صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۶۵

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 865

روزنامه صدای اصلاحات شماره 865

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫معاون اول رییس جمهور تأکید کرد‬ ‫علیرضا محجوب‬ ‫کاهشتعهداتایرانگامی‬ ‫برایحفظبرجاماست‬ ‫حقوقکارگرانوبازنشستگان‬ ‫کفافهزینهسفرهآنهارانمی‌دهد‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬مرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۲۷‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪865‬‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫ایران در پی ایجاد‬ ‫تنش نیست‬ ‫به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬آیت اهلل صادق‬ ‫آملی الریجانی در دیدار سونگ تائو وزیر‬ ‫بینالمللحزبحاکمچین‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روی میز خبر‬ ‫کارگران به راحتی از‬ ‫معادالتاقتصادی‬ ‫فاکتورگرفتهمی‌شوند‬ ‫صدای اصالحاتعضو هیات مدیره کانون‬ ‫شورهای اسالمی کار استان تهران‪ ،‬تاکید دارد‬ ‫که اشتغال غیررسمی و اشتغال ناقص جایگزین‬ ‫ِ‬ ‫سیاست فراگی ِر اشتغال کامل‬ ‫اشتغال رسمی و‬ ‫شده‌اند‪ .‬به گفته وی این امر موجب شده تا‬ ‫امنیت شغلی کارگران به سادگی دستخوش‬ ‫آفت قراردادهای سفید امضا شود‪«.‬علیرضا‬ ‫فتحی» با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در‬ ‫سایه اشتغال غیررسمی و اشتغال ناقص ‪...‬‬ ‫گزارش‬ ‫«اسحاق جهانگیری»‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪ ،‬در دیدار‬ ‫سونگ تائو وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ایران و چین دو تمدن کهن در قاره آسیا‬ ‫هستند که نقش موثری در ایجاد تمدن جهانی ایفا کرده‬ ‫اند‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ظریف‬ ‫امضایکنوانسیونحقوقی‬ ‫دریایخزرباتائیدشورایعالی‬ ‫امنیتملیورهبریاست‬ ‫«محمد جواد ظریف»‪ ،‬وزیر امور خارجه‪،‬‬ ‫در نشست علنی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان درباره‬ ‫سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حساسیت جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫تمامیت ارضی و استقالل کشور است‪ ،‬اگر به‬ ‫تاریخ معاصر ایران دقت کنید تنها حکومتی‬ ‫که حتی یک وجب از خاک و آب ایران را‬ ‫مورد مذاکره قرار نداد‪ ،‬نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است‪ ،‬اگر سلسله پادشاهی های‬ ‫قبل را مورد بررسی قرار دهید روشن است که‬ ‫در همه دوران ها بخش هایی از سرزمین ایران از‬ ‫کشور جدا شده ولی در نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران علیرغم جنگ تحمیلی و فشارهای فراوان‬ ‫یک وجب از خاک ایران جدا نشده و این‬ ‫افتخار بزرگی برای رهبری و مردم ایران است‬ ‫که در برابر همه فشارها مقاومت کرده است‪....‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪:‬امروز حقوق پرداختی به کارگران‪،‬‬ ‫کشاورزان‪ ،‬بازنشستگان و کارمندان حتی‬ ‫کفاف هزینه سفره آنها را نمی دهد؛ چه برسد به‬ ‫اجاره مسکن و هزینه مدرسه و تحصیل ‪...‬‬ ‫ضعیفکشیخاموشیزیرسایهرانتخواران‬ ‫رانت بگیران زیر سایه مستضعفان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترامپبدترینکابوس‬ ‫دموکراسیآمریکااست‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایششغل‌هایکاذب‬ ‫در شهرهای بزرگ‬ ‫شغل‌های کاذب در پایتخت افزایش پیدا‬ ‫کرده و هر روزه به تنوع آن افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫برخی از این شغل‌های کاذب آنقدرها‬ ‫عجیباستکهبیشتربهشوخی‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دونالد ترامپ بدترین کابوس دموکراسی‬ ‫آمریکاست که تحقق یافته است‪ .‬زمان آن است‬ ‫که با به رسمیت شناختن این خطر‪ ،‬به جاست که‬ ‫آمریکا برای خاتمه دادن به این رعب و وحشت‬ ‫در نوامبر ‪ ۲۰۲۰‬آماده شود‪.‬روزنامه واشنگتن پست‬ ‫در مطلبی نوشت‪« :‬آیا رئیس‌جمهوری آمریکا به‬ ‫سخنانی که از دهانش خارج می‌شود‪ ،‬توجهی‬ ‫دارد؟ آیا برای او مهم است که به چه کسی بهتان‬ ‫می‌زند یا بدگویی می‌کند؟ البته که مهم است‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سفره خالی مردم در میانه میدان جنگ و زندگی‬ ‫همنشینی تروریسم اقتصادی و معیشت‬ ‫معاوناولرییسجمهورتأکیدکرد‪:‬‬ ‫کاهشتعهداتایرانگامیبرایحفظبرجاماست‬ ‫«اسحاقجهانگیری»‪،‬معاوناولرییسجمهور‪،‬پیشازظهرامروز(دوشنبه)دردیدارسونگتائووزیراموربینالملل‬ ‫حزبکمونیستچیناظهارداشت‪:‬ایرانوچیندوتمدنکهندرقارهآسیاهستندکهنقشموثریدرایجادتمدنجهانی‬ ‫ایفا کرده اند‪.‬معاون اول رییس جمهور با اشاره به دیدگاه های نزدیک تهران و پکن و مناسبات خوب دو کشور در زمینه‬ ‫هایتجاری‪،‬اقتصادی‪،‬سیاسیوامنیتیتصریحکرد‪:‬مسئولینعالیرتبهدوکشورهموارهبرروابطراهبردیواستراتژیک‬ ‫جمهوریاسالمیایرانوجمهوریخلقچینتأکیدداشتهاند‪.‬جهانگیریباابرازامیدوارینسبتبهاینکهتبادلهیأتهای‬ ‫عالیرتبهمیاندوکشوربتواندبهتوسعهمناسباتایرانوچینکمککند‪،‬بهمالقاتهایمتعددروسایجمهوردوکشورو‬ ‫سفررییسمجلسشورایاسالمیبهچیناشارهوخاطرنشانکرد‪:‬توافقاتخوبیمیاندوکشوروجودداردکهامیدوارم‬ ‫با اجرایی شدن این توافقات شاهد ارتقاء سطح مناسبات تهران و پکن باشیم‪.‬معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که‬ ‫ارادهجدیجمهوریاسالمیایرانتوسعهروابطهمهجانبهباجمهوریخلقچیناست‪،‬گفت‪:‬همهمسئولینومقامات‬ ‫عالیرتبهایرانراهبردتوسعهمناسباتباچینرابهعنوانیکسازوکارجدیدردستورکارخودقراردادهاند‪.‬جهانگیری‬ ‫بایادآوریاینکهچیناصلیترینشریکاقتصادیوخریدارنفتایراناست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬تصورآمریکاایناست‬ ‫که با اعمال فشار بر کشورهای خریدار نفت ایران‪ ،‬می تواند فروش نفت ما را به صفر برساند تا منجر به فروپاشی اقتصاد‬ ‫ایرانشوداماخوشبختانهباوجودگذشتیکسالازتحریمهاینفتیآمریکا‪،‬وضعیتاقتصادیایرانازثباتقابلقبولی‬ ‫برخورداراست‪.‬معاوناولرییسجمهورباتأکیدبراینکهباوجودآگاهیازروبروبودنکشورهایدوستنظیرچینبا‬ ‫برخیمحدودیتهااماانتظارداریمکهکشورهایدوستدرخریدنفتایرانفعالترعملکنند‪،‬افزود‪:‬گازمهمترینانرژی‬ ‫آیندهجهاناستوایرانازبیشترینذخایرگازیدردنیابرخورداراستوآمادگیداریمازطریقخطانتقالپاکستان‪،‬گاز‬ ‫بهکشورچینصادرکنیم‪.‬جهانگیریباتأکیدبراینکهبایدمسایلوموانعپیشرویمبادالتملایمیانایرانوچینهرچه‬ ‫سریعتربرطرفشودوسازوکارملایمناسبیمیاندوکشورمهیاگردد‪،‬گفت‪:‬هفتهآیندههیاتیمتشکلازوزارتامور‬ ‫اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران به چین سفر خواهند کرد که امیدوارم مذاکرات سازنده ای در خصوص تدوین‬ ‫سازوکارمبادالتملایمیاندوکشورانجامشود‪.‬معاوناولرییسجمهورگردشگریرایکیاززمینههایهمکاریمیان‬ ‫ایرانوچینبرشمردوافزود‪:‬ایرانازگردشگرانچینیاستقبالمیکندودرهمینراستادولتتصمیمیرااتخاذکردکه‬ ‫براساسآناتباعچینمیتوانندبدونروادیدسفری‪ 21‬روزهبهایرانداشتهباشند‪.‬جهانگیریدرادامهبااشارهبهنقشچین‬ ‫دربازطراحیرآکتوراراکتصریحکرد‪:‬روندبازطراحیباتأخیروکندیمواجهشدهبودکهخوشبختانهدرحالحاضر‬ ‫از سرعت خوبی برخوردار است و از تالش طرف چینی قدردانی می کنیم‪.‬معاون اول رییس جمهور با اشاره به این که‬ ‫آمریکاییهابهدنبالبهخطرانداختنامنیتمنطقهخاورمیانهوخلیجفارسهستند‪،‬تصریحکرد‪:‬سیاستخارجیجمهوری‬ ‫اسالمیایرانحمایتازچندجانبهگراییومقابلهباهژمونیآمریکاستودراینزمینهآمادههمکاریباکشورچیندرابعاد‬ ‫منطقهایوبینالمللیهستیم‪.‬جهانگیریبهنقشپراهمیتجمهوریاسالمیایراندرمبارزهباافراطیگریوگروههای‬ ‫تروریستیمنطقهوبهخصوصداعشاشارهکردوافزود‪:‬ایراننقشمهمیدرمبارزهباافراطیگریوتروریسموحمایت‬ ‫از دولت های قانونی عراق و سوریه ایفا کرد و آمادگی داریم در مبارزه با تروریسم و بازسازی عراق و سوریه با کشور‬ ‫چینهمکاریکنیم‪.‬معاوناولرییسجمهورافزود‪:‬آمریکادرتالشاستگروهتروریستیداعشراازسوریهبهافغانستان‬ ‫منتقلکندکهبرنامهایخطرناکاستوبایددرمقابلآنایستاد‪.‬جهانگیریباتأکیدبراینکهجمهوریاسالمیایراناز‬ ‫چین واحد حمایت می کند گفت‪ :‬جمعه گذشته نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در ژنو نامه حمایت خود را از چین‬ ‫واحدارسالومواضعکشورماندرحمایتازریاستچینبرفائورااعالمکرد‪.‬معاوناولرییسجمهوردرپاسخبهسوال‬ ‫وزیربینالمللحزبکمونیستچینمبنیبراینکهاقتصادمقاومتیچگونهتوانستهباوجودفشارهاوتحریمهایآمریکا‬ ‫ثباتاقتصادیواجتماعیدرایرانبرقرارکند‪،‬گفت‪:‬جمهوریاسالمیایرانازنخستینروزهایپسازانقالباسالمیو‬ ‫درمقاطعمختلفتحتفشاروتحریمهایآمریکاقرارداشتهاستکهاینتحریمهاگاهییکجانبهوگاهیباهمراهی‬ ‫کشورهایاروپاییباآمریکابودهاست‪.‬جهانگیریافزود‪:‬سیاستهایکلیاقتصادمقاومتیتکیهبرظرفیتهایداخلی‬ ‫کشور‪،‬توسعهروابطباکشورهایهمسایهودوستنظیرچین‪،‬کاهشاتکاءبهدرآمدهاینفتی‪،‬توسعهاقتصاددانشبنیان‬ ‫و مردمی کردن اقتصاد را دنبال کرده است و این موضوعات در دستور کار نهادها و دستگاه های اجرایی کشور قرار دارد‬ ‫کهامیدواریمبااتکابهاینسیاستهابتوانیمشرایطاقتصادیکشورراروزبهروزبهبودبخشیم‪.‬‬ ‫معاوناولرییسجمهورهدفجمهوریاسالمیایرانازکاهشتعهداتراگامیدرجهتحفظبرجامعنوانکردو عکس‬ ‫گفت‪:‬همانطورکهایرانبهتعهداتخوددرچارچوببرجامعملکردطرف‌هایدیگرنیزبایدبهتعهداتخودپایبندباشند‬ ‫وبهمحضآنکهبهتعهداتخودعملکنندایراننیزبهشرایطپیشازکاهشتعهداتبازخواهدگشت‪ .‬خبرنگار‬ ‫امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر با تائید‬ ‫شورای عالی امنیت ملی و رهبری است‬ ‫ترامپ روزانه ‪ 12‬دروغ می‌گوید‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫بهنقلازخانهملت‪«،‬محمدجوادظریف»‪،‬وزیرامورخارجه‪،‬درنشستعلنینوبت‬ ‫عصر امروز مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان درباره‬ ‫سهمایرانازبستروزیربستردریایخزر‪،‬گفت‪:‬حساسیتجمهوریاسالمیایران‬ ‫به تمامیت ارضی و استقالل کشور است‪ ،‬اگر به تاریخ معاصر ایران دقت کنید تنها‬ ‫حکومتی که حتی یک وجب از خاک و آب ایران را مورد مذاکره قرار نداد‪ ،‬نظام‬ ‫مقدسجمهوریاسالمیایراناست‪،‬اگرسلسلهپادشاهیهایقبلراموردبررسی‬ ‫قرار دهید روشن است که در همه دوران ها بخش هایی از سرزمین ایران از کشور‬ ‫جدا شده ولی در نظام جمهوری اسالمی ایران علیرغم جنگ تحمیلی و فشارهای‬ ‫فراوانیکوجبازخاکایرانجدانشدهواینافتخاربزرگیبرایرهبریومردم‬ ‫ایران است که در برابر همه فشارها مقاومت کرده است‪.‬وزیر امور خارجه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران از ابتدای فروپاشی دولت شوروی تمام توان خود را‬ ‫برای حفظ منافع به کار گرفت و بنده به عنوان معاون حقوقی وزارت امور خارجه‬ ‫در دهه‪ 70‬شمسی اولین اجالس حقوقی دریای خزر را برگزار کردم و بعد از آن با‬ ‫هدایتشورایعالیامنیتملیبرای‪ 25‬سالمسئولیتمذاکراترابهعهدهداشتم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ما در مذاکرات به دنبال حفظ حق جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بوده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬در تمام این سال ها جمهوری اسالمی با اصرار بر حقوق خود دنبال‬ ‫حفظ تمام منافع ملی بوده است‪ ،‬پروتکل هایی هم درباره محیط زیست و موضوع‬ ‫ماهیگیریوحفظآبزیاندریایخزردراینمدتبهتصویبرسیدهاست‪.‬ظریف‬ ‫ادامه داد‪ :‬کنوانسیون جامع حقوقی دریای خزر در سال های‪ 95‬و‪ 96‬مراحل نهایی‬ ‫مذاکرات را طی کرد و در سال ‪ 97‬بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی این‬ ‫کنوانسیون امضا شد‪.‬وزیر امور خارجه تاکید کرد‪ :‬مذاکرات مربوط به کنوانسیون‬ ‫مذکور در طول‪ 25‬سال انجام شد و در سال های‪ 95،94‬و‪ 96‬به نتیجه رسید و در‬ ‫سال‪ 97‬تنهابهامضایسرانکشورهاانجامید‪.‬مراحلقانونگذاریبرایتصویباین‬ ‫کنوانسیون باید طی شود اما پیش از آن مراحل اولیه برای ارائه الیحه باید در دولت‬ ‫انجامگیرد‪.‬ویباتاکیدبراینکههیچچیزیبدونتصویبمجلسنهایینخواهدشد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬درکنوانسیونموضوعیدرارتباطباتعیینسهمنیامدهزیرادراینخصوص‬ ‫به نتیجه نرسیدیم و مصوب شد براساس قراردادهای دوجانبه عمل شود‪ .‬با توجه به‬ ‫مشکالتیکهدرارتباطبازیربستردردهه‪ 70‬بروزپیداکرددرموردرویآبتوافق‬ ‫شد لذا تاکید شد تا درباره تقسیم ‪ ،‬هر‪ 5‬کشور به توافق برسند‪.‬ظریف ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کنوانسیونبرایترسیمخطمبداسواحلدریایخزردرایرانوضعیتمناسبدیده‬ ‫نشد زیرا سواحل ما برخالف سواحل سایر کشورها صاف است لذا تاکید کردیم‬ ‫خط مبدا مورد توافق همه کشورها قرار گیرد‪.‬وزیر امور خارجه با اشاره به ماده یک‬ ‫کنوانسیونجامعحقوقیدریایخزرتصریحکرد‪:‬براساساینمادهکشورهاییکه‬ ‫خطسواحلشاندروضعیتنامناسبقرارداردبایدازوضعیتویژهبرخوردارشوند‬ ‫دراعالمیهصادرشدهکنوانسیوننیزگفتهشدکهاینبندمربوطبهجمهوریاسالمی‬ ‫ایران است بنابراین دیگران نمی توانند بدون حضور ما تصمیم بگیرند و براساس‬ ‫ترتیباتگذشتهخطمبداخودراترسیمکنند‪.‬وییادآورشد‪:‬درکنوانسیونحقوقی‬ ‫ترتیبات زیست محیطی‪ ،‬کشتیرانی‪ ،‬تعیین حدود و خط مبدا‪ 10‬و‪ 15‬مایلی برای‬ ‫ماهیگیری انجام شده است‪ .‬سیاست ایران‪ ،‬سیاست نزدیکی با همسایگان و رابطه‬ ‫خوبباآنهااستاینتوافقهمچنینموضوعیراتضمینمیکند‪،‬همچنینمانع‬ ‫میشودپهنهدریایخزربهمحیطیبرایحضوربیگانگانبهویژهآمریکاییهاتبدیل‬ ‫شود‪.‬ظریفتاکیدکرد‪:‬جمهوریاسالمیایراندررابطهبامسائلسرزمینی‪،‬تمامیت‬ ‫ارضی و آب های کشور با هیچ کس تعارف ندارد و به دنبال حفظ افتخار‪ 40‬ساله‬ ‫خوداست‪،‬دولتنیزمتعهدبودهوقطعامجلسحرفآخرراخواهدزد‪.‬وزیرامور‬ ‫خارجهخاطرنشانکرد‪:‬مجلسپسازتعیینخطمبداکنوانسیونراتعیینتکلیف‬ ‫خواهد کرد زیرا به نظر ما پیش از آن تصمیم گیری دشوار است‪ .‬ما توافق کردیم‬ ‫خالفاصولکنوانسیونعملنشودامادرعینحالاینتصمیمراگرفتیمتازمانی‬ ‫کهخطمبداتعییننشدهالیحهایبهمجلسارائهنکنیم‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران‪:‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران با اشاره به دروغ‌گو بودن رئیس جمهور آمریکا‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس اعالم واشنگتن پست‪،‬‬ ‫ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود به طور متوسط روزانه‪ 12‬دروغ می‌گوید! آیت اهلل سید احمد خاتمی در‬ ‫ضیافتاندیشهاستاداندانشگاهعلومپزشکیتبریز‪،‬اظهارکرد‪:‬هیئتعلمیدانشگاه‌هابهمثابهقلبیامغزدربدنبوده‬ ‫واگرنبضاینهیئتبهدرستیبزند‪،‬اینمجموعههمچونیکبدنسالمسامانپیدامیکند‪.‬ویبابیاناین‌کههیئت‬ ‫علمیدانشگاههاسازندهنیروهایآیندهکشورهستند‪،‬گفت‪:‬حوزهودانشگاهدوبازویمدیریتیکشوربودهکهدر‬ ‫عرصه اداری‪ ،‬دانشگاه و در عرصه فرهنگی‪ ،‬حوزه رسالت پرورش نیروها را بر عهده دارد‪.‬امام جمعه موقت تهران‬ ‫افزود‪ :‬در صورت توانمندی و انقالبی بودن این دو بازو‪ ،‬کشور نیز توانمند و انقالبی خواهد شد؛ اما در صورتی که‬ ‫دربعدعلمیوبصیرتیآسیبببینند‪،‬کشورنیزآسیبخواهددید‪.‬ویبااشارهبهجریان‌هاییکهبرایانقالبینبودن‬ ‫حوزهتالشمیکنند‪،‬بیانکرد‪:‬لشکرمقابلاینجریان‌هالشکرقدرتمندیبودهوآناننخواهندتوانستحوزهرا‬ ‫ازانقالبجداکنند‪.‬آیتاهللخاتمیبااشارهبهتالشهایدشمنبرایسکوالرکردندانشگاهها‪،‬اظهارکرد‪:‬مسیر‬ ‫جدا کردن حوزه از انقالب با مسیر آن در سکوالر کردن دانشگاه متفاوت بوده و این جریان فرهنگی را ترویج می‬ ‫کندکهدانشجویممتازبهدینوارزشهایخودپشتپازند‪.‬ویبابیاناین‌کهدانشگاهعلومپزشکیتبریزدارای‬ ‫‪ 900‬نفرعضوهیئتعلمیاست‪،‬گفت‪:‬وجوداساتیدمتعهدوانقالبیدرایندانشگاهمسلمبودهوبهطورقطعاین‬ ‫‪ 900‬نفردغدغه‌مندارزشهایخودهستند‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکتادهسالحبسبرایارسالکنندگانفیلموعکسبرایمسیحعلی‌نژاد‬ ‫رییس دادگاه انقالب اسالمی تهران می‌گوید ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی‌نژاد جرم و مشمول ماده ‪( ۵۰۸‬کتاب پنجم) قانون مجازات اسالمی است‪.‬حجت االسالم والمسلمین غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا ارسال فیلم و عکس‬ ‫به مسیح علی‌نژاد جرم است یا خیر و چه اعمالی فیلم گرفتن از آنها مجرمانه است؟ گفت‪ :‬تا جایی که من احصا کرده‌ام بر اساس قانون‪ ،‬فیلمبرداری در سه مورد اعم از استحکامات نظامی‪ ،‬حریم خصوصی افراد و همکاری با دول متخاصم جرم‬ ‫سه شنبه ‪ 8 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪865‬‬ ‫سیاست‬ ‫است‪.‬رئیس دادگاه انقالب گفت‪ :‬با توجه به قرار دادی که مسیح علینژاد در بحث خبری با دولت آمریکا دارد‪ ،‬کسانی که از خود و دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و ارسال کنند‪ ،‬مشمول ماده ‪ ۵۰۸‬قانون مجازات اسالمی هستند که‬ ‫یک تا ‪ ۱۰‬سال مجازات حبس دارد‪.‬وی افزود‪ :‬صرفا فیلم از کشف حجاب نیست بلکه اگر هر شخصی در هر زمینه‌ای فیلمی به خانم علی‌نژاد ارسال کند که علیه نظام‪ ،‬مردم و جمهوری اسالمی ایران باشد‪ ،‬مشمول ماده ‪ ۵۰۸‬قانون مجازات اسالمی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ضعیف کشی خاموشی زیر سایه رانت خواران‬ ‫رانت بگیران زیر سایه مستضعفان‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫ایراندرپیایجاد‬ ‫تنشنیست‬ ‫به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام‪ ،‬آیت اهلل صادق آملی الریجانی روز دوشنبه در دیدار سونگ‬ ‫تائو وزیر بین الملل حزب حاکم چین ضمن خوش آمدگویی به وی‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از حضور شما در کشورمان خوشحال هستیم‪ .‬روابط‬ ‫راهبردی دو کشور بحمداهلل با پیام رهبر معظم انقالب که توسط رئیس‬ ‫مجلسبهرهبرشمامنتقلشدواردمرحلهجدیدیشدهاست‪.‬رئیس‬ ‫مجمعتشخیصمصلحتنظامافزود‪:‬امیدواریمکهایرانوچینبا‬ ‫مشترکاتمتعددیکهدرزمینههایتمدنی‪،‬فرهنگیواقتصادیو‬ ‫سیاسیدارندنقشبرجستهتریدرعرصهبینالمللایفاکنند‪.‬سفرشما‬ ‫را در ارتقای این همکاری ها و باب جدیدی در تحوالت و همکاری‬ ‫های راهبردی دو کشور می دانیم‪.‬آیت اهلل آملی الریجانی بیان داشت‪:‬‬ ‫امروز در صحنه جهانی کشور موثر و مقتدر چین و کشور مقاوم و موثر‬ ‫ایرانمیتواننددرمقابلیکجانبهگراییآمریکا‪،‬نقشآفرینیداشته‬ ‫باشند‪ .‬آمریکایی ها در هوای سلطه دهه های گذشته در جهان هستند‬ ‫و با لشکرکشی به جای جای جهان و با ظلم‪ ،‬تنش زایی می کنند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی در پی ایجاد تنش نبوده و نیست‪ ،‬با این وجود در‬ ‫صورت تعدی دشمنان‪ ،‬از اقتدار و منافع خود حتما دفاع جانانه خواهد‬ ‫کرد‪.‬رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامعنوانکرد‪:‬جمهوریخلق‬ ‫چین با استقالل و توانایی های خود در مقابل آمریکا ایستاده و این یک‬ ‫ارزش قابل قدردانی است که دیگر کشورها می توانند در مقابل زیاده‬ ‫خواهیهایآمریکاایستادگیکنند‪.