صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۶۷

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 867

روزنامه صدای اصلاحات شماره 867

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رهبر معظم انقالب‬ ‫گزارش‬ ‫سنسیگارکشیدندرایران‬ ‫بهخردسالیرسید‬ ‫گفتمانجهادیبایدبهیک‬ ‫گفتمانعمومیتبدیلشود‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬مرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۱‬ذی الحجه ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪867‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمد زارع فومنی‪ -‬مدیرمسئول‬ ‫سقوطاقتصادبامسیرفرعی‬ ‫حذفصفرهاازپولملی‬ ‫حذف صفر از پول ملی بزرگ ترین شوکی بود که می‬ ‫توانستبدنهاقتصادیکشوررابلرزاندودرروزهاییکهاقتصاد‬ ‫ایرانروزهایدشواریراپشتسرمیگذارد‪،‬تصمیمبهحذف‬ ‫صفرازپولملیبهتعبیریقویمیتواندضربهمهلکیبرایآن‬ ‫باشد‪ .‬این اقدام که بستر سقوط پول ملی را فراهم می آورد نمی‬ ‫تواندپاسخگویخالهایمالیکشورباشدچراکهدروهلهاول‬ ‫زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرایی شدن آن وجود ندارد‬ ‫پیش از آن که این طرح مطرح و اجرایی شود باید دولت و‬ ‫بانک مرکزی زیرساخت های ارزی و پولی آن را ایجاد کند‪.‬‬ ‫حذف صفر از پول ملی هزینه های گزافی را روی دست مردم‬ ‫برجای می گذارد و می توان گفت هزینه های این تصمیم از‬ ‫جیب مردم پرداخت خواهد شد چرا که این شهروندان هستند‬ ‫که در شرایط دشوار اقتصادی متحمل رنجیدگی های فراوانی‬ ‫شده و قربانی اول این اقدام اقتصادی مردم خواهند بود‪ .‬اجرایی‬ ‫شدن آن مستلزم زیرساخت های گسترده ای است که امروز‬ ‫در کشور دیده نمی شود و آسیب آن تنها متوجه قشر ضعیف‬ ‫جامعهخواهدشد‪.‬باحذفصفروسقوطریال‪،‬تورمصعودی‬ ‫و غیرقابل کنترل خواهد شد و بهتر است که ایده پردازان آن‪،‬‬ ‫به جای تصمیم های یک شبه‪ ،‬راهی برای درمان اقتصاد بیمار‬ ‫کشوربیابندچراکهمعیشتبهمراتبمهمترازحذفنادرست‬ ‫صفرازپولملیمیباشد‪.‬نظارتبراختالسهاوبرگشتپول‬ ‫هایبهیغمارفتهبایدجایایندستازتصمیمهارابگیردوبهتر‬ ‫است مسئوالن به جای کم و زیاد کردن صفرها‪ ،‬پول فروش‬ ‫نفت را به سفره های خالی مردم بازگردانند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫کهادارهاموراقتصادیکشوربادشواریهاییمواجهمیباشد‪،‬‬ ‫ایالتی شدن کشور و مدیریت آن به صورت ایالتی و استفاده از‬ ‫پتانسیلهرمنطقهوفدرالیشدندولتمیتواندراهنجاتیبرای‬ ‫بن بست مالی باشد‪ .‬برداشتن صفر‪ ،‬تنها یک راه حل مقطعی‬ ‫می باشد که دردی از اقتصاد دوا نمی کند و آینده خطرناکی‬ ‫را نیز پیش روی اقتصاد قرار خواهد داد و انتظار می رود که‬ ‫مجلس شورای اسالمی این طرح را به تایید نرسانند و اشتغال و‬ ‫میدان دهی به جوانان را جایگزینی مناسب برای آن قرار دهند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب خطاب به اعضای گروه های جهادی‬ ‫گفتند‪:‬بایدکاریکنیمکهگفتمانجهادیبهیکگفتمان‬ ‫عمومی تبدیل شود‪.‬علی عسگری عضو دفتر حفظ و نشر‬ ‫آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای در رشته توییتی با اعالم‬ ‫اینکه ‪ 42‬نفر از اعضای گروه‌های جهادی‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 3‬آگوست ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روانشناس بالینی گفت ‪ :‬قرار دادن سیگار در‬ ‫دسترس کودکان و اجازه دادن پدر و مادر‬ ‫برای اینکه سیگار کشیدن را کودکشان ببیند از‬ ‫مصادیق آزار روانی و جسمی کودک است و‬ ‫زیر مجموعه بدسرپرستی قرار می گیرد‪....‬‬ ‫آسمان خراش فقر و بی عدالتی‪ ،‬نماد مردم رها شده از سوی مسئولین‬ ‫فقر هزار چهره‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫ممکناستدرهفته‌های‬ ‫آیندهبهنتایجمثبتی‬ ‫در مذاکرات برسیم‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه امروز با‬ ‫برخی از کشورها در حال مذاکره هستیم‬ ‫و آنها پیشنهاداتی ارایه کردند که متوازن‬ ‫نمی‌دانیم‪ ،‬لذا آن پیشنهادات را نپذیرفتیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است در هفته‌های آینده به‬ ‫نتیجه قابل قبول دست پیدا کنیم و اگر‬ ‫به نتیجه‌ای نرسیم مرحله بعدی کاهش‬ ‫تعهدات را انجام خواهیم داد‪.‬حجت‬ ‫االسالم و المسلمین حسن روحانی‪...‬‬ ‫تقسیمهایناعادالنهدرکشوردرهرابعادوشاخصیاینروزهاامریملموسدرمیانتماماقشارجامعهمی‬ ‫باشدبهطوریکهبانگاهبههرطبقهایمیتواندیدکهتاچهمیزان‪،‬دولتوبیشازهمهمسئوالنمربوطهدر‬ ‫تقسیمثروتوامکاناتکمکاریهایعدیدهایراانجامدادهاند‪.‬بسیاریازمشکالتاجتماعیواقتصادیاز‬ ‫قبیلفقر‪،‬بیکاری‪،‬آسیبهایروانیوروحیودرآمدهایحداقلیمحصولوخروجیتقسیمهایناعادالنهای‬ ‫میباشدکهبهطورمحسوسدرجامعهپیادهشدهاست‪.‬اینروزهامه ‌مترینچالشاجتماعیواقتصادیموجود‬ ‫درکشورفقروعدمتقسیمعادالنهسرمایهوپولبیناقشارمختلفجامعهمیباشدچنانچهکهدیگربهامری‬ ‫درفضایمجازیتبدیلشدهوجامعهومسئوالنتنهاناظراناینوضعیتنگرانکنندهمیباشندومتأسفانهشاهد‬ ‫افزایشفاصلهطبقاتیبیناقشارجامعههستیمو‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫حذف صفرها از پول‬ ‫ملیاقدامنمایشیاست‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشتنخبگانبهکشور‬ ‫دغدغه ای پر ابهام‬ ‫درباره اظهارات اخیر مایک پمپئو درباره این‬ ‫که قصد سفری به تهران را داشته باشد اما به او‬ ‫از سوی ایران اجازه‌ای داده نشده است‪،‬گفت‪:‬‬ ‫پمپئو در قالب جنگ روانی عمل می‌کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این‌که‬ ‫طراح جنگ روانی در آمریکا پمپئو است که‬ ‫امروز سردرگمی برای این کشور به وجود‬ ‫آورده عنوان کرد‪ :‬جالب است شخصی که ‪...‬‬ ‫تحریمظریف؛خودتحریمیجدیدآمریکا‬ ‫تحریم دیپلماسیگفت وگو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والیتی‪:‬‬ ‫آمریکاباتحریمظریفخودرامضحکهجهانکردهاست‬ ‫علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در واکنش به تحریم‬ ‫ظریف از سوی آمریکا گفت‪ :‬آمریکا حتی توان مقابله با بیان دقیق و منطق اثبات شده‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را ندارد‪.‬‬ ‫والیتی افزود‪ :‬حرکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در عرصه بین المللی و بر‬ ‫در جهان افزوده و این اقدام حقارت آمیز هم نشانه دیگری از درماندگی و استیصال در‬ ‫برابر منطق روشن ایران است‪.‬والیتی با اشاره به فجایع دردناک و دهشتناکی که در منطقه‬ ‫از سوی برخی کشورهای مرتجع و اتفاقا هم پیمانان آمریکایی ها در مقابل سکوت و‬ ‫حمایت آنان رخ می دهد افزود‪ :‬آمریکایی ها با همراهی برخی کشورهای منطقه در تالش‬ ‫اساس منطق‪ ،‬گفتگو‪ ،‬عقالنیت و مقاومت با هدایت و راهبری مقام معظم رهبری ترسیم‬ ‫برای اجرای نقشه های شوم خود در راستای تجزیه و تفرقه امت اسالم بوده و هستند‪ ،‬اما‬ ‫مشاور مقام معظم رهبری با بیان این که باطن شیطانی سیاست آمریکا‪ ،‬زمانی در‬ ‫خنثی نمایند و امروز با تحریم فعاالن عرصه دیپلماسی ایستادگی‪ ،‬به زعم خود می توانند‬ ‫واقعی و خوی استعماری آمریکا را به وضوح به نمایش گذاشته است تاکید کرد‪ :‬رئیس‬ ‫بی تردید با این نوع رفتار ها بار دیگر شکست خواهند خورد و خود را مضحکه کشور‬ ‫گردیده و با قوت پیش می رود‪.‬‬ ‫نمایشی از حقوق بشر‪ ،‬دمکراسی و آزادی معرفی می شد اما ترامپ ظاهر و باطن چهره‬ ‫جمهور کاسبکار آمریکا‪ ،‬عرصه بین الملل و سیاست خارجی را بازیچه قرار داده و اگر‬ ‫ذره ای تردید در میان حتی هم پیمانان آن در عهد شکنی و عدم امکان اعتماد به این‬ ‫کشور وجود داشت‪ ،‬با روی کار آمدن این فرد اثبات شد آمریکا حتی توان مقابله با بیان‬ ‫دقیق و منطق اثبات شده جمهوری اسالمی ایران را ندارد و روز به روز بر انزوای خود‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت با پرچمداری ایران‪ ،‬توانستند نقشه های آنان را‬ ‫صدای حقانیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت را خاموش نماید که‬ ‫های جهان از جمله متحدین غربیشان کرده اند‪.‬‬ ‫مشاور مقام معظم رهبری افزود‪ :‬این نابخردی و اقدام که در تضاد با قوانین و‬ ‫هنجارهای بین المللی است‪ ،‬بار دیگر درستی تاکید و تصریح ایران در بی اعتمادی نسبت‬ ‫به آمریکایی ها را به همگان اثبات نمود‪.‬‬ ‫حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی‬ ‫ناقص و هزینه‌بر است‬ ‫علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در واکنش به تحریم ظریف از سوی عکس‬ ‫آمریکا گفت‪ :‬آمریکا حتی توان مقابله با بیان دقیق و منطق اثبات شده جمهوری اسالمی ایران را ندارد‪.‬‬ ‫فساد سیستمی در جمهوری اسالمی وجود ندارد‬ ‫رضایی‪:‬‬ ‫محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی واکنش نشان داد و گفت‪ :‬از دولت و مجلس می‌خواهم اصالحات‬ ‫اقتصادی را جدای از هم پیش نبرند‪ .‬حذف چهار صفر از پول ملی به این صورت یک‬ ‫اقدام ناقص و هزینه بر است و نظام پولی و مالی کشور را باید به صورت یکجا و یکپارچه‬ ‫اصالح کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه نوشته است‪:‬ساختار بودجه‪ ،‬نظام مالی‪ ،‬بازار سرمایه‪ ،‬نظام پولی و ارزی کشور‬ ‫مانند ظروف مرتبطه هستند‪ .‬اگر یکی را اصالح و دیگری را بالتکلیف بگذارید سیستم به‬ ‫صورت االکلنگی‪ ،‬فعال می‌شود و آثار اصالحات را از بین می‌برد؛ عالوه بر آن اقدامات‬ ‫جزیره‌ای زیرساخت‌های اقتصادی را به جای اصالح‪ ،‬تخریب می‌کند!‬ ‫خبرنگار‬ ‫حجت‌االسالم حاج‌علی‌اکبری‪:‬‬ ‫حجت‌‌االسالم محمدجواد حاج‌‌علی‌‌اکبری در خطبه دوم نماز جمعه این هفته‬ ‫تهرانضمنتسلیتبهمناسبشهادتامامجواد(ع)گفت‪:‬امامجواد(ع)فرمودند‬ ‫بندگان خدا با سه اقدام می‌توانند خود را به رضایت الهی برسانند؛ یکی اینکه به‬ ‫درگاه خدواند استغفار کنند؛ دوم اینکه با تواضع و فروتنی نسبت به بندگان خدا‬ ‫رفتارکنندوسومهماینکهبخششوسخاوتداشتهباشند‪.‬‬ ‫خطیب نمازجمعه این هفته تهران گفت‪ :‬مبارزه با فساد اقتصادی گام بلندی در‬ ‫تحققآرمانبزرگانقالباسالمیمااست‪.‬اینکهچرااینموضوعمطرحمی‌شود‬ ‫اوالمربوطبهجایگاهاقتصاداستکهفساداقتصادبههمهحوزه‌هامنتشرمی‌شود‪.‬‬ ‫چنانکهقرآن گفتنظام اقتصادیشماستونفقراتشماوعاملدواموقوامشما‬ ‫است‪.‬رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد‪ :‬یکی از آرمان‌های‬ ‫اصلی نظام و مردم ما مبارزه با فساد بود که در رژیم گذشته نهادینه شده بود‪ .‬در‬ ‫تمامسال‌هایبعدازپیروزیانقالبمسالهمبارزهبافساداقتصادیوتحققعدالت‬ ‫علویواقتصادیصدرمطالباتامام(ره)ورهبریمعظممابودهاست‪.‬پرچمداری‬ ‫مبارزهبافسادبهدسترهبریمابودهوازنگاهایشانتحققعدالتبامبارزهبافساد‬ ‫به صورت مستمر امکان‌پذیر است‪.‬امام جمعه موقت تهران با اشاره به نوشته‌های‬ ‫رهبریطیسهدههگذشتهیادآورشد‪:‬اینموضوعهموارهدرکانونتوجهایشان‬ ‫بودهوبیشازچهارهزارباراینموضوعرااشارهکرد‌هاند‪.‬فرمانهشتماده‌ایکه‬ ‫در سال ‪ ۰۸۳۱‬صادر کردند سندی علوی است‪ .‬این سند مثل اینکه برای نیازهای‬ ‫امروزماصادرشدهاست‪.‬دربیانیهگامدومکهسندمبنایالگویپیشرفتمااست‬ ‫چهارمینتوصیهرهبریعدالتومبارزهبافساداستومطلبرابهصورتدقیق‬ ‫تبیینکرد‌هاند‪.‬خطیبنمازجمعهاینهفتهتهرانگفت‪:‬تحققعدالتومبارزهبا‬ ‫فساداقتصادیمطالبهمنسجموجدیاماممسلمینبودهوامروزمحاسبهمی‌کنیم‬ ‫ای کاش این یادآوری‌ها و تذکرات و هدایت‌هاجدی گرفته می‌شد‪ .‬ای کاش‬ ‫آن بیانیه هشت ماده‌ای و فرمان جدی گرفته می‌شد و ای کاش مسئوالن عزیز‬ ‫ما در تمام ادوار به سیره رهبر عزیز ما در زندگی شخصی و خانوادگی‌شان اقتدا‬ ‫می‌کردند که وضع ما حتما بهتر از این بود‪ .‬بعد از پیروزی انقالب اقدامات بسیار‬ ‫گستردهوجدیبرایمبارزهبافسادوتحققعدالتانجامگرفتهکهسرمایه‌ایبرای‬ ‫ادامهراهاست‪.‬رئیسشورایسیاست‌گذاریائمهجمعهکشوراظهارداشت‪:‬امروز‬ ‫عالوه بر این مساله‪ ،‬مبارزه با فساد به ویژه مبارزه با فساد اقتصادی مطالبه عمومی‬ ‫مردم ما به ویژه مومنان‪ ،‬جوانان و خانواده شهدا و نخبگان است‪ .‬مسیر طی شده را‬ ‫تاندازیبهاموالعمومی‬ ‫نگاهمی‌کنیمباصحنه‌هایتلخیازویژه‌خواری‌هاودس ‌‬ ‫و انفال و ثروت‌های بادآورده مواجه می‌شویم و جلوه‌هایی از فساد را می‌بینیم که‬ ‫آزاردهندهاست‪.‬مردمومومنانیکمطالبهعمومیوجدیدرارتباطبااینمساله‬ ‫دارندوتوقعدارندمسالهبهصورتجدیتارسیدنبهشرایطمطلوبدنبالشود‪.‬‬ ‫حجت‌االسالمحاج‌‌علی‌‌اکبریخاطرنشانکرد‪:‬گزینهاصلیدشمنانانقالببرای‬ ‫نبردباانقالبگزینهاقتصادیاستچونجنگ‪،‬جنگاقتصادیاست‪ .‬عالوهبر‬ ‫تحریم‌هاوآشفتهسازیاقتصادونفوذوکمکبهمفسداناقتصادیدردستورکار‬ ‫دشمنان انقالب است و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی دستور کار همه فرزندان‬ ‫انقالبیاست‪.‬اگربخواهیمگفتمانمقاومتدرعرصهاقتصادیبهنقطهمطلوبی‬ ‫برسد راهی نداریم که با فساد اقتصادی به صورت روشمند مبارزه کنیم و دستور‬ ‫کار همه نهادها باید باشد‪.‬وی افزود‪ :‬آنچه که ما به عنوان ناهنجار‌های اقتصادی‬ ‫داریمبااستفادهازمناصبوامانت‌هاییکهدراختیاربرخیبودهاگرعلت‌یابیشود‬ ‫همعلت‌هایاعتقادیوتربیتیواخالقیوهمعلت‌هایساختاری ومدیریتیو‬ ‫بخش‌هاینظارتیرامی‌توانیممشاهدهکنیم‪.‬آنچهجامعهرارنجمی‌دهدپیامدهایی‬ ‫است که در فساد اقتصادی دیده می‌شود‪ .‬کاهش سرمایه اجتماعی و رضایت‬ ‫عمومی و رواج قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی ناشی از فساد اقتصادی است‪ .‬توسعه‬ ‫فقروکاهشکیفیتکاالورکودوتعطییلیکارگاه‌هاهمناشیازفساداقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪2‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫هرایرانییکظریفباشد‬ ‫علی ربیعی در واکنش به تحریم ظریف از سوی آمریکا به سازندگان سریال گاندو کنایه زد‪.‬علی ربیعی سخنگوی دولت در رشته توئیت به تحریم آمریکا علی ظریف واکنش نشان داد‪ .‬وی در توئیتر خود نوشت‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 12 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪867‬‬ ‫سیاست‬ ‫‏ظریف‌هراسی آمریکا‪ ،‬عجز آنها از دیپلماسی و مذاکره واقعی را به نمایش می گذارد‪ .‬‏هر ایرانی که در هرنقطه از جهان با تکیه بر دانش آکادمیک و مهارت رسانه و گفتاری خود بنیاد تحریم‌ها را در کانون انعقاد آن به پرسش‬ ‫می‌گیرد یک سفیر است‪ ،‬یک ظریف است و یک قاصد صلح و تعامل گسترده ایرانیان با جهان‪.‬اقدام آمریکابا قصد خاموش کردن صدای ایران در جهان نشان داد که بر خالف ادعای برخی برنامه‌سازان مدعی داخلی‪ ،‬دستگاه‬ ‫دیپلماسی کشور یک حفره و یک منفذ برای نفوذ آمریکا نیست‪ ،‬کاملا و دقیقا برعکس؛ دیپلماسی ما قابلیت نفوذ در جامعه آمریکایی در باالترین استانداردهای دیپلماسی عمومی را دارد‪.‬‬ ‫تحریم ظریف؛خودتحریمی جدید آمریکا‬ ‫عصرتحریمظریف‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫گفتمانجهادیبایدبهیک‬ ‫گفتمانعمومیتبدیلشود‬ ‫رهبر معظم انقالب خطاب به اعضای گروه‬ ‫های جهادی گفتند‪ :‬باید کاری کنیم که گفتمان‬ ‫جهادی به یک گفتمان عمومی تبدیل شود‪.‬علی‬ ‫بامداد پنج‌شنبه وزارت خزانه ‌داری آمریکا‪ ،‬نام «محمد‬ ‫جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫در فهرست افراد تحریم‌ شده این کشور قرار داد؛ در نتیجه‬ ‫تحریم شدن او و قرار گرفتن نام افراد در این فهرست‪،‬‬ ‫دارایی‌های احتمالی آن ‌ها در آمریکا مسدود شده و اتباع‬ ‫آمریکا از داد و ستد مالی با آن‌ها منع می شوند‪ .‬این اقدام‬ ‫آمریکا هر چند که از سوی مقامات آمریکایی و بسیاری از‬ ‫چهره های جهان بازتاب هایی را به همراه داشت اما به نظر‬ ‫می رسد که این جدی ترین انتخاب آمریکا نسبت به هفته‬ ‫های گذشته در خصوص تحریم وزیر امور خارجه باشد‪.‬‬ ‫چند روز اخیر‪ ،‬تحریم ظریف یکی از مواردی بود که بارها‬ ‫در میان آمریکایی ها مطرح شده بود و حاال وارد مرحه‬ ‫اجرایی شده است‪ .‬ظریف‪ ،‬مرد گفت و گو و مرد دیپلماسی‬ ‫کشور می باشد که پس از ورود او به دولت و شروع فعالیت‬ ‫در وزارت امور خارجه درهای جدیدی از گفتمان سیاسی‬ ‫در کشور به وجود آمد به طوری که او را مردی از جنس‬ ‫گفت‌وگو شناخته و کسی تا به کنون نتوانسته بود که تا به‬ ‫این میزان مذاکرات را به خصوص با کشور های غربی به‬ ‫پیش ببرد‪ .‬هرچند پروژه برجام و مذاکرات هسته ای تا کنون‬ ‫نتیجه چندانی در کشو نداشته است و به شکست های فراوانی‬ ‫به وجود آمد اما در نوع خود‪ ،‬تمام خط قرنزهای رد نشده‬ ‫توسط ظریف شکسته شدند و باب جدیدی در دیپلماسی به‬ ‫روی کشور گشوده شد‪ .‬بار اصلی گفت‌وگو در دولت حسن‬ ‫روحانی روی دوش محمدجواد ظریف بود و این بار تحریم‬ ‫او تمام راه های مذاکره و گفتمان را به روی آمریکا می بندد‬ ‫و حل تنش های میان ایران و آمریکا را وارد مراحل سخت‬ ‫تری می کند‪ .‬در واقع آمریکا با تحریم ظریف به نوعی خود‬ ‫تحریمی تن داد و با این اقدام خود را در زمینه حل مناقشات‬ ‫سیاسی تحریم کرد به طوری که سناتور آمریکایی اعالم کرد‬ ‫که این اقدام فرصت مذاکره با ایران را می گیرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫آمریکا این اقدام به نوعی رفتار ایران را نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫خواهد داد و به نحوی‪ ،‬رفتارهای تهاجمی جای رفتارهای‬ ‫درون چارچوب های سیاسی را می گیرد‪ .‬آمریکایی ها در‬ ‫چند ماه اخیر نشان دادند که قصد دارند فشار حداکثری را‬ ‫به ایران وارد آورند و در این مسیر از هیچ تالشی فردگذار‬ ‫نمی کنند و تحریم ظریف از مصادیق فشار حداکثری آمریکا‬ ‫می باشد اما با این حال و با گذر از تمام شاخص های جهانی‬ ‫که با تحریم ظریف اتفاق می افتد برخی نشانه ها و تجربه ها‬ ‫در داخل کشور نیز نوعی تحریم سطحی و قدیمی را آشکار‬ ‫می سازد‪ .‬زمانی که ظریف‪ ،‬دیپلماسی و گفت‌وگو را روی‬ ‫کار آورد با تنش ها و انتقادات گسترده ای از سوی برخی‬ ‫مسئوالن مواجه شد‪ .‬دیپلماتی که با مسیر و رویه جدید پا‬ ‫در غرب گذاشته و در پی مذاکره بود‪ .‬اما اجماع‪ ،‬حمایت‬ ‫و اتحاد اصلی ترین شاخصی بود که به سرعت فراموش شد‬ ‫و نفاق داخلی جای آن را گرفت‪ .‬برخی او را خودباخته‬ ‫دانستند و برخی مذاکره را وطن فروشی تلقی کرده و بسیاری‬ ‫دیگر روی همراهی با دیپلمات را فراموش کردند‪ .‬در نهایت‬ ‫آن چه که در دولت روحانی و میان دیپلمات او به وجود‬ ‫آمد‪ ،‬نبود اتحاد و دیپلماسی گمشده ای بود که نظرات و‬ ‫عقاید مخالف آن را از میان برداشتند‪ .‬بازگشت به ظریف و‬ ‫حمایت از او در چنین شرایطی که آمریکا دست به تحریم او‬ ‫زده است‪ ،‬یادآور تاریخ از دست رفته ای می باشد که باید‬ ‫پیش از این ها اتفاق می افتاد‪ .‬تحریم امروز ظریف یادآور‬ ‫تحریم داخلی و فقدان حمایتی است که حاال در زمانی‬ ‫دشوارتر از سوی آمریکا تکرار شده است‪ .‬روزهای اتحاد‬ ‫بسیاری از سوی برخی مسئولین از میان رفت و حاال روزهای‬ ‫اتحاد دیگری فرا رسیده است که هرچند درسی دشوار و پر‬ ‫تنش به همراه دارد اما مرور تاریخی از تحریم می باشد که‬ ‫مدت ها است غریبه بزرگی به نام دیپلماسی و حمایت از‬ ‫دیپلماسی دارد‪.