صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 11

روزنامه صمت شماره 11

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 23‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪ 17‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 14‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 11‬پیاپی ‪ 32 1329‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دولت پرچمدار‬ ‫نقد خواهد بود‬ ‫‪9‬‬ ‫ایران در میان ‪ 10‬کشور اول دنیا‬ ‫در جراحی‌ زیبایی‬ ‫‪18‬‬ ‫اسباب‌بازی‌های وارداتی درجدال‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعمت‌زاده با بي��ان اينکه امروز مي‌ت��وان برخي از مقررات زاید را ح��ذف کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقررات‌زدايي الزمه رش��د اقتصادي است‪ .‬در اين راستا کارگروهي براي اصالح قوانين يا لغو مقررات زايد در‬ ‫نظر گرفته شده است تا ما را در اصل کاهش مقررات زايد ياري کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دولت حتی از انتقادات تند هم استقبال می‌کند‬ ‫انتقاد و نقد یک ضرورت و وظیفه است و همان است که در قرآن به‌عنوان امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر بر آن تاکید ش��ده اس��ت و همه ما باید نسبت به یکدیگر آمر به معروف و ناهی از منکر‬ ‫باش��یم‪ .‬روحانی یادآور شد‪ :‬از دیدگاه دولت نه‌تنها منتقدین مخصوصا منتقدین دلسوز‪ ،‬عزیز و‬ ‫مورد احترام ما هستند‪ ،‬بلکه حتی رقبای سیاسی که بعضا انتقادشان به شکلی است که ممکن‬ ‫است تحمل آن سخت باشد هم مورد احترام بوده و از آن استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الریجانی در همایش سفیران‪:‬‬ ‫‪19‬‬ ‫بي اطالعي رييسکل بانک مرکزی‬ ‫از وام مسکن خبرنگاران‬ ‫رکود بورس مزمن شد‬ ‫مقررات‌زدایی الزمه رشد اقتصادی‬ ‫رییس‌جمهوری در هیات دولت‪:‬‬ ‫بازار خودرو‬ ‫به خواب رفت‬ ‫با تولیدات داخلی‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در میز گرد «سیاست‌ های صنعتی و تجاری» مطرح کرد‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مجلس حامی مذاکرات هسته‌ای‌است‬ ‫‪27‬‬ ‫سيدحسن خميني خطاب به دستگاه ديپلماسي‪:‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫از حرف و حديث‌ها نترسيد‬ ‫مقابل نادیده گرفتن قانون‬ ‫ایستادگیمی‌کنم‬ ‫يک ارتش هنگامي مي‌تواند پيروز باش��د که ريش��ه‌هايش در خانه‌هاي‬ ‫مردم باش��د‪ .‬قواي نظامي زماني پيروزمندانه به پيش مي‌رود که يکايک‬ ‫مردم در گوشه گوشه خانه‌ها پشتيبان او باشند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‌نحوه قيمت‌گذاري‬ ‫از همان ابتدا اشتباه بود‬ ‫قانوني که تجارت را‬ ‫متحول مي‌کند‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫عضو و رئيسکميسيون فضاي کسب‌وکار‬ ‫‪8‬‬ ‫داود ميرخاني رشتي‬ ‫مشاور انجمن خودروسازان ايران‬ ‫‪9‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ‪:‬‬ ‫تعامل با همه دنیا بجز رژیم صهیونیستی و امریکا‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای «مهارت دیپلماتیک» را استفاده به موقع و به جا از انعطاف و اقتدار معنا‬ ‫کردند و افزودند‪ :‬معنای دیگر این ویژگی نرمش قهرمانانه است که صلح امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫پرشکوه ترین نمونه تاریخی آن به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرصت آزمون و خطا‬ ‫نیست‬ ‫کنسرسيوم معدني با‬ ‫فرهنگ‌سازي محقق مي‌شود‬ ‫ابراهیم رزاقی‬ ‫سيد رسول رنجبران‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫عضو اتاق بازرگاني ايران‬ ‫راه‌های خروج از رکود و‬ ‫چشم‌اندازهای پیش‌رو‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‬ ‫‪11‬‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪19‬‬
‫نگاه روز‬ ‫الریجانی‪:‬‬ ‫الیحه خروج از رکود یکشنبه‬ ‫در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬به‌دلیل‬ ‫چاپ نشدن الیحه خروج از رکود‪ ،‬این الیحه دیروز‬ ‫بررسی نشد و روز یکشنبه با حضور وزیر اقتصاد در‬ ‫دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر‪ ،‬در جلسه علنی‬ ‫روز چهارش��نبه(دیروز) مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫بررسی فوریت الیحه الحاق موادی به قانون تنظیم‬ ‫برخ��ی از مقررات مالی دولت با حضور وزیر اقتصاد‬ ‫و معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری در دستور کار‬ ‫مجلس ق��رار گرفت که نمایندگان ب��ا فوریت این‬ ‫الیح��ه موافقت کردند‪ ،‬اما الیحه خروج از رکود که‬ ‫پیش از این وعده داده ش��ده بود روز یکش��نبه در‬ ‫دستور کار مجلس قرار گیرد‪ ،‬بررسی نشد‪.‬‬ ‫الریجانی علت عدم بررس��ی ای��ن الیحه را عدم‬ ‫چاپ آن در مجلس برای ارائه به نمایندگان عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬براس��اس آیین‌نام��ه داخلی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬لوایح پیش از بررسی در مجلس‬ ‫باید چاپ ش��ده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫به همین دلیل این الیحه یکش��نبه هفته آینده در‬ ‫دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫علم‌الهدی‪:‬‬ ‫موافق طرح تکریم هستم‬ ‫نه تفکیک جنسیتی‬ ‫عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه من‬ ‫موافق طرح تکریم بانوان هستم و اصطالح تفکیک‬ ‫جنسیتی را قبول ندارم‪ ،‬در واکنش به سخنان اخیر‬ ‫رییس‌جمه��وری گفت‪ :‬مذاکره با سرس��خت‌ترین‬ ‫دشمنان انقالب و کشور جای ترس هم دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬سیداحمد علم‌الهدی در حاشیه‬ ‫مراسم افتتاحیه مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه‌‬ ‫علمیه در ارتباط با موضوع تفکیک جنس��یتی نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬اصطالح تفکیک جنس��یتی را قبول ندارم‪،‬‬ ‫موض��وع تکریم بانوان در میان اس��ت و اینکه یک‬ ‫خانم کارمند می‌خواهد در عرصه اجتماعی فعالیت‬ ‫کند باید امنیت داش��ته باش��د و در اختالط با مرد‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد‪ :‬امنیت‬ ‫و عف��ت یک زن در جامعه باید حفظ ش��ود و برای‬ ‫پیشگیری از آس��یب‌پذیری باید اختالط بین زن و‬ ‫مرد از بین برود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در م��ورد فرهنگ عفاف و‬ ‫حج��اب این نکته وج��ود دارد که مس��ئله حجاب‬ ‫مسئله فرهنگی بوده و بی‌حجابی ناهنجاری است‪.‬‬ ‫علم‌الهدی عنوان کرد‪ :‬اگر در فعالیت فرهنگی از‬ ‫پدافند فرهنگی استفاده کنیم به نتیجه می‌رسیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه عرصه فرهن��گ عرصه‬ ‫امنیتی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدای انقالب تاکنون‬ ‫هیچ فعالیتی در عرصه حجاب انجام نشده و حجاب‬ ‫موضوعی فرهنگی بوده که نیازمند توجه است‪.‬‬ ‫گوشه‌ای از تخلفات وزارت علوم‬ ‫دولت احمدی‌نژاد‬ ‫به‌دنب��ال اعالم وصول اس��تیضاح رضا فرجی دانا‬ ‫وزی��ر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری خبرن��گار ایلنا با‬ ‫پیگیری خود به اس��ناد موثقی دس��ت یافت که در‬ ‫آن برخی مدیران رسانه‌ای منتسب به اصولگرایان‪،‬‬ ‫نماین��دگان مجلس‪ ،‬اعض��ای درج��ه اول خانواده‬ ‫برخ��ی از وزرای دولت احمدی‌ن��ژاد و نیز فرزندان‬ ‫روحانیون صاحب‌منصب در فهرس��ت بورسیه‌های‬ ‫غیرقانونی و تخلف��ات غیرقانونی در رابطه با وزارت‬ ‫علوم قرار دارند‪.‬در فهرس��ت بورسیه‌های غیرقانونی‬ ‫نام پس��ر و داماد وزیر ارتباطات دولت گذش��ته به‬ ‫چش��م می‌خورد که وی هم‌اکنون از طراحان اصلی‬ ‫استیضاح وزیر علوم به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫طبق اس��ناد به داماد این نماینده مجلس بورس‬ ‫ادامه تحصیل در امریکا و به پس��ر وی بورس ادامه‬ ‫تحصیل در کانادا اعطا شده است‪.‬‬ ‫مطابق بررس��ی‌های صورت گرفته در فهرس��ت‬ ‫بورس��یه‌های غیرقانونی نام فرزند وزیر علوم دولت‬ ‫س��ابق دیده می‌ش��ود که ب��ا مع��دل ‪ 13‬از بورس‬ ‫نخبگان استفاده کرده و اکنون مشغول تحصیل در‬ ‫مقطع دکتراست‪.‬‬ ‫همچنین خواهرزاده و داماد خواهر وی نیز موفق‬ ‫به دریافت بورس��یه شده‌اند‪ .‬در همین حال مطابق‬ ‫اس��ناد موجود به همسر وی نیز مجوز فعالیت یک‬ ‫مرکز آموزش عالی ویژه زنان در تهران داده ش��ده‬ ‫اس��ت که مطابق قوانین موجود این امر یک تخلف‬ ‫قانونی به‌ش��مار می‌آید‪.‬در ادامه بررس��ی فهرس��ت‬ ‫تخلفات وزارت علوم دولت قبل خبرنگار ایلنا مطلع‬ ‫ش��د نام یکی از مدیران رس��انه منتسب به جریان‬ ‫اصولگرا که این روزها با تمام توان پیگیر استیضاح‬ ‫وزیر علوم است‪ ،‬در این فهرست وجود دارد‪.‬‬ ‫این اطالع��ات حکای��ت از آن دارد که این مدیر‬ ‫رسانه‌ای هم‌اکنون در حال تحصیل در مقطع دکترا‬ ‫در رش��ته مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران است‬ ‫که به‌دلیل کبر س��ن طبق قانون ش��رایط استفاده‬ ‫از ب��ورس را ندارد و ایلنا فق��ط به دلیل ملاحظات‬ ‫حرف��ه‌ای از ذک��ر ن��ام این مدی��ر رس��انه‌ای فعال‬ ‫خودداری کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪ 17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ‪:‬‬ ‫تعامل با همه دنیا بجز رژیم صهیونیستی و امریکا‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی صبح امروز (چهارشنبه) در‬ ‫دیدار وزیر امور خارجه‪ ،‬سفیران و مسئوالن‬ ‫نمایندگی‌ه��ای ایران در خارج از کش��ور‪،‬‬ ‫دستگاه دیپلماس��ی کشور را مدافعان خط‬ ‫مقدم دفاع از اهداف‪ ،‬منافع ملی و س��رمایه‬ ‫ملی ایرانیان خواندند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نقل از‬ ‫پای��گاه اطالع‌رس��انی دفت��ر مق��ام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬ایش��ان ضمن تبیی��ن ویژگی‌های‬ ‫دیپلماس��ی ایران��ی و ضرورت دیپلماس��ی‬ ‫فعال و هوش��مند در دوران بسیار مهم گذر‬ ‫به نظم جدید جهانی‪ ،‬سخنان مهمی را در‬ ‫بی‌فایده بودن تعامل با امریکا بیان کردند‪.‬‬ ‫ایش��ان در تبیین اهمیت کار دیپلماسی‬ ‫افزودن��د‪ :‬یک دیپلماس��ی هوش��مندانه و‬ ‫فعال می‌تواند دس��تاوردهای بس��یار مهم‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬انس��انی و اجتماعی به‬ ‫هم��راه بیاورد که با هی��چ حرکتی از جمله‬ ‫جنگ‌ه��ای پرهزینه و پرخط��ر نیز حاصل‬ ‫نمی‌ش��ود و این واقعیت نشان دهنده وزن‬ ‫و جایگاه دس��تگاه دیپلماسی در مجموعه‬ ‫مدیریت یک کشور است‪.‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای رویدادهای‬ ‫چندین سال اخیر در منطقه را نشان‌دهنده‬ ‫واقعی��ت یاد ش��ده خواندند و خاطرنش��ان‬ ‫کردن��د‪ :‬قدرت‌هایی ت�لاش کردند با زور و‬ ‫اس��لحه منافع خود را تامین کنند که ناکام‬ ‫ماندند اما کس��انی با ظرافت‪ ،‬هوش��مندی‬ ‫و تحرک‪ ،‬توانس��تند مناف��ع خود را بخوبی‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب‪ ،‬وزارت خارجه را‬ ‫ارت��ش منظم دیپلماس��ی کش��ور خواندند‬ ‫و افزودن��د‪ :‬در مس��ئله سیاس��ت خارجی‪،‬‬ ‫دس��تگاه‌های دیگری هم موثرند اما وزارت‬ ‫خارج��ه به عن��وان یک س��ازمان موظف و‬ ‫ارتش منظم‪ ،‬مس��ئولیت اصلی را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایش��ان در تش��ریح ش��روط و لوازم یک‬ ‫دیپلماس��ی موف��ق‪ ،‬ب��ر ض��رورت تعیین‬ ‫دقی��ق و صری��ح هدف‌ها تاکی��د کردند و‬ ‫افزودند‪ :‬برخی اه��داف آرمان‌های بزرگ و‬ ‫ملی هس��تند‪ ،‬برخی راهبردی و منطقه‌ای‬ ‫به‌ش��مار می‌روند و بعض��ی دیگر مقطعی و‬ ‫موضعی هس��تند که این اه��داف در همه‬ ‫س��طوح باید دقیقاً مشخص باشد تا همه‌ی‬ ‫عناصر فعال در دیپلماسی در ستاد و صف‪،‬‬ ‫وظایف خود را بخوبی بدانند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای «س��ازماندهی‬ ‫مناس��ب» را ش��رط دوم دیپلماسی موفق‬ ‫برشمردند و افزودند‪ :‬این سازماندهی باید با‬ ‫ن��گاه به اهداف و با توجه به قابلیت‌ها انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب برخورداری از عناصر‬ ‫با صالحیت را ش��رط دیگر یک دیپلماسی‬ ‫موفق دانستند‪.‬‬ ‫ایش��ان در تبیین مفهوم «صالحیت‌های‬ ‫دیپلماتی��ک»‪ ،‬عناص��ری همچون «هوش‬ ‫و مهارت دیپلماتی��ک»‪« ،‬انعطاف در جای‬ ‫الزم»‪« ،‬نفوذناپذیری در مواقع ضروری»‪ ،‬و‬ ‫«پایبندی صادقان��ه و عمیق به اهداف» را‬ ‫مورد اشاره قرار دادند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب در تبیین هوش‬ ‫دیپلماتی��ک افزودند‪ :‬این ویژگی انس��ان را‬ ‫قادر می‌س��ازد اهداف و حرکات طرف‌های‬ ‫مقابل را در مذاکرات و تعامالت پیش‌بینی‬ ‫کن��د و حرکات خ��ود را با توجه ب��ه آنها‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی و عملیاتی سازد‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای «مه��ارت‬ ‫دیپلماتیک» را اس��تفاده ب��ه موقع و به‌جا‬ ‫از انعط��اف و اقتدار معن��ا کردند و افزودند‪:‬‬ ‫معنای دیگر این ویژگ��ی نرمش قهرمانانه‬ ‫اس��ت که صلح ام��ام حس��ن مجتبی (ع)‬ ‫پرش��کوه ترین نمونه تاریخی آن به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬ایش��ان افزودند‪ :‬نرم��ش قهرمانانه‬ ‫برخالف برخی تفاسیر‪ ،‬معنای واضحی دارد‬ ‫که نمونه آن در مسابقه کشتی نمایان است‬ ‫در این مس��ابقه که هدف آن شکست دادن‬ ‫حریف اس��ت اگر کسی قدرت داشته باشد‬ ‫اما انعطاف الزم را در جای خود بکار نگیرد‬ ‫قطعاً شکس��ت می‌خورد ام��ا اگر انعطاف و‬ ‫قدرت را به موقع مورد اس��تفاده قرار دهد‬ ‫پشت حریف را بخاک می‌نشاند‪.‬‬ ‫رهبر معظ��م انقالب همچنی��ن در بیان‬ ‫«پایبن��دی عمیق و صادقان��ه به آرمان‌ها و‬ ‫اهداف» خاطرنشان کردند‪ :‬اگر کسی بدون‬ ‫ایمان و ب��اور عمیق به اه��داف‪ ،‬در عرصه‬ ‫دیپلماسی فعال باشد قطعاً نمی‌تواند موفق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با تشبیه عرصه‬ ‫دیپلماسی به میدان جنگ افزودند‪ :‬واقعیت‬ ‫این است که میدان دیپلماسی عرصه پنجه‬ ‫انداختن اس��ت و اگر کس��ی ب��دون اعتقاد‬ ‫راس��خ به ه��دف‪ ،‬به این کار اق��دام کند یا‬ ‫در همان موقعیت و یا در نهایت شکس��ت‬ ‫خواهد خورد‪.‬‬ ‫تحرک ف��راوان و بی‌وقفه ش��رط دیگری‬ ‫بود که رهبر معظم انقالب در تشریح لوازم‬ ‫دیپلماسی موفق به آن پرداختند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬تحرک باال الزمه الینفک‬ ‫دیپلماس��ی اس��ت و باید مورد توجه جدی‬ ‫قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای در ادام��ه‬ ‫سخنانش��ان در جمع وزیر خارجه و فعاالن‬ ‫عرصه دیپلماس��ی کش��ور‪ ،‬دوران فعلی را‬ ‫دوران گ��ذر ب��ه ی��ک نظم جدی��د جهانی‬ ‫ارزیاب��ی و خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬در کن��ار‬ ‫بازیگران سنتی‪ ،‬بازیگران جدیدی در آسیا‪،‬‬ ‫افریقا و امریکای التین وارد عرصه ش��ده‌اند‬ ‫حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای‪« ،‬دفاع‬ ‫صریح‪ ،‬قاطع و واقعی‬ ‫از مظلوم» را از دیگر‬ ‫ویژگی‌های دیپلماسی‬ ‫ایرانی معرفی کردند و‬ ‫افزودند‪ :‬این خصوصیت‬ ‫در تمام سال‌های بعد از‬ ‫انقالب‪ ،‬در دفاع از ملت‬ ‫و مبارزین فلسطینی و‬ ‫لبنانی و موارد مشابه‬ ‫دیگر‪ ،‬جلوه داشته است‬ ‫و در تالش��ند جایگاه خود را در نظم جدید‬ ‫پیش‌رو‪ ،‬تثبیت کنند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب تاکید کردند‪ :‬در این‬ ‫دوران‪ ،‬دیپلماس��ی ق��وی و کارآمد اهمیت‬ ‫مضاعفی می‌یابد و به همین علت‪ ،‬امروز کار‬ ‫وزارت خارجه از گذشته حساس‌تر است‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪ :‬اگ��ر در مقط��ع فعلی‬ ‫دس��تگاه دیپلماس��ی بتواند حض��ور فعال‪،‬‬ ‫هوشمندانه و مقتدرانه داشته باشد‪ ،‬جایگاه‬ ‫و استحکام جمهوری اس�لامی در چندین‬ ‫ده س��ال آین��ده و در نظم جدید جهانی به‬ ‫عنوان جایگاهی برجس��ته تثبیت می‌شود‬ ‫وگرنه‪ ،‬در جه��ان پیش‌رو‪ ،‬از موقعیت الزم‬ ‫برخ��وردار نخواهیم بود‪«.‬ش��کار فرصت‌ها‬ ‫و اس��تفاده صحیح از آنه��ا»‪ ،‬نکته دیگری‬ ‫بود که رهب��ر معظم انقالب به مس��ئوالن‬ ‫دیپلماس��ی کشور خاطرنشان کردند‪.‬ایشان‬ ‫افزودند‪ :‬تحوالت منطقه‌ای و جهانی‪ ،‬بسیار‬ ‫س��ریع اس��ت و باید بطور آنی‪ ،‬آنها را رصد‬ ‫کرد و با تحرک باال‪ ،‬هر حادثه و رویدادی را‬ ‫بالفاصله تحلیل کرد و با درک نسبت آن با‬ ‫اهداف و آرمان‌ها‪ ،‬موضع خود را در قبال آن‬ ‫مشخص نمود‪.‬س��خنان رهبر معظم انقالب‬ ‫در جمع مس��ئوالن دس��تگاه دیپلماسی با‬ ‫تمرکز بر اهداف و سیاست‌های کالنی ادامه‬ ‫یافت که باید به‌طور دائم مد نظر مسئوالن‬ ‫سیاست خارجی باشد‪.‬‬ ‫ایش��ان در همی��ن زمین��ه‪« ،‬به کرس��ی‬ ‫نش��اندن منطق جمهوری اسالمی» یعنی‬ ‫مردمس��االری دین��ی را هدف��ی ب��زرگ‬ ‫برش��مردند و تاکید کردند‪ :‬در این مس��ئله‬ ‫بدون انفعال وارد ش��وید چرا که این هدف‬ ‫بخص��وص در منطقه اس�لامی‪ ،‬کام ً‬ ‫ال قابل‬ ‫تحقق است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب برجس��ته کردن‬ ‫ویژگی‌ه��ا و ممیزات دیپلماس��ی ایرانی در‬ ‫جهان را از دیگر اهداف مهم دست‌اندرکاران‬ ‫سیاست خارجی برشمردند‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬پایبندی به موازین شرع‬ ‫در رفتارهای فردی و اجتماعی و در محافل‬ ‫دیپلماتیک‪ ،‬و نترس��یدن از هیبت و تش��ر‬ ‫قدرت‌های بزرگ از جمل��ه امریکا‪ ،‬ویژگی‬ ‫خاص دیپلماس��ی ایرانی است و باید مورد‬ ‫توجه جدی باشد‪.‬‬ ‫رهبر معظ��م انقالب خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫نهراس��یدن از قدرت‌های س��لطه‌گر‪ ،‬بعد از‬ ‫انقالب‪ ،‬به خصوصیت بارز سیاست خارجی‬ ‫جمهوری اسالمی تبدیل شده که این ویژگی‬ ‫هم در دل ملت‌ه��ا جاذبه ایجاد کرده و هم‬ ‫سیاستمداران دنیا را چه بگویند و چه پنهان‬ ‫کنند به تعظیم و تجلیل وا داشته است‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪« ،‬دفاع صریح‪،‬‬ ‫قاط��ع و واقع��ی از مظل��وم» را از دیگ��ر‬ ‫ویژگی‌های دیپلماسی ایرانی معرفی کردند‬ ‫و افزودند‪ :‬این خصوصیت در تمام سال‌های‬ ‫بعد از انقالب‪ ،‬در دف��اع از ملت و مبارزین‬ ‫فلس��طینی و لبنانی و موارد مش��ابه دیگر‪،‬‬ ‫جلوه داشته است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب‪« ،‬مخالفت جدی‬ ‫ب��ا نظام س��لطه» را از خصوصیات آش��کار‬ ‫سیاس��ت خارج��ی جمه��وری اس�لامی‬ ‫برشمردند و افزودند‪ :‬مسئوالن ما با شهامت‬ ‫و بدون رودربایستی با حضور سلطه‌گران و‬ ‫به‌وی��ژه امریکا در هر جای جهان‪ ،‬مقتدرانه‬ ‫مخالفت کرده و می‌کنند‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای «تامی��ن‬ ‫مناف��ع مل��ی» را از اهداف مش��ترک همه‬ ‫دس��تگاه‌های دیپلماس��ی جه��ان خواندند‬ ‫و افزودن��د‪ :‬در دیپلماس��ی ایران��ی‪ ،‬عالوه‬ ‫ب��ر تالش برای تامین مناف��ع ملی‪« ،‬حفظ‬ ‫س��رمایه ملی»‪ ،‬بس��یار مهم است‪ ،‬چرا که‬ ‫اگر س��رمایه ملی از دس��ت برود دس��تگاه‬ ‫دیپلماس��ی بدون پشتوانه می‌شود و منافع‬ ‫ملی نیز قابل تامین نخواهد بود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب «هویت ملی‪ ،‬اسالمی‪،‬‬ ‫انقالبی و تاریخی» را س��رمایه ملی ایرانیان‬ ‫خواندن��د و خاطرنش��ان کردند‪ :‬اس��تقالل‬ ‫برآم��ده از انق�لاب اس�لامی‪ ،‬دی��ن‪ ،‬ملت‬ ‫موم��ن‪ ،‬جوان��ان انقالبی‪ ،‬س��خن قاطع در‬ ‫مقابل زیاده‌خواهان‪ ،‬دانش��مندان‪ ،‬نخبگان‬ ‫و فعالیت‌های علمی ازجمله عناصر سرمایه‬ ‫ملی هس��تند که باید در عرصه دیپلماسی‬ ‫حفظ شوند تا منافع ملی هم تامین شود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای بخش پایانی‬ ‫سخنانشان را در این دیدار به موضوع تعامل‬ ‫با جهان اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ایش��ان ب��ا تایی��د س��خنان دو روز قبل‬ ‫رییس‌جمهور در جمع س��فیران و کارداران‬ ‫درخص��وص تعامل ب��ا همه دنی��ا افزودند‪:‬‬ ‫در این میان دو اس��تثنا وج��ود دارد رژیم‬ ‫صهیونیستی و امریکا‪.‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای ب��ا بیان چند‬ ‫دلیل و استدالل درباره نفی تعامل با امریکا‬ ‫تاکی��د کردند‪ :‬رابطه با امری��کا و مذاکره با‬ ‫این کش��ور ب��ه جز در م��وارد خاصی برای‬ ‫جمهوری اس�لامی نه‌تنها هیچ نفعی ندارد‬ ‫بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی اس��ت که‬ ‫دنبال کار بی‌منفعت برود؟!‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬عده‌ای اینج��ور وانمود‬ ‫می‌کردند ک��ه اگر ب��ا امریکایی‌ها دور میز‬ ‫مذاکره بنش��ینیم بسیاری از مشکالت حل‬ ‫می‌شود‪ ،‬البته ما می‌دانستیم اینجور نیست‬ ‫اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار‬ ‫این واقعیت را اثبات کرد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫در گذش��ته میان مس��ئوالن ما و مسئوالن‬ ‫امریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک س��ال‬ ‫اخیر بخاطر مس��ائل حس��اس هسته‌ای و‬ ‫تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود‪ ،‬بنا شد‬ ‫مس��ئوالن تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها‪،‬‬ ‫نشس��ت‌ها و مذاکراتی داش��ته باشند اما از‬ ‫این ارتباطات نه‌تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه‬ ‫لحن امریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر ش��د‬ ‫و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات‬ ‫مذاک��رات و در تریبون‌ه��ای عمومی بیان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‬ ‫«مهارت دیپلماتیک»‬ ‫را استفاده به موقع‬ ‫و به جا از انعطاف و‬ ‫اقتدار معنا کردند و‬ ‫افزودند‪ :‬معنای دیگر این‬ ‫ویژگی نرمش قهرمانانه‬ ‫است که صلح‬ ‫امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫پرشکوه ترین‬ ‫نمونه تاریخی آن‬ ‫به‌شمار می‌رود‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب افزودن��د‪ :‬البت��ه‬ ‫مس��ئوالن م��ا در نشس��ت‌ها در ج��واب‬ ‫طلبکاری آنها‪ ،‬جواب‌ه��ای قوی‌تر و گاهی‬ ‫گزنده‌ت��ر دادند‪ ،‬اما در مجموع معلوم ش��د‬ ‫مذاک��ره برخالف تصورات برخی‌ها‪ ،‬به هیچ‬ ‫چیز کمک نمی‌کند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب در همی��ن زمینه‪،‬‬ ‫افزایش تحریم‌ها را مورد اشاره قرار دادند و‬ ‫گفتند‪ :‬امریکایی‌ها نه‌تنها دشمنی‌ها را کم‬ ‫نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند!‬ ‫البته می‌گویند این تحریم‌ها‪ ،‬جدید نیست‬ ‫اما در واقع جدید اس��ت و مذاکره در زمینه‬ ‫تحریم هم‪ ،‬فایده‌ای نداشته است‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪ :‬البته در زمین��ه ادامه‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای‪ ،‬منع نمی‌کنیم و کاری‬ ‫که دکتر ظریف و دوستان‌شان شروع کردند‬ ‫و ت��ا امروز ه��م خوب پی��ش رفتند دنبال‬ ‫می‌ش��ود اما این‪ ،‬یک تجربه ذیقیمت دیگر‬ ‫برای همه بود که متوجه ش��ویم نشست و‬ ‫برخاست و حرف زدن با امریکایی‌ها‪ ،‬مطلقا‬ ‫تاثیری در کم کردن دش��منی آنها ندارد و‬ ‫بدون فایده است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انق�لاب در تبیین ضررهای‬ ‫ناشی از مذاکره با امریکایی‌ها افزودند‪ :‬این‬ ‫کار ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها‬ ‫ب��ه تذب��ذب مته��م می‌کن��د و غربی‌ها با‬ ‫تبلیغات عظیم خودشان‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫را دچار انفعال و دوگانگی جلوه می‌دهند‪.‬‬ ‫ایش��ان همچنی��ن ضرر دیگر نشس��ت و‬ ‫برخاست با امریکا را ایجاد زمینه برای طرح‬ ‫توقعات جدید از سوی آنها دانستند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب در جمع‌بندی این‬ ‫بخ��ش از سخنان‌ش��ان‪ ،‬تعام��ل ب��ا رژیم‬ ‫صهیونیس��تی را موضوعا منتفی خواندند و‬ ‫درباره امریکایی‌ها هم گفتند‪ :‬تا وقتی وضع‬ ‫کنونی یعنی دش��منی امری��کا و اظهارات‬ ‫خصمانه دولت و کنگره امریکا درباره ایران‬ ‫ادام��ه دارد تعامل با آنها نی��ز هیچ وجهی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب به افزای��ش نفرت‬ ‫ملت‌ه��ا از امری��کا بخاط��ر هم دس��تی با‬ ‫جنایات صهیونیست‌ها در غزه اشاره کردند‬ ‫و افزودن��د‪ :‬هی��چ کس در دنیا نیس��ت که‬ ‫امریکایی‌ها را از مشارکت با جنایات و نسل‬ ‫کش��ی رژیم «غاصب‪ ،‬گ��رگ صفت‪ ،‬قاتل‪،‬‬ ‫کاف��ر و ظالم صهیونیس��ت» در غ��زه مبرا‬ ‫بداند‪ ،‬بنابراین امریکایی‌ها اکنون در موضع‬ ‫ضعف بیشتری قرار دارند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در اش��اره به اوضاع‬ ‫این روزهای مردم مظلوم غزه تاکید کردند‪:‬‬ ‫منط��ق فلس��طینی‌ها در قضی��ه آتش‌بس‬ ‫درست است‪ .‬آنها می‌گویند قبول آتش‌بس‬ ‫به معنای این اس��ت که رژی��م خونخوار و‬ ‫درنده صهیونیس��ت هر فاجعه‌ای خواس��ت‬ ‫بیافرین��د و بعد بدون هیچ تاوانی‪ ،‬اوضاع به‬ ‫روز قب��ل از حمله یعنی محاصره ش��دید و‬ ‫ادامه فشارها برگردد‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای افزودن��د‪:‬‬ ‫همانگونه که فلسطینی ها می‌گویند‪ ،‬برای‬ ‫این همه جنایت‪ ،‬باید تاوانی وجود داش��ته‬ ‫باش��د که پایان محاصره غزه اس��ت و هیچ‬ ‫انسان منصفی نمی‌تواند این خواسته بر حق‬ ‫را نفی کند‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای در پای��ان‬ ‫سخنان‌شان درباره اوضاع عراق هم گفتند‪:‬‬ ‫انشاءاهلل با تعیین نخست‌وزیر جدید عراق‪،‬‬ ‫گره کارها باز و دولت تش��کیل می‌ش��ود تا‬ ‫بتواند کار کند و به کس��انی که قصد فتنه‬ ‫در عراق داشته و دارند درس خوبی بدهد‪.‬‬ ‫ایش��ان همچنین ب��ا آرزوی توفیق برای‬ ‫مس��ئوالن و فعاالن دس��تگاه دیپلماس��ی‬ ‫افزودند‪ :‬به‌طور دائم از خداوند متعال برای‬ ‫وزیر خارج��ه عزیز و همکاران‌ش��ان طلب‬ ‫توفیق می‌کنم‪.‬‬ ‫پی��ش از س��خنان رهبر معظ��م انقالب‪،‬‬ ‫دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان با بیان گزارشی از همایش سفرا‬ ‫و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در خارج از کش��ور‪ ،‬هدف از برگزاری‬ ‫این همایش را تبادل‌نظر و همفکری‪ ،‬تنظیم‬ ‫سیاست خارجی براساس اسناد باالدستی‪،‬‬ ‫و بهره جوی��ی از رهنمودهای رهبر معظم‬ ‫انق�لاب اع�لام ک��رد‪ .‬وی ب��ا قدردان��ی از‬ ‫حمایت‌های رهبر معظم انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫مقط��ع کنونی را پیچ ویژه تاریخی خواند و‬ ‫گفت‪ :‬سیال بودن صحنه بین‌الملل‪ ،‬متکثر‬ ‫ش��دن منابع قدرت و ام��کان تاثیرگذاری‬ ‫بازیگران جدید از جمله ویژگی‌های کنونی‬ ‫جهان و منطقه اس��ت‪.‬آقای ظریف‪ ،‬وظیفه‬ ‫دس��تگاه سیاس��ت خارجی را اس��تفاده از‬ ‫فرصت‌های استثنایی پیش آمده در داخل‬ ‫و خارج توصیف و تاکید کرد‪ :‬قدرت معنایی‬ ‫جمهوری اس�لامی در حال حاضر بر اساس‬ ‫گفتمان امام و رهبری‪ ،‬مردم‌ساالری دینی‬ ‫و آرمانگرای��ی واقع‌بینان��ه‪ ،‬ایران را به ثبات‬ ‫داخلی رسانده و با تبدیل جمهوری اسالمی‬ ‫به قدرت منطقه‌ای‪ ،‬از س��رمایه مقاومت و‬ ‫گسترش اسالم خواهی در منطقه بهره مند‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وظیفه وزارت امور خارجه‬ ‫به‌عنوان دیده‌بان نظام‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما‬ ‫مصمم هس��تیم سیاس��ت خارجی طراحی‬ ‫ش��ده از س��وی رهبر معظم انق�لاب را به‬ ‫بهتری��ن وجه اجرا کنیم و در اجرای آن‪ ،‬به‬ ‫قدرت الیزال و برتر اله��ی اعتماد داریم‪ ،‬و‬ ‫هیچ قدرتی را ابرقدرت نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫آق��ای ظریف همچنین گف��ت‪ :‬به قدرت‬ ‫مل��ی و توان کارشناس��ی خود ب��اور داریم‬ ‫و براس��اس این باور در مقاب��ل قدرت‌های‬ ‫ظاهری مغلوب نخواهیم شد‪.‬‬
‫خبر خارجی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17- 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫رییس‌جمهوری در هیات دولت‪:‬‬ ‫دولت پرچمدار نقد خواهد بود‬ ‫رییس‌جمهوری با بیان اینک��ه دولت یازدهم پرچمدار‬ ‫انتقاد اس��ت و هیچ کس قادر نیس��ت این پرچم را پایین‬ ‫بی��اورد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مخاطب من در جمله و کلم��ه‌ای که در‬ ‫وزارت امور خارجه بیان کردم نقطه مقابل «شیردل» بود‪،‬‬ ‫نه منتقدین و مخالفین‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی ریاست‌جمهوری‪« ،‬حسن‬ ‫روحانی» روز چهارش��نبه در جلس��ه هیات دولت گفت‪:‬‬ ‫مخاطب من کس��انی بودند که صرف��ا به‌دنبال تخریب و‬ ‫کارش��کنی هستند و مدتی اس��ت که از اتاق فکر به اتاق‬ ‫عملیاتی وارد ش��ده‌اند و بدانند که در برابر تخریب گران‬ ‫سکوتنمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬براس��اس آموزه‌های قرآن‪ ،‬زیر بار ظلم و‬ ‫فشار نمی‌رویم و آنهایی که می‌خواهند به انتخاب مردم و‬ ‫منافع ملی به دالیلی پشت کنند باید بدانند که نظام نیز با‬ ‫آنها صریح سخن خواهد گفت‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬همیشه باید بهترین واژه‌ها‬ ‫را برگزینیم و واژه‌هایمان باید بازدارنده باش��د‪ .‬بر این باور‬ ‫هستیم حتی در برابر تخریب‌کنندگان هم باید از واژه‌های‬ ‫احسن استفاده کرده و بهترین قالب‌ها را برگزینیم‪ .‬روحانی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬ام��ا در عین حال افرادی که بخواهند در‬ ‫مسیر توسعه کشور معضلی بیافرینند‪ ،‬فکر می‌کنم همین‬ ‫موضع‌گیری‌های مقطعی برایشان کافی باشد تا بدانند که‬ ‫از اقدامات آنها مطلع بوده و در مقابل آنها سکوت نخواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی بر ضرورت س��عه صدر الزم در اداره کشور تاکید‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬گروه و اقلیتی وجود دارند که نه منتقد و نه‬ ‫مخالف دولت هستند و در ‪ 9‬الی ‪ 10‬ماه گذشته‪ ،‬مشغول‬ ‫کارش��کنی‪ ،‬اتهامات ناروا و دروغ‌پراکنی هستند که البته‬ ‫دول��ت در مقابل آنها هم صبر و تحمل کرده و باز هم این‬ ‫کار را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬امروز به جایی رس��یده‌ایم‬ ‫که برای حفظ منافع ملی و رفع معضالت و توسعه کشور‬ ‫اگر ببینیم‪ ،‬گروه و اقلیتی در گوشه و کنار از اتاق فکر خارج‬ ‫ش��ده و وارد اتاق عملیاتی ش��ده‌اند‪ ،‬باید بدانند که دولت‬ ‫هم از اقدامات آنها آگاه است و هم در این زمینه جمالت‬ ‫متناسب با تخریب آنها را به کار خواهد برد‪.‬‬ ‫روحانی همچنین با بیان اینکه در یکی‪ ،‬دو روز گذشته‬ ‫عده‌ای هیاهو و س��ر و صدا ب��ه راه انداختند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دوس��تان و اعضای دولت می‌گوی��م بعضی اوقات باید‬ ‫ش��رایطی پیش بیاید تا همه هر چه در دل دارند‪ ،‬بیرون‬ ‫بریزند و در چنین شرایطی می‌توان رسانه‌ها‪ ،‬یاران ضعیف‬ ‫و قوی‪ ،‬موافقین و مخالفین واقعی را بهتر شناخت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت به‌دنبال وحدت‪ ،‬انس��جام‪،‬‬ ‫یکپارچگی و محبت ب��وده و معتقدیم که دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی و قوه قضاییه برای اجرای قوانین و مقررات‬ ‫کش��ور و اجرای سیاست‌های کلی مورد نظر رهبر معظم‬ ‫ل حاشیه‌ای را به‌عنوان‬ ‫انقالب‪ ،‬نباید بگذارند یک عده مسائ ‌‬ ‫ل روز مطرح کنند و بای��د به‌دنبال مطالبات اصلی‬ ‫مس��ائ ‌‬ ‫کشور و مردم باشیم‪.‬‬ ‫رییس دولت تدبیر و امید‪ ،‬حضور و مش��ارکت مردم را‬ ‫سرمایه بزرگ اجتماعی برای کشور دانست و گفت‪ :‬حضور‬ ‫و مشارکت مردم باید حفظ و تقویت شود‪.‬‬ ‫روحانی ادام��ه داد‪ :‬نباید کاری کنیم که این س��رمایه‬ ‫اجتماعی که دستاورد بسیار بزرگی برای نظام است‪ ،‬صدمه‬ ‫ببیند و این س��رمایه اجتماعی را که با هدایت‌ها و بیانات‬ ‫رهبر معظم انقالب تقویت شده باید حفظ و بیش از پیش‬ ‫تقویت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ دولت حتی از انتقادات تند هم استقبال می‌کند‬ ‫وی با یادآوری این که دولت از روز اول از انتقاد استقبال‬ ‫ک��رده و امروز بیش از دیروز و فردا بیش از امروز از انتقاد‬ ‫استقبال می‌کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معتقدیم اگر انتقاد در جامعه‬ ‫نباشد‪ ،‬آن جامعه دچار انحراف شده و حتی ممکن است‬ ‫دچار فساد شود‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری خاطرنش��ان کرد‪ :‬انتق��اد و نقد یک‬ ‫ضرورت و وظیفه است و همان است که در قرآن به‌عنوان‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر بر آن تاکید شده است و همه‬ ‫ما باید نس��بت به یکدیگر آمر به معروف و ناهی از منکر‬ ‫باشیم‪ .‬روحانی یادآور شد‪ :‬از دیدگاه دولت نه‌تنها منتقدین‬ ‫مخصوصا منتقدین دلسوز‪ ،‬عزیز و مورد احترام ما هستند‪،‬‬ ‫بلکه حتی رقبای سیاس��ی که بعضا انتقادشان به شکلی‬ ‫اس��ت که ممکن است تحمل آن س��خت باشد هم مورد‬ ‫احترام بوده و از آن استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری در ادامه سخنان خود همچنین گفت‪:‬‬ ‫دولت نه تنه��ا از انتقادات نماین��دگان محترم مجلس و‬ ‫اساتید دانش��گاه استقبال می‌کند بلکه معتقد است همه‬ ‫مردم اعم از زن و مرد‪ ،‬روستایی و شهری باید نقد کنند و‬ ‫دولت حتی از انتقادات تند هم استقبال می‌کند‪ ،‬به‌ویژه اگر‬ ‫جهت‌گیری آن انتقاد دلسوزانه و سازنده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ امیدواریم نتیجه بررسی مجلس‪ ،‬اعتماد بیشتر به‬ ‫وزیر علوم باشد‬ ‫رییس قوه مجریه در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫به استیضاح وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مجلس ش��ورای اسالمی و نمایندگان محترم‬ ‫مجلس هر ج��ا که در قانون الزم بدانند که س��وال و‬ ‫استیضاح کنند دولت این را حق قانونی آنها دانسته و‬ ‫به آن احترام می‌گذارد و امیدوار اس��ت نتیجه بررسی‪،‬‬ ‫اعتماد بیشتر به وزیر علوم باشد‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬دکتر رضا فرج��ی دانا را فردی الیق‪،‬‬ ‫دانشمند‪ ،‬تحصیلکرده‪ ،‬مدیر و مدبر و با اخالق می‌دانم‬ ‫و امروز بیش از آنچه در روز اول از لیاقت‌های او مطلع‬ ‫بودم‪ ،‬در عمل‪ ،‬ویژگی‌های اخالقی ایشان را بیشتر لمس‬ ‫کردم‪ .‬وی با اشاره به اهمیت دانشگاه و اینکه دانشگاه‬ ‫ل و تحوالت سیاسی و اجتماعی و‬ ‫همیش��ه در مس��ائ ‌‬ ‫حتی در سیاست خارجی پیشرو و پیشگام بوده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دانشگاه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و‬ ‫در یک س��ال گذشته شاهد فضای نشاط و آرامش در‬ ‫دانشگاه‌ها بوده‌ایم‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری اضافه کرد‪ :‬هیچ وق��ت در فضای‬ ‫دانشگاه مانند ‪ 16‬آذر سال گذشته‪ ،‬شاهد چنین فضای‬ ‫آرام ودر عین حال بانش��اطی در دانشگاه‌ها نبوده‌ایم و‬ ‫بدون اینکه فضای تنش و درگیری وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫همه تفکرات‪ ،‬دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردند‬ ‫و این بس��یار ارزشمند است و نشاندهنده آن است که‬ ‫فضای بسیار مناسبی در دانشگاه‌ها حاکم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ امی�دوارم مذاک�رات هس�ته‌ای ب�ه نقط�ه‬ ‫مورد نظر مردم برسد‬ ‫روحانی در زمینه سیاس��ت خارجی نیز یادآور شد‪:‬‬ ‫در یک س��ال گذش��ته گام‌های مهمی هم در موضوع‬ ‫هسته‌ای و مبارزه با تحریم‪ ،‬روابط نزدیک با همسایگان‬ ‫و کش��ورهای منطقه و هم در زمین��ه حضور فعال در‬ ‫اجتماعات و اتحادیه‌های بین‌المللی برداشته و حضور‬ ‫‪3‬‬ ‫فعال خود را در این عرصه‌ها همچنان ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬مذاکرات هسته‌ای به نقطه‌ای‬ ‫که مورد نظر مردم کش��ورمان اس��ت‪ ،‬برس��د که هم‬ ‫حقوق ما بیش از گذشته تثبیت شده و هم تحریم‌های‬ ‫غیرقانونی برای همیشه برداشته شود و بتوانیم روابط‬ ‫نزدیک‌تر و بهتری با دنیا برقرار کنیم‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬دولت در یک سال‬ ‫ل فرهنگی و‬ ‫گذش��ته در عرصه سیاست داخلی‪ ،‬مسائ ‌‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به‌ویژه س�لامت و مقابله با معضالت مهمی‬ ‫ل زیست‌محیطی و نیز رونق‬ ‫مانند کمبود آب و مس��ائ ‌‬ ‫در صنایع و معادن و خدمات کشاورزی‪ ،‬گام‌های مهمی‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ دول�ت ب�ا جدی�ت‪ ،‬مبارزه ب�ا فس�اد را ادامه‬ ‫خواهد داد‬ ‫روحانی همچنین بر جدیت دولت در مبارزه با فساد‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬دولت مبارزه با فساد را شروع کرده و‬ ‫البته به خوبی آگاه است که مبارزه با فساد‪ ،‬عکس‌العمل‬ ‫کسانی که این مبارزه خوشایندشان نیست را به‌دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬اما مبارزه با فس��اد وظیفه و خواست‬ ‫دولت اس��ت و در این راه به‌دنبال این نیستیم که اگر‬ ‫پرونده‌ای وجود دارد آن را در جامعه افش��ا کنیم‪ ،‬بلکه‬ ‫هدف دولت این اس��ت که بیت‌المال‪ ،‬به خزانه کشور‬ ‫بازگردد‪ .‬رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ثبات‪ ،‬آرامش‬ ‫و نش��اط در جامعه و امید به آین��ده برای دولت اصل‬ ‫مهمی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر در پ��ی خروج از رکود و‬ ‫رس��یدن به رونق اقتصادی‪ ،‬انس��جام و وحدت‪ ،‬ثروت‬ ‫ملی و قدرت ملی هستیم‪ ،‬راهی جز حضور‪ ،‬مشارکت‬ ‫و اعتم��اد متقابل دولت و مردم ب��ه یکدیگر و امید به‬ ‫آینده برای اینکه بتوانیم معضالت را پشت سر بگذاریم‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫با حضور در مجلس شورای اسالمی انجام شد‬ ‫گزارش شمخانی درباره غزه‪ ،‬عراق و افغانستان‬ ‫دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی‌‪ ،‬روز‬ ‫گذش��ته در جلسه غیرعلنی مجلس حضور‬ ‫یافت و گزارش��ی را در مورد مس��ائل غزه و‬ ‫عراق و وضعیت افغانستان برای نمایندگان‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سخنگوی هیات‌رییسه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به ارائه‬ ‫گزارش دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در‬ ‫جلسه غیرعلنی چهارشنبه در مورد مسائل‬ ‫منطقه‌ای گف��ت که در جن��گ اخیر غزه‪،‬‬ ‫رژیم صهیونیس��تی خس��ارات بیشتری را‬ ‫متحمل شده است‪.‬‬ ‫بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی صبح‬ ‫امروز در جمع خبرن��گاران پارلمانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬آقای ش��مخانی گ��زارش خوبی را در‬ ‫مورد وضعیت منطقه ارائه کردند که جا دارد‬ ‫از تالش‌های ایشان و همکارانشان صمیمانه‬ ‫تش��کر کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬آقای شمخانی در‬ ‫گ��زارش خ��ود در مورد حض��ور داعش در‬ ‫منطقه‪ ،‬نف��وذش و اینکه ای��ن گروهک از‬ ‫چه نقطه‌ای شروع ش��ده و به چه نقطه‌ای‬ ‫رس��یده گزارش داد؛ مخصوصا حمله اخیر‬ ‫داعش به ایزدی‌ها و منطقه کردستان عراق‬ ‫که متاس��فانه اتفاقات ناهنجاری در زمین ‌ه‬ ‫کودک‌کشی و زن کش��ی در آنجا رخ داده‬ ‫و اینها جزو ددمنشانه‌ترین رفتارها در طول‬ ‫تاریخ به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫این عضو هیات‌رییس��ه مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫در گ��زارش دبیر ش��ورای‌عالی امنیت ملی‬ ‫همچنین عنوان شد که دفاع ‪ 30‬روزه غزه‬ ‫حاصل تالش‌های گذشته بوده و خساراتی‬ ‫که از این محل به رژیم صهیونیس��تی وارد‬ ‫شده قطعا خس��ارات باالتری است‪ .‬به‌رغم‬ ‫این که رس��انه‌های غربی به‌دنب��ال نادیده‬ ‫گرفتن پیروزی حماس و مردم غزه هستند‪،‬‬ ‫ام��ا واقعیت این اس��ت که پی��روزی از آن‬ ‫مردم غزه بوده و مردم توانس��تند به اهداف‬ ‫خود دست یابند‪ .‬نعمتی ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫گزارش آقای شمخانی بیشتر حمالت رژیم‬ ‫صهیونیس��تی متوجه مردم بوده و خصوصا‬ ‫زنان و ک��ودکان قربانی این حمالت بودند‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه گروه‌های دفاع��ی و حماس‬ ‫کمترین آسیب را متحمل شدند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد که عدم اع�لام پیروزی‬ ‫از س��وی رژیم صهیونیس��تی نشان‌دهند ‌ه‬ ‫شکست آنها در جنگ اخیر غزه است‪.‬‬ ‫س��خنگوی هیات‌رییسه مجلس در پاسخ‬ ‫به س��والی دربار ‌ه مخاط��رات داعش برای‬ ‫ای��ران نیز اظه��ار کرد‪ :‬ما از نظ��ر دفاعی و‬ ‫امنیتی آمادگی کامل را داریم و مشکلی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد گزارش ش��مخانی‬ ‫درخص��وص وضعیت افغانس��تان نیز تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اوضاع افغانستان دور از ذهن مجموعه‬ ‫نظام نیس��ت و ما امیدواریم هر چه سریعتر‬ ‫نتایج قانونی انتخابات روشن شود‪.‬‬ ‫نعمتی در پایان گفت که جلسه غیرعلنی‬ ‫مجلس به دعوت هیات‌رییسه و برای تشریح‬ ‫وضعیت عراق و فلسطین و افغانستان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش از بحران عراق‬ ‫دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ضمن تاکید‬ ‫ب��ر حمای��ت ای��ران از اقدام��ات قانونی در‬ ‫مسیر انتخاب نخست‌وزیر جدید این کشور‬ ‫گفت‪ :‬رهبران سیاس��ی شاخص در عراق با‬ ‫سوابق طوالنی مبارزه و جهاد‪ ،‬سرمایه‌های‬ ‫ارزنده‌ای برای هدایت این کشور یکپارچه و‬ ‫متحد به سوی پیشرفت و سعادت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از دبیرخانه ش��ورای‌عالی‬ ‫امنیت مل��ی‪« ،‬عل��ی ش��مخانی» آخرین‬ ‫تح��والت سیاس��ی‪ ،‬دفاع��ی و امنیتی در‬ ‫منطق��ه و ح��وزه بین‌الملل را ب��ا تمرکز بر‬ ‫بحران عراق تش��ریح کرد و به پرسش‌های‬ ‫آنان پاس��خ گفت‪ .‬وی در پایان این جلسه‬ ‫‪ 2‬س��اعته با نمایندگان مجلس در پاس��خ‬ ‫به س��وال خبرنگاران پارلمانی درباره نحوه‬ ‫معرفی نخست‌وزیر جدید این کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تمکین مجموعه گروه‌های سیاسی به‬ ‫رعایت چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده‬ ‫در قانون اساسی این کشور و گام برداشتن‬ ‫در مسیر وحدت و انسجام ملی تنها گزینه‬ ‫موجود در مس��یر حفظ آرامش و اس��تقرار‬ ‫س��ازوکارهای سیاس��ی و اجرای��ی جدید‬ ‫براساس نتایج انتخابات است‪.‬‬ ‫نماینده رهبری و دبیر شورای‌عالی امنیت‬ ‫مل��ی‪ ،‬وجود اخت�لاف نظ��ر و فراهم بودن‬ ‫زمینه‌های قانونی برای پیگیری آن را نماد‬ ‫بارز دموکراس��ی و پویایی فضای سیاس��ی‬ ‫کشور عراق دانست‪.‬‬ ‫شمخانی افزود‪ :‬برخی کشورها که پرونده‬ ‫س��یاه مداخله و دشمنی آنان با مردم عراق‬ ‫از گذشته تاکنون مفتوح است با خبرسازی‬ ‫غیرواقع��ی از تحوالت سیاس��ی ع��راق در‬ ‫تالش هس��تند ب��ا ایج��اد جن��گ روانی‪،‬‬ ‫ش��رایط موجود را در مسیر ناامنی‌هایی که‬ ‫خود عامل وقوع آن در این کش��ور هستند‬ ‫مفهوم سازی کنند‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تاکید بر حمای��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از اقدامات قانونی در مسیر‬ ‫انتخ��اب نخس��ت‌وزیر جدی��د این کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬رهبران سیاس��ی شاخص در عراق با‬ ‫س��وابق طوالنی مبارزه و جه��اد علیه رژیم‬ ‫ص��دام و گروه‌های تروریس��تی و همچنین‬ ‫تالش صادقان��ه برای اعتالی این کش��ور‪،‬‬ ‫س��رمایه‌های ارزن��ده‌ای ب��رای هدایت این‬ ‫کش��ور یکپارچه و متحد به سوی پیشرفت‬ ‫و سعادت هس��تند و به‌طور قطع مجموعه‬ ‫گروه‌ه��ای سیاس��ی و مردم این کش��ور با‬ ‫وقوف کامل به این واقعیت همواره قدردان‬ ‫و حامی آنها خواهند بود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بيانيه وزارت امور خارجه‬ ‫ايران در مورد انتخاب‬ ‫نخست وزير جديد عراق‬ ‫وزارت امور خارجه اي��ران در بيانيه‌اي از انتخاب‬ ‫نخست‌وزير جديد عراق اعالم حمايت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬وزارت ام��ور خارجه ايران در‬ ‫بيانيه‌اي حمايت خود را از گام‌هاي برداش��ته شده‬ ‫در مسير تکميل روند سياسي در عراق اعالم کرد‪.‬‬ ‫متن اين بيانيه به شرح زير است‪:‬‬ ‫«جمهوري اس�لامي اي��ران از مجموعه گام‌هاي‬ ‫برداشته ش��ده در مس��ير تکميل روند سياسي در‬ ‫ع��راق و برگزاري موف��ق س��ومين دوره انتخابات‬ ‫پارلماني اين کشور حمايت نموده و موفقيت‌هاي به‬ ‫دس��ت آمده در تحقق انتخاب روساي ‪ 3‬گانه عراق‬ ‫و طي ش��دن روند تکميل مراحل تش��کيل دولت‬ ‫جديد براساس زمان‌بندي پيش‌بيني شده در قانون‬ ‫اساس��ي اين کشور را به مردم‪ ،‬حکومت و مرجعيت‬ ‫عراق تبريک مي‌گويد‪.‬‬ ‫اص��ول و مباني م��ورد توجه و تاکي��د جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران در خصوص تعيين نخس��ت وزير و‬ ‫تش��کيل دولت جديد عراق از ابت��دا بر مولفه‌هاي‬ ‫قان��ون اساس��ي و قان��ون انتخاب��ات‪ ،‬رهنمودهاي‬ ‫مرجعي��ت عالي و توافق در هم پيماني ملي مبتني‬ ‫بوده است‪ .‬برهمين اساس از تعيين هرچه سريع‌تر‬ ‫اعضاي کابينه توس��ط نخس��ت وزير و طي ش��دن‬ ‫مراح��ل اخ��ذ راي اعتم��اد در مجل��س ملي عراق‬ ‫حمايت مي‌نمايد‪ .‬بديهي اس��ت جمهوري اسالمي‬ ‫ايران همانند گذش��ته کمک‌ها و حمايت‌هاي خود‬ ‫را از دول��ت و مل��ت عراق در مبارزه با تروريس��م و‬ ‫همچنين تقوي��ت ثبات و امنيت آن کش��ور ادامه‬ ‫خواهد داد و از نقش مرجعيت عالي و همه نيروهاي‬ ‫سياس��ي عراق در حفظ وح��دت‪ ،‬حاکميت ملي و‬ ‫تس��ريع در روند تکميل پروژه ش��کل‌گيري دولت‬ ‫جديد قدرداني مي‌نمايد‪».‬‬ ‫شناسایی هویت ‪ 38‬قربانی‬ ‫سقوط آنتونف ‪140‬‬ ‫اجس��اد قربانیان حادثه سقوط هواپیمای «ایران‬ ‫‪ »۱۴۰‬متعلق به ش��رکت هواپیمایی س��پاهان که‬ ‫با ‪ ۴۸‬سرنش��ین به مقصد تهران ‪ -‬طبس‪ ،‬س��اعت‬ ‫‪ ۹:۱۸‬دقیقه یکش��نبه‪ 19 ،‬م��رداد و دقایقی پس‬ ‫از برخاس��تن دچار سانحه ش��د‪ ،‬به خانواده‌هایشان‬ ‫تحویل داده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬به گفته بش��یر نازپرور‪ ،‬مدیرکل‬ ‫پزش��کی قانونی اس��تان تهران‪ ،‬در حادثه س��قوط‪،‬‬ ‫‪ ۳۸‬نفر از سرنش��ینان جان خود را از دس��ت دادند‬ ‫و جانباخت��گان ب��رای شناس��ایی هوی��ت به مرکز‬ ‫تش��خیصی و آزمایشگاهی پزش��کی‌قانونی واقع در‬ ‫کهریزک انتقال یافتند اما به‌دلیل شدت سوختگی‪،‬‬ ‫شناسایی آنها از راه معاینات ظاهری پزشکی ممکن‬ ‫نب��ود و از طری��ق روش «دی‌ان‌ای» تایپین��گ و‬ ‫بررسی ژنتیک شناسایی شدند‪.‬‬ ‫در این رابطه رییس شورای شهر تهران با تاکید بر‬ ‫ل��زوم اجرای طرح انتقال فرودگاه مهرآباد همکاری‬ ‫نهادهای ذی‌ربط برای تبدیل این ایده به یک طرح‬ ‫عملیاتی را ضروری دانس��ت و خواس��تار شناسایی‬ ‫مقصر سقوط آنتونف ‪ 140‬شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬احمد مسجدجامعی شناسایی‬ ‫مقصر اصلی واقعه سقوط هواپیمای آنتونف ‪ 140‬را‬ ‫از دولت خواستار شد و این عمل را نشانه احترام به‬ ‫حق حیات انسان‌ها دانست‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ضمن بیان اینک��ه انتقال فرودگاه‬ ‫مهرآباد در راس��تای تحقق حقوق شهروندی است‬ ‫افزود‪ :‬برای تبدیل این ایده یک طرح عملیاتی الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت‪ ،‬حوزه امنیتی همراه ش��ورای شهر و‬ ‫شهرداری به این مسئله ورود کرده تا چارچوب‌های‬ ‫طرح بررسی شود و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای ش��هر تهران موقعی��ت فرودگاه‬ ‫مهرآباد که درحال حاضر وس��ط منطقه مسکونی و‬ ‫شهری واقع شده و مشکالت و آلودگی‌های زیادی‬ ‫برای س��اکنان این مناطق ایج��اد می‌کند را خالف‬ ‫پروتکل بین‌المللی دانس��ت و اج��رای این طرح را‬ ‫قدم بس��یار مهمی برای شورای ش��هر و شهرداری‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از مرحوم ایزدپن��اه خلبان آنتونف‬ ‫‪ 140‬یادکرد و افزود‪ :‬او باهدایت هواپیما به س��مت‬ ‫مناطق غیرمسکونی ‪،‬فداکاری بزرگی انجام داد و این‬ ‫نش��ان می‌دهد احترام به جان و حیات انسان‌ها در‬ ‫ادبش بود‪ .‬مسجدجامعی با تشکر از رییس‌جمهوری‬ ‫درخص��وص منع پ��رواز آنتونف ‪ 140‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درآینده می‌توان از فضای فرودگاه مهرآباد به‌عنوان‬ ‫فضای ذخیره ش��هری استفاده کرد تا امکانات مورد‬ ‫نیاز ساکنان را در این منطقه ایجاد کنیم‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫تخصيص ‪ 500‬ميليون دالر‬ ‫براي وام ازدواج‬ ‫ايرن�ا ‪ -‬ریي��س کميس��يون اجتماع��ي مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي گفت‪ :‬با برداش��ت ‪ 500‬ميليون‬ ‫دالر از صندوق توس��عه ملي براي اختصاص به وام‬ ‫ازدواج جوانان موافقت شد‪«.‬عبدالرضا عزيزي» روز‬ ‫چهارشنبه در نشست فراکسيون ارتباطات مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬امروز‬ ‫مي‌خواه��م خبر خوبي به جوان��ان بدهم و آن اين‬ ‫است که با برداش��ت ‪ 500‬ميليون دالر از صندوق‬ ‫توس��عه ملي به منظ��ور اختصاص ب��ه وام ازدواج‬ ‫موافقت شد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬قرار است اين موضوع روز يکشنبه‬ ‫در صح��ن علني مجل��س اعالم وصول ش��ده و به‬ ‫احتمال زياد سه‌ش��نبه م��ورد تصويب قرار گيرد تا‬ ‫مش��کل ازدواج جوانان حل ش��ود‪ .‬وي خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ما قبل از تعطيالت دو هفته‌اي مجلس نامه‌اي‬ ‫را با ‪ 252‬امضا تقديم هيات‌رييسه کرديم و خواهان‬ ‫اين برداشت از صندوق توسعه ملي شديم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در آن زمان عده‌اي نظرشان اين بود که‬ ‫اين موضوع خالف برنامه است و از صندوق توسعه‬ ‫ملي نبايد بدون اجازه رهبري برداش��ت کرد‪.‬رييس‬ ‫کميس��يون اجتماعي مجلس همچنين در پاسخ به‬ ‫اظهارات تعدادي از خبرنگاران در خصوص انجمن‬ ‫صنفي روزنامه نگاران گفت‪ :‬انجمن صنفي ربطي به‬ ‫دولت ندارد و خود شما مي‌توانيد يک سازمان مردم‬ ‫نهاد(‪ )NGO‬را به ثبت برسانيد‪.‬‬ ‫وي درب��اره بيم��ه خبرن��گاران نيز اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خبرنگاران زماني که مش��غول به کار هستند تحت‬ ‫پوشش بيمه هستند و در زمان بيکاري هم از بيمه‬ ‫بيکاري اس��تفاده مي‌کنند ضم��ن اين که اگر بيمه‬ ‫تامين اجتماعي داشته باشند بيمه بازنشستگي هم‬ ‫مشمول آنها مي‌ش��ود‪ .‬رييس کميسيون اجتماعي‬ ‫مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا خبرنگاري جزو‬ ‫مش��اغل سخت و زيان‌آور قرار دارد يا نه؟ گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر روزانه ‪ 650‬پرواز عبوري از آسمان ايران‬ ‫انجام مي‌شود اما هنوز مراقبين پروازها مشمول اين‬ ‫قانون نيستند‪ .‬همه دوست دارند تحت پوشش اين‬ ‫قانون قرار بگيرند و طبيعي اس��ت براي کساني که‬ ‫ب��راي مثال در غ��زه‌‪ ،‬مصر‌‪ ،‬افغانس��تان و عراق کار‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬سختي کار بگيرند‪.‬‬ ‫عزيزي اف��زود‪ :‬ام��ا اينکه گفته ش��ده زمان کار‬ ‫به‌صورت متوالي و يا متناوب باش��د‪ ،‬مبنا اين است‬ ‫که هر کس ‪ 7‬هزار س��اعت متوالي و ‪ 9‬هزار ساعت‬ ‫متناوب در اين گونه مش��اغل فعاليت کند‌‪ ،‬سختي‬ ‫کار ب��ه آن تعلق بگيرد‪ .‬وي خط��اب به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬کميسيون اجتماعي بسياري از قوانين معطل‬ ‫را احي��ا کرده که از آن جمل��ه مي‌توان به خدمات‬ ‫رس��اني به ايثارگران و يا الحاق يک تبصره به ماده‬ ‫‪ 190‬قانون سپاه پاسداران اشاره کرد‪.‬‬ ‫وي از خبرنگاران خواس��ت مطالب��ات خود را به‬ ‫ص��ورت مکتوب به کميس��يون اجتماعي بدهند تا‬ ‫کميت��ه ارتباطات کميس��يون اجتماع��ي با حضور‬ ‫اصحاب رسانه اين مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫استيضاح كنندگان بزودي‬ ‫توسط ملت استيضاح خواهندشد‬ ‫ايلن�ا‪ -‬يك نماينده س��ابق مجلس با بيان اينكه‬ ‫اس��تيضاح‌كنندگان با اس��تيضاح وزير علوم اندك‬ ‫وجهه خود در نزد ملت را از دست مي‌دهند‪ ،‬تاكيد‬ ‫كرد‪ :‬البته اين افراد در س��ال آتي توسط ملت ايران‬ ‫استيضاح خواهند شد و ملت كه اعمال آنها را رصد‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬رفتارشان را نخواهند بخشيد‪.‬‬ ‫داريوش قنبري درخصوص اس��تيضاح وزير علوم‬ ‫گفت‪ :‬اس��تيضاح آقاي فرجي‌دانا كامال سياسي و به‬ ‫دلي��ل تقابل طيف اقليت افراط��ي با دولت يازدهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬افراطيون عزمشان را جزم كرده‌اند‬ ‫تا دولت را در راس��تاي اس��تيفاي حق��وق ملت با‬ ‫مشكل روبه‌رو س��ازند و شمشير را از رو كشيده‌اند‬ ‫و چون در يك س��ال گذشته احس��اس مي‌كردند‬ ‫كه اگر اقدام اينچنيني انجام دهند ممكن اس��ت با‬ ‫واكنش افكار عمومي روبه‌رو شوند‪ ،‬سكوت كردند و‬ ‫حال‪ ،‬تقابل مستقيم را كليد زده‌اند‪.‬‬ ‫رايزني اش��تون ب��راي برگزاري نشس��ت وزراي‬ ‫خارجه اتحاديه اروپا درمورد عراق‬ ‫ايرنا‪ -‬س��خنگوي «کاترين اش��تون» مس��ئول‬ ‫سياست خارجي اتحاديه اروپا روز چهارشنبه گفت‬ ‫که وي در حال رايزني براي برگزاري نشست وزراي‬ ‫امور خارجه اين اتحاديه در مورد عراق است‪.‬‬ ‫خبرگ��زاري فرانس��ه از بروکس��ل گ��زارش داد‪،‬‬ ‫به گفته س��خنگوي اش��تون در پي اع�لام آمادگي‬ ‫فرانس��ه و ايتاليا براي شرکت در نشستي به منظور‬ ‫بررسي درخواس��ت مقام‌هاي اقليم کردستان عراق‬ ‫براي دريافت س�لاح‪ ،‬وي آماده اس��ت تا نشست را‬ ‫در روزه��اي باقي مانده همي��ن هفته برگزار کند و‬ ‫اکنون مش��غول رايزني با کشورهاي عضو در مورد‬ ‫امکان برگزاري و همچنين زمان دقيق جلسه است‪.‬‬ ‫خبر برگزاري اين نشست در حالي اعالم مي‌شود‬ ‫که (چهارشنبه) «فرانس��وا اوالند» رييس‌جمهوري‬ ‫فرانس��ه از ارس��ال س�لاح ب��راي مقام‌ه��اي اقليم‬ ‫کردس��تان عراق به منظور مقابله ب��ا اعضاي گروه‬ ‫تروريستي داعش خبر داده بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دیپلماسی‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪ 17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سيدحسن خميني خطاب به دستگاه ديپلماسي‪:‬‬ ‫تجديد بيعت وزير خارجه‬ ‫و سفراي ايران با امام(ره)‬ ‫وزير و معاونان وزارت امورخارجه‪ ،‬سفيران و‬ ‫روساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسالمي ايران‬ ‫با حض��ور در حرم مطه��ر بنيانگذار جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران‌‪ ،‬به مقام شامخ بلند امام راحل‬ ‫اداي احترام کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬نوه امام خميني در ديدار‬ ‫ب��ا وزير امور خارجه و س��فراي ايران در خارج‬ ‫کش��ور در مراس��م تجديد بيعت با آرمان‌هاي‬ ‫بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رضاخان در بازديد از يک پادگان ارتش از يک‬ ‫فرمانده نظامي پرس��يد‪ ،‬اگر متفقين به ايران‬ ‫حمله کنند‪ ،‬چند روز مي‌توانيم مقاومت کنيم؟‬ ‫آن فرمان��ده نظامي در پاس��خ گفت «صحبت‬ ‫روز نيست بفرماييد که چند ساعت؟» و وقتي‬ ‫از اين فرمانده نظام��ي پس از خروج رضاخان‬ ‫پرس��يدند؛ چرا آن قدر تلخ پاس��خ دادي؟ در‬ ‫پاس��خ گفت که «من ش��يرين س��خن گفتم‪،‬‬ ‫چراکه س��خن از چند دقيقه اس��ت»‪ .‬اين در‬ ‫حالي اس��ت که ارتش همين کشور در دوران‬ ‫دفاع مقدس در مقابل همه قدرت‌هاي نظامي‬ ‫برتر جهان ايستاد‪.‬‬ ‫ي��ادگار امام در تحليل دلي��ل تفاوت اين دو‬ ‫عملکرد گف��ت‪ :‬يک ارتش هنگام��ي مي‌تواند‬ ‫پيروز باشد که ريشه‌هايش در خانه‌هاي مردم‬ ‫باش��د‪ .‬در واقع ارتش مانند کوه يخ اس��ت که‬ ‫تنها بخش کوچکي از آن ديده مي‌ش��ود و به‬ ‫شرطي توفيق مي‌يابد که عمق آن تا روستاها‬ ‫برود‪ .‬س��ربازي که در جبه��ه مي‌جنگد وقتي‬ ‫ب��ه درس��تي مي‌جنگد که مادرش در روس��تا‬ ‫براي��ش آش نذري بپزد‪ .‬ق��واي نظامي زماني‬ ‫پيروزمندان��ه به پيش مي‌رود که يکايک مردم‬ ‫در گوشه گوشه خانه‌ها پشتيبان او باشند‪.‬‬ ‫سيدحسن خميني‪ ،‬سياست خارجي کشور‬ ‫اي��ران را همانند ارتش دانس��ت و گفت‪ :‬يکي‬ ‫از ش��روط توفي��ق س��ربازان عرصه سياس��ت‬ ‫خارجي پيوندي اس��ت که بايد با مردم داشته‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫از حرف و حديث‌ها نترسيد‬ ‫باش��ند‪ .‬هدفي که در راستاي خواست عمومي‬ ‫مردم باش��د‪ ،‬زبان س��ربازان ارتش سياس��ت‬ ‫خارج��ي را ب ُ ّرا و کالمش��ان را ناف��ذ مي‌کند‪.‬‬ ‫چنين ديپلماتي وقتي پش��ت ميز مي‌نشيند‪،‬‬ ‫مس��تظهر به يک ملت اس��ت‪ .‬وي يادآور شد‪:‬‬ ‫بسياري از ديپلمات‌ها در ابتداي انقالب چيزي‬ ‫نمي‌دانستند‪ ،‬حتي ش��ايد زبان کشوري را که‬ ‫سفير آن ش��ده بودند‪ ،‬بلد نبودند اما تيغ بران‬ ‫و توانايي باال داش��تند‪ ،‬چون مستظهر به يک‬ ‫انديشه تقويت شده و ملتي به پا خواسته بودند‪.‬‬ ‫ريشه توانمندي سياست خارجي در پشتيباني‬ ‫مردم است‪ .‬بس��يار مهم است که مردم کوچه‬ ‫و ب��ازار ش��ما را دعا کنند و تالش ش��ما را در‬ ‫راس��تاي منافع خودش��ان بدانند‪ .‬اين سرمايه‬ ‫بحم��داهلل در وزارت امور خارج��ه وجود دارد؛‬ ‫بنابراين اين را دس��ت‌کم نگيريد‪ .‬سيدحس��ن‬ ‫خميني با بيان اينکه «پشتيباني قاطبه مردم‬ ‫از توانمن��دي و کارک��رد وزارت ام��ور خارجه‬ ‫انتظاره��ا را از آنها چند برابر مي‌کند»‪ ،‬خطاب‬ ‫ب��ه حاضران تأکي��د کرد‪ :‬بدانيد که سياس��ت‬ ‫خارجي دولت جدي��د در جامعه مورد توجه و‬ ‫قابل قبول اس��ت و ش��ما بايد اين را به عنوان‬ ‫يک عامل مهم لمس کنيد‪.‬‬ ‫ن��وه ام��ام راحل دومي��ن عامل پي��روزي را‬ ‫شجاعت دانست و افزود‪ :‬معروف است که يک‬ ‫س��رباز عمري بر سر سفره مردم نان مي‌خورد‪،‬‬ ‫تا اگر روزي الزم شد‪ ،‬براي مردم جان دهد‪ .‬هر‬ ‫سربازي در هر نقطه‌اي به شرطي نانش حالل‬ ‫است که اگر روزي که دشمن حمله کرد‪ ،‬فکر‬ ‫جان خود نباش��د‪ .‬در حوزه ديپلماس��ي‪ ،‬يک‬ ‫کارشناس سياس��ت خارجي اگر از هر حرف و‬ ‫حديثي که وجود دارد‪ ،‬ترسيد نان خود را حرام‬ ‫کرده است‪ .‬يک ديپلمات روزي که به تصميم‬ ‫رس��يد و مصلح��ت را در آن تصميم ديد‪ ،‬بايد‬ ‫تصميم خود را اجرايي کند؛ بنابراين شرط دوم‬ ‫توفيق ارتش در جنگ و ديپلمات در سياست‬ ‫خارجي شجاعت است‪.‬‬ ‫وي خط��اب به س��فراي اي��ران در خارج از‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬مراقب باشيد اگر به نتيجه‌اي‬ ‫رسيديد و تصميم گرفتيد‪ ،‬نترسيد‪ .‬کسي که از‬ ‫حرف و حديث و سخن و هوچي‌گري مي‌ترسد‪،‬‬ ‫ش��أنيت الزم را ن��دارد‪ .‬تصميم اگر درس��ت‪،‬‬ ‫مطابق انديشه صحيح و تحليل مناسب باشد‪،‬‬ ‫بايد براي اجراي آن ش��جاعت داش��ته باشيد‪.‬‬ ‫سيدحسن خميني‪ ،‬س��ومين عامل پيروزي را‬ ‫ايمان دانس��ت و افزود‪ :‬مرحوم شهيد مطهري‬ ‫زماني که از پاريس به ايران بازگشت‪ ،‬گفت من‬ ‫در ام��ام ‪ 4‬ايمان ديدم؛ ايمان به خدا‪ ،‬ايمان به‬ ‫مردم‪ ،‬ايمان به هدفش و ايمان به راهش‪.‬‬ ‫وي ب��ا تأکيد بر اينکه «ايمان عامل بس��يار‬ ‫مهمي اس��ت»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به راهي که در آن‬ ‫حرکت مي‌کنيد و هدفي که انتخاب مي‌کنيد‬ ‫ايمان داشته باشد‪ .‬معروف است که مي‌گويند‬ ‫اگر وکيل��ي در ابتدا به اين نتيجه رس��يد که‬ ‫پرونده‌اي س��الم نيست‪ ،‬نبايد قبول کند؛ شما‬ ‫سربازان سياست خارجي نماينده کاري باشيد‬ ‫که به س�لامت آن ايمان داريد‪ .‬اخالق تنها در‬ ‫ش��خصيت حقيقي انس��ان‌ها صدق نمي‌کند‪،‬‬ ‫ش��خصيت حقوقي نيز نيازمند اخالق اس��ت‪.‬‬ ‫يادگار ام��ام با بيان اينکه «م��ردم به فرزندان‬ ‫خودش��ان در دستگاه سياست خارجي اعتماد‬ ‫دارن��د و اين س��رمايه کمي نيس��ت»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دوس��تان م��ا در وزارت خارج��ه باي��د تالش‬ ‫کنن��د تا ايم��ان را در مجموعه تقويت کنند و‬ ‫س��طح دانش خود را ارتقا دهند‪ .‬وي با تأکيد‬ ‫بر لزوم مس��ئوليت‌پذيري دستگاه ديپلماسي‪،‬‬ ‫تأکيد کرد‪ :‬شجاعت داشته باشيد و مسئوليت‬ ‫تصميم��ات خ��ود را بپذيريد‪ .‬م��ردم به دولت‬ ‫اعتماد کرده‌اند‪ .‬نم��و ِد آن هم محبوبيت آقاي‬ ‫ظريف اس��ت‪ .‬اين اعتماد مردم به شما از يک‬ ‫س��و مهم‌ترين سرمايه اس��ت و از سوي ديگر‬ ‫برايتان مسئوليت ايجاد مي‌کند‪ .‬مقبوليت شما‬ ‫چيزي اس��ت که مردم به شما داده‌اند‪ ،‬ما بايد‬ ‫اين س��رمايه را در راس��تاي منافع ملي صرف‬ ‫کني��م‪ .‬وزير ام��ور خارجه ني��ز در ابتداي اين‬ ‫ديدار با بيان اينکه «براي مس��ئوالن سياست‬ ‫خارجي جمهوري اسالمي افتخار بزرگي است‬ ‫که به زيارت حرم مطهر حضرت امام و مرحوم‬ ‫حجت‌االسالم حاج سيداحمد آقا و همين طور‬ ‫اعضاي بيت ش��ريف امام نائل شده‌اند»‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫آنچه به ما خودب��اوري و توان حضور فعال در‬ ‫صحنه بين‌الملل��ي را داده اس��ت‪ ،‬چيزي جز‬ ‫مکتب و روش حضرت امام نيست‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظريف ادام��ه داد‪ :‬امام احياگر‬ ‫اس�لام در قرن حاض��ر بود که به م��ردم روح‬ ‫خودب��اوري و اعتماد به نف��س را اعطا کرد‪ .‬بر‬ ‫اين اساس ملت بزرگ با اتکاي به تعاليم اسالم‬ ‫و موهبت بزرگ رهبري و واليت که امروز هم‬ ‫دنباله‌رو خط راس��تين امام هستند‪ ،‬مي‌توانند‬ ‫در همه صحنه‌ها به موفقيت دس��ت يابند‪ .‬وي‬ ‫در پاي��ان تاکيد کرد‪ :‬از اين مس��ير اس��ت که‬ ‫امکان حضور فعال‪ ،‬بدون واهمه‪ ،‬ترس‪ ،‬نگراني‬ ‫و دلواپس��ي در همه صحنه‌هاي بين‌المللي به‬ ‫فرزندان امام و انقالب داده ش��ده است‪ .‬ما اين‬ ‫افتخار را در جهان اس�لام داريم که خودباوري‬ ‫خودمان را مرهون امام هس��تيم‪ .‬افتخار ما اين‬ ‫اس��ت که خودمان را دنباله‌رو امام و مس��ير او‬ ‫بداني��م و اميدواريم که بتوانيم در مقابل امام و‬ ‫شهدا سربلند باشيم‪.‬‬ ‫الریجانی در همایش سفیران‪:‬‬ ‫مجلس حامی مذاکرات هسته‌ای‌است‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر ارتباط‬ ‫هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی با همسایگان گفت‪ :‬در‬ ‫مجلس فضای کلی حمایت از وزارت خارجه به‌خصوص‬ ‫در بحث هسته‌ای است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی الریجانی رییس مجلس شورای‬ ‫اسالمی در همایش روس��ای نمایندگی‌های جمهوری‬ ‫اس�لامی در خارج از کشور که دیروز در دفتر مطالعات‬ ‫سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬از ظریف‬ ‫و دس��تگاه دیپلماس��ی و س��فرا که این روزها کارهای‬ ‫ارزشمندی انجام می‌دهند تشکر می‌کنم‪ .‬آقای ظریف‬ ‫به خاطر مس��ائل هسته‌ای این روزها سرش شلوغ است‬ ‫و همچنین به علت مس��ائل منطق��ه‌ای بار زیادی را به‬ ‫دوش می‌کشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور اقتضا‬ ‫می‌کند از دیپلماسی فعالی برخوردار باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه کار حرفه‌ای را دنب��ال می‌کند و وضعیت‬ ‫وزارت خارجه به‌عنوان یک وزارتخانه استراتژیک امروز‬ ‫اهمیت بیشتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی از ارزیابی از شرایط‬ ‫داخلی کش��ور گفت‪ :‬در بعد سیاست داخلی همگرایی‬ ‫در کشور بهتر شده است و شرایط هموارتر و روابط قوا‬ ‫صمیمانه‌تر و سنجیده‌تر شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته آرا و نظرات متفاوت اس��ت و گاهی‬ ‫نظرات تند اس��ت که این طبیعی اس��ت اما آرامش در‬ ‫داخل بیشتر شده است‪.‬‬ ‫الریجان��ی ادامه داد‪ :‬ب��ا مجموعه ش��رایط منطقه و‬ ‫نابس��امانی‌های اقتصادی در داخل باید از خیل مسائل‬ ‫فرعی گذشت و به اجماع داخلی بهای بیشتری داد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روند سیاس��ت داخلی مثبت اس��ت و‬ ‫اجماع داخلی در بحث هسته‌ای دیده می‌شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس با اش��اره ب��ه اینکه در بخش اقتصادی‬ ‫در بعض��ی امور رو به پیش��رفت هس��تیم اما در بعضی‬ ‫نقاط نواقصی دیده می‌شود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در کل به سمت‬ ‫اص�لاح امروز اقتصادی پیش می‌رویم و وضعیت به هم‬ ‫ریخته گذش��ته در حال اصالح است‪ .‬در موضوع تورم‪،‬‬ ‫سیاست‌های دولت و مجلس تا حد خوبی جواب داده و‬ ‫شتاب تورم کنترل شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه بحث هدفمندی یارانه‌ه��ا و با بیان‬ ‫اینکه در این بخش گام‌های نظام یافته‌ای برداشته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بی‌انضباطی قبل��ی در بخش یارانه‌ها رفع‬ ‫ش��ده و منابع ب��رای هدفمندی یارانه‌ه��ا تا حد زیادی‬ ‫معادل آن چیزی است که خرج می‌شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با مثبت دانس��تن‬ ‫عملکرد دولت در وضعیت بهداشت گفت‪ :‬تا حد زیادی‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی شده و نوسانات‬ ‫غیرقابل کنترل مرتفع شده است و شاهد ثبات در نرخ‬ ‫ارز هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی در زمینه رکود در بازار به‌ویژه در حوزه‬ ‫صنعت با مس��ائل ج��دی روبه‌رو هس��تیم که تا حدی‬ ‫کم‌کاری در این حوزه وجود دارد و بانک‌ها باید نواقص‬ ‫خود را در این زمینه رفع کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه مس��ئل ‌ه کمب��ود آب و ع��دم آب‬ ‫آش��امیدنی در ‪ 6000‬روس��تای کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬باید برای مسئل ‌ه کمبود آب راه‌حل‌های جدی را‬ ‫پیگیری کرد و برای روستاها منابع قابل توجهی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که مقام معظم رهبری نیز با آن مساعدت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫الریجانی به‌فربه ش��دن بی‌رویه بخش‌ه��ای اجرایی‬ ‫کش��ور اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬همچنان با گس��ترش‬ ‫بخش‌های اجرایی روبه‌رو هستیم که البته در این دولت‬ ‫تا حدی کنترل شده است‪.‬‬ ‫وی به موانع زیاد پیش روی تولید اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید تاالرهای گفت‌وگویی بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫تعبیه شود‪ ،‬وضعیت بیکاری در کشور عوارض اجتماعی‬ ‫بسیاری به وجود می‌آورد که باید با آن مبارزه کرد‪.‬‬ ‫ریی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ا ی��ادآوری‬ ‫پیشرفت‌های علمی صورت گرفته در کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای توسعه بخش علمی سازوکارهای خوبی در مجلس‬ ‫تصویب ش��ده است که متاس��فانه در اجرا با مشکالتی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬باید دانش��گاه‌ها به بخش صنعت و تولید‬ ‫متصل شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش امنیت داخلی کش��ور باید به‬ ‫مس��ائل امنیت اجتماعی ازجمله سرقت‌های مسلحانه‬ ‫و تجاوز به عنف توجه بیش��تری کرد و نس��بت به این‬ ‫پدیده‌ها حس��اس بود‪ ،‬برخی تحرکات جزئی در امنیت‬ ‫داخلی کش��ور وجود دارد که خوشبختانه اشراف خوبی‬ ‫روی آنهاست‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه الریجان��ی‪ ،‬بای��د در بخ��ش فرهنگ��ی‬ ‫س��ازمان‌یافته‌تر عمل کنیم و نواقص بس��یاری در این‬ ‫حوزه وجود دارد که باید برطرف شود‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به سیاس��ت‬ ‫خارجی اشاره و برخی چالش‌های این حوزه را برشمرد‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬مسائل منطقه‌ای و آشوب‌های پیرامون آن‬ ‫و برخی رقابت‌هایی که شکل می‌گیرد باید مورد توجه‬ ‫خاص قرار گیرد‪.‬‬ ‫ریی��س مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه در‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران مذاکرات هس��ته‌ای را جدی‬ ‫دنب��ال می‌کند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬وزارت ام��ور خارجه در‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای با یک وزن‌گذاری زیادی وارد شد و‬ ‫گام‌های اولیه را برداشت اما مهم مذاکرات بعدی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مذاکرات هس��ته‌ای در داخل همچنان‬ ‫ی��ک موضوع جدی اس��ت‪ .‬البته منط��ق ایران منطقی‬ ‫معتدل و روش��ن است و چارچوب‌های ذهنی ما از یک‬ ‫عقالنیت برخوردار اس��ت‪ .‬در بحث غنی‌سازی و رآکتور‬ ‫آب سنگین اراک ‪ 5+1‬نباید دنبال بهانه‌جویی باشد و با‬ ‫این بهانه‌جویی‌ها حرف‌های نامعقولی بزند‪.‬‬ ‫الریجانی با اشاره به بحث‌های صورت گرفته پیرامون‬ ‫تاسیس��ات هس��ته‌ای فردو گفت‪ :‬حساسیت ‪ 5+1‬برای‬ ‫ما ابهام‌آمیز ش��ده اس��ت‪ .‬اگر مقصود این است که چرا‬ ‫ما تاسیسات هس��ته‌ای فردو را در یک جای امن ایجاد‬ ‫کرده‌ایم برای تهدیدهایی اس��ت ک��ه از جانب غربی‌ها‬ ‫می‌ش��ود وگرنه درهای فردو به روی بازرسان آژانس باز‬ ‫بوده و کسی جلوی آنها را نگرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ‪ 5+1‬در مذاکرات هسته‌ای جدی باشد‬ ‫کلیات مس��ئل ‌ه هس��ته‌ای در زمان کوتاه‌تری قابل حل‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به شرایط‬ ‫منطق��ه‌ای گف��ت‪ :‬در ط��ول یک ق��رن اخی��ر بعد از‬ ‫جنگ‌های جهانی اکنون ش��رایط متفاوتی حاکم شده‬ ‫و مردم منطقه به‌دنبال هویت اس�لامی هس��تند و این‬ ‫نتیجه سال‌ها توطئه‌گری غربی‌ها در منطقه است‪.‬‬ ‫الریجانی ادامه داد‪ :‬دنیا باید قبول کند قدرت اسالمی‬ ‫و فناوری جهان اس�لام تغییر ک��رده‪ ،‬اما گاهی غربی‌ها‬ ‫بحران‌آفرینی می‌کنند‪ ،‬البته تندروی‌ها همیشه بوده و‬ ‫اشکال کار این است که به رفتار مسلحانه روی آورده‌اند‪.‬‬ ‫الریجان��ی با بیان اینک��ه این مس��ئل ‌ه از ‪ 2‬بعد قابل‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید به تفاوت‌های فکری‬ ‫شکل گرفته توجه ویژه‌ای کرد و تئوری امام درخصوص‬ ‫وح��دت عالم اس�لام باید به‌ط��ور جدی دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫برخورد تاکتیکی کردن با تروریستم بزرگ‌ترین خطای‬ ‫استراتژیک است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اوباما ک��ه این روزها نگران کردها ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ببیند وقتی که در س��وریه اهل سنت‪ ،‬مسیحی‬ ‫و علوی‌ها کشته شدند‪ ،‬سکوت کرد و حتی کمک‌هایی‬ ‫از پش��ت نیز به تروریست‌ها نمود‪ .‬در عراق و در موصل‬ ‫نیز کردها‪ ،‬سنی‌ها‪ ،‬ایزدی‌ها کشته شدند و اوباما کاری‬ ‫نکرد‪ .‬چه شده که یک مرتبه هوشیاری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش با اشاره به اولویت‌بندی‌ها در حوزه دیپلماسی‬ ‫گف��ت‪ :‬این حرف رییس‌جمه��وری را تایید می‌کنم که‬ ‫باید حوزه اقتصادی در بخش دیپلماسی پررنگ‌تر شود‪.‬‬ ‫همس��ایگان برای ما اولویت دارند و من تاکید می‌کنم‬ ‫با توجه به ش��رایط در صحنه بین‌الملل��ی‪ ،‬نقش ایران‬ ‫پررنگ‌تر و ارتباط ما با همس��ایگان جدی‌تر از گذشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توصیه من این است که با توجه به شرایط‬ ‫امروز در بخش‌های مختلف بسته‌های دیپلماتیک تهیه‬ ‫کنیم و هرچه این بسته‌ها وسیع‌تر شود قدرت مانور ما‬ ‫بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫الریجان��ی در پایان با بیان اینک��ه در مجلس فضای‬ ‫کلی حمایت از وزارت امور خارجه به‌خصوص در بحث‬ ‫مس��ئل ‌ه هسته‌ای است‪ ،‬گفت‪ :‬در مجلس ما از مذاکرات‬ ‫هسته‌ای حمایت کرده اما با چارچوب‌های الزم نظارت‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬
‫اقتصاد‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪ 17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پوشش‌های جدید بیمه‌ای برای صنعت‬ ‫رکود بورس مزمن شد‬ ‫اهداف مشترک بورس کاال و دولت‬ ‫ابراهیم رزاقی‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد‬ ‫توليد‪ ،‬حلقه گم شده خروج از رکود تورمي‬ ‫بخش مولد اقتصاد در بسته سياستي کمرنگ است‬ ‫سميرا کرمي ـ گروه اقتصاد‪ :‬در شرايط رکودي‬ ‫اقتصاد ايران‪‌،‬کمتر کس��ي پيدا می‌ش��ود که از اهميت‬ ‫نقش کليدي توليد در اقتصاد کشور مطلع نباشد‪ .‬توليد‬ ‫بايد ب��ه صدر برنامه‌ه��اي دولت منتقل ش��ود‪ .‬تقويت‬ ‫بخش مولد اقتصاد‌‪ ،‬اصلي‌تري��ن راهکار خروج از رکود‬ ‫است‪ .‬حمايت از توليد در واقع حمايت از اشتغال است‪.‬‬ ‫در س��ايه اش��تغال‪ ،‬بخش تقاضاي اقتص��اد به جنبش‬ ‫درمي‌آيد‪ ،‬اما جايگاه توليد در بس��ته سياستي دولت از‬ ‫موارد چالش‌انگيز اين بسته است‪.‬‬ ‫انتظار می‌‌رفت بسته سياستي دولت جامع باشد اما جاي‬ ‫خالي اش��تغال و کمرنگي نقش توليد بزرگترين انتقادي‬ ‫است که می‌تواند مورد بازبيني قرار گيرد‪ .‬همچنين طرف‬ ‫عرضه‪ ،‬طرف فراموش شده بسته سياستي است که با توجه‬ ‫به جنس رکود اخير اقتصاد ايران می‌‌تواند موجب کندي‬ ‫فرآين��د خروج از رکود تورمي ش��ود‪ .‬اگر ب��ه آمار ‪ 3‬ماهه‬ ‫منتشر شده توس��ط بانک مرکزي در آخرين سال دولت‬ ‫دهم و نخستین سال عملکرد دولت يازدهم‪‌،‬درخصوص‬ ‫شاخص‌هاي مرتبط با توليد و صنعت و بخش‌هاي مختلف‬ ‫اقتص��ادي نگاه��ي بيندازي��م‪ ،‬می‌‌بينيم ک��ه در تک‌تک‬ ‫ش��اخص‌هاي انتخاب ش��ده در جدول‌‪ ،‬روند رو به رشد و‬ ‫صعودي قابل مالحظه‌اي ش��کل گرفته است‪ .‬با توجه به‬ ‫آمار می‌‌توان خروج از رکود را پيش‌بيني کرد اما س��رعت‬ ‫خروج از رکود‪ ،‬از ديگر موضوعات مهم اقتصاد ايران است‬ ‫که بايد مورد توجه قرار گيرد‪ .‬براي بررسي جايگاه توليد و‬ ‫اشتغال در سياست‌هاي اخير دولت‪ ،‬براي خروج غيرتورمي‬ ‫از رکود‪ ،‬به سراغ چند نفر از اقتصاددانان رفته و به بررسي‬ ‫موضوع از ديد آنها پرداختيم‪.‬‬ ‫‹ ‹سياست‌هاي کارشناسانه‬ ‫به��روز احمدي‪ ،‬مدرس اقتصاد‪ ،‬درخصوص‬ ‫نقش توليد در بسته سياستي خروج اقتصاد‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫تو‌گو با‬ ‫از رکود در گف ‌‬ ‫در اين رابطه دو موضوع مهم است‪ ،‬اول اينکه آيا نقش‬ ‫توليد در بس��ته سياستي کمرنگ بوده يا نه؟ دوم اينکه‬ ‫آيا آنچه که در بسته سياستي براي تحرک بخش توليد‬ ‫و صنعت آورده شده است‪ ،‬خوب و کارا است يا غيرکارا‪.‬‬ ‫درخصوص کارآيي آنچه که به عنوان محرک‌هاي بخش‬ ‫توليد و صنعت در بسته سياستي درج شده است‪ ،‬بايد‬ ‫گفت؛ اين بخش از بس��ته سياس��تي بس��يار درست و‬ ‫کارشناسانه طراحي شده است‪.‬‬ ‫وي همچنين تش��ريح می‌کند‪ :‬اين بس��ته سياستي‬ ‫براي کوتاه مدت طراحي ش��ده و زمان و مهلت اجراي‬ ‫آن ‪ 18‬ماه اس��ت‪ .‬اين م��دت اندک براي تحرک بخش‬ ‫توليد که يک بخش زيرس��اختي و زيربنايي در اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬نياز به زمان بیشتری دارد‪ .‬ش��ايد به اين علت‬ ‫اس��ت که نقش توليد در بسته سياستي کمرنگ اطالق‬ ‫می‌‌ش��ود‪ .‬در سياست کوتاه‌مدت نمي‌توان به تمام ابعاد‬ ‫توليد پرداخت بنابراين با توجه به لزوم تسريع خروج از‬ ‫رکود‌‪ ،‬سياست‌هاي درج شده در بسته سياستي‪‌،‬کوتاه‬ ‫مدت است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزار پولي غيرقابل استفاده‬ ‫احم��دي در ادامه می‌‌گويد‪ :‬با توجه ب��ه کوتاه مدت‬ ‫بودن برنامه‪‌،‬همچنين شرايط حاد تورمي کشور‪‌،‬از ابزار‬ ‫پولي براي خروج از رکود استفاده نشده است‪ .‬ابزار پولي‬ ‫براي تحرک توليد و خروج از رکود کاراتر هستند اما به‬ ‫صراحت در بسته سياستي هم آمده است که در بخش‬ ‫عرضه اقتصاد مشکالتي وجود دارد که نمي‌توان از ابزار‬ ‫پولي براي به تحرک درآوردن اين بخش استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل خارجي و توليد صادرات محور‬ ‫اي��ن مدرس اقتصادي در ادام��ه بيان می‌‌کند‪ :‬راهکار‬ ‫اقتصاددانان طراحي‌کننده بس��ته سياس��تي‪ ،‬تاکيد بر‬ ‫ص��ادرات براي رون��ق اقتصاد و افزاي��ش ارزش افزوده‬ ‫توليدي کش��ور بوده اس��ت‪ .‬در واقع بايد گفت‪ ،‬برنامه‬ ‫اصلي س��مت توليد‪ ،‬کاهش تورم و منطقي شدن سود‬ ‫تسهيالت است که به خاطر ترس از دامن زدن به تورم‬ ‫بيشتر‪ ،‬از ابزارهاي مالي براي رونق اقتصاد استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده صادرکنن�دگان از گش�ايش اعتب�ار‬ ‫خارجي‬ ‫ابراهي��م بهادراني‪ ،‬دبيرکل ات��اق تهران نيز‬ ‫درخصوص صادرات در بسته سياستي اظهار‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬ضروري است که ساز و کاري‬ ‫فراهم ش��ود تا فعاالن اقتصادي ک��ه در حوزه صادرات‬ ‫فعال هس��تند بتوانند از گشايش اعتبار دريافت شده در‬ ‫خارج‪‌،‬در داخل کش��ور اس��تفاده کنند‪ .‬وي همچنين‬ ‫درخصوص اصالحات بسته سياستي معتقد است‪ :‬قبل از‬ ‫هر چيزي بايد اولويت سياس��ت‌ها براي اجرا مش��خص‬ ‫ش��ود‪ ،‬س��پس باي��د زمان��ي براي اج��راي ه��ر يک از‬ ‫سياست‌هاي مندرج در بسته‪ ،‬در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم بهبود فضاي کسب و کار‬ ‫يکي ديگر از پيشنهادات بهادراني براي رونق اقتصاد‪،‬‬ ‫بهبود فضاي کسب و کار و حذف تدريجي قيمت‌گذاري‬ ‫دولت��ي تا پايان س��ال ‪ 1393‬اس��ت‪ ،‬البت��ه اين طرح‬ ‫مشمول کاالهاي اساسي و انحصاري نمی‌شود‪.‬‬ ‫وي همچنين معتقد اس��ت‪ :‬باید فهرس��ت کاالهاي‬ ‫اساسي و انحصاري اعالم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر نوع مصرف وام‬ ‫بهادراني درخصوص نظارت بر مصرف تسهيالت بيان کرده‬ ‫است‪ :‬در بخش سياست‌هاي بانکي و اعتباري و در بند‪ 3‬بسته‬ ‫سياستيکهمربوطبهتسريمعافيت‌هايمالياتيبازارسرمايه‬ ‫به بازار پول می‌باش��د‌‪ ،‬ضروري اس��ت که نوع معافيت‌هاي‬ ‫مالياتي مش��خص شود‪ .‬در بند ‪ 7‬اين بسته درج شده است‬ ‫کهبايدکارگروهيمشترکباقوهقضاييهبرايپيگيريمسائل‬ ‫مشترک بين بانک‌ها و دستگاه قضايي تشکيل شود‪ .‬که اين‬ ‫مسائلشاملمطالباتغيرجاريبانک‌هاواجرايقانونتنظيم‬ ‫بازار غيرمتشکل پولي است‪ .‬اين در حالي است که پيشنهاد‬ ‫اتاق تهران‪ ،‬مبني بر اين اس��ت که نماينده بخش خصوصي‬ ‫نيز به ترکيب اين کارگروه اضافه شده و همچنين راهکارهايي‬ ‫براي افزايش قدرت اعتبارسنجي مشتريان و افزايش قدرت‬ ‫نظارت بر نوع مصرف وام تدوين شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش حمايت از توليد‬ ‫مه��دي تقوي عض��و هيات علمي دانش��گاه‬ ‫تو‌گو با‬ ‫عالمه طباطبايي نيز در گف ‌‬ ‫درباره نقش توليد در بس��ته سياستي خروج‬ ‫غيرتورمي از رکود اظه��ار می‌‌کند‪ :‬تا دولت تدبير و اميد‬ ‫توليد را در صدر برنامه‌ها و سياس��ت‌هاي خود قرار ندهد‬ ‫و بر آن متمرکز نشود اقتصاد ايران به رونق و رشد مثبت‬ ‫باز نخواهد گش��ت‪ .‬افزايش توليد در ازاي افزايش بودجه‬ ‫اين بخش اس��ت‪ .‬حمايت از توليد در بس��ته سياس��تي‬ ‫ناديده گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازبيني بسته سياستي با تمرکز بر توليد‬ ‫اي��ن اقتص��اددان درخصوص راهکاره��اي مندرج در‬ ‫بس��ته سياستي خروج از رکود‪ ،‬بيان می‌‌دارد‪ :‬اين بسته‬ ‫سياس��تي مبتني بر تئوري‌هاي اقتصادي است اما بايد‬ ‫به جاي تئوري‌‪ ،‬تمرکز اين بسته روي چگونگي اجراي‬ ‫اين سياس��ت‌ها ب��ود‪ .‬در حال حاضر اقتصاد کش��ور به‬ ‫آس��تانه رونق نزديک شده اس��ت‪ .‬سياست‌هاي دولت‬ ‫جدول شاخص‌های اقتصاد کالن‬ ‫يازدهم ب��راي رونق اقتصادي کارآ ب��وده‪‌،‬اما بايد روي‬ ‫توليد تمرکز بيشتري صورت بگيرد‪ .‬توليد‪ ،‬بخش مولد‬ ‫اقتصاد ايران اس��ت که بايد در بس��ته سياس��تي مورد‬ ‫بازبيني قرار گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بسته سياستي بر تحرک بخش خصوصي‬ ‫ي‌‪ ،‬عضو هيات علمي دانش��گاه‬ ‫زه��را کريم ‌‬ ‫مازندران نيز در بررس��ي بسته سياستي در‬ ‫می‌‌گوي��د‪ :‬در بس��ته‬ ‫پاس��خ ب��ه‬ ‫سياستي مسائل بسيار خوبي ديده شده‪ ،‬اما تمرکز اين‬ ‫بسته بر تحرک بخش خصوصي است‪ .‬بخش خصوصي‬ ‫براي تحرک و تحول نياز به زمان بيش��تري دارد‪ .‬زمان‬ ‫کوت��اه مدت در نظر گرفته ش��ده ب��راي تحرک بخش‬ ‫خصوصي‌‪ ،‬ناکافي است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌هاي عمراني و رونق اشتغال‬ ‫اي��ن اقتص��اددان در ادامه می‌‌گويد‪ :‬بهت��ر بود دولت‬ ‫بر بخش‌هاي ديگر اقتص��اد یعنی توليد کاال و خدمات‬ ‫عمومي در نقاط دورافتاده و فقير متمرکز می‌‌ش��د چرا‬ ‫که بخش عمومي قابليت تحرک بااليي در اقتصاد دارد‬ ‫و در کوتاه مدت مي‌تواند در خروج اقتصاد از رکود نقش‬ ‫موثري داش��ته باشد‪ .‬اگر دولت تمام تخم‌مرغ‌هاي خود‬ ‫را در سبد بخش خصوصي بگذارد هرگز موفق به خروج‬ ‫از رکود نخواهد شد‪ .‬کريمي درخصوص ضریب اشتغال‬ ‫نيز اظهار می‌‌کند‪ :‬با سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هاي‬ ‫عمران��ي‪ ،‬به‌خص��وص در نقاط دور افتاده اش��تغال نيز‬ ‫افزاي��ش پي��دا می‌‌کند ک��ه منجر به تس��ريع خروج از‬ ‫رکود خواهد شد‪.‬‬ ‫دوره‬ ‫تولید ناخالص داخلی‬ ‫به قیمت پایه‬ ‫حجم صادرات‬ ‫غیرنفتی‬ ‫حجم واردات‬ ‫تعداد پروانه‌های‬ ‫ساختمانی صادره‬ ‫ارزش سرمایه‌گذاری‬ ‫در واحد صنعتی‬ ‫ارزش‌افزوده‬ ‫در بخش نفت‬ ‫نظر گاه‬ ‫فرصت آزمون و خطا‬ ‫نیست‬ ‫ارزش‌افزوده در بخش‬ ‫ارزش‌افزوده‬ ‫صنایع و معدن‬ ‫در بخش کشاورزی‬ ‫سه ماهه دوم سال ‪91‬‬ ‫‪۱۵۴۶۴۶۵‬‬ ‫‪۱۶۶۲۹‬‬ ‫‪۹۸۵۳‬‬ ‫‪۴۴۲۴۰‬‬ ‫‪٢١٥١٧‬‬ ‫‪٢٦٦٩١٧‬‬ ‫‪٢٧٣٤٣٦‬‬ ‫‪٤٠٥٧٧٣‬‬ ‫سه ماهه سوم سال ‪91‬‬ ‫‪۱۸۰۷۷۵۳‬‬ ‫‪۱۸۲۷۷‬‬ ‫‪۱۰۷۲۱‬‬ ‫‪۴۰۰۹۴‬‬ ‫‪٢٣٤٣٧‬‬ ‫‪۲۸۰۶۶۴‬‬ ‫‪۱۴۹۵۹۴‬‬ ‫‪۴۶۲۹۱۶‬‬ ‫سه ماهه چهارم سال ‪91‬‬ ‫‪۱۸۰۳۲۲۸‬‬ ‫‪۱۸۶۵۸‬‬ ‫‪۹۴۹۷‬‬ ‫‪۵۷۸۷۲‬‬ ‫‪٢٦٣٩١‬‬ ‫‪۲۷۶۶۵۴‬‬ ‫‪۲۰۳۳۲‬‬ ‫‪۵۶۷۶۷۳‬‬ ‫سه ماهه اول سال ‪92‬‬ ‫‪۱۹۳۳۹۴۳‬‬ ‫‪۱۹۴۷۱‬‬ ‫‪۶۵۸۷‬‬ ‫‪۴۸۸۶۵‬‬ ‫‪١٦٤٤٤‬‬ ‫‪۴۰۸۳۰۱‬‬ ‫‪۱۷۳۹۱۲‬‬ ‫‪۴۴۸۴۳۶‬‬ ‫سه ماهه دوم سال‪92‬‬ ‫‪۲۱۱۹۳۸۷‬‬ ‫‪۱۹۳۶۵‬‬ ‫‪۶۸۱۵‬‬ ‫‪۴۷۹۴۶‬‬ ‫‪۲۵۱۲۸‬‬ ‫‪۳۹۹۹۸۰‬‬ ‫‪۴۲۸۱۳۰‬‬ ‫‪۵۲۴۴۹۳‬‬ ‫سه ماهه سوم سال ‪92‬‬ ‫‪۲۳۲۰۹۳۳‬‬ ‫‪۲۰۲۱۴‬‬ ‫‪۹۰۹۹‬‬ ‫‪۳۴۰۱۹‬‬ ‫‪۲۲۱۷۸‬‬ ‫‪۳۹۶۷۴۶‬‬ ‫‪۲۱۶۸۷۶‬‬ ‫‪۵۴۱۴۴۳‬‬ ‫بررسي اليحه خروج از رکود به يکشنبه موکول شد‬ ‫چارچوب‌هاي اوليه برنامه ششم به‌زودي در دولت‬ ‫عل��ي طيب‌نيا وزير امور اقتص��ادي و دارايي و محمدباقر نوبخت معاون‬ ‫برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري براي بررسي اليحه الحاق‬ ‫موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اليحه موانع توليد‬ ‫رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (خروج از رکود اقتصادي) در جلسه‬ ‫علني روز چهارشنبه مجلس حضور يافتند‪.‬‬ ‫عل��ي الريجان��ي ب��ا اعالم ارائه اليح��ه موانع تولي��د رقابت‌پذير و ارتق��اي نظام مالي کش��ور (اليحه‬ ‫خ��روج از رک��ود اقتص��ادي) به مجل��س افزود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اينکه اين اليح��ه بايد تکثير مي‌ش��د و‬ ‫حداق��ل ي��ک س��اعت قبل از بررس��ي در اختي��ار نماين��دگان قرار مي‌گرفت‪ ،‬بررس��ي آن به جلس��ه‬ ‫يکش��نبه آين��ده موک��ول مي‌ش��ود‪.‬به گزارش ايرن��ا‪ ،‬وي اف��زود‪ :‬به همي��ن دليل فقط درب��اره اليحه‬ ‫الح��اق م��وادي به قان��ون تنظيم بخش��ي از مقررات مال��ي دولت بحث ک��رده و آن را ب��ه راي‌گيري‬ ‫گذاشتيم‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ري��زي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‪ ،‬درخصوص‬ ‫اقدام اين معاونت در راس��تاي برنامه شش��م توسعه‌‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش نهايي‬ ‫چارچوب‌هاي اوليه برنامه شش��م توسعه هفته آينده به دولت ارائه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حميد پورمحمدي با اش��اره به اقدامات معاونت برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه شش��م توسعه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نظام برنامه‌ريزي‪ ،‬مباني نظري‪ ،‬پيش‌نويس سياست‌هاي کلي برنامه از موارد در حال تدوين است‬ ‫که گزارش اين اقدامات تا چند روز آينده ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ستاد برنامه ششم توسعه در ‪ 13‬خرداد ماه کار خود را آغاز کرد‪ .‬امسال سومين سال‬ ‫اجراي برنامه پنجم توسعه است و به همين دليل دولت بايد حداکثر يک سال قبل از اتمام اين برنامه‬ ‫براي تصويب نهايي‪ ،‬برنامه را در قالب اليحه‌اي به مجلس ش��وراي اسالمي ارائه کند تا بودجه سال ‪95‬‬ ‫براساس سياست‌هاي برنامه ششم تدوين شود‪.‬‬ ‫دولت یازدهم متناسب با سیاست‌های دولت‌های‬ ‫گذشته گام بر می‌دارد و بسته خروج غیر تورمی از‬ ‫رکود‌‪ ،‬نیز در راستای تجربیات سیاست‌های لیبرالی‬ ‫گذشته می‌باش��د‪ .‬ش��رایط خاص رکود تورمی در‬ ‫کش��ور فرصتی را برای آزمون و خطا باقی نگذاشته‬ ‫و انجام هر سیاستی برای عبور از این شرایط خطیر‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬باید به‌صورت جامع و با کمترین هزینه‬ ‫اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه این دولت نیز سیاست‌هایی را اجرایی‬ ‫می‌کن��د که در آن چندان کمک��ی به بخش تولید‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬صنایع ما نیاز به مش��وق‌های بخش‬ ‫تولی��د دارند تا جان ت��ازه‌ای بگیرند و آن عده‌ای از‬ ‫صنعت‌گران که ورشکست ش��ده‌اند‪ ،‬بتوانند دوباره‬ ‫ب��ه چرخه تولید بازگردند‪ .‬تحلیل‌های دولت درباره‬ ‫موارد اقتصادی چندان کاربردی نیست‪ .‬در طرح‌های‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬صحبتی از کارآمدی نظام بانکی یا‬ ‫احیا صنایع دیده نمی‌شود‪ .‬همچنین متصدیان این‬ ‫طرح‌ها‪ ،‬درخصوص روند مالیات‌گیری هیچ تفاوتی‬ ‫با گذش��ته قائل نشده‌اند و یا حتی در برخی موارد‪،‬‬ ‫بی‌توجهی‌هایی نیز صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیریت‌های ضعیف و مشکالت ساختاری اقتصاد‬ ‫ایران که کارک��رد ضدتولیدی دارد‪ ،‬موجب ش��ده‬ ‫به جای توجه به توس��عه تولی��د داخلی‪ ،‬به واردات‬ ‫توجه بیش��تری ش��ود‪ .