صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۷۳

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 873

روزنامه صدای اصلاحات شماره 873

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫گزارش‬ ‫همگان رابهحضورفعالبرایشکست مکر‬ ‫دشمندرترفندمعامل ‌هقرنفر‌امی‌خوانیم‬ ‫هزینهتفریحوسرگرمیدهک‌های‬ ‫باالیی‪ 50‬برابردهک‌هایپایینیاست‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬مرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۹‬ذی الحجه ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪873‬‬ ‫معصومه ابتکار‬ ‫در مورد حجاب‪ ،‬برخورد‬ ‫مستقیمتاثیرگذارنیست‬ ‫«معصومه ابتکار»‪ ،‬معاون رئیس جمهور در‬ ‫امور زنان و خانواده‪ ،‬در خصوص «ارشاد‬ ‫بانوان در مترو» گفت بهترین راه در ارتباط‬ ‫با حجاب‪ ،‬کار فرهنگی است و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ظریف‬ ‫فشار آمریکا به ایران‬ ‫به دلیل قوت و قدرت‬ ‫ایران است نه ضعف‬ ‫وزیر خارجه کشورمان در دیدار اعضای‬ ‫فراکسیون دیپلماسی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬فشار‬ ‫آمریکا به ایران به دلیل قوت و قدرت ایران‬ ‫است نه ضعف‪.‬محمدجواد ظریف وزیر‬ ‫خارجه کشورمان در دیدار اعضای فراکسیون‬ ‫دیپلماسی مجلس اظهارداشت‪ :‬آمریکا نگران‬ ‫شکست خود در صحنه دیپلماسی است‪ .‬ایران‬ ‫در صحنه های میدانی منطقه ای و بین المللی‬ ‫موفق بوده است‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬فشار‬ ‫آمریکا به ایران به دلیل قوت و ‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رهبر انقالب در پیامی به زائران بیت اهلل الحرام‪ ،‬برائت‬ ‫از مستکبران و در رأس آن آمریکا را به‌معنی برائت از‬ ‫مظلوم‌کشی و جنگ‌افروزی‪ ،‬محکوم کردن کانونهای‬ ‫تروریسم از قبیل داعش و بلک‌واتر آمریکائی‪ ،‬نهیب‬ ‫امت اسالمی بر سر رژیم کودک‌کش صهیونیست ‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 11‬آگوست ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سیاست حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به‬ ‫معنای تحمیل تورم سنگین به جامعه و برداشت‬ ‫چند برابری آن از جیب مردم‪ ،‬باال رفتن زیاد‬ ‫قیمت‌ها از جمله دارو و فقیرتر شدن جامعه‬ ‫است‪ .‬هیچ کشوری در شرایط بحران‪...‬‬ ‫فاصله نجومی حقوق کارگران با هزینه ها؛دولت نمی تواند یا نمی خواهد؟‬ ‫کنایه‌هایبهزادنبویبهفراکسیونامید‬ ‫کارگر در«منگنه» دولت‬ ‫چونالریجانیومطهری‬ ‫درلیستامیدبودندباید‬ ‫پرچماصالح‌طلبیدست‬ ‫بگیرندوبرایماسینهبزنند؟‬ ‫بهزاد نبوی می گوید‪ :‬مجلس دهم‬ ‫کمتر از سی تا چهل نماینده وابسته به‬ ‫جناح تندرو داشت‪ .‬در مقابل ‪ ۲۵۰‬نماینده‬ ‫اصالح طلب یا اصول گرای معتدل داشتیم‪.‬‬ ‫من معتقد بودم اگر این دو باهم ائتالف‬ ‫کنند‪ ،‬طیف اقلیت کوچک عمال نقشی‬ ‫در مجلس دهم نمی‌تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫بهزاد نبوی‪ ،‬چهره سیاسی اصالح طلب و‬ ‫نماینده مجلس ششم در بخشی از گفتگوی‬ ‫تفصیلی خود با خبرآنالین انتقاداتی را‬ ‫متوجه عملکرد فراکسیون امید کرد‪ .‬بخش‬ ‫هایی ازاین گفتگو را در ادامه بخوانید؛‬ ‫آقای نبوی! شما گفته بودید که مردم‬ ‫از اصالح طلب‌ها نبریدند؛ اما در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به نظر می‌رسد که اتفاقا این گونه‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تیر خالص مجلسی ها به انتخابات آینده‬ ‫‪1‬‬ ‫بحرانعملکردنمایندگان‬ ‫محمود میرلوحی‬ ‫‪ 1100‬ملک شهرداری فقط‬ ‫کپی سندشان موجود است‬ ‫گزارش‬ ‫فیلم‌هایایرانیارزش‬ ‫‪ 20‬هزار تومان ندارند!‬ ‫در یک روز سه شنبه که بلیت های سینما‬ ‫نیمبهاستبهپردیسسینماآزادیرفتیمتابا‬ ‫مردمدربارهموضوعاتیازقبیلقیمتبلیت‬ ‫سینما‪،‬حذفبلیتهاینیمبهادر‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای‬ ‫شهر تهران از ضرب‌االجل یک ماه و نیمه به‬ ‫شهرداری برای بازپس‌گیری امالکش خبر داد‪.‬‬ ‫محمود میرلوحی (رییس کمیته اقتصاد و تنظیم‬ ‫مقررات شورای اسالمی شهر تهران) درباره تعلل‬ ‫شهرداری تهران در بازپس‌گیری امالکش گفت‪:‬‬ ‫نمی‌توانم اسم آن را تعلل بگذارم‪ .‬در مهر ماه سال‬ ‫‪ ۹۶‬مصوبه‌ای را به تصویب رساندیم‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫تغییراتی که در این مدت در شهرداری انجام شد‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کنایه‌هایبهزادنبویبهفراکسیونامید‪:‬‬ ‫چونالریجانیومطهریدرلیستامیدبودندبایدپرچماصالح‌طلبیدستبگیرندوبرایماسینهبزنند؟‬ ‫بهزاد نبوی می گوید‪ :‬مجلس دهم کمتر از سی تا چهل نماینده وابسته به‬ ‫جناح تندرو داشت‪ .‬در مقابل‪ ۲۵۰‬نماینده اصالح طلب یا اصول گرای معتدل‬ ‫داشتیم‪.‬منمعتقدبودماگرایندوباهمائتالفکنند‪،‬طیفاقلیتکوچکعمال‬ ‫نقشی در مجلس دهم نمی‌تواند داشته باشد‪.‬بهزاد نبوی‪ ،‬چهره سیاسی اصالح‬ ‫طلبونمایندهمجلسششمدربخشیازگفتگویتفصیلیخودباخبرآنالین‬ ‫انتقاداتیرامتوجهعملکردفراکسیونامیدکرد‪.‬بخشهاییازاینگفتگورادر‬ ‫ادامهبخوانید؛‬ ‫آقاینبوی!شماگفتهبودیدکهمردمازاصالحطلب‌هانبریدند؛امادرسال‬ ‫‪ ۹۸‬به نظر می‌رسد که اتفاقا این گونه است و ممکن است که مردم به خاطر‬ ‫اصالح طلب‌ها دوباره پای صندوق‌های رأی نیایند‪ .‬نظر شما در این خصوص‬ ‫چیست؟‬ ‫مردم ما به آنچه بر روی زمین است نگاه می کنند‪ .‬نتیجه کار و عملکرد‬ ‫مسئولینرا‪،‬کهالبتهبخشمهمیازآنمعلولعملکرددیگرانغیرمسئولولی‬ ‫صاحب قدرت است‪ ،‬را می بینند و ناامید و مایوس می شوند‪ .‬همان طور که در‬ ‫سال آخر مجلس ششم این اتفاق رخ داد‪ .‬مردم که با کسی با عقد اخوت نبسته‬ ‫اند‪ ،‬اگر ببیند جریانی آمده؛ اما مشکالتشان حل نشده است‪ ،‬معموال نمی روند‬ ‫واکاویکنندکهمنشاءمشکلچیست‪.‬اینمسئولینمنتخبمردمواصالحطلبان‬ ‫اندکهبایدعللوعواملناکامیهارابرایمردمروشنکنند‪،‬تنهادراینصورت‬ ‫می توان اعتماد از دست رفته را باز یافت و مردم را تا حدودی امیدوار کرد‪.‬‬ ‫تالشزیادیکردمفراکسیونامیدومستقلینیکفراکسیونواحد‬ ‫شوند‬ ‫اما باوجود تاکیدشما بر ادامه یافتن ائتالف‪ ،‬به نظر می رسد تجربه مجلس‬ ‫دهم تجربه چندان موفقی نبود‪ .‬یا درست تر این است که خیلی الزامات یک‬ ‫ائتالفتااخررعایتنشد‪.‬‬ ‫در انتخابات سال‪ ۱۳۹۴‬در بین لیست‪ ۱۶۰‬نفری امید‪ ،‬تعداد قابل توجهی‬ ‫اصول گراهای میانه رو بودند؛ آقای الریجانی نامزد اصالح طلب‌ها در قم بود‪.‬‬ ‫آقایان مطهری‪ ،‬جاللی و نعمتی همه در لیست امید از تهران بودند و چهره‌های‬ ‫دیگردرسایرشهرهاکهکمترازآنهاشناختدارم‪.‬‬ ‫به مجرد تشکیل مجلس دهم و پایان کار انتخابات‪ ،‬پیشنهاد شد در کنار‬ ‫فراکسیون امید و فراکسیون والیت و رهبری که بعدا تغییر نام داد‪ ،‬فراکسیون‬ ‫جدیدی با عنوان فراکسیون اعتدال و میان روی شکل بگیرد‪ .‬من تالش زیادی‬ ‫کردم که‪ ،‬این اعتدالی‌های دو طیف که نود درصد مجلس دهم را تشکیل‬ ‫می‌دادند‪ ،‬یک فراکسیون واحد تشکیل دهند و برای هیئت رئیسه باهم رقابت‬ ‫نکنند‪.‬پیشنهاددادمکهحتیایندوفراکسیونباهمجلسهغیررسمیبرگزارکنند‬ ‫و در آنجا هر کسی برای ریاست رأی بیشتری آورد‪ ،‬معرفی کنند و برای هیئت‬ ‫رئیسه هم به این شکل باشد و باهم به تفاهم برسند‪ .‬متأسفانه دوستان خصوصا‬ ‫دوستاناصالحطلبنسبتبهاینقضیهچندانابرازتمایلنکردند‪.‬اینقضیهکه‬ ‫شمامی‌فرماییداجرانشد؟‬ ‫نه تنها اجرا نشد‪ ،‬بلکه بدتر هم شد‪.‬به فراکسیون امید هشدار داده شد که‬ ‫تصمیمشاندرانتخاباتهیاترئیسهیعنیحذفمطهری‬ ‫دلیلشچهبود؟آیاائتالفخوبینبود؟‬ ‫مجلس دهم کمتر از سی تا چهل نماینده وابسته به جناح تندرو داشت‪ .‬در‬ ‫حراست از زندگی و رفع مشکالت مردم‬ ‫بایدهدفاصلیسیاستگذاری‌هاباشد‬ ‫مقابل‪ ۲۵۰‬نماینده اصالح طلب یا اصول گرای معتدل داشتیم‪ .‬من معتقد بودم‬ ‫اگر این دو باهم ائتالف کنند‪ ،‬طیف اقلیت کوچک عمال نقشی در مجلس‬ ‫دهمنمی‌تواندداشتهباشد‪.‬امروزدراثربدعملکردن‪،‬می‌بینیمرئیسمهمترین‬ ‫کمیسیونمجلس(کمیسیونامنیت)ازطیفتندرواست‪.‬نایبرئیسیمجلساز‬ ‫آقایمطهریکهاصول‌گرایمعتدلاست‪،‬گرفتهمی‌شود‪.‬اگرائتالفصورت‬ ‫می‌گرفت‪ ،‬هر سال کار را به رقابت نمی‌کشاندیم‪ .‬امسال حتی پیش از انتخاب‬ ‫هیئترئیسههشداردادهشدکاریکهشمامی‌کنیدبهحذفآقایمطهریمنجر‬ ‫می‌شود‪،‬ولیکسیتوجهنکرد‪.‬تصورمیکردندچونالریجانیدرلیستامید‬ ‫بودهبایدپرچماصالحطلبیدستبگیرد‬ ‫بهنظرشماریشهاینکهایناتفاقنیفتاددرکجاست؟مثالآقایعارفنظر‬ ‫مخالفشمارادارند‪.‬‬ ‫بعضی از دوستان تصورشان این بود که هر کس که نامش در لیست امید‬ ‫است باید یک اصالح طلب دو آتشه باشد‪ .‬فکر می‌کردند مثال آقای علی‬ ‫الریجانی که کاندیدای قم شده است‪ ،‬فردا باید بیاید و پرچم اصالح‌طلبی را‬ ‫درمجلسبهدستبگیرد‪.‬‬ ‫بعضی از دوستان تصورشان این بود که هر کس که نامش در لیست امید‬ ‫است باید یک اصالح طلب دو آتشه باشد‪ .‬فکر می‌کردند مثال آقای علی‬ ‫الریجانی که کاندیدای قم شده است‪ ،‬فردا باید بیاید و پرچم اصالح‌طلبی را‬ ‫درمجلسبهدستبگیرد‪.‬آقایجاللی‪،‬آقاینعمتیوآقایمطهریکهماآنها‬ ‫راکاندیداکردیم‪،‬فردابایستیبرایاصالحطلب‌هاسینهبزنند‪.‬یعنیهرکسکه‬ ‫در لیست امید بود باید در مجلس عضو فراکسیون امید و در تمام تصمیمات با‬ ‫ریاست رئیس جمهور و حضور روسای قوا و اعضا برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر چه هم دولت و‬ ‫هم مردم‪ ،‬شرایط سختی سپری کرده‌اند‪ ،‬اما در همین شرایط‪ ،‬می‌توان تصمیم‌های راهگشا‬ ‫برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ نمود‪.‬در این جلسه سازمان برنامه و‬ ‫بودجه گزارش محور درآمدی در اصالح ساختاری بودجه را ارائه و وضعیت تولید و‬ ‫مصرف حامل‌های انرژی در کشور و راه‌های ساماندهی آن را تشریح کرد‪.‬در این طرح‪ ،‬با‬ ‫هدف بهره‌مندی حداکثری مردم و عادالنه کردن شیوه دستیابی دهک‌های پایین درآمدی‬ ‫به منابع انرژی‪ ،‬نقشه راه بلند مدت استفاده اقتصاد کشور از مزیت نسبی انرژی در تولید و‬ ‫صادرات محصوالت مختلف‌‪ ،‬تدوین شده است‪.‬همچنین در این جلسه‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬گزارشی‬ ‫از پیشرفت پروژه‌های اکتشاف و استخراج نفت ارایه نمود و برنامه‌های این وزارت برای‬ ‫ادامه توسعه فازهای پارس جنوبی را تشریح کرد که تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شد‪.‬‬ ‫همانموقعکهصحبتازهیئترئیسهوایجادیکفراکسیونجدیدبود‪،‬‬ ‫گفتمچرافکرمی‌کنیدچونآقایجاللیوآقاینعمتیواردلیستشماشد‌هاند‬ ‫بایستیبهجایاینکهبهآقایالریجانیکهبسیارباهمنزدیکهستند‪،‬بهعارف‬ ‫رأیبدهند‪.‬قطعاچنینکارینمی‌کنند‪.‬اینافرادنیامد‌هاندکهباشماائتالفکنند‬ ‫که ما را کاندیدا کنید و اگر به مجلس رفتیم هر چه بگویید همان کار را انجام‬ ‫می‌دهیم‪ .‬این افراد با مواضع خودشان آمد‌هاند‪ .‬آیا آقای مطهری یک بار گفته‬ ‫است که من اصالح طلب هستم؟ ما هم هیچ وقت نخواستیم آقای مطهری‬ ‫اصالح طلب باشد‪ .‬ما آقای مطهری را یک اصولگرای عاقل و معتدل می‌دانیم‬ ‫کهدرجایگاهخودشبسیارمفیدند‪،‬نهاینکهبیایدواصالحطلبشود‪.‬‬ ‫اگرقراربرپیروزیتندروهاباشد‪،‬بایدبااعتدالی‌هاائتالفکنیم‬ ‫درواقعتفسیرحرف‌هایشمابهاینشکلاستکهآدم‌هایتندرونیایندو‬ ‫افرادمعتدلبیایندوبرایکشورتصمیمبگیرندواینموضوعرابرپیروزیاصالح‬ ‫طلب‌هاارجحمی‌دانید؟ازنظرمن‪،‬البتهاگراصالحطلبانپیروزشوند‪،‬بهتراست‪،‬‬ ‫ولیاگرقرارباشدکهتندروهاپیروزشوندیاائتالفاعتدالگرایان‪،‬عقلسلیمباید‬ ‫برای حفظ منافع و امنیت ملی‪ ،‬باید دومی را ترجیح دهد‪ .‬دوستان ما خیلی زود‬ ‫متوجه شدند که بدون اصولگرایان معتدل‪ ،‬در مجلس دهم اکثریت را ندارند‪،‬‬ ‫ولی متاسفانه بدون توجه به آنچه ذکر شد کاری کردند که کسانی وارد هیئت‬ ‫رئیسهشدندومسئولیتکمیسیون‌هایمهممجلسرابهعهدهگرفتند‪،‬کهبهطور‬ ‫کاملباتمامسیاست‌هایاصالحطلب‌هامخالفهستند‪.‬‬ ‫سامانه فلق می‌تواند انواع و اقسام‬ ‫موشک‌ها را شناسایی کند‬ ‫روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی روز شنبه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به‬ ‫آنهاهماهنگمی‌شد‪.‬‬ ‫مطهرییکاصولگرایعاقلاستنهاصالحطلب‬ ‫سرتیپ صباحی‌فرد‪:‬‬ ‫فشار آمریکا به ایران به دلیل قوت و‬ ‫قدرت ایران است نه ضعف‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح امروز در آئین رونمایی از‬ ‫وزیر خارجه کشورمان در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سامانه «فلق» اظهار داشت‪ :‬بار دیگر جوانان غیور نیروی پدافند هوایی ارتش موفق شدند یکی‬ ‫فشار آمریکا به ایران به دلیل قوت و قدرت ایران است نه ضعف‪.‬محمدجواد‬ ‫دیگر از سامانه‌هایی که مدت‌ها غیرعملیاتی شده بود را با یک کار بسیار سنگین که حتی‬ ‫سازندگان این سامانه هم نتوانسته بودند آن را انجام دهند‪ ،‬اورهال کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این سامانه مجهز به رادار «گاما» یا «فلق» است‪ ،‬گفت‪ :‬این سامانه قابلیت‌های‬ ‫بسیار باالیی دارد و می‌تواند انواع و اقسام موشک‌های کروز‪ ،‬بالستیک و هواپیماهای‬ ‫پنهان‌کار و بدون‌سرنشین را کشف و شناسایی کند‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود‪ :‬سامانه فلق ‪ ۴۰۰‬کیلومتر برد عملیاتی دارد و بیش از‬ ‫‪« ۲۳۰۰‬نفر ساعت کار» زمان اورهال آن طول کشیده است‪.‬‬ ‫ظریف وزیر خارجه کشورمان در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی مجلس‬ ‫اظهارداشت‪ :‬آمریکا نگران شکست خود در صحنه دیپلماسی است‪ .‬ایران‬ ‫در صحنه های میدانی منطقه ای و بین المللی موفق بوده است‪.‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬فشار آمریکا به ایران به دلیل قوت و قدرت ایران است نه ضعف‪.‬در‬ ‫این دیدار رئیس و اعضای فراکسیون دیپلماسی مجلس شورای اسالمی ضمن‬ ‫قدردانی از زحمات مسئول سیاست خارجی کشور اقدام آمریکا در تحریم‬ ‫رئیس دیپلماسی کشور را تقبیح و محکوم کردند‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪873‬‬ ‫سیاست‬ ‫الریجانی‪:‬‬ ‫برایانتخاباتمجلسوحوزهانتخابیهتصمیمینگرفتهام‬ ‫رییس مجلس گفت ‪ :‬هنوز درباره حضور در انتخابات تصمیمی نگرفته‌ام‪.‬علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه گفته می شود ظاهرا ً شما قرار است از قم برای‬ ‫انتخابات مجلس کاندیدا نشوید؟ گفت‪ :‬بنده هنوز درباره اینکه کاندیدا انتخابات مجلس و یا اینکه از حوزه انتخابیه قم کاندیدا شوم تصمیم نگرفته‌ام این ظاهرا ً که شما می‌گوید از کجا می‌دانید؟وی درباره‬ ‫اینکه در انتخابات مجلس با کدام جریان سیاسی تعامل و ائتالف خواهد کرد‪،‬گفت‪ :‬هنوز درباره حضور در انتخابات تصمیم نگرفته‌ام که این موضوعات مطرح باشد‪.‬‬ ‫تیر خالص مجلسی ها به انتخابات آینده‬ ‫بحران عملکرد نمایندگان‬ ‫قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس آن هم در‬ ‫وضعیت فعلی‪ ،‬حساسیت های گسترده ای را در کشور و در‬ ‫میان مردم به وجود آورده است‪ .‬با آن که برگزاری انتخابات‬ ‫هر ساله حواشی و تب و تاب خاص خودش را دارد اما قرار‬ ‫گرفتن در روزهای جاری می تواند انتخابات آینده را به‬ ‫سیاستوزارت‬ ‫بهداشتدررابطهبا‬ ‫درمانغلطاست‬ ‫چیزی که در مجلس می گذرد را تشکیل می دهد‪ .‬شاید‬ ‫قرارداد یک پیمانکاری را گرفته بودند‪ .‬یعنی این مسائلی که‬ ‫در خصوص اعتبار خود و آرای مردمی ندارند و مجلس را‬ ‫یک باب زشت و زننده‌ای باز شده است که نمایندگان چه‬ ‫از مردمی بودن به منفعت طلبی عالوه بر آن که امروز را‬ ‫کشور را تعیین می کند نیز رو به انحطاط می برد‪ .‬مسائل‬ ‫تا برخی زد و بند ها زیر سقف بهارستان‪ ،‬امروز تمام آن‬ ‫بتوان گفت که سال جاری‪ ،‬عجیب ترین و پر تشویش ترین‬ ‫آپارتمان گرفته‌ بودند و دربرخی موارد هم شاهد بودم‬ ‫مطرح می‌شود موضوعاتی است که واقعیت دارد‪ .‬متاسفانه‬ ‫فرضیه های کارشناسی بی معنا می شوند و تنها می توان‬ ‫های نمایندگان‪ ،‬در حالی که هنوز موضوع دریافت آپارتمان‬ ‫اکتفا کرد‪ .‬انتخابات مجلس شورای اسالمی دوشادوش‬ ‫نمایندگان با بابک زنجانی به گوش رسید‪ .‬اظهارات آقایان‬ ‫نمایندگان به زنجانی وصل بودند‪ .‬متاسفانه در مجلس برخی‬ ‫میان مسئولین می باشد‪ .‬نمایندگان بیش از آن که خود را‬ ‫اصل آنچه که گفته شده است را حداقل به شخصه دیده‌ام‬ ‫سودجویی ها سعی در نابود سازی افکار عمومی دارند؛‬ ‫بر دیگری تقدم ندارند و نمی توان آینده مثبت یا منفی را‬ ‫برای هر دوی آن ها در نظر گرفت‪ .‬این اولین بار نیست که‬ ‫افراد حاشیه دار دیگری نیز به مجلس باز شد‪ .‬طبق صحبت‬ ‫ها و استیضاح حل نشده باقی مانده‪ ،‬خبر ارتباط برخی از‬ ‫انتخابات در کشور دچار نوسان می گردد پیش از این و در‬ ‫سال های قبل میز همواره در چند قدمی انتخابات مواردی‬ ‫ابوترابی و آیت‌اهلل یزدی در این خصوص به جایی رسید که‬ ‫می‌کرد درباره صحت و سقم صحبت‌های این نماینده مجلس‬ ‫و عضو شورای نگهبان اعالم کرد که آنچه آقای ابوترابی و‬ ‫بابک زنجانی ما با همین موارد برخورد کردیم و تعدادی از‬ ‫برای باج‌گیری به حربه های مختلفی رو می‌آورند‪ .‬بنابراین‬ ‫امیر عباس سلطانی نماینده سابق مردم بروجن که مستقیما با‬ ‫پرونده بابک زنجانی درگیر بود و آن را در مجلس پیگیری‬ ‫در دوره‌های قبلی و چه اکنون انجام می‌دهند و این مسائل‬ ‫و قابل تائید است‪ .‬صحه گذاشتن نمایندگان بر وقایعی که‬ ‫در مجلس می گذرد در واقع تیر خالص را به افکار عمومی‬ ‫وارد می کند‪ .