‬ماامروزدرمواجههباظالمانه‬ ‫ترین تحریم های آمریکا قرار داریم و جمهوری اسالمی در طی چهل‬ ‫سال در برابر زورگویی های آمریکا ایستاده است‪ .‬ما در جمهوری‬ ‫اسالمی نیز با اتکا به مردم و توانمندی های خود‪ ،‬از این چالش ها‬ ‫عبور خواهیم کرد‪ .‬امیدواریم با حمایت کشور دوست و همراه چین‬ ‫پاسخ به ظلم آمریکایی ها‪ ،‬سریعتر و قاطع تر انجام شود‪.‬آیت اهلل آملی‬ ‫الریجانی افزود‪ :‬عمق تمدنی دو کشور چیزی نیست که با فشارهای‬ ‫بیگانگانمتزلزلشود‪.‬هردوکشوردارایپیشینهتمدنیبسیارقوی‬ ‫هستند و می توانند برابر زیاده خواهی های دونالد ترامپ مقاومت کند‪.‬‬ ‫آنها می خواهند ارزش های خود را به همه دنیا تحمیل کنند و ادعاهای‬ ‫حقوق بشری آمریکا علیه ایران و چین‪ ،‬از این قسم است‪.‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نمی توانیم بپذیریم که یک نظام ارزشی بیگانه بر کشور ما و شما‬ ‫تسلطپیداکند‪.‬تمدنهایباسابقهمنطقهما‪،‬چارچوبهایخودشان‬ ‫را دارند و حقوق بشر ادعایی آمریکایی ها با فطرت انسانی و تمدن‬ ‫های کهن ما سازگار نیست و دلیلی ندارد که بخواهند مبانی خود را به‬ ‫سایرکشورهاصادرکنند‪.‬رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت‪:‬‬ ‫ما صداقتی را از آمریکایی ها و اروپایی ها در موضوع حقوق بشر نمی‬ ‫بینیم‪ .‬شما فجایع انسانی و ظلم هایی که غربی ها و تروریست های مورد‬ ‫حمایت آنان در افغانستان و عراق و سوریه روا داشتند یا نگهداری‬ ‫کودکان مهاجر در مرزهای آمریکا در وضعیت غیر قابل قبول و در‬ ‫قفسهارامیبینید‪.‬اینهانشاندهندهعدمصداقتومعیارهایغیرقابل‬ ‫پذیرش در حقوق بشر غربی است‪.‬‬ ‫بنیاد مستضعفان چند سالی است که در تیررس‬ ‫انتقادات و حواشی فراوانی قرار دارد‪ .‬به طوری که‬ ‫حاال افکر عمومی این سوال را می پرسند که بنیاد برای‬ ‫دفاع از مستضعفان روی کار آمده یا نهادی برای ایجاد‬ ‫فرصت و سوءاستفاده برخی شده است؟مستضعفان و اقشار‬ ‫آسیب‌پذیر چندان از خدمات و امکانات و فعالیت های‬ ‫مسئولین رضایت کافی ندارند و ثمرات آن بیشتر به نام‬ ‫مستضعفان و به کام برخی مدیران می باشد‪ .‬به طوری‬ ‫که این اتفاق تا جایی پیش رفته است که هم مسئوالن و‬ ‫هم بنیاد از اهداف اولیه خود دور شده‌ و صراحتا با اموال‬ ‫نجومی و رانت سر و کار دارند‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬سال از تشکیل‬ ‫و فعالیت بنیاد مستضعفان می‌گذرد‪ .‬این نهاد یک ماه‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی (ره)‬ ‫در قالب موسسه‌ای غیرانتفاعی با هدف تجمیع اموال و‬ ‫دارایی‌های مصادره شده برای کمک به فقرا و نیازمندان‬ ‫ایجاد شد‪ .‬حاال بعد از ‪ 40‬سال‪ ،‬این مردم هستند که می‬ ‫پرسند چرا بنیاد تا این اندازه از آرمان های خود‪ ،‬تنها به‬ ‫علت زیاده خواهی برخی مدیران دور شده است‪ .‬گفته‬ ‫می‌شود پس از شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬دومین موسسه‬ ‫اقتصادی بزرگ کشور بنیاد مستضعفان است که در عرصه‬ ‫های مختلف اقتصادی همچون خدمات‪ ،‬صنعت و معدن‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬ساختمان و کشاورزی‪ ،‬جهانگردی‪ ،‬حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬بیمه و بانکداری‪ ،‬تجارت و بازرگانی‬ ‫فعالیت می‌کند که هم‌اکنون ‪ ۱۱‬هلدینگ و مالکیت ‪۱۶۹‬‬ ‫شرکت را در اختیار دارد که برای نمونه می‌توان به بانک‬ ‫سینا‪ ،‬بنیاد علوی و شرکت نفت بهران‪ ،‬شرکت آزاد راه‬ ‫تهران شمال و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬ارزیابی دقیقی از میزان‬ ‫دارایی بنیاد وجود ندارد‪ .‬براساس سخنان سعیدی‌کیا‪ ،‬سهم‬ ‫بنیاد مستضعفان از اقتصاد ایران کمتر از یک درصد است‪.‬‬ ‫اما با این وجود‪ ،‬رانت و سوءاستفاده بزرگ ترین دلیلی‬ ‫است که این بار پرویز فتاح را وارد میدان کرده است‬ ‫که البته بازهم مشخص نیست تا چه میزان حق مستضعفان‬ ‫بازگردد‪.‬عملکرد و مدیریت پرویز فتاح در کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬بیش از گذشته انتظار ها برای سامان‬ ‫بخشی را باال برد‪ .‬با وجود آن که اقدامات مثبتی هم چون‬ ‫جلب و افزایش اعتماد عمومی مردم صورت گرفت اما‬ ‫کمیته امداد با حضور بیش از ‪ ۴‬ساله او شاهد اتفاقاتی بود‬ ‫که نسبت به عملکرد ذاتی این نهاد‪ ،‬قابل قبول نبود چرا‬ ‫که مستضعفان هم چنان رکن اصلی و نیازمندی بودند که‬ ‫چشم انتظار تحول در عرصه مدیریتی بودند‪ .‬هفته گذشته‬ ‫رهبر انقالب در احکامی پرویز فتاح را به ریاست بنیاد‬ ‫مستضعفان و مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد‬ ‫امام خمینی منصوب کردند‪ .‬حکمی که در نوع خود می‬ ‫توانست امیدهای جدیدی را وارد این عرصه نماید اما‬ ‫برخورد جدی با فساد و رانت خواری تعریفی است که هم‬ ‫چنان در میان مسئوالن کاملا غریبه می باشد‪ .‬با استناد به‬ ‫آمار و اطالعات موثق موجود‪ ،‬اموال مردم در دست مقام‬ ‫ها و منصب های خاصی قرار دارد که با نام رانت خواری‬ ‫اعتماد عمومی و سرمایه های جمعی را به ثروت های‬ ‫شخصی تبدیل کرده اند که با این اقدام فساد مویرگی را‬ ‫وارد تمام نهاد ها کرده و فرقی ندارد که با مستضعفان‬ ‫علیرضا محجوب‬ ‫حقوق کارگران و بازنشستگان‬ ‫کفاف هزینه سفره آنها را نمی‌دهد‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪:‬امروز حقوق پرداختی به کارگران‪،‬‬ ‫کشاورزان‪ ،‬بازنشستگان و کارمندان حتی کفاف هزینه سفره آنها را نمی دهد؛ چه برسد به اجاره‬ ‫مسکن و هزینه مدرسه و تحصیل و هزینه‌های متعددی که هر روز بر آنها بار می شود‪.‬علیرضا‬ ‫محجوب در جلسه علنی روز (دو‌شنبه‪ ۷ ،‬مرداد ماه) مجلس شورای اسالمی در نطق میان‌دستور خود‬ ‫با اشاره به موسم حج گفت‪ :‬امیدواریم حج ابراهیمی درسی برای همه ما باشد که دنیا پرستی ها را‬ ‫قربانی کنیم و به یاد فقیران و بی چیزان باشیم‪.‬نماینده مردم تهران‪ ،‬در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به وضعیت دشوار و سخت معیشتی کارگران‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬حقوق بگیران ‪ ،‬گفت‪:‬برخی‬ ‫از افراد مستمری های کوچک از نهادهای حمایتی دریافت می‌کنند اما برخی دیگر همین حمایت‬ ‫ناچیز را ندارند ولی من امیدوارم کسی در ایران اسالمی‪ ،‬آنها را فراموش نکند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیایید یک لحظه خود را جای آنها بگذاریم که ندارند و سفره هایشان خالی است‬ ‫و در به در به دنبال خانه خالی و مسکن اجاره‌ای می گردند؛ رئیس جمهور‪ ،‬وزرا‪ ،‬مدیران‪ ،‬نمایندگان‬ ‫و کارگزاران‪ ،‬خودشان را لحظه ای جای آنها بگذارند و بپرسیم در این ماه پنجم سال ‪ ۹۸‬به چه میزان‬ ‫به موضوعاتی که به آنها متعهد بوده ایم همانند تخصیص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر برای کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫کاالبرگ و کارت کاال که می تواند سفره های آنها را کمی آباد کند‪ ،‬اندیشیده ایم؟‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد‪ :‬اگر این امور توزیع شده‪ ،‬رانت چه کسانی شده و‬ ‫کدام تجار‪ ،‬رانت ناشی از این امر را چه در گذشته و چه اکنون دریافت کردند؟ مسکن کارگران‬ ‫و کشاورزان در اولویت قانون اساسی بوده‪ ،‬اما در مقابل کسانی که در پنت هاوس ها و قصرهای‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬کسانی در یک اتاق ‪ ۱۲‬متری زندگی می کنند؛ آیا این وضعیت جای سوال‬ ‫ندارد؟عضو فراکسیون امید با تشکر از اعالم های اخیر وزارت مسکن‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اعالم‪ ،‬مشکل‬ ‫مسکن را حل نمی کند بلکه راه حل مشکل مسکن‪ ،‬تدابیری مانند مالیات بر خانه‌های خالی را‬ ‫می‌طلبد که هرگز تا امروز اجرا نشده و البته معلوم است که صدای ثروتمندان از صدای ضعفا قوی‬ ‫تر است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬امروز حقوق پرداختی به کارگران‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬بازنشستگان و کارمندان حتی‬ ‫کفاف هزینه سفره آنها را نمی دهد؛ چه برسد به اجاره مسکن و هزینه مدرسه و تحصیل و هزینه‌های‬ ‫متعددی که هر روز بر آنها بار می شود‪.‬محجوب گفت‪ :‬وضع بازنشستگان که همسان‌سازی برای آنها‬ ‫اجرا نشده‪ ،‬روز به روز بدتر می شود و صدای آنها بلندتر می‌شود لذا فراکسیون کارگری مجلس‬ ‫مطالبه دارد مجددا ً به این امر و وضع معیشتی کارگران و بازنشستگان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما خواستار اصالح وضعیت مزدی در این شرایط هستیم؛ خواستار اصالح‬ ‫وضعیت مستمری‌ها‪ ،‬مستمری بگیران‪ ،‬کارمندان‪ ،‬کارگران و حقوق بگیران هستیم‪ .‬کارگران‬ ‫ساختمانی در شرایط امروزی به دلیل بیمه اذیت می شود لذا توجه به آنها و حل مشکالت آنها را‬ ‫دنبال می‌کنیم‪.‬وی با اشاره به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران افزود‪ ۱۲ :‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫کاندیدا و نزدیک به ‪ ۴‬هزار نفر انتخاب شدند که به همه آنها تبریک می‌گوییم و آرزوی موفقیت‬ ‫داریم و از وزارت کشور‪ ،‬شهرداری تهران و شورای شهر تهران تشکر می‌کنیم‪.‬محجوب درباره‬ ‫آموزش و پرورش تهران نیز گفت‪ :‬طبق گزارش‌ها در مناطق جنوبی تهران و تازه تأسیس آن مانند‬ ‫مناطق ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۲‬حدود ‪ ۲۲‬هزار معلم کم داریم که اگر جذب نشود باید ‪ ۲۵۰‬هزار ساعت حق‬ ‫التدریس باید پرداخت شود؛ ضمن آنکه ‪ ۲۲۰‬هزار ساعت در حاشیه و حدود ‪ ۷۰‬هزار کمبود کالس‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه آموزش و پرورش ما از همه کشور ضعیف تر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهرداری ‪ ۵‬درصد‬ ‫عوارض تفکیک و صدور پروانه را به آموزش و پرورش نمی پردازد و دولت حتی یک ردیف‬ ‫خاص برای آموزش و پرورش در بودجه نگذاشته است ولی امیدواریم در سال ‪ ۹۹‬به آن توجه کنند‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی از نبود بیمارستان در بومهن و پردیس‪،‬‬ ‫کمبود ‪ ۲‬هزار واگن در مترو تهران و بی توجهی به مشکل ورزش جوانان در تابستان انتقاد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تمام سالن ها واگذار شده و امروز فرزندان فقرا نمی توانند به هیچ ورزشگاهی بروند لذا حق‬ ‫است وزارت ورزش و جوانان یک برنامه جامع در این خصوص تدوین کند‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫اصلرابرتقویتوتشدیدنظارتوبازرسیدرون‌سازمانی‬ ‫درخوددستگاهقضاییوسایردستگاه‌هامی‌دانیم‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬نفرت و کینه ملت ایران‬ ‫از حکام ایاالت متحده آمریکا بواسطه جنایت‌های این‬ ‫کشور در نقاط مختلف دنیا روز به روز در حال افزایش‬ ‫است‪.‬آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی‬ ‫عملیات مرصاد‪ ،‬با اقدام عبرت آموز فرزندان این ملت‬ ‫مواجه شدند و ما همواره لعنت ابدی را برای منافقین بر‬ ‫تال ش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاران‬ ‫طبعا تخلفات در آن مجموعه کاهش می‌یابد و هر جا این‬ ‫رئیس قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬چه آن روز که استکبار‬ ‫سنگین به شبکه جاسوسی آمریکا در کشور‪ ،‬قدردانی‬ ‫بر همین مبنا‪ ،‬ما اصل را بر تقویت و تشدید نظارت و‬ ‫که افرادی را در پوشش‌های مختلف به عنوان جاسوس‬ ‫و بصیرت خود‪ ،‬فضا را رصد کنند تا مانع از هرگونه‬ ‫دستگا ه‌ها می‌دانیم‪.‬رئیس قوه قضاییه‪ ،‬تقویت نظارت و‬ ‫کمک برخی کشورها در منطقه دست به جنایت می‌زنند‪،‬‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬به موضوع نظارت اشاره‬ ‫حسن جریان امور در دستگا ه‌ها دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫است‪.‬رئیسی با بیان اینکه طبق آمارهای سازمان ملل‪،‬‬ ‫و مسئوالن در دستگا ه‌های گوناگون نسبت به نظارت‬ ‫مجازی منتشر می‌شود و دغدغه و مطالبه افکار عمومی‬ ‫زبان جاری می کنیم‪.‬‬ ‫قضایی با تسلیت ایام شهادت نهمین اختر تابناک آسمان‬ ‫جهانی‪ ،‬منافقین را علیه ایران مامور کرد و چه امروز‬ ‫الزم می‌دانم به نیروهای امنیتی و همکاران قضایی خود‬ ‫و برای اقدام علیه امنیت ملی ایران مامور می‌کنند یا با‬ ‫جاسوسان آمریکایی داشتند خسته نباشید بگویم و به‬ ‫همواره دست تفوق وبرتری با جبهه انقالب اسالمی بوده‬ ‫امامت و والیت حضرت جواداالئمه (ع)‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به خاطر اقداماتی که در شناسایی‪ ،‬کشف و دستگیری‬ ‫سهم خود از این عزیزان تقدیر و تشکر کنم‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬آنچه امروز استکبار‬ ‫جهانی در سر می پروراند و برای تحقق اهدافش افرادی‬ ‫امروز بیشترین میزان کشتار کودکان در یمن توسط آل‬ ‫یادآور شد‪ :‬براساس تاریخ حیات ملت‌ها و آنچه قرآن‬ ‫را به خوبی کنترل می‌کند‪ ،‬میزان جرم و تخلف در آن‬ ‫فعالیت و پس از فعالیت‌ها‪ ،‬نظارت و بازرسی جریان‬ ‫کریم نوید داده است‪ ،‬روحیه استکباری دوامی نخواهد‬ ‫قضاییه ادامه داد‪ :‬دستگاه های ناظر برو ن‌سازمانی مانند‬ ‫قدردانی از تال ش‌های سیدمرتضی بختیاری در طول‬ ‫با وجود همه فتنه‌ها بیش از هر مقطع دیگر امنیت و‬ ‫اطالعات یا بخشهای دیگری که کار نظارتی را بر عهده‬ ‫موفقیت برای وی در سنگر کمیته امداد امام خمینی‬ ‫یاد ‌کنیم‪.‬‬ ‫آرامش دارد و این امنیت به مدد حضور پرصالبت مردم‬ ‫آمریکا هستند که در مقاطع گوناگون از جمله در‬ ‫درو ن‌سازمانی اظهار کرد‪ :‬به عنوان یک اصل غیرقابل‬ ‫است‪ ،‬مسئولیت مدیران کشور را برای نظارت سازمانی‬ ‫سازمان به شکل محسوسی کاهش می‌یابد‪.‬رئیس قوه‬ ‫عملیا ت‌هایی نظیر مرصاد بود که می‌توان از آن به عنوان‬ ‫مرصاد‪ ،‬یاد و خاطره شهدای گرانقدر این عملیات را‬ ‫کرد و با تاکید بر ضرورت توجه ویژه همه مدیران‬ ‫خبرهایی که در جراید‪ ،‬لسان مردم و فضای حقیقی و‬ ‫داشته باشد‪.‬رئیسی همچنین در پایان جلسه امروز ضمن‬ ‫داشت و بر همین مبناست که امروز ایران اسالمی‬ ‫گرامی داشت و افزود‪ :‬منافقین‪ ،‬سربازان بدون یونیفورم‬ ‫اقدام علیه امنیت ملی توسط دشمنان شوند‪.‬رئیسی در‬ ‫بازرسی درو ن‌سازمانی را تضمینی برای اجرای قانون و‬ ‫سعود و در فلسطین به دست رژیم صهیونیستی ثبت شده‬ ‫جمله نخستین تجربه‌های آنها مامور کردن منافقین در‬ ‫رئیسی با اشاره به ایام سالروز عملیات غرورآفرین‬ ‫و ابراز امیدواری کرد که بیش از پیش با هوشیاری‬ ‫بازرسی درو ن‌سازمانی در خود دستگاه قضایی و سایر‬ ‫تردید‪ ،‬هر سازمان و دستگاهی که درون مجموعه خود‬ ‫را جهت جمع‌آوری اطالعات به کشور ما گسیل می‌کند‪،‬‬ ‫یکی از قله‌های پیروزی جبهه انقالب در برابر استکبار‬ ‫خود در دستگاه قضایی به دلیل وارد آوردن ضربه‬ ‫حساسیت نیست‪ ،‬شاهد تخلف‪ ،‬فساد و ناهنجاری هستیم‪.‬‬ ‫سنگین‌تر می‌کند تا در هر سه حوزه پیشگیری‪ ،‬حین‬ ‫است‪ ،‬آمریکا را مسئول مستقیم این جنایات دانست و‬ ‫خیال باطلی است که بارها آن را تجربه کرد ه‌اند‪ .‬از‬ ‫این کشور همواره در حال افزایش است‪ ،‬بار دیگر از‬ ‫نارسایی‪ ،‬فساد و تخلف در مجموعه خود حساسیت دارد‪،‬‬ ‫و تال ش‌های نیروهای امنیتی‪ ،‬نظامی و انتظامی تحت‬ ‫رهنمودهای رهبر معظم انقالب روز به روز در حال‬ ‫افزایش است‪.‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کینه ملت‬ ‫ایران به دلیل جنایات آمریکا نسبت به هیأت حاکمه‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬دیوان محاسبات‪ ،‬وزارت‬ ‫دارند‪ ،‬مکلف به پایش روند اجرای قانون و حسن جریان‬ ‫امور در سازما ن‌ها هستند اما نباید فراموش کنیم که همه‬ ‫این دستگا ه‌های ناظر‪ ،‬در واقع بازوی کمکی سازما ن‌ها‬ ‫هستند و نظارت اصلی را مدیران و مسئوالن هر سازمان‬ ‫به عهده دارند‪.‬رئیسی گفت‪ :‬هر جا یک مدیر نسبت به‬ ‫دوران تصدی حوزه ریاست قوه قضاییه و آرزوی‬ ‫(ره) در گر ه‌گشایی از کار مستمندان و توانمندسازی‬ ‫مددجویان‪ ،‬غالمحسین اسماعیلی را با حفظ سمت‬ ‫سخنگویی به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه‬ ‫منصوب کرد و از انتصاب رئیس کل دادگستری استان‬ ‫تهران در آیند ه‌ای نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫روبرو باشند یا آحاد جامعه‪ ،‬رانت اصلی ترین هدف آن‬ ‫ها بوده و متصدی فساد می باشند! طبق آماری که آقای‬ ‫فتاح اعالم نموده اند ‪ 20‬ميليون نفر جمعيت زير خط فقر‬ ‫قرار دارند و این تنها به معنی یک آمار اقتصادی نمی‬ ‫باشد بلکه بیانگر سوءاستفاده برخی مدیران از ‪ 20‬میلیون‬ ‫نفری است که توانایی احقاق حقوق خود را ندارند و اسیر‬ ‫مدیرانی رانت خوار شده اند‪ .‬انتظار می رود که با حکم‬ ‫جدید مقام معظم رهبری و ورود فتاح به بنیاد مستضعفان‪،‬‬ ‫ضعیف کشی های خاموشی که در الیه های مختلف‬ ‫مدیریتی و در میان برخی مناصب اتفاق می افتد از میان‬ ‫برداشته شود و اموالی که در اختیار برخی مسئولین قرار‬ ‫دارد بازگردانده شود‪ .‬چرا که محرومیت هرچه بیشتر ضعفا‬ ‫و سوءاستفاده های مالی و رانت بنیاد را تنها در خدمت‬ ‫رانت خواران نشان می دهد نه مستضفان و نیازمندان؛ این‬ ‫بار نه تنها حقوق پایمال شده چند درصدی نیازمندان‪ ،‬بلکه‬ ‫حقوق ‪ 80‬میلیون نفری که به نوعی شنونده رانت های‬ ‫گوناگون هستند باید بازگردد‪ .‬منبع‪:‬انتخاب‬ ‫محسن بیگلری‬ ‫کمرمردمزیرفشار‌های‬ ‫اقتصادی‪،‬ازخمشدنگذشته‬ ‫ودرحالشکستناست‬ ‫نمایندهمردمسقزدرمجلسشورایاسالمیگفت‪:‬بسیاریکشاورزان‪،‬‬ ‫دامداران‪،‬کارمندان‪،‬کارگران‪،‬فرهنگیانوبسیاریازبازاریانمناطقمحروم‬ ‫درزیرخطفقربودهوباسختیزندگیمی‌کنند‪،‬محسنبیگلریدرجلسه‬ ‫علنیروزدوشنبه(‪ ۷‬مردادماه)مجلسشورایاسالمی‪،‬درنطقمیاندستور‬ ‫خود‪،‬گفت‪:‬همهمی‌دانیمکهعلی‌رغمتذکراتمتعددمقاممعظمرهبری در‬ ‫خصوصغیرقابلاعتمادبودنآمریکادرموضوعبرجام‪،‬نهایتاًبرجامامروز‬ ‫یآمریکاوسنددشمنیبی‌پایانآنبانظام‬ ‫تبدیلبهکاغذپاره‌ایازخودخواه ‌‬ ‫اسالمیشد‪،‬حالتوصیهامبهدولتودستگاهدیپلماسیایناستکهازبرجام‬ ‫عبرتبگیرندودربحثاینستکسبادقتبیشتریعملکنند‪،‬چراکهمعتقدم‬ ‫اروپابهمستعمرهسیاسیآمریکاتبدیلشدهاستوازدولت‌هایآمریکایینیز‬ ‫برایماآبیگرمنمی‌شود‪.‬‬ ‫نمایندهمردمسقزوبانهدرمجلسشورایاسالمی‪،‬ضمنتشکرو‬ ‫قدردانیازسپاهپاسدارانانقالباسامیبهجهتتوقیفنفت‌کشانگلیس‪،‬‬ ‫تصریحکرد‪:‬باایناقدامثابتکرد‌هاندکهخلیجهمیشهفارسبااقتدار‬ ‫حضور این پاسداران مرزدار و دریا دل جایی برای جوالن مزدوران و دزدان‬ ‫نمی‌شناسدوهمچنینازوزارتاطالعاتنیزبابتکشفودستگیری‬ ‫جاسوسانآمریکایی‪،‬تقدیرتشکرمی‌کنم‪.