماهه چهارم سال‌جاری خاک نادر تولید‬ ‫کند‪ .‬چین برای کاس��تن از آلودگی و مدرنیزه کردن صنعت خاک‌های نادر در حال یکپارچه‌کردن و ادغام‬ ‫این صنعت تحت ‪ 6‬س��ازمان بزرگ است‪ .‬چین ‪90‬درصد خاک‌های نادر جهان را تولید می‌کند و بزرگترین‬ ‫مصرف‌کننده این محصول نیز است‪ .‬صنایع پایین‌دستی این کشور ‪70‬درصد تولید جهانی را مصرف می‌کنند‬ ‫که پیش‌بینی می‌ش��ود امس��ال با ‪9‬درصد افزایش به ‪127‬هزار تن برسد‪ .‬ادغام بیشتر در صنعت خاک‌های‬ ‫نادر چین موجب رواج بیش��تر عرضه معادن اختصاصی می‌ش��ود‪ .‬خریداران چینی مواد اولیه که محصوالت‬ ‫خاک‌های نادر پایین‌دستی مانند پودرها و آلیاژ‌های مغناطیسی را تولید می‌کنند مشمول ‪16‬درصد تخفیف‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده می‌ش��وند‪ .‬این یکی از دالیلی است که تولیدکنندگان چینی مانند بائوتو و چاینالکو‬ ‫نیز در حد قابل توجهی در صنایع پایین‌دستی این محصوالت سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹روسیه به اوکراین زغال‌سنگ می‌دهد‬ ‫دمیتری کوزاک‪ ،‬معاون نخس��ت‌وزیر روس��یه اعالم کرد‬ ‫روس��یه برای رفع مش��کالت انرژی اوکرای��ن تصمیم به‬ ‫تامین ماهانه ‪500‬هزار تن زغال‌س��نگ برای این کش��ور‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی روسیه ‪ 24‬گفت‬ ‫چنانچه توافق دیگری انجام ش��ود روس��یه آماده است ‪ 500‬هزار تن‬ ‫زغال‌س��نگ بیش��تر برای این کش��ور تامین کند که مجموعا به یک‬ ‫میلیون تن خواهد رس��ید و به حل مش��کالت انرژی اوکراین بیشتر‬ ‫کم��ک خواهد کرد‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند به تامین‬ ‫انرژی برای کریمه نیز کمک کند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن تولید‌کنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان س��نگ‌آهن ای��ران در م��ورد اهمی��ت‬ ‫ریل‌گ��ذاری افغانس��تان گف��ت‪ :‬در زمین��ه ص��ادرات‬ ‫س��نگ‌آهن از مع��دن حاجی‌گک قرار اس��ت یک خط‬ ‫راه‌آهن ب��ه طول ‪ 900‬کیلومتر از مع��دن فوق به بندر‬ ‫چابهار کش��یده ش��ود‪ .‬قس��مت اول این خط راه‌آهن از‬ ‫مع��دن حاجی‌گک تا م��رز ایران (زرنج) توس��ط طرف‬ ‫هندی و در مقابل مطالبات ایران در قبال صادرات نفت‬ ‫به هندوس��تان تامین اعتبار می‌ش��ود‪ .‬قسمت دوم این‬ ‫خط راه‌آهن نیز از مرز ایران تا بندر چابهار توسط ایران‬ ‫باید تامین اعتبار شود‪ .‬با انجام این سرمایه‌گذاری‪ ،‬بندر‬ ‫چابهار به قطب صادرات س��نگ‌آهن افغانستان و ایران‬ ‫تبدیل خواهد ش��د‪ .‬موقعیت مناس��ب چابهار در دریای‬ ‫عمان حتی در نرخ حمل دریایی س��نگ‌آهن صادراتی‬ ‫ایران تنی یک دالر نس��بت ب��ه بندرعباس صرفه‌جویی‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬هرچند هنوز صادرات س��نگ‌آهن از‬ ‫فالت مرکزی و جنوب ایران از طریق بندرعباس به علت‬ ‫فاصله نزدیک‌تر حمل زمینی مقرون به صرفه‌تر است و‬ ‫فقط بندر چابهار توجیه اقتصادی صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫برای منطقه ش��مال ش��رق (س��نگان و خواف) و شرق‬ ‫کشور را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف ‪ 50‬درصدی در حقوق دولتی‬ ‫جعفری طهران��ی در مورد اهمیت حمای��ت از تولید‬ ‫سنگ‌آهن اضافه کرد‪ :‬دولت استرالیا به طور غیرمنتظره‬ ‫برای حمایت از معادن س��نگ‌آهن کوچک اس��ترالیای‬ ‫غربی حاضر ش��ده در حقوق دولت��ی خود تا ‪ 50‬درصد‬ ‫تخفی��ف دهد ‪ .‬این تخفیف از ابتدای س��ال ‪2015‬م تا‬ ‫پایان س��ال قابل اجرا خواهد بود‪ .‬ای��ن قانون عطف به‬ ‫ماسبق نیز می‌شود یعنی از زمانی که قیمت سنگ‌آهن‬ ‫از قیم��ت متوس��ط تنی ‪ 73‬دالر و ‪ 45‬س��نت پایین‌تر‬ ‫رفت‪ ،‬تمامی معادن مشمول این تخفیف می‌شوند‪ ،‬یعنی‬ ‫از ح��دود س��پتامبر ‪ 2014‬به بع��د‪ .‬او در مورد دالیل‬ ‫اقدام کش��ور اس��ترالیا تصریح کرد‪ :‬این کشور به عنوان‬ ‫بزرگتری��ن تولید‌کننده س��نگ‌آهن جهان ب��ا خودزنی‬ ‫حاضر ش��ده قیمت سنگ‌آهن را به زیر ‪ 70‬دالر برساند‬ ‫و همچنان در تکاپوی افزایش تولید و رس��اندن قیمت‬ ‫به زیر ‪ 60‬دالر اس��ت تا دومین تولیدکننده سنگ‌آهن‬ ‫جهان یعنی برزیل را به زانو درآورد‪.‬‬ ‫بزرگترین واردکنندگان سنگ‌آهن جهان‬ ‫‹ ‹افزایش چشمگیر صادرات مقاطع ترکیه به امریکا‬ ‫در ده ماه نخست س��ال ‪٢٠١٤‬م صادرات مقاطع ترکیه به‬ ‫امریکا و مصر رش��د چشمگیری داشت ولی مشتری اصلی‬ ‫آن عراق کاهش ش��دیدی در خرید از ترکیه ثبت کرد‪ .‬کل‬ ‫ص��ادرات مقاطع ترکیه در این مدت با یک‌دهم درصد افت س��االنه به‬ ‫‪٨‬میلیون و ‪ ٣٦٠‬هزار تن رس��ید و درآم��د حاصله با ‪2/1‬درصد کاهش‬ ‫‪٥‬میلی��ارد و ‪ ٨٠‬میلی��ون دالر بود‪ .‬بین ژانویه ت��ا اکتبر خریدار اصلی‬ ‫مقاطع فوالدی ترکیه امارات بود که با کمتر از دو درصد رشد ‪٩٥٨‬هزار‬ ‫تن خرید کرد‪ .‬امریکا با افزایش ‪٦٣‬درصدی ‪٨٣٠‬هزار تن انواع مقاطع از‬ ‫ترکیه خرید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار مفتول چین در ابهام‬ ‫براساس گزارش نشریه دیپلمات‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬سالی سخت‬ ‫برای فلزات گرانبها‬ ‫تازه‌ترین تحلیل یک نش��ریه معتب��ر بین‌المللی‬ ‫نشان می‌دهد که سال ‪ 2015‬میالدی سال سختی‬ ‫برای کاالهای مختلف از جمله طال و س��ایر فلزات‬ ‫گرانبها و همچنین نفت و گاز و زغال‌سنگ خواهد‬ ‫بود‪ .‬نش��ریه دیپلمات با انتشار تحلیلی ضمن اشاره‬ ‫به تحوالت بازاره��ای بین‌المللی طی ماه‌های اخیر‬ ‫نوش��ت‪ :‬کشورهایی مثل استرالیا که اقتصاد آنها به‬ ‫شدت وابسته به تولید منابع معدنی است طی سال‬ ‫‪ 2015‬می�لادی با مش��کالت و چالش‌های زیادی‬ ‫روب��ه‌رو خواهند ش��د‪ .‬کاهش قیمت م��واد معدنی‬ ‫مختلف از جمله س��نگ‌آهن‪ ،‬مس و طال طی سال‬ ‫آینده می‌تواند فش��ار ش��دیدی را ب��ر اقتصاد این‬ ‫کش��ورها وارد کند‪ .‬دولت استرالیا پیش‌بینی کرده‬ ‫است که میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت دریای‬ ‫شمال طی سال آینده به ‪66‬دالر خواهد رسید‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که موسسه مورگان و یوبی‌اس این‬ ‫رقم را برای سال آینده ‪100‬دالر اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫بان��ک ای‌ان‌زد اس��ترالیا نی��ز اعالم کرده اس��ت‬ ‫که افزای��ش هزینه‌های تولید نفت در کش��ورهای‬ ‫غیراوپک موجب خواهد ش��د تا تولید این کشورها‬ ‫تا ‪3‬ماه سوم س��ال آینده با کاهش شدیدی روبه‌رو‬ ‫ش��ود‪ .‬این بانک پیش‌بینی کرده اس��ت که قیمت‬ ‫نفت امریکا و نفت برنت طی سال آینده با ‪30‬درصد‬ ‫کاهش روبه‌رو خواهد ش��د و نف��ت یکی از بدترین‬ ‫عملکردها را در بین کاالهای مختلف خواهد داشت‪.‬‬ ‫البته کاهش قیمت جهانی انرژی فرصتی طالیی‬ ‫برای کشورهای بزرگ وارد‌کننده نفت از جمله هند‬ ‫و اندونزی به شمار می‌رود و این کشورها می‌توانند‬ ‫از این فرصت تاریخی برای بهبود ش��رایط رش��د و‬ ‫رونق اقتصادی استفاده کنند‪ .‬وضعیت برای قیمت‬ ‫طال و س��ایر فلزات گرانبها نیز به همین‌گونه است‪.‬‬ ‫قیمت طال در ماه نوامبر به پایین‌ترین س��طح در ‪4‬‬ ‫سال اخیر رسیده اس��ت‪ .‬افزایش ارزش دالر بهبود‬ ‫اوضاع اقتصادی امریکا و افزایش احتمالی نرخ بهره‬ ‫از س��وی فدرال رزرو عواملی اس��ت که می‌تواند بر‬ ‫قیمت طال در سال ‪ 2015‬تاثیر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت طال موجب ش��ده ت��ا ‪7/5‬میلیارد‬ ‫دالر از ارزش دارایی‌ه��ای صندوق‌ه��ای ب��زرگ‬ ‫س��رمایه‌گذاری جه��ان کاس��ته ش��ود‪ .‬موسس��ه‬ ‫گلدمن‌س��اش نیز پیش‌بینی کرده است که قیمت‬ ‫طال تا دسامبر ‪ 2015‬میالدی به ‪1050‬دالر خواهد‬ ‫رسید‪ .‬دولت استرالیا نیز پیش‌بینی کرده است که‬ ‫قیمت طال به‌طور میانگین سال آینده به ‪1178‬دالر‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬دولت استرالیا این رقم را برای سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی ‪1267‬دالر در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫چی��ن با واردات بی��ش از ‪820‬میلیون تن س��نگ‌آهن‬ ‫بزرگترین واردکننده س��نگ‌آهن جهان در س��ال ‪2013‬‬ ‫میالدی ب��ود‪ .‬به گ��زارش ماین‌نیوز‪ ،‬براس��اس تازه‌ترین‬ ‫گ��زارش انجمن جهان��ی فوالد (‪ )WSA‬چین در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی مع��ادل ‪820‬میلی��ون و ‪175‬هزار تن‬ ‫واردات س��نگ‌آهن داش��ت‪ .‬این میزان واردات در س��ال‬ ‫‪2012‬م معادل ‪745‬میلیون و ‪434‬هزار تن بود‪ .‬یعنی در‬ ‫سال گذشته واردات سنگ‌آهن چین بالغ بر ‪10‬درصد افزایش یافت‪ .‬بعد از چین‪ ،‬ژاپن با واردات ‪135‬میلیون‬ ‫و ‪886‬هزار تن در رده دوم بزرگترین واردکنندگان سنگ‌آهن جهان قرار گرفت و کره‌جنوبی هم با واردات‬ ‫‪63‬میلیون و ‪372‬هزار تن رده سوم را به خود اختصاص داد‪ .‬همچنین آلمان با واردات ‪40‬میلیون و ‪930‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬هلند با واردات ‪31‬میلیون و ‪883‬هزار تن‪ ،‬تایوان با واردات ‪21‬میلیون و ‪773‬هزار تن‪ ،‬فرانسه با واردات‬ ‫‪15‬میلیون و ‪285‬هزار تن‪ ،‬بریتانیا با واردات ‪14‬میلیون و ‪137‬هزار تن‪ ،‬ترکیه با واردات ‪8‬میلیون و ‪114‬هزار‬ ‫تن و فیلیپین با ‪6‬میلیون و ‪891‬هزار تن در رده‌های چهارم تا دهم بزرگترین واردکنندگان سنگ‌آهن جهان‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬جای گرفتند‪ .‬کل واردات جهانی س��نگ‌آهن در سال ‪ 2013‬میالدی بالغ بر یک‌میلیارد و‬ ‫‪276‬میلیون و ‪152‬هزار تن شد که نسبت به سال ‪ 2012‬رشد ‪5/7‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬واردات سنگ‌آهن‬ ‫ایران در س��ال ‪2013‬م صفر بود اما این کش��ور در س��ال ‪ 2012‬رقمی ناچیز در حدود ‪39‬هزار تن واردات‬ ‫س��نگ‌آهن داش��ته اس��ت‪ .‬ضمن اینکه ایران در س��ال‌های ‪ 2004‬تا ‪2010‬م نیز به ترتیب ‪597‬هزار تن‪،‬‬ ‫‪657‬ه��زار ت��ن‪ ،‬یک میلیون و ‪421‬هزار تن‪ ،‬یک میلیون و ‪38‬هزار تن‪929 ،‬هزار تن و ‪216‬هزار تن واردات‬ ‫سنگ‌آهن داشته است‪ .‬واردات سنگ‌آهن ایران در سال ‪2010‬م نیز صفر بوده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫کل واردات سنگ‌آهن کشورهای خاورمیانه به جز ترکیه در سال قبل بالغ بر ‪22‬میلیون و ‪163‬هزار تن شد‪.‬‬ ‫از جمله واردکنندگان بزرگ سنگ‌آهن این منطقه به جز ترکیه می‌توان به بحرین‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان و امارات‬ ‫اشاره کرد‪.‬روند واردات جهانی سنگ‌آهن از سال ‪ 2005‬تا ‪2013‬م همواره صعودی بوده است‪.‬‬ ‫بازار داخلی مفتول چین نزولی اس��ت و سیاست دولت در‬ ‫رابط��ه با تغیی��ر احتمالی وضعیت معافی��ت مالیاتی فوالد‬ ‫صادراتی این کشور روشن نیست‪ .‬از این‌رو بازار صادرات در‬ ‫سکوت است‪ .‬از طرفی تعطیالت کریسمس نیز خریداران را از بازار دور‬ ‫نگه داشته است‪ .‬آخرین قیمت مفتول صادراتی چین ‪ ٥‬دالر هر تن افت‬ ‫داشته و به ‪ ٣٩٥‬تا ‪ ٤٠٠‬دالر هر تن فوب رسیده است‪ .‬در بازار داخلی‬ ‫نیز قیمت درخواس��تی برای خرید مفتول تا ‪ ١٤‬دالر هر تن پایین آمده‬ ‫از ای��ن رو افت قیمت صادراتی اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ .‬ظاهرا افت قیمت‬ ‫بیلت در بازار داخلی نیز تاثیر‌گذار بوده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫احداث انبار ‪255‬هزار تنی‬ ‫صادرات سیمان در امیرآباد‬ ‫مدیر بنادر و دریانوردی امیرآباد از آغاز س��اخت‬ ‫انبار صادراتی س��یمان با ظرفیت ‪۲۵۵‬هزار تن خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش فارس‪ ،‬علی خدمتگزار در حاش��یه‬ ‫آغاز س��اخت این طرح عمرانی افزود‪ :‬برای ساخت‬ ‫این ط��رح اعتبار ‪۲۷‬میلی��ارد و ‪۷۶۵‬میلیون ریالی‬ ‫درنظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی با اش��اره به امضای‬ ‫قرارداد س��اخت ای��ن پروژه همزمان ب��ا روز حمل‬ ‫و نق��ل با حضور وزی��ر محترم راه و شهرس��ازی و‬ ‫مدیرعامل محترم س��ازمان بن��ادر و دریانوردی در‬ ‫تهران خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این پ��روژه در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪5‬ه��زار مترمربع و با ظرفی��ت نگهداری‬ ‫ساالنه ‪۲۵۵‬هزار تن سیمان در حال ساخت است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه فعالیت‌های صادراتی مواد‬ ‫معدنی به عنوان یکی از اولویت‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بندر امیرآباد محسوب می‌شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به موقعیت خاص بندر امیرآباد و فاصله ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتری آن به مخازن عظیم کلینکر و حجم باالی‬ ‫تقاضای سیمان و کلینکر از طرف کشورهای حاشیه‬ ‫ش��مالی دریای خزر‪ ،‬این بندر مناس��ب‌ترین گزینه‬ ‫برای صادرات این نوع کاال در شمال کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش امید امریکایی‌ها به رشد تقاضای فوالد‬ ‫در آخرین نظرس��نجی اس��تیل ایندکس از بازارهای فوالد‬ ‫دنیا ‪٤٧‬درصد از امریکایی‌ها در انتظار بهبود تقاضای فوالد‬ ‫در ‪3‬م��اه آتی بودند که هفته قب��ل این رقم ‪٣٨‬درصد بود‪.‬‬ ‫‪٥٣‬درصد نیز ثبات تقاضا را ممکن دیدند‪ .‬بین اروپایی‌های حاضر در این‬ ‫نظرس��نجی ‪٢٦‬درصد رش��د ف��روش را ب��رآورد کردند ک��ه هفته قبل‬ ‫‪٣٢‬درصد بود‪٥٢ .‬درصد نیز تقاضا را باثبات دیدند‪.‬‬ ‫همچنین بین امریکایی‌ها ‪٢٠‬درصد رش��د قیمت و ‪٦٠‬درصد کاهش آن‬ ‫را ب��رآورد کردند‪ .‬بین اروپایی‌ها ‪١٧‬درص��د افزایش قیمت و ‪٣٥‬درصد‬ ‫کاهش آن را در روند بازار در ‪3‬ماه آتی دیدند‪.‬‬
