صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۶۱

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 861

روزنامه صدای اصلاحات شماره 861

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫جهانگیری‬ ‫چهار خانواده صد هزار خودرو‬ ‫غیرقانونیواردکردند!‬ ‫بابتفشارهایاقتصادی‬ ‫شرمندهمردمهستیم‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ ۲۱‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬مرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪861‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش‪ 80‬هزارتومانی‬ ‫قیمتچایخارجی‬ ‫با اشاره به افزایش قیمت چای در بازار‬ ‫گفت‪ :‬دلیل این مساله حذف ارز ‪٤٢٠٠‬‬ ‫تومانی از واردات چای و اختصاص ارز‬ ‫نیمایی برای واردات آن بوده است‪.....‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روی میز خبر‬ ‫پول بده‪ ،‬بازیگر شو؛روایت‬ ‫این روزهای هنر و جوانان‬ ‫صدای اصالحاتاین روزها تئاتر ایران‬ ‫به سمت کارگاه‌های گرا‌نقیمتی می‌رود که‬ ‫هنرجویانش را با قول اجرا در سالن‌های‬ ‫مختلف شهر تهران‪ ،‬ترغیب به ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫در روزگاری به سر می‌بریم که سریع‌ترین‬ ‫مسیر برای رسیدن به مقصد‪ ،‬مطلوب واقع‬ ‫می‌شود‪ .‬عموم مردم تمایل دارند به سرعت‬ ‫برق و باد به هدف برسند و آرزوهایشان را‬ ‫با پرداخت هزینه برآورده کنند‪ .‬در این زمانه‬ ‫برای هر چیزی کپسولی طراحی شده است که‬ ‫شما با خوردن آن می‌توانید ‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫محمد غرضی‬ ‫اختالفاتوسهم‌بندی‌ها‬ ‫باعثشدند‪،‬کشور‬ ‫این‌گونهادارهشود‬ ‫«محمد غرضی»‪ ،‬وزیر نفت دولت‬ ‫میرحسین موسوی‪ ،‬درباره جلسه هم‬ ‫اندیشی اخیر با بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫گفت‪ :‬استعداد نفت از همه استعدادهای‬ ‫سیستم اداری بهتر است چراکه ما بیش از‬ ‫صدسال در این زمینه تجربه داریم اولین‬ ‫چاه‌های نفت ایران در مسجدسلیمان فوران‬ ‫کرده و مردم ایران و باالخص کارکنان‬ ‫نفت‪ ،‬آشنایی کامل با همه مسائل مربوط‬ ‫به نفت دارند و افراد معتبری هستند‪.‬‬ ‫کارکنان نفت در ملی شدن صنعت نفت‬ ‫و همچنین در انقالب و در جنگ فعال‬ ‫بودند و در حال حاضر نیز فعال هستند و‬ ‫بهترین کارشناسان و مجموعه هایی که در‬ ‫نفت است توانسته مسائل کشور‪ ،‬نفت و ‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم‬ ‫ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی‬ ‫شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های مهمی عبور‬ ‫کرده‌ایم و در شرایط باثبات‪....‬‬ ‫معدن های کشور همواره در سوگ معدنچیان خود‬ ‫روی سفید در سیاه چال‬ ‫‪1‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دست‌کم‌گرفتن‬ ‫قدرت ایران برای غرب‬ ‫گران تمام می‌شود‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از واردات‬ ‫گسترده خودرو از سوی چهار خانواده با استفاده از رانت‬ ‫و فساد و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از این خانواده‌ها‪ ۱۲۵‬هزار خودرو با اظهارنامه جعلی‬ ‫وارد کرده که تمامی خودروها قاچاق محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫بوریسجانسون‬ ‫نخست‌وزیرانگلیسشد‬ ‫«بوریس جانسون» وزیر خارجه سابق‬ ‫انگلیس با رای اعضای حزب حاکم‬ ‫محافظه‌کار به عنوان رهبر جدید این حزب‬ ‫انتخابشد‪.‬بااینانتخاب‪...‬‬ ‫لیست‌ دوتابعیتی‌ها را فقط به ارزشی ها می‌دهم!‬ ‫یک روزنامه آلمانی در مطلبی نوشت‪:‬‬ ‫دست‌کم‌گرفتن قدرت ایران خطایی از طرف‬ ‫غرب است که برای همه گران تمام می‌شود‪.‬‬ ‫روزنامه “تاگس سایتونگ” آلمان در مطلبی به‬ ‫مناقشات اخیر بین ایران و آمریکا به‌خصوص‬ ‫در منطقه خلیج فارس پرداخته نوشت‪ :‬در‬ ‫جهان دونالد ترامپ همه آنچه برای خود ‪...‬‬ ‫پروژه جناحی «دوتابعیتی ها»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫محمدغرضی‪:‬‬ ‫اختالفاتوسهم‌بندی‌هاباعثشدند‪،‬کشوراین‌گونهادارهشود‬ ‫«محمدغرضی»‪،‬وزیرنفتدولتمیرحسینموسوی‪،‬دربارهجلسههم‬ ‫اندیشیاخیربابیژنزنگنه‪،‬وزیرنفتگفت‪:‬استعدادنفتازهمهاستعدادهای‬ ‫سیستم اداری بهتر است چراکه ما بیش از صدسال در این زمینه تجربه داریم‬ ‫اولینچاه‌هاینفتایراندرمسجدسلیمانفورانکردهومردمایرانوباالخص‬ ‫کارکناننفت‪،‬آشناییکاملباهمهمسائلمربوطبهنفتدارندوافرادمعتبری‬ ‫هستند‪ .‬کارکنان نفت در ملی شدن صنعت نفت و همچنین در انقالب و در‬ ‫جنگ فعال بودند و در حال حاضر نیز فعال هستند و بهترین کارشناسان و‬ ‫مجموعههاییکهدرنفتاستتوانستهمسائلکشور‪،‬نفتوهمچنینمسائل‬ ‫تخصصی به ویژه بخشی از مسائل نظامی را تا زمانی که بنده در دوران جنگ‬ ‫وزیر بودم برعهده گرفتند‪.‬غرضی افزود‪ :‬آقای زنگنه از بنده دعوت کردند‬ ‫که گزارش ایشان بدین گونه است که در مورد فروش نفت از همه ابزارها و‬ ‫امکاناتمدعیانهممطلعاستوهمبهآنهاعملمی‌کند‪.‬وزیرکهسیاستگذار‬ ‫ومشخصاستکارکنانصنعتنفتبهویژهبخش‌هایبازاریابیوفروشهر‬ ‫نوعتجربه‌ایرادارندبهویژهاینکهدرگذشتهآنچهدربخشنفترخداده‪،‬این‬ ‫استکهتجربیاتبسیارخوبیدارندوموفقیتآنهابدنیستوخوباست‪.‬با‬ ‫وجودفشارهایبسیار‪،‬تخصص‌هابهاندازه‌ایبودهکهازنقشه‌هایخرابکارانه‬ ‫دشمن قوی‌تر است‪ .‬دشمنان دائما تالش می‌کنند که راه‌ها را مسدود کنند‪.‬‬ ‫وزراتنفتتالشمی‌کندکهراه‌هارابازکندوگزارشآقایزنگنهگزارش‬ ‫خوبی بود و توانایی‌ها نفت به عرصه بروز و ظهور رسیده است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نکته اصلی بنده این بود که قدرت سیاسی باید به این مجموعه کمک کند و‬ ‫توانایی‌هایآنراافزایشدهدواحکامحکومتیکهبتوانداینمجموعهرااز‬ ‫دست رانت‌خوار و فاسدان نجات دهد و به این مجموعه کمک کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه نظر بنده این است تمام قدرت سیاسی به وزارت نفت کمک نمی‌کند‪.‬‬ ‫غرضی در پاسخ به این سوال که کدام بخش از قدرت سیاسی می‌توانند به‬ ‫وزارت نفت کمک کنند؟ عنوان کرد‪ :‬بیشتر احزاب و گروه‌ها می‌توانند‬ ‫کمک عمده‌ای ارائه دهند چراکه این گروه‌ها و احزاب برای جانشین شدن‬ ‫درآیندهبابرداشتنوزیروجایگزینکردندوستانخوددروزارتخانه‌ها‪،‬نقش‬ ‫عمده‌ایداشتندودارند‪.‬آحادجامعهباعثانقالبشدندواحزابوگروه‌های‬ ‫سیاسیبرایانقالبگرفتاریایجادکردند‪.‬ایناحزابوگروه‌هابااختالفات‬ ‫داخلی‪،‬پایآمریکارابهتحریمبازکردندواگرآمریکایی‌هاایناختالفاترا‬ ‫درداخلنمی‌دیدندجراتاینکهایناقداماتتحریمیراعلیهایرانانجامدهند‬ ‫را نداشتند‪ .‬دهه‪ 60‬با اقتدار کشور را اداره کردیم‪ .‬دوست بازی‪ ،‬رفیق بازی و‬ ‫درجلسهنشستن‌هاومطرحکردناختالفاتوسهم‌بندی‌هاباعثشدندکشور‬ ‫این‌گونه اداره شود‪ .‬حق ملت این نیست که احزاب و گروه‌ها در اختالف‬ ‫نظرهای تصاحب امتیازها‪ ،‬دشمن را بر کشور چیره کنند‪.‬وی در مورد مقابله‬ ‫زنگنهباامثالیچونبابکزنجانیاظهارداشت‪:‬اینمادرحرفسیاسیشدن‬ ‫اقتصاد کشور است‪ .‬فقط در مورد نفت نیست که گروه‌های سیاسی فعالیت‬ ‫می‌کنندبلکهدرموردسایربخش‌هانیزاین‌گونهمسائلرانتبازیوجوددارد‪.‬‬ ‫بنابراین برخی گروه‌ها و جریانات در دخالت در عزل و نصب‌ها‪ ،‬امور کشور‬ ‫رامختلکردهوبازیرمجموعه‌هایدولتومجلسوقوهقضائیهزدوبندهایی‬ ‫اعتماد به جوانان الزمه تحقق بخشیدن‬ ‫به گام دوم انقالب است‬ ‫امیر نعمتی‬ ‫مراسم تکریم و معارفه ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد با‬ ‫حضور امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش‪ ،‬اعضای شورای تامین استان‪،‬‬ ‫فرماندهان یگان‌ها و مسئوالن استانی در مرکز آموزش علوم و فنون مکانیزه نیروی زمینی‬ ‫ارتش برگزار شد‪.‬امیر نعمتی در این مراسم گفت‪ :‬فرمانده معظم کل قوا در بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب مسیر را برای همه ترسیم فرموده‌اند و نیروی زمینی بر اساس آن بیانیه‪ ،‬دوران دفاع‬ ‫مقدس و بعد از آن را بررسی و نسبت به برنامه ریزی بر اساس منویات مقام عظمای والیت‬ ‫اقدام می‌کند‪.