‬با آن که مجلس باید محلی برای جبران‬ ‫یک عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫موافق کار دولت در حذف ‪ ۴‬صفر از‬ ‫پول ملی در شرایط کنونی نیستیم‬ ‫یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از نظر ما فوریت برای موضوع حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی خیلی ضرورتی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما در شرایط کنونی‪ ،‬موافق رفتار دولت در موضوع حذف ‪ ۴‬صفر نیستیم‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی درباره مصوبه هیات دولت مبنی‬ ‫بر حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی اظهار کرد‪ :‬موضوع حذف ‪۴‬‬ ‫صفر از پول ملی‪ ،‬اولویت اقتصاد کشور نیست و ما اولویت‬ ‫های بسیار مهمی داریم که دولت و مجلس باید روی آنها‬ ‫وقت بگذارند‪.‬وی افزود‪ :‬این موضوع اگر با اولویت بعدی‬ ‫در دستور کار قرار بگیرد‪ ،‬هزینه ای بر کشور وارد نمی‬ ‫کند و انتظار ما از دولت این است که موضوعات مربوط به‬ ‫مباحث اقتصادی کشور را با اولویت ها در دستور کار قرار‬ ‫دهد‪.‬پورابراهیمی تصریح کرد‪ :‬اولویت اصلی امروز کشور‬ ‫حل مشکالت و معضالت اقتصادی است که در راس آن‬ ‫مسئله اشتغال قرار دارد و این حل نمی شود مگر اینکه برنامه‬ ‫جامعی برای بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و‬ ‫خدماتی داشته باشیم‪.‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‬ ‫شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬انتظار این است که دولت اولویت‬ ‫هایش را تشخیص دهد و این اولویت ها با طرح موضوعات‬ ‫فرعی تحت تاثیر قرار نگیرد و وقت دولت و مجلس صرف‬ ‫آنها نشود‪.‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر تحول ساختار بودجه‬ ‫کشور مطرح است و دولت کار را آغاز کرده اما متفاوت‬ ‫از ارائه برنامه ای است که براساس آن هم دولت تکلیف‬ ‫خود را بداند که در کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‬ ‫چه برنامه هایی در اصالح ساختار بودجه دارد و هم مجلس‬ ‫امکان نظارت بر برنامه پیشنهادی دولت را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و‬ ‫توافقات انجام شده و تعهدات صورت گرفته توسط دولت‪،‬‬ ‫ماه پنجم سال نیز دارد به اتمام می رسد‪ ،‬هیچ خبری از برنامه‬ ‫عملیاتی دولت در ارتباط با اصالح ساختار بودجه به دست‬ ‫ما نرسیده و در حال حاضر هیچ اولویتی مهم تر از مطالبه‬ ‫مقام معظم رهبری درباره برنامه جامع اصالح ساختار بودجه‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اینکه به جز بحث اولویت ها‪ ،‬از‬ ‫نظر ما فوریت برای موضوع حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی خیلی‬ ‫ضرورتی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل نوسانات شوک های ارزی و‬ ‫آثار تورمی به واسطه این شوک ها و بعضا رفتار دولت ها در‬ ‫ارتباط با شوک ارزی‪ ،‬امروز به جایی رسیده ایم که دولت‬ ‫به جای اینکه پاسخگوی این شرایط باشد‪ ،‬برای خود مزیت‬ ‫ایجاد کرده است بنابراین ما در شرایط کنونی‪ ،‬موافق رفتار‬ ‫دولت در موضوع حذف ‪ ۴‬صفر نیستیم‪.‬پورابراهیمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بحث این است که اگر سیاست های مالی و پولی‬ ‫موجب کاهش ارزش پول ملی شده‪ ،‬باید دولت تنبیه شود و‬ ‫اولین وظیفه بانک مرکزی در دنیا این است که ارزش پول‬ ‫ملی خود را حفظ کند در حالی که وابستگی بانک مرکزی‬ ‫به دولت در کشور ما کامل است اما در کشورهای دیگر‬ ‫اینگونه نیست‪ .‬در قانون جدیدی که در کمیسیون اقتصادی‬ ‫دو سال و نیم روی آن کار کردیم‪ ،‬این است که بانک‬ ‫مرکزی از دولت جدا می شود و این قانون برای بررسی در‬ ‫صحن علنی مجلس شورای اسالمی آماده است‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫رفتار دولت ها در سال های اخیر نشان داده که از شوک‬ ‫های ارزی تا حدی استقبال هم کرده اند و با این شرایط‬ ‫صحبت از حذف ‪ ۴‬صفر که بتوانیم آثار تورمی را به حداقل‬ ‫برسانیم به نظر خیلی منطقی نیست‪.‬پورابراهیمی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در مجموع نفس کار حذف ‪ ۴‬صفر چند مزیت‬ ‫از جمله کمک به ساده سازی حساب ها‪ ،‬کاهش هزینه نشر‬ ‫اسکناس در کشور‪ ،‬ایجاد فضای روانی به جهت برابری‬ ‫واحد پول ملی ما در برابر ارزهای دیگر را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مردم اکنون یک صفر را خود به خود حذف‬ ‫کرده اند و واحد تجاری ما تومان شده و فی نفسه حذف ‪۴‬‬ ‫صفر خوب است‪.‬‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫همگانرابهحضورفعالبرایشکستمکردشمن‬ ‫درترفندمعامل ‌هقرنفر‌امی‌خوانیم‬ ‫موسم حج در هر سال‪ ،‬میعاد رحمت پروردگار بر امّت‬ ‫اسالمی است‪ .‬فراخوان قرآنیِ « َو ا َ ِّذن فِی الن ِ‬ ‫ِالحج»‪)۱(،‬‬ ‫ّاس ب َ‬ ‫ستم‌ها و زشتی‌ها و فسادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی‬ ‫اسالمی بر سر رژیم کودک‌کش صهیونیست و پشتیبانان و‬ ‫خردورز آنان از برکات آن بهره‌مند گردد و هر سال درس‌ها‬ ‫مسلمان است‪ .‬امروز برائت از جبهه‌ شرک و کفر مستکبران‬ ‫شود و دادوستد معنوی اندیشه‌ها و انگیزه‌ها و تجربه‌ها و‬ ‫آگاهی‌ها به‌دست آنها تح ّقق یابد‪.‬‬ ‫و دستیارانش در منطقه‌ی حساس غرب آسیا و شمال آفریقا‬ ‫جهان اسالم برسد‪.‬‬ ‫جنگ‌افروزی است؛ به ‌معنی محکوم کردن کانون‌های‬ ‫فلسطین است که در رأس همه‌ی مسائل سیاسی مسلمانان‬ ‫با تأکید بر قرار داشتن مسئله فلسطین در رأس همه مسائل‬ ‫تربیت و پیشرفت و اعتالی فرد و جامعه است‪ ،‬در کنار‬ ‫از مستکبران و در رأس آن آمریکا را به ‌معنی برائت از‬ ‫مظلوم‌کشی و جنگ‌افروزی‪ ،‬محکوم کردن کانونهای‬ ‫تروریسم از قبیل داعش و بلک‌واتر آمریکائی‪ ،‬نهیب امت‬ ‫کمک‌کنندگان آن و محکومیت جنگ‌افروزیهای امریکا‬ ‫دانستند‪.‬آیت‌اهلل خامنه‌ای در پیامی به زائران بیت اهلل الحرام‬ ‫سیاسی مسلمانان‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬ترفند معامله‌ قرن که‬ ‫دعوت همگان در طول تاریخ بر سر این سفره‌ی رحمت‬ ‫است تا هم دل و جان خداجوی و هم نگاه و اندیشه‌ی‬ ‫و آموخته‌های حج‪ ،‬به وسیله‌ جماعاتی از مردم به سراسر‬ ‫در حج‪ ،‬اکسیر ذکر و عبودیّت که عنصر اصلی در‬ ‫آئین برائت که به معنی بیزاری از همه‌ی بی‌رحمی‌ها و‬ ‫در برابر زورگویی و باج‌گیری مستکبران دوران‌ها است‪،‬‬ ‫یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی برای ملّتهای مظلوم‬ ‫و در رأس آن آمریکا‪ ،‬به ‌معنی برائت از مظلوم‌کشی و‬ ‫جنگ‌افروزی‌های آمریکا و دستیارانش در منطقه‌ حساس‬ ‫حضور فعال برای شکست این مکر دشمن فرا می‌خوانیم و به‬ ‫تحرک امّت بر پایه‌ی توحید است‪ ،‬و با یکسانی‬ ‫تالش و ّ‬ ‫آحاد حج‌گزار و نبود تمایز که نشانه‌ی برداشتن تبعیض‌ها و‬ ‫را در برابر همت و ایمان جبهه‌ مقاومت محکوم به شکست‬ ‫جامعه‌ی اسالمی را در نمایی کوچک نشان می‌دهد‪ .‬هر یک‬ ‫حول و قوه‌ الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه‌ استکبار‬ ‫می‌دانیم‪.‬متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح امروز‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین نواب (نماینده ولی‌فقیه در امور‬ ‫حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی) آن را در صحرای‬ ‫عرفات قرائت کرد‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بسم اهلل ّ‬ ‫رب العالمین و صلّی اهلل علی رسوله الکریم‬ ‫والحمدهلل ّ‬ ‫اساس جغرافیا و نژاد و رنگ پوست است؛ به‌ معنی بیزاری از‬ ‫که به ‌وسیله‌ آمریکای ظالم و همراهان خائنش زمینه‌سازی‬ ‫میشود‪ ،‬جنایتی در حقّ جامعه‌ بشری و نه ‌فقط ملّت فلسطین‬ ‫اسالم‪ ،‬همه را به آن دعوت می‌کند‪.‬اینها اندکی از برکات‬ ‫مکر دشمن فرا می‌خوانیم و به حول و ق ّوه‌ الهی آن را و همه‌‬ ‫مجس ِم بخش مه ّمی از آرمان‌های جامعه‌ی‬ ‫است؛ و این‪ ،‬نماد ّ‬ ‫جبهه‌ مقاومت‪ ،‬محکوم به شکست می‌دانیم‪.‬قال اهلل العزیز‪:‬‬ ‫از احرام و طواف و سعی و وقوف و رمی و حرکت و سکون‬ ‫رفتار استکباری و خباثت‌آمیز قدرت‌های متجاوز و فتنه‌انگیز‬ ‫است که اسالم از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است‪.‬‬ ‫دور از هم‪ ،‬و تعمیم آگاهی‌ها و تجربه‌ها‪ ،‬و خبرگیری‬ ‫از وضع و حال یکدیگر‪ ،‬و زدودن بدفهمی‌ها و نزدیک‬ ‫االمین‪ ،‬مح ّمد خاتم الن ّبیّین و علی آله المط ّهرین سیّما بقیّة اهلل‬ ‫کردن دلها و انباشتن توان‌ها برای مقابله با دشمنان مشترک‪،‬‬ ‫الی یوم ال ّدین‪.‬‬ ‫گردهمایی مرسوم و معمول نمی‌توان آن را به دست آورد‪.‬‬ ‫فی االرضین‪ ،‬و علی اصحابه المنتجبین و من تبعهم باحسان‬ ‫را به نهایت رسانده و هر روزه مصیبت‌های سنگینی بر آنان‬ ‫همگانی کردن فرصت‌ها است‪ ،‬مجموعه‌ای از پایه‌های اصلی‬ ‫تبادل دانسته‌ها و داشته‌ها میان مردم کشورها و مناطق‬ ‫دستاورد حیاتی و بسی بزرگ حج است که با صدها‬ ‫قرن‌های اخیر در فلسطین ات ّفاق افتاده است‪ .‬در این ماجرای‬ ‫دردآور‪ ،‬همه چی ِز یک ملّت ‪-‬سرزمینش‪ ،‬خانه و مزرعه و‬ ‫از دیروز پُرشورتر و شجاعانه‌تر در میدان است؛ ولی نتیجه‌ی‬ ‫وارد کرده است؛ به معنی بیزاری از نژادپرستی و تبعیض بر‬ ‫در اعمال حج‪ ،‬یک اشاره‌ نمادین به بخشی از بدنه‌ تصویری‬ ‫امروز یکی از مهم‌ترین مسائل جهان اسالم‪ ،‬مسئله‌ی‬ ‫دارایی‌هایش‪ ،‬حرمت و هویّتش‪ -‬مصادره شده است‪ .‬این‬ ‫ملّت به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته و امروز‬ ‫نهیب امت اسالمی بر سر رژیم کودک‌کش صهیونیست و‬ ‫غرب آسیا و شمال آفریقا است که رنج و مرارت ملت‌ها‬ ‫می‌شود‪ ،‬جنایتی در حق جامعه‌ بشری است‪ .‬همگان را به‬ ‫وظیفه‌ای سنگین و خطیر بر دوش میکشند‪ .‬این درسها باید به‬ ‫ه ّمت و ابتکار آنان به مجموعه‌ی ملّتها و افکار عمومی منتقل‬ ‫تروریسم از قبیل داعش و بلک‌واتر آمریکایی است؛ به ‌معنی‬ ‫اجتماع و ات ّحاد که نماد امّت واحده است‪ ،‬و همراه با حرکت‬ ‫بر گرد مرکز واحد و در مسیری با هدف مشترک که رمز‬ ‫کشورهای مختلف هم‌اکنون در مراسم حج حضور دارند‪،‬‬ ‫با هر مذهب و نژاد و زبان قرار دارد‪ .‬بزرگ‌ترین ظلم‬ ‫پشتیبانان و کمک‌کنندگان آن است؛ به ‌معنی محکومیت‬ ‫به‌وسیله آمریکای ظالم و همراهان خائن آن زمینه‌سازی‬ ‫محلی برای داللی خود قرار داده اند‪ .‬تغییر کاربری مجلس‬ ‫را می‌توان به کرات مشاهده کرد کما اینکه در پرونده‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری در حرکت می باشد و هیچ کدام‬ ‫رهبر انقالب در پیامی به زائران بیت اهلل الحرام‪ ،‬برائت‬ ‫برد‪ .‬به نظر می رسد که نمایندگان دیگر نگرانی چندانی‬ ‫شدت تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬در روزهایی که سیاست کشور‬ ‫به اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولین و کاندیداها‬ ‫نائب رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که به مفهوم مشترکی نرسیده و قبول نکنیم که اجرای قانون‬ ‫غلط بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است‪ ،‬مشکالتمان حل‬ ‫نمی‌شوند‪.‬‬ ‫مسعود پزشکیان با حضور در مرکز درمان ناباروری‬ ‫جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک سالروز‬ ‫تاسیس این نهاد انقالبی و روز خبرنگار اظهار کرد‪ :‬روند‬ ‫اهداء تخمک و جنین و استفاده از رحم اجاره‌ای‪ ،‬منع قانونی‬ ‫ندارد و باید مشکالت شرعی این روش‌ها برطرف شود‪ ،‬انجام‬ ‫چنین کارهایی مانند پیوند کلیه نیازی به تصویب قانون نداشته‬ ‫و پس از حل مشکالت شرعی صرفا با کسب مجوز می‌توان‬ ‫اقدام کرد‪ .‬وی در خصوص عدم حمایت و پوشش بیمه‌ای از‬ ‫درمان ناباروری گفت‪ :‬چندین سال قبل هم معتقد بودم که با‬ ‫این روندی که وزارت بهداشت و درمان در پیش گرفته است‪،‬‬ ‫به مشکل برمی‌خوریم‪ .‬نائب رییس مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اجرای طرح تحول سالمت نیازمند بازنگری‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به برخی اقدامات از سوی بیمه خدمات‬ ‫درمانی اظهار کرد‪ :‬بیمه خدمات درمانی بازی درآورده و‬ ‫اقدام به سهمیه بندی کرده است‪ ،‬درحالیکه پوشش بیمه‌ای هم‬ ‫نیازمند علم و مدیریت است‪ .‬پزشکیان تاکید کرد‪ :‬سیاست‬ ‫وزارت بهداشت در رابطه با درمان نیازمند اصالح است و تمام‬ ‫تحقیقات علمی هم این را می‌گویند‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫تصورم این است که در رابطه با مرکز درمان ناباروی جهاد‬ ‫دانشگاهی بتوان به طریقی به اقشار نیازمند کمک کرد و بین‬ ‫دارا و ندار فرق قائل شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مشکل کشور‬ ‫ما این است که هر فرد متخصصی احساس می‪‎‬کند که می‌تواند‬ ‫در تمامی حوزه‌ها کارشناسی کند و نظر دهد‪ ،‬در حالیکه هر‬ ‫چیزی تخصص و علم خود را الزم دارد‪ .‬پزشکیان متذکر‬ ‫شد‪ :‬اگر وزارتخانه مدیریت کند‪ ،‬حتما می‌توانیم به کسانی که‬ ‫مشکل دارند‪ ،‬کمک کنیم‪ .‬برای حل مشکل باید به درستی‬ ‫طرح مساله کنیم‪.‬وی همچنین با اشاره به روز خبرنگار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خبرنگاران باید خبر درست را در زمان و مکان درست و‬ ‫بی کم و کاست مخابره کرده و نباید اجازه دهند عده‌ای نااهل‬ ‫باعث شوند شأن خبرنگار و خبر زیر سوال برود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬گاهی اصل مطلب و خبر‪ ،‬زیر و رو می‌شود‪ ،‬مخابره و‬ ‫اطالع رسانی درست‪ ،‬بسیار ارزشمند و هزینه‌بر است‪.‬‬ ‫تحت تاثیر قرار دهند‪ .‬از استیضاح و دریافت آپارتمان گرفته‬ ‫دارد‪ .‬دور قبل هم شاهد بودم که برخی نمایندگان واقعا‬ ‫سال برای نمایندگان می باشد سالی که عالوه بر خود‪ ،‬پای‬ ‫چند وجهی و جزیره ای شده است دیگر پیش بینی ها و‬ ‫پزشکیان‪:‬‬ ‫برجسته می شدند که می توانستند سرنوشت کاندیداها را‬ ‫آقای یزدی گفته‌ اند صحبت‌ های بیراهی نیست و حقیقت‬ ‫خالهای تصمیم گیری ها باشد خود به نوعی خال تبدیل‬ ‫شده که در آستانه انتخابات جان سیاسی خود را تحلیل می‬ ‫دربرابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و عادالنه‌ای است که‬ ‫حج ابراهیمی است که اسالم ناب‪ ،‬ما را به آن فراخوانده‬ ‫ّ‬ ‫اسالمی است که هر سال به وسیله‌ آحاد مردم مسلمان‪ ،‬به‬ ‫کارگردانی حج‪ ،‬نمایشی عظیم و پُرمضمون پدید می‌آورد‬ ‫و با زبانی گویا‪ ،‬همه را به تالش برای ایجاد چنین جامعه‌ای‬ ‫فرا می‌خواند‪.‬نخبگان جهان اسالم که جمعی از آنان از‬ ‫کار نیازمند کمک‌ همه‌‌ مسلمانان است‪ .‬ترفند معامله‌ قرن‬ ‫است‪ .‬ما همگان را به حضور ف ّعال برای شکست این کید و‬ ‫ترفندهای دیگر جبهه‌ی استکبار را در برابر ه ّمت و ایمان‬ ‫ذین َک َفروا ُه ُم ال َمکیدون‪ )۲(.‬صدق اهلل‬ ‫اَم یُریدونَ َکیدً ا فَال َّ َ‬ ‫العلی العظیم‪ .‬توفیق و رحمت و عافیت و قبولی طاعات را‬ ‫ّ‬ ‫حجاج محترم از خداوند مسئلت میکنم‪.‬سیّدعلی‬ ‫برای همه‌ی ّ‬ ‫خامنه‌ای‬ ‫تحت شعاع قرار می دهد بلکه آینده را‪ ،‬که سرنوشت سیاسی‬ ‫پیش پا افتاده و حواشی امروز مهم ترین مشکل کشور در‬ ‫وقف مردم و ایجاد اعتبار برای خود نمایند‪ ،‬تنها با برخی‬ ‫افکار عمومی امروز همان آرایی هستند که در آینده ای‬ ‫نه چندان دور دیگر به صندوق های رای ریخته نشده و‬ ‫نمایندگان را بی پشتوانه تر از هر زمان دیگر می سازد‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار‪:‬‬ ‫درموردحجاب‪،‬برخورد‬ ‫مستقیمتاثیرگذارنیست‬ ‫«معصومه ابتکار»‪ ،‬معاون رئیس جمهور در‬ ‫امور زنان و خانواده‪ ،‬در خصوص «ارشاد بانوان‬ ‫در مترو» گفت بهترین راه در ارتباط با حجاب‪،‬‬ ‫کار فرهنگی است و در کار فرهنگی تذکر‬ ‫مستقیم مطرح نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کار فرهنگی‪ ،‬ایجاد زمینه‬ ‫برای انتخاب‌های خوب است‪ .‬کارهای فرهنگی‬ ‫خوبی باید در خصوص حجاب صورت گیرد‬ ‫که زمینه برای فرزندان‌مان فراهم شود تا سبک‬ ‫زندگی خوب‪ ،‬فرهنگ و رفتار خوب را انتخاب‬ ‫کنند و این مشی زندگی‌شان شود‪ .‬این بهترین‬ ‫شیوه کار فرهنگی است‪.‬‬ ‫ابتکار بیان کرد‪ :‬حجاب در کشور ما یک‬ ‫قانون است و همه به آن آگاه هستیم و باید‬ ‫رعایت شود اما در اجرا و تحقق آن‪ ،‬روش‬ ‫برخورد یا تذکر مستقیم روش موثری نیست‪.‬‬ ‫باید در مسائل فرهنگی و سیاست‌های ایجابی در‬ ‫رابطه با حجاب تاکید کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬جوان انتظار دارد عزت نفس‬ ‫و احترامش در فضای عمومی و فعالیت‌های‬ ‫مختلف رعایت شود و این یک رابطه متقابل‬ ‫است‪ .‬جوانان در این موضوع گالیه‌ها و‬ ‫مطالباتی دارند‪ .‬باید صدای جوان را شنید‪ .‬برای‬ ‫ما گفت‌وگوی بین نسلی مهم‌ترین رویکرد‬ ‫است‪ .‬باید به جوانان حق بدهیم و فضای خوبی‬ ‫را برای گفت‌وشنود و ارتباط فراهم کنیم‪.‬‬ ‫کدخدایی‪:‬‬ ‫شوراینگهبانمعموالتحت‬ ‫تاثیرهیچفشاری‬ ‫قرارنخواهدگرفت‬ ‫سخنگویشوراینگهبانگفتکهطرحدوفوریتیتسهیل‬ ‫تسویهبدهیبدهکارانشبکهبانکیموردایرادایننهادقرارگرفته‬ ‫است‪.‬عباسعلیکدخداییدرنشستخبریخودباخبرنگارانضمن‬ ‫تبریک مناسبت های روز خبرنگار و اعیاد قربان و غدیر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬همایشیبهمناسبتچهلمینسالگردتاسیسقانونیاساسی‬ ‫به حمایت دوستان علمی و دانشگاهی سراسر کشور در حال انجام‬ ‫است‪.‬وی از پوستر همایش چهل سال قانون اساسی رونمایی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬دوستان توضیحات الزم را در مورد این همایش اطالع‬ ‫رسانیمیکنند‪.‬سخنگویشوراینگهبانباارائهگزارشیازطرح‌ها‬ ‫و لوایح بررسی شده در این نهاد‪ ،‬اظهار کرد‪ 3:‬مصوبه داشتیم که‬ ‫عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعالم شد‪ .‬مصوباتی هم‬ ‫در شورای نگهبان با ایراد مواجه شد مانند طرح دو فوریتی تسهیل‬ ‫تسویهبدهیبدهکارانشبکهبانکیکشور‪.‬الیحهاصالحقانون‬ ‫تعیینتکلیفتابعیتفرزندانحاصل از ازدواجزنان ایرانیبامردان‬ ‫غیر ایرانی و طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل‪ 49‬قانون‬ ‫اساسی از دیگر مصوباتی است که با ایراد و ابهام شورای نگهبان‬ ‫مواجهشدهاست‪.‬سخنگویشوراینگهبانگفت‪:‬درخصوص‬ ‫هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که شکل گرفته است‪ ،‬روز سه‬ ‫شنبه بعد از ظهر اولین جلسه را برگزار کردیم‪ .‬چند دستور داشت‬ ‫که بعد از تعیین رییس و سخنگو تعیینشاخص‌ها صورت گرفت و‬ ‫گزارش کل اداره انتخابات را داشتیم‪ .‬شکل تعرفه‌هایی که از سوی‬ ‫وزارت کشور ارسال شده بود مورد تصویب هیات مرکزی قرار‬ ‫گرفتودرجلسهشوراینگهبانهمتعرفه‌هایانتخاباتمجلس‬ ‫و مجلس خبرگان برای اسفند سال جاری به تایید رسید و مراتب‬ ‫به وزارت کشور هم اعالم شد‪.‬کدخدایی در پاسخ به سوالی در‬ ‫رابطهباموضوعطرحممنوعیتتحصیلفرزندانمسئوالندرخارج‬ ‫از کشور و اینکه آیا این طرح مغایر با آزادی‌های مطرح در قانون‬ ‫اساسینیست‪،‬گفت‪:‬نمی‌دانم‪.‬هنوزچیزیبرایماارسالنشده‬ ‫است و االن فارغ از اظهار نظر هستیم‪ .‬از مجلس هم چیزی نشنیدم‪.‬‬ ‫ان شاءاهلل واصل شود بعد اظهار نظر می کنیم‪.‬‬