‬نبود مدیریت‌ه��ای جهانی‬ ‫بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی‪ ،‬مانند نداش��تن‬ ‫و پرورش ندادن مدیران جه��ادی اقتصادی‪ ،‬اتخاذ‬ ‫سیاس��ت‌های غلط لیبرالی در زمین��ه نقش بانک‬ ‫و توج��ه بی��ش از اندازه به واردات کاال‪ ،‬مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی زی��ادی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬به‌طوری که‬ ‫به‌س��ادگی نمی‌توان راهکاری برای اصالح آن ارائه‬ ‫داد‪ .‬در واقع باید گفت‪ ،‬سیاس��ت‌های پیش��نهادی‬ ‫دولت اقدامات تکراری هس��تند که ه��ر کدام آنها‬ ‫می‌توان��د موج��ب وخیم‌تر ک��ردن وض��ع کنونی‬ ‫اقتصاد کش��ور شود‪ .‬در این بس��ته راهکار مناسبی‬ ‫برای اصالح وضع موجود اقتصاد ارائه نش��ده است‪.‬‬ ‫اگر چه به مس��ائلی مانند تکیه به درآمدهای نفتی‬ ‫و مش��کالت کسب‌وکار اش��اره ش��ده اما به موانع‬ ‫ش��کل‌گیری فضای کس��ب‌وکار مناس��ب‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره‌وری و نقش آن در بهب��ود وضعیت اقتصادی‬ ‫توجه نشده است بنابراین حتی با اجرای کامل این‬ ‫بس��ته‪ ،‬رکود اقتصادی نه‌تنه��ا بهبود نمی‌یابد بلکه‬ ‫ممکن است دچار بحران شود‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌اي‬ ‫چرا پول «داغ» مي‌شود؟‬ ‫در علوم مالي منظور از «پول داغ» پول سرگرداني‬ ‫اس��ت که در پي دريافت س��ود کوتاه‌مدت باال‪ ،‬به‬ ‫س��رعت از بازاري به بازار ديگر انتقال پيدا مي‌کند‪.‬‬ ‫ب��راي مثال اين پ��ول وارد بازار ارز و طال ش��ده و‬ ‫پس از کسب سود قابل توجه در دوره زماني نسبتا‬ ‫کوتاه و افول آن‪ ،‬به دنبال بازار سرمايه ديگري رفته‬ ‫و از ب��ازار ارز و ط�لا خارج به س��ایر بازارها منتقل‬ ‫مي‌ش��ود تا در آن بازارها نيز س��ود آني به دس��ت‬ ‫آورد و در ص��ورت افول آن بازار نيز به بازار ديگري‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫در صنع��ت بانک��داري نيز در بس��ياري از مواقع‬ ‫بانک‌ها با ارائه نرخ‌هاي بهره باال يا گواهي س��پرده‪،‬‬ ‫در پي جذب اين وجوه هس��تند‪ .‬مبالغ باالي وجوه‬ ‫س��رگردان و مق��دار جذابيت بازاره��اي موازي‪ ،‬در‬ ‫بس��ياري از مواق��ع باع��ث تغيير نرخ‌ه��اي بانکي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در علم اقتصاد نيز تعريف ديگري براي «پول داغ»‬ ‫به وجود آمده اس��ت‪ .‬به اين ترتيب که اگر سرعت‬ ‫گردش پول آنقدر زياد ش��ود که ديگر کسي تمايل‬ ‫به نگهداري پول نقد نداش��ته باشد و تقاضاي پول‬ ‫کاهش پيدا کند‌‪« ،‬پول داغ» شکل گرفته است‪.‬‬ ‫اما سرعت گردش پول چگونه محاسبه مي‌شود؟‬ ‫چگون��ه بايد بفهميم س��رعت گ��ردش پول چقدر‬ ‫اس��ت؟ تصور اينکه يک برگ اسکناس يا يک برگه‬ ‫چک‌‪ ،‬با چه س��رعتي دس��ت به دست مي‌شود‪ ،‬کار‬ ‫مشکلي اس��ت‪ ،‬اما مي‌توان متوسط سرعت گردش‬ ‫پول را از روي تعداد دفعاتي که «پول» براي خريد‬ ‫کاال و خدمات نهايي‪ ،‬در س��ال دس��ت به دس��ت‬ ‫مي‌شود‪ ،‬محاسبه کرد‪ .‬در واقع سرعت گردش پول‪،‬‬ ‫متوسط تعداد دفعاتي است که موجودي پول کشور‬ ‫در س��ال‪ ،‬براي خريد جريان ساالنه توليد (‪)GNP‬‬ ‫و س��اير معامالت هزينه مي‌ش��ود‪ .‬سرعت گردش‬ ‫پول نخس��تین بار توسط اقتصاددان مطرح مکتب‬ ‫کالسيک «ايرونگ فيشر» محاسبه شد‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫چرا صنعت بیمه‬ ‫معاف از مالیات نیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫فعاالن حوزه بیمه تاکید کردند‪:‬‬ ‫عل�ی صالحی‌ن�ژاد‪ -‬عض�و انجم�ن حرفه‌ای‬ ‫صنع�ت بیم�ه‪ :‬در اکث��ر کش��ورهای دنیا‪ ،‬م��ردم با‬ ‫پرداخ��ت بخش��ی از درآمد خ��ود به‌عن��وان مالیات‪،‬‬ ‫دولت‌ها را در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم کمک‬ ‫می‌کنند‪ .‬به‌طور کلی دولت‌ها از دریافت مالیات‪ ،‬س��ه‬ ‫هدف عمده اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و بودجه‌ای را دنبال‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در این بی��ن‪ ،‬قانون‌گذار در جهت نیل به‬ ‫اهداف فوق و حمایت از برخی اقش��ار و کسب‌وکارها‪،‬‬ ‫برخ��ی از این مش��اغل را از پرداخت مالیات بر ارزش‬ ‫اف��زوده معاف می‌کند‪ .‬در م��اده ‪ ۱۲‬قانون مالیات بر‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬تمام��ی کاالها و خدمات ارائه ش��ده‬ ‫که ج��زو مصارف ض��روری و نیازهای اساس��ی افراد‬ ‫می‌باش��ند از پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده معاف‬ ‫شده و در نتیجه عامالن این رشته فعالیت‌ها مکلف به‬ ‫دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس بن��د ‪ ۱۱‬م��اده ‪ ۱۲‬قان��ون مالی��ات ب��ر‬ ‫ارزش‌اف��زوده‪ ،‬خدم��ات بانک��ی و اعتب��اری بانک‌ها‪،‬‬ ‫موسس��ات تعاونی‌ه��ای اعتب��اری و صندوق‌ه��ای‬ ‫قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون‪ ،‬از پرداخت مالیات‬ ‫بر ارزش‌افزوده معاف هس��تند‪ .‬حال این سوال مطرح‬ ‫می‌شود که چرا صنعت بیمه که خدمات آن مشابهت‬ ‫زیادی با خدم��ات بانک��ی دارد و در بخش بیمه‌های‬ ‫درمانی نیز یک نوع خدمات درمانی محسوب می‌شود‬ ‫و برخی از رش��ته‌های آن جزو نیازهای اساسی مردم‬ ‫(نظیر پوشش‌های بیمه شخص ثالث) است و ماموریت‬ ‫و اهداف آن نی��ز تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫بر جامعه دارد‪ ،‬از پرداخت مالیات معاف نش��ده است‪،‬‬ ‫آن هم صنعتی که همانا به‌طور غیرمستقیم بسیاری از‬ ‫اهداف اقتصادی و اجتماعی سازمان مالیاتی را برآورده‬ ‫می‌کند‪ .‬برای روشن‌تر شدن موضوع‪ ،‬در ادامه برخی‬ ‫دالیل لزوم معاف کردن صنعت بیمه‪ ،‬از‬ ‫از مهم‌تری��ن‬ ‫ِ‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬بیان می‌شود‪.‬‬ ‫نق�ش مه�م و تاثیرگ�ذار صنع�ت بیم�ه در‬ ‫مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی‪ :‬موارد متعددی‬ ‫وج��ود دارد که نق��ش مهم و تعیین‌کنن��ده بیمه در‬ ‫توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬لزوم معافیت بیمه از مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده را به روشنی بیان می‌کند‪.‬‬ ‫لزوم توس�عه صنعت بیمه برای رشد اقتصادی‬ ‫جامعه‪ :‬اساسا دولت‌ها‪ ،‬هر کسب‌وکار و صنعتی را که‬ ‫نیاز به رش��د و توسعه داشته باش��د‪ ،‬از مالیات معاف‬ ‫می‌کنن��د؛ بنابراین دولت باید برای رش��د و توس��عه‬ ‫صنع��ت بیمه و افزای��ش فرهنگ و نف��وذ آن در بین‬ ‫م��ردم‪ ،‬بیمه‌ها را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کند‬ ‫تا بیمه‌ها بتوانند با رش��د و توسعه خود‪ ،‬نقش خود را‬ ‫در نیل به اهداف اقتصادی جامعه ایفا کنند‪.‬‬ ‫ق�رار گرفت�ن برخ�ی پوش�ش‌های بیم�ه در‬ ‫س�بد کاالهای ض�روری خانوارها‪ :‬ام��روزه برخی‬ ‫از پوش��ش‌های بیم��ه‌ای‌‪ ،‬جزو ضروری��ات زندگی هر‬ ‫خانوار ایرانی محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬اما اعم��ال مالیات‬ ‫ب��ر ارزش‌افزوده ب��ر این پوش��ش‌ها‪ ،‬باع��ث افزایش‬ ‫حق‌بیم��ه آنها ش��ده که در موارد متعددی مش��اهده‬ ‫می‌ش��ود افراد به عل��ت هزینه باالی این پوش��ش‌ها‬ ‫نمی‌توانند از برخی خدمات ضروری برخوردار ش��وند‪.‬‬ ‫ایج�اد مخاط�رات اقتص�ادی و اجتماع�ی برای‬ ‫کشور‪ :‬خدمات بیمه مشمول مالیات شناخته شده و‬ ‫این مالیات‪ ،‬ضمن افزودن بر قیمت تمام‌شده بیمه‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬نقش بازدارنده را برای اقشار کم‌درآمد‬ ‫جامعه جهت خرید انواع پوش��ش بیمه بازی می‌کند‬ ‫و همین امر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی بس��یاری‬ ‫برای کشور رقم زده است‪.‬‬ ‫دریاف�ت مالی�ات ب�ر ارزش‌اف�زوده از تمامی‬ ‫بیمه‌گ�ذاران‪ :‬در م��اده پنج قانون مالی��ات بر ارزش‬ ‫اف��زوده آمده اس��ت‪ ،‬منظ��ور از ارائه خدم��ات انجام‬ ‫خدم��ات برای غی��ردر قب��ال مابه‌ازا می‌باش��د و این‬ ‫درحالی اس��ت که بر‌اساس ماده یک قانون بیمه‪ ،‬بیمه‬ ‫عقدی تعلیقی اس��ت و به موجب ماهیت تعلیقی آن‪،‬‬ ‫ارائه خدمات خس��ارتی به بیمه‌گذاران قطعی نبوده و‬ ‫مش��روط به وقوع حوادث خاص ذکرش��ده در قرارداد‬ ‫بیمه اس��ت و در صورت وقوع خسارت و پرداخت آن‬ ‫از س��وی بیمه‌گر‪ ،‬صرفا کس��انی که خسارت دریافت‬ ‫کرده‌اند مش��مول دریافت خدمات می‌شوند؛ بنابراین‬ ‫دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از کلیه بیمه‌گذاران‪ ،‬با‬ ‫مواد فوق‌االش��اره وجود قانون مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫انطباق ندارد‪.‬‬ ‫ایجاد نشدن ارزش افزوده برای بیمه‌گذاران در‬ ‫خرید پوش�ش بیمه‌ای‪ :‬اساسا بیمه به‌طور مستقیم‬ ‫برای مشتریان ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫افزایش پیوس�ته مبلغ حق بیم�ه و مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده و عواقب آن‪ :‬بعد از گذش��ت ‪ 5‬س��ال‬ ‫از تصویب قانون مالی��ات بر ارزش‌افزوده‪ ،‬اما نرخ حق‬ ‫بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش یافته که همین‬ ‫امر قدرت خرید مردم برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای‬ ‫را کم کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال با توج��ه ب��ه موضوعات و مس��ائل‬ ‫عنوان ش��ده‪ ،‬این امر دغدغ��ه و معضل تمامی فعاالن‬ ‫صنعت بیمه بوده و الزم اس��ت که سیاس��ت‌گذاران و‬ ‫دولتمردان با اق��دام در جهت اعطای معافیت مالیات‬ ‫ب��ر ارزش‌افزوده نس��بت به حق بیمه‌ه��ای دریافتی‪،‬‬ ‫بیمه‌گذاران را در خرید ارزان‌تر پوشش‌های بیمه یاری‬ ‫و در رف��ع معضالتی که از ای��ن حیث برای عامالن به‬ ‫صنعت بیمه ایجاد شده‪ ،‬مساعدت کنند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پوشش‌های جدید بیمه‌ای برای صنعت‬ ‫زهره محسنی‌شاد‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬امروزه‬ ‫صنعت بیم��ه یک��ی از مهم‌تری��ن نهادهای‬ ‫اقتصادی و مالی محسوب می‌شود که از یک‬ ‫سو در تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارد‬ ‫و از س��وی دیگ��ر با ایج��اد اطمینان و امنیت و تش��کیل‬ ‫پس‌اندازهای ملی‪ ،‬زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی و‬ ‫خدمات��ی را فراهم می‌کن��د‪ .‬بنابراین با توج��ه به چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬همه حوزه‌ها به‌خص��وص حوزه‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫بدون پوشش و بهره‌مندی از خدمات صنعت بیمه‪ ،‬دارای‬ ‫کاستی و نقصان است‪ .‬البته این موضوعی است که فعاالن‬ ‫اقتصادی هم بر آن اذعان دارند و فعالیت‌های اقتصادی را‬ ‫بدون پوشش ریسک غیرممکن می‌دانند‪.‬‬ ‫محمد مروج دبیر انجمن نس��اجی در این رابطه با بیان‬ ‫اینکه تمامی صنای��ع و واحد‌های تولیدی از اهمیت بیمه‬ ‫مطلع هستند و اقدام به خریداری انواع پوشش‌های بیمه‌ای‬ ‫مرتب��ط با صنایع می‌کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬از آنجا که فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی دارای ریسک باالیی هستند‪ ،‬فعاالن این حوزه در‬ ‫نخس��تین گام‪ ،‬اقدام به خرید بیمه‌نامه می‌کنند تا بتوانند‬ ‫این ریسک را به شرکت‌های بیمه‌ای انتقال دهند‪.‬‬ ‫جاهد پیکانی نایب‌رییس کانون صنایع غذایی هم در‬ ‫این‌باره معتقد اس��ت که نسبت به گذشته فعاالن حوزه‬ ‫صنعت و تولید دیگر نسبت به خرید پوشش‌های بیمه‌ای‬ ‫مرتبط بی‌اهمیت نیستند و اقدام به خرید بیمه‌نامه‌های‬ ‫الزم می‌کنن��د‌‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬البته ش��اید در برخی از‬ ‫بخش‌ه��ا و واحدی‌های تولیدی کوچک هنوز پوش��ش‬ ‫بیمه‌ای الزم وجود نداش��ته باش��د اما به‌طور گسترده‪،‬‬ ‫می‌توان گفت که تمام��ی واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫دارای بیمه هستند‪.‬‬ ‫فعاالن صنع��ت بیمه هم ب��ر این موض��وع تاکید دارند‬ ‫ک��ه صاحبان صنای��ع و فعاالن اقتصادی نس��بت به خرید‬ ‫بیمه‌نامه‌های الزم اقدامات مناسب را انجام می‌دهند اما به‬ ‫اعتقاد آنها نباید خری ‌د بیمه‌نامه را فقط محدود به بیمه‌های‬ ‫آتش‌س��وزی‪ ،‬مس��ئولیت و‪ ...‬کرد‌‪ .‬به گفته آنه��ا‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر محصوالت و خدمات جدیدی از س��وی شرکت‌های‬ ‫بیمه‌ای ارائه می‌شود که خرید آنها می‌تواند احساس امنیت‬ ‫بیشتری برای فعاالن این بخش به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫علی موس��ی‌رضا مدیر عامل بیمه میه��ن در این رابطه‬ ‫ب��ا بیان اینکه بخش مهمی از بیمه‌های کش��ور مربوط به‬ ‫بیمه‌های صنعتی می‌ش��ود‪ ،‬گفت‌‪ :‬با توجه به نوع فعالیت‬ ‫صنای��ع و واحد‌های تولیدی که ب��ا خطرات زیادی مواجه‬ ‫هس��تند و همچن��ان درحال توس��عه هس��تند‪ ،‬داش��تن‬ ‫پوشش‌های بیمه‌ای الزم از ضروریات این بخش محسوب‬ ‫می‌شود و فعاالن اقتصادی باید به‌طور حتم اقدام به خرید‬ ‫این نوع بیمه‌نامه‌ها کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیمه‌های آتش‌س��وزی‪ ،‬مس��ئولیت و‬ ‫ح��وادث غیرمترقبه‪ ،‬ازجمله بیمه‌هایی هس��تند که مورد‬ ‫اقبال فعاالن اقتصادی است و تمایل برای خرید آن وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اما طی س��ال‌های اخیر پوش��ش‌های بیمه‌ای‬ ‫جدیدی وارد صنعت بیمه ش��ده‌‌اند که بسیاری از فعاالن‬ ‫این بخش از آن غافلند‪.‬‬ ‫موس��ی‌رضا بیمه کیفیت محصول‪ ،‬بیمه‌نامه شکست‬ ‫ماشین‌آالت و‪ ...‬را ازجمله این پوشش‌ها دانست و افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به مزیت‌هایی که این ن��وع بیمه‌نامه‌ها با خود‬ ‫به همراه دارند به نظر می‌رس��د که شرکت‌های بیمه‌ای‬ ‫بای��د در جهت معرفی و شناس��اندن محصوالت جدید‬ ‫اقدام کنند‪ .‬مدیرعامل بیمه میهن تبلیغات مناس��ب و‬ ‫اطالع‌رس��انی دقیق را در زمینه توس��عه بیمه‌نامه‌های‬ ‫جدید بس��یار موثر دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬شرکت‌های‬ ‫بیمه باید شرایطی را ایجاد کنند که فعاالن این حوزه به‬ ‫سرعت از خدمات جدید و مزیت‌های آن مطلع شوند تا‬ ‫بازگشت آرامش به بازار‬ ‫بي اطالعي رييس کل از وام مسکن خبرنگاران‬ ‫مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی با اش��اره به‬ ‫کارنامه بانک مرکزی در یک‌س��ال گذش��ته‪ ،‬به‬ ‫تشریح برنامه‌های پولی و بانکی پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اعتبار‪ ،‬پیمان قربانی در‬ ‫ای��ن رابطه با بیان اینکه ما تاکنون مجموعه‌ای از‬ ‫برنامه‌ها و سیاست‌ها را اعمال کرده‌ایم افزود‪ :‬برخی‬ ‫از برنامه‌ها خیلی خوب بوده و حتی فراتر از اهداف‬ ‫عمل شده و در کنار آن‪ ،‬یک‌سری از برنامه‌ها نیز‬ ‫نیاز به کار و زمان دارد‪ .‬معاون اقتصادی بانک مرکزی با ذکر مثالی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته در زمینه نرخ تورم شاهد بودیم که سال را با تورم ‪ 34/7‬درصد به‬ ‫پایان رس��اندیم و به هدف‌گذاری امسال نیز در مقطع ‪ ۴‬ماهه رسیده‌ایم‪ .‬قربانی‬ ‫با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در حوزه تورم بسیار موفق بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫وضعیت را در حوزه ثبات بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارز نیز داشته‌ایم و بانک‬ ‫مرکزی خیلی موفق بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شما شاهد بودید که متوسط نرخ ارز‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 2/6‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اطمینان در بازار به وجود‬ ‫آمده است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬البته سیاست‌های پولی را می‌توانستیم به هنگام کنیم و‬ ‫به‌صورت سازگار و متناسب با شرایط روز باشد‪.‬‬ ‫هفته کم‌نوسان بازار طال و ارز‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬بازار طال طي اين هفته‌‪ ،‬با نوسانات‬ ‫بسيار ناچيز در حد يک تا دو دالر همراه بوده است به‬ ‫طوري که مي‌توان اين هفته را از کم‌نوسان‌ترين بازارها‬ ‫در نرخ‌ها دانس��ت‪ .‬اين را رييس اتحاديه طال وجواهر‬ ‫مي‌گوي��د‪ .‬محمد کش��تی‌آرایدر گفت‌وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر اتفاق خاصي نيفتد‪ ،‬اين بازار همچنان آرام‬ ‫خواهد بود‪ .‬قيمت جهاني طال که ابتداي هفته گذشته‬ ‫در محدوده نرخ ‪ 1310‬دالر قرار داشت با کمي نوسان‬ ‫تا مرز ‪ 1311‬دالر پيش رفت‪ ،‬اما در نهايت در آخرين‬ ‫روز هفته به نرخ ‪ 1309‬دالر و ‪ 50‬س��نت رس��يد که‬ ‫تغيير نه چندان زيادي را شاهد بوده است‪.‬‬ ‫ريي��س اتحاديه ط�لا و جواهر‌‪ ،‬ايج��اد بحران‌هاي‬ ‫سياس��ي را عامل اين نوس��انات قيمتي در بازارهاي‬ ‫پوشش‌های مرتبط به صنایع را خریداری کنند‪.‬‬ ‫عطای��ی مدیرعام��ل بیمه کوث��ر هم در ای��ن رابطه با‬ ‫بی��ان اینکه تمامی صنای��ع و واحدهای تولیدی در حال‬ ‫حاضر دارای پوش��ش‌های بیمه‌ای تکمیلی‪ ،‬مسئولیت و‬ ‫آتش‌سوزی هستند و این امر بیانگر اهمیت فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی و ریسکی که آنها را تهدید می‌کند است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البته طی س��ال‌های اخیر برخی از بخش‌های اقتصادی‬ ‫بودند که از پوش��ش‌های بیم��ه‌ای الزم برخوردار نبودند‬ ‫که در این مدت‪ ،‬ش��رکت‌های بیم��ه‌ای در این حوزه‌ها‬ ‫هم ورود پیدا کرده‌اند‪ .‬به گفته او‪ ،‬طی س��نوات گذشته‪،‬‬ ‫بسیاری از صنایع و واحد‌های تولیدی چندان به داشتن‬ ‫رئيس کل بانک مرکزي با اعالم اينکه موضوع‬ ‫وام مس��کن خبرنگاران را براي اولين بار است‬ ‫که مي‌ش��نوم‪ ،‬گفت‪ :‬اصال چنين چيزي مطرح‬ ‫نبوده است و مصوبه‌اي در اين باره نديده‌ام‪.‬‬ ‫ول��ي اهلل س��يف در مورد آخري��ن وضعيت‬ ‫رس��يدگي به پرونده وام مسکن خبرنگاران در‬ ‫ش��وراي پ��ول و اعتبار با توجه ب��ه تاکيد اخير‬ ‫رئي��س انجمن صنف��ي خبرن��گاران و روزنامه‬ ‫ن��گاران طي روزه��اي اخير و ضرورت تعيين تکليف وام مس��کن خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬من اولين بار اس��ت که چنين موضوعي را مي‌شنوم و هيچ نامه‌اي هم‬ ‫در اين زمينه دريافت نکرده‌ام‪.‬‬ ‫رئي��س کل بان��ک مرکزي در واکنش به اين مطلب ک��ه مصوبه مذکور در‬ ‫دولت قبل به تصويب رس��يده و اعالم ش��ده بود که به ش��وراي پول و اعتبار‬ ‫ارجاع شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من يک سال است که در بانک مرکزي حضور‬ ‫دارم و براي اولين بار است که چنين مطلبي را مي‌شنوم‪ .‬وي در پاسخ به اين‬ ‫س��ئوال که آيا وام مس��کن خبرنگاران منتفي شده است؟ گفت‪ :‬اصال چنين‬ ‫چيزي مطرح نبوده اس��ت‪ ،‬اگر مورد جديدي مي‌خواهيد مطرح کنيد ارسال‬ ‫کنيد ما بررسي مي‌کنيم‪‌.‬اما من مصوبه‌اي در اين باره نديده‌ام‪.‬‬ ‫جهاني مي‌داند و براين باور اس��ت که ش��دت و ضعف‬ ‫بحران‌هايي که به‌عنوان نمونه در اوکراين و خاورميانه‬ ‫وج��ود دارد‌‪ ،‬باعث اين نوس��انات در بازارهاي جهاني‬ ‫شده است که در بازارهاي داخلي هم تاثير مي‌گذارد‪.‬‬ ‫به گفته او اگر اين بحران‌ها وجود نداشت‌‪ ،‬به طور حتم‬ ‫با توجه به شرايط فعلي اقتصاد جهاني و داخلي‌‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش قيمت‌ها در بازار طال بوديم‪.‬‬ ‫کش��تي‌آراي ب��ا تاکيد براي��ن که اي��ن آرامش در‬ ‫ب��ازار طالي داخل هم حاکم اس��ت گفت‪ :‬قيمت طال‬ ‫و س��که در ای��ن هفته با توجه ب��ه قيمت‌هاي جهاني‬ ‫طال با نوس��انات بس��يار ناچيزي همراه بوده است و از‬ ‫قيمت‌ه��اي هيجاني دراين بازار خبري نبوده که البته‬ ‫اين نوس��انات هم با توجه نوسانات قيمت‌هاي جهاني‬ ‫طال طبيعي است‪ .‬وي معتقد است که اگر اتفاق خاصي‬ ‫نيفتد به طور حتم اين روند آرام ادامه خواهد داش��ت‬ ‫‪ .‬کشتي‌آراي قيمت‌ها در بازار داخل در روز گذشته را‬ ‫نيز بدون تغيير دانست‪ .‬به هر حال آنطور که مشخص‬ ‫اس��ت برقراري اين آرامش فق��ط مختص به بازار طال‬ ‫نيس��ت‌‪ ،‬بلکه بازار ارز هم با نوس��انات قيمتي بسيار‬ ‫ناچيز همراه بوده و در آرامش به سر مي‌برد‪ .‬البته اين‬ ‫آرامش آنطور که فعاالن ب��ازار ارز مي‌گويند‌‪ ،‬به دليل‬ ‫رکود حاکم در اين بازار اس��ت‪ .‬به گفته يکي از فعاالن‬ ‫بازار ارز‌‪ ،‬در هفته گذش��ته تقاضا براي ارز بس��يار کم‬ ‫و از طرفي عرضه افزايش يافته اس��ت‪ .‬وي پيش‌بيني‬ ‫مي‌کند که نوس��انات قيمتي در همين محدوده ادامه‬ ‫يابد و رکود در بازار همچنان حاکم باشد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪4,740,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪9,525,000‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫قیمت خريد‬ ‫قیمت فروش‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31150‬‬ ‫‪31230‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41760‬‬ ‫‪41880‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52200‬‬ ‫‪52400‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34310‬‬ ‫‪34480‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,485,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14680‬‬ ‫‪14780‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,440,000‬‬ ‫‪9,520,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪955,500‬‬ ‫‪975,700‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9680‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,195,000‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫پوش��ش‌های بیمه‌ای اهمیت نمی‌دادند اما امروز با توجه‬ ‫به رش��د صنای��ع و ماش��ین‌آالت‪ ،‬اهمیت ای��ن موضوع‬ ‫تایید ش��ده و بسیاری از فعاالن اقتصادی اقدام به خرید‬ ‫بیمه‌نامه می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال در ش��رایطی که صنعت بیم��ه همچنان از‬ ‫ضری��ب نفوذ پایی��ن و پرتفوی کم در رنج اس��ت‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رس��د با ورود رشته‌های بیمه‌ای جدید به این صنعت و‬ ‫ترغی��ب افراد و فعاالن اقتصادی به خرید این نوع بیمه‌ها‪،‬‬ ‫می‌ت��وان امیدوار ب��ود که در کنار افزایش امنیت بیش��تر‬ ‫برای بخش اقتصاد‪ ،‬صنعت بیمه هم از رش��د مطلوب‌تری‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫براس��اس بخش��نامه بان��ک مرک��زي‬ ‫جمهوري اس�لامي اي��ران؛ زائران حج‬ ‫سال‌جاري ‪ 300‬دالر ارز همراه دريافت‬ ‫مي‌کنند‪ .‬براس��اس بخش��نامه بانک مرکزي‪ ،‬شعب‬ ‫ارزي بانک‌ه��اي مل��ي و ملت در سراس��ر کش��ور‬ ‫مي‌توانند نس��بت به فروش ارز همراه به زائران حج‬ ‫امسال با رعايت مقررات مربوطه اقدام کنند‪ .‬الزم به‬ ‫توضيح است‪ ،‬دريافت ارز همراه مشروط به آن است‬ ‫که مش��خصات زائران در س��امانه س��ازمان حج و‬ ‫زيارت ثبت ش��ده و براي ش��عب بانک قابل رؤيت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مديرعامل بانک شهر گفت‪ :‬حداکثر هر‬ ‫ماه يک محصول جديد بانکي توس��ط‬ ‫بانک ش��هر به متقاضي��ان ارائه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬حس��ين محمدپورزرن��دي تصريح ک��رد‪ :‬با‬ ‫اقدامات��ي که در حال انجام اس��ت بح��ث فناوري‬ ‫اطالعات در شبکه بانکي کشور کاملا رقابتي خواهد‬ ‫شد و محصوالت نو در حوزه بانکي هر ‪ 2‬هفته تا ‪1‬‬ ‫ماه از سوي بانک شهر ارائه مي‌شود‌‪.‬‬ ‫مش��تريان بانک مس��کن مي‌توانند در‬ ‫ط��رح عيدان��ه بانک مس��کن در قبال‬ ‫افتتاح انواع سپرده‌هاي بلند مدت فک‬ ‫رهن کنند‪ .‬اين طرح از عيد فطر تا عيد قربان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬به اين ترتيب مشتريان بانک مسکن مي‌توانند‬ ‫از طريق مرکز ارتباط با مش��تريان بانک مس��کن‪،‬‬ ‫س��ايت بانک مسکن و ش��عب اين بانک در سراسر‬ ‫کشور از جزئيات بيشتر اين طرح مطلع شوند‪.‬‬ ‫بانک ص��ادرات ايران امکان صدور آني‬ ‫کارت‌ه��اي الکترونيک��ي را در ‪٥٣١‬‬ ‫ش��عبه در سراسر کشور عملياتي کرد‪.‬‬ ‫نش��اني و شماره تلفن‌هاي ش��عب منتخب در وب‬ ‫س��ايت اينترنتي اين بانک به نشاني ‪www.bsi.ir‬‬ ‫قاب��ل دسترس��ي ب��وده و مش��تريان مي‌توانند در‬ ‫کوتاه‌ترين زمان ممکن نس��بت ب��ه دريافت کارت‬ ‫الکترونيکي خود از شعب اين بانک در سراسر کشور‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫طي مراسمي از «هنرکارت» و «بسته‬ ‫بيمه هنرمندان» رونمايي شد‪ .‬در اين‬ ‫راستا به منظور ارائه خدمات به جامعه‬ ‫هنري و حماي��ت از اقتصاد هنر‪ ،‬تفاهمنامه‌اي بين‬ ‫بان��ک کارآفرين‪ ،‬بيمه کارآفرين و ش��رکت تعاوني‬ ‫هنرمندان معاصر پارس به امضا رسيد‪.‬‬ ‫به موج��ب تفاهمنامه همکاري بانک‬ ‫تج��ارت ب��ا کميت��ه ام��داد ام��ام‬ ‫خميني‌(ره)‪ ،‬اين بانک به مددجويان‬ ‫معرفي شده از سوي کميته امداد وام قرض‌الحسنه‬ ‫خوداش��تغالي پرداخت مي‌کند‪ .‬مقدم مديرعامل‬ ‫بانک تجارت در مراس��م امض��ای تفاهمنامه اين‬ ‫بانک با کميته امداد امام خميني(ره) گفت‪ :‬تمام‬ ‫تالش ما اين اس��ت که در کن��ار وظايف اصلي و‬ ‫حرفه‌اي‌‪ ،‬مس��ئوليت‌هاي اجتماعي خود را نيز به‬ ‫انجام رسانيم‪.‬‬
‫چهارشنبه‪23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گپ‌وگفت‬ ‫مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با‬ ‫سرنوشت ثبت سفارش‬ ‫در دستان مجلس‬ ‫‪:‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به‌تازگ��ی اع�لام ک��رد در تالش‬ ‫هستیم تا فرآیند ثبت سفارش را‬ ‫حذف کنی��م چراکه کاری عبث و‬ ‫بیهوده است‪ .‬این فرآیند که سال‌ها‬ ‫پیش به قانون تبدیل شد‪ ،‬حاال با‬ ‫روی کارآمدن دولت در سراشیبی‬ ‫حذف قرار گرفته و نخس��تین گام در این خصوص هم‬ ‫با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت سفارش انجام شد‪ .‬این‬ ‫فرآیند یک قانون است و اگر تصمیم بر حذف آن باشد‬ ‫باید به خانه ملت برود و مجلسی‌ها نظر نهایی را به‌عنوان‬ ‫قانون‌گ��ذار بدهن��د‪ .‬در همین خصوص ب��ا مجیدرضا‬ ‫حریری‪ ،‬رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی‬ ‫ایران گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €دیدگاهت�ان راجع به ماهیت ثبت س�فارش‬ ‫چیست؟‬ ‫به‌طور کلی ایده اجرای ثبت سفارش از ابتدا تصمیم‬ ‫صحیحی نبوده اس��ت‪ ،‬اما اینگونه هم نبوده که از اول‬ ‫اقتصاد ایران همراه ما بوده باشد‪ .‬این امر در دهه ‪ ۷۰‬وارد‬ ‫تجارت فرامرزی ما شد و مجددا پس از دوران سازندگی‬ ‫زمانی که بدهی‌های خارجی را نمی‌توانس��تیم بدهیم‬ ‫و کش��ورهای خارجی گشایش ال‌س��ی برای ما انجام‬ ‫نمی‌دادند؛ تصمیم گرفته ش��د ب��رای کنترل و ترمزی‬ ‫برای واردات دستورالعملی با همین ماهیت تعیین کنند‬ ‫ک��ه جزو مقررات صادرات و واردات کش��ور ش��د که از‬ ‫همان ابتدا هم هیچ ارزش نظارتی و آماری نداشت‪ .‬نکته‬ ‫جالب‌تر اینکه‪ ،‬مدافعان این موضوع هیچ دلیل مثبتی‬ ‫برای ماندن این فرآیند در بخش تجاری کش��ور ندارند‬ ‫و تنه��ا فایده آن را از نظر ثب��ت آماری عنوان کرده‌اند‪،‬‬ ‫در حالی که بیش از ‪۳۵‬درصد ثبت س��فارش‌ها منجر‬ ‫به عملیات واقعی واردات نمی‌شود و در نتیجه می‌توان‬ ‫گفت حتی کارکرد آماری هم ندارد‪.‬‬ ‫€ €پس حذف این امر که قانون تلقی می‌ش�ود‪،‬‬ ‫سخت خواهد بود؟‬ ‫بله دقیقا‪ ،‬برای حذف این فرآیند باید مراحل قانونی‬ ‫طی ش��ود‪ ،‬یعنی باید الیحه یا اصالحیه‌ای به مقررات‬ ‫صادرات و واردات از سوی مجلس داده شود و قانونگذار‬ ‫ای��ن موضوع را از بخش تجارت فرامرزی ما حذف کند‬ ‫و دس��تگاه اجرایی نمی‌تواند تصمیمی در این خصوص‬ ‫بگیرد چون ثبت سفارش یک قانون است‪.‬‬ ‫€ €بنابراین ح�ذف این فرآیند بس�تگی به نظر‬ ‫مجلس دارد؟‬ ‫بله‪ ،‬هرچند در دولت یازدهم و به ویژه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اراده و تالش برای حذف این امر وجود‬ ‫دارد اما ابزار ان مجلس یعنی قانونگذار اس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر هم وزارتخانه معتقد است تا زمانی که این قانون‬ ‫برای حذف به مجلس برود که البته زمان بر هم خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬موارد اضافی را حذف و مس��یررا هموار کند برای‬ ‫تسریع و تسهیل در فرآیند واردات کشور‪.‬‬ ‫€ €با این اوصاف فرآیند ثبت سفارش را می‌توان‬ ‫مانعی هم برای واردات دانس�ت یا اینکه فقط کار‬ ‫بیهوده‌ای است؟‬ ‫در وهله کار بیهوده‌ای اس��ت‪ ،‬اما در وهله دوم فرآیند‬ ‫واردات را هم س��خت تر می‌کن��د‪ .‬در واقع هر مراحل‬ ‫که پیش رو باش��د یک مرحله به فرآیند تجاری افزوده‬ ‫می‌شود و این امر تسریع در تجارت را از ما می‌گیرد‪ .‬با‬ ‫ثبت سفارش زمان و هزینه بیشتری به فرآیند واردات‬ ‫اضاف��ه می‌ش��ود‪ ،‬چراکه نیم درصد هزین��ه برای ثبت‬ ‫سفارش باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫€ €این مورد تاثیری هم بر رتبه کسب‌وکار ایران‬ ‫در جهان خواهد داشت؟‬ ‫به‌طور قطع این موارد‪ ،‬بر پارامترهایی که در کسب‌وکار‬ ‫جهانی براساس آن رتبه‌بندی می‌شویم‪ ،‬تاثیرگذار است‬ ‫و نمره کس��ب‌وکار ایران در جهان را منفی کرده است‪.‬‬ ‫در دنیا به‌طور متوسط ‪۶‬مرحله در واردات وجود دارد اما‬ ‫در ایران ‪۱۹‬مرحله است‪ .‬باید با کاهش این مراحل رتبه‬ ‫خود را در کسب‌وکار باال ببریم‪ .‬باید این نکته را در نظر‬ ‫داشته باشیم که ثبت سفارش عالوه بر اینکه هزینه‌ها‬ ‫را افزایش می‌ده��د در بخش مهم تر یعنی رتبه‌بندی‬ ‫جهانی کسب‌وکار موثر است که از بین ‪۱۸۰‬کشور دنیا‬ ‫رتبه ‪ ۱۵۰‬را داریم‪.‬‬ ‫€ €این موضوع چه پیامدی دارد؟‬ ‫زمانی که رتبه کس��ب‌وکار ایران پایین باش��د به‌طور‬ ‫طبیعی سرمایه‌گذار جذب اقتصاد کشورمان نمی‌شود و‬ ‫در واقع عالمتی به سرمایه‌گذاران خارجی است که برای‬ ‫ورود آنها به ایران مانع می‌ش��ود‪ .‬سرمایه‌گذار براساس‬ ‫استانداردهای جهانی اقدام می‌کنند و در نتیجه زمانی‬ ‫که فضای کسب‌وکار در رکود به سر ببرد و استانداردهای‬ ‫جهانی را نداشته باشیم جذب اقتصاد نخواهد شد و در‬ ‫کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تجارت بخش خصوصی منتظر نیم نگاه دولت‬ ‫بررسی استراتژی مارکت‌های موفق جهان‬ ‫چند میلیون ناقابل برای موفقیت های میلیاردی‬ ‫‪7‬‬ ‫توسعه بازارهاي صادراتي در دستورکار دولت يازدهم‬ ‫رايزنان بازرگاني مسافر‪ ۲۱‬کشور جديد‬ ‫زه�را طهران�ي ـ گ�روه‬ ‫تج�ارت‪ :‬افزاي��ش اع��زام‬ ‫رايزن��ان بازرگان��ي ب��ه‬ ‫کشورهاي هدف‪ ،‬يکي از برنامه‌هاي مهم‬ ‫و در اولوي��ت دولت و به ويژه س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت است که براساس دستور‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار اس��ت‬ ‫اين مي��زان از ‪۹‬رايزن به ‪ ۳۰‬رايزن ارتقا‬ ‫ياب��د‪ .‬فارغ از اهداف پي��ش روي دولت‪،‬‬ ‫نقش مهم رايزنان در توس��عه تجارت و‬ ‫روابط م��ا با دنيا در ش��رايط اميدبخش‬ ‫کنونی‪ ،‬بيش از پيش حس مي‌شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزير صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت تاکيد مس��تمري بر‬ ‫نقش موث��ر رايزنان بازرگاني و اقتصادي‬ ‫در توسعه مبادالت تجاري دارد و معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬رايزنان بازرگاني خارج از کش��ور‬ ‫حلقه مفقوده شناس��ايي بازار مناسب و‬ ‫تبادل اطالعات هس��تند ک��ه بايد بيش‬ ‫از گذش��ته م��ورد توج��ه ق��رار بگيرند‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده رايزنان اقتصادي را‬ ‫شاه بيت توسعه اقتصادي کشور دانسته‬ ‫و مي‌گويد‪ :‬بر اين اساس‪ ،‬جايگاه رايزنان‬ ‫اقتصادي در کش��ورها پررنگ تر خواهد‬ ‫ب��ود ‪ ،‬از اين رو يک��ي از برنامه‌هاي اين‬ ‫وزارتخانه افزايش تعداد رايزنان بازرگاني‬ ‫در کشورهاي مختلف است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وي‪ ،‬ب��راي ارتق��ای جايگاه‬ ‫اقتص��ادي کش��ور و پيش��رفت در اين‬ ‫زمين��ه‪ ،‬ن��گاه س��رمايه‌گذاري به داخل‬ ‫مرزها کفايت نمي‌کند‪ ،‬بلکه بايد نگاه به‬ ‫بيرون داشت‪ .‬تاکيدات مقام ارشد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حالي مطرح‬ ‫مي‌ش��ود که ولي‌اله افخم��ي‌راد‪ ،‬رئيس‬ ‫کل سازمان توس��عه تجارت ايران نيز از‬ ‫افزايش رايزنان بازرگاني به ‪ ۳۰‬رايزن تا‬ ‫پايان س��ال جاري خبر داده و مي‌گويد‪:‬‬ ‫افزاي��ش اعزام رايزن��ان صنعتي‪ ،‬معدني‬ ‫و بازرگاني و راه‌اندازي ش��عبات سازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت در بازاره��اي هدف از‬ ‫مهم‌ترين برنامه‌هاي اين سازمان در اين‬ ‫حوزه محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌هاي جديد براي سال ‪۹۳‬‬ ‫در همين ح��ال ميرابوطال��ب بدري‪،‬‬ ‫معاون بازاريابي س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫اع��زام رايزن��ان بازرگاني به ‪ ۲۱‬کش��ور‬ ‫جديد را از برنامه‌هاي اين سازمان اعالم‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر ‪ ۹‬رايزن‬ ‫بازرگاني عمدتا در کشورهاي همسايه و‬ ‫آسيايي داريم‪ ،‬اما قرار است اين تعداد به‬ ‫‪ ۳۰‬رايزن برسد‪.‬‬ ‫ميرابوطال��ب ب��دري در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سراس��ر جهان‬ ‫و در کش��ورهايي مانند آمريکاي التين‪،‬‬ ‫آفريقا‪ ،‬آلمان‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬اسپانيا‪ ،‬صربستان‪،‬‬ ‫ويتنام و مال��زي راي��زن بازرگاني اعزام‬ ‫خواهيم کرد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬ايج��اد تعرفه‌ه��اي‬ ‫ترجيح��ي دوجانبه از ديگ��ر برنامه‌هاي‬ ‫ما اس��ت‪ ،‬به ط��وري که تا کن��ون با ‪۹‬‬ ‫کش��ور اين برنام��ه را داش��تيم‪ ،‬اما قرار‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰‬کش��ور ديگ��ر از ‪ ۴‬ق��اره به‬ ‫فهرس��ت تعرفه‌هاي ترجيحي دو جانبه‬ ‫اضافه ش��وند‪ .‬رفت و آمد هيات تجاري‬ ‫به ‪ ‌‌۳۱‬استان کش��ور از ديگر برنامه‌هاي‬ ‫مورد اش��اره ب��دري بود‪ .‬ب��ه گفته وي‪،‬‬ ‫توس��عه روابط با دنيا و جذب خارجي‌ها‬ ‫براي سرمايه‌گذاري در ايران و همچنين‬ ‫برگزاري نمايش��گاه اختصاصي ايران در‬ ‫خارج از کش��ور را در دستور کار داريم‪.‬‬ ‫فع��ال نبودن ش��عبه‌هاي اين س��ازمان‬ ‫در ديگر کش��ورها را يکي از مش��کالت‬ ‫پي��ش‌رو عنوان کرد و افزود‪ :‬اکنون فقط‬ ‫در عراق و افغانستان شعبه‌هاي ما فعالند‬ ‫اما ‪ ۱۰‬کش��ور ديگر مانند روسيه‪ ،‬لبنان‬ ‫و آلمان نيز به اين تعداد افزوده خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون بازاريابي سازمان توسعه تجارت‬ ‫در مورد محدود شدن بازارهاي صادراتي‬ ‫به ‪ ۵‬کش��ور گفت‪ :‬اغلب صادرات ايران‬ ‫تا ‪ ۱۰‬س��ال پيش به کشورهاي اروپايي‬ ‫بود ک��ه اکنون به يک‌دهم رس��يده‪ ،‬اما‬ ‫به دنب��ال افزايش رايزن��ان بازرگاني در‬ ‫کشورهاي ديگر هستيم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪2‬رويکرد تجارت خارجي‬ ‫معاون بازاريابي سازمان توسعه تجارت‬ ‫در پاسخ به اينکه چرا بازارهاي صادراتي‬ ‫و مب��ادالت تجاري به ‪ ۵‬کش��ور اطراف‬ ‫محدود ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از نظر تئوري‬ ‫در زمين��ه تج��ارت خارج��ي ‪ ۲‬رويکرد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ي��ک رويکرد مي‌گويد روي‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬کشور متمرکز شويم و مبادالت‬ ‫تج��اري را انج��ام دهيم‪ ،‬گزين��ه ديگر‬ ‫مي‌گويد با تمام کشورها مراوده تجاري‬ ‫داش��ته باش��يم که رويکرد ما تلفيقي از‬ ‫اي��ن دو نظريه اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به‬ ‫اينکه جغرافياي تجارت ما در ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫گذشته بسيار گس��ترده‌تر بوده تا جايي‬ ‫که عمده مشتريان ما کشورهاي اروپاي‬ ‫غربي مانند آلمان‪ ،‬ايتاليا و فرانسه بودند‬ ‫که اکنون طي سال‌هاي اخير اين ميزان‬ ‫به يک دهم رسيده است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد اين مس��ئول در س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت‪ ،‬وقت��ي اروپايي‌ها در‬ ‫‪ ۵‬الي��ه ايران را تحريم مي‌کنند به طور‬ ‫طبيع��ي و به‌تدريج جغرافياي تجارت ما‬ ‫تغيير جهت داده و به س��مت کشورهاي‬ ‫آس��يايي و کش��ورهاي اط��راف محدود‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��دري اضاف��ه ک��رد‪ :‬در عي��ن حال‬ ‫کش��ورهاي اط��راف مانن��د ع��راق و‬ ‫افغانس��تان بازارهاي طبيعي ما هستند‬ ‫که حمل و نقل نيز به آنها آسان‌تر است‬ ‫ام��ا اين موضوع را قب��ول داريم که بايد‬ ‫بازارهاي خود را گسترش دهيم‪.‬‬ ‫در همي��ن حال‪ ،‬معاون مديرکل امور‬ ‫نمايندگي‌هاي س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دولت در نظر دارد بازارهاي‬ ‫اقتصادي جديدي در جه��ان يافته و از‬ ‫پتانس��يل آن به نفع صنع��ت و اقتصاد‬ ‫کشور بهره ببرد‪ ،‬در همين ارتباط اعزام‬ ‫رايزن‌هاي جديد اقتصادي و بازرگاني در‬ ‫دستور کار دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حسن محمدي در بازديد از يک گروه‬ ‫صنعتي منتخب در کشور که با همراهي‬ ‫رايزن‌هاي اقتصادي کش��ورهاي مختلف‬ ‫انجام گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رايزنان بازرگاني‬ ‫از گروه‌هاي صنعت��ي و صادراتي برتر و‬ ‫موفق کشور بازديد مي‌کنند تا از نزديک‬ ‫با فعاليت‌ها آشنا شوند‪ .‬در واقع اين امر‬ ‫درخصوص صادرکنندگان نمونه بيش��تر‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫به گفته وي ‪،‬به طور کلي اعزام رايزنان‬ ‫اقتصادي به کش��ورهاي مختلف نيز در‬ ‫جهت بسترس��ازي مناسب براي افزايش‬ ‫س��هم ص��ادرات انج��ام مي‌گيرد‪.‬معاون‬ ‫مديرکل ام��ور نمايندگي‌هاي س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ادامه داد‪ :‬تعدادي رايزن‬ ‫بازرگاني و اقتصادي در آينده‌اي نزديک‬ ‫در فرآيندي‪ ،‬مراحل ج��ذب‪ ،‬آموزش و‬ ‫ب��ه کارگيري و مراحل نهايي را س��پري‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬بيش��تر اين اف��راد جزو‬ ‫مدي��ران نمونه بوده و ب��ا توجه به اينکه‬ ‫دول��ت تدبي��ر و اميد تصميم ب��ه ايجاد‬ ‫بازاره��اي جديد در جه��ان دارد‪ ،‬اعزام‬ ‫اين افراد در دستور کار دولت قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اي�ران را رايزن�ان ب�ه دنيا معرفي‬ ‫مي‌کنند‬ ‫از سويي ديگر يک کارشناس بازرگاني‬ ‫ب��ا مهم ارزيابي کردن نق��ش رايزنان در‬ ‫اقتصاد و فضاي تجاري کشور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اين افراد ک��ه دروازه‌بانان اقتصاد ناميده‬ ‫مي‌‌ش��وند با ديد وسيع و اطالعات کامل‬ ‫از ظرفيت‌ه��اي بخش صنعتي‪ ،‬معدني و‬ ‫تجاري ايران مي‌توانند مس��ير ارتباط با‬ ‫ديگر کشورها را تسهيل بخشند‪.‬‬ ‫امير فرزعليان در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫صمت تصريح کرد‪ :‬براي رايزنان بازرگاني‬ ‫مقدمات برگ��زاري دوره‌هاي آموزش��ي‬ ‫و بازدي��د از ش��هرک‌هاي صنعت��ي و‬ ‫کارخانه‌هاي توليدي ايران فراهم مي‌شود‪.‬‬ ‫از سويي ديگر اين افراد با صادرکنندگان‬ ‫نمون��ه و کارآفرينان نيز مالقات خواهند‬ ‫داش��ت تا با مذاکره و ارائه مشاوره و راه‬ ‫ح��ل دو جانبه فض��ا را ب��راي تجارت و‬ ‫همکاري با ديگر کشورها آماده کنند‪ .‬به‬ ‫گفته وي وظاي��ف و فعاليت‌هاي رايزنان‬ ‫بازرگاني در نهايت ب��ه افزايش مبادالت‬ ‫تجاري ب��ا اولويت افزايش صادرات ايران‬ ‫به ديگر کشورها ختم مي‌شود‪.‬‬ ‫حذف محدوديت‌هاي‬ ‫صادراتي جدي است‬ ‫افزایش ‪1/5‬میلیون تنی‬ ‫خرید تضمینی گندم‬ ‫رييس سازمان توسعه تجارت خط‌مشي سازمان توسعه‬ ‫تجارت را حذف محدويت‌ها و ممنوعيت‌ها از فرآيندهاي تجاري دانست و گفت‪:‬‬ ‫تم��ام هم و غم وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بر تحقق اين ه��دف قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬ولي‌اهلل افخمي‌راد افزود‪ :‬طبق‬ ‫سياست‌هاي خروج از رکود و اصول منطقي علم اقتصاد‪ ،‬محدوديت‌هاي صادراتي‬ ‫بايد حذف ش��ود‪ .‬وي در خصوص عوارض صادراتي گفت‪ :‬عوارض صادراتي تنها‬ ‫براي کاالهاي خام در نظر گرفته ش��ده اس��ت و پس از ‪ 3‬ماه از تاريخ تصويب‪،‬‬ ‫اجراي��ي مي‌ش��ود‪ .‬افخمي‌راد ادام��ه داد‪ :‬حذف محدوديت‌ه��ا و ممنوعيت‌هاي‬ ‫صادراتي اولويت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬اما يک شبه اين کار محقق‬ ‫نمي‌شود و براي تحقق اين امر به گذشت زمان احتياج داريم‪ .‬وي با اشاره به بسته‬ ‫سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود گفت‪ :‬راه‌حل خروج از رکود از نظر‬ ‫دولت تحريک تقاضاي خارجي و افزايش صادرات غيرنفتي است‪ .‬رييس سازمان‬ ‫توسعه تجارت در تشريح اقدامات دولت در اين مسير گفت‪ :‬براي تحريک تقاضاي‬ ‫خارجي بايد بخش‌هاي توليد فعال ش��وند و آنچه که الزمه رفت‌وآمد و تعامل با‬ ‫کشورهاي مختلف است‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به افزایش‬ ‫‪ 1/5‬میلیون تنی خرید تضمینی گندم در فصل خرید جاری نس��بت به کل خرید‬ ‫سال گذشته گفت‪ :‬تاکنون ‪ 6/3‬میلیون تن از این محصول از کشاورزان خریداری و‬ ‫پول گندم‌ها به روز به کش��اورزان پرداخت شده است‪ .‬عباس قبادی در گفت‌وگو با‬ ‫خبرگزاری تسنیم اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪6/3‬میلیون تن گندم با نرخ مصوب و تضمینی‬ ‫‪۱۰۵۰‬ریال برای گندم معمولی و ‪۱۰۸۰۰‬ریال برای گندم دوروم از کش��اورزان در‬ ‫سراس��ر کشور خریداری و ذخیره سازی شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تمام تالش ما بر‬ ‫تامین گندم مصرفی کشور از طریق خرید داخلی است‪ ،‬اما با توجه به اینکه تولید‬ ‫داخل جوابگوی مصرف سالیانه نیست‪ ،‬خرید خارجی نیز به ناچار در دستورکار قرار‬ ‫گرفته و هم‌اکنون به منظور ایجاد امنیت غذایی‪ ،‬عملیات خرید و تخلیه محموله‌های‬ ‫گن��دم وارداتی در بنادر کش��ور همزم��ان با خرید تضمینی در حال انجام اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد‪ ۹۳۸ :‬مرکز خرید در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬عملیات خرید تضمینی را انجام می‌دهند و آمادگی تحویل تمامی گندم‌های‬ ‫کشاورزان را دارند و تاکنون گندم‌های داخل را در قالب بیش از ‪1‬میلیون محموله‬ ‫در تمامی استان‌ها تحویل گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ديدگاه‬ ‫نقش رايزنان‬ ‫بازرگاني‬ ‫در توسعه تجارت‬ ‫رضا عباسقلي‬ ‫مديرکل دفتر امور نمايندگي‌هاي‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫توس��عه و ترويج تج��ارت و البته افزايش حجم‬ ‫مراودات با ديگر کش��ورها مستلزم ارائه مشاوره و‬ ‫راهکارهاي جذب س��رمايه‌گذاري‌ها است که اين‬ ‫ماموريت به‌عهده افرادي است که رايزن بازرگاني‬ ‫ناميده مي‌شوند‪.‬‬ ‫رايزنان بازرگاني اي��ران در واقع به عنوان پل و‬ ‫رابطي ميان بخش خصوصي و دولتي ‪ 2‬کش��ور‪،‬‬ ‫وظيفه تهيه گزارش‌ه��اي تخصصي در خصوص‬ ‫کااله��اي واردات��ي و صادرات��ي‪ ،‬ارائ��ه آماري از‬ ‫ظرفیت‌‌ه��ای صادرات��ي اي��ران ب��ه کش��ورهاي‬ ‫هدف‪ ،‬ارائه مش��اوره ب��ه تاج��ران خارجي براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در ايران‪ ،‬احص��ا و انتقال آخرين‬ ‫تغيي��رات و تحوالت رژيم تجاري کش��ور هدف‪،‬‬ ‫ارائ��ه آخرين آمار تجاري بين ‪2‬کش��ور‪ ،‬پيگيري‬ ‫تفاهم��ات اجالس‌هاي مش��ترک‪ ،‬زمينه‌س��ازي‬ ‫س��رمايه‌گذاري مش��ترک ب��راي تولي��د کاال و‬ ‫بررس��ي امکان صادرات مجدد کاالهاي ايراني به‬ ‫کشورهاي هدف را برعهده دارند‪.‬‬ ‫پي��ش از ادغ��ام ‪ 2‬وزارتخانه صناي��ع و معادن‬ ‫و بازرگان��ي‪ ،‬رايزن��ان ايران در کش��ورهاي هدف‬ ‫تنه��ا ماموريت بازرگاني و تجاري داش��تند اما با‬ ‫ادغ��ام وزارتخانه‌ها‪ ،‬حوزه صنعت��ي و معدني هم‬ ‫ب��ه فعاليت‌هاي رايزن��ان ما اضافه ش��د‪ .‬رايزنان‬ ‫بازرگاني‪ ،‬صنعتي و معدني اي��ران بايد بتوانند با‬ ‫ق��درت و تخصص خود زمينه را براي گس��ترش‬ ‫روابط تجاري ايران با کش��ورهاي ديگر را فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر ‪ ۹‬رايزن در کش��ورهاي ترکيه‪،‬‬ ‫ام��ارات‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬آذربايج��ان‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫عم��ان‪ ،‬الجزاير‪ ،‬ارمنس��تان و ونزوئ�لا داريم که‬ ‫قرار اس��ت اين ميزان ب��ه ‪ ۳۰‬رايزن افزايش يابد‪.‬‬ ‫کشورهاي هدف براي اعزام رايزنان ايراني شامل‪،‬‬ ‫ک��ره جنوبي‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬روس��يه‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫اندون��زي‪ ،‬ويتن��ام‪ ،‬ب�لاروس‪ ،‬آفريق��اي جنوبي‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬برزيل‪ ،‬مالزي‪ ،‬صربستان‪،‬‬ ‫تونس‪ ،‬کنيا‪ ،‬قطر‪ ،‬اقليم کردس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬چين‪،‬‬ ‫لبن��ان و ايتاليا هس��تند‪ .‬عمده کش��ورهاي فوق‬ ‫‪،‬آس��يايي و آفريقايي هس��تند و تنها يک کشور‬ ‫اروپايي در اين فهرست قرار دارد‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫با برخي کشورهاي اروپايي مانند اسپانيا در حال‬ ‫مذاکره در راستاي اعزام رايزن هستيم اما واقعيت‬ ‫اين است که تا به فرجام نرسيدن مذاکرات ‪۵+۱‬‬ ‫طرف اروپاي��ي رغبت و تمايلي نش��ان نمي‌دهد‬ ‫و اع��زام راي��زن نمي‌تواند کارگش��ا باش��د‪ .‬البته‬ ‫اي��ن بي‌رغبتي نيز به دلي��ل تحريم‌هاي بانکي و‬ ‫مش��کالت پولي و مالي رخ داده ک��ه تجار را هم‬ ‫محدود کرده است‪.‬‬ ‫وجود ش��عبات س��ازمان توس��عه تج��ارت در‬ ‫کش��ورهاي ديگر ني��ز از عوامل موثر در توس��عه‬ ‫مب��ادالت و رش��د تج��اري اس��ت که براس��اس‬ ‫مصوبه هيات دولت در س��ال ‪ ۸۹‬تعداد ‪ ۱۰‬شعبه‬ ‫در کش��ورهاي ام��ارات ‪،‬روس��يه ‪،‬ترکي��ه‪ ،‬عراق‬ ‫آفريقاي جنوبي‪ ،‬لبنان‪ ،‬برزيل و عربس��تان داريم‪.‬‬ ‫اين ش��عبات خ��ارج از س��فارتخانه‌ها به صورت‬ ‫مج��زا فعاليت دارند‪ .‬با توجه به اينکه با‪ 2‬کش��ور‬ ‫عربستان و پاکستان روابط بسيار کمي داريم‪ ،‬بر‬ ‫همين اساس پيشنهاد داده شده تا ‪ 2‬کشور هند‬ ‫و چين که از عمده شرکاي تجاري ايران محسوب‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬جايگزين عربستان و پاکستان شوند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬در فضاي کنوني اقتصاد کش��ور که‬ ‫کمي اميد به جامعه تزريق شده‪ ،‬رايزنان بازرگاني‬ ‫مي‌توانند بيش از پيش در توس��عه روابط ايران با‬ ‫کش��ورهاي ديگر به ويژه اروپا نقش‌‌آفريني کنند‬ ‫ضمن اينکه تمام تالش‌هاي اين رايزنان در نهايت‬ ‫باي��د به افزاي��ش مبادالت ايران با کش��ور هدف‬ ‫بينجامد‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ايرنا ‪ -‬در ‪ ۴‬ماه ابتداي س��ال‌جاري در مجموع‬ ‫‪ ۱۳‬ميليون و ‪ ۷۴۲‬هزار تن کاالي نفتي و غيرنفتي‬ ‫از مرزهاي زميني و آبي وارد کش��ور و ‪ ۲۰‬ميليون‬ ‫و ‪ ۹۸۶‬هزار تن کاال از مرزهاي کش��ور صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روابط عمومي سازمان توسعه تجارت‪ -‬همزمان‬ ‫با نمايش��گاه بين‌المللي صنعت ساختمان‪ ،‬هيات‌هاي‬ ‫تج��اري ‪ -‬بازاريابي خارج��ي براي مذاک��ره به ايران‬ ‫آمدن��د‪ .‬مدي��رکل دفتر امور ترويج تج��ارت از حضور‬ ‫هيات‌هاي تجاري و بازاريابي کشورهاي کويت‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬آذربايجان‪ ،‬س��وريه‪ ،‬ترکيه و‬ ‫چين براي بازديد از اين نمايشگاه ساختمان و مذاکره‬ ‫با شرکت‌هاي ايراني فعال در اين زمينه خبر داد‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ -‬مدير امور منطق��ه آزاد و ويژه اقتصادي‬ ‫ضعف اصلي مناطق آزاد را عدم وجود زيرساخت‌هاي‬ ‫الزم دانس��ت و گفت‪ :‬بوش��هر و جاس��ک منطقه آزاد‬ ‫خواهند ش��د و موض��وع منطقه آزاد ش��دن مهران با‬ ‫قابليت صادرات مواد غذايي و مصالح به عراق در حال‬ ‫بررسي است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫حال فضای کسب‌وکار‬ ‫خوب نیست‬ ‫محمد‌رضا نجفی‌منش‬ ‫عضو و نایب رئیس کمیسیون فضای‬ ‫کسب و کار‬ ‫رتب��ه فضای کس��ب‌وکار ایران منتش��ر ش��ده و‬ ‫متاس��فانه صد و پنجاه و دومین ( ‪ ) 152‬کشور در‬ ‫جهان هس��تیم‪ .‬این نشان می‌دهد که هنوز فعالیت‬ ‫خاصی در این زمینه نش��ده و اوضاع همانی اس��ت‬ ‫ک��ه پیش از این بود‪ .‬حدود چند س��ال پیش برای‬ ‫بهبود این شرایط قانونی نوشتیم و به مجلس دادیم‬ ‫که خوشبختانه تصویب شد‪ .‬اما هیچ وقت عملی و‬ ‫اجرایی نش��د‪ ،‬چراکه دولت احمدی‌ن��ژاد بعد از به‬ ‫تصویب رس��یدن این قانون ب��دون اینکه ذره‌ای به‬ ‫آن اهمیت بدهد‪ ،‬بایگانی‌اش کرد‪ .‬در دولت یازدهم‬ ‫هم هنوز آیین‌نامه‌های آن تدوین نشده است‪ .‬یعنی‬ ‫وقف��ه جبران‌ناپذی��ری در این بین رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫مطمئن باشید که اگر همان قانون فضای کسب‌وکار‬ ‫اجرایی می‌ش��د مش��کالت زیادی که امروز با آنها‬ ‫مواجه هس��تیم حل ش��ده بود‪ .‬البته بخشی از این‬ ‫مشکالت به اصالح قانون جدید مربوط می‌شود که‬ ‫تحویل مجلس داده ش��ده است و مجلسی‌ها هنوز‬ ‫جوابی نداده‌اند‪ .‬به هرحال برای بهبود دادن به این‬ ‫فضا نیازمند به اراده قوی هس��تیم‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫دول��ت جدید این اراده وجود دارد‪ .‬این را می‌ش��ود‬ ‫از صحبت‌هایی ک��ه رییس‌جمه��وری در همایش‬ ‫خروج از رکود داش��تند‪ ،‬متوجه ش��د‪ .‬ایشان واقعا‬ ‫عزم راس��خی برای اجرایی کردن این قانون دارند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که حتی کاره��ای نرم‌افزاری‬ ‫ه��م انجام ش��ده و زمینه اجرایی ک��ردن آن کاملا‬ ‫آماده اس��ت‪ .‬نگاهی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد‬ ‫که بح��ران در تمام آن وج��ود دارد‪ .‬گاهی ممکن‬ ‫است فضای کس��ب‌وکار اوضاع خوبی نداشته باشد‬ ‫اما رکود رونق داش��ته باش��د یا عکس این موضوع‪،‬‬ ‫یعنی ممکن اس��ت فضای کس��ب‌وکار رونق داشته‬ ‫باشد اما رکود غالب باشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه و براساس همین بحران اقتصادی باید‬ ‫بگویم «هر چه خوبان همه دارند ما یک جا داریم»!‬ ‫این دقیقا شرح حال ایران در این ‪ 2‬فضاست‪ .‬یعنی‬ ‫هم مش��کل فضای کسب‌وکار داریم هم تورم و هم‬ ‫رکود! به‌طور مس��لم همه ارکان اقتصاد بهم متصل‬ ‫هس��تند وقتی رکود در کشور حاکم می‌شود سایر‬ ‫بخش‌ه��ا هم تحت تاثی��ر قرار می‌گیرن��د‪ .‬به قول‬ ‫صاحبان علم هر وقت می‌خواهیم جایی را بس��ازیم‬ ‫مانع دیگری به میان می‌آید؛ این َمثَل ماست یعنی‬ ‫وقت��ی می‌خواهی��م فضای کس��ب‌وکار را درس��ت‬ ‫کنیم‪ ،‬سیس��تماتیک بحث تورم به میان می‌آید‪ .‬با‬ ‫این اوصاف باید با ت�لاش زیاد و با کمترین تورم و‬ ‫خروج از رکود فضای کس��ب‌وکار را درس��ت کنیم‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نمی‌توان برای رس��یدن به هدف‬ ‫زمان خاصی را مش��خص کرد چ��ون عوامل زیادی‬ ‫بهم متصل هستند‪.‬‬ ‫از بعد دیگر‪ ،‬درحال حاضر مملکت ما به چند مورد‬ ‫وابسته شده است‪ .‬اول مذاکرات بین‌المللی ‪ 5+1‬است‪.‬‬ ‫ما درحال حاضر در تنگنای اقتصادی هستم و به ثمر‬ ‫نشس��تن این مذاکرات به اقتصاد کشور کمک بسیار‬ ‫زیادی می‌کند‪ .‬مطمئن باش��ید هر گونه عقب افتادن‬ ‫در این مذاکرات‪ ،‬کش��ور را عقب می‌اندازد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫براس��اس قانون اصل‪ ،44‬باید کم‌کم بخشی از اقتصاد‬ ‫ایران را به بخش خصوصی محول کرد تا هم این بخش‬ ‫قوت بگیرد و هم باری از دوش دولت برداش��ته شود‪.‬‬ ‫باز هم تاکید می‌کنم این مهم نیازمند به اراده دولت‬ ‫تا کارها را به بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬از همین رو‬ ‫است که گله‌های بخش خصوصی هیچ وقت تمام نمی‬ ‫ش��ود چرا که این بخش همیشه درحال توسعه است‬ ‫و روبه جلو حرکت می‌کند و همین سبب می‌شود از‬ ‫بی‌اعتنایی دولت گله‌مند باشد‪ .‬البته باید گفت دولت‬ ‫قدم‌هایی برداشته است اما کافی نیست باید بیشتر از‬ ‫اینها کمک کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ايسنا – به گفته رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و‬ ‫سبزي تهران‪ ،‬فروشندگان حداکثر ‪۳۵‬درصد بيشتر از‬ ‫قيمت فاکتور بايد ميوه را به مردم بفروشند ولي عمال‬ ‫شاهد هستيم بعضي از فروشندگان هزينه‌هاي خود را‬ ‫از طريق گرانفروشي تامين مي‌کنند‪.‬‬ ‫تسنيم‪ -‬رییس اتحاديه پيک موتوري و وانت‌بار‬ ‫از س��اماندهي نرخ‌نامه و بارنام��ه وانت‌بارها و پيک‬ ‫موت��وري از ‪ ۲۰‬روز آين��ده خب��ر داد و گفت‪ :‬براي‬ ‫امنيت مردم و س�لامت راکبان پيک‌هاي موتوري‪،‬‬ ‫تمام اين افراد شناسنامه‌دار مي‌شوند‪.‬‬ ‫ايلن��ا‪ -‬ریی��س مرک��ز برنامه‌ريزي و نظ��ارت بر‬ ‫دخانيات کش��ور گفت‪ :‬مجوز توزيع عرضه‌کنندگان‬ ‫محصوالت دخاني قاچاق ابطال مي‌شود‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ -‬رییس سازمان ملي اس��تاندارد گفت‪:‬‬ ‫توليد ‪ ۵‬کارخانه متخلف لبني متوقف شد‪.‬‬ ‫ايلنا‪ -‬مع��اون برنامه‌ريزي اس��تانداري تهران از‬ ‫الزام میوه‌فروش��ی‌ها به ارائه فاکت��ور به خريداران‬ ‫خب��ر داد‪ .‬نعم��ت‌اهلل ترک��ي‪ ،‬در مورد نظ��ارت بر‬ ‫ب��ازار ميوه و تره‌بار اظهار کرد‪ :‬ما در حال بررس��ي‬ ‫آسيب‌شناس��ي در فرآيند توليد‪ ،‬توزيع و نظارت بر‬ ‫ميوه و تره‌بار هس��تيم و اين ‪ 3‬فرآيند در مجموعه‬ ‫بازار و وزارت کشاورزي و اتحاديه‌ها مطرح است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17- 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫اوضاع کسب‌وکار را بررسی می‌کند؛‬ ‫تجارت بخش خصوصی منتظر نیم نگاه دولت‬ ‫نگار خس�روی‪ -‬گروه تجارت‪« :‬خط قرمز دولت‪،‬‬ ‫بیکاری است»؛ این گفته حسن روحانی در جمع هیات‬ ‫دولت و بعد از ش��روع سال ‪ 1393‬است‪ .‬درست زمانی‬ ‫ک��ه دولت برنامه اقتصادی س��ال جدی��د را اعالم کرد‬ ‫و گف��ت ت��ورم و بیکاری خط قرمزی اس��ت که مردان‬ ‫کابین��ه او موظف ش��ده‌اند آن را مهار کنند‪ .‬حاال از آن‬ ‫روز نزدیک به ‪ 5‬ماه می‌گذرد‪ .‬کارنامه دولت در سالگرد‬ ‫تنفیذ روی صفحه ت��رازو قرار گرفت و تمام وعده‌هایی‬ ‫را هم که روحانی داده بود‪ ،‬به‌صورت کامل بررسی شد‪.‬‬ ‫به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬نمره دولت با توجه‬ ‫به ش��رایط بحرانی اقتص��اد‪ ،‬نمره قبولی ب��وده اما این‬ ‫نمره قبولی در ش��رایطی به دولت داده ش��ده که معیار‬ ‫سنجش‪ ،‬زیر سایه گسترده بحران اقتصادی است‪ .‬یعنی‬ ‫کسری بودجه‪ ،‬افزایش میزان تحریم‪ ،‬آمار‌های نادرست‬ ‫و‪( ...‬ب��ه همین دلیل اس��ت که از نظ��ر منتقدان دولت‬ ‫عملکرد کابینه روحانی با معیار طبیعی کشورها تفاوت‬ ‫بسیاری دارد‪).‬‬ ‫تجارت ایران هم از این قاعده مس��تثنی نبوده است؛‬ ‫سایه سنگین تحریم‌ها‪ ،‬هم واردات ایران را تحت‌الشعاع‬ ‫ق��رار داد و ه��م ص��ادرات را‪ .‬بی‌ش��ک و در ادامه این‬ ‫مش��کالت‪ ،‬نرخ بیکاری باال می‌رود و اوضاع کسب‌وکار‬ ‫هم کساد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب‌وکار؛ اهرم اقتصاد ایران‬ ‫بخ��ش خصوصی و تج��ارت ایران طی این س��ال‌ها‬ ‫هم��واره در انزوا بوده اس��ت‪ .‬عدم حضور س��رمایه‌گذار‬ ‫«چه داخلی و چ��ه خارجی»‪ ،‬کمبود بودجه اختصاص‬ ‫داده دولت به این بخش‪ ،‬قوانین دس��ت‌وپاگیر و هزاران‬ ‫دلیل دیگر باعث این گوشه‌گیری شده است‪.‬‬ ‫از آنجایی هم که بخش‌های مختلف اقتصاد به شکل‬ ‫حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند‪ ،‬نبود یک حلقه‬ ‫ت��وازن را به‌هم می‌زند‪ .‬این مش��کل را نه می‌ش��ود به‬ ‫‪10‬دولت قبلی نس��بت داد و نه به دولت روحانی‪ .‬دلیل‬ ‫آن هم کاملا مش��خص اس��ت؛ اقتصاد وابسته به نفت‪.‬‬ ‫حاال این ب��ار حلقه مفقوده زنجیر‪ ،‬محیط کس��ب‌وکار‬ ‫اس��ت؛ فضایی که اهرم اقتصاد محسوب می‌شود که به‬ ‫خاطر کساد بودنش‪ ،‬بیکاری را تا جایی افزایش داده که‬ ‫زنگ خطر آن نزدیک به ‪ 4‬سال است که صدا می‌کند‪.‬‬ ‫فارغ از تاثیر ش��دیدی که این گوش��ه‌گیری در صنعت‬ ‫دارد‪ ،‬بخش تجارت هم متضرر شده است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 1390‬قانون بهبود فضای کسب‌وکار‬ ‫از س��وی اعضای اتاق بازرگان��ی تهران تدوین‬ ‫و ب��رای تصوی��ب به مجلس فرس��تاده ش��د‪.‬‬ ‫مجلس��ی ها هم با اس��تقبال‪ ،‬ای��ن الیحه را‬ ‫تصویب کردند و برای اجرایی شدنش به دولت‬ ‫س��پردند اما تا امروز که نزدیک به یک سال از‬ ‫تصویب آن می‌گ��ذرد‪ ،‬حتی یک بند از آن هم‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫س��ارا حقیقی‌وند‪ ،‬دبیر کمیسیون اصل ‪ 44‬و محیط‬ ‫کسب‌وکار در گفت‌وگو با‬ ‫در این‌باره می‌گوید‪:‬‬ ‫«یکی از اهدافی که این قانون دنبال می‌کند‪ ،‬بهبود فضا‬ ‫کسب‌وکار است که با ایجاد شفافیت همراه است‪ .‬این را‬ ‫می‌شود در برخی از مواد این قانون به وضوح رویت کرد‬ ‫به عنوان مثال در ماده ‪ 20 ،19‬و ‪ 21‬مشخص است‪».‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه گفت‪« :‬ای��ن روزها یکی از‬ ‫مس��ائل مهمی که مش��کل اصلی کش��ور با آن روبه‌رو‬ ‫شده‪ ،‬مسئله فس��اد و دیوان‌ساالری است‪ .‬ما هر روزی‬ ‫که با این مش��کل دست و پنجه نرم می‌کنیم‪ ،‬یک روز‬ ‫توسعه و پیشرفت در بخش خصوصی عقب می‌ماند‪».‬‬ ‫حقیقی‌وند با اشاره به مواد این قانون تاکید می‌کند‪:‬‬ ‫«بخش��ی از ای��ن قان��ون تحلیلگر ب��وده و به‌کارگیری‬ ‫ظرفیت‌های کش��ور ب��رای ایج��اد رواب��ط بین‌‌المللی‬ ‫را بررس��ی ک��رده اس��ت‪ .‬برخ��ی از م��واد آن ناظر بر‬ ‫فرآین��د تج��ارت و الکترونیکی ش��دن تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫همه اینها هدف تس��هیل‌گری در بخ��ش خصوصی را‬ ‫دنبال می‌کند‪».‬‬ ‫‹ ‹کسب‌وکار؛ امیدوار به آینده‬ ‫دولت روحانی اراده جدی‌ای برای سپردن کارهای‬ ‫اقتص��ادی به بخ��ش خصوصی دارد ت��ا هم صنعت‬ ‫دوب��اره جان بگیرد و هم تجارت‪ .‬این را می‌ش��ود از‬ ‫صحبت‌هایی که رییس‌جمهوری در همایش «تبیین‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود»‬ ‫کاملا احس��اس ک��رد‪ .‬اما ب��ا توجه به ش��رایط این‬ ‫روزهای کش��ور و درگیری‌های اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬هنوز توجه خاصی به بخش خصوصی‬ ‫و محیط کس��ب‌وکار نشده اس��ت‪ .‬به گفته بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان‪ ،‬اگر این قانون اجرایی ش��ود بی‌شک‬ ‫اقتص��اد بخ��ش خصوص��ی‪،‬‬ ‫تجارت و محیط کس��ب‌وکار‬ ‫تغیی��رات رو ب��ه رش��دی را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫حقیقی‌ون��د‪ ،‬دبیر کمیس��یون اص��ل‪ 44‬و محیط‬ ‫کس��ب‌وکار در این رابطه می‌گوی��د‪« :‬قطعا با توجه‬ ‫به ش��رايط فعلي كش��ور‪ ،‬در صورت اجراي صحيح و‬ ‫اس��تفاده مناس��ب از ظرفيت‌های آن‪ ،‬می‌تواند نقش‬ ‫موثري را در رش��د و توس��عه اقتصاد مل��ي ايفا کند‪».‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با وج��ود اینکه این قانون تاثی��ر زیادی در‬ ‫رفع مش��کالت دارد اما مهم‌تر از آن توجه به فرآيندي‬ ‫اس��ت كه می‌تواند نتيج��ه اجراي قان��ون مذكور را به‬ ‫كمال برس��اند‪ .‬حقیقی‌وند با اش��اره ب��ه تاثیراتی که‬ ‫اجرای��ی کردن این قان��ون در پ��ی دارد‪ ،‬گفت‪« :‬اين‬ ‫نه��اد بي‌بديل در تاريخ معاصر كش��ور‪ ،‬عالوه بر آنكه‬ ‫محلي ب��راي تبادل‌نظ��ر و تصميم‌س��ازي در اقتصاد‬ ‫كش��ور تلقي می‌ش��ود‪ ،‬س��امانه‌اي براي پايش دائمي‬ ‫روند پيش��رفت كار‪ ،‬ش��اخص‌های ملي بهبود محيط‬ ‫كس��ب‌‌وكار و فرآيند‌های مربوط است‪ .‬اين سامانه‪ ،‬در‬ ‫قالب دبيرخانه شوراي گفت‌وگو و فعاليت‌های مرتبط‬ ‫با آن شكل می‌گيرد‪».‬‬ ‫‹ ‹نگاه آخر‬ ‫آنچ��ه واض��ح اس��ت‪ ،‬تاثی��ری اس��ت ک��ه بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب‌وکار بر بخ��ش خصوص��ی و تجارت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس این‌طور به نظر می‌رس��د که‬ ‫اجرایی ش��دن این قانون کمک ش��ایانی به سرعت‬ ‫یافتن این مسئله خواهد داشت‪.‬‬ ‫دولت روحانی بارها نشان داده است که توان حل‬ ‫مش��کالتی را دارد که غیرممکن به نظر می‌رس��ند‬ ‫(برای نمونه مذاکرات ‪ )1+5‬برای همین اس��ت که‬ ‫اغلب کارشناس��ان معتقدند همان‌طور که تا پیش‬ ‫از این وعده داده اس��ت می‌تواند معضل بیکاری که‬ ‫از نش��انه‌های وخیم بودن اوضاع کسب‌وکار است را‬ ‫حل کند و هم کار تجار را با بهبود دادن این محیط‬ ‫هموار کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫قانوني که تجارت را متحول مي‌کند‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫عضو و رئيس کميسيون فضاي کسب‌وکار‬ ‫متاسفانه قانون محيط کسب‌وکار در سال ‪ 1390‬نهايي شد و قرار بود که در سال‪1391‬‬ ‫توسط دولت احمدي‌نژاد آيين‌نامه‌هايي تدوين و در نهايت اجرايي شود‪ .‬اما ايشان عالقه‌اي‬ ‫به اجرايي کردن آن نداشت‪ ،‬چراکه معتقد بود دولت کم کم جايش را به بخش خصوصي‬ ‫خواهد داد و بخش زيادي از کارها در انحصار اين بخش درخواهد آمد در نتيجه مقاوت‌هاي بسياري براي اجرايي‬ ‫شدن اين قانون صورت گرفت‪ .‬براي مثال يکي از بندهاي اين قانون شوراي گفت و گو بود که عمال منحل شد‬ ‫و کم پيش آمد که وزيري در شوراي گفت‌وگو حاضر شود‪ ،‬در حالي قرار بر اين شده بود که حداقل تمام وزراي‬ ‫اقتصادي در اين شورا حضور پيدا مي‌کردند‪.‬‬ ‫اين قانون يکي از بهترين قانون‌هايي است که توسط مجلس تصويب شده است و بايد بگويم يکي از بزرگ‌ترين‬ ‫دست آورد‌هاي بخش خصوصي بوده است‪ .‬اينکه نمايندگان بخش خصوصي با وزراي اقتصادي‪ ،‬شهردار‪ ،‬معاون‬ ‫ق��وه قضايي��ه و رييس کل بانک مرک��زي در اين رابطه گفت‌وگو مي‌کنند‪ .‬دولت يازدهم هم اوايل س��ال ‪1391‬‬ ‫شروع به کار کرد‪ .‬در ابتدا به خاطر گرفتاري‌هاي بسياري که از دولت قبل به ارث رسيد (کمبود بودجه‪ ،‬بدهي‬ ‫و ‪ )...‬نتوانس��ت اطالعات کافي به دست بياورد و متاسفانه کمي دير شد‪ .‬ما هميشه در جلسات مختلف (شوراي‬ ‫گفت‌وگو و ش��وراي مش��اورين وزرا) خواسته‌ايم که دولت هر چه زودتر آيين‌نامه‌هاي اين قانون را تدوين کند تا‬ ‫بتوانيم آن را اجرايي کنيم‪ .‬البته از‪ 3-4‬ماه پيش فعاليت دولت بيشتر شده است و موادي که به وزارت‌خانه‌هاي‬ ‫مختلف مربوط مي‌شد را منعکس کرده‌اند و نهاد‌هاي مربوطه آيين‌نامه‌هايشان را نوشته‌اند هرچند همه ‪ 24‬مواد‬ ‫اين قانون نيازمند به آيين نامه نيست و چند ماده آن به صورت مستقيم مي‌تواند ابالغ شود‪.‬‬ ‫من به شدت به اجرايي شدن اين قانون اميدوار هستم‪،‬چرا که تيم اقتصادي دولت با جديت همکاري مي‌کند‪،‬‬ ‫ضمن اينکه به دولت جديد‪ ،‬هديه‌هاي مخربي چون بدهکاري‪ ،‬هزينه‌هاي پروژه‌هاي نيمه تمامي که در سفر‌هاي‬ ‫استاني کلنگ خوردند و ‪ ...‬داده شده است‪.‬‬ ‫اما من ش��اهد تالش��ي هس��تم ک��ه کابينه دولت حداق��ل براي پارامتر کاه��ش تورم ( از م��رز ‪ 40‬درصد به‬ ‫‪ 25‬درصد ) انجام مي‌دهند يا براي مثال ثابت نگه داشتن نرخ ارز است آن هم در شرايطي که هنوز هيچ ارزي‬ ‫وارد کشور نشده است و هيچ درآمدي از فروش نفت نداشته‌ايم‪ .‬به اعتقاد من دولت موفق شده است که يکسري‬ ‫از مشکالت نرم افزاري را از پيش روي توليد کننده‌ها بردارند‪ .‬به هر حال بايد به دولت زمان داد‪ .‬اميدواريم که‬ ‫مس��ايل مان با ‪ 5+1‬حل ش��ود ‪ .‬در رابطه با تاثير تيم قانون بر بخش تجارت هم بايد بگويم که ارتباطي که بين‬ ‫فضاي کسب‌وکار و ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد قطعا روي تجارت‪ ،‬صنعت و معدن موثر است‪.‬‬ ‫در اين قانون حتي به تشکل‌ها هم پرداخته است ‪،‬بنابراين قطعا تجارت هم از اين قانون سود کافي خواهد برد‪.‬‬ ‫در پايان بايد بگويم که اين قانون تاثير بسيار سنگيني در محيط کسب‌وکار خواهد داشت‪ ،‬چرا که در بند‌هاي‬ ‫آن آمده است که هيچ قانون اقتصادي حق ندارد که تصويب شود مگر اينکه قبال به سمع و نظر بخش خصوصي‬ ‫رسيده باشد‪ .‬يا اينکه دولت حق برگزاري هيچ مناقصه‌اي ندارد مگر اينکه بخش خصوصي در جريان باشد‪.‬‬ ‫تشريح داليل گراني ميوه از نگاه دبيرکل خانه کشاورز ؛‬ ‫بازارکشاورزي در انحصار عده‌اي خاص است‬ ‫دبي��رکل خان��ه کش��اورز بابي��ان اينکه ب��ازار داخلي‬ ‫محصوالت کش��اورزي در انحصار عده‌اي خاص اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اينکه کشاورز محصول درجه ‪ 1‬خود را با‬ ‫قيمت به مراتب پايين‌تر از بازار داخلي صادر مي‌کند براي‬ ‫او صرفه بيشتري دارد‪ ،‬چراکه سهم بيشتري از صادرات‬ ‫نصيبش مي‌شود‪.‬‬ ‫عيس��ي کالنت��ري‪ ،‬وزير اس��بق جهاد کش��اورزي در‬ ‫گفت‌وگو با ايس��نا اظهار کرد‪ :‬در تعيين و بازار صادراتي‬ ‫محص��والت کش��اورزي ‪ 2‬رويکرد وج��ود دارد و آن اين‬ ‫اس��ت که گاهي محصولي مانند پسته با هدف صادرات‬ ‫و ارزآوري توليد‪ ،‬روانه بازارهاي جهاني مي‌ش��ود و گاهي‬ ‫يک محصول با توجه مازاد بودن نسبت به ميزان مصرف‬ ‫داخلي و نبودن الگوي کش��ت مناس��ب براي آنها مانند‬ ‫سيب‌زميني‪ ،‬هندوانه و‪ ...‬در فهرست محصوالت صادراتي‬ ‫ق��رار مي‌گيرد که صادرات اين گروه از محصوالت عمدتا‬ ‫ب��ا اهداف تنظيم بازار داخلي اس��ت‪ .‬وي ب��ا بيان اينکه‬ ‫برخي محصوالت مانند پس��ته عمده صادراتشان شامل‬ ‫محص��والت درجه ‪ 2‬اس��ت و محصوالت درج��ه ‪ 1‬در‬ ‫بازار داخلي مصرف مي‌ش��وند يا به‌ص��ورت جداگانه و با‬ ‫قيمت‌هاي متفاوت صادر مي‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫پس��ته که تقريبا کيلويي ‪ 10‬دالر صادر مي‌شود در بازار‬ ‫داخلي بسيار گران‌تر به دست مصرف کننده مي‌رسد اما‬ ‫عمد‌ه فروش آن را از توليدکننده همان کيلويي ‪ 30‬هزار‬ ‫تومان (تقريبا معادل نرخ صادراتي) خريداري کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در انحصار‬ ‫وزي��ر کش��اورزي دول��ت س��ازندگي افزاي��ش قدرت‬ ‫رقابت‌پذي��ري را يک��ي از داليل پايين‌ت��ر بودن قيمت‬ ‫محصوالت صادراتي کش��اورزي نس��بت به بازار داخلي‬ ‫دانس��ت و ادام��ه داد‪ :‬البت��ه اگر محص��والت صادراتي‬ ‫کشاورزي کيفيت‌شان پايين باشد يا اينکه با قيمت بااليي‬ ‫در بازارهاي جهاني عرضه شوند مشتري براي آنها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬چرا که مشتريان خارجي کااليي باکيفيت پايين و‬ ‫گران قيمت را نمي‌خرند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬يک��ي از دالي��ل عم��ده‌اي ک��ه قيم��ت‬ ‫محصوالت کش��اورزي در بازار داخلي بس��يار گران‌تر از‬ ‫نرخ صادراتي‌ش��ان به دس��ت مصرف‌کنندگان مي‌رسد‬ ‫دالالن بس��يار و بازار انحصاري اي��ن محصوالت به ويژه‬ ‫ميوه و تره‌بار اس��ت که بايد اين بازار انحصاري شکسته‬ ‫شود‪ .‬کالنتري گفت‪ :‬قيمت‌هاي بااليي که در بازار داخلي‬ ‫محصوالت کش��اورزي مانند انگور‪ ،‬هل��و و‪ ...‬وجود دارد‬ ‫ربطي به کش��اورزان ندارد و آنها س��همي در اين گراني‬ ‫ندارند ‪،‬چرا که اين محصوالت عمدتا به يک چهارم قيمت‬ ‫مصرف و بيشتر از کشاورزان خريداري مي‌شود؛ از سویی‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزي براي کشاورزان به صرفه‌تر‬ ‫از بازار داخلي است‪ ،‬زیرا سه ‌م بيشتري نصيب توليدکننده‬ ‫مي‌شود‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬يکي از داليل باال بودن قيمت‬ ‫محصوالت کشاورزي در بازار داخلي اين است که مکانيزم‬ ‫بازار دچار مش��کل شده و در انحصار عده‌اي خاص است‬ ‫که بايد اين انحصار شکس��ته ش��ود و سيس��تم توزيعي‬ ‫منطقي به نفع توليد‌کننده و مصرف‌کنندگان ايجاد شود‪.‬‬ ‫و اصفهان فاجع ‌ه است که بايد جلوي آن گرفته شود‪ ،‬البته‬ ‫در دور‌ه کنوني برنامه‌ريزي به نسبت مناسبي براي کشت‬ ‫محصوالت کش��اورزي در مناطق مختلف وج��ود دارد‪.‬‬ ‫کالنتري افزود‪ :‬به عنوان مثال براي توليد و صادرات سيب‬ ‫درختي بايد حساب‌شده عمل کنيم و نگوييم چون آب در‬ ‫منطق��ه‌اي وجود دارد به‌رغم نياز ‪ 8000‬متر مکعبي آب‬ ‫در ه��ر هکتار از اين محصول حدود ‪ 20‬هزار متر مکعب‬ ‫آب مصرف کنيم‪ ،‬چرا که در صورت صرفه‌جويي در ميزان‬ ‫آب مصرفي اين محصول ارزآوري واقعي صادرات آن نيز‬ ‫بيشتر مي‌شود‪.‬‬ ‫دبي��رکل خانه کش��اورز اظهار ک��رد‪ :‬ب��راي صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزي ک��ه آب‌بري باالي��ي دارد بايد به‬ ‫گونه‌اي حسابگرانه عمل کرد و هر محصول را با توجه به‬ ‫منطقه‌اي که در آن توليد مي‌شود و ميزان آب مصرفي در‬ ‫آن منطقه سنجيد‪ .‬به عنوان مثال توليد هندوانه و مانند‬ ‫اين محصول که آب زيادي مصرف مي‌کنند در منطقه‌اي‬ ‫مانند دش��ت مغان که ‪ 600‬تا ‪ 700‬ميليون متر مکعب‬ ‫آب مازاد در آنجا وجود دارد مش��کلي ندارد اما توليد اين‬ ‫محصوالت وصادرات آنها در مناطقي مانند دشت مهران‬ ‫وي اظه��ار کرد‪ :‬برخي محصوالت مانند ذرت دانه‌اي و‬ ‫چغندر قند با وجود اينکه قيمت نس��بتا پاييني در بازار‬ ‫دارند جزو محصوالتي هستند که آب‌بري بااليي دارد که‬ ‫به نظر مي‌رسد واردات اين محصوالت بسيار به صرفه‌تر‬ ‫از توليد آنه��ا در داخل با هزين ‌ه فراوان اس��ت؛ بنابراين‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزي بس��ته به نوع محصول‪،‬‬ ‫ميزان آب‌بري و منطقه‌اي که آن محصول توليد مي‌شود‬ ‫متفاوت است و ديدگاه‌ها و سياست‌گذاري‌ها براي توليد و‬ ‫صادرات آنها بايد متفاوت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت کنترل حسابگرانه صادرات آب‬ ‫‹ ‹واردات چغندر و ذرت به صرفه‌تر است‬
‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مقررات‌زدایی الزمه رشد اقتصادی‬ ‫وام‌هاي فر‌‌سوده روي بام‌هاي فرسوده‬ ‫حباب مسکن خبرنگاران زیر بار وعده‌ها می‌ترکد‬ ‫‪9‬‬ ‫با تعطيالت تابستاني مجلس و طوالني شدن ارائه مستندات خودرويي به شوراي رقابت‬ ‫بازار خودرو به خواب رفت‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬طوالني ش��دن‬ ‫روند بازنگري قيمت‌ها از سوي مجلس در کنار ديگر عوامل‬ ‫همچ��ون نگاه تجاری به خودرو و مصرفي نبودن آن در اين‬ ‫بازار موجب ش��د تا بازار فعال تابس��تاني خ��ودرو به خواب‬ ‫زمستاني فرو رود‪.‬‬ ‫س��ال‌هاي گذش��ته عالوه بر اينکه صنعت خودروی ما با‬ ‫فش��ارهاي داخلي در بحث کمبود نقدينگي خودروسازان‬ ‫و بي‌ميل��ي بانک‌ها براي همکاري ب��ا بخش توليد‪‌،‬در کنار‬ ‫تحريم‌هاي بين‌الملل همچنان به توليد خود ادامه می‌داد‪،‬‬ ‫بازار مصرف را نیز تا حدودي تامين مي‌کرد‪ .‬با توجه به اينکه‬ ‫اين پوشش آنچنان جوابگوي مصرف‌کنندگان نبود اما با اين‬ ‫حال اين بازار همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌داد‪ .‬سال ‪۹۱‬‬ ‫که آغاز چانه‌زني‌هاي خودروس��ازان با دولت و مجلس براي‬ ‫افزايش قيمت‌ها بود و با توجه به اينکه هزينه‌هاي توليد در‬ ‫س��ايه باال رفتن نرخ تورم و ارز افزايش يافته بود‪ ،‬ش��وراي‬ ‫رقابت وارد ميدان ش��د و با ارائه دستورالعمل قيمت‌گذاري‬ ‫عمال ريش و قيچي مصرف‌کننده و خودروس��از را به دست‬ ‫گرفت‪ .‬طي ‪ ۲‬سال گذش��ته نيز اين روند با اينکه اعتراض‬ ‫خريداران را در پي داشته و هر از گاهي نيز خودروسازان ساز‬ ‫افزايش قيمت خود را کوک مي‌کردند اما بازار خودرو فعال‬ ‫بودو روند خريد و فروش در آن کم و بيش ادامه داش��ت اما‬ ‫آخرين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو که تيرماه امسال‬ ‫از سوي ش��وراي رقابت اعالم ش��د که در پي آن قيمت‌ها‬ ‫افزايش يافت‪ ،‬با اعتراض گسترده‌اي روبه‌رو شد تا جايي‌که‬ ‫هم رييس‌جمهور و هم بدنه مجلس به آن معترض ش��دند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر مصرف‌کنندگان اين بازار نابسامان نيز چون‬ ‫گذشته از خريد خودرو ممانعت کرده و در واقع اعتراض خود‬ ‫را به افزايش قيمت‌ها اينگونه اعالم کردند و خواستار بازنگري‬ ‫ي شدند تا به‌تبع آن قيمت‌ها‬ ‫دستورالعمل نحوه قيمت‌گذار ‌‬ ‫کاهش يابد‪ .‬نکته قابل توجه در اين فرايند موضع‌گيري قاطع‬ ‫مجلس بود که با اي��ن نحوه قيمت‌گذاري مخالفت کرده و‬ ‫خواهان بازنگري آن شد‪ .‬رييس کميسيون تحقيق و تفحص‬ ‫مجلس از صنعت خودرو معتقد بود نمايندگان مجلس بر اين‬ ‫باورند که فرمول شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري خودرو در‬ ‫ايران مطلوب نيست‪ ،‬چراکه باعث انحراف صنعت خودرو از‬ ‫مسير مدنظر مي‌شود‪ .‬علي عليلو مبناي نرخ‌گذاري در اين‬ ‫فرمول را قيمت خودرو در س��ال گذشته دانست که معتقد‬ ‫بود قيمت پايه به عقيده نمايندگان‪ ،‬قيمت تمام شده واقعي‬ ‫خودرو بوده و اين ‪ 2‬مبنا با هم متفاوت هستند‪.‬‬ ‫اما اعضاي ش��وراي رقابت در همان زمان اعالم کردند که‬ ‫اطالعات در دس��ت مجلس را در اختيار نداشته و به همين‬ ‫دليل مشتاق کسب اطالعات و بازنگري در اصالح قيمت‌ها‬ ‫هستند و کميته تشکيل شده در کميسيون صنايع و معادن‬ ‫نيز بر اين روند نظارت کند‪ .‬در حالي که در همان زمان عليلو‬ ‫روي خط خبر‬ ‫ف�ارس‪ -‬براس��اس آمار گمرک در ‪ 4‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال‌جاري ‪ 34‬هزار و ‪ 134‬دس��تگاه خودرو به وزن‬ ‫‪ 51‬ميليون و ‪ 714‬هزار و ‪ 63‬تن وارد کش��ور ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين حجم از واردات خودرو از لحاظ ارزش ‪683‬‬ ‫ميليون و ‪ 706‬هزار و ‪ 300‬دالر برآورد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس‪ ،‬مقايسه آمار ‪ 4‬ماهه ‪ 93‬با مدت مشابه‬ ‫سال قبل نشان مي‌دهد‪ ،‬واردات خودرو از لحاظ تعداد‬ ‫‪ 168‬درص��د و نيز از لح��اظ ارزش دالري ‪ 154‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫خبرخودروـ س��ومين نمايش��گاه خ��ودرو‪ ،‬نيروي‬ ‫محرک��ه و قطعات يدکي اس��تان گيالن ب��ا حضور پر‬ ‫قدرت گروه خودروس��ازي س��ايپا آغاز به کار کرد‪ .‬در‬ ‫اين نمايش��گاه که براي سومين بار در استان گيالن و‬ ‫در شهر رش��ت برگزارمی شود محصوالت جديد گروه‬ ‫خودروسازي س��ايپا به نمايش گذاش��ته شده است و‬ ‫خودروهاي نيو سراتو‪ ،‬تيبا ‪ ،2‬آريو‪ ،‬رنو کولئوس‪ ،‬سايپا‬ ‫‪ CS35 ،‌151‬و ‪ EADO‬براي نخستین بار در استان‬ ‫گيالن به نمايش در آمده است‪.‬‬ ‫ايکو پرس‪ -‬گ��روه صنعتي ايران‌خ��ودرو‪ ،‬چهارمين‬ ‫مرحله از طرح فروش ويژه خودرو را از روز شنبه‪ ،‬بيست‬ ‫و پنجم مرداد ماه آغاز مي‌کند‪ .‬ش��رکت ايران‌خودرو در‬ ‫اين مرحله از فروش که طبق روال هميشه نيمه دوم ماه‬ ‫اجرا مي‌ش��ود‪ ،‬به واسطه افزايش تيراژ توليد‪ ،‬محصوالت‬ ‫بيشتري را عرضه خواهد کرد‪ .‬از ابتداي سال بيش از ‪148‬‬ ‫هزار مشتري جديد به مشتريان ايران‌خودرو افزوده شده‬ ‫که الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬ه��ر کد ملي تنها امکان اخذ يک‬ ‫شماره مشتري خواهد داشت و هرگونه تغيير آدرس پس‬ ‫از ثبت نام قابل انجام نخواهد بود‪ .‬به اين ترتيب هم وطنان‬ ‫مي‌توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي محصوالت‬ ‫گروه صنعتي ايران خودرو به نشاني ‪www.ikco.com‬‬ ‫و يا ‪ ikco.iranecar.com‬از ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه‬ ‫نسبت به انتخاب خودروي مورد نظر و ثبت‌نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫گزارش عملکرد شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو‬ ‫به صحن مجلس مي‌رود‬ ‫فارس‪ -‬عضو کميسيون صنايع مجلس از تهيه پيش‌نويس گزارشي در مورد نحوه و ايرادات‬ ‫ورود شوراي رقابت به بحث قيمت‌گذاري خودرو در اين کميسيون خبر داد و گفت‪ :‬اين گزارش‬ ‫طي روزهاي آينده در صحن علني ارائه مي‌شود‪ .‬حميد‌رضا فوالدگر در مورد بحث‌هاي مطرح شده از سوي ریيس‬ ‫شوراي رقابت مبني بر اينکه کميسيون صنايع‪ ،‬اسناد و مدارک الزم را براي بازنگري در قيمت خودرو به اين شورا ارائه‬ ‫نکرده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تاکنون جلساتي در مورد قيمت‌گذاري خودرو در کميسيون صنايع برگزار شده و در جلسه‬ ‫روز سه‌شنبه اين کميسيون نيز پيش‌نويس گزارش مربوط به ارزيابي عملکرد شوراي رقابت در بحث قيمت‌گذاري‬ ‫خودرو آماده شد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اين گزارش در جلسه‌اي با حضور مسئوالن شوراي رقابت بررسي و پس از آن‪ ،‬براي‬ ‫ارائه در صحن علني مجلس ارائه خواهد شد‪ .‬وي افزود‪ :‬نظرات کميسيون صنايع در مورد قيمت‌گذاري خودرو در‬ ‫جلسه بعدي با شوراي رقابت به مسئوالن اين شورا ارائه مي‌شود‪.‬‬ ‫با صراحت اعالم کرده بود که به طور حتم محاس��بات غلط‬ ‫بايد اصالح شوند و ما معتقديم با توجه به محاسبات مجلس‪،‬‬ ‫قيمت خودرو به طور ميانگين حداقل ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد بايد‬ ‫کاهش يابد؛ همين موضوع موجب شد تا خريداران خودرو‬ ‫همچون گذش��ته با اظهار نظر مس��ئوالن از خريد دس��ت‬ ‫کش��يده و همين امر باعث رکود بيشتر در بازار خودرو شد‪.‬‬ ‫اما بعد از گذش��ت کمتر از يک ماه تب مخالفت با افزايش‬ ‫قيمت خودرو به يک‌باره فروکش کرد و در کنار آن تعطيالت‬ ‫مجل��س نيز به اين موضوع دام��ن زد‪ .‬موضوعي که اعضاي‬ ‫کميسيون صنايع مجلس به دليل اهميت آن مي‌توانستند‬ ‫روند رس��يدگي به آن را سرعت بخشند تا هم خودروساز از‬ ‫انقب��اض بازار که کاهش توليد را در پي دارد خارج ش��ود و‬ ‫هم مصرف‌کننده با توجه به نهايي ش��دن قيمت‌ها تکليف‬ ‫خود را براي خريداري کردن يا نکردن خودرو بداند‪ .‬اما آنچه‬ ‫قابل تامل است اظهارنظرهاي متوليان بخش صنعت است‬ ‫که معتقدند قيمت‌هاي فعلي خودرو منطقي بوده و مبناي‬ ‫قيمت‌گذاري جديد که آپش��ن‌هاي اجباري يعني يورو ‪ ۴‬و‬ ‫نصب دو ايربگ را به‌همراه داشته‪ ،‬درست است‪ .‬تا جايي‌که‬ ‫هفته گذش��ته وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد که‬ ‫قيمت فعلي خودرو در کش��ور با توجه به ميزان هزينه‌هاي‬ ‫توليد آن منطقي است‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده گفته بود که قيمت خودرو در کشور‬ ‫تنها ‪ ۵‬يا ‪ ۶‬درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته که اين‬ ‫افزايش منطقي است‪ .‬وي اظهار کرده بود‪ :‬بخشي از افزايش‬ ‫قيمت خودرو ناشي از ‪۲‬درصد ماليات بر ارزش افزوده است‬ ‫که مجلس امسال تصويب کرد‪ .‬نعمت‌زاده همچنين استفاده‬ ‫از موتور مطابق با اس��تاندارد يورو ‪ ۴‬در خودروهاي داخلي‪،‬‬ ‫اجباري شدن نصب کيسه هوا در تمامي خودروهاي توليد‬ ‫شده از ابتداي امسال و افزايش بيمه شخص ثالث را از ديگر‬ ‫عوامل افزايش قيمت خودرو برشمرد‪.‬‬ ‫اما وي در تازه‌ترين اظهار نظر مخالفت خود را نس��بت به‬ ‫کاه��ش قيمت‌ها اعالم کرد و در پاس��خ به اين نکته که به‬ ‫اعتق��اد مجلس‪ ،‬قيمت خودرو بايد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش‬ ‫يابد گفت‪ :‬ما موافق اين نظر نيس��تيم‪ ،‬اوال چنين چيزي از‬ ‫مجلس نشنيديم و ثانيا هر کسي نظري در اين باره ارائه کند‪،‬‬ ‫بايد مدارک و مستندات خود را به شوراي رقابت ارائه دهد‪،‬‬ ‫زيرا تصميم‌گيري اين موضوع برعهده شوراي رقابت است‪.‬‬ ‫اما در اين خصوص بش��نويم از رييس ش��وراي رقابت که‬ ‫گفته کميس��يون صنايع و معادن هنوز مس��تندات خود را‬ ‫براي کاهش قيمت خودرو به ش��ورا ارائه نکرده اس��ت‪ .‬رضا‬ ‫شيوا همچنين درخصوص اين س��وال که برخي معتقدند‬ ‫قيمت خودرو بايد ‪ ۱۵‬درصد کاهش يابد‪ ،‬آيا شوراي رقابت‬ ‫جلس��ه‌اي در اين باره داشته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار بر اين‬ ‫اس��ت که ما مصاحبه نکنيم و اعضاي کمیسیون صنايع و‬ ‫معادن مدارک‌شان را در اين باره ارائه کنند که تاکنون هيچ‬ ‫مدرک و مستنداتي به شوراي رقابت ارائه نشده است‪.‬‬ ‫ح��ال اينکه مجلس ب��ه عنوان مدعي اصل��ي و معترض‬ ‫افزايش قيمت‌گذاري‌ها با تعلل در ارائه مدارک و مستندات‬ ‫باعث شده تا دامنه اعترض‌ها به عملکرد بهارستاني‌ها کشيده‬ ‫ش��ود‪ .‬اين در حالي اس��ت که برخي از نمايندگان معترض‬ ‫تاکيد دارند افزايش قيمت خودرو بي‌ضابطه بوده و قيمت‌ها‬ ‫بايد الاق��ل ‪۱۵‬درصد کاهش يابن��د‪ .‬اما تعطيالت مجلس‬ ‫موجب ش��د تا نشست نمايندگان با ش��وراي رقابت هفته‬ ‫گذشته برگزار نشود‪.‬‬ ‫وی با اين وجود يکي از اعضاي عضو شوراي رقابت و عضو‬ ‫کميسيون اقتصادي مجلس معتقد است‪ ،‬قيمت خودرو به‬ ‫طور قط��ع پايين خواهد آمد و به قيمت س��ال ‪ 1392‬که‬ ‫شوراي رقابت تعيين کرده خواهد رسيد‪.‬‬ ‫عل��ي مددي عن��وان ک��رده که قيم��ت خ��ودرو در اثر‬ ‫مصاحبه‌هاي غيرکارشناسي به اين حال و روز افتاده است‪.‬‬ ‫ب��ا يادآوري دوباره وقايع ‪ ۲۰‬روز پيش و افزايش قابل توجه‬ ‫قيمت خودرو بنابر اعالم ش��وراي رقابت بر اين باور اس��ت‬ ‫مجلس با ورود به اين موضوع توانست شوراي رقابت را براي‬ ‫اع�لام قيمت‌هاي جديد مجاب کند که در اين هفته نتايج‬ ‫رايزني‌ها و جلساتي که در هيات تعيين شده از سوي مجلس‬ ‫و شوراي رقابت مشخص و به مردم اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫با اتفاق��ات و اظهارنظرهاي اخير که در ح��وزه خودرو و‬ ‫قيمت‌گذاري آن افتاده است بايد منتظر شد و ديد خروجي‬ ‫مجلس بعد از گذراندن تعطيالت و ارائه مستندات به شوراي‬ ‫رقابت چقدر زمان خواهد برد؟ از سوي ديگر شوراي رقابت‬ ‫چه مدت زماني را براي بررسي اين اسناد صرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫تمام اين حدس و گمان‌ها نيز بدون احتس��اب ارجاع آن به‬ ‫مجلس و موافقت يا مخالفت آن با کاهش يا افزايش قيمت‌ها‬ ‫خواهد بود که در کنار موضع‌گيري دولتي‌ها و خودروسازان‪،‬‬ ‫‌شايد بتوان گفت‪ ،‬نتيجه اين بررسي‌ها به خزان و نيمه دوم‬ ‫سال کشيده شود؛ آن هم در خوشبينانه ترين شرايط‪ .‬با اين‬ ‫اوصاف اينکه در آينده بازار خودرو خواب به‌خواب رود‪ ،‬دور‬ ‫از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫جاي خالي صنايع کوچک در بسته خروج از رکود‬ ‫گروه صنعت‪ :‬فعاالن اقتصادي و صنعتي که با برگزاري‬ ‫نشست‌هاي مختلف‪ ،‬نارضايتي خود را از بندهاي مندرج در‬ ‫بسته خروج غير تورمي از رکود مطرح کرده‌اند‪ ،‬روز گذشته‬ ‫در خانه اقتصاد نيز بر مواردي تاکيد کرده و خواستار توجه‬ ‫بيشتر به صنايع کوچک در اين بسته شدند‪ ،‬آن‌ها معتقدند‬ ‫پرداختن ب��ه صنايع بزرگ‌‪ ،‬دول��ت را از اهداف اصلي دور‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬رئي��س خانه اقتصاد ايران ب��ا بيان اين که‬ ‫قدرت خريد مردم طي س��ال‌هاي گذش��ته ‪ ۵‬برابر کاهش‬ ‫يافته است‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت خريد خانوار اکنون نسبت به سال‬ ‫‪ ۵/۴ ،۸۵‬براب��ر کاهش يافته اس��ت‪ .‬ابراهيم جميلي افزود‪:‬‬ ‫در بس��ته حمايتي دولت براي خروج از رکود براي تقاضاي‬ ‫خريد مشتريان چيزي ديده نشده است در حالي که بايد ‪2‬‬ ‫کفه ترازو يعني عرضه و تقاضا توازن داشته باشند تا رونق‬ ‫ايجاد ش��ود در غير اين ص��ورت دردي از رکود دوا نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگان��ي ايران‪ ،‬با بيان‬ ‫اينکه اليحه دولت بيش��تر نگاه به آينده داشته و توسعه‌اي‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اين اليحه وضعيت موجود را شامل نمي‌شود‬ ‫و اگر به مشکالت فعلي توجه نکنيم‪ ،‬ضربه زيادي خواهيم‬ ‫خ��ورد و اميدواريم اين اليحه با چک��ش‌کاري نمايندگان‬ ‫مجلس اصالح ش��ود‪ .‬جميل��ي تصريح کرد‪ :‬ت��ا زماني که‬ ‫بانک مرکزي سياس��ت جامعي نداش��ته باشد‪ ،‬نمي‌تواند با‬ ‫دس��تور و بخشنامه يک‌شبه مش��کل را حل کند و اگر بر‬ ‫ابالغيه‌ها نظارتي وجود نداشته باشد و ببينند بانک‌ها چقدر‬ ‫تبعيت مي‌کنند باز مش��کلي حل نمي‌شود‪ .‬دبيرکل خانه‬ ‫اقتصاد ايران نيز گفت‪ :‬در راس��تاي اجراي اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ي کمتر از ‪ ۱۵‬درصد واگذاري‌ها ب��ه طور واقعي به‬ ‫بخش خصوصي بوده و بقيه واگذاري از دولت به نهادهايي‬ ‫اس��ت که خود دولتي‌ها تاسيس کرده‌اند‪ .‬مسعود دانشمند‬ ‫در مورد بسته خروج از رکود با تاکيد بر اينکه اگر تحريم‌ها‬ ‫برداشته شود‪ ،‬بايد ديد چه برنامه‌اي پيش رو داريم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قرار نيس��ت مشق غلط نوشته شده ديگران را تکرار کنيم‪.‬‬ ‫بايد ديد اولويت‌هاي بخش اقتصادي کدام اس��ت و بايد به‬ ‫با حذف واسطه‏ها‪ ،‬پوشاک‪ 40‬درصد ارزان مي‏شود‬ ‫ش�اتا‪ -‬مش��کالت صنعت پوشاک و نس��اجي در نشس��ت ويژه‏اي با حضور‬ ‫توليدکنندگان اين صنعت بررسي شد‪ .‬س��هيال جلودارزاده‪ ،‬مشاور وزير در امور‬ ‫بانوان و خانواده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اين نشست با اشاره به مصرف‬ ‫ساالنه ‪ 50‬ميليون متر چادر مشکي در کشور گفت‪ :‬مي‏توانيم با توليد داخل نياز‬ ‫داخل را نيز خودمان برطرف کنيم و حتي مي‏توانيم بازار کش��ورهاي همسايه را‬ ‫نيز تامين کنيم‪ .‬ايجاد شهر پوشاک مي‏تواند همه عناصر را در کنار هم قرار دهد‪.‬‬ ‫مديرکل صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نيز گفت‪ :‬واحد‬ ‫توليد چادر مشکي شهرکرد امسال با توليد ‪ 12‬تا ‪ 13‬ميليون متر افتتاح مي‏شود‬ ‫و اين در حالي اس��ت که نياز ما ‪ 5‬برابر واحد ايجاد ش��ده اس��ت‪ .‬گناز نصرالهي‬ ‫تاکيد کرد‪ :‬بايد بخش پوش��اک صنعتي به‌خصوص در بخش زنان را ساماندهي‬ ‫کنيم‪ .‬وي با اعالم حمايت از توليد چادر مشکي در کشور اظهار کرد‪ :‬اولويت اول‬ ‫سرمايه‏گذاري در اين زمينه بخش خصوصي است‪.‬‬ ‫کدام يک از صنايع خانگي‪ ،‬پتروشيمي‪ ،‬نفت و گاز و صنايع‬ ‫سنگين بيش��تر توجه کنيم‪ ،‬يا اينکه دغدغه ما اشتغال يا‬ ‫انرژي‌هاي الزم براي س��رمايه‌گذاري باشد‪ .‬وي با انتقاد از‬ ‫اينکه س��هم بخش خصوصي به درس��تي در اين برنامه‌ها‬ ‫ديده نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬براي خروج از رکود بيشتر به صنايع‬ ‫کوچک و متوس��ط توجه ش��ود چرا ک��ه صنايع کوچک‬ ‫عمدت��ا به بخش خصوصي وابس��ته‌اند و کاالي نهايي را‬ ‫تولي��د مي‌کنند‪ .‬همچنين در ادام��ه علي صدري‪ ،‬عضو‬ ‫هيات مديره خانه اقتصاد ايران نيز گفت‪ :‬در کنار بس��ته‬ ‫خروج از رکود‪ ،‬به نظر مي‌رس��د بايد مس��ائل بانکي نيز‬ ‫به سرعت حل ش��ود‪ ،‬اين در شرايطي است که سياست‬ ‫دولت در خصوص کاهش دس��توري نرخ سود بانکي در‬ ‫شرايط فعلي به اقتصاد ضربه مي‌زند‪.‬وي اظهار کرد‪ :‬تورم‬ ‫و نرخ س��ود بانکي بايد به صورت توامان از س��وي دولت‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬در غير اين صورت مشکالت زيادي‬ ‫بروز خواهد کرد‪.‬‬ ‫افزايشسهمدارايي‏هاينامشهود‬ ‫شاتا‪ -‬معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوري وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به لزوم گسترش و توسعه انجمن‏ها و واحدهاي فني و مهندسي در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بر ارتقاي س��هم دارايي‏هاي نامشهود در كشور تاكيد كرد‪ .‬دكتر‬ ‫علي‏اصغر توفيق در گردهمايي مديران انجمن‏هاي فني و مهندسي افزود‪ :‬امروزه‬ ‫حدود نيمي از دارايي‏هاي كش��ورهاي جهان از نوع دارايي‏هاي نامشهود است و‬ ‫در كش��ورهاي توس��عه‏يافته ‪ 70‬درصد از دارايي‏ها به‏صورت نامشهود است‪ .‬وي‬ ‫گفت‪ :‬اين در حالي است كه اين رقم در ايران بنابر اعالم آمارهاي جهاني از سوي‬ ‫نهادهاي بين‌المللي ‪ 12‬درصد است‪ ،‬بنابراين بايد اين ميزان با برنامه‏ريزي مناسب‬ ‫و هدفمن��د ارتق��ا يابد‪ .‬معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اقدامات‬ ‫انجام‌شده در اين زمينه‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬در راستاي فرهنگ‏سازي در رابطه با دارايي‬ ‫نامش��هود اين معاونت اقدام به مكاتبه با وزارت امور اقتصادي و دارایی به‏منظور‬ ‫گنجاندن ارزش دانش به عنوان دارايي نامشهود در ترازنامه تنظيمي كرده‏اند‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫نحوه قيمت‌گذاري‬ ‫از همان ابتدا‬ ‫اشتباه بود‬ ‫داوود ميرخاني رشتي‬ ‫مشاور انجمن خودروسازان ايران‬ ‫گذش��ته از مباحث اين روزه��اي قيمت‌گذاري‬ ‫خ��ودرو ک��ه به‌نظر مي‌رس��د به‌مرات��ب مهم‌تر از‬ ‫هرگونه تحوالت اين صنع��ت خودنمايي مي‌کند‪،‬‬ ‫آن هم در ش��رايطي ک��ه طرف‌ه��اي ذينفع اين‬ ‫بازار يعني توليدکنن��ده و مصرف‌کننده در انتظار‬ ‫قيمت‌گ��ذاري خودرو هس��تند؛ اما تعل��ل در اين‬ ‫حوزه باعث شده اين بازار در شرايطي که هر ساله‬ ‫در فصل مس��افرت‌هاي تابس��تاني فعال و پر رونق‬ ‫بوده با اين س��هل انگاري‌ه��ا در خصوص بازبيني‬ ‫قيمت‌گ��ذاري همچنان در رکود به س��ر ببرد‪ .‬آن‬ ‫هم در ش��رايطي ک��ه صنعت خردمن��د در کانال‬ ‫افزايش توليد قرار گرفت��ه و به‌نحوي دوران رکود‬ ‫توليد خود را پشت سر مي‌گذارد‪ .‬اين که بخواهيم‬ ‫تعل��ل در قيمت‌گ��ذاري را تنها عام��ل رکود بازار‬ ‫خ��ودرو بناميم کمي غير منطق��ي به نظر مي‌آيد‪.‬‬ ‫آن هم در ش��رايطي که خودروسازان در سال‌هاي‬ ‫گذش��ته همواره اعالم ک��رده بودند که هزينه‌هاي‬ ‫توليد نس��بت به تورم س��االنه افزاي��ش يافته اما‬ ‫قيمت خودرو در همان ش��رايط از افزايش بس��يار‬ ‫اندک��ي برخوردار بوده اس��ت‪ .‬با اين حال در عمل‬ ‫ديديم که خودروس��ازان طي يک‌س��ال گذشته با‬ ‫توج��ه به افزايش توان توليد ب��ه تعهدات خود در‬ ‫اين خصوص عمل کرده و ميزان توليد محصوالت‬ ‫خ��ود را افزايش دادن��د‪ .‬اما اين افزاي��ش بايد در‬ ‫شرايطي صورت گيرد که تقاضای آن نيز نسبت به‬ ‫ميزان توليد در بازار وجود داش��ته باشد‪ .‬از طرفي‬ ‫توان افزاي��ش توليد زماني به‌وجود خواهد آمد که‬ ‫برگش��ت س��رمايه خودرو باز با رونق بازار خودرو‬ ‫ص��ورت گيرد‪ .‬با ش��رايط حال حاض��ر و به طول‬ ‫انجاميدن بازبيني قيمت‌ها آن هم از سوي نهادي‬ ‫ک��ه از ابتدا با نگاه حمايت از حقوق مصرف‌کننده‬ ‫پا به عرصه گذاش��ت‪ ،‬نبض بازار و صنعت خودرو‬ ‫کند ش��د و از ط��رف ديگر مصرف‌کنن��ده نيز در‬ ‫فرآيند خريد خود سردرگم ماند‪.‬‬ ‫از س��ویی مدت زمان افزاي��ش بازبيني در حال‬ ‫حاضر نتيجه بخش نبوده و به نظر نمي‌رس��د اين‬ ‫بازبيني‪ ،‬کاهش قیمت به همراه داسته باشد چون‬ ‫با ش��رايط حال حاضر خودروساز‌‪ ،‬منطقي نيست‬ ‫که قيمت‌ها و بيش از اين زیر فش��ار به روند توليد‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫درحال حاضر با زیر فشار قراردادن شوراي رقابت‬ ‫قيمت‌ها را دستوري کاهش دادن غير ممکن است‬ ‫آن هم در ش��رايطي که در گذشته در دي‌ماه سال‬ ‫‪ 90‬طبق اعالم سازمان حمايت از توليدکنندگان و‬ ‫مصرف‌کنندگان قيمت پايه خودرو زير ‪ 14‬درصد‬ ‫بود و در نتيجه قرار بر اين ش��د تا خودروساز ‪20‬‬ ‫درص��د قيمت‌ها را افزايش دهد؛ اما به دليل اينکه‬ ‫اين تصميم‌گيري مقارن شد با پايان سال و افزايش‬ ‫ميزان خريد خودرو از سوي مردم‪‌،‬دولت وقت اعالم‬ ‫کرد با افزايش قيمت‌ها ش��وک به بازار وارد نشود‪.‬‬ ‫همچنين اعالم ش��د که از اين ميزان ‪ 6‬درصد در‬ ‫همان س��ال ‪ 90‬و ‪ 14‬درصد آن در ارديبهشت‌ماه‬ ‫س��ال ‪91‬افزايش ياب��د که اين امر اتف��اق نيفتاد‪.‬‬ ‫در ادامه ش��وراي رقابت در س��ال ‪ 91‬قيمت‌ها را‬ ‫به‌ش��کلي تعيين ک��رد که ‪ 14‬درصد تعهد ش��ده‬ ‫براي افزايش لحاظ نش��د و اشکال قيمت‌گذاري از‬ ‫همان ابتدا با اين نحوه قيمت گذاري موجب ش��د‬ ‫تا مجلس‪ ،‬دولت و حتي مصرف‌کننده نس��بت به‬ ‫افزايش قيمت‌ها در حال حاضرموضع‌گيري کنند‪.‬‬ ‫نتيجه اين قيمت گذاري نيز چيزي نبود جز زيان‬ ‫‪4‬هزار ميلياردي در س��ال ‪ 91‬و ‪2‬هزار ميلياردي‬ ‫سال ‪ 92‬که با توجه به موضع‌گيري‌هاي اخير هم‬ ‫توان خودروس��از گرفته ش��ده و هم مصرف‌کننده‬ ‫ناراضي از عملکرد خودروساز است‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو‪ 2 ،4‬ایربگ‪.‬‬ ‫‪29‬میلیون و ‪500‬هزار تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو پارس سال یورو‪2 ،4‬ایربگ‬ ‫‪ 37‬میلیون و ‪300‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪37‬میلیون تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار ‪V8‬‬ ‫‪37‬میلیون و ‪300‬هزار تومان‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪32‬میلیون و ‪ 100‬تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬ایران‌خودرو‬ ‫‪38‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫سایپا ‪SE 132‬‬ ‫‪19‬میلیون و ‪900‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 111‬‬ ‫‪20‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو‪4‬‬ ‫‪24‬میلیون و ‪200‬هزار تومان‬ ‫لیفان ‪X60‬‬ ‫‪64‬میلیون و ‪700‬هزار تومان‬ ‫مزدا‪ 3‬تیپ ‪ 4‬صندوقدار‬ ‫‪124‬میلیون تومان‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای خارجی‬ ‫هیوندای ‪2015 i20‬‬ ‫‪90‬میلیون تومان‬ ‫ولستر ‪ 2‬ایربگ‬ ‫‪107‬میلیون تومان‬ ‫کیا اپتیما جدید فول ‪ 2‬ایربگ‬ ‫‪ 128‬میلیون تومان‬
‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در میز گرد‬ ‫«سیاست‌ های صنعتی و تجاری» مطرح کرد‪:‬‬ ‫مقررات‌زدایی‬ ‫الزمه رشد اقتصادی‬ ‫در میزگرد سیاست‏های صنعتی و تجاری که در ادامه همایش تبیین سیاست‏های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونان وزیر‪ ،‬دکتر‬ ‫علینقی مشایخی و جمعی از صنعتگران برگزار شد‪ ،‬بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت در بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت و انتقادات و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح‬ ‫شد‪ .‬یکی از مهمترین اشکاالتی که به این بسته و حتی این میزگرد مطرح شد‪ ،‬نبود بخش معدن در شمای کلی این بسته بود که انتقادات فراوانی را در پی داشت‪ .‬در این میزگرد‬ ‫صنعتگران مشکالت خود را با مهندس محمدرضا نعمت‏زاده در میان گذاشتند و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به تمامی پرسش‏های مطروحه پاسخ داد‪ .‬وزير صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت با بيان اين که در بسته اقتصادي دولت براي خروج از رکود تالش شده است تا شرايط مناسب به بخش توليد بازگردانده شود‪ ،‬گفت‪ :‬در اين نشست به دنبال آنيم‬ ‫تا از نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي فعاالن صنعتي و تجاري و اساتيد فن استفاده کرده و راهکارهاي اجرايي کردن آنها را اعمال کنيم‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت‌زاده با‬ ‫بيان اينکه ام��روز مي‌توان برخي از‬ ‫مقررات زاید را ح��ذف کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقررات‌زدايي الزمه رشد اقتصادي‬ ‫است‪ .‬در اين راستا کارگروهي براي‬ ‫اص�لاح قوانين يا لغو مقررات زاي��د در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت تا ما را در اصل کاه��ش مقررات زايد‬ ‫ياري کند‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده به ثبت س��فارش کاالها اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ضرورتي براي ادامه داش��تن قوانين دست و‬ ‫پاگير وجود ندارد و سياس��ت‌ها به س��مت تسهيل‬ ‫کردن ش��رايط در حال پيش��روي است‪ ،‬به طوري‬ ‫که در بس��ته اقتصادي دولت ب��راي خروج از رکود‬ ‫در بندهايي س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران را ملزم‬ ‫به حذف برخي از استانداردهاي اجباري خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي در اي��ن بي��ن از صاحبان صنعت��ي و فعاالن‬ ‫اقتصادي خواس��ت تا هرگونه نظ��ري که منجر به‬ ‫مقررات‌زدايي و کاهش قوانين زايد مي‌ش��ود يا به‬ ‫بهب��ود فضاي کس��ب و کار از جمل��ه الکترونيکي‬ ‫کردن برخي بوروکراس��ي‌هاي اداري کمک مي‌کند‬ ‫را مطرح کنند‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده در ادامه با اش��اره به اينکه‬ ‫اف��رادي که با جس��ارت در ش��رايط کنوني ضمن‬ ‫آشنايي با مشکالت‪ ،‬اقدام به فعاليت‌هاي اقتصادي‬ ‫مي‌کنن��د شايس��ته تقديرن��د‪ ،‬افزود‪ :‬کس��انی که‬ ‫منابع مال��ي خود را برای خدمت ک��ردن به مردم‬ ‫به کارگرفته‌‌اند در واقع خدمتگزاراني هس��تند که‬ ‫بايد با حمايت روبه‌رو شوند و نبايد با مانع‌تراشي‌ها‬ ‫جلوي فعاليت‌هاي آنها را گرفت‪.‬‬ ‫وي در ادامه س��خنان خود در خصوص مش��کل‬ ‫فروش تملک امالک صنايع بدهکار به بانک اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در اي��ن اليحه‌ پيش‌بيني ش��ده که‬ ‫اين‌گونه امالک يک بار به مزايده گذاش��ته ش��ود و‬ ‫اگر فروخته نش��د‪ ،‬هيات مدي��ره بانک آن را با نظر‬ ‫کارشناسي بفروشند مشروط بر اينکه از کل ميزان‬ ‫بدهي آن فرد کمتر نباش��د که حس��اب فرد منفي‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده با اش��اره به تبصره ‪ ۴‬م��اده ‪ ۸‬اليحه‬ ‫رفع موانع توليد که به مجلس پيشنهاد شده است‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬بر اس��اس موض��وع معامالت بانکي و‬ ‫موسس��ات مالي و اعتباري مجاز‪ ،‬هرگاه مال مورد‬ ‫وثيقه ب��ه مبلغ پاي��ه مزايده خريداري نباش��د به‬ ‫تقاضاي بس��تانکار به تسهيل کننده و راحم واگذار‬ ‫مي‌شود تا ظرف يک ماه پس از اخطار‪ ،‬طلب بانک‬ ‫و موسسه اعتباري را پرداخت نمايند يا مال ديگري‬ ‫معرفي کنند که بتوان با فروش آن طلب بس��تانکار‬ ‫را پرداخت کرد‪.‬‬ ‫وي اضافه کرد‪ :‬چنانچه ظرف مدت مذکور طلب‬ ‫بس��تانکار پرداخت نش��ده يا مال ديگ��ري معرفي‬ ‫نشود مال مورد مزايده به باالترين مبلغ پيشنهادي‬ ‫به ف��روش خواهد رس��يد‪ ،‬مش��روط براينکه مبلغ‬ ‫پيش��نهادي خريدار کمتر از ‪ ۸۰‬درصد از مطالبات‬ ‫بستانکار نبوده و مورد پذيرش بستانکار قرار گيرد‪.‬‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با تاکيد بر‬ ‫اين مطلب که امتياز يا تبعيضي بين توليدکنندگان‬ ‫بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬برخي‬ ‫از توليدکنن��دگان معترضند ک��ه در مقابل بخش‬ ‫دولتي حقوقش��ان ضايع مي‌شود‪ ،‬اين درحالي‌است‬ ‫ک��ه ما هيچ امتيازي براي بخ��ش دولتي در مقابل‬ ‫بخش خصوصي قائل نيستيم‪.‬‬ ‫وي با شفاف‌س��ازي برخي اقدامات اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاض��ر دولت قيمت گذاري محصوالت برخي‬ ‫از مع��ادن را انجام مي‌دهد که ت�لاش مي‌کنيم تا‬ ‫پايان سال اين موضوع را نيز برطرف کنيم‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده همچنين با اش��اره به اينکه ش��رکت‬ ‫بازرگان��ي دولت��ي ني��ز در برخي از م��وارد خاص‬ ‫محصوالتي که واردکنندگان به کشور وارد مي‌کنند‬ ‫را در مکان‌هاي دولتي استفاده مي‌کند‪ ،‬يادآور شد‪:‬‬ ‫در برخي از موارد ممکن اس��ت قيمت تمام ش��ده‬ ‫کاالهاي وارداتي نس��بت به کاالهاي ساخت داخل‬ ‫بخش خصوصي کمتر باش��د ک��ه اين موضوع براي‬ ‫بخش خصوصي مي‌تواند مش��کل زا شود به همين‬ ‫منظور دول��ت اين کااله��ا را در بخش‌هاي خاص‬ ‫اس��تفاده کرده تا بخش خصوص��ي از اين موضوع‬ ‫متضرر نشود‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬در حال حاضر اجازه واردات شکر يا‬ ‫برنج از سوي ش��رکت بازرگاني دولتي صادر نشده‬ ‫و اين ش��رکت فقط اقدام به واردات گندم و روغن‬ ‫مي‌کن��د چرا ک��ه واردات اين کااله��ا براي بخش‬ ‫خصوصي صرفه اقتصادي ندارد‪.‬‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه به موضوع‬ ‫ممنوعيت خريد کاالهاي خارجي براي دستگاه‌هاي‬ ‫دولتي ک��ه توليد داخل دارند و ب��ه عنوان يکي از‬ ‫راهکاره��ا در اين جلس��ه مطرح ش��د اش��اره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در اي��ن زمين��ه فهرس��ت کاالهايي که‬ ‫دس��تگاه‌هاي دولتي حق خريد از خ��ارج را ندارند‬ ‫مشخص شده‪ ،‬ضمن اينکه تالش مي‌شود تا قانون‬ ‫حمايت از توليد داخل و استفاده حداکثري از توان‬ ‫توليد داخل نيز با قوت به اجرا درآيد‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده ضمن اس��تقبال از بي��ان ديدگاه‌ها و‬ ‫نظرات اجرايي کارآمد در راس��تاي ب��رون رفت از‬ ‫شرايط کنوني از صاحبان صنايع‪ ،‬فعاالن اقتصادي‬ ‫و اس��اتيد فن دعوت کرد تا به منظور تبيين بسته‬ ‫خروج از رکود به ياري بشتابند‪.‬‬ ‫وي همچنين با تاکيد بر حضور پر رنگ تشکل‌ها‪،‬‬ ‫انجمن‌ه��ا و اتحاديه‌هاي بخ��ش خصوصي از آنان‬ ‫خواست تا پيش��نهادها و راهکارهاي عملياتي خود‬ ‫را براي رس��يدن به سياست مناسب در جهت رشد‬ ‫اقتصادي کشور ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۳‬درصد مجموع مبادالت مرزي‬ ‫رييس سازمان توسعه تجارت ايران‬ ‫در ادام��ه نشس��ت تخصص��ي‬ ‫سياس��ت‌هاي صنعت��ي و تج��اري‪،‬‬ ‫ميزان مبادالت مرزي را کمتر از ‪۳‬‬ ‫درصد کل صادرات کشور دانست و‬ ‫گف��ت‪ :‬اين ميزان رقم قابل توجهي نيس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اينکه تم��ام مقررات صادرات و واردات در خصوص‬ ‫مبادالت مرزي اعمال مي‌شود‪.‬‬ ‫ولي‌اهلل افخمي افزود‪ :‬مبادالت مرزي در ‪ 3‬بخش‬ ‫پيله وران‪ ،‬مرزنشينان و لنج سواران انجام مي‌شود‬ ‫که يکسري معافيت‌هايي نيز به آنها تعلق مي‌گيرد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬مبادالت مرزي شامل خريد و فروش‬ ‫کاال توس��ط س��اکنان مناطق مرزي و تعاوني‌هاي‬ ‫مرزنش��ين داراي مج��وز‪ ،‬پيل��ه وران‪ ،‬بازارچه‌هاي‬ ‫مرزي‪ ،‬ملوانان‪ ،‬خدمه و کارکنان شناورهاي داراي‬ ‫حداکثر ‪ ۵۰۰‬تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و‬ ‫در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني است‪.‬‬ ‫افخم��ي همچني��ن در خصوص قاچاق س��وخت‬ ‫نيز گفت‪ :‬به دليل وج��ود ادارات متعدد در مبادي‬ ‫ورودي و خروجي کاال در مرزهاي کش��ور‪ ،‬تصميم‬ ‫گيري در اين خصوص کاري سخت و مشکل است‪.‬‬ ‫معاون وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اختالف‬ ‫قيمتي سوخت در کش��ور در مقايسه با کشورهاي‬ ‫همجوار را عامل اصلي قاچاق س��وخت دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬بايد هر چه سريعتر در اين خصوص تصميم‬ ‫گيري جدي انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حضور س�ازمان‌های اجرایی و اداری‬ ‫چابک در دولت‬ ‫بنيانگ��ذار دانش��کده مديري��ت و‬ ‫اقتصاد دانش��گاه صنعتي شريف در‬ ‫ادام��ه اين نشس��ت با بي��ان اينکه‬ ‫دولت مجموعه نس��بتا منس��جمي‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اين مجموعه ش��امل‬ ‫حوزه‌هاي سياست‌هاي کالن‪ ،‬ايجاد فضاي کسب و‬ ‫کار‪ ،‬قس��مت‌هاي پول��ي و بانک��ي بازار س��رمايه‪،‬‬ ‫محرک‌هاي اقتصادي و ‪ ...‬اس��ت که يک مجموعه‬ ‫منس��جم را به وج��ود آورده و خطوط��ي که افراد‬ ‫مش��غول در بخش‌ه��اي مختل��ف دول��ت دنب��ال‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬همديگر را تقويت مي‌کند‪.‬‬ ‫علينقي مش��ايخي ب��ا تاکيد بر اي��ن که در هيچ‬ ‫زماني هيچ امر کاملي وجود ندارد و مي‌توان نسبت‬ ‫ب��ه بهبود آن اقدام کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اما با اين حال اين‬ ‫امر خود يک قدم مثبت و مبارک به ش��مار مي‌رود‬ ‫که امروز برداشته شده است‪.‬‬ ‫وي به اجرا گذاشتن سياست‌هاي پيش‌بيني شده‬ ‫و همچني��ن وضعيت در اج��را را از نکات ضروري‬ ‫دانست و تصريح کرد‪ :‬هرچند به اجرا گذاشتن اين‬ ‫بسته نيازمند اقدامات زيادي است تا عملياتي شود‬ ‫اما براي نمونه در يکي از بندهاي اين بس��ته آمده‬ ‫ک��ه همه روش‌ها و فرآيندهايي که مخل کس��ب و‬ ‫کار اس��ت يا کس��ب و کار را کند مي‌کند نيازمند‬ ‫اصالح است‪.‬‬ ‫مش��ايخي تصريح کرد‪ :‬اينکه اين فرآيند‌ها چطور‬ ‫تش��خيص داده مي‌ش��ود؟ چطور ب��راي اصالح باز‬ ‫طراحي مي‌شوند؟ چه کسي نسبت به اين امر اقدام‬ ‫مي‌کند؟ س��واالتي اس��ت که در اي��ن ميان مطرح‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اين اقتصاددان تاکيد کرد‪ :‬اگر سازمان‌هاي اجراي‬ ‫و اداري دول��ت واقعا از توان کارشناس��ي يا چابکي‬ ‫کافي برخوردار نباش��ند‪ ،‬اقدامات پيش بيني شده‬ ‫به نتيجه مش��خصي نخواهد رس��يد و حتي ممکن‬ ‫اس��ت يک سال به دنبال پيدا کردن روش‌ها باشند‬ ‫و حتي پس از تصويب مشخص شود که آن‌ها قادر‬ ‫به حل مسائل نيستند‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه بخش خصوصي و تش��کل‌هاي‬ ‫اي��ن بخش نظي��ر انجمن صادرکنن��دگان خدمات‬ ‫فني مهندس��ي‪ ،‬انجمن قطعه‌سازان و ‪ ...‬بايد بتواند‬ ‫براي برخي از اين بندها که بيشتر آن‌هم مربوط به‬ ‫خودشان گروه‌هاي کارشناسي تشکيل دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بايد يک ظرفيت کارشناس��ي در کنار ظرفيت‬ ‫کارشناس��ي دولت تشکيل و به آن‌ها پيشنهاد شود‬ ‫که فرايندها و رويه‌هاي��ي که صادرات را کند و در‬ ‫مسير آن ايجاد مشکل مي‌کند مشخص کنند‪.‬‬ ‫بس��ته پيش��نهاد کنند که اين ام��ر روند عملياتي‬ ‫شدن را تسريع مي‌کند‪.‬‬ ‫مش��ايخي اظهار کرد‪ :‬گرچه معتقدم ش��اخه‌هاي‬ ‫صنعتي بايد با توجه به همين خطوطي که در اين‬ ‫بسته معلوم ش��ده‪ ،‬بتوانند خود را سازمان دهند و‬ ‫ببينند چگونه مي‌توانند پيشنهادهايي تهيه کنند تا‬ ‫محرک‌ها زودتر عملياتي شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به ضعيف شدن سازمان‌هاي دولتي‬ ‫در ‪ 10‬سال اخير با وجود سابقه آغاز فعاليت آن‌ها‬ ‫از دهه ‪ 60‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر س��ازمان‌ها از‬ ‫بازنشس��تگي زودرس نيروها و ت��رک کار زودتر از‬ ‫موعد گاليه‌مند هس��تند که اين روند سازمان‌ها را‬ ‫ضعيف کرده که الزم اس��ت دولت در اين راس��تا با‬ ‫پيش‌بيني بس��ته‌اي‪ ‌،‬نسبت به بازسازي آن‌ها اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مش��ايخي ادام��ه داد‪ :‬البته دولت باي��د به عنوان‬ ‫حاکمي��ت تصمي��م بگي��رد‪ .‬بنابراين نکت��ه مورد‬ ‫توجه در اين مس��ير اين اس��ت که اگر کارشناسان‬ ‫بخش خصوص��ي بتوانند به طور س��ازمان يافته و‬ ‫سيس��تماتيک کنار دولت قرار بگيرند و اين بس��ته‬ ‫را عملياتي کنند‪ ،‬حرکتي مثبت در جهت تقويت و‬ ‫باز شدن فضا ايجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫اين اس��تاد دانشگاه با تاکید بر اینکه وقتي بخش‬ ‫خصوصي مي‌خواهد درگير اين موضوع ش��ود‪ ،‬بايد‬ ‫مقداري ذهنيت خود را تغيير بدهد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬تا‬ ‫به امروز دولت منابع ارزي در اختيار داشته و رانت‬ ‫يا امتياز تقسيم کرده است‪ .‬البته برخي از مواقع به‬ ‫اين شکل است که بخش خصوصي به محض اينکه‬ ‫دور ه��م جمع مي‌ش��وند به اين فک��ر مي‌کنند که‬ ‫مي‌توان چه امتيازي از دولت گرفت که الزم اس��ت‬ ‫نس��بت به تغيير اين رويکرد اقدام ش��ود زيرا ديگر‬ ‫امتي��ازي وجود ندارد که دول��ت بخواهد در اختيار‬ ‫بخش خصوصي قرار دهد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه بايد اين ذهنيت در همه ما وجود‬ ‫داشته باشد که اين مملکت براي همه ماست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بايد روي اين خط‌هاي کلي راهي تنظيم شود‬ ‫که همه بتوانند س��ريع‌تر پي��ش بروند يعني با اين‬ ‫تغيير ذهنيت س��ازمان يافته‪ ،‬بخش خصوصي کنار‬ ‫تش��کيالت دولت قرار بگيرد‪ .‬در اين شرايط به نظر‬ ‫مي‌رسد امکان موفقيت در اجرا بسيار زياد است‪ .‬در‬ ‫اين ميان دولت بايد کاري کند که تش��کل‌ها خود‬ ‫را آماده کنند‪.‬‬ ‫اي��ن اقتصاددان اظهار کرد‪ :‬حم��ل و نقل‪ ،‬صرفه‬ ‫جويي در انرژي‪ ،‬مس��کن و ‪ ...‬بخش‌هايي است که‬ ‫دول��ت در نظر دارد در آن‌ها محرک ايجاد کند که‬ ‫تامين کننده همه آن‌ها صنعت اس��ت‪ .‬به اين معنا‬ ‫که هر اتفاقي در هر بخش��ي روي دهد صنعت بايد‬ ‫زمينه را براي آن فراهم کند‪ .‬در اين شرايط صنعت‬ ‫مي‌تواند صبر کند تا آنها نس��بت به اعالم نياز خود‬ ‫اق��دام کنند يا ش��اخه‌هايي از صنع��ت که کارش‬ ‫مرتب��ط به آن محرک‌هاي بخش‌هاي ديگر اس��ت‪،‬‬ ‫پيش قدم ش��وند و پيشنهادهاي خود را به صورت‬ ‫مشايخي با بيان اينکه نظام اجراي کشور نيازمند‬ ‫يک س��ازمان اجرايي است‪‌،‬تصريح کرد‪ :‬اگر ما يک‬ ‫س��ازمان اجراي ضعيف و ناتوان داشته باشيم مهم‬ ‫نيست که چقدر برنامه‌ها و سياست‌ها خوب باشد‪،‬‬ ‫البت��ه آدم‌هاي با ارزش و خ��وش فکر و مجربي در‬ ‫س��ازمان‌ها هستند اما ممکن اس��ت تعداد آن‌ها با‬ ‫نيازي که س��ازمان دارد‪ ،‬متناسب نباشد که بايد با‬ ‫پيش بيني راهکارهايي تحول در سازمان‌هاي راکد‬ ‫را ايجاد کرد‪.‬‬ ‫اين اقتصاددان در ادامه با تاکيد بر اينکه اخالق و‬ ‫ذهنيت در س��ازمان‌ها افت کرده است‪‌،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫ب��راي اينکه مملکت بتواند درس��ت حرکت کند ما‬ ‫نيازمند دستگاه‌هاي س��المي هستيم‪ .‬تغيير روش‬ ‫فک��ر و برخورد‌‪،‬ذهنيت جدي��د در انجام وظايف و‬ ‫کنترل و رويه‌هايي که س��الم سازي مي‌کند‪ ،‬منجر‬ ‫به ارتقاي اخالق مي‌ش��ود و آنچه در کوتاه مدت و‬ ‫فوري مي‌تواند کمک کند همکاري بخش خصوصي‬ ‫و تحرک و فعال شدن بخش‌هاي صنعتي است که‬ ‫مرتبط با آن بخش‌هاي ديگر نيز فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر تفکر بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹ضعف دستگاه‌های دولتی‬ ‫‹ ‹جامعه مهندسان مشاور معدن ایران‬ ‫عضو خان��ه معدن ایران درخصوص‬ ‫اظه��ار نظر وزیر ب��رای همکاری با‬ ‫بخ��ش خصوصی معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫عم��ل چنی��ن اتفاق��ی نمی‌افتد و‬ ‫نظرات بخ��ش خصوص��ی به هیچ‬ ‫عنوان مورد توجه قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫صادقی‌پن��اه ب��ه درخواس��ت معدن��کاران برای‬ ‫برگزاری جلس��ه‌ای با بخش خصوصی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در بس��ته خروج غیرتورم��ی از رکود‪ ،‬بخش‬ ‫معدن مغفول مانده است‪.‬‬ ‫وی با اظهار گالی��ه از بی‌مهری به صنعت معدن‬ ‫گفت‪ :‬چرا کارشناس��ان آنق��در از این بخش غافل‬ ‫هستند که حتی در سیاس��ت‌های کالن اقتصادی‬ ‫نی��ز معدن جایی ن��دارد‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه معادن در نقاط دوردس��ت کشور هستند‪،‬‬ ‫می‌توانند اشتغالزایی خوبی ایجاد کنند و همچنین‬ ‫رونق این بخ��ش اثرات تورمی نیز ن��دارد‪ .‬صادقی‬
‫معدن‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ارزش افزوده ‪ 100‬برابري و اشتغال‬ ‫قفل سرمايه‌گذاري خارجي گشوده شد‬ ‫نقش صندوق توسعه ملي در رشد صنايع معدني‬ ‫‪11‬‬ ‫تاثير حمايت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از معادن «بزرگ مقياس» را بررسي مي‌کند ‪:‬‬ ‫افزایش بهره‌وري با تجمیع معادن‬ ‫حامد شايگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬پس از‬ ‫اينکه دولت اليحه حمايت از توليد را براي‬ ‫بررسي و تصويب به مجلس تقديم کرد‪ ،‬اظهار‬ ‫نظرهای مختلفي را در زمينه نحوه حمايت از‬ ‫معادن و صنايع معدني به خود اختصاص داد در‬ ‫همين رابطه چند روز پيش معاون معادن و امور‬ ‫صنايع معدني وزارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اعالم کرده بود که معادن «بزرگ مقياس» با‬ ‫تخفيف در پرداخت حقوق دولتي و معافيت‬ ‫مالياتي حمايت خواهند شد‪ .‬جعفر سرقيني‬ ‫همچنين گفته بود به زودي از سوي شوراي‬ ‫عالي معادن معيارهاي «معادن بزرگ» تعريف‬ ‫خواهد شد‪ .‬برخي کارشناسان معتقدند با‬ ‫حمايت از معادن بزرگ مقياس سرمايه‌گذاران‬ ‫تشويق به کار گروهي خواهند شد که درپي‬ ‫آن هزينه‌هاي سربار در تامين تجهيزات و‬ ‫توليد کاهش خواهد يافت‪ .‬از سوي ديگر برخي‬ ‫معتقدند سرمايه‌گذاري دولت در معادن برخي‬ ‫استان‌ها تنها براي فقرزدايي و ايجاد اشتغال‬ ‫است و ممکن است آن محدوده معيارهاي‬ ‫معادن بزرگ مقياس را نداشته باشد‪.‬‬ ‫اي��ران از نظر ذخاير معدني جزو ‪ 10‬کش��ور برتر‬ ‫دنياس��ت‪ ،‬س��رمايه‌گذاري در اين بخ��ش مي‌تواند‬ ‫راه��کاري موثر در خروج از رک��ود اقتصادي و فرار‬ ‫از اقتص��اد ت��ک محصولي مبني بر نفت محس��وب‬ ‫شود‪ .‬در ش��رايطي که روند منفي رشد اقتصادي به‬ ‫سمت مثبت شدن گرايش دارد و رئيس شوراي‌عالي‬ ‫معادن اعالم کرده نه تنها هيچ‌گونه منع قانوني براي‬ ‫ورود بخش خصوصي به معادن بزرگ مقياس وجود‬ ‫ندارد بلک��ه براي حرکت به س��مت مديريت علمي‬ ‫حمايت نيز خواهند شد‪ .‬بنابراين تجميع شرکت‌هاي‬ ‫کوچ��ک معدن��ي ب��راي راه‌ان��دازي و برداش��ت از‬ ‫محدوده‌هاي بزرگ آينده‌اي روش��ني را براي معادن‬ ‫رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعديل قيمت در معادن «بزرگ مقياس»‬ ‫رئيس خانه معدن با تايي��د اين موضوع مي‌گويد‪:‬‬ ‫در جامعه اقتصادي م��ا بايد فرهنگ کار جمعي جا‬ ‫بيفتد ت��ا از اين طري��ق فعاليت‌ه��اي اقتصادي در‬ ‫بخش خصوصي به صرفه شود‪ .‬در واقع ايجاد معادن‬ ‫بزرگ با همکاري چند معدن کوچک باعث مي‌شود‬ ‫هزين��ه تولي��د کاهش ياب��د و محص��والت معدني‬ ‫اي��ران از مزيت رقابتي برخوردار ش��وند‪ .‬به گونه‌ای‬ ‫با ادغام ش��رکت‌هاي معدني استفاده از تجهيزات و‬ ‫ماش��ين آالت بهينه خواهد شد‪ .‬چرا که معدن‌داران‬ ‫براي اس��تخراج نياز به ماش��ين آالت سنگ شکن‪،‬‬ ‫لودر‪ ،‬ماش��ين ب��اري‪ ،‬انبار و ‪ ...‬دارن��د و اين هزينه‬ ‫بيش��تر براي اس��تخراج محدود اس��ت که همکاري‬ ‫ش��رکت‌ها قيمت نهايي محصوالت معدني را تعديل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫عالميرمحمد صادقي با اشاره به سياست‌هاي کالن‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع وابسته‬ ‫اف��زود‪ :‬در برنامه ايميدرو مع��ادن و صنايع بزرگ از‬ ‫نظر ذخاير و بهره‌وري حمايت خواهند ش��د که اين‬ ‫موضوع رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حمايت مبتني بر اقتصاد منطقه‬ ‫خيلي از پروژه‌هاي صنعتي و معدني دولت مبتني‬ ‫ب��ر فقرزدايي و ايج��اد اش��تغال در مناطق محروم‬ ‫کش��ور است‪ .‬سياس��تي که اين روزها مورد حمايت‬ ‫خيلي از کارشناس��ان اقتصادي قرار دارد و معتقدند‬ ‫در ش��رايطي ک��ه پيش��رفت فناوري و کش��ف مواد‬ ‫جايگزي��ن‪ ،‬تقاضا براي برخي مواد معدني را کاهش‬ ‫مي‌دهد بايد در برداش��ت از مع��ادن تعجيل کرد به‬ ‫ويژه اين اقدام بايد در راس��تاي حمايت اقتصادي از‬ ‫استان‌هاي کمتر توسعه يافته صورت گيرد‪.‬‬ ‫عضو کميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس با بيان‬ ‫اینکه س��رمايه‌گذاري در مناط��ق محروم در اولويت‬ ‫دولت قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه معادن و ايجاد صنايع‬ ‫معدن��ي وابس��ته در اس��تان‌هاي مح��روم منجر به‬ ‫اشتغالزايي‪ ،‬جلوگيري از خالي شدن شهرهاي مرزي‬ ‫و کاهش حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ مي‌شود‪.‬‬ ‫به همين دليل ممکن است سرمايه‌گذاري دولت در‬ ‫معادن برخي از مناط��ق ضعيف از نظر اقتصادي به‬ ‫صرفه نباش��د اما به داليلي که گفته شد انجام گيرد‬ ‫هرچن��د نبايد اجراي اي��ن پروژه‌ها با ضرر اقتصادي‬ ‫همراه شود‪.‬‬ ‫مويد حس��يني صدر با اش��اره به اينکه پيش‌بيني‬ ‫در مورد ذخاير معادن و مقياس آنها هميش��ه دقيق‬ ‫نيس��ت‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬ذخاير پيش‌بيني شده معادن در‬ ‫‪ 40‬درصد از موارد در هنگام اکتشاف تغيير مي‌کند‬ ‫به طوري که قبل از آغاز عمليات ميزان مواد معدني‬ ‫محدوده را متوسط اعالم کرده اند اما پس از حفاري‬ ‫به ذخاير جديدي دس��ت يافته اند‪ ،‬اينکه گفته شود‬ ‫ميزان ذخاير پيش‌بيني ش��ده مبناي تعيين مقياس‬ ‫محدوده باشد سخت است‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫یکنم‬ ‫مقابلنادیدهگرفتنقانونایستادگیم ‌‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت معتقد اس��ت‪ ،‬ارتباط‬ ‫مناس��بی با تش��کل‌های بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی دارد اما در مقابل فشار برای نادیده گرفتن‬ ‫قانون ایستادگی می‌کند‪.‬‬ ‫از او درباره وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫ارتباط با نهادهای غیردولتی و رسانه‌ها سواالتی‬ ‫را مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €در م�ورد ع�وارض س�نگ‌آهن خب�ر‬ ‫جدیدی دارید؟‬ ‫همانطور که در جریان هستید موضوع عوارض‬ ‫سنگ‌آهن در کمیس��یون فرعی شورای اقتصاد‬ ‫در حال بررس��ی است و هنوز در شورای اقتصاد‬ ‫مطرح و ابالغیه‌ای صادر نشده است‪.‬‬ ‫€ €آیا زمان دقیقی برای صدور این ابالغیه‬ ‫تعیین شده است؟‬ ‫خیر‪ ،‬هنوز مصوبه‌ای از ش��ورای اقتصاد صادر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫€ €همانط�ور ک�ه می‌دانی�د بس�یاری از‬ ‫معادن سنگ‌آهن در مورد ابالغیه عوارض‬ ‫صادرات س�نگ‌آهن اعتراضاتی داش�تند‪،‬‬ ‫ای�ن مخالفت‌ه�ا در مع�ادن س�نگ‌آهن‬ ‫سنگان بیشتر بود چراکه آنها اعتقاد دارند‬ ‫تولید کنسانتره برای سنگ‌آهن ‪ 62‬درصد‬ ‫معنایی ندارد آیا شما با این نظر موافقید؟‬ ‫درصورت وضع ع��وارض‪ ،‬بس��یاری از معادن‬ ‫سنگ‌آهن سنگان واقع در خواف‪ ،‬غیراقتصادی‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬بنابراین در چنین شرایطی پیشنهاد‬ ‫می‌ش��ود با احداث کارخانه کنسانتره‌س��ازی و‬ ‫پرعیارسازی حاشیه سود را باال ببرند تا از تعطیلی‬ ‫معادن جلوگیری شود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ب�رای توس�عه کنسانتره‌س�ازی‬ ‫مشوق‌هایی را وضع می‌کنید؟‬ ‫همین ک��ه بخش خصوصی را ب��ا محدودیت‬ ‫صادرات سنگ خام تشویق به احداث واحدهای‬ ‫کنسانتره می‌کنیم خود یک مشوق است‪.‬‬ ‫€ €آیا رقم دقیقی برای ع�وارض صادرات‬ ‫سنگ‌آهن تعیین شده است؟‬ ‫خی��ر هنوز ع��دد دقیقی تعیین نش��ده و این‬ ‫موضوع در کمیس��یون فرعی شورای اقتصاد در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫€ €همانط�ور ک�ه می‌دانی�د بس�یاری از‬ ‫تشکل‌های معدنی در مورد رابطه و همکاری‬ ‫ب�ا معاونت معدن�ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انتقاد دارند به‌طوری‌که برخی از این‬ ‫گروه‌ها اعتقاد دارند باید رابطه نزدیکی بین‬ ‫دولت و نهادهای خصوصی برقرار شود نظر‬ ‫شما در مورد این موضوع چیست؟‬ ‫بنده این موضوع را قبول ندارم معاونت معدنی‬ ‫رابطه بس��یار خوبی با تشکل‌ها دارد به‌خصوص‬ ‫تش��کل‌های اس��تانی‪ ،‬به‌طور مثال اگر معاونت‬ ‫معدنی نظر تش��کل‌ها را در مورد حقوق دولتی‬ ‫نمی‌پذیرف��ت االن ش��اهد رش��د جهتی حقوق‬ ‫دولتی در س��ال ‪ 93‬بودیم در صورتی‌که اعداد و‬ ‫ارقام می‌گوید حتی دول��ت در مورد برخی مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬حقوق دولتی را افزایش نداد چون از نظر‬ ‫تش��کل‌ها اس��تفاده کرد‪ .‬اما نظراتی که با قانون‬ ‫مغایر باش��د نمی‌پذیریم و پیش��نهاد‌هایی را که‬ ‫در راس��تای قانون باشد به وزیرصنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انتقال و در برنامه قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫€ €اس�تراتژی معدن در چه مرحله‌ای قرار‬ ‫دارد؟‬ ‫همانطور ک��ه می‌دانید اس��تراتژی معدن در‬ ‫دولت قبل تدوین شده و در حال حاضر در دست‬ ‫بررسی است و در آینده اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €به نظر می‌رس�د رابطه ش�ما با رس�انه‬ ‫کم‌رنگ است دلیل آن چیست؟‬ ‫مطال��ب مربوط به مع��ادن و صنایع معدنی را‬ ‫به‌طور کامل دنبال می‌کنم‪ .‬رابطه‌ام با رس��انه‌ها‬ ‫خوب است اما اهل مصاحبه نیستم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه معادن «بزرگ مقياس» عاملي در اشتغالزايي‬ ‫ب��ه گفته مويد حس��يني صدر نماين��ده مجلس در‬ ‫معادن تنها ‪10‬درصد از ظرفيت اش��تغالزايي استفاده‬ ‫ش��ده و حماي��ت از مع��ادن بزرگ مقي��اس مي‌تواند‬ ‫زمين��ه‌اي ب��راي دس��تيابي به همه ظرفی��ت موجود‬ ‫باش��د‪ .‬از اين رو دولت به کمک تسهيالت پيش‌بيني‬ ‫ش��ده در قانون در راستاي توس��عه معادن کشور گام‬ ‫بردارد زيرا در گذش��ته منابع مالي پيش‌بيني ش��ده‬ ‫طبق مفادي که در بودجه تنظيم ش��ده بود در ايجاد‬ ‫زيرساخت معادن استفاده نمي‌شد‪.‬‬ ‫توس��عه معادن در حالي در اولويت س��رمايه‌گذاري‬ ‫قرار دارد که در ‪ 3‬ماهه نخست امسال نسبت به مدت‬ ‫مشابه رشد چش��مگيري در توسعه طرح‌هاي معدني‬ ‫داشته ايم به طوريکه براساس اعالم سازمان ايميدرو‬ ‫در مناطق پارسيان و المرد صنايع معدني با همکاري‬ ‫بخش خصوصي راه‌اندازي خواهد ش��د‪ .‬با اس��تقرار و‬ ‫راه‌اندازي صنايع بزرگ به تبع نياز به توس��عه معادن‬ ‫بزرگ مقي��اس افزايش خواهد يافت بنابراين دولت با‬ ‫ای��ن اقدام نش��ان مي‌دهد که قصد دارد در راس��تاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در مع��ادن بزرگ مقياس بس��ترهاي‬ ‫مورد نياز در افزايش تقاضاي موثر نيز ايجاد کند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫کنسرسيوم معدني‬ ‫بدون فرهنگ‌سازي‬ ‫محقق نمي‌شود‬ ‫سيد رسول رنجبران‬ ‫عضو اتاق بازرگاني ايران‬ ‫کمبود اعتبارات دولتي باعث شده براي توسعه‬ ‫معادن‪ ،‬تش��کيل کنسرس��يوم و حمايت از معادن‬ ‫ب��زرگ مقياس مطرح ش��ود‪ .‬در واقع دولت قصد‬ ‫دارد با حمايت از کنسرس��يوم معادن متش��کل از‬ ‫مع��ادن کوچکتر‪ ،‬بخش اکتش��اف را فعال کند و‬ ‫اين درحالي اس��ت که در اکثر کشورهاي پيشرو‬ ‫در اقتصاد معدني‪ ،‬دولت در شناسايي محدوده‌ها‬ ‫و مناب��ع معدني س��رمايه‌گذاري ک��رده و با ارائه‬ ‫مش��وق‌ها بخش خصوصي را وارد عرصه استخراج‬ ‫مي‌کن��د‪ .‬از آنجايي ک��ه معادن ب��زرگ ايران در‬ ‫اختيار ش��رکت‌هاي دولتي و ش��به دولتي اس��ت‬ ‫کنسرس��يوم نمي‌توان��د رقيب خوبي ب��راي آنها‬ ‫باش��د چراکه در گام نخست در ايران فرهنگ کار‬ ‫گروهي وجود ن��دارد و در حال حاضر نمونه‌اي از‬ ‫يک ش��رکت کنسرس��يومي موفق در کشور يافت‬ ‫نمي‌شود‪ .‬نکته ديگر اينکه قوانين کنسرسيوم در‬ ‫ايران تعريف نش��ده است و ش��رکت‌ها بر مبناي‬ ‫قانون تجارت فعاليت مي‌کنند‪ .‬در چنين شرايطي‬ ‫معادن کنسرس��يومي با شکس��ت مواجه خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هدف ما از تش��کيل کنسرس��يوم بهبود اقتصاد‬ ‫معادن اس��ت بنابراي��ن بايد فعاليت ش��رکت‌هاي‬ ‫دولتي و ش��به دولتي در مع��ادن را کاهش دهيم‬ ‫زي��را اي��ن ش��رکت‌ها هزين��ه باالي��ي در توليد و‬ ‫اس��تخراج صرف مي‌کنند که بخ��ش خصوصي با‬ ‫يک س��وم همان هزينه مي‌تواند پروژه را راه‌اندازي‬ ‫کند‪ .‬يکي ديگر از مش��کالت ش��رکت‌هاي دولتي‪،‬‬ ‫بهره‌وري پايين نيروي کار است که راهکاري براي‬ ‫آن وجود ندارد چراکه جابه‌جايي مديران ناکارآمد‬ ‫شرکت‌هاي توليدي در معادن بسيار سخت است‪.‬‬ ‫بنابراين دولت به جاي اينکه شرکت‌هاي کوچک‬ ‫را به تش��کيل کنسرسيوم تش��ويق کند باید ابتدا‬ ‫محدوده‌ه��ا و مع��ادن را براس��اس حج��م ذخاير‬ ‫رتبه‌بندي کرده و از سوي ديگر مقياس شرکت‌هاي‬ ‫معدن��ي را با توجه به تجربي��ات موفق و توان آنها‬ ‫درجه‌بندي کن��د تا اداره هر محدوده به ش��رکت‬ ‫هم‌رده آن واگذار ش��ود‪ .‬در اين حالت سازماندهي‬ ‫در معادن ايجاد مي‌شود و ميزان بهره‌وري و توليد‬ ‫افزايش خواهد يافت‪ .‬يکي از مشکالت معادن امروز‬ ‫بهره وري پايين و فعاليت ناکافي شرکت‌هاست که‬ ‫اين نش��ان از نبود هماهنگي بين ظرفيت محدوده‬ ‫و توان ش��رکت دارد‪ .‬لذا اگر تس��هيالت دولتي در‬ ‫اختيار ش��رکت‌هاي خصوصي با ش��روطي از پيش‬ ‫تعيين ش��ده‪ ،‬واگذار ش��ود توليد افزايش مي‌يابد‪،‬‬ ‫براي نمونه دولت اعالم کند برداش��ت معادن را به‬ ‫شرکتي واگذار می‌نماید که از دولت بهتر اداره کند‬ ‫و همچنين حق ندارد فعاليت معدن را پس از چند‬ ‫سال متوقف يا واگذار کند‪.‬‬ ‫با حضور بخش خصوصی و خروج ش��رکت های‬ ‫تولیدی احتمال دارد در آینده ایجاد کنسرس��یوم‬ ‫در ایران موفقیت آمیز عمل کند چرا که در شرایط‬ ‫کنونی اقتصاد ایران با نوسانات زیادی همراه است‬ ‫به‌گون��ه‌ای که ای��ن موضوع خ��ود محدودیتی در‬ ‫اجرای برنامه تجمیع ش��رکت‌های کوچک مقیاس‬ ‫معدنی محسوب می شود‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫مجتمع سنگ آهن سیرجان (گل گهر ‪ 2‬و ‪ )4‬در نظر دارد احداث تقاطع غیر همسطح (ویژه دامپتراک ) معدن ‪ 4‬از مجموعه معادن‬ ‫منطقه گل گهر سیرجان را ‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای انجام دهد ‪ .‬لذا از متقاضیان شرکت در‬ ‫مناقصه دعوت بعمل می آید با پرداخت مبلغ ‪ 500/000‬ریال به حساب جاری ‪ 244438‬به نام مجتمع سنگ آهن‬ ‫سیرجان بانک سپه شعبه گل گهر سیرجان کد ‪ 1137‬به یکی از آدرس های ذیل جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪1)1‬استان کرمان –شهرستان سیرجان –کیلو متر ‪ 50‬جاده سیرجان به شیراز – بعد از پاسگاه خیر آباد – مجتمع‬ ‫سنگ آهن سیرجان (گل گهر ‪ 2‬و‪ )4‬ساختمان اداری – واحد دبیرخانه مراجعه نمایند ویا از طریق تلفن ‪4203480‬‬ ‫و ‪ 4203481‬با کد ‪ 0345‬سواالت خودرا مطرح نمایند‪.‬‬ ‫‪2)2‬تهران – خیابان حضرت ولیعصر (عج) – باالتر از میدان – روبروی سینما استقالل – ساختمان ملی فوالد – یال‬ ‫شمالی – طبقه دوم دفتر مجتمع سنگ آهن سیرجان – واحد دبیرخانه مراجعه نمایند و یا از طریق شماره تلفن‬ ‫‪ 88899986‬با کد ‪ 021‬سواالت خود را مطرح نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ خرید اسناد مناقصه ‪ :‬ظرف ‪ 10‬روز پس از درج آگهی‬ ‫ضمناً پس از خرید اسناد مناقصه ‪ ،‬برای شرکت در مناقصه ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ‪ 500/000/000‬ریال‬ ‫الزامی می باشد‪.‬‬ ‫توجه ‪ :1‬ارائه فیش واریزی ‪ 500/000‬ریالی به حساب فوق الذکر و پر کردن فرم مشخصات کامل شرکت کننده در‬ ‫مناقصه ‪ ،‬به هنگام دریافت اسناد الزامی می باشد‪.‬‬ ‫توجه ‪ :2‬از آنجائی که مناقصه فوق الذکر به صورت دو مرحله ای برگزار میگردد ‪ ،‬ابتدا پاکتهای (الف ) جهت اطمینان‬ ‫از تحویل ضمانتنامه بانکی و (ب) ‪ ،‬مناقصه از طریق اعالم قبلی باز گشائی خواهد شد تا پس از ارزیابی فنی شرکت‬ ‫کننده توسط شرکت مشاور ودر صورت احراز شرایط شرکت کننده در مناقصه ‪ ،‬پاکت (ج ) متعاقب آن و با اعالم‬ ‫قبلی باز گشائی گردد‪.‬‬
‫روي خط خبر‬ ‫فناوري استحصال طال بومي شد‬ ‫معاون س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع‬ ‫معدن��ي ايران از افزايش ظرفيت توليد س��االنه طالي‬ ‫معدن زرش��وران ب��ه ‪ 6‬ميليون تن خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون ظرفيت توليد ط�لا از اين معدن ‪ 3‬ميليون‬ ‫تن اس��ت که با راه‌اندازي طرح توسعه اين ظرفيت به‬ ‫‪ 6‬ميليون تن افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫جمش��يد مالرحمان در گفت گو با مهر از راه‌اندازي‬ ‫کارخان��ه تولي��د ط�لاي زرش��وران در ش��هريورماه‬ ‫سال جاري خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به پيچيدگي‌هاي‬ ‫فناوری فرآوري و اس��تحصال طال براي نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور‪ ،‬مهندس��ي‪ ،‬طراحي و فرآوري طال از سوي‬ ‫مهندسان ايراني بومي شده است‪.‬‬ ‫معاون ايميدرو افزود‪ :‬درح��ال حاضر ظرفيت توليد‬ ‫طال از معدن طالي زرش��وران ‪ 3‬ميليون تن است که‬ ‫با راه‌اندازي طرح توسعه‪ ،‬اين ظرفيت به ‪ 6‬ميليون تن‬ ‫افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫وي تصري��ح کرد‪ :‬توليد ش��مش طال از اين معدن با‬ ‫عيار ‪ 24‬صورت مي‌گيرد و خلوص طالي توليد ش��ده‬ ‫نيز ‪ 99.9‬درصد است‪.‬‬ ‫به گفته مالرحمان‪ ،‬س��رمايه گ��ذاري در اين پروژه‬ ‫چندين برابر ارزان تر از پروژه‌هاي مشابه در ساير نقاط‬ ‫دنيا است که توانسته ارزبري را به شدت کاهش دهد‪.‬‬ ‫توليد ‪ 8/5‬ميليون تن كنسانتره‬ ‫آهن از سوی بزرگان معدنی‬ ‫شركت‌هاي بزرگ معدني در ‪ 4‬ماهه نخست امسال‪،‬‬ ‫‪ 8‬ميليون و ‪ 514‬هزار و ‪ 274‬تن كنسانتره سنگ‌آهن‬ ‫توليد كردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه و نوسازي‬ ‫مع��ادن و صناي��ع معدن��ي اي��ران‪ 5 ،‬ش��ركت بزرگ‬ ‫توليدكننده كنس��انتره سنگ‌آهن شامل چادرملو‪ ،‬گل‬ ‫گهر‪ ،‬مركزي‪ ،‬سنگان و توسعه معادن و صنايع معدني‬ ‫خاورميانه از ابتداي فروردين تا پايان تير ‪ 93‬توانستند‬ ‫تولي��د خ��ود را ‪ 5‬درصد افزايش دهن��د‪ .‬ميزان توليد‬ ‫ش��ركت‌هاي ياد شده در مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 8‬ميليون و ‪ 123‬هزار و ‪ 116‬تن بود‪.‬‬ ‫در اين ميان‪ ،‬ش��ركت «چادرملو» ‪ 4‬ميليون و ‪176‬‬ ‫ه��زار و ‪ 784‬تن‪« ،‬گل گهر» ‪ 3‬ميليون و ‪ 201‬هزار و‬ ‫‪ 980‬ت��ن‪« ،‬مركزي» يك ميليون و ‪ 526‬هزار و ‪847‬‬ ‫تن‪« ،‬توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه» ‪782‬‬ ‫هزار و ‪ 810‬تن و شركت «سنگان» ‪ 643‬هزار و ‪776‬‬ ‫تن كنسانتره سنگ‌آهن توليد كردند‪.‬‬ ‫همچنين‪ ،‬در ‪ 4‬ماهه سال ‪ 93‬ميزان ارسال كنسانتره‬ ‫شركت‌هاي مذكور به فوالدسازي‌ها‪ ،‬در مقايسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ 11 ،‬درصد افزايش يافت‪.‬‬ ‫بن��ا به اين گزارش‪ 8 ،‬ش��ركت ب��زرگ توليد كننده‬ ‫س��نگ‌آهن دانه بندي ش��امل جالل آب��اد‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫سيرجان‪ ،‬گل گهر‪ ،‬مركزي‪ ،‬ميشدوان‪ ،‬سنگان و فالت‬ ‫مركزي در ‪ 4‬ماهه جاري‪ 3 ،‬ميليون و ‪ 80‬هزار و ‪501‬‬ ‫تن دانه بندي توليد كردند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 2‬دستاورد مهم فرآوري پوکه‌هاي معدني‪:‬‬ ‫ارزش افزوده ‪ 100‬برابري و اشتغال‬ ‫محبوبه ناطق‪-‬گروه مع�دن‪ :‬پوكه ماده معدني‬ ‫طبيعي اس��ت که در اثر انباشته شدن خاكسترهاي‬ ‫آتشفشاني و آهسته سرد شدن آنها همراه با انبساط‬ ‫ناش��ي از حباب‌هاي بخار و گازهاي موجود تشکيل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬ماده معدني که بيش��تر بين عموم به نام‬ ‫«سنگ پا» شناخته مي‌شود‪.‬‬ ‫محمدرضا نيكودل‪ ،‬اس��تاديار گروه زمين‌شناسي‬ ‫مهندس��ي دانش��گاه تربيت مدرس در اين خصوص‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬عمده‌تري��ن خصوصي��ت فيزيک��ي پوکه‬ ‫معدني س��بکي و تخلخل آن است‪ ،‬در عين حال که‬ ‫اين ماده معدني يکي از سخت‌ترين مواد را داراست‬ ‫در مقاب��ل آت��ش‪ ،‬ضريب هدايت صوت��ي و حرارتي‬ ‫پايين (عايق صوت��ي وحرارت��ي) داراي كاربردهاي‬ ‫بس��يار متنوع در بخش‌هاي مختلف صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫در بسياري از كش��ورهاي صنعتي دنيا اين منابع به‬ ‫صورت شايس��ته‌اي مورد شناسايي قرار گرفته و در‬ ‫صنايع مختلف اس��تفاده مي‌شود‪ .‬عمده مصرف اين‬ ‫مواد در صنعت ساختمان بوده كه جهت سبك‌سازي‬ ‫استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬پوک��ه معدن��ي از فرآورده‌هاي‬ ‫وي با عنوان اينکه در ايران عمده معادن پوکه‌هاي‬ ‫معدني در دامنه‌هاي دماوند‪ ،‬تبريز و کرمانش��اه قرار گدازه‌هاي آتشفشاني است و در سراسر کشور در ‪3‬‬ ‫دارند‪ ،‬مي‌گوي��د‪ :‬پوكه‌هاي معدن��ي طبيعي عمدتا نقطه دامنه‌هاي دماوند‪ ،‬قروه کرمانشاه و دامنه‌هاي‬ ‫در زمره س��نگ‌هاي آذرين بيروني قرار مي‌گيرند و ک��وه زاگرس در تبريز پراکندگ��ي دارد و به همين‬ ‫ن گذش��ته دليل داراي ذخاير بس��يار محدودي است و فراواني‬ ‫به دليل فعاليت‌هاي آتشفش��اني در دورا ‌‬ ‫زمين‌شناس��ي در ايران‪ ،‬گس��ترش قابل مالحظه‌اي آن مانند شن و ماسه يا سنگ گچ و فلورين نيست و‬ ‫عالوه بر آن در ارتفاعات خاصي پيدا مي‌شود‪.‬‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬خصوصيت عم��ده اين ماده‬ ‫مهن��دس نيک��ود ل با اش��اره به اينک��ه پوكه‌هاي‬ ‫معدن��ي به دليل بعضي از خ��واص فيزيكي همچون معدن��ي س��بک و ضد آب بودن آن اس��ت و در آب‬ ‫ش��ناور مي‌ماند و در کش��اورزي‬ ‫س��بك س��ازي‪ ،‬منجر به كاهش‬ ‫ني��ز به عنوان ک��ود معدني‌‪ ،‬مورد‬ ‫ني��روي زلزله وارد بر س��اختمان‬ ‫یک فعال معدن‪:‬‬ ‫اس��تفاده زي��ادي دارد‪ .‬اين ماده‬ ‫ش��ده و ع�لاوه بر ارتقای س��طح‬ ‫اگر کارخانجات پوکه‬ ‫معدني داراي س��يليس و گوگرد‬ ‫ايمن��ي لرزه‌اي س��اختمان‪ ،‬باعث‬ ‫و فس��فر بااليي است و از آنجا که‬ ‫معدنی به تولید کود‬ ‫كاهش مصرف مصالح سازه‌اي نيز‬ ‫عايق صوت و دماس��ت‌‪ ،‬در دنيا به‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اظهار مي‌دارد‪ :‬با توجه‬ ‫و بلوک روی آورند‬ ‫عن��وان يکي از مصالح مهم به کار‬ ‫يك‬ ‫به زلزله‌خيز بودن كش��ور از‬ ‫برداشت ما از اين معادن‬ ‫برده شده در س��اخت و ساز‌ها به‬ ‫طرف و مصرف بيش از حد انرژي‬ ‫به ‪ 1‬درصد برداشت‬ ‫شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫به دليل ضعف سيستم عايق بندي‬ ‫(صوتي و حرارتي) از سوي ديگر‪ ،‬مي‌رسد با همان ارزش‬ ‫وي اضافه مي‌کند‪ :‬تا س��ال‌هاي‬ ‫طوالن��ي‪ ،‬اين ماده را بيش��تر در‬ ‫افزوده‌اي که معادن‬ ‫اس��تفاده بهين��ه از منابع نس��بتا‬ ‫دس��تگاه‌هاي سنگش��ويي شلوار‬ ‫ارزان پوكه معدني كشور مي‌تواند‬ ‫متعدد فعلي ايجاد‬ ‫جي��ن ب��ه کار مي‌بردن��د چ��ون‬ ‫ع�لاوه بر افزايش ايمني در مقابل‬ ‫مي‌کنند‬ ‫قابليت س��اييدگي بااليي داش��ت‬ ‫زلزل��ه به كاهش قابل مالحظه در‬ ‫ي��ا به‌صورت فرآوري نش��ده براي‬ ‫مصرف س��اير مصال��ح باارزش‌تر‬ ‫کف‌س��ازي يا ساخت س��قف خانه‌ها به کار گرفته‬ ‫همچون سيمان‪ ،‬ميلگرد‪ ،‬نفت وگاز بينجامد‪.‬‬ ‫ام��ا اي��ن نعمت خ��دادادي در اي��ران کمتر مورد مي‌ش��د تا از وزن سقف کاسته شود و در عين حال‬ ‫استفاده قرار گرفته و حتي در مورد فرآوري اين ماده استحکام کف ساختمان نيز باال برود‪.‬‬ ‫حس��ين‌پور با اش��اره به اينکه مصرف سنتي اين‬ ‫معدني نظير بس��ياري از م��واد معدني و ثروت‌هاي‬ ‫طبيعي اين کش��ور‪ ،‬ف��رآوري ص��ورت نمي‌گيرد و ماده معدني طي دو س��ه س��ال اخير کم��ي تغيير‬ ‫کرده و به دنبال ش��ناخت و کاربرد فراوان آن را در‬ ‫به‌صورت خام‌فروشي صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫مهن��دس مه��دي حس��ين‌پور در اي��ن رابطه به س��اخت ابنيه در سراسر دنيا کشور ما نيز پوکه‌هاي‬ ‫معدني را به‌صورت بلوک در س��اخت و س��ازهاي به‬ ‫کار مي‌گيرند که البته تنها س��اخت اين بلوک‌ها به‬ ‫يک کارخانه محدود مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصارف کشاورزي‬ ‫طبق آيي��ن نامه‌هاي وزارت جهاد کش��اورزي در‬ ‫سال‌هاي اخير‪ ،‬مصرف مواد شيميايي به عنوان کود‬ ‫يا س��م ممنوع اعالم ش��ده و از آن پس به‌کارگيري‬ ‫پوکه معدني که متش��کل از پوکه‌هاي معدني و کود‬ ‫مرغي است بين کشاورزان مرسوم شده است و حتي‬ ‫ش��وراهاي روس��تا يا ش��رکت تعاوني‌هاي روستايي‬ ‫اقدام به توزيع اين کود در بين کش��اورزان مي‌کنند‪.‬‬ ‫فقط اين کودها وارداتي هس��تند و عمدتا از کش��ور‬ ‫ترکيه وارد مي‌ش��وند و کشاورز بايد براي هر کيلوي‬ ‫آن ‪ 4500‬تومان هزينه کند‪ .‬اين در حالي است که‬ ‫ترکي��ه خود داراي اين ماده معدني نيس��ت و پوکه‬ ‫معدن��ي را از فنالند وارد کرده و با فرآوري‪ ،‬آن را به‬ ‫کش��ورهاي مختلف از جمله اي��ران با ارزش افزوده‬ ‫بسيار باال‪ ،‬صادر مي‌کند‪.‬‬ ‫حسين‌پور‪ ،‬رييس شرکت پوکه فرآور مالر تصريح‬ ‫مي‌کن��د‪ :‬البته در ايران ي��ک کارخانه کوچک براي‬ ‫تولي��د کود معدني وج��ود دارد ک��ه جوابگوي نياز‬ ‫روز‌افزون بخش کش��اورزي به کود معدني نيست و‬ ‫حتي نمي‌تواند ‪ 4‬اس��تان حاصلخيز شمالي کشور را‬ ‫جوابگو باشد‪.‬‬ ‫حس��ين‌پور ادامه مي‌دهد‪ :‬متاسفانه در اين بخش‬ ‫مثل ساير بخش‌ها‪ ،‬به خام‌فروشي اين ماده گرانبها و‬ ‫کمياب اقدام مي‌کنيم‪ ،‬در حالي که اگر کارخانجات‬ ‫پوک��ه معدني به تولید ک��ود وبلوک روی آورند‌ و ‪...‬‬ ‫احداث ش��ود برداش��ت ما از اين معادن به ‪ 1‬درصد‬ ‫برداش��ت فعلي مي‌رسد با همان ارزش افزوده‌اي که‬ ‫فعال معادن متعدد فعلي ايجاد مي‌کنند‪ ،‬ضمن اينکه‬ ‫نه تنها ارزي براي اين مواد از کشور خارج نمي‌شود‬ ‫بلکه مي‌توان به صادرات و ارزآوري آن نيز انديشيد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد کمتر شناخته شده‬ ‫ب��راي تهيه ک��ود معدن��ي از پوکه‌ه��اي معدني‪،‬‬ ‫فض��والت و بقاي��اي موج��ود در ک��ف مرغداري‌ها‬ ‫و قفس‌ه��اي مرغي را ک��ه داراي درص��د بااليي از‬ ‫آب هس��تند ب��ا آهک يا ‪ lime‬مخل��وط مي‌کنند و‬ ‫س��پس مقداري فس��فات يا س��اير کودهاي معدني‬ ‫ديگر ح��اوي عناصر ماک��رو و ميکرو ب��ه آن اضافه‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬تکنولوژي توليد کوده��اي آلي مرغي در‬ ‫تمام کارخانجات مش��ابه و داراي پروس��ه‌هاي خرد‬ ‫ک��ردن‪ ،‬کمپوست‌س��ازي‪ ،‬مخلوط‌س��ازي‪ ،‬گرانوله‬ ‫کردن‪ ،‬خش��ک کردن و بس��ته‌بندي است‪ .‬محصول‬ ‫نهاي��ي مي‌توان��د به‌صورت پودري يا گرانول باش��د‪.‬‬ ‫محص��ول به صورت پودري به‌راحتي قابل اس��تفاده‬ ‫در زمين‌هاي کش��اورزي نيست اما محصول گرانوله‬ ‫شده مانند کودهاي شيميايي مي‌تواند به راحتي در‬ ‫مزارع مورد استفاده قرار گيرد‪.‬‬ ‫باي��د در نظر داش��ت ميزان م��واد غذايي موجود‬ ‫در کودهاي آلي مرغي بس��يار کمت��ر از ميزان مواد‬ ‫موجود در کودهاي ش��يميايي اس��ت‪ .‬رويه رايج در‬ ‫توليد کودهاي پلت ش��ده مرغ��ي اضافه کردن کود‬ ‫ش��يميايي سوپرفسفات به آنهاس��ت (مونو يا دوبل‬ ‫سوپرفسفات)‪ .‬ساير کودهاي شيميايي هم مي‌توانند‬ ‫ب��ه اين دس��ته از کوده��اي اضافه ش��وند؛ از جمله‬ ‫فس��فات آموني��وم و کلريد پتاس��يم‪ .‬ع�لاوه بر اين‬ ‫کودها ک��ود اوره نيز مي‌تواند براي افزايش ميزان يا‬ ‫درصد نيتروژن به آنها اضافه ش��ود‪ .‬کود اوره و آهک‬ ‫در مراحل پاياني گرانوله ک��ردن به کودهاي مرغي‬ ‫اضافه مي‌شوند‪.‬‬ ‫همراه با استان‌ها‬ ‫شرکا‪ ،‬رییس خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان‌رضوی‪:‬‬ ‫نفت‪ ،‬بالی جان صنعت و معدن شده است‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ -‬گروه معدن‪:‬برخی اس��تان‌های کش��ور دارای‬ ‫ذخایر بسیار خوبی در مواد معدنی و کانی‌ها هستند و قطب معدنی‬ ‫و صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند‪ .‬با این حال این استان‌ها‬ ‫با مش��کالت و موانعی در بخش تولید و توس��عه روبه‌رو هس��تند‪.‬‬ ‫در‬ ‫یکی از این اس��تان‌ها‪ ،‬خراس��ان‌رضوی است‪ .‬خبرنگار‬ ‫این خصوص گپ و گفتی کوتاه با مهندس محس��ن ش��رکا رييس‬ ‫خانه صنعت و معدن خراس��ان‌رضوي انجام داده اس��ت که در زیر‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €خراس�ان‌رضوی در بخش معادن چ�ه ظرفیت‌‌‌هایی دارد و‬ ‫استراتژی این بخش چگونه تعریف شده است؟‬ ‫اس��تان خراس��ان‌رضوی از ‪ 64‬مواد کانی موجود در طبیعت‪45 ،‬‬ ‫نوع آن را در معادن خود جای داده است‪ .‬غالب معادن خدادادی در‬ ‫این استان شامل طال‪ ،‬انواع سنگ‌های ساختمانی و گرانیتی‪ ،‬فیروزه‬ ‫و سنگ‌های زینتی دیگر‪ ،‬مس و سنگ‌آهن است که سنگ‌آهن در‬ ‫منطقه خواف و جنوب استان خراسان دارای ذخیره‌های بسیار غنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که ‪ 2‬هفته پیش وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫این منطقه س��فر کرد و این سفر منجر به تصویب طرح‌های توسعه‬ ‫و س��اماندهی برای این معدن ش��د و قرار ش��د تا ‪ 5‬سال آینده‪ ،‬تا‬ ‫‪ 10‬میلیون تن ظرفیت تولید سنگ‌آهن‪ ،‬هدف‌گذاری شود‪.‬‬ ‫با این حال باید گفت‪ ،‬این استان تا وضعیت ایده‌‌آل فاصله زیادی‬ ‫دارد و خام‌فروش��ی مواد معدنی مانند بس��یاری از استان‌های دیگر‬ ‫رواج دارد‪ ،‬در حالی‌ک��ه بای��د گف��ت زمان این اس��تراتژی که مواد‬ ‫معدنی را اس��تخراج و صادر کنیم گذش��ته و در تمام دنیا توجه به‬ ‫صنایع معدنی و ایج��اد خط زنجیره ارزش‌افزوده تا صدور محصول‬ ‫فرآوری ش��ده نهایی‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬در خراسان نیز‬ ‫بای��د روی صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده برنامه‌ریزی‬ ‫شود تا منابع طبیعی کشور به تاراج خام‌فروشی نرود‪.‬‬ ‫€ €موانعی موجود بر سر راه دستیابی به اهداف چیست؟‬ ‫موانع بس��یاری بر س��ر راه تدوین چنین برنامه‌ریزی و استراتژی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه مهم‌ترین آن عدم تدبیر مناس��ب در اس��تفاده از‬ ‫درآمدهای نفتی بوده اس��ت‪ .‬دولت‌ها تاکنون بیش��ترین توجه‌شان‬ ‫را ب��ه برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت معطوف داش��تند و درآمد نفتی‬ ‫را به ش��کل واردات خرج کردند که آسان‌ترین راه و راحت‌ترین راه‬ ‫هزینه‌کرد درآمد نفتی برای تمامی دولت‌ها بوده است‪.‬‬ ‫این جمله را شاید زیاد ش��نیدید که نفت برای استعدادهای این‬ ‫کش��ور حکم زهر را داشته ولی این گفته واقعیتی انکارناپذیر است‬ ‫اگر ما مثل ژاپن به درآمد مالیاتی وابسته بودیم فضا را برای کسب‬ ‫و کار و تولید و فعالیت بنگاه‌های مردمی آماده می‌کردیم تا به جای‬ ‫‪ 1‬بنگاه اقتصادی ‪ 3‬بنگاه اقتصادی پا بگیرد تا درآمد ناخالص ملی‬ ‫باالتر برود و مردم بتوانند مالیات بیشتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫€ €اما نفت بالی جان ما ش�ده و باعث گردیده با نفت‌فروشی‬ ‫هزینه‌ه�ای کش�ورداری را بپردازی�م‪ .‬از آن بدت�ر نفت باعث‬ ‫ایجاد فس�اد اقتصادی و رانت‌ها و اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد‬ ‫در سایه شده و این نتیجه را به بار آورده که یکی از بیمارترین‬ ‫اقتصادها را در دنیا داش�ته باشیم‪ .‬مثال از ‪ 700‬تا ‪ 800‬میلیارد‬ ‫دالر درآم�د نفتی دهه گذش�ته‪ ،‬چقدر صرف س�رمایه‌گذاری‬ ‫بنیادی در این کش�ور ش�ده یا چقدر به صندوق ذخیره ارزی‬ ‫واریز شده است تا برای روز مبادا کشور را از بحران‌های پولی‬ ‫دور نگه دارد؟‬ ‫در ح��ال حاض��ر رقبای نفتی بس��یار ق��دری در اطرافمان داریم‬ ‫مث��ل عربس��تان که در صن��دوق ذخیره ارزی‌اش فق��ط ‪770‬هزار‬ ‫میلیارد دالر ذخیره دارد که بخش��ی از آن را در کش��ورهای دیگر‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده و ‪ 70‬تا ‪ 80‬میلیارد دالر درآمدزایی ارزی برای‬ ‫کشورش به ارمغان آورده است‪.‬‬ ‫€ €آیا صنایع معدنی بزرگ در خراس�ان مس�یر ارزش افزوده‬ ‫را طی کردند؟‬ ‫ببینی��د خراس��ان یک��ی از قطب‌های تولید س��یمان اس��ت یا در‬ ‫تولید مس و س��نگ‌آهن ذخایر خوب��ی دارد و اقدامات خوبی نیز در‬ ‫بهره‌برداری از این ذخایر و داشته‌ها صورت گرفته اما در پیروی از یک‬ ‫خط‌مشی کلی ناشی از تحمیل شرایط در کشور‪ ،‬از یکسری اقدامات‬ ‫غافل مانده است‪ .‬به‌طور مثال در حال حاضر در بخش صنایع معدنی‬ ‫حجم زیادی از س��یمان تولیدی در خراس��ان که یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫قطب‌های تولید س��یمان در کشور محس��وب می‌شود ‪ 5‬میلیون تن‬ ‫تولی��د صورت می‌گیرد ولی روی تکمیل خ��ط زنجیره ارزش افزوده‌‬ ‫و صنایع تکمیلی آن کار نش��ده یا درخصوص فوالد نیشابور‬ ‫نتوانس��ته‌ایم از صفر تا صد اس��تخراج و فرآوری تا صادرات‬ ‫را ببینی��م یا حتی اولویت‌بن��دی کنیم که فوالد را تبدیل به‬ ‫ورق کنی��م یا تیرآهن‌های مخصوص؟ م��ا بخش اعظمی از‬ ‫س��نگ‌آهن اس��تخراجی را صادر می‌کنیم و سود حداکثری‬ ‫حاصل از خط ارزش افزوده را به کشور‌های دیگر می‌بخشیم‬ ‫تا به جای مردم اینجا‪ ،‬س��طح رفاه عمومی دیگر کشورها که‬ ‫سنگ‌آهن را فرآوری می‌کنند باال برود و ایجاد اشتغال کند‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه‌های س�رگردان ب�ه بخ�ش مع�دن عالقه نش�ان‬ ‫می‌دهند؟‬ ‫در ح��ال حاضر جوان��ان دهه هفتادی‪ 70‬وارد بازار کار ش��دند و‬ ‫ما برای ایجاد اش��تغال برای آن��ان کاری انجام نداده‌ایم ضمن آنکه‬ ‫حتی برای اشتغال متولدان دهه ‪ 60‬نیز مشکل داریم‪ .‬سرمایه‌های‬ ‫س��رگردان به جای اینکه ج��ذب صنایع و تولید به خصوص صنایع‬ ‫معدنی ش��وند‪ ،‬به س��وی داللی و س��فته‌بازی و رانت‌های منفی و‬ ‫رونق گرفتن کار و بار بانک‌ها و موسس��ات مالی که تعدادش��ان از‬ ‫نانوایی‌ها و قصابی‌ها هم بیشتر شده سوق یافته است؛ ضمن اینکه‬ ‫همین خدمات و تس��هیالت بانکی نی��ز در اختیار بخش تولید قرار‬ ‫نمی‌گیرد بلکه گاه این خدمات بهانه‌ای برای توقیف اموال و مالکیت‬ ‫کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی می‌شود‪ .‬از طرف دیگر روندی که‬ ‫بانک‌ها و موسس��ات در قبال تولیدی‌ها درپیش گرفتند تیر خالص‬ ‫بر آخرین نفس‌های این بخش بود که با وجود تحریم‌های خارجی‪،‬‬ ‫تحریم‌های داخلی‪ ،‬اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و کاهش‬ ‫ارزش پولی کشور و کاهش نقدینگی تا به حال دوام آورده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €با روی کار آمدن دولت یازدهم اوضاع معادن در خراس�ان‬ ‫رو به بهبود رفته است؟‬ ‫ببینی��د دولت آقای روحان��ی با خود امید و نش��اط آورد ولی با‬ ‫گذشت ‪1‬سال و به طول انجامیدن انتظار برای بهبود اوضاع‪ ،‬نشاط‬ ‫کمرنگ شده اگر چه امید همچنان وجود دارد و این نشات گرفته‬ ‫از حمای��ت همه‌جانبه اجتماع��ی از دولت یازدهم بود که بس��یار‬ ‫ارزش��مند اس��ت‪ .‬قطعا بخش معدن و صنایع معدنی از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نیست‪ .‬اگر چه قبول داریم دولت یک ویرانه اقتصادی را‬ ‫تحویل گرفت و آباد کردن آن به این س��رعت امکان‌پذیر نیس��ت‬ ‫ولی امید به بهبود اوضاع ممکن است تا چند وقت دیگر و با ادامه‬ ‫وضعی��ت رکود فعلی جای خود را ب��ه ناامیدی بدهد‪ .‬البته باید در‬ ‫نظر داشت ش��رایط ما در جهان ویژه بود و در نگاه ایدئولوژیک ما‬ ‫به دنیا‪ ،‬اقتصاد جایی نداشت و قطعا نمی‌توانست در چنین فضایی‬ ‫رشد کند و تولید بخش��ی از این اقتصاد محسوب می‌شود‪ .‬چرخه‬ ‫طبیعی تولید نیز این اس��ت که س��رانجام به صادرات برس��د و در‬ ‫همین کشورهای دنیا توزیع شود‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توفان نمک‪ ،‬آواري که ويران مي‌کند‬ ‫اسباب‌بازی‌های وارداتی درجدال با تولیدات داخلی‬ ‫صنایع روستایی‪ ،‬نیازمند حمایت و تقویت‬ ‫اين ابوالمشاغل‌هاي بي‌شغل!‬ ‫پرس�تو بيرانوند _ گروه گزارش‪ 2 :‬شغل‬ ‫داشتن در کشور ما با تضاد عجيبي در اصل و‬ ‫معنای خود همراه است‪ .‬مردماني هستند که‬ ‫به دور از سياس��ت و برنامه‌ريزي‌ه��اي دولت براي تامين‬ ‫زندگي به دنبال شغل دوم و سوم خود هستند و از سويي‬ ‫دولت به دنبال وضع قوانين است که بتواند ابوالمشاغل‌ها را‬ ‫کن��ار بزند‪ .‬در اطرافيان ما افرادي هس��تند که حداقل دو‬ ‫ش��غله‌اند اما براي هيچ يک از آنها بيم��ه‌اي به آنها تعلق‬ ‫نمي‌گيرد و بازنشس��تگي براي آنها قابل تصور نيست‪ .‬در‬ ‫مقابل افرادي هستند که با چند سمت و عنوان بدون آن که‬ ‫انرژي فراواني براي آن شغل صرف‌کنند‪ ،‬حقوق‌هاي زیاد به‬ ‫آنها تعلق مي‌گيرد‪ .‬دليل بر اين قياس‪ ،‬گفتن اين امر نيست‬ ‫که ديگري جاي را بر ديگري تنگ کرده اس��ت‪ ،‬زيرا علل‬ ‫بيکاري در کشور ما تنها چند شغله‌هاي دولتي نيست‪ .‬در‬ ‫دولت احمدي‌نژاد بحث کس��اني که داراي ‪ 2‬شغل دولتي‬ ‫هستند بسيار داغ شده بود و اما در خود دولت دهم فردي‬ ‫وجود داشت که ابوالمشاغل نام گرفته بود‪ .‬حال بايد ديد که‬ ‫آيا در دولت تدبير و اميد نيز ابوالمشاغل‌ها حضور خواهند‬ ‫داشت يا خير؟‬ ‫‹ ‹‪14‬ساعت کار براي داشتن سقف‬ ‫ش��ايان روزنامه‌نگاري ‪ 28‬ساله اس��ت که پس از قبولي‬ ‫در دانشگاه چند سالي است که در تهران زندگي مي‌کند‪.‬‬ ‫آرام اس��ت و لبخند همراه با اعتماد به نفسي بر لب دارد‪.‬‬ ‫اکنون ليسانس خود را گرفته و همزمان براي يک روزنامه‬ ‫و سايت کار مي‌کند و در کنار آن براي ديگر روزنامه‌ها نيز‬ ‫به صورت حق‌التحريري مي‌نويسد‪ .‬از او سواالتي در مورد‬ ‫اينکه وضعيت معيشتي او چگونه است و چرا همزمان براي‬ ‫چند جا کار مي‌کند پرس��يدم‪ .‬گپ و گفتي دوس��تانه بود‬ ‫براي به قالب کلمه و جمله آمدن آنچه که در برخی از افراد‬ ‫جامعه مي‌گذرد‪.‬‬ ‫€ €فک�ر نمي‌کني که س�اعت‌هاي زي�ادي را کار‬ ‫مي‌کني؟‬ ‫انس��ان وقتي که مجبور است سقفي براي خواب داشته‬ ‫باشد به همان اندازه نيز مجبور است که کار کند‪ .‬مشکالت‬ ‫مالي‪ ،‬هزينه‌هاي باالي زندگي در تهران و هزاران علت مالي‬ ‫ديگر باعث تبديل شدن انسان به ماشين کار شده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا اي�ن وضعيت کار ک�ردن اصال وقت�ي براي‬ ‫خوابيدن زير س�قفي که گفتي�د را داريد؟ روزي‬ ‫چند ساعت کار مي‌کنيد؟‬ ‫از ‪ 8‬صبح که از خانه بيرون مي‌زنم تا ‪ 10‬ش��ب مشغول‬ ‫به کارم‪ .‬صبح‌ها تا ظهر در خبرگزاري و عصرها کار روزنامه‬ ‫را انجام مي‌دهم‪ .‬شب‌ها هم در خانه چند ساعتي کار ديت‬ ‫کردن سايت ورزشي را انجام مي‌دهم‪ .‬در اين بين هر وقت‬ ‫اضافه‌اي را هم به نوش��تن مطالب حق‌التحرير اختصاص‬ ‫مي‌دهم‪.‬‬ ‫€ € اي�ن وضعيت در ديگ�ر همکارهاي ش�ما هم‬ ‫هست؟‬ ‫کساني که در عرصه خبر هستند وضعيتي مشابه شرايط‬ ‫من دارند‪ .‬دس��تمزدهاي کنوني ب��ه حداقل‌هاي خط فقر‬ ‫نيز نمي‌رس��د‪ .‬بنابراين ناگزير از اين هستيم که ‪ 2‬يا چند‬ ‫شغل همزمان داشته باشيم‪ .‬دوستان نزديک من هستند‬ ‫که عالوه بر داش��تن ‪ 2‬شغل ثابت‪ ،‬پروژه‌هاي پاره‌وقت در‬ ‫حوزه‌هاي مختلف را انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫€ €در اين شرايط به کارهايي که مورد عالقه باشد‬ ‫مي‌توانيد برسيد؟‬ ‫از عالقه‌هاي ش��خصي من نوشتن اس��ت‪ .‬پيش از اين‬ ‫ک��ه کار روزنامه‌نگاري را به صورت حرفه‌اي دنبال کنم به‬ ‫نوشتن مشغول بودم و ساعت‌ها اين کار را ادامه مي‌دادم اما‬ ‫االن با ش��رايطي که نوشتن شغل من شده هر روز نسبت‬ ‫به اين کارم از خود بيگانگي بيشتري را حس مي‌کنم‪ .‬آن‬ ‫جا که انسان مجبور است که کار کند تا بتواند براي زندگي‬ ‫نقطه اطميناني داشته باشد مجبور است خود انساني‌اش‬ ‫را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه عنوان ف�ردي که در عرصه خبر هس�تيد؛‬ ‫ش�رايط کلي در جامعه را خ�ارج از اعداد‪ ،‬ارقام و‬ ‫آمارهاي اعالم شده چه تحليل مي‌کنيد؟ آنچه در‬ ‫اطراف خود مي‌بينيد را توصيف مي‌کنيد؟‬ ‫واقعيت اين اس��ت که افراد زيادي هس��تند که نه تنها‬ ‫به دنبال ش��غل اول و یا دوم‪ ،‬بلکه به دنبال ش��غل سومي‬ ‫هس��تند‪ .‬در ش��رايطي که جامعه نابرابري بسياري ديده‬ ‫مي‌ش��ود و نمي‌توان براي حداقل‌هاي زندگي کوچکترين‬ ‫اطمينان خاطري داشت باعث مي‌شود که هر روز فشارهاي‬ ‫بيشتري به افراد وارد شود براي آنکه بتوانند زنده بمانند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬مشاوره و ‪ 1‬مديريت‪ ،‬شغلي براي ‪ 1‬نفر‬ ‫صداي��ش به مردي ‪ 50‬س��اله مي‌خ��ورد‪ .‬از خودش که‬ ‫مي‌پرسم مي‌گويد ‪ 54‬سال دارد‪ .‬با اطميناني که همکارم به‬ ‫او داده بود که هرگز اسمي از او در مصاحبه برده نمي‌شود‪،‬‬ ‫حاضر شد تا پاسخ تلفن مرا بدهد‪.‬‬ ‫الف‪.‬ف مدير يکي از ارگان‌هاي دولتي اس��ت و همزمان‬ ‫سمت و عنوان ‪ 3‬مش��اوره در دستگاه‌هاي دولتي را دارد‪.‬‬ ‫او حاضر ش��د که اگر اسم و هيچ کدام از سمت‌های او در‬ ‫مصاحبه برده نش��ود به سوال‌ها پاسخ بگويد‪ .‬اما باز هم با‬ ‫رعايت اين شرط مصاحبه بيش از چند دقيقه طول نکشيد‬ ‫و سوال‌هاي بسياري که حتي بيان نشد‪ ،‬بي پاسخ ماند‪.‬‬ ‫€ €مي‌توانيد براي ما کمي از شغل‌هايتان بگوييد؟‬ ‫من مدير يکي از سازمان‌هاي دولتي و همزمان نيز مشاور‬ ‫‪ 3‬سازمان و نهاد ديگر هستم‪.‬‬ ‫€ €براي انج�ام وظيفه و ش�غل‌هايي که برعهده‬ ‫داري�د‪ ،‬روزان�ه چن�د س�اعت ب�ه آن اختصاص‬ ‫مي‌دهيد؟‬ ‫به عنوان مدير ساعات اداري براي من در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت اما ملزم به حضور اجباري در آن س��اعت‌ها نيستم‪.‬‬ ‫براي مش��اوره‌هايي که به عهده دارم تقريبا ماهي يک بار‬ ‫جلسه‌اي دو ساعته برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €مي‌توان�م بپرس�م حقوق�ي ک�ه ب�راي ح�ق‬ ‫مشاوره‌ها مي‌گيريد چه مقدار است؟‬ ‫بحث حقوق به نظر من کاملا مسئله‌اي شخصي است و‬ ‫دليل براي بيان آن نمي‌بينم‪.‬‬ ‫‹ ‹از کارگاه آهن بري تا فرمان ماشين‬ ‫تنه��ا خوش��ي کوچک در گرماي تابس��تاني ‪،‬تاکس��ي‬ ‫کولرداري مي‌تواند باشد تا تو را به مقصد برساند‪ .‬در مسير‬ ‫انقالب _ هفت‌تير ش��انس به من رو مي‌آورد و سوار يکي‬ ‫از اين تاکسي‌ها مي‌شوم‪ .‬صندلي جلو مي‌نشينم‪ .‬در لحظه‬ ‫اول دست راننده است که توجه مرا به خود جلب مي‌کند‬ ‫و مردي شيک پوش است و تصورات کليشه‌اي از راننده‌اي‬ ‫با يقه چرک و دستمالي که به گردن ندارد‪ .‬ماشيني با بار‬ ‫آهن از کنارمان مي‌گذرد ‪ .‬مرد راننده همين که ماشين را‬ ‫مي‌بيند گويا درد دس��تش به يادش بيايد‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬آهن‬ ‫بد دست را مي‌برد‪ .‬من بالفاصله مي‌گويم دستتان را آهن‬ ‫بري��ده؟ جواب مي‌دهد من از صبح تا عصر در کارگاه آهن‬ ‫بري هستم و از عصر تا پاسي از شب مسافرکشي مي‌کنم‪.‬‬ ‫به او مي‌گويم مگربا کارگاه بودن چرخ زندگي نمي‌چرخد؟‬ ‫که مي‌گويد‪ :‬چ��رخ را که مي‌چرخانيم‪ ،‬اما گاهي خونمان‬ ‫هم در اين چرخاندن مي‌ريزد‪ .‬به ياد خبري که خيلي وقت‬ ‫پيش خوانده بودم‪ ،‬افتادم‪:‬‬ ‫«دفت��ر هماهنگ��ي حمل و نق��ل و ترافيک س��ازمان‬ ‫شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور از سازمان‌هاي تاکسيراني‬ ‫سراس��ر کش��ور خواس��ت تا با همکاري س��ازمان تامين‬ ‫اجتماعي راننده‌هاي تاکس��ي دو شغله را شناسایي‌کند‪.‬‬ ‫اين اقدام در پي مش��اهده مواردي در واگذاري تاکسي به‬ ‫افرادي که داراي ‪ 2‬شغل مي‌باشند و در راستاي بهره‌وري‬ ‫هرچه بيشتر حمل‌ونقل عمومي سبک شهري‌‪ ،‬ساماندهي‬ ‫تاکسیراني و نظارت بيشتر بر واگذاري‌هاي آينده و اصالح‬ ‫موارد نادرست گذش��ته صورت مي‌گيرد‪ .‬دفتر هماهنگي‬ ‫حمل‌ونقل و ترافيک س��ازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي‬ ‫کشور اين موضوع را در اجراي بند ذيل ماده ‪ 6‬قانون الحاق‬ ‫ي��ک تبصره به م��اده واحده قانون تمرک��ز امور مربوط به‬ ‫تاکسيراني طي ابالغيه‌اي به سازمان‌هاي تاکسيراني سطح‬ ‫کشور ابالغ شده است‪ .‬در اين خبر تاکيد شده بود‪« :‬شايان‬ ‫ذکر اس��ت پس از شناسايی راننده‌هاي دوشغله در مرحله‬ ‫دوم پروان��ه بهره‌برداري آنان باطل خواهد ش��د‪ ».‬وقتي از‬ ‫تاکسي پياده مي‌شود در ميان حس دو گانه‌اي هميشگي‬ ‫که براي سوار شدن به تاکسي و ماشين‌هاي شخصي دارم‪،‬‬ ‫مي‌مانم‪ .‬هميشه بر اين باور بودم که وضعيت مالي کساني‬ ‫که رانندگي شغل دوم آنهاست مي‌تواند بهتر از کسي باشد‬ ‫که شغل اول او رانندگي است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ابوالمشاغل‌هاي دولت احمدي‌نژاد و روحاني‬ ‫غالمحس��ين الهام به دليل در اختيار داش��تن چندين‬ ‫س��مت اجرايي در دول��ت نهم لقب ابوالمش��اغل را از آن‬ ‫خود کرد‪ .‬صرف نظر از مشاغل غير دولتي همچون استاد‬ ‫دانش��گاه ته��ران و عضو هیات علمي‪« ،‬عض��و حقوق‌دان‬ ‫شوراي نگهبان‌‪« ،‬سخنگوي دولت»‌‪« ،‬وزير دادگستري» و‬ ‫«رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز» از جمله عناويني‬ ‫بود که مي‌شد با آنها غالمحسين الهام را مورد خطاب قرار‬ ‫داد‪ .‬رئي��س جمهور دولت يازدهم محمد باقر نوبخت را به‬ ‫عنوان معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردی رئيس جمهور‬ ‫منصوب کرد‪ .‬در ادامه حکم سرپرس��تي «معاونت توسعه‬ ‫مديري��ت و منابع انس��اني رئيس جمه��ور» براي نوبخت‬ ‫ش��ايعه ش��کل گرفتن چند ش��غله‌اي جديد را در دولت‬ ‫يازدهم قوت داد‪ .‬س��خنگويي دولت سومين پست رسمي‬ ‫نوبخ��ت در دول��ت تدبير و اميد بود‪ ،‬ش��غلي که وي را به‬ ‫رکورد الهام‪ ،‬يعني داش��تن ‪ 3‬ش��غل در يک دولت رساند‪.‬‬ ‫اما چند ش��غله‌هاي دولت يازدهم به نوبخت محدود نشد‬ ‫و تنها چند س��اعت بعد انتش��ار خبري درباره اکبر ترکان‬ ‫از ‪ 8‬صبح که از خانه‬ ‫بيرون مي‌زنم تا ‪ 10‬شب‬ ‫مشغول به کارم‪ .‬صبح‌ها‬ ‫تا ظهر در خبرگزاري و‬ ‫عصرها کار روزنامه را‬ ‫انجام مي‌دهم‪ .‬شب‌ها‬ ‫هم در خانه چند ساعتي‬ ‫کار آپ ديت کردن سايت‬ ‫ورزشي را انجام مي‌دهم‬ ‫که قبال حکم مشاور ويژه رئيس‌جمهور و رئيس دبيرخانه‬ ‫ش��وراي هماهنگي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي را‬ ‫گرفته بود‪ ،‬ايجاد چند ش��غله ديگري در دولت يازدهم را‬ ‫نويد داد‪ .‬سيدرضا اکرمي نيز به جمع چند شغله‌ها پيوست‬ ‫و با گرفتن‪ 2‬س��مت رياست شوراي فرهنگي نهاد رياست‬ ‫جمهوري و حکم مش��اور وزير کشور در امور روحانيت‪ ،‬در‬ ‫جايگاه چند شغله‌ها قرار گرفت‪ .‬نهاونديان اولين دو شغله‬ ‫دولت بود‪ .‬وي همزمان با رياست بر اتاق بازرگاني به عنوان‬ ‫رئي��س دفتر رئيس جمهور برگزيده ش��د‪ .‬ترکان در ابتدا‬ ‫حکم مشاور ويژه رئيس جمهور و رئيس دبيرخانه شوراي‬ ‫هماهنگي مناط��ق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي گرفت اما‬ ‫بعد سرپرس��تي «معاونت بين الملل»‌‪« ،‬شوراي عالي امور‬ ‫ايرانيان خارج از کشور»‌‪« ،‬دبيرخانه جنبش عدم تعهد»‌و‬ ‫«سازمان فضايي» از حکم‌هايي بود که به نام ترکان نوشته‬ ‫شد‪ .‬البته وي چندي بعد با منحل شدن معاونت بين‌الملل‬ ‫و دبيرخانه جنبش عدم تعهد و واگذاري آن به وزارت امور‬ ‫خارجه‪ 2‬س��مت خود را تحويل داد‪ .‬البته ترکان گفته بود‬ ‫که تنها ماموريت بررس��ي ساختاري و شيوه ادامه فعاليت‬ ‫آنها را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده‌هاي ‪ 2‬دولت براي اشتغال‬ ‫اگ��ر تمامي وعده‌هاي دولت احمدي نژاد را به فراموش��ي‬ ‫بس��پاريم و تنها وعده اشتغال او را در ذهن داشته باشيم به‬ ‫نتيجه‌اي ناخوشايند مي‌رسيم‪ .‬دولتي که وعده‌هاي بسياري‬ ‫در مورد ش��غل به مردم داد و تنها دستاورد او در اين زمينه‬ ‫پس از ‪ 8‬سال بيکاري گسترده در کشور بود‪ .‬بنابر اطالعات‬ ‫ارائه‌ش��ده از جانب اسداهلل عباس��ي‪ ،‬وزير کار و تعاون زمان‬ ‫احم��دي نژاد در خالل س��ال‌هاي ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۲‬مجموعا‬ ‫‪ ۷‬ميليون شغل (ساالنه ‪ ۸۷۵/۰۰۰‬شغل) ايجاد شده است‪،‬‬ ‫اين در حالي اس��ت که بر اس��اس آمار ارائه‌ش��ده از جانب‬ ‫مسعود نيلي‪ ،‬از مش��اوران اقتصادي دولت يازدهم ايران‪ ،‬به‬ ‫طور ميانگين س��االنه تنها ‪ ۱۴/۰۰۰‬ش��غل جديد در کشور‬ ‫ايجاد شده اس��ت‪ .‬اين آمار يکبار نيز توسط حسن روحاني‬ ‫در صحن علني مجلس شوراي اسالمي قرائت شد که موجب‬ ‫انتقاد برخي نمايندگان گرديد‪ .‬بر اساس اطالعات ارائه‌شده از‬ ‫جانب مرکز آمار ايران که در واپس��ين روزهاي حضور دولت‬ ‫دهم ايران منتشر شده بود‪ ،‬ساالنه ‪ ۵۷/۰۰۰‬شغل جديد به‬ ‫ثبت رس��يده اس��ت‪ .‬در حال حاضر بين ‪4/7‬تا ‪ 7/1‬ميليون‬ ‫نفر در ايران دوش��غله يا سه ش��غله بوده و ‪ 5/2‬ميليون نفر‬ ‫نيز مي‌گويند در جستجوي آن هستند‪ .‬اقتصاد محور اصلي‬ ‫شعارهاي تبليغاتي کانديداها از جمله روحاني بود‪ .‬روحاني‬ ‫در سخنان متعدد گفت حل معضالت اقتصادي زياد مشکل‬ ‫نيس��ت و براي حل آنها حتي برنامه يک ماهه و ‪ 100‬روزه‬ ‫دارد‪ .‬خرداد ماه سال قبل بود که حل معضل بيکاري يعني‬ ‫دغدغه اصلي کش��ور از س��وي ریيس‌جمهور مطرح شد‪ .‬با‬ ‫وجود گذش��ت ‪ 1‬سال اما همچنان اين چالش باقي است و‬ ‫غول بيکاري روز به روز بزرگ‌تر مي‌شود و چراغ جادويي براي‬ ‫به زانو درآوردن آن رونمايي نش��ده است‪ .‬يکي از مهم‌ترين‬ ‫وعده‌هاي روحاني هنگام انتخابات که وعده ايجاد اش��تغال‬ ‫ب��راي تحصيلکرده‌ها و بيکاران ب��وده‪ ،‬در همان حالت باقي‬ ‫مانده است‪ .‬نگاهي به آمارهاي مرکز آمار نيز نشان‌دهنده اين‬ ‫است که وضعيت بيکاري در کشور با وجود کاهش نسبت به‬ ‫ماه‌هاي گذشته هنوز هم در وضعيت بحران قرار دارد‪ .‬چندي‬ ‫قبل مرکز آمار ايران در گزارشي از وضعيت اشتغال در پاييز‬ ‫‪ 92‬و ن��رخ بيکاري خب��ر داد و اين نرخ را براي جمعيت ‪15‬‬ ‫ساله کشور و بيشتر در اين فصل ‪ 10/3‬درصد اعالم کرد‪ .‬نرخ‬ ‫بيکاري مردان در اي��ن دوره ‪ 8/5‬درصد و نرخ بيکاري زنان‬ ‫‪ 20/4‬درصد بوده است‪ .‬اين گزارش نرخ بيکاري را در مناطق‬ ‫ش��هري ‪ 11/7‬درصد و مناطق روس��تايي ‪ 6/9‬درصد اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نرخ بيکاري جمعيت ‪ 15‬ساله کشور و بيشتر‬ ‫در پاييز ‪ 92‬نسبت به تابستان ‪ 92‬بالغ بر ‪ 0/1‬درصد کاهش‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬نرخ بيکاري در پاييز ‪ 92‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل نيز ‪ 0/8‬درصد کاهش داشته‪ .‬اما مسئله اينجاست‬ ‫که با وجود ماموريت روحاني‪ ،‬ریيس‌جمهور کشورمان به وزير‬ ‫کار هنوز برنامه دقيقي براي عملياتي ش��دن اين ماموريت‬ ‫مطرح نشده است‪ .‬روحاني ‪ 11‬ارديبهشت امسال نيز در روز‬ ‫جهاني کارگر با حضور در جمع کارگران برخي دس��تورات‬ ‫و پيگيري‌ه��اي جديد را براي بهبود زندگي کارگران مطرح‬ ‫کرد‪ .‬مس��کن کارگران‪ ،‬تاکيد بر تدبير براي حل مش��کالت‬ ‫ميليون‌ها جوان آماده کار‪ ،‬پيگيري امنيت ش��غلي کارگران‪،‬‬ ‫بهبود وضعيت بيمه‪ ،‬ايجاد پوشش جديد بيمه براي کارگران‬ ‫فصلي و ساختماني و پرهيز از تبعيض جنسيتي در اشتغال‬ ‫از مهم‌ترين موضوعاتي بود که حسن روحاني پيگيري آنها از‬ ‫سوي وزارت کار را مورد تاکيد قرار داد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫دوشغله‌ها‬ ‫عبور از تنگناهای مادی‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫زمان��ی که هزاران نفر از افراد جامعه بیکارند‪،‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه ده‌ه��ا ه��زار نف��ر از جوانان‬ ‫متخصص و در جست‌وجوی کار به دنبال حرفه‬ ‫مورد نظر خود هس��تند‪ ،‬هنگام��ی که آمارهای‬ ‫مربوط ب��ه بیکاری روز ب��ه روز افرایش می‌یابد‬ ‫عده‌ای هس��تند که به دو شغله بودن و ‪ 3‬شغله‬ ‫بودن و حتی بیشتر از آن اشتغال دارند‪.‬‬ ‫دوشغله بودن در مجموع مسئله‌ای نیست اما‬ ‫اینکه مش��اغل موجود در جامع��ه را به گونه‌ای‬ ‫تقس��یم کنیم که ع��ده زیادی بیکار باش��ند و‬ ‫درنهای��ت گروه کم��ی از همه امکانات ش��غلی‬ ‫مش��غله‌ها و مشاغل گوناگون بهره بگیرند نوعی‬ ‫تبعیض و نادرستی برنامه‌های اشتغال در جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫قطعا نیروی کار کس��ی اس��ت که به ش��کل‬ ‫تمام‌وقت در ش��غل مورد نظر خود فعال باش��د‪.‬‬ ‫مثال در بخش صنایع‪ ،‬معادن و س��ایر رشته‌های‬ ‫مول��د اقتصادی کش��ور‪ ،‬ف��ردی که عه��ده دار‬ ‫مس��ئولیت و حرفه‌ای می‌شود نه‌تنها در تمامی‬ ‫س��اعات مفید کار باید در شغل مورد نظر خود‬ ‫فعالیت کن��د بلکه برای ارتق��ای حرفه خویش‬ ‫می‌باید برنامه‌ریزی مش��خص و معینی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برخ��ی از مش��اغل نظی��ر مش��اغل صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬حتی تجاری و س��ایر گروه‌های ش��غلی‬ ‫نظیر معلمی و‪.. .‬آنقدر دش��وار است و اگر فردی‬ ‫بخواهد با انگیزه و عش��ق و بهره‌وری باال به آن‬ ‫اشتغال داشته باشد دیگر فرصتی برای مشاغل‬ ‫دیگر نیست‪.‬‬ ‫از دیدگاه روانشناس��ی کار‪ ،‬شاغلی که دارای‬ ‫چند ش��غل و احتماال مش��اغل غیرمرتبط است‬ ‫ام��کان ندارد هر ک��دام از ش��غل‌هایی را که به‬ ‫آن مشغول است به ش��کل درستی انجام دهد‪،‬‬ ‫بنابراین چندش��غله‌ها نمی‌توانند آنگونه که باید‬ ‫وش��اید عناصر مفید و کام�لا موثری برای نظام‬ ‫اقتصادی ‪ -‬اجتماعی در جامعه باشند‪.‬‬ ‫پرس��ش اینجاس��ت که چرا اف��راد به‌ویژه در‬ ‫بخش‌های تولیدی ‪ -‬صنعتی به چند شغل روی‬ ‫می‌آورند ؟دلیل عمده این مس��ئله اینس��ت که‬ ‫ش��اغالن به کار در حرفه‌ای که انجام می‌دهند‬ ‫تامین نمی‌ش��وند به عبارت دیگ��ر رفاه کامل و‬ ‫حقوق و دس��تمزد واقعی و متناسب با نرخ تورم‬ ‫در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد‪ ،‬زمانی که بسیاری‬ ‫از مردم و خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کنند‬ ‫مشخص اس��ت که نظام‌های حقوق و دستمزد‬ ‫متناس��ب با نیازهای اف��راد و تامین و رفاه آنان‬ ‫برنامه‌ریزی نشده است‪.‬‬ ‫براس��اس هرم مازلو‪ ،‬همه اف��راد جامعه برای‬ ‫اینکه بتوانند زندگی توام با رفاه و خوش��بختی‬ ‫داش��ته باش��ند به گونه‌ای که به مرحله و مقام‬ ‫فرهیختگی در این هرم دست یابند ابتدایی‌ترین‬ ‫خواست آنها اینست که نیازهای اولیه‌شان نظیر‬ ‫خوراک‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬مس��کن‪ ،‬ازدواج‪ ،‬اشتغال و‪...‬‬ ‫فراهم شود‪ .‬در مراحل مختلف این هرم مواردی‬ ‫نظیر داش��تن امنیت اجتماع��ی‪ ،‬برخورداری از‬ ‫تامین عاطفی‪ ،‬احترام و‪ ...‬جزو نیازهای انس��انی‬ ‫اس��ت‪ .‬با تکیه ب��ر آنچه که گفته ش��د بنابراین‬ ‫داشتن ش��غل مناس��ب مس��تلزم آن است که‬ ‫نیازهای رفاهی فرد را تامین کند‪.‬‬ ‫اینک��ه متاس��فانه ی��ک مهن��دس صنای��ع یا‬ ‫تکنس��ین کارخان��ه یا دیگر کارکن��ان صنایع و‬ ‫معادن‪ ،‬به‌دلیل اینکه تامین کافی از لحاظ مالی‬ ‫و حقوق و دس��تمزد نمی‌ش��ود به شغل دومی‬ ‫نظیر مسافر کشی و یا مشاغلی در این رده روی‬ ‫بیاورد زیبنده و شایسته نیست‪.‬‬ ‫در هم��ان ح��ال باید در نظر داش��ت که پایه‬ ‫حقوق ودس��تمزدها هیچ تناس��بی ب��ا افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا و نرخ تورم در جامع��ه ندارد و زمانی‬ ‫که مس��ئله افزایش حقوق کارمندان و کارگران‬ ‫مطرح می‌ش��ود ف��ورا بحث افزایش ت��ورم ‪ -‬به‬ ‫دالیل اقتصادی ‪ -‬پیش می‌آید‪ .‬باید سوال کرد‬ ‫ک��ه این مس��ئله منجر به نارضایت��ی اجتماعی‬ ‫می‌ش��ود و در عین حال جلوگیری از روی آوری‬ ‫برخی از کارکنانی که باید در شغل مفید و مولد‬ ‫اقتصادی خویش موثر باشند به شغل دوم نوعی‬ ‫ضرب��ه زدن به اقتصاد مولد کش��ور اس��ت زیرا‬ ‫کس��انی که دارای دو شغل و چند شغل هستند‬ ‫نم��ی توانند به‌عنوان عناص��ر مفید‪ ،‬برنامه‌ریز و‬ ‫پرتوان و ب��ا ویژگی‌های مثبت یک نیروی فعال‬ ‫در شغل خویش حاضر باشند‪.‬‬ ‫بنابراین دوشغله‌ها برای یافتن جایگاه راستین‬ ‫در نظ��ام اقتصادی کش��ور و اینکه عناصر مفید‬ ‫کار و خدمت باشندباید از نظر مالی و اقتصادی‬ ‫وضعیت مناسبی داشته باشند و به عبارت دیگر‬ ‫حقوق ودستمزد مناسب را دریافت کنند‪.‬‬ ‫بنابراین راه اصلی جلوگیری از دوش��غله شدن‬ ‫تامین همه افراد جامعه و حفظ کرامت و احترام‬ ‫آنها در مشاغلی است که برعهده دارند‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫دیدگاه‌های پرویز کردوانی‪ ،‬عیسی کالنتری‬ ‫و اسماعیل کهرم‬ ‫دریاچه ارومیه‬ ‫دوباره پر آب می‌شود؟‬ ‫هرچند زمین‌شناسان فاتحه دریاچه‬ ‫ارومی��ه را خواندند‪ ،‬هنوز برخی آن را‬ ‫در حالت اغما می‌دانند‪ .‬زمستان سال‬ ‫گذشته بود که هیات دولت «عیسی کالنتری» را‬ ‫به‌عن��وان مج��ری احیای دریاچ��ه ارومیه و دبیر‬ ‫س��تاد احیای این دریاچ��ه منصوب کرد‪ .‬او کمی‬ ‫پ��س از انتصابش اعالم کرد بیش��تر از یک دهه‬ ‫اس��ت که درباره خش��ک ش��دن دریاچه ارومیه‬ ‫هشدار داده است‪ .‬به گفته او‪« ،‬آن زمان حدود ‪4‬‬ ‫میلیارد متر مکعب آب تبخیر می‌شد درحالی‌که‬ ‫ورودی آب به دریاچه ‪1/5‬میلیارد متر مکعب بود‪،‬‬ ‫پس خشک ش��دن دریاچه طبیعی بود‪ .‬بنابراین‬ ‫مدت‌ها در جریان وضعیت آن بودم و می‌دانستم‬ ‫که چه اتفاقی برای دریاچه افتاده است؛ در نتیجه‬ ‫زمانی که مس��ئول این طرح شدم اعالم کردم که‬ ‫برخالف تصورهایی که می‌شود امکان احیای آن‬ ‫وجود دارد‪».‬‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان زیست‌محیطی احیای‬ ‫دریاچه ارومیه را مستلزم صرف هزینه‌های بسیار‬ ‫می‌دانند اما عیس��ی کالنتری می‌گوید که «آقای‬ ‫روحانی اعالم کرده‌اند برای احیای دریاچه ارومیه‬ ‫ه��ر چقدر هزینه کنید تامین خواهم کرد‪ .‬امروزه‬ ‫کاره��ای فن��ی در هر جای دنیا حت��ی در داخل‬ ‫کشور نیز قابلیت اجرایی دارد ولی هزینه‌اش باید‬ ‫تامین شود‪».‬‬ ‫پروفس��ور پروی��ز کردوان��ی‪،‬‬ ‫پدرکویرشناس��ی ایران و از چهره‌های‬ ‫ماندگار محیط زیست‪ ،‬دریاچه ارومیه‬ ‫را مرده می‌پن��دارد و از مخالف��ان ‪100‬درصدی‬ ‫احیای آن است‪ .‬او می‌گوید‪« :‬دوستی داشتیم که‬ ‫دختر بس��یار زیبایی داشت‪ .‬دختربچه اول یا دوم‬ ‫ابتدای��ی بود که با مینی‌بوس تصادف کرد و مرد‪.‬‬ ‫همه خانواده و همه دوستان از این اتفاق ناراحت‬ ‫بودند‌‪ ،‬اما یک سال نشد که خدا دختر زیباتری به‬ ‫این دوست ما داد‪ .‬دریاچه ارومیه هم زمانی خیلی‬ ‫زیب��ا بود‌‪ ،‬خیلی ارزش��مند بود‪ .‬اما االن نیس��ت‪.‬‬ ‫بیمار اس��ت‪ .‬مداوا هم نمی‌ش��ود‪ .‬باید از آن دل‬ ‫بکنی��م و به جایش پارک انرژی‪ ،‬گیاهی‪ ،‬حیوانی‬ ‫درست کنیم‪ .‬می‌ش��ود اگر بخواهند‪ ».‬او پیش از‬ ‫ای��ن اع�لام کرده که «م��ن مخال��ف احیای این‬ ‫دریاچه هستم‪ .‬اما اگر حرف من را گوش کنند و‬ ‫به پ��ارک حیوانی گیاهی بدل کنن��د‌‪ ،‬آنقدر زیبا‬ ‫می‌ش��ود که زیبایی قبلی هم فراموش می‌ش��ود؛‬ ‫یک الیه ‪ ۱۰‬سانتیمتری ماسه و شن‪ ۹۰ ،‬درصد‬ ‫ماسه و ‪ ۱۰‬درصد شن تا باد نبرد‪ .‬تخم گیاهان را‬ ‫هم قاطی کنند با این ماس��ه و شن‪ .‬منطقه ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیمت��ر بارندگی دارد‪ ،‬در مدت ‪ ۵‬س��ال تبدیل‬ ‫می‌شود به پارک گیاهی عالی‪ .‬بعد از آن آهو و بز‬ ‫و کل ره��ا کند‪ .‬پس می‌ش��ود بزرگ‌ترین پارک‬ ‫حیوان��ی و گیاهی‪ .‬بعد می‌توانند جزایرش را احیا‬ ‫کنند و تبدیل بشود به منطقه توریستی و گیاهی‬ ‫زیبا‪ .‬هوای ‪ 6‬شهرستان آذربایجان شرقی که قبال‬ ‫هوای خنک دریاچه بود‪ ،‬حاال شده باد نمکی‪ ،‬بعد‬ ‫از تغییر کاربری دریاچه‪ ،‬هوای باغ به س��مت آنها‬ ‫می‌رود‪ .‬محیط حیوانی هم احیا می‌شود‪».‬‬ ‫دکت��ر اس��ماعیل که��رم را هم��ه‬ ‫می‌شناسند‪ .‬متخصص محیط‌زیست‪،‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه و مش��اور ریی��س‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‪ .‬او امی��دوار به‬ ‫احی��ای دریاچه ارومیه اس��ت و در بی��ان دالیل‬ ‫خشک ش��دن دریاچه اعالم کرده است‪« :‬یکی از‬ ‫علل خشکی دریاچه ارومیه حقابه بود چون حقابه‬ ‫آن را ن��داد ‌ه بودی��م‪ .‬دریاچه ارومیه س��االنه ‪7/5‬‬ ‫میلیارد مترمکعب آب نی��از دارد و حوزه دریاچه‬ ‫هم ‪ 7‬میلیارد مترمکعب آب دارد‪.‬‬ ‫یعن��ی برای تامی��ن حقابه ارومی��ه به منابع‬ ‫آب خارجی نیاز نداریم اما با بس��تن ‪ 40‬س��د‬ ‫روی ‪ 11‬رودخانه‌ای که به ارومیه می‌ریختند‪،‬‬ ‫حق��ش را گرفتیم‪ ».‬به گفته او «از طرف دیگر‬ ‫ی��ک میلیارد مترمکعب ه��م آب‌های جاری و‬ ‫س��طحی مثل چش��مه‌ها و چاه‌ه��ای قدیمی‬ ‫داش��تیم ک��ه آب دریاچه را تامی��ن می‌کرد و‬ ‫آن را ه��م از دریاچه دریغ کردی��م؛ کم‌آبی و‬ ‫خشکس��الی هم به خشک ش��دن این دریاچه‬ ‫کمک کرد اما مشکل دریاچه ارومیه به همین‬ ‫خش��ک ش��دن منحصر نمی‌ش��ود و ‪ 7‬تا ‪12‬‬ ‫میلی��ون نف��ر در منطقه تحت تاثی��ر عوارض‬ ‫و مس��ائل خشکس��الی دریاچه‪ ،‬خش��کی هوا‪،‬‬ ‫خشکی چاه‌ها‪ ،‬قنوات و چشمه‌ها هستند‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ 73‬هزار چاه اطراف دریاچه وجود دارد‬ ‫که بس��یاری از آنها غیرمجاز است و آب دریاچه‬ ‫را ب��ه باغ‌ها و تاکس��تان‌ها می‌برد‪ .‬با این اقدامات‬ ‫همه سهم آب ارومیه به زراعت داده شد و وسعت‬ ‫اراضی کش��اورزی منطق��ه از ‪ 350‬هزار هکتار به‬ ‫‪750‬ه��زار هکتار رس��ید‪ .‬این موض��وع به ظاهر‬ ‫خیلی عالی است و وضع مالی مردم منطقه خوب‬ ‫شده اما این شرایط تا وقتی ادامه دارد که دریاچه‬ ‫پر آب باش��د چون با از بین رفتن دریاچه‪ ،‬زراعت‬ ‫هم از بین می‌رود‪».‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫درياچه اروميه نابود شد‬ ‫توفان نمک‪ ،‬آواري که ويران مي‌کند‬ ‫مريم نظري‪ -‬گروه گزارش‪ :‬تصور کنيد مشتي نمک‬ ‫را همراه با اکسيژن به ريه‌هاي خود مي‌کشيد‪ .‬بدون شک‬ ‫به س��رفه مي‌افتيد‪ .‬در چشمانتان اشک جمع مي‌شود و‬ ‫صداي سرفه‌هايتان بلندتر‪ .‬شايد اطرافيان شما را به يک‬ ‫مرکز درماني برس��انند تا پزش��کان براي اين مشکل که‬ ‫قادر به تنفس نيس��تيد‪ ،‬اقدامات درماني انجام دهند‪ .‬اما‬ ‫اگر همه اطرافيان تا چند استان آنطرف‌تر به اين مشکل‬ ‫دچار شوند‪ ،‬چکار مي‌کنيد؟‬ ‫اين تصويري است از رخدادي به نام توفان‌هاي نمکي!‬ ‫کاغذبازي‌ها براي احي��اي درياچه اروميه همچنان ادامه‬ ‫دارد و توفان‌ه��اي نمک��ي در راه اس��ت‪ .‬توفان‌هايي که‬ ‫به گفته متخصصان امر‪ ،‬بس��ياري را به دليل مش��کالت‬ ‫تنفسي روانه بيمارستان‌ها خواهد کرد‪ .‬وقتي هشدارهاي‬ ‫‪ 17‬ساله براي خشکيدن درياچه اروميه و ضرورت احياي‬ ‫آن راه به جايي نبرد‪ ،‬س��رانجام از ‪ 3‬سال پيش هشدارها‬ ‫درباره از راه رسيدن توفان‌هاي نمک رسانه‌اي شد‪ .‬وقوع‬ ‫پدي��ده توفان نمک��ي تبريز‪ ،‬خوي‪ ،‬مراغ��ه و اروميه کم‬ ‫بود‪ ،‬حاال بس��ياري از کارشناسان از رسيدن اين توفان‌ها‬ ‫به اس��تان‌هاي همس��ايه خبر مي‌دهند‪ .‬خسارات ناشي‬ ‫از اين توفان‌ها تا آنجاس��ت که س��ال گذش��ته‪ ،‬عليرضا‬ ‫منادي‌‪ ،‬نماينده تبريز و عضو هيات رئيسه مجلس و نادر‬ ‫قاضي‌پور نماينده اروميه در مجلس بارها و بارها نس��بت‬ ‫ب��ه اين پديده هش��دار دادند و آن را ب�لاي جان مردم‬ ‫اين منطقه خواندند‪ .‬خسارت‌هاي وارد شده به زمين‌هاي‬ ‫کش��اورزي و باغات ب��ه ميزاني بود که ص��داي اعتراض‬ ‫کش��اورزان را هم بلند کرد‪ .‬اما اين همه ماجرا نيس��ت‪.‬‬ ‫در روزهاي پاياني س��ال گذش��ته از سوي ستاد مديريت‬ ‫بح��ران آذربايجان‌غرب��ي اعالم ش��د که پ��س از کاهش‬ ‫محدوده آبي درياچه ارومي��ه از بيش از ‪ 2‬هزار کيلومتر‬ ‫مرب��ع به يک هزار و ‪ 628‬کيلومتر مربع‪ 1558 ،‬روس��تا‬ ‫در س��لماس‪ ،‬نقده‪ ،‬مهاباد و مياندوآب در معرض افزايش‬ ‫شوري آب شرب و کشاورزي هستند‪ .‬محبوب زارع مدير‬ ‫کل پيش��ين اين ستاد همچنين به روان شدن نمک‌هاي‬ ‫موجود در سطح درياچه اروميه و بروز پديده ريزگردهاي‬ ‫نمکي اش��اره کرد و گفت‪ 920« :‬ميليارد تومان خسارت‬ ‫بر ابنيه راه‪ ،‬کش��اورزي‪ ،‬مسکوني و معيشتي و تاسيسات‬ ‫دولتي وارد ش��ده اس��ت‪ ».‬به اين ترتيب با يک حس��اب‬ ‫سرانگشتي مي‌توان دريافت که خسارات ناشي از بي‌آبي‬ ‫درياچه اروميه و خشکس��الي از س��ال ‪ 86‬تا پايان سال‬ ‫گذش��ته تنها براي مردم آذربايجان غرب��ي به يک هزار‬ ‫و ‪ 400‬ميليارد تومان رس��يده اس��ت‪ .‬نگاهي به گزارش‬ ‫س��تاد مديريت بحران اين اس��تان نيز نشان مي‌دهد که‬ ‫سهم بخش کش��اورزي از اين ارقام‪ 909 ،‬ميليارد تومان‬ ‫بوده است‪ .‬همه اين‌ها در حالي است که درياچه اروميه‬ ‫جلوي چشمان همه در حال جان دادن بود اما هيچ‌کس‬ ‫صداي جان دادن آن را نش��نيد‪ .‬سال ‪ 90‬بود که بادهاي‬ ‫فصل��ي در مهرماه‪ ،‬توفان نمک را ب��ه پا کرد و تصاويري‬ ‫از اين پديده در رس��انه‌ها منتشر شد‪ .‬پس از آن محسن‬ ‫س��ليماني روزبهاني مدير ملي طرح حفاظت از تاالب‌ها‬ ‫زنگ خط��ر توفان نم��ک را به ص��دا درآورد و مديريت‬ ‫آب‌هاي س��طحي به س��مت درياچه و زمين‌هاي اطراف‬ ‫را س��ريع‌ترين راهکار جلوگيري از ب��روز بادهاي نمکي‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز هشدارها‬ ‫هرچند ب��ه گفته معصومه ابت��کار‪ ،‬رييس‬ ‫حفاظ��ت محيط‌زيس��ت‪،‬‬ ‫سا ز ما ن‬ ‫هش��دارها‬ ‫براي خش��کيدن درياچه اروميه از زمان رياست پدرش‪،‬‬ ‫مرحوم محمدتقي ابتکار در دوران س��ازندگي آغاز شده‬ ‫است اما در سال ‪ ،89‬هيات دولت در دور سوم سفرهاي‬ ‫اس��تاني وقتي به آذربايجان‌غربي سفر کردند و از خشک‬ ‫ش��دن ‪ 53‬درصدي درياچه مطلع ش��دند‪ ،‬کارگروهي را‬ ‫براي نجات اين درياچه تش��کيل دادند که رياس��تش را‬ ‫مع��اون اول رييس‌جمه��ور برعهده داش��ت‪ .‬افزايش آب‬ ‫در س��طح حوزه آبري��ز درياچه ارومي��ه از طريق اجراي‬ ‫طرح‌ه��اي مختلف از جمله بارور کردن ابرها‪ ،‬انتقال آب‬ ‫بين حوزه‌اي‪ ،‬افزايش راندمان آبياري‪ ،‬تغيير الگوي کشت‬ ‫و افزايش آب‌هاي زيرزميني از جمله طرح‌هاي ارائه شده‬ ‫به وس��يله اين کارگروه بود‪ .‬اما به نظر مي‌رس��د با وجود‬ ‫طرح مصوب اين‬ ‫اختص��اص ‪ 13‬هزار ميليارد ب��راي ‪ِ 24‬‬ ‫کارگ��روه به جهت نجات درياچ��ه‪ ،‬چندان مطلوب نبود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در آن زمان اعالم کردند که با توجه به گرم‬ ‫ش��دن ‪ 2‬درجه‌اي هوا و احداث ‪ 30‬سد روی روخانه‌هاي‬ ‫تغذيه‌کننده درياچه‪ ،‬اگر اقدامي انجام نشود‪ ،‬درياچه تنها‬ ‫تا ‪ 4‬س��ال ديگر زنده خواهد ماند! اما ماجرا به همين جا‬ ‫ختم نش��د‪ .‬وزارت نيرويي‌ها در پاسخ به مطالبات زيست‬ ‫محيط��ي مردم اع�لام کردند که مطالعه روي س��دهاي‬ ‫باالدس��ت درياچه اروميه براي رفع مش��کالت زيس��ت‬ ‫محيط��ي و کم‌آبي اين درياچه متوقف ش��ده و اين امور‬ ‫از اولويت رديف‌هاي اجرايي خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه انتقال آب ارس‬ ‫در قدم بعدي موضوع انتقال آب ارس به درياچه اروميه‬ ‫مطرح شد‪ .‬اين طرح در مرداد ‪ 90‬در مجلس مطرح شد و‬ ‫دو فوريت آن از سوي نمايندگان به دليل احساسي بودن‬ ‫رد شد‪ .‬اما حواشي اين پروژه ادامه يافت تا آنجا که سبب‬ ‫اختالف نمايندگان س��ه اس��تان اردبيل‪ ،‬آذربايجان‌غربي‬ ‫و آذربايجان‌ش��رقي ش��د‪ .‬به گفته نادر قاضي‌پ��ور‪ ،‬فوايد‬ ‫حاشيه‌اي اين پروژه سبب شده است که هر يک از استان‌ها‬ ‫بخواهند مسير انتقال آب از استان آنها بگذرد‪ .‬پرونده اين‬ ‫پروژه هنوز مفتوح است‪ .‬در زمان اعالم اين طرح بسياري از‬ ‫کارشناسان زيست‌محيطي اين اقدام را نسنجيده خواندند‬ ‫اما با وجود مخالفت‌ها‪ ،‬طرح مصوب شد و در تيرماه سال‬ ‫‪ 91‬محمود احمدي‌نژاد دستور ويژه براي اين انتقال صادر‬ ‫کرد‪ .‬در اي��ن زمان نادر قاضي‌پور نماينده اروميه وضعيت‬ ‫درياچه را اسفناک خوانده و گفته بود که ‪ 79‬درصد از آب‬ ‫درياچه خشک شده و تنها ‪ 20‬درصد از آب آن باقي مانده‬ ‫است اما س��رانجام اين طرح اجرايي نشد‪ .‬به گفته حميد‬ ‫چي��ت چيان‌‪ ،‬وزير نيرو در دول��ت يازدهم مجموع اعتبار‬ ‫م��ورد نياز براي عملياتي كردن اين طرح ‪ 13‬هزار و ‪200‬‬ ‫ميلي��ارد ريال برآورد ش��ده و قرار بود در س��ال‬ ‫‪ 1390‬و در نخستين گام‪ ،‬حدود دو هزار‬ ‫و ‪ 250‬ميليارد ريال براي اجراي‬ ‫اي��ن راهكارها تخصيص‬ ‫يابد ام��ا نه تنها‬ ‫فقط ‪20‬‬ ‫درص��د‬ ‫ا ي��ن‬ ‫ميزان پرداخت شد بلكه براي اجراي برخي پروژه‌ها ازجمله‬ ‫بارورس��ازي ابرها و اليروب��ي رودخانه‌ها نيز هيچ اعتباري‬ ‫اختص��اص پيدا نكرد‪ .‬فعاالن زيس��ت محيطي‪‌،‬نمايندگان‬ ‫آذربايجان غربي و کارشناس��ان محيط زيست‪ ،‬در روزهاي‬ ‫پاياني دولت دهم آن را شوره زار خواندند‪.‬‬ ‫در روزه��اي پاياني مرداد ماه س��ال گذش��ته همزمان‬ ‫ب��ا حيات ‪ 30‬درصدي درياچه‪ ،‬ب��ا روي کار آمدن دولت‬ ‫تدبي��ر و اميد‪ ،‬بح��ران درياچه اروميه در اولين نشس��ت‬ ‫هيات دولت بررسي ش��د‪ .‬اين بررسي باز هم به تشکيل‬ ‫کارگروه نجات درياچه اروميه منجر ش��د اما اين بار وزير‬ ‫نيرو مسئول کارگروه شد و نهادها و سازمان‌هاي مرتبط‬ ‫عضو‪ .‬نخستين ماموريت اعضاي اين کارگروه دوماهه بود‪.‬‬ ‫آن‌ها بايد ظرف دوماه راهکارهاي نجات درياچه اروميه را‬ ‫تدوين کرده و جهت تصميم‌گيري نهايي به دولت جديد‬ ‫ارائه می‌کردند‪ .‬معصومه ابتکار رييس س��ازمان حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت در دومين روز کاري خود به اروميه سفر‬ ‫کرد و از نزديک ش��رايط اين درياچه را مورد بررسي قرار‬ ‫داد‪ .‬حدود يکسال از آن روز مي‌گذرد و اين بار اعالم شده‬ ‫که تنها ‪ 15‬درصد از درياچه باقي مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹داليل اين وضعيت بحراني‬ ‫روزه��اي پاياني زمس��تان س��ال گذش��ته نشس��تي‬ ‫بين المللي براي بررس��ي ش��رايط درياچه اروميه برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬معصومه ابتکار ريي��س س��ازمان حفاظت محيط‬ ‫زيس��ت کش��ور‪ ،‬داليل بحراني ش��دن وضعيت درياچه‬ ‫اروميه را در اين نشست برشمرد و گفت‪« :‬گسترش بيش‬ ‫از حد فعاليت‌هاي کش��اورزي و باغداري در اطراف حوزه‬ ‫انتقال آب ارس به درياچه‬ ‫اروميه در مرداد ‪ 90‬در‬ ‫مجلسمطرحشدو‬ ‫دو فوريت آن از سوي‬ ‫نمايندگانبهدليلاحساسي‬ ‫بودن رد شد‪.‬اما حواشی‬ ‫اینپروژهسبباختالف‬ ‫نمايندگانسهاستان‬ ‫اردبيل‪،‬آذربايجان‌غربيو‬ ‫آذربايجان‌شرقيشد‬ ‫آبريز‪ ،‬تغيير الگوي کش��ت‪ ،‬افزايش زمين‌هاي کشاورزي‬ ‫از ‪ 15‬هزار هکتار به ‪ 700‬هزار هکتار‪ ،‬برداش��ت بي رويه‬ ‫از آب‌هاي زيرزميني‪ ،‬حفر چاه‌هاي غيرمجاز و سدسازي‬ ‫از جمله داليل بحراني ش��دن ش��رايط درياچ��ه اروميه‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬سدهاي متعددي در حوزه آبريز درياچه‬ ‫اروميه احداث ش��ده که بسياري از آنها مطالعات زيست‬ ‫محيطي ندارند‪ .‬در حالي که براساس قانون يک سد بايد‬ ‫در ابتدا مطالعات زيست محيطي داشته باشد و زماني که‬ ‫به تاييد س��ازمان حفاظت محيط زيست رسيد‪ ،‬عمليات‬ ‫احداث آن آغاز شود‪».‬‬ ‫به گفته او «احداث جاده ميان گذر (شهيد کالنتري)‬ ‫موجب اختالل در گردش طبيعي آب ش��ده اس��ت‪ ،‬اين‬ ‫در حالي اس��ت که در سال ‪ 1358‬دکتر تقي ابتکار (پدر‬ ‫معصومه ابتکار)و در س��ال ‪ 1378‬اينجانب (خانم ابتکار)‬ ‫نسبت به احداث اين ميان گذر هشدار داده بوديم اما در‬ ‫دوره قبل اين هشدار ناديده گرفته شد‪ ».‬ابتکار ادامه داد‪:‬‬ ‫«با خشک ش��دن درياچه اروميه سونامي نمک‪ ،‬شهرها‪،‬‬ ‫باغ‌ها و مزارع کش��اورزي را از بي��ن خواهد برد بنابر اين‬ ‫بايد با تغيير الگوي کش��ت‪ ،‬بس��تن چاه‌هاي غيرمجاز و‬ ‫تامين حقابه درياچه‪ ،‬آب را به اين حوزه آبي برگردانيم‪».‬‬ ‫‹ ‹آرتميا در يک قدمي نابودي‬ ‫خش��کيدن درياچه اروميه نه تنه��ا پرندگان را فراري‬ ‫داد‪ ،‬بلکه‪ ،‬آرتميا را نيز تا يک قدمي نابودي برد‪ .‬آرتميا‬ ‫نام همان سخت‌پوستي است که اولين گزارش مکتوب‬ ‫علمي درباره آن‪ ،‬بر اس��اس اسناد علمي موجود‪ ،‬متعلق‬ ‫به آرتمياي درياچه اروميه در بيش از هزار س��ال پيش‬ ‫اس��ت‪ .‬اما با خشک ش��دن درياچه اروميه کارشناسان‬ ‫محيط زيس��ت نس��بت به خطر نابودي اي��ن گونه در‬ ‫درياچ��ه هش��دار دادند‪ .‬هرچن��د که مرک��ز تحقيقات‬ ‫آرتمياي کش��ور با هدف حفظ ذخاير اين موجود‪ ،‬بانک‬ ‫ژن��ي آرتميا را در کنار درياچه ارومي��ه راه‌اندازي کرده‬ ‫است‪ .‬اما خشکي درياچه و افزايش غلظت نمک‪ ،‬محيط‬ ‫زندگي اين سخت پوست را نامطلوب کرده و سبب مرگ‬ ‫و کاهش ميزان آن ش��ده است‪ .‬اکنون ترکيب جمعيتي‬ ‫آرتميا اروميانا تنها موجود ارزش��مند درياچه اروميه از‬ ‫بي��ن رفت��ه و فقط مي‌توان تخم اين موج��ود را در اين‬ ‫زيس��ت‌بوم بحراني پيدا کرد؛ تخم‌هاي ارزش��مندي که‬ ‫اگر چاره‌انديشي نشود‪ ،‬بايد منتظر انقراض نسل آرتميا‬ ‫اروميانا در داخل درياچه اروميه بود‪ .‬در جديدترين‬ ‫خبرها حس��ن عباس‌نژاد‪‌،‬مديرکل محيط زيست‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي اعالم کرده است که با‬ ‫تشکيل کارگروه ويژه و تامين اعتبار آن‪ ،‬براي‬ ‫احياي آرتمي��ا در مرکز تحقيقات آرتميا‪ ،‬تا‬ ‫حدود زيادي تالش ش��ده و به زودي پروژه‬ ‫بزرگي با همکاري مرکز تحقيقات آرتمياي‬ ‫کش��ور در اي��ن خصوص انجام مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫عباس‌ن��ژاد گف��ت‪« :‬همچني��ن از حدود‬ ‫‪ 2‬م��اه گذش��ته پروژه‌هاي خاص��ي را در‬ ‫جهت تقويت پوشش گياهي و حفاظت از‬ ‫تنوع زيستي سطح جزاير درياچه اروميه‬ ‫آغ��از کرده‌ايم که در حال حاضر با همت‬ ‫استانداران و توجه ويژه رياست‌جمهوري‬ ‫به معضل درياچه اروميه بخش زيادي از‬ ‫اين پروژه‌ها به مرحله بهره برداري رسيده‬ ‫است‪».‬‬