‬‬ ‫عسگری عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت‬ ‫آیت اهلل خامنه ای در رشته توییتی با اعالم اینکه‬ ‫‪ 42‬نفر از اعضای گرو ه‌های جهادی شامگاه (‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬مرداد) در دیدار با رهبر انقالب‬ ‫گزارش اقدامات خود در مناطق محروم را ارائه‬ ‫کردند‪ ،‬خاطرنشان کرده است که مقام معظم‬ ‫رهبری ضمن تقدیر از این جوانان مومن انقالبی‬ ‫فرمودند‪« :‬هرچه ممکن است تالش کنید و پیش‬ ‫بروید‪ .‬هرچه ممکن است فکر کنید و این فکر‬ ‫را به مرحله عمل دربیاورید»‪.‬وی افزوده است‪:‬‬ ‫در تایید این حرکت‌های انقالبی‪ ،‬رهبرانقالب‬ ‫فرمودند‪“ :‬بگذارید ما مجموعه عظیمی از نسل‬ ‫انقالب اسالمی را در کشورمان شاهد باشیم که از‬ ‫لحاظ سطح فهم‪ ،‬مسائل مدیریتی‪ ،‬خدمت رسانی‪،‬‬ ‫ایجاد عدالت و قیام به قسط‪ ،‬به جایی رسیده باشد‬ ‫که ذهن‌های معمولی بشر به آنجا نرسیده وباید‬ ‫از او الگو بگیرند‪”.‬عضو دفتر حفظ و نشر آثار‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای ادامه داده است‪ :‬ایشان‬ ‫در ضرورت گفتما ن‌سازی این گونه فعالیت‌ها‬ ‫فرمودند‪“ :‬گفتمان حرکت جهادی‪ ،‬شماها را‬ ‫به وجود آورده‪ .‬ما بایستی کاری کنیم که این‬ ‫فالحت پیشه‬ ‫مردم ایران با کسی که دارو و غذا را‬ ‫برایشان تحریم کرده حرفی ندارند‬ ‫یک نماینده مجلس در واکنش به اعالم آمادگی پمپئو برای گفت‌وگو با مردم ایران‪ ،‬گفت‪ :‬شخصی که غذا و دارو را برای ما تحریم کرده می‌خواهد با‬ ‫ایران صحبت کند در حالیکه مردم ایران حرفی با این شخص ندارند‪.‬‬ ‫درباره اظهارات اخیر مایک پمپئو درباره این که قصد سفری به تهران را‬ ‫داشته باشد اما به او از سوی ایران اجاز ه‌ای داده نشده است‪،‬گفت‪ :‬پمپئو در قالب‬ ‫وی درباره سفر یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز بیان کرد‪ :‬بن‬ ‫این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫خط امنیت و یک عالمت مثبت در منطقه است‪ .‬سفر وی برای تنش زدایی صورت‬ ‫جنگ روانی عمل می‌کند‪.‬‬ ‫بیان این‌که طراح جنگ روانی در آمریکا پمپئو است که امروز سردرگمی برای‬ ‫این کشور به وجود آورده عنوان کرد‪ :‬جالب است شخصی که غذا و دارو را برای‬ ‫ما تحریم کرده می‌خواهد با ایران صحبت کند! مردم ایران حرفی با این شخص‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬وزیر امور خارجه ایاالت متحده به دنبال جنگ سرد است‬ ‫گفتمان به یک گفتمان عمومی تبدیل شود ‪. ..‬‏ عده‬ ‫و طبیعتا مردم ایران بهتر از هرکسی می‌دانند فشارهایی که بر زندگی‌شان است‬ ‫اما از خدمتگذاری [به محرومان] محرومند‪ .‬به‬ ‫مذاکره کند؟‬ ‫ای هستند که محرومیت زندگی و جسمانی ندارند‬ ‫آنها هم خدمت کنید‪”.‬‬ ‫شکل می‌گیرد‪ ،‬هیچ وقت از سوی ایران پاسخی نخواهد شنید‪.‬‬ ‫از جانب چه کسی وارد می‌شود‪ ،‬آیا چنین شخصی مشروعیت دارد که با ملت ما‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬پمپئو در قالب جنگ روانی‬ ‫این موضوع را دنبال می‌کند و چون این درخواست در چارچوب جنگ روانی‬ ‫علوی حامل پیام از سوی آمریکا نبود اما این کشور به طور طبیعی به دنبال یک‬ ‫پذ یر فت ‪.‬‬ ‫فالحت پیشه افزود‪ :‬حتما الزم نیست وقتی سفرهایی از سوی کشورهای غرب‬ ‫و جنوب خلیج فارس صورت می‌گیرد برای این باشد که پیامی را از سوی آمریکا‬ ‫آورده باشند‪ ،‬این بار پیامی که آمد مثبت و برای تقویت خط تنش‌زدایی بود‪.‬‬ ‫وی درباره این‌که آیا شرایط منطقه به گونه‌ای است که به درگیری میان ایران‬ ‫و ایاالت متحده بینجامد گفت‪ :‬آمریکا به طور طبیعی نگران شکل گیری یک‬ ‫جنگ اتفاقی است اما باید گفت برای این جنگ راهبری وجود ندارد‪.‬‬ ‫فالحت پیشه تاکید کرد‪ :‬هما ن‌گونه که راهبرد ایران و آمریکا مذاکره نیست‬ ‫جنگی هم بین‌شان شکل نخواهد گرفت‪ .‬امروز دغدغه ایاالت متحده شکل گیری‬ ‫جنگی اتفاقی است‪.‬‬ ‫رئیسجمهور‪:‬ممکناستدرهفته‌هایآیندهبهنتایجمثبتیدرمذاکراتبرسیم‬ ‫رئیسجمهوربابیاناینکهامروزبابرخیازکشورهادرحالمذاکره‬ ‫هستیموآنهاپیشنهاداتیارایهکردندکهمتوازننمی‌دانیم‪،‬لذاآنپیشنهاداترا‬ ‫نپذیرفتیم‪،‬گفت‪:‬ممکناستدرهفته‌هایآیندهبهنتیجهقابلقبولدستپیدا‬ ‫کنیمواگربهنتیجه‌اینرسیممرحلهبعدیکاهشتعهداتراانجامخواهیم‬ ‫داد‪.‬حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیعصرپنجشنبهدرجلسهشورای‬ ‫اداریاستانآذربایجانشرقی‪،‬بااشارهبهنقشحادثه‪ ۲۹‬بهمنتبریزدرزمینه‬ ‫سازیپیروزیانقالب‪،‬اظهارداشت‪:‬استانآذربایجانشرقیپیشتازعالم‬ ‫پروریاستووحدتوهماهنگیمسووالناستانباعثتحرکوپیشرفت‬ ‫آنشدهاست‪.‬رئیسجمهوربابیاناینکهمصافسختیراپیشروداریم‪،‬‬ ‫اماحتماًازاینمصافپیروزخارجخواهیمشد‪،‬اظهارداشت‪:‬بدونتردیدبا‬ ‫روحیهوحدت‪،‬همدلیوایستادگیمی‌توانیممشکالتراپشتسرگذاشته‬ ‫ودرمسیرتوسعهوپیشرفتروزافزونورفاهبیشترمردم‪،‬گامبرداریم‪.‬روحانی‬ ‫اظهارداشت‪:‬ازآغازدولتیازدهمشعارمااینبودکهایرانی‌هاومردمایران‬ ‫تنهادردفاعمقدسپیروزمیداننیستند‪،‬بلکهدرسایرزمینه‌هاهمچنانچهوارد‬ ‫شوند‪،‬می‌توانندپیروزمیدانشوند‪.‬رئیسجمهورخاطرنشانکرد‪:‬درآندوران‬ ‫صراحتاًاعالمکردمکهدیپلمات‌هایماقادرندکهمشکالتپیچیدهوبزرگ‬ ‫سیاسیراحلوفصلکنندوانسان‌هایشایسته‌ایداریمکهمی‌تواننددربرابر‬ ‫کشورهایبزرگسخنگفتهوبامنطق‪،‬حقملتایرانرابهکرسیبنشانند‪.‬‬ ‫روحانیبااشارهبهآغازروندمذاکراتهسته‌ایکشورمان‪،‬اظهارداشت‪:‬در‬ ‫مرحلهاولآغازمذاکرهدربارهمسایلهسته‌ایودریکمقطعیازمقاممعظم‬ ‫رهبریدرخواستکردمکههمهاختیاراتدراینزمینهرابهبندهواگذارکند‬ ‫وایشانآنراپذیرفتندوتوانستیمدرظرفکمترازصدروزدرمذاکراتژنو‬ ‫بهپیروزیبزرگرسیدهوتوافقموقتژنوحاصلگردید‪.‬دراینتوافقهمه‬ ‫قدرت‌هایبزرگ‪،‬توانهسته‌ایکشورمانراقبولکردهواعالمکردندکه‬ ‫همه مسایل باید از طریق مذاکره حل و فصل شود‪ .‬بر اساس این توافق و از آن‬ ‫تاریخهرماهحدود‪ 700‬میلیوندالرازدارایی‌هایکشورمانآزادمی‌شد‪.‬‬ ‫روحانیخاطرنشانکرد‪:‬درروندآغازتوافقاتنهایینیزبهمقاممعظم‬ ‫رهبریپیشنهادکردمکهدراینموضوعهمهاختیاراترابهبندهواگذارکند‪،‬‬ ‫اماایشانفرمودندکهاینرابهمصلحتشمانمی‌دانمومسئولیتسنگینیاست‬ ‫و چه بسا عده‌ای در گوشه و کنار وجود داشته باشند که نسبت به آن ایراد و‬ ‫اشکالداشتهباشند‪،‬لذابگذاریدتاکلیتنظامنسبتبهاینموضوعتصمیم‬ ‫بگیرد‪.‬روحانیتصریحکرد‪:‬باگذشتزماناینکهرهنمودها‪،‬نصیحت‌هاو‬ ‫توصیه‌هایرهبرمعظمانقالبحساب‌شده‪،‬دقیقودرچارچوبمنافعو‬ ‫وحدتملیبوده‪،‬بیشترروشنشدهاستوماتوافقیراقبولکردیمکهآن‬ ‫رامجلسشورایاسالمی‪،‬شورایعالیامنیتملی‪،‬شوراینگهبانورهبری‬ ‫قبولکردند‪،‬یعنیهمهنظامآنراپذیرفتهاست‪.‬‬ ‫رئیسجمهوراضافهکرد‪:‬درشورایعالیامنیتملی‪،‬طی‪ 7‬جلسه‬ ‫فو ‌قالعادهتمامجزئیاتتوافقموردبحثوبررسیقرارگرفت‪،‬لذاالزمبود‬ ‫کهدراینکارتاریخیهمهمردمونمایندگانمجلسبارمسئولیترابردوش‬ ‫بگیرند‪.‬روحانیبااشارهبهاینکهبرجامدر‪ 23‬تیرماهسال‪ 94‬بهامضاءرسیدهو‬ ‫دردیماههمانسال‪،‬اجراییوعملیاتیگردید‪،‬اظهارداشت‪:‬بعدازاجرایی‬ ‫شدنبرجامشاهدتحولبزرگیدرعرصه‌هایمختلفبویژهدرسطحجهانی‬ ‫ازلحاظسیاسیبودیموبهواسطهآنمشخصگردیدهمهادعاهاییکهعلیه‬ ‫ملتایرانمبنیبراینکهبهقوانینومقرراتبی ‌نالمللیاهمیتینمی‌دهد‪،‬اتهاماتی‬ ‫دروغوناروااست‪.‬رئیسجمهورباتأکیدبراینکهنبایددردنیاایران‌هراسی‬ ‫وجودداشتهباشد‪،‬گفت‪:‬دنیابایدبداندکهملتایران‪،‬ملتبزرگوقابل‬ ‫احترامیاستدرهمینراستاپیشنهادجهانیعاریازخشونتوافراط‌گرایی‬ ‫را در سازمان ملل مطرح کردم که به اتفاق آراء به نام ایران به تصویب رسید و‬ ‫معلومشدکهایرانبهدنبالخشونتنیستبلکهپیشتازامنیتجهانیومبارزهبا‬ ‫افراط‌گراییاست‪.‬روحانیخاطرنشانکرد‪:‬پسازبرجامشرایطجهانکام ً‬ ‫ال‬ ‫نسبتبهایرانتغییرکردوبسیاریازکشورهاوشرکت‌هایبزرگبرای‬ ‫سرمایه‌گذاریواردایرانشدندوتوافقاتبزرگینیزانجامگرفت‪.‬نیروگاهی‬ ‫کهصبحامروزدرهریسبهافتتاحرسیدازتکنولوژیکالسافبرخوردار‬ ‫بود که وارد شدن آن از جمله آثار و برکات برجام است‪.‬‬ ‫رئیسجمهورخاطرنشانکرد‪:‬آنهاییکهباایرانضدیتدارند‪،‬بویژه‬ ‫صهیونیست‌ها‪،‬عربستانسعودیوتندروهایآمریکانتوانستندبرجامراتحمل‬ ‫کنندومخالفتخودراباآنبهصراحتاعالممی‌کنندواذعاندارندکهاین‬ ‫توافقصددرصدبهنفعایراناست‪.‬‬ ‫روحانیگفت‪:‬ایرانتنهاکشوریدردنیااستکهشورایامنیتسازمان‬ ‫مللدرقطعنامه‪ 2231‬اعالمکردهکهحقغنی‌سازیدارد‪.‬‬ ‫رئیسجمهوراظهارداشت‪:‬طبقتوافقبرجاماگراینتوافقتاسالآینده‬ ‫باقیبماند‪،‬تمامتحریمتسلیحاتیایرانبراساسآنبرداشتهمی‌شودومی‌توانیم‬ ‫هرسالحیکهنیازداریمراخریداریویابهفروشبرسانیموالبتهمقدماتاین‬ ‫کار را هم آماده کرده‌ایم‪.‬‬ ‫روحانیبااشارهبهاینکهبرجامامروزهمازلحاظسیاسی‪،‬حقوقیو‬ ‫حتیاقتصادیبسیارحائزاهمیتاست‪،‬گفت‪:‬براساستوافقبرجامدرچند‬ ‫سالآیندهمحدودیت‌هایدومنظورهنیزبرداشتهمی‌شود‪،‬امادرعینحالبا‬ ‫خروجغیرقانونیآمریکاازبرجامفشارزیادیبرکشورمانواردشدهاست‬ ‫چراکهآمریکایی‌هاکاریکردندکهریسکسرمایه‌گذاریبرایشرکت‌ها‬ ‫تو‬ ‫باالباشدوازآنجاییکهدنیایتجارتزیادریسک‌پذیرنیستلذافعالی ‌‬ ‫سرمایه‌گذاریخارجیدرایراننیزمحدودشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسجمهورخاطرنشانکرد‪:‬وقتیمشاهدهکردیمکهکشورهایدیگر‬ ‫آمادگیندارندکهریسک‌هایباالرابرایسرمایه‌گذاریدرایرانبپذیرند‬ ‫طبیعتاًچندراهپیشروداشتیم‪.‬یکیازآنهااینبودکهمذاکرهکردهوبه‬ ‫توافقبرسیموبراساسآنباکشورهایمختلفمکاتبهکردیموآنهاقول‌هاو‬ ‫وعده‌هاییدادند‪،‬امادرمقامعملناتونبودندلذادرچنینشرایطیاقداماتیرا‬ ‫آغازکردیموبهدنیاگفتیمکهاگرنتوانیمازفوایداینتوافقاستفادهکنیم‪،‬ماهم‬ ‫تعهداتخودراقدمبهقدمکاهشمی‌دهیم‪.‬‬ ‫روحانیگفت‪:‬کاهشتعهداتبرایایناستکهدنیابدانددستماهم‬ ‫بستهنیستواگرآنهابهتعهداتخودعملنکنندراهکارهایفراوانیپیش‬ ‫رویماقرارداردومی‌توانیمازاقتصادوکشورخودماندفاعکنیم‪.‬‬ ‫رئیسجمهورافزود‪:‬تاکنونکاهشتعهداتدردومرحلهانجامشدهو‬ ‫درهرمرحلهدوتعهدراکنارگذاشتیم‪،‬البتههمزمانمشغولمذاکرهوگفتگو‬ ‫هستیم‪،‬امادرعینحالبرمبنایاینکهبهنتیجهنمی‌رسیم‪،‬عملکردهاوبرنامه‌های‬ ‫مدیریتیخودراپیشمی‌بریموبودجهوقیمتدالربراینمبناتنظیممی‌شود‪.‬‬ ‫روحانیافزود‪:‬می‌توانیمقیمتدالرراپایین‌تربیاوریم‪،‬امابرمبنایاحتیاط‬ ‫نسبتبهآیندهاستکهگامبرمی‌داریم‪.‬‬ ‫رئیسجمهورباتجلیلازایثاروایستادگیملتایران‪،‬گفت‪:‬ملتایران‬ ‫در‪ 8‬سالجنگتحمیلی‪،‬امام(ره)وکشورخودراتنهانگذاشتندوازشرف‬ ‫وحیثیتخوددفاعکردند‪،‬علیرغماینکههمهدنیاپشتسرصدامقرارداشت‬ ‫ملتایرانایثارگریوفداکاریکردوتوانستیمباموفقیتاینمقطعراپشت‬ ‫سربگذاریم‪.‬‬ ‫روحانیبابیاناینکهدولتامسالدرحدتوانتالشکردهحقوق‬ ‫کارکنانوکارگرانراافزایشدهد‪،‬گفت‪:‬کام ً‬ ‫الآگاههستیمکهفشاراصلی‬ ‫درجامعهبردوشکسانیاستکهازدرآمدثابتبرخوردارهستند‪،‬لذادر‬ ‫حدتوانتالشکردیمکهحقوقکارکنانوکارگرانراافزایشدهیمتامردم‬ ‫بتوانندمشکالتراپشتسربگذارند‪.‬‬ ‫رئیسجمهورتصریحکرد‪:‬امروزدنیابهایننتیجهرسیدهکهملتایران‬ ‫بزرگترازآناستکهبافشاروتهدیدآنهادرهمبشکندوبهفضلالهیدر‬ ‫شبیشتریدربازاربوجود‬ ‫ماه‌هایاخیرتاحدودیدربعضیازبخش‌هاآرام ‌‬ ‫آمدهاستوامروزهمبابرخیازکشورهادرحالمذاکرههستیموآنها‬ ‫پیشنهاداتیارایهکردندکهمتوازننمی‌دانیم‪،‬لذاآنپیشنهاداترانپذیرفتیم‪.‬‬ ‫روحانیگفت‪:‬ممکناستدرهفته‌هایآیندهبهنتیجهقابلقبولدست‬ ‫پیداکنیموامکانداردکهبهایننتیجهنرسیمواگربهنتیجه‌اینرسیممرحله‬ ‫بعدیکاهشتعهداتراانجامخواهیمداد‪.‬‬ ‫رئیسجمهورباتأکیدبراینکهباروحیهوحدتوهمدلیمی‌تواناز‬ ‫مشکالتعبورکرد‪،‬گفت‪:‬امسالسالانتخاباتاستوازهمهاحزاب‪،‬‬ ‫گروه‌هاوجناح‌هامی‌خواهمکهمنافعملی‪،‬اخالقوعدالترابرهرچیز‬ ‫دیگریمقدمبدانند‪،‬چراکهماتابعپیامبریهستیمکههرروزپرچمجدیدیاز‬ ‫مقاومت‪،‬ایستادگی‪،‬اخالقونشاطرابهاهتزازدرمی‌آورد‪.‬‬ ‫روحانیدرادامهبااشارهبهتمهیداتانجامشدهبرایاحیاءدریاچهارومیه‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اگرقراربودروندگذشتهدرخصوصدریاچهارومیهادامهپیداکند‪،‬‬ ‫امروزاثریازایندریاچهنبودو‪ 15،14‬میلیوننفرتحتتأثیرگردوغبار‬ ‫ناشیازآنقرارداشتندلذاازافتخاراتمهمدولتیازدهمودوازدهمتوجه‬ ‫بهاحیاءدریاچهارومیهاستوازتماماقداماتیکهدراینزمینهانجامگرفته‪،‬‬ ‫تشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬رئیسجمهوربااشارهبهاینکهدولتنسبتبهمحیط‬ ‫زیستاهمیتزیادیقایلاست‪،‬گفت‪:‬امروزبراساسگزارشوزیرنفت‪74،‬‬ ‫میلیونلیتربنزینیورو‪ 4‬و‪ 5‬درکشورمصرفمی‌شودوبیشاز‪ 50‬میلیونلیتر‬ ‫گازوئیل یورو‪ 4‬و‪ 5‬به مصرف می‌رسد و این کار بزرگی است که در زمینه‬ ‫محیطزیستانجامشدهاستواینیکنمونهازاقداماتیاستکهدولتدر‬ ‫زمینهحفظمحیطزیستوکاهشآلودگیانجامدادهاست‪.‬‬ ‫روحانیباتأکیدبراینکهاگرهمهدرکنارهمقراربگیریم‪،‬ازمشکالت‬ ‫عبورخواهیمکرد‪،‬گفت‪:‬دشمناندرمقابلارادهخداوندعددینیستندوهمه‬ ‫سربازانزمینوآسماندراختیارخداونداست‪،‬اگربراینصرتالهیراستی‪،‬‬ ‫اخالصوصداقترادرپیشبگیریموایستادگیکنیم‪،‬خداوندماراپیروز‬ ‫می‌کند‪.‬رئیسجمهورتصریحکرد‪:‬برایرسیدنبهپیروزیازهمهابزارهای‬ ‫فرهنگی‪،‬سیاسی‪،‬اقتصادیودیپلماسیخوداستفادهمی‌کنیمومعتقدیمچنانکه‬ ‫بهدرستیازاینابزارهااستفادهکنیمخداوندماراپیروزخواهدکرد‪.‬‬ ‫روحانیدرادامهباعذرخواهیازتأخیرایجادشدهدرتکمیلراه‌آهن‬ ‫تهران–تبریز‪،‬گفت‪:‬دراینزمینهحقبامردماست‪،‬البتهروزیکهوعده‬ ‫دادیم‪،‬برمبنایشرایطآنروزبودکهتحریموفشارهایاخیروجودنداشت‪،‬‬ ‫امادرعینحالعلیرغمهمهسختی‌هامردمتبریزاطمینانداشتهباشندکهسال‬ ‫آیندهحتماًراه‌آهنبهتبریزخواهدرسید‪.‬ضمناینکهازمردمبخاطراینکه‬ ‫نتوانستیمباسرعتیکهدلمانمی‌خواستبهوعده‌هاعملکنیم‪،‬عدرخواهی‬ ‫می‌کنم‪.‬رئیسجمهورتحریمرافرصتیبرایاتحادوهمدلیوتقویتاخالق‬ ‫درجامعهدانستوگفت‪:‬امروزخداوندفرصتیبرایماقراردادهاستکه‬ ‫اگربخواهیمبرایوحدتتمرینکنیمبهترازامروزروزیپیدانمی‌شود‪.‬‬ ‫امروزروزیاستکهدشمنروبهرویماقرارگرفتهوشمشیرکشیدهوبایدبا‬ ‫وحدتوهمدلیدرمقابلدشمنایستادگیومقاومتکنیموامیدوارمروزی‬ ‫رسانه‌هاراورقبزنیمکهسرتاسرآنواقعیت‪،‬درستیوبرمبنایصداقتو‬ ‫اخالق‌مداریباشدوامروزروزیاستکهبایدخودمانرااصالحکنیم‪.‬‬ ‫روحانیخاطرنشانکرد‪:‬فرصتیکهتحریمایجادکردهتنهابرایاقتصاد‬ ‫وفناورینیست‪،‬بلکهدراخالق‪،‬اتحادوبرادریفرصتیایجادشدهتادرکنار‬ ‫همازمشکالتعبورکنیم‪.‬‬ ‫توییتمحمدجوادظریف‪:‬‬ ‫آمریکادستازمنزوی‬ ‫کردنخودبردارد‬ ‫محمد جواد ظریف‪ ,‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان در توییتر خود نوشت‪ :‬همزمان با‬ ‫پیشرفت طرح گفت‌وگوی منطقه‌ای و پیمان‬ ‫عدم تعرض ایران‪ ،‬تیم بی در حال تضعیف‬ ‫است‪.‬ظریف افزود‪ :‬آمریکا باید دست از منزوی‬ ‫کردن خودش بردارد و با واقعیت‌های جدید‬ ‫جهان کنار بیاید‪ .‬تجارت و قدرت در عرصه‬ ‫بین‌الملل در حال تغییر هستند‪.‬رئیس دستگاه‬ ‫دیپلماسی کشورمان ادامه داد‪ :‬نه تروریسم‬ ‫اقتصادی علیه چین و ایران و نه خروج از پیمان‬ ‫موشکی با روسیه آن را دگرگون نخواهد کرد‪.‬‬ ‫عراقچی‪:‬‬ ‫آمریکادرعرصهدیپلماسی‬ ‫توانمقابلهباایرانراندارد‬ ‫سیدعباس عراقچی‪ ,‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫امور خارجه در پیام توئیتری نوشت‪« :‬تحریم‬ ‫محمد جواد ظریف این فرمانده با اقتدار سیاست‬ ‫خارجی جمهوری اسالمی ایران نشان داد‬ ‫آمریکا در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک‪،‬‬ ‫توان رویارویی با فرزندان شجاع و غیور این‬ ‫مرز و بوم را ندارد‪ .‬ظریف زبان پر صالبت‬ ‫دیپلماسی ایران و نماینده مقتدر ایران در تمام‬ ‫عرصه‌های جهانی و بین المللی است‪ .‬نه تیر‬ ‫دشمن و نه بند تحریم ها‪ ،‬نه طعنه دوست و نه‬ ‫چیز دیگر‪ ،‬ما را از پیشبرد منافع ملی این کشور‬ ‫و این مردم بازنخواهد داشت‪ .‬بر عهد و پیمان‬ ‫خود با ایران و انقالب‪ ،‬قوی‌تر از گذشته ایستاده‬ ‫ایم‪».‬‬ ‫تحریمظریفنشانه‬ ‫بنبستدرسیاست‬ ‫خارجیآمریکااست‬ ‫«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫روسیه روز پنجشنبه ‪ 10/5/1398‬در نشست هفتگی‬ ‫خود با خبرنگاران در مسکو در خصوص دیدگاه‬ ‫دولت روسیه در خصوص تحریم وزیر امور خارجه‬ ‫ایران توسط دولت امریکا اعالم کرد‪ :‬به نظرم تنها‬ ‫چیزی که دیپلماسی امریکایی بلد هست‪ ،‬اعمال‬ ‫تحریم می باشد‪ .‬اگر از الفاظ دیپلماتیک استفاده‬ ‫نکنیم‪ ،‬و شرایط را آنطور که هست تفسیر کنیم‪،‬‬ ‫ایاالت متحده دارند خودشان را به بن بست می‬ ‫کشانند‪ .‬آنها خودشان مانع استفاده خودشان از‬ ‫یک خط وسیع منابع و ابزارهای دیپلماتیک برای‬ ‫حل موضوعات و مشکالت مختلف شدند؛ با باقی‬ ‫گذاشتن تنها یک ابزار در غالب تحریم‪ .‬این ابزار کار‬ ‫نمی کند‪ ،‬هیچ جا خودش را نشان نداده و همه جا هم‬ ‫خودش را بی اعتبار کرده و هم آن کسانی را که به‬ ‫تبعیت آن پرداخته بودند‪.‬‬