‬ویخطاببهرئیسجمهور‪،‬‬ ‫افزود‪:‬فضایاقتصادوتولیدکشورمانرادریابید‪،‬کمرمردمزیرفشار‌های‬ ‫اقتصادی‪،‬ازخمشدنگذشتهودرحالشکستناستومی‌طلبدکهبهانه‬ ‫تحریمراکناربگذارید‪،‬چراکهبیشاز‪ ۸۰‬درصدمشکالتداخلیبراثر‬ ‫سوءمدیریتاست‪،‬قصهپرغصههدفمندسازییارانه‌هاوتعلقآنبهافراد‬ ‫نیازمندبایدبهدورازمصالحسیاسیوباهمکاریدولتومجلسحلشود‪.‬‬ ‫حرفماایناستکهیارانهافرادمیلیاردرقطعشودتایارانهنیازمندانچندبرابر‬ ‫گردد‪ ،‬چرا که در تورم‪ ۳۰۰‬درصدی یارانه‪ ۴۵‬هزار تومانی دردی از مردم‬ ‫دوانمی‌کند‪.‬ایننمایندهمردمدرمجلسشورایاسالمی‪،‬بابیاناینکهبسیاری‬ ‫کشاورزان‪،‬دامداران‪،‬کارمندان‪،‬کارگران‪،‬فرهنگیانوبسیاریازبازاریان‬ ‫مناطقمحرومدرزیرخطفقربودهوباسختیزندگیمی‌کنند‪،‬خطاببه‬ ‫رئیسجهمور‪،‬اظهارکرد‪:‬محضرضایخدافکریبرایاقتصادکشور‬ ‫کنید‪،‬چراکهنظارتیبربازارنمی‌بینیموبسیاریازهموطنانبندهوجنابعالی‬ ‫چندماهیاستکهگوشتقرمزرافقطدرویترینقصابی‌هادید‌هاند‪،‬همهما‬ ‫بهویژهشمادولتمرداندرمقابلاینمشکالتمردممسئولهستیم‪.‬ایننماینده‬ ‫مردمدرمجلسدهم‪،‬گفت‪:‬براساسآمارهاتورمدرنهاده‌هایکشاورزیو‬ ‫تامین قطعات و ادوات کشاورزی حدود‪ ۳۰۰‬الی‪ ۴۰۰‬درصد است اما گندم‬ ‫ازکشاورزاندستوپاسوختهبامبلغبسیارپایینتریازتورمخریداری‬ ‫تضمینیمی‌شودوازتولیدکنندهحمایتنمی‌شود‪.‬‬ ‫ویخطاببهرئیسجمهور‪،‬ادامهداد‪:‬امروزهدربسیاریازبانک‌ها‬ ‫عدالتکمرنگترشدهاست‪،‬افرادیباپارتی‪،‬وام‌هایمیلیاردیرابهراحتی‬ ‫می‌گیرند‪.‬اماتولیدکنندکانبرایسرمایهدرگردشگرفتارهستند‪.‬افراد‬ ‫بی‌حامیبرایوامازدواجوحتیوام‪ ۳‬الی‪ ۴‬میلیونتومانیبعدازماه‌هاپیگیری‬ ‫بهخاطربهانه‌گیریبانک‌هادربحثضامنازوامگرفتنمنصرفمی‌شوند‪.‬‬ ‫چراحسابیارانه‌ایمردمضعیفبهعنوانضامنلحاظنمی‌شود‪.‬بیگلری‬ ‫خطاببهرئیسسازمانبرنامهوبودجهکشوروسرپرستوزارتآموزشو‬ ‫پرورش‪،‬اظهارکرد‪:‬بازنشستگانفرهنگیسال‪۹۷‬هنوزپاداشبازنشستگی‌شان‬ ‫رادریافتنکرد‌هاند‪،‬مگرغیرایناستکهارزشپولآنهابهکمترازیک‬ ‫سیامسالقبلرسیدهاست‪،‬تاکیاینقشرزحمت‌کشکشوربایدپیگیر‬ ‫مطالباتشانباشند‪.‬ویخطابوزیرورزشوجوانان‪،‬افزود‪:‬حتمابهخاطردارید‬ ‫کهدرسالگذشته‪،‬صورتجلسهکردیدکهسالنورزشی‪ ۱۲۰۰‬نفریبانهرا‬ ‫دراردیبهشت‪ ۹۸‬وهتلورزشیسقزرادربهمن‪ ۹۸‬تجهیزوافتتاحنمایید‪،‬اما‬ ‫تاکنونخبریازافتتاحسالنورزشیبانهنشدهوهتلورزشیسقزنیزبی‌تردید‬ ‫تابهمن‪ ۹۸‬تکمیلنمی‌شود‪،‬ایکاشقولوعملتانیکیبود‪.‬ایننمایندهمردم‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬خطاب به وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وعده‬ ‫هایروزقبلازرایاعتمادرابیادبیاوریدکهمی‌گفتیداولیناقداممآسفالت‬ ‫روستایمناطقمحروموکم‌برخوردارخواهدبود‪،‬اماچراهیچاقدامیانجام‬ ‫نداده‌اید‪،‬چرایکبارزحمتنکشیدیدجاده‌هایمرگباراستانکردستانرا‬ ‫ازنزدیکمشاهدهکنید؟بیمارستان‪ ۲۳۵‬تختخوابیسقزکهقبلازوزارت‬ ‫شما‪۹۰‬درصدپیشرفتفیزیکیداشتهدرحالحاضرعلی‌رغمپیگیری‌های‬ ‫مکررچراعزمجدیبرایاتمامکاربیمارستانرادرشمانمی‌بینیم‪.‬عضوهیات‬ ‫رئیسهکمیسیونبرنامهوبودجهدرمجلسشورایاسالمی‪،‬خطاببهوزیر‬ ‫صنعتومعدنوتجارت‪،‬گفت‪:‬ابالغیهوارداتصدقلمکاالازبازارچه‌های‬ ‫مرزی بانه که در فروردین ماه در هئیت دولت تصویب شد‪ ،‬چرا بعد از‪ ۴‬ماه‬ ‫اجراینمی‌شود‪.‬نمایندهمردمسقزدرمجلسشورایاسالمیخطاببهوزیر‬ ‫کشورووزیرامورخارجه‪،‬گفت‪:‬دههابارقولبازگشاییبازارچههایمرزی‬ ‫سیفسقزوترددمسافرتازاینمرزرادادید‪،‬ازطرفیباخبرهستیمکهاین‬ ‫دوموضوعهمدرتوافقرئیس‌جمهوریایرانوعراقاستچرابرایاجرایی‬ ‫شدنآناقدامینمی‌کنید؟مگرنمی‌دانیداقتصادکردستانبهویژهسقزوبانه‬ ‫بهمرزوابستهاستوامروزآنمرزدارانباسختیزندگیمی‌کنند‪.‬ازطرفی‬ ‫انتظارداریمبرخیازروستا‌هایحوزهانتخابیهاینجانببهبخشتبدیلشود‪.‬‬
‫خطردرچندقدمیسینما‬ ‫خسرومعصومی‪،‬کارگردانفیلم«کارکثیف»‪،‬درانتقادبهشرایطاکرانفیلمشگفت‪:‬باتعدادسینماهایکمیکهبرایاکرانفیلممندادنداصالازشرایطاکرانراضینیستم‪.‬اینموضوعاتفاقاتحسابشدهایاستکهفقطباهدفنابودیسینمایاجتماعی‬ ‫انجاممیشود‪.‬اگراینشرایطادامهپیداکندسینماتبدیلبهیکسینمایزردوسخیفکمدیمی‌شود‪.‬خسرومعصومی‪،‬کارگردانسینما‪،‬درانتقادبهشرایطاکرانفیلمشگفت‪:‬اصالازشرایطاکرانفیلم«کارکثیف»راضینیستم‪.‬دلیلشهمکمبودنتعدادسینماهایی‬ ‫استکهبهمنداد‌هاند‪.‬همیناالنفیلمکودکانه«تپلیومن»‪ 60‬سینمادارددرحالیکهبرایفیلماجتماعیمن‪ 20‬سینمااختصاصدادهشد‪،‬یعنییکسومفیلمکودکانه‪.‬هدفشانهمتنهاایناستمنرازمینبزنندتادیگرازاینکارهانکنم‪.‬اینکارگردانادامهداد‪:‬برای‬ ‫ساخت«کارکثیف»یکمیلیاردتومانهزینهکردیماماتااالنفقط‪100‬میلیونتومانبیشترنفروختیم‪.‬تنهادلیلشهمهمینکمبودتعدادسینماهاست‪.‬طبیعیاستفیلمیکه‪ 60‬سینماداردسهبرابرفیلمیکه‪ 20‬سینماداردفروشمی‌کند‪.‬متاسفانهدرسینماهاپایه‌ایوجود‬ ‫داردکهبرایمثالمی‌گویداگرفیلمتروزی‪ 25‬میلیونتوماننفروشدازرویپردهبرداشتهمی‌شود‪.‬اینیعنیبلدندچگونهسینمایاجتماعیرازمینبزنندونابودکنند‪.‬کارگردانفیلم«خرس»ادامهپیداکردنشرایطنامساعدبرایاکرانفیلم‌هایاجتماعیرازمینه‌ایبرای‬ ‫نابودیآنهادانستوبیانداشت‪:‬مابارهاباآقایانتظامیاینمسئلهرابهمسئوالنگوشزدکردیمکهبااینکارهاسینمایاجتماعیبهعرصهنابودیکشیدهمی‌شودواگرجلویشگرفتهنشودفقطفیلم‌هایزردوکمدیسخیفباقیمی‌ماند‪.‬بهنظرمنتمامایناتفاقات‬ ‫حسابشدهاستوازرویعمدانجاممی‌گیرد‪.‬خسرومعصومیافزود‪:‬منبااکران«کارکثیف»همزمانبافیلم‌هایپرفروشیمثل«شبیکهماهکاملشد»‪«،‬سرخپوست»و‪...‬هیچمشکلیندارمواصالاعتقادینداشتمکهوجوداینفیلم‌هامانعفروشفیلممنمی‌شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪865‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سلیقه‌محور بودن برنامه‌های‬ ‫سینمایی تلویزیون آسیب‌زننده است‬ ‫جواد طوسی‬ ‫جواد طوسی سلیقه‌محور بودن برنامه‌های سینمایی تلویزیون‬ ‫را آسیب‌زننده دانست و با ارائه پیشنهادی عنوان کرد که بهتر‬ ‫است منتقدان در این برنامه‌ها تغییر کنند‪.‬جواد طوسی‪ ،‬منتقد و‬ ‫نویسنده سینما و تلویزیون‪،‬اظهار داشت‪ :‬نگاه تلویزیون به عقیده‬ ‫من در چرخه سیاست‌گذاری در برخی مواقع از واقعیت موجود‬ ‫در سینما که مشاهده می‌کنیم دور می‌شود و بهتر است تلویزیون‬ ‫با تغییر نگرش مسیری بهتر و قابل استنادتری برای سینمای ما‬ ‫رقم بزند‪ .‬به نظر می‌رسد در تلویزیون اصل ژورنالیسم رسانه‌ای‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬طوسی خاطرنشان کرد‪ :‬بهروز‬ ‫افخمی فردی با تجربه و دارای سلیقه است اما این سلیقه‌‌محور‬ ‫بودن برنامه باید در راستای مخاطب‌شناسی درست قرار بگیرد و‬ ‫طیف‌های مختلف جامعه در نظر گرفته شوند‪ .‬بهتر است بهروز‬ ‫افخمی و به طور کلی برنامه‌های سینمایی تلویزیون اینقدر‬ ‫نامنعطف با آثار روبرو نشوند‪ .‬هر منتقد برای خود خاستگاهی‬ ‫دارد اما وقتی در قاب تلویزیون قرار می‌گیرد باید واقع‌بینانه‌تر‬ ‫با اثر روبرو شود و آن نگاه شخصی خود را به آحاد جامعه‬ ‫تحمیل نکند‪.‬وی افزود‪ :‬گاهی اوقات در نظرات دو منتقد ثابت‬ ‫سینمایایراندرجهاناعتباردارد‬ ‫سینمای ایران در جشنواره‌های خارجی زیادی شرکت کرده‬ ‫است اما آیا تمام این جشنواره‌ها حقیقی هستند؟در ادامه مصاحبه با‬ ‫چهره‌های فعال در حوزه پخش بین المللی سینمای ایران‪ ،‬با محمد‬ ‫اطبایی از توزیع‌کننده‌‌های بنام سینمای ایران در جهان به گفتگو‬ ‫پرداختیم‪ .‬اطبایی در جشنواره ونیز که پیشرو است نمایندگی فیلم‬ ‫«متری شیش و نیم» را دارد و در سال‌های قبل نمایندگی پخش‬ ‫و توزیع بین المللی فیلم‌های زیادی را داشته است‪.‬ابتدا باید گفت‬ ‫که جشنواره‌های فیلم با هدف کوچک یا بزرگ بودن به وجود‬ ‫نمی‌آیند و در ایجاد هر جشنواره‌ای اهداف راهبردی تعریف‬ ‫شده‌ای وجود دارد‪ .‬برای نمونه بعد از برپایی نخستین جشنواره فیلم‬ ‫ونیز توسط رژیم فاشیستی موسولینی در سال‪ ،1932‬جبهه متفقین‬ ‫نیز در صدد مقابله برآمده و جشنواره فیلم کن را در سال ‪ 1939‬راه‬ ‫اندازی و حتی روز اول جشنواره نیز برگزار شد اما با وقوع جنگ‬ ‫جهانی دوم‪ ،‬این رویداد لغو و اولین دوره آن در سال ‪ 1946‬شکل‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در همین سال جشنوارههای لوکارنو‪ ،‬کارلووی واری‬ ‫و ادینبورگ راه اندازی می شوند و در ‪ 1951‬هم جشنواره برلین‬ ‫در دل دنیای سوسیالیسم و به عنوان نشانهای از دنیای آزاد برپا‬ ‫می‌شود‪ .‬غالب جشنواره‌های فیلم در اروپا به جهت راه حلی برای‬ ‫ابراز هویت ملی و فرهنگ بومی هر کشور ایجاد شده اما از دهه‬ ‫هشتاد میالدی جشنواره‌های فیلم ساختار دیگری گرفته و همچون‬ ‫نهادهای قدرتمند فرهنگی و اقتصادی راهبردهای خاصی را نیز‬ ‫دنبالمی‌کنند‪.‬‬ ‫در همین دهه هشتاد میالدی و با شکل گیری پدیده‬ ‫“پردیس‌های سینمایی” در سراسر جهان‪ ،‬ظرفیت‌های نمایشی به‬ ‫سمت فیلم‌های کاملا تجاری و عمدتا فیلم‌های آمریکایی سوق‬ ‫پیدا کرده و فیلم‌های هنری و مستقل با کمبود فضای نمایشی روبرو‬ ‫می‌شوند‪ ،‬روندی که هم اکنون نیز ادامه دارد‪ .‬با کم شدن فضاهای‬ ‫نمایشی این گونه فیلم‌ها‪ ،‬جشنواره‌های فیلم به صورت آلترناتیو‬ ‫این فضاهای نمایشی عمل کرده چرا که تماشاگر بالقوه این آثار‬ ‫همواره وجود داشته است‪ .‬پس تعداد جشنواره‌های فیلم از رقمی‬ ‫حدود سیصد جشنواره در دهه هشتاد میالدی به بیش از ده هزار‬ ‫جشنواره فیلم در حال حاضر می‌رسد‪ .‬جشنواره‌های فیلم در واقع‬ ‫سیستم پخش انحصاری فیلم‌های تجاری را دور زده و این امکان‬ ‫را برای عالقهمندان جدی سینما فراهم می‌کنند تا به انواع تولیدات‬ ‫سینمایی دسترسی داشته باشند‪ .‬به عبارتی دیگر جشنواره‌های فیلم‬ ‫یک روش دموکراتیک برای آشنایی مردم با دیگر فرهنگ‌ها‬ ‫بوده و یک فرصت بی‌نظیر برای هر حاکمیتی و نیز بخشی مهم‬ ‫از دیپلماسی فرهنگی هر کشور‪.‬سینمای ایران نیز با اعمال یک‬ ‫استراتژی فکر شده در دهه شصت و هفتاد شمسی اقدام به عرضه‬ ‫متمرکز تولیدات سینمایی از طریق بنیاد سینمایی فارابی کرد و با‬ ‫یک کارنامه درخشان به موفقیتهای زیادی هم دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫طبیعی بود که جشنواره‌های فیلم جدا از جایگاه استراتژیکشان در‬ ‫دیپلماسی فرهنگی هر کشور‪ ،‬دروازهای برای ورود به بازارهای‬ ‫جهانی و بهره برداری اقتصادی از این موفقیتهای فرهنگی بودند که‬ ‫متاسفانه به دالیلی چند این مهم محقق نشد‪ .‬دست نکشیدن نهادهای‬ ‫رسمی و دولتی از این فعالیتها و عدم حمایت از بخش خصوصی‬ ‫از شاخص ترین دالیل این راهبرد غلط از سالهای پایانی دهه هفتاد‬ ‫شمسی تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫با ظهور فن آوری‌های جدید‪ ،‬تولید در سراسر جهان افزایش‬ ‫پیدا کرد اما ظرفیت‌های نمایشی برای فیلم‌های هنری و مستقل به‬ ‫هیچ وجه تکافو نمی‌کرد‪ .‬لذا جشنوارههای فیلم با افزایش قارچ‬ ‫گونه در هر گوشه و کناری شکل گرفتند و در کمال تاسف در‬ ‫این میان جشنواره‌های کاذب و شبه جشنواره هم پا به عرصه وجود‬ ‫گذاشتند‪ .‬این جشنواره‌های کاذب و دروغین و شبه جشنواره‌ها‬ ‫تنها جهت منافع مالی به وجود آمده و با دریافت حق ثبت نام‪،‬‬ ‫پول های کالنی را از سینماگران سراسر جهان دریافت می‌کنند‬ ‫که در کمال تاسف نمونه‌های وطنی آن نیز سر برآوردهاند!این‬ ‫جشنواره‌‌های کاذب و شبه جشنواره توسط دولتمردان کشورها‬ ‫راه اندازی نشدهاند و تنها توسط سودجویان و کاله برداران شکل‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬این رویدادها در یک کالم وجود خارجی ندارند و تنها‬ ‫یک نام با حداکثر یک صفحه اینترنتی بوده که جهت سرکیسه‬ ‫کردن فیلمسازان دنیا راه افتادهاند‪ .‬تعداد این رویدادها رو به افزایش‬ ‫است چرا که هم تولید در بخش‌های مختلف‪ ،‬اعم از فیلم بلند‪،‬‬ ‫کوتاه‪ ،‬مستند‪ ،‬انیمیشن باال رفته و هم نیاز این فیلمسازان به دیده‬ ‫شدن و کسب به اصطالح موفقیت‌های بین المللی! این رویدادهای‬ ‫ویژگیهایی دارند که باید سینماگران جوان ما از آن مطلع باشند‪ .‬این‬ ‫به اصطالح جشنواره‌ها نمایش عمومی ندارند‪ ،‬سالنی برای نمایش‬ ‫فیلم وجود ندارد‪ ،‬شماری از این جشنواره‌ها تنها مراسم اختتامیه و‬ ‫شامی برگزار می‌کنند‪ ،‬هر جشنواره فیلم معتبری در جهان در دوره‬ ‫زمانی محدودی فیلم دریافت می‌کند اما این جشنواره‌های دروغین‬ ‫در تمام طول سال پذیرای فیلم سینماگران هستند چون هدف همان‬ ‫دریافت حق ثبت نام است‪ .‬نشانی برای دفتر جشنواره یا وجود‬ ‫نداشته و یا کذب است‪ ،‬همه شماره‌های تماس دروغین است‪،‬‬ ‫وب سایت این رویدادها به روز نیست و اطالعات کافی از فیلم‬ ‫ها‪ ،‬نمایشها‪ ،‬داورها‪ ،‬و‪ ...‬ندارد‪ .‬یک نشانه که برای تشخیص یک‬ ‫جشنواره معتبر با جشنواره دروغین وجود اسپانسر در وب سایت هر‬ ‫جشنوارهای است چرا که این جشنواره‌های کاذب اصال اسپانسری‬ ‫ندارند‪ .‬تعداد جوایز این رویدادها بسیار باالست و تقریبا هر فیلمی‬ ‫جایزه می‌گیرد که تنها یک فایل پی دی اف است و اگر گیرنده‬ ‫جایزه مشتاق به دریافت تندیسی باشد باید هزینه باالی صد یورو‬ ‫برای این تندیس بپردازد!سینماگران به دنبال کسب موفقیت‌های بین‬ ‫المللی و اعتبار به واسطه این موفقیت ها در افکار عمومی داخلی‬ ‫و خارجی بوده و این رویدادهای کاذب برای غالب آنها روشی‬ ‫ساده برای دستیابی به این اهداف است‪ .‬نکته قابل ذکر این است که‬ ‫پخش کننده های بین المللی حرفهای نسبت به این جشنواره‌های‬ ‫کاذب و دروغین شناخت داشته و با این رویدادها همکاری‬ ‫نمی‌کنند و این حضورهای غیر واقعی در این جشنواره‌های غیر‬ ‫واقعی توسط خود سینماگران و متاسفانه از طریق سامانه‌های آن‬ ‫الین ارائه فیلم مانند “فیلم فری وی” صورت میگیرد‪.‬‬ ‫طبق بررسی دقیقی که بنده انجام داده‌ام در سال ‪ 1397‬ما ‪3441‬‬ ‫حضور بین المللی داشته‌ایم که تنها ‪ 707‬حضور در جشنوارههای‬ ‫معتبر و قابل قبول بوده یعنی تنها بیست درصد و ‪ 2734‬حضور در‬ ‫جشنواره‌های کم ارزش یا فاقد ارزش رخ داده است‪ .‬در بخش‬ ‫جوایز نیز ما ‪ 534‬جایزه بین المللی دریافت کردهایم که تنها ‪93‬‬ ‫جایزه دارای اعتبار بوده یعنی ‪ 17‬درصد و تعداد ‪ 441‬جایزه‪83 ،‬‬ ‫درصد‪ ،‬بی ارزش یا کمارزش بودهاند‪ .‬در همین سال ‪ 1397‬ما‬ ‫در ‪ 1208‬جشنواره و رویداد سینمایی در خارج از ایران حضور‬ ‫داشتهایم که تنها ‪ 250‬جشنواره (‪ 20‬درصد) دارای اعتبار بوده و‬ ‫‪ 958‬جشنواره‪ ،‬یعنی ‪ 80‬درصد بی‌ارزش و یا کمارزش بوده‌اند‪.‬‬ ‫این آمار نشانگر خطری جدی برای سینما و سینماگران ایرانی‬ ‫است که دولتمردان باید آن را جدی بگیرند‪.‬سینمای ایران از‬ ‫معدود ظرفیت‌هایی بوده که توانسته بخشی از اهداف دیپلماسی‬ ‫فرهنگی کشور را به دوش بکشد‪ .‬بیش از سه دهه است که فیلم‌ها‬ ‫و سینماگران ایرانی در عرصه‌های فرهنگی بین المللی نام ایران را‬ ‫پر آوازه کرده و پرچم ایران را به اهتزاز در آورده‌اند‪ .‬جهان معاصر‬ ‫تحت تاثیر سمپاشیهای رسانه‌ای قدرتهای بزرگ قرار داشته و این‬ ‫فیلم‌های ایرانی بودهاند که در غالب موارد بدون حمایت توانسته‌اند‬ ‫اذهان مردم جهان را نسبت به مردم ایران روشن سازند‪.‬‬ ‫شرح این تاثیرگذاری‌ها خود کتابی قطوری خواهد بود که‬ ‫متاسفانه دستگاههای ذی ربط مانند وزارت امور خارجه کوچک‬ ‫ترین بهره‌ای از نبرده و نسبت به آن بی‌توجه بوده‌اند‪ .‬در اوج جنگ‬ ‫تحمیلی و اتحاد نامیمون جهانی بر علیه مردم ایران‪ ،‬این سینمای‬ ‫ایران بوده که نگاه جهانی را به فرهنگ غنی ایران بازگرداند‪ .‬در‬ ‫اوج تحریم‌های ناجوانمردانه قدرت‌های بزرگ و فشارهای سیاسی‪،‬‬ ‫این فیلم‌های ایرانی بودند که توانستند به دل مردم آمریکا و اروپا‬ ‫نفوذ کنند و باطل بودن این اتهام‌ها را ثابت کنند‪ .‬تردید نداشته‬ ‫باشیم که برخی از جوایز جهانی معتبر سینماگران ما چون عباس‬ ‫کیارستمی‪ ،‬مجید مجیدی و ‪ ...‬مردم جهان را با ایران و ایرانی همدل‬ ‫کرد و پدیده‌های کمتری را مانند سینما و ورزش‌مان می‌توانیم نام‬ ‫ببریم که توانسته باشد برای کشورمان کسب اعتبار و آبرو کند‪.‬‬ ‫همانطور که ذکر شد سینما مهم ترین وسایل دیپلماسی فرهنگی‬ ‫کشورها است و هم اکنون دولتهای مختلف در سرتاسر جهان با‬ ‫ابتکار عمل‌های متنوع سعی در حمایت از سینمای ملی خود و‬ ‫نفوذ بیش تر در عرصه‌های بین المللی دارند‪ .‬سینمای ایران دارای‬ ‫ظرفیت‌های بسیاری است که متاسفانه در بخش بین الملل به حال‬ ‫خود رها شده است‪ .‬مدیران ارشد نظام به اهمیت سینما واقف نیستند‬ ‫و از این کاالی استراتژیک غافل شدهاند‪ ،‬هر چند سینماگران و‬ ‫همین چند پخش کننده بین المللی بخش خصوصی با کمترین‬ ‫امکانات در رقابت با همه مشکالت ریز و درشت این عرصهاند‪.‬‬ ‫سالی نیست که شاهد ظهور استعداد جدیدی در این کشور نباشیم و‬ ‫حیف که این استعدادها بدون حمایت به تولید آثار پرداخته و فیلم‬ ‫هایشان در جشنواره‌های جهانی آبروداری می‌کنند‪ .‬نه تنها حمایتی‬ ‫در کار نیست که برخی سنگ‌اندازی‌ها حضور فیلم‌های ایرانی در‬ ‫مجامع معتبر بین المللی را با مشکالت جدی روبرو می‌کند‪ .‬دولت‬ ‫در یک کالم تقریبا خود را از این عرصه کنار کشیده است و حتی‬ ‫مسئوالن باالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دغدغهای برای‬ ‫حمایت از حضور کیفی سینمای ایران در عرصه‌های جهانی ندارند‪.‬‬ ‫کار به جایی رسیده که دست اندرکاران حوزه پخش بین المللی‬ ‫سینمای ایران می‌گویند برای فعالیت ما مانع جدیدی ایجاد نکنید و‬ ‫از خیر حمایت‌های شما گذشتیم!‬ ‫برنامه «نقد سینما» شاهد هستیم که شخصی بودن نظراتشان را‬ ‫بر یک نگاه واقع‌بینانه غالب می‌دانند که این می‌تواند به شدت‬ ‫آسیب‌زننده باشد‪ .‬در قسمت اخیر برنامه بهروز افخمی دو‬ ‫منتقد که نظر منفی به فیلم «کار کثیف» داشتند مقابل هم قرار‬ ‫گرفتند و به نقد این فیلم پرداختند و در این شرایط ناعادالنه‬ ‫اکران که به اندازه کافی این فیلم آسیب دیده کوبیدن آن به‬ ‫این شکل آسیب زدن به سینمای مستقل است‪ .‬پیشنهاد من این‬ ‫است که در حوزه نقد منتقدان در برنامه تغییر کنند‪ .‬منتقدی‬ ‫که بیشتر نقاط ضعف را می‌بیند و در نقدهایش بیشتر نگاهی به‬ ‫نقاط ضعف فیلم دارد می‌تواند به فیلم‌ها آسیب بزند‪.‬این منتقد‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬این آسیب‌ها به نوعی است که بیشتر گریبان‬ ‫سینمای مستقل را می‌گیرد‪ .‬به نظر من قطعاً اگر یک فیلم قرار‬ ‫است مورد نقد و بررسی قرار بگیرد دو منتقد با یک نظر و نگاه‬ ‫نباید مقابل هم قرار بگیرند‪ ،‬بهتر است یک منتقد مخالف و‬ ‫منتقد دیگر موافق فیلم باشد و نقد یک فیلم با دو نگاه انجام‬ ‫شود اما الزام و اصرار برای حضور دو منتقد ثابت در یک برنامه‬ ‫تحت هر شرایط را نمی‌فهمم و این موضوع درباره برنامه «هفت»‬ ‫هم باید جدی گرفته شود‪.‬طوسی تصریح کرد‪ :‬قطعاً دخالت‬ ‫تلویزیون در انتخاب افراد نیز تأثیرگذار است‪ .‬مطمئناً تلویزیون‬ ‫لیستی در اختیار برنامه‌ها قرار می‌دهد که تنها از بین افراد تأیید‬ ‫شده می‌توانند مهمان دعوت کنند و این منجر به محدودیت‬ ‫می‌شود در صورتی که من فکر می‌کنم تعداد منتقدانی که‬ ‫می‌توانند به تلویزیون بیایند کم نیست و مشکلی برای تلویزیون‬ ‫ایجاد نشود کم نیست‪ .