‫پنج شنبه ‪ 23‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 17 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪pub c@sm news r‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تولد نوزادانی با درد‬ ‫روزگاری کاسب حبیب خدا بود‬ ‫خسارت هر ايراني؛ ‪ 42‬هزار تومان‬ ‫‪15‬‬ ‫جایخالیتجارتدرجستوجوهایاینترنتی‬ ‫کلمه «تجارت» را که در اینترنت جست‌وجو می‌کنی‬ ‫در همان نگاه اول با نام بانک تجارت روبه‌رو می‌ش��وی‬ ‫و بعد مطالبی ک��ه به‌طور ضمنی با این کلمه همخوان‬ ‫است‪ ،‬به نظر می‌رسد مردم ایران هم در تولید مطالب و‬ ‫هم در خواندن مطالبی که به نوعی با این بحث در رابطه‬ ‫است‪ ،‬اشتیاقی از خود نشان نمی‌دهند‪ .‬این کاستی ما را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬در حالی که همه زندگی‌مان به منطق‬ ‫بازار گره خورده و مصرف‌زدگی همه هستی‌مان را از آن‬ ‫خود می‌کند‪ ،‬در جست‌وجوی به‌دست آوردن فهمی از‬ ‫این مولفه بسیار مهم نیستیم‪.‬‬ ‫کلمه «کاسبی» که به نوعی به تجارت ارجاع می‌دهد‬ ‫هم وقتی در گوگل جس��ت‌وجو می‌کنیم بیش��تر با نام‬ ‫«محمد کاسبی» روبه‌رو می‌ش��ویم و چند بحث دیگر‬ ‫ک��ه ارتباط معناداری با تج��ارت ندارد‪ ،‬همین وضعیت‬ ‫در م��ورد ب��ازار ه��م رواج دارد‪ ،‬کافه ب��ازار برنامه‌های‬ ‫اندروید برای ایرانیان‪ .‬این جس��ت‌وجو نش��ان می‌دهد‬ ‫ک��ه مطبوعات ما در این موض��وع کمتر کار می‌کنند و‬ ‫بحث‌ه��ای نظری یا وجود ندارد یا دس��تیابی به آن به‬ ‫آسانی ممکن نیست‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪22‬‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪16- 1393‬ﺷﻮﺍﻝ‬ ‫‪ 13 -1435‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﻮ‬ ‫ﭼﻮﻟﻮﻫﺎﻯ ﭘﻮﻝ ﺳﺎﺯ‬ ‫ﺩﻻﺭﻫﺎﻯ ﻏﻮﻃﻪ‬ ‫ﻭﺭ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ‬ ‫ﮔﭗﻭﮔﻔﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬ ‫ﭘﻨﺠــﺮﻩ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠــﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺭﻓﺎﻫﻰ‪،‬ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻱ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﻬــﺮ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴــﺪﻱ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺯﺍﺭﻉ ‪ -‬ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﺴــﻬﻴﻞ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﺣﺘﻲ‬ ‫ﺭﻭﻧــﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺟﺰﻭ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸــﺪﻥ‬ ‫ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ‪ -‬ﮔـﺮﻭﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 93‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ‬ ‫»ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ‬ ‫ﺟﺪﻱ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ «.‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺑﻮﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺠﻢ‬ ‫‪ ‬ﻣﺎﺟﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﺭﻭﻯ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺯﺍﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻣﺪﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﺑﺮﺳــﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻫﺎﺳــﺖ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻫــﻢ‪،‬‬ ‫ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﺳــﻘﻒ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷــﺪﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻳﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧــﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣــﺎ‬ ‫ﺣﺬﻑ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺳــﻜﺎﻧﺪﺍﺭ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻳﺎ‬ ‫ﺭﺍﺑﻄــﻪ‬ ‫‪8‬ﺳــﺎﻝ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺩﻟﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﺸﺖﺳﺮ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺑﻬﻤﻨــﻲ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺍﺻــﻼﺡ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﻧﺮﺳــﺪ‬ ‫ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺫﻯﺭﺑﻂ ﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻃﻲ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺣﺬﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺭﻭﻱ‬ ‫ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣــﺎﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳــﺖ‬ ‫ﭘﻨﺠـﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﺷﻔﺎﻑ‬ ‫ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺭﺍﺟﻊ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺟﺎﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﮔﺎﻡ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻏــﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﻃﻲ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺣﺬﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺍﻳــﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺭﻭﺑــﻪﺭﻭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺣﻀــﻮﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻰ‬ ‫ﺣــﺬﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛــﺰ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﺰﺍﺣــﻢ ﻭ ﺯﺍﻳﺪ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻗﻄــﻊ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛــﻪ ﺑﺨﺸــﻲ ﺑــﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻣﺮﻱ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳــﻦ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻧﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺳــﺎﺑﻖ‬ ‫»ﺛﺒﺘﺎﺭﺵ«‬ ‫ﺗﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺭﻭﻱ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻛﺸــﺘﻲ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺍﻣﺮ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻚ‬ ‫ﺑﻮﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻰ‪ ،‬ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻋﺒﺜﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪﺍﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺳــﭙﺎﺭﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ‬ ‫ﻧﻤﺪﻛﺎﺭﻯ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪﻱ ‪10‬ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻲ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺘﺎﺭﺵ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺮ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴــﻢ‬ ‫ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ‬ ‫ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﺒﻨــﻲ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭ‬ ‫ﻧﻌﻤــﺖﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻭﻯ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺣﺬﻑ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﻴــﺰ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧــﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﺑﺮ ﺣﺪﺍﻗــﻞ‬ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨــﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛــﻪ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫــﻢ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪﻱ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺯﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ‬ ‫ﺍﻋــﻼﻡ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘــﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫــﺎﻯ ﺯﺍﻳﺪ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻑ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬ ‫‪ ‬ﭼـﻪ‬ ‫ﺛﺒﺘﺎﺭﺵ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻳﺎ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬﻑ ﺷــﻮﺩ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ‪.‬‬ ‫ﭘﻴــﺶ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ‬ ‫ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻛــﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 19‬ﺳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﺍﻣﺴﺎﻝ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ‪ ،‬ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘــﻲ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﺮﺝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧــﻰ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻧﺪﻳﻤﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﺣﺬﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻭ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴــﺎﻥ ﻧﻜﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪» :‬ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﻛــﻪ ﺧﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﺎ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺟﺪﻱ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﺑﻨﺪﻩ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺣﺬﻑ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻛــﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺍﮔﺮ ﺑــﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻳﻦ ﺑــﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻓﻌﺎﻻﻥ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺣــﺬﻑ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘــﻲ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻤﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮﺭﻭﻛﺮﺍﺳــﻰﻫﺎ ﻭ ﺯﻣــﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ‪،‬‬ ‫ﻳــﺎ ﻧﻈﺎﺭﺗــﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣــﺮ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺳــﺎﺩﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪«.‬‬ ‫ﺩﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻣﻬﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻜﺴــﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﭘﺎﮔﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﭼﻴﺰﻱ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭﻟﻰﺍﻟــﻪ ﺍﻓﺨﻤﻰﺭﺍﺩ‪ ،‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ‪«.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺟﺰ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﺗﺠﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﻣﺸـﻜﻠﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺑﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺝ ﻧﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫‪ 93‬ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻭﻟﻴــﻦ‬ ‫ﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﮔﺎﻡ‬ ‫ﺯﺩﺍﻳﻰ‬ ‫ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻗﺒﻠﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﺟﺪﻯ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﻧﺸﻮﺩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫»ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺬﻑ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ‬ ‫‪ ‬ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺳﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺬﻑ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ‪ ،‬ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺑﻌﺪﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﭘﺲ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺸــﺨﺺ‬ ‫ﺁﻧﻬــﺎ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳــﻼﻣﻲ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻟﻐﻮ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺣﻀــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻜــﻰ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑــﻪ ﻧﺤﻮﻱ‬ ‫ﻛﻨﻢ ﺍﺻﻞ ﻣﺎ ﺑــﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻧﺸﺴــﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺣــﺬﻑ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺍﻳﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ‪ ،‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪» :‬ﺑﺎ ﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ‬ ‫‪ ‬ﺍﻳﺮﺍﻥﻛﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛــﻪ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻠﻰ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺷﺒﻨﻢ‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ‬ ‫ﺣﺬﻑ‬ ‫ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ‬ ‫ﺁﻥ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﻤﻰ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺤﻘــﻖ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺁﻥ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ‬ ‫ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪«.‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺑﺨﺸــﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻬﻴﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﺴــﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺧــﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛــﻮﺩ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ‬ ‫ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻓﺮﺽ‬ ‫ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﻣﺶﻛﻼﺕ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ‬ ‫ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺟﻌﻰ ﻫــﻢ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻗﺒﻠﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮﺩ‪«.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻛﻨﻮﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺒــﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ‬ ‫ﻣﻠﺰﻡ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﭘﺎﻟﺲ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻛﺎﻻ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗــﻲ‪،‬‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﺤــﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻛﺠــﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺬﻑ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣــﺮ‪ ،‬ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺳــﺮﻋﺖ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‪ ،‬ﮔﻤﺮﻙ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺣﻞ ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﻪ‬ ‫»ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺣــﺬﻑ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻠﺰﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺬﺭ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ‪ ،‬ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻢ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻛﺪ ﻭ ﻛﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺎﻻ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺷﺒﻨﻢ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮﺵ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻃــﺮﺡ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﻫﺮﺣﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﮔﺎﻡ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺸــﺎﻳﺶ‬ ‫ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺍﻝﺳــﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺷــﺒﻨﻢ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠــﺲ ﻭ ﻓﻌــﺎﻻﻥ‬ ‫ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻮﺩ‪«.‬‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴــﺘﻤﻲ‬ ‫ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﭘــﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻛﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ ﻓﻀﺎﻱ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﮔﻤــﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺴﻪ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌــﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺁﻳﺎ‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ‬ ‫ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺍﻋﺘﻘــﺎﺩ‬ ‫ﺑﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳـﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺍ »ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪70‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺁﻳﻰ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺣﺬﻑ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ؟‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ »ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﻢ ﻭ ﻛﺎﺳﺘﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺛﺒﺘﺎﺭﺵ« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴــﻬﻴﻞ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺗﺤﻘــﻖ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﻮ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺍﺳــﺖ‪70 ،‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻱ ﻗﻄﻌــﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ‪«.‬‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﻛﺎﻻﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﻜــﺮﺩﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺣﺬﻑ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﺗﺠــﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﻀﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺗﺼﺮﻳﺢ ‪‬‬ ‫ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼﻳــﻰ ﻭﺟــﻮﺩ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺗﻚ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺁﻣﺎﺭ ﻳﻜﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴــﺘﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ‪20‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ‬ ‫ﻛﺎﻻﻱ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﺳــﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻗﻼﻡ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﻰ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺍﺯﻯ‬ ‫ﻧــﺮﺥ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﻧﺪﺍﺩﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻯ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪﺩﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻃﻼﻳﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ «.‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻤﺮﻙ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ‬ ‫ﮔﻔﺘــﻪ ﻭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﻜﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺣــﺬﻑ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻃﻼﻳﻰ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫‪ ‬ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻛﻢﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺟﺒــﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗــﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﻫــﺪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸــﻮﺩ‬ ‫ﺍﻱ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻃﻼﻳﻰ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺬﻑ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ‬ ‫ﮔﻤــﺮﻙ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ‪4‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺟﺎﺭﻱ ‪20‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻛﺎﻻﻱ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴــﺺ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔــﺮﻱ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔــﺰﺍﺭﻱ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻱ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ‪ 4‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺟﺎﺭﻱ ‪17465‬ﻓﻘﺮﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭ ‪ 810‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ‪62‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪20‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ‬ ‫ﻛﺎﻻﻱ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﺑــﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪55‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ‪ 2250‬ﺗﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ‪ 79‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﻔﻴﺮ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 4‬ﺗﺎ ‪5‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺎ ‪ 10‬ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﺯ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﻪ ‪5‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ‬ ‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﺼﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻧﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ‪ 2‬ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺗﺎ ‪10‬‬ ‫ﻭﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻧﺼﻴﺮ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻧﻮﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻫﻢﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻫﻢﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺷﺎﻧﺲ‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮔﻤﺮﻛﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪،‬‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺷــﺎﺗﺎ؛ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻪ ﺣﺎﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻱ؛ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺷﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ‬ ‫ﻭﺛﺎﻳﻖ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻬﻞﺗﺮ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﻓﻌﻠﻲ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺮﺷــﻤﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﺪﻑ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ‪ ،‬ﺣﻔﻆ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﺑــﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻛﺎﻻﻱ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺠﺪﺩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻗﻔﻪﺍﻱ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﺮﺥ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺍﺭﻛﺎﻥ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮔﻮﺷﻰ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺳﺮﺩﺭﮔﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑـﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﻤـﺮﻙ‪-‬‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑــﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺗﺤــﺮﻛﺎﺕ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﺮﺻــﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻤــﺮﻛﺎﺕ ﺁﺳــﺘﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻠﻪﺳــﻮﺍﺭ ‪ 24‬ﺳــﺎﻋﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺮﺯ ﺁﺳــﺘﺎﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﻧـﺎ – ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺴـﻨﺎ‪ -‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﭼﻨﺪﺍﻧــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺧﺎﻭﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺧﺮﻳــﺪ‬ ‫ﺧﺎﻭﻳﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻭﻳﺎﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺷﻰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳــﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫‪ 2‬ﺗﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﻤﺮﻙ‪-‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌــﻰ ﻭ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﻣﺸﻬﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 22‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪1393‬‬ ‫‪16 -‬ﺷﻮﺍﻝ ‪-1435‬‬ ‫‪ 13‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻟــﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬ ‫ﺍﺯﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺬﺍﺏ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺳــﺮﻭﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻗﻴﻤﺖﻫــﺎ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻝ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺟﺬﺍﺏ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ! ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪ ،‬ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ ﮔﻮﺷﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭﻯ‪-‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪:‬‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﻯ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﻓﺮﻭﺗــﻦ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻭﻗﺘﻰ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺷــﺐ ﻋﻴــﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﻴﻢﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﮔﻮﺷﻰ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮﻳــﻢ‪ ،‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ!‬ ‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﺻــﻮﺭﺕ‬ ‫ﻭﮔﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭ‬ ‫ﺷــﺐ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺸﺘﻰ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﻔﻨﺪ ‪120‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮﺳﺮﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛــﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ؛‬ ‫‪ ‬ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺴــﺮ ‪ 4‬ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠــﻰ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻳﻰ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪iPhone 5S‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪﻫــﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ‬ ‫‪30‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺑــﺎ ﺣﺎﻓﻈــﻪ ‪،16GB‬‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮔﻮﺷــﻰ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ‬ ‫‪110‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫‪ 3‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﺎ‬ ‫‪2‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ﮔﻮﺷــﻪﺍﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺭﻗﺎﻣﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺻﻼ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻃﻮﻝ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫‪iPad Air 4G‬‬ ‫ﺩﺭ ﻳــﻚ‬ ‫ﻗﻴـﺎﺱ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑــﺎ ﺣﺎﻓﻈــﻪ ‪،GB16‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﺸـﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻭ‪930‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺪﻝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫‪1‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺣﺴــﺎﺏ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻗﺎﭼﺎﻗﻰ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻧﻔــﺮ ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ‪ 50 ،‬ﺗﺎ ‪60‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﻧﻴﻢ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫)ﻓــﺎﺭﻍ‬ ‫ﺳــﺎﻋﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﺍﺯ ﮔــﺮﻭﻩ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﭼﻚ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺳــﺖﻛﻢ ﺍﺯ ‪ 2‬ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺁﻣــﺎﺭ ﺧــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﺣﺘﻰﺷــﺎﻥ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!( ﻭ ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﻬﻤﻰ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻛﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﻛﻨــﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻣــﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﺷﻰﺍﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺳــﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﻭﺳﻊ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑــﺮﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺷﺎﻥ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑــﻪ ‪ 60‬ﺗﺎ ‪70‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ...‬ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺭﺻــﺪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻣﺶ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺭﻭﻳﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻛﻤﺘﺮﻳــﻦ‬ ‫ﺑﻪﺻــﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﻨﻢ‬ ‫ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻰ ﺑﺎ ﻃﻼﻯ ﺳﻴﺎﻩ‬ ‫ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﻮﻝ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻯ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ‪ 3‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﮔﻤﺮﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 10‬ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻰ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻃﻼﻳﻰ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩﻫﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻞ‬ ‫ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 93‬ﻭ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡﺷــﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻣــﺎﺭ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 40/228/968‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﻙ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺻــﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻮﺷــﻰ‬ ‫ﭼﻴﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺳــﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﻛﺎﻫـﺶ‬ ‫ﺣﺘــﻰ ﻓﻜﺮ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ!‬ ‫ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛــﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺭﻗﻤﻰ ﻛــﻪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫‪90‬ﺩﺭﺻــﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻏﻴﺮﺭﺳــﻤﻰ ﻳﺎ ﻫﻤــﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﮔﻮﺷﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪﻩ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﺍﻗــﻼﻡ ﺿﺮﻭﺭﻯ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻫﻨــﻮﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 500‬ﻣﻐﺎﺯﻩ ‪99‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻧﻪ ﺍﻣــﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑــﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺳــﺖﻛﻢ ﻳﻚ‬ ‫ﺑــﺎﻻ‪ ،‬ﻫﻢ ﻣــﺮﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺣﺎﻛﻢ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﻰ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺳــﺒﺐ ﺑــﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﺮﻳﻨﻪﺍﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ‬ ‫ﻃﻼﻳﻰ ﮔﺬﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞﺍﺵ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸــﻪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺁﻣــﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟــﺐ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ‬ ‫ﺍﻳﻨﺠﺎﺳــﺖ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ‬ ‫ﺳﻬﻢ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ(‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻭﻗﺘﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎﻯ ﻗﺎﭼــﺎﻕ ﺑــﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ‪ ،‬ﺁﺭﺍﻣﺶ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﻴﻔﻰ‬ ‫ﺍﻧﻄﺒﺎﻗﻰ‬ ‫ﺳﺮﺍﻧﮕﺸــﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪1‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ »ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﺶ‬ ‫ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧ?
‫نگاه روز‬ ‫بررسی‌های دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی‬ ‫نشانمی‌دهد‬ ‫ارتقای ایران در منزلت اجتماعی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫گروه آین�ه‪ :‬آنطور ک��ه نتایج بررس��ی‌های دفتر‬ ‫دیده‌ب��ان جهانی کارآفرینی نش��ان می‌دهد ایران در‬ ‫سال ‪ 92‬از نظر منزلت اجتماعی کارآفرینان ‪ 21‬رتبه‬ ‫ترقی کرده و از رتبه ‪ 29‬به رتبه ‪ 8‬ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫باال رفتن نرخ بیکاری در کش��ور در چند دهه اخیر‬ ‫موضوع کار کردن را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های‬ ‫ش��هروندان ایرانی تبدیل کرده است‪ .‬مرکز آمار ایران‬ ‫میانگی��ن نرخ بی��کاری س��ال ‪ 1392‬را ‪ 10/4‬درصد‬ ‫اعالم کرد که این نرخ ب��رای مردان ‪ 8/6‬و برای زنان‬ ‫‪19/8‬درصد است‪ .‬براساس نتایج آمارگیری نیروی کار‬ ‫سال ‪ 1392‬که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته‪،‬‬ ‫نرخ بیکاری پاییز ‪ 10/3‬درصد‪ ،‬تابستان ‪ 10/4‬درصد‪،‬‬ ‫بهار ‪ 10/6‬درصد و زمس��تان س��ال گذش��ته معادل‬ ‫‪10/5‬درصد بوده اس��ت‪ .‬میانگین نرخ بیکاری جوانان‬ ‫‪15‬تا ‪ 24‬ساله در سال گذشته ‪ 24‬درصد بود که این‬ ‫نرخ برای مردان ‪ 20‬و زنان ‪40/8‬درصد است‪ .‬متوسط‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادی در سال ‪ 1392‬معادل ‪37/6‬‬ ‫درصد اعالم ش��ده که این نرخ برای مردان ‪ 63‬و برای‬ ‫زنان ‪12/4‬درصد اس��ت‪ .‬نرخ مشارکت اقتصادی برای‬ ‫مناطق شهری ‪ 36/9‬و روستایی ‪39/7‬درصد گزارش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در نتایج طرح آمارگیری میانگین نرخ‬ ‫بیکاری مناطق ش��هری ‪ 11/8‬درصد و روس��تایی ‪7‬‬ ‫درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫مرکز آمار ایران اعالم کرد‪44/4 :‬درصد از ش��اغالن‬ ‫مرد بی��ش از ‪49‬س��اعت در هفت��ه کار می‌کنند در‬ ‫حالی‌ک��ه این می��زان برای زنان ش��اغل ‪15/3‬درصد‬ ‫است‪ .‬همچنین سهم ش��اغالن با بیش از ‪ 49‬ساعت‬ ‫کار درمناطق ش��هری ‪ 41/3‬و روستایی ‪37/4‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬سهم اش��تغال ناقص در کل کش��ور در سال‬ ‫‪ 1392‬مع��ادل ‪8/9‬درصد و این نرخ برای مردان ‪9/7‬‬ ‫و زنان ‪4/7‬درصد است‪ .‬پاییز سال گذشته رئیس کل‬ ‫مرکز آمار ایران گفت‪ :‬نرخ بیکاری در ایران به مرحله‬ ‫«بحرانی» رسیده است‪.‬‬ ‫ع��ادل آذر ادام��ه داد‪ :‬اگر نرخ بی��کاری جوانان که‬ ‫ه��م اکنون ‪۲۶‬درصد اس��ت‪ 2 ،‬برابر نرخ بیکاری کل‬ ‫(‪ 12/2‬درصد) باش��د‪ ،‬به معنای این اس��ت که از نظر‬ ‫نرخ بیکاری در منطقه بحران‌زا قرار گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫ه��ر چند بیکاری در کش��ور ایران س��ابقه طوالنی‬ ‫دارد ام��ا‪ ،‬برنامه‌های دولت‌ه��ای نهم و دهم در حوزه‬ ‫کارآفرینی و همچنین سیاست مقابله‌ای این دولت در‬ ‫عرصه بین‌المللی که به شدت یافتن تحریم علیه دولت‬ ‫ایران منجر شد‪ ،‬وضعیت بیکاری را به مراتب بدتر کرد‪.‬‬ ‫هر چند دولتمردان اصولگرا با عوض کردن چند باره‬ ‫تعاریف و شاخص‌ها سعی داشتند اعالم کنند که نرخ‬ ‫بیکاری افزایش نیافته است اما‪ ،‬شواهد و بررسی همه‬ ‫حکایت از وخیم ش��دن اوضاع در این زمینه داش��ت‪.‬‬ ‫یکی از دالیل شدت گرفتن نرخ بیکاری در دولت‌های‬ ‫اصولگ��را بی‌توجهی ب��ه کارآفرین��ان و پایین آمدن‬ ‫منزل��ت اجتماعی کارآفرینان بود‪ .‬ب��ا روی کار آمدن‬ ‫دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به بحث کارآفرینی‪،‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری و ارتقای منزلت کارآفرینان ش��د‪.‬‬ ‫هر چند‪ ،‬آمار مقایسه‌ای در مورد زمانی است که این‬ ‫دولت تازه مس��تقر شده است اما‪ ،‬در همین مدت هم‬ ‫در برخی شاخص‌ها رش��د وجود داشته است‪ .‬وزارت‬ ‫کار نتایج بررسی‌های دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی‬ ‫درباره وضعیت ایران در بین ‪ 68‬کشور جهان را در ‪14‬‬ ‫شاخص کارآفرینی اعالم کرده و گفته با ارتقای برخی‬ ‫از ش��اخص‌ها در رتبه کلی ایران بازنگری خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در گزارش��ی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بررسی‌های دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی در‬ ‫ایران نش��ان می‌دهد که در سال ‪« 1392‬کارآفرینی‬ ‫فرصت‌گرا» در کشور رشد مناسبی داشته است‪ .‬این‬ ‫مهم نشان می‌دهد گرایش مردم به سمت کارآفرینی‬ ‫از نوع فرصت‌گرا روبه افزایش اس��ت‪ ،‬در حالی‌که در‬ ‫گذش��ته مردم به اجبار به س��مت کارآفرینی گرایش‬ ‫پی��دا می‌کردند‪« .‬ش��اخص کارآفرینی نوپ��ا» بیانگر‬ ‫فعالیت‌ه��ای کارآفرینان��ه نوظهور و جدی��د در بین‬ ‫جمعیت بالغ (‪ 18-64‬س��ال) است که ایران در سال‬ ‫‪ 1392‬در ش��اخص «کارآفرینی نوپ��ا» با ‪ 2/5‬درصد‬ ‫افزای��ش ب��ه ‪ 12/3‬درص��د و رتب��ه ‪ 29‬در میان ‪67‬‬ ‫کش��ور دست یافته است‪ .‬از نظر شاخص «کارآفرینی‬ ‫تثبیت ش��ده» که درصد کارآفرینان ب��ا بیش از ‪42‬‬ ‫ماه س��ابقه فعالیت را نش��ان می‌دهد و مبین پویایی‬ ‫و پایداری کس��ب‌وکار است‪ ،‬ایران در بین کشورهای‬ ‫عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی رتبه ‪ 15‬را داراست‪.‬‬ ‫این شاخص در س��ال ‪ 1392‬نسبت به سال گذشته‬ ‫ح��دود یک درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫«درک فرصت کارآفرینانه»‪ ،‬بیانگر شناس��ایی فرد از‬ ‫فرصت‌های محیط پیرامون خود در ‪ 6‬ماه آتی اس��ت‬ ‫که از این جنبه جایگاه ایران در س��ال ‪ ،1392‬از رتبه‬ ‫‪ 35‬به رتبه ‪ 39‬در بین ‪ 67‬کشور عضو دیده‌بان جهانی‬ ‫کارآفرینی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ش��اخص «قصد کارآفرینانه» در کشور سال ‪1392‬‬ ‫افزایش قابل مالحظه‌ای یافته و این بیانگر این موضوع‬ ‫است که افراد بیشتری تمایل دارند تا در ‪ 3‬سال آتی‬ ‫کسب‌وکاری را برای خود راه‌اندازی کنند‪.‬‬ ‫از نظ��ر «درک قابلی��ت کارآفرینان��ه» ک��ه معرف‬ ‫خودکارآمدی کارآفرینانه اس��ت‪ ،‬رتبه ایران در سال‬ ‫‪ 1392‬در بین ‪ 67‬کشور عضو‪ 21 ،‬است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گشتی در میان پرده‌های ‪ 10‬هزار تومانی تا چند میلیونی در بازار مولوی‬ ‫پرده‌هایی گران از میان پارچه‌های ارزان‬ ‫نوع پارچه‬ ‫لیدا ایاز‪ :‬تاکسی می‌پیچد در کوچه پس‬ ‫کوچه‌هایی که هیچ راه عبور و مرور نیست‬ ‫از الی دیوارهای کاه‌گلی و خانه‌هایی که‬ ‫گویی مخروبه و متروک‌اند‪ .‬تنها زمانی که پسربچه‌ای‬ ‫از یکی از آنها به سوی کوچه می‌دود‪ ،‬می‌شود فهمید‬ ‫که همه خانه‌ها هم متروکه نیستند و در میان این‬ ‫عبورها نفس می‌کشند‪ .‬برای رسیدن به بازار‬ ‫پرده فروشان ‪ 2‬ایستگاه اتوبوس از متروی مولوی راه‬ ‫است‪ .‬فروشنده خشکبار دستش را به سمت تاکسی‌ها‬ ‫می‌گیرد و می‌گوید‪ «:‬خطی هایش آنجا هستند‪ ،‬پیاده‬ ‫هم می‌توانید بروید‪».‬‬ ‫آفتاب ظهر مرداد هیچ رمق نمی‌گذارد‪ .‬عابرانی که‬ ‫سایه‌ای پیدا نمی‌کنند ناگزیر در کنار هم می‌لولند‪.‬‬ ‫حاال تاکسی از پیچ‌های کور کوچه‌ها راه جست‌وجو‬ ‫می‌کند‪ .‬ناگهان می‌ایس��تد‪ ،‬بطری‌اش را بر می‌دارد‬ ‫تا با آقا داوود چاق سالمتی کند‪ .‬بطری را از آبخوری‬ ‫صلواتی سر کوچه پر آب می‌کند و دوباره تاکسی را‬ ‫دوچرخه‌س��وار‌‪ ،‬بارب��ر و کارگرهای��ی ک��ه میلگرد‬ ‫آتش می‌کند‪.‬‬ ‫چه��ار چرخی ک��ه خود زبانه آتش اس��ت در ظل س��اختمان نیمه کاره را جابه‌ج��ا می‌کنند‪ ،‬همه در‬ ‫آفتاب پیچ و تاب می‌خورد‪ .‬کارگران ظهر پنجشنبه میانه‌اش ولواند‪ .‬نمای باز از بازاری که تصوری از آن‬ ‫بازار مولوی‪ ،‬آهنگری‌ه��ای غبار آلود‪ ،‬دوره‌گردهای نمی‌توان داشت‪.‬‬ ‫پاساژها وقتی قابل تشخیص‌اند‬ ‫کیسه به دوش و زنان که چادر به‬ ‫ک��ه در دهانه‌ه��ای ب��از ش��ده‬ ‫دندان گرفته‌اند و بربری‌های داغ را‬ ‫س��اختمان‌هایی قدیم��ی جای‬ ‫زیر س��یاهی چادر به خانه می‌برند‬ ‫از البه‌الی پارچه‌های‬ ‫گرفته‌ان��د و توپ‌ه��ای پارچه‌ای‬ ‫هم��ه موجودیت کوچه‌ه��ای غبار‬ ‫گلدار دامن و پیراهن‪،‬‬ ‫از ب��اال تا پایین دیوارها نش��انده‬ ‫گرفته میدان مولوی‌اند‪.‬‬ ‫چلوار‪ ،‬چیت‪ ،‬نخی و کتان‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫مت��رو مث��ل هم��ه ظهر‌ه��ای‬ ‫روزهای هفته پر از مس��افر اس��ت‪ .‬راهرویی به سمت راسته‬ ‫از دهان��ه پاس��اژ ب��ه داخ��ل‬ ‫پرده فروشان باز‬ ‫مغازه‌های ‪ 15 -20‬متری کنار به‬ ‫مس��افران دیگر مجال نمی‌دهند‪،‬‬ ‫می‌شود‪ .‬مغازه‌ها اینجا کنار هم‌اند‪ .‬کولرهای آبی بدون‬ ‫کن��ار دیوارهای متح��رک و آهنی‬ ‫کانال به جای سقف‪ ،‬کنار پاگرد‬ ‫مت��رو می‌نش��ینند و آنه��ا ک��ه‬ ‫شیک‌تر و مرتب‌تر‬ ‫نرده‌های راهرو نش��انده شده‌اند‬ ‫می‌ایس��تند باید بپاین��د که کیف‬ ‫به نظر می‌آیند‪.‬‬ ‫و باد خن��ک مغازه مالک کولر را‬ ‫و س��نگینی وزن‌ش��ان روی آنه��ا‬ ‫ویترین‌هایی با‬ ‫هدف گرفته است‪.‬‬ ‫نیفتد‪ .‬دستفروش‌های مترویی هم‬ ‫پرده‌هایی رویایی‪.‬‬ ‫زن‌ها می‌روند و می‌آیند ‌اندک‬ ‫با آهن��گ همیش��گی در جمعیت‬ ‫مردان��ی هس��تند ک��ه خری��دار‬ ‫راه می‌گیرن��د و همچن��ان فری��اد‬ ‫باشند‪ .‬بحث دو مرد در مغازه‌ای‬ ‫می‌زنند‪ «:‬خانم‌های گلم فقط ‪»...‬‬ ‫که در شیش��ه‌ای‌اش بسته است چنان باال گرفته که‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت پایین شهر‬ ‫همه عرق می‌ریزند و کسی هم اعتراضی نمی‌کند‪ .‬صدای فریادش��ان به بیرون درز کرده‪ .‬فروشندگان‬ ‫نوک پیکان حرکت قطار به سمت پایین شهر است و نگاه��ی کنجکاو می‌اندازند اما هن��وز زمان مداخله‬ ‫این عالمتی است برای آدم‌های داخل این کابین‌ها‪ .‬نرسیده است‪.‬‬ ‫زن پارچ��ه چادری س��یاه و گلداری را به دس��ت‬ ‫آنها با مس��افرانی که در مس��یر پایانه تجریش سفر‬ ‫گرفته و قیمت می‌پرس��د‪ .‬پس��ر جوان فروشنده از‬ ‫می‌کنند تفاوت دارند‪.‬‬ ‫اگر تهویه‌ای هم نباشد مهم نیست‪ ،‬مهم این است پشت حجره می‌گوید‪40 «:‬هزار تومان»‬ ‫که می‌رس��ند ب��ه مقصد با هم��ان ‪ 375‬تومانی که ‹ ‹راسته پرده فروشان‬ ‫روتختی‌ه��ای گلدار بنفش متری ‪ 18‬هزار تومان‪.‬‬ ‫پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫تاکسی می‌رسد به وس��ط خیابانی شلوغ که عابر‪ ،‬روبالش��ی‌ها و روتش��کی‌ها و ملحفه‌ه��ای ‪ 15‬هزار‬ ‫مهم‌ترین بازارهای پرده پایتخت‬ ‫ب��راى انتخاب انواع پارچه و پرده بهتر اس��ت‬ ‫پرفروش‌تری��ن مراكز خرید تهران را بشناس��ید‪.‬‬ ‫ب��راى خرید لوازم من��زل و دكوراس��یون مراكز‬ ‫خرید زیادى در تهران وجود دارد كه آشنا نبودن‬ ‫با تمام آنها امرى طبیعى است‪ .‬به گزارش باشگاه‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬تنوع فروشگاه‌های متفرقه و پراكنده‬ ‫در سطح شهر شاید بیشترین دلیل براى ناشناخته‬ ‫ماندن بعضى از این مركز خریدهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹زرتشت؛ بهترین در حراج‌ها‬ ‫خیابان زرتش��ت یك ب��ورس پارچ��ه و پرده‬ ‫در پایتخت اس��ت كه مش��تریان آن معموال افراد‬ ‫پردرآم��د هس��تند‪ .‬خری��د از این م��كان تنها در‬ ‫زمان تخفیف و حراج‌ه��ای آخر فصل به صرفه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��رایط قیمت‌ها كم��ى ارزان‌تر‬ ‫ش��ده و می‌توانید گاهى انتخاب‌های مناس��بى را‬ ‫انجام دهید‪ .‬دلیل اختالف قیمت اكثر فروشگاه‌ها‬ ‫در ای��ن منطق��ه اول مغازه‌ه��ای گ��ران و دوم‬ ‫س��رویس‌دهى رنگ و لعاب‌دار به مشترى است‪.‬‬ ‫وقتى براى انتخاب پرده به یكى از فروش��گاه‌ها‬ ‫سر می‌زنید با انواع مدل‌های اجرا شده و خدماتى‬ ‫مثل دوخت‪ ،‬نصب و‪ ...‬از طرف فروشنده روبه‌رو‬ ‫می‌شوید‪ .‬البته هر كدام از اینها هزینه خاص خود‬ ‫را دارد كه با ش��ما حس��اب می‌شود‪ .‬اگر به‌دنبال‬ ‫یك خرید در محیطى آرام هستید و هزینه خیلى‬ ‫برایتان مهم نیست بهترین انتخاب برایتان خیابان‬ ‫زرتشت است‪.‬‬ ‫‹ ‹مولوى؛ بازارى براى همه‬ ‫مهم‌ترین ب��ورس پارچه و پرده تهران از قدیم‬ ‫ت��ا کنون مركز خریدهاى خیابان مولوى اس��ت‪.‬‬ ‫وقت��ى وارد هر كدام از مركز خریدها می‌ش��وید‬ ‫نمونه‌ه��ای متفاوتى از رنگ و ط��رح پرده‌های‬ ‫پشت ویترین‌ها خودنمایى می‌كنند‪ .‬براى خرید‬ ‫پرده از مولوى باید كمى حواستان را جمع كنید‬ ‫و عجل��ه نكنید‪ .‬قیمت ن��وع پارچه یا پرده مورد‬ ‫نظرتان را از چند فروش��گاه سوال كنید و درباره‬ ‫تفاوت كیفیت و قیم��ت یك نوع پارچه تحقیق‬ ‫كنید‪ .‬در این بورس با هر هزینه‌اى كه در اختیار‬ ‫داش��ته باش��ید می‌توانید خرید كنید‪ .‬طرح‌ها نیز‬ ‫آنقدر متنوع است كه بدون شك هر سلیقه‌اى را‬ ‫راضى نگه می‌دارد‪ .‬در این مراكز خرید می‌توانید‬ ‫مناسب‌ترین هزینه دوخت را پرداخت كنید و در‬ ‫مواقعى غیر از اس��فندماه در كوتاه‌ترین زمان آن‬ ‫را تحویل بگیرید‪ .‬اجزاى زینتى مثل انواع چوب‬ ‫پ��رده‪ ،‬آویزها و نوارهاى تزئینى در بازار مولوى‬ ‫بیشترین تنوع را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عبدل‌آباد؛ خرید از پیش تعیین شده‬ ‫خیل��ى از ما تهرانى‌ه��ا نمى‌دانیم كه یك بورس‬ ‫دیگر براى خرید پارچه و پرده در پایتخت وجود‬ ‫دارد‪ .‬محله عبدل‌آباد و خیابان احسانى شاید بیشتر‬ ‫براى جنوب ش��هرى‌ها معروف باشد‪ .‬معروف به‬ ‫جه��ت قیمت‌های مناس��ب‌تر و عرضه طرح‌های‬ ‫مد روز‪ .‬اگر خواس��تید این بورس را براى خرید‬ ‫انتخ��اب كنید بای��د از قبل چند نكت��ه را در نظر‬ ‫بگیری��د‪ .‬اگر خرید ارزان و با كیفیت براى ش��ما‬ ‫اولویت دارد می‌توانید این بورس را انتخاب كنید‪.‬‬ ‫اكثر فروشگاه‌های این محله ویترین ندارد اما اگر‬ ‫با نمونه مدل‌های مد روز آش��نا باش��ید می‌توانید‬ ‫تم��ام آنها را روى طاقه‌های این فروش��گاه‌ها پیدا‬ ‫كنید‪ .‬س��ود پرداختى ش��ما به فروشنده نیز خیلى‬ ‫كمت��ر از مولوى ب��وده و این در حالى اس��ت كه‬ ‫كاالى خریدارى ش��ده‌تان هم كیفیت مناسب دارد‬ ‫و هم قیمت مناسب‪ .‬تنها موضوع انتخاب رنگ و‬ ‫مدل قبل از آمدن به فروشگاه‌های این منطقه است‬ ‫تا كمتر سر درگم شوید‪.‬‬ ‫تومان��ی‪ .‬برای یک تخت ع��روس ‪ 100‬تا ‪ 120‬هزار‬ ‫تومان هزینه الزم است‪.‬‬ ‫از الب��ه‌الی پارچه‌ه��ای گل��دار دام��ن و پیراهن‪،‬‬ ‫چلوار‪ ،‬چیت‪ ،‬نخی و کتان راهرویی به سمت راسته‬ ‫پرده فروشان باز می‌ش��ود‪ .‬مغازه‌ها اینجا شیک‌تر و‬ ‫مرتب‌تر به نظر می‌آین��د‪ .‬ویترین‌هایی با پرده‌هایی‬ ‫رویایی‪.‬‬ ‫روی نرده‌ه��ای وس��ط راهرو پارچه‌های��ی آویزان‬ ‫اس��ت که پادوهای مغازه‌ها به آن تکیه می‌زنند‪ .‬آنها‬ ‫ارزان‌تر از توپ‌هایی اس��ت ک��ه در مغازه‌های خنک‬ ‫روی پیشخوان چیده شده‌اند‪.‬‬ ‫پرده‌ه��ای ش��یک جنس‌ه��ای ترکی��ه و دوبی و‬ ‫تایلند‌اند‪ .‬بهترین نوع به متری ‪ 180‬هزار تومان هم‬ ‫می‌رسد و این یعنی پرده‌های اعیانی به بیش از ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 3‬میلیون تومان هم می‌رسد‪.‬‬ ‫فروشنده می‌گوید پارچه‌های داخل سبد از بهترین‬ ‫نوع پارچه‌اند اما به دلیل اینکه ویترین عوض ش��ده‬ ‫می‌خواهد آنها را رد کند‪ .‬پارچه ضخیمی اس��ت که‬ ‫کار ترک است‪.‬‬ ‫عرض آن ‪ 3‬متری اس��ت و ‪ 40‬هزار تومان قیمت‬ ‫دارد‪ .‬این پارچه باید تبدیل به پرده شود‪ .‬خیاط‌های‬ ‫پ��رده باالی هر پاس��اژی مغ��ازه دارند و س��فارش‬ ‫می‌گیرند‪ .‬فروش��نده می‌گوید‪ :‬کارشان قیمت ندارد‬ ‫هرچقدر زورشان بچربد‪ .‬لبخند می‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹خیاط‌ها‬ ‫طبقه دوم پاس��اژ هیچ ش��باهتی به طبقه زیرین‬ ‫ن��دارد‪ .‬مثل لب��اس ندوخت��ه‌ای که هم��ه چیزش‬ ‫عاریه‌ای اس��ت‪ .‬کودکان ‪ 9‬تا ‪ 12‬س��اله پله‌ها را باال‬ ‫و پایین می‌روند‪ .‬تابس��تان است و ش��اید با پادویی‬ ‫تعطیالت تابستان را می‌گذرانند‪.‬‬ ‫قیمت هر متر‬ ‫(تومان)‬ ‫پارچه نمدی (‪)20*30‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫تورکش لباسی‬ ‫‪4000‬‬ ‫متقال دو متر عرض اعال‬ ‫‪4500‬‬ ‫تترون ‪ 150‬عرض‬ ‫‪5000‬‬ ‫ملحفه‌ای ‪ 2‬متر عرض‬ ‫‪5000‬‬ ‫مانتویی راه‌دار‬ ‫‪6000‬‬ ‫لباس پلنگی مجلسی‬ ‫‪6000‬‬ ‫تور لباسی دانته‬ ‫‪6500‬‬ ‫تور پرده‌ای راشل‬ ‫‪8000‬‬ ‫ریون کریستال‬ ‫‪10000‬‬ ‫ساتن سیلک فرانسه‬ ‫‪10000‬‬ ‫رو بالشتی (جفتی)‬ ‫‪10000‬‬ ‫ساتن پشت کرپ‬ ‫‪12000‬‬ ‫کرپ کش‬ ‫‪13000‬‬ ‫مخمل لباسی‬ ‫‪13500‬‬ ‫چادر نماز (قواره‌ای)‬ ‫‪13500‬‬ ‫ساتن عاشقی‬ ‫‪14000‬‬ ‫پارچه غواصی‬ ‫‪15000‬‬ ‫کرپ کنزو‬ ‫‪18000‬‬ ‫پالتویی دورو‬ ‫‪21000‬‬ ‫کرپ مروی جت‬ ‫‪22000‬‬ ‫پالتویی فوتر‬ ‫‪22500‬‬ ‫پرده‌ای مخمل طرح‌دار‬ ‫‪27000‬‬ ‫فاستونی‪ ،‬جامعه‪ ،‬مطهری و مقدم‬ ‫‪35000‬‬ ‫چادری مشکی طرح‌دار الگانس ژاپن (قواره‌ای)‬ ‫‪45000‬‬ ‫چادری مشکی ساده الگانس ژاپن (قواره‌ای)‬ ‫‪45000‬‬ ‫پس��ر جوانی که مثل برادر کوچکترش پشت چرخ‬ ‫خیاط��ی نشس��ته پارچه‌ها را ب��رای دوخت تحویل‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬عرق‌اش را پاک می‌کند و از کنار پنکه‌ای‬ ‫ک��ه باد گرم را در اتاق چن��د متری جابه‌جا می‌کند‬ ‫می‌گذرد‪.‬‬ ‫‪ 10‬ه��زار تومان با احتس��اب نوار پ��رده کمترین‬ ‫دستمزد دوخت یک پرده ساده است‪ .‬اما پرده‌هایی‬ ‫که قرار اس��ت ب��ا مدل‌های ویترینی دوخته ش��وند‬ ‫حق الزحمه بیشتری دارند‪.‬‬ ‫اغلب پرده فروشان خودش��ان این حق الزحمه را‬ ‫روی قیمت پارچه محاسبه می‌کنند و به خیاط‌های‬ ‫خود می‌سپارند‪.‬‬ ‫چگونه هزينه‌ها را مديريت کنيم؟‬ ‫مديري��ت هزينه‌ه��ا از دغدغه‌ه��اي مهم همه‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش��ي از هزينه‌ها مي‌توانند قابل کنترل‬ ‫باش��ند‪ .‬البته ب��راي مديريت هزينه‌ه��ا در زندگي‬ ‫بهترين راهکار اين اس��ت که برنامه‌ريزي داش��ته‬ ‫باشيم‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران‪ ،‬مديريت هزينه‌ها‬ ‫زماني به نحو احس��ن انجام مي‌گي��رد که بتوانيم‬ ‫ب��راي اهداف کوتاه‌م��دت و بلندمدت در زندگي‬ ‫خود برنامه‌ريزي مالي داش��ته باش��يم و هم اينکه‬ ‫بتوانيم واقع‌بينانه براي کنترل هزينه‌ها تالش کنيم‬ ‫تا هم بازپرداخت وام و هم صرفه‌جويي و برطرف‬ ‫کردن نيازهای مالي در زندگي انجام شود‪.‬‬ ‫اولي��ن چيزي که ب��راي مديري��ت هزينه‌ها در‬ ‫زندگ��ي نياز اس��ت توجه به اين نکته اس��ت که‬ ‫پ��ول و درآمد خ��ود را در چ��ه راه‌هايي مصرف‬ ‫مي‌کني��م؛ قطعا يک بخ��ش از هزينه‌ها مربوط به‬ ‫نياز‌هاي اساس��ي مثل خوراک و پوشاک است اما‬ ‫مي‌توان هزينه‌هاي ديگر را در زندگي کنترل کرد‬ ‫تا پس‌اندازي هم وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-1‬بودجه‌بندي‬ ‫يک بودجه‌بندي مناس��ب به م��ا کمک مي‌کند‬ ‫ت��ا بتوانيم هزينه‌ه��ا را بهتر مديري��ت کنيم‪ .‬ابتدا‬ ‫باي��د ميزان درآمد ماهانه خود را مش��خص کرده‬ ‫و پ��س از آن نيازه��اي اساس��ي در زندگي را که‬ ‫بايد براي آنها پول پرداخت کنيم دسته‌بندي کنيد‪.‬‬ ‫پرداخت پول بايد بي��ش از همه براي هزينه‌هاي‬ ‫ضروري‌تر باشد چون ديگر هزينه‌ها را مي‌توان با‬ ‫صرفه‌جويي کنترل نمود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-2‬صرفه‌جويي‬ ‫صرفه‌جوي��ي در برخي از هزينه‌ه��ا امکان‌پذير‬ ‫اس��ت مثل هزينه‌هايي که بابت استفاده از انرژي‬ ‫پرداخت مي‌کني��م مثال با صرفه‌جويي در مصرف‬ ‫آب‪ ،‬برق و گاز مي‌توان هزينه‌ها را در اين قسمت‬ ‫کاه��ش داد و از آن در قس��مت‌هاي ضروري‌تر‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬همچنين مي‌توان با خريد کاالهايي‬ ‫ک��ه ضروري‌تر هس��تند و مورد اس��تفاده ما قرار‬ ‫مي‌گيرند هزينه‌ها را در اين قسمت کنترل کرد تا‬ ‫کمت��ر براي خريد کاالهاي تجملي و غيرضروري‬ ‫وسوسه شويم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-3‬براي اهداف مالي برنامه‌ريزي کنيد‬ ‫وقت��ي اهداف مالي کوتاه‌م��دت يا بلند مدت‬ ‫داش��ته باش��يد اين اهداف باعث مي‌ش��وند که‬ ‫کنترل هزينه‌ها براي شما در اولويت قرار گيرد‪.‬‬ ‫اهداف مالي مي‌تواند س��رمايه‌گذاری يا شروع‬ ‫يک کس��ب و کار کوچ��ک ب��راي درآمدزايي‬ ‫باش��د حتي خريد خودرو يا مس��کن نيز جزو‬ ‫اي��ن اهداف اس��ت البته صرفه جوي��ي يکي از‬ ‫راهکارهايي اس��ت که باعث مي‌شود رسيدن به‬ ‫اهداف مالي آسان‌تر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-4‬اقساط خود را مديريت کنيد‬ ‫گاهي اوقات استفاده زياد از وام باعث می‌شود‬ ‫که ب��راي بازپرداخت آن دچار مش��کل ش��ويم‪.‬‬ ‫گرفتن وام‌هاي متعدد در مدت زمان کوتاه ممکن‬ ‫اس��ت باعث ش��ود ک��ه نتوانیم به درس��تي براي‬ ‫بازپرداخت آن برنامه‌ريزي کنيم‪.‬‬ ‫اگ��ر از وام ب��راي تج��ارت يا خري��د خودرو‬ ‫و مس��کن اس��تفاده مي‌کنيد اي��ن وام‌ه��ا بايد با‬ ‫برنامه‌ريزی گرفته و با برنامه‌ريزي هم برگردانده‬ ‫ش��وند‪ .‬يک��ي از چالش‌ه��اي مال��ي در زندگي‬ ‫بازپرداخت اقس��اط وام اس��ت پس بهتر اس��ت‬ ‫قبل از اينکه ب��راي اخذ وام اقدام کنيم امور مالي‬ ‫زندگي خ��ود را در آينده در نظ��ر بگيريم تا اين‬ ‫اقس��اط به راحتي و بدون ايجاد مشکل در تامين‬ ‫ديگر هزينه‌ها پرداخت شوند‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مازاد اقتصادی‪ ،‬کلید گمشده رفاه عمومی‬ ‫گروه آینه‪ :‬شاخص توسعه انسانی در سال‌های‬ ‫اخیر براس��اس یافته‌های س��ازمان مل��ل تغییر قابل‬ ‫مالحظ��ه‌ای نکرده اس��ت‪ ،‬ول��ی براس��اس این آمار‬ ‫ایران طبق ش��اخص‌ها وضعیت��ی مطلوبی ندارد‪ ،‬اگر‬ ‫شاخص‌ها را براساس امید به زندگی‪ ،‬درآمد سرانه و‬ ‫کیفیت آموزش ارزیابی کنیم به این نکته می‌رس��یم‬ ‫که تفاوت رش��د و توس��عه اقتص��اد در نوع زندگی و‬ ‫چگونگی تقس��یم ث��روت جامعه اس��ت‪ ،‬بحث اصلی‬ ‫در توس��عه مناب��ع انس��انی هدف‌گذاری ب��رای رفاه‬ ‫عمومی و کاهش شکاف طبقاتی است که این رفاه را‬ ‫مختل می‌کند‪.‬‬ ‫رش��د اقتصادی تولید ناخالص را می‌تواند افزایش‬ ‫ده��د ول��ی کوچک‌ترین تاثی��ری در رف��اه همگانی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬حتی می‌توان برای رسیدن به این رشد‬ ‫نیروی کار را تحت فشار قرار داد‪ ،‬دستمزد واقعی‌اش‬ ‫را مدام کاهش ولی ساعاتی را که درگیر تولید است‬ ‫افزایش داد و از این طریق این رش��د بیش��تر از آنکه‬ ‫دری به روی رفاه بگشاید‪ ،‬پنجره‌ای به سمت زندگی‬ ‫جهنمی باز می‌کند‪ ،‬زندگی که برای زنده ماندن حق‬ ‫انتخابی وجود ندارد‪ ،‬اما اولویت توس��عه برانگیختن‬ ‫حق انتخاب برای همه افراد است و رعایت معیارهای‬ ‫زندگی آبرومندانه را جدی می‌گیرد‪ .‬توس��عه نگاهی‬ ‫انضمام��ی دارد و آزادی‌های سیاس��ی و اجتماعی را‬ ‫اولویت خود قرار می‌دهد و رش��د اقتصادی را بدون‬ ‫این دو امری مطلوب نمی‌داند‪.‬‬ ‫انسان‌های توسعه‌یافته این حق را دارند شایستگی و‬ ‫توانایی‌هایشان را از حالت بالقوه‌‪ ،‬بالفعل در آورند و در‬ ‫یک رقابت آزاد رفاه و اعتباری را بطلبند که متناسب با‬ ‫شأن خود می‌دانند‪ ،‬حق شهروندی پیشاپیش این حق‬ ‫را به رسمیت می‌شناس��د‪ ،‬در جامعه مبتنی بر توسعه‬ ‫همه خود را مش��ارکت‌کننده در اداره جامعه می‌دانند‪،‬‬ ‫در حالی که دولت‌های رش��دگرا می‌توانند درآمدهای‬ ‫حاصل از این رشد را در طرح‌های جاه‌طلبانه نظامی و‬ ‫پروژه‌هایی صرف کنند که اکثریت جامعه از آن منتفع‬ ‫نشوند یا حتی منابع حاصله را صرف سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫سودآور کرده تا تداوم رشد اقتصادی را تضمین کنند‪.‬‬ ‫بحث دیگر نوع توزیع ثروت حاصل از رشد اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬بحث اصلی در این مورد چگونگی برخورد با مازاد‬ ‫رشد اقتصادی تولید ناخالص را می‌تواند افزایش دهد ولی کوچک‌ترین تاثیری‬ ‫در رفاه همگانی نداشته باشد‪ ،‬حتی می‌توان برای رسیدن به این رشد نیروی‬ ‫کار را تحت فشار قرار داد‪ ،‬دستمزد واقعی‌اش را مدام کاهش ولی ساعاتی را که‬ ‫درگیر تولید است افزایش داد‬ ‫است‪ ،‬پل باران و پل سوئیزی در کتاب سرمایه انحصاری‬ ‫در تعریف این مفهوم اقتصادی می‌نویس��ند‪« :‬این مفهوم‬ ‫تفاوت میان آن چیزی اس��ت ک��ه جامعه تولید می‌کند و‬ ‫هزینه‌هایی که صرف این تولید می‌شود و هزینه‌هایی که‬ ‫صرف این تولید می‌گردد‪ ،‬مازاد شاخص بهره‌وری و ثروت‬ ‫است و نشان می‌دهد یک جامعه برای تحقق بخشیدن به‬ ‫هدف‌هایش چه اندازه آزادی دارد»البته نوع تقس��یم این‬ ‫آزادی در جامع��ه در این تعریف هن��وز ناگفته مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ازاد در جامع��ه غی��ر از حفر ش��کاف طبقاتی یا‬ ‫س��رمایه‌گذاری مول��د دیگر در مع��رض اتالف عظیم‬ ‫هم قرار می‌گیرد‪ ،‬ب��ا کمی صرفه‌جویی در این اتالف‬ ‫عظیم می‌ش��ود منابع زیادی را ب��رای بهبود کیفیت‬ ‫زندگی آزاد کرد‪ ،‬بخش��ی از این اتالف در گرو جهانی‬ ‫بی‌تخاصم است که نیاز به نظامی‌گری ندارد‪ ،‬در سطح‬ ‫ملی هم نظم‌های بوروکراتیک منابع زیادی را به خود‬ ‫اختص��اص می‌دهند بدون آنکه متناس��ب با آن بهره‬ ‫الزم را ب��ه جامعه برس��انند‪ ،‬ناهنجاری‌های اجتماعی‬ ‫مثل مواد مخدر‪ ،‬قتل و دیگر جرایم بخش عمده‌ای از‬ ‫این مازاد را می‌بلعند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بسیاری از اقتصاددانان به دالیل خواسته‬ ‫و ناخواس��ته یا در مورد مازاد جهل دارند و یا ترجیح‬ ‫می‌دهن��د در موردی حرف نزنند ک��ه توزیع ثروت را‬ ‫در خف��ا هدایت می‌کند‪ ،‬ولی در ش��رایطی که جامعه‬ ‫ما با تورم رکودی روبه‌روس��ت م��ا ناچاریم مازادهایی‬ ‫را کش��ف کنیم ک��ه به‌جای تولید ث��روت کل اقتصاد‬ ‫را در مع��رض فروپاش��ی ق��رار می‌دهد‪ .‬تنه��ا با این‬ ‫مازاد اس��ت که رتبه ما در توسعه انسانی به مرزهای‬ ‫قابل قبولی می‌رسد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تئوری آشوب و بازارهای پولی‬ ‫گروه آینه‪ :‬تئوري آشوب‪ ،‬منظری تاز ‌ه براي وارسي‬ ‫فرايند‌هاي جاري در بازارهاي پولي و مالي مي‌گشايد‬ ‫و واقعيت‌ها و رويکرد پنهان و آش��کار روند داده‌هاي‬ ‫مالي را که با روش‌هاي ش��ناخته ش��ده شناس��ايي‬ ‫نمي‌ش��وند‌‪ ،‬منطق آش��وب از فيزيک ب��ه اقتصاد راه‬ ‫کشيد و سعي بر آن دارد محل ناپايداري و آشوبناک‬ ‫بودن فرآيندهاي مالي را بشناسد‪.‬‬ ‫تئوري آشوب بر آن است نظم را در بي‌نظمي بيابد‌‪،‬‬ ‫به طور نمونه در ساختارهاي اداري ايران مديريت‌ها‬ ‫مدام آش��وب را روانه سيس��تم مي‌کنند و به همين‬ ‫دليل هيچ کدام از تعاريف رايج مديريتي مالک کافي‬ ‫براي ش��ناخت اين آشوبناکي به دست نمي‌دهند‌‪ ،‬به‬ ‫اين دليل عقل حکم مي‌کند در چنين فضاهايي بايد‬ ‫همه طرحهاي بزرگ را به خرده طرح‌ها تقسيم کرد‬ ‫تا بتوان تحقق آن را بدون پيامد تضمين کرد‪.‬تئوري‬ ‫آش��وب را با منطق اثرات پروانه‌ای مي‌شناس��ند‪ .‬در‬ ‫ويکي پديا در اي��ن مورد مي‌خوانيم‪ :‬اثر پروانه‌اي نام‬ ‫پديده‌اي اس��ت که به دليل حساسيت سيستم‌هاي‬ ‫آش��وب‌ناک به ش��رايط اولي��ه ايجاد مي‌ش��ود‪ .‬اين‬ ‫پديده ب��ه اين اش��اره مي‌کند ک��ه تغييري کوچک‬ ‫در يک سيس��تم آش��وب‌ناک چون جو سياره زمين‬ ‫(مثال بال‌زدن پروانه) مي‌تواند باعث تغييرات ش��ديد‬ ‫(وقوع توفان در کش��وري ديگر) در آينده ش��ود‪ .‬اثر‬ ‫پروانه‌اي به اين معناست که تغيير جزيي در شرايط‬ ‫اوليه مي‌تواند به نتايج وس��يع و پيش‌بيني نشده در‬ ‫س��تاده‌هاي سيس��تم منجر گردد و اين سنگ بناي‬ ‫تئوري آش��وب اس��ت (جيس��ون‪ .)۱۹۹۶،‬در نظريه‬ ‫آش��وب يا بي‌نظمي اعتقاد بر آن است که در تمامي‬ ‫پديده‌ه��ا‪ ،‬نقاطي وجود دارند ک��ه تغييري اندک در‬ ‫آنها باعث تغييرات عظيم خواهد شد و در اين رابطه‬ ‫سيستم‌هاي اقتصادي‪ ،‬سياسي‪ ،‬اجتماعي و سازماني‪،‬‬ ‫همچون سيستم‌هاي جوي از اثر پروانه‌اي برخوردارند‬ ‫و تحليلگران بايد با آگاهي از اين نکته مهم به تحليل‬ ‫و تنظيم مسائل مربوطه بپردازند (الواني‪]۱[.)۱۳۷۸ ،‬‬ ‫ايده اين‌که پروانه‌اي مي‌تواند باعث تغييري آش��وبي‬ ‫ش��ود نخس��تين بار در ‪ ۱۹۵۲‬در داستان کوتاهي به‬ ‫نام آواي تندر اثر ري بردبري مطرح شد‪ .‬عبارت «اثر‬ ‫پروانه‌اي» ه��م در ‪ ۱۹۶۱‬در پي مقال��ه‌اي از ادوارد‬ ‫لورنت��س به وجود آمد‪ .‬وي در صد و س��ي و نهمين‬ ‫اجالس اي‌اي‌اي‌اس در س��ال ‪ ۱۹۷۲‬مقاله‌اي با اين‬ ‫عن��وان ارائه داد که «آيا ب��ال‌زدن پروانه‌اي در برزيل‬ ‫مي‌توان��د باعث ايجاد تندباد در تگزاس ش��ود؟» اين‬ ‫تئ��وري به ما مي‌آموزد که هر بدکاري در بخش��ي از‬ ‫سيستم همه بخش‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و هر‬ ‫راه حلي براي رفع مش��کل بايد نگاه انضمامي و همه‬ ‫جانبه داشته باشد‪.‬‬ ‫پرواز انسان از خاک تا افالک‬ ‫سيد علي گراميان‪ -‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‹ ‹تعريف اخـالق ‪:‬‬ ‫اخالق جمع خُ لق اس��ت‪ 2 ،‬کلمه خَ ل��ق وخُ لق از يک ماده و به‬ ‫يک معنا هس��تند با اين تفاوت که خَ لق عبارتست از اندام و چهره‬ ‫ظاهري انس��ان که با چشم ديده مي‌شود و خُ لق سيماي باطني و‬ ‫شخصيتي انسان را نشان مي‌دهد که با چشم باطن و بصيرت قابل‬ ‫رؤيت اس��ت‪ ،‬به عب��ارت ديگر خُ لق که در فارس��ي به آن خوي و‬ ‫منش گفته مي‌ش��ود عبارتست از صفات راسخ و پايدار در روح که‬ ‫به موجب آن انس��ان اعمال اخالقي را به سهولت و بدون کمترين‬ ‫تکلُّف و مش��قّت انج��ام مي‌دهد و نياز به فک��ر و تحمل و زحمت‬ ‫روحي ندارد مانند شخص سخي ّ‬ ‫الطبع که بدون رنج روحي بذل و‬ ‫بخش��ش مي‌کند و نه تنها از اين‌کار متألم نمي‌شود بلکه لذت هم‬ ‫مي‌برد همينطور ساير صفات اخالقي‪.‬‬ ‫راغب لغت شناس معروف قرآني در اين زمينه مي‌گويد‪.‬‬ ‫الخَ ل��ق َو الخُ لق فِي االَ‬ ‫ص الخَ لق با الهيت َو‬ ‫ِ‬ ‫ص��ل واحدِ‪ ،‬لکِن ُّخ َ‬ ‫الخُ‬ ‫خُ‬ ‫الس ّحايا‬ ‫و‬ ‫ِالقوي‬ ‫ب‬ ‫لق‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫الب‬ ‫با‬ ‫المدر َکه‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫االشکال و ّ‬ ‫َ‬ ‫الصو ِر َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫البصير َه‬ ‫المد ِرکه ب ِا َ‬ ‫و در همين زمينه در سفينه البحار آمده است‪.‬‬ ‫��ص المفتوح مِن ُه‬ ‫الخَ ل��ق َو الخُ ل��ق فِي االَ ِ‬ ‫صل واح��دِ‪ ،‬لکِن ُّخ َ‬ ‫َ‬ ‫المضموم مِن ُه‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫بالهيئات َو االَشکال و ُّ‬ ‫الب َصر َو خُ َّ‬ ‫ص َ‬ ‫الصو ِر َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِنسان‬ ‫ِص‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫َت‬ ‫ق‬ ‫قي‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫صير‬ ‫الب‬ ‫ِا‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫��حايا المد ِر‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫وره اال ِ‬ ‫الس ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب ِالقوي و َ‬ ‫َ‬ ‫وره ّ‬ ‫الخَ‬ ‫الظاه َِره‬ ‫ِص‬ ‫ل‬ ‫لق‬ ‫له‬ ‫ز‬ ‫الباطِ نه ب ِمن‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫از اين تعريف مشخص مي‌گردد که هويت متعالي انسان وابسته‬ ‫به اخالق اس��ت‌‪ ،‬انسان براي اينکه به شخصيت ارزشمند و بايسته‬ ‫خود برس��د بايد خودسازي کند و قبل از آن بايد خود را بشناسد‬ ‫و خلقي��ات و صفات ني��ک و بد را بداند وا ِ ّ‬ ‫ال به جاي خود س��ازي‬ ‫خود س��وزي خواهد کرد ازطرفي خودشناس��ي آغازي است براي‬ ‫خداشناس��ي‪ .‬پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله فرمودند‪َ « :‬من َع َر َف‬ ‫َفس��ه َفقَد َع َر َف َربَّه» کسي که خود را ش��ناخت خدا را شناخته‬ ‫ن َ‬ ‫اس��ت‪ ،‬کس��ي که خود را نشناس��د هيچ چيز ديگر را چنانکه بايد‬ ‫نمي‌تواند بشناسد‪.‬‬ ‫ت��و که در نفس خود زبون باش��ي ‪ /‬عـ��ارف کـردگــار چـون‬ ‫بـاشي‬ ‫از نظر اس�لام انس��ان از خاک برخاسته و تا افالک و فوق افالک‬ ‫مي‌توان��د ترقي کن��د‪ .‬خداوند در قرآن کريم فرموده اس��ت‪« :‬اِني‬ ‫نفخت فيه من ُروحي َف َق ُعو ل َ ُه‬ ‫خالق بَش��را ً مِن طين َفا ِذا َس�� َّوي َت ُه َو‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫س��اجِ دين» من آفريدگار بشر از گل هستيم‪ ،‬آنگاه که پيکر بشر را‬ ‫منسجم و هماهنگ س��اختم از روح مخصوص خود به آن دميدم‬ ‫پس ش��ما اي فرش��تگان در برابرش سجده کنيد خداوند در جاي‬ ‫ديگر از قرآن مراحل آفرينش انسان را مفصل‌تر بيان فرموده است‪،‬‬ ‫در آيه ‪ 12‬تا ‪ 14‬س��وره مؤمنون مي‌فرمايد‪« :‬لَقَد خَ لَقنا االِنس��ان‬ ‫مکين‪ ،‬ثُّم خَ لقنا‬ ‫من س�لاله مِن طي��ن‪ ،‬ثُّم َجعلنا ُه ن ُطفَه فِي َق��را ٍر‬ ‫ِ‬ ‫المضغَه عِظاماً َف َکس��ونا‬ ‫ال ُنطفَه َعلَقَ��ه َفخَ لقنا العلَقَه ُمضغَه َفخَ لقَنا ُ‬ ‫َبارک ا ُ‬ ‫��ن الخال ِقين»‬ ‫حس ُ‬ ‫هلل ا َ َ‬ ‫العِظام لَحماً‪ ،‬ثُّم اَنشَ ��أنا ُه خَ لقاً اَخَ ر َفت َ‬ ‫همانا انس��ان را از چکي��ده گل آفريديم عص��اره گل را تبديل به‬ ‫نطفه کردیم و آن‌را در جايگاه مطمئن قرار داديم س��پس نطفه را‬ ‫تبديل به خون بس��ته و خون بس��ته را تبديل به پاره اي گوشت و‬ ‫گوشت را تبديل به استخوان نموديم تا اينکه روي استخوان‌ها را با‬ ‫گوش��ت پوشانديم‪ .‬آنگاه با نفخ روح بر اين پيکر‪ ،‬آفرينش جديدي‬ ‫ايجاد کردي��م‪ ،‬مبارک باد ايجاد اين موجود بر خداوند که بهترين‬ ‫آفريننده است‪.‬‬ ‫در اين آيه ش��ريفه خداوند متع��ال مراحل آفرينش و تحوالت‬ ‫تکاملي انس��ان را بيان فرموده اس��ت‪ .‬بر اساس اين آيه ماده اوليه‬ ‫انس��ان از عصاره گل است که تبدیل به نطفه شده و در رحم مادر‬ ‫صورت نباتي به‌خ��ود گرفته و به مرحله حيواني تکامل پيدا کرده‬ ‫آنگاه که مرحله به مرحله اندام انس��ان کامل گرديده تا اينکه روح‬ ‫ويژه الهي در آن دميده ش��ده و تبديل به موجود ويژه و جديدي‬ ‫گرديده‪ ،‬فتبارک اهلل احسن الخالقين‪.‬‬ ‫از جمـادي مرد ُم نامي ش��ـدم ‪ /‬وز نما مردم ز حيوان س��ر زدم‬ ‫‪........‬‬ ‫پـران شوم ‪ /‬آنچــه اندرو هم نــايد آن شوم‬ ‫بـار ديگر از ملک ّ‬ ‫***‬ ‫آدميـزاد طرفه معجونيست ‪ /‬کز فرشتـه سرشته وز حيوان‬ ‫گر رود س��وي آن ش��ود بـه از آن ‪ /‬گر شود سوي اين شود پس‬ ‫از اين‬ ‫اين است که انس��ان داراي نفوس متعددی است نفس جمادي‪،‬‬ ‫نفس نباتي‪ ،‬نفس حيواني و س��بعي و ش��يطاني و نفس قدس��ي‬ ‫و ملکوت��ي‪ ،‬جماد عنص��ر اوليه پيکره هيواليي انس��ان اس��ت‪ ،‬با‬ ‫نفس‌نباتي انسان جذب مي‌کند‪ ،‬دفع مي‌کند‪ ،‬رشد و نمو مي‌کند‌‪،‬‬ ‫با نفس حيواني انس��ان مي‌خورد‌‪ ،‬مي‌آشامد‪ ،‬اعمال غريزه جنسي‬ ‫سبعي درنده خويي مي‌کند‪،‬‬ ‫مي‌کند تفريح و بازي مي‌کند‪ ،‬با نفس ُ‬ ‫با نفس ش��يطاني حيله مي‌کند‪ ،‬نيرنگ مي‌زند‪ ،‬وسوس��ه مي‌کند‪،‬‬ ‫فري��ب مي‌دهد‌‪ ،‬نف��اق و ريا مي‌کن��د‪ ،‬با نفس ملکوتي و قدس��ي‬ ‫پرس��تش و عبادت مي‌کند‪ ،‬بزرگ��واري و کرامت به خرج مي‌دهد‌‪،‬‬ ‫عف��و و ايث��ا ‌ر و از خ��ود گذش��تگي مي‌کند و به ذخ��ارف دنيايي‬ ‫بي‌اعتناست‪ ،‬همين خصوصيت است که انسان را از خاک به افالک‬ ‫مي‌برد و او را شايس��ته سجده فرشتگان مي‌کند‪ ،‬پيامبر اکرم(ص)‬ ‫فرموده است که ما را مراحل قبل باالتر بياورد و جهان و جامعه اي‬ ‫قدس��ي و ملکوتي بسازد و اين مقام و مرتبه با کرامت‌هاي اخالقي‬ ‫ممکن مي‌ش��ود‪ .‬اگر انس��ان همت خود را خورد و خواب ش��هوت‬ ‫جنسي قرار دهد حيواني بيش نيست و چون روح ملکوتي را ضايع‬ ‫گذاشته است از حيوان نيز پست‌تر است اُولئ َ‬ ‫ِک کااالَنعام بَل ُهم اذل‪،‬‬ ‫اگ��ر به خاطر ازدياد مال و جاه ومق��ام به تجاوز به حقوق ديگران‬ ‫دس��ت بزند‪ ،‬بر اثر ُحب جاه و براي توس��عه سرزميني و گسترش‬ ‫نفوذ و قدر خود به کشورگش��ايي و تخريب و کش��تار مردم دست‬ ‫بزند درنده‌اي وحش��ي بيش نيست اگر بخاطر مال و منال و پست‬ ‫ومقامي به دروغ و نفاق و حيله و نيرنگ و حقه بازي دس��ت بزند‬ ‫ش��يطاني انسان‌نماست‪ ،‬تنها کس��اني شايسته نام انسانيت و اليق‬ ‫شئون آدميت هستند که داراي ايمان و کرامت‌هاي اخالقي اند‌‪،‬‬ ‫موال علي عليه‌السالم در عظمت انسان فرموده‌اند‪:‬‬ ‫عم اِن َ‬ ‫کبر‬ ‫غير ‪َ /‬و فيک اَنطوي العاَ ُ‬ ‫اَتَ َز ُ‬ ‫لم االَ ُ‬ ‫َّک ُجر ٌم َص ٌ‬ ‫آيا گمان مي‌کني که همين جرم و حجم کوچک هستي‪ ،‬و حال‬ ‫آنکه در تو عالمي بزرگتر از اين عالم ُمنطوي و پيچيده شده است‪.‬‬ ‫از نظر موال علي عليه‌الس�لام انسان با عظمت‌تر از اين عالم فاني‬ ‫اس��ت و اگر خود را در برابر اين عالم بفروش��د ضرر کرده است‪ ،‬به‬ ‫فرزندشان محمد حنفيه فرمودند اگر خواستي خود را معامله کني‬ ‫به کمتر از بهشت نفروش و چه خوب گفته است شيخ بهايي عليه‬ ‫الرحمه‪:‬‬ ‫اي��ن نقطه داي��ره امکان‪ /‬وي مرکز خلقت کون و مکان تو ش��اه‬ ‫جواهر ناسوتي‬ ‫خورش��يد مظاهر الهوتي ‪ /‬تـا چنـد بـ��ه وادي ظلماني در چاه‬ ‫طبيعت خود ماني‬ ‫تا چند به تربيت بدني ‪ /‬قانع بـه خذف ز ُدرعدني‬ ‫خداوند روح قدس��ي خود را بر پيکر مادي انسان نشانده است تا‬ ‫چون راکبي سوار بر مرکب تن و بکارگيري اعضا و جوارح از دست‬ ‫و پا و چشم و گوش و دل و زبان در عرصه دنيا خودرا تکامل دهد‬ ‫و اليق ا ِرجعي اِلي َربک راضيه َمرضيه َفدخُ لي فِي عِبادي َو َدخَ لي‬ ‫َج ّنتي شود‪ ،‬چه جناتي بخود از اين باالتر که روح ملکوتي و قدسي‬ ‫را اسير تن مادي و تمايالت حيواني کنيم و او را فرسوده و ناتوان‬ ‫به ديار باقي بفرس��تيم‪ ،‬اين ظلم به نفس اس��ت و ظلم به نفس از‬ ‫َرحمنا‬ ‫بدترين نوع ظلم‌ها است‪َ .‬ربَّنا َظلمنا اَنف َُسنا ا ِن لَم تَغفِر لَنا َو ت َ‬ ‫ل َ َن ُکون ََّن م َِن ّ‬ ‫الظال ِمين‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫وقوع روزانه ‪ 19‬جرم جنايي‬ ‫فرمانده نيروي انتظامي ب��ا بيان اينکه هم‌اکنون‬ ‫عمده جرايم به‌وقوع پيوس��ته در کشور مربوط به‬ ‫حوزه اعتياد و سرقت‌هاي خرد است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اين‬ ‫دو جرم به‌وقوع نمي‌پيوست ‪ 90‬درصد از زندان‌هاي‬ ‫کش��ور خالي از زنداني مي‌شد و اين موضوع نشان‬ ‫مي‌دهد که مش��کل امنيتي خاصي در حوزه جرايم‬ ‫جنايي نداريم‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬اسماعيل احمدي مقدم افزود‪:‬‬ ‫روزانه به‌طور متوسط ‪ 19‬جرم جنايي در کشور به‬ ‫‌وقوع مي‌پيوند که اين آمار در مقايس��ه با جمعيت‬ ‫کش��ور و در ش��رايط جغرافيايي که قرار داريم رقم‬ ‫بااليي به شمار نمي‌آيد‪ ،‬هر چند ما حتي وقوع يک‬ ‫جرم جنايي را نيز در ش��أن اي��ن نظام نمي‌دانيم و‬ ‫برنامه‌ريزي‌ه��اي به‌عمل آمده در راس��تاي از بين‬ ‫بردن حداکثري اين‌گونه از جرايم است‪.