‬وی افزود‪ :‬اعتماد به جوانان‪ ،‬توجه به اهداف‪ ،‬الگو قرار دادن پیشکسوتان و‬ ‫یادگاران دفاع مقدس‪ ،‬تالش جهادی و ایثار از جمله مولفه‌های مورد نظر نیروی زمینی‬ ‫ارتش برای تحقق گام دوم انقالب است‪.‬جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان این‬ ‫مراسم از زحمات امیر جمشیدی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و فرمانده جدید مرکز‬ ‫آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا و ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در شیراز معرفی شد‪.‬‬ ‫می‌کنندوبه امتیاز گرفتنمی‌پردازندووقتیبهسطح کشورمی‌رسند‪،‬بحث‬ ‫آمریکا را مطرح می‌کنند‪.‬وزیر اسبق نفت در دوران جنگ ادامه داد‪ :‬مجلس‬ ‫محلبحثوگفتگواستودرجاییکهبحثوگفتگومنجربهامتیازخواهی‬ ‫می‌شود خالف صورت می‌گیرد که آیت‌اهلل محمد یزدی‪ ،‬عضو شورای‬ ‫نگهبان‪،‬هماخیراگفتندنمایندگانمجلسبهوزرامی‌گویندکهاگرمناقصه‬ ‫ومزایدهبهآنهاودوستان‌شاندادهنشودوزیرراتهدیدبهاستیضاحوعدمرای‬ ‫اعتمادمی‌کنند‪.‬مجلسقاعدتابایدبحث‌هایآنهمگانیباشدودرخواست‌ها‬ ‫نبایدبهنوعیامتیازطلبیباشد‪.‬ویادامهداد‪:‬دربارهملیشدنصنعتنفتهم‬ ‫بایدگفتباهمتورهبریمرحومدکترمصدقومرحومکاشانیانجامشد‪.‬‬ ‫به وزرا در جلسه اخیر گفتم صنعت نفت در آن زمان ملی نشد بلکه دولتی‬ ‫شدیعنیآنهیاتمدیرهانگلیسیرفتوآنهیاتمدیرهدولتیآمد‪.‬مالک‬ ‫اصلی منابع نفتی‪ ،‬ملت ایران است‪ .‬دولت حداکثر می‌تواند مدیریتی بر منابع‬ ‫نفتیداشتهباشدنهاینکهمالکیتکندویادولتاصالنمی‌تواندمالکیتمنابع‬ ‫نفتی را در اختیار داشته باشد بلکه می‌تواند به عنوان متصدی عمل کند‪ .‬حتی‬ ‫مدیریتدولتهمبایدبهصورتتصدیباشد‪.‬نهاینکهچهلپنجاهسالیکه‬ ‫ازملیشدنصنعتنفت گذشته‪،‬اینمفهومعملینشدهاست‪.‬درحالحاضر‬ ‫در این کشور روزی‪ 5‬میلیون بشکه نفت توسط شبکه گاز به در خانه مردم‬ ‫کشور می‌رسد‪ .‬روسیه این وضعیت را ندارد‪ ،‬عربستان و ونزوئال نیز ندارند اما‬ ‫این انقالب این صنعت را توسعه داد و من این را به عنوان بخشی از ملی شدن‬ ‫صنعت نفت می‌دانم که منابع گاز به عموم مردم رسیده است‪ .‬امید است که‬ ‫یکروزایندرآمدهاینفتبهعمومبرسدبهجایاینکهدردولتاین‌گونه‬ ‫هزینه شود‪ .‬دولت‌ها باعث می‌شوند دالل‌ها وارد شوند‪ .‬قانون و مصوبات‬ ‫برخالف حقوق اجتماعی باعث ورود دالل‌ها می شود‪ .‬بایستی مصوبات‬ ‫مجموعه سه قوه اجرایی قانون گذاری و قضایی رضایت عامه را داشته باشد‪.‬‬ ‫ویدرمورداینکهاخیراگفتهشده‪ ۶۷‬درصدبودجهازدرآمدغیرنفتیاستو‬ ‫فقط‪۳۳‬درصدبودجهازنفتاستنیزگفت‪:‬گفته‌هایسازمانبرنامهوبودجه‬ ‫پاسخگویبخش‌هایاداریوکاغذیاست‪.‬اینحرف‌هابرایبوروکرات‌ها‬ ‫خوب است اما برای مردم این سخنان معنایی ندارد‪ .‬سال ‪ 97‬که بودجه ‪98‬‬ ‫داشتتصویبمی‌شددولتاعالمکردکه‪ 20‬درصدبهحقوقکارکنانآن‬ ‫اضافهمی‌شود‪.‬منیکمقالهنوشتماینکهدرسال‪ 98‬درآمددولتازسال‪97‬‬ ‫کمتراستشکینیست‪.‬چراکهنمی‌تواننفتفروخت‪.‬این‪ 20‬درصدازکجا‬ ‫می‌آید؟توضیحدادنددولتیکمنبعیداردبهاسممنبعچاپاسکناستقریبا‬ ‫حسابوکتابمندرستاستکهحدود‪ 30‬میلیوننفراعمازبازنشسته‌هاو‬ ‫کارکناندولتونیروهایمختلف‪ ۵،‬الی‪ ۶‬میلیوننفرمی‌شوندکهباخانواده‬ ‫آنها‪ 30‬میلیوننفرمی‌شود‪.‬جمعیتکشور‪ 80‬میلیوناست‪.‬ایندولتعزیزما‬ ‫با چاپ اسکناس فشار می‌آورد به آن‪ 50‬میلیون که هزینه‪ 30‬میلیون را بدهد‪،‬‬ ‫نفت دارد‪ ،‬مالیات دارد‪ ،‬زمین را دارد‪ ،‬آب دارد و همه چیز دارد و همه چیز هم‬ ‫در مالکیت دولت قرار گرفته اما با این حال از این منبعی که باعث گرفتاری‬ ‫جهانی شده سوءاستفاده می‌شود‪ .‬امید است دولتی روی کار بیاید که حقوق‬ ‫عامهرابرحقوقخاصهاعمازدولتومجلسوقوهقضاییهترجیحدهد‪.‬‬ ‫نباید به کاهش مشارکت‬ ‫در انتخابات دامن زد‬ ‫مطهری‬ ‫علی مطهری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در پاسخ‬ ‫سوالی درباره اینکه گفته می‌شود اخیرا ً جمعی از اصالح طلبان با سخنگوی شورای نگهبان‬ ‫گفت‌وگویی داشتند که طی آن به تحریم انتخاباتی اشاره کردند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به هر حال این‬ ‫روش درستی نیست‪.‬وی افزود‪ :‬ما باید از امکانات موجود حتما استفاده کنیم و کنار کشیدن‬ ‫به ضرر خودشان و کشور است‪.‬عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اصالح طلبان باید به طور فعال در انتخابات شرکت کنند و حتی با معتدل ها ائتالف کنند‬ ‫تا کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده به دست بیاورند‪.‬‬ ‫*تحریم انتخاباتی اصالح‌طلبان روش درستی نیست‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید تحریم‌های انتخاباتی باعث کاهش مشارکت مردم‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬بله همینطور است‪ .‬به هر حال اگر تحریم انتخاباتی کنند قطعاً مشارکت‬ ‫مردم کاهش خواهد یافت همانطور که اکنون هم بخشی از مردم خیلی تمایلی به شرکت در‬ ‫انتخابات ندارند؛ لذا ما نباید به این دامن بزنیم‪.‬‬ ‫مطهری در خاتمه سخنانش خاطرنشان کرد‪ :‬ما باید سعی کنیم کسانی هم که اراده محکمی‬ ‫برای شرکت در انتخابات ندارند را تشویق کنیم تا در انتخابات شرکت کنند‪.‬‬ ‫«محمد غرضی»‪ ،‬وزیر نفت دولت میرحسین موسوی‪ ،‬درباره جلسه عکس‬ ‫هم اندیشی اخیر با بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت گفت‪ :‬استعداد نفت از همه‬ ‫استعدادهای سیستم اداری بهتر است چراکه ما بیش از صدسال در‪ ...‬خبرنگار‬ ‫بوریس جانسون‬ ‫نخست‌وزیر انگلیس شد‬ ‫گزارش‬ ‫«بوریسجانسون»وزیرخارجهسابقانگلیسبارایاعضایحزبحاکممحافظه‌کاربهعنوانرهبرجدیداین‬ ‫حزب انتخابشد‪ .‬با این انتخاب‪ ،‬وی رسماًاز فردا نخست‌وزیر جدید انگلیس خواهد بود‪«.‬بوریس جانسون»‬ ‫با به دست آوردن‪ ۹۲‬هزار رای به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر جدید انگلیس انتخاب‬ ‫شد‪« .‬جرمی هانت» وزیر خارجه فعلی و رقیب بوریس جانسون در این رای‌گیری ‪ ۴۶‬هزار رای را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهور آمریکا‪ ،‬بارها و بارها از نخست‌وزیری بوریس جانسون اعالم‬ ‫حمایت و تاکید کرده است رابطه او با جانسون بسیار خوب است‪ .‬ترامپ در حالی به حمایت از بوریس‬ ‫جانسون پرداخته است که جانسون هم از جمله حامیان رئیس‌جمهور آمریکا محسوب می‌شودبوریس‬ ‫جانسون که ‪ ۵۵‬سال سن دارد‪ ،‬از چهره‌های شناخته شده کارزار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است که‬ ‫در ماه ژوئیه سال گذشته میالدی به دنبال انتقاد از مواضع «ترزا می» در مذاکرات برکسیت‪ ،‬از سمت وزارت‬ ‫امور خارجه این کشور استعفا کرد‪ .‬او به عنوان نخستین فرد اعالم کرد که وارد رقابت برای جانشینی «ترزا‬ ‫می» خواهد شد‪ .‬محبوبیت بوریس جانسون در میان هواداران حزب محافظه‌کار بسیار باال است‪.‬جانسون در‬ ‫فاصله بین سال‌های ‪ )۱۳۸۷( ۲۰۰۸‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ )۱۳۹۵‬شهردار لندن بود‪.‬بوريس جانسون‪ ،‬رهبر جديد‬ ‫حزب حاکم محافظه‌کار و نخست‌وزير جدید انگليس‪ ،‬خروج این کشور از اتحاديه اروپا را برای سی و يکم‬ ‫اکتبر(نهم آبان ) وعده داد‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪2‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪:‬‬ ‫ایرانمستنداتالزمبهشورایامنیترادرتخلفنفت‌کشانگلیسارائهخواهدداد‬ ‫«عالءالدین بروجردی»‪ ،‬عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪ ،‬در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا‪ ،‬در خصوص«شکایت انگلیس به شورای امنیت از ایران» گفت‪ :‬همه اقدامات ایران در راستای مقررات‬ ‫بین‌المللی بوده و نفت‌کش انگلیسی تخلف انجام داده است‪ .‬عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد‪ :‬ایران مستندات الزم درباره تخلف نفت‌کش انگلیسی را به شورای امنیت ارائه خواهد داد‪ .