‫دالل‌هایسینمابهبازیگرانمی‌گویندپولبیاورتانقشبدهیم‬ ‫بعد از گالیه برنامه‌سازان حوزه کودک درباره نفوذ داللی و درخواست آوردن اسپانسر برای تأمین هزینه برنامه‌های تلویزیونی‪ ،‬این بار با گالیه بازیگران مشخص شد مسائل مالی و حضور اسپانسرها تا چه حد بر تولید فیلم و سریال سایه افکنده است‪.‬ساناز‬ ‫سماواتی بازیگر تلویزیون و سینما می‌گوید‪« :‬االن فروش نقش خیلی مرسوم است‪ .‬متأسفانه برخی عوامل تولید فیلم یا سریال شاید روی‌شان نمی‌شود این حرف را بزنند و درخواست پول کنند‪ ،‬چون به هر حال امثال من که دیگر به نسبت متولدان اواخر دهه‪ ۶۰‬و‬ ‫دهه‪ ۷۰‬بازیگران قدیمی به حساب می‌آییم (با خنده)‪ ،‬اما صراحتاً می‌گویند برای این کار اسپانسر بیاور خودت هم بازی کن و درصدی از پول را هم بگیر! این خیلی جای تأسف دارد‪ .‬وقتی که پای اسپانسرهای مالی باز شود‪ ،‬متأسفانه شما در پروژه‌های مختلف‬ ‫ال در آن جایگاه نیستند و اص ً‬ ‫آدم‌هایی را می‌بینید که اص ً‬ ‫ال آن کار را بلد نیستند‪».‬سماواتی می‌افزاید‪« :‬این مسئله فقط در رابطه با بازیگران هم نیست و در تمام صنوف سینما و تلویزیون رایج شده است‪ .‬بعد وقتی می‌روی ریشه‌یابی می‌کنی و می‌پرسی این خانم از‬ ‫ال دخترخاله سرمایه‌گذار است‪ .‬به کارگردان می‌گوییم آخر این فرد به این نقش و این جایگاه نمی‌خورد‪ ،‬اص ً‬ ‫کجا آمده؟ می‌فهمی که بله مث ً‬ ‫ال سواد این کار را ندارد و مناسب این کار نیست‪ .‬خود آن کارگردان مجبور است به خاطر آن فرد از یک سکانس چندین‬ ‫برداشت داشته باشد که باالخره زمان‌بر و هزینه‌بر است‪».‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪873‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫فیلم‌های ایرانی‬ ‫ارزش ‪ 20‬هزار تومان ندارند!‬ ‫گزارش‬ ‫دریکروزسهشنبهکهبلیتهایسینمانیمبهاستبهپردیسسینما‬ ‫آزادیرفتیمتابامردمدربارهموضوعاتیازقبیلقیمتبلیتسینما‪،‬حذف‬ ‫بلیتهاینیمبهادرروشنبهوجایگزینشدنبلیتهاینیمبهاهرروزهتا‬ ‫ساعت‪،15:00‬اولویتهایشانبرایدیدنفیلمهایاجتماعیوکمدیو‪...‬‬ ‫گفتوگوکنیم‪.‬درادامهنتیجهاینگفتوگویمردمیراخواهیدخواند‪.‬‬ ‫اززمانیکهطرحبلیتنیم‌بهایروزسه‌شنبه‌هادرکشورراهافتاد‪،‬شلوغ‌ترین‬ ‫روزهابرایفیلمدیدنهمینسه‌شنبه‌هاست‪.‬دریکیازهمینروزهاییکه‬ ‫زمزمهحذفبلیتنیمبهایسینمادرروزهایشنبهودرعوضنیمبهاشدن‬ ‫آنهرروزتاساعت‪ 15:00‬بهگوشمیرسد‪،‬بهپردیسسینماآزادیرفتیم‬ ‫تاباصاحباناصلیسینمایعنیمردمگفت‌وگوکنیم‪.‬بااینکهساعت‪16:00‬‬ ‫استامادرسینمایآزادیجایسوزنانداختننیست‪ .‬ازبچه‪ 7‬سالهگرفتهتا‬ ‫پیرمرد‪ 74‬سالهدرحالخریدبلیتفیلمموردعالقهشانهستند‪.‬گیشهآنقدر‬ ‫شلوعاستکهمردمبهسمتدستگاههایبلیتاینترنتیمیروند‪،‬امادرآنجا‬ ‫هممجبورهستنددرصفبایستند‪)LCD(.‬هایسینماآزادیفیلم‌های«ماهمه‬ ‫باهمهستیم»‪«،‬سرخپوست»‪«،‬شبیکهماهکاملشد»‪«،‬نیوکاسل»‪«،‬زهرمار»‪،‬‬ ‫«ایکسالرج»‪«،‬تگزاس‪«،»2‬متریشیشونیم»رانشانمیدهدکهازمیانآنها‬ ‫فقط متری شیش و نیم در یک سانس آن هم ساعت‪ 23:20‬اکران می شود‪.‬‬ ‫عده‌ایباخانوادهآمدند‪،‬عده‌ایبادوستان‌شانوحتیافرادیهمهستندکه‬ ‫تکوتنهادرانتظاررسیدنساعتاکرانفیلم‌شاننشستند‪.‬کسیکهدرگیشه‬ ‫بلیتمی‌فروشدمی‌گوید‪:‬روزهایدیگرمثلامروزاصالشلوعنیستوتقریبا‬ ‫می‌شودگفتنصفاینجمعیتهمسینمانمی‌آید‪.‬دلیلشهممشخص‬ ‫است؛سه‌شنبه‌هاینیمبها‪.‬بااینحالدرکلاینروزهابلیتفیلم‌های«شبی‬ ‫کهماهکاملشد»و«سرخپوست»بیشترازفیلم‌هایدیگربهفروشمی‌رود‪.‬در‬ ‫حالیکههمهدرحالخواندننامفیلمهاوانتخابکردنهستند‪،‬خانمی‪35‬‬ ‫سالهبادختر‪ 9‬سالهاشباحالتانتظارراهمی‌رود‪.‬اولینکسیکهبااوگفتو‬ ‫گوکردیمهمینخانمبود‪.‬میگویدفقطبهدلیلاینکهسهشنبهنیمبهاستبه‬ ‫سینماآمدهوروزهایدیگرسینمانمیرودمگراینکهفیلمخیلیخاصباشد‬ ‫تاحتیروزعادیسینمابرود؛مثل«متریشیشونیم»کهدوبارهآنرادیده‬ ‫است‪.‬اودرحالیکهدستدردستدخترشاست‪،‬گفت‪:‬بهنظرمنفیلم‌های‬ ‫ایرانیمخصوصاکمدی‌هااصالارزشپولدادنندارند‪.‬امروزهمبهخاطر‬ ‫اینکهدخترمبادوستانشقرارداردفیلم«ایکسالرج»راببیندبهسینماآمدم‪.‬‬ ‫دراینوضعیتبداقتصادیجامعه‪،‬یکسینمارفتندرروزعادیباخانواده‪4‬‬ ‫نفرهباالی‪ 100‬هزارتومانهزینهبرمی‌دارد‪.‬شایدجلویشکمخودمرابتوانم‬ ‫بگیرماماجلویشکمبچهراکهنمی‌شودگرفت‪.‬دوستداردانواعواقسام‬ ‫خوراکیهایاینجارابرایشبخرم‪.‬اوباانتقادازفیلمهایکمدیبیانداشت‪:‬‬ ‫خودمترجیحمیدهماگرقراراستفیلمیببینممحتوایاجتماعیداشتهباشد‬ ‫مثل«متریشیشونیم»کهبهنظرمفوقالعادهبودامابهخاطردخترممجبورم‬ ‫بااوفیلمهایکمدیهمببینم‪.‬متاسفانهفیلمهایکمدیبسیاربسیارسخیف‬ ‫وسطحپایینهستندکهاصالمناسبسنبچههانیست‪.‬مسئوالنیاسازندگان‬ ‫بایدیکفکریبهحالردههایسنیمختلفکنندوفیلمهاییبسازندبرای‬ ‫بچههامناسبباشد‪.‬اینخانمدرموردطرحجدیدمبنیبرنیمبهاشدنبلیت‬ ‫هاتاساعت‪ 15:00‬میگوید‪:‬منکهیکمادرهستماصالنمیتوانمتااین‬ ‫ساعتسینمابیایمفکرهممیکنماصالکسینتواندبرودچونتایمخیلیبدی‬ ‫است‪.‬زمستانکهبچه‌هامدرسههستندنمیشوددرتابستانهمآنقدرهواگرم‬ ‫استنمی‌توانبابچهبیرونآمد‪.‬بهنظرمی‌خواهندیکطرحیبگذارندزمین‬ ‫بخوردامابگویندماگذاشتیمونشدودرنهایتلغوکنند‪.‬خانمیجوانتقریبا‬ ‫‪ 25‬سالهرویصندلیمنتظردوستشنشستهودوبلیتفیلم«سرخپوست»در‬ ‫دستشاست‪.‬اومیگوید‪:‬ازبیناینفیلمهااولینانتخابم«شبیکهماهکامل‬ ‫ایرانی‌هاآمادهجنگحقوقیو‬ ‫رسانه‌ایتمام‌عیارباکاخسفیدباشند‬ ‫داده که هر زمان که آداب سیاسی و حقوق بین‌الملل‬ ‫را نمی‌پسندد‪ ،‬مثل دوران ریاست‌جمهوری افرادی نظیر‬ ‫نیکسون و ریگان‪ ،‬حقوق بین‌الملل را به شکل کلی به‬ ‫چالش می‌کشد و این اتفاق زمانی به وقوع می‌پیوندد که‬ ‫آمریکایی‌ها امکان تفسیر یکسویه از حقوق‌ بین‌الملل را‪،‬‬ ‫مانند دوران ریاست‌جمهوری بوش‪ ،‬ندارند‪.‬ایرانی‌ها در‬ ‫برجام‪ ،‬از جزئی‌ترین ظرافت‌های حقوقی ممکن غافل‬ ‫نشدند‪.‬رفتار دولت ترامپ با ظریف‪ ،‬شبیه رفتار رومی‌ها‬ ‫با هانیبال است! هانیبال یک سردار شایسته کارتاژی‬ ‫(تونسی) بود که در برابر رومی‌ها ایستادگی شدیدی از‬ ‫خود نشان داد و تا پای جان از استقالل کشورش در برابر‬ ‫هژمونی امپراتوری روم ایستادگی کرد‪ .‬رفتار رومی‌ها با‬ ‫او‪ ،‬نشان دهنده تحسین و تنفر همزمان از وی بود!ظریف‬ ‫نشان داده که برای منافع ملی ایران از هر ابزار و ظرفیت‬ ‫حقوقی و رسانه‌ای‪ ،‬حداکثر استفاده ممکن را به عمل‬ ‫این پژوهشگر علوم سیاسی سوئیسی معتقد است که‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬با دیده تردید بنگرند و در رابطه با آن چه‬ ‫ایرانی‌ها با هوشمندی تاکنون از برجام خارج نشده‌اند و‬ ‫که در رابطه با ایران در سالیان اخیر مورد بازنمایی قرار‬ ‫پروژه جنگ رسانه‌ای ترامپ و تیمش را ناکام گذاشته‌اند‬ ‫گرفته است‪ ،‬تامل کرده و مفهو م «�‪Hyper Real‬‬ ‫اما باید در انتظار یک جنگ رسانه‌ای شدیدتر باشند‪.‬‬ ‫‪ »ity‬یا فراواقعیت که ژان بودریار پیش از جنگ با‬ ‫تحریم‌های شدید اقتصادی‪ ،‬سیاسی و تکنولوژی که‬ ‫عراق مطرح کرده بود‪ ،‬به طور جدی دوباره مطرح شود‪.‬‬ ‫دولت ایاالت متحده بر ایران تحمیل کرده است‪ ،‬به یک‬ ‫دکتر «مارک آندره مایسز» استاد انستیتو مطالعات صلح و‬ ‫سوژه پژوهشی تامل‌برانگیز برای متخصصین اقتصادی‬ ‫سیاست لوزان سوئیس‪ ،‬در رابطه با تحریم‌های جدید علیه‬ ‫و حقوقی در محافل آکادمیک جهان بدل شده است‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬وزیر خارجه و فشار رسانه‌ای بر ایران‪ ،‬گفت‌وگو‬ ‫براساس پروپاگاندای رسانه‌ای که هم‌راستا با رژیم‬ ‫کرده است‪.‬متن این گفت‌وگو به این شرح است‪:‬تحریم‬ ‫تحریم‌های گسترده پیشین در رابطه با ایران و به پشتوانه‬ ‫ایران‪ ،‬به دلیل این بود که ترامپ می‌خواست هرچیزی‬ ‫قطعنامه ‪ 1929‬شورای امنیت سازمان ملل صورت‬ ‫که دستاورد دولت دموکرات بود را از میان ببرد و با‬ ‫پذیرفت‪ ،‬این ذهنیت عمومی شکل گرفت که احتماال‬ ‫طرح این ایده که به دنبال توافقی بهتر است‪ ،‬آن توافق‬ ‫این تحریم‌ها به علت رفتار تهاجمی در ایران بوده است‬ ‫قبلی را بهم زد‪.‬دولت آمریکا حاضر نیست منافع ایران‬ ‫با این حال‪ ،‬با بکارگیری دیپلماسی گسترده رسانه‌ای و‬ ‫را به رسمیت بشناسد و حقوق کنوانسیونی ایران هم که‬ ‫کاربست نسبتا حرفه‌ای از ابزارهای دیپلماسی عمومی‬ ‫سالها پیش با پیوستن ایران به سازما ن‌های بین‌المللی از‬ ‫توسط محمدجواد ظریف و تیم کاری‌اش‪ ،‬باعث شد تا‬ ‫جانب تمام مراجع حقوقی بین‌المللی‪ ،‬به رسمیت شناخته‬ ‫نگاه محافل آکادمیک و مراکز مطالعات سیاسی نسبت به‬ ‫شده بود را با اعمال زور و فشار‪ ،‬می‌خواهد از ایران‬ ‫آن چیزی که به «مسئله ایران» مشهور شده بود‪ ،‬تغییر کند‬ ‫سلب کند‪.‬ایرانی‌ها می‌خواهند به هر قیمتی که شده‪ ،‬از‬ ‫و با به بار نشستن مذاکرات ایران با قدرت‌های بین‌المللی‬ ‫حقوق قانونی خودشان و منافع اقتصادی توافق بین‌المللی‬ ‫در جامه‌ای به نام برجام‪ ،‬ایران توانست بار دیگر‪ ،‬نام‬ ‫که داشتند (برجام)‪ ،‬بهره‌مند شوند و تا اینجا نشان‬ ‫خودش را به عنوان یک ملت صلح‌جو در جهان تثبیت‬ ‫داده‌اند که از هیچ ایستادگی و مقاومتی دریغ نمی‌کنند‪.‬‬ ‫کند‪.‬تغییر حکومت در آمریکا و در پی آن‪ ،‬خروج از‬ ‫عدم خروج ایران از برجام‪ ،‬ان‪.‬پی‪.‬تی و پروتکل الحاقی‬ ‫این توافق بین‌المللی توام با اعمال تحریم‌ها و فشارهای‬ ‫باعث شده که همه کارشناسان و ناظران رسانه‌ای‪،‬‬ ‫شدید بر ایران‪ ،‬باعث شد تا مراکز مطالعات سیاسی و‬ ‫پایبندی ایرانیان به حقوق بین‌الملل را تایید کنند‪.‬‬ ‫رسانه‌ای بسیاری از کشورهای دیگر‪ ،‬نسبت به دور جدید‬ ‫ایاالت متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نشان‬ ‫می‌آورد و آمریکا با اعمال فشار و تحریم رسانه‌ای و‬ ‫حقوقی ظریف‪ ،‬در واقع به دنبال از میان بردن ظرفیت‬ ‫دیپلماسی رسانه‌ای و حقوقی ملت ایران است و به نظر‬ ‫من نهادهای بین‌المللی نباید در برابر این رفتار غیر‬ ‫دیپلماتیک و فاقد آداب سیاسی دولت ایاالت متحده در‬ ‫رابطه با وزیر خارجه ایران‪ ،‬سکوت کنند‪.‬من در زمانی‬ ‫که تفاهم لوزان و پس از آن‪ ،‬توافق ژنو (برجام) میان‬ ‫ایران و قدرت‌های جهانی انجام شد‪ ،‬از نزدیک شاهد‬ ‫تالش‌های وزیر خارجه ایران و تیم حرفه‌ای او بودم که‬ ‫رفتار با رسانه‌ها را باهوشمندی خاصی تنظیم می‌کردند‬ ‫و این باعث می‌شد تا ایرانی‌ها بتوانند امتیازات بیشتری‬ ‫را در رسانه‌ها بگیرند‪.‬این یک جنگ روانی نیست بلکه‬ ‫نوعی اعالم جنگ رسانه‌ای و حقوقی به دولت ایران‪،‬‬ ‫از جانب دولت ایاالت متحده است‪.‬تا آنجا که اطالع‬ ‫دارم‪ ،‬ایران چندین کانال تلویزیونی به زبان‌های عربی‪،‬‬ ‫انگلیسی و اسپانیولی دارد که می‌توانند در چارچوب‬ ‫تحریم‌های غیرقانونی ایاالت متحده برای فشار به‬ ‫ایران‪ ،‬از سرویس خارج شوند و همچنین امکان تشدید‬ ‫محدودیت بکارگیری ابزارها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان‬ ‫ارتباطی که در آمریکا حضور دارند‪( ،‬علیه مردم ایران)‬ ‫ممکن است‪ .‬احتمال دارد که در این جنگ رسانه‌ای‪،‬‬ ‫آمریکایی‌ها‪ ،‬از ابزار فراواقعیت علیه ایران استفاده کنند‪.‬‬ ‫ایرانی‌ها مردم باهوشی هستند و خطرات تاریخی زیادی‬ ‫را از سر گذرانده‌اند این بارهم باید آماده یک جنگ‬ ‫رسانه‌ای تمام‌عیار با آمریکا باشند و این خطر را هم از‬ ‫دروازه تاریخ طوالنی خود پشت سر بگذارند!‬ ‫شد» بود که تا االن دوبار آن را دیدم‪ .‬امروز هم با دوستم آمدم سرخپوست را‬ ‫ببینم‪.‬خیلیاهلفیلمنیستموفقطهرازگاهیبهخاطرتفریحودیدندوستانم‬ ‫سینمامی‌آیمآنهمبرایدیدنفیلم‌هاییکهسیمرغگرفت ‌هاندویابهاصطالح‬ ‫سروصداکردند‪.‬بهشخصهبرایمنمهمنیستسینماچهروزینیمبهاباشد‬ ‫هر زمانی که وقت داشته باشم می آیم اما به نظرم اگر هر روز تا ساعت‪15:00‬‬ ‫نیمبهاباشدبرایدانشجویانخیلیبهتراستومنموافقطرحجدیدهستم‪.‬‬ ‫اومیگوید‪:‬ازآنجاییکهاهلفیلمنیستمخیلیاوقاتشدهفیلمیرادرسینما‬ ‫نبینمومنتظربمانم‪ CD‬آندرنمایشخانگیبیایدمثلدارکوب‪،‬عرقسرد‬ ‫و‪...‬درمقابلدستگاهبلیتاینترنتیدودخترجوانباعجلهمشغولگرفتنبلیت‬ ‫«شبیکهماهکاملشد»هستندکهتاچنددقیقهدیگرشروعمیشود‪.‬آنهامی‬ ‫گوینددرچندماهاخیرفقطبرایدیدناینفیلمبهسینماآمدندوباقیفیلمها‬ ‫راندیدند‪ 3.‬پسرجوان‪ 20‬سالههمدوستانهآمدهبودندتافیلم«زهرمار»راببینند‪.‬‬ ‫هرسهآنهابااشارهبهاینکهچونسه‌شنبهبلیتنیمبهاستآمدند‪،‬گفتند‪20:‬‬ ‫هزارتومانبراییکفیلمخیلیمبلغزیادیاستبه‌همیندلیلترجیحمی‌دهیم‬ ‫حداقلسهشنبهکهنیمبهاستبیاییم‪،‬آنهمبرایدیدنیکفیلمطنزوکمدی‪.‬‬ ‫درصورتیبرایدیدنفیلماجتماعیبهسینمامی‌آییمکهآنفیلمخیلیسرو‬ ‫صداکردهباشدمثلمتریشیشونیمو‪ ...‬درعوضفیلم‌هاییهمهستکه‬ ‫برایمارزشسینماآمدنهمنداردومنتظرمی‌مانیمتا‪ CD‬آنبیرونبیاید‪.‬مثل‬ ‫تگزاس‪.‬دودختر‪ 16‬سالهدرحالیکهبلیتفیلم«ایکسالرج»دست‌شانبود‬ ‫گفتند‪:‬ماامروزهم«زهرمار»رادیدیمهممی‌خواهیم«ایکسالرج»رانگاه‬ ‫کنیم‪.‬روزهایعادیهفتهآنقدربلیت‌هاگرانشدهکهنمی‌توانیمسینمابیاییمبه‬ ‫همیندلیلهرازگاهیسهشنبههامیآییموفیلمنگاهمیکنیم‪.‬بیشتردوست‬ ‫داریمفیلمهایکمدیوطنزببینیموفیلمهایاجتماعیرادرنمایشخانگی‬ ‫نگاهکنیم‪.‬گوشهسالن‪ 7‬خانمکهبعدازکارباهمسینماآمدند‪،‬مشغولگپو‬ ‫گفتهستند‪.‬یکیازآنهابهمامی‌گوید‪:‬وضعیتاقتصادیآنقدربداستکه‬ ‫اگربخواهیمهمینتعدادروزعادیسینمابیاییمبایدباالی‪ 100‬هزارتومانفقط‬ ‫پولبلیتبدهیم‪.‬یکیدیگرشانهمگفت‪:‬امروزانتخابکردیمفیلم«زهرمار»‬ ‫راببینیم‪.‬درواقعآنقدربدبختیومشکالتداریمکهمی‌خواهیمدوساعت‬ ‫فقطبخندیموترجیحمی‌دهیمفیلم‌هایاجتماعیرادرنمایشخانگینگاه‬ ‫کنیم‪.‬ازمیانآنهاخانمی‪ 40‬سالهدربارهطرحجدیدشورایاکرانگفت‪:‬اگر‬ ‫بلیتنیمبهایسینمارابردارندوتاساعت‪ 15:00‬بگذارندقطعاتعدادمخاطباناز‬ ‫نصفهمکمترمیشود‪.‬‬ ‫پول‌هایمیلیاردیبهجیب‬ ‫حلقه‌هایخاصمی‌رود‬ ‫رواج سبک زندگی الکچری در بخشی از جامعه هنری که ناشی‬ ‫از ورود پول‌های مشکوک به هنر است‪ ،‬اسباب نگرانی بسیاری از‬ ‫اهالی هنر و کارشناسان هنری را فراهم کرده است‪.‬ابوالفضل جلیلی‬ ‫کارگردان سینما با انتقاد از رسوخ بریز و بپاش‌های میلیاردی در عرصه‬ ‫هنر گفت‪‌:‬ای کاش این بریز و بپاش‌ها مجالی می‌شد برای آنکه‬ ‫مشکالت معیشتی اهالی سینما از بین برود‪ ،‬ولی مشکل آنجاست که‬ ‫این بودجه‌های میلیاردی فقط و فقط در حلقه‌های خاص وارد و خرج‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کارگردان «ابجد» و «دان» ادامه داد‪ :‬اینکه چرا سرمایه‌های‬ ‫مشکوک وارد سینما شده‌اند را سیاستگذاران سینمایی باید پیگیری‬ ‫کنند‪ ،‬ولی این را می‌دانم که رؤسای سینما اگر بتوانند شرایطی را‬ ‫فراهم آورند که میلیاردرهای سینما تنها نخورند و بخشی از عایدی‌شان‬ ‫صرف کمک به بهبود معیشت ازکارافتادگان شود قطعا اوضاع قابل‬ ‫تحمل‌تر خواهد شد‪.‬ابوالفضل جلیلی افزود‪ :‬خودم جزو فیلمسازانی‬ ‫بوده‌ام که همواره با مشکل سرمایه تولیداتم را فراهم کرده‌ام ولی سراغ‬ ‫سرمایه‌های بی‌هویت نرفته‌ام‪ ،‬حتی بارها شده که پیشنهاداتی از سوی‬ ‫برخی نهادها برای کار داشته‌ام و به رغم مدت‌ها دوندگی به جایی‬ ‫نرسیده‌ام‪ ،‬به عنوان مثال اخیرا ً برای یک سازمان منطقه آزاد دو سال‬ ‫تمام کار کردم و بعد از دو سال گفتند قرارداد لغو شده است‪ .‬این‬ ‫اتفاقات را بگذارید کنار ورود سرمایه‌های میلیاردی به سینما و به من‬ ‫بگویید باید چه حسی داشت‪.‬ابوالفضل جلیلی درباره اوضاع اقتصادی‬ ‫بدنه سینماگران گفت‪ :‬خودم با این گرانی ها‪ ،‬سه سال است از جیب‬ ‫وعده‌هایبی‌سرانجام‬ ‫چوب‌الی‌چرخ‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫در حالی که سال گذشته رهبر معظم انقالب بر حمایت از‬ ‫نوشت‌افزار بومی تأکید کرده‌اند‪ ،‬تولیدکنندگان این حوزه هنوز‬ ‫با مشکالت ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کنند‪.