صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 10

روزنامه صمت شماره 10

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫کرباسیان خبر داد‪:‬‬ ‫‌پرونده «آلومینیوم‌المهدی»‬ ‫روی میز «بازرسی»‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪16‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 13‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 10‬پیاپی ‪ 32 1328‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫حذف ثبت سفارش‬ ‫تا پایان سال‬ ‫‪10‬‬ ‫سقف تسهیالت صندوق پس‌انداز مسکن‬ ‫حداکثر ‪ ۶۰‬میلیون تومان شد‬ ‫خانه اولی‌ها در اولویت‬ ‫‪24‬‬ ‫آژير قرمز قطع بي‌رويه‬ ‫درختان بلوط‬ ‫مرکز پژوهش‌هاي مجلس‪:‬‬ ‫ایران‌کد و شبنم بازنمی‌گردند‬ ‫‪14‬‬ ‫امکان رانت‌خواري‬ ‫در صنعت نفت وجود ندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫وزي��ر نفت با اعالم اينک��ه دوران خوردن‌ها و بردن‌ها تمام‬ ‫ش��ده‪ ،‬از افزاي��ش ‪۵‬ميليارد دالري درآم��د نفتي دولت در‬ ‫س��ال‌جاري خب��ر داد و گفت‪ :‬براي خارج ش��دن از رکود‬ ‫اقتص��ادي‪ ،‬نخس��ت بايد از رک��ود نفتي خارج ش��ويم و‬ ‫برنامه‌هاي امروز ما به مس��ائلي توجه دارد‬ ‫که امسال و س��ال آينده را تحت تأثير‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زارعیان مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات‪:‬‬ ‫‪19‬‬ ‫خطر ایجاد محدودیت‬ ‫بیشتر مالی برای تولید‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫‪7‬‬ ‫وزير نفت در برنامه پايش‬ ‫قانون منع استفاده از ماهواره‬ ‫اثر خود را از دست داده است‬ ‫‪ 4‬سال توقف‬ ‫در حوزه ارتباطی کشور‬ ‫‪11‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫چرا بايد از صنعت خودروسازي‬ ‫حمايتکرد؟‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو از بررس��ی اسناد ماجرای آلومینیوم توسط تیمی از ایمیدرو خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان درباره ایرادات وارده به واگذاری آلومینیوم المهدی گفت‪ :‬س��ازمان بازرس��ی کل‬ ‫کشور به مسئله‌آلومینیوم‌المهدی ورود پیدا کرده و اسناد و مدارک در اختیار آنان قرار گرفته و ما‬ ‫متتظر نتیجه بررس��ی‌های آنان هستیم‪ .‬اما اگر در نظرهای آنان بحث‌های مدیریتی هم باشد‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع تصمیمات الزم را می‌گیریم و تغییراتی را که در بیشتر واحدهای صنعتی اعمال کردیم در مورد‬ ‫این واحد هم اعمال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تولید ‪ 25‬درصد از آهن‬ ‫اسفنجی جهان در ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‌قوانین مالیاتی‬ ‫باید بازبینی شوند‬ ‫دکتر سید تقی نعیمی‬ ‫استاد دانشگاه وکارشناس اقتصادی‬ ‫بهاراقتصادی در راه است‬ ‫قوانین‌مان اقتصاد را به‬ ‫زیر زمین سوق می‌دهد‬ ‫سیدکمیل طیبی‬ ‫‪22‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫‪5‬‬ ‫عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫‌ تجارتي که ايران‬ ‫از آن سهمي ندارد‬ ‫نجف اصغري‬ ‫کارشناس بازار قهوه ايران‬ ‫‪25‬‬
‫دیدگاه روزنامه‬ ‫رییس‌جمهوری تنها رسانه‬ ‫موثر دولت‬ ‫س��خنان صریح رییس‌جمه��ور روحانی واکنش‬ ‫مخالف��ان را برانگیخ��ت‪ ،‬فارغ از اینکه با س��خنان‬ ‫رییس‌جمهور مخالف باش��یم یا موافق‪ ،‬نمی‌توانیم‬ ‫از ن��وع مقابله ای��ن مخالفان ابراز تعج��ب نکنیم‪،‬‬ ‫آنها ب��ه صراحت می‌پندارند ادبی��ات تند و تیز در‬ ‫انحصار آنهاس��ت‪ ،‬آنها با خیال راح��ت و بی‌واهمه‬ ‫هر چه دل تنگ‌شان می‌خواهد می‌گویند‪ ،‬دیگران‬ ‫را به رانت‌خواری و خیلی صفات ناپسند دیگر متهم‬ ‫می‌کنن��د ولی تحمل کوچک تری��ن نقد بی‌پرده را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫آنها وقتی با زب��ان برهنه‌تر احمدی‌ن��ژاد روبه‌رو‬ ‫ش��دند‪ ،‬بازی را واگذار کردند ولی در مقابل با زبان‬ ‫مالی��م و مودبان��ه میدان را ب��دون رقیب می‌بینند‬ ‫و به‌ج��ای عقب‌‌رفتن مدام جلوت��ر می‌آیند‪ .‬دولت‬ ‫روحانی در س��ال گذش��ته صبورانه با این منتقدان‬ ‫روبه‌رو شد ولی به‌تدریج به این باور رسیده است که‬ ‫سکوت بیشتر باعث اختالل در عملکردش می‌شود‬ ‫تا جامعه را آرام‌تر سازد‪.‬‬ ‫ماج��را را می‌ش��ود از زاوی��ه دیگ��ری رصد کرد‬ ‫متاسفانه تیم رسانه‌ای دولت هنوز نتوانسته است به‬ ‫خود انسجام الزم را بدهد و با جدیت و با فرآیندی‬ ‫یکنواخت دولت را زیر پوش��ش حمایتی خود قرار‬ ‫ده��د تا نیاز نباش��د ک��ه روحانی نی��ازی نبیند به‬ ‫تنهایی دفاع از عملکرد دولت‌اش را بر عهده بگیرد‪،‬‬ ‫همین اتفاق در دولت قبلی هم افتاد و احمدی‌نژاد‬ ‫تنها رسانه موثر دولت‌اش بود‪.‬‬ ‫موضوع دیگر آن اس��ت که به‌دلیل ضعف تاریخی‬ ‫احزاب به‌جای آنکه کش��ور وارد جدال‌هایی بر سر‬ ‫برنامه‌ها و رویکردها ش��ود ‪،‬درگیری روی مواضعی‬ ‫رخ می‌ده��د ک��ه تمام��ی امنیت مل��ی در گروی‬ ‫وحدت همه جناح‌هاس��ت‪ .‬مذاکرات هس��ته‌ای اگر‬ ‫مناف��ع کش��ور را تضمین کند می‌تواند با مس��اعد‬ ‫کردن فض��ای بین‌المللی اقتصاد را از رکود خارج و‬ ‫زمینه رفاهی را برای مردم فراهم کند که سال‌های‬ ‫طوالنی اس��ت که چش��م انتظارش هس��تند ولی‬ ‫رانت‌خواران از آمدن آن روز می‌هراسند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عضویت ‪ 2‬نماینده در کمیته‬ ‫حمایت از مردم فلسطین‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬ناصر س��ودانی و مجتبی رحماندوس��ت‬ ‫نمایندگان مردم اهواز و تهران در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به عضوی��ت کمیت��ه اج��را و پیگیری و‬ ‫هماهنگ��ی الزم جهت حمایت از انقالب اس�لامی‬ ‫مردم فلسطین انتخاب شدند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی دیروز ناصر‬ ‫س��ودانی را با ‪ 118‬رای و مجتبی رحماندوس��ت را‬ ‫ب��ا ‪ 80‬رای به عضویت در کمیته حمایت از انقالب‬ ‫اسالمی مردم فلسطین انتخاب کردند‪.‬‬ ‫مجموع آرای اخذ ش��ده برای انتخاب این ‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 140‬رای بود‪.‬‬ ‫کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین‬ ‫به منظ��ور اج��را‪ ،‬پیگی��ری و هماهنگی‌های الزم‬ ‫مرک��ب از نماین��دگان تام‌االختی��ار وزارت ام��ور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬بنیاد‬ ‫ش��هید‪ ،‬فرمانده کل س��پاه‪ ،‬وزارت اطالعات‪ ،‬بنیاد‬ ‫جانبازان‪ ،‬هالل‌احمر‪ 2 ،‬نف��ر از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی زی��ر نظ��ر رییس‌جمه��ور و یا‬ ‫نماینده ایشان تشکیل ش��ده است‪ .‬این کمیته هر‬ ‫‪ 6‬م��اه اقدامات انجام ش��ده را به مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گزارش می‌کند‪.‬‬ ‫اعضای شورای انتقال پایتخت‬ ‫انتخاب شدند‬ ‫ایس�نا‪ :‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫جریان رس��یدگی به ط��رح امکان‌س��نجی انتقال‬ ‫پایتخت سیاس��ی و اداری کش��ور و س��اماندهی و‬ ‫تمرکززدایی از تهران‪ ،‬اعضای ش��ورای س��اماندهی‬ ‫پایتخت را مش��خص کردند‪ .‬بر اساس این انتخاب‪،‬‬ ‫رییس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رییس شورا‪،‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور‪،‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر شورا‪ ،‬وزیر کشور‪،‬‬ ‫وزیر اطالع��ات‪ ،‬وزیر نیرو‪ ،‬رییس س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬رییس س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‪،‬‬ ‫رییس ش��ورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬شهردار تهران‪،‬‬ ‫رییس س��تاد کل نیروهای مسلح‪ 2 ،‬نفر از اعضای‬ ‫کمیس��یون شوراها و امور داخلی کش��ور‪ 1 ،‬نفر از‬ ‫اعضای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫و ‪ 1‬نف��ر از اعضای کمیس��یون عم��ران به انتخاب‬ ‫مجلس به‌عنوان ناظر از اعضای ش��ورای ساماندهی‬ ‫پایتخت خواهند بود‪ .‬این مصوبه مجلس از مجموع‬ ‫‪ 227‬نماین��ده حاضر ب��ا ‪ 155‬رای موافق‪12 ،‬رای‬ ‫مخالف و ‪ 10‬رای ممتنع به تصویب مجلس شورای‬ ‫اس�لامی رس��ید‪ .‬همچنین در ماده دیگری از این‬ ‫طرح‪ ،‬مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬شورای ساماندهی‬ ‫پایتخ��ت را موظ��ف کرد حداکثر ظرف ‪ 2‬س��ال از‬ ‫تاریخ الزم‌االجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و‬ ‫مطالعات خ��ود را در جهت اجرای موارد مذکور در‬ ‫ماده یک این طرح تهیه و به دولت ارائه کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫حسن روحاني در همايش «تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود»‪:‬‬ ‫فرصت غرب در مذاکرات بي‌انتها نيست‬ ‫گ�روه آينه خبر‪ ‌:‬حس��ن روحاني صبح ديروز در‬ ‫همايش «تبيين سياس��ت‌هاي اقتصادي دولت براي‬ ‫خروج از رکود» راهکارهاي دولت براي خروج کشور‬ ‫از رکود را تشريح کرد‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��وري در اين همايش ب��ا بيان اينکه به‬ ‫استثناي س��ال‌هاي اوليه انقالب هيچ زماني شرايط‬ ‫سال‌هاي ‪ 91‬و ‪ 92‬را نداشتيم‪ ،‬گفت‪ ‌:‬دولت ساليانه‬ ‫براي صرفه‌جويي‪ ،‬مهار آب و اس��تفاده بهتر از منابع‬ ‫آب‪ 2 ،‬ميليارد دالر هزينه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به مشکالت سال‌هاي گذشته کشور‬ ‫يادآور ش��د‪ :‬ما براي حل هم��ه معضالت در ‪ 11‬ماه‬ ‫برنامه‌ريزي و ش��روع به عمليات کرديم که برخي از‬ ‫برنامه‌ها زمان‌بر است‪.‬‬ ‫رئي��س جمه��ور با تاکيد ب��ر اينکه م��ا آنچه فکر‬ ‫مي‌کردي��م ب��راي محي��ط زيس��ت ض��رورت دارد‪،‬‬ ‫عمليات��ي ک��رده و ادام��ه مي‌دهيم ‪،‬گفت‪ :‬از ش��ما‬ ‫خواه��ش مي‌کنم هر موردي که به محيط زيس��ت‬ ‫مربوط مي‌شود را به عنوان اولويت در سرمايه‌گذاري‬ ‫قرار دهيد و دولت ني��ز در اين زمينه از کارآفرينان‬ ‫حمايت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در بحث س�لامت ديديم ک��ه مردم با‬ ‫معض��ل بزرگي مواجه هس��تند و بايد همه پس‌انداز‬ ‫زندگي‌ش��ان را به خاطر يک عمل جراحي پرداخت‬ ‫کنن��د؛ بنابراي��ن چاره‌انديش��ي کردي��م‪ .‬اين دولت‬ ‫افتخ��ار دارد که در بحث س�لامت قدم‌هاي مهمي‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫روحاني خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امروز کس��اني که در‬ ‫بيمارس��تان‌هاي دولتي بستري مي‌شوند در شهرها‬ ‫تنه��ا ‪ 7/5‬درصد مخارج بيم��ار را پرداخت مي‌کنند‬ ‫و در روس��تا اين رقم ‪ 5‬درصد است‪ .‬اين قدم بسيار‬ ‫مهم است و ما مصمم هستيم اين راه را ادامه دهيم‬ ‫و اعتبارات آن را براي امس��ال و س��ال آينده تامين‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور يادآور ش��د‪ :‬در ميان ده‌ها مش��کل‌‬ ‫ب��زرگ پيش‌روي ما در سياس��ت خارجي و اقتصاد‪،‬‬ ‫احساس ديگري براي برنامه‌ريزان ما وجود داشت و‬ ‫بسياري از صاحب‌نظران مشکالت سياست خارجي‬ ‫و اقتص��اد را تاثيرگذار و در س��اير بحث‌ها و زندگي‬ ‫مردم مي‌ديدند‪.‬‬ ‫روحان��ي ادامه داد‪ :‬بنده ب��ه عنوان ریيس جمهور‬ ‫هفته‌اي نبود که جلس��ه‌اي راجع به اين مسائل مهم‬ ‫نداش��ته باشم‪ .‬البته سياست خارجي دنياي وسيعي‬ ‫دارد و اقتصاد دنياي وسيع‌تر‪ .‬اما مسائل کالن در اين‬ ‫‪ 2‬بخش را بنده مس��تقيما نظارت و اداره جلساتش‬ ‫را بر عهده گرفتم‪ .‬رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه ما‬ ‫در خصوص تحريم‌ها قدم‌هاي بزرگي برداش��ته‌ايم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما تحريم را تضعي��ف و پايه‌هاي آن را لرزان‬ ‫کرده‌اي��م و م��ا امروز در هر ش��رايط و موقعيتي که‬ ‫قرار بگيريم‪ ،‬بايد بدانيم که ش��رايط تحريم هيچ‌گاه‬ ‫به وضع گذش��ته باز نمي‌گ��ردد‪ .‬روحاني با تاکيد بر‬ ‫اينکه ما در مذاکرات هسته‌اي بسيار جدي و مصمم‬ ‫هس��تيم‪ ،‬گفت‪ :‬در عين حال غربي‌ها بايد بدانند که‬ ‫فرصتي که ملت ايران در اختيار آنها گذاشته است‪،‬‬ ‫بي‌انتها نيس��ت‪ .‬برنامه اقتصادي ما بر مبناي شرايط‬ ‫فعلي تنظيم شده است‪ ،‬اما در عين حال چون توافق‬ ‫به نفع همه و همچنين تحريم به ضرر همه اس��ت‪،‬‬ ‫معتقديم که به يک معنا به نتيجه رسيدن مذاکرات‬ ‫به ثبات و امنيت کل منطقه کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه اراده م��ا در بحث مذاکرات‬ ‫هسته‌اي بس��يار جدي اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اميدواريم که‬ ‫طرف مقابل نيز اراده جدي داشته باشد و بتوانيم در‬ ‫زمان مقرر مسائل را به حل و فصل نهايي برسانيم‪.‬‬ ‫طرح استيضاح وزير علوم با ‪ 51‬امضا‬ ‫اعالم وصول شد‬ ‫گروه آينه خبر‪ :‬نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي روز گذشته با‬ ‫امضاي نامه‌اي تقاضاي اس��تيضاح وزير علوم را به هيات رئيس��ه مجلس‬ ‫ارائه کردند که از سوي حسين سبحاني‌نيا قرائت شد‪ .‬اين نامه به امضاي‬ ‫‪ 51‬نفر از نمايندگان مجلس رسيد‪.‬‬ ‫در بخش��ي از متن اين استيضاح خطاب به هيات رئيسه مجلس آمده‬ ‫اس��ت‌‪« :‬جناب آقاي فرجي دانا وزير محترم عل��و ‌م‌‪ ،‬تحقيقات و فناوري‬ ‫خالف مصالح کش��ور و انتخاب رويه‌اي اس��ت که مانع رشد توليد علم و‬ ‫در عوض قرار دادن دانش��گاه‌ها در راس��تاي تندروي و افراط است که با‬ ‫ش��عارهاي دولت يازدهم هم تع��ارض دارد و حاصلي جز عقب افتادگي‬ ‫علمي کش��ور و بي‌ثباتي در حوزه علم و فن��اوري و ايجاد زمينه تنش و‬ ‫التهاب آفريني در جامعه نخواهد داشت‪».‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه اينکه يک��ي از داليل اس��تيضاح در اين نامه «عدم‬ ‫پذيرش و س��رگرداني پذيرفته ش��دگان قانوني بورس��يه‌هاي تحصيالت‬ ‫تکميلي» عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬اما جالب اس��ت نگاهي به امضاکنندگان‬ ‫اس��تيضاح و خاستگاه سياسي آنها داشته باشيم‪ .‬اکثر امضاکنندگان اين‬ ‫اس��تيضاح از حاميان دولت گذشته و منتسب به جبهه پايداري هستند‪.‬‬ ‫در ميان آنها افرادي هستند که خودشان در استفاده از بورسيه‌هاي دولت‬ ‫گذش��ته ذي‌نفع بودند و حاال از اينکه دولت يازدهم با اس��تناد به قانون‪،‬‬ ‫مانع برخي روندهاي غيرقانوني شده است‌‪ ،‬احساس خطر مي‌کنند‪.‬‬ ‫که مش��کل حدود هزار نفر آنها تا کنون برطرف نشده و درمسير برطرف‬ ‫شدن هم قرار نگرفته و همچنان ابهام درمورد آنها وجود دارد‪.‬‬ ‫رئيس مرکز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم ادامه داد‪ :‬مش��کل‬ ‫‪ 70‬الي ‪ 80‬نفر غير قابل حل اس��ت‪ ،‬زيرا اظهاراتي کردند که با مدارک‬ ‫آنه��ا مطابق��ت ندارد‪ ،‬اما آن زمان بنا بر اين ش��ده بود ک��ه اين افراد به‬ ‫سرعت بورس شوند و در بعضي موارد به محض بورس کردن فرد هزينه‬ ‫بورس��يه که ‪ 30‬الي ‪ 40‬ميليون تومان بود به حس��اب دانش��گاه مربوط‬ ‫واريز شده است‪.‬‬ ‫رض��وان طلب با بيان اينکه بنا بر اين اس��ت که ب��ه منافع ملي ضربه‬ ‫وارد نش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخي افراد هس��تند که مدارک خود را با معدل‬ ‫پايين اخذ کرده‌اند و اين اصال قابل توجيه نيست البته آقاي وزير دستور‬ ‫دادند تحصيل اين افراد به هيچ وجه متوقف نشده و سعي مي‌شود افراد‬ ‫تحصي��ل خود را به طرق مختلف ادامه دهند‪ .‬يعني برخي ملزم ش��دند‬ ‫هزينه تحصيل را خودشان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئي��س مرکز ج��ذب اعضاي هيات علمي وزارت عل��وم گفت‪ :‬از طرف‬ ‫ديگر از آنجايي که امکان ماندگاري افرادي که به خارج از کش��ور بورس‬ ‫شدند‪ ،‬در آن کشورها وجود دارد‪ ،‬تحميلي وارد نخواهد شد و اگر امکان‬ ‫تاييد صالحيت پرونده‌هايي که نزد ما آورده مي‌شود وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫آنها را توجيه خواهيم کرد‪.‬‬ ‫رئيس مرکز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم آمار بورس��يه‌هاي‬ ‫غيرقانون��ي دولت گذش��ته را ‪ 3702‬نف��ر بيان کرد ک��ه پرونده ‪1080‬‬ ‫نفرشان همچنان در ابهام است‪.‬‬ ‫محمدرضا رضوان طلب در گفت‌وگو با ايس��نا‪ ،‬در مورد بورس��يه‌هاي‬ ‫غيرقانوني اظهار کرد‪ :‬بخش��ي از مش��کالت اين بورسيه‌ها‪ ،‬اين است که‬ ‫طبق مقررات بايد قبل از جايابي و شروع تحصيل‪ ،‬از مرکز جذب اعضاي‬ ‫هيات علمي هم درخواست تاييد صالحيت عمومي شود که اين قانون در‬ ‫بس��ياري از موارد رعايت نشده است‪ .‬وي با بيان اينکه وزير علوم توصيه‬ ‫کرده با اين قضيه تا حدي که امکان دارد با مس��امحه برخورد ش��ده و‬ ‫بورس��يه‌ها تاييد شدند‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر يک آمار ‪ 3002‬نفر و يک‬ ‫آمار ‪ 700‬نفر بر س��ر زبان‌ها اس��ت که جمعا حدود ‪ 3702‬نفر مي‌شود‬ ‫پس از اعالم وصول طرح اس��تيضاح‪ ،‬رييس مجلس ش��وراي اسالمي از‬ ‫دولت خواس��ت ت��ا حداکثر در مدت ‪ 10‬روز زمان حض��ور رضا فرجي‌دانا‪،‬‬ ‫وزير علوم تحقيقات وفناوري براي حضور در جلس��ه استيضاح را به هيات‬ ‫رئيس��ه مجلس اعالم کند‪ .‬البته الريجاني که پيش از اين تالش کرده بود‬ ‫مانع برخي اقدامات سياسي و افراطي در مجلس شود‌‪ ،‬ديروز هم در صحن‬ ‫علني گفت‪ :‬طرح اس��تيضاح وزير قبال توس��ط جمع��ي از نمايندگان ارائه‬ ‫ش��د و دوستان در جلس��ات مختلفي صحبت کردند و علي‌رغم بحث بين‬ ‫اس��تيضاح کنن��دگان و وزي��ر عل��وم‌‪ ،‬اس��تيضاح کنندگان بر اس��تيضاح‬ ‫وزير پافش��اري کردن��د‪ .‬رئيس مجلس ادام��ه داد‪ :‬به همي��ن دليل امروز‬ ‫طرح اس��تيضاح را اعالم وص��ول مي‌کنيم‪ ،‬دول��ت ‪ 10‬روز فرصت دارد تا‬ ‫بررسي‌هايش را براي حضور وزير در جلسه استيضاح انجام دهد و زمان آن‬ ‫‹ ‹ آمارهايي جديد از بورسيه‌هاي غيرقانوني‬ ‫‹ ‹ فرجي‌دانا ‪ 10‬روز براي حضور در مجلس فرصت دارد‬ ‫«نیلی» جایگزین «نجفی» شد‬ ‫اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس‌جمهوری‬ ‫با ص��دور احکامی جداگانه دبی��ر و اعضای کارگروه‬ ‫تخصصی س��تاد هماهنگی امور اقتصادی را منصوب‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫با حکم مع��اون اول رییس‌جمهوری‪ ،‬مس��عود نیلی‬ ‫به‌عن��وان دبی��ر و عض��و کارگ��روه تخصصی س��تاد‬ ‫هماهنگ��ی امور اقتص��ادی و محمدعلی نجفی‪ ،‬اکبر‬ ‫کمیجانی‪ ،‬ش��اپور محمدی‪ ،‬سیدحمید پورمحمدی‪،‬‬ ‫‹ ‹ استيضاح فرجي دانا شأن مجلس را پايين مي‌آورد‬ ‫ام��ا ريي��س کميته آموزش عالي و آموزش پزش��کي مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي گفت‌‪ :‬استيضاح وزير علوم شأن مجلس را پايين مي‌آورد‪.‬‬ ‫جواد هروي در پي اعالم وصول اس��تيضاح وزي��ر علوم در گفت‌وگو با‬ ‫ايسنا اظهار کرد‪ :‬بسياري از نمايندگان ديدگاه‌هايشان مغاير با آن‌چيزي‬ ‫اس��ت که در زمان راي اعتماد مطرح مي‌کردند‪ .‬اما امروز که يک سال از‬ ‫دوره وزارت فرجي دانا در وزارت علوم مي‌گذرد علي رغم اقدامات خوبي‬ ‫که انجام شده باز هم گله‌مند بوده و حاضر به پذيرش نيستند‪.‬‬ ‫اين عضو فراکس��يون اصولگرايان رهروان واليت مجلس با بيان اينکه‬ ‫صح��ن علني مجلس در اين زمينه تعيين تکليف خواهد کرد ‪،‬گفت‪ :‬در‬ ‫واقع کليت مجلس بايد در اين قضيه تصميم گيري کنند‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬مجلس بايد بداند آيا راي‌اعتمادي که به وزير داده‬ ‫است به اين زودي مي‌خواهد پس بگيرد يا نه؟ در واقع اگر چنين حرکتي‬ ‫وجود داشته باشد تصور مي‌کنم شأن مجلس را پايين مي‌آورد‪.‬‬ ‫هروي خاطرنشان کرد‪ :‬مجلس که خود به وزير علوم راي اعتماد داده‪،‬‬ ‫االن يک س��ال نشده مي‌خواهد راي اعتماد خود را پس بگيرد و اين در‬ ‫شأن مجلس با صالبت نيست‪.‬‬ ‫با اين حال بايد ديد مجلس نهم که اکثريت آن را اعضاي فراکس��يون‬ ‫رهروان واليت و از اصولگرايان ميانه‌رو تشکيل داده‌اند‌‪ ،‬چه اندازه در برابر‬ ‫اقليت تندرو مجلس کوتاه مي‌آيند‪ ،‬چرا که جامعه دانش��گاهي کشور تا‬ ‫کنون از عملکرد وزير علوم دولت يازدهم ابراز رضايت کرده اس��ت و در‬ ‫اين مدت شاهد شکوفايي و بالندگي فضاي علمي کشور بوده‌ايم؛ فضايي‬ ‫که بدون شک در رش��د اقتصادي کشور در عرصه‌هاي صنعت‌‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تاثير انکارناپذيري دارد‪.‬‬ ‫پيام تسليت سيدمحمد خاتمي به مناسبت‬ ‫سقوط هواپيما‬ ‫پیم��ان قربان��ی‪ ،‬فره��اد نیل��ی‪ ،‬حس��ن درگاهی و‬ ‫س��یدمهدی برکچی��ان به‌عنوان اعضای این س��تاد‬ ‫منصوب شدند‪.‬‬ ‫يک فروند آنتونوف ‪ 140‬باقيمانده هم از رده خارج شد‬ ‫ايلن�ا‪ :‬عب��اس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي در‬ ‫همايش تبيين سياس��ت‌هاي اقتص��ادي دولت براي‬ ‫خروج از رکود در پاس��خ به اين س��وال مبني بر اينکه‬ ‫به چه دليل هواپيماي آنتونوف ‪ 140‬با وجود داش��تن‬ ‫س��وانح مکرر اجازه پرواز داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اجازه‬ ‫دهيد کميته بررس��ي سانحه اظهار نظر کنند‪ .‬وي در‬ ‫خصوص اينکه مطالعات اوليه جعبه س��ياه بيانگر چه‬ ‫اتفاقاتي اس��ت‪،‬گفت‪ :‬تمامي اي��ن اطالعات به کميته‬ ‫را به هيات رئيسه اعالم کند تا ما تاريخ استيضاح وزير علوم را تعيين کنيم‪.‬‬ ‫بررسي س��انحه تحويل داده مي‌شود که آنها جعبه را‬ ‫باز کرده و پس از بررسي‪ ،‬نظر کارشناسي خود را ارائه‬ ‫خواهند داد و هر گونه اظهار نظر درباره آنها غيرقانوني‬ ‫و ناصحيح اس��ت‪ .‬آخوندي درباره اينکه چند فروند از‬ ‫اين نوع هواپيما در ناوگان هوايي کش��ور وجود داشته‬ ‫اس��ت گفت‪ 2 :‬فروند از مدل آنتون��وف ‪ 140‬در حال‬ ‫پرواز بود که در حال حاضر يک فروند باقيمانده از رده‬ ‫خارج شده است‪.‬‬ ‫ايرنا – رييس‌جمهوري اس��بق کش��ورمان در پيامي فاجعه س��قوط هواپيماي‬ ‫ايران‪ 140‬و جان باختن تعدادي از هموطنان از جمله مرحوم ماش��اء‌اهلل ش��کيبي‬ ‫نماينده پيشين مردم طبس در مجلس شوراي اسالمي را تسليت گفت‪ .‬سيدمحمد‬ ‫خاتمي در اين پيام ضمن تش��کر ويژه از اقدام عاجل رييس‌جمهوري در تعطيلي‬ ‫پروازه��اي اي��ن نوع هواپيما آرزو کرد‪ ،‬اجازه تکرار قصور و تقصيري که اين حادثه را رقم‪ ،‬زده داده نش��ود و با‬ ‫تقصير و مقصر برخورد جدي و عادالنه صورت گيرد‪ .‬بخش��ی از متن اين پيام بدين ش��رح است‪ :‬در حادثه و‬ ‫فاجعه سقوط هواپيماي ايران‪ 140‬که منجر به کشته شدن ده‌ها تن از هموطنان عزيز و زخمي شدن عده‌اي‬ ‫ديگر ش��د‪ ،‬انس��اني شريف و با اخالق و خدمتگزار صادق انقالب و ايران و غمخوار مردم‪ ،‬جناب آقاي ماشاءاهلل‬ ‫ش��کيبي نماينده اس��بق مردم طبس در مجلس شوراي اسالمي نيز جان باخت و ما را با غمي مضاعف دمساز‬ ‫کرد‪ .‬ضمن عرض تسليت به همه بازماندگان اين سانحه تلخ‪ ،‬خدمت همه دوستداران آقاي مهندس شکيبي‬ ‫عزيز و خانواده محترم و بازماندگان ايشان تسليت ويژه دارم‪ .‬سوانحي از اين دست در کشور ما کم نيست که‬ ‫البته در بس��ياري از موارد طبيعي اس��ت و احيانا ناشي از قصور و تقصير‪ ،‬ولي به هر حال بر مسئوالن ذي‌ربط‬ ‫اس��ت که با تدبير و برنامه‌ريزي و جديت براي پيش��گيري از اين حوادث و به حداقل رساندن آن تالش کنند‬ ‫و اگر قصوري نيز بوده اس��ت اجازه تکرار آن را ندهند و با تقصير و مقصر نيز برخوردي جدي و البته عادالنه‬ ‫شود؛ امري که کم و بيش در همه دوران‌ها (از جمله دوران مسئوليت خود ما) آن گونه که بايد و شايد صورت‬ ‫نگرفته اس��ت‪ .‬در اين مورد خاص به طور ويژه از رياست محترم جمهور تشکر مي‌شود که علي‌العجاله دستور‬ ‫تعطيلي پروازهاي هواپيمايي از اين نوع و رسيدگي به امر را صادر فرمودند‪ .‬اميدوارم به نتيجه‌اي درست برسند‬ ‫و مردم ما در آينده کمتر شاهد چنين فاجعه‌اي خسارت بار باشند‪.‬‬
‫آینه خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫روحانی و منتقدان بی‌طاقت مذاکرات هسته‌ای‬ ‫گ��روه آین��ه‪ :‬رئي��س جمه��ور روحاني در س��خنان‬ ‫بي‌س��ابقه‌ای مخالف��ان مذاکرات هس��ته‌ای را م��ورد عتاب‬ ‫و خط��اب قرار داد و ياد آور ش��د‪« :‬عده‌ای به ظاهر ش��عار‬ ‫مي‌دهند ولي بزدل سياسي هستند و تا حرف مذاکره پيش‬ ‫مي‌آيد مي‌گويند ما مي‌لرزيم‪ .‬به جهنم؛ برويد يک جاي گرم‬ ‫براي خود پيدا کنيد‪ .‬خداوند ش��ما را ترس��و و لرزان آفريده‬ ‫اس��ت»‌‪ ،‬اين س��خنان مش��خص بود که نفت بر آتش خشم‬ ‫منتقدان خواهد ريخت و دعواي سياس��ي بين دولتمردان و‬ ‫مخالفان را شدت خواهد داد‪.‬‬ ‫علي الريجاني رئيس مجلس در برابر اين سخنان واکنش‬ ‫نش��ان داد و ضم��ن غير قابل دفاع خواندن س��خنان رئيس‬ ‫جمهور‪ ،‬به نماين��دگان توصيه کرد با توجه به تالش برخي‬ ‫طيف‌هاي سياس��ي ب��راي تخريب مجلس‪ ،‬خ��ود را درگير‬ ‫مس��ائل فرعي نکنن��د‪ .‬فراخ��وان الريجاني به م��دارا الاقل‬ ‫طيف‌هاي نزديک به پايداري را قانع نخواهد کرد و در همين‬ ‫زمين��ه روح‌اهلل حس��ينيان خيلي طنازان��ه مي‌گويد رئيس‬ ‫جمهوري که باور دارد دولت وظيفه ندارد مردم را به بهشت‬ ‫بفرستد مخالفان‌اش را روانه جهنم مي‌کند‪.‬‬ ‫عليرضا محجوب در حاش��يه جلس��ه علني ديروز مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوالي‬ ‫درب��اره اظهارات روز گذش��ته رئيس‌جمه��وری گفت‪ :‬من‬ ‫موافق انتقاد هستم اما بايد فضاي انتقاد براي همگان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬نماين��دگان مجل��س يادش��ان باش��د‬ ‫رئيس‌جمهوری سابق بارها به س��احت مجلس توهين کرد‬ ‫و آقايان ککشان هم نگزيد‪.‬‬ ‫نماين��ده مردم تهران با بيان اينک��ه همه افراد بايد ايده و‬ ‫نظرات خود را بيان کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر مجلس بر اس��اس‬ ‫کاري که ام��روز کرد‪ ،‬رفتار کند به اعتق��اد من گام مثبتي‬ ‫ط صوت و نوار در‬ ‫اس��ت‪ .‬زماني که رئيس‌جمهور قبل��ي ضب ‌‬ ‫مجلس پخش کرد و ‪17‬هزار ميليارد به کشور تحميل کرد‪،‬‬ ‫کسي حرفي نزد‪.‬‬ ‫محجوب با يادآوري اينكه نبايد دايره انتقاد را محدود کرد‪،‬‬ ‫ب��ه طرح باروري اش��اره كرد و يادآور ش��د‪ :‬در طرح باروري‬ ‫که در جلس��ه قبلي مورد بررسي قرار گرفت اين موضوع به‬ ‫تصويب رسيد که رسانه‌ها پيرامون اين موضوع تبليغ نکرده‬ ‫و محدود ش��وند که چنين چيزي در آس��تانه روز خبرنگار‬ ‫اقدام درستي نبود‪.‬‬ ‫«روحاني با دعوت منتقدان ب��ه جهنم از گفتمان اعتدال‬ ‫رونماي��ي کرد»‪ ،‬کيهان با زدن اين تيتر در صفحه اول خود‬ ‫نشان داد نه تنها پا پس نمي‌کشد بلکه آماده شدت دادن به‬ ‫جنگ جناحي است‌‪ ،‬در ليد خبر همين روزنامه مي‌خوانيم‪:‬‬ ‫روحان��ي که چندي پي��ش مخالفت خود با ب��ردن مردم به‬ ‫بهشت با شالق را ابراز کرده بود‪ ،‬در سخناني منتقدان را «به‬ ‫جهنم» دعوت کرد و گفت آنه��ا به زودي از اقدامات دولت‬ ‫يازدهم ممنون خواهند شد!‬ ‫البت��ه اي��ن روزنامه به ناچ��ار اين س��خنان روحاني را به‬ ‫چاپ س��پرده اس��ت‪« :‬حس��ن روحاني در همايش روساي‬ ‫نمايندگي‌هاي جمهوري اس�لامي ايران در خارج از کشور‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با انتق��اد ش��ديد از ترويج ايران‌هراس��ي‪ ،‬اسالم‌هراس��ي و‬ ‫شيعه‌هراس��ي در دنيا‪ ،‬گفت‪ :‬در داخل کش��ور نيز برخي به‬ ‫دنبال تعامل‌هراس��ي و مذاکره‌هراسي هس��تند و به محض‬ ‫اينک��ه صحبت از مذاکرات پيش مي‌آيد مي‌گويند ما هراس‬ ‫داري��م‪ ،‬در حال��ي که بايد گف��ت که ما در اس��تدالل قوي‬ ‫هستيم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬کس��اني که ام��روز در راس وزارت امور خارجه‬ ‫قرار دارند جزو برترين ديپلمات‌هاي جهاني هستند نه فقط‬ ‫در س��طح منطقه‪ .‬برويد صورت مذاکرات س��اليان گذشته‬ ‫را بخواني��د‪ .‬از بس ديدم برخي هراس��ان زندگي مي‌کنند و‬ ‫ديگ��ران را نيز چنين مي‌بينند؛ همچن��ان که گفته‌اند کافر‬ ‫هم��ه را به کيش خود پن��دارد‪ ،‬ناچار ش��دم بخش‌هايي از‬ ‫صورت مذاکرات خود ب��ا مقامات خارجي را در کتابي چاپ‬ ‫کنم تا آن را ببينند‪».‬‬ ‫بس��ياري از منتقدان روحاني را ب��ه عصباني بودن متهم‬ ‫مي‌کنن��د ول��ي مش��اور رئيس جمه��وري اين اته��ام را رد‬ ‫مي‌کن��د و در اين مورد اين گونه واکنش نش��ان مي‌دهد و‬ ‫با دفاع از ادبيات روز گذش��ته رئيس جمهور در جمع سفرا‬ ‫و نمايندگي‌ه��اي اي��ران در خارج از کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬رئيس‬ ‫جمه��وری ديروز صريح بودند‪.‬احمد توکل��ی نماينده تهران‬ ‫در مجلس خط��اب به روحاني با بيان «در برابر منتقدان در‬ ‫مذاکرات هسته‌اي صحبت از بزدلي و «به جهنم» مي‌زنيد»‬ ‫گفت‪ :‬نه هرکس که منتقد روند مذاکرات هس��ته‌اي باش��د‪،‬‬ ‫بزدل سياس��ي است و نه هرکس که شيفته آن بود‪ ،‬شيردل‬ ‫انقالبي اس��ت‪.‬روزنامه‌هاي اصالح طلب مثل اعتماد و ابتکار‬ ‫ه��م در اين مورد واکنش نش��ان دادند و از رئيس جمهوري‬ ‫خواستند ادبيات مناسب نشان دهند‪.‬‬ ‫پس از انتخاب حیدر العبادی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید عراق‬ ‫یکنیم‬ ‫‌شمخانی‪ :‬از نخست‌وزیر جدید عراق حمایت م ‌‬ ‫نوری المالکی‪:‬شکایت می کنم‬ ‫گروه آینه‪ :‬تهران از تعیین «حیدر العبادی» به‌عنوان نخس��ت وزير جديد‬ ‫عراق حمايت کرد‪ .‬علی شمخانی‪ ،‬دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران در سخنانی‬ ‫اع�لام کرد تهران از تعیین حی��در العبادی به‌عنوان نخس��ت‌وزیر عراق حمایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫خبر حمای��ت ایران از نخس��ت‌وزیر جدید عراق در رس��انه‌های جهان بازتاب‬ ‫داش��ت‪ .‬خبرگزاری فرانسه گزارش داد ایران از روند قانونی طی شده درخصوص‬ ‫انتخاب نخس��ت‌وزیر جدید عراق حمایت می‌کند‪ .‬این حمایت در حالی صورت‬ ‫می‌گی��رد که روز گذش��ته با معرفی حیدرالعبادی از س��وی رییس‌جمهور عراق‬ ‫برای تشکیل کابینه‪ ،‬نوری المالکی نسبت به این تصمیم اعتراض و اعالم کرد از‬ ‫رییس‌جمهور عراق به دادگاه شکایت می‌کند‪ .‬روز گذشته علی شمخانی‪ ،‬نماینده‬ ‫مقام معظم رهبری و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از رون��د قانونی طی ش��ده درخصوص انتخاب نخس��ت‌وزیر جدید عراق حمایت‬ ‫می‌کند‪ .‬به گزارش ایرنا شمخانی در همایش ساالنه سفرا و روسای نمایندگی‌های‬ ‫خارجی جمهوری اسالمی ایران درخصوص تحوالت سیاسی اخیر عراق‪ ،‬انتخاب‬ ‫حیدر العبادی به‌عنوان نخس��ت‌وزیر را به ایش��ان‪ ،‬مرجعی��ت‪ ،‬مردم و گروه‌های‬ ‫سیاس��ی عراق تبریک گف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی ش��ده‬ ‫در قانون اساس��ی عراق به‌عنوان میثاق ملی مبنای انتخاب نخس��ت‌وزیر توسط‬ ‫فراکسیون اکثریت در پارلمان ملی عراق است‪ .‬شمخانی با دعوت از همه گروه‌ها‬ ‫و ائتالف‌های ع��راق به اتحاد و رعایت چارچوب‌های وحدت ملی به‌منظور حفظ‬ ‫منافع ملی و در نظر گرفتن حاکمیت قانون‪ ،‬توجه به شرایط حساس کشور عراق‬ ‫به‌منظور مقابله با تهدیدات خارجی را خواس��تار ش��د‪ .‬دبیر ش��ورای‌عالی امنیت‬ ‫ملی با تقدیر از نقش مرجعیت دینی به‌عنوان رکن پایدار حفظ انس��جام و اتحاد‬ ‫در ع��راق بر حمایت جمهوری اس�لامی ایران از ع��راق یکپارچه و امن به‌منظور‬ ‫خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای جایگاه منطقه‌ای‌اش تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت به اتحاد از سوی العبادی‬ ‫ابراهی��م جعفری‪ ،‬رییس ائتالف ملی عراق و ش��ماری از اعضای این ائتالف در‬ ‫دیدار با فواد معصوم رییس‌جمهور‪ ،‬حیدر العبادی را به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری‬ ‫معرفی کرده بودند‪ .‬براس��اس قانون اساسی عراق‪ ،‬رییس‌جمهور نیز وظیفه دارد‬ ‫نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید تایید کند‪.‬‬ ‫العبادی نخس��ت‌وزیر جدید ع��راق از همه عراقی‌ها خواس��ت علیه «اقدامات‬ ‫وحش��یانه» ستیزه‌جویان داعش متحد شوند‪ .‬به گزارش انتخاب‪ ،‬حیدر العبادی‬ ‫در سخنانی که در تلویزیون دولتی عراق پخش شد گفت‌‪« :‬ما باید همکاری کنیم‬ ‫و در برابر اقدامات تروریستی که در عراق به راه انداخته شده است متحد شویم‪ .‬ما‬ ‫باید همه گروه‌های تروریستی را متوقف کنیم‪ ».‬وی این سخنان را بعد از آن بیان‬ ‫کرد که رییس‌جمهور عراق از وی خواست دولت جدید این کشور را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالکی زیر بار نرفت‬ ‫المنار گزارش داد‪ :‬نوری المالکی کناره‌گیری از نخست‌وزیری عراق را نپذیرفته‬ ‫و اق��دام رییس‌جمهور عراق به مامور کردن حیدر العبادی به تش��کیل کابینه را‬ ‫خالف قانون دانسته است‪ .‬طرفداران نوری المالکی در اعتراض به اتفاقات عراق و‬ ‫معرفی حیدر العبادی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید دست به اعتراض در خیابان‌های‬ ‫بغ��داد زدند‪ .‬اما در واکنش به این اظهارات و دقایقی پیش از حکم دادگاه عراق‪،‬‬ ‫جان کری‪ ،‬وزیر خارجه امریکا تشکیل دولت عراق برای ایجاد ثبات ملی در این‬ ‫کشور را ضروری خواند و از مالکی خواست این روند را مختل نکند‪.‬‬ ‫ن��وری مالکی که جن��اح او در انتخابات اخیر مجلس ع��راق اکثریت را گرفت‪،‬‬ ‫می‌خواس��ت برای س��ومین بار به نخست‌وزیری برس��د اما در پی بحران جاری‬ ‫در کش��ور و به‌خصوص پیشروی‌های شبه‌نظامیان س��نی‪ ،‬درخواست‌هایی برای‬ ‫کناره‌گی��ری او مط��رح ش��د‪ .‬مالکی در نط��ق تلویزیونی خود‪ ،‬از ف��واد معصوم‪،‬‬ ‫رییس‌جمهوری عراق‪ ،‬به خاطر نادیده‌گرفتن مهلت انتخاب نخس��ت‌وزیر جدید‪،‬‬ ‫به‌تندی انتقاد کرد و گفت او قانون اساس��ی را «به خاطر اهداف سیاسی» زیر پا‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌هاي مجلس‪:‬‬ ‫قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي اثر خود را از دست داده است‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��اي مجلس ش��وراي اس�لامي در‬ ‫نخستين شماره از سلس��له گزارش‌هاي خود باعنوان‬ ‫مطالعات ماهواره‌‪ ،‬ديدگاه‌ها و سياس��ت‌هاي مرتبط با‬ ‫شبکه‌هاي ماهواره‌اي در ايران را بررسي کرد‪.‬‬ ‫دفتر مطالعات فرهنگ��ي اين مرکز در نتيجه گيري‬ ‫اين گ��زارش آورده اس��ت‪ :‬در سرگذش��ت ديدگاه‌ها‬ ‫و سياس��ت‌هاي ماه��واره‌اي ‪ 3‬رويکرد بي��ش از ديگر‬ ‫رويکردها آشکار و به عمل نزديک شده است‪ .‬نخستين‬ ‫رويکرد ممنوعيت استفاده از برنامه‌هاي ماهواره است‪،‬‬ ‫مهمتري��ن دليل اي��ن رويکرد به جلوگي��ري از علني‬ ‫ش��دن و رس��ميت دادن ب��ه اس��تفاده از برنامه‌هاي‬ ‫ماه��واره بر مي‌گردد‪ .‬دومين رويکرد که از س��ال‌هاي‬ ‫نخس��ت ده��ه ‪ 80‬و مجل��س هفت��م ديده مي‌ش��ود‬ ‫بهره برداري مديريت ش��ده از ماه��واره را مورد توجه‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬در م��اده (‪ )104‬قانون برنامه چهارم‬ ‫توس��عه سازمان صدا و س��يما موظف گرديد مقدمات‬ ‫دريافت و پردازش ش��بکه‌هاي ماهواره را در قالب‌هاي‬ ‫شبکه‌هاي تلويزيوني فراهم آورد‪.‬‬ ‫در س��ومين رويکرد ک��ه قانون برنام��ه پنجم نقطه‬ ‫عط��ف آن به ش��مار مي‌رود‪ ،‬دولت مکلف ش��ده تا از‬ ‫شبکه‌ها و برنامه‌هاي رسانه‌اي همسو حمايت کند‪ .‬به‬ ‫عبارت ديگر‪ ،‬اين رويکرد مشي رقابت را با شبکه‌هاي‬ ‫ماهواره‌اي تقرير کرده است‪.‬‬ ‫اگرچه نمي‌توان درباره ميزان اثربخش��ي هر يک از‬ ‫رويکردهاي فوق اظهارنظر روش��ني ک��رد‪ ،‬اما تبيين‬ ‫آنها مي‌تواند چگونگي مواجهه با اين پديده را نش��ان‬ ‫دهد‪ .‬همچنين بررس��ي انگيزه شهروندان در استفاده‬ ‫از برنامه‌ه��اي ماهواره مي‌تواند ش��واهد دقيق تري از‬ ‫اثربخشي اين سياست‌ها را نشان دهد‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ها در بخش ديگ��ري از جمع بندي‬ ‫خ��ود در اين گ��زارش آورده‪ :‬البته ميان اس��تفاده از‬ ‫برنامه‌هاي ماهواره و نيازهاي رس��انه‌اي ش��هروندان‌‪،‬‬ ‫نس��بت مس��تقيمي برق��رار اس��ت و ب��راي تعيي��ن‬ ‫سياس��ت‌هاي موثر بايد اين نيازها م��ورد توجه قرار‬ ‫گي��رد‪ .‬در سياس��ت‌هاي موجود مي‌توان ب��ا رويکرد‬ ‫محتوايي و بر اس��اس ش��ناخت نيازهاي ياد ش��ده از‬ ‫ظرفيت سياس��ت‌هاي ‪ 3‬گانه (منع‪ ،‬استفاده مديريت‬ ‫شده و حمايت از برنامه‌هاي همسو) استفاده بيشتري‬ ‫کرد‪ 2.‬رويکرد اس��تفاده مديريت ش��ده و حمايت از‬ ‫برنامه‌هاي همس��و آنچنان ک��ه در قانون پيش بيني‬ ‫ش��ده بود ب��ه اجرا درنيام��د‪ ،‬براي مث��ال در راهبرد‬ ‫حماي��ت از برنامه‌ه��اي همس��و که در قان��ون برنامه‬ ‫پنجم آمده‪ ،‬دولت مي‌توانس��ت با حمايت از تاسيس‬ ‫شبکه‌هاي ماهواره‌اي همس��و بخشي از نياز رسانه‌اي‬ ‫مردم را از اين طريق تامين کند‪.‬‬ ‫در رويکرد اس��تفاده مديريت ش��ده ني��ز مي‌توان با‬ ‫استفاده از الگوي شبکه‌هاي کابلي که در اغلب کشورها‬ ‫رايج اس��ت‪ ،‬شرايط اس��تفاده مديريت ش��ده را براي‬ ‫مجتمع‌هاي مسکوني‪ ،‬ش��هرک‌ها و شهرهاي کوچک‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬همچنين ايجاد ش��بکه‌هاي تلويزيوني از‬ ‫طرف س��ازمان صدا و س��يما راه حل ديگري است که‬ ‫در قانون برنامه چهارم پيش بيني ش��ده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫تاسيس شبکه‌هاي متعدد سرگرمي در سال‌هاي اخير‬ ‫مي‌تواند پاسخي به تحقق هدف اين قانون تلقي شود‪.‬‬ ‫به ش��کل طبیعی هر يک از راهبردهاي فوق بخش��ي‬ ‫از مس��ائل ناشي از اس��تفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي‬ ‫بيگان��ه را رفع مي‌کند‪ .‬با اين وج��ود همچنان بخش‬ ‫قابل توجهي از نياز رسانه‌اي از طريق ماهواره‌ها تامين‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اگرچه تا نيمه ده��ه ‪ 80‬مطالعات حاکي از‬ ‫اين بود که اس��تفاده کنن��دگان ماهواره در پي تامين‬ ‫نياز س��رگرمي بودند‪ ،‬اما در ش��رايط کنوني و با رفع‬ ‫نياز از طريق ش��بکه‌هاي داخلي‌‪ ،‬نيازهاي کسب خبر‬ ‫و تحليل تامي��ن نيازهاي فکري‪ ،‬باقي مانده از اين رو‬ ‫انگيزه اس��تفاده از برنامه‌هاي ماهواره همچنان وجود‬ ‫دارد‪ .‬در اي��ن جه��ت راه حل‌هاي��ي از جمله افزايش‬ ‫تعداد ش��بکه‌هاي مبتني بر آرا و ديدگاه‌هاي مختلف‬ ‫سياسي و فکري و همچنين استفاده از ظرفيت فضاي‬ ‫ديجيتال براي تامي��ن اين نيازها مي‌تواند مورد توجه‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫در مجموع اتخ��اذ نکردن يک رويک��رد ثابت باعث‬ ‫ش��ده که تمامی اقدامات صورت گرفته در اين حوزه‬ ‫به نتيجه مشخصي نرسد‪ .‬از اين رو در حالي که قانون‬ ‫منع اس��تفاده از تجهيزات ماهواره‌اي به باور بسياري‬ ‫از کارشناس��ان کارآيي و اثربخش��ي خود را از دس��ت‬ ‫داده اس��ت تالش‌هاي ص��ورت گرفته ب��راي تصويب‬ ‫قانون جديد به دليل فقدان سياست واحد به شکست‬ ‫انجاميده در نتيجه نخستین گام براي ساماندهي اين‬ ‫حوزه اتخاذ رويکرد مش��خص و ثابت است تا در ذيل‬ ‫آن قانون مدني براي اين عرصه تنظيم شود‪ .‬اکنون به‬ ‫نظر مي‌رسد قانونگذاري جديد در اين عرصه مستلزم‬ ‫اجراي قوانين معطل مان��ده مانند قانون برنامه پنجم‬ ‫اس��ت و با ارزيابي اجراي قوانين موج��ود مي‌توان به‬ ‫خالء قوانين جديد نائل شد‪.‬‬ ‫اج��راي قوانين معطل مانده مانن��د بند «ب» ماده‬ ‫(‪ )10‬قانون برنامه پنجم‪ ،‬مستلزم تقويت هم انديشي‬ ‫کميس��يون محترم فرهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي و‬ ‫اصحاب رس��انه در خصوص يافتن راه حل منطقي و‬ ‫پسنديده است ‪.‬همچنين باتوجه به اينکه شعار سال‬ ‫به موضوع فرهنگ اختصاص دارد‪ ،‬همکاري مجلس و‬ ‫دولت براي تهيه راهبرد مشخص به منظور برون رفت از‬ ‫وضعيت منفعل در قبال شبکه‌هاي ماهواره‌اي اهميت‬ ‫مضاعف يافت��ه که اقدام عاجل هم��ه طرفين را نياز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خزر پريشان‬ ‫محمد جواد صابري‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫س��ال ‪ 1952‬وقت��ي ش��وروي رود ُدن و ولگا را‬ ‫ب��ا ايج��اد آبراه��ي مصنوعي ب��ه هم پيون��د زد تا‬ ‫کشتي‌هاي کوچک بتوانند از درياي خزر به درياي‬ ‫آزوف و درياي س��ياه بروند‪ ،‬هيچ بازگشت به اصلي‬ ‫ب��راي کوچکترين دري��اي خودکفاي ک��ره زمين‬ ‫اتفاق نيفتاد‪ .‬اين واقعيت دارد که خزر در گذش��ته‬ ‫بخش��ي از درياي تتيس بود که اقيانوس آرام را به‬ ‫اقيانوس اطلس متصل مي‌کرد و از حدود ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫ميليون س��ال پيش به تدري��ج راه اين دريا ابتدا به‬ ‫اقيانوس آرام و سپس به اقيانوس اطلس بسته شد‬ ‫اما ش��وروي‌ها در بحبوحه جنگ س��رد تنها روياي‬ ‫پط��ر کبیر را که دسترس��ي به آب‌ه��اي آزاد بود‪،‬‬ ‫محق��ق کردند‪ .‬از همان زمان بود که کش��تي‌هاي‬ ‫غول پيکر بيشتر و بيشتر روي سينه اين درياي آب‬ ‫ش��يرين راه رفتند‪ .‬هر چند‪ ،‬تخريب درياي خزر تا‬ ‫جايي که ساالنه ‪ 122‬هزار و ‪ 350‬تن آلودگي نفتي‬ ‫وارد آن ش��د‪ ،‬بعد از فروپاش��ي اتحاديه شوروي و‬ ‫افزايش سهم خواهان خزر به اوج رسيد‪ .‬درياي خزر‬ ‫يا درياي کاس��پين پهنه‌اي آبي است که از جنوب‬ ‫به ايران‪ ،‬از ش��مال به روس��يه‪ ،‬از غرب به روس��يه‬ ‫و جمهوري آذربايجان و از ش��رق به جمهوري‌هاي‬ ‫ترکمنس��تان و قزاقستان محدود مي‌شود‪ .‬طول آن‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۳۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬کيلومت��ر و عرض آن بين‬ ‫‪ ۱۹۶‬تا ‪ ۴۳۵‬کيلومتر اس��ت‪ .‬با وج��ود اينکه خزر‬ ‫نام قديمي خود (کاس��پين) را از قومي که در ايران‬ ‫زندگي مي‌کنند گرفته اما گويا سرنوش��ت آن اين‬ ‫بوده ک��ه وقت نابودي نام قومي (خ��زر) را بر خود‬ ‫داش��ته باشد که کورش هخامنش��ي پادشاه بزرگ‬ ‫ايران را کشته‌اند‪ .‬واقعيت هم اين است که هر چند‬ ‫اکنون کش��اورزان ايراني ساحل خزر معيشت خود‬ ‫را وابس��ته ب��ه اين دريا مي‌دانند ام��ا در مقابل ‪40‬‬ ‫درصد فعاليت‌هاي کش��اورزي وابسته به آن‪ ،‬سهم‬ ‫ايران از منابع نفتي و گازي خزرتقریبا صفر اس��ت‪.‬‬ ‫در گزارش��ي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس ‪ 2‬سال‬ ‫پيش منتش��ر کرده است بر پايه تقسيم بستر دريا‪،‬‬ ‫س��هم ايران ‪ ۱۳‬يا ‪ ۱۴‬درصد خواهد بود که در اين‬ ‫صورت‪ ،‬ميدان نفتي البرز کامل به آذربايجان تعلق‬ ‫مي‌گيرد يعني در اين صورت‪ ،‬س��هم ايران از منابع‬ ‫نف��ت و گاز خزر‪ ،‬تقريبا صفر خواهد بود‪ .‬همچنين‬ ‫بر اساس گزارشي که اداره اطالعات انرژي آمريکا ‪1‬‬ ‫س��ال پيش منتشر کرده سهم ايران از منابع انرژي‬ ‫خزر ناچيز است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين گزارش مجموع ذخاير نفتي ايران‬ ‫در درياي خزر حدود ‪ ۵۰۰‬ميليون بش��که و ذخاير‬ ‫گاز آن نزديک ب��ه ‪ 30‬ميليارد متر مکعب تخمين‬ ‫زده ش��ده است‪ .‬اين گزارش همچنين مي‌گويد که‬ ‫ذخاير گاز ايران در بخش خش��کي ‪ 30‬ميليارد متر‬ ‫مکعب است‪ ،‬اما ايران تقريبا هيچ ذخيره نفتي قابل‬ ‫توجهي در بخش خش��کي ساحل خزر ندارد‪ .‬با اين‬ ‫حال‪ ،‬اي��ران به رغم حاتم‌بخش��ي در اين زمينه از‬ ‫زيان و ضررهاي ناش��ي از بهره‌برداري خزر مصون‬ ‫نمانده اس��ت‪ .‬طي سال‌هاي گذشته ميزان آلودگي‬ ‫در درياي مازندران روندي افزايشي داشته که علت‬ ‫اصل��ي آن ورود فاضالب‌هاي صنعت��ي و خانگي از‬ ‫مناطق س��احلي است‪ .‬سازمان محيط زيست اعالم‬ ‫کرده اس��ت ‪‌۱۰۰‬درصد فاضالب خانه‌هاي ساحلي‬ ‫بدون تصفيه وارد درياي خزر مي‌ش��ود‪ .‬اين به جز‬ ‫آلودگي نفتي و گازي در نتيجه اس��تخراج و عبور و‬ ‫مرور کشتي‌هاس��ت‪ .‬از طرف ديگر‪ ،‬مطالعات نشان‬ ‫مي‌دهد ‪ 80‬س��انتي متر از سطح آب دريا نسبت به‬ ‫گذشته کاهش يافته که ادامه اين روند نگران‌کننده‬ ‫خواهد بود‪ .‬دیروز روز دریای خزر بود و می‌توانست‬ ‫بهانه ای برای توجه بیش��تر به این دریا باش��د‪ .‬بايد‬ ‫نظام حقوقي عادالن��ه‌اي درباره درياي خزر تدوين‬ ‫و رعايت ش��ود‪ .‬در اين صورت ش��ايد س��هم ما از‬ ‫درياي خ��زر تنها آلودگي زيس��ت محيطي و غرق‬ ‫ش��دن تعداد قابل توجه��ي از ش��هروندان در اين‬ ‫دريا نباشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاکيد ظريف و وزير خارجه ايتاليا‬ ‫بر ضرورت مقابله با داعش‬ ‫ايس�نا‪ :‬وزيران ام��ور خارجه اي��ران و ايتاليا در‬ ‫يک مکالمه تلفني بر ل��زوم مقابله با حمالت گروه‬ ‫تروريستي داعش در عراق تاکيد کردند‪.‬‬ ‫فدري��کا موگرين��ي و محمدج��واد ظريف وزراي‬ ‫خارج��ه ايتالي��ا و ايران در يک مکالم��ه تلفني در‬ ‫رابط��ه با بحران عراق و ض��رورت مقابله با اقدامات‬ ‫گروه تروريس��تي داع��ش گفت‌وگو و تب��ادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم خبرگزاري ايتاليايي آنسا‪ ،‬ظريف و‬ ‫همتاي ايتاليايي خود بر لزوم تش��کيل فوري دولت‬ ‫وحدت ملي درع��راق پس از معرفي حيدر العبادي‬ ‫به عنوان نخس��ت وزير جديد و همچنين ضرورت‬ ‫مقابله با حمالت داعش و يک اقدام بين‌المللي برای‬ ‫محافظت از اقليت‌ها و تم��ام غيرنظاميان در عراق‬ ‫تاکيد کردند‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫خروج از فهرست واگذاري‌ها‬ ‫مستلزم مراحل قانوني‬ ‫مهدي اسماعيلي‪ :‬پس از پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫مالکيت و مديريت بس��ياري از بنگاه‌هايي که قبل از‬ ‫انقالب خصوصي بودند ب��ه داليل مختلف در اختيار‬ ‫دول��ت قرار گرفت‪ .‬با آغاز جن��گ تحميلي نيز دولت‬ ‫به منظور تمش��يت امور و اداره کشور در حال جنگ‬ ‫و جلوگيري از بروز مش��کالت معيش��تي براي مردم‬ ‫اقدام به تاس��يس ش��رکت‌هاي دولتي در زمينه‌هاي‬ ‫مختلف کرد‪.‬‬ ‫پ��س از پاي��ان جن��گ تحميلي ض��رورت اصالح‬ ‫امور اقتصادي کش��ور و لزوم اس��تفاده از توان بخش‬ ‫خصوصي و سرمايه‌گذاري‌هاي غير دولتي که با پايان‬ ‫جن��گ و از بين رفتن ريس��ک‌هاي موج��ود افزايش‬ ‫يافته بود ‪،‬احس��اس ش��د‪ .‬اين مس��ائل باعث شد که‬ ‫صاحبنظران و مس��ئوالن اقتصادي کشور براي حل‬ ‫اين مشکل در پي راهکارهاي بديل باشند‪.‬‬ ‫اعتقاد برخي کارشناس��ان بر اين بود که اصل ‪٤٤‬‬ ‫قان��ون اساس��ي مانع اصالح امور اس��ت‪ ،‬چرا که اين‬ ‫اص��ل به گونه‌اي مالکيت دولت��ي را ارجح بر ‪2‬بخش‬ ‫ديگر يعن��ي خصوصي و تعاوني ش��مرده بود‪ .‬اما در‬ ‫ذي��ل اص��ل ‪ ٤٤‬مجوزي وجود داش��ت ک��ه با توجه‬ ‫ب��ه مصالح کش��ور مي‌توان س��هم بخ��ش دولتي و‬ ‫بخش خصوصي در اقتصاد را تغيير داد‪ .‬در اين راستا‬ ‫از س��ال ‪ ١٣٧٧‬مجمع تشخيص مصلحت نظام براي‬ ‫تدوي��ن سیاس��ت‌هاي کلي اصل ‪ ٤٤‬قانون اساس��ي‬ ‫مطالع��ات و اقدام��ات خود را آغاز ک��رد‪ .‬نتيجه اين‬ ‫تالش‌ه��ا در ‪ ۵‬بند در قالب سیاس��ت‌هاي کلي اصل‬ ‫‪ ٤٤‬قانون اساسي خدمت مقام معظم رهبري مدظله‬ ‫العالي تقديم ش��د و ايش��ان در س��ال‌هاي ‪ ١٣٨٤‬و‬ ‫‪ ١٣٨٥‬آن را به سران قوا ابالغ کردند‪.‬‬ ‫قوه مجريه در راس��تاي اجرايي کردن سیاست‌هاي‬ ‫ابالغ��ي اليحه قانون اجراي سیاس��ت‌هاي کلي اصل‬ ‫‪ ٤٤‬قانون اساس��ي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي‬ ‫دولتي به بخش خصوصي را در ارديبهشت‌ماه ‪١٣٨٦‬‬ ‫تقديم مجلس ش��وراي اس�لامي ک��رد و مجلس نيز‬ ‫ب��ا توجه به اهميت موضوع کميس��يون ويژه‌اي را به‬ ‫منظور بررس��ي اليحه مذکور تشکيل داد‪ .‬اين اليحه‬ ‫پ��س از تصويب در مجلس ش��وراي اس�لامي براي‬ ‫تبديل به قانون به ش��وراي نگهبان فرستاده شد‪ .‬اين‬ ‫ش��ورا اصالحاتي را بر مصوبه مجلس وارد دانس��ت و‬ ‫در نهاي��ت اين مصوبه به مجمع تش��خيص مصلحت‬ ‫نظام ارس��ال ش��د و در تاريخ ‪ ٢٥‬خ��رداد ‪ ١٣٨٧‬به‬ ‫تصويب مجمع رس��يد و قانون تصويب شده در تاريخ‬ ‫‪ ٣١‬تيرماه ‪ ١٣٨٧‬به دولت ابالغ شد‪.‬‬ ‫مطاب��ق مف��اد ردي��ف ‪ ٤‬م��اده ‪ ٢‬قان��ون اجراي‬ ‫سیاس��ت‌هاي کلي اصل ‪ ٤٤‬ش��رکت ملي نفت ايران‬ ‫و ش��رکت‌هاي اس��تخراج و توليد نفت خام و گاز از‬ ‫واگذاري معاف هس��تند‪ .‬اين بخش از قانون به جهت‬ ‫لزوم تصريح برخي فعاليت‌هاي تکميلي نياز به اصالح‬ ‫دارد و پيشنهاد شده است عبارت «شرکت ملي نفت‬ ‫ايران و ش��رکت‌هاي تخصصي مجري امور پشتيباني‬ ‫عملي��ات اکتش��اف و تجهي��ز اس��تخراج و تولي��د و‬ ‫خطوط اصلي انتقال و پايانه‌هاي صادرات نفت خام»‬ ‫جايگزين رديف فوق شود‪ ،‬چرا که مالکيت و مديريت‬ ‫دولت در برخي ش��رکت‌هاي تابعه که داراي وظايف‬ ‫حاکميت��ي و فعاليت‌هاي غيرقابل واگذاري هس��تند‬ ‫الزمه توليد مس��تمر نفت خ��ام و گاز طبيعي و ابزار‬ ‫دست وزارت نفت است‪.‬‬ ‫پس از آن در شهريورماه ‪ ١٣٨٨‬فهرست شرکت‌هاي‬ ‫دولتي با اس��تناد به ماده ‪ ٢‬قانون مذکور و اساس��نامه‬ ‫شرکت‌هاي دولتي در گروه‌هاي ‪‌3‬گانه طبقه‌بندي شد‬ ‫که براساس آن شرکت‌هاي گروه يک به صورت صد در‬ ‫صد و شرکت‌هاي گروه دو به صورت ‪ ٨٠‬درصد واگذار‬ ‫و شرکت‌هاي گروه سه دولتي باقي مي‌مانند‪.‬‬ ‫فهرس��ت مذک��ور توس��ط وزارت ام��ور اقتصادي و‬ ‫داراي��ي تهيه و طي مصوبه هيأت محترم وزيران وقت‬ ‫به دس��تگاه‌هاي اجرايي ابالغ شد‪ .‬در حال حاضر اين‬ ‫فهرست به‌عنوان پيوست قانون اصل ‪ ٤٤‬مورد استناد‬ ‫دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار دارد‪.‬‬ ‫از آغاز اج��راي قانون سیاس��ت‌هاي کلي اصل ‪٤٤‬‬ ‫قانون اساسي وزارت نفت به مطالعه کارشناسي نقاط‬ ‫ق��وت و ضعف قانون مذکور پرداخته و سیاس��ت‌هاي‬ ‫کالن و رويکرده��اي اين وزارتخان��ه در اجراي قانون‬ ‫توس��ط معاون��ت برنامه‌ري��زي و نظ��ارت ب��ر منابع‬ ‫هيدروکرب��وري وزارت نفت به عنوان متولي پيگيري‬ ‫اج��راي صحي��ح قانون تدوين ش��د و طي س��اليان‬ ‫گذش��ته به دليل پش��توانه کارشناس��ي و فني قابل‬ ‫قبول مورد وثوق و تاکيد مسئوالن و مديران مختلف‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫بايد توجه داش��ت که با توجه به ماموريت سازمان‬ ‫خصوصي‌س��ازي مبني بر اجراي کامل قانون اجراي‬ ‫سیاس��ت‌هاي کل��ي اص��ل‪ ٤٤‬آن س��ازمان ملزم به‬ ‫واگ��ذاري کلي��ه ش��رکت‌هاي مندرج در فهرس��ت‬ ‫ش��رکت‌هاي مش��مول واگذاري پيوست قانون اصل‬ ‫‪ ٤٤‬که همه‌س��اله در پيوست قوانين بودجه سنواتي‬ ‫نيز درج مي‌ش��ود اس��ت و عدم واگ��ذاري هريک از‬ ‫اين ش��رکت‌ها نياز به طي مراح��ل مختلف از قبيل‬ ‫اخذ مصوب��ات الزم از هيأت محت��رم دولت و تاييد‬ ‫مجلس محترم ش��وراي اسالمي و بعضاً انجام برخي‬ ‫تغيي��رات و اصالحات در قانون دارد که فرآيند زمان‬ ‫بري است‪.‬‬ ‫کارشناس اداره پيگيري اصل ‪٤٤‬‬ ‫معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫بسته سياستي خروج از رکود درکميسيون انرژي اتاق تهران بررسي شد‬ ‫تحرک در صنايع پيشران با تکيه بر بخش انرژي‬ ‫پس آنکه دولت يازدهم بسته سياستي خروج غيرتورمي‬ ‫از رکود را به نظرخواهي گذاش��ت‪ ،‬کميسيون انرژي اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬موضوع بيس��ت‌ويکمين نشس��ت خود را به همين‬ ‫موض��وع اختصاص داد‪ .‬اعضاي اين کميس��يون‪ ،‬اين رويه‬ ‫دولت ک��ه برنامه‌هاي خود را در حوزه خ��روج از رکود به‬ ‫صورت مکتوب درآورده است‪ ،‬مثبت ارزيابي کرده و البته‬ ‫ايراداتي را نيز بر آن وارد کردند‪.‬‬ ‫در ابتداي اين نشس��ت‪ ،‬حامد واحدي رييس کميسيون‬ ‫انرژي‪ ،‬س��خنانش را با اع�لام اخباري از اي��ن حوزه آغاز‬ ‫ک��رد و از بحراني بودن وضعيت ذخاير آبي ايران س��خن‬ ‫گفت و افزود‪ :‬براساس گزارش‌ها‪ ،‬اصفهان و کرمان از نظر‬ ‫بحران آب در وضعيت قرمز و تهران و يزد در وضعيت زرد‬ ‫قرار دارند‪ .‬او همچنين گفت که ديوان محاس��بات کشور‬ ‫پاکس��تان نس��بت به افزايش قاچاق سوخت ايراني به اين‬ ‫کشور هش��دار داده اس��ت‪ .‬واحدي در ادامه سخنانش به‬ ‫موضوع بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود پرداخت‬ ‫و گف��ت‪« :‬برنامه دولت براي خ��روج از رکود کوتاه مدت‬ ‫بوده و البته نگاه دولتي برآن حاکم اس��ت اما اينکه دولت‬ ‫سياس��ت‌هاي مربوط به اين بخش را ب��ه صورت مکتوب‬ ‫منتشر کرده اس��ت‪ ،‬اتفاق مثبتي رخ داده است‪ ».‬او ادامه‬ ‫داد‪« :‬بهبود فضاي کس��ب و کار مس��تلزم ثبات اقتصادي‬ ‫اس��ت و با ابالغيه و بخشنامه دست يافتني نيست و آنچه‬ ‫حائز اهميت است‪ ،‬سياست‌هاي ارزي و سياست دولت در‬ ‫بخش انرژي است؛ چرا که ايجاد تحرک در صنايع پيشران‬ ‫به انرژي نيازمند است‪».‬‬ ‫‹ ‹کمک براي دسترس�ي بخ�ش خصوصي به منابع‬ ‫صندوق توسعه ملي‬ ‫ن��ادر عطايي يکي از فع��االن صنعت نفت ب��ا تاکيد بر‬ ‫ضرورت بررس��ي عملکرد کميسيون در يک سال گذشته‬ ‫گف��ت‪« :‬يکي از روش‌هايي ک��ه مي‌تواند به تحرک بخش‬ ‫خصوصي کمک کند‪ ،‬ايجاد س��هولت در دسترسي فعاالن‬ ‫اقتصادي به منابع صندوق توسعه ملي و خط اعتباري ايران‬ ‫و چين است که شايسته اس��ت روساي اتاق‌هاي تهران و‬ ‫ايران‪ ،‬دسترس��ي فعاالن بخ��ش خصوصي به اين منابع را‬ ‫م��ورد پيگيري قرار دهند‪ ».‬حميدرض��ا صالحي عضو اين‬ ‫کميسيون نيز افزود‪« :‬اکنون که دولت از بخش خصوصي‬ ‫نظرخواهي کرده‪ ،‬زمان مناس��بي اس��ت که اين بسته در‬ ‫کميسيون مورد بررسي قرار گيرد و اگر پيشنهادي وجود‬ ‫دارد به دولت ارائه شود‪».‬‬ ‫‹ ‹چرا برنامه پنجم توسعه اجرايي نشد؟‬ ‫در ادامه اين نشست‪ ،‬محمود جامساز‪ ،‬کارشناس مسائل‬ ‫اقتصادي به درخواست رييس کميسيون انرژي اتاق تهران‬ ‫به تحليل بس��ته دولت پرداخت‪ .‬او گف��ت‪« :‬تحقق اهداف‬ ‫بس��ته سياس��ت‌هاي اقتصادي برون رف��ت از رکود بدون‬ ‫افزايش تورم‪ ،‬امکانات والزامات بسياري را مي‌طلبد‪ .‬آن هم‬ ‫در اقتصادي که سياس��ت‌هاي نامطلوب گذشته‪ ،‬ضربه‌هاي‬ ‫بزرگي را بر آن تحميل کرده اس��ت‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬در اين‬ ‫بس��ته علل بروز رکود بيان ش��ده اس��ت که سال‌ها توسط‬ ‫اقتصاددانان مورد اش��اره قرار گرفته ب��ود‪ .‬اقتصاددانان در‬ ‫تحليل‌هاي خود پيش‌بيني مي‌کردند که اين اقتصاد دولتي‬ ‫س��رمايه‌داري نفتي ايدوئولوژي��ک روزي به تورم و رکود به‬ ‫ص��ورت توامان مبتال مي‌ش��ود‪ .‬اقتصاد زمان��ي دچار رکود‬ ‫مي‌ش��ود که تورم درس��طح بااليي قرار داشته باشد ورشد‬ ‫اقتصادي نيز در جهت منفي حرکت کند‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬اکنون مسکن مهر نيمي از نقدينگي را به‬ ‫خود اختصاص داده‪ ،‬بودجه شرکت‌هاي دولتي به شکل‬ ‫سرسام‌آوري افزايش يافته و البته منابع پيش‌بيني شده‬ ‫نيز محقق نمي‌ش��ود‪ .‬در چنين ش��رايطي اين کسري از‬ ‫منابعي چون فروش اوراق قرضه قابل جبران نيس��ت‪ .‬به‬ ‫اين دليل که مردم اعتماد خود را به نهاد دولت از دست‬ ‫داده‌اند‪ ».‬او گف��ت‪« :‬يکي از معاونان صندوق بين‌المللي‬ ‫پول مي‌گويد‪ ،‬دولت‌ها بايد از تدوين برنامه‌هاي بلندمدت‬ ‫پرهي��ز کنند؛ چرا که او معتقد اس��ت تدوين برنامه‌هاي‬ ‫بلند مدت اقتصاد را به دولت وابسته مي‌کند‪ ».‬جامساز در‬ ‫مورد بسته دولت اظهار کرد‪« :‬اين بسته براي مدتي کوتاه‬ ‫نگاشته ش��ده اس��ت اما تعدادي از بندهاي آن نيازمند‬ ‫مصوبه مجلس اس��ت و تع��دادي از آنه��ا نيازمند ابالغ‬ ‫آيين‌نامه‪ ».‬اين کارش��ناس اقتص��ادي ادامه داد‪« :‬دولت‬ ‫براي برون رفت از ش��رايط رکود مشکالت فضاي کسب‬ ‫وکار را از منظر حاکميت دولتي تحليل کرده و براي اين‬ ‫مسائل راهکارهايي را در نظر گرفته است‪ .‬اما ‪ 2‬فرض را‬ ‫عقيم گذاشته است؛ نخست زمان رفع تحريم‌ها که البته‬ ‫اين احتمال را در نظر گرفته است که تحريم‌ها برداشته‬ ‫نشود‪ .‬اما به هر روي مذاکرات تا حدودي يخ تحريم‌ها را‬ ‫آب کرده و به اين واس��طه بخشي از منابع نيز آزاد شده‬ ‫است‪ .‬نکته بعدي که به نظر مي‌رسد در اين بسته مغفول‬ ‫مانده‪ ،‬موضوع س��رمايه‌گذاري اس��ت و س��رمايه‌گذاري‬ ‫نيازمند منابع اس��ت‪ ».‬او افزود‪« :‬برنامه پنجم توسعه نيز‬ ‫اهداف وااليي را تعقيب مي‌کرد‪ ،‬اما اجرايي نشد‪ .‬در واقع‬ ‫زمينه اجرايي ش��دن مفاد برنامه پنجم در اقتصاد وجود‬ ‫نداشت‪ .‬يکي از اشکاالت اين طرح نيز اين است که قرار‬ ‫است در ساختار اقتصاد دولتي اجرا شود‪ ».‬جامساز گفت‪:‬‬ ‫«خروج از وضعيت رک��ود‪ ،‬از طريق رفع تنگناهاي مالي‬ ‫وايجاد ثبات در اقتصاد صورت مي‌گيرد‪».‬‬ ‫‹ ‹تورم در اولويت باشد يا رکود؟‬ ‫در همين حال‪ ،‬محمدمهدي راس��خ‪ ،‬عضو کميسيون‬ ‫انرژي جامساز را مخاطب قرار داد و گفت‪« :‬از ‪ ۱۷۷‬بندي‬ ‫که دولت در اين بسته گنجانده‪ ،‬تعدادي از بندها نيازمند‬ ‫مصوبه مجلس است و به نظر مي‌رسد‪ ،‬تصويب و اجراي‬ ‫آن به يک سال و نيم آينده نرسد‪ .‬از طرفي طبق برآوردها‬ ‫اگر‪ ۶۷‬درصد واحدهاي توليدي در شهرک‌هاي صنعتي‬ ‫رو به تعطيلي گذاش��ته‌اند به دليل کمبود نقدينگي بوده‬ ‫اس��ت‪ ».‬او افزود‪« :‬اگرچه س��هم اين واحده��ا در توليد‬ ‫ناخالص داخلي اندک اس��ت اما نقش بسزايي در افزايش‬ ‫اشتغال دارند‪ ».‬او سپس اين پرسش را مطرح کرد که آيا‬ ‫نمي‌توان راه حلي ارائه کرد که مدت زماني کوتاه نتيجه‬ ‫بخش باشد؟ و پرس��ش ديگر اين است که کنترل تورم‬ ‫بايد در اولويت قرار گيرد يا بهبود وضعيت رکود؟راس��خ‬ ‫گفت‪ :‬اس��تنباط ما اين است که دولت روي کنترل تورم‬ ‫متمرک��ز ش��ده اما امروز مس��ئله جدي رک��ود و تبعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫وزير نفت در برنامه پايش‬ ‫امکان رانت‌خواري در صنعت نفت وجود ندارد‬ ‫وزير نفت با اعالم اينکه دوران خوردن‌ها و بردن‌ها تمام شده‪ ،‬از افزايش ‪۵‬ميليارد دالري‬ ‫درآمد نفتي دولت در س��ال‌جاري خبر داد و گفت‪ :‬براي خارج ش��دن از رکود اقتصادي‪،‬‬ ‫نخس��ت بايد از رکود نفتي خارج ش��ويم و برنامه‌هاي امروز ما به مس��ائلي توجه دارد که‬ ‫امسال و سال آينده را تحت تأثير قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫بيژن نامدار زنگنه که در برنامه اقتصادي پايش س��خن مي‌گفت‪ ،‬با تاکيد بر اينکه اين‬ ‫وزارتخانه اجراي سياس��ت‌هاي مقاومتي را در دس��تور کار قرار داده و ساز و کارهاي الزم‬ ‫را انديش��يده است‪ ،‬گفت‪ :‬عمده تحريم‌ها نفت کش��ورمان را هدف قرار داده بود و همين‬ ‫مس��أله باعث ش��د اقتصاد کشور با مشکالت جدي روبرو ش��ود و ديديم که اثر خود را بر‬ ‫اقتصاد گذاشت‪.‬‬ ‫وي نخس��تين اقدام وزارتخانه متبوع خود را توجه به حوزه‌هاي مش��ترک نفت و گاز با‬ ‫کشورهاي همسايه و افزايش صادرات نفت خام و ميعانات گازي عنوان کرد و گفت‪ :‬تالش‬ ‫مي‌کنيم تا ارز مورد نياز کشور را تأمين کنيم و از طريق آن مواد اوليه مورد نياز را وارد و‬ ‫برخي ديگر را به ريال تبديل و کاري کنيم که بودجه بيشتري به بخش‌هاي عمراني کشور‬ ‫تزريق و فعاليت اقتصادي در کشور از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫وزي��ر نف��ت با بيان اين که رييس جمهوري ‪ ۲‬روز هفته و به مدت ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��اعت وقت‬ ‫خود را صرف مس��ائل اقتص��ادي مي‌کند‪ ،‬در خصوص طرح‌ه��اي احتمالي اين وزارتخانه‬ ‫ب��راي افزايش صادرات نفت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬براي خ��روج از رکود به دنبال افزايش صادرات‬ ‫گاز هس��تيم و عمده برنامه‌هاي ما به پ��ارس جنوبي اختصاص دارد که بخش عظيمي از‬ ‫آن مشترک است‪.‬‬ ‫نامدار زنگنه با بيان اينکه تالش مي‌کنيم گاز مورد نياز پتروش��يمي‌ها را به اندازه کافي‬ ‫تامين کنيم‪ ،‬افزود‪ :‬ما ‪ ۱۸‬فاز در پارس جنوبي داريم که اولويت خود را روي ‪ ۷‬فاز آن قرار‬ ‫داده‌ايم و البته در نظر داريم فاز کيش را هم مورد استفاده قرار دهيم‪.‬‬ ‫زنگنه در ادامه با بيان اينکه ‪ ۳‬ميليون خانوار در کشور گاز ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تالشيم‬ ‫ظرف‪ ۳‬س��ال اين مش��کل را برطرف کنيم و پيش بيني مي‌کنيم با توجه به برنامه‌هاي‬ ‫بهينه سازي مصرف سوخت که ارائه خواهيم کرد‪ ،‬اين مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫وزير نفت با تاکيد بر اين که تحرک عظيمي در صنعت نفت کش��ور در حال رخ دادن‬ ‫اس��ت بدون آنکه پولي از دولت گرفته ش��ده باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس امس��ال اجازه انجام‬ ‫‪ ۱۰۰‬ميلي��ارد دالر ب��ه وزارت نفت را داده اس��ت ک��ه عدد بي‌نهايتي در ش��رايط حاضر‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامين اعتبار طرح‌هاي پارس جنوبي‬ ‫وزي��ر نفت در خصوص تامين اعتب��ار مورد نياز پارس‌جنوبي گف��ت‪ :‬منابع نفت اندک‬ ‫و برنام��ه م��ا تأمين بودجه از صندوق اس��ت و ت�لاش مي‌کنيم اج��ازه الزم را براي ارائه‬ ‫فرآورده‌هاي اضافه يا ميعانات اضافه در بورس و بازار س��رمايه بگيريم و از اين طريق پول‬ ‫مورد نياز را تأمين کنيم‪ .‬ما هيچ محدوديتي براي فروش نفت خود نداريم و به هر کشوري‬ ‫که صالح بدانيم نفت خود را خواهيم فروخت ضمن آنکه دولت نيز هر گونه صالح بداند‬ ‫پول حاصل از فروش نفت را هزينه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه عده‌اي همچون بابک زنجاني در دوره دولت گذشته‪ ،‬پول نفت و کشور‬ ‫را بردند و حاضر نيس��تند آن را پس بدهند‪ ،‬به پرونده قضايي اين متهم فس��اد اقتصادي‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ميزان اموال بابک زنجاني بسيار کمتر از بدهي ‪ ۸‬هزار ميليارد توماني‬ ‫است که او به دولت دارد‪.‬‬ ‫بيکاري است‪ .‬او همچنين پرسيد که آيا رکود فعلي ناشي‬ ‫از س��مت تقاضاست يا عرضه؟ راس��خ افزود‪ :‬آقاي دکتر‬ ‫نيلي معتقد اس��ت که اين رکود از س��مت عرضه اس��ت‬ ‫و چنانچه در تش��خيص اين موضوع مرتکب خطا شويم‬ ‫راهکارها نيز دچار اشکال مي‌شود‪.‬‬ ‫جامساز نيز توضيح داد‪ :‬کشورها با تورم مي‌توانند رونق‬ ‫اقتصادي ايجاد کنند‪ .‬اما هيچ گاه با وجود رکود نمي‌توان‬ ‫رونق ايجاد کرد‪ .‬بنگاه‌هايي که در س��طح کشور پراکنده‬ ‫هستند نيازمند سرمايه در گردش هستند که بانک‌ها اين‬ ‫منابع را در اختيار آنها قرار نمي‌دهند‪.‬‬ ‫در ادامه اين نشس��ت‪ ،‬اصالح سيستم دريافت بيمه و‬ ‫مالي��ات مورد تاکيد يکي از فع��االن اقتصادي حاضر در‬ ‫اين نشست قرار گرفت و او از عدم پايبندي دستگاه‌هاي‬ ‫دولت نس��بت به تعهدات خود و وجود رانت گسترده در‬ ‫بدنه دولت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫هاشمي‪ ،‬عضو انجمن مهندسي ساخت نيز درخواست‬ ‫کرد که در نامه‌اي درخواس��ت شود دولت منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملي و خط اعتباري چين را به بخش خصوصي‬ ‫واقعي و نه ش��رکت‌هاي بزرگ ش��به دولتي و خصوصي‬ ‫تخصيص دهد‪ .‬او همچنين از دس��ت به دس��ت ش��دن‬ ‫پروژه هاي ناتمام انتقاد کرد و خواستار واگذاري مستقيم‬ ‫اين پروژه‌ها به بخش خصوصي واقعي شد‪.‬‬ ‫وزير نفت‪ ،‬بخش عمده اين بدهي را مربوط به نفت خامي دانست که به او داده بودند تا‬ ‫آن را در خارج بفروشد اما هرگز پول آن به حساب دولت واريز نشده است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬شايد اصال قرار نبوده وي پولي پرداخت کند‪ ،‬اما مردم مطمئن باشند تا زمان‬ ‫حضور من در وزارت نفت‪ ،‬راه چنين افرادي براي خوردن پول بيت‌المال بسته شده است‬ ‫و چنين اشخاصي امکان سوء استفاده و رانت خواري را پيدا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت پااليشگاه مقرون به صرفه نيست‬ ‫وي در واکنش به اين پرس��ش که آيا مخالف تأس��يس پااليشگاه در کشور است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬من تأسيس پااليشگاه را امري مقدس نمي‌دانم اما مخالف تأسيس آن هم نيستم و‬ ‫اگر الزم باش��د پااليشگاه نيز راه‌اندازي مي‌شود‪.‬اگرچه معتقدم پااليشگاه به صرفه نيست‬ ‫اما اگر نياز کشور را تأمين کند اقدام به ساخت پااليشگاه مي‌کنيم‪ .‬در زمان حاضر ساالنه‬ ‫‪ ۴‬ميليارد دالر به پااليش��گاه‌ها تخفيف مي‌دهيم و برخي مي‌خواهند اين رقم ‪ ۲‬برابر هم‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫وي درباره داليل کاهش صادرات نفت کش��ورمان گف��ت‪ :‬فروش نفت با توجه به فصل‬ ‫گرما و س��رما نوسان دارد و متأسفم که برخي از کاهش صادرات نفت خوشحال شده‌اند‪.‬‬ ‫ما هزاران مشکل داريم اما در مقابل دشمنان کوتاه نمي‌آييم و تمام وظايف خود را انجام‬ ‫مي‌دهيم تا افراد ما با قدرت در مذاکرات هسته‌اي شرکت کنند و پشتوانه خوبي براي آنها‬ ‫خواهي��م بود‪.‬زنگنه گفت‪ :‬اقتصاد ايران مي‌تواند اتکاي خود از نفت را کاهش دهد اما اين‬ ‫کار به عزم ملي و تالش و کوش��ش مردمي ني��از دارد که انعکاس آن در مجلس و دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم اگر درباره اينکه پول‌ها کجا مي‌رود‪ ،‬حساس باشند و دولت‌ها بگويند پول‌ها‬ ‫کجا مي‌رود‪ ،‬مي‌توان به نتيجه رسيد‪.‬وي با بيان اينکه دولت با صادرات کم نفت توانسته‬ ‫کش��ور را اداره کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چه به ش��کل عالي کشور اداره نمي‌شود اما با همين مقدار‬ ‫کم صادرات نفت‪ ،‬کشور اداره مي‌شود‪ .‬بنابراين درآمدهاي آينده بايد صرف توسعه کشور‬ ‫ش��ود و مطمئن باش��يد با بزرگ شدن دولت‪ ،‬وضع مردم بهتر نمي‌شود و حتي طرح‌هاي‬ ‫عمراني هم نمي‌تواند مشکالت را برطرف کند؛ چراکه ما بايد با اتکا به مردم و کارآفرينان‪،‬‬ ‫کشور را توسعه دهيم‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬حمید چیت‌چیان وزی��ر نیرو گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو در هیات دولت‬ ‫پیگیر مشکالت زیرساختی مسکن مهر هستند و‬ ‫طبق صحبت‌هایی که در دولت کرده‌ایم‪،‬قرار است‬ ‫اعتب��ارات ویژه‌ای ب��رای تکمیل زیرس��اخت‌های‬ ‫مس��کن مهر تخصیص پیدا کند‪ .‬اعتباراتی که در‬ ‫دولت گذش��ته برای آماده کردن زیرس��اخت‌های‬ ‫تأمی��ن آب و برق واحدهای مس��کن مهر تعیین‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬با توجه به افزایش هزینه‌ها‪ ،‬جوابگوی‬ ‫تأمین س��رمایه ب��رای اح��داث زیرس��اخت‌های‬ ‫آبرسانی و برق رسانی و نصب انشعابات نبود‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬عباس��علی جعف��ری‪ ،‬نس��ب مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت‪:‬‬ ‫در ‪ 4‬ماه نخست امسال ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ٤٦٩‬میلیون‬ ‫لیتر سوخت مایع از طریق خطوط لوله و مخابرات‬ ‫نفت ایران تحویل ش��رکت پخش ش��د که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ٣٠‬درصد کاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬عبدالمحمد دلپریش‪ ،‬مدیر برنامه‌ریزی‬ ‫تلفیقی ش��رکت مل��ی نفت گفت‪ :‬طرح توس��عه‬ ‫الی��ه نفتی پارس جنوبی در حال پیگیری اس��ت‬ ‫و منابع خرید کشتی ‪ FPSO‬به عنوان یک واحد‬ ‫فرآورشی شناور تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬هدایت‌اهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫حف��اری ش��مال با اش��اره به ثبت رک��ورد جدید‬ ‫حفاری توسط دکل س��حر ‪ ٢‬درباره جزئیات این‬ ‫رکورد تازه اظهار کرد‪ :‬س��وپرریگ مدرن سحر ‪٢‬‬ ‫موفق شده اس��ت ‪ ٣٢٢‬متر حفاری در یک حفره‬ ‫‪ 8/5‬اینچ��ی در می��دان گازی مش��ترک پ��ارس‬ ‫جنوب��ی را در مدت یک روز به پایان برد و رکورد‬ ‫جدیدی در سرعت عملیات حفاری در بزرگ‌ترین‬ ‫میدان گازی جهان ثبت کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علی مروی ‪،‬رییس کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس با اش��اره ب��ه این‌که دول��ت ‪ ۴۳۴‬میلیون‬ ‫یورو و ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد تومان به مپنا بدهکار است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجلس و کمیس��یون انرژی با قوت حامی و‬ ‫پش��تیبان بخش خصوصی و وزارت نیرو اس��ت و‬ ‫طرح حمایت از صنعت برق را در این راستا تدوین‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬وی با اش��اره به این‌که مصوبات بس��یار‬ ‫خوبی در بودجه س��ال ‪ ۹۳‬برای تولید برق توسط‬ ‫انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته ش��ده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت نیرو به طور دائ��م موظف به خرید‬ ‫تضمینی برق از بخش خصوصی است‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫رشد مثبت نفت و صنعت‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی با اش��اره ب��ه رویکرد بانک مرکزی مبنی بر‬ ‫انتش��ار آمار و اطالعات به‌ص��ورت منظم گفت‪ :‬با توجه به اینکه س��ال پایه‬ ‫به س��ال ‪ 83‬تغییر یافته‪ ،‬رش��د اقتصادی بخش‌های مختلف برای سال ‪92‬‬ ‫محاسبه شده اس��ت‪ .‬پیمان قربانی افزود‪ :‬محاسبات نشان می‌دهد که رشد‬ ‫تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر پایه س��ال ‪ 83‬در س��ال گذشته برابر‬ ‫با منفی ‪ 1/9‬درصد بوده است‪ .‬معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با‬ ‫فارس تصریح کرد‪ :‬رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بدون احتساب‬ ‫بخش نفت‪ ،‬منفی ‪ 1/1‬درصد بوده است‪ .‬نکته مهمی که در اینجا وجود دارد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بهار اقتصادی در راه است‬ ‫واکنش نعمت‌زاده به خبر برکناری‌اش‬ ‫شکست عرضه طالي سياه در بورس انرژي‬ ‫این است که در گروه‌های مختلف‪ ،‬گروه کشاورزی در سال گذشته ‪4/7‬درصد‬ ‫رش��د داشته و رش��د گروه نفت منفی ‪ 8/9‬درصد بوده و رشد گروه صنایع و‬ ‫معادن منفی ‪2/9‬درصد و رشد گروه خدمات منفی ‪ 1/5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫قربانی با بیان اینکه در فصل چهارم سال ‪( 92‬زمستان) گروه نفت و گروه‬ ‫صنایع و معادن رشد مثبت را تجربه کرده‌اند در گروه نفت‪ ،‬رشد اقتصادی در‬ ‫فصل چهارم نس��بت به سال گذشته ‪ 3/6‬درصد و گروه صنایع و معادن ‪0/8‬‬ ‫بوده که نشان‌دهنده خروج گروه صنایع و معادن و نفت از حالت رکود است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در سال گذشته رشد بخش خدمات منفی ‪1/5‬درصد بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مع��اون اقتصادی بانک مرکزی با اش��اره به‬ ‫آمار وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ 92‬گفت‪ :‬در س��ال گذشته‬ ‫ش��اخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی‬ ‫منفی ‪ 4/1‬درصد نس��بت به سال گذشته کاهش داشته که این افت متأثر‬ ‫از تغییرات ‪ 3‬ماهه س��وم (پاییز) بوده اس��ت‪ ،‬اما در ‪ 3‬ماهه چهارم س��ال‬ ‫گذشته شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به فصل قبل ‪ 2/9‬درصد‬ ‫رشد داشته که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است‪.‬‬ ‫نظام‌نامه اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي ابالغ شد؛‬ ‫تکه‌اي از پازل اقتصاد براي خروج از رکود‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬اخيرا در هيات امناي صندوق توسعه ملي ‪ 6‬مصوبه براي خروج غيرتورمي از رکود‬ ‫تصويب شد که اين نظام‌‌نامه اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي توسط محمدباقر نوبخت‪،‬‬ ‫معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوری به رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي براي اجرا‬ ‫ابالغ شد‪ .‬آنطور که گفته مي‌شود هدف از تصويب اين نظام‌نامه‌‪ ،‬خروج غيرتورمي از رکود است که البته‬ ‫دستيابي به اين هدف نيازمند فراهم کردن برخي شرايط است‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬هرچند نقش صندوق توسعه ملي در غير تورمي کردن سياست‌هاي دولت‌ به صورت عمده‬ ‫منحصر به صرف منابع موجود در اين صندوق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است؛ اما بايد توجه داشت‬ ‫که منابع صندوق که به گفته رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تا پايان ارديبهشت ماه‌ ‪ 40‬ميليارد‬ ‫و ‪ 168‬ميليون دالر بوده‪ ،‬به صورت مستقيم به بازار پولي کشور تزريق نشود؛ چرا که به طور قطع اين‬ ‫امر بار تورمي بااليي براي اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت‪ .‬ضمن اين‌که نحوه تخصيص منابع ارزي‬ ‫و ريالي اين صندوق و همچنين اولويت‌هاي تخصيص منابع به بخش‌هاي اقتصادي بسيار مهم و حياتي‬ ‫است که اين مهم به نظر مي‌رسد در دستور کار صندوق قرار گرفته است‪ .‬به اين ترتيب اين اولويت‌ها‬ ‫براساس اهميت آن در حوزه‌هاي نفت‪ ،‬گاز و پتروشيمي‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬گردشگري‪ ،‬آب و‬ ‫كشاورزي و فناوري‌هاي نوين اعالم شده تا بلکه منابع مورد نياز اين بخش‌ها هرچه سريع‌تر تامين شود‪.‬‬ ‫حال با توجه به سياستي که صندوق توسعه ملي در جهت حمايت از بخش‌هاي اقتصادي و خروج اقتصاد‬ ‫از تورم دنبال مي‌کند‪ ،‬بايد ديد که اين اقدامات تا چه ميزان مي‌تواند در دستيابي به اين هدف موثر واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در اين راستا‪ ،‬کارشناسان اقتصادي نظرات متفاوتي را عنوان مي‌کنند‌‪ ،‬برخي از آنان جزئيات مصوبات در‬ ‫اين راستا را مثبت ارزيابي مي‌کنند و برخي آن را منحصر به تئوري و نظريات اقتصادي دانسته و اين‬ ‫سياست‌ها را در عمل ناکارآمد مي‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ارزيابي دقيق اقتصادي‬ ‫نقي خاموش��ي‪ ،‬رييس اسبق اتاق بازرگاني‬ ‫در رابطه با تاثير‬ ‫در گفت‌و‌گو ب��ا‬ ‫عملکرد صندوق توسعه ملي بر خروج رکود‬ ‫تورمي معتقد اس��ت‪ :‬به‌ش��کل اصولی صندوق توسعه‬ ‫ملي براي مديري��ت منابع ارزي به وجود آمده و نقش‬ ‫آن ذخيره منابع ارزي است‪ .‬اما بايد توجه داشت که در‬ ‫صورت اجراي مصوبات جديد‌‪ ‌،‬بررس��ي دقيق و ارزيابي‬ ‫کارشناس��ي دراين باره صورت گيرد‪ .‬او با بيان اين که‬ ‫نمي‌توان بدون ارزيابي و کارشناسي دقيق درخصوص‬ ‫اين مصوبات اظهارنظر درس��تي کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اما موضوع‬ ‫داراي اهمي��ت‌‪ ،‬جاي��گاه و کارک��رد مه��م صندوق در‬ ‫اقتصاد اس��ت که با ايجاد انضباط پولي و مالي بيش��ت ‌ر‬ ‫مي‌ت��وان به اهداف اقتصادي مناس��بي از طريق منابع‬ ‫اين صندوق دست يافت‪ .‬به گفته اوالبته عملکرد دولت‬ ‫در طول يک س��ال گذشته در اين خصوص و برداشت‬ ‫منطق��ي از منابع صندوق ش��رايط مطلوبي را به وجود‬ ‫آورد اس��ت که مي‌توان اميدوار ب��ود منابع صندوق در‬ ‫بخش‌هاي مهم و داراي اولويت صرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سر نخ گم شده اقتصاد ايران‬ ‫خاموش��ي درخص��وص اولويت‌هاي صندوق توس��عه‬ ‫ي با بيان اين که توليد‬ ‫ملي براي تس��هيالت ريالي و ارز ‌‬ ‫مهم‌ترين اولويت براي دريافت اين منابع اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد ايران در حال حاضر به دليل مشکالت موجود در‬ ‫بخش توليد و صنعت و رکود حاکم در اين بخش به اين‬ ‫حال و روز افتاده اس��ت و تا زماني که توليد در اولويت‬ ‫برنامه‌ه��اي اقتص��ادي قرار نگيرد‌‪ ،‬اقتص��اد هم از رونق‬ ‫برخوردار نمي‌ش��ود‪ .‬بنابراين توجه ب��ه توليد مهم‌ترين‬ ‫عامل رشد اقتصادي و اشتغال در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصيص منابع به طرح‌هاي مولد‬ ‫حس��ين راغفر‌‪‌،‬عضو هيات علمي دانش��گاه‬ ‫الزهرا هم در اين رابطه درخصوص مصوبات‬ ‫تو‌گو با‬ ‫ابالغي به صندوق توسعه ملي در گف ‌‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نقش بانک مرک��زي در عملکرد‬ ‫صندوق بسيار مهم است و کارايي مصوبات ابالغي منوط‬ ‫‹ ‹‪ 6‬مصوبه ابالغي‬ ‫‪ -1‬مقرر ش��د در خص��وص تبديل منابع ارزي صندوق به ريال‪ ،‬بانک مرک��زي به نحوي عمل کند که اين‬ ‫تبديل آثار تورمي به دنبال نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نظام‌نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيالت ارزي صندوق به شرح «پيوست شماره ‪.»1‬‬ ‫‪ -3‬نظام‌نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيالت ريالي صندوق به شرح «پيوست شماره ‪»2‬‬ ‫‪ -4‬فعاليت‌هاي واجد اولويت پرداخت تسهيالت ارزي صندوق به شرح «پيوست شماره ‪»4‬‬ ‫‪ -5‬فعاليت‌هاي واجد اولويت پرداخت تسهيالت ريالي صندوق به شرح «پيوست شماره ‪»5‬‬ ‫‪ -6‬موارد س��رمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي موضوع جزء ‪ 2‬بند (د) ماده ‪ 84‬قانون برنامه‬ ‫پنجم توسعه به شرح «پيوست شماره ‪.»5‬‬ ‫‪۵۷‬درصد سپرده‌های بانکی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری بلندمدت‬ ‫به نحوه اجرا اين مصوبات دارد‪ .‬وي در مورد اولويت‌بندي‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملي نيز اظهار کرد‪ :‬اولويت‌بندي‬ ‫درخصوص منابع صندوق بي‌معناس��ت؛ چرا که به دليل‬ ‫پايين آم��دن کاراي��ي و بهره‌وري بخش‌ه��اي مختلف‬ ‫اقتصاد در س��ال‌هاي اخير نمي‌ت��وان گفت که در حال‬ ‫حاضر کدام يک از بخش‌ها مي‌تواند براي اقتصاد کشور‬ ‫مفيد واقع شوند و تسهيالت در اختيار کدام بخش قرار‬ ‫گيرد‪ .‬وي با بيان اين که ابتدا بايد بهره‌وري را در تمامي‬ ‫بخش‌ه��اي اقتص��ادي به خص��وص در بخ��ش توليد و‬ ‫صنعت افزايش داد و سپس بخش‌ها را اولويت‌بندي کرد‬ ‫گفت‪ :‬در چنين ش��رايطي مي‌توان اميدوار بود که منابع‬ ‫در بخشي هزينه‌کرد‪ ،‬مي‌شود که توجيه و بازدهي الزم‬ ‫را براي اقتصاد به ارمغان مي‌آورد‪.‬‬ ‫اين مدرس اقتص��اد براي تخصيص بهينه منابع ارزي‬ ‫و ريالي صندوق پيش��نهاد کرد که اين منابع به صورت‬ ‫نق��دي در اختيار اين بخش‌ها قرار نگي��رد‌‪ ،‬بلکه بعد از‬ ‫ارزيابي درس��ت و کارشناس��ي طرح‌ها تخصيص منابع‬ ‫انجام ش��ود تا اين امر اثر غيرتورمي در اقتصاد کش��ور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وعده دولت برای پرداخت بدهی بانک‌ها‬ ‫براس��اس گزارش نماگره��ای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬در س��ال ‪۹۱‬‬ ‫ح��دود ‪57/8‬درصد از مانده کل س��پرده‌های بانکی به ش��کل بلندمدت نگهداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مانده کل سپرده‌های بانکی کشور در پایان سال ‪ 1391‬به میزان ‪ 3637781‬میلیارد ریال می‌‌باشد که‬ ‫در مقایسه با عملکرد سال قبل از رشدی معادل ‪ 39/2‬درصد برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫در این دوره میانگین مانده کل سپرده‌های بانکی در ‪ 31‬استان کشور بالغ بر ‪ 116104‬میلیارد ریال بوده‬ ‫که فقط ‪ 5‬استان باالتر از سطح میانگین قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با اعالم اینکه دولت قول داده تا بدهی خود به بانک ها را‬ ‫ساماندهی کند گفت‪ :‬بزودی فهرست شرکت های این بانک برای فروش‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫عمومی می شود‪ .‬عبدالناصر همتی گفت‪ :‬آماده هستیم تا حد توان و امکانات خود برای‬ ‫خروج اقتصاد از رکود به دولت کمک کنیم و متناسب با تقاضاهای واقعی برای دارایی ها‬ ‫و امالک خود آنها رابرای فروش عرضه خواهیم کرد‪ .‬مدیرعامل بانک ملی ایران اظهارداشت‪ :‬دولت قول داده است‬ ‫بدهی خود به بانک ها را ساماندهی کند و امیدواریم بخشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی از این طریق تسویه‬ ‫شود که خیلی خوب است و استقبال می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بخشی از شرکت ها و دارایی های خود را می فروشیم‬ ‫که در حال برنامه ریزی است اما بخشی از این بانک ها و شرکت ها جزء اموالی است که بابت بدهی های دولت‬ ‫در سال های گذشته به ما داده که اگر قابلیت فروش می داشت‪ ،‬حتما می فروخت‪.‬‬ ‫اقتصاد بین‌الملل‬ ‫ف�ارس‪ -‬با فروکش کردن افزایش ارزش‬ ‫اوراق به��ادار و با توجه به اینکه ظاهرا در‬ ‫حال حاضر از نگرانی س��رمایه‌گذاران در‬ ‫مورد تنش‌های ژئوپلتیکی اوکراین کاسته‬ ‫شده است‪ ،‬قیمت طال در محدود ‌ه ‪1300‬‬ ‫دالر در نوس��ان اس��ت‪ .‬روز گذش��ته هر‬ ‫اون��س طال در قیم��ت ‪ 1308‬دالر ثابت‬ ‫ماند و نوسان قیمتی آن در محدوده ‪ 4‬دالر بوده است‪ .‬در لحظه انتشار خبر‬ ‫هر اونس طال ‪ 1310‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ -‬فرانت پیج‬ ‫در پایگاه اینترنتی خود در مقاله‌ای به قلم‬ ‫«مجی��د رض��ی‌زاده‌» کارش��ناس علوم‬ ‫سیاسی و رییس شورای بین‌المللی امریکا‬ ‫در دانش��گاه هاروارد نوشت‪ :‬جدیدترین‬ ‫آمار نشان می‌دهد وضع اقتصادی ایران با‬ ‫افزایش تقریبا ‪ 30‬درصدی صادرات نفتی‬ ‫این کشور در حال تثبیت است‪ .