‫تازه های معدنی‬ ‫عقیق یمانی؛ سرخ فام جهانی‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معادن متروکه‪ ،‬مکانیبرایجذبگردشگر‬ ‫معادن ثروتی تمام‌نشدنی هستند چراکه درصورت تمام شدن ذخایر معدنی بازهم می‌توان با کمی خالقیت زمینه سودآوری از آنها را فراهم کرد‬ ‫عقی��ق یمانی به س��بب زیبایی و اس��طوره‌ای‬ ‫بودنش‪ ،‬یکی از محبوب‌ترین س��نگ‌های قیمتی‬ ‫در دنیاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش دنیای معدن از صنع��ا‪ ،‬در منابع‬ ‫تاریخ��ی آمده که م��ردم یمن چند ق��رن قبل‪،‬‬ ‫هن��گام تراش��یدن کوه‌ها برای س��اخت کاخ‌ها و‬ ‫معبدها‪ ،‬این س��نگ قیمتی را‪ ،‬کشف کردند‪ .‬در‬ ‫بخش قدیمی صنعا کارگاه‌های تراش سنگ‌های‬ ‫قیمتی بس��یار فعالند و یمنی‌ها نس��ل به نس��ل‬ ‫در این کارگاه‌ها‪ ،‬هنر تراش��یدن سنگ عقیق را‬ ‫فرا گرفته‌اند‪ .‬عقیق یمن��ی‪ ،‬انواع مختلفی دارد‪،‬‬ ‫از جمله عقیق س��رخ‪ ،‬س��فید‪ُ ،‬م َز ّه��ر و کبود از‬ ‫محبوب‌ترین آنهاس��ت‪ .‬عقیق‌ه��ای مرغوب که‬ ‫روی آن اسامی ش��خصیت‌های مشهور یا تصویر‬ ‫اماکن دینی حک ش��ده تا ‪2‬هزار دالر به فروش‬ ‫می‌رسند‪.‬‬ ‫یک دالل خودرو وزیر معدن و‬ ‫انرژی برزیل شد‬ ‫خان��م دیلماروس��وف‪ ،‬رییس‌جمه��ور برزی��ل‪،‬‬ ‫ادواردو براگا دالل س��ابق خودرو را به‌عنوان وزیر‬ ‫مع��دن و انرژی انتخاب کرد‪ .‬به گزارش ماینینگ‪،‬‬ ‫براگای ‪54‬ساله سناتور و فرماندار ایالت آمازوناس‬ ‫برزیل به ریاس��ت وزارتخانه‌ای منصوب ش��د که‬ ‫مته��م به رش��وه گرفتن در قراردادهای ش��رکت‬ ‫ملی نفت برزی��ل (پترو براس) به ارزش ‪4‬میلیارد‬ ‫دالر بوده اس��ت‪ .‬یکی از اولویت‌ه��ای براگا توجه‬ ‫به بحران فرآیند در پتروبراس اس��ت که از س��ال‬ ‫‪2009‬م تاکنون حدود ‪85‬درصد از ارزش خود را‬ ‫از دس��ت داده و با کاهش قیمت نفت با مشکالت‬ ‫اقتصادی مستمری مواجه است‪.‬‬ ‫عالوه بر رس��وایی پتروبراس‪ ،‬براگا با مش��کالت‬ ‫بخش ب��رق نی��ز مواجه اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر‬ ‫این کش��ور از خشکس��الی ش��دیدی رنج می‌برد‬ ‫ک��ه کارشناس��ان می‌گوین��د می‌تواند س��دهای‬ ‫هیدروالکتریکی را که بخش اعظم برق کش��ور را‬ ‫تامین می‌کنند‪ ،‬تهدید کند‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‪-‬گروه معدن‪ :‬یکی از مسائل مهمی‬ ‫ک��ه در حوزه فعالیت‌های معدنی وجود دارد افت عیار‬ ‫و کاهش ذخایر مواد معدنی اس��ت به گونه‌ای که پس‬ ‫از مدتی‪ ،‬تعطیلی و متروکه شدن در انتظار این معادن‬ ‫خواهد بود‪ .‬البته خروج معادن از چرخه تولید فارغ از‬ ‫مشکالت اقتصادی که برای س��رمایه‌گذار و بهره‌بردار‬ ‫ب��ه هم��راه دارد خطری ج��دی برای محیط‌زیس��ت‬ ‫محسوب شده و در برخی از موارد تخریب اکوسیستم‬ ‫منطق��ه را نیز به دنبال دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای دنیا بعد از تعطیلی معادن با‬ ‫انجام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری این معادن متروکه‬ ‫را احی��ا کرده و در برخی مع��ادن روباز به یک منطقه‬ ‫گردش��گری تبدیل می‌ش��وند‪ .‬در ایران نی��ز با توجه‬ ‫به ظرفی��ت باالیی که در حوزه معادن وجود داش��ته‬ ‫و از تن��وع آب‌وهوایی و اقلیمی فراوان��ی بهره می‌برد‬ ‫می‌ت��وان با بازس��ازی مع��ادن متروکه ضم��ن احیای‬ ‫محیط‌زیس��ت از این فرصت برای افزایش گردشگری‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫بهره‌برداری مواد معدنی نسبت به مهار و زهکش کردن‬ ‫آب اقدام می‌کنند‪ .‬اما این در حالی اس��ت که در زمان‬ ‫اتمام ذخایر معدنی و تعطیلی معدن آب‌های معدنی به‬ ‫تراز اولیه خود بازگشته و به این ترتیب در گودال‌های‬ ‫حف��ر ش��ده دریاچه‌ای ناخواس��ته ایجاد می‌ش��ود که‬ ‫در این ش��رایط بعد از متروکه ش��دن معادن می‌توان‬ ‫با اصالح ش��یب و ایجاد پوش��ش گیاهی و برداش��تن‬ ‫جاده‌ه��ای غیرضروری که در زم��ان معدنکاری ایجاد‬ ‫شده محیط‌زیس��ت‪ ،‬شرایط توپوگرافی و جغرافیایی را‬ ‫ب��ه حالت اولی��ه باز گردانده و از دریاچ��ه نیز به‌عنوان‬ ‫یک قطب تفریحی برای گردش��گری استفاده کرد‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر در برخی از کش��ورها همچون امریکا این‬ ‫کار انجام ش��ده و چند معدن ب��زرگ مس که متروکه‬ ‫ش��ده‌اند به‌دلیل تش��کیل دریاچه به قطب گردشگری‬ ‫تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از عناصر همراه در صنایع مختلف‬ ‫‹ ‹تعیین ضوابط و قوانین مشخص برای معادن‬ ‫کارش��ناس حوزه محیط‌زیست‬ ‫درخص��وص بازس��ازی مع��ادن‬ ‫می‌گوید‪ :‬یکی‬ ‫متروکه به‬ ‫از مواردی که باید برای بازسازی‬ ‫معادن متروک��ه مورد توجه قرار‬ ‫گیرد مش��خص کردن تعداد آنها در مناطق مختلف از‬ ‫لحاظ تراکم و پراکنش است‪ .‬با توجه به اینکه در ایران‬ ‫اکوسیستم‌ها و آب‌وهوای متفاوتی وجود دارد از این‌رو‬ ‫ب��ا اولویت‌بندی آنها از لحاظ اینکه چه تعداد از معادن‬ ‫در مناطق حس��اس‌تری نس��بت به ش��رایط زیس��ت‬ ‫محیط��ی ق��رار گرفته‌اند می‌ت��وان ب��رای پیداکردن‬ ‫راهکارهای مناسب برای احیای آنها اقدام کرد‪.‬‬ ‫ت��ورج فتحی ب��ا بی��ان اینک��ه ضواب��ط‪ ،‬قوانین یا‬ ‫استانداردهای مش��خصی برای معادن متروکه تعریف‬ ‫نش��ده گف��ت‪ :‬در بس��یاری از کش��ورها به‌خص��وص‬ ‫کشورهای توسعه‌یافته برای معادن متروکه یا معادنی‬ ‫که به دالیل مختلف برداش��ت از آنها مقرون به‌صرفه‬ ‫نیست الزم اس��ت که مطابق قوانین و مقررات تعیین‬ ‫شده اقداماتی برای تعطیلی آنها انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از خاک‌های نباتی و پوشش گیاهی‬ ‫وی در ادامه به یکی از راهکارهایی که می‌تواند از به‬ ‫وجود آمدن خطرات زیس��ت‌محیطی معادن جلوگیری‬ ‫کند اشاره کرد و گفت‪ :‬سدهای باطله در معادن فلزی‬ ‫که تعطیل ش��ده یا به‌ص��ورت متروک��ه درآمده‌اند به‬ ‫عنوان یکی از خطرات مهم برای محیط‌زیس��ت منطقه‬ ‫به ش��مار می‌آیند‪ .‬از این‌رو الزم اس��ت تا ابتدا نسبت‬ ‫به ایزوله کردن و بس��ته شدن این سدها اقدام کرده و‬ ‫در مرحله بعد روی س��د باطله با خاک نباتی پوش��ش‬ ‫داده شود‪ .‬همچنین با توجه به شرایط منطقه با ایجاد‬ ‫یک پوشش گیاهی مناسب س��ازگار با منطقه بر روی‬ ‫آن اقدام کرد‪ .‬در مورد س��ینه کارهای معدنی یا همان‬ ‫ش��یب‌های تندی که در هنگام اس��تخراج انجام شده‬ ‫می‌توان از همین روش استفاده کرد‪ .‬چرا که در برخی‬ ‫موارد این س��ینه کارها یا ش��یب‌های تند باعث از بین‬ ‫رفت��ن توپوگرافی منطق��ه ش��ده‌اند‪ .‬توپوگرافی رابطه‬ ‫مس��تقیم با ش��رایط جوی و کیفیت خ��اک و گیاهان‬ ‫منطقه داشته و الزم است تا هنگام استخراج از معادن‬ ‫متناسب با شرایط نس��بت به نوع روش و ماشین‌آالت‬ ‫توجه کافی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس محیط‌زیس��ت معتقد است که انجام‬ ‫عملی��ات ب��رای بازس��ازی و احی��ای مع��ادن متروکه‬ ‫می‌تواند از ایجاد هرگونه آلودگی برای محیط‌زیس��ت‬ ‫و تخریب‌هایی که برای محیط‌زیس��ت داش��ته را کم‬ ‫کرده و به شرایط مناسب زیست‌محیطی نزدیک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل معادن متروکه به منطقه گردشگری‬ ‫فتح��ی با اش��اره به ظرفی��ت مع��ادن متروکه برای‬ ‫تبدیل به مناطق گردشگری گفت‪ :‬برخی معادن فلزی‬ ‫همچون م��س که اس��تخراج از آنها به ص��ورت روباز‬ ‫انج��ام می‌گیرد و ی��ا معادن س��نگ‌آهن که به‌صورت‬ ‫روب��از با حفر گودال‌های بزرگ نس��بت به بهره‌برداری‬ ‫از آنها اقدام می ش��ود‪ ،‬می‌توانند در پایان حیات خود‬ ‫یعن��ی زمانی که به دالیل مختل��ف بهره‌برداری از آنها‬ ‫متوقف ش��ده به یک مکان توریستی تبدیل شوند‪ .‬چرا‬ ‫که معدنکاران در هن��گام بهره‌برداری از این معادن به‬ ‫آب‌های زیرزمینی برخورد کرده و برای ادامه فعالیت و‬ ‫وی معتقد است که تمامی معادن ظرفیت مناسب و‬ ‫کافی برای تبدیل شدن به منطقه گردشگری را نداشته‬ ‫و بای��د نوع ماده معدنی‪ ،‬ش��رایط جغرافیایی منطقه و‬ ‫ظرفیت موجود را مورد توجه و بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫فتح��ی با بی��ان اینکه هر معدن ش��رایط اختصاصی‬ ‫خود را دارد افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط زمین‌شناس��ی‬ ‫منطق��ه و اینکه ماده معدنی عناصر همراه که از آنها با‬ ‫نام گاین یاد می‌ش��ود شامل چه موادی است‪ ،‬می‌توان‬ ‫نس��بت به اس��تفاده از آنها در صنایع دیگر اقدام کرد‪.‬‬ ‫چرا که برخی از این عناصر در شرایط کنونی از ارزش‬ ‫اقتصادی برخوردار نیس��تند اما در صورت به‌کارگیری‬ ‫آنها در صنایعی همچون صنعت کشاورزی و گیاه کاری‬ ‫ارزش اقتصادی خواهند داشت‪.‬‬ ‫در واق��ع ب��ا توجه به ش��رایط موجود و نی��از به آنها‬ ‫اس��تفاده از باطله‌های معدنی می‌تواند صرفه اقتصادی‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��ا در برخی م��واد معدنی به دلیل برخ��ورداری از‬ ‫مواد س��می امکان استفاده در صنعت کشاورزی وجود‬ ‫نداش��ته و بای��د از آنها در صنایع دیگر اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال در کنار اس��تخراج طال ماده آرس��نیک‬ ‫وج��ود داش��ته و ام��کان اس��تفاده از آن در صنایعی‬ ‫همچون ساخت زرنیخ وجود دارد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫معرفیبزرگترینمعادناورانیومجهان‬ ‫اورانی��وم در ق��رن کنونی مهم‌تری��ن وظیفه را در‬ ‫تولی��د انرژی برعه��ده دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫بیش از نیم��ی از اورانیوم تولیدی جهان تنها از ‪10‬‬ ‫معدن بزرگ تهیه می‌ش��ود‪ .‬قزاقس��تان با ‪ 3‬معدن‬ ‫رتبه نخس��ت و کانادا رتب��ه دوم جهانی را در تولید‬ ‫این ماده معدنی به خود اختصاص داده است‪ .‬در این‬ ‫گزارش که براساس گزارش سایت ماینینگ فناوری‬ ‫تهیه ش��ده ‪ 10‬معدن ب��زرگ اورانیوم جهان از نظر‬ ‫میزان تولید معرفی شده است‪.‬‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬این معدن پلی متالیک که متعلق به‬ ‫بی‌اچ‌پی بیلیتون است‪ ،‬ذخایر قطعی و احتمالی‌اش‬ ‫ت��ا ژوئ��ن ‪ 2013‬ح��دود ‪ 619‬میلیون ت��ن با عیار‬ ‫‪0/057‬درصد برآورد شده است‪.‬‬ ‫این معدن ‪3‬هزار و ‪ 65‬تن اورانیوم در سال ‪2012‬م‬ ‫تولید ک��رد‪ .‬فعالیت معدنی آرلیت ش��امل چندین‬ ‫معدن روب��از بوده و متعلق به ‪ SOMAIR‬اس��ت‬ ‫که زیرمجموعه ش��رکت فرانسوی آروا است‪ .‬ذخایر‬ ‫قطع��ی و احتمالی آرلیت تا دس��امبر ‪ 2012‬حدود‬ ‫‪ 2/67‬میلیون تن با عیار ‪ 2/64‬درصد برآورد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ مک آرتور ریور کانادا‬ ‫‹ ‹رنجر استرالیا‬ ‫مع��دن مک آرت��ور ری��ور در کانادا درح��ال حاضر‬ ‫بزرگترین معدن اورانیوم جهان است‪ .‬این معدن که‬ ‫به صورت زیرزمینی است در سال ‪2012‬م حدود ‪7‬‬ ‫ه��زار و ‪ 520‬تن اورانی��وم تولید کرد که برابر با ‪13‬‬ ‫درصد از تولید جهانی بود‪ .‬ذخایر قطعی و احتمالی‬ ‫این معدن تا دس��امبر ‪ 2012‬به ‪ 1/05‬میلیون تن با‬ ‫عی��ار ‪16/36‬درص��د افزون ش��د‪ .‬کمکو با داش��تن‬ ‫‪69/8‬درصد سهم‪ ،‬این معدن را اداره می‌کند و ‪30/2‬‬ ‫درصد س��هم این مع��دن در اختیار آروا ریسورس��ز‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��دن اورانی��وم رنجر ک��ه در نورت��رن تریتوریز‬ ‫اس��ترالیا قرار دارد‪ ،‬س��ومین معدن بزرگ اورانیوم‬ ‫جهان اس��ت که معدن روب��از آن ‪ 3‬هزار و ‪ 146‬تن‬ ‫اورانیوم در سال ‪2012‬م تولید کرد‪ .‬معدن رنجر به‬ ‫انرژی ریسورسز اس��ترالیا که زیرمجموعه ریوتینتو‬ ‫اس��ت‪ ،‬تعلق دارد‪ .‬ای��ن معدن که درح��ال گذر از‬ ‫معدنکاری روباز به زیرزمینی اس��ت‪ ،‬کل ذخایرش‬ ‫تا دسامبر ‪ 2012‬به میزان ‪ 9‬هزار و ‪ 675‬تن برآورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹المپیک دم استرالیا‬ ‫معدن المپیک دم که در ش��مال آدالید اس��ترالیا‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬دومین معدن ب��زرگ اورانیوم در جهان‬ ‫ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬این معدن در ‪ 12‬ماه منتهی‬ ‫به ژوئن ‪ 2013‬به میزان ‪ 4‬هزار و ‪ 100‬تن اورانیوم‬ ‫تولی��د کرد و مس‪ ،‬نق��ره و طال هم در کنار اورانیوم‬ ‫‹ ‹آرلیت نیجر‬ ‫مع��دن اورانیوم آرلیت که در مرز جنوبی صحرای‬ ‫س��اهارای کشور نیجر قرار دارد‪ ،‬به عنوان چهارمین‬ ‫معدن بزرگ اورانیوم جهان رتبه‌بندی ش��ده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راسینگ نامیبیا‬ ‫معدن اورانیوم راسینگ که در منطقه ارونگوی نامیبیا‬ ‫قرار دارد‪ ،‬ششمین معدن بزرگ اورانیوم در جهان است‪.‬‬ ‫ای��ن معدن روب��از ‪ 2‬هزار و ‪ 289‬تن اورانیوم در س��ال‬ ‫‪2012‬م تولید کرد و نخستین معدن اورانیوم در نامیبیا‬ ‫و یکی از قدیمی‌ترین معادن جهان محس��وب می‌شود‪.‬‬ ‫ریوتینتو ‪ 68/58‬درصد س��هم در این معدن داش��ته و‬ ‫باقی سهامداران آن شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران‬ ‫با ‪ 15/29‬درصد‪ ،‬آی‌دی‌س��ی افریقای جنوبی با ‪10/10‬‬ ‫درص��د‪ ،‬دول��ت نامیبیا ب��ا ‪ 3/38‬درصد و س��هامداران‬ ‫محلی با ‪ 2/65‬درصد هس��تند‪ .‬ذخایر قطعی و احتمالی‬ ‫راسینگ تا دسامبر ‪ 2012‬به میزان ‪ 131‬میلیون تن با‬ ‫عیار ‪ 0/034‬درصد برآورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورتکودوک قزاقستان‬ ‫مع��دن اورانی��وم تورتک��ودوک ک��ه در ش��مال‬ ‫شیمکنت قزاقستان قرار دارد‪ ،‬پنجمین معدن بزرگ‬ ‫اورانیوم در جهان اس��ت که ‪ 2‬ه��زار و ‪ 661‬تن در‬ ‫س��ال ‪2012‬م تولید داش��ت‪ .‬این معدن متعلق به‬ ‫کاتکو اس��ت که سرمایه‌گذاری مش��ترک میان آروا‬ ‫(‪ 51‬درصد) و شرکت دولتی کازاتومپروم قزاقستان‬ ‫(‪ 49‬درصد) است‪ .‬کاتکو که در سال ‪1996‬م تاسیس‬ ‫ش��ده ذخایر قطعی و احتمالی‌اش تا دسامبر ‪2012‬‬ ‫به می��زان ‪ 16/51‬میلیون تن با عی��ار ‪0/75‬درصد‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫بزرگترین فعالیت معدنی اورانیوم در روس��یه به ش��مار‬ ‫می‌رود و هشتمین معدن اورانیوم بزرگ در جهان است‬ ‫که ‪ 2‬هزار و ‪ 11‬تن اورانیوم در سال ‪2012‬م تولید کرد‪.‬‬ ‫فعالیت معدنی اورانیوم کرازنوکامنس��ک که ش��امل ‪6‬‬ ‫معدن زیرزمینی است تحت مالکیت پریارگونسکی قرار‬ ‫دارد که زیرمجموع ‌ه آر ام زد اورانیوم هلدینگ است که‬ ‫بازوی معدنی شرکت انرژی اتمی دولتی روس اتم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ النجر هاینریش نامیبیا‬ ‫معدن النج��ر هاینریش نامیبیا که در صحرای نامیب‬ ‫قرار دارد‪ ،‬نهمین معدن بزرگ اورانیوم در جهان اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن معدن روباز یک هزار و ‪ 960‬تن اورانیوم در س��ال‬ ‫‪2012‬م تولی��د کرد‪ .