‬فکر نمی‌کنم‬ ‫شورای امنیت آنقدر تابع انگلیس و آمریکا باشد که رایی خالف‪ ،‬صادر کند‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬ایران حافظ امنیت تنگه هرمز است و توقیف نفت‌کش متخلف به هیچ عنوان به معنی ایجاد ناامنی نیست بلکه کمک به امنیت‬ ‫تنگه هرمز خواهد کرد‪ .‬بروجردی گفت‪ :‬تنش آفرینی توسط آمریکا در عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬سوریه و یمن سال‌هاست در حال انجام است‪ .‬ایران در خط مقدم مبارزه با داعش و تروریست‌ها بوده است‪ .‬ایران بیشترین نقش و سهم را‬ ‫در مبارزه با تروریسم‪ ،‬حفظ نظم و امنیت منطقه ایفا کرده است؛ این موضوع را بهتر از هر کسی آمریکا می‌داند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪861‬‬ ‫سیاست‬ ‫لیست‌ دوتابعیتی‌ها را فقط به ارزشی ها می‌دهم!‬ ‫پروژه جناحی «دوتابعیتی ها»‬ ‫سیدمحمودعلوی‪:‬‬ ‫آگاهیاطالعاتیایران‬ ‫بسیاریتوطئه‌هارا‬ ‫درنطفهخفهکرد‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی روز سه‬ ‫شنبه در حاشیه آیین رونمایی کتاب «انقالب اسالمی دراستان‬ ‫سمنان به روایت اسناد ساواک» در تاالر امیرکبیر دانشگاه‬ ‫سمنان به خبرنگاران ابراز داشت‪ :‬اطالع رسانی به مردم در‬ ‫ارتباط با اقدام‌های وزارت اطالعات در بخش‌های مختلف در‬ ‫هر موردی که احساس به بیان موضوعات باشد انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬اقدام‌های اطالعاتی وزارت‬ ‫اطالعات در ارتباط با دستگیری جاسوس‌ها بسیار زیاد است و‬ ‫در مورد بعضی از رویکردهای اطالعاتی چون در زمان اجرا‬ ‫قرار دارد نمی‌توان موضوع را اکنون بازگو کنیم‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات ادامه داد‪ :‬در هر موردی که احساس کنیم‬ ‫کار اطالعاتی تمام شده و به نتیجه نهایی رسیده و بازگو کردن‬ ‫آن به پیگیری مورد آسیب نمی رساند مردم را در جریان‬ ‫حماسه آفرینی فرزندانشان قرار می دهیم‪.‬‬ ‫علوی اضافه کرد‪ :‬دشمنان و کشورهای مختلف جهان‬ ‫به اقتدار اطالعاتی ایران باور دارند و جمهوری اسالمی با‬ ‫آگاهی اطالعاتی کامل بسیاری از توطئه ها را در نطفه خفه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۲‬سال آینده در دیگر‬ ‫استان‌های کشور هم کتاب‌های نقش مردم در انقالب اسالمی‬ ‫به روایت اسناد ساواک تدوین و رونمایی می‌شود و این‬ ‫کتاب در اختیار جامعه‪ ،‬فرهنگ دوستان و تاریخ دوستان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬نسل‌های جوان و نوجوان کشور‬ ‫نقش مردم در پیروزی انقالب اسالمی را مطالعه می کنند‬ ‫و در مراجعه به تاریخ و کارکرد ملت و قیام آنان عبرت و‬ ‫آموزندگی بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین علوی تصریح کرد‪:‬‬ ‫والیتمداری مردم و گوش به اشاره و فرمان رهبر معظم انقالب‬ ‫بودن نشان از تعهد و بصیرت مردم است و با کتاب هایی از‬ ‫این دست که امروز رونمایی شد نقش مردم در جانفشانی های‬ ‫انقالب به نسل جوان یادآوری می شود‪.‬‬ ‫«انقالب اسالمی در استان سمنان به روایت اسناد ساواک»‬ ‫مجموعه کتاب چهار جلدی است که وقایع انقالب در استان‬ ‫سمنان را از ‪ ۱۳۴۰‬تا سال ‪ ۱۳۵۷‬پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫روایت می کند‪ ،‬این کتاب به همت مرکز بررسی اسناد‬ ‫تاریخی تدوین و منتشر شده است و امروز سه شنبه با حضور‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطالعات‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫ماجرای دوتابعیتی ها جزو آن دسته از پرونده هایی می‬ ‫باشد که مبهم بودن را به عنوان یکی از خصایص دائمی‬ ‫خود به همراه دارد‪ .‬پرونده ای که همیشه باز است و هیچگاه‬ ‫بایگانی و یا مختومه اعالم نشده و همواره مورد بحث در‬ ‫میان اهالی رسانه نیز بوده است‪ .‬هربار که مسئله دوتابعیتی‬ ‫بودن مسئوالن و مدیران کشور روی کار می آید سیل‬ ‫جنجال ها نیز به راه افتاده و نمی توان با اتهامات و شک‬ ‫و شبهه مسئوالن نسبت به یکدیگر مقابله کرد‪ .‬چند روز‬ ‫اخیر‪ ،‬رسانه ها و فضای سیاسی کشور مجددا پذیرای این‬ ‫جو دوتابعیتی بودند به طوری که این بار به نظر می رسد که‬ ‫مطالبه رسانه ها برای انتشار لیست دوتابعیتی ها افزایش پدا‬ ‫کرده است اما از طرفی دیگر پاسخ مسئوالن به رسانه ها و‬ ‫تنش ایجاد شده میان شان‪ ،‬دوباره این پرونده را وارد حاشیه‬ ‫کرده است‪ .‬این بار دعوا بر سر محرمانه بودن و یا نبودن آن‬ ‫می باشد به طوری که پای ارگان های دیگر را به خ‪.‬د باز‬ ‫کرده و محرمانه بودن آن زیر سوال رفته است‪ .‬همه چیز از‬ ‫پخش مستند محرمانه دوتابعیتی ها در جلسه علنی مجلس‬ ‫شروع شد‪ .‬اتفاقی که بیانگر محرمانه بودن این موضوع‬ ‫بود‪ .‬فیلم دوتابعیتی‌ها که در کمیسیون امنیت ملی و صحن‬ ‫مجلس پخش شد بالفاصله بعد از آن با هجوم انتقادات‬ ‫مواجه شد‪ .‬امیر سرلشکر امیر حاتمی‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیانی‬ ‫نیروهای مسلح در این خصوص گفت‪« :‬طبق اعالم سپاه‬ ‫پاسداران فیلم دوتابعیتی‌ها که در کمیسیون امنیت ملی و‬ ‫صحن مجلس پخش شده به لحاظ موضوعی مشابهت دارد‪،‬‬ ‫اما به لحاظ اصالت فیلمی که در صحن مجلس پخش شده‬ ‫فاقد سندیت و اعتبار رسمی است‪ .‬او در جلسه علنی مجلس‬ ‫در پاسخ به سوال علیرضا رحیمی در نحوه دسترسی به فیلم‬ ‫اعترافات و مستند مربوط به دوتابعیتی‌ها و علت پخش آن‬ ‫در صحن علنی مجلس گفت‪ :‬هر نماینده‌ای می‌تواند از وزیر‬ ‫مسئول درباره وظایفش سوال کند اما وظایف وزارت دفاع‬ ‫هم روشن است‪ ».‬از طرفی دیگر سپاه پاسداران در نامه ای‬ ‫کتبی به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد مستند دوتابعیتی‬ ‫ها که در صحن علنی مجلس پخش شد‪ ،‬محرمانه نبوده‬ ‫است‪ .‬حاال جنجال دوتابعیتی ها به اظهارات برخی مسئولین‬ ‫نیز می رسد و رسانه ها بیش از پیش نسبت به موضوعات‬ ‫مطرح شده حساسیت نشان داده اند‪ .‬نداشتن جبهه گیری‬ ‫برای تفهیم دو تابعیتی ها و عدم تبعیض رسانه ای می تواند‬ ‫در پیشبرد و کنترل این حساسیت کمک فراوانی کند اما‬ ‫از سویی جواد کریمی قدوسی‪ ،‬نماینده اصولگرای مشهد‬ ‫در پاسخ به درخواست رسانه هایی که از وی لیست ادعایی‬ ‫وی درباره دوتابعیتی‌ها را مطالبه می‌کردند گفت‪« :‬این‬ ‫لیست‌ها فقط برای خبرنگاران رسانه‌ های ارزشی است‪.‬او‬ ‫پس از اینکه در صحن علنی مجلس توضیحاتی را درباره‬ ‫دوتابعیتی‌ها ارائه داد‪ ،‬در راهروهای مجلس حاضر شد و سه‬ ‫لیست را در اختیار بعضی نمایندگان رسانه ‌ها قرار داد که‬ ‫عنوان یکی از این لیست‌ ها «فهرست افرادی که بر اساس‬ ‫شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت‬ ‫وجود دارد» بود‪ .‬وقتی تعداد دیگری از خبرنگاران از او‬ ‫خواستند که این لیست‌ها را در اختیار آنها نیز قرار دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به شما نمی‌دهم؛ فقط برای خبرنگاران رسانه‌های‬ ‫ارزشی است‪ .‬در این لیست عالوه بر شماره ردیف‪ ،‬سمت‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫اینستکس همان«تقریبا هیچ» است‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اینستکس نباید به کاله‬ ‫گشادتری از برجام برای ایران تبدیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬غربگرایان درباره‬ ‫را ه‌اندازی این سامانه تبلیغات گسترد ه‌ای را آغاز کرد ه‌اند‪.‬علی اکبر‬ ‫ایجاد کنند اظهار داشت‪ :‬اینستکس باید برای کشورهای ثالث و‬ ‫قراردادهای نفتی هم قابل استفاده باشد‪.‬وی افزود‪ :‬بدون اینکه خرید‬ ‫نفت از ایران صورت بگیرد و یا اعتبار خاصی برای اینستکس در نظر‬ ‫کریمی با اشاره به اقدامات اروپا در قبال برجام و مساله اینستکس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گرفته شود‪ ،‬قطعاً اینستکس نمی‌تواند به صورت کامل انتظارهای ایران را‬ ‫از برجام است که به سرمان خواهند گذاشت‪ .‬اول؛ ایجاد امکان خرید‬ ‫گفت‪ :‬در این جنجال تبلیغاتی‪ ،‬جالب‌ترین نکته این است که گفته‬ ‫اینستکس فقط به ‪ ۴‬شرط به درد ایران می‌خورد و اال کالهی بزرگتر‬ ‫برآورده سازد‪.