‫ترجیحقرصخواببهالالیی!‬ ‫سوسنطاقدیسمی‌گوید‪:‬برخیمادرانترجیحمی‌دهندبهکودکانخودقرصخواببدهندتااین‌کهبخواهندبرایآن‌هاالالییبخوانند‪.‬ایننویسندهادبیاتکودکونوجواندربارهضرورتحفظالالیی‌هاوانتقالآن‌هابهنسل‌هایبعدیاظهارکرد‪:‬الالیی‌ها‬ ‫ازاولینآواهاییهستندکهبچه‌هامی‌شنوندویواش‌یواشآن‌هارابهصداهاتبدیلمی‌کنند‪.‬خیلیازبچه‌هاییکهبرای‌شانالالییخواندهمی‌شود‪،‬بهترمی‌توانندبادنیایاطرافخودارتباطبرقرارکنندتابچه‌ایکههیچ‌وقتالالیینشنید‌هاست‪.‬اوهمچنیندرباره‬ ‫مضامینالالییوساختالالیی‌هایجدیدگفت‪:‬الالیی‌هایقدیمیباچیزهاییکهاالنمی‌بینیمخیلیفرقمی‌کند‪.‬درالالیی‌هایقدیمیممکناستکلماتبهخاطراین‌کهقافیهشبیهبه‌همدارند‪،‬آوردهشوندومعنایینداشتهباشند؛مثال«الالالالگلالله‪/‬پلنگدر‬ ‫کوهچهمی‌ناله»‪.‬به‌نظرمالالییبایدازدلگوینده‌اشدربیایدتاتأثیرگذارباشد‪.‬آقایرحماندوستچندتاالالییکارکردهبودندکهبهآنشکلازآن‌هااستفادهنشدوبهشکلکتابماند‪.‬اگرمادرهااینالالیی‌هارابخوانندشایدقشنگباشد‪،‬امافکرمی‌کنمالالییاز‬ ‫دلکسیکهآن‌هارامی‌خواندبیرونبیایدبهتراست‪.‬طاقدیسدربارهاین‌کهخواندنالالییبرایکودکانبهفراموشیسپردهشدهاست‪،‬بیانکرد‪:‬دنیایامروزبرهمه‌چیزتأثیرگذاشتهاست‪.‬برخیازمامان‌هایامروزترجیحمی‌دهندقرصخواببهبچهبدهندتابخوابند‬ ‫وخودشانبهکارهای‌شانبرسنداماالالیینخوانند‪.‬دیگر الالییبهآنصورتکهقدیم‌هابود‪،‬نیستوخیلی‌هاالالیینمی‌خوانندوبچهباآهنگموتزارتبهخوابمی‌رود‪.‬ایننویسندهدربارهاین‌کهنهادهابرایحفظالالیی‌هاتالشکرد‌هاندویااصالوظیفه‌ایبر‬ ‫عهدهدارندباخیر‪،‬گفت‪:‬بایدجاییباشدکهالالیی‌هاراثبتکند‪.‬فعالیتنهادهابهاینبستگیداردکهبودجه‌ایبهآن‌هاتخصیصبدهند‪.‬اماسیاست‌گذاران فرهنگیمابهآن‌صورتدراینزمینهفکرینکرد‌هاند؛یاآگاهنبود‌هاندویابی‌خیال‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 12 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪867‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫روند بی‌حساب و کتاب دعوت‬ ‫از مهمانان در تلویزیون‬ ‫گزارش‬ ‫امروزهوسعتمجازیمرزباریکیدردرستییانادرستیانتخابسوژه‌هادر‬ ‫برنامه‌هایتلویزیونایجادکردهاستوگاهیانتخابنادرستوروندبی‌حسابوکتاب‬ ‫دعوتازمهمانان‪،‬برنامه‌هارابهحاشیهوبیراههمی‌کشاند‪.‬ناهیدساداتشریفیـتهیه‌کننده‬ ‫«برنامههزارراهنرفته»ـ درباره‌یانتخابسوژه‌هایاینبرنامهکهمرزباریکیدردرستی‬ ‫یانادرستیانتخابآنهاوجودداردوگاهیانتخابنادرستبرنامهرابهبیراههمی‌کشاند‬ ‫وهمچنینراهبرون‌رفتازاینمعضلکهگاهوبیگاهدامن‌گیرتلویزیونمی‌شود‪،‬سخن‬ ‫گفت‪.‬ویمعتقداست‪:‬وسعتفضایمجازیباعثشدهتاآسیب‌پذیریاینماجرازیاد‬ ‫شودبههمینمنظوردراغلببرنامه‌هایتلویزیونیدرپرداختنبهسوژه‌هاحاشیهایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬ازایندستاتفاقاتدرتمامبرنامه‌هایتلویزیونرخمی‌دهدوچراییآننهبه‬ ‫تولیدکنندهارتباطیداردونهبهمدیرگروهومدیرشبکه‪.‬شریفیدرباره‌یتاثیروسعت‬ ‫فضایمجازیدرانتخابسوژه‌هاییکبرنامهتلویزیونیگفت‪:‬انتخابمابرایسوژه‌ها‬ ‫مثلسابقاست‪.‬درستاستکهوسعتفضایمجازیآسیب‌پذیریاینماجرارازیاد‬ ‫می‌کند‪«.‬هزارراهنرفته»همیشهسوژه‌هایشراازطریقفراخوانانتخابمی‌کردهوبا‬ ‫یربطوذی‌صالحمثلدادگاهایخانواده‪،‬مراکزمشاورهخانواده‪،‬این‬ ‫مراجعهبهمراکزذ ‌‬ ‫سوژه‌هاپیدامی‌شدند‪.‬اماعمدهآنهاازطریقفراخوانیکهازطریقصداوسیماپخش‬ ‫می‌شدند‪،‬انتخابمی‌شدند‪،‬سوژه‌هاداوطلبانهمی‌آمدندومسیربرنامهراطیمی‌کردیم‪.‬‬ ‫برنامه‌های سینمایی تلویزیون‬ ‫حمایت یا نابودی؟!‬ ‫سینماهمیشهازساختوپخشیکبرنامهسینماییمناسبکه‬ ‫بتواندبدوننگاه‌هایجناحیوسیاست‌زدگیبهمسائلاصلیسینما‬ ‫بپردازدمحرومبودهوهربارخانوادهسینماباتدارکبرنامه‌هاییمختلف‬ ‫سعیدرپرداختنبهمعضالتسینماداشتندتابلکهدرتلویزیونشاهد‬ ‫برنامه‌ایمفیدباشیماماهربارمعضالتیاعمازخطقرمزهایتلویزیون‪،‬‬ ‫اعمالسلیقهعواملسازندهبرنامهونگاه‌هایجناحیبرنامه‌هایسینمایی‬ ‫مثلبرنامه«هفت»بهبیراههرفتهوبانگاهیسادهمتوجهمی‌شدیمکه‬ ‫یابرنامهبهشدتخنثیاستویایکجبههمشخصموردانتقادو‬ ‫حملهبرنامهقرارگرفتهاست‪.‬رسیدنبهشرایطایده‌آلوپخشبرنامه‌ای‬ ‫مناسبکهباصراحتوصداقتبهبررسیفیلم‌هاومعضالتسینما‬ ‫بپردازدتقریباًبهامریمحالتبدیلشده‪،‬بسیاریازسینماگراندیگر‬ ‫رغبتیبهدیدنبرنامه‌هایسینماییازجمله«هفت»و«نقدسینما»ندارند‪،‬‬ ‫طیتماس‌هاییکهخبرنگاربرنا‪،‬بابرخیسینماگرانداشتهاکثرآن‌ها‬ ‫برنامه‌هایسینماییرادنبالنکرد‌هاندوحتیبرخیازپخشبرنامه‌ای‬ ‫مثلبرنامه«هفت»خبرندارند‪.‬اینروزهابرنامه‌هایسینماییمتعددی‬ ‫ازتلویزیونپخشمی‌شوندکهبهاعتقاداکثرمخاطبان‪،‬اینبرنامه‌ها‪،‬‬ ‫برنامه‌هاییجناحیهستندکهنگاهییکسویهوحتیبرخیمواقع‬ ‫اشتباهبهمسائلدارند‪.‬‬ ‫قطعاًپخشبرنامه‌هایتحلیلیدربارههرموضوعکهقراراستبه‬ ‫صورتمیزگرداجراشوند‪،‬نیازبهحضورافرادیبانگرش‌هایمتفاوت‬ ‫استکهمتأسفانهدربرنامه‌هایامروزتلویزیونکهگویابدعتیجدیدبه‬ ‫حسابمی‌آیدشاهدبرگزاریمیزگردهایمختلفهستیمکههمهافراد‬ ‫یاموافقبحثمطرحشدهیامخالفآنهستند‪.‬بحثدربارهاشکاالت‬ ‫اینبرنامه‌هابسیاراستوبرایآسیب‌شناسیوپیگیریاینمسألهبه‬ ‫گفت‌وگوباچندتنازسینماگرانپرداختیمکهدرادامهمی‌خوانید‪:‬جواد‬ ‫طوسیمنتقدونویسندهسینماوتلویزیون‪،‬اظهارداشت‪:‬نگاهتلویزیونبه‬ ‫عقیدهمندرچرخهسیاست‌گذاریدربرخیمواقعازواقعیتموجود‬ ‫درسینماکهمشاهدهمی‌کنیمدورمی‌شودوبهتراستتلویزیونباتغییر‬ ‫نگرشمسیریبهتروقابلاستنادتریبرایسینمایمارقمبزند‪.‬بهنظر‬ ‫می‌رسددرتلویزیوناصلژورنالیسمرسانه‌ایدردستورکارقرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫طوسیخاطرنشانکرد‪:‬بهروزافخمیفردیباتجربهودارایسلیقه‬ ‫استامااینسلیقه‌‌محوربودنبرنامهبایددرراستایمخاطب‌شناسی‬ ‫درستقراربگیردوطیف‌هایمختلفجامعهدرنظرگرفتهشوند‪.‬بهتر‬ ‫استبهروزافخمیوبهطورکلیبرنامه‌هایسینماییتلویزیوناینقدر‬ ‫نامنعطفباآثارروبرونشوند‪.‬هرمنتقدبرایخودخاستگاهیدارداما‬ ‫وقتیدرقابتلویزیونقرارمی‌گیردبایدواقع‌بینانه‌تربااثرروبروشودو‬ ‫آننگاهشخصیخودرابهآحادجامعهتحمیلنکند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬گاهیاوقاتدرنظراتدومنتقدثابتبرنامه«نقدسینما»‬ ‫شاهدهستیمکهشخصیبودننظراتشانرابریکنگاهواقع‌بینانهغالب‬ ‫بزنندهباشد‪.‬درقسمتاخیر‬ ‫می‌دانندکهاینمی‌تواندبهشدتآسی ‌‬ ‫برنامهبهروزافخمیدومنتقدکهنظرمنفیبهفیلم«کارکثیف»داشتند‬ ‫مقابلهمقرارگرفتندوبهنقداینفیلمپرداختندودراینشرایطناعادالنه‬ ‫اکرانکهبهاندازهکافیاینفیلمآسیبدیدهکوبیدنآنبهاینشکل‬ ‫آسیبزدنبهسینمایمستقلاست‪.‬پیشنهادمنایناستکهدرحوزه‬ ‫نقدمنتقداندربرنامهتغییرکنند‪.‬منتقدیکهبیشترنقاطضعفرامی‌بیند‬ ‫ودرنقدهایشبیشترنگاهیبهنقاطضعففیلمداردمی‌تواندبهفیلم‌ها‬ ‫آسیببزند‪.‬اینمنتقددرادامهگفت‪:‬اینآسیب‌هابهنوعیاستکه‬ ‫بیشترگریبانسینمایمستقلرامی‌گیرد‪.‬بهنظرمنقطعاًاگریکفیلم‬ ‫قراراستموردنقدوبررسیقراربگیرددومنتقدبایکنظرونگاهنباید‬ ‫مقابلهمقراربگیرند‪،‬بهتراستیکمنتقدمخالفومنتقددیگرموافق‬ ‫فیلمباشدونقدیکفیلمبادونگاهانجامشوداماالزامواصراربرای‬ ‫حضوردومنتقدثابتدریکبرنامهتحتهرشرایطرانمی‌فهممواین‬ ‫موضوعدربارهبرنامه«هفت»همبایدجدیگرفتهشود‪.‬‬ ‫طوسیتصریحکرد‪:‬قطعاًدخالتتلویزیوندرانتخابافرادنیز‬ ‫تأثیرگذاراست‪.‬مطمئناًتلویزیونلیستیدراختیاربرنامه‌هاقرارمی‌دهد‬ ‫کهتنهاازبینافرادتأییدشدهمی‌توانندمهماندعوتکنندواینمنجر‬ ‫بهمحدودیتمی‌شوددرصورتیکهمنفکرمی‌کنمتعدادمنتقدانی‬ ‫کهمی‌توانندبهتلویزیونبیایندکمنیستومشکلیبرایتلویزیونایجاد‬ ‫نشودکمنیست‪.‬محدودکردنمنتقدانوثابتنگه‌داشتنمیزنقددر‬ ‫برنامه‌هایسینماییتلویزیونیمنطقینیستوبایکسعه‌صدرمی‌توان‬ ‫درتکثرگراییمنتقدانراجذبکردولزومینداردیکمنتقدپای‬ ‫ثابتیکبرنامهباشددراینشرایطرقابتوتنوعمعناییپیدانمی‌کنند‪.‬‬ ‫ویدرپایانتصریحکرد‪:‬تلویزیوندربحثفرهنگیوجه‬ ‫ایدئولوژیکیداردکهنگاهیمحدودبهوجودآوردهوبهتراستاین‬ ‫نگاهمحدودکنارگذاشتهشودوبایکواقع‌بینینقطهتفاهم‌آمیزتریبا‬ ‫واقعیاتداشتهباشدتابتوانمسائلبیشتریرادراینرسانهمطرحکرد‪.‬‬ ‫بهتراستتلویزیونبانگاهیمتعادللیستسیاهخودراکوتاه‌ترکند‪.‬‬ ‫رضامقصودی‪،‬فیلمنامه‌نویسوکارگردانسینما‪،‬اظهارداشت‪:‬رسالت‬ ‫برنامه‌هایسینماییدرتلویزیونآگاهیدادنبهمردماستبه‌طوری‬ ‫کهمردمبادیدناینبرنامه‌هابهدرکبهتریازفیلم‌هابرسندوارتباط‬ ‫بیشتریبینمردموسینمابرقرارشود‪.‬قرارنیستاینبرنامه‌هابهمردم‬ ‫فیلمسازییاددهند‪،‬برنامه‌هاینقدوبررسیفیلم‌هایسینماییکارشان‬ ‫ارائهابزاریبرایدرکوتشخیصبهترفیلم‌هایخوبیابداست‪.‬‬ ‫برخیمواقعشاهدپخشبرنامه‌هاییهستیمکهبهآموزشگاهفیلمسازییا‬ ‫مرکزیبرایعقده‌گشاییوعصبانیتتبدیلمی‌شوند‪.‬دراینبرنامه‌های‬ ‫سینماییاگرجریانیخالفجریانفکری‌شانوجودداشتهباشدآن‌‬ ‫رانابودمی‌کنندواینرفتاربهشدتغیرحرفه‌ایاست‪.‬تلویزیونیک‬ ‫رسانهشخصینیستکهآنرابهرینگبوکسیعلیهمخالفانتبدیل‬ ‫کنندوهرکسکهمخالفشهستندرابهبرنامهدعوتکردهوباحمله‪،‬‬ ‫ویرامنهدمکنند‪.‬اینکارگرداندرادامهگفت‪:‬نقدوتحلیلسینمادر‬ ‫تلویزیونمابهبیراههرفتهووضعیتآنهرروزبدترمی‌شودوآدرس‬ ‫غلطبهبینندهمی‌دهد‪.‬برخیازبرنامه‌هایسینماییکهدرتلویزیونشاهد‬ ‫هستیمحتیبهجایآموزندهبودنبدآموزیدارندوبعضاًشاهدبودیم‬ ‫توهین‌هایبدیبهفیلمسازانوجریان‌هایفکریشدهاستکهفکر‬ ‫می‌کنمنبوداینبرنامه‌هایمخربازبودنشانبهتراست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بعضاًدراینبرنامه‌هاشاهدمطرحشدنمسائلیهستیمکه‬ ‫هیچربطیبهعموممردمندارد‪.‬عمومیکردنبرخیمباحثنهتنهاهیچ‬ ‫جذابیتیبرایمردمندارد‪،‬بلکهبرنامهرابسیارتخصصیوخسته‌کننده‬ ‫می‌کندودرنتیجهچنینبرنامه‌اینمی‌تواندپلارتباطیمردموسینما‬ ‫باشد‪.‬بسیاریازمباحثیکهدربرنامه‌هایسینماییتلویزیونمطرح‬ ‫می‌شوندجایشاندرتلویزیوننیست‪.‬بهتراستتلویزیونبهبهترشدن‬ ‫وضعیتسینماکهازاستقبالمردمازسینماهاحاصلمی‌شودفکرکندو‬ ‫رسالتدرستنقدرادرپیشبگیرد‪.‬‬ ‫کارگردانفیلمسینمایی«خجالتنکش»اظهارداشت‪:‬نقدهمیشه‬ ‫بهشناختمخاطبکمککردهواینشناختبهکمکسینمامی‌آید‬ ‫وازابتدایتاریخسینماافرادبابیاننکاتمثبتیکفیلممردمراترغیب‬ ‫بهدیدنآثارسینماییمی‌کردندودرادامهاینکارتبدیلبهیکحرفه‬ ‫نقدنویسیشدکهبهشکلامروزیدرآمدهامادرسینمایمانقدنویسی‬ ‫شکلوشمایلیکام ً‬ ‫المتفاوتبادیگرکشورهادارد‪.‬‬ ‫مقصودیدرپایانتصریحکرد‪:‬اغلبمخاطبانسینما‪،‬تلویزیون‬ ‫نمی‌بینندوبههمیندلیلبرنامه‌هایتلویزیونینمی‌تواننددراینبین‬ ‫چندانتأثیرگذارباشند‪.‬ازطرفیدربسیاریمواقعنقدهایتندومنفی‬ ‫منجربهدیدهشدنفیلم‌هامی‌شودواینمسألهکهیکنقددربرنامه‌ای‬ ‫مثلبرنامه«هفت»منجربهدیدهشدنیاعدماستقبالمردمازفیلمی‬ ‫سینماییشدهتوهمیبیشنیست‪.‬ارتباطدادنایندومسألهکهنقدهای‬ ‫سینماییدریکبرنامهبرمیزانمخاطبانیکفیلمتأثیرمی‌گذاردبه‬ ‫هیچ‌عنوانعلمینیستچراکهمحاسباتدقیقیدرآنوجودنداردو‬ ‫ادعاییپوچاست‪.‬مردمبهحرف‌هاییکمنتقدچندانتوجهندارند‬ ‫ویکفیلمعالوهبرتبلیغاتبیشترباسفارشدوستانوآشنایانبههم‬ ‫مورداستقبالقرارمی‌گیردواگراینگونهنباشدقطعاًآنفیلمباریزش‬ ‫مخاطبمواجهمی‌شودواینهیچربطیبهبرنامه‌ایمثلبرنامه«هفت»یا‬ ‫«نقدسینما»و‪...‬ندارد‪.‬سیروسالوند‪،‬کارگردانسینما‪،‬اظهارداشت‪:‬طی‬ ‫سال‌هایمختلفباتغییرمدیرانسازمانصداوسیمانگاهتلویزیوننسبت‬ ‫بهسینماتغییرکردهاست‪.‬باوجوداینکهسیاستیکلیدرصداوسیما‬ ‫وجوددارداماهرشخصبانگاهیکهدارددرجایگاهمدیرمی‌تواند‬ ‫تغییراتیایجادکندواینتغییراتحتیدربرنامه‌هاباتغییرمجریو‬ ‫تهیه‌کنندهنیزبهچشممی‌خورد‪.‬همینتغییراتگاهدرجهتیقرارگرفته‬ ‫کهبهنفعسینمابودهوگاهدردوره‌هاییتلویزیونبهرسانه‌ایمقابل‬ ‫سینمایادررقابتباسینماتبدیلشدهاست‪.‬امروزشاهدساختوپخش‬ ‫برنامه‌هاییدرتلویزیونهستیمکهمی‌توانبهآن‌هاامیدواربودومی‌توان‬ ‫امیدداشتتلویزیونبرایسینمایمامفیدباشد‪.‬اینکارگرداندرادامه‬ ‫اظهارداشت‪:‬تلویزیوندرهرصورتمی‌تواندازسینماحمایتکند‪.‬‬ ‫سینمایمایکسینمایداخلیاستوبهاینحمایت‌هانیازدارد‪.‬عالوه‬ ‫برتبلیغاتوپخشتیزرهایسینماییمطرحشدنفیلم‌هادربرنامه‌های‬ ‫سینماییتلویزیونکهتعدادشانکمنیستمی‌تواندمخاطبانرابه‬ ‫شناختیازآثاربرساندوآنهارابهدیدنفیلم‌هاترغیبکند‪.‬ازنظرمن‬ ‫حتیاگریکفیلمدریکبرنامهتلویزیونیمثلبرنامه«هفت»موردانتقاد‬ ‫منتقدقراربگیردمی‌تواندموردتوجهمردمقرارگرفتهوازآناستقبال‬ ‫کنند‪.‬بهنظرمنبحثدرموردفیلم‌هاومطرحشدنآثارسینماییدر‬ ‫تلویزیونبههرشکلمی‌تواندمفیدباشد‪.‬‬ ‫اتفاقابخشعمده‌ایازسوژه‌هاییکهآمدندوحواشیهمایجادشد‪،‬سوژه‌هاییبودند‬ ‫کهخوددادگاهخانوادهبهمامعرفیکردهبودند‪.‬مرکزمشاورهدادگاهخانوادهفهرستی‬ ‫ازآدم‌هاییکهبرایدرخواستطالقبهدادگاهمراجعهکردند‪،‬دادهبود؛سوژه‌هایی‬ ‫کهتوسطمشاوراندادگاهبهزندگیبرگشتندوازطالقمنصرفشدند‪.‬مانیزپیگیری‬ ‫کردیم‪.‬گروهتحقیقبرنامهمتخصصودرسطحفوقلیسانسودکتریهستند‪،‬زمانی‬ ‫کهسوژه‌هامراجعهمی‌کردند‪،‬گروهتحقیقبهشکلکاملاتخصصیموضوعرابررسی‬ ‫می‌کردندودرنهایتبراساسموضوعاتیکهماانتخابمی‌کردیم‪،‬مهمانانپذیرفته‬ ‫میشدند‪.‬ویبااشارهبهموضوعسوژ‌ه دوزوججوانکهتصاویروویدیوهایآن‌ها‬ ‫درمجالسمختلطدرصفحهمجازی‌شانقابلدسترسیبودوموجبواکنش‌هایی‬ ‫دررسانه‌هاشدهبود‪،‬اظهارکرد‪:‬اینزوجبهدلیلاستفادهبی‌رویهونامناسبازفضای‬ ‫مجازی‪،‬بهدادگاهمراجعهکردند‪.‬آقابادوستانغیرهم‌جنسارتباطزیادیپیداکردهبود‬ ‫وروابطدورازسطحیکرابطهمعمولیبرایشانایجادشدهبودوخانمهمبرایتالفی‬ ‫همینکارراکردهبودونتیجهاینشدهبودکههردوبرایطالقبهدادگاهمراجعهکرده‬ ‫بودند‪،‬اماتوسطمشاوردادگاهخانوادهبهصلحوسازشرسیدهبودندوتعهدیازآنها‬ ‫دردادگاهمبنیبراینک ‌هدیگرهیچصفحه‌ایدرفضایمجازینداشتهباشند‪،‬گرفتهشده‬ ‫بود‪.‬مامردادماهبرنامهراضبطکردهبودیم‪.‬اینزوجازدیماهتصمیممی‌گیرندکه‬ ‫درفضایمجازیصفحهداشتهباشندومتاسفانهازآنصفحهاستفادهتبلیغاتیوکسب‬ ‫درآمدمی‌کردند‪.‬ضمناینکهبانامیمستعاراقدامبهایجادآنصفحهکردهبودند‪.‬وی‬ ‫درادامهبااعتقادبراینکهبروزمسائلیازایندستواقعااجتناب‌ناپذیراست‪،‬درعینحال‬ ‫گفت‪:‬پیشازاینکهمهمانانمابهبرنامهبیایند‪،‬ابتداصفحه‌یآنهاراچکمی‌کنیم‪.‬ولی‬ ‫ایندومهمانماکهحاشیه‌سازشدندبانام‌هایدیگریفعالیت‌هایخودراشروعکرده‬ ‫بودند‪.‬زمانیکهمنازمرکزیکهسوژ‌هرابهمامعرفیکردهبودند‪،‬علتراجویاشدم‬ ‫کهاینهاچطورتعهددادهبودند‪،‬مطرحکردندکهایندوتعهددادهبودندامااینتعهدات‬ ‫کهضمانتاجراییندارد؛بنابراینازایندستاتفاقاتدرتمامبرنامه‌هایتلویزیونرخ‬ ‫می‌دهد‪.‬نمونه‌یاخیرآنهمدربرنامه«وقتشه»پیشآمد؛اماخبخیلیزودجمعشدو‬ ‫کسیهمپیگیراینماجرابهصورتجدینشد‪.‬بروزاینمسائلواقعااجتناب‌ناپذیراست‪.‬‬ ‫ویدرادامهبااشارهبهحساسیتانتخابسوژه‌هادربرنامه‌هایتلویزیونی‪،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫فضایمجازیبهقدریوسعتپیداکردهاستوآدم‌هاباکوچکترینحرکتکردهیا‬ ‫نکرده‪،‬منجربهآسیبیمی‌شوندکهبهشکلبرجستهکاملاملموساست‪.‬اینتهیه‌کنندهدر‬ ‫مقایسهفصلجدیدبرنامه«هزارراهنرفته»بابیاناینکهسوژه‌هایآنبابرنامه‪ ۱۰‬سالپیش‬ ‫متفاوتاست‪،‬گفت‪:‬قطعابهدلیلتکثررسانه‌ایمردمکمتربهتلویزیونمراجعهمی‌کنندو‬ ‫ابزاررسانه‌ایبسیارزیادیوجودداردکهخیلی‌هاسرگرمآنهاهستند‪.‬‬ ‫فروشسینمایایران‬ ‫صعودیشد‬ ‫اکران سینماهای کشور این هفته در حالی پیگیری شد‬ ‫که فیلم «قسم» ساخته محسن تنابنده به نمایش درآمد و فیلم‬ ‫«قصر شیرین» هم با بازی حامد بهداد شروع خوبی داشت‪.‬‬ ‫اکران سینمای ایران در دومین هفته از تیر با اضافه شدن یک‬ ‫فیلم جدید در حالی ادامه پیدا کرد که رقابت جذابی میان‬ ‫صدرنشینان جدول فروش شکل گرفت‪.‬این هفته فیلم «قسم»‬ ‫به کارگردانی محسن تنابنده روی پرده رفت و فیلم سینمایی‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار هم به صدرنشینی‬ ‫خود در گیشه ادامه داد و فیلم سینمایی «دختر شیطان»‬ ‫هم برای دومین هفته متوالی قعرنشین بود‪.‬در این هفته یک‬ ‫اتفاق مثبت در زمینه فروش هفتگی سینمای ایران رخ داد و‬ ‫هنوز هم صعودی شدن میزان فروش پس از چند هفته افت‬ ‫محسوس بود‪.‬البته افزایش فروش این هفته چندان چشمگیر‬ ‫نیست اما خود کورسوی امیدی برای بهبود اوضاع سینمای‬ ‫ایران است‪.‬فروش کلی سینمای ایران در این هفته ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۱۲‬میلیون تومان است در مقایسه با هفته گذشته ورود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬البته ‪ ۳‬میلیارد و هفده‬ ‫میلیون تومان از این میزان به شهر تهران اختصاص دارد که در‬ ‫مقایسه با هفته پیش با افزایش نسبی همراه بوده است‪.‬همچنین‬ ‫در این هفته ‪ ۴۸۰‬هزار و ‪ ۷۳۰‬نفر به تماشای فیلم های روی‬ ‫پرده نشستن که ‪ ۲۲۲‬هزار و ‪ ۳۰۷‬نفرشان اهل تهران بودند‪.‬‬ ‫این هفته فیلم سینمایی «قسم» دومین ساخته محسن تنابنده‬ ‫اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد‪ ،‬فیلمی‬ ‫که تفاوت زیادی با نخستین ساخته این هنرمند یعنی «گینس»‬ ‫دارد‪.‬این فیلم نخستین بار در سی و هفتمین جشنواره ملی‬ ‫فیلم فجر به نمایش درآمد بازی متفاوت مهناز افشار بازیگر‬ ‫نقش اول فیلم تا حدود زیادی تحسین منتقدان را برانگیخت‪.‬‬ ‫حسن پورشیرازی‪ ،‬سعید آقاخانی‪ ،‬مهران احمدی و‪ ...‬از‬ ‫دیگر بازیگران این فیلم هستند‪« .‬قسم» دربارهٔ قتل زنی به نام‬ ‫رضوان است که خانواده و اقوام آن به دنبال ثابت کردن قاتل‬ ‫بودن شوهر وی به دادگاه هستند…این فیلم در دو روز نخستی‬ ‫که روی پرده رفته ‪ ۷۷‬میلیون و ‪ ۴۷۰‬هزار تومان فروش داشته‬ ‫است که میزان چندان زیادی به شمار نمی آید‪ ،‬با این حال‬ ‫باید منتظر ماند چرا که برای قضاوت زود است و دید فیلم‬ ‫تنابنده می تواند جزوه فیلم های غیر کمدی پرفروش سال ‪۹۸‬‬ ‫باشد یا نه‪.‬‬ ‫سوءاستفاده از پاسپورت‬ ‫گردشگران برای‬ ‫دریافت رجیستری‬ ‫ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) نیز با تایید تبانی‌هایی که در‬ ‫سفارتخانه‌های برخی از کشورها درخصوص صدور و عدم صدور ویزا‬ ‫شاهدهستیمبهایلناگفت‪:‬متاسفانهکارکنانبسیاریازسفارتخانه‌هاچنین‬ ‫کارهایی انجام می‌دهند حتا در مواردی گزارش‌هایی را اعالم کرده‌ایم که‬ ‫بیشترتوصیه‌ایبوده‌اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بارها مشاهده شده کارکنان سفارتخانه‌ها بویژه کارکنان‬ ‫محلی‪،‬چنینتبانی‌هاییراانجاممی‌دهندومرجعرسیدگیبهاینتخلفات‬ ‫قطعاسفارتخانهمربوطههستند‪.‬ضمنآنکهنبایدفراموشکردکه درحوزه‬ ‫صدور ویزا چارچوب مشخصی داریم که تمام آن در اختیار سفارتخانه‬ ‫کشور مقصد سفر است‪ .‬دفاتر خدمات مسافرتی نیز کارشان آن است که‬ ‫دریافت ویزای مسافران را انجام دهد و هیچ تضمینی برای دریافت یا عدم‬ ‫دریافت ویزا وجود ندارد‪.‬‬ ‫توربهشرطرجیستری‬ ‫هرچندهنوزموضوعتبلیغاتکذباخذویزایتضمینیتوسط‬ ‫دفاترخدماتمسافرتیبهطورکاملرفعنشده‌‪،‬اینروزهاباتبلیغاتجدید‬ ‫دیگری روبه‌رو هستیم که عنوان می‌شود در صورت واگذاری سهم‬ ‫رجیستری به آ‍ژانس مربوطه‪ ،‬مبلغی که معموال از‪ ۵۰۰‬هزار تومان شروع‪ ،‬از‬ ‫هزینهتورکسرمی‌شود‪.‬‬ ‫رئیسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتهواییوجهانگردیبا‬ ‫تاکید برآنکه هر کس چنین کاری انجام می‌دهد‪ ،‬تخلف کرده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کار به نوعی سوءاستفاده از پاسپورت افراد است و درخواست داریم تا این‬ ‫دفاتررامعرفیکنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قاعده اینگونه است که یا سازمان میراث و گردشگری‬ ‫باید خود بخش نظارت را به درستی انجام دهد یا اگر از عهده این کار‬ ‫بی‌نمی‌آید نظارت را واگذار کند‪ .‬شرایط به گونه‌ای‌ست که نه سازمان‬ ‫متولی نظارت کاملی دارد و نه نظارت به بخش‌های دیگر مانند بخش‬ ‫خصوصیواگذارمی‌شود‪.‬سال‌هاستاینصحبت‌هارابیانمی‌کنیماما‬ ‫راهبهجایینمی‌برد‪.‬بهگفتهرفیعی‪،‬اینبدنامی‌هادرنهایتبرایدفاتری‬ ‫خدمات مسافرتی باقی می‌ماند که کار خود را درست انجام می‌دهند‪ .‬معلوم‬ ‫نیستدفاتریکهچنینتبلیغاتیانجاممی‌دهندوچنینتورهاییبرگزار‬ ‫می‌کنند‪،‬مجوزقانونیدارندیاخیر!دربیشترمواقعایندفاترفعالیتغیرمجاز‬ ‫دارنداماکسیهمجلودارآنهانیستوبرخوردمناسبیبافعالیتغیرمجاز‬ ‫این دفاتر صورت نمی‌گیرد‪ .‬تیموری نیز با تاکید بر آنکه اگر آژانسی در‬ ‫تبلیغاتخودبردریافتویزابهشرطدریافتحقرجیستریموبایلتوسط‬ ‫مسافر تاکید داشته باشد و این کار را انجام دهد‪ ،‬تخلف کرده به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫هیچکسچنینحقیندارد‪.‬مسئولیتآژانس‌هابرنامه‌ریزیتوروارائه‬ ‫خدماتی است که در چارچوب تور در نظر گرفته می‌شود‪ .‬این خدمات‬ ‫شامل‪ ،‬ذخیره اقامت‪ ،‬راهنما‪ ،‬هتل‪ ،‬بلیط و بازدید است و خارج از این بسته‬ ‫سفر‪ ،‬هر تقاضایی داشته باشند‪ ،‬قطعا تخلف خواهد بود‪ .‬اگر این موارد به ما‬ ‫گزارششود‪،‬قطعارسیدگیخواهیمکرد‪.‬‬ ‫تخلفاتدفاترخدماتمسافرتیبهجاییرسیدهکههرروزخبرهای‬ ‫جدیدازتخلفیجدیدسرزبان‌هامی‌افتد‪.‬چندیپیشتبلیغاخذویزای‬ ‫تضمینیتوسطدفاترخدماتمسافرتیازسویادارهکلمیراثفرهنگی‬ ‫استان تهران ممنوع اعالم شد چراکه شکایات بسیار زیادی از سوی‬ ‫گردشگراندرخصوصتخلفاتدفاترخدماتمسافرتیمبنیبرتبلیغات‬ ‫نادرست برای تضمین اخذ ویزا انجام شده و محقق نشده بود‪.