‬محدود کردن منتقدان و ثابت نگه‌داشتن‬ ‫میز نقد در برنامه‌های سینمایی تلویزیونی منطقی نیست و با یک‬ ‫سعه‌صدر می‌توان در تکثرگرایی منتقدان را جذب کرد و لزومی‬ ‫ندارد یک منتقد پای ثابت یک برنامه باشد در این شرایط‬ ‫رقابت و تنوع معنایی پیدا نمی‌کنند‪.‬وی در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫تلویزیون در بحث فرهنگی وجه ایدئولوژیکی دارد که نگاهی‬ ‫محدود به وجود آورده و بهتر است این نگاه محدود کنار‬ ‫گذاشته شود و با یک واقع‌بینی نقطه تفاهم‌آمیزتری با واقعیات‬ ‫داشته باشد تا بتوان مسائل بیشتری را در این رسانه مطرح کرد‪.‬‬ ‫بهتر است تلویزیون با نگاهی متعادل لیست سیاه خود را کوتا ه‌تر‬ ‫کند‪ .‬برنا‬ ‫بیدادسودجوییورانت‬ ‫درتخصیصارزبهکاغذ‬ ‫مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نسبت به سودجویی‬ ‫و ایجاد رانت در صورت تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬به کاغذ هشدار‬ ‫داد‪ .‬پیشتر اسماعیل رمضانی ـ مدیرمسئول روزنامه شهروند ـ‬ ‫هم عنوان کرده بود که اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاغذ‪،‬‬ ‫نادرست است چراکه به مرور رانت و فساد ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫علیرضا بختیاری ـ مدیرمسئول دنیای اقتصاد ـ با طرح این‬ ‫پرسش که نتایج عملی آنچه که دولت به دنبال آن بوده و‬ ‫خواسته که به آن عمل کند‪ ،‬چه بوده است‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫فعلی بحران کاغذ برای مطبوعات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعد از جلسات‬ ‫متعددی که در دفاتر مسووالن مختلف تشکیل شد‪ ،‬بنا را بر‬ ‫این گذاشتند که آنچه کاغذ در مبادی ورودی در گمرک‌ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬با ارز ‪ ۴,۲۰۰‬تومان ترخیص شود و تا پایان سال‬ ‫هم یک سهمیه با ظرفیت حدود ‪ ۸۰‬هزار تن کاغذ در نظر‬ ‫گرفته شود که نصف آن متعلق به مطبوعات و مابقی برای‬ ‫کتاب و بخش نشر باشد و با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد شود؛‬ ‫ولی آنچه که تا االن اتفاق افتاده این است که نتیجه ملموس‬ ‫و جدی حاصل نشده است‪.‬مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد‬ ‫سپس تصریح کرد‪ ،‬آن مقدار کاغذ که در گمرک وجود‬ ‫دارد‪ ،‬هنوز با ارز مطرح‌شده ترخیص نشده است و با موانعی از‬ ‫سوی وزارت ارشاد و بانک مرکزی‪ ،‬وزارت صمت و جاهای‬ ‫دیگر با دست‌اندازی‌هایی مواجه شد‪ .‬برخی‌ها توجیهشان این‬ ‫بود که چون این سهمیه کم است ما نباید آن را به کاغذهای‬ ‫موجود بدهیم‪ .‬در حالی که با میزان کاغذی که در گمرک بود‬ ‫می‌توانستند التهاب بازار را به نسبت پایین بیاورند اما این اتفاق‬ ‫نیفتاد؛ بنابراین این بازا ِر کاغذ همچنان ملتهب است‪ .‬اگر هم‬ ‫می‌بینید که آرامش در بعضی از مواقع حاصل می‌شود ناشی از‬ ‫کاهش یا بی‌ثباتی است که در حوزه ارز وجود دارد‪.‬‬ ‫بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬این روزها قیمت کاغذ‬ ‫باطله چیزی حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان است؛ در حالی که‬ ‫اگر شما با ارز دولتی ‪ ۴,۲۰۰‬تومان کاغذ وارد کنید‪ ،‬زیر‬ ‫‪ ۵,۰۰۰‬تومان قیمت تمام می‌شود‪ .‬بنابراین یک دور باطل و‬ ‫ایجاد رانت برای عده‌ای است که دنبال این رانت هستند‪ .‬هر‬ ‫جایی منافعی و رانتی ایجاد شود حتماً عده‌ای پیدا می‌شوند که‬ ‫از آن استفاده کنند و مقصر سیاستگذاری است که آن رانت را‬ ‫ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫این فعال رسانه‌ای سپس پیشنهاد داد‪ :‬بهترین حالت این‬ ‫است که نه در مورد کاغذ بلکه در مورد بقیه کاالها بر اساس‬ ‫قیمت واقعی ارز که در بازار است واردات صورت بگیرد و‬ ‫اگر دولت می‌خواهد کمکی بکند از طریق دیگری باید این‬ ‫کار را انجام دهد؛ از جمله دادن یارانه‌های مستقیم به هر بخش‬ ‫و صنفی که مستحق کمک است‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد مصرف‪،‬‬ ‫واقعی می‌شود‪ .‬کسی که مصرف‌کننده نیست به دلیل تفاوت‬ ‫قیمتی که بین کاغذ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با قیمت واقعی وجود‬ ‫دارد ولع پیدا نمی‌کند که کاغذ وارد کند‪ .‬از آن طرف هم‬ ‫دولت و وزارت ارشاد باید متوجه شود که مصرف‌کننده واقعی‬ ‫و مطبوعاتی‌ها چه کسانی هستند‪ .‬آن وقت کمک‌های مستقیم و‬ ‫کمک ویژه‌ای کنند‪ .‬نتیجه این اتفاق این خواهد بود که بازار‬ ‫سیاه ایجاد نشود‪.‬مدیرمسوول دنیای اقتصاد در پایان درباره‬ ‫شرایط این روزنامه به لحاظ تامین کاغذ‪ ،‬گفت‪ :‬روزنامه دنیای‬ ‫اقتصاد هم مستثنی از شرایطی که درخصوص بحران کاغذ به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬نیست‪ .‬ما هم سختی‌هایی داریم؛ منتهی ما به دلیل‬ ‫مصرف باالیی که داریم باید همیشه یک پیش‌بینی حداقلی‬ ‫بکنیم که کاغذ برای چندماهمان داشته باشیم‪ .‬ما همیشه این‬ ‫کار را کرده‌ایم و تاکنون پیش نیامده است که منتشر نشویم؛‬ ‫اما اگر روزی دچار مشکل شویم‪ ،‬امکان تأمین از بازار و‬ ‫خرده فروشی مقدور نیست‪.‬بختیاری سپس تاکید کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫علیرغم زحماتی که به ویژه آقای خدادی کشیدند‪ ،‬از مجموع‬ ‫سیاست‌ها‪ ،‬نتیجه ملموسی برای ما حاصل نشد‪.‬‬ ‫زنان ایرانی در تحرکات‬ ‫اجتماعی عاری از خشونت‬ ‫موفق هستند‬ ‫داشتندودربرابرنظا ‌مخشکومردساالرمتعصبانهکهازآثاردورانجاهلیبرجای‬ ‫ماندهبود‪،‬برایاحقاقحقوقزنانوحقوقاجتماعیایستادگیکردند‪.‬اینچهره‬ ‫زنانه و لطیف از دین‪ ،‬هم به نفع دین است و هم به نفع دینداران و هم باعث به‬ ‫رسمیتشناختنحقوقبشر‪،‬درمسیریبهدورازخشونتدولت‌هایخودکامه‬ ‫وتوتالیترخواهدبود‪.‬دربرخیازسرزمین‌هایخاورمیانه‪،‬امکانپیشگامیزناندر‬ ‫اموراجتماعیوحقوقبشری‪،‬بسیارباالست؛درایرانوترکیهوپاکستان‪،‬حضور‬ ‫زنانآوانگاردبودهوزناندرتغییرآهنگشتابتغییراتاجتماعیوکاهشآن‪،‬‬ ‫نمونه‌هایبسیارموفقیهستند‪.‬بی‌نظیربوتودرپاکستانتوانستنخستوزیرشود‬ ‫وتاحدودبسیارزیادیچهرهسیاستدرآنکشوررالطیف‌ترکندولیبازهم‬ ‫خشونت‌هایگروه‌هایافراطیوتروریست‌ها‪،‬نتوانستاینوضعیتراتحملکند‬ ‫و او را ترور کرد‪ .‬در ایران‪ ،‬زنان به خاطر تحصیالت گسترده و حضور پررنگ در‬ ‫رسانه‌هاونشریات‪،‬توانست ‌هاندکهدرسیاست‌گذاری‌هایآکادمیکوتحرکات‬ ‫اجتماعیعاریازخشونتموفقباشند‪.‬درسراسردنیاتصویرمثبتیاززنانایرانی‬ ‫کهجوایزمعتبربی ‌نالمللیرابهدستآوردند‪،‬وجوددارد‪.‬درترکیهنیز‪،‬باافزایش‬ ‫حضورزنانمسلماندرحوزهعمومی‪،‬فضایسیاسیواقتصادی‪،‬نسبتبهگذشته‬ ‫تغییراتچشمگیریداشتهوباعثشدهتامردمترکیهبتوانندازمرزهایخشونت‬ ‫ودرگیری‌هایگذشتهعبورکنندامادربسیاریازکشورهایدیگردرخاورمیانه‪،‬‬ ‫امکانبروزچنینفضاییوجودندارد‪،‬زیراآزادی‌هایموردتاییداسالمبرای‬ ‫فعالیت‌هایاقتصادیوسیاسیدراسالمبرایزنان‪،‬دراینکشورهابهرسمیت‬ ‫شناختهنمی‌شود‪.‬البتهاینحرفبهمعنایعدمامکانشکل‌گیریجریاناتآگاهانه‬ ‫ازجانبزنانمسلمانخاورمینهبرایاحقاقحقوقشاندرآیندهنزدیک‪،‬نیست!‬ ‫فمینیسمیکایدئولوژی‌ستوبحثمنهرگزماهیتیایدئولوژیکندارد!من‬ ‫یکپژوهشگراسالم‌شناسیهستمکهبهوضعیتزناندرسرزمین‌هایاسالمی‬ ‫درمطالعاتمتوجهزیادیدارم‪.‬حتمامی‌دانیدکهازهردینی‪،‬خوانش‌هایمختلفی‬ ‫وجودداردواسالمهمدراینزمینه‪،‬یکاستثنانیستودرهرسرزمیناسالمی‪،‬‬ ‫قرائت‌هایمتفاوتیازدیناسالمدنبالمی‌شودومنهمبرداشت‌هاییراکه‬ ‫درمطالعاتاسالم‌شناسیخودمداشتم‪،‬بامطالعاتموردیوتطبیقیدررابطه‬ ‫بارفتارهایسیاسیواقتصادیزناندرسرزمین‌هایاسالمیدریکدههاخیر‪،‬‬ ‫مطابقتدادم‪.‬زنانمسلمان‪،‬یادگرفت ‌هاندکهدرعینپایبندیبهدیناسالم‪،‬بتوانند‬ ‫بهدنبالحقوقخودشانهمبروندوچهره‌هایخشنمردساالرانه‌ایکهازاسالم‬ ‫ارائهمی‌شودراتلطیفکنند‪.‬بهنظرمن‪،‬زنانمسلمانبهدقتباالییازدیناسالم‬ ‫بهشناخترسید‌هاند‪.‬آنهاهمخواستارحفظدینشانهستندوهمخواستارمراعات‬ ‫کردنحقوقاجتماعی‪،‬سیاسیواقتصادیشانهستند‪.‬‬ ‫«النمکالرنی»عضوهیئترئیسهانستیتومطالعاتاسالمیآمریکامعتقد‬ ‫استکهزناندرسرزمین‌هایاسالمی‪،‬آموخت ‌هاندکهچگونههممسلمانباشند‬ ‫وهمازحقوقطبیعیخوددفاعکنندواینظرافترابدونخشونتدنبالکنند‪.‬‬ ‫اتفاقاتمنجربهبهارعربیدریکدههگذشتهودرشمالآفریقا‪،‬بهویژهدر‬ ‫کشورهایمصروتونسواخیرادرسودان‪،‬باتکیهبرمطالبهحقوقشهروندی‬ ‫وتغییردرفضایزیستاجتماعیصورتپذیرفت‪.‬سرزمین‌هاییکهبهقول‬ ‫ابنخلدون‪،‬مرکزعصبیتقبیله‌ایبودند‪،‬اکنونبهدنبالدستیابیبهبرابری‌های‬ ‫حقیقیمندرجدرقوانیناسالمیوتطبیقحداکثریباهرآنچهکهحقوقبشر‬ ‫دانستهمی‌شود‪،‬هستند‪.‬زناناینسرزمین‌هایمسلمان‪،‬بهعنوانپیشگامانتحقق‬ ‫حقوقاجتماعیخود‪،‬بهسوژه‌ایجذاببرایپژوهشگرانمطالعاتاسالمی‪،‬‬ ‫مطالعاتآفریقاوهمچنینجامعه‌شناسیسیاسیتبدیلشد‌هانددراینکهچگونهزنان‬ ‫مسلمانمی‌توانندپیشگامیبرایاستیفایحقوقخودبهعنوانموتورقدرتنرمو‬ ‫پیشرانحرکت‌هایاجتماعیعلیهدیکتاتوری‌هایضداسالمیوضدحقوقبشر‬ ‫باشند؟بخشیازپاسخاینپرسشرادکتر«النمکالرنی»استادکرسیمطالعات‬ ‫اسالم‌شناسیدانشگاهدوککارولینایشمالیوعضوهیئترئیسهانستیتوبی ‌نالمللی‬ ‫مطالعاتاسالمیآمریکا‪،‬درگفتگویشباایلنا‪،‬عرضهمی‌کند‪.‬تحقیقاتویکه‬ ‫پیرامونمفهومقدرتنرمورفتارشناسیزناندرسرزمین‌هایاسالمی‌ست‪،‬کوشیده‬ ‫تاتصویریباعینکنزدیک‌بین‪،‬ازمحوریتزناندرتحوالتسرزمین‌های‬ ‫اسالمیعرضهکند‪.‬اسالم‌شناسان‪،‬براینموضوعکهاسالمدینمهربانی‌ست‬ ‫توافقنظردارندوتمامیاینافراد‪،‬اسالمراهمانندسایرادیانابراهیمی‪،‬ادیانیبرای‬ ‫تحققیافتنآرمانجهانیحقوقبشرمی‌دانند‪.‬مسیحیتهمماننداسالم‪،‬چهره‌ای‬ ‫بسیارلطیفداردو(حضرت)مریم(س)‪،‬نمونهبرجستهمهربانیزنانهوپیشگامی‬ ‫درشکستنساختارهایخشکومردساالرانهسنتیبودکهحقوقمردمرا‪،‬بهنام‬ ‫نظمحاکمسنتیپایمالمی‌کردند!دراسالمهمزنانالهام‌بخشیمثل(حضرت)‬ ‫خدیجه(س)و(حضرت)فاطمه(س)‪،‬دراموراجتماعی‪،‬پیشگامیگسترده‌ای‬
‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪865‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫وزیربی‌اختیارباوعدههایارزانی!‬ ‫محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که به تازگی مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از او گرفته شده و به وزارت صنعت داده شد و عم ً‬ ‫ال دیگر در این ارتباط مسئولیتی ندارد‪ ،‬وعده ارزانی کاالهای اساسی را در آینده داد‪.‬محمود حجتی وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی که به تازگی با بازپس گیری قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی یا همان انتزاع مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از وی گرفته شده و به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده شد‪ ،‬امروز در جلسه‬ ‫غیرعلنی میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی حضور یافت و وعده ارزانی کاالهای اساسی و کشاورزی در آینده را داد‪ .‬در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی این وعده را به نمایندگان داد که شرایط کشور در بحث‬ ‫تأمین نهاده‌های بخش کشاورزی‪ ،‬دامی و کاالهای اساسی مطلوب است و موانعی بر سر راه آن وجود ندارد‪ ،‬اما واسطه‌‌ها مانعی برای توزیع کاالهای اساسی به داست مصرف‌کننده هستند‪.‬حجتی در این جلسه غیرعلنی مجلس گفت که شرایط تأمین کاالهای‬ ‫آینده نیز تا اندازه‌ای مطلوب است‪ ،‬اما بهبود وضعیت به شرایط کشور در ماه‌های آینده بستگی دارد‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که قیمت کاالهای اساسی در ماه‌های آینده کاهش یابد‪.‬این وعده درحالی داده شده‬ ‫اساسی و نهاده‌ها مناسب و روند آن در ‌‌‬ ‫است که وی دیگر مسئولتی برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی ندارد و در زمانی که این مسئولیت را بر عهده داشت نتوانست کارنامه قابل دفاعی برای تنظیم بازار داشته باشد‪.‬‬ ‫سفره خالی مردم در میانه میدان جنگ و زندگی‬ ‫همنشینی تروریسم اقتصادی و معیشت‬ ‫گزارش‪-‬صدای اصالحات‬ ‫به خوبی شناختند اما با نگاهی به سفره های‬ ‫این مردم ایران بودند که یکی پس از دیگری‬ ‫این مردم هستند که تاوان شرایط فعلی را می‬ ‫دو جهت‪ ،‬یعنی هم فشارهای اقتصادی آمریکا‬ ‫شرایط کشور اگر تا چند ماه و یا حتی‬ ‫در یک سال گذشته نشانه هایی از جنگ‬ ‫مردم و معیشت آن ها می توان دید که این‬ ‫در قشر های و طبقات اقتصادی مختلف مورد‬ ‫دهند‪ .‬با وجود تمام فشار های خارجی‪ ،‬نمی‬ ‫و هم افزایش پرونده های فساد اقتصادی در‬ ‫اقتصادی را در خود داشت امروز نامی دیگر‬ ‫فشارهای اقتصادی تا چه میزان تاثیرگذار بوده‬ ‫هدف قرار گرفتند‪ .‬این در حالی است که اگر‬ ‫توان از شرایط داخلی نیز غفلت کرد‪ .‬مسئوالن‬ ‫رنج می باشد و مردم و اقتصاد کشور از هر دو‬ ‫نه در محدوده جنگ اقتصادی می گنجد و‬ ‫و بن بست مالی و اقتصادی را به وجود آورده‬ ‫جهان در تقابل و گیر و دار تروریسم های‬ ‫هم به نوعی اقتصاد را رها کرده اند و بیش از‬ ‫سو‪ ،‬زیر بار فشارهای مختلف قرار دارند در‬ ‫نه حتی بحران اقتصادی؛ شرایط اقتصادی‬ ‫است‪ .‬تروریسم اقتصادی این روزها بهترین‬ ‫نظامی باشد‪ ،‬کشور ما با تروریسم خاموشی به‬ ‫آن که در جست و جوی باال بردن توان داخلی‬ ‫این نتیجه وضعیتی که مشاهده می شود اضافه‬ ‫که امروز مردم کشور با آن دست به گریبان‬ ‫واژه برای بیان بدترین وضعیت معشیتی مردم‬ ‫نام اقتصاد روبرو شده که با حمالت پی در پی‪،‬‬ ‫باشند خود را مقهور ترامپ و آمریکا و توئیت‬ ‫شدن تروریسم اقتصادی در کنار سفره های‬ ‫هستند تروریسم اقتصادی می باشد که منشا‬ ‫می باشد چرا که مستقیما سفره آن ها را نشانه‬ ‫منجر به نابودی سفره مردم می گردد‪ .‬همنشینی‬ ‫های او ساخته اند! اقتصاد کشور و تولید داخلیا‬ ‫مردم خواهد بود‪ .‬اکنون تفاوت محسوسی میان‬ ‫آن به تحریم ها و اقدامات اخیر آمریکا باز‬ ‫رفته است‪ .‬تصمیمات ترامپ هرچند در ابتدا‬ ‫این روزهای تروریسم اقتصادی با معیشت‪،‬‬ ‫این روزها در لحظات رها شده ای به سر می‬ ‫جنگ اقتصادی و نظامی وجود ندارد و مردم در‬ ‫می گردد‪ .‬هرچند که توان رویارویی آمریکا‬ ‫دولت را هدف قرار داده و در جست و جوی‬ ‫پیامی جز ضعیف شدن هرچه بیشتر مردم در‬ ‫برد که گویی پایان راه آن نزدیک است اما‬ ‫لباس رزم‪ ،‬هر روز به جنگ با تروریست های‬ ‫با ایران تنها با لفاظی و اقدامات تشویش آمیز‬ ‫ضعف دیپلماسی و قدرت سیاسی ایران بود‬ ‫ساختار مالی ندارد و اگرچه بی اعتباری کشور‬ ‫می توان جای خالی تدبیر در برابر فشارهای‬ ‫اقتصادی می روند که هرکدام بخشی از معیشت‬ ‫همراه است و جهانیان نیز ضعف قدرت آن را‬ ‫اما با این وجود رفته رفته عالوه بر دولتمردان‬ ‫های غربی را هرچه بیشتر نمایان می سازد اما‬ ‫خارجی را مشاهده کرد چرا که کشور از هر‬ ‫شان را ربوده اند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫کارگرانبهراحتیازمعادالتاقتصادی‬ ‫فاکتورگرفتهمی‌شوند‬ ‫عضو هیات مدیره کانون شورهای اسالمی کار استان‬ ‫تهران‪ ،‬تاکید دارد که اشتغال غیررسمی و اشتغال ناقص‬ ‫ِ‬ ‫سیاست فراگی ِر اشتغال کامل‬ ‫جایگزین اشتغال رسمی و‬ ‫شد ه‌اند‪ .‬به گفته وی این امر موجب شده تا امنیت شغلی‬ ‫کارگران به سادگی دستخوش آفت قراردادهای سفید‬ ‫امضا شود‪«.‬علیرضا فتحی» با بیان اینکه امنیت شغلی‬ ‫کارگران در سایه اشتغال غیررسمی و اشتغال ناقص دچار‬ ‫فرسایش دائمی شده‪ ،‬به گونه‌ای که اثری از آن نمانده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این انواع َسمی اشتغال موجب شد ه‌اند که‬ ‫اوال کارفرمایان به نیروی کار کارگران چوب حراج بزنند‬ ‫و ثانیا سبب سا ِز رواج قراردادهای سفید امضا شد ه‌‌اند‪ .‬این‬ ‫دست کارگران از برخورداری از بیمه‌ اجتماعی محروم‬ ‫هستند؛ بنابراین نه از درمان ارزان و نه از بازنشستگی‬ ‫ِ‬ ‫حقوق‬ ‫نشانی نمی‌جویند‪ .‬آنها انسا ن‌هایی هستند که از‬ ‫شهروندی و حقوقی که قانون اساسی برای آنها قائل شده‪،‬‬ ‫بی‌بهره هستند‪ .‬کمتر کسی هم پیدا می‌شود که سراغی از‬ ‫آنها بگیرد‪ .‬البته با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس‬ ‫ورق برخواهد گشت‪ .‬کاندیداها برای عکس گرفتن و‬ ‫اهدای شاخه گل حتما به این کارگران سر می‌زنند! حتی‬ ‫در شرح مصائب آنها سخنرانی‌های پرشور می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اشتغال ناقص بیشتر در‬ ‫کارگا ه‌های غیررسمی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو‬ ‫اشتغال غیررسمی و ناقص دو روی یک سکه هستند که‬ ‫گاها هیچ تمایزی میان آنها قائل نیستیم اما در کارگا ه‌های‬ ‫رسمی هم می‌توان اشغال ناقص داشت که به ندرت این‬ ‫ِ‬ ‫ساختارهای‬ ‫اتفاق رخ می‌دهد‪ .‬به هر روی به سبب اینکه‬ ‫نظارتی چشم بینا ندارند یا اینکه چشم خود را به خاطر‬ ‫شرایط اقتصادی کشور بسته‌اند‪ ،‬اشتغال ناقص و افزایش‬ ‫شمار کارگا ه‌های خارج از نظارت‪ ،‬بنیا ن‌های روابط کار‬ ‫را برهم ریخته‌اند‪ .‬این برهم ریختگی نه تنها رشد اقتصادی‬ ‫را تسریع نکرده‪ ،‬بلکه موجب فرار مالیاتی شده و به اقتصاد‬ ‫لطمه‌های جبران ناپذیری را وارد ساخته است‪ .‬اصناف‬ ‫بیش از سایر فعاالن اقتصادی کارگا ه‌هایی را که از قوانین‬ ‫مالیاتی و بیمه‌ای فراری هستند‪ ،‬مدیریت می‌کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون شورهای اسالمی کار استان‬ ‫تهران‪ ،‬افزود‪ :‬طبق ارزیابی وزارت امور اقتصاد و دارایی‪،‬‬ ‫طی سا ل‌های ‪ ۱۳۶۰‬تا ‪ ۴۰ ۱۳۹۶‬هزار میلیارد تومان فرار‬ ‫مالیاتی وجود داشته است که به طور متوسط معادل ‪۳۵‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی کشور است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اقتصاد کشور روز به روز ناتوا ن‌تر و نحیف‌تر‬ ‫می‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی رو به منفی شدن‬ ‫می‌گذارد‪ .‬تمام اینها در حالی است که کارگرانی که بار‬ ‫تولید را بر دوش می‌کشند‪ ،‬هیچ سهمی از ابتدایی‌ترین‬ ‫حقوق اجتماعی ندارند و به راحتی از معادالت اقتصادی‬ ‫فاکتور گرفته می‌شوند‪ .‬این امر را تنها می‌توان دشمنی با‬ ‫کارگران و قوانین بین‌المللی کار تلقی کرد‪ .‬البته اشکال‬ ‫سوءاستفاده از نیروهای کار در جهان متنوع است اما در‬ ‫ایران کارگا ه‌های زیرزمینی که به دست اصناف ثروتمند‬ ‫اداره می‌شوند‪ ،‬بیشتر دست به این کار می‌زنند؛ اصنافی‬ ‫مانند رستورا ن‌ها‪ ،‬کارگا ه‌های تولید زیورآالت و لوازم‬ ‫آرایشی‪ ،‬تعمیرگا ه‌ها‪ ،‬کارگا ه‌های قطعه‌سازی حاال چه در‬ ‫صنعت خودرو و چه در لوازم خانگی و‪. ...‬‬ ‫وی با بیان اینکه به هر شکل فقدان نظارت یا نظارت‬ ‫کورکورانه‪ ،‬نه تنها حقوق صنفی کارگران را تضییع کرده‬ ‫بلکه جان آنها را هم چوب حراج زده است‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫علت عدم رعایت مقررات ایمنی‪ ،‬کارگا ه‌های کشور به‬ ‫قتلگاه کارگران تبدیل شد ه‌اند‪ .