‬این معدن ک��ه متعلق به پاالدین‬ ‫انرژی است ذخایر قطعی و احتمالی‌اش از جمله ذخایر‬ ‫انبار ش��ده‌اش تا ژوئن ‪ ،2013‬حدود ‪108/1‬میلیون تن‬ ‫با عیار ‪ 0/052‬درصد برآورد شده‪ .‬عمر این معدن با نرخ‬ ‫تولید کنونی ‪ 20‬سال است‪.‬‬ ‫‹ ‹بودنوسکوی ‪ 2‬قزاقستان‬ ‫معدن بودنوسکوی ‪ 2‬قزاقستان که به معدن کاراتو هم‬ ‫معروف اس��ت‪ ،‬هفتمین معدن اورانیوم بزرگ در جهان‬ ‫اس��ت که ‪2‬هزار و ‪ 135‬تن اورانیوم در س��ال ‪2012‬م‬ ‫تولید ک��رد‪ .‬این معدن در بخش اورانیوم بودنوس��کوی‬ ‫در قزاقس��تان جنوب��ی قرار دارد‪ .‬ای��ن معدن متعلق به‬ ‫کاراتو بوده و به صورت س��رمایه‌گذاری مش��ترک میان‬ ‫کازاتومپ��روم با‪ 50‬درص��د و اورانی��وم وان با‪ 50‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬ذخایر قطعی و احتمالی این معدن تا دس��امبر‬ ‫‪ ،2011‬ح��دود ‪ 40/7‬میلیون تن ب��ا عیار ‪ 0/22‬درصد‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کرازنوکامنسک روسیه‬ ‫کرازنوکامنس��ک در م��رز مش��ترک چین و روس��یه‬ ‫‹ ‹ساوت اینکای قزاقستان‬ ‫معدن اورانیوم ساوت اینکای که در قزاقستان جنوبی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬دهمین معدن بزرگ اورانیوم در جهان اس��ت‬ ‫که یک هزار و ‪ 870‬تن اورانیوم در س��ال ‪2012‬م تولید‬ ‫کرد‪ .‬این معدن متعلق به بتپاک داال اس��ت که جوینت‬ ‫ونچر می��ان اورانیوم وان با‪ 70‬درصد و ش��رکت دولتی‬ ‫کازاتومپروم با‪ 30‬درصد س��هامداران آن هستند‪ .‬ذخایر‬ ‫قطعی و احتمالی این معدن تا دس��امبر ‪ ،2012‬حدود‬ ‫‪ 58/1‬میلی��ون تن با عیار ‪ 0/013‬درصد برآورد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫آثار ناشی از پایین آمدن قیمت نفت در صنعت حمل‌ونقل را بررسی می‌کند‬ ‫‪29‬‬ ‫ایجاد فضای تنفس‪ ،‬دستاورد کاهش بهای نفت‬ ‫زه�را فری�دزادگان‪ -‬گروه‬ ‫صنعت‪ :‬نوسان قیمت نفت در‬ ‫هفته‌ه��ای گذش��ته و تبعات‬ ‫مثب��ت و منف��ی ناش��ی از آن در هم��ه‬ ‫بخش‌های کشور ازجمله صنعت‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫موضوعی بوده که کارشناسان و تحلیلگران‬ ‫ب��ه ارزیاب��ی آن پرداخته‌ان��د و ابع��اد و‬ ‫چالش‌های مختلف این تغییرات را بررسی‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬اگرچه به گفته بیش��تر فعاالن‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کاه��ش قیم��ت نف��ت‪ ،‬امکان‬ ‫تخصیص ی��ا تخصیص نیافت��ن بودجه به‬ ‫طرح‌ها و پروژه‌‌های کش��ور را تحت‌الشعاع‬ ‫خود قرار می‌دهد اما این مسئله در برخی‬ ‫حوزه‌ه��ا از جمل��ه صنع��ت حمل‌ونق��ل‬ ‫می‌توان��د به عنوان یک نقط��ه قوت برای‬ ‫رش��د اقتص��ادی ای��ن ح��وزه محس��وب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جای تردید نیس��ت که بخش حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد محسوب‬ ‫می‌ش��ود که آثار کوتاه‌م��دت و بلندمدت‬ ‫گسترده‌ای بر س��ایر بخش‌های اقتصادی‬ ‫می‌گذارد‪ .‬از س��وی دیگر فعالیت‌های این‬ ‫بخش به ش��دت وابس��ته به فرآورده‌های‬ ‫نفتی اس��ت به گونه‌ای ک��ه تغییر قیمت‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفت��ی‪ ،‬این بخ��ش را تحت‬ ‫تاثیر خود قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌های حمل‌ونقل‬ ‫این موضوع را داوود‬ ‫کش��اورزیان‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫نی��ز ذک��ر ک��رده و‬ ‫چندی پی��ش گفته‬ ‫بود‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬پایین بودن قیمت فرآورده‌های‬ ‫نفتی است و زمانی که قیمت پایین است‪،‬‬ ‫متاس��فانه روند طبیعی نوس��ازی ناوگان‬ ‫مختل می‌شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬پایین ب��ودن قیمت انرژی‬ ‫باعث شده سهم کامیون از سهم استهالک‬ ‫در قیمت تمام‌ش��ده آن بس��یار باال باشد‬ ‫و ب��ا این وضعی��ت فرد نمی‌تواند اقس��اط‬ ‫کامی��ون را پرداخ��ت کند‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که ع��ده‌ای گمان می‌کنن��د پایین‬ ‫ب��ودن نرخ س��وخت ب��ه نف��ع حمل‌ونقل‬ ‫کش��ور است اما درواقع یکی از چالش‌های‬ ‫این حوزه محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬ع�لاوه بر‬ ‫اینک��ه س��ودآوری پایی��ن در ای��ن حوزه‬ ‫یک��ی دیگ��ر از چالش‌ه��ای اصل��ی این‬ ‫بخش اس��ت ک��ه موج��ب بی‌میلی بخش‬ ‫خصوصی برای س��رمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫حمل‌ونقل می‌شود‪.‬‬ ‫و آثار منفی را جبران کند‪ .‬عالوه بر اینکه‬ ‫منش��ا اصلی تورم‪ ،‬کس��ری بودجه دولت‬ ‫اس��ت و افزایش قیمت یک کاال به معنای‬ ‫تورم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرات مثبت کاهش قیمت نفت‬ ‫‹ ‹بروز آثار احتمالی‬ ‫در تایی��د گفته‌ه��ای‬ ‫کش��اورزیان‪ ،‬حی��در‬ ‫عض��و‬ ‫پیمانف��ر‪،‬‬ ‫کمیسیون حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫ترانزیت و گمرک اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع و مع��ادن ایران می‌گوید‪:‬‬ ‫ش��کی در این که ب��ا کاهش قیم��ت نفت‪،‬‬ ‫صنعت حمل‌ونق��ل دچار چالش می‌ش��ود‪،‬‬ ‫نیست و اگرچه درحال‌ حاضر این موضوع در‬ ‫کش��ور محس��وس نیس��ت اما به‌زودی آثار‬ ‫پایین آمدن قیمت نفت در حوزه حمل‌ونقل‬ ‫بروز خواهد کرد‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ :‬هزینه‬ ‫حمل‌ونقل در کشور ما در مقایسه با سایر‬ ‫کش��ورها بس��یار باالس��ت‪ ،‬چراک��ه در‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬دولت ماشین‌های مورد‬ ‫نیاز حمل‌ونقل را با قیمت تمام‌شده واقعی‬ ‫خریداری می‌کن��د و درنتیجه می‌تواند با‬ ‫کمتری��ن هزینه حم��ل‪ ،‬کاالی مورد نیاز‬ ‫خود را جابه‌جا کند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در ایران شرکت‌های حمل‌ونقل با دو برابر‬ ‫قیمت تمام‌شده ماشین خریداری می‌کنند‬ ‫و از ای��ن رو قیمت تمام‌ش��ده حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای باال می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه راهکارهای درست‬ ‫اگرچ��ه این اظهار نظر کمی دور از ذهن‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د اما بررس��ی راهکارهای‬ ‫مقابل��ه با ای��ن چالش احتمال��ی نیز باید‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گی��رد؛ موضوعی که‬ ‫پیمانف��ر در م��ورد آن توضی��ح می‌دهد‪:‬‬ ‫راه��کار اصلی مقابله ب��ا این معضل و رفع‬ ‫چنی��ن چالش‌هایی این اس��ت که دولت‬ ‫صد‌هزار میلیاردی که برای زیرساخت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل در نظ��ر گرفته را ب��ه خرید‬ ‫ماش��ین‌‌هایی ب��ا قیم��ت دولت��ی و بدون‬ ‫مالیات و ع��وارض اختص��اص دهد‪ .‬برای‬ ‫مث��ال درحال‌حاضر قیمت یک��ی از انواع‬ ‫کامیون‌ها ‪ ۴۴۰‬میلیون تومان است‪ .‬خرید‬ ‫با توجه به کاهش قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬اگر درآمدهای‬ ‫دولت تحقق پیدا نکند‪،‬‬ ‫پروژه‌های عمرانی با‬ ‫مشکل روبه‌رو می‌شود و‬ ‫شاید بهترین زمان است‬ ‫که قیمت حامل‌های انرژی‬ ‫واقعی شود‬ ‫چنین وس��یله نقلیه‌ای برای ش��رکت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل با توجه ب��ه مالیات‪ ،‬عوارض و‬ ‫اس��تهالک چندان توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫چراکه اگر قرار باشد سود حاصل از حمل‬ ‫کاال از بندرعباس تا تهران برای مثال یک‬ ‫میلیون تومان باشد‪ ،‬پرداخت اقساط خرید‬ ‫ماشین با دش��واری انجام می‌شود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اگر یک کامیون با قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده دولتی در اختیار شرکت‌ها قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬کمترین س��ود حاصل از حمل کاال‬ ‫نیز صرفه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار مص�رف در انتظ�ار جب�ران‬ ‫خسارت‬ ‫وی با بیان اینکه ب��ازار مصرف در انتظار‬ ‫فرصتی ب��رای جبران هزینه‌های گذش��ته‬ ‫خود اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اگر قیمت تمام‌شده‬ ‫سوخت افزایش یابد به این معنا که دولت با‬ ‫فرآوری نفت قیمت سوخت را افزایش دهد‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونقل نیز ب��رای جبران‬ ‫خس��ارت‌های خ��ود قیمت‌ه��ا را افزایش‬ ‫می‌دهن��د و این رویه به ض��رر حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫صنع��ت و تولی��د خواهد بود‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه زمزمه خرید تعدادی کامیون با نرخ‬ ‫دولتی برای تزریق ب��ه حوزه حمل‌ونقل از‬ ‫س��وی دولت مطرح شده اس��ت‪ ،‬باید دید‬ ‫در چنین ش��رایطی امکان عملی شدن این‬ ‫وع��ده وجود دارد یا خیر‪ .‬س��والی که عضو‬ ‫کمیس��یون حمل‌ونق��ل ات��اق بازرگانی و‬ ‫صنایع و معادن ای��ران درباره آن می‌گوید‪:‬‬ ‫ای��ن اق��دام در صورتی تاثی��رات مثبت به‬ ‫همراه خواهد داش��ت که زیرس��اخت‌های‬ ‫صنعت حمل‌ونقل به‌درس��تی فراهم شود‪.‬‬ ‫زمانی که جاده‌های کشور از نظر زیربنایی‬ ‫با مشکالت زیادی مواجه‌اند‪ ،‬بدون شک بر‬ ‫عبور و مرور ماشین‌ها نیز تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم یا توسعه اقتصادی؟‬ ‫ب��ا توج��ه به کاه��ش قیمت نف��ت‪ ،‬اگر‬ ‫درآمده��ای دول��ت تحق��ق پی��دا نکند‪،‬‬ ‫پروژه‌ه��ای عمران��ی ب��ا مش��کل روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود و ش��اید بهترین زمان است که‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی واقعی ش��ود‪ .‬این‬ ‫اقدام اگرچه ممکن است تورم را به کشور‬ ‫تحمیل کن��د اما درنهایت به نفع کش��ور‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬این موضوع را کش��اورزیان‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت��ه و‬ ‫تاکید کرده است که درآمد دولت از محل‬ ‫افزایش قیم��ت حامل‌های انرژی می‌تواند‬ ‫در راهس��ازی‪ ،‬پروژه‌ه��ای عمرانی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال و رونق کش��ور به کار گرفته شود‬ ‫ام��ا بررس��ی ای��ن‬ ‫موض��وع از نظ��ر‬ ‫مس��عود دانش��مند‪،‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬ترانزیت‬ ‫و گم��رک اتاق بازرگان��ی ایران به گونه‌‌ای‬ ‫دیگ��ر اس��ت‪ .‬وی معتقد اس��ت با کاهش‬ ‫قیمت نفت به طور طبیعی قیمت سوخت‬ ‫و در نتیج��ه هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش‬ ‫پی��دا می‌کند ام��ا این رخ��داد منحصر به‬ ‫حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیس��ت بلکه بر‬ ‫ن��اوگان هوایی‪ ،‬دریایی و ریلی کش��ور نیز‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ .‬وی در توضیح این موضوع‬ ‫می‌گوید‪ :‬درح��ال‌ حاضر ن��اوگان دریایی‬ ‫بیش��ترین س��هم را در صنعت حمل‌ونقل‬ ‫دارد و قیمت سوخت تاثیر قابل مالحظه‌ای‬ ‫ب��ر هزینه‌ه��ای جابه‌جای��ی از طریق دریا‬ ‫می‌گذارد‪ .‬برای مثال اگر هزینه حمل کاال‬ ‫به‌وس��یله کش��تی ‪ ۴۰‬دالر باش��د‪ ،‬قیمت‬ ‫سوخت کشتی‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬دالر از کل این‬ ‫هزینه را تشکیل می‌دهد‪ ،‬حال اگر هزینه‬ ‫حمل کاال با کشتی ‪ ۳۰‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬قیمت س��وخت نیز به همان نسبت‬ ‫کم و حدود ‪ ۷‬دالر می‌شود بنابراین قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده کاال و ب��ه دنب��ال آن قیم��ت‬ ‫مصرفی کاال نیز کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جریانی به نفع کشورهای مولد‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم‬ ‫قیمت اجاره یک کش��تی‪ ،‬قیمت سوخت‬ ‫کشتی اس��ت‪ ،‬حال اگر سوخت الزم برای‬ ‫کش��تی با قیمت کمتری خریداری شود‪،‬‬ ‫هزین��ه حمل‌ونقل نیز کاهش پیدا می‌کند‬ ‫و ای��ن اتفاق همانن��د یک چرخ��ه ادامه‬ ‫داش��ته و بخش‌ه��ای دیگ��ر را نیز تحت‬ ‫تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬دانشمند می‌افزاید‪ :‬این‬ ‫جریان به‌ویژه برای کشورهای تولیدکننده‬ ‫مانند چین که از داشتن درآمدهای نفتی‬ ‫محروم‌ هس��تند‪ ،‬اتفاقی خوش��ایند است‬ ‫چراکه قیمت تمام‌ش��ده م��واد اولیه الزم‬ ‫برای کاالهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند‬ ‫و درنتیج��ه ق��درت خرید در ب��ازار هدف‬ ‫افزای��ش می‌یاب��د‪ .‬درواقع می‌ت��وان گفت‬ ‫کاهش قیمت نفت برای حوزه حمل‌ونقل‬ ‫به مثابه ایجاد یک فضای تنفس اقتصادی‬ ‫اس��ت اما به ش��رطی که به شکل درست‬ ‫مدیریت شود‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫کاهش قیمت نفت‬ ‫ضربه‌ای به صنعت حمل‌ونقل‬ ‫به�روز فتاح�ی‪ :‬حمل‌ونق��ل‬ ‫صنعتی است که بخش عمده‌ای‬ ‫از میزان مصرف‌انرژی را نه‌تنها‬ ‫در کش��ور ایران بلکه در جهان‬ ‫به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫ح��دود یک‌پنج��م کل ان��رژی‬ ‫کشور در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫هرگونه نوس��انی در این بخش تاثیر بسزایی در کل‬ ‫اقتصاد این حوزه و به‌تبع آن حوزه اقتصاد کل کشور‬ ‫خواهد داشت چراکه انرژی یکی از عمده‌ترین عوامل‬ ‫به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد است و برنامه‌ریزی‬ ‫تولی��د و مص��رف و ف��روش آن نقش عم��ده‌ای در‬ ‫پیش��رفت و توس��عه اقتصادی کش��ور دارد‪ .‬بررسی‬ ‫تاثی��ر این کاهش قیمت در حوزه حمل‌ونقل جایگاه‬ ‫وی��ژه‌ای دارد‪ .‬ب��رای اطالع از موض��وع با امیرعباس‬ ‫سلطانی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت‌وگویی‬ ‫کردیم که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €برخی کارشناس�ان بر این باورند که کاهش‬ ‫قیمت نف�ت تاثیر مثبتی در ح�وزه حمل‌ونقل‬ ‫می‌گ�ذارد و ع�ده‌ای دیگ�ر ای�ن ادع�ا را رد‬ ‫می‌کنند‪ .