‬عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس‪،‬‬ ‫کاالهایی که تحت تحریم هستند‪ ،‬دوم؛ خرید نفت توسط اروپا از ایران‪،‬‬ ‫می‌شود «نخستین انتقال بانکی توسط اینستکس انجام شد»‪ ،‬در حالی که‬ ‫مربوط به ‪ ، FATF‬چهارم؛ عالوه بر تسویه و تهاتر حساب بین ایران و‬ ‫تهاتری محدود به غذا و دارو است و تحریم‌هایی که اروپایی‌ها در برجام‬ ‫سوم؛ عدم مشروط شدن تعامالت مالی بانکی و تجاری اروپا به تعهدات‬ ‫اروپا‪ ،‬عملیات پرداخت نقدی وجه نفت و کاالهای صادراتی ایران هم‬ ‫امکا ن‌پذیر شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫این سامانه‪ ،‬هیچ ارتباطی به مکانیسم‌های بانکی ندارد‪ ،‬صرفاً یک سامانه‬ ‫متعهد به برداشته شدن آنها شد ه‌اند‪ ،‬با وجود این سامانه همچنان پابرجا‬ ‫خواهند بود‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬کشورهای اروپایی با را ه‌اندازی اینستکس‬ ‫نباید انتظار این را داشته باشند که ایران‪ ،‬وعده خود را برای ادامه کاهش‬ ‫ادامه داد‪ :‬یک جریان رسانه‌ای خاص‪ ،‬بدون اینکه اشاره کند با را ه‌اندازی‬ ‫تعهدات برجامی عملیاتی نکند‪ ،‬چراکه اینستکس همان «تقریباً هیچ» است‬ ‫تبلیغات گسترد ه‌ای را آغاز کرده است تا اینگونه القا کنند که اروپایی‌ها‬ ‫تحریم کرده (نظیر قطعات خودرو)‪ ،‬و نه عادی شدن روابط بانکی‪.‬کریمی‬ ‫اینستکس دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد‪ ،‬درباره را ه‌اندازی این سامانه‬ ‫به تعهدات خود در برجام عمل کرد ه‌اند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طر ف‌های باقی‌مانده‬ ‫در برجام بایستی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران دیوار محافظتی‬ ‫که نه خرید نفتی بر اساس آن در کار است‪ ،‬نه تجارت اقالمی که آمریکا‬ ‫گفت‪ :‬اینستکس حتی نفت در برابر غذا هم نیست‪ ،‬چرا که اروپایی‌ها از‬ ‫طریق این سامانه از ایران نفتی نخواهند خرید‪ .‬اینستکس نباید به کاله‬ ‫گشادتری از برجام برای ایران تبدیل شود‪.‬‬ ‫روحانی‪:‬کمککنیمپرونده‌هایقاچاقحل‌وفصلشود‬ ‫رئیس جمهور تالش مضاعف در مسیر مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز را در سال رونق تولید‪ ،‬برای‬ ‫بهبود شرایط تولید در کشور ضروری و بسیار‬ ‫با اهمیت خواند و تاکید کرد که باید از همه‬ ‫ابزارهای فنی الزم بویژه فناور ی‌های جدید از‬ ‫جمله استارتا پ‌ها برای کنترل و مقابله با قاچاق‬ ‫کاال و ارز بهره گرفت‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫راه اندازی سامانه کنترلی تا پایان سال ‪ 98‬را مورد‬ ‫گوشت اضافه است‪ ،‬گفت‪ :‬مشخص است که‬ ‫به صورت سیستمی از مبداء تا مقصد باشد‪.‬رئیس‬ ‫کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار‬ ‫تاکید قرار داد و افزود‪ :‬کار مبارزه با قاچاق باید‬ ‫جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه‬ ‫درمورد بدست آوردن قیمت واقعی کاالهای‬ ‫کرد‪ :‬باید کمک کنیم پرونده هایی که در زمینه‬ ‫اینجا با مشکلی مواجه هستیم که باید آن را حل‬ ‫قاچاق در قوه قضائیه مطرح است به سرعت حل‬ ‫گرفته تا مردم ‪ ،‬همه متضرر خواهند شد‪.‬رئیس‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬مهمترین موضوع‬ ‫و فصل شده و پول ها سریعتر به خزانه بازگردد‪.‬‬ ‫جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت مسئله سوخت‬ ‫جلسه امروز درواقع ایجاد هماهنگی بیشتر و‬ ‫کاالهای خارجی حتی با مراجعه به سایت تولید‬ ‫بتوانند سوخت را با مقداری تخفیف به کشورهای‬ ‫کشور است که تکمیل آن می تواند کمک‬ ‫همچنین رتبه بندی تجار و فعاالن اقتصادی را‬ ‫که مهمترین محافظان مرزهای ما هستند از‬ ‫اشاره به اهمیت مسئله دستگاه های ایکس ری‬ ‫خارجی وارداتی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز قیمت‬ ‫برای کشور تصریح کرد‪ :‬استان های مرزی باید‬ ‫حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد مرکزی‬ ‫کننده آن کاالها قابل دسترسی است‪.‬روحانی‬ ‫تالش های وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی‬ ‫موضوعی بسیار مهم دانست و اظهارداشت‪ :‬کسانی‬ ‫امتیازات آن برخوردار شوند‪.‬روحانی با بیان‬ ‫و مقررات را رعایت می کنند باید حمایت شوند‬ ‫میلیون لیتر گازوئیل روزانه از کشور جلوگیری‬ ‫مرکزی قاچاق کاال و ارز در این جلسه‪ ،‬ضمن‬ ‫صمت قرار گیرند و به همین نسبت‪ ،‬فعالیت‬ ‫می توان با استفاده از ظرفیت استارتاپ ها در‬ ‫در سال ‪ ،97‬اهداف آتی ستاد در جهت مقابله‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬ضمن قدردانی از‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬در‬ ‫شرایط تحریم ‪ ،‬باید مراقبت فراوانی در هزینه‬ ‫که سابقه خوبی در فعالیت های اقتصادی دارند‬ ‫و مصرف دقیق ارزی داشته باشیم که با زحمت‬ ‫و افراد دارای سوابق خوب در اولویت وزارت‬ ‫نیروهای نظامی و انتظامی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬قوه‬ ‫افراد ناسالم در این حوزه باید محدود شود‪.‬‬ ‫بسیار بدست می‌آید‪.‬رئیس جمهور همچنین از‬ ‫همسایه بفروشند تا مردم مناطق مرزنشین کشور‬ ‫اتصال سامانه های کنترل و مقابله با قاچاق در‬ ‫اینکه با اقدامات خوب انجام شده از قاچاق ‪8‬‬ ‫شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه مقابله با قاچاق‬ ‫زمینه ردیابی‪ ،‬کنترل و هماهنگی گام های خوبی‬ ‫بسیار خوبی برای ما باشد‪.‬روحانی در پایان با‬ ‫در گمرکات کشور‪ ،‬بر پیگیری رفع کمبود این‬ ‫دستگاه در گمرکات تاکید کرد‪.‬اعضای ستاد‬ ‫مروری بر عملکرد این ستاد متشکل از ‪ 26‬دستگاه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز را بررسی و نهایی کردند‪.‬‬ ‫قضائیه ‪ ،‬وزارت اطالعات و گمرکات به عنوان‬ ‫رئیس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش های‬ ‫برداشت‪.‬رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری‬ ‫مهمترین بحث و مصوبه این جلسه موضوع سامانه‬ ‫نام برد و با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه‬ ‫طی ماه های گذشته ‪ ،‬گفت‪ :‬در مقطعی و بیشتر‬ ‫دریافت کرده ولی کاالیی وارد نکرده اند اشاره‬ ‫در جهت کاهش قاچاق و ضرورت عبور از انجام‬ ‫مبارزان خط مقدم مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫ارائه شده درمورد دام های وارداتی به کشور‬ ‫از سخنان خود به موضوع کسانی که ارز دولتی‬ ‫های کنترلی به منظور رسیدن به یک راهکار موثر‬ ‫درمورد ردیابی و کنترل واردات و صادارت کاال‬ ‫براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید‬ ‫برای نظارت و کنترل در همه زمینه ها وجود‬ ‫اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام‬ ‫کننده ارز‪ ،‬کاالی مورد نیاز را وارد نکرده باشد‪،‬‬ ‫مبارزه بود که با توجه به طراحی و آماده شدن‬ ‫کرده است که باید موارد روشن شده و برخورد‬ ‫دستور رئیس جمهور مقرر شد تا پایان سال جاری‬ ‫در کشور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز ابزار فنی الزم‬ ‫دارد‪ ،‬البته ممکن است هنوز برخی نواقص و یا‬ ‫ناهماهنگی ها در این زمینه وجود داشته باشد که‬ ‫برای رفع آنها باید تالش شود‪.‬روحانی تکمیل و‬ ‫کشور‪ ،‬قیمت گوشت افزایش یافت اما باوجود‬ ‫این موضوع را با دقت بررسی کنند‪ ،‬اگر دریافت‬ ‫شده‪ ،‬قیمت گوشت هنوز متعادل نیست‪.‬روحانی‬ ‫تخلف صورت گرفته و در واقع ارز را قاچاق‬ ‫بر اینکه درحال حاضر حداقل ‪ 30‬درصد قیمت‬ ‫قانونی با متخلفان انجام گیرد‪.‬روحانی تاکید‬ ‫با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی‬ ‫کار به صورت دستی و استفاده از نیروی انسانی‬ ‫ورسیدن به مرحله سیستماتیک و مکانیزه کردن‬ ‫زیرساخت آن با همکاری دستگا ه‌های مربوط‪ ،‬با‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مقام مسئول (فعلی یا سابق)‪ ،‬نام و نام خانوادگی و همچنین‬ ‫توضیحات برای هر ردیف وجود دارد‪ .