‬‬ ‫پرهامجانفشان(مدیرکلمیراثفرهنگیاستانتهران)نیزدرنامه‌ای‬ ‫بهرئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتیایرانوتهران‬ ‫و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی نوشت‪ :‬با توجه به گزارش‌های واصله‬ ‫و همچنین تعدد شکایات مطرح شده در خصوص تبلیغ و ارائه خدمات‬ ‫باعنواناخذتضمینیویزابدینوسیلهاعالممی‌داردازآنجاییکهتعهد‬ ‫ویزایتضمینیکشورهاازجملهکانادا‪،‬استرالیاوکشورهایحوزهشینگن‬ ‫غیرقانونی بوده و این امر صرفاًبا هدف سوءاستفاده مالی توسط برخی افراد‬ ‫سودجوصورتمی‌گیرد‪،‬لذامقتضیاستاطالع‌رسانیمناسببهدفاتر‬ ‫خدماتمسافرتیوگردشگریتحتپوششمبنیبرجلوگیریازهرگونه‬ ‫تبلیغ و اقدام به اخذ ویزا با عنوان تضمینی صورت گیرد تا از بروز مشکالت‬ ‫احتمالیاجتنابشود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬همچنان شاهد تخلف دفاتر خدمات مسافرتی در این‬ ‫خصوصهستیموهمچنانگردشگرانگولاینتبلیغاترامی‌خورند‬ ‫چراکهحرمتاهللرفیعی(رئیسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرت‬ ‫هواییوجهانگردی)معتقداست‪:‬برخیازکارمندانبرخیازسفارتخانه‌ها‬ ‫با برخی از آژانس‌های مسافرتی تبانی می‌‌کنند تا در ازای دریافت بخشی از‬ ‫درآمد آژانس‪ ،‬کارهای ارائه ویزا را تسهیل کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به مواردی که طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم‪ ،‬گفت‌‪ :‬هر چند‬ ‫وقت یکبار شاهد آن هستیم که در یک برهه زمانی یکی از سفارتخانه‌ها‬ ‫درصددریجکتویزاهابرمی‌آید‪.‬بعدازآنکهسفیرمتوجهمی‌شوددرصدد‬ ‫تغییرکارکنانسفارتخانهبرمی‌آید‪.‬بهطورمثالدرسالگذشتهدرسفارت‬ ‫ایتالیاوفرانسهشاهدجابه‌جایی‌هایمتعدددرمیانکارکنانبودیم‪.‬اکنوننیز‬ ‫چنینمواردیدرسفارتخانه‌هااتفاقمی‌افتدکهازآنجاییکهعیاننیست‪،‬‬ ‫مدتی طول می‌کشد تا متوجه آن بشویم که در این مدت زمان تخلفات‬ ‫متعددیانجاممی‌شود‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 12 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪867‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫وام‌هایمسکنکمکیبهخانه‌دارشدنکارگراننمی‌کند‬ ‫نایبرئیسکانونعالیانجمنهایصنفیکارگرانبابیاناینکهوام‌هایمسکنکمکیبهخانه‌دارشدنکارگراننمی‌کند‪،‬اجرایسیاستکاهشقیمتمسکنواجاره‌بهاازسویدولتراخواستارشد‪.‬ناصرچمنیباتاکیدبرتامینمناسبوارزانبرایکارگراناظهارکرد‪:‬تامینمسکن‬ ‫ارزانیکالزامقانونیاستودولتبایدبهوظایفاجتماعیخوددرقبالکارگرانوکارمنداندرخصوصتامینمسکنارزانقیمتعملکند‪.‬هیچفرقیمیانکارگروکارمندنیستوکارمندانهمنیازبهمسکندارندمنتهاکارگرانوگروههایمحروموروستاییبهلحاظداشتنسرپناهو‬ ‫خانهدراولویتهستند‪.‬ویادامهداد‪:‬همچنانکهبودجهمناطقمحرومبیشازبودجهمناطقبرخوردارتصویبمی‌شودبایددهک‌هایپاییندرآمدیهمدربحثسهمیهبندیکاالومسکنارزانقیمتبیشترموردتوجهقراربگیرند‪.‬نایبرئیسکانونعالیانجمنهایصنفیکارگرانبابیان‬ ‫اینکهتصمیماتیکهدرحوزهمسکنگرفتهمیشودنبایدیکسویهباشد‪،‬گفت‪:‬اینکهتنهابراییکگروهیاقشرخاصخانه‌سازیکنیمدرستنیستوهمهگروههابهویژهطبقاتمتوسطوگروههایکمدرآمدبایددربرنامه‌ریزی‌هاوطرح‌هایمسکنجایداشتهباشند‪.‬چمنیبابیاناینکه‬ ‫ساندازیدارندکهبخواهنددربانکسرمایه‌گذاریکنندونهتمکنمالیوحقوقودستمزدباالکهازعهدهپرداختاقساطواممسکنبرآیند؛بنابراینتنهاراهایناستکهمسکنارزانقیمتبرایآنهاساختهشودودولت‬ ‫وام‌هایمسکنبهدردکارگراننمی‌خورد‪،‬گفت‪:‬کارگراننهپ ‌‬ ‫سیاستیدرپیشبگیردکهقیمتافسارگسیختهمسکنبیشازاینافزایشنیابد‪.‬بهگفتهاینمقاممسئولکارگریدرحالحاضرکارگراندرتمامصنوفبامشکلمسکنواجارهبهامواجهندایندرحالیاستکهبیشاز‪ ۸۰‬درصدآنهاحداقلبگیرندوقدرتخریدخانهبانرخ‌هایموجود‬ ‫دربازارراندارند‪.‬داشتنمسکنمتناسببانیاز‪،‬حقهرفردوخانوادهایرانیدراصل‪ ۳۱‬قانوناساسیاستودولتموظفاستبارعایتاولویتبرایآنهاکهنیازمندترندبهخصوصروستانشینانوکارگرانزمینهاجرایایناصلرافراهمکند‪.‬براساسآمارهابیشاز‪ ۶۰‬درصددریافتی‬ ‫کارگرانصرفهزینه‌هایمسکنواجاره‌بهامی‌شود‪.‬‬ ‫حذفصفرهاازپولملیاقدامنمایشیاست‬ ‫استاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت‪ :‬به اعتبار نبود‬ ‫اراده‪ ،‬سیاست و برنامه‌‪ ،‬این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها‬ ‫از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند که یک خطر بسیار‬ ‫بزرگ است‪ ،‬از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانیکه تضمین‌های‬ ‫کافی نگرفته‌اند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند‪.‬فرشاد مومنی در‬ ‫نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به نقش و اهمیت بخش‬ ‫کشاورزی در اقتصاد گفت‪ :‬از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز هیچ‬ ‫کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان مشاهده کرد که بخش کشاورزی‬ ‫عقب‌مانده‌ای داشته باشد و همچنین هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای را‬ ‫نمی‌توان یافت که بخش کشاورزی توسعه‌یافته داشته باشد‪ .‬به لحاظ‬ ‫تاریخی هم انقالب صنعتی به تبع انقالب کشاورزی پدیدار شد و به‬ ‫نوعی روند توسعه صنعتی از دل تقاضاهای که برای محصوالت صنعتی‬ ‫در بخش کشاورزی ایجاد شده بود اتفاق افتاد‪ ،‬بنابراین نادیده گرفتن‬ ‫بخش کشاورزی در واقع پشت کردن به توسعه است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی به بخش کشاورزی کشور نگاه کنیم‪ ،‬یک عدم تناسب غیرمتعارف‬ ‫بین سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال و سهم این بخش از‬ ‫سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود‪ .‬بطوریکه میزان سرمایه‌گذاری دولت و‬ ‫بخش خصوصی در پنجاه سال اخیر همواره یک دوم تا یک سوم سهم‬ ‫این بخش از تولید ناخالص داخلی و یک پنجم تا یک ششم سهم این‬ ‫بخش در اشتغال کشور بوده است‪ .‬این به معنای آن است که قدرت‬ ‫چانه‌زنی این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناچیز‬ ‫گزارش‬ ‫بوده و نوع گرایش موجود در این فرآیند هم از منظر مصالح توسعه‬ ‫ملی کاملا ضدتوسعه‌ای است‪.‬رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متأسفانه طرز نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این بخش‪،‬‬ ‫خصلت رانتی و ترحمی دارد و هنوز به این بلوغ دست نیافته‌اند که‬ ‫نادیده انگاری اقتضائات توسعه‌ای این بخش بزرگترین مانع تراشی‌ها‬ ‫علیه توسعه ملی است‪ .‬مثال عدم توجه به این بخش باعث سر برآوردن‬ ‫هیوالی حاشیه‌نشینی شده است و اگر ‪ ۱۰‬درصد اهتمام برای حل و‬ ‫فصل حاشیه‌نشینی را به این بخش داشتیم‪ ،‬تقریباً‪ ۵۰‬درصد این بحران‬ ‫نیز فروکش می‌کرد‪ ،‬اما گویی منافعی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد‬ ‫این اتفاق روی دهد‪.‬این کارشناس اقتصادی یادآور شد‪ :‬بین سال‌های‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬تا‪ ۱۳۹۲‬شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش حاشیه‌نشینی در کشور بودیم‬ ‫و در عین حال بی‌سابقه‌ترین ضربات به بخش کشاورزی نیز وارد‬ ‫شد‪ .‬بطوریکه میزان واردات موادغذایی و محصوالت کشاورزی در‬ ‫سال‌های پایانی دولت پیشین به بیش از ‪ ۷‬برابر دوران جنگ رسید‪ .‬البته‬ ‫در تجربه ایران و بین‌المللی این مورد وجود دارد که به محض افزایش‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬بخش‌های تولیدی بویژه کشاورزی آسیب می‌بینند‬ ‫و به همین دلیل موجب اختالل در فرآیند توسعه می‌شوند‪.‬مومنی با‬ ‫اشاره به نقش دالل‌ها و واسطه‌ها در بخش کشاورزی کشور گفت‪:‬‬ ‫در ایران حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب‬ ‫عناصر غیرموثر در تولید می‌شود و دالل‌ها‪ ،‬واسطه‌ها و سلف‌خرها‬ ‫بیشترین نقش را دارند و ویژگی مشترک کسانی که همانند زالو به کار‬ ‫مشقت‌بار کشاورزان چسبیده و بهره‌کشی می‌کنند این است که عموماً‬ ‫فاقد عالیق تولیدی هستند و باعث خروج انباشت این بخش می‌شوند تا‬ ‫ساخت معیشتی آن ادامه داشته باشد‪.‬وی متذکر شد‪ :‬براساس گزارش‬ ‫ساالنه فائو میزان بهره‌وری بخش غالت ترکیه ‪ ۱.۵‬برابر‪ ،‬عربستان ‪۲‬‬ ‫برابر‪ ،‬اسرائیل ‪ ۲.۵‬برابر‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی ‪ ۳‬برابر و آمریکا ‪ ۴‬برابر ایران‬ ‫است‪ .‬در واقع استثمار مضاعف این بخش هم به ضرر تولیدکنندگان و‬ ‫هم مصرف‌کنندگان و به نفع رباخواران‪ ،‬دالل‌ها و سلف‌خرها است و تا‬ ‫زمانیکه این مناسبات اصالح نشود امکان غلبه بر بحران‌ها وجود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در مورد تاثیر و نقش سیستم‬ ‫بانکی در حمایت از بخش کشاورزی گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۸۵‬تا ‪۱۳۹۵‬‬ ‫سهم بخش کشاورزی و صنعتی از مانده تسهیالت اعطایی سیستم بانکی‬ ‫شاهد سقوط ‪ ۵۰‬درصدی بوده است و سیستم بانکی ترجیح داده تا‬ ‫تسهیالت خود را به جای تولیدکنندگان در اختیار رباخواران و دالل‌ها‬ ‫قرار دهد‪ .‬بطوریکه در دوران آقای احمدی‌نژاد و در سالی که در‬ ‫راستای حمایت از تولید ملی بود‪ ،‬وزیر صنعت وقت مطالعه‌ای را سامان‬ ‫داد مبنی بر شناسایی حادترین مشکالت بخش صنعت کشور که در‬ ‫پاسخ آن دستیابی به سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها ظریب اهمیت‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی را نشان می‌داد‪ .‬جالب آنکه وقتی آقای وزیر این موضوع را‬ ‫ش و حمله رئیس بانک مرکزی‬ ‫به عنوان مطالبه ملی مطرح کرد‪ ،‬با واکن ‌‬ ‫وقت مواجه شد و مقام پولی اظهار داشتند که سیستم بانکی توانایی تامین‬ ‫یک چهارم سرمایه در گردش مورد نیاز را دارد که بیان دیگر سخن‬ ‫ایشان آن است که ‪ ۷۵‬درصد این نیاز از طریق رباخواران تامین شود‪.‬‬ ‫مومنی خاطرنشان کرد‪ :‬خصوصی سازی در مجتم ‌ع کشت و صنعت نیز‬ ‫فاجعه‌آمیز است‪ ،‬بطوریکه براساس گزارش‌ها برخی از مجتمع کشت و‬ ‫صنعت با فعالیت‌های مشکوک و مافیایی به سمت زیان‌دهی می‌رسند‬ ‫تا به ثمن بخس به تملک در بیاورند که یکی از موارد اخیر کشت و‬ ‫صنعت مغان است‪.‬مومنی در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که‬ ‫اخیرا در هیات دولت تصویب شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این یک اقدام نمادین‬ ‫است و گویی در کشور ما تسهیالت بیشتری به اقدامات نمایشی و‬ ‫بی‌ثمر تخصیص می‌یابد‪ .‬ویژگی مشترک ماجرای حذف صفر از پول‬ ‫ملی در تمام تجربه‌های موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین‬ ‫است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است‪ .‬مثال در ترکیه از‬ ‫سال‌های ‪ ۱۹۸۰‬تا ‪ ۱۹۹۹‬سیاست‌های خصوصی سازی‪ ،‬آزادسازی‬ ‫افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل‬ ‫در امنیت ملی بود بطوریکه یک دالر آمریکا در سال ‪ ۱۹۸۰‬برابر با ‪۳۵‬‬ ‫لیر ترک بود و این برابری در سال ‪ ۱۹۹۹‬به یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار لیر‬ ‫ترک رسیده بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در اقتصادسیاسی تضعیف ارزش پول‬ ‫ملی در واقع پیشروی در باتالق بر علیه منافع ملی است‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫ترکیه در سال ‪ ۱۹۹۹‬ترمز سیاست‌های تعدیل ساختاری را کشید و آن‬ ‫را متوقف کرد و با حذف نمادین پنج صفر خواستند بگویند که دیگر‬ ‫به سمت سیاست‌های تورم‌زا نخواهند رفت‪ .‬در حالیکه در ایران‪ ،‬این‬ ‫موضوع بدون ارایه کوچکترین برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که‬ ‫اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو‬ ‫است‪ ،‬در غیاب برنامه‪ ،‬سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاست‌های‬ ‫ضدتوسعه‌ای‪،‬ناهماهنگیدرعرصهسیاست‌گذاری‪،‬مهارآزمندی‌ها‪،‬‬ ‫مهار سلطه بالمنازع دالل‌ها‪ ،‬جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت‪ :‬به اعتبار اینکه اراده‪ ،‬سیاست‬ ‫و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد بنابراین این ظرفیت وجود دارد‬ ‫که حذف صفرها از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند که یک‬ ‫خطر بسیار بزرگ است‪ ،‬از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانیکه‬ ‫تضمین‌های کافی نگرفته‌اند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند‪ .‬برای‬ ‫رسیدن به تضمین‌ها باید برنامه‌های مانند حمایت از بخش تولید و زیر‬ ‫فشار گذاشتن غیرمولدها از سوی دولت ارایه شود و این برنامه‌ها قبل از‬ ‫نهایی شدن از طریق کانال‌های تخصصی مدنی و افراد صالحیت‌دار‬ ‫تایید شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین این اقدام یک حساسیت‌زدایی غیرعادی‬ ‫نسبت به اختالس‌ها و دزدی‌ها ایجاد می‌کند و نمایندگان نباید آن را‬ ‫تصویب کنند مگر اینکه قبل از آن یک برنامه ملی سه فوریتی در راستای‬ ‫مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارایه شود‪ .‬در غیر این صورت حذف‬ ‫صفرها سوبسید غیرمتعارف به دزدها‪ ،‬فاسدها و اختالس‌گرها است‪ .‬البته‬ ‫خود دولت نیز قبل از مجلس باید دست به کار شود و احساس آرامش و‬ ‫اعتماد عمومی در سطح ملی ایجاد کند و پس از اینکه چند سال در این‬ ‫روند ثبات قدم داشت‪ ،‬به سمت حذف صفرها حرکت کند وگرنه با این‬ ‫کار نمایشی وقت نظام بدون هیچ دستاوردی هدر خواهد رفت‪.‬‬ ‫‪50‬درصدظرفیتپوشاککشورخالیاست‬ ‫مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت‬ ‫کار با اشاره به اینکه ‪۵۰‬درصد ظرفیت پوشاک داخلی خالی‬ ‫صنعت پوشاک در دنیا‪ ،‬پوشاک کژوال یا روزانه است‪ ،‬اما‬ ‫در کشور ما این قضیه برعکس است و حدود ‪ 60‬درصد تولید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬تازیکی با انتقاد از عملکرد فنی و حرفه‬ ‫ای گفت‪ :‬سازمان فنی و حرفه ای به جای اینکه پوشاک صنعتی‬ ‫است؟بله‪ ،‬هیچ ممنوعیتی ندارد‪ .‬تعرفه واردات پوشاک به ترکیه‬ ‫و صادرات ‪500‬میلیون دالر صادرات پوشاک است‪ ،‬برای این‬ ‫است‪.‬تازیکی گفت‪ :‬اگر ممنوعیت واردات پوشاک ادامه دار‬ ‫تومان جذب سرمایه از خارج داشته باشیم‪ ،‬در صنعت پوشاک‬ ‫برای برخی کشورها ‪ 0‬و برای برخی کشورها حداکثر ‪8‬درصد‬ ‫میزان زمان مشخصی را تعیین نکردیم‪ .‬اگر حدود ‪ 500‬میلیون‬ ‫است گفت‪:‬امکان اشتغال ‪۱.۵‬میلیون نفری در صنعت پوشاک‬ ‫پوشاک در کشور تولیدپوشاک کالسیک است‪ .‬همواره پوشاک‬ ‫صنعت مشغول هستند‪ .‬رضا تازیکی‪ ،‬مدیر طرح ملی توسعه‬ ‫مصرفی ندارد‪ .‬ترکیب پوشاک در ایران نسبت به دنیا متفاوت‬ ‫آموزش دهد‪ .‬خیاط خانگی آموزش می دهد گفت‪ :‬روش های‬ ‫آموزش مهارتی کام ً‬ ‫ال با روش های به روز دنیا فاصله دارد‪ .‬در‬ ‫باشد‪ ،‬رانت‪،‬فساد‪،‬بی کیفیتی‪،‬انحصار‪ ،‬قیمت گران و اجحاف‬ ‫است‪،‬متأسفانه تولید پوشاک در کشور متناسب با نیاز ما نیست‪.‬‬ ‫افزارهای روز دنیا برای الگو کشی استفاده می کنند‪ .‬اما در‬ ‫داریم‪ 40 .‬سال از صنعت خودرو در کشور با ممنوعیت واردات‬ ‫صنعت پوشاک ما پایین است‪.‬وی ادامه داد‪:‬وزارت صنعت در‬ ‫گفت‪ :‬طبق آمارهای رسمی نزدیک به ‪ 530‬هزار نفر در کل‬ ‫در کشور تولید این محصول کمتر است مردم نیاز خود را از‬ ‫می شود‪.‬مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال با تأکید بر‬ ‫برای مشتری است و هیچ پیشرفتی نکرده است‪.‬مدیراجرایی طرح‬ ‫مشکالت حل می شود و هیچ سیاست فعالی در این قضیه ندارد‪.‬‬ ‫مشغول کار هستند که حداکثر ‪40‬تا‪ 50‬درصد پوشاک کشور‬ ‫سود بیشتر در پوشاک کالسیک به سمت تولید پوشاک کژوال‬ ‫نیست افزود‪ :‬تنها ‪5‬درصد صنعت پوشاک در دست برندها است‪.‬‬ ‫در سال جاری انجام دادیم تهیه سند توسعه پوشاک کشور است‬ ‫دارد‪ .‬یکی از برنامه ایجاد شهرک پوشاک است‪ .‬اما واقعیت این‬ ‫ظرفیت پوشاک در کشور خالی است و تولید کنندگان می توانند‬ ‫گذاری برای سند پوشاک تدوین شده است‪،‬اما هنوز به مرحله‬ ‫کشور‪ ،‬باعث ایجاد یک صنعت انحصاری می شود‪ .‬زمانی که‬ ‫سند توسعه پوشاک ترکیه را مطالعه کردیم متوجه شدیم بیش‬ ‫وجود دارد‪ .‬اما در حال حاضر حدود ‪ ۵۳۰‬هزار نفر در این‬ ‫کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی درباره میزان اشتغالزایی در صنعت پوشاک‬ ‫کشور (واحدهای کوچک و بزرگ و خانگی)در پوشاک‬ ‫را تولید می کنند و بقیه ظرفیت ها خالی است‪.‬وی درباره اینکه‬ ‫واردات پوشاک‪ ،‬باعث تهدید تولید کنندگان داخلی می شود‬ ‫گفت‪:‬زمانی که صنعت رقابت پذیر باشد‪،‬هیچ وارداتی این کار‬ ‫را نمی کند‪ .‬اگردرحال حاضرواردات پوشاک داخلی را تهدید‬ ‫می کند به دلیل این است که پوشاک وارداتی ارزان تر و کیفیت‬ ‫بهتری دارد‪.‬تازیکی بیان کرد‪ :‬یک کت و شلوار دارای استاندارد‬ ‫مناسب در کشورهمسایه تولید می شود که قیمتی حدود ‪600‬‬ ‫هزار تومان دارد‪ .‬این در حالی است که همان کت و شلوار در‬ ‫ایران با قیمت حدود ‪1‬میلیون تومان تولید می شود‪،‬قطعاً پوشاک‬ ‫داخلی با آن قابل رقابت نیست‪ .‬تولید کنندگان پوشاک داخلی‬ ‫کژوال مصرف باالیی دارد‪،‬اما کت و شلوار و پوشاک کالسیک‬ ‫با وجود اینکه پوشاک کژوال بیشتر استفاده میشود‪،‬ولی چون‬ ‫پوشاک وارداتی تأمین می کنند‪ .‬تولید کنندگان ایرانی به خاطر‬ ‫نمی روند‪ .‬یعنی اگر سال های سال یک کت و شلوار با یک‬ ‫طراحی تولید شود‪ ،‬اما باز هم مردم خریداری می کنند‪ .‬اما در‬ ‫کشورما هنوز نرم افزارهای بسیار قدیم برای الگو کشی استفاده‬ ‫اینکه جلوگیری از واردات پوشاک راه توسعه صنعت پوشاک‬ ‫‪95‬درصد بازار در دست تولید داخل است‪ .‬بیشتر از ‪ 60‬درصد‬ ‫پوشاک کژوال ضرورت دارد که یک محصول با طراحی جدید‬ ‫از این فضا استفاده کنند‪ .‬جلوگیری از ورود پوشاک وارداتی به‬ ‫طراحی است‪ .‬مدیرطرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال بیان‬ ‫برای صنعت پوشاک رقابتی وجود نداشته باشد‪ ،‬کیفیت کاهش‬ ‫پارچه های جدیدی است‪ .‬اما پارچه مورد نیاز برای پوشاک‬ ‫استاندارد اندازه گیری و تولید صنعت پوشاک در کشور رعایت‬ ‫به بازار عرضه شود‪ .‬بنابر این نیازمند پوشاک در کشورنیازمند‬ ‫کرد‪:‬از سوی دیگر چون پوشاک کژوال متنوع است نیازمند‬ ‫کالسیک نیازمند به روز رسانی زیادی نیست‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪:‬در کشورهای همسایه صنعت پوشاک در‬ ‫‪ 28‬رشته دانشگاهی گنجانده شده است و ‪ 11‬رشته از آنها‬ ‫در حال حاضر سودهای بسیاری خوبی از تولید داخلی می برند‪.‬‬ ‫مخصوص مد و فشن و مدیا است‪ .‬اما در ایران تنها ‪3‬رشته در‬ ‫بندی در صنعت پوشاک مشکل داریم‪ .‬حدود ‪40‬تا‪ 50‬درصد‬ ‫چون این موضوع مسئله مهمی در صنعت پوشاک است ‪ ،‬باید‬ ‫وی درباره مشکالت صنعت پوشاک گفت‪:‬از نظر دسته‬ ‫حال حاضربرخی از کشورها به صورت انگشت شمار از نرم‬ ‫صنعت پوشاک وجود دارد‪ .‬در ایران متخصص فشن نداریم‪ ،‬و‬ ‫به مشتری به وجود می آید‪ .‬این تجربه را درمورد خودرو نیز‬ ‫حمایت شده است‪ ،‬نتیجه آن گران شدن محصول بی کیفیت‬ ‫ملی تکاپو وزارت کار با اشاره به اینکه یکی از طرح هایی که‬ ‫گفت‪ :‬این کار به طور کامل انجام و به صورت یک بسته سیاست‬ ‫ابالغ و اجرا نرسیده است‪.‬نکته جالب این است که زمانی که‬ ‫بیش از ‪150‬هزار شغل جدید می توان ایجاد کرد‪ .‬بدون جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی امکان ایجاد شغل مهیا نیست‪ .‬بهره وری در‬ ‫این قضیه موضع منفعالنه دارد و معتقد است با ممنوعیت واردات‬ ‫االن وزارت صنعت برنامه های پراکنده برای صنعت پوشاک‬ ‫است که مشکل صنعت پوشاک ساختمان نیست‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫برنامه ها ممنوعیت برندهای خارجی در کشور است‪ ،‬که هیچ‬ ‫اتفاقی نمی افتد‪ .‬با این کار تقلب بیشتر و محصوالت بی کفیت‬ ‫تر می شود‪.‬‬ ‫و قمیت افزایش می یابد‪ .‬یعنی رقابتی وجود ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از ‪ 90‬درصد برنامه هایی که تهیه کرده بودیم بدون آنکه مطلع‬ ‫باشیم کام ً‬ ‫ال شبیه به برنامه های کشور ترکیه بود‪.‬‬ ‫دانش و تجربه می شود‪.‬‬ ‫نمی شود‪ .‬این موضوع برای مشتری مهم است اما تولید کنندگان‬ ‫این بود که توانایی تولید پوشاک کشور را برای ‪3‬تا ‪4‬سال‬ ‫اجرایی شود می توانیم از ظرفیت صنعت پوشاک برای‬ ‫از آن غافل هستند‪ .‬زمانی که می گوییم باید با برند های خارجی‬ ‫رقابت کنیم نکته مهمی است‪ .‬آیا صنعت پوشاک کشوری‬ ‫مانند ترکیه با ممنوعیت واردات رشد کرد؟! صنعت پوشاک‬ ‫ترکیه جز ‪2‬صنعت اول در صادرات این کشور است‪ .‬شاید این‬ ‫سوال وجود داشته باشد که آیا واردات پوشاک به ترکیه آزاد‬ ‫تازیکی در بیان اهداف سند گفت‪:‬هدف از تهیه این سند‬ ‫آینده را داشته باشیم‪ .‬در حال حاضر حدود ‪40‬تا ‪50‬درصد‬ ‫پوشاک کشور در داخل کشور تولید می شود و بقیه خارج‬ ‫جذب سرمایه گذار خارجی باعث امنیت ‪،‬اعتماد ‪ ،‬انتقال‬ ‫اگر سند توسعه پوشاک به شرط گرفتن سفارش خارجی‬ ‫اشتغالزایی استفاده کنیم‪.‬وی ادامه داد‪:‬کشور ترکیه ‪80‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت دارد و در صنعت پوشاک حدود ‪2‬میلیون و ‪200‬هزار نفر‬ ‫از کشور تولید می شود‪ .‬خودکفایی در تولید پوشاک‪ ،‬توسعه‬ ‫اشتغال دارند‪،‬ما هم ‪ 80‬میلیون نفر جمعیت در کشور داریم بنابر‬ ‫است‪ .‬هدفگذاری مان ایجاد ‪400‬هزار شغل در صنعت پوشاک‬ ‫و ‪500‬هزار نفر باشد‪،‬اما در حال حاضر ‪530‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫صادرات صنعت پوشاک دو موضوع مهم در حوزه پوشاک‬ ‫این حداقل اشتغال در صنعت پوشاک در کشور باید یک میلیون‬