‬علت اصلی این شرایط نیز اصرار دولت اوباما‬ ‫به امضای موافقت‌نامه هسته‌ای با تهران است‪.‬‬ ‫تس�نیم ‪ -‬ش��رکت ام‌ت��ی‌ان‪ ،‬مال��ک‬ ‫‪ ۴۹‬درصد س��هام ش��رکت ایرانسل اعالم‬ ‫کرد به‌دلیل تحریم‌ها در تالش برای خارج‬ ‫کردن ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر پول خود از ایران‬ ‫به مانع خورده است‪ .‬این شرکت در تالش‬ ‫اس��ت تا بخش عمده‌ای از ‪ 1/15‬میلیارد‬ ‫دالر دارایی خود را که به‌دلیل تحریم‌ها در‬ ‫ایران و س��وریه محبوس ش��ده‪ ،‬از این کشورها خارج سازد‪ ،‬اما برنامه‌ای برای‬ ‫خروج از بازار این کشورها ندارد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫قوانین مالیاتی‬ ‫باید بازبینی شوند‬ ‫سیدکمیل طیبی‬ ‫کارشناس امور اقتصادی‬ ‫و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان‬ ‫قوانین مالیاتی و شیوه‌های نوین مالیاتی اگر به نحو‬ ‫احسن عمل نش��ود‪ ،‬عامل ایجاد تورم و رکود خواهد‬ ‫بود که این قوانین نیاز به بازبینی دارد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر با سیاس��ت‌های اقتص��ادی مثبت‬ ‫دولت‪ ،‬التهاب از بازار مالی گرفته ش��ده است‪ .‬وجود‬ ‫نوس��انات اقتصادی باعث تورم و ایجاد رکود می‌شود‬ ‫اما آرامش ناش��ی از عملکرد دولت و مس��ائل مربوط‬ ‫ب��ه مذاکرات که در اقتصاد ایران به‌وجود آمده اس��ت‬ ‫باعث می‌شود تورم حاصل از نرخ‌های لحظه‌ای وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫درباره دلیل وق��وع رکود در اقتصاد باید گفت تورم‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید را افزای��ش داده و منابع تولید را از‬ ‫بین برده است اما در حال حاضر دولت نگرانی افزایش‬ ‫ن��رخ تورم را از بین برده و در این ش��رایط می‌توانیم‬ ‫وارد ف��از از بین بردن رکود ش��ویم ک��ه این رکود با‬ ‫تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری از بین می‌رود‪.‬‬ ‫در این شرایط معرفی س��رمایه‌گذار و ایجاد انگیزه‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری داخلی و خارجی اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬دولت می‌تواند از طریق حمایت‌های مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم مثل بیمه سپرده در جهت تسریع حرکت‬ ‫منابع بانکی به س��مت بنگاه‌های کوچک و متوس��ط‬ ‫تاثیرگذار باشد از سوی دیگر باید ظرفیت‌های داخل‬ ‫برای جذب س��رمایه‌گذاری مورد بررس��ی قرار گیرد‪.‬‬ ‫زی��را وجود تورم و رکود باع��ث محدودیت‌های فنی‪،‬‬ ‫فناوری و ظرفیت‌های داخلی شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر که دولت به‌دنبال توس��عه ظرفیت‌ها‬ ‫اس��ت باید زمینه‌ها را ب��رای جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی فراهم کند زیرا س��رمایه‌گذاری‌های خارجی‬ ‫می‌تواند باعث فناوری و دانش فنی شود و سرریزهای‬ ‫ناش��ی از این س��رمایه‌گذاری‌ها می‌تواند ظرفیت‌های‬ ‫محل��ی را افزای��ش ده��د و ب��ه برون‌رف��ت از رکود‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به دلیل این که جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی باعث ارزآوری می‌ش��ود به هیچ وجه تورم‌زا‬ ‫نیست و باعث اشتغالزایی هم می‌شود‪ .‬خروج از رکود‬ ‫نیازمند گس��ترش تولید و س��رمایه‌گذاری گس��ترده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که قوانین مالیات��ی و عملکرد‬ ‫نظام بانکی باعث ایجاد رکود می‌ش��ود‪ .‬بانک‌ها بدون‬ ‫رعای��ت انضباط مالی به ایج��اد اعتبار پرداخته‌اند که‬ ‫ای��ن اعتبارات غیرمولد و باع��ث افزایش تورم و رکود‬ ‫در جامعه شده است در حالی‌که بانک‌ها باید به جای‬ ‫بنگاه داری به حمایت از بنگاه‌ها بپردازند‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫بیماری هلندی چیست؟‬ ‫کش��ور هلند که تا قرن نوزدهم یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫استعمارگران جهان محسوب می‌شد کشور مشهوری‬ ‫اس��ت‌‪ .‬چه به لحاظ پرورش زیباترین گل‌های جهان‌‪،‬‬ ‫چ��ه به لحاظ ن��ژاد پ��روار گاوهایش‌‪ ،‬چ��ه به لحاظ‬ ‫مش��هورترین دادگاه بین‌المللی که در شهر الهه این‬ ‫کشور قرار دارد‪ ،‬چه به لحاظ سبک بازی فوتبالش و‪...‬‬ ‫در اقتص��اد کالن عارض��ه‌ای وج��ود دارد که به نام‬ ‫بیماری هلندی مش��هور اس��ت‪ .‬این نامگذاری به این‬ ‫‌دلیل انجام شده است که نخستین‌بار این عارضه برای‬ ‫کشور هلند رخ داد‪ .‬به اعتقاد بسیاری از اقتصاددان‌ها‪،‬‬ ‫اقتصاد ای��ران هم در حال حاضر مبتال به این عارضه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما این عارضه چیس��ت؟ اگر به زبان خیلی س��اده‬ ‫بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می‌دهد که‬ ‫درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به‌صورت ناگهانی‬ ‫افزایش می‌یابد و متولی��ان اقتصاد کالن (دولت) هم‬ ‫ب��ا تص��ور دائمی بودن ای��ن درآم��د آن را در جامعه‬ ‫تزریق می‌کنند‪ .‬ت��ا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده‬ ‫اس��ت‌‪ .‬درآمد کشور زیاد ش��ده و پول هم به جامعه‬ ‫منتقل ش��ده اس��ت‪ .‬افزایش درآمد منجر به افزایش‬ ‫تقاضا می‌ش��ود و افزایش تقاض��ا در دل خود تورم و‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها را در پی خواهد داش��ت که به این‬ ‫ترتیب افزای��ش درآمد در اثر عملکرد دولت منجر به‬ ‫افزایش تورم می‌شود‪ .‬در مورد هلند‪ ،‬درآمد به واردات‬ ‫کاالهای مصرفی و بزرگ ش��دن بخش غیرمبادالتی‬ ‫منجر شد‪.‬‬ ‫برای تش��ریح مکانیس��م فوق باید گفت‪ ،‬در اقتصاد‬ ‫اصلی وجود دارد که برای درک آن احتیاجی نیس��ت‬ ‫اقتصاد خوانده باشید و آن هم این است که با افزایش‬ ‫درآمد‌‪ ،‬تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند‌‪ .‬اگر این افزایش‬ ‫تقاضا به‌صورت ناگهانی انجام ش��ود‪ ،‬عرضه جوابگوی‬ ‫آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد‌‪،‬‬ ‫در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫در مورد س��ال‌های اخیر در اقتص��اد ما باید گفت‪‌،‬‬ ‫بیماری هلندی دقیقا وقتی ش��روع ش��د که دولت از‬ ‫محل درآمدهای نفتی‪ ،‬که با افزایش بی‌رویه‌ای روبه‌رو‬ ‫بود‪ ،‬متوس��ل به واردات کاالهای مصرفی ارزان ش��د‪.‬‬ ‫هدف دولت مه��ار قیمت‌ها ب��ود در حالی‌که صنایع‬ ‫داخلی مجبور بودند با عوامل تولید گران کاالی گران‬ ‫را تولید و به قیمت ارزان بفروشند‌‪ .‬نکته اینجاست که‬ ‫این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد‪ .‬بلکه آن را‬ ‫به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تبیین سیاست‌های خروج از رکود در بزرگ‌ترین گردهمایی تیم دولت‬ ‫بهاراقتصادیدرراهاست‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬بزرگ‌ترین همایش اقتصادی کشور با هدف «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» روز گذشته با حضور رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫‌تیم اقتصادی دولت و جمعی از مقامات بلند پایه کشوری در سالن اجالس برگزار شد تا نشان دهد دولت عزم جدی برای خروج اقتصاد از رکود و بازگشت‬ ‫رونق به اقتصاد دارد‪ .‬حمایت از بخش خصوصی و واگذاری امور به این بخش‪ ،‬اعمال سیاست‌های تشویقی با هدف جذب سرمایه‌گذار‪ ،‬اصالح نظام بانکی‬ ‫با هدف حمایت از تولید و مواردی از این دس�ت با هدف خروج اقتصاد از رکود و دس�تیابی به تورم تک‌رقمی در س�ال ‪ ۹۵‬از اصلی‌ترین محورهای این‬ ‫همایش بود‪ .‬حس�ن روحانی رییس‌جمهوری که به‌عنوان نخس�تین س�خنران‪‌،‬سخن می‌گفت با اش�اره به اقدامات جدی دولت با هدف کاهش نرخ تورم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با تصویب الیحه اقتصادی خروج از رکود در مجلس‪‌،‬چرخ بنگ ‌اه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها به حرکت درآید تا در س�ال ‪ ۹۵‬ش�اهد‬ ‫تورم تک رقمی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫دکتر روحاني با اشاره به مواجهه کشور با رکود تورمي‬ ‫بي‌س��ابقه‪ ،‬گفت‪ :‬بررس��ي آمار و ارقام اقتصادي کشور‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۳۸‬تا امروز نش��ان مي‌دهد که به استثنای‬ ‫س��ال‌هاي ‪ ۵۷‬تا ‪ ،۶۰‬در هيچ زماني ش��رايط اقتصادي‬ ‫س��ال‌هاي ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬را نداش��ته‌ايم‪ ،‬چرا ک��ه آمار بانک‬ ‫مرکزي حاکي است که رش��د اقتصادي کشور در سال‬ ‫‪ ۹۱‬منف��ي ‪ 6/8‬و در س��ال ‪ ۹۲‬منفي ‪ 1/1‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫يعني ‪ 2‬سال پشت سر هم رکود؛ رکود توأم با تورم ‪۴۵‬‬ ‫و باالي ‪ ۳۰‬درصد‪.‬‬ ‫رييس جمهوري با بيان اينکه دولت از سال ‪ ۸۵‬تا ‪۹۰‬‬ ‫دالرهاي نفتي فراواني در اختيار داشته است‪ ،‬خاطر‌نشان‬ ‫کرد‪ :‬اين دالرها بي‌حساب به بازار سرازير شد‪ .‬زماني که‬ ‫نفت گران و پرفروش مي‌شود همه را خوشحال مي‌کند‪،‬‬ ‫اما اين بهار چقدر زودگذر است‪ ،‬نه تابستان که بالفاصله‬ ‫پاييز و زمستان را در پيش دارد‪ .‬دالرهاي نفتي فراوان‪،‬‬ ‫سيل واردات و در دنباله‌اش کاهش توليد‪ ،‬کم‌کم ظرف‬ ‫چند س��ال ‪ 2000‬واحد توليدي را تعطيل و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر را در بخش صنعت بيکار کرد‪.‬‬ ‫دکتر روحاني در تش��ريح وضعيتي که کش��ور ظرف‬ ‫س��ال‌هاي گذش��ته با آن مواجه بوده‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬حتي‬ ‫صنعتي که به صنعت بزرگتر در داخل کش��ور وابس��ته‬ ‫بود و بعض��ي از نيازمندي‌ها را از او مي‌خريد چون دالر‬ ‫ف��راوان بود از خارج خريداري مي‌کرد و رابطه اقتصادي‬ ‫بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ نيز در اين سال‌ها قطع شد و‬ ‫از طرفي کشورهايي در منطقه بودند که بخش توليدي‬ ‫ما قدرت رقابت با آنها را نداش��ت و در چنين ش��رايطي‬ ‫تحري��م نيز يک مرتبه دالر را از دس��ترس خارج کرد يا‬ ‫قيمت دالر به چند برابر افزايش يافت‪.‬‬ ‫رييس جمهوري خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن است برخي‬ ‫رکود سال‌هاي ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬را صرفاً در سايه تحريم بدانند‪،‬‬ ‫اما حتي اگر تحريمي هم نبود‪ ،‬ما در سال ‪ ۹۱‬با مشکل‬ ‫مواجه مي‌ش��ديم و آثار آن سياست‌ها ظهور و بروز پيدا‬ ‫مي‌کرد‪.‬‬ ‫دکت��ر روحان��ي با بيان اينکه بس��ياري از مش��کالت‬ ‫اقتصادي کنوني ارث تحميلي بر ما اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫اگر دس��ت ما بي‌محابا در کيس��ه بانک مرکزي باشد و‬ ‫هر آنچه تصميم گرفتيم به رييس بانک مرکزي دستور‬ ‫دهيم تا از افزايش پايه پولي اس��تفاده کند و مشکالت‬ ‫ري��ال را در هر کجا که مي‌خواهيم تامين کند‪ ،‬آن روز‪،‬‬ ‫روز قشنگي است اما فردايش‪ ،‬فرداي سياهي خواهد بود‬ ‫و کمتر دس��تي اس��ت که به اين کيسه رفته و نسوخته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود خطرناک‌تر از تورم‬ ‫ريي��س جمهوري ب��ا تاکيد بر اينکه رک��ود به مراتب‬ ‫ي که تورم‬ ‫خطرناک‌تر از تورم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در جامعه‌ا ‌‬ ‫نقطه به نقطه‌اش ‪ ۴۵‬درصد است و هيچ اميد و روزنه‌اي‬ ‫نيس��ت که آينده روشن‌تري را ببيند‪ ،‬کدام سرمايه‌گذار‬ ‫جرأت سرمايه‌گذاري در آنجا را پيدا مي‌کند‪.‬‬ ‫ريي��س جمهوري ت��ورم توأم با سياس��ت‌هاي خروج‬ ‫از رک��ود را کاري س��خت خواند و گفت‪ :‬ب��ه پايه پولي‬ ‫همچنان دقت خواهيم کرد که رشد پايه پولي محدود و‬ ‫کنترل ش��ده باشد اما در عين حال بايد مهار تورم ادامه‬ ‫پيدا کند تا بتوانيم سياس��ت‌هاي خروج از رکود را قدم‬ ‫به قدم اجرا کنيم‪.‬‬ ‫دکتر روحاني‪ ،‬تس��هيل ص��ادرات غيرنفتي را يکي از‬ ‫راه‌هاي مناسب تحريک تقاضا دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر با ايجاد تورم ودر سايه باال بودن پايه پولي بخواهيد‬ ‫به رونق برس��يد‪ ،‬همزمان تورم و قيمت‌ها باال مي‌رود و‬ ‫قدرت خريد پايين مي‌آيد؛ اين دور باطلي است که ما را‬ ‫هم به رکود و هم به تورم برمي‌گرداند‪ ،‬اما در صورتي که‬ ‫تقاضا را از طريق صادرات غيرنفتي تحريک کنيد ديگر‬ ‫مشکل پايه پولي نخواهيم داشت‪.‬‬ ‫ريي��س جمهوري با بيان اينکه دولت بايد تس��هيالت‬ ‫الزم و بانکه��ا ني��ز تضمين‌هاي الزم را ب��راي صادرات‬ ‫غيرنفت��ي فراهم کنند‪ ،‬به وزير ام��ور اقتصادي و دارايي‬ ‫و رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد که موانع صادرات‬ ‫غيرنفتي را برداشته و راه آن را تسهيل کنند‪.‬‬ ‫رييس جمهوري با اش��اره به اليحه خروج از رکود که‬ ‫بررس��ي آن امروز در مجلس آغاز مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬يکي‬ ‫از راه‌حل‌ه��ا براي رفع مش��کل بانک‌ه��ا صکوک اجاره‬ ‫اس��ت که آن را در اليحه تقديم مجلس کرده‌ايم که اگر‬ ‫تصويب و اجرا شود‪ ،‬بانک‌ها نفس راحتي مي‌کشند‪.‬‬ ‫دکتر روحان��ي افزود‪ :‬بانک‌ها ام��وال زيادي دارند که‬ ‫بايد به فروش برسانند تا نقدينگي‌شان باال رود و بتوانند‬ ‫تسهيالت دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها نبايد بنگاه‌داري کنند‬ ‫ريي��س جمهوري ب��ا بيان اين انتقاد ک��ه بانک‌ها کار‬ ‫غيربانکي مي‌کنند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬اگر بانک کار بانکي‬ ‫کند‪ ،‬مسائل حل مي‌شود‪ ،‬بانک‌ها خود بنگاه‌دار شده‌اند‪.‬‬ ‫بان��ک بايد از نقش بنگاه‌داري خارج ش��ود‪ ،‬چرا که اين‬ ‫برخالف اصول بانکداري است‪ .‬بانک بايد واسطه باشد و‬ ‫پول‌هاي مردم را جمع کرده و به عنوان تسهيالت با نرخ‬ ‫عادالنه و نه کمرشکن ارائه دهد‪.‬‬ ‫دکتر روحان��ي همچنين با بيان اينکه بازار س��رمايه‬ ‫ب��راي تامين مالي تاکنون توانمندي خ��ود را به بروز و‬ ‫ظهور نرس��انده‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬اين درست نيست که براي‬ ‫تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک‪ ،‬بزرگ و متوسط همه به‬ ‫سراغ بانک بروند‪ ،‬بلکه بايد از توانمندي بازار سرمايه نيز‬ ‫استفاده کرد ‪ .‬رييس جمهوري‪ ،‬اولويت براي تامين مالي‬ ‫بنگاه‌ها را با تامين مالي بنگاه‌هايي دانست که در شرايط‬ ‫س��خت س��ال‌هاي اخير خوب کار کرده‌اند و گفت‪ :‬بنا‬ ‫نيس��ت به بنگاه‌هايي که کارشان خوب نبوده‪ ،‬جايزه‌اي‬ ‫عطا کنيم‪ ،‬بلکه بنگاه‌هايي که خوب کار کرده و ترازشان‬ ‫خوب است‪ ،‬بايد در اولويت قرار گيرند‪.‬‬ ‫دکتر روحاني با تاکيد بر اينکه بايد اقتصاد را به بخش‬ ‫خصوصي واگذار کرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بخش خصوصي‪،‬‬ ‫اقتصاد را بهتر مي‌فهمد و مي‌داند کجا س��رمايه‌گذاري‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراين تالش م��ا بر اين خواهد ب��ود که ضمن‬ ‫برداشتن موانع‪ ،‬اگر به وفور دالر نفتي رسيديم به يادمان‬ ‫بيايد که خطاي قبلي‌ها را تکرار نکنيم‪.‬‬ ‫ريي��س جمه��وري در ادامه س��خنانش اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نمي‌دانيم در عرض يک س��ال و ان��دي که ‪ ۲۱‬ميليارد‬ ‫دالر (ارز) ب��ه صورت اس��کناس در خيابان‌هاي مختلف‬ ‫ته��ران آم��د‪ ،‬آن پول کجا رفت و چه ش��د و چه آمد و‬ ‫چقدرش بيرون رفت؛ حاال با خداست‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش ابزارهاي بودجه‌اي براي خروج از رکود‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت مع��اون برنامه‌ري��زي و نظارت‬ ‫راهبردي ریيس جمهوري با ابراز خرسندي از برگزاري‬ ‫اي��ن همايش براي معرفي نق��ش ابزارهاي بودجه‌اي در‬ ‫سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬يکي از ابزارهايي که سياس��ت‌هاي خروج از رکود‬ ‫استفاده کرده ابزارهاي بودجه‌اي است‪.‬‬ ‫وي در تشريح ابزارهاي بودجه‌اي در خروج از رکود با‬ ‫بيان اينکه اين ابزارها به ارقام و احکام بودجه‌اي تفکيک‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬شايد اس��تانداران و ديگران‬ ‫فرصت تطبيق س��ند مکتوب را نداشته باشند به همين‬ ‫خاطر مي‌توان ش��ما را با اين سند بيشتر آشنا کرد؛ در‬ ‫ارق��ام بودجه‌اي که از آن براي تامي��ن منابع الزم براي‬ ‫س��رمايه گذاري و تامين مالي استفاده شده است‪ ،‬چند‬ ‫رقم مهم وجود دارد‪.‬‬ ‫نوبخ��ت با اش��اره ب��ه اعتب��ارات تمل��ک دارايي‌هاي‬ ‫س��رمايه‌اي‪ ،‬گفت‪ 43 :‬هزار و ‪ 900‬ميلي��ارد تومان در‬ ‫س��ال جاري براي اج��راي طرح‌هاي عمراني س��رمايه‬ ‫گذاري خواهد شد که اين استعدادي در بودجه است‪.‬‬ ‫معاون برنام��ه ريزي رییس جمهوری ب��ا بيان اينکه‬ ‫از اعتبارات هزينه‌اي در چهارماهه گذش��ته فقط ‪84/9‬‬ ‫درصد تخصيص داده ش��د تا از باقي آنه��ا براي اجراي‬ ‫طرح‌ه��اي عمراني اس��تفاده کنيم‪ ،‬تصري��ح کرد‪ :‬براي‬ ‫طرح‌هاي عمراني بودجه در چهارماهه نخست ‪ 64‬درصد‬ ‫تخصيص يافت که به ش��کل عم��ده براي روزهاي اخير‬ ‫اس��ت که در چارچوب سياست‌هاي خروج از رکود اين‬ ‫سياست اجرايي شد‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ 246 :‬طرح عمراني نيز بايد در س��ال ‪93‬‬ ‫به اتمام برس��د که باتوجه به کمب��ود زمان اين طرح‌ها‬ ‫با اعتبارات بيش��تري به اتمام خواهد رسيد بنابراين ‪60‬‬ ‫درص��د از کل اعتباراتي که در طول س��ال بايد به آنها‬ ‫پرداخت شود در طول ‪ 4‬ماه نخست پرداخت شد‪.‬‬ ‫نوبخ��ت همچنين به تعيي��ن اعتبارات خ��اص براي‬ ‫بخش غير دولتي اشاره کرد و گفت‪ :‬بالغ بر ‪ 22‬ميليارد‬ ‫دالر البته اج��ازه دهيد بگوييم حداقل ‪ 35‬ميليارد دالر‬ ‫از صندوق توسعه ملي اس��تفاده مي‌کنيم که در بخش‬ ‫تحوالت خارجي مي‌توانيم فاينانس‌هايي که قبال مجوز‬ ‫آنها داده شده بود را مورد استفاده قرار دهيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه البت��ه احکامي نيز در بودجه وجود‬ ‫دارد ک��ه از آنهامي توانيم براي سياس��ت‌هاي خروج از‬ ‫رکود استفاده کنيم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بند ق تبصره ‪ 22‬اين‬ ‫ام��کان وجود دارد که بي��ش از ‪ 100‬ميليارد دالر براي‬ ‫طرح‌ه��اي ميعانات گازي براي کاهش و بهينه س��ازي‬ ‫مصرف انرژي اس��تفاده کنيم‪ .‬مع��اون رئيس جمهوری‬ ‫ضمن اشاره به اينکه بند الف تبصره ‪ 4‬بودجه نيز از ديگر‬ ‫سياست‌هايي اس��ت که بودجه اجازه آن را فراهم کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ 35 :‬ميليارد دالر فاينانس طبق اين بند در‬ ‫اختيار دولت است که مي‌تواند بين استان‌ها توزيع شود‪.‬‬ ‫نوبخت ب��ا باين اينکه ‪ 3‬ه��زار ميلي��ارد تومان براي‬ ‫طرح‌ه��اي عمراني تبصره ‪ 6‬نيز تعيين ش��ده که براي‬ ‫اس��تفاده از اين رق��م مصوبه هيات وزي��ران را دريافت‬ ‫کردي��م‪ ،‬گفت‪ 3 :‬ه��زار ميليارد تومان نيز براي اس��ناد‬ ‫خزانه اسالمي است که مي‌توانيم براي تأديه بدهي‌هاي‬ ‫بخش دولتي و آب‌هاي مرزي استفاده کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ 60‬درصدی منابع بانک‌ها برای تولید‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ه��م در این همای��ش با بیان اینکه یک��ی از بخش‌های‬ ‫پیشران کش��ور‪ ،‬بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و‬ ‫امیدواریم این برنامه تا پایان فعالیت‌های دولت تدبیر و‬ ‫امید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به تاس��یس‬ ‫دفت��ری توس��ط وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به منظور بهبود فضای‬ ‫کسب‌وکار در سطح صنایع و معادن کشور‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تسهیل امور کارآفرینان و صاحبان صنایع‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫صدور مجوزها‪ ،‬تس��ریع در آب و برق بنگاه‌های تولیدی‬ ‫و اقتصادی و کاهش روند ص��دور مجوزهای صادرات و‬ ‫واردات از مهم‌تری��ن برنامه‌های خروج اقتصاد و صنایع‬ ‫کش��ور از رکود اس��ت که باعث بهبود فضای کسب‌وکار‬ ‫واکنش نعمت‌زاده به خبر برکناری‌اش‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه مخالف کاهش‬ ‫‪ 10‬تا ‪15‬درصدی قیمت خودروهای س��اخت داخل هستم‪،‬‬ ‫جزئی��ات بخش��ودگی‌های جدید مالیات��ی تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران داخلی را تش��ریح کرد و گف��ت‪ :‬درباره واگذاری‬ ‫پستم هنوز موضوعی مطرح نشده است و بنده نیز در جریان‬ ‫نیستم‪ .‬محمدرضا نعمت‌زاده درباره جزئیات طرح بخشودگی‬ ‫و معافیت‌ه��ای مالیاتی تولیدکنندگان و صنعتگران در قالب‬ ‫طرح خروج اقتصاد از رکود گفت‪ :‬برای نخستین‌بار در قوانین‬ ‫مالیاتی کشور طرحی گنجانده شده که آن دسته از سرمایه‌گذارانی که منابع مالی مورد نیاز طرح‌های تولیدی‬ ‫و صنعتی را با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی یا سرمایه‌های خارج از کشور وارد می‌کنند‪ ،‬مشمول این‬ ‫بخشودگی‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی شوند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه دولت اخیرا الیحه‌ای به‬ ‫مجلس شورای اسالمی برای اجرای این طرح جدید بخشودگی مالیاتی ارائه کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬آن دسته از سرمایه‌گذاران که آورده مورد نیاز طرح‌های جدید تولیدی و صنعتی را از خارج کشور‬ ‫وارد کنند‪ ،‬مش��مول این طرح بخش��ودگی مالیاتی خواهند شد‪ .‬این عضو کابینه دولت در واکنش به احتمال‬ ‫کاهش ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصدی قیمت انواع خودروهای ساخت داخل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیاست‌گذاری برای قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو توس��ط ش��ورای رقابت انجام می‌ش��ود اما وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با کاهش ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصدی‬ ‫قیمت‌های فعلی خودرو موافق نیست‪ .‬این مقام مسئول توضیح داد‪ :‬سیاست و برنامه این وزارتخانه رشد ‪10‬‬ ‫تا ‪ 12‬درصدی صنعتی کشور تا سال ‪ 1396‬است‪ .‬وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال حضور‬ ‫فروزنده به‌عنوان وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬بنده هیچ خبری یا صحبتی مبنی بر حضور آقای‬ ‫فروزنده در وزارت صنعت نشنیده‌ام‪ .‬البته درخصوص واگذاری پست بنده هنوز موضوعی مطرح نشده و بنده‬ ‫در جریان نیستم‪.‬‬ ‫‪40‬درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می‌کند‪ ،‬به تشریح‬ ‫سه بخش مهم بهبود فضای کسب‌وکار‪ ،‬تامین نقدینگی‬ ‫و سرمایه در گردش تولید و صادرات غیرنفتی پرداخت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه کسب‌وکار در ماه‌های اخیر‬ ‫دولت ‪ 2‬مصوبه را تصویب و سعی کرده تا آرامش نسبی‬ ‫در اقتصاد ایجاد کند‪ ،‬به رش��د اقتص��ادی ایران که در‬ ‫طول چند سال گذشته منفی شده اشاره کرد و از تنزل‬ ‫جایگاه ایران در فضای کس��ب‌وکار به رتبه ‪ 152‬جهان‪،‬‬ ‫براس��اس آمارهای بانک جهانی خب��ر داد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از سیاس��ت‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کاهش‬ ‫جایگاه ایران به زیر ‪ 100‬کش��ور برتر جهان اس��ت که‬ ‫هم خواهد ش��د‪ .‬این عضو کابینه همچنین در تشریح‬ ‫مهم‌ترین سیاس��ت‌های کاهش و بخش��ودگی معوقات‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا مذاکراتی که با س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته‪،‬‬ ‫قرار ش��ده با اخذ مصوبات قانون��ی جرایم مالیاتی برای‬ ‫بنگاه‌های تولیدی بخشیده شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به معافیت‌های جدید مالیاتی‬ ‫برای آن دس��ته از س��رمایه‌گذاران غیر دولتی که اقدام‬ ‫به س��رمایه‌گذاری مولد می‌کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬همچنین اگر‬ ‫صاحبان س��رمایه و سهام‪ ،‬نقدینگی بیشتری به تولید و‬ ‫صنعت تزریق کنند‪ ،‬این دس��ته از بنگاه‌های تولیدی از‬ ‫پرداخت مالیات معاف می‌شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول همچنین درباره ارتقای صنعت برند‬ ‫در ایران افزود‪ :‬اگر خارجیان با س��رمایه‌گذاری جدید با‬ ‫برندهای معتبر اقدام به تولید محصوالت در ایران کنند‬ ‫و ‪۳۰‬درص��د محصوالت خود را با همان اس��تانداردها و‬ ‫برندها از ایران به بازارهای جهانی صادر کنند‪۵۰ ،‬درصد‬ ‫مشمول بخشش و یا معافیت‌های مالیاتی خواهند شد‪.‬‬ ‫این عضو کابین��ه از تدوین قانون جدید برند خبر داد‬ ‫و یادآور ش��د‪ :‬همچنین قرار شده تسویه بدهی ارزی به‬ ‫دولت و صندوق توس��عه ملی را با مشارکت وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی تا ‪ ۶‬م��اه آینده تعیین تکلیف کنیم‬ ‫ت��ا این منابع از معوقات صندوق خ��ارج و این وجوه به‬ ‫سرمایه بانک‌ها اضافه شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تدوین س��ند راهبردی توس��عه صنعت و‬ ‫معدن در وزارت صنعت و دولت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫این سند راهبردی تا ‪ 3‬ماه آینده به دولت ارسال شود و‬ ‫تاکنون پیش‌نویس آن هم تهیه شده است‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده با اش��اره به احتمال امضای تفاهمنامه‌های‬ ‫‪ 2‬و چندمنظوره با گمرک‪ ،‬گفت‪ :‬با ایجاد س��امانه‌های‬ ‫اطالعاتی مش��ترک با کشورهای همس��ایه و همچنین‬ ‫مشارکت موسسه اس��تاندارد‪ ،‬قرار شده است روش‌های‬ ‫جدید به منظور افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای‬ ‫همسایه ارائه شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین از مذاکرات‬ ‫انجام شده با موسسات استاندارد برای کاهش استاندارد‬ ‫اجباری و به‌ویژه مرتفع کردن برخی از اس��تانداردهای‬ ‫اجباری و تطبیق آن با استانداردهای کشورهای خریدار‬ ‫محصوالت سخن گفت و تصریح کرد‪ :‬با اجرای این طرح‬ ‫استاندارد‌های اجباری مطابق با مشتریان خارجی تدوین‬ ‫و اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول همچنی��ن در تش��ریح مهم‌ترین‬ ‫سیاست‌های توس��عه فعالیت‌های لیزینگی به‌ویژه برای‬ ‫کاالهای س��رمایه‌ای ه��م گفت‪ :‬هم‌اکن��ون لیزینگ‌ها‬ ‫تعطیل ش��ده‌اند و قرار اس��ت نرخ لیزینگ با مذاکرات‬ ‫انج��ام گرفته با وزارت اقتصاد و ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫اصالح ش��ود به‌طوری‌که نرخ س��ود تسهیالت لیزینگی‬ ‫براس��اس عقود اس�لامی تدوین و نهایی ش��ود که این‬ ‫موضوع منجر به فعالیت بیشتر لیزینگ‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از برخی از سیاس��ت‌های خصوصی‌سازی‬ ‫در دولت گذش��ته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬قصد داریم سرمایه‬ ‫بانک‌ها را افزایش دهیم تا بخش��ی از این سرمایه‌ها در‬ ‫اختی��ار تولید و صنعت ق��رار گیرد‪ ،‬ضم��ن آنکه تهاتر‬ ‫طلب‌های مش��ترک بین دولت و بنگاه‌های تولیدی هم‬ ‫برای تس��ویه کامل بدهی‌ها بین ‪ 2‬طرف در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما به‌طور مصنوعی می‌خواهیم‬ ‫بازار س��رمایه ایجاد کنیم‪ ،‬در حالی که بازار سرمایه در‬ ‫دل تولید اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬افزایش س��هم تامین‬
‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16- 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫يادداشت‬ ‫‌ فراز و نشيب‌‌هاي‬ ‫حذف ثبت سفارش‬ ‫مريم زارع ‪ -‬کارش�ناس بازرگانی‪ :‬تس��هيل‬ ‫در رون��د تجارت و افزايش حجم صادرات و واردات‬ ‫جزو اهداف کش��ورهايي اس��ت که چشم‌انداز رشد‬ ‫اقتص��ادي را در ارتقاي مراودات تجاري مي‌دانند و‬ ‫س��عي دارند با حذف بوروکراسي‌ها و قواعد زاید در‬ ‫راستاي تحقق اين هدف گام بردارند‪.‬‬ ‫سال‌هاس��ت اي��ران ه��م‪ ،‬چنين برنام��ه‌اي را در‬ ‫دس��تور کار خ��ود دارد‪ ،‬ام��ا ‪۸‬س��ال نامتعادلي را‬ ‫پشت‌سر گذاشته اس��ت که نه تنها باعث شد تا به‬ ‫اهداف تعيين ش��ده نرس��د بلکه روابط تجاري هم‬ ‫طي اين‌سال‌ها مختل شد اما به هر تقدير گذشته‪،‬‬ ‫گذش��ته است‪ .‬حاال دولت تدبير و اميد از زماني که‬ ‫روي کار آمده سياس��ت تجاري ايران را براس��اس‬ ‫شفاف‌س��ازي و تس��هيل در فرآيند گمرکي تبيين‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در همان روزهاي آغ��از به کار دولت‬ ‫يازدهم‪ ،‬س��ازمان توس��عه و تجارت و گمرک ايران‬ ‫برنامه‌هاي خ��ود در جهت ح��ذف قوانين و قواعد‬ ‫مزاح��م و زاید و سرعت‌بخش��ي ب��ه ترخيص کاال‬ ‫را اجراي��ي کردند ک��ه در همين راس��تا نه کااليي‬ ‫مثل س��ابق روي کش��تي‌ها مي‌ماند و نه خبري از‬ ‫پيمان‌س��پاري ارزي و اولويت‌بندي ‪۱۰‬گانه کااليي‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه تازگي اما تصمي��م تازه‌اي اتخاذ ش��ده‬ ‫مبن��ي براينکه فرآيند ثبت س��فارش حذف ش��ود‪.‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ه��م مهر تاييدي بر‬ ‫آن زده و اع�لام کرده اس��ت که اي��ن موضوع ثبت‬ ‫س��فارش بايد حل ش��ود و در کل ثبت سفارش يا‬ ‫بايد حذف ش��ود يا اصالح‪ .‬بر همين اساس سازمان‬ ‫توس��عه تجارت به حذف تدريجي اي��ن روند اقدام‬ ‫کرد تا آنجا که در حال حاضر ديگر حضور فيزيکي‬ ‫واردکننده براي ثبت سفارش خود نياز نيست‪.‬‬ ‫ام��ا در اين مي��ان نکته‌هايي وج��ود دارد‪ .‬حذف‬ ‫ثبت‌س��فارش نيازمند فراهم بودن زيرساخت‌هاي‬ ‫الکترونيک��ي و آمادگي و توانايي کامل گمرک براي‬ ‫ثبت آمار واردات اس��ت و بايد ديد آيا اين ش��رايط‬ ‫مهيا شده يا خير؟ نکته دوم اينکه درآمد حاصل از‬ ‫ثبت س��فارش در بودجه ‪ ۹۳‬براي دولت پيش‌بيني‬ ‫شده است که در صورت حذف‪ ،‬اين درآمد از دولت‬ ‫سلب خواهد شد‪ .‬نکته بعدي که بسيار حائز اهميت‬ ‫است‪ ،‬وجود مرجع مش��خص براي ثبت شناسنامه‬ ‫کااليي اس��ت‪ ،‬ب��ه نحوي ک��ه اگر با ح��ذف ثبت‬ ‫سفارش‪ ،‬ثبت مشخصات کاالي وارد شده و جزئيات‬ ‫آن نيز قابل دس��ترس نباشد باعث بروز اختالل در‬ ‫روند تجاري کشور مي‌شود‪.‬‬ ‫هرچند انتقاداتي به حذف اين فرآيند در ش��رايط‬ ‫کنوني وارد اس��ت اما پالس‌هاي مثبت آن ارجحيت‬ ‫دارد به نح��وي که با تحقق اين ام��ر‪ ،‬روند واردات‬ ‫س��رعت بيش��تري مي‌گيرد و واردکننده ديگر ملزم‬ ‫به گذر از چندين ايس��تگاه ب��راي ورود کاالي مورد‬ ‫نظرش نيس��ت‪ .‬به هرحال‪ ،‬حذف ثبت س��فارش از‬ ‫روند تجارت کش��ور درحالي مثبت ارزيابي مي‌شود‬ ‫که تمام جوانب و زيرس��اخت‌ها براي اجرا شدن آن‬ ‫فراهم شود‪ .‬در اين صورت به طور قطع حذف چنين‬ ‫فرآيندي تاثير بسزايي در سرعت‌بخشي به ورود کاال‬ ‫به کشور و حذف بوروکراسي خواهد داشت‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫ترخيص‪۲۰‬هزار تن کاالي اساسي‬ ‫ب��ه گفت��ه مدي��رکل گم��رک ته��ران‌‪ ،‬در ‪4‬ماه‬ ‫سال‌جاري ‪۲۰‬هزار تن کاالي اساسي از اين گمرک‬ ‫ترخي��ص و روانه بازار مصرف ش��ده اس��ت‪ .‬احمد‬ ‫کارگ��ري در گفت‌وگو با خبرگ��زاري فارس اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تع��داد اظهارنامه‌ه��اي واردات کاال در ‪ 4‬ماه‬ ‫س��ال جاري ‪۱۷۴۶۵‬فقره بود که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل ‪ ۳۰‬درصد افزايش داشته است و‬ ‫ارزش کاالهاي وارداتي در مدت ياد ش��ده بيش از‬ ‫يک ميلياردو ‪ ۸۱۰‬ميليون دالر بوده که نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل ‪ ۶۲‬درصد افزايش نشان داده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در اين مدت بيش از ‪۲۰‬هزار تن‬ ‫کاالي اساس��ي ب��ه ارزش ‪ ۵۵‬ميلي��ون دالر بوده و‬ ‫همچنين ‪ ۲۲۵۰‬تن دارو به ارزش ‪ ۷۹‬ميليون دالر‬ ‫از اين گمرک ترخيص شده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫این کوچولوهای پول ساز‬ ‫دالرهای غوطه ور در فنجان قهوه‬ ‫تسهیالت رفاهی‪،‬کلید توسعه صنعت نمایشگاهی‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫حذف ثبت سفارش تا پایان سال‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬گ�روه تجارت‪« :‬ثبت‬ ‫سفارش حذف خواهد شد‪ ».‬این موضوعی‬ ‫اس��ت که از روی کار آمدن دولت یازدهم‬ ‫برس��ر زبان‌ها بود و حاال هم حساسیت‌ها‬ ‫نس��بت به آن بیشتر ش��ده که در نهایت‬ ‫س��کاندار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خبر از حذف این فرآیند تا پایان سال داد‪.‬‬ ‫درواقع دولت تصمیم دارد برای تسهیل در‬ ‫امور تجاری کش��ور و واردات‪ ،‬فرآیند ثبت‬ ‫سفارش را به طور کلی حذف کند تا بتواند‬ ‫نمره مثبت دیگری در کارنامه خود برجای‬ ‫بگذارد‪ .‬هرچند این اقدام مورد انتقاد برخی‬ ‫کارشناسان است اما به نظر می‌رسد حذف‬ ‫این فرآیند کمک بسیاری به روند واردات و‬ ‫به‌طور کلی تجارت کشور خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دیروز در‬ ‫تازه‌تری��ن اظهار نظر خود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ثبت‬ ‫سفارش کار عبثی بوده است و با نمدکاری‬ ‫تا پایان سال ثبت سفارش را حذف خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬محمدرض��ا نعم��ت‌زاده در میزگرد‬ ‫تخصصی که به بررسی سیاست‌های تجاری‬ ‫و صنعتی دولت در بس��ته اقتصادی دولت‬ ‫برای خروج از رکود تشکیل شده بود پس از‬ ‫شنیدن صحبت‌های کارشناسانی که در این‬ ‫میزگرد حاضر شده بودند به ارائه توضیحاتی‬ ‫در مورد پرسش‌های آنها پرداخت و با بیان‬ ‫اینکه برخ��ی از فعاالن اقتص��ادی در این‬ ‫جلسه معتقدند چرا باید کارت بازرگانی و‬ ‫یا ثبت س��فارش اجرایی شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنده نیز همانند شما اعتقاد دارم که مقررات‬ ‫زیادی در کش��ور وج��ود دارد که به نوعی‬ ‫برای فعالیت‌های اقتصادی دس��ت و پاگیر‬ ‫هستند‪ .‬وی با بیان اینکه برای رشد اقتصاد‬ ‫کشور نیازمند مقررات‌زدایی هستیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫گروهی برای بررس��ی این موضوع تشکیل‬ ‫ش��ده اس��ت تا به اصالح قوانی��ن و یا لغو‬ ‫آنه��ا بپردازند‪ .‬اما بای��د تأکید کنم اصل ما‬ ‫برکاهش مقررات زاید است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران‌کد و شبنم بازنمی‌گردند‬ ‫نعمت‌زاده با بیان اینکه در بسته اقتصاد‬ ‫دول��ت ب��رای خ��روج از رک��ود حتی در‬ ‫بندهایی از آن سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫ملزم شده است تا برخی از استانداردهای‬ ‫اجباری خ��ود را حذف کند‪ ،‬گفت‪ :‬تالش‬ ‫زیادی کردم تا توانس��تم ای��ران کد و کد‬ ‫شبنم را حذف کنم‪ .‬البته هنوز هم برخی‬ ‫از نماین��دگان مجل��س و فع��االن اعتقاد‬ ‫دارند که ای��ران کد باید برگردد‪ .‬در حالی‬ ‫که به اعتق��اد بنده این موض��وع به هیچ‬ ‫عنوان کارآیی نداش��ته و فقط به نوعی در‬ ‫فعالیت‌ها هزینه اضافه را به تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان تحمیل کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫درخصوص حذف ثبت س��فارش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در آن زمان که ثبت سفارس قرار بود‬ ‫اجرایی شود به مسئوالن مربوطه گوشزد‬ ‫کرده‌بودم که این موضوع بیش��تر موانعی‬ ‫را پیش روی فع��االن اقتصادی می‌گذارد‬ ‫ام��ا آنان توجهی نکردن��د و در نهایت این‬ ‫موضوع این روزها مشکل‌ساز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرا چه بود؟‬ ‫قصه از آنجایی شروع شد که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد ثبت سفارش یا‬ ‫باید حذف ش��ود یا اص�لاح‪ .‬پس از آن این‬ ‫موضوع نقل محافل رسانه‌ها شد و مسئوالن‬ ‫ذی‌ربط هم با قاطعیت اعالم کردند که این‬ ‫فرآیند به طور تدریجی حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫اما پس از گذش��ت چند م��اه می‌گویند با‬ ‫دستور مقامات ارشد‪ ،‬اجازه اظهارنظر راجع‬ ‫به این موضوع وجود ندارد‪.‬‬ ‫نخس��تین گام تدریجی ای��ن فرآیند در‬ ‫همین ماه برداش��ته ش��د و آن هم حذف‬ ‫حض��ور فیزیک��ی متقاضی��ان در مراک��ز‬ ‫ثبت س��فارش اس��ت‪ .‬براین اساس فرآیند‬ ‫کارشناس��ی ثبت نام در سامانه «ثبتارش»‬ ‫با بستر س��ازی و برقراری ارتباط الزم بین‬ ‫س��امانه اتاق بازرگانی و سامانه ثبتارش از‬ ‫هفتم تیر امس��ال به صورت خودکار انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به نحوی ک��ه بازرگان��ان با نام‬ ‫کاربری و رمز عبور کارت بازرگانی خود که‬ ‫توسط اتاق بازرگانی تولید می‌شود به سایت‬ ‫ثبتارش مراجعه می‌کنند‪.‬‬ ‫پی��ش از این و در یک��ی از روزهای گرم‬ ‫امسال‪ ،‬رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از‬ ‫گام‌های جدید دول��ت یازدهم برای حذف‬ ‫فرآیند ثبت سفارش واردات کاال خبرداد و‬ ‫گفته بود‪« :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫حذف تدریجی فرآیند ثبت سفارش از نظام‬ ‫تجاری کشور موافقت کرد و به‌طور تدریجی‬ ‫درصدد رفع آن هستیم‪».‬‬ ‫به گفت��ه ولی‌ال��ه افخمی‌راد‪ ،‬س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬اولی��ن گام جدی را‬ ‫برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته‌‬ ‫اس��ت و به این ترتیب از ای��ن پس‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی به حض��ور فیزیک��ی واردکنندگان‬ ‫ب��رای ثبت س��فارش کاالها نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫می‌گوید‪ ،‬رویکرد سازمان متبوعش مبنی‬ ‫بر روند تدریجی حذف ثبت س��فارش کاال‬ ‫همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬پس بنابراین با توجه به اینکه ثبت‬ ‫س��فارش عمیقا در فعالیت‌ه��ا نفوذ کرده‬ ‫است‪ ،‬حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه‬ ‫مدت امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫تمام متقاضیان اعالم ک��رد که دیگر برای‬ ‫انجام ثبت سفارش کاال ضرورتی به حضور‬ ‫فیزیکی نیست‪ ،‬بلکه واردکنندگان می‌توانند‬ ‫ثبت س��فارش خود را از طریق «س��امانه‬ ‫ثبتارش» انجام داده و درخواست خود را به‬ ‫گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص‬ ‫کاالی خود به گمرک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرجع آمار یکی شود‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان نیز سیس��تم ثبت‬ ‫س��فارش را به نوعی موازی‌کاری با گمرک‬ ‫می‌دانند چون گمرک آمار دقیقی از میزان‬ ‫واردات و ص��ادرات کش��ور دارد‪ ،‬بنابرای��ن‬ ‫دلیلی به اجب��ار و الزام فع��االن اقتصادی‬ ‫برای ثبت اطالع��ات خود در جای دیگری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬چون این روند عالوه بر تشدید‬ ‫بوروکراسی‪ ،‬روند تسهیل تجارت در کشور‬ ‫را نیز مختل می‌کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بسیاری از تجار‬ ‫متقاضی ثبت س��فارش را نی��ز‪ ،‬از زمان‌بر‬ ‫بودن پرداخت الکترونیک کارمزد‪ ،‬امضای‬ ‫دیجیت��ال و دیگر فرآینده��ای زاید ثبت‬ ‫سفارش اعتراض دارند و معتقدند به جای‬ ‫اینکه برای واردات‪ ۱۹ ،‬سند تهیه کنند به‬ ‫سرعت این فرآیند افزوده شود‪.‬‬ ‫ایرج ندیمی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس حذف ثبت سفارش را در صورتی‬ ‫ک��ه خللی در آمار تجارت وارد نکند مثبت‬ ‫ارزیاب��ی ک��رد و گفت‪« :‬اگر ب��ا حذف این‬ ‫فرآین��د بوروکراس��ی‌ها و زم��ان ورود کاال‬ ‫کاهش می‌یابد‪ ،‬قطعا موثر اس��ت که از آن‬ ‫استقبال خواهیم کرد‪».‬‬ ‫ایرج ندیمی به خبرنگار‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫«آنچه مسلم است در روند مبادالت‪ ،‬اینکه‬ ‫اطالعات ورود و خروج کاال و مش��خصات‬ ‫آنها باید وجود داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫در صورت حذف ثبت سفارش‪ ،‬مرجع آمار‬ ‫مشخص شود‪ ،‬مش��کلی در حذف فرآیند‬ ‫ثبت سفارش ایجاد نمی‌شود‪».‬‬ ‫به گفته وی اگر ثبت س��فارش با فرض‬ ‫اینک��ه مرجعی ه��م برای ثب��ت اطالعات‬ ‫ورودی کاال وجود نخواهد داش��ت‪ ،‬حذف‬ ‫شود منطقی نیست و نباید چنین اقدامی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬با حذف ثبت س��فارش کاال‪،‬‬ ‫تجار می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت‬ ‫ب��ه گش��ایش ال‌س��ی و واردات کاال اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬پ��س از واردات نیز گم��رک ایران‬ ‫به‌طور طبیع��ی آمار کامل واردات کاالها را‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬بر این اس��اس حذف ثبت‬ ‫س��فارش موجب تس��هیل روند مبادالت‬ ‫تجاری خواهد شد‪ .‬ضمن اینکه با دریافت‬ ‫نک��ردن هزینه ای��ن امر از تج��ار‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده واردات کاال هم کاهش می‌یابد‬ ‫و قطعا با کاهش قیمت تمام‌شده کاالهای‬ ‫واردات��ی‪ ،‬این اقالم با ن��رخ پایین‌تری وارد‬ ‫ش��ده و به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد که‬ ‫در نهایت به نفع دولت نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گمرک آمادگی کامل دارد‬ ‫پیش از این هم محمدرضا نادری‪ ،‬معاون‬ ‫امور گمرکی گمرک ایران در رابطه با حذف‬ ‫ثبت سفارش گفته بود‪ ،‬حذف ثبت سفارش‬ ‫نی��از به اصالح قانون دارد و هم‌اکنون ثبت‬ ‫سفارش بر اساس قانون انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی پیش��نهادی داد و آن هم این بود که‬ ‫حداق��ل واحدهای تولیدی ک��ه مواد اولیه‬ ‫برای تولید را وارد می‌کنند از ثبت سفارش‬ ‫معاف باش��ند‪ .‬نادری همچنین با قطعیت‬ ‫اعالم کرده بود ک��ه در صورت حذف ثبت‬ ‫س��فارش‪ ،‬گمرک ایران آمادگی کامل دارد‬ ‫که آمار واردات و حتی نوع کاال را به صورت‬ ‫هفتگی و ماهانه ارائ��ه دهد و در این مورد‬ ‫مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به عقیده فعاالن‬ ‫ب��ازار‪ ،‬برای ح��ذف کامل ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‌های الکترونیکی الزم برای این‬ ‫امر باید فراهم باشد‪.‬‬ ‫مش�کلی به مش�کالت قبلی اضافه‬ ‫نشود‬ ‫در این بین محمدحس��ین برخوردار در‬ ‫درخصوص‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اعمال برنامه جدید و حذف ثبت س��فارش‬ ‫گف��ت‪« :‬با هر اقدامی ک��ه روند تجاری در‬ ‫کش��ور را سرعت بخش��د موافق هستم به‬ ‫ش��رطی که با هدف تس��ریع‪ ،‬مشکلی به‬ ‫مشکالت قبلی اضافه نشود‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه روند ثبت س��فارش در‬ ‫هیچ کج��ای دنیا وجود ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«در ص��ورت ح��ذف این فرآین��د‪ ،‬گمرک‬ ‫مرجع اصلی آمار خواهد شد که البته باید با‬ ‫کارشناسی گام بردارد تا در آینده با مشکل‬ ‫مواجه نشود‪».‬‬ ‫عضو هیات‌رییسه اتاق تهران تصریح کرد‪:‬‬ ‫«در شرایطی با حذف ثبت سفارش موافقم‬ ‫که کم و کاستی‌های قبلی برطرف شود تا به‬ ‫گمرک هم ضربه‌ای وارد نشود‪».‬‬ ‫برخوردار با اش��اره به اینکه هنوز امضای‬ ‫طالی��ی وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬دول��ت برای‬ ‫شفاف‌سازی اقداماتی را در دستور کار خود‬ ‫دارد که برخی هم برای از دست ندادن منافع‬ ‫خود از امضای طالیی استفاده می‌کنند‪ ».‬به‬ ‫گفت��ه وی دولت در ح��ذف امضای طالیی‬ ‫کم‌کاری می‌کند که باید به این روند سرعت‬ ‫ده��د‪ ،‬ضمن اینکه تا دولت کوچک نش��ود‬ ‫امضای طالیی هم از بین نخواهد رفت‪.‬‬ ‫افزايش حجم تجارت ايران‬ ‫و افغانستان‬ ‫آغاز صدور ضمانت‌نامه‬ ‫گمرکی‬ ‫ن با بيان اينکه حجم تجارت‬ ‫س��فير افغانستان در تهرا ‌‬ ‫ايران و افغانستان‌در فاصله ‪ 4‬تا ‪ 5‬سال اخير تا ‪ 10‬برابر‬ ‫افزايش داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اين رقم از ‪ 500‬ميليون دالر در س��ال با احتساب‬ ‫ترانزيت و مواد سوختي به ‪ 5‬ميليارد دالر در سال رسيده است‪ .‬نصير احمدنور در‬ ‫گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره حجم تجارت بين ايران و افغانس��تان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حجم تجارت بين ‪ 2‬کشور دوست و برادر ايران و افغانستان در حال افزايش‬ ‫است‪ .‬اين حجم تجارت‌در فاصله ‪ 4‬تا ‪ 5‬سال اخير تا ‪ 10‬برابر افزايش داشته است‪.‬‬ ‫وي تصريح کرد‪ :‬در بحث تعامالت تجاري و اقتصادي بين ايران و افغانستان کشور‬ ‫افغانستان از اقتصاد بازار پيروي مي‌کند و فعاليت‌هاي اقتصادي‪ ،‬سرمايه‌گذاري و‬ ‫بازرگاني گس��ترده‌اي در اين کشور وجود دارد‪ .‬نصير احمدنور اضافه کرد‪ :‬دروازه‬ ‫ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي در افغانستان براي همه کشورها به خصوص‬ ‫ن گفت‪ :‬کشور ايران‪،‬‬ ‫کشورهاي همسايه و ايران باز است‪ .‬سفير افغانستان در تهرا ‌‬ ‫همسايه‪ ،‬هم‌زبان و هم‌فرهنگ با کشور افغانستان است و بازرگانان ايراني شانس‬ ‫بيشتري دارند خود را در اين جهت تثبيت کنند و نسبت به بازرگاناني که از راه‬ ‫دور مي‌آيند هزينه کمتري دارند؛ ضمن آنکه ايراني‌ها با افغان‌ها از يک نژاد هستند‬ ‫و زبان آنها يکسان است‪.‬‬ ‫مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت‪ :‬با تاييد‬ ‫و ابالغ شرايط عمومي ضمانت‌نامه ورود موقت كاال از سوي‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صدور ضمانت‌نامه گمركي توس��ط اين صندوق در‬ ‫دس��تور كار قرار گرفت‪ .‬به گزارش ش��اتا‌؛ طاهر شه حامد‪ ،‬افزود ‪ :‬در اين راستاارائه‬ ‫خدمات سفارشي و مطابق با نياز صادر‌كنندگان توسط اين صندوق صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬به گفته وي؛ شرايط صدور اين ضمانت‌نامه براي صادر‌كنندگان و بخصوص‬ ‫مشتريان قديمي و خوش حساب به مراتب سهل‌تر از سيستم بانكي خواهد بود‪ .‬شه‬ ‫حامد سرعت عمل در ارائه اين خدمت توسط صندوق و همچنين شرايط سهل‌تر‬ ‫وثايق قابل اخذ از صادر‌كنندگان براي صدور ضمانت‌نامه گمركي توس��ط صندوق‬ ‫را از مزيت‌هاي فعلي آن نسبت به صدور اين نوع ضمانت‌نامه توسط سيستم بانكي‬ ‫برش��مرد‪ .‬وی تصريح كرد‌‪ :‬هدف از سرعت ارائه اين خدمت توسط صندوق‪ ،‬حفظ‬ ‫فرصت‌هاي طاليي ب��راي صادر‌كنندگان و تجهيز منابع آنها براي صادرات مجدد‬ ‫كاالي نهايي است تا در چرخه توليد و صادرات ايشان به اين دليل وقفه‌اي حاصل‬ ‫ش��ود‪ .‬شه حامد گفت‪ :‬بسته پيشنهادي نرخ كارمزد صدور اين نوع ضمانت‌نامه با‬ ‫شرايط ترجيحي و پايين‌تر از سيستم بانكي تهيه شده كه پس از تصويب در اركان‬ ‫تصميم‌گيري صندوق براي تصويب نهايي براي هيات وزيران ارسال مي‌شود‪.‬‬ ‫گپ‌وگفت‬ ‫نماینده مجلس در گفت وگو با‬ ‫‌هماهنگي در کسب‌وکار‬ ‫و‌تجارت الکترونيک‬ ‫‪:‬‬ ‫پنج��ره واحد تج��اري براي‬ ‫رشد و توسعه تجارت به قدري‬ ‫مهم ارزيابي مي‌ش��ود که تمام‬ ‫بخش‌هاي اقتصادي به ضرورت‬ ‫آن مه��ر تايي��دي مي‌زنند که‬ ‫بايد در آينده‌اي نزديک و حتي‬ ‫ب��ه گفته وزير صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تا تمام نش��دن س��ال ‪ 93‬به طور کامل و‬ ‫جدي اجرا ش��ود‪ .‬اجرايي که مي‌تواند تاثير بسزايي‬ ‫در حجم تجارت داش��ته باش��د چون به طور قطع‬ ‫با تجميع همه نهادهاي مرتبط زير يک س��قف‪ ،‬در‬ ‫هزين��ه و زمان صرفه‌جويي خواهد ش��د‪ .‬در همين‬ ‫رابط��ه مهناز بهمن��ي‪ ،‬عضو کميس��يون اقتصادي‬ ‫مجلس در گفت‌وگو با‬ ‫از آمادگي مجلس‬ ‫ب��راي عملياتي نمودن اين امر خبر داد که در ادامه‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ € ب�ه نظر ش�ما ايجاد پنج�ره واحد تجاري‬ ‫براي اقتصاد ايران ضرورت محسوب مي‌شود؟‬ ‫در حال حاضر بس��ياري از افراد با مشکالت روند‬ ‫بوروکراسي اداري جهت طي مراحل درخواست‌هاي‬ ‫تجاري اعم از ص��ادرات و واردات و اخذ مجوزهاي‬ ‫الزم روب��ه‌رو هس��تند که به طور قط��ع اين پنجره‬ ‫مي‌تواند امري بديهي در راستاي تسهيل انجام امور‬ ‫نظام تجاري کشور باشد‪ .‬باتوجه به اينکه اقتصاد يک‬ ‫امر لحظه‌اي و داراي نوسانات زيادي است ديدگاه و‬ ‫رويکرد دولت بايد به سمتي پيش رود تا آسان‌ترين‬ ‫راه ب��راي رفع مش��کالت اداري س��رمايه‌گذاران را‬ ‫انتخاب کند‪ .‬در اين صورت عالوه بر صرفه‌جويي در‬ ‫زمان و هزين��ه‪ ،‬رويکرد انعطاف‌پذيرتري در فرآيند‬ ‫تجارت کشور به اجرا در می‌آید‪.‬‬ ‫€ €چ�ه راهکار‌هايي براي اج�راي اين پنجره‬ ‫نياز است؟‬ ‫دس��تگاه‌هاي دولت��ي بايد برای تس��هيل در امر‬ ‫کسب‌وکار و تجارت الکترونيک هماهنگي بيشتري‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬پنجره واحد تجاري نيازمند توجه‬ ‫جدي تمامي دس��تگاه‌هايي است که در اين سامانه‬ ‫نقش گس��ترده‌اي ايفا مي‌کنند‪ .‬اينکه يک دستگاه‬ ‫دولت��ي ي��ا نظارت��ي اين ام��ر را س��اده تلقي کند‬ ‫منجر به شکس��ت اين طرح خواهد ش��د و چيزي‬ ‫جز سردرگمي تجار و س��رمايه‌گذاران دربرنخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €نگاه مجلس به اين امر چيست؟‬ ‫کميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس�لامي‬ ‫آمادگي دارد تا در هر زمان با نشس��ت مش��ترک با‬ ‫دس��تگاه‌هاي نظارتي و اجرايي راهکارهاي الزم را‬ ‫ارائ��ه کند که الزمه تحق��ق آن‪ ،‬تعهد هر بخش در‬ ‫انجام امور محول شده خواهد بود‪.‬‬ ‫قطعا چالش‌هاي بس��ياري درخصوص تحقق اين‬ ‫امر وجود دارد ک��ه اميدواريم اختالفات موجود در‬ ‫بين دس��تگاه‌هاي نظارت��ي‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬گمرک و س��اير دس��تگاه‌هاي ذي‌ربط به‬ ‫صورت يکپارچه حل و فصل ش��ود‪ .‬اين نکته را هم‬ ‫فرام��وش نکنيم که اين ط��رح نبايد همچون طرح‬ ‫ش��بنم عقيم بماند چون وجود چنين سيس��تمي‬ ‫موجب رونق فضاي کسب‌وکار خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €آيا تا پايان س�ال به رقم ‪70‬ميليارد دالري‬ ‫صادرات خواهيم رسيد؟‬ ‫تحق��ق ص��ادرات ‪70‬ميلي��ارد دالري قطع��ا قابل‬ ‫دسترس��ی اس��ت‪ ،‬ضمن اينک��ه افزايش ص��ادرات‬ ‫غيرنفتي با توجه به بهبود روند سياس��ي و اقتصادي‬ ‫در منطقه اتف��اق خواهد افتاد‪ .‬در اين ميان صادرات‬ ‫صنعتي و صادرات خدمات فني مهندس��ي که داراي‬ ‫ارزش‌اف��زوده بيش��تري هس��تند هم باي��د افزايش‬ ‫يابد‪ .‬باتوجه به توس��عه صنايع در کشور و همچنين‬ ‫پيش��رفت‌هاي فني مهندس��ي صورت گرفته‪ ،‬از تيم‬ ‫اقتص��ادي دولت انتظار داريم ت��ا باتوجه به نياز‌هاي‬ ‫منطقه‌اي‪ ،‬بازارهاي الزم براي افزايش صادرات در اين‬ ‫بخش‌ها را بسنجند تا حجم تجارت خارجي که مولد‬ ‫رشد و توسعه اقتصادي کشور است‪ ،‬افزايش يابد‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫رواب�ط‌ عمومی گم�رک‪ -‬همزمان ب��ا افزایش‬ ‫تح��رکات گمرک ایران در عرص��ه بین‌الملل کار در‬ ‫گم��رکات آس��تارا‪ ،‬مهران و بیله‌س��وار ‪ ۲۴‬س��اعته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در آینده‌ای نزدیک هم مرز آس��تارا برای‬ ‫تردد مسافران به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا – نایب‌ریی��س اول کمیس��یون اقتص��ادی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬افزایش نرخ خرید تضمینی محصوالت‬ ‫کشاورزی جذابیت و ایجاد انگیزه در افزایش راندمان‬ ‫تولید است و برای کشور توجیه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مدیرکل دفتر بهبود ب��ازار آبزیان گفت‪:‬‬ ‫می��زان تولید با ص��ادرات خاویار در کش��ور تفاوت‬ ‫چندان��ی ندارد‪ ،‬چراکه تقاضای کش��ورهای خارجی‬ ‫برای خری��د خاویار ایرانی بی��ش از تقاضای داخلی‬ ‫است و از آنجا که فقط خاویار پرورشی اجازه صادرات‬ ‫دارد‪ ،‬قصد داری��م میزان صادرات این محصول را به‬ ‫‪ 2‬تن افزایش دهیم‪.‬‬ ‫روابط عمومی گمرک‪ -‬سامانه اظهار از راه دور‬ ‫در رویه‌های واردات قطع��ی و صادرات در گمرکات‬ ‫مشهد و استان یزد راه‌اندازی شد‪.‬‬
‫گفت و گو‬ ‫قاچاق گوشی‬ ‫بازار را سردرگم کرده است‬ ‫ب��ازار ل��وازم الکترونیک ازجمل��ه موبایل یکی از‬ ‫جذاب‌ترین بازارهایی اس��ت که تمام اقشار جامعه‬ ‫با آن س��روکار دارن��د‪ .‬پیگیری قیمت‌ه��ا‪ ،‬کارایی‬ ‫مدل‌های جدید و بسیاری دیگر از خصلت‌های آنها‬ ‫یکی از متداول‌ترین س��رگرمی‌های مردم است! اما‬ ‫آنچه ب��ازار جذاب تلفن‌های هم��راه را تحت تاثیر‬ ‫قرار می‌دهد‪ ،‬قاچاق آنهاست که به گفته مسئوالن‪،‬‬ ‫بیش از ‪90‬درصد گوشی‌ها از کانال‌های غیررسمی‬ ‫وارد کش��ور می‌ش��وند‪ .‬افش��ار فروت��ن الریجانی‪،‬‬ ‫رییس انجمن فروش��ندگان س��یم‌کارت و گوشی‬ ‫در گفت‌وگو با خبرن��گار‬ ‫به تاثیر قاچاق‬ ‫تلفن‌های همراه بر بازار پرداخته است‪.‬‬ ‫€ €طبق فهرستی که گمرک اعالم کرده است‬ ‫میزان گوشی‌هایی که در ‪ 3‬ماه نخست اعالم‬ ‫شده با تعداد گوشی‌های موجود در بازار اصال‬ ‫قابل قی�اس نیس�ت‪ .‬این نش�ان می‌دهد که‬ ‫میزان زیادی از تلفن‌های همراه قاچاقی وارد‬ ‫می‌شود‪ .‬شما این مورد را تایید می‌کنید؟‬ ‫درس��ت اس��ت‪ .‬گمرک آم��ار خ��ودش را اعالم‬ ‫می‌کن��د یعنی آم��ار قانونی اما براس��اس آنچه ما‬ ‫ب��رآورد کرده‌ایم متاس��فانه نزدیک ب��ه ‪ 60‬تا ‪70‬‬ ‫درص��د از گوش��ی‌هایی ک��ه در بازار وج��ود دارد‬ ‫به‌ص��ورت قاچاق وارد کش��ور ش��ده‌اند‪ .‬البته باید‬ ‫به این نکته هم اش��اره کنم که در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال حجم واردات گوش��ی‌های قاچاق کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬یعنی در کل حجم واردات کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫€ €کاه�ش میزان قاچاق به این معناس�ت که‬ ‫راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از ورود قاچاق‬ ‫گوشی اعمال می‌شود؟‬ ‫هن��وز نه ام��ا به خاطر بحث نوس��انات نرخ ارز و‬ ‫ش��رایطی که در ب��ازار حاکم اس��ت تقاضا کاهش‬ ‫داش��ته و در حال حاضر بازار در رکود است‪ .‬شاید‬ ‫دلیل‌اش تغییراتی اس��ت که در ش��رایط اقتصادی‬ ‫به‌وج��ود آمده اس��ت‪ .‬وقتی برنامه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫دولت اعالم شد‪ ،‬آرامش خاصی در بازار ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اینکه قرار اس��ت اوضاع قیمت‌ه��ا بهبود پیدا کند‬ ‫و حداق��ل ن��رخ ارز ثابت بمان��د‪ .‬از آنجایی هم که‬ ‫قیمت گوش��ی‌های تلفن موبایل به‌صورت مستقیم‬ ‫ب��ا نرخ ارز در رابطه اس��ت قطعا از نظر روانی روی‬ ‫خریداران تاثی��ر می‌گذارد و افراد ترجیح می‌دهند‬ ‫در ش��رایطی خرید کنند که قیمت‌ها به سودشان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €به بحث قاچاق برگردیم؛ با توجه به میزان‬ ‫ب�االی واردات غیرقانون�ی‪ ،‬این مس�ئله تا به‬ ‫حال چه تاثیری روی بازار داشته است؟‬ ‫ورود کاالی قاچاق در هر ش��رایطی بازار را تحت‬ ‫تاثیر ق��رار می‌دهد‪ .‬اما اگر بخواهیم مش��خصا در‬ ‫مورد گوش��ی‌های قاچاق صحبت کنیم باید بگویم‬ ‫این روند س��ه گانگ��ی در بازار ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫یکس��ری گوش��ی در بازار وجود دارد که از کانال‬ ‫رس��می وارد ش��ده و ضمانت پس از فروش دارد‪.‬‬ ‫گ��روه دیگری از گوش��ی ها هس��تند که به‌صورت‬ ‫قانونی وارد می‌ش��وند اما خدم��ات پس از فروش‬ ‫ندارند و در نهایت یکسری گوشی هستند که کاملا‬ ‫قاچاقی وارد ش��ده‌اند و ضمانت‌نامه‌ای ندارند‪ .‬این‬ ‫شرایط سبب س��ردرگمی می‌شود و مصرف‌کننده‬ ‫برای خرید با یک معضل اساسی روبه‌روست‪ .‬اینکه‬ ‫چرا باید قیمت یک گوشی در یک مرکز تجاری تا‬ ‫این حد تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €آیا نداشتن نمایندگی‌های رسمی برندهای‬ ‫مع�روف و پرفروش در داخل ای�ران می‌تواند‬ ‫دلیل قاچاق گوشی موبایل باشد؟‬ ‫نمی‌شود بر اساس یک برند قضاوت کرد و گفت‬ ‫چون نمایندگی رس��می ن��دارد‪ ،‬بازار ت��ا این حد‬ ‫تحت تاثیر قرار دارد‪ .‬کش��ور در یک مقطع زمانی‬ ‫تحری��م بود و همین باعث ش��ده بود بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان برند‌های گوشی در ایران نمایندگی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫اما خوشبختانه بحث تحریم تجهیزات مخابراتی‬ ‫حذف ش��ده اس��ت ولی من فکر نمی‌کنم که نبود‬ ‫ی��ک نمایندگی ک��ه حتی اگر پرفروش هم باش��د‬ ‫باعث ش��ود که تا این حد تلفن‌های همراه قاچاق‬ ‫شوند‪ .‬از نظر من مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش‬ ‫ی��ا کاهش ورود کاالی قاچاق به کش��ور می‌ش��ود‬ ‫بحث تعیین تعرفه واردات و گمرک آن کاالس��ت‪.‬‬ ‫تلفن همراه به‌خاطر تعرفه‌های نامناس��ب‪ ،‬متوازن‬ ‫ب��ا میزان تقاضای بازار نیس��ت‪ .‬این تعرفه‌ها آنقدر‬ ‫باالس��ت که ایران تولی��د ‪ 70‬درصدی این تلفن‌ها‬ ‫را به عهده دارد! این اس��ت که برای واردات گوشی‬ ‫داخل کشور مشکل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫€ €س�وال آخر در رابطه با تولی�دات داخلی‬ ‫اس�ت‪ .‬آیا این امکان وج�ود دارد که تا چند‬ ‫س�ال آینده در کش�ور تولیدات داخلی جای‬ ‫کاالهای وارداتی را بگیرد؟‬ ‫من فکر نمی‌کنم اصال ای��ن اتفاق بیافتد چراکه‬ ‫به طور کلی از نظر من تولید کردن گوش��ی تلفن‬ ‫هم��راه توجیهی ندارد‪ .‬چ��ه توجیه اقتصادی و چه‬ ‫توجیه اش��تغالزایی‪ .‬این را همه می‌دانند که قطب‬ ‫این بازار در دست امریکا و کره‌جنوبی است و ایران‬ ‫توان رقابت با آنها را ندارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بازار اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به بازار موبایل؛‌پرفروش‌ترین کاالی جهان‬ ‫این کوچولوهای پولساز!‬ ‫نگار خسروی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬باالی برگه‌ها نوشته‬ ‫شده قیمت‌ها صبح امروز به‌روزرسانی شده‌اند و تنها تا‬ ‫بعد از ظهر معتبرند!‬ ‫با گشتی کوتاه و سرسری حدود قیمت پرطرفدارهای‬ ‫بازار دستمان می‌آید؛‬ ‫‪ iPhone 5S‬ب��ا حافظ��ه ‪2 ،16‌GB‬میلی��ون و‬ ‫‪110‬هزار تومان‬ ‫‪ iPad Air 4G‬ب��ا حافظ��ه ‪1 ،GB16‬میلی��ون‬ ‫و‪930‬هزار تومان‬ ‫در تمام مغازه‌ها قیمت دالر هر نیم س��اعت در میان‬ ‫چک می‌شود‪ ،‬انگار که بخشی از وظایف کار فروشنده‌ها‬ ‫بررس��ی قیمت دالر اس��ت‪ .‬حاال به جواب این س��وال‬ ‫می‌رسیم که چرا روی برگه‌هایی که جلوی در مغازه‌ها‬ ‫گذاشته شده اعتبار قیمت‌ها را تا بعدازظهر اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹خداحافظی با طالی سیاه‬ ‫چند دقیقه‌ای وارد یکی از فروش��گاه‌ها می‌شویم‪ .‬در‬ ‫نگاهی به آماری که گمرک ایران منتشر کرده است‪،‬‬ ‫طول همان چند دقیقه‌ای بیش از ‪ 10‬نفر وارد می‌شوند نش��ان می‌دهد که در س��ال ‪ 93‬و در س��ه ماه نخست‪،‬‬ ‫و قیمت می‌گیرند‪ .‬فروشنده‌ها هم بدون خستگی پاسخ ‪ 40/228/968‬دالر ص��رف خرید گوش��ی تلفن همراه‬ ‫تمام‌ش��ان را می‌دهن��د‪ .‬اینجا همه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رقمی ک��ه به‌صورت‬ ‫چیز با س��رعت اس��ت‪ ،‬حت��ی فکر‬ ‫رس��می اعالم ش��ده و در قیاس با‬ ‫مرکز پژوهش‌های‬ ‫کردن!‬ ‫بس��یاری دیگ��ر از اق�لام ضروری‬ ‫مجلس اعالم کرد‪ ،‬حدود‬ ‫از باال نگاهی به طبقات می‌اندازیم‪.‬‬ ‫واردات��ی رقم قابل‌توجهی اس��ت‪ .‬با‬ ‫این مرکز تجاری بیش از ‪ 500‬مغازه ‪99‬درصد از تقاضای بازار این اوصاف می‌ش��ود نام این تجارت‬ ‫گوشی‌های تلفن همراه‬ ‫دار ‌د ک��ه هر لحظه دس��ت‌کم یک‬ ‫را تجارت طالیی گذاش��ت‪ ،‬چرا‌که‬ ‫کشور از واردات تامین‬ ‫خریدار وارد می‌شود‪ .‬براساس سنت‬ ‫طبق آم��اری که کمپانی‌های بزرگ‬ ‫دیرینه‌ای که در فرهنگ‌مان ریش��ه‬ ‫تلفن همراه اع�لام کرده‌اند‪ ،‬تا چند‬ ‫می‌شود و سهم تولید‬ ‫دارد (محاسبه درآمد دیگران) با یک داخلی تنها حدود ‪1‬درصد سال دیگر «نفت پایش را از اقتصاد‬ ‫حساب سرانگش��تی می‌شود میزان‬ ‫بی��رون می‌کش��د و جای��ش را ب��ه‬ ‫اس��کناس‌هایی که در یک روز رد و است‪ .‬این آمار نشان می‌دهد تلفن‌های همراه می‌دهد!»‬ ‫بازار چند صد میلیون‬ ‫بدل می‌شود را تخمین زد؛ رقم‌اش‬ ‫ابت��دا به نظ��ر می‌رس��د که این‬ ‫دالری این در انحصار‬ ‫در حداقل مقدار هم نجومی است!‬ ‫نظریه بیش��تر ش��بیه شوخی است‪.‬‬ ‫اینک��ه اصلی‌ترین ماده خام دنیا که‬ ‫فروشنده یکی از مغازه‌ها که تاکید‬ ‫برندهای خارجی است‬ ‫باعث بزرگ شدن اقتصاد کشورهای‬ ‫می‌کند از دادن آم��ار دقیق معذور‬ ‫تولید‌کننده‌اش شده است‪ ،‬به‌تدریج‬ ‫است‪ ،‬می‌گوید که در روز به‌صورت‬ ‫کنار رفت��ه و تکه‌های پالس��تیکی‬ ‫میانگی��ن حدود ‪ 50‬ت��ا ‪60‬میلیون‬ ‫تومان می‌فروش��ند‪ .‬این فروش��نده آم��ار جالب‌تری از چند س��انتیمتری جایش را می‌گیرند‪ ،‬اما کمپانی‌های‬ ‫میانگی��ن فروش ه��م دارد! آماری که مرب��وط به روز بزرگ تولید‌کننده این تلفن‌ها با آمار و ارقامی رس��می‬ ‫ولنتاین یا همان عش��اق است‪ .‬سال گذشته در این روز نش��ان داده‌اند که اگر روند دستیابی به انرژی هسته‌ای‬ ‫فروشگاه‌ش��ان که خیلی هم بزرگ نیست ‪140‬میلیون ش��یب صعودی‌اش را طی کند‪ ،‬نف��ت جایش را به این‬ ‫قطعه‌های کوچک خواهد داد‪ .‬این خبر برای بسیاری از‬ ‫تومان در یک شب فروش داشته است‪.‬‬ ‫وقتی آمار ش��ب عی��د را از او می‌گیری��م‪ ،‬می‌گوید‬ ‫به‌ص��ورت میانگین هر ش��ب در اس��فند ‪120‬میلیون‬ ‫فروش داشته‌اند‪ .‬ضرب و تقسیمی ساده نشان می‌دهد‬ ‫ک��ه با کس��ر ‪ 4‬روز تعطیل��ی جمعه‌ه��ا‪ ،‬در پایان ماه‬ ‫‪30‬میلیارد تومان گوش��ی و تبلت فروخته‌اند‪ .‬این تنها‬ ‫گوش��ه‌ای از ارقامی اس��ت که در طول یک روز و تنها‬ ‫در ی��ک مرکز خرید موبایل رد و بدل می‌ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حس��اب با توجه به جمعیت ای��ران‪ 50 ،‬تا ‪60‬میلیون‬ ‫نف��ر تلف��ن هم��راه دارند (ف��ارغ از گ��روه بزرگی که‬ ‫دس��ت‌کم از ‪ 2‬خط تلفن اس��تفاده می‌کنند!) و قطعا‬ ‫برای راحتی‌ش��ان هم که شده از بهترین گوشی‌ای که‬ ‫در وسع‌شان اس��ت‪ ،‬خریداری می‌کنند‪ ...‬این تجارت‬ ‫بزرگی است که تصور کردن آمار و ارقامش در اقتصاد‬ ‫امروز سخت است‪.‬‬ ‫بتوانند سهمی هر چند کم در آن داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬صنعت تکان اساسی می‌خورد‪ .‬اما‬ ‫به نظر می‌رس��د که این موضوع بیش��تر شبیه‬ ‫رویاس��ت‪ .‬ای��ران کمتری��ن میزان پیش��رفت در‬ ‫فناوری‌های پیش��رفته را دارد و نمی‌تواند با هیچ‬ ‫کدام از برندهای جهانی رقابت کند‪.‬‬ ‫‹‬ ‫کشو ر ها‬ ‫ک��ه دسترس��ی‬ ‫ب��ه ط�لای س��یاه را ندارن��د‪،‬‬ ‫که‬ ‫خوش��حال‌کننده اس��ت ام��ا ای��ران‬ ‫یکی از قطب‌های فروش نفت اس��ت نه‌تنها به وس��یله‬ ‫سایر فناوری‌های صنعتی تهدید می‌شود‪ ،‬بلکه به‌تدریج‬ ‫باید از همین دستگاه‌های کوچک زیبا هم بترسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اوضاع غم‌انگیز صنعت ایران در بازار موبایل‬ ‫اواخر اردیبهش��ت مرکز پژوهش‌ه��ای مجلس اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬حدود ‪99‬درصد از تقاضای بازار گوشی‌های تلفن‬ ‫همراه کش��ور از واردات تامین می‌ش��ود و سهم تولید‬ ‫داخلی تنها حدود ‪1‬درصد است‪ .‬این آمار نشان می‌دهد‬ ‫ب��ازار چند صد میلیون دالری ای��ن تجارت در انحصار‬ ‫برندهای خارجی اس��ت‪ .‬بازاری ک��ه اگر تولیدات ایران‬ ‫‹سهم قاچاق از تجارت طالیی‬ ‫کافی اس��ت که آم��ار گمرک کش��ور را با تعداد‬ ‫گوشی‌های موجود در بازار مقایسه کرد‪ .‬به راحتی‬ ‫می‌ت��وان گفت ک��ه ‪90‬درص��د واردات از طریق‬ ‫غیررس��می یا هم��ان قاچاق انجام می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫عقیده بسیاری از مسئوالن اصناف و اتحادیه‌های‬ ‫مرب��وط ب��ه تعرفه‌های ب��اال‪ ،‬هم م��رزی ایران با‬ ‫کش��ورهایی چون امارات س��بب ب��اال رفتن آمار‬ ‫قاچاق شده است‪.‬‬ ‫ام��ا نکته جال��ب اینجاس��ت که گفته می‌ش��ود‬ ‫گوش��ی‌های قاچ��اق ب��ا اس��تانداردها و ضوابط کیفی‬ ‫انطباقی ندارند‪ .‬اظهارنظری که بیش��تر ش��بیه توجیه‬ ‫سهل‌انگاری‌هاس��ت! یک��ی از مهم‌تری��ن دالیل پایین‬ ‫بودن قیمت گوش��ی‌های قاچاق‪ ،‬نداشتن ضمانت‌نامه‬ ‫اس��ت‪ .‬موردی که به نظر بسیاری از خریداران اهمیت‬ ‫زیادی ن��دارد‪ .‬این‌طور که فعاالن می‌گویند‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی‌ها اقدامی انجام‬ ‫نداده اس��ت اما مهم‌ترین مورد این اس��ت که تاکنون‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدامی برای‬ ‫جمع‌آوری آنها صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن شناس��ایی و جم��ع‌آوری گوش��ی‌های‬ ‫غیر‌استاندارد و س��اماندهی بازار این محصول پرفروش‬ ‫در کشور باید به‌عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف‬ ‫ش��ود‪ .‬البته باید گفت که این ط��رح در صورتی عملی‬ ‫خواهد شد که دولت با کاهش تعرفه‌ها از وارد‌کننده‌های‬ ‫قانونی حمایت کند‪ .‬اتفاقی که به نظر نمی‌رسد اولویتی‬ ‫در برنامه‌های دولت داشته باشد‪.‬‬ ‫مصرف‌کننده‌های بزرگ تبلت و موبایل‬ ‫سال‌هاس��ت که موبایل به‌عنوان ابزاری‬ ‫ب��رای برقراری مکالمات و ارس��ال پیامک‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد اما به مرور‬ ‫و با توس��عه فناوری‪ ،‬قابلیت‌های ارتباطی‬ ‫و س��رگرمی دیگ��ری نیز به این وس��یله‬ ‫ارتباط��ی افزوده ش��ده که رس��الت آن را‬ ‫ویژه‌تر کرده است‪.‬‬ ‫قابلیت‌های��ی نظی��ر اتص��ال دیت��ا و‬ ‫سرویس‌های چند‌منظوره مبتنی بر شبکه‬ ‫موجب ش��ده‪ ،‬زمان��ی که کارب��ران برای‬ ‫تعامل با این ابزار ارتباطی صرف می‌کنند‬ ‫بیشتر و بیشتر شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تس��نیم ‪،‬موسسه‬ ‫می��ل وارد برون با تحقیقاتی روی ‪‌13‬هزار‬ ‫کارب��ر ‪ 16‬تا ‪ 45‬س��اله در ‪ 30‬بازار هدف‬ ‫مختلف (از ایاالت متح��ده تا نیجریه و از‬ ‫چین تا برزیل) که امکان استفاده هم‌زمان‬ ‫از تلویزیون و موبایل یا تبلت را داشتند‪ ،‬به‬ ‫این نتیجه رسیده که کاربران جهانی بیش‬ ‫از س��ه س��اعت وقت خود را در روز صرف‬ ‫تعامل با رس��انه‌های سیار می‌کنند که در‬ ‫این میان ‪147‬دقیقه س��هم گوش��ی‌های‬ ‫هوشمند و ‪ 50‬دقیقه مختص تبلت است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می‌افزای��د ک��ه موبای��ل‬ ‫هم‌اکن��ون به‌عن��وان یک��ی از ابزاره��ای‬ ‫ارتباط��ی دارای نمایش��گر‪ ،‬س��همی زیر‬ ‫‪‌50‬درص��د از کلیه تعامالت روزانه کاربران‬ ‫را دارد (س��هم آن ‪47‬درصد است)‪ ،‬مابقی‬ ‫وقت کاربران نیز صرف تماشای تلویزیون‬ ‫(حدود ‪ 113‬دقیقه) یا استفاده از اینترنت‬ ‫لپ‌تاپ و رایانه‌های شخصی (حدود ‪108‬‬ ‫دقیقه) می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم‌تری�ن‪ ،‬در کل دنی�ا ب�ه ج�ز ‪7‬‬ ‫کشور‬ ‫گوشی‌های هوشمند هم‌اکنون پرچم‌دار‬ ‫رس��انه‌های ارتباط��ی از منظر اس��تفاده‬ ‫کارب��ران در تمام��ی دنیا هس��تند‪ ،‬به‌جز‬ ‫کش��ورهای انگلستان‪ ،‬فرانسه و اسپانیا که‬ ‫تلویزیون و مجارس��تان‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬روسیه‬ ‫و اس��لواکی ک��ه لپ‌‌تاپ را به‌عن��وان ابزار‬ ‫ارتباطی اصلی خود دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اندونزیایی‌ها در صدر‬ ‫اندونزیایی‌ها بیشترین تعامل با ابزارهای‬ ‫ارتباطی س��یار را ب��ا روزی پنج س��اعت‬ ‫اس��تفاده از این دستگاه‌ها (نظیر موبایل یا‬ ‫تبلت) در دنیا دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹محبوب‌ترین‌ها در نیجریه‬ ‫نیجریه نیز کش��وری است که بیشترین‬ ‫استفاده از گوشی‌های هوشمند را با حدود‬ ‫سه ساعت و ‪ 20‬دقیقه کار در روز‪ ،‬به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلت پرمصرف‌ترین در فیلیپین‬ ‫فیلیپین نیز تبلت را با میانگین استفاده‬ ‫روزان��ه کمت��ر از دو س��اعت به‌عن��وان‬ ‫اصلی‌ترین ابزار س��یار رس��انه‌ای انتخاب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موبایل از ‪ 9‬صبح تا نیمه‌های شب‬ ‫الگوی مصرف گوش��ی‌های هوش��مند‬ ‫نش��ان می‌دهد ک��ه این اب��زار ارتباطی‬ ‫بیشترین استفاده را در طول روز توسط‬ ‫کارب��ران جهانی دارد و زمان اس��تفاده‬ ‫آنها معموال از ‪ 9‬صبح تا نیمه‌های ش��ب‬ ‫اس��ت؛ البته بیشترین نرخ اس��تفاده از‬ ‫تلویزیون‌ه��ا نیز در این ب��ازه زمانی و از‬ ‫ساعت ‪ 9‬ش��ب تا نیمه‌های شب عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫میانگین زمانی استفاده از تبلت‌ها نیز از‬ ‫ساعت ‪ 6‬عصر تا نیمه‌های شب ذکر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ح��ال با چنی��ن رویکردی در اس��تفاده‬ ‫از ابزاره��ای ارتباط��ی از س��وی کاربران‬ ‫جهان��ی‪ ،‬بازرگانان اگر می‌خواهند ش��یوه‬ ‫مناس��بی ب��رای ارتب��اط با مردم داش��ته‬ ‫باش��ند تنه��ا کافیس��ت بدانند چ��ه نوع‬ ‫تبلیغات��ی جذابیت‌های بصری و محتوایی‬ ‫برای ابزارهای ارتباطی سیار که بیشترین‬ ‫اس��تفاده را در دنی��ا دارن��د‪ ،‬دارد‪ .‬در این‬ ‫خص��وص مصرف‌کنن��دگان ‪‌24‬درصد به‬ ‫گوش��ی‌های هوش��مند و ‪23‬درصد نیز به‬ ‫تبلت‌ها رای داده‌اند‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫قوانین‌مان اقتصاد را به زیر زمین سوق می‌دهد‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫بای��د به مس��ئله قاچ��اق به‌صورت ریش��ه‌ای نگاه‬ ‫کرد‪ .‬متاس��فانه این معضل تنه��ا معطوف به موبایل‬ ‫نیس��ت اغلب کاالهای وارداتی که از کانال رسمی‬ ‫گمرک وارد می‌ش��وند در حال مسابقه دادن پنهانی‬ ‫با کاالهای همتایشان هس��تند‪ .‬برای مثال می‌شود‬ ‫لوازم الکترونیکی را عنوان کرد‪.‬‬ ‫این معضل به قوانین واردات مربوط است‪ .‬قوانینی‬ ‫که تا به امروز اصالح نش��ده اس��ت و ت��ا زمانی که‬ ‫همین‌طور مصوب باش��د‪ ،‬اقتصاد ایران به زیر زمین‬ ‫سوق پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه هیچ جای دنیا ارزش‌افزوده روی کاال‬ ‫در گمرک اعمال نمی‌شود اما ما چه کرده‌ایم؟! دقیقا‬ ‫خالف این قانون جهانی عمل می‌کنیم‪ ،‬ارزش‌افزوده‬ ‫کااله��ا را ب��ه واردکنن��ده تحمیل می‌کنی��م‪ .‬تمام‬ ‫دنی��ا مالیات بر ارزش‌افزوده را به مش��تری تحمیل‬ ‫می‌کنن��د و امکان ندارد این هزینه را از تولید‌کننده‬ ‫یا وارد‌کننده دریاف��ت کنند‪ .‬واردات موبایل و لوازم‬ ‫الکترونیک از این قاعده مستثنی نیستند‪.‬‬ ‫وارد‌کنن��ده این اقالم باید ابت��دا تعرفه ‪4‬درصدی‬ ‫کاالی��ی که وارد کرده اس��ت را بپردازد و پس از آن‬ ‫‪8‬درص��د به‌عن��وان ارزش‌افزوده پرداخ��ت کند‪ .‬در‬ ‫کل یعنی برای یک موبای��ل یا لپ‌تاپ وارداتی باید‬ ‫‪12‬درصد هزینه کند‪.‬‬ ‫این قانون اس��ت و تم��ام وارد‌کننده‌ه��ا باید این‬ ‫قوانین را رعایت کنند‪ .‬حاال می‌خواهد خودرو باشد‬ ‫یا لوازم‌خانگی؛ با این اوصاف کاملا مشخص است که‬ ‫کس��انی که در این صنف فعال هستند‪ ،‬برای رهایی‬ ‫از ای��ن هزینه‌های سرس��ام آور ترجیح می‌دهند که‬ ‫اقالمی را که قصد دارند وارد کش��ور کنند از طریق‬ ‫کانال غیررسمی یا به اصطالح قاچاق اجرایی کنند‪.‬‬ ‫این راه‪ ،‬هزینه‌های دیگری را هم از دوش وارد‌کننده‬ ‫برمی‌دارد‪ .‬در حقیقت بای��د بگویم که ما با قوانینی‬ ‫که تصوی��ب کرده‌ایم‪ ،‬وارد‌کننده‌ه��ا را برای قاچاق‬ ‫کردن هم تش��ویق می‌کنیم و هم به کاری که انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬شدت می‌دهیم‪.‬‬ ‫البت��ه باید بگویم که این قوانین مربوط به گمرک‬ ‫نیس��ت و در حقیق��ت آن را ب��ه گم��رک تحمی��ل‬ ‫کرده‌اند‪ .‬گمرک دریچه ورودی است و مجری قانون‬ ‫اما تقصیرات به گردن او افتاده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال باید یک بار دول��ت و مجلس با نگاه‬ ‫هوش��مندانه و منطقی به این معضل بپردازند‪ .‬همه‬ ‫دس��ت به دس��ت هم بدهند و همگام ب��ا هم روی‬ ‫قوانین��ی که واقعا دس��ت و پا گیر اس��ت اتفاق‌نظر‬ ‫کرده و آنها را حذف کنند‪ .‬متاس��فانه تا به حال حل‬ ‫این معضل به‌صورت سینوس��ی بوده است‪ .‬یعنی در‬ ‫مقاطعی دولت و مجلس شروع به واکاوی قانون‌های‬ ‫نامناس��ب می‌کنند اما دوباره فراموش می‌ش��ود‪ .‬ما‬ ‫بای��د برای یک بار هم که ش��ده به‌صورت قاطع کار‬ ‫را تم��ام کنیم و از فعاالن اقتص��ادی که واقعا فعال‬ ‫اقتصادی هستند‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بارها گفته ش��ده اس��ت ک��ه موقعیت ای��ران در‬ ‫خاورمیانه به‌گونه‌ای اس��ت که حتی اگر این قوانین‬ ‫تعدیل ش��ود باز هم ب��ه خاطر هم مرزی (چه آبی و‬ ‫چه خاک��ی) نمی‌توان جلوی قاچ��اق را گرفت‪ .‬من‬ ‫اصال موافق این نظریه نیستم‪ .‬ما هر وقت توانستیم‬ ‫صنایع و تولیدات داخلی کشور را به تجارت جهانی‬ ‫متصل کنیم‪ ،‬دیگر ش��اهد این مسائل نخواهیم بود‪.‬‬ ‫تحریم‌ه��ای ناجوانمردانه‌ای ک��ه اقتصاد ایران را در‬ ‫س��ال‌های اخیر تحت فش��ار گذاش��ته است‪ ،‬سبب‬ ‫شده که مسیر تجارت ایران متوقف شود‪ .‬ایران باید‬ ‫س��همی از تجارت جهانی داشته باشد تا تعرفه‌ها از‬ ‫‪12‬درصد به ‪4‬درصد برسد‪ .‬در این شرایط است که‬ ‫مشکالت به راحتی حل می‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه این نکت��ه را هم در پایان بای��د اضافه کنم‬ ‫که اش��تغالزایی برای جوانان مرز‌نش��ین کشور هم‬ ‫می‌تواند کمک بسزایی به این مسئله کند‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دولت تسهیالت را هدایت کند‬ ‫خاطره بازی در سعدآباد‬ ‫اقتصاد یک صنعت پررنگ‬ ‫فعاالن صنعتی با اشاره به تجربه جهانی و عزم دولت برای آزادسازی قیمت‌ها‬ ‫کنترل قیمت‌ها در جهان منسوخ شده است‬ ‫شکوفه حبیب‌زاده‪ ،‬گروه صنعت‪ :‬با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬آزادسازی قیمت‌ها به صورت جدی در‬ ‫اقتصاد ایران مطرح شد‪ .‬اما به سبب احتمال فشاری که به یکباره روی مصرف‌کنندگان وارد می‌شد‪ ،‬دولت همچنان‬ ‫در کنار این روند ‪،‬کنترل بر قیمت برخی کاالها را در دستور کار خود قرار داد‪ .‬این مسئله که مخالفان جدی در بین‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان کشور داشت‪ ،‬سرانجام منجر به پذیرش تلویحی این امر از سوی دولت کنونی شد‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دومین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که چرا دولت انتظار دارد که قیمت‌ها‬ ‫افزایش نیابد‪ ،‬گفته بود‪« :‬ما واحدهای تولیدی را مجبور به افزایش ندادن قیمت نکرده‌ایم بلکه از آنها خواسته‌ایم که‬ ‫تغییرات قیمتی غیرمعقولی نداشته باشند و آنچه از سوی وزارت صنعت اعالم شده‪ ،‬این بوده که واحدهای تولیدی‬ ‫مسابقه افزایش قیمت را آغاز نکنند چراکه خیلی از اقتصاددانان نگران این مسئله و تورم ناشی از اجرای فاز دوم قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها بودند‪».‬‬ ‫‹ ‹کنترل قیمت‌ها منسوخ شده است‬ ‫محس��ن خلیل��ی‪ ،‬پ��در صنعت ای��ران در‬ ‫داش��ت از‬ ‫گفت‌وگویی که با خبرنگار‬ ‫بررس��ی‌های متعددی که روی این مسئله از‬ ‫گذش��ته تا به امروز صورت گرفته است‪ ،‬خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬حدود ‪12‬سال قبل بنده به همراه‬ ‫اقتصاددانان دیگر راهکارهای توسعه صنعتی‬ ‫ای��ران را نوش��تیم‪ .‬در آن زم��ان با بررس��ی‬ ‫کش��ورهای دیگر از ژاپن گرفت��ه تا امریکای‬ ‫جنوبی به این نتیجه رس��یدیم که از آن زمان‬ ‫یعنی حدود ‪60‬سال گذشته تا امروز‪ ،‬کنترل‬ ‫قیمت‌ها منس��وخ شده است و ادامه این روند‬ ‫جز افت صنعت و اقتصاد کشور فایده دیگری‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در ای��ن زمینه در اتاق‬ ‫ایران بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که کش��ورهایی که کنت��رل قیمت‌ها در آن‬ ‫حاکم است رشد ‪ GDP‬بسیاری اندکی دارند‬ ‫و این مسئله نشان‌دهنده آن است که بهترین‬ ‫راه��کار برای رش��د اقتصادی در یک کش��ور‬ ‫به‌ویژه رشد صنعتی‪ ،‬آزادسازی قیمت‌هاست‪.‬‬ ‫دولت باید قیمت‌گذاری را به بازار بس��پرد تا‬ ‫براساس قانون عرضه و تقاضا‪ ،‬قیمت‌ها تنظیم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خلیل��ی اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن رون��د نه‌تنها به‬ ‫مصرف‌کنن��ده آس��یبی نمی‌رس��اند بلکه با‬ ‫افزای��ش کیفیت در اثر ایجاد رقابت با کاهش‬ ‫قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ س�ود واحدهای تولیدی‬ ‫با کنترل قیمت‌ها‬ ‫محمدرضا مرتضوی‪ ،‬دبیر کل خانه صنعت‬ ‫و مع��دن ای��ران نیز در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫با بررس��ی تاثیر کنت��رل قیمت‌ها در‬ ‫بازار روی صنعت و تولید در کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫ابوالفض��ل روغنی‪ ،‬عض��و اتاق ته��ران نیز‬ ‫سال‌های گذشته‪ ،‬دولت‌ها قیمت‌ها را کنترل‬ ‫با تایید آزادس��ازی‬ ‫می‌کردن��د و در قیمت‌گذاری با اس��تفاده از در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ابزاره��ای مختلف اعم از تعزیرات‪ ،‬بازرس��ی‪ ،‬قیمت‌ه��ا اما با کنترل اصن��اف گفت‪ :‬کنترل‬ ‫دس��تورالعمل‌ها‪ ،‬بخش��نامه‌ها و بالتکلی��ف قیمت‌ها از س��وی دولت‪ ،‬حمای��ت از تولید و‬ ‫گذاش��تن در بخش‌ه��ای تولی��دی کش��ور صنعت محس��وب نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه این روش‬ ‫دخالت می‌کردند‪ .‬وقتی دولت س��عی می‌کند تولید را با مش��کل مواجه خواهد کرد‪ .‬کنترل‬ ‫قیمت‌ه��ا را ثاب��ت نگاه دارد و ب��رای این امر قیمت‌ها باید از دس��ت دولت خارج شود و به‬ ‫دس��تورالعمل‌هایی را نیز ارائه می‌دهد‪ ،‬رشد بازار س��پرده ش��ود‪ .‬این صنف است که باید‬ ‫قیمت‌ه��ا را کنترل کند‬ ‫هزینه‌های تولید تشدید‬ ‫که زیاده‌خواهی و افزایش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫با بررسی کشورهای‬ ‫قیم��ت نامعقول��ی اتفاق‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫مرتض��وی‬ ‫دیگر از ژاپن گرفته تا‬ ‫نیفت��د‪ .‬در یک اقتصاد باز‬ ‫این هزینه‌ها که ش��امل‬ ‫امریکای جنوبی به‬ ‫همه‌چی��ز در ج��ای خود‬ ‫افزایش حقوق کارگرها‪،‬‬ ‫این نتیجه رسیدیم‬ ‫قرار می‌گی��رد‪ .‬در چنین‬ ‫افزایش ن��رخ آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫که از آن زمان یعنی‬ ‫شرایطی رقابت و کیفیت‬ ‫گاز و ‪ ....‬می‌شوند‪ ،‬سبب‬ ‫می‌ش��ود ت��ا واحدهای حدود ‪60‬سال گذشته تا اس��ت که می‌تواند تعیین‬ ‫تولیدی آس��یب ببینند‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬کنترل قیمت‌ها قیمت کند‪.‬‬ ‫روغن��ی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫وقتی در س��ایر بخش‌ها‬ ‫منسوخ شده است و‬ ‫در بح��ث کنت��رل قیمت‬ ‫افزایش قیمت تحمیلی‬ ‫ادامه این روند جز افت بحث کااله��ای انحصاری‬ ‫داریم و از س��ویی نرخ را‬ ‫نیز دست‌کاری می‌کنیم‪ ،‬صنعت و اقتصاد کشور و نیمه‌انحص��اری نی��ز‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ .‬در ایران‬ ‫نرخ سود در شرکت‌های‬ ‫فایده دیگری ندارد‬ ‫در برخی از زمینه‌ها بازار‬ ‫تولیدی پایین می‌آید‪.‬‬ ‫کام�لا انحصاری اس��ت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪:‬‬ ‫اگر به ب��ورس هم مراجعه کنیم می‌بینیم که مث�لا کنترل قیمت آب‪ ،‬ب��رق و گاز کاملا در‬ ‫مارجین اکثر شرکت‌های تولیدی حدودا زیر اختیار دولت است‪ .‬اما در بخش‌های دیگر که‬ ‫‪ 5‬درصد اس��ت‪ .‬وقتی نرخ سود پایین می‌آید انحصار از س��وی دولت یا بخشی از بازار مانند‬ ‫نرخ هزینه‌های مالی باال می‌رود‪ ،‬دیگر کس��ی صنع��ت خودرو وجود ندارد‪ ،‬ب��ازار وارد کانال‬ ‫انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید رقابتی می‌ش��ود‪ .‬در این راستا زمانی که فضا‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬در نتیجه صنعت در رکود خود رقابتی شود دلیلی برای کنترل قیمت از سوی‬ ‫‹ ‹اصناف قیمت‌ها را کنترل کنند‬ ‫دولت نیس��ت‪‌NGO .‬ها و تشکل‌های بخش‬ ‫خصوصی خود باید بر قیمت‌ها در بازار کنترل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در حالی‌که بس��یاری از صنعتگران کش��ور‬ ‫با روند آزادس��ازی قیمت‌ه��ا موافقند و آن را‬ ‫در راستای توسعه کشور می‌دانند‪ ،‬مجلس به‬ ‫بهانه آس��یب به مصرف‌کننده‪ ،‬با این مسئله‬ ‫مخالفت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹آزادس�ازی قیمت‌ه�ا ب�دون نظارت‪،‬‬ ‫ممنوع‬ ‫مهرداد بذرپاش‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫مجل��س ب��ا آزادس��ازی قیمت‌ه��ا در بازار‬ ‫مخالفت ک��رد و گفت‌‪ :‬متاس��فانه برخی از‬ ‫افراد در دولت به دنبال آزادسازی قیمت‌ها‬ ‫در همه بخش‌ها هس��تند‪ .