‬در این لیست نام‬ ‫حسن روحانی رئیس‌جمهور‪ ،‬معصومه ابتکار و تعدادی دیگر‬ ‫از مسئوالن فعلی یا سابق وجود دارد‪ ».‬این در حالی است که‬ ‫کریمی قدوسی‪ ،‬خود نیز در گیر و دار دوتابعیتی بودن می‬ ‫باشد و اظهارات جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت‬ ‫جام درباره اصالت افغانی االصل جواد کریمی قدوسی‬ ‫نماینده جبهه پایداری در مجلس این روزها تبدیل به حاشیه‬ ‫هایی برای او شده است‪ .‬با آن که هنوز صحت ادعاهای‬ ‫مطرح شده ثابت نشده است اما مجلس روزهای عجیبی را‬ ‫پشت سر می گذارد‪ .‬روایت های متناقض دوتابعیتی ها در‬ ‫میان مسئولین بیش از پیش گره این پرونده را کورتر کرده‬ ‫و افکار عمومی و رسانه ها را وارد دنیایی پر از ابهام می‬ ‫نماید‪ .‬اینکه دوتابعیتی بودن تا چه اندازه برای کشور مهم و‬ ‫امنیتی خواهد بود یک طرف ماجرا بوده و مناقشات مسئولین‬ ‫و تقسیم رسانه ها برای اطالع از شفافیت به ارزشی و غیر‬ ‫ارزشی شوک دیگری در کنار این پرونده مهم بود‪.‬‬ ‫والیتی‪:‬‬ ‫تنهاراهمقابلهبازیاده‬ ‫خواهیدشمنان‬ ‫مقاومتاست‬ ‫مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در ابتدای این‌‬ ‫دیدار با اشاره به مالقات روز گذشته رهبر معظم انقالب گفت‪:‬‬ ‫مذاکرات روز گذشته شما با معظم له بسیار راهبردی و مهم بود‬ ‫و نقطه عطفی در روابط میان ایران و فلسطین ب ‌ه شمار می‌رود و‬ ‫رابطه جمهوری اسالمی ایران با مردم فلسطین‪ ،‬رابطه ای ریشه‬ ‫دار‪ ،‬قلبی و عمیق است که روز به روز هم قوی تر می شود‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه ایران و فلسطین روابطی تأثیرگذار و هدفمند دارند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بی‌تردید هیچ راهی جز اتفاق کلمه و وحدت‬ ‫همه مسلمانان بر سر موضوع رهایی فلسطین به عنوان موضوعی‬ ‫محوری و بنیادین وجود ندارد و ضرورت این وحدت بیش از‬ ‫گذشته باید وجود داشته باشد‪.‬وی تأکید کرد‪ :‬سفر این هیئت‬ ‫در زمان و مقطع مهم یعنی موضوعات مرتبط با معامله قرن انجام‬ ‫می شود‪ ،‬معامله‌ای که هنوز شکل نگرفته‪ ،‬شکست خورده است‪.‬‬ ‫دکتر والیتی با اشاره به ضرورت مقاومت در برابر جبهه دشمنان‬ ‫و معاندان جهان اسالم و مسلمانان تصریح کرد ‪ :‬تنها راه مقابله‬ ‫با زیاده خواهی های دشمنان‪ ،‬مقاومت است‪ .‬مسئله فلسطین در‬ ‫طول تاریخ‪ ،‬فراز و نشیب های فراوانی داشته اما این آرمان‪،‬‬ ‫در سایه مقاومت‪ ،‬هیچ گاه خاموش نشده است و به برکت‬ ‫احیای ارزش‌های اسالمی که حماس‪ ،‬نماد و تجسمی از این‬ ‫ارزش هاست‪ ،‬موفقیت‌های مردم فلسطین همچنان ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره با‬ ‫اقدامات کشور‌های جبهه مقاومت در جهت احیای ارزش های‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬فعالیت‌ها و اقدامات کشورهای جبهه مقاومت‬ ‫از جمله حزب اهلل لبنان‪ ،‬انصاراهلل یمن‪ ،‬حشد الشعبی عراق‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و جنبش حماس فلسطین در جهت‬ ‫احیای ارزش های اسالمی‪ ،‬موجب شد که کشورهای اسالمی‬ ‫و جبهه مقاومت‪ ،‬امروز قوی تر از گذشته باشند که نمونه های‬ ‫آن را در توقیف نفت کش انگلیسی و یا ساقط کردن پهپاد‬ ‫متجاوز آمریکایی ها به حریم سرزمینی ایران شاهد هستیم که‬ ‫نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مسلمانان محسوب می شود‪.‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اتفاقات اخیر نمادی است که ایرانیان و جبهه‬ ‫مقاومت در برابر زورگویی های صهیونیسم و ایاالت متحده‬ ‫آمریکا ایستادگی کنند و یقین داریم کشورهای مسلمان دیگر‬ ‫نیز قلبشان با ملت فلسطین است و ایران به حمایت خود از ملت‬ ‫فلسطین ادامه خواهد داد‪.‬صالح العاروری‪ ،‬نایب رئیس دفتر‬ ‫سیاسی جنبش حماس هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار‬ ‫گفت‪ :‬بسیار خرسندیم که در سفر به تهران با دکتر والیتی‬ ‫برای چندمین بار دیدار می کنیم و معتقدیم ایشان در خصوص‬ ‫موضوع و آرمان ملت فلسطین دیدگاه‌های بسیار مهم و اساسی‬ ‫دارند‪.‬وی افزود‪ :‬دکتر والیتی از همان آغاز انقالب اسالمی در‬ ‫ایران درباره فلسطین اهتمام و حساسیت ویژه‌ای داشتند و نه فقط‬ ‫فلسطین‪ ،‬بلکه درباره موضوع ایران و تهدیدی که کشورهای‬ ‫اسالمی را هدف قرار داده است و مقابله با دشمنی ها‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه داشته و دارند و در این دیدار هم بر تقویت همکاری‌ها و‬ ‫روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها تأکید داریم‪.‬نایب رئیس دفتر‬ ‫سیاسی جنبش حماس تصریح کرد‪ :‬ما از حمایت‌های دولت و‬ ‫ملت ایران از فلسطین در زمینه‌های مختلف و به ویژه حمایت‬ ‫از مقاومت فلسطین برای مقابله با دشمن صهیونیستی قدردانی‬ ‫می‌کنیم‪.‬العاروری درباره دیدار روز گذشته با رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی هم گفت‪ :‬در دیداری که روز گذشته داشتیم‪ ،‬شاهد‬ ‫تاکید بر حمایت از آرمان فلسطین از سوی معظم له بودیم و‬ ‫این روند ان‌شااهلل تا پیروزی ادامه خواهد داشت ضمن آن که‬ ‫مراتب حمایت و همبستگی خود را از جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در برابر تجاوزگری های آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اعالم‬ ‫کردیم و ان شااهلل پیروزی ما بر دشمن صهیونیستی کام ً‬ ‫ال محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬در ادامه‪ ،‬دکتر والیتی با حضور در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫مالقات با صالح العاروری را ارزشمند و مهم دانست و گفت‪:‬‬ ‫در این دیدار روابط دوجانبه و تحوالت بین المللی مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت و بی تردید آرمان فلسطین در جهان اسالم‬ ‫به عنوان موضوعی مهم و اساسی مورد توجه بوده و خواهد‬ ‫بود‪.‬وی افزود‪ :‬اشغال فلسطین و بیت المقدس از سوی رژیم‬ ‫صهیونیستی و حامیان غربی آن ها‪ ،‬زخمی عمیق بر پیکر جهان‬ ‫اسالم محسوب می شود و در حال حاضر تالش چشمگیر و‬ ‫ارزشمند مبارزان فلسطینی به ویژه در نوار غزه و ساحل غربی‪،‬‬ ‫موجب شده است که مسلمانان به آینده کشور فلسطین و‬ ‫پیروزی مردم این کشور امیدوار باشند و پیروزی ملت فلسطین‬ ‫و دست یافتن بر کل سرزمین های اشغالی در آینده ای نزدیک‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬
‫مردمسخت‌پسندشده‌اند‬ ‫مجیدزی ‌نالعابدینضمنبهتأییدمطالبهمردمبرایگسترشتولیداتطنزدرحوزهسریال‌سازی‪،‬ازدشواریساختآثارمناسبدراینزمینهبه‌جهتسخت‌پسندترشدنمخاطبانتلویزیونگفت‪.‬مجیدزینالعابدینمدیرشبکهیکسیمادربارهاینکهچقدرقراراستاینشبکهبهعنوان‬ ‫شبکهملیوسراسریبهسمتسریال‌هایطنزبرودوازسریال‌هایتلخوملتهبدوریکند‪،‬بیانکرد‪:‬ماحتماًتمرکزبیشتریخواهیمداشتکهتولیدسریال‌هایطنزبیشترشودالبتهمنموافقایننیستمکهگفتهشودشبکهیکدراینمدتسریالطنزنداشتهاست‪.‬ویبااشارهبهدوسریالطنز‬ ‫شبکهیکازابتدایسالتاکنونیادآورشد‪:‬ماازابتدایامسالسریال‌های«نون‪.‬خ»و«دنگوفنگروزگار»راداشته‌ایموبرایسالآیندههمفصلجدید«پایتخت»وفصلجدید«نون‪.‬خ»راخواهیمداشت‪.‬سریال«زیرهمکف»همدرحالآمادهشدناست‪.‬زی ‌نالعابدیناضافهکرد‪:‬یکیدو‬ ‫سریالدیگرهمقراراستبهتولیدبرسدوبهتوافقاتیهمرسیده‌ایم‪.‬بااینحالاینکهمطالبهمردموانتظارشمارسانه‌هاساختوافزایشسریال‌هایطنزباشدحتماًدرستاستوحتیتوقعخودماهمهمیناستکهطنزراگسترشدهیم‪.‬مدیرشبکهیکبااشارهبهسختیساختاثارنمایشیطنز‬ ‫دردورهکنونیعنوانکرد‪:‬بایدسریال‌هایغنیومستحکمیرابرایطنزتصویبکنیمچونمردمسخت‌پسندشد‌هاندوهرطنزیرانمی‌پسندند‪.‬وقتیبرخیطنزهاساختهمی‌شودمردمرانمی‌خنداندوازاینحیثتولیدکارهایطنزسخت‌ترشدهاست‪.‬زی ‌نالعابدینهمچنیندرواکنشبهاینکه‬ ‫بیناستقبالازبرخیازآثارومیزانمخاطباعالمشدهازطرفمردمبرایسریال‌هاتناقضوجودداردبارداینگزارهاظهارکرد‪:‬مرکزتحقیقاتسازمانکام ً‬ ‫العلمیودقیقکارمی‌کنداتفاقاًاشتباهیرخمی‌دهدکهبرخیتهیهکنندگانومدیرانبهغلطتعدادبازدیدهاوویوهایتلوبیونرا‬ ‫مرجعقرارمی‌دهندکهممکناستمحلتاملباشداماجامعیتومنطقیعلمینداردچونعدددقیقینیست‪.