‬‬ ‫احمدي‌مقدم همچنين به امنيت باال در اس��تان‬ ‫زنجان اش��اره کرد و گفت‪ :‬اين اس��تان بر اس��اس‬ ‫ش��اخص‌ها جزو مناطق امن کشور به‌شمار مي‌آيد‬ ‫و در ارزيابي‌ه��اي به‌عمل آمده نمره ‪ 86‬از ‪ 100‬را‬ ‫کسب کرده اس��ت که رقم بسيار خوبي تلقي شده‬ ‫و اميدواريم اين روند همچنان ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنين احمدي‌مقدم در جمع خبرنگاران با بيان‬ ‫اينکه اگر از ابزارهاي موجود بتوانيم ب ‌ه درستي بهره‬ ‫ببريم شاهد کاهش وقوع جرايم خشن همچون قتل‬ ‫ح ک��رد‪ :‬عمده قتل‌هايي‬ ‫و ن��زاع خواهيم بود‪ ،‬تصري ‌‬ ‫که در کش��ور به وقوع مي‌پيوند با سالح سرد است‬ ‫که اميدواريم با بررس��ي قانون حمل سالح سرد در‬ ‫مجلس بتوانيم ش��رايط را براي کاهش اس��تفاده از‬ ‫اين‌گونه وسايل فراهم کنيم‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اينکه برخي از نمايندگان معتقدند‬ ‫در رابط��ه با ممنوعيت حمل و اس��تفاده از س�لاح‬ ‫س��رد کمبود قانون وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬البته تالش‬ ‫مي‌ش��ود اصالحاتي در قان��ون موجود به‌وجود آيد‬ ‫تا در س��طح جامعه نزاع‌ها کنترل ش��ود‪ .‬هر چند‬ ‫در مجم��وع جامعه در حال فاصله گرفتن از جرايم‬ ‫خش��ن اس��ت و انتظار داريم با اقدامات انجام شده‬ ‫در پايان س��ال ش��اهد کاهش ‪ 1800‬نفري قتل‌ها‬ ‫در کشور باشيم‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه سطح امنيت اجتماعي در کشور‬ ‫وضعيت بس��يار مطلوبي دارد‪ ،‬افزود‪ :‬البته ما منکر‬ ‫کمبوده��ا نبوده و درتالش هس��تيم با شناس��ايي‬ ‫آسيب‌ها و استفاده از همه توان بر موانع و مشکالت‬ ‫فائق آييم‪.‬‬ ‫ن ک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫احمدي‌مقدم خاطرنش��ا ‌‬ ‫اعتياد و س��رقت‌هاي خرد‪ ،‬دو معضل اصلي امنيت‬ ‫کشور اس��ت که با توجه به ش��رايط منطقه وجود‬ ‫چنين مش��کالتي دور از ذهن نيس��ت‪ ،‬ولي پليس‬ ‫تالش کرده اس��ت که با اين موارد قاطعانه برخورد‬ ‫کند و خوش��بختانه قدرت کشف جرايم در نيروي‬ ‫انتظام��ي ارتقا يافته و از امکان��ات خوبي برخوردار‬ ‫هس��تيم‪ .‬وي دغدغه اصلي پلي��س را موادمخدر و‬ ‫س��رقت‌ها عنوان کرد و گف��ت‪ 80 :‬تا ‪ 90‬درصد از‬ ‫جراي��م مربوط به اين دو مقوله اس��ت‪ ،‬ولي پليس‬ ‫تالش دارد ت��ا با اين موارد برخورد کند و توفيقات‬ ‫خوب��ي ني��ز در اي��ن رابطه کس��ب کرده اس��ت و‬ ‫اميدواريم تا پايان سال اين روند ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫فرمانده ناج��ا در بخش ديگري به موضوع قاچاق‬ ‫کاال اش��اره کرد و گفت‪ :‬يکي از مش��کالت در اين‬ ‫حوزه ب��ه‌روز نبودن قانون بود که اين خأل برطرف‬ ‫شده و در حال پياده‌سازي است‪.‬‬ ‫احمدي‌مقدم‪ ،‬شايع‌ترين قاچاق را قاچاق سوخت‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬اين کاال به علت ارزاني در ايران‬ ‫و س��ودي که براي قاچاقچيان دارد به کش��ورهاي‬ ‫همسايه قاچاق مي‌ش��ود که بايد راهکاري اساسي‬ ‫براي ممانعت از اين کار انديشيد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫بازار يک ميلياردي‬ ‫لوازم آرايشي در ايران‬ ‫بازار لوازم آرايش��ي در کش��ور ما يک بازار بزرگ‬ ‫يک ميليارد دالري اس��ت که حجم قابل توجه آن‬ ‫ل��وازم تقلبي و آلوده به مواد س��مي‪ ،‬س��رطان‌زا و‬ ‫تاريخ گذشته اس��ت‪ .‬بخش مهمي از لوازم آرايشي‬ ‫موجود در کش��ور قاچاق و تقلبي است و با توجه به‬ ‫اينکه هي��چ ارزي از طرف دولت براي واردات لوازم‬ ‫آرايشي اختصاص داده نمي‌شود‪ ،‬آمار دقيق واردات‬ ‫اين اقالم را به کش��ور در اختي��ار نداريم‪ .‬در مورد‬ ‫داروه��ا با توجه به اينکه هم��ه داروهاي وارداتي و‬ ‫توليد داخل به دقت ثبت و نظارت مي‌شوند‪ ،‬آمار و‬ ‫ارقام دقيق داريم ولي در مورد لوازم آرايشي و حتي‬ ‫بهداشتي به‌شدت با واردات کاالهاي قاچاق و تقلبي‬ ‫در کش��ور درگير هس��تيم‪ .‬اين يکي از چالش‌هاي‬ ‫مهم داخلي و حتي بين‌المللي است که بازار قاچاق‬ ‫و تقلبي لوازم آرايش��ي بسيار پررونق است و برخي‬ ‫کش��ورها در زمينه توليد و تقلب برندهاي معروف‬ ‫به‌ش��دت فعال هس��تند و مهم‌ترين مشتريان اين‬ ‫شرکت‌ها نيز کشورهاي خاورميانه هستند‪ .‬کشور‬ ‫م��ا ايران مرزهاي پهناوري دارد و به وفور از مناطق‬ ‫مختلف مرزي کش��ور لوازم آرايشي قاچاق و تقلبي‬ ‫وارد کش��ور مي‌شود و کش��ور ما هم يکي از اهداف‬ ‫اصلي شرکت‌ها و کشورهاي توليدکننده اين لوازم‬ ‫تقلبي است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آینه‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪ 17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به رویکرد محمود سریع‌القلم‬ ‫فروکاست توسعه نیافتگی به رفتار سیاست‌مداران‬ ‫گروه آینه‪ :‬محمود س��ريع‌القلم‪ ،‬استاد‬ ‫شناخته شده ايراني که فوق دکتراي روابط‬ ‫بين‌الملل خود را از دانش��گاه اوهايو گرفته‬ ‫است و در دانش��گاه شهيد بهشتي يافته‌ها‬ ‫و دانش‌اش را با دانش��جويان ايراني مبادله‬ ‫مي‌کن��د‌‪ ،‬نگاه��ي توس��عه‌گرا دارد و قلب‬ ‫توسعه را خردگرايي مي‌داند‌‪ ،‬ولي در عمل‬ ‫به‌ج��اي آن که خ��رد را تاريخي و حاصل‬ ‫فرآيند‌ه��اي پيچي��ده جامع��ه ش��ناختي‬ ‫بدان��د آن را به رفتارهاي مش��خص تقليل‬ ‫مي‌دهد و اي��ن تقليل به دليل نزديکي‌اش‬ ‫ب��ا دول��ت ت��ازه مي‌تواند در عمل س��طح‬ ‫تصميم‌گيري‌ها را مکانيکي سازد و به‌جاي‬ ‫حل بحران‌ها بر پيچيدگي آنها بيفزايد‪ .‬به‬ ‫دلي��ل اهميتي که دي��دگاه او دارد بايد با‬ ‫سالح نقد با باورهايش روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ب��راي اينکه افق��ي از ديدگاه‌هايش ارائه‬ ‫دهي��م ب��ر آن مي‌ش��ويم ت��ا ببينيم که‬ ‫يک سياس��تمدار خ��وب باید چه‬ ‫ويژگي‌هايي داش��ته باشد‌‪ .‬او براي‬ ‫اين که به اين سوال پاسخ دهد ‪30‬‬ ‫مش��خصه رفتاري را برمي‌شمارد‌‪،‬‬ ‫اين ويژگي را بخوانيد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اول تحصيالت خود را تکميل‬ ‫کرده باشد و بعد کار اجرايي قبول‬ ‫کند نه بالعکس‪.‬‬ ‫‪2‬ـ تا آنجا که مقدور باش��د‪ ،‬از روي‬ ‫متن سخنراني کند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ کانون انرژي خود را در مديريت‪،‬‬ ‫در بخش‌ه��اي فک��ري‪ ،‬تولي��دي و‬ ‫فناوري کشور متمرکز کند‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ب��ه طور دائم��ي همه را متوجه‬ ‫«آينده» و «تحقق افق‌ها» کند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‌ عصبانيت او با محاسبه قبلي باشد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ‌ ظرفيت صبر و خويشتنداري تا‬ ‫‪ 3‬س��ال براي پاسخ به مخالفان خود‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪7‬ـ جلس��ات را در راس ثاني��ه‬ ‫آغاز کند‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ارتب��اط خود را با تمامي اقش��ار‬ ‫جامعه به صورت مس��تمر و س��ازمان‬ ‫يافته حفظ کند‪.‬‬ ‫‪9‬ـ از کوچک‌ترين تا استراتژيک‌ترين‬ ‫اقدام��ات در روابط خارج��ي را صرفا‬ ‫براي افزايش قدرت کشور بداند‪.‬‬ ‫‪10‬ـ وقت��ي اش��تباه ک��رد‪،‬‬ ‫عذرخواهي کند‪.‬‬ ‫‪11‬ـ هم��ه را متوج��ه‬ ‫«کش��ور»‪« ،‬مصال��ح کش��ور» و‬ ‫«قدرت کشور» کند‪.‬‬ ‫‪12‬ـ قبل از رسيدن به قدرت‪ ،‬حداقل به‬ ‫‪ 40‬کشور سفر کرده باشد‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ي��ک روز درمي��ان‪ 2 ،‬س��اعت‬ ‫ورزش کند‪.‬‬ ‫‪14‬ـ با دس��ت‌خط خود‪ ،‬يادداش��ت‌هاي‬ ‫تقديرآمي��ز براي افرادي که براي کش��ور‬ ‫زحمت مي‌کشند‪ ،‬ارسال کند‪.‬‬ ‫‪15‬ـ به ط��ور واقعي و با رفتارهاي تقويت‬ ‫‌کننده به «اصل مقدس رقابت» معتقد باشد‪.‬‬ ‫‪16‬ـ ب��ه ي��ک زب��ان روز خارج��ي‬ ‫مسلط باشد‪.‬‬ ‫‪17‬ـ پدر و مادر اصيلي داشته باشد‪.‬‬ ‫‪18‬ـ برنامه‌ري��زي و مديري��ت او‬ ‫ب��ا واقعيت‌ه��ا و مق��دورات س��نخيت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪19‬ـ حداقل دو کار مهم عمراني‬ ‫و دو چرخ��ش بزرگ فکري که به‬ ‫نفع زندگي مردم باشد‪ ،‬از خود به‬ ‫جا بگذارد‪.‬‬ ‫‪20‬ـ در بحبوحه جدي‌ترين‬ ‫مذاکرات‪ ،‬نخي ک��ه از دکمه‬ ‫پيراه��ن طرف مقاب��ل آويزان‬ ‫اس��ت را گوش��زد کن��د‪ :‬ب��ه‬ ‫جزئيات توجه کند‪.‬‬ ‫‪21‬ـ زيرمجموع��ه او از هوش‬ ‫ذهني‪ ،‬ه��وش عاطفي و هوش‬ ‫اجتماعي برخوردار باشد‪.‬‬ ‫‪22‬ـ در هر ش��رايطي و با هر‬ ‫کسي‪ ،‬مودب باشد‪.‬‬ ‫‪23‬ـ از اس��لحه «س��کوت»‬ ‫نهايت بهره‌برداري را کند‪.‬‬ ‫‪24‬ـ در س��خنراني و اقن��اع‬ ‫مخاطبان تا مي‌تواند از آمار و‬ ‫ارقام استفاده کند‪.‬‬ ‫‪25‬ـ توجه به زيبايي‌ها اعم‬ ‫از طبيع��ت‪ ،‬رنگ‌هاي ش��اد‪،‬‬ ‫لبخن��د و محب��ت جزئ��ي از‬ ‫زندگي روزانه او باشد‪.‬‬ ‫‪26‬ـ اخ�لاق و مدني��ت او‬ ‫قب��ل از مواض��ع سياس��ي‌اش‬ ‫نمود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪27‬ـ قب��ل از آنک��ه به قدرت‬ ‫برس��د‪ ،‬در ح��د معم��ول خوب‬ ‫زندگي کرده باشد‪.‬‬ ‫‪28‬ـ حداق��ل ‪ 200‬بيوگراف��ي‬ ‫خوانده باشد‪.‬‬ ‫‪29‬ـ از ي��ک نظ��ام فک��ري منس��جمي‬ ‫برخوردار باش��د‪ ،‬ولي ب��ا داده‌هاي جديد‪،‬‬ ‫آمادگ��ي تعدي��ل و اص�لاح فکر خ��ود را‬ ‫پيدا کند‪.‬‬ ‫‪30‬ـ مس��ئوليت ق��درت را بپذي��رد و‬ ‫پاس��خگويي به مردم را ج��دي‪ ،‬حقوقي و‬ ‫مقدس بشمارد‪.‬‬ ‫در نگاه او روانشناس��ي ف��ردي از طريق‬ ‫رفتار متبلور مي‌ش��ود و ب��ه اين باور دامن‬ ‫مي‌زند ک��ه با اصالح رفتارسياس��تمداران‬ ‫مي‌توان به جامعه توسعه يافته راه کشيد‌‪،‬‬ ‫ول��ي اين مهم را نادي��ده مي‌گيرد که چرا‬ ‫سياس��تمداران اين گونه رفتار نمي‌کنند‌‪،‬‬ ‫ش��ايد به‌خاطر آنکه نمي‌دانن��د و آموزش‬ ‫نديده‌ان��د‌‪ ،‬ام��ا در عم��ل ش��اهد خواهيم‬ ‫ب��ود اگر اين نکات را به ص��ورت دقيق به‬ ‫آنها بياموزاني��م در عمل يا گرفتار کژتابي‬ ‫رفت��اري مي‌ش��وند يا ب��ه س��رعت آنچه‬ ‫آموخته‌اند از ياد مي‌برند‪.‬‬ ‫ه��ر جامع��ه‌اي ح��دي از آگاهي ممکن‬ ‫را ب��ه تماش��ا مي‌گ��ذارد‌‪ ،‬ه��ر لحظه در‬ ‫مناس��بات پويا که حاصل تع��ادل نيروها‬ ‫و منافع متضاد اس��ت نظ��م موجود را در‬ ‫هم مي‌ش��کند يا به خود نظ��م مي‌ده ‌د و‬ ‫در عمل‪ ،‬سياس��تمداران منافع گروه‌هاي‬ ‫ذي‌نف��وذ را ب��ر عهده مي‌گيرن��د هر چند‬ ‫خ��ود را نماد حاکمي��ت مل��ي مي‌دانند‪.‬‬ ‫اين تقليل‌گرايي سياس��تمدار را مبدل به‬ ‫بروکرات مي‌کند‌‪ ،‬همين ديدگاه اس��ت که‬ ‫ب��راي ورود به مناص��ب انتخاباتي هر روز‬ ‫سطح مدرک بيش��تري می‌طلبد و همين‬ ‫امر باعث ش��ده اس��ت گروه‌ه��اي بانفوذ‬ ‫براي باقي مان��دن در کارير قدرت هر روز‬ ‫ب��راي گرفتن بورس‌ه��اي تحصيلي مراکز‬ ‫دانش��گاهي را تحت فشار قرار دهند و کار‬ ‫به آنجايي رسيده اس��ت که پايان‌نامه‌ها و‬ ‫مقاالت دانشگاهي خريد و فروش شود‪.‬‬ ‫س��ريع‌القلم در يک��ي از بنده��اي‬ ‫پيشنهادي‌اش از سياس��تمداران مي‌خواهد‬ ‫از يک نظ��ام فکري منس��جمي برخوردار‬ ‫باش��ند ول��ي ب��ا داده‌ه��اي جدي��د‪،‬‬ ‫آمادگ��ي تعدي��ل و اص�لاح فکر خ��ود را‬ ‫پي��دا کنند‪ .‬اما با اين‌همه ش��واهد تجربي‬ ‫مبني بر غلبه مدرک بر کارآيي هنوز ما از‬ ‫او مطلبي نخوانده‌ايم که عليه مدرک‌گرايي‬ ‫س��خني گفته باش��د‌‪ .‬شايد ايش��ان به ما‬ ‫يادآور ش��وند که او از مدارک دانش��گاهي‬ ‫معتبر و نه الجرم تقلبي دفاع مي‌کند‌‪ ،‬ولي‬ ‫مش��کل از جايي شروع مي‌شود که همين‬ ‫مدارک اصلي در نظ��ام اداره‌کننده جامعه‬ ‫اختالل ايجاد مي‌کنند‌‪ .‬آنها چون به‌عنوان‬ ‫تصميم نظام‌هاي دانشگاهي غربي مبنايي‬ ‫پوزيتيويس��تي دارن��د و از فاصله‌گي��ري‬ ‫انتقادي نس��بت ب��ه نهادها و س��ازمان‌ها‬ ‫خودداري مي‌کنند و در حقيقت مبدل به‬ ‫اتاق فکر نهادهاي قدرتمند مي‌ش��وند‪ ،‬به‬ ‫صورت غيرمس��تقيم تحت تاثير البي‌هايي‬ ‫قرار مي‌گيرند که منافع اقتصادي مشخص‬ ‫در باز توزيع ثروت دارند‌‪ ،‬در حالي که روح‬ ‫دموکراس��ي مي‌طلبد که سياس��تمداران‬ ‫حافظ منافع جمعي باش��ند و در نهادهاي‬ ‫تصميم‌گي��ري ب��ر حف��ظ اي��ن منافع پا‬ ‫بفشارند‌‪ .‬نماينده حاکميت ملي شدن نياز‬ ‫به تحصيالت سطح باال ندارد‌‪ ،‬بلکه بيشتر‬ ‫به شجاعت‌‪ ،‬نگاه ملي و مردم‌گرايي دارد‪.‬‬ ‫بروکرات‌ه��ا و متخصص��ان تنه��ا وظيفه‬ ‫دارن��د تصميم‌هاي حاکميت��ي را مبدل به‬ ‫برنامه‌هاي��ي اجرايي کنند ک��ه در واقعيت‬ ‫توسعه‌يافتگي کشور را تضمین کند‌‪ ،‬ايشان‬ ‫تو‌گويي بر اين نکته انگشت مي‌گذارد‬ ‫در گف ‌‬ ‫که رفتار توسعه‌گرا ذاتي نيست‌‪ ،‬ولي بر جنبه‬ ‫تکرار تاريخ��ي آن تاکيد مي‌کند‌‪ ،‬مثالي که‬ ‫در اي��ن مورد مي‌زند ن��گاه تقليل گرايش را‬ ‫به خوبي افش��ا مي‌کند‌‪ ،‬او مي‌گويد‪ :‬در نظام‬ ‫اداري ايران کارمندان ساعت ‪ 9‬يا ‪ 10‬سرکار‬ ‫مي‌آين��د و آن هم با نان بربري‌‪ ،‬اما در غرب‬ ‫هم��ه کارمندان غربي س��ر س��اعت ‪7/30‬‬ ‫مشغول کار مي‌ش��وند و اين دو نوع برخورد‬ ‫نتايج متفاوت مي‌دهد‪.‬‬ ‫س��ريع‌القلم فرام��وش مي‌کن��د در‬ ‫نظام‌هاي متصل��ب س��اختارهاي معيوب‬ ‫با ايجاد بي‌نظمي‪ ،‬ت��داوم خود را تضمين‬ ‫مي‌کنند‪ .‬از س��وي ديگر مديران براساس‬ ‫مولفه‌هاي شايس��تگي انتخاب نمي‌شوند و‬ ‫به اين دليل خروجي کارشان با معيارهاي‬ ‫ديگري مح��ک مي‌خورد و به همين دليل‬ ‫در نظام‌هاي اداري بيشتر تصميم‌گيري‌ها‬ ‫متمرکز‌‪ ،‬س��ليقه‌زده و ب��اري به هر جهت‬ ‫اس��ت‌‪ ،‬اگر کارمندان نان بربري به سرکار‬ ‫نبرن��د مجب��ور مي‌ش��وند ب��راي مقابله با‬ ‫بطال��ت يا ج��دول حل کنند يا دس��ت به‬ ‫ش��ايعه‌پراکنی بزنند‪ .‬او عل��ل يک پديده‬ ‫را نادي��ده مي‌گيرد و با معلول‌هاي رفتاري‬ ‫مي‌جنگ��د و جن��گ دن‌کيش��وت‌وار ب��ا‬ ‫توسعه‌نيافتگي در پیش می‌گیرد‪.‬اين بحث‬ ‫ادامه خواهد يافت‪.‬‬ ‫ایران در میان ‪ 10‬کشور اول دنیا در جراحی‌ زیبایی‬ ‫گروه آینه‪ :‬دنیای این روزها‪ ،‬دنیای عجیبی است‪.‬‬ ‫تعاریف و معیارها آنچنان دگرگون ش��ده که ش��اید‬ ‫انسان مورد پسند یک‌س��ال قبل دیگر مقبولیتی در‬ ‫میان نزدیک‌ترین دوستانش نداشته باشد‪ .‬این تغییر‬ ‫حت��ی اگر در رفتار و اخالق هم نباش��د –که به نظر‬ ‫می‌رس��د این روزها چندان اهمیتی ندارد‪ -‬در ظاهر‬ ‫انسان‌ها نقش مهمی را بازی می‌کند‪.‬‬ ‫کافی اس��ت یک روز به خودتان مرخصی بدهید و‬ ‫بروید ت��وی خیابان و دیگر مکان‌ه��ای عمومی قدم‬ ‫بزنید و به چه��ره و لباس آدم‌ها نگاه کنید‪ .‬تفاوت‌ها‬ ‫دیگر کم شده است‪ .‬همه شبی ‌ه هم شده‌اند‪ .‬بینی‌های‬ ‫همه خوش‌تراش‌‪ ،‬قلمی‌‪ ،‬کوچک و نوکشان به باالست‪.‬‬ ‫گونه‌ها و لب‌ها فرم‌های یکس��ان و متفاوتی نسبت به‬ ‫گذش��ته گرفته‌اند‪ .‬الغر شدن و روش‌های غیراصولی‬ ‫هم برای خودش بازاری داغ دارد‪ .‬از قرص‌های الغری‬ ‫حیرت‌آور گرفته تا لیپوساکشن و متدهای الغری در‬ ‫یک هفته‪ ،‬این روزها کاسبی خوبی راه انداخته است‪.‬‬ ‫دیگر مهم نیس��ت چقدر تحصی�لات دارید‪ ،‬چقدر‬ ‫کت��اب خوانده‌ای��د‌‪ ،‬چند بار س��ینما و تئاتر رفته‌اید‪‌،‬‬ ‫کافی اس��ت لوازم آرایش خوبی داش��ته باشید‪ ،‬چند‬ ‫عم��ل جراحی زیبایی هم انجام داده باش��ید و لباس‬ ‫ما ‌رک‌دار هم بپوش��ید‪ ،‬آن موقع س��رمایه اجتماعی‬ ‫کالنی را برای خودتان پس‌انداز کرده‌اید که مناسبات‬ ‫اجتماعی تازه‌ای را برایتان به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفت��ه نمان��د که ای��ن مس��ائل در دنیای‬ ‫س��رمایه‌داری رو به گس��ترش ک��ه مصرف‌گرایی به‬ ‫الگوی غالب بدل شده است‪ ،‬دیگر محدود به ایران و‬ ‫جامعه ما نیس��ت و اکثر کشورهای دنیا را درنوردیده‬ ‫اس��ت اما آمارهای غم‌انگیزی در مورد ایران منتش��ر‬ ‫می‌شود‪ .‬به گزارش انجمن بین‌المللی جراحی زیبایی‬ ‫(‪)ISAPS‬؛ در سال ‪ ۲۰۱۳‬بیش از ‪ ۲۳‬میلیون عمل‬ ‫جراح��ی و روش غیرجراح��ی زیبای��ی در دنیا انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در این گزارش ایران در میان ‪ 10‬کشور‬ ‫اول دنیاس��ت که در سال گذش��ته حدود ‪ ۱۷۵‬هزار‬ ‫مورد جراحی و غیرجراحی زیبایی در آن انجام گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این انجمن که ‪ ۲۷۰۰‬جراح پالستیک در ‪ ۹۵‬کشور‬ ‫دنیا عضو آن هس��تند‪ ،‬مجم��وع عمل‌های جراحی و‬ ‫روش‌های غیرجراحی زیبایی را در دنیا در س��ال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬و ‪ ۲۰۱۱‬ب��ه ترتیب ‪۱۴‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار و‬ ‫‪۱۴‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار مورد گزارش کرده بود‪ .‬ایران‬ ‫در میان ‪ 10‬کش��ور اول دنیاس��ت و در کل ‪1‬درصد‬ ‫جراحی‌های زیبایی دنیا در ایران انجام می‌شود‪ .‬البته‬ ‫این مس��ئله را هم در نظر داشته باشید که جمعیت‬ ‫ایران یک‌صدم جمعیت دنیاست‪.‬‬ ‫ح��اال در نظ��ر بگیری��د ریی��س انجم��ن جراحان‬ ‫پالس��تیک و زیبای��ی ایران چندی پی��ش گفته بود‬ ‫عمل‌های جراحی زیبایی‌بینی در کشور با قیمت‌های‬ ‫متفاوت ‪ 500‬هزار تا ‪ 25‬میلیون تومان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بقی��ه عمل‌های زیبایی را فع�لا در نظر نمی‌گیریم‬ ‫که برخی از آنها چون نیازی به جراحی ندارد‪ ،‬بس��یار‬ ‫شایع شده است به‌طوری‌که حتی خیلی از چهره‌های‬ ‫سرش��ناس ه��م چند باری صورتش��ان را ب��ه تزریق‬ ‫بوتاکس سپرده‌اند‪.‬‬
‫شناسنامه‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫راه‌های خروج از‬ ‫رکود و چشم‌اندازهای‬ ‫پیش‌رو‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‬ ‫گروه گزارش‬ ‫اسباب‌بازی‌های وارداتی درجدال با تولیدات داخلی‬ ‫حس�ن فرازمند – گروه گزارش‪ :‬در ویترین مغازه‌ها‪ ،‬انواع و‬ ‫اقسام آنها یافت می‌شود‪ ،‬انواع اسباب‌بازی‌های رنگارنگ و همه‬ ‫وارداتی‪ ،‬کش��ور ای��ران تولیدکننده اس��باب‌بازی‌های کودکان‬ ‫نیست‪ .‬نگاهی به آمارهای تولید اسباب‌بازی در ایران حکایت از آن دارد که‬ ‫س��هم تولیدات داخلی اس��باب‌بازی چیزی بین ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصد است و بقیه‬ ‫نیازهای کش��ورمان از طریق واردات از کش��ورهای دیگر تامین می‌شود و‬ ‫کش��ور ما باوجود داشتن جمعیت انبوه خردسال و نوجوان سهم ناچیزی از‬ ‫این بازار مهم دارد‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان که در این زمینه به اظهارنظرهای مختلف پرداخته‌اند‬ ‫بر این عقیده‌اند که وجود چند س��ازمان‪ ،‬وزارتخان�� ‌ه و نهاد در مورد تولید‬ ‫‹ ‹قاچاق اسباب‌بازی‬ ‫آماره��ا حکایت عجی��ب و غریبی دیگری‬ ‫ه��م دارن��د و می‌گوین��د که حج��م قاچاق‬ ‫اس��باب‌بازی ب��ه ایران از س��وی بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده ای��ن کاال در جهان یعنی چین‬ ‫همچن��ان ادام��ه دارد و چین در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر به راحتی توانس��ته اس��ت بخش‌‌های‬ ‫زیادی از سهم بازار اس��باب‌بازی را در ایران‬ ‫و حتی کشورهای اروپایی و امریکا را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬گرچه نارضایتی عموم مردم‬ ‫کشورمان و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫علیه محص��والت قاچاق و بی‌کیفیت چینی‪،‬‬ ‫موجب شده سهم این محصوالت اسباب‌بازی‬ ‫وارداتی در ایران هم کمی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫مهندس مهری یکی از کارشناسان صنایع‬ ‫اس��باب‌بازی کش��ورمان در این‌باره یادآوری‬ ‫می‌کن��د ک��ه در همی��ن ش��رایط برخی از‬ ‫فروش��گاه‌های اس��باب‌بازی در کشور به‌ویژه‬ ‫اس��باب‌بازی‌های وارداتی و خارجی روزانه به‬ ‫چندین میلیون هم می‌رسد‪.‬‬ ‫او همچنین می‌گوید‪ :‬سود باالی فروش این‬ ‫محصول در کشور نسبت به محصوالت تولید‬ ‫داخل یک ماجرای غم‌‌انگیز اس��ت و چنانچه‬ ‫دق��ت کنید حتی در ش��هرها و روس��تاهای‬ ‫دورافتاده کشور هم اسباب‌بازی‌‌های خارجی‬ ‫در دست کودکان ایرانی به‌وفور دیده می‌شود‬ ‫که این نیز حکایت از س��ودآور بودن این نوع‬ ‫واردات به کشور است‪.‬‬ ‫او عن��وان می‌کند‪ :‬برخی از ش��رکت‌های‬ ‫متخلف در تبلیغ‌های خود مدعی می‌ش��وند‬ ‫ک��ه قادرند اس��باب‌بازی‌های ممن��وع مانند‬ ‫«باربی» را بدون هیچ ممنوعیت و مش��کلی‬ ‫وارد کشور کند‪.‬‬ ‫وی در همین حال تاکید می‌کند که نباید‬ ‫در ح��وزه قاچ��اق اس��باب‌بازی خوش‌خیال‬ ‫باش��یم‪ ،‬به‌طور قطع دس��ت‌هایی پشت این‬ ‫قاچاق به کشورمان وجود دارد‪ ،‬حتی برخی‬ ‫از کشورهای غربی‪‌،‬بودجه‌هایی را برای مبارزه‬ ‫فرهنگ��ی در نظر گرفته‌اند ک��ه یکی از آنها‪،‬‬ ‫قاچاق اسباب‌بازی‌‌های ممنوعه به کشورمان‬ ‫اسباب‌بازی باعث شده است که این بخش تولیدی مهم و این صنعت مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬در رده کاالهای فرهنگی قرار بگیرد و بدون پش��توانه و تشویقی مورد‬ ‫غفلت قرار بگیرد‪ ،‬به‌طوری که گویا بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود‬ ‫گسترده به این حوزه ندارد‪.‬‬ ‫اکنون وزارتخانه‌هایی چون ارش��اد‪ ،‬صنع��ت و معدن و آموزش و پرورش‬ ‫هری��ک با س��ازوکاری جداگانه و دیدگاه‌هایی متفاوت به س��راغ این مقوله‬ ‫آمده‌اند و گاه مانع تولیدات این نیاز قطعی کودکان و نوجوانان هم می‌شوند‪.‬‬ ‫کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایندگی از س��وی وزارت‬ ‫آموزش و پرورش و ش��ورای نظارت بر اس��باب‌بازی وابسته به شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی نیز هر کدام با دیدگاهی جدا با تولید اس��باب‌بازی سروکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫نموداره��ا و آمارهایی که از س��وی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان اس��باب‌بازی در ای��ران ارائه‬ ‫ش��ده این نکت��ه را ی��ادآوری می‌کند که در‬ ‫سال‌های اخیر نش��انه‌هایی از افزایش عالقه‬ ‫مردم به خرید اس��باب‌بازی در بازار مشاهده‬ ‫می‌ش��ود ک��ه در این میان تمای��ل مردم به‬ ‫خرید اسباب‌بازی‌های علمی‪ ،‬کمک آموزشی‬ ‫و خالقانه در کش��ور رش��د قاب��ل توجهی را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫با این وجود بس��یاری از دس��ت‌اندرکاران‬ ‫کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان‬ ‫حتی تولید دردسر هم برای این نهاد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او چن��دی پیش با حض��ور در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی به عنوان مهمان ویژه‪ ،‬وضع موجود‬ ‫صنعت اس��باب‌بازی در ایران به شدت انتقاد‬ ‫ک��رد و یادآور ش��د که م��ا نمی‌دانیم دنیای‬ ‫اس��باب‌بازی در آینده بچه‌های ما چه نقشی‬ ‫دارند و تا چه حد در شکل دادن و شخصیت‬ ‫بخشیدن به بچه‌های‌مان موثر هستند‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬با توجه به آسیب‌شناسی‌های‬ ‫فرهنگ��ی که در اواس��ط ده��ه ‪ 70‬در حوزه‬ ‫ی داش��تیم ب��ه این نتیجه‬ ‫تولید اس��باب‌باز ‌‬ ‫رس��یدیم که باید نهاد و زیرساخت‌هایی در‬ ‫نظام فرهنگی ما ش��کل بگی��رد تا بتوانیم به‬ ‫س��مت ایجاد صنع��ت اس��باب‌بازی حرکت‬ ‫کنیم که نتیجه آن تش��کیل شورای نظارت‬ ‫بر تولید اسباب‌بازی شد که شورای فرهنگ‬ ‫عمومی آن را به ش��ورای انق�لاب فرهنگی‬ ‫ارجاع داد و ‪ 3‬س��ال بعد ما در نظام فرهنگی‬ ‫خود صاحب ش��ورایی به نام «شورای نظارت‬ ‫بر اس��باب‌بازی» شدیم که این نهاد شورایی‬ ‫بس��یار قوی و توانمند اس��ت که اساس��نامه‬ ‫بس��یار مهم��ی دارد ک��ه ب��رای حمایت از‬ ‫مصرف‌کنندگان اسباب‌بازی یعنی خانواده‌ها‬ ‫و بچه‌ها‪ ،‬تولیدکنندگان و بزرگان آیین‌نامه و‬ ‫ضوابطی را تعیین کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬گرچ��ه اکن��ون تولید‬ ‫اس��باب‌بازی کمی سروس��امان گرفته‪ ،‬اما تا‬ ‫رس��یدن به وضعیت مطلوب بس��یار فاصله‬ ‫داریم‪ ،‬یعن��ی اگر بخواهیم به‌عنوان کش��ور‬ ‫مدعی فرهنگ و تاریخ و تمدن حرفی داشته‬ ‫اختصاص بخش��ی از بودجه‌ه��ای مربوط به‬ ‫مب��ارزه با تهاج��م فرهنگی را ب��ه صنعت و‬ ‫توس��عه تولید اسباب‌بازی‪ ،‬به تولیدکنندگان‬ ‫آن کمک کند‪.‬‬ ‫باش��یم باید از کودکان ش��روع کنیم‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه بخش عم��ده دنیا و زب��ان کودکان‪،‬‬ ‫در اس��باب و بازی‌های مرتبط با آن ش��کل‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون ح��دود ‪ 50‬درص��د واردات‬ ‫اس��باب‌بازی قاچاق است‪ ،‬قاچاقی که گاهی‬ ‫برای سالمت جس��م کودکان و نوجوانان ما‬ ‫خطرناک هم هس��ت‪ ،‬زیرا برخی آنها حاوی‬ ‫آمارها نشان می‌دهد که‬ ‫حجم قاچاق اسباب‌بازی به‬ ‫ایران از سوی بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده این کاال در جهان‬ ‫یعنی چین همچنان ادامه‬ ‫دارد‬ ‫عرصه ساخت و تولید اسباب‌بازی معتقدند تا‬ ‫زمانی که نگاه مسئوالن‪ ،‬جامعه و خانواده‌ها‬ ‫به اسباب‌بازی مانند نگاه یک کاالی تجمالتی‬ ‫و صرفا مصرفی است‪ ،‬نمی‌توان توقع افزایش‬ ‫س��رانه مص��رف اس��باب‌بازی را در کش��ور‬ ‫داشت‪ ،‬در این میان شاید گنجاندن مطالبی‬ ‫درباره اس��باب‌بازی در کتب درسی در تغییر‬ ‫رویکرد جامعه نسبت به این کاال موثر باشد‪.‬‬ ‫گرچه باز هم کارشناس��ان‪ ،‬توس��عه صنعت‬ ‫اسباب‌بازی در ایران را در گرو حمایت خاص‬ ‫دولت می‌دانن��د و معتقدند که دولت باید با‬ ‫‹ ‹تولید اسباب بازی‌های پردردسر‬ ‫تولید اس��باب‌بازی ظرف دهه‌های گذشته‬ ‫نه‌تنها یک صنعت نبوده بلکه به گفته مجید‬ ‫ق��ادی‪ ،‬یکی از مدیران مرکز س��رگرمی‌های‬ ‫دارند‪ ،‬گرچه در نهایت بانی و حامی اصلی هر نوع تولید باید وزارت صنعت‬ ‫و معدن باش��د‪ ،‬با این حال کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان خود‬ ‫مدت‌هاست که آستین را باال زده و تالش دارد اسباب‌بازی‌هایی با خمیرمایه‬ ‫فرهنگ��ی و زیربنایی فک��ری برای بچه‌ها تدارک ببیند‪ ،‬گرچه بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان به این حرکت محدود و الک‌پش��تی کان��ون چندان دلگرم و‬ ‫خوش‌بین نیس��تند و معتقدند این عرصه‪ ،‬نیازمند تحرک اساسی بیشتری‬ ‫اس��ت و به غیر از این ورود به تولید اس��باب‌بازی‪ ،‬که ورود بنگاهی دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اسباب‌بازی کاملا تنها مانده و هیچ وزارتخانه و سازمانی آن‌طور که‬ ‫باید و شاید از آن حمایت نمی‌کند تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود‬ ‫بایستد و توفیق‌هایی در این زمینه به دست آورد‪.‬‬ ‫میکروب و قارچ سمی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگاه‌های عروسک‌سازی داخلی‬ ‫ع��ده‌ای اکن��ون در کارگاه‌ه��ای کوچک‬ ‫پالستیک‌س��ازی و ی��ا هم��ان آفتاب��ه‬ ‫لگن‌‌س��ازی‌های رای��ج‪ ،‬گاه��ی ب��ه صورت‬ ‫تفننی‪ ،‬اسباب‌بازی‌‌هایی هم تولید می‌کنند‪،‬‬ ‫اسباب‌بازی‌هایی بی‌کیفیت و بیگانه در نگاه‬ ‫کودک و نوجوان ام��روز که هیچ ارتباطی با‬ ‫آنها برقرار نمی‌کند‪.‬‬ ‫مهندس محمود س��لطانی از فعاالن عرصه‬ ‫اسباب‌بازی‌سازی است که بیش از ‪ 30‬سال‬ ‫است که در این حوزه پژوهش و فعالیت دارد‪.‬‬ ‫او معتقد است اسباب‌بازی‌سازی یک حرفه‪-‬‬ ‫هنر اس��ت که باید در صنعت ش��خصیت و‬ ‫شکل بگیرد و هر آفتابه لگن‌سازی نمی‌تواند‬ ‫احس��اس و عواطف ک��ودکان را درک کند و‬ ‫در اش��کال غیرمهندسی اسباب‌بازی بریزد و‬ ‫به بازار عرضه کند‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬سال ‪1360‬‬ ‫که وارد این عرصه ش��دم به خاطر مس��ائل‬ ‫جنگ‪ ،‬اس��باب‌بازی فقط تولید داخل بود و‬ ‫اسباب‌بازی‌های لوکس و تفریحی خیلی کم‬ ‫بود‪ ،‬آن روزها انواع ماش��ینک‌ها‪ ،‬ش��اپرک‌ها‬ ‫و ب��ه اصط�لاح آن روزها ب��ز زنگوله‌پا بودند‬ ‫استقبال می‌شد و می‌خریدند‪ ،‬اما هم در آن‬ ‫روزگار و هم االن همین تولیدکنندگانی که‬ ‫در این رشته فعال هستند‪ ،‬پایه علمی ندارند‬ ‫و تعداد کس��انی که اس��باب‌بازی را براساس‬ ‫اصول علمی می‌سازند از انگشتان دست هم‬ ‫تجاوز نمی‌کند‪ ،‬گرچه تعداد تولیدکنندگان‬ ‫تخصصی‪ ،‬اس��باب‌بازی ظرف سال‌های اخیر‬ ‫بیشتر هم شده‪ ،‬ولی کارشان با مبانی علمی‬ ‫اسباب‌بازی‌سازی مطابقت ندارد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه اینک��ه چ��را از تولی��د‬ ‫اسباب‌بازی در س��ال‌های گذشته و امروز به‬ ‫اندازه کافی حمایت نمی‌شود‪ ،‬می‌گوید‪ :‬البته‬ ‫دالیل زیادی دارد که به فرهنگ ما ایرانی‌‌ها‬ ‫برمی‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسباب‌بازی‌های بعد از جنگ‬ ‫بع��د از جنگ‪ ،‬ب��ا بهبود وض��ع اقتصادی‪،‬‬ ‫متاس��فانه سیل اس��باب‌بازی‌های قاچاق به‬ ‫ایران شروع شد که هنوز هم ادامه دارد‪ .‬آمار‬ ‫دقیق ندارم‪ ،‬ولی نمی‌دانم چند س��ال پیش‬ ‫بود که در روزنام��ه‌ای خواندم چیزی حدود‬ ‫‪ 800‬میلی��ون دالر در س��ال ص��رف قاچاق‬ ‫اسباب‌بازی شده بود‪ .‬االن فکر می‌کنم باالی‬ ‫یک تا ‪ 2‬میلیارد دالر در س��ال اس��باب‌بازی‬ ‫وارداتی داری��م که یا از طریق قاچاق می‌آید‬ ‫ی��ا از طریق گم��رک وارد می‌ش��ود‪ .‬بحران‬ ‫اخی��ری که در مس��ائل اقتص��ادی و تغییر‬ ‫ش دالر پیش آمد‪ ،‬این روند را یک مقدار‬ ‫ارز ‌‬ ‫کند کرده و باید گفت آس��یب فرهنگی این‬ ‫اسباب‌بازی‌ها به جامعه ما اصال قابل مقایسه‬ ‫با آسیب اقتصادی آن نیست‪ .‬کاش ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر از م��ا بگیرند و ببرن��د‪ ،‬ولی به جای آن‬ ‫ب��ه م��ا اس��باب‌بازی ندهند‪ .‬به این ش��کل‬ ‫فقط ‪ 2‬میلیارد دالر از دس��ت می‌دهیم‪ ،‬اما‬ ‫وقت��ی جای آن اس��باب‌بازی می‌آوریم‪ ،‬خدا‬ ‫می‌داند چند بچه را از دست می‌دهیم و چه‬ ‫ظلمی ب��ه کودکان‌مان می‌کنیم! چون باالی‬ ‫‪ 60‬درصد ‪-‬تازه این آمار خوش��بینانه است‪-‬‬ ‫اس��باب‌بازی‌های وارداتی برای رشد کودک‬ ‫مضرند و سم هستند‪ ،‬ولی متاسفانه این سم‬ ‫وارد می‌شود‪ .‬مثال عروسک‌های مختلف‪ .‬االن‬ ‫می‌بینید دختران جوان الغرند‪ .‬شنیده‌اید دو‬ ‫ت��ا از دنده‌های پایین را ه��م برمی‌‌دارند که‬ ‫کمرشان باریک ش��ود‪ .‬این نتیجه چیست؟‬ ‫نتیج��ه عروس��ک‌های «بارب��ی» اس��ت که‬ ‫‪ 15‬س��ال ب��ا آنه��ا ب��ازی می‌کردن��د‪ .‬همه‬ ‫می‌خواهند باربی ش��وند‪ 6 .‬سال اول زندگی‬ ‫کودک زمانی است که ما بذر می‌کاریم‪.‬‬ ‫پدر یک کودک می‌گوید‪ :‬چند وقت پیش‬ ‫به مش��هد رفته بودیم و می‌خواس��تم برای‬ ‫دختر ‪ 1/5‬ساله‌ام عروسکی بخرم که سرش‬ ‫در حرم گرم ش��ود‪ ،‬جالب اینجاس��ت که در‬ ‫مغازه‌‌های اطراف حرم همه عروسک‌ها باربی‬ ‫بودند‪ .‬به عن��وان یک پ��در نمی‌توانم قبول‬ ‫کنم این اتفاق عادی باش��د‪ .‬یک وقت است‬ ‫می‌گوییم از این ط��رف کنترلی وجود ندارد‬ ‫و ط��رف مقابل دارد از این کنترل نداش��تن‬ ‫ما سوءاس��تفاده می‌کند‪ ،‬اما یک وقت هست‬ ‫می‌بینیم جریان��ی دارد این قضیه را هدایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کار رک��ود اقتصادی و مس��ائل مرب��وط به آن‬ ‫باالخره به جایی رسید تا رییس‌جمهوری و هیات‬ ‫دولت و دیگر کارشناس��ان اقتصادی و اجتماعی‬ ‫در یک نشس��ت فوق‌العاده تصمیم‌گیری‌هایشان‬ ‫را اعالم کنند‪.‬‬ ‫افزون بر ‪ 2‬دهه ولخرجی و خرج‌تراشی و نگاه به‬ ‫چشم‌اندازهای بدون برنامه‪ ،‬عاملی شد در جهت‬ ‫پیش��گیری از یک بیم��اری مزمن که می‌رفت تا‬ ‫هم��ه فضاها و کارگاه‌ه��ا و کارخانه‌های تولیدی‬ ‫کش��ور را به تعطیل��ی بکش��اند‪ ،‬ورای همه این‬ ‫اتفاق‌ها بیش��ترین تحمل مشکل به دوش مردم‬ ‫بوده و هس��ت‪ ،‬همان مردمی ک��ه دکتر روحانی‬ ‫از آنه��ا به عن��وان ضررکرده‌ه��ا و زیان‌دیده‌های‬ ‫جامع��ه ایرانی نام ب��رد و اینک چه بهتر به جای‬ ‫درمان‌ه��ای طوالنی‌م��دت و مخارج کمرش��کن‬ ‫برای بهب��ود احتمالی‪ ،‬از همین ح��اال راه و چاه‬ ‫را به‌درس��تی شناسایی کنیم و صدها هزار تن از‬ ‫کارگران خارج ش��ده از چرخه کار و فعالیت را به‬ ‫محیط‌های فعالیت بازگردانیم‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم ک��ه هر نی��روی کار و کارگر‪،‬‬ ‫بای��د خان��واده‌ای را از نظر تامین غذا‪ ،‬مس��کن‪،‬‬ ‫دارو و درم��ان هدای��ت کن��د‪ ،‬فرزندانش را پس‬ ‫از ‪ 7‬س��ال کنترل و حمایت به مدرس��ه بفرستد‬ ‫و چش��م‌اندازهای فردایش را از پنجره امیدواری‬ ‫حمای��ت و راهنمایی کند‪ .‬حاال اگر همین کارگر‬ ‫که قرار اس��ت ب��ه اتکای نیروی فک��ر و بازو کار‬ ‫کن��د و درآمدس��ازی‌اش را در جه��ت افزای��ش‬ ‫فعالیت‌های مربوط به خان��ه و خانواده‪ ،‬بزرگ‌تر‬ ‫کردن محیط‌زندگی و استفاده از غذا و میوه سالم‬ ‫به کار گیر تا خانواده‌ای خوشبخت داشته باشد‪،‬‬ ‫بر اثر چنین حادثه‌ها و اتفاق‌هایی بیکار ش��ده و‬ ‫خانه‌نشین شود‪ ،‬دیگر فکر کردن به آینده بهتر و‬ ‫دسترس��ی به مسکن بزرگ‌تر برایش جز آرزویی‬ ‫محال و بی‌سرانجام نخواهد بود‪ .‬در چنین اتفاق‬ ‫تلخی شکس��ت به هم��ه افراد خانواده تس��ری‬ ‫پی��دا می‌کند و ش��وربختی بیش��تر نصیب خود‬ ‫کارگر بیکار می‌ش��ود که س��ر راهش چه بسیار‬ ‫مسئله‌ها و اتفاق‌های پیش‌بینی نشده سبز شده‬ ‫که عادی‌ترینش پناه بردن به مواد مخدر و گریز‬ ‫از خانه اس��ت‪ ،‬چنین پدر خان��واده‌ای در صورت‬ ‫داشتن فرزندان بیش��تر‪ ،‬زودتر به سوی انهدام و‬ ‫اضمحالل رهسپار خواهد شد‪ ،‬حاال این یک نیرو‬ ‫را ض��رب کنیم در تعداد نیروهای بیکار ش��ده و‬ ‫متاث��ر از یک اتفاق بد‪ ،‬و چنین اس��ت که دکتر‬ ‫روحانی ریاس��ت‌جمهوری پی��رو همه قول‌هایی‬ ‫که داده و تحمل همه مصائب اقتصادی به نوعی‬ ‫فغان��ش به هوا م��ی‌رود از خاص��ه خرجی‌های‬ ‫ی��ک دوران پردرآمد نفتی ک��ه خرجی به اندازه‬ ‫‪ 2‬برابر در کنارش خودنمایی می‌کند و در نتیجه‬ ‫بسیاری افکار خوش‌بینانه از این درآمد بزرگ که‬ ‫متعلق به مردم و زندگی مردم و باالتر از همه در‬ ‫برای راه‌اندازی کار و اش��تغال بیرون می‌زند؛ که‬ ‫یک نمونه بزرگش که اکنون تبدیل به یک بهمن‬ ‫عظیم شده و همه افراد جامعه حتی اقتصاددانان‬ ‫را به وحش��ت انداخته‪ ،‬ط��رح خوش آب و رنگ‬ ‫«مسکن مهر» بود‪.‬‬ ‫طرحی که نخس��ت و در ماه‌های ابتدایی ذوق‬ ‫و ش��وق فراوان��ی را باعث ش��د و همین طور که‬ ‫آج��ر به آج��ر جلو رف��ت جز تعج��ب و حیرت‬ ‫نیف��زود‪ ،‬همانطور که در گزارش خودمان دیدید‬ ‫و خواندید‪ ،‬بدترین نقاط ش��هری در اختیار این‬ ‫طرح قرار گرفت (مثل اضافه زمین‌های مربوط به‬ ‫گورستان عمومی) و در روزهای اخیر هم دیدیم‬ ‫ک��ه بعضی از پیمانکارها‪ ،‬خانه‌ه��ای بدون آب و‬ ‫برق و گاز را تحویل آرزومندان سرپناه دادند که‬ ‫صدای همه را درآورد‪ ،‬به گفته‌ای نیز کارهایی به‬ ‫انجام نرسیده و طرح‌های کاغذی و ولخرجی‌های‬ ‫یک دهه گذش��ته‪ ،‬نتیجه‌اش فشار فراوان کاری‬ ‫برای رییس‌جمهور و وزرا اس��ت که هر ش��ب و‬ ‫پایان کار‪ ،‬بس��یاری از پرونده‌ها را برای مطالعه با‬ ‫خود به خانه می‌برند تا قبل از ساعت ‪ 6‬بامداد به‬ ‫وزارتخانه و ریاست‌جمهوری و نهادهای مربوطه‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫صحبت‌های دکتر روحانی در افتتاحیه «تبیین‬ ‫سیاس��ت‌های اقتص��ادی دولت برای خ��روج از‬ ‫رکود» در س��الن اجالس بازگوکننده بسیاری از‬ ‫مسائل و معضالت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند بود‬ ‫و برای خروج از رکود و بررس��ی راه‌های گریز از‬ ‫معضالت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بیشتر‬ ‫آث��ار تورمی‪ ،‬بپذیریم که تا زم��ان ایجاد آرامش‬ ‫و امنیت اقتص��ادی و به‌کارگیری همه نیروهای‬ ‫فعال و غیرفعال و س��اخت جامع��ه‌ای مبتنی بر‬ ‫خوش��بختی همگانی گرچه هن��وز صبوری الزم‬ ‫است‪ ،‬اما با یک تعامل گروهی و کمک‌های فکری‬ ‫هم��ه آنهایی که زیر آس��مان ایران‌زمین زندگی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬این قفل زنگ‌زده باز شده و سرسبزی‬ ‫زندگی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫باشد که چنین شود!‬
‫گذری و نظری‬ ‫صنایع زنان روستای‬ ‫فامرینکمیجان‬ ‫گروه گزارش‪ :‬روس��تای «فامری��ن» از توابع بخش‬ ‫میالجرد شهرس��تان کمیجان واقع در استان مرکزی‬ ‫(اراک) اس��ت که فقط ‪ 5‬کیلومتر با مرکز شهرس��تان‬ ‫کمیجان فاصله دارد و از قدیمی‌ترین روستاهای کشور‬ ‫است‪ .‬عمده فعالیت اهالی روستا کشاورزی و دامداری‬ ‫و قالیبافی است‪« .‬فامرین» اما زادگاه عالمان و مشاهیر‬ ‫بزرگ��ی بوده و دارای آثار تاریخی از دوره اش��کانیان و‬ ‫پیش‌تر از آن در دوره مادها بوده است‪.‬‬ ‫عمده جوانان این روس��تا تحصیلکرده‌اند و در حوزه‬ ‫هنر و فرهنگ و علم س��رآمد شهرستان خود هستند‪.‬‬ ‫فامرین از طبیعت بسیار جذاب و زیبایی نیز برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬آنچه می‌خوانید بخش��ی از نوشته‌های «مجید‬ ‫رسولی» یکی از دانش��جویان این روستا درباره صنایع‬ ‫زنان فامرین است‪.‬‬ ‫‹ ‹قالیبافان روستای فامرین‬ ‫قالیباف��ی یکی از هنرهای اصیل ایرانی اس��ت و در‬ ‫خارج از مرزهای ایران‪ ،‬ایران را به نام قالی‌اش بیش��تر‬ ‫می‌شناس��ند و هر جا صحبت از فرش نفیس می‌شود‬ ‫قالی ایران ذهن هر فردی را به خود مش��غول می‌کند‪،‬‬ ‫این هنر دارای قدمت چندهزار ساله است و در گذشته‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین صنعت کش��ور را تش��کیل می‌داده‬ ‫است‪ .‬تاریخ صنعت قالی و قالیبافی در روستای فامرین‬ ‫دارای پیش��ینه‌ای طوالنی اس��ت و اکنون نیز فامرین‬ ‫یک��ی از قطب‌های قالیبافی در منطقه اس��ت و بعد از‬ ‫ش��هر میالجرد در زمینه قالیباف��ی و کیفیت آن رتبه‬ ‫دوم را به خود اختصاص داده است ولی در حال حاضر‬ ‫عد ‌ه کمی در روس��تای فامرین به این صنعت مشغول‬ ‫هس��تند‪ .‬به‌طور قطع بی��ش از ‪ 90‬درصد زنان فامرین‬ ‫در چند دهه گذشته ‪-‬تا حدود دهه ‪ -70‬همه حداقل‬ ‫چندین قالی را به تنهایی یا با مشارکت خانواده بافته‌اند‬ ‫و در آن زمان خانواده‌هایی بودند که در طول سال چند‬ ‫تخته فرش و شاید ‪ 10‬تخته قالی می‌بافتند که در کنار‬ ‫کار کشاورزی یکی از اصلی‌ترین محل‌های امرار معاش‬ ‫ی بود‪.‬‬ ‫خانواده های فامرین ‌‬ ‫زنان فامرین از هوش و ذکاوت زیادی برخوردارند و‬ ‫به‌رغم اینکه در دوران پادش��اهی ایران فقر و بیسوادی‬ ‫در کش��ور موج می‌زد زنان فامرین بدون داشتن سواد‬ ‫خواندن و نوش��تن در هنر نقشه‌خوانی قالی که مربوط‬ ‫به نقشه‌های قدیمی قالی اس��ت مهارت فوق‌العاده‌ای‬ ‫داش��تند به گونه‌ای ک��ه یکی از بزرگ‌ترین اس��تادان‬ ‫طراحی و نقاش��ی کش��ور که از مفاخر کشور و منطقه‬ ‫و روس��تای فامرین است در مزرعه شخصی خانوادگی‬ ‫خود در یک کیلومتری فامرین به‌نام «آقچه کهریز» به‬ ‫دنیا آمد‪ -‬که امروز او را به نام اس��تاد عیس��ی بهادری‬ ‫می‌شناسیم‪« -‬استاد بهادری» که آوازه‌اش تا آن سوی‬ ‫مرزها و آثارش در موزه‌های مش��هور دنیا همانند لوور‬ ‫فرانسه‪ ،‬موزه نیویورک‪ ،‬موزه ملی لندن هم رفته است‪،‬‬ ‫یکی از شاهکارهای هنری‌اش یعنی طراحی تابلو فرش‬ ‫معروفش به نام «بش��ریت» را برای بافتن به دس��تان‬ ‫هنرمند زنان روستای فامرین سپرد که این تابلو فرش‬ ‫هم‌اکن��ون در موزه ملی ایران در تهران در معرض دید‬ ‫ه��زاران عالقه‌مند ق��رار دارد‪ .‬اما در روس��تای فامرین‬ ‫به‌دلی��ل اینکه هم��واره مهد فرهنگ و تم��دن و هنر‬ ‫بوده اس��ت هنوز هم استادانی از خود روستای فامرین‬ ‫در طراحی نقش��ه‌های نفیس قالی حضور دارند که از‬ ‫آن‌جمله می‌توان به «یوس��ف فامرینی» فرزند ابراهیم‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬استاد یوس��ف فامرینی در سال ‪ 1350‬در‬ ‫روس��تای فامرین متولد شد و پس از پایان تحصیالت‬ ‫راهنمای��ی به‌دلیل عالقه‌ای که به طراحی نقش��ه‌های‬ ‫جدید و اس��لیمی داشت بعد از مدتی به شهر قم رفت‬ ‫و همزمان با طراحی نقش��ه‌های قالی و تابلوفرش‌های‬ ‫نفیس که اکثر آنها به کش��ورهای اروپایی و آمریکایی‬ ‫ص��ادر می‌ش��ود‪ ،‬در صنعت ب��ه ص��ادرات فرش‌های‬ ‫نفیس به‌خصوص در کش��ور آلمان پرداخت‪ ،‬استادی‬ ‫که در آن س��وی مرزها شهره اس��ت متاسفانه به‌دلیل‬ ‫نبودن اطالع‌رس��انی در منطقه زادگاه خودش غریب و‬ ‫ناشناس واقع شده و این نوشته شاید جرقه‌ای باشد تا‬ ‫فامرین‌دوستان و هنردوستان با نام و آثار استاد یوسف‬ ‫فامرینی بیشتر آشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹قالی‌های فامرین‬ ‫نوع قالیبافی در روس��تای فامرین به ‪ 2‬صورت است؛‬ ‫یک��ی بافت قالی با الیاف معمولی ک��ه اکثرا در فامرین‬ ‫این نوع قالی‌ها رواج دارد و بیش��تر قالی‌های راه‌پله‌ای با‬ ‫نقشه‌های ماهی‪ ،‬باغ هزار رنگ و اسلیمی بافته می‌شود‬ ‫و یک��ی دیگر بافت قالیچه یا تابلوفرش‌هایی اس��ت که‬ ‫با الیاف ابریش��م بافته می‌ش��ود که یکی از سخت‌ترین‬ ‫و زمانبرتری��ن قالیبافی‌ها حس��اب می‌ش��ود و نس��بت‬ ‫ب��ه قالی‌های معمول��ی از ظراف��ت و پیچیدگی خاصی‬ ‫برخ��وردار اس��ت که باید گفت در ای��ن زمینه نیز زنان‬ ‫فامرین سرآمد تابلوفرش‌بافان منطقه‌اند و این هنر آنها‬ ‫مایه مباهات همه انسان‌ها و فامرین‌دوستان است‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از صنعت‌های مرتبط با قالیبافی‪ ،‬صنعت س��اخت‬ ‫دار قالیبافی اس��ت که خود از س��ختی‌ها و ظرافت‌های‬ ‫خاصی برخوردار می‌باشد و در روستای فامرین همواره‬ ‫در سده‌های مختلف مردانی هنرمند در این صنعت که‬ ‫ب��ا نجاری نیز عجین اس��ت وجود داش��تند که این کار‬ ‫س��خت را انجام می‌دادند‪ .‬از افراد معاصری که چند روز‬ ‫پیش از نوش��تن این مطلب دار فانی را وداع گفت (که‬ ‫خداوند رحمت��ش کند) و می‌توان نام برد‪ ،‬مرحوم حاج‬ ‫ایزد عزیزی است که در ساخت دار قالی‪ ،‬هم در روستای‬ ‫فامرین و هم در منطقه از شهرت خاصی برخوردار بود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گروه گزارش ـ صنایع روس��تایی جزو آن دسته صنایع‬ ‫کوچک هستند که در دورترین نقاط کشور پراکنده‌اند‪ .‬این‬ ‫صنایع‪ ،‬اگر تقویت ش��وند زمینه توسعه روستایی را فراهم‬ ‫می‌کنند عامل مهمی در جلوگیری از مهاجرت‌های پیاپی‬ ‫روستاییان به شهرها هستند‪ .‬اکنون روستاهایی در مناطق‬ ‫دور افتاده کشور نظیر روستای فامرین کمیجان و روستای‬ ‫«م��ز» وجود دارند ک��ه دارای صنایعی نظیر ریس��ندگی‪،‬‬ ‫صنعت قالی‌بافی‪ ،‬صنعت دار قالی‌بافی و ‪ ...‬هس��تند‪ .‬همه‬ ‫این صنایع روستایی در سایه توجه به بخش مولد اقتصادی‬ ‫کش��ور و پیگیری سیاس��ت‌ها و طرح‌ها با رش��د و توسعه‬ ‫روبه‌رو خواهند شد‪.‬‬ ‫صنعت روستایی‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع روستایی‪ ،‬نیازمند حمایت و تقویت‬ ‫‹ ‹صنعت در روستای «مز» الرستان فارس‬ ‫مز نام یکی از روستاهای استان فارس‪ ،‬واقع در شهرستان‬ ‫خنج و از روس��تاهای قدیمی منطقه است که پیشه عمده‬ ‫مردم این روستا کشاورزی و دامداری می‌باشد‪.‬‬ ‫اهالی روس��تا (غی��ر از یکی دو خانواده) بومی نیس��تند‪.‬‬ ‫یعنی از روس��تاهای دور و نزدیک ب��ه این محل آمده‌اند و‬ ‫س��اکن ش��ده‌اند دلیلش هم وجود رشته قنات‌های متعدد‬ ‫و رونق کش��اورزی بوده است چون در زمان جنگ جهانی‬ ‫اول قحطی سراس��ر ای��ران را فراگرفت و دول��ت نیز برای‬ ‫رفع مش��کل کاری نکرد عده زیادی از مردم از بین رفتند‪.‬‬ ‫روس��تای مز نیز از این ا مر مس��تثنی نب��ود و بیماری‌های‬ ‫سخت درمان نیز مزیدبر علت شد به حدی که مردم از بین‬ ‫رفتند و تقریبا روستای مز خالی از سکنه شد‪.‬‬ ‫جمعی��ت کنونی بعدها به روس��تا ملحق ش��دند مثال از‬ ‫فال گله‌دار‪ ،‬شیخ عامر‪ ،‬عالمردش��ت‪ ،‬کارزین‪ ،‬ارد‪ ،‬آغسته‬ ‫و ف��داع آمدن��د‪ .‬از جمله آثار باس��تانی آن وجود یک خط‬ ‫تونل زیرزمینی از کوه تا دش��ت مز است که مورد استفاده‬ ‫زرتش��تیان ب��وده‪ ،‬و قنات‌ها و چاه چرمی ‪ ،‬زیارتگا ‌ه ش��اه‬ ‫س��ید محمود از نوادگان امام موس��ی بن جعفر برادر شاه‬ ‫زن��دو و زیارت��گاه بی بی مریم و س��نگ تراش��ه‌های روی‬ ‫قبرهاست ‪. ...‬دین و مذهب اهالی روستا اسالم و شیعه اثنی‬ ‫عشری است اما قبال زرتشتی بوده‌اند که توسط شاه زندو و‬ ‫یارانش مسلمان شدند‪.‬‬ ‫اگر نام مز را در نقشه جستجو کنید به جای آن علی‌آباد را‬ ‫خواهید یافت ولی اگر نام مز را در لغتنامه دهخدا جستجو‬ ‫کنید این مکان که اکنون در نقشه جغرافیایی ایران به نام‬ ‫علی‌آباد نوشته شده را به ش��ما معرفی خواهد کرد‪« .‬مز»‬ ‫روس��تایی است بس��یار قدیمی‪ ،‬دارای قنات‌های بسیار که‬ ‫است روس��تای «مز» درست در جایی واقع شده که خاک‬ ‫رس بس��یار مرغوبی دارد‪ .‬یکی از مواد اصلی ساخت سفال‬ ‫گل رس اس��ت ‪ .‬روستای مز کشاورزی بسیار پررونقی هم‬ ‫داشته و درخت‌های انبوه خرما‪ .‬نگهداری محصول درخت‬ ‫خرما در زمان‌های قدیم از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار‬ ‫ب��وده و تنها ظرفی که می‌توانس��ت این محص��ول را برای‬ ‫مدت زی��ادی بدون آنکه خراب یا فاس��د ش��ود نگهداری‬ ‫کند همان ظرف بزرگ س��فالی اس��ت که ب��ه زبان محلی‬ ‫خمره نامیده می‌ش��ود‪ .‬از دیگر استفاده‌های سفال ساخت‬ ‫تنور‌ه��ای کوچک نان‌پزی اس��ت که حت��ی هم‌اکنون نیز‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در روس��تای م��ز گودالی ک��ه در زبان عامیان��ه به «کل‬ ‫بحرو» معروف اس��ت وجود دارد‪ .‬اط��راف این گودال پر از‬ ‫س��فال‌های خرد شده بود‪ .‬حدود ‪ 20‬سال قبل لودری آنجا‬ ‫در می‌آم��ده و در بعضی جاها با دس��ت هم می‌چرخانند‪،‬‬ ‫مخلوط خش��ک شده را له می‌کردند تا باز به صورت خاک‬ ‫درآید در مرحله بعد مخلوط انباشته شده را آتش می‌زدند‬ ‫تا کودهای موجود در مخلوط به خاکس��تر تبدیل ش��ود و‬ ‫ای��ن بار باز به مخلوط آب اضافه می‌کردندو در اینجا مالت‬ ‫س��اروج آماده برای کاربود و دوام این مالت بسیار زیاد و با‬ ‫بتن برابری می‌کند‪.‬‬ ‫از ابزار اصلی س��اخت س��اروج سنگ آس��یاب یا سنگ‬ ‫ساروج‌کوب اس��ت که نمونه آن سنگ بسیار بزرگی است‬ ‫که در داخل روستا در کنار جاده گذاشته شده‪ ،‬تا ما بدانیم‬ ‫س��رپنجه‌های هنرمند و متمدن و صنعتگر روستای مز آن‬ ‫را ساخته‌اند‪.‬‬ ‫صنعت دیگر روس��تای مز صنعت سنگتراش��ی اس��ت‪.‬‬ ‫روس��تای مز به دلیل واقع ش��دن در کن��ار کوهپایه و کوه‬ ‫از س��نگ‌های بسیار مرغوبی برخوردار است‪ .‬در گذشته به‬ ‫دلیل نبود امکانات برای جابه‌جایی سنگ‌های بزرگ‪ ،‬سنگ‬ ‫را در هم��ان مکانی که قرار داش��ته‪ ،‬به وس��یله ابزار تراش‬ ‫می‌تراشیدند و بعد به مکان مورد استفاده می‌آوردند‪.‬‬ ‫قدیمی‌ترین سنگ‌ها سنگ آسیاب و سنگ ساروج کوب‬ ‫است که وزن س��نگ تراشیده آن حدود یک تن یا ‪1000‬‬ ‫کیلوگرم اس��ت‪ .‬حمل چنین س��نگی و جابه‌جایی آن کار‬ ‫بس��یار مشکلی بود ‌ه و همچنین تراشیدن چنین سنگی به‬ ‫تبحر زیادی نیاز داشته و دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ‌تراشی در مز‬ ‫ش��اید شمار آن از ‪ 100‬نیز باالتر باش��دکه از قدیم‌االیام و‬ ‫به دس��ت مردمان این روستا س��اخته و مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته که هم‌اکنون نیز عامل انتقال آب به روی زمین‌های‬ ‫کش��اورزی اس��ت‪ .‬از دیگ��ر مکان‌ه��ای دیدنی آتش��کده‬ ‫زرتش��تیان اس��ت که در زبان عامیانه به آن خانه گبری یا‬ ‫تنب شبستان می‌گویند که مربوط به حکومت هخامنشیان‬ ‫ب��وده و در ابت��دای این روس��تا قرار دارد‪ .‬روس��تای مز در‬ ‫کوهپایه واقع شده‪ ،‬در پش��ت این کوه قلعه‌ای وجود دارد‬ ‫که به قلعه میمون معروف اس��ت‪ .‬این قلعه عامل حاکمیت‬ ‫مز در منطقه بوده اس��ت که با ورود اسالم توسط شاه زندو‬ ‫به تصرف سپاه اسالم درآمد‪ .‬این قلعه در نوع خود از نظر‬ ‫نظامی بس��یار غیرقابل نفوذ است و اهمیت آن همین بس‬ ‫که فردوس��ی طوسی می‌س��راید که «‪ ...‬به جایی برم کت‬ ‫نباش��د نش��ان ‪ ...‬به میمون دژ و قلع��ه دیده‌بان» که قلعه‬ ‫دیده‌بان قلعه‌ای در روس��تای دیده‌بان مربوط به دهستان‬ ‫فداغ است که این خود دلیل محکمی بر صحت این موضوع‬ ‫است‪ .‬از مکان‌های دیگر آرامگاه امامزاده محمود فرزند شاه‬ ‫زندو فرمانده لش��کر اس�لام برای فتح این منطقه بوده که‬ ‫کراماتی داشته و اکنون زیارتگاه مردم است‪ .‬زیارتگاه دیگر‬ ‫بی‌بی مریم اس��ت‪ .‬اینها خود دلیل بر تمدن و فرهنگ این‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬مردم مز مردمی با ایمان هستند و سه شهید‬ ‫به نام‌های بهمن انصاری‌‪ ،‬مرتضی مریدزاده و عیسی رضایی‬ ‫را تقدی��م انق�لاب کرده‌اند که این خود نش��ان از غیرت و‬ ‫شجاعت این اهالی است‪ .‬این روستا مشکالتی نیز دارد‪ .‬مز‬ ‫روستایی است که عمده درآمد مردم از طریق کشاورزی و‬ ‫دامداری است و این موضوع باعث شده مردم فرزندان خود‬ ‫را در سن پایین به جاهای دور برای کسب درآمد بفرستند‬ ‫و ای��ن باعث عقب ماندن از قافله علم و دانش و پیش��رفت‬ ‫ایران عزیزمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹سفال‪ ،‬صنعت روستای «مز»‬ ‫ش��ایداز خودتان بپرسید چطور می‌شود در یک روستای‬ ‫دورافتاده جای پای تمدن پیدا کرد؟‬ ‫یکی از صنایع قدیمی در روس��تای مز صنعت سفالگری‬ ‫خاکبرداری می‌کرد‪ ،‬سفال‌های بسیاری بود که از زیرزمین‬ ‫بیرون می‌آمدند و معلوم نبود چندین دالر ارزش دارند که‬ ‫زی��ر چرخ‌های لودر خرد می‌ش��دند و ما کودکان آن روزها‬ ‫صدای خرد ش��دن استخوان‌های تمدن را می‌شنیدیم ولی‬ ‫متاس��فانه تمدن هیچ یار و یاوری نداش��ت! ساخت سفال‬ ‫بزرگ یا خمره الزمه دو صنعت جداگانه دیگر نیز هس��ت‬ ‫یکی کارگاه کوره‌پزی است که کوره خود صنعت کوچکی‬ ‫نیس��ت و باال و پایین بردن دما و نگهداری دمای مناس��ب‬ ‫ش کار خارق‌العا ‌ده‌ای‬ ‫بدون اب��زار امروزی مانند فن هواک�� ‌‬ ‫اس��ت و دیگر س��اخت چرخ برای چرخاندن سفال و شکل‬ ‫دهی مناس��ب به س��فال است که س��اخت چرخ در زمان‬ ‫گذش��ته کار کوچکی نبوده و نیاز به نبوغ ویژه‌ای داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬هنوز هیچ‌کس به ط��ور جدی هیچ تحقیقی انجام‬ ‫نداده که آیا سفال‌هایی که در روستای «مز» تولید می‌شده‬ ‫فقط برای مصرف خود روستا بوده یا به جا‌های دیگری نیز‬ ‫صادر می‌شده و این موضوع نیز خود جای تحقیق بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬از دیگر صنایع روس��تای مز در زمان گذشته ساخت‬ ‫«مالت ساروج» بوده است‪ .‬در تمامی چاه‌ها و حوضچه‌های‬ ‫کنار هم که در قدیم در روس��تای مز ساخته شده از مالت‬ ‫س��اروج استفاده شده اس��ت که اثرات آنها در شالوده‌های‬ ‫خراب شده به خوبی پیداست‪.‬‬ ‫تا چند سال گذشته میراثدار سنگ‌تراشی فردی با پیش ‌ه‬ ‫سنگ‌تراش��ی بود‪ .‬او به کوه می‌رفت و همانجا با وسیله‌ای‬ ‫ک��ه در زب��ان محلی «جوخ��ن» می‌گویند س��نگ را می‬ ‫تراش��ید‪ .‬این وسیله سنگی به صورت چهار ضلعی با ارتفاع‬ ‫‪ 50‬سانتی‌متر که درون سنگ را می‌تراشیده تا خالی شود‬ ‫و داخل س��نگ را به صورت قیفی که ته آن گرفته باش��د‪،‬‬ ‫درمی‌آورده است‪ .‬استفاده از سنگ اینگونه بوده که کنجد‬ ‫را داخ��ل آن می‌ریختند و با چوبی ب��ه طول ‪ 2‬متر آنقدر‬ ‫ن جدا و استخراج شود‪.‬‬ ‫می‌کوبیدند تا روغن کنجد از آ ‌‬ ‫کار دیگر او س��اخت س��نگی بود که روی آن خمیر پهن‬ ‫می‌کردند این س��نگ به ش��کل گرد و دارای سه پایه زیر‬ ‫آن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ نوشته‌های مز‬ ‫در هر مکانی که انسان از خط استفاده کرده باشد نشانه‬ ‫تمدن آنجاست‪ .‬سنگ نوشته‌های بسیار زیادی در روستای‬ ‫مز وجود داردکه متعلق به گذشته است و پس از سال‌های‬ ‫زیاد هنوز سنگ‌ها سالم‌اند و این نشان می‌دهد که افرادی‬ ‫که این سنگ نوشته‌ها را س��اخته‌اند افراد آموزش دیده و‬ ‫نیست دلیل آن چیست!‬ ‫هم��ه اینها را س��رپنجه‌هایی از هنرمندان روس��تای مز‬ ‫س��اخته‌اند و اینها نش��ان می‌دهد بر عکس آن که عده‌ای‬ ‫معتقدند روس��تاییان مردمانی کم‌س��واد و فقیرند‪ ،‬بدانند‬ ‫روستای «مز» از غنای بسیار و مردمان هنرمند‪ ،‬صنعتگر و‬ ‫باسواد برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫صنعت بعدی روستای مز صنعت ریسندگی بوده‪ .‬امروزه‬ ‫صنعت ریسندگی یکی از پیشرفته‌ترین صنایع روز دنیاست‪.‬‬ ‫روستای مز یکی از تولیدکنندگان پنبه بسیار مرغوب است‬ ‫که در کل منطقه الرستان و شاید استان فارس نمونه است‪.‬‬ ‫مرغوبی��ت پنبه مز به این دلیل اس��ت ک��ه چندین بار‬ ‫قابلی��ت بازیاب��ی دارد پنبه یکی ازمواد اصلی ریس��ندگی‬ ‫اس��تکه به خودی خود بعد از برداشت قابل استفاده نیست‬ ‫به دلیل اینکه دانه‌های پنبه چس��بیده به خود پنبه است‬ ‫و بای��د این دانه‌ها از پنبه جدا تا قابل اس��تفاده ش��وند‪ .‬در‬ ‫روس��تای مز چرخی ‪ 2‬زمان ‌ه ساخته بودند که ‪ 2‬چوب گرد‬ ‫و بلن��د که در دو جهت چپگرد و راس��تگرد به فاصله یک‬ ‫میلی‌مت��ر که الی��اف پنبه از بین این دو عب��ور می‌کرده و‬ ‫دانه آن باقی می‌مانده‪ .‬این کار و برداشت پنبه توسط زنان‬ ‫تالشگر روستا به صورت دس��تی انجام می‌شده که دو نفر‬ ‫همیش��ه مش��غول به آن بودند تا در زمانی نه چندان دور‬ ‫یک��ی از صنعتگران و محصالن هنرس��تان با اضافه کردن‬ ‫یک الکترو موتور تقریبا دس��تگاه را نیمه صنعتی کرد و با‬ ‫اینکار مقدار بسیار زیادتری در روز پنبه جداسازی می‌شد‪.‬‬ ‫جداس��ازی پنبه و کار با دس��تگاه ریس��ندگی توسط زنان‬ ‫روستا انجام می‌شده‪ ،‬پس اینجا معلوم می‌شود که زنان در‬ ‫کارهای صنعتی نقش زیادی داشتند‪ ،‬ولی امروزه این نقش‬ ‫کمرنگ‌تر از گذشته شده است‪.‬‬ ‫در زمان گذش��ته در روستای مز چرخ ریسندگی توسط‬ ‫خود مردم ساخته می‌شد و کار این چرخ این بود که پنبه‬ ‫را به طناب یا رش��ته باریک‌تر تبدیل می‌کرد و از تولیدات‬ ‫آن در س��اخت بنه برای کارهای کش��اورزی و حمل و نقل‬ ‫کاه اس��تفاده می‌کردن��د‪ .‬این دس��تگاه نمون��ه کوچکی از‬ ‫دس��تگاه‌های بزرگ صنعت نساجی اس��ت‪ .‬در مرحله بعد‬ ‫نخ‌ها را رنگ می‌کردند که این خود نیاز به علم رنگ‌سازی‬ ‫و رنگ‌‌کاری دارد‪.‬‬ ‫اینها صنایع گذش��ته روستای مز است آنها با وجود همه‬ ‫مشکالت و س��ختی‌ها از حداقل امکانات بیشتر استفاده را‬ ‫کردند و برای زندگی مس��تقل و بدون نیاز به بیگانگان این‬ ‫افتخار را داشتند که روی پای خود ایستادند‪.‬‬ ‫امروز نیز جوانان روستای مز از پای ننشسته‌اند و دنباله‌رو‬ ‫تم��دن گذش��ته‌مان س��ختکوش و با اقت��دار صنعت‌های‬ ‫‹ ‹مالت ساروج‬ ‫ساخت مالت ساروج تقریبا کار مشکل و زمان‌بری است‬ ‫و چندی��ن مرحله دارد و نیاز به ابزار خاصی هم دارد‪ .‬یکی‬ ‫از قدیمی‌های روس��تا می‌گوید روش س��اخت س��اروج در‬ ‫روس��تای مز در زمان قدیم چنین بوده که برای س��اخت‬ ‫س��اروج از سه مواد خاک رس و کود خشک گوسفند و آب‬ ‫استفاده می‌شده که درصد خاک رس به کود نصف به نصف‬ ‫بوده اس��ت ابتدا به اندازه مورد نیاز این دو مواد را مخلوط‬ ‫می‌کردند و بعد از مخلوط ش��دن به اندازه آب اضافه و باز‬ ‫مخلوط می‌کردندو به همین صورت می‌گذاشتند تا خشک‬ ‫ش��ود‪ .‬بعد از خشک شدن به وس��یله ابزاری به نام سنگ‬ ‫ساروج‌کوب که این س��نگ به وسیله انرژی آب به گردش‬ ‫بس��یار متبحری بوده‌اند و می‌دانسته‌اندکه کدام نوع سنگ‬ ‫درگذر زمان از دوام خوبی برخوردار است دوم اینکه از سواد‬ ‫خوبی برخوردار بوده‌اند و دیگر اینکه نش��ان می‌دهد مردم‬ ‫این مکان از ابتدا دین رسمی‌ش��ان شیعه بوده چون که نام‬ ‫ائمه معصومین بر روی آنها حک شده و همچنین شعر‌های‬ ‫جالبی که روی آنها نوش��ته شده است‪ .‬درون این سنگ‌ها‬ ‫خالی اس��ت و روی سر آن سوراخ کوچکی است که معلوم‬ ‫گوناگون را در دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای می‌آموزند‬ ‫و این موض��وع را می‌دانند که در دنیای امروز صنعت تنها‬ ‫گزینه پیش��رفت و یادگیری علم و فن��اوری‪ ،‬مهم‌ترین راه‬ ‫رس��یدن به انس��ان کامل اس��ت و در نظر خداوند انسانی‬ ‫ماموریت خود را به درستی در این دنیا انجام داده است که‬ ‫با یادگیری و شناخت جهان‪ ،‬به شناخت خداوند پی ببرد‪.‬‬ ‫جمعی از دانشجویان روستای مز‪-‬الرستان فارس‬
‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫در پي احداث مجتمع گداخت آلومينيوم از سوي هند‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قفل سرمايه‌گذاري خارجي گشوده شد‬ ‫م�ژگان بابایی‪-‬گ�روه معدن‪:‬کش��ور هند در‬ ‫حال��ي که ب��ا کمبود زغال س��نگ مواجه اس��ت اما‬ ‫تالش مي‌کند با س��رمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر‬ ‫اي��ن کمب��ود را جبران کن��د‪ .‬تالش براي س��اخت‬ ‫ي��ک مجتمع گداخ��ت آلومينيوم با س��رمايه‌گذاري‬ ‫‪ 3‬ميلي��ارد دالري يک��ي از اي��ن اقدامات اس��ت که‬ ‫احتماال اين سرمايه‌گذاري در ايران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫رئيس ش��رکت مل��ي آلومينيوم هن��د در اظهارات‬ ‫خود درباره اين س��رمايه‌گذاري گفته است‪ :‬کشورهاي‬ ‫اندون��زي‪ ،‬ويتن��ام‪ ،‬مال��زي‪ ،‬عم��ان و ام��ارات‪ ،‬ديگر‬ ‫محل‌هاي احتمالي ساخت مجتمع‌هاي ‪ 500‬هزار تني‬ ‫گداخت و يک نيروگاه برق ‪ 1000‬مگاواتي هستند‪.‬‬ ‫«آنس��ومان داس» به زمان اجراي اين پروژه اشاره‬ ‫نک��رد اما بر اس��اس گفته‌ه��اي وي‪ ،‬محصوالت اين‬ ‫پروژه شامل قوطي‌هاي نوش��ابه تا هواپيما و خودرو‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬در حال حاضر هند با چالش انرژي مواجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همين دليل به دنبال ايجاد مجتمع‌هايي در‬ ‫کشورهاي داراي منابع غني انرژي است‪.‬‬ ‫ام��ا در کنار اين موضوع که س��اخت چنين پروژه‬ ‫آلومينيوم��ي در اي��ران مي‌توان��د ب��ر وضعيت اين‬ ‫صنع��ت تاثير گذار باش��د نبايد م��ا را از تاثير برخي‬ ‫موضوعات دور کند‪ .‬مذاکرات هسته‌اي ايران و ‪5+1‬‬ ‫جزو موضوعاتي اس��ت که ساخت مجتمع گداخت تا‬ ‫حد زيادي به آن بستگي دارد‪.‬‬ ‫در کن��ار تمام اي��ن موضوعات ايج��اد موقعيت در‬ ‫اي��ران براي جذب س��رمايه‌گذار نيز از نکات بس��يار‬ ‫مهمي اس��ت که نمي‌توان از آن چشم‌پوشی کرد‪ .‬در‬ ‫واقع فع��االن اين حوزه معتقدن��د صنعت آلومينيوم‬ ‫سال‌هاس��ت که مورد بي‌مهري مسئوالن قرار گرفته‬ ‫اس��ت در نتيجه حضور س��رمايه‌گذاران هندي براي‬ ‫س��اخت چنين پروژه‌اي مي‌تواند موقعيتي استثنايي‬ ‫ب��راي صنع��ت آلوميني��وم رق��م بزن��د‪ .‬بزرگترين‬ ‫کارخانه‌ه��اي آلومينيوم کش��ور اين روزه��ا درگير‬ ‫مشکالت مختلفي از جمله کمبود نقدينگي و تامين‬ ‫مواد اوليه هس��تند که اين مشکالت مي‌تواند ورود‬ ‫سرمايه گذاران خارجي را به تعويق بيندازد‪.‬‬ ‫به س��راغ يک��ي از فعاالن آلومينيوم��ي مي‌رويم تا‬ ‫درباره زمينه‌هاي حضور س��رمايه‌گذاران خارجي در‬ ‫صنعت آلومينيوم ايران از وي بپرسيم‪.‬‬ ‫اي��ن فع��ال آلومينيوم��ي ب��ا اش��اره ب��ه اهميت‬ ‫س��رمايه‌گذاري در صنعت آلومينيوم اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫صناي��ع مادر همچ��ون آلومينيوم س��رمايه‌گذاري‌ها‬ ‫بيشتر به ش��کل کالن از سوي دولت يا شرکت‌هاي‬ ‫خارجي انجام مي‌گيرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به گفته‌هاي اين فع��ال‪ ،‬بخش خصوصي‬ ‫داخلي ش��انس زيادي براي ورود به پروژه‌هاي بزرگ‬ ‫به خصوص پروژه‌ه��اي تحت نظارت دولت را ندارد‬ ‫اما در کنار اين موض��وع دولت بايد زمينه‌هاي ورود‬ ‫س��رمايه گذاران خارج��ي را در کش��ور ايجاد کند‪.‬‬ ‫امني��ت در فضاي س��رمايه‌گذاري مهم‌ترين نکته‌اي‬ ‫اس��ت ک��ه موجب ج��ذب س��رمايه‌گذار مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫متاس��فانه در س��ال‌هاي اخي��ر به جهت مش��کالت‬ ‫اقتصادي بي‌شمار ناشي از تحريم‌ها امنيت از فضاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري ايران گرفته ش��ده بود‪ ،‬در حالي که‬ ‫ايران داراي ظرفیت‌های زيادي براي س��رمايه‌گذاري‬ ‫اس��ت‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه ب��راي ورود‬ ‫سرمايه‌گذاران خارجي به صنعت آلومينيوم اقدامات‬ ‫خوبي صورت گرفته اس��ت‪ .‬در واق��ع مي‌توان ادعا‬ ‫کرد زمينه‌هاي ورود براي س��رمايه گذاران خارجي‬ ‫ب��ه صنعت آلوميني��وم آماده اس��ت و در اين رابطه‬ ‫مذاکراتي هم صورت گرفته که ايميدرو نيز در حال‬ ‫پيگيري آنهاست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فعال آلومينيومي‪ ،‬ورود س��رمايه گذاران‬ ‫خارجي و س��اخت پروژه‌هاي بزرگ آلومينيومي در‬ ‫کش��ور مي‌تواند ما را به اهداف تعيين شده در سند‬ ‫چش��م انداز که تولي��د ‪ 1.5‬ميليون ت��ن آلومينيوم‬ ‫است‪ ،‬نزديک کند‪ .‬دسترس��ي ايران به آب‌هاي آزاد‬ ‫و در اختيار داش��تن انرژي آن هم با قيمتي مناسب‬ ‫باعث ش��ده تا در فهرست انتخابي هند براي ساخت‬ ‫پروژه گداخت آلومينيوم قرار بگيرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اينک��ه طرح‌هاي قبلي ش��رکت ملي‬ ‫آلومني��وم هند براي س��اخت مجتمع‌هاي گداخت و‬ ‫نيروگاه‌هاي توليد برق در ايران و اندونزي نتوانس��ته‬ ‫پيش��رفت داشته باش��د‪ ،‬اين پروژه جديد‪ ،‬نخستین‬ ‫تاسيس��ات ش��رکت ملي آلومینيوم هن��د در خارج‬ ‫از اي��ن کش��ور خواهد بود ک��ه در ص��ورت اجرايي‬ ‫ش��دن تاثي��ر زي��ادي در رون��ق صنع��ت آلومينيوم‬ ‫ايجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫چگونگي احداث کارخانه سيمان ونزوئال را بررسي کرد‪:‬‬ ‫‪ 272‬ميليون دالر ارزآوري‬ ‫حس�ن س�اعدی‪-‬گروه معدن‪:‬در روزه��اي اخير خبري‬ ‫مبني‌بر افتتاح رس��مي کارخانه س��يمان ونزوئال در آينده نه‬ ‫چندان دور منتشر شد که پيمانکار اصلي اين پروژه سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو ) بوده و کليه‬ ‫مراحل س��اخت اين کارخانه توسط متخصصان ايراني انجام گرفته است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ظرفيت اوليه توليد کارخانه ‪ 1‬ميليون تن سيمان در سال‬ ‫در کشور ونزوئال بوده که با آغاز به کار اين كارخانه‪ ،‬بيش از ‪ 12‬درصد به‬ ‫ظرفيت توليد س��يمان اين كشور افزوده مي‌ش��ود‪ .‬براساس اعالم منابع‬ ‫ونزوئاليي‪ ،‬دولت اين کش��ور ‪ 395‬ميليون دالر در پروژه «سِ ��رو آسول»‬ ‫س��رمايه‌گذاري ک��رده و اش��تغالزايي قابل توجه��ي را در منطقه احداث‬ ‫کارخانه ايجاد کرده است‪ .‬کارشناسان معتقدند‪ ،‬هدف از اجراي اين طرح‬ ‫کمبود و نياز ش��ديد س��يمان در برنامه‌هاي وسيع توسعه‌اي و پروژه‌هاي‬ ‫ملي خانه س��ازي به حجم گس��ترده در ونزوئال بوده که با راه‌اندازي اين‬ ‫کارخانه و افزايش ظرفيت توليد س��يمان در ونزوئال روند توسعه و اجراي‬ ‫طرح‌هاي عمراني بيش از پيش سرعت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در همين رابطه با س��يد عليرضا موس��وي‪ ،‬مع��اون برنامه‌ريزي و فني‬ ‫مهندسي شرکت احداث صنعت و امير صباغ‪ ،‬مدير برنامه‌ريزي راهبردي‬ ‫ايمي��درو در خصوص اجراي پروژه س��يمان ونزوئ�لا گفت‌گويي ترتيب‬ ‫داده‌ايم که در زير مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداد ‪ 214‬ميليون دالري‬ ‫سيدعليرضا موسوي‪ ،‬معاون برنامه‌ريزي و فني مهندسي شرکت احداث‬ ‫صنعت درخصوص س��اخت کارخانه س��يمان ونزوئال به صمت مي‌گويد‪:‬‬ ‫اج��راي تمام مراحل اي��ن پروژه به دس��ت متخصصان ايران��ي بوده که‬ ‫شرکت احداث صنعت از سوي سازمان ايميدرو به عنوان پيمانکار ايراني‬ ‫مسئوليت طراحي‪ ،‬س��اخت و نصب تجهيزات کارخانه سيمان ونزوئال را‬ ‫عهده دار شده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬قرارداد اوليه با کارفرماي ونزوئاليي ‪ 193‬ميليون دالر بوده که‬ ‫بع��د از انجام عمليات ش��مع‌کوبي و تکميل بخش ديگ��ري از پروژه با اضافه‬ ‫شدن الحاقيه جديد به قرار داد اوليه مبلغ قرارداد به ‪ 214‬ميليون دالر رسيد‪.‬‬ ‫تازه‌های بین‌الملل‬ ‫کاهش نیروی کار صنعت فوالد کره‌جنوبی‬ ‫گ�روه مع�دن‪ -‬کار در صنعت فوالد‬ ‫کره‌جنوب��ی هنوز ش��غلی م��ورد توجه‬ ‫نی��روی کار اس��ت و انتظار م��ی‌رود با‬ ‫توجه به بهبود بخش‌های مصرف‌کننده‬ ‫فوالد ازجمله خودروسازی‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و کشتی‌س��ازی هنوز شغلی مورد توجه‬ ‫باش��د‪ .‬در مجم��وع در نیم��ه نخس��ت‬ ‫س��ال‌جاری ‪ 125‬هزار نفر در شرکت‌های فوالدی در کره مشغول به‬ ‫کار بوده‌ان��د که حدود ‪1/1‬درصد از کل ‪ 11‬میلیون و ‪ 670‬هزار نفر‬ ‫از نیروی کار کره‌جنوبی را در بر دارد‪ .‬البته نوسان و کاهش تقاضای‬ ‫فوالد این کشور در نیمه نخست سال و افزایش واردات از چین باعث‬ ‫ش��د ‪17‬هزار نفر معادل ‪ 12‬درصد از نیروی کار این بخش کاس��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬از طرفی افزای��ش ارزش وون کره نیز به کاهش قدرت رقابت‬ ‫فوالد کره در بازار‌های جهانی انجامید‪.‬‬ ‫موسوي تصريح کرد‪ :‬در حال حاضر تست‌هاي اوليه طرح با بار مشخص‬ ‫توسط کارشناسان ايراني و خارجي پروژه در حال انجام است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ريزي و فني مهندس��ي ش��رکت اح��داث صنعت زمان‬ ‫به��ره ب��رداري از کارخانه س��يمان ونزوئال را مهر ماه س��ال جاري اعالم‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬کارخانه اقدامات نهايي قبل از افتت��اح را طي کرده که با‬ ‫تکميل بخشي از دپارتمان‌ها با حضور کارشناسان خارجي به به ‌ره‌برداري‬ ‫مي‌رسد‪.‬‬ ‫موس��وي با بيان اينکه اجراي اين پروژه ‪ 272‬ميليون دالر براي کشور‬ ‫ارزآوري داشته اس��ت‪،‬گفت‪ :‬اجراي اين پروژه يکي از دستاوردهاي مهم‬ ‫متخصصان ايراني تلقي شده که توانسته دانش و خدمات فني و مهندسي‬ ‫را به کشور آمريکاي جنوبي صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 98‬درصد پيشرفت فيزيکي‬ ‫امي��ر صباغ‪ ،‬مدير برنامه‌ري��زي راهبردي ايميدرو در رابطه با س��اخت‬ ‫کارخانه س��يمان ونزوئال به دس��ت متخصصان ايراني به صمت مي‌گويد‪:‬‬ ‫اجراي پروژه ‪ 1‬ميليون تن س��يمان در سال در کشور ونزوئال يکي ديگر‬ ‫از افتخارات کش��ور در عرصه صدور خدمات فني و مهندس��ي محسوب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫مدير برنامه‌ريزي راهبردي ايميدرو با بيان اينکه پروژه با پيشرفت بيش‬ ‫از ‪ 98‬درصد آماده راه‌اندازي و تست عملکردي است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تامين نشدن به موقع مواد اوليه که يکي از مهمترين نيازها و همچنين‬ ‫در تعهد اوليه کارفرماي ونزوئاليي بوده است متخصصان ايراني به منظور‬ ‫تس��ريع در اتمام پروژه تمام همکاري‌هاي الزم را با کارفرماي ونزوئاليي‬ ‫انجام داده و با تدابير ارزش��مندي ضمن دس��تيابي به مواد اوليه‪ ،‬حمل‬ ‫آن را به محل س��نگ شکن آغاز کرده و راه اندازي با بار اين دپارتمان را‬ ‫ب��ا موفقيت به انجام رس��انده‌اند و در حال تکميل اولين پايل (‪ )Pile‬که‬ ‫سرآغاز تحويل موقت دپارتمان‌هاي خط توليد است‪ ،‬می‌باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اوليه‌‪ ،‬مشکل اصلي ساخت‬ ‫درباره حضور ايرانيان در اجراي اين پروژه يکي از کارشناسان که تمايل‬ ‫به معرفي خود نداش��ت به صمت گفت‪ :‬ارتباطات سياس��ي که در دوران‬ ‫صادرات سنگ‌آهن واله به چین‪ 2‬برابر شد‬ ‫گ�روه معدن‪ -‬ش��رکت وال��ه برزیل‬ ‫(بزرگ‌تری��ن صادرکننده س��نگ‌آهن‬ ‫در جهان) در نظر دارد‪ ،‬ظرف ‪ 5‬س��ال‬ ‫آینده‪ ،‬میزان صادرات سنگ‌آهن خود را‬ ‫به چین به ‪ 2‬برابر افزایش دهد‪ .‬درحال‬ ‫حاضر واله ‪ 12‬ت��ا ‪ 14‬درصد از مصرف‬ ‫س��نگ‌آهن چین را تامین می‌کند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در نظر دارد ‪ 400‬میلیون تن س��نگ‌آهن در سال تا ظرف‬ ‫‪ 5‬س��ال صادر کند که تقریبا ‪50‬درصد بی��ش از ‪ 270‬میلیون تنی‬ ‫اس��ت که در سال ‪ 2013‬صادر کرده اس��ت‪ .‬واله که از سال ‪2011‬‬ ‫کشتی‌های والمکس (بزرگ‌ترین کشتی حمل‌ونقل‌کننده سنگ‌آهن‬ ‫در جهان) خود را به آب انداخته در حال بررسی خرید یا اجاره ‪230‬‬ ‫کشتی جدید برای حمل‌ونقل میزان بیشتری سنگ‌آهن و همچنین‬ ‫سرویس‌دهی کشتی به کشتی در تامین سنگ‌آهن به چین است‪.‬‬ ‫رياست جمهوري خاتمي بين ‪ 2‬کشور برقرار شد مقدمات اوليه مشارکت‬ ‫ايراني‌ها در ساخت اين کارخانه را فراهم کرد و با توجه به توانمندي‌هاي‬ ‫باالي ايران در اين زمينه کش��ور ونزوئال از حضور ايران براي ساخت اين‬ ‫کارخانه استقبال کرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در ساليان گذشته‪ ،‬شرکت‌هاي خارجي اين بخش از صنعت‬ ‫ونزوئال را در دس��ت داش��تند‪ .‬گروه مکزيکي «س��مکس» که س��ومين‬ ‫توليدکننده س��يمان در جهان است‪ 50 ،‬درصد توليد را در دست داشته‬ ‫و ش��رکت فرانسوي «الفارژ» و شرکت سوئیسي «هولسيم» مابقي توليد‬ ‫س��يمان در ونزوئال را در اختيار داش��تند‪ .‬اين کارش��ناس ادامه داد‪ :‬اما‬ ‫با تصميم «هوگ��و چاوز» رئيس‌جمهور ونزوئال‪ ،‬دولت اين کش��ور توليد‬ ‫س��يمان را در اختيار گرفت و اليحه ملي ک��ردن اين بخش از صنعت را‬ ‫ب��ه همراه پذيرش پرداخت غرامت امضا کرد که براس��اس توافقات امضا‬ ‫شده ما بين تهران و کاراکاس‪ ،‬ايران در زمينه نگهداري‪ ،‬تعمير و افزايش‬ ‫ظرفيت واحدهاي سيماني ونزوئال با اين كشور همكاري مي‌كند‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت معدنی خاک‌های نادر در چین‬ ‫گ�روه معدن‪ -‬دولت چین تاس��یس‬ ‫‪ 2‬ش��رکت معدن��ی ب��زرگ تولیدکننده‬ ‫خاک‌های ن��ادر را تا پایان س��ال‌جاری‬ ‫تصوی��ب کرده که هدف از این کار ادغام‬ ‫و یکپارچگ��ی بیش��تر مناب��ع و معادن‬ ‫کمی��اب بوده تا بتواند با قاچاق این مواد‬ ‫مبارزه کرده و میزان تولید ظرفیت مازاد‬ ‫را کاهش دهد‪ .‬به گزارش معدن‪ 24‬به نقل از چایناماینینگ‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت و فناوری اطالعات چین ش��رکت تنکس��تن زیامن و ش��رکت‬ ‫پیش��رفته خاک‌ه��ای نادر ف��والدی بائوت��و در مغولس��تان داخلی را‬ ‫به‌عنوان ‪ 2‬ش��رکت خاک‌های نادر تایید و تصویب کرده است‪ .‬شرکت‬ ‫تنگس��تن زیامن تا پایان ‪ 2014‬اس��تخراج مع��ادن خاک‌های نادر را‬ ‫یکپارچه کرده و سپس جداسازی و فرآیند می‌کند‪ .‬تمامی این مراحل‬ ‫در استان فوجیان در جنوب چین انجام می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد و توسعه‬ ‫در گرو رعایت اصول‬ ‫ایمنی و سالمت‬ ‫احمد خدادادی‬ ‫دانشیار مهندسی محیط‌زیست‬ ‫معدنی دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫به‌دنبال پیش��رفت صنعتی و ورود ماش��ین‌آالت به‬ ‫عرصه زندگی افراد و پررنگ‌تر ش��دن نقش فناوری در‬ ‫فرآیندهای کاری و افزایش تعامل انس��ان‌ها با اجزای‬ ‫محیط‌های صنعتی‪ ،‬س��ازمان‌ها با چالش‌های جدید و‬ ‫مستمری در رابطه با موضوعات بهداشت (‪،)Health‬‬ ‫ایمنی (‪ )Safety‬و محیط‌زیست (‪)Environment‬‬ ‫مواجه ش��دند ک��ه به‌طور خالصه ب��ه آن ‪ HSE‬گفته‬ ‫می‌شود‪ .‬در کشور ما با توجه به نوع تولید و حساسیت‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬نگرش‌ه��ای متفاوتی در این مقوله ش��کل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اگر چه نخس��تین بار شرکت ملی نفت‬ ‫ای��ران اقدام به مدیریت جامع ‪ HSE‬در س��ال ‪1383‬‬ ‫کرد اما پس از آن سایر ارگان‌ها به‌خصوص شرکت‌های‬ ‫معدنی به‌دلیل ماهیت کارشان در این عرصه وارد شده‬ ‫و اقدامات موثری را در زمینه کنترل و نصب تجهیزات‬ ‫ایمن��ی انج��ام داده‌ان��د‪ .‬در ای��ن رابطه ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکننده زغال‌سنگ و فوالد تاکید جدی بر کنترل‬ ‫و رعای��ت اصول ایمنی در جه��ت کاهش بروز حوادث‬ ‫و تلف��ات جانی و مالی دارند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬اظهارات‬ ‫چن��دی پیش دکتر کرباس��یان مدیر عام��ل ایمیدرو‬ ‫در انتقاد از ش��رکت‌های دس��ت‌اندرکار فوالد سنگان‬ ‫خراس��ان درخصوص نابودی محیط‌زیس��ت و تعیین‬ ‫ضرب‌االجل زمانی برای این ش��رکت‌ها نش��ان‌دهنده‬ ‫عمق فاجعه است‪ .‬البته تحقیقات صورت‌گرفته در این‬ ‫زمینه نش��ان می‌دهد که در روش س��نتی قبل یعنی‬ ‫مدیری��ت جداگانه بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط‌زیس��ت‬ ‫م��واردی وجود دارد که در اجرای برنامه‌های حفاظتی‬ ‫در زمینه‌های مزبور ناهماهنگی ایجاد می‌کند‪ .‬سیستم‬ ‫مدیریت ‪ HSE‬یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود‬ ‫عملکرد بهداش��ت‪ ،‬ایمنی در همه برنامه‌های توسعه و‬ ‫پروژه‌های صنعتی تشکیالت س��ازمانی تلقی می‌شود‬ ‫که با ایجاد بس��تر فرهنگی خالق‪ ،‬ایجاد نگرش��ی نو و‬ ‫سیستماتیک در راستای توسعه پایدار به‌طور یکپارچه‬ ‫و همگرا با اس��تفاده از امکانات‪ ،‬تجهیزات و همچنین‬ ‫سیس��تم آموزش کارآمد موجب به حداقل رس��اندن‬ ‫اث��رات نامطلوب صنعت ب��ر محی��ط و افزایش اثرات‬ ‫مطل��وب آن از طریق تامی��ن ایمنی همه‌جانبه تمامی‬ ‫کارکنان و همکاران سازمانی شده است‪ ،‬به گونه‌ای که‬ ‫در محیط کاری به صفر رسیدن حوادث و آسیب‌های‬ ‫ناش��ی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و‬ ‫ارتقای سطح سالمت افراد از طریق اعمال راهکارهای‬ ‫کنترلی مدیریتی‪ ،‬مهندسی و اجرایی در تمامی سطوح‬ ‫س��ازمان و همچنین صیانت از محیط‌زیست به‌عنوان‬ ‫سرمایه بشریت محسوب می‌شود‪ .‬آنچه که مسلم است‬ ‫در بحث س�لامت و ایمنی هنوز به جایگاه واقعی خود‬ ‫دس��ت نیافته‌ایم و برای رس��یدن به این مهم کارها و‬ ‫فعالیت‌های زی��ادی باید صورت گی��رد که مهم‌ترین‬ ‫آن تعهد و اعتقاد مدیران ارش��د اس��ت‪ .‬در واقع نبود‬ ‫سیس��تم مدون و اجرایی نش��دن برنامه‌ه��ای ایمنی‬ ‫و س�لامت در س��ازمان‌ها ک��ه در نتیجه ع��دم توجه‬ ‫کاف��ی به ای��ن مقوله نش��ات می‌گیرد باعث ش��ده تا‬ ‫هر از چند گاهی ش��اهد بروز حوادث ناگوار معدنی در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور باشیم‪ ،‬موضوعی که در چند روز‬ ‫اخیر در معدن زغال‌س��نگ کیاس��ر مازندران کشته و‬ ‫مجروح ش��دن چند کارگر معدنی را در پیش داش��ته‬ ‫است‪ .‬باید توجه داشت در سازمان‌های بزرگ تولیدی‬ ‫‪ 3‬عام��ل افزای��ش بهره‌وری‪ ،‬بهبود سیس��تم مدیریت‬ ‫کیفیت و همچنین توس��عه پایدار نق��ش اصلی را در‬ ‫رشد مجموعه برعهده دارند‪ ،‬این درحالی است که این‬ ‫‪ 3‬عامل به همراه ‪ HSE‬می‌تواند موجبات تس��ریع در‬ ‫رش��د و توسعه را فراهم آورد‪ .‬در واقع در هر سازمان و‬ ‫مجموعه تولیدی‪ ،‬بهره‌وری از نیروی انسانی متخصص‬ ‫حرف اول را می‌زند‪ ،‬بنابراین طبیعی اس��ت که بهبود‬ ‫ش��رایط ایمنی و سالمت فضای کسب‌وکار در سالمت‬ ‫افراد و کارکنان آن مجموعه تاثیر مس��تقیم داش��ته و‬ ‫در نتیجه افزای��ش تولید و راندمان را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بررس��ی عملکرد ش��رکت‌های و موسسه‌های‬ ‫بزرگ کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در کنار‬ ‫سایر عوامل تاثیرگذار ارتقای سالمت و ایمنی کارکنان‬ ‫در درج��ه اول اهمیت قرار داش��ته و بخش اعظمی از‬ ‫هزینه‌های این موسسه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫موضوعی که هر چند هم‌اکنون در کش��ور ما خصوصا‬ ‫در ش��رکت‌های بزرگ تولیدی بخش خصوصی به آن‬ ‫پرداخته می‌ش��ود اما هنور نتوانس��ته به جایگاه اصلی‬ ‫خود در صنعت دست یابد‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫شاخص‬ ‫پالتین‬ ‫نقره‬ ‫پاالدیوم‬ ‫آلومینیوم‬ ‫فوالد‬ ‫مس‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصدتغییرات‬ ‫‪19/92‬‬ ‫‪+0/02‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪+18‬‬ ‫‪7025‬‬ ‫‪+15‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18850‬‬ ‫‪+335‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪+12‬‬ ‫طال‬ ‫‪1309‬‬ ‫قلع‬ ‫روی‬ ‫‪22475‬‬ ‫‪2329‬‬ ‫‪+155‬‬ ‫‪+20‬‬ ‫‪+2‬‬