‬بارها گفته شده است که‬ ‫کارگرانی که در کارگا ه‌های فاقد تشکل کار می‌کنند به‬ ‫راحتی قربانی مصلحت‌اندیشی‌های کارفرمایان می‌شوند‪.‬‬ ‫کارفرمایان «دو دو تا چهارتا» می‌کنند تا از هزینه‌های خود‬ ‫بکاهند‪ .‬آنها چند کار را بر گردن یک کارگر می‌اندازند‪.‬‬ ‫برای نمونه در رستورا ن‌ها کارفرمایان به جای اینکه ‪۱۰‬‬ ‫پیک موتوری داشته باشند‪ ۴ ،‬پیک دارند که آنها باید‬ ‫یک منطقه وسیع را پوشش دهند‪ .‬عجله آنها برای رساندن‬ ‫غذا به مشتر ی‌ها سبب می‌شود که تصادف کنند؛ تصادفی‬ ‫که منجر به خانه نشینی یا مرگ آنها می‌شود‪ .‬نیروهای‬ ‫پیک موتوری از بیمه اجتماعی محروم هستند و بر مبنای‬ ‫تعداد غذایی که به در منازل می‌رسانند‪ ،‬حقوق می‌گیرند‪.‬‬ ‫در کارگا ه‌های خیاطی هم همین وضعیت حاکم است‪.‬‬ ‫فتحی که در همین حال رئیس محور جنوب غرب کانون‬ ‫شوراهای اسالمی کار استان تهران است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کافی‬ ‫است به سیاست‌های مبتنی بر اشتغال کامل و امنیت شغلی‬ ‫به منزله رکن ضروری توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی‬ ‫برگردیم که از جمله مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان‬ ‫بین المللی کار می‌باشد‪ .‬مقاوله نامه ‪ ۱۲۲‬سازمان بین‬ ‫المللی کار بر اشتغال کامل تاکید دارد‪ .‬به باور ما برای‬ ‫حرکت به سمت توسعه نه تنها باید اشتغال کامل را تثبیت‬ ‫کنیم؛ بلکه در این بستر باید حق تشکل یابی و آزاد ی‌های‬ ‫صنفی را به رسمیت بشناسیم‪ .‬تشکل‌های کارگری یار‬ ‫تولید هستند‪ ،‬نه بار آن‪ .‬متاسفانه جامعه کارفرمایی محافظه‌‬ ‫کار شده و میل به محافظه کاری شدید دارد و آزادی‬ ‫صنفی را برنمی‌تابد‪ .‬برای برهم ریختن الیه سخت این‬ ‫محافظه‌کاری باید به سمت اجرای مقاوله‌نامه‌های ‪ ۸۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫سازمان بین‌المللی کار برویم‪ .‬عضو هیات مدیره کانون‬ ‫شورهای اسالمی کار استان تهران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫تمامی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار صرف نظر‬ ‫از اینکه به مقاوله‌نامه‌های ‪ ۸۷‬و ‪ ۹۸‬پیوسته باشند یا نه‬ ‫موظف شوند در بازه زمانی معین‪ ،‬مفاد و اصول مندرج‬ ‫در این مقاوله‌نامه‌های بنیادین را بپذیرند و به رسمیت‬ ‫بشناسند‪ ،‬درجا زد ن‌های فعلی متوقف می‌شود‪ .‬در واقع‬ ‫باید به جای اینکه دائم بر طبل انتقاد از نپیوستن ایران به‬ ‫مقاوله‌نامه‌های ‪ ۸۷‬و ‪ ۹۸‬بکوبیم باید از دولت و وزارت‬ ‫کار بخواهیم که قوانین را کاملا با مقاوله‌نامه‌ها مطابقت‬ ‫دهند و آنها را اجرا کنند‪ .‬بسیاری از مفاد قانون کار در‬ ‫هماهنگی با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار تدوین‬ ‫و تصویب شد ه‌اند‪ .‬از این جهت مقاومت بی‌فایده است‪.‬‬ ‫برای نمونه ماده ‪ ۹۸‬با موضوع حق تشکل و مذاکره دست‬ ‫جمعی مقرر داشته که کارگران باید در برابر اقدامات ضد‬ ‫سندیکایی و تبعیض‌آمیز در خصوص اشتغال‪ ،‬از حمایت‬ ‫کافی برخوردار شوند‪ .‬این ماده قانونی به ذات بسیار خوب‬ ‫است و نمی‌بایست اجرای آن پشت گوش گذاشته شود‪.‬‬ ‫با اتحاد و عمل مشترک کارگران در جهت هم افزایی‬ ‫بیشتر می‌توانیم از تعرض به حقوق کار جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫در این راه دولت‌ها می‌توانند بسیار کمک حال باشند اما‬ ‫هوشیاری کارگران و نمایندگان آنها باید حاکم باشد؛‬ ‫چراکه قرار نیست دولت‌ها همیشه همراهی کنند‪ .‬در کل‬ ‫سازما ن‌های اجتماعی که تشکل‌های کارگری هم جزئی‬ ‫از آن هستند باید برای احیای تشکل‌ها و قوانین بین‌المللی‬ ‫کار قدم بردارند و همانطور که گفته شد هوشیاری کامل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬
‫حالنامساعدبازارخودرودربیاعتناییمسئوالن‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل در استان قزوین اعالم کرد‪ :‬با توجه به اینکه شاهد کاهش چندمیلیونی در بازار خودرو بوده‌ایم ولی میزان معامالت رضایت‌بخش نیست و در حقیقت می‌توان گفت که‬ ‫بازار راکد است‪.‬مهدی اسالمی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل در استان قزوین اظهار کرد‪ :‬بازار خودرو طی ماه‌های گذشته راکد و رو به کاهش بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به کاهش قیمت‬ ‫خودرو معامالت بسیار ضعیف است و بسیاری از نمایشگاه داران از این امر گالیه دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو پنج تا شش میلیون تومان کاهش پیداکرده است‪ ،‬در اعالم قیمت خودروهای مدل ‪ 98‬عنوان کرد‪ :‬پراید ‪ 131‬با قیمت ‪ 45‬میلیون تومان‪ ،‬پراید ‪ 11‬با قیمت ‪ 48‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬پژو ‪ 405‬یگانه سوز با قیمت ‪ 73‬میلیون تومان‪ ،‬پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬با قیمت ‪ 80‬میلیون تومان‪ ،‬پژو ‪ 405‬دوگانه‌سوز با قیمت ‪ 75‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان در بازار به فروش می‌رسند‪.‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫نمایشگاه‌داران اتومبیل در استان قزوین یادآور شد‪ :‬طی تغییرات بازار در سال گذشته قیمت پراید از ‪ 20‬میلیون به ‪ 57‬میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به نظر می‌رسد این افزایش قیمت توسط دست‌های پشت پرده‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تابستانبهمیانهرسیداماخبریاز‬ ‫تحققوعدهدولتنیست‬ ‫بی بی مروارید‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪865‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫دریاچه ارومیه که امسال حال‌وروز‬ ‫بهتری پیدا کرده هر روز هزاران‬ ‫گردشگر را میزبانی می‌کند و دولت‬ ‫قول داده بود به سرعت پالژهای مناسبی‬ ‫برای استفاده تابستانی گردشگران مهیا‬ ‫کند اما هنوز اتفاق خاصی در این باره‬ ‫نیافتاده است‪.‬نگین فیروزه‌ای آذربایجان‬ ‫یکی از زیباترین و اصلی‌ترین ظرفیت‬ ‫آذربایجان غربی است و دومین دریاچه‬ ‫شور جهان است که در ایران واقع‌شده‬ ‫و این فرصتی طالیی برای پیشرفت‬ ‫منطقه به شمار می‌آید‪.‬این دریاچه از‬ ‫دهه ‪ 80‬شروع به خشک شدن کرد‬ ‫و طی یک دهه اخیر به کمترین تراز‬ ‫خود نیز رسید ولی خداوند با نشان‬ ‫دادن قدرت و مهربانی الیزال خود با‬ ‫نزول باران که امسال در بیشتر استان‌ها‬ ‫خصوصاً آذربایجان غربی شروع به‬ ‫باریدن کرد جانی دوباره به دریاچه‬ ‫ارومیه بخشید و این دریاچه نفسی‬ ‫دوباره گرفت‪.‬از اواخر اسفند سال‬ ‫گذشته این بارش‌ها شروع‌شده و حتی‬ ‫در فروردین‌ماه امسال نیز به برف نیز‬ ‫تبدیل شد و بااینکه ضرر زیادی برای‬ ‫باغات و درختان داشت برای دریاچه‬ ‫ارومیه جانی دوباره در رگ‌هایش‬ ‫شد‪.‬این اتفاقات سبب شد با رسیدن‬ ‫تعطیالت بهاری و تابستانی مردم از همه‬ ‫جای کشور برای دیدن این دریاچه و‬ ‫استفاده از ویژگی‌های منحصربه‌فرد‬ ‫آن به ارومیه سفرکرده و در این شهر‬ ‫اقامت داشته باشند‪.‬ولی شرط لذت‬ ‫بردن از این ظرفیت و استفاده از‬ ‫آن‪ ،‬داشتن حداقل امکانات رفاهی و‬ ‫تفریحی است که باید در این منطقه‬ ‫وجود داشته باشد ولی علی‌رغم جان‬ ‫گرفتن این دریاچه و وعده‌های مکرر‬ ‫مسئوالن برای احداث برخی وسایل‬ ‫تفریحی و رفاهی در کنار دریاچه هنوز‬ ‫چیزی که مورداستفاده باشد مشاهده‬ ‫نشده است و همچنان مردم بومی هر و‬ ‫مسافران از این اوضاع ناالن و ناراضی‬ ‫هستند‪.‬استاندار آذربایجان غربی‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه به احیای دریاچه‬ ‫ارومیه باید از این ظرفیت در جهت‬ ‫رونق و گسترش گردشگری استان‬ ‫استفاده کرد‪.‬محمدمهدی شهریاری با‬ ‫بیان اینکه با ساماندهی‌های انجام‌شده‬ ‫ساخت پالژهای مناسب محیط برای‬ ‫شنای ویژه آقایان و بانوان در دریاچه‬ ‫در حال آماده‌سازی است می‌افزاید‪ :‬با‬ ‫برپایی پالژهای شنا زمینه خوبی برای‬ ‫شناساندن استان و جذب گردشگران‬ ‫فراهم می‌شود‪.‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توسعه منابع استانداری‬ ‫آذربایجان غربی می‌گوید‪ :‬دریاچه‬ ‫ارومیه امسال بر اثر بارندگی‌های مناسب‬ ‫و اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه‬ ‫از وضعیت خوبی برخوردار شده و‬ ‫پیش‌بینی می‌شود گردشگران زیادی‬ ‫برای دیدن دریاچه ارومیه به آذربایجان‬ ‫غربی سفر کنند‪.‬رضا حسینی با بیان‬ ‫اینکه دریاچه ارومیه امروز فرصتی‬ ‫بی‌نظیر در زمینه افزایش درآمد برای‬ ‫جوامع محلی است‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬باید با‬ ‫برنامه‌ریزی صحیح و اصولی‪ ،‬زمینه‬ ‫استفاده بهینه از این ظرفیت خدادادی‬ ‫را فراهم کرد و در این راستا ایجاد‬ ‫امکانات و تأسیسات رفاهی در سواحل‬ ‫و اطراف دریاچه ارومیه و اصالح و‬ ‫بهسازی مسیر میان‌گذر و مسیرهای‬ ‫دسترسی می‌تواند گردشگران زیادی‬ ‫را به استان و شهرستان ارومیه سوق‬ ‫دهد و درآمدزایی و ثروت منطقه‌ای‬ ‫برای استان داشته باشد‪.‬وی بر ضرورت‬ ‫استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫این زمینه تأکید کرده و بیان می‌کند‪:‬‬ ‫از سرمایه‌گذارانی که عالقه‌مند به‬ ‫سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری‬ ‫دریاچه ارومیه هستند‪ ،‬استقبال می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط‌زیست‬ ‫آذربایجان غربی می‌گوید‪ :‬چند‬ ‫شرکت درخواست داده‌اند که سرویس‬ ‫بهداشتی و حمام در اطراف دریاچه‬ ‫برای مردم تعبیه کنند و هماهنگ شده‬ ‫که این شرکت‌ها از سازه‌های غیرثابت‬ ‫فایبر گلس که قابلیت حمل نیز داشته‬ ‫باشند استفاده کنند‪.‬مهران نظری‬ ‫می‌افزاید‪ :‬به منظور رفاه مردم به صورت‬ ‫محدود مجوز داده می‌شود و مدت‌زمان‬ ‫آن نیز محدود است ولی داخل پارک‬ ‫ملی هرگونه احداث و ساخت‌وساز‬ ‫ممنوعیت قانونی دارد‪.‬وی بیان می‌کند‪:‬‬ ‫اطراف بزرگراه شهید کالنتری پر از‬ ‫سوله فرسوده و آالچیق است که باعث‬ ‫انباشت زباله در محیط آن شده ولی با‬ ‫این وجود از ابتدای امسال ‪ 3‬تا ‪ 4‬بار‬ ‫زباله‌ها اطراف دریاچه جمع آوری‬ ‫شده است و قطعاً این وضعیت تا سه‬ ‫ماه آینده ساماندهی می‌شود‪.‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‬ ‫غربی تأکید می‌کند‪ :‬طرح‌هایی برای‬ ‫ساماندهی زباله دریاچه داریم و به سطل‬ ‫زباله اکتفا نمی‌شود بلکه در طرحی که‬ ‫تا ‪ 3‬ماه آینده اجرایی می‌شود مجوز‬ ‫جای گذاری سرویس بهداشتی سیار‪،‬‬ ‫دوش حمام سیار‪ ،‬کافی‌شاپ سیار بر‬ ‫اساس قوانین و ضوابط سازمان حفاظت‬ ‫محیط ‌زیست صادر می‌شود به‌نحوی‌که‬ ‫قوانین پارک ملی نیز به‌طور کامل‬ ‫رعایت شده باشد‪.‬‬ ‫سیستانوبلوچستانرکورددار‬ ‫مدیران زن در ایران‬ ‫گزارش‬ ‫سیستان و بلوچستان در صدر آمار پست‌های مدیریتی پایه‪ ،‬میانی و ارشد زنان در میان ‪ 31‬استان‬ ‫ایران است‪ ،‬در استانی که بیشترین بازمانده از تحصیل ایران را دارد و به گواه مدیران آموزش و‬ ‫پروش بیشترین جمعیت بازماندگان از تحصیلش هم دختران هستند که به دلیل ازدواج زودرس و‬ ‫مسائل فرهنگی به آن‌ها اجازه تحصیل داده نمی‌شود؛ بیشترین مدیر زن یعنی نگاهی نو و حرکتی‬ ‫روبه‌ جلو ‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه شورای عالی‬ ‫اداری مورخ ‪ 30‬مردادماه ‪96‬‬ ‫دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند‬ ‫در طول برنامه ششم توسعه ‪ 30‬درصد‬ ‫از پست‌های مدیریتی دستگاه مربوطه‬ ‫را به بانوان اختصاص دهند‪ .‬استان‌های‬ ‫دیگر هرچند در اجرای این مصوبه‬ ‫تعلل کردند اما سیستان و بلوچستان‬ ‫باوجود نگاه مذهبی و سنتی حاکم‬ ‫بر آن‪ ،‬خیلی زودتر از این‌ها‪ ،‬مصوبه‬ ‫را عملیاتی کرد‪.‬نخستین پست‌های‬ ‫مدیریتی ارشد برای بانوان در سیستان‬ ‫و بلوچستان تعریف و تشکیل شد و‬ ‫نخستین معاون استاندار و فرماندار‬ ‫زن نیز در این استان سکان‌دار شدند؛‬ ‫عالوه بر آن معاون فرماندار‪ ،‬مدیرکل‪،‬‬ ‫معاون مدیرکل‪ ،‬رئیس دانشگاه‪ ،‬مشاور‬ ‫مدیرکل‪ ،‬مشاور فرماندار‪ ،‬رئیس اداره‪،‬‬ ‫شهردار‪ ،‬بخشدار و دهیار از جمله‬ ‫پست‌های دیگر زنان در سیستان و‬ ‫بلوچستان بودند و هستند ‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده‬ ‫استانداری سیستان و بلوچستان به ایسنا‬ ‫می‌گوید‪ :‬از ابتدای دولت یازدهم یعنی‬ ‫از سال ‪ 94‬تاکنون ‪ 237‬زن عهده‌دار‬ ‫مناصب مدیریتی در رده‌های مختلف‬ ‫از جمله فرماندار و مدیرکل تا مشاور‬ ‫و شهردار در سیستان و بلوچستان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫فاطمه فاضلی می‌افزاید‪ :‬در دولت‬ ‫دوازدهم نیز بر اساس اعالم معاون‬ ‫رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان با ‪ 20‬مدیر پایه‬ ‫و میانی باالترین آمار انتصاب بانوان‬ ‫را در بین استان‌های ایران به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬وی تصریح‬ ‫می‌کند‪ :‬از جمعیت ‪ 2‬میلیون و ‪775‬‬ ‫هزارنفری سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫چیزی حدود ‪ 50‬درصد جمعیت یعنی‬ ‫یک‌میلیون و ‪ 373‬هزار نفر را زنان‬ ‫تشکیل می‌دهند؛ در دولت‌های یازدهم‬ ‫و دوازدهم سعی شده حق این زنان‬ ‫ادا شود؛ حضور زنان در پست‌های‬ ‫مدیریتی موجب تقویت بدنه اداری‬ ‫و چرخش نیرو میان نخبگان فارغ از‬ ‫نگاه‌های جنسیتی شده است ‪.‬‬ ‫هم‌زمان با تغییر نگاه‌ها در‬ ‫پست‌های مدیریتی ارشد و اعتماد به‬ ‫زنان‪ ،‬مردم سنتی و مذهبی سیستان و‬ ‫بلوچستان نیز با نگاهی فرا جنسیتی به‬ ‫توانمندی زنان در پست‌های مدیریتی‬ ‫ایمان آوردند و برای اولین بار‬ ‫زنان حضور گسترده‌ای در پنجمین‬ ‫انتخابات شوراهای شهر و روستا در‬ ‫‪ 19‬شهرستان سیستان و بلوچستان‬ ‫داشتند و موفق به راهیابی بی‌سابقه‌ای‬ ‫به پارلمان‌های شهری و روستایی شدند‬ ‫‪.‬عبدالعزیز بلوچ‌زهی رئیس شورای‬ ‫اسالمی سیستان و بلوچستان می‌گوید‪:‬‬ ‫در پنجمین دوره انتخابات شوراهای‬ ‫شهر و روستا در سال ‪ ،96‬زنان ضمن‬ ‫حضور گسترده در این انتخابات موفق‬ ‫شدند با اعتماد مردم به توانمندیشان‬ ‫‪ 415‬کرسی شوراهای شهر و روستا در‬ ‫‪ 19‬شهرستان سیستان و بلوچستان را از‬ ‫آن خود کنند‪.‬وی می‌افزاید‪ :‬باالترین‬ ‫میزان بانوان راه‌یافته به شوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستای سیستان و‬ ‫بلوچستان مربوط به شهرستان خاش‬ ‫در مرکز سیستان و بلوچستان با ‪131‬‬ ‫کرسی است ‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی سیستان و‬ ‫بلوچستان تصریح می‌کند‪ :‬راهیابی‬ ‫زنان به شوراها نسبت به دوره قبل رشد‬ ‫چشمگیری داشته و از ‪ 185‬کرسی‬ ‫در چهارمین دوره انتخابات شوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستا به ‪ 415‬کرسی‬ ‫در پنجمین دوره رسیده است ‪.‬حضور‬ ‫گسترده‌ی زنان در پست‌های مدیریتی‬ ‫در استانی با نگاه‌های سنتی و مذهبی‬ ‫مثل سیستان و بلوچستان و با توجه‬ ‫به نگاه عمدتاً مردساالرانه در کشور‬ ‫برنتابیده و مصائبی هم برای زنان‬ ‫داشته؛ حمیرا ریگی نخستین فرماندار‬ ‫زن بلوچ است که از سال ‪ 1393‬سکان‌‬ ‫فرمانداری را در شهرستان قصرقند‬ ‫در جنوب سیستان و بلوچستان به‬ ‫دست گرفته است؛ تجربه موفقیت‌آمیز‬ ‫این فرماندار در مدیریت ارشد یک‬ ‫شهرستان نشان داد زنان می‌توانند بیش‬ ‫از این‌ها ایفای نقش کنند؛ نام حمیرا‬ ‫ریگی به‌عنوان سومین سفیر زن تاریخ‬ ‫ایران و نخستین سفیر زن بلوچ در‬ ‫ماه‌های اخیر در کشور اسالمی بروئنی‬ ‫پس از مرضیه افخم اولین سفیر زن‬ ‫ایران و پروین فرشچی دومین که به‬ ‫ترتیب در مالزی و فنالند سکان‌دارند‪،‬‬ ‫مطرح شد و هرچند با مخالفت‌هایی‬ ‫روبه رو شد اما باالخره این بانو ‪2‬‬ ‫بهمن‌ماه ‪ 97‬به پیشنهاد وزیر خارجه‬ ‫و موافقت رییس جمهور سفیر شد‬ ‫‪.‬حضور حداکثری زنان در عرصه‌های‬ ‫مدیریت در سیستان و بلوچستان‬ ‫هرچند برنتابیده شده و مصائبی داشته‬ ‫اما حرکتی نو با نگاهی متفاوت است؛‬ ‫نگاهی نو و بی‌سابقه در استانی که‬ ‫همچنان عمده زنان از نخستین حقوق‬ ‫خود یعنی تحصیل هم محروم هستند‪.‬‬ ‫نکشاورزیودامداریوخانهوکاشانهوهستیاشرادرواقعهسیلروستایچم‌مهرلرستانازدستداده‪،‬نمادیازهمتوتالشدوبارهایازصالبتزنانهایاستکهدرغیرتبسیاریاز‬ ‫بیبیمرواریدپیشترازآنکهپیرزنیباشدکهتمامزمی ‌‬ ‫شیرزناناینسرزمیننهفتهاست‪.‬اومعاششازتهیهوفروشزغالتامینمیشود‪.‬زغالهاییکههمچونمرواریدهاییدرخشانامیدبهزندگیدوبارهرابرایشبهارمغانمیآورند‪.‬بیبیمرواریدهرروزمیرود‪،‬چوبجمعمیکندوپشتهسنگینیاز‬ ‫چوب ها را بردوش می کشد‪ ،‬می آورد و آنها را آتش می زند‪ .‬چوب ها که سوخت وزغال شد‪ ،‬خردشان می کند و بعد روی زغال ها آب می ریزد و می گذارد در آفتاب تا خشک شوند‪ .‬زغال ها دو روزه خشک می شوند و دوباره بی بی‪ ،‬پشته ای از‬ ‫همتشرامیبردبازار‪،‬تانانوآذوقهومعاششرابسازد‪....‬وچهمهربانهستنداینمرواریدهایسیاه‪.‬بیبیمرواریددرخانهپسرشزندگیمیکند‪،‬خانهایکهکمیپایینتراززمینکشاورزیازبینرفتهوخانهویرانشدهاشاست‪.‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬
‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪865‬‬ ‫جامعه‬ ‫سکوتمسئوالننسبتبهتخلفاتانتخاباتشورایاری‌ها‬ ‫در حالیکه چند روز از برگزاری انتخابات شورایاری محالت تهران می‌گذرد اما هنوز در ارتباط با تخلفات متعدد صورت گرفته در این دور از انتخابات در شعب‪ ،‬پاسخی از سوی مسئوالن برگزار کننده‬ ‫ارائه نشده است‪.‬در حالیکه ‪ 4‬روز از برگزاری انتخابات شورایاری محالت تهران در دوره پنجم گذشته است اما هنوز در ارتباط با تخلفات متعدد صورت گرفته در این دور از انتخابات در شعب رای در‬ ‫سطح ‪ 352‬محله تهران پاسخی از سوی مسئوالن برگزار کننده ارائه نشده است‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬هنوز تکیلف صحت یا عدم صحت برخی از شعب رای نیز تأیید نشده است و مسئوالن مربوطه در این بخش نیز‬ ‫اعم نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و اعضاء ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها سکوت اختیار کرده‌اند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارشات اخذ شده‪ ،‬تخلفات متعدد و رنگارنگی در سطح مناطق در پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها صورت گرفته و هنوز تکیلف رای شهروندان در برخی از شعب مشخص نیست‪.‬‬ ‫افزایششغل‌هایکاذب‬ ‫درشهرهایبزرگ‬ ‫گزارش‬ ‫شغل‌های کاذب در پایتخت افزایش پیدا کرده و هر روزه به تنوع آن‬ ‫افزوده می‌شود‪ .‬برخی از این شغل‌های کاذب آنقدرها عجیب است که بیشتر‬ ‫به شوخی شباهت دارد‪.‬بیکاری این روزها در جامعه رواج پیدا کرده تا حدی‬ ‫که به ایجاد شغل های عجیب و غریب دامن زده است؛ شغل‌هایی که گاهی‬ ‫طرح آنان هم خند ه‌دار است چه برسد به اینکه فردی واقعا این خدمات‬ ‫را به شهروندان ارائه کند‪ .‬برخی از این مشاغل به شرح ذیل است‪:‬برخی‬ ‫از موتورسواران یا ماشین‌ها‪ ،‬شغلی با نام اسکورتر دارند اما نه اسکورت‬ ‫شخصیت‌های مهم بلکه خودروهایی که نمی‌خواهند دوربین‌های طرح‬ ‫ترافیک آنان را رصد کند‪ .‬موتورسوارها‪ ،‬پشت سر متخلفین حرکت می‌کنند‬ ‫تا پالک متخلفین در سیستم طرح ترافیک ثبت نشود‪.‬برخی افراد با مراجعه به‬ ‫بانک‌ها و دریافت نوبت‪ ،‬در ازای اعطای برگه نوبت‪ ،‬از افراد پول دریافت‬ ‫می‌کنند‪ .‬از جمله مشاغل کاذف فروش صف است‪ .‬افراد در صف‌های طوالنی‬ ‫می‌ایستند و در ازای دریافت هزینه جای خود را به افراد دیگر می‌دهندبرخی‬ ‫افراد با ایستادن در کنار خیابان جای پارک می‌فروشند و اجازه عبور و یا‬ ‫پارک خودرویی دیگر نمی‌دهند‪.‬در تبلیغات مختلف حتما مشاهده کرد ه‌اید‬ ‫«به یک دادزن نیازمندیم‪ ».‬عموما برخی مغاز ه‌داران برای جلب مخاطبین و‬ ‫عابرین از فردی با نام دادزن استفاده می‌کنند تا خود را به دیگران معرفی‬ ‫کنند‪ .‬اغلب این دادز ن‌ها صداهای بلند‪ ،‬عجیب و گاهی خنده دار دارند‪.‬این‬ ‫روزها در پایتخت دستفروشی مرسوم شده و به عنوان شغلی غیر قابل انکار اما‬ ‫غیر رسمی جا افتاده است‪ .‬اتفاقی که هر روز حادتر می‌شود و افراد با آمدن‬ ‫به مترو و خیابا ن‌ها‪ ،‬محل تردد شهروندان را با مشکالتی ایجاد کرده اند‪.‬حسن‬ ‫خلیل‌آبادی‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران‪ ،‬در رابطه با‬ ‫ایجاد شغل‌های کاذب در پایتخت گفت‪ :‬شغل‌های کاذب در مدیریت شهری‬ ‫به فراخور قوانین و مقررات به وجود می‌آید‪.‬وی افزود‪ :‬ایجاد این‌ها به قانون‬ ‫و مقرراتی باز می‌گردد که ما برای شهر تصویب می‌کنیم‪ .‬طرح ترافیک را‬ ‫توسعه می‌دهیم این مشاغل هم توسعه پیدا می‌کند در این رابطه اگر حمل و‬ ‫دود اختالف پلیس و وزارت‬ ‫کشوردرچشمتهرانی‌ها‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرتهران از معطلی ‪۷‬ساعته مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی به دلیل‬ ‫قطع سامانه سیمفا خبر داد‪.‬نواب حسینی منش با اشاره به اتفاق روز گذشته مبنی بر قطع سامانه سیمفا‬ ‫گفت‪ :‬مراکز معاینه فنی به سیستم یکپارچه سیمفا متصل هستند و این سامانه نیز به سامانه ‪ VIN‬نیروی‬ ‫انتظامی متصل است‪.‬وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به ازای هر پالکی که توسط سیمفا به وی ای ان‬ ‫پلیس متصل می‌شود‪ ،‬خدمات دریافت می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬همواره اختالالتی در اتصال سامانه سیمفا وجود‬ ‫داشت‪ ،‬اما روز گذشته از ساعت ‪۷:۳۰‬صبح سامانه قطع شد و پاسخ درستی نیز مبنی بر اینکه چه زمانی‬ ‫این سامانه متصل می‌شود نیز دریافت نمی‌کردیم‪.‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی با بیان اینکه روزانه بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰۰‬مراجعه به مراکز معاینه فنی داریم و روز گذشته این افراد سرگردان شده بودند‪ ،‬افزود‪ :‬روز‬ ‫گذشته‪ ،‬روز بسیار سختی بود و شرمنده مردم شدیم تا اینکه نهایتا با پیگیری پورسیدآقایی ‪ -‬معاون‬ ‫حمل و نقل و تماس وی با جانشین نیروی انتظامی‪ ،‬سامانه سیمفا به سامانه پلیس در ساعت ‪ ۱۴‬متصل‬ ‫شد‪.‬حسینی منش افزود‪ :‬متاسفانه دود اختالف وزارت کشور و ناجا به چشم مردم رفت و امیدواریم این‬ ‫قطعی سامانه دیگر تکرار نشود‪.‬‬ ‫نقل عمومی را توسعه بدهیم این مشاغل کاهش پیدا می کند ‪.‬عضو شورای‬ ‫شهر تهران با اشاره به دلیل اصلی ایجاد مشاغل کاذب خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫فضای کلی اقتصاد جامعه بستگی دارد‪ .‬اگر کار باشد و تولید رونق داشته‬ ‫باشد و اقتصاد تکاپو پیدا کند‪ ،‬هیچ وقت جوانان در صندوق عقب ماشین‬ ‫حرکت نمی کند تا پالک ماشینی مخفی شود‪.‬خلیل‌آبادی تصریح کرد‪:‬‬ ‫شغل کاذب هماهنگونه که از اسمش معلوم است کاری است که نقشی در‬ ‫توسعه و اقتصاد شهر ندارد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬این مشاغل کاذب سبب می‌شود‬ ‫که مقاومت‌هایی در رابطه با تغییرات ایجاد کند و همچنین اشخاص را بی‬ ‫هویت می کند‪ .‬اگر از افراد بپرسید شغل‌تان چیست اصال نمی‌توانند بگویند‬ ‫چه می‌کنند و برای هویت افراد خوب نیست‪ .‬احساس می‌کنم اکثرا از روی‬ ‫ناچاری این کار را می‌کنند‪.‬عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر‬ ‫تهران در رابطه با مضرات مشاغل کاذب اظهار کرد‪ :‬این مشاغل باعث می‬ ‫شود که جامعه تالشی برای ایجاد اشتغال نکند‪.‬خلیل‌آبادی با عنوان مثالی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای برخی از دستفرو ش‌های مترو اگر کار هم گیر بیاورید‬ ‫آن را قبول نمی‌کنند چراکه با دستفروشی نزدیک به ‪ 5‬میلیون تومان کسب‬ ‫درآمد می‌کنند و با دستمزد قانون کار دیگر فعالیت نمی‌کنند و سبب می شود‬ ‫نظام اقتصادی اجتماعی جامعه دچار فروپاشی شود‪.‬وی در پاسخ به اینکه نقش‬ ‫مدیریت شهری برای مقابله با گسترش مشاغل چیست؟ گفت‪ :‬باید قوانینی که‬ ‫مربوط به مدیریت شهری است روا ن‌تر شود تا مردم الزم نباشد از این مشاغل‬ ‫کذب برای گذران امورشان استفاده کنند‪.‬عضو شورای شهر تهران بیان کرد‪:‬‬ ‫مردم برای رو آوردن به مشاغل کاذب ناچار نیستند و تصور می‌کنم فرهنگ‬ ‫ما ضعیف است که این مشاغل شکل می‌گیرد‪ .‬متکدیان و افرادی که شیشه‬ ‫پاک می‌کنند و سایر مشاغل کاذب و یا شکل گرفتن «لومپنیزم» مردم مقصر‬ ‫هستند‪ .‬اگر به این‌ها کمک نکنند باندهای مخوف از آنان استفاده نمی‌کنند و‬ ‫بدین ترتیب کودک کار ‪ ،‬متکدی و‪ ...‬ایجاد نمی شود و چهره شهر را نا زیبا‬ ‫نمی‌کنند ‪ .‬بر نا‬ ‫امنیتزناندرانتظارآقایرئیس‬ ‫گزارش‬ ‫حدود هشت سال از تولد الیحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» می‌گذرد‪ ،‬قوه‬ ‫قضائیه اواخر اردیبهشت‌ امسال برای اتمام بررسی این الیحه تا سه هفته بعدش در حالی‬ ‫قول مساعد داده بود اما اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه از فرصت تعیین‌شده هنوز از‬ ‫ارائه این الیحه به دولت خبری نیست؛ الیحه‌ای که ب‪....‬‬ ‫حدود هشت سال از تولد الیحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» می‌گذرد‪ ،‬قوه قضائیه اواخر‬ ‫اردیبهشت‌ امسال برای اتمام بررسی این الیحه تا سه هفته بعدش در حالی قول مساعد داده بود اما‬ ‫اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه از فرصت تعیین‌شده هنوز از ارائه این الیحه به دولت خبری نیست؛‬ ‫الیحه‌ای که براساس آخرین پژوهش‌های سال ‪ ۸۳‬وزارت کشور‪ ،‬می‌تواند ‪ ۶۶‬درصد زنان ایرانی را‬ ‫که انوع حشونت‌ها را تجربه کرده‌اند‪ ،‬زیر چتر حمایت خود بگیرد‪.‬اگرچه امروزه زنان در زمینه‌های‬ ‫علمی و آموزش عالی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌ و از آنها به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نیمی‬ ‫از پیکره اجتماع را می‌سازند و تولد و تربیت نیم دیگر و آیندگان را بر عهده دارند‪ ،‬یاد می‌شود اما‬ ‫بیش از نیمی از آنها هنوز با خشونت‌های خانگی مواجه‌اند؛ به طوری که آمار موسسه صلح و اقتصاد‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۵‬نشان می‌دهد از بین ‪ ۱۶۲‬کشور مورد مطالعه‪ ،‬ایران در رتبه ‪ ۱۳۸‬قرار دارد‪.‬تیر خشونت‬ ‫بر علیه زنان نه تنها از سوی همسر بلکه ممکن است از سوی پدر‪ ،‬برادر یا سایر مردان بر روح‪ ،‬جسم یا‬ ‫روان زنان اصابت کند و عوارض روانی و جسمانی متعددی همچون افسردگی‪ ،‬بیماری‌های اضطرابی‪،‬‬ ‫اقدام به خودکشی‪ ،‬اختالل در نوع غذا خوردن‪ ،‬کمر درد‪ ،‬مشکالت گوارش‪ ،‬وضعیت سالمت پایین‪،‬‬ ‫محدودیت‌های حرکتی‪ ،‬بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین را به همراه داشته باشد‪ ،‬به طوری که‬ ‫براساس اطالعات سازمان بهداشت جهانی ‪ ۳۰‬درصد از خشونت‌ علیه زنان از طرف غیر همسر و ‪۷۰‬‬ ‫درصد از طرف همسر بوده که البته زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشته‌اند‪ ،‬افسردگی در‬ ‫آنها دو برابر بیشتر دیده می‌شود‪.‬همچنین طبق پژوهش وزارت کشور در سال ‪ ۶۶ ،۱۳۸۳‬درصد زنان‬ ‫ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند که البته آماری که حکایت از افزایش یا کاهش‬ ‫خشونت علیه زنان داشته باشد به صورت کشوری پس از این سال وجود ندارد این در حالیست که‬ ‫خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌های خانگی علیه زنان معضلی فراگیری است‪.‬‬ ‫اخبار منتشره و آمار مراجعان به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب‌دیده از‬ ‫خشونت را تشکیل می‌دهند و بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه‬ ‫در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعالم نمی‌شود آن هم با عواقب جسمی و روانی شدید به جا مانده‬ ‫بر قربانیان؛ تا جایی که دکتر شکوه نوابی‌نژاد‪-‬رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ‪ ۹۴‬در این‌باره‬ ‫اعالم کرد که «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون‬ ‫زنان روستایی معموالً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون‬ ‫خانواده یا ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند‪».‬طبق گفته نوابی‌نژاد ‪۲۰‬‬ ‫درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر‪ ،‬بی‌اعتنایی‪ ،‬قهر‪ ،‬متلک و دشنام رنج‬ ‫می‌برند‪ .‬یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش‬ ‫می‌یابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند‪،‬‬ ‫به طور معناداری کمتر از زنان کم‌سواد و بی‌سواد است‪ .‬از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی‬ ‫که تحصیالت پایین‌تر از دیپلم دارند به طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیالت باالتر‬ ‫هستند‪.‬براساس این یافته‌ها زنان ‪ ۵۵‬تا ‪ ۵۹‬ساله باالترین و زنان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۴‬ساله پایین‌ترین مورد وقوع‬ ‫خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند‪ .‬زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را‬ ‫تجربه کرده‌اند‪ ۶۵.۵ .‬درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی‬ ‫از همسر خود را نداشته‌اند‪ .‬همچنین خشونت روانی و کالمی با ‪ ۵۲.۷‬درصد رتبه نخست خشونت خانگی‬ ‫را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک‪ ،‬دشنام‪ ،‬داد و فریاد و بهانه گیری می‌شود‪ .‬رتبه بعدی‬ ‫خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ‪ ۳۷.۸‬درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود‪ .‬سیلی‬ ‫زدن‪ ،‬زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب می‌شود‪ .‬اما‬ ‫رتبه سوم با رقم ‪ ۲۷.۷‬درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی‪ ،‬فکری و آموزشی» است‪.‬‬ ‫درنهایت برای جلوگیری از این خشونت‌های وارده بر پیکره جامعه زنان چاره‌ای اندیشیده و الیحه‌ای‬ ‫تحت عنوان «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تدوین شد‪ ،‬الیحه‌ای که مفهوم خشونت در آن به هر رفتار‬ ‫عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم‪ ،‬روان‪ ،‬کرامت‪ ،‬شخصیت‪ ،‬حیثیت‪ ،‬حقوق‬ ‫یا آزادی‌های قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخش‌های مختلف تشریح شده است‪.‬‬ ‫الیحه‌ای که با ‪ ۵۲‬ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت‪ ،‬اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی‬ ‫موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده‪ ،‬احقاق حقوق زنان‬ ‫آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود‪.‬‬ ‫الیحه‌ای که در سه فصل تدوین شده که فصل نخست آن شامل کلیات و تشکیالت‪ ،‬فصل دوم شامل‬ ‫وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم‪ ،‬مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود‪.‬‬ ‫در بخش کلیات آن‪ ،‬اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده‪ ،‬تامین‬ ‫امنیت زنان‪ ،‬پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌شود و ارتقاء شاخص دادرسی عادالنه‬ ‫و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند‪ .‬همچنین‪ ،‬در این بخش موضوع‬ ‫فرهنگ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است‪.‬این الیحه درسال ‪ ۹۰‬متولد شد‪ ،‬در واقع نقطه عطف تدوین‬ ‫این الیحه به سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع زن و خانواده از سوی مرکز الگوی‬ ‫اسالمی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقالب و صاحب‌نظران عرصه زن و خانواده برگزار شد‪،‬‬ ‫رقم خورد‪ .‬مقام معظم رهبری بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند که این تاکید شروعی شد‬ ‫تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به فرامین ایشان «الیحه تأمین امنیت زنان در‬ ‫برابر خشونت» را در پنج فصل و ‪ ۸۱‬ماده در آذرماه سال ‪ ۹۱‬ارائه و سپس به هیئت دولت ارسال کند و‬ ‫در نهایت این الیحه در ‪ ۵۰‬ماده تدوین شد‪ .‬قاسم‌پور‪ -‬رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در‬ ‫نقد و بررسی «الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال گذشته برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫الیحه اصالح شده در چهار فصل و ‪ ۵۰‬ماده تدوین شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعد ازروی کار آمدن دولت‬ ‫یازدهم‪ ،‬آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد الیحه جنبه قضایی داشت و اگر الیحه‌ای مفاد‬ ‫قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصالحیه این الیحه را به‬ ‫دولت ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫در همین رابطه چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان‪-‬مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و‬ ‫خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفته بود که اگرچه آغاز تدوین این الیحه به پیش از‬ ‫دولت یازدهم بر می‌گردد‪ ،‬اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی‬ ‫تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این الیحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد‪ ،‬پیش‌نویس الیحه منع‬ ‫خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از‬ ‫بررسی در کمیسیون لوایح دولت‪ ،‬به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها‪ ،‬از دولت به قوه‬ ‫قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه‬ ‫ارائه شد‪ ،‬اما به مدت یک سال برای اظهار نظر رئیس قوه قضائیه منتظر ماند‪.‬بنابر اظهارات گرامی‬ ‫زادگان‪ ،‬معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آیت اهلل الریجانی در قوه قضائیه از ایشان انتظار‬ ‫داشت که بررسی و تایید این الیحه را تسریع کنند اما زمان بررسی این الیحه توسط ایشان به مدت یک‬ ‫سال به طول انجامید‪ .‬با این وجود با ورود حجت‌االسالم ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و‬ ‫گفتگو با ایشان‪ ،‬ایشان قول دادند که الیحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند‪.‬‬ ‫انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود‪،‬‬ ‫زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکالت زنان توجه شود‪.‬در همین راستا فاطمه ذوالقدر_‬ ‫عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای ارائه الیحه منع‬ ‫خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد‪ .‬وی با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت‪:‬‬ ‫در این جلسه علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس در مورد الیحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضائیه‬ ‫سوال کرد که ایشان گفت این الیحه که از دوره آیت اهلل آملی الریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی‬ ‫در قوه قضائیه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضائی به پایان می‌رسد و به مجلس‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بعد از گذشت بیش از دو ماه از قول رئیس‬ ‫قوه قضائیه هنوز خبری از این الیحه نشده است ‪ ،‬البته ناگفته نماند که معاون فرهنگی قوه قضائیه اواخر‬ ‫خردادماه سال جاری اعالم کرد که ریاست جدید قوه قضائیه با توجه ویژه به این الیحه آن را در دستور‬ ‫کار رسیدگی مسئوالن عالی قضائی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این‬ ‫الیحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود‪.‬‬ ‫صادقی همچنین ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های الزم الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت‬ ‫مجددا ً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود گفت‪ :‬در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضائیه‬ ‫مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی‪ ،‬معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در‬ ‫این باره برگزار کند‪.‬پس از آن در اوایل تیرماه سال جاری بود که حجت‌االسالم و المسلمین سید ابراهیم‬ ‫رئیسی در نشست هم‌اندیشی با فعاالن و نخبگان حوزه حقوق زنان‪ ،‬گفت‪ :‬الیحه تامین امنیت زنان در‬ ‫برابر خشونت‪ ،‬از ابعاد گوناگون حقوقی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان‌شاء‌اهلل یک‬ ‫الیحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز‪ ،‬تقدیم دولت و سپس مجلس شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این الیحه داشته‌اند‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کرد که در آینده‌ای نزدیک‪ ،‬این الیحه با غنای باال نهایی و ارائه شود‪ .‬وی همچنین در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود‪ ،‬انواع بی‌عدالتی‌ها‪ ،‬تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد را‬ ‫مصداق خشونت علیه زنان دانست‪.‬اگرچه الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از آغاز تولد خود با‬ ‫چالش‌ها و اظهار نظراتی روبرو بوده و مسیر پرپیچ و خم و در عین حال طوالنی را طی کرده اما اکنون با‬ ‫ورود رئیس جدید قوه قضائیه چشم انتظار تایید و نهایی شدن است تا بتواند با پدیده خشونت علیه زنان‬ ‫مبارزه کند‪ ،‬پدیده‌ای جهانی که تمام مرزهای اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و… را در نوردیده و مختص دین و‬ ‫فرهنگ خاصی نیست و باید همه افراد در سراسر جهان برای کاهش و رفع حتمی آن بکوشند‪.‬‬