‬آزادسازی قیمت‬ ‫وقتی جواب می‌دهد ک��ه باقی عوامل را به‬ ‫کنترل درآورده باشیم و سپس آزادسازی را‬ ‫مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫بذرپاش در گفت‌وگ��و با خبرنگار‬ ‫آزادس��ازی را عامل��ی برای فش��ار بر مردم‬ ‫می‌دان��د و می‌افزاید‪ :‬راحت‌تری��ن کار این‬ ‫اس��ت که با آزادس��ازی عرضه و تقاضا این‬ ‫امر صورت گیرد‪ .‬این مسئله بدون توجه به‬ ‫فشاری اس��ت که به مردم تحمیل می‌شود‪.‬‬ ‫بدون اینک��ه نظارتی ب��ر هزینه‌های بخش‬ ‫تولید صورت بگی��رد و ده‌ها پارامتر دیگری‬ ‫که بای��د در این آزادس��ازی در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی از مخالفت جدی مجلس با آزادسازی‬ ‫قیمت‌ه��ا خبر داد و اظهار کرد‪ :‬آزادس��ازی‬ ‫قیمت‌ها ب��دون نظارت ب��ر آن و با در نظر‬ ‫نگرفتن کش��ش ب��ازار‪ ،‬رون��دی معقول به‬ ‫نظر نمی‌رسد‪ .‬بس��یاری از کاالها در کشور‬ ‫به‌ص��ورت ش��به‌انحصاری تولید می‌ش��ود‬ ‫تکلیف مردم با این کاالها چه می‌ش��ود؟ ما‬ ‫در مجلس به جد مخالف این مسئله هستیم‬ ‫و اجازه آزادسازی را نخواهیم داد‪.‬‬ ‫بذرپ��اش در ادامه افزود‪ :‬این مس��ئله نه‬ ‫منش��ا قانونی دارد و نه منش��ا منطقی و نه‬ ‫به نفع مردم اس��ت‪ .‬تولی��د نباید ضرر کند‬ ‫اما روش جلوگیری از ضرر تولید‪ ،‬آزادسازی‬ ‫قیمت‌ها نیس��ت‪ .‬بس��یاری از افراد در این‬ ‫آزادس��ازی نابود شده‌اند‪ .‬این درست نیست‬ ‫ک��ه نظارت تعطیل ش��ود و نظ��ام عرضه و‬ ‫تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند‪.‬‬ ‫با وجودی ک��ه مهندس نعمت‌زاده تلویحا‬ ‫از آزادس��ازی قیمت‌ها حمایت کرده است‪،‬‬ ‫به سبب حساسیت این موضوع‪ ،‬این مسئله‬ ‫همچنان در هاله‌ای از ابهام به س��ر می‌برد‬ ‫و دولت پاس��خ روشنی برای آن بیان نکرده‬ ‫است‪ .‬از سویی احتمال مخالفت مجلس این‬ ‫نگرانی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده‬ ‫است که شاید دولت نتواند به وعده‌ای که در‬ ‫راس��تای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫به صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان داده بود‪،‬‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫خطر ایجاد محدودیت بیشتر مالی برای تولید‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫این روزها دولت اولویت را کنترل تورم قرار داده و در روزهای اخیر نیز‬ ‫س��خنانی از رفع رکود مطرح کرده است ولی اگر ابزار اصلی کنترل تورم‬ ‫را کنترل نقدینگی و سیاس��ت‏های انقباضی فرض کنیم با سیاست ایجاد‬ ‫گشایش برای تولید و رفع رکود در تضاد خواهد بود این در حالیست که‬ ‫ایجاد محدودیت بیشتر مالی برای تولید خطرناک است‪ .‬بنابراین عملکرد‬ ‫رشد نقدینگی بر متغیرهای اقتصادی‪ ،‬همچون شمشیر دولبه است‪.‬‬ ‫اگر رش��د نقدینگی به سمت س��رمایه‏گذاری در فرآیند تولید و صنعت‬ ‫هدایت شود اثر ضدتورمی دارد و چنانچه این حجم از نقدینگی نتواند به‬ ‫بازارهای س��رمایه‏گذاری و تولید هدایت شود به سمت تقاضای پول برای‬ ‫س��فته‏بازی خواهد رفت و قطعا اثرات تورمی چشمگیری به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫هر پولی که از ق َِبل آن محصول بیرون بیاید نه تنها باعث تورم نخواهد‬ ‫ش��د بلکه عاملی برای پایین آمدن قیمت نیز خواهد شد‪ .‬مطمئن باشید‬ ‫تزریق نکردن منابع به تولید منجر به رکود بیش��تر خواهد ش��د و رکود‬ ‫بیش��تر موجب باال رفتن تورم‪ .‬در این میان نکته مهم تاثیر رفع رکود بر‬ ‫مولفه‏های مهم دیگری مانند اش��تغال که یکی از تهدیدات جدی جامعه‬ ‫است‪ ،‬خواهد بود به خصوص اینکه بیشترین میزان بیکاری در میان نسل‬ ‫جوان و تحصیلکرده است‪.‬‬ ‫از مهم‏ترین ش��روط الزم برای رش��د و توس��عه در اقتصاد تامین منابع‬ ‫مالی کافی اس��ت‪ .‬بنابراین ب��ازار پول عالوه بر کارکرده��ای فراوان خود‬ ‫به عنوان یک زیرس��اخت مهم و اساس��ی جهت رشد و توسعه بخش‏های‬ ‫حقیقی اقتصاد که یکی از مهم‏ترین بخش‏های آن صنعت و معدن است‪،‬‬ ‫عمل می‏کند‪.‬‬ ‫به بیان برخی کارشناسان‪ ،‬نسبت منابع مالی به تولید همانند نسبت آب‬ ‫زمین‏های کشاورزی است‪ .‬در هر ‪ 2‬مورد اگر منابع در زمان مناسب و به‬ ‫میزان کافی تزریق نشود نمی‏توان در انتظار تولید کافی بود‪.‬‬ ‫این مش��کالت راه حل فوری و مس��تقیم ندارد بلکه ح��ل آنها در گرو‬ ‫س��رمایه‏گذاری و توس��عه فعالیت‏های تولیدی اع��م از صنعتی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫کش��اورزی ی��ا خدماتی و رونق اقتصاد ملی و توج��ه به آن در عرصه‏های‬ ‫یاد شده است‪.‬‬ ‫در این میان مجلس به‏عنوان نهاد قانونگذار وظیفه ریل‏گذاری را برعهده‬ ‫دارد و باید در رفع موانع مقرراتی‪ ،‬نهادی و ساختاری مزاحم تولید‪ ،‬اقدام و‬ ‫فضای کسب و کار را تسهیل کند‪ .‬حائز اهمیت است که باید حمایت‏های‬ ‫مورد نظر مش��خصا اعالم و دس��تخوش تغییرات کمتری ش��ود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بیشتر نمایندگان از تجمع صنایع در کالنشهرها گله‏مندند اما باید‬ ‫بدانیم با بخش��نامه و توصیه نمی‏شود جای‏جای کشور را آباد کرد بلکه با‬ ‫مقررات‏گذاری مناسب و اعالم سیاست‏های تشویقی و اعطای تسهیالت و‬ ‫فع��ال کردن مزیت‏های هر منطقه می‏توان فاصله نامتوازن مرکز و اطراف‬ ‫را از بین برد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬ميليون نخ سيگار قاچاق معدوم شد‬ ‫آشتيصنعتومحيطزيستباشهرک‌هايصنعتي‬ ‫ش�اتا‪ -‬علي‌اصغر رمزي رييس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات با بيان اينکه‬ ‫مجوز توزيع عرضه‌کنندگان محصوالت دخاني قاچاق ابطال مي‌ش��ود‪‌،‬گفت‪ :‬در مرحله‬ ‫دوم امحای س��يگارهاي قاچاق مکش��وفه امروز حدود ‪ ۴‬هزار کارتن انواع س��يگارهاي‬ ‫قاچاق معادل ‪ ۴۰‬ميليون نخ معدوم شد که اين سيگارها در دوره زماني سال ‪ ۸۹‬تا پايان سال ‪ ۹۲‬کشف شده‌اند‪.‬‬ ‫وي ضمن هش��دار به مصرف‌کنندگان س��يگارهاي قاچاق در خصوص مضر بودن اين س��يگارها‪ ،‬گفت‪ :‬معموال‬ ‫سيگارهاي قاچاق که فاقد پيام و تصوير بهداشتي و برچسب ايمني (هولوگرام) هستند از انواع توتون‌هاي داراي‬ ‫سموم دفع آفات نباتي باال برخوردارند و توسط توليدکنندگان غيرمجاز در ساير کشورها تحت نام‌هاي متفاوت‬ ‫توليد مي‌ش��وند که مضرتر از سيگارهاي مجاز هس��تند و بايد از مصرف آن خودداري شود‪ .‬رمزي همچنين در‬ ‫مورد توزيع‌کنندگان س��يگارهاي قاچاق و غيرمجاز تأکيدکرد‪ :‬در صورت کشف سيگار قاچاق از توزيع‌کنندگان‬ ‫مجوز عامليت آنها ابطال خواهد شد‪ .‬براساس اعالم رييس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور برخورد با‬ ‫قاچاق سيگار در سال ‪ ۱۳۹۳‬با شدت بيشتري در حال پيگيري است و عملکرد گشت‌هاي برگزار شده در سراسر‬ ‫کشور از ابتداي سال‌جاري تاکنون کشف حدود ‪ ۱۷‬هزار کارتن سيگار قاچاق را نشان می‌دهد‪‌.‬‬ ‫ايرنا‪ -‬علي س��ليماني مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي تهران گفت‪ :‬هدف از‬ ‫طراحي و س��اخت شهرک‌هاي صنعتي‪ ،‬فراهم کردن زيرساخت‌ها به گونه‌اي است که‬ ‫ضمن ايجاد اش��تغال و افزايش توليد‪ ،‬حفظ و س��الم نگه داش��تن محيط‌زيست را هم‬ ‫درپي داش��ته باش��د‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬برخي اظهارنظرها چنين القا مي‌کند که هرجا صنعت وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫محيط‌زيس��ت در آن مکان از بين مي‌رود؛ درحالي که ش��هرک‌هاي صنعتي آمده است تا به شکلي بين محيط‬ ‫زيست‪ ،‬صنعت‪ ،‬کار و توليد آشتي برقرار کند‪ .‬وي افزود‪ :‬اگر شهرک‌هاي صنعتي در کشور تقويت شده و بتوانند‬ ‫خدمات زيرساختي‪ ،‬به خصوص در بخش پساب‌ها و پسماندها ارائه دهد‪ ،‬اين پيوند بين صنعت و محيط زيست‬ ‫بهتر برقرار خواهد شد‪ .‬سليماني اضافه کرد‪ :‬حوزه صنعت ممکن است با توليد پسماند صنعتي‪ ،‬پساب‌هاي آلوده‬ ‫و آالينده‌هاي هوا اثرات منفي در محيط زيست داشته باشد که با طراحي و ساخت شهرک‌هاي صنعتي و فراهم‬ ‫ش��دن زيرس��اخت‌هاي مناس��ب در آن‪ ،‬اين اثرات به حداقل ممکن کاهش يافته و صنعتي هماهنگ با محيط‬ ‫زيس��ت خواهيم داشت‪ .‬وي وجود شهرک‌هاي صنعتي در استان تهران را تقويت‌کننده مسائل زيست‌محيطي‬ ‫دانست و افزود‪ :‬واحدهاي صنعتي استان بايد براي حفظ محيط زيست در اين شهرک‌ها مستقر شوند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫موشکافی تاثیر دخالت دولت‬ ‫در تعیین قیمت‏های بازار‬ ‫دولت تسهیالت را هدایت کند‬ ‫بنفشه بینش‪ -‬آزادسازی‬ ‫قیمت‏ه��ا مح��ل اختالف‌نظ��ر‬ ‫دولت و مجلس ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دول��ت عقی��ده دارد ک��ه باید‬ ‫قیمت‏ه��ا را ب��ه مکانی��زم بازار‬ ‫س��پرد‪ .‬این امر م��ورد حمایت‬ ‫بخ��ش خصوصی ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت اما در عی��ن حال مجلس با این مس��ئله به جد‬ ‫مخالف اس��ت و قصد دارد جل��وی این امر را بگیرد‪ .‬در‬ ‫این رابطه با مهدی پازوکی‪ ،‬استاد اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی به گفت‏وگو نشستیم که در زیر می‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €تاثیر آزادس�ازی قیمت‏ه�ا روی بخش تولید‬ ‫را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ به نظر ش�ما آیا ورود‬ ‫دولت به عرصه قیمت‏گذاری درست است؟‬ ‫اگ��ر دولت قیمت دس��توری بدهد قطع��ا محکوم به‬ ‫شکس��ت خواهد بود‪ .‬براساس اصول اولیه علم اقتصاد‪،‬‬ ‫قیمت‏ه��ا باید در بازار به وس��یله عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫ش��ود و دخالت مصنوعی در بازار چ��ه از جانب دولت‬ ‫یا هر انحصارگ��ری‪ ،‬می‏تواند باعث تخصیص غیربهینه‬ ‫منابع در اقتصاد شود‪ .‬بنابراین قیمت قطعا باید در بازار‬ ‫و به وس��یله مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین گردد‪ .‬دولت‬ ‫باید از دخالت در بازار برحذر باش��د و تنها ش��رایط را‬ ‫برای ثب��ات اقتصادی فراهم کند ک��ه مهم‌ترین نمونه‬ ‫آن امنیت برای بخش تولید اس��ت‪ .‬در واقع دولت باید‬ ‫اطالعات اقتصادی برای سرمایه‏گذاری بخش خصوصی‬ ‫را در اختیار آنه��ا قرار دهد‪ .‬تولید کاالها وظیفه بخش‬ ‫خصوص��ی اس��ت و دخالت دولت جز اینک��ه بازار را به‬ ‫سمت رانت و انحصار سوق دهد و بازار را به نفع عده‏ای‬ ‫پیش ببرد‪ ،‬سود دیگری ندارد‪ .‬دخالت اجرایی دولت در‬ ‫ام��ور تولیدی به عقیده من به‌عنوان اقتصاددان صحیح‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €موافقان دخالت دولت در قیمت‏گذاری بر این‬ ‫عقیده‏ان�د که باید از حقوق مصرف‏کننده صیانت‬ ‫کرد‪ .‬در نتیجه برای تثبیت قیمت‏ها می‏کوش�ند‪.‬‬ ‫ح�ال که مخال�ف دخال�ت دولت در ای�ن عرصه‬ ‫هس�تید‪ ،‬چه راهکاری را برای نی�ل به این هدف‬ ‫پیشنهاد می‏کنید؟‬ ‫دول��ت می‏تواند به نح��و دیگری ب��ازار را رصد کند‪.‬‬ ‫برای نمونه اگر مصرف کاالیی در بخش��ی زیاد اس��ت‪،‬‬ ‫دول��ت نرخ به��ره را در آن بخش کاه��ش دهد یا اگر‬ ‫سرمایه‏گذاری‏ها در غرب کشور بیشتر است برای اینکه‬ ‫برنامه آمایش س��رزمین را رعای��ت کند‪ ،‬اعالم کند که‬ ‫برای پروژه‏هایی که در شرق کشور اجرا شود‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بیشتری را در نظر می‏گیرد‪ .‬دولت باید از طریق هدایت‬ ‫تسهیالت‪ ،‬زمینه را برای سرمایه‏گذاری‏ها در این بخش‬ ‫فراهم کند اما نباید دخالتی در بازار آنها داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €تعیین قیمت‏ها در بازار آزاد چه س�ودی برای‬ ‫اقتصاد به ویژه بخش صنعت دارد؟‬ ‫اگ��ر قیمت‏ه��ا در ب��ازار آزاد تعیی��ن ش��ود به نفع‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرات و از س��ویی به زیان واردات‬ ‫اس��ت و ای��ن به نف��ع اقتصاد کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬با‬ ‫آزادس��ازی قیمت‏ه��ا عالوه بر اینکه ص��ادرات افزایش‬ ‫می‏یابد‪ ،‬به علت به وجود آمدن بازار رقابتی قیمت‏ها نیز‬ ‫به نفع مصرف‏کننده کاهش می‏یابد‪ .‬انحصار خصوصی‬ ‫نیز مانن��د انحصار دولتی خطرناک اس��ت‪ .‬باید آزادی‬ ‫اقتص��ادی و فعالیت‏های اقتصادی و ورود و خروج افراد‬ ‫در بازار را به رسمیت بشناسیم‪ .‬مجموعه سیاست‏گذار‬ ‫دول��ت باید اطالعات را از طری��ق دولت الکترونیک در‬ ‫اختیار بخش خصوصی بگذارد و در کنار آن نیز از بخش‬ ‫خصوصی مالیات دریافت کن��د‪ .‬وظیفه اصلی دولت‏ها‬ ‫ایجاد ثبات و امنیت در کشور است‪ .‬اگر می‏خواهیم در‬ ‫دنیا حکمرانی کنیم و از دس��تاوردهای جهان استفاده‬ ‫کنی��م‪ ،‬دولت بای��د به وظایف اصلی و کالس��یک خود‬ ‫بازگردد ک��ه آن حمایت از بخش‏های تولیدی و بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬ایجاد ثب��ات و امنیت در اقتص��اد‪ ،‬دریافت‬ ‫مالیات از افراد دارای درآمدهای باال از طریق سیس��تم‬ ‫مالیات��ی کارا و تخصی��ص ای��ن مالی��ات از طریق یک‬ ‫سیس��تم تامین اجتماعی کارآمد به اقشار تهی‏دست و‬ ‫فرودست جامعه است‪.‬‬ ‫€ €مجلس با آزادس�ازی قیمت‏ها مخالف اس�ت‬ ‫و می‏گوید فش�ار س�نگینی را ب�ر مصرف‏کننده‬ ‫تحمیل می‏کند‪ .‬چه پاسخی برای آنها دارید؟‬ ‫این مس��ئله همان اتفاقی است که در مجلس هفتم‬ ‫افت��اد‪ .‬نمایندگان در آن زمان به ج��ای اینکه بگذارند‬ ‫اقتصاد قیمت را در بازار تعیین کند‪ ،‬به سیاست تثبیت‬ ‫قیمت‏ها روی آوردند‪ .‬این اتفاق نه تنها آس��یب بسیار‬ ‫س��نگینی به اقتص��اد ایران وارد کرد بلک��ه باعث تورم‬ ‫شد و از س��وی دیگر برای عده‏ای هم رانت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫کسی که با قوانین علم اقتصاد آشنایی دارد‪ ،‬می‏داند که‬ ‫تعیی��ن قیمت‏ها باید در بازار اتفاق بیفتد‪ .‬چطور زمانی‬ ‫که هزینه‏ها آزاد اس��ت‪ ،‬دولت قیمت‏ها را تعیین کند؟‬ ‫این دو سیاس��ت با یکدیگر س��ازگاری ندارند و اقتصاد‬ ‫کشور را دچار آسیب جدی خواهند کرد‪.‬‬ ‫قیمت براس��اس هزینه‏های بخش خصوصی تعیین‬ ‫می‏ش��ود و بخش خصوصی ب��رای رقابت در ب��ازار به‬ ‫دنب��ال راهکارهایی خواهد رفت که هزینه‏ها را در بازار‬ ‫کاه��ش دهد‪ .‬بنابراین در ح��ال حاضر اگر دولت کاری‬ ‫کن��د تا ثب��ات و امنی��ت س��رمایه‏گذاری در اقتصاد را‬ ‫فراهم کند و قیمت‏ها را به بازار بس��پارد‪ ،‬نتیجه خوبی‬ ‫دریافت خواهد کرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫قديمي‌ها سجل مي‌گيرند‬ ‫س�لمان يارمحمدي ‪-‬مدير اتومبيلراني کانون جهانگردي‬ ‫و دبي�رکل کارگ�روه خودروهاي تاريخ�ي‪ -‬صنعت خودرو‬ ‫خارج از اينکه در بحث فني و ظاهري همواره خبرساز‬ ‫بوده و جذابيت داشته و طرفداران خاص خود را دارد‬ ‫همچن��ان جذابيت‌هاي ديگري را ني��ز در بر دارد که‬ ‫شايد بتوان يکي از اين جذابيت‌ها را وجود خودروهايي‬ ‫نه به روز‪ ،‬بلکه خودروهاي تاريخي با ظاهري متفاوت‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به سبب اهميت اين خودروها از لحاظ منحصربه‌فرد‬ ‫بودن آنها‪ ،‬هم در ش��کل ظاهري و هم متعلق بودن به‬ ‫يک شخصيت خاص سياسي‪‌،‬مذهبي يا فرهنگي‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر خودرو‌هاي تاريخي جزو سرمايه‌هاي ملي‬ ‫محس��وب مي‌ش��وند و اين خودروها ماهيت تاريخي‬ ‫داشته و هر کدام به‌نوعي داراي هويتي خاص هستند‪.‬‬ ‫اما بخش��ي از اين خودروها در مالکيت افراد خصوصي‬ ‫قرار دارد و خريد و فروش آنان آزاد است ولي در تردد‬ ‫محدود هستند‪.‬‬ ‫پراکندگي اين خودروها و شناس��ايي آنها ش��ايد‬ ‫کمي زمانبر باش��د اما براي حفظ و حفاظت بيش��تر‬ ‫خودروه��اي تاريخ��ي در نظ��ر گرفت��ه ش��ده تا با‬ ‫مش��ارکت مناطق آزاد و بخش خصوصي در صورت‬ ‫رضايت مالکان‪ ،‬اين خودروه��ا خريداري و در موزه‬ ‫نگهداري و به نمايش عموم بگذارند اما نکته مهم‌تر‬ ‫در بازياب��ي و هويت دادن ب��ه خودروهاي تاريخي‪،‬‬ ‫شناس��نا‌مه‌دار کردن اين خودروهاست که هم‌اکنون‬ ‫بي��ن ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬ه��زار خ��ودرو تاريخي در کش��ور‬ ‫شناس��ايي شده است که در زمان حاضر بيش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار خودرو تاريخي مش��مول دريافت شناس��نامه و‬ ‫پالک است‪ .‬همچنين خودروهايي مشمول شناسنامه‬ ‫و پالک مي‌ش��وند که داراي اصالت‪ ،‬عمري بيش از‬ ‫‪ ۲۵‬سال و متعلق به شخصيت‌هاي مذهبي‪ ،‬سياسي‬ ‫فرهنگي باش��د‪ .‬ديگر اينکه محدود بودن شمار اين‬ ‫خودروه��ا نيز از جمله ش��رايط صدور شناس��نامه و‬ ‫پ�لاک براي اين نوع خودروها اس��ت‪ .‬مي‌توان گفت‬ ‫مهم‌ترين مزاياي شناس��نامه‌دار ش��دن خودروهاي‬ ‫تاريخي جلوگيري از اس��قاط شدن آنها و همچنين‬ ‫بهره‌مند شدن از خدماتي است که ساير سازمان‌ها و‬ ‫نهادها براي خودرو فعال درنظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در همين راستا هيات وزيران در سال ‪ ۱۳۸۹‬پس‬ ‫از پيشنهاد س��ازمان ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع‌دستي‬ ‫و گردش��گري و به اس��تناد اصل يکصدوسي‌وهشتم‬ ‫قانون اساسي جمهوري اس�لامي ايران‪ ،‬با آيين‌نامه‌‬ ‫شناس��ايي و صيانت از خودروهاي تاريخي موافقت‬ ‫ک��رد و در پي آن‪ ،‬دبيرخانه شناس��ايي و صيانت از‬ ‫خودروهاي تاريخي (کالسيک) در کانون جهانگردي‬ ‫و اتومبيلراني راه‌اندازي ش��د‪ .‬پي��ش از تصويب اين‬ ‫آيين‌نام��ه‪ ،‬اتومبيل‌هاي کالس��يک که م��ا از آنها با‬ ‫عنوان خودروهاي تاريخي و بخشي از ميراث فرهنگي‬ ‫کشورمان ياد مي‌کنيم‪ ،‬به‌دليل بي‌توجهي به سمت‬ ‫فراموش��ي و نابودي مي‌رفتند‪ ،‬به همين دليل کانون‬ ‫جهانگردي و اتومبيلراني به برنامه‌ريزي‌هاي مختلفي‬ ‫ب��راي اي��ن اتومبيل‌ها اق��دام کرد تا اي��ن يادگاران‬ ‫گذشته‪ ،‬براي آيندگان ماندگار شوند‪ .‬همچنين يکي‬ ‫از فعاليت‌هايي که کان��ون جهانگردي و اتومبيلراني‬ ‫از سال‌هاي گذش��ته تا به امروز در مسير شناسايي‬ ‫و صيان��ت از خودروهاي تاريخي به‌صورت مس��تمر‬ ‫و دوره‌اي انجام داده‪ ،‬برپايي نمايش��گاه‌هاي متعدد‬ ‫ب��ا حض��ور منحصربه‌فردترين خودروه��اي تاريخي‬ ‫است‪.‬‬ ‫از اهداف برپايي اين نمايش��گاه‪ ،‬حمايت از مالکان‬ ‫خصوصي خودروهاي کالسيک و کمک به رفع عيوب‬ ‫خودروها‪ ،‬کمک به تحقق اهداف دبيرخانه‪ ،‬شناسايي‬ ‫و صيانت از خودروهاي تاريخي (کالس��يک)‪ ،‬فراهم‬ ‫کردن زمينه دي��دار و تبادل‌نظر مالکان خصوصي با‬ ‫متوليان حمايت از اين خودروها و فرهنگ‌سازي در‬ ‫زمين ‌ه صيانت از خودروهاي کالس��يک که جزيي از‬ ‫س��رمايه‌هاي تاريخي و فرهنگي کشورمان محسوب‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬به شمار مي‌روند‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو ‪. 4‬‬ ‫‪ 2‬ایربگ ‪ .‬داشبورد جدید‬ ‫‪29‬میلیون و ‪600‬هزار تومان‬ ‫پژو پارس سال یورو‪4‬‬ ‫‪2‬ایربگ داشبورد جدید‬ ‫‪37‬میلیون و ‪500‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪36‬میلیون و ‪ 900‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار ‪V8‬‬ ‫‪37‬میلیون و ‪200‬هزار تومان‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪32‬میلیون تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬ایران‌خودرو‬ ‫‪38‬میلیون و ‪ 200‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 132‬‬ ‫‪19‬میلیون و ‪800‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 111‬‬ ‫‪20‬میلیون ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو‪4‬‬ ‫‪24‬میلیون و ‪200‬هزار تومان‬ ‫لیفان ‪X60‬‬ ‫‪64‬میلیون ‪700‬هزار تومان‬ ‫مزدا‪ 3‬تیپ ‪ 3‬صندوقدار‬ ‫‪118‬میلیون تومان‬ ‫قیمت برخی خودروهای خارجی‬ ‫هیوندای ‪2015 i20‬‬ ‫‪90‬میلیون تومان‬ ‫هیوندای سوناتا ‪2014‬‬ ‫دو ایربگ‬ ‫‪124‬میلیون تومان‬ ‫کیا اسپورتج فول‬ ‫‪ 156‬میلیون تومان‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار‌شنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫حس�ین علیزاده‪-‬گ�روه صنعت‪ :‬ش��کل‬ ‫گرفتن صنعت خودروس��ازي جه��ان از ابتدا‬ ‫شايد همچون صنايع ديگر به دلیل نياز بوده و‬ ‫در گام بعدي در راس��تاي همگامي با تحوالت ديگر صنايع‬ ‫جهان دگرگون شده است‪ .‬اما آنچه جنس اين صنعت را از‬ ‫ديگر صنايع متمايز مي‌کند‪ ،‬تحول نقطه به نقطه آن است‬ ‫که محصوالت توليد شده از يک برند تا به اين زمان با حفظ‬ ‫ماهيت محصول قبلي و تغييرات ظاهري و رفاهي همچنان‬ ‫به خودرو توليدي مرجع وفادار است‪ .‬همين امر باعث شده‬ ‫تا در هر دوره‪ ،‬مصرف‌کننده نسبت به خودرو دوره خود يا‬ ‫ب��ه دلیل مالکيت آن و يا به دليل تردد آن در خيابان‌ها در‬ ‫گذشته نسبت به يک برند تعلق خاطر پيدا کند‪ .‬شايد بارها‬ ‫و بارها اتفاق افتاده با ديدن يک خودرو حس نوستالژیک ما‬ ‫تحريک شده و برخي خاطرات از گذشته تداعي مي‌شود اما‬ ‫باي��د در نظر داش��ت در اي��ن دايره هم��ه خودروها جاي‬ ‫نمي‌گيرن��د‪ .‬دليل آن نيز ش��ايد اين باش��د که ما برخي از‬ ‫خودروهاي دوره گذشته را يا نديده‌ايم و يا به دليل شباهت‬ ‫آن با ديگر خودروها از مدل ياد ش��ده‪ ،‬اطالعات دقيقي در‬ ‫اختي��ار نداريم‪ .‬اما آنچه مس��لم اس��ت توليد ه��ر کدام از‬ ‫خودروها در گذش��ته به دليل طراحي منحصر به‌فرد آن و‬ ‫زيبايي ظاهر‪ ،‬از سوي برندي شناخته شده توانست برگي از‬ ‫دفتر طاليي صنعت خودرو جهان را رقم زده و تحولي را در‬ ‫راستاي ارتقاي اين صنعت نسبت به صنايع ديگر به وجود‬ ‫آورد‪ .‬بر اين اساس همواره يک نسخه از خودروهاي توليدي‬ ‫از ابت��داي امر ت��ا به حال در کارخان��ه مرجع آن محصول‬ ‫نگهداري مي‌ش��ود‪ .‬به اين دليل که هم اش��اره‌اي باشد به‬ ‫گذشته آن مدل خودرو و هم خودروهاي توليدي در آينده‬ ‫بر اساس طراحي به مدل قبلي خود وفادار بمانند‪ .‬اما ديگر‬ ‫خودروه��اي موجود و باقي مانده يا در مالکيت اش��خاص‬ ‫حقيقي که همان مالکان خودرو هس��تند‪ ،‬قرار دارند يا در‬ ‫اختيار اشخاص حقوقي همچون نهاد‌ها و سازمان‌هايي که‬ ‫خودروهاي متعلق به ش��خصيت‌هاي سياس��ي‪ ،‬مذهبي و‬ ‫فرهنگ��ي را در اختي��ار دارن��د تا هم به لح��اظ تاريخي و‬ ‫فرهنگي از آنها نگهداري ش��ود و هم اي��ن خودروها را در‬ ‫قالب نمايشگاه‌هايي به معرض نمايش عموم بگذارند‪ .‬به ياد‬ ‫داش��ته باش��يم آنچه اين نمايش��گاه‌ها را جذاب و ديدني‬ ‫مي‌کند‪ ،‬حضور خودروهايي است که شايد بيش از نيم قرن‬ ‫از تاريخ س��اخت آنها مي‌گذرد و به دليل تنوع در ساخت و‬ ‫ظاهري متفاوت و زيب��ا‪ ،‬دل از بيننده مي‌برد‪ .‬اما فراموش‬ ‫نکنيم همين امر ب��ه دليل نبود تنوع در خودروهاي توليد‬ ‫شورلت کامارو ‪ SS‬سال تولید ‪1973‬‬ ‫سیتروئن پاالس ‪ DC‬سال تولید ‪1974‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ SE‬کوپه سال تولید ‪1966‬‬ ‫مرور دستاوردهاي صنعت خودرو ايران و جهان در نمايشگاه خودروهاي کالسيک‬ ‫خاطره‌بازي در سعدآباد‬ ‫دوچرخهموتوردارهامپرسالتولید‪1930‬‬ ‫ام وی آگوستا ‪1‬سیلندر سال تولید ‪1970‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫داخل��ي ش��ايد در نيم قرن آين��ده ما را از داش��تن حس‬ ‫خاطره‌انگی��ز و ملي نس��بت به خودروهاي س��اخت ايران‬ ‫محروم کند‪ .‬نمايشگاه خودرو‌هاي کالسيک که در روزهاي‬ ‫‪ ۱۴‬ال��ي ‪ ۱۹‬مردادماه در مجموعه فرهنگي تاريخي س��عد‬ ‫آباد برگزار ش��د‪ ،‬فرصتي ب��ود تا در فضاي��ي آرام در کنار‬ ‫دوستداران پروپاقرص خودروهاي کالسيک‪ ،‬لحظاتي را به‬ ‫دور از هياه��وي خيابان‌ها با صف‌آرايي خودروهاي قديمي‬ ‫پونتیاک ترانس ام سال تولید ‪1978‬‬ ‫موتورسیکلت ‪ BSA‬سال تولید ‪1950‬‬ ‫تریومف ‪ TR6‬سال تولید ‪1972‬‬ ‫کمي به گذشته بازگشت و خاطره‌بازي کرد‪ .‬با گشتي کوتاه‬ ‫در ميان اين وارثان گذش��ته خيابان‌ها مي‌توان جاي خالي‬ ‫بسياري از مدل‌هاي قديمي خودرو را احساس کرد که هراز‬ ‫گاهي پشت چراغ قرمز در سطح شهر کنارمان مي‌ايستند‬ ‫و با مدل و ظاهر زيباي خود دل از ما مي‌برند؛ اميد اس��ت‬ ‫اين بار با اطالع‌رساني بهتر و گسترده در نمايشگاه‌هاي آتي‬ ‫رخ اين خودروهاي غايب را نيز ببينيم‪.‬‬ ‫ای‌ام‌سی‪/‬پیسر ‪ .‬ایکس سال تولید ‪1976‬‬ ‫شورلت کامارو ‪ RS‬سال تولید ‪1969‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ 160‬سال ‪1936‬‬ ‫مازراتی ‪ SS‬سال تولید ‪1977‬‬ ‫چرا بايد از صنعت خودروسازي حمايت کرد؟‬ ‫صنايع خودروس��ازي تمام بخش‌هاي طراحي‪ ،‬توس��عه‪ ،‬توليد‪ ،‬بازار و فروش‬ ‫لوازم نقليه موتوري را در بر مي‌گيرد‪ .‬به مجموعه شرکت‌ها و کارخانه‌هايي که‬ ‫در طراحي‪ ،‬س��اخت‪ ،‬بازاريابي و فروش وس��ايل نقليه موتوري دخيل هستند‪،‬‬ ‫بخش��ي از اي��ن صنعت می‌باش��ند‪ .‬امروز يک��ي از ارکان مهم کش��ور صنعت‬ ‫خودروسازي است و حتي آن روزي که برادران خيامي ديوارهاي ايران‌ناسيونال‬ ‫را باال مي‌آوردند‪ ،‬ش��ايد اصال به ذهن آنها خطور نمي‌کرد که روزگاري صنعت‬ ‫خودرو به عنوان صنعتي پيش��تاز در کش��ور شناخته ش��ود‪ .‬هم‌اکنون صنعت‬ ‫خودروس��ازي ايران با قرار داشتن در جايگاه هفدهم خودروسازان بزرگ دنيا‪،‬‬ ‫اهميت بااليي در اقتصاد داخلي دارد و س��هم قابل‌توجهي را در توليد ناخالص‬ ‫ملي و صادرات غيرنفتي به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬اين در حالي اس��ت که‬ ‫برخي از کارشناس��ان معتقد هس��تند‪ ،‬صنعت خودرو پس از انقالب از لحاظ‬ ‫توس��عه و پيش��رفت قابل مقايس��ه با پيش از انقالب نيست و خيلي پيشرفت‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬البته اگر ما بخواهي��م صنعت خودروي کش��ورمان را با صنعت‬ ‫خودروس��ازي جهان و ش��رکت‌هايي چون جنرال موتورز‪ ،‬ف��ورد‪ ،‬تويوتا‪ ،‬رنو‪،‬‬ ‫نيسان‪ ،‬فولکس و‪ ...‬مقايسه کنيم‪ ،‬بايد بگويم هنوز از آنها خيلي عقب هستيم‪،‬‬ ‫ولي اگر در صنعت خودمان بررسي کنيم‪ ،‬نسبت به صنايع ديگر باز هم صنعت‬ ‫خودروس��ازي ما پيشرفت چشمگيري داشته است‪ .‬رهبر معظم انقالب بارها از‬ ‫صنعت خودروسازي پشتيباني و حمايت کرده‌اند که این امر نشان مي‌دهد ما‬ ‫همگي بايد از صنعت خودروس��ازي حمايت کنيم که براي بهبود ش��رايط در‬ ‫اين حوزه نياز به اتخاذ سياس��ت‌هاي حمايتي دولت و همکاري وزارتخانه‌هاي‬ ‫ام��ور خارجه‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اقتصاد اس��ت‪ .‬زيرا صادرات خودرو از‬ ‫ايران به س��اير کشورها به ويژه کش��ورهاي خاورميانه درآمد مناسبي را براي‬ ‫خودروسازان در پي دارد‪.‬‬ ‫يکي از نکات مهمي که قابل ذکر اس��ت‪ ،‬اینکه همه هم و غم مسئوالن بايد‬ ‫تحقق حماس��ه اقتصادي باشد‪ .‬خودروسازي نيز به عنوان يکي از صنايعي که‬ ‫ظرفيت اشتغالزايي بااليي دارد‪ ،‬مي‌تواند در کاهش آمار بيکاري موثر باشد اما‬ ‫متاس��فانه به ظرفيت‌هاي شغلي در کشور کم‌توجهي شده‪ ،‬ولی با وضع فعلي‬ ‫ما از ايجاد اش��تغال در هر جاي ايران حمايت مي‌کنيم‪ .‬امروز متاس��فانه ديده‬ ‫مي‌شود که هجمه کم نظيري بعد از اعالم رسمي قيمت خودرو توسط شوراي‬ ‫رقابت به صنعت خودروسازي وارد آمده است که با بررسي دقيق و کارشناسانه‬ ‫و دور از هيجانات رسانه‌اي مي‌توان دريافت‪ ،‬علت اين هجمه آن چيزي نيست‬ ‫که توسط برخي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال با نگاه��ي به افزايش قيمت برخي از کاال‌ه��ا و اقالم و درصد‬ ‫افزايش آنها در قياس با خودروس��ازي در کش��ور مي‌توان با نگاه دقيق‌تري به‬ ‫هجمه وارده عليه صنعت خودرو پرداخت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل اين است که ميزان درصد افزايش قيمت در کدام محصوالت‬ ‫بيش��تر به چشم مي‌آيد؟ که به ش��کل طبیعی با توجه به بيشتر بودن قيمت‬ ‫تمام ش��ده خودرو نس��بت به بقيه اقالم و کاالها اين افزايش قيمت در صنعت‬ ‫خودروس��ازي بيش��تر به چش��م مي‌خورد؛ چراکه تنها با افزايش ‪ ۵‬درصد در‬ ‫قيمت آن‪ ،‬ناگهان ش��اهد تغيير ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ميليون توماني در آن هس��تيم و اين‬ ‫در حالي اس��ت که به طور مثال قيمت شير که با افزايش ‪ ۳۵‬درصدي قيمت‬ ‫مواجه شده به‌دليل قيمت پايين‌تر محصول‪ ،‬اصال به چشم نمي‌آيد؛‬ ‫به‌طوری که ‪ ۳۵‬درصد در اين تراز از قيمت چيزي حدود ‪ 400‬تا ‪ 500‬تومان‬ ‫مي‌شود و اين موضوع از نگاه رسانه‌ها دور مانده است و ديگراني که قصد پنهان‬ ‫کردن اين نوع از افزايش قيمت‌ها را داش��ته‌اند از همين طريق سوءاس��تفاده‬ ‫کرده و با هجمه بر عليه صنعت خودروسازي به پررنگ جلوه دادن آن پرداخته‬ ‫تا بقيه افزايش قيمت‌ها از نگاه مردم دور بماند‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫داعش؛ فرصت یا تهدید برای بازار صنایع معدنی ایران‬ ‫رکود اقتصادي جهان فرصتي براي کسب درآمد‬ ‫جذب گردشگر از طريق معادن متروکه‬ ‫معدن درانضباط‪ 20‬گرفت‬ ‫حامدشايگان‪-‬گروه معدن‪ :‬چند روز پيش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) به‬ ‫مناسبت روز خبرنگار ميزبان وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنين خبرنگاران بود‪ .‬مهندس نعمت زاده با‬ ‫اشاره به اهميت رسانه‌ها در بررسي و کارشناسي اقدامات دولتي ‪ 2‬سوال را مطرح کرد‪ ،‬يکي از سواالت اين بود‬ ‫که مهم ترين مشکل و اشتباه وزارت در يک سال گذشته چه بوده است‪ .‬از اين رو ما در گفت وگو با کارشناسان‪،‬‬ ‫اقدامات دولت در يک سال گذشته و تاثيرات آن در حوزه معدن و صنايع معدني را بررسي کرديم ‪.‬در اين رابطه‬ ‫برخي از کارشناسان معتقدند‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حجم زيادي از پروانه‌هاي اکتشاف و بهره برداري‬ ‫در دولت قبل مواجه بود از اين رو تالش کرد تا با تدوين قوانين محدود کننده انضباط را بار ديگر به اين بخش‬ ‫بازگرداند اما در خصوص نحوه اعمال حق االرض و حقوق دولتي کارشناسان معتقدند پرداخت نقدي حقوق‬ ‫دولتي باعث کاهش سرمايه‌گذاري در معدن مي‌شود بنابراين اگر دولت اين محدوديت را با ضمانت‌نامه‌هاي‬ ‫بانکي اعمال مي‌کرد مي‌توانست در راستاي ايجاد انضباط‪ ،‬سرمايه‌گذاري در اکتشاف را افزايش دهد‪ .‬گرچه‬ ‫ايميدرو با تالش براي راه اندازي و تکميل پروژه‌هاي ناتمام خواب سرمايه‌گذاري دولت گذشته را کاهش داده و‬ ‫برنامه‌هاي فرآوري را به طور جدي دنبال مي‌کند اما براي توسعه همه جانبه اقتصاد معادن دولت چاره‌اي به جز‬ ‫تعديل قوانين در جذب سرمايه گذار خصوصي ندارد‪ .‬از سوي ديگر برخي از کارشناسان انعطاف پذيري وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در حوزه معدن را تمجيد کرده و معتقدند‪ ،‬دولت پس از وضع حقوق دولتي با اعتراض‬ ‫معدنداران ميزان حقوق دولتي را تعديل کرد‪.‬‬ ‫سال گذش��ته تا حدودي به مذاق معدن داران خوش‬ ‫‹ ‹فرآوري نگاه مثبت يک سال گذشته‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در يک س��ال اخير نيامده به همين دليل پ��س از اعتراض آنها به ميزان‬ ‫با وض��ع قوانين و برنامه‌هاي مدون تصميم به هدايت حق��وق دولت��ي‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫بخش‌ه��اي معدن��ي در ايج��اد ارزش اف��زوده ک��رد‪ .‬کاهش ‪ 50‬درصدي آن موافق��ت کرد‪ .‬اين تعديل به‬ ‫عبد الوهاب س��هل آبادي رئيس انجمن خانه صنعت گفته رئيس خانه صنعت و معدن بس��يار مثبت بود و‬ ‫و مع��دن در رابطه با برنامه‌هاي معدني دولت يازدهم نش��انه انعطاف پذيري دولت و مصداق تعامل با بخش‬ ‫مي‌گويد‪ :‬توجه به فرآوري به طور جدي در يک سال خصوص��ي بود‪ .‬اما از نظر دبير خانه معدن‪ ،‬مش��خص‬ ‫نبودن س��قف حقوق دولتي نسبت‬ ‫گذش��ته پيگيري ش��د ‪،‬اقدامي که‬ ‫ب��ه مي��زان آن چال��ش برانگي��زتر‬ ‫اگر اجرايي ش��ود پويايي اقتصاد و‬ ‫عبد الوهاب سهل آبادي‬ ‫است‪ ،‬زيرا در قوانين جديد سقفي‬ ‫اش��تغال‌زايي را ب��ه ارمغان خواهد رئيس انجمن خانه صنعت‬ ‫مشخص براي حقوق دولتي تعيين‬ ‫آورد‪ .‬ام��ا ب��راي دس��تيابي به اين‬ ‫و معدن‪ :‬در دولت اخير‬ ‫نش��ده که در آن مالک‌هاي چون‬ ‫هدف گذاري تسهيالت براي تهيه‬ ‫تسهيالت خوبي براي‬ ‫نوع ماده معدني‪ ،‬ميزان برداشت و‬ ‫ماش��ين آالت و تجهيزات فرآوري‬ ‫محل برداشت تعيين کننده درصد‬ ‫الزامي است‪.‬‬ ‫معدنکاران در صندوق‬ ‫دبير خانه معدن نيز با تاييد اين توسعه ملي و صندوق بيمه حقوق دولتي باشد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا حمي��دي انارک��ي با‬ ‫موض��وع مي‌گوي��د‪ :‬در دولت اخير معادن در نظر گرفته شده‬ ‫اش��اره ب��ه قوانين وضع ش��ده در‬ ‫تس��هيالت خوبي براي معدنکاران‬ ‫هرچند هنوز اين اعتبارات رابط��ه با حقوق دولت��ي مي‌افزايد‪:‬‬ ‫در صندوق توسعه ملي و صندوق‬ ‫بيم��ه معادن در نظر گرفته ش��ده محقق نشده اما اجرايي شدن پ��س از انق�لاب در آيي��ن نامه‌ها‬ ‫آن مي‌تواند حرکت مثبتي مي��زان حق��وق دولت��ي ب��ه طور‬ ‫هرچند هن��وز اين اعتبارات محقق‬ ‫روشن مشخص بود نياز در شرايط‬ ‫نشده اما اجرايي شدن آن مي‌تواند‬ ‫براي ايجاد پويايي در‬ ‫کنوني براي جذب سرمايه گذار به‬ ‫حرکت مثبتي ب��راي ايجاد پويايي معادن در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫محدوده‌ه��اي معدني ميزان هزينه‬ ‫در معادن در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫کرد فرد مش��خص باش��د و قوانين‬ ‫غالمرضا حميدي انارکي با اشاره‬ ‫به آنکه تسهيالت دولت بايد در توسعه فرآوري صورت ثابت و براي مدتي بدون تغيير وضع ش��ود چراکه در‬ ‫گيرد مي‌افزايد‪ :‬براي توس��عه فرآوري دولت بايد براي شرايط کنوني نمي‌توان ادعا کرد که اين قوانين براي‬ ‫معدن��دار با عوارض صادرات��ي محدوديت ايجاد نکند مدتي ثابت خواهد ماند‪.‬‬ ‫چراکه معدندار وظيفه اش که همان برداش��ت اس��ت ‹ ‹حق االرض کاهنده سرمايه‌گذاري معادن‬ ‫پس از اينک��ه دولت يازده��م وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫را به نحو احس��ن انجام داده‪ ،‬اينجاست که دولت بايد‬ ‫و تج��ارت را تحوي��ل گرف��ت ب��ا چالش‌ه��اي چون‬ ‫تدابيري براي فرآوري مواد برداشت شده بينديشد‪.‬‬ ‫محدوده‌ه��اي بلوکه و اس��تخراج غي��ر اصولي روبه‌رو‬ ‫‹ ‹تعديل حقوق دولتي نشانه انعطاف وزارت‬ ‫اعالم معيارهاي جديد حق��وق دولتي در نيمه دوم ش��د مسئله‌اي که بيشتر ناش��ي از صدور غير موجهه‬ ‫پروانه‌هاي اکتش��افي و بهره برداري از س��وي دولت‬ ‫قبلي بود‪ .‬به همين دليل با وضع حق االرض اکتشاف‬ ‫محدوده‌ه��اي معدني را به فعالي��ت افراد با صالحيت‬ ‫محدود کرد‪ .‬وحيد صائب فر رئيس کميته اکتش��اف‬ ‫خانه معدن با تاييد اين موضوع که حق االرض عاملي‬ ‫در انضباط اکتشافات محدوده‌ها بوده ‪،‬گفت‪ :‬اين نکته‬ ‫را نمي‌توان کتمان کرد در دولت گذش��ته هر کس��ي‬ ‫که سرمايه‌اي داشت از آن براي ثبت محدوده معدني‬ ‫اس��تفاده مي‌کرد و با تمديد‌ه��اي پي در پي محدوده‬ ‫بي استفاده باقي مي‌ماند و در نهایت بلوکه مي‌شد اما‬ ‫وض��ع حق االرض اين مس��ئله را کاهش داده اما اين‬ ‫نکته را نبايد ناديده گرفت که س��طح سرمايه‌گذاري‬ ‫کاه��ش خواهد يافت حتي از س��وي افراد متخصص‪،‬‬ ‫چرا که س��رمايه گذار بايد ب��راي محدوده‌اي ابهام دار‬ ‫هزينه پرداخت کند که ممکن اس��ت بازدهي نداشته‬ ‫و ب��ا مش��کالتي چ��ون نبود دسترس��ي ب��ه امکانات‬ ‫زيرس��اختي‪ ،‬معارض��ان محل��ي و ‪ ...‬روبه‌رو ش��ود و‬ ‫نتوان��د موفق به بهره برداري ش��ود‪ .‬ب��ه همين دليل‬ ‫دول��ت براي کنترل اين مس��ئله و جلوگيري از بلوکه‬ ‫ش��دن محدوده‌هاي مي‌توانس��ت ضمانتنامه بانکي را‬ ‫جايگزين پول نقد کند از اين طريق افراد نيز گزينش‬ ‫مي‌ش��دند زيرا ضمانت نامه بانکي براي افراد حقوقي‬ ‫صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫غالمرضا حميد انارکي دبير خانه معدن معتقد است‬ ‫دريافت حق االرض به شکلي منطقي وضع نشده بلکه‬ ‫بايد بصورت تصاعدي اجرا مي‌ش��د به گونه‌اي که در‬ ‫ابتدا معدن��کار مبلغ کمي را پرداخ��ت کند و پس از‬ ‫س��ال اول اگر فرد طب��ق برنامه در پروژه پيش��رفت‬ ‫حاص��ل نکرده بود حق االرض باالتري متحمل ش��ود‬ ‫تا بتوانيم در ابتدا از کاهش سرمايه‌گذاري جلوگيري‬ ‫کنيم از س��وي ديگر اگر فرد نتوانس��ت در اکتش��اف‬ ‫موفق باش��د بخش��ي از محدوده‌ها را ب��راي فعاليت‬ ‫سرمايه گذاران ديگر آزاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه تکميل پروژه‌ه�اي نيمه تم�ام دولتي‬ ‫مثبت است‬ ‫يکي از مش��کالتي که دولت جديد با آن روبه‌رو بود‬ ‫حجم زياد پروژه‌هاي کلنگ خورده‌اي بود که هر کدام‬ ‫با ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد پيش��رفت به حال خود رها ش��ده‬ ‫بودند‪ .‬همين عاملي ب��ود که دولت در صنايع معدني‬ ‫بخش خصوص��ي را زود تر از برنام��ه از پيش تعيين‬ ‫ش��ده فعال کند تا با واگذاري اي��ن پروژه‌ها به بخش‬ ‫خصوص��ي کمبود اعتبارات دول��ت را جبران کند‪ .‬به‬ ‫گفته دبير خانه معدن ‪،‬س��ازمان ايميدرو در تکميل و‬ ‫راه‌اندازي پروژه‌هاي ناتمام برنامه‌هاي خوبي دارد که‬ ‫اگر اجرايي ش��ود يک امتياز بزرگ براي دولت جديد‬ ‫محصوب مي‌شود‪.‬‬ ‫از آنجاي��ي که رکود و تورم اقدامات اقتصادي دولت‬ ‫يک س��اله گذش��ته را عقيم ک��رده بود ب��ا اين حال‬ ‫کارشناسان معتقدند واگذاري زمين‌ها و محدوده‌هاي‬ ‫اکتشافي براي س��رمايه‌گذاري يک اقدام مثبت است‬ ‫اما بايد بخش‌هاي معدني را در اس��تان‌هاي سراس��ر‬ ‫کش��ور فعال کرد‪ .‬به گفته غالمرض��ا حميدي انارکي‬ ‫دبير خانه معدن در س��ال‌هاي گذشته معاونت معادن‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‌ها بدون‬ ‫سرپرس��ت بوده و اين باعث ش��ده فعالي��ت اصولي و‬ ‫نظارت بر معادن شهرستان‌ها کاهش يابد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫مثبت‌ترين اقدام‬ ‫معدني؛ عوارض‬ ‫صادراتی برای فراوری‬ ‫سيدمحمد بياتيان‬ ‫عضو کميسيون صنايع مجلس‬ ‫برنامه‌ه��اي معدني‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در وضع ع��وارض صادراتي موفقيت‌آميز‬ ‫بود‪ ،‬حتي معتقدم‪ ،‬اين قانون بايد زودتر از اينها‬ ‫وضع مي‌شد‪ ،‬چراکه با خام‌فروشي‪ ،‬سرمايه‌ها از‬ ‫کشور خارج مي‌ش��ود‪ ،‬بنابراين براي کاهش آن‬ ‫نيازمند اعمال قوانين محدوديتي و مش��وق‌هاي‬ ‫فرآوري هستيم‪.‬‬ ‫با اين حال با اي��ن گفته که وظيفه معدن‌دار‬ ‫تنها برداش��ت مواد معدني است و نبايد با وضع‬ ‫قوانين آنها را وادار به فرآوري کرد‪ ،‬کاملا مخالف‬ ‫هس��تم‪ ،‬چراکه يک س��رمايه‌گذار اگ��ر بخواهد‬ ‫ب��ه عرص��ه فرآوري وارد ش��ود در گام نخس��ت‬ ‫اع�لام مي‌کند که به يک مع��دن نياز دارد پس‬ ‫ش��رکت‌هاي معدني با تشکيل تعاوني مي‌توانند‬ ‫در فرآوري و افزايش ارزش‌افزوده در محصوالت‬ ‫فعال شوند‪.‬‬ ‫پ��س از اعالم ع��وارض صادرات م��واد معدني‬ ‫خيل��ي از معدن��داران اعت��راض کردن��د ک��ه تا‬ ‫حدودي منطق��ي بود‪ ،‬زيرا پس از تغيير رويکرد‬ ‫ابت��دا باي��د يک ب��ازه زماني براي آماده ش��دن‬ ‫مع��ادن تعيين ک��رد تا آنه��ا با ش��رايط جديد‬ ‫و وضعي��ت ب��ازار همخواني ايجاد کنن��د‪ .‬براي‬ ‫نمونه در ابتدا وضع ع��وارض صادراتي خيلي از‬ ‫معادن سنگ‌آهن با چالش مواجه شدند‪ ،‬به طوري‬ ‫که قيمت نهايي محصول توليدي بيش��تر از نرخ‬ ‫جهاني آن ب��ود‪ ،‬بنابراين در وضع قوانين بايد از‬ ‫نظر معدنداران و کارشناسان اين حوزه استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در حقوق دولتي‪ ،‬نبود ش��فافيت در پروانه‌هاي‬ ‫صادرش��ده به‌ويژه در چند س��ال گذشته باعث‬ ‫ش��ده ب��ود که ش��رکت‌ها بيش از آنچ��ه که در‬ ‫پروانه آنها اعالم شده بود‪ ،‬برداشت کنند و حتي‬ ‫تع��دادي از مع��ادن در پرداخت حق��وق دولتي‬ ‫تعلل کنند‪ .‬از س��وي ديگر‪ ،‬ميزان حقوق دولتي‬ ‫اعالم شده از سوي وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مبل��غ خيل��ي زيادي نيس��ت‪ ،‬به همي��ن دليل‬ ‫انتظار مي‌رود با کنترل س��ازمان‌هاي ذي‌ربط و‬ ‫متولي معدن‪ ،‬حقوق دولتي براس��اس قانون اخذ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در رابط��ه ب��ا فراه��م ک��ردن ش��رايط حضور‬ ‫بخش‌ه��اي خصوص��ي معتقدم‪ ،‬اي��ن دولت نيز‬ ‫هنوز نتوانس��ته خيلي موف��ق عمل کند‪ ،‬چراکه‬ ‫از ب��اال ب��ه بخش خصوص��ي نگاه مي‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫حال��ي که مي‌تواني��م در آسيب‌شناس��ي و حل‬ ‫مشکالت موجود از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي‬ ‫عم��ل کنيم تا بتوانيم در مع��ادن از توان بخش‬ ‫خصوصي بهره بگيريم‪.‬‬ ‫در واق��ع معتق��دم‪ ،‬در اکث��ر کش��ورهاي‬ ‫توس��عه‌يافته يا در حال توسعه‌اي که توانسته‌اند‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنايع معدن��ي موفق عمل‬ ‫کنند ن��گاه وي��ژه دولت به بخ��ش خصوصي و‬ ‫حضور گس��ترده س��رمايه‌گذاران بوده اس��ت به‬ ‫گون��ه‌اي که ب��ه عنوان مث��ال در ترکيه يا چين‬ ‫توسعه فوالد و سيمان آنها از همين حمايت‌هاي‬ ‫دولت��ي و حض��ور بخ��ش خصوص��ي نش��ات‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫کرباسیان خبر داد‪:‬‬ ‫پرونده «آلومینیوم‌المهدی» روی میز «بازرسی»‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو از بررسی اسناد‬ ‫ماجرای آلومینیوم توس��ط تیم��ی از ایمیدرو‬ ‫خبر داد‪ .‬مهدی کرباسیان درباره ایرادات وارده‬ ‫به واگذاری آلومینیوم المهدی گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور ب��ه مس��ئله‌آلومینیوم‬ ‫‌المه��دی ورود پی��دا کرده و اس��ناد و مدارک‬ ‫در اختیار آن��ان قرار گرفته و ما متتظر نتیجه‬ ‫بررسی‌های آنان هس��تیم‪ .‬اما اگر در نظرهای‬ ‫آنان بحث‌های مدیریتی هم باشد‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫تصمیم��ات الزم را می‌گیریم و تغییراتی را که‬ ‫در بیش��تر واحدهای صنعتی اعمال کردیم در‬ ‫مورد این واحد هم اعمال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ضمن آنکه روند تغییرات مدیری��ت در واحدهای صنعتی همچنان‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬مهدی کرباس��یان اس��تفاده از تجرب��ه‪ ،‬تخصص و تدبیر‬ ‫را موجب تحول و پیش��رفت امور دانس��ت و گفت‪ :‬سیاس��ت سازمان‬ ‫ایمی��درو نیز به همی��ن ترتیب خواهد بود ک��ه از نیروهای نخبه و با‬ ‫تجربه و متخصص در س��مت‌ها اس��تفاده کند و البته تا به امروز نیز‬ ‫بخشی از این هدف محقق شده است‪ .‬او افزود‪ :‬بدیهی است امانتداری‬ ‫و تعه��د یکی از ش��رط‌های مدیریت در همه واحده��ا و زیرمجموعه‬ ‫ایمی��درو اس��ت‪ .‬بحث قدیمی اس��تفاده نک��ردن از تجربه و تخصص‬ ‫متاس��فانه در چند سال گذش��ته ضربه‌های هولناکی به اقتصاد کشور‬ ‫زده و ما این رویه را ادامه نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫در واقع در س��ال‌های گذش��ته به تنها چیزی ک��ه اهمیت داده‬ ‫نمی‌ش��د اس��تفاده از افراد با تجربه و دارای تخص��ص بود‪ .‬رییس‬ ‫هیات عامل توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره‬ ‫مش��کالت مدیریتی کارخانه آلومینیوم المهدی به تدبیر گفت‪ :‬در‬ ‫م��ورد این کارخانه صنعتی نیز س��عی کردیم‬ ‫تجربه و تخصص در اولویت س��طوح مدیریتی‬ ‫باشد‪ .‬در واقع هم هیات‌مدیره و هم آیین‌نامه‬ ‫و مق��ررات را اص�لاح کردیم‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫انضب��اط کاری را اب�لاغ کردی��م‪ .‬نظارت‌ه��ا‬ ‫بیش��تر از گذشته شده اس��ت‪ .‬البته متاسفانه‬ ‫تعداد اعضای هیات مدیره کارخانه آلومینیوم‬ ‫المه��دی ناقص بود و ما آن را تکمیل کردیم‪.‬‬ ‫کرباس��یان بی��ان ک��رد‪ :‬در این می��ان برخی‬ ‫پرس��نل‪ ،‬مدی��ران قبلی و برخ��ی نمایندگان‬ ‫اس��تان هرمزگان در مجلس نسبت به برخی‬ ‫موارد این کارخانه نارضایتی‌هایی داشتند‪.‬‬ ‫آن��ان ابهام‌ه��ا و مواردی ک��ه از نظر آنان تخلف در مس��ائل مالی و‬ ‫فنی اس��ت را بی��ان کردند و ما تیمی را برای بررس��ی این اس��ناد و‬ ‫گفته‌ه��ای آنان ب��ه کارخانه المهدی فرس��تادیم و در حال بررس��ی‬ ‫هستیم‪ .‬او افزود‪ :‬س��ازمان بازرسی کل کشور نیز به این مسئله ورود‬ ‫پیدا کرده و اس��ناد و مدارک در اختیار آنان اس��ت و ما متتظر نتیجه‬ ‫بررسی‌های آنان هستیم‪ .‬اما اگر در نظرهای آنان بحث‌های مدیریتی‬ ‫هم باشد به‌طور قطع تصمیمات الزم را می‌گیریم و تغییراتی را که در‬ ‫بیش��تر واحدهای صنعتی اعمال کردیم در مورد این واحد هم اعمال‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬اظهارنظر او در واکنش به مس��ائل و مش��کالت به‌وجود‬ ‫آم��ده در کارخانه آلومینیوم المه��دی و اعتراض‌های فراوان کارکنان‬ ‫این کارخانه نس��بت به مدیریت این مجموعه صنعتی صورت گرفت‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر کارکن��ان کارخانه آلومینیوم المه��دی و نمایندگان‬ ‫بندرعب��اس در مجل��س در انتظ��ار ادامه تغیی��رات در این مجموعه‬ ‫صنعتی هستند‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه دو مرحله ای احداث جاده و فنس بخش جنوبی اراضی‬ ‫سایت توسعه شماره ‪93/3‬‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫‪ -2‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ‬ ‫تلفن ‪)0761( 5112201-10‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث جاده و فنس بخش جنوبی اراضی سایت توسعه‬ ‫‪ -4‬شرح مختصری از کار ‪ :‬احداث خیابان به طول ‪ 27000‬متر(عرض آسفالت ‪ 30-7‬متر) ‪ -‬حصار کشی بتنی پیش ساخته‬ ‫بطول تقریبی ‪ 27000‬متر ‪ -‬تعداد ‪ 64‬کالورت‬ ‫‪-5‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 5‬میلیارد ریال به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار‬ ‫‪ -6‬قیمت اسناد و شماره حساب‪ :‬ارائه فیش واریزی به مبلغ ‪ 5،000،000‬ریال به حساب ‪ 2175375402000‬بانک ملی‬ ‫شعبه مرکزی‬ ‫‪ -7‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 93/05/20‬لغایت پایان وقت اداری ‪93/05/27‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل اسناد ‪ :‬مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪93/06/8‬‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت وتحویل اسناد‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫‪ -10‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات الف و ب راس ساعت ‪ 11‬صبح مورخ ‪ 93/06/9‬و پاکات ج راس ساعت‪ 11‬صبح مورخ‬ ‫‪93/06/12‬‬ ‫‪ -11‬نشانی سایت شرکت‪www.PGSEZ.ir :‬‬ ‫داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 2‬در رشته راه و باند از معاونت راهبردی ریاست جمهوری‬ ‫الزامی میباشد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫تولید بیش از ‪23/8‬میلیون‬ ‫تنی سیمان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬تولید‬ ‫س��یمان طی ‪4‬ماهه نخست امس��ال به رقم بیش‬ ‫از ‪ 23‬میلی��ون و ‪ 800‬ه��زار تن رس��ید که حدود‬ ‫‪5/7‬میلیون تن بیش از ‪ 3‬ماهه نخست امسال است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صم��ت‪ ،‬طی ‪ 4‬ماهه گذش��ته تولید‬ ‫کلینک��ر بالغ ب��ر ‪ 25‬میلیون و ‪ 465‬ه��زار و ‪351‬‬ ‫تن بود‪ .‬تولید س��یمان و کلینکر در تیرماه امس��ال‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪5‬میلی��ون و ‪ 721‬ه��زار و ‪ 950‬تن و‬ ‫‪ 6‬میلیون و‪ 239‬هزار و ‪ 126‬تن ثبت ش��د‪ .‬میزان‬ ‫توزیع س��یمان به جامعه مصرفی در ‪4‬ماهه امسال‬ ‫بال��غ ب��ر ‪ 18‬میلیون و ‪ 719‬ه��زار و ‪ 523‬تن بود‪.‬‬ ‫مجموع س��یمان تولیدی در سال گذشته افزون بر‬ ‫‪ 69‬میلی��ون و ‪ 468.4‬ه��زار تن بود که نس��بت به‬ ‫رق��م بیش از ‪ 70‬میلیون و ‪ 125.5‬هزار تن س��ال‬ ‫‪ 91‬کاهش‪0/9‬درصدی داشت‪ .‬گفتنی است کلینکر‬ ‫تولی��دی در س��ال ‪ 92‬به رق��م ‪ 71‬میلیون و ‪904‬‬ ‫هزار و ‪ 313‬تن رس��ید‪ .‬همچنین صادرات سیمان‬ ‫در نیمه نخس��ت سال گذشته افزون بر ‪ 9‬میلیون و‬ ‫‪ 673‬هزار تن بود که در مقایس��ه با مدت مشابه در‬ ‫س��ال ‪91‬رشد ‪ 41‬درصدی داشت‪ .‬آمارهای رسمی‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬س��ال ‪ 1391‬بیش از ‪13‬میلیون و‬ ‫‪ 648‬هزار تن س��یمان و کلینکر به خارج از کشور‬ ‫صادر شد و س��هم ‪ 63‬درصدی آن مربوط به عراق‬ ‫بود که بزرگ‌ترین بازار ایران در این زمینه است‪.‬‬ ‫می��زان تولی��د س��یمان در س��ال ‪ 1391‬بال��غ بر‬ ‫‪ 70‬میلیون و ‪ 255‬هزار و ‪ 489‬تن بود که نسبت به‬ ‫سال ‪ 90‬رشد ‪ 5/74‬درصدی داشت‪ .‬صادرات سیمان‬ ‫در سال ‪ 1392‬بالغ بر ‪ 18‬میلیون تن بود که کشورمان‬ ‫در صادرات سیمان رتبه اول منطقه خاورمیانه و رتبه‬ ‫سوم جهان را به خود اختصاص داد‪ .‬حدود ‪ 6‬سال قبل‬ ‫میزان سیمان تولیدی ایران ‪ 30‬میلیون تن ثبت شد و‬ ‫امروز این مقدار به حدود ‪ 80‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ 500‬میلیارد ریالی در مجتمع‬ ‫فوالد تربت‌حیدریه‬ ‫مدیرعامل مجتم��ع فوالد تربت حیدریه گفت‪ :‬این‬ ‫مجتمع بزرگ‌ترین پروژه صنعتی ش��رق کشور است‬ ‫که ظرفیت تولید یک میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن ورق‬ ‫فوالد در سال را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬مجید رضوی اظهار کرد‪ :‬اجرای‬ ‫عملیات پروژه مجتمع فوالد تربت‌حیدریه از سال ‪86‬‬ ‫به طور رس��می آغاز شده و تمام منابع مالی آن نیز از‬ ‫سوی سرمایه‌گذار بخش خصوصی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای اجرای این پ��روژه تاکنون‬ ‫‪ 500‬میلیارد ریال از سوی سرمایه‌گذاران هزینه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع فوالد تربت‌حیدریه پیش��رفت‬ ‫پروژه مجتمع فوالد تربت‌حیدریه را حدود ‪ 27‬درصد‬ ‫عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬با راه‌ان��دازی این مجتمع برای‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 800‬نفر به‌طور مستقیم و ‪ 15‬هزار نفر به‌طور‬ ‫غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬احداث واحد فوالدسازی تربت‌حیدریه‬ ‫با اس��تفاده از گندله معدن سنگ‌آهن سنگان خواف‬ ‫که در فاصل��ه ‪ 100‬کیلومتری جلگ��ه رخ قرار دارد‪،‬‬ ‫انجام می‌گیرد و از شبکه سراسری گاز‪ ،‬ذخایر آب‌های‬ ‫زیرزمینی کافی‪ ،‬شبکه برق ‪400‬ولت بهره‌مند خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬مدیرعامل فوالد تربت‌حیدریه گفت‪ :‬امس��ال با‬ ‫تمهیدات اندیش��یده شده ‪ 882‬میلیون دالر از منابع‬ ‫فاینانس (ق��رارداد خارجی) به ای��ن پروژه اختصاص‬ ‫یافت‪ .‬رضوی با اش��اره به مشکالت پیش روی فوالد‬ ‫تربت‌حیدری��ه‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای جذب مبلغ یادش��ده از‬ ‫قرارداد خارجی‪ ،‬امیدواریم دولت در جهت رفع ال‌سی‬ ‫با این مجتمع عظیم فوالد همکاری کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع ف��والد تربت حیدریه بیان کرد‪:‬‬ ‫با بازگشایی ‪ LC‬مجتمع فوالد بیش از ‪ 230‬شرکت‬ ‫مهندسی و فنی و خدماتی تجهیزات و عوامل کارگاهی‬ ‫خود را بالفاصله به این مجتمع منتقل می‌کنند تا با‬ ‫توج��ه به قراردادهای منعقد ش��ده ظرف ‪ 36‬ماه این‬ ‫پروژه عظیم به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫وی تح��ول اش��تغالزایی در این منطق��ه را یکی از‬ ‫برکات دیگر مجتمع برش��مرد و افزود بیش از ‪4000‬‬ ‫نفر نیروی انسانی در تخصص‌های مختلف به‌کار گرفته‬ ‫خواهند ش��د که بخش عظیم��ی از معضل بیکاری‬ ‫منطقه برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۸‬درصدی‬ ‫صادرات سیمان از فارس‬ ‫صادرات سیمان فارس امسال ‪ 58‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬مدیرکل گمرکات‬ ‫فارس گفت‪ :‬از ابتدای امسال ‪ 213‬هزار و ‪ 151‬تن‬ ‫سیمان به ارزش ‪ 9‬میلیون و ‪ 974‬هزار و ‪ 481‬دالر‬ ‫از اس��تان فارس صادر شده است‪ .‬کشورهای عراق‪،‬‬ ‫عمان و حوزه خلیج‌فارس بیش��ترین میزان سیمان‬ ‫فارس را دریافت کردند‪ .‬خانم سکینه سیاحی افزود‪:‬‬ ‫صادرات س��یمان از فارس از نظ��ر وزنی ‪58‬درصد‬ ‫و از نظر ارزش��ی حدود ‪11‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬پارسال ‪134‬هزار و ‪ 491‬تن سیمان به ارزش‬ ‫‪ 12‬میلیون دالر از فارس صادر شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تاثیر رخدادهای منطقه بر صادرات‬ ‫داعش؛فرصتیاتهدیدبرایبازارصنایعمعدنیایران‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬عضو ش��ورای‬ ‫تجارت و صنعت س��لیمانیه ع��راق چندی پیش اعالم‬ ‫ک��رد‪ ،‬حجم مبادالت تجاری و گردش��گری بین ایران‬ ‫و کردس��تان عراق از ابتدای ماه ج��والی تاکنون ‪۸۰‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪ .‬هر روز تقریبا ‪ 180‬کامیون‬ ‫کاال وارد منطقه کردس��تان عراق می‌ش��ود که مقصد‬ ‫این محموله‌ها تنها به ش��هرهای کردستان عراق است‬ ‫ن��ه ایالت‌ه��ای مرک��زی و جنوبی‪ .‬قب�لا روزانه ‪900‬‬ ‫کامیون وارد اقلیم کردستان عراق می‌شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ‪،‬بازارهای عراق به شدت به کاالهای‬ ‫وارداتی از ای��ن گذرگاه‌ها و به‌خص��وص گذرگاه‌های‬ ‫مرزی با ترکیه‪ ،‬س��وریه و ایران وابسته هستند‪ .‬اشغال‬ ‫موصل دسترس��ی به گذرگاه ابراهیم خلیل با ترکیه را‬ ‫کاهش داده است و ‪ 3‬گذرگاه مرزی در مناطق مرزی‬ ‫اس��تان االنبار که ع��راق را به اردن و س��وریه مرتبط‬ ‫می‌سازد‪ ،‬به‌دلیل عملیات گس��ترده ارتش عراق علیه‬ ‫تروریست‌ها در دسامبر ‪ ،2014‬غیرقابل استفاده شده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬گذرگاه مرزی موندهیریه با ایران‬ ‫به‌دلیل قرار گرفتن در استان شیعه‌نشین وسیط‪ ،‬دور‬ ‫از دسترس تروریست‌ها قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه‪ ،‬دولت ایران ‪ 2‬گذرگاه مرزی دیگر را برای‬ ‫تس��هیل واردات کاال به عراق ایجاد س��اخته و دولت‬ ‫ع��راق فرآین��د ورود کاال از طری��ق ای��ن گذرگاه‌ها را‬ ‫تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه هن��دوی‪ ،‬وزارت برنامه‌ری��زی عراق هیچ‬ ‫آم��اری از حجم مبادالت تجاری بین ‪ 2‬کش��ور ندارد‬ ‫ولی ایران به مهم‌ترین منبع تامین کاالی عراق تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با این حال گفته مس��ئوالن مربوطه نش��ان می‌دهد‬ ‫حجم یکسری کاالهای ایرانی از جمله کاالهای وابسته‬ ‫ب��ه صنایع معدنی کاهش یافته و درگیری‌های داخلی‬ ‫ع��راق‪ ،‬دامن تجار ایرانی را در زمینه کاالهای پرحجم‬ ‫و س��نگینی مانند کاالهای وابسته به صنایع معدنی را‬ ‫نیز گرفته است‪.‬‬ ‫تاثیر درگیری‌های منطقه بر حجم مبادالت تجاری‬ ‫بین ‪ 2‬کشور عراق و ایران موضوع گزارش ماست‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل عراق به‌زودی رفع می‌شود‬ ‫نشست مشترک دکتر حسن روحانی و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن تجارت با اعضای کمیس��یون صنایع و معادن به‬ ‫اضافه فعاالن این عرصه با هدف بررس��ی الیحه جامع‬ ‫حمایت از تولید و خروج از رکود برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن الیح��ه که دولت ب��ار مال��ی آن را پذیرفته‬ ‫اس��ت عالوه بر صنایع معدنی و دیگر صنایع تولیدی‪،‬‬ ‫حمای��ت از س��رمایه‌گذاری‌های خارج��ی‪ ،‬واردات و‬ ‫ص��ادرات و تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫حسین گروسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان‬ ‫این مطلب به صمت از تالش اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس در این نشس��ت مش��ترک برای حل مش��کل‬ ‫تولیدکنن��دگان صنایع معدنی و تجار در این حوزه که‬ ‫یکی از بازارهای مهم صادراتی خود را در جریان حمله‬ ‫و حض��ور گروه تروریس��تی داعش در عراق از دس��ت‬ ‫داده‌اند‪ ،‬عنوان کرده و می‌افزاید‪ :‬رخدادهای سیاس��ی‬ ‫منطق��ه به‌خصوص حضور گروه تروریس��تی داعش و‬ ‫ایجاد ناامنی‌هایی در ای��ن منطقه بر مبادالت تجاری‬ ‫ما تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه عراق برای ما مهم اس��ت و‬ ‫ای��ران رابطه سیاس��ی و تجاری خوبی با این کش��ور‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه می‌کن��د‪ :‬اتفاقی که افتاده بین دولت‌های‬ ‫‪ 2‬کش��ور نیس��ت و مربوط به بحران‌های داخلی این‬ ‫کش��ور می‌ش��ود که قطعا بحران ادامه‌داری نیست و‬ ‫به‌زودی فروکش می‌کند‪.‬‬ ‫گروس��ی ادامه داد‪ :‬ما نیز آمادگ��ی داریم به دولت‬ ‫ع��راق کمک کنیم که این بح��ران داخلی را از داخل‬ ‫مدیری��ت کند‪ ،‬چون این کش��ور برای ما مهم اس��ت‬ ‫و م��ا نمی‌خواهیم این فرصت را از دس��ت بدهیم‪ .‬در‬ ‫این رابطه اقداماتی نی��ز صورت گرفته و ما خوش‌بین‬ ‫هس��تیم به‌زودی این بحران و مش��کل ع��راق کنترل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در این رابط��ه قوانین و مصوبات‬ ‫خوبی وج��ود دارد و نیاز به تصوی��ب قوانین جدیدی‬ ‫نیس��ت‪،‬در خصوص ورود ع��راق به بح��ران داعش و‬ ‫ادع��ای مقابله ب��ا این گروه از س��وی امری��کا‪ ،‬اظهار‬ ‫می‌دارد‪ :‬این یک ژس��ت سیاس��ی و تبلیغاتی است و‬ ‫این بحران با چند بمباران هوایی از بین نمی‌رود‪ ،‬بلکه‬ ‫عراق باید از داخل و با مدیریت صحیح و رس��یدن به‬ ‫ثبات سیاسی این مشکل را حل کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع مجلس اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫اخباری که از داخل این کش��ور می‌شنویم و اقدامات‬ ‫و رایزنی‌های صورت گرفته نشان از یک تحرک خوب‬ ‫سیاسی و س��اماندهی در منطقه می‌دهد و این انتظار‬ ‫برای تجار به‌خصوص در زمینه س��یمان و آهن و سایر‬ ‫صنایع معدنی وجود دارد که به‌زودی این مشکل حل‬ ‫شود‪ .‬ضمن اینکه کش��ورهایی مثل ترکیه و عربستان‬ ‫که زمانی از این جریان تروریس��تی حمایت می‌کردند‬ ‫االن ب��ه این نتیجه رس��یدند که منافع خودش��ان در‬ ‫جریان حضور داعش بیشتر لطمه دیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش داعش بر کاهش حجم صادرات‬ ‫رئیس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی نیز بر تاثیر‬ ‫نامطل��وب رخداده��ای سیاس��ی منطقه ب��ر مبادالت‬ ‫تجاری ما به صمت می‌گوید‪ :‬می‌توان گفت این جریان‬ ‫روی بح��ث کالن صادرات��ی ما به‌خص��وص صادرات‬ ‫صنای��ع معدن��ی تاثیر منفی گذاش��ته مانن��د آهن و‬ ‫میلگرد‪ ،‬کاشی و س��رامیک‪ ،‬آجر‪ ،‬سیمان و حتی قیر‬ ‫و مازوت ک��ه از عمده‌ترین اق�لام صادراتی ما به این‬ ‫کشور است‪ ،‬چراکه عراق قصد بازسازی شهرهای خود‬ ‫را پس از جنگ‌های پیاپی دارد‪ .‬دکتر محسن بهرامی‬ ‫ارض اقدس اضاف��ه می‌کند‪ :‬این جریان در عراق روی‬ ‫بستر مبادالتی کش��ورهای منطقه به‌خصوص ایران و‬ ‫ترکیه‪ ،‬تاثیر جدی گذاش��ته اس��ت‪ .‬این تاثیرات روی‬ ‫یک��ی از بازاره��ای مهم منطقه و صادرات س��یمان به‬ ‫این کش��ور و حتی واردات یک‌سری اقالم از ترکیه نیز‬ ‫بیشتر دیده می‌شود‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬ب��ا این حال باید منتظر بود و دید‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫عضو اتاق ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫رونق بازار آهن و سیمان با اجرای پروژه‌های فاینانس چین‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬اخی��را رییس مجمع‬ ‫تش��خیص مصلح��ت نظ��ام نس��بت به‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی و واحده��ای صنعتی کوچک‬ ‫ش��دیدا انتقاد داشتند و نایب‌رییس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران نیز از موج توقیف اموال‬ ‫بنگاه‌های تولیدی توسط بانک‌ها شدیدا‬ ‫گالیه‌مند بودند‪.‬‬ ‫آی��ت‌اهلل هاشمی‌رفس��نجانی نی��ز در‬ ‫همای��ش ‪ 50‬س��ال ت�لاش س��ازمان‬ ‫صنایع‪ ،‬به ضرورت س��رعت بخشیدن به‬ ‫روند دریاف��ت فاینانس از چین اش��اره‬ ‫داش��تند و معتقد بودند‪ ،‬چین در دوران‬ ‫تحریم اس��تفاده زی��ادی از ایران برده و‬ ‫‪ 22‬میلیارد دالر ارز برای ایران در چین‬ ‫وج��ود دارد که چن��د براب��ر آن را باید‬ ‫به‌صورت فاینانس دریافت کنیم‪.‬‬ ‫که در آین��ده چه اتفاقاتی می‌افتد و چه مس��ائلی در‬ ‫ح��وزه کاالهای معدن��ی رخ می‌ده��د در حال حاضر‬ ‫ش��کی نیس��ت که رنکینگ مبادالت تج��اری با عراق‬ ‫کاه��ش پیدا کرده و دلیل��ش گرفتاری‌های مربوط به‬ ‫داعش است‪.‬‬ ‫مبادالت تجاری نیازمند امنیت کافی است‬ ‫از طرف دیگ��ر ایرج ندیمی‪ ،‬نماین��ده اقتصادی در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی نیز این امر را طبیعی می‌داند‬ ‫و م�لاک داش��تن مبادالت تج��اری با یک کش��ور را‬ ‫داش��تن امنیت کافی برای تجار ما برمی‌ش��مارد و به‬ ‫صم��ت می‌گوید‪ :‬تجار ما باید تحلیل داش��ته باش��ند‬ ‫که میزان دادوستدهایش��ان چه بوده و با کدام کشور‬ ‫بیش��ترین مراودات اقتصادی را دارن��د و هزینه تمام‬ ‫شده حمل‌ونقل و مبادالت پولی و مالی چقدر می‌شود‬ ‫و براس��اس آن تصمیم بگیرند که کاالیشان را به کدام‬ ‫کش��ور بفرس��تند‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬برای تاجر فرقی‬ ‫نمی‌کن��د با کدام کش��ور‌ تجارت می‌کن��د مهم منافع‬ ‫اوس��ت که باید به آسان‌ترین و امن‌ترین شکل صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫ندیمی با اش��اره به اینکه یک صادرکننده باید توان‬ ‫تحلیل و بررس��ی بازارهای هدف خود را داشته باشد‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬ما با کردهای عراق روابط اقتصادی داریم اگر‬ ‫در ای��ن ارتباط نوعی تجارت مرتبط با تولید و صنعت‬ ‫داشته باشیم قطعا درگیری‌های آن منطقه بر مبادالت‬ ‫ما تاثیرگذار خواهد بود؛ شاید چاره تبدیل و جایگزین‬ ‫کردن بازارهای دیگر باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن رابط��ه دکت��ر جمش��ید‬ ‫عدالتیان اس��تاد دانش��گاه و عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق ایران نیز از آخرین اخبار‬ ‫دریافت فاینانس به خبرنگار صمت گفت‪:‬‬ ‫ت��ا جایی ک��ه خب��ر دارم رییس‌جمهور‬ ‫تقاض��ای ‪ 70‬میلی��ارد دالر فاینانس از‬ ‫چین داش��تند که با ‪ 50‬میلیارد دالر آن‬ ‫موافقت شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬از ای��ن مق��دار‬ ‫‪ 16‬میلی��ارد دالر پ��روژه تعریف ش��ده‬ ‫وجود دارد که پروژه‌های نفت و گاز و کال‬ ‫انرژی و همچنین پروژه آزادراه شمال و‬ ‫ت��ا جایی که می‌دانم توس��عه طرح‌های‬ ‫سنگ‌آهن هم در این پروژه‌های تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دکت��ر عدالتیان اف��زود‪ :‬بحث فعلی بر‬ ‫س��ر سرعت بخش��یدن برای مابقی رقم‬ ‫فاینانس درخواس��ت ش��ده که ایران به‬ ‫طرف چینی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬طرح‌ها‬ ‫و پروژه‌هایی که به نظر منطقی می‌رسد‬ ‫باید هر چه سریع‌تر انتخاب شوند‪ ،‬وگرنه‬ ‫در صورت توافق ایران و گروه ‪ 5+1‬و رفع‬ ‫تحریم‌ه��ا‌‪ ،‬ایران می‌تواند از کش��ورهای‬ ‫اروپایی فاینانس دریافت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه چین تا زمان رفع‬ ‫تحریم‌ه‌ا تنها ‪ 3‬ماه وقت دارد تا پروژه‌ها‬ ‫را نهایی کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکید آقای‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی‪ ،‬بر سرعت بخشیدن‬ ‫به این روند است و البته طرف چینی نیز‬ ‫به این فکراس��ت که این روند را سرعت‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه دلیل اختصاص‬ ‫ن��دادن بودجه ب��ه پروژه‌ه��ای عمرانی‬ ‫ب��زرگ دول��ت از ابتدای س��ال تاکنون‪،‬‬ ‫انتظار برای دریافت فاینانس بوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موقعیت اقتصادی جهان پیچیده اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی می‌توانیم به نفع کش��ور در عرصه‬ ‫اقتصادی خوب بازی کنیم که تحریم‌ها‌‬ ‫حذف شود‪ .‬وی با بیان اینکه در شرایط‬ ‫تحریم بیش��ترین رواب��ط اقتصادی را با‬ ‫روس��یه و چین داشتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫از ای��ن تحریم‌ه‌ا فرصت ب��رای خودمان‬ ‫بس��ازیم تا مجبور نباش��یم مثال از چین‬ ‫خواه��ش کنیم‪ ،‬بلکه ح��ق انتخاب بین‬ ‫بهترین فرصت‌های اقتصادی را داش��ته‬ ‫باش��یم ک��ه امیدواریم تا نوامب��ر با رفع‬ ‫تحریم‌ه‌ا مش��کالت حل شود که اگر به‬ ‫توافق نرس��یم درگیر مش��کالت عجیب‬ ‫و غریبی خواهیم ش��د‪ .‬آقای رفسنجانی‬ ‫گفته بودند که در صورت عدم دستیابی‬ ‫ب��ه توافق‪ ،‬حت��ی یک قط��ره نفت هم‬ ‫نمی‌توانیم بفروشیم‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینکه‬ ‫در صورت رس��یدن به تواف��ق مبادالت‬ ‫تج��اری م��ا از چن��د کش��ور مح��دود‬ ‫امریکای‌جنوبی‪ ،‬کش��ورهای همس��ایه‪،‬‬ ‫جن��وب آس��یا و آفریقای‌جنوبی‪ ،‬تمامی‬ ‫کش��ورهای جهان خواهد ب��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نباید منتظر تغیی��رات ناگهانی و‬ ‫سرعت در سیر تحوالت اقتصادی باشیم؛‬ ‫ای��ن تغیی��رات گام ب��ه گام خواهد بود‪.‬‬ ‫او اظه��ار امیدواری کرد ک��ه با تصویب‬ ‫بس��ته خروج از تورم رکودی که یکی از‬ ‫بندهای مهم آن‪ ،‬خروج بازار مس��کن از‬ ‫رکود اس��ت ساخت‌وساز داخلی افزایش‬ ‫یابد و از ط��رف دیگر پروژه‌های عمرانی‬ ‫دولتی با دریاف��ت فاینانس رونق بگیرد‬ ‫تا بازار محص��والت صنایع معدنی مانند‬ ‫س��یمان‪ ،‬آهن‪ ،‬کاشی و سرامیک و‪ ...‬نیز‬ ‫رونق بگیرد‪ ،‬چون در ش��رایط فعلی تنها‬ ‫نمی‌توان روی صادرات این کاالها خیلی‬ ‫حس��اب باز کرد‪ ،‬بلکه باید ب��ازار داخل‬ ‫رونق بگیرد‪.‬‬ ‫اختصاص‪300‬هکتارزمین‬ ‫برایاحداثکارخانهفوالدچابهار‬ ‫رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد‬ ‫تج��اری و صنعتی چابهار اظهار کرد‪ 300 :‬هکتار از‬ ‫اراضی منطقه آزاد چابهار در پیکره هشتم صنعتی به‬ ‫منظور احداث کارخانه تولید فوالد اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬حامد علی مبارکی با بیان‬ ‫اینکه ‪ 300‬هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار برای‬ ‫احداث کارخانه تولید فوالد اختصاص یافته اس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در فاز نخس��ت این پروژه امکان‌س��نجی‬ ‫ایجاد ‪3‬میلیون ت��ن ظرفیت تولید در چابهار انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مجتمع تولید فوالد مکران چابهار‬ ‫در زمین��ی به مس��احت ‪ 300‬هکت��ار در پیکره ‪8‬‬ ‫صنعتی جانمایی ش��ده که برآورد ریالی آن معادل‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی احداث این کارخانه را در فاز نخست با تولید‬ ‫‪ 3‬میلی��ون تن در س��ال از رویکرده��ای اقتصادی‬ ‫دولت تدبیر و امی��د عنوان و بیان کرد‪ :‬منطقه آزاد‬ ‫چابهار در حال گس��ترش و توس��عه تجاری است و‬ ‫در این راس��تا تقویت زیرساخت‌های مهم از جمله‬ ‫حمل‌ونقل ترانزیت زمینی و دریایی با سایر کشورها‬ ‫در دستورکار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اهمیت راهبردی چابهار بر هیچ‬ ‫شخصی پوشیده نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬احداث کارخانه‬ ‫فوالد و ایجاد صنایع پتروش��یمی یکی از مهم‌ترین‬ ‫دستاوردهای دولت تدبیر و امید و اثرات مثبت سفر‬ ‫ریاست محترم جمهور به این منطقه است‪.‬‬ ‫مبارکی بیان کرد‪ :‬کسب سهم حداکثری از اقتصاد‬ ‫منطقه‌ای و گردش موتور توسعه استان و محور شرق‬ ‫به توسعه بندر و منطقه آزاد چابهار بستگی دارد‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فواید فراموش شده جنگل‬ ‫‪ 4‬سال توقف در حوزه ارتباطی کشور‬ ‫تولید شیر‪ ،‬از سنتی به صنعتی‬ ‫‪13‬‬ ‫بار دیگر نام صنایع ایران بر قله‌های پیشرفت‬ ‫محمدعل�ی عرفی‌ن�ژاد‪ -‬گ�روه‬ ‫گزارش‪ :‬بسیاری از مردم نسل قبلی در‬ ‫چن��د دهه قبل به ی��اد دارند که هنگام‬ ‫ورود و خ��روج به جاده دوم کرج به تهران در مقابل‬ ‫ه��ر کارخانه تازه‌تاسیس��ی عالوه ب��ر نصب تابلوی‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬یک پارچه نوش��ته ش��ده ب��ود و تابلوی‬ ‫دیگ��ری هم چن��د برابر تابل��وی اصلی به چش��م‬ ‫می‌خ��ورد که روی آن ضمن تش��ویق نیروهای کار‬ ‫برای اس��تخدام‪ ،‬از بیمه و مسکن و ایاب و ذهاب و‬ ‫دیگر تسهیالت نام برده بودند‪ ،‬البته همین امر هم‬ ‫باعث ش��د تا گروه گروه افراد جوان از روس��تاها و‬ ‫ش��هرهای دور کوچک و بزرگ ب��رای کار و زندگی‬ ‫بهتر راهی تهران شوند و تا آنجا که امکان داشت در‬ ‫خوابگاه‌ه��ای کارخان��ه و بعده��ا در خانه‌ه��ای‬ ‫اس��تیجاری به شرط تملیک مس��تقر گردند‪ ،‬حتی‬ ‫برای جذب کارگران متاهل هم نخست خانه‌ها را در‬ ‫اختیار ای��ن گروه ق��رار می‌دادن��د‪ .‬آن زمان گروه‬ ‫کارگران کارخانه‌های بزرگ مثل خودروسازی‌ها که‬ ‫به ساخت خودرو پیکان و ژیان و کمی بعد تولیدات‬ ‫ی��ک کارخانه امریکایی اش��تغال داش��تند و دیگر‬ ‫کارخانه‌ه��ا مثل یخچال‪ ،‬تلویزی��ون و اجاق گاز و‪...‬‬ ‫غیر از حضور به موقع در محیط کار‪ ،‬از زمین بزرگ‬ ‫فوتبال و حتی س��الن س��ینمای تابس��تانی و تئاتر‬ ‫هفتگ��ی و ماهیانه و‪ ...‬برخوردار بودند که در چنین‬ ‫چشم‌اندازی‪ ،‬با آینده‌سازی تحصیل برای فرزندان و‬ ‫حتی کار در خانه برای بانوان‪ ،‬دستمزد و حقوق هم‬ ‫طبق مقررات حاکم بر نیروی کار کارگران پرداخت‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫جمعی��ت کمتر از نصف جمعی��ت امروز و به‌طور‬ ‫خالصه قانع بودن مردم و جمعیت س��اکن شهرها‬ ‫و نبود قس��ط و وام و قرض بانک��ی‪ ،‬آرامش الزم را‬ ‫فراهم می‌کرد‪ ،‬برای مثال از افراد یک فامیل نزدیک‬ ‫ب��ه هم تنها یکی از خانواده‌ها تلویزیون داش��ت که‬ ‫ش��ب هنگام دیگر افراد فامی��ل و خانواده با آوردن‬ ‫غذایی و میوه گوشه‌ای از اتاق یا سالن را در اختیار‬ ‫می‌گرفت که پس از تماشای فیلم یا نمایش دلخواه‬ ‫ه��ر کس راه��ی خانه خود می‌ش��د‪ ،‬رف��ت و آمد‬ ‫چندان��ی به تهران انجام نمی‌ش��د هم کارگر راضی‬ ‫ب��ود و هم صاحب‌کارها و حتی افراد می‌توانس��تند‬ ‫پس‌اندازی هم در بانک داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف‌زدگی و خرج باال‬ ‫در چنین اوضاع و احوال��ی که هر خانواده کارگر‬ ‫و کارمندی یک ش��ب رفتن به س��ینما و تماشای‬ ‫فیل��م دل خوش می‌داش��ت و طبق ش��عار معروف‬ ‫هم��ان زم��ان ک��ه می‌گف��ت‪ ،‬اول س��اندویچ‪ ،‬بعد‬ ‫س��ینما همه چیز به خیر و خوش��ی می‌گذش��ت و‬ ‫هیچ‌ک��س به فک��ر دریاف��ت وام و قرض‌‌الحس��نه‬ ‫نب��ود تا خان��ه و اتاق‌هایش را پر کن��د از کاالهای‬ ‫قس��طی یک‌ب��ار مص��رف و پرداخ��ت ماهان��ه ت��ا‬ ‫‪ 5‬س��ال اقس��اط همین کاالها‪ ،‬تا اینکه ش��عارهای‬ ‫جدی��دی ب��ر زبان‌ها جاری ش��د‪ ،‬مثل «ب��ه امید‬ ‫روزی ک��ه هر ایرانی یک پیکان داش��ته باش��د» یا‬ ‫«از تولی��د به مص��رف برای خرید هر چه بیش��تر‬ ‫کاالهایی مث��ل تلویزیون‬ ‫و پروژکت��ور نمای��ش‬ ‫فیل��م و دس��تگاه‌های‬ ‫صفحه‌چرخان موسیقی‬ ‫و رادیوه��ای المپ��ی و‬ ‫دیجیتال ک��ه تازه از راه‬ ‫می‌رس��ید که باز هم به‬ ‫صورت اقساط در اختیار‬ ‫م��ردان خان��واده ق��رار‬ ‫می‌گرفت و کار به جایی‬ ‫کشید که هر نیروی کار‬ ‫هنگام دریافت حقوق و‬ ‫دستمزد برای ماه آینده‬ ‫مبلغی هم کم می‌آورد‪،‬‬ ‫ماجرای��ی که‬ ‫روز ب��ه روز ش��کل وس��یع‌تری به خ��ود گرفت تا‬ ‫زمانی‌که ه��ر نی��روی کار و دس��تمزدبگیری یک‬ ‫دستش در کار دریافت بود و دست دیگرش در حال‬ ‫پرداخت‪ ،‬تا بتواند مخارج زندگیش را تامین کند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬آنچ��ه بیش��ترین فش��ار را‬ ‫ب��ر حقوق‌بگیره��ای کارخان��ه‌ای وارد می‌ک��رد‪،‬‬ ‫مصرف‌زدگ��ی بی‌اندازه و مخارج��ی بود که هر روز‬ ‫وسعت بیشتری می‌گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پریروز‪ ،‬امروز و‪...‬‬ ‫در همی��ن ‪ 3 ،2‬دهه اخیر بس��یاری از نیروهای‬ ‫کار که کار کرده‌اند و ماه‌ها دستمزدش��ان پرداخت‬ ‫نش��ده‪ ،‬گالیه کرده‌اند پیوس��ته از اینکه آینده‌شان‬ ‫نامعلوم اس��ت حرف زده‌اند و امی��دوار به آینده‌ای‬ ‫که باید هم بهتر باش��د منتظر نشسته‌اند و از سوی‬ ‫دیگ��ر صاحب��ان کارخانه‌ها‪ ،‬یعن��ی همان‌ها که به‬ ‫خاطر زمین بزرگ کارخانه اقدام به خرید کرده‌اند‪،‬‬ ‫ت��ا روزی بتواند با بازخرید ک��ردن کارگران آنها را‬ ‫تعدی��ل کرده و افراد مانده را با تقدیم پیش‌قس��ط‬ ‫ی��ک پراید یا پ��ژو‪ ،‬راضی به ت��رک کار و کارخانه‬ ‫بکنند و همه آنها با همین ماشین‌ها وارد خیابان‌ها‬ ‫و کوچه‌پس‌کوچه‌ها ش��ده و به امر مسافرکش��ی و‬ ‫دربست رفتن بپردازند و صاحب کارخانه هم پس از‬ ‫خالصی از کارگران میلیونی دستمزد‪ ،‬به زمین‌های‬ ‫میلیاردی برسند و پول به دست آمده را برای خرید‬ ‫زمی��ن و ویال در گردش��گاه‌های گران ترکیه به کار‬ ‫گیرند و همه جا هم بگویند‪ ،‬از عرق جبین و کار و‬ ‫زحمت قدم به میدان گذاش��ته‌ام و به عشق میهن‬ ‫آنچه را که در توان داش��ته‌ام به کار گرفته‌ام‪ ،‬حاال‬ ‫اگر دوزار و س��ه‌زار گریم آمده‪ ،‬برای خرج تحصیل‬ ‫در همین ‪ 2 ،3‬دهه اخیر‬ ‫بسیاری از نیروهای‬ ‫کار که کار کرده‌اند‬ ‫ماه‌ها دستمزدشان‬ ‫پرداخت نشده‪ ،‬گالیه‬ ‫کرده‌اند و پیوسته‬ ‫از اینکه آینده‌شان‬ ‫نامعلوم است حرف‬ ‫زده‌اند و امیدوار به‬ ‫آینده نشسته‌اند‬ ‫بچه‌هاس��ت و روزهای پیری و کوری خودم و عیال‬ ‫مربوطه‪...‬‬ ‫در ی��ک مورد وقتی با یک��ی از صاحبان کارخانه‬ ‫تولید کفش صحبت می‌کنم‪ ،‬حرف‌هایش‬ ‫تا حدی درست و جالب است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگری‪ ،‬عروسی و پیری‬ ‫م��ن با ثروت پ��دری و زحمت و‬ ‫مرارت ش��بانه‌روزی توانستم یکی‬ ‫از بزرگ‌تری��ن کارخانه‌های تولید‬ ‫کف��ش نیمه‌صنعت��ی را راه‌اندازی‬ ‫کن��م‪ 3 ،‬خ��ط تولی��د داش��تم با‬ ‫‪ 4‬ش��یفت کاری‪ ،‬همه کارگرهای‬ ‫کارخان��ه را درس��ت از روز پایان‬ ‫درس و مدرس��ه و گرفت��ن دیپلم‬ ‫مشغول کار کردم‪ ،‬باور کنید تا به‬ ‫حال س��ه‌چهارم آنها را زن داده‌ام‬ ‫و برای تهیه خانه‌ش��ان برایش��ان‬ ‫وام تهی��ه ک��رده‌ام و بزرگ‌ترین‬ ‫خوش��حالی‌ام ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫هر پنجشنبه شب‪ ،‬به خانه یکی از‬ ‫آنها می‌روم و با گلدان گلی که‬ ‫در خود کارخانه به عمل آورده‌ایم‪ ،‬قدم به اتاقش��ان‬ ‫می‌گذارم و در همین ش��ب هم مشکل‌هایشان را تا‬ ‫آنجا که بتوانم حل و فصل می‌کنم‪ ،‬البته همه اینها‬ ‫مربوط می‌ش��ود به ده‌ها سال کار و فعالیت و کسب‬ ‫درآم��د برای همه بروبچه‌های کارخانه‪ ،‬همه جا هم‬ ‫گفت��ه‌ام این بچه‌ه��ای کوچک حاض��ر در خانواده‬ ‫کارگرهای��م‪ ،‬جای نوه‌های من هس��تند‪ ،‬اما از یک‬ ‫ماه قبل دیگر توانم به پایان رس��یده‪ ،‬وقتی در بازار‬ ‫ش��هر خودمان یک کفش تر و تمیز دیدم که البته‬ ‫به صورت صنعتی هم تهیه ش��ده ب��ود و به قیمت‬ ‫‪ 16‬ه��زار تومان در اختیارم ق��رار گرفت‪ ،‬با یکی از‬ ‫س��رکارگرهای کارخانه نشستم به محاسبه و دیدم‪،‬‬ ‫ت و زحمت‌هایش برایم‬ ‫همین کفش ب��ا همه ظرفی ‌‬ ‫‪25‬هزار تومان خرج می‌طلبد‪ ،‬حساب کنیم مخارج‬ ‫توزیع و حق فروشنده و خوابیدن سرمایه که حداقل‬ ‫می‌رس��د به ‪ 35‬ه��زار تا ‪ 40‬هزار توم��ان‪ ،‬بعد این‬ ‫کفش کار چین‪ ،‬با همه مخارج پیرامونش و آوردن‬ ‫از چین به ایران و دس��تمزدها و س��ود فروشنده به‬ ‫بهای ‪ 16‬هزار تومان به دست من مشتری می‌رسد‪،‬‬ ‫آن وق��ت ک��دام مصرف‌کننده حس��اب می‌کند که‬ ‫تولید من دس��تی اس��ت‪ ،‬کف کف��ش وارداتی کار‬ ‫ترکیه اس��ت‪ ،‬رویه کفش از چرم درجه یک ایرانی‬ ‫اس��ت با جعبه‌زنی و تولی��د و توزیع چطور می‌توان‬ ‫براب��ری کرد و مخ��ارج و حقوق کارگره��ا را داد و‬ ‫زندگی نوه‌های��م را تامین کرد‪ ،‬ب��اور کنید از همه‬ ‫چی��ز زده‌ام تا بتوانم کارگرها را اداره کنم‪ ،‬اما دیگر‬ ‫نمی‌‌توانم‪ ،‬قدرتش را ندارم‪ ،‬من همین کفش چینی‬ ‫‪ 16‬هزار تومانی را پایم کرده‌ام و به همه‌شان نشان‬ ‫می‌دهم تا قبول کنند چاره‌ای‬ ‫جز تعطیل کردن ندارم‪ ،‬دیگر‬ ‫تحمل پرداخت اقس��اط وام‌ها‬ ‫را هم ندارم‪ ،‬بنابراین هر کدام‬ ‫از بچه‌ه��ا را که صدا می‌کنیم‬ ‫تا نس��بت به پرداخت حقوق‬ ‫و مزایا و دیگر مس��ائل اقدام‬ ‫کنی��م‪ ،‬نمی‌توانم اش��ک‌هایم‬ ‫را پنهان کنم‪ ،‬س��عی کرده‌ام‬ ‫برای ه��ر کدام‌ش��ان در حد‬ ‫خری��د یک خ��ودرو پرداخت‬ ‫داشته باش��م و باز باور کنید‬ ‫حاضر به پذیرفتن نیس��تند‪،‬‬ ‫م��ن ناچار ش��ده‌ام با قرض و‬ ‫تهی��ه وام پول آنها را فراهم‬ ‫کنم تا بتوانم کل کارخانه را‬ ‫تعطیل کنم‪ ،‬من همان یک‬ ‫جف��ت کفش چین��ی را که‬ ‫به پا ک��ردم فاتحه مرگ‬ ‫کارخانه‌م��ان را خوان��دم و حاال در مس��یر آخر راه‬ ‫هستیم‪...‬‬ ‫نمی‌توان��م بگویم پیرمرد‪ ،‬ام��ا وقتی می‌گوید ‪70‬‬ ‫س��اله اس��ت و ‪ 50‬س��ال کار کرده تا این کارخانه‬ ‫راه‌اندازی ش��ده‪ ،‬می‌گویم ح��اال چگونه می‌خواهید‬ ‫روی پا بایستید‪...‬؟‬ ‫و می‌گوی��د‪ - :‬امیدم به خداس��ت‪ ،‬اما همین خدا‬ ‫ناظر اس��ت این کش��ورهای خارجی چه بالیی سر‬ ‫ما آورده‌‌اند‪ ،‬بیش��تر کارخانه‌های م��ا به دلیل نبود‬ ‫ل��وازم یدکی امریکای��ی و اروپایی تعطیل ش��ده و‬ ‫می‌شود‪ ،‬حاال هم حساب کرده‌ام با فروش کارخانه‬ ‫و ماش��ین‌ها نیم بیش��تر بدهی را بپردازم و با بقیه‬ ‫پ��ول برای خودم و پس��رها و دخترها چند تا مغازه‬ ‫کفش‌فروش��ی راه بیندازیم و البد کفش‌های چینی‬ ‫بفروشیم‪...‬‬ ‫این حرف را که می‌زند‪ ،‬احس��اس می‌کنم بعضی‬ ‫اندام‌ها می‌لرزد‪ ،‬از گریه یا رفتن در خاطره‌ها‪.‬‬ ‫منشی سن و سال‌دار کارخانه می‌گوید‪:‬‬ ‫ یکی از س��رگرمی‌های م��ن و بعضی خانم‌های‬‫دیگر این بود که بعد از ساعت کار چند ساعتی را به‬ ‫باغچه‌ها و گلدان‌ها می‌رسیدیم و بر تعداد گلدان‌ها‬ ‫می‌افزودیم‪ ،‬و آخر س��ال حدود ه��زار تایی گلدان‬ ‫در گلخانه داش��تیم‪ ،‬بعد همراه ب��ا حقوق و عیدی‬ ‫ب��ه تعداد افراد خان��واده کارگرها به آنها گلدان گل‬ ‫و برگ سبز هدیه می‌کردیم‪ ،‬به‌طوری که همه‌شان‬ ‫می‌گویند‪ ،‬باغچه‌هایمان پر اس��ت از گل‌های شکل‬ ‫گرفته در کارخانه‪...‬‬ ‫و صاح��ب کارخانه که به‌ش��دت از آوردن نامش‬ ‫در مصاحب��ه احتراز می‌کند‪ ،‬ب��ا خنده می‌گوید‪ ،‬به‬ ‫هر ج��ای این کارخان��ه و دفترهای مرک��زی نگاه‬ ‫می‌کنم‪ ،‬پر اس��ت از خاطره‌ها و یادگارهای ماندگار‬ ‫از این ‪ 50‬س��ال‪ ...‬ما که تعطی��ل کردیم‪ ،‬خدا کند‬ ‫ب��ا راه‌ان��دازی کارخانه‌ه��ای بزرگ‌ت��ر و تولیدات‬ ‫پول‌سازتر همه نیروهای جوان سرکار بروند و دیگر‬ ‫امثال س��رمایه‌داران و تولیدکنندگان چینی نتوانند‬ ‫با واردات‌شان‪ ،‬کارخانه‌داران ما را زمین بزنند‪...‬‬ ‫خب��ر برگ��زاری همایش ب��زرگ خ��روج از رکود‬ ‫ب��ا حضور دکت��ر روحانی رییس‌جمه��ور روی همه‬ ‫خبرگزاری‌هاس��ت و حرف‌های دیگر نیز که از زبان‬ ‫و بیان دیگر اقتصاددانان و کارشناسان بورس و پول‬ ‫و سرمایه شنیده می‌شود و در اطراف یکی به آرامی‬ ‫می‌گوید‪...‬‬ ‫ حرف‌ه��ای ام��روز دکتر روحانی‪ ،‬ب��ه دل همه‬‫نشس��ته‪ ،‬چاره‌ای جز همکاری نیس��ت‪ ،‬نباید کوتاه‬ ‫بیاییم‪ ،‬جهان ب��ار دیگر نام ایران را بر فراز قله‌های‬ ‫صنعت و تجارت و امنیت اقتصادی صدا می‌کند‪...‬‬ ‫به پژواک موفقیت و پیروزی فکر کنیم‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫جلوگيري‬ ‫از توقف فعاليت‬ ‫واحدهاي صنعتي‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیرگروه گزارش‬ ‫کارخانه‌ها و واحدهاي صنعتي جزو حياتي‌‌ترين‬ ‫ش��ريان‌هاي اقتصادي کشور هس��تند‪ .‬در عصر و‬ ‫دوران��ي که موس��وم به دوران فرا صنعتي اس��ت‬ ‫واحده��اي صنعتي موجود در کش��ور با مس��ائل‬ ‫متع��ددي از جمله بحران مالي‌‪ ،‬نداش��تن قطعات‬ ‫و لوازم يدکي مورد نياز‌‪ ،‬نداشتن سرمايه و بودجه‬ ‫به مي��زان کافي براي اج��راي طرح‌هاي جديد و‬ ‫بهينه‌س��ازي و تعديل نيروي انساني و ‪ ...