‬ویتأکیدکرد‪:‬می‌توانازکسانیکهدراینحوزهتحقیقوپژوهشمی‌کنند‪،‬پرسیدکهچقدرمنابعیمثل«تلوبیون»موردتاییداست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪861‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫صداوسیما به موسیقی ایران‬ ‫خیانت کرده است‬ ‫گزارش‬ ‫کاربران معتقدند که رویکرد صداوسیما در قبال موسیقی‬ ‫بسیار منفی بوده است و به نوعی به این هنر خیانت کرده است‪،‬‬ ‫البته چند تن از آن‌ها هم نظر دیگری داشتند و مدافع رویکرد‬ ‫این سازمان در حوزه موسیقی بودند‪.‬مدت هاست که رویکردی‬ ‫که سازمان صداوسیما در قبال موسیقی در پیش گرفته است‬ ‫مورد نقد متخصصان و فعاالن این حوزه قرار گرفته و هر از‬ ‫چندی هم این انتقادها به صورت علنی و در قالب اعتراض‌ها‬ ‫اعالم می شود‪ ،‬تازه‌ترین نمونه این اتفاق حسین علیزاده است‬ ‫که در نشست خبری جشنواره موسیقی جوان از نحوه برخورد‬ ‫صداوسیما با موسیقی به شدت انتقاد کرد و در یک کالم گفت‪:‬‬ ‫«وای به حال مملکتی که صداوسیمایش درکی از موسیقی‬ ‫نداشته باشد‪».‬به همین منظور در نظرخواهی از کاربران خواسته‬ ‫شد تا نظراتشان را درباره رویکرد این سازمان در قبال موسیقی‬ ‫مطرح کنند‪ ،‬بر همین اساس بخش زیادی از کاربران نظر‬ ‫منفی نسبت به رویکرد صداوسیما در باره موسیقی داشتند و‬ ‫معتقد بودند که نحوه برخوردی که با این هنر می‌شود دست‬ ‫پول بده‪ ،‬بازیگر شو؛روایت این‬ ‫روزهای هنر و جوانان‬ ‫این روزها تئاتر ایران به سمت کارگاه‌های گرا‌نقیمتی می‌رود که هنرجویانش را با قول اجرا در سالن‌های‬ ‫مختلف شهر تهران‪ ،‬ترغیب به ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫در روزگاری به سر می‌بریم که سریع‌ترین مسیر‬ ‫برای رسیدن به مقصد‪ ،‬مطلوب واقع می‌شود‪ .‬عموم‬ ‫مردم تمایل دارند به سرعت برق و باد به هدف‬ ‫برسند و آرزوهایشان را با پرداخت هزینه برآورده‬ ‫کنند‪ .‬در این زمانه برای هر چیزی کپسولی طراحی‬ ‫شده است که شما با خوردن آن می‌توانید به سرعت‬ ‫به مقصود دست یابید و هر آنچه در خواب جستجو‬ ‫می‌کردید‪ ،‬در بیداری کسب کنید‪ .‬اما دریغ از اینکه‬ ‫همه چیز همانند دگزامتازون است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫که دردی ندارید؛ اما واقعیت آن است که درد در تو‬ ‫نهفته است و تو در یک فضای کاذب به سر می‌بری‪.‬‬ ‫از زمانی که در عرصه تئاتر دانشگاه کارکرد حرفه‌ای‬ ‫خود را از دست داده و توانایی اتصال دانشجویان به‬ ‫بازار کاری از طریق دانشگاه قطع شده است‪ ،‬شرایط‬ ‫تزریق هنرمندان تئاتر دستخوش تغییرات عمده شده‬ ‫است‪ .‬با اعطای مجوزهای بی‌شمار وزارت ارشاد‬ ‫به هنرمندان شاخص و غیرشاخص برای تشکیل‬ ‫کال س‌ها و کارگا ه‌های آموزشی‪ ،‬منهای ارزیابی‬ ‫کیفیت و کارایی آنان‪ ،‬بازار کار به جای بهر ه‌گیری‬ ‫از دانشگاه به عنوان منبع نیروی کاری‪ ،‬به سراغ‬ ‫هنرجویان موسسات رفت‪.‬این وضعیت زمانی بغرنج‌تر‬ ‫می‌شود که شرایط اجرای تئاتر با تأسیس سالن‌های‬ ‫خصوصی راحت‌تر می‌شود و نوعی بازار کاذب در‬ ‫تئاتر ایران شکل می‌گیرد‪ .‬بازار کاذبی که در دیگر‬ ‫کشورهای شاخص تئاتری چندان حس نمی‌شود‪.‬‬ ‫زمانی که یوجینو باربا در دیدارش با خبرنگاران‬ ‫مورد این پرسش قرار می‌گیرد که چگونه می‌توان‬ ‫عضوی از گروه اودین شد‪ ،‬او تأکید می‌کند ورود‬ ‫به اودین بسیار آسان است؛ اما شرایط ماندن در این‬ ‫گروه مشکل است‪ .‬تمرین‌های طاقت‌فرسای گروه‬ ‫و شکل هدایت باربا به نحوی است که هر کسی‬ ‫نمی‌تواند در گروه اودین بماند و آنان که ماند ه‌اند‪،‬‬ ‫این روزها بخشی از شهرت اودین به حساب می‌آیند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬تئاتر ایران محلی شده است برای ورودها‬ ‫و خرو ج‌های آسان‪ .‬کافی است شما بهای آن را‬ ‫بپردازید‪ .‬در یکی از کال س‌های آموزشی حضور‬ ‫پیدا کنید و با پرداخت هزینه گزافی‪ ،‬حضور چند‬ ‫دقیقه‌ای خود را در یک نمایش تضمین کنید‪ .‬برای‬ ‫مثال اخیر ا ً یک کارگردان جوان‪ ،‬بدون داشتن هیچ‬ ‫تجربه آموزشی اقدام به برگزاری کارگاهی کرده‬ ‫است که هزینه آن برای یک فرد برابر با ‪ 3‬میلیون‬ ‫تومان است‪ .‬کارگاه به مدت یک ماه در ‪ 10‬جلسه‬ ‫طراحی شده است و با بیان آنکه آقای کارگردان به‬ ‫زودی در تاالر وحدت روی صحنه می‌رود‪ ،‬این نگاه‬ ‫را ترویج می‌کند که شما با پرداخت سه میلیون تومان‬ ‫و تنها در ‪ 10‬روز تمرین وارد پروسه‌ای می‌شوید‬ ‫تا چند دقیقه در کنار بازیگران دیگر روی صحنه‬ ‫خودنمایی کنید‪ .‬هر چند هیچ یک از آن بازیگران‬ ‫مشهور نمایش از دل کارگا ه‌های کپسولی وارد تئاتر‬ ‫نشد ه‌اند‪.‬در یک آموزشگاه متعلق به یک بازیگر‬ ‫مشهور سینما‪ ،‬به هنرجویان گفته شده است نباید‬ ‫در آثار دیگران فعالیت کنند و در عوض در پایان‬ ‫هر دوره گروه صرفاً برای آشنایان خود در موسسه‬ ‫روی صحنه می‌روند‪ .‬البته روش مرسوم دیگر اجرای‬ ‫یک نمایش ساده در یک تماشاخانه خصوصی به‬ ‫شکل محدود با گروه بازیگری است‪ .‬در این شیوه‬ ‫نام شخصیت‌های مشهور به عنوان مشاور کارگردان‬ ‫به خوبی دیده می‌شود‪ .‬هر چند حضور نمایش در‬ ‫یک سالن خصوصی برابر با نیاز به فروش است‪،‬‬ ‫ممکن است شخصیت‌های شاخص بر این باور باشند‬ ‫که نامشان موجبات جلب مخاطب را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫سال گذشته نمایشی در تماشاخانه ایرانشهر برآمده‬ ‫از یک کارگاه بازیگری روی صحنه رفت‪ .‬نمایش‬ ‫متشکل از چند مونولوگ بود که هر یک توسط یک‬ ‫از هنرجویان ادا می‌شد‪ .‬شکل اجرایی و توانایی بازی‬ ‫بازیگران نشان می‌داد که بازیگران برای یک اجرای‬ ‫دیالو گ‌محور آمادگی ندارند و اجرا به یک اجرای‬ ‫پایا ن‌دوره می‌ماند‪.‬خطر اصلی زمانی حس می‌شود که‬ ‫این فضا به یک کاسبی پردرآمد بدل شود‪ .‬جایی که‬ ‫عد ه‌ای جوان به امید بازیگر شدن‪ ،‬با پرداخت مبالغی‬ ‫توقع اجرا بیابند‪ .‬اگرچه تجربه نشان داده است از‬ ‫دل این نوع کارگا ه‌ها بازیگری بیرون نیامده است؛‬ ‫اما می‌شود روزگاری را تصور کرد که بخشی از این‬ ‫هنرجویان‪ ،‬بدون رسیدن به آرزوی خویش‪ ،‬فضای‬ ‫ملتهبی برای تئاتر ایجاد کنند و کار را به شکایت‬ ‫و اتهام پیش برند‪ .‬آنچه مشخص است با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی موجود‪ ،‬داغی کال س‌های بازیگری‬ ‫به یخی سوق نیافته است‪ .‬هنوز می‌توان دید با اسم‌ها‬ ‫و رنگ‌ها چگونه می‌توان یک کارگاه پرطرفدار‬ ‫تدارک دید‪ .‬چندی پیش ترالن پروانه برای یک‬ ‫دوره کوتاه بازیگری کودک‪ ،‬به ازای هر کودک‬ ‫یک میلیون و ‪ 800‬هزار تومان دریافت کرده است‪.‬‬ ‫کارگاهی که از هر منظر برگزار شدنش عجیب است‪.‬‬ ‫پروانه هر چند موفق به نامزدی جشنواره فیلم فجر‬ ‫می‌شود؛ اما او نه تحصیالت بازیگری دارد و نه تجربه‬ ‫تدریس‪ .‬لذا به صرف سلبریتی بودنش می‌تواند یک‬ ‫کارگاه گرا ن‌قیمت برگزار کند‪.‬به یاد داشته باشیم در‬ ‫یک آموزشگاه زمانی بهنوش بختیاری بازیگری تئاتر‪،‬‬ ‫آن هم از جنس کمدی آموزش می‌داد‪ .‬کافی است‬ ‫فضای مجازی را زیر و رو کنید تا دریابیم با حضور‬ ‫یک شخصیت شاخص و البته ثبت‌نام به شرط اجرا‪،‬‬ ‫چگونه کاسبی کال س‌های بازیگری داغ شده است و‬ ‫در این بین هیچ تناسبی میان میزان آموزش بازیگری‬ ‫و دیگر عوامل یک نمایش وجود ندارد‪ .‬در سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬وضعیت در کارگردانی و نویسندگی اسفناک‬ ‫پیش می‌رود تا با رو ش‌های کپسولی به زودی شاهد‬ ‫نمایش‌هایی باشیم که خلق الساعه پدید می‌آیند‪.‬‬ ‫حال باید دید آیا وزارت ارشاد برای دادن مجوزهای‬ ‫ریز و درشت و رنگارنگش برنامه‌ریزی دقیقی دارد‪.‬‬ ‫همچنین ارشاد باید نشان دهد برای سوق ندادن بازار‬ ‫به سوی انحصار چه راهکاری دارد‪ .