‬هفتمین‬ ‫دوره نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی اسالمی با عنوان «ایران‌نوشت»‬ ‫در حالی کار خود را آغاز کرده که تولیدکنندگان این حوزه‬ ‫به‌رغم وعده‌های مختلف مسئوالن‪ ،‬همچنان با مشکالت متعددی‬ ‫دست و پنجه نرم می‌کنند‪ .‬نوشت‌افزار ایرانی اسالمی که روزی‬ ‫کار خود را با دو برند آغاز کرد و در وهله اول بسیاری‪ ،‬حتی‬ ‫برخی از فعاالن فرهنگی جبهه انقالب‪ ،‬نیز آینده چندانی برای آن‬ ‫متصور نبودند‪ ،‬امروز کار خود را با ‪ 100‬تولیدکننده گسترش داده‬ ‫است‪ .‬تولیدکنندگان این حوزه توانستند در سال‌های اخیر با انجام‬ ‫کارهای پژوهشی متعدد و نیازسنجی بازار‪ ،‬با ارائه محصوالت‬ ‫متنوع جای خود را میان سبد خانواده‌ها باز کنند‪.‬هرچند‬ ‫تولیدکنندگان این حوزه توانسته‌اند توجه بسیاری از خانواده‌ها را‬ ‫به خود جلب کنند‪ ،‬اما برای ادامه کار هنوز سنگ‌های متعددی‬ ‫پیش پایشان قرار دارد؛ از سر به فلک کشیدن قیمت کاغذ در‬ ‫ماه‌های اخیر گرفته تا نبود مواد اولیه و‪. ...‬رحیمی‪ ،‬مدیر مجموعه‬ ‫فرمی نو‪ ،‬دراین‌باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید‪ :‬قیمت محصوالت‬ ‫در مقایسه با سال گذشته‪ ،‬تقریباً با ‪ 50‬درصد افزایش همراه بوده‪،‬‬ ‫این در حالی است که در برخی از محصوالت مانند دفتر مشق‬ ‫که برای تولید آن نیاز به کاغذ هست‪ ،‬افزایش قیمت محسوس‌تر‬ ‫و تاحدود ‪ 50‬درصد بوده است‪.‬وی با بیان اینکه تهیه محصوالت‬ ‫نوشت‌افزار با این افزایش قیمت برای اکثر خانواده‌ها دشوار است‪،‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬خانواده‌ها در سال‌های اخیر نسبت به محصوالت‬ ‫نوشت‌افزار ایرانی اسالمی رغبت بیشتری نشان داده‌اند‪ .‬ما از‬ ‫استقبال خانواده‌ها از این دست از محصوالت که نمادهای ایرانی‬ ‫اسالمی دارند‪ ،‬راضی هستیم‪ .‬خوشبختانه در سال‌های گذشته تنوع‬ ‫محصوالت و استفاده از طرح‌های جدید با کمک طراحان‪ ،‬سبب‬ ‫می‌خورم و می‌دانم بسیاری از سالمندان سینما و تلویزیون هم وضع‬ ‫خوبی ندارند و واقعاً حقشان نیست که این قدر ریاضت بکشند‪.‬متأسفانه‬ ‫صنفی هم نداریم که حداقل یک بیمه بیکاری برایمان تدارک دیده‬ ‫باشد تا موقع بیکاری به کمک بیاید‪.‬جلیلی خاطرنشان کرد‪ :‬آن‌هایی‬ ‫که مسئول هستند و برای مردم برنامه‌ریزی می‌کنند باید به فکر مردم‬ ‫باشند‪ .‬چه خوب می‌شود اگر رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیون‬ ‫درباره این فشارهای اقتصادی و آن سرمایه‌های میلیاردی بیشتر و بیشتر‬ ‫حرف بزنند‪ .‬تلویزیون باید برای تبیین مشکالت اقتصادی به موقع ورود‬ ‫کند‪.‬کارگردان «حافظ» با اشاره به کارکرد رسانه‌های جدید در افشای‬ ‫سرمایه‌های مشکوک بیان داشت‪ :‬بارها شده که خبر این برج‌سازی‌ها‬ ‫و کوه‌خواری‌ها و ویالسازی‌ها و قطع جنگل‌ها از طریق ویدئوها یا‬ ‫عکس‌های آماتوری شهروندان در فضای مجازی آشکار شده است‪،‬‬ ‫این یعنی آنکه مردم خودشان رسانه خودشان هستند و به دنبال استفاده‬ ‫از این فضا برای تعیین هویت سرمایه‌های مشکوکند‪ .‬در این شرایط‬ ‫وظیفه سینما و تلویزیون چیست؟ اینکه این اخبار را با تحلیل‌های‬ ‫راهبردی در قالب فیلم و سریال‌های پیش‌رو به مخاطب ارائه کنند نه‬ ‫آنکه به بازنشر اخبار شهروندان بپردازند‪.‬‬ ‫ابوالفضل جلیلی اظهار داشت‪ :‬در موضوع پیگیری منشأ‬ ‫سرمایه‌های میلیاردی رسانه‌ها بازوی فرهنگی سیاستگذاران هستند‪،‬‬ ‫یعنی سیاستگذاران باید اقدامات عملیاتی برای شناسایی سرمایه‌های‬ ‫ناپاک انجام دهند و رسانه‌هـای جمعی هم از طریق راهبردهای عمیق‬ ‫یاری‌رسان سیاستگـذاران در این زمینه باشند‪.‬‬ ‫شده تا خانواده‌ها با میل بیشتری به‌سمت تهیه این محصوالت‬ ‫بیایند‪.‬رحیمی اما در ادامه به وعده‌های بی‌سرانجام مسئوالن‬ ‫اشاره و اضافه می‌کند‪ :‬مسئوالن وعده‌های مختلفی می‌دهند‪،‬‬ ‫اگر هم حمایتی کرده‌اند‪ ،‬به من نرسیده است‪ .‬اکثر حمایت‌ها‬ ‫هم به‌گونه‌ای نبوده که چوب را از الی چرخ تولیدکننده خارج‬ ‫کند؛ از نحوه واردات مواد اولیه گرفته تا تأمین دستگاه‌ها و‬ ‫توجه به زیرساخت‌های تولید‪.‬این تولیدکننده ابراز کرد‪ :‬هرچند‬ ‫سخت‌گیری‌های امسال برای واردات‪ ،‬به کمک تولیدکننده آمد‬ ‫و مانع از ورود هر جنس بنجل و بدون نظارت به بازار شد‪ ،‬اما‬ ‫این سخت‌گیری‌ها مشمول کاالهایی هم شد که ما برای واردات‬ ‫آنها ثبت سفارش کرده‌ایم؛ به همین دلیل چرخه تولید ما کمی‬ ‫با مشکل مواجه شده است‪.‬این در حالی است که برخی از‬ ‫تولیدکنندگان می‌گویند به‌رغم سخت‌گیری‌های اعمال‌شده برای‬ ‫واردات‪ ،‬بازار هنوز از اجناس درجه دو و سه چینی خالی نشده‬ ‫است‪ .‬به‌گفته این دسته از تولیدکنندگان‪ ،‬هرچند بر مجاری قانونی‬ ‫ورود کاال نظارت بیشتری صورت گرفته است‪ ،‬اما کاالهای‬ ‫بی‌کیفیت همچنان از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شوند‪ .‬موسوی‪،‬‬ ‫مدیر مجموعه «انار» که چندسالی است در زمینه تولید کیف‬ ‫فعالیت می‌کند‪ ،‬دراین‌باره می‌گوید‪ :‬در گمرک بسته است‪ ،‬اما در‬ ‫قاچاق باز است؛ به همین دلیل در بازار نوشت‌افزار هنوز ما شاهد‬ ‫کاالهای‌ بی‌کیفیتی هستیم که به‌دلیل استفاده از مواد نامرغوب‪،‬‬ ‫نصف قیمت محصوالت ما عرضه می‌شود‪.‬به‌گفته این تولیدکننده‪،‬‬ ‫در سال‌های اخیر در بازار نوشت‌افزار کیف‌هایی عرضه شده که‬ ‫از مواد بازیافتی تولید شده‌اند‪ ،‬اما مصرف‌کننده چون نمی‌تواند‬ ‫متوجه این موضوع شود‪ ،‬به‌دلیل ارزان‌تر بودن آن را می‌خرد‬ ‫و کودک نیز از آن استفاده می‌کند‪.‬مدیر مجموعه «انار» به کم‬ ‫شدن قدرت خرید مردم در سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید‪:‬‬ ‫متأسفانه افزایش قیمت مواد اولیه‪ ،‬هم کار را برای تولیدکننده‬ ‫سخت کرده و هم قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داده‬ ‫است؛ به‌عنوان نمونه اگر مجموعه ما محصولی را در سال گذشته‬ ‫با قیمت ‪ 100‬هزار تومان به دست مشتری می‌رساند‪ ،‬امسال مجبور‬ ‫است آن را ‪ 170‬هزار تومان عرضه کند‪ .‬خانواده‌ها در چنین‬ ‫شرایطی مجبورند که کاالی بی‌کیفیت‌تر تهیه کنند‪.‬مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایرانی اسالمی در حالی ادامه دارد‬ ‫که رهبر معظم انقالب در سال گذشته در دیدار با اعضای هیئت‬ ‫دولت بر حمایت از این دسته از تولیدکنندگان تأکید کرده‌اند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪873‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫احتمالایجادیکتورمتوهمیوجوددارد‬ ‫یکاقتصاددانگفت‪:‬درصورتحذفچهارصفرازپولملی‪،‬شرایطتورمیکشوربیشترمی‌شودودراینشرایطاحتمالایجادیکتورمتوهمیوجوددارد‪.‬علیمرادشریفیدربارهحذفچهارصفرازپولملی‪،‬اظهارکرد‪:‬اینسیاستتاثیریدرخلقپولندارد‪،‬چونعمالسیستم‬ ‫بانکیماخلقپولانجاممی‌دهدتاثیریدرکاهشتورمندارد‪.‬ویافزود‪:‬اینسیاستدرچندکشوراجراشد‪،‬امادراکثرقریببهاتفاقآنهاشکستخوردوشایددوکشورعملکردموفقیداشتند‪،‬امادرکشورماتازمانیکهسیستممالیاتیخوبعملنکندوبانکهاخلقپولنداشتهباشد‬ ‫عمالسیاستحذفصفرازپولملیاثرینخواهدداشت‪.‬اینعضوهیئتعلمیدانشگاهاصفهانباتاکیدبراینکهدولتبهجایحذفچهارصفرصرفابایدجلوافزایشنرختورمراباکاهشسطحمصرفبگیرد‪،‬گفت‪:‬مشکلماایناستکههمانخلقپولیکهانجاممیشودبیشتربه‬ ‫صورتسفتهبازیاست‪.‬ویبابیاناینکهبااجرایسیاستحذفصفرازپولملیمخالفاست‪،‬پیش‌بینیکردکهدرصورتحذفچهارصفرازپولملیشرایطتورمیکشوربیشترمی‌شودودراینشرایطاحتمالایجادیکتورمتوهمیوجوددارد‪.‬شریفیبااشارهبهتورم‪ ۴۰‬ساله‬ ‫کشور‪،‬اظهارکرد‪:‬تازمانیکهسفته‌بازیازاقتصادحذفنشودونقدینگیبهسمتتولیدنرودهیچتغییریدراقتصادکشورایجادنمی‌شود‪.‬ویبااعتقادبراینکهبزرگترینمشکلسیستماقتصادیکشورعدمکنترلشبکهبانکیاست‪،‬تصریحکرد‪:‬تازمانیکهشبکهبانکیکشورکنترلنشود‪،‬‬ ‫اینطرحتنهایکتوهمپولیایجادمیکند‪.‬ایناقتصاددانتاکیدکرد‪ ۶۰:‬درصداقتصادایرانفرارمالیاتیدارندوتازمانیکهسیستممالیاتیوفرارهایمالیاتیساماندهینشودمشکالتاقتصادیکشورباحذفصفرازپولملیحلنخواهدشد‪ .‬ویبااعتقادبراینکهدرصورتتصویباین‬ ‫طرحدرمجلس‪،‬بهطورقطعیکباراضافیبهکشورتحمیلمیشود‪،‬گفت‪:‬تازمانیکهساختارتورمیوبانکیکشورساماندهینشودوفرارهایمالیاتیادامهیابدنمیتوانبهبهبوداوضاعامیدواربود‪.‬‬ ‫‪۵‬میلیون ایرانی‪،‬بدون شغل درآمد دارند‬ ‫گزارش‬ ‫جمعیت افراد دارای درآمد «بدون شغل»‬ ‫طی بیش از یک دهه اخیر با رشد بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلیون نفری به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫رسیده است و یک پدیده قابل تامل برای‬ ‫بازار کار محسوب می‌شود‪.‬جمعیت فعال و‬ ‫جمعیت غیرفعال دو شاخص مهم بازار کار‬ ‫هستند که نرخ بیکاری و نسبت اشتغال نیز‬ ‫متاثر از این دو شاخص مهم تغییر می‌کنند‪.‬اما‬ ‫جمعیت فعال و غیرفعال چه گروهی از افراد‬ ‫هستند؟ شاخص «جمعیت فعال» به مجموعه‬ ‫گروه بیکاران و شاغالن اطالق می‌شود‪ ،‬یعنی‬ ‫تمام جمعیت ‪ ۳‬میلیون نفری بیکار و حدود‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون نفری شاغل کشور تحت عنوان‬ ‫«جمعیت فعال» شناخته می شوند‪« .‬جمعیت‬ ‫غیرفعال» اما به گروهی از جامعه گفته می‬ ‫شود که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای‬ ‫ورود به بازار کار دارند‪ .‬دانشجویان و افراد‬ ‫در حال آموزش‪ ،‬زنان خانه دار و افراد دارای‬ ‫درآمد از محل های «غیرکاری» بخش مهمی از‬ ‫جمعیت غیرفعال را به خود اختصاص می‌دهند‪.‬‬ ‫در بررسی وضعیت بازار هر کشوری‪ ،‬افزایش‬ ‫جمعیت فعال (گروه بیکاران یا شاغالن) حتی‬ ‫اگر این رشد به جمعیت بیکار کشور اضافه‬ ‫کند‪ ،‬یک سیگنال مثبت به اقتصاد است چراکه‬ ‫رشد جمعیت فعال نشان دهنده تمایل افراد‬ ‫برای ورود به بازار کار و افزایش اشتغال در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬افزایش جمعیت غیرفعال به معنای‬ ‫کاهش تمایل افراد برای ورود به بازار کار‬ ‫است‪ .‬به عبارتی رشد جمعیت این گروه از‬ ‫جامعه نشان می‌دهد میزان تمایل به فعالیت های‬ ‫اقتصاد و شاغل شدن در کشور کم شده است‪.‬‬ ‫برآیند آخرین آمار از وضعیت جمعیت فعال‬ ‫و غیرفعال نشان می‌دهد‪ ،‬به رغم رشد جمعیت‬ ‫فعال طی چند سال اخیر اما در سال گذشته‬ ‫‪ ۴۶۴‬هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور‬ ‫اضافه شد‪ .‬جمعیت غیرفعال کشور که در سال‬ ‫‪ ۹۶‬تعداد ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۳۳۷‬هزار نفر بود‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۸۰۱‬هزار نفر افزایش‬ ‫یافت‪ .‬البته در سال گذشته به جمعیت فعال‬ ‫کشور نیز ‪ ۴۸۵‬هزار نفر افزوده شده است‪ ،‬اما‬ ‫سیاست‌گذاری بازار کار باید به گونه ای باشد‬ ‫که جمعیت غیرفعال کشور روند کاهشی داشته‬ ‫باشد‪.‬بیشتر جمعیت غیرفعال کشور را زنان‬ ‫خانه دار تشکیل می دهند و بخشی از افراد این‬ ‫گروه را افراد محصل در بر می گیرند‪.‬‬ ‫اما بخشی از افراد در گروه جمعیت‬ ‫غیرفعال‪ ،‬هر چند که در گروه شاغالن قرار‬ ‫ندارند اما دارای درآمد هستند‪ .‬این گروه از‬ ‫افراد تحت عنوان «افراد دارای درآمد بدون‬ ‫کار» شناخته می شوندآمار بیش از یک دهه‬ ‫اخیر از سال ‪ ۱۳۸۴‬نشان می‌دهد که جمعیت‬ ‫افراد دارای درآمد بدون شغل از ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۶‬هزار نفر در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۵‬میلیون و ‪۱۱۲‬‬ ‫هزار نفر در سال ‪ ۹۶‬رسیده که حاکی از رشد‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۶‬هزار نفری است‪.‬‬ ‫افزایش قابل توجه «جمعیت دارای درآمد‬ ‫بدون شغل» یکی از پدید ه‌های بازار کشور در‬ ‫سا ل‌های اخیر است و مقوله ای قابل تامل برای‬ ‫بازار کار محسوب می شود‪.‬‬ ‫هزینهتفریحوسرگرمیدهک‌هایباالیی‬ ‫‪50‬برابردهک‌هایپایینیاست‬ ‫سیاست حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به معنای تحمیل تورم‬ ‫سنگین به جامعه و برداشت چند برابری آن از جیب مردم‪ ،‬باال رفتن‬ ‫زیاد قیمت‌ها از جمله دارو و فقیرتر شدن جامعه است‪ .‬هیچ کشوری‬ ‫در شرایط بحران اقتصاد را آزاد نمی‌کند‪.‬زمزمه حذف ارز دولتی‬ ‫واکنش‌های مختلفی از سوی اقتصاددانان در پی داشت‪ .‬دو سناریوی‬ ‫تاکنون محتمل فرض شده است؛ اول تخصیص ارز دولتی برای چند‬ ‫کاالی محدود و حذف آن برای عمده کاالها؛ دوم حذف کامل ارز‬ ‫دولتی و تخصیص یارانه نقدی! اگرچه اعضای اتاق بازرگانی مصرانه‬ ‫از سناریوی دوم حمایت کردند و نظر دولت حسن روحانی نیز به‬ ‫همین سناریو نزدیک‌تر است اما اقتصاددانان چپ که طبقه کارگر‬ ‫و اقشار فرودست را محوریت تحلیل خود قرار می‌دهند‪ ،‬سناریوی‬ ‫دوم تا حد خیانت به مردم می‌دانند‪ .‬یارانه نقدی بعدها باعث می‌شود‬ ‫که به دلیل ترورم‌زا بودن پول چند برابر از جیب مردم برداشت شود‪.‬‬ ‫تاکنون بارها ویرانی تزریق پول نقد به جامعه امتحان شده است‪ .‬اولین‬ ‫بار مهدی کروبی در انتخابات «هر نفر پنجاه هزار تومان» را مطرح‬ ‫کرد‪ .‬چندی بعد محمود احمدی نژاد این سیاست را عملی کرد و‬ ‫در این میان حسن روحانی بارها محمود احمدی نژاد را نقد کرده و‬ ‫این سیاست را غلط عنوان کرده است‪ .‬احسان سلطانی (اقتصاددان)‬ ‫می‌گوید که سیاست تزریق پول نقد به جامعه تورم‌زاست؛ واردات‬ ‫دارو با ارز ‪ ۱۰‬هزار تومانی مساوی با مرگ چندین نفر به دلیل‬ ‫عدم دسترسی به درمان و داروست‪.‬او معتقد است؛ وقتی که درآمد‬ ‫سرمایه‌داران صنعتی و معدنی به دالر است اما حساب و کتاب دولت‬ ‫در خصوص برق و گاز و تخصیص یارانه با آنها به ریال محاسبه‬ ‫می‌شود‪ ،‬کارگران تاثیر قیمت‌ها را در زندگی‌شان به دالر می‌بینند‪.‬‬ ‫احسان سلطانی با بیان اینکه دولت با اعمال برخی سیاست‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬خرابی بزرگی ایجاد می‌کند و به اصطالح برای توقف‬ ‫خرابی‌ها به سراغ راه‌حل‌های مشکل‌زاتر می‌رود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته بابت ارز دولتی حداقل ‪ ۲۰‬میلیارد دالر به برخی بنگاه‌ها‬ ‫داده شد که منتخب و برگزیده خودشان بودند؛ اما حتی قیمت کاالها‬ ‫افزایش داشت و تاثیر چندانی بر کاالها نگذاشت‪ .‬همین بود که‬ ‫واردات موبایل در چند ماه بحران اقتصادی افزایش و قیمت آن نیز‬ ‫روند افزایشی داشت‪ .‬حاال که ارز ارزان قیمت در اختیار عده‌ای به‬ ‫صورت رانتی قرار گرفت‪ ،‬می‌گویند سیاست مشکل‌زا بوده و باید ارز‬ ‫دولتی را حذف کرد‪.‬سلطانی با بیان اینکه در شرایط تحریم و جنگ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬هیچ کشوری نمی‌آید اقتصاد را آزاد کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫االن شرایطی نیست که هم ارز را آزاد کنید و قدرت خرید مردم در‬ ‫حدی نباشد که بتوانند نیازهای اولیه زندگی‌شان را تامین کنند‪.‬وی با‬ ‫اشاره به احتمال جایگزینی یارانه نقدی به جای ارز دولتی‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫در این کشور قیمت نهاده‌های انرژی را در ظرف چند روز بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬برابر کردیم‪ .‬بعد از آن یارانه برای آن تخصیص دادیم‪ .‬این یارانه‬ ‫مسائل و مشکالت خیلی بزرگی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫سلطانی با تاکید بر اینکه خیلی افراد بودند که در شهرهای‬ ‫کوچک قالیبافی می‌کردند اما چون یارانه گرفتند‪ ،‬به شهرها‬ ‫آمدند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخش مهمی از این دخترها و زنها با گرفتن یارانه‬ ‫راهی شهرها شدند و به جای آن به کارهای نامولد کشیده شدند‪.‬‬ ‫پوپولیستی‌ترین کاری که می‌توان انجام داد‪ ،‬تخصیص یارانه است‬ ‫که در عین حال به نفع جامعه هم نیست‪.‬او ادامه داد‪ :‬نه مصرف بنزین‬ ‫پایین آمد؛ نه یارانه‌ها برای مردم فایده‌ای داشته و بار مالی از دوش‬ ‫مردم برداشته است و نه دولت توان پرداخت آن را دارد‪ .‬نه دولت‪،‬‬ ‫نه مردم و نه مصرف فرقی نکرده است‪ .‬زمانی بود می‌گفتند‪ ،‬برای‬ ‫کاهش مصرف بنزین باید قیمت آن را باال برد‪ ،‬اما کجا مصرف‬ ‫بنزین کاهش یافت؟وی با بیان اینکه یارانه نقدی دادن به مردم به غیر‬ ‫از اینکه چالشها و مخاطرات جدید ایجاد کند‪ ،‬تاثیر دیگری ندارد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬همه وام مسکنی که این چند وقت باال بردند به جیب‬ ‫واسطه‌گران و دالل‌ها رفت‪ .‬مردم بدهکار شدند‪ ،‬دولت منابع مالی داد‬ ‫و در نهایت هیچ اتفاقی جز اینکه منافعی برای یک عده خلق شود‪ ،‬در‬ ‫پی نداشت‪ .‬از سوی دیگر روی قیمت‌ها اثر گذاشت‪.‬این اقتصاددان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درآمد مردم متناسب با افزایش قیمت‌ها باال نرفته؛ در‬ ‫دو سال اخیر درآمد مردم در مجموع (نود درصد جمعیت) با توجه به‬ ‫افزایش حقوق‌ها و دستمزدها حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد باال رفته است‪.‬‬ ‫اما قیمت‌ها در دو سال اخیر حداقل ‪ ۱۲۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مصرف مردم باال نرفته و توان خرید دیگر وجود ندارد‪ .‬حاال اگر پول‬ ‫جدیدی را به عامه مردم بدهیم که از محل زحمت و تالش هم خلق‬ ‫نشده است آنهم در اقتصادی که دچار سرکوب خیلی از قیمت‌ها‬ ‫است‪ ،‬به ضرر مردم است‪ .‬به ویژه قیمتهایی که از طرف مردم تعیین‬ ‫می‌شود (مثال دستمزد خدمات)‪ ،‬نه بنگاه‌های خصولتی‪ .‬این مسئله به‬ ‫شدت تورم زاست‪ .‬بنابراین همانطور که قبال دیدیم‪ ،‬یارانه‌ها با تورم‬ ‫از جیب مردم برداشته شد‪.