‫آغازعملیاتاجراییپروژهکمربندیکردیچالبهمکاروددرشهرستانکالردشت‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نوشهر ‪ ،‬چالوس و کالردشت از کلنگ زنی پروژه کمربندی کردیچال به مکارود در شهرستان کالردشت به طول ‪ ۷.۵‬کیلومتر خبر داد ‪.‬‬ ‫به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران‪ ,‬در این مراسم که با حضور قاسم احمدی نماینده مردم کالردشت ‪ ،‬چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬نظری‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان ‪ ،‬پوالدی فرماندار کالردشت ‪ ،‬بخشدار ‪ ،‬شهردار و سایر مسئوالن محلی در راستای تسهیل در تردد خودروها و روان سازی ترافیک شهری کلنگ این پروژه به زمین زده و‬ ‫عملیات اجرایی آن آغاز شد ‪.‬پروژه کمربندی کردیچال به مکارود با طول پروژه ‪ ۷.۵‬کیلومتر ‪ ،‬یک الیه زیر اساس ‪ ،‬آبرو با دهانه ‪ ۶‬متر ‪ ،‬عرشه ‪ :‬دال بتنی و کوله سنگی ‪،‬آبرو لوله ای به قطر ‪ ۱.۲۰‬و آب نما به‬ ‫اجرا در خواهد آمد‪.‬برآورد پروژه برای اجرای این مرحله از کار بالغ بر ‪ ۱۱‬میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی مصوب شده است‪.‬‬ ‫کشفوجمعآوریانشعاباتغیر‬ ‫مجازدرسطحروستاهایاهواز‬ ‫مسجد حکیم اصفهان‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 12 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪867‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫کشف و جمع آوری انشعابات غیر‬ ‫مجاز در سطح روستاهای اهواز‬ ‫مدیر امور آبفا روستایی شهرستان‬ ‫اهواز از کشف و جمع آوری ‪ 5‬انشعاب‬ ‫غیر مجاز در سطح روستاهای مسیر‬ ‫دغاغله خبر داد‪.‬‬ ‫محمود آریاخاکی گفت‪ 5 :‬مورد‬ ‫انشعاب غیر مجاز خانگی و غیر خانگی‬ ‫در سطح روستاهای مسیر دغاغله‬ ‫شهرستان اهواز کشف و جمع آوری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انشعابات غیر مجاز که‬ ‫در سطح روستاها کشف می شود صرفا‬ ‫برای مصارف غیر شرب به خطوط‬ ‫انتقال و شبکه توزیع متصل شده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که آبفا روستایی رسالت‬ ‫تامنی آب آشامیدنی اهالی شریف‬ ‫روستایی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫مدیر امور آبفا روستایی شهرستان‬ ‫اهواز ادامه داد‪ :‬انشعابات غیر مجاز‬ ‫تاثیر مستقیم در افت فشار و اختالل در‬ ‫آبرسانی به روستاییان می شود‪ ،‬به همین‬ ‫سبب برخورد جدی و قاطع با خاطیان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫آریاخاکی بیان کرد‪ :‬مسیر دغاغله‬ ‫‪ 13‬روستا با جمعیتی بالغ بر ‪ 20‬هزار نفر‬ ‫را تحت پوشش دارد‪.‬‬ ‫جابجاییوانتقالترانسیدکیواحد‬ ‫شماره‪4‬نیروگاهاولسدشهیدعباسپور‬ ‫درسریعترینزمانممکن‬ ‫مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور عنوان کرد؛‬ ‫مدیرعامل سد و نیروگاه شهید‬ ‫عباسپور‪ ،‬از عملیات جابجایی و انتقال‬ ‫ترانس یدکی واحد شماره ‪ 4‬نیروگاه‬ ‫اول این سد خبر داد‪.‬‬ ‫“سید حمید صالحی” هدف از‬ ‫این عملیات را بازگشت این واحد‬ ‫نیروگاهی به شبکه تولید انرژی برق‬ ‫کشور در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫معرفی کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این عملیات‪ ،‬همزمان با تست های‬ ‫فنی‪ ،‬آماده سازی ترانس یدکی و‬ ‫واحد شماره ‪ 4‬صورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سد و نیروگاه شهید‬ ‫عباسپور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پس از پایان‬ ‫مراحل فنی و انجام آزمایشات مورد‬ ‫انتقال به محل نیروگاه‪ ،‬اجرای عملیات‬ ‫نظر‪ ،‬این واحد در سالمت کامل به‬ ‫قابلیت اطمینان سیستم حفاظت ژنراتور‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫فیلتراسیون روغن ترانس و کنترل‬ ‫شبکه سراسری برق کشور متصل‬ ‫جذب‪100‬درصدیاعتبارات‬ ‫تخصیصیافتهسال‪97‬‬ ‫مهدی ابو علی گله داری‬ ‫معاون طرح های توسعه شرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزستان از جذب‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی اعتبارات تخصیص یافته‬ ‫سال ‪ ۹۷‬در سه بخش منابع داخلی‪،‬‬ ‫درآمد عمومی و توسعه و پایداری‬ ‫شبکه برق خوزستان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬مهدی ابو علی گله داری گفت‪:‬‬ ‫اعتبار مصوب منابع داخلی طرح‬ ‫انتقال نیروی برق خوزستان در سال‬ ‫‪ ۹۷‬مبلغ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۸۱‬میلیارد ریال‬ ‫بوده که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰‬میلیارد ریال آن‬ ‫از طرف شرکت توانیر تخصیص داده‬ ‫شد واین مقدار جذب ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعتبار مصوب‬ ‫درآمد عمومی طرح انتقال نیروی‬ ‫برق خوزستان ‪ ۱۹۹‬میلیارد ریال بوده‬ ‫و کل مبلغ مذکور نیز تخصیص داده‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ :‬در این بخش نیز جذب‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی اعتبارات صورت گرفته‬ ‫است‪.‬معاون طرح های توسعه شرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعتبار مصوب توسعه و پایداری شبکه‬ ‫برق خوزستان هزار و ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال بوده که ‪ ۸۴۰‬میلیارد ریال این‬ ‫اعتبار با مجوز مقام معظم رهبری از‬ ‫محل صندوق توصعه ملی تخصیص‬ ‫داده شده بود و در این بخش نیز‬ ‫جذب ‪ ۱۰۰‬درصدی مبلغ تخصیص‬ ‫داده شده صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهریزک‬ ‫هیئات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫آگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 15/12/1397 – 139760301053005248‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم شاطری فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 1578‬صادره از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 22/35873‬متر‬ ‫مربع پالک شماره ‪ 109‬فرعی از ‪58‬اصلی واقع در تورقوزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان علی ومحمد وابراهیم و حسین شاطری‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪12/5/98‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪26/5/98‬‬ ‫محمد حسین طاهر طلوع دل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‪905‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهریزک‬ ‫هیئات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫آگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 15/12/1397 – 139760301053005251‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین شاطری فرزند‬ ‫ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 0011042222‬صادره از تهران در یک دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 22/35873‬متر مربع پالک شماره ‪ 109‬فرعی از ‪58‬اصلی واقع در تورقوزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان علی ومحمد وابراهیم‬ ‫و حسین شاطری محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز آگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪12/5/98‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪26/5/98‬‬ ‫محمدحسین طاهر طلوع دل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‪906‬م الف‬ ‫مسجدحکیمیامسجدجورجیرازمساجدچهارایوانیمربوطبهپایاندورهصفویدرمنطقهقدیمیباب‌الدشتاصفهاندرانتهایبازاررنگرزانجایگرفته‌است‪.‬اینمسجددردورهٔشاهعباسدوم‬ ‫بهدستپزشکاوحکیممحمدداووددرمحلویرانه‌هایمسجدجامعدیلمیجورجیریامسجدصاحباسماعیلبنعبادازقرنچهارمهجریبناشده‌است‪.‬کتیبه‌هایسردرهاوایوانهایداخلاینمسجد‬ ‫بهسال‌های‪ ۱۰۶۷‬تا‪ ۱۰۷۳‬هجریقمریمورخاستوآن‌هارامحمدرضاامامیخوشنویسمعروفعصرصفویهنوشتهاست‪.‬اینبنادر‪۱۳۱۳‬شبهشماره‪ ۲۲۳‬بهثبتآثارملیرسید‬ ‫گزارش‬ ‫راه عالج مشکالت امروز کشور‬ ‫در دست بیگانگان نیست‬ ‫نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اگر خللی در سیاست‪،‬‬ ‫معیشت‪ ،‬اقتصاد و جامعه ماست عالج آن در پیروی از اهل‌بیت(ع) است گفت‪ :‬سیاستمدارانی‬ ‫که چشم و دلشان متوجه بیگانه است بدانند برای این ملت راه نجاتی در دست بیگانه نیست‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین امان‌اهلل علیمرادی شامگاه پنجشنبه در ویژه برنامه شهادت امام جواد(ع)‬ ‫در مسجد حضرت جواداالئمه(ع) روستای ده‌زیار کرمان با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ایران هر‬ ‫چه دارد به برکت وجود رهبری فقیه و خون مقدس شهداست اظهار داشت‪ :‬خداوند نعمت‌های‬ ‫فراوانی چون والیت و محبت اهل‌بیت(ع) و نظام جمهوری اسالمی به ملت داده است‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه مشابه چنین مجالسی در هیچ جای دنیا برگزار نمی‌شود که پیر‪ ،‬جوان و کودک با هم و در‬ ‫کنار هم با عشق در آن شرکت کرده و برای برگزاری آن تالش کنند افزود‪ :‬افتخار ملت ما این‬ ‫است که شاگرد مکتب اهل‌بیت(ع) هستند‪.‬نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری با‬ ‫اشاره به اینکه هر ملتی خصوصیات و ویژگی‌هایی دارند که آن را از دیگر ملت‌ها متمایز می‌کند‬ ‫گفت‪ :‬مهمترین ویژگی و خصوصیت مردم ما این است که به لحاظ علمی و معرفتی خود را‬ ‫شاگرد مکتب اهل‌بیت(ع) می‌دانند‪ .‬وی با بیان اینکه تنها راه اصالح مشکالت جامعه ما در ابعاد‬ ‫مختلف در پیروی از مکتب اهل‌بیت(ع) است تصریح کرد‪ :‬دشمنان می‌خواهند این خصوصیت را‬ ‫از ما بگیرند و مردم ما بدانند که اگر خللی در سیاست‪ ،‬معیشت‪ ،‬اقتصاد و جامعه ما هست عالج‬ ‫آن در پیروی از اهل‌بیت(ع) است‪.‬علیمرادی با اشاره به اینکه اگر برخی از سیاستمداران ما مبتال به‬ ‫فساد هستند و چشم و دلشان متوجه بیگانه است بدانند تنها راه سعادت و نجات ما در دنیا و آخرت‬ ‫در پیروی از اهل‌بیت(ع) است افزود‪ :‬برای این ملت راه نجاتی در دست بیگانه نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امام جواد(ع) سه خصلت مهم را برای مومنان بیان می‌کنند گفت‪ :‬مومن‬ ‫توفیق را از جانب خداوند می‌داند‪ ،‬از درون خود را موعظه کرده و به خود پند و اندرز می‌دهد و‬ ‫به حرف حق و سخنان و پند و اندرزر خیرخواهان گوش می‌کند‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در طول تاریخ پیامبران‪،‬‬ ‫ائمه و بزرگان دین موفقیت‌های خود را از جانب خدا می‌دانستند یادآور شد‪ :‬امام بزرگوار ما‬ ‫هی‌چگاه به زبان نیاورد که من تبعید شدم‪ ،‬من مبارزه و انقالب کردم و حق دارم که رهبر انقالب‬ ‫باشم و انقالب اسالمی را ودیعه و امانت الهی می‌دانستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در جریان دفاع مقدس هم زمانی که رزمندگان ما توانستند خرمشهر را فتح‬ ‫کنند امام(ره) فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد افزود‪ :‬امروز هم مقام معظم رهبری موفقیت‌ها و‬ ‫استقالل نظام در ابعاد مختلف را همه نتیجه توفیقات الهی می‌دانند‪.‬‬ ‫علیمرادی با اشاره به اینکه مسئوالن نظام اسالمی باید جایگاه و موقعیت خود را امانت الهی و‬ ‫فرصتی برای خدمتگذاری به مردم بدانند گفت‪ :‬امام علی(ع) به یکی از فرمانداران خود فرمودند‬ ‫«پست و مقام طعمه نیست بلکه امانتی در دستان مسئوالن و فرصتی برای خدمت به مردم است»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ویژگی دیگر مومن این است که از درون با خود خلوت کرده و معایب و‬ ‫ایرادات خود را ببیند افزود‪ :‬انسان پیوسته در معرض لغزش‪ ،‬گناه و معصیت است و از این رو باید‬ ‫همواره خود را محاسبه کرده و مراقب خود باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هر انسانی نیاز به‬ ‫مراقبت دارد چون که کمینگاه خطر فراوان است گفت‪ :‬مواد مخدر‪ ،‬مفاسد اخالقی و هزاران‬ ‫مشکل و معضل دیگر در کمین جوانان ماست و باید با خود مراقبتی از این خطرات به سالمت‬ ‫عبور کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سومین خصلت انسان مومن در این حدیث امام جواد(ع) گوش دادن به‬ ‫سخنان خیرخواهانه است خاطرنشان کرد‪ :‬در چند ساله اخیر برخی لجبازی کرده‪ ،‬حرف حق و‬ ‫سخن ناصحان را گوش نداده و در برابر فتنه فتنه‌گران به درستی عمل نکردند و در نتیجه برای‬ ‫کشور مشکالت و حاشیه‌هایی ایجاد شد‪.‬‬ ‫مردمبامشاهدهافرادیکهفسادمی‌کنند‬ ‫دردفاعازارزش‌هامتزلزلمی‌شوند‬ ‫پژوهشگرتاریخاسالمحیایاقتصادیرامهم‌ترینمصداقحیادر‬ ‫جامعهدانستوگفت‪:‬اختالسزمینهبروزسایرفسادهارافراهممی‌کند‪.‬‬ ‫حشمت‌اهللقنبریشامگاهپنجشنبهدرمراسمافتتاحیههیئترزمندگاناسالم‬ ‫بخشخماماظهارداشت‪:‬حیاازنگاهاولیایدینبرایمومن‪،‬بهمنزلهنسبت‬ ‫سربهجسداستواگرفردیحیانداشتهباشدحالوتدینرادرکنخواهد‬ ‫کرد‪.‬پژوهشگرتاریخاسالمبیانکرد‪:‬قبلازانقالبنیزمردمایرانمسلمان‬ ‫بودندودرمجالسمذهبیشرکتمی‌کردنداماانقالباسالمیباعثشد‬ ‫کهمردمبهمحتوایدینکهشاملنمازومکتباهلبیتبود‪،‬توجهکنندو‬ ‫اینامرباعثشددشمنی‌هاینظامسلطهنیزشکلدیگریپیداکند‪.‬ویبابیان‬ ‫اینکهقبلازانقالبمردماعتقاداتدینیداشتنداماخواستاجنبیبرکشور‬ ‫حکم‌فرمابودتصریحکرد‪:‬دستقدرتالهیتوسطیکمرجعتقلیدنمایان‬ ‫شدوجریان‌هایانحرافیدنیارادرهمکوبیدودینرابهیکباورقطعی‬ ‫تبدیلکردوهویتنظامسلطهرابهچالشکشید‪.‬قنبریبااشارهبهاینکهدنیا‬ ‫ازانقالباسالمیهویتگرفتویکجریاندینیرادرعالمبه‌وجود‬ ‫آوردافزود‪:‬تعدادمسلماناندرکشورنیجریهپسازانقالباسالمیچندین‬ ‫برابرشدوآنهااسالمرادردنیاگسترشدادندوایناتفاقبراینظامسلطه‬ ‫قابلپذیرشنبودوباعثشدکهدنیایاستکبارواردجنگباجمهوری‬ ‫اسالمیشود‪.‬‬ ‫ایناستاددانشگاهوجودپیکرهایپاکشهداراعاملیبرایازبینرفتن‬ ‫سستی‌هادرکشورعنوانکردوابرازداشت‪:‬دشمناندریافتندکهانقالب‬ ‫عکس‬ ‫اسالمیباجنگنابودشدنینیستومردمایرانبرایاعتالیدینخداهر‬ ‫هزینه‌ایرامتحملمی‌شوند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهشهدایانقالباسالمیدرتاریخکم‌نظیرهستند‬ ‫تصریحکرد‪:‬پسازدوراندفاعمقدساستراتژینظامسلطهبراینبودکه‬ ‫جمهوری اسالمی را از درون مورد هدف قرار دهد و با نفوذ و اخالقی و‬ ‫اجتماعیوبرنامه‌ریزیدقیقبهجنگباانقالباسالمیایرانبرود‪.‬‬ ‫پژوهشگرتاریخاسالمبااشارهبهاینکهتالش‌هایمسئوالندرزمینه‬ ‫فرهنگوتعلیموتربیتهمترازباعملکردرزمندگاندفاعمقدسنبودتاکید‬ ‫کرد‪:‬پسازدفاعمقدسبرخیازمامیلبهدنیاپیداکردیموبرخینیزفتنه‬ ‫دشمنراتوهمدانستیموخیالکردیممی‌شودبدونفکروبرنامهاموررا‬ ‫پیشبرد‪.‬‬ ‫قنبریبابیاناینکهتغییرسبکزندگیدرایرانمانندهمهتمدن‌هااز‬ ‫خواصشروعشدگفت‪:‬عده‌ایگفتندمابرایانقالبزحمتکشیدیمو‬ ‫اکنوننوبتآناستکهامکاناتیبرایخودفراهمکنیمومیلدنیاآنقدردر‬ ‫بینآنهارونقگرفتکهمردمازآنهاناامیدشدند‪.‬‬ ‫ایناستاددانشگاهعنوانکرد‪:‬دشمنعمقاستراتژیکفکریمارا‬ ‫نشانهگرفتاماعده‌ایبهدنبالتخریبیکدیگربودندوهمهایناقدامات‬ ‫بهضررکشورتمامشدونیروهایدشمنفضاییایجادکردندکهمیلمردم‬ ‫ازآرمان‌هایانقالبیبهسمتدنیاسوقدادهشود‪.‬ویبابیاناینکهدشمن‬ ‫بی‌عفتیوبی‌حجابیرابه‌عنوانجنگنرمعلیهاعتقاداتمردمعملیاتیکرد‬ ‫واشرافی‌گریخواصانگیزهانقالبیماندنراازمردمگرفتافزود‪:‬اسالم‬ ‫باهیچتوطئه‌ایازبیننمی‌رودواتفاقاتدرجمهوریاسالمیدرتاریخ‬ ‫اسالمنیزوجودداشتوپیامبر(ص)درحکومتخودبااینچالش‌هامواجه‬ ‫بودند‪.‬قنبریبهافرادیکههموارهدرطولتاریخبادینوانسانیتمقابله‬ ‫می‌کردنداشارهوخاطرنشانکرد‪:‬موفقیتاینافرادریشهدرزمینه‌هاییدارد‬ ‫کهمسلمانانبرایآنهافراهممی‌کردندودرحالحاضرنیزاگربرنامه‌ریزی‬ ‫دقیقینداشتهباشیموعملکردمسئوالنقابلدفاعنباشددشمنبرایاجرای‬ ‫برنامه‌هایخودفرصتپیدامی‌کند‪.‬‬ ‫پژوهشگرتاریخاسالمیکیازمهم‌ترینمصادیقحیادرجامعهرا‬ ‫حیایاقتصادیومالیدانستوافزود‪:‬اختالسزمینهبروزسایرفسادهارا‬ ‫نیزفراهممی‌کندزیرافرصت‌هایشغلیوبهطبعآنزمینهازدواججوانانرا‬ ‫ازبینمی‌بردومردمبامشاهدهافرادیکهدرامنیتکاملفسادمی‌کنند‪،‬در‬ ‫دفاعازارزش‌هامتزلزلمی‌شوند‪.‬ایناستاددانشگاهبااشارهبهاینکهآقازاده‌‬ ‫ازنگاهدینحضرتقاسم(ع)استتصریحکرد‪:‬شهیدحججیوفرزندان‬ ‫مقاممعظمرهبریآقازادهواقعیهستندزیرااگرمردمآنهارادرکوچهو‬ ‫خیابانببینندمتوجهنسبتآنهاباپدرانشاننمی‌شوند‪.‬ویبی‌حیاییاقتصادیو‬ ‫عملنکردندستگاه‌هایاجراییبهوظایفمحولهراازعواملبهبارنشستن‬ ‫توطئه‌هایدشمنانعنوانکردوگفت‪:‬مشکلاصلیمادرطیاینسال‌ها‬ ‫اینبودکهخواستیمکارانقالبیراباافرادغیرانقالبیانجامدهیموبایدتوجه‬ ‫کنیمکهاگرزمینه‌هااصالحشودتوطئه‌هایدشمنخنثیخواهدشد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫د‪7‬میلیاردتومانیشهرداریباکارتمترو‬ ‫درآم ‌‬ ‫سیناعلی‌محمدیمدیرروابطعمومیسازمانفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریتهراندربارهکارت‌بلیت‌هایالکترونیکدرپایتختاظهارداشت‪:‬روزانه‪ 500‬هزارتراکنششارژازطریقکارت‌بلیت‌هایالکترونیکانجاممی‌گیردوتعدادزیادیکارتبلیتفعالدرتهرانوجود‬ ‫دارد‪.