‬روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صنايع کوچک و بزرگ کش��ور ک��ه در تهران و‬ ‫دورترین نقاط کش��ور پراکنده هستند‌‪ ،‬هم اکنون‬ ‫منتظر اجراي طرح‌ها وسياس��ت‌هاي اقتصادي ‪-‬‬ ‫صنعتي مشخصي براي خروج از رکود هستند ‪.‬‬ ‫براس��اس آمارهاي رسمي هم اکنون ‪ 91‬درصد‬ ‫از صناي��ع موج��ود در حيطه صنايع کش��ور قرار‬ ‫مي‌گيرن��د و ب��راي رهايي آنها از بن بس��ت رکود‬ ‫اخيرا سياس��ت و طرح‌هاي بنيادي از سوي دولت‬ ‫اعالم شده و يک برنامه اقتصادي مدون براي عبور‬ ‫از مشکالت ارائه شده است ‪.‬‬ ‫هم اکنون چش��م و نگاه همه صنايع کوچک به‬ ‫اقدامات و طرح‌هاي تازه‌اي است که عالوه براينکه‬ ‫صنايع را از رکود و بن بس��ت خ��ارج کند زمينه‬ ‫توس��عه‌‪ ،‬رش��د و ش��کوفايي صنعت روبه زوال و‬ ‫فرسوده را فراهم نمايد‪.‬‬ ‫در دوران و عص��ر فراصنعتي و در ش��رايطي که‬ ‫هنوز تحريم‌هاي اقتصادي ادامه دارد بايد اميدوار‬ ‫بود که مذاکرات هس��ته‌اي با ديدگاه برد‪ -‬برد به‬ ‫پايان برس��د و سدها وموانع تحريم شکسته شوند‬ ‫و زمينه گسترده‌اي براي پيشرفت و توسعه فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ديگر انبوه کارگران بيکار شده و يا نيروي انساني‬ ‫جوياي کار که س��رگردان براي پيدا کردن کار و‬ ‫شغل دلخواه خود نيستند زيبنده کشور نيست‪.‬‬ ‫ديگ��ر تعطيلي و توق��ف کار کارخانه‌ها وصنايع‬ ‫کوچک به دليل رکود تورمي قابل قبول نيست‪.‬‬ ‫کارخانه‌ها و صنايعي که با خون دل هزاران نفر‬ ‫از نيروي انساني و مديران سختکوش و مهندسان‬ ‫و متخصصان عالقه مند ايجاد ش��ده‌اند ديگر قابل‬ ‫تحمل نيست که به ورشکستگي کشانده شود‪.‬‬ ‫ديگر نمي‌توان نفت را استخراج و به شکل خام‬ ‫ص��ادر کرد وپول نفت را به واردات انواع واقس��ام‬ ‫کااله��ا و محصوالتي اختص��اص داد که کيفيت و‬ ‫مرغوبيت پائيني دارند‪.‬‬ ‫واردات بي‌روي��ه انواع و اقس��ام کاالهاي چيني‬ ‫توان صنعت کش��ور را از بين برده است‪ .‬در بخش‬ ‫اقتص��اد کش��اورزي نيز در محصوالت��ي که ايران‬ ‫بي‌رقيب بود رقباي جهاني حضور يافته‌اند و عالوه‬ ‫بر اينک��ه صادرات اقالمي مانند پس��ته و زعفران‬ ‫ايراني با رکود بسيار مواجه است کشورهاي ديگر‬ ‫رقيب بالمنازع ايران در صادرات اين اقالم شده‌اند‪.‬‬ ‫رکود اقتصاد کش��ور لطمه‌هاي ج��دي خود را‬ ‫حتي به صنعت دستباف فرش هم زده است و آن‬ ‫را از برن��د خاص ايران خ��ارج کرده و به کاالهاي‬ ‫رقيب کشور ما تبديل کرده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش اقتصاد کش��اورزي همچنين واردات‬ ‫ان��واع برنج‌‪ ،‬برنج ايران��ي را در محظور جدي قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن ب��ه طورکل��ي مي‌توان گف��ت به صدا‬ ‫درآمدن زنگ‌هاي سياس��ت‌هاي جديد اقتصادي‬ ‫ب��راي خروج ت��ورم عالو ه بر اينک��ه نويد تازه‌اي‬ ‫براي صنعت کش��ور است درعين حال شرايطي را‬ ‫ايجاد مي‌کند که بخش مهمي از نيروي انس��اني‬ ‫که بيکار ب��وده يا اينکه فاقد کارثابت هس��تند و‬ ‫جزو نيروه��اي بيکاري پنهان به ش��مار مي‌روند‬ ‫جلب و جذب صنايعي ش��وند ک��ه تاکنون دچار‬ ‫رکود بوده‌اند‪.‬‬ ‫اي��ن نيروه��ا ب��ه ويژه در س��نين جوان��ي بايد‬ ‫آموزش‌ه��اي فني ‪ -‬حرفه‌اي الزم را براي فعاليت‬ ‫در بخش صنعت فرابگيرند‌‪ ،‬عالوه بر جلب و جذب‬ ‫نيروه��اي جوان ف��ارغ التحصيل دانش��گاهي در‬ ‫رش��ته‌هاي گوناگون صنعت و معدن‌‪ ،‬روح و جان‬ ‫تازه‌اي به صنعت در حال نابودي کشور مي‌دمد‪.‬‬ ‫درکنار همه اينها بايد از فعاليت‌هاي گس��ترده‬ ‫بازارهاي داللي که ش��به بازارهاي س��ياه گذشته‬ ‫بوده‌اند و به ش��کل عملی يک عامل بس��يار موثر‬ ‫در رواج گراني و گرانفروش��ي کاالها و محصوالت‬ ‫هستند‪ ،‬جلوگيري کرد‪.‬‬ ‫حماي��ت از توليدکنن��دگان و صاحب��ان صنايع‬ ‫کوچک بايد عزم جدي دولتي باشد که مي‌خواهد‬ ‫برنامه‌ه��اي کالن اقتصادي را براي خروج از رکود‬ ‫به مرحله اجرا در بياورد‪.‬‬ ‫صاحبان صنايع کوچک و دارندگان س��رمايه‌ها‬ ‫ان��دک باي��د تش��ويق ش��وند و در هم��ان حال‬ ‫کس��اني که س��رمايه‌هاي اندکي دارند با حمايت‬ ‫از س��رمايه‌هاي کوچک آنها به شکل تعاوني‌هاي‬ ‫توليدي از آنها پش��تيباني کرد و اين يک راه حل‬ ‫ديگر براي مقابله با رکود اقتصادي در بخش توليد‬ ‫صنعتي است‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫آژير قرمز قطع بي‌رويه‬ ‫درختان بلوط‬ ‫گروه گ�زارش‪ -‬فريبا جعف�ري‪ :‬آمارها‬ ‫نگران‌کننده اس��ت در حال��ي که حجم رويش‬ ‫جنگل‌ه��اي بل��وط زاگرس کمت��ر از يک متر‬ ‫مکعب در هکتار اس��ت‪ ،‬برخي روس��تاييان و‬ ‫عشاير‪6 ،‬برابر اين مقدار‪ ،‬چوب جنگلي برداشت‬ ‫مي‌کنند‪ .‬داليل برداشت چوب متفاوت است و‬ ‫از قاچاق چوب‪ ،‬س��اخت لوازم تا تهيه زغال را‬ ‫دربرمي‌گيرد‪ .‬اما تبديل درختان به زغال سبب‬ ‫ش��ده که در فصول سرد سال‌‪ ،‬اين پديده جان‬ ‫گيرد و ب��ازار آن در اين برهه‌ه��اي زماني داغ‬ ‫باش��د‪ .‬هرچند قانون ممنوعيت توليد زغال از‬ ‫درختان جنگلي در حال حاضر موجود اس��ت‬ ‫اما هنوز در اعماق جنگل‪ ،‬افرادي دست به اين‬ ‫اقدام مي‌زنند که چون بومي منطقه هس��تند و‬ ‫شناخت دقيقي از منطقه دارند‪ ،‬کمتر دستگير‬ ‫مي‌شوند‪ .‬ماده ‪ ۳‬از فصل دوم قانون حفاظت و‬ ‫بهره‌ب��رداري از جنگل‌ها و مراتع که در ‪1346‬‬ ‫مصوب ش��ده است‪ ،‬به صراحت عنوان مي‌کند‪:‬‬ ‫«بهره‌برداري از منابع مذکور در ماده ‪ ۲‬توسط‬ ‫اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور استحصال‬ ‫چ��وب و هي��زم و ذغال بايد طب��ق طرحي به‬ ‫عمل‌آي��د که ب��ه تصويب س��ازمان جنگلباني‬ ‫رسيده باش��د و س��ازمان مزبور با رعايت مفاد‬ ‫طرح‌ه��اي مصوب پروان��ه بهره‌ب��رداري صادر‬ ‫خواهد نمود‪».‬‬ ‫جنگل‌ه��اي ‪ 5‬منطقه بازف��ت‌‪ ،‬اردل‌‪ ،‬لردگان‌‪،‬‬ ‫دوراهان و ف�لارد با ‪ 307‬هزار هکتار وس��عت‌‪،‬‬ ‫کانون‌هاي عم��ده مناطق جنگل��ي در زاگرس‬ ‫اس��ت‪98 .‬درصد پوش��ش عم��ده جنگلي اين‬ ‫مناط��ق را درخ��ت بلوط تش��کيل مي‌دهد‌‪ ،‬اما‬ ‫مناطق جنگلي اين اس��تان در س��ال‌هاي اخير‬ ‫با عوامل تخريب و تهديدکننده‌اي روبه‌رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬چندي پيش مديرکل مناب��ع طبيعي و‬ ‫آبخي��زداري چهارمحال و بختي��اري اعالم کرد‬ ‫که از ‪ 19‬هزار خانوار س��اکن در ‪ 370‬روستاي‬ ‫حاشيه جنگل‌‪ ،‬ساالنه هزار هکتار از جنگل‌هاي‬ ‫اس��تان‌‪ ،‬مع��ادل ‪ 447‬ه��زار مترمکع��ب چوب‬ ‫درخت��ان بلوط و بنه را به بهانه تامين س��وخت‬ ‫و توليد زغال مي‌س��وزانند‪ .‬اين در حالي اس��ت‬ ‫ک��ه ارزش پولي درختان بل��وط اين منطقه ‪40‬‬ ‫کوادريوم تومان‪ ،‬يعني يک ‪ 4‬و ‪ 22‬صفر اس��ت!‬ ‫کارشناس��ان مي‌گوين��د ک��ه در کن��ار فعاليت‬ ‫وزارتخانه‌هاي توسعه‌اي‪ ،‬روستاييان عاملي ديگر‬ ‫براي تخريب جنگل‌هاي بلوط هس��تند‪ .‬برخي‬ ‫از آنان ب��راي گذران زندگي و برخي ديگر براي‬ ‫دس��تيابي به وضعيت مالي مطلوب‌تر دست به‬ ‫اين اقدام مي‌زنند‪.‬‬ ‫يک فع��ال محي��ط زيس��ت در اين ب��اره به‬ ‫صمت مي‌گويد‪« :‬جنگل‌هاي زاگرس هر س��اله‪،‬‬ ‫‪ 1/1‬درص��د در س��ال تخريب مي‌ش��وند‪ ،‬يعني‬ ‫در زاگ��رس ک��ه داراي ‪ 5‬ميلي��ون و ‪ 400‬هزار‬ ‫هکت��ار جنگل اس��ت‪ ،‬س��الي ‪ 59‬ه��زار هکتار‬ ‫جنگل از بين مي‌رود‪ .‬متاس��فانه اينکه حفاظت‬ ‫از جنگل‌ها داراي اس��تاندارد اس��ت و کمترين‬ ‫اس��تاندارد در لرس��تان براي هر ‪ 5‬هزار هکتار‬ ‫جنگل‪ ،‬يک جنگلبان است و تنها ‪ 18‬جنگلبان‬ ‫به کار گرفته ش��ده‪ ،‬اين در حالي است که ‪240‬‬ ‫جنگلب��ان نياز داريم‪ .‬در بخش��ي به نام «پاپي»‬ ‫که ‪ 105‬هزار هکتار جنگل وجود دارد‪ ،‬بايد ‪21‬‬ ‫نفر جنگلبان داش��ته باشيم‪ ،‬در حالي‌که فقط ‪2‬‬ ‫جنگلبان وجود دارد‪».‬‬ ‫محمد قاسمي مي‌گويد‪« :‬متاسفانه علل اصلي‬ ‫را مي‌ت��وان در ضعف مديريت و بيکاري جوانان‬ ‫ديد‪ .‬طي ‪ 8‬سال گذشته با مشکالت اجرايي که‬ ‫وجود داشت بيشترين خس��ارت به جنگل‌هاي‬ ‫بل��وط زده ش��د‪ .‬از يک ط��رف‪ ،‬جوان��ان ما در‬ ‫روس��تاها بيکار بودند و فرصت‌هاي شغلي براي‬ ‫آنان وجود نداش��ت و از طرف ديگر مديران نيز‬ ‫توانمند نبودند‪ ».‬او با اش��اره به اينکه جنگل‌ها‬ ‫يکي از اصلي‌ترين س��رمايه‌هاي استان هستند‪،‬‬ ‫تاکيد مي‌کن��د که بايد تالش‌ها براي حفظ اين‬ ‫جنگل‌ها باشد‪.‬‬ ‫قاس��مي مي‌گويد‪« :‬آمارهاي اعالم ش��ده در‬ ‫‪ 10‬س��ال پيش از س��وي مراجع رسمي نشان‬ ‫م��ي‌داد ک��ه يك ميلي��ون و ‪ 200‬ه��زار هکتار‬ ‫جنگل در اس��تان وجود دارد‪ ،‬ولي از س��ال ‪83‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬س��الي ‪ 12‬ت��ا ‪ 15‬هزار هکت��ار از اين‬ ‫جنگل‌ها تخريب ش��ده‪ ،‬يعني ساالنه به ميزان‬ ‫‪ 12‬هزار زمين فوتبال‪ ،‬در استان‪ ،‬جنگل از بين‬ ‫رفته است‪».‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫چهارشنبه ‪22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫مري�م نظري‪ -‬گروه گزارش‪ :‬بيش�تر ايراني�ان ارزش اقتصادي جنگل را‬ ‫به چوب درختانش مي‌شناس�ند؛ اما نه کارشناس�ان اقتصادي با اين تعريف‬ ‫موافقند و نه متخصصان محيط‌زيس�ت‪ .‬ارزش اقتصادي جنگل را نبايد تنها‬ ‫با مقدار چوب س�نجيد‪ .‬نفت‪ ،‬موهبتي اس�ت که بهره‌برداري از چاه‌هاي آن‬ ‫سرانجام روزي به پايان مي‌رسد‪ .‬اما منابعي چون جنگل‌هاي ايران را مي‌شود‬ ‫با صيانت و بهسازي‪ ،‬هميشه آماده بهره‌برداري نگه داشت‪ .‬جنگل‌ها از حفظ‬ ‫آب و خ�اک و ذخاي�ر ژنتيکي گرفته تا پااليش ه�وا را برعهده دارند تا آنجا‬ ‫ک�ه ارزش اقتصادي جنگل‌هاي كش�ور ‪ 30‬هزار ميليارد تومان برآورد ش�ده‬ ‫اس�ت‪ .‬کس�اني که اخبار مربوط به جنگل‌ها را دنب�ال مي‌کنند هنوز جوالن‬ ‫ماش�ين‌هاي راه‌سازي در مناطقي از جنگل‪ ،‬احداث کارگاه و کارخانه و حمله‬ ‫آتش به مناطقي وسيع از جنگل‌هاي شمال يا جنگل‌هاي زاگرس را فراموش‬ ‫نکرده‌اند‪ .‬رخدادهايي که س�بب ش�ده از ميزان جنگل‌هاي باارزش کش�ور‬ ‫کاسته شود‪ .‬هر چند «جنگل‌ها را حفظ کنيم»‪ ،‬عبارتي تکراري است‪ ،‬شايد‬ ‫به تعداد سفرهايي که در کشور انجام مي‌شود‪ ،‬اين عبارت از روي ديوارها و‬ ‫تابلوها توس�ط هموطنان‌مان خوانده مي‌شود اما کارشناسان همچنان تاکيد‬ ‫مي‌کنن�د که «جنگل‌ه�ا را حفظ کنيم»‪ .‬وقوع س�يل در س�ال‌هاي اخير در‬ ‫برخي از اس�تان‌ها حکايت غريبي اس�ت که بس�ياري از صاحب‌نظران آن را‬ ‫ب�ه نبود صيانت از جنگل مرب�وط مي‌دانند و عواملي چون قاچاق چوب را در‬ ‫اين زمينه نام مي‌برند‪ .‬س�ال گذش�ته بود که در مازندران سيل به راه افتاد و‬ ‫داس�تان ادامه‌دار بي‌سرپناهي مردم بهش�هر ادامه يافت‪ .‬ماجرايي که سبب‬ ‫کش�ته و زخمي ش�دن ده‌ها هموطن ش�د و ساير س�اکنان اين منطقه را در‬ ‫اضطراب بروز دوباره س�يل فرو برد‪ .‬به گفته مصطفي نوري‪ ،‬کارشناس منابع‬ ‫طبيعي و آبخيزداري‪« ،‬بيش از ‪ ۸۱‬درصد از ارزش جنگل مربوط به ارزش‌هاي‬ ‫محيط‌زيس�تي اس�ت که به حفظ آب و خاک مربوط اس�ت‪ ».‬او با اش�اره به‬ ‫گزارش فائو در س�ال‌هاي گذشته ادامه مي‌دهد‪« :‬تحقيقات انجام شده نشان‬ ‫داد ک�ه در جنگل و مرتع‪ ،‬علوفه توليدي تنه�ا يك‌چهارم ارزش عرصه‌هاي‬ ‫مرتعي و سه‌چهارم آن ارزش‌هاي اكولوژيكي و زيست‌محيطي است‪».‬‬ ‫ارزش اقتصادی جنگل تنها به چوب آن نیست‬ ‫فواید فراموش شده جنگل‬ ‫ب��ه گفت��ه ن��وری‪ ،‬ارزش اقتص��ادي توليدات چ��وب از‬ ‫جنگل‌هاي شمال کشور با در نظر گرفتن ميزان موجودي‬ ‫چوب به ميزان ‪۳۰۰‬ميليون مترمكعب با ميانگين نرخ پايه‬ ‫مترمكعبي ‪۱۰‬هزار ريال به ميلياردها تومان مي‌رس��د‪ .‬او با‬ ‫تاکيد بر اشتغالزايي در حوزه جنگل ادامه مي‌دهد‪« :‬اعداد‬ ‫و ارقام نشان مي‌دهد که بيش از يك ميليون نفر در ارتباط‬ ‫با جنگل‌هاي شمال كشور امرار معاش مي‌كنند و با انجام‬ ‫هر هكتار عمليات آبخيزداري به طور متوسط‪ ۸/۲‎‬نفر روز‬ ‫شغل موقت ايجاد مي‌شود‪ ،‬يعني در صورتي كه فعاليت‌هاي‬ ‫آبخيزداري در سطح ‪ ۱۵‬ميليون هكتار انجام شود‪ ،‬ساالنه‬ ‫براي ‪ ۲۸‬هزار نفر شغل ايجاد مي‌شود و انجام عمليات پخش‬ ‫سيالب و آبخوانداري نقش بسيار مهمي در بهبود شغل‌هاي‬ ‫موجود دارد‪».‬‬ ‫به گفته این کارشناس «متاسفانه از آنجا که اين موضوع‬ ‫مدنظر مسئوالن و تصميم‌س��ازان قرار ندارد‪ ،‬خدمات اين‬ ‫بخش‪ ،‬به طور كامل در بازارهاي تجاري جذب نمي‌شوند يا‬ ‫آنطور که بايد و شايد بر حسب اعداد و ارقام قابل مقايسه با‬ ‫خدمات اقتصادي و سرمايه‌هاي مصنوعي بيان نمي‌شوند و‬ ‫اهميت بسيار كمي به آنها در تصميم‌گيري‌ها داده مي‌شود‪.‬‬ ‫اين غفلت در نهايت موجب تخريب منابع طبيعي كشور و‬ ‫تهديد حيات همه ما خواهد بود‪».‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد منابع طبيعي و توسعه پايدار‬ ‫اقتصاد منابع طبيعي به عرضه‌‪ ،‬تقاضا و تخصيص منابع‬ ‫مي‌پردازد‪ .‬در واقع زير شاخه‌اي از اقتصاد است که به بحث‬ ‫اس��تخراج منابع مي‌پردازد‪ .‬هدف اصل��ي از اقتصاد منابع‬ ‫طبيعي شناخت نقش منابع در اقتصاد و بهره‌برداري بهينه‬ ‫از منابع در جهت توس��عه پايدار اس��ت تا اين منابع براي‬ ‫نسل‌هاي بعدي هم باقي بماند‪ .‬توسعه پايدار‪ ،‬الگویي براي‬ ‫بهره‌برداري از منابع است‪،‬به‌طوري که عالوه بر بهره‌برداري‬ ‫از مناب��ع‌‪ ،‬حفاظت از منابع را هم برعهده دارد تا اين منابع‬ ‫براي نسل‌هاي آينده تضمين شود‪.‬‬ ‫اين علم به اثرات متقابل اقتصاد انس��اني و اکوسيس��تم‬ ‫مي‌پ��ردازد‪ .‬در زمينه همين علم اس��ت که کارشناس��ان‬ ‫مي‌گويند چنانچه س��طح جنگل‌هاي کش��ور کمتر از ‪25‬‬ ‫درصد خاک آن باشد‪ ،‬از نظر محيط‌زيست انساني وضعيت‬ ‫بحراني در آن کش��ور حاکم مي‌شود‪ .‬در حال حاضر سطح‬ ‫پوش��ش جنگل در ايران حدود ‪ 7/5‬درصد مساحت کشور‬ ‫است‪ ،‬بنابراين گسترش فضاي سبز و جنگل و نزديک شدن‬ ‫به شاخص‌هاي جهاني امري اجتناب‌ناپذير و ضروري است‬ ‫که به منظور دستيابي به اين مهم و رسيدن به توسعه پايدار‬ ‫معيارهاي زيادي براي مديريت جنگل از جمله جنگلداري‬ ‫پايدار‪ ،‬برنامه ملي جنگل و برنامه ملي نهضت سبز ارائه شده‬ ‫اس��ت که برنامه ملي نهضت س��بز با هدف جنگل‌کاري و‬ ‫توسعه فضاي س��بز در نقاط مستعد کشور به مرحله اجرا‬ ‫درمي‌آيد‪ .‬بسياري از کارشناسان محيط‌زيست به طرح‌هاي‬ ‫اين گونه انتقاد دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مساحت جنگل‌هاي ايران‬ ‫جنگل‌ه��ا و مرات��ع از لحاظ حف��ظ آب و خاك‪ ،‬تعديل‬ ‫آب و هوا‪ ،‬كاهش آلودگي‌ها‪ ،‬توليدات‪ ،‬اكوتوريس��م و حفظ‬ ‫ذخاير ژنتيك گياهي و جانوري داراي اهميت ويژه هستند‪.‬‬ ‫گزارش‌هاي منتشر شده نشان مي‌دهند که ارزش اقتصادي‬ ‫حجم سرپاي جنگل‌هاي كشور با متوسط موجودي حدود‬ ‫‪ 200‬مترمكعب درهكت��ار ‪ 200‬هزار ميليارد ريال و ارزش‬ ‫اقتصادي حجم س��رپاي جنگل‌هاي خارج از شمال حدود‬ ‫‪ 200‬ميليون مترمكعب است كه درمجموع ارزش اقتصادي‬ ‫جنگل‌هاي كشور به رقم ‪ 300‬هزار ميليارد ريال مي‌رسد‪.‬‬ ‫مجموع مساحت جنگل‌هاي كشور‪ 14/2‬ميليون هكتار است‬ ‫و به اين ترتيب ايران بين ‪ 56‬كشور داراي جنگل در جهان‬ ‫لو‌پنجم را داراست‪ ،‬همچنين سهم متوسط سرانه‬ ‫مقام چه ‌‬ ‫جنگل در دنيا ‪ 0/62‬هكتار و اين سهم در ايران ‪ 0/2‬هكتار‬ ‫است‪ .‬چندي پيش در پي آتش‌سوزي در جنگل‌هاي بلوط‬ ‫زاگرس‪ ،‬منابع رسمي اعالم کردند که نابودي ‪ ۲۰‬ميليون‬ ‫درخت بلوط در جنگل‌هاي زاگرس برابر مرگ ‪ ۱۰۰‬ميليون‬ ‫انس��ان است‪ .‬در شرايطي که آلودگي هوا در کالنشهرهاي‬ ‫کشور بيداد مي‌کند آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد‪ ،‬ميزان‬ ‫توليد اكسيژن جنگل‌هاي كشور ‪ 1/54‬تن در هكتار است‬ ‫كه با توليد ‪ ۲۲‬ميليون تن اكسيژن نياز ‪ ۹۰‬ميليون ايراني را‬ ‫تامين مي‌كند‪ .‬طبق گزارش‌هاي رسمي سازمان جنگلداري‬ ‫كش��ور‪ ،‬سهم توليد اكسيژن در جنگل‌هاي كشور متفاوت‬ ‫بوده به‌طوري كه جنگل‌هاي باراني با توليد ‪ 2/4‬تن اكسيژن‬ ‫در هكت��ار باالتري��ن رتبه و جنگل‌ه��اي خليجي با توليد‬ ‫‪ 0/48‬ت��ن در هكت��ار در آخرين رتبه ق��رار دارند‪ .‬فعاالن‬ ‫محيط‌زيست با انتشار اين اعداد و ارقام‪ ،‬عامل بروز چنين‬ ‫حوادث را عدم ارزش‌گذاري اقتصادي جنگل‌هاي كش��ور‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسي ارزش اقتصادي جنگل‌ها‬ ‫به گفته پروفس��ور علي يخکشي‪ ،‬فوق دکتراي سياست‬ ‫و مديري��ت مناب��ع طبيعي از دانش��گاه گوتينگن آلمان و‬ ‫پايه‌گذار رشته محيط‌زيست در دانشگاه‌هاي ايران‪ ،‬جنگل‌ها‬ ‫‪ 17‬فايده دارند که مي‌توان آنها را در اقتصاد مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫گفتو‌گو با صمت افزود‪« :‬متاسفانه نه تنها مردم بلکه‬ ‫او در ‌‌‬ ‫بسياري از کارشناسان‪ ،‬توليد چوب را تنها عامل بهره‌برداري‬ ‫از جنگل مي‌دانند‪ ،‬گاهي نيز تعليف دام و چيدن ميوه‌جات‬ ‫وحش��ي به آن اضافه مي‌ش��ود‪ ».‬او ادامه مي‌دهد‪« :‬در اين‬ ‫زمينه فرهنگس��ازي نشده اس��ت‪ .‬مثال در دانشگاه‌هاي ما‬ ‫اقتصاد جنگل تدريس مي‌ش��ود‪ ،‬اما اقتصاد جنگل‪ ،‬رشد‬ ‫ساالنه درختان در هکتار‪ ،‬درختان سرپا در هکتار و ارزش‬ ‫زمين را تنها فوايد اقتصادي جنگل مي‌داند‪ .‬به دليل وجود‬ ‫همين نگاه اس��ت که دانش��جويان فارغ‌التحصيل شده از‬ ‫چنين دانشگاهي نمي‌توانند در برابر سياست‌ها و تصميماتي‬ ‫که جنگل را تهديد مي‌کند‪ ،‬مقاومت کنند‪ ».‬علی یخکشی‬ ‫مي‌گويد‪« :‬با چنين نگرش��ي يک هکت��ار جنگل حداکثر‬ ‫‪ 200‬متر مکعب چوب دارد اما اگر جنگل را تسطيح کرده‪،‬‬ ‫چوب آن را بفروشند و از زمين آن به عنوان زمين کشاورزي‬ ‫استفاده کنند سود بيشتري عايد مردم مي‌شود‪ .‬يا اينکه اگر‬ ‫در آن زمين مرغداري احداث کنند هم درآمد باالتري دارد‬ ‫و هم کارآفريني مي‌ش��ود‪ .‬بر همين مبناست که جنگل‪،‬‬ ‫بي‌دف��اع به وج��ود می‌آید‪ .‬اما اگر سيس��تم آموزش عالي‬ ‫به جاي اقتصاد کالسيک‪ ،‬اقتصاد زيست‌محيطي را تدريس‬ ‫کند براي همه فارغ‌التحصيالن مسجل مي‌شود که به جز‬ ‫ميزان چ��وب در هکتار‌‪ ،‬ميزان درختان س��رپا در‬ ‫هکتار و ارزش زمين‪ ،‬موارد ديگري هم در رابطه‬ ‫با جنگل ارزش��مند است‪ ».‬به گفته او ‪«،‬بر اين‬ ‫اساس ارزش خاک‪ ،‬توليد اکسيژن‪ ،‬جذب کربن‬ ‫و گازهاي س��مي‪ ،‬ميوه‌جات‪ ،‬گياهان دارويي و‬ ‫ذخيره آب‌هاي زیرزميني نيز قابل محاس��به‬ ‫به ريال اس��ت‪ ».‬پروفسور يخکشي مي‌گويد‪:‬‬ ‫«يکي از موارد ديگر بررسي جنگل به عنوان‬ ‫تفرجگاه است و همچنين کاهش ميزان‬ ‫امواج صوتي به اين معنا که تاثيري که‬ ‫جنگل بر روح و روان انسان مي‌گذارد‬ ‫با هيچ قرص و دارويي قابل مقايسه‬ ‫نيس��ت‪ .‬االن در برخي از متدهاي‬ ‫درمان��ي براي آرامش اف��راد‪ ،‬ديگر‬ ‫واليوم تجويز نمي‌کنند‪ ،‬بلکه افراد را‬ ‫به فضاي سبز مي‌برند تا در پارک‌ها‬ ‫و فضاهاي س��بز آرام بگيرند و صداي پرندگان را بش��نوند‪.‬‬ ‫همچنين اثري که جنگل بر هنر دارد نيز از منظر اقتصادي‬ ‫قابل محاسبه است‪ ».‬به گفته اين متخصص محيط‌زيست‪،‬‬ ‫«جنگل‌ه��ا در هکتار بين ‪ 500‬ت��ا ‪ 2000‬مترمکعب آب‬ ‫ذخي��ره مي‌کنند‪ .‬در جنگل‌هاي ش��مال کش��ور به طور‬ ‫متوس��ط در هر هکتار ‪ 1000‬مترمکعب آب ذخيره ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين ذخيره سازي با ذخيره سازي در سدها متفاوت‬ ‫است‪ .‬همچنين جنگل‌ها با فرسايش خاک مبارزه مي‌کنند‪.‬‬ ‫براي يک سانتيمتر خاک‪ 500 ،‬تا ‪ 1‬ميليون سال زمان الزم‬ ‫است‪ .‬در فالت مرکزي که وزش باد داريم‪ ،‬ميزان فرسايش‬ ‫بادي باالس��ت‪ .‬در فرسايش آبي نيز وضع به همين صورت‬ ‫اس��ت‪ .‬آب خاک را با خود به رودخانهها‪ ،‬درياها و س��دها‬ ‫مي‌ب��رد و در آنجا تعادل اکولوژيک��ي را بر هم زده و باعث‬ ‫م��رگ و مير آبزيان مي‌ش��ود‪ ».‬او صحبت‌هايش را با ذکر‬ ‫مثالي ادامه مي‌دهد‪« :‬ساخت سد وقتي اقتصادي است که‬ ‫حداقل ‪ 100‬س��ال بتوان از آن بهره‌برداري کرد اما اگر سد‬ ‫اميرکبير يا سد سفيدرود را ديده باشيد وسط سد جزيره‌اي‬ ‫به وجود آمده و گياهان و درختاني هم بر آن سبز شده اند‪.‬‬ ‫اين موضوع به دليل فرس��ايش آبي خاک است‪ .‬در چنين‬ ‫شرايطي يک س��د به عنوان مثال به جاي ‪ 100‬سال‪40 ،‬‬ ‫س��ال عمر مي‌کند که با اين تفاسير قطع درختان جنگل‬ ‫س��بب کوتاه شدن عمر سدها مي‌شود‪ .‬اين سد قرار‪ ،‬است‬ ‫آب آش��اميدني را تامين کند يا آب کش��اورزي که در اين‬ ‫ص��ورت در اين موارد زيان اقتصادي حاصل مي‌ش��ود که‬ ‫توسط متخصصان قابل محاسبه است‪».‬‬ ‫کار ديگر جنگل از نظر پروفس��ور يخکش��ي شانه کردن‬ ‫هواست‪ .‬او مي‌گويد‪« :‬جنگل همه ذرات ريز و درشت گرد‬ ‫و غب��ار و گازهاي آالين��ده را از هوا جدا مي‌کند‪ .‬درخت با‬ ‫جذب دي‌اکسيدکربن و آزاد کردن اکسيژن در پااليش هوا‬ ‫نق��ش دارد اما گازهايي چ��ون ‪SO2‬و ‪ NO2‬و ‪ NO3‬و‬ ‫‪ CO‬و همه گازهايي که از لوله اگزوز ماشين‌ها يا دودکش‬ ‫کارخانه‌ه��ا بيرون مي‌آيد را نيز پااليش مي‌کند‪ ،‬يعني آنها‬ ‫را جذب مي‌کند‪ .‬با کاهش اين گازهاي س��مي بسياري از‬ ‫خطرات و بيماري‌ها از انسان‌ها دفع مي‌شود‪ .‬تحقيقي انجام‬ ‫شده که نتايج آن نشان مي‌دهد اگر در مناطق پرجمعيت‬ ‫فرهنگسازي ش��ود عمر متوس��ط نوجوانان ‪ 5‬سال اضافه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به اين ترتيب بر ش��اخص بهداش��ت جامعه نيز‬ ‫اثرگذار خواهد بود‪ ».‬او به تاثير جنگل بر پويايي جامعه اشاره‬ ‫مي‌کند‪« :‬که جامعه پوياس��ت که علم و توليد در آن جان‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬جامعه‌‌اي که‬ ‫سالمت و ش��ادابي در آن حاکم است کجا و جامعه‌‌اي که‬ ‫سرفه و سرطان در آن جوالن مي‌دهد کجا؟»‬ ‫دکتر هادي کيادليري‪ ،‬مدير جامعه جنگلباني نيز با اشاره‬ ‫به ضرورت اجراي ط��رح تنفس جنگل‌ها که پيش از اين‬ ‫منتف��ي اعالم ش��ده بود‪ ،‬گفت‪« :‬دولت ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫اعتباري معادل يک تيم فوتبال براي حفاظت از سرمايه‌هاي‬ ‫باس��تاني کشور بايد هزينه‌هاي ناش��ي از کاهش تدريجي‬ ‫بهره‌برداري از جنگل‌هاي شمال کشور را جبران کند‪».‬‬ ‫او اين طرح را طرحي خوب دانس��ت اما بازدهي آن را به‬ ‫ش��رط اجرايي ش��دن آن به تدريج و طي ‪ 10‬سال عنوان‬ ‫کرد‪ .‬ریيس جامعه جنگلباني ادامه داد‪«:‬برخي از مسئوالن‬ ‫سازمان جنگل‌ها معتقدند که هزينه‌هاي سازمان از طريق‬ ‫برداش��ت چوب از جنگل تامين مي‌شود اما کاهش ساالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار متر مکعب برداشت از جنگل‌ها نقش چنداني در‬ ‫کاهش درآمد سازمان جنگل‌ها نخواهد داشت‪».‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬همچنين هنگامي که دولت مدعي حفاظت‬ ‫از جنگل‌ها و مراتع به عنوان سرمايه‌هاي تاريخي و باستاني‬ ‫کش��ور است‪ ،‬هيچ اشکالي ندارد که ساالنه به اندازه يک تيم‬ ‫فوتبال براي اين سرمايه ملي هزينه کند ‪،‬زیرا در صورتي که‬ ‫امروز براي حفاظت از جنگل‌ها هزينه نشود در آينده نزديک‬ ‫ناچار مي‌شويم ميلياردها دالر مانند براي جنگل‌هاي زاگرس‬ ‫پيش آمده‪ ،‬هزينه کنيم‪ .‬ریيس جامعه جنگلباني يادآور شد‪:‬‬ ‫«مهم‌ترين مسئله‌‌اي که در طرح تنفس جنگل‌ها مطرح است‬ ‫توجه به ديگر کارکردهاي جنگل‌ها غير از بهره‌برداري از چوب‬ ‫درختان است‪ .‬بر اس��اس ارزش‌گذاري يک توده جنگلي در‬ ‫يکي از کش��ورهاي اروپايي مشخص شد که ارزش اين توده‬ ‫از نظر ذخيره آب س��االنه ‪ ۳۰۰‬ميليون دالر‪ ،‬اکوتوريسم ‪۴۰‬‬ ‫ميلي��ون دالر و از بابت بهره‌برداري از چوب تنها ‪ ۲۰‬ميليون‬ ‫دالر در س��ال اس��ت که اين نش��ان مي‌دهد چنانچه ساير‬ ‫کارکردهاي جنگل‌ها در کش��ور ما نيز ارزش‌گذاري ش��وند‪،‬‬ ‫برداشت چوب اهميت چنداني ندارد‪ ».‬به گفته کيادليري هر‬ ‫هکت��ار از جنگل‌ها مي‌تواند تا ‪ ۲‬ه��زار متر مکعب آب را در‬ ‫خود حفظ کند‪ .‬همچنين تا ‪ ۷۰‬تن گرد و غبار را هر هکتار‬ ‫از جنگل‌ها در خود جذب کرده و مناطقي که داراي پوشش‬ ‫گياهي هس��تند عالوه بر اينکه مانع آلودگي هوا و سر و صدا‬ ‫مي‌شوند ‪ ۴۰‬برابر بيشتر آب را نفوذ مي‌دهند‪ .‬ریيس جامعه‬ ‫جنگلباني با اش��اره به ارزش جذب کربن و توليد اکس��يژن‬ ‫توسط جنگل‌ها گفت‪« :‬برخي کارشناسان که تخصص آنها‬ ‫بهره‌برداري از جنگل است به هيچ عنوان حاضر نيستند که‬ ‫توجه خود را به ديگر کارکردهاي جنگل‌ها به غير‬ ‫از برداشت چوب معطوف کنند‪».‬‬
‫چهار‌شنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫روح‌اهلل سپندارند‪ :‬سال‌هاست خاورميانه‬ ‫در آتش جنگ‌ها و درگيري‌هاي داخلي و‬ ‫چندجانبه مي‌س��وزد‪ .‬اگرچه منطق دنياي‬ ‫مدرن نتوانس��ته است از وقوع چنين فجايعي در ديگر‬ ‫نقاط دنيا نيز جلوگيري کند اما خاورميانه هدف اصلي‬ ‫بسياري از قدرت‌ها براي دنبال کردن منافعي است که‬ ‫تحق��ق آنها نيازمند بي‌ثباتي‪ ،‬جن��گ و بحران خواهد‬ ‫بود‪ .‬ويژگي‌هاي ژئوپليتيک منطقه‪ ،‬ريشه‌هاي قومي و‬ ‫مذهبي ساکنان آن‪ ،‬ناتواني و ضعف دولت‌هاي مرکزي‬ ‫و در نهاي��ت بهره‌گيري از تمام اين ش��اخص‌ها براي‬ ‫موازن��ه ق��درت در جهان امروز باعث ش��ده تا جنگ‪،‬‬ ‫بيماري مزمن اين روزهاي خاورميانه باشد‪.‬‬ ‫در ط��ول يک قرن‪ ،‬افول گروه‌هاي مترقي اس�لامي‬ ‫نظير اخوان‌المس��لمين‪ ،‬اش��تباهات آنها در مصر پس‬ ‫از س��قوط مبارک و ناکارآمدي‌ش��ان در س��ازماندهي‬ ‫جنبش��ي اس�لامي و ميانه‌رو‪ ،‬موجب مي��دان گرفتن‬ ‫بيشتر گروه‌هاي افراطي نظير القاعده و ظهور گروه‌هاي‬ ‫تندرو و جنايت‌کاري همچون داعش شد‪.‬‬ ‫با اين ح��ال ش��ايد اصلي‌ترين مس��ئله خاورميانه‪‌،‬‬ ‫موضوعي به نام فلس��طين باش��د که اين روزها تبلور‬ ‫آن در منطق��ه کوچک و محصوري به ن��ام غزه ديده‬ ‫مي‌ش��ود‪ 36 .‬روز از حم�لات صهیونیس��ت ها به اين‬ ‫منطقه مي‌گذرد و ‪ 2000‬نفر از س��اکنان آن زير آتش‬ ‫ش��دید جان خود را از دس��ت داده‌اند‪ .‬اگرچه ش��ايد‬ ‫آمار کشته‌‌ش��دگان درگيري‌هاي اخير س��وريه‪ ،‬عراق‬ ‫و کردس��تان اين کش��ور در برابر داعش بيشتر از اين‬ ‫رقم باش��د اما وج��ه غم‌انگيز ماجرا در تبديل ش��دن‬ ‫انس��ان‌ها به عددها و آمار اس��ت‪ .‬آمارهايي که هر روز‬ ‫ت نسبت به فاجعه را کاهش‬ ‫باالتر مي‌رود و حساس��ي ‌‬ ‫مي‌دهد‪ .‬در کنار فجايع اخير‌‪ ،‬مس��ئله فلسطين از آن‬ ‫جهت که زخمي ‪ 70‬س��اله است و ناتواني سران عرب‬ ‫را به اثبات مي‌رساند‌‪ ،‬حاال نقطه بحراني تمام منازعات‬ ‫منطقه محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫در کنار اين مباحث‌‪ ،‬واکاوي ريشه‌هاي درگيري‌هاي‬ ‫ام��روز منطقه‪ ،‬بدون بررس��ي مناف��ع اقتصادي کالن‬ ‫برخي قدرت‌ها‌‪ ،‬ناتمام مي‌ماند‪.‬‬ ‫اين روزها برخی از منابع خبري‪ ،‬ميزان آس��يب‌هاي‬ ‫اقتصادي جنگ غزه براي اسرائيل را فراتر از ‪ 2‬ميليارد‬ ‫دالر برآورد کردند‪ .‬در مقابل «تيس��ير عمر» قائم‌مقام‬ ‫وزير اقتصاد فلسطين گفته است‪ ،‬ميزان خسارت‌هاي‬ ‫مس��تقيم جنگ غزه بر اساس برآورد اوليه بين ‪ 4‬تا ‪6‬‬ ‫ميليارد دالر تخمين زده ش��ده اس��ت‪ .‬اما اين آمار و‬ ‫ارقام تنها بخش��ي از مناسبات اقتصادي جنگ اخير و‬ ‫آن هم از جنس خس��ارات است‪ .‬ريشه‌هاي سود مالي‬ ‫چنين درگيري‌هايي را بايد جاي ديگري جس��ت‌وجو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��ير ه��ور(‪ ،)Shir Hever‬محقق اقتص��اددان و‬ ‫نويس��نده کتاب «اقتصاد سياس��ي اش��غال اسرائيل‪:‬‬ ‫سرکوبي فرا‌تر از اس��تثمار» به تازگي در گفت‌وگويي‬ ‫که در ريل‌نيوز (‪ )therealnews.com‬منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در سال‌هاي گذش��ته يک الگو تکرار‬ ‫شده ديديم حدود هر ‪ 2‬سال يکبار اسرائيل به نوار غزه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تولد نوزادانی با درد‬ ‫روزگاری کاسب حبیب خدا بود‬ ‫خسارت هر ايراني؛ ‪ 42‬هزار تومان‬ ‫ميلياردها دالر سود به قيمت جان انسان‌ها‬ ‫جهان در روزی که گذشت‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.253.207.288‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪85.107.200‬‬ ‫متولدين دیروز‬ ‫‪183.619‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪35.116.252‬‬ ‫گو‌مير دیروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪75.764‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪49.990.947‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪5.075.804.630 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي دیروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.493.925.419 $‬‬ ‫جهان براي دیروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي دیروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.311.737.845 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪41.467.680‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪85.485.583‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪215.846.223‬‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده‬ ‫امسال‬ ‫‪1.525.478‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده دیروز‬ ‫‪241.997.858‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده دیروز‬ ‫‪316.277‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده‬ ‫امسال‬ ‫‪2.463.425‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي دیروز (دالر امریکا)‬ ‫حمله مي‌کند و باعث تخريب بس��يار زيادي مي‌شود‪،‬‬ ‫بالفاصله بعد از هر حمله نمايش��گاهي برگزار مي‌شود‬ ‫که شرکت‌هاي توليدکننده اسلحه اسرائيلي توليدات و‬ ‫فناوريش��ان را به نمايش مي‌گذارند و به خود مي‌بالند‬ ‫دقيقا همان فناوري‌اي اس��ت که اخيرا عليه‬ ‫‌‌‬ ‫که اينها‬ ‫فلس��طينيان در غزه مورد اس��تفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اين قضيه را بعد از حمله س��ال ‪ ۲۰۰9‬ـ ‪ ۲۰۰8‬که به‬ ‫عمليات «سرب گداخته» معروف است‪ ،‬ديديم‪ .‬در آن‬ ‫دوره بيش��ترين بحث بر سر روبات‌هايي بود که داخل‬ ‫خانه‌ها مي‌رفتند و گوشه و کنار را مي‌گشتند‪ .‬بار ديگر‬ ‫در حمله سال ‪ ۲۰۱۲‬که عمليات «ستون ابر» ناميده‬ ‫مي‌شود‪ ،‬بيشترين چالش‪ ،‬سيستم گنبد آهنين بود که‬ ‫مي‌تواند جلوي راکت‌هاي فلس��طيني را بگيرد و حاال‬ ‫در حمله فعلي‪ ،‬دوب��اره گنبد آهنين را داريم که قرار‬ ‫است مانع عبور راکت‌ها شود‪.‬‬ ‫اين اقتصاددان معتقد اس��ت‪ ،‬تمام اين شرکت‌هاي‬ ‫اس��رائيلي که با سرعت بس��يار زيادي در حال تبديل‬ ‫شدن به بخش مهم و قابل‌توجهي از صادرات و اقتصاد‬ ‫اسرائيل هستند‪ ،‬به جنگ وابسته‌اند‪ .‬آنها به جنگ‌هاي‬ ‫دوره‌اي ني��از دارن��د تا فن��اوري و تجهيزاتش��ان را به‬ ‫نمايش بگذارند و نخس��تین حرفي که موقع بازاريابي‬ ‫براي محصوالت جديدش��ان مي‌زنند اين اس��ت که ما‬ ‫اين تجهيزات را قبال روي انس��ان‌هاي واقعي استفاده‬ ‫کرده‌ايم‪ .‬با چنين ادعايي اس��ت که مي‌توانند با ساير‬ ‫توليدکنندگان اس��لحه از کشورهاي ديگر وارد رقابت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫هور ب��راي اثب��ات گفته‌هاي��ش مي‌گوي��د‪ ،‬يکي از‬ ‫بزرگ‌ترين ش��رکت‌هاي مورد بحث «صنايع هوافضاي‬ ‫هزینه جنگ ‪ 8‬ساله معادل‬ ‫‪ 44‬درصد کل درآمد نفتی‬ ‫تاریخ ایران‬ ‫اسرائيلي» است‪ .‬اين شرکت در جريان حمله اخير به‬ ‫غزه‪ ،‬اقدام به صدور اوراق قرضه براي جذب سرمايه و‬ ‫گسترش شرکت و توليد محصوالتش کرده است‪ .‬آنها‬ ‫توانس��ته‌اند مبلغي معادل ‪۱۳۲‬ميليون دالر را در يک‬ ‫هفته ج��ذب کنند که حدود ‪۱۳۲‬ه��زار دالر به ازاي‬ ‫هر کش��ته فلسطيني در اين حمله است‪ .‬تا اين لحظه‬ ‫به همان‬ ‫فلس��طينيان بيش��تري کشته ش��ده‌اند ولي ‌‌‬ ‫نسبت شرکت هم اوراق قرضه بيشتري فروخته است‪.‬‬ ‫اين ش��رکت ارتباط مستقيمي بين ميزان خشونت در‬ ‫غ��زه و توانايي خود براي پيدا ک��ردن بازارهاي جديد‬ ‫براي محصوالتش مي‌بيند‪.‬‬ ‫با اين حال يکي از نق��اط غم‌انگيز در مورد حمالت‬ ‫غزه که از س��وي پروپاگانداي رسانه‌اي القا شده است‪،‬‬ ‫نس��بت دادن جنگ اخير به عنوان واکنش��ي از سوي‬ ‫صهیونیس��ت‌ها در برابر حمالت حماس است‪ .‬اما اين‬ ‫اقتصاددان تاکيد مي‌کند که با توجه به اهميت تجارت‬ ‫اس��لحه در اين درگيري‪ ،‬اين نکته روشن مي‌شود که‬ ‫چرا حماس مدتي قبل‪ ،‬پيشنهاد آتش‌بس ‪10‬ساله به‬ ‫اسرائيل ارائه داد‪ .‬هدف حماس مقاومت در برابر اشغال‬ ‫اس��ت و در اين پيش��نهاد آتش‌بس اع�لام کرد که ما‬ ‫خواهان اين هس��تيم که به مدت ‪ 10‬س��ال دست از‬ ‫مقاوم��ت برداريم‪ .‬آنها مي‌دانس��تند که صنايع نظامي‬ ‫اس��رائيل آنقدر به اين جنگ‌هاي دوره‌اي هر ‪ 2‬س��ال‬ ‫يکبار وابس��ته اس��ت که ممکن نيس��ت اسرائيل يک‬ ‫آتش‌بس ‪ 10‬ساله را قبول کند چون اين وقفه طوالني‬ ‫براي صنايع نظامي اسرائيل کشنده است‪.‬‬ ‫عالوه بر آنچه ش��ير هور به آن مي‌پ��ردازد بايد اين‬ ‫مس��ئله را ه��م در نظر گرفت که ناآرام��ي در منطقه‬ ‫جن��گ ایران عراق یک��ی از طوالنی‌ترین جنگ‌ه��ای معاصر تلقی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬خبرآنالین س��ال گذش��ته اطالعات��ی را براس��اس منابع‬ ‫جمع‌آوری‌ش��ده در کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی به‬ ‫قلم فرهاد دژپس��ند منتشر کرد که نشان می‌داد میزان خسارت‌های‬ ‫مستقیم واردشده به ایران از محل تخریب ساختمان‌ها و تاسیسات‪،‬‬ ‫و ايجاد اختالفات مذهبي‪ ،‬برخي س��ران کش��ورهاي‬ ‫خاورميان��ه را ب��ه ه��راس مي‌ان��دازد تا ب��راي حفظ‬ ‫دولت‌هاي خود به تس��ليحات بيش��تري مجهز شوند‬ ‫و از اي��ن منظ��ر بازار خوب��ي براي بنگاه‌ه��اي بزرگ‬ ‫سرمايه‌داري و کارخانه‌هاي تسليحاتي خواهند بود‪.‬‬ ‫موسس��ه بين‌الملل��ي تحقيق��ات صل��ح اس��تکهلم‬ ‫(س��يپري) چند م��اه قبل در گزارش��ي ک��ه در اکثر‬ ‫رس��انه‌ها منتشر شد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬فروش اسلحه از سال‬ ‫‪ 2009‬تا سال ‪ 2013‬در مقايسه با سال ‪ 2004‬تا سال‬ ‫‪ 2008‬حدود ‪ 14‬درصد افزايش يافته است‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش‪ ،‬واردات تسليحاتي کشورهاي‬ ‫حاشيه خليج‌فارس در ‪ 5‬سال گذشته در مقايسه با ‪5‬‬ ‫سال پيش از آن ‪ 23‬درصد افزايش يافته است که اين‬ ‫واردات ‪ 52‬درصد واردات تس��ليحاتي کل کشورهاي‬ ‫خاورميانه را تشکيل مي‌دهد‪.‬‬ ‫جالب است بدانيد عربستان در سطح جهان رتبه ‪18‬‬ ‫را در فهرست واردکنندگان تسليحات از سال ‪ 2004‬تا‬ ‫سال ‪ 2008‬دارد اما درآمدهاي بنگاه‌هاي سرمايه‌داري‬ ‫از فروش اين تس��ليحات را نيز مي‌توان در اين گزارش‬ ‫بررسي کرد که براس��اس آن طي در سال‌هاي ‪2009‬‬ ‫ت��ا ‪ ،2013‬آمريکا با ‪ 29‬درصد‌‪ ،‬روس��يه با ‪ 27‬درصد‌‪،‬‬ ‫آلم��ان ب��ا ‪ 7‬درصد و چي��ن با ‪ 6‬درص��د بزرگ‌ترين‬ ‫صادرکنندگان تسليحات در سطح جهان بودند‪.‬‬ ‫حاال خاورميانه هر روز قرباني مي‌دهد‪ .‬قربانياني که‬ ‫در رس��انه‌ها فقط به عدد و رقم و آمار تبديل شده‌اند‬ ‫تا ب��ه همان ميزان‪ ،‬آمار و اعداد س��ودهاي ميلياردي‬ ‫بنگاه‌هاي سرمايه و سيس��تم‌هاي اقتصادي مبتني بر‬ ‫فروش تسليحات افزايش يابد‪.‬‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات و مواد کاالها سر جمع رقمی افزون بر ‪3081‬‬ ‫میلیارد تومان به نرخ جاری سال‌های ‪ 59‬تا ‪ 67‬خواهد بود‪ .‬این رقم‬ ‫در صورت��ی ک��ه بر مبنای دالر رس��می و تغییر آن ب��ه ریال و دالر‬ ‫تبدیل ش��ود می‌توان گفت‪ ،‬س��رجمع خسارات جنگ تحمیلی برای‬ ‫ایران رقمی معادل ‪ 440‬میلیارد دالر بوده است‪ ،‬این رقم در صورتی‬ ‫که بر مبنای تغییر نرخ ارز رسمی از ‪ 7‬تومان به نرخ ارز امروز مورد‬ ‫محاس��به قرار گیرد به این عدد می‌رسیم‪137200000000000 ‌:‬‬ ‫رقم بزرگی اس��ت خواندنش مشکل است‪ ‌:‬یکصد و سی و هفت هزار‬ ‫و دویست میلیارد تومان‪.‬‬ ‫این ارقام نشان‌دهنده عمق باالی خسارات جنگ تحمیلی به نظام‬ ‫نوپای ایران است‪.‬‬ ‫کل درآم��د نفتی ای��ران طی س��ال‌های ‪ 1359‬ت��ا ‪ 1383‬یعنی‬ ‫قب��ل از دوران طالی��ی رونق ب��ازار نفت مع��ادل ‪ 432‬میلیارد دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬یعنی کمی کمتر از خس��ارت‌های جن��گ تحمیلی و با‬ ‫احتس��اب درآمدهای طالیی نفت در ‪ 8‬س��ال گذش��ته‪ ،‬کل درآمد‬ ‫حاص��ل از صادرات نفت خام ایران در طی ‪ 32‬س��ال اخیر به رقمی‬ ‫ح��دود ‪ 1000‬میلیارد دالر می‌رس��د که می‌ت��وان گفت معادل ‪44‬‬ ‫درص��د این درآمده��ا در دوران جنگ از زیرس��اخت‌های اقتصادی‬ ‫کش��ور حذف شده اس��ت‌‪ ،‬زیرس��اخت‌هایی که در برخی از مناطق‬ ‫جنگ‌زده کشور هنوز همانند آنچه پیش از آغاز جنگ بود‪ ،‬بازسازی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫هزینه مالی جنگ جهانی دوم به تفکیک کشورها‬ ‫معادل هزینه‌ها در سال ‪2005‬‬ ‫هزینه‌ها در سال ‪1945‬‬ ‫‪3582‬میلیارد دالر‬ ‫برابر با‬ ‫‪ 341‬میلیارد دالر‬ ‫امریکا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2857‬میلیارد دالر‬ ‫برابر با‬ ‫‪ 272‬میلیارد دالر‬ ‫آلمان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2016‬میلیارد دالر‬ ‫برابر با‬ ‫‪ 192‬میلیارد دالر‬ ‫شوروی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1260‬میلیارد دالر‬ ‫برابر با ‪ 120‬میلیارد دالر‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪987‬میلیارد دالر‬ ‫برابر با‬ ‫‪94‬میلیارد دالر‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪588‬میلیارد دالر‬ ‫برابر با ‪ 56‬میلیارد دالر‬ ‫ژاپن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11292‬میلیارد دالر‬ ‫برابر با‬ ‫‪1075‬میلیارد دالر‬ ‫جمع کل‬ ‫‪89.620.180 $‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.950.465.709‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده دیروز‬ ‫‪100.702.632.378‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي دیروز‬ ‫‪1.718.666‬‬ ‫تويت دیروز‬ ‫‪311.648.236‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.183.436‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.285.766‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن (‪ )CO2‬متصاعد شده‬ ‫امسال (تن)‬ ‫‪21.532.026.044‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪7.345.648‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪5.994.281‬‬ ‫غذا‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.753.179‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.595.383.684‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪531.794.562‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي دیروز‬ ‫‪14.770‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي دیروز (دالر امریکا)‬ ‫‪229.831.542 $‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي دیروز (دالر امریکا)‬ ‫‪91.299.518 $‬‬ ‫آب‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫‪3.034.785‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با‬ ‫آب در اين سال‬ ‫‪1.102.330‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم‬ ‫‪730.378.719‬‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف دیروز انرژي در‬ ‫جهان (کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫‪189.179.932‬‬ ‫ـ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫‌‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪153.234.912‬‬ ‫ـ منابع قابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪35.945.020‬‬ ‫انرژي خورشيدي دريافتي‬ ‫دیروز زمين (کيلو وات‌)‬ ‫‪1.412.471.061.358‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫دیروز‬ ‫‪40.485.005‬‬ ‫نفت باقيمانده (بشکه‌)‬ ‫‪1.206.138.105.922‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز‌)‬ ‫‪14.359‬‬ ‫گاز باقيمانده (واحد‌)‬ ‫‪1.135.907.801.752‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز‌)‬ ‫‪59.785‬‬ ‫زغال‌سنگ باقيمانده‬ ‫(واحد‌)‬ ‫‪4.377.677.369.948‬‬ ‫زمان اتمام زغال‌سنگ (روز‌)‬ ‫‪150.954‬‬ ‫سالمت‬ ‫گو‌مير در اثر بيماري‌هاي‬ ‫مر ‌‬ ‫واگيردار‬ ‫‪7.946.041‬‬ ‫گو‌مير کودکان زير ‪5‬‬ ‫مر ‌‬ ‫سال‬ ‫‪4.652.566‬‬ ‫سقط جنين امسال‬ ‫‪25.714.595‬‬ ‫گو‌مير مادران هنگام‬ ‫مر ‌‬ ‫زايمان در اين سال‬ ‫‪210.427‬‬ ‫افراد مبتال به ايدز‬ ‫‪36.484.015‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ايدز‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪1.028.970‬‬ ‫گو‌مير ناشي از سرطان‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪5.027.087‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ماالريا‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪600.393‬‬ ‫سيگار‌هاي مصرف شده دیروز‬ ‫‪7.310.375.737‬‬ ‫گو‌مير ناشي از استعمال‬ ‫مر ‌‬ ‫سيگار‬ ‫‪3.059.882‬‬ ‫گو‌مير ناشي از مصرف‬ ‫مر ‌‬ ‫الکل‬ ‫‪1.530.906‬‬ ‫خودکشي‌هاي امسال‬ ‫‪656.379‬‬ ‫هزينه صرف شده براي مواد‬ ‫مخدر غيرقانوني (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشي از تصادفات‬ ‫جاده‌اي امسال‬ ‫‪244.867.806.728 $‬‬ ‫‪826.265‬‬
‫نگاه روز‬ ‫تبصره ای که نادیده‬ ‫گرفته می‌شد‬ ‫‪16‬‬ ‫چهارشنبه ‪22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫امیر مغنی‌باشی‬ ‫مددکار اجتماعی‬ ‫هر س��اله ش��اهد طرح‌های مختلف جمع‌آوری یا‬ ‫س��اماندهی معت��ادان کارتن خ��واب و بی‌خانمان‬ ‫بوده‌ای��م‪ .‬این طرح‌ها همگی پیرو م��اده ‪ 16‬قانون‬ ‫اصالح��ی مبارزه با مواد‌مخدر بوده‌ان��د‪ .‬بنا به ماده‬ ‫‪ 16‬این قان��ون‪ ،‬نیروی انتظامی معت��ادان متجاهر‬ ‫را دس��تگیر و به مراکزی از قبیل ش��فق و فشافویه‬ ‫منتق��ل می‌کند‪ .‬هم��واره یک��ی از انتقاداتی که به‬ ‫اجرای طرح جمع‌آوری معتادان مش��مول ماده ‪16‬‬ ‫شده اس��ت مربوط به این مس��ئله بود که با وجود‬ ‫ص��رف هزینه‌های هنگف��ت‪ ،‬افرادی ک��ه وارد این‬ ‫مراکز می‌ش��وند در پی‌گذراندن ی��ک دوره ‪ 1‬تا ‪3‬‬ ‫ماه��ه‪ ،‬دوباره به همان محیط و وضعیت قبلی خود‬ ‫برمی‌گردند و مصرف را از س��رمی‌گیرند تا زمانیکه‬ ‫دوباره توسط نیروهای انتظامی دستگیر شوند‪.‬‬ ‫اما در م��اده ‪ 16‬تبصره‌ای ذکر ش��ده که فرصت‬ ‫مجددی را برای فرد معتاد در نظر گرفته و به مقام‬ ‫قضای��ی مجوز داده معتاد را ب��ه مراکز زیرمجموعه‬ ‫ماده ‪ 15‬معرفی کند و مراکز درمانی نیز می‌بایست‬ ‫گزارش��ی از وضعیت معت��ادان به مق��ام قضائی یا‬ ‫نماین��ده وی ارائه دهند‪ .‬این م��وارد که در تبصره‬ ‫‪ 2‬ماده ‪ 16‬آورده ش��ده تا کن��ون کمتر مورد توجه‬ ‫قرار گرفته بود اما امس��ال خوشبختانه این تبصره‬ ‫م��ورد توجه جدی ق��رار گرفته و س��تاد مبارزه با‬ ‫موادمخدر طرح درمان و بازپروری معتادان متجاهر‬ ‫را با استفاده از ظرفیت تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 16‬در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫امسال به واسطه این تبصره‪ ،‬با مشکالتی از قبیل‬ ‫ازدح��ام معتادان‪ ،‬نبود نظارت مناس��ب از وضعیت‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬غذایی و درمانی در مراکز کمتر مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬همچنین در زمان اجرای این طرح همزمان‬ ‫یک اتفاق دیگر هم رخ داد که به نوعی می‌توان این‬ ‫اقدام را جهش��ی در برنامه‌های ساماندهی معتادان‬ ‫م��اده ‪ 16‬محس��وب ک��رد‪ .‬این جه��ش مربوط به‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت م��ددکاران اجتماعی در طول‬ ‫اج��رای ای��ن ط��رح اس��ت‪ .‬واژه جه��ش را از این‬ ‫جهت مناس��ب دیدم چرا که م��ددکاران اجتماعی‬ ‫به واس��طه اص��ول و ارزش‌ها‪ ،‬مهارت‌ه��ا‪ ،‬دانش و‬ ‫آموزش‌هایی که دیده‌اند به خوبی می‌توانند ارتباط‬ ‫انسان مدارانه‌ای با بیماران(معتادان) برقرار کنند‪ .‬از‬ ‫یک‌سو مددکاران اجتماعی ارزش و احترام به مقام‬ ‫و منزلت انس��انی را اولویت حرفه‌ای خود می‌دانند‬ ‫و از ای��ن جهت ب��ه دلیل اینکه معت��ادان ماده ‪16‬‬ ‫ق��درت دفاع از خود را ندارند ای��ن نکته از اهمیت‬ ‫بسیار باالیی برخوردار است‪ .‬از سویی دیگر یکی از‬ ‫مش��کالت اصلی معتادان ماده ‪ 16‬قطع ارتباط و یا‬ ‫با خبر نبودن خانواده از آنهاس��ت‪ .‬در واقع یکی از‬ ‫نقش‌های اصل��ی مددکاران اجتماعی در این طرح‪،‬‬ ‫ترمیم یا حداقل ت�لاش برای وصل کردن معتادان‬ ‫به خانواده‌های‌ش��ان ک��ه از حمایت‌های اجتماعی‬ ‫(‪ )social support‬محس��وب می‌شود‪،‬اس��ت‪.‬‬ ‫البته شکی در این مسئله نیست که کار مددکاران‬ ‫اجتماعی در این بخش بسیار مشکل خواهد بود اما‬ ‫به طور قطع استمرار حضور آنها به کاهش آسیب‌ها‬ ‫و مش��کالت فردی و خانوادگی معت��ادان ماده ‪16‬‬ ‫منجر خواهد ش��د‪ .‬در عین حال استفاده از ظرفیت‬ ‫قانونی تبص��ره ‪ 2‬ماده ‪ 16‬به نفع معتادان یک گام‬ ‫به جلو است و ضرورت دارد این برنامه تداوم یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره ايده‌هاي برتر‬ ‫در حوزه اعتیاد‬ ‫مديركل دفتر توس��عه مش��اركت‌هاي مردمي و‬ ‫سازمان‌هاي مردم‌نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر از‬ ‫برگزاري جش��نواره ايده‌هاي برتر در حوزه مبارزه با‬ ‫مواد مخدر در ‪ 5‬استان كشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر؛ حس��ن‬ ‫موس��وي‌چلك در اي��ن رابط��ه گف��ت‪ :‬يك��ي از‬ ‫ويژگي‌ه��اي پديده‌هاي اجتماع��ي‪ ،‬تنوع‌پذيري و‬ ‫س��يال بودن آنهاست‪ ،‬ضمن اينكه توجه به ويژگي‬ ‫ش��رايط بومي و محلي مي‌تواند آثار و نتايج مثبت‬ ‫برنامه‌ها را بيش از پيش مشخص كند‪.‬‬ ‫ن منظور و با هدف ايجاد‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬به همي ‌‬ ‫فرص��ت براي خالقيت و ن��وآوري در عرصه مبارزه‬ ‫ب��ا مواد مخدر در حوزه مش��اركت‌هاي اجتماعي و‬ ‫سازمان‌هاي غيردولتي امس��ال جشنواره ايده‌هاي‬ ‫برتر در ‪ 5‬اس��تان كش��ور برگزار خواهد ش��د و در‬ ‫صورتي‌كه آثار و نتايج اين جش��نواره مطلوب باشد‬ ‫در سال آتي نيز در مابقي استان‌ها برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫موس��وي‪ ،‬خراس��ان رضوي‪ ،‬آذربايجان ش��رقي‪،‬‬ ‫كردستان‪ ،‬فارس و گلستان را از جمله استان‌هايي‬ ‫برش��مرد ك��ه موافق��ت خ��ود را در برگ��زاري‬ ‫جش��نواره‌هاي برت��ر اعالم كرده‌ان��د و گفت‪ :‬امروز‬ ‫جلس��ه هماهنگي نهايي براي چگونگي اجراي اين‬ ‫جشنواره در هر استان تشكيل شد كه مقرر است از‬ ‫آبان تا آذرماه س��ال‌جاري‪ ،‬به فاصله هر ‪ 10‬روز در‬ ‫هركدام از اين استان‌ها اين جشنواره برگزار شود‪.‬‬ ‫هزینه های میلیونی که بر دوش وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با موادمخدر است‬ ‫تولد نوزادانی با درد‬ ‫لیدا ایاز‪ -‬گروه آیینه‪ :‬می‌گوید‪« :‬من که ‪ 10‬س��ال‬ ‫اس��ت در بیمارس��تان کار می‌کنم اسم چنین بخشی به‬ ‫گوش��م نخورده اس��ت‪ ».‬گوش��ی را نگه می‌دارد و رو به‬ ‫همکارش می‌گوید‪« :‬آقا ش��ما بخ��ش مراقبت از مادران‬ ‫معتاد می‌شناس��ی؟» دوباره می‌گوی��د‪« :‬نه همکارم هم‬ ‫اطالع��ی ندارد‪ ،‬چنین بخش��ی نیس��ت‪ ،‬اگ��ر بود وصل‬ ‫می‌کردم‪ ».‬عجیب نیس��ت که کارکنان بیمارستان امام‬ ‫خمینی اطالعی از بخشی که مخصوص نگهداری مادران‬ ‫باردار معتاد و به دنیا آوردن نوزادان معتاد اس��ت‪ ،‬نداشته‬ ‫باش��ند‪ .‬یک سال بیشتر است که قائم‌مقام دبیرکل ستاد‬ ‫مبارزه با مواد مخدر که زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شود‬ ‫تغییر کرده و حاال دیگر عمال چنین بخشی هویت واقعی‬ ‫ندارد‪ .‬پیش از این در زمان قائم‌مقامی طاهری در س��تاد‪،‬‬ ‫این بخش به‌صورت نیمه رس��می فعالیت می‌کرد‪ .‬حاال و‬ ‫در دولت جدید هم جزینی‪ ،‬قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه‬ ‫با موادمخدر درباره برنامه‌های ستاد برای نوزادان معتاد و‬ ‫آمار تعداد این نوزادان می‌گوید که آماری از نوزادان معتاد‬ ‫ندارد و تاکنون نیز هیچ مطالعه‌ای برای شناسایی نوزادان‬ ‫معتاد انجام نشده است‪.‬‬ ‫کمتر از ‪ 10‬روز پیش بود که زنی در خرابه‌های زیر پل‬ ‫در یک��ی از متروکه‌های پایتخت نوزادی به دنیا آورد‪ .‬این‬ ‫زن به همراه شوهرش با لبخند نوزادی را رو به لنز دوربین‬ ‫عکاسان می‌گیرند که وضعیت ظاهرشان نشان می‌داد هر‬ ‫‪ 2‬کارتن خواب‌ان��د و از اعتیاد رنج می‌برند‪ .‬هیچ‌کس اما‬ ‫نپرسید که نوزاد معتاد از چه رنج می‌برد؟ با دردی که به‬ ‫همراهش متولد شده چطور بزرگ می‌شود؟‬ ‫‹ ‹وزارت بهداشت باید وارد شود‬ ‫در کش��وری به وس��عتی که برای مقابله با بحران‌های‬ ‫مواد مخدر گس��ترده اس��ت اما هنوز برای کودکانی که‬ ‫ممکن است از دل زنانی که خواسته و ناخواسته به ورطه‬ ‫اعتیاد کشیده شده‌اند برنامه‌ای در دست نیست‪ .‬به گفته‬ ‫س��عید صفاتیان‪ ،‬کارش��ناس مواد مخدر ساماندهی این‬ ‫موضوع باید با هماهنگی وزارت بهداش��ت و ستاد مبارزه‬ ‫با موادمخدر باش��د اما هنوز نیازمند یک پی‌نویس است‬ ‫که نگاشته شود‪ .‬او به گروه آینه می‌گوید‪ :‬افراد زیادی در‬ ‫کشور هستند که هم زن و هم مرد معتاد می‌باشند‪ .‬گفته‬ ‫می‌ش��وداز‪1‬میلیون معتاد در کشور ‪ 600‬هزار نفر از آنها‬ ‫صددرصد خانم‌هایی هستند که باردارند و نوزادانی معتاد‬ ‫به دنیا می‌آورند‪.‬‬ ‫او زمانی را به یاد می‌آورد که در ستاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدر به عنوان معاون درمان مش��غول به کار بود و در‬ ‫بیمارس��تان امام خمینی هم بخشی برای نگهداری از‬ ‫ن��وزادان معتاد وجود داش��ت‪ :‬من زمانی که در س��تاد‬ ‫مب��ارزه با مواد مخ��در بودم بیمارس��تان امام خمینی‬ ‫بخش ویژه‌ای ب��رای نگهداری از این نوزادان داش��ت‪.‬‬ ‫م��ادری که معتاد بود و فرزندی ب��ه دنیا می‌آورد آنجا‬ ‫تح��ت درمان و مراقبت بودند‪ .‬ح��اال نمی‌دانم و اطالع‬ ‫دقیق ندارم که این مرکز هنوز هم فعال باش��د‪ .‬کاری‬ ‫که برای این نوزادان انجام می‌ش��د این بود که به آنها‬ ‫ش��ربت پاراگوریک خورانده می‌شد چراکه این نوزادان‬ ‫دچار سندروم محرومیت بودند و برای ترک دادن بدن‬ ‫آنه��ا از مواد بای��د به آنها دارو داده می‌ش��د‪ .‬البته این‬ ‫شربت به نوزاد و مادر داده می‌شود‪.‬‬ ‫او هم از نبود آماری مش��خص در این زمینه انتقاد دارد‬ ‫«جمع‌آوری آمار کاری است که ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫باید انجام دهد‪ .‬این آمار قابل پنهان‌کاری نیس��ت چراکه‬ ‫در هرکجای دنیا خانمی که معتاد باشد و فرزندی به دنیا‬ ‫بیاورد نوزادش معتاد خواهد بود و این بس��تگی دارد که‬ ‫بدانی��م چند زن معت��اد و باردار داری��م و آنها چند نوزاد‬ ‫معتاد به دنیا می‌آورند‪ .‬این پیشنهاد باید به ستاد مبارزه‬ ‫با مواد مخدر ارائه ش��ود یا حداقل در ستاد گزارشی از ‪5‬‬ ‫بیمارستان بزرگ کشور تهیه شود‪ .‬ممکن است حتی در‬ ‫مناطق پایین ش��هر که درآمد مردم کمتر هم هست این‬ ‫پژوهش قابل بررس��ی باش��د‪ .‬این آمار در یک ماه به‌طور‬ ‫تقریبی مشخص می‌کند که چه تعداد زن باردار معتاد و‬ ‫چه تعداد نوزاد معتاد داریم تا برای این آمار مرکزی برای‬ ‫نگهداری از زنان باردار و معتاد و نوزادشان تهیه شود‪».‬‬ ‫او معتقد اس��ت زن و مردی که معت��اد و کارتن‌خواب‬ ‫هستند به‌طور طبیعی نوزاد معتاد به دنیا می‌آورند و این‬ ‫کار می‌تواند حتی از سوی وزارت بهداشت هم انجام شود‬ ‫چراکه کار وزارت بهداشت ارائه آمار و کار ستاد مبارزه با‬ ‫مواد عملیاتی است‪.‬‬ ‫عالئ��م نوزادان معتاد با معت��ادان دیگر فرق چندانی‬ ‫ندارد جز اینکه به‌دلیل ناتوانی در سخن گفتن درد را با‬ ‫گریه بروز می‌دهند‪ .‬صفاتیان می‌گوید‪ :‬عموما سندروم‬ ‫محرومیت عالئم��ی همچون خمیازه بیش از حد‪ ،‬درد‬ ‫بدن‪ ،‬پیچیدن به خود‪ ،‬اس��هال‪ ،‬تب شدید‪ ،‬عرق کردن‬ ‫و بیحالی و کمبود وزن به همراه دارد و این در صورتی‬ ‫است که مش��کالت مغزی نداشته باشند‪ .‬البته مصرف‬ ‫تریاک‪ ،‬خماری بیش از حد را منجر می‌ش��ود و فش��ار‬ ‫روی پوس��ت و قرم��زی و بی‌قراری و گری��ه با صدای‬ ‫کم یا صدای زیاد اس��ت‪ .‬به گفته این کارش��ناس اگر‬ ‫تریاک مصرف ش��ود‪ ،‬اثرات آن قابل درمان است اما در‬ ‫صورتی‌که هروئین و مواد روانگردان و شیش��ه مصرف‬ ‫ش��ود اثرات روانی شدیدی در کودک به جای می‌ماند‬ ‫که به س��ادگی قابل جبران نیست و آنها افراد طبیعی‬ ‫برای جامعه نیس��تند‪ .‬آمارهای این کارش��ناس نشان‬ ‫می‌ده��د که در حال حاضر ‪ 25‬درصد کل زنان مصرف‬ ‫شیشه دارند‪ .‬به‌طور تقریبی ‪ 40‬هزار مصرف‌کننده زن‬ ‫معتاد به شیشه داریم و همین آمار می‌تواند نشان دهد‬ ‫که چه تعداد باردارن��د و چه تعداد نوزاد معتاد به دنیا‬ ‫آورده‌ان��د‪ .‬نوزادانی که با بار روان��ی و عصبی پا به دنیا‬ ‫می‌گذارند بار گران هزینه این کودکان و رش��د آنها در‬ ‫آینده بر دوش وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫آسیب‌شناسی نوزادان معتاد‬ ‫دکتر س�عید خراط‌ها‪-‬آسیب ش�ناس اجتماعی‪ :‬پیامدهای سوء مصرف موادمخدر در خانواده را از جنبه‌های مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار‬ ‫داد‪ .‬س��وء اثر مصرف موادمخدر در خانواده‌ها بر وضعیت بهداش��ت‪ ،‬درمان‪ ،‬آموزش‪ ،‬تربیت‪ ،‬تغذیه و در مجموع بر فرهنگ‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬وضعیت روانی‪،‬‬ ‫سالمت جسمانی و شاخص‌های سالمت اجتماعی اثبات شده است‪ .‬نمونه‌های فراوانی از کودک آزاری‪ ،‬سالمندآزاری‪ ،‬ضرب و شتم‪ ،‬خودکشی‪ ،‬قتل‪،‬‬ ‫س��رقت‪ ،‬اختالالت روانی‪ ،‬فرار از خانه‪ ،‬طالق و‪ ...‬تحت تاثیر اعتیاد به موادمخدر در خانواده‌های معتادین گزارش ش��ده است‪ .‬اما تمام آنچه که تحت‬ ‫تاثیر س��وءمصرف موادمخدر بروز می‌کند‪ ،‬معطوف به آس��یب‌های اجتماعی و کنش‌های مجرمانه نیست بلکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای سوءمصرف‬ ‫موادمخدر در خانواده‌ها ـ شکل‌گیری و حاکمیت فرهنگ اعتیاد ـ در خانواده است‪ .‬مصرف هر یک از موادمخدر (اعم از صنعتی یا سنتی) عالوه بر‬ ‫اثرات خاص جسمانی و روانی که بر فرد معتاد می‌گذارد‪ ،‬موجب شکل‌گیری خلق و خوی ویژه‌ای در فرد یا افراد معتاد شده و این خلق و خوی خاص‬ ‫در بس��تر خانواده تبدیل به حاکمیت فرهنگ اعتیاد بر خانواده می‌ش��ود‪ .‬اثرات س��وءمصرف موادمخدر بر فرهنگ خانواده از عواملی همچون جایگاه معتادین در خانواده‬ ‫(سرپرست خانواده‪ ،‬مادر‪ ،‬فرزندان یا ‪ ،)...‬نوع مواد مصرفی (تریاک‪ ،‬شیره‪ ،‬شیشه‪ ،‬کراک‪ ،‬حشیش و‪ ،)...‬وضعیت اقتصادی و اجتماعی در خانواده (شغل‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬درآمد‬ ‫و‪ )...‬تبعیت می‌کند‪ .‬در مجموع باید گفت که با مصرف موادمخدر در خانواده‌ها گونه‌ای از فرهنگ اعتیاد با ویژگی‌های قابل تشخیص شکل می‌گیرد‪ .‬این ویژگی‌ها شامل‬ ‫سطوحی از توهم‪ ،‬خشونت و پرخاشگری‪ ،‬حاکمیت فرهنگ خیابان‪ ،‬خماری و نشئگی‪ ،‬اختالالت ادراکی‪ ،‬ضعف‌های جسمانی‪ ،‬انزوا و گسست اجتماعی‪ ،‬تزلزل در وضعیت‬ ‫اش��تغال و مس��کن و روابط اجتماعی و ‪ ...‬اس��ت‪ .‬در این خانواده‌ها نیز مانند س��ایر خانواده‌ها و البته با نظارت و کنترل کمتری بر تعداد موالید و تنظیم خانواده‪ ،‬زاد و ولد‬ ‫صورت می‌گیرد و انسانی خیابانی و اعتیاد زده در خانواده‌ای که فرهنگ اعتیاد بر آن حاکم است‪ ،‬متولد می‌شود‪ .‬ساختار فیزیولوژیکی این نوزادان تحت تاثیر اعتیاد والدین‪،‬‬ ‫آلوده به موادمخدر بوده و در واقع معتاد متولد می‌شوند و به همین دلیل با کاسته شدن از حجم موادمخدر مورد نیاز در این کودکان‪ ،‬آثار بی‌قراری و خماری در آنها بروز‬ ‫می‌کند و این خود زمینه‌ای برای تنبیه و آزار این کودکان در خانواده‌های معتادین می‌شود‪ .‬توجیهات موجود و جاری در خانواده معتاد برای فواید مصرف موادمخدر موجب‬ ‫می‌شود تا از موادمخدر به عنوان داروی آرام‌بخش و تسکین‌دهنده آالم کودک استفاده شود و در نهایت‪ ،‬حاکمیت فرهنگ اعتیاد بر کودک موجب تداوم و باز تولید فرهنگ‬ ‫اعتیاد و پایداری فرهنگ خیابان در خانواده می‌شود‪ .‬با توجه به رقم باالی اعتیاد در جامعه امروز ایران و نسبت باالی معتادان متاهل و سیاست‌های تشویقی برای افزایش‬ ‫موالید در جامعه‪ ،‬شمار نوزادان معتاد نگران‌کننده است‪.‬‬ ‫نظارت بر «همشهری» وظیفه شوراست‬ ‫محمد حقانی‪-‬عضو ش�ورای ش�هر تهران و رییس‬ ‫اسبق مجمع روزنامه« همش�هری» در روزهای اخیر‬ ‫بحث نظارت بر موسسه همش��هری مطرح و شورای شهر‬ ‫تهران یک فوریت این نظارت را به تصویب رس��انده است‪.‬‬ ‫همزمان با مطرح شدن این بحث و تصویب یک فوریت آن‬ ‫طیفی از اعضای ش��ورای شهر تهران به این مسئله اعتراض کرده و کار اعضای‬ ‫ش��ورای شهر را «سیاسی کار» توصیف کرده‌اند‪ .‬واقعیت این است که مجموعه‬ ‫بزرگ همشهری باید از ابعاد مختلف مورد نظارت قرار گیرد‪ .‬نظارت مطرح شده‬ ‫می‌تواند نظارت بر عملکرد محتوایی‪ ،‬تبلیغاتی و اقتصادی این موسسه باشد‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬چنین نظارتی به معنای این نیس��ت که اعضای شورا به شورای تیتر‬ ‫روزنامه همشهری بروند و تیتر فردا را مشخص کنند‪ .‬بیش از نیمی از تبلیغات‬ ‫شهر تهران به کمک موسسه همشهری انجام می‌شود‪ .‬این موسسه اکنون به یک‬ ‫بنگاه عظیم اقتصادی تبدیل ش��ده و الزم اس��ت درآمدها و هزینه‌های آن مورد‬ ‫حسابرسی قرار گیرد‪ .‬باید عنوان کرد نه‌تنها این کار جدیدی نیست که به لحاظ‬ ‫وظایفی که قانون بر عهده شورای شهر تهران قرار داده‪ ،‬الزم است چنین نظارتی‬ ‫انجام شود‪ .‬شورای شهر اکنون در اکثر زیرمجموعه‌های شهرداری عضو ناظر دارد‪.‬‬ ‫وقتی ما در سازمان پسماند ناظر داریم چرا نباید در موسسه همشهری که اهمیت‬ ‫آن ذکر شد نماینده‌ای وجود داشته باشد؟ بسیاری از کسانی که اکنون به نظارت‬ ‫بر موسسه همشهری انتقاد و موافقانی مانند ما را متهم به کار سیاسی و جناحی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬خود در ش��ورای قبل بوده‌اند که از میان ‪ 15‬نماینده ‪ 3‬عضو ناظر بر‬ ‫موسسه همشهری وجود داشت‪ .‬وقتی نظارت شفاف و کافی وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫مسائلی که پیرامون موسسه همشهری وجود دارد و در بسیاری موارد غیرشفاف‬ ‫و در حد حدسیات است‪ ،‬رفع خواهد شد‪ .‬ما در سال‌های اخیر شاهد انتشار این‬ ‫خبر بوده‌ایم که موسس��ه همشهری در ‪ 2‬س��ال متوالی زیانده بوده است‪ .‬وقتی‬ ‫درآمد میلیاردی این موسسه را در نظر می‌گیریم‪ ،‬زیانده بودن آن عجیب و غریب‬ ‫و تا حدی هشداردهنده است‪ .‬با وجود این‪ ،‬من اکنون به یقین نمی‌توانم عنوان‬ ‫کنم همشهری زیانده بوده است‪ .‬باید قضاوت‌ها در این مورد را به زمانی موکول‬ ‫کرد که حسابرسی‌های دقیقی انجام شود اما من اکنون می‌توانم فقط از تجربه‬ ‫سال‌های گذشته خود در مجمع روزنامه همشهری سخن بگویم‪ .‬از بدو انتشار این‬ ‫روزنامه تا سال ‪ 82‬که بازنشست شدم ریاست این مجمع را بر عهده داشته‌ام‪ .‬در‬ ‫آخرین س��ال یعنی سال ‪ 92‬موسسه همشهری ‪ 22‬تا ‪ 23‬میلیارد تومان درآمد‬ ‫خالص داشت‪ .‬این نوع حسابرسی اکنون انجام نمی‌شود یا شفافیت قابل قبولی‬ ‫ندارد‪ .‬باید دید درآمدها و هزینه‌هایی که موسسه همشهری در سال انجام داده‬ ‫چیست و چقدر است و اگر واقعا ضرر و زیان میلیاردی وجود داشته‪ ،‬باید بررسی‬ ‫ش��ود این ضرر و زیان ناش��ی از چیست‪ .‬همه این مسائل منوط به این است که‬ ‫شورای شهر تهران وظیفه نظارتی خود بر موسسه همشهری را به درستی انجام‬ ‫دهد‪ .‬مخالفان این نظارت ما را سیاسی کار می‌دانند در مقابل‪ ،‬ما نیز می‌توانیم‬ ‫همین برچسب را به آنها بزنیم‪ .‬به نظر می‌رسد بخش مهمی از مخالفت ناشی از‬ ‫دید سیاسی اس��ت یا اینکه افرادی از این شرایط غیرشفاف عوایدی دارند‪ .‬نگاه‬ ‫شورای شهر چهارم به شهرداری و زیرمجموعه‌های آن مانند موسسه همشهری‬ ‫در راس��تای بهبود ش��رایط شهر تهران است‪ .‬نقش��ی که روزنامه همشهری در‬ ‫اطالع‌رسانی‪ ،‬فرهنگ‌سازی و جهت‌دهی به افکار عمومی در شهر تهران دارد نقش‬ ‫انکارناپذیری است‪ .‬ناگفته پیداست که شورای شهر نمی‌تواند نسبت به این مسئله‬ ‫بی‌تفاوت باشد همانطور که پیش از این‪ ،‬شوراهای دیگر نیز بی‌تفاوت نبوده‌اند و‬ ‫کم یا زیاد نظارتی بر این مسئله وجود داشته است‪ .‬اگر شهرداری تهران‪ ،‬موسسه‬ ‫همشهری و منتقدان نظارت بر این موسسه بزرگ اعتقاد دارند رویه‌هایی که در‬ ‫این موسسه وجود دارد درست و شفاف است باید از این نظارت استقبال کنند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که مطرح‌کنندگان نظارت عمل خود را در راستای بهبود کار‬ ‫این موسسه ارزیابی می‌کنند‪ .‬فلسفه تشکیل شورای شهر استفاده از خرد جمعی‬ ‫و نظ��رات مختلف اس��ت‪ .‬هم��واره در کاری که به صورت گروه��ی یا حداقل با‬ ‫نظرخواهی از افراد مختلف انجام می‌ش��ود احتمال موفقیت بیشتر است‪ .‬بنای‬ ‫شورای شهر چهارم نیز همین است‪ ،‬هر چند باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد‬ ‫که یکی از وظایف اس��تراتژیک ش��ورا نظارت بر عملکردهاس��ت‪ .‬باید به سمت‬ ‫مدیریت یکپارچه شهری رفت به گونه‌ای که در مباحث مختلف اختالف سلیقه‌ها‬ ‫باعث کارهای متفاوت و گاه متناقض نشود‪ .‬یکی از تفاوت‌ها و تناقض‌ها در شهر‬ ‫ته��ران در زمینه تبلیغات نمود پیدا می‌کند‪ .‬همانطور که عنوان ش��د‪ ،‬نیمی از‬ ‫وظیفه تبلیغاتی شهرداری بر دوش موسسه همشهری است‪ .‬نظارت می‌تواند در‬ ‫این زمینه وحدت رویه به وجود بیاورد‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫پای صحبت یک کاسب بازنشسته‬ ‫‪17‬‬ ‫روزگاری کاسب حبیب خدا بود‬ ‫محمد آقازاده‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬غروب که‬ ‫س��ایه می‌اندازد بر ش��هر‪ ،‬پ��ارک الله پر از‬ ‫ازدح��ام ورزش��کاران آمات��ور می‌ش��ود‪،‬‬ ‫جوان‌تره��ا و بزرگ‌ترها کنار هم‪ ،‬خیلی‌ها والیبال بازی‬ ‫ن و خیلی‌ه��ا هم ترجیح‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بعضی‌ه��ا بدمینتو ‌‬ ‫می‌دهند به‌صورت انفرادی عضالت و ماهیچه‌های‌شان‬ ‫را تقویت بکنند‪ ،‬در این میان موس��فیدها جای خود را‬ ‫دارند‪ ،‬بازنشسته‌هایی که روزگاری در حرفه خود کسی‬ ‫بودن��د این روزها تنها می‌توانند در پارک دور هم جمع‬ ‫ش��وند ب��رای هزارمین بار خاطرات‌ش��ان را با هم مرور‬ ‫کنن��د‪ .‬پیرمردی در نیمکت نشس��ته و به فواره خیره‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬اجازه می‌گیرم تا کنارش بنش��ینم‪ .‬وقتی‬ ‫می‌فهم��د گزارش��گرم و در مورد نقش ب��ا تجربه‌ها در‬ ‫توس��عه کشور ‪،‬آهی می‌کش��د و می‌گوید‪ :‬روزگار مثل‬ ‫همی��ن فواره اس��ت‪ ،‬باال م��ی‌روی و به ن��وک قله که‬ ‫می‌رس��ی بعد نوبت سرنگونی‌ات می‌رسد‪ ،‬دیگر دوره ما‬ ‫گذشت‪ ،‬یک گوشه کز کرده‌ایم و منتظریم ببینیم کی‬ ‫نوبت مرگ‌مان می‌رس��د‪ .‬روزگاری برای خودمان کسی‬ ‫بودیم‪ ،‬من بازار حجره داشتم‪ ،‬یک ریال یک ریال بر هم‬ ‫گذاش��تم‪ ،‬خدا را شکر بچه‌ها را از آب و گل در آوردم و‬ ‫امروزدر امریکا برای خودشان کسی شده‌اند‪.‬‬ ‫گوش��ه چشم پیرمرد خیس اس��ت‪ ،‬با بغض می‌گوید‬ ‫وقتی زنم در تصادف رفت‪ ،‬س��هم بچه‌ها را دادم‪ ،‬برای‬ ‫خودم یک حس��اب بانک��ی باز کرده ام که با س��ودش‬ ‫زندگ��ی‌ام را می‌چرخانم و یک آپارتمان‪ ،‬هر روز پارکی‬ ‫می‌روم صبحم را ش��ب می‌کنم حوصله ندارم بنش��ینم‬ ‫م��دام با پیرمردها حرف بزنم‪ ،‬حرف‌هایمان تمام ش��ده‬ ‫است‪ ،‬ما متعلق به عصر چرتکه‌ایم‪ ،‬دیگر زبان کامپیوتر‬ ‫را نمی‌شناس��یم‪ ،‬وقتی به بچه‌ها گالیه می‌کنم چرا کم‬ ‫س��راغ پدر تنهای‌ش��ان را می‌گیرند متلک می‌اندازند و‬ ‫می‌گویند تو نه اهل وایبری‪ ،‬نه اس��کایب؛ یک لپ‌تاپ‬ ‫داشتم‪ ،‬آنقدر نتوانستم استفاده‌اش بکنم دادم به جوانی‬ ‫که می‌گفت دانشجوی کامپیوتر است‪.‬‬ ‫س��عی می‌کنم فضای بحث را عوض کنم می‌پرس��م‬ ‫کاس��بی در دوره ش��ما با امروز چه فرقی کرده اس��ت‪،‬‬ ‫لحن‌اش تغییر می‌کن��د و با جدیت می‌گوید‪ :‬بی‌تعارف‬ ‫می‌گویم اصال ش��باهتی با ه��م ندارند‪ ،‬در دوره ما همه‬ ‫باور داش��تیم کاسب حبیب خداس��ت‪ ،‬دروغگو دشمن‬ ‫خداست‪ ،‬نه اینکه در دوره ما کلک نبود و کالهبرداری‪،‬‬ ‫حتما بودند ولی انگشت‌شمار‪ ،‬ولی زود این جور آدم‌ها‬ ‫انگشت نما می‌شدند و اعتبارشان را از دست می‌دادند‪،‬‬ ‫م��ا یک تار مو در معامله گرو می‌گذاش��تیم و س��رمان‬ ‫می‌رفت و از قول مان برنمی‌گشتیم‪.‬‬ ‫سکوتی در می‌گیرد و بعد ما می‌شنویم‪ :‬همه دوره‌ها‬ ‫پر از آدم‌های خوب و بد اس��ت‪ ،‬زمانه عوض شده است‪،‬‬ ‫زمان��ی که ما پول را از دس��ت م��ردم می‌گرفتیم آن را‬ ‫بیمه حض��رت ابوالفضل می‌کردیم و می‌گذاش��تیم در‬ ‫دخل‪ ،‬ول��ی االن مردم اصال پ��ول را نمی‌بینند‪ ،‬کارت‬ ‫به کارت می‌کنند‪ ،‬کس��ی لذت ش��مردن پول را حس‬ ‫نمی‌کن��د‪ ،‬من که برای خرید م��ی‌روم ترجیح می‌دهم‬ ‫پول همراهم باشد‪ ،‬مدتی رفتم امریکا‪ ،‬گیج بودم‪ ،‬نوه‌ها‬ ‫نبودند از پس یک خرید س��اده برنمی‌آمدم‪ ،‬خوب بود‬ ‫آنها می‌گذاش��تند به حس��اب زبان بلد نبودنم‪ ،‬اصال از‬ ‫داش��تن عابربانک بدم می‌آید‪ .‬م��اه به ماه می‌روم بانک‬ ‫کارت ملی‌ام را نشان می‌دهم و به اندازه خرج یک ماه را‬ ‫می‌گیرم و می‌گذارم جیبم‪ .‬خدا را شکر دوستم پزشک‬ ‫است و وقتی سر و کارم به بیمارستان می‌افتد کارت را‬ ‫می‌دهم دست او و بقیه‌اش را می‌سپارم به خدا‪.‬‬ ‫ناگه��ان به خنده می‌افتد‪ ،‬پس��رم که ب��رای خودش‬ ‫متخص��ص کامپیوت��ر اس��ت و درآمدش هم ب��ه گفته‬ ‫خ��ودش عال��ی‪ ،‬به م��ن می‌گفت جهان مجازی ش��ده‬ ‫است‪ ،‬راس��ت می‌گوید خیلی کاس��ب‌های این دوره نه‬ ‫پول را می‌بینند و نه کاالیش��ان را‪ ،‬هیچ نمی‌بینند‪ ،‬تازه‬ ‫حرف شان را یا با تلفن می‌زنند و یا با‪ ...‬نگاهی پرسشگرانه‬ ‫به من می‌اندازد و من زیر لب می‌گویم ایمیل‪ ،‬با شادی‬ ‫می‌گوید همین اس��ت‪ .‬آقا بروید فروش��گاه‌های بزرگ‪،‬‬ ‫م��ردم می‌روند داخل فروش��گاه‪ ،‬یک چرخ برمی‌دارند و‬ ‫بعد می‌روند جنس مورد نیازش��ان را بر می‌دارند و بعد‬ ‫می‌روند پای صندوق‪ ،‬فروشنده حساب می‌کند‪ ،‬کارت را‬ ‫می‌کشد و تنها از آنها شماره رمز‌شان را می‌پرسد و دیگر‬ ‫هیچ‪ ،‬اصال کاس��بی لذت‌اش در گپ زدن است‪ .‬دوره ما‬ ‫یک ساعت گپ می‌زدیم دو دقیقه معامله می‌کردیم‪ ،‬ما‬ ‫که سرمان را بگذاریم و بمیریم هیچکس نخواهد فهمید‬ ‫روزگار ما کاسبی چه معنایی داشت‪.‬‬ ‫همه عاشق مردمان با اخالقند‬ ‫سيد علي گراميان‪ -‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬اگر مردم جهان‬ ‫در هر چيز اختالف داشته باشند‪ ،‬در يک چيز اتفاق نظر دارند و آن اينکه اخالق‬ ‫و تربيت بزرگترين عامل س��عادت و موفقيت اس��ت‪ ،‬و بدون آن خوش��بختي و‬ ‫موفقيت وجود نخواهد داشت‪ ،‬چه آنکه ادب و تربيت نخستين زبان همگاني و‬ ‫زنده دنياست که براي همه مردم از هر زبان و نژاد و ملّتي قابل فهم است‪.‬‬ ‫اخالق يکي از بزرگ‌ترين نيروهاي محرکه عالم بش��ريت است که جلوه‌هاي‬ ‫درخشان فطرت پاک انساني را در عالي‌ترين مظاهر آن مجسم مي‌سازد‪ ،‬اخالق‬ ‫معرف انسانيت حقيقي است‪.‬‬ ‫مردم با اخالق احترام انس��ان‌ها را به خ��ود جلب مي‌کنند‪ ،‬و آنان را مجذوب‬ ‫خود مي‌سازند‪.‬‬ ‫مردم به نوابغ و دانش��مندان احترام مي‌گذارند‪ ،‬ولي به صاحبان اخالق عشق‬ ‫مي‌ورزند و از آنان پيروي مي‌کنند‪.‬‬ ‫صاحب��ان اخالق به‌منزله روح و وجدان جامعه هس��تند‪ ،‬اگر مردم بااخالق و‬ ‫فضيلت در اين دنيا نباشند‪ ،‬اين جهان قابل زيستن نخواهد بود‪ .‬افتخار و سعادت‬ ‫يک کشور نه مربوط به ميزان درآمد و نه وابسته به عظمت بناهاي آن است‪ ،‬بلکه‬ ‫سعادت و برتري هر قوم به تعداد انسان‌هاي عالم و با اخالق آنها بستگي دارد‪.‬‬ ‫به‌ياد دارم يکي از شخصيت‌هاي روحاني و مبارز در يکي از کشورهاي اسالمي‬ ‫وقتي از دنيا رفت مردم آنجا اعم از شيعه و سني در مرگش قيامتي به پا کـردند‪،‬‬ ‫من در زمـان حياتش‪ ،‬يک بـار ايش��ـان را در مشهد مالقات کرده بودم‪ ،‬اخالق‬ ‫فوق‌العاده و جاذبه عجيبي داشت‪.‬‬ ‫پس از مرگش روزنامه‌هاي آن کش��ور‪ ،‬مطالبي در تجليل از او نوشته بودند‪،‬‬ ‫من يکي از آن روزنامه‌ها را ديدم که عکس بزرگي از ايشان در صفحه اول چاپ‬ ‫کرده بود و در سر مقاله نوشته بود او چرا اينقدر بزرگ شد؟ به‌خاطر علم زيادش؟‬ ‫البته او عالم بزرگي بود ولي نه آنقدر که س��زاوار اين همه تجليل شود‪ ،‬به‌خاطر‬ ‫قدرت سخنوري‌اش؟ البته او سخنور نيرومندي بود ولي نه آنقدر که ‪ ،....‬در پايان‬ ‫نتيجه‌گيري کرده و يک شعر جالب آورده بود که مي‌تواند شاهد ما در اين مبحث‬ ‫باشد و آن شعر جالب اين بود‪:‬‬ ‫«خلق خوش خلق را شکـار کند‪ ،‬يک صفت بيـش از اين چه‌کار کند»‬ ‫دين مقدس اسالم براي اخالق اهميت فوق‌العاده‌اي قائل شده و آن را اساس‬ ‫نجات و رستگاري انسان معرفي کرده است‌‪ ،‬قرآن کريم در سوره مبارکه شمس‬ ‫بعد از ‪ 11‬قسم بسيار مهم و پياپي با تاکيد مي‌فرمايد‪َ :‬قد اَفلَح َمن ز َّکيها َو َقد‬ ‫اب َمن َد َّس َها همانا رستگار شد کسي که دل و جان خود را از بدي‌ها پاک کرد‬ ‫خَ َ‬ ‫و بدبخت شد آنکه روح و جان خود را در زشتي‌ها و رذائل اخالقي رها ساخت‪،‬‬ ‫اين مهم است که بدانيم علت و انگيزه اساسي بعثت انبيا و همچنين پيامبر اکرم‬ ‫اس�لام صلي‌اهلل عليه وآله و سلم‪ ،‬تعليم و تربيت و تزکيه نفس انسان و آموزش‬ ‫حکمت بوده اس��ت‪ ،‬قرآن شريف راجع به حضرت ابراهيم ابواالئمه واالنبيا آنجا‬ ‫«ربَّنا َو ب َعث فِي ِهم‬ ‫که ابراهيم در مقام دعا از خداوند درخواست کرد‪ ،‬مي‌فرمايد‪َ :‬‬ ‫نت‬ ‫ِتاب َو الحِ ک َمه َو ي َزکي ِهم‌‪ ،‬اِن ََّک ا َ َ‬ ‫َر ُسوالً مِن ُهم يت ُلو َعلي ِهم آيات َِک َو ي َعل ِّ ُم ُهم الک َ‬ ‫الحکيم‪ ،‬پروردگارا در ميان مردم پيامبري از جنش خودشان مبعوث فرما‬ ‫ال َعزيز َ‬ ‫که آياتت را بر آنان بخواند‪ .‬به آنان کتاب و حکمت بياموزد و آنان را از بدي‌هاي‬ ‫رفتاري و زش��تي‌هاي اخالقي پاک کند همانا تو عزيز و حکيم هستي» (سوره‬ ‫بقره آيه ‪)129‬‬ ‫َ‬ ‫ِنين‬ ‫لي‬ ‫ع‬ ‫اهلل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫َد‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫‌فرمايد‪:‬‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫اسالم‬ ‫پيامبر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫آيه‬ ‫همين‬ ‫و نظير‬ ‫َّ‬ ‫الموم َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ا ِذ ب َ َع َث َر ُسوالً مِن اَنفُسِ ِهم يت ُلو َعلي ِهم آيات ِ ِه َو يزکي ِهم َو ي َعل ِّ ُم ُهم الکِتاب َو الحِ ک َمه‬ ‫الل ُمبين‪ ،‬و خداوند منت گذارد بر مؤمنين که از جنس‬ ‫ا ِن کان ُوا مِن َقبل لَفي ضَ ٍ‬ ‫خودشان پيامبري فرستاد تا آيات آسماني را بر آنان بخواند و آنها را از پليدي‌ها و‬ ‫زشتي‌ها پاک سازد‪ .‬به آنان کتاب و حکمت بياموزد و آنها قب ً‬ ‫ال در گمراهي آشکار‬ ‫بودند‪ .‬معلوم مي‌شود اساس گمراهي و ضاللت انسان در نا آگاهي از دين خدا و‬ ‫حقيقت شناس��ي و رذائل اخالقي است‪ .‬پيامبر(ص) خود نيز فرمودند‪ :‬من براي‬ ‫تعالي و تتمیم مکارم اخالق مردم مبعوث شده‌ام‪.‬‬ ‫ما مي‌دانيم که خداوند متعال غني بالذات اس��ت و به هيچ چيز و هيچ‌کس‬ ‫نيازي ندارد‪ ،‬غرض از خلقت انس��ان رساندن انس��ان به کمال و سعادت نهايي‬ ‫است و اين کمال و سعادت جز با رسيدن انسان به صفات عالي انسان و کماالت‬ ‫اخالقي که همان مکارم اخالقی اس��ت تامين نمي‌ش��ود فلذا پيامبر اکرم(ص)‬ ‫«انما بُعث ُِت لاِ ُتّم َِم مکارم االخالق»‪ ،‬اين اس��ت و غير از اين نيست که‬ ‫فرمودند‪ّ :‬‬ ‫من به‌منظور تتميم و تکميل مکارم اخالقی در جامعه انساني مبعوث شده‌ام» در‬ ‫پايان براي تأکيد بر مبحث چند حديث مي‌آورم‪.‬‬ ‫تجسم خوبي‌ها بودند فرموده‌اند‪ :‬ا َِّن‬ ‫‌امام حس��ن مجتبي عليه السالم که خود ّ‬ ‫الح َسن‪ ،‬همانا بهترين نيکي اخالق نيک است‪.‬‬ ‫الح َسن الخُ لقُ َ‬ ‫حسن َ‬ ‫اَ َ‬ ‫س��ن الخُ لق ن ُ‬ ‫الدين» اخالق خوب‬ ‫ِصف ّ‬ ‫«ح ُ‬ ‫رس��ول اکرم اسالم(ص) فرمودند‪ُ :‬‬ ‫نيمي از دين است‪.‬‬ ‫موال علي عليه‌السالم فرمودند‪« :‬في َس َعه اخالق ُک ُنو ُز االرزاق»‪ ،‬در نيک‌خویي‬ ‫و ظرفيت اخالق گنج‌هاي روزي نهفته است‪.‬‬ ‫زق َو‬ ‫الح َسن يثري ِ‬ ‫المال َو نيمي ال ِر ِ‬ ‫‌امام س��جاد عليه‌السالم فرمودند‪« :‬اَلقُول َ‬ ‫الج َّنه» سخن خوب و از روي ادب‬ ‫ينسي ُء فِي االَ َجل َو يحب ُِب اِلي االَ ِ‬ ‫هل َو يدخِ ُل َ‬ ‫و نزاکت باعث ازدياد روزي و فراواني مال مي‌شود‪ ،‬اجل را تأخير مي‌اندازد و باعث‬ ‫طول عمر مي‌گردد‪ ،‬انسان را نزد اهل و اطرافيانش محبوب مي‌سازد و در نهايت‬ ‫انسان را به بهشت مي‌برد‪.‬‬ ‫آري يک صفت بيش از اين چه‌کار کند‬ ‫مردي به‌نام علي اس��کافي مي‌گويد‪ :‬من منش��ي امير بغداد بودم‌‪ ،‬ناگاه امير‬ ‫به‌علتي به من بدبين شد و دستور داد تمام اموالم را ضبط کنند و مرا از مقامم‬ ‫خل��ع نموده و ب��ه زندان بردند‪ .‬من از اين همه ذل��ت و خواري رنج مي‌بردم‪،‬‬ ‫کم‌کم از نجات خود دست شسته و دچار ياس و نااميدي شدم‪ ،‬تا اينکه روزي‬ ‫ن آمد و به من گفت‪ ،‬اسحق بن ابراهيم طاهري رييس شهرباني به‬ ‫مأمور زندا ‌‬ ‫ن آمده و تو را احضار نموده است؛ من سخت نگران شدم و بر جان خود‬ ‫زندا ‌‬ ‫ترسيدم و از زندگي دست شستم‪ ،‬مرا نزد او بردند‪ ،‬ادای احترام کردم‌‪‌،‬اما بر‬ ‫خالف انتظارم اسحق به روي من لبخند زد و با مهرباني گفت‪ :‬برادرم عبداهلل‬ ‫طاهر از خراس��ان نامه نوشته و براي تو نز ‌د امير شفاعت کرده و امير شفاعت‬ ‫او را پذيرفته و دستور داده از زندان آزاد شوي و تمام اموال و‌امالکت را به تو‬ ‫برگردانند‪ ،‬از شادي به گريه افتادم و خدا را شکر کردم‪ ،‬همان ساعت رهسپار‬ ‫منزل شدم‪ ،‬روز بعد به حضور اسحق طاهري رفتم و گفتم‪ ،‬من هرگز خدمت‬ ‫امير عبداهلل طاهري نرسيده‌ام‪ ،‬چه چيز باعث شده که مورد عنايت ايشان قرار‬ ‫گرفته‌ام و از من ش��فاعت کرده‌اند؟ جواب داد‌‪ ،‬چند روز قبل نامه‌اي از برادرم‬ ‫به من رس��يد که در آن نوشته بود قبال نامه‌ها و مکاتيب امير بغداد مشحون‬ ‫از لطف و آميخته به مهر و محبت بود‪ ،‬و منشي امير با جمالت گرم و مؤدبي‬ ‫که به‌کار مي‌برد‌‪ ،‬روابط حسنه ما را مستحکم مي‌کرد‪ ،‬اينک چندي است که‬ ‫وضع نگارش تغيير کرده و ديگر از آن مضامين مهر انگيز و دلجويانه در نامه‌ها‬ ‫خبري نيس��ت‪ .‬مي‌گويند اين دگرگوني از آن جهت اس��ت که امير نويسنده‬ ‫خ��ود را معزول و زنداني کرده و ديگري را بجاي او گمارده‪ ،‬با توجه به اينکه‬ ‫منشي سابق شخص وظيفه‌شناس و با اخالقی بود‪ ،‬دور از مر ّوت است که از او‬ ‫حمايت نکنم‪ ،‬از ش��ما مي‌خواهم‪ ،‬نز ‌د امير بروي و از طرف من شفاعت کني‪،‬‬ ‫اگر طرد کردن او از نظر مالي است‪ ،‬از حساب من بدهي و آن را بپردازي و از‬ ‫‌امير بخواهي او را ببخشد و به شغل سابقش برگرداند‪ ،‬من اين رسالت را انجام‬ ‫دادم و پيام برادرم را به‌عرض رساندم‪‌،‬امير شفاعت برادرم را پذيرفت‪ .‬اسحاق‬ ‫پس از شرح جريان‪ 10 ،‬هزار درهم به من داد و گفت اين انعام امير است براي‬ ‫دلجويي از تو و پس از چند روز من به شغل سابقم برگشتم‪.‬‬ ‫اين است اثر ادب و اخالق که شخص مغضوب را محبوب مي‌سازد‪ .‬موال علي‬ ‫ذليل ا َ َع َّز ُه خُ لق َه» چه بسا عزيزي‬ ‫«ر َّب َعزي ٍز ا َ ِذ ل َّ ُه خُ لقُه َو ُر َّب ٍ‬ ‫عليه‌السالم فرمودند‪ُ :‬‬ ‫که اخالق بد مايه ذلت و خواري او ش��ده و چه بسا ذليلي که اخالق خوب او را‬ ‫به ع ّزت رسانده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫شرکت تعاونی مصرف‬ ‫فرهنگیان استان‬ ‫تهران را دریابید‬ ‫مهدی بهلولی‬ ‫عضو کانون صنفی معلمان ایران‬ ‫شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران‪ ،‬با‬ ‫بیش از نیم س��ده پیشینه و ‪ 180‬هزار عضو‪،‬یکی از‬ ‫تعاونی‌های قدیمی و بزرگ ایران به شمار می‌رود با‬ ‫این رو در جذب رضایت فرهنگیان تهران‪ ،‬بی‌گمان‪،‬‬ ‫کامیاب نبوده و نیس��ت‪ .‬واپس��ین مجمع عمومی‬ ‫س��االنه این تعاونی در تاری��خ ‪ 16‬مرداد ‪ 93‬برگزار‬ ‫شد که به دلیل اختالف بسیار در رای‌های اصالتی‬ ‫و افراد حاضر در نشس��ت (حدود ‪ 300‬رای اصالتی‬ ‫و ‪ 150‬نفر حاضر در نشس��ت) نیمه کاره باقی ماند‬ ‫و به مدت یک هفته به تعویق افتاد‪ .‬اما این تعاونی‪،‬‬ ‫سال‌هاس��ت با دشواری‌های اقتصادی بزرگی دست‬ ‫به گریبان اس��ت‪ .‬در سال گذش��ته و برابر گزارش‬ ‫هیات رئیسه این تعاونی به مجمع عمومی (در تاریخ‬ ‫‪ 28‬آذر ‪ )92‬تعاونی در س��ال ‪ 86‬وامی به مبلغ ‪15‬‬ ‫میلیارد تومان دریافت ک��رده که آن را بازپرداخت‬ ‫نکرده اس��ت‪« :‬اصل این وام به میزان ‪ 150‬میلیارد‬ ‫ریال بوده اس��ت که در س��ال ‪ 86‬از بانک ملی اخذ‬ ‫ش��د و به دلی��ل عدم پرداخت به موقع اقس��اط در‬ ‫سال‌های گذشته‪ ،‬با احتساب جرائم به میزان ‪200‬‬ ‫میلیارد ریال رسید‪ ».‬هیات‌مدیره شرکت تعاونی‪3 ،‬‬ ‫ساله است پس در واقع این وام در دوره هیات‌مدیره‬ ‫پیش��ین گرفته ش��ده و بازپرداخت نش��ده اس��ت‬ ‫سال‌های ‪ 86‬تا ‪ .89‬نخستین پرسش این است که‬ ‫این وام ‪ 15‬میلیارد تومانی‪ ،‬صرف چه کاری ش��ده‬ ‫اس��ت؟ و دوم این که چ��را هنگامی که بازپرداخت‬ ‫نشده از س��وی هیات‌مدیره بعدی ‪ 89‬تا ‪ 92‬مورد‬ ‫پیگیری حقوقی و قضایی قرار نگرفته است؟‬ ‫برابر گزارش موسس��ه حسابرسی «بهنام مشار»‬ ‫و همچنین گزارش بازرس ش��رکت که در نشست‬ ‫عمومی ‪ 28‬آذر ‪ 92‬خوانده ش��د شرکت تعاونی در‬ ‫س��ال‌های گذشته و در چندین سال پیاپی‪ ،‬زیان‌ده‬ ‫ب��وده که برابر قانون یا باید منحل می‌ش��ده یا باید‬ ‫افزایش سهام و سرمایه می‌داده که هیچ کدام از این‬ ‫دو کار را انجام نداده اس��ت‪ .‬در گزارش مالی امسال‬ ‫هم جمع کل بدهی‌ها بی��ش از ‪ 24‬میلیارد تومان‬ ‫و جمع زیان خالص امس��ال ‪ 620‬میلیون تومان و‬ ‫جمع زیان خالص سال گذشته بیش از یک میلیارد‬ ‫و ‪ 200‬میلیون تومان گزارش شده است؛ یعنی یک‬ ‫ورشکستگی کامل! این نگارنده در نشست سال ‪89‬‬ ‫شرکت نیز حضور داشت‪ .‬در گزارش مالی آن سال‪،‬‬ ‫س��ود این ش��رکت بزرگ با ‪ 19‬ش��عبه در تهران و‬ ‫برخی شهرس��تان‌های آن‪ ،‬تنها ‪ 18‬میلیون تومان‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬در نشست سال بعد اما‪ ،‬بازرس شرکت‬ ‫در گ��زارش خود به مجم��ع عمومی‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫همان ‪ 18‬میلیون تومان هم‪« ،‬آمارس��ازی» شده و‬ ‫شرکت در سال‌های گذشته‪ ،‬زیان‌ده بوده است‪.‬‬ ‫اما یکی از بزرگ‌ترین دش��واری‌های این تعاونی‬ ‫را می‌توان خالی ش��دن از مفهوم تعاونی دانس��ت‪،‬‬ ‫یعنی از یک سو شرکت نیافتن درصد بسیار باالیی‬ ‫از عضوه��ای آن در مجمع‌های عادی س��االنه برای‬ ‫تایی��د ترازه��ای مال��ی و برگزی��دن هیات‌مدیره و‬ ‫بازرس و از س��وی دیگر ک��م خریدنکردن یا خرید‬ ‫کردن فرهنگیان عضو از آن و کمابیش بریده شدن‬ ‫پیوند آنها با تعاونی‪ .‬موضوع ش��رکت شمار ناچیزی‬ ‫از عضوهای ش��رکت در مجمع‌های س��االنه‪ ،‬البته‬ ‫مایه‌ای برای س��خن‌های فراوان در درستی و اعتبار‬ ‫انتخابات این تعاونی ش��د‪ .‬نشس��ت امسال با شمار‬ ‫تنها حدود ‪ 90‬نفر از ‪ 180‬هزار نفر عضو آغاز شد‪.‬‬ ‫در پای��ان بای��د بگویم ک��ه درباره این ش��رکت‬ ‫تعاونی‪ ،‬س��خن بس��یار اس��ت‪ ،‬ام��ا برای ب��ه درازا‬ ‫نکش��یدن بیش از پیش‪ ،‬این یادداشت کوتاه را در‬ ‫همین‌جا به خاتمه می‌رس��انم ول��ی ‪ 2‬نکته پایانی‬ ‫اینکه این نگارنده به عنوان یک عضو‪ ،‬درخواستم از‬ ‫هیات‌مدیره جدید‪ ،‬که سال گذشته برگزیده شدند‬ ‫این است که رخدادهای گذشته تعاونی را پیگیری‬ ‫ج��دی و حقوقی و قضایی کنند‪ .