‬نظر شما در این زمینه چیست؟‬ ‫تاثی��ر منف��ی کاه��ش قیم��ت نف��ت در هم��ه‬ ‫بخش‌ه��ای اقتصادی یک کش��ور‪ ،‬اتفاق��ی غیرقابل‬ ‫انکار اس��ت‪ ،‬چراکه تاثیرات آن به اندازه‌ای ملموس‬ ‫و قابل‌مشاهده اس��ت که نیازی به بررسی و ارزیابی‬ ‫ندارد‪ .‬این تاثیرات در کشوری مانند ایران که بودجه‬ ‫و درآمد آن بر اس��اس فروش نفت بس��ته می‌شود‪،‬‬ ‫ش��دت بیش��تری پیدا می‌کند‪ .‬درواق��ع باید گفت‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه ‪ 31‬درصد بودجه س��ال ‪ 94‬از منبع‬ ‫فروش نفت تامین می‌ش��ود‪ ،‬بنابرای��ن این میزان از‬ ‫اقتصاد کش��ور با کمترین نوس��ان قیمت نفت تغییر‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬بنابراین هیچ نکته مثبتی در این اتفاق‬ ‫نمی‌توان یافت که به سود اقتصاد کشور باشد‪ .‬حال‪،‬‬ ‫تاثی��ر کاهش بهای نفت در صنع��ت حمل‌ونقل که‬ ‫چرخش چرخ‌های آن توسط سوخت و فرآورده‌های‬ ‫نفتی تامین می‌شود‪ ،‬بدون شک بیش از بخش‌های‬ ‫دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما دولت برای جبران این خسارت‬ ‫چه راهکارهایی را می‌تواند در پیش بگیرد؟‬ ‫در ش��رایطی که دولت منبع دیگری برای کسب‬ ‫درآمد به جز نفت ندارد‪ ،‬باید روش��ی را برای کسری‬ ‫بودجه در نظر بگیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که با ادامه‬ ‫این رون��د و نزول قیم��ت نفت‪ ،‬بی‌تردی��د دولت با‬ ‫کسری بودجه مواجه خواهد شد‪ .‬بنابراین باید برای‬ ‫جبران این کس��ری‪ ،‬از اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های‬ ‫عمران��ی کاس��ته و به بخش‌های مه��م دیگر تزریق‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که چنین اقدامی به صورت‬ ‫مس��تقیم به بدنه اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند و‬ ‫تاثیرات منفی خود را در همه صنایع به وضوح نشان‬ ‫می‌دهد و یک ش��وک هولناک به اقتصاد کشور وارد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫€ €برای کاهش این خسارات چه باید کرد؟‬ ‫بای��د راه اقتص��اد مقاومتی را در پی��ش بگیریم و‬ ‫وابستگی کش��ور را به فروش نفت کاهش دهیم‪ .‬اگر‬ ‫ی کرده و به صادرات‬ ‫بتوانیم از خام‌فروش��ی جلوگیر ‌‬ ‫فرآورده‌های نفت��ی روی بیاوریم‪ ،‬می‌توانیم به نجات‬ ‫بودجه از کسری در بخش‌های مختلف امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫معاون وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد‬ ‫سپرده‌گذاری خانوارها در صندوق پس‌انداز برای ‌خانه‌دار شدن‬ ‫معاون امور مسکن و س��اختمان وزیر راه‌وشهرسازی‬ ‫ب��ا بیان اینکه صندوق پس‌انداز مس��کن طرف تقاضا را‬ ‫تقویت خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز‬ ‫مسکن قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬حامد مظاهری��ان افزود‪ :‬این نکته‬ ‫که برای عبور از رکود اقتصادی نمی‌توان یک بعدی به‬ ‫موضوع نگاه کرد‪ ،‬بی‌شک شیوه‌ای است که مدنظر وزارت‬ ‫راه‌وشهرس��ازی قرار دارد و راه��ی برای اتکای خانوارها‬ ‫به درآمد آینده برای خرید مس��کن است‪ .‬مظاهریان با‬ ‫تاکید بر اینکه در تمام کشورها خریداران مسکن منابع‬ ‫مالی مورد نیاز خود را از محل تس��هیالت بانکی تامین‬ ‫می‌کنن��د و این موضوع تا چند ده��ه می‌تواند جوابگو‬ ‫باش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با این صندوق‌ها خریداران مس��کن‬ ‫با پس‌اندازهای گذشته خود می‌توانند برای دوره‌ای در‬ ‫صندوق‌های پس‌انداز بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و در‬ ‫پایان دوره با دریافت تس��هیالت بانکی و خرید مسکن‪،‬‬ ‫فرآیند پرداخت اقساط ماهانه در دوره بلندمدت را آغاز‬ ‫کنند‪ .‬این درحالی است که وزارت راه‌وشهرسازی حدود‬ ‫‪ 4‬ماه قبل‪ ،‬پیش��نهاد تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن‬ ‫و افزایش س��قف وام مس��کن تا ‪ 80‬میلیون تومان را با‬ ‫هدف افزایش ق��درت خرید مردم مطرح کرد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫بانک مرکزی با آن موافقت نکرده است‪ .‬آخوندی‪ ،‬وزیر‬ ‫راه‌وشهرسازی درباره تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن‬ ‫و افزایش وام تا ‪ 80‬میلیون تومان اعالم کرده ک ‌ه هدف‬ ‫از ای��ن اقدام افزایش قدرت خرید م��ردم به ویژه برای‬ ‫زوج‌های جوان است‪.‬‬ ‫آخوندی گفته اس��ت متقاضیان مس��کن با این وام و‬ ‫همچنین پس‌انداز خود می‌توانند برای تهیه مس��کن با‬ ‫میانگین ‪ 75‬متر مربع اقدام کنند‪ .‬وزیر راه‌وشهرسازی‬ ‫همچنین در حاش��یه همایش سیاس��ت‌های توس��عه‬ ‫بخش مس��کن اعالم ک��رد ک ‌ه بانک مرک��زی در حال‬ ‫گس��ترش صندوق پس‌انداز مس��کن و س��اختمان در‬ ‫همه بانک‌هاس��ت که البته باید در شورای پول و اعتبار‬ ‫تصویب ش��ود‪.‬چندی پیش مظاهریان‪ ،‬معاون مس��کن‬ ‫و س��اختمان وزارت راه‌وشهرس��ازی ه��م درب��اره وام‬ ‫‪80‬میلیونی خرید مسکن اعالم کرده بود که پیش‌بینی‬ ‫ش��ده تا برای حدود ‪ 300‬هزار واحد مس��کونی به‌طور‬ ‫س��االنه وام خرید الزم اس��ت که این طرح در دس��ت‬ ‫بررس��ی اس��ت و درحال مذاکره با بانک مرکزی برای‬ ‫اجرایی ش��دن آن هستیم‪ .‬به گفته وی بازپرداخت این‬ ‫وام ‪ 15‬س��اله با اقساط ماهانه حدود ‪ 750‬تا ‪ 800‬هزار‬ ‫تومان خواه��د بود‪ .‬در همین زمینه میرمحمد صادقی‪،‬‬ ‫مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اش��اره به اینکه بانک‬ ‫مرکزی با کلیات پیش��نهاد وزارت راه‌وشهرس��ازی در‬ ‫قالب صندوق پس‌انداز مس��کن موافق است‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫بانک مرکزی ملاحظاتی نیز دارد که یکی از آنها تامین‬ ‫منابع مالی است که کسری دارد و باید از طریق بودجه‬ ‫دولت��ی و وج��وه اداره ش��ده تامین ش��ود و دوم اینکه‬ ‫بازپرداخت اقساط ممکن است برای متقاضیان سنگین‬ ‫باش��د و مردم توانایی بازپرداخت نداشته باشند که این‬ ‫موضوع درحال بررسی است‪.‬‬ ‫مانا‪ :‬سامانه شبیه‌ساز آموزش دریانوردی که توسط‬ ‫متخصصان داخلی طراحی و س��اخته شده‪ ،‬در مرکز‬ ‫امور دریانوردان س��ازمان بنادر و دریانوردی رونمایی‬ ‫ش��د‪.‬این شبیه‌ساز دارای دو بخش س��خت‌افزاری و‬ ‫نرم‌اف��زاری اس��ت که در بخش س��خت‌افزاری کاملا‬ ‫بومی ش��ده و در بخش نرم‌افزاری تا یکس��ال آینده‬ ‫بومی‌سازی می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬رض��ا حیدری��ون‪ ،‬معاون فن��ی و عمران‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان ته��ران گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل نوس��انات قیمتی در بازار مس��کن‪ ،‬در مقاطعی‬ ‫فروش��ندگان برای فروش واحد‌های خ��ود مقاومت‬ ‫می‌کنند تا ش��اید قیمت‌ها افزای��ش یابد که این امر‬ ‫خود عامل رکود در بازار مس��کن به‌شمار می‌رود‪.‬وی‬ ‫با بیان این‌که کس��انی با نگاه سودآوری به این حوزه‬ ‫وارد می‌ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این افراد رفته رفته کنار‬ ‫می‌روند و با توجه به این‌که هر چند س��ال یکبار یک‬ ‫دوره رکود در بازار مسکن پدید می‌آید در حال حاضر‬ ‫این بازار خود در رکود به سر می‌برد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬محمد عل��ی ایلخانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فرودگاه‌ها با اعالم اینکه س��ال قب��ل ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫ارز بابت عملکرد ایرالین‌های خارجی از کشور خارج‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬بی��ش از ‪ ۱۰۰‬فرون��د هواپیما به دلیل‬ ‫مش��کالت مال��ی و تحریم زمین‌گیر هس��تند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به کاهش رش��د نشست و برخاست هواپیماها‬ ‫در مس��یرهای داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬نشس��ت و برخاس��ت‬ ‫هواپیماها در مسیرهای داخلی ‪ 3‬درصد رشد داشته‪،‬‬ ‫همچنی��ن در اعزام و پذیرش مس��افر ‪ ۸‬درصد و در‬ ‫ارسال و پذیرش بار و پست ‪ ۱۱‬درصد رشد داشته‌ایم‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬س��یدمحمود فاطمی‌عقدا‪ ،‬رییس سابق‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و س��اختمان با تاکید بر‬ ‫اینکه جاده‌ه��ای بتنی نمونه ب��ارز اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جاده‌های بتنی ‪ ۶۰‬درصد صرفه‌جویی‬ ‫اقتصادی در مقایسه با جاده‌های آسفالته برای کشور‬ ‫به‌همراه دارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬عب��اس آخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫گف��ت‪ :‬از ح��دود ‪ 2000‬واگن مس��افری باید ‪۴۰۰‬‬ ‫واگ��ن از ناوگان خارج ش��ود‪ .‬ضم��ن این‌که ‪2400‬‬ ‫واگ��ن جدید نی��ز باید به ناوگان حم��ل و نقل ریلی‬ ‫برای جابه‌جایی مس��افر اضافه ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫برنامه‌های این وزارتخانه برای گسترش حمل و نقل‬ ‫ریل��ی و افزایش ظرفیت ریلی تهران‪ -‬مش��هد به ‪۳۵‬‬ ‫میلیون مسافر در س��ال و افتتاح آزادراه قم‪-‬گرمسار‬ ‫در نیم��ه دوم بهمن‌ماه با حضور رییس‌جمهور‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬برای جذب س��رمایه جدید در حوزه آزاد راه‌ها‬ ‫و راه‌آهن با معاون��ت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمه��ور هماهنگی‌های��ی انج��ام دادی��م و در‬ ‫نخستین اقدام‪ ،‬روز دوشنبه هشتم دی‌ماه مبلغ ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق مشارکت توزیع می‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫فرهنگ و سازمان‬ ‫آفریننده تفکری‬ ‫نوین‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر صنعت‬ ‫هر س��ازمان ابت��دا ب ‌ه صورت ی��ک واحد کوچک‬ ‫ایجاد می‌ش��ود و در آغ��از فعالیت آن س��ازمان‪ ،‬با‬ ‫توجه به عوامل مختلفی‪ ،‬فرهنگ در آن به‌س��رعت‬ ‫ش��کل می‌گیرد ک��ه مهم‌ترین عامل ش��کل‌گیری‬ ‫فرهنگ در هر س��ازمان به فلس��فه و علت به وجود‬ ‫آم��دن س��ازمان‪ ،‬جای��گاه آن در جامع��ه و عوامل‬ ‫موفقیت آن ازجمله کارآیی و اثربخش��ی‪ ،‬مرغوبیت‬ ‫محصول‪ ،‬کیفیت ارائه خدمات به مش��تریان و سایر‬ ‫ذی‌نفع��ان‪ ،‬خالقیت و ن��وآوری در ارائه محصوالت‬ ‫و خدمات جدید‪ ،‬تالش و وفاداری اعضا نس��بت به‬ ‫س��ازمان بستگی دارد‪ .‬در زمان خلق یک سازمان از‬ ‫س��وی کارکنان‪ ،‬تالش‌هایی مستمر برای موفقیت‬ ‫س��ازمان انج��ام و به‌تدری��ج سیس��تم‌های پاداش‪،‬‬ ‫سیاست‌ها‪ ،‬خط مش��ی‌ها و قوانین حاکم بر کار در‬ ‫سازمان با اس��تراتژی مش��خصی تدوین می‌شود و‬ ‫همین عوامل بر ش��کل‌گیری فرهنگ اولیه سازمان‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ .‬این عوامل از طرف س��ازمان رسمی‬ ‫مش��خص‌کننده نوع رفتار و طرز برخوردهایی است‬ ‫که برای موفقیت س��ازمان اهمی��ت دارد ولی نکته‬ ‫قابل توجه این اس��ت که مدیران باید نظارت داشته‬ ‫باشند فرهنگ سازمانی با ماموریت و استراتژی‌های‬ ‫سازمان مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان‪ ،‬تفکری نوین‬ ‫به‌وجود آمده که هیچیک از آن دو واژه این تفکر را‬ ‫در بر ندارد‪ .‬سازمان یک استعاره برای نظم و ترتیب‬ ‫است درحالی‌که عناصر فرهنگ‪ ،‬دارای نظم و ترتیب‬ ‫نیس��تند‪ .‬فرهنگ کمک می‌کند در مورد مس��ائلی‬ ‫فراتر از مس��ائل فنی در س��ازمان سخن گفت ‌ه شده‬ ‫و موجب می‌ش��ود نوعی از روان همراه با نوعی رمز‬ ‫و راز پدی��د آید بنابراین می‌ت��وان چنین بیان کرد‬ ‫ک��ه فرهنگ در یک س��ازمان مانند ش��خصیت در‬ ‫یک انسان اس��ت‪ .‬واژه فرهنگ سازمانی در ادبیات‬ ‫مدیریت‪ ،‬واژه جوانی است‪ .‬فرهنگ سازمانی مبحثی‬ ‫اس��ت که چند دهه پیش به قلمرو دانش مدیریت و‬ ‫رفتار س��ازمانی ورود کرده اس��ت‪ .‬فرهنگ سازمانی‬ ‫به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک‬ ‫بر رفت��ار‪ ،‬ایده‌ه��ا و اندیش��ه اعضای س��ازمان اثر‬ ‫می‌گذارد و می‌توان آن را نقطه آغازین برای حرکت‬ ‫و پویایی یا مانعی در مس��یر پیشرفت به شمار آورد‪.‬‬ ‫فرهنگ یک سازمان به وسیله عوامل متعددی شکل‬ ‫گرفته که ازجمله آنها می‏توان به فرهنگ اجتماعی‪،‬‬ ‫فناوری‏ها‪ ،‬بازارها‪ ،‬رقبا‪ ،‬شخصیت موسسان و سلطه‬ ‫و نفوذ نخس��تین مدیران آن اش��اره کرد‪ .‬بعضی از‬ ‫فرهنگ‏های س��ازمانی از س��ایر آنه��ا متمایزترند و‬ ‫در برخ��ی م��وارد س��ازمان‏ها فرهنگ‏هایی قوی‏تر‪،‬‬ ‫یکدست‏تر و فراگیرتر دارند‪.‬‬ ‫فرهنگ س��ازمان از دو الیه اصلی تش��کیل شده‬ ‫است‪ .‬نخس��تین الیه «ارزش‌ها و باورها» است‪ ،‬این‬ ‫الی ‌ه نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش‪،‬‬ ‫رفتار‪ ،‬مراسم‪ ،‬تشریفات‪ ،‬اسطوره‌ها و افسانه‌هاست‪.‬‬ ‫الیه دیگر فرهنگ س��ازمانی‪ ،‬الیه پایه‌ای یا شالوده‬ ‫اساس��ی فرهنگ س��ازمان اس��ت که به ارزش‌های‬ ‫زیربنای��ی‪ ،‬مفروضات‪ ،‬باوره��ا و فرآیندهای فکری‬ ‫اف��راد و گروه‌های س��ازمانی اش��اره دارد‪ .‬این الیه‬ ‫درواقع فرهنگ راستین سازمان را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت یکی از مهم‌تری��ن عناصر در تجزیه‬ ‫و تحلی��ل مس��ائل و پدیده‏ه��ای س��ازمانی‪ ،‬عنصر‬ ‫«فرهنگ» اس��ت‪ .‬فرهنگ نقش��ی بسیار حیاتی در‬ ‫س��اختار کلی ه��ر جامعه و ابع��اد مختلف آن و نیز‬ ‫ش��خصیت افراد و رفتار آنها دارد‪ .‬س��ازمان‏ها نیز از‬ ‫همی��ن قاعده پی��روی می‌کنند و به‌عن��وان یکی از‬ ‫ارکان مهم جوامع ام��روزی‪ ،‬از جنبه‏های متعددی‪،‬‬ ‫تحت تاثیر «فرهنگ» قرار دارند‪.‬‬ ‫از دیدگاه «فرهنگ س��ازمانی»‪ ،‬سلیقه‏ها و امیال‬ ‫شخصی اعضای سازمانی به وسیله نظامی از قوانین‬ ‫رسمی‪ ،‬اختیارات و هنجارهای رفتار عقالنی محدود‬ ‫نشده‏اند بلکه به وس��یله هنجارها‪ ،‬ارزش‏ها‪ ،‬باورها‪،‬‬ ‫اعتق��ادات و مفروضات فرهنگی کنترل می‏ش��وند‪.‬‬ ‫برای ش��ناخت یا پیش‏بینی اینکه یک س��ازمان در‬ ‫ش��رایط گوناگون چگونه رفتار خواهد کرد‪ ،‬فرد باید‬ ‫الگوهای اساس��ی مفروضات سازمان یعنی فرهنگ‬ ‫سازمانی آن را بداند و درک کند‪.