‬ویازدرآمدروزانه‪ 7.1‬میلیاردتومانیشهرداریازطریقکارتبلیتالکترونیکخبردادوگفت‪:‬شهرهوشمندخدماتمختلفیرادرجهتارتقایکیفیتشهروندانمی‌تواندارائهکندکهبهطورکلی‪ 60‬کاربردبرایشهرهوشمنددردامنه‌هایمختلفحملونقل‪،‬انرژی‪،‬سالمت‪،‬‬ ‫امنیت‪،‬آب‪،‬دفعزباله‪،‬توسعهاقتصادیومسکن‪،‬اجتماعومشارکت‌هایعمومیو‪...‬درنظرگرفتهشدهاست‪.‬مدیرروابطعمومیسازمانفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریتهرانبهپروژه‌هایتهرانهوشمنداشارهکردوگفت‌‪:‬هوشمندیتهراندرحوز‌هحملونقل‪،‬مبلمانهوشمند‬ ‫شهری‪،‬سه‌شنبه‌هایبدونخودرو‪،‬جابجاییمبتنیبردوچرخه‪،‬کاهشآالیندگیخودروها‪،‬ایستگاهشارژبرقی‪،‬اتوبوسبرقیوموتوربرقیمدنظراست‪.‬علی‌محمدیافزود‪:‬درزمینهمدیریتسفرهایهوشمنددرون‌شهری‪،‬پروژه‌هاییهمچونایمنیهوشمندسازیشهری‪،‬خودروی‬ ‫اشتراکی‪،‬مدیریتهوشمندترافیکوپارکهوشمندحاشیه‌ایمطرحاستکهدرشهرداریگام‌هاییدراینراستابرداشته‌ایموموفقیت‌هاییحاصلشدهاست‪.‬ویگفت‪:‬ایجاد‪،‬تقویتوتوسعهکسبوکارهاینوآورانهشهریازدیگرپروژه‌هایتهرانهوشمندبهشمارمی‌رودکهایجاد‬ ‫مجتمع‌هایفناوریشهری‪،‬پهنه‌هایشهریهوشمند‪،‬جزیرهاینترنتاشیاء‪،‬ایستگاهتهرانهوشمند‪،‬مراکزفناوریهوشمندشهریوصندوقنوآوریوفناوریشهریدردستورکارقراردارد‪.‬یخاطرنشانکرد‪:‬اثراتشهرهوشمندبرکیفیتزندگیافرادبسیارمؤثراستوبراساسمطالعات‬ ‫مشخصشدهازطریقتهرانهوشمندمی‌توانیممیزانبیماری‌هارادرپایتخت‪ 8‬تا‪ 15‬درصدکاهشدهیم‪،‬همچنینزمانرفتوآمددرشهر‪ 15‬تا‪ 20‬درصدوزمانصرف‌شدهدرحوزهسالمتوخدماتدولتی‪ 45‬تا‪ 65‬درصدکاهشمی‌یابد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 12 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪867‬‬ ‫جامعه‬ ‫سن سیگار کشیدن در ایران‬ ‫به خردسالی رسید‬ ‫گزارش‬ ‫روانشناسبالینیگفت‪:‬قراردادنسیگاردردسترسکودکانواجازهدادنپدرومادربرای‬ ‫اینکهسیگارکشیدنراکودکشانببیندازمصادیقآزارروانیوجسمیکودکاستوزیر‬ ‫مجموعهبدسرپرستیقرارمیگیرد‪.‬سنسیگارکشیدندرایرانبهخردسالیرسیدهاست‪.‬آخرین‬ ‫آمارهایرسمی؛کمترینسنمصرفسیگاردرکشوررا‪ 11‬سالاعالمکردندولیخیلیزودتر‬ ‫ازآنچهتصورمی‌شد سنمصرفسیگار‪،‬کاهشیافتهوبهسنخردسالیو مرحلهخطرورود‬ ‫پیداکردهاست‪.‬اینروزهادنیایمجازیمستندیبرروایتحقیقیزندگیمردماست‪.‬درهمین‬ ‫دنیا‪،‬تصاویریازسیگارکشیدنومصرفقلیانرامشاهدهمی‌کنیمکهدستانیکوچکدرحد‬ ‫سنوسالخردسالیآنهارابهدستگرفت ‌هاند‪.‬علیرضانوروزی‪،‬روانپزشکومسئولدرمانگاهمرکز‬ ‫ملیاطالعات‪،‬درخصوصآخرینآمارهاییکهدررابطهباسیگارکشیدنخردساالنوجود‬ ‫داردگفت‪:‬دراینخصوصآمارجدیدیمنتشرنشدهوسن‪ 11‬سالگیبهعنوانپایین‌ترینسن‬ ‫برایمصرفسیگاردربینکودکانیادمی‌شوداماچیزیکهدرجامعهمشاهدهمی‌شودایناست‬ ‫کهسنگرایشبهسیگارکاهشیافتهودیگرنمی‌توانبهایننوعآمارهااستنادکرد‪.‬مسئلهسیگار‬ ‫کشیدندربینافرادیکیازمعمول‌ترینرفتارهایخطرناکیاستکهدربیشترجوامعباباستو‬ ‫جامعهایرانینیزازاینقاعدهمستثنینیست‪.‬طبقآمارهایکهدراینخصوصوجودداردروزانه‬ ‫بین‪ 80‬الی‪ 100‬هزارکودکبهتعدادسیگاری‌هایجهانافزودهمی‌شودکهبیشازنیمیازاین‬ ‫آماردرقارهآسیاحضوردارندوکارشناساناینحوزهمیزانافرادیسیگاریدرایرانرابیشاز‬ ‫‪ 15‬میلیوننفرمی‌دانند‪.‬بارسیدنسنسیگارکشیدنایرانیانبهخردسالیوبیتوجهیخانوادهها‬ ‫بهایناعتیادخطرناکوآمارچشمگیرسیگاری‌هایایرانازنمایندهمجلسسوالکردیمکهچرا‬ ‫باتولید‪،‬فروشواستعمالسیگاردرایرانبرخوردجدیوقهریصورتنمیگیرد‪.‬سیامکمره‬ ‫صدق‪،‬نمایندهمجلسشورایاسالمیوعضوکمیسیونبهداشتوآموزشپزشکیمجلس‬ ‫شورایاسالمی‪،‬درخصوصبرخوردهاییکهبایدبرایجلوگیریازتولیدومصرفسیگار‬ ‫صورتبگیرداماانجامنمی‌شودگفت‪:‬اینموضوعبنابرگستردگیکهداردمتاسفانهگاهیبهدست‬ ‫فراموشیسپردهمی‌شودودرهیچکجاازجهانبهصورتصحیحواصولیبامصرفکنندگان‬ ‫وتولیدکنندگانسیگارمقابلهنشدهاست‪.‬نهایتکاریکهصورتگرفتهمسئلهمهاروکاهش‬ ‫آناستکهدربسیاریازکشورهابهخوبیتوانست ‌هانداینعملراانجامدهند‪.‬برایمهاروکاهش‬ ‫مصرفسیگاردرکشورقوانینداریمولیبنابردالیلیاینقوانینبهمرحلهاجرانرسیدهاست‪.‬برای‬ ‫مثالمی‌توانبهتصویبقانوناستعمالدخانیاتدرمکان‌هایعمومیوکافهرستوران‌هااشارهکرد‬ ‫کهبامحدودیت‌هاییمواجهاستونمی‌توانبه‌صورتجدیباآنبرخوردکرد‪،‬همچنیندر‬ ‫خصوصفروشسیگاردردکه‌هایروزنامهفروشینیزدستورالعمل‌هاییصادرشدهوفروشآن‬ ‫منعقانونیداردامابازهمشاهدهستیمسیگاردردکه‌هایروزنامهفروشیبهتعدادفراوانیبهفروش‬ ‫گزارش‬ ‫آسمان خراش فقر و بی عدالتی‬ ‫نماد مردم رها شده از سوی مسئولین‬ ‫فقرهزارچهره‬ ‫گزارش‪-‬صدای اصالحات‬ ‫تقسیم های ناعادالنه در کشور در هر ابعاد و شاخصی این روزها امری ملموس در میان تمام اقشار جامعه‬ ‫می باشد به طوری که با نگاه به هر طبقه ای می توان دید که تا چه میزان‪ ،‬دولت و بیش از همه مسئوالن‬ ‫مربوطه در تقسیم ثروت و امکانات کم کاری های عدیده ای را انجام داده اند‪ .‬بسیاری از مشکالت اجتماعی‬ ‫و اقتصادی از قبیل فقر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬آسیب های روانی و روحی و درآمدهای حداقلی محصول و خروجی‬ ‫تقسیم های ناعادالنه ای می باشد که به طور محسوس در جامعه پیاده شده است‪ .‬این روزها مهم‌ ترین چالش‬ ‫اجتماعی و اقتصادی موجود در کشور فقر و عدم تقسیم عادالنه سرمایه و پول بین اقشار مختلف جامعه می‬ ‫باشد چنان چه که دیگر به امری در فضای مجازی تبدیل شده و جامعه و مسئوالن تنها ناظران این وضعیت‬ ‫نگران کننده می باشند و متأسفانه شاهد افزایش فاصله طبقاتی بین اقشار جامعه هستیم و منابع اقتصادی به‬ ‫‌صورت متعادل در بین مردم تقسیم نمی شوند‪ .‬بسیاری از زنان و کودکان در معرض بسیاری از آسیب های‬ ‫اجتماعی قرار دارند در حالی که بسیاری از آن ها در فقر و گرسنگی و بیماری به سر می برند در جایی دیگر‬ ‫در شهر آپارتمان ها و ساختمان های لوکس و مجهزی با روکش طال ساخته می شوند! به نظر می رسد که بی‬ ‫تفاوتی و ایجاد تبعیض و تقسیم ناعدالتی از سوی مسئولین به مردم هم سرایت کرده و دیگر بیگانگی مردم با‬ ‫یکدیگر به امری عادی تبدیل شده است‪ .‬اتفاقی که چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسید و در جایی که‬ ‫متولیان و مسئوالن یک امر به پدیده هایی مانند ناعدالتی بی اعتنا باشند‪ ،‬نتیجه آن جامعه ای بی اعتنا خواهد‬ ‫بود‪ .‬فقر موجود در جامعه حاصل تقسیم ناعادالنه ثروت است؛ پایه ای که می تواند تمام بناهای موجود را‬ ‫از بین ببرد و مسیر را برای ورود آسیب های جدید باز کند‪ .‬در این میان انگشت اتهام و کم کاری ها تنها‬ ‫به سوی دولت دراز می شود چرا که با در دست داشتن امور اجرایی‪ ،‬به وجود آمدن فقر‪ ،‬اختالف طبقاتی‬ ‫آن هم به گستردگی امروز‪ ،‬بیکاری و حقوق های ناعادالنه‪ ،‬کمی عجیب به نظر می رسد چرا که می توان با‬ ‫کنترل و حل تنش ها و آسیب های اجتماعی بر بسیاری از معضالت اقتصادی فائق آمد اما اتفاقی که در جامعه‬ ‫دیده می شود این است که نه تغییری در امور اجتماعی رخ می دهد و نه حرکت های اقتصادی رشد می‬ ‫کنند؛ سکون مطلقی در سرتاسر جامعه حاصل شده است که در آن طبقه متوسط و افراد فقیر و کم درآمد‪،‬‬ ‫بیننده ساختمان هایی با روکش های طال هستند؛ ساختارهایی که به نوعی نماد دولت فراموشکار و مسئوالنی‬ ‫می باشد که مدت ها است مردم را در الیه های فقر و آسیب های اجتماعی و اقتصادی رها کرده اند‪.‬‬ ‫می‌رسد‪.‬بایدتمامیدستگاه‌هامانندوزراتکشور‪،‬وزراتبهداشت‪،‬صداوسیماوباقیمتولیان‬ ‫امرفرهنگ‌سازیوبهداشتدراینزمینهتالش‌هایخودراانجامدهندتاقوانینیکهبهتصویب‬ ‫رسیده به‌صورتصحیحودرستانجامگیردومجلسنیزنقشنظارتیخودراداشتهباشدتا‬ ‫میزانمصرفسیگاردربینافرادکاهشیابد‪.‬ازنگاهروانشناسیبهعللگرایشکودکانبهمصرف‬ ‫دخانیاتپرداختیمکهدرادامهمیخوانید‪:‬جاللمرادی‪،‬روانشناسبالینی‪،‬درخصوصرفتارهاییکه‬ ‫ازسویبرخیازوالدیندرخصوصترغیبکودکانبهسیگارکشیدنصورتمیگیردگفت‪:‬‬ ‫پدر و مادر جهت شوخی و یا به وجود آوردن فضای شاد در خانواده سیگار را دست بچه می دهند‬ ‫وبچهدرمیانهاینشوخیهاینادرستطعمسیگاررامیفهمندوبازیگوشانهادامهمیدهدواعتیاد‬ ‫وجودش از همان کودکی فرا می گیرد‪.‬قرار دادن سیگار در دسترس کودکان و اجازه دادن پدر و‬ ‫مادربرایاینکهسیگارکشیدنراکودک‌شانببیندازمصادیقآزارروانیوجسمیکودکاست‬ ‫لانگاری‌های‬ ‫وزیرمجموعهبدسرپرستیقرارمیگیردوباعثاختاللروانیمی‌شود‪.‬اینگونهسه ‌‬ ‫والدین‪،‬موضوعیکهدرمیانبزرگساالنباباستراخیلیزودواردنسلکودکانمی‌کند‪.‬این‬ ‫لانگاری‌هابیشتردرمیانافرادوخانواده‌هاییباباستکهازآموزش‌هایکافیدراینزمینه‬ ‫سه ‌‬ ‫برخوردارنیستندویاگاهیگرفتاراعتیادهستند‪.‬تهیهیکعددسیگاردرکشورما کمترازیک‬ ‫دقیقهزمانمیبردواینخودبهافزایشآماراعتیادبهسیگارمیافزاید‪.‬هیچدقتیدرخصوصرشد‬ ‫آماریمصرفکنندگانانواعسیگارهاوجودنداردوانگاراصالاعتیادمحسوبنمیشودوجامعه‬ ‫نگاهمنفیبهاینآسیبندارد؛مسئوالنهمدغدغهایبرایمهاروکاهشآماراینآسیباجتماعی‬ ‫ندارند‪.‬نمی‌توانباقاطعیتگفتاینموضوعبیشتردربینپسرانشایعاست‪،‬امادالیلیکهبرایاین‬ ‫موضوعمطرحمی‌شودایناستکهسیگارکشیدنمردانوپسراندرمالعامهیچایرادیدرجامعه‬ ‫بهآنبرنمی‌گرددولیسیگارکشیدنزنانودخترانعملیخالفشئوناتاستودرنتیجهفکر‬ ‫می‌کنیممیزانسیگارکشیدنبینپسرانومردانبیشتراستامااگربه‌صورتواقع‌بینانهبهاینموضوع‬ ‫نگاهکنیمبهاینشکلنیستوفقطتفاوتجزئیدرآنوجوددارد‪.‬ازبعدیروحیوروانیاگر‬ ‫بخواهیمتبعاتناشیازاستفادهسیگاررادرآیندهبررسیکنیماولینموضوعیکهتوجهماراجلب‬ ‫میکندمبحثوابستگیبهنیکوتینخواهدبودکهعاملبسیاریازرفتارهایتندوپرخاشگرانهاز‬ ‫سویافرادسیگاریخواهدبود‪،‬بهصورتیکههرگاهازموعداستعمالسیگارفردگذشتهباشدشاهد‬ ‫بروزرفتارهایتندوزنندهازسویافرادخواهیمبود‪،‬همچنینازلحاظزندگیزناشوییبرایافراد‬ ‫متاهلنیزمشکالتیرابهوجودمیآوردبهصورتیکهفردحتیدرکوچکترینمواردیکهدرهر‬ ‫زندگیزناشوییمعمولاستدچارمشکلمی‌شود‪.‬ازلحاظجسمینیزفرددرمعرضبیماری‌های‬ ‫خطرناکیهمچونانواعسرطانها‪،‬بیماریهایقلبیوعروقیوسکتههالقلبیومغزیخواهدشد‬ ‫کهدرآیندهبیشازپیشنمودپیداخواهدکرد‪.‬منبع‪:‬برنا‬ ‫بازگشت نخبگان به کشور‬ ‫دغدغه ای پر ابهام‬ ‫ی است بازگشت نخبگان به یکی از دغدغه‌های جدی وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری‬ ‫چند سال ‌‬ ‫ریاست جمهوری تبدیل شده است‪ .‬اما مسئوالن آموزش عالی در حالی از تسهیل روند بازگشت و جذب نخبگان‬ ‫سخن می‌گویند که آماری رسمی از تعداد نخبگان و حتی تحصیل‌کردگان خارج از کشور در دست نیست و بین‬ ‫آمارهای مراجع رسمی نیز اختالفات بسیاری وجود دارد‪.‬در سال‌های گذشته آمارهای عجیب‌وغریب و‬ ‫حیرت‌انگیزی از مهاجرت نخبگان ایرانی و تحصیل‌کردگان در معنای عام منتشر شده و پای شایعات مشهوری‬ ‫مانند هزینه یک‌میلیون دالری برای مغز هر نخبه‪ ،‬خروج ساالنه ‪ ۱۵۰‬هزار نفر در سال و درنتیجه‪ ،‬کمک ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیاردی ایران به کشورهای غربی‪ ،‬حتی به رسانه‌های رسمی کشور باز شد؛ اما بهرام صلواتی‪ ،‬عضو پژوهشکده‬ ‫سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف دی‌ماه ‪ ۹۷‬در نشست «تمنای رفتن» که با هدف بررسی جوانب و علل‬ ‫پدیده مهاجرت از کشور در دانشگاه تهران برگزار شد‪ ،‬اعالم کرد در سال ‪ ۲۰۱۸‬تعداد دانشجویان مهاجر از‬ ‫کشورمان ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر بوده و ایران از نظر تعداد دانشجو در آمریکا‪ ،‬رتبه ‪ ۱۲‬را بین کشورهای دنیا دارد‪.‬‬ ‫متأسفانه آمارهای اعالم‌شده از سوی مسئوالن دولتی و متولیان علمی کشور نیز تناقض‌های بسیاری دارد و گاهی‬ ‫اختالف ارقام به چند هزار نفر می‌رسد‪ .‬در جدیدترین اظهار نظر‪ ،‬سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری‪ ۳۰ ،‬تیرماه ‪ ۹۸‬در مراسمی اعالم کرده ساالنه به‌طور متوسط حدود ‪ ۲۰۰۰‬دانشجو به آمریکا می‌روند‪.‬‬ ‫البته صحبت‌های وی به‌عنوان متولی نهاد مرتبط با ورود و خروج نخبگان از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است؛‬ ‫اما با این وجود هیچ‌گاه آمارهایی در این زمینه به شکل رسمی منتشر نشده است‪.‬چند سالی است بازگشت‬ ‫نخبگان به یکی از دغدغه‌های جدی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری به‌عنوان متولیان علم در کشور تبدیل شده است‪ .‬نخستین بار طرح حمایت از بازگشت نخبگان به شکل‬ ‫سیستماتیک در سال ‪ ۹۴‬توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌صورت رسمی ارائه و برای بازگشت‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰۰‬نخبه برنامه‌ریزی شد‪ .‬سورنا ستاری حتی آمار هم اعالم کرد و از بازگشت ‪ ۱۲۶‬نفر در سال اول و ‪۴۹۶‬‬ ‫نفر در سال ‪ ۹۵‬به کشور خبر داد‪ .‬البته تالش دولت برای ایجاد سازوکاری هدفمند و ترغیب نخبگان به بازگشت‪،‬‬ ‫سابقه بیشتری دارد؛ اما برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها پراکنده بوده و نتایج مثبت و حتی مشخصی نداشته است‪.‬در این‬ ‫میان‪ ،‬یکی از مفاهیمی که برای تحصیل‌کردگان و حتی جامعه علمی کشور به‌درستی تعریف نشده و هنوز‬ ‫اختالف نظرات بسیاری برای توصیف آن وجود دارد‪« ،‬نخبگی» است؛ در این باره بهرام صلواتی‪ ،‬یکی از اساتید‬ ‫دانشگاه امیرکبیر در گفت‌وگو با ایسکانیوز گفته امکان رصد تمام دانشجویان خارج از کشور وجود ندارد و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬نتایج قابل استنادی به دست نمی‌آید‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬تمام افرادی که برای تحصیل از ایران خارج‬ ‫می‌شوند‪ ،‬نخبه نیستند و الزاماً همه نخبه‌های ایران از کشور مهاجرت نکرده‌اند‪.‬در ماده ‪ ۲‬بخش آیین‌نامه احراز‬ ‫استعدادهای برتر و نخبگی (منتشره شده شهریورماه ‪ ،)۸۹‬در تعریف نخبه و استعداد برتر آمده است‪« :‬به استناد‬ ‫ماده ‪ ۴‬اساسنامه بنیاد به فرد برجسته و کارآمدی اطالق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر‬ ‫و فناوری و فرهنگ‌سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش‪ ،‬خالقیت‪ ،‬کارآفرینی و نبوغ فکری وی در‬ ‫راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری‪ ،‬موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتالی جامعه انسانی‬ ‫کشور شود‪ ».‬اما استعداد برتر از دید بنیاد ملی نخبگان به فردی اطالق می‌شود که به‌صورت بالقوه نخبه بوده‪ ،‬ولی‬ ‫هنوز زمینه‌های الزم برای شناسایی کامل یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است‪».‬طرح حمایت از بازگشت‬ ‫نخبگان از چهار سال گذشته اجرایی شده و در تازه‌ترین آماری که معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در صدوسومین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری‬ ‫دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه داده‪ ،‬بازگشت ‪ ۱۱۳۶‬نخبه ایرانی به کشور گزارش شده است‪ .‬معاون‬ ‫توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان هم ‪ ۶‬شهریورماه ‪ ۹۷‬اعالم کرد در سه سال گذشته ‪ ۱۴۰۰‬نفر از نخبه‌های‬ ‫ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج‪ ،‬به کشور بازگشته‌اند‪ .‬با این وجود‪ ،‬نه آمار ورود و خروج‬ ‫نخبگان و حتی افراد با قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور به دست نهادی رسمی جمع‌آوری و منتشر می‌شود‬ ‫و نه سازوکار سودمند و مؤثری برای شناسایی و سامان‌بخشی نخبه‌های مهاجر ایجاد شده است؛ چرا که تنها سه‬ ‫روز بعد معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان آماری ‪ ۱۰۲۰‬نفری ارائه داد! نکته قابل‬ ‫تأمل این است که نخبگان متقاضی بازگشت به کشور باید شخصاً در دو بازه زمانی شهریورماه و بهمن‌ماه طی‬ ‫فراخوان جذب اعضای هیئت علمی به سامانه جامع جذب‪ ،‬مراجعه کنند و در واقع باز هم وزارت علوم و بنیاد‬ ‫ملی نخبگان اقدامی اثرگذار برای کمک به تسریع روند بازگشت و جذب نخبگان انجام نداده‌اند‪.‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫منصور غالمی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ۱۵ ،‬تیرماه سال جاری نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫مؤسسات آموزش عالی‪ ،‬پژوهشی و فناوری‪ ،‬ابالغ و بر تسهیل فرآیند جذب نخبگان و جذب حداکثری آنها‬ ‫تأکید کرد؛ اما تنها راه‌حل وزیر علوم‪ ،‬ثبت‌نام نخبگان متقاضی عضویت هیئت علمی‪ ،‬خارج از جدول زمانی بود‪.‬‬ ‫البته فقط نخبگانی امکان ثبت‌نام در سامانه را دارند که توسط بنیاد ملی نخبگان تأیید شده و شرایط نخبگی را دارا‬ ‫باشند‪ .‬در حقیقت تنها امکان آمارگیری از نخبگانی برای سردمداران آموزش عالی و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری فراهم خواهد شد که برای بازگشت پیش‌قدم شوند‪.‬در چنین شرایطی‪ ،‬وزارت علوم تنها به‬ ‫پایش رزومه نخبگان متقاضی بازگشت به کشور در سامانه جامع جذب می‌پردازد؛ چون هیچ مزیتی برای آنها‬ ‫قائل نمی‌شود و نخبگانی که سودای بازگشت به ایران را دارند‪ ،‬بعد از ثبت‌نام در سامانه جامع جذب‪ ،‬حتی خارج‬ ‫از جدول زمانی فراخوان‪ ،‬باز هم باید با فارغ‌التحصیالن و نخبگان داخلی رقابت کنند‪ .‬وزیر علوم در نامه ابالغی به‬ ‫رؤسای دانشگاه‌ها به‌صورت شفاف مشخص نکرده دقیقاً چه تسهیالتی برای ترغیب نخبگان خارج از کشور به‬ ‫بازگشت در نظر گرفته و صرفاً ثبت‌نام خارج از جدول زمانی فراخوان جذب اعضای هیئت‌علمی‪ ،‬نخبگان خارج‬ ‫از کشور را مجاب می‌کند اشتغال در وطن را به زندگی در غربت ترجیح دهند؟همچنین محمدرضا رضوان‌طلب‪،‬‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم درباره نبود برنامه مشخص از سوی وزارت علوم و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اشتغال نخبگان پس از بازگشت‪ ،‬به ظرفیت محدود اشاره و تأکید کرده‬ ‫است ساالنه توان جذب حداکثر هزار نفر در هیئت‌های علمی وجود دارد‪ ،‬در حالی که در هر فراخوان جذب‬ ‫هیئت علمی‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند؛ یعنی در مجموع حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر متقاضی جذب در‬ ‫هیئت علمی هستند‪ .‬اگر ‪ ۱۰‬هزار نفر از این تعداد را ثبت‌نام کننده تکراری در نظر بگیریم‪ ،‬باز هم ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫متقاضی جدید در سال برای عضویت در هیئت علمی ثبت‌نام می‌کنند‪.‬با توجه به ظرفیت محدود‪ ،‬هر سال نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۴‬هزار نخبه دارای صالحیت در سامانه جامع جذب هیئت علمی ثبت‌نام می‌کنند؛ اما اولویت جذب ندارند‪ .‬به‬ ‫گفته رضوان‌طلب‪ ،‬مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم یک بار در سال خروجی می‌گیرد و گزارش‬ ‫آن را برای ریاست جمهوری ارسال کرده و اطالع می‌دهد ‪ ۱۴‬هزار نخبه با تحصیالت باال و امتیازات علمی هستند‬ ‫که باید در سایر بخش‌های کشور جذب شوند‪ .‬مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعالم کرده امکان‬ ‫ارائه خروجی آنالین دارد تا هر زمان ظرفیتی در بخشی ایجاد شد‪ ،‬امکان جست‌وجوی اطالعات متخصصان در‬ ‫رشته‌های مربوط به‌صورت طبقه‌بندی شده فراهم باشد؛ اما در حال حاضر مشخص نیست چه تصمیمی برای آنها‬ ‫گرفته می‌شود‪.