‫یادداشت‬ ‫دره نقره‌اي‬ ‫بهروز برنا‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمين شناسي‬ ‫آغ��از پيدايش نقره به ‪ 3000‬س��ال قبل از ميالد‬ ‫مس��يح باز مي‌گردد‌‪ .‬اين فلز براي نخس��تین بار در‬ ‫سرباره‌هاي آتشفش��اني در آسياي صغير و سواحل‬ ‫درياي اژه ديده شد و به دليل زيبايي و جذابيت‌هايي‬ ‫که داشت مورد توجه بشر قرار گرفت‌‪ .‬از کاربردهاي‬ ‫اوليه اين فلز در آغاز پيدايش آن مي‌توان به ضرب‬ ‫سکه‌هايي از جنس نقره اشاره کرد که در تجارت و‬ ‫داد و ستد‌ها مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در دنياي امروز با توجه به پيشرفت روزافزون بشر‬ ‫در عرصه صنعت و نياز آن به مواد اوليه کارشناسان‬ ‫اين عرصه با تحقيق و بررس��ي ب��ر روي ماده‌هاي‬ ‫معدني به ويژگي‌هاي خ��اص و منحصر به فرد فلز‬ ‫نقره دست يافته اند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اينکه فلز نق��ره از رس��انايي باالي‬ ‫الکتريکي و گرمايي برخوردار اس��ت آلياژ نقره را به‬ ‫يک��ي از پرکاربرد ترين فلزات در صنايع الکترونيک‬ ‫تبديل کرده است‌‪ .‬يکي ديگر از کاربرد‌هاي فلز سيم‬ ‫فام در س��اخت زيورآالت و جواهرات است که سود‬ ‫بس��ياري را نيز براي توليدکنن��دگان اين محصول‬ ‫معدني به ارمغان مي‌آورد‪.‬‬ ‫جالب است بدانيم که اين فلز با ارزش به صورت‬ ‫آزاد در مع��ادن وجود داش��ته و هم به صورت يک‬ ‫محصول جانبي در کنار مواد معدني ديگر همچنين‬ ‫س��رب‌‪ ،‬مس‌‪ ،‬طال و نيکل يافت مي‌ش��ود‪ .‬نيمکره‬ ‫غربي زمين سهم عمده‌اي از توليد اين فلز با ارزش‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫کش��ف ظروف نقره‌اي و حکاکي ش��ده در نقاط‬ ‫مختلف کش��ور‪ ،‬از آن حکاي��ت دارد که ايرانيان از‬ ‫دير باز به اين فلز نقره‌اي دست يافته‌اند و از آن در‬ ‫صنايع مختلف خود استفاده مي‌کردند‪.‬‬ ‫يکي از مناطقي که فلز نقره درآن يافت مي‌ش��ود‬ ‫دره نق��ره‌اي شهرس��تان گلپايگان اس��ت‌‪ .‬از نکات‬ ‫جالب��ي ک��ه مي‌توان به آن اش��اره کرد اين اس��ت‬ ‫که دره نق��ره‌اي در واقع معدني از س��رب بوده اما‬ ‫از آنجايي‌ک��ه فلز نقره در کنار م��واد معدني ديگر‬ ‫همچون س��رب يافت مي‌ش��ود‪ ،‬به دليل باال بودن‬ ‫ميزان نقره توليد ش��ده در اي��ن دره که گاهي تا ‪8‬‬ ‫کيلوگرم نيز بوده‌‪ ،‬بومي‌هاي محلي اين نام را براي‬ ‫دره انتخاب کرده‌اند‌‪ .‬معدن رشم در جنوب دامغان‬ ‫و همچنين کمربند فلزي که از شهرستان مالير –‬ ‫اصفهان مي‌گذرد ني��ز از ذخيره باالي نقره‌اي بهره‬ ‫مي‌برند‌‪ .‬معدن الطال در اس��تان کرم��ان که از آن‬ ‫باعنوان بهشت معادن ايران ياد مي‌شود نيز ذخيره‬ ‫‪ 100‬تني از نقره و طال را در خود جاي داده است‪.‬‬ ‫وجود معادن با نام‌هايي از اين قبيل حاکي از دقت‬ ‫و تالش پيش��ينيان ما در کش��ف اين فلز سيم فام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از آنجاي��ي که ذخاي��ر س��رب و روي فراواني در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما براي استخراج نقره به عنوان‬ ‫يک محص��ول جانب��ي از اين فلز معدني تالش��ي‬ ‫صورت نگرفته و ضعف‌هاي بسياري وجود دارد‪ .‬اين‬ ‫در حاليست که با س��رمايه‌گذاري و فرآوري سرب‬ ‫و روي مي‌توان بخش اعظمي از نياز کش��ور به فلز‬ ‫نق��ره را برطرف کرده و ارزش افزوده ذخاير معدني‬ ‫را افزايش داد‪.‬‬ ‫معادن طالي زرشوران و تکاب نيز از ديگر معادني‬ ‫هس��تند که فلز نقره به صورت الکترون (ترکيبي از‬ ‫کاني طال و نقره) در آن يافت مي‌شود‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫رشد توليد ‪ 5‬قلم کاالي معادن‬ ‫و صنايع معدني‬ ‫براس��اس ج��دول کااله��اي منتخ��ب توليدي در‬ ‫‪ 3‬ماهه نخس��ت س��ال جاري از سوي وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت توليد اقالم��ي نظير ف��والد خام‪،‬‬ ‫ريخته‌گري چدن و فوالد‪ ،‬کنسانتره زغال‌سنگ‪ ،‬پودر‬ ‫آلومينا و کاتد مس نس��بت به دوره مش��ابه در سال‬ ‫‪ 1392‬افزايش ياف��ت‪ .‬به گزارش ايرنا‪ ،‬مجموع توليد‬ ‫فوالد خام در ‪ 3‬ماهه نخست امسال بيش از ‪ 4‬ميليون‬ ‫و ‪ 292.9‬هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه در سال‬ ‫گذشته افزايش ‪ 11.9‬درصدي را نشان مي‌دهد‪ .‬ميزان‬ ‫توليد فوالد خام در ‪ 3‬ماهه نخست سال ‪ 1392‬افزون‬ ‫با ‪ 3‬ميليون و ‪ 836.2‬هزار تن ثبت ش��ده بود‪ .‬اکنون‬ ‫ظرفيت توليد فوالد کشور به ‪ 24‬ميليون تن رسيده و‬ ‫قرار است براساس سند چشم انداز ‪ 1404‬اين ميزان‬ ‫به ‪ 55‬ميليون تن برس��د‪ .‬براس��اس آمارهاي رسمي‬ ‫ميزان توليد فوالد خام کش��ور در پايان س��ال ‪1392‬‬ ‫به رقم ‪ 15.6‬ميليون تن رس��يد و قرار اس��ت امسال‬ ‫ظرفيت توليد فوالد کش��ور به ‪ 34‬ميليون تن برسد‪.‬‬ ‫ريخته گري چدن و فوالد در ‪ 3‬ماهه نخس��ت امسال‬ ‫بيش از ‪ 62.2‬هزار تن ثبت شد که در مقايسه با دوره‬ ‫مشابه در سال ‪ 92‬رشد ‪ 3.7‬درصدي دارد‪ .‬ريخته‌گري‬ ‫چدن و فوالد در ‪ 3‬ماهه نخس��ت پارس��ال به ميزان‬ ‫‪ 60‬هزار تن ثبت ش��ده بود‪ .‬س��ال گذش��ته مجموع‬ ‫ريخته گري چ��دن و فوالد افزون بر ‪ 245.1‬هزار تن‬ ‫بود که نس��بت به س��ال ‪ 1391‬کاهش نيم درصدي‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گفت‌وگوی معدنی‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نقش صندوق توسعه ملي‬ ‫در رشد صنايع معدني‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نرگس قيصري‪ -‬گروه معدن‪ :‬طرح ايجاد حساب ذخيره ارزي در سال ‪ 1379‬توسط دولت وقت در قالب ‪ 60‬ماده به مجلس ارائه شد و به‬ ‫تصويب رسيد‪ .‬آيين‌نامه اجرايي اين ماده با تشکيل هيات امنايي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌‪ ،‬بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي‌‪،‬‬ ‫رييس بانک مرکزي و ‪ 4‬نماينده به انتخاب رييس‌جمهوری که حداقل ‪2‬نفر از آنها را وزيران کابينه تشکيل مي‌دادند‪ ،‬تدوين شد‪ .‬همچنين مقرر‬ ‫شد تا بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي جهت کمک به مشکالت ارزي صنايع به اين صندوق تعلق گيرد‪ .‬اما با وجود اينکه ‪ 14‬سال از اجراي‬ ‫اين طرح مي‌گذرد‪ ،‬اين روزها نياز بخش صنعتي کشور براي توسعه و پيشرفت به سرمايه‌گذاري بيش از گذشته احساس مي‌شود و اين در‬ ‫حاليست که به جهت نبود منابع مالي و ارزي اين صندوق نتوانسته متناسب با اهداف خود بخش صنعت و معدن را حمايت کند‪.‬‬ ‫اهلل وردي دهقاني‪ ،‬نماينده مجلس شوراي اسالمي‪:‬‬ ‫بخش خصوصي اولويت صندوق توسعه ملي‬ ‫در رابطه با اهداف و برنامه‌هاي صندوق‬ ‫ب��ا‬ ‫تو‌گ��وي‬ ‫توس��عه مل��ي گف ‌‬ ‫اهلل‌وري دهقان��ي‪ ،‬نماينده مردم ورزقان و‬ ‫خاروانا در مجلس ش��وراي اسالمي را در‬ ‫زير مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫€ €هدف از تاس�يس صندوق توسعه‬ ‫ملي چيست؟‬ ‫هدف از تاس��يس صندوق توسعه ملي‬ ‫ارائ��ه تس��هيالت ارزي ب��راي توس��عه و‬ ‫پيشرفت کشور است‪ .‬يکي از منابع مالي‬ ‫که به باال رفتن ذخيره اين صندوق کمک‬ ‫مي‌کن��د درآمدهاي حاص��ل از صادرات‬ ‫م��واد نفتي بوده که درص��د قابل توجهي‬ ‫را به خود اختصاص مي‌دهد‪.‬‬ ‫€ €چه بخش‌هايي امکان اس�تفاده از‬ ‫تسهيالت صندوق توسعه را دارند؟‬ ‫يکي از بخش‌هايي که امکان اس��تفاده‬ ‫از تس��هيالت اين صن��دوق را دارد بخش‬ ‫خصوص��ي اس��ت‪ .‬همچنين ب��ا توجه به‬ ‫تصميماتي که در سال‌هاي گذشته براي‬ ‫توس��عه در بخ��ش صنعت و کش��اورزي‬ ‫گرفته ش��ده درصدي از اين ذخيره ارزي‬ ‫نيز براي اين منظور تعيين ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اما بايد توجه داش��ت که تنها براي انجام‬ ‫معامالتي که با ارز انجام مي‌ش��ود امکان‬ ‫استفاده از اين منابع وجود دارد‪ .‬همچنين‬ ‫در بعضي موارد دولت و مجلس از ذخيره‬ ‫اين صندوق استفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫€ €وضعيت صندوق توس�عه در حال‬ ‫حاضر چگونه است؟‬ ‫با توجه به اينکه نرخ ارز در س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته دچار نوس��انات زي��ادي بوده به‬ ‫همي��ن دلي��ل ارائه تس��هيالت با کاهش‬ ‫روبه‌رو بوده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال برخي‬ ‫شرکت‌هاي خصوصي که اقدام به دريافت‬ ‫تس��هيالت با ن��رخ ‪ 1200‬تومان کرده‌اند‬ ‫در هن��گام ب��از پرداخ��ت آن ب��ه دلي��ل‬ ‫‪ 2‬ال��ي ‪ 3‬براب��ر ش��دن ن��رخ ارز و نبود‬ ‫ش��فافيت در نرخ آن زيان‌هاي فراواني را‬ ‫متحمل ش��ده‌اند‪ .‬به همي��ن دليل تمايل‬ ‫صنعتي‌ها براي استفاده از تسهيالت ارزي‬ ‫با کاهش چشمگيري روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫€ €آيا استفاده از منابع مالي صندوق‬ ‫در نرخ تورم تاثير دارد؟‬ ‫از آنجايي که افزايش ميزان نقدينگي در‬ ‫کش��ور باعث باال رفتن نرخ تورم مي‌شود‬ ‫در صورت��ي ک��ه وام گيرن��دگان صندوق‬ ‫اق��دام به تبديل ارز به ري��ال کنند باعث‬ ‫افزايش تورم در جامعه ش��ده و مشکالت‬ ‫زي��ادي را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬البته‬ ‫روال پرداخ��ت تس��هيالت ب��ه گون��ه‌اي‬ ‫تعريف شده تا امکان سوءاستفاده و ورود‬ ‫مناب��ع ارزي به بازار آزاد از س��وي صنايع‬ ‫و شرکت‌هاي دريافت‌کننده فراهم نشود‪.‬‬ ‫€ €نق�ش صن�دوق توس�عه ملي در‬ ‫پيشرفت صنايع معدني چيست؟‬ ‫مع��ادن و صناي��ع معدن��ي از جمل��ه‬ ‫بخش‌هاي��ي اس��ت ک��ه براي توس��عه و‬ ‫پيشرفت خود نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫عظيم داشته و براي گرفتن تسهيالت از‬ ‫بانک‌ها با مش��کالت و سختي‌هاي زيادي‬ ‫مواجه هس��تند اي��ن صن��دوق مي‌تواند‬ ‫ب��ه عنوان تضمي��ن کننده واس��طه بين‬ ‫مع��دن‌داران و بانک‌ها قرار گرفته تا روند‬ ‫درياف��ت وام را تس��ريع بخش��د‪ .‬در اين‬ ‫راس��تا اقدامات اوليه همچ��ون قرارداد با‬ ‫بانک‌هاي عامل بس��ته ش��ده و در حال‬ ‫پيگيري است‪.‬‬ ‫€ €برنامه آينده اين صندوق چيست؟‬ ‫صندوق توسعه ملي با توجه به بودجه‌اي‬ ‫که در اختيار دارد رس��الت اصلي خود را‬ ‫کمک به توس��عه در عرصه صنعت کشور‬ ‫ق��رار داده تا روند آن را تس��ريع بخش��د‪.‬‬ ‫بخش خصوصي در اولويت استفاده از اين‬ ‫منب��ع ارزي قرار داش��ته و در زمينه‌هاي‬ ‫مختلف مي‌تواند به پيش��رفت در صنعت‬ ‫کش��ور کمک نمايد‪ .‬اين در حالي اس��ت‬ ‫که ش��رکت‌هاي دولتي براي اس��تفاده از‬ ‫تس��هيالت باي��د از يک رون��د طوالني را‬ ‫طي کرده و بايد براي اس��تفاده از حساب‬ ‫ذخيره اقدام ب��ه اخذ مجوز کنند که اين‬ ‫امر مدت زمان زيادي را مي‌طلبد‪.‬‬ ‫رضا اشرف سمناني‪ ،‬عضو خانه معدن ايران‪:‬‬ ‫سهم اندک معادن از صندوق توسعه ملي‬ ‫درخصوص نقش صندوق توس��عه ملي در‬ ‫رش��د و توس��عه معدن و صناي��ع معدني به‬ ‫عنوان يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي‬ ‫با رضا اش��رف س��مناني‪ ،‬عض��و خانه معدن‬ ‫ايران گفت‌وگویي را انجام داده‌ايم که در زير‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ €نقش صندوق توسعه ملي در صنايع‬ ‫معدني چقدر است؟‬ ‫در س��ال‌هاي اخي��ر اقداماتي ب��راي ارائه‬ ‫تس��هيالت به معادن انجام شده‪ ،‬اما هنوز به‬ ‫مرحله اجرا نرس��يده است‪ .‬با توجه به اينکه‬ ‫قرارداد با بانک‌ه��اي عامل رو به اتمام بوده‪،‬‬ ‫ام��ا هنوز پروس��ه آن نيمه تم��ام مانده و به‬ ‫جايي نرسيده است‪.‬‬ ‫€ €مي�زان تس�هيالت ارائ�ه ش�ده در‬ ‫سال‌هاي اخير به معادن توسط صندوق‬ ‫توسعه چقدر است؟‬ ‫ب��ا توجه به اينکه مع��ادن و صنايع معدني‬ ‫نقش بس��زايي در توس��عه و پيشرفت کشور‬ ‫دارد‌‪ ،‬مي‌ت��وان از آن به‌عن��وان جايگزي��ن‬ ‫صادرات مواد نفتي ي��اد کرد‪ .‬اما با اين حال‬ ‫هنوز تس��هيالتي از س��وي اي��ن صندوق به‬ ‫معادن پرداخت نشده است‪ .‬اين درحاليست‬ ‫که س��رمايه‌گذاران معدن��ي زماني که قصد‬ ‫ورود به اين بخش را دارند با تکيه بر صندوق‬ ‫بيم��ه فعاليت‌هاي معدني اقدام به اکتش��اف‬ ‫ک��رده و در صورت��ي که منجر به اکتش��اف‬ ‫نشود هراسي براي از بين رفتن سرمايه خود‬ ‫ندارند‪ .‬پس الزم اس��ت تا براي بهره‌برداري و‬ ‫فرآوري محصوالت معدني نيز تس��هيالت در‬ ‫اختيار معدني‌ها قرار داده شده و روند توليد‬ ‫و پيشرفت را تسريع بخشند‪.‬‬ ‫مسي‌هاي صدرنشين جهان‬ ‫گروه معدن‪ :‬مس يا فلز سرخ را مي‌توان سومين فلز پرکاربرد دانست؛ ماده معدنی که در رقابت تنگاتنگ با آلومينيوم‬ ‫بخش عظيمي از معادن و صنايع کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خود اختصاص مي‌دهد‌‪ .‬البته توليد و‬ ‫فرآوري مس در ايران نيز با وجود در اختيار داشتن منابع و ذخاير تنها به مجموعه بزرگ دولتي و چند شرکت کوچک‬ ‫بخش خصوصي محدود شده و کشور ما نتوانسته سهم چشمگيري را از توليد جهاني اين فلز به خود اختصاص دهد‌‪ .‬در‬ ‫اين گزارش تالش کرده ايم تا ‪ 10‬کشور بزرگ توليد‌کننده مس را به ترتيب ميزان و حجم توليد معرفي کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .1‬ش�يلي ب�ا تولي�د ‪ 5‬ميلي�ون و‬ ‫‪700‬هزار تن مس‬ ‫کشور ش��يلي با توليد ‪ 5‬ميليون و ‪700‬‬ ‫ه��زار تن م��س در س��ال ‪ 2013‬در رتبه‬ ‫نخست توليد فلز س��رخ در دنيا قرار دارد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانيم که ‪ 20‬درصد از توليد‬ ‫ناخالص ملي اين کش��ور وابس��ته به مس‬ ‫ب��وده و ‪ 60‬درص��د از درآمدهاي صادراتي‬ ‫ش��يلي را اي��ن فل��ز تامي��ن مي‌کن��د‪ .‬در‬ ‫س��ايه اس��تخراج مس‪ ،‬اقتصاد شيلي رشد‬ ‫‪ 6‬درصدي س��االنه را داش��ته و همچنين‬ ‫پايي��ن آمدن نرخ تورم و بي��کاري را براي‬ ‫آنها به ارمغان آورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .2‬چي�ن با توليد يک ميليون و ‪650‬‬ ‫هزار تن مس‬ ‫دومين رتبه جهان��ي توليد مس در اختيار‬ ‫کشوري از آسياي شرقي است‪ .‬چين در سال‬ ‫‪ 2013‬ب��ا توليد ‪ 1‬ميلي��ون و ‪ 650‬هزار تن‬ ‫مس دومين کش��ور توليد‌کنن��ده این فلز در‬ ‫دنيا شناخته شده است‪ .‬با توجه به اين نکته‬ ‫که چين بزرگترين مصرف کننده مس جهان‬ ‫بود ‌ه در س��ال ‪ 2013‬نرخ توليد این فلز سرخ‬ ‫به رقم بي‌س��ابقه‌اي رسيد و با بهره‌برداري از‬ ‫معادن جديد مس‌‪ ،‬توليد اين کش��ور به طور‬ ‫يکنواخت افزايش يافت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .3‬پرو با توليد ‪ 1‬ميليون و ‪ 300‬هزار‬ ‫تن مس‬ ‫سومين کش��ور توليد‌کننده مس در دنيا‬ ‫امريکاي جنوبي است‪ .‬کش��ور پرو با توليد‬ ‫‪ 1‬ميلي��ون و ‪ 300‬هزار تن مس در س��ال‬ ‫‪ 2013‬در رتبه س��وم دنيا قرار گرفته و اين‬ ‫در حاليس��ت که نسبت به سال قبل ميزان‬ ‫توليد اين فلز س��رخ افزايش نيافته اس��ت‌‪.‬‬ ‫وزير انرژي و معادن رشد ‪ 17‬درصدي توليد‬ ‫م��س را در ص��ورت راه ان��دازي پروژه‌هاي‬ ‫جديد در س��ال جاري پي��ش بيني کرده و‬ ‫قصد دارد تا با افزايش توليد در سال‌جاري‬ ‫رتبه خود را به مقام دوم ارتقا دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .4‬اي�االت متح�ده امريکا ب�ا توليد‬ ‫‪ 1‬ميليون و ‪ 170‬هزار تن مس‬ ‫اياالت متحده امريکا ب��ا توليد ‪1‬ميليون‬ ‫و ‪ 170‬ه��زار ت��ن م��س در رده چه��ارم‬ ‫کش��ورهاي بزرگ جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رش��د توليد م��س در اين ايال��ت با زمين‬ ‫ل��رزه‌اي ک��ه در مع��دن بينگه��ام کانيون‬ ‫رخ داد‪ ،‬س��رعت گرفت‌‪ .‬اي��ن در حالي بود‬ ‫ک��ه با انفجار و پر ش��دن گ��ودال معدن با‬ ‫خاک و س��نگ به ميزان ‪ 165‬ميليون تن‬ ‫م��دت زمان زيادي عمليات‌ معدن بينگهام‬ ‫کانيون به تعطيلي کش��یده شد‪ .‬کل ارزش‬ ‫مس توليدي در اياالت متحده بيش از يک‬ ‫بيليون دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .5‬استراليا با توليد ‪ 990‬هزار تن مس‬ ‫پنجمين کش��ور در عرصه توليد مس در‬ ‫قاره اوراسيا (کشورهايي که به طور مشترک‬ ‫در قاره اروپا و آس��يا قرار دارند) واقع ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين کشور با‪ 990‬هزار تن مس يکي‬ ‫از قطب‌ه��اي توليد اين ماده معدني در دنيا‬ ‫به شمار مي‌رود‌‪ .‬اغلب منابع مس اين کشور‬ ‫در منطق��ه مونت ايس��ا کوئينزلند و معدن‬ ‫المپيک استرالياي جنوبي واقع شد ‌ه است‪.‬‬ ‫اين درحاليس��ت که تع��دادي از معادن در‬ ‫قلمرو شمالي اين کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .6‬روسيه با توليد ‪ 930‬هزار تن مس‬ ‫کشور روسيه با توليد مس به ميزان ‪930‬‬ ‫ه��زار تن در س��ال ‪ 2013‬در رتبه شش��م‬ ‫کش��ورهاي توليد‌کنن��ده مس ق��رار دارد‪.‬‬ ‫اين کش��ور حدود ‪ 10‬درصد از ذخایر مس‬ ‫جه��ان را در خود ج��اي داده که از جمله‬ ‫مهم‌تري��ن اين مناطق مي‌ت��وان به معادن‬ ‫س��يبري و رش��ته کوه‌ه��اي اورال اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬همچنين قرار گرفتن بخش وس��يعي‬ ‫از پروژه‌هاي مس روس��يه در مناطق پرت‬ ‫و دور از زيرس��اخت‌ها و جوام��ع انس��اني‪،‬‬ ‫اکتشاف و اس��تخراج اين محصول معدني‬ ‫را مشکل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .7‬جمهوري کنگو با توليد ‪ 900‬هزار‬ ‫تن مس‬ ‫هفتمين کش��ور توليد‌کننده مس در دنيا‬ ‫جمهوري کنگو يا هم��ان «کنگو‪-‬برازاويل»‬ ‫ب��ا ‪ 900‬ه��زار تن مس اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اينک��ه صنع��ت معدن��کاري ‪ 15‬درص��د از‬ ‫توليد ناخالص داخلي اين کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده‌‪ ،‬صندوق بين المللي پول نيز‬ ‫معتقد است که س��طح توليد مس مي‌تواند‬ ‫نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال جاري‬ ‫را به ‪ 8/7‬درصد برساند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .8‬زامبيا با توليد ‪ 830‬هزار تن مس‬ ‫کشورهاي قاره افريقا هم در توليد مس دنيا‬ ‫نقش دارند‪ .‬زامبيا با توليد ‪ 830‬هزار تن مس‬ ‫در رتبه هشتم کش��ورهاي توليد‌کننده مس‬ ‫دنيا قرار دارد‪ .‬با توجه به اينکه چندين پروژه‬ ‫جديد در راستاي توليد مس در سال ‪2013‬‬ ‫راه اندازي شد و توليد اين محصول معدني با‬ ‫افزايش چشمگيري روبه‌رو بوده است‌‪.‬‬ ‫‹ ‹‪.9‬کانادا با توليد ‪ 630‬هزار تن مس‬ ‫نهمين کش��ور توليد‌کننده م��س در دنيا‬ ‫کان��ادا با تولی��د ‪ 630‬هزار تن مس اس��ت‪.‬‬ ‫هرچن��د نرخ اين فلز س��رخ ب��ا افت قيمت‬ ‫روبه‌رو بوده اما سازمان منابع طبيعي کانادا‬ ‫از افزايش حجم توليد و ارزش آن در س��ال‬ ‫‪2013‬خبر داده اس��ت‌‪ .‬اين سازمان افزايش‬ ‫حجم و ارزش را منوط به فعاليت شرکت‌هاي‬ ‫تازه تاسيسي همچون گلنکور اکستراتا و هود‬ ‫بي‌مينرالز در اين زمينه مي‌داند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .10‬مکزيک با توليد‪ 480‬هزار تن مس‬ ‫رتبه دهم کشور توليد‌کننده مس در دنيا‬ ‫از آن ق��اره امريکاي جنوبي اس��ت‪ .‬مکزيک‬ ‫با تولي��د ‪ 480‬ه��زار تن مس توانس��ته به‬ ‫پيش��رفت‌هايي در صنايع معدني برس��د‪ .‬با‬ ‫توج��ه به پتانس��يل موجود در اين کش��ور‬ ‫افزايش توليد مس تا سال ‪ 2015‬در صورتي‬ ‫که قيمت مس روند کاهش��ي نداشته باشد‪،‬‬ ‫امکانپذير خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به نقش صناي�ع معدني در‬ ‫توس�عه اقتصادي کشور صندوق توسعه‬ ‫چه تمهيداتي بايد انجام دهد؟‬ ‫از آنجاي��ي ک��ه ذخاير نفتي کش��ور روزي‬ ‫تمام خواهد ش��د‪ ،‬ذخاير معدني مي‌تواند به‬ ‫عنوان جايگزين فرآورده‌هاي نفتي و س��ود‬ ‫حاصل از صادرات اين مواد قرار گيرد‪ .‬فعاالن‬ ‫معدني اميدوارند که در آينده صنايع معدني‬ ‫نيز س��همي از ذخيره صندوق توس��عه ملي‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه ش��ود‪ ،‬بنابراين الزم اس��ت‬ ‫ت��ا ب��ا برنامه‌ري��زي و تدوي��ن قوانين جديد‬ ‫س��هم مع��ادن و صنايع معدن��ي به‌خصوص‬ ‫توليداتي که در زمينه صادرات بيش��تر نقش‬ ‫دارن��د از تس��هيالت و مناب��ع ارزي صندوق‬ ‫افزايش يابد‪.‬‬ ‫همچني��ن از آنجاي��ي که ه��م اکنون در‬ ‫معادن زغال‌س��نگ در زمينه ايمني ش��اهد‬ ‫ضعف‌هايي هس��تيم الزم اس��ت تا در جهت‬ ‫ارتقای ايمني و نوس��ازي ماش��ين‌آالت اين‬ ‫ح��وزه بودجه ‪ 200‬ميلياردي از محل منابع‬ ‫صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫به بهبود اس��ت‪ ،‬صنعتگ��ران آن را مي‏پذيرند‪ .‬ولي‬ ‫اينجا چون منجر مي‌شود طرف مقابل به بدهي‌هاي‬ ‫دولت كمتر اقبال دارد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه گف��ت‪ :‬به نظر مي‏رس��د بايد روي‬ ‫مديريت‏ه��ا بيش��تر کار ش��ود‪ .‬گفته مي‏ش��ود که‬ ‫طرح‏هاي نيمه‏تمام وجود دارد به عقيده من بخش‬ ‫عمده‏اي از اين‏ طرح‏ها توجيه‏پذير نيس��تند‪ .‬زيرا با‬ ‫گذش��ت زمان توجيه‏پذيري اقتص��ادي آنها از بين‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬خسروش��اهي در ادامه اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫س��ويي هنوز نگاه س��وداگرانه در توليد غلبه دارد‪.‬‬ ‫طوالني ش��دن اجراي طرح‏ها يكي از داليلي است‬ ‫كه بايد براي آن ستاد ويژ‏ه‏اي ايجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�راي مصوب�ه افزاي�ش س�رمايه‏ در‬ ‫شوراي‌عالي صادرات‬ ‫پناه با اش��اره به اینکه همه مسئوالن و کارشناسان‬ ‫به جایگاه بخش معدن و ظرفیت آن در ایجاد رونق‬ ‫اقتصادی اش��راف دارند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه نمی‌دانم‬ ‫چرا این صنعت هیچ وقت دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم بانکی کشور بدون انعطاف است‬ ‫عض��و‌هیات‌مدی��ره خان��ه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اشاره به اینکه در‬ ‫چن��د روز گذش��ته خب��ری از‬ ‫خودس��وزی یک صنعتگر ش��نیده‬ ‫است‪ ،‬با اظهار تاس��ف از این اتفاق‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با این حال من رفتار این صنعتگر را به‬ ‫هیچ عنوان تایید نمی‌کنم‪.‬‬ ‫آرمان خالقی با تاکید بر اینکه باید برای مشکالت‬ ‫در هر بخش ایس��تادگی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬نفس این کار‬ ‫شاید درست نباشد ولی آنچه که باعث شد یک نفر‬ ‫به این نقطه برسد‪ ،‬اسفناک است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه سیس��تم بانکی افراد را به‬ ‫مرحله‌ای می‌رساند که دست به چنین اقدام هایی‬ ‫بزنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اث��ر منفی چنین اخب��اری بر جامعه‬ ‫تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بسیار منفی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی سیستم بانکی کشور را بدون انعطاف دانست‬ ‫و افزود‪ :‬وقتی محاس��بات یک س��رمایه‌گذار اشتباه‬ ‫و بنگاه اقتصادی‌اش با ورشکس��تگی رو‌به‌رو ش��ده‬ ‫اس��ت بانک باید با انعطاف‌پذیری و درک درست از‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور با چنین افرادی همراهی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهیم از رکود خارج ش��ویم و قرار است‬ ‫واحدهای صنعت��ی همپای دیگ��ر بخش‌ها خروج‬ ‫از رک��ود یا رونق اقتصادی را رق��م بزنند‪ ،‬باید این‬ ‫بنگاه‌ها نقش فعال‌تری داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین‬ ‫اگر تاکی��د ما روی بحث بهبود فضای کس��ب‌وکار‬ ‫و اجرای��ی کردن مفاد قانون اس��ت از س��وی دیگر‬ ‫باید توجه داشت که این بهبودی فضای کسب‌وکار‬ ‫ب��ا این هدف انج��ام گیرد که یک س��رمایه‌گذار با‬ ‫احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری و حس شرایط‬ ‫مطلوب برای س��رریز سرمایه خود‪ ،‬به کمک دولت‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫خالق��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه باید در راس��تای‬ ‫چابک‌س��ازی نظام بانک��ی و کاهش بوروکراس��ی‬ ‫حرک��ت کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که دولت‬ ‫با وجود حج��م باالی نیروی مازاد کار به س��ختی‬ ‫حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫عضو‌هیات‌مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به برنامه‌ریزی‌های صندوق توس��عه ملی‬ ‫در گذش��ته ب��رای تخصیص مناب��ع و تامین مالی‬ ‫از طری��ق ای��ن صندوق گف��ت‪ :‬در ای��ن خصوص‬ ‫ص مناب��ع از طریق صندوق‬ ‫ثبت‌ن��ام و همه تخصی ‌‬ ‫انج��ام ش��د و بس��یاری از صنعتگ��ران در نوب��ت‬ ‫دریافت تس��هیالت قرار گرفتند با این حال ش��اهد‬ ‫بودی��م در زم��ان اجرای ط��رح به‌دلی��ل همکاری‬ ‫نک��ردن بانک‌ه��ا‪ ،‬پرداخ��ت تس��هیالت متوق��ف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در آن دوره بیش از ‪5500‬‬ ‫واحد صنعت��ی ب��رای دریافت تس��هیالت ثبت‌نام‬ ‫کردن��د‪ ،‬گفت‪ :‬با وج��ود تقاضای ب��اال و همچنین‬ ‫موجود بودن منابع‪ ،‬فقط حدود ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫توانس��تند تس��هیالت دریاف��ت کنند و ت��ا به‌حال‬ ‫سرنوش��ت منابع تخصیص یافته نیز مشخص نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خالقی با اش��اره ب��ه اینکه در بح��ث بازپرداخت‬ ‫بدهی در الیحه‌ای که تهیه گردید‪ ،‬پیش‌بینی شده‬ ‫اس��ت طی مدت زمان ‪ ۶‬ماه وضعی��ت بازپرداخت‬ ‫بدهی‌ها تعیین شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما امیدواریم شرایط به‬ ‫نحوی باشد که صنعتگران بی‌تقصیر شناسایی شده‬ ‫و در این ماجرا متضرر نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید در بخش خصوصی شفاف است‬ ‫مرجان‌هوش��يار مديرعام��ل ي��ک‬ ‫ش��رکت بازرگاني خصوصي در اين‬ ‫جلس��ه و در ابت��داي س��خنانش با‬ ‫اظهار گالي��ه از اينکه صداي ما در‬ ‫اي��ن ‪ 8‬س��ال هيچ وق��ت به گوش‬ ‫مس��ئوالن نرسيد‪ ،‬گفت‪ :‬گوش اگر گوش تو و ناله‬ ‫اگر ناله من‪ ،‬آنچه البته به جايي نرسد فرياد است‪.‬‬ ‫اين نماين��ده انجمن زنان كارآفرين با اش��اره به‬ ‫اينکه در گذشته به محمد نهاونديان‪ -‬مسئول دفتر‬ ‫رييس جمهوري ‪ -‬اعالم کرده است که قراردادهاي‬ ‫اي��ن بنگاه‌هاي اقتص��ادي ب��ا دالر ‪ 1900‬توماني‬ ‫منعق��د اما هزينه‌ها با دالر ‪4‬هزار توماني محاس��به‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ما نور چش��مي نبوديم‌‪ ،‬از هيچ رانتي‬ ‫استفاده نکرديم و مجرم و خطرناک نيستيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد اينکه نه تنها هي��چ حمايتي از اين‬ ‫بنگاه‌هاي صنعتي نمي‌ش��ود‪،‬به مشکالت عديده در‬ ‫ترخيص کاال از گمرک اش��اره کرد و گفت‪ :‬اجناس‬ ‫ما در گمرک با پرداخت وجوهي ترخيص مي‌شود و‬ ‫پس از آن براي فروش کاالها در بازار نيز بايدماليات‬ ‫پرداخت کنيم‪.‬‬ ‫نماينده انجمن زنان مدير كارآفرين با اش��اره به‬ ‫اينکه روند توليد در بخش خصوصي کاملا ش��فاف‬ ‫اس��ت‪،‬گفت‪ :‬بنگاه‌هاي توليدي ما داراي برگه سبز‬ ‫هس��تند و نح��وه پرداخت‌هاي ما ب��راي ترخيص‬ ‫کاال و مالي��ات دهي ما کاملا مش��خص و ش��فاف‬ ‫اس��ت و اي��ن گروه فق��ط نيازمند حمايت بيش��تر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هوش��يار با اشاره به اينکه يک شرکت بازرگاني با‬ ‫حدود ‪40‬کارمند در حال اشتغال زايي است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما از دول��ت حمايت از طريق پرداخت تس��هيالت‬ ‫نمي‌خواهيم‌‪ ،‬فقط درخواس��ت مي‌کني��م در روند‬ ‫فعاليت‌هاي ما کارشکني نکنند‪.‬‬ ‫وي تحريم‌ها را مهم‌ترين عامل مش��کالت فعلي‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬تحريم‌ه��ا ب��راي واردکنندگان‬ ‫هزينه‌هاي کمرشکني به همراه داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وي هرچن��د توليد زير بار مش��کالت‬ ‫کمر خم کرده و نيازمند حمايت اس��ت‪ ،‬اما بخش‬ ‫بازرگاني نيز تامين کننده مواد اوليه توليد اس��ت و‬ ‫بايد مورد توجه ق��رار بگيرد‪ .‬وي در ادامه به حوزه‬ ‫کش��اورزي در بخش بازرگاني اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در بخش بازرگاني کشاورزي مشکل تعرفه واردات‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وي به عنوان نماين��ده انجمن زنان کارآفرين در‬ ‫اين جلس��ه گف��ت‪ :‬بانوان در اين ح��وزه حتي يك‬ ‫ش��وراي گفت‌و‌گو ندارند تا بتوانند مش��کالت خود‬ ‫را ب��ه عنوان بخش خصوصي به گوش مس��ئوالن‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف بوروکراسي در وزارتخانه‬ ‫علي الج��وردي که خود را به‌عنوان‬ ‫نس��ل س��وم خانواده الجوردي‏ها و‬ ‫مالکان گروه صنعتي بهشهر معرفي‬ ‫ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬يکي از مش��کالتي که‬ ‫بخش بازرگاني با آن مواجه اس��ت‪،‬‬ ‫در رابطه با کارت بازرگاني اس��ت‪ .‬آيا ما احتياج به‬ ‫كارت بازرگاني داريم؟ آيا احتياج به ثبت‌س��فارش‬ ‫داريم؟ آي��ا احتياج داريم به اي��ن كه حتما وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به بخش خصوصي بگويد‪:‬‬ ‫بل��ه مي‌تواني در اي��ن كار س��رمايه‌گذاري كني يا‬ ‫نكني؟‬ ‫وي در ادام��ه افزود‪ :‬آي��ا زماني كه دولت خودش‬ ‫باعث تورم ش��ده و اين ب��ه بخش خصوصي منتقل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬دولت باي��د كنترل قيمت‏ه��ا را برعهده‬ ‫داشته باش��د و بخش خصوصي تاوان آن را بدهد؟‬ ‫در حوزه سياس��ت است که كنترل قيمت‏ها مطرح‬ ‫مي‏ش��ود و بس��يار اهميت دارد‪ .‬اگر كسي بخواهد‬ ‫س��رمايه‌گذاري كن��د‪ ،‬حتما باي��د از طريق وزارت‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت به مدت يك تا دو س��ال به‬ ‫دنبال اجازه باشد؟ چرا اين مسئوليت به كارآفرين‬ ‫يا سرمايه‌گذار و بانكي كه مي‌خواهد آن را فاينانس‬ ‫كند‪ ،‬منتقل نمي‏ش��ود؟ آيا زمان آن فرا نرس��يده‬ ‫است که اين بوروكراسي در وزارتخانه از بين برود؟‬ ‫‹ ‹عقالنيت به کشور بازگشته است‬ ‫محم��ود اس�لاميان‪ ،‬عض��و هيات‬ ‫رئيس��ه اتاق بازرگاني ايران با ابراز‬ ‫خرس��ندي از اينک��ه عقالني��ت به‬ ‫کش��ور بازگش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬ما قوانين‬ ‫زي��ادي در كش��ور داش��تيم كه در‬ ‫حمايت از توليد بود اما اجرا نش��ده است‪ .‬کشور در‬ ‫اين يکسال در جهت عقالنيت عمل کرده است‪ .‬اگر‬ ‫آق��اي روحاني پرچ��م اين تحول را خ��ود بردوش‬ ‫بگيرند و ش��روع کنند‪ ،‬ما مي‌توانيم انتظار داش��ته‬ ‫باشيم كه همه دستگاه‌ها با هم همراهي كنند تا از‬ ‫اين گرفتاري كه كل كشور دارد‪ ،‬رهايي پيدا كنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه سوداگرانه در توليد‬ ‫مصطفي خسروش��اهي‪ ،‬رييس هيات مديره انجمن‬ ‫شركت‏هاي مشاور سرمايه‏گذاري و نظارت طرح‏ها‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر نگاهي ب��ه طرح‏هاي تح��ت نظارت يا‬ ‫طرح‏هاي سرمايه‏گذاري در کشور داشته باشيم‪ ،‬در‬ ‫مي‏يابيم که هنوز امنيت كافي براي سرمايه‏گذاري‬ ‫در کش��ور ايجاد نشده اس��ت‪ .‬تكاليف قانوني براي‬ ‫پرداخت ماليات‪ ،‬س��ازمان تامين اجتماعي و ارزش‬ ‫اف��زوده همچنان وجود دارد ام��ا چون اين روند رو‬ ‫عل��ي ش��ريعتي‏مقدم‪ ،‬مديرعام��ل‬ ‫ش��ركت تولي��دي‪ -‬صادراتي نوين‬ ‫زعف��ران و عضو هي��ات نمايندگان‬ ‫ات��اق اي��ران گف��ت‪ :‬زم��ان اجراي‬ ‫طرح‏ها و كميت و كيفيت آن‪ ،‬براي‬ ‫بخش خصوصي بس��يار مهم اس��ت‪ .‬در گذشته در‬ ‫لواي��ح و قوانين متعددي به بخش صنعت و اقتصاد‬ ‫وعد ‏ه داده ش��ده اس��ت که بس��ياري از آنها عملي‬ ‫نش��ده‏اند و در ح��د مصوبات باق��ي مانده‏اند‪ .‬عضو‬ ‫هي��ات نماين��دگان اتاق اي��ران ادام��ه داد‪ :‬بخش‬ ‫صادرات‪ ،‬ش��اه بيت اين مصوبه است‪ .‬نياز است که‬ ‫اين مصوبات كمي شود و حمايت‏ها مشخص بشود‪.‬‬ ‫اخيرا نرخ سود تس��هيالت بانك توسعه صادرات از‬ ‫‪ 14‬درصد ب��ه ‪ 22‬درصد يعني ح��دود ‪ 60‬درصد‬ ‫افزاي��ش پيدا كرده اس��ت‪ .‬اين امر ب��ه توليد ضربه‬ ‫خواهد زد همچنان که بانک را نيز متضرر مي‏کند‪.‬‬ ‫به عقيده من‪ ،‬افزايش سرمايه‏اي كه در شوراي‌عالي‬ ‫صادرات مصوب ش��ده که حدود يك ميليارد دالر‬ ‫براي براي بانك‏هاي توس��عه‏اي است هرچه زودتر‬ ‫عملياتي شود‪.‬‬ ‫زماني که سازمان توسعه تجارت بودجه‏اي ندارد‪،‬‬ ‫چگونه مي‏تواند صادرات را تحريک کند؟ پيشنهاد‬ ‫مي‏کن��م براي صادركنن��دگان نمون��ه و ممتاز كه‬ ‫موفق‏تر هس��تند‪ ،‬حق��وق گمركي ‪ 1‬ي��ا ‪ 2‬خودرو‬ ‫بخشيده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهي باال کارخانه‌ها را تعطيل کرد‬ ‫دادرس ريي��س انجم��ن چيني مظ��روف ايران در‬ ‫نشس��ت تخصصي سياس��ت‌هاي صنعتي و تجاري‬ ‫گف��ت‪ :‬بدهي‌ه��اي ب��اال منج��ر به تعطيل ش��دن‬ ‫کارخانه‌ها در تمام صنايع ش��ده است‪ .‬وي با اشاره‬ ‫به رد شدن حجم بدهي‌ها از خط قرمز اظهار کرد‪:‬‬ ‫با رقم باالي بدهي‌هاي بانکي هيچ س��رمايه‌گذاري‬ ‫قدرت س��رمايه‌گذاري در کارخانه‌ها را ندارد و اگر‬ ‫ه��م بانک‌ها به خاط��ر طلب‌ش��ان کارخانه‌ها را به‬ ‫مزاي��ده بگذارند‪‌،‬اين مزايده براس��اس طلب بانک‬ ‫اجرا مي‌ش��ود‪ ،‬بنابراين کارخان��ه با آن قيمت اصال‬ ‫قابل فروش نيست‪.‬‬ ‫اي��ن فعال اقتصادي پيش��نهاد مي‌ده��د که اين‬ ‫قبيل کارخانه‌ها به قيمت روز فروخته شود و دولت‬ ‫مابه‌التف��اوت را پرداخت کند؛ چرا که اين امر باعث‬ ‫راه‌اندازي مجدد کارخانه‌ها مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا توجه به منابع مح��دود بانک‌ها مي‌گويد‪:‬‬ ‫پيش��نهاد انجمن چيني مظروف ايران آن است که‬ ‫ترتيبي اتخاذ گردد تا ب��ه صنايعي که کارخانجات‬ ‫تعطيل ش��ده دارند وام ندهند و منابع بانکي صرف‬ ‫کارخانه‌هاي تعطيل شده نشود‪ .‬وي افزود‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اينکه اگ��ر در راه‌ان��دازي هم��ان کارخانه‌هاي‬ ‫تعطيل ش��ده تس��هيالت الزم اعمال شود‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت متقاضيان با راه ان��دازي همان کارخانه‌هاي‬ ‫تعطيل شده و بهره برداري از آنها به احياي صنعت‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹از تجربه تاريخي استفاده کنيم‬ ‫در ادام��ه اين نشس��ت محمد علي‬ ‫عامري‪ ،‬عضو هي��ات مديره انجمن‬ ‫نس��اجي و کارخانجات س��يمان با‬ ‫اش��اره ب��ه تدريس سياس��ت‌هاي‬ ‫صنعتي براي توسعه کشورها گفت‪:‬‬ ‫رش��ته تحصيل��ي در دانش��گاه ه��اروارد ب��ه ن��ام‬ ‫سياس��ت‌هاي صنعتي براي توس��عه کشورها وجود‬ ‫دارد‪ .‬اي��ن رش��ته تحصيلي روي ‪ ۳‬س��تون اصلي‬ ‫‪23‬‬ ‫روان‌شناسي‪ ،‬علوم فرهنگي‪ ،‬اقتصاد و تکنولوژي بنا‬ ‫مي‌ش��ود و دانشجوياني که اين واحدهاي تحصيلي‬ ‫را مي‌گذرانند‪ ،‬مي‌توانن��د در آخرين دوره ‪MBA‬‬ ‫واحد مربوط به سياست‌هاي صنعتي را بگذرانند‪.‬‬ ‫اي��ن کارش��ناس ‪ MBA‬مي‌افزاي��د‪ :‬اص��وال‬ ‫کش��ورها صنايع را از لحاظ ارزبري و س��رمايه‌بري‬ ‫و اش��تغال‌زايي ‪ ۲‬بخ��ش مي‌کنن��د‪ .‬برخي صنايع‬ ‫س��نگين هستند که در زمان مس��اعد بودن ذخاير‬ ‫ارزي کش��ور ب��ر روي اين بخش س��رمايه‌گذاري و‬ ‫توجه مي‌کن��د‪ .‬به گفته عامري؛ صنايع نس��اجي‪،‬‬ ‫صنايع س��بک محسوب مي‌ش��ود که اشتغال‌زايي‬ ‫باالي��ي را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫چند س��ال پيش دولت ايران درخواس��ت بررس��ي‬ ‫صنايع ايران توس��ط س��ازمان يونيدو (وابس��ته به‬ ‫س��ازمان ملل) را ارايه داد‪ .‬هدف از اين درخواست‬ ‫آسيب‌شناس��ي و بررسي علت عقب ماندگي صنايع‬ ‫ايران از کش��ورهاي همسايه مثل ترکيه و پاکستان‬ ‫و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان يوني��دو پ��س از اعمال‬ ‫بررس��ي‌هاي الزم نتيجه را طي گزارشي اعالم کرد‬ ‫که بر اس��اس آن گزارش‪ ،‬م��وردي که بر آن تاکيد‬ ‫ش��ده بود آن بود که ‪ ۹۴‬درصد شرکت‌هاي ايراني‬ ‫شرکت‌هاي ميکرو و کوچک هستند که نمي‌توانند‬ ‫اقتصاددان و مدير صادرات داشته باشند‪ ،‬نمي‌توانند‬ ‫تحليل‌گر اقتصادي و حسابدار صنعتي (‪research‬‬ ‫‪ )& development‬قوي داش��ته باشند بنابراين‬ ‫ب��ا توجه به اين قضايا و سياس��ت‌هاي چند س��اله‬ ‫وزارتخانه نمي‌توان انتظار رش��دي غير از آنچه که‬ ‫امروز مشاهده مي‌شود را از اين صنايع داشت‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اتفاق��ات رخ داده در عرص��ه‬ ‫صنع��ت ايران گفت‪ ۲ :‬پارامتري که قبال شکس��ت‬ ‫خ��ورده دوباره در حال تجربه ش��دن اس��ت که با‬ ‫اين حس��اب به نتايج موفقي نخواهيم رس��يد‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬يک زمان ارزهاي ترجيحي به هر دليلي‪ ،‬ارز‬ ‫پايين‌ت��ر از قيمت واقعي و پايين‌ت��ر از قيمت بازار‬ ‫داده ش��د ولي زمان بازپرداخ��ت به نرخ روز گرفته‬ ‫ش��د بنابراي��ن اگر در حال حاض��ر حرکتي صورت‬ ‫گی��رد ک��ه ارز ارزان‌تر داده‌ش��ود‪ ،‬صنعتگر هجوم‬ ‫نمي‌برد‪.‬‬ ‫عامري تصريح کرد‪ :‬وام تبصره‌اي با سود ‪۱۸-۱۷‬‬ ‫درصد کمکي براي صنايع بود اما بعدها گفته ش��د‬ ‫که اي��ن وام‌هاي تبصره‌ای تنها ب��ه مناطق محروم‬ ‫تعل��ق مي‌گيرد‪ .‬اين در حالي اس��ت که بس��ياري‬ ‫از صنعتگ��ران ب��ه اين امي��د که ‪ ۸‬درص��د از اين‬ ‫‪ ۱۸‬درص��د وام توس��ط دولت پرداخت مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫اقدام ب��ه دريافت وام کردن��د‪ .‬در نهايت بانک‌ها و‬ ‫موسس��ات مالي اعالم کردند که تم��ام بهره وام را‬ ‫از صنعتگران مي‌گيرند و هر وقت دولت نس��بت به‬ ‫پرداخت ‪ ۸‬درصد اقدام کرد آن مبلغ به صنعتگران‬ ‫برگردانده خواهد ش��د‪ .‬از سال ‪ 1377‬و ‪ 1378‬به‬ ‫بعد صنعتگران هر چ��ه وام تبصره‌اي گرفتند تمام‬ ‫بهره را پرداخت کردند و هنوز هم دولت نتوانس��ته‬ ‫نس��بت به بازپرداخ��ت آن اقدام کن��د‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫بنابراين‪ ،‬سياس��ت ارزي و پولي نمي‌تواند حرکتي‬ ‫را ب��ه وجود اورد‪ ،‬مگر اينک��ه از يک قاعده تاريخي‬ ‫اس��تفاده کنيم‪ .‬وي با اش��اره به س��اير کشورهاي‬ ‫جهان و حمايت‌هاي دولتي گفت‪ :‬پيشنهاد مي‌شود‬ ‫مانند کشور ايتاليا هر کس خواستار ايجاد صنعتي‬ ‫اس��ت تا ‪ ۸۰‬درصد سرمايه‌گذاري بالعوض دريافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�وال‌هاي بي‌جواب بخ�ش خصوصي در‬ ‫بسته رکود‬ ‫حجازي يکي ديگر از س��خنرانان اين نشس��ت بود‬ ‫که از انجمن صنعت موتورسيکلت کشور آمده بود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به بسته پيش��نهادي دولت گفت‪ :‬در‬ ‫اين بس��ته پيش��نهادي بحث موتورهاي برقي هم‬ ‫پيش‌بيني ش��ده‪ ،‬من تشکر مي‌کنم ولي سوالم اين‬ ‫اس��ت که در بسته پيش��نهادي راجع به پروژه‌هاي‬ ‫نيم��ه‌کاره چه برنامه‌ريزي‌ها و تس��هيالتي در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در بسته پيشنهادي‬ ‫در رابطه با مالي��ات بخش خصوصي راهکار تازه‌اي‬ ‫ديده نش��ده و اين در حالي اس��ت ک��ه طبق گفته‬ ‫رييس اتاق بازرگاني در شرايط رکود بايد ماليات‌ها‬ ‫کاهش پيدا کند‪.‬‬
‫گپ‬ ‫بازسازی بافت فرسوده‬ ‫سند جامع و یکپارچه‌ای‬ ‫ندارد‬ ‫یل�دا ی�زدان فرح�ی ‪-‬‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬طب��ق آمار‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬اکنون ‪ 76‬هزار‬ ‫هکت��ار باف��ت فرس��وده در‬ ‫کش��ور وجود دارد که نه‌تنها‬ ‫از نظر معیشتی مناسب برای‬ ‫سکونت نیست‪ ،‬بلکه از لحاظ‬ ‫امنیت و ایمنی نیز هیچ ضریب اطمینانی ندارد؛‬ ‫بنابراین می‌توان گفت که این بافت‌های فرسوده‪،‬‬ ‫محدوده‌های آسیب‌پذیر شهر محسوب می‌شوند‬ ‫و نیازمند برنامه‌ریزی هرچه دقیق‌تر و س��ریع‌تر‬ ‫ب��رای س��اماندهی و ارتق��ای کیفیت س��کونت‬ ‫هس��تند‪ .‬آنچه بیش از ه��ر موضوع دیگری مهم‬ ‫به نظ��ر می‌رس��د‪ ،‬ناتوانی مالی اکث��ر قریب به‬ ‫اتفاق س��اکنان این مناطق برای بازسازی منازل‬ ‫مسکونی خود است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه ‪ ،‬مس��کن و شهرس��ازی در‬ ‫خردادم��اه امس��ال تاکی��د ک��رده ب��ود‪ ،‬ب��رای‬ ‫بازآفرینی صحی��ح بافت‌های فرس��وده نیازمند‬ ‫ای��ن هس��تیم ک��ه ب��ه س��مت س��اختارهای‬ ‫محل��ی حرک��ت کنیم ک��ه گوش ب��ه فرمان ما‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫باید اس��تقالل این س��اختارها را به رس��میت‬ ‫بشناس��یم تا بتوانند خود تصمیم‌گیر باش��ند و‬ ‫م��ا فقط از جنبه‌های هدایت‪ ،‬گس��ترش دانش‪،‬‬ ‫کمک‌های مادی‪ -‬معنوی و آموزش��ی‪ ،‬س��رعت‬ ‫نوس��ازی بافت‌ه��ای فرس��وده را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اعط��ای وام بازس��ازی بافت فرس��وده از س��وی‬ ‫بانک‌ه��ا و افزای��ش مبل��غ آن از ‪ 20‬میلیون به‬ ‫‪30‬میلیون تومان اگرچه زمینه مناسبی را برای‬ ‫ساکنان این مناطق فراهم می‌کند تا منازل خود‬ ‫را بازس��ازی کنن��د‪ ‌،‬اما پیچ‌وخ��م مراحل اداری‬ ‫برای دریافت مجوز و پروانه ساخت از شهرداری‬ ‫مش��کالتی را بر س��ر راه این اف��راد ایجاد کرده‬ ‫اس��ت که در گفت‌وگو با «اقبال ش��اکری» عضو‬ ‫کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران مطرح کردیم‪.‬‬ ‫€ € اف�رادی ک�ه درتلاش برای بازس�ازی‬ ‫منازل خود در بافت فرس�وده هس�تند‪ ،‬از‬ ‫دوندگی‌ه�ای اداری در ش�هرداری‌ها برای‬ ‫دریافت مجوز و پروانه ساخت گالیه‌مندند؛‬ ‫چراک�ه به گفت�ه آنها پرونده بازس�ازی در‬ ‫یک فرآیند تقریبا یک ماهه در ش�هرداری‬ ‫در انتظ�ار دریافت مجوز و پروانه س�اخت‬ ‫می‌ماند و این روند ش�رایط را برای مالکان‬ ‫دش�وار می‌کند‪ ،‬عالوه بر ای�ن که می‌تواند‬ ‫یکی از علت های تمایل نداشتن افراد برای‬ ‫بازس�ازی ملک شان باش�د‪ .‬برنامه شورای‬ ‫شهر برای تسهیل در این روند چیست؟‬ ‫بی‌ش��ک هرگون��ه س��نگ‌اندازی در رون��د‬ ‫بازس��ازی بافت‌های فرس��وده با اهداف شورای‬ ‫ش��هر که ایجاد تحرک و تشویق برای بازسازی‬ ‫است‪ ،‬تناقض دارد‪.‬‬ ‫در این زمینه دولت با ارائه یک بس��ته خروج‬ ‫از رکود و توس��عه تولید‪ ،‬محرک الزم را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بانک نیز با پرداخت وام هزینه‌های بازس��ازی‬ ‫را در اختی��ار مالکان قرار می‌دهند ش��هرداری‬ ‫نی��ز در این زمینه کارهای خ��ود را انجام داده‬ ‫است‪ ،‬اما مشکل اصلی در این بخش نبود سند‬ ‫جامع و یکپارچه میان ارگان‌های مسئول است‪.‬‬ ‫همین موضوع باعث شده است هماهنگی میان‬ ‫ارگان‌های مذکور زمان‌بر باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر به س��ازمان بهسازی و نوسازی‬ ‫ش��هرداری نیز فرصت دادیم تا س��ند بهسازی‬ ‫بافت فرسوده را ارائه کند‪.‬‬ ‫در هر صورت تدوین و بازنگری در برنامه‌های‬ ‫بهس��ازی و نوس��ازی بافت‌های فرسوده شهری‬ ‫ب��ا توجه به سیاس��ت‌های دول��ت یعنی دخیل‬ ‫کردن بخش خصوصی در بهس��ازی و نوسازی‬ ‫بافت‌های فرسوده باید مجدانه پیگیری شود‪.‬‬ ‫€ €بس�یاری از کارشناس�ان معتقدن�د که‬ ‫وام بازس�ازی کفاف هزینه‌های نوسازی را‬ ‫نمی‌ده�د‪ ،‬از این‌رو برخ�ی واحدها نیاز به‬ ‫مقاوم‌س�ازی دارند‪ .‬شورای ش�هر در این‬ ‫بخش چه تس�هیالتی را برای مقاوم‌سازی‬ ‫خانه‌ه�ای موجود در بافت فرس�وده قائل‬ ‫است؟‬ ‫نبای��د فراموش کرد ایران روی کمربند زلزله‬ ‫جهان قرار دارد و براساس برآورد‌ها وقوع زلزله‬ ‫خفی��ف در پایتخت جان ح��دود ‪ 3/5‬میلیون‬ ‫نف��ر را می‌گیرد‪ .‬غفل��ت از نوس��ازی ‪ 76‬هزار‬ ‫هکتار بافت فرس��وده ش��هری می‌تواند تبعات‬ ‫جبران‌ناپذی��ری جان��ی و مالی گس��ترده‌ای را‬ ‫به‌دنب��ال داش��ته باش��د‪ .‬در ای��ن زمینه دولت‬ ‫باید گام موثری برای افزایش وام مقاوم‌س��ازی‬ ‫بردارد تا هر چه س��ریع‌تر ش��اهد بازس��ازی و‬ ‫نوسازی بافت‌های فرسوده باشیم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17- 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان درمورد تسهیالت بازسازي نظريه‌هاي متفاوتي دارند‬ ‫وام‌هاي فر‌‌سوده روي بام‌هاي فرسوده‬ ‫به�روز فتاحي‪-‬گروه صنعت‪ :‬دولت و ش��هرداري‌ها‬ ‫براي احياي بافت فرس��وده در ش��هرها‪ ،‬تسهيالتي را در‬ ‫اختيار مالکان واحدهاي مس��کوني موجود در اين بافت‌ها‬ ‫مي‌گذارند‪ .‬اين تس��هيالت مي‌توان��د به صورت طرح‌هاي‬ ‫تش��ويقي و در قالب‌هاي مختلفي ارائه ش��ود‪ .‬براي مثال‬ ‫دولت يا ش��هرداري مي‌تواند با واگذاري رايگان انشعابات‬ ‫ب��رق ‪،‬گاز ‪ ،‬تلف��ن و آب پ��س از تخريب‪ ،‬ب��ه يک واحد‬ ‫مس��کوني يا صدور س��ند خارج از نوبت به واحدهايي که‬ ‫سند ‪‌‌‌6‬دانگ نداشته‌اند‪ ،‬انگيزه اقدام براي بازسازي ملک‬ ‫فرس��وده را فراهم کند‪ .‬عالوه بر اي��ن مي‌تواند با در نظر‬ ‫گرفتن تخفيف‌هاي ويژه در صدور پروانه و مس��اعدت در‬ ‫تخريب و خاک‌برداري‪ ،‬زمينه بازس��ازي بافت فرسوده را‬ ‫فراهم کند‪ .‬شکي نيست که احياي بافت فرسوده شهري‬ ‫همت همه جانبه مي‌طلبد و در کنار حرکت شهرداري‌ها‬ ‫و نهادينه ش��دن فرهنگ احيا و بازس��ازي ملک فرسوده‪،‬‬ ‫دولت و بانک‌ها نقش بسزايي در اين زمينه دارند‪ .‬اعطاي‬ ‫وام و تس��هيالت بازس��ازي بافت‌ه��اي فرس��وده يکي از‬ ‫اقدامات موثري است که از سوي بانک‌ها صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس آخرين توافق وزارت راه و شهرس��ازي با بانک‬ ‫مس��کن در مورد پرداخت وام بافت فرس��وده‪ ،‬مقرر شده‬ ‫که اين تس��هيالت مطابق با دستورالعمل گذشته و با نرخ‬ ‫سود ‪ 15‬درصد پرداخت شود و شرکت عمران و بهسازي‬ ‫ش��هري ايران مابه‌التفاوت اين س��ود را به بانک مس��کن‬ ‫پرداخت کند‪ .‬عالوه بر اين تسهيالت وام وديعه مسکن در‬ ‫کالن شهرها از ‪ 10‬تا ‪ 12‬ميليون‪ ،‬شهرهاي بزرگ از ‪ 8‬تا‬ ‫‪ 10‬ميليون و شهرهاي کوچک از ‪ 5‬تا ‪ 8‬ميليون تومان با‬ ‫نرخ سود ‪ 4‬درصد در نظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستورالعمل به بانک‌ها‬ ‫محمدس��عيد ايزدي‪ ،‬معاون وزير راه و شهرس��ازي در‬ ‫گفت‌وگ��و با خبرگزاري مهر خبرداده بود که در فروردين‬ ‫ماه موفق ش��ديم ک��ه از بانک تجارت س��هميه پرداخت‬ ‫‪ 20‬ه��زار وام باف��ت فرس��وده براي س��هميه ‪ 200‬هزار‬ ‫واحد س��ال ‪ 92‬را دريافت کنيم‪ ،‬اما اين س��هميه تاکنون‬ ‫به درس��تي پرداخت نش��ده اس��ت‪ .‬وي با تاکيد بر اينکه‬ ‫وام نوس��ازي بافت فرس��وده با همان رقم تعيين شده ‪30‬‬ ‫ميليون تومان پرداخت مي‌ش��ود‪ ،‬گفته ب��ود‪ :‬همه موارد‬ ‫مرب��وط به بازپرداخت‪ ،‬مطابق با مصوبه انجام مي‌ش��ود و‬ ‫بانک‌ها اجازه کاهش مدت زمان و افزايش سود را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹آزارهاي اداري‬ ‫در همي��ن ح��ال‪ ،‬نايب رئي��س انجمن‬ ‫شرکت‌هاي س��اختماني در گفت‌وگو با‬ ‫افزاي��ش مبل��غ وام‬ ‫خبرن��گار‬ ‫بازسازي بافت فرسوده را به‌جا و مطابق‬ ‫افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز مي‌داند‬ ‫و مي‌گويد‪ :‬با توجه به اين که در س��ال جديد‪ ،‬هزينه‌هاي‬ ‫ساخت‌وساز ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصد افزايش يافت ‌ه است‪ ،‬افزايش‬ ‫وام بازس��ازي بافت فرس��وده مي‌تواند افزايش هزينه‌هاي‬ ‫ساخت‌وساز را جبران کند‪.‬‬ ‫به گفته جواد خوانس��اري ارائه تس��هيالت بانکي براي‬ ‫بازسازي بافت فرس��وده به نوبه خود اقدام بسيار مفيدي‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اگر در کنار اين‪ ،‬تس��هيالتي از س��وي دولت‪،‬‬ ‫بانک‌ها و ش��هرداري‌ها براي س��رعت بخشيدن به اعطاي‬ ‫اين وام به متقاضيان ارائه شود‪ ،‬ارزشمندتر است‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬اگ��ر دولت به ج��اي افزايش قيمت وام‬ ‫بازس��ازي بافت فرس��وده‪ ،‬درص��دد رفع موان��ع اداري و‬ ‫مش��کالت صدور پروان��ه برآيد‪ ،‬به مرات��ب تمايل مالکان‬ ‫و س��ازندگان ب��راي بازس��ازي باف��ت فرس��وده افزايش‬ ‫مي‌ياب��د؛ چرا که در ح��ال حاض��ر نامه‌نگاري‌هاي اداري‬ ‫ب��راي دريافت وام‪ ،‬س��نگ بزرگي پيش پ��اي متقاضيان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بي‌ش��ک افرادي که براي ملک فرس��وده خود اقدام به‬ ‫دريافت وام بازسازي مي‌کنند‪ ،‬به دنبال راهکاري هستند‬ ‫تا هزينه‌هاي تمام شده تا حد ممکن کاهش يابد‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د که استفاده از ش��يوه‌هاي سنتي براي‬ ‫بازسازي نه‌تنها زمان‌بر و پرهزين ‌ه است‪ ،‬چه‌بسا از کيفيت‬ ‫و مقاومت استانداردي برخوردار نيست‪ ،‬بنابراين استفاده‬ ‫از مصالح صنعتي‌س��ازي ش��ده مي‌تواند صرفه اقتصادي‬ ‫داشته باش��د‪ .‬اما اينکه اعطاي وام نوسازي بافت فرسوده‬ ‫مشروط به ش��يوه خاصي از ساخت‌وساز است‪ ،‬موضوعي‬ ‫است که خوانساري آن را رد مي‌کند و مي‌گويد‪ :‬هيچگونه‬ ‫محدوديتي براي شيوه ساخت از سوي بانک اعمال نشده‬ ‫است‪ ،‬عالوه بر اين که تمايل به بازسازي به شيوه صنعتي‬ ‫بيشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود محدوديت براي شيوه ساخت‌وساز‬ ‫با توج��ه به ريزدانگي بافت فرس��وده‪ ،‬اعمال ش��يوه‌هاي‬ ‫صنعتي‌سازي ممکن است با دشواري مواجه شود و صرفه‬ ‫اقتصادي نداشته باشد‪.‬‬ ‫محمدحس��ين جمالي��ان‪ ،‬مب��دع و‬ ‫واردکننده شيوه سبک‌سازي ساختمان‬ ‫در ايران در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ميانگين هزينه براي بازسازي به شيوه‬ ‫صنعتي‌س��ازي در بافت فرس��وده را در‬ ‫ح��دود يک ميليون تومان ب��ه ازاي هر‬ ‫مترمربع برآورد مي‌کند‪.‬‬ ‫وي هزينه بازس��ازي يک واحد مسکوني در بافت فرسوده‬ ‫را بيش از ميزان وامي مي‌داند که به مالکان اعطا مي‌شود‬ ‫و مي‌گوي��د‪ :‬معاب��ر تنگ و باري��ک بافت‌هاي فرس��وده‪،‬‬ ‫هزينه‌ه��اي جابه‌جايي و حمل و نق��ل را حداقل ‪ 3‬برابر‬ ‫افزايش مي‌دهد اين درحالي اس��ت ک��ه وام ‪ 30‬ميليوني‬ ‫بازسازي بافت فرسوده تنها هزينه‌هاي تخريب را پوشش‬ ‫مي‌دهد‪.‬اما يک کارشناس بانک نظر ديگري در مورد افزايش‬ ‫مبلغ وام بازس��ازي بافت فرس��وده دارد‪ .‬حس��ين هاشمي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬با توجه به قيمت تمام شده مسکن و هزينه‌هاي‬ ‫ساخت‌وساز در بافت‌هاي فرسوده‪ ،‬اين ميزان وام جوابگوي‬ ‫همه هزينه‌هاي ساخت‌وساز نيست و تاثير مطلوبي در روند‬ ‫بازسازي بافت فرسوده به شکل اصولي ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم پرداخت يارانه از سوي دولت‬ ‫وي ب��ر حمايت دولت در اين بخش تاکيد مي‌کند و مي‌افزايد‪:‬‬ ‫دولت بايد براي تسهيل در بازسازي بافت‌هاي فرسوده بخشي‬ ‫از وام را ب��ه صورت سوبس��يد يا همان ياران��ه پرداخت کند تا‬ ‫متقاضيان دريافت وام پس از دريافت وام ‪ 30‬ميليوني مجبور‬ ‫به بازپرداخت ‪ 70‬ميليون نباشند‪.‬‬ ‫وي همچني��ن حماي��ت ش��هرداري‌ها ب��راي جل��ب رضايت‬ ‫س��اکنان اين محالت را مهم تلقي مي‌کند و مي‌گويد‪ :‬يکي از‬ ‫مش��کالت بافت‌هاي فرسوده ريزدانگي است‪ .‬شهرداري‌ها بايد‬ ‫با سياست‌هاي مختلفي براي تجميع منازل مسکوني و تغيير‬ ‫آن به شکل مجتمع‌هاي مس��کوني ساکنان منازل کوچک را‬ ‫تشويق به همکاري کنند‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫حباب مسکن خبرنگاران زیر بار وعده‌ها می‌ترکد‬ ‫دریا قدرتی‌پور‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫س��ال ‪ ۸۹‬س��ال خوب��ی برای‬ ‫خبرن��گاران ب��ود‪ ،‬س��الی که در‬ ‫جلس��ه هیات دولت‪ ،‬وام مسکن‬ ‫خبرنگاران مطرح ش��د و دس��تورهای الزم در این‬ ‫خصوص گرفته ش��د‪ ۲ .‬سال بعد از آن‪ ،‬این مصوبه‬ ‫ب��ه تصویب ش��ورای‌عالی مس��کن هم رس��ید‪ ،‬اما‬ ‫خوش��حالی خبرنگاران برای داشتن مسکن‪ ،‬دیری‬ ‫نپایید و در حباب فراموش��ی مس��ئوالن باقی ماند‬ ‫و رویای خانه‌دار ش��دن برای قش��ری که حاال جز‬ ‫مظلوم‌ترین‌ها هس��تند‪ ،‬ترکید‪ .‬ش��اید مس��ئوالن‬ ‫یادشان رفته اس��ت که این حرفه اصال مانند سایر‬ ‫ش��غل‌ها نیست که تعریف و زمان و مکان را برایش‬ ‫قائل باش��د و ش��اید گاهی فراموش می‌کنند که ما‬ ‫خبرنگارها یادمان نمی‌رود که بعضی وقت‌ها قدرت‬ ‫داریم که وزیر کش��ور را هم مجبور به پاس��خگویی‬ ‫کنیم‪ ،‬اما خیلی وقت‌ها همه اینها فراموش می‌شود‪.‬‬ ‫ش��اید آنها خوب فهمیده‌اند که وعده‌های قشنگ‬ ‫فقط در روزهای خبرنگار اس��ت که جواب می‌دهد‪.‬‬ ‫روزهای��ی ک��ه پ��ر می‌ش��ود از وع��ده و وعیدها و‬ ‫تبریک‌ه��ا و مجیزگویی خبرن��گاران اما اینها برای‬ ‫خبرنگار نه مسکن می‌شود نه بیمه نه دستمزد‪.‬‬ ‫بمان��د که خوب می‌دانیم که هرس��اله نزدیک به‬ ‫روز خبرنگار که می‌ش��ود‪ ،‬تب وعده‌ها به ‪ ۴۰‬درجه‬ ‫می‌رسد‪ ،‬اما شاید نیم‌نگاهی به قشری که هیچوقت‬ ‫دیده نمی‌ش��وند هم بدون حرف‌های قش��نگ‪ ،‬بد‬ ‫نباش��د‪ .‬اصال بیایید تلخ حرف بزنیم با قش��ری که‬ ‫هر س��ال پشت وعده‌های پرطمطراق گم می‌شوند‪.‬‬ ‫چون درد‪ ،‬وقتی بیشتر می‌ش��ود که در تمام دنیا‪،‬‬ ‫خبرنگار باالترین حقوق را دریافت می‌کند تا دیگر‬ ‫دغدغه‌ای جز نوش��تن نداشته باش��د‪ .‬شاید به این‬ ‫سبب است که در همان کشورها‪ ،‬مرز تصمیم‌گیری‬ ‫با وعده و وعید زیاد نیس��ت‪ .‬معیشت رفاه و راحتی‬ ‫قش��ری که قرار اس��ت با قلمش نقش‌آفرینی کند‪،‬‬ ‫آنقدر مورد توجه اس��ت که بتواند تاثیرگذار باشد‪،‬‬ ‫ولی اینج��ا اتفاق‌ها دیر می‌افتد‪ .‬اتفاق‌ها فقط برای‬ ‫قشر خاصی است و در تمام دورانی که یک خبرنگار‬ ‫زاده می‌ش��ود ت��ا وقتی که به افول م��ی‌رود‪ ،‬آنقدر‬ ‫کوتاه اس��ت که شاید ستاره شدنش را به گور ببرد‪.‬‬ ‫انگیزه‌ها هم زیاد نیس��ت‪ .‬وقت��ی که نه در البه‌الی‬ ‫مصوبه‌ه��ای خاک‌خ��ورده مجل��س این قش��ر جز‬ ‫ش��غل‌های س��خت و زیان‌آور قرار می‌گیرند و نه از‬ ‫لحاظ اقتصادی تامین هس��تند‪ .‬شاید فقط نیرویی‬ ‫جاودان به نام عش��ق اس��ت که خبرن��گاران را نگه‬ ‫داش��ته حت��ی اگر با وعده‌هایی س��ر کنن��د که به‬ ‫سرانجام نمی‌رسد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫قابلیت‌های بافت‌های فرسوده‬ ‫زهرا فریدزادگان‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪3‬ه��زار و ‪ 268‬هکت��ار باف��ت‬ ‫فرس��وده ب��ا ‪ 3‬ش��اخص نفوذناپذی��ری‪ ،‬ناپایداری‬ ‫و ریزدان��ه بودن در ش��هر تهران وج��ود دارد؛ این‬ ‫درحالی اس��ت ک��ه اگر تنها ش��اخص ناپایداری را‬ ‫برای بافت‌های فرس��وده مد‌نظر قرار دهیم‪ ،‬ح��دود ‪‌14‬هزار هکتار از‬ ‫بافت‌های شهر تهران فرسوده محسوب می‌شوند‪70 .‬درصد بافت‌های‬ ‫فرس��وده نیز در نیمه جنوبی ش��هر واقع شده اس��ت و منطقه ‪ 15‬از‬ ‫نظر میزان بافت‌های فرس��وده پرچالش‌ترین منطقه تهران محس��وب‬ ‫می‌ش��ود و پ��س از این منطقه ب��ه ترتیب مناط��ق ‪ 10 ،17 ،12‬قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫طب��ق ماده ‪ 30‬قانون برنامه چهارم توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی کشور‪ ،‬دولت موظف شده است «با احیای بافت‌های فرسوده‬ ‫و نامناس��ب ش��هری و ممانعت از گس��ترش محدوده شهرها براساس‬ ‫طرح‌های جامع ش��هری و س��اماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرها‬ ‫با رویکرد توانمندسازی س��اکنان بافت‌ها و ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی‬ ‫س��اختمان‌ها و شهرها برای کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی‬ ‫از ح��وادث غیرمترقب��ه به ویژه زلزل��ه‪ ،‬با اس��تفاده از منابع داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬حداکثر در مدت ‪ 10‬سال‪ ،‬اقدام کند‪».‬‬ ‫هدفی که با گذش��ت ‪ 8‬س��ال از مدت زمان پیش‌بینی ش��ده برای‬ ‫آن‪ ،‬فقط ‪20‬درصد آن محقق ش��ده اس��ت و ش��اید به گفته بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان ع�لاوه بر فراهم نب��ودن منابع مال��ی و اعتباری الزم‬ ‫برای تحقق این هدف‪ ،‬بی‌اطالعی ش��هروندان س��اکن در این بافت‌ها‬ ‫از مزیت‌ها و تس��هیالتی که برای نوس��ازی در بافت‌های فرس��وده به‬ ‫آنها تعلق می‌گیرد‪ ،‬سبب شده تا روند اجرای آن با کندی پیش برود‪.‬‬ ‫چن��دی پیش در خبرها آمده بود که به دنب��ال رایزنی معاون وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی با بانک مسکن‪ ،‬مقرر ش��ده است که با پرداخت وام‬ ‫بافت فرس��وده‪ ،‬تسهیالت ویژه‌ای برای نوسازی و بهسازی این بافت‌ها‬ ‫در نظرگرفته شود‪.‬نوس��ازی بافت‌های فرس��وده اگر چه اقدامی برای‬ ‫مقاوم‌سازی و بهبود کیفیت ساختمان‌های فرسوده در مقابل خطرات‬ ‫احتمالی مانند زلزله است‪ ،‬اما به یقین برخی از منازل موجود در بافت‬ ‫فرسوده عالوه بر قابلیت سکونت‪ ،‬ظرفیت‌های بالقوه دیگری نیز دارند‪.‬‬ ‫ش��اید بهتر باش��د موضوع را از این بعد بررس��ی کنیم که تهران به‬ ‫عنوان پایتخت ایران‪ ،‬اگرچه جاذبه‌های توریس��تی فراوانی را در خود‬ ‫جای داده اس��ت‪ ،‬اما در س��ال‌های اخیر‪ ،‬آنچه گردشگران خارجی را‬ ‫عالوه بر جاذبه‌های تاریخی به کش��ورهای توریس��تی جذب می‌کند‪،‬‬ ‫آش��نایی آنها ب��ا فرهنگ بومی و محلی س��اکنان ش��هرهای بزرگ و‬ ‫تاریخی است‪ .‬بازدید از خانه‌های قدیمی و آشنایی با فرهنگ مردمان‬ ‫کهن ایران زمین ش��اید برای ما جذابیت چندانی نداش��ته باش��د‪ ،‬اما‬ ‫برای یک گردش��گر خارجی تجس��م یک هویت متف��اوت‪ ،‬از مردمان‬ ‫کشور خود است‪.‬‬ ‫شناس��ایی و قابلی��ت تغیی��ر کارب��ری برخی خانه‌ه��ای موجود در‬ ‫بافت‌های فرس��وده به مکانی ش��بیه م��وزه یا کتابخان��ه یا یک مکان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬این امکان را برای مس��ئوالن شهری و دولتی فراهم می‌کند‬ ‫تا با ایجاد ش��رایط ورود گردشگر‪ ،‬عالوه بر ارزآوری زمینه اشتغالزایی‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم را برای عده زیادی فراهم کنند‪ .‬اما در این‬ ‫میان ارائه تس��هیالت بانکی ب��ه تنهایی نمی‌تواند راهگش��ای معضل‬ ‫بافت‌های فرس��وده باشد‪ .‬فرهنگ‌س��ازی‪ ،‬همکاری بخش خصوصی‪،‬‬ ‫مالکان‪ ،‬س��رمایه‌گذاران و ارگان‌های وابس��ته در کنار ارائه تسهیالت‬ ‫بانکی می‌تواند بخش کوچکی از مش��کل بافت فرس��وده را حل کند‪.‬‬ ‫درس��ت است که تغییر کاربری به اندازه ساخت‌وساز سوددهی ندارد‪،‬‬ ‫اما می‌توان امیدوار بود که با ادامه چنین حرکتی‪ ،‬بخش��ی از صنعت‬ ‫گردشگری توسعه یابد و به دنبال آن اقتصاد رونق گیرد‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪ 17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی استراتژی مارکت‌های موفق جهان‬ ‫‪25‬‬ ‫فروشگاه‌هایزنجیره‌ای‬ ‫دروازه‌ای برای خرید بهتر‬ ‫فرانک میرزایی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بحث کاهش قیمت تمام‌شده کاال‬ ‫و خدمات از مباحثی است که در سال‌های اخیر‪ ،‬توجه و نظر بسیاری از‬ ‫صاحبنظران و کارشناس��ان حوزه تنظیم بازار را به خود مشغول کرده‬ ‫است و بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در تالشند با اتخاذ تدابیر مختلف و حذف موانع‬ ‫غیرضروری‪ ،‬کاال یا خدمت خود را با کمترین هزینه و حاشیه سود مناسب به‌دست‬ ‫مصرف‌کنندگان برسانند‪ .‬از جمله راهکارهای نوینی که در دنیا مرسوم شده است و‬ ‫توانسته کمک بسیار زیادی در مدیریت و تنظیم بازارهای کشورهای صاحب صنعت‬ ‫و فناوری کند‪ ،‬اس��تفاده از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است‪ .‬این فروشگاه‌های‬ ‫بزرگ در دنیا با ارائه کارکردهای مختلف و متنوع خود‪ ،‬بستری را فراهم می‌کنند تا‬ ‫مصرف‌کنندگان بیشترین و بهترین خریدها را داشته باشند‪ .‬بیشترین خرید از این‬ ‫نظر که با جلب مشتریان و معرفی انواع و اقسام کاالها مردم به خرید بیشتر و با ارائه‬ ‫خدمات مختلف در پرداخت قیمت کاال‪ ،‬احساس رضایت بیشتری را فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کجا آمدند‬ ‫تاریخچه مراکز خرید و فروش��گاه‌ها به ‪ ۱۰۰۰‬سال قبل برمی‌گردد‪ .‬در زمان‌های‬ ‫کارفور‬ ‫گروه فروش��گاه‌های زنجیره‌ای فرانس��وی کارفور در س��ال ‪2009‬‬ ‫درآمدی حدود ‪ ‌85/96‬میلیارد یورو و س��ودی بیش از ‪385‬میلیون‬ ‫یورو داشت‪ .‬کارفور نخستین‌هایپرمارکت‌های خود را در خارج فرانسه‬ ‫در بلژیک و نخس��تین‌هایپرمارک��ت در خارج از اروپ��ا را در برزیل‬ ‫تاس��یس کرد‪ .‬نخستین فروش��گاه کارفور در ‪ 3‬ژوئن سال ‪ 1957‬در‬ ‫حومه شهر آنس��ی و در نزدیکی یک چهارراه تاسیس شد‪ .‬موسسان‬ ‫این گروه مارس��ل فورنیر‪ ،‬دنیس دفوری و ژاک دفوری بودند که این‬ ‫فروشگاه کوچک را تبدیل به زنجیره‌ای از فروشگاه‌های بزرگ کردند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1963‬کارفور یک مفهوم جدید به نا ‌م هایپرمارکت (ابر بازار)‬ ‫ن هایپرمارکت کارفور نیز در س��نت‌ژنویودبوا‬ ‫را خلق کرد و نخس��تی ‌‬ ‫با مس��احت ‪ 2500‬متر مربع و ‪ 12‬صندوق و ‪ 400‬فضای پارکینگ‬ ‫احداث شد‪.‬‬ ‫استراتژی‬ ‫ازجمله استراتژی‌های کارفور در کشورهای مختلف کیفیت باالی‬ ‫اجن��اس‪ ،‬کمترین قیمت ممکن برای خریداران‪ ،‬گس��تردگی باالی‬ ‫فروشگاه‌ها در سراسر دنیا و توجه به خواست و نیاز مشتریان است‪.‬‬ ‫زهرا آقاجانی‬ ‫عضو هیات علمی موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫قدی��م بندرها و خیابان‌ها به عن��وان مراکز خرید‬ ‫استفاده می‌ش��دند‪ .‬در دوران گوناگون تیمچه‌ها‬ ‫ی��ا گذرها‪ ،‬با ج��ای دادن حجره‌ه��ا و مغازه‌ها در‬ ‫درون خ��ود نقش نوعی بازارچه یا مرکز خرید را ایفا‬ ‫می‌کردند‪ .‬امروزه پاس��اژها در درون یک س��اختمان‬ ‫یا مجموع��ه‌ای از س��اختمان‌ها قرار دارند که ش��امل‬ ‫فروش��گاه‌های گوناگون هس��تند و با راهروهای مرتبط‬ ‫با هم باعث آس��انی بازدید مش��تریان از فروش��گاه‌ها‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬در اقتصاد امروز پاس��اژها تبدیل به مراکز‬ ‫خرید ش��ده‌اند و روزانه در مناطق مختلف مراکز خرید‬ ‫راه‌اندازی ش��ده و کمابیش با اس��تقبال نیز روبه‌رو هس��تند‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش با نگاه��ی به آمار و ارقام و برنامه‌ها و اس��تراتژی‌های‬ ‫بزرگ‌ترین فروش��گاه‌های زنجیره‌ای دنیا‪ ،‬دالیل موفقیت‌ش��ان را بررس��ی‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وال مارت‬ ‫شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت‪ ،‬شرکتی امریکایی است که با بیش از ‪1/2‬میلیون کارمند و فروش ‪‌405‬میلیارد دالری‬ ‫در سال ‪ 2009‬همچنان بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای دنیا به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ 1962‬توسط سام والتون تاسیس شد و در س��ال ‪ 1969‬رسما به ثبت رسید‪ .‬در سال ‪ 1970‬والتون اداره‬ ‫اصلی و اولین مرکز توزیع ش��رکت را در بنتون ویل در آرکانزاس امریکا تاس��یس کرد‪ .‬در آن زمان ش��رکت حدود ‪ 38‬فروشگاه با‬ ‫‪ 1500‬کارمند داشت و فروش شرکت نیز حدود ‪‌44/2‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫استراتژی‬ ‫ارائه کاالها با قیمت‌های پایین تنها یکی از اس��تراتژی‌های وال‌مارت اس��ت‪ .‬زنجیره خلق ارزش ش��رکت فعالیت‌های مرتبط به‬ ‫چگونگی دس��تیابی وال‌مارت به استراتژی‌های مختلف را نش��ان می‌دهد‪ .‬نخست اینکه مدیریت زنجیره تامین وال‌مارت بی‌نهایت‬ ‫کارآ می‌باش��د‪ .‬روش دیگ��ر کاهش هزینه‌ها در مدیریت زنجی��ره تامین وال‌مارت‪ ،‬توانایی آنها در دنب��ال کردن حرکت محصول‬ ‫در طول کل زنجیره خلق ارزش اس��ت‪ .‬وال‌مارت نس��بت به رقبایش هزینه بس��یار کمتری صرف تبلیغات می‌کند‪ .‬گروهی بودن‬ ‫فروشگاه‌های وال‌مارت و فاصله کم آنها از یکدیگر‪ ،‬یکی از دالیل این امر است‪ .‬به این شکل آنها می‌توانند برای کل منطقه یک بار‬ ‫برای تبلیغات هزینه صرف کنند تا با سرشکن شدن این مخارج بین فروشگاه‌های آن منطقه‪ ،‬هزینه کل حداقل شود‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از بهترین اس��تراتژی‌های وال‌مارت‪ ،‬فراهم کردن خدمات عالی برای مشتریان است‪ .‬در هر فروشگاه یک فرد برای خوشامدگویی‬ ‫در محل ورود مش��تریان حاضر اس��ت که به آنها چرخ‌دس��تی‌های حمل خرید می‌دهد و آنها را به قس��متی از فروشگاه که در آن‬ ‫کاالهای مورد نظر مشتری قرار دارد‪ ،‬هدایت می‌کند‪.‬‬ ‫مترو‬ ‫شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مترو با حدود ‪‌65/5‬میلیارد یورو‬ ‫درآمد در س��ال ‪ 2009‬و چی��زی حدود ‪383‬میلیون یورو س��ود‪،‬‬ ‫سومین فروشگاه زنجیره‌ای و شرکت خرده‌فروشی بزرگ جهان بر‬ ‫حس��ب فروش است‪ ،‬البته این ش��رکت به شکل عمده فروشی نیز‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬همچنین در س��ال ‪ 2009‬بیش از ‪ 286090‬نفر برای‬ ‫این ش��رکت مش��غول به کار بودند‪ .‬در ح��ال حاضر به گفته مجله‬ ‫فوربس فروش گروه مترو حدود ‪‌95‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ 2009‬حدود ‪ 5‬درصد از سهام خود را به سرمایه گذاران‬ ‫آلمانی و بین‌المللی فروخت‪.‬‬ ‫«اوت��و بئیش��یم» بنیانگ��ذار فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای مترو‌‪،‬‬ ‫میلیاردری آلمانی است که با ثروت ‪‌3/6‬میلیارد دالر در سال ‪2010‬‬ ‫در جای��گاه دویس��ت و چهل و نهم ثروتمندان جه��ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫اوتو بئیش��یم اولین فروش��گاه مترو مارکت در نوامبر س��ال ‪1963‬‬ ‫در اس��ن – آلتنس��ن را بازگشایی کرد و خود مدیر اجرایی آن شد‪.‬‬ ‫بازگشایی همین یک فروشگاه منجر به شکل‌گیری زنجیره بزرگی‬ ‫از فروشگاه‌ها به نام مترو شد‪.‬‬ ‫وست فیلد‬ ‫گروه وست‌فیلد یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ استرالیایی و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها در بازار سهام استرالیاست که در سال ‪ 1960‬تاسیس‬ ‫ش��د‪ .‬این فروش��گاه دارای بیش از ‪ 119‬فروشگاه در استرالیا‪ ،‬نیوزیلند‌‪ ،‬ایاالت متحده و بریتانیاست‪ .‬مجموع دارایی‌های‌این شرکت به بیش از‬ ‫‪‌61‬میلیارد دالر می‌رس��د که این گروه را تبدیل به بزرگ‌ترین ش��رکت خرده‌فروشی و فروش��گاه‌های زنجیره‌ای جهان براساس دارایی‌ها کرده‬ ‫است‪ .‬سود شرکت وست فیلد در سال ‪ 2009‬حدود ‪450‬میلیون دالر برآورد شده بود و بیش از ‪ 4970‬نفر در سال ‪ 2007‬برای این شرکت کار‬ ‫می‌کردند‪ ،‬البته سود این شرکت به واسطه رکود اقتصادی ‪ 2008‬کاهش یافته است‪ .‬فرانک لووی همچنین در امور خیریه فعال است‪ .‬فرانک‬ ‫لووی‪ ،‬رییس اجرایی و یکی از موسسان یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهان به نام وست فیلد است که با ثروت ‪‌3/6‬میلیارد دالر‬ ‫در سال ‪ 2010‬در جایگاه دویست و چهل و نهم ثروتمندان جهان قرار گرفت‪ .‬فرانک لووی در سال ‪ 1953‬با یک مهاجر مجارستانی به نام جان‬ ‫س��اوندرز آش��نا شد‪ .‬این دو به زودی تبدیل به شرکای تجاری ش��ده و در نهایت شرکت وست فیلد را در سال ‪ 1960‬تاسیس کردند‪ .‬ساوندرز‬ ‫در سال ‪ 1987‬گروه وست فیلد را ترک کرد‪ .‬گروه وست فیلد در سال ‪ 2009‬یک فروشگاه ‪‌2/4‬میلیارد دالری را در مرکز لندن تاسیس کرد‪.‬‬ ‫استراتژی‬ ‫از دالیل موفقیت گروه وس��ت فیلد‪ ،‬یکپارچه ش��دن در طول زنجیره تامین آن اس��ت؛ به این معنا که تمام جنبه‌های توسعه مراکز خرید از‬ ‫طراحی تا س��اخت آنها را از طریق اجاره‪ ،‬مدیریت و بازاریابی مدیریت می‌کند‌‪ .‬این گروه از طریق مدیریت متمرکز در س��طح عملیاتی و یک‬ ‫برنامه اس��تراتژیک توس��عه (که به شکل مستمر کیفیت پرتفولیو شرکت را برای ایجاد رشد در درآمد و سرمایه سرمایه‌گذاران بهبود می‌دهد)‪،‬‬ ‫خلق ارزش می‌کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫سوپرمارکت‌های‬ ‫انقالبی‪ ،‬زنجیره‌ای‬ ‫می‌شوند‬ ‫کروگر‬ ‫شرکت کروگ ‌ر بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای در زمینه خواربار و دومین فروشگاه‬ ‫زنجی��ره‌ای بزرگ برحس��ب حجم فروش در ایاالت متحده ب��وده و پس از والمارت‬ ‫دومین فروشگاه زنجیره‌ای عمده در این کشور است‪.‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ 2010‬با فروش ‪‌45/352‬میلیارد دالر در فهرست بهترین‬ ‫فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان زنجیره‌ای دنیا قرار دارد‪ .‬البته این شرکت تنها در امریکای‬ ‫شمالی فعالیت دارد‪ ،‬در حالی که حوزه فعالیت والمارت و کارفور جهانی است‪ .‬کروگر‬ ‫ش��امل انواع مختلفی از فروشگاه‌ها چون س��وپرمارکت‪ ،‬هایپرمارکت‪ ،‬مراکز خرید‪،‬‬ ‫خواربار فروشی و جواهرفروشی می‌شود‪ .‬شرکت کروگر در سال ‪ 1883‬توسط برنارد‬ ‫کروگر در سینسیناتی‪ ،‬اوهایو تاسیس شد‪ .‬کروگر درواقع در ابتدا «فروشگاه بزرگ چای‬ ‫غرب» که یکی از نخستین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایاالت متحده بود را تاسیس‬ ‫کرد‪ .‬درآمد شرکت کروگر در سال ‪ 2009‬حدود ‪‌76/7‬میلیارد دالر‪ ،‬درآمد خالص آن‬ ‫حدود ‪‌1/25‬میلیارد دالر و مجموع س��رمایه‌های آن حدود ‪‌23/2‬میلیارد دالر برآورد‬ ‫شده بود‪ .‬به عالوه بیش از ‪ 334‬هزار نفر برای این شرکت مشغول به کار هستند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 3619‬فروشگاه به طور مستقیم یا از طریق زیرمجموعه‌های شرکت تحت‬ ‫کنترل شرکت کروگر می‌باشند‪ .‬دفتر مرکزی این شرکت در مرکز سینسیناتی واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫استراتژی‬ ‫کروگر به واس��طه جایگاه مس��تحکم در بازار توانس��ته رکود اقتصادی بازار را با‬ ‫موفقیتی نس��بی تحمل کند‪ .‬کروگر در س��ال ‪ 2009‬در ‪ 39‬بازار از ‪ 42‬بازار عمده‬ ‫جایگاه‌های اول و دوم را در اختیار داش��ت‪ .‬همچنین دارایی برند این شرکت مزیت‬ ‫رقابت��ی قدرتمندی را نس��بت به بنگاه‌ه��ای دیگر برای کروگر ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫کروگر در س��ال ‪ 2009‬در جایگاه هش��تاد و دوم رتبه‌بن��دی ‪ 500‬برند برتر جهان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بنابراین می‌توان گفت‪ ،‬همین جایگاه قدرتمند شرکت آن را در مقابل‬ ‫مشکالت اقتصادی اخیر محافظت و مستحکم کرده است‪ .‬همچنین تنوع جغرافیایی‬ ‫فروشگاه‌های کروگر باعث افزایش قدرت رقابتی شرکت می‌شود‪.‬‬ ‫کروگر در حال حاضر بیش از ‪ 40‬کارخانه تولیدی دارد که کار فرآوری‪ ،‬بسته‌بندی‬ ‫و تولید محصوالت با برند شخصی را انجام می‌دهند‌‪ .‬این شرکت حدود ‪ 43‬درصد از‬ ‫‪ 14400‬برند ش��خصی که در فروشگاه‌هایش به فروش می‌رساند را در کارخانه‌های‬ ‫شرکت تولید می‌کند‪.‬‬ ‫انبار محصول کروگر شامل دامنه گسترده‌ای از محصوالت با برند شخصی یا ملی‬ ‫در رده‌های مختلف محصول شامل مواد غذایی‪ ،‬خواربار‌‪ ،‬نوشیدنی‌‪ ،‬پوشاک‪ ،‬گوشت‪،‬‬ ‫جواهرات و خریدهای معمول خانوار می‌شود‪.‬‬ ‫نگاه آخر‬ ‫در این گزارش س��عی ش��د ضمن ارائه‬ ‫تعری��ف و تاریخچه‌ای از فروش��گاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای و برخی ویژگی‌های عمده آنها‬ ‫با بیان نمونه‌هایی از فروشگاه‌های بزرگ‬ ‫دنیا‪ ،‬به ش��رح عوامل و ش��رایطی که در‬ ‫زمینه رشد و موفقیت این نهادهای نوین‬ ‫توزیع موثر هس��تند‪ ،‬پرداخته شود‪ .‬ارائه‬ ‫کاالها با قیمت‌های پایین‪ ،‬کیفیت باالی‬ ‫اجناس‪ ،‬یکپارچه ش��دن در طول زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬جایگاه مس��تحکم در بازار‪ ،‬دامنه‬ ‫گس��ترده‌ محصوالت با برند ش��خصی یا‬ ‫ملی‪ ،‬تولیدات کارخانه‌ای گسترده و ‪ ...‬از‬ ‫جمله عواملی هستند که موجب موفقیت‬ ‫ای��ن فروش��گاه‌های ب��زرگ در گس��تره‬ ‫و عرص��ه جهانی ش��ده‌اند‪ .‬ای��ن اصول‬ ‫و اس��تراتژی‌ها حاص��ل س��ال‌ها تحقیق‬ ‫و تجرب��ه کاری اس��ت ک��ه بزرگ‌تری��ن‬ ‫فروش��گاه‌ها برای رس��یدن ب��ه وضعیت‬ ‫کنون��ی اعم��ال کرده‌ان��د‪ .‬به‌ط��ور حتم‬ ‫برای ایجاد فروش��گاه‌هایی با این حجم و‬ ‫گس��تردگی‪ ،‬ادامه دادن راه و استفاده از‬ ‫تجربه آنها بهترین اقدام است‪.‬‬ ‫دالر در پاکستان گران شد‬ ‫اقتصاد يونان بار ديگر کوچکتر شد‬ ‫بحران سياس��ي در پاکس��تان و فعاليت صرافي‌هاي غيررسمي قيمت دالر در اين کش��ور را افزايش داد‪.‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬بحران سياسي پاکستان نه تنها موجب سقوط قيمت سهام و ايجاد بحران در بازار بورس شده‬ ‫بلکه قيمت دالر را نيز افزايش داده که بر فعاليت‌هاي اقتصادي تاجران و صنعتگران اين کش��ور تاثير خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬گزارش‌‌ها نشان مي‌دهد قيمت دالر در پاکستان تا ‪ 70‬درصد افزايش پيدا کرده و از ‪ 100‬روپيه براي‬ ‫هر دالر بيشتر شده است‪.‬افزايش تقاضا براي خريد‪ ،‬دالر بانک‌ها به ويژه بانک مرکزي را با مشکل مواجه کرده‬ ‫و صرافي‌هاي غير رس��مي نيز به اين بحران دامن زده قيمت دالر را به مقدار سرس��ام‌آوري افزايش داده‌اند‪.‬با‬ ‫توجه به سياست‌هاي اقتصادي دولت نرخ دالر کاهش يافته و قرار بود قيمت دالر سير نزولي داشته باشد اما‬ ‫بحران سياسي کشور باعث شد قيمت دالر افزايش پيدا کرده و تبديل به يک بحران شود‪.‬‬ ‫انتشار اخبار بازده اقتصادي يونان در ‪ 3‬ماهه دوم سال جاري ميالدي‪ ،‬از ادامه رشد منفي اقتصادي در اين کشور‬ ‫عضو اتحاديه اروپا خبر داد‪ .‬به گزارش ايرنا‪ ،‬اقتصاد يونان در ‪ 3‬ماهه دوم امسال‪ 0/2 ،‬درصد کوچکتر از زمان مشابه‬ ‫در سال ‪ 2013‬شده است‪ .‬هرچند اين رقم‪ ،‬پايين‌ترين نرخ کاهش اقتصادي در اين کشور از سال ‪ 2008‬به اين سو‬ ‫بوده است‪ .‬اقتصاد يونان در ‪ 3‬ماهه نخست سال‌جاري ميالدي نيز ‪ 1/1‬درصد رشد منفي داشت‪ .‬از زمان آغاز رکود‬ ‫اقتصادي در سال ‪ 2008‬تاکنون‪ ،‬يونان يک‌چهارم از بازده اقتصادي‌اش را از دست داده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان پيش‌بيني مي‌کنند که يونان براي نخس��تين بار در ‪ 6‬س��ال اخير‪ ،‬در نيمه دوم سال ‪ 2014‬شاهد‬ ‫اندکي رشد اقتصادي باشد‪ .‬بخشي از رکود يونان به بحران مالي غرب و بخشي ديگر به بحران بدهي‌هاي اين کشور‬ ‫مربوط بوده است‪.‬‬ ‫ام��روزه ایجاد تحوالت در ش��بکه توزیع س��بب‬ ‫ورود مفاهیم جدیدی در ش��بکه تولید شده است؛‬ ‫از مهم‌تری��ن ای��ن تح��والت می‌توان ب��ه انقالب‬ ‫س��وپرمارکت‌ها‪ ،‬تبدی��ل خرده‌فروش��ی به صنعت‬ ‫جدید‪ ،‬بروز مفاهیم آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی‬ ‫ش��هری به این موض��وع‪ ،‬اقتصاد دانای��ی محور و‬ ‫مفاهیمی از این قبیل اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی به فروش��گاه‌های مختل��ف زنجیره‌ای‬ ‫که جزو بنگاه‌های برتر دنیا محس��وب می‌ش��وند‪،‬‬ ‫می‌توانیم به این موضوع برسیم که در فروشگاه‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای‪ ،‬بهره‌گی��ری از انواع صرفه‌ه��ا‪ ،‬اعم از‬ ‫صرفه‌ه��ای حوزه عمل‪ ،‬مقی��اس و تجمع می‌تواند‬ ‫مهم باش��د‪ .‬فاکتور دیگر ناظ��ر بر موضوع‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره‌وری است؛ موضوع دیگری که ما می‌توانیم به‬ ‫آن توج��ه کنیم‪ ،‬تفهی��م موقعیت‌مان در زنجیره و‬ ‫بعد از آن‪ ،‬پیوند بین بخش س��ازمان‌یافته و بخش‬ ‫غیر‌س��ازمان‌یافته و بخش‌های دیگری است که به‬ ‫نوعی در فروش��گاه می‌توانیم با آنها ارتباط داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬صرفه‌های ح��وزه عمل‪ ،‬ش��رایط ناظر بر‬ ‫ارائه خدمات به مش��تریان خاص‪ ،‬مشتری‌محوری‬ ‫و توج��ه خاص به نگه داش��تن مش��تری و وفادار‬ ‫نگه داش��تن مش��تری به بنگاه‌ه��ای اقتصادی یا‬ ‫همان فروشگاه‌های زنجیره‌ای است‪ .‬فروشگاه‌های‬ ‫بزرگ به تحقیقات ب��ازار توجه خاص دارند؛ وقتی‬ ‫می‌بینند مصرف‌کنندگان کاالیی را دوست ندارند‬ ‫یا می‌خواهند آن را تعویض یا مس��ترد کنند‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیق��ات بازار آنها به این موضوع می‌پردازد‪ .‬مثال‬ ‫وقتی ببینند جنس��ی ک��ه مصرف‌کنن��ده می‌برد‬ ‫و فراوانی برگش��ت آن زیاد می‌ش��ود‪ ،‬متوجه این‬ ‫موضوع می‌ش��ود که به‌طور حتم‪ ،‬مش��کلی در آن‬ ‫وجود دارد؛ متاس��فانه در کش��ور م��ا کمتر به این‬ ‫مس��ائل توج��ه می‌ش��ود و حتی م��ا می‌دانیم که‬ ‫اگر کاالیی معیوب باش��د و از فروش��گاه زنجیره‌ای‬ ‫خری��د کرده باش��یم‪ ،‬ب��ه راحت��ی نمی‌توانیم این‬ ‫مس��ئله را ثابت کنیم‪ .‬در فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫به صرفه‌های ناش��ی از مقیاس توجه ش��ده است؛‬ ‫استانداردس��ازی درخصوص مش��خصات فیزیکی‬ ‫فروش��گاه‌ها مورد توجه اس��ت که ب��ه طور خاص‬ ‫می‌توان گفت‪ ،‬طبقه‌بندی‌هایی در مورد مس��احت‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای در دنیا مطرح اس��ت که‬ ‫متاس��فانه طب��ق آنها‪ ،‬بس��یاری از فروش��گاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای کش��ور ما باوجود این که اسم فروشگاه‬ ‫زنجی��ره‌ای را یدک می‌کش��ند‪ ،‬به لح��اظ متراژ و‬ ‫اندازه به هیچ‌وجه فروش��گاه زنجیره‌ای محس��وب‬ ‫نمی‌ش��وند؛ یعن��ی در ح��د ی��ک س��وپر‌مارکت‬ ‫معمولی‌اند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در بررسی‌هایی که درباره‬ ‫متراژ و مساحت فروش��گاه‌های زنجیره‌ای شهروند‬ ‫که جزو بهترین فروش��گاه‌های زنجیره‌ای در ایران‬ ‫اس��ت انجام شد‪ ،‬در مقیاس با فروشگاه‌های اروپا و‬ ‫امریکا باید گفت که جزو فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫به حساب نمی‌آیند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از اقداماتی که در دنیا مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای مدیریتی است که در فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای پیاده‌سازی می‌ش��وند‪ .‬باز هم متاسفانه‬ ‫در کش��ور ما اکثر فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای‪ ،‬این‬ ‫اس��تانداردهای مدیریتی را ندارند یا حتی رده‌های‬ ‫اداری مش��خص برای انجام امورشان ندارند و برای‬ ‫این ک��ه کاال وارد سیس��تم ش��ود و اینکه چگونه‬ ‫تعری��ف یا خریداری ش��ود یا ب��ا تامین‌کنندگان و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان چه برخوردی ش��ود‪ ،‬هیچ رویه‬ ‫و دس��تورالعمل کاری وجود ن��دارد‪ .‬اقدام دیگری‬ ‫که در فروش��گاه‌های زنجیره‌ای موفق انجام شده‪،‬‬ ‫ارتقای بهره‌وری در فروش��گاه است که در واقع از‬ ‫طریق زیرس��اخت‌های فن��اوری اطالعات مدیریت‬ ‫فروشگاهی را تشدید کرده‌اند و از ابزارهای نوین که‬ ‫بستر اصلی آنها تکنولوژی اطالعات است‪ ،‬استفاده‬ ‫ش��ده است؛ ش��بکه توزیع شامل س��ه دسته‌بندی‬ ‫کلی است که یکس��ری از آنها در عملیات توزیع و‬ ‫یکس��ری در زمینه فناوری اطالعات و سری دیگر‬ ‫در سیس��تم برنامه‌ریزی و مدیری��ت کاربرد دارند‪.‬‬ ‫اقدام دیگری که انجام شده‪ ،‬آموزش نیروی انسانی‬ ‫اس��ت؛ خود فروش��گاه‌های زنجیره‌ای توانس��ته‌اند‬ ‫نقش مهمی در اش��تغال و آموزش نیروی انس��انی‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای پیشنهادی‬ ‫ب��رای اینکه بتوانیم از تجربه کش��ورها در زمینه‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای استفاده کنیم‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫در چن��د دس��ته اصل��ی تقس��یم‌بندی می‌ش��ود‬ ‫ک��ه در پ��ی می‌آید‪ .‬یک��ی از مهم‌تری��ن راهکارها‬ ‫تخصیص و تدارک زمین اس��ت‪ .‬مساحت در رشد‬ ‫و توس��عه فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای نقش بزرگی‬ ‫را ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫اق��دام دیگ��ری ک��ه الزم اس��ت انج��ام ش��ود‪،‬‬ ‫بسترسازی الزم برای تامین مالی از خارج یا انعقاد‬ ‫قراردادهای مدیریتی اس��ت‪ .‬اقدامی که باید انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬جذب س��رمایه‌گذار خارجی اس��ت؛ به هر‬ ‫صورت‪ ،‬سرمایه‌گذار خارجی باید وقتی به کشوری‬ ‫وارد می‌شود به کار عالقه‌مند باشد‪.‬‬
‫گپ و گفت‬ ‫چيني‌ها از حضور در نمايشگاه مي‌گويند‬ ‫استقبال از محصوالت ما‬ ‫بي نظير بود!‬ ‫«اس��تقبال از شرکت ما آنقدر خوب بود که این‬ ‫چند روزکاملا س��رمان شلوغ بوده و مدام در حال‬ ‫ثبت س��فارش هس��تيم‪ ».‬اين جمله‌اي است که‬ ‫جيسون يانگ از شانگهاي چين مي‌گويد‪ .‬آنچه در‬ ‫ادامه مي‌خواني��د گفت‌وگوي نماينده ايراني غرفه‬ ‫است‪.‬‬ ‫چين در گفت‌وگو با‬ ‫€ €ش�ما چه چيزي براي ارائه به نمايش�گاه‬ ‫صنعت ساختمان آورده‌ايد؟‬ ‫م��ن جيس��ون يان��گ هس��تم و از ش��رکت‬ ‫ووي‌هانگ‌فو و از کشور چين به ايران آمده‌ام‪ .‬کار‬ ‫ما توليد در و چارچوب‌هاي س��اختماني است که‬ ‫سعي داريم بازار ايران را براي محصوالت خودمان‬ ‫انتخاب کنيم‪.‬‬ ‫€ €از نمايش�گاه صنع�ت س�اختمان ای�ران‬ ‫چقدر شناخت داريد؟‬ ‫خيلي کم‪ .‬اين دوره اولين دوره حضور ش��رکت‬ ‫ماست و بنابراين شناخت کمي داريم‪.‬‬ ‫€ €موفق به جذب مشتري هم شده‌ايد؟‬ ‫بله‌! استقبال بي‌نظير بود! در همين مدت زمان‬ ‫اندک مشتري‌هاي بسياري داشتيم و خيلي از اين‬ ‫بابت خوشحال هستيم‪.‬‬ ‫€ €تف�اوت محصوالت�ي ک�ه ش�ما در اي�ن‬ ‫نمايش�گاه ارائه مي‌دهيد با شرکت‌هاي ايراني‬ ‫در چه چيزي است؟‬ ‫ب��ه لحاظ قيم��ت تفاوت خاصي ب��ا محصوالت‬ ‫ايران��ي نداريم‪ ،‬اما با نگاهي که به غرفه‌هاي ديگر‬ ‫داش��تم فکر مي‌کنم کيفيت درهايي که ما توليد‬ ‫مي‌کنيم بهتر از محصوالت ايراني باشد‪.‬‬ ‫€ €آيا ممکن اس�ت س�ال بعد هم شما را در‬ ‫اين نمايشگاه ببينيم؟‬ ‫بله! حتما‪ .‬همانطور که گفتم استقبال از شرکت‬ ‫ما آنقدر خوب بود که ديروز کاملا س��رمان شلوغ‬ ‫بوده و مدام در حال ثبت سفارش هستيم‪.‬‬ ‫€ €براي ارائه محصوالت مشکلي نداشتيد؟‬ ‫ن��ه‪ .‬همه چيز خوب بود و به راحتي توانس��تيم‬ ‫در اين فس��تيوال ش��رکت کنيم البت��ه به لحاظ‬ ‫اطالع‌رساني کمي با مش��کل مواجه بوديم‪ .‬يعني‬ ‫دقيقا نمي‌دانس��تيم که ش��رايط ش��رکت در اين‬ ‫فس��تيوال چيست و چه رقبايي از چه کشورهايي‬ ‫داري��م‪ .‬اي کاش پيش از برگ��زاري اين برنامه‌ها‬ ‫کاتالوگي از برنامه‌هاي نمايشگاه در اختيار شرکت‬ ‫کنندگان ق��رار بگيرد تا بازار رقابت خودش��ان را‬ ‫آناليز کنند‪.‬‬ ‫ویترین‬ ‫تقسيم‌بنديغرفه‌هابراساسزواياينمايشي‬ ‫این شبه جزیره پر مخاطب‬ ‫برپایی غرفه در هر نمایشگاه با ‪ 4‬روش مختلف صورت‬ ‫می‌گیرد‬ ‫غرفه معمولي يا رديفي(‪ :)row stand‬اين غرفه از‬ ‫‪ 3‬طرف با غرفه‌هاي ديگر همجوار اس��ت و از يک طرف‬ ‫به راهرو مش��رف اس��ت‪ .‬وجه تمايز غرفه‌هاي معمولي از‬ ‫يکديگر پهنا و عمق آنها مي‌باش��د‪ .‬البته غرفه‌هايي که بر‬ ‫بزرگتري دارند به شرط داشتن عمق کافي مرغوب ترند‪.‬‬ ‫ب��ه غرفه‌هاي معمولي به لحاظ اينکه در رديف غرفه‌هاي‬ ‫ديگر قرار دارند‪ ،‬غرفه‌هاي رديفي نيز گفته مي‌شود‪.‬‬ ‫غرفه نبشي (‪:)Corner Stand‬‬ ‫غرفه‌هاي نبش��ي از ‪ 2‬طرف با غرفه‌ه��اي ديگر داراي‬ ‫ديوار مش��ترک و از ‪ 2‬طرف ديگر ب��ه ‪ 2‬راهرو متصلند‪.‬‬ ‫طراحي و تزئين اين غرفه‌ها گران‌تر و مش��کل‌تر اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا چون از ‪ 2‬جناح ديده مي‌ش��وند داراي ارزش باالیي‬ ‫هستند‪ .‬به غرفه‌هاي «نبشي» غرفه‌هاي «دوبر» نيز گفته‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫غرفه شبه جزيره‌اي (‪:)End Stand‬‬ ‫اين غرفه‌ها از يک طرف بسته و از ‪ 3‬جهت در معرض‬ ‫ديد قرار دارند‪ ،‬از اين رو از مرغوبيت بسزایي برخوردارند‬ ‫و بازديدکنندگان بيشتري به خود جلب مي‌کنند‪ .‬به اين‬ ‫غرفه‌ها انتهایي نيز گفته مي‌شود‪.‬‬ ‫غرفه جزيره‌اي (‪:)Island Stand‬‬ ‫مرغوب‌تري��ن و گران‌ترين نوع غرف��ه‪ ،‬غرفه جزيره‌اي‬ ‫اس��ت که در محاص��ره راهروهاس��ت و از ‪ 4‬طرف قابل‬ ‫ديد و دسترس��ي اس��ت‪ .‬غرفه جزيره‌اي از بعد تبليغاتي‬ ‫– نمايش��ي از کارای��ي باالیي برخوردار اس��ت و معموال‬ ‫سايت‌هاي نمايشگاهي به منظور استفاده بيشتر از فضا به‬ ‫گونه‌اي تقسيم مي‌شوند که کمتر داراي چنین غرفه‌هایي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫البته در بس��ياري از نمايشگاه‌ها ديگر اين نظم رعايت‬ ‫نمي‌ش��ود و فضایي از يک سالن در اختيار شرکت‌کننده‬ ‫قرار می‌گیرد که به دلخواه خود اقدام به طراحي آن فضا‬ ‫نمايد‪ .‬در ادامه نمونه‌هایي از غرفه‌هاي مدرن را مالحظه‬ ‫خواهيد کرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪ 17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گروه تجارت ـ هيچ تفاوتي ندارد که يک نمايشگاه‬ ‫با چه موضوعي برگزار مي‌شود؛ اولين چيزي که در بدو‬ ‫ورود به چنين فضايي توجه ما را به خود جلب مي‌کند‪،‬‬ ‫غرفه‌ه��ا‪ ،‬نحوه چيدم��ان و طراحي آنهاس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫همانط��ور که ويترين يک مغازه و هرچه زيباتر طراحي‬ ‫ش��دن آن در ميزان جذب مشتري تاثير دارد‪ ،‬براي باال‬ ‫ب��ردن ميزان ميل و رغبت مخاطبان يک نمايش��گاه و‬ ‫تش��ويق آنها به گش��ت و گذار در ميان غرفه‌هاي يک‬ ‫نمايش��گاه الزم اس��ت که اصول زيبايي شناختي مورد‬ ‫توجه سازندگان قرار بگيرد و در ساخت غرفه‌هاي خود‬ ‫ذوق و سليقه به خرج بدهند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫همه چيز در مورد واژه‌اي به نام «غرفه»‬ ‫چند ميليون ناقابل براي موفقيت‌هاي ميلياردي‬ ‫مهم‌ترين و مناسب‌ترين زمان براي تبليغات يک شرکت‬ ‫يا سازمان‪ ،‬مدت زماني است که در يک نمايشگاه به معرفي‬ ‫و ارائه محصوالت خود مي‌پردازد‪ .‬به تعبير ديگر زماني که‬ ‫يک صنعتگ��ر محصوالت خود را در قالب يک نمايش��گاه‬ ‫تخصصي عرضه مي‌کند بيش از هميش��ه مورد توجه بوده‬ ‫و باي��د تم��ام توان خود را براي جلب توجه هرچه بيش��تر‬ ‫مش��تري بگذارد اما بايد اين نکت��ه را در نظر گرفت که در‬ ‫يک نمايشگاه خبري از امکانات مختلف شرکتي و سازماني‬ ‫نيس��ت‪ ،‬بنابراين تمام آنچه قدرت‪ ،‬ش��کوه و در يک کالم‌‪،‬‬ ‫صنعتگر يا تاجر را به مش��تري معرفي مي‌کند «غرفه‌اي»‬ ‫است که در مدت زماني کوتاه براي خود انتخاب مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقسيم‌بندي از نوع غرفه‬ ‫براس��اس يک تقس��يم‌بندي خاص‪ ،‬غرفه‌ها مي‌توانند به‬ ‫‪ 2‬دسته «کشوري» و «شرکتي» تقسيم شوند‪ .‬تقسيم‌بندي‬ ‫ديگر بس��ته به قرار داشتن در س��الن يا فضاي باز‪ ،‬غرفه‌ها‬ ‫را ب��ه ‪ 2‬دس��ته «بيرون��ي» و «دروني» تقس��يم مي‌کند‪.‬‬ ‫تقس��يم‌بندي ديگري نيز وجود دارد که غرفه را به صورت‬ ‫تيپ تقسيم مي‌کند‪.‬‬ ‫در بسياري از نمايشگاه‌ها با غرفه‌هاي تيپ (استاندارد) سر‬ ‫و کار داريم‪ .‬بدين ترتيب که به هريک از ش��رکت‌کنندگان‬ ‫غرفه‌اي مشابه غرفه ديگري (با مشخصات يکسان) واگذار‬ ‫مي‌ش��ود تا در اين فض��اي خالي کاالهاي خ��ود را عرضه‬ ‫دارند‪ .‬نمايش‌دهنده کاال در انتخاب بين غرفه تيپ (‪shell‬‬ ‫‪ )stand‬يا در اختيار گرفتن يک فضاي خالي آزاد اس��ت‪.‬‬ ‫هزينه اجاره غرفه تيپ برحس��ب متراژ بايد پرداخت شود‪.‬‬ ‫اما ترديدي نيس��ت که اين هزينه به مراتب کمتر از هزينه‬ ‫ساخت غرفه‌اي است که براي هدف خاص طراحي شده و‬ ‫به نمايش‌دهنده کاال تحويل مي‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاري براي کسب درآمد‬ ‫يک��ي از فرصت‌ه��اي ش��غلي ک��ه ب��ه واس��طه برپايي‬ ‫نمايش��گاه‌هاي مختلف براي بخش��ي از بازار کار به وجود‬ ‫مي‌آيد‪ ،‬کس��ب درآمد از راه طراحي و س��اخت غرفه‌هاي‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬ش��رکت ي��ا س��ازماني که قص��د معرفي‬ ‫محصوالتش را دارد‌‪ ،‬گذش��ته از هزين��ه اجاره يک فضاي‬ ‫مشخص جهت اس��تقرار غرفه در فضاي نمايشگاه‪ ،‬بايد به‬ ‫فکر طراحي و ساخت يک غرفه خاص و زيبا براي خودش‬ ‫باشد‪ .‬به همين منظور شرکت‌هايي به وجود آمده‌اند که اين‬ ‫کار را با دريافت هزينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫اگر سري به سايت‌هاي ارائه‌دهنده اين سرويس‌ها بزنيد‬ ‫ب��ا تعداد زي��ادي عکس و ط��رح از کارهاي گذش��ته آنها‬ ‫مواجه خواهيد ش��د‪ .‬برخي س��ايت‌ها هم به فراخور سابقه‬ ‫فعاليت خودش��ان اق��دام به ارائه قيمت‌هاي��ي براي جلب‬ ‫مش��تري کرده اند‪ .‬البته اين قيمت‌ها معموال ارزان‌ترين و‬ ‫متداول‌ترين ارقامي اس��ت که براي غرفه‌هاي ساده در نظر‬ ‫گرفته مي‌شوند‪.‬‬ ‫مثال کمتري��ن قيمتي که در حال حاض��ر براي هر متر‬ ‫غرفه‌سازي در نظر گرفته شده حدود ‪ 90‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫براي برپايي غرفه خساست به خرج ندهيد‬ ‫با تاکيد بر اهميت‬ ‫بهرام بهرامي‪ ،‬کارش��ناس صنعت نمايشگاهي در گفت‌وگو با‬ ‫ساخت غرفه در جذب مشتري و مخاطب مي‌گويد‪ :‬در طول برگزاري نمايشگاه‌ها‪ ،‬ماهيت هر‬ ‫نهاد و سازمان در قالب يک غرفه کوچک خالصه مي‌شود‪ .‬بنابراين هرچه جذابيت بيشتري‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬در جذب مخاطب موثرتر اس��ت‪ .‬اين کارشناس امور نمايشگاهي معتقد است‬ ‫نوع غرفه براي ارايه و معرفي خدمات و محصوالت براي نمايشگاههاي تجاري و بازرگاني از‬ ‫اهميت بااليي برخوردار است ‪ .‬به گفته وي هر صنعتگري بايد توجه داشته باشد که متناسب‬ ‫با شرايطي که در نمايشگاه حضور پيدا مي‌کند غرفه خود را ارائه بدهد‪ .‬بهرامي مي‌افزايد‪:‬رنگ‬ ‫غرفه‪ ،‬نورپردازي و حتي اندازه آن بايد با شرايط‪ ،‬امکانات و آنچه ارائه مي‌شود مطابقت داشته باشد چرا که حتما‬ ‫تاثير رواني بر مخاطب خواهد گذاش��ت‪ .‬مثال اگر رنگ غرفه مناسب نباشد‪ ،‬يا در نورپردازي اغراق شود‪ ،‬مشتري‬ ‫رغبتي براي حضور در آنجا نخواهد داشت‪ .‬بعضي از غرفه‌ها از سر ناآگاهي در نور پردازي اغراق مي‌کنند و گمان‬ ‫دارند اگر نور بيشتري از غرفه آنها ساطع شود بيشتر جلب توجه مي‌کند در حالي که اين امر نه تنها به از دست‬ ‫دادن بازديدکننده منجر مي‌شود بلکه بعد از مدتي خود غرفه داران را نيز خسته و عصبي خواهد کرد‪.‬‬ ‫اين کارشناس تاکيد دارد که يک غرفه خوب و استاندارد در وهله اول بايد جاي خوبي داشته باشد‪ .‬بنابراين‬ ‫صاحبان صنايع بايد بيش��ترين تالش را براي تصاحب يک فضاي خوب و در دس��ترس به کار بگيرند چرا که‬ ‫اگر يک غرفه زيبا در جاي مناس��ب خود قرار نگيرد و در گوش��ه اي از نمايش��گاه برپا شود تاثير خودش را از‬ ‫دست خواهد داد‪.‬‬ ‫بهرامي در پايان تاکيد کرد‪ :‬ابزار الزم و تجهيزات آس��ايش مخاطب بايد به درس��تي در غرفه چيده ش��وند‪ .‬هر‬ ‫چيزي که براي راحتي بازديد کننده نياز است بايد در غرفه وجود داشته باشد در عين حال بايد توجه داشت که‬ ‫قرار دادن اشيا و ابزار اضافي هيچ تاثيري در جذب بازديد کننده ندارد‪ .‬در مجموع مي‌توان گفت براي برپايي يک‬ ‫غرفه نبايد خساست به خرج داد و باید از فرصت تبليغي که به وجود آمده نهايت استفاده را برد‪.‬‬ ‫نمونه‌اي از جدول محاسبه قيمت ساخت غرفه‬ ‫تا مساحت ‪ 10‬تا مساحت ‪18‬‬ ‫متر مربع‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ 350‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫‪ 310‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫مساحت ‪24‬‬ ‫متر مربع‬ ‫مساحت ‪30‬‬ ‫متر مربع‬ ‫مساحت ‪55‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ 230‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫‪ 210‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫‪ 200‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫يعني ب��راي يک غرفه ‪ 12‬متري (حداقل اندازه) مبلغ يک‬ ‫ميليون تومان هزينه خواهد ش��د‪ .‬نياز به توضيح ندارد که‬ ‫غرف��ه يک ميليون تومان��ي چيزي جز چن��د بنر بزرگ و‬ ‫داربس��ت‌هاي آماده نيس��ت و خب نبايد انتظار داشت که‬ ‫چنين غرفه‌اي در جذب مخاطب موثر باش��د‪ .‬بنابراين اگر‬ ‫يک صنعتگر يا شرکت در قالب نمايشگاهي به دنبال جذب‬ ‫مشتري است بايد بيشتر در اين زمينه هزينه کند‪.‬‬ ‫در تماسي که با يکي از شرکت‌هاي ارائه‌دهنده سازه‌هاي‬ ‫مناسب براي غرفه‌سازي داشتيم قيمت‌ها چند برابر باالتر‬ ‫و البته طراحي‌ها بس��يار متفاوت تر بودند‪ .‬شيوه محاسبه‬ ‫قيمت‌ها هم در نوع خودش قابل توجه بود‪ .‬اين ش��رکت با‬ ‫توجه به مت��راژ هر غرفه قيمت‌هاي خود را تغيير مي‌دهد‪.‬‬ ‫يعني ب��راي يک غرفه ‪ 10‬متري و براي هر متر ‪ 350‬هزار‬ ‫توم��ان و در مجموع س��ه و نيم ميلي��ون دريافت مي‌کند‪.‬‬ ‫چنانچه متراژ غرفه افزايش پيدا کند‪ ،‬قيمت دريافتي براي‬ ‫هر متر هم پايين‌تر مي‌آيد‪ .‬يعني براي يک غرفه ‪ 18‬متري‬ ‫روي هر متر ‪ 20‬هزار تومان تخفيف قائل مي‌شوند‪.‬‬ ‫برخي شرکت‌ها هم هستند که کلي‌تر از اين عمل کرده‬ ‫و با توجه به متراژ و متريالي که براي توليد يک غرفه صرف‬ ‫می‌‌نمایند هزينه دريافت مي‌کنن��د‪ .‬عالوه بر اين توجه به‬ ‫مسائلي چون نورپردازي‪ ،‬کف‌پوش مناسب و تامين وسايل‬ ‫مورد نياز يک غرفه( مانيتور‪ ،‬ميز‪ ،‬صندلي‪ ،‬مبلمان و ديگر‬ ‫اقالم مورد نياز) از اهميت بااليي برخوردار است‪.‬‬ ‫غرفه‌هاي چوبي معموال هزينه بيشتري براي شرکت‌ها به‬ ‫همراه دارند‪ .‬بسته به نوع چوبي که در ساخت غرفه به کار‬ ‫مي‌رود هزينه‌ها هم متفاوت خواهد بود‪ .‬در شرايط ديگري‬ ‫اس��تفاده از مدل‌هاي نئوپاني که به ش��کل طراحي چوبي‬ ‫ساخته شده‌اند و ارزان‌تر هستند هم طرفداران خاص خود‬ ‫را دارند‪ .‬در هر صورت اکثر ش��رکت‌هاي سازنده انواع غرفه‬ ‫براي جذب مش��تري ترفندهاي خاصي را پيش مي‌گيرند‪.‬‬ ‫مث�لا برخي از آنها مثل ش��رکتي که خبرنگار‬ ‫با‬ ‫روي خط خبر‬ ‫مساحت ‪ 100‬مساحت ‪ 250‬مساحت ‪500‬‬ ‫متر مربع‬ ‫متر مربع‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ 185‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫‪ 160‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫‪ 130‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫آن تماس گرفت با توجه به وس��عت و متراژ باالي غرفه‌ها‬ ‫قيم��ت را پايين مي‌آورند و برخي ديگر به ميزان هزينه‌اي‬ ‫که دريافت مي‌کنند اب��زار داخل غرفه را به صورت رايگان‬ ‫ارائه مي‌دهند‪.‬‬ ‫آنچه شرکت‌کنندگان مي‌خواهند‬ ‫ش��ركت‌كنندگان در نمايش��گاه‌ها عمدتا از دكوراسيون‬ ‫غرفه خود اين انتظارات را دارند‪:‬‬ ‫* زيبا و چشمگير باشد‬ ‫* خاص و جديد باشد‬ ‫*كاربردي و مفيد باشد‬ ‫* در نمايش��گاه‌هاي بعدي حداقل چند بار قابل مصرف‬ ‫باشد‬ ‫راه حل‌هاي��ي كه در عم��ل وجود دارد ي��ا در وهله اول‬ ‫اس��تفاده از تجهيزات پيش فرض برگزاركننده نمايش��گاه‬ ‫براي هر غرفه به‌صورت پارتيشن‌هاي ديواره‌هاي اطراف در‬ ‫غرفه‌هاي كوچك‌تر يا در وهله دوم تصميم به غرفه‌س��ازي‬ ‫است كه در غرفه‌هاي نسبتا بزرگتر و با كمك يك پيمانكار‬ ‫غرفه‌س��ازي صورت مي‌گي��رد‪ .‬در حال��ت اول غرفه كمي‬ ‫معمولي اس��ت و در حالت دوم اگرچه با طرح‌هاي متنوعي‬ ‫قابل طراحي اس��ت‪ ،‬ولي به‌نس��بت پر خ��رج خواهد بود و‬ ‫خصوصا عمر ‪ 3‬يا ‪ 4‬روزه نمايش��گاه را خواهد داشت و در‬ ‫نهایت‌بايد تخريب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان‌بندي‪ ،‬عنصر مهم‬ ‫معموال براي ساخت يک غرفه با متريال خاص و طراحي‬ ‫حرفه‌اي بيش از يک ماه زمان نياز است‪ .‬بنابراين شرکت‌ها‬ ‫و س��ازمان‌هايي که قصد حضور در يک نمايشگاه را دارند‬ ‫بايد حس��ابي مراقب باش��ند تا زمان کافي ب��ه طراح خود‬ ‫بدهند‪ ،‬در غير اين صورت ‪ 2‬اتفاق ممکن اس��ت رخ بدهد؛‬ ‫يا طراح و سازنده غرفه‪ ،‬پول بيشتري براي به موقع تحويل‬ ‫دادن آن طل��ب مي‌کن��د يا احتماال کار ش��ما را با کيفيت‬ ‫پايين‌تري به اتمام مي‌رساند‪.‬‬ ‫نمايشگاهی برای صنايع دستي‬ ‫و سوغات‬ ‫ترجمه روسي رباعي‌هاي خيام‬ ‫در نمايشگاه کتاب مسکو‬ ‫نمايشگاه توانمندي‌هاي بنياد‬ ‫توسعه کارآفريني تهران‬ ‫انتخاب شعار نمايشگاه‬ ‫رسانه‌هاي ديجيتال‬ ‫ايس�نا ـ همزمان با دور دوم س��فرهاي تابس��تاني و‬ ‫حضور گردش��گران در استان گلس��تان‪ ،‬نمايشگاه‌هاي‬ ‫صنايع دس��تي‪ ،‬س��وغات و ملزومات س��فر استان‌هاي‬ ‫مختل��ف با حضور ‪ 15‬اس��تان کش��ور از ‪ 19‬مرداد آغاز‬ ‫شده و تا ‪ 28‬اين ماه در گرگان ادامه دارد‪ .‬اين نمايشگاه‬ ‫در قالب ‪ 88‬غرفه صنايع دس��تي‪ ،‬س��وغات و ملزومات‬ ‫س��فر مربوط به اس��تان‌هاي مختلف ارائه شده است و‬ ‫لباس س��نتي‪ ،‬رودوزي‪ ،‬جاجيم زيارت‪ ،‬س��فال همدان‪،‬‬ ‫تابلوفرش‪ ،‬س��نگ تراش��ي و همچنين عروسک سازي‪،‬‬ ‫چرم و مجسمه سازي و چاقوسازي از جمله محصوالت‬ ‫و س��وغاتي است که در اين نمايشگاه‌ها عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫همي��ن نمايش��گاه از ‪ 30‬مرداد لغايت ‪ 15‬ش��هريورماه‬ ‫در گنب��دکاووس و در محوط��ه برج قاب��وس به عنوان‬ ‫بزرگترين برج آجري جهان آماده بازديد خواهد بود‪.