‬از کار به دس��تان‬ ‫آم��وزش و پرورش دولت یازده��م هم می‌خواهم با‬ ‫تعیین بازرسانی مس��تقل و آشنا به موضوع‪ ،‬آنچه‬ ‫که در سال‌های گذش��ته بر تعاونی رفته را بررسی‬ ‫ی احقاق حقوق از دس��ت رفته‬ ‫و به راس��تی در پ�� ‌‬ ‫عضوهای آن برآیند‪.‬‬ ‫یک نکته‬ ‫اخ�لاق پدیده‌ای عام اس��ت و هم��ه زندگی را‬ ‫من��وط به خود کرده اس��ت و اگر ش��یرازه اخالق‬ ‫دچ��ار گس��ل ش��ود هم��ه زندگی دچ��ار اخالل‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تاریخ ما گنجین��ه‌ای از رموز اخالق‬ ‫را در اختی��ار ما قرار می‌ده��د‪ ،‬ولی زندگی مدرن‬ ‫خألهایی ایجاد کرده اس��ت که در مورد آن کمتر‬ ‫صحبت می‌شود‪.‬‬ ‫اخ�لاق مدرن بس��یار متکثر اس��ت و جنبه‌های‬ ‫مختلف دارد‪ ،‬اخالق شهرنش��ینی‪ ،‬اخالق ترافیکی‪،‬‬ ‫اخ�لاق صنعتی و بی‌ش��مار اخالق‌های دیگر که نه‬ ‫در عمل به آنها متعهدیم و نه نسبت به آن شناخت‬ ‫داریم‪ .‬باید س��عی کنیم در گام اول سخن گفتن در‬ ‫موردشان را جدی کنیم و بعد در آینه این سخن‌ها‬ ‫رفتار خود را مورد وارسی قرار دهیم‪ .‬اگر این چنین‬ ‫کنیم‪ .‬بحران‌ها از جامعه رخت برمی‌بندند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫انتقال فرودگاه مهرآباد از تهران‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‬ ‫ایلنا‪ :‬مس��جدجامعی از کمیس��یون س�لامت و‬ ‫شهرداری شورا خواست تا گزارشی از شرایط‪ ،‬نحوه‬ ‫و انتق��ال فرودگاه مهرآباد تهیه کنند تا با همکاری‬ ‫دول��ت مجموعه فرودگاه‌ه��ای مهرآب��اد منتقل و‬ ‫محدوده اطراف آن از آسیب خالص شوند‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران با اشاره به‬ ‫اینک��ه ف��رودگاه مهرآباد نباید در مرکز ش��هر قرار‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع انتقال ای��ن فرودگاه‬ ‫مهم‌ترین موضوع شهر تهران است و باید به عنوان‬ ‫طرح‌های اصلی ش��ورای چهارم در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مس��جدجامعی اظهارک��رد‪ :‬ب��ه لح��اظ قواع��د‬ ‫بین‌المللی فرودگاه‌ها نباید در مرکز ش��هر باشند و‬ ‫فرودگاه مهرآباد حدود هفتاد سال پیش در حاشیه‬ ‫شهر قرار داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ال حاض��ر ه��ر روز بی��ش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬پرواز در فرودگاه مهرآباد صورت می‌گیرد که‬ ‫هر هواپیما معادل ‪ ۳‬هزار وس��یله نقلیه باعث ایجاد‬ ‫آلودگی می‌شود‪.‬‬ ‫مسجدجامعی با اشاره به ‪ ۶،۷‬مورد سقوط هواپیما‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از این سقوط‌ها هم برخورد هواپیما‬ ‫ب��ه برجی در تهران بود که موجب از دس��ت رفتن‬ ‫جمعی از خبرنگاران نیز شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما فرودگاه امام خمینی را‬ ‫داریم که پروازهای خارجی را پشتیبانی می‌کند که‬ ‫پیش��نهاد می‌کنیم‪ ،‬پروازهای داخلی نیز در زمینی‬ ‫در نزدیکی آن صورت بگیرد‪.‬‬ ‫بدین ترتی��ب زمین فرودگاه مهرآباد نیز می‌تواند‬ ‫برای اج��رای طرح‌های مربوط ب��ه مناطق محروم‬ ‫شهر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مس��جدجامعی از کمیسیون سالمت و شهرداری‬ ‫شورا خواس��ت تا گزارشی از شرایط‪ ،‬نحوه و انتقال‬ ‫ف��رودگاه مهرآباد تهیه کنند تا ب��ا همکاری دولت‬ ‫مجموع��ه فرودگاه‌های مهرآب��اد منتقل و محدوده‬ ‫اطراف آن از آسیب خالص شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه موضوع انتق��ال فرودگاه‬ ‫مهرآباد ب��ه عنوان یکی از مهم‌تری��ن و اصلی‌ترین‬ ‫طرح‌های ش��ورا در دس��تور کار قرار بگیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آنچ��ه ش��ورای چه��ارم را متمایز می‌کن��د دادن‬ ‫ایده‌های بلند مدت اس��ت و این مهم‌ترین موضوع‬ ‫شهر تهران محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫کمبود‪ 7000‬نیروی انسانی‬ ‫در اورژانس پیش بیمارستانی‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های‬ ‫پزشکی کشور ضمن اشاره به تعطیل شدن ‪ 3‬پایگاه‬ ‫اورژانس دریایی از انجام مکاتبات اولیه برای تکمیل‬ ‫کردن اورژانس دریایی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫امی��ن صابری‌نیا گفت‪ :‬پیش از ای��ن ‪ 4‬اورژانس‬ ‫دریایی فعال بودند که به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین‬ ‫مش��کالت آمبوالنس‌های دریایی‪ ،‬اکنون تنها یک‬ ‫پایگاه اورژانس دریایی در کش��ور فعال است‪ .‬البته‬ ‫تالش‌ها در حال انجام است که سه پایگاه دیگر نیز‬ ‫به فعالیت بازگردند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره کمبود نیروی انس��انی در‬ ‫اورژانس پیش بیمارس��تانی گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫با ‪ 7000‬کمبود نیروی انس��انی در بخش اورژانس‬ ‫پیش بیمارس��تانی مواجهیم و در تالش هستیم که‬ ‫ب��ا همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری کمب��ود کس��ری‌ها را به صورت‬ ‫قراردادی جبران کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬بی‌تردی��د راه‌ان��دازی اورژانس‬ ‫هوایی پوش��ش مس��یرهای صعب‌العب��ور و کاهش‬ ‫زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیماران و مصدومان‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫چهارشنبه ‪22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه رویداد‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آتش در گلستان مهار شد اما آتش‌سوزي ادامه دارد‬ ‫خسارت هر ايراني؛ ‪ 42‬هزار تومان‬ ‫گروه آينه ـ محمدجواد صابري‪« :‬پيش��روي آتش پارک ملي گلس��تان متوقف شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما براي جلوگيري از شعله‌ور شدن مجدد آتش در پارک‪ ،‬محيط‌بانان همچنان در‬ ‫عرصه‌هاي جنگلي پارک حضور دارند‪ ».‬روز گذش��ته اسماعيل مهاجر‪ ،‬مديرکل حفاظت‬ ‫محيط‌زيست گلستان در حالي اين خبر را اعالم کرد که تعدد آتش‌سوزي در جنگل‌هاي‬ ‫ايران به کابوس دوس��تداران محيط‌زيست و ش��هروندان تبديل شده است‪.‬آتش‌سوزي‬ ‫وس��يعي از عصر يکشنبه بخش‌هايي از قلب پارک ملي گلستان را در برگرفت‪ .‬آن‌طور که‬ ‫منابع خبري اعالم کرده‌اند‪ ،‬در اين آتش‌س��وزي بيش از ‪ 200‬هکتار از جنگل‌هاي پارک‬ ‫ملي گلس��تان سوخته است‪ .‬س��وم مرداد جاري فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها‬ ‫گفت‪ :‬در سال‌جاري آتش‌س��وزي در جنگل‌هاي کشور نسبت به سال گذشته ‪40‬درصد‬ ‫افزايش داش��ته است‪ .‬قاسم س��بزعلي البته اعالم نکرد تاکنون چند هکتار از جنگل‌هاي‬ ‫کشور سوخته‌اند‪ .‬به طور کلي‪ ،‬با وجود تعدد آتش‌سوزي‌ها در جنگل‌هاي کشور نمي‌توان‬ ‫آمار دقيقي به دس��ت آورد‪ ،‬اما امس��ال در يک فقره محمدحسن محبي‪ ،‬مدير کل منابع‬ ‫طبيعي استان فارس اعالم کرده است‪ :‬از ابتداي امسال تاکنون ‪ 3033‬هکتار از جنگل‌ها‬ ‫و مراتع فارس سوخته است‪.‬‬ ‫آتش‌س��وزي در پارک ملي گلستان که تعدد آن به بيش از‬ ‫‪ 5‬مورد آتش‌س��وزي گس��ترده مي‌رسد بايد حداقل به همين‬ ‫مي��زان جنگل‌ها را تخريب کرده باش��د‪ .‬اگ��ر در نظر بگيريم‬ ‫در س��اير مناطق نيز ‪ 4000‬هکتار از جنگل‌ها سوخته‌اند‪ ،‬در‬ ‫تخميني خوش‌بينانه در ماه‌هاي سپري شده از امسال حداقل‬ ‫‪ 10‬هزار هکتار از جنگل‌هاي کشور سوخته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا جنگل‌ها مي‌سوزند؟‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ 3‬هزار ميلياردي آتش‌سوزي‬ ‫تعيي��ن ارزش اقتصادي براي هر‬ ‫هکتار جن��گل حتي س��خت‌تر از‬ ‫پيدا ک��ردن آمار تخريب جنگل‌ها‬ ‫بر اثر آتش‌س��وزي اس��ت‪ .‬جنگل‬ ‫کارکرد‌ه��اي ش��ناخته ش��ده و‬ ‫ناشناخته‌اي دارد که ترجمه اين‬ ‫ارزش‌ه��ا به ع��دد و رقم و ريال و‬ ‫دالر را مش��کل مي‌کند‪ .‬باوجود‬ ‫اي��ن‪ ،‬برآورده��اي اقتص��ادي‬ ‫انجام ش��ده در س��ال ‪ 90‬درب��اره ارزش اقتص��ادي هر هکتار‬ ‫از جنگل‌هاي ش��مال ب��ا در نظر گرفتن به��اي پايه ‪‌10‬هزار‬ ‫ريال��ي براي هر مترمکع��ب چوب و لحاظ ک��ردن موجودي‬ ‫‪‌300‬مترمکعبي‪ ،‬حدود ‪‌3‬ميليارد ريال برآورد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر اين عدد و رقم را بپذيريم با فرض اينکه امس��ال تنها ‪10‬‬ ‫هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کش��ور س��وخته باشد‪3000 ،‬‬ ‫ميليارد تومان ضرر آتش‌سوزي جنگل‌ها بوده است‪ .‬اختالس‬ ‫‪ 3000‬ميلياردي رسانه‌ها را بر اين داشت که تا محاسباتي در‬ ‫اين زمينه داشته باشند که با اين پول چه کار مي‌شود کرد؟ در‬ ‫همان سال ‪ 90‬که سال فرضي براي اين محاسبه بوده‪ ،‬سايت‬ ‫شفاف نوشته اس��ت‪ 3000 :‬ميليارد تومان يعني اگر ساخت‬ ‫هر مس��جد يک ميليارد تومان هزينه داش��ته باشد مي‌توان با‬ ‫آن ‪ 3000‬مسجد ساخت!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد توم��ان يعني اگر س��اخت ه��ر کتابخانه‬ ‫‪500‬ميليون تومان هزينه داش��ته باش��د مي‌توان با آن ‪6‬هزار‬ ‫کتابخانه ساخت!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد توم��ان يعن��ي اگر س��اخت هر دانش��گاه‬ ‫‪۱۵‬ميلي��ارد توم��ان هزينه‬ ‫داشته باش��د مي‌توان با آن‬ ‫‪ 200‬دانش��گاه م��درن در‬ ‫کشور ساخت!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد توم��ان‬ ‫يعن��ي اگ��ر س��اخت ه��ر‬ ‫بيمارس��تان ‪10‬ميليارد تومان هزينه داشته باشد مي‌توان با‬ ‫آن ‪300‬بيمارستان مجهز ساخت! (يعني در هر استان قريب‬ ‫‪ ۱۰‬بيمارستان)‬ ‫‹ ‹‪3000‬ميلي�ارد توم�ان يعن�ي س�اخت ‪ ۱۰‬تون�ل‬ ‫توحيد!‬ ‫‪3000‬ميلي��ارد توم��ان يعني خريد بي��ش از ‪10000‬‬ ‫اتوبوس لوکس و پيشرفته شهري!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد تومان يعن��ي اداره ‪ 6‬ماهه تهران بدون‬ ‫دغدغه!‬ ‫‪ 3000‬ميليارد تومان يعن��ي هديه ‪ 3‬ميليون توماني به‬ ‫‪1‬ميليون زوج جوان!‬ ‫‪ 3000‬ميليارد تومان يعني هديه مسکن ‪ 100‬ميليوني‬ ‫به ‪ 30000‬خانوار!‬ ‫‪ 3000‬ميليارد تومان يعني هديه مس��کن ‪ 200‬ميليون‬ ‫توماني به ‪ 15000‬خانوار!‬ ‫‪ 3000‬ميليارد تومان يعن��ي پرداخت ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫پاداش به هر نفر تهراني با جمعيت ‪ 10‬ميليون نفري!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد تومان يعني هديه ‪ ۴۲‬هزار تومان به هر‬ ‫نفر ايراني باجمعيت ‪ ۷۰‬ميليون نفري!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد تومان يعني قيم��ت حدود ‪ 30‬ميليون‬ ‫بشکه نفت!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد تومان يعني پرداخ��ت ‪ ۸‬مرغ به هر نفر‬ ‫ايراني با جمعيت ‪ ۷۰‬ميليون نفري بدون معطلي در صف!‬ ‫‪ 3000‬ميليارد تومان يعني پرداخت ‪ ۳/۵‬کيلو گوش��ت‬ ‫گوساله به هر نفر ايراني با جمعيت ‪ ۷۰‬ميليون نفري!‬ ‫‪ 3000‬ميليارد تومان يعني ‪ ۲/۵‬کيلو گوشت گوسفندي‬ ‫به هر نفر ايراني با جمعيت ‪ ۷۰‬ميليون نفري!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد تومان يعني هديه ‪ 200‬هزار دس��تگاه‬ ‫اتومبيل سمند سورن به ‪ 200‬هزار خانوار!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد توم��ان يعن��ي هديه بي��ش از ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫دستگاه اتومبيل تويوتا لنکروز به بيش از ‪ ۲۳‬هزار خانوار!‬ ‫‪ 3000‬ميلي��ارد تومان يعني هديه ‪ 1‬ميليون دس��تگاه‬ ‫تلويزيون ‪ ۴۶‬اينچ ال‌اي‌دي سوني به ‪1‬ميليون خانوار!‬ ‫‪ 3000‬ميليارد توم��ان يعني مي‌توان بيش از ‪150‬بار به‬ ‫کره ماه سفر کرد!‬ ‫ناگفته پيداس��ت که توليد چ��وب کوچک‌ترين کارکرد‬ ‫جنگل‌هاس��ت و ارزش‌ه��اي اي��ن مناطق ارزش��مند در‬ ‫محيط‌زيس��ت و ادامه حيات زمين انکار ناش��دني اس��ت‪.‬‬ ‫در حال��ي که آخري��ن اخبار از کنترل آتش‌س��وزي جنگل‌هاي‬ ‫گلس��تان حکايت دارد اما‪ ،‬گمانه‌هايي ک��ه در ماه‌هاي اخير درباره‬ ‫علت آتش‌س��وزي جنگل‌ها مطرح شده است‪ ،‬احتمال تکرار آن را‬ ‫قوي مي‌کند‪ .‬عمدي بودن آتش‌س��وزي جنگل‌هاي گلستان يکي‬ ‫از جنجالي‌ترين گمانه‌هاي مطرح ش��ده در اين زمينه اس��ت‪.‬يک‬ ‫ماه پيش مش��اور سازمان حفاظت محيط‌زيس��ت در امور محيط‬ ‫طبيعي اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس ش��واهد به دست آمده‪ ،‬آتش‌سوزي‬ ‫جنگل گلس��تان عمدي بوده و به دست شکارچيان صورت گرفته‬ ‫است‪.‬اس��ماعيل کهرم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬آتش‌سوزي‌هاي جنگل گلستان‬ ‫به طورقطع عمدي بوده و به دليل عوامل انس��اني رخ داده است‪.‬او‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس تحقيقات انجام شده‪ ،‬در ساعت يک و نيم نصف‌شب‬ ‫چند نفر از شکارچيان مش��هور روستاهاي اطراف که برخي از آنها‬ ‫پرونده‌هاي مختلفي نيز در دادگاه دارند‪ ،‬جنگل را آتش مي‌زنند تا‬ ‫محيط‌بانان را به اين آتش‌سوزي مشغول کنند و به شکار بپردازند‪.‬‬ ‫مشاور سازمان حفاظت محيط‌زيست در امور محيط طبيعي ادامه‬ ‫داد‪ :‬پس از بررس��ي‌هاي انجام ش��ده و بازرسي از خانه شکارچيان‬ ‫مظنون‪ ،‬تعدادي الش��ه جديد شکار پيدا ش��ده است‪.‬کهرم اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اين افراد بنا بر گفته خودش��ان اين تفک��ر را دارند که پارک‬ ‫ملي گلس��تان س��رزمين آبا و اج��دادي و ارثيه پدري آنهاس��ت و‬ ‫س��ازمان محيط‌زيس��ت اين جنگل را از تس��لط آنان خارج کرده‪،‬‬ ‫بنابراين درصدد قانون ش��کني و مقابله با اين س��ازمان برمي‌آيند‪.‬‬ ‫اين اظهارات و اظهاراتي از اين دس��ت باعث ش��د معصومه ابتکار‪،‬‬ ‫معاون رييس‌جمهور و رييس س��ازمان حفاظت محيط‌زيست نيز‬ ‫بر عمدي بودن آتش‌س��وزي در گلس��تان صحه گذاش��ته و وعده‬ ‫پيگي��ري قضاي��ي ماجرا را بدهد‪ .‬ب��ه هر حال آتش��ي که به جان‬ ‫جنگل‌هاي ايران افتاده وضعيت هشداردهنده‌اي را به وجود آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين در حالي است که کارشناسان عنوان مي‌کنند ناوگان و‬ ‫تجهيزات الزم براي مهار آتش‌س��وزي وجود ن��دارد‪ .‬برخي اخبار‬ ‫حاکي از اطفاي حريق با بيل و دبه‌هاي آب است و مسئوالن محلي‬ ‫مي‌گويند تا رس��يدن تجهيزاتي مانند هلي کوپتر مس��احت‬ ‫زيادي از جنگل‌ها مي‌سوزد و خاکستر مي‌شود‪.‬‬ ‫در پي آتش سوزي در بازار تهران رخ داد‪:‬‬ ‫‪ 2‬کشته‪ 10 ،‬مصدوم و ‪ 100‬ميليون تومان خسارت‬ ‫گ�روه آينه‪ :‬باز هم آتش و باز هم در ب��ازار تهران‪ ،‬مکاني که مانند ديگر مراکز‬ ‫تج��اري و کارگاه‌هاي توليدي از ايمني در آن خبري نيس��ت و هر بار قربانيان‬ ‫جديدي مي‌گيرد‪.‬‬ ‫دوش��نبه ‪ 20‬م��رداد‪ ،‬در پي حريق در پاس��اژ آهن واق��ع در تقاطع خيابان‬ ‫‪ 15‬خرداد و خيابان پامنار ‪ 2‬مرد ‪ 50‬و ‪ 60‬س��اله جان خود را از دس��ت دادند و‬ ‫‪ 1‬ميليارد ريال خسارت بر جاي ماند‪ .‬اين در حالي است که ‪ 29‬دي سال گذشته‬ ‫آتش‌س��وزي در يک کارگاه تولي��دي در خيابان جمه��وري ‪ 2‬قرباني بر جاي‬ ‫گذاش��ت و صداها بلند ش��د که اين مراکز از حداقل ايمني برخوردار نيستند‪.‬‬ ‫رحمت‌اهلل حافظي‪ ،‬رئيس کميس��يون سالمت شوراي شهر تهران در رابطه با‬ ‫حادثه خيابان جمهوري گفته بود‪ :‬بر اساس گزارش آتش‌نشاني به مالکان اين‬ ‫ساختمان که ‪ ۶‬ماه قبل به آنها اخطار کتبي و تذکر داده شده بود‪ ،‬نکات ايمني‬ ‫اين س��اختمان را تامين کنند متاس��فانه بعد از گذشت اين مدت هيچ اتفاقي‬ ‫در زمينه ايمن‌س��ازي اين ساختمان انجام نش��ده است‪ .‬حافظي با بيان اينکه‬ ‫س��اختمان‌هاي زيادي در ش��هر تهران به خصوص نقاط مرکزي و بازار وجود‬ ‫دارن��د که ايمن نيس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬تذکرات الزم در اي��ن زمينه به مالکان چنین‬ ‫ساختمان‌هایی داده شده‪ ،‬منتها تاکنون ترتيب اثري از سوي مالکان مشاهده‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬رئيس کميسيون سالمت شوراي شهر تهران‪ ،‬ضمن ابراز نگراني‬ ‫از بروز حوادث مش��ابه در اين قبيل ساختمان‌هاي پايتخت که ايمن نيستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بايد براي اين قبيل ساختمان‌ها چاره‌اي انديشيد يا اينکه پلمب شوند يا‬ ‫به نحوي ايمن‌س��ازي آنها انجام شود که ما تصميم داريم بعد از گزارش حادثه‬ ‫آتش‌س��وزي در خيابان جمهوري که در صحن ش��ورا قرائت شد‪ ،‬درخصوص‬ ‫وضعيت اين قبيل ساختمان‌ها تصميم‌گيري کنيم‪.‬‬ ‫با اين حال‪ ،‬پس از آن حادثه‪ ،‬از موارد آتش‌س��وزي در اين مراکز کاس��ته و‬ ‫اقدامي براي ايمني آنها انجام نش��د‪ .‬با نگاه��ي کوتاه به حوادث پس از ‪ 29‬دي‬ ‫که افکار عمومي را جريحه‌دار کرد‪ ،‬مي‌توان به اين نتيجه رس��يد که تب و تاب‬ ‫واکنش‌ها نسبت به اين رويدادها هر بار فرو مي‌نشيند و با رويداد بعدي شعله‌ور‬ ‫مي‌شود و دوباره به فراموشي سپرده مي‌شود؛ چرخه‌اي که نه تنها مسئوالن را‬ ‫به اقدام عملي براي ایمن‌سازي اين اماکن مستلزم نمي‌کند‪ ،‬بلکه تنها برتعداد‬ ‫قربانيان مي‌افزايد‪ .‬همچنين يک هفته پيش نيز آتش‌س��وزي يک ساختمان‬ ‫‪3‬طبقه در چهارس��وق ب��ازار بزرگ تهران رخ داد‪ .‬پي��ش از آن در ‪ 29‬تير‪ ،‬يک‬ ‫مورد آتش‌س��وزي در يک پاس��اژ ‪ 4‬طبقه واقع در خيابان ‪ 15‬خرداد بعد از پله‬ ‫نوروزخان به سازمان آتش نشاني اطالع داده شد‪.‬‬ ‫به گفته رئيس کميته ايمني شوراي شهر تهران؛ از ‪ 100‬مورد حريق در شهر‪،‬‬ ‫‪ 29‬مورد آن در منطقه ‪ 12‬به خصوص محدوده بازار رخ مي‌دهد و ادامه داد‌‪ :‬در‬ ‫حادثه روز دوش��نبه از ‪ 200‬مغازه اطراف محل حريق يک کپسول آتش‌نشاني‬ ‫هم نداشتند‪.‬‬ ‫معصوم��ه آباد اف��زود‪ :‬وقتي به عقب برمي‌گرديم متوجه مي‌ش��ويم همه در‬ ‫حوادث پيش از وقوع واحدها از ش��هرداري اخط��ار گرفته‌اند اما هيچ فعاليتي‬ ‫براي ايمن‌سازي صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود قانوني مبني بر اينکه سازمان ايمني و آتش‌نشاني اختيار‬ ‫دارد ساختمان غيرايمن را ايمن‌سازي کند و ‪ 15‬درصد از هزينه ايمن‌سازي از‬ ‫آن س��اختمان گرفته ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به علت موازي‌کاري‌هاي موجود اين‬ ‫اقدام صورت نمي‌گيرد اما بايد قانوني وجود داش��ته باشد که شهرداري بتواند‬ ‫اگر ساختماني ناايمن است اجازه فعاليت به آن ندهد‪.‬‬ ‫همچنين‪ ،‬رئيس کميس��يون عمران و حمل‌ونقل ش��وراي ش��هر نيز با ارائه‬ ‫گزارشي از حادثه آتش‌سوزي در پاساژ آهن با بيان اينکه نيروهاي آتش‌نشاني‬ ‫دير به س��ر صحنه آتش س��وزي خيابان پامنار رسيده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬زمان رسيدن‬ ‫نيروهاي آتش‌نش��اني به محل حادثه ‪ 6‬دقيقه و ‪ 29‬ثانيه بوده اس��ت و افزود‪:‬‬ ‫زمان اوج ترافيک‪ ،‬وجود وانت‌هاي تخليه بار و چرخ‌هاي دستي و موتورسوارها‬ ‫در محدوده بازار و همچنين موقعيت فيزيکي محل‪ ،‬پياده راه و تراکم جمعيت‬ ‫از موانع و چالش‌هاي موجود بوده است‪.‬‬ ‫به گفته احمد دنيامالي‪ ،‬آتش‌سوزي روز دوشنبه در پاساژ آهن در پامنار رخ‬ ‫داده که نوع کاربري آن تجاري است و اين در حالي است که از ‪ 85‬واحد تجاري‬ ‫تنها ‪ 11‬واحد آن فعال هستند‪.‬‬ ‫دنيامالي در رابطه با قربانيان اين حادثه اظهار کرد‪ 3 :‬ايس��تگاه و ‪ 70‬نيروي‬ ‫عملياتي با ‪ 15‬خودرو در اين عمليات شرکت داشته‌اند که بر اثر تالش‌هاي آنان‬ ‫‪ 9‬نفر نجات پيدا کرده‌اند که ‪ 1‬نفر از آنها مجروح اس��ت‪ .‬همچنين ‪ 2‬نفر در اين‬ ‫آتش‌سوزي جان باخته‌اند که يکي به نام سيد محمد بني‌طبا‪ ،‬صاحب واحد در‬ ‫اين پاس��اژ بوده و ‪ 1‬نفر هم روبه‌روي واحد ‪ 35‬فوت مي‌کند که مراجعه کننده‬ ‫بوده و اين نشان مي‌دهد که اين افراد تالش داشته‌اند از ساختمان خارج شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬رئيس کميسيون عمران اضافه کرد‪ :‬مساحت زمين محل‬ ‫حادثه ‪ 350‬متر مربع و مس��احت حريق ‪ 100‬متر مربع بوده اس��ت‪ .‬خس��ارت‬ ‫حدود ‪ 1‬ميليارد ريال برآورد ش��ده و س��قف ساختمان تيرچه و بلوک بوده که‬ ‫ضايعاتي که در س��اختمان وجود داش��ته‪ ،‬باعث ايجاد دود زياد شده بود‪ .‬علت‬ ‫نهايي بروز حادثه نيز هنوز در حال بررسي است‪.‬‬
‫گفت‌و‌شنود‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫در گفت‌وگو با داوود زارعیان مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ 4‬سالتوقفدرحوزهارتباطیکشور‬ ‫‪19‬‬ ‫پرستو بیرانوند‪ -‬گروه گزارش‪« :‬دولت گذشته مانع از توسعه نسل سوم و چهارم فناوری ارتباطات در‬ ‫ایران شد»‪ .‬این را داوود زارعیان می‌گوید‪ .‬دکتر داوود زارعیان در سال ‪ ۱۳۴۴‬در شهرستان دامغان به دنیا آمد‪.‬‬ ‫وی مدرک کارشناسی خود را در سال ‪ 1367‬در رشته علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات‪ ،‬روزنامه‌نگاری‬ ‫و روابط عمومی از دانشگاه عالمه طباطبایی و سپس در سال ‪ 1375‬کارشناسی‌ارشد رشته علوم ارتباطات و در‬ ‫سال ‪ 1381‬دکترای علوم ارتباطات خود را از دانشگاه عالمه طباطبایی اخذ کرد‪ .‬وی اکنون استاد دانشگاه واحد‬ ‫علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است‪ .‬گفت‌وگو با وی‬ ‫را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه زندگی انسان هر روز نسبت‬ ‫به گذش�ته درگیر فناوری‌های ارتباطی می‌شود‪،‬‬ ‫تاثی�رات این ح�وزه را بر روی زندگی انس�ان‌ها‬ ‫چگونه می‌بینید؟‬ ‫باور عمومی این اس��ت که رس��انه‌ها مهم‌ترین عامل‬ ‫ش��کل‌دهی به افکارعمومی هستند‪ .‬اما در این دیدگاه‬ ‫مناقش��ه زیاد اس��ت‪ .‬برخ��ی نقش رس��انه‌ها را به‌طور‬ ‫افراطی باال می‌برند و برخی نیز هیچ نقش��ی برای آنها‬ ‫قایل نیس��تند‪ .‬از این‌رو باید تاثیر رس��انه‌ها را از لحاظ‬ ‫جامعه‌شناس��ی مورد توجه قرار داد‪ 3 .‬نظریه اساس��ی‬ ‫وجود دارد‪ .‬تاثیر نامحدود‪ :‬رسانه‌ها می‌توانند مخاطبان‬ ‫را به هر ش��کلی درآورند‪ .‬تاثیر محدود‪ :‬رسانه‌ها خیلی‬ ‫قدرتمند نیس��تند‪ .‬عقاید موج��ود را تقویت می‌کنند‪.‬‬ ‫دوره جدی��د‪ ،‬نظریات انتقادی‪ :‬رس��انه‌ها را در خدمت‬ ‫س��رمایه‌داری می‌دان��د و تاثیر آن را پیچی��ده ارزیابی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬فناوری ارتباطات ب��ا ‪ 4‬ویژگی تعاملی بودن‪،‬‬ ‫ارتب��اط دوس��ویه‪ ،‬جمع‌زدای��ی و ناهمزمان��ی‪ ،‬جزئی‬ ‫تفکیک‌ناپذی��ر از محتوای فرهن��گ صنعتی اطالعات‪،‬‬ ‫س��رگرمی‌ها و آموزش اس��ت‪ .‬آگاهی درباره دیگران و‬ ‫اینکه آنها درباره خود و دیگران چگونه می‌اندیش��ند و‬ ‫چه آداب و رسومی دارند‪ ،‬به کمک این وسیله ارتباطی‬ ‫میس��ر اس��ت‪ .‬مخابرات با فضای آزادی که برای بش��ر‬ ‫فراهم آورده است‪ ،‬موجب کوتاه‌تر شدن فاصله‌ها شده‬ ‫و با تدارک وس��ایل فنی‪ ،‬آنها را در فرهنگ ملل سهیم‬ ‫کرده است‪ .‬مخابرات متعلق به تمامی فرهنگ‌هاست و‬ ‫می‌تواند موجب محافظت و گسترش تمامی فرهنگ‌ها‬ ‫باش��د‪ .‬امروزه ارتباطات دور‪ ،‬ق��درت فوق‌العاده‌ای در‬ ‫تغییر فرهنگ‌ها یا به عبارت��ی اثرگذاری بر فرهنگ‌ها‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن ق��درت ناش��ی از ویژگی‌های زیرس��اخت‬ ‫الکترونیک��ی مخابرات اس��ت‪ .‬ای��ن ویژگی‌ه��ا که به‬ ‫کلیده��ای ‪6‬گان��ه معروفن��د (کنش‌پذی��ری‪ ،‬تحرک‪،‬‬ ‫تبدیل‌پذی��ری‪ ،‬اتصال‌پذی��ری‪ ،‬حض��ور در همه جا و‬ ‫جهانی ش��دن) هرگاه با هم ترکیب شوند‪ ،‬به دگرگونی‬ ‫تمام‌عیار فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی منجر‬ ‫می‌شوند‪ .‬اساس تغییر در سایر بخش‌ها نیز در فرهنگ‬ ‫نهفته اس��ت‪ .‬سیس��تم‌های جدید ویدئو کنفرانس‪ ،‬تله‬ ‫کنفرانس و روش چند رسانه‌ای‪ ،‬نمونه‌هایی از ابزارهای‬ ‫جدید مخابراتی اس��ت که در خدمت توسعه فرهنگ و‬ ‫آم��وزش جوامع قرار گرفته اس��ت‪ .‬فناوری در بانک‌ها‪،‬‬ ‫فن��اوری پ��ردازش‪ ،‬ثبت‪ ،‬نگه��داری‪ ،‬تغذی��ه و تبادل‬ ‫اطالعات مشتریان اس��ت که این فناوری در دوره‌های‬ ‫چهارگان��ه‌ای به تکامل رس��یده اس��ت‪ .‬در هر دوره تا‬ ‫ح��دی رایانه و نرم افزار جایگزین انس��ان‌ها و کاغذها‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫در بخش اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاستگذاری و ارتباطات‬ ‫یک وظیفه مهم و عمده‬ ‫دارد؛ بدین معنی که با یک‬ ‫سیاست‌گذاری مناسب‬ ‫می‌توان گروه‌هایی پدید‬ ‫آورد که پذیرای تغییر‬ ‫شرایط محیط باشند‬ ‫€ €جدا از بحث مردمی‪ ،‬ارتباطات را در سیاست‬ ‫و حکومت‌ه�ا و ارتب�اط آن را ب�ا م�ردم چگونه‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫امکانات و خدم��ات مخابرات��ی و ارتباطی در بخش‬ ‫سیاس��ی جوامع به طور نسبی توسعه‌یافته‪ ،‬آشکارتر از‬ ‫س��ایر بخش‌هاست؛ چراکه حضور بافت سیاسی جامعه‬ ‫و حضور ساخت حکومت و ارگان‌های سیاسی در همه‬ ‫ش��ئون و اج��زای جامعه‪ ،‬از ضروری��ات اولیه حکومت‬ ‫اس��ت‪ .‬ارتباطات دور از نظر سیاس��ی‪ ،‬اشراف حکومت‬ ‫و دول��ت را به مردم‪ ،‬تش��کل‌های سیاس��ی‪ ،‬گروه‌های‬ ‫فش��ار‪ ،‬احزاب و انجمن‌ها تحقق می‌بخشد و از طرفی‪،‬‬ ‫به فرهنگ سیاس��ی جامعه و ارتقای س��طح کیفی آن‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫نقش مخابرات را در رابطه با اس��تحکام روابط ملل و‬ ‫اشاعه فرهنگ و آگاهی یک جامعه و ارتباط آن با سایر‬ ‫ملل می‌توان بررس��ی کرد‪ .‬همچنین مخابرات به‌عنوان‬ ‫یک��ی از مجریان حکومت‪ ،‬در پاس��خگویی بخش��ی از‬ ‫نیازهای اجتماع‪ ،‬نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫€ €می‌دانیم که در این س�ال‌ها عل�م و ابزارهای‬ ‫ارتباطاتی به تمامی حوزه‌ها وارد ش�ده است‪ .‬در‬ ‫بخش اقتصادی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫اقتصاددانان به ش��کل اصولی توسعه را در واژه‌های‬ ‫رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه تعریف می‌کنند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ما رش��د اقتص��ادی را فقط به‌عن��وان یکی از‬ ‫بنیادی‌ترین عناصر توس��عه مالحظ��ه می‌کنیم‪ ،‬برای‬ ‫توزی��ع عادالنه‌تر مش��اغل و آثار درآم��د به‌عنوان یک‬ ‫عنص��ر مهم توس��عه ملی تالش کمی کنی��م‪ .‬بنابراین‬ ‫در بخ��ش اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��تگذاری و ارتباطات یک‬ ‫وظیف��ه مه��م و عم��ده دارد؛ بدین معنی ک��ه با یک‬ ‫سیاست‌گذاری مناس��ب می‌توان گروه‌هایی پدید آورد‬ ‫ک��ه پذیرای تغییر ش��رایط محیط باش��ند و از این راه‬ ‫گرایش‌ه��ای مثب��ت در جه��ت این تغیی��ر اجتماعی‬ ‫اقتص��ادی ایجاد ک��رد‪ .‬ی��ک برنامه اطالعات��ی جامع‬ ‫می‌تواند پش��تیبانی و انگیزه برای طرح‌های توسعه در‬ ‫میان مردم ایجاد کند‪ .‬اطالع��ات می‌تواند نگرش‌های‬ ‫سنتی و محافظه‌کارانه رشددهنده را به سوی اشخاص‬ ‫جدید هدایت کند به گونه‌ای که بخش کشاورزی خود‬ ‫را تولیدی‌تر کند‪ ،‬مهاجرت به سوی شهرها تقلیل یابد‬ ‫و همچنین شکاف میان شهر و حومه شهر از بین برود‪.‬‬ ‫تاکی��د بر توس��عه متکی به خود‪ ،‬همچنی��ن به معنی‬ ‫آن اس��ت که مجموعه سیاس��ت‌های ارتباطی مردم را‬ ‫از توانایی‌ها و فایده‌مندی‌های خودش��ان مطلع س��ازد‬ ‫و ب��ر اهمیت تولی��د غذای خ��ود و خودتولیدی تاکید‬ ‫شود‪ .‬همچنین وسایل ارتباط جمعی باید یک پارادایم‬ ‫تولی��د و مصرف را انعکاس دهند ک��ه موافق با راهبرد‬ ‫توسعه ملی باشد و در نتیجه نفوذ پارادایم‌های تجاری‬ ‫می‌ش��ود و اکنون به وس��یله‌ای تبدیل شده که تمامی‬ ‫مردم ترجیح می‌دهند که خیلی از وسیله‌ها را نداشته‬ ‫باش��ند اما مالک تلفن همراه باشند‪ .‬این فناوری با طی‬ ‫کردن مس��یر خود وارد بس��یاری از حوزه‌ها شد‪ .‬مانند‬ ‫حوزه اطالع‌رس��انی‪ ،‬بانک��داری الکترونیک‪ ،‬حوزه خبر‬ ‫و خبررس��انی و امنیت اجتماع��ی‪ ،‬مدیریت بحران‌ها‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و حوزه‌های دیگر‪ .‬در این زمان شرایط‬ ‫به گونه‌ای رقم خورده اس��ت که افراد نمی‌توانند از این‬ ‫وس��یله جدا شوند و اس��تفاده تمام‌وقت از آن بر همه‬ ‫حوزه‌ها تاثیر بس��زایی گذاش��ت و خود این حوزه نیز‬ ‫دچار دگرگونی‌هایی ش��د‪ .‬س��ال ‪ ۷۲‬س��یمکارت وارد‬ ‫ایران ش��د‪ .‬س��ال ‪ ۸۲‬پیام��ک آمد و اواخ��ر دهه ‪۸۰‬‬ ‫‪ GPRS‬وارد کش��ور ش��د و اکنون ه��ر روز در حال‬ ‫مهم‌ترین وظیفه روابط‌عمومی در‬ ‫هر سازمان و رسانه‌ای برقراری‬ ‫ارتباط در داخل و خارج از سازمان‬ ‫با مخاطبان انبوه و متفاوت است؛ در‬ ‫اجرای این وظیفه واحدهای روابط‬ ‫عمومی با استفاده از ابزارهای مختلف‬ ‫اقدام به برقراری ارتباط می‌کنند‬ ‫و مصرفی خارجی را خنثی کنند‪ .‬از طریق ارتباط افقی‬ ‫منطقه‌ای و محلی‪ ،‬می‌توان پیشگامی‌های منطقه‌ای و‬ ‫محلی را ترویج کرد‪ .‬همچنین در این زمینه باید وجود‬ ‫منابع ضروری و محدودیت‌ه��ای محیطی مانند موانع‬ ‫فیزیک��ی و جغرافیای��ی‪ ،‬مقررات قانونی خواس��ته‌های‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬امکانات رش��د اقتصادی ارائه شده یا منابع‬ ‫قابل دسترس انس��انی و مادی و محدودیت‌های مالی‬ ‫به حساب آیند‪.‬‬ ‫€ €تلفن همراه از مهم‌ترین وس�ایل ارتباطی در‬ ‫کش�ور ما محس�وب می‌ش�ود که چند روز پیش‬ ‫سیمکارت در کش�ور ما ‪ 20‬ساله شد‪ .‬روند ورود‬ ‫این وسیله ارتباطی در کشور چگونه بود؟‬ ‫همان‌طور که گفتید س��یمکارت ‪ 20‬سال پیش وارد‬ ‫کشور ش��د‪ .‬س��یمکارت‌های اولیه به ‪ ۴‬نفر از اعضای‬ ‫هی��ات دولت داده ش��د‪ .‬این موض��وع در زمان وزارت‬ ‫مهندس غرضی در مجلس مطرح ش��د اما خیلی مورد‬ ‫اس��تقبال واقع نش��د و در نهایت امکانات و تجهیزات‬ ‫ب��رای ‪ ۱۰‬هزار ش��ماره تنها در تهران برپا ش��د‪ .‬برای‬ ‫اولی��ن بار‪ ۱۰‬ه��زار ش��ماره در تهران واگذار ش��د و‬ ‫آنتن‌های��ی در تهران ب��رای س��رویس‌دهی راه‌اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬اما فروش س��یمکارت‌ها به صورت ثبت‌نام نبود‬ ‫و گروه‌های��ی به‌عنوان بازاریاب در ش��رکت پس��ت و‬ ‫مخابرات برای اینکه سیمکارت‌ها را به فروش برسانند‬ ‫مش��غول ب��ه فعالیت بودن��د‪ .‬باوجود اینک��ه در ایران‬ ‫آنچنان مش��تری و متقاضی برای آن وجود نداشت اما‬ ‫اولین موبایل در تهران روشن شد و چند سیمکارت و‬ ‫گوش��ی تلفن همراه به مسئوالن وزارتخانه و معاونین‬ ‫وزیر و نهاد ریاست‌جمهوری داده شد‪.‬‬ ‫€ €سیر تحول س�یمکارت و گسترش یافتن این‬ ‫پدیده چگونه پیش رفته است؟‬ ‫تلف��ن همراه زمان��ی که به ایران وارد ش��د به‌عنوان‬ ‫یک وس��یله لوکس و فانتزی در کشور وجود داشت اما‬ ‫یکسال که گذش��ت به‌عنوان یک وسیله ارتباطی برای‬ ‫افراد ثروتمند در نظر گرفته ش��د و یکس��ال بعد از آن‬ ‫به‌عنوان یک وس��یله ارتباطی ضروری برای افراد مهم‬ ‫مطرح شد‪ 2 .‬س��ال بعد به‌عنوان وسیله ای مهم برای‬ ‫هم��ه مردم م��ورد توجه قرار گرفت و چند س��ال بعد‬ ‫به‌عنوان وس��یله‌ای که امنیت افراد را تامین می‌کند و‬ ‫ضروری اس��ت بیان شد که نیاز اولیه هر فرد محسوب‬ ‫گسترش این فناوری هستیم‪.‬‬ ‫€ €در این حوزه ش�اهدیم که فن�اوری مخابراتی‬ ‫و ارتباطی در ایران نس�ل سوم خود را پشت سر‬ ‫می‌گذارد در حالی که در دیگر نقاط جهان نس�ل‬ ‫پنجم خود را طی می‌کند‪ .‬علت این عقب‌افتادگی‬ ‫در ایران چه می‌تواند باشد؟‬ ‫دلیل��ی بس��یار واضح و مش��خص دارد ک��ه دولت و‬ ‫کمیس��یون وضع مق��ررات در دولت گذش��ته مانع از‬ ‫توس��عه نسل س��وم و چهارم این فناوری در ایران شد‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ 4‬س��ال ما از پیش��رفت در این حوزه به دور‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫€ €در ح�وزه رس�انه و مخصوص�ا روزنامه‌ه�ای‬ ‫تخصصی باید به چه نکات ارتباطی توجه کرد؟‬ ‫مهم‌تری��ن وظیف��ه روابط‌عمومی در هر س��ازمان و‬ ‫رس��انه‌ای برقراری ارتباط در داخل و خارج از سازمان‬ ‫ب��ا مخاطب��ان انبوه و متفاوت اس��ت؛ در اج��رای این‬ ‫وظیفه واحدهای روابط عمومی با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫مختل��ف اقدام ب��ه برق��راری ارتباط می‌کنن��د‪ ،‬لیکن‬ ‫اگر ای��ن عملکرد به نحو علمی و کارشناس��ی ارزیابی‬ ‫ش��ود‪ ،‬اثربخش��ی همه‌این فعالیت‌ها ب��ا تردید مواجه‬ ‫اس��ت چراکه به عناصر ارتباطی در فراگرد انتقال پیام‬ ‫توجه کافی نش��ده است‪ .‬ارتباط به هر شکلی که برقرار‬ ‫ش��ود‪ ،‬حداقل ‪ 3‬عنصر را در خود دارد‪ .‬فرستنده‪ ،‬پیام‪،‬‬ ‫گیرن��ده‪ .‬ه��ر ‪ 3‬عنصر ویژگی‌های��ی دارد که اگر مورد‬ ‫توجه قرار نگیرد به‌عنوان موانع ارتباط از اثربخشی آن‬ ‫می‌کاهد به نحوی که در بسیاری موارد‪ ،‬اثربخشی یک‬ ‫پیام به صفر می‌رسد‪.‬‬ ‫€ €در مرحله اول مخاطب چگونه به یک رس�انه‬ ‫جذب می‌شود و این روند چگونه طی می‌شود که‬ ‫یک مخاطب جذب رسانه‌ای خاص شود؟‬ ‫دالی��ل متع��ددی ب��رای مخاط��ب ش��دن از جانب‬ ‫م��ردم وجود دارد‪ .‬به عبارتی م��ردم به دالیل مختلف‬ ‫از رس��انه‌ها اس��تفاده می‌کنند‪ .‬تفریح و س��رگرمی و‬ ‫ش��ادی‌های عاطف��ی‪ ،‬نیازهای اطالعاتی و ش��ناختی‪،‬‬ ‫نیازه��ای اجتماع��ی‪ ،‬هوی��ت و گفت‌وگو ب��ا دیگران‪،‬‬ ‫نیازه��ای غیراجتماع��ی‪ ،‬نیازه��ای مرب��وط ب��ه خود‬ ‫رس��انه‌ها‪ ،‬مث��ل زمانی ک��ه تبلیغات پخش می‌ش��ود‬ ‫ازجمله مواردی اس��ت ک��ه مردم یه رس��انه‌ها جذب‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ارتباط موثر زمانی برقرار می‌ش��ود که پیام‬ ‫فرس��تنده‪ ،‬متناس��ب با ویژگی‌ه��ای مخاطب طراحی‬ ‫شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬برنامه‌ریزان ارتباطی روابط عمومی‬ ‫باید دس��ته‌بندی درس��تی از مخاطبان داشته باشند‪،‬‬ ‫ویژگی‌های آنان را بدانند و در زمان و مکان مناس��ب‪،‬‬ ‫پیام مناس��ب را برای آنها ارس��ال نمایند‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫در طراحی و ارس��ال پیام‪ ،‬رسانه نه خود مخاطب مورد‬ ‫دس��ته‌بندی قرار می‌گیرد‪ .‬ارتباطگر ممکن اس��ت به‬ ‫دالیل مختلف مجبور باش��د از رس��انه خاصی استفاده‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین می‌توان مخاطبان را به خواننده روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار‪ ،‬خواننده روزنامه محله‪ ،‬شنونده رادیو و‬ ‫بیننده تلویزیون تقسیم‌بندی کرد‪.‬‬ ‫€ €چه عواملی را مربوط به مخاطب و چه عواملی‬ ‫را مربوط به رسانه می‌دانید؟‬ ‫عوام��ل مرب��وط به مخاط��ب پس زمین��ه و محیط‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به ویژه طبقه اجتماعی‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬مذهب‪،‬‬ ‫فرهن��گ سیاس��ت‪ ،‬محیط خانوادگی و عوامل بس��یار‬ ‫دیگر‪ .‬مش��خصه‌های فردی ش��امل سن‪ ،‬جنس‪ ،‬شغل‪،‬‬ ‫درآمد‪ ،‬ش��یوه زندگی‪ ،‬س��لیقه‌ها‪ ،‬نگرش‌ه��ا‪ ،‬رفتارها‬ ‫و عادت‌های عمومی مربوط به اس��تفاده از رس��انه در‬ ‫اوق��ات فراغ��ت‪ .‬عواملی نی��ز مربوط به رسانه‌هاس��ت‬ ‫مانند سیستم رس��انه‌ای‪ ،‬ساختار و تدارکات رسانه‌ای‪،‬‬ ‫گزینه‌های محتوایی قابل دسترس��ی‪ ،‬شهرت رسانه‌ها‪،‬‬ ‫زمانبن��دی و نح��وه ارائه پی��ام‪ .‬امیدوارم با ش��ناخت‬ ‫مخاطب و دس��ته‌بندی مخاطبان براساس ویژگی‌های‬ ‫گفته شده‪ ،‬روابط‌عمومی‌ها بتوانند در اثربخشی پیام‌ها‬ ‫با موفقیت قرین باشند‪.‬‬ ‫€ €رهبران فکری به‌دنبال چه تاثیری هس�تند و‬ ‫نق�ش رهبران فکری در حوزه تجاری و سیاس�ی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫نش��ر ایده جدید‪ ،‬کاالی جدی��د را معرفی می‌کند یا‬ ‫دادوستدهای معمولی اس��ت و باعث نشر آن می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین مش��روعیت دادن به کاالها که در کنار نش��ر‬ ‫نوآوری رهبران فکری می‌توانند به کاالیی مش��روعیت‬ ‫بدهن��د‪ .‬مانند تبلیغ��ات تجاری با عک��س هنرمندان‪،‬‬ ‫فوتبالیس��ت‌ها و‪ ...‬در ح��وزه سیاس��ت‪ ،‬بحث پذیرش‬ ‫از طری��ق رهبران فکری زیاد اس��ت و معموال رهبران‬ ‫فکری الگو می‌ش��وند‪ .‬در انتخابات نقش رهبران فکری‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫€ €تبلیغ�ات در علم ارتباط و در جهان کنونی تا‬ ‫چه حد موثر است؟‬ ‫مطالعات گوناگون در زمینه تبلیغات نش��ان می‌دهد‬ ‫که مکانیسم روانی در زمینه تبلیغات تجاری‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫عقیدت��ی و رواب��ط عمومی متفاوتند‪ ،‬زی��را تبلیغ یک‬ ‫کاال ب��ه مراتب س��اده تر از تبلیغ یک فکر یا اندیش��ه‬ ‫اس��ت و به همان نس��بت‪ ،‬روش‌های مورد استفاده در‬ ‫آنها نیز می‌تواند با یکدیگر متفاوت باش��د‪ .‬هدف اصلی‬ ‫تبلیغات‪ ،‬نفوذ در رفتار افراد اس��ت‪ .‬برای دس��تیابی به‬ ‫چنین هدف‌های��ی‪ ،‬تبلیغات‌چی بای��د عوامل مؤثر در‬ ‫طرز رفتار افراد را بشناس��د‪ ،‬از ای��ن رو باید از عواملی‬ ‫اس��تفاده کند که ظاهری آبرومند و مورد قبول داشته‬ ‫باش��د و در صورت عدم شناخت مخاطبان و نمادهای‬ ‫فرهنگی آنها‪ ،‬تبلیغ��ات می‌تواند اثر نامطلوبی بر جای‬ ‫گذارد‪ .‬لذا ش��ناخت عوامل محلی و آشنایی با فرهنگ‬ ‫محلی مخاطبان اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ .‬تبلیغات بیشتر‬ ‫مخاطبان��ی را برمی‌انگیزان��د ک��ه ب��ا پیام‌ه��ای مبلغ‬ ‫هماهن��گ باش��ند‪ .‬افراد خنث��ی یا مخال��ف حتی در‬ ‫ش��رایطی که تبلیغات بس��یار ش��دید و متمرکز است‪،‬‬ ‫چندان تح��ت تاثیر قرار نمی‌گیرند‪ .‬ب��ه همین دلیل‪،‬‬ ‫ش��رایط اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی و سیاس��ی مخاطب در‬ ‫پذیرش پیام‌های تبلیغاتی نقش عمده‌ای دارد‪ .‬تبلیغات‬ ‫در مجم��وع برای اثر گذاردن ب��ر مخاطب از هنرهایی‬ ‫نظیر نقاش��ی‪ ،‬سینما‪ ،‬ادبیات و موس��یقی و همچنین‬ ‫دانش جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و مردم‌شناسی نیز‬ ‫بهره می‌گیرد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫پیشرفت فناوری‌های نوین‬ ‫ارتباطی‬ ‫مه�ری س�احلی ‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬با ‪20‬س��اله‬ ‫ش��دن واگذاری تلفن همراه به فناوری‌های نوین‬ ‫ارتباطی‪ ،‬نقش تازه ارتباطات در گس��ترش پیوند‬ ‫بین‌الملل مختلف نه‌تنه��ا عمیق‌تر و ژرف‌تر‪ ،‬بلکه‬ ‫صنایع ارتباطی روز به روز پیش��رفت برق‌آس��ایی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در دنی��ای امروز صنایع نوین ارتباطی به ش��دت‬ ‫در حال توس��عه و گس��ترش هس��تند و بسیاری از‬ ‫س��رمایه‌ها به س��مت و س��وی فناوری‌ه��ای نوین‬ ‫گرایش پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها حاکی از آن است که در دنیای معاصر‪،‬‬ ‫س��رمایه‌های مال��ی به نحو گس��ترده‌ای به س��وی‬ ‫فناوری‌ه��ای ارتباط��ی گرای��ش پیدا كرده اس��ت‪،‬‬ ‫تحقیقات و پژوهش‌های ارتباطی و مخابراتی بیانگر‬ ‫آن اس��ت که آن‌گونه س��رمایه‌های انباشته شده در‬ ‫بخش فناوری‌های نوین انباشته‌ش��ده‪ ،‬به‌طوری‌كه‬ ‫اس��تعمار الكترونیكی و س��رمایه‌داری اطالعاتی را‬ ‫به‌وجود آورده‌اند‪.‬‬ ‫درهمان حال فناوری‌ه��ای نوین ارتباطی موجب‬ ‫پیش��رفت روزاف��زون صنایع ارتباط��ی و اطالعاتی‬ ‫ش��ده به گونه‌ای که جنگ نرم ی��ا جنگ ابزارهای‬ ‫الکترونیک به‌عنوان یک فرآیند بس��یار مهم مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر جن��گ نابرابری از نظر فناوری‌های‬ ‫ارتباطی بین کش��ورهای در حال توس��عه و ممالک‬ ‫عقب نگاهداشته شده وجود دارد‪.‬‬ ‫ایج��اد و توس��عه ش��بکه جهان��ی اطالع��ات و‬ ‫بزرگراه‌ه��ای اطالعات��ی با هدف عمده گس��تردن‬ ‫بازارهای اقتصادی جدید در سراس��ر جهان صورت‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا مس��ئله اقتص��ادی تنه��ا نتیجه پیش��رفت‬ ‫فناوری‌های روز دنیا نیس��ت‪ ،‬بلکه تاثیرات فرهنگی‬ ‫از جمله اهداف مهمی است که در این زمینه دنبال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در این ارتباط باید خاطرنش��ان ک��رد که نفوذ بر‬ ‫افکار عمومی مردم جهان و استحاله فرهنگی آنها از‬ ‫سوی یک فرهنگ واحد جهانی که حامی و پشتیبان‬ ‫نظام سرمایه‌داری جهانی است یکی از اهداف عمده‬ ‫توسعه صنایع فناوری‌های نوین ارتباطی است‪.‬‬ ‫این کار بزرگ از دیدگاه امپریالیس��م در حقیقت‬ ‫نه‌تنها با تغییر ش��کل مالکیت وسائل ارتباط جمعی‬ ‫در دنی��ا انجام می‌ش��ود‪ ،‬بلکه تقوی��ت کارتل‌های‬ ‫ب��زرگ ارتباطی و اطالعات��ی که در دنی��ای امروز‬ ‫انحص��ار تولید‪ ،‬توزیع و پخش همه رویدادهای مهم‬ ‫خبری و غیرخبری را برعهده دارند و انحصار صنایع‬ ‫الکترونیکی و تولیدات و صنایع ارتباطی ازجمله کار‬ ‫گسترده‌ای است که کشورهای قدرتمند دنیا دنبال‬ ‫می‌کنند‪ .‬از دیدگاه کارشناسان ارتباطات ‪ 3‬ویژگی‬ ‫عم��ده فناوری‌ه��ای ارتباطاتی و اطالعاتی ش��امل‬ ‫تعاملی یا دوس��ویه بودن و جمع‌زدایی و ناهمزمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫متاس��فانه کش��ور ما نه‌تنه��ا در برنامه‌ریزی‌های‬ ‫مرب��وط به صنایع الکترونیکی و ارتباطی نتوانس��ته‬ ‫با غرب رقابت کند‪ ،‬بلکه در زمینه‌های فرهنگی هم‬ ‫ناتوان بوده و تنها با ذكر جنبه‌های سودمند و مفید‬ ‫اس��تفاده از این فناوری‌ها بر روی معایب و مضرات‬ ‫آنها س��رپوش گذاشته ش��ده و اقدامات پیشگیرانه‬ ‫مناسب صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫حوزه مسائل ارتباط جمعی از مسائل كلی فرهنگی‬ ‫جدا نیس��ت‪ .‬اروپاییان برای مقابله با س��لطه‌جویی‬ ‫فرهنگی امریکا ‪ 2‬س��ند مهم را در س��ال ‪ 1989‬به‬ ‫تصویب رس��انده‌اند‪ .‬یكی «عهدنامه فرامرزی» است‬ ‫كه براس��اس آن باید بین كش��ورهای اروپایی برای‬ ‫اس��تفاده از تلویزیون‌های منطق��ه‌ای‪ ،‬ماهواره‌ای و‬ ‫كابلی همخوانی باش��د تا بتوانند در عمل با جهانی‬ ‫شدن فرهنگ امریکایی مقابله كنند‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر گس��ترش فض��ای ارتباط��ی و‬ ‫بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باعث شده است که‬ ‫در سطح جهان اقدامات خاصی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫امروزه بس��یاری از اندیشمندان كشورهای جهان‬ ‫به عمق خطر یكدس��ت شدن فرهنگ جهان با یك‬ ‫فرهنگ امریکایی پی برده‌اند و سعی دارند از طریق‬ ‫سیاس��ت‌گذاری منطق��ه‌ای و ملی ب��ا این وضعیت‬ ‫مبارزه كنند‪ .‬در زمینه مس��ائل آموزش��ی‪ ،‬مس��ائل‬ ‫روابط خانوادگی و رفتارهای جنسی‪ ،‬فرهنگ جهانی‬ ‫متاثر از رفتاری اس��ت كه با فرهنگ س��رمایه‌داری‬ ‫تبلیغ می‌ش��ود و لذا ضرورت دارد سیاس��ت‌گذاری‬ ‫الزم ب��رای مقابله با چنین ش��رایطی هرچه زودتر‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫بنابراین ع�لاوه بر اینکه در زمین��ه بهره‌گیری از‬ ‫فناوری‌های نوین ارتباطی گام‌های موثری برداشته‬ ‫می‌ش��ود بهتر است که سیاس��ت‌های خاصی برای‬ ‫جلوگیری از ترویج و اشاعه فرهنگ ناشی از حضور‬ ‫وس��ایل نوین ارتباطی انجام ش��ود‪ .‬عملكرد وسایل‬ ‫ارتباط جمعی ما جهت مش��خصی ندارد و سیاست‬ ‫دقیقی در زمینه مقابل��ه با فرهنگ حاكم جهانی و‬ ‫تقویت ویژگی‌های هویت فرهنگی خودمان نداریم‪.‬‬ ‫وس��ایل ارتباط جمع��ی برای هدای��ت ویژگی‌های‬ ‫جامعه فعلی بش��ری‪ ،‬مختصات یك جامعه در حال‬ ‫گذار اس��ت‪ .‬ما باید مختصات جامعه‌گذار را دریافته‬ ‫و در این زمینه حرکت‌های بنیادی را انجام دهیم‪.‬‬
‫نکته‬ ‫بسته‌بندی اسپتیک‬ ‫بس��ته‌بندی اس��پتیک ش��یوه‌ای جدی��د ب��رای‬ ‫نگهداری محصوالت غذایی در مدت زمان طوالنی‬ ‫و خارج از یخچال است که تا زمان باز کردن بسته‬ ‫تازگی محصول را حفظ خواهد کرد‪ .‬وقتی که برای‬ ‫اولین‌بار شیر و آبمیوه به شیوه اسپتیک در قفسه‌ها‬ ‫و یخچال‌ه��ای مغازه‌ها عرضه ش��دند با نداش��تن‬ ‫مصرف‌کنندگان روبه‌رو گشتند‪ .‬در واقع این پرسش‬ ‫در اذهان عمومی ش��کل گرف��ت که چگونه ممکن‬ ‫اس��ت مواد غذایی فاسد شدنی ماه‌ها در قفسه‌های‬ ‫مغازه‌ها و بدون نگه��داری در یخچال تازه بمانند؟‬ ‫حتما باید به آنها مواد نگهدارنده افزوده شده باشد‪.‬‬ ‫ام��ا در واقع م��واد غذایی که در داخل بس��ته‌های‬ ‫اس��پتیک پر می‌ش��وند هیچ نیازی به افزودن مواد‬ ‫نگهدارن��ده ندارند؛ چراکه ی��ک روش با ماندگاری‬ ‫طوالنی‌م��دت‪ ،‬محصوالت لبنی مای��ع را در دمای‬ ‫‪ 137‬درجه سانتیگراد به مدت ‪ 4‬ثانیه حرارت داده‬ ‫و بالفاصله در بسته‌های استریل پر می‌کنند‪.‬‬ ‫در مورد آبمیوه (محصوالت با اسید باال) محصول‬ ‫را در دم��ای ‪ 80-95‬درج��ه س��انتیگراد به مدت‬ ‫‪ 15-30‬ثانیه حرارت می‌دهند و س��پس به صورت‬ ‫اسپتیک پر می‌کنند‪ .‬هر ‪ 2‬روش به نحوی طراحی‬ ‫ش��ده اس��ت که تنها مقدار کم��ی از ویتامین‌ها و‬ ‫ام�لاح معدنی از بی��ن بروند‪ .‬ای��ن فرآیندها زمان‬ ‫نگهداری محص��ول را به مدت چندین ماه خارج از‬ ‫محی��ط یخچال افزایش می‌دهد‪ .‬پس از باز ش��دن‬ ‫بس��ته‪ ،‬محصول بای��د در یخچال نگهداری ش��ود‪.‬‬ ‫در روش دیگ��ری ک��ه برای مان��دگاری کوتاه‌مدت‬ ‫اس��ت محصوالت لبنی مایع (شیر) را در دمای ‪72‬‬ ‫درجه س��انتیگراد به مدت ‪ 15‬ثانیه حرارت داده تا‬ ‫میکروب‌های بیماری‌زای موج��ود در آن که باعث‬ ‫فاسد شدن می‌شوند‪ ،‬از بین بروند‪ .‬این فرآیند زمان‬ ‫نگهداری محصول را به مدت یک هفته در یخچال‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬مواد غذایی با بسته‌بندی اسپتیک‬ ‫در مقایسه با کنسروها و یا مواد غذایی (پاستوریزه)‬ ‫که فرآیند آنه��ا در دمای باال و مدت زمان طوالنی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت از طعم و رنگ بهتری برخوردار‬ ‫هس��تند؛ چراکه اثرات جانبی بسته‌بندی با قوطی‬ ‫را که نتیجه واکنش اکس��یژن با فلز قوطی اس��ت‪،‬‬ ‫ندارند‪ .‬امروزه در بازارهای جهانی به جز بسته‌های‬ ‫اولیه آجری شکل‪ ،‬می‌توان انواع بسته‌‌های اسپتیک‬ ‫را در ان��دازه و ش��کل‌های مختلف ب��ا درهایی که‬ ‫قابلیت باز و بسته شدن آسان را دارند‪ ،‬یافت‪.‬‬ ‫در حال حاضر تنوع کاالی بسیاری در بسته‌های‬ ‫اسپتیک وجود دارد و در کشورهای مختلف جهان‬ ‫محصوالت��ی چون ش��یر‪ ،‬خام��ه‪ ،‬آبمیوه‪ ،‬س��وپ‪،‬‬ ‫رب گوجه‌فرنگی‪ ،‬انواع دسر‪ ،‬شربت و نوشیدنی‌هایی‬ ‫که از سویا تهیه می‌شوند و همچنین نوشیدنی‌هایی‬ ‫که مکمل غذایی به‌ش��مار رفته و انرژی‌زا هستند و‬ ‫حتی تخم‌مرغ مایع در بس��ته‌های اسپتیک عرضه‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬فناوری فرآیند اسپتیک که از ‪ 25‬سال‬ ‫گذش��ته به ص��ورت تجاری رواج پیدا کرده اس��ت‬ ‫چنان تاثیر جهانی روی صنعت مواد غذایی گذاشته‬ ‫است که انجمن بین‌المللی مهندسین صنایع غذایی‬ ‫در س��ال ‪ 1989‬می�لادی از آن به‌عنوان مهم‌ترین‬ ‫پیشرفت صنعت مواد غذایی در قرن بیستم نام برد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫چهارشنبه ‪22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫تولیدشیر‪ ،‬از سنتی بهصنعتی‬ ‫نگاهی به تولید صنعت غذایی شیر و لبنیات درکشور‬ ‫حسن فرازمند ـ گروه گزارش‪ :‬مسئله آلودگی انواع ماست به روغن پالم که بسیاری از کارخانه‌های‬ ‫موجود لبنیات برای پرچرب کردن آن از این ماده استفاده می‌کنند‪ ،‬توجه افکار عمومی جامعه را‬ ‫متوجه نحوه تولید شیر صنعتی و عرضه آن به جامعه کرده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬بسیاری از مردم و‬ ‫خانواده‌ها با اعالم اینکه این روغن‌ها به چنین ماده مضری آغشته‌اند نسبت به سالمت خود و دیگر‬ ‫افراد جامعه احساس خطر می‌کنند‪.‬‬ ‫در گذشته تولید ماست صنعتی نبود و این مسائل را دربرنداشت و بسیاری از مغازه‌های لبنیاتی که به‬ ‫شکل سنتی اقدام به تولید ماست می‌نمودند به روش سنتی ماست‌زنی‪ ،‬از شیر ماست تهیه می‌کردند‪.‬‬ ‫این گزارش نگاهی به تاریخچه تولید شیر در ایران دارد که یکی از اصلی‌ترین صنایع مهم غذایی در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید شیر ایران‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهند که هم‌اکنون کارخانه لبنیات‬ ‫پاس��توریزه با ظرفیت اس��می روزانه ‪ 200‬تن‪ ،‬لبنیات‬ ‫مادی (می‌ماس) با ‪ 100‬تن‪ ،‬شیر پاستوریزه و استرلیزه‬ ‫اراک با ‪ 150‬تن‌‪ ،‬ش��یر پاس��توریزه باختران با ‪ 50‬تن‪،‬‬ ‫شیر پاستوریزه ارومیه با ‪ 50‬تن‪،‬شیر پاستوریزه اهواز با‬ ‫‪ 30‬تن ‪،‬پنیر سراب با ‪ 10‬تن‪ ،‬شیر پاستوریزه مازندران‬ ‫با ‪ 15‬ت��ن و کارخانه لبنیات کش��ت و صنعت مغان با‬ ‫‪ 200‬تن از جمله واحدهای تولید شیر و لبنیات بخش‬ ‫خصوصی هس��تند که در جمع با ظرفیت اسمی روزانه‬ ‫‪ 805‬تن در کشور فعال می‌باشند‪.‬‬ ‫البت��ه ج��دول دیگری ه��م حکای��ت از آن دارد که‬ ‫کارخانه شیر تهران با ‪ 750‬تن‪ ،‬شیراز ‪ 150‬تن‪ ،‬مشهد‬ ‫‪ 150‬ت��ن‪ ،‬اصفه��ان ‪ 150‬تن‪ ،‬تبری��ز ‪ 150‬تن‪ ،‬کرمان‬ ‫‪ 75‬تن‪ ،‬پنیر گلپایگان ‪ 20‬تن‪ ،‬لبنیات مش��هد ‪ 30‬تن‪،‬‬ ‫زنج��ان ‪ 75‬تن‪ ،‬گ��رگان ‪ 150‬تن‪ ،‬هم��دان ‪ 100‬تن‪،‬‬ ‫رش��ت ‪ 50‬تن و کارخانه ش��یر خوزستان با ‪ 150‬تن از‬ ‫جمله واحدهایی هستند که زیر نظر شرکت صنایع شیر‬ ‫ایران فعال هستند که جمع ظرفیت اسمی آنها روزانه‬ ‫‪ 2000‬تن است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین کارخانه شیر پاستوریزه‬ ‫نخستین کارخانه شیر پاستوریزه ایران در سال ‪1330‬‬ ‫در بیابان‌ه��ای اطراف ج��اده قدیم کرج و در منطقه‌ای‬ ‫موسوم به سرآسیاب از توابع دهستان یافت‌آباد احداث‬ ‫شده است که اکنون بزرگراه فتح (یا بزرگراه جاده قدیم‬ ‫ک��رج) از مقاب��ل آن عبور می‌کند‪ .‬جای��ی که تا همین‬ ‫چند سال پیش به همین دلیل به آن میدان پاستوریزه‬ ‫می‌گفتند و اکنون در محدوده منطقه ‪ 9‬تهران قرار دارد‬ ‫و توسط سازمان عمران شهرداری تهران‪ ،‬پل پاستوریزه‬ ‫جایگزین میدان قدیمی پاس��توریزه ش��ده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫هنوز مس��افران ب��ه رانندگان تاکس��ی‌ها و اتوبوس‌ها و‬ ‫مینی‌بوس‌ها می‌گویند آقا میدان پاستوریزه نگه دارید!‬ ‫البت��ه احداث نخس��تین کارخانه ش��یر پاس��توریزه‬ ‫مدعیان دیگری هم دارد و مسجد سلیمانی‌ها معتقدند‬ ‫که نخس��تین کارخانه ش��یر پاستوریزه کش��ور در آن‬ ‫شهر س��اخته ش��ده که البته گویا بعد از کارخانه شیر‬ ‫پاس��توریزه تهران ب��وده اس��ت و تبریزی‌ها هم مدعی‬ ‫هستند که نخس��تین کارخانه شیر پاستوریزه ایران در‬ ‫تبریز بنا شده که اشاره آنها به کارخانه شیر پاستوریزه‬ ‫عدل است که توس��ط مهندس غالمرضا عدل در سال‬ ‫‪ 1339‬در تبریز تاسیس شد و هنوز هم فعال است و به‬ ‫می��دان نزدیک این کارخانه هم میدان عدل می‌گویند‪.‬‬ ‫مهن��دس غالمرضا ع��دل که برادر دکت��ر یحیی عدل‬ ‫پ��در جراحی نوین ایران اس��ت‪ ،‬در خانواده‌ای متمکن‬ ‫از اعی��ان تبریز ب��ه دنیا آمد‪ ،‬برای تحصی��ل روانه اروپا‬ ‫ش��د و در رشته کشاورزی به تحصیل پرداخت و بعد از‬ ‫فارغ‌التحصیل ش��دن از دانشگاه نانس فرانسه به عنوان‬ ‫نماینده مردم تبریز وارد مجلس ش��ورای ملی شد و از‬ ‫کس��انی بود که کارخانه شیر پاس��توریزه عدل تبریز را‬ ‫تاسیس کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال کارخانجات ش��یر پاس��توریزه زمانی در‬ ‫ای��ران یکی بعد از دیگری ش��روع به کار کردند که این‬ ‫صنعت حدود یک قرن قبل از آن در اروپا و امریکا رونق‬ ‫یافته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین واحد لبنیات‌سازی‬ ‫لبنیات‌سازی ایران نیز در سال ‪ 1336‬با نام «لبنیات‬ ‫آستارا» در خیابان فردوسی گشایش یافت که تولیدات‬ ‫خود را در شیرهای بطری‌هایی با درهای چوب‌پنبه‌ای‬ ‫به ب��ازار عرضه می‌کرد‪ .‬البته پیش از آن هم در س��ال‬ ‫‪ 1327‬و اوایل س��ال ‪ 1328‬نیز کارخانه نس��بتا مدرنی‬ ‫ب��ه نام «کارخانه ش��یر پاس��توریزه آلف��ا» در منطقه‬ ‫جوادیه تهران حوالی خط‌آهن تهران ـ مش��هد (که آن‬ ‫روزها بیابان بود) احداث ش��ده بود که این یکی را باید‬ ‫نخستین کارخانه صنعت مدرن شیر ایران نامید‪.‬‬ ‫این کارخانه روزانه ‪ 5‬تن ش��یرخام را تبدیل به انواع‬ ‫مواد لبنیاتی می‌کرد و صاحب دستگاه‌های خامه‌گیری‪،‬‬ ‫پاستوریزاتور و خط بطری پرکنی بهداشتی بود و ظرف‬ ‫مدت کوتاهی توانست در عرصه تولید انواع محصوالت‬ ‫لبنی بهداشتی توفیق‌های زیادی به دست آورد‪.‬‬ ‫کارخان��ه آلف��ای جوادی��ه ی��ک دس��تگاه س��اده و‬ ‫نیمه‌خودکار داش��ت ک��ه با دارا ب��ودن مخازن محلول‬ ‫شست‌وش��و و برس‌ه��ای موتوری برای شست‌وش��وی‬ ‫داخل و خارج بطری‪ ،‬امکان شس��تن بطری را به کمک‬ ‫دس��ت کارگران و ماش��ین فراهم می‌س��اخت و با این‬ ‫روش‌ها بود که بطری‌های ش��یر پس از شست‌وش��و و‬ ‫آب‌کشی به‌وسیله کارگر و ماش��ین در آب کلردار قرار‬ ‫می‌گرفت و سپس برای پر شدن آماده می‌شدند‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه به مدت ‪ 10‬س��ال و با حداکثر ظرفیت‬ ‫‪ 15‬تن در روز فعال بود و در نهایت در س��ال ‪ 1338‬به‬ ‫علت ورشکستگی تعطیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قصه میکی‌ماست و الرک‬ ‫از دیگ��ر واحدهای��ی که پ��س از آن در زمینه تولید‬ ‫شیر و لبنیات در ایران فعال شدند‪ ،‬می‌توان از کارخانه‬ ‫میکی‌ماست و الرک اسم برد‪ .‬مهندس علیرضا محمدیه‪،‬‬ ‫کارشناس رشته لبنیات در یک پروژه تحقیقاتی مفصل‬ ‫در این باره می‌گوید‪ :‬میکی‌ماس��ت و الرک که هر یک‬ ‫به نوبه خود خدماتی را در عرضه فرآورده‌های ش��یری‬ ‫بهداشتی انجام دادند‪ ،‬اما در سال ‪ 1333‬طرح تاسیس‬ ‫«کارخانه ش��یر پاس��توریزه تهران» ب��ا اقدامات وزارت‬ ‫بهداری س��ازمان برنامه و موسسه یونیسف (وابسته به‬ ‫بررسی تاریخی بسته‌بندی محصوالت صنعتی‬ ‫بسته‌بندی شیر و محصوالت لبنی‬ ‫گ�روه گ�زارش‪ :‬بس��ته‌بندی هم��ه کااله��ا و‬ ‫محصوالت صنعتی به‌وی��ژه صنایع غذایی از اهمیت‬ ‫بس��زایی برخوردار است‪ .‬در عصر فراصنعتی با تولید‬ ‫انواع و اقسام کاالها و محصوالت‪ ،‬بسته‌بندی کاالها‬ ‫اهمیت مضاعفی یافته اس��ت‪ .‬بس��ته‌بندی ش��یر و‬ ‫محصوالت لبنی نیز آنقدر مهم اس��ت که بسیاری از‬ ‫مردم و خانواده‌ها حتی این محصول را به خاطر نوع‬ ‫بسته‌بندی و ظروفش خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫در این گزارش‪ ،‬به داس��تان بس��ته‌بندی شیر و‬ ‫لبنیات پرداخته ش��ده اس��ت‪ .‬در دوران اولیه تاریخ‬ ‫وقتی بش��ر غذایی را به دست می‌آورد بالفاصله آن‬ ‫را به مصرف می‌رساند‪ .‬خانواده‌ها و روستاییان آنچه‬ ‫را ک��ه تولید می‌کردند یا به دس��ت می‌آوردند خود‬ ‫مورد استفاده قرار می‌دادند‪ .‬آنها چون خودکفا بودند‬ ‫بنابراین نیاز کمتری به بس��ته‌بندی غذا یا نگهداری‬ ‫و نق��ل و انتقال آن وجود داش��ت‪ .‬زمانی که نیاز به‬ ‫ظروف احساس شد‪ ،‬طبیعت پاره‌ای مواد نظیر لفاف‬ ‫و پوسته در اختیار بشر می‌گذاشت تا نیازهای خود‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫بعدها ظروف تهیه ش��ده شکل تکامل یافته‌ای به‬ ‫خود گرفت و از مواد طبیعی چون چوب کنده‌کاری‬ ‫شده‪ ،‬گیاهان بافته شده و استخوان حیوانات ساخته‬ ‫می‌ش��د‪ .‬از زمانی که مواد معدنی و شیمیایی کشف‬ ‫ش��د‪ ،‬فلزسازی و سفالگری توس��عه پیدا کرد که در‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نتیجه آن س��ایر اش��کال بس��ته‌بندی نیز به وجود‬ ‫آمدن��د‪ .‬بس��ته‌بندی برای م��وارد متع��ددی مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرند‪ -1 :‬بسته‌بندی محصوالتی‬ ‫ک��ه تعداد زی��ادی از مصرف‌کنندگان مش��تری آن‬ ‫هس��تند ‪ -2‬محافظت کاالها از آلودگی‪ ،‬آسیب‌های‬ ‫طبیعی و س��رقت ‪ -3‬امکان حمل‌ونقل و نگاهداری‬ ‫کاال ‪ -4‬درج اطالع��ات و طراحی رنگی برای نش��ان‬ ‫دادن جذابیت کاال‪.‬‬ ‫امروز مورد اس��تفاده قرار می‌گیرند‪ .‬در سال ‪1905‬‬ ‫تولید ماش��ینی پاکت‌های کاغ��ذی چاپی به صورت‬ ‫اتوماتیک درآمد‪ .‬دیگر استفاده مهم از کاغذ‪ ،‬ساخت‬ ‫جعبه مقوایی بود که از آن برای بسته‌بندی حبوبات‬ ‫اس��تفاده می‌ش��د‪ .‬نخس��تین کارتن کاغذی‪ -‬اغلب‬ ‫به‌عنوان بسته‌ کاغذی نازک نامیده می‌شد‪ -‬در سال‬ ‫‪ 1817‬در انگلستان و ‪ 200‬سال پس از چینی‌ها که‬ ‫جعب��ه کاغذی یا مقوایی را اخت��راع کردند به تولید‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫آن حرارت داده می‌ش��د‪ .‬از زمان کش��ف این روش‬ ‫ترکیب و عناصر س��اخت شیش��ه کمترین تغییر را‬ ‫داشته‌اند اما فناوری و ش��کل دادن به آن پیشرفت‬ ‫بسیاری پیدا کرده است‪ .‬شکل‌دهی به شیشه که در‬ ‫قرون ‪ 17‬و ‪ 18‬توسعه پیدا کرده بود امکان بیشتری‬ ‫برای تولید اشکال مختلف و دکوری فراهم کرد‪ .‬نام‬ ‫سازنده و نوع شیشه می‌توانست روی آن حک شود‬ ‫که به نوعی بیانگر هویت کارخانه نیز بود‪ .‬با توس��عه‬ ‫فناوری‌ه��ا در قرون ‪ 19 ،18‬قیمت انواع محصوالت‬ ‫شیشه‌ای رو به کاهش گذاشت‪« .‬اونز» اولین ماشین‬ ‫چرخشی تولید بطری شیش��ه‌ای را در سال ‪1889‬‬ ‫اختراع کرد‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه بطری‌ه��ای شیش��ه‌ای در ش��کل‌های‬ ‫متن��وع و اندازه‌های مختلف ب��ه جذابیت اقتصادی‬ ‫ب��رای محص��والت مصرف��ی تبدیل ش��د و از اوایل‬ ‫قرن ‪ 19‬ت��ا دهه ‪ 1960‬بطری‌های شیش��ه‌ای بازار‬ ‫محص��والت مایع را در اختیار گرفتند‪ .‬یک ماش��ین‬ ‫مدرن به‌عنوان نمونه روزان��ه ‪20‬هزار بطری در روز‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬زمانی که س��ایر بس��ته‌بندی‌ها نظیر‬ ‫فلزات و پالس��تیک در ده��ه ‪ 1970‬عمومیت پیدا‬ ‫کردند بس��ته‌بندی شیش��ه‌ای ب��رای محصوالت با‬ ‫ارزش ب��اال مورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد‪ .‬امروزه از‬ ‫شیش��ه به‌عنوان یک بسته‌بندی سخت استفاده‌های‬ ‫متنوعی صورت می‌گیرد‪ .‬وزن‪ ،‬ش��کنندگی و قیمت‬ ‫آن در مقایسه با محصوالت فلزی و پالستیکی بازار‬ ‫بسته‌بندی شیشه‌ای را کم‌رونق کرده است‪ ،‬اما برای‬ ‫محص��والت با چش��م‌انداز کیفیت ب��اال و نگهداری‬ ‫بهتر و بیش��تر شیشه هنوز یک محصول بسته‌بندی‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌بندی پالستیکی‬ ‫استفاده از کاغذ و جعبه‌های مقوایی در طول قرن‬ ‫‪ 20‬گس��ترش عام یافت‪ .‬با ظهور پالستیک به‌عنوان‬ ‫یک پوش��ش بسته‌بندی با ارزش (اواخر دهه ‪1970‬‬ ‫و اوایل دهه ‪ )1980‬این ماده جانش��ین کاغذ ش��د‬ ‫و اخیرا مدافعان محیط‌زیس��ت تبلیغات گسترده‌ای‬ ‫را آغاز کرده‌اند که پالس��تیک از نظر زیست‌محیطی‬ ‫محصول نامناس��بی اس��ت‪ .‬حقیقت این اس��ت که‬ ‫امروزه کاهش میزان اس��تفاده از مواد در بسته‌بندی‬ ‫معموال مهم‌تر اس��ت تا ساخت بسته‌هایی که از نظر‬ ‫مواد با محیط‌زیست سازگاری بیشتری دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع بسته‌بندی‬ ‫امروزه انواع بسته‌بندی در بازار به چشم می‌خورد‬ ‫ک��ه از م��واد مختلف نظیر کاغذ‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬فلز یا‬ ‫شیشه ساخته می‌شوند‪ .‬اما شیوه اصلی برای شناخت‬ ‫بسته‌بندی‌ها‪ ،‬تقسیم آنها به «انعطاف‌پذیر»‪« ،‬نیمه‬ ‫منعطف» و «سخت» است‪ .‬درباره بسته‌بندی به شیوه‬ ‫منعطف باید گفت که برای نخس��تین‌بار چینی‌ها از‬ ‫این روش استفاده کردند‪ .‬آنها در اوایل قرن اول قبل‬ ‫از میالد‪ ،‬از برگ درخت توت برای بسته‌بندی کردن‬ ‫غذا استفاده می‌کردند‪ .‬در قرن‌های بعد این روش را‬ ‫توسعه بخش��یدند و تکنیک‌های بسته‌بندی کاغذی‬ ‫را اصالح کردند‪ .‬به‌تدریج این ش��یوه بسته‌بندی به‬ ‫دیگر نقاط آسیا و اروپا انتقال یافت‪ .‬در سال ‪1310‬‬ ‫میالدی بس��ته‌بندی کاغذی وارد انگلستان شد و در‬ ‫سال ‪ 1690‬به پنسیلوانیا در امریکا رسید‪.‬‬ ‫گام مهم برای اس��تفاده از کاغذ در بس��ته‌بندی‌ها‬ ‫سازمان ملل متحد) آماده شد و براساس این طرح مقرر‬ ‫ش��د که ساختمان و سرمایه الزم توسط سازمان برنامه‬ ‫از محل اعتبارات عمرانی کش��ور تامین و ماشین‌آالت‬ ‫مورد نیاز نیز به‌وس��یله یونیسف به ایران اهدا شود‪ .‬در‬ ‫مقابل‪‌،‬دولت ایران تعهد کرد که معادل یک برابر و نیم‬ ‫ارزش ماش��ین‌آالت (معادل ‪ 430‬هزار دالر) برای مدت‬ ‫‪ 7‬سال قسمتی از شیر تولیدی کارخانه شیر پاستوریزه‬ ‫تهران را برای تغذیه کودکان نیازمند اختصاص دهد تا‬ ‫به این ترتیب بهبود چشمگیری در تغذیه این طبقه از‬ ‫جمعیت ایران‪ ،‬حاصل شود‪.‬‬ ‫پس از امض��ای قرارداد کارهای س��اختمانی و نصب‬ ‫ماش��ین‌آالت ش��روع و در آبان‌ماه ‪ 1336‬کارخانه شیر‬ ‫پاستوریزه تهران با ظرفیت اولیه ‪ 45‬تن در روز گشایش‬ ‫یافت‪ .‬احداث کارخانه شیر پاستوریزه تهران و استقبالی‬ ‫که مردم از محصوالت آن به عمل آوردند‪ ،‬باعث رونق و‬ ‫ایجاد دامداری‌های متعدد شد‪.‬‬ ‫ای��ن دامداری‌ها ک��ه جدا از س��نت دیرین و قدیمی‬ ‫دامداری ایران تاسیس شده بودند از مدرن‌ترین وسایل‬ ‫موج��ود در ای��ن راه مدد گرفت��ه و با امکان��ات نوینی‬ ‫که بدس��ت آورده بودن��د‪ ،‬تهیه ش��یر به‌صورتی کاملا‬ ‫بهداشتی انجام پذیرفت و رونق دامداری‌ها باعث ازدیاد‬ ‫محصوالت تولیدی کارخانه شیر پاستوریزه و در نتیجه‬ ‫موجب تضمین هر چه بیشتر بهداشت و سالمتی مردم‬ ‫تهران شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در س��ال‌های ‪ 1351‬ت��ا ‪ 1356‬واحدهای‬ ‫تولیدی ش��یر در کش��ت و صنعت اراک و مادی دیری‬ ‫(می‌ماس) از طریق بخش خصوصی و ش��رکت تهیه و‬ ‫توزیع ش��یر ایران وابس��ته به بانک توسعه کشاورزی و‬ ‫بانک توس��عه صنعتی و معدنی ایران برای تامین شیر و‬ ‫تغذیه رایگان دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی‬ ‫تاسیس شدند و موسسه‌ای به نام «شرکت تهیه و توزیع‬ ‫شیر ایران» ماموریت یافت ‪ 11‬کارخانه برای تولید شیر‬ ‫پاس��توریزه و ‪ 75‬ت��ن در روز‪ ،‬در مراکز ـ اس��ترلیزه و‬ ‫س��ایر فرآورده‌های ش��یری با ظرفیت ت��ا ‪ 150‬تن در‬ ‫اس��تان‌ها ایجاد کند و تحت پوش��ش خ��ود قرار دهد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این که تامین ش��یرخام با ظرفیت‌های یاد‬ ‫ش��ده در شهرستان‌ها غیرممکن بود‪ ،‬پیش‌بینی شد در‬ ‫بدو کار‪ ،‬کارخانجات با یک‌س��وم ظرفیت از شیرخام و‬ ‫دوس��وم ظرفیت از شیر باز س��اخته استفاده کنند ولی‬ ‫به‌تدریج که تولید ش��یر خام در شهرس��تان‌ها افزایش‬ ‫یافت از تولید شیر بازساخته کاسته شود‪.‬‬ ‫کارهای س��اختمانی و نصب ماش��ین‌آالت ‪ 4‬کارخانه‬ ‫از ‪ 11‬کارخانه براس��اس کارخانجات ش��یر پاستوریزه‬ ‫و اس��ترلیزه در مناطق آذربایجان‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬اصفهان‬ ‫و فارس در اوایل س��ال ‪ 1357‬به اتمام رس��ید و مورد‬ ‫بهره‌ب��رداری ق��رار گرف��ت و در اواخ��ل ‪ 1358‬طبق‬ ‫تصمیمات ش��ورای انقالب اسالمی ایران‪ ،‬شرکت تهیه‬ ‫و توزیع شیر ایران در شرکت سهامی صنایع شیر ایران‬ ‫ادغام شد و فعالیت شرکت‌ها به صورت یکپارچه درآمد‪.‬‬ ‫در بهم��ن م��اه ‪ 1361‬کارخانه ش��یر پاس��توریزه و‬ ‫اس��ترلیزه کرمان مورد بهره‌ب��رداری قرار گرفت؛ ضمنا‬ ‫کارخانجات ش��یر پاستوریزه و استرلیزه مناطق گیالن‪،‬‬ ‫گرگان‪ ،‬زنجان‪ ،‬همدان‪ ،‬لرس��تان و خوزس��تان از سال‬ ‫‪ 1360‬به بعد مورد بهره‌برداری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫پس از پیروزی انقالب اس�لامی و با تصویب ماده مصوب‬ ‫سال ‪ 1358‬ش��ورای انقالب اسالمی‪ ،‬شرکت تهیه و توزیع‬ ‫ش��یر ایران با ش��رکت‌های دیگر شیر پاس��توریزه در مراکز‬ ‫اس��تان‌ها ادغام شد و شرکت سهامی ش��یر ایران به وجود‬ ‫آم��د و در فاصله س��ال‌های ‪ 58‬تا ‪ 62‬به دلی��ل راه‌اندازی‬ ‫واحدهای جدی��د و تعطیلی بعضی از دامداری‌های صنعتی‬ ‫و نیز جنگ تحمیلی‪ ،‬افت شدیدی در میزان تولید کارخانه‬ ‫ایجاد ش��د‪ ،‬به نحوی که در سال ‪ 1362‬به ‪ 220‬تن در روز‬ ‫نقصان یافت‪ .‬از س��ال ‪ 62‬به بعد تولید فقط همین کارخانه‬ ‫به حمایت از تولید مجدد دریافت شیر رشد ثابت و ملایمی‬ ‫داش��ته تا تولید روزانه در س��ال ‪ 1368‬به ‪ 336‬تن در روز‬ ‫رس��ید‪ .‬از س��ال ‪ 1368‬دریافت این کارخانه روند صعودی‬ ‫مضاعفی ب��ه خود گرفت‪ ،‬به طوری که تولید آن در س��ال‬ ‫‪ 1370‬به ‪ 496‬تن در روز افزایش یافت و در سال ‪ 1375‬از‬ ‫مرز ‪ 700‬تن گذشت و در سال ‪ 1380‬بیش از ‪ 900‬تن شیر‬ ‫خام دریافت و محصوالت لبنی متنوعی فرآوری می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه‬ ‫نخس��تین‌بار با تولید پاکت برداشته شد‪ .‬پاکت‌های‬ ‫کاغ��ذی تجاری ب��رای اولین‌بار در س��ال ‪ 1844‬در‬ ‫بریس��تول انگلس��تان به تولید انبوه رسید‪ .‬در سال‬ ‫‪« 1854‬فرانسیس وول» ماشین ساخت پاکت را در‬ ‫امریکا اختراع کرد‪ .‬پیش��رفت‌های بیش��تر در دهه‬ ‫‪ 1870‬رخ داد که ش��امل تولی��د پاکت‌های کاغذی‬ ‫چس��بی و تاش��و در انواع مختلف می‌ش��د که تا به‬ ‫شیش��ه یکی دیگر از موادی است که بیشتر برای‬ ‫بس��ته‌بندی مایعات مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه س��اخت شیشه از ‪ 7000‬سال پیش از میالد‬ ‫باب ش��د ولی تولید صنعتی آن از ‪ 1500‬سال پیش‬ ‫از میالد در مصر آغاز ش��د‪ .‬برای س��اخت شیشه از‬ ‫موادی نظیر س��نگ‌آهک‪ ،‬ش��ن و س��یلیکات که به‬ ‫مقدار زیادی در دس��ترس بود استفاده می‌شد‪ .‬همه‬ ‫این مواد به شکل ساده‌ای با هم مخلوط و سپس به‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫از وضعيت صادراتي سرب و روي‬ ‫‪21‬‬ ‫رکود اقتصادي جهان فرصتي براي کسب درآمد‬ ‫حسن ساعدی ‪-‬گروه معدن‪ :‬براساس‬ ‫آمار موسس��ه مطالعات بين‌المللي صنعت‬ ‫س��رب و روي ( ‪ ) ILZSG‬ب��ا افزاي��ش‬ ‫تقاضاي جهان��ي روي در بازاره��اي جهاني تعادل در‬ ‫عرض��ه و تقاضاي اي��ن فلز بر هم خ��ورده و موجبات‬ ‫افزايش قيمت آن را در اين بازارها فراهم آورده اس��ت‬ ‫به گونه‌اي‌ک��ه قيمت اين فلز در ب��ازار بورس جهاني‬ ‫‪ LME‬با افزايش ‪ 50‬دالري همراه بوده اس��ت‪ .‬در اين‬ ‫رابطه برخي از کارشناس��ان حوزه سرب و روي کشور‬ ‫ب��ر اين باورند که ايران با دارا بودن ‪ 8‬درصد از ذخاير‬ ‫روي و ‪ 3‬درص��د از ذخاير س��رب جه��ان فقط درصد‬ ‫ناچي��زي از صادرات اين فلزات را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬البته اين کارشناس��ان داليل پايين بودن‬ ‫ص��ادرات اين فل��زات را کم بودن اکتش��افات صورت‬ ‫گرفت��ه و به تبع آن کاهش توليدي عنوان کرده‌اند که‬ ‫به اعتقاد آنها تنها از ‪ 7‬درصد معادن موجود س��رب و‬ ‫روي در ايران مورد عمليات اکتشاف قرار گرفته است‬ ‫‪ .‬همچني��ن يکي از ديگر داليل‪ ،‬اس��تخراج اين فلز تا‬ ‫عمق ‪ 150‬متري بوده که الزم است در جهت افزايش‬ ‫توليد عمق فعاليت‌هاي اکتشافي به بيش از ‪ 300‬متر‬ ‫افزايش يابد‪ .‬اين در حاليس��ت که در اکثر کشورهاي‬ ‫توليدکنن��ده س��رب و روي در جه��ان فعاليت‌ه��اي زمينه افزايش يابد و هم عمق‌هاي اس��تخراج اين مواد‬ ‫اس��تخراجي بيش��تر در عمق‌هاي ب��االي ‪ 1200‬متر به بيش از ‪ 300‬متر از سطح زمين ارتقا يابد‪.‬‬ ‫حس��ينقلي همچني��ن درخصوص مي��زان عرضه و‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬حسن حسينقلي‪ ،‬رئيس کميته سرب‬ ‫و روي خانه معدن ايران در رابطه با وضعيت بازارهاي تقاضاي س��رب و روي در جهان اظهار کرد‪ :‬تعادل در‬ ‫سرب و روي در ايران و جهان به صمت مي‌گويد‪ :‬براي مي��زان عرضه و تقاضاي اين فلزات در دنيا بيش��تر به‬ ‫بررس��ي وضعيت بازار باي��د اين ‪ 2‬فل��ز را از يکديگر ش��اخص‌هاي قيمت در بورس ‪ LME‬بستگي داشته‬ ‫که در چند روز اخير ش��اهد افزايش‬ ‫تفکيک ک��رده و به هيچ عنوان‬ ‫قيم��ت ‪ 50‬دالري روي نس��بت‬ ‫نبايد توليد فلز س��رب و روي را‬ ‫علی نصيري کارشناس‬ ‫ب��ه قيمت س��رب در بازاره��اي دنيا‬ ‫ب��ا يکديگر ادغام ک��رد چرا که بازار سرمایه ‪ :‬ذخاير جهاني‬ ‫هستيم‪.‬‬ ‫اي��ن ‪ 2‬فل��ز ش��ايد از لح��اظ‬ ‫اس��تخراج از مع��ادن تفکي��ک فلز روي در حالي به کمترين‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه عرضه و‬ ‫نشوند اما از لحاظ ميزان ذخاير مقدار خود طي‪ 2‬سال اخير‬ ‫تقاضاي جهاني فلزات س��رب و روي‬ ‫ميزان مص��رف روي در جهان حدود‬ ‫و عيار توليدي بسيار متفاوت از‬ ‫رسيده است که افزايش‬ ‫‪ 11‬تا ‪ 12‬ميليون تن و ميزان مصرف‬ ‫يکديگر هستند‪.‬‬ ‫تقاضا براي اين محصول‬ ‫س��رب ‪ 13‬تا ‪ 14‬ميليون تن برآورد‬ ‫را‬ ‫فل��ز‬ ‫‪2‬‬ ‫اي��ن‬ ‫وي اف��زود‪:‬‬ ‫و در مقابل آن کاهش عيار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مي‌ت��وان از لحاظ ميزان ذخيره‬ ‫و توليد م��ورد ارزيابي قرار داد خاک مصرفي موجبات باال‬ ‫رئي��س کميته س��رب و روي خانه‬ ‫رفتن هزينه تمام شده و‬ ‫مع��دن اي��ران با بي��ان اينک��ه ‪90‬‬ ‫که در حال حاضر ايران از لحاظ‬ ‫درصد معادن س��رب و روي در دنيا‬ ‫ميزان ذخاير سرب و روي مقام‬ ‫در نتيجه افزايش قيمت را‬ ‫با هم مشترک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در دنيا‬ ‫‪ 13‬جه��ان را به خود اختصاص‬ ‫فراهم آورده است‪.‬‬ ‫بيش��تر معادن اين فلزات با يکديگر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مشترک بوده که بعد از استخراج در‬ ‫رئي��س کميته س��رب و روي‬ ‫خانه معدن ايران با بيان اينکه فقط ‪ 7‬درصد از معادن کارخانه‌هاي فرآوري اين فلزات از يکديگر جداس��ازي‬ ‫س��رب و روي کشور اکتشاف ش��ده و اکثر اکتشافات مي‌ش��وند که در ايران فقط معدن روي وجود داشته و‬ ‫تا عمق ‪ 200‬تا ‪ 300‬متر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معادن س��رب تنها کارخانه توليدکننده سرب کشور به دليل محيط‬ ‫و روي در دني��ا اکث��را تا عمق ‪ 500‬ت��ا ‪ 1000‬متر به زيستي تعطيل شده است‪.‬‬ ‫حس��ينقلي تصري��ح ک��رد‪ :‬در ح��ال حاض��ر توليد‬ ‫ص��ورت زيرزميني گس��ترش يافته‌اند ب��ه گونه‌اي که‬ ‫فعالي��ت فعلي کش��ورهاي کان��ادا و اس��تراليا در اين کنسانتره س��رب در کشور حدود ‪ 50‬هزار تن و توليد‬ ‫مع��ادن در عمق‌ه��اي بيش از ‪ 1000‬ت��ا ‪ 1200‬متر کنسانتره روي ‪ 150‬هزار تن است اما اين ميزان سرب‬ ‫توليدي نيز از باتري‌هاي فرس��وده تامين مي‌ش��ودکه‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬ب��راي افزاي��ش تولي��د اي��ن فلزات ح��دود ‪ 7‬تا ‪ 8‬درص��د صادرات را به خ��ود اختصاص‬ ‫استراتژيک بايد هم اکتش��افات صورت گرفته در اين داده است‪.‬‬ ‫تازه‌های بین‌الملل‬ ‫افزایش صادرات سنگ‌آهن برزیل به چین‬ ‫گروه معدن‪ :‬ش��رکت معدنی واله قصد‬ ‫دارد صادرات سنگ‌آهن به چین را تا سال‬ ‫‪ 2019‬دوبرابر کند و به ‪ 300‬میلیون تن‬ ‫برساند‪ .‬س��ال ‪ 2013‬این شرکت معدنی‬ ‫‪145‬میلیون و ‪ 800‬هزار تن سنگ‌آهن به‬ ‫چین صادر کرد که معادل ‪ 6/38‬درصد از‬ ‫‪48‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون دالر درآمد آن‬ ‫را در بر داش��ت‪ .‬افزایش صادرات به این دلیل پیش‌بینی شده چون واله‬ ‫معتقد اس��ت؛ کیفیت کاالی پیشنهادی و قیمت آن رقابتی است‪ .‬قابل‬ ‫ذکر است‪ ،‬این شرکت معدنی تولید سنگ‌آهن را از ‪306‬میلیون تن در‬ ‫س��ال گذشته را به ‪450‬میلیون تن تا س��ال ‪ 2018‬افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫س��ال گذشته برزیل ‪ 329‬میلیون و ‪ 600‬هزار تن سنگ‌آهن صادر کرد‬ ‫که چین ‪ 52‬درصد آن را در بر داشت‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬با توجه به توليد ‪ 150‬هزار تن روي در‬ ‫کش��ور فقط ‪ 80‬تا ‪ 90‬هزار تن آن به ساير کشورهاي‬ ‫جهان صادر مي‌ش��ود و به نوع��ي مي‌توان گفت که با‬ ‫مصرف داخلي ‪ 50‬هزار تني روي حدود ‪ 100‬هزار تن‬ ‫از اين فلز در انبارها انباشته شده است‪.‬‬ ‫رئيس کميته س��رب و روي خانه معدن ايران گفت‪:‬‬ ‫بزرگتري��ن توليدکننده فلزات در جهان آمريکا و چين‬ ‫هستند اما استراليا نيز به دليل دارا بودن ذخاير عظيم‬ ‫معدني يکي از کش��ورهاي مط��رح در حوزه صادرات‬ ‫فلزات به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬بيش��تر صادرات سرب و روي توليد شده‬ ‫کش��ور به ترتيب ش��امل کش��ورهاي چي��ن و ترکيه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم روند صعودي قيمت جهاني روي‬ ‫فروش اين توليدکنندگان در حالي تحت تاثير رش��د‬ ‫قيمت‌ه��اي جهان��ي افزايش يافته ک��ه در مقابل آن‬ ‫بهاي تمام شده توليد محصوالت چندان متاثر از روند‬ ‫افزايش��ي قيمت‌هاي جهاني نبوده و از اين رو‪ ،‬برآيند‬ ‫درآمدها و هزينه‌هاي شرکت‌هاي توليدکننده روند رو‬ ‫به رشدي را برای سود رقم زده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬بس��ياري از توليدکنن��دگان در حال��ي‬ ‫ن��رخ ‪ LME‬فل��ز روي را در مح��دوده ‪ 2000‬دالر و‬ ‫حتي کمت��ر از آن در بودجه س��ال‌جاري خود لحاظ‬ ‫کرده‌ان��د که مقدار فروش محصوالت طي ‪ 3‬ماهه اول‬ ‫امس��ال چندان قابل توجه نب��وده و انتظار مي‌رود تا‬ ‫آثار مثبت ناش��ي از روند افزايشي قيمت‌هاي جهاني‬ ‫روي در عملک��رد ‪ 6‬ماهه اول امس��ال آنها نمود پيدا‬ ‫کند‪ .‬اگرچه مقدار اين تعديل مثبت در ش��رکت‌هاي‬ ‫مختلف متفاوت اس��ت‪ ،‬اما به طور قطع اعالم تعديل‬ ‫مثبت سود پيش‌بيني شده برخي شرکت‌ها با اهميت‬ ‫خواهد بود و موجب توقف نماد معامالتي آنها خواهد‬ ‫شد؛ چرا که در حال حاضر نرخ جهاني فلز روي بيش‬ ‫از ‪ 15‬درصد قيمت فروش اعمال ش��ده آن در بودجه‬ ‫سال جاري شرکت‌هاست‪.‬‬ ‫علی نصيري‪ ،‬کارشناس بازار سرمايه در تحليل خود‬ ‫از بازارهاي جهاني در خصوص وضعيت فلزات س��رب‬ ‫و روي گفت��ه بود‪ :‬کاهش ذخاي��ر انبارهاي جهاني در‬ ‫ح��ال حاضر اصلي ترين عامل افزايش قيمت فلز روي‬ ‫به ش��مار مي‌رود ک��ه اين امر ني��ز از عوامل مختلفي‬ ‫نشأت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬ذخاير جهاني فل��ز روي در حالي به ‹ ‹رکود اقتصادي فرصتي براي مزيت‌دارها‬ ‫کمترين مقدار خود طي‪ 2‬س��ال اخير رسيده است که‬ ‫احمد ميرمطهري‪ ،‬کارش��ناس اقتصادي درخصوص‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫افزايش تقاضا براي اين محصول و در مقابل آن کاهش بازارهاي صادراتي س��رب و روي به‬ ‫عيار خاک مصرفي موجبات باال رفتن‬ ‫اغل��ب اي��ن بازاره��ا متاثر از‬ ‫هزينه تمام ش��ده و در نتيجه افزايش‬ ‫وضعي��ت مي��زان عرض��ه و‬ ‫حسن حسینقلی رییس‬ ‫قيمت را فراهم آورده است‪.‬‬ ‫تقاض��ا ب��وده که تع��ادل اين‬ ‫وي ب��ه تداوم روند صعودي ش��کل کمیته سرب و روی ایران‪ :‬در شاخص‌ها روند قيمتي فلزات‬ ‫گرفته قيمت‌هاي جهاني اش��اره کرده‬ ‫حال حاضر توليد کنسانتره در بازاره��اي جهان��ي را رقم‬ ‫و گفت��ه اس��ت‪ :‬س��هم ان��دک ميزان‬ ‫مي‌زند‪.‬‬ ‫سرب در کشور حدود ‪50‬‬ ‫توليد و مصرف کش��ور موجب شده تا‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫هزار تن و توليد کنسانتره‬ ‫تحليل‌هاي کارشناس��ان داخلي تحت‬ ‫بهتري��ن بازاره��ا ب��راي ورود‬ ‫روي ‪ 150‬هزار تن است اما‬ ‫تاثير تحليل کارشناسان خارجي قرار‬ ‫صادرکنندگان ايراني بازارهاي‬ ‫گيرد‪.‬‬ ‫اين ميزان سرب توليدي نيز کش��ورهاي آس��ياي ميان��ه و‬ ‫اين کارش��ناس صنعت روي اضافه از باتري‌هاي فرسوده تامين حوزه خليج فارس اس��ت که‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه متف��اوت بودن‬ ‫در ص��ورت افزاي��ش توليد و‬ ‫مي‌شود که سهم صادرات‬ ‫تحليل‌ه��ا و برآوردهاي کارشناس��ان‬ ‫این محصوالت بسیار ناچیز عرضه ب��ه موق��ع آن در بازار‬ ‫اي��ن ح��وزه نمي‌ت��وان ب��ا قطعي��ت‬ ‫مي‌ت��وان فرصت‌هاي بس��يار‬ ‫است‬ ‫درخص��وص ب��ازه زماني ت��داوم اين‬ ‫خوبي در زمينه کس��ب سود‬ ‫روند و حداکثر قيمت جهاني اين فلز‬ ‫بيش��تر و همچني��ن ارتق��ای‬ ‫اظهارنظر کرد‪ .‬اين در حالي اس��ت که در حال حاضر جايگاه صادراتي به دست آورد‪.‬‬ ‫تحلي��ل و نظرات متفاوتي درب��اره چگونگي روند آتي‬ ‫اين کارش��ناس اقتص��ادي با بيان اينک��ه وضعيت‬ ‫قيمت‌ها ارايه مي‌ش��ود‪ ،‬اما اغلب کارشناسان بر تداوم بازارها به وضعيت جهاني بس��تگي دارد‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫اين روند و نيز نوس��ان قيمت‌ها در محدوده ‪ 2600‬تا در ش��رايط فعل��ي و ايجاد رکود اقتص��ادي در جهان‬ ‫‪ 2700‬دالر معتقدند‪.‬‬ ‫فرصت مناس��بي براي کشورهاي داراي مزيت رقابتي‬ ‫نصيري به پتانس��يل ش��رکت‌هاي توليدکننده روي باال ايجاد کرده تا با تدوين يک برنامه اس��تراتژيک و‬ ‫ب��راي اع�لام تعدي��ل مثبت س��ود از مح��ل افزايش منسجم اکثر رقباي خود را کنار گذاشته و سودآوري‬ ‫قيمت‌هاي جهاني اين فلز اش��اره کرد و گفت‪ :‬درآمد بااليي را از طريق افزايش صادرات کسب کنند‪.‬‬ ‫صنعت فوالد آلمان در آستان ‌ه ورشکستگی‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬به گ��زارش یورونیوز؛‬ ‫به‌دلیل بحران در اتحادیه اروپا و به‌ویژه‬ ‫در منطق��ه ی��ورو‪ ،‬سفارش��ات صنعتی‬ ‫آلمان در مقایس��ه با سال‌های گذشته‬ ‫دچار رکود شدید شده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اتحادیه اروپا بای��د بحران‬ ‫اوکرای��ن را هم دلیل این امر دانس��ت‪،‬‬ ‫چراکه اوکراین رابطه اقتصادی قوی با آلمان دارد‪.‬‬ ‫آخرین آمار وزارت اقتصاد آلمان نشان می‌دهد؛ این رکود اقتصادی‬ ‫کاهش ‪ 2/3‬درصدی تولید ناخالص داخلی را در اروپا س��بب شده و‬ ‫تراز تجاری آلمان ‪ 4/10‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬روند رکود اقتصادی در آلمان از سال ‪ 2011‬شروع‬ ‫شده و تا به امروز ادامه دارد‪.‬‬ ‫افزایش تولید مس بی‌اچ‌پی‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬تولید م��س بی‌اچ‌پی‬ ‫بیلیتون در نتیجه بهبود نتایج در معدن‬ ‫اسکوندیدای این شرکت در شیلی ‪8/1‬‬ ‫درصد در ‪ 3‬ماهه اخیر رش��د کرد و به‬ ‫‪ 470‬هزار تن در مقایس��ه با ‪ 461‬هزار‬ ‫تن در مدت مشابه سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫بی‌اچ‌پی بیلیتون در گزارش ‪ 3‬ماهه خود‬ ‫خاطرنش��ان کرد؛ بهبودهای صورت گرفته در سنگ‌شکنی معدن و‬ ‫استفاده کنسانتراتور‪ ،‬کاهش عیار سنگ در این معدن که بزرگ‌ترین‬ ‫مع��دن مس جهان اس��ت را جبران کرد‪ .‬طبق اع�لام بی‌اچ‌پی‪ ،‬این‬ ‫معدن در مس��یر دس��تیابی به هدف تولید ‪27/1‬میلیون تن مس در‬ ‫س��ال مالی ‪ 2015‬اس��ت با این همه مشکالت ناشی از قطعی برق و‬ ‫تعمیرات کنسانتراتور «الگونا سکا»‪ ،‬بر تولید تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫قيمت محصوالت‬ ‫معدني در بازار‬ ‫جهاني واقعي نيست‬ ‫ابراهيم جميلي‬ ‫ریيس خانه اقتصاد ايران‬ ‫برخ��ي از اقتصاددانان فع��ال در حوزه تجارت‬ ‫بين‌الملل دهه ‪70‬میالدی ب��ه بعد معتقدند که‬ ‫مبادالت تجاري دنيا به ضرر کش��ورهاي صاحب‬ ‫منابع طبيعي اس��ت‪ ،‬به گونه‌اي که کش��ورهاي‬ ‫توسعه‌يافته‪ ،‬تجارت جهاني را به سمتي هدايت‬ ‫مي‌کنند که معموال قيم��ت کاالهاي آنها‪ ،‬بيش‬ ‫از کش��ورهاي در‌حال‌توس��عه‌‪ ،‬رش��د پيدا‌کند‪.‬‬ ‫بررس��ي قيمت نف��ت در بازه زمان��ي که تورم و‬ ‫رک��ود اقتصادي بر جهان س��ايه افکنده نش��ان‬ ‫مي‌ده��د کش��ورهاي توس��عه‌يافته در ت�لاش‬ ‫بوده‌اند تا قيم��ت نفت کمتر از ميزان واقعي آن‬ ‫تعيين ش��ود‪ ،‬اين کار باعث مي‌شود دائما درآمد‬ ‫نس��بي و واقعي حاصل از صادرات کش��ورهايي‬ ‫که صاحب منابع طبيعي هس��تند‪ ،‬کاهش پيدا‬ ‫‌کند‪ .‬اين در حالي است که کشورهايي همچون‬ ‫ترکي��ه ک��ه از منابع طبيعي برخ��وردار نبوده با‬ ‫تکيه بر توانمندي‌هاي موجود توانس��ته‌اند خود‬ ‫را هم رديف کش��ورهاي آس��يايي و اروپايي قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر اي��ران با دارا ب��ودن موقعيت‬ ‫جغرافيايي بس��يار مناس��ب و همچني��ن منابع‬ ‫عظي��م نفت��ي و غيرنفت��ي نس��بت ب��ه س��اير‬ ‫کش��ورهاي منطقه از ظرفيت‌ها و مزاياي باالي‬ ‫صادراتي برخوردار است‪ ،‬به گونه‌اي که مي‌توان‬ ‫با بررسي‌ها و شناسايي نياز بازارهاي کشورهاي‬ ‫ح��وزه خليج‌ف��ارس و آس��ياي‌ميانه ب��ا افزايش‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌ها در جه��ت تولي��د باکيفي��ت‬ ‫اي��ن محص��والت‌‪ ،‬ارزش صادرات��ي و همچنين‬ ‫ارزش‌افزوده بااليي به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫البت��ه اولويت‌ه��اي صادراتي در ابت��داي امر‬ ‫شامل کشورهاي همسايه نزديک ايران از جمله‬ ‫آذربايج��ان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬ترکيه‪ ،‬تاجيکس��تان‪،‬‬ ‫ع��راق‪ ،‬افغانس��تان و‪ ...‬می‌ش��ود‪ ،‬ب��ه گون��ه‌اي‬ ‫ک��ه براي کاه��ش فش��ارهاي تحري��م مي‌توان‬ ‫از مزي��ت حمل‌و‌نق��ل کااله��ا به��ره کافي برده‬ ‫و مي��زان مبادالت را ب��ا اين کش��ورها افزايش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در واق��ع يک��ي ديگ��ر از کااله��اي مزيت‌دار‬ ‫براي ص��ادرات ب��ه بازارهاي جهان��ي‪ ،‬در حوزه‬ ‫معدن و صنايع معدني اس��ت ک��ه مي‌تواند بعد‬ ‫از نفت به عنوان منب��ع درآمدي با ارزش‌افزوده‬ ‫باال براي کش��ور محسوب ش��ود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کش��ور ما در بح��ث معدن و صناي��ع معدني از‬ ‫امکان��ات و ذخاير خوبي برخ��وردار بوده‪ ،‬اما در‬ ‫بحث فرآوري مواد به س��رمايه‌گذاري‌هاي جديد‬ ‫داخلي و خارجي وابسته هستيم‪ ،‬به طوري‌که با‬ ‫افزايش س��رمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه مي‌توان‬ ‫مواد معدني توليدش��ده را با ارزش بااليي صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اي��ن در حالي اس��ت که براي توس��عه بخش‬ ‫معدن و صنايع معدني بايد مناطق داراي ذخاير‬ ‫را شناس��ايي و ب��ا ارائ��ه طرح‌ه��ا و راهکارهاي‬ ‫کارشناس��ي ش��ده ب��ا بهره‌گيري از فن��اوری و‬ ‫ماشين‌آالت معدني روز تحقق يابد‪.‬‬ ‫در حال حاضر س��هم ص��ادرات صنايع معدني‬ ‫از تولي��د ناخالص ملي بس��يار ان��دک بوده که‬ ‫مي‌تواند به بيش از اين مقدار ارتقا يابد که البته‬ ‫کشور به دليل تحريم از توانايي‌هاي بالقوه خود‬ ‫دور مانده که مطمئنا با رفع تحريم‌ها اس��تقبال‬ ‫خارجي‌ها از حضور در کشور و سرمايه‌گذاري در‬ ‫طرح‌هاي معدن و صنايع معدني افزايش خواهد‬ ‫يافت‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز‬ ‫(دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1462‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/96‬‬ ‫‪+0/02‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪871‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪+25‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪420‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫مس‬ ‫‪7010‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18495‬‬ ‫‪-125‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22320‬‬ ‫‪+20‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2248‬‬ ‫‪+11‬‬ ‫روی‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪+5‬‬ ‫طال‬ ‫‪1307‬‬ ‫‪-2‬‬