‬بماند که بخش‬ ‫مهمی از این ابتذال آموزشی محصول نوعی انحصار‬ ‫است و البته فقدان برنامه آموزشی قوی در عموم‬ ‫آموزشگا ه‌ها در مقابل برخی آموزشگا ه‌های شاخص‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬موفقیت آموزشی یک آموزشگاه نباید‬ ‫بدل به انحصار شود‪ ،‬امری که ارشاد هیچ‌گاه برای آن‬ ‫برنامه دقیقی نداشته است‪.‬‬ ‫کمی از خیانت ندارد‪ .‬مانند کاربری که نوشت‪« :‬به نظر من که‬ ‫صداوسیما به موسیقی این مملکت خیانت می کند‪ ،‬تمام‪».‬یا‬ ‫مرتضی که درباره ممنوعیت نمایش ساز در تلویزیون‪ ،‬اینطور‬ ‫نظر داد‪« :‬صدا و سیمایی که به جای نشان دادن حداقل سازهایی‬ ‫که ایرانی هستن یک ردیف گلدون و گل و درخت میچینه‬ ‫جلوی اونا که یه وقت ملت با دیدن یه ساز مثال تار مرتکب‬ ‫فعل حرام نشن ولی ادوات استعمال مواد مخدر و نحوه استعمال‬ ‫اونو با زوم ‪ ۱۰۰‬درصد نشون میده به درد الی ‪ ....‬میخوره‪ .‬ولی‬ ‫شما ببین همین آالت موسیقی رو توی هر کنسرت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومن میدی و با جیغ و هوررا میبنی هیچ فعل حرامی هم مرتکب‬ ‫نمیشی اگه توی تلویزیون حرومه چرا توی سالن و کنسرت‬ ‫ها حروم نیست‪».‬کاربر دیگری هم از تاثیر صداوسیما بر افت‬ ‫سلیقه موسیقایی مردم نوشت‪« :‬رویکرد صدا و سیما متاسفانه‬ ‫فقط منجر به افت سلیقه هنری موسیقی در کشور شده‪ .‬موسیقی‬ ‫فاخر سنتی و ملی ما در تلویزیون جایی ندارند و حتی سازها‬ ‫نشان داده نمیشوند‪ ،‬جامعه برای نیازهای موسیقایی خودش‬ ‫روی به هر چیز موجود از جمله آثار بی کیفیت و کم کیفیت‬ ‫که در دسترس هست میاره‪ .‬موسیقی غربی بد نیست ولی باید‬ ‫به طرز صحیح و در کنار موسیقی سنتی عرضه بشه وگرنه در‬ ‫نبود یکی دیگری بدون حد و مرز ارائه میشه و کنترلی برای‬ ‫کیفیتش وجود نخواهد داشت‪».‬در واقع نشان ندادن ساز‪ ،‬رواج‬ ‫موسیقی‌های بی‌کیفیت‪ ،‬بی توجهی به موسیقی اصیل ایرانی و‬ ‫هنرمندان این حوزه و بالتکلیفی در برخورد با این پدیده از‬ ‫جمله عناوین شاخصی بودند که منتقدان به رویکرد صداوسیما‬ ‫در نظرات خود به آن‌ها اشاره کردند‪.‬در این بین تعداد اندکی از‬ ‫کاربران هم معتقد بودند صداوسیما در حوزه موسیقی رویکرد‬ ‫قابل دفاعی داشته است‪ ،‬مانند یکی از کاربران که نوشت‪...« :‬‬ ‫واقعیت اینه بعضی از برنامه‌های موسیقی تلویزیون مخصوصا‬ ‫شبکه چهار فوق العاده است و از کالس بسیار باالیی برخورداره‪.‬‬ ‫همینطور بعضی بخشهای رادیوشب در شبکه شما موسیقی سطح‬ ‫باالیی را ارائه میدهند‪ .‬البته و متاسفانه برنامه های ضعیف هم‬ ‫بسیار داریم‪».‬‬ ‫تدوبارهبخت‌آزمایی‬ ‫بازگش ‌‬ ‫بهرسانهملی‬ ‫مسابقه تلویزیونی «روبیکیو» که در دوماه گذشته‪،‬‬ ‫از شبکه‌های تلویزیون حذف شده بود‪ ،‬مدتی است که‬ ‫بی‌سروصدا به تلویزیون برگشته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫یکی دو هفته‌ای از کنداکتور کنار رفت‪.‬با این حال چند‬ ‫روزی است عصرها برنامه «فرمول یک» شبکه یک‪ ،‬مسابقه‬ ‫«روبیکیو» را با همان شمایل سابق پخش می‌کند‪ .‬محتوای‬ ‫که از اوایل اردیبهشت امسال‪ ،‬بعد از فتوای آیت‌ا‪ ...‬مکارم‬ ‫برنامه به هیچ وجه دست نخورده و تنها نوعی روکش‬ ‫مسابقات مشابه از شبکه‌های تلویزیون حذف شده بود‪.‬رهبر‬ ‫مجری معمولی‪ ،‬از تصاویر اجرای زنده‌یاد منوچهر نوذری در‬ ‫«باید فرهنگ کار و تولید و تالش را ترویج دهیم و روحیه‬ ‫مصداق کامل ترویج «روحیه انتظار برای ثروت بادآورده»‬ ‫شبیه بخت‌آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف از‬ ‫این برنامه در دوره جدید‪ ،‬با چه مجوزی به آنتن تلویزیون‬ ‫روز از بیانات صریح رهبر انقالب‪ ،‬رئیس سازمان صداوسیما‬ ‫«روبیکا» است که تحت مالکیت شرکت «توسکا» قرار دارد و‬ ‫مسابقات این‌چنینی و حامیان مالی آ ن‌ها‪ ،‬باید از تلویزیون‬ ‫و ارزش افزوده صداوسیما را در اختیار گرفته است‪ .‬در همان‬ ‫شیرازی و دستور صریح رهبر انقالب‪ ،‬این مسابقه و برخی‬ ‫انقالب ‪ ۴‬اردیبهشت امسال در دیدار با کارگردان گفتند‪:‬‬ ‫انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش‌هایی‬ ‫جمله صداوسیما باید متوجه این معنا باشند‪ ».‬به فاصله یک‬ ‫در دستوری به اداره کل بازرگانی این سازمان‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫حذف شوند‪ .‬از همان هفته دو برنامه «برنده باش» و «پنج‬ ‫نوستالژی‌گونه به آن کشیده شده است؛ یعنی به جای یک‬ ‫«مسابقه هفته» سود می‌برد‪ .‬این برنامه در سری جدید خود نیز‬ ‫است و شباهت بسیاری به بخت‌آزمایی دارد‪ .‬مشخص نیست‬ ‫بازگشته است‪.‬گفتنی‌ است «روبیکیو» بخشی از اپلیکیشن‬ ‫با قراردادی غیرشفاف و انحصاری‪ ،‬همه آگهی‌های بازرگانی‬ ‫زمان‪ ،‬انتقادات زیادی از این برنامه شد‪ ،‬اما به شفاف‌سازی یا‬ ‫ستاره» روی آنتن نرفتند و مسابقه «روبیکیو» نیز با تأخیری‬ ‫لغو این قرارداد انحصاری منجر نشد‪.‬‬ ‫سیاست تلویزیون‬ ‫مخاطب گریزی است‬ ‫مسائل یک سریال از ابتدا تا انتها توسط همان کمپانی اداره‬ ‫و خطاست که این خودش اگر در بهترین حالت هم اتفاق‬ ‫معتقد است نبود کمپانی در صنعت فیلمسازی ایران باعث‬ ‫دارد که باید از ریشه حل شود‪.‬نجفی با اشاره به تفاوت کمپانی‬ ‫می شود‪ .‬اما در ایران چنین سیستمی نداریم و این خودش‬ ‫عامل فساد است‪ .‬در کشو ِر ما هر شخصی به شکل تجربی‬ ‫تصمیم می‌گیرد سریال بسازد‪ .‬پخش سریال هم سراسر آزمون‬ ‫فرهاد نجفی‪ ،‬تهیه‌کننده و کارگردان سریال «آسپرین»‪،‬‬ ‫بیافتد آسیب زننده است‪ .‬بنابراین این شبکه مشکالت اساسی‬ ‫می‌شود سریال‌ها آنطور که باید به حق خود نرسند‪ .‬برای مثال‬ ‫و نحوه فیلمسازی در ایران‪ ،‬افزود‪ :‬پشت یک کمپانی آبرو و‬ ‫باید ‪ 10‬برابر می‌فروخت‪.‬فرهاد نجفی‪ ،‬نویسنده‪ ،‬کارگردان و‬ ‫را وارد آن کند‪ .‬اما در کشور ما همه چیز متکی به فرد است‪.‬‬ ‫نمایش خانگی اشاره کرد و گفت‪ :‬به نظر شخصی من تنها‬ ‫می‌خواهیم یک حرف بزنیم ارشاد و تلویزیون حرف دیگر‪...‬‬ ‫متاسفانه تلویزیون سال‌هاست به سمت کلیشه رفته به صورتی‬ ‫مخاطب پروپا قرص و پیگیر زیادی داشت‪ ،‬هم از داستان غنی‬ ‫بدها هم به طور شدیدی بد هستند‪ .‬سیاستی که رسانه ملی در‬ ‫آنطور که باید به حق خود برسد‪.‬فرهاد نجفی با تاکید بر‬ ‫مسیر دور شود و ایده‌های بکر و ناب بسازد قطعا در موفقیتش‬ ‫موفقیت یک سریال به بازیگر‪ ،‬کارگردان و‪ ...‬نیست‪ .‬در تمام‬ ‫سریال «شهرزاد» با توجه به جنس قصه و ساختی که داشت‪،‬‬ ‫سابقه چندین ساله وجود دارد که هرکسی نمی‌تواند هر پولی‬ ‫تهیه کننده سینما‪ ،‬به مهم‌ترین عامل در موفقیت یک سریال‬ ‫در کمپانی همه با یکدیگر هم هدف هستند اما در ایران ما‬ ‫داستانی که کلیشه و تکراری نباشد می‌تواند موفق شود‪.‬‬ ‫سریالی مثل «شهرزاد» باید ‪ 10‬برابر می‌فروخت چون هم‬ ‫که در آن‪ ،‬خوب‌ها به شکل اغراق‌آمیزی خوب هستند و‬ ‫پیش گرفته مخاطب‌گریزی است‪ .‬اگر نمایش خانگی از این‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ما چیزی به اسم نمایش‬ ‫خانگی نداریم این یک عنوان و هشتگ من درآوردی است‬ ‫و قوی بیرون آمده بود اما چون کمپانی پشت آن نبود نتوانست‬ ‫اینکه چیزی جز قصه تضمین کننده فروش نیست بیان داشت‪:‬‬ ‫دنیا فیلم‌ها و سریال‌هایی بودند که اصال بازیگران مطرحی‬ ‫نداشتند اما بسیار موفق بودند و مخاطبان میلیونی جذب کردند‪.‬‬ ‫که ما روی آن گذاشتیم‪ .‬متاسفانه ساختار این شبکه غلط است‬ ‫فقط قصه و داستان است که تضمین کننده فروش یک اثر‬ ‫اشتباه نتایج غلط می‌گیریم‪.‬تهیه‌کننده و کارگردان سریال‬ ‫همین سریال‌ها و فیلم‌هایی است که در نمایش خانگی و سینما‬ ‫اما ما مجبوریم وارد آن شویم‪ ،‬پس در نهایت از این ریشه‬ ‫«آسپرین» با مقایسه صنعت فیلمسازی در ایران و خارج از‬ ‫است‪ .‬فیلمنامه‌هایی که در دو ماه نوشته می‌شوند نتیجه‌اش‬ ‫می‌بینیم‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬سریالی که ساختار و طراحی‬ ‫کشور بیان داشت‪ :‬کشورهای خارجی در کنار تلویزیون رسمی‬ ‫درست داشته باشد قطعا سال‌ها فکر و ایده پشتش بوده است‪.‬‬ ‫است‪ .