‫پمپئو‪:‬‬ ‫پیشنهادسفرمبهتهرانپذیرفتهنشد!‬ ‫وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش مدعی شد که ایران پیشنهاد وی برای سفر به تهران را نپذیرفته است‪«.‬مایک پمپئو» وزیر امورخارجه آمریکا در توئیتر خود نوشت‪ :‬من اخیرا پیشنهاد کردم که‬ ‫به تهران سفر کنم و به طور مستقیم با مردم ایران صبحت کنم‪ .‬اما حکومت پیشنهاد من را نپذیرفت‪.‬پمپئو در ادامه نوشت‪ :‬ما از این نمی‌ترسیم که ظریف به آمریکا آمده است و از حق آزادی بیان برخوردار‬ ‫شود‪ .‬آیا واقعیت حکومت ایران آن‌قدر بد است که اجازه چنین کاری را به من در تهران نمی‌دهند؟ چه می‌شود اگر مردم حقیقت را بدون سانسور و خالصه‌نشده را بدانند‪.‬‬ ‫سخنگوی نیروهای مسلح یمن‬ ‫حمله موشکی‬ ‫به عربستان‬ ‫به عقیده کارشناسان روس‪ ،‬اصلی‌ترین مشکل در کارآیی مکانیسم اینستکس این واقعیت است که اروپایی‌ها شجاعت‬ ‫اجرای سیاستی مستقل از آمریکا را نداشته و خطر در معرض تحریم‌های واشنگتن قرار گرفتن به‌خاطر حفظ روابط تجاری‬ ‫با ایران را به جان نمی‌خرند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫راه طوالنی اینستکس؛ از حرف تا عمل‬ ‫بهعقیدهکارشناسانروس‪،‬اصلی‌ترینمشکلدرکارآییمکانیسماینستکساینواقعیت‬ ‫استکهاروپایی‌هاشجاعتاجرایسیاستیمستقلازآمریکارانداشتهوخطردرمعرض‬ ‫تحریم‌هایواشنگتنقرارگرفتنبه‌خاطرحفظروابطتجاریباایرانرابهجاننمی‌خرند‪.‬روزنامه‬ ‫«نیزاویسیمایاگازیتا»امروزدرتحلیلینوشتهاست‪:‬درشرایطیکهرونداوضاعدرمنطقهخلیجفارس‬ ‫وخیمشدهوروابطآمریکاوایرانتیرهترشده‪،‬روز(یکشنبه)درشهروین‪،‬دوردیگریازنشست‬ ‫نمایندگانکشورهایشرکتکنندهدربرنامهجامعاقداممشترکبرجامدربارهبرنامههستهایایران‬ ‫برگزارشدکهدرآنطرفینباردیگرتالشکردندتاراهیواقعبینانهبرایحفظتوافقهسته‌ای‬ ‫پیداکنند‪.‬عالوهبرایران‪،‬نمایندگانکشورهایدیگرشرکتکنندهدربرجام‪،‬یعنی‪:‬روسیه‪،‬چین‪،‬‬ ‫انگلیس‪،‬فرانسهوآلماندرایننشستشرکتکردند‪.‬اینکشورهاقصددارندتالشکنندتا‬ ‫حداقلمنافعاقتصادیایرانکهدرحالحاضربهخاطراقداماتیکجانبهآمریکاازبینرفته‪،‬تامین‬ ‫شود‪.‬نشستویندرسطحمدیرانسیاسیکشورهابود‪.‬مسئولیتهیئتنمایندگیروسیهبرعهده‬ ‫“سرگئیریابکوف”معاونوزیرامورخارجهروسیهقرارداشت‪.‬نمایندهاصلیتهراننیز“عباس‬ ‫عراقچی”معاونوزیرخارجهایرانبود‪.‬ایننشستباهماهنگی“هلگااشمیت”معاونمسئول‬ ‫سیاستخارجیاتحادیهاروپابرگزارشد‪.‬‬ ‫“میخائیلاولیانوف”نمایندهدائمروسیهدرسازمان‌هایبینالمللیدروین‪،‬ازجملهآژانسبین‬ ‫المللیانرژیاتمیدرپایانایننشستدرپیامیتوئیتریاعالمکرد‪«:‬نشستکمیسیونمشترک‬ ‫برجاماینامکانرابهوجودآوردتاهمهطرفینوضعیتکنونیدررابطهبااجرایتوافقاتباتکیه‬ ‫برتعهداتهسته‌ایواقتصادیطرفینبهطوردقیقموردبررسیقراربگیرد‪.‬البتهواضحاستکه‬ ‫تحریم‌هایآمریکابهتوافقهستهایلطمهزیادیزده‪،‬ولیهمهشرکتکنندگانباقیماندهدراین‬ ‫توافقنامه‪،‬باقاطعیتخواستارحفظآنهستندوبرایرسیدناینهدفتالشمی‌کنند‪».‬سرگئی‬ ‫ریابکوفنیزدرآستانهنشستوینیادآورشدهبود‪«:‬ایننشستبهطورخاصبهابتکارعملطرفین‬ ‫اروپاییبرجامانجامشدهوباتوجهبهاینمسئلهماحقداریمانتظارداشتهباشیمکهنمایندگانسه‬ ‫کشوراروپایی(فرانسه‪،‬آلمانوانگلیس)ارزیابیواقعبینانهودیدگاه‌هایمشخصیبرایحفظ‬ ‫برجامداشتهباشندوبههمراهیکدیگرتالشکنیمتادرشرایطبهوجودآمدهبهخاطرسیاست‬ ‫غیرسازندهطرفآمریکایی‪،‬ازاینتوافقنامهبینالمللیدفاعکنیم‪».‬بهنوشتهاینروزنامه‪،‬ایراندر‬ ‫ماهمهسالجاریوبعدازگذشتیکسالازخروجیک‌جانبهآمریکاازبرجاموازسرگیریرژیم‬ ‫تحریمهاعلیهتهران‪،‬برخیتعهداتداوطلبانهخوددرچارچوبتوافقنامههستهایسال‪2015‬را‬ ‫متوقفکرد‪.‬نشستقبلیکمیسیونبرجامدروینکهدرهمینسطحیکماهقبلبرگزارشدهبود‪،‬‬ ‫نتوانستتدابیرمشخصیبرایحفظبرجاماتخاذکند‪.‬یکیازاصلی‌ترینموضوعاتایننشست‪،‬‬ ‫دورنمایمکانیسممالیاینستکسبودکهازلحاظفرضیبایداجازهانجاممبادالتبازرگانیباایران‬ ‫ودورزدنتحریمهایمحدودکنندهآمریکارابدهد‪.‬سهکشوراروپاییدراواخرماهژانویهازایجاد‬ ‫اینسیستممالیصحبتکردند‪،‬ولیاینمکانیسمتازهدرپایانماهژوئنراهاندازیشد‪،‬ضمن‬ ‫اینکهتنهاکشورهایعضواتحادیهاروپامیتوانندبهآنبپیوندند‪.‬درحالحاضر‪ 10‬کشورعضو‬ ‫اتحادیهدرتحققاینطرحمشارکتدارند‪.‬ولیمشکلاینجاستکهاینمکانیسمتنهامبادالت‬ ‫بانکیدرعرصهتجارتتجهیزاتپزشکیومحصوالتغذاییرادربرمیگیردکهاص ً‬ ‫الشامل‬ ‫تحریم‌هایآمریکانیستند‪.‬ایندرحالیاستکهمقاماتتهرانمعتقدند‪:‬مکانیسماینستکسبرای‬ ‫تامینمنافعاقتصادیایراندرچارچوببرجامکافینبودهواینمکانیسمبایدصادراتنفتیایران‬ ‫راپوششدهند‪.‬درهمینرابطه‪،‬پیشازایننیز“سرگئیالوروف”وزیرامورخارجهروسیهتایید‬ ‫کردکهفع ً‬ ‫المکانیسماینستکسبهخوبیتحققنیافتهونتوانستهدرمقایسهباتعهداتشرکایایران‬ ‫درچارچوببرجامعملکردهوموانعموجودبرایخریدنفتایرانراازبینببرد‪.‬بهگفتهوی‪،‬‬ ‫مقاماتمسکوبههمراهسایرشرکایخوددربرجامقصددارندراهیواقعبینانهبرایتامینمنافع‬ ‫اقتصادیایرانکهبخشغیرقابلانکارتوافقهستهایاست‪،‬بیابند‪.‬‬ ‫ریابکوفنیزابرازامیدواریکردهکهبراساسگفته‌هایمقاماتاتحادیهاروپا‪،‬امکانگسترش‬ ‫مکانیسماینستکسوتحتپوششقرارگرفتنتجارتنفتیایرانوجوددارد‪.‬‬ ‫به نقل از المسیره‪ ،‬یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز‬ ‫دوشنبه‪ ،‬موشک بالستیک از نوع «بدر اف» به سوی مواضع ارتش عربستان در‬ ‫عسیر شلیک کرد‪.‬‬ ‫یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد‪ :‬یگان موشکی ارتش‬ ‫و کمیته های مردمی یمن موشک بالستیک از نوع «بدر اف» به سوی مواضع‬ ‫ارتش سعودی شلیک کرد که مرکز تجمع نظامیان سعودی و مزدورانش و‬ ‫انبارهای سالح در منطقه الدائر در غرب عسیر را هدف قرار داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موشک با دقت به هدفش اصابت کرده است‪ .‬منابع اطالعاتی‬ ‫ارتش و کمیته های مردمی یمن تاکید کرده اند که دهها نظامی سعودی بر اثر‬ ‫شلیک این موشک کشته شده اند‪ .‬این حمله موشکی به انفجارهای مهیبی که‬ ‫منطقه را لرزانده‪ ،‬منجر شده است و حرکت گسترده آمبوالنس ها و خودروهای‬ ‫آتش نشانی در مکان مورد هدف مشاهده شده اند و وحشت و رعب میان‬ ‫نظامیان سعودی حکمفرماست‪.‬‬ ‫سریع تاکید کرد‪ :‬هدف قرار گرفتن مواضع ارتش عربستان پس از عملیات‬ ‫اطالعاتی دقیق انجام شد و در واکنش به جنایات متجاوزان علیه ملت یمن رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی نیروهای مسلح از حمالت غافلگیر کننده آتی ارتش و کمیته‬ ‫های مردمی یمن علیه متجاوزان خبر داد‪.‬‬ ‫ابوبکر البغدادی فلج‬ ‫شده و در سوریه است‬ ‫به نقل از آناتولی‪ ،‬نهادهای اطالعاتی وابسته به وزارت کشور عراق امروز‬ ‫اعالم کردند که ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش در سوریه‬ ‫حضور دارد و همچنان برای حفظ این گروه و جلوگیری از نابودی آن تالش‬ ‫می کند‪.‬ابوعلی البصری یکی از مسئوالن اطالعاتی عراق با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬پس از شکست داعش در عراق و سوریه‪ ،‬ابوبکر البغدادی و معاونان‬ ‫عرب و غیر عرب وی که در حال حاضر در سوریه بسر می برد و دائما احساس‬ ‫خطر می کنند‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬ابوبکر البغدادی در حال حاضر سعی دارد‬ ‫گروه تروریستی داعش را از شکاف و نابودی حفظ کند‪.‬البصری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬البغدادی به دلیل اصابت ترکش به ستون فقرات خود در جریان عملیاتی‬ ‫در منطقه «هجین» در جنوب شرق استان دیرالزور سوریه فلج شده است‪ .‬این‬ ‫عملیات پیش از آزادسازی دیرالزور در سال ‪ ۲۰۱۸‬صورت گرفت‪.‬‬ ‫ترامپ بدترین کابوس دموکراسی آمریکا است‬ ‫دونالد ترامپ بدترین کابوس دموکراسی آمریکاست‬ ‫که تحقق یافته است‪ .‬زمان آن است که با به رسمیت‬ ‫شناختن این خطر‪ ،‬به جاست که آمریکا برای خاتمه دادن‬ ‫به این رعب و وحشت در نوامبر ‪ ۲۰۲۰‬آماده شود‪.‬روزنامه‬ ‫واشنگتن پست در مطلبی نوشت‪« :‬آیا رئیس‌جمهوری‬ ‫آمریکا به سخنانی که از دهانش خارج می‌شود‪ ،‬توجهی‬ ‫دارد؟ آیا برای او مهم است که به چه کسی بهتان می‌زند‬ ‫یا بدگویی می‌کند؟ البته که مهم است‪ .‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری آمریکا کسانی را که دوست دارد یا مانند‬ ‫خودش هستند‪ ،‬تحقیر نمی‌کند‪ .‬او کنار آنها مراقب رفتارش‬ ‫هست‪ .‬برای آنها احترام قائل است‪ .‬به خاطر دلبستگی آنها‬ ‫به ترامپ‪ ،‬آنها الیق ستایش او هستند‪ .‬آنها زمینه و انگیزه‬ ‫مشترکی می‌یابند‪.‬این روزنامه و دیگر رسانه‌های خبری‬ ‫جریان اصلی آنها را “رای‌دهندگان سفید طبقه کارگر”‪،‬‬ ‫“پایگاه ترامپ”‪“ ،‬مردمی که حس می‌کنند با وجود اقتصاد‬ ‫قدرتمند جا گذاشته شده‌اند”‪“ ،‬جمهوری‌خواهان سفید” و‬ ‫“حامیان جان سخت ترامپ” توصیف می‌کنند‪ .‬سفیدپوستی‬ ‫آنها یک مشخصه مشترک است‪ .‬تنفر آنها هم‪.‬آنها‬ ‫عاشق این هستند که ترامپ حریم‌ها را زیر پای بگذارد و‬ ‫سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان را هدف بگیرد‪ .‬زبان نژادپرستانه‬ ‫او همچون نوای موسیقی برای آنهاست‪.‬رسانه‌های جریان‬ ‫اصلی‪ ،‬لفاظی ترامپ را “تفرقه‌انگیز” توصیف می‌کنند‪.‬‬ ‫این بدین معناست که ترامپ از الفاظی استفاده می‌کند که‬ ‫تفرقه به وجود می‌آورد؛ اینکه او تالش می‌کند اختالف‬ ‫ایجاد کند‪ .‬این غلط است‪.‬تفرقه نژادپرستانه و خصومت در‬ ‫حال حاضر هم وجود دارد‪ ،‬زیر پوسته این کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬ترامپ صرفا از این اختالف‌ها و تفرقه‌ها بهره‌برداری‬ ‫می‌کند‪ .‬این امر به درک اینکه چرا ترامپ در تجمع‬ ‫انتخاباتی کارولینای شمالی جلوی شعارهای بیگانه‌هراسی‬ ‫از جمله “او را بازگردان” را نگرفت‪ ،‬توضیح می‌دهد‪.‬‬ ‫برای همین است که او رفتارهای برترطلبان سفیدپوست‬ ‫در اعتراضات شارلوتسویل را که فریادهای نژادپرستانه و‬ ‫سخنان رکیک یهودستیزی به زبان می‌آوردند‪ ،‬درگیری را‬ ‫آغاز کردند و زد و خورد کردند‪ ،‬نگرفت‪ .‬ترامپ و این‬ ‫افراد اکنون پایین‌ترین سطح رفتاری را با غیر سفیدپوستان‬ ‫دارند‪.‬این رویه همچنین توضیح می‌دهد که چرا ترامپ به‬ ‫‪7‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار تن از سکنه منطقه هفتم کنگره‌ای مریلند‬ ‫که عمدتا سکنه سیاه‌پوست دارد‪ ،‬مورد توهین قرار داد‪.‬‬ ‫ترامپ در پیامی توییتری نوشت‪ ،‬این مکانی که آنها در‬ ‫آنجا زندگی می‌کنند “تهوع‌آور‪ ،‬جوالنگاه موش و جانوران‬ ‫جونده” است‪ .‬او شهر آنها را “بسیار خطرناک و کثیف”‬ ‫توصیف کرد؛ “خطرناک‌ترین مکان در ایاالت متحده”‪.‬‬ ‫ترامپ خطاب به آمریکایی‌هایی که بالتیمور را خانه خود‬ ‫می‌دانند‪ ،‬گفت‪“ :‬هیچ انسانی حاضر نیست در آنجا زندگی‬ ‫کند‪ ”.‬رئیس‌جمهوری آمریکا اینگونه به آنها می‌نگرد‪.‬‬ ‫سخنان شدیداللحن ترامپ علیه الیجا کامینگز‪ ،‬نماینده‬ ‫سیاهپوست کنگره‪ ،‬نبردی ایدئولوژیکی بر سر سیاست‌های‬ ‫مهاجرتی میان دو حزب سیاسی دیده می‌شود‪ .‬بله درست‬ ‫است‪ .‬دقیقا مانند حمالت او علیه چهار زن اقلیت در کنگره‬ ‫که او آنها را با سخن نژادپرستانه “به کشور خودتان باز‬ ‫گردید” هدف قرار داد چون آنها دیدگاه‌های متفاوتی‬ ‫درباره دیوارهای مرزی داشتند‪.‬همگی ما می‌دانیم چرا او‬ ‫السالوادور‪ ،‬هائیتی و کشورهای آفریقایی را “چاه مستراح”‬ ‫توصیف کرد و به نیجریه‌ای‌ها گفت که در “آلونک”‬ ‫زندگی می‌کنند و وقتی قرار است به جایی که سیاه‌پوستان و‬ ‫رنگین‌پوستان از آنها آمده‌اند اشاره کند از برچسب “هجوم”‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬اجازه دهید دیگر نگوییم که ترامپ کیست‬ ‫و برای چه کاری آمده است‪ .‬ترامپ رئیس‌جمهوری است‬ ‫که اگر سناتور استورم تورنموند‪ ،‬از کارولینای شمالی در‬ ‫مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال ‪،۱۹۴۸‬‬ ‫که بر پایه دفاع از سیاست‌های جدایی و برتری سفیدپوستان‬ ‫استوار بود برنده میشد‪ ،‬آمریکا به خود می‌دید‪ .‬بین دولت‬ ‫ترامپ و دولت جورج واالس‪ ،‬اگر می‌توانست در رقابت‬ ‫ریاست جمهوری ‪ ۱۹۶۸‬پیروز شود‪ ،‬کوچکترین تفاوتی‬ ‫پیدا نمی‌شد‪ .‬واالس بیشتر به خاطر گرایش‌های عوام‌گرایانه‬ ‫جنوبی و طرفداری از تبعیض نژادی در دوره‌ای که ایاالت‬ ‫متحده در حال مبارزه با تبعیض نژادی بود شهره شد که‬ ‫البته بعدها از تبعیض نژادی روی گرداند اما همچنان یک‬ ‫عوام‌گرا باقی ماند‪.‬دونالد ترامپ بدترین کابوس دموکراسی‬ ‫آمریکاست که تحقق یافته است‪ .‬زمان آن است که آمریکا‬ ‫خطر را بپذیرد و آماده‌ شود تا در نوامبر ‪ ۲۰۲۰‬به این رعب‬ ‫و وحشت خاتمه دهد‪».‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪865‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سخنگویوزارتخارجه‪:‬‬ ‫اقداماتطرف‌هایغربی‬ ‫موردقبولنباشدگامسومرابا‬ ‫قاطعیتبرمی‌داریم‬ ‫سخنگویوزارتخارجهایرانگفتکهاگراقداماتکشورهایباقیمانده‬ ‫دربرجامموردقبولایراننباشد‪،‬گامسومراباقاطعیتبرخواهیمداشت‪«.‬سیدعباس‬ ‫موسوی»سخنگویوزارتامورخارجهجمهوریاسالمیایراندرنشستخبری‬ ‫هفتگیخوددربارهفعالیت‌هایفشردهدیپلماتیکدرهفته‌هایگذشته‪،‬گفت‪:‬‬ ‫هفته‌هایمهمیراپشتسرگذاشتیمودرآنقرارداریمکهازنظردیپلماتیک‪،‬‬ ‫اهمیتفوق‌العاده‌ایداردوتعیین‌کنندهاست‪.‬اینتحوالت‪،‬باسفرآقایظریفبه‬ ‫نیویورکوسپسآمریکاییالتینودرنهایتباسفربهسنگالختمشد‪.‬دراینسفرها‪،‬‬ ‫تحوالتیرخدادودستاوردهاییرابههمراهداشتیم‪.‬موسویبابیاناینکهآنسفرها‬ ‫بسیارموفقیت‌آمیزوپرباربود‪،‬افزود‌‪:‬درتکتکآنسفرهابهاهدافخوددست‬ ‫یافتیم‪.‬همچنینشاهدسفرنخستوزیرعراقووزیرامورخارجهعمانبودیمکهدر‬ ‫چارچوبمناسباتدوجانبهانجامشدوهروقتارادهکنیمبایکاطالعمی‌توانیمبه‬ ‫کشورهایهمدیگرسفرکنیمودرخصوصمناسباتدوجانبهرایزنیکنیم‪.‬رئیس‬ ‫مرکزدیپلماسیرسانه‌ایوعمومیوزارتامورخارجهادامهداد‪:‬روزگذشتههم‬ ‫بهدرخواستایرانوهمدرخواستکشورهایاروپایی‪،‬کمیسیونمشترکبرجام‬ ‫برگزارشد‪.‬همچنیندرروزهایآتیهیات‌هاییازهندوچینبهایرانسفرخواهند‬ ‫کرد‪.‬موسویبااشارهبهبازنشستگیمرتضیسرمدیتصریحکرد‪:‬ازآقایسرمدیبه‬ ‫عنواننخستینسخنگویوزارتامورخارجهارجمی‌نهموبرایایشانآرزویتوفیقو‬ ‫سالمتیمی‌کنم‪.‬ویدربارهجزییاتجلسهدیروزکمیسیونمشترکبرجامخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬تالش‌هایدیپلماتیکبرایحفظبرجامادامهداردواینتالش‌هاورایزنی‌هاچه‬ ‫بمالقات‌هایدوجانبهوچهکمیسیونمشترکانجاممی‌شود‪.‬‬ ‫درقال ‌‬ ‫موسویبیانکرد‌‪:‬نشستدیروزهمبهدرخواستایرانوهمطرف‌هایاروپایی‬ ‫بود‪.‬طرف‌هایاروپایینسبتبهرویکردایراندرکاهشتعهداتشکمیمعترض‬ ‫بودندوازطرفیایرانهمدرنشستبهبی‌عملیورفتارآنهاوهمچنینبرخیاقداماتشان‬ ‫ماننددستگیریبرخیایرانیانبهخواستآمریکاواستردادآنهابهواشنگتن‪،‬اعتراض‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬اینافرادبهخاطرتحریم‌هایظالمانهویکجانبهآمریکادستگیرشدند‪.‬‬ ‫اینتحریم‌هاقبلازدستگیری‪،‬نهوجودداشتهونهقانونیوقابلاعتنابودهاست‪.‬‬ ‫سخنگویدستگاهدیپلماسیبابیاناینکهاقدامانگلیسدرتوقیفکشتیحامل‬ ‫نفتایرانبهعنوانیکاقدامنقضبرجامدرجلسهدیروزمطرحکردیم‪،‬ابرازداشت‪:‬‬ ‫توافقخاصیانجامنشدبلکهنشستروبهجلوییبرایانجامتعهداتطرفینبود‪.‬بحث‬ ‫اینستکسمطرحشدکهبحثمهمینیستزیرامقدمهاجرایتعهداتطرفمقابل‬ ‫است‪.‬اگرایناقداماتمنجربهاقدماتعملینشود‪،‬موردقبولایراننیستوگامسوم‬ ‫راباقاطعیتبرمی‌داریم‪.‬یکیازتوافقاتنشستوزرایامورخارجهبرجاماستکه‬ ‫نیازمندبرخیبررسی‌هاومقدماتاستکهبهمحضدستیافتنانجاممی‌شود‪.‬وی‬ ‫دربارهتوافقاتجلسهدیروزکمیسیونمشترکبرجامیادآورشد‪:‬نشستسازندهو‬ ‫روبهجلووهمراهباصراحتبوده است‪ .‬ایران اقداماتآنهارابه گوششانرساندو‬ ‫اروپایی‌هاهمحرف‌هایشانرازدند‪.‬فضاقدریبرایادامهکارشفاف‌تراست‪.‬اگر‬ ‫برخیتوافقاتجزییانجامشود‪،‬نشستوزرایامورخارجهبرگزارمی‌شودکهگام‬ ‫روبهجلوییاست‪.‬ماهمچنانمنتظراقداماتعملوملموساروپایی‌هابرایاجرای‬ ‫برجامهستیم‪.‬ایندیپلماتکشورمانافزود‪:‬اروپایی‌هادرحرفزدنکمنمی‌آورندو‬ ‫تکالیفیرامی‌پذیرند‪.‬ایندفعهحرف‌هایجدی‌تریزدندولینمی‌شدرویحرف‌ها‬ ‫حسابکنیمومنتظراقداماتعملیآنهاهستیم‪.‬رئیس‌جمهوردرنامهخودبهسران‬ ‫کشورهایبرجامبهصورتشفافبرنامهایرانرامطرحکردهوطرفمقابلمی‌داند‬ ‫چهبایدکند‪.‬موسویدرپاسخبهاینسوالکهآیانفتدراینستکسمبادلهمی‌شود‪،‬‬ ‫عنوانکرد‪:‬اروپایی‌هاادعامی‌کننداینستکسبرایاینمسئلهرا‌هاندازیشدهاست‬ ‫کهمنافعناشیازبرجامازجملهتبادالتاقتصادیراباایرانبرسانند‪.‬همانطورکهقبال‬ ‫گفتیماینستکسیکمقدمهبرایانجامتعهداتشاناست‪.‬ایناصلکارنیستولیآنها‬ ‫ادعامی‌کننداینسازوکارموجبانجاممبادالتمالیوتجاریمیانایرانوآنهاشود‪.‬‬ ‫خواست ما فروش نفت است و فروش نفت به دوران قبل از خروج آمریکا از توافق‬ ‫هسته‌ایبازگردد‪.‬موسویدربارهدیدارظریفبارندپال‪،‬سناتورآمریکاییدرسفربه‬ ‫نیویورکعنوانکرد‪:‬آقایظریفهروقتبهنیویورکبرایانجامماموریتمی‌روند‪،‬‬ ‫درحاشیهآندرماموریتاصلی‪،‬بهدرخواستطرف‌هایآمریکاییکهمی‌توانند‬ ‫توگوکند‪.‬درآنمالقات‬ ‫نمایندگانملتوکنگرهورسانه‌هاباشند‪،‬مالقاتوگف ‌‬ ‫مواضعایرانبهصراحتوشفافیتبهطرفآمریکاییوافرادذینفوذدیدارمی‌کند‪.‬‬ ‫هیچمالقاتیباافراددولتیانجامنمی‌شود‪.‬ویبابیاناینکهعلیرغمادعایآمریکایی‌ها‪،‬‬ ‫شاهدهستیدکهآنهاوزیروهیاتایرانرابامحدودیتروبه‌روکردهاست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫علیرغماینمحدودیت‌هاصدایآقایظریفرساترشنیدهشد‪.‬محدودیت‌های‬ ‫شدیدیراهماعمالکرد‌هاندولیاگربازهمبهنیویورکبروند‪،‬اگردرخواستشود‪،‬‬ ‫دیدارهاییراانجامخواهندداد‪.‬موسویدرپاسخبهاینسوالکهیوسفبنعلوی‬ ‫برایمیانجیگریدرخصوصمسائلمنطقه‌ایبهایرانسفرکردهبود؟بیانکرد‪:‬طبیعی‬ ‫استدرخصوصمسائلمنطقه‌ایوبین‌المللیمانندبحثکشتی‌هاوتنشدرخلیج‬ ‫فارسصحبتشدهباشدولیاینکهبرایمیانجیگریآمدهباشد‪،‬تاییدنمی‌کنمولیدر‬ ‫خصوصاینمسائلطبیعیاستکهبامقاماتایرانصحبتشدهباشد‪.‬‬ ‫موسویدربارهاظهاراتوزیرامورخارجهعمانمبنیبرآمادگیکشورشبرای‬ ‫تامینامنیتخلیجفارستنگههرمزتصریحکرد‪:‬ایرانحدود‪ 1500‬مایلساحلدر‬ ‫خلیجفارسداردوبیشترآبراههتنگههرمزدرمجاوراتایراناست‪.‬امنیتآنجابا‬ ‫ماستوکشورهایمنطقهمانندعمانروبه‌رویماهستند‪.‬‬ ‫ویاضافهکرد‪:‬معتقدیماگرامنیتمنطقهوخلیجفارسمی‌خواهدتضمینشود‪،‬‬ ‫راهیجزهماهنگیوهمکاریکشورهایمنطقهوجودداردوریشههمهناامنی‌هاو‬ ‫مشکالت‪،‬بهدخالتنیروهایفراسرزمینیبرمی‌گرددکههزارانمایلدورترازسرزمین‬ ‫خوددرمنطقهمادخالتمی‌کند‪.‬ماباعمانبرایتامینامنیتخلیجفارسوتنگههرمز‬ ‫همکاریداریم‪.‬سخنگویوزارتامورخارجهدربارهآخرینتالش‌هابرایآزادی‬ ‫کشتیحاملنفتایراناظهارداشت‪:‬یکیازموضوعاتمطرحدرنشستدیروز‪،‬‬ ‫بحثتوقیفکشتیحاملنفتایرانبودکهتلقیماایناستکهآناقدام‪،‬نقض‬ ‫برجاماست‪.‬آنهااستدالالتیکردند‪.‬ایرانایناقدامراغیرقانونیدانستهوراهزنیدریایی‬ ‫بودنآنراتکرارکردهاست‪.‬رئیسمرکزدیپلماسیعمومیورسانه‌ایوزارتامور‬ ‫خارجهدربارهنامهظریفبهرهبردربارهسریالگاندوخاطرنشانکرد‪:‬اینخبرراتائید‬ ‫می‌کنموچنیننامه‌ایازسویوزیربهرهبرینوشتهشد‪.‬صداوسیماازجملهنهادهایی‬ ‫استکهزیرنظررهبریهستندواگرقراربودگالیه‌ایباشدبایدخدمتایشانگفته‬ ‫می‌شد‪ .