‬ذکر این نکته خالی‬ ‫از لطف نیس��ت که‌برخی خصوصیات و ویژگی‌های‬ ‫فرهنگی موثر بر رفتار و‌فرهنگ س��ازمانی عبارتند‬ ‫از‪ :‬تمرکز در تصمیم‌گیری‪ ،‬مشارکت محدود‪ ،‬تفوق‬ ‫گروه‌ه��ای ثانویه‌بر اولیه‪ ،‬اهمیت‌ب��ر رابطه‌گرایی‪،‬‬ ‫اعتق��اد به‌جبر و ض��رورت‌هماهنگی‌ب��ا طبیعت‪،‬‬ ‫ی محیطی‌موثر بر فرهنگ‬ ‫همچنی��ن عناصر فرهنگ ‌‬ ‫ت و ارزش‌های جامعه‪،‬‬ ‫س��ازمانی شامل‌نظا ‌م اعتقادا ‌‬ ‫ن و مقررات‪ ،‬نظام سیاسی‪ ،‬نظام‌آموزشی‪ ،‬نظام‬ ‫قوانی ‌‬ ‫ت و نظام اجتماعی است‪.‬‬ ‫تجار ‌‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی مزیت‌های صنعت در اقتصاد ایران نشان داد‬ ‫تولید صادرات‌گرا جایگزینی برای درآمدهای نفتی‬ ‫گروه صنعت‪ -‬در ش��رایطی که کاه��ش قیمت نفت‪،‬‬ ‫اقتص��اد نفت‌محور کش��ور را از زوای��ای مختلف متاثر‬ ‫س��اخته‪ ،‬ن��گاه اقتصاددانان و البته مس��ئوالن تراز اول‬ ‫به س��وی یافتن راهکارهایی برای برون‌رفت از ش��رایط‬ ‫فعلی و تقویت اقتصاد مقاومتی معطوف ش��ده اس��ت؛‬ ‫اقتصادی ک��ه پیش از این بارها از س��وی رهبر معظم‬ ‫انقالب م��ورد تاکید قرار گرفته اس��ت‪ .‬اما این روزها و‬ ‫همزمان با کاهش چش��مگیر قیمت نفت‪ ،‬پررنگ‌شدن‬ ‫صنعت و تبدیل آن به یکی از جایگزین‌های درآمدهای‬ ‫نفتی به ش��دت م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬کارشناسان معتقدند صنعت در صورت حمایت‬ ‫و تبدیل‌شدن به تولیدات صادرات‌گرا این قابلیت را دارد‬ ‫که جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینکه بگوییم ک��دام صنعت می‌تواند‬ ‫جایگزین مناس��بی باشد‪ ،‬درس��ت نیست زیرا وضعیت‬ ‫صنای��ع ازل��ی و ابدی نیس��ت و ممکن اس��ت در حال‬ ‫حاضر صنعتی مناسب باشد اما در زمانی دیگر خیر‪ .‬وی‬ ‫درباره زمان بازگشت به شرایط گذشته و وابسته نبودن‬ ‫ب��ه نفت نیز اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر فرصت زیادی‬ ‫الزم است تا به آن میزان برگردیم و پیش‌بینی می‌کنم‬ ‫حداقل تا س��ال ‪ ۹۵‬این روند به طول خواهد انجامید تا‬ ‫اقتصاد ایران تنها به سال ‪ ۹۰‬بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناس�ایی مزیت‌ه�ای صنعت‪ ،‬راه�کار درآمد‬ ‫ارزی‬ ‫‹ ‹ صنایع درآمدزا‬ ‫عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانش��گاه بجنورد نیز‬ ‫در این باره بزرگترین مشکالت ناشی از وابستگی کشور‬ ‫به درآمدهای نفتی که ضرورت تغییر ش��رایط را نشان‬ ‫می‌دهد آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل حمله‌های‬ ‫اقتصادی کشورهای خارجی اعالم کرد و گفت‪ :‬می‌توان‬ ‫این رون��د را در تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌ش��ده بر‬ ‫اقتصاد کش��ور طی س��ال‌های اخیر دید ک��ه با هدف‬ ‫ایجاد بحران پولی در کش��ور و ایجاد هزینه‌های باالی‬ ‫اقتصادی برای کشور صورت گرفته است‪.‬‬ ‫فرشید پورشهابی افزود‪ :‬نمی‌توان انتظار رشد صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور را داش��ت اما در این زمینه بسته‌های‬ ‫سیاس��تی مناس��ب را فراهم نک��رد‪ .‬بنابرای��ن طراحی‬ ‫بسته‌های تش��ویقی برای تولید‌کنندگان صادرات‌محور‬ ‫ضم��ن تش��ویق س��رمایه‌گذاری در زمین��ه واحدهای‬ ‫تولیدی صادرات‌محور می‌تواند درآمدهای ارزی کشور‬ ‫را تحت تأثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫پورش��هابی با تاکید بر اینکه ایران دارای قابلیت‌های‬ ‫فراوان��ی در حوزه اقتصادی اس��ت‪ ،‬بنابراین زمینه‌های‬ ‫زیادی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در زمینه اقتصاد مقاومتی باید توس��عه‬ ‫اقتصادی کش��ور در تمامی زمینه‌های موجود در کشور‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از صنایعی که با توجه به ذخایر نفتی‬ ‫و گازی دارای مزیت بوده‪ ،‬صنعت پتروشیمی است‪ .‬در‬ ‫این زمینه توس��عه ظرفیت صنعت پتروش��یمی کشور‬ ‫مبتنی بر تولید نیازهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‬ ‫و شکل‌گیری صنایع تبدیلی از قبیل تولید مواد شوینده‬ ‫و روغن‌های روان‌کار می‌تواند از خام‌فروشی مواد نفتی‬ ‫جلوگی��ری کند‪ .‬از جمله دیگر صنایعی که می‌تواند در‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی موردتوجه قرار گیرد‪ ،‬صنعت‬ ‫پاالیش��گاهی اس��ت که می‌تواند با توج��ه به موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی مناس��ب کش��ور و از طری��ق ایجاد قطب‬ ‫منطقه‌ای سوخت‌رسانی‪ ،‬زمینه درآمدزایی ارزی باالیی‬ ‫را برای کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به موقعیت کشور با گسترش‬ ‫زیربناهای ارتباطی می‌توان زمینه ایجاد قطب ارتباطی‬ ‫منطقه و ترانزیت اطالعات را فراهم کرد که درآمدزایی‬ ‫باالیی را برای کشور به همراه خواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنعت حمل‌ونقل نیز با توجه به موقعیت ایران از لحاظ‬ ‫دسترس��ی به آب‌های آزاد‪ ،‬امکان ترانزیت کاال و کسب‬ ‫درآم��د از این صنعت برای کش��ور وج��ود دارد که در‬ ‫نتیجه آن صنایع حمل‌ونقل زمینی و دریایی می‌توانند‬ ‫ارزآوری باالیی برای کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی از دیگ��ر مزیت‌های موجود‬ ‫در کش��ور را وجود انرژی‌ه��ای تجدیدپذیر نظیر انرژی‬ ‫خورشیدی و بادی دانس��ت و افزود‪ :‬سرمایه‌گذاری در‬ ‫این زمینه‌ها می‌تواند ضمن تأمین انرژی موردنیاز کشور‬ ‫زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه را فراهم کند‪.‬‬ ‫گسترش صنعت برق کشور در زمینه نیروگاه‌های گازی‬ ‫و سیکل ترکیبی می‌تواند زمینه ایجاد درآمدهای ارزی‬ ‫ناش��ی از صادرات برق را به همراه داشته باشد‪ .‬خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی نیز از مزیت‌های موجود در کشور است‬ ‫که با توجه به نیاز کشورهای منطقه می‌تواند در ایجاد‬ ‫درآمد برای کشور مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ایجاد صنایع تبدیلی در گسترش صادرات بخش‬ ‫کش��اورزی و نیز صنعتی‌کردن س��اختار کش��اورزی را‬ ‫در جهت ارتقای س��طح تولید محصوالت مهم اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ساختار س��نتی جوابگوی نیازهای دنیای‬ ‫حاضر نیست و قابلیت رقابت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی درباره صنعت س��یمان و‬ ‫فلزات اساس��ی نیز اظه��ار کرد‪ :‬با توجه ب��ه آنکه مواد‬ ‫اولیه م��ورد نیاز این صنایع در کش��ور وجود دارد و از‬ ‫نظر تأمین انرژی نیز در کشور با مشکل مواجه نیستیم‬ ‫هر دو صنعت یاد ش��ده دارای مزیت نسبی هستند که‬ ‫می‌توانند درآمدزایی برای کشور به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫در مورد صنایع یاد ش��ده‪ ،‬توسعه بخش حمل‌ونقل و‬ ‫کاهش هزینه‌های آن می‌تواند نقش بس��زایی در حفظ‬ ‫مزیت صادراتی کشور داش��ته و درآمدهای ارزی برای‬ ‫کشور به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫همکاری مشترک ایران و ایتالیا‬ ‫در صنعت مبلمان‬ ‫مهر‪ -‬رییس اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان مبلمان‪ ،‬از همکاری‬ ‫مشترک ایران و ایتالیا در این صنعت‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬دس��تیابی به تراز‬ ‫صادراتی مبلمان به ‪ 90‬میلیارد دالر‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬نش��انگر توانمندی‬ ‫ارزآوری این صنعت اس��ت‪ .‬حس��ن‬ ‫احمدی��ان گفت‪ :‬صنع��ت مبلمان ایران در بخش زیرس��اخت‌ها و ظرفیت‌های فنی و‬ ‫تکنولوژی��ک تولید‪ ،‬به توان مناس��بی برای حضور در بازارهای خارجی دس��ت یافته‬ ‫اس��ت؛ اما ای��ن قابلیت بدون توانمندی در اجرای برنامه‌ه��ای بازاریابی برای صادرات‬ ‫محص��والت صنعت مبلمان کش��ور منجر ب��ه نتیجه قابل قبول نخواهد ش��د‪ .‬رییس‬ ‫اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان مبلمان ایران افزود‪ :‬ص��ادرات حدود ‪40‬‬ ‫میلیون دالر مبلمان از کشور در سال ‪ 92‬نشانگر این واقعیت است که صنعت مبلمان‬ ‫ایران حرف‌های زیادی برای بازارهای خارجی دارد؛ اما این صنعت برای تحقق اهداف‬ ‫خ��ود در حوزه صادرات به حمای��ت دولت از طریق اصالح سیاس��تگذاری‌ها و اتخاذ‬ ‫تصمیمات عملیاتی و هدفمند نیاز مبرم دارد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬اشتیاق تولیدکنندگان‬ ‫مبلمان ایتالیا برای همکاری با تولیدکنندگان مبلمان ایران به‌منظور تولید مش��ترک‬ ‫محصول و عملیاتی ش��دن نمونه‌های��ی از آن در ماه‌های آتی واقعیت غیرقابل انکاری‬ ‫است که از ظرفیت‌های صنعت مبلمان کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به گفته احمدیان‪ ،‬از آنجا که صنعت مبلمان به‌عنوان سرآمد صنایع سبک دنیا بیشتر‬ ‫از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با بنیه مالی پایین تشکیل شده‪ ،‬حمایت دولت‬ ‫از آن برای حضور پایدار در بازارهای جهانی‪ ،‬در گرو حمایت از تش��کل‌های وابسته به‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫پورش��هابی با اشاره به توان ایران در صادرات خدمات‬ ‫پزش��کی به کش��ورهای همس��ایه اظهار کرد‪ :‬این امر‬ ‫می‌تواند ارزآوری باالیی برای کش��ور به همراه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ضم��ن آنک��ه در زمین��ه تولی��د دارو نیز در کش��ور‬ ‫قابلیت‌های مناس��بی ش��کل گرفته و طیف وسیعی از‬ ‫داروهای موردنیاز کش��ور در داخل تولید می‌ش��ود که‬ ‫با گس��ترش س��رمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه‪ ،‬زمینه‬ ‫توس��عه صادرات این بخش نیز فراهم خواهد ش��د که‬ ‫در آن صورت ش��رایط مناس��ب برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫صادرات‌محور نیز فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی ای��ران را از نظ��ر صنع��ت گردش��گری از جمله‬ ‫کش��ورهایی دانس��ت که از ظرفیت‌های بس��یار باالیی‬ ‫برخوردار است و گفت‪ :‬با این وجود هنوز نتوانسته‌ایم از‬ ‫تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بی‌ثبات صنایع در ایران‬ ‫در همی��ن ح��ال س��عید لیالز‪،‬‬ ‫اقتص��اددان نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه درآمدهای‬ ‫باالی نفت��ی در ایران جایگزینی‬ ‫صنایع دیگر به‌ج��ای درآمدهای‬ ‫نفتی را دور از ذهن دانس��ت و گف��ت‪ :‬درآمد نفتی در‬ ‫ایران بسیار زیاد است و در برخی سال‌ها به ‪۱۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر هم می‌رس��د‪ .‬با این شرایط کدام صنعت می‌تواند‬ ‫جایگزین مناس��بی ب��رای درآمدهای نفتی در کش��ور‬ ‫باش��د؟ به طور قطع هیچ‌کدام از صنایع‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫دارای این ارزش افزوده و شایستگی نیستند که بتوانند‬ ‫جایگزین صنعت نفت باشند‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه همه صنایع در کش��ور‬ ‫دارای ای��ن قابلی��ت هس��تند که ارزش‌اف��زوده خود را‬ ‫افزایش دهند و این مسئله به مدیریت و رهبری صنایع‬ ‫باز می‌گردد‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس بیشتر شیوه مدیریت‬ ‫مطرح می‌شود تا ظرفیت صنایع‪.‬‬ ‫تعرفه باالی واردات مواد اولیه‬ ‫دغدغه صنعت چرم‬ ‫ایسنا‪ -‬رییس انجمن صنایع چرم‬ ‫ایران از باال‌بودن ع��وارض واردات‬ ‫م��واد ش��یمیایی و ماش��ین‌آالت‬ ‫تولیدکننده چرم انتقاد کرد‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده‌دلیر ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫ام��روز کارخان��ه‌داران نس��بت به‬ ‫کارخانه‌داران کش��ورهای همسایه‬ ‫مثل ترکیه و پاکس��تان هیچ‌گون��ه نکته مثبتی ندارند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تعرفه‌ای که‬ ‫برای واردات مواد ش��یمیایی جهت تولید چرم پرداخت می‌ش��ود در این کشورها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ترکیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این مواد شیمیایی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همین موضوع باعث می‌شود مشکالتی در هزینه تولید چرم‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن صنایع چرم ایران با انتقاد از پایین بودن کیفیت ماش��ین‌آالت‬ ‫داخلی گفت‪ :‬س��ازندگان ماشین‌آالت داخلی این حوزه در حد و اندازه‌ای نیستند‬ ‫که بتوانند ماشین‌آالت با کیفیت باال بسازند‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده‌دلیر خاطرنشان کرد‪ :‬از س��وی دیگر کارخانه‌داران‪ ،‬سرمایه آنچنانی‬ ‫ندارند که برای خط تولید‪ ،‬ماشین‌آالت ‪ ۱۰۰‬هزار یورویی جدید وارد کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به باال بودن تعرفه واردات ماشین‌آالت تولید چرم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کارخانه‌داران اگر بخواهند ماشین‌آالت دسته دوم که چند سال از عمر آنها‬ ‫گذش��ته و قیمت‌ش��ان پایین‌تر آمده هم وارد کنند باید مبلغ گزافی بابت هزینه‬ ‫گمرکی آن بپردازند؛ بنابراین این مشکالت باعث شده در تولید چرم با معضالتی‬ ‫روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ایران ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه ایران در ص��ادرات برخی‬ ‫محص��والت کش��اورزی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫صنای��ع غذای��ی‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬فناوری اطالعات و نانو دارای ظرفیت اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای رس��یدن ب��ه اقتصاد بدون نف��ت باید ابتدا‬ ‫مزیت‌های صادراتی کشور شناسایی شوند‪.