‬متأسفانه باور غلطی بین مردم حتی جمعیت قابل توجهی از تحصیل‌کردگان وجود دارد؛ هر‬ ‫دانشگاهی فراسوی مرزهای ایران‪ ،‬کیفیتی باالتر از مراکز آموزش عالی داخل کشور ارائه می‌دهد‪ ،‬در حالی که‬ ‫تمام دانشگاه‌های دنیا سطح آموزش و امکاناتی نظیر هاروارد‪ ،‬آکسفورد‪ ،‬کمبریج‪ MIT ،‬و سوربن را ندارند‪.‬‬ ‫نگاهی اجمالی به رتبه‌بندی‌های معتبر شانگهای‪ ،‬سایمگو‪ ،‬تایمز‪ ،‬الیدن و ‪ CWUR‬نشان می‌دهد تعدادی از‬ ‫دانشگاه‌های بزرگ ایران در جایگاهی باالتر از دانشگاه‌های اروپا و حتی آمریکا قرار دارند‪.‬به‌طور مثال‪ ،‬دانشگاه‬ ‫تهران در رتبه‌بندی وبومتریک‪ ،‬رتبه ‪ ۴۱۹‬را به خود اختصاص داده؛ اما دانشگاه بیلر آمریکا با بیش از ‪ ۱۷۰‬سال‬ ‫قدمت در رده‌ای پایین‌تر قرار گرفته است‪ .‬همچنین در نظام رتبه‌بندی سایمگو‪ ،‬دانشگاه تهران در رتبه ‪۴۷۶‬‬ ‫ایستاده؛ اما دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه ایالتی لوئیزیانا آمریکا‪ ،‬مدرسه عالی نرمال فرانسه و ‪ Ewha Womans‬کره‬ ‫جنوبی از غرب و شرق کره خاکی به رده‌های نازل‌تری اکتفا کرده‌اند‪.‬بنا بر آماری که مؤسسه پژوهش و‬ ‫برنامه‌ریزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬دی‌ماه ‪ ۹۷‬از جمعیت دانشجویی کشور در‬ ‫سال تحصیلی ‪ ۹۷-۹۶‬منتشر کرد‪ ۴۱۵ ،‬هزار و ‪ ۹۰۹‬نفر در مقاطع کارشناسی ارشد‪ ،‬دکتری حرفه‌ای و دکتری‬ ‫تخصصی در بخش دولتی و ‪ ۴۶۹‬هزار و ‪ ۴۰۳‬نفر در بخش غیردولتی مشغول به تحصیل بوده‌اند‪ .‬همچنین ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۷‬دانشجو در بخش دولتی و ‪ ۱۱۰‬هزار دانشجو در بخش غیردولتی فارغ‌التحصیل شده‌اند‪ .‬در واقع بیش از‬ ‫یک میلیون نفر پتانسیل ثبت تقاضا برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها را دارند و اگر تنها یک درصد از این‬ ‫جمعیت نیز در زمان‌های اعالم شده در سامانه ثبت‌نام کنند‪ ۱۰ ،‬هزار فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های داخل کشور به‬ ‫رقابت می‌پردازند؛ اما در نهایت کمتر از هزار نفر جذب می‌شوند‪ .‬وزارت علوم به‌عنوان یکی از ‪ ۱۸‬وزارتخانه‬ ‫دولت‪ ،‬در حالی به فکر تسهیل روند بازگشت و جذب نخبگان خارج از کشور افتاده که برای یک میلیون جویای‬ ‫کار که با توجه به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری عالوه بر کسب درآمد‪ ،‬شأن اجتماعی شغل نیز‬ ‫برای آنها اهمیت دارد‪ ،‬باید تدبیری بیندیشد‪.‬در این میان‪ ،‬محمود نیلی‌احمدآبادی‪ ،‬رئیس دانشگاه تهران هم معتقد‬ ‫است نخبگان بعد از بازگشت نباید دغدغه اشتغال و گذران زندگی داشته باشند‪ .‬وی پیش از این گفته است باید‬ ‫فردی را که سال‌ها هزینه کرده و مشکالت زندگی در غربت را به جان خریده‪ ،‬دلگرم کرد تا نگران آینده شغلی‬ ‫و اجتماعی خود در کشور نباشد؛ چون بسیاری از نخبگان نمی‌دانند وقتی به ایران برمی‌گردند‪ ،‬چه آینده‌ای در‬ ‫انتظارشان است و در چه سطح و رده‌ای می‌توانند فعالیت کنند‪ .‬طبیعتاً چنین افرادی هم شأن و منزلت اجتماعی‬ ‫برایشان اهمیت دارد و هم باید از نظر درآمد‪ ،‬تأمین باشند‪.‬هرچند سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جذب‬ ‫اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری موافق است و معاون رئیس‌جمهور و‬ ‫رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعالم کرده محدودیتی در این زمینه وجود ندارد‪ ،‬اما جایابی شغلی‬ ‫برای نخبگان متقاضی بازگشت و فارغ‌التحصیالن بیکار داخلی با ادامه روند کنونی و اجرای برنامه‌های سنتی‬ ‫ممکن نخواهد بود‪ .‬چرا که از طرفی ظرفیت محدودی در سازمان‌های دولتی و حتی خصوصی برای اشتغال افراد‬ ‫وجود دارد و از سویی‪ ،‬دانش‌آموختگان تحصیالت تکمیلی حاضر به پذیرش هر پیشنهاد شغلی نیستند و به همین‬ ‫دلیل دایره انتخاب محدودتر می‌شود‪.‬می‌توان از تجربیات موفق دیگر کشورها بهره برد و از ظرفیت علمی و‬ ‫تجربی نخبگان برای پیشرفت کشور مخصوصاً در شرایط تحریم استفاده کرد‪ .‬به‌طور مثال‪ ،‬کشوری مانند‬ ‫هندوستان قراردادهایی با کشورهای اروپایی مثل آلمان امضا کرده و هرساله چند هزار نیروی کار صادر می‌کند‪.‬‬ ‫این افراد بعد از چندین سال با کوله‌باری از تجربه و تخصص به زادگاه خود برمی‌گردند؛ اما نگرانی شغلی ندارند‬ ‫و با تأسیس و اداره شرکت‌های خصوصی هم درآمد کافی کسب و هم به چرخه اقتصادی کشور خود کمک‬ ‫می‌کنند‪ .‬همچنین چین و روسیه‪ ،‬دو ابرقدرت اقتصادی و نظامی شرق در گذشته دانشجویان زیادی به خارج‬ ‫به‌ویژه آمریکا اعزام می‌کردند؛ اما در سال‌های اخیر عالوه بر حمایت از بازگشت نخبگان داخلی‪ ،‬دانشجویان‬ ‫بین‌المللی نیز جذب می‌کنند‪ .‬نکته جالب ایجاد تحول در بازار کار دو کشور پهناور و پرجمعیت دنیاست که‬ ‫ظرفیت جذب فارغ‌التحصیالن خود و هم دانشجویان دیگر کشورها را با اتکا به اکوسیستم نوآوری و فناوری و‬ ‫فضای استارتاپی فراهم کرده‌اند‪.‬در چنین شرایطی‪ ،‬نیاز به اکوسیستم نوآوری و فناوری بیش از پیش احساس‬ ‫می‌شود؛ اکوسیستمی که با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شکل می‌گیرد‪ .‬وقتی معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬طرح حمایت از بازگشت نخبگان را اجرایی می‌کند‪ ،‬برای مثال باید بازار کارهای استارتاپی را تقویت‬ ‫کرده و مورد حمایت جدی قرار دهد‪.‬‬
‫ترامپ‪:‬‬ ‫ایرانبهدنبالمذاکرهاست!‬ ‫رئیس‌جمهوری آمریکا در اظهاراتی متوهمانه و مضحک مدعی شد که ایران به دنبال مذاکره است‪«.‬دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در تجمع هواداران خود در شهر «سینسیناتی»‬ ‫در ایالت اوهایو با طرح ادعاهایی مضحلک مدعی شد که ایران به دنبال مذاکره با دولت او برای دستیابی به یک توافق است‪.‬‬ ‫وی با تکرار مواضع بی‌اساس پیشین خود گفت‪« :‬برای حفاظت از امنیت شهروندان آمریکایی من ایاالت متحده را از توافق وحشتناک هسته‌ای با ایران خارج کردم‪ .‬توافقی احمقانه و‬ ‫وحشتناک»‪.‬‬ ‫آمریکا و روسیه رسما‬ ‫از ‪ INF‬خارج شدند‬ ‫«مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا (جمعه) از خروج رسمی این کشور از معاهده «منع موشک‌های هسته‌ای‬ ‫میان‌برد» موسوم به ‪ INF‬خبر داد‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫پمپئو‪ :‬تحریم‌ها علیه ایران‬ ‫برای سال‌ها ادامه می‌یابد‬ ‫وزیر خارجه آمریکا با این ادعا‪ ،‬که تحریم‌ها علیه ایران کارساز بوده است‪ ،‬اعالم کرد این تحریم‌ها برای سال‌ها ادامه‬ ‫می‌یابد‪«.‬مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد ایاالت متحد به وضع تحریم‌هایش علیه ایران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه آمریکا با این ادعا‪ ،‬که تحریم‌ها علیه ایران‬ ‫وزیر خارجه آمریکا گفت‪ « :‬تحریم‌ها علیه ایران موثر‬ ‫ادامه می‌یابد‪«.‬مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد‬ ‫می‌کنیم‪ .‬این تحریم‌های وضع‌شده علیه تهران برای سا ل‌ها‬ ‫داد‪.‬‬ ‫از زمان عقب‌نشینی یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با‬ ‫کارساز بوده است‪ ،‬اعالم کرد این تحریم‌ها برای سا ل‌ها‬ ‫ایاالت متحد به وضع تحریم‌هایش علیه ایران ادامه خواهد‬ ‫پمپئو‪ ،‬این مطلب را امروز‪ -‬جمعه‪ -‬در «بانکوک»‬ ‫پایتخت تایلند طی نشست گسترده کشورهای منطقه جنوب‬ ‫شرق آسیا و قدر ت‌های جهانی اعالم کرد‪.‬‬ ‫بوده است و ما اجرای آن را در هر جایی با قدرت پیگیری‬ ‫ادامه می‌یابد‪».‬دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا‬ ‫ایران( برجام)‪ ،‬شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه‬ ‫تهران را ازسر گرفته و مدعی شده است که به سیاست «به‬ ‫صفر رساندن صادرات نفت ایران» ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫«مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا (جمعه) از خروج رسمی این کشور از معاهده «منع‬ ‫موشک‌های هسته‌ای میان‌برد» موسوم به‪ INF‬خبر داد‪.‬‬ ‫پامپئودرصفحهشخصیتوئیترخودباتکرارادعایعدمپایبندیروسیهبهاینمعاهده‪،‬‬ ‫نوشت‪« :‬در تاریخ دوم فوریه‪ ،2019‬ایاالت متحده به روسیه شش ماه فرصت داد تا به پایبندی به‬ ‫معاهدهمنموشک‌هایهسته‌ایمیان‌بردبازگردد‪.‬روسیهمخالفتکرد‪،‬پساینتوافقامروزپایان‬ ‫می‌یابد»‪.‬ویباانداختنمسئولیتفروپاشیاینتوافقامنیتیبرگردنروسیه‪،‬افزود‪«:‬آمریکابخشی‬ ‫از توافقی نخواهد بود که طرف دیگر آن را نقض می‌کند‪ .‬روسیه تنها مقصر [فروپاشی این توافق]‬ ‫است»‪.‬‬ ‫خبرگزاری «رویترز» نیز بعد از این توئیت پامپئو‪ ،‬به نقل از چند مقام ارشد در دولت آمریکا‬ ‫(که نامشان را فاش نکرد) گزارش داد که واشنگتن از این به بعد خود را مقید به عدم ساخت و‬ ‫ذخیرهموشک‌هایمیان‌بردباقابلیتحملکالهک‌هایهسته‌اینخواهددانست‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬دولت آمریکا از هم اکنون به دنبال تامین بودجه خط تولید موشک‌های‬ ‫هسته‌ای میان برد است و به‌زودی طی چند هفته آینده آزمایش موشک کروز با چنین ویژگی‌هایی‬ ‫را آغاز می‌کند‪.‬‬ ‫اینمنابعهمچنینمی‌گویندکهوزارتدفاعآمریکا(پنتاگون)درماهنوامبر(آبان)سال‬ ‫جاری اولین موشک هسته‌ای میان‌برد را طی دو دهه اخیر آزمایش می‌کند‪ .‬البته این آزمایش‌ها‬ ‫فعالدرحدتسلیحاتمتعارفهستندوکالهک‌هایهسته‌ایدراینآزمایشاتحضورنخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رویترز در ادامه این گزارش توضیح داد که به‌محض اینکه بودجه کنونی برای تولید و‬ ‫آزمایشموشک‌هایهسته‌ایمیان‌بردبهاتمامبرسد‪،‬دولتبامقاومتمجلسنمایندگانآمریکا‬ ‫– که هم‌اکنون اکثریت آن در اختیار حزب رقیب یعنی دموکرات است – برای دریافت منابع‬ ‫مالی بیشتر جهت ادامه این روند روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫با اینحال پنتاگون امیدوار است مجلس‌های نمایندگانو سنا بودجه مورد نیاز برایخط تولید‬ ‫وآزمایش‌هایموشک‌هایهسته‌ایمیان‌بردرامجدداتامینکند‪.‬‬ ‫یکسخنگویکمیتهامورمسلحسنانیزگفتکهانتظارمی‌رودرایزنی‌هابرایتامینبودجه‬ ‫از در هفته‌های آتی آغاز شود‪.‬‬ ‫مقاماتآمریکاییهمچنینبهرویترزگفتندکههنوزنمی‌دانندچینچگونهباخروجاین‬ ‫کشور از معاهده‪ INF‬برخورد می‌کند به همین دلیل قصد دارند موشک‌های زمین‌پایه میان‌برد را‬ ‫درمناطقنزدیک‌تربهاینکشورمستقرکنند‪.‬‬ ‫همزمان با اعالن توئیتری پامپئو‪ ،‬وزارت خارجه روسیه نیز با صدور بیانیه‌ای خروج رسمی این‬ ‫کشور از معاهده مذکور را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» در این بیانیه آمده است‪« :‬در دوم آگوست‪ ،2019‬توافق بین‬ ‫اتحادجماهیرشورویوایاالتمتحدهآمریکامبنیبرنابودیموشک‌هایمیان‌بردوکوتاه‌برد‪،‬که‬ ‫درتاریخ‪ 8‬دسامبر‪ 1987‬درواشنگتنامضاشد‪،‬بااقدامآمریکایی‌هاملغیمی‌باشد»‪.‬سازمانپیمان‬ ‫آتالنتیک شمالی موسوم به «ناتو» نیز در واکنش به تحوالت امروز‪ ،‬مدعی شد که دولت روسیه را‬ ‫مقصرفروپاشیمعاهده‪ INF‬می‌داند‪.‬‬ ‫سخنگویناتوباصدوربیانیه‌ایگفت‪«:‬اعضایناتوتاکیدکردندکهاینسازمانبهتهدیدهای‬ ‫روسیه از جمله موشک‪ 9M729‬در اقدامی مسئوالنه و حساب‌شده واکنش نشان خواهد داد»‪.‬‬ ‫پیمانمنعموشک‌هایهسته‌ایمیان‌برد‪،‬آمریکاوروسیهراازتملک‪،‬تولیدیاپرتابآزمایشی‬ ‫موشک‌هایزمین‌پایهمیان‌برد(‪ ۵۰۰۰- ۱۰۰۰‬کیلومتر)وکوتاه‌بردتر(‪ ۱۰۰-۵۰۰‬کیلومتر)منع‬ ‫می‌کند‪ .‬این پیمان در دهه هشتاد میالدی و در دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» و «میخائیل‬ ‫گورباچف» روسای جمهوری وقت آمریکا و شوروی سابق منعقد شد‪ .‬واشنگتن اما بارها روسیه را‬ ‫به نقض این معاهده متهم کرده است اما روسیه تمامی اتهامات را رد می‌کند‪.‬‬ ‫یاعتمادی و اختالف میان اروپا و آمریکا بر سر ایران‬ ‫ب ‌‬ ‫روزنامهنیویورکتایمزبااشارهبهافزایشاختالفات‪،‬بی‌اعتمادیو‬ ‫ناخشنودیمتقابلاروپاوواشنگتننوشت‪،‬اروپادربرابرتندروی‌های«دونالد‬ ‫ترامپ»درقبالایراناحتیاطکردهوازپیوستنبهاسکورت‌هایمشترک‬ ‫درخلیجفارسامتناعمی‌کند‪.‬آمریکاوانگلیسهمزمانباافزایشتنش‌هابا‬ ‫ایرانبهدنبالجلبحمایتاروپایی‌هابرایتقویتگشتزنیدراطرافتنگه‬ ‫هرمزبود‌هاند‪.‬امادرخواست‌هایآمریکابرایکمکبهاسکورتکشتی‌ها‬ ‫درخلیجفارسباسکوتیارداینخواستهمواجهشدهاست؛ازجمله‪،‬‬ ‫آلمانروزچهارشنبه«نه»آشکاریبهآمریکاگفت‪.‬همچنینکشورهایی‬ ‫مانندفرانسه‪،‬آلمان‪،‬ایتالیایاسوئدهنوزجوابمثبتیبهپیشنهادجداگانه‬ ‫انگلیسدربارهایجادنیرویاسکورتاروپایینداد‌هاند‪.‬بنابهگزارشروز‬ ‫پنجشنبهنیویورکتایمز‪،‬ردایندرخواست‌هابیانگرسیاست‌هایمتباین‬ ‫کشورهادرقبالچگونگیرفتارباایرانبودهوباعثافزایشبی‌اعتمادیو‬ ‫ناخشنودیدردوطرفشدهاست‪.‬ازیکسو‪،‬واشنگتنمتحداناروپایی‬ ‫رابهاستفادهرایگانازتالش‌هایشبرایتامینامنیتدرخلیجفارس‬ ‫متهمکردهوازسویدیگر‪،‬اروپایی‌هااستداللمی‌کننددروهلهاولاین‬ ‫واشنگتنبودکهباتالشبرایقطعصادراتنفتایران‪،‬مشکلایجاد‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫بسیاریازرهبراناروپاییتالشکرد‌هاندفاصلهخودراباترامپ‬ ‫وسیاست«فشارحداکثری»علیهایرانحفظکنندتابهعنوانحامیاین‬ ‫سیاستجلوهنکنند‪.‬آنانهمچنینهیچمنطقیدراعمالتحریمعلیهوزیر‬ ‫خارجهایراننمی‌بینند‪.‬‬ ‫تازمانیکهایراندستبهاقدامتحریک‌آمیزترینزندغیرمحتمل‬ ‫استکهاروپایی‌هادستبهاقدامیبزنند‪.‬کشورهایاروپاییداراینیروی‬ ‫دریاییدرکمی‌کنندکهترددکشتی‌هادرتنگههرمزیکمنفعت‬ ‫راهبردیاستاماازپیوستنبهطرحگشتزنیآمریکادراینآبراهاکراه‬ ‫دارندوازاینکهواردجنگکشوریدیگرشوند‪،‬احتیاطمی‌کنند‪.‬‬ ‫«رابرتمالی»مدیرسازمان«گروهبحرانبین‌الملل»وعضوسابق‬ ‫شورایامنیتملیآمریکادرزمانریاستجمهوریباراکاوبامادرباره‬ ‫امتناعاروپایی‌هاازپیوستنبهطرحواشنگتنمی‌گوید‪:‬اگریکوضعیت‬ ‫عادیبودپاسخمثبتدادهمی‌شد‪.‬امااینکبیمآنوجودداردکه‬ ‫کشورهایبسیارنزدیکومرتبطبهآمریکاقلمدادشوند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬هراقداماروپایی‌ها‪،‬حتیاگرتالشیموازیباآمریکاباشد‪،‬‬ ‫درذهنایرانی‌هاهمچوندوبخشازیکحرکتواحدخواهدبود‪.‬‬ ‫بنابراینسختاستکهخودراازسیاستیآمریکاییکهباعثتحریکاین‬ ‫بحرانمی‌دانند‪،‬رهاسازند‪.‬‬ ‫اینمسالهچهارشنبهگذشتهروشن‌ترشد‪،‬زمانیکه«هایکوماس»وزیر‬ ‫خارجهآلمانوعضورحزبسوسیالدموکراتاینکشورگفتکهبرلین‬ ‫بهطرحآمریکایی‌هانخواهدپیوست‪.‬‬ ‫سوسیالدموکرات‌هاعضویازدولتائتالفیآلمانبهرهبری‬ ‫صدراعظم«آنگالمرکل»هستندومنتقدسیاستآمریکادرقبالایرانبه‬ ‫شمارمی‌آیند‪.‬‬ ‫ماسگفت‪:‬آلماندرهیچماموریتدریاییکهتوسطآمریکاپیشنهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫وطراحیشدهباشد‪،‬شرکتنخواهدکرد‪.‬مادرحالهمکارینزدیک‬ ‫باشرکایفرانسویهستیم‪.‬ماراهبردفشارحداکثریرااشتباهمی‌دانیم‪.‬‬ ‫ماخواهانتنشنظامیبیشترنیستیموبهتمرکزخودبردیپلماسیادامه‬ ‫می‌دهیم‪.‬‬ ‫«ریچاردگرنل»سفیرآمریکادربرلینکهبهرفتارغیردیپلماتیک‬ ‫معروفاست‪،‬ازاینموضعآلمانانتقادکرد‪.‬برخیافراددرآلمانباگرنل‬ ‫همسوهستند‪«.‬آنهگرتکرامپکارنباوئر»وزیردفاعوعضوحزب‬ ‫دموکراتمسیحیکهجانشیناحتملایمرکلتلقیمی‌شود‪،‬روزچهارشنبه‬ ‫گفتکهدرخواستآمریکامورد«بازبینی»قرارمی‌گیرد‪.‬‬ ‫«یانتکائو»تحلیلگراندیشکدهآمریکایی«صندوقجرمنمارشال»‬ ‫دراینبارهگفت‪:‬اولاینکهاینموضعهماناکراهسنتیازدرگیرشدندر‬ ‫اقدامنظامیاست‪.‬امادرپیآن‪،‬ایناستداللوجودداردکهآمریکایی‌ها‬ ‫باعثوبانیاینوضعیتهستندوتوافقهسته‌ایباایرانراازبینبردوما‬ ‫قرارنیستمشکالتیراکهآنهاایجادکردند‪،‬ماکاهشدهیم‪.‬‬ ‫ویبهسکوتاروپایی‌هادربارهطرحانگلیسنیزپرداختواظهار‬ ‫داشت‪:‬ازسویدیگر‪،‬مابهترامپمی‌گوییمکهاینیکمقطعاروپایی‬ ‫استوخودمانبایدسرونوشتخودرادردستبگیریم‪.‬امااینککه‬ ‫مسالهمنافعدرمیاناستهیچاقدامیصورتنمی‌گیرد‪.‬‬ ‫«فولکرپرتس»مدیر«موسسهآلمانامورامنیتیوبین‌الملل»دربرلین‬ ‫گفتکهویباتصمیمآلمانموافقاست‪.‬ویاظهارداشت‪:‬دولتترامپ‬ ‫مارادروضعیتیقراردادهکهباعثشدههمهازخطرجنگوتنش‌زایی‬ ‫خزندهسخنبگویند‪.‬اینککهدولتترامپتالشمی‌کندتایکسیگنال‬ ‫نظامیبفرستدوازمتحدانشمی‌خواهدبهایناقدامملحقشوند‪.‬اینحق‬ ‫آلماناستکهبهاینخواسته«نه»بگوید‪.‬‬ ‫فرانسهنیزبنابهدالیلمشابهدرقبالپیشنهادآمریکامحتاطبودهاست‪.‬‬ ‫یکمشاوروزیردفاعفرانسهکهنامشفاشنشدهاست‪،‬اظهارداشت‪:‬همه‬ ‫اقداماتمافقطیکهدفداردوآنکاهشتنشبهپائین‌ترینسطح‬ ‫است‪.‬ماکاریکهدراینراستانباشدانجامنمی‌دهیم‪.‬ائتالفیکهبهنظر‬ ‫می‌رسدعلیهایراناستامکانکاهشتنشندارد‪.‬‬ ‫یکمقامارشدفرانسویدیگرباصراحتگفت‪:‬ماهمکارینظامی‬ ‫نزدیکیباآمریکایی‌هاداریم‪.‬امادرموردایران‪،‬بهطورخودکارازآنها‬ ‫تبعیتنمی‌کنیم‪.‬‬ ‫«ژانایولودریان»وزیرخارجهفرانسههفتهگذشتهبهقانونگذاراناین‬ ‫کشورگفتکهفرانسهدرمورد«ماموریتیبرایرصدونظارتبرامنیت‬ ‫دریانوردیدرخلیجفارس»باانگلیسوآلمانهمکاریمی‌کند؛طرحی‬ ‫کهبااسکورت‌هایدریاییتفاوتدارد‪.‬‬ ‫مقام‌هایایتالیایینیزگفت ‌هاندکهدرخواستمستقیمیبرایارائهکمک‬ ‫دریاییدرخلیجفارسدریافتنکرد‌هاند‪.‬‬ ‫«علیواعظ»مدیرپروژهایراندرسازمان«گروهبحران»گفت‪:‬‬ ‫استحکاماتنظامیبیشتردرمنطقهخطراشتباهدرمحاسبهراافزایشمی‌دهد‪.‬‬ ‫واقعیتایناستکهراهحلینظامیوجودندارد‪.‬برقراریاسکورتبرای‬ ‫کشتی‌هانشان‌هایبحرانرارفعمی‌کنداماریشه‌هایآنراازبیننمی‌برد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 12 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪867‬‬ ‫بین الملل‬ ‫هئیتنظامیاماراتدرتهران‬ ‫وپیامسعودیازسوئیس‬ ‫بهتهران!‬ ‫در میان تنش فزاینده در منطقه و تالش های آمریکا و اروپا‬ ‫برای تشکیل ائتالف های نظامی دریایی برای رویارویی با ایران‬ ‫و تاکید تهران بر تالش برای تشکیل ائتالف دریایی مقابل این‬ ‫ائتالف و برگزاری رزمایش های دریایی؛ یک هیئت نظامی اماراتی‬ ‫به تهران سفر کرد تا در نشست نظامی مشترک دو کشور شرکت‬ ‫کند‪ .‬در گزارشی خود حضور هیئت نظامی امارات در ایران را‬ ‫بررسی کرد و نوشت‪ :‬روز سه شنبه وزرات امور خارجه ایران‬ ‫اعالم کرد هیئت بلندپایه نظامی امارات به منظور برگزاری ششمین‬ ‫نشست مشترک گارد ساحلی دو کشور به تهران سفر کرده است‪.‬‬ ‫از آنجا که پنجمین نشست در سال ‪ ٢٠١٣‬برگزار شده بود‪ ،‬پرسش‬ ‫هایی درباره عدم برگزاری نشست ششم در طول این سال ها و‬ ‫عللی مطرح شد که منجر به برگزاری آن در این زمان حساس در‬ ‫منطقه شده است‪.‬وزارت امور خارجه ایران یادآور شده است که‬ ‫در این نشست درباره همکاری های مرزی‪ ،‬رفت و آمد شهروندان‬ ‫دو کشور ‪ ،‬ورود غیر قانونی یا بدون هماهنگی و تسهیل و تسریع‬ ‫تبادل اطالعات میان کشور بحث و گفتگو خواهد شد‪.‬در زمانی‬ ‫گارد ساحلی امارات و ایران در تهران دیدار می کنند که مسئوالن‬ ‫متعدد ایران اخیرا به این مسئله اشاره کرده اند که کشور امارات‬ ‫هیئت هایی را با پیام های مثبت به ایران به منظور حل و فصل تنش‬ ‫میان دو کشور ارسال می کند‪.‬حسن دهقان‪ ،‬مشاور امور دفاعی‬ ‫رهبر معظم ایران هفته گذشته طی مصاحبه ای تلویزیونی اشاره‬ ‫کرد امارات شخصیت هایی را به ایران اعزام کرده تا درباره صلح‬ ‫گفتگو کنند‪ .‬وی علت این مسئله را شکست این کشور در منطقه‬ ‫دانست‪.