‫یادداشت‬ ‫تفاوتي در بيمه کارگران‬ ‫معدني و ساير مشاغل‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‪22‬‬ ‫مديرعامل شرکت سرب و روي مهدي آباد‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫با سرمايه‌گذاري ‪ ۳‬ميليارد دالري هند‬ ‫صورت خواهد گرفت؛‬ ‫ساخت مجتمع گداخت‬ ‫آلومينيوم‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬در حالي که هند ب��ا کمبود زغال‬ ‫س��نگ مواجه اس��ت رئيس ش��رکت آلومينيوم اين‬ ‫کشور از تالش هند براي ساخت يک مجتمع گداخت‬ ‫‪ ۳‬ميلي��ارد دالري آلوميني��وم در خارج و احتماال در‬ ‫اي��ران خبر داد‪ .‬به گزارش پاي��گاه خبري بلومبرگ‪،‬‬ ‫کمبود زغال س��نگ در هند‪ ،‬شرکت ملي آلومینيوم‬ ‫اين کش��ور را وادار کرده اس��ت تا براي ساخت يک‬ ‫مجتمع گداخت ‪ 3‬ميليارد دالري در خارج از کش��ور‬ ‫و احتماال در ايران برنامه‌ريزي کند‪.‬‬ ‫وي هيچ اش��اره‌اي به زمان اج��راي اين پروژه که‬ ‫محصوالت آن در س��اخت همه چي��ز از قوطي‌هاي‬ ‫نوشابه گرفته تا هواپيما و خودرو به کار مي‌رود‪ ،‬نکرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما با يک چالش عظي��م انرژي در هند‬ ‫مواجه ايم‪...‬به همين دليل است که ما به دنبال ايجاد‬ ‫اي��ن مجتمع‌ها در اين کش��ورها هس��تيم که داراي‬ ‫منابع غني انرژي می‌باشند‪.‬‬ ‫داس در ادامه گفت‪ :‬استفاده از واردات براي جبران‬ ‫کمبود توليد زغال‌سنگ داخلي بسيار پرهزينه است‪.‬‬ ‫هرچند دولت نارندرا مودي‪ ،‬نخست‌وزير وعده داده که‬ ‫در طول زمان مشکالت انرژي هند را حل کند‪،‬کنت‬ ‫هافمن‪ ،‬تحليلگر بلومبرگ مي‌گويد‪ :‬اگر مذاکرات به‬ ‫نتيجه برسد‪ ،‬ايران ممکن است ميزان توليد برق خود‬ ‫از طريق س��وزاندن گاز طبيعي و انرژي هسته‌اي را‬ ‫افزايش دهد و اين کشور را به يک مقصد مهم براي‬ ‫گداخت آلومینيوم تبديل کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫در گفت‌و‌گوي‬ ‫با کارشناسان مطرح شد‪:‬‬ ‫جذبگردشگرازطريقمعادنمتروکه‬ ‫سيد مسعود حسيني‬ ‫در دنياي صنعتي امروز مشاغلي وجود دارند که به‬ ‫دليل ش��رايط ويژه در حين انجام کار از آنها به عنوان‬ ‫سخت ترين ش��غل‌هاي دنيا ياد مي‌شود‪.‬يکي از اين‬ ‫مشاغل سخت ‪،‬کار در معدن است‪ .‬استخراج انواع مواد‬ ‫معدني از س��نگ تا پوکه‌هاي معدني از درون زمين با‬ ‫سختي‌ها و مش��کالت فراواني همراه است‌‪ ،‬اما با اين‬ ‫ح��ال افراد زيادي وجود دارند که س��ختي و خطرات‬ ‫اي��ن کار را به جان خريده و براي کمک به توس��عه و‬ ‫پيشرفت صنعت کشور در معادن فعاليت مي‌کنند‪.‬‬ ‫اي��ران نيز از ذخاير معدني فراوان و همچنين منابع‬ ‫طبيعي خدادادي بهره مي‌برد‪ .‬با توجه به اين نکته که‬ ‫کشور ما يکي از کشورهاي در حال توسعه است تالش‬ ‫فراواني را در جهت پيشرفت اقتصادي انجام داده است‪.‬‬ ‫معادن ايران نيز که به عنوان يکي از ثروت هاي ملي‬ ‫به شمار مي‌آيد نقش بسزايي در رسيدن به اين مهم‬ ‫بر عهده دارند‪.‬‬ ‫اما از آنجايي که کار در معادن شرايطي خاص داشته‬ ‫و خطر در کمين کارگران معدن بوده الزم اس��ت تا با‬ ‫محيا کردن شرايط مناسب و ايجاد اطمينان خاطر از‬ ‫آينده کار در معدن آنها رابه فعاليت در معادن تشويق‬ ‫کند‪.‬‬ ‫يک��ي از راه‌هاي به وجود آوردن اين اطمينان بيمه‬ ‫ک��ردن کارگران معادن اس��ت‪ .‬از بيمه‌هايي که براي‬ ‫اين قشر زحمتکش در نظر گرفته شده است مي‌توان‬ ‫به بيمه مسئوليت کارفرما(حوادث)‪ ،‬بيمه تکميلي و‬ ‫همچنين بيمه تامين اجتماعي اشاره کرد‪.‬‬ ‫کارگران معدن به دليل شرايط سخت کاري چنانچه‬ ‫براثر حادثه دچار قطع عضو يا فوت ش��وند با داشتن‬ ‫بيمه مسئوليت کارفرما‪ ،‬ميزان زيادي از خسارت جاني‬ ‫وارد ش��ده بر آنها توسط شرکت بيمه به خانواده‌هاي‬ ‫آنها پرداخت خواهد شد‪.‬اين در حاليست که حق بيمه‬ ‫براي بيمه‌هاي تکميلي و مس��ئوليت کارفرما توسط‬ ‫شرکت مربوطه پرداخت شده و معدنکار پولي پرداخت‬ ‫نمي‌کند‪.‬‬ ‫يکي ديگر از بيمه‌هايي که کارگران معدن مي‌توانند‬ ‫از آن بهره مند ش��وند بيمه عمر ب��وده با اين تفاوت‬ ‫که حق بيمه بايد توس��ط معدنکار پرداخت شود و از‬ ‫آنجايي که حقوق اين قشر پايين بوده تمايلي به انجام‬ ‫آن ندارن��د‪ .‬با توجه ب��ه اين امر که معدنکاري يکي از‬ ‫مشاغل سخت در دنياست‌‪ ،‬کارگران مشمول سختي‬ ‫کار شده و با تکيه بر اين قانون مي‌توانند پيش از موعد‬ ‫بازنشسته شوند‪.‬البته بايد توجه داشت معدنکاران در‬ ‫حالي بيمه مي‌شوند که با وجود سختي کار و خطراتي‬ ‫که در اين شغل وجود دارد بيمه کارگران معدني تفاوت‬ ‫چنداني به جز بازنشستگي پيش از موعد نداشته و اين‬ ‫در حاليست که اين بيمه هم تنها از سوي شرکتهاي‬ ‫معدني بزرگ و دولتي صورت مي‌گيرد و در بس��ياري‬ ‫از معادن کوچک مقياس شاهد به کارگيري کارگران‬ ‫ب��ه صورت قرار دادي و بدون پرداخت حقوق بيمه‌اي‬ ‫هس��تيم‪ .‬بنابراين به نظر مي‌رس��د در بخش معدن‬ ‫نيازمند بازنگري در قوانين بيمه‌اي هستيم؛ قوانيني که‬ ‫با وجود تصويب و بررس��ي از ‪ 4‬سال پيش در مجلس‬ ‫هنوز هم به طور کامل مشکالت مالي‌‪ ،‬بهداشت رواني‬ ‫و جس��مي کارگران را پوشش نداده به گونه‌اي که در‬ ‫حوادث معدني مشکالت عديده‌اي را براي معدنکاران‬ ‫و خانواده آنها شاهد هستيم‪.‬‬ ‫گفت و گوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مژگان بابايي‪ -‬گروه معدن‪ :‬سال‌هاست که بخش معدن زير سايه حساس بخش‬ ‫محيط‌زيست فعاليت مي‌کند و گاه و بي‌گاه متهم به تخريب منابع طبيعي مي‌شود‪ ،‬اما‬ ‫اين بار داستان از قرار ديگري است و پاي بخش معدن به آلودگي هواي شهر تهران‬ ‫به ميان آمده که بيش از ‪ 2‬دهه مردم اين کالنشهر را با خود درگير کرده است‪ .‬در‬ ‫اين رابطه محمد حقاني‪ ،‬رييس کميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران معتقد است‪،‬‬ ‫بهره‌برداري از معادن اطراف تهران در افزايش ريزگردها نقش داشته و عامل اصلي‬ ‫در آلودگي چند وقت اخير شهر تهران است‪ .‬وي مي‌گويد‪ :‬در رابطه با منشا ريزگردها‬ ‫مي‌توان ‪ 2‬منشا را موثر دانست‪ .‬يکي ريزگردهايي است که از طريق فعاليت معادن اطراف‬ ‫وارد شهر شده و ديگري ريزگردهايي است که به واسطه توجه نکردن کشورهاي همسايه‬ ‫از مناطق کويري به پايتخت مي‌رسد‪.‬‬ ‫اما اينک��ه واقعا اين معادن نقش��ي در‬ ‫آلودگ��ي ه��وا دارند يا خير س��والي بود‬ ‫که باعث ش��د به سراغ مسئوالن سازمان‬ ‫حفاظت محيط زيست برويم‪.‬‬ ‫براس��اس م��اده ‪ 21‬قان��ون حفاظ��ت‬ ‫محيط‌زيس��ت در مواردي که س��ازمان‬ ‫محيط‌زيست تش��خيص دهد که انتقال‬ ‫يا تعطيلي صنايع در کاهش آلودگي هوا‬ ‫موثرند‪ ،‬مي‌تواند در اين‌باره اقدامات الزم‬ ‫را انج��ام دهد‪ .‬البته در اين ميان ماهيت‬ ‫برخي کارخانه‌ها و صنايع مانند کارخانه‬ ‫س��يمان با آلودگي همراه است حتي اين‬ ‫آلودگي‌ها با رعايت اس��تانداردها نيز رفع‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نمان��د ک��ه برخ��ي از معادن‬ ‫اس��تراتژيک بوده و نمي‌ت��وان به‌راحتي‬ ‫براي تعطيل ش��دن آنه��ا تصميم‌گيري‬ ‫کرد‪ ،‬اما معادني مانند ش��ن و ماس��ه که‬ ‫در طبق��ه ‪ 1‬قان��ون معادن ق��رار دارند‪،‬‬ ‫مي‌توانند در خيلي از مناطق يافت شوند‬ ‫پس بهتر اس��ت در مناطق��ي با آلودگي‬ ‫هواي کمت��ر به دنبال آنها ب��ود‪ .‬حال با‬ ‫وج��ود اينکه برخي مس��ئوالن ش��هري‬ ‫تصميم بر تعطيل��ي معادني را دارند که‬ ‫در آلودگ��ي هوا تاثيرگذارن��د بايد براي‬ ‫ايجاد اش��تغال افراد فع��ال در اين حوزه‬ ‫نيز تصميمي گرفته شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه مس��ئوالن‪ ،‬محيط زيس��ت‬ ‫ش��هر تهران‪ ،‬معادن روباز ش��ن و ماسه‬ ‫در اط��راف تهران به‌خص��وص در منطقه‬ ‫‪( 18‬رباط‌کريم و ش��هريار) تاثير مهمي‬ ‫در ايج��اد ريزگرد‌ها دارند‪ ،‬وزش بادهاي‬ ‫کوي��ری از س��مت ورامي��ن ريزگردهاي‬ ‫مرب��وط به معادن ش��ن و ماس��ه را که‬ ‫عموم��ا گودال‌ه��اي بزرگي هس��تند را‬ ‫به س��مت تهران م��ي‌آورد و مي‌تواند در‬ ‫آلودگي هوا ايفاي نقش کند‪.‬‬ ‫به اعتقاد فعاالن محيط‌زيستي‪ ،‬در کنار‬ ‫تاثير اقتصادي اي��ن مناطق نمي‌توان از‬ ‫سالمت مردم چشم‌پوش��ي کرد‪.‬در واقع‬ ‫باي��د بي��ن س�لامت ‪ 12‬ميلي��ون نفر و‬ ‫اش��تغال ‪ 5‬هزار نفر تصميمي درست را‬ ‫ب��ه مرحله اجرا برد‪ .‬م��ا در اين حالت با‬ ‫يک ترازو مواجه هستيم که در يک کفه‬ ‫آن س�لامت و ملاحظات زيست‌محيطي‬ ‫وج��ود دارد و در کفه ديگر آن اش��تغال‬ ‫و اقتص��اد منطق��ه اما اينکه ک��دام کفه‬ ‫س��نگين‌تر باشد و به سمت پايين بياييد‬ ‫برخي معادن اگر‬ ‫بالاستفاده باقي بمانند‬ ‫آلودگي بيشتري براي‬ ‫محيط زيست ايجاد‬ ‫خواهند کرد پس بهتر‬ ‫است با اجراي چنين‬ ‫طرح‌هايي عالوه بر‬ ‫ايجاد درآمد از آلودگي‬ ‫محيط زيست نيز‬ ‫جلوگيري شود‬ ‫تنها به تصميم هيات دولت باز مي‌گردد‬ ‫اما باي��د اين نکته را در نظر داش��ت که‬ ‫در اجراي چنين تصميماتي تمامي موارد‬ ‫جز به جز مورد بررس��ي ق��رار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر طرح مش��ارکتي با حضور‬ ‫مع��دن‌داران اي��ن منطقه‪ ،‬ش��هرداري و‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ي معدن براي ‪5‬‬ ‫گودال ب��زرگ در مراح��ل ابتدايي اجرا‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫جال��ب اس��ت بداني��د در اي��ن طرح‬ ‫معدن‌‌داران خود خواهان تعطيل ش��دن‬ ‫معادن هس��تند و براي اجراي اين طرح‬ ‫نهاي��ت همکاري‌ه��اي الزم را دارن��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اين ط��رح‪ ،‬گودال‌ه��اي بزرگ‬ ‫معدني و معادن متروکه به مراکز تجاري‬ ‫و گردشگري تبديل مي‌شود که از لحاظ‬ ‫اشتغال نيز مي‌تواند تاثير ويژه‌اي داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اما براي بررسي بهتر اين موضوع‬ ‫به س��راغ فعاالن معدني مي‌رويم تا نظر‬ ‫آنها را درب��اره تاثير معادن اطراف تهران‬ ‫بر آلودگي هوا جويا شويم‪.‬‬ ‫آرمين سلس��اني‪ ،‬کارش��ناس اکتشاف‬ ‫درباره اين موضوع اظهار کرد‪ :‬سيستم‬ ‫معدن��کاري در اطراف ش��هر تهران به‬ ‫اندازه‌اي نيس��ت ک��ه بتواند بر آلودگي‬ ‫شهر تهران تاثيرگذار باشد‪ ،‬زيرا فعاليت‬ ‫کارخانه‌هاي فرآوري در اين مناطق نيز‬ ‫در حدي نيس��ت که بتوان��د در ايجاد‬ ‫ريزگردها ايفاي نق��ش کند‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر مسئوالن براي تعطيلي معادن‬ ‫تصمي��م گرفته‌اند بهتر اس��ت پيش از‬ ‫اج��راي آن فکري براي اش��تغال افراد‬ ‫فعال در اين حوزه کنند‪.‬‬ ‫سلس��اني با اش��اره به ط��رح تبديل‬ ‫گودال‌ه��اي معدني ب��ه مراکز تجاري‬ ‫افزود‪ :‬اي��ن طرح در سيس��تم جهاني‬ ‫در ح��ال اجراس��ت و در برخي معادن‬ ‫م��ورد اس��تفاده ق��رار مي‌گي��رد‪ ،‬ب��ه‬ ‫عنوان مثال برخي مع��ادن روباز براي‬ ‫ساخت استخرهاي بزرگ‪ ،‬برخي براي‬ ‫زمين‌هاي گلف و‪ ...‬مورد اس��تفاده قرار‬ ‫مي‌گيرند‪ .‬در ايران نيز به تازگي اجراي‬ ‫چنين طرح‌هايی در حال بومي‌س��ازي‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته اين کارش��ناس اکتش��افات‪،‬‬ ‫برخي مع��ادن اگ��ر بالاس��تفاده باقي‬ ‫بمانند آلودگي بيش��تري براي محيط‬ ‫زيس��ت ايجاد خواهند ک��رد پس بهتر‬ ‫اس��ت با اجراي چنين طرح‌هايي عالوه‬ ‫ب��ر ايج��اد درآم��د از آلودگ��ي محيط‬ ‫زيس��ت نيز جلوگيري شود‪ .‬وي درباره‬ ‫استقبال جامعه معدني از اجراي چنين‬ ‫طرح‌هايي اضافه ک��رد‪ :‬جامعه معدني‬ ‫نيز با توجه به فرهنگ مردم و علم روز‬ ‫از چني��ن طرح‌هايي اس��تقبال خواهد‬ ‫کرد‪ .‬چنين طرح‌هايي به نفع توس��عه‬ ‫جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫تولید ‪ 25‬درصد از آهن اسفنجی جهان در ایران‬ ‫دکتر سید تقی نعیمی‬ ‫استاد دانشگاه وکارشناس اقتصادی‬ ‫گ�روه مع�دن ‪:‬تولید فوالد خ��ام دنیا در س��ال ‪2013‬‬ ‫ح��دود ‪ 1606‬میلیون تن بوده که ح��دود ‪12/5‬درصد آن‬ ‫در تولی��د انواع خودرو‪14/5 ،‬درص��د در صنایع مکانیکی و‬ ‫ماشین‌سازی‪12 ،‬درصد در صنایع فلزی‪ ،‬حدود ‪ 5/1‬درصد‬ ‫در صنایع کشتی‌س��ازی‪ ،‬حدود ‪3‬درص��د در صنایع برقی‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ 2‬درصد در تجهیزات خانگی و حدود ‪ 50/9‬درصد‬ ‫در صنایع س��اختمانی و س��ایر فعالیت‌های عمرانی مانند‬ ‫جاده‌سازی‪ ،‬پل و‪ ...‬مصرف شده است‪.‬‬ ‫بدون پیش��رفت کیفی محصوالت فوالدی‪ ،‬همه توسعه‬ ‫جانبه اقتصاد جهانی و رفاه نسبی بشر امکان پذیر نیست‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر برای رسیدن به این خواص که اغلب کاربردی‬ ‫بهینه دارند‪ ،‬کش��ورهای صنعتی دنیا ساالنه به‌طور مستمر‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های بزرگی برای ادامه تحقیقات در مراحل‬ ‫استخراج س��نگ‌آهن‪ ،‬تغلیظ‪ ،‬فرآوری‪ ،‬احیاء‪ ،‬ذوب‪ ،‬شکل‬ ‫دهی‪ ،‬عملیات حرارتی‪ ،‬ماشین کاری و‪ ...‬بر روی محصوالت‬ ‫فوالدی را انجام داده‌اند‪ .‬ذخیره سنگ‌آهن موجود در دنیا‬ ‫با توجه به مصرف جهانی این ماده معدنی در سال ‪2013‬‬ ‫تنها برای‪ 150‬س��ال آینده پاسخگوی تولید فوالد خواهد‬ ‫بود‪ .‬این در حالیست که کیفیت سنگ‌آهن معادن مختلف‬ ‫دنیا متفاوت اس��ت‪ .‬به دلیل هزینه بس��یار زی��اد فرآوری‬ ‫محص��والت معدن��ی‪ ،‬امروزه از چنین معادن س��نگ‌آهنی‬ ‫بهره‌برداری نمی‌شود‪.‬‬ ‫هرچه عیار کنس��انتره تولیدی از س��نگ‌آهن یک معدن‬ ‫بیش��تر باشد و درصد گوگرد‪ ،‬فس��فر و سایر ناخالصی‌های‬ ‫مض��ر آن کمت��ر‪ ،‬ان��رژی مورد نی��از برای تولی��د یک تن‬ ‫محصوالت نورد ش��ده فوالدی از چنین کنسانتره‌ای کمتر‬ ‫خواهد بود؛ ب��ه عبارت دیگر هزینه تبدیل س��نگ‌آهن به‬ ‫محصوالت فوالدی و کیفی��ت محصوالت فوالدی تولیدی‬ ‫به‌طور عمده به عیار آهن کنس��انتره تولیدی و کیفیت آن‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬عالوه براین مقدار سربار تولیدی در فرآیند‬ ‫احیای اکسید آهن‪ ،‬ذوب و تبدیل به فوالد مذاب به ازای هر‬ ‫تن تولید فوالد‪ ،‬راندمان تولید وکیفیت فوالد تولیدی هم به‬ ‫عیارکنسانتره و کیفیت سنگ‌آهن وابسته است‪ ،‬به همین‬ ‫ن وگندله‌های‬ ‫دلیل کشورهای عمده صادرکننده سنگ‌آه ‌‬ ‫اکسیدی آهن از سال‌های گذشته تمام تالش خود را برآن‬ ‫گذاش��تند تا با تغییر جزئیات فرآیند تغلیظ س��نگ آهن‬ ‫کنس��انتره تولید ش��ده‪ ،‬عیارآهن آن به م��رز تئوری عیار‬ ‫اکس��ید‌آهن ( ‪ ) Fe3O4 , Fe2O3‬نزدیک باشد‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است عیار کنسانتره برای تبدیل به زینتر یا گندله برای‬ ‫مص��رف درکوره بلند با توجه ب��ه جزئیات فعل و انفعاالتی‬ ‫ک��ه روی موادآهن‌دار و انرژی‌زا پس از وارد ش��دن به کوره‬ ‫بلند تا خروج آهن خام مذاب (چدن) انجام می‌شود حداقل‬ ‫عیار بهینه‌آهن کنسانتره برای مصرف در کوره‌های بلند از‬ ‫حدود ‪ 65‬درصد تا ‪ 68/5‬درصد است‪ .‬برای تبدیل گندله‬ ‫یا زینتر تولیدی از کنسانتره در کوره بلند به آهن‌خام مذاب‬ ‫و با دمیدن گاز اکسیژن به مخلوط آهن خام مذاب به عالوه‬ ‫فوالد برگش��تی یا قراضه در کنورتور در نهایت فوالد مذاب‬ ‫تولید می‌شود‪ .‬در تولید فوالد مذاب با ذوب‌آهن اسفنجی‬ ‫در کوره‌های قوس الکتریکی هرچه عیارگندله اکسیدآهن‬ ‫مصرفی و درصد فلزی‌ش��دن آهن اس��فنجی بیشتر باشد‪،‬‬ ‫مصرف برق به ازای تولید فوالد کمتر خواهد بود و راندمان‬ ‫تولید کوره‌های قوس الکتریکی بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کش��ورهای پیش��رفته صنعتی اقدامات‬ ‫زیادی را برای اکتش��اف نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬ذغال سنگ در محدوده‬ ‫جغرافیای��ی خود در ‪ 3‬دهه اخی��ر انجام داده‌اند و تقریباً به‬ ‫‪100‬درصد منابع موجود در زیر زمین خود دسترسی پیدا‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬امکان افزایش ذخیره این کش��ورها در س��ال‌های‬ ‫آین��ده ناچیز خواهد ب��ود‪ .‬هم‌اکنون اکتش��افات تکمیلی‬ ‫تقریبا برای حدود ‪30‬درصد خ��اک ایران انجام گرفته‪ ،‬لذا‬ ‫در سالهای آینده همان‌طوری که در ‪ 3‬سال گذشته ذخایر‬ ‫شناخته ش��ده گاز ایران به‌طور چشمگیر افزایش یافته در‬ ‫آینده می‌توانیم با س��رمایه‌گذاری درس��ت‪ ،‬انتظار افزایش‬ ‫شناس��ایی بیشتر ذخایر قابل بهره‌برداری نفت‌وگاز ایران را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه به دلیل سیاستگذاری‌های‬ ‫نادرس��ت اقدام به صادرات نفت خام با قیمت پایین کرده‬ ‫و در مقابل اقدام به واردات فرآورده‌های نفتی با چند برابر‬ ‫قیمت نفت خام از کشورهای صنعتی می‌کنند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2013‬ایران حدود ‪ 2‬میلیون تن آهن خام مذاب‬ ‫و حدود ‪ 14/5‬میلیون تن آهن اس��فنجی تولید و با تبدیل‬ ‫آهن خام و آهن تولیدی ایران در سال ‪ 2013‬حدود ‪15/4‬‬ ‫میلیون تن فوالد خام در ایران تولید شد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود تولید آهن اس��فنجی ایران در سال‬ ‫‪ 2014‬حدود ‪ 16‬میلیون تن باش��د‪ .‬به عبارت دیگر تولید‬ ‫آهن اس��فنجی ایران بی��ش از ‪20‬درصد تولی��د کل آهن‬ ‫اسفنجی دنیا خواهد بود‪ .‬همچنین پیش‌بینی می‌شود تا ‪3‬‬ ‫سال دیگر حدود ‪25‬درصد آهن اسفنجی دنیا از نظر کمیت‬ ‫در ایران تولید گردد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه درآمدهای باالی حاص��ل از صادرات نفتی‬ ‫ای��ران در ‪ 8‬س��اله حکومت دولت ‪ 9‬و ‪ ،10‬سیاس��ت‌های‬ ‫نابخردانه جهانی در این س��ال‌ها و سیاست‌های استعماری‬ ‫آمریکا سبب شد که ایران نتواند برای بهره برداری بیشتر از‬ ‫ذخایر خدادادی گاز خود سرمایه‌گذاری واقعی انجام داده و‬ ‫از درآمد صادرات گاز و محصوالت پتروشیمی تولیدی برای‬ ‫پیش��رفت توس��عه اقتصادی و صنعتی و تامین رفاه نسبی‬ ‫ملت ایران استفاده کند‪ .‬در سال ‪ 2013‬در ایران حدود ‪2‬‬ ‫میلیون تن آهن خام مذاب و حدود ‪ 14/5‬میلیون تن آهن‬ ‫اس��فنجی تولید ش��د و با تبدیل آهن خام و آهن تولیدی‬ ‫ایران در سال ‪ 2013‬حدود ‪ 15/4‬میلیون تن فوالد خام در‬ ‫ایران تولید شد‪ .‬پیش بینی می شود تولید آهن اسفنجی‬ ‫ایران در سال ‪ 2014‬حدود ‪ 16‬میلیون تن باشد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر تولید آهن اسفنجی ایران بیش از ‪20‬درصد تولید کل‬ ‫آهن اس��فنجی دنیا خواهد ب��ود‪ .‬همچنین پیش بینی می‬ ‫شود تا ‪ 3‬س��ال دیگر از نظر کمیت‪ ،‬حدود ‪25‬درصد آهن‬ ‫اسفنجی دنیا در ایران تولید شود‪.‬‬ ‫در ارتب��اط با تامین قطعات یدکی‪ ،‬تعمیرات اساس��ی و‬ ‫بهره‌برداری از واحدهای تولید آهن اس��فنجی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫عمده‌ای هم‌اکنون در ای��ران وجود ندارد‪ .‬ادامه تولید آهن‬ ‫اسفنجی و افزایش آن در ایران به واردات چندان وابستگی‬ ‫نخواهد داش��ت مگر برای انجام تعمیرات اساسی کوره‌های‬ ‫بلند ذوب‌آهن اصفهان که متاسفانه به واردات مواد دیرگداز‬ ‫و ‪ ...‬از خارج نیاز داریم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کش��ورهایی که ذخایر نفت‌وگاز فراوان‬ ‫در اختیار دارند فاقد ذخایر کافی ذغال س��نگ برای تولید‬ ‫فوالد با استفاده از کوره بلند و کنورتورمی هستند‪ ،‬از این رو‬ ‫کشورهای صنعتی کوشش کردند روش‌های متعدد احیای‬ ‫اکسیدآهن در خارج از کوره بلند که تا آن زمان حداکثر در‬ ‫رتبه آزمایشی انجام می‌شد را مورد بررسی قرار دهند‪ .‬حاال‬ ‫این کشورها تجهیزات تولید آهن اسفنجی را که گاه تا بیش‬ ‫از ‪ 90‬درصد وزن آنها را انواع فوالدها تش��کیل می‌دهند به‬ ‫قیمتی حتی تا ‪ 10‬برابر فوالد معمولی ساختمانی به ایران‬ ‫و سایر کشورها می‌فروشند‪.‬‬
‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫داخل تاکس��ی داشتم به س��وال‌هایی که‬ ‫می‌خ��وام ازش بپرس��م فک��ر می‌کردم ک��ه یهو یاد‬ ‫مادربزرگم افتادم که همیش��ه می‌گفت‪ ،‬آدم س��گ‬ ‫خونه باش��ه اما بچه کوچیک خونه نباش��ه! اون روزا‬ ‫دنبال معن��ی‌اش نبودم‪ .‬اما وقتی بزرگ ش��دم تازه‬ ‫فهمیدم داستان چی بوده‪.‬‬ ‫بچ��ه کوچیک خونه که باش��ی خواه��ر و برادرای‬ ‫بزرگ‌ت��ر هم��ه کاراش��ون رو مین��دازن گردن��ت‪...‬‬ ‫خرابکاری‌ها و اشتباهاتش��ون رو هم که مجبوری به‬ ‫ناحق به گردن بگیری و کتک‌خورت ملس باشه زیر‬ ‫دستش��ون‪ ...‬تازه خیلی شانس بیاری بچه‌های دیگه‬ ‫فامیل و در و همسایه رو با تو مقایسه نکرده و اعتماد‬ ‫به نفست رو ترور نکنند‪.‬‬ ‫بگذری��م وقتی به محل قرار رس��یدم جناب پراید‬ ‫حاضر ب��ه مصاحبه با من نبود و می‌گفت ش��ما هم‬ ‫وارد‌کننده‌اید و می‌خواید س��ر منو زیر آب کنید اما‬ ‫وقتی بهش گفتم منم پراید سوار بودم با ترس و لرز‬ ‫حاضر شد باهاش مصاحبه کنم‪.‬‬ ‫€ €میشه خودتونو یه مدل خاص معرفی کنید؟‬ ‫من همون خودرویی هستم که وقتی اولین بار وارد‬ ‫کشور شما شدم همه عاشق من شده بودند‪ .‬هرکس‬ ‫که منو می‌خرید از ش��تاب و س��رعت و ظاهر من به‬ ‫وج��د می‌اومد‪ .‬فرقی نمی‌کرد مالک من کی باش��ه‪.‬‬ ‫وزیر و وکیل و نماینده مجلس به داشتن من افتخار‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫من همونی هس��تم که تولید تیراژ باالی من باعث‬ ‫اش��تغالزایی باالیی در کشور ش��ما شد و به مرور هر‬ ‫خانواده یک پراید تو خونه‌اش داشت و داره‪.‬‬ ‫€ €االن هم خیلی‌ها عالقه‌مند به داش�تن شما‬ ‫هستند جناب پراید اما علت حرف و حدیث‌های‬ ‫زیادی که پشت سرتون مطرح شده چیه؟‬ ‫کدوم حرف و حدیث‌ها؟‬ ‫€ €ب�ه نظرتون قیم�ت فعلی ش�ما مناس�به؟‬ ‫در ط�ول س�ال‌های اخیر رش�د قیم�ت زیادی‬ ‫نداشته‌اید؟‬ ‫به نظر من‪ ،‬ش��ما هم مثل واردکننده‌ها و بعضی از‬ ‫نمایندگان مجلس خودتون‪ ،‬وارد یه بحث فرسایشی‬ ‫ش��دید که آخرش ج��ز ضرر چیزی عای��د دو طرف‬ ‫نمی‌کنه‪.‬‬ ‫€ €میشه به سوال من پاسخ بدید جناب پراید؟‬ ‫چطور اون روزهایی که بحث داللی و واردات مطرح‬ ‫نبود قیمت من مناس��ب و منطقی بود و کیفیتم هم‬ ‫تعری��ف کردنی اما ام��روز حضور من در ب��ازار برای‬ ‫خیلی‌ها خطرناک شده؟‬ ‫€ €جواب شما بودار و گنگ بود‪ ،‬منظور شما از‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫دل نوشته‌هایی از پراید‬ ‫من یه خبرنگارم و یه خبرنگار دنبال خبرها و مصاحبه‌های جنجالی و پرمخاطبه‪ .‬وقتی هم که یه سوژه توپ گیر‬ ‫بیاره راحت از خیرش نمی‌گذره‪ .‬چند وقتی میشه که همه کارا تعطیل شده و بعضی از نماینده‌های مجلس هم به‬ ‫جای رسیدگی به سایر مشکالت مردم و کشور سرگرم بازی گل یا پوچ با قیمت و کیفیت پراید هستند‪ .‬از اونجایی‬ ‫که اولین ماش��ین خودم که باهاش بهترین خاطرات تفریح و س��فر و زندگیم رو داشتم‪ ،‬پراید بود بدجوری غیرتی‬ ‫شدم و تصمیم گرفتم برم سراغ پراید و باهاش مصاحبه‌ای انجام بدم‪.‬‬ ‫خیلی‌ها دقیقا چه کسانی هستند؟‬ ‫واردکننده‌ه��ای خودرو‌ه��ای خارجی‪ ،‬همون‌هایی‬ ‫که س��ال گذش��ته ‪ ۷۰‬هزار خودرو وارد کشور کرده‬ ‫بودند و باعث ش��دند ‪ ۱/۴‬میلیارد دالر ارز از کش��ور‬ ‫خارج بشه و همچنین ‪۲۰۰‬میلیون دالر سودرو عاید‬ ‫دالالن این صنف کردند!‬ ‫€ €خب مگه شما چه خطری برای اونا محسوب‬ ‫می‌شدید؟‬ ‫واال چ��ی بگم اون��ا فقط به فکر منافع خودش��ون‬ ‫هس��تند و از اینک��ه م��ن بی��ن جوون��ا و خانواده‌ها‬ ‫محبوبیت دارم وحش��ت داش��ته و دلشون نمی‌خواد‬ ‫خودروسازی‌های داخلی رشد و رونقی داشته باشند‬ ‫و هم��ش مدع��ی بودند ک��ه قیمت من باالس��ت و‬ ‫بی‌کیفیت هستم و باید از میدان رقابت خارج بشم!‬ ‫€ €آیا واقعا قیمت ش�ما باالس�ت و کیفیت هم‬ ‫پایین؟‬ ‫ب��ه نظ��ر ش��ما االن واقعا مش��کل مملکت ش��ما‬ ‫قیمت و کیفیت خودروهای س��اخت داخلیه؟ یعنی‬ ‫اگ��ر االن قیمت من همون قیمتی بش��ه که بعضی‬ ‫از واردکننده‌ها و نماینده‌های مجلس ش��ما دوس��ت‬ ‫دارند‪ ،‬دیگه همه چی حل می‌ش��ه؟ قیمت من مثل‬ ‫قیمت مسکن و نرخ تورم و چیزای دیگه منطقی باال‬ ‫رفته‪ .‬مگه چی تو کش��ور شما قیمتش باال نرفته که‬ ‫قیم��ت من باال رفته‪ ،‬چرا هیچکس به اونا اش��اره‌ای‬ ‫نمی‌کنه؟‬ ‫€ €مشکل کشور ما قیمت و کیفیت شما نیست‬ ‫اما خب این داستان کیفیت و ضعیف بودن بدنه‬ ‫شما چیه؟‬ ‫ب��ه نظر ش��ما بدن��ه من��و باید ب��ا تیرآه��ن ‪۱۴‬‬ ‫می‌س��اختند؟ میگن عروس نمی‌تون��ه برقصه میگه‬ ‫زمین کجه‪ ...‬آقای خبرنگار محترم اگر همه فرهنگ‬ ‫درس��ت رانندگی کردن رو بلد باش��ن به نظر ش��ما‬ ‫‪23‬‬ ‫من مریض هس��تم خ��ودم رو با ‪ ۱۶۰‬تا س��رعت به‬ ‫ش��تر یا اتوب��وس بکوبم و داغون بش��م؟ اگر کیفیت‬ ‫راه‌ها و خیابان‌های ش��هر‌های ش��ما خوب باشه من‬ ‫بیکارم هر روز بخ��وام برم تعمیرگاه و آمار تصادفات‬ ‫ج��اده‌ای باال بره؟ در ضمن کیفی��ت بدنه و قطعات‬ ‫من درس��ت مثل روزای قبل از ترویج اش��رافی‌گری‬ ‫و ورود خودروهای لوکس به کش��ور شماست‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه حدود ‪ ۵‬میلیون از ماها در کشور در حال تردد‬ ‫هستیم و بیش��ترین حجم تردد در خیابان‌ها مربوط‬ ‫به ماس��ت‪ .‬این مسئله رو نباید با تعداد و حجم تردد‬ ‫سایر خودروها یکی دونست‪.‬‬ ‫€ € االن ش�ما به بنده و بعضی سیاس�تگذار‌ها‬ ‫متلک انداختید دیگه؟‬ ‫ج‪ :‬چرا ش��ما آدم‌ها ع��ادت داری��د انتقادها رو یه‬ ‫جوری خاص تعبیر کنید؟ ش��ما به حقیقت تلخ این‬ ‫روزها می‌گید متلک؟ واقعا که!‬ ‫€ €ح�اال ش�ما نظرت�ون در م�ورد بح�ث‬ ‫قیمت‌گذاری که از جان�ب بعضی از نمایندگان‬ ‫مجلس ما مطرح شده چیه؟‬ ‫دی��واری کوتاه‌تر از دیوار م��ن پیدا نکردند‪ .‬یتیم و‬ ‫صغیر گی��ر آوردن‪ ،‬بابا کمی هم ب��ه افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه من بپردازید‪ ،‬چرا هیچ‌کس به اونا اشاره‌ای‬ ‫نمیکنه؟ چرا نمیگن ورق ‪ ۴‬برابر ش��ده‪ ،‬مس ‪ ۷‬برابر‬ ‫و‪....‬‬ ‫€ €س‪ :‬یعنی به قیمت شما بی‌جهت گیر دادن؟‬ ‫دقیق��ا‪ .‬اگر این نماینده‌های ش��ما ت��ا امروز فکر‬ ‫معیش��ت و ب��اال بردن ق��درت خرید م��ردم بودند‬ ‫و نظارت بیش��تری روی رش��د ش��دید ن��رخ تورم‬ ‫و س��ایر م��وارد از جمله قیمت مس��کن می‌کردند‬ ‫امروز ت��ه جیب مردم پول بیش��تری می‌موند و به‬ ‫ج��ای یک پراید ‪ ۲‬پراید می‌خریدند و اگر درس��ت‬ ‫فرهنگ‌سازی می‌کردند مردم کمتر به‌دنبال زندگی‬ ‫تجمالتی و کااله��ا و خودروهای لوکس می‌رفتند‬ ‫و ارز کمتری به مراتب از کش��ور خارج می‌ش��د و‬ ‫خودروس��ازی داخلی شما هم شاهد رشد و رونق و‬ ‫پیشرفت چشمگیری بود و به من هم کمتر توهین‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫€ €در آخر پیامی یا صحبتی دارید؟‬ ‫رانن��ده محترم! لطفا درس��ت رانندگی کن و به‬ ‫مقررات احترام بگذار و بدون که ده‌ها هزار نفر آدم‬ ‫برای ساخت من زحمت کشیدن و نداشتن مهارت‬ ‫درس��ت رانندگی از جانب ش��ما و بروز تصادفات‬ ‫شدید و له شدن و داغون شدن هر پراید یعنی به فنا‬ ‫رفتن زحمت مردان و زنانی که شبانه‌روز در تالش‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خبرخ�ودرو ‪ -‬محمدرضا منصوری ‪،‬رییس خانه‬ ‫صنعت و معدن شهرستان ساوه و زرندیه با بیان اینکه‬ ‫تولید محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا در کارخانه‬ ‫ب��ن‌رو باعث رونق صنعتی این ش��هر و همچنین ایجاد‬ ‫اشتغال شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تعلق مبلغ قابل‬ ‫توج��ه عوارض ‪ ۸‬درصدی ناش��ی از فروش محصوالت‬ ‫کارخانه بن‌رو به شوراها و دهیاری‌های شهرستان ساوه‪،‬‬ ‫ش��اهد تاثیر مثب��ت این امر در نحوه اداره شهرس��تان‬ ‫هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر شرکت بن‌رو با تولید‬ ‫و عرضه خودروی سایپا ‪ ۱۵۱‬بازار خوبی در کشور پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل قناعت��ی ‪،‬عضو کمیس��یون حمل‌ونقل‬ ‫و ترافیک و عمران ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه‬ ‫دولت باید از ورود و تولید موتورهای برقی حمایت کند‪،‬‬ ‫درباره زمان ورود موتورهای هیبریدی به س��طح شهر‬ ‫اف��زود‪ :‬زمان ورود این موتوره��ا را نمی‌توان اعالم کرد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر برنامه ریزی انج��ام گرفته برای تولید‬ ‫و ورود موتورهای برقی در س��طح شهر است و معاونت‬ ‫حمل‌ونق��ل و ترافیک و عمران ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫مذاکراتی را با چند ش��رکت تولیدی داخلی و خارجی‬ ‫در جهت تولید و خرید موتورهای برقی انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫خبر خ�ودرو‪ -‬عضو انجمن قطعه‌س��ازان دلیل‬ ‫اصلی مش��کالت صنعت خودرو را انحصار دولت در این‬ ‫صنعت عن��وان کرد و گفت‪ :‬با خصوصی‌س��ازی واقعی‬ ‫صنعت خودرو بس��یاری از مش��کالت پی��ش‌روی این‬ ‫صنعت حل خواهد ش��د‪ .‬علی‌اکبر جوان‌روح‪ ،‬با اش��اره‬ ‫ب��ه وجود رک��ود در بازار خ��ودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مس��لما‬ ‫بی‌تحرکی و رکود در بازار خودرو بر وضعیت واحدهای‬ ‫قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته و تولید در این شرکت‌ها‬ ‫را با مشکل مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫پيشتازي آئودي از رقباي وطني‬ ‫آئودي واحد لوکس فولکس‌واگن بار ديگر توانست از‬ ‫مرس��دس‌‌بنز پيشي بگيرد و با انتقال آن به رتبه سوم‌‪،‬‬ ‫بع��د از ب‌ام‌و عنوان دومين خودروس��از بزرگ لوکس‬ ‫جه��ان را از آن خود کند‪ .‬به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬در‬ ‫پي افزاي��ش تقاضاي بازارهاي چي��ن و اياالت متحده‬ ‫درآمده��اي آئودي در ماه ج��والي ‪ 7/9‬درصد افزايش‬ ‫پي��دا کرد‪ .‬فروش آئودي در حالي به ‪44‬هزار دس��تگاه‬ ‫مي‌رس��د که فروش مرس��دس‌بنز از ‪130‬هزار دستگاه‬ ‫فراتر نرفته اس��ت‪ .‬گفتني اس��ت ‪3‬خودروس��از بزرگ‬ ‫لوکس آلمان با فاصله واقعا کمي نسبت به يکديگر در‬ ‫بازار حض��ور دارند‪ .‬البته باید منتظر اعالم آمار فعاليت‬ ‫م��اه جوالي ب‌ام‌و ب��ه عنوان بزرگتري��ن توليد کننده‬ ‫خودروهاي لوکس جهان ماند‪.‬‬
‫گپ‬ ‫ناآگاهي؛ مانع استفاده از‬ ‫برخي فناوری‌هاست‬ ‫يلدا يزدان فرحي‪ :‬س��اده ترين و البته موثرترين عاملي‬ ‫ک��ه مي‌تواند فض��اي داخلي آپارتمان‌هاي مس��کوني را‬ ‫دچار تغيير و تحول کند‪ ،‬تغيير رنگ ديوارها با اس��تفاده‬ ‫از تجدي��د رنگ آنها ي��ا تغيير رنگ اس��ت‪ .‬در اين زمينه‬ ‫گفت‌وگويي با علي اصغر وارس��ته توليدکننده رنگ انجام‬ ‫داده‌ايم که مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اين که رنگ‌هاي روغني و پالستيک‬ ‫از لح�اظ هزين�ه و زم�ان به صرفه نيس�ت‪ ،‬چرا در‬ ‫ايران همچنان از اين رنگ‌ها در صنعت س�اختمان‬ ‫استفاده مي‌شود؟‬ ‫س‌ال‌هاست که در بيشتر کشورهاي پيشرفته‪ ،‬استفاده‬ ‫از رنگ‌ه��اي روغني و پالس��تيک در رنگ‌آميزي منازل‬ ‫مسکوني منسوخ شده و متخصصان دکور و طراحي داخلي‬ ‫و توليدکنندگان رنگ و رزين ساختمان درصدد استفاده‬ ‫از راه‌هاي جايگزيني هس��تند که ضمن اينکه توان رقابت‬ ‫با رنگ را در زيبايي بخش��ي و ايجاد تحول در فضا داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬مضرات ناش��ي از کاربرد رنگ‌هاي ساختماني را‬ ‫نيز کاهش دهند‪.‬اس��تفاده از کاغذهاي ديواري نخستين‬ ‫راهکار جايگزيني دکور ديوار با رنگ‌هاي شيميايي است‬ ‫که بيش��تر مالکان واحدهاي مسکوني از گذشته تا امروز‬ ‫از آن اس��تقبال کرده و مي‌کنند‪ .‬اين در حالي اس��ت که‬ ‫ش��يوه‌هاي جديدي اين روزها مورد توجه س��ازندگان و‬ ‫دکوراتورها قرار گرفته که در قالب پوش��ش‌هاي سلولزي‬ ‫انتخاب بهتري در مقايس��ه با کاغذ دي��واري و رنگ‌هاي‬ ‫شيميايي محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €بلکا از کجا آمد و چرا گفته مي‌شود که استفاده‬ ‫از اين نوع رنگ در ساختمان مناسب نيست؟‬ ‫مردم ژاپن به علت سرماي زياد اين منطقه براي نخستین‬ ‫بار س��بوس برنج را بعد از کوبيدن با چسب ترکيب کرده و به‬ ‫صورتاليه‌ايرويدرهامي‌ماليدندکهازآنبهعنوانعايقي‬ ‫در برابر سرما اس��تفاده مي‌کردند‪ .‬بعدها اين پوشش شکل‬ ‫کامل تري گرفت و در اروپا اس��تفاده ش��د و به جاي سبوس‬ ‫و س��اقه برنج از مواد ديگري استفاده ش��د؛ يعني ماده اوليه‬ ‫س��لولزبودوافزودني‌هايفراوانيبهآناضافهش��دکهتنوع‬ ‫اينمحصولرابسيارزيادکردوکمکمبهصورتيکپوشش‬ ‫شناختهشدهدرآمدکهدرتمامدنياکاربرددارد‪.‬شايديکياز‬ ‫داليلاستفادهنکردن ازايننوعرنگدرصنعتساخت‌وساز‬ ‫ايرانناآگاهيسازندگانوبهصرفهنبودنايننوعرنگاست‪.‬‬ ‫ب��هاعتقادمنبرايورودهرنوعفناوريبايددرابتدافرهنگ‬ ‫سازيصورتگيرد‪.‬‬ ‫سناریوی هوایی‬ ‫مرگ‪ ،‬سناریویی است که همه‬ ‫در آن بازی می‌کنند‬ ‫این مناظره‌ای است فرضی میان بازیگران حادثه تلخ‬ ‫سقوط هواپیمای ایران ‪.140‬‬ ‫قربانی سانحه س��قوط‪ :‬جورابم کثیف بود‪ ،‬همسرم‬ ‫را س��رزنش کردم که چرا لباس‌هایم را نمی‌شوید‪ .‬صبح‬ ‫اول وقت‪ ،‬اوقات خودم و همس��رم را تلخ کردم‪ .‬پس��رم را‬ ‫نبوس��یده به س��مت مرگ دویدم‪ .‬یادم رفته بود لباسی‬ ‫که قرار اس��ت ظهر همان روز به تن کنم هر اندازه هم که‬ ‫تمیز باشد‪ ،‬سوختگی‌های تنم سیاهش می‌کند‪ .‬حاال هم‬ ‫دست آوردن دل همسرم‬ ‫خودم س��وختم‪ ،‬هم فرصت به ‌‌‬ ‫سوخت‪.‬‬ ‫چایی صبحانه‌ام س��رد ش��د‪ .‬عجله داشتم‪ .‬فرصتی‬ ‫برای معطر کردن لباس��م با عط��ر گران‌قیمتی که هفته‬ ‫پیش از یک پاس��اژ باالی ش��هر خریده بودم‪ ،‬نبود؛ البته‬ ‫فرقی هم نداش��ت‪ ،‬اگر می‌دانس��تم ظهر همان روز بوی‬ ‫گوش��ت‌های سوخته تنم‪ ،‬مش��ام مردم را آزار می‌دهد‪،‬‬ ‫دیگر به گران بودن قیمت عطرم افتخار نمی‌کردم‪ .‬گاهی‬ ‫مرگ خیلی بدبو است‪.‬‬ ‫مغازه را به همکارم سپردم و با هزار توصیه و سفارش‬ ‫به س��مت مرگ حرکت کردم‪ .‬یک طالفروش هیچ‌وقت‬ ‫خواب‌های طالیی نمی‌بیند‪ .‬نگران است؛ نگران آن همه‬ ‫ط�لا و جواهر‪ ،‬اما حاال دیگه فرقی نمی‌کنه قیمت امروز‬ ‫طال باالس��ت یا پایین‪ .‬حتی اگه تابوتم را از طال بسازند‪،‬‬ ‫زندگی راهش را از من جدا کرده‪ .‬دروازه زندگی ریموت‬ ‫زاپاس ن��دارد‪ ،‬کرکره‌اش فقط با ریموت یکی باال پایین‬ ‫می‌شود‪ ،‬زندگی هر روز قیمتی‌تر می‌شد اگر می‌دانستم‬ ‫نباید در زرق و برق طالها غرق ش��د‪ .‬حاال طالها ماند و‬ ‫من سوختم‪.‬‬ ‫ترافی��ک خیابان‪ ،‬خونم را به ج��وش آورد‪ .‬در واقع‬ ‫نگ��ران ب��ودم که نکند دیر به مرگ برس��م! عالم و آدم را‬ ‫ناس��زا گفتم‪ .‬س��رم را از پنجره ماشین بیرون آوردم و در‬ ‫کوتاه‌ترین زمان زش��ت‌ترین حرف‌ه��ا را به راننده‌های‬ ‫دوروب��رم زدم‪ .‬از هیچ فرصتی برای غر زدن دریغ نکردم‪.‬‬ ‫راس��تش نمی‌دانس��تم کمت��ر از ‪ 2‬س��اعت دیگر حتی‬ ‫فرصتی برای یک تماس ‪ 2‬دقیقه‌ای ندارم تا به کس��انی‬ ‫که دوست‌ش��ان دارم بگویم‪« :‬م��ن دارم می‌میرم‪ ،‬االن‬ ‫ت��وی هواپیما‌م و قراره تا چند ثانیه دیگه س��قوط کنم‪،‬‬ ‫خواستم بگم منو ببخش»‪.‬‬ ‫خلبان‪ :‬سال‌ها درس خوانده‌ام‪ ،‬فرمان هواپیما مثل‬ ‫موم در دس��ت‌های من می‌چرخد‪ ،‬ام��ا انگار این‌بار چرخ‬ ‫زندگی‌ام چرخید‪ .‬راستی این آدما که روی این صندلی‌ها‬ ‫نشس��ته‌اند‪ ،‬خوابیده‌ان��د ی��ا از پنج��ره بی��رون را نگاه‬ ‫می‌کنند؟ حاال اگر موبایل همه مس��افرها یکجا با هم به‬ ‫صدا دربیاید و همه به مخاطب‌شان بگویند که «من فالن‬ ‫ساعت می‌رس��م» دروغ گفته‌اند‪ ،‬خوش‌خیالی کرده‌اند‪.‬‬ ‫مرگ روی یکی از همین صندلیا نشسته داره به همشون‬ ‫می‌خنده‪ .‬داره فرمون رو از دس��ت زندگی می‌گیره‪ ،‬داره‬ ‫آبمیوه مسموم می‌ده به زندگی تا خوابش ببره و بعد‪...‬‬ ‫‪24‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد يک صنعت پررنگ‬ ‫کارشناسان از وضعیت صنعت رنگ در ساخت و ساز می‌گویند‪:‬‬ ‫زهرا فریدزادگان ـ گروه صنعت‪ :‬دنيا و صنايعش که پيشرفت کرد‪ ،‬زندگي بشر هم‬ ‫شکل تازه‌اي به خود گرفت‪ .‬سيلقه‌ها تغيير کرد‪ ،‬نوآوري و خالقيت جاي خود را به‬ ‫تکرار و روزمرگي داد و تنوع و تعدد‪ ،‬حيرت و شگفتي انسان را برانگيخت‪ .‬در اين ميان‬ ‫تصور دنيايي بدون رنگ‌‌آميزي کسل کننده‪ ،‬آزاردهنده و غيرممکن به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫شايد از اين روست که احساس رنگ را به تعبيري حس هفتم مي‌گويند‪ .‬انسان در پهنه‬ ‫توليد‪ ،‬تزئين خانه‌ها‪ ،‬پوشاک و حتي نوشابه‌ها‪ ،‬در هنر‪ ،‬نقاشي‪ ،‬صنايع کشتيراني و امور‬ ‫ارتباطات‪ ،‬محصوالت مصرفي در صنايع فضايي و خالصه در همه شئونات با رنگ سر و‬ ‫کار دارد‪ .‬به‌طور کلي‪ ،‬از رنگ عالوه بر ايجاد زيبايي محيط‪ ،‬جهت حفاظت اشيا در مقابل‬ ‫عوامل طبيعي و غيره استفاده مي‌شود‪ .‬اما زماني که پاي رنگ‌هاي گوناگون و چشم‌نواز‬ ‫به فضاي خانه‌ها باز شد‪ ،‬صنعت رنگ نيز جايگاه ويژه‌اي در ميان صنايع ديگر باز کرد‬ ‫تا خانه‌ها با رنگ‌هاي متناسب آرامش بيشتري را براي صاحبانشان فراهم کنند‪ .‬افراد‬ ‫بيشتري مشغول به کار شدند‪ ،‬شيوه‌هاي جديدي براي رنگ‌آميزي ساختمان ابداع شد‪،‬‬ ‫صنعت رنگ دانشگاهي شد و در نهايت صنعت پررنگي را پديد آورد‪ .‬از آنجايي که صنعت‬ ‫ساخت‌وساز يکي از صنايع نيازمند و وابسته به صنعت رنگ است‪ ،‬موضوع گزارش را‬ ‫بررسي صنعت رنگ در ساخت‌وساز قرار داده‌ايم تا از اين رهگذر با اين صنعت آشنايي‬ ‫بيشتري پيدا کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹شعارهاي تبليغاتي‬ ‫طب��ق آخرين آم��ار‪ ،‬رنگ‌هاي��ي که در‬ ‫بيش��تر کشورهاي جهان س��وم و در حال‬ ‫توس��عه استفاده مي‌ش��وند‪ ،‬در کشورهاي‬ ‫پيش��رفته از چرخ��ه اس��تفاده خ��ارج‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬زيرا در آنها اکس��يد س��رب که‬ ‫س��رطان‌زایی‌اش ثابت شده‪ ،‬در آن به کار‬ ‫رفته اس��ت و باعث مضرات بس��يار زيادي‬ ‫براي کارکن��ان کارخانه‌هاي رنگ‌س��ازي‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬همچنين براي مصرف‌کنندگاني‬ ‫که در معرض استنشاق مواد فرار هستند‪،‬‬ ‫مضر است‪ .‬پس از گذشت حدود ‪ ۷۰‬سال‬ ‫از تولي��د رنگ هنوز عي��وب فراواني براي‬ ‫رنگ شيميايي وجود دارد‪ .‬بنابراين داليل‪،‬‬ ‫دانش ايراني بدين فکر افتاد که دس��ت‌کم‬ ‫ب��راي رنگ‌آمي��زي اماکن و س��اختمان‌ها‬ ‫ش��الوده‌اي از تفکر قديمي ک��ه مبتني بر‬ ‫اس��تفاده از مواد طبيعي ب��ود و همچنين‬ ‫خالقيت مدرنيسم را به عنوان پوشش‌هاي‬ ‫سلولزي به بازار ارائه دهد‪.‬‬ ‫عل��ي جنان��ي يک��ي از توليدکنندگان و‬ ‫مدير اجرايي يک ش��رکت توليد رنگ‌های‬ ‫س��اختماني اس��ت‪ .‬وي در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫س��هولت اس��تفاده از رنگ‌هاي‬ ‫جدي��د مانن��د بلکا ک��ه از الي��اف طبيعي‬ ‫ساخته مي‌شود را در رنگ‌آميزي ساختمان‬ ‫مورد تاکيد قرار مي‌دهد و مي‌گويد‪ :‬اگرچه‬ ‫رنگ‌هاي جدي��د مي‌تواند جايگزين خوبي‬ ‫براي رنگ‌هاي روغني و اکرليک باشد‪ ،‬اما‬ ‫اي��ن رنگ‌ها در اي��ران از مرغوبيت خوبي‬ ‫در مقايس��ه ب��ا رنگ‌هاي مش��ابه در اروپا‬ ‫برخوردار نيس��ت‪ ،‬عالوه بر اينکه‪ ،‬استفاده‬ ‫از اين رنگ‌ها قيمت تمام ش��ده ساختمان‬ ‫را افزايش مي‌ده��د بنابراين معموال مورد‬ ‫‪ ۶۳۰‬واح�د توليدي انواع رنگ در کل کش�ور وج�ود دارد که از اين ميزان‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬واحد توليدکننده رنگ‌هاي ساختماني است‪.‬‬ ‫ظرفيت اسمي اشتغال(ظرفيت اوليه اشتغالزايي در ابتداي تاسيس کارخانه‬ ‫توليدي) در اين صنعت حدود ‪ ۵‬هزار نفر است‬ ‫ميزان س�رمايه اوليه دريافت پروانه بهره‌برداري از يک واحد توليدي رنگ‬ ‫در حدود يک ميليون و‪ ۴۰۰‬هزار ريال برآورد شده است‬ ‫ظرفي�ت اس�مي توليد( برآورد مي�زان توليد دس�تگاه در روز اول) در کل‬ ‫کشور يک ميليون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن تخمين زده مي‌شود‪.‬‬ ‫درسال ‪ ۹۲‬در کل صنعت رنگ کشور ‪ ۹‬هزار تن واردات به ارزش ‪ ۳۱‬ميليون‬ ‫دالر و ‪ ۲۸‬هزار تن صادرات به ارزش ‪ ۸۴‬ميليون دالر انجام شده است‪.‬‬ ‫استفاده س��ازندگان به ويژه بسازبفروش‌ها‬ ‫قرار نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برتري رنگ‌هاي روغني‬ ‫ب��ه گفت��ه وي اس��تفاده از رنگ‌ه��اي‬ ‫روغني اگرچه گران‌تر از رنگ پالس��تيک‬ ‫ي��ا رنگ‌‌ه��اي جديد اس��ت‪ ،‬اما ب��ه دليل‬ ‫مان��دگاري بيش��تر و مرغوبي��ت رنگ در‬ ‫طوالني مدت صرفه اقتصادي دارد‪.‬‬ ‫جناني قيمت ه��ر مترمربع رنگ روغني‬ ‫با بهترين زيرس��اخت‌ها را ‪ ۸‬هزار تومان و‬ ‫گ پالس��تيک را به ازاي هر مترمربع ‪۶‬‬ ‫رن ‌‬ ‫ه��زار تومان برآورد مي‌کن��د‪ .‬اين درحالي‬ ‫است که وي تعريف و تمجيد از رنگ‌هايي‬ ‫مانند بلکا را نوعي ش��عار تبليغاتي مي‌داند‬ ‫و مي‌گوي��د‪ :‬بل��کا نوع��ي رن��گ غيرقابل‬ ‫شست‌وش��و و قاب��ل اش��تعال اس��ت در‬ ‫حالي که ش��رکت‌هاي تولي��دي اين رنگ‬ ‫با هدف س��ود مالي اي��ن معايب را کتمان‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫«بلکا نوعي پوش��ش س��لولزي با الياف‬ ‫طبيع��ي پنبه س��لولز اس��ت که توس��ط‬ ‫دس��تگاه‌هاي مخصوص در ابعاد بسيار ريز‬ ‫خرد ش��ده و س��پس با ميزان مشخصي از‬ ‫رزين سلولزي و س��نگ‌هاي تزئيني کاملا‬ ‫مخلوط ش��ده اس��ت‪ .‬اين پوشش به دليل‬ ‫برخ��ورداري از مواد اولي��ه کاملا طبيعي‬ ‫مي‌تواند در فضاهاي بهداش��تي و درماني‬ ‫مانن��د بيمارس��تان‌ها نيز مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گي��رد‪ .‬بلکابر روي گ��چ‪ ،‬خاک و گچ‬ ‫(شمشه‌کش��ي ش��ده)‪ ،‬چوب‪ ،‬فل��ز‪ ،‬رنگ‬ ‫روغن‪ ،‬س��يمان و شيشه قابل اجرا است»‪.‬‬ ‫اي��ن گفته‌ه��اي ي��ک توليد کنن��ده بلکا‬ ‫اس��ت‪ .‬عليرض��ا خان‌باباپ��ور در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫نظر متفاوتي ب��ا نظريه قبلي‬ ‫دارد‪ .‬وي مي‌گوي��د‪ :‬بهينه‌س��ازي مصرف‬ ‫انرژي‪ ،‬سبک‌س��ازي س��اختمان‌ها‪ ،‬عوامل‬ ‫جوي و زلزله‪ ،‬س��رعت اجرايي بس��يار باال‬ ‫در بهره‌ب��رداري هر چه س��ريعتر از منافع‬ ‫س��رمايه‌گذاري در اين صنع��ت‪ ،‬از جمله‬ ‫مزايايي اس��ت ک��ه اس��تفاده از رنگ‌هاي‬ ‫اليافي را ضروري مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه سطحي به صنعت رنگ‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬کس��اني ک��ه رنگ‌هاي‬ ‫جديد را مق��رون به صرفه نمي‌دانند‪ ،‬فقط‬ ‫ب��ه صورت س��طحي به اين صنع��ت نگاه‬ ‫مي‌کنند‪ .‬بي‌ش��ک اس��تفاده از رنگ‌هايي‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر زيباي��ي‪ ،‬نقش ي��ک عايق‬ ‫برودت��ي و حرارتي را در خانه ايفا مي‌کند‪،‬‬ ‫به ص��ورت نامحسوس��ي در مصرف انرژي‬ ‫و هزينه‌هاي ناش��ي از آن تاثير مي‌گذارد‪.‬‬ ‫اين نکته‌اي اس��ت ک��ه از نظ��ر مخالفان‬ ‫اس��تفاده از رنگ‌ه��اي الياف��ي دور مانده‬ ‫اس��ت‪.‬محمدعلي فروهش‪ ،‬يکي از فعاالن‬ ‫صنعت ساختمان است‪ .‬وي تمايل مردم به‬ ‫استفاده از رنگ‌هاي جديد را در چند سال‬ ‫اخير بيش��تر عنوان مي‌کند و به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬به دليل سهولت در رنگ‌‌آميزي‪،‬‬ ‫همچني��ن صرفه‌جوي��ي در زم��ان‪ ،‬مردم‬ ‫تماي��ل دارند از رنگ‌هاي جديد مانند بلکا‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬بنابراين لزوم توجه بيشتر‬ ‫به اين صنعت بيش از پيش ضروري است‪.‬‬ ‫‹ ‹سود کم براي توليدکنندگان‬ ‫در همين حال کارش��ناس رنگ و رزين‬ ‫صنايع غيرفل��زي وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ني��ز در گفت‌وگ��و با‬ ‫در توضي��ح وضعيت کنون��ي صنعت رنگ‬ ‫در اي��ران مي‌گويد‪ :‬کمترين س��ود در اين‬ ‫صنعت نصي��ب توليدکنندگان مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫سقف تسهیالت صندوق پس‌انداز مسکن حداکثر ‪ ۶۰‬میلیون تومان شد‬ ‫خانه اولی‌ها در اولویت‬ ‫بان��ک مرکزی ضم��ن اعالم موافقت ب��ا کلیات طرح‬ ‫پیش��نهادی صندوق پس‌انداز مس��کن‪ ،‬تأکید کرد که‬ ‫سقف تس��هیالت پرداختی از محل این صندوق‌ها باید‬ ‫منوط به انجام س��پرده‌گذاری‪ ،‬حداکث��ر ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫ریال تعیین شده و اولویت با خانه اولی‌ها باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬این بانک در‬ ‫پاس��خ به یادداش��ت‌های مندرج در یکی از نشریات با‬ ‫موضوع مس��کن‪ ،‬ضمن موافقت با کلیات طرح صندوق‬ ‫پس‌ان��داز مس��کن‪ ،‬نقطه‌نظرات خ��ود را در این رابطه‬ ‫اعالم کرد‪.‬برخالف آنچه که مطرح ش��ده‪ ،‬نقطه نظرات‬ ‫بانک مرک��زی درخصوص طرح پیش��نهادی مذکور به‬ ‫هیچ عنوان در س��طح ملاحظات و نگرانی‌های پیرامون‬ ‫اج��رای طرح در ابعاد کالن اقتصادی و ملاحظات مالی‬ ‫آن محدود و متوقف نشده‪ ،‬بلکه ضمن اعالم موافقت با‬ ‫کلیات طرح پیش��نهادی‪ ،‬راهکارهای الزم برای تکمیل‬ ‫ط��رح و رفع نگرانی‌های بانک مرک��زی به وزارت راه و‬ ‫شهرسازی منعکس شده است‪ .‬بنابراین به منظور تنویر‬ ‫افکار عمومی دیدگاه کارشناس��ی ای��ن بانک پیرامون‬ ‫بخش مسکن و طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫ارائه می‌ش��ود‪.‬بخش مس��کن به دلیل ارتباطات قوی با‬ ‫س��ایر بخش‌های اقتصادی به عنوان یکی از بخش‌های‬ ‫محرک رش��د اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه‬ ‫تح��رک تولید در این بخش زمینه س��از رش��د تولید و‬ ‫اشتغال در س��ایر بخش‌های وابسته می‌شود‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس در بسته پیش��نهادی دولت برای برون رفت از‬ ‫رکود اقتصادی‪ ،‬به بخش مس��کن توجه ویژه‌ای شده و‬ ‫ای��ن بخش جزو یکی از عوامل اولی��ه اثرگذار خروج از‬ ‫رکود تلقی شده است‪ .‬همانگونه که در بسته پیشنهادی‬ ‫نیز بر «خروج غیرتورم‌زا از رکود س��مت عرضه» تاکید‬ ‫شده‪ ،‬الزم اس��ت ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در‬ ‫بخش مس��کن نیز ب��ا توجه به هدف ایج��اد رونق غیر‬ ‫تورمی در این بخش تدوین و نهایی شود‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس ضمن تاکید بر گسترش راهکارهای‬ ‫تامین مالی بخش مس��کن به عنوان یکی از مولفه‌های‬ ‫اصلی ایجاد رونق این بخش در شرایط کنونی‪ ،‬برخی از‬ ‫اصول موضوعه بانک مرکزی در اجرای هر طرح تامین‬ ‫مالی‪ ،‬از جمله اس��تفاده از ظرفیت اجرایی صندوق‌های‬ ‫پس‌انداز مسکن این چنین تعریف شده است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رعای��ت اصل خود کفایی مال��ی طرح و توازن در‬ ‫مناب��ع و مصارف آن به منظور از هرگونه اس��تقراض از‬ ‫منابع پرقدرت بانک مرکزی و تحمیل تبعات تورمی آن‬ ‫بر عموم اقشار جامعه‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سازگاری با اهداف کالن اقتصادی به ویژه کاهش‬ ‫نرخ تورم (که یکی از اولویت‌های اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫دول��ت محترم می‌باش��د) به منظور تحق��ق رونق غیر‬ ‫تورم‌زا در بخش مسکن‬ ‫‪ -۳‬ضرورت اجرای طرح در مقیاس متناسب با منابع‬ ‫س��يدمحمد حام��د حس��ام‌زاده دالل��ي و‬ ‫حاشيه‌هاي فروش را از عواملي مي‌داند که‬ ‫منافع توليدکنن��دگان را کاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫درواق��ع در اين صنع��ت توليدکننده ‪۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د از توليد خود س��ود مي‌کند و‬ ‫اين درحالي اس��ت که براي مصرف‌کننده‬ ‫‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درص��د س��وددهي دارد‪ .‬وي‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬بس��ياري از توليدکنندگان به‬ ‫دلي��ل نبود نقدينگي‪ ،‬نب��ود بازار فروش و‬ ‫نداش��تن صرفه اقتصادي‪ ،‬پس از گذشت‬ ‫مدت��ي از راه‌اندازي کارخانه‪ ،‬آن را تعطيل‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫حس��ام‌زاده ادامه مي‌دهد‪ :‬صنعت رنگ‬ ‫فن��اوري پيچيده‌اي ن��دارد‪ ،‬بنابراين ايران‬ ‫در اين صنعت به خودکفايي کامل رسيده‬ ‫و درح��ال حاضر نياز رنگ کل کش��ور در‬ ‫داخل تامين مي‌ش��ود و جز واردات بخش‬ ‫کم��ي از م��واد اوليه مانند اکس��يدتيتان‪،‬‬ ‫مابقي در داخل کشور توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫مطالب گفته ش��ده در اين گزارش تنها‬ ‫بخش اندک��ي از ناگفته‌ه��اي اين صنعت‬ ‫اس��ت و مجالي بيش از اي��ن مي‌طلبد‪ ،‬اما‬ ‫تالش مي‌ش��ود در آين��ده‪ ،‬صنعت رنگ از‬ ‫ابعاد گوناگوني مورد بررسي قرار گيرد‪.‬‬ ‫و امکانات دولت‬ ‫در همی��ن راس��تا جمع‌بندی نتایج جلس��ات متعدد‬ ‫کارشناس��ی در خصوص طرح مذکور‪ ،‬ضمن موافقت با‬ ‫کلیات آن‪ ،‬به شرح ذیل اعالم شده است‪:‬‬ ‫«بانک‌ها در ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن ملزم‬ ‫ب��ه حفظ تعادل میان منابع و مص��ارف صندوق بوده و‬ ‫الزم اس��ت برنام��ه دقیق و قابل اتکای��ی را برای حفظ‬ ‫تعادل پایدار در منابع و مصارف صندوق و رفع هرگونه‬ ‫نگرانی از توس��ل احتمالی آنها ب��ه منابع بانک مرکزی‬ ‫ارائه دهند‪ ».‬در راستای تحقق این مهم الزم است نکات‬ ‫ذیل مدنظر قرار گیرد‪:‬‬ ‫ال��ف‪ -‬ط��رح به صورت آزمایش��ی ترجیح��ا در یکی‬ ‫از بانک‌ه��ای غیردولت��ی و در مقیاس مح��دود و قابل‬ ‫مدیریت اجرایی شود‪.‬‬ ‫ب‪ -‬سقف تسهیالت پرداختی از محل این صندوق‌ها‬ ‫منوط به انجام س��پرده‌گذاری‪ ،‬حداکث��ر ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫ریال تعیین شود‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تسهیالت پرداختی از محل اجرای این طرح ابتدا‬ ‫به زوج‌هایی که برای نخس��تین‌بار اقدام به خرید خانه‬ ‫(خانه اولی‌ها) می‌نمایند‪ ،‬محدود شود‪.‬‬ ‫د‪ -‬بانک موس��س صندوق پس‌انداز مس��کن ملزم به‬ ‫ارائه جداول مش��روح مناب��ع و مصارف صندوق و اتخاذ‬ ‫تدابی��ر و ارائ��ه برنامه‌های احتیاط��ی الزم برای تامین‬ ‫کسری احتمالی می‌باشد‪.‬‬ ‫ه‪ -‬میزان منابع مورد نیاز برای جبران کمبود منابع از‬ ‫سوی دولت (در قالب وجوه اداره شده یا یارانه نرخ سود‬ ‫تسهیالت) به ازای هر متقاضی و کل برنامه در هر سال‬ ‫پیش‌بینی شده و در بودجه ساالنه لحاظ گردد‪.‬‬ ‫و‪ -‬الزم است بانک‌ها قبل از تاسیس صندوق پس‌انداز‬ ‫مسکن‪ ،‬پیش��نهاد دقیق و کارشناس��ی ‪ -‬اجرایی را به‬ ‫بانک مرکزی ارائه دهند‪ .‬بدیهی است بانک مرکزی پس‬ ‫از انجام بررس��ی‌های الزم نسبت به ارائه مجوز تاسیس‬ ‫صندوق اقدام خواهد کرد‪.‬‬
‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت تلخ‬ ‫دالرهای غوطه‌ور در فنجان قهوه‬ ‫فران�ک میرزایی – گروه تج�ارت‪ :‬بارها برای‬ ‫ش��ما هم پی��ش آمده ک��ه ب��رای آرام ک��ردن روح و‬ ‫جس��م‌تان‪ ،‬طعم تلخ قه��وه را امتحان کنید‪ .‬طعمی که‬ ‫اگر چه تلخ اس��ت اما آرامش��ی به همراه دارد که برای‬ ‫چند دقیقه‌ای هم که ش��ده آرام‌تان می‌کند‪ .‬می‌گویند‬ ‫ترکیبات کافئینی که در آن وجود دارد‪ ،‬روی سلول‌های‬ ‫عصبی نشس��ته و حرکت ش��ان را آرام می‌کند‪ .‬در این‬ ‫گزارش نگاهی داریم به تجارت این نوشیدنی پرطرفدار‬ ‫ک��ه ارقام باالیی را در تجارت جهانی به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کمتر کس��ی پیدا می‌ش��ود که از طعم مطبوع قهوه‪،‬‬ ‫ای��ن خوراکی جادویی لذت نبرد ام��ا به‌طور حتم افراد‬ ‫معدودی هس��تند ک��ه از وجود س��ازمانی جهانی برای‬ ‫این خوراکی دلچس��ب باخبر باشند‪ .‬ش��اید برای شما‬ ‫ه��م مثل من جالب باش��د که بدانید در س��ال ‪1963‬‬ ‫س��ازمانی در لندن با حمایت سازمان ملل متحد‪ ،‬با نام‬ ‫س��ازمان بین‌المللی قهوه (‪International Coffee‬‬ ‫‪ )Organization‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سازمانی جهانی با طعم قهوه‬ ‫این س��ازمان با پیوند دادن کش��ورهای صادرکننده‬ ‫و واردکنن��ده قه��وه‪ ،‬به آنها کمک می‌کند با اس��تفاده‬ ‫از کمک‌ه��ای بین‌الملل��ی این س��ازمان بر مش��کالتی‬ ‫ک��ه در صنعت و تج��ارت قهوه وج��ود دارد فائق آیند‪.‬‬ ‫موافقتنام��ه‌ای نیز با عن��وان موافقتنامه جهانی قهوه از‬ ‫سوی همین س��ازمان نوشته ش��د که هدف از امضای‬ ‫آن تعیین سهمیه‌ کشورهای صادرکنند ‌ه قهوه و تثبیت‬ ‫و باال نگاه داش��تن نرخ جهانی قهوه اس��ت که در اصل‬ ‫با تخصیص س��همیه‌ صادراتی مش��خص ب��ه هریک از‬ ‫کش��ورهای صادرکنن��د ‌ه قه��وه به این مقصود دس��ت‬ ‫می‌یابد‪ .‬هدف این س��ازمان‪ ،‬قدرتمند س��اختن بخش‬ ‫جهان��ی قه��وه و ترویج و گس��ترش آن در بازار جهانی‬ ‫و نی��ز بهبود اوض��اع تمامی اعضای این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی قهوه همچنین به‌دنبال کاهش فقر در‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه‌ است‪97 .‬درصد از تولیدات‬ ‫قهوه در جهان توس��ط کش��ورهای عضو این س��ازمان‬ ‫صورت می‌پذیرد و ‪80‬درصد از کشورهای مصرف‌کننده‌‬ ‫قهوه نیز عضو آن هس��تند‪ .‬ح��دود ‪50‬درصد از اقتصاد‬ ‫کش��ورهای تولیدکنن��ده‌ قه��وه در جهان را کش��ت و‬ ‫تجارت قهوه تش��کیل می‌دهد و در نتیجه تجارت قهوه‬ ‫حائز اهمیت بسیار اس��ت زیرا درآمد ‪ ۱۲۵‬میلیون نفر‬ ‫در سراسر جهان از همین راه تامین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹غول عظیم تجارت قهوه‬ ‫زمانی که صحب��ت از میزان حجم تج��ارت قهوه در‬ ‫دنیا به میان می‌آید‪ ،‬شاید برای بسیاری از ما قابل باور‬ ‫نباشد که این محصول با احتساب ‪ 15/4‬میلیارد تومان‬ ‫صادرات در سا‌ل‌های ‪ 2010‬و ‪ ،2009‬زمانی که ‪93/4‬‬ ‫میلیون کیس��ه قهوه جابه‌جا می‌ش��د‪ ،‬بیشترین مقدار‬ ‫تجارت را در بین کاالهای کشاورزی به خود اختصاص‬ ‫داده بود‪ .‬طبق آمار س��ازمان جهانی قهوه‪ ،‬سرمایه اعطا‬ ‫ش��ده به ای��ن خوراکی در س��ال ‪ 2011‬نزدیک به ‪24‬‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪ .‬به عبارتی دیگر بنابر آمار بانک‬ ‫جهان��ی‪ ،‬این رقم برابر با تولید ناخالص داخلی کش��ور‬ ‫نفت‌خیز عمان است‪.‬‬ ‫کش��ورهای عضو در س��ازمان جهانی قهوه که تعداد‬ ‫آنها به ‪ 70‬کش��ور می‌رس��د‪ ،‬ب��ا تولی��د ‪ 104‬میلیون‬ ‫کیس��ه قهوه در س��ال‪ ،‬چیزی حدود ‪97‬درصد از تولید‬ ‫قه��وه دنیا را تامی��ن می‌کنند‪ .‬در س��ال ‪ 2010‬به‌طور‬ ‫متوسط در ‪ 52‬کش��ور تولیدکننده قهوه‪ ،‬بدون در نظر‬ ‫گرفتن افرادی که مرتبط با تجارت و س��رو آن هستند‪،‬‬ ‫‪ 26‬میلیون نفر در کاشت و فرآوری قهوه مشغول به کار‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬بنابراین می‌توان به جرات گفت که قهوه یکی‬ ‫از تجارت‌های بزرگ دنیا با س��ازوکار و پیچیدگی‌های‬ ‫مربوط به خود اس��ت و وقایع مهم دنیا بدون شک روی‬ ‫تجارت آن تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬به گزارش س��ازمان‬ ‫بین‌المللی قهوه‪ ،‬میزان مصرف جهانی قهوه سال ‪2011‬‬ ‫میالدی با ‪1/3‬درصد رش��د به بیش از ‪ 8/3‬میلیون تن‬ ‫و به بیان دیگر‪ ،‬به بیش از ‪ ۱۳۹‬میلیون بس��ته رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس این گ��زارش افزایش تقاضا از س��وی‬ ‫برزی��ل‪ ،‬ویتنام‪ ،‬مکزیک‪ ،‬هن��د و ونزوئال تاثیر زیادی بر‬ ‫افزایش مصرف جهانی قهوه داشته است‪ .‬بر این اساس‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫مصرف جهانی قهوه در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی نیز به بیش‬ ‫از ‪ 137/2‬میلیون بس��ته رسیده بود‪ .‬در این گزارش هر‬ ‫بسته معادل ‪ ۶۰‬کیلوگرم محاسبه شده است‪.‬‬ ‫این گزارش می‌افزاید‪ ،‬بیش��ترین س��هم رشد مصرف‬ ‫جهانی قهوه مربوط به کش��ورهای ب��زرگ صادرکننده‬ ‫ای��ن محص��ول بوده اس��ت‪ .‬س��هم کش��ورهای بزرگ‬ ‫صادرکنن��ده قهوه در مصرف آن از ‪ ۲۵‬درصد در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میالدی به بیش از ‪ 30/5‬درصد در سال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫میالدی رسیده است‪ .‬میزان مصرف قهوه در کشورهای‬ ‫ب��زرگ صادرکننده نیز از ‪۴۱‬میلیون بس��ته در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدی به بیش از ‪42/4‬میلیون بس��ته در سال‬ ‫‪ 2011‬رسیده اس��ت‪ .‬این میزان در سال‌های ‪ ۲۰۰۹‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬می�لادی نی��ز به ترتی��ب ‪ 39/8‬و ‪37/9‬میلیون‬ ‫بسته برآورد و اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ‌ترین واردکنندگان قهوه‬ ‫کشورهای بزرگ واردکننده قهوه شامل امریکا‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬انگلیس و اسپانیا نیز سال ‪2011‬‬ ‫بیش از ‪ 96/6‬میلیون بس��ته قهوه مصرف کرده‌اند‪ .‬این‬ ‫رق��م در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی به ‪ 96/1‬میلیون بس��ته‬ ‫رسید‪ .‬مصرف‌کنندگان این نوشیدنی گرم در سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬و ‪ ۲۰۰۸‬می�لادی بی��ش از ‪ 92/7‬و ‪ ۹۵‬میلیون‬ ‫بسته قهوه نوشیده‌اند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس میزان مصرف قهوه در کش��ورهای در‬ ‫حال توسعه و نوظهور مثل روسیه‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫اوکراین و الجزایر که در س��ال‌های ‪ ۲۰۰۹‬و ‪ ۲۰۰۸‬به‬ ‫ترتیب به ‪ 23/1‬و ‪ 25/5‬میلیون بس��ته رسیده بود‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی به بیش از ‪ 25/8‬میلیون بس��ته‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬این رقم در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی نیز‬ ‫به بیش از ‪ 25/2‬میلیون بسته رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم تولید جهانی قهوه‬ ‫س��ازمان بین‌المللی قهوه‪ ،‬می��زان تولید جهانی قهوه‬ ‫سال ‪ 2011‬را بیش از ‪134/3‬میلیون بسته اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاهش تولید قه��وه در برزی��ل در این مدت با‬ ‫افزایش تولید در ویتنام‪ ،‬پرو و هندوراس جبران ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬رون��د رو به افزایش مص��رف و تقاضا به افزایش‬ ‫تولی��د این محص��ول خوراکی منجر ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین ح��ال افزایش قیمت در ای��ن محصول خوراکی‬ ‫نی��ز از دیگ��ر اتفاقاتی بوده که منجر ب��ه رونق تجارت‬ ‫قهوه شده و پول خوبی به جیب کشورهای تولیدکننده‬ ‫قهوه روانه کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر بازار جهانی در‬ ‫س��ال ‪ 2013‬با افزایش قیمت قهوه جهانی روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫دلیل این امر‪ ،‬ش��یوع بیماری‌ به نام بیماری زنگ برگ‬ ‫قه��وه در مزارع قهوه منطقه حاره بود که موجب ش��د‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده پیش‌بینی میزان برداشت قهوه‬ ‫را بس��یار پایین اعالم کنند‪ .‬همین موضوع باعث شد تا‬ ‫قیمت این محصول پر‌طرفدار در س��ال گذشته باالتر از‬ ‫سال‌های اخیر باشد‪.‬‬ ‫قه��وه همچنی��ن به‌عنوان ی��ک کاال در ب��ازار بورس‬ ‫نیوی��ورک(‪ )New York Board of Trade‬خرید‬ ‫و فروش می‌شود‪ .‬ش��اخص قیمت قهوه در بازار بورس‬ ‫نیویورک تعریف می‌شود‪ .‬بزرگ‌ترین مکان انتقال قهوه‪،‬‬ ‫بندرگاه هامبورگ(آلمان) می‌باش��د‪ .‬این حجم انبوه از‬ ‫مب��ادالت تجاری‪ ،‬ب��ه خوبی نش��ان‌دهنده بزرگی این‬ ‫تجارت لذیذ است‪ .‬در ادامه یکی از موفق‌ترین برندهای‬ ‫جهانی قهوه را بررسی می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ استارباکس پیشرو در تجارت قهوه‬ ‫برنده��ای مختلفی برای تولی��د این کاالی خوراکی‬ ‫وج��ود دارند‪ .‬ش��رکت اس��تارباکس یک برند بس��یار‬ ‫ب��زرگ و مط��رح در حوزه تولید ان��واع قهوه و فروش‬ ‫نوش��یدنی‌های گ��رم ب��ه مصرف‌کنن��دگان اس��ت و‬ ‫هم‌اکنون در زمره شناخته‌ش��ده‌ترین و قدرتمندترین‬ ‫برنده��ای تولی��د و عرض��ه قهوه در جهان به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬در شرایطی که شمار زیادی از تحلیلگران در‬ ‫مورد اشباع نس��بی بازار مصرف امریکا خبر می‌دهند‬ ‫ش��رکت اس��تارباکس اعالم کرده اس��ت در نظر دارد‬ ‫تعداد فروشگاه‌هایش در ایاالت متحده امریکا را به مرز‬ ‫‪ 20‬هزار فروشگاه برساند و شمار فروشگاه‌های جهان‬ ‫را ب��ه ‪ 40‬هزار فروش��گاه ارتقا دهد‪ .‬این سیاس��ت به‬ ‫معن��ای اعتم��اد زی��اد این برن��د به کارک��رد خود و‬ ‫آین��ده‌اش در بازار مصرف اس��ت‪ ،‬در حالی که قیمت‬ ‫نگاه روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نجف اصغري‬ ‫کارشناس بازار قهوه ايران‬ ‫‪10‬کشور مصرف کننده برتر قهوه در سال ‪2008‬‬ ‫رتبه‬ ‫کشور‬ ‫میزان مصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫فنالند‬ ‫‪kg 12.0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نروژ‬ ‫‪kg 9.9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایسلند‬ ‫‪kg 9.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دانمارک‬ ‫‪kg 8.7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هلند‬ ‫‪kg 8.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪kg 8.2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سوئیس‬ ‫‪kg 7.9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بلژیک‬ ‫‪kg 6.8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کانادا‬ ‫‪kg 6.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بوسنی و هرزگوین‬ ‫‪kg 6.2‬‬ ‫جدول میزان صادرات جهانی قهوه براساس ارزش و حجم‬ ‫‪US Cents/lb FOB‬‬ ‫سال‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1999/2000‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪89.4‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2000/2001‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2001/2002‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪86.7‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2002/2003‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2003/2004‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2004/2005‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪89.0‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2005/2006‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪87.9‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪2006/2007‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪98,4‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪2007/2008‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪96.1‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2008/2009‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪97.4‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2009/2010‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫محصوالتش در مقایسه با رقبای دیگر باالتر است‪.‬‬ ‫این اعتماد را می‌توان در گزارش مالی اعالم ش��ده‬ ‫از س��وی این ش��رکت دریافت‪ .‬براساس گزارش سال‬ ‫‪ 2013‬این ش��رکت‪ ،‬ارزش سهام استارباکس با ‪7/61‬‬ ‫درص��د افزایش به بالغ بر ‪ 73/36‬دالر امریکا رس��ید‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در گزارش مال��ی خود اع�لام کرد‪ ،‬در‬ ‫فصل منتهی به ‪ 30‬ژوئن س��ال ‪ 3/7 ،2013‬میلیارد‬ ‫دالر درآمد کس��ب کرده است که ‪ 1/60‬میلیارد دالر‬ ‫آن را هزینه‌ه��ای جاری ش��رکت تش��کیل می‌دهد و‬ ‫‪2/14‬میلیارد دالر آن را س��ود ناخالص این شرکت به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در فصل اول سال ‪ 2013‬میالدی این برند مطرح‬ ‫فعال در حوزه قهوه‌خانه و تولید قهوه ‪ 2/03‬میلیارد‬ ‫دالر س��ود ناخالص به‌دس��ت آورده بود و درآمدش‬ ‫از ف��روش انواع محصوالت غذای��ی و خدمات برابر با‬ ‫‪ 3/56‬میلیارد دالر بود‪ .‬شرکت استارباکس با داشتن‬ ‫بیش از ‪ 11‬هزار فروشگاه در سراسر امریکا و بیش از‬ ‫‪ 5700‬فروشگاه در دیگر نقاط دنیا‪ ،‬درآمد خود را از‬ ‫محل فروشگاه‌های خرده‌فروشی خود در سراسر دنیا‬ ‫میلیون کیسه‬ ‫و همچنین از محل فعالیت تخصصی خود در عرصه‬ ‫بازار قهوه دنیا کس��ب می‌کند‪ .‬در ‪ 2‬س��ال گذش��ته‬ ‫این برند با س��رعت زیادی توسعه پیدا کرده است و‬ ‫‪3500‬فروشگاه به مجموع فروشگاه‌های این برند در‬ ‫امریکا اضافه شد‪.‬‬ ‫مس��یر رشد اس��تارباکس در بازار قهوه دنیا هر روز‬ ‫هموارتر می‌ش��ود‪ .‬این برن��د کار خ��ود را در بازاری‬ ‫کوچ��ک در ده��ه ‪ 80‬می�لادی زمان��ی ک��ه ش��مار‬ ‫مصرف‌کنن��دگان قه��وه در امریکا چن��دان زیاد نبود‬ ‫و ش��روع چنین تجارتی منطق��ی نمی‌آمد‪ ،‬آغاز کرد‪.‬‬ ‫وج��ه تمایز آنها این بود که روس��ای ای��ن برند برای‬ ‫تغیی��ر عادات مصرفی س��اکنان امریکا روی کار آمده‬ ‫بودن��د و در نظ��ر داش��تند تغیی��ری ب��زرگ در این‬ ‫عرصه ایجاد کنند‪ .‬به م��رور که تقاضا برای قهوه‌ها و‬ ‫آشامیدنی‌های استارباکس در بازار بیشتر شد و سلیقه‬ ‫مصرف��ی مردم جه��ان تغییر ک��رد‪ ،‬برندهای دیگری‬ ‫ه��م وارد بازار ش��دند ک��ه رقیب اصلی اس��تارباکس‬ ‫بودن��د اما هی��چ‌گاه نتوانس��تند جایگاه ای��ن برند را‬ ‫به دست آورند‪.‬‬ ‫تغییر سیاست هند در مبادالت تجاری‬ ‫صادرکنندگان به جای دالر و یورو ‪،‬روپیه بگیرند‬ ‫دول��ت هند اع�لام کرده صادرکنن��دگان هندی که پ��ول کاالهای‬ ‫صادرات��ی خود به ایران را به جای دالر و یورو به روپیه دریافت کنند‪،‬‬ ‫مش��مول مزایای تجاری خواهند ش��د‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬دولت هند‬ ‫اع�لام کرد صادرکنندگان هندی که پ��ول کاالهای صادراتی خود به‬ ‫ایران را به جای دالر و یورو به روپیه دریافت کنند‪ ،‬مش��مول مزایای‬ ‫تجاری خواهند شد‪ .‬مدیرکل سازمان تجارت خارجی هند در این باره‬ ‫گفت‪« :‬بر اس��اس سیاست تجارت آزاد دولت هند صادرکنندگان کاال‬ ‫به ایران که پول کاالها را به روپیه دریافت می‌کنند از مزایای صادراتی‬ ‫برخوردار می گردند‪ ».‬صادرکنندگان هندی به طور عمد با اس��تفاده‬ ‫‪25‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫تجارتي که ايران‬ ‫از آن سهمي ندارد‬ ‫از ارزهایی نظیر دالر و یورو که به راحتی قابل تبدیل به ارزهای دیگر‬ ‫هس��تند‪ ،‬تجارت می کنند‪ .‬دولت هند مشوق های صادراتی مختلفی‬ ‫را برای تشویق صادرکنندگان به استفاده از سازوکار پرداخت به روپیه‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ .‬به دنبال وضع تحریم‌های غرب علیه ایران‪ ،‬این‬ ‫کش��ور پول کاالهای هندی را به روپی��ه پرداخت می‌کند‪ .‬دولت هند‬ ‫در م��اه آوریل به منظ��ور افزایش مبادالت تج��اری دوجانبه با ایران‪،‬‬ ‫ص��دور کاالهایی نظیر مواد غذای��ی و دارو به مقصد ایران را از قوانین‬ ‫مرب��وط به مالیات ب��ر ارزش افزوده معاف کرد‪.‬ع�لاوه بر مواد غذایی‪،‬‬ ‫هند مقادیر معتنابهی دارو‪ ،‬ماشین آالت‪ ،‬تجهیزات حمل و نقل‪ ،‬مواد‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬نخ و پارچه و فوالد به ایران صادر می‌کند‪ .‬حجم مبادالت‬ ‫تجاری دو کش��ور در س��ال ‪ 2013-14‬به ‪ 15.25‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫از فوریه ‪ ،2013‬یعنی زمانی که دولت آمریکا کانال‌های پرداخت پول‬ ‫به ایران را مس��دود کرده‪ ،‬هن��د ‪ 45‬درصد پول نفت ایران را از طریق‬ ‫بانک یو سی او به روپیه پرداخت می‌کند‪.‬به دلیل تحریم‌های آمریکا و‬ ‫دیگر کشورهای غربی‪ ،‬هند تالش دارد وابستگی خود به نفت ایران را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬این کش��ور در سال ‪ 21.20 ،2009-10‬میلیون تن نفت‬ ‫خام از ایران وارد کرد که این رقم در سال ‪ 2010-11‬به ‪ 18.50‬و در‬ ‫سال ‪ 2011-12‬به ‪ 18.11‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫قهوه دومين تجارت بزرگ پس از نفت در دنياست‪.‬‬ ‫اي��ن محصول ب��ه دليل داش��تن طرفداران بس��يار‬ ‫در سراس��ر دنيا از تجارت پرس��ودي به��ره مي‌برد‪.‬‬ ‫‪ 71‬کشور توليدکننده محصول قهوه در دنيا هستند‬ ‫ک��ه اکثر آنها از نظر اقتصادي فقيرند‪ .‬برزيل يکي از‬ ‫همان کش��ورهايي است که در چند سال گذشته از‬ ‫لح��اظ توليد دانه خام قهوه تج��ارت خوبي را ايجاد‬ ‫کرده و باوجود داشتن سهم بيش از ‪ 50‬درصد توليد‬ ‫قهوه‪ ،‬ام��ا در بحث ف��رآوري آن حرفي براي گفتن‬ ‫ندارد‪ .‬بخش عمده فرآوري اين محصول در امريکا و‬ ‫اروپا انجام مي‌شود که شرکت‌هايي مثل استارباکس‬ ‫در امري��کا و ايل��ي و کاس��تار در ايتاليا و تیچیبو در‬ ‫آلمان در بحث فرآوري و بس��ته‌بندي بس��يار موفق‬ ‫عمل کرده‌اند‪ .‬همين امر باعث شده است که در حال‬ ‫حاضر بس��ياري از مردم قهوه را با نام اين کش��ورها‬ ‫بشناسند‪ .‬بیشتر افراد نمي‌دانند که کشورهايي چون‬ ‫ترکيه‪ ،‬فرانس��ه و ايتاليا که در بح��ث تجارت قهوه‬ ‫فرآوري شده بسيار موفق و خوش‌نام هستند‪ ،‬به طور‬ ‫کلي زراعت قهوه ندارند‪ .‬در اکثر اين کش��ورها‪ ،‬قهوه‬ ‫پس از کشت به شکل دانه خام قهوه به‌صورت فله‌اي‬ ‫به کش��ورهاي داراي دانش فرآوري صادر مي‌شود و‬ ‫در آنجا فرآیند فرآوري اعمال و به سراسر دنيا صادر‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫يکي از انواع قهوه‌هاي فرآوري ش��ده‪ ،‬قهوه فوري‬ ‫است که براساس بيالن منتشرشده از سوي سازمان‬ ‫جهاني قهوه‪ ،‬س��هم اين محصول در تجارت جهاني‬ ‫در سال گذش��ته بيش از ‪ 3‬ميليارد دالر بوده‌است‪.‬‬ ‫اين رقم بس��يار عظيمي است که ايران هيچ سهمي‬ ‫از آن ندارد‪ .‬در ايران با وجود ظرفیتی که براي توليد‬ ‫قهوه وجود دارد‪ ،‬توجهي صورت نمي‌پذيرد‪ .‬به عقيده‬ ‫بس��ياري از تحليلگران بازار‌‪ ،‬ايران مي‌تواند در زمينه‬ ‫ف��رآوري و تجارت قهوه ب��ه منطقه خاورميانه خوب‬ ‫عمل کند چراکه هيچ يک از کش��ورهاي عربي وارد‬ ‫اين حوزه تجاري نشده‌اند و زمينه براي اين فعاليت‬ ‫کاملا بکر و آماده است‪ .‬براي اين که ايران هم بتواند‬ ‫از حجم اين تجارت سودي داشته باشد‪ ،‬بايد دانش و‬ ‫مديريت صحيح وارد اين صنعت شود و حمايت‌هاي‬ ‫دولت��ي ص��ورت پذيرد‪ .‬تا ب��ه امروز چند ش��رکت‪،‬‬ ‫تج��ارت در زمينه قهوه در اي��ران را آغاز کرده‌اند اما‬ ‫به دليل عدم مديريت و دانش فني نتوانسته‌اند موفق‬ ‫ش��وند‪ .‬دليل عمده اين ضعف اين اس��ت که اگرچه‬ ‫از س��ال ‪ 84‬فعاليت‌هايي کوچک انجام گرفته است‬ ‫اما تا ب��ه امروز مجموعه‌اي ب��راي حمايت و نظارت‬ ‫بر اين تجارت پرس��ود در ايران نبوده است‪ .‬البته در‬ ‫س��ال‌جاري نشست‌هايي از سر گرفته شده است که‬ ‫نويد آن تاس��يس انجمني با ن��ام انجمن قهوه ايران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫يکي از مهم‌ترين رخدادهاي جهاني در عرصه صنعت‬ ‫قهوه‪ ،‬برپايي نمايشگاه‌هايي بسيار خاص و متفاوت براي‬ ‫قهوه است که از شهرت بااليي برخوردار است و ساالنه‬ ‫افراد بس��ياري از سراس��ر دنيا در آن شرکت مي‌کنند‪.‬‬ ‫اکثر کش��ورهاي مش��هور در بحث قهوه ب��راي برگزار‬ ‫کردن بهترين نمايشگاه در جهان با يکديگر به رقابت‬ ‫مي‌پردازن��د‪ .‬در اين بين‪ ،‬ايتالي��ا باالترين آمار برپايي‬ ‫نمايشگاه را دارد‪ .‬بعد از آن انگلستان است که هرساله‬ ‫فستيوال لندن را برگزار مي‌کند‪ .‬عالوه بر اين‌کشورها‪،‬‬ ‫هرس��اله چندين فس��تيوال متنوع و جذاب از س��وي‬ ‫انجمن قهوه اروپا در ايتاليا برپا مي‌ش��ود‪ .‬در کنار اين‬ ‫نمايشگاه‌ها‪ ،‬مس��ابقاتي نيز ترتيب داده شده است که‬ ‫در آن‪ ،‬بزرگ‌ترين قهوه‌سازان دنيا در زمينه هنر درست‬ ‫کردن قهوه با يکديگر به رقابت مي‌پردازند‪ .‬بيش��ترين‬ ‫سهم صادرات قهوه فرآوري شده جهان را امريکا‪ ،‬ايتاليا‬ ‫و آلمان به خود اختصاص داده‌اند ولي س��ردمدار تمام‬ ‫اين کش��ورها در بحث توليد و ص��ادرات قهوه فوري‪،‬‬ ‫شرکت نستله با ‪ 86‬کارخانه در دنياست‪ .‬مقر اصلي اين‬ ‫شرکت در سوئيس است‪ .‬شايد جالب باشد که بدانيد‪،‬‬ ‫آمار سود سال گذشته آن بيش از کل درآمد نفت ايران‬ ‫بوده است‪ .‬بيشترين سرانه مصرف قهوه هم متعلق به‬ ‫کشور سوئد و پس از آن امريکاست‪ .‬در آسيا هم‪ ،‬ژاپن‬ ‫و کره جنوبی خيز بزرگي برداشته‌اند تا بتوانند سهمي‬ ‫در اين تجارت داشته باشند‪ .‬اين موفقيت تا جايي پيش‬ ‫رفته است که در سال‌جاري‪ ،‬در مسابقات هنر درست‬ ‫کردن قهوه در ايتاليا يک ژاپني نفر نخست شد‪.‬‬