‬احسان سلطانی با اشاره به اینکه یک مغلطه‬ ‫بزرگی که می‌شود این است که درآمد مصرف بنزین دهک باالیی‬ ‫‪ ۵‬برابر دهک پایینی است‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کس نمی‌گوید‪ ،‬دهک باالیی‬ ‫چند برابر دهک پایینی مصرف دارد‪ .‬هزینه تفریحات و سرگرمی و‬ ‫فرهنگی و هنری دهک باالیی ‪ ۵۰‬برابر دهک‌‌های پایینی است‪ .‬دهک‬ ‫باالیی چون دهکی است که در بانک‌ها پول دارد‪ ،‬هزاران برابر دهک‬ ‫پایینی می‌تواند سود سپرده بگیرد‪.‬او ادامه داد‪ :‬فرض کنید یک کارگر‬ ‫به طور متوسط حقوق ماهیانه یک میلیون و نیم می‌گیرد‪ ،‬در ماه ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان پول تاکسی بدهد که در واقع ده درصد حقوق خود را‬ ‫هزینه رفت و آمد داده است‪ .‬دهک باالیی که میانگین حقوق ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومانی می‌گیرد‪ ،‬درحالیکه نهایتاً ‪ ۵۰۰‬هزار تومان پول رفت‬ ‫و آمد دارند و این فقط ‪ ۲.۵‬درصد حقوقشان است‪ ،‬به مراتب درصد‬ ‫کمتری از دستمزدشان تخصیص به رفت آمد دارد‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫بنزین تاثیر و تهدید بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه دارد تا‬ ‫دهک‌های باالیی‪ .‬آنها در تحصیل‪ ،‬مسکن‪ ،‬خوراک و پوشاک و‬ ‫موارد دیگر ده‌ها برابر تاثیر می‌گیرند‪.‬این اقتصاددان با بیان اینکه نه با‬ ‫یارانه نقدی دادن موافق هستم و نه با باال رفتن قیمتها و بار سنگین بر‬ ‫دوش جامعه ایجاد کردن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قیمت دالر باید در حدی قرار‬ ‫بگیرد که مردم بتوانند زندگی کنند و اقتصاد بتواند بچرخد‪ .‬دولت‬ ‫می‌تواند برای حل مشکالتش قیمت نهاده‌های انرژی و بنگاه‌های‬ ‫صنعتی و معدنی رانتی را باال ببرد باید به صنعتگران بگوید که وقتی‬ ‫قیمت فروش‌تان ‪ ۱۵۰‬درصد باال رفته بنابراین قیمت گاز و برق و‬ ‫چیزهایی که استفاده می‌کند‪ ،‬به همین نسبت نیز پرداخت‌هایشان‬ ‫باال برود‪.‬سلطانی با اشاره به اینکه به جای اینکه از کسانی که درآمد‬ ‫به دالر دارند‪ ،‬به دالر از آنها توقع داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬از مردمی‬ ‫که درآمد به ریال دارند‪ ،‬به دالر بر زندگی‌شان تاثیر می‌گذارند‪ .‬از‬ ‫بنگاه‌های صنعتی و معدنی که به دالر فروش و صادرات دارد‪ ،‬به‬ ‫ریال توقعاتشان را محاسبه می‌کنند‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ق بازرگانی خواستار حذف ارز دولتی هستند‪،‬‬ ‫چرا خیلی از اعضای اتا ‌‬ ‫گفت‪ :‬منفعت آنها در این است که قیمت ارز رسمی حذف شود‪.‬‬ ‫ارز رسمی ‪ ۱۰‬هزار تومان شود‪ ،‬ارز آزاد ‪ ۱۵‬هزار تومان و اینها اکثرا ً‬ ‫رانتی‌هایی هستند که یا سنگ معدن صادر می‌کنند یا یارانه رایگان‬ ‫برق و گاز می‌گیرند‪ .‬معلوم است که حذف ارز دولتی به نفعشان‬ ‫است‪ ،‬چون قیمت دالر باال می‌رود‪ .‬چه گروهی با خرج کردن دالر‬ ‫را باال برد؟ همین‌ها بودند‪.‬وی افزود‪ :‬در زنجیره فوالد و آهن بالغ بر‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬گروه کاالیی داریم‪ .‬صنایعی هست که دو سوم قیمت تمام‬ ‫شده کاال هزینه انرژی دارد‪ ،‬یک چنین کارخانه‌ای به اندازه یک شهر‬ ‫کوچک برق مصرف می‌کند‪ .‬طبق محاسبات من اینها فقط رانت‬ ‫برقی که می‌برند‪ ،‬دو هزار میلیارد تومان است‪ .‬درحالیکه قیمت برقشان‬ ‫خیلی باال نرفته است و قیمت فروش‌شان هم ‪ ۲۰۰‬درصد باال رفته‬ ‫است‪ .‬معلوم است که کسانی که در اتاق بازرگانی نشسته‌اند‪ ،‬حامی‬ ‫حذف ارز دولتی هستند‪ ،‬چون به نفعشان است‪ .‬در تعجب هستم که‬ ‫اتاق بازرگانی‌ها نمی‌گویند چرا قیمت ارز غیر واقعی است‪ ،‬چرا قیمت‬ ‫ارز غیر دستوری باال است‪ .‬می‌دانید که قیمت دارو با دالر ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان حساب شود‪ ،‬چند نفر در کشور خواهند مرد؟این اقتصاددان با‬ ‫اشاره به اینکه روغن‪ ،‬دارو‪ ،‬نهاده‌های دامی‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوشت و برخی‬ ‫کاالهای محدود باید ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی داشته باشند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته این ارز باید با همکاری تشکلها و تعاونی‌های کارفرمایی و صنعتی‬ ‫تخصیص پیدا کند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال ارز دولتی در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫مرغداران گوشتی قرار بگیرد‪ ،‬طبق قاعده مقدار مشخصی براساس نیاز‬ ‫واقعی ارز در اختیار صنایع و تولیدکنندگان قرار گیرد و روی یک‬ ‫قیمت خاص توافق و تعهد کنند که قیمت مرغ و دیگر کاالها را روی‬ ‫یک قیمت مشخص تنظیم کنند‪ .‬نهایتاً در حد ‪ ۸‬هزار میلیارد دالر‬ ‫باید به این موارد تعلق گیرد‪ .‬به این صورت که دولت با اتحادیه‌های‬ ‫کشوری مرغ و تخم و مرغ مذاکره می‌کند؛ از وام و تسهیالت مالی تا‬ ‫ارز دولتی بدهد اما تنظیم بازار را از آن تشکل بخواهد و در صورت‬ ‫اجرایی نشدن‪ ،‬ضمانت‌های اجرایی قوی بچیند‪ .‬در عین حال در حین‬ ‫کار نیز کام ً‬ ‫ال نظارت داشته باشد‪.‬منبع‪:‬ایلنا‬
‫عدمساماندهینوارساحلیخزرزمینهسوءاستفادهعده‌ای‬ ‫فرصت‌طلبرافراهمکردهاست‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تعویق اجرای قانون ساماندهی نوار ساحلی دریای خزر انتقاد کرد و گفت‪ :‬عدم ساماندهی نوار ساحلی دریای خزر زمینه سوء استفاده عده‌ای فرصت‌طلب را فراهم کرده است‪.‬اسداهلل عباسی با بیان اینکه اجرای طرح‬ ‫ساماندهی سواحلدریایخزر سال‌های سال به تعویق افتاده است اظهارداشت‪ :‬عدم ساماندهی نوار ساحلیدریایخزردر سال‌های اخیر زمینه سوء استفاده عده‌ایفرصت‌طلب رافراهم کرده است‪.‬سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تأکیدقانونجهت ساماندهی‬ ‫نوار ساحلی کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد‪ :‬به علت کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط این قانون تاکنون در کشور اجرایی نشده است و همین ضعف در اجرا و تأخیر موجب شده افراد سوء استفاده‌گر حریم سواحل را اشغال کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم رودسر و املش در مجلس تعدی و تجاوز افراد حقیقی و حقوقی به سواحل دریای خزر و تصرف غیرقانونی اراضی آن را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد‪ :‬اراضی و زمین‌های ساحلی اموال عمومی محسوب می‌شوند اما متأسفانه سهم زیادی‬ ‫از آن در کشور به صورت غیرقانونی به تصرف افراد غیر درآمده است‪.‬عضو کمیسیون آموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس از سندسازی برای تصرف اراضی ساحلی گیالن توسط برخی افراد خبر داد و ابراز داشت‪ :‬انتظار داریم در این حوزه بسیار مهم‬ ‫دستگاه‌های نظارتی با جدیت ورود کنند تا اراضی ساحلی برای استفاده عموم مردم و جهت سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های گردشگری آزاد شوند‪.‬‬ ‫آغازمرگمنابعآبیالبرز‬ ‫تفریح تابستانی در آبشار شیخ علیخان‬ ‫گزارش‬ ‫بسیاریازکارشناسانمعتقدنداجرای‬ ‫تونلانتقالآبسدطالقانبهپایتخت‪،‬مرگ‬ ‫یزندوبرای‬ ‫منابعآبیاستانالبرزرااستارتم ‌‬ ‫زیستگاه‌هایبومیخطریجدیاست‪.‬مشکل‬ ‫تامینآبشربپایتختطیسالهایگذشته‬ ‫متولیان امر را بر آن داشته است تا روش های‬ ‫مختلفیرابرایحلاینمشکلبهکارگیرند‪،‬‬ ‫طرحهایانتقالتونلیآبازسدهایکرجو‬ ‫طالقانبهتهرانازجملهاینروشهااستکه‬ ‫بانگرانیهایزیادیهمراهاست‪.‬سال‪ ۸۵‬که‬ ‫طرحانتقالتونلیآبرودخانهکرجبهپایتخت‬ ‫تصویبشدموجباتنگرانیفعاالنمحیط‬ ‫‌زیسترافراهمکردبهطوریکهتاکنونادامه‬ ‫داردزیرامیزانذخیرهآبرودخانهکرجباید‬ ‫جوابگویمحیطزیستجادهچالوسباشدتا‬ ‫حیاتاینمحورتوریستیرابامشکلمواجه‬ ‫نکند‪.‬امادرالبالیطرحمشکالتناشیاز‬ ‫اجرایانتقالتونلیآبرودخانهکرجبهپایتخت‬ ‫اینبارمتولیانامرطرحانتقالتونلیآبازسد‬ ‫طالقانبهپایتخترامطرحکردهتاعمالدغدغه‬ ‫ایبهدیگردغدغههایاستانالبرزاضافهشود‪.‬‬ ‫موضوعانتقالتونلیآبازسدطالقانبهتهران‬ ‫طرحیاستکهبهدلیلسایهانداختنبرعرصه‬ ‫هایطبیعیالبرزبسیاریازفعاالنمحیطزیست‬ ‫نگراناجرایآنهستند؛زیراعبوراینطرحاز‬ ‫دلکوههاو‌طبیعتتهدیدیبرایمنابعآبیو‬ ‫زیستگاههایاستانالبرزاست‪.‬چندیپیشسید‬ ‫حسینرضوی‪،‬مدیرعاملشرکتآبمنطقه‌ای‬ ‫استانتهراناعالمکردهبود؛اجرایطرحانتقال‬ ‫تونلیآبازسدطالقانبهتهرانمشکلآب‬ ‫شرببخشهاییازپایتختراحلمیکند‪.‬‬ ‫ویهمچنینمدعیشدهبودکهاجرایاینطرح‬ ‫انتقالآببهحفر‪ ۵۱‬کیلومترتونلنیازدارد‪،‬‬ ‫همچنینشرکتآبمنطقهایاستانتهرانبرای‬ ‫اجرایاینطرحبامحیطزیستاستان‌هایالبرز‬ ‫وقزوینمذاکراتیراداشتهاست‪.‬درادامهباید‬ ‫گفت؛برخیازمسئوالناستانالبرزودوستداران‬ ‫طبیعتومحیطزیستنگرانیخودازاجرای‬ ‫اینطرحکهممکناستوضعیتآبهای‬ ‫زیرزمینیرابهخطربیاندازد‪،‬بهصورتکتبی‬ ‫اعالمکردهوامیدوارندجلویاجرایاینطرح‬ ‫گرفتهشود‪.‬‬ ‫مجیدرحمانیرئیسادارهمهندسیو‬ ‫مطالعاتادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداری‬ ‫استانالبرزبااشارهبهاینکهحدوددوسالاست‬ ‫کهاینطرحدراستانبررسیمیشود؛گفت‪:‬‬ ‫درنخستینگزارشتهیهشدهتوسطمحیط‬ ‫زیستاستانالبرزکهبرایمنابعطبیعیاستاننیز‬ ‫ارسالشدهآمدهاست؛طرحانتقالتونلیآباز‬ ‫سدطالقانبهپایختبهعنوانپدافندعاملبرای‬ ‫خطلولهکنونیعملکند‪.‬ویدرادامهبابیان‬ ‫اینکهخطلولهکنونیانتقالآبازسدطالقانبه‬ ‫تهرانازدلشهرکرجعبورمیکندکهبعدها‬ ‫درآنجانقاطمسکونیایجادشدهاست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫درواقعحریماینخطلولهرعایتنشدهوفشار‬ ‫آبانتقالیازاینلولهزیاداست‪،‬ازطرفیبیش‬ ‫از‪ ۱۵‬سال از عمر آن می گذرد و از استحکام‬ ‫کافیبرخوردارنیستبههمیندلیلهرلحظه‬ ‫ممکناستدچارآسیبشود‪،‬اینامرموجب‬ ‫شدتامسئوالنبهدنبالتعریفطرحجدیدانتقال‬ ‫تونلیآببهتهرانباشند‪.‬رئیسادارهمهندسی‬ ‫ومطالعاتادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداری‬ ‫استانالبرزبااشارهبهاینکهدرگزارشمشاوراین‬ ‫طرحذکرشدهبودکهممکناستبرمنابعآبی‬ ‫زیرزمینیوچشمههایدامنهجنوبیالبرزاثرگذار‬ ‫باشد‪،‬افزود‪:‬اینموضوعبرایمانیزآشکاراست‬ ‫کهوقتیطرحیازدلزمینعبورمیکندبه‬ ‫تبعشریانهایزیرزمینیکهکارهدایتآب‬ ‫بهسمتچشمههاوقنواتراعهدهدارهستند‪،‬‬ ‫دچارمشکلشدهیاقطعمیشوند‪.‬مسیرطرح‬ ‫انتقالتونلیمتاسفانهازدلکوههاومحدوده‬ ‫روستاهایسرخهو َوردهاستکهمنابعآبی‬ ‫البرزازآنجاتغذیهمیشودرحمانیبابرشمردن‬ ‫اینکهچشمههایزیادیدرمسیرعبوریاین‬ ‫طرحانتقالیآبوجودداردکهزیستبوم‬ ‫هاییدراطرافآنچشمههاازگذشتهشکل‬ ‫گرفتهاست‪،‬گفت‪:‬ازجملهاینمواردروستاهای‬ ‫بزرگاستانالبرزمانند«ولیان»‪«،‬سرخه»ویا‬ ‫« َورده» استکه اگرمنابعآبی اطراف این‬ ‫روستاهاخشکشود‪،‬درواقعزیستبومهای‬ ‫قدیمیمنطقهازبینمیروند‪.‬ویبااشارهبهاینکه‬ ‫تهدیداتطرحانتقالتونلیآبازسدطالقان‬ ‫بهتهرانبرایزیستبومهایکهنالبرزرابه‬ ‫مجریاناجرایطرحنیزمنعکسکردهایم‪،‬‬ ‫گفت‪:‬آنهادرپاسخگفتندبهساکنانآنزیست‬ ‫بومهاخسارتمیدهیمتامحلسکونتخود‬ ‫راتغییردهند‪،‬امانگرانیماچیزدیگریاست‬ ‫چراکهدلواپسازبینرفتنزیستبومهای‬ ‫قدیمیهستیم‪.‬‬ ‫رئیسادارهمهندسیومطالعاتادارهکل‬ ‫منابعطبیعیوآبخیزداریاستانالبرزتوضیحداد‪:‬‬ ‫پیشنهادمابهمتولیاناینطرحانتقالتونلیآب‬ ‫کهآسیبهایزیادیبرایمحیطزیستومنابع‬ ‫آبیزیرزمینیالبرزممکناستبههمراهداشته‬ ‫باشد‪ ،‬این است که به جای آن از خط لوله جدید‬ ‫انتقالآبدرکنارلولهقدیمیموجوداستفاده‬ ‫کنندکهازمناطقدشتیروستاهای«فشند»و‬ ‫«هیو»عبورمیکندزیرامسیرطرحانتقالتونلی‬ ‫متاسفانهازدلکوههاومحدودهروستاهای‬ ‫سرخهو َوردهاستکهمنابعآبیالبرزازآنجا‬ ‫تغذیهمیشود‪.‬رحمانیبابیاناینکهمشاوران‬ ‫طرحانتقالتونلیآبازسدطالقانبهپایتخت‬ ‫نتوانستهاندمسئوالندستگاههایاستانیالبرز‬ ‫رامجابکنندکهازنظرعلمیوفنیاینکار‬ ‫بهتریناقداماست‪،‬افزود‪:‬حتیممکناستبعدها‬ ‫طرحهایتکمیلیدراطرافاینطرحانتقال‬ ‫تونلیآبتعریفشودزیرااینطرحازمحدوده‬ ‫«زیاران»بهسمتپاشنهسدکرجدر«خوزنکال»‬ ‫میرسد‪،‬ازآنجانیزدوبارهتونلیایجادمیکنند‬ ‫کهازکوههایعظیمیهردمیشودوباعبور‬ ‫اینتونلهایآبتمامیمنطقهدستخوش‬ ‫تغییراتیمیشود‪.‬بااجرایطرحانتقالتونلی‬ ‫آبازسداطالقانبهتهران‪،‬البرزوقزوینضرر‬ ‫میکنندویباتاکیدبراینکهدرخصوصطرح‬ ‫انتقالتونلیآبازطالقانبهتهرانبروزخیلیاز‬ ‫حوادثبرایعرصههایمنابعطبیعیومحیط‬ ‫زیستالبرزغیرقابلپیشبینیاست‪،‬گفت‪:‬به‬ ‫همیندلیلمجابنشدهایمکهاینطرحاجرایی‬ ‫شودزیرابهجزضررچیزیبرایالبرزبههمراه‬ ‫نخواهدداشت‪.‬‬ ‫برخیمسئوالنفقط‬ ‫جیبخودراپرکردند‬ ‫نماینده نیشابور‬ ‫نماینده نیشابور و فیروزه در‬ ‫مجلس بابیان اینکه برخی مسئولین‬ ‫جیب خود را پر کردند‪.‬نماینده‬ ‫نیشابور و فیروزه در مجلس شورای‬ ‫بعنوان رئیس جمهور به خاندان‬ ‫که تمام اطالعات و پول ها در دست‬ ‫آنان عبدالحسین فریدون که موسس‬ ‫آن دو تابعیتی باشد و این را نمی‬ ‫داد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۴۳‬مجوز به خراسان‬ ‫کاری برای مردم نکرده و فقط جیب‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬امروز نمی شود‬ ‫است که مسئولی در جمهوری‬ ‫مسئولی باشد که فرزند و خانواده‬ ‫خود را پر کردند‪ ،‬گفت‪ :‬دردناک‬ ‫اسالمی فرزند و خانواده دوتابعیتی‬ ‫دارد‪.‬هاجر چنارانی شامگاه جمعه در‬ ‫توانیم بپذیریم و در این مملکت‬ ‫نیشابور در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫که در ‪ ۸‬سال دفاع مقدس در این‬ ‫حاشیه یادواره شهدای مدافع حرم‬ ‫کرد‪ :‬ما هیچ وقت عرصه را خالی‬ ‫نکرده ایم و مردم نیشابور پرچم‬ ‫کسی باید سمت و پستی بگیرد‬ ‫مملکت بودند‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬امروز‬ ‫قبل از عید امسال متاسفانه با البی‬ ‫ها این کارخانه را از نیشابور به قم‬ ‫در کدام دانشگاه های جهان فارغ‬ ‫داشتیم و این دکترها و پروفسورها‬ ‫اکنون در حال رایزنی برای اعالم‬ ‫به اسم روشنفکران ‪ ،‬داعیه داران و‬ ‫می گویند مواد اولیه نمی رسد‪.‬‬ ‫مکتب والیت هستیم و اعتقاد داریم‬ ‫کنیم‪.‬وی افزود‪ :‬امروز ما نظام را‬ ‫نبودند و بعد از اخذ مدارک خود‬ ‫به چشمه جوشان قوانین جمهوری‬ ‫رضوی داده شد و از ‪ ۵‬شرکت ‪،‬‬ ‫یک شرکت به نیشابور داده شد و‬ ‫کردند‪.‬این شرکت زمانی ارزش‬ ‫التحصیل شدند؟ ما ‪ ۸‬سال جنگ‬ ‫با خون شهدا بیمه کرده ایم و باید‬ ‫و مدیرعامل قرار دارد‪.‬وی ادامه‬ ‫بسیاری از دکترها و پرفسورهایی که‬ ‫والیت‌مداران و شهید پروران را باال‬ ‫که باید دین خود را به انقالب ادا‬ ‫مهدی مونسان واگذار شد و در راس‬ ‫انتقال دادند و درآنجا مستقر کردند‬ ‫در جمهوری اسالمی ایران هستند‬ ‫نگه داشته است و ما تربیت یافتگان‬ ‫متاسفانه بعد از حضور آقای روحانی‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفر را قبل از عید اخراج‬ ‫میلیاردی داشت ولی متاسفانه هم‬ ‫ورشکستگی این شرکت هستند و‬ ‫سردمداران به کشور بازگشتند و در‬ ‫چنارانی گفت‪ :‬ساخت کارخانه‬ ‫کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬جالب است که‬ ‫در سال ‪ ۴۳‬به نیشابور بود ولی در‬ ‫پدیده نفوذ را در انقالب اسالمی‬ ‫های علمی دانشگاه ها هستند و در‬ ‫اسالمی ایران راه پیدا کنیم‪.‬عضو‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬امروز متاسفانه‬ ‫شاهد هستیم و تاکنون تکه تکه‬ ‫راس مملکت قرار گرفتند‪.‬چنارانی‬ ‫امروز بسیاری از آنان بعنوان هیئت‬ ‫آمارها نشان می دهد که فرزندان‬ ‫قطعه سازی برای خودرو هدیه ای‬ ‫حال فشار بر روی این شرکت هستند‬ ‫و فقط یکسری مدیران آن را تغییر‬ ‫می دهند تا دهان منتقدان بسته شود‬ ‫کشور را حفظ کردیم و خط خود را‬ ‫‪ ۸۰‬هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫و خصوصی سازی ظلم های زیادی‬ ‫هویت اسالمی خود دفاع می کنیم‪.‬‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه ‪ ۸۷‬درصد نفرات برتر‬ ‫مسئولی در جمهوری اسالمی است‬ ‫استعفای مسئوالنی که فرزندان و‬ ‫پولی درس خوانده اند و ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫است خیلی قوانین باید اصالح شود‬ ‫هستند باید به مطالبه مردم تبدیل‬ ‫ما شاهد بودیم که برخی مسئولین‬ ‫مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪:‬‬ ‫به کشورهای اسالمی بردیم و ما از‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬دردناک است که‬ ‫اما فرزند و خانواده آن دوتابعیتی‬ ‫و خیلی قوانین باید نوشته شود و‬ ‫کاری برای مردم نکردند و فقط‬ ‫ها بخش اعظمی از کنکور را به‬ ‫پیشنهاد معاون قوه قضاییه مبنی بر‬ ‫به کشور کرده است‪.‬وی عنوان‬ ‫کنکور سراسری امسال در مدارس‬ ‫خانواده های آنان خارج از کشور‬ ‫در مدارس نمونه دولتی بودند و‬ ‫شود‪.‬نماینده نیشابور و فیروزه و در‬ ‫دولتی درس نخوانده اند پولداران‬ ‫شرکت قطعات خودروسازی ایران‬ ‫پایین بی سواد تر از گذشته می شود‪.‬‬ ‫نفرات برتر هیچ کدام در مدارس‬ ‫روز به روز پیشرفت می کنند و قشر‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪873‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫در دوازده کیلومتری شهر چلگرد‪ ،‬مرکز شهرستان کوهرنگ و در صد کیلومتری شهرکرد‪ ،‬مرکز استان چهارمحال و بختیاری در دامنه‌های پرآب کوهرنگ واقع در ورودی‬ ‫روستای شیخ علیخان‪ ،‬آبشار زیبایی به همین نام از میان تنگ‌های پرشیب جاری می‌شود‪ .‬آبشار شیخ علیخان نامش را از روستایی که در آن قرار دارد‪ ،‬می‌گیرد‪.‬‬ ‫پانته آ‬ ‫نیکزاد‬ ‫مشهد با ‪ 30‬میلیون زائر بیکار دارد!‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه « با وجود حضور حدود‬ ‫‪ 30‬میلیون زائر مشهد بزرگ‌ترین پتانسیل اقتصادی و ایجاد اشتغال را دارد» افزود‪ « :‬با این‬ ‫وجود اگر در مشهد بیکاری و معضالت اقتصادی وجود دارد طبیعتاً این مدیران هستند که‬ ‫متهم‌اند و باید پاسخگو باشند که چرا نتوانسته‌اند از این فرصت استفاده کنند‪».‬احمد نوروزی‬ ‫در حاشیه بازدید از تحریریه خبرگزاری دانشجویان ایران‪ ،‬در خصوص تعامل و همکاری‬ ‫مدیریت شهری با سایر نهادها به منظور بهره‌مندی از اقتصاد گردشگری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به منظور‬ ‫بهره‌مندی از این فرصت نیازمند انسجام و تعامل با همه متولیان و افراد ذی‌نفوذ و مسئول‬ ‫جامعه هستیم تا این ادبیات را ایجاد کنیم‪ .‬در این راستا در جلسات‪ ،‬برنامه‌ها‪ ،‬گزارش‌ها‬ ‫و گفت‌وگوها این موضوعات را مطرح کرده‌ایم تا بتوانیم به یک ادبیات مشترک برسیم‪.‬‬ ‫نوروزی تصریح کرد‪ :‬در این راستا طرح توسعه اقتصادی که استاندار خراسان رضوی دنبال‬ ‫می‌کند از مواردی است که می‌تواند این فرایند را تسریع کند‪ .‬با توجه به این‌که در این طرح‬ ‫تمام مسئوالن شامل امام جمعه‪ ،‬مسئوالن قضایی‪ ،‬مسئولین سیاسی و مدیران شهری حضور‬ ‫دارند می‌تواند طرح خوبی باشد که در حال اتفاق افتادن است‪.‬وی در خصوص نحوه تعامل‬ ‫مدیریت شهری با سایر نهادها در خصوص گردشگری‪ ،‬یادآور شد‪ :‬هنگامی که در جامعه‬ ‫مسائل را مجرد می‌بینیم طبیعتاً یک نوع تصمیم‌گیری کرده و قضاوت می‌کنیم‪ .‬در این‬ ‫راستا الزم است که مسائل جامعه را مجرد ندیده و همه مسائل را در کنار هم بسنجیم‪.‬رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی‪ ،‬سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسالمی شهر مشهد افزود‪ :‬اگر‬ ‫نگران افزایش سن ازدواج‪ ،‬بیکاری کارگران‪ ،‬فارغ‌التحصیالن جوان و ناهنجاری‌های دیگری‬ ‫مانند سرقت خودرو و زورگیری و سرقت‌های منازل هستیم‪ ،‬با یک تجزیه و تحلیل می‌بینیم‬ ‫که بخش عمده‌ آن ناشی از عدم ایجاد اشتغال است و اگر این افراد کار داشته باشند به این‬ ‫ناهنجاری‌ها روی نمی‌آورند‪.‬وی بیان کرد‪ :‬بر این اساس مسئولین استان باید همه این موارد را‬ ‫در کنار هم دیده و تجزیه و تحلیل کنند و بعد بر اساس این به جمع‌بندی برسیم که اگر یک‬ ‫مجموعه ورزشی تفریحی و گردشگری برای گذران اوقات فراغت مردم ایجاد شود تبعات‬ ‫مثبت و منفی آن برای جامعه چگونه خواهد بود‪.‬نوروزی با اشاره به پروژه اقامتی گردشگری‬ ‫طرق مشهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذار این طرح پیش از این که پروژه مشهد خود را آغاز‬ ‫کند پروژه‌هایی شامل مجموعه دلفیناریوم و باغ‌پرندگان در کیش در سایر نقاط کشور اجرا‬ ‫کرده است و مجموعه‌های بسیار خوبی ایجاد کرده که برای افراد بسیاری اشتغال ایجاد کرده‬ ‫است و طبیعتاً آقای ثابت هنگامی که در مشهد فعالیت می‌کند به دنبال ناهنجاری نیست‪.‬وی‬ ‫تأکید کرد‪ :‬اگر کسی دنبال ایجاد ناهنجاری و مسائل خالف باورهای مردم مذهبی مردم باشد‬ ‫به مشهد نمی‌آید‪ ،‬چراکه اجرای این برنامه‌ها در سایر نقاط دنیا برای این افراد از آزادی‪،‬‬ ‫بازدهی و ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است‪ .‬کسی که برای احداث مجموعه‌ای به مشهد‬ ‫می‌آید به دلیل ِعرق به سرزمین مادری و امام رضا(ع) و عشق به زیارت و انجام خدمتی به‬ ‫زائران امام رضاست‪ .‬این افراد با عشق و عالقه پا در این عرصه می‌گذارند تا بتوانند امکانات‬ ‫بیشتری برای مشهد ایجاد کند تا جذب زائر بیش‌تری داشته باشیم‪.‬رئیس کمیسیون اقتصادی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسالمی شهر مشهد گفت‪ :‬همه می‌دانیم امروزه‬ ‫فرزندساالری در خانواده‌ها رواج دارد و اگر نتوانیم امکانات مناسب با آن‌ها و روحیات آنان‬ ‫در شهر ایجاد کنیم‪ ،‬ممکن است فرزندان مقصد سفر خانواده‌ها را هم تغییر دهند‪ .‬قاعدتاً‬ ‫احداث مجموعه‌های گردشگری‪ ،‬ورزشی و تفریحی بخشی از خدماتی است که ما در راستای‬ ‫خدمت‌گزاری به زائران و مجاوران انجام می‌دهیم‪.‬وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در‬ ‫حوزه اقامتی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه اقامتی اقدامات خوبی انجام شده و هتل‌ها‪ ،‬مهمانسراها‬ ‫و مسافرخانه‌هایی ایجاد شده است‪ .‬با این وجود به منظور پاسخگویی با حجم زائران باید‬ ‫اقدمات زیادی در حوزه‌های پذیرایی و گردشگری و گذران اوقات فراغت انجام دهیم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪873‬‬ ‫جامعه‬ ‫کاهش ‪ ٩‬درصدی «ازدواج‌» طی دو سال اخیر‬ ‫رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برای حل مشکل ازدواج کشور پیشنهاد کرد تا هر سال ‪ ١٠٠٠‬ازدواج به تعداد ازدواج‌های هر استان افزوده شود‪.‬تقی رستم وندی با بیان اینکه طی دو سال اخیر هرساله حدود ‪ ٩‬درصد از میزان ازدواج‌های کشور کاسته شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش حدود ‪ ١٠٠٠‬ازدواج در هراستان این کاهش شدید را جبران می‌کند‪.‬وی با بیان اینکه از سال‌های میانه دهه‪ ٧٠‬موجی را در طالق تجربه کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی دو دهه و تا سال ‪ ٩۵‬رشد میزان طالق در کشور را داشتیم اما طی ‪ ٢‬تا ‪ ٣‬اخیر به دلیل‬ ‫مداخالت مثبت از شتاب طالق درکشور کاسته شده است‪.‬رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه باید با یک تحلیل راهبردی به حوزه وضعیت اجتماعی کشور نگاه کنیم تا در این حالت ارزش کار خیرین بیشتر درک شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی چهار دهه اخیر‬ ‫که از عمر انقالب اسالمی می گذرد به رغم دستاوردها و موفقیت‌های بزرگ‪ ،‬شاهد مشکالت و چالش‌های بزرگی هم بوده‌ایم که در بسیاری از کشورها موجب فروپاشی اقتصادی اجتماعی و سیاسی شده است‪ ،‬این درحالیست که این راز و رمز در مورد کشور ما‬ ‫وجود دارد که چرا به رغم این مشکالت‪ ،‬به هم ریختگی ساختارها بعد از انقالب‪ ٨ ،‬سال جنگ تحمیلی‪ ،‬ترورهای گسترده منافقین وتحریم‌های ظالمانه چرا جامعه ما همچنان مسحکم و پایدار است؟‪.‬رستم وندی با اشاره به دالیلی که موجب استحکام و پایداری‬ ‫جامعه ایرانی با وجود مشکالت بسیار شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دلیل نخست مربوط به پایداری نهاد خانواده در کشور است‪ .‬خانواده به عنوان دژ مستحکم و ستون‌ فقرات جامعه ایرانی محسوب می‌شود به همین دلیل و هر قیمتی شده باید این نهاد را در جامعه حفظ‬ ‫کنیم‪.‬رییس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به این‌که برخی می‌خواهند بگویند به سبب طالق در آستانه اضمحالل خانواده هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬آمارها نشان می‌دهد که چنین چیزی صحت ندارد‪.‬‬ ‫فاصله نجومی حقوق کارگران با هزینه ها؛دولت نمی تواند یا نمی خواهد؟‬ ‫کارگردر«منگنه»دولت‬ ‫گزارش‪-‬صدای اصالحات‬ ‫درآمد های روزانه فعلی نمی شود زندگی کرد و تنها اجاره‬ ‫و زندگی شان‪ ،‬تبدیل به زندگی های شده که بی درآمد‬ ‫حسابی سرانگشتی از هزینه های جاری یک زندگی ساده‬ ‫دهد‪ .‬با آن که همواره از سوی برخی مسئولین‪ ،‬راهکارهای‬ ‫تلف می کند‪ .‬این در حالی است که بیش از نیمی دیگر‬ ‫دلیل است که طبقه متوسط از عهده بسیاری از هزینه های‬ ‫بر روی کاغذ محدود شده اند و گوش شنوایی برای زندگی‬ ‫نانی که این روزها دیگر از آن با عنوان نان الکچری یاد می‬ ‫از سایرین می باشد‪ .‬فعاالن حوزه کارگری نیز تنها نظریه‬ ‫کارگران ایرانی باهم نمی خواند و مدت ها است که با باال‬ ‫می یابد‪ .‬مزد کارگران با هزینه هایی که این روزها باید‬ ‫می کنند و در عمل‪ ،‬کاری از پیش نمی رود‪ .‬در روزهایی که‬ ‫و حقوق های دریافتی کارگران نتیجه جالبی را نشان نمی‬ ‫حمایتی نیز ارائه شده است‪ ،‬اما با این حال تمام آن ها تنها‬ ‫کارگری وجود نداشته است‪ .‬این روزها دخل و خرج‬ ‫خانه ای کوچک حداقل نصف بیشتر حقوق کارگران را‬ ‫حقوق کارگران تنها برای خرید نان و برنج صرف می شود؛‬ ‫شود و قیمت آن ها هر روز بی منطق تر از گذشته افزایش‬ ‫می گذرد‪ .‬برجسته شدن نام کارگر این روزها تنها به این‬ ‫زندگی بر نمی آیند و این برای کارگران به مراتب دشوارتر‬ ‫همواره از سوی بنگاه های اقتصادی و مسئولین نادیده گرفته‬ ‫پردازانی هستند که وضعیت و مشکالت کارگران را بازگو‬ ‫یکی از دغدغه آمیزترین موضوعات این طیف تبدیل شده‬ ‫است؟ اگر دولت در هموارسازی مسیر برای کارگران دچار‬ ‫رفتن نرخ تورم و نجومی بودن آن‪ ،‬حقوق کارگران به دلیل‬ ‫برای معیشت و گذران زندگی صرف شود هیچ گونه تطابقی‬ ‫روزانه آن ها را نمی دهد‪ .‬این در حالی است که وضعیت‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬در کنار هزینه های کالن‪ ،‬هزینه های خرد‬ ‫معیشت ها امیدوار بود و واقعیت های اقتصادی جان کارگران‬ ‫عدم همخوانی حقوق و دستمزدشان با تورم کفاف مخارج‬ ‫در کالن شهرهای گرانی چون تهران بدتر است چرا که با‬ ‫نیز چندان رمقی برای جیب کارگران باقی نگذاشته است‬ ‫‪1100‬ملکشهرداریفقط‬ ‫کپیسندشانموجوداست‬ ‫محمود میرلوحی‬ ‫رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران از ضرب‌االجل یک ماه و نیمه به شهرداری برای بازپس‌گیری‬ ‫امالکشخبرداد‪.‬محمودمیرلوحی(رییسکمیتهاقتصادوتنظیممقرراتشورایاسالمیشهرتهران)دربارهتعللشهرداری‬ ‫تهران در بازپس‌گیری امالکش گفت‪ :‬نمی‌توانم اسم آن را تعلل بگذارم‪ .‬در مهر ماه سال‪ ۹۶‬مصوبه‌ای را به تصویب رساندیم‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل تغییراتی که در این مدت در شهرداری انجام شد‪ ،‬از جمله تغییر شهردار و مدیریت‌ها در مجموعه شهرداری‪ ،‬شهردار وقت‬ ‫نتوانستند‪،‬تغییراتآنچنانیایجادکنند‪.‬‬ ‫رییسکمیته اقتصادیو تنظیم مقرراتشورایشهر با بیان اینکه اگرچهدردوره مدیریتآقای نجفی تغییراتیدر سازمان‬ ‫امالک رخ داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایشان هیاتی را مامور کرد که هولوگرام‌ها و امالک تحت تملک را بررسی کنند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫تکلیف مشخص شده در برنامه دوم‪ ،‬مبنی بر جمع‌آوری اسناد و ایجاد بانک اسناد محقق نشد‪ ،‬در نتیجه رفع نواقص و جمع آوری‬ ‫اطالعاتزمانبربود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر در ادامه با اشاره به گزارش تلفیق بودجه سال‪ ۹۳‬شهرداری گفت‪ :‬اخیرا در گزارش تلفیق بودجه اعالم شد‬ ‫از حدود‪ ۴۴‬هزار ملک متعلق به شهرداری تهران‪ ،‬در حدود‪ ۴۴۰۰‬عدد از آنها سند دارد که در همین گزارش تلفیق بودجه‪۹۳‬‬ ‫شهرداری مشخص شد که‪ ۱۱۰۰‬عدد ملک فقط کپی سندشان موجود است‪ .‬اینها واقیعت‌هایی است که در شهرداری موجود‬ ‫است و ما با مشکالتی از این دست مواجه هستیم‪.‬میرلوحی در ادامه تصریح کرد‪ :‬چند دلیل باعث شد تا بازپس‌گیری امالک‬ ‫آنگونه که مقرر شده اجرایی نشود‪ .‬ابتدا تغییرات مدیریتی متعدد در شهرداری تهران‪ ،‬دوم برداشت‌هایی که از مصوبه موجود است‬ ‫و هنوز هم برخی از همکاران فکر می‌کنند‪ ،‬مصوبه بازپس‌گیری امالک به این معنی است آن واگذاری‌هایی که ایرادی ندارد و‬ ‫شهرداری عدم انحراف آنها را اعالم کرده‪ ،‬الزم نیست اطالعات‌شان را در اختیار شورای شهر قرار دهند‪ ،‬درحالی که تلقی شورا‬ ‫این است که باید لیست همه امالک به شورا ارائه شود‪.‬وی افزود‪ :‬بند ج ماد‪ ۵۵‬هرگونه واگذاری مالکیت ملک را ممنوع اعالم‬ ‫کرده است و شهرداری حق واگذاری هیچگونه ملکی را ندارد و حق بهره‌ءبرداری نیز باید طبق همین بند از شورای شهر باشد‪.‬‬ ‫میرلوحیخاطرنشانکرد‪ :‬اینتلقینیزدقیقنبودو اخیرابرایشهرداریروشنکردیم اگرتشخیصمی‌دهند‪،‬واگذاری‬ ‫ملکی مهم است و باید همچنان در اختیار افراد و نهادها باشد‪ ،‬برای همان ملک نیز شهرداری موظف به دریافت مجوز است‪.‬‬ ‫رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسالمی شهر تهران افزود‪ :‬برای مثال واگذاری امالک شهرداری به خیریه‌ها‬ ‫و مساجد نیز شرایط دارد و نحوه بهره‌برداری و منافع آن باید روشن شود‪ .‬امسال در بودجه ردیفی برای اینگونه موارد در نظر‬ ‫گرفتیمووقتیبهیکمسجد‪،‬خیریه‪،‬انجمن‪،‬تشکلغیردولتیوغیرهامکاناتیمی‌دهیم‪،‬بایدساالنهبینماوآنهامبادلهتوافقی‬ ‫انجام شود و بدانند از حقوق عمومی این امکان برای آنها فراهم شده است‪.‬عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ایجاد هماهنگی‬ ‫بین سازمان مرکزی و مناطق نیز فرایندی زمانبر بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تردیدها درباره آن‪ ۱۹۰۴‬پالک ملکی که شامل‪ ۳۸۰۰‬واحد‬ ‫ملکی است (هر پالکی ممکن است شامل چند واحد ملکی باشد) برطرف شده و باید پس گرفته شود‪ ،‬به جز مواردی که باید به‬ ‫صورت مصوبه عدم بازپس گیری آن از شورا دریافت شود‪.‬وی درباره مهلتی که به منظور پس گرفتن امالک برای شهرداری در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اخیرا یک ضرب‌االجل برای شهرداری مشخص کردیم و پایان تابستان آخرین مهلت پس گرفتن‬ ‫امالک از موارد حقیقی و شخصی استکه به نظر می‌رسد این امر سرعت گرفته است‪.‬میرلوحی افزود‪ :‬درباره مواردی که شهرداری‬ ‫فکر می‌کند‪ ،‬تملک باید ادامه یابد‪ ،‬در مورد آنها طی جلسه‌ای که در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزار شد‪ ،‬این مساله‬ ‫مطرح شد و هیاتی در حال بررسی این موارد است تا امالک در مورد اماکنی با جنبه مذهبی و تشکل‌های مردم نهاد و امثالهم‬ ‫هرچه زوتر با یک آیین‌نامه و در چارچوب در اختیار قرار گیرد‪.‬عضو شورای شهر با بیان اینکه قرارگیری امالک در اختیار این‬ ‫نهادهانیزبالقیدنیست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬امالکیکهدراختیارخیریه‌ها‪،‬مساجدوتشکل‌هایمردمنهادوغیرهقرارمی‌گیردنیز‬ ‫باید ارزیابی و در چارچوب قانونی باشند‪ .‬برای مثال باید نوع و میزان اقدامات یک نهاد خیریه مشخص و میزان نقش شهرداری در‬ ‫این کار نیز باید تعیین شود‪.‬میرلوحی در پاسخ به این سوال که شهرداری در بازپس‌گیری امالک عمومی که در اختیار خیریه‌ها و‬ ‫نهادهای مردم نهاد قرار دارد به نسبت دیگر امالک سختگیرانه‌تر عمل می‌کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ما هم در شورای شهر روی این قضیه‬ ‫حساس شدیم و تقریبا دو ماه پیش درخواست کردیم‪ ،‬شهرداری امالک در اختیار این نهادها را جدا کند و لیست‌های مستقلی‬ ‫تشکیلشودکهدرآن امالکدر اختیار مکان‌های مذهبی‪ ،‬اشخاصحقیقی‪،‬نیروهای مسلح‪،‬قوهقضاییه‪،‬تشکل های مردم‬ ‫نهاد و غیره به صورت جداگانه‌ای مشخص و به شورا ارائه شود‪.‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم این اقدام دیگر از سوی‬ ‫شهرداری انجام نشود و به همین جهت سازوکار پس گرفتن امالک باید هرچه زودتر مشخص شود تا چنین اتفاقی رخ ندهد‪،‬‬ ‫بلکه اگر قرار است ملکی پس گرفته شود عکس آن باید باشد و پس گرفتن امالک از اشخاص نسبت به تشکل های مردم نهاد و‬ ‫خیریههاوغیرهبایدسختگیرانه‌ترباشد‪.‬‬ ‫مقاومتی و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفاء می کنند اما‬ ‫ماده ‪ 41‬قانون کار ‪،‬قید شده‪،‬دستمزد کارگران باید بر اساس‬ ‫صنفی متعدد‪،‬نقش بسزایی در حصول سیاست های اقتصاد‬ ‫تورم کشور و با مد نظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران‬ ‫برنج و نان و سایر اقالم خوراکی تمام حقوق کارگران را به‬ ‫نداشته و کارگران‪ ،‬امروز بدون درآمدهایی هستند که تنها‬ ‫شوند که با وجود حقوق حداقلی‪،‬عدم ثبات شغلی‪،‬مشکالت‬ ‫پیدا کرده است به طوری که کارگران به فراموش شده ترین‬ ‫نقطه در دولت تبدیل شده و التفاتی به آن ها وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫خود اختصاص می دهد چندان نمی توان به آینده این گونه‬ ‫را گرفته است‪ .‬کارگران یکی اقشار اجتماعی محسوب می‬ ‫شده اند‪ .‬مطالبات جامعه کارگری در طول سالیان گذشته‪،‬به‬ ‫و با وجود طرح مشکالت این گروه در محافل رسمی و غیر‬ ‫رسمی‪،‬همچنان مسیر برای بهبود معیشتی کارگران ناهموار‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬گویی کارگران ملزم به زندگی در چنین‬ ‫شرایطی می باشند‪ .‬نقش دولت نیز در طول دو سال اخیر برای‬ ‫تعدیل در روند کارزی و معیشتی کارگران به شدت کاهش‬ ‫تعیین شود اما چرا دولت تا کنون توجهی به این قانون نداشته‬ ‫دشواری های تصمیم گیری گشته‪ ،‬سپردن امور به کارشناسان‬ ‫و یا کناره گیری باید در اولویت قرار گیرد؛ اما چیزی که‬ ‫دیده می شود نه توجه است و نه کناره گیری‪ ،‬بلکه اصرار‬ ‫در مسیری می باشد که بیش از همه جان معیشت و جامعه را‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ضربهمهلکتحریمبهسالمتایرانیان‬ ‫گزارش‬ ‫آمد که باعث شد استقبال خیلی خوب شود‪ .‬سال گذشته ‪ ۳‬هزار مهمان خارجی از نمایشگاه بازدید‬ ‫کردند‪.‬کبریایی زاده با بیان اینکه سال گذشته ‪ ۵۰۰‬شرکت خارجی در نمایشگاه حضور داشتند‪،‬‬ ‫در اوج تحریم های همه جانبه علیه مردم ایران‪ ،‬فعاالن حوزه صنعت دارویی‪ ،‬قصد دارند پنجمین‬ ‫گفت‪ :‬برآورد می شود امسال بیش از ‪ ۵۵۰‬شرکت در نمایشگاه ایران فارما حضور داشته باشند‪ .‬فکر‬ ‫گزارشهای متعدد نشان می دهد صنعت دارویی از تحریمهای آمریکایی به شدت صدمه خورده است‪.‬‬ ‫دارویی شان در این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند‪ .