‬‬ ‫آرمان خالقی با تشریح الزامات خروج بودجه کشور از‬ ‫اتکا به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون‬ ‫نفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای این کار الزم است ابتدا مزیت‌های‬ ‫کشور شناسایی شوند به طوری که ظرفیت‌های موجود‬ ‫در بخش‌ه��ای طبیعی‪ ،‬معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫خدمات شناسایی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه باید مزیت صادراتی هر بخش‬ ‫مش��خص ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ر این اس��اس متوجه‬ ‫خواهیم ش��د که چه میزان درآمد ارزی می‌توان از هر‬ ‫بخش به‌دس��ت آورد تا بر اس��اس آن‪ ،‬تولید بخش‌های‬ ‫مختلف با برنامه مش��خص و سهمیه‌بندی خاص انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تولید محصوالت پتروش��یمی با ارزش‬ ‫افزوده حداکثری می‌تواند یک��ی از راه‌های درآمدزایی‬ ‫ارزی برای کشور باشد و به طور کلی باید مشخص شود‬ ‫ک��ه چه کاالیی را با ق��درت رقابتی در قیمت و کیفیت‬ ‫می‌توانیم به بازارهای جهانی عرضه کنیم‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬بعد از مش��خص‌کردن مزیت‌ها باید‬ ‫سرمایه‌گذاری انجام شود و عالوه بر این‪ ،‬زیرساخت‌های‬ ‫الزم نی��ز مانند گمرک‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬بروکراس��ی اداری‪،‬‬ ‫فضای کس��ب و کار و تس��هیل قوانین و مقررات فراهم‬ ‫شود تا صادرات کاال و خدمات به راحتی و در کمترین‬ ‫زمان صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر هزین��ه باالیی به عنوان‬ ‫هزینه‌های س��ربار در کش��ور ب��رای تولی��د و صادرات‬ ‫پرداخت می‌ش��ود که هزین��ه حمل‌ونقل‪ ،‬بیمه و نقل و‬ ‫انتقال پول از آن جمله اس��ت و عالوه بر این‪ ،‬نپیوستن‬ ‫ایران به س��ازمان تجارت جهانی باعث شده تعرفه‌های‬ ‫س��نگین برای صادرات کاالهای ایرانی به کش��ورهای‬ ‫دیگر وضع شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫تشکیل کارگروه‌های تخصصی‬ ‫تدوین برنامه ششم‬ ‫ش�اتا ‪ -‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ‪ 4‬کارگروه‬ ‫تخصصی برای س��اماندهی تدوین برنامه ششم ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬این کارگروه‌ها شامل کارگروه تولیدات صنعتی و‬ ‫معدنی به ریاست معاون امور معادن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی به ریاست معاون‬ ‫آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‪ ،‬کارگروه سرمایه‌گذاری و‬ ‫تامین مالی به ریاس��ت معاون امور صنایع و کارگروه‬ ‫امور تجارت به ریاست معاون توسعه بازرگانی داخلی‬ ‫هس��تند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬اعض��ای کارگ��روه تمامی‬ ‫معاونت‌ها‪ ،‬سازمان‌ها و حوزه‌های تابعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هس��تند که برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات‬ ‫الزم را با برگزاری جلسات مستمر و به‌صورت هفتگی‬ ‫درباره تدوین برنامه ششم صورت خواهند داد‪.‬‬ ‫پی��ش از این معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫تدوی��ن برنامه راهبردی ای��ن وزارتخانه با تاکید وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت خبر داده بود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫برنامه ششم تا خرداد سال آینده به مجلس ارائه شده‬ ‫و پس از تصویب تا ش��هریور س��ال ‪ 94‬به دولت ابالغ‬ ‫خواهد ش��د که بر این اس��اس بودجه س��ال ‪ 95‬کل‬ ‫کشور منطبق بر برنامه ششم خواهد بود‪.‬‬ ‫حس��ین ابویی مهریزی گفت‪ :‬برنامه راهبردی این‬ ‫وزارتخانه در دست تدوین است که می‏تواند دورنمای‬ ‫برنامه‏ه��ای کالن بخ��ش صنعت و معدن کش��ور را‬ ‫مشخص کند‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫بر اساس بررسی های کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫‪31‬‬ ‫سوخت نیروگاه‌ها در زمستان تامین شد‬ ‫عرفانه تاجیکی – گروه صنعت‪ :‬تامین سوخت مورد‬ ‫نی��از نیروگاه‌ها در فصل زمس��تان که دوره اوج مصرف‬ ‫سوخت‪ ،‬به‌ش��مار می‌رود از مشکالت قدیمی است که‬ ‫دولت هرس��ال با آن دس��ت و پنجه نرم می‌کند‪ .‬برای‬ ‫جب��ران این افزای��ش حجم مصرف هر س��ال دولت از‬ ‫میزان سوخت واحد‌های پتروشیمی و نیروگاه‌ها کاسته‬ ‫اس��ت تا بتواند س��وخت را به طور مناسب و بین همه‬ ‫واحده��ا توزیع کند‪ .‬البته برخی از نیروگاه‌ها در چنین‬ ‫شرایطی از سوخت جایگزین گازوئیل و مازوت استفاده‬ ‫می‌کنند که هر یک مشکالت مربوط به خود را دارند‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس انرژی ضمن یادآوری این موضوع که‬ ‫فاز ‪ ۲‬پارس جنوبی به تازگی افتتاح ش��ده و هنوز وارد‬ ‫چرخه بهره‌برداری نش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬اوج‬ ‫مصرف گاز در فصل زمستان است‪ .‬در این فصل میزان‬ ‫مصرف بخش خانگی و صنعتی به بیشترین مقدار خود‬ ‫می‌رس��د و پتروش��یمی‌ها و نیروگاه‌ها بیشترین حجم‬ ‫مصرف گاز را دارند‪.‬‬ ‫علی فاطمی افزود‪ :‬چندین سال است که دولت برای‬ ‫کاهش مصرف س��وخت در فصل سرما با کاهش حجم‬ ‫فروش سوخت به نیروگاه‌ها و پاالیشگاه‌ها در فصل اوج‬ ‫مصرف‪ ،‬س��عی در برقراری تع��ادل بین بخش صنعتی‬ ‫و بخ��ش خانگ��ی دارد‪ .‬این تصمیم دول��ت باعث زیان‬ ‫بخش صنعت می‌شود؛ از این رو نیروگاه‌ها و واحدهای‬ ‫پتروش��یمی تعمیرات خود را در این دوره از سال انجام‬ ‫می‌دهند تا کمترین ضرردهی را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرفی نیروگاه‌ها در فصل س��رما برای‬ ‫کاهش میزان مصرف گاز خود‪ ،‬از سوخت مایع یا همان‬ ‫گازوئیل استفاده می‌کنند‪ .‬البته بد نیست بدانیم که این‬ ‫روش مق��رون به صرفه نیس��ت و هزینه زیادی را برای‬ ‫این واحد‌ه��ا ایجاد می‌کند‪ .‬تا زمانی ک��ه میزان تولید‬ ‫گاز از منابع کمتر از حجم مصرف اس��ت‪ ،‬این مش��کل‬ ‫در فصل س��رما وجود دارد و برای عبور از این دوره هم‬ ‫نیروگاه‌ها‪ ،‬هم بخش خانگی باید میزان مصرف خود را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی مجوز کیلویی می‌شود‬ ‫فاطمی با اذع��ان به این موضوع‬ ‫که قیمت هر متر مکعب گاز برای‬ ‫واحد‌ه��ای تولی��دی ‪ ۱۳‬س��نت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬دولت هر متر‬ ‫مکع��ب این محصول را به قیمت‬ ‫‪ ۳۶‬س��نت از ترکمنس��تان خریداری می‌کند‪ ،‬این نرخ‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬برابر قیمت گذش��ته گاز به قیمت ‪ ۳‬سنت و‬ ‫حدود ‪ ۲‬برابر قیمت فعلی است‪ .‬در مقابل‪ ،‬همین حجم‬ ‫گاز را به قیمت بیش از‪ ۴۰‬سنت به ترکیه می‌فروشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ان��رژی تصریح ک��رد‪ :‬همچنین باید‬ ‫توجه داشت که صادرات گاز به کشور‌های منطقه‌ای یا‬ ‫فرامنطق��ه‌ای باعث افزایش قدرت ملی ایران در منطقه‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین باید در نظر داشته باشیم که قیمت‬ ‫گاز نس��بت به قیمت نفت کمتر تح��ت تاثیر تغییرات‬ ‫ش��رایط جهانی قرار می‌گیرد و این ی��ک امتیاز مثبت‬ ‫برای ایران به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در گذش��ته هر واحد پتروش��یمی‬ ‫در یک س��ال ‪ ۱۰۰‬درصد سود س��رمایه‌گذاری خود را‬ ‫به‌دس��ت می‌آورد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در اواخر دوره دولت دهم‬ ‫مج��وز واحد‌های پتروش��یمی به می��زان قابل توجهی‬ ‫افزایش یافت که این امر باعث ش��د تقاضا برای سوخت‬ ‫واحد‌های پتروشیمی که گاز طبیعی‪‌،‬گازوئیل و مازوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬فاطمی افزود‪ :‬برای دریافت مجوز‬ ‫س��اخت برای هر واحد پتروش��یمی بای��د تحقیقات و‬ ‫بررس��ی‌های زی��ادی انجام گیرد تا با توجه به ش��رایط‬ ‫جغرافیای��ی ه��ر اس��تان‪ ،‬آن واح��د پتروش��یمی در‬ ‫مناس��ب‌ترین مکان احداث شود‪ .‬در حالی که بسیاری‬ ‫از این واحد‌های پتروشیمی در اماکن نامناسبی احداث‬ ‫ش��ده‌اند که در نتیجه آن آسیب‌های جبران‌ناپذیری به‬ ‫محیط زیست منطقه وارد می‌شود‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع‬ ‫دیدگاه‬ ‫مدیریت‪ ،‬محرک بهینه‌سازی مصرف انرژی‬ ‫علیرضا مرادی‬ ‫کارشناس انرژی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تس�نیم ‪ -‬وزیر نفت در دو نامه مجزا به رییس س��ازمان صدا و‬ ‫س��یما و اس��تانداران سراسر کش��ور از آنها خواست مدیریت مصرف‬ ‫گاز را پیگیری کنند‪ .‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس‌جمهوری‬ ‫ب��ه ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬تالش‬ ‫مس��تمر وزارت نفت در دولت یازدهم ب��رای افزایش ظرفیت تولید‬ ‫و پاالیش گاز طبیعی‪ ،‬س��بب ش��د تا حدود ‪ ۴‬فاز جدید از طرح‌های‬ ‫پ��ارس جنوبی با ظرفیت تولید روزان��ه ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب وارد‬ ‫مدار ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه با اقدام‌های دیگ��ر وزارت نفت برای‬ ‫افزای��ش برداش��ت از دیگر میدان‌ها در مجموع تولید گاز کش��ور به‬ ‫رکورد تاریخی ‪ ۶۶۰‬میلیون مترمکعب گاز غنی در روز رسیده است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در هفته‌های آینده واحده��ای دیگری نیز از مجموعه‬ ‫پ��ارس جنوبی وارد مدار تولید می‌ش��ود‪ .‬بیژن زنگن��ه‪ ،‬وزیر نفت با‬ ‫اع�لام اینکه مصرف بی‌رویه گاز طبیعی در بخش‌های اداری‪ ،‬تجاری‬ ‫و خانگی بسیار فراتر از رشد تولید بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شبکه گاز‬ ‫کشور به‌دلیل مصرف بی‌رویه همچنان با وضع ناپایدار روبه‌روست‪.‬‬ ‫شانا ‪ -‬مصرف بنزین کشور از ابتدای امسال تا پایان آذر‪ ،‬به بیش از‬ ‫‪ ۱۹‬میلیارد لیتر رس��ید‪ .‬در ‪ ۲۷۶‬روز امسال ‪ ۱۹‬میلیارد و ‪ ۲۶۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار لیتر بنزین مصرف ش��ده است که از رشد ‪ 2‬درصدی آن در‬ ‫قیاس با مدت مش��ابه س��ال‌قبل حکایت دارد‪ .‬در این بازه زمانی‪ ،‬روزانه‬ ‫به طور میانگین ‪ ۶۹‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار لیتر بنزین مصرف ش��ده است‪.‬‬ ‫در مدت مش��ابه سال قبل (‪ ۲۷۶‬روز) مصرف بنزین ‪ ۱۸‬میلیارد و ‪۷۹۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار لیتر بود‪ .‬آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد در ‪۲۷۶‬‬ ‫روز امس��ال‪ ،‬مصرف این فرآورده نفتی (بنزین) نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال‌قبل ‪ ۴۶۹‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاون مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران در طرح‌های‬ ‫حفاری از پیشرفت بیش از ‪ ۵۰‬درصدی طرح حفاری فاز ‪ ۱۴‬میدان‬ ‫مش��ترک پارس جنوبی خبر داد‪ .‬علیرضا الیجی گفت‪ :‬مجموع متراژ‬ ‫حفاری انجام ش��ده در این فاز‪ ،‬تاکنون ح��دود ‪ ۳۰‬هزار متر برآورد‬ ‫می‌ش��ود و به زودی عملیات حفاری در حف��ره ‪ ۱۲‬و یک چهارم به‬ ‫اتمام می‌رسد و حفاری وارد مرحله نهایی می‌شود‪.‬‬ ‫شانا ‪ -‬علی محمد بساق‌زاده‪ ،‬مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی ایران اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون بخش خصوصی فعال در صنعت‬ ‫پتروش��یمی به هیچ عنوان توان تامین منابع مالی و فاینانس طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای را ن��دارد‪ .‬بس��اق زاده گفت‪ :‬یک��ی از راهکاره��ای دور زدن‬ ‫تحریم‌های بین‌المللی استفاده حداکثری از تولید محصوالت پتروشیمی‬ ‫در داخل کش��ور اس��ت و تحریم‌ها زمانی بر ما تاثیر‌گذار می‌شود که ما‬ ‫اقتصادی متکی به صادرات داشته باشیم در حالی که اگر اقتصاد درونزا‬ ‫باشد این تاثیرهای منفی کمتر خود را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫علی اصغر میرشکرایی‬ ‫رییس سندیکای صنعت برق ایران‬ ‫و معادن تهران نیز با اش��اره به اینکه س��وخت مایع یا‬ ‫همان گازوئیل برای نیروگاه‌ه��ا صرفه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در فصل زمس��تان میزان مص��رف گاز نیروگاه‌ها‬ ‫به طور چشمگیری افزایش می‌یابد‪ .‬از طرفی نیروگاه‌ها‬ ‫عالقه‌ای به مصرف مازوت برای تامین سوخت مورد نیاز‬ ‫خود ندارند زیرا این نوع سوخت هزینه تعمیر تجهیزات‬ ‫آنها را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی افزود‪ :‬وزارت‬ ‫نفت عالقه‌مند است تا نیروگاه‌ها‬ ‫همچنان بخش��ی از نیاز خود به‬ ‫س��وخت را از طریق مازوت رفع‬ ‫کنند‪ .‬ام��ا نیروگاه‌ه��ا در چنین‬ ‫شرایطی تمایل به مصرف گاز مایع برای تامین سوخت‬ ‫مورد نیاز خود دارند که در این راس��تا جلس��اتی میان‬ ‫وزارت نفت و نیرو برای رفع این مشکل برگزار شد و با‬ ‫توجه به تعهدی که وزارت نفت در قبال تامین سوخت‬ ‫مورد نیاز نیروگاه‌ها در فصل اوج مصرف داده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طور قطع این وزارتخانه برنامه مدونی برای رفع این نیاز‬ ‫صنایع خواهد داشت‪ .‬در صورتی هم که نتواند این نیاز‬ ‫را از طریق منابع داخلی رفع کند‪ ،‬میزان مورد نظر را از‬ ‫خارج کشور خریداری می‌کند‪.‬‬ ‫صالحی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم گاز استخراج شده در‬ ‫پارس جنوبی نیز در زمستان امسال وارد مدار استفاده‬ ‫ش��ود تا بخش��ی از نیاز نیروگاه‌ها به گاز را تامین کند‪.‬‬ ‫در صورت تامین سوخت نیروگاه‌ها بازدهی این واحد‌ها‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬براساس بودجه‌ای که در بند ق تبصره‬ ‫‪ ۲‬بودجه امس��ال برای وزارت نفت در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران قادر خواهن��د بود ت��ا در نیروگاه‌های‬ ‫س��یکل ترکیبی س��رمایه‌گذاری کرده و باعث افزایش‬ ‫راندمان این واحد‌ها شوند‪.‬‬ ‫با توجه به منابع عظیم گازی که در اختیار کشور قرار‬ ‫دارد‪ ،‬انتظار می‌رود با تدابیر مناس��ب مشکالت موجود‬ ‫در این حوزه بر طرف شود‪ ،‬به نحوی که هم نیاز بخش‬ ‫خانگی تامین شود‪ ،‬هم نیروگاه‌ها متضرر نشوند‪.‬‬ ‫ب��ه زودی تولیدات گاز از فاز‌ه��ای جدید پارس‬ ‫جنوب��ی وارد مدار اس��تفاده می‌ش��ود و در پی آن‬ ‫ظرفی��ت تولید گاز افزای��ش می‌یابد که با این روند‬ ‫پیش‌بینی می‌شود‪ ،‬مشکل زیادی در تامین سوخت‬ ‫نیروگاه‌های برق در فصل زمس��تان وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باال‌بودن قیمت سایر سوخت‌های‬ ‫فس��یلی نظیر گازوئیل و مازوت نس��بت به گاز این‬ ‫میل را در وزارت نفت ایجاد کرده است که نیروگاه‌ها‬ ‫برای تامین س��وخت مورد نیاز خود بیش��تر از گاز‬ ‫استفاده کنند تا سایر سوخت‌های فسیلی‪ .