‬سفر هیئت های اماراتی به تهران هم زمان با خروج اخیر‬ ‫برخی نیروهای نظامی امارات از مناطقی در یمن‪ ،‬صورت می گیرد‪.‬‬ ‫این مسئله پرسش هایی را درباره رابطه این موضوع با این سفرها‬ ‫مطرح می کند و این که آیا امارات از طریق این اقدام تالش دارد‬ ‫اوضاع را با ایران آرام کند یا خیر‪.‬محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه ایران دو هفته پیش در مصاحبه ای تلویزیونی اشاره کرده‬ ‫بود پشت پرده فعالیت هایی میان تهران و ابوظبی جریان دارد و این‬ ‫که نشانه هایی وجود دارد که امارات در صدد اتخاذ سیاست های‬ ‫جدید در منطقه است و این به نفع دولت این کشور می باشد‪.‬امیر‬ ‫موسوی‪ ،‬مشاور سابق وزارت دفاع ایران نیز اخیرا فاش کرد مسئوالن‬ ‫امارات به تهران سفر کرده اند و سفرهای آن ها همچنان ادامه دارد‬ ‫و گفتگوهایی میان دو طرف در جریان است و نشانه هایی درباره‬ ‫احتمال نزدیک شدن [دیدگاه ها] وجود دارد‪.‬این دیپلمات سابق‬ ‫در گفتگو با سایت ایرانی “فرارو” افزود امارات در پی پرواز پهپاد‬ ‫آمریکایی از خاک این کشور که از سوی پدافند هوایی ایران‬ ‫ماه گذشته سرنگون شد؛ پیام جدی را در هنگام فراخوانده شدن‬ ‫کاردار سفارتش در تهران دریافت کرده است‪.‬وی گفت وزارت‬ ‫امور خارجه ایران به ابوظبی نسبت به فعالیت های محرمانه این‬ ‫کشور علیه تهران هشدار داده است‪ ،‬پیش از این که تایید کند‬ ‫دولت امارات این پیام را جدی گرفته است که نیروهای مسلح ایران‬ ‫درصورت تکرار چنین حوادثی ساکت نخواهد نشست‪.‬این در حالی‬ ‫است که موسوی به وجود فرصت برای تغییر رفتار از سوی امارات‬ ‫اشاره و تاکید کرد دیدارها و مذاکرات تهران و ابوظبی ادامه دارد‬ ‫و پیش بینی می شود توافقنامه عدم تجاوز میان کشورهای منطقه در‬ ‫صورت اتخاذ رفتار مناسب از سوی امارات امضا شود‪.‬این مشاور‬ ‫سابق وزیر دفاع ایران گفت می دانم که این سفرها ادامه دارند و‬ ‫شاید به نتیجه برسد و تاکید کرد ابوظبی از تهران تضمین هایی‬ ‫درباره عدم تالش برای انتقام گیری دریافت کرده است‪.‬صحبت‬ ‫به تحوالت در رابطه با امارات محدود نماند بلکه شامل روابط با‬ ‫عربستان نیز شد‪ .‬به این ترتیب موسوی گفت کشورش اخیرا پیامی‬ ‫از سوی عربستان سعودی از طریق سوئیس دریافت کرده است اما‬ ‫از محتوای آن صحبتی نکرده و اشاره کرد در صورتی که عربستان‬ ‫ببیند امارات به ایران نزدیک می شود این کشور نیز موضع خود‬ ‫را تغییر خواهد داد‪.‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه‬ ‫گذشته از اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل‪ ،‬عبداهلل‬ ‫المعلمی در ماه گذشته استقبال کرد‪ .‬وی در سخنرانی خود از‬ ‫آمادگی دیپلماتیک ریاض برای تعامل با ایران خبر داده بود و گفته‬ ‫بود این مسئله به زمینه و مجال های مشترک نیاز دارد‪.‬‬ ‫همچنین عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه ایران‬ ‫روز دوشنبه در کنفرانس هفتگی مطبوعاتی خود اظهارات المعلمی‬ ‫را نشانه و پیامی مثبت ارزیابی کرد و گفت ایران خواستار حل‬ ‫مشکالت منطقه از طریق گفتگو و رایزنی میان کشورها است‪.‬‬ ‫وی افزود کشورش بارها از آمادگی خود برای گفتگو با‬ ‫این کشورها بدون هیچ گونه پیش شرطی خبر داده بود و این که‬ ‫از هرگونه تالشی برای نزدیک شدن به آن ها استقبال می کند‪.‬‬ ‫موسوی تاکید کرد پاسخ ایران به هرگونه پیام مثبتی مثبت تر خواهد‬ ‫بود‪.‬الزم به ذکر است عربستان سعودی هفته گذشته یک نفتکش‬ ‫ایرانی را پس از گذشت یک ماه آزاد کرد‪ .‬این نفتکش به علت‬ ‫مشکل فنی مجبور به لنگر انداختن در نزدیکی بندر شهر جده به‬ ‫مدت سه ماه شده بود‪ .‬مقامات ایران در گذشته اشاره کردند با‬ ‫وجود تعمیر این کشتی عربستان از آزادسازی آن خودداری می‬ ‫کند ‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫غیرحرفه‌ای‌گری پس از فوتبال‬ ‫گریبان کشتی را هم گرفت‬ ‫بعد از حذف تیم ملی فوتبال کشورمان از جام ملت‌های ‪ ۲۰۱۹‬آسیا‬ ‫ابهاممهندسیانتخاباتدروزارتورزش‬ ‫وزیرورزشوجوانانباتأکیدبراینکهاینوزارخانهبهدنبالمهندسیانتخاباتنبودهاستدرارتباطبابرگزاریانتخاباتریاستفدراسیون‬ ‫کشتیووالیبالتوضیحاتیراارائهکرد‪.‬مسعودسلطانی‌فردرمورداینکهوزارتورزشوجوانانتاچهحددرمسائلمختلففدراسیون‌هادخالت‬ ‫کردهوبهچهمیزانبهاستقاللفدراسیون‌هایورزشیاحتراممی‌گذارد‪،‬گفت‪:‬اساسنامه‌ایبرایفدراسیون‌هایمختلفتعریفشدهاستوترکیب‬ ‫مجامعبرایانتخاباتفدراسیون‌هایمختلفشکلمی‌گیرد‪.‬ماهموارهتمایلداریمکهاستقاللمجامعحفظشودوهرکسیراکهمجمعانتخاب‬ ‫می‌کندبهاواحتراممی‌گذاریم‪.‬هرچندکهممکناستانتخابصورتگرفتهمدنظروزارتورزشنباشداماوزارتورزشوجوانانبهاستقالل‬ ‫فدراسیون‌هاقائلبودهوهیچدخالتوتأثیرگذاریغیرقانونیدرروندمجامعندارد‪.‬ویبااشارهبهاینکهاینوزارتخانههیچ‌گاهبهدنبالمهندسی‬ ‫انتخاباتفدراسیون‌هانیست‪،‬اظهارکرد‪:‬افرادیکهصالحیتالزمراداشتهباشندپسازبررسیصورتگرفتهتوسطمراجعذیصالحونیزتأیید‬ ‫آن‌هاجهتحضوردرانتخاباتشرکتمی‌کنند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫گواردیوال هم نمی‌تواند حواشی‬ ‫پرسپولیس را جمع کند!‬ ‫سپند امیرسلیمانی‬ ‫که نقطه آغازش با اعتراض به داور بود‪ ،‬این بار تیم کشتی آزاد نوجوانان‬ ‫ایران هم با اشتباهی مشابه در صوفیه‪ ،‬سکوی قهرمانی جهان را از دست‬ ‫داد‪.‬ورزش ایران همچنان از اشتباهاتی که ناشی از واکنش غیرمنطقی به‬ ‫داوری یا ناداوری یا شاید بهتر باشد بگوییم اشتباهات اجتناب ناپذیر داوری‬ ‫است‪ ،‬ضربه می‌خورد‪.‬هنوز تصویر تلخی که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫در صحنه گل اول دیدار نیمه نهایی جام ملت‌های ‪ 2019‬آسیا با ژاپن رقم‬ ‫زدند را کسی از خاطر نبرده است‪ ،‬هجوم بازیکنان ایرانی به سمت داور و‬ ‫بازیکن فرصت‌طلب ژاپنی که از توپ مرده‪ ،‬برای تیمش راهی به فینال پیدا‬ ‫کرد‪.‬چنین واکنش‌ها و اعتراضات مداومی در طول فصل گذشته لیگ برتر‬ ‫فوتبال نیز بارها و بارها از سوی بازیکنان تیم‌های مختلف مشاهده شده بود‪،‬‬ ‫واکنش‌هایی که تنها مختص به فوتبال نیست و در رشته‌های دیگر نیز دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬اواخر تیر ماه در حالی که امیر مهد ی‌زاده‪ ،‬قهرمان کاراته جهان‬ ‫قصد داشت مدال طالی دیگری را در مسابقات قهرمانی آسیا صید کند‪ ،‬اما‬ ‫با ممانعت کمیته برگزارکننده مسابقات مواجه شد‪.‬مهد ی‌زاده در باز ی‌های‬ ‫آسیایی ‪ 2018‬جاکارتا‪ ،‬در اعتراض به ناداوری‪ ،‬مدال نقر ه‌اش را روی سکو‬ ‫از گردنش درآورده و حاضر به دست دادن با سایر مدا ل‌آوران نشده بود و به‬ ‫همین دلیل با محرومیت آسیایی مواجه شد و البته تالش برای رفع محرومیت‬ ‫نیز ثمری نداشت و او نتوانست در ازبکستان تیم ملی کاراته را همراهی کند‪.‬‬ ‫ورزشکاران ایرانی به اعتراض و واکنش بعد از ناکامی‌ها عادت کرد ه‌اند‪،‬‬ ‫در حالی که نهادهای بین‌المللی ورزشی چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کنند و‬ ‫مجازا ت‌های سنگینی برای رفتارهای غیرورزشی در نظر می‌گیرند‪ .‬اشتباهات‬ ‫داوری بخشی از ورزش قهرمانی است و در هیچ مسابقه و رویدادی به صفر‬ ‫نخواهد رسید‪ ،‬بنابراین ورزشکاران ما باید کنترل خشم را بیاموزند تا ورزش‬ ‫ایران بیش از این تاوان ندهد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫خوب کشتی آزاد نوجوان ایران که‬ ‫این بار در صوفیه بلغارستان‪ ،‬تی ِم‬ ‫مدافع عنوان قهرمانی جهان بود‪ ،‬به دلیل همین واکنش‌های از سر احساس‬ ‫عنوان قهرمانی را از دست داد! به دلیل اعتراض علی قلی‌زادگان‪ ،‬کشتی‌گیر‬ ‫وزن ‪ 51‬کیلوگرم کشورمان و عدم دست دادن با مربی حریف‪ ،‬او از سوی‬ ‫هیئت ژوری دیسکالیفه شد تا امتیاز پنجمی‌اش برای ایران لحاظ نشود و با‬ ‫کسر امتیاز پنجمی قلی‌زادگان‪ ،‬این تیم روسیه بود که با دو امتیاز اختالف‬ ‫مسابقاتقهرمانیکشورپارابدمینتون‬ ‫قهرمان کشتی آزاد نوجوانان جهان شد‪.‬‬ ‫متأسفانه اشتباه فردی یک ورزشکار به قیمت از دست دادن قهرمانی‬ ‫جهان تمام شد و زحمات یک تیم تحت الشعاع قرار گرفت‪ .‬هرچند که‬ ‫قلی‌زادگان در طول مبارز ه‌اش بارها با اشتباه داوری روبه‌رو شد‪ ،‬اما اگر به‬ ‫قوانین احترام می‌گذاشت‪ ،‬حاال تیم امیر توکلیان روی سکوی قهرمانی بود‪.‬‬ ‫در جام بین‌المللی ساساری که میزبان به پوشش روی سکوی کشتی‌گیر ایرانی‬ ‫اعتراض داشت‪ ،‬تنها یک مدال و رنکینگ کشتی‌گیر با تهدید روبه‌رو شد‪،‬‬ ‫اما گاهی خسارت ایجاد شده از اشتباه و اعتراض‪ ،‬جبرا ن‌ناپذیر است‪ ،‬درست‬ ‫مثل مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان‪.‬حاال دیگر تربیت رفتاری‬ ‫قهرمانان در حین مسابقه و کنترل واکنش‌های آنها بیش از پیش الزامی به نظر‬ ‫می‌رسد‪ ،‬اینکه یک ملی‌پوش بداند بهتر است واکنش نشان دادن و اعتراض‬ ‫به داوری را به مدیران تیم و فدراسیون بسپارد و خودش نخواهد تیم داوری‬ ‫را ادب کند!‬ ‫بازیگر سینما و تلویزیون گفت‪:‬‬ ‫پرسپولیس به غیر از مشکالت مدیریتی که‬ ‫درگیرش است‪ ،‬دچار یکسری حواشی‬ ‫شده که از داخل به تیم ضربه می‌زند‪.‬سپند‬ ‫امیرسلیمانی از جمله بازیگرانی است که به‬ ‫شدت پرسپولیس را دوست دارد و اخبار این‬ ‫تیم را دنبال می‌کند‪ .‬سپند معتقد است رفتن‬ ‫برانکو از پرسپولیس به غیر از بعد فنی‪ ،‬این‬ ‫تیم را وارد حاشیه کرده و حتی مربی‌ای مثل‬ ‫گواردیوال هم نمی‌تواند حواشی آن را کنترل‬ ‫کنداو گفت‪ :‬به نظرم اوضاع پرسپولیس‬ ‫خوب نیست‪ .‬رفتن برانکو ضربه بزرگی به‬ ‫تیم قهرمان زد‪ .‬به غیر از مسائل فنی که برانکو‬ ‫توانایی باالیی در آن داشت و تیمش فوتبال‬ ‫زیبا به همراه نتیجه ارائه می‌داد‪ ،‬مدیریت‬ ‫خوبی روی مسائل بیرونی و حواشی اطراف‬ ‫پرسپولیس داشت و نمی‌گذاشت این حواشی‬ ‫روی تیمش تأثیر منفی بگذارد‪ .‬از نظر من‬ ‫گواردیوال هم در حال حاضر نمی‌تواند‬ ‫حواشی پرسپولیس را جمع کند‪ .‬این تیم‬ ‫به غیر از مشکالت مدیریتی که درگیرش‬ ‫است‪ ،‬دچار یکسری حواشی شده که از‬ ‫داخل به تیم ضربه می‌زند‪ .‬من خیلی به این‬ ‫تیم خوشبین نیستم البته امیدوارم حسم اشتباه‬ ‫باشد‪.‬فع ً‬ ‫ال نمی‌شود در مورد عملکرد فنی‌اش‬ ‫نظر داد‪ .‬کالدرون مثل هندوانه دربسته است‪.‬‬ ‫امیدوارم بتواند تیم خوبی آماده بازی‌ها کند‬ ‫و نتایج مناسبی بگیرد‪.‬وحید بازیکن بسیار‬ ‫خوب و باشخصیتی است و بنده‌خدا آزارش‬ ‫به کسی نمی‌رسد‪ .‬او حق داشت به خاطر‬ ‫درآمد بیشتر به تیم دیگری برود‪ .‬در مجموع‬ ‫امیدوارم این بازیکنانی که برگشتند بتوانند به‬ ‫پرسپولیس کمک کنند‪.‬این بازیکنان زحمات‬ ‫زیادی برای پرسپولیس کشیدند‪ ،‬ولی نظر‬ ‫سرمربی تیم بود که جدا شوند‪ .‬من به عنوان‬ ‫یک پرسپولیسی برایشان در ادامه راه آرزوی‬ ‫موفقیت می‌کنم‪.‬پرسپولیس در همه پست‌ها‬ ‫تقریباً کامل است‪ ،‬ولی در خط حمله قطعاً‬ ‫نیاز به بازیکن دارد‪ ،‬چون فقط علیپور حضور‬ ‫دارد و قطعاً در طول فصل نمی‌شود با یک‬ ‫مهاجم به میدان رفت‪ .‬حاال امیدوارم این‬ ‫مهاجم خارجی که می‌گویند قرار است بیاید‬ ‫زودتر به تیم ملحق شود تا با سایر بازیکنان‬ ‫هماهنگ شود‪ .‬البته با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی موجود بعید است بتوانند مهاجم‬ ‫باکیفیتی جذب کنند‪ .‬فقط امیدوارم مهاجم‬ ‫خارجی که قرار است بیاید‪ ،‬بودیمیر نشود‪.‬به‬ ‫نظرم پرسپولیس و استقالل اوضاع‌شان خوب‬ ‫نیست و به قول معروف صاحب ندارند‪ .‬شاید‬ ‫هم می‌خواهند بساط قهرمانی در تهران جمع‬ ‫شود‪ .‬ولی در کل تراکتور و سپاهان شرایط‬ ‫بهتری برای قهرمانی دارند‪.‬فقط امیدوارم‬ ‫وضعیت مدیریت و البته امکانات‌مان در‬ ‫فوتبال درست شود‪ .‬در سطح ملی همیشه‬ ‫می‌گویند تیم اول آسیا هستیم‪ ،‬ولی به ژاپن‬ ‫می‌بازیم و نمی‌توانیم قهرمان شویم‪ .‬در سطح‬ ‫باشگاهی می‌گویند باید در آسیا قهرمان شویم‬ ‫در حالی که باید قبول کنیم تیم‌های دیگر‬ ‫قوی‌تر از ما هستند و امکانات بهتری دارند‪.‬‬ ‫از قدیم هم هر مدیری که می‌آمد می‌گفت‬ ‫این را افشا می‌کنم‪ ،‬آن را رسوا می‌کنم‪ ،‬ولی‬ ‫هیچ چیزی عوض نشد و وضعیت همچنان‬ ‫مثل سابق است‪.‬‬ ‫ایرانی‌ها برای گرفتن کرسی آسیایی‬ ‫از همدیگر حمایت نمی‌کنند‬ ‫گزارش‬ ‫صداین؟؟؟؟؟‬ ‫مربیتیمملیهندبالساحلی‪،‬گفت‪:‬ایرانی‌ها‬ ‫برایگرفتنکرسی‌هایآسیاییازهمدیگرحمایت‬ ‫نمی‌کنند‪.‬مهدیقشقاییراداظهارکرد‪:‬کاهشتعداد‬ ‫سهمیهتیم‌هایآسیاییبرایحضوردرمسابقات‬ ‫جهانی بعد از مسابقات چین اعالم شد که این موضوع‬ ‫به نوعی اجحاف در حق تیم‌های آسیا است‪ .‬ایران‬ ‫در این دوره از مسابقات با یک بدشانسی در جایگاه‬ ‫سوم قرار گرفت تا فرصت حضور در مسابقات‬ ‫جهانی را از دست بدهد‪.‬وی افزود‪ :‬البته فدراسیون‬ ‫ایران و حتی آسیا درخواست و اعتراض خود را به‬ ‫فدراسیونجهانیاعالمکردهتااینسهمیهبهآسیا‬ ‫بازگردد‪ .‬تا پیش‌از این از آسیا‪ 3‬تیم فرصت حضور‬ ‫دررقابت‌هایجهانیراداشتند‪،‬امابهیکبارهسهمیه‬ ‫آسیا را به یک تیم کاهش دادند‪ .‬با توجه به اینکه تیم‬ ‫ایران در جایگاه سوم قرار گرفت فرصت حضور در‬ ‫اینمسابقاتکهمهرماهبرگزارمی‌شودرابه‌نوعی‬ ‫از دست دادیم‪.‬اما برای مسابقات‪ 2020‬ایتالیا هنوز‬ ‫فرصت داریم‪ .‬اگر فدراسیون جهانی با درخواست ما‬ ‫موافقتکندوسهمیهسومآسیارابازگرداندبالفاصله‬ ‫تمریناتراآغازمی‌کنیم‪،‬چراکهفرصتبسیار‬ ‫کوتاهی تا شروع مسابقات داریم‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫برایمسابقات‪ 2020‬بایدبرنامه‌ریزیبلندمدتداشته‬ ‫باشیم و با برنامه خود را آماده مسابقات آسیا و کسب‬ ‫سهمیهایتالیاکنیم‪.‬درچنینبرنامه‌هایبلندمدتی‬ ‫ما فرصت بها دادن و محک زدن جوانان را داریم‬ ‫و می‌توانیم آن‌ها را در فرصت‌ها و موقعیت‌های‬ ‫مختلفموردآزمایشقراردهیم‪.‬حضوردرمسابقات‬ ‫جهانی با توجه به اهداف و جایگاهی که داریم این‬ ‫فرصت را به ما می‌دهد که از جوانان بیشتر استفاده‬ ‫کنیم تا آن‌ها را برای مسابقات آینده و ساختن نسلی‬ ‫قوی در هندبال ساحلی آماده و تربیت کنیم‪.‬‬ ‫مدرسبین‌المللیهندبالساحلیکشورمان‬ ‫درخصوصکاهشسهمیهتیم‌هایآسیاییگفت‪:‬‬ ‫در جلسه‌ای که داشتیم و بوراک از ترکیه به عنوان‬ ‫نماینده فدراسیون جهانی در آن حضور داشت به این‬ ‫مساله اشاره کردیم و اظهار داشتند در مورد سهمیه‬ ‫تصمیم‌گیریشدهاست‪.‬اینمنطقینیستکه آسیابا‬ ‫وجود‪ 12‬تیم‪ 2،‬سهمیه داشته باشد و در طرف مقابل‬ ‫از قاره آمریکایی که‪ 9‬تیم دارد‪ 5،‬تیم‪ ،‬از آمریکای‬ ‫شمالی‪ 2‬تیم و از جنوب این قاره‪ 3‬تیم جواز حضور‬ ‫در مسابقات جهانی را به دست آورند‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫فدراسیونجهانیتصمیمداردبهقارهآمریکابرای‬ ‫رشد و توسعه کمک کند‪ .‬در قاره آمریکا به دلیل‬ ‫حضور برزیل‪ ،‬آرژانتین و اروگوئه که تیم‌های قدری‬ ‫هستندچونآمریکانمی‌تواندباوجوداینتیم‌هاسهمیه‬ ‫بگیردقارهآمریکارادوبخششمالیوجنوبیتقسیم‬ ‫کردندوبهآمریکایشمالیدوسهمیهداده‌اند‪.‬قشقایی‬ ‫راد با اشاره به اینکه در فدراسیون آسیایی کسانی که‬ ‫تصمیم‌گیرندههندبالساحلیهستند‪،‬ازسالنیبازان‬ ‫هستند‪،‬تصریحکرد‪:‬قوانینومقرراتبرگزاری‬ ‫مسابقاتجهانیساحلیباسالنیمتفاوتاستودر‬ ‫آسیا با توجه به اینکه در رأس کار افرادی هستند که‬ ‫درهندبالسالنیبودندطبیعتاقوانینیرااجرامی‌کنند‬ ‫که در سالنی از آن استفاده می‌کنند و این به هندبال‬ ‫ساحلیضربهمی‌زند‪.‬‬ ‫مربیتیمملیهندبالساحلیکشورمان‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪:‬ماپیشنهادبرگزاریمسابقاتهندبال‬ ‫ساحلیباشگاه‌هایآسیارابهفدراسیونآسیاارائه‬ ‫داده و اعالم آمادگی کردیم که می‌توانیم اولین‬ ‫دوره مسابقات را نیز میزبان شویم و تنها کافی است‬ ‫توبرگشتخودرا‬ ‫تیم‌هایشرکت‌کنندههزینهرف ‌‬ ‫بر عهده بگیرند و سایر موارد را ایران متقبل شود که‬ ‫قبولنکردند‪.‬دربندرعباسباتوجهبهاسپانسریکه‬ ‫داریموامکاناتیکهاستمی‌توانیمبه‌راحتیمیزبان‬ ‫مسابقاتهندبالساحلیباشگاه‌هایآسیاشویم‪،‬اما‬ ‫حاضر نشدند چراکه درآمدی برای آن‌ها ندارد و‬ ‫تا زمانی که این روند را داشته باشند پروسه رشد و‬ ‫پیشرفتهندبالساحلیدرآسیاکندخواهدبود‪.‬‬ ‫در ادامه نامه‌نگاری که با فدراسیون جهانی داریم‪،‬‬ ‫در مسابقات قطر هم حضور خواهم داشت و باز هم‬ ‫صحبت خواهم کرد‪ .‬فکر می‌کنم در دوره بعدی‪3‬‬ ‫تیم از آسیا خواهیم داشت‪ ،‬با توجه به این که تیم ایران‬ ‫در مسابقات چین سوم شد‪ ،‬تنها ایران است که فشار‬ ‫می‌آورد و اگر کشورهای دیگر هم نامه می‌زدند تأثیر‬ ‫بیشترداشت‪.‬بهبرگشتسهمیهبسیارخوش‌بینهستم‬ ‫و امیدوارم این مساله حل شود تا بتوانیم در مسابقات‬ ‫حضورداشتهباشیم‪.‬ویدرخصوصنداشتنکرسی‬ ‫در هندبال آسیا از سوی ایران و تاثیر آن بر هندبال‬ ‫ایرانگفت‪:‬قطعاًخیلیمتضررمی‌شویم‪،‬اگربههمین‬ ‫موضوعاتومسائلآسیاییهندبالساحلینگاه‬ ‫کنیممتوجهاینآسیبمی‌شویم‪.‬درآسیامی‌توانیم‬ ‫باداشتنکرسیدرجاهاییکهایرانمتضررمی‌شود‬ ‫یاقوانیناشتباهیرااعمالمی‌کنندنظربدهیموما‬ ‫فرصتگرفتناینکرسی‌هاراداشتیم‪،‬زمانیکه‬ ‫نایب‌رئیس آسیا و رئیس کمیته داوران از ایران بود‪،‬‬ ‫می‌توانستیمدربخشساحلیکمکیبههندبال‬ ‫ساحلی ایران داشته باشیم و افرادی را برای گرفتن‬ ‫مسئولیتمعرفیکنیمکهمتاسفانهاینکارراانجام‬ ‫ندادند‪ .‬همان گونه که در آسیا وقتی فردی از پاکستان‬ ‫پست دارد‪ 3‬نفر دیگر را هم معرفی کرده و یا کویت‬ ‫عالوه بر فردی که داشته چند نفر دیگر را نیز در‬ ‫بخش‌هایمختلفمعرفیکردهاست؛اماایرانیانی‬ ‫که در آسیا کرسی و سمت داشتند‪ ،‬چنین کاری‬ ‫نکردند‪ .‬ایراد ما ایرانی‌ها این است که تک بعدی‬ ‫هستیم‪.‬به‌جایجبهه‌گیریوخرابکردنافرادیکه‬ ‫کرسیداشتند‪،‬می‌توانستیمنفراتبیشترودیگریرا‬ ‫نیز به فدراسیون آسیا معرفی کنیم و در ساحلی هم‬ ‫سمتداشتهباشیم‪.‬ظرفیتوتوانمندیایرانی‌هازیاد‬ ‫است‪.‬درحالحاضرمدرسمربیگریساحلیهستم‪،‬‬ ‫ازکشورهایعراق‪،‬افغانستانوعماندرخواست‬ ‫برگزاری دوره‌هایی را برای افزایش دانش مربیگری‬ ‫وبازیکنانشانداشتمواینیعنیماچنینظرفیت‌هایی‬ ‫را داریم‪ ،‬چرا نباید در کرسی‌های آسیا پست نداشته‬ ‫باشیم‪.‬مربیتیمملیهندبالساحلیدرخصوص‬ ‫موانعومشکالتاینرشتهدرکشور‪،‬گفت‪:‬بسیاری‬ ‫فکرمی‌کنندمهم‌ترینوبزرگترینمعضلمانداشتن‬ ‫وآمادهنبودنزمین‌هایماسه‌ایبرایهندبالساحلی‬ ‫است‪ ،‬البته که همه‌جا خوب نیست‪ ،‬در یکسری از‬ ‫استان‌هاتنهاهندبالساحلینیست‪،‬درکلرشته‌های‬ ‫ساحلیباتوجهبهوضعیتجغرافیاییزمیننسبتاً‬ ‫خوبیدراختیاردارند‪،‬مثلاستان‌هاشمالی‪،‬هرمزگان‬ ‫و بوشهر در جنوب‪ .‬در اصفهان هم زمین ناژوان است‬ ‫که برای آماده‌سازی آن زحمات زیادی کشیده شده‬ ‫است‪.‬بابتراه‌اندازیهندبالساحلیازنظرزمین‬ ‫مشکلنداریم‪،‬مشکلاصلیمادرهندبالساحلی‬ ‫توپ است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ایران معضل توپ هندبال‬ ‫ساحلی داریم‪ ،‬قیمت هر توپ بین‪ 15‬تا‪ 20‬یورو‬ ‫است که برای خرید و وارد کردن آن با مشکل روبرو‬ ‫هستیم‪ .‬در حال حاضر مقداری توپ داریم‪ ،‬اما برای‬ ‫رشد و توسعه این رشته و برای اینکه بدون دغدغه به‬ ‫تمرینوآموزشبپردازیمنیازبهتوپ‌هایبیشتری‬ ‫داریم که مشکل خرید و واردکردن داریم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!