‬‬ ‫مه�ر ـ کت��اب رباعي‌‌ه��اي خيام به زبان روس��ي‬ ‫محصول انتش��ارات سخن با همکاري رايزني فرهنگي‬ ‫ايران در جمع ش��اهنامه پژوهان روسي در نمايشگاه‬ ‫کتاب مس��کو رونمايي مي‌ش��ود‪ .‬اين اثر به اهتمام و‬ ‫ترجمه پروفس��ور حسين صادقي به زبان‌هاي فارسي‪،‬‬ ‫عربي‪ ،‬انگليسي‪ ،‬روسي و فرانسه منتشر شده است‪.‬‬ ‫در اين اثر تابلوهايي از استاد محمود فرشچيان آمده‬ ‫است و شعرهاي آن را نيز استاد غالمحسين اميرخاني‬ ‫نوشته است‪.‬‬ ‫تو‌هفتمين دوره نمايشگاه کتاب مسکو از ‪12‬‬ ‫بيس ‌‬ ‫تا ‪ 17‬ش��هريورماه سال جاري در محل نمايشگاه‌‌هاي‬ ‫مس��کو «ودن‌خ��واه» برگ��زار مي‌‌ش��ود و موسس��ه‬ ‫نمايش��گاه‌هاي فرهنگ��ي ايران به نمايندگي از نش��ر‬ ‫کشورمان در اين نمايشگاه حضور خواهد يافت‪.‬‬ ‫ايس�نا ـ نمايش��گاه توانمندي‌ه��اي بنياد توس��عه‬ ‫کارآفريني و تعاون اس��تان ته��ران درخانه ملت افتتاح‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مراسم افتتاحيه نمايشگاه توانمندي‌هاي اين‬ ‫بنياد يکشنبه ‪ 26‬مرداد در مجلس شوراي اسالمي محل‬ ‫دائمي نمايشگاه خانه ملت برگزار مي‌شود‪ .‬اين نمايشگاه‬ ‫با حضور جمعي از اعضاي هيات رييسه مجلس و ديگر‬ ‫نمايندگان محترم و همچنين معاونين وزير تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعي‪ ،‬رييس س��ازمان فني و حرفه‌اي کشور‬ ‫و برخي ديگر از مديران اس��تاني اجرا خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫اين نمايش��گاه گزارش عملکرد بنياد توسعه کارآفريني‬ ‫و تعاون استان تهران در بخش سنگهاي قيمتي و نيمه‬ ‫قيمتي‪ ،‬فرش و تابلو فرش‪ ،‬تابلو‌هاي معرق‪ ،‬کاشي‌کاري‬ ‫اسالمي‌‪ ،‬ميناکاري‌‪ ،‬تذهيب‪ ،‬خطاطي اسالمي و خط در‬ ‫نقاشي ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫ايسنا ـ زندگي هوشمند‪ ،‬توسعه اقتصاد و فرهنگ‬ ‫از س��وي ش��وراي سياس��تگذاري دومين نمايش��گاه‬ ‫بين‌المللي فناوري اطالعات و رس��انه‌هاي ديجيتال به‬ ‫عنوان شعار اين دوره از نمايشگاه اعالم شد‪ .‬محمدرضا‬ ‫طاليي‪ ،‬رييس هيات مديره مجمع تشکل‌هاي فناوري‬ ‫اطالع��ات و ارتباطات ايران با اعالم اين خبر افزود‪ :‬در‬ ‫انتخاب ش��عار اين دوره از نمايشگاه به نامگذاري سال‬ ‫که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد‬ ‫و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» عنوان شده‪،‬‬ ‫توجه شده است‪ .‬دومين نمايشگاه بين‌المللي فناوري‬ ‫اطالعات و رسانه‌هاي ديجيتال از ‪ 15‬تا ‪ 18‬شهريور ماه‬ ‫س��ال جاري در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي‬ ‫تهران با حضور ش��رکت‌هاي داخلي و نمايندگي‌هاي‬ ‫شرکت‌هاي خارجي برگزار مي‌شود‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪27‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17- 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫حاکمیت فضای انتظار در تاالر حافظ‬ ‫مصطفي صفاري‬ ‫رکود بورس مزمن شد‬ ‫کیمیا بامدادیان – گروه اقتصاد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بورس کش��ور و اقتصاد در راستای‬ ‫هم حرکت می‌کنند و رونق بورس به رونق‬ ‫اقتصادی کش��ور کمک می‌کند‪ ،‬بنابراین داش��تن افق‬ ‫ش��فاف از س��وی کارشناس��ان امری ض��روری به نظر‬ ‫می‌رس��د که به س��رمایه‌گذاران کمک می‌کند تا آینده‬ ‫خ��ود را بهت��ر ارزیابی کنن��د‪ .‬در س��ال‌جاری یکی از‬ ‫معضل‌های بزرگ و مهم بازار سرمایه نبود چشم‌اندازی‬ ‫شفاف و همچنین ابهام در قوانین بود‪ .‬بی‌ثباتی قوانین‬ ‫و تغییرات لحظه به لحظه باعث ش��د تا سرمایه‌گذاران‬ ‫در چند م��اه اخیر ضررهای قابل‌توجهی را در این بازار‬ ‫متحمل شوند‪ .‬عالوه بر این سیاست‌های انقباضی دولت‬ ‫برای کاهش تورم باعث ایجاد رکودی سنگین در عرصه‬ ‫تولید کشور شد که این موضوع نیز به نزول قیمت‌ها در‬ ‫بازار س��هام دام��ن زد؛ چراکه رونق تولی��د‪ ،‬رونق بازار‬ ‫سرمایه را به دنبال دارد و برعکس‪.‬‬ ‫در ای��ن میان بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هس��ته‌ای و‬ ‫موکول ش��دن آن به ‪4‬ماه آینده‪ ،‬عامل دیگری است تا‬ ‫بازار س��رمایه در فاز احتیاط و انتظار فرو برود و حداقل‬ ‫در این مدت س��رمایه‌گذاران ترجیح بدهند تا پول‌های‬ ‫خود را پارک کرده و به انتظار آینده بنشینند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت‌های تش�ویقی‪ ،‬راهی برای برون‌رفت‬ ‫از رکود‬ ‫در ای��ن رابطه محم��د دارس��تانی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌مدیره کارگزاری فارابی در گفت‌وگو‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫با خبرنگار‬ ‫روند بورس اوراق بهادار بستگی بسیار زیادی به آینده‬ ‫مذاکرات هسته‌ای ایران با ‪ 5+1‬دارد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫این مذاک��رات ‪4‬ماه تمدید ش��ده و تمدید مجدد هم‬ ‫نخواهد داش��ت‪ ،‬وضعیت بازار تا پایان س��ال به نتیجه‬ ‫این مذاکرات گره خورده اس��ت‪ .‬اگ��ر نتیجه مذاکرات‬ ‫مثبت باش��د‪ ،‬روند رو به رشدی را تا پایان سال شاهد‬ ‫هس��تیم و اگر نتیجه آن منفی باش��د ما شاهد روندی‬ ‫خنث��ی خواهیم ب��ود‪ .‬دیگر نمی‌توانی��م ادعا کنیم که‬ ‫مانند س��ال‌های گذش��ته ی��ک روند منف��ی را تجربه‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬زی��را اکنون قیمت‌ها دیگر ب��ه راحتی قابل‬ ‫تغییر نیستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سیاست‌های تش��ویقی دولت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت سیاس��ت‌های تشویقی برای اقتصاد در نظر‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬اما به‌دلی��ل اینکه مدت زمان اجرا ش��دن آن‬ ‫روندی چند ماهه را باید طی کند‪ ،‬به نظر می‌رسد این‬ ‫سیاست‌ها در سال بعد اثرات خود را روی اقتصاد کشور‬ ‫و همچنین بورس اوراق بهادار خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به گفته دارس��تانی؛ از سوی دیگر بسته سیاستی که‬ ‫نبض بازار‬ ‫مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري‬ ‫سرمايه ايرانيان‬ ‫دولت برای خروج از رک��ود غیرتورمی ارائه کرده قطعا‬ ‫می‌تواند تاثیر مثبتی برای بورس داش��ته باشد‪ ،‬ولی با‬ ‫توجه به اینکه هنوز سیاست‌های ضدتورمی و انقباضی‬ ‫دولت تمام نش��ده اس��ت‪ ،‬آثار آن نیز در سال‪ ۹۳‬قابل‬ ‫رؤیت نیس��ت‪ .‬درنتیجه فعاالن بازار منتظر هس��تند تا‬ ‫سیاست‌های انقباضی مانند کاهش سود بانکی‪ ،‬کاهش‬ ‫سود تسهیالت و‪ ...‬به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت؛ نتیجه سیاس��ت‌های بسته خروج‬ ‫از رک��ود غیر تورمی می‌تواند باعث رونق بازار در س��ال‬ ‫آینده ش��ود‪ .‬دارستانی این گونه ادامه داد‪ :‬به نظر من با‬ ‫توجه به اینکه سیاست دولت کاهش نرخ تورم تا پایان‬ ‫س��ال است و براساس برنامه‌های تعیین شده نرخ تورم‬ ‫تا پایان س��ال‪ ۹۳‬به ‪25‬درصد می‌رسد‪ ،‬بنابراین جایی‬ ‫برای سیاست‌های انبساطی در اقتصاد باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ،۹۳‬سال گذر اقتصادی‬ ‫مدیر عملیات کارگ��زاری آگاه نیز در این‬ ‫رابطه ب��ه خبرنگار ما گف��ت‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫رون��د بورس اوراق بهادار را بررس��ی کنیم‪،‬‬ ‫بای��د به ‪ 2‬دیدگاه توجه کرد‪ .‬وی با اش��اره به ‪2‬دیدگاه‬ ‫کوتاه م��دت و بلندمدت در بازار س��رمایه ادامه داد‪ :‬از‬ ‫لحاظ اقتصادی در س��ال گذش��ته دچ��ار رکود تورمی‬ ‫بودی��م‪ .‬در آن دوران در ب��ازار داخلی و صنایع با رکود‬ ‫رو‌ب��ه‌رو بودی��م ول��ی به‌دلی��ل ب��اال رفتن ن��رخ تورم‪،‬‬ ‫شاخص‌های اسمی مانند سود سهام شرکت‌ها رشد پیدا‬ ‫کرد و این میزان رشد شاخص‌ها روی قیمت سهام هم‬ ‫تاثیرگذار بود‪ .‬درنتیجه طبیعی بود که شرکت‌ها با نرخ‬ ‫رشد س��ودآوری نس��بت به سال‌های گذش��ته روبه‌رو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫حسین صالحی با اشاره به اینکه در سال‌جاری دولت‬ ‫به س��مت سیاس��ت انقباضی و کنترل تورم روی آورد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این امر باعث شد در کوتاه‌مدت فشار رکود به‬ ‫صنایع تشدید شود‪ .‬درنتیجه در گزارش‌های ‪3‬ماهه‌ای‬ ‫که ش��رکت‌ها منتش��ر کردند‪ ،‬در فروش دچار مشکل‬ ‫بودند‪ .‬در واقع می‌توان گفت؛ سال‪ 93‬برای ما سال گذر‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا می‌خواهیم از یک اقتصاد با رش��د منفی به‬ ‫سوی اقتصاد با رشد نزدیک به صفر یا ‪1‬درصد برسیم‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده که‬ ‫در س��ال‪ 94‬نیز به اقتصادی با رش��دی مثبت برسیم و‬ ‫ش��اهد رونق اقتصادی باشیم‪ .‬با توجه به آنکه سال‪،93‬‬ ‫س��ال گذر است شاهد وضعیت اقتصادی بسیار سختی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم امید بورسی‌ها به مذاکرات‬ ‫وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای یادآور شد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬امسال از نظر سیاسی‪ ،‬سال مهمی خواهد بود‪ .‬در‬ ‫گذشته هیچ امیدی به روند مذاکرات و توافق نداشتیم‪،‬‬ ‫ام��ا اکنون هر دوطرف اظهار امی��دواری می‌کنند و در‬ ‫مس��یری قرار گرفته‌اند که رس��یدن ب��ه توافقی جامع‬ ‫دور از ذهن نیس��ت‪ .‬اما با توجه به جزئیات و ابهام‌هایی‬ ‫که وج��ود دارد تا اندازه‌ای این امر زمان بر اس��ت ولی‬ ‫احتمال دارد این تیم مذاک��ره کننده در کمتر از ‪4‬ماه‬ ‫هم به توافق برسد‪.‬‬ ‫صالح��ی تصری��ح کرد‪ :‬در ن��گاه بلندم��دت از لحاظ‬ ‫اقتص��ادی دورنمای بس��یار مناس��بی را در س��ال‪۹۴‬‬ ‫پیش‌بینی می‌کنیم که اگر از لحاظ سیاسی هم بتوانیم‬ ‫به توافق برسیم طبیعتا با رونق اقتصادی خوبی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ویم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬توافق مذاکرات هس��ته‌ای‬ ‫باعث ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌شود که‬ ‫خود این امر هم رونق اقتصادی در کش��ور را دوچندان‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره به تعویق مذاکرات هسته‌ای‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن ش��رایط معامله‌گران بای��د در انتظارات‬ ‫خودش��ان تجدیدنظ��ر کنند‪ .‬به عقیده م��ن‪ ،‬در یکی‪،‬‬ ‫دو م��اه آینده ب��ازاری خنثی را پی��ش‌رو داریم که این‬ ‫بازار به اطالعات بس��یار حس��اس است‪ .‬برای نمونه اگر‬ ‫یک صنعت بتواند افزایش نرخ داش��ته باش��د‪ ،‬صادرات‬ ‫انج��ام دهد یا قیمت جهانی آن افزای��ش یابد‪ ،‬در بازار‬ ‫رش��د قیمت سهام را تجربه می‌کند‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫ت��ا مهرماه ی��ک بازار خنث��ی و با یک ش��یب ملایم و‬ ‫رکودیرا خواهیم داش��ت‪ .‬ولی هرچه به سمت سال‌‪94‬‬ ‫پیش برویم‪ ،‬انتظار رش��د اقتصادی و رشد شاخص‌های‬ ‫اقتصادی بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت همراستای دولت و مجلس‬ ‫صالح��ی به رکود اقتصادی در کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬رکود فعلی بورس‪ ،‬نشان‌دهنده روند کلی اقتصاد‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬هرچه دولت به س��مت سیاست‌های‬ ‫انبس��اطی و بهب��ود ش��رایط و رونق کس��ب‌وکار برود‪،‬‬ ‫همچنی��ن سیاس��ت حمایت از س��رمایه و آزادس��ازی‬ ‫نرخ‌ها را انجام دهد و از س��وی دیگ��ر یارانه به صنایع‬ ‫تخصی��ص دهد و ش��رایط معامله را برای ش��رکت‌ها و‬ ‫صنایع تسهیل کند به فعال شدن و رونق بورس کمک‬ ‫می‌کن��د‪ .‬ب��رای نمونه از زمان ابالغ تغیی��ر نرخ پایه به‬ ‫محصوالت پتروشیمی از ارز مبادالتی به ارز آزاد‪ ،‬شاهد‬ ‫رشد خوبی در این صنایع بودیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هم راستا بودن دولت و مجلس می‌تواند‬ ‫کمک بسزایی به رشد اقتصادی شرکت‌ها و صنایع کند‬ ‫و افقی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد‪ .‬برای نمونه‬ ‫یک��ی از دالیل افت بورس تعیین نرخ گاز ‪13‬س��نتی و‬ ‫بهره مالکانه ‪30‬درصدی بود که از س��وی مجلس اعالم‬ ‫شد‪ .‬اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که این‬ ‫میزان در س��ال بعد قرار اس��ت چگونه تغییر یابد‪ .‬اگر‬ ‫دولت این اعمال را نظام‌مند کرده و فرمولی مش��خص‬ ‫را برای آن طراحی کند‪ ،‬دورنمای بسیار شفافی را برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران به تصویر می‌کشد که همین امر منجر‬ ‫به رشد و رونق پایدار بازار سرمایه می‌شود‪.‬‬ ‫خریدار و فروشنده در خواب‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در داد وستدهاي روز گذشته همچنان فضاي منفي بر بازار‬ ‫حاکم بود‪ ،‬به طوري‌که ش��اخص کل ‪ 92‬واحد افت کرد‪ .‬در بررس��ي روند‬ ‫معامالت بازار مي‌بينيم که حدود ‪1‬ماه اس��ت شاخص‌هاي بورس در اين‬ ‫شرايط به سر مي‌برند‪.‬‬ ‫از تاالر حافظ‌‪ ،‬کارشناس��ان پيش‌بيني‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫مي‌کنند که حاکميت فضاي انتظار و رکود تا پايان شهريور نيز به همين‬ ‫ش��کل ادامه خواهد داشت‪ .‬روز گذشته بازار در حالي شاهد افت شاخص‬ ‫کل بود که قيمت سهام شرکت‌ها در شرايط تعادلي بودند‪ .‬روند معامالت‬ ‫نشان مي‌دهد خبري از صف‌هاي خريد يا فروش سنگين در بازار نيست و‬ ‫فروش��ندگان و خريداران همگي ترجيح مي‌دهند فعال صبر کنند‪ .‬يکي از‬ ‫مهم‌ترين داليل نبود فروشنده در بازار‌‪ ،‬رسيدن قيمت‌ها به کف است‪ .‬اکثر‬ ‫سهامداران بر اين موضوع تاکيد دارند که فروش سهام در قيمت‌هاي فعلي‬ ‫مقرون به‌صرفه نيس��ت‪ .‬اما در س��ويي ديگر گروهي با پارک سرمايه‌هاي‬ ‫خود نظاره‌گر روند معامالت در بازار هس��تند تا با رفع ابهام‌ها و بازگش��ت‬ ‫شرايط باثبات به اقتصاد اقدام به خريد سهام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عقي��ده آنها‪ ،‬وضعيت رک��ودي بورس به دليل کمب��ود نقدينگي و‬ ‫نبود فروش��نده در اين بازار است‪ .‬اما با توجه به چشم‌انداز مثبت سياست‬ ‫خارج��ي ايران و همچنين اقتص��اد داخلي‪ ،‬پيش‌بيني مي‌ش��ود که بازار‬ ‫س��رمايه از اواخر ش��هريور روزهاي پررونقي را پيش‌رو داش��ته باشد‪ ،‬زيرا‬ ‫بازار س��رمايه هميشه جلوتر از س��اير ارکان اقتصادي به خبرهاي مثبت‬ ‫ي��ا منفي عکس‌العمل نش��ان مي‌دهد‪ .‬ب��ر همين اس��اس از آنجايي که‬ ‫پيش بيني مي‌ش��ود سياس��ت‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود و‬ ‫حرکت به سمت رونق اقتصادي در نيمه دوم سال نمود پيدا خواهد کرد‪،‬‬ ‫به نظر مي‌رسد تاالر حافظ از مهرماه بتواند روزهاي بهتري را تجربه کند‪.‬‬ ‫در مجموع در داد و ستدهاي ديروز بورس تهران‪ ،‬بيش از ‪ 581‬ميليون‬ ‫برگه س��هم و حق‌تقدم در بازار دس��ت به دس��ت ش��دند که ارزش اين‬ ‫معام�لات بي��ش از ‪2‬هزار و ‪ 285‬ميليارد ريال ب��ود که در ‪ 43‬هزار نوبت‬ ‫معامالتي انجام شد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت در چهارش��نبه گروه مالي بيش��ترين حج��م معامالت را‬ ‫داش��تند و توانستند در ميان ‪ 39‬صنعت حاضر در بازار در صدر برترين‌ها‬ ‫قرار بگيرند‪ .‬پس از آن شيميايي و بانک‌ها در رده‌هاي دوم و سوم نشستند‪.‬‬ ‫در نتيجه دادوستدهاي ديروز س��هامداران نمادهاي پشم شيشه ايران‪،‬‬ ‫داروس��ازي فارابي‪ ،‬لعابيران‪ ،‬درخشان تهران‪ ،‬کارخانجات توليدي شيشه‬ ‫رازي‪ ،‬توليدي گرانيت بهس��رام و کنترل‌خوردگي‌تکين‌کو شاهد بيشترين‬ ‫رشد قيمت در سهام خود بودند‪ .‬اين در حالي بود که در سوي ديگر بازار‬ ‫نمادهاي صنايع کاشي و سراميک سينا‪ ،‬گروه صنعتي سديد‪ ،‬قند لرستان‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق صنايع بورسي‬ ‫با بسته حمايتي دولت‬ ‫کمباين‌س��ازي ايران‪ ،‬ايران ارقام‪ ،‬کربن ايران و حفاري شمال با بيشترين‬ ‫کاهش قيمت‌‪ ،‬سرمايه سهامداران خود را کاهش دادند‪.‬‬ ‫در پاي��ان معامالت ديروز س��هامداران براي خريد س��هام ش��رکت‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري س��اختمان ايران‪ ،‬فرآورده‌هاي نسوز ايران‪ ،‬سرمايه‌گذاري‬ ‫‌صندوق‌بازنشستگي‪ ،‬ايرکاپارت‌صنعت‪ ،‬سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‪،‬‬ ‫بانک اقتصاد نوين و المپ پارس ش��هاب س��نگين‌ترين صف‌هاي خريد را‬ ‫تشکيل دادند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهاي پارس پامچال‪ ،‬س��رمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي‪،‬‬ ‫ح‪.‬موتوژن‪ ،‬صنايع کاغذس��ازي کاوه‪ ،‬صنعتي آما‪ ،‬س��يمان دورود و پارس‬ ‫الکتريک با طوالني‌ترين صف‌هاي فروش از س��وي سهامداران‌شان روبه‌رو‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در بازار ديروز ماشين‌سازي اراک‪ ،‬بانک پاسارگاد‪ ،‬سرمايه‌گذاري صنعت‬ ‫بيمه‪ ،‬بانک پارسيان‪ ،‬بانک صادرات ايران‪ ،‬بانک تجارت و ح‪.‬بانک پاسارگاد‬ ‫بيشترين حجم معامالت را داشتند‪.‬‬ ‫بيش��ترين ارزش معامالت نيز متعل��ق به ماشين‌س��ازي اراک‪ ،‬صنايع‬ ‫پتروش��يمي خليج‌فارس‪ ،‬بانک پاسارگاد‪ ،‬بانک پارس��يان‪ ،‬سرمايه‌گذاري‬ ‫صنع��ت بيمه‪ ،‬س��رمايه‌گذاري داروي��ي تامين و س��رمايه‌گذاري صندوق‬ ‫بازنشستگي بود‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت‌ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین سرمایه (میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫آخرین پیش بینی هر سهم (ریال)‬ ‫میزان پوشش دوره (ریال)‬ ‫درصد پوشش‬ ‫گروه سرمایه گذاری مسکن‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪1393/9/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪363‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شیر پاستوریزه پگاه اصفهان‬ ‫‪84000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪776‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪24‬‬ ‫گلتاش‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪1393/9/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫‪65000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪503‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪22‬‬ ‫جام دارو‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪20‬‬ ‫محورسازان ایران خودرو‬ ‫‪150000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المیران‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪1394/6/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪396‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اگرچه جزئيات دقيق بس��ته حمايت��ي دولت براي‬ ‫خروج غيرتورمي از رکود تاکنون مش��خص نش��ده و‬ ‫بررس��ي‌ها براي اعمال تغييرات��ي در آن ادامه دارد‪ ،‬اما‬ ‫به نظر مي‌رس��د در آن به‌طور ويژه به مواردي همچون‬ ‫تامين مالي صنايع مختلف‪ ،‬پرداخت طلب شرکت‌هاي‬ ‫پيمانکاري از سوي دولت و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫پرداخ��ت طلب ش��رکت‌هاي پيمانکاري از س��وي‬ ‫دول��ت به‌صورت تهاتر با هزين��ه ماليات مجموعه‌هاي‬ ‫مذک��ور‪ ،‬يکي از راهکارهايي اس��ت که موجب کاهش‬ ‫هزينه‌هاي مالي اين شرکت‌ها به دليل پرداخت نشدن‬ ‫بهره بانکي مي‌ش��ود و در نهايت بر وضعيت سودآوري‬ ‫آنها آثار مثبتي خواهد داشت‪.‬‬ ‫در خصوص کاهش سود نقدي تقسيمي شرکت‌هاي‬ ‫بورس��ي برای مش��موليت معافيت مالياتي مش��مول‬ ‫اين بس��ته حمايتي نيز به نظر مي‌رس��د اين سياست‬ ‫در راس��تاي تس��هيل در روند تامين مالي شرکت‌هاي‬ ‫بورسي برای اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي آنها و افزايش‬ ‫ظرفيت اس��مي توليد پيشنهاد شده است‪ ،‬چراکه اين‬ ‫قانون در س��ال‌هاي گذش��ته در رون��د اجراي طرح‌ها‬ ‫اعمال مي‌شد و مجموعه‌هايي که پروژه‌هاي توسعه در‬ ‫دست اجرا داش��تند مراحل انجام افزايش سرمايه آنها‬ ‫مشمول ماليات نمي‌شد‪.‬‬ ‫آثار ناش��ي از اجراي اين سياس��ت ب��ر وضعيت آتي‬ ‫هلدينگ ها‪ ،‬شرکت‌هاي سرمايه گذاري‪ ،‬صندوق‌هاي‬ ‫بازنشس��تگي و بيمه‌ها که فعاليت اصل��ي آنها بر پايه‬ ‫شناس��ايي درآم��د از محل دريافت س��ود تقس��يمي‬ ‫ش��رکت‌هاي س��رمايه پذير اس��ت را اينگونه مي‌توان‬ ‫تحليل کرد که تامين مالي الزم براي اجراي پروژه‌هاي‬ ‫توس��عه‌اي از محل افزايش س��رمايه و استفاده از سود‬ ‫انباش��ته ش��رکت‌ها به طور قطع در بلندمدت موجب‬ ‫افزايش ارزش ويژه مجموعه‌هاي بورس��ي و در پي آن‬ ‫رشد قيمتي س��هام زيرمجموعه‌هاي‌شان مي‌شود‪ .‬از‬ ‫اين رو‪ ،‬اگرچه ممکن است اجراي اين سياست طي بازه‬ ‫زماني کوتاه مدت سبب کاهش سودآوري شرکت‌هاي‬ ‫سرمايه گذاري ش��ود‪ ،‬اما اين مجموعه‌ها مي‌توانند از‬ ‫محل افزايش ارزش سهام زيرمجموعه‌هاي خود سود‬ ‫مناسبي شناسايي کنند‪.‬‬ ‫اعمال معافيت‌ه��اي مالياتي ب��راي نهادهاي مالي‬ ‫مختلف بازار سرمايه همچون شرکت‌هاي سبدگرداني‬ ‫و س��رمايه گذاري يکي ديگر از پيشنهادات ارائه شده‬ ‫در بس��ته حمايتي دولت بوده اس��ت‪ .‬برهمين اساس‬ ‫ب��ه نظر مي‌رس��د سياس��ت دولت در نيمه دوم س��ال‬ ‫جاري‪ ،‬اندکي از س��رکوب افزاي��ش قيمت‌ها و اجراي‬ ‫سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي فاصله گيرد و شاهد‬ ‫اج��راي طرح‌هاي تش��ويقي براي حماي��ت از صنايع‬ ‫مختلف و در نهايت شکوفايي آنها باشيم‪.‬‬ ‫طبق م��وارد من��درج در اي��ن بس��ته‪ ،‬برنامه‌هايي‬ ‫همچون اختصاص بودجه ‪ 4‬هزار ميليارد توماني براي‬ ‫پروژه‌هاي عمران��ي مي‌تواند بر بخش تقاضا موثر واقع‬ ‫ش��ود و موجب رونق صنايع وابسته شود‪ .‬اين در حالي‬ ‫اس��ت که آث��ار مثبت اجراي بس��ته حمايتي دولت بر‬ ‫وضعيت کالن اقتصادي و نيز بازار س��رمايه با مشخص‬ ‫شدن جزييات آن و نحوه اجرا‪ ،‬در نيمه دوم سال جاري‬ ‫نمود پي��دا خواهد کرد که البته ب��ه طور قطع موجب‬ ‫تعديل وضعيت کنوني می شود‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫بازدهی مثبت صندوق‌ها در ‪ 30‬روز‬ ‫با مثبت ش��دن رون��د صعودی ب��ورس در ‪1‬ماه اخیر‬ ‫و کس��ب بازده��ی ‪ 1/3‬درصدی در این م��دت‪ ،‬اوضاع‬ ‫صندوق‌ه��ای س��رمایه‌گذاری نی��ز بهب��ود یافت��ه و با‬ ‫بازدهی مثبت همراه ش��ده اس��ت‪ .‬به‌طوری‌که از میان‬ ‫صندوق‌ه��ای فعال در س��هام‪ ،‬درآمد ثاب��ت و مختلط‪،‬‬ ‫صندوق‌ه��ای س��رمایه‌گذاری فع��ال در س��هام موفق‬ ‫ش��دند تا می��زان بازدهی مثبت خ��ود را افزایش داده و‬ ‫بازده��ی بیش از ‪ 5‬درصدی کس��ب کنند‪ .‬در میان ‪77‬‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری فعال در س��هام‪ ،‬صندوق‌های‬ ‫فیروزه‪ ،‬موفق‪ ،‬توس��عه ص��ادرات و بانک اقتصادنوین با‬ ‫کس��ب بازدهی ‪ 5‬درصدی بیش��ترین میزان بازدهی را‬ ‫در میان س��ایر صندوق‌ها کس��ب کردن��د‪ .‬عالوه بر این‬ ‫صندوق‌های پارس گس��تر خبره‪ ،‬پیش��گام و مشترک‬ ‫یکم س��امان با بازدهی ‪ 3‬درصدی در میان صندوق‌های‬ ‫با بازدهی بیش��تر قرار گرفتن��د‪ .‬همچنین ‪ 11‬صندوق‬ ‫دیگر‪ ،‬بازدهی بیشتر از شاخص بورس کسب کرده و در‬ ‫رتبه‌ه��ای بعدی قرار گرفتند‪ .‬عالوه بر این ‪ 29‬صندوق‪،‬‬ ‫بازدهی کمتر از شاخص بورس داشته و ‪ 30‬صندوق نیز‬ ‫بازدهی منفی کس��ب کردند‪ .‬این در حالی اس��ت که از‬ ‫میان صندوق‌های س��رمایه‌گذاری مختلط نیز صندوق‬ ‫آس��مان خاورمیان��ه با کس��ب بازده��ی ‪4/6‬درصدی‬ ‫بیشترین بازدهی را کسب کرده و در صدر جدول ایستاده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان ‪ 5‬صندوق سرمایه‌گذاری‪ ،‬بازدهی‬ ‫کمتری از ش��اخص بورس کسب کردند و صندوق کوثر‬ ‫با بازدهی منفی ‪ 2‬درصدی در انتهای جدول قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد‬ ‫ثاب��ت نیز طی این دوره بازدهی خود را افزایش داده و از‬ ‫حداکثر بازدهی ‪ 1/5‬درصدی برخوردار شدند‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫دولت به بورس کاال‬ ‫اعتماد دارد‬ ‫مهدي يار احمدي‪-‬کارشناس بازار سرمایه‪:‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د هدف اصلي دولت تدبير و اميد در‬ ‫راستاي آزادسازي نرخ محصوالت در شرکت بورس‬ ‫کاالي ايران‪ ،‬جلوگيري و از بين بردن رانت موجود‬ ‫در بازار کاالي کشور است‪.‬‬ ‫قيمت‌گ��ذاري محصوالت در بورس در گذش��ته‬ ‫براساس نرخ ارز مبادله‌اي صورت مي‌گرفت که اين‬ ‫ام��ر با توجه به اختالف قيمت بورس و بازار موجب‬ ‫ايج��اد ران��ت ب��راي دالالن بود‪ .‬ب��ه هر‌حال‌اکنون‬ ‫کاالهاي مختلف براساس نرخ‌هاي بين‌المللي و ارز‬ ‫آزاد مورد معامله قرار مي‌گيرند که يکي از اصلي‌ترين‬ ‫دستاوردهاي اين اتفاق‪ ،‬خروج دالالن و واسطه‌هاي‬ ‫غير ضروري از مبادالت اس��ت؛ واسطه‌هايي که در‬ ‫برخي موارد س��ودي را که از خريد يک محصول از‬ ‫بورس و فروش آن در بازار آزاد به دست مي‌آوردند‪،‬‬ ‫باالتر از توليدکننده آن محصول بود‪ .‬گزارش‌ها نيز‬ ‫از خروج دالالن و واس��طه‌ها به محض همسو شدن‬ ‫نرخ‌هاي بورس و بازار حکايت دارد‪.‬‬ ‫اي��ن روند در معامالت هفته‌‌هاي اخير بورس کاال‬ ‫نيز کاملا مشهود است به طوري که تقاضاي کاذب‬ ‫که عمده آن به دالالن اختصاص داشت حذف شده‬ ‫و فقط خريداران واقعي در تاالر مانده‌اند‪.‬‬ ‫اما در خصوص رش��د هزين��ه واحدهاي توليدي‬ ‫که به آزادس��ازي قيمت‌ها مربوط مي‌ش��ود‪ ،‬دولت‬ ‫تنخواه��ي را براي متقاضيان م��واد اوليه در بورس‬ ‫کاال در نظر گرفته تا قدرت خريد آنها باال رود که در‬ ‫ص��ورت اجراي اين کار‪ ،‬عمده نياز مصرف‌کنندگان‬ ‫مواد اوليه برطرف مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين پتروش��يمي‌ها ني��ز در هفته‌هاي اخير‬ ‫به مي��زان قابل توجهي بر حج��م عرضه‌هاي خود‬ ‫افزوده‌ان��د تا کااله��ا در قيمت پايه م��ورد معامله‬ ‫قرار گيرند و ش��اهد رشد بيشتر قيمت‌ها در بورس‬ ‫نباش��يم‪ .‬با اين تفاس��ير روند آزادس��ازي قيمت‌ها‬ ‫به‌ط��ور مطلوب در حال اجراس��ت و ثمرات واقعي‬ ‫شدن قيمت‌ها و رشد سودآوري توليدکنندگان در‬ ‫مي��ان و بلند‌مدت در صنايع مختلف نمايان خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در پايان اينکه با توجه به اعتماد و توجه ويژه‬ ‫دولت به بورس کاالي ايران به عنوان يکي از ارکان‬ ‫بازار س��رمايه‪ ،‬اين وظيفه به عهده بورس کاالست‬ ‫که با ايجاد س��ازوکارهاي مناس��ب (مثل تخصيص‬ ‫به تمام سفارشات خريد ثبت شده يا تعيين ضريب‬ ‫درس��ت براي تخصي��ص محص��والت و‪ )...‬از ورود‬ ‫دوباره دالالن و سوداگران به بازار جلوگيري کند‪.‬‬ ‫با اين تفاس��ير اميد اس��ت که شرکت بورس کاال‬ ‫با وضع س��ازوکارهاي مناس��ب در رون��د معامالت‬ ‫کاالهاي مختلف‪ ،‬کمک شاياني به رشد توليد کشور‬ ‫و رس��يدن به اهداف اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام‬ ‫معظم رهبري بکند‪.‬‬ ‫‌کارشناس بازار سرمايه‬ ‫خبرخوان‬ ‫تامين سرمايه از طريق‬ ‫بورس انرژي‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نقش بورس کاال در خروج غیرتورمی از رکود‬ ‫اهداف مشترک بورس کاال و دولت‬ ‫س�مانه گالب‪-‬گ�روه اقتص�اد‪:‬‬ ‫با انتشار بسته اجرایی دولت برای خروج‬ ‫غیرتورمی کش��ور از رک��ود‪ ،‬نقش بورس‬ ‫کاالی ای��ران در ب��ه اج��را در آمدن این‬ ‫سیاست‌ها اعالم شد‪ .‬در این بسته تامین‬ ‫مالی غیرتورم��ی بنگاه‌ها و بودجه دولت‬ ‫ب��رای ایجاد تح��رک در اقتصاد و خروج‬ ‫غیرتورم��ی از رک��ود یک��ی از نیازه��ای‬ ‫مهم اقتصاد کش��ور دانس��ته ش��ده و بر‬ ‫این اس��اس وظایفی ب��رای بورس کاالی‬ ‫کش��ور در نظر گرفته شده است‪ .‬وظایف‬ ‫محول ش��ده به بورس کاال را می‌توان در‬ ‫‪ 6‬محور کلی تقسیم کرد‪« .‬افزایش نقش‬ ‫تامین مالی مبتنی بر کاال»‪« ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت ب��ورس کاالی ایران برای فروش‬ ‫امالک و مس��تغالت بانک‌ها و مؤسسات‬ ‫دولتی»‪« ،‬فعال س��ازی ظرفیت ماده ‪33‬‬ ‫قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی‬ ‫در اج��رای طرح قیمت تضمینی به جای‬ ‫خرید تضمین��ی کاالهای کش��اورزی»‪،‬‬ ‫«تقوی��ت بورس‌های کاالی��ی و حمایت‬ ‫از مکانی��زم عرضه و تقاضا برای کش��ف‬ ‫قیمت‌ه��ا در م��ورد کااله��ای پذیرفته‬ ‫شده»‪« ،‬تغییر نقش دستگاه‌های دولتی‬ ‫متول��ی در تنظیم ب��ازار کاالها از تعیین‬ ‫کننده س��قف قیمت‌ها ب��ه پایش کننده‬ ‫بازار و اخ��ذ تصمیمات و سیاس��ت‌های‬ ‫مناس��ب» و «حذف تشریفات مربوط به‬ ‫مزایده و مناقصه توس��ط دس��تگاه‌های‬ ‫اجرای��ی» س��رفصل‌های ای��ن ‪ 6‬مح��ور‬ ‫هس��تند‪ .‬البته باید توجه کرد که وظایف‬ ‫اش��اره ش��ده در این بس��ته از مهم‌ترین‬ ‫اهدافی اس��ت که ب��ورس کاالی ایران از‬ ‫ابتدای تاس��یس تا کنون به دنبال تحقق‬ ‫آن بوده و با اجرای سیاست‌های مختلف‬ ‫س��عی کرده در مسیر دس��تیابی به این‬ ‫اهداف گام بردارد‪.‬‬ ‫در این رابطه معاون عملیات‬ ‫و نظارت بورس کاالی ایران‬ ‫مسئولیت اصلی را در حوزه‬ ‫تنظی��م بازار و اصالح نظ��ام قیمت‌ها بر‬ ‫عهده بورس کاال دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بورس کاال در نخستین گام برای اجرای‬ ‫این بس��ته‪ ،‬اصالح قیم��ت پایه کاالهای‬ ‫م��ورد معامل��ه در ب��ورس کاال و آغ��از‬ ‫آزادس��ازی قیمت‌ه��ا را در دس��تور کار‬ ‫ق��رارداد و ب��ا این اقدام توانس��ت ضمن‬ ‫کمک به کشف کارآمد قیمت‌ها و حذف‬ ‫تقاض��ای کاذب‪ ،‬تع��ادل نس��بی را ب��ر‬ ‫معامالت ان��واع کاالهای مورد معامله در‬ ‫این بورس حاکم کند‪.‬‬ ‫به گفته مهرزاد نامداری اجرای بس��ته‬ ‫سیاستی دولت تنها محدود به آزادسازی‬ ‫گرفت��ه می‌ش��ود‪ .‬وی مج��رای دوم را‬ ‫مرب��وط ب��ه قراردادهای آتی دانس��ت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬قرارداده��ای آتی ابزاری برای‬ ‫کش��ف قیمت دقیق کاالها هستند و به‬ ‫همی��ن دلیل ب��ورس کاال برنامه‌هایی را‬ ‫برای اس��تفاده بیشتر از این قراردادها در‬ ‫دستور کار دارد‪ .‬در این رابطه و در حوزه‬ ‫بخش کش��اورزی قرارداد آت��ی کنجاله‬ ‫س��ویا ب��ه زودی راه‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫صورت تصویب س��ازمان بورس کاال نیز‬ ‫ق��رارداد آتی میلگرد ب��ا یک وقفه زمانی‬ ‫راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها همکاری کنند‬ ‫قیمت‌ها نمی‌ش��ود و برای بهبود کارایی‬ ‫بورس ابزاره��ای تامین مال��ی نیز مورد‬ ‫توجه سیاس��تگذاران بوده اس��ت که این‬ ‫موض��وع می‌تواند تا ح��دی از غلبه نگاه‬ ‫یک‌سویه به بازار کاال جلوگیری کند‪.‬‬ ‫بای��د توج��ه کرد ک��ه هم��واره میان‬ ‫سیاس��تگذاری‌های دولت و امکان اجرا‬ ‫ش��دن آن در فض��ای کالن اقتص��ادی‬ ‫ش��کاف‌هایی وج��ود دارد ک��ه می‌تواند‬ ‫موانع��ی را ب��ر س��ر راه اجرایی ش��دن‬ ‫سیاس��ت‌ها ایج��اد کند‪ .‬در ای��ن زمینه‬ ‫دولت بای��د توجه کند آیا وظایف تعیین‬ ‫شده برای نهادهای مختلف در توان این‬ ‫نهادها اس��ت یا خیر‪ .‬این موضوعی است‬ ‫که در گفتگو با کارشناس��ان و مسئوالن‬ ‫ب��ورس کاال مورد بررس��ی ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا‬ ‫در ای��ن رابطه مدیر پژوهش‬ ‫ب��ورس کاال در گفتگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬همس��و بودن نگاه‬ ‫دولت به عنوان سیاس��تگذار و مسئوالن‬ ‫بورس کاال به عنوان بازوی اجرایی را رمز‬ ‫موفقی��ت سیاس��ت‌های دول��ت در این‬ ‫زمینه دانس��ت و گفت‪ :‬خوش��بختانه در‬ ‫مورد این سیاس��ت‌ها این همس��ویی به‬ ‫طور کامل وجود دارد و در ‪ 4‬مورد از این‬ ‫‪ 6‬مح��ور اساس��ی‪ ،‬ب��ورس کاال از قب��ل‬ ‫برنامه‌های��ی را ب��رای دس��تیابی به این‬ ‫اهداف در نظر داشته است‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫مديرعام��ل بورس ان��رژي ايران درب��اره آخرين‬ ‫وضعي��ت بورس ان��رژي و تامين مال��ي بنگاه‌ها به‬ ‫واس��طه تعريف ابزارهاي جديد اظهار کرد‪ :‬يکي از‬ ‫کارهاي بس��يار خوبي که به اتف��اق معاونت انرژي‬ ‫وزارت ني��رو و دفتر خصوصي‌س��ازي در حال انجام‬ ‫اس��ت راه‌اندازي ابزار جديدي با استفاده از گواهي‬ ‫ظرفيت براي س��اخت نيروگاه‌هاس��ت‪ .‬س��يد‌علي‬ ‫حس��يني در گفت‌وگو با فارس اف��زود‪ :‬اين گواهي‬ ‫موج��ب افزايش س��رمايه‌گذاري در صنعت برق به‬ ‫واس��طه تامين مالي از طريق بازار س��رمايه خواهد‬ ‫شد‪ ،‬به طوري که نيروگاه‌ها با عرضه اين گواهي در‬ ‫بورس انرژي منابع الزم براي س��اخت نيروگاه‌ها را‬ ‫تامين خواهند کرد‪ .‬وي با بيان اينکه توليد‌کنندگان‬ ‫ايران و صنايع انرژي‌بر مخاطبان و مشتريان گواهي‬ ‫ظرفي��ت در بورس ان��رژي خواهند ب��ود گفت‪ :‬در‬ ‫اي��ن ص��ورت س��رمايه‌گذاران عالقه‌من��د از مزيت‬ ‫سرمايه‌گذاري با استفاده از منابع بازار سرمايه براي‬ ‫ساخت نيروگاه استفاده خواهند کرد‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫هم پروژه‌هاي صنعتي و توليدي ريسک تامين برق‬ ‫را مديريت کرده و در آينده از اين ظرفيت استفاده‬ ‫مي‌کنند‪ .‬حس��يني تاکيد کرد‪ :‬طراح��ي اوليه اين‬ ‫گواهي انجام گرفته و به س��ازمان بورس پيش��نهاد‬ ‫شد تا پس از بررس��ي‪ ،‬تصويب و ابالغ بالفاصله در‬ ‫بورس انرژي ايران راه‌اندازي شود‪ .‬مديرعامل بورس‬ ‫انرژي ايران اس��تفاده از اين ظرفي��ت جديد را در‬ ‫راس��تاي خروج از رکود عنوان کرد و گفت‪ :‬تامين‬ ‫مالي از طريق گواهي ظرفيت عاملي براي خروج از‬ ‫رکود و افزايش سرمايه‌گذاري و توليد خواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار متاثر از توقف عرضه‌هاي شازند‬ ‫ديروز بورس کاالي کش��ور برخالف هفته گذش��ته نتوانست معامالت‬ ‫پرررونقي را به ثبت برس��اند‪ .‬ش��ايد مهمترين عامل اين رکود را بايد در‬ ‫توقف عرضه‌هاي محصوالت پتروش��يمي شازند دانس��ت‪ .‬اين شرکت به‬ ‫علت تعمي��رات(‪ )overhaul‬عرضه خود را متوقف ک��رده بود‪ ،‬که اين‬ ‫موضوع روي ميزان عرضه‌هاي رينگ پتروشيمي تاثير منفي گذاشت‪.‬‬ ‫در مقاب��ل ب��ه دليل افزايش قيمت‌ه��ا تقاضا نيز باال نب��ود و معامالت‬ ‫در س��طح پايين انج��ام گرفت‪ .‬در رينگ صنعتي اما ‪ 1000‬تن ش��مش‬ ‫هزارپوندي‪ 99/7‬شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو) به قيمت پايه ‪ 68‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬ري��ال روي تابل��وي عرضه رفت که مورد رقاب��ت قرار گرفت و در‬ ‫قيمت ‪76‬هزار و ‪ 484‬ريال ( ‪13‬درصد باالتر از قيمت پايه )معامله شد‪.‬‬ ‫دراين روز و در تاالر صادراتي‪ 50 ،‬هزار تن سنگ آهن دانه بندي مجتمع‬ ‫معدني ميش��دوان به قيمت پايه ‪ 36‬دالر در هر تن عرضه ش��د که براي‬ ‫کشف قیمت در بورس کاال‬ ‫از دو مجرا اتفاق می‌افتد‬ ‫و با سیاست‌هایی تقویت‬ ‫می‌شود‪ .‬مجرای نخست‪،‬‬ ‫مربوط به کاالهایی است‬ ‫که واردات گسترده‌ای‬ ‫دارند‪ .‬اگر کاالهای وارداتی‬ ‫برای عرضه اولیه به‬ ‫بورس کاال بیاید‪ ،‬قیمت‌‌ها‬ ‫به‌طور شفاف در بورس‬ ‫کشف می‌شوند و جلوی‬ ‫مشکالتی از جمله دامپینگ‬ ‫گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫علی پناهی افزود‪ :‬البته این الزام دولت‬ ‫باعث می‌ش��ود ت�لاش بیش��تری برای‬ ‫دس��تیابی به این اه��داف صورت گیرد و‬ ‫کارها سرعت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درخص��وص بح��ث تامین مالی در‬ ‫ب��ورس کاال توضیح داد‪ :‬اجرایی ش��دن‬ ‫ای��ن ه��دف از هفته‌های گذش��ته و در‬ ‫قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد‬ ‫ب��رای س��نگ‌آهن گل گهر در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرفت و در مرحل��ه بعدی نیز‬ ‫معام�لات ثانوی��ه ای��ن کاال انجام ش��د‪.‬‬ ‫پناه��ی افزود‪ :‬قراردادهای س��لف موازی‬ ‫در م��ورد میلگ��رد نی��ز ب��ه‌زودی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اجرای این سیاست در شرایط‬ ‫رکودی که تقاض��ای موثری برای کاالها‬ ‫وجود ندارند‪ ،‬می‌تواندکمک بزرگی برای‬ ‫تولیدکنندگان باشد‪.‬‬ ‫وی گواه��ی س��پرده کاالی��ی یا همان‬ ‫قبض انب��ار را ابزار دیگ��ری برای تامین‬ ‫مال��ی دانس��ت و بیان کرد‪ :‬ب��ورس کاال‬ ‫ب��ه دنبال اس��تفاده از این ابزار اس��ت و‬ ‫در این مورد رایزنی‌هایی با ش��رکت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری دارد‪.‬‬ ‫پناهی اظهار کرد‪ :‬در بسته پیشنهادی‬ ‫دولت بر اجرایی ش��دن م��اده ‪ 33‬قانون‬ ‫افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی تاکید‬ ‫ش��ده که در این زمینه بورس کاال تالش‬ ‫دارد در م��ورد محصوالت��ی که به عنوان‬ ‫پایل��وت ای��ن طرح ش��ناخته ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫زمینه‌هایی را فراهم کند تا بخشی از این‬ ‫محصوالت وارد این چرخه شود و از این‬ ‫طریق تامین مالی صورت گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف قیمت شفاف در بورس کاال‬ ‫مدی��ر پژوه��ش ب��ورس کاال در مورد‬ ‫موضوع کش��ف قیمت نی��ز تصریح کرد‪:‬‬ ‫کش��ف قیمت در بورس کاال از دو مجرا‬ ‫اتفاق می‌افتد و با سیاس��ت‌هایی تقویت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مجرای نخس��ت‪ ،‬مرب��وط به‬ ‫کاالهایی اس��ت که واردات گس��ترده‌ای‬ ‫دارند‪ .‬اگر کااله��ای وارداتی برای عرضه‬ ‫اولی��ه ب��ه ب��ورس کاال بیای��د‪ ،‬قیمت‌‌ها‬ ‫به‌طور ش��فاف در بورس کشف می‌شوند‬ ‫و جلوی مش��کالتی از جمل��ه دامپینگ‬ ‫آن خريداري وجود نداشت که اين موضوع رينگ صادراتي را نيز با رکود‬ ‫مواجه کرد‪.‬‬ ‫همچني��ن ‪ 5‬هزار تن قي��ر پليمري ‪ 6070‬ش��رکت معماران تجارت‬ ‫آفت��اب‪ 1400 ،‬ت��ن قير ‪ 85100‬ش��رکت اصفهان قي��ر و ‪ 200‬تن قير‬ ‫‪ MC30‬ش��رکت مهندس��ي قير و آس��فالت غرب راهي ت��االر معامالت‬ ‫شدند‪ .‬از اين ميان ‪500‬تن از محموله معماران تجارت آفتاب‪700 ،‬تن از‬ ‫محصول اصفهان قير و کل محموله ‪ MC30‬به فروش رسيدند‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان نيز در حالي با ‪ 10‬هزار تن ش��مش بلوم به‬ ‫قيم��ت پايه ‪ 15‬هزار و ‪ 555‬ريال و به صورت س��لف در تاالر محصوالت‬ ‫صنعتي و معدني حضور يافت که به دليل تقاضا ‪ 7‬هزار تن ديگر به حجم‬ ‫اين محصول افزوده ش��د و کل محموله در قيمت پايه مورد معامله قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در اي��ن روز و در ت��االر فرآورده‌هاي نفتي و پتروش��يمي‪ 27 ،‬هزار تن‬ ‫وکيوم باتوم شرکت‌هاي پااليش نفت تندگويان تهران‪ ،‬پااليش نفت تبريز‬ ‫پناه��ی در مورد ش��رایط ب��ورس کاال‬ ‫برای فروش امالک و مس��تغالت بانک‌ها‬ ‫و مؤسس��ات دولتی گفت‪ :‬بورس کاال از‬ ‫دو سال گذشته این امکان را ایجاد کرده‬ ‫و در ای��ن میان تنها به همکاری بیش��تر‬ ‫دولت و بانک‌ها نیاز است که امیدواریم با‬ ‫ای��ن تصمیم دولت‪ ،‬این مورد نیز اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین دی��ده‌ور از‬ ‫کارشناس��ان ب��ورس کاال نی��ز‬ ‫وظایف مطرح شده در این بسته‬ ‫را‪،‬از جمل��ه اهداف بورس کاال دانس��ت و در‬ ‫بیان کرد‪ :‬بورس کاال از‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫قبل این اهداف را در نظر داش��ته و در تحقق‬ ‫آن نیز موفق بوده است‪.‬‬ ‫وی در م��ورد وظیف��ه تامین مال��ی که بر‬ ‫عهده بورس کاال گذاش��ته ش��ده اظهار کرد‪:‬‬ ‫بورس کاال یک بنگاه اقتصادی ش��بیه بانک‌ها‬ ‫نیس��ت و وجهی را برای تامین مالی ندارد اما‬ ‫س��ازوکارهایی دارد که می‌تواند تسهیالتی را‬ ‫در اختی��ار تولید قرار دهد و این موضوع یکی‬ ‫از رسالت‌های این نهاد است‪.‬‬ ‫دی��ده‌ور افزود‪ :‬در ش��رایط رک��ودی فعلی‬ ‫این وظایف به صورت حس��اب شده بر عهده‬ ‫بورس گذاش��ته ش��ده و می‌تواند در خروج از‬ ‫این وضعیت به اقتصاد کشور کمک کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس ب��ازار‪ ،‬بورس کاالی کش��ور را در‬ ‫انجام رس��الت‌های خود موفق دانست و بیان‬ ‫کرد‪ :‬بر این اس��اس امید است که بورس کاال‬ ‫در وظایف محوله جدید نیز بتواند موفق ظاهر‬ ‫شود و به حل مشکالت کشور کمک کند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن توصی��ف به نظ��ر می‌رس��د آنچه‬ ‫ک��ه در بس��ته پیش��نهادی دولت ب��ه عنوان‬ ‫وظیف��ه بورس کاال مش��خص ش��ده در حد‬ ‫توانایی‌های این نهاد اقتصادی اس��ت و موارد‬ ‫غی��ر قابل دسترس��ی در ای��ن بسته وجود‬ ‫ن��دارد و می‌توان امید داش��ت با اجرایی‬ ‫ش��دن این سیاس��ت‌ها‪ ،‬بورس با سرعت‬ ‫بیش��تری به س��مت این اهداف حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫و پااليش نفت اصفهان عرضه ش��دند که ‪11200‬تن آن معامله ش��د‪ .‬در‬ ‫گروه مواد ش��يميايي نيز حدود ‪ 24‬هزار تن انواع محصوالت مجتمع‌هاي‬ ‫پتروش��يمي عرضه را تجرب��ه کردند‪ .‬از جمله مهمترين مواد ش��يميايي‬ ‫عرضه ش��ده در اين روز مي‌توان به ارتوزيلين‪ ،‬الکيل بنزن خطي‪ ،‬اس��يد‬ ‫ترفتاليک‪ ،‬کريس��تال مالمين‪ ،‬اوره صنعتي‪ ،‬اسيد س��ولفوريک‪ ،‬گوگرد‪،‬‬ ‫کربنات سديم‪ ،‬جوش ش��يرين‪ ،‬اسيد استيک‪ ،‬منو اتيلن گاليکول و دي‬ ‫اتيلن گاليکول اشاره کرد‪.‬‬ ‫گروه قير نيز شاهد عرضه ‪ 25‬هزار تن انواع قير شرکت نفت جي و ‪20‬‬ ‫هزار تن انواع قير ش��رکت نفت پاسارگاد بود که تا لحظه تنظيم گزارش‬ ‫ح��دود ‪5‬هزار تن از محصوالت نفت ج��ي و ‪3450‬تن از محصوالت نفت‬ ‫پاس��ارگاد معامله شدند‪ .‬گفتني اس��ت‪ ،‬در اين روز و در تاالر محصوالت‬ ‫کش��اورزي‪ 75 ،‬تن جودامي روسيه به قيمت پايه ‪ 9270‬ريال درهر کيلو‬ ‫عرضه ش��د که کل آن در قيمت پايه مورد معامله قرار گرفت و طلس��م‬ ‫روزهاي بدون معامله رينگ کشاورزي را شکست‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫شمش بلوم (‪SP5)150*150‬‬ ‫‪15,555‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫قیر پلیمری ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪19,883‬‬ ‫‪500‬‬ ‫معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس‬ ‫شمش‪P9971000‬‬ ‫‪76,484‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت آلومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫اسید سولفوریک‬ ‫‪3,166‬‬ ‫‪150‬‬ ‫پتروشیمی رازی‬ ‫جو دامی‬ ‫‪9,270‬‬ ‫‪75‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫ارتوزایلن‬ ‫‪35,110‬‬ ‫‪600‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪4504‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫اوره صنعتی‬ ‫‪9,012‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪1,448‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫اوره صنعتی گرانوله‬ ‫‪8,193‬‬ ‫‪600‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪21,042‬‬ ‫‪150‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫اسید استیک‬ ‫‪16,274‬‬ ‫‪207‬‬ ‫شرکت پتروشیمی فن‌آوران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,514‬‬ ‫‪521‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫جوش شیرین‬ ‫‪16,001‬‬ ‫‪600‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪20,140‬‬ ‫‪204‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫پلی‌وینیل کلراید ‪S70‬‬ ‫‪33,509‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت پتروشیمی آبادان‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪14,787‬‬ ‫‪400‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫پلی‌اتیلن سبک فیلم ‪2105TNOO‬‬ ‫‪48,859‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پتروشیمی الله‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,115‬‬ ‫‪800‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫آرگون‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,819‬‬ ‫‪400‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫آرگون‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(صباجهاد)‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪20,140‬‬ ‫‪68‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت بام گام عایق ارومیه‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,135‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫قیر ‪ - MC30‬صادراتي‬ ‫‪22,137‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,688‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتي‬ ‫‪15,376‬‬ ‫‪700‬‬ ‫شرکت اصفهان قیر‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,241‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالتقيمت ديروزکمترين قيمتبيشترين قيمتحجم معامله قيمت پاياني ارزش معامله‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪69‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه ‪46‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪1000000 1000000 1000000‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪4621‬‬ ‫‪177890‬‬ ‫پنچشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪4165‬‬ ‫‪740856142‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫غدير‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪69‬‬ ‫‪198‬‬ ‫درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫گروهماهه ‪20‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه‬ ‫صنعتي رنا‬ ‫‪18‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9150000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113766‬‬ ‫‪4607‬‬ ‫‪524140935‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4960000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تعداد معامالتقيمت ديروزکمترين قيمتبيشترين قيمتحجم معامله قيمت پاياني ارزش معامله‬ ‫معدني خاور ميانه ‪46‬‬ ‫گروهصنايع‬ ‫معادن و‬ ‫توسعه‬ ‫مادر تخصصي‬ ‫‪304‬‬ ‫توسعه ملي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪6974‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪4037998‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪4756‬‬ ‫‪4621‬‬ ‫‪4830‬‬ ‫‪113766‬‬ ‫‪943583‬‬ ‫‪4607‬‬ ‫‪4797‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪6575‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪402186‬‬ ‫‪3586006‬‬ ‫‪6657‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪216‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪6575‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪402186‬‬ ‫‪6657‬‬ ‫‪2677300160‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫ماهه‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫ملت‬ ‫گذاري‬ ‫مشارکتسرمايه‬ ‫‪18‬‬ ‫‪247‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪1625806‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪2678499337‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪118‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪22120‬‬ ‫‪22250‬‬ ‫‪269058‬‬ ‫‪22171‬‬ ‫‪5965258964‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫سرمايه‪.‬س‪.‬پ‬ ‫آ‬ ‫گذاري سپه‬ ‫بانک ايران زمين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪636192‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪996178584‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫صنعتي ملي‬ ‫گروه‬ ‫‪278‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪2287‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪1000004‬‬ ‫‪4490019540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫توسعهماهه‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫‪ 20‬بهشهر‬ ‫صنايع‬ ‫ايران ملي‬ ‫بانکگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫زمينايران‬ ‫‪31‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫نيروگاهي)ايران‬ ‫پروژه هاي‬ ‫مديريت‬ ‫ايرانيان (بورسي‬ ‫ليزينگ‬ ‫‪529‬‬ ‫‪168‬‬ ‫باغميشه‬ ‫ليزينگوخانه‬ ‫شهرسازي‬ ‫سازيمعدن‬ ‫صنعت و‬ ‫شمالشرق‬ ‫مسکنبهمن‬ ‫گذاريگذاري‬ ‫سرمايهسرمايه‬ ‫‪653‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1000000 1000000 1000000‬‬ ‫‪1000100 1000000 1000000‬‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫‪104‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪9941‬‬ ‫‪10042‬‬ ‫‪195422‬‬ ‫‪10036‬‬ ‫‪1961277075‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪529‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪7276‬‬ ‫‪7491‬‬ ‫‪1758684‬‬ ‫‪7387‬‬ ‫‪12908328244‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪66‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪8290‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪1403133‬‬ ‫‪8363‬‬ ‫‪11734226836‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪10305‬‬ ‫‪10448‬‬ ‫‪210504‬‬ ‫‪10516‬‬ ‫‪2184220397‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪653‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪3875830‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪9384994030‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪553‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪3871044‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪7647206619‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪148‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪890273‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪2249717542‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪441‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪5028367‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪10676166034‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪4994‬‬ ‫‪79746‬‬ ‫‪4973‬‬ ‫‪396561048‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫‪246‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪1825586‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪2469624409‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3456‬‬ ‫‪112314‬‬ ‫‪3381‬‬ ‫‪382140927‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪304760‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪600896681‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪987‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪1535‬‬ ‫‪7775281‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪11768905651‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪692758‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪1556679170‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪4498628‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪10416299510‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪463‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫‪3162924‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪4225302441‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪762278‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫‪928982542‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1201158‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪1262235721‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها ‪22‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪53059‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪66467444‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪161‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪807155‬‬ ‫‪3141‬‬ ‫‪2528816050‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪445573‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪514217915‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪564958‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪1260865907‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪177688‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪284936088‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫سرمايه گذاري بوعلي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪102350‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪220219874‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫سرمايه گذاري توس گستر‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪101870‬‬ ‫‪3260‬‬ ‫‪330566900‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪681‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪5116890‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫‪12725411789‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪184‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪602568‬‬ ‫‪3724‬‬ ‫‪2243955555‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫سرمايه گذاري توکا فوالد‬ ‫‪251‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪2175246‬‬ ‫‪5372‬‬ ‫‪11686212292‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫‪265‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫‪7748182‬‬ ‫‪4118‬‬ ‫‪31905928918‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫خودروبيمه‬ ‫محور صنعت‬ ‫توليدگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪1675‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪143959‬‬ ‫‪24653698‬‬ ‫‪1651‬‬ ‫‪1423‬‬ ‫‪233137052‬‬ ‫‪35091726954‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫ماشين‬ ‫مهندسي نصير‬ ‫صنعتي اي‬ ‫توسعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪5098‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪4903‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪5180‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪4684‬‬ ‫‪1182535‬‬ ‫‪5084‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪23246402‬‬ ‫‪2061043620‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫پويش‬ ‫سرمايه گذاريسازه‬ ‫معادن و فلزات‬ ‫توسعه‬ ‫‪18‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪20293‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪20498‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪20500‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪17290‬‬ ‫‪2224277‬‬ ‫‪20338‬‬ ‫‪2953‬‬ ‫‪354444470‬‬ ‫‪6493122152‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫مهرکام پارس‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪105‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2286‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2377‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪714023‬‬ ‫‪317043‬‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪1683493416‬‬ ‫‪690802598‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫سازي‬ ‫سرمايهرينگ‬ ‫مشهد ايران‬ ‫ساختمان‬ ‫گذاري‬ ‫‪78‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪2495‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪3439‬‬ ‫‪368590‬‬ ‫‪5874813‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪925068791‬‬ ‫‪19913979382‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫گذاريشرق‬ ‫سرمايهخودرو‬ ‫الکتريک‬ ‫ت ‪-‬ت ‪-‬‬ ‫پرديس‬ ‫شرکت‬ ‫‪115‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1191354‬‬ ‫‪3415309‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪985247500‬‬ ‫‪1063517679‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪-6.33‬‬ ‫گذاريشرق‬ ‫سرمايهخودرو‬ ‫الکتريک‬ ‫شرکت‬ ‫پرديس‬ ‫‪250‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1783‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪1591206‬‬ ‫‪2002800‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪2872067969‬‬ ‫‪2365560720‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫آذينصنعتي سديد‬ ‫سايپاگروه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2745‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪2665‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪2745‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪174189‬‬ ‫‪296292‬‬ ‫‪2699‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪470090383‬‬ ‫‪793175684‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫ايران‬ ‫سازي‬ ‫تراکتور‬ ‫ريخته‬ ‫توشه‬ ‫پارس‬ ‫گريگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪101‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪420094‬‬ ‫‪2462423‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪777176027‬‬ ‫‪8737694914‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫آهنگري تراکتور سازي ايران‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1836‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪433210‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪816703680‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫ايرکاپارت صنعت(کاربراتور ايران)‬ ‫‪186‬‬ ‫‪3992‬‬ ‫‪3921‬‬ ‫‪4151‬‬ ‫‪2090379‬‬ ‫‪4137‬‬ ‫‪8648829693‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪213077‬‬ ‫‪1868‬‬ ‫‪397970666‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫فنر سازي خاور‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2599‬‬ ‫‪2551‬‬ ‫‪2581‬‬ ‫‪318957‬‬ ‫‪2551‬‬ ‫‪813744977‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫رادياتور ايران‬ ‫‪94‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪4313‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪598385‬‬ ‫‪4522‬‬ ‫‪2705942590‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫صنايع ريخته گري ايران‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1871‬‬ ‫‪29927‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪54936865‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫ت‪-‬فنر سازي زر‬ ‫‪146‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪1650485‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪1010284871‬‬ ‫‪-5.85‬‬ ‫فنر سازي زر‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪157995‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪241727745‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫محور سازان ايران خودرو‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪523223‬‬ ‫‪1928‬‬ ‫‪1008866378‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪107050‬‬ ‫‪1702‬‬ ‫‪181738296‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫صنعتي نيرو محرکه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪133188‬‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪201124188‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫قطعات اتومبيل ايران‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪2536‬‬ ‫‪34240‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪84596274‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫توليدي لنت ترمز ايران‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪22851‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪57881583‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫موتور سازان تراکتور سازي ايران‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪136973‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪290344817‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪403‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪4530627‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪3717578467‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫‪2300071‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪2803716370‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪451‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪4131050‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪5708736362‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫افرانتپتروشيمي‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫کو‬ ‫سرمايه فني‬ ‫بازرسي‬ ‫تکينالبرز‬ ‫گذاري‬ ‫پارسيان‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونيک غدير‬ ‫ليزينگ خودرو‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫ليزينگ رايان سايپا‬ ‫ليزينگارقام‬ ‫ايران‬ ‫ايران‬ ‫شاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايهبانک پاسارگاد‬ ‫ت‪-‬‬ ‫آژند‬ ‫سخت‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪216‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪180‬‬ ‫انصارساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫بين المللي‬ ‫بانک‬ ‫‪36‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪1310‬‬ ‫بانک صادرات ايران‬ ‫‪68‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪696‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪987‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪376‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪101‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪124‬‬ ‫بانک سينا‬ ‫‪23‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪214‬‬ ‫بانک پارسيان‬ ‫‪463‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪46‬‬ ‫بانک اقتصاد نوين‬ ‫‪145‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪41‬‬ ‫بانک کار آفرين‬ ‫‪150‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪51‬‬ ‫امتياز مسکن بهمن‪90‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها ‪22‬‬ ‫‪168‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪161‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪250‬‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫‪78‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪21‬‬ ‫امتياز مسکن دي‪90‬‬ ‫‪53‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪18‬‬ ‫امتياز مسکن آذر‪90‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫‪19‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪90‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سرمايه گذاري بوعلي‬ ‫‪55‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪90‬‬ ‫‪42‬‬ ‫سرمايه گذاري توس گستر‬ ‫‪298‬‬ ‫حمل و نقل بينالمللي خليجفارس‬ ‫‪681‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪245‬‬ ‫حمل و نقل توکا‬ ‫‪184‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪128‬‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي‬ ‫‪251‬‬ ‫سرمايه گذاري توکا فوالد‬ ‫‪2‬‬ ‫مشارکت نفت فصلي‪17‬درصد‬ ‫‪265‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫‪6‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪2698‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪301‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪184‬‬ ‫توسعه صنعتي اي‬ ‫‪99‬‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫‪356‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات‬ ‫‪246‬‬ ‫عمران و توسعه فارس‬ ‫‪64‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫‪155‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن‬ ‫‪607‬‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪21‬‬ ‫‪643‬‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪199‬‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايرانيان‬ ‫‪163‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪30‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنعتي سديد‬ ‫‪6‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشارکت(‬ ‫سرمايه گذاري پارس توشه‬ ‫‪524‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سرمايه گذاري اميد‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪177890‬‬ ‫‪1707136‬‬ ‫‪4165‬‬ ‫‪6935‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪2778730‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪1625806‬‬ ‫‪1986034‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪636192‬‬ ‫‪880621‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪4558‬‬ ‫‪9941‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪10042‬‬ ‫‪4740‬‬ ‫‪195422‬‬ ‫‪3466159‬‬ ‫‪10036‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪8290‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪10305‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪10448‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪1403133‬‬ ‫‪3186977‬‬ ‫‪210504‬‬ ‫‪1680261‬‬ ‫‪8363‬‬ ‫‪2037‬‬ ‫‪10516‬‬ ‫‪2248‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪5883‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪22120‬‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪22250‬‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪269058‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪22171‬‬ ‫‪5882‬‬ ‫‪1000004‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪1353053‬‬ ‫‪3149‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪7276‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪2353‬‬ ‫‪7491‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪4994‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪1758684‬‬ ‫‪1356620‬‬ ‫‪3875830‬‬ ‫‪1241508‬‬ ‫‪3871044‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪890273‬‬ ‫‪557465‬‬ ‫‪5028367‬‬ ‫‪9826272‬‬ ‫‪79746‬‬ ‫‪8575356‬‬ ‫‪7387‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪4973‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪29‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪740856142‬‬ ‫‪11693458529‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪9150000000‬‬ ‫‪4710517831‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪524140935‬‬ ‫‪4530811238‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪4960000000‬‬ ‫‪1957941834‬‬ ‫‪2677300160‬‬ ‫‪7667757094‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪2678499337‬‬ ‫‪4568348606‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪996178584‬‬ ‫‪1587829329‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪5965258964‬‬ ‫‪5648000‬‬ ‫‪4490019540‬‬ ‫‪4207561886‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1961277075‬‬ ‫‪16417823849‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪11734226836‬‬ ‫‪6491869796‬‬ ‫‪2184220397‬‬ ‫‪3777482827‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪12908328244‬‬ ‫‪2774670616‬‬ ‫‪9384994030‬‬ ‫‪2721414687‬‬ ‫‪7647206619‬‬ ‫‪10964600‬‬ ‫‪2249717542‬‬ ‫‪1151052001‬‬ ‫‪10676166034‬‬ ‫‪6894384515‬‬ ‫‪396561048‬‬ ‫‪15387546563‬‬ ‫‪2469624409‬‬ ‫‪1825586‬‬ ‫‪2443705365‬‬ ‫‪1024707‬‬ ‫‪382140927‬‬ ‫‪3381‬‬ ‫‪112314‬‬ ‫‪3456‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪14485320739‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪18072473‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪600896681‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪304760‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪10648628096‬‬ ‫‪1002 10619869 1010‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪11768905651‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪7775281‬‬ ‫‪1535‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪3263765‬‬ ‫‪2105‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪6854951507‬‬ ‫‪692758‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪1556679170‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪1180109176‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪630562‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪10416299510‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪4498628‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪50951981536‬‬ ‫‪2796 18221461 2800‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪4225302441‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪3162924‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪215639967‬‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪96269‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪928982542‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫‪762278‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪2304687396‬‬ ‫‪2435‬‬ ‫‪974485‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪2463‬‬ ‫‪1262235721‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪1201158‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪336547637‬‬ ‫‪932265‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪944000 917000 921875‬‬ ‫‪66467444‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪53059‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪6866460195‬‬ ‫‪31697‬‬ ‫‪211259‬‬ ‫‪32838‬‬ ‫‪31850‬‬ ‫‪31575‬‬ ‫‪2528816050‬‬ ‫‪3141‬‬ ‫‪807155‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪5682788142‬‬ ‫‪2575‬‬ ‫‪2214938‬‬ ‫‪2599‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪2577‬‬ ‫‪514217915‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪445573‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪194896033‬‬ ‫‪937000‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪941000 920021 927833‬‬ ‫‪1260865907‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪564958‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪233868112‬‬ ‫‪935472‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪945000 930000 923966‬‬ ‫‪284936088‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪177688‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪132303397‬‬ ‫‪938322‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪941000 925100 925554‬‬ ‫‪220219874‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪102350‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪276266888‬‬ ‫‪930192‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪943000 900010 921065‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪330566900‬‬ ‫‪3260‬‬ ‫‪101870‬‬ ‫‪3104512842‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1904041‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪12725411789‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫‪5116890‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪4364531295‬‬ ‫‪2967‬‬ ‫‪1471200‬‬ ‫‪2979‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪2243955555‬‬ ‫‪3724‬‬ ‫‪602568‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪722082‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪1740912301‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪11686212292‬‬ ‫‪5372‬‬ ‫‪2175246‬‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪100000000 1000000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1000000 1000000 1000000‬‬ ‫‪31905928918‬‬ ‫‪4118‬‬ ‫‪7748182‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪480000000 1000000‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1000000 1000000 1000000‬‬ ‫‪35091726954‬‬ ‫‪1423 24653698 1432‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪2539031311‬‬ ‫‪7042‬‬ ‫‪360556‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪6904‬‬ ‫‪7037‬‬ ‫‪2061043620‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪1182535‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪641443753‬‬ ‫‪2804‬‬ ‫‪228769‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪2791‬‬ ‫‪6493122152‬‬ ‫‪2953‬‬ ‫‪2224277‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪4507496855‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫‪1542604‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2835‬‬ ‫‪690802598‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪317043‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪1871171994‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪1083995‬‬ ‫‪1757‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪19913979382‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪5874813‬‬ ‫‪3439‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪181750472‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪105073‬‬ ‫‪1767‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪1739‬‬ ‫‪1063517679‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3415309‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪1661738944‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪1025673‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪2365560720‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪2002800‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪675595154‬‬ ‫‪28917‬‬ ‫‪23363‬‬ ‫‪28999‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪28289‬‬ ‫‪793175684‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪296292‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪5090000000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5090‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8737694914‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪2462423‬‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪887607826‬‬ ‫‪3976‬‬ ‫‪232162‬‬ ‫‪3889‬‬ ‫‪3823‬‬ ‫‪3982‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-6.33‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫سرمايهگذاري اعتبار ايران‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪420814‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪843795630‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫گذاريبوتان‬ ‫سرمايهصنعتي‬ ‫گسترش گروه‬ ‫‪214‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪3047‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1005332‬‬ ‫‪391851‬‬ ‫‪3087‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪3103914403‬‬ ‫‪764005673‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫صنعتي پارس خزر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪6625‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪6843‬‬ ‫‪186191400‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫گسترش صنايع و خدمات کشاورزي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪6379‬‬ ‫‪6145‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪83012‬‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪522205982‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫تراکتور سازي ايران‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪4630‬‬ ‫‪44365‬‬ ‫‪4558‬‬ ‫‪199588015‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫کمباين سازي ايران‬ ‫‪584‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪4652734‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪9193060084‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫صنايع سرما آفرين‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2351‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪130135‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪311728770‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫آبسال‬ ‫‪154‬‬ ‫‪5016‬‬ ‫‪4821‬‬ ‫‪5090‬‬ ‫‪730299‬‬ ‫‪4991‬‬ ‫‪3644569089‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫ماشين سازي نيرو محرکه‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪218373‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪445268224‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫مهندسي تکنوتار‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1741‬‬ ‫‪1701‬‬ ‫‪1774‬‬ ‫‪648692‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1120974712‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫جام دارو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11811‬‬ ‫‪11339‬‬ ‫‪11547‬‬ ‫‪5232‬‬ ‫‪11735‬‬ ‫‪59355472‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫صنعتي آما‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6209‬‬ ‫‪5961‬‬ ‫‪5961‬‬ ‫‪3258‬‬ ‫‪6207‬‬ ‫‪19420938‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫الميران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪2587‬‬ ‫‪1737090‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫صندوق سرمايهگذاري اطلس‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9366‬‬ ‫‪9337‬‬ ‫‪9392‬‬ ‫‪26478‬‬ ‫‪9360‬‬ ‫‪247825557‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫صندوق سرمايهگذاري آساس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7494‬‬ ‫‪7489‬‬ ‫‪7520‬‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪7508‬‬ ‫‪27374220‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪578‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪4061715‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪8880548894‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪312‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪3866221‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪2838959295‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫ماشين سازي اراك‬ ‫‪18‬‬ ‫‪5045‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5175‬‬ ‫‪56935‬‬ ‫‪5053‬‬ ‫‪291431806‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1628‬‬ ‫‪1984208‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪3185924184‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫شرکت ملي صنايع مس ايران‬ ‫‪129‬‬ ‫‪2603‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪2608‬‬ ‫‪509655‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1296128598‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪698‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪2687‬‬ ‫‪6273839‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪16570108530‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫فرآوري مواد معدني ايران‬ ‫‪47‬‬ ‫‪6086‬‬ ‫‪5870‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪324388‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪1998585094‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫ايران خودرو ديزل‬ ‫‪289‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪4163778‬‬ ‫‪752‬‬ ‫‪3133218046‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫ملي سرب و روي ايران‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪129157‬‬ ‫‪1827‬‬ ‫‪234434763‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫کشتيراني درياي خزر‬ ‫‪142‬‬ ‫‪5427‬‬ ‫‪5372‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪298949‬‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪1620102556‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫آلومينيوم ايران‬ ‫‪173‬‬ ‫‪4181‬‬ ‫‪4125‬‬ ‫‪4348‬‬ ‫‪587643‬‬ ‫‪4302‬‬ ‫‪2527872616‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫کنتور سازي ايران‬ ‫‪229‬‬ ‫‪10775‬‬ ‫‪10424‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪431045‬‬ ‫‪10779‬‬ ‫‪4646428338‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫کالسيمين‬ ‫‪242‬‬ ‫‪4018‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪4079‬‬ ‫‪1155682‬‬ ‫‪4027‬‬ ‫‪4653821259‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪214‬‬ ‫‪3733‬‬ ‫‪3710‬‬ ‫‪3835‬‬ ‫‪410781‬‬ ‫‪3796‬‬ ‫‪1559148622‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫صنايع مس شهيد باهنر‬ ‫‪263‬‬ ‫‪2313‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪1914537‬‬ ‫‪2398‬‬ ‫‪4590352540‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫‪276‬‬ ‫‪5526‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫‪5802‬‬ ‫‪482529‬‬ ‫‪5743‬‬ ‫‪2771312149‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫گروه کارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫‪187‬‬ ‫‪4602‬‬ ‫‪4601‬‬ ‫‪4786‬‬ ‫‪738657‬‬ ‫‪4759‬‬ ‫‪3515361591‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫سرمايه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪2259001‬‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪5291988118‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫فوالد آلياژي ايران‬ ‫‪85‬‬ ‫‪3273‬‬ ‫‪3143‬‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪319235‬‬ ‫‪3231‬‬ ‫‪1004854224‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫کي بي سي‬ ‫‪345‬‬ ‫‪11863‬‬ ‫‪11845‬‬ ‫‪12388‬‬ ‫‪358801‬‬ ‫‪12180‬‬ ‫‪4370045385‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫کارخانجات پارس الکتريک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3498‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪3495‬‬ ‫‪16795000‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫توليد برق عسلويه مپنا‬ ‫‪229‬‬ ‫‪12096‬‬ ‫‪12040‬‬ ‫‪12239‬‬ ‫‪361807‬‬ ‫‪12122‬‬ ‫‪4385667056‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13484‬‬ ‫‪14023‬‬ ‫‪14023‬‬ ‫‪11392‬‬ ‫‪13626‬‬ ‫‪159750016‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7335‬‬ ‫‪7048‬‬ ‫‪7330‬‬ ‫‪17837‬‬ ‫‪7332‬‬ ‫‪126139744‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪81‬‬ ‫‪7259‬‬ ‫‪6969‬‬ ‫‪7049‬‬ ‫‪304543‬‬ ‫‪7232‬‬ ‫‪2124508568‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪365‬‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪2637‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪1815622‬‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪4825223338‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫فوالد اميرکبير کاشان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12373‬‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪12373‬‬ ‫‪1009715‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار معامالت‬ ‫پنچشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نفت ايرانول‬ ‫نام شرکت‬ ‫توليدي فيبر ايران‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪5585533744‬‬ ‫‪12259‬‬ ‫‪455616‬‬ ‫‪12350‬‬ ‫‪12165‬‬ ‫‪12388‬‬ ‫‪207‬‬ ‫تعداد معامالتقيمت ديروزکمترين