‬کشورهایی مانند استرالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫نمایشگاه محصوالت خود را به عنوان ایران فارما در تهران برگزار کنند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫رئیس سندیکای صنایع دارویی کشور درباره صدمات تحریمها به تولید دارو در کشور گفت‪ :‬از‬ ‫دو وجه باید به موضوع نگاه کرد‪ .‬هیچ صنعتی در هیچ کشوری غیروابسته به سایر کشورها نیست‪.‬‬ ‫صنعت داروسازی ما هم بخشی از ماشین آالت‪ ،‬مواد اولیه و بینابینی‪ ،‬وابسته به دنیا است‪ .‬آنچه مسلم‬ ‫می کردیم به بهانه تحریمها‪ ،‬شرکتهای خارجی کمتر حضوز یابند‪ .‬ولی االن ‪ ۳۰‬کشور دنیا شرکتهای‬ ‫ایتالیا‪ ،‬سوئیس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هلند در این نمایشگاه حضور دارند و کشورهای هند و چین به طور خاص‬ ‫پاویون اختصاصی دارند‪ .‬لذا ما برآورد می کنیم بازدید ‪ ۳۰‬هزار نفره از نمایشگاه انجام شود‪.‬‬ ‫او در ادامه سخنانش گفت‪ :‬همچنین سال گذشته بیش از ‪ ۳‬هزار دانشجو از نمایشگاه بازدید‬ ‫است شعار فریبکارانه آقای ترامپ که گفت ما فقط سیستم بانکی را برای کاالهای غیرسالمت تحریم‬ ‫کردند و امسال هم حضور دانشجویان بسیار پررنگتر خواهد بود‪ .‬در این نمایشگاه شرکتهایی که‬ ‫شده اند‪ .‬برای نقل و انتقال پول به شدت دچار مشکل هستیم‪ .‬روابط مالی ما با کشورهای مقصد‪،‬‬ ‫مواد اولیه دارو‪ ،‬تولیدکنندگان صنایع بسته بندی و پشتیبانی در داروسازی‪ ،‬هستند‪ ،‬حضور دارند‪.‬‬ ‫کردیم‪ ،‬اینطور نبود‪ .‬امروزه شرکتهای دارویی ما برای تامین کوچکترین اقالم خود‪ ،‬دچار مشکل‬ ‫روان نیست و متوقف است‪.‬‬ ‫عباس کبریایی زاده با اشاره به اینکه حرفهای ترامپ یک دروغ است که می گوید تحریم بانکی‬ ‫روی دسترسی مردم به کاالهای خدمات‪ ،‬اثر نگذاشته‪ ،‬گفت‪ :‬ما به صراحت می گوییم شرکتهای‬ ‫دارویی از تحریم آسیب دیده اند ولی این دلیل نمی شود ما مقابل زورگو تسلیم شویم‪ .‬در بسیاری‬ ‫از موارد ناچاریم مواد یا قطعاتی را در داخل کشور بسازیم‪ ،‬اگر چه ممکن است زمان ببرد یا مجبور‬ ‫شویم از طرق دیگر آن قطعه یا دستگاه را تهیه کنیم‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬تحریمهای ظالمانه آمریکا بر سالمت مردم تاثیرگذار بوده است‪ .‬مقاله ای‬ ‫مفصل به زبان انگلیسی نوشته ام که به زودی منتشر می شود و نشان می دهد تحریمها به سالمت‬ ‫مردم آسیب زده است و محورهای مختلف مانند کاهش درآمد ملی که اثر بر سالمت مردم دارد تا‬ ‫فرآیندهای تولید دارو چطور تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫زرگرزاده‪ ،‬عضو هیات مدیره سندیکای صنعت دارویی کشور هم گفت‪ :‬ما در مورد مواد دارویی‬ ‫تحریم هستیم‪ ،‬در اقالم کنترلی و ساخت دارو هم به شدت تحریم هستیم‪ .‬مرز ما مرز ناامیدی‬ ‫است‪ .‬صنایع داروسازی ما در زمان جنگ همینطور بود‪ .‬ما درآن زمان بهترین توسعه را داشتیم‪ .‬ما‬ ‫موظف و مکلف می دانیم خود را که داروی مردم را کیفیت تایید شده‪ ،‬تامین کنیم‪ .‬یعنی ذره ای از‬ ‫استانداردها کوتاه نمی آییم‪ .‬ظرف یکی دو سال اخیر‪ ،‬دارویی بوده است که بدون تغییر کیفیت یا‬ ‫قیمت‪ ،‬تولیدش در داخل آغاز شده است‪ .‬مرز ما مرز ناامید کردن مردم است و به هیچ عنوان اجازه‬ ‫نمی دهیم مردم دچار ناامیدی شوند‪ .‬ما در شرایط تحریم‪ ،‬فیلترهایی را آوردیم که مصارف دوگانه‬ ‫داشتند‪ .‬صنایع دارویی ما به لطف خدا کار می کند و بر همه حیله ها چیره خواهیم شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬علی رغم سخنان آمریکایی ها‪ ،‬ما شدیدا در دارو تحریم هستیم ولی صنعت داروی‬ ‫ایران سر پا نگه داشته ایم و اقالم مورد نیاز مردم را تامین می کنیم‪.‬رئیس کمیسیون صادرات‬ ‫سندیکای صنایع دارویی ایران هم اعالم کرد صادرات دارو از ایران به مقصد کشورهای خارجی‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۳۰‬درصد افت داشته است‪ .‬علیمیان در این باره گفت‪ :‬دشمنان درباره دارو هم به‬ ‫صور مختلف سعی کردند صادرات دارو را به صفر برسانند‪ .‬در صادرات دارو این موفقیت را نداشتند‬ ‫و ما میزان صادراتمان افت داشته ولی تمام شرکتها سعی دارند حضور خود را در صادرات پررنگ‬ ‫نگه دارند‪.‬‬ ‫او با اعالم اینکه حدود ‪ ۳۰‬درصد افت ارقام صادرات دارو را در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫داشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ولی ما کماکان سعی در حفظ بازار صادراتی داریم‪ .‬بخشی از ارز دارو‪ ،‬اولویت‬ ‫یک است و مسئوالن سعی کردند در سال ‪ ۹۸‬صادرات دارو با اولویت یک را محدود کنند ولی‬ ‫ما درخواست تعدیل این تصمیم گیری را داریم‪ .‬به گونه ای که محدودیت داخلی برای صادرات‬ ‫نداشته باشیم‪ ،‬علی رغم اینکه در بازار خارجی‪ ،‬شیطنتهایی محدودیت در صادرات ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫رئیس سندیکای تولیدکنندگان صنعت دارو درباره پنجمین نمایشگاه ایران فارما گفت‪ :‬امسال دوم‬ ‫تا چهارم مهرماه در خدمت شرکتهای دارویی و بازدیدکنندگان خواهیم بود که در محل مصلی امام‬ ‫خمینی نمایشگاه برگزار می شود‪ .‬نمایشگاه بین المللی فضای کافی برای برگزاری این نمایشگاه‬ ‫نداشت و بعد وقتی نمایشگاه را در مصلی برگزار کردیم بازخورد خوبی از سوی شرکتهای خارجی‬ ‫تولیدکنندگان دارو‪ ،‬تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی‪ ،‬مکمل های ورزشی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫شعار این نمایشگاه‪ ،‬ایران فارما‪ ،‬تجلی رونق تولید در کشور است‪ .‬بیش از ‪ ۶۷‬درصد از مواد اولیه‬ ‫صنعت داروی کشور در داخل به صورت دانش بومی تولید می شود‪ .‬در صنایع تولید محصوالت‬ ‫بایوژنریک‪ ،‬جایگاه خوبی در دنیا داریم و باید قدر این نعمت را بدانیم‪.‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫استان تهران هم در این نشست گفت‪ :‬چهارمین نمایشگاه کتب پزشکی و دارویی همزمان با نمایشگاه‬ ‫ایران فارما در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود‪ .‬از لحاظ فروش ناشران‪ ،‬دوره های اخیر‬ ‫بسیار موفق بوده است‪ .‬سال گذشته ‪ ۱۹۶‬میلیون تومان از محل یارانه ارشاد‪ ،‬دانشجویان کتاب‬ ‫خریدند و امسال هم در تالش هستیم همین مقدار در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫کاظمی توضیح داد‪ :‬اسکان دانشجویان شهرستانی که ازطریق اپلیکیشن ایران فارما ثبت نام کنند‬ ‫می توانند از امکانات هتل حرم امام خمینی استفاده کنند‪ .‬به دانشجویان دکتری ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫یارانه کتاب تعلق می گیرد‪ .‬به سایر دانشجویان ‪ ۲۰۰‬هزار تومان یارانه کتاب خواهیم داد‪.‬‬
‫جنبش مقاومت اسالمی فلسطین(حماس)‬ ‫رژیمصهیونیستینمی‌تواندامنیتخودراتامینکند‬ ‫جنبشمقاومتاسالمیفلسطین(حماس)اعالمکردکهرژیمصهیونیستیازطریقهماهنگی‌هایامنیتیبارام‌اهللوعادیسازیروابطباعده‌ایاندکنمی‌تواندامنیتوموجودیتخودراحفظکند‪.‬مقاومتاسالمیفلسطین(حماس)باصدوربیانیه‌ایاعالمکردکهاشغالگرانرژیمصهیونیستی‬ ‫درتضمینامنیتخودازطریقهماهنگی‌هایامنیتیباتشکیالتخودگرداندچارتوهمشد‌هاندومقاومتقهرمانفلسطینتماماینتمامموهوماتراازبینخواهدبرد‪.‬حازمقاسمسخنگویجنبشحماساعالمکردکهتل‌آویوبعدازعملیاتبیتفجارباردیگربایدمجموعهسواالتمتعددیدر‬ ‫خصوصتهدیدهایموجودیتیخودپاسخدهندوامکاناستمراروبقایخودبهعنوانیکرژیماشغالگردراراضیفلسطینرابررسیکند‪.‬دراینبیانیهمطبوعاتیتاکیدشدهرژیمصهیونیستیاینتوهمراداردکهبهرسمیتشناختنآنتوسطبرخیرژی ‌موتالشتعداداندکیبرایعادیسازی‬ ‫روابطبااسرائیلمی‌تواندتضمینیبرایموجودیترژیماشغالگرآنباشد‪.‬آنهاهمچنیندچاراینتوهمهستندکهازطریقهماهنگی‌هایامنیتیمی‌توانندبهامنیتدستپیداکنند‪،‬اماتمامیایناقداماتبااقدامقهرمانانهمقاومتدرکرانهباختریازبینرفتهاست‪.‬ویدرپایانتأکیدکردمقاومتقهرمان‬ ‫درکرانهباخترینه‌تنهاقادراستجلویالحاقکرانهباختریبهرژی ‌مصهیونیستیرابگیرد‪،‬بلکهخودرابهاخراجاشغالگراننزدیکمی‌کند‪.‬سخنگویارتشرژیمصهیونیستی‪،‬پنجشنبهازکشفجسدیکنظامیاینرژیمدرجنوبکرانهباختریخبرداد‪.‬اینجسددرمنطقه«گوشعتصیون»در‬ ‫اطرافشهرالخلیلپیداشد‪.‬ازسویدیگرروزنامهصهیونیستییدیعوتآحرونوتباانتشارنتایجیکنظرسنجیانجامشدهدرفلسطیناشغالینشاندادکه‪ 55‬درصدازصهیونیستهاازجنگداخلیمی‌ترسند‪،‬درحالیکهتنها‪ 42‬درصدازآنهاازجنگخارجیوحشتدارند‪.‬‬ ‫عقب گرد عجیب‬ ‫اماراتی‌ها به سمت ایران‬ ‫عکس‬ ‫پنتاگون اعالم کرد که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج سریع نیروهای این کشور از سوریه‬ ‫و بی‌توجهی به دیپلماسی در عراق به ازسرگیری فعالیت داعش در این دو کشور کمک کرده است خبرنگار‬ ‫پنتاگون‪ :‬ترامپ مقصر بازگشت داعش‬ ‫در عراق و سوریه است‬ ‫پنتاگون اعالم کرد که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای‬ ‫خروج سریع نیروهای این کشور از سوریه و بی‌توجهی به دیپلماسی‬ ‫در عراق به ازسرگیری فعالیت داعش در این دو کشور کمک کرده‬ ‫است‪.‬به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم‪ ،‬پنتاگون با انتشار‬ ‫گزارشی اعالم کرد که تصمیم دونالد ترامپ‪ ،‬برای خروج سریع‬ ‫نیروهای آمریکا از سوریه و بی‌توجهی به دیپلماسی در عراق به طور‬ ‫ناخواسته به سازماندهی مجدد داعش در این دو کشور کمک کرده‬ ‫است‪.‬پنتاگون در این گزارش به دلیل از سرگیری مجدد فعالیت‬ ‫داعش در سوریه و عراق‪ ،‬ترامپ را سرزنش کرد‪.‬در این گزارش که‬ ‫در کنگره مطرح شده آمده است‪ :‬علی‌رغم اینکه ترامپ اعالم کرده‬ ‫بود که داعش شکست خورده و “خالفت” آن سقوط کرده است‬ ‫اما داعش از یک قدرت با کنترل بر اراضی به یک گروه شورشی‬ ‫در سوریه تبدیل شده و این شورش در عراق نیز شدت گرفته است‪.‬‬ ‫پنتاگون در ادامه گزارش خود آرده است‪ :‬داعش در حال حاضر ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬هزار جنگجو در اختیار دارد و موضوع مهم این است که این گروه‬ ‫شیوه کسب درآمد خود را تغییر داده و این شیوه از سیستم مالیاتی و‬ ‫درآمدی که در زمان “خالفت” به کار گرفته شده بود به باج‌خواهی‬ ‫از غیرنظامیان و آدم ربایی برای دریافت فدیه تغییر کرده و این روش‬ ‫غیر متمرکز برای درآمدزایی‪ ،‬پیگیری درآمد این گروه را دشوار‬ ‫کرده است‪.‬پنتاگون ادامه داد‪ :‬اردوگاه الهول که هزاران آواره در‬ ‫حسکه واقع در شمال شرقی سوریه را در خود جای داده است‪ ،‬مکانی‬ ‫ایده آل برای جذب اعضای جدید در داعش به شمار می‌رود‪ ،‬چراکه‬ ‫به نظر نمی‌رسد نیروهای دولتی قادر به محافظت از این منطقه در برابر‬ ‫شورشیان باشند و همچنین عدم حمایت آمریکا برای حفظ شرایط‬ ‫ایمن یا مقابله با تبلیغات داعش‪ ،‬در را برای فعالیت‌های این گروه باز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫چرخش امارات متحده عربی به سمت ایران‪ ،‬بیش از آنکه استراتژیک باشد‪ ،‬بیشتر‬ ‫تاکتیک و پیامی به دولت ترامپ است‪.‬بخش خاورمیانۀ موسسه کارنگی‪ ،‬در یک‬ ‫نظرخواهی با حضور شماری از کارشناسان خاورمیانه‪ ،‬دالیل تغییر رویکرد در سیاست‬ ‫خارجی امارات متحده عربی و چرخش آنها به سوی ایران را مورد بررسی قرار داده‬ ‫است‪ .‬جو ماکاران‪ ،‬کارشناس خاورمیانه در موسسه “عرب سنتر” دربارۀ چرخش‬ ‫اماراتی ها به سوی ایران معتقد است‪:‬چرخش امارات متحده عربی به سمت ایران‪ ،‬بیش‬ ‫از آنکه استراتژیک باشد‪ ،‬بیشتر تاکتیکی و پیامی است به دولت ترامپ‪ .‬امارات متحده‬ ‫عربی به تازگی بر سر برخی مسائل از جمله نزدیکی واشنگتن به قطر‪ ،‬با دولت ترامپ‬ ‫دچار اختالف شده است‪ .‬هر چند اقتصاد امارات – به خصوص دبی‪ -‬یارای رو در رو‬ ‫شدن با ایران را ندارد‪ ،‬با این حال محاسبات اماراتی ها این بود که ترامپ با ایران رو‬ ‫در رو نخواهد شد‪ ،‬اما از عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز حمایت کرده و راهی‬ ‫برای مذاکره با ایران می یابد‪.‬اما برای این تغییر می توان سه دلیل مهم برشمرد‪:‬اول اینکه‬ ‫این مسئله می تواند به هسته اصلی استراتژی دولت ترامپ در خاورمیانه آسیب بزند؛‬ ‫مثال تشکیل ائتالف عربی‪ -‬اسرائیلی علیه ایران که متأثر از توافق جدید میان اسرائیل و‬ ‫فلسطین است و می تواند تالش آمریکا برای تشکیل ائتالف دریایی را دچار اختالل‬ ‫کند‪.‬دوم اینکه‪ ،‬رویکرد جدید‪ ،‬اتحاد قدرتمند میان عربستان سعودی و امارات متحده‬ ‫عربی را به بوته آزمایش می نهد؛ تنها گذاشتن ریاض با بحرین و بسنده کردن رویارویی‬ ‫با ایران به جنگ لفظی با گزینه اندک و همچنین امتناع از مصالحه با حوثی های یمن‪.‬و‬ ‫سوم اینکه تغییر رویکرد جدید به معنای رویگردانی از سیاستی است که پیشتر آن را‬ ‫“سیاست خارجی مداخله گرایانه” امارات می خواندند‪.‬فاطمه االسرار‪ ،‬تحلیلگر مسائل‬ ‫خلیج فارس نیز دربارۀ نزدیکی ابوظبی به تهران نوشته است‪ :‬امارات متحده عربی در‬ ‫حال حاضر سیاست دوری از نزاع با ایران و متحدان آنها در یمن را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫حمالت سهمگین حوثی های تحت حمایت ایران به عربستان سعودی‪ ،‬شدت یافتن‬ ‫حمالت و همچنین حمله ایران به تانکرها در خلیج فارس‪ ،‬به خوبی آشکار کرد که تهران‬ ‫در این مسیر اهل اغماض و چشم پوشی نیست‪ .‬تهران با سیاست جدیدش این پیام را به‬ ‫کشورهای خلیج فارس ارسال کرد که در صورت فشار نظامی آمریکا‪ ،‬اولین بازنده این‬ ‫بازی آنها هستند‪ .‬از سویی‪ ،‬توقیف تانکرهای نفت و ناتوانی برای آزاد کردن آنها‪ ،‬به‬ ‫خوبی ثابت کرد که واشنگتن نه در موضعی است که بتواند ایران را برای کاهش تنش ها‬ ‫تحت فشار قرار دهد و نه در وضعیتی است که بتواند از متحدانش در منطقه حمایت کند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬ایاالت متحده آمریکا در سیاستش در برخورد با ایران روشن و‬ ‫صریح نیست؛ از طرفی مدعی آغاز مذاکره و ارتباط گیری با ایران است و در عین حال‬ ‫این کشور را به حملۀ نظامی تهدید می کند‪ .‬لذا در این چارچوب‪ ،‬در صورتی که ایران‬ ‫و متحدانش تصمیم به هدف گیری رقیبان داشته باشند‪ ،‬و با توجه به هزینه های سنگین‬ ‫اقتصادی که امارات متحده عربی باید بپردازد‪ ،‬این کشور چاره ای جز گشودن درهایش‬ ‫به روی ایران ندارد‪ .‬خروج نیروهای نظامی امارات از یمن و کاهش حضور نظامی در‬ ‫حدیده نیز به معنای نشان دادن ارادۀ مثبت ابوظبی به تهران است‪.‬تصمیم امارات متحده‬ ‫عربی برای احیای روابطش با تهران این اطمینان را برای ابوظبی ایجاد خواهد کرد که‬ ‫ایران و متحدانش تهدیدی امنیتی برای منافع امارات نخواهند بود‪ .‬مثال گزارش شده است‬ ‫که حوثی های یمن توانایی هدف گیری مواضع اماراتی ها با موشک هایشان را در یمن‬ ‫دارند‪ .‬با این حال گشوده شدن درهای دو کشور به روی یکدیگر به معنای تضمین امنیت‬ ‫کشتی ها‪ ،‬صادرات انرژی و سرمایه گذاری خارجی است؛ آنهم در زمانی که خلیج‬ ‫فارس با تنش های زیادی روبروست‪ .‬طی سالهای اخیر اختالف نظر زیادی میان ابوظبی‬ ‫و دبی بر سر برقراری ارتباط با ایران و همچنین موضوع یمن وجود داشته است‪ .‬در حالی‬ ‫که ابوظبی مسائل را از دریچه امنیتی می نگرد‪ ،‬دوبی بیش از همه به تأمین منافع اقتصادی‬ ‫در ارتباط با همسایه شمالی می اندیشد‪.‬‬ ‫ترامپ‪ :‬ما ملتی انتقام‌جو هستیم‬ ‫رئیس‌جمهور آمریکا کشورهایی را که به‬ ‫شهروندان خود درباره سفر به این کشور هشدارهای‬ ‫مسافرتی صادر کردند‪ ،‬تهدید به تالفی کرد‪.‬رئیس‬ ‫جمهور آمریکا درباره واکنش او به هشدار برخی‬ ‫کشو ر‌ها به اتباع خود برای سفر به این کشور که در‬ ‫پی تیرانداز ی‌های مرگبار اخیر در ایالت‌های تگزاش و‬ ‫اوهایو صورت گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌توانم چنین چیزی را‬ ‫تصور کنم‪ .‬اما اگر آ ن‌ها این کار را کردند‪ ،‬ما مقابله‬ ‫به مثل خواهیم کرد‪.‬ترامپ گفت‪ :‬با وجود من در راس‬ ‫این کشور‪ ،‬ما ملتی تالفی‌جو هستیم‪ .‬وقتی کسی اقدامی‬ ‫منفی در مورد کشور ما انجام دهد‪ ،‬ما هم همان کار‬ ‫را در موردشان انجام می‌دهیم‪.‬او افزود‪ :‬کشو ر‌های‬ ‫خارجی و حتی متحدان ما از کشور ما منفعت برده اند‬ ‫و در مواردی متحدانمان بیش از هر کشور دیگری‪.‬‬ ‫سا ل‌های سال از کشور ما کسب منفعت کرده اند و‬ ‫این روند متوقف شد‪.‬به دنبال تیرانداز ی‌های مرگبار‬ ‫اخیر در دو ایالت اوهایو و تگزاس در هفته گذشته‬ ‫که نزدیک به ‪ ۳۱‬کشته بر جا گذاشت‪ ،‬اورگوئه‪ ،‬ژاپن‬ ‫و ونزوئال درباره سفر به آمریکا به اتباع خود هشدار‬ ‫دادند‪ .‬دولت ونزوئال با توصیه به شهروندانش مبنی‬ ‫بر به تعویق انداختن سفر به آمریکا‪ ،‬سخنان مقامات‬ ‫آمریکایی را که حاوی کالم «نژادپرستانه و تنفر از‬ ‫مهاجران» است‪ ،‬عامل موج خشونت دانسته است‪.‬‬ ‫کنسولگری ژاپن در دیترویت روز دوشنبه پس از‬ ‫حمله در شهر دیتون در ایالت اوهایو‪ ،‬به شهروندان‬ ‫ژاپنی ساکن آمریکا‪ ،‬هشدار داد و از آ ن‌ها خواست‬ ‫به خطرات بالقوه حمالت تیراندازی در «همه مکا ن‌ها»‬ ‫توجه کنند‪ .‬ژاپن در این بیانیه که به زبان ژاپنی بر‬ ‫‪7‬‬ ‫روی سایت کنسولگری منتشر شده است‪ ،‬آمریکا‬ ‫را «جامعه‌ای مسلح» توصیف کرده است‪.‬کانادا به‬ ‫شهروندانش درباره حمالت تروریستی در آمریکا‬ ‫هشدار داده و از آ ن‌ها خواسته تا در مکا ن‌های عمومی‬ ‫و در میان جمعیت‪ ،‬نسبت به اطراف خود توجه نشان‬ ‫دهند و هوشیار باشند‪ .