‫گپ و گفت‬ ‫باز هم به ايران مي‌آييم‬ ‫‪26‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 15 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ کيفيت صنعت نمايشگاهي ايران با جهان را مقايسه می‌کند‬ ‫تسهيالت رفاهي‪ ،‬کليد توسعه‬ ‫«ما دوباره به اي��ران خواهيم آمد‪ .‬نه تنها در‬ ‫اين نمايشگاه بلکه در حال برنامه‌ريزي هستيم‬ ‫تا در نمايشگاه‌هاي صنعتي ديگر نيز مشارکت‬ ‫کنيم‪ ».‬اين را يک��ي از غرفه‌داران چين که در‬ ‫نمایشگاه ساختمان تهران غرفه دارد مي‌گويد‪.‬‬ ‫غرف��ه‌داري ک��ه دعوت م��ا را ب��راي صحبت‬ ‫می‌پذيرد‪ ،‬ش��رکتي از کشور پهناور چين است‬ ‫ک��ه با وجود ش��لوغ ب��ودن غرفه ب��ه گرمي از‬ ‫استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫€ €س�طح نمايش�گاه صنع�ت س�اختمان‬ ‫را چط�ور ارزياب�ي مي‌کني�د؟ آي�ا ب�ه‬ ‫استاندارد‌هاي مد نظر شما نزديک است؟‬ ‫م��ن فک��ر مي‌کن��م برگ��زاري چني��ن‬ ‫نمايش��گاه‌هايي به صورت مستقيم تاثير خوبي‬ ‫ب��ر جذب توريس��ت دارد‪ .‬به هر حال ش��رايط‬ ‫برگزاري اين نمايشگاه را مثبت ارزيابي مي‌کنم‬ ‫و اگر بخواهم از ‪ 10‬نمره به چنين فس��تيوالي‬ ‫نمره بدهم‪ ،‬عدد هشت را خواهم داد‪.‬‬ ‫€ €ش�ما چ�ه محصول�ي ب�راي ارائ�ه ب�ه‬ ‫مشتريان در اين نمايشگاه داريد؟‬ ‫م��ا به صورت حرفه‌اي در کار توليد پانل‌هاي‬ ‫آلومينيوم��ي هس��تيم‪ .‬اين محص��والت براي‬ ‫طراحي خارجي س��اختمان‌ها مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می‌گیرند و حالت دکوراتي��و دارند‪ .‬البته‬ ‫در کنار اين به اس��تحکام ساختمان نيز کمک‬ ‫مي‌کنند‪ .‬از همه مهم‌تر نقش عايق را هم براي‬ ‫س��اختمان دارند و از هدر رفت انرژي در زمان‬ ‫سرما و گرما جلوگيري مي‌کنند‪.‬‬ ‫€ €شما ش�ناختي از بازار اين محصول در‬ ‫ايران داريد؟‬ ‫خير‪ .‬دوره اولي اس��ت که شرکت مي‌کنيم و‬ ‫بنابراين ش��ناخت خاصي نداريم‪ .‬البته مي‌دانم‬ ‫که ايرانيان به‌تازگ��ي به اهميت حفظ انرژي و‬ ‫صرفه‌جويي در اين زمينه پي برده‌اند و بنابراين‬ ‫اميدوار هس��تم ش��رکت ما جاي خودش را در‬ ‫ايران باز کند‪.‬‬ ‫€ €حتم�ا ب�راي س�نجش کيفي�ت رقباي‬ ‫ايراني خود به غرفه‌هاي ديگر سر زده‌ايد‬ ‫فکر مي‌کنيد محصول شما به لحاظ کيفيت‬ ‫چقدر با محصوالت ايراني تفاوت دارد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬گش��ت و گ��ذار کوتاهي در نمايش��گاه‬ ‫داشتم و کيفيت محصوالت کشور شما را مورد‬ ‫بررسي قرار دادم فکر مي‌کنم محصول ما بدون‬ ‫رقيب باش��د‪ .‬به لحاظ کيفي پانل‌هاي شرکت‬ ‫ما ش��رايط بهتري دارن��د‪ .‬در واقع متريالي که‬ ‫م��ا تولي��د مي‌کنيم تاکن��ون در اي��ران توليد‬ ‫نمي‌ش��ود و اين به معناي عقب‌ماندگي صنعت‬ ‫ايران نيست بلکه پانل‌هاي آلومينيومي که ارائه‬ ‫کرديم به‌طورکلی در انحصار شرکت ماست‪.‬‬ ‫€ €آيا س�ال بع�د هم در نمايش�گاه ايران‬ ‫حضور پيدا مي‌کنيد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬از اي��ن ب��ه بعد ب��راي مقاص��د تجاري‬ ‫خود نه‌تنها در اين نمايش��گاه شرکت خواهیم‬ ‫کرد بلک��ه در حال برنامه‌ريزي هس��تيم تا در‬ ‫نمايشگاه‌هاي صنعتي ديگر نيز مشارکت کنيم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫سرمایه‌گذاری چین در قم‬ ‫نمایش��گاه س��رمایه‌گذاری‪ ،‬تولید‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و گردش��گری استان «گنس��و» چین در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه‌های اس��تان قم برگزار ش��د‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حضور محمد صادق صالحی‬ ‫منش‪ ،‬اس��تاندار قم‪ ،‬اویانگ جیان مشاور عالی‬ ‫استاندار گنسوی چین‪ ،‬یانگ ژیو دبیرکل اتاق‬ ‫بازرگانی گنس��وی چین و جمعی از مسئوالن‪،‬‬ ‫صنعتگران و فعاالن اقتصادی اس��تان‌های قم و‬ ‫گنس��و (چین)‪ ،‬برای مدت ‪2‬روز در استان قم‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪ 92‬ش��رکت چین��ی به‬ ‫هم��راه ح��دود ‪ 200‬نفر از اس��تان گنس��و در‬ ‫زمینه‌های س��رمایه‌گذاری‪ ،‬تولید‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫عمران‪ ،‬صنعت و گردش��گری ش��رکت کردند‪.‬‬ ‫تن��وع کاره��ای ارائه ش��ده در این نمایش��گاه‬ ‫بس��یار گسترده بود و وس��عت کاری استان قم‬ ‫در زمینه‌های��ی همچون کش��اورزی‪ ،‬عمرانی و‬ ‫گردشگری را در برگرفت و برای سرمایه‌گذاران‬ ‫چینی به نمایش گذاشت‪ .‬این نمایشگاه در روز‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد افتتاح شد و به مدت ‪ 2‬روز‬ ‫توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان‬ ‫را در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار داد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‪ :‬شايد يکي از پولسازترين صنايع و مشاغل دنيا برگزاري يک نمايشگاه چند روزه باشد!‬ ‫نمايشگاهي که در مدت زماني مشخص‪ ،‬نمايندگاني را براي ارائه و معرفي بهترين محصوالت‌شان در کنار هم‬ ‫جمع کرده و مردم را براي بازديد و تماشاي اين محصوالت دعوت مي‌کند‪ .‬اين اتفاق هر ماه و هر هفته و هر‬ ‫روز در کشورهاي مختلف جهان رخ مي‌دهد‪ .‬اياالت متحده آمريکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬استراليا و چين به ترتيب رديف اول‬ ‫تا چهارم و ايتاليا‪ ،‬اسپانيا‪ ،‬ژاپن و امارات نيز رديف ‪ 5‬تا ‪ 8‬رتبه برگزاري نمايشگاه را به نام خود ثبت کرده‌اند‬ ‫رديف ‪ ۱۷‬به ترکيه و رديف ‪ ۲۴‬به ايران اختصاص يافت و عراق نيز رتبه ‪ ۳۱‬را در اين رده‌بندي به نام خود‬ ‫ثبت کرده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱2‬بيش از ‪ 9۰۰۰‬نمايشگاه بين‌المللي در استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد‪ .‬نظر شما‬ ‫‪ ۹۸‬مرکز کشور و ‪ ۲۱۰۱‬شهر صنعتي در سراسر جهان چيست؟‬ ‫برگزار ش��د که گ��ردش مالي آن مع��ادل ‪ ۳۰۰‬ميليارد‬ ‫نمي دانم چقدر مي‌ت��وان به آمارها اعتماد کرد‪ .‬اما تا‬ ‫دالر اعالم ش��ده است‪ .‬طبق آمارها سهم ايران از درآمد آنجا که مي‌دانم در کش��ور ما ضريب درآمد نمايشگاه‌ها‬ ‫مجموع نمايش��گاه‌ها‪ ،‬س��االنه ‪ ۲۵۰‬ميليون دالر يعني در مقايسه با ديگر صنايع وضعيت بسيار‬ ‫معادل تنها يک هزارم کل جهان اس��ت‪ .‬البته مقايس��ه مطل��وب ت��ري دارد‪ .‬در اقتص��اد واژه‌اي‬ ‫کمي و کيفي نمايش��گاه‌هاي ايران با کشورهاي توسعه داريم به نام ضريب تکاثري که به معناي‬ ‫يافته نش��ان مي‌دهد که هنوز راه زيادي تا رس��يدن به تاثير يک فعاليت اقتصادي بر چند فعاليت‬ ‫س��طح مطلوب کسب درآمد نمايش��گاهي داريم‪ .‬براي اقتصادي ديگر اس��ت‪ .‬وقتي يک فعاليت‬ ‫مثال براس��اس آمارهاي رس��مي وزارت ارش��اد گردش اقتص��ادي در ي��ک زمينه ايج��اد درآمد‬ ‫مالي ‪ 26‬نمايش��گاه کتاب تهران ک��ه يکي از مهم‌ترين مي‌کن��د اي��ن درآمد بر س��طوح مختلف‬ ‫نمايشگاه‌هاي ايران است در سال ‪ 92‬تنها حدود ‪ 170‬اقتص��ادي تاثير مي‌گ��ذارد مثال در حوزه‬ ‫ميليارد تومان بوده اس��ت‪ .‬در اي��ن زمينه و با توجه به مس��کن ي��ک فعاليت اقتص��ادي با ‪300‬‬ ‫جاي��گاه نه چندان مناس��ب ايران در ميان کش��ورهاي حوزه ديگ��ر مثل صنعت س��يمان‪ ،‬آجر‪،‬‬ ‫صاحب نام که در س��ال‌هاي اخير درآمد قابل توجهي از گ��چ‪ ،‬و‪ ...‬در ارتب��اط اس��ت‪ .‬در م��ورد‬ ‫راه برگزاري نمايشگاه و جلب توجه مشتريان به بازارهاي نمايش��گاه‌ها هم همين طور اس��ت‪ .‬يک نمايشگاه هم‬ ‫خود کس��ب کردند به س��راغ محمد علمي کارشناس اشتغال‌زايي مس��تقيم و هم اشتغال زايي غير مستقيم‬ ‫مس��ائل اقتصاد بين الملل رفتيم تا ضمن برش��مردن ه��م در کوتاه مدت و هم در بلند م��دت دارد‪ .‬در ايران‬ ‫مهم‌ترين نق��اط ضعف ما در اين حوزه‪ ،‬راهکارهاي رفع هم شرايط دقيقا همينطور است با اين تفاوت که ميزان‬ ‫چالش‌هاي پيش روي صنعت نمايش��گاهي ما را مطرح اش��تغال‌زايي در ايران از متوسط جهاني پايين‌تر بوده و‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ضريب اش��تغال زايي جهاني تقريبا ‪ 20‬برابر ما اس��ت‪.‬‬ ‫€ € ايران در سال چندين نمايشگاه با موضوعات مث�لا در هنگ کن��گ چيزي حدود ‪ 150‬ه��زار نفر در‬ ‫متفاوت و در حوزه‌هاي مختلف برگزار مي‌کند‪ .‬به صنعت نمايشگاهي به صورت مستقيم فعال هستند‪.‬‬ ‫نظر ش�ما برگزاري اين نمايشگاه‌ها به لحاظ کمي € €منظ�ور از کوت�اه م�دت ي�ا بلندم�دت بودن‬ ‫و کيفي چق�در به اس�تانداردهاي جهاني نزديک اشتغال‌زايي دقيقا چيست؟‬ ‫هستند؟‬ ‫ببينيد مثال در هر نمايشگاه يکي از اصول اصلي براي‬ ‫من در مورد وضعيت نمايشگاه‌هاي مختلف دنيا چند درآمدزايي تبليغات است‪ .‬اين فعاليت تبليغاتي به زمان‬ ‫س��ال تحقيق و پژوهش کردم و چند دوره هم س��ابقه ني��از دارد تا تاثير خود را بگذاردو اينطور نيس��ت که به‬ ‫فعاليت در دل فس��تيوال‌هاي مختلف را داش��ته ام‪ .‬اين ص��ورت لحظه اي و در مدت زمان محدود تاثير بگذارد‪.‬‬ ‫تجربيات باعث ش��د در نهايت کتابي هم در اين زمينه از طرف ديگر يک نمايشگاه مهمترين ابزار ممکن براي‬ ‫چاپ کنم‪ .‬امروز در دنيا س��اليانه ‪ 32‬هزار نمايش��گاه با بازاريابي است‪ .‬ممکن است يک غرفه دار ‪ 10‬روز براي‬ ‫عناوين متعدد برگزار مي‌ش��ود‪ .‬البته اين آمار توس��ط بازاريابي محصوالت و صنايع خودش در يک نمايش��گاه‬ ‫اتحاديه جهاني صنعت نمايش��گاهي جمع آوري شده و وقت صرف کن��د‪ ،‬کاتالوگ توزيع کند‪ ،‬محصول معرفي‬ ‫مربوط به نمايشگاه‌هايي است که مساحت آنها از ‪ 5‬هزار کن��د ولي نتيجه آن را ‪ 6‬م��اه بعد ببيند‪ .‬يعني احتمال‬ ‫متر مربع بيشتر باشد و مواردي که از اين متراژ کوچکتر دارد مش��تري ‪ 6‬ماه بعد به آن محصول نياز پيدا کند و‬ ‫باش��ند را در آمار گيري لحاظ نک��رده اند‪ .‬اين ‪ 32‬هزار با توجه به تبليغاتي که شده به ارائه کننده ان محصول‬ ‫نمايشگاه به طور متوسط ‪ 104‬ميليون متر مربع فضا را مراجعه کند‪.‬‬ ‫در بر مي‌گيرد که آمار شگفت انگيزي است‪.‬‬ ‫€ €چه عواملي بايد رعايت ش�ود ت�ا ايران هم به‬ ‫€ €€ب�ه اين آم�ار چق�در مي‌ت�وان اعتم�اد کرد؟ استاندارد‌هاي بين المللي برسد‪ .‬يعني هم از لحاظ‬ ‫‪ 104‬ميليون متر مربع متراژ بسيار عجيبي است!‬ ‫تعداد نمايشگاه ها‪ ،‬هم از لحاظ اشتغال زايي و هم‬ ‫بله‪ .‬در نگاه اول اينطور است‪ .‬اين آمار به تعداد دفعاتي از زاويه سود آوري‪.‬‬ ‫که يک نمايش��گاه در يک فضاي مش��خص برگزار شده‬ ‫مهم ترين نکته باال بودن هزينه‌هاي نمايشگاهي است‪.‬‬ ‫توج��ه دارد‪ .‬ممکن اس��ت ي��ک کش��ور در يک فضاي شما مثال هزينه برق را براي برپايي يک نمايشگاه در هر‬ ‫خاص ساليانه ‪ 100‬نمايشگاه برگزار کند‪ .‬بنابراين براي شهري در نظر بگيريد! اين هزينه برق با نمايشگاه داران‬ ‫آم��ار گيري از تعداد نمايش��گاه‌هاي اين کش��ور در آن بر مبناي هزينه‌هاي جنبي حس��اب مي‌کنند در حالي‬ ‫فضاي مشخص‪ ،‬تعداد دفعات برپايي‪ ،‬ضرب در مساحت که نمايش��گاه خودش در دنيا يک صنعت اس��ت و بايد‬ ‫آنجا مي‌شود‪.‬‬ ‫براي برق رساني به غرفه داران تخفيف در نظر بگيرند‪.‬‬ ‫€ €برخي از مس�ئوالن و کارشناسان سهم ايران € €منظور شما حمايت دولتي است؟‬ ‫از س�ودآوري اي�ن صنع�ت را ي�ک هزارم س�هم‬ ‫دقيقا! هزينه‌هاي اين چنيني براي برگزار کنندگان بايد‬ ‫جهان�ي برآورد مي‌کنن�د و معتقدند اي�ن رقم با به حداقل برسد‪ .‬از طرف ديگر اين افراد به تجهيزات نياز‬ ‫دریچه‬ ‫چين براي نمايشگاه اکسپو شانگهای ‪ 6‬خط مترو ايجاد کردتا مردم با‬ ‫خيال راحت تردد کنند‪ .‬در يک کالم مي‌توان گفت این امر کل شانگهاي‬ ‫را دگرگون کرد اما در ایران حتی هزينه باالی برق هم عاملی است که برای‬ ‫شرکت‌های نمایشگاهی ایجاد مشکل می‌کند‬ ‫دارند‪ .‬شرکت‌هاي نمايشگاهي بايد زيرساخت‌هاي خود‬ ‫را از کشورهاي ديگر وارد کنند‪ .‬امروز همان محصوالتي‬ ‫را که قبال با دالر ‪ 1100‬تومان وارد مي‌کردند بايد با دالر‬ ‫‪ 3000‬توماني خريداري کنند‪ .‬اين هزينه‌ها تاثير منفي‬ ‫دارد‪ .‬يا مثال سفر به خارج از کشور براي بازاريابي حدود‬ ‫‪ 3‬براب��ر براي صاحبان صنايع هزينه دربر دارد ‪ .‬بنابراين‬ ‫بايد از اين بخش حمايت بشود‪.‬‬ ‫ش��ما دوبي را در نظر بگيريد‪ .‬در اين چند سال خيلي‬ ‫رشد خوبي در صنعت نمايشگاهي داشته يا مثال کشور‬ ‫ترکيه فضاي نمايشگاهي خودش را به خوبي گسترش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬اين فضا با امکانات خوب و جذابي که دارد‬ ‫باعث جذب مش��تري مي‌ش��ود‪ .‬اگر چه در نمايش��گاه‬ ‫بي��ن المللي تهران ش��رايط خوبي ب��راي برگزاري يک‬ ‫نمايش��گاه حرفه اي فراهم شده اما ش��رايط دسترسي‬ ‫مردم به اين نمايشگاه تا حدودي با مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫مث�لا هنوز مترو ندارد همي��ن نبود مترو و اتالف زمان‬ ‫مردم براي رس��يدن به محل برگزاري نمايشگاه خودش‬ ‫عاملي است که از ميزان مخاطبان مي‌کاهد‪.‬‬ ‫در اين زمينه اگر با دس��ت اندرکاران و ش��رکت‌هاي‬ ‫نمايشگاهي هم صحبت کنيد متوجه خواهيد شد چقدر‬ ‫ايجاد يک شرايط مطلوب براي مشتري و افرادي که به‬ ‫نمايشگاه قدم مي‌گذارند در پربار شدن فضاي آن تاثير‬ ‫دارد‪ .‬يکي ديگر از مش��کالت شيوه اطالع رساني است‪.‬‬ ‫بس��ياري از شرکت‌ها وصاحبان سرمايه که براي حضور‬ ‫در يک نمايشگاه اعالم آمادگي مي‌کنند نياز دارند تا در‬ ‫همه زمينه‌ها تغذيه اطالعاتي بشوند‪ .‬در مورد تاريخچه‬ ‫برگزاري يک نمايشگاه‪ ،‬در مورد شرايط مختلف آن شهر‬ ‫و کشور‪ ،‬تعداد غرفه داران و نکاتي از اين قبيل‪.‬‬ ‫اگر به سايت نمايشگاه مالزي سر بزنيد متوجه منظور‬ ‫م��ن خواهيد ش��د‪ .‬در س��ايت اصلي مال��زي اطالعات‬ ‫نمايشگاهي و سنوات گذشته قابل مشاهده است‪ .‬يعني‬ ‫يک نفر قبل از شرکت در نمايشگاه مالزي تنها با مراجعه‬ ‫به س��ايت اينترنتي آن س��وابق مورد نياز خودش را به‬ ‫دست مي‌آورد‪ .‬اين کمک مي‌کند که بازار و فضاي آن را‬ ‫به خوبي بشناسد و در نهايت محصولي را که متناسب با‬ ‫آن فضا مي‌داند به همراه خودش بياورد‪.‬‬ ‫يا از اکس��پوي بزرگ چين که در سال ‪ 2010‬حدود‬ ‫‪ 73‬ميليون بازديد کننده داش��ته ه��ر آمار و اطالعاتي‬ ‫ک��ه بخواهيد با مراجعه به س��ايت آن مي‌توانيد به همه‬ ‫چيز دسترس��ي پيدا کنيد‪ .‬اين که چن��د نفر همکاري‬ ‫داشته اند‪ ،‬هر بخش چقدر هزينه داشته‪ ،‬چه کشورهايي‬ ‫حضور داشتند و غيره‪ .‬شايد جالب باشد که بدانيد چين‬ ‫تنها براي نمايش��گاه اکسپو شانگهای ‪ 6‬خط مترو ايجاد‬ ‫کردت��ا مردم ب��ا خيال راحت تردد کنن��د‪ .‬در يک کالم‬ ‫مي‌توان گفت این امرکل شانگهاي را دگرگون کرد‪.‬‬ ‫€ €اگر نکته اي باقي مانده است بفرماييد‪.‬‬ ‫بحث برپايي يک نمايش��گاه‪ ،‬مشکالت آن‪ ،‬شرايط آن‬ ‫و هرچيز ديگري که به اين موضوع مربوط مي‌ش��ود به‬ ‫قدري گسترده است که شايد چندين ساعت زمان براي‬ ‫مطرح کردن آن نياز باشد‪ .‬مثال روش‌هاي جذب بازديد‬ ‫کننده يا روش‌هاي بازاريابي در يک نمايشگاه مباحث با‬ ‫اهميتي است که بايد حتما در مورد آنها صحبت شود‪.‬‬ ‫بازاريابي در هر کشوري با توجه به شرايط بازار رقابتي‬ ‫حاکم بر آن متفاوت است‪ .‬مثال در آمريکا براي دسترسي‬ ‫ب��ه هر مصرف کننده بايد ‪ 500‬دالر هزينه کرد چرا که‬ ‫انتخاب‌ه��اي زي��ادي براي هر محصول م��ورد نياز يک‬ ‫مشتري وجود دارد و به راحتي مي‌تواند از ميان آنها هر‬ ‫کدام را که مطلوب تر ديد انتخاب کند‪ .‬هزينه تبليغات‬ ‫جهاني در سال‌هاي قبل حدود ‪ 12‬ميليارد بود اما االن‬ ‫به حدود ‪ 20‬ميليارد رسيده است‪ .‬ما هم اگر بخواهيم به‬ ‫نتايج مطلوب برسيم بايد فکري براي تبليغات و بازاريابي‬ ‫و ديگر موضوعاتي که گفتم بکنيم‪.‬‬ ‫گشتی در نمایشگاه‌های پرطرفدار جهان‬ ‫از هاربین چین تا فرانکفورت امریکا‬ ‫گروه تجارت‪ :‬در س��ال هزاران نمایشگاه مختلف در سراسر جهان‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬بسیاری از این نمایشگاه‌ها جنبه تجاری و صنعتی دارند‬ ‫و بنابرای��ن افراد خاصی به‌عن��وان مخاطب چنین برنامه‌هایی ش��ناخته‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬اما هستند جشنواره‌ها و نمایش��گاه‌هایی که با جنبه تفریح و‬ ‫س��رگرمی و شگفتی برگزار شده و حس��ابی مورد توجه عموم مردم قرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬به‌طوری‌که خیلی زود ش��هرت آنها از مرزهای ش��هر و کشور‬ ‫برگزار‌کننده فراتر رفته و جنبه جهانی پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه نگاهی خواهیم داش��ت به ‪ 5‬نمایش��گاه جذاب جهان که هم‬ ‫پولساز هستند و هم با مزه!‬ ‫نمایش��گاه هاربین از ابتدای سال نوی میالدی تا آخر ژانویه ادامه دارد‬ ‫و حدود ‪7‬هزار کارگر هنرمند در س��اخت این مجموعه یخی مش��ارکت‬ ‫دارند‪ .‬ضمن اینکه در حدود ‪ 180‬هزار مترمربع یخ و ‪ 150‬هزار مترمربع‬ ‫برف فش��رده به‌عنوان مصالح این س��اختمان‌های زیر صفر در یک فضای‬ ‫‪ 6،458،400‬فوت مربعی استفاده می‌شود‪ .‬اکثر بازدیدکنندگان‪ ،‬سرمای‬ ‫هوای بیشتر را در شب تحمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند در شب از این‬ ‫مجموعه دیدن کنند زیرا نورهای رنگارنگ درون و بیرون این مجسمه‌ها‬ ‫و بناه��ای یخی‪ ،‬زیبایی آنها را چندین برابر می‌کند‪ .‬هوای ش��هر هاربن‬ ‫بیشتر اوقات سردتر از منفی ‪ 20‬درجه سانتیگراد است‪.‬‬ ‫در اس��تان هیلون��گ ‌جیان��گ در‬ ‫شمال‌ش��رقی چین ش��هری است به نام‬ ‫هاربین‪ .‬زمس��تان که می‌رسد‪ ،‬این شهر‬ ‫هرچه کم داش��ته باشد از یخ و برف کم‬ ‫ندارد! مسئوالن این شهر از این همه یخ‬ ‫و ب��رف نهایت اس��تفاده را می‌کنند و به‬ ‫تعبیری «از آب ک��ره می‌گیرند»! آنها با‬ ‫اس��تفاده از همین یخ و برف‌ها هر ساله‬ ‫جش��نواره‌ای برگ��زار می‌کنند که با جذب میلیون‌ها توریس��ت داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬منبع درآمد شهر می‌شود‪.‬‬ ‫ش��روع برگزاری این مراس��م به سال‬ ‫‪ 1995‬در امریکا برمی‌گردد که در زمان‬ ‫برگزاری آن کنسول‌های ‪Playstaion‬‬ ‫و ‪ Vitrual Boy‬معرف��ی ش��دند‪E3 .‬‬ ‫فرص��ت ایده‌آل��ی ب��رای کمپانی‌ه��ا و‬ ‫س��ازندگان مختلف‪ ،‬از جه��ت رونمایی‬ ‫آخری��ن فناوری‌‌ه��ای خود به حس��اب‬ ‫می‌آید‪ .‬زمان برگزاری ‪ E3‬معموال اواسط‬ ‫خ��رداد ی��ا اوایل تیر اس��ت و در تاالر و‬ ‫س��الن ‪ Memorial Sports‬شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود‪ .‬معموال‬ ‫‹ ‹نمایشگاه یخ و برف در هاربین چین‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای ‪E3‬‬ ‫کمپانی‌های س��اخت بازی رایان��ه‌ای تمام تالش خود را ب��رای رونمایی‬ ‫محصوالت خود در این نمایش��گاه صرف می‌کنند و معموال چند روز بعد‬ ‫از برگزاری این برنامه بازار رایانه جهان پر می‌ش��ود از بازی‌های مهیج و‬ ‫پرهزینه‌ای که برای رقابت با هم سر و دست می‌شکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه خودروی فرانکفورت‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی خ��ودرو در‬ ‫فرانکفورت که به‌صورت ‪2‬س��االنه برگزار‬ ‫می‌شود‪ ،‬پراهمیت‌ترین نمایشگاه در نوع‬ ‫خود به‌ش��مار می‌رود و در این نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۵‬س��پتامبر‪ ،‬بیش از ‪1000‬‬ ‫ش��رکت فع��ال در عرصه‌ خودروس��ازی‬ ‫و محص��والت خ��ودرو از ‪ ۳۲‬کش��ور‬ ‫جهان دس��تاوردهای خ��ود را به نمایش‬ ‫می‌گذارند‪ .‬در نمایش��گاه فرانکفورت هر‬ ‫شرکت اتومبیل‌س��ازی بین ‪ 100‬تا ‪ ۲۰۰‬مدل جدید از خودروهای خود‬ ‫را عرضه می‌کنند و در روز س��وم کمیته «بررسی خودروهای موجود در‬ ‫نمایشگاه»‪ ،‬اقدام به معرفی ‪ 10‬مدل برتر نمایشگاه می‌کند‪ .‬آمارها نشان‬ ‫داده ک��ه با توجه ب��ه رکود بازار خودرو در س��ال‌های اخیر برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه تاثیر بس��یار زیادی در جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های‬ ‫خودروسازی داشته است و همین موضوع اهمیت آن را نشان می‌دهد‪.‬‬
‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سیاست‌های بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را‬ ‫در سیاست‌های اقتصاد کالن‪ ،‬بهبود فضای کسب‌وکار‪،‬‬ ‫تامین منابع مالی و تحرک پیشران از طریق فعالیت‌های‬ ‫تولیدی عنوان کرد‪ .‬طیب‌نیا درخصوص سیاس��ت‌های‬ ‫پول��ی گفت‪ :‬انضب��اط پولی جهت‌گی��ری اصلی در این‬ ‫زمینه است‪ ،‬ضمن آنکه تالش می‌شود پیش‌بینی‌پذیری‬ ‫متغیرهای اقتصاد کالن با هدف رش��د پایه پولی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پيش فروش ‪ ۱۰۰‬ميليون دالر فرآورده نفتي‬ ‫س��رمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات بانک‌ها‬ ‫باید به ‪ 60‬درصد برس��د که اگر این اتفاق بیفتد مشکل‬ ‫تولید حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکید بر اقتصاد غیرنفتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬بازار وسیعی است‪ ،‬اما برای تولیدکنندگان‬ ‫بازار کوچکی است و یکی از برنامه‌های ما تولیدکنندگان‬ ‫باید توسعه صادرات غیرنفتی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اقتصادی تقصیرتحریم‌ها نیست‬ ‫عل��ی طیب‌نیا‪ ،‬وزیر امور اقتص��اد و دارایی هم در این‬ ‫همایش با اعالم اینکه دولت ثبات‌س��ازی اقتصادی را از‬ ‫طریق مهار ت��ورم‪ ،‬ثبات نرخ ارز و ایج��اد آرامش برای‬ ‫خروج از رکود در دس��تور کار دارد‪ ،‬به موضوع تحریم‌ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تحریم‌های تجاری باعث شد دولت‬ ‫بر ارز صادراتی دسترسی نداشته باشد و درآمدها کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬به همین دلیل اجرای طرح‌های عمرانی نیز تقلیل‬ ‫یاف��ت‪ .‬وی با بی��ان اینک��ه در این راس��تا ارزش‌افزوده‬ ‫بخش‌های تولیدی نیز با کاهش مواجه ش��د و التهابات‬ ‫در ب��ازار ارز و کاال باعث ش��د س��رمایه‌گذاری داخلی و‬ ‫خارجی در کش��ور کاهش یابد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ رسمی‬ ‫ارز هم که به‌رغم وج��ود تورم ثابت بود‪ ،‬یکباره افزایش‬ ‫یافت و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در همی��ن زم��ان کاهش‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز رخ داد و اواخر دهه‬ ‫‪ 80‬اقتص��اد دولتی نیز نقش و انرژی خود را بانک محور‬ ‫کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر س��اختار اقتصاد ایران مقاوم بود‪،‬‬ ‫این تکانه‌ها نمی‌توانس��ت ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین ریشه مشکل در ساختار اقتصاد ایران است‬ ‫و به تحریم‌ها ارتباطی ندارد‪ .‬به گفته وزیر امور اقتصاد و‬ ‫دارایی تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد کشور را نمایان‬ ‫ک��رد‪ ،‬بنابراین اقتصاد کش��ور نیاز به مهندس��ی مجدد‬ ‫ساختار بعد از تحریم دارد‪.‬‬ ‫وی ساختار اقتصادی نامتوازن و تک‌محصولی وابسته‬ ‫به نفت و سیاس��ت‌های دولت طی س��ال‌های اخیر در‬ ‫راس��تای افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی‬ ‫در قال��ب بودج��ه دولت و در نهایت وابس��تگی دولت و‬ ‫تولی��د را از جمله عوامل موثر در علل بروز رکود تورمی‬ ‫در ایران ذکر کرد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬این امر نیز افزایش وابس��تگی به خارج‬ ‫و آس��یب‌پذیری نظام اقتصادی نس��بت ب��ه تکانه‌های‬ ‫خارجی‪ ،‬تش��دید تورم‪ ،‬کاهش ثبات نس��بی ارز‪ ،‬قدرت‬ ‫رقابت محصوالت و همچنین کاهش و منفی شدن سود‬ ‫بنگاه‌ها و وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی به‬ ‫سیستم بانکی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫طیب‌نیا تصریح کرد‪ :‬در چنین شرایطی در اواخر سال‬ ‫‪ 90‬تحریم‌های اقتصادی باعث ش��د تا صادرات نفت به‬ ‫‪1‬میلیون بشکه در روز کاهش یابد و درآمدهای ارزی نیز‬ ‫کاهش قابل مالحظه‌ای داشته باشد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با اش��اره به کاهش تولید ناخالص داخلی‬ ‫گف��ت ‪ :‬از این اتفاق می‌ت��وان ‪ 2‬نتیجه گرفت که یکی‬ ‫از آنها کاهش س��ودآوری بنگاه‌های اقتصادی و دیگری‬ ‫کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها بود‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا درب��اره ‪ 4‬مانع برای خ��روج از رکود گفت‪:‬‬ ‫تحریم‌های نفت��ی و محدودیت‌ه��ای مبادالتی مالی و‬ ‫تجاری با خ��ارج باعث کاهش در تقاضای موثر ناش��ی‬ ‫از کاه��ش درآم��د خانوار‪ ،‬تنگنای مال��ی و اعتباری که‬ ‫مش��کل تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی تشدید‬ ‫کرد و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫و طرح‌های عمرانی دولت شد‪.‬‬ ‫بيژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزير نفت نیز با حضور در همايش‬ ‫تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود‬ ‫با تاکيد بر اينکه سياس��ت‌هاي مقابله با رکود اقتصادي‬ ‫ل ‪ 93‬و ‪ 94‬است‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد ايران‬ ‫دولت مربوط به سا ‌‬ ‫به دليل بحران ايجاد ش��ده ب��راي صنعت نفت وارد اين‬ ‫رکود اقتصادي شد‪ ،‬بحراني که از طريق کاهش صادرات‬ ‫نفت و مشکل در دريافت درآمدهاي نفتي حاصل شد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬بر همين اس��اس بايد در شرايط فعلي‬ ‫و در کوتاه مدت صادرات نفت خام کشور را افزايش داد‬ ‫ت��ا به اين صورت درآمدهاي نفت��ي افزايش يابد و تراز‬ ‫مبادالت خارجي مثبت ش��ود؛ به اين ترتيب در چنين‬ ‫ش��رايطي کاال و خدمات افزايش مي‌ياب��د و مواد اوليه‬ ‫مورد نياز کارخانه‌ها تأمين خواهد ش��د‪ .‬زنگنه با اعالم‬ ‫اينک��ه براي خروج اقتصاد از رک��ود ‪ 2‬اقدام ديگر يعني‬ ‫افزايش توليد گاز و بهينه‌س��ازي مص��رف انرژي را بايد‬ ‫انج��ام داد‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز اقدامات وزارت نفت در افزايش‬ ‫توليد نفت خام و افزايش توليد گاز خواهد بود‌‪ ،‬به طوري‬ ‫که بتوان در مصرف فرآورده‌هاي نفتي صرفه‌جويي کرد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌که در سال ‪ 92‬به دليل کمبود گاز‬ ‫معادل ‪ 18‬ميليارد دالر س��وخت ماي��ع در نيروگاه‌هاي‬ ‫کش��ور مصرف ش��د‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬اولويت نخست وزارت‬ ‫نفت افزايش توليد گاز اس��ت که براين اس��اس شاهد‬ ‫افزايش توليد ميعانات گازي نيز خواهيم بود‪ .‬وزير نفت‬ ‫با يادآوري اينکه اقدامات مورد نظر الزاماتي مانند تأمين‬ ‫منابع دارد‪ ،‬توضيح داد‪ :‬براي تأمين هزينه اين اقدامات‬ ‫راه‌ه��اي مختلفي در نظر گرفته ش��ده اس��ت که يکي‬ ‫از آنها اس��تفاده از معامالت سلف اس��ت؛ بر اين اساس‬ ‫ش��هريور ماه امسال يک بس��ته ‪ 100‬ميليون دالري از‬ ‫اي��ن معامالت در قالب پيش‌ف��روش فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫در ب��ورس انرژي عرضه مي‌ش��ود تا از طريق اين درآمد‬ ‫بتوانيم توسعه فازهاي پارس جنوبي را سرعت ببخشيم‪.‬‬ ‫‹ ‹پيشنهادات مسکني آخوندي به بانک مرکزي‬ ‫عب��اس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي ه��م از ديگر‬ ‫سخنرانان اين همايش با اشاره به جزئيات پيشنهاد اين‬ ‫وزارتخانه به بانک مرکزي گفت ‪ :‬وزارت راه و شهرسازي‬ ‫پيش��نهادي براي تامين مالي بخش مس��کن و افزايش‬ ‫بدهي ‪ 60‬هزار ميليارد توماني دولت‬ ‫وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي در حاش��يه همايش تبيين‬ ‫سياس��ت‌هاي اقتصادي دول��ت براي خ��روج از رکود در جمع‬ ‫خبرنگاران با اش��اره به اينکه در حال حاضر ارقام قابل توجهي‬ ‫ارز در اختيار خانوارها است‌‪،‬گفت‪ :‬در سال‌هاي اخير و به واسطه‬ ‫التهاب‌هاي به وجود آمده خانوارها اين ارزها را خريداري کرده‌اند‪.‬‬ ‫وظيفه صندوق س��رمايه‌گذاري ارزي اين است که اين منابع را‬ ‫جمع‌آوري کرده و با استفاده از آنها در پروژه‌هاي صادراتي اصل‬ ‫و س��ود آن را به مردم پرداخت کند‪ .‬علي طيب نيا با اش��اره به‬ ‫بدهي بيش از ‪ 60‬هزار ميليارد توماني دولت به بانک‌ها گفت‪ :‬اين موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصي باعث‬ ‫شده است که مشکالتي براي تامين نشدن منابع از طريق بانک‌ها ايجاد شود‪ .‬وي با بيان اين‌که اولويت ما پرداخت‬ ‫بدهي‌هاي دولت به بانک‌هاست‪ ،‬گفت‪ :‬احکام الزم در اين زمينه پيش بيني شده چرا که با توجه به بدهي دولت‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ا نيز به بانک مرکزي بدهکارند و به واس��طه اين بدهي جريمه ‪ 35‬درص��دي پرداخت مي‌کنند‪ .‬وزير امور‬ ‫اقتصاد و دارايي افزود‪ :‬س��عي ما بر اين اس��ت که دولت بدهي خود را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها نيز بتوانند بدهي‬ ‫خود را به بانک مرکزي پرداخت کنند که اين موضوع آثار مثبتي روي فعاليت بانک‌ها خواهد داش��ت‪ .‬طيب‌نيا با‬ ‫تاکيد بر اين‌که بس��ته خروج از رکود براي دس��تيابي به رشد اقتصادي نيس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬ما در حال حاضر در‬ ‫وضعيت رکود هس��تيم و در ‪ 2‬س��ال گذشته ‪ 10‬درصد کاهش توليد داش��تيم و شاهد کاهش‪ 20‬درصدي درآمد‬ ‫مردم بوده‌ايم و علت اين کاهش درآمد نيز شرايط تحريمي است که سبب بيشتر شدن سرعت رشد قيمت نسبي‬ ‫کاالهاي وارداتي نس��بت به کاالهاي صادراتي اس��ت‪ .‬وي خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراين اين برنامه تنظيم شده تا توليد‬ ‫ما را به همان مقدار ‪ 2‬س��ال قبل برس��اند و رشد اقتصادي برنامه ما براي بلند مدت و پس از خروج از رکود است‪.‬‬ ‫طيب‌نيا افزود‪ :‬همچنين صندوق‌هاي پروژه در بازار سرمايه پيش‌بيني شده که منابع بنگاه‌ها از طريق اين صندوق‌ها‬ ‫تامين شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موض��وع تحریم‌ها گف��ت‪ :‬همانگونه‬ ‫که رییس‌جمهور اش��اره کرد فرض را ب��ر ادامه تحریم‬ ‫می‌گذاری��م و باید در چنین ش��رایطی مس��ائل را حل‬ ‫و فص��ل کنی��م‪ .‬او با تاکید بر رف��ع تنگنای مالی گفت‪:‬‬ ‫برای خروج از رکود باید بر ارتقای بهره‌وری و تخصیص‬ ‫کارآمد منابع اهمیت قائل ش��د‪ .‬او تاکید کرد که دولت‬ ‫ثبات‌سازی اقتصادی را از طریق مهار تورم‪ ،‬ثبات نرخ ارز‬ ‫و ایجاد آرامش برای خروج از رکود در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫طیب‌نیا اظهار کرد‪ :‬نش��انه‌های خروج سریع از رکود‬ ‫در سال‌های ‪ 93‬و ‪ 94‬آشکار می‌شود هرچند این اقدام‬ ‫باید دس��تاوردهای ملموس داش��ته باشد‪ .‬وی مجموعه‬ ‫قدرت خريد متقاضيان مس��کن به بان��ک مرکزي ارائه‬ ‫داده است که کليات آن تصويب شده و جزئيات آن نيز‬ ‫در شوراي پول و اعتبار بايد مورد بررسي و تصويب قرار‬ ‫گيرد‪ .‬وزير راه و شهرسازي افزود‪ :‬در اين پيشنهاد مطرح‬ ‫شده است که تامين مالي در بخش خريد مسکن بسته‬ ‫به ش��هرهاي مختلف کوچک‪ ،‬بزرگ و متوسط و بسته‬ ‫به نرخ حدود ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد ارزش واحد مس��کوني از‬ ‫طريق بانک‌ها و پس‌انداز توسط متقاضيان‪ ،‬تامين مالي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬همچنين مبلغ اقس��اط اج��اره به طوري‬ ‫تنظيم شود که ‪ 40‬درصد درآمد قشر متوسط را بيشتر‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫به خود اختصاص نده��د تا بتوانند قدرت بازپرداخت را‬ ‫داشته باشند که عمده تامين مالي از طريق صندوق‌هاي‬ ‫پس انداز و مسکن صورت بگيرد‪.‬‬ ‫آخوندي‪ ،‬يکي از مش��کالت ايجاد ش��ده در سال‌هاي‬ ‫گذش��ته را تخصيص دستوري منابع اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫در سال‌هاي گذش��ته به بخش‌هايي تسهيالت پرداخته‬ ‫ش��ده که قدرت بازپرداخت را ندارند‪ ،‬اين درحالي است‬ ‫که براس��اس پيشنهاد وزارت راه تخصيص بهينه مجدد‬ ‫منابع صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وي ب��ا اعالم اين‌که در حوزه مس��کن چند سياس��ت‬ ‫عمده دنبال مي‌ش��ود که يکي از آنها توان ساخت ‪ 80‬تا‬ ‫‪ 100‬ميليون متر مکعب مسکن در سال است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫براساس برآوردهاي صورت گرفته از ميان بخش مسکن‬ ‫کشور‪ ،‬بد مسکني وجود دارد‪ ،‬يعني بيش از يک ميليون‬ ‫خانوار در يک اتاق زندگي مي‌کنند و اين شرايط نگران‬ ‫‪27‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های جدید فرصت ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان اینکه معموال در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫وظیفه تامین مالی و تقسیم پول بین نظام بانکی و بازار‬ ‫سرمایه انجام می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما هم باید به‌سمتی‬ ‫برویم که بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ‬ ‫وارد عمل شده و نظام بانکی مسئولیت اصلی خود را در‬ ‫ارتباط با بنگاه‌های کوچک انجام دهد‪ .‬س��یف در بخش‬ ‫دیگری از س��خنرانی خود با اش��اره به اینکه متناس��ب‬ ‫ب��ا پیش‌بینی که از تورم داریم باید سیاس��ت پولی هم‬ ‫تعیین ش��ود‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواری��م هفته آینده خبر‬ ‫خوبی درباره سیاست‌های تورمی دولت اعالم کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود گزارش��ی را به شورای پول و اعتبار خواهیم برد تا‬ ‫متناس��ب با اتفاقاتی که در سیاست‌های اقتصادی خود‬ ‫را نشان می‌دهد انعطافی در نرخ‌های سود ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جشن رویش نو در اقتصاد کشور‬ ‫تسهيالت تکليفي نداریم‬ ‫ولي‌اهلل سيف رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرداخت بدهي بابک زنجاني‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هيچ‬ ‫خبري در اين خصوص ندارم‪ .‬وي با بيان اينکه عامل اصلي اين پرونده وزارت نفت است‪ ،‬گفت‪ :‬بابک زنجاني اصال بدهي به‬ ‫بانک مرکزي ندارد‪ .‬رئيس کل بانک مرکزي در ادامه ضمن تاکيد بر اينکه بيشترين توجه در بسته سياستي خروج از رکود‬ ‫به توليد شده است‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬در اين بسته تاکيد شده تا مشکالت بانک‌ها برداشته شود تا بتوانند کمک بيشتري را به‬ ‫اين بخش کنند‪ .‬سيف همچنين درباره بدهي دولت به بانک‌ها اين‌طور توضيح داد که در اين بسته تالش شده تا کارها و‬ ‫انتظارها از نظام بانکي که در گذشته بوده و کاهش توان نظام بانکي را به دنبال داشت‌‪ ،‬برداشته شود و نظام بانکي در اختيار‬ ‫و حمايت از توليد قرار گيرد‪ .‬وي با بيان اينکه در آينده ديگر تسهيالت تکليفي نخواهيم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بدهي شرکت‌هاي‬ ‫دولتي به نظام بانکي تقريبا معادل رقم مطالبات غيرجاري حدود ‪ 80‬هزار ميليارد تومان است‪ .‬رییس کل بانک مرکزی از‬ ‫آغاز مقدمات اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت‪ :‬گزارشات اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود‬ ‫بانکی تهیه شده و به زودی برای بررسی به شورای پول و اعتبار می‌رود‪.‬‬ ‫کننده است‌‪ ،‬در عين حال حاشيه‌نشيني نيز وجود دارد‪.‬‬ ‫آخوندی با اشاره به بسته خروج غيرتورمي از رکود دولت‬ ‫گفت‪ :‬در اين بس��ته س��ه بخش حمل و نقل‪ ،‬مسکن و‬ ‫پيمانکاري به حوزه وزارت راه و شهرس��ازي برمي‌گردد‬ ‫و تمام فعاليت‌هاي اين ‪ 3‬بخش توسط بخش خصوصي‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬بنابراي��ن نحوه تعام��ل دولت با بخش‬ ‫خصوصي در اين حوزه اهميت مي‌يابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان تس�هیالت به‬ ‫تولید‬ ‫ولی‌اهلل س��یف‪ ،‬رییس کل بان��ک مرکزی هم در این‬ ‫همایش از پرداخت ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫ب��ه تولی��د در س��ال‌جاری‪ ،‬درخصوص سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصادی دولت برای خروج از رکود خبر داد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی با تاکید ب��ر اینکه اقدامات‬ ‫انجام شده طی یک سال گذشته گفت‪ :‬اقدامات مذکور‬ ‫این مقدمه را ایجاد کرده تا به‌س��متی حرکت کنیم که‬ ‫از رکود تورمی خارج ش��ویم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬التهابات بازار‬ ‫ارز و طال کاسته شده و هم‌اکنون می‌توانیم با اعتماد به‬ ‫نفس این مطالب را بیان کنیم‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه در حمایت از‬ ‫تولید نس��بت به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی باید‬ ‫نظام بانکی به‌صورت جدی وارد عمل ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫متناس��ب با ت��ورم حجم نقدینگی را می‌توانیم داش��ته‬ ‫باشیم که متناسب با آن رشد سپرده‌ها محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫وی به برنامه بانک مرک��زی برای پرداخت ‪ 240‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان تس��هیالت به واحده��ای تولیدی طی‬ ‫سال‌جاری اشاره و تصریح کرد‪ 130 :‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از این منابع می‌تواند در قالب تسهیالت جدید اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬س��یف در همین ارتباط ب��ه برنامه بانک مرکزی و‬ ‫دولت ب��رای فروش ام�لاک م��ازاد و دارایی‌های ثابت‬ ‫بانک‌ها اشاره کرد و افزود‪ :‬باید بانک‌ها با یک زمان‌بندی‬ ‫منظم منابع جدید را به نظام بانکی برای تامین اعتباری‬ ‫پروژه‌ه��ا برگردانن��د‪ .‬رییس کل بانک مرک��زی با بیان‬ ‫اینکه باید نسبت کفایت سرمایه از ‪ 4‬درصد به ‪ 8‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬در این بس��ته پیش‌بینی شده‬ ‫تا بانک‌ها حداقل به نس��بت ‪ 8‬درصد برسند‪ .‬وی دیگر‬ ‫سیاست مورد توجه دولت برای خروج از رکود و مدیریت‬ ‫نظ��ام بانکی را موضوع مطالبات معوق دانس��ت و ادامه‬ ‫داد‪ :‬نخستین اقدام نظام بانکی و بانک مرکزی این است‬ ‫که پرونده‌های مطالبات معوق علت‌یابی ش��وند‪ ،‬ش��اید‬ ‫مواردی با فساد ش��کل گرفته باشد ولی بخش عمده با‬ ‫نوسانات اقتصادی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫س��یف اولویت‌بندی مناب��ع مح��دود در اختیار نظام‬ ‫بانک��ی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خوان��د و گفت‪ :‬نظام‬ ‫بانکی دارای منابع محدود است و برای اینکه این منابع‬ ‫بیشترین کارایی را در بهره‌وری تولید در نظام اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬باید اولویت مصارف به‌درستی تعیین و‬ ‫هزینه شود‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه نباید اولویتی‬ ‫برای پروژه جدید در سال ‪ 93‬داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫ابتدا س��رمایه‌گذاری‌های قبلی انجام شود تا این امر آثار‬ ‫خ��ود را در اقتصاد نش��ان دهند و در س��ال آینده برای‬ ‫محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری هم در‬ ‫بزرگ ترین همایش اقتصادی کش��ور ب��ا بیان این که‬ ‫نگاه دولت نگاه توسعه مردم محور است‪ ،‬گفت‪ :‬همایش‬ ‫تبیین سیاس��ت ه��ای اقتصادی دولت ب��رای خروج از‬ ‫رکود جشنی برای آغاز یک فصل جدید و رویش نو در‬ ‫اقتصاد کشور اس��ت‪ .‬سرپرست نهاد ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫این همایش را نمادی از این نگاه مردم محور دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اگر به اقتصاد مقاومتی می اندیشیم مستلزم قیام‬ ‫مردم برای حرکت روبه جلو است‪ .‬وی همچنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در طراحی سیاس��ت های خروج اقتصاد از رکود و‬ ‫آغ��از فصل رونق تالش بر این بوده اس��ت که از نظرات‬ ‫عالمان و عامالن اقتصاد استفاده شود‪ ،‬امروز جمع شده‬ ‫ایم که این سیاس��ت ها را تبیین کنیم و کار آغاز شود‬ ‫اما بهره گیری از نقطه نظرات نخبگان‪ ،‬تازه آغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مجموعه باید مرتبا تکمیل ش��ود و به جلو‬ ‫برود‪ .‬رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫با هم بودن عزم این اس��ت که با هم تدبیر کنیم با هم‬ ‫امی��د را بیافرینی��م و با هم از اعتدال پاس��داری کنیم‪،‬‬ ‫اینجا نمایندگان فعاالن اقتصادی در کنار اندیشه ورزان‬ ‫اقتصادی کمک کنند تا با هم این فصل نو را آغاز کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت و معدن نیازمند اقدامات اورژانسی‬ ‫غالمرضا ش��افعی رییس اتاق بازرگان��ی ایران هم در‬ ‫همایش تبیی��ن سیاس��ت‌های اقتص��ادی دولت برای‬ ‫خروج از رکود گفت‪ :‬در مورد سیاست مالیاتی پیشنهاد‬ ‫بخش خصوصی به دولت این اس��ت که در شرایط رکود‬ ‫اقتص��ادی نه تنه��ا نباید مالیات‌ه��ا را افزایش داد بلکه‬ ‫بای��د به کاهش آن اقدام کرد‪ .‬همچنین دولت باید تمام‬ ‫تالش خود را معطوف به نظام مالیاتی‪ ،‬وصول آن و تهیه‬ ‫اطالعات جامع در این زمینه کند چراکه در حال حاضر‬ ‫مالیات نقطه‌ای مغفول از درآمدهای کالن دولت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متاس��فانه ب��ار مالیات��ی ب��ر دوش تولید‬ ‫کم درآمد اس��ت که بای��د در بس��ته غیرتورمی دولت‬ ‫گلوگاه‌های مالیاتی به‌صورت پررنگ دیده شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه در این‬ ‫بسته باید مشوق‌های مالیاتی را برای واحدهای تولیدی‬ ‫که اش��تغال زیادی ایجاد می‌کنن��د در نظر گرفت تا بر‬ ‫رونق اقتصاد تاثیرگذار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬خواسته جدی بخش‬ ‫خصوصی از دولت این اس��ت که تمام ش��رکت‌های زیر‬ ‫پوش��ش بنیادها و نهادها مالی��ات حقه خود را پرداخت‬ ‫کنن��د؛ ای��ن عین عدالت اس��ت که نگاهی یکس��ان به‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��افعی ریش��ه رکود اقتصادی ایران را ناش��ی از ارز‬ ‫دانست و افزود‪ :‬خرج از رکود اقتصادی مستلزم تحریک‬ ‫ارز از طریق بهبود فضای کس��ب‌وکار و س��اختار تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه در بسته خروج غیرتورمی‬ ‫دول��ت از رکود توجهی به حمای��ت از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‌ها بیشتر تمایل دارند‬ ‫تا تس��هیالت را در اختیار بنگاه‌های ب��زرگ قرار دهند‬ ‫در همی��ن زمین��ه دولت بای��د اقدام مناس��بی را برای‬ ‫حمایت صنایع کوچک و متوس��ط به کارگیرد‪ .‬شافعی‬ ‫اص�لاح نظام بانکی را یکی از وظایف مهم دولت و بانک‬ ‫مرکزی دانس��ت و اعالم کرد‪ :‬با افزایش سرمایه بانک‌ها‬ ‫در صورت اصالح نش��دن نظام بانکی مشکالت گذشته‬ ‫تکرار شده و نمی‌توانیم به اهداف پیش بینی خود دست‬ ‫پی��دا کنیم‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه بخ��ش صنعت و معدن‬ ‫کشور نیز نیازمند اقدامات اورژانسی است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اما اقدامات اورژانسی نباید ما را از برنامه‌ریزی‌های جامع‬ ‫در بخش صنعت و معدن غافل کند اما این نکته را باید‬ ‫متذکر ش��وم نمی‌توان برای بخش صنعت نس��خه کلی‬ ‫پیچید بلکه باید با اولویت‌بندی برنامه‌های متعدد برای‬ ‫تقویت این بخش پیش‌بینی شود‪.‬‬
‫گفت‌وگو‬ ‫‌ بازار سرمایه؛‬ ‫محور تامین مالی بنگاه‌ها‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه‬ ‫اقتصاد‪ :‬بسته سیاستی خروج از‬ ‫رکود که با تاکید بر بهبود محیط‬ ‫کسب‌وکار برای بخش خصوصی‬ ‫تهیه و گزارش مقدماتی آن تحت‬ ‫عنوان «چرایی بروز رکود تورمی‬ ‫و جهت‌گیری برون‌رفت از آن» منتش��ر ش��ده است‪،‬‬ ‫حاوی مصوبات پیشنهادی دولت است‪ .‬در این میان به‬ ‫نقش بازار س��رمایه هم اشاراتی شده است که در مورد‬ ‫آن با محمدعل��ی احمدزاده اصل‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ‬ ‫صنعتی امید و یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه به‬ ‫گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌آید‪:‬‬ ‫€ €ب�ورس اوراق بهادار به چه میزان می‌تواند در‬ ‫برنامه‌ریزی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود‬ ‫نقش داشته باشد؟‬ ‫در سیاست خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬نقش بورس بس��یار کمرنگ دیده شده و‬ ‫به نوعی می‌توانیم بگوییم اصال دیده نش��ده است‪ .‬در‬ ‫مختصات و متغیرهایی که در این بس��ته به آن اشاره‬ ‫شده‪ ،‬از نقش بورس و کارکردهای آن هیچ استفاده‌ای‬ ‫نشده است‪ .‬در صورتی که بورس می‌تواند به‌عنوان یک‬ ‫نماگر واقعی از اقتصاد کشور به‌شمار بیاید‪ .‬هرچند در‬ ‫کش��ور ما به خاطر مداخله‌هایی که در ب��ورس اوراق‬ ‫بهادار می‌شود‪ ،‬اطالعات به‌صورت کاملا شفاف نیست‬ ‫ولی ما انتظار داش��تیم دولت در این بسته سیاستی به‬ ‫کارکردهای بورس نگاهی داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €آی�ا در بخ�ش تامی�ن مال�ی در این بس�ته‪،‬‬ ‫سیاست‌های مناسبی در نظر گرفته شده است؟‬ ‫در سیاس��ت خ��روج غیر تورمی از رک��ود‪ ،‬به بخش‬ ‫تامین مالی اشاره‌های کلی شده و سیاست‌های اجرایی‬ ‫آن ابالغ نشده اس��ت‪ .‬در این بسته باید سیاست‌هایی‬ ‫اعمال می‌ش��د تا اقتصاد کش��ور را از سمت بانک پایه‬ ‫به بورس محور حرکت می‌داد‪ .‬به این صورت که نحوه‬ ‫تامین مالی را برای ش��رکت‌ها از طریق بورس تقویت‬ ‫کنند‪ .‬اکنون شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش‬ ‫و اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایش��ان از بانک‌ها استقراض‬ ‫می‌کنند‪ ،‬در حالی‌که بازار س��رمایه ب��دون ایجاد تورم‬ ‫در جامعه و با اس��تفاده از س��رمایه‌های راکد می‌تواند‬ ‫این کار را به نحو مطلوبی انجام دهد که روش بس��یار‬ ‫مطمئن‌تری است‪ .‬در این خصوص در این بسته تنها به‬ ‫یک خط اکتفا ش��ده و سیاست‌های آن اصال مشخص‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫در بس��ته خروج غیرتورمی از رکود‪ ،‬اصال اشاره‌ای به‬ ‫کاهش مداخله‌گری دولت در اقتصاد‪ ،‬کاهش مالکیت‬ ‫دول��ت در اقتصاد و کاه��ش مدیریت دولت در اقتصاد‬ ‫اشاره‌ای نشده است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای تداوم سیاس�ت خ�روج غیرتورمی از‬ ‫رکود و نقش بیشتر بورس اوراق بهادار‪ ،‬دولت چه‬ ‫راهکارهایی را باید ارائه کند؟‬ ‫دول��ت برای تداوم سیاس��ت خ��روج غیرتورمی از‬ ‫رکود در سال‌های آتی باید بخش‌های غیردولتی مانند‬ ‫بخش‌های خصوصی و تعاونی را گس��ترش دهد و آنها‬ ‫را به‌صورت جدی دنبال کند‪ .‬از سوی دیگر به اقدامات‬ ‫کلی در راستای اصل‪ 44‬قانون اساسی مانند واگذاری‬ ‫شرکت‌ها به نهادهای غیردولتی نیز باید اشاره می‌شد‬ ‫که این موضوع هم در این بسته مغفول مانده است‪.‬‬ ‫€ €بورس اوراق بهادار چگونه می‌تواند سهم خود‬ ‫را در تامین مالی افزایش دهد؟‬ ‫باید فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری مناسب در این‬ ‫راستا انجام ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه ‪ 80‬درصد اقتصاد‬ ‫ما دولتی است‪ ،‬دولتی‌ها می‌توانند در این زمینه نقش‬ ‫تعیین‌کننده‌ای داشته باشند‪ .‬به این صورت که اقتصاد‬ ‫را با اتخاذ سیاس��ت‌ها و تصمیمات قابل اجرا به سمت‬ ‫اقتصاد بازار پایه س��وق دهند ت��ا تامین مالی از طریق‬ ‫بورس اوراق بهادار انجام شود‪.‬‬ ‫بای��د تامین مالی از بازار س��رمایه صورت بگیرد زیرا‬ ‫فرآینده��ا در ای��ن بازار از نظر اطالعات کاملا ش��فاف‬ ‫است و از سوی دیگر دارای تضامین بسیار قابل قبولی‬ ‫نیز اس��ت‪ .‬همچنین اوراقی که در بازار س��رمایه برای‬ ‫تامین مالی در نظر گرفته می‌ش��ود‪ ،‬قابلیت معامله در‬ ‫بازار ثانویه را هم دارد‪ .‬حجم گس��ترده و س��رعت باال‬ ‫از دیگر مباحثی اس��ت که می‌تواند تامین مالی از بازار‬ ‫سرمایه را توجیه‌پذیر کند‪ .‬باید برنامه‌ها و رویکردهای‬ ‫این بازار به صورت کامل مشخص شود و از آن به‌عنوان‬ ‫یک استراتژی کلی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫€ €بورس اوراق به�ادار چگونه می‌تواند مردم را‬ ‫ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بازار کند؟‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار با ایجاد ش��فافیت بیش��تر در‬ ‫اطالعات‪ ،‬نظارت الزم بر عملکرد کلیه ارکان بورس‪،‬‬ ‫پرهی��ز از هرگونه سیاس��ی کاری‪ ،‬ایجاد زمینه‌های‬ ‫حض��ور افراد حرفه‌ای‪ ،‬کارآم��د و متخصص در راس‬ ‫نهاده��ای مال��ی و ارکان ب��ازار س��رمایه‪ ،‬تکلیف بر‬ ‫انج��ام تعه��دات کلیه نهادهای مالی و ش��رکت‌های‬ ‫پذیرفته ش��ده در بورس‪ ،‬عدم مداخله در روند بازار‬ ‫و جلوگیری از تصنعی ش��دن بازار سرمایه‪ ،‬می‌تواند‬ ‫مردم را ترغیب کند تا س��رمایه‌های خود را به سوی‬ ‫ب��ورس روانه کنند‪ .‬از س��وی دیگر اگر ش��رکت‌ها و‬ ‫نهاده��ای مالی پذیرفته ش��ده در بورس به تعهدات‬ ‫خود پایبند نباش��ند‪ ،‬برخوردهای قانونی مناسب را‬ ‫نیز انجام دهد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال مقاومت نفتي‌ها رقم خورد‬ ‫شکستعرضهطاليسياهدربورسانرژي‬ ‫س�مانه گالب ـ گروه اقتصاد‪ :‬نخس��تين‬ ‫تجرب��ه عرضه نف��ت در بورس به تاس��يس‬ ‫بورس نفت در کي��ش برمي‌گردد‪ .‬در بهمن‬ ‫م��اه ‪ 1386‬با به ميان آمدن اس��م بورس نفت کيش به‬ ‫عنوان يک بازار جديد براي ثبت معامالت‪ ،‬شفاف‌س��ازي‬ ‫تج��ارت فرآورده‌هاي نفتي‪ ،‬پي��ش خريد و پيش فروش‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي‪ ،‬نفت خام‪ ،‬گاز طبيعي و فرآورده‌هاي‬ ‫صنعت پتروش��يمي‪ ،‬زمزمه فعاليت بورس��ي متفاوت در‬ ‫بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي مطرح شد‪ .‬با اين حال اين‬ ‫ايده در واقعيت نتوانس��ت تجربه موفقي را پش��ت س��ر‬ ‫ب��ورس‬ ‫اي��ن‬ ‫و‬ ‫بگ��ذارد‬ ‫به داليلي که مش��خص هم نشد‪ ،‬خيلي زود به کار خود‬ ‫پايان داد‪ .‬با روي کار آمدن دولت يازدهم‪ ،‬بار ديگر بحث‬ ‫عرض��ه نفت در ب��ورس مطرح ش��د و در نهايت هفدهم‬ ‫فروردين ماه امس��ال طلسم عرضه نفت در بورس انرژي‬ ‫شکسته ش��د و اين طالي س��ياه براي معامله به بورس‬ ‫آمد‪ .‬در آن زمان مسئوالن وزارت نفت نيز از عرضه نفت‬ ‫در بورس اس��تقبال کردند‪ .‬در همين راستا‪ ،‬بيژن نامدار‬ ‫زنگنه وزير نفت‪ ،‬عرضه نفت در بورس را از سياست‌هاي‬ ‫و‬ ‫دانس��ت‬ ‫مقاومت��ي‬ ‫اقتص��اد‬ ‫بر ايجاد تنوع در نحوه فروش نفت و دخالت دادن بخش‬ ‫خصوصي تاکيد کرد‪ .‬در نخس��تين گام نيز شرکت ملي‬ ‫نفت ايران ‪ 2290‬بش��که نفت خام را به قيمت هر بشکه‬ ‫‪ 306‬هزار تومان در بورس انرژي عرضه کرد که با حجم‬ ‫تقاضاي ‪3‬هزار و ‪ 66‬بش��که‌اي روبه‌رو شد و در نهايت ‪2‬‬ ‫خريدار توانستند در اين معامله از سايرين پيشي بگيرند‬ ‫و خري��د خود را از بازار انجام دهند‪ .‬اگرچه روزهاي اول‬ ‫خري��د و ف��روش اي��ن کاال ب��ا موفقيت روب��ه‌رو بود اما‬ ‫به‌تدريج از حجم معامالت آن کاسته شد و در نهايت در‬ ‫تاريخ ‪29‬ارديبهشت‌ماه اعالم شد‪ ،‬عرضه نفت در بورس‬ ‫به‌ط��ور موق��ت متوقف مي‌ش��ود‪ .‬مس��ئوالن دليل اين‬ ‫موضوع را تعمير و بازس��ازي پااليش نف��ت تبريز اعالم‬ ‫کردن��د‪ .‬در آن زمان ش��رکت پااليش نف��ت تبريز تنها‬ ‫پااليش��گاهي بود که توانايي تحويل نفت خام را در قالب‬ ‫معامالت بورس انرژي داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا نيست‬ ‫اگرچه اين مشکل رفع شد اما تنها کمتر از ‪ 3‬ماه بعد و‬ ‫در ‪17‬مرداد ماه باز هم خبرهايي مبني بر تعطيلي عرضه‬ ‫نفت در بورس انرژي زمزمه شد‪ .‬اين بار اما مشکل‪ ،‬شکل‬ ‫ديگري به خود گرفته بود؛ نفت در بورس تقاضا نداشت‪.‬‬ ‫به‌ط��ور کلي طي مدت فعاليت ب��ورس انرژي خريداران‬ ‫داخل��ي نفت که تقاضاي خود را به اين بورس مي‌آورند‪،‬‬ ‫پااليشگاه‌هاي کوچک بودند اما اين پااليشگاه‌ها نيز پس‬ ‫از مدت��ي ديگر خريد از ب��ورس را اقتصادي نمي‌ديدند‪.‬‬ ‫مش��کل اصلي نيز در اين ميان قيمت‌گ��ذاري ناعادالنه‬ ‫ش��رکت نف��ت عنوان مي‌ش��د‪ .‬اين موضوعي اس��ت که‬ ‫مديرعام��ل ب��ورس انرژي ني��ز بر آن صح��ه مي‌گذارد‪.‬‬ ‫س��يدعلي حس��يني در گفت‌وگو با‬ ‫در تشريح‬ ‫اين موض��وع عنوان کرد‪ :‬رکود فعل��ي معامالت نفت در‬ ‫بورس انرژي ارتباطي با مشکالت فني ندارد‪ ،‬بحث اصلي‬ ‫بر س��ر نحوه تعيين قيمت پايه توسط شرکت نفت است‬ ‫که خريداران از اين قيمت استقبال نمي‌کنند‪.‬‬ ‫وي توضي��ح داد‪ :‬قيم��ت پايه نفت در ب��ورس انرژي‬ ‫براساس ارز آزاد محاسبه مي‌شود‪ ،‬اين در حالي است که‬ ‫در حال حاضر تمام بش��که‌هاي نفتي که از طريق بورس‬ ‫انرژي عرضه مي‌ش��ود‪ ،‬م��ورد تقاضاي پااليش��گاه‌هاي‬ ‫بخ��ش خصوص��ي و کوچک ق��رار مي‌گي��رد‪ .‬در مقابل‬ ‫پااليش��گاه‌هاي بزرگ دولتي‪ ،‬نفت را با نرخ ارز مبادله‌اي‬ ‫از ش��رکت نفت دريافت مي‌کنند و همچنين بخش��ي از‬ ‫معامالت خود را به‌ص��ورت تهاتر انجام مي‌دهند که اين‬ ‫امتياز نيز براي پااليشگاه‌هاي کوچک وجود ندارد‪.‬‬ ‫حس��يني با اش��اره به اينکه اين موض��وع يک تبعيض‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫قيمتي ايجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براي حل اين مشکل با‬ ‫مس��ئوالن وزارت نفت مذاکراتي داشته‌ايم که اميدواريم‬ ‫هرچه زودتر به نتيجه برسد‪.‬‬ ‫وي در مورد عرضه‌ه��اي صادراتي نفت در بورس کاال‬ ‫نيز بيان کرد‪ :‬اين هدف مورد نظر بورس کاال قرار دارد و‬ ‫براي آن مذاکراتي انجام گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعيض قيمتي به نفع بزرگ‌ترها‬ ‫پااليش��گاه‌هاي کوچ��ک افزاي��ش ياب��د‪ ،‬از فعاليت آنها‬ ‫کاس��ته مي‌ش��ود و با خروج آنها از بورس‪ ،‬معامالت نيز‬ ‫از رونق مي‌افتد‪.‬‬ ‫موس��وي در پاسخ به اين پرسش که کميسيون انرژي‬ ‫چه برنامه‌اي براي اين مش��کل دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در بند «ق»‬ ‫اليحه بودجه س��ال ‪ 93‬دس��ت وزارت نفت باز گذاشته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در اين بند همچنين بر ساخت پااليشگاه‌ها‬ ‫مزیت‌های فروش نفت در بورس‬ ‫عرضه نفت در بورس انرژی مزیت‌های مختلفی برای فعاالن این صنعت دارد‪ .‬نخس��تین مزیت این شکل از‬ ‫عرضه را می‌توان در کاهش هزینه‌های معامالتی دید‪ .‬فروش نفت خام در خارج از بورس هزینه‌هایی از جمله‬ ‫هزینه‌های نگه‌داش��تن کش��تی‌های نفتی روی آب تا زمان تحویل و هزینه برگش��ت پول با تاخیر را دارد‪ .‬در‬ ‫مقابل در بورس به‌دلیل اینکه تاخیرها روزانه محاسبه و پرداخت می‌شود‪ ،‬این هزینه‌های پیدا و پنهان پوشش‬ ‫داده خواهد شد و در نتیجه هزینه فروش در بورس بسیار پایین‌تر می‌‌آید‪.‬‬ ‫مزیت دیگر عرضه نفت در بورس کش��ف قیمت به‌صورت مستقل است‪ .‬با عرضه نفت خام در بورس قیمت‬ ‫نفت ایران مستقل از نفت‌های جهانی قیمت‌گذاری شده و ایران شاخص خواهد شد که این موضوع به لحاظ‬ ‫سیاسی نیز مزیت‌هایی برای کشور خواهد داشت‪ .‬با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد عرضه نفت در بورس‬ ‫انرژی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و اهداف بلندمدت این کار مورد نظر مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا چ��را وزارت نف��ت چني��ن تبعيض��ي را ب��راي‬ ‫پااليش��گاه‌هاي ب��زرگ ک��ه بیش��تر دولتي هس��تند و‬ ‫پااليش��گاه‌هاي کوچ��ک که گاهی ب��ه بخش خصوصي‬ ‫تعلق دارند‪ ،‬قائل مي‌ش��ود‪ .‬اين موضوعي بود که س��عي‬ ‫کرديم آن را با مس��ئوالن اين وزارتخانه مطرح کنيم‪ .‬با‬ ‫اين حال پيگيري‌هاي انجام شده نتوانست ما را به پاسخ‬ ‫اين س��وال برس��اند و پرسش ما در مس��ير پر پيچ وخم‬ ‫اداري گم ش��د! از همين رو این س��ؤال را با نمايندگان‬ ‫مردم در کميس��يون انرژي مجلس در ميان گذاش��تيم‪.‬‬ ‫اص��ل حضور در‬ ‫احمد موس��وي در پاس��خ به‬ ‫بورس را شفافيت معامالت عنوان کرد و گفت‪ :‬وقتي که‬ ‫يک کاال در بورس عرضه مي‌شود انتظار مي‌رود قيمت‌ها‬ ‫به‌طور عادالنه کش��ف ش��ود و متقاضيان در يک شرايط‬ ‫يکسان خريد خود را از بازار انجام‌دهند‪ .‬نماينده کنگان‪،‬‬ ‫دي��ر و جم افزود‪ :‬از اي��ن رو زماني مي‌توان بورس انرژي‬ ‫را يک بازار واقعي دانس��ت که پااليش��گاه‌هاي کوچک و‬ ‫بزرگ هر دو تقاضاي خود را به اين بازار بياورند‪ .‬در غير‬ ‫اين صورت اهداف اوليه تشکيل بورس محقق نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي اظه��ار ک��رد‪ :‬بديه��ي اس��ت زمان��ي ک��ه هزينه‬ ‫تالش ناکام بازار براي مثبت گرايي‬ ‫در حالي بازار سرمايه در روز گذشته فعاليت خود را آغاز کرد که سرمايه‌گذاران در ساعت‌هاي اوليه شاهد‬ ‫تالش بازار براي مثبت ماندن بودند اما در نهايت شاخص کل بورس با افت ‪ 92‬واحدي به کار خود پايان داد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش خبرنگار صمت از تاالر حافظ‪ ،‬بازار س��رمايه اين روزها براي رشد نيازمند محرکي اساسي‬ ‫اس��ت تا بتواند ثبات و اعتماد را به بازار برگرداند‪ .‬روز گذش��ته روند نزولي ارزش ش��اخص کل در حالي ادامه‬ ‫يافت که نماد چادرملو بيشترين اثر را بر افت اين متغير داشت و حتي بازگشايي مثبت نماد فوالد خراسان نيز‬ ‫نتوانس��ت در برابر چادرملو مقاومت کند‪ .‬گروه س��اختمان نيز ديروز در حفظ صف‌هاي خريد خود ناکام ماند‪.‬‬ ‫در معامالت روز سه‌شنبه فشار فروش در نمادهاي خودرويي نيز محسوس بود‪.‬‬ ‫همچنين در اين روز سرمايه‌گذاران بيش از ‪ 391‬ميليون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست‬ ‫کردن��د ک��ه ارزش اين مبادالت رقمي افزون بر ‪ 1‬ه��زار و ‪ 91‬ميليارد ريال بود که در ‪46‬هزار نوبت معامالتي‬ ‫انجام شد‪ .‬نگاهي به حجم و ارزش معامالت نشان مي‌دهد اين متغير ديروز افت قابل توجهي را ثبت کرد‪.‬‬ ‫در دادوستدهاي سه‌شنبه در ميان ‪ 39‬صنعت حاضر در بازار‌‪ ،‬گرو ‌ه مالي برترين گروه صنعت بود‪ .‬پس از آن‬ ‫خودرو و شيميايي‌ها در رتبه‌هاي دوم و سوم نشستند‪.‬‬ ‫همچنين ديروز فوالد خراس��ان‪ ،‬فيبر ايران‪ ،‬کاشي س��عدي‪ ،‬کارخانجات توليدي شيشه رازي‪ ،‬پشم شيشه‬ ‫ايران‪ ،‬شيشه و گاز و توليدي گرانيت بهسرام با بيشترين رشد قيمت در صدر جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهاي صنعتي آما‪ ،‬گروه صنعتي س��ديد‪ ،‬صنايع ريخته‌گري ايران‪ ،‬معدني و صنعتي چادرملو‪،‬‬ ‫نورد و قطعات فوالدي‪ ،‬معادن بافق و آلومينيوم ايران با بيش��ترين کاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت‬ ‫نشستند‪ .‬سنگين‌ترين صف‌هاي فروش در نمادهاي پارس‌پامچال‪ ،‬سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي‪ ،‬صنعتي‬ ‫آما‪ ،‬صنايع کاغذسازي کاوه‪ ،‬ح‪.‬موتوژن‪ ،‬صنايع کاشي و سراميک سينا و سيمان دورود تشکيل شد‪.‬‬ ‫در حجم کوچک تاکيد شده و هدف آن نيز واگذاري اين‬ ‫پااليشگا ‌ه به بخش خصوصي است‪.‬‬ ‫وي توضيح داد‪ :‬اگر وزارت نفت به اختيارات خود در‬ ‫اي��ن قانون عمل کند‪ ،‬حجم پااليش��گاه‌هاي خصوصي‬ ‫افزاي��ش مي‌ياب��د و با رقابتي ش��دن ش��رايط‪ ،‬بورس‬ ‫ان��رژي نيز رونق مي‌گيرد‪ .‬اي��ن نماينده مجلس تاکيد‬ ‫ک��رد‪ :‬بايد توجه کرد يک��ي از موضوعاتي که مي‌تواند‬ ‫ب��ه شفاف‌س��ازي در واگذاري‌ها و ف��روش نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫فرآورده‌ه��اي نفتي کمک‌کند‪ ،‬بورس اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫اين س��ازوکار ب��ورس نظم و انضباط��ي را در معامالت‬ ‫ايجاد مي‌کند که نتيجه آن‪ ،‬رشد اقتصادي است‪ .‬وي‬ ‫رونق معامالت بورس��ي را براي کل مجموعه اقتصادي‬ ‫موثر دانس��ت و اف��زود‪ :‬نظارت بهينه و شفاف‌س��ازي‬ ‫نتيجه اتکا به سازو کار بورس است‪ .‬موسوي با تاکيد بر‬ ‫اينکه گاهي شرايط متناسب با پيش‌بيني‌ها نيست که‬ ‫در اين حالت اصالح س��اختار بايد در دس��تور کار قرار‬ ‫گيرد نه اينکه در اصل موضوع ترديد ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در شرايط فعلي نفت ايران مي‌تواند بيشترين متقاضي‬ ‫را داش��ته باش��د و نگاه به ما به عرضه نفت در بورس‬ ‫نبض بازار‬ ‫انرژي مثبت اس��ت‪ .‬در دنيا نيز هرگاه تجارت از طريق‬ ‫بورس انجام ش��ده در نهايت موفق بوده است‪ .‬کشور ما‬ ‫هم باي��د از اين تجربه جهاني اس��تفاده کند و در اين‬ ‫راستا بورس انرژي تقويت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوقي‌ها چه مي‌گويند‬ ‫اث��رات عرضه نفت در بورس ان��رژي تنها محدود به‬ ‫ح��وزه اقتصاد نمي‌ش��ود‪ ،‬بلکه مس��ائل حقوقي را نيز‬ ‫در بر مي‌گيرد‪ .‬اين موضعي اس��ت که حس��ن مرادي‬ ‫اس��تاد بين‌الملل دانش��گاه تهران ب��ر آن اذعان دارد‪.‬‬ ‫بي��ان ک��رد‪ :‬س��ال‌ها‬ ‫وي در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫در مجلس تالش ش��د ک��ه بورس به نف��ت بيايد تا از‬ ‫آن طري��ق کانال‌ه��اي غيرقانوني و غيرش��فاف عرضه‬ ‫نف��ت از بي��ن ب��رود و مش��تريان داخل��ي و خارجي‬ ‫بتوانند در يک فرآیند ش��فاف خري��د خود را از بورس‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫مرادي تاکيد کرد‪ :‬اين موضوع هر نوع رانت‌خواري در‬ ‫معام�لات نفتي را محدود مي‌کند و مانعي براي اعمال‬ ‫خالف قانون مي‌ش��ود و مي‌توان��د در عرصه بين‌الملل‬ ‫ني��ز امتيازات��ي براي کش��ور ايجاد کند‪ .‬ب��ا اين همه‬ ‫محمدحس��ن صفرپور‪ ،‬کارش��ناس نفت و پتروشيمي‬ ‫آتيه‌انديش��ان هدف از عرضه نف��ت در بورس انرژي را‬ ‫بيان‬ ‫متف��اوت مي‌داند‪ .‬وي در گفت‌وگ��و با‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدا ني��ز حجم معامالت نفت در بورس انرژي‬ ‫به صورت محدود انجام ش��د و تنها هدف اين عرضه‌ها‬ ‫شفاف‌سازي قيمت بود‪.‬‬ ‫صفرپور توضي��ح داد‪ :‬انجام معامالت از طريق بورس‬ ‫باعث مي‌ش��ود دول��ت‪ ،‬س��هامداران‪ ،‬سياس��تگذاران‬ ‫اقتصادي و‪ ...‬به خوبي در جريان هزينه‌هاي پااليشگا‌ه‌ها‬ ‫قرار بگيرند و بر همين اساس تصميم‌گيري کنند‪.‬‬ ‫البته اين کارش��ناس بازار نيز بحث تفاوت قيمتي را‬ ‫داراي منطق اقتصادي نمي‌داند و بر لزوم يکسان‌سازي‬ ‫قيمت تاکيد مي‌کند‪.‬‬ ‫مرور هم��ه اي��ن اظهارنظرها‪ ،‬نش��ان مي‌دهد نقطه‬ ‫مش��ترک همه آنها انتقاد به تبعيض قيمتي اس��ت که‬ ‫ش��رکت نفت براي پااليشگاه‌هاي بزرگ و کوچک قائل‬ ‫مي‌شود‪ .‬در اين ميان بايد ديد که پاسخ اين وزارتخانه‬ ‫به انتقادات مطرح شده چيست‪ ،‬هر چند پيگيري‌هاي‬ ‫م��ا ب��راي پاس��خگويي مس��ئوالن اي��ن وزارتخانه به‬ ‫بن‌بست خورد‪.‬‬ ‫روز نزول تقاضا‬ ‫روز گذشته و در حالی‌که بازار شاهد عرضه‌های پررونق محصوالت شیمیایی بود‪ ،‬تقاضا در بازار کاهش‬ ‫داش��ت و بیش��تر ش��رکت‌‌ها با مازاد عرضه روبه‌رو بودند‪ .‬این موضوع باعث ش��د که بیشتر معامالت نیز‬ ‫در قیمت پایه انجام ش��ود‪ .‬البته بازار در مورد پلی‌اتیلن‌های س��بک تاحدودی رونق داش��ت و محصوالت‬ ‫اینگریدهای مختلف با اندکی افزایش قیمت مورد معامله قرار گرفتند‪.‬‬ ‫روز سه‌ش��نبه در ت��االر فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی‪ 25 ،‬هزار تن انواع م��واد پلیمری مجتمع‌های‬ ‫پتروش��یمی عرضه ش��د؛ ازجمله مواد پلیمری عرضه ش��ده در این روز می‌توان به انواع پلی‌اتیلن‪،SBR ،‬‬ ‫پلی‌کربنات‪ PVC ،‬و پلی‌پروپیلن اشاره کرد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است‪30 ،‬هزار تن قیر‪5 ،‬هزار تن لوب‌کات س��نگین و ‪ 1500‬تن گوگرد کلوخه راهی تاالر‬ ‫فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی ش��د که حدود ‪ 4200‬تن قیر به فروش رفت و کل محموله لوب‌کات نیز‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫ش��رکت نف��ت جی نیز با ‪ 81‬ه��زار تن قیر ‪ ،6070‬مع��ادل‪ 40‬هزار تن قی��ر ‪ 85100‬و ‪ 3‬هزار تن قیر‬ ‫‪ MC250‬در تاالر صادراتی حضور یافت که تا لحظه تنظیم گزارش ‪14600‬تن آن را به فروش رس��اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ 9 ،‬هزار تن گوگرد گرانوله ش��رکت پاالیش نفت ش��ازند اراک به قیمت پایه ‪ 113‬دالر در هر‬ ‫تن روی تابلوی عرضه رفت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این روز و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی‪13 ،‬هزار و ‪ 500‬تن شمش بلوم شرکت‬ ‫فوالد خوزستان به قیمت پایه ‪15‬هزار و ‪ 553‬ریال در هر کیلو عرضه شد که کل آن در قیمت پایه مورد‬ ‫معامله قرار گرفت‪ .‬تاالر محصوالت کش��اورزی نیز شاهد عرضه ‪ 100‬تن خرمای کبکاب بوشهر به قیمت‬ ‫پایه ‪12‬هزار ریال در هر کیلو بود که مانند روال روزهای گذشته بدون تقاضا باقی ماند‪.‬‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪70‬‬ ‫‪121735‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫آمار بورس‬ ‫‪520563479‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪0.64‬‬ ‫چهار‌شنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪520563479‬‬ ‫‪8313592350‬‬ ‫‪9280000000‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6531400987‬‬ ‫‪48630000000‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪5276544852‬‬ ‫‪2298195956‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنعتي سديد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪158500‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫سيستمواسط مالي فروردين‬ ‫همکارانشرکت‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪22‬‬ ‫‪121735‬‬ ‫‪48630‬‬ ‫‪520563479‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪48630000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫همکاران‬ ‫سيستم توشه‬ ‫گذاري پارس‬ ‫سرمايه‬ ‫‪70‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪121735‬‬ ‫‪2421327‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪500979‬‬ ‫‪2298195956‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪24‬‬ ‫‪16300‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شرکت واسط مالي فروردين‬ ‫‪184‬‬ ‫‪943057‬‬ ‫‪6974‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪345‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4526034‬‬ ‫‪500979‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫افرانت‬ ‫گذاري ملت‬ ‫سرمايه‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9280000000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪48630‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪48630000000‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪500979‬‬ ‫‪16300000000 1000000‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪36062‬‬ ‫‪16300‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪2298195956‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شرکت واسط مالي فروردين‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫افرانتماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪9280000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫گروه صنعتي رنا‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪249571859‬‬ ‫‪16300000000‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫افرانت‬ ‫پ‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪36062‬‬ ‫‪4069124‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪249571859‬‬ ‫‪6725973377‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫درصد‬ ‫گروهماهه ‪20‬‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫مشارکت‬ ‫توسعه ملي‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪78‬‬ ‫‪286675‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪6360879813‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫مسکن‬ ‫بانک مسکن‬ ‫مشارکت بانک‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫اوراق‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪))1‬‬ ‫ساما‪1‬‬ ‫درصد (( ساما‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫سه ماهه‬ ‫سامان سه‬ ‫اجاره سامان‬ ‫اجاره‬ ‫‪505‬‬ ‫‪78‬‬ ‫بانکسپه‬ ‫گذاري‬ ‫اوراقسرمايه‬ ‫مسکن‬ ‫مشارکت‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1294021‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪286675‬‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫گروهماهه‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫‪ 20‬ملي‬ ‫صنعتي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪14070‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5883‬‬ ‫‪1650000030‬‬ ‫‪79692480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫سرمايه گذاري ملي ايران‬ ‫‪103‬‬ ‫‪532416‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪970007928‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1570039‬‬ ‫‪59447‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪4904876814‬‬ ‫‪502928052‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪64‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪107817‬‬ ‫‪479449‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪152‬‬ ‫‪7494551‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪4558‬‬ ‫‪1119234193‬‬ ‫‪2186351977‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6062899‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫ارقام غدير‬ ‫خودرو‬ ‫ليزينگ‬ ‫ايران‬ ‫‪806‬‬ ‫‪1346065‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2689359243‬‬ ‫‪5952635‬‬ ‫‪230569‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪12033531577‬‬ ‫‪601263815‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪6057195‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪12793262126‬‬ ‫‪601263815‬‬ ‫‪1072023974‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪1072023974‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2819713‬‬ ‫‪6057195‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪3834695044‬‬ ‫‪12793262126‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫‪215776‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪1072023974‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪286675‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪6360879813‬‬ ‫‪179‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪633‬‬ ‫‪349865‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪633‬‬ ‫‪3535961‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪3535961‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪59447‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪26358630835‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪59447‬‬ ‫‪107817‬‬ ‫باغميشه‬ ‫وخانه سازي‬ ‫شهرسازي‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪7494551‬‬ ‫‪107817‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪7494551‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪806‬‬ ‫سختارقام‬ ‫ايران‬ ‫آژند‬ ‫‪531‬‬ ‫‪6062899‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ساختمان‬ ‫المللي توسعه‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫بينسرمايه‬ ‫‪325‬‬ ‫‪531‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫ايران ارقام‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫سخت آژند‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪36‬‬ ‫‪502928052‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪6062899‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪18042390275‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪230569‬‬ ‫‪230569‬‬ ‫‪215776‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪93‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫آبادگران ايران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪9540437‬‬ ‫‪601263815‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3834695044‬‬ ‫‪14662380453‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪4005970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الکترونيکبهشهر‬ ‫توسعه صنايع‬ ‫تجارت‬ ‫پارسيان‬ ‫انفورماتيک‬ ‫البرز‬ ‫خدماتگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫ليزينگ ايرانيان (بورسي )‬ ‫شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫گذاري سايپا‬ ‫ليزينگ رايان‬ ‫ليزينگ صنعت و معدن‬ ‫سرمايه گذاري بهمن‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪78‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪654861‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪18036000‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪709158‬‬ ‫‪838349‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1463240071‬‬ ‫‪1643907422‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪14662380453‬‬ ‫‪3425319068‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪18228562067‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1813425084‬‬ ‫‪2840635565‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪509451334‬‬ ‫‪12728343941‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪100‬‬ ‫خوارزمي‬ ‫گذاريپاسارگاد‬ ‫سرمايه‪-‬بانک‬ ‫ت‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪608‬‬ ‫‪10104774‬‬ ‫‪1804‬‬ ‫انصار‬ ‫بانک‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪154‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪771613‬‬ ‫‪2157111‬‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪406774‬‬ ‫‪15828950‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪1442‬‬ ‫‪24546654‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪24576763086‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪13057642‬‬ ‫‪971074‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪27556996408‬‬ ‫‪3064194173‬‬ ‫ملت‬ ‫بيمه البرز‬ ‫بيمه‬ ‫‪117‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1233795‬‬ ‫‪1192305‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2787521560‬‬ ‫‪1274923320‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫صندوق‬ ‫پارسيان‬ ‫شرکت سرمايه گذاري بيمه‬ ‫‪107‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪542265‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪678892782‬‬ ‫‪4005970‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫‪107‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫‪196‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2157111‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪2840635565‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪114‬‬ ‫‪406774‬‬ ‫‪424744‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪509451334‬‬ ‫‪496985498‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سينا نيرو‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫بانک‬ ‫‪47‬‬ ‫‪121‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫بيمه دانا‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫گروهالبرز‬ ‫سرمايه گذاري بيمه‬ ‫صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪72‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪406774‬‬ ‫‪971074‬‬ ‫‪214628‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪509451334‬‬ ‫‪3064194173‬‬ ‫‪432215228‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫بانک بيمه آسيا‬ ‫صادرات ايران‬ ‫بانک تجارت‬ ‫بانک ملت‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫بانک پارسيان‬ ‫‪117‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1192305‬‬ ‫‪203150‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪1274923320‬‬ ‫‪447098911‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪32‬‬ ‫توسعه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫آذربايجانکارکنان بانکها‬ ‫بازنشستگي‬ ‫صندوق‬ ‫گذاري‬ ‫شرکت سرمايه‬ ‫‪39‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪288896‬‬ ‫‪542265‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪446953300‬‬ ‫‪678892782‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫‪39‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪221‬‬ ‫‪971074‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪3064194173‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪214628‬‬ ‫‪10548636‬‬ ‫‪432215228‬‬ ‫‪26561961282‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪484802‬‬ ‫‪1921901‬‬ ‫‪203150‬‬ ‫سرمايه گذاري بوعلي‬ ‫سرمايه گذاري توس گستر‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫نيرونفت‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪28‬‬ ‫‪85‬‬ ‫صنايعايران‬ ‫اعتبار‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫دماوند‬ ‫گروهآتيه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫بهشهر ايران‬ ‫گذاري‬ ‫ت‪-‬سرمايه‬ ‫‪67‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪114‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫‪67‬‬ ‫سرمايه گذاري توکا فوالد‬ ‫خودرو‬ ‫صنايعايران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫گسترش‬ ‫ايران‬ ‫بهشهر‬ ‫گروه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪94550‬‬ ‫‪201530‬‬ ‫‪272667‬‬ ‫‪559629‬‬ ‫‪424744‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪205295265‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪658389120‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪556836401‬‬ ‫‪2114767962‬‬ ‫‪496985498‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪1675‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪108143348‬‬ ‫‪446953300‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪7181672‬‬ ‫‪17074‬‬ ‫‪94550‬‬ ‫‪910343‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪5098‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪85449676‬‬ ‫‪205295265‬‬ ‫‪1624433865‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1237090‬‬ ‫‪2746‬‬ ‫‪201530‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪20293‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪3634130007‬‬ ‫‪57871950‬‬ ‫‪658389120‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10548636‬‬ ‫‪72940‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪2286‬‬ ‫‪26561961282‬‬ ‫‪166306540‬‬ ‫رينگ‬ ‫مشهد پرديس‬ ‫سازيگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫ت‪-‬شرکت‬ ‫‪154‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪559629‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪439979‬‬ ‫‪2785279‬‬ ‫‪484802‬‬ ‫‪1292368‬‬ ‫‪1423314‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪2495‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪2114767962‬‬ ‫‪1097624767‬‬ ‫‪924725171‬‬ ‫خودرو‬ ‫محور‬ ‫سرمايهتوليد‬ ‫آذربايجان‬ ‫توسعه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫ماشين‬ ‫مهندسي نصير‬ ‫بوعلي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫صنعتي اي‬ ‫توسعه‬ ‫گسترفلزات‬ ‫معادن و‬ ‫توسعه‬ ‫پويش‬ ‫گذاريسازه‬ ‫توس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايهسرمايه‬ ‫سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫صنعت نفت‬ ‫گذاريپارس‬ ‫سرمايهمهرکام‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪773‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪635518‬‬ ‫‪5889356‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪3047‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪10951061‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪2533936418‬‬ ‫‪5855164987‬‬ ‫‪447098911‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪66103‬‬ ‫‪288896‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪44817331676‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪9886901280‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪1367081123‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪19477158144‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫بانک اقتصاد نوين‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪921875‬‬ ‫‪658389120‬‬ ‫‪436046854‬‬ ‫‪31575‬‬ ‫‪2339302102‬‬ ‫خوارزمي‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫ايران فوالد‬ ‫مخابرات توکا‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪239‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪2742691‬‬ ‫‪77854‬‬ ‫‪484802‬‬ ‫‪2577‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪7051080515‬‬ ‫‪486045983‬‬ ‫‪2533936418‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪90‬کشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫صنعتي دي‬ ‫گذاريمسکن‬ ‫سرمايه امتياز‬ ‫بوتان‬ ‫گروه‬ ‫‪67‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪10951061‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪423115‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪927833‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪44817331676‬‬ ‫‪165154229‬‬ ‫‪858626738‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫گذاريآفرين‬ ‫بانک کار‬ ‫بوعلي‬ ‫سرمايه‬ ‫گستر‬ ‫مسکن توس‬ ‫امتيازگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫بهمن‪90‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪1234‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪154‬‬ ‫‪559629‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪90‬‬ ‫پارسآذر‬ ‫صنعتيمسکن‬ ‫امتياز‬ ‫خزر‬ ‫توسعه صنعتي اي‬ ‫خدمات‪90‬‬ ‫توسعه آبان‬ ‫مسکن‬ ‫سرمايه امتياز‬ ‫کشاورزي‬ ‫صنايع و‬ ‫فلزات‬ ‫معادن و‬ ‫گسترشگذاري‬ ‫‪90‬‬ ‫مسکن‬ ‫سرمايهامتياز‬ ‫ايرانمعدن‬ ‫مهر و‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سازي‬ ‫تراکتور‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫فارس‬ ‫خليج‬ ‫حمل و نقل‬ ‫الملليايران‬ ‫کمباينبينسازي‬ ‫صنعت بيمه‬ ‫گذاريآذين‬ ‫سرمايه سايپا‬ ‫‪773‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪7181672‬‬ ‫‪1227986‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪2745‬‬ ‫‪9886901280‬‬ ‫‪3370832568‬‬ ‫صنعتي اي‬ ‫سازي ايران‬ ‫توسعهتراکتور‬ ‫ريخته گري‬ ‫‪153‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪910343‬‬ ‫‪362399‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1624433865‬‬ ‫‪667936278‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫فلزات‬ ‫معادن و‬ ‫سرمايه‬ ‫ايران‬ ‫توسعهسازي‬ ‫گذاريتراکتور‬ ‫آهنگري‬ ‫‪191‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1237090‬‬ ‫‪125262‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪1836‬‬ ‫‪3634130007‬‬ ‫‪228186970‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫ساختمان‬ ‫کارخانجاتگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫ايرانسايپا‬ ‫ايندامين‬ ‫کمک فنر‬ ‫‪378‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪5889356‬‬ ‫‪451043‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫گذاري پرديس‬ ‫شرکت سرمايه‬ ‫رادياتور ايران‬ ‫‪278‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2785279‬‬ ‫‪13174‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1292368‬‬ ‫‪293710‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪1528082259‬‬ ‫‪1286333531‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫صنايع ريخته گري ايران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪45060‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪82009200‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫ت‪-‬فنر سازي زر‬ ‫‪83‬‬ ‫‪875078‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪568432187‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫فنر سازي زر‬ ‫‪73‬‬ ‫‪650755‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪1023784351‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫محور سازان ايران خودرو‬ ‫‪100‬‬ ‫‪523723‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1035763178‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫گذاري پرديس‬ ‫فنرسرمايه‬ ‫ت‪-‬شرکت‬ ‫سازي خاور‬ ‫‪201530‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪10548636‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪2599‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪288896‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫شرقکشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫الکتريک خودرو‬ ‫‪924725171‬‬ ‫‪35181969‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪122328‬‬ ‫‪94550‬‬ ‫‪10951061‬‬ ‫‪417699‬‬ ‫‪19477158144‬‬ ‫‪843327040‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2463‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪1783‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪203150‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪447098911‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪289925873‬‬ ‫‪205295265‬‬ ‫‪44817331676‬‬ ‫‪744831274‬‬ ‫کاربراتورمعدن‬ ‫صنعت(صنعت و‬ ‫ايرکاپارتگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫ايران)‬ ‫‪424744‬‬ ‫‪741709‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪496985498‬‬ ‫‪1974566942‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪214628‬‬ ‫‪664040‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪432215228‬‬ ‫‪1245727740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪2533936418‬‬ ‫‪1528082259‬‬ ‫‪1193586552‬‬ ‫‪635518‬‬ ‫‪673800‬‬ ‫‪542265‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪678892782‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪722738‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪3992‬‬ ‫‪1192305‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1274923320‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫پتروشيمي‬ ‫حمل و نقل‬ ‫آبسال‬ ‫‪1367081123‬‬ ‫‪2689770254‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4005970‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪1623293049‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪1233795‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪2787521560‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫خودرو فوالد‬ ‫گذاري توکا‬ ‫سرمايه‬ ‫پرديس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫شرکت‬ ‫شرق‬ ‫الکتريک‬ ‫ت‪-‬‬ ‫‪884192‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪2973069291‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪308‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪2819713‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪3834695044‬‬ ‫‪9540437‬‬ ‫‪4844681‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪2157111‬‬ ‫‪215776‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫ليزينگ ايران‬ ‫آبادگران ايران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫‪14662380453‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪11829278998‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1427929307‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪2840635565‬‬ ‫‪18042390275‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪1643907422‬‬ ‫‪838349‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪26358630835‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪6057195‬‬ ‫‪2344271‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3535961‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪3378459570‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪349865‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪6360879813‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪12793262126‬‬ ‫‪5223810091‬‬ ‫‪2787521560‬‬ ‫‪2973069291‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪1233795‬‬ ‫‪884192‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪11829278998‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫ساختمان‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫توسعهخوارزمي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪1643907422‬‬ ‫‪2819713‬‬ ‫‪9540437‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪11829278998‬‬ ‫‪2973069291‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫ساختمان تهران‬ ‫نوسازي و‬ ‫‪26358630835‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪838349‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3378459570‬‬ ‫‪18042390275‬‬ ‫‪1119234193‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫‪502928052‬‬ ‫‪1119234193‬‬ ‫‪884192‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سرمايه گذاري پتروشيمي‬ ‫‪1148766‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪2287‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪349865‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪36062‬‬ ‫‪2022671‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪249571859‬‬ ‫‪1464674743‬‬ ‫‪2956982910‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫الکترونيک‬ ‫تجارت‬ ‫پارسيان‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪6725973377‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪16300000000‬‬ ‫‪5445367065‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪4069124‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪3378459570‬‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫‪24‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪16300‬‬ ‫‪1132646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2386415169‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪48630‬‬ ‫‪441739500‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1650000030‬‬ ‫‪1650000030‬‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4069124‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪6725973377‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪29‬‬ ‫حمل و نقل توکا‬ ‫سرمايهسرما‬ ‫شرکتصنايع‬ ‫آفرينپرديس‬ ‫گذاري‬ ‫درصد‬ ‫فصلي‪17‬‬ ‫مشارکت نفت‬ ‫محرکه‬ ‫سازي نيرو‬ ‫ماشين‬ ‫‪100‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪73432‬‬ ‫‪7181672‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪910343‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪123338‬‬ ‫‪1237090‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪635518‬‬ ‫‪279987‬‬ ‫‪5889356‬‬ ‫‪150900‬‬ ‫‪1502527‬‬ ‫‪2785279‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪923966‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪925554‬‬ ‫‪6379‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪2114767962‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪9886901280‬‬ ‫‪180173457‬‬ ‫‪36780200‬‬ ‫‪1624433865‬‬ ‫‪44426593‬‬ ‫‪786804410‬‬ ‫‪3634130007‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪924725171‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪2458739‬‬ ‫‪55775‬‬ ‫‪1292368‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪420176‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪26561961282‬‬ ‫‪921065‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪5016‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪73685208‬‬ ‫‪1367081123‬‬ ‫‪1272295441‬‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪2351‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪145249‬‬ ‫‪590029‬‬ ‫‪446953300‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪19477158144‬‬ ‫‪238182879‬‬ ‫‪3071565714‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪7045430330‬‬ ‫‪130934204‬‬ ‫‪1528082259‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪540000000‬‬ ‫‪868237361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪337279914‬‬ ‫‪2959763564‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫مهندسي ماهه‬ ‫اجاره ماهان سه‬ ‫تکنوتار‬ ‫‪8‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪761348‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1741‬‬ ‫‪3080000000‬‬ ‫‪1325191778‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫آلياژي يزد‬ ‫فوالددارو‬ ‫صنايع جام‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪42959‬‬ ‫‪15040‬‬ ‫‪2791‬‬ ‫‪11811‬‬ ‫‪119897046‬‬ ‫‪173875372‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫روان فن‬ ‫مهندسي‬ ‫ايرانآور‬ ‫صنعتيسازي‬ ‫صنايع پمپ‬ ‫آمافارس‬ ‫توسعه‬ ‫عمران و‬ ‫صنعتي‬ ‫گذاري مسکن‬ ‫سرمايه الميران‬ ‫سامان‬ ‫اصفهاناطلس‬ ‫گسترگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫صندوق‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ايرانيان‬ ‫صندوق سرمايه‬ ‫گسترش‬ ‫گذاري آساس‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫‪224‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سبحانآذردارو‬ ‫آب‬ ‫صنايع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪126318‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3540199‬‬ ‫‪6807‬‬ ‫‪1122805‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪202279‬‬ ‫‪53700‬‬ ‫‪1369118‬‬ ‫‪38696‬‬ ‫‪3334‬‬ ‫‪3576869‬‬ ‫‪7037‬‬ ‫‪4442‬‬ ‫‪2835‬‬ ‫‪6209‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪1739‬‬ ‫‪9366‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪7494‬‬ ‫‪28289‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪888961230‬‬ ‫‪46915‬‬ ‫‪10036101634‬‬ ‫‪42263235‬‬ ‫‪1950125481‬‬ ‫‪90953289‬‬ ‫‪351791257‬‬ ‫‪502940500‬‬ ‫‪2248983383‬‬ ‫‪289990144‬‬ ‫‪94316422‬‬ ‫‪7870132180‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪-11.6‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪11827000000‬‬ ‫‪27453539473‬‬ ‫‪1098131111‬‬ ‫‪20984424170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫اراكمشارکت(‬ ‫)اوراق‬ ‫ماشينسايپا‬ ‫توليد اتومبيل‬ ‫سازي‬ ‫اميد ايران‬ ‫گذاريمس‬ ‫سرمايه صنايع‬ ‫شرکت ملي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪11827‬‬ ‫‪5441830‬‬ ‫‪286249‬‬ ‫‪8047082‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5045‬‬ ‫‪3982‬‬ ‫‪2603‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪67522‬‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪116137862‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫فرآوري مواد معدني ايران‬ ‫‪28‬‬ ‫‪111256‬‬ ‫‪6086‬‬ ‫‪677115632‬‬ ‫صنعتي نيرو محرکه‬ ‫‪80‬‬ ‫‪670464‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1019082217‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫ملي سرب و روي ايران‬ ‫‪42‬‬ ‫‪134366‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪247680471‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫قطعات اتومبيل ايران‬ ‫‪23‬‬ ‫‪86327‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪215812053‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫آلومينيوم ايران‬ ‫‪191‬‬ ‫‪597051‬‬ ‫‪4181‬‬ ‫‪2496146056‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫موتور سازان تراکتور سازي ايران‬ ‫‪61‬‬ ‫‪217871‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪456086363‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫کالسيمين‬ ‫‪326‬‬ ‫‪1748691‬‬ ‫‪4018‬‬ ‫‪7026616584‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪476‬‬ ‫‪5058471‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪4212398967‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫صنايع مس شهيد باهنر‬ ‫‪98‬‬ ‫‪410296‬‬ ‫‪2313‬‬ ‫‪948980705‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪284‬‬ ‫‪3702159‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪4596492037‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫گروه کارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1075413‬‬ ‫‪4602‬‬ ‫‪4948995471‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪909‬‬ ‫‪9293346‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪12937121158‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫فوالد آلياژي ايران‬ ‫‪66‬‬ ‫‪156740‬‬ ‫‪3273‬‬ ‫‪502638626‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪311‬‬ ‫‪4511971‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪3335427232‬‬ ‫‪-2.64‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪34‬‬ ‫‪92065‬‬ ‫‪7335‬‬ ‫‪675290255‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪860‬‬ ‫‪23570982‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪38591314947‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪90‬‬ ‫‪184792‬‬ ‫‪7259‬‬ ‫‪1297398204‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪12148450‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪32307844571‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪439‬‬ ‫‪7831770‬‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪21363617215‬‬ ‫‪-0.26‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار معامالت‬ ‫چهار‌شنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫نام‬ ‫شرکت تاسيسات راه آهن‬ ‫ساختمان و‬ ‫خدمات مهندسي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪128417‬‬ ‫‪9810‬‬ ‫پتروشيمي سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫خراسان‬ ‫‪70‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪121735‬‬ ‫‪345540‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪7787‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شرکت واسط مالي فروردين‬ ‫‪49‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33999‬‬ ‫‪48630‬‬ ‫‪21576‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫معادن و‬ ‫ايرانول‬ ‫مادر تخصصي توسعه نفت‬ ‫‪60‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪500979‬‬ ‫‪176601‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪12388‬‬ ‫افرانت ايران‬ ‫توليدي فيبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1259721622‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪520563479‬‬ ‫‪2690590007‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫داروپخش‬ ‫‪733552666‬‬ ‫‪48630000000‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫داروسازي‬ ‫اسوهواسط مالي فروردين‬ ‫شرکت‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره‬ ‫‪8‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2298195956‬‬ ‫‪2187736552‬‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪70‬‬ ‫‪121735‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪15952‬‬ ‫‪31106‬‬ ‫‪48630‬‬ ‫‪10927‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪55012‬‬ ‫‪36062‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪16300000000‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن‬ ‫دارويي ولقمان‬ ‫‪60‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪500979‬‬ ‫‪238379‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪3682‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫هاي رازك‬ ‫البراتوار‬ ‫افرانت‬ ‫فرآورده هاي آ‪.‬س‪.‬‬ ‫پ قندچهارمحال‬ ‫غذايي و‬ ‫‪505‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪4069124‬‬ ‫‪275016‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪3454‬‬ ‫‪6725973377‬‬ ‫‪950005724‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫کيميدارو‬ ‫اوراق زرين‬ ‫آسيامسکن‬ ‫معدنبانک‬ ‫مشارکت‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99306‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫‪8‬‬ ‫روي زنگان‬ ‫نيروگاهي ايران‬ ‫صنعت هاي‬ ‫مديريت پروژه‬ ‫‪179‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪349865‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪16300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9280000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66703217‬‬ ‫‪9280000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪338426524‬‬ ‫‪48630000000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2298195956‬‬ ‫‪877679519‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪36062‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪22862‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪16300000000‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6360879813‬‬ ‫‪453016890‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪505‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪4069124‬‬ ‫‪245615‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪6725973377‬‬ ‫‪1517974052‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫ابوريحان‬ ‫اوراقداروسازي‬ ‫مسکن‬ ‫مشارکت بانک‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪17591‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪56597138‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1650000030‬‬ ‫‪236994‬‬ ‫‪3535961‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪1221630458‬‬ ‫‪3279‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪3378459570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫حيان( ساما‪)1‬‬ ‫درصد‬ ‫ماهه‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫جابر‪20‬ابن‬ ‫داروسازي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7805‬‬ ‫‪1650000030‬‬ ‫‪116937492‬‬ ‫‪777055054‬‬ ‫‪26358630835‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪59447‬‬ ‫‪65910‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪13179‬‬ ‫‪502928052‬‬ ‫‪868614529‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫باغميشهکرمان‬ ‫عمران استان‬ ‫شهرسازيتوسعه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫وخانهوسازي‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫بهنوش ايران‬ ‫‪806‬‬ ‫‪751699‬‬ ‫‪7494551‬‬ ‫‪5414‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪4069601091‬‬ ‫‪18042390275‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19571‬‬ ‫شاهددرصد‬ ‫گذاري ‪20‬‬ ‫سرمايهسه ماهه‬ ‫اجاره مپنا‬ ‫‪30‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪44210‬‬ ‫‪6057195‬‬ ‫توليدي مهرام‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫بانک خاورميانه‬ ‫ايران مرينوس‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫ايران ارقام‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪78‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪286675‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪601453‬‬ ‫‪107817‬‬ ‫‪230569‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪215776‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪93‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪80‬‬ ‫بيمه‬ ‫ملت قزوين‬ ‫کارخانجات قند‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9540437‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫صنعتي پارس مينو‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫شهد (قند خوي)‬ ‫‪18‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫اصفهان‬ ‫قند‬ ‫‪72‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شکر شاهرود‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫‪77‬‬ ‫‪107‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪6062899‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫چين چين‬ ‫ساختمان تهران‬ ‫نوسازي و‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫شمالشرق‬ ‫مسکن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫گسترش‬ ‫گاز پارسيان‬ ‫نفت و‬ ‫‪806‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪6062899‬‬ ‫‪4809023‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪11829278998‬‬ ‫‪39282401129‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪79755‬‬ ‫‪6057195‬‬ ‫‪6964‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪545551859‬‬ ‫‪12793262126‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪215776‬‬ ‫‪11598‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪1072023974‬‬ ‫‪90942262‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫سرمايه گذاري سايپا‬ ‫‪44210000000‬‬ ‫‪12793262126 1000000‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪6970‬‬ ‫‪838349‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪10388024‬‬ ‫‪3834695044‬‬ ‫‪4842‬‬ ‫‪518675389‬‬ ‫‪1233795‬‬ ‫‪87913‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪2962‬‬ ‫‪2787521560‬‬ ‫‪261204530‬‬ ‫‪12015‬‬ ‫‪209368645‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪4726‬‬ ‫‪509451334‬‬ ‫‪171215559‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪370299604‬‬ ‫‪678892782‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪1643907422‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫‪3.1‬‬ ‫خليجايران‬ ‫آبادگران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫فارس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫هلدينگ‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪14662380453‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪4005970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪2157111‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪2840635565‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1192305‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1274923320‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪971074‬‬ ‫‪73486‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪5340‬‬ ‫‪3064194173‬‬ ‫‪390715324‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪2319807554‬‬ ‫‪496985498‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪36168‬‬ ‫‪447098911‬‬ ‫‪301042850‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪5766‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪64365220‬‬ ‫‪205295265‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪658389120‬‬ ‫‪141114120‬‬ ‫‪5298‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪8212760‬‬ ‫‪2114767962‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪4181‬‬ ‫‪2533936418‬‬ ‫‪23721606‬‬ ‫‪8368‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪1344045‬‬ ‫‪9886901280‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪4773‬‬ ‫‪1624433865‬‬ ‫‪290039020‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪43229790‬‬ ‫‪1367081123‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫‪378‬‬ ‫‪5889356‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪19477158144‬‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪113‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪794339‬‬ ‫‪1292368‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪924725171‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫غربي‬ ‫آذربايجان‬ ‫پاستوريزه‬ ‫پرديس‬ ‫پگاهگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫شيرشرکت‬ ‫‪278‬‬ ‫‪2785279‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪4771850626‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪953137953‬‬ ‫‪1528082259‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫شير پاستوريزه پگاه اصفهان‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31533‬‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪192911527‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫لبنيات پاستوريزه پاك‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22331‬‬ ‫‪4485‬‬ ‫‪98194911‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫اجاره مسکن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16010‬‬ ‫‪16010000000 1000000‬‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫‪366‬‬ ‫‪629197‬‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪3854838379‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫کشت و صنعت پياذر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪78187‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪286927365‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫شهد ايران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7686‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪17179500‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫امتياز مسکن اسفند‪91‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪925206‬‬ ‫‪608785468‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫امتياز مسکن دي‪91‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪924499‬‬ ‫‪599075479‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫امتياز مسکن آذر‪91‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪925033‬‬ ‫‪439390521‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪91‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪924860‬‬ ‫‪492950571‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪91‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪923390‬‬ ‫‪494013795‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫قند ملي‬ ‫توسعه‬ ‫هايگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پيرانشهر‬ ‫غذايي و‬ ‫فرآورده‬ ‫‪513‬‬ ‫مجتمعسخت‬ ‫آژند شيراز‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪3.38‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪4895096‬‬ ‫‪7494551‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪18042390275‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪64‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15198‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪181005‬‬ ‫‪542265‬‬ ‫الکترونيک پارسيان‬ ‫تجارت لعابيران‬ ‫‪26‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪59447‬‬ ‫‪526158‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪502928052‬‬ ‫‪1898622121‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫صنايع پتروشيمي‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪106785000‬‬ ‫‪2973069291‬‬ ‫‪406774‬‬ ‫‪36253‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪517‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪2339813‬‬ ‫‪3535961‬‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪5947765191‬‬ ‫‪601263815‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪349865‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪3378459570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪26358630835‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1072023974‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪14810‬‬ ‫‪6360879813‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪7050‬‬ ‫‪137255188‬‬ ‫‪286675‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪66545350‬‬ ‫‪249571859‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪11829278998‬‬ ‫‪17817‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫‪179‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2819713‬‬ ‫‪107419‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪884192‬‬ ‫‪1119234193‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪16300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪520563479‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪216745080‬‬ ‫‪249571859‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4294‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫پتروشيمي تامين‬ ‫سرمايه گذاري نفت و گاز‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫ملتآوران‬ ‫پتروشيمي فن‬ ‫بيمه‬ ‫پارسيان‬ ‫بيمهنيرو کلر‬ ‫بيمه دانا‬ ‫آسيا فارس‬ ‫شيميايي‬ ‫صنايع‬ ‫بيمه‬ ‫ت‪ -‬بيمه‬ ‫البرز شازند‬ ‫پتروشيمي‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫پتروشيمي شازند‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪325‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪230569‬‬ ‫‪2819713‬‬ ‫‪838349‬‬ ‫‪372372‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪15042‬‬ ‫‪1643907422‬‬ ‫‪5509959135‬‬ ‫‪26075‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪785145830‬‬ ‫‪3329289‬‬ ‫‪884192‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1233795‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪601263815‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪9540437‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪5676645219‬‬ ‫‪29771‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪19816‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪3834695044‬‬ ‫‪17478065306‬‬ ‫‪2973069291‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪14662380453‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪2787521560‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪4005970‬‬ ‫‪82358102‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪2157111‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪2840635565‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1192305‬‬ ‫‪123660‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪6383‬‬ ‫‪1274923320‬‬ ‫‪789359612‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪2979319‬‬ ‫‪971074‬‬ ‫‪7926‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪23615338440‬‬ ‫‪3064194173‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪542265‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1192404‬‬ ‫‪19784‬‬ ‫‪23590521770‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪288896‬‬ ‫‪8340‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪10399‬‬ ‫‪446953300‬‬ ‫‪87945932‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫توليد مواد اوليه الياف مصنوعي‬ ‫‪140‬‬ ‫‪461598‬‬ ‫‪2953‬‬ ‫‪1363244802‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫ايراننفت‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫شيميايي‬ ‫صنايع‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10548636‬‬ ‫‪81996‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪7582‬‬ ‫‪26561961282‬‬ ‫‪607073773‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫سرمايه گذاري توکا فوالد‬ ‫‪41‬‬ ‫‪32885‬‬ ‫‪10356‬‬ ‫‪343265966‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪10951061‬‬ ‫‪19978‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪9981‬‬ ‫‪44817331676‬‬ ‫‪199405155‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪27877‬‬ ‫‪12066‬‬ ‫‪340322416‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫شاهدو فلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫گذاري وتوسعه‬ ‫سرمايه عمران‬ ‫‪191‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1237090‬‬ ‫‪983341‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪3634130007‬‬ ‫‪2156121418‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالغرب‬ ‫‪308‬‬ ‫‪1864570‬‬ ‫‪2669‬‬ ‫‪4976190680‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫گذاري پرديس‬ ‫سرمايه‬ ‫سپاهان‬ ‫ت‪-‬شرکتنفت‬ ‫شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪278‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪2785279‬‬ ‫‪1472814‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪246‬‬ ‫‪1292368‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪14917‬‬ ‫‪263740‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪924725171‬‬ ‫‪21969366859‬‬ ‫‪23426‬‬ ‫‪1528082259‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪6033382631‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫ت‪-‬نفت پارس‬ ‫‪44‬‬ ‫‪55078‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪545096356‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪76‬‬ ‫‪105324‬‬ ‫‪12592‬‬ ‫‪1301049086‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن اسفند‪92‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪928679‬‬ ‫‪1273218293‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن بهمن‪92‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪930065‬‬ ‫‪1037022267‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن دي‪92‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪928903‬‬ ‫‪1229867366‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن آذر‪92‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪931038‬‬ ‫‪1303453572‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪92‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪926158‬‬ ‫‪1116946504‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪92‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪926876‬‬ ‫‪1457048349‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫امتياز مسکن شهريور‪92‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪925501‬‬ ‫‪2197138948‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن مرداد‪92‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪928680‬‬ ‫‪884103827‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫امتياز مسکن شهريور ‪91‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪924615‬‬ ‫‪333786171‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫افست‬ ‫‪547‬‬ ‫‪1235827‬‬ ‫‪10491‬‬ ‫‪12964551965‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن تير‪92‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪926984‬‬ ‫‪1277384062‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫تامين ماسه ريخته گري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪123940‬‬ ‫‪6944‬‬ ‫‪860587425‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫امتياز مسکن خرداد‪92‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪923777‬‬ ‫‪633711151‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫امتياز مسکن مرداد‪91‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪922490‬‬ ‫‪285972016‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫امتياز مسکن ارديبهشت‪92‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪926112‬‬ ‫‪601973140‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫امتياز مسکن تير ‪91‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪921970‬‬ ‫‪286732698‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫امتياز مسکن فروردين‪92‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪925972‬‬ ‫‪694479382‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫تامين مواد اوليه فوالد صبانور‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11087‬‬ ‫‪6540‬‬ ‫‪73004591‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪95‬‬ ‫‪229786‬‬ ‫‪3765‬‬ ‫‪865092973‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫امتياز مسکن خرداد ‪91‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪927338‬‬ ‫‪256872680‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫کارتن ايران‬ ‫‪51‬‬ ‫‪247230‬‬ ‫‪4195‬‬ ‫‪1037236137‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫قند هگمتان‬ ‫‪214628‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪188‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪691048‬‬ ‫‪424744‬‬ ‫صنايع بهشهر ايران‬ ‫گروهلرستان‬ ‫سرمايه گذاريقند‬ ‫‪32‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪203150‬‬ ‫‪8385‬‬ ‫سرمايه گذاري بوعلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11507‬‬ ‫‪94550‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪39‬‬ ‫صنعتيگستر‬ ‫گذاري توس‬ ‫سرمايه‬ ‫ثابت خراسان‬ ‫توليدي و‬ ‫کارخانه هاي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خراسان‬ ‫شيرين‬ ‫صنعتي و‬ ‫دماوند‬ ‫کشاورزي آتيه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪288896‬‬ ‫‪201530‬‬ ‫‪71997‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪10548636‬‬ ‫سرمايه گذاري توکا فوالد‬ ‫‪156‬‬ ‫‪484802‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪5663‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪10951061‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪7181672‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫قند نيشابور‬ ‫بيسکويت گرجي‬ ‫صنعت بيمه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫توسعه صنعتي اي‬ ‫پارس‬ ‫ت‪-‬خوراك دام‬ ‫سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات‬ ‫گذاري دام‬ ‫سرمايهخوراك‬ ‫پارس معدن‬ ‫صنعت و‬ ‫لبنيات کالبر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪559629‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪910343‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪1237090‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪60769‬‬ ‫‪6795‬‬ ‫‪635518‬‬ ‫‪2553357‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪446953300‬‬ ‫‪26561961282‬‬ ‫‪44817331676‬‬ ‫‪3634130007‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪114‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪32‬‬ ‫پتروشيمي خارك‬ ‫آذربايجان‬ ‫توسعه سينا‬ ‫گذاريشيميايي‬ ‫سرمايهصنايع‬ ‫سرمايه گذاري بوعلي‬ ‫سرمايه گذاري توس گستر‬ ‫معدني امالح ايران‬ ‫‪28‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪156‬‬ ‫فارابيکشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫گذاري‬ ‫پتروشيمي‬ ‫سرمايه ت‪-‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪33‬‬ ‫پتروشيمي فارابي‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫توسعه صنعتي اي‬ ‫سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫‪773‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪214628‬‬ ‫‪125247‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪678892782‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪18129‬‬ ‫‪432215228‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪20648‬‬ ‫‪406774‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪96281624‬‬ ‫‪509451334‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪432215228‬‬ ‫‪2270586814‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫گذاري نيرو‬ ‫سرمايه‬ ‫خارك‬ ‫پتروشيمي‬ ‫ت‪-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪107817‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪1119234193‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪424744‬‬ ‫‪203150‬‬ ‫‪94550‬‬ ‫‪201530‬‬ ‫‪559629‬‬ ‫‪484802‬‬ ‫‪7181672‬‬ ‫‪910343‬‬ ‫‪635518‬‬ ‫‪5889356‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪496985498‬‬ ‫‪447098911‬‬ ‫‪205295265‬‬ ‫‪658389120‬‬ ‫‪2114767962‬‬ ‫‪2533936418‬‬ ‫‪9886901280‬‬ ‫‪1624433865‬‬ ‫‪1367081123‬‬ ‫‪19477158144‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪-2.07‬‬
‫آمار معامالت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6982.4‬‬ ‫‪-1.361812737‬‬ ‫سيمان خزر‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪911.9‬‬ ‫‪3.542636539‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪747.5‬‬ ‫‪0.836368542‬‬ ‫سيمان شرق‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪17008.1‬‬ ‫‪-1.336543203‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4371.6‬‬ ‫‪1.871227833‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1261.8‬‬ ‫‪1.19496351‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪741.1‬‬ ‫‪-0.282561895‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪20319.3‬‬ ‫‪3.984504138‬‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪9805.4‬‬ ‫‪0.305866708‬‬ ‫توليدي گرانيت بهسرام‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪39014.4‬‬ ‫‪0.407659049‬‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪70‬‬ ‫‪121735‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪5386‬‬ ‫‪48630‬‬ ‫‪1235166‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شرکت واسط مالي فروردين‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫سيمان فارس و خوزستان‬ ‫افرانت‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪48630000000‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1335812‬‬ ‫‪16300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪16300000000‬‬ ‫‪4031000503‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪4069124‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4345‬‬ ‫‪249571859‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6725973377‬‬ ‫‪41760000‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪22188‬‬ ‫‪932203339‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪6360879813‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫کارخانجات سيمان صوفيان‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪78‬‬ ‫‪34‬‬ ‫اوراق مشارکت بانک مسکن‬ ‫‪1‬‬ ‫سيمان شمال‬ ‫‪500979‬‬ ‫‪121789‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪4060‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪1108213692‬‬ ‫‪26358630835‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪131841360‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪64‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪107817‬‬ ‫‪74740‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪297259.6‬‬ ‫‪-0.035108487‬‬ ‫سراميک سينا‬ ‫کاشي و‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪1‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16304.9‬‬ ‫‪0.201572016‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪35931.2‬‬ ‫‪0.49392246‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫سراميک الوند‬ ‫کارخانجات کاشي و‬ ‫‪72‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17149.6‬‬ ‫‪-3.616570468‬‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫ساختمانحافظ‬ ‫توسعهسراميک‬ ‫کاشي و‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪36‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪9742.6‬‬ ‫‪0.393635877‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪13‬‬ ‫‪93‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪227710.3‬‬ ‫‪-0.903836245‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1728.6‬‬ ‫‪-0.894392845‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2332.6‬‬ ‫‪-1.801801802‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪59447‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫سيمان تهران‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪806‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪361907858‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪9141‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1650000030‬‬ ‫‪272130‬‬ ‫‪3535961‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2864902094‬‬ ‫‪2298195956‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪286675‬‬ ‫‪101923‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪36062‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪17‬‬ ‫توليدي کاشي تکسرام‬ ‫‪73112000‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سيمان کرمان‬ ‫‪520563479‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪9280000000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪14060‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪349865‬‬ ‫‪3378459570‬‬ ‫‪9656‬‬ ‫‪502928052‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪1119234193‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪7494551‬‬ ‫‪1782737‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪230569‬‬ ‫‪13711‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪131950000‬‬ ‫‪601263815‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪6057195‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪139551‬‬ ‫‪215776‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪12793262126‬‬ ‫‪301504958‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪3834695044‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪44737‬‬ ‫‪884192‬‬ ‫‪198862546‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2819713‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪4397‬‬ ‫‪1072023974‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪26957‬‬ ‫‪838349‬‬ ‫‪8643‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪2973069291‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪233909331‬‬ ‫‪1643907422‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫کارخانجات کاشي و سراميک سعدي‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪9540437‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪1527195‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4005970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نسوز پارس‬ ‫هاي آسيا‬ ‫فرآورده بيمه‬ ‫‪2840635565‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪9277903088‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪384‬‬ ‫‪1233795‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪2787521560‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫فرآورده هاي نسوز آذر‬ ‫‪117‬‬ ‫‪126000‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪14662380453‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪345‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫کاشي پارس‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫بيمه ملت‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪6062899‬‬ ‫‪196‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11750.2‬‬ ‫‪-0.827966881‬‬ ‫‪161‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫‪107‬‬ ‫‪542265‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪4706.7‬‬ ‫‪0.238526249‬‬ ‫کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪7673.1‬‬ ‫‪0.044330287‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2297.4‬‬ ‫‪-0.100013045‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4591.4‬‬ ‫‪0.039219104‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪5361.2‬‬ ‫‪-0.00746046‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2527.6‬‬ ‫‪0.257823966‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪810.1‬‬ ‫‪0.384138786‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1697.1‬‬ ‫‪0.765942287‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪-0.968570864‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪666.1‬‬ ‫‪-0.179829162‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1679.2‬‬ ‫‪-0.356040826‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2537.2‬‬ ‫‪-0.055148507‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪558.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪136442.6‬‬ ‫‪-0.27452488‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3328.8‬‬ ‫‪0.558861735‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪2.704257768‬‬ ‫صنعتي آما‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪18042390275‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2157111‬‬ ‫‪3959368681‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11829278998‬‬ ‫‪4968‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪578970000‬‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪6075‬‬ ‫‪1982722‬‬ ‫‪406774‬‬ ‫‪7350722050‬‬ ‫‪509451334‬‬ ‫‪3707‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1192305‬‬ ‫‪14514‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪9321112876‬‬ ‫‪678892782‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪221‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫‪18‬‬ ‫‪971074‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15190‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪424744‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪496985498‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪32‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫‪288896‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪447098911‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪128095‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪694343874‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪203150‬‬ ‫‪2534‬‬ ‫‪432215228‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪274011‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪105618619‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪214628‬‬ ‫‪6979‬‬ ‫‪3064194173‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪446953300‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫سرمايه گذاري بوعلي‬ ‫سرمايه گذاري توس گستر‬ ‫‪28‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪94550‬‬ ‫‪65898‬‬ ‫‪201530‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪7094‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪811415‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪205295265‬‬ ‫‪469990501‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪10548636‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪26561961282‬‬ ‫‪4393650848‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪365437‬‬ ‫‪484802‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫‪67‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪773‬‬ ‫فرآورده هاي نسوز ايران‬ ‫سايپا شيشه‬ ‫شيشه همدان‬ ‫‪107‬‬ ‫شيشه و گاز‬ ‫‪154‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫فوالدنمادها‬ ‫‌ترین‬ ‫پرمعامله‬ ‫ايران‬ ‫شيشه‬ ‫پشم و‬ ‫توکا‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫معامالت قيمت پاياني ‪14‬‬ ‫حجمکاريس‬ ‫‪ETF‬صندوق س‬ ‫نامسهام‬ ‫شرکت‬ ‫توليد اي‬ ‫صنعتي‬ ‫توسعه‬ ‫دارو‬ ‫داروسازي‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪24546654‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪23570982‬‬ ‫بهمن‬ ‫گروه‬ ‫جم و معدن‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫سرمايه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫ساختمان ايران‬ ‫‪18827529‬‬ ‫تهران‬ ‫مسکن‬ ‫گذاري‬ ‫‪ETF‬‬ ‫مختلط آرمان سپهر آيندگان‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫معدني و صنعتي چادر ملو‬ ‫‪16313252‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪15828950‬‬ ‫توليدي درخشان تهران‬ ‫شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫بانك ملت‬ ‫پالسکو‬ ‫کار‬ ‫‪13057642‬‬ ‫‪12148450‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫صنايع الستيکي سهند‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪2446‬‬ ‫‪5800‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫بیشترینتاير و‬ ‫ايران ياسا‬ ‫درصدرابرکاهش‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫قيمت پاياني درصد‬ ‫دوده صنعتي پارس‬ ‫‪6209‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4277.9‬‬ ‫‪-0.198301605‬‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪332‬‬ ‫گروهو صنعتي‬ ‫بجنوردپاکشو‪5756‬‬ ‫قند شيروان‪ ،‬قوچان‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪659.5‬‬ ‫‪-1.464216345‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪84595.9‬‬ ‫‪-0.183713346‬‬ ‫ت‪-‬الكتريك خودرو شرق‬ ‫گلتاش‬ ‫‪839‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪145627.2‬‬ ‫‪-0.027734376‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪3488.8‬‬ ‫‪-0.185964009‬‬ ‫‪4773‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪3142.2‬‬ ‫‪-0.114438299‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪62950.3‬‬ ‫‪-0.099503277‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪54985.1‬‬ ‫‪-0.16450086‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪74455.1‬‬ ‫‪-0.123947819‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪141292.6‬‬ ‫‪0.066502029‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪791.9‬‬ ‫‪-0.050485927‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪211.9‬‬ ‫‪0.189125296‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪370.9‬‬ ‫‪-0.107729599‬‬ ‫افرانت‬ ‫پاکسان‬ ‫ت‪-‬نفت پارس‬ ‫سرمايه گذاري دارويي تامين‬ ‫ت‪-‬خوراك دام پارس‬ ‫داروسازي سبحان‬ ‫‪642225‬‬ ‫‪559629‬‬ ‫‪1274923320‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪350363831‬‬ ‫‪658389120‬‬ ‫‪5415‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫بازار‬ ‫بیشترین ارزش‬ ‫‪2101674590‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪2533936418‬‬ ‫‪5226‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪2114767962‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪10951061‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪44817331676‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪7181672‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪9886901280‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪10696‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪0.78‬معامله‬ ‫‪802220000‬پاياني ارزش‬ ‫قيمت‬ ‫چادر ملو ‪1832827419‬‬ ‫‪10839‬‬ ‫‪169090‬‬ ‫‪5800‬‬ ‫معدني و صنعتي‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪94621610363‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪910343‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪1624433865‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪1237090‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪3634130007‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪5889356‬‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪19477158144‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪2785279‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪924725171‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪0.48 1000000‬‬ ‫‪8678583181‬‬ ‫‪948683‬‬ ‫‪48630000000‬‬ ‫‪9018‬واسط مالي فروردين‬ ‫اوراق اجاره شرکت‬ ‫پذيره نويسي‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪1367081123‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪635518‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪46046909450‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪2446‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن‬ ‫‪11100‬تهران ‪1012279000‬‬ ‫‪91200‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫بازنشستگي کشوري‬ ‫‪1292368‬گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1528082259‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪266113‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪867391443‬‬ ‫‪44817331676‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪44210000000 1000000‬‬ ‫‪1143‬پارسيان ‪1864231018‬‬ ‫‪1630321‬‬ ‫‪8168‬‬ ‫گسترش نفت و گاز‬ ‫‪6024822777‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪ 742581‬گروه بهمن‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪39282401129‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪38591314947‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18346‬‬ ‫افزایش ‪-0.67‬‬ ‫‪269363043‬‬ ‫‪14935‬‬ ‫بیشترین درصد‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪68525‬‬ ‫‪8643‬‬ ‫‪590199183‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪24126‬‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪89342356‬‬ ‫تغيير‬ ‫‪-11.6‬‬ ‫کربن ايران‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪1297827309‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪475065‬‬ ‫‪115‬‬ ‫سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان‬ ‫‪472 -6.38‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ 241400‬فوالد ‪8826‬‬ ‫خراسان‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2132128398‬‬ ‫‪7335‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫گذاري ايرانيان‪851251487‬‬ ‫گسترش سرمايه ‪8703‬‬ ‫‪98535‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالغرب‬ ‫‪2669‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪5072‬‬ ‫‪1114933618‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪219838‬‬ ‫‪126‬‬ ‫مسکن تهران‪3664953355‬‬ ‫‪ 605420‬گذاري‪6032‬‬ ‫‪2446‬‬ ‫سرمايه‬ ‫‪4.42‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪159703‬‬ ‫‪7076‬‬ ‫‪1143535440‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4431‬‬ ‫‪17054‬‬ ‫‪73907780‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫کارخانجات داروپخش‬ ‫‪25‬‬ ‫‪35411‬‬ ‫‪7419‬‬ ‫‪253445343‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫ايران دارو‬ ‫‪42‬‬ ‫‪54251‬‬ ‫‪6925‬‬ ‫‪374340998‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫فرآورده هاي تزريقي ايران‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪8458‬‬ ‫‪52116701‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫البرز دارو‬ ‫‪28‬‬ ‫‪47732‬‬ ‫‪10066‬‬ ‫‪477323233‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫سينا دارو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪13496‬‬ ‫‪2695264‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫داروسازي امين‬ ‫‪58‬‬ ‫‪119809‬‬ ‫‪11901‬‬ ‫‪1425857171‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪180668‬‬ ‫‪10440‬‬ ‫‪1903267259‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫توليد مواد اوليه داروپخش‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪0.65‬‬
‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪16 - 1393‬شوال ‪ 13 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬محمود مقدس‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪:‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫نکته‬ ‫‹ ‹یک خبر‬ ‫یادتان باش��د در تهران عاب��ران پیاده هیچ حق و‬ ‫حقوقی ندارند‪ ،‬چراکه سواره‌ها همه حق‌ها را نصیب‬ ‫خود کرده‌اند‪ ،‬البته برای اینکه بی‌عدالتی نشود همه‬ ‫کار می‌کنند تا مسافران شرکت مترو و اتوبوس‌های‬ ‫واحد آب خوش از گلوی‌شان پایین نرود تا نگویند‬ ‫همه خودروسواران به یک اندازه حق دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک پیشنهاد به مدیران‬ ‫حتی اگر کلمه به کلم��ه روزنامه‌ها را می‌خوانید‬ ‫وقت��ی با روزنامه ن��گاران روبه‌رو می‌ش��وید مدعی‬ ‫ش��وید یک کلمه‌اش را نخوانده‌ای��د تا کلی خود را‬ ‫مه��م جلوه بدهید‪ .‬البته این ح��رف هگل را جدی‬ ‫نگیری��د ک��ه گفت عبادت انس��ان م��درن روزنامه‬ ‫خواندن است‪ .‬البته در روزگار هگل اینترنت نبود تا‬ ‫از سایت‌های خبری حرف بزند‪.‬‬ ‫یک نگاه‬ ‫در كت��اب حاجي‌آقا نوش��ته ص��ادق هدايت‪،‬‬ ‫حاجي ب��ه كوچك‌ترين فرزن��دش درباره نحوه‬ ‫كسب موفقيت در ايران نصيحت مي‌كند‪:‬‬ ‫ت��وي دني��ا ‪ 2‬طبقه مردم هس��تند؛ بچاپ و‬ ‫چاپيده؛ اگر نمي‌خواهي جزو چاپيده‌ها باشي‪،‬‬ ‫سعي كن كه ديگران را بچاپي!‬ ‫س��واد زي��ادي الزم نيس��ت‪ ،‬آدم را ديوان��ه‬ ‫مي‌كنه و از زندگي عقب مي‌اندازه!‬ ‫فقط س��ر درس حساب و س��ياق دقت بكن!‬ ‫چهار عمل اصلي را كه ياد گرفتي‪ ،‬كافي است‪،‬‬ ‫ت��ا بتواني حس��اب پول را نگ��ه‌داري و كاله‬ ‫سرت نره‪ ،‬فهميدي؟ حساب مهمه!‬ ‫بايد كاس��بي ياد بگيري‪ ،‬با مردم طرف بشي‪،‬‬ ‫از من مي‌ش��نوي برو بند كفش تو سيني بگذار‬ ‫و بفروش‪،‬‬ ‫خيل��ي بهتره تا بري كتاب جامع عباس��ي را‬ ‫ياد بگيري!‬ ‫سعي كن پررو باشي‪ ،‬نگذار فراموش بشي‪ ،‬تا‬ ‫مي‌تواني عرض اندام بكن‪ ،‬حق خودت رابگير!‬ ‫از فح��ش و تحقير و ‪ ...‬نترس! حرف توي هوا‬ ‫پخش مي‌شه‪،‬‬ ‫ه��ر وقت از اين در بيرون��ت انداختند‪ ،‬از در‬ ‫ديگر با لبخند وارد بشو‪ ،‬فهميدي؟‬ ‫گاهي بايد تظاهر به حماقت كرد‪ ،‬تا كار بهتر‬ ‫درست بشه!‪...‬‬ ‫نان را به نرخ روز بايد خورد!‬ ‫سعي كن با مقامات عاليه مربوط بشي‪،‬‬ ‫با هركس و هر عقيده‌اي موافق باشي‪ ،‬تا بهتر‬ ‫قاپ‌شان را بدزدي!‪....‬‬ ‫خيال كن تو سر گردنه داري زندگي مي‌كني!‬ ‫اگر غفلت كردي تو را مي‌چاپند‪.‬‬ ‫فقط چن��د تا اصطالح خارج��ي‪ ،‬چند كلمه‬ ‫قلنبه ياد بگير‪ ،‬همين بسه!!‬ ‫خبر‬ ‫سرقت ‪ 7‬ساز قیمتی‬ ‫از موسسه ماهور‬ ‫مدیر موسس��ه ماه��ور از به س��رقت رفتن اموال‬ ‫موسسه‌اش و ‪7‬ساز قیمتی و پرقدمت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد موسوی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫س��اعت ‪ 3‬صبح روز گذش��ته تمام اموال موسس��ه‬ ‫فرهنگی‪ -‬هنری ماهور ازجمله وسایل صدابرداری‪،‬‬ ‫س��ازها و هاردهای این شرکت ربوده شد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینک��ه نیروی انتظامی هم‌اکن��ون در حال پیگیری‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به هر حال یک موسسه فرهنگی‬ ‫که ‪ 30‬س��ال س��ابقه کار دارد‪ ،‬هاردهایش برایش‬ ‫اهمیت ویژه‌ای دارد که متاس��فانه همه کامپیوترها‬ ‫دزدیده شده‌اند‪.‬‬ ‫موس��وی درباره سازهای ربوده ش��ده نیز گفت‪:‬‬ ‫س��ازهای عش��قی‪ ،‬دوت��ار ماوراء‌النهر و س��ازهای‬ ‫باارزش کش��ورهای هم‌جوار در این موسسه وجود‬ ‫داشتند که همه باارزش و قدیمی بودند‪ .‬مردم باید‬ ‫بدانند این س��ازها دارای شناس��نامه هستند و اگر‬ ‫کس��ی قصد فروش آنها را داشت حتما به موسسه‬ ‫ماهور اطالع دهد‪.‬‬ ‫لبخن��د روي لب‌ه��اي آق��اي بازيگ��ر‬ ‫خشکيد‪ .‬رابين ويليامز کمدين سرشناس‬ ‫آمريکاي��ي در خانه‌اش واق��ع در کاليفرنيا‬ ‫خودکشي کرد‪.‬‬ ‫جس��د «رابين ويليامز» که برنده جايزه‬ ‫اس��کار ني��ز ب��ود در حال��ي در خانه‌اش‬ ‫در کاليفرني��ا پي��دا ش��د که اي��ن بازيگر‬ ‫‪ 63‬س��اله بناب��ر اعالم پليس ب��ه احتمال‬ ‫فراوان خودکشي کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬وي در چند سال اخير‬ ‫از افسردگي رنج مي‌برد و خود به صراحت‬ ‫از مصرف کوکائين و الکل سخن مي‌گفت‪،‬‬ ‫چند ب��ار نيز براي ترک مواد مخدر تالش‬ ‫کرده ب��ود‪ .‬بازيگر «بي‌خواب��ي» با اجراي‬ ‫نق��ش در مجموع��ه‌ تلويزيون��ي «مورک‬ ‫غريب��ه» به اوج ش��هرت دس��ت يافت‪ .‬او‬ ‫همچنين برنده‌ جايزه‌ اسکار‪ ،‬گلدن گلوب‬ ‫و گرمي اس��ت‪ .‬فعاليت‌هاي او بيش��تر در‬ ‫سينما‪ ،‬تلويزيون و تئاتر بوده است‪.‬‬ ‫از معروف‌ترين کارهاي او مي‌توان به «به‬ ‫دام انداختن»‪« ،‬چ��ه روياهايي مي‌آيند»‪،‬‬ ‫«‪ 1‬س��اعت عکاس��ي»‪« ،‬بي‌خوابي»‪« ،‬پچ‬ ‫آدام��ز»‪« ،‬ملوان زبل»‪« ،‬م��رگ دوباره»‪،‬‬ ‫«ش��اه ماهيگي��ر»‪« ،‬همل��ت»‪« ،‬م��رد‬ ‫‪ 200‬س��اله»‪« ،‬رييس‌جمه��ور بع��دي»‪،‬‬ ‫«جومانج��ي»‪« ،‬خانم داب��ت فاير»‪« ،‬ويل‬ ‫هانتين��گ نابغ��ه» و «ش��واليه تاريک��ي‬ ‫برمي‌خيزد» اشاره کرد‪.‬‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫«رابين ويليامز» خودکشي کرد‬ ‫‹ ‹پيام‌ تسليت آکادمي اسکار‬ ‫چهره‌هاي سرش��ناس دنياي س��ينما و‬ ‫سياس��ت در پيام‌هاي��ي‪ ،‬م��رگ ناگهاني‬ ‫رابي��ن ويليامز‪ ،‬بازيگر سرش��ناس برنده‬ ‫اس��کار هاليوود را تس��ليت گفته و آن را‬ ‫باورنکردني دانستند‪.‬‬ ‫ریيس‌جمه��ور آمري��کا در پيام��ي که‬ ‫صبح روز گذش��ته منتش��ر کرد نوشت‪:‬‬ ‫رابي��ن ويليامز يک دکتر‌‪ ،‬نابغه‌‪ ،‬اس��تاد‪‌،‬‬ ‫ریيس‌ و يک همه کاره بود‪ .‬او در حيطه‬ ‫خ��ود حرف اول را م��ي‌زد‪ .‬ويليامز مثل‬ ‫يک غريبه وارد زندگي‌هاي ما ش��د‪ ،‬اما‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫مدیریت‪management@smtnews.ir:‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫در آخ��ر تم��ام المان‌هاي روح بش��ري‬ ‫را ب��ه تس��خير خ��ود درآورد‪ .‬ریي��س‬ ‫جمه��ور آمري��کا در ادامه نوش��ت‪ :‬او ما‬ ‫را گاه��ي ب��ه خن��ده و گاهي ب��ه گريه‬ ‫وامي‌داشت‪.‬‬ ‫او با س��خاوت و گش��اده‌رويي استعداد‬ ‫ذاتي‌اش را به همه آنهايي که نيازمندش‬ ‫بودند‌‪ ،‬مي‌بخش��يد؛ از نظاميان آمريکايي‬ ‫در خارج از کش��ور تا افراد مس��تمند در‬ ‫خيابان‪.‬‬ ‫من ب��ه همراه خانواده‌ام تس��ليت خود‬ ‫را ب��ه خان��واده ويليام��ز اع�لام مي‌کنم‪.‬‬ ‫استيون اسپيلبرگ‪ ،‬کارگردان سرشناس‬ ‫آمريکايي در پيام خود نوشت‪ :‬رابين يک‬ ‫طوفان رعدآسا در زمينه نبوغ کميک بود‬ ‫و خنده‌هاي ما تندبادي بود که به او نيرو‬ ‫مي‌بخشيد‪ .‬من نمي‌توانم باور کنم که او‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫جان تراولتا‪ ،‬بازيگر سرشناس هاليوودي‬ ‫ني��ز در پيام تس��ليت خود نوش��ت‪ :‬من‬ ‫انس��ان برجس��ته‌‪ ،‬خوش‌بي��ان و فکوري‬ ‫مثل ويليامز را هرگز نديده‌ام‪ .‬تعهد او به‬ ‫عنوان يک هنرمند براي تغيير روحيه ما‬ ‫و خنداندن‌مان قابل مقايس��ه با هيچ‌کس‬ ‫نيست‪ .‬او عاشق مردم بود‪.‬‬ ‫کوين اسپيسي‪ ،‬بازيگر برنده اسکار نيز‬ ‫در پيامي نوشت‪ :‬رابين ويليامز دنيا را به‬ ‫خنده و تفکر واداش��ت‪ ،‬من او را هميشه‬ ‫به ياد خواهم داشت و به او افتخار خواهم‬ ‫کرد‪ .‬او يک دوس��ت‌‪ ،‬هنرمند و بزرگمرد‬ ‫بود که فقدانش هميش��ه احساس خواهد‬ ‫شد‪ .‬آکادمي اس��کار نيز در پيام کوتاهي‬ ‫رابين ويليامز را نابغه‌اي خواند که اکنون‬ ‫ديگر آزاد است‪.‬‬ ‫شهرنوشت‬ ‫آتش در شهر‬ ‫روح‌اهلل س�پندارند‪ :‬مرده��ا ‪ 60‬س��اله‬ ‫بودند‪ .‬هر دوي آنها دس��ت‌هاي زمخت و‬ ‫بزرگ��ي داش��تند‪ .‬م��رد اول ب��ا موه��اي‬ ‫جوگندمي‌اش به دوس��تش نگاه کرد و گفت‌‪« :‬دنياي‬ ‫غريبي است رفيقا‪».‬‬ ‫م��رد دوم که س��بيل حنايي‌رنگي داش��ت‌‪ ،‬خنده‌اش‬ ‫گرفت‌‪« :‬دس��ت بردار مرتضي‌‪ ،‬اين حرف‌ها مال زمونه ما‬ ‫نيست‪».‬‬ ‫مرتضي کمي دس��تش مي‌لرزيد‌‪ ،‬موتورش را روشن‬ ‫کرد و منتظر شد تا دوس��تش سوار شود‪ .‬کمي مکث‬ ‫کرد‪ .‬دوس��تش گف��ت‌‪« :‬اي بابا مرتضي! ام��روز انگار‬ ‫طوريت شده‌‪ ،‬زود باش راه بيفت‪ ،‬کلي کار توي کارگاه‬ ‫داريم؛ بار آهن مي‌رسه‪».‬‬ ‫مرتضي دس��ته گاز را پيچاند و راه افتاد‪ ،‬توي راه به‬ ‫درخت‌ها نگاه مي‌کرد و به رفيقش گفت‌‪« :‬اسماعيل! تا‬ ‫حاال دقت کردي که درخت‌هاي تهران سبز نيستند؟»‬ ‫دوس��تش خنديد‌‪« :‬چشم‌هات کم‌سو شده‌‪ ،‬مرد! ديگه‬ ‫وقتشه بشيني خونه و سريال ببيني»‪.‬‬ ‫مرتضي سر چهارراه پش��ت چراغ قرمز ترمز گرفت‌‪:‬‬ ‫«اسماعيل! زندگي خرج داره‌‪ ،‬زندگي خودمون سرياله‪‌،‬‬ ‫ديگه نيازي نيست سريال تماشا کنيم‪».‬‬ ‫اس��ماعيل خنديد‌‪« :‬امروز صاحبخانه گفت ‪ 6‬تومان‬ ‫ديگر روي پول پيش بذارم‪».‬‬ ‫مرتض��ي دن��ده عوض ک��رد‌‪« :‬پس چ��را مي‌خندي‬ ‫اس��ماعيل؟» دوس��تش دوباره خندي��د‌‪« :‬گريه کنم؟‬ ‫سخت گيرد روزگار بر مردمان سختکوش‪».‬‬ ‫مرتضي داد زد‌‪« :‬شاعر هم که شدي اسماعيل!»‬ ‫اس��ماعيل خنده‌اش گرفت‪ .‬از دور صداي ماش��ين‬ ‫آتش‌نشاني مي‌آمد‪ .‬نزديک ش��د‪ .‬راننده با بلندگو داد‬ ‫مي‌زد‌‪« :‬راننده پژو لطفا راه رو باز کنيد! پرايد از سمت‬ ‫ن آتش‌نشاني چند ماشين‬ ‫راست برو‪ »‌ ...‬پشت سر ماشي ‌‬ ‫راه افتاده بودند و گاز مي‌دادند‪.‬‬ ‫ماشين‌ها به سمت بازار مي‌رفتند‪ .‬اسماعيل خنده‌اش‬ ‫گرفت‪« :‬انگار جايي آتش گرفته‪»..‬‬ ‫بازگشت صداپیشه «اوشین» به دوبله‬ ‫مریم ش��یرزاد‪ ،‬دوبلور اوشین است‪ .‬او‬ ‫ش کار نمی‌کرد و‬ ‫چند ماه به می��ل خود ‌‬ ‫در حال اس��تراحت بود‪ .‬شیرزاد بار دیگر‬ ‫ب��ا دوبله یک انیمیش��ن ‪ 25‬قس��متی با‬ ‫عنوان «بالن‌سوار» به عرصه صداپیشگی‬ ‫بازگشته است‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر دوب�لاژ و گوین��ده در‬ ‫گفت‌وگویی با ایسنا گفته است‪ :‬انیمیشن‬ ‫«بالن‌سوار» اکنون با صداپیشگی خودم‪،‬‬ ‫منوچه��ر وال��ی‌زاده و همچنی��ن س��ایر‬ ‫گوین��دگان در ح��ال دوبله اس��ت‪ .‬این‬ ‫انیمیش��ن که ش��امل ‪ 25‬قس��مت است‬ ‫برای هفتم الی هش��تم شهریور آماده می‌شود و فکر‬ ‫می‌کنم برای پخش از تلویزیون در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است ولی از شبکه پخشش اطالعی ندارم‪ .‬مدتی بود‬ ‫در حال اس��تراحت بودم و خودم نمی‌خواس��تم کار‬ ‫کنم اما حاال پس از مدت‌ها با انیمیشن «بالن‌سوار»‬ ‫به دوبله برگش��تم و فعال همین یک کار را در دست‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫وی سپس به حضور منوچهر والی‌زاده در انیمیشن‬ ‫«بالن‌سوار» اشاره کرد و گفت‪ :‬به‌عنوان مدیر دوبالژ‬ ‫این انیمیش��ن‪ ،‬آقای وال��ی‌زاده را مجاب کردم تا به‬ ‫جای ُرل «کاکتوس» انیمیشن «بالن سوار» که یکی‬ ‫از ‪ُ 2‬رل اصلی محسوب می‌شود‪ ،‬صحبت کند؛ چراکه‬ ‫در دوبل��ه اصلی این انیمیش��ن‪ ،‬گوین��ده کاکتوس‬ ‫صدای��ش خیلی ش��بیه آقای والی‌زاده اس��ت‪ ،‬براین‬ ‫اساس خودم را تحس��ین می‌کنم که آقای والی‌زاده‬ ‫را ب��رای این صدا انتخاب کردم و به نظرم این کار با‬ ‫حضور وی فوق‌العاده شیرین می‌شود‪.‬‬ ‫ش��یرزاد در ادامه با اش��اره به داس��تان انیمیشن‬ ‫«بالن‌سوار» یادآور شد‪ :‬داستان این انیمیشن مربوط‬ ‫به پسربچه‌ای به نام اسکای است که با کاکتوس خود‬ ‫بر یک بالن‌‌س��وار شده و به جاهای مختلف می‌رود و‬ ‫با حیوانات گوناگون روبرو می‌ش��ود‪ .‬زبان اصلی این‬ ‫انیمیشن انگلیسی است اما نمی‌دانم متعلق به کدام‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫مدی��ر دوبالژ انیمیش��ن «بالن س��وار» در پایان با‬ ‫معرفی سایر گویندگان این انیمیشن به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫ع�لاوه بر خودم و آقای والی‌زاده که به جای ُرل‌های‬ ‫اصل��ی ای��ن انیمیش��ن هس��تیم‪ ،‬گویندگانی چون‪:‬‬ ‫فاطمه شعش��عانی‌‪ ،‬افش��ین ذی‌نوری‌‪ ،‬رض��ا آفتابی‌‪،‬‬ ‫نس��یم رضاخانی‌‪ ،‬امی��ر حکیمی‌‪ ،‬ش��یال آژیر‪ ،‬بابک‬ ‫اشکبوس‌‪ ،‬محمدعلی اش��کبوس‌‪ ،‬متانت اسماعیلی‌‪،‬‬ ‫بهرام کاویان‌پور و سحر سوهانی نیز در این انیمیشن‬ ‫صداپیشگی می‌کنند‪.‬‬ ‫مرتضي گفت‪‌«:‬روزگار غريبي است اسماعيل! فکرش‬ ‫را هم نمي‌کرديم‪ ».‬اس��ماعيل دوباره خنده‌اش گرفت‪:‬‬ ‫«خسته شديم ديگر‪ ،‬اين همه آهن ببر و بيار‪».‬‬ ‫از دور هنوز دود سياه و غليظي ديده مي‌شد و صداي‬ ‫آژير ماشين‌ها از دور به گوش مي‌رسيد‪.‬‬ ‫اسماعيل زد روي ش��انه مرتضي و گفت‌‪« :‬اخم‌هات‬ ‫رو ب��از کن‌‪ ،‬مرد! آنقدرها هم که فکرش رو مي‌کني بد‬ ‫نيست‪ .‬به درخت‌ها نگاه کن‪ .‬به پرنده‌ها‪ ،‬به آسمان‌‪ ،‬به‬ ‫خورشيد‪ ،‬به زمين‪»...‬‬ ‫مرتض��ي روي��ش را برگرداند‪‌«:‬اجاره‌خان��ه‌ات چ��ه‬ ‫مي‌شود اسماعيل؟ زن و بچه‌ات بي‌سرپناه مي‌مانند‪»...‬‬ ‫خنده اسماعيل روي صورتش خشکيد‪.‬‬ ‫رضا براهنی در بازار کتاب ایران‬ ‫‪ 4‬کتاب ممنوع‌الچاپ رضا براهنی که سال‌هاس��ت در‬ ‫بازار موجود نیس��تند‪ ،‬مجوز نشر گرفت ‌ه و مراحل چاپ و‬ ‫انتشار را می‌گذرانند‪.‬‬ ‫فرید مرادی ‪ -‬سرویراس��تار انتش��ارات نگاه ‪ -‬درباره‬ ‫این ‪ 4‬کتاب به ایس��نا گفت‪ :‬یکی از این کتاب‌ها‌‪ ،‬کتاب‬ ‫«قصه‌نویسی براهنی» است که نخستین‌بار در دهه ‪40‬‬ ‫در مجله « فردوس��ی» به‌صورت پاورقی منتشر شد‪ .‬در‬ ‫دهه ‪ 50‬هم انتش��ارات اش��رفی آن را چ��اپ کرد و بعد‬ ‫این کتاب توقیف شد‪ .‬بعد از انقالب‬ ‫در دهه ‪ 60‬نش��ر نو آن را چاپ کرد‪،‬‬ ‫اما بعد ممنوع‌الچاپ شد تا امروز که‬ ‫ای��ن کتاب با تجدیدنظر و مقدمه‌ای‬ ‫مفصل منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫او درب��اره این کت��اب توضیح داد‪:‬‬ ‫این کتاب مدرن‌ترین کتابی اس��ت‬ ‫که توسط نویسنده‌ای ایرانی درباره‬ ‫مباح��ث مختل��ف قصه‌نویس��ی با‬ ‫مترقی‌تری��ن دیدگاه‌ه��ای غرب��ی‬ ‫نوش��ته ش��ده و به داس��تان ایرانی‬ ‫نگاهی تازه دارد‪ .‬کتاب ‪ 700‬صفحه‬ ‫دارد و مت��ن مفصل��ی اس��ت که در‬ ‫ویراس��ت تازه آن‪ ،‬دیدگاه‌ها به‌روز ش��ده و کتاب به آثار‬ ‫نویسندگانی چون جالل آل‌‌احمد‌‪ ،‬صادق چوبک‌‪ ،‬بزرگ‬ ‫علوی و صادق هدایت می‌پردازد‪.‬‬ ‫«قصه‌نویسی براهنی» در ‪ 2000‬نسخه و با قیمتی در‬ ‫حدود ‪25‬هزار تومان منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫کت��اب دیگر براهنی «تاریخ مذکر» (مرد) نام دارد که‬ ‫نگاه این نویسنده و منتقد است در تاریخ ادبیات ایران به‬ ‫مردس��االری و کم‌توجهی به حضور زنان در ادبیات‪ .‬این‬ ‫کتاب هم از دهه ‪ 60‬تا کنون چاپ نش��ده و شامل نقد و‬ ‫بررسی آثار کالسیک ایرانی هم می‌شود‪.‬‬ ‫مرادی دیگر کتاب براهنی را رمان «آواز کش��تگان»‬ ‫خواند و گفت‪ :‬این کتاب رمانی شناخته‌ش��ده از براهنی‬ ‫اس��ت که در دولت دهم مجوز نشر گرفت و چاپ شد‪ ،‬اما‬ ‫اجازه خروج و توزیع نگرفت و ‪ 5‬س��ال اس��ت که منتظر‬ ‫عرضه اس��ت و حاال مجوز توزیع گرفته و منتشر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کتاب با قیمت ‪21‬هزار تومان‬ ‫و با ش��مارگان ‪ 3000‬نسخه عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رمان دیگر «چاه به چاه» است که‬ ‫این کتاب هم قبال در دهه ‪ 60‬چاپ‬ ‫ش��ده و حدود ‪ 30‬سال است که در‬ ‫بازار نیس��ت و حاال ب��ا تیراژ ‪2000‬‬ ‫نسخه چاپ شده و توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫مرادی در پایان درباره کتاب‌های‬ ‫ت��ازه مجوزگرفته انتش��ارات نگاه‬ ‫گف��ت‪ :‬ما در چند س��ال گذش��ته‬ ‫چیزی ح��دود ‪ 100‬کتاب منتظر‬ ‫مجوز داشتیم که این کتاب‌ها مشکل خاصی نداشتند‪،‬‬ ‫اما متاسفانه امکان انتشار پیدا نمی‌کردند‪.‬‬ ‫ح��اال هم که مج��وز گرفته‌اند با تغیی��ر یکی دو کلمه‬ ‫و ی��ا حتی بدون هیچ تغییری مج��وز گرفته‌اند و به نظر‬ ‫می‌رس��د چیزی که در دولت قبل وجود داش��ت‪ ،‬نوعی‬ ‫س��تیزه بود با ادبیات مدرن که خوش��بختانه در دولت‬ ‫امید این نگاه رفع شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!