‬براساس‬ ‫بند «ق» تبصره ‪ ۲‬جزء ‪ ۱‬قانون بودجه سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫کش��ور‪ ،‬این اجازه به وزارت نفت داده ش��ده که تا‬ ‫س��قف ‪۱۰۰‬میلیارد دالر بتوان��د در امور مختلفی‬ ‫از جمله بهینه‌س��ازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری‬ ‫کند که یک��ی از این بخش‌ها‪ ،‬نیز س��رمایه‌گذاری‬ ‫در تامین س��وخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق است‬ ‫ک��ه به طور قط��ع وزارت نیرو نیز از این پیش��نهاد‬ ‫اس��تقبال می‌کند‪ .‬زیرا قیمت گاز مایع بسیار باالتر‬ ‫از گاز طبیعی اس��ت‪.‬بنابراین در شرایطی که امکان‬ ‫گازرس��انی به مناطق مختلف‌وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫هزین��ه قابل توجهی از مجم��وع هزینه‌های وزارت‬ ‫نیرو کاسته می‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه میزان��ی ک��ه از طری��ق بن��د «ق» ب��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش تامین سوخت نیروگاه‌ها‬ ‫تخصیص می‌یابد‪ ،‬به این موضوع بس��تگی دارد که‬ ‫چه میزان از بودجه بند «ق» توس��ط دولت تامین‬ ‫می‌شود‪ .‬در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیروگاه‌ها‬ ‫در اختیار وزارت نیرو اس��ت‪ ،‬این در شرایطی است‬ ‫که همچنان حدود ‪ ۳۵‬درصد از نیروگاه‌ها در دست‬ ‫بخش خصوصی بوده و بای��د دید چه میزان از بند‬ ‫«ق» اجرایی شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در گذشته بخش عمده‌ای‬ ‫از نی��از نیروگاه‌ها به س��وخت از طری��ق گازوئیل و‬ ‫مازوت تامین شده است‪ ،‬اما درحال‌حاضر نیروگاه‌ها‬ ‫آمادگی اس��تفاده از گاز طبیعی به عنوان س��وخت‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)‬ ‫مناقصه عمومی ش�ماره ‪ 92/010‬مربوط به انجام تکمیل‬ ‫فاز دوم تعمیر و بهسازی ‪ 50‬دستگاه منزل کارمندی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز ‪1393/284‬‬ ‫ش�رکت بهره‌برداری نفت و گاز مس�جد س�لیمان در نظر دارد خدمات ذیل‌الذکر را طبق شرایط کلی آگهی حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و‬ ‫مدارک مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫دستیابی به اهداف کالن کاهش شدت مصرف انرژی با آسیب شناسی‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهای ارتقای بازدهی و سرانجام پایش مصرف‬ ‫انرژی و اس��تمرار سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی از سوی مدیر یا واحد‬ ‫مدیری��ت انرژی در یک سیس��تم مصرف‌کننده تحق��ق می‌یابد‪ .‬آگاهی‬ ‫و ش��ناخت درباره یک سیس��تم‪ ،‬نخس��تین گام برای اصالح‪ ،‬بهبود یا‬ ‫ارتقای آن سیس��تم است و سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی نیز از این‬ ‫قاعده جدا نیس��تند‪ .‬اهمیت این موضوع در کش��ورهایی با بازار انرژی‬ ‫یارانه‌ای همچون کش��ور ما دو چندان اس��ت‪ ،‬زیرا ب��ه دلیل ارزان‌بودن‬ ‫قیم��ت حامل‌ه��ای انرژی‪ ،‬پایش مص��رف و هدفگذاری ب��رای مصرف‬ ‫بهین��ه در اولویت یک واح��د مصرف‌کننده انرژی ق��رار نمی‌گیرد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که در سطح کالن‪ ،‬اراده برای کنترل شدت مصرف انرژی‬ ‫درکشور وجود دارد؛ بنابراین اهرم‌های قانونی برای نهادینه‌سازی مدیر‬ ‫ی��ا واحد مدیریت انرژی به عنوان مدافع��ان حقوق انرژی در واحدهای‬ ‫مصرف‌کنن��ده انرژی ضروری اس��ت‪ .‬در کش��ورهایی که به س��بب باال‬ ‫بودن شدت انرژی نیازمند ارتقای بازدهی انرژی در همه زیربخش‌های‬ ‫مصرف‌کننده هس��تند نیز برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی‬ ‫و ارتق��ای بازده��ی مصرف انرژی ب��ه مدیر یا واح��د مدیریت انرژی به‬ ‫عنوان موتور محرک این جریان س��پرده می‌ش��ود‪ .‬البته همکاری دیگر‬ ‫افراد و مجموعه‌های ذی‌ربط نیز برای تحقق اهداف الزامی و آگاه‌سازی‬ ‫و هدای��ت این اف��راد و مجموعه‌ه��ای دخیل در موضوع بهینه‌س��ازی‬ ‫مصرف انرژی نیز به عهده مدیر یا واحد مدیریت انرژی اس��ت‪ .‬کش��ور‬ ‫ترکیه همس��ایه غربی ایران با جمعیتی مش��ابه ایران‪ ،‬حدود ‪ ٧٥‬درصد‬ ‫ان��رژی مصرفی خود را از طریق واردات تامین می‌کند‪ ،‬رش��د اقتصادی‬ ‫این کش��ور در س��ال ‪٢٠١٠‬م حدود ‪ ۸/۹‬درصد بوده اس��ت که با رشد‬ ‫‪۲/۲‬درص��د در س��ال ‪٢٠١٢‬م دچار رکود اقتصادی ش��ده و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود در س��ال ‪٢٠١٧‬م به رشد اقتصادی ‪ ۴/۹‬درصد دست یابد این‬ ‫درحالی اس��ت که رشد س��االنه مصرف انرژی اولیه این کشور حدود ‪٤‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬به نظر می‌رسد با توجه به باال بودن شدت مصرف انرژی‬ ‫در کشور و همچنین یارانه‌ای بودن قیمت حامل‌های انرژی و نیز وجود‬ ‫نیروهای متخصص فارغ‌التحصیل دانش��گاهی در ای��ن زمینه‪ ،‬توجه به‬ ‫نهادینه‌س��ازی قانونی بکارگیری مدیر انرژی یا اس��تقرار واحد مدیریت‬ ‫انرژی باید جدی‌تر مورد نظر قرار گیرد و با اتخاذ تدابیر الزم در عرصه‬ ‫قانونگذاری و اجرای قانون‪ ،‬به این مهم پرداخته شود‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان‬ ‫یادداشت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫سکاندار ‪ 35‬درصد‬ ‫از نیروگاه‌ها‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫تکمیل فاز دوم تعمیر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪92/010‬‬ ‫و بهسازی ‪ 50‬دستگاه‬ ‫منزل کارمندی‬ ‫محل‬ ‫اجرای کار‬ ‫مسجد‬ ‫سلیمان‬ ‫مدت‬ ‫زمان اجرا‬ ‫یکسال‬ ‫نوع گواهینامه صالحیت‬ ‫پیمانکاری(پایه‪/‬رتبه‬ ‫و رشته)‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬در رشته‬ ‫ساختمان‬ ‫مبلغ و نوع‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫برآورد کارفرما (ریال)‬ ‫در مناقصه‬ ‫‪51,000,000‬‬ ‫‪14/824/392/497‬ریال‬ ‫ش�رح مختصر پروژه‪ :‬خاکبرداری‪ ،‬خاکریزی‪ ،‬بنایی با س��نگ‪ ،‬قالب‌بندی‪ ،‬آرماتوربندی‪ ،‬بتن‌ریزی‪ ،‬کارهای فوالدی سنگین و سبک‪ ،‬نماسازی و سایر‬ ‫عملیات مرتبط مطابق با شرح کار و اسناد مناقصه‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به صورت کتبی به یکی از آدرس‌های‬ ‫ذیل‌الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت فرم‌های ارزیابی کیفی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فرم‌های ارزیابی کیفی می‌بایس��تی ظرف مدت ‪ 14‬روز تکمیل و به آدرس‌های ذیل در مقابل رس��ید تحویل گردند که پس از بررس��ی‌های الزم اس��ناد‬ ‫مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪ .‬زمان گشایش پیشنهادها روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/12/10‬می‌باشد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬مسجدسلیمان‪ ،‬شرکت بهره‌برداری نفت و گاز‪ ،‬امور حقوقی و قراردادها‪ ،‬اتاق ب ‪.20‬‬ ‫همزمان ارائه گواهی صالحیت‪/‬رتبه‌بندی خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی‌نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت‬ ‫در مناقصه و نمایندگان ش��رکت‌ها در همه مراحل الزم و ضروری می‌باش��د‪ .‬ضمنا کلیه شرکت‌های متقاضی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‬ ‫شده مربوط به سال قبل می‌باشند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه‪ ،‬شرکت‌نامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی است‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬مناقصه‌گر ضمن اعالم آمادگی تائید می‌نماید هیچ‌یک از اعضای هیات مدیره و سهامداران آن شرکت‪/‬پیمانکاری شاغل دولتی نبوده و مشمول‬ ‫قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب دیماه ‪ 1337‬نمی‌باشند‪.‬‬ ‫روابط عمومی – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مشاور‬ ‫انتخاب مش�اور جهت انجام پروژه تهیه طرح‌های اقتضایی مقابله با‌آلودگی نفتی‬ ‫مناطق عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران مناقصه شماره ‪/93/106‬اب‌ا‬ ‫ش�رکت نفت فالت قاره ای�ران در نظر دارد خدمات مش��اوره‌ای پروژه فوق را‬ ‫مطابق با ش��رح کار و اس��ناد مناقصه مدون‪ ،‬مشخصات فنی و استانداردهای مورد‬ ‫نظر از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با شرایط زیر به یک مشاور ذیصالح‬ ‫واگذار نماید‪:‬‬ ‫الف) شرح مختصر کار‪:‬‬ ‫شناخت وضعیت موجود محدوده طرح‬ ‫تدوین برنامه طرح اقتضایی محلی مقابله ب‌ا آلودگی نفتی‬ ‫برنامه‌های آمادگی‪ ،‬پیگیری و پایش‬ ‫ب) میدان مطالعاتی‪ :‬ستاد تهران و مناطق عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫(خارگ‪ ،‬الوان‪ ،‬سیری‪ ،‬بهرگان‪ ،‬قشم‪ ،‬کیش و سکوهای تابع)‬ ‫پ) مدت انجام خدمات‪ 18 :‬ماه‬ ‫شرایط متقاضیان‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن سوابق انجام پروژه‌های مطالعاتی طرح‌های اقتضایی مقابله ب‌ا آلودگی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪13930265:‬‬ ‫نفتی (حداقل یک مورد در صنایع مرتبط با حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی)‬ ‫‪ -2‬دارا بودن س��وابق تدوین طرح‌های عملیاتی در ترمینال‌ها‪ ،‬اسکله‌ها‪ ،‬تاسیسات‬ ‫دریایی (حداقل یک مورد در صنایع مرتبط با حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی)‬ ‫‪ -3‬دارا بودن س��وابق انجام تعمیر‪ ،‬نگهداری و راهبری تجهیزات مقابله با آلودگی‬ ‫نفتی و غیرنفتی در دریا‬ ‫‪ -4‬کس��ب حداقل امتیاز ‪ 65‬در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز ‪ 60‬در ارزیابی فنی‬ ‫پیشنهادها‬ ‫‪ -5‬توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 26.000.000‬ریال‬ ‫تاریخ‪ ،‬مهلت‪ ،‬نش�انی و نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان می‌توانند‬ ‫جهت اطالع از نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی به بخش مناقصات سایت‬ ‫اینترنتی این شرکت با آدرس ‪ www.iooc.co.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬
‫یکشنبه ‪ 7‬دی‪ 5 - 1393‬ربیع االول ‪ 28 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -117‬پیاپی ‪1435‬‬ ‫گلگشتی در ادب فارسی‬ ‫صائب تبریزی‪:‬‬ ‫از عزی��زان هیچ‌کس خوابی برای من ندید‬ ‫از نس��یمی دفت��ر ای��ام بره��م می‌خ��ورد‬ ‫از ورق‌گردان��ی لی��ل و نهار اندیش��ه کن‬ ‫ای دل از پس��ت و بلند روزگار اندیش��ه کن‬ ‫ایمن��ی خواهی‪ ،‬ز اوج اعتبار اندیش��ه کن‬ ‫بر لب ب��ام خطر نتوان به خ��واب امن رفت‬ ‫بهر رم کردن چو آهو راست می‌سازم نفس‬ ‫ب��وی خون می‌آی��د از آزار دل‌ه��ای دو نیم‬ ‫پا به گل هر چند در صحرای امکان مانده‌ام‬ ‫پشه با ش��ب زنده‌داری خون مردم می‌خورد‬ ‫جذبه دریا به فکر س��یل م��ن خواهد فتاد‬ ‫چون س��کندر تشنه‌لب بسیار دارم هر طرف‬ ‫چون شود لبریز جامت‪ ،‬از خمار اندیشه کن‬ ‫در برومندی ز قحط برگ و بار اندیش��ه کن‬ ‫در س��رانجام غبار خویش حی��ران مانده‌ام‬ ‫در ضمی��ر خاک اگر یک چند پنهان مانده‌ام‬ ‫در محیط پر شر و شور از کنار اندیشه کن‬ ‫رحم کن بر جان خود‪ ،‬زین ذوالفقار اندیشه کن‬ ‫روی در نقصان‌گذارد ماه چون گردد تمام‬ ‫زینه��ار از زاهد ش��ب زنده‌دار اندیش��ه کن‬ ‫ساده‌لوح آن کس که پندارد ز جوالن مانده‌ام‬ ‫ش��مع خورشیدم‪ ،‬نهان در زیر دامان مانده‌ام‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬ ‫‪ 3‬هزار آمبوالنس تولید داخل می‌خواهیم‬ ‫وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان وآم��وزش‬ ‫پزش��کی از کمب��ود ‪ 3‬ه��زار آمبوالنس‬ ‫در ح��وزه س�لامت خب��ر داد و گف��ت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 10‬ماه اس��ت ک��ه پیگیر خرید‬ ‫آمبوالن��س تولی��د داخ��ل هس��تیم‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪« ،‬سیدحس��ن هاش��می»‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬آمبوالنس‌های موجود در کش��ور‬ ‫همه وارداتی یا مونتاژ هس��تند که فقط‬ ‫تجهیز می‌ش��وند‪ ،‬چراک��ه تجهیز کردن‬ ‫آنها به برانکارد و کپسول اکسیژن کافی‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وزارت بهداش��ت‬ ‫قرارداده��ای متع��ددی در ای��ن م��ورد‬ ‫برای تجهی��ز آمبوالنس‌ها دارد که هنوز‬ ‫عملیاتی نشده و اصرار وزارت بهداشت بر‬ ‫این است که این دستگاه‌ها تولید داخل‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫هاشمی گفت‪ :‬معتقدم آمبوالنس باید‬ ‫از بهترین نوع در خدمت مردم باش��د و‬ ‫اینکه نیاز عمومی و ملی با تاخیر ترمیم‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫مه�ر ‪ -‬دبیر آم��وزش معاون��ت فرهنگی بعث ‌ه‬ ‫رهبر معظم انقالب از اعزام بیش از ‪ ۳۲۰‬مس��ئول‬ ‫فرهنگی به عمره مفرده خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫افراد در طول عملیات اعزام عمره‌گزاران در ‪7‬دوره‬ ‫به سرزمین وحی اعزام می‌شوند‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬رییس س��ازمان صداوس��یما در حکمی‬ ‫نس��رین آبروانی را به س��مت معاون صدای رسانه‬ ‫ملی منصوب کرد‪.