‬صفحه توصیه‌های مسافرتی‬ ‫وزارت خارجه نیوزیلند نیز با اشاره به حمالت چند‬ ‫سال اخیر از جمله انفجا ر‌هایی در آستین و سن‌آنتونیو‬ ‫در مارس ‪ ،۲۰۱۸‬حمله با وسیله نقلیه در نیویورک در‬ ‫ماه اکتبر ‪ ۲۰۱۷‬و انفجار در محله چلسی نیویورک‬ ‫در ماه سپتامبر ‪ ،۲۰۱۶‬از افزایش تهدیدات تروریستی‬ ‫و احتمال وقوع چنین حمالتی نوشته است‪.‬در سایت‬ ‫وزارت خارجه ایرلند و صفحه توصیه‌های مسافرتی به‬ ‫آمریکا آمده است که در سا ل‌های اخیر تهدید حمالت‬ ‫تروریستی و خشونت در سراسر جهان افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬بنا بر اعالم وزارت خارجه ایرلند‪ ،‬آمریکا هم‬ ‫در سا ل‌های اخیر شاهد تیراندازی بوده است‪ .‬ایتالیا نیز‬ ‫از احتمال وقوع حمالت تروریستی نه تنها در شهر‌های‬ ‫بزرگ بلکه در شهر‌های کوچک سخن گفته و هشدار‬ ‫داده است که حمالت تیراندازی در این مناطق گهگاه‬ ‫به وقوع می‌پیوندد‪.‬سایت وزارت خارجه آلمان نیز با‬ ‫اشاره به هشدار دولت آمریکا مبنی بر احتمال وقوع‬ ‫حمالت تروریستی در این کشور‪ ،‬از شهروندانش‬ ‫خواسته است تا در مکا ن‌های شلوغ‪ ،‬توصیه‌های امنیتی‬ ‫را جدی بگیرند‪.‬انگلیس نیز در صفحه توصیه‌های‬ ‫مسافرتی به آمریکا نوشته است احتمال وقوع حمالت‬ ‫تروریستی در این کشور «زیاد» است و مهاجمان ممکن‬ ‫است گردشگران را نیز مورد هدف قرار دهند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪873‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سیگنال های ضعیف فرانسه‬ ‫برای ایران‬ ‫فرانسهازبرجامبهعنوانفرصتیبرایاثباتاستقاللسیاسیوبازگرداندنعظمت‬ ‫بهاروپااستفادهمی‌کندامابایددیدترامپتاچهحدبهویفرصتجوالنمی‌دهد‪.‬دونالد‬ ‫ترامپرئیس‌جمهوریآمریکامدعیاستهیچ‌کسحقنداردبهنیابتازاینکشوربا‬ ‫ایرانمذاکرهکندورویصحبتوینیزبهطورخاصباامانوئلماکرونرئیس‌جمهوری‬ ‫فرانسهاست‪.‬گفتنیاستماکرونبهزعمخودمی‌کوشدضمنرهبریتالش‌هایاروپایی‬ ‫برایحفظبرجام‪،‬روندتشدیدخصومتمیانآمریکاوایرانرانیزتاحدیتعدیلکند‬ ‫حالآنکهتاکنونمیانجی‌گری‌هایویراهبهجایینبردهاست‪.‬ازدوتماسیهمکهویدر‬ ‫ماه‌هایاخیرباحسنروحانیهمتایایرانیداشتهاست‪،‬اخبارتائیدنشده‌ایدرزشدهکه‬ ‫حاکیازپیشنهادویبهطرفایرانیبرایدیدارباترامپدرجریاننشستآتیجی‪-۷‬‬ ‫استکهاواخرماهمیالدیجاری(آگوست)دریکیازشهرهایساحلیفرانسهبرگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫المانیتوردراینبارهنوشتهبود‪:‬ماکرونبهروحانیقولدادهباایندیدار‪،‬عالوهبر‬ ‫برجام‪،‬بسیاریازمسائلموجودمیانتهران‪-‬واشنگتنحلمیشود‪.‬بااینوجودروحانی‬ ‫نهقبولکردهکهخودبهایننشستبرودونهآنکهنمایندهایراکهاحتماالمحمدجواد‬ ‫ظریفوزیرخارجهایرانبودهبهایننشستاعزامکند‪.‬‬ ‫اماماجراایناستکهترامپک ً‬ ‫القضیهمیانجی‌گریفرانسهرامنتفیدانستهوطی‬ ‫توئیتیمدعیشد‪:‬ایراندچارمشکالتجدیمالیاست‪.‬آنهاناامیدانهخواستارگفتگو‬ ‫باآمریکاهستند‪.‬امابهآنهاسیگنال‌هایمختلطیازسویهمهکسانیکهادعادارندمارا‬ ‫نمایندگیمی‌کننددادهمی‌شود؛ازجملهازسویرئیس‌جمهورماکرونازفرانسه‪.‬می‌دانم‬ ‫امانوئلمانندتمامافراددیگرحسننیتدارد‪،‬اماهیچ‌کسغیرازایاالتمتحدهبهنمایندگی‬ ‫ازایاالتمتحدهسخننمیگوید‪.‬هیچ‌کسحقنمایندگیازمابههیچشکل‪،‬روشیا‬ ‫نوع را ندارد‪.‬البته ماکرونشأنخود را بیشتر ازآندید کهدر این رابطه با ترامپواردجنگ‬ ‫لفظیشوداماخونفرانسویژانایولودریانوزیرخارجهکابینهپاریسبهجوشآمدو‬ ‫دربیانیه‌ایرسمیکهقطعاًمخاطبیغیرازترامپندارد؛اعالمکرد‪:‬برایمذاکرهبادیگر‬ ‫کشورهانیازیبهچراغسبزآمریکانداریم‪.‬ویازاینهمپیشتررفتهوافزود‪:‬دربابایران‬ ‫همبایدبگویمفرانسهبااستقاللکاملموضعخودرابیانمیکندوبهبرقراریامنیتو‬ ‫صلحدرمنطقهپایبنداست‪.‬پاریسبهتوافقنامههسته‌ایایرانکهمانعازاشاعهتسلیحات‬ ‫هسته‌ایمیشودپایبنداستوبهامضایخودذیلتوافقنامههسته‌ایاحتراممیگذارد‪.‬‬ ‫آنگونهکهسایرکشورهابهجزواشنگتنبهآناحتراممیگذارند‪.‬بعدازآنکهبگومگو‬ ‫میانآمریکاوفرانسهباالگرفت؛چینکهوزنهسنگینیدرعرصهبین‌المللبهشمارمی‌رود‪،‬‬ ‫برایجانبداریازفرانسوی‌هابهمیدانآمدتاآنجاکه«وانگئی»وزیرخارجهچیندر‬ ‫تماستلفنیکهبا«امانوئلبون»مشاورسیاسیماکرونداشتبهویگفتپکنهماز‬ ‫تالش‌هایمیانجی‌گرانهفرانسهبرایخروجبرجامازبن‌بستتالشمی‌کندحالآنکه‬ ‫چینهمبهنوبهخودبرایحفظتوافقهسته‌ایایرانکوششزیادیبهخرجدادهاست‪.‬‬ ‫ناگفتهنماندکهچیناینروزهابهانه‌هایزیادیبرایسرشاخشدنباترامپداردکهبخش‬ ‫عمده‌ایازآنبهجنگتجاریپکن‪-‬واشنگتنبازمی‌گرددکهفع ً‬ ‫الهزینهآنازجیب‬ ‫کشاورزانآمریکاییمی‌رودچراکهبهجبرانتعرفه‌هایسنگینگمرکی‪،‬چینهمازخرید‬ ‫محصوالتکشاورزیآمریکااجتنابمی‌کند‪.‬ازسویدیگر‪،‬کشمکشپکن‪-‬واشنگتن‬ ‫سرناآرامی‌هایهنگکنگباالگرفتهوموضوعفروشسالح‌هایآمریکاییبهتایوانهم‬ ‫مطرحاست‪.‬همهاینعواملدستبهدستهمدادهتاچینشکرآبشدنرابطهفرانسه‪-‬‬ ‫آمریکارایکفرصتتلقیکند‪.‬ماکرونروز‪ ۶‬تیرماهوپیشازنشستجی‪ -۲۰‬گفتهبود‬ ‫می‌خواهمترامپرامتقاعدکنمکهبازگشاییروندگفتگووعقب‌گردازبرخیتحریم‌ها‬ ‫برایاینکهشانسدوباره‌ایبهمذاکرهبدهیم؛بهنفعخوداوست‪ .‬بعدازنشستجی‪ ۲۰‬هم‬ ‫گفتاروپاهیچگونهبرنامهفوریبرایپیرویازآمریکاواعمالتحریمعلیهایرانندارد‪.‬اما‬ ‫ازهمانموقعهمباتوجهبهسابقهمتلک‌پراکنی‌هاماکرونوترامپ‪،‬بایدمی‌دانستیمعلیرغم‬ ‫بلندپروازی‌هارئیس‌جمهوریجوانفرانسهمبنیبراثباترهبریواستقاللعملاروپا‪،‬او‬ ‫گزینهخوبیبرایکاهشتنشمیانایرانوآمریکانیست‪.‬ترامپمی‌داندکهامانوئلقصد‬ ‫کم کردن روی او را دارد و این موضوع از همان دیدارهای نخست آنها مشخص شد‪ .‬همه‬ ‫می‌دانندرئیس‌جمهوریآمریکاتمایلعجیبیبهاحوالپرسی‌هاینامتعارفمثلضربه‬ ‫زدنبهشانهیافشردندستطرفمقابلبرایمدتیطوالنیداردحالآنکهدرنشست‬ ‫جی‪ ۷‬که در خرداد‪ ۹۶‬برگزار شد‪ ،‬ماکرون دست ترامپ را چنان فشرد که رد آن روی‬ ‫پوستویباقیماند‪.‬بعدهاماکروندراینبارهگفت‪:‬می‌خواستمنشاندهمفردینیستم‬ ‫کهبهراحتیبتوانبراوغلبهیانفوذکرد‪.‬ایندرحالیاستکهآندویکهفتهقبلازاین‬ ‫ماجرا‪،‬براینخستینباردرحاشیهاجالسناتودیدارکردهبودندودراینمیان‪،‬دستدادن‬ ‫آندوبهقدریطوالنیومحکمبودکهدست‌هایشانسفیدشدوفک‌هایشانرافشار‬ ‫می‌دادندامااینرئیس‌جمهوریفرانسهبودکهاوضاعراکنترلکردوچندثانیهبیشتردست‬ ‫ترامپرافشرد!اماماجرایآنهابهاینجاختمنمی‌شود‪.‬ترامپیکبارهمدرانتقادازایده‬ ‫ماکرونبرایایجادارتشاروپایی‪،‬خطاببهویتوئیتزدهبود‪:‬امانوئلایجادارتش‬ ‫اروپاییبرایحفاظتازاروپادربرابرآمریکا‪،‬چینوروسیهراپیشنهادکردهاست‪.‬امااین‬ ‫آلمان بود که در جنگ جهانی اول و دوم به فرانسه حمله کرد‪ .‬فرانسه در آن زمان در چه‬ ‫شرایطیبود؟آنها[فرانسویها]تاپیشازورودآمریکا[بهجنگ]داشتندآمادهیادگیری‬ ‫زبانآلمانیدرپاریسمی‌شدند‪.‬ویبعدهادرواکنشبهاعتراضاتیکهشنبه‌هادرپاریس‬ ‫برگزارمی‌شودهمتوئیت‌هاییزدکهقدرترهبریماکرونرازیرسوالمی‌برد‪.‬ترامپ‬ ‫دراینتوئیتنوشت‪:‬توافقپاریسچندانبرایپاریسخوبکارنمیکند!درسراسر‬ ‫فرانسهتظاهراتوشورشاست‪.‬مردمنمی‌خواهندمالیات‌هایهنگفتبپردازند؛ارقامی‬ ‫کهبیشترشبهکشورهایجهانسوممی‌رود(وبهشکلنامعلومیخرجمی‌شود)تاشاید‬ ‫ازمحیطزیستحافظتشود‪.‬آنهاشعارمی‌دهند«ماترامپرامیخواهیم»‪.‬عاشقفرانسه‬ ‫هستم!بههماناندازهکهاتحادیهاروپاازتصمیمانگلیسمبنیبرتحققبرگزیتناراضی‬ ‫است؛فرانسهوآلمانبهآنبهچشمفرصتیبرایاعمالقدرتبربروکسلنگاهمی‌کنند‬ ‫چراکهباکناررفتنلندن؛عم ً‬ ‫الآنهاهستندکهباتوجهبهبرترینظامیواقتصادیبهرهبران‬ ‫بالمنازعقارهسبزتبدیلمی‌شوند‪.‬سیاستهایمبتنیبرتقویتتوانهسته‌ای‪،‬تقویتتوان‬ ‫دفاعملی‪،‬برخورداریازشمایلاروپایواحدوهمبستگیبلوکشرقوغرببرایحفظ‬ ‫همبستگیاروپاازجملهمواردیهستندکهدربرنامههایرئیسجمهوریکنونیفرانسهبه‬ ‫وضوحبهچشممیخورد‪.‬سیاستهاییکهبهنوعینامحسوسبهمقابلهبایکجانبهگرایی‬ ‫آمریکانیزمیپردازد‪ .‬آنگالمرکلصدراعظمآلمانهمبراینباوراستکهیکارتش‬ ‫مشترکاروپاییکهسنگزیربنایآنراپیمان«همکاریساختارمنددائمی»اتحادیهاروپا‬ ‫یاهمان«پسکو»تشکیلمی‌دهد؛سببخواهدشدجنگتازه‌ایدراروپادرنگیرد‪.‬از‬ ‫‪۲۰۱۰‬بهاینسو‪،‬چش ‌ماندازژئوپلیتیکیمحیطپیراموناتحادیهاروپاباسرعتیسرسام‌آور‬ ‫دستخوشتغییرشد‪.‬جنگداخلیلیبی‪،‬پیدایشداعشدرعراقوبحرانسوریهموجی‬ ‫ازپناهجویانراروانهکشورهایاروپاییکردحا ‌لآنکهوقوعحوادثتروریستیمتعدد‬ ‫درکشورهاییچونفرانسهوآلمان‪،‬تصورجهانازامنیتحصارسبزاروپاراشکست‪.‬از‬ ‫سویدیگر‪،‬الحاقکریمهبهروسیهووقوعدرگیریدرشرقاوکراین‪،‬فرصتیپدیدآورد‬ ‫تاباتکیهبرموجتبلیغاتمنفیعلیهمسکو‪،‬اروپایی‌هاباردیگردفاعازخودرابهانه‌ایبرای‬ ‫تشکیلارتشواحداروپاییقراردهند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫کالدرون خودش را به پرسپولیس‬ ‫تحمیل کرده است‬ ‫هافبک سابق پرسپولیس معتقد است کالدرون وارث تیمی شده‬ ‫که مربی بزرگ و پرافتخاری به نام برانکو شده و انتظارات از او‬ ‫باالست و باید به او زمان بدهیم تا بتواند تیم را به جایگاهی که‬ ‫می‌خواهد برساند‪.‬فرزاد آشوبی هافبک سابق پرسپولیس معتقد‬ ‫است کالدرون در این مدت کوتاهی که به ایران آمده توانسته‬ ‫خودش را به تیم پرسپولیس تحمیل کند و فضا را به سمتی که‬ ‫خواسته خودش بوده ببرد اما برای قضاوت در مورد کار او هنوز‬ ‫زود است‪.‬فکر می‌کنم در همین مدت کوتاهی که آمده علی‌رغم‬ ‫اینکه جانشین مربی بزرگ و پرافتخاری به نام برانکو شده اما‬ ‫حضورش را در تیم تحمیل کرده و فضا را به سمتی که خواسته‬ ‫خودش بوده برده است‪ .‬در بازی‌های دوستانه پرسپولیس روند‬ ‫روبه‌جلو و مثبتی داشته است که نکته مثبتی است‪ .‬مهم‌ترین مسئله‬ ‫حفظ بازیکنان تأثیرگذار و کلیدی تیم است و رفتن برانکو باعث‬ ‫نشد شاکله تیم دستخوش تغییرات زیادی شود و این مسئله کار‬ ‫مربی جدید را برای موفقیت راحت‌تر می‌کند‪.‬اختیار فنی هر‬ ‫مربی است که بر اساس دیدگاه فنی و سلیقه خودش بازیکنانش‬ ‫را انتخاب کند اما موردی که بازیکنان را اذیت کرد و در بحث‬ ‫سروش و شایان هم شاهد بودیم این بود که باشگاه درحالی‌که‬ ‫تیم بدون مربی بود اقدام به جذب یا تمدید با بازیکنان کرد‬ ‫درحالی‌که می‌طلبد مدیران ما با دقت بیشتری تصمیم بگیرند‪.‬من‬ ‫با این جمله مخالفم و کال این جمله را رد می‌کنم که تیم به‌غیراز‬ ‫علیپور مهاجم ندارد‪ .‬شاید مهاجمان دیگر تیم اسم بزرگی نداشته‬ ‫باشند اما بازیکنان جوان و خوبی هستند و کالدرون آن‌ها را‬ ‫پسندیده است‪ .‬پرسپولیس در آسیا حضور دارد و نیاز به مهاجم‬ ‫بزرگ دارد که اگر کالدرون تشخیص بدهد جذب می‌کند اما‬ ‫در غیر این صورت از نفرات جوانی که دارد رضایت داشته‬ ‫باشد استفاده می‌کند و نباید ایشان را برای جذب مهاجم جدید‬ ‫سرزنش یا تحت‌فشار قرار داد‪.‬مشخصاً لیگ جذاب‌تری را شاهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬دنیزلی یک مربی است که بسیار مدیر و روانشناس‬ ‫است که عالقه زیادی به بازی هجومی دارد‪ .‬استراماچونی هم در‬ ‫تیم بزرگی مثل اینترمیالن کارکرده و کالدرون هم کارنامه قابل‬ ‫دفاعی دارد و حضور آ ن‌ها کمک به جذابیت لیگ ما می‌کند و‬ ‫باعث می‌شود مواردی که بازیکنان ایرانی به آن آشنایی ندارند‬ ‫با آن آشنا شوند‪ .‬امسال لیگ جذابی خواهیم داشت و امیدوارم‬ ‫فقط نتایج مالک نباشد و عملکرد فنی تیم‌ها را مالک قرار بدهیم‬ ‫پرسپولیس همچنان بهترین تیم ایرانی؛‬ ‫ذوب‌آهنجایاستقاللراگرفت‬ ‫در تازه‌ترین رنکینگ باشگاه‌های ایرانی‪ ،‬پرسپولیس همچنان در صدر جدول قرار دارد و ذوب‌آهن و استقالل در‬ ‫رتبه‌های بعدی هستند‪.‬تازه ترین رنکینگ باشگاه‌های جهان اعالم شد که رده بندی باشگاه های ایرانی هم مشخص‬ ‫شدند و پرسپولیس همچنان مثل سه سال قبل در صدر بهترین تیم های ایرانی قرار دارد‪ .‬این جدول نسبت به ماه قبل‬ ‫تغییراتی داشته و اینکه ذوب‌آهن اصفهان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان باالتر از استقالل قرار دارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫فوتبال ضعف انضباطی‬ ‫و اداری دارد‬ ‫رئیس اسبق فدراسیون فوتبال‬ ‫رئیس اسبق فدراسیون فوتبال‬ ‫معتقد است استفاده کردن از افراد‬ ‫رانداولمسابقاتحرکاتنمایشیقهرمانیکشور‬ ‫درباره شیوه کنار رفتنش از فدراسیون‬ ‫جدایی‌اش از فدراسیون فوتبال هم‬ ‫در حین جام‌جهانی برکنار شده است”‪.‬‬ ‫پس از جام‌جهانی ‪ ۲۰۰۶‬آلمان‪ ،‬از سمت‬ ‫فوتبال ایران را برای اولین بار به تعلیق‬ ‫جلوگیری از تعلیق فوتبال ایران کافی‬ ‫ناالیق مشکالت زیادی را برای فوتبال‬ ‫فوتبال گفت‪“ :‬اولین رئیسی بودم که‬ ‫می‌گوید در فوتبال ایران فساد وجود‬ ‫همین شیوه کنار رفتن آقای رئیس‪،‬‬ ‫با آن مقابله کنند‪ ،‬پای خودشان گیر‬ ‫کشاند تا فصل جدیدی در رابطه فیفا‬ ‫و ورزش ایران ایجاد کرده‌ است‪ .‬او‬ ‫و شاهد رشد فنی تیم‌ها باشیم‪.‬این سؤالی نیست که به‌راحتی‬ ‫بشود جواب آن را داد به‌خصوص در شرایط فعلی و باید صبورتر‬ ‫باشیم چون تغییرات بزرگی در پرسپولیس شاهد بودیم و باید به‬ ‫کالدرون فرصت خودنمایی بدهیم و نباید صرفاً قهرمانی را مالک‬ ‫عملکرد ایشان قرار داد و نیاز به زمان بیشتری هست تا با اطمینان‬ ‫بیشتری نسبت به دانش ایشان صحبت کرد‪.‬این از آن اتفاقات نادر‬ ‫است که به آن عادت کرده‌ایم و شاهد آن هستیم‪ .‬اینکه فدراسیون‬ ‫فوتبال الزامات حرفه‌ای را برای باشگاه‌ها لحاظ کرده رویکرد‬ ‫خیلی خوبی است به شرطی که این رویکرد صرفاً موارد قانونی را‬ ‫لحاظ کند و تماس‌هایی که با فدراسیون گرفته می‌شود از دیدگاه‬ ‫خودشان عقب‌نشینی نکنند‪ .‬این اتفاق باید بیفتد و باشگاه‌ها باید‬ ‫حرفه‌ای شوند و اگر روی رویکرد خودشان بمانند عالی است اما‬ ‫فکر می‌کنم با یک سری تغییرات جزئی همه چیز تمام می‌شود‪.‬‬ ‫به دادگان اطالع داد‪ .‬بعدها دادگان‬ ‫دارد اما ظاهرا افرادی که می‌خواهند‬ ‫است‪.‬سال ‪ ۲۰۰۶‬و پس از شکست‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران مقابل پرتغال در‬ ‫جام‌جهانی‪ ،‬فشار زیادی روی فدرسیون‬ ‫فوتبال و رئیس وقت آن ایجاد شد‪.‬‬ ‫آن روزها ارتباط فدارسیون فوتبال و‬ ‫و فدراسیون فوتبال ایران آغاز شود‪.‬‬ ‫مهمان محمد دادگان در دفتر کارش‬ ‫خود استعفا داد اما این موضوع برای‬ ‫نبود‪.‬او گفت‪ :‬فساد هست اما نباید روی‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال زوم کنید‪ .‬او‬ ‫هم تنهاست‪ .‬عواملی هستند می‌آیند و‬ ‫بودیم تا با بررسی دوره مدیریتش در‬ ‫فوتبال ایران را نیز نقد کنیم‪ .‬رئیس اسبق‬ ‫می‌کند و افراد را جا به جا می‌کند اما‬ ‫رئیس وقت سازمان تربیت بدنی در امور‬ ‫شد؟بخش زیادی از مشکالت به خاطر‬ ‫فوتبال‪ ،‬مباحث و چالش‌های امروز‬ ‫سازمان تربیت بدنی چندان صمیمی نبود‬ ‫ایران و آنگوال‪ ،‬یکی از خبرگزاری‌های‬ ‫فدراسیون فوتبال باعث ایجاد اختالفات‬ ‫خارجی‪ ،‬خبر از برکناری محمد دادگان‬ ‫شد به طوری که رئیس وقت سازمان‬ ‫در بین دو نیمه دیدار ایران و آنگوال‪،‬‬ ‫‪ ،‬اصرار زیادی داشت تا سه بازیکن به‬ ‫داد‪ .‬خبری که یکی از کارکنان فیفا‬ ‫صحبت کرد و گفت‪ ،‬به توصیه برخی‬ ‫پست می‌گیرند و این کارها را می‌کنند‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال می‌گوید دخالت‌های‬ ‫تا اینکه در نهایت در بین دو نیمه دیدار‬ ‫آلمان نروند‪ .‬البته دادگان درباره نحوه‬ ‫تربیت‌بدنی پیش از جام‌جهانی ‪۲۰۰۶‬‬ ‫رئیس فدراسیون می‌آید کار را پیگیری‬ ‫کسی نمی‌پرسد پول کجاست؟ پول چه‬ ‫مدیریت است‪ .‬وقتی مدیری را به کار‬ ‫می‌گیرید که اصال نمی‌داند قرارداد‬ ‫چیست چگونه انتظار دارید او جلوی‬ ‫این کارها را بگیرد‪.‬‬ ‫مصاحبه نکردن استراماچونی‬ ‫به استقالل آرامش می‌دهد‬ ‫صمد مرفاوی‬ ‫صمد مرفاوی‪ ،‬سرمربی پیشین‬ ‫این است که در هفته‌های ابتدایی‬ ‫پیشین تیم فوتبال استقالل در ارتباط‬ ‫تیم فوتبال استقالل معتقد است که‬ ‫لیگ برتر‪ ،‬دربی را با موفقیت پشت‬ ‫با این موضوع که سرمربی ایتالیایی‬ ‫باعث شده تا آبی‌پوشان بدون حاشیه‬ ‫فعلی استقالل و روند آماد ه‌سازی این‬ ‫را پشت‌سر بگذارند‪.‬صمد مرفاوی با‬ ‫مورد استقالل این است که تمرینات‬ ‫مصاحبه کردن نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اتفاقاً مصاحبه نکردن استراماچونی‬ ‫مصاحبه نکردن سرمربی این تیم‬ ‫و با تمرکز باال‪ ،‬روند آماد ه‌سازی‬ ‫اشاره به تقابل استقالل و پرسپولیس‬ ‫در هفته چهارم لیگ برتر گفت‪ :‬این‬ ‫سر بگذارند‪.‬وی با اشاره به شرایط‬ ‫تیم خاطر نشان کرد‪ :‬نکته مثبت در‬ ‫این تیم به موقع شروع شد و آنها با‬ ‫نظم و تمرکز خاصی روند آماد ه‌سازی‬ ‫آبی‌پوشان برخالف وینفرد شفر اهل‬ ‫به استقالل آرامش می‌دهد‪ .‬وقتی‬ ‫حرفی زده می‌شود طبیعتاً ممکن‬ ‫است حاشیه‌هایی به وجود بیاید‪ ،‬ولی‬ ‫تفاوتی ندارد که استقالل و پرسپولیس‬ ‫را پشت سر گذاشته و باز ی‌های‬ ‫شوند‪ ،‬چون هر دو تیم حرفه‌ای‬ ‫هستند و طبیعتاً وقتی وارد لیگ‬ ‫بازیکنان بیشتر با یکدیگر هماهنگ‬ ‫تا حاشیه‌ها هم کمتر باشد‪ .‬البته در‬ ‫برتر می‌شوند از همان هفته اول باید‬ ‫تاکتیکی‌اش برسد‪ .‬باید منتظر شروع‬ ‫بسیار مهم است و نباید برای تیم‬ ‫این دو تیم در هفته چهارم هم یک‬ ‫فنی در چه سطحی قرار دارد و چه‬ ‫در کدام هفته با یکدیگر روبه‌رو‬ ‫شرایط خوبی داشته باشند‪ .‬برخورد‬ ‫اتفاق غیرعادی نیست و هدف آنها‬ ‫دوستانه را هم انجام می‌دهند تا‬ ‫شده و کادرفنی هم به خواسته‌های‬ ‫تمرکز استراماچونی روی مسائل فنی‬ ‫است و همین حرف نزدن باعث شده‬ ‫این میان نقش مدیریت باشگاه هم‬ ‫لیگ باشیم و ببینیم استقالل از لحاظ‬ ‫حاشیه درست کند‪ .‬اگر در مدیریت‬ ‫عملکردی خواهد داشت‪.‬مهاجم‬ ‫چیز خوب جلو می‌رود‪.‬‬ ‫هم آرامش وجود داشته باشد‪ ،‬همه‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!