قيمتبيشترين قيمتحجم معامله قيمت پاياني ارزش معامله درصد تغيير‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪99491548‬‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪24284‬‬ ‫‪4097‬‬ ‫‪4097‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قندچهارمحال‬ ‫غذايي و‬ ‫فرآورده هاي‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫‪151‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ 20‬آسيا‬ ‫معدن‬ ‫درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫زرينماهه‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مشارکتصنعت‬ ‫زنگان‪ 20‬درصد‬ ‫روي‪3‬ماهه‬ ‫نارنجستان‬ ‫‪3509‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪4553‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫صنايع معدني خاور ميانه ‪2‬‬ ‫خاورميانه‬ ‫مادر تخصصي توسعهبانک‬ ‫‪46‬‬ ‫معادن و‬ ‫‪94‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3454‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪3380‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪329581‬‬ ‫‪177890‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪4621‬‬ ‫‪3406‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪3279‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪4165‬‬ ‫‪1132437036‬‬ ‫‪740856142‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪27062‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪4564‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪123519002‬‬ ‫‪9150000000‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25165‬‬ ‫‪113766‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪4607‬‬ ‫‪50696815‬‬ ‫‪524140935‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪235872‬‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪3292‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪776381625‬‬ ‫‪4960000000‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫تعداد معامالتقيمت ديروزکمترين قيمتبيشترين قيمتحجم معامله قيمت پاياني ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫سيستم‬ ‫رازك‬ ‫همکارانهاي‬ ‫البراتوار‬ ‫‪69‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کيميدارودرصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪46‬‬ ‫داروسازي و صنايع‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن‬ ‫ابوريحانمعدني خاور ميانه ‪3‬‬ ‫افرانت‬ ‫لعابيران‬ ‫ت‪-‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪28426‬‬ ‫نساجي بروجرد‬ ‫کارخانجاتافرانت‬ ‫‪14‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪2484‬‬ ‫‪6575‬‬ ‫‪2484‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪82474‬‬ ‫‪402186‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪6657‬‬ ‫‪204865416‬‬ ‫‪2677300160‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫مرينوس‬ ‫ايرانس‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪13179‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪13704‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1625806‬‬ ‫‪13180‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪1109320‬‬ ‫‪2678499337‬‬ ‫زاگرس استان کرمان‬ ‫پتروشيميو عمران‬ ‫سرمايه گذاري توسعه‬ ‫‪214‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪5414‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪5203‬‬ ‫‪22120‬‬ ‫‪5530‬‬ ‫‪22250‬‬ ‫‪571450‬‬ ‫‪269058‬‬ ‫‪5365‬‬ ‫‪22171‬‬ ‫‪3065746580‬‬ ‫‪5965258964‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫ايرانايران‬ ‫بهنوش‬ ‫زمين‬ ‫بانک‬ ‫‪52‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7050‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪7322‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪121158‬‬ ‫‪636192‬‬ ‫‪7144‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪866481010‬‬ ‫‪996178584‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫پامچال‬ ‫پارس‬ ‫شيميايي‬ ‫‪20 20‬‬ ‫ماههماهه‬ ‫سه سه‬ ‫سامان مپنا‬ ‫اجاره اجاره‬ ‫درصدساما‪)1‬‬ ‫درصد (‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گذاريزمين‬ ‫سرمايه ايران‬ ‫بانک‬ ‫سايپا‬ ‫فنيمهرام‬ ‫توليدي‬ ‫تکين کو‬ ‫بازرسي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪6970‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪7248‬‬ ‫‪9941‬‬ ‫‪7248‬‬ ‫‪10042‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪195422‬‬ ‫‪6974‬‬ ‫‪10036‬‬ ‫‪3160128‬‬ ‫‪1961277075‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫پارسيانساما‪)1‬‬ ‫ماهه و‪20‬گازدرصد (‬ ‫اجاره سامان‬ ‫گسترشسه نفت‬ ‫‪28‬‬ ‫‪362‬‬ ‫هايچين‬ ‫مديريت پروژهچين‬ ‫نيروگاهي ايران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪15198‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪15198‬‬ ‫‪7276‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪7491‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1758684‬‬ ‫‪15198‬‬ ‫‪7387‬‬ ‫‪9423630‬‬ ‫‪12908328244‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫الکترونيک مينو‬ ‫صنعتي پارس‬ ‫پارسيان‬ ‫تجارت‬ ‫‪155‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪4842‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪8290‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪278871‬‬ ‫‪1403133‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪8363‬‬ ‫‪1376418378‬‬ ‫‪11734226836‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫شيراز ايران‬ ‫نيروگاهي‬ ‫پروژه هاي‬ ‫مديريت‬ ‫پتروشيمي‬ ‫مجتمع‬ ‫‪529‬‬ ‫‪62‬‬ ‫قزوين‬ ‫کارخانجات قند‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2962‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪10305‬‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪10448‬‬ ‫‪33485‬‬ ‫‪210504‬‬ ‫‪2949‬‬ ‫‪10516‬‬ ‫‪97466982‬‬ ‫‪2184220397‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫شهد (‬ ‫خوي)باغميشه‬ ‫قند سازي‬ ‫وخانه‬ ‫شهرسازي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪17817‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪17300‬‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪10795‬‬ ‫‪3875830‬‬ ‫‪17723‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪189842250‬‬ ‫‪9384994030‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫خدمات‬ ‫انفورماتيک فارس‬ ‫پتروشيمي خليج‬ ‫هلدينگ‬ ‫سرمايه قند‬ ‫اصفهان شمالشرق‬ ‫گذاري مسکن‬ ‫‪47‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪4726‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪4770‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪78610‬‬ ‫‪3871044‬‬ ‫‪4698‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪367177913‬‬ ‫‪7647206619‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫شاهرود‬ ‫شکر‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪69‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪2069‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪369545‬‬ ‫‪890273‬‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪758749719‬‬ ‫‪2249717542‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫شمالشرق‬ ‫گذاري‬ ‫مسکنفارس‬ ‫شيميايي‬ ‫سرمايهصنايع‬ ‫شاهدپيرانشهر‬ ‫گذاريو قند‬ ‫سرمايهغذايي‬ ‫فرآورده هاي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪5340‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪5201‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪55572‬‬ ‫‪5028367‬‬ ‫‪5308‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪291575588‬‬ ‫‪10676166034‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫هگمتان‬ ‫قند‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪62‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪3241‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪4994‬‬ ‫‪107049‬‬ ‫‪79746‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪4973‬‬ ‫‪352541180‬‬ ‫‪396561048‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫لرستانساختمان‬ ‫قندتوسعه‬ ‫بين المللي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪36168‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪34722‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪36854‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪52030‬‬ ‫‪1825586‬‬ ‫‪34847‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪1813091411‬‬ ‫‪2469624409‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫نوسازيقندو مرودشت‬ ‫ساختمان تهران‬ ‫‪18‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪5766‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪3456‬‬ ‫‪14269‬‬ ‫‪112314‬‬ ‫‪5734‬‬ ‫‪3381‬‬ ‫‪79197763‬‬ ‫‪382140927‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪1000000 1000000 1000000‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫ثابت خراسان‬ ‫کارخانه هاي‬ ‫صنعتي ايران‬ ‫توليدي وآبادگران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪20150‬‬ ‫‪304760‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪39755950‬‬ ‫‪600896681‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫خراسان‬ ‫گذاري شيرين‬ ‫کشاورزي‬ ‫صنعتي و‬ ‫خوارزمي‬ ‫سرمايه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪5298‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪1535‬‬ ‫‪11322‬‬ ‫‪7775281‬‬ ‫‪5325‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪61080016‬‬ ‫‪11768905651‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫نيشابور‬ ‫قند‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪4181‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪4261‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪24724‬‬ ‫‪692758‬‬ ‫‪4167‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪102495547‬‬ ‫‪1556679170‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫بيمهسالمين‬ ‫پارسيان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2543‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪24885‬‬ ‫‪4498628‬‬ ‫‪2637‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪63282905‬‬ ‫‪10416299510‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫گرجي‬ ‫بيسکويتدانا‬ ‫بيمه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪8368‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪8702‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫‪15053‬‬ ‫‪3162924‬‬ ‫‪8404‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪127412290‬‬ ‫‪4225302441‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫سينا‪3‬‬ ‫آسيا‬ ‫اجاره ليزينگبيمه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪145‬‬ ‫دام پارس‬ ‫خوراكالبرز‬ ‫ت‪ -‬بيمه‬ ‫‪21‬‬ ‫‪150‬‬ ‫بازنشستگي کارکنان بانکها ‪3‬‬ ‫دام پارس‬ ‫خوراك‬ ‫‪22‬‬ ‫صندوق‬ ‫شرکت سرمايه گذاري‬ ‫گذاريکالبر‬ ‫سرمايه لبنيات‬ ‫توسعه ملي‬ ‫‪504‬‬ ‫‪161‬‬ ‫آذربايجان‬ ‫گذاري پگاه‬ ‫پاستوريزه‬ ‫ت‪-‬شير‬ ‫غربيايران‬ ‫بهشهر‬ ‫گروه صنايع‬ ‫سرمايه‬ ‫‪146‬‬ ‫‪78‬‬ ‫صنايعاصفهان‬ ‫پاستوريزه پگاه‬ ‫سرمايهشير‬ ‫بهشهر ايران‬ ‫گذاري گروه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪53‬‬ ‫پاستوريزه پاك‬ ‫سرمايهلبنيات‬ ‫آذربايجان‬ ‫گذاري توسعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بوعليدرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫مسکن سه‬ ‫گذاري‬ ‫اجارهسرمايه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫گذاريبهشهر‬ ‫سرمايهصنعتي‬ ‫توس گستر‬ ‫‪222‬‬ ‫‪42‬‬ ‫صنعت‬ ‫کشت و‬ ‫پياذرنفت‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪55‬‬ ‫‪681‬‬ ‫گذاريايران‬ ‫سرمايه شهد‬ ‫آتيه دماوند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪184‬‬ ‫اسفند‪91‬‬ ‫امتياز مسکن‬ ‫فوالد‬ ‫گذاري توکا‬ ‫سرمايه‬ ‫‪75‬‬ ‫‪251‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫گذاريمسکن دي‬ ‫سرمايه امتياز‬ ‫‪ 91‬کشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫مسکن آذر‬ ‫‪91‬بيمه‬ ‫صنعت‬ ‫امتيازگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪91‬‬ ‫توسعهمسکن‬ ‫امتياز‬ ‫آباناي‬ ‫صنعتي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪6936.6 184‬‬ ‫توسعه مهر‬ ‫گذاري مسکن‬ ‫سرمايه امتياز‬ ‫‪ 91‬و فلزات‬ ‫معادن‬ ‫‪44‬‬ ‫‪356‬‬ ‫شهريورو ‪91‬‬ ‫معدن‬ ‫مسکنصنعت‬ ‫امتيازگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪77‬‬ ‫‪64‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪607‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫گذاري ريخته‬ ‫تامين ماسه‬ ‫گريايران‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمايه‬ ‫مسکن مرداد‬ ‫گذاري‪91‬پرديس‬ ‫امتياز سرمايه‬ ‫ت‪-‬شرکت‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫گذاري‪91‬‬ ‫مسکن تير‬ ‫امتياز‬ ‫پرديس‬ ‫سرمايه‬ ‫شرکت‬ ‫صبانور‬ ‫گروهفوالد‬ ‫گذارياوليه‬ ‫تامين مواد‬ ‫سديد‬ ‫صنعتي‬ ‫سرمايه‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫خرداد ‪91‬‬ ‫امتياز مسکن‬ ‫توشه‬ ‫گذاري پارس‬ ‫سرمايه‬ ‫‪46‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪947.5‬‬ ‫‪3.903936835‬‬ ‫‪724.6‬‬ ‫‪-3.063545151‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪16971.1163‬‬ ‫‪4366.4 524‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪-0.118949584‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1271.9‬‬ ‫‪0.80044381‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪-0.013493456‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪20810.8‬‬ ‫‪2.41888254‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪9935‬‬ ‫‪1.321720685‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪38936.5‬‬ ‫‪-0.199669865‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪480468‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6408‬‬ ‫‪9150000000‬‬ ‫‪3079001680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪113766‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪4607‬‬ ‫‪17588‬‬ ‫‪524140935‬‬ ‫‪36730300‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪144740‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7866‬‬ ‫‪4960000000‬‬ ‫‪1148233300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪6575‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪2745‬‬ ‫‪402186‬‬ ‫‪1734291‬‬ ‫‪6657‬‬ ‫‪2733‬‬ ‫‪2677300160‬‬ ‫‪4739837008‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪7.51‬‬ ‫‪22120‬‬ ‫‪27289‬‬ ‫‪22250‬‬ ‫‪27289‬‬ ‫‪269058‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪22171‬‬ ‫‪28424‬‬ ‫‪5965258964‬‬ ‫‪1091560‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪17303‬‬ ‫‪4621‬‬ ‫‪17500‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8098‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪7805‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪177890‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪4165‬‬ ‫‪22861‬‬ ‫‪740856142‬‬ ‫‪29490000‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪3751‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪1625806‬‬ ‫‪287838‬‬ ‫‪636192‬‬ ‫‪4800745‬‬ ‫‪2678499337‬‬ ‫‪1079965676‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪996178584‬‬ ‫‪5516208774‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪12908328244‬‬ ‫‪1294878157‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪6964‬‬ ‫‪9941‬‬ ‫‪6814‬‬ ‫الکترونيک پارسيان‬ ‫پتروشيمي تامين‬ ‫تجارت نفت و گاز‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪66‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪8290‬‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪1403133‬‬ ‫‪2506860‬‬ ‫‪8363‬‬ ‫‪5242‬‬ ‫باغميشه‬ ‫سازي‬ ‫شهرسازي‬ ‫آوران‬ ‫وخانه فن‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪653‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3875830‬‬ ‫‪33516‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪26069‬‬ ‫‪9384994030‬‬ ‫‪869458974‬‬ ‫ت‪ -‬ايران‬ ‫ارقامشازند‬ ‫پتروشيمي‬ ‫شاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پتروشيمي شازند‬ ‫‪148‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪7883‬‬ ‫‪4973‬‬ ‫‪18393‬‬ ‫‪2249717542‬‬ ‫‪9421192465‬‬ ‫‪10676166034‬‬ ‫‪1320742018‬‬ ‫‪396561048‬‬ ‫‪1870295601‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪163‬‬ ‫ت‪ -‬سخت‬ ‫آژندخارك‬ ‫پتروشيمي‬ ‫ساختمان‬ ‫بين المللي‬ ‫توسعهخارك‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪51‬‬ ‫تهران‬ ‫نوسازي‬ ‫ساختمانسينا‬ ‫صنايعو شيميايي‬ ‫آبادگران ايران‬ ‫موادهاي‬ ‫مجتمع‬ ‫مصنوعي‬ ‫اوليه الياف‬ ‫توليد‬ ‫‪987‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪38‬‬ ‫خوارزمي‬ ‫صنايعگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫شيميايي ايران‬ ‫ملتايران‬ ‫بيمهامالح‬ ‫معدني‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪89‬‬ ‫پارسيان‬ ‫ت‪-‬بيمه‬ ‫فارابي‬ ‫پتروشيمي‬ ‫دانا‬ ‫بيمه‬ ‫پتروشيمي فارابي‬ ‫پرمعامله‌ترین نمادها‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪8575356‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪1795‬‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪311‬‬ ‫‪-6.33‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪296674.5‬‬ ‫‪-0.196831322‬‬ ‫ت‪-‬فنر سازي زر‬ ‫‪612‬‬ ‫‪-5.85‬‬ ‫کاشي و سراميك سينا‬ ‫‪13163‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16355.2‬‬ ‫‪0.308496219‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنعتي سديد‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪35853.4‬‬ ‫‪-0.216524914‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪6657‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17134.7‬‬ ‫‪-0.086882493‬‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪34847‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫کمباين سازي ايران‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪9725.9‬‬ ‫‪-0.171412149‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪227737.4‬‬ ‫‪0.011901087‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1727.1‬‬ ‫‪-0.086775425‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2333.6‬‬ ‫‪0.042870616‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11681.9‬‬ ‫‪-0.581266702‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪4674.8‬‬ ‫‪-0.67775724‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪7661.2‬‬ ‫‪-0.155087253‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪4490019540 1000004‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪24169650209‬‬ ‫‪8141‬‬ ‫‪2973822‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪7951‬‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪10042‬‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪195422‬‬ ‫‪98686‬‬ ‫‪-0.655934922‬‬ ‫‪-0.217543406‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320000000 1000000‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪928982542‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫‪762278‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪186722225‬‬ ‫‪4813‬‬ ‫‪38795‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪4773‬‬ ‫‪150‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪1262235721‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪1201158‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪533‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالغرب‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪39790500‬‬ ‫‪6317‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها ‪22‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪66467444‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪53059‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪180‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪7845231987‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪4062507‬‬ ‫‪1943‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪161‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪2528816050‬‬ ‫‪3141‬‬ ‫‪807155‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪298‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1357728068‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪1126104‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪514217915‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪445573‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ت‪-‬نفت پارس‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪10596300‬‬ ‫‪6098‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪6190‬‬ ‫‪5950‬‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪53‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪1260865907‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪564958‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪32‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪17161161‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪4328‬‬ ‫‪4308‬‬ ‫‪4485‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪284936088‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪177688‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪115‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن اسفند‪92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سرمايه گذاري بوعلي‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪220219874‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪102350‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن بهمن‪92‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪2992328196‬‬ ‫‪6003‬‬ ‫‪498696‬‬ ‫‪6090‬‬ ‫‪5932‬‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪42‬‬ ‫سرمايه گذاري توس گستر‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪330566900‬‬ ‫‪3260‬‬ ‫‪101870‬‬ ‫‪138‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن دي‪92‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪-1.28 12725411789‬‬ ‫‪1041919740‬‬ ‫‪3623‬‬ ‫‪287578‬‬ ‫‪3698‬‬ ‫‪3587‬‬ ‫‪681‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫‪5116890‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪89‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن آذر‪92‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪14711645‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪6823‬‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪184‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪2243955555‬‬ ‫‪3724‬‬ ‫‪602568‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪104‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪92‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪540262823‬‬ ‫‪934711‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪901200‬‬ ‫‪925056‬‬ ‫‪251‬‬ ‫سرمايه گذاري توکا فوالد‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪11686212292‬‬ ‫‪5372‬‬ ‫‪2175246‬‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪61‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪92‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪567070651‬‬ ‫‪940416‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪970000‬‬ ‫‪914900‬‬ ‫‪924499‬‬ ‫‪265‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪31905928918‬‬ ‫‪4118‬‬ ‫‪7748182‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪71‬‬ ‫امتياز مسکن شهريور‪92‬‬ ‫معامالت‬ ‫شرکت‬ ‫‪ 35091726954‬نام ‪1.25‬‬ ‫‪636890899‬‬ ‫‪936604‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪947000‬‬ ‫‪900122‬‬ ‫‪925033‬‬ ‫قيمت پاياني ‪2698‬‬ ‫صنعت بيمه‬ ‫حجمگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪1423 24653698‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪75‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن مرداد‪92‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪354651742‬‬ ‫‪935757‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪941000‬‬ ‫‪930000‬‬ ‫‪924860‬‬ ‫‪184‬‬ ‫توسعه صنعتي اي‬ ‫‪2061043620‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪1182535‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪110‬‬ ‫افست‬ ‫‪1423‬‬ ‫‪24653698‬‬ ‫بيمه‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪346301536‬‬ ‫‪935950‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪948999‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪923390‬‬ ‫‪356‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪6493122152‬‬ ‫‪2953‬‬ ‫‪2224277‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪103‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن تير‪92‬‬ ‫‪507948667‬‬ ‫‪935449‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪947985‬‬ ‫‪919000‬‬ ‫‪924615‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪64‬‬ ‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪690802598‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪317043‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫خرداد‪2796 92‬‬ ‫‪18221461‬‬ ‫بانك پارسيان‬ ‫‪90‬‬ ‫امتياز مسکن‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1671154730‬‬ ‫‪6936‬‬ ‫‪240949‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪6682‬‬ ‫‪6944‬‬ ‫‪607‬‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪19913979382‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪5874813‬‬ ‫‪3439‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫ارديبهشت‪802 92‬‬ ‫‪18072473‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪73‬‬ ‫امتياز مسکن‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪379625179‬‬ ‫‪935037‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪940000‬‬ ‫‪916000‬‬ ‫‪922490‬‬ ‫‪643‬‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪-6.33‬‬ ‫‪1063517679‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3415309‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪28‬‬ ‫فروردين‪92‬‬ ‫امتياز مسکن‬ ‫‪2489‬‬ ‫‪11090401‬‬ ‫تهران‬ ‫مسکن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪374837118‬‬ ‫‪937093‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪945000‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪921968‬‬ ‫‪163‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2365560720‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪2002800‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪241‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪ 793175684‬بانك‪0.02‬‬ ‫‪105144325‬‬ ‫‪6541‬‬ ‫‪15847‬‬ ‫‪6725‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫‪6540‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪296292‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫صنعتي سديد‪1002‬‬ ‫‪10619869‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪92‬‬ ‫کارتن ايران‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪455745874‬‬ ‫‪939682‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪920001‬‬ ‫‪927338‬‬ ‫سرمايه گذاري پارس توشه‬ ‫‪524‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪8737694914‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪2462423‬‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪9826272‬و تاسيسات راه‪702‬‬ ‫‪218‬‬ ‫آهن‬ ‫ت‪-‬بانك پاسارگاد خدمات مهندسي ساختمان‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫‪74‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪60‬‬ ‫تکين کو‬ ‫بازرسي فني‬ ‫کرمانشاه‬ ‫پتروشيمي‬ ‫صنايع‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪17591‬‬ ‫حياندرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫مشارکت‬ ‫جابر ابن‬ ‫داروسازي‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪14030‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6427‬‬ ‫‪5957‬‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪47‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫لعابيران‬ ‫‪14030000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4490019540 1000004‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪22862‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪22600‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪22800‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪15042‬‬ ‫‪7276‬‬ ‫‪7811‬‬ ‫‪10305‬‬ ‫‪14705‬‬ ‫‪7491‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪10448‬‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪26075‬‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪25050‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪26550‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪7926‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪18129‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪7731‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪18300‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪7849‬‬ ‫‪4994‬‬ ‫‪18550‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪6383‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪19784‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪10399‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪2953‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪7582‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪10356‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪9981‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪12066‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪4723‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪6310‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪19784‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪10104‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪7310‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪10356‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪12300‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪4723‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪6397‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪3456‬‬ ‫‪10814‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3029‬‬ ‫‪1535‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪10548‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫‪12548‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪1758684‬‬ ‫‪165758‬‬ ‫‪210504‬‬ ‫‪6817079‬‬ ‫‪3871044‬‬ ‫‪53804‬‬ ‫‪890273‬‬ ‫‪1483590‬‬ ‫‪5028367‬‬ ‫‪169875‬‬ ‫‪79746‬‬ ‫‪101684‬‬ ‫‪1825586‬‬ ‫‪371355‬‬ ‫‪112314‬‬ ‫‪23393‬‬ ‫‪304760‬‬ ‫‪111173‬‬ ‫‪7775281‬‬ ‫‪93588‬‬ ‫‪692758‬‬ ‫‪19685‬‬ ‫‪4498628‬‬ ‫‪16140‬‬ ‫‪3162924‬‬ ‫‪50901‬‬ ‫‪10036‬‬ ‫‪6948‬‬ ‫‪1961277075‬‬ ‫‪673496385‬‬ ‫‪11734226836‬‬ ‫‪13028722142‬‬ ‫‪7387‬‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪10516‬‬ ‫‪15048‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪4694‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪19926‬‬ ‫‪3381‬‬ ‫‪10605‬‬ ‫‪2184220397‬‬ ‫‪102585388778‬‬ ‫‪7647206619‬‬ ‫‪254116292‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪600896681‬‬ ‫‪328986299‬‬ ‫‪11768905651‬‬ ‫‪687746814‬‬ ‫‪1556679170‬‬ ‫‪204737147‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪10361‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪10007‬‬ ‫‪10416299510‬‬ ‫‪161507623‬‬ ‫‪4225302441‬‬ ‫‪635211452‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪12479‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2469624409‬‬ ‫‪7417942518‬‬ ‫‪382140927‬‬ ‫‪248082639‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪2959‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪7563‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪928982542‬‬ ‫‪762278‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1052914414‬‬ ‫‪481287‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪1262235721‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪1201158‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪7107731051‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪2593779‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪2669‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪66467444‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪53059‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2899042531‬‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪194926‬‬ ‫‪15049‬‬ ‫‪14631‬‬ ‫‪14917‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪2528816050‬‬ ‫‪3141‬‬ ‫‪807155‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪-2.57 11824876235 22825‬‬ ‫‪524473‬‬ ‫‪23320‬‬ ‫‪22490‬‬ ‫‪23426‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪514217915‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪445573‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪1474651349‬‬ ‫‪9705‬‬ ‫‪151954‬‬ ‫‪10199‬‬ ‫‪9267‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪1260865907‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪564958‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪291375070‬‬ ‫‪12578‬‬ ‫‪23356‬‬ ‫‪12740‬‬ ‫‪12160‬‬ ‫‪12592‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪284936088‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪177688‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪766879565‬‬ ‫‪940956‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪960000 925000 928679‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪220219874‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪102350‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪768502178‬‬ ‫‪942947‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪972600 920000 930065‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪330566900‬‬ ‫‪3260‬‬ ‫‪101870‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1186041488 943549‬‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪975000 922301 928741‬‬ ‫‪-1.23 12725411789‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫‪5116890‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪598107814‬‬ ‫‪940421‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪969000 920000 931038‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪2243955555‬‬ ‫‪3724‬‬ ‫‪602568‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪728553040‬‬ ‫‪941283‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪970000 915000 926158‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪11686212292‬‬ ‫‪5372‬‬ ‫‪2175246‬‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪464229753‬‬ ‫‪941642‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪973219 920333 926876‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪31905928918‬‬ ‫‪4118‬‬ ‫‪7748182‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪536283783‬‬ ‫‪939201‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪970000 929000 925501‬‬ ‫ارزش ‪3.34‬‬ ‫‪35091726954‬‬ ‫‪1423 24653698 1432‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫معامله‬ ‫پاياني‬ ‫قيمت‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪564964516‬‬ ‫‪938479‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪950200 903341 928683‬‬ ‫‪2061043620‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪1182535‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪25883853476 10470 2472178 10500‬‬ ‫‪10072‬‬ ‫‪10491‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪649312215215048‬‬ ‫‪2953‬‬ ‫‪2224277‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫هلدينگ‪2871‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪102585388778‬‬ ‫خليج فارس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪1070020726 941920‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪973000 925000 926984‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪690802598‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪317043‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪50951981536‬‬ ‫بانك پارسيان‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪647421138 2796‬‬ ‫‪941019‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪970000‬‬ ‫‪910000 923891‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪19913979382‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪5874813‬‬ ‫‪3439‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪627626446‬‬ ‫‪939561‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪958000‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪35091726954‬‬ ‫‪1423‬‬ ‫‪926112‬سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪-6.33‬‬ ‫‪1063517679‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3415309‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪178927181‬‬ ‫‪941722‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪950000 921000 925972‬‬ ‫‪33465529195‬‬ ‫دارويي تامين‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2365560720 6092‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪2002800‬‬ ‫گذاري ‪1196‬‬ ‫‪1182‬سرمايه‪1169‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫‪2205180038‬‬ ‫‪3928‬‬ ‫‪561454‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪3840‬‬ ‫‪3765‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪793175684 4118‬‬ ‫كشوري ‪2677‬‬ ‫بازنشستگي ‪296292‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫سرمايه ‪2677‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪31905928918‬‬ ‫گذاري‬ ‫‪3.27‬‬ ‫‪2024597223‬‬ ‫‪4332‬‬ ‫‪467402‬‬ ‫‪4362‬‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪4195‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪8737694914‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪2462423‬‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪27607022577‬‬ ‫مسکن تهران‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪2361535119 2489‬‬ ‫‪9821‬‬ ‫‪240453‬‬ ‫گذاري ‪10150‬‬ ‫‪9810‬سرمايه‪9500‬‬ ‫بیشترین ارزش بازار‬ ‫‪118‬‬ ‫‪7787‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21576‬‬ ‫‪7851‬‬ ‫‪ 7701‬افست‬ ‫‪21500‬‬ ‫‪21887‬‬ ‫‪345502‬‬ ‫‪42717‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪268952212510470‬‬ ‫‪7784‬‬ ‫‪25883853476‬‬ ‫‪923797098‬‬ ‫‪21626‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪0.23‬‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫‪2733‬‬ ‫‪7.51‬‬ ‫سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان‬ ‫‪2312‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪3928‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫توکاريل‬ ‫‪7962‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫داروسازي توليد دارو‬ ‫‪11278‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫پشم و شيشه ايران‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫شاخص کل‬
‫انرژی و نفت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪ 17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی مصرف در سال‌های ‪ ١٣٨٤‬تا ‪ ١٣٩١‬نشان می‌دهد‬ ‫‪31‬‬ ‫رشد ‪ ۱/۷‬درصدی مصرف انرژی در بخش صنعت‬ ‫پیم�ان جنوبی‪ :‬در ایران بیش��ترین میزان افزایش‬ ‫مص��رف نهای��ی ان��رژی در میان بخش‌ه��ای مختلف‬ ‫مصرف در سال‌های اخیر متعلق به بخش صنعت بوده‬ ‫است‪ .‬براس��اس بند «ق» تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ١٣٩٣‬وزارت نفت اجازه دارد تا س��قف ‪ ١٠٠‬میلیارد‬ ‫دالر ب��رای اجرای طرح‌های نفت وگاز‪ ،‬بهینه‌س��ازی‪،‬‬ ‫کاه��ش مصرف انرژی در بخش‌ه��ای مختلف صنعت‬ ‫با اولویت صنایع انرژی‌بر‪ ،‬حمل‌ونقل عمومی‪ ،‬استفاده‬ ‫از س��ی‌ان‌جی و تولید خودروهای کم مصرف با رعایت‬ ‫سیاست‌های کلی اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی قرارداد منعقد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مقایس��ه ش��دت انرژی زیربخش‌های صنعتی کشور‬ ‫و دنی��ا نش��ان می‌دهد ک��ه این ش��اخص در ایران به‬ ‫طور متوس��ط ‪ ٢‬تا ‪ ٣‬برابر مقادیر متوس��ط دنیاس��ت‪.‬‬ ‫نداش��تن کارایی فنی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب‬ ‫به یک‌س��وم از کل ان��رژی در فرآینده��ای صنعتی و‬ ‫اثرات زیست‌محیطی ناشی از آن‪ ،‬ضرورت بهینه‌سازی‬ ‫مصرف انرژی را در صنایع روشن می‌کند‪.‬‬ ‫از جمل��ه اقدام��ات الزم در زمین��ه مدیریت مصرف‬ ‫ان��رژی‪ ،‬توجه ب��ه راهکارهای صرفه‌جوی��ی انرژی در‬ ‫کارخانه‌ه��ای مختلف اس��ت‪ .‬این ام��ر از طریق انجام‬ ‫ممی��زی انرژی ب��رای مش��خص ک��ردن فرصت‌های‬ ‫صرفه‌جوی��ی و تدوی��ن و به‌کارگیری معی��ار مصرف‬ ‫سوخت و انرژی امکانپذیر است‪.‬‬ ‫در ایران بیش��ترین می��زان افزایش مص��رف نهایی‬ ‫انرژی در میان بخش‌های مختلف مصرف در سال‌های‬ ‫اخیر متعلق به بخش صنعت بوده اس��ت‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫در سال‌های ‪ ١٣٨٤‬تا ‪ ١٣٩١‬مصرف نهایی این بخش‬ ‫‪ ۱/۷‬برابر ش��ده و از ‪ ۱۸۱/۳‬میلیون بشکه معادل نفت‬ ‫خام به ‪ ۳۰۳/۷‬میلیون بش��که افزایش یافته است‪ .‬این‬ ‫افزایش مصرف بیشتر به دلیل استفاده از فناوری‌های‬ ‫قدیم��ی‪ ،‬تجهیزات فرس��وده و به‌ویژه اعمال نش��دن‬ ‫راهکاره��ای صحی��ح مدیریتی در مص��رف انرژی این‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫توس��ط س��ازمان بهره‌وری انرژی ای��ران‪ ،‬مطالعه و‬ ‫تدوین نقش��ه راه بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع‬ ‫سیمان‪ ،‬شیشه و بلور‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬ریخته‌گری‪،‬‬ ‫آهن و فوالد صورت گرفته اس��ت که نش��ان می‌دهد‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف انرژی در ای��ن بخش‌ها می‌تواند‬ ‫تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع مصرف انرژی کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫صنع�ت س�یمان‪ :‬ایران ب��ا تولید س��االنه بیش از‬ ‫‪ ٧٠‬میلیون تن س��یمان یک��ی از ‪ ٥‬تولید‌کننده بزرگ‬ ‫س��یمان در دنیاس��ت‪ .‬این صنعت با مصرفی بیش از‬ ‫‪ ٧٥٠٠‬میلیون کیلووات ساعت در سال به‌عنوان یکی‬ ‫از صنای��ع اس��تراتژیک و پرمصرف کش��ور حدود ‪١٢‬‬ ‫درص��د از انرژی الکتریکی مصرفی در بخش صنعت را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬طبق مطالعات انجام شده‬ ‫با اجرای راهکارهای رایج بهینه‌سازی مصرف انرژی در‬ ‫این صنعت‪ ،‬ظرفیت صرفه‌جویی ساالنه بیش از ‪١٠٠٠‬‬ ‫میلیون کیلووات ساعت وجود دارد‪.‬‬ ‫صنع�ت شیش�ه و بل�ور‪ :‬صنع��ت شیش��ه و بلور‬ ‫ب��ا مصرفی بی��ش از ‪ ٣٠٣‬میلیون کیلووات س��اعت و‬ ‫‪ ٥٣٠‬میلی��ون مترمکعب گازطبیعی در س��ال یکی از‬ ‫صنایع مهم و پرمصرف کش��ور اس��ت‪ .‬با توجه به باال‬ ‫ب��ودن نرخ رش��د و می��زان مصرف ان��رژی در صنایع‬ ‫تولی��د شیش��ه و همچنین ب��اال بودن مص��رف ویژه‬ ‫ان��رژی (به‌عنوان مث��ال‪ ،‬مصرف ویژه ان��رژی حرارتی‬ ‫و الکتریکی ب��ه‌ازای هر تن م��ذاب تولیدی در برخی‬ ‫کارخانه‌ه��ای ایران تقریبا ‪2‬برابر مص��رف ویژه انرژی‬ ‫حرارتی و الکتریکی نس��بت به نرم‌های جهانی است)‬ ‫ضرورت تدوین مکانیزمی برای منطقی کردن مصرف‬ ‫انرژی در این صنعت آشکار می‌شود‪ .‬شناسایی ظرفیت‬ ‫‪٩٠‬میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی و تدوین نقشه‬ ‫راه حص��ول به این هدف از مهم ترین دس��تاوردهای‬ ‫مطالعه و تدوین نقش��ه راه بهینه‌سازی مصرف انرژی‬ ‫در این بخش است‪.‬‬ ‫صنع�ت کاش�ی و س�رامیک‪ :‬صنعت کاش��ی و‬ ‫س��رامیک در ایران در سال‌های اخیر رشدی چشم‌افزا‬ ‫داش��ته‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه در ‪ ١٠‬س��ال گذش��ته تع��داد‬ ‫کارخانه‌ها بیش از ‪ ٢٠٠‬درصد و میزان تولید محصول‬ ‫بی��ش از ‪ ٣٠٠‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬این صنعت‬ ‫با مصرفی بیش از ‪ ١٢٠٠‬میلیون کیلووات س��اعت در‬ ‫س��ال‪ ،‬حدود ‪ ٢‬درصد از ان��رژی الکتریکی مصرفی در‬ ‫بخش صنعت کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫طبق مطالعات انجام ش��ده با اجرای راهکارهای رایج‬ ‫بهینه‌س��ازی مص��رف انرژی در ای��ن صنعت‪ ،‬ظرفیت‬ ‫صرفه‌جوی��ی س��االنه بیش از ‪ ١٠٠‬میلی��ون کیلووات‬ ‫ساعت وجود دارد و این مقدار می‌تواند تا ‪ ١٥٠‬میلیون‬ ‫کیلووات ساعت افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫صنعت ریخته‌گری‪ :‬صنعت ریخته‌گری در س��طح‬ ‫کش��ور با ح��دود ‪ ٨٦٠‬واحد مجزا ب��ه ترتیب ‪ 0/35‬و‬ ‫‪2/21‬درص��د از کل مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی‬ ‫را در بخش صنایع به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬ظرفیت‬ ‫دست‌کم ‪ ١٠٠‬میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی در‬ ‫این بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫صنع�ت آه�ن و فوالد‪ :‬صنع��ت آهن و ف��والد با‬ ‫مصرفی بیش از ‪ ٢٠٠٠٠‬میلیون کیلووات س��اعت در‬ ‫س��ال به‌عنوان یکی از صنایع اس��تراتژیک و پرمصرف‬ ‫کش��ور‪ ،‬حدود ‪ ٣٠‬درصد از ان��رژی الکتریکی مصرفی‬ ‫بخش صنعت را به خود اختصاص داده است‪ .‬شناسایی‬ ‫اعالم برندگان مناقصه ساخت ‪ ٨‬پااليشگاه تا اواخر شهريورماه‬ ‫ش�انا‪ :‬وزير نفت از اعالم اس��امي برندگان مناقصه ساخت ‪ ٨‬پااليشگاه‬ ‫ميعانات گازي در سيراف تا اواخر شهريورماه خبر داد و گفت‪ :‬سازندگان‬ ‫داخلي بايد تالش کنند و وارد فضاي رقابتي شوند‪.‬‬ ‫بيژن زنگن��ه درميزگرد سياس��ت‌هاي نفت‪ ،‬گاز و پتروش��يمي که در‬ ‫حاش��يه همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬درباره درخواست س��ازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت‬ ‫که خواس��تار واگذاري واردات بخش��ي از تجهيزات به س��ازندگان بخش‬ ‫خصوصي به جاي وزارت نفت با بدنه عريض و طويل شده بوند‪ ،‬گفت‪ :‬اين‬ ‫را صالح نمي‌دانم‪ ،‬زيرا کاله سر آدم مي‌گذارند‪ .‬فرقي هم نمي‌کند دولتي‬ ‫و خصوصي‪ ،‬اين گونه اس��ت‪ .‬به طور مث��ال کاالي يک ميليون دالري را‬ ‫‪ 3/5‬ميليون دالر حساب کرده اند! اين در حالي است که کيفيت کاال هم‬ ‫چيني است! فرق نمي‌کند‪ ،‬برخي گمان مي‌کنند وقتي پاي صنعت نفت‬ ‫وس��ط مي‌آيد‪ ،‬بايد سر آن کاله گذاش��ت؛ بنابراين با اين خواست موافق‬ ‫نيس��تم‪ .‬بايد رقابت و تنوع وجود داش��ته باشد‪ .‬در غير اين صورت با هم‬ ‫تباني مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه گاز رايگان براي توليد برق‬ ‫وي درادام��ه با بيان اين که وزارت نف��ت آمادگي دارد به هر فردي که‬ ‫خواهان صادرات برق است به صورت رايگان گاز بدهد‪ ،‬افزود‪ :‬البته در اين‬ ‫حالت‪ ،‬گاز آورده وزارت نفت محس��وب مي‌شود‪ .‬زنگنه با بيان اين که در‬ ‫اين زمينه در بازار منعطف عمل خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا موافقتنامه امضا‬ ‫خواهد شد و بعد از انعقاد قرارداد و فروش برق سهم وزارت نفت مشخص‬ ‫خواهد شد‪ .‬قيمت در اين قرارداد در بازارهاي مختلف‪ ،‬متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫البته اين طرح جزو برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت است‪.‬‬ ‫وزير نفت با اظه��ار اين که وزارت نفت در حال ارزيابي چگونگي عرضه‬ ‫نفت خام خود در بازارهاي جهاني اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬موافق اين هس��تم‬ ‫که در قراردادها ارز با نرخ آزاد محاس��به شود‪ .‬از نظر من در این خصوص‬ ‫مشکل قانوني هم وجود ندارد‪.‬زنگنه گفت‪ :‬از ‪ ٣٠‬متقاضي ساخت پااليشگاه‬ ‫ميعانات گاز در سيراف تا اواخر شهريورماه اسامي ‪ 8‬متقاضي برنده مناقصه‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش روزانه ‪ ٢٠‬ميليون مترمکعب گاز فلرها‬ ‫زنگنه با اش��اره ب��ه اين که روزانه ‪ ٢٠‬ميلي��ون متر مکعب گاز در‬ ‫فلره��ا مي‌س��وزد‪ ،‬گفت‪ :‬براي قس��متي از اين گاز برنام��ه داريم که‬ ‫در بهترين ش��رايط تا ‪ ۵‬س��ال آين��ده نتيجه مي‌ده��د‪ .‬بنابراين اگر‬ ‫افرادي حاضر باش��ند که در اين زمينه س��رمايهگذاري کنند‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت با قيمت بس��يار ارزان گاز فلر را به آنها اختصاص مي‌دهد‪ ،‬آنها‬ ‫ني��ز مي‌توانن��د در توليد برق از آن اس��تفاده و ب��رق را صادر کنند‪.‬‬ ‫وي اع�لام ک��رد‪ :‬فراخوان اين ط��رح تا ‪ ١٠‬روز ديگر داده مي‌ش��ود‬ ‫و در آن فرم��ول قيم��ت گاز‪ ،‬کميت‪ ،‬کيفي��ت و زمان اختصاص گاز‬ ‫مشخص ميگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراخوان ساخت واحدهاي ميني ال‪.‬ان ‪.‬جي‬ ‫نام��دار زنگن��ه از فراخوان س��اخت واحده��اي مين��ي ال‪.‬ان‪.‬جي تا‬ ‫ي��ک م��اه ديگر خب��ر داد و گف��ت‪ :‬البته در اي��ن زمين��ه وزارت نفت‬ ‫سرمايه گذاري نمي‌کند‪ ،‬اين کار بايد توسط بخش خصوصي انجام شود‪.‬‬ ‫وي با اظهار اين که به سرمايه گذاران در ساخت ميني ال‪.‬ان‪.‬جي اجازه‬ ‫صادرات داده خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ع�لاوه بر اين‪ ،‬وزارت نفت خريد‬ ‫بخش��ي از توليدات ميني ال‪.‬ان‪.‬جي‌ها را ضمان��ت مي‌کند‪.‬وزير نفت با‬ ‫بي��ان اينکه تاکنون برخي افراد براي س��رمايه‌گذاري در اين بخش ابراز‬ ‫عالقمندي کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز در اين زمينه ضعيف هستيم‪.‬پااليشگاه‬ ‫ها موظف به اجراي تعهدات ش��ان هستند وزير نفت با اشاره به اين که‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته پااليش��گاه‌هاي خصوصي با وارد شدن به برخي‬ ‫فعاليت‌ها از انجام تعهدات خود نسبت به تامين خوراک به صنايع پايين‬ ‫دستي سرباز زده‌اند‪،‬گفت‪ :‬پااليشگاه هاي نفتي به دليل خصوصي شدن‪،‬‬ ‫زير نظر هيچ کس نيستند‪ ،‬اما با بهتر شدن اوضاع اين کار انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین مي‌توان از اين واحدها به شوراي رقابت شکايت کرد‪ .‬از‬ ‫س��ویی نمي‌خواهيم فعاليت‌هاي اين واحدها را مح��دود کنيم‪ ،‬اما اين‬ ‫واحدها موظف به اجراي تعهدات خود هستند‪.‬‬ ‫وزارت نفت‬ ‫ظرفیت ‪ ١٦٠٠‬میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی و‬ ‫تدوین چش��م‌انداز حصول به ای��ن هدف از مهم ترین‬ ‫دس��تاوردهای مطالعه و تدوین نقشه راه بهینه‌سازی‬ ‫مصرف انرژی بوده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر بخ��ش صنعت‪ ،‬بخش س��اختمان به‌دلیل‬ ‫طراح��ی و س��اخت نامناس��ب‪ ،‬مصال��ح و تجهیزات‬ ‫غیراس��تاندارد و مواد به کار رفته و انتخاب نامناس��ب‬ ‫پوش��ش س��اختمان‌ها اعم از پنجره و سیس��تم عایق‬ ‫کاری بزرگ‌تری��ن مصرف‌کننده انرژی در مقایس��ه با‬ ‫دیگ��ر بخش‌های اقتصادی ایران اس��ت‪ .‬به این بخش‬ ‫باید راندمان پایین بخش نیروگاهی و رعایت نش��دن‬ ‫اس��تانداردهای ان��رژی در بخش ل��وازم خانگی را نیز‬ ‫افزود‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال پایی��ن بودن به��ای انرژی‪ ،‬فرس��وده‬ ‫بودن تجهیزات و وج��ود فناوری‌های قدیمی و انرژی‬ ‫بر‪ ،‬افزایش جمعیت و توس��عه شهرنش��ینی و ش��یوه‬ ‫زیس��ت م��درن‪ ،‬تغیی��ر الگ��وی مص��رف‪ ،‬افزای��ش‬ ‫غیراس��تاندارد مص��رف ان��رژی در بخش‌های صنعت‬ ‫و خدم��ات‪ ،‬اطمین��ان از وجود نفت و گاز سرش��ار تا‬ ‫س��ال‌ها‪ ،‬ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌ه��ا در بخش انرژی و‬ ‫س��اماندهی نش��دن بازار انرژی و وج��ود قاچاقچیانی‬ ‫که ب��ه اختالالت ب��ازار دامن زده‌ان��د از جمله دالیل‬ ‫افزای��ش رش��د غیراس��تاندارد مص��رف ان��رژی در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫برابر بند ‪ ٧‬ابالغیه سیاس��ت‌های کلی اصالح الگوی‬ ‫مصرف از سوی مقام معظم رهبری باید صرفه‌جویی در‬ ‫مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات‬ ‫قیمتی و غیرقیمتی به‌منظور کاهش مس��تمر شاخص‬ ‫شدت انرژی کشور به دست کم دو سوم میزان کنونی‬ ‫تا پایان برنامه پنجم توس��عه و به دس��ت‌کم یک دوم‬ ‫میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه انجام پذیرد‪.‬‬ ‫برای کاهش شدت مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی‬ ‫در ای��ران ارتقای فناوری تولی��د‪ ،‬اصالح فرآیند تولید‪،‬‬ ‫ارتق��ای راندمان تجهیزات‪ ،‬مدیری��ت انرژی و تدوین‬ ‫مقررات و اس��تانداردهای الزم‌االج��را‪ ،‬بهبود عملیات‬ ‫و روش‌ه��ای تولی��د‪ ،‬فرهنگس��ازی و منطقی کردن‬ ‫قیمت‌ه��ا از الزاماتی اس��ت که باید در سیاس��ت‌های‬ ‫انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل روابط عمومی‬ ‫نگاه روز‬ ‫مهر‪ :‬معاون وزير نيرو با تش��ريح ش��رايط واردات‬ ‫‪ ۵۰۰‬م��گاوات ب��رق از روس��يه از آغ��از مذاک��رات با‬ ‫جمهوري آذربايجان براي س��نکرون شبکه برق ايران‬ ‫با روسيه خبر داد و گفت‪ :‬توافق‌هاي اوليه با جمهوري‬ ‫آذربايجان انجام گرفته است‪ .‬هوشنگ فالحتيان درباره‬ ‫توافق انجام ش��ده با روس��يه به منظ��ور تهاتر نفت و‬ ‫برق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مذاکرات با روس��يه به منظور توسعه‬ ‫مبادالت برقي بين ‪ 2‬کشور آغاز شده اما تاکنون هيچ‬ ‫گونه قرارداد واردات برق از روس��يه با اين کشور امضا‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬روزنامه نيويورک تايمز با اشاره به افزايش‬ ‫درآمدهاي نفتي اي��ران در ماه‌هاي اخير پس از توافق‬ ‫هس��ته‌اي ژنو گفت که ايران در حال پيدا کردن راهي‬ ‫براي افزايش صادرات نفت فوق س��بک خود (ميعانات‬ ‫گازي) ب��ه چين و ديگر بازارهاي آس��يايي اس��ت که‬ ‫ارزش مب��ادالت تجاري اين کش��ور را ميلياردها دالر‬ ‫در س��ال افزايش مي‌ده��د‪ .‬آمار گمرک ايران نش��ان‬ ‫مي‌دهد در ماه‌هاي اخير ايران روزانه ‪ ۵۲۵‬هزار بشکه‬ ‫نفت فوق س��بک (موس��وم به ميعان��ات گازي) صادر‬ ‫کرده که بي��ش از ‪ 2‬برابر مقدار صادرات اين محصول‬ ‫در سال گذشته است‪.‬‬ ‫ايرن�ا‪ :‬خبرگ��زاري رويترز اعالم ک��رد که قيمت‬ ‫نفت برنت درياي ش��مال روز چهارش��نبه به کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۳‬دالر در هر بش��که کاهش يافت تا نفت پايه اروپا‬ ‫به کمترين قيمت خود در بيش از يک س��ال گذشته‬ ‫معامل��ه گردد‪.‬عرضه فراوان نف��ت‪ ،‬خطر اختالل توليد‬ ‫درعراق و ليبي به دليل تنش در اين کشورها را از بين‬ ‫برد‪.‬قيمت نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه‬ ‫سپتامبر (شهريور) روز چهارشنبه در بازار آيس فيوچرز‬ ‫اروپا واقع در لندن ‪ ۵۷‬س��نت کاهش يافت و به ‪۱۰۲‬‬ ‫دالر و ‪ ۴۵‬سنت در هر بشکه رسيد که کمترين قيمت‬ ‫از اول ژوييه ‪ ۲۰۱۳‬تاکنون است‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ :‬دولت اس�لامي عراق از‬ ‫احداث س��د موصل به دليل تهديدات امنيتي ممانعت‬ ‫به عمل آورد‪ .‬احداث اين سد که بعد از حمله آمريکا به‬ ‫عراق در دس��تور کار دولت عراق بود‪ ،‬براي تامين برق‬ ‫اين کشور حياتي است و گفته مي‌شود اگر ساخته شود‬ ‫برق نيمي از اين کش��ور تامین خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫بلومبرگ‪ ،‬دولت اس�لامي دليل اي��ن ممانعت را ورود‬ ‫کارشناس��ان خارجي براي احداث اين س��د به عراق و‬ ‫لزوم دسترس��ي آنها به منابع دولتي اين کشور دانسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬يک مقام مسئول در شرکت ملي نفت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ايران براي نخس��تين بار در غياب غول‌هاي نفتي‬ ‫جه��ان رکوردهاي جديد طوالني ترين چاه و س��رعت‬ ‫حفاري يک چ��اه گازي در پارس جنوبي را ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گفته س��يدهادي ميرباقري ؛هر چند پاي غول‌هاي‬ ‫نفت و گاز جهان همچون شرکت‌هاي شل‪ ،‬توتال‪ ،‬اني‬ ‫و اس��تات اويل هنوز به طرح‌ه��اي صنعت نفت و گاز‬ ‫ايران باز نش��ده اما در غياب غول‌هاي نفتي جهان يک‬ ‫رک��ورد جديد در حفاري چاه‌هاي گازي پارس جنوبي‬ ‫شکسته شده است‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ :‬وزير نف��ت درياف��ت ‪ 4/1‬ميليارد دالر‬ ‫ميعانات گازي فروخته ش��ده به امارات را رد کرد‪ .‬وزير‬ ‫نفت در پاسخ به اين سوال که رويترز مدعي شده است‬ ‫ايران نفت‌خام با کيفيت باال را با قيمت پايين به چين‬ ‫ص��ادر مي‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما هر تصميم��ي که به نفعمان‬ ‫باشد‪ ،‬مي‌گيريم‪ .‬وزير نفت درباره ورود ميعانات گازي‬ ‫امريکا به بازارهاي آس��يا و تهديد بازار ايران افزود‪ :‬اين‬ ‫موضوع تنها بازار ايران را تهديد نمي‌کند بلکه کل بازار‬ ‫جهاني را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ البته فعال اثر تهديد‬ ‫کننده قيمتي ندارد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز ‪230019‬‬ ‫ ‬ ‫مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای شماره م‌ ‌مت‌ج‪ 93/126/‬مربوط به انجام‬ ‫عملیات رسوب‌زدایی‪ ،‬تمیزکاری تیوب‌ها در حد ادی‌کارنت و آزمایش‬ ‫ایستایی مبدل‌های هوایی گاز مربوط به کارخانه گاز مایع ‪400‬الف‬ ‫شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب در نظر دارد انجام‬ ‫عملیات فوق‌الذکر را طبق مشخصات و با شرایط کلی زیر از طریق مناقصه‬ ‫عمومی به مناقصه‌گر واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر کار‪:‬‬ ‫تجهیز و برچیدن کارگاه بارگیری‪ ،‬تخلیه کاال و مواد بخارزنی‪ ،‬تمیزکاری‬ ‫مناسب‪ ،‬داربست‌بندی و باز کردن داربست‪ ،‬راه‌اندازی مقدماتی و نهایی‪ ،‬حفر‬ ‫گودال‪ ،‬تهیه و تامین آبدارچی‪ ،‬تمیزکاری محیط کار و سایر عملیات جزیی و‬ ‫کلی که در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مدت انجام کار‪:‬‬ ‫مدت انجام کار (‪ 45‬روز) می‌باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬برآورد کارفرما‪:‬‬ ‫برآورد کارفرما جهت انجام عملیات‪ 1/557/095/640‬ریال (یک میلیارد و‬ ‫پانصد و پنجاه و هفت میلیون و نود و پنج‌هزار و ششصد و چهل ریال)‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫د‪ -‬شرایط مناقصه‌گران متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن حداقل پایه ‪ 5‬در رشته تاسیسات و تجهیزات یا دارا بودن‬ ‫مجوزهای الزم در زمینه «ادی کارنت»‬ ‫‪ -2‬توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 12/000/000‬ریال‬ ‫(دوازده میلیون ریال) و همچنین ‪ 5‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن)‬ ‫به‌عنوان تضمین انجام تعهدات‬ ‫‪ -3‬دارا بودن خط‌مشی و نظام ‪( HSE‬ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط‌زیست)‬ ‫پیمانکاران متناسب با موضوع مناقصه‬ ‫‪ -4‬ارائه نمودار سازمانی شرکت‪ -‬اساسنامه‪ -‬آگهی تاسیس و آخرین تغییرات‬ ‫‪ -5‬دارا بودن شناسه ملی اشخاص حقوقی‬ ‫‪ -6‬دارا بودن کد اقتصادی‬ ‫‪ -7‬ارائه حداقل ‪ 2‬مورد سابقه کار مشابه در این زمینه‬ ‫هـ ‪ -‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه‌گران‪:‬‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ‪ 4‬روز پس‬ ‫از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به صورت کتبی و با همراه داشتن‬ ‫اصل گواهی تعیین صالحیت پیمانکاری مورد نظر به‌منظور تطبیق با تصویر‬ ‫آن به آدرس زیر اعالم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد به مدارکی که‬ ‫پس از انقضای مهلت مقرر ارائه می‌گردد‪ ،‬ترتیب اثر ندهد‪ .‬ضمنا پس از‬ ‫بررسی‌های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ضمنا عطف به بند ‪ 5‬و ‪ 6‬دعوتنامه و دستورالعمل مناقصه جلسه توجیهی‬ ‫قبل از پیشنهاد نرخ روز چهارشنبه مورخ ‪ 93/05/29‬ساعت ‪ 10:00‬صبح‬ ‫در محل کارخانه گاز و گاز مایع ‪ 400‬مارون برگزار خواهد شد‪ .‬جهت ارائه‬ ‫نرخ مناقصه‌گران حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬بعدازظهر روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 93/06/09‬مهلت خواهند داشت‪ .‬گشایش و قرائت پیشنهادات‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 93/06/10‬ساعت ‪ 9:00‬صبح برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم‪-‬‬ ‫خیابان نفت‪ -‬ستاد حراست سابق درب‪ -5‬امور حقوقی و قراردادها همزمان‬ ‫ارائه معرفی‌نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان‬ ‫شرکت‌ها در همه مراحل الزم و ضروری می‌باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :1‬حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه و آگهی تاسیس و آخرین‬ ‫تغییرات ثبتی الزامی می‌باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :2‬مناقصه‌گر ضمن اعالم آمادگی تائید می‌نماید هیچ‌یک از اعضای‬ ‫هیات‌مدیره و سهام‌داران آن شرکت‪ /‬پیمانکاری شاغل دولتی نبوده و‬ ‫مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب دی‌ماه ‪1337‬‬ ‫نمی‌باشند‪.‬‬ ‫روابط‌عمومی – شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی‬ ‫توربین جنوب‬
‫پنجشنبه ‪ 23‬مردادماه ‪17 - 1393‬شوال ‪ 14 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تئاتر‬ ‫اعالم آثار راه یافته به جشنواره‬ ‫تئاتر عروسکی‬ ‫‪ 21‬گروه نمایشی به بخش صحنه‌ای پانزدهمین‬ ‫جش��نواره بین‌الملل��ی نمایش عروس��کی تهران ‪-‬‬ ‫مبارک راه یافتند که در همین راستا مرضیه برومند‬ ‫دبیر جش��نواره عنوان کرد؛ راه نیافتن به جشنواره‬ ‫شکست نیست‪ ،‬تجربه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری مه��ر‪ ،‬با پای��ان بازبینی‬ ‫گروه‌های نمایش��ی‪ ،‬اس��امی ‪ 21‬گروه راه یافته به‬ ‫بخ��ش صحنه‌ای پانزدهمین جش��نواره بین‌المللی‬ ‫نمایش عروسکی اعالم شد‪.‬در این دوره از جشنواره‬ ‫مریم س��عادت‪ ،‬آرش دادگر‪ ،‬شهرام کرمی‪ ،‬روشنک‬ ‫روش��ن و زهرا صبری از سوی مرضیه برومند دبیر‬ ‫جش��نواره به‌عنوان هیات انتخاب آث��ار صحنه‌ای‪،‬‬ ‫مشخص و معرفی شدند‪.‬‬ ‫این گروه کار بازبینی آثار را از سیزدهم مردادماه‬ ‫آغاز ک��رده که در طول این مدت ‪ 71‬نمایش��نامه‬ ‫انتخاب ش��ده در مرحله اول توسط گروه در محل‬ ‫اداره تئات��ر‪ ،‬تاالر محراب و کان��ون پرورش فکری‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان در ‪ 8‬روز متوالی‪ ،‬توس��ط این‬ ‫هیات‪ ،‬مورد بازبینی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 28‬نمایش��نامه‌ای ک��ه در مرحل��ه‬ ‫اول م��ورد تایید هی��ات انتخاب ق��رار نگرفته‌اند با‬ ‫درخواس��ت بازبینی مجدد کارگردان در همین ایام‬ ‫توسط اعضای هیات انتخاب مورد بررسی و بازبینی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫با پای��ان بازبینی‌ه��ا ‪ 21‬گروه از ته��ران و دیگر‬ ‫شهرها به بخش نهایی جشنواره این دوره راه یافتند‬ ‫معرفی اعضای شورای هنری خانه کاریکاتور‬ ‫نشست کاریکاتوریست‌های‬ ‫ایران بعد از ‪ 21‬سال برگزار‬ ‫شد‬ ‫س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری ته��ران برای‬ ‫نخس��تین‌بار در ‪ 21‬س��ال اخی��ر میزب��ان جامع��ه‬ ‫کاریکاتوریس��ت‌ها و کارتونیست‌های ایران بود که در‬ ‫پایان این نشست اعضای شورای هنری خانه کاریکاتور‬ ‫ایران معرفی شدند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نشست جمعی از‬ ‫کاریکاتوریست‌های ایران با هدف بهبود‪ ،‬ارتقا و ترویج‬ ‫کاریکاتور ش��هری پایتخت و نگاه ویژه به تاثیرگذاری‬ ‫کاریکات��ور و خان��ه کاریکاتور ایران ب��ا حضور کامبیز‬ ‫درمبخش‪ ،‬بهمن عبدی‪ ،‬بهرام عظیمی‪ ،‬سیدمس��عود‬ ‫شجاعی طباطبایی‪ ،‬محمدرضا دوست‌محمدی‪ ،‬فیروزه‬ ‫مظف��ری‪ ،‬ابوالفضل محترمی‪ ،‬امی��ن مویدی‪ ،‬کیارش‬ ‫زندی‪ ،‬هادی حیدری و علی درخشی به میزبانی امیر‬ ‫عبدالحسینی معاون هنری س��ازمان فرهنگی هنری‬ ‫ش��هرداری ته��ران و حمید نیرومند مدیر تجس��می‬ ‫سازمان عصر روز سه‌شنبه (‪ 21‬مرداد)برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست نیرومند ضمن ارائه گزارشی‬ ‫از نشس��ت‌هایی که به‌طور مس��تمر ب��ا هنرمندان‬ ‫تجسمی برگزار می‌ش��ود‪ ،‬از برگزاری نشست ویژه‬ ‫عکاس��ان ای��ران در تاری��خ ‪ 28‬م��رداد همزمان با‬ ‫روز جهانی عکاس��ی خب��ر داد‪ .‬در ادامه درمبخش‬ ‫با بی��ان خاطراتی از حمایت ش��هرداری پاریس از‬ ‫کاریکاتوریست‌ها‪ ،‬خواستار حمایت شهرداری تهران‬ ‫از کاریکات��ور و اختصاص مکانی ب��رای هنرمندان‬ ‫این عرصه ش��د‪.‬عظیمی هم پیش��نهاد کرد‪ ،‬در میان‬ ‫حجم عظیم خبرهای ناخوش��ایند‪ ،‬م��ردم را با کمک‬ ‫هن��ر کاریکاتور و برگزاری جش��نواره‌های کاریکاتور با‬ ‫موضوع نش��اط و شادی و شادابی‪ ،‬خوشحال کنیم‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬کاریکاتوریست‌ها و کارتونیست‌ها ضمن‬ ‫ارائه پیش��نهادهای خود در جهت توجه بیشتر به این‬ ‫هنر‪ ،‬نظرها و انتقادهای خود را از خانه کاریکاتور ایران‬ ‫به مس��عود ش��جاعی طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور‬ ‫منتقل کردن��د‪.‬در پایان پیش��نهادهای حاضران برای‬ ‫تاسیس مرکزی فراتر از خانه کاریکاتور‪ ،‬تاسیس موزه‬ ‫کاریکاتور برای ارائه آثار و راه‌اندازی جش��نواره‌هایی با‬ ‫موضوع شادی با استقبال عبدالحسینی مواجه و مقرر‬ ‫ش��د نشس��ت دوم‪ ،‬برای پیگیری این پیش��نهادها در‬ ‫آینده نزدیک برگزار شود‪.‬برگزاری نشست هم‌اندیشی‬ ‫کاریکاتوریس��ت‌های ایران بعد از نشست سال ‪1372‬‬ ‫کیهان کاریکاتور بی‌س��ابقه بود‪ .‬معاون هنری سازمان‬ ‫فرهنگی هنری ش��هرداری تهران در این نشست امین‬ ‫مویدی‪ ،‬کیارش زندی‪ ،‬بهم��ن عبدی‪ ،‬بهرام عظیمی‪،‬‬ ‫علی جهانش��اهی‪ ،‬محمد حسین نیرومند و محمدعلی‬ ‫بنی‌اس��دی را به‌عنوان ش��ورای هنری خانه کاریکاتور‬ ‫ای��ران ب��ه منظ��ور ارائه مش��اوره فکری به ش��جاعی‬ ‫طباطبایی منصوب کرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬محمود مقدس‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪:‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫مدیریت‪management@smtnews.ir:‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫تالشبرایتدوینسند اصولوسیاست‌هایموسیقی‬ ‫گروه آینه‪ :‬نخس��تين جلس��ه بررسي سند‬ ‫اصول و سياس��ت‌هاي موس��يقي کشور با‬ ‫حضور حس��ام‌الدين آشنا مش��اور فرهنگي‬ ‫رئيس‌جمه��وری‪ ،‬عل��ي مرادخان��ي معاون‬ ‫هن��ري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي‪،‬‬ ‫محم��د فاضل��ي مع��اون پژوهش��ي مرکز‬ ‫پژوهش‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري و‬ ‫جمعي از اساتيد‪ ،‬هنرمندان و فعاالن عرصه‬ ‫موسيقي کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در اين جلس��ه که بيش از ‪ 2‬س��اعت به‬ ‫ط��ول انجاميد‪ ،‬پي��روز ارجمن��د مديرکل‬ ‫دفتر موسيقي‪ ،‬حس��ين عليزاده آهنگساز‪،‬‬ ‫محمدرضا درويش��ي پژوهشگر و آهنگساز‪،‬‬ ‫س��يدمحمد ميرزماني آهنگساز‪ ،‬علي ترابي‬ ‫مديرعامل انجمن موس��يقي ايران‪ ،‬ساسان‬ ‫فاطمي اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬هومان اس��عدي‬ ‫اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬محمدرض��ا آزاده ف��رد‬ ‫مدرس دانش��گاه‪ ،‬مس��عود کوثري مدرس‬ ‫دانشگاه‪ ،‬ايرج نعيمايي استاد دانشگاه‪ ،‬علي‬ ‫صديقي مدير نشر موسيقي هرمس‪ ،‬حميد‬ ‫اس��فندياري مدير فرهنگي هن��ري آواري‬ ‫باربد‪ ،‬حس��ين دانش مزيان مدير موسس��ه‬ ‫موس��يقي عارف‪ ،‬حميد عس��کري اس��تاد‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬به��رام جمال��ي مديرعامل بنياد‬ ‫رودکي‪ ،‬بابک چمن آرا مدير نش��ر فرهنگي‬ ‫هنري بتهوون و‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫س��ند يک ابزار کاربردي اس��تراتژيک در‬ ‫حوزه موسيقي کشور است‬ ‫علي مرادخاني‪،‬در معاون هنري وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامي در حاشيه اين‬ ‫نشس��ت درباره مباحث مطرح شده‪ ،‬با بيان‬ ‫اينکه اين جلسه به دعوت دکتر آشنا معاون‬ ‫فرهنگي رئيس‌جمهوری برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اين جلسه سند راهبردي موسيقي کشور‬ ‫که توس��ط دبيرخانه ش��وراي عالي انقالب‬ ‫فرهنگي تهيه ش��ده و انش��ااهلل در آينده به‬ ‫تصويب خواهد رسيد‪ ،‬مورد بررسي و بحث‬ ‫و گفت‌وگو قرار گرفت‪.‬‬ ‫مرادخاني ادامه داد‪ :‬با توجه به اينکه اين‬ ‫سند به عنوان يک ابزار کاربردي اساسي و‬ ‫استراتژيک در حوزه موسيقي کشور مطرح‬ ‫است و دکتر آشنا وجود تحقيق‪ ،‬پژوهش و‬ ‫بررس��ي‌هاي دقيق پيرامون اين موضوع را‬ ‫بسيار الزم مي‌دانستند‪ ،‬با دعوت از استادان‬ ‫موسيقي‪ ،‬دانشگاهيان‪ ،‬دس��ت‌اندرکاران و‬ ‫فعاالن عرصه موسيقي سوال‌هایی را که در‬ ‫اين زمينه داش��تند‪ ،‬مط��رح کردند و نقطه‬ ‫نظرات اين عزيزان را شنيدند‪.‬‬ ‫مع��اون امور هنري افزود‪ :‬فعال موضوعات‬ ‫به صورت ميداني در حال بررس��ي است و‬ ‫قرار ش��د در آين��ده در زمينه‌هاي مختلف‬ ‫کميس��يون‌ها و کارگروه‌هايي تشکيل شود‬ ‫تا اگر قرار اس��ت سندي به تصويب شوراي‬ ‫عالي انقالب فرهنگي برسد‪ ،‬سندي متقن‪،‬‬ ‫دقيق‪ ،‬درست و با توجه به همه ويژگي‌هايي‬ ‫مورد نياز موسيقي کش��ور باشد‪.‬مرادخاني‬ ‫همچنين تصريح ک��رد‪ :‬اين اتفاق‪ ،‬مبارکي‬ ‫اس��ت؛ چراکه مصوباتي هس��تند که بدون‬ ‫هيچ تحقيق و پژوهش��ي تهي��ه‪ ،‬تصويب و‬ ‫حتي ابالغ مي‌ش��وند اما نتيجه خوبي که از‬ ‫اين جلسه حاصل شد‪ ،‬اين بود که مشخص‬ ‫شد اين سند نياز به بررسي بيشتر با حضور‬ ‫متخصصان و فعاالن اين حوزه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سند در واقع سياست ملي موسيقي‬ ‫کشور است‬ ‫حس��ام‌الدين آش��نا مع��اون فرهنگ��ي‬ ‫رئيس‌جمه��وری نيز در س��خنان کوتاهي‬ ‫درباره اين س��ند گفت‪ :‬با توجه به سطحي‬ ‫ک��ه ما درباره آن صحبت مي‌کنيم به نظرم‬ ‫اين س��ند در واقع سياس��ت ملي موسيقي‬ ‫کشور اس��ت و چون بايد وضعيت موسيقي‬ ‫به طور کل مش��خص ش��ود نياز به چنين‬ ‫سندي قطعا وجود دارد‪.‬‬ ‫آش��نا اف��زود‪ :‬مطمئنا اگر س��ند خوب و‬ ‫دقيقي تهيه شود ما به س��اماندهي توليد‪،‬‬ ‫آموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬ترويج‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫موس��يقي کشور خواهيم رسيد و حتما اين‬ ‫سند به روشن‌تر شدن رابطه دولت‪ ،‬جامعه‪،‬‬ ‫اهالي موسيقي و فضاي موسيقايي خارج از‬ ‫کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگي رئيس‌جمهوری در پاسخ‬ ‫به س��والي درباره اينکه موس��يقي به دست‬ ‫‌آويزي براي فش��ار به دولت توس��ط برخي‬ ‫گروه‌ه��ا تبديل ش��ده و اين س��ند در اين‬ ‫زمينه چه کمکي مي‌تواند بکند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫موسيقي فقط دستاويز نيست‪ ،‬دستاورد هم‬ ‫هس��ت و همان‌ط��ور که ب��راي بعضي يک‬ ‫دستاويز اس��ت براي گروه‌هاي مقاومت نيز‬ ‫يک دستاورد است‪ .‬ضمن اينکه سطح اين‬ ‫معتبرترين جايزه رياضيات براي يک زن ايراني‬ ‫الزم نبود خبرگزاري‌هاي داخلي خبر مهمي را که منابع خبري بين‌المللي در ساعات‬ ‫پاياني سه‌شنبه شب منتشر کردند‪ ،‬باز نشر کنند تا خبر موفقيت مريم ميرزاخاني مثل‬ ‫بمب صدا کند‪ .‬شهروندان ايراني به‌ويژه فعاالن شبکه‌هاي مجازي در همان ساعت اوليه‪،‬‬ ‫پ��س از اعالم خبر‪ ،‬عکس اين برنده ايراني مدال فيلدز را جايگزين عکس پروفايل خود‬ ‫کردند‪ .‬به هر حال جاي خوش��حالي و مباهات داش��ت که يک زن ايراني توانسته است‬ ‫معتبرتري��ن جاي��زه رياضي را از آن خود کند‪ .‬آن طور ک��ه منابع خبري اعالم کرده‌اند‪:‬‬ ‫مريم ميرزاخاني‪ ،‬رياضيدان ايراني و استاد دانشگاه استنفورد‪ ،‬برنده «مدال فيلدز»‪ ،‬معتبرترين جايزه رياضيات‬ ‫در جهان شده است‪.‬مدال فيلدز که به نوبل رياضي معروف است‪ ،‬هر چهار سال يکبار به ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬رياضيدان زير‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال داده مي‌ش��ود‪ .‬خانم ميرزاخاني‪ ،‬نخستين زن و اولين ايراني است که توانسته اين جايزه را دريافت‬ ‫کند‪ .‬او که ‪ ۳۷‬س��ال دارد‪ ،‬دانش‌آموخته دانش��گاه صنعتي شريف تهران و دانش��گاه هاروارد امريکاست‪ .‬اين‬ ‫رياضيدان که از برندگان دو دوره المپياد جهاني رياضي بوده اس��ت‪ ،‬پيش از تدريس در دانش��گاه اس��تنفورد‬ ‫امريکا‪ ،‬در دانش��گاه پرينس��تون درس مي‌داد‪ .‬اتحاديه جهاني رياضي مدال فيلدز را در کنگره جهاني رياضي‬ ‫اعطا مي‌کند که هر ‪ 4‬سال يک بار برگزار مي‌شود‪ .‬مريم ميرزاخاني به دليل تحقيقاتش در زمينه ديناميک و‬ ‫هندسه رويه‌هاي ريمانى و فضاهاى پيمانه‌اى آنها اين جايزه را دريافت کرده است‪ .‬او پيش از اين هم جوايز‬ ‫متعددي در رش��ته رياضيات دريافت کرده بود‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬مجله «پاپيوالر ساينس» او را به عنوان يکي‬ ‫از ‪ ۱۰‬نابغه آمريکاي شمالي معرفي کرد‪ .‬مدال فيلدز به ياد جان چارلز فيلدز‪ ،‬رياضيدان کانادايي پايه‌گذاري‬ ‫شد و همراه با يک جايزه نقدي به مبلغ ‪ ۱۵‬هزار دالر کانادا اعطا مي‌شود‪ .‬اين جايزه اولين بار در سال ‪۱۹۳۶‬‬ ‫به ‪ 2‬رياضيدان فنالندي وامريکايي داده شد‪.‬‬ ‫سند ربطي به مس��ائل اجرايي مانند مجوز‬ ‫کنسرت‌ها و از اين دست ندارد‪.‬‬ ‫آش��نا همچنين درباره روند تهيه اس��ناد‬ ‫توس��ط دول��ت توضيح داد‪ :‬زماني هس��ت‬ ‫که ما س��ندي را تهي��ه و تصويب مي‌کنيم‬ ‫به عنوان يک س��ند سياستي‪ ،‬تا بگوييم که‬ ‫نگاه دولت به يک موضوع چگونه است‪.‬‬ ‫ش��کل ديگر اين اس��ت که ما سندي را‬ ‫تهيه مي‌کنيم و طي توليد اين سند صداي‬ ‫اف��رادي را ک��ه در مورد آن س��ند ذي‌نفع‬ ‫هستند را نيز مي‌شنويم‪.‬‬ ‫نوع س��ومي هم در تهيه سند وجود دارد‬ ‫که اساس��ا سند با مش��ارکت افراد ذي‌نفع‬ ‫تهيه مي‌ش��ود و اين به معني آن نيست که‬ ‫ما فقط صداي آنها را ش��نيده باش��يم و در‬ ‫نهایت خودمان تصميم گرفته باشيم‪ .‬بلکه‬ ‫درباره اين س��ند ما ت�لاش مي‌کنيم که از‬ ‫نوع سوم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظرخواه�ي از اهل فن براي س�ند‬ ‫اصول و سياست‌هاي موسيقي کشور‬ ‫حس��ين عليزاده‪ ،‬آهنگساز و موسيقيدان‬ ‫برجسته کشورمان نيز با بيان اينکه شرکت‬ ‫خ��ودم را در اين جلس��ه به خاط��ر اينکه‬ ‫مي‌توانم نظراتم را بيان کنم نوعي اعتراض‬ ‫به وضعيت موس��يقي کشور مي‌دانم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکث��ر ما فقط مي‌دانس��تيم که قرار اس��ت‬ ‫س��ندي در ش��وراي‌عالي انقالب فرهنگي‬ ‫درب��اره موس��يقي ب��ه تصويب برس��د اما‬ ‫هيچ‌کدام از محتويات آن اطالعي نداشتيم‬ ‫اما ظاهرا آقاي روحاني با توجه به اين نگاه‬ ‫که مي‌بايست اهل فن درباره اين سند نظر‬ ‫بدهند اين جلسه برگزار شد که عمال مورد‬ ‫تاييد هيچ يک از افرادي که در اين جلس��ه‬ ‫حاضر بودند‪ ،‬قرار نگرفت‪.‬‬ ‫عليزاده در ادامه با اشاره به اينکه در اين‬ ‫جلسه نظرات اهالي موسيقي در حدود ‪40‬‬ ‫صفحه گفته شد و بايد براي تهيه يک سند‬ ‫جديد دوباره تالش کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظرم‬ ‫آق��اي روحان��ي روي نکته درس��تي تاکيد‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬چراکه انس��ان هميش��ه به اميد‬ ‫زنده است و ما هم طي اين ‪ 35‬سال که در‬ ‫حوزه موسيقي از خيلي چيزها مثل عبور از‬ ‫يک کوچه عم��ل کرديم‪ ،‬در واقع اين اميد‬ ‫بوده که ما را نگه داش��ته تا در کش��ورمان‪،‬‬ ‫خودمان حق کار کردن داشته باشيم‪.‬‬ ‫اين آهنگس��از مطرح موس��يقي کش��ور‬ ‫در پاس��خ ب��ه اين س��وال که اين س��ند تا‬ ‫حد مي‌تواند پاس��خگوي نيازه��اي جامعه‬ ‫موسيقي کش��ور باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ايران‬ ‫مملکت ماست پس بايد اميد داشته باشيم‬ ‫تا بتوانيم نقایص آن را رفع کنيم‪.‬‬ ‫اگر مي‌ش��ود يا نمي‌شود باالخره زمان و‬ ‫تاريخ آن را نشان مي‌دهد و آيندگان نيز با‬ ‫اميد اي��ن کار را ادامه خواهند داد‪ .‬در واقع‬ ‫خيلي کارها دير ش��ده ولي اميدوارم زودتر‬ ‫به اين مسائل رسيدگي شود‪ ،‬چراکه خيلي‬ ‫عقب افتاده‌ايم‪.‬‬ ‫عليزاده اضافه کرد‪ :‬ما چه موافق باشيم و‬ ‫چه مخالف‪ ،‬باالخره اسنادي در کشور تهيه‬ ‫و تصويب شده و به قانون تبديل مي‌شوند و‬ ‫ما نبايد نسبت به اين مسائل موضع خنثي‬ ‫داشته باشيم و همان طور که هميشه گفتم‬ ‫موس��يقي يک تخصص است و اين درست‬ ‫اس��ت که ما در يک کش��ور ديني زندگي‬ ‫مي‌کني��م و باي��د از نظر ش��رعي نظر داده‬ ‫شود‪ ،‬اما اين نيز بايد تخصصي باشد‪.‬‬ ‫استخر شهری‬ ‫غالمرضا ش�ریف‌زاده‪ :‬س��اعت ‪ 1:30‬دقیقه بعدازظهر اس��تخر‌های روباز بهارستان‬ ‫پذیرای کودکانی بود که دس��ته‌های فال را با کش بس��ته و پس��ر بچه‌ای ‪ 12‬ساله را به‬ ‫مراقبت از بسته‌های فال گماشته بودند‪ .‬او ظاهرا از همه دختران و پسران به استخرزده‬ ‫بزرگ‌تر بود‪ .‬عمق آب استخر‌های بهارستان تا زانو بیشتر نیست‪ .‬اما بچه‌ها طوری شیرجه‬ ‫می‌زدند که تو را به یاد اس��تخرهای سرپوش��یده با عمق نهایی ‪ 6‬متر می‌اندازد‪ .‬ش��ادی‬ ‫و نش��اط را در هیچ‌کس این‌گونه نمی‌توان دید که در بچه‌ها نمایان می‌ش��ود‪ ،‬آنها همه‬ ‫چراهای زندگی خود را فراموش کرده بودند یا شاید نمی‌دانستند که چرا در خیابان فال می‌فروشند‪ ،‬چرا باید‬ ‫التماس مردمی را بکنند که رهگذر خیابانند و ده‌ها س��وال دیگر درباره مس��کن‪ ،‬پدر و مادر‪ ،‬فقرو خوراک بر‬ ‫سر سفره در کنار خانواده و ‪ ....‬آنها با همان لباس‌هایی که در خیابان راه می‌روند شیرجه هم می‌رفتند و چند‬ ‫دست شبی ‌ه کرال سینه و دوباره بلند شدن و ایستادن و دوباره شیرجه زدن در همان آب‌های کم‌عمق‪ .‬مدرس‬ ‫همچنان دستش را به سوی مجلس کشیده است و پشت به بچه‌ها نشسته در وسط میدان بهارستان‪ .‬نگاه‌شان‬ ‫می‌کنم‪ .‬پلیس از ضلع شمالی به سوی میدان می‌آید در افکار خود سیر می‌کرد به میدان که رسید کودک ‪12‬‬ ‫ساله فریادی واقعی کشید پلیس‪ ،‬پلیس‪ .‬بچه‌ها از آن حوض‌های کوچک بیرون پریدند و بعضی از آنها در حال‬ ‫باال کش��یدن شلوارهایشان فرار می‌کردند‪ .‬از خیابان رد شدند و می‌خندیدند‪ .‬صدای ترمز ماشین نگاه کودک‬ ‫‪ 12‬س��اله را که اول از همه فرار کرده بود و فال‌ها را برده بود‪ ،‬برگرداند‪ .‬ترمز به لطف ‪ ABS‬بودن لکس��وس‬ ‫مش��کی رنگ موفقیت‌آمیز بود‪ .‬بچه‌ها آن طرف خیابان رسیده بودند و گوشه لباس‌های خود را می‌چالندند و‬ ‫باز هم می‌خندیدند‪ .‬پلیس از میدان رد شده بود و به ضلع جنوبی بهارستان رسیده بود و گم در مردم پیاده‌رو‪.‬‬ ‫او شاید هیچگاه به مخیله‌اش هم نیاید که بچه‌ها از دیدن او فرار کرده بودند‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره فیلم کودک در گفت‌وگو با مهر‪:‬‬ ‫جشنواره امسال به‌دنبال آثار قصه‌گوی کودکانه است‬ ‫دبیر بیست و هش��تمین جشنواره بین‌المللی کودک‬ ‫و نوجوان معتقد اس��ت؛ در این دوره از جش��نواره فیلم‬ ‫کودک بیشتر س��ینمای قصه‌گو برای کودک و نوجوان‬ ‫مورد توجه قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مهدی مسعودشاهی دبیر بیست‌وهشتمین جشنواره‬ ‫بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫مهر با بیان این که تمام تالش خود را می‌کنیم تا امسال‬ ‫جش��نواره‌ای در خور سینمای ایران برگزار شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر نزدیک به ‪ 44‬فیلم س��ینمایی در بخش‬ ‫ک��ودک و نوجوان و در مراح��ل مختلف در حال تولید‬ ‫است و این مسئله نشان می‌دهد که هیچ عجله‌ای برای‬ ‫تولید فیلم‌هایی در ژان��ر کودک و نوجوان برای حضور‬ ‫در این دوره از جش��نواره بین‌المللی فیلم کودک وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬بنیاد سینمایی فارابی هیچ سفارشی‬ ‫برای تولید فیلم به هیچ کارگردانی نداده و تنها حضور‬ ‫این بنیاد در بخش تولی��د‪ ،‬حمایت مالی از روند تولید‬ ‫فیلم‌های سینمایی اس��ت که خود دست‌اندرکاران آن‬ ‫مشغول ساخت آن بوده‌اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬کمک‌های مالی فارابی که می‌توان آن‬ ‫را شامل ارائه وام به تولیدکنندگان دانست محدود و از‬ ‫‪ 50‬درص��د هزینه کل تولید فیلم س��ینمایی مورد نظر‬ ‫کمتر اس��ت‪ .‬دبیر جش��نواره بین‌المللی فیلم کودک و‬ ‫نوجوان بیان کرد‪ :‬بنیاد س��ینمایی فارابی در این دوره‬ ‫از جشنواره تنها از ‪ 15‬فیلم سینمایی کودک و نوجوان‬ ‫که ش��رایط الزم برای سرمایه‌گذاری را داشت‪ ،‬حمایت‬ ‫کرده و باز هم تاکید می‌کنم که این حمایت‌ها تنها در‬ ‫حد مشارکت در ساخت است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ 15 :‬فیلم مورد نظر با درخواس��ت‬ ‫کارگ��ردان و تهیه‌کنن��ده و بع��د از بررس��ی ش��رایط‬ ‫فیل��م‪ ،‬کم��ک مالی م��ورد نظر خ��ود را به‌عن��وان وام‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫مسعودش��اهی در پای��ان گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه نوع‬ ‫سیاست‌های سازمان سینمایی مبنی بر تولید سینمای‬ ‫قصه‌گو‪ ،‬ما نیز س��عی کردیم در این دوره از جش��نواره‬ ‫بیش��تر از سینمای قصه‌گوی کودک و نوجوان که برای‬ ‫کودک و نوجوان اس��ت نه اینکه مضمون کودک داشته‬ ‫باشد‪ ،‬استقبال کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!