‬‬ ‫وی از س��ال ‪ 88‬به عنوان مدیر شبکه رادیویی‬ ‫پیام منصوب ش��ده بود که پیش از آن مدیر گروه‬ ‫طرح و برنامه رادیو پیام و مدیر رادیو آوا بود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری با تاکید بر‬ ‫تشکیل گروه‌های علمی در این بخش گفت‪ :‬آینده‬ ‫صنایع دس��تی در گرو آموزش درست و اصولی به‬ ‫فعاالن این عرصه است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪« -‬محمد دروی��ش» مدیرکل آموزش و‬ ‫مش��ارکت‌های مردمی س��ازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت با تاکید ب��ر اهمیت آم��وزش عمومی در‬ ‫زمینه حفظ محیط‌زیس��ت گفت‪ :‬مدارس محیط‬ ‫زیستی در کشور راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬مدیرکل آموزش‌ه��ای غیردولتی و‬ ‫غیرانتفاعی وزارت علوم با تشریح چگونگی تغییر‬ ‫اساس��نامه موسس��ات غیرانتفاعی گف��ت‪ :‬تغییر‬ ‫اساسنامه در نوبت بررسی در شورای‌عالی انقالب‬ ‫فرهنگی قرار دارد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬به منظور برگزاری مراس��م تجلیل از‬ ‫اعضای هیات علمی نمونه در هفته معلم هرس��ال‬ ‫هر موسس��ه آم��وزش عالی می‌تواند ب��ه ازای هر‬ ‫‪ 150‬نف��ر عض��و هیات علمی یک نف��ر و حداکثر‬ ‫‪ 4‬نف��ر را به دبیرخانه کمیس��یون انتخاب اعضای‬ ‫هیات علمی نمونه وزارت علوم معرفی کند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬روس��ای دانش��گاه‌های اس�لامی ایران‬ ‫در نشس��تی با رییس الزیتونیه تونس تفاهمنامه‬ ‫همکاری مش��ترک امضا کردند‪ .‬ای��ن تفاهمنامه‬ ‫به امضای روسای دانش��گاه‌های الزیتونیه تونس‪،‬‬ ‫مذاهب اسالمی‪ ،‬قم‪ ،‬ادیان و مذاهب اسالمی‪ ،‬علوم‬ ‫ق��رآن و حدیث‪ ،‬علوم و فنون قرآنی‪ ،‬پژوهش��گاه‬ ‫ح��وزه و دانش��گاه و قائم‌مق��ام جامعه‌المصطفی‬ ‫العالمیه رسید‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬عض��و گ��روه داوری ح��وزه ادبی��ات‬ ‫یازدهمین جش��نواره کتاب‌های کمک آموزش��ی‬ ‫رش��د گفت‪ :‬در سال‌های اخیر به درس انشا توجه‬ ‫جدی ش��ده است اما منابع کافی در این زمینه را‬ ‫در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬معاون پایش و نظارت محیط زیس��ت‬ ‫اس��تان تهران گفت‪ :‬به دلی��ل باالتر بودن غلظت‬ ‫آالینده ذرات معلق با قطر کمتر از ‪ 2/5‬میکرون از‬ ‫حد مج��از‪ ،‬دیروز هم هوای تهران برای گروه‌های‬ ‫حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬تمدید مجوز انتش��ارات امید ایرانیان‬ ‫به سرپرستی جمیله کدیور از سوی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی صادر شد و علی جنتی در نامه‌ای‬ ‫از بازگش��ت جمیل��ه کدیور به صحنه نش��ر ابراز‬ ‫خرسندی کرد‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫شود‪ ،‬جای تعجب دارد‪ .‬این مقام وزارت‬ ‫بهداش��ت گفت‪ :‬تربیت متخصص اعتبار‬ ‫بخش��ی مراک��ز‪ ،‬ماموریت محور ش��دن‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬تالش در جهت استقالل‌شان‬ ‫و پیشگیری از گسترش بی‌رویه آموزش‬ ‫عال��ی از جمل��ه برنامه‌های��ی اس��ت که‬ ‫باید دنبال ش��ود‪ .‬وزیر بهداش��ت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مجل��س ‪ 30‬درصد ظرفیت تربیت‬ ‫دانشجو را به مناطق محروم داده است و‬ ‫وزارت بهداشت نیز طرحی پیشنهاد داده‬ ‫و تصویب شده که براساس آن دانشگاه‌ها‬ ‫ب��ه ویژه مناطق محروم می‌توانند در ‪10‬‬ ‫س��ال آینده طوری نیرو تربیت کنند که‬ ‫نیازی به اع��زام نیروی طرحی نباش��د‪.‬‬ ‫هاش��می تصریح کرد‪ :‬دانشگاه‌ها نیز در‬ ‫مدت ‪ 10‬س��ال نیروهای موردنیاز خود‬ ‫را باید تامین کنند‪ .‬درواقع طرح خدمت‬ ‫باید برای کسب مهارت فارغ‌التحصیالن‬ ‫پزشکی باش��د‪ .‬هاش��می درباره کاهش‬ ‫اعتبارات به دلیل افت قیمت نفت افزود‪:‬‬ ‫دولت در این زمینه با آینده‌نگری تصمیم‬ ‫خوبی در رابطه با بودجه گرفته‪ ،‬به‌طوری‬ ‫ک��ه افزای��ش ‪70‬درص��دی در بودج��ه‬ ‫درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این به معنی آن است‬ ‫که خدمات باید بیش��تر ش��وند نه اینکه‬ ‫گران‌تر عرضه شوند و مردم ما اطمینان‬ ‫کرده‌ان��د و ما قول داده‌ای��م که هزینه‌ها‬ ‫بیشتر نشوند‪.‬‬ ‫هاشمی ادامه داد‪ :‬در حوزه بیمه‌ها ‪13‬‬ ‫تا ‪ 15‬درصد اعتبارات آنها افزایش یافته‪،‬‬ ‫بنابراین رش��د بودجه ما کاذب اس��ت و‬ ‫بودجه ما را متورم نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫فیلترینگ هوشمند اینستاگرام اجرا می‌شود‬ ‫وزیر ارتباطات گفت‪ :‬تشعش��عات اندازه‌گیری‌شده در‬ ‫برخی مناطق بیش از استاندارد است‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫محمود واعظی با اش��اره به فیلترینگ هوشمند شبکه‬ ‫اجتماعی اینستاگرام اظهار کرد‪ :‬طبق آنچه اعالم شده‬ ‫فیلترینگ هوشمند در ‪ 3‬مرحله یک‌ماهه‪3 ،‬ماهه‪6 ،‬ماهه‬ ‫و در مجموع در ‪10‬ماه در شبکه اینترنت کشور اجرایی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود‪ :‬گام‬ ‫اول اجرای فیلترینگ هوش��مند با امکان محدودسازی‬ ‫تنها صفحات مجرمانه از ش��بکه اینس��تاگرام آغاز شده‬ ‫و ارزیابی روزانه ما نش��ان از موفقیت این طرح در چند‬ ‫روز گذشته دارد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای فیلترینگ‬ ‫هوشمند به معنای رفع فیلترینگ سایت‌ها و شبکه‌های‬ ‫اجتماعی از قبل فیلترش��ده مانند فیسبوک و یوتیوب‬ ‫نیس��ت و این موارد مربوط ب��ه تصمیم‌گیری کارگروه‬ ‫تعیین مصادیق مجرمانه است‪ .‬وزیر ارتباطات همچنین‬ ‫احراز هویت کاربران را فقط شامل شبکه ملی اطالعات‬ ‫س سازمان‌های‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در این شبکه سروی ‌‬ ‫دولتی به مردم ارائه می‌ش��ود که برای جلوگیری از نیاز‬ ‫به کارت ملی و ارائه مدارک شناسایی کاربران می‌توانند‬ ‫از طریق اح��راز هویت از این خدمات اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به تش��کیل کمیته چندجانبه از س��وی رییس‌جمهور‬ ‫برای پیگی��ری موضوع تشعش��عات و پارازیت‌ها گفت‪:‬‬ ‫تشعش��عات از سوی چند سازمان اندازه‌گیری و تحلیل‬ ‫نتایج به رییس‌جمهور ارائه شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش قدرت تشعش��عات در برخی مناطق‬ ‫بیش��تر از اس��تاندارد بوده و در این مناطق دیگر اجازه‬ ‫فعالیت به دس��تگاه‌های تولیدکننده تشعش��عات داده‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬اما در حالت کلی ام��واج به خودی خود‬ ‫ضرر چندانی ندارد و نباید مردم را نگران کرد‪.‬‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫نامی که در آواز فرشتگان آمده است‬ ‫مریم ابراهیمی‪ -‬در س��تایش‬ ‫از س��کوت و خاموش��ی‌گفت‪...‬‬ ‫آرامش��ی اس��ت ک��ه مانن��د و‬ ‫نقیض‬ ‫مترادفی ن��دارد‪ ...‬و اینکه خاموش��ی‬ ‫ِ‬ ‫«حرف زدن» نیس��ت فقط‪ ...‬وقتی است که‬ ‫اندرون بش��ر هیچ غوغایی نیست‪ ...‬وقتی‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫که زندگی در منتهای قدرت خویش در جریان است و‬ ‫آدم ب��ه آرامی پرنده‌ای فارغ از هر خطری در النه خود‬ ‫لم داده نشس��ته است و تماشا می‌کند‪ .‬پرسید‪ ،‬تکلیف‬ ‫آدم‌هایی که با هر رنگ و اوضاعی بی‌قراری‌هایی دارند‪...‬‬ ‫موج‌ان��د و آرام نمی‌گیرن��د‪ ...‬و از اول راه هی رفته‌اند و‬ ‫نمانده‌اند‪ ،‬نخوابیده‌اند و ننشسته‌اند چه می‌شود؟ جواب‬ ‫من خسته‬ ‫«حافظ» را چه کسی می‌دهد‪ :‬که در اندرون ِ‬ ‫دل ندان��م کیس��ت که من خموش��م و او در فغان ودر‬ ‫غوغاست‪ ...‬او به سه روز روزه سکوت مریم اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ ،‬نگف��ت تا مجبور ب��ه گفتن نباش��د‪ ...‬و قصه‬ ‫عکس‌روز‬ ‫زندگی راه خود را پیدا می‌کند‬ ‫خاموش��ی مریم را با یکی بود یکی نبود آغاز‬ ‫ک��رد‪ ... :‬این کودک کیس��ت که روی پاهای‬ ‫مریم خوابیده و آرام گرفته است‪...‬این کودک‬ ‫کیس��ت که فرش��تگان دور و ب��ر او نواهایی‬ ‫آسمانی می‌نوازند و از او محافظت می‌کنند‪...‬‬ ‫او پادش��اهی است که رستگاری را می‌آورد و‬ ‫قلب‌های آگاه‪ ،‬او را فهمیده‌اند‪ .‬نام این پادش��اه در آواز‬ ‫فرش��تگان است‪ ...‬او ‪ ...‬پسر حضرت مریم است‪ ...‬کسی‬ ‫ک��ه روی پاهای مریم آرمیده‪ ،‬روح خداس��ت و آمده تا‬ ‫مردم خود را غرق س��رور و سیادت کند‪ ...‬این کودک‪،‬‬ ‫پادش��اه جهان و نویددهنده پیامبر رحمت است‪ ...‬یک‬ ‫کودک اکنون روی پاهای تنها مریمی است که سکوت‪،‬‬ ‫لبخند اوس��ت‪ ...‬با اینکه دیگر مریم روزه نیست‪ ،‬حرفی‬ ‫نمی‌مان��د‪ ...‬حقیقت آش��کار ش��ده و بر دس��ت‌های او‬ ‫نشس��ته است‪ ...‬آری دیگر حرفی نمی‌ماند و در اندرون‬ ‫بشر هیچ غوغایی نیست‪.‬‬ ‫طرح عمرانی امامزاده یحیی‬ ‫اجرا می‌شود‬ ‫طرح عمرانی امامزاده یحیی در تهران و موقوفات‬ ‫اطرافش پیش‌بینی ش��ده و هفته آینده درباره این‬ ‫طرح تبادل‌نظر و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬با توجه به تفاهمنامه مش��ترکی‬ ‫بی��ن دو س��ازمان میراث فرهنگ��ی و اوقاف و امور‬ ‫خیریه تاکید ش��د که بیش از گذش��ته به کیفیت‬ ‫بازس��ازی مکان‌های زیارتی کش��ور اهتمام وجود‬ ‫داش��ته باشد و با تمرکز و سرمایه‌گذاری در احیای‬ ‫آنها کوشیده شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ارتباط رییس س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫و گردش��گری گفت‪ :‬بسیاری از اموال و موقوفه‌های‬ ‫مکان‌های زیارتی یا تصرف ش��ده اس��ت با به جای‬ ‫خود استفاده نمی‌ش��ود‪ ،‬اما نگاه ما برای ثبت ملی‬ ‫ای��ن مکان‌ها و دیگر میراث‌های فرهنگی همچنین‬ ‫اس��تفاده به ج��ا از نیروی انس��انی متخصص برای‬ ‫احی��ای فرهنگ بهره‌ب��رداری صحی��ح از امکانات‬ ‫امامزادگان و بقعه‌های متبرکه بسیار جدی است‪.‬‬ ‫در ادامه نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف‬ ‫و امورخیریه نیز امضای این تفاهمنامه همکاری را‬ ‫عقد تفاهم دوجانبه برای ایجاد امکانات بهتر میان‬ ‫دو س��ازمان بی��ان و اضافه کرد‌‪ :‬ب��ا اینکه زمان در‬ ‫این تفاهمنامه ‪ 3‬س��ال قید شده است اما معتقدیم‬ ‫باتوجه ب��ه جایگاه ارزش��مند امام��زادگان و بقعه‬ ‫متبرکه در میان مردم باید همیش��ه از این میراث‬ ‫ارزشمند حفظ و نگهداری کنیم‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫در حوالی امروز‬ ‫لبوی سرخ و برف سفید و لحاف‬ ‫خاکستری‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ -‬نشس��ته‌ام و س��ر‬ ‫پوتین‌های ش��کالتی‌رنگ پوست دباغی‬ ‫نش��ده‌ام را توی برف‌ها ف��رو می‌کنم و‬ ‫فراتر از ابرهای خاکس��تری که بر فراز تهران‪ ،‬مثل‬ ‫لحاف کرسی سنگین مادرم خود را بختک‌وار بر سر‬ ‫شهر انداخته‪ ،‬نگاهم را به خورشید بی‌رمق دی ماه‬ ‫می‌دوزم‪.‬‬ ‫طفلکی‪ ،‬نور خورشید را می‌گویم‪ ،‬این باال هر چه‬ ‫اشعه‌هایش را تیزتر در این ابرهای تیره و ضخیم فرو‬ ‫می‌کند تالشش بیهوده‌تر می‌نماید‪ .‬درخشندگی‌اش‬ ‫را ب��ه برف‌های کوه‌ه��ای دربند و توچ��ال و درکه‬ ‫می‌بخش��د و دست از گرم کردن مردمان خواب‌زده‬ ‫زیر این لحاف مه‌آلود بر می‌دارد‪.‬‬ ‫ای��ن باال نشس��ته‌ام و به س��رفرازی ب��رج میالد‬ ‫می‌نگرم که برای سر بیرون آوردن از این غبار تیره‬ ‫و ضخیم و نفس تازه کردن تالش می‌کند‪.‬‬ ‫به تیوب تایرهای فرس��وده و وصله‌پینه‌داری نگاه‬ ‫می‌کنم که تا چند س��اعت پیش دختر و پسرهای‬ ‫شاد و نترس‪ ،‬دیوانه‌وار و بی‌خیال شکستن دنده‌ها و‬ ‫استخوان‌های دست و پا و فک‪ ،‬رویش می‌نشستند‬ ‫و سر می‌خوردند و صدای قهقهه‌های‌شان کوه را هم‬ ‫سرخوش می‌کرد‪.‬‬ ‫افس��وس می‌خورم که چرا فنجانی پر از نس��کافه‬ ‫بدون ش��یر و ش��کر ندارم تا این منظ��ره را با لذت‬ ‫بیشتری نگاه کنم و بی‌خیال آنچه پشت سر گذاشتم‬ ‫عشق‌بازی خورشید و زمین را ببینم؛ بی‌خیال قلبی‬ ‫ش��وم که هفته‌ها به من هش��دار داد و وسط ریتم‬ ‫منظ��م و مرتبش‪ ،‬گاه وقفه‌ای می‌انداخت و می‌آمد‬ ‫بی��خ گلویم و آنجا را ب��رای تپیدن انتخاب می‌کرد؛‬ ‫بدون توجه به ریه‌ای که این اواخر آنقدر مرا به سرفه‬ ‫می‌انداخت که تمام دل و روده‌ام جابه‌جا می‌ش��دند‬ ‫و نمی‌فهمی��دم چه بر س��ر آن بیچاره آمده اس��ت‪.‬‬ ‫آنوقت کنار این تخته‌س��نگ بزرگ که از زیر برف‌ها‬ ‫س��ر در آورده است می‌نشستم و لیوان نسکافه‌ام را‬ ‫در دس��ت می‌گرفتم و گاهی دست در بشقاب پر از‬ ‫باقالی‌های پر از گلپر و س��رکه می‌کردم و دانه‌های‬ ‫باقالی را بی‌پوست گرفتن باال می‌انداختم‪ .‬گاهی نیز‬ ‫به لبوهای سرخ و بخارآلوده ناخنکی می‌زدم‪.‬‬ ‫چه حیف! این آرزوه��ا‪ ،‬کجای ذهن خاکی من‬ ‫دفن شد؟ کجا رفت سبزی باقالی و سفیدی برف‬ ‫و س��رخی لبو؟ همه را این لحاف خاکس��تری از‬ ‫م��ن گرفت‪ .‬ق��رار بود این پنجش��نبه ب��ا بچه‌ها‬ ‫برویم دربند و ت��ا جایی که می‌توانیم راه برویم و‬ ‫از س��رما بلرزیم و لبو و باقالی داغ بخوریم‪ .‬شاید‬ ‫این آخرین برنامه ناکام من باعث ش��د هوس سر‬ ‫زدن ب��ه این نقطه از کوه‌ه��ای البرز را در آخرین‬ ‫توقفگاه دنیایی‌ام داش��ته باش��م‪ .‬شاید اگر همان‬ ‫چند س��ال پی��ش می‌رفتم شهرس��تان و ور دل‬ ‫مادرم می‌ماندم و ترس��ی از بیکاری و بی‌پولی ‪...‬‬ ‫ب��ه دلم چنگ نمی‌انداخت االن ب��ا قلب و ریه‌ای‬ ‫س��الم‌تر کنار خانواده بودم و افسوس زمستان پر‬ ‫برف شهرمان را به اینجا نمی‌آوردم‪ .‬شاید اگر آن‬ ‫همه س��رفه و درد قفسه سینه را جدی می‌گرفتم‬ ‫درآن بعدازظه��ر کذایی‪ ،‬حس��رت یک ناله هم به‬ ‫دلم نمی‌ماند و سکته قلبی آنطور ناجوانمردانه در‬ ‫جوانی‪ ،‬کلکم را نمی‌ساخت‪.‬‬ ‫م��ن خودرویی ندارم و س��هم آنچنانی در قطور‬ ‫کردن لحاف خاکس��تری ش��هرمان نداش��تم ولی‬ ‫کاش به هرکه برای یک مس��یر کوتاه‪ ،‬خودرویش‬ ‫را از پارکینگ بیرون می‌کش��ید هشدار داده بودم‬ ‫و حت��ی دراز می‌کش��یدم جل��وی ماشینش��ان و‬ ‫می‌گفتم مگر از روی جنازه‌ام رد بش��وید‪ .‬کاش به‬ ‫ج��ای قلم‌زدن‌های صد تا یه غ��از در باره بانک و‬ ‫نفت و بورس و بیمه و نرخ تورم و رکود و بیکاری‪،‬‬ ‫می‌رفتم سراغ شهردار و وزیر نفت و رییس‌جمهور‬ ‫و کوتاه هم نمی‌آمدم تا جواب دهند که مس��ئول‬ ‫تولی��د بنزی��ن پر از س��رب و خودروه��ای بدون‬ ‫استاندارد جهانی کیست و مدیران خودروساز را به‬ ‫س��راغ تولید دوچرخه می‌فرستادم و نمی‌ترسیدم‬ ‫و خجال��ت نمی‌کش��یدم که کس��ی بگوید عجب‬ ‫خبرنگار خجسته‌ای! تو این عالم نیست انگاری‪...‬‬ ‫اگر این کارها را انجام می‌دادم و مثل آن دختر و‬ ‫پسرهای نترس تیوب‌سوار‪ ،‬حرفم را می‌زدم حداقل‬ ‫االن این باال برفراز ش��هر قاتل��م‪ ،‬پوزه پوتین‌های‬ ‫پوست دباغی نش��ده‌ام را در برف فرو نمی‌کردم و‬ ‫حس��رت یک چای گرم و باقالی سبز و لبوی سرخ‬ ‫بر فراز کوه‌های پر برف بر دلم نمی‌ماند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!