‬برداشت ما این است آنچه تالش می‌شود در سریال گاندو از وزیر و وزارت‬ ‫امورخارجهنشاندادهشود‪،‬یکچهره منفعلوبی‌عملوواداده است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫افراد زیادی برای ورزش بانوان‬ ‫سیلی خورده‌اند‬ ‫معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در پاسخ به چرایی تاخیر چند باره در ثبت نام کاندیداهای‬ ‫انتخابات فدراسیون والیبال گفت‪ :‬حرف از مهندسی انتخابات والیبال‪ ،‬عجیب است‪.‬محمدرضا داورزنی‬ ‫در مورد تعویق انتخابات فدراسیون والیبال اظهار کرد‌‪ :‬قرار بود از امروز ثبت نام‌ها را شروع کنیم اما‬ ‫وقتی تیم جوانان قهرمان شد االن نوجوانان هم در اردو هستند‪ ،‬تیم ملی بزرگساالن هم خود را برای‬ ‫انتخابی المپیک آماده می‌کند که تعدادی درخواست داشتند که اگر انتخابات برگزار شود حس‬ ‫بی ثباتی در فدراسیون ایجاد می‌شود‪ .‬در این روند خوبی که والیبال طی کرده هیچ کاری متوقف‬ ‫نشد و اردوها برگزار شده است به همین دلیل گفتیم اشکال ندارد یک ماه عقب بیندازیم تا قهرمانی‬ ‫نوجوانان و انتخابی المپیک تمام شود و بعد تکلیف را روشن کنیم‪.‬او افزود‪ :‬آقای داوری کارش را‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬البته اگر بعد از این یک ماه تصمیم بگیرد در انتخابات شرکت کند سرپرست جدیدی‬ ‫می گذاریم وگرنه آقای داوری کار خود را انجام می دهد‪ .‬تعجب می‌کنم برخی دوستان از مهندسی‬ ‫انتخابات گفته بودند‪ .‬چنین چیزی نیست‪ .‬ما در والیبال یک تیم نداریم باید تیم مردان و زنان خود را‬ ‫برای جام ملت ها آماده کنند یعنی هیچ فعالیتی روی زمین نمانده است‪.‬‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪ :‬گاهی سرپرستی در بلند مدت می‌گذارید و گاهی سرپرستی دارید که کار‬ ‫انتخابات را انجام دهد‪ ،‬االن رزمی مسابقات آنچنانی ندارد که نگران باشیم ولی در والیبال سرپرست‬ ‫وضع موجود را اداره می‌کند تا برنامه ها و مسابقات تمام شود‪ .‬هفته آینده انتخابات کونگ فو را انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬بعد از مسابقات نوجوانان جهان‪ ،‬ثبت نام والیبال را آغاز می کنیم‪ .‬اینکه گفتیم سرپرستی‬ ‫آفت است این بود که در مقطعی سرپرست می گذاشتیم و این باعث می‌شد در برنامه ها اختالل ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برخی می‌گفتند اجازه بدهید یک فرد بی طرف بیاید و انتخابات را برگزار کند به همین‬ ‫دلیل یک سرپرست را گذاشتیم تا فرایند انتخابات را برگزار کند‪ .‬هر فدراسیونی شرایط خود را دارد‬ ‫ما هم مشتاق هستیم انتخابات تنیس هم زودتر انجام شود‪ .‬دوو میدانی هم پانزده شهریور مدت زمان‬ ‫ریاست تمام می شود و پس از آن سرپرست تعیین می‌کنیم‪.‬‬ ‫او در مورد اینکه مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس قصد داشته در انتخابات تنیس شرکت کند‬ ‫گفت‪ :‬شرایط فدراسیون ها با هم فرق می کند هر رشته شرایط خاص خود را دارد‪ .‬مشتاقیم انتخابات‬ ‫برگزار شود‪ .‬دوستان زحمت کشیدند‪ .‬شهریور یک سال از زمان پایان ریاست می گذرد اما شرایط‬ ‫برگزار مجمع را نداشتیماو در مورد شرکتش در انتخابات والیبال گفت‪ :‬هنوز به جمع بندی نرسیده‌ام‪.‬‬ ‫داورزنی در مورد اساسنامه مشترک فدراسیون های ورزشی و شغل نبودن ریاست فدراسیون گفت‪:‬‬ ‫اگر اساسنامه فدراسیون‌ها اصالح شود برای ریاست هیات‌های استانی بازنشسته ها می توانند ثبت نام‬ ‫کنند اما با توجه به این که فدراسیون‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند فعال شرایط حضور بازنشسته‬ ‫ها نیست‪.‬او درباره حضور دو شغله ها گفت‪ :‬ریاست فدراسیون شغل محسوب نمی شود‪ .‬این امکان‬ ‫وجود دارد از ظرفیت های مختلف استفاده کنیم اگر اساسنامه تصویب شود از ظرفیت بازنشسته ها در‬ ‫استان ها استفاده می شود اما اعضای هیات رئیسه فدراسیون منهای دبیر و خزانه‌دار که حقوق بگیر‬ ‫هستند و شغل محسوب می شود سایر اعضا از جمله رئیس و نواب رئیس حقوق بگیر فدراسیون نیستند‬ ‫و دریافتی نخواهند داشت‪.‬اوایل انقالب که ورزش بانوان فعالیتش شروع شد همه گارد می‌گرفتند و‬ ‫اکثر استانها قبول نمی کردند که بانوان در این حوزه فعالیت کنند‪ ،‬چه ائمه جمعه و چه سایر مسئوالن‬ ‫جرات نمی‌کردند راجع به ورزش بانوان صحبت کنند اما در این زمینه تالش زیادی صورت گرفت‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬مرحوم هاشمی رفسنجانی یکی از کسانی بود که در این زمینه تالش زیادی کرد و‬ ‫به توسعه ورزش بانوان اعتقاد داشت‪ .‬افراد زیادی برای ورزش بانوان سیلی خوردند و تحت فشار قرار‬ ‫گرفتند اما اعتقاد داشتند که ورزش بانوان باید حمایت شود‪.‬داورزنی در ادامه بیان کرد‪ :‬اینکه دختر‬ ‫تکواندوکارمان در المپیک مدال می گیرد‪ ،‬قایقرانان‌مان در بازی‌های آسیایی جاکارتا مدال می‌گیرند‬ ‫همه اینها نمونه است‪ .‬در تورنمنت اخیر که بانوان والیبالیست اعزام شدند قهرمانی را به دست آوردند‪.‬‬ ‫شرایط بانوان ایران با رقبایشان برابر نیست چرا که آنها با حفظ شئونات برابر رقبایشان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫شرایط بانوان مطلوب نیست اما در حال رشد هستیم‪.‬او افزود‪ :‬اگر اتفاقی در حوزه مردان بیفتد کمتر‬ ‫مسئوالن نسبت به آن صحبت می کنند‪ ،‬ولی وقتی خبری از بانوان درز می کند که فالن ورزشگاه‬ ‫این اتفاق ها افتاده است یا عکسی منتشر می شود همه صحبت می کنند که باید توقف کنند‪ .‬سوال می‬ ‫کنند که چرا فالن ورزشکار آن عکس را در صفحه شخصی خود گذاشته است‪.‬‬ ‫چهارآزادکارکشورمانباپیروزیاستارتزدند‬ ‫مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر صوفیه بلغارستان در حال برگزاری‬ ‫است که نتایج کشتی گیران کشورمان تاکنون به شرح زیر است‪:‬در وزن ‪ ۴۸‬کیلوگرم رحمان عموزاد پس از استراحت در دور نخست در‬ ‫دور دوم با نتیجه ‪ ۱۰‬بر صفر نیکوالزی سانتالدزه از گرجستان را شکست داد‪ .‬وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف‬ ‫یوتو نیشوچی از ژاپن می رود‪.‬در وزن ‪ ۵۵‬کیلوگرم مهدی ویسی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ‪ ۱۰‬بر صفر آلین‬ ‫سیوریچی از مولداوی را مغلوب کرد‪ .‬وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ریکو سوگانوما از ژاپن می رود‪.‬در وزن‬ ‫‪ ۶۵‬کیلوگرم امیرحسین متقی در دور اول با نتیجه ‪ ۱۲‬بر یک میکا لمکوئل از آفریقای جنوبی را شکست داد‪ .‬وی در دور دوم در مصاف‬ ‫با جبرئیل گادجیف از آذربایجان با نتیجه ‪ ۴‬بر ‪ ۳‬مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس ادامه کار‬ ‫را بدست آورد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫احتمال برگزاری لیگ برتر فوتبال‬ ‫بدون حضور تماشاگر!‬ ‫گزارش‬ ‫او افزود‪ :‬علت اینکه گاهی بانوان تحت فشار قرار می گیرند این است که برخی آلبوم هایی‬ ‫درست می‌کنند و به دفتر مراجع تقلید می‌برند که نگاه کنید در ورزش چه اتفاقی می‌افتد!‪.‬داورزنی در‬ ‫مورد علت ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه گفت‪ :‬علت اینکه با ورود خانم ها به استادیوم مخالفت‬ ‫کردند همین چیزها بود‪ .‬خانم ها سال های ‪ ۲۰۱۰‬به ورزشگاه می‌رفتند و مشکلی نبود ولی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬در بازی ایران و ژاپن که به میزبانی ایران انجام گرفت نرده ها شکسته شد و ازدحام جمعیت‬ ‫بوجود آمد‪ .‬آن موقع اصال چند نفر ماموریت داشتند که از راهروها عکس بگیرند‪ .‬این عکس‌ها آلبوم‬ ‫شد و به آیات عظام داده شد و از آن به بعد گفتند ممنوع است‪.‬او افزود‪ :‬بعدها آلبومی به ما دادند که‬ ‫خانم ها کاکل‌شان بیرون است‪ ،‬مانتوی‌شان تنگ است یا غیره‪ ،‬اما ما هم آلبومی از خانم های محجبه‬ ‫تهیه کردیم که بدون مشکل در ورزشگاه حضور داشتند‪ .‬اگر آنها ‪ ۵۰‬خانم را نشان دادند ما هزار خانم‬ ‫محجبه را نشان دادیم و بعد از آن رفته رفته شرایط بهتر شد‪.‬او به نقش نواب رئیس در ایجاد شرایط‬ ‫اخالقی و زمینه سازی در حضور بدون مانع بانوان در عرصه ورزش گفت‪ :‬حفظ صیانت این کار بر‬ ‫عهده شماست‪ .‬اگر رفتاری در ورزشکار وجود دارد به مربی‪ ،‬مسئول تیم و نایب رئیس برمی‌گردد‪.‬‬ ‫داورزنی بیان کرد‪ :‬وقتی محیط بی‌نظم باشد و فضای لودگی وجود داشته باشد این اتفاق هم می افتد‬ ‫اما اگر محیط منضبط تر باشد شاهد حضور بدون مانع زنان در عرصه ورزش هستیم‪ .‬یکی از مشکالت‬ ‫جدی مان مربیان ورزشکاران هستند‪ ،‬فضای فدراسیون‪ ،‬کمپ های تیم های تیم ملی باید اخالقی‬ ‫باشد‪ .‬هر رفتار و اخالقی در تیم ملی و فضای ورزشی مان می بینیم این است که کادرسرپرستی و‬ ‫مدیریتی مان به این نکات توجه نکرده‌اند‪ .‬نمی توانیم به قیمت از دست دادن مربی و بازیکن سکوت‬ ‫کنیم‪ .‬اگر می خواهید تیم های ملی با اخالق داشته باشید باید مربیان خوبی تربیت کنید‪ .‬بازیکنانمان‬ ‫ذاتا خوب هستند اما به مربی‪ ،‬نایب ریس و سرپرست خود توجه می کنند‪.‬‬ ‫هجدهمین دوره مسابقات گلبال قهرمانی لیگ کشور‬ ‫یکعضوهیاترئیسهفدراسیونفوتبال‬ ‫دربارهبرگزاریلیگبرتردرصورتآماده‌‬ ‫نشدنورزشگاه‌هاتوضیحدادوگفتکهچهبسا‬ ‫مسابقاتبرخیازتیم‌هابدونحضورتماشاگر‬ ‫انجامشود‪.‬کاظمطالقانی‪،‬رئیسهیاتفوتبال‬ ‫استانخوزستاندربارهآماده‌سازیورزشگاه‌های‬ ‫استانخوزستانوسهتیمفوالد‪،‬صنعتنفتو‬ ‫نفتمسجدسلیمانبرایشروعلیگبرترگفت‪:‬‬ ‫استانخوزستاندارای‪ ۴‬ورزشگاهاستکههیچ‬ ‫کدامازاینورزشگاه‌هاآمادهنیست‪.‬البتهبرخی‬ ‫ازورزشگاه‌هاازجملهشهدایفوالددارایبرخی‬ ‫اززیرساخت‌هااستامابهطورکاملآمادهنشده‬ ‫است‪.‬شمارهگذاریصندلی‌هاوگیت‌هایعبور‬ ‫هوادارانوبلیتفروشیاینترنتیانجامنشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسهیاتفوتبالاستانخوزستانخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬وزرشگاهغدیراهوازفقطدارایصندلی‬ ‫استوبایدسایرزیرساخت‌هافراهمشود‪.‬صنعت‬ ‫نفتآباداندرحالآماده‌سازیورزشگاهتختی‬ ‫استاماورزشگاهنفتمسجدسلیمانوضعیت‬ ‫نامشخصیدارد‪.‬البتهمسجدسلیمانی‌هامی‌توانندبه‬ ‫سرعتشرایطخودراآمادهکنندچراکهورزشگاه‬ ‫کوچکیدارند‪.‬اودربارهادعایداورزنی‪،‬معاون‬ ‫قهرمانیوزارتورزشوجوانانمبنیبراینکه‬ ‫سهورزشگاهاستانخوزستاندرصورتشماره‬ ‫گذاریصندلی‌های‌شانمی‌توانندمیزبانمسابقات‬ ‫لیگبرترشوند‪،‬گفت‪:‬ورزشگاه‌هایماآماده‬ ‫نیستند‪.‬ورزشگاهغدیراهوازدارایدوربیناست‬ ‫اماایندوربینموجببازدارندگینمی‌شودو‬ ‫بایداصالحاتانجامشود‪.‬ورزشگاه‌هایماگیت‬ ‫همندارندوصندلی‌هاشماره‌گذارینشدند‪.‬بلیت‬ ‫اینترنتیهمموجودنیست‪.‬اگرداورزنیاطالعات‬ ‫جدیدیداردبهمنهمخبربدهد!اینعضوهیات‬ ‫رئیسهفدراسیونفوتبالتاکیدکرد‪:‬ایناقدامات‬ ‫برایبرقراریامنیتدرورزشگاه‌هااستتاهمهرابه‬ ‫چشمتماشاگرنماتلقینکنیموبهراحتیخاطیانرا‬ ‫شناساییومحرومکنیم‪.‬ویهم‌چنینبابیاناینکه‬ ‫باشگاه‌هاواداراتکلتربیتبدنیاستان‌هامسوول‬ ‫آماده‌سازیورزشگاه‌هاهستند‪،‬افزود‪:‬شرکت‌های‬ ‫صنعتیونفتیکهمالکانتیم‌هایاستانهستند‪،‬‬ ‫بایدورزشگاه‌هاراآمادهکنند‪ .‬اگرورزشگاه‌ها‬ ‫آمادهنشود‪،‬بازی‌هارادرسایراستان‌هابرگزار‬ ‫می‌کنیم‪.‬طالقانیدربارهبرگزاریبازیتیم‌هایفاقد‬ ‫استادیوماستانداردگفت‪:‬بازی‌هارابهجاییمنتقل‬ ‫می‌کنیمکهفقطیکزمینچمنداشتهباشدچرا‬ ‫کهنیازیبهسکونیستوماقصدیبرایورود‬ ‫هواداراناینتیم‌هابهورزشگاه‌هادرسایراستان‌ها‬ ‫رانداریم‪.‬اودربارهجلوگیریازحضورتماشاگران‬ ‫بهورزشگاه‌هاتوضیحداد‪:‬فلسفهبرگزاریبازی‌ها‬ ‫دراستان‌هایدیگر‪،‬نبودتماشاگرودرنتیجه‬ ‫غیبتآناندرهنگامبازیاست‪.‬اگربازی‌هارادر‬ ‫ورزشگاه‌هایفاقدزیرساخت‌هایالزمبرگزار‬ ‫کنیم‪،‬هوادارانبهورزشگاه‌هامراجعهمی‌کنندودر‬ ‫نهایتواردورزشگاهمی‌شوند‪.‬رئیسهیاتفوتبال‬ ‫خوزستاندرپاسخبهاینسوالکهآیانیرویانتظامی‬ ‫ازتجمعهوادارانجلوگیریمی‌کندوآن‌هارا‬ ‫بهورزشگاهراهمی‌دهد؟تاکیدکرد‪:‬منظورماین‬ ‫نیست‪.‬شرایطیدرخوداستانایجادمی‌شودودر‬ ‫نهایتهوادارانراراهمی‌دهند‪.‬اینعضوهیاترئیسه‬ ‫فدراسیونفوتبالدرپاسخبهاینسوالکهکدام‬ ‫استان‌هاظرفیتمیزبانیازسهتیماستانخوزستانرا‬ ‫دارند‪،‬گفت‪:‬استان‌هایهم‌جوارمانازجملهلرستان‪،‬‬ ‫ایالم‪،‬بوشهروشهرکردمی‌توانندمیزبانیکنند‪.‬‬ ‫فکرکنمبازی‌هاینمایندگانمابهبوشهروبازی‬ ‫نمایندگانبوشهربهخوزستانمنتقلشودوبازی‌ها‬ ‫بدونتماشاگرشود‪.‬طالقانیدربارهوضعیتسایر‬ ‫ورزشگاه‌هایکشورنیزخاطرنشانکرد‪:‬نیمیاز‬ ‫تیم‌هادرحالفراهمکردنشرایطهستند‪.‬فکرکنم‬ ‫تاشروعلیگبرترنصفورزشگاه‌هاتکمیلشودو‬ ‫درهمینشرایطلیگبرتررابرگزارکنیم‪.‬‬ ‫فوتبال ایران‪ ،‬جایی مناسب‬ ‫برای جوالن دالل‌ها‬ ‫گزارش‬ ‫صداین؟؟؟؟؟‬ ‫پدیدهداللیسماینروزهادرفوتبالایراننهتنها‬ ‫کمنشدهبلکههرروزبیشتروبیشترهممی‌شود‪.‬آنقدر‬ ‫بیشترکهاینسوالپیشمی‌آیدچراکسیجلوی‬ ‫چنینآفتبزرگیرانمی‌گیرد؟احسانخراسانی‬ ‫ی است که این روزها در‬ ‫نوشت‪ :‬داللیسم؛ این واژه‌ا ‌‬ ‫فوتبالبیشترازهرورزشدیگریشنیدهمی‌شود‪.‬‬ ‫فرقیهمنمی‌کندکهپایتیم‌هایداخلیایرانوسط‬ ‫باشدیابهترینتیم‌هایاروپایی‪.‬شایداینوسطنحوه‬ ‫وروددالل‌هابهتصمیم‌گیری‌هایکالنفوتبالهر‬ ‫کشورفرقداشتهباشدامادراصلماجراهیچوقت‬ ‫تغییریایجادنمی‌شودواینپدیدهعجیبوغریب‬ ‫هرروزهمبیشترازروزقبلنمودپیدامی‌کند‪.‬ایندر‬ ‫حالیاستکهبعضیهابرایدالل‌هااسمهمگذاشته‬ ‫اندوازآنهاتحتعنوانخون‌آشام‌هایفوتبالییاد‬ ‫می‌کنند!البتهمنظورازدالل‪،‬واسطههایرسمیکه‬ ‫دورههایرسمیراگذراندهاندنیستبلکهافرادی‬ ‫مدنظرهستندکهواسطهرسمینیستندوعملکردآن‬ ‫هاهمفراترازواسطهگریبراینقلوانتقالبازیکنان‬ ‫ومربیاناست‪.‬همانطورکهخیلی‌هااعتقاددارند‪،‬‬ ‫هیچچیزدرمقطعکنونیبهاندازهدخالتداشتن‬ ‫یکداللدرتصمیماتیکباشگاهویااتفاقاتمهم‬ ‫هررشته‌اینمی‌تواندتاثیرمنفیبههمراهداشتهباشد‪.‬‬ ‫درفوتبالایرانهمکههمیشهقصهدخالتدالل‌ها‬ ‫سر درازی داشته‪ .‬بحث ورود و دخالت دالل‌ها در‬ ‫فوتبالایرانبارهادررسانه‌هایدیداریونوشتاری‬ ‫موردبررسیقرارگرفتهاماهنوزکههنوزاستبدون‬ ‫کمترینتاثیر‪،‬بیشترینسودجوییازطریقدالل‌هابه‬ ‫سرانجامموردعالقهآنهاوالبتهبعضاباشگاه‌ها‪،‬مربیان‪،‬‬ ‫مدیران‪،‬مربیانوبازیکنانمی‌رسد‪.‬اینروزهابحث‬ ‫حضوریکمهاجمخارجیدرباشگاهپرسپولیس‬ ‫دوبارهمطرحشدهوهمهمی‌دانندتیمکالدروننیاز‬ ‫مبرمیبهجذبیکمهاجممکملدرکنارعلیپور‬ ‫دارد‪.‬درحالیکهشنیدهمی‌شدسرمربیآرژانتینی‬ ‫قرمزهاازبیندومهاجمبرزیلیوآفریقاییدرنظر‬ ‫داردکهیکیرابهجمعبازیکنانشاضافهکند‪،‬چند‬ ‫روزپیشدرفضایمجازیاخباریعجیبدر‬ ‫خصوصنزدیکشدنیکمهاجمبوسنیاییبهنام‬ ‫هاسکیچمطرحشد‪.‬مهاجمیکهخیلی‌هاشناخت‬ ‫زیادیازاونداشتنداماوقتیتصویراورادرصفحه‬ ‫یکیازافرادنزدیکبهباشگاهپرسپولیسدیدند‪،‬‬ ‫تعجبکردند‪.‬نزدیکازاینبابتکهفردموردنظر‬ ‫طیسال‌هایاخیرهمیشهیکیازکسانیبودهکه‬ ‫طرفداراندرفضایمجازینسبتبهاوزاویهواعتقاد‬ ‫داشتنددرتصمیم‌گیری‌هایباشگاهبهخصوصدر‬ ‫نقل‌وانتقاالتونزدیککردنبازیکنانبهتیمنقش‬ ‫دارد‪.‬داستانجاییعجیب‌تروالبتهترسناک‌ترشدکه‬ ‫تصویریازمکالمهیکیازهوادارانپرسپولیسبااین‬ ‫شخصرویخروجیرسانه‌هاقرارگرفت‪.‬جاییکه‬ ‫یکیازهوادارانبهشخصموردنظرگوشزدکرده‬ ‫بودکهسرمربیتیمبایدخریدبعدیراتعیینکندو‬ ‫فردنزدیکبهباشگاهاینطورجوابدادهبود‪“:‬اگر‬ ‫منتعیینکردمچی؟!”همینواکنشباعثشدموج‬ ‫عجیبیدرفضایمجازیبهراهبیفتد‪.‬موجیکهدر‬ ‫نهایتبهسمتتهدیدهوادارپرسپولیسازسوی‬ ‫فردموردنظررفت‪.‬چراکهفردموردنظرازهواداران‬ ‫خواستهبودهرکسنشانیدقیقآنهوادارکهوارد‬ ‫مکالمهشدهبودراپیداکند‪،‬بیستمیلیونتومان‬ ‫مژدگانیدریافتخواهدکرد!اینشایدتازه‌ترین‬ ‫نمونهدرخصوصموضوعگزارشباشد‪.‬درفوتبال‬ ‫ایرانبارهاشاهدچنیناتفاقاتیبودیم‪.‬ازروزیکه‬ ‫هادیمهدویکیارویخطبرنامهنودرفتواینطور‬ ‫ازدالل‌هایبزرگفوتبالایرانپرده‌برداریکرد‪“:‬ماه‬ ‫رمضانبودکههمراهبایکیازدوستانمبهخانه‌ای‬ ‫رفتیمکهخانهیکی ازدالالنبود‪.‬در اینخانه من‬ ‫چیزهاییدیدمکهبایدبهخاطردیدناینصحنه‌ها‬ ‫برایفوتبالکشورمانتاسفبخورم‪.‬دراینخانه‬ ‫بازیکناننامیایرانرفتوآمدداشتندومنیکیاز‬ ‫کمکداورانمعروفراهمدیدمکهبرایمهمانان‬ ‫قلیانچاقمی‌کرد!”تاروزیکهدرآبان‪ ۹۶‬باشگاه‬ ‫خبرنگارانجوانگزارشعجیبیازمکالمهیکیاز‬ ‫دالل‌هارامنتشرکرد‪.‬‬ ‫رابطهاینروزهایدالل‌هابابازیکنانفوتبالبه‬ ‫گونه‌ایاستکهآنهافقطرویگزینه‌هایخارجی‬ ‫سرمایه‌گذارینمی‌کنند‪.‬اینکهیکبازیکنخارجی‬ ‫ازطریقیکنفربهباشگاهیلینکشودبهخودی‬ ‫خودموضوعغریبینیستامااینکهبازیکنانایرانی‬ ‫همبدوناجازهرفقاینزدیکخودشانکهازنظر‬ ‫فوتبالی‌هااسمداللرابهدوشمی‌کشند‪،‬راهیتیمی‬ ‫نشونددرنوعخودآفتبزرگیاستکهبهفوتبال‬ ‫ایران وارد شده‪ .‬نحوه کار دالل‌ها در فوتبال ایران‬ ‫تقریبابرایهمهثابتشدهاست‪.‬اینکهیکنفراز‬ ‫طریقروابطیکهداردسعیمی‌کندواسط ‌هباشدو‬ ‫در نهایت به قول خودشان سهم خودش را بردارد و‬ ‫منتظررسیدنفصلنقل‌وانتقاالتبعدیباشد‪.‬گرفتن‬ ‫سهمازبازیکنانایرانی‪،‬ستاره‌هایخارجیوحتی‬ ‫بازیکنانیکهاسمورسمخاصیندارنداینروزها‬ ‫تبدیلبهاصلی‌ترینهدفدالل‌هاشده‪.‬دالل‌هایی‬ ‫کهبارهالورفتندامابدوناینکهنهادهایمربوطبه‬ ‫فدراسیونفوتبالجلویآنهارابگیرندخیلیراحت‬ ‫بهکارخودادامهدادند‪.‬اگرچهاینحرف‌هاتکراری‬ ‫شدهوبعیداستبااینگزارشویاپیگیری‌های‬ ‫مشابهکسیبهفکرمقابلهباچنینفسادیبیفتد‪.‬گزارش‬ ‫سال‪ ۱۳۹۱‬روزنامهاعتماددرخصوصلورفتن‬ ‫لیستدالل‌هایفوتبالایرانخودشبراینقضیه‬ ‫صحهمی‌گذارد‪.‬اینکهسال‌هاازآناتفاقعجیب‬ ‫وغریبوروشدننامه‌هایمحرمانهگذشتهاماهنوز‬ ‫نقشدالل‌هادرفوتبالایراننهتنهاک ‌مرنگنشده‪،‬‬ ‫بلکهپررنگ‌ترهمشده‪.‬اینبخشیازنوشتهاعتماد‬ ‫درخصوصلورفتنلیستدالالنفوتبالایرانبود‪:‬‬ ‫روزنامهاعتمادبرایاولینباراینلیسترابهدست‬ ‫آورده و‪ ۱۰۱‬نام را در دست دارد‪ .‬نکته اینجاست که‬ ‫فدراسیونفوتبالحتیدراعالماینلیستهم«گاف»‬ ‫داده و مورد‪ ۱۷‬و‪ ۸۰‬و البته مورد‪ ۴۸‬و‪ ۸۶‬دو نام‬ ‫مشترکاستکهنشانمیدهداینلیست‪۱۰۱‬نفره‬ ‫نیستواسامی‪۹۹‬نفربهاطالعهیاتهاوباشگاهها‬ ‫رسیدهتابااینافرادهمکارینکنند‪:‬لیستیکهبا«الف»‬ ‫شروع می شود و با حرف «ب» به پایان می رسد و‬ ‫همهتیپآدمفوتبالیدرآنیافتمیشود‪.‬‬ ‫اولیناسمهمانکسیاستکهرابطهبسیار‬ ‫نزدیکیباسرمربیمشهورمنشوریداردکهفعالحق‬ ‫تیمدارینداردوپسرشهمبهدلیلدوپینگمحروم‬ ‫است‪ .‬نام دوم همان کسی است که در تیم های‬ ‫تبریزیفعالیتدارد‪.‬آنروزهاالبتهدوچرخههمبرای‬ ‫ترددنداشتاماحاالباماشینهایشاسیبلندرفت‬ ‫وآمدمیکندوکارشبهمحاکمقضاییبهخاطر‬ ‫دایرکردنخانههایتیمیدرشمالکشیدهشده‬ ‫است‪.‬داللموردنظرحجتاالسالمعلیپورکهبه‬ ‫قلعه نویی تذکر داده بود‪ ،‬در ردیف‪ ۲۲‬قرار دارد که‬ ‫درتیمهایتبریزیفعالیتداردوبازیکنیکهجدیدا‬ ‫بهباشگاهاستقاللآمدهازبازیکنانطرفقراردادبا‬ ‫اوست‪.‬در ردیف‪ ۳۳‬و‪ ۸۹‬نام دو برادر به چشم می‬ ‫خورد که بارها در برنامه‪ ۹۰‬از داللی ها و فعالیت های‬ ‫آنهاپردهبرداشتهشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!