‬این کمپانی‌ها سیاست‌ها و خط مشی‌هایی دارند که‬ ‫سال‌ها نوشتنش زمان برده نوشته شده است‪ .‬بازبینی و نگارش‬ ‫خود‪ ،‬یک تلویزیون خصوصی دارند که به شکل کمپانی‬ ‫تهیه‌کنندگان به شکل منسجم و هم هدف طبق این اهداف فیلم‬ ‫و سریال می‌سازند‪ .‬نکته مثبتی که وجود دارد این است تمام‬ ‫برای مثال سریال «بازی تاج و تخت» از روی یک کتابی که‬ ‫فیلمنامه آنقدر دقیق و باحساسیت بود که نتیجه همین شد که‬ ‫همه دیدیم و توانست در جهان رکورد بزند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪861‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫افزایش ‪ 80‬هزارتومانی قیمت چای خارجی‬ ‫با اشاره به افزایش قیمت چای در بازار گفت‪ :‬دلیل این مساله حذف ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی از واردات چای و اختصاص ارز نیمایی برای واردات آن بوده است‪.‬وی افزود‪ :‬بر همین اساس از ‪ ١٥‬خردادماه تمام محموله‌های چای که در گمرک‬ ‫بودند با ارز نیمایی ترخیص شدند‪.‬این فعال بخش خصوصی ادامه داد‪ :‬قیمت چای خارجی ‪ ٥٠٠‬گرمی از ‪ ٢٩‬هزار و ‪ ٩٠٠‬تومان به ‪ ٦٩‬هزار و ‪ ٩٠٠‬تومان رسیده به عبارتی چای خارجی در نیم کیلوگرم ‪ ٤٠‬هزارتومان و در یک کیلوگرم ‪٨٠‬‬ ‫هزارتومان افزایش قیمت داشته است‪.‬آقاطاهر با بیان اینکه چای ایرانی نیز افزایش قیمت جزئی و معقولی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬دقیقاً میزان این افزایش قیمت را نمی دانم چون چای ایرانی بیشتر در شمال خرید و فروش می‌شود‪.‬به گفته وی چای‬ ‫ایرانی به کشور ترکیه که خواهان این نوع چای است صادر می‌شود‪.‬آقاطاهر گفت‪ :‬این اتفاق خوبی است چراکه باعث می‌شود چای‌های داخلی صادر شود و سنواتی نشود‪.‬وی درباره اینکه آیا احتمال کاهش قیمت چای در بازار وجود دارد؟‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر قیمت ارز نیمایی کاهش یابد و محصول جدید وارد شود احتمال این امر هست‪.‬آقاطاهر درباره اینکه چرا با وجود کاهش قیمت دالر قیمت چای پایین نیامده است نیز گفت‪ :‬هیچ مواد غذایی با ارز آزاد وارد نمی‌شود‪ .‬واردات یا‬ ‫با ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی انجام می‌شود و یا ارز نیمایی‪ .‬در نتیجه کاهش قیمت دالر در بازار آزاد نمی‌تواند تأثیری روی قیمت این محصوالت داشته باشد‪.‬‬ ‫دستمزد ‪ 98‬فقط ‪40‬درصد هزینه زندگی‬ ‫کارگر را پوشش می‌دهد‬ ‫برخی تحلیل‌های اقتصادی بر این است که طبق‬ ‫کارگران این سند نهایی شد‪.‬وی با بیان اینکه سند کار‬ ‫و ‪ 215‬تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است‪ .‬تا‬ ‫گزارش بانک مرکزی در سال ‪ ۹۶‬دستمزد کارگران‬ ‫شایسته آ ن‌گونه که باید تهیه نشده است گفت‪ :‬این سند‬ ‫پایان اردیبهشت ماه جهش‌هایی در لبنیات‪ ،‬حبوبات و‬ ‫پوشش می‌داد ‪ .‬فاصله درآمد و هزینه‌ها در سال ‪۹۷‬‬ ‫به‌جز کار شایسته دارد‪ .‬در این سند به‌صورت زیرپوستی‬ ‫سبد می‌گذارد‪.‬رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای‬ ‫است‪.‬فرامرز توفیقی‪ ،‬رئیس کمیته دستمزد کانون عالی‬ ‫ما باید به‌خاطر وظایف قانونی مانع انجام این کار شویم‪،‬‬ ‫که اگر حقوق ‪ 100‬درصد اضافه شود‪ ،‬اما دولت و قوه‬ ‫زندگی گفت‪ :‬یک تکلیفی از سوی سازمان جهانی کار‬ ‫افزایش درصدی هزینه‌های زندگی کارگران نسبت‬ ‫‪۳۷‬درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را‬ ‫کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده‬ ‫شوراهای اسالمی کار کشور درباره افزایش هزینه‌های‬ ‫مشخص شد‪ .‬از اوایل سال ‪ 89‬و ‪ 90‬مشاهده می‌کردیم‬ ‫که سمینارهایی درباره سند کار شایسته برگزار شد‪،‬‬ ‫سند و پیش‌نویسی تهیه شد‪ ،‬بعد از مد ت‌ها بدون حضور‬ ‫بدون سه‌جانبه‌گرایی تدوین شده است و مفهوم دیگری‬ ‫پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل درآمد آمده است‪.‬‬ ‫مسئول این کار وزارت کار است‪.‬توفیقی با اشاره به‬ ‫به اسفند ماه ‪ 97‬اظهار داشت‪ :‬میزان سبد حداقلی در‬ ‫اسفند ماه ‪ 97‬حدود ‪3‬میلیون و ‪759‬هزار و ‪ 262‬تومان‬ ‫بود‪ .‬اما این سبد در حال حاضر به ‪6‬میلیون و ‪482‬هزار‬ ‫دستمزد سه‌گانه شورای عالی کار‪ ،‬به‌طور مرتب تشکیل‬ ‫سیب‌زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه‬ ‫جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در‬ ‫ِ‬ ‫بحث «دستمزد» و محاسبات آن‬ ‫روزهای پایانی هر سال‪،‬‬ ‫اسالمی کار کشور ادامه داد‪ :‬در اسفند ماه اعالم کردیم‬ ‫محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص‪ ،‬در طول‬ ‫مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند‪ ،‬ما در‬ ‫بازار دچار مشکالت هستیم‪ .‬اگر مشاهده کنیم که با‬ ‫سوءاستفاد ه‌گران برخورد کنند‪ ،‬این‌گونه نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار‬ ‫خود را به‌صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته‬ ‫را جدی نمی‌گیرند‪ .‬باید در طول سال‪ ،‬سبد معاش خانوار‬ ‫دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال‪ ،‬با‬ ‫درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ‬ ‫قدرت خرید خود نیازمند ‪2‬میلیون و ‪100‬هزار تومان‬ ‫مازاد دستمزد باشند‪ .‬هزینه سبد معاش در انتهای فروردین‬ ‫ماه ‪5‬میلیون و ‪907‬هزار و ‪ 562‬تومان تعیین شد‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (‪5‬میلیون‬ ‫و ‪907‬هزار و ‪ 562‬تومان) و اردیبهشت ماه (‪6‬میلیون‬ ‫یک عالمت سؤال بزرگ مواجه نباشیم‪ .‬توفیقی افزود‪:‬‬ ‫و ‪482‬هزار و ‪ 215‬تومان) کارگران نشان می‌دهد که‬ ‫و ‪ 262‬تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ‬ ‫تومان افزایش یافته است‪ ،‬یعنی کف هزینه‌های خانوار‬ ‫کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین ماه‪57 ،‬‬ ‫متورم شده است‪.‬‬ ‫سبد معیشت خانوار در اسفند ‪3 ،97‬میلیون و ‪759‬هزار‬ ‫کارگران‪ ،‬کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا‬ ‫هزینه اردیبهشت ماه کارگران حدود ‪574‬هزار و ‪653‬‬ ‫در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه ‪574‬هزار تومان‬ ‫چهارخانوادهصدهزارخودروغیرقانونیواردکردند!‬ ‫گزارش‬ ‫رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی از واردات گسترده خودرو از‬ ‫سوی چهار خانواده با استفاده از رانت‬ ‫و فساد و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬یکی از این خانواد ه‌ها‬ ‫‪ ۱۲۵‬هزار خودرو با اظهارنامه جعلی وارد‬ ‫کرده که تمامی خودروها قاچاق محسوب‬ ‫می‌شود‪.‬خجسته با بیان اینکه قوه قضاییه‬ ‫با این فرد به ‌شدت برخورد کرده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬و فراکسیون مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی در این زمینه پیگیر ی‌های الزم‬ ‫را انجام داد ه‌اند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مبنای واردات این خانواد ه‌ها و گواهی‬ ‫ارایه‌دهنده برای این کار جعلی بوده و بر‬ ‫همین اساس خودروی خارجی وارد به ایران‬ ‫قاچاق محسوب می‌شود‪ .‬رییس فراکسیون‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد‪۱۲۵ :‬‬ ‫هزار خودرو از مجموع واردات صورت‬ ‫گرفته متعلق به این خانواده بوده‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که در صورت بررسی‌های‬ ‫بیشتر دستگاه قضایی احتمال اینکه تعداد‬ ‫خودروهای قاچاق افزایش پیدا کند‪ ،‬بسیار‬ ‫زیاد است‪.‬خجسته با بیان اینکه ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این کار توسط یکی از‬ ‫معاونان وزارت صمت و تیمی متعلق به او‬ ‫صورت گرفته که ‪ ۶۴۸۱‬خودرو ثبت رسمی‬ ‫شده و ‪ ۱۹۰۰‬خودرو وارد ایران شده و بر‬ ‫همین اساس دستگاه قضایی در حال بررسی‬ ‫بیشتر این پرونده است؛ ضمن اینکه این‬ ‫معاون وزارت صمت در حال رفت و آمد به‬ ‫دستگاه قضایی و توضیحات در این خصوص‬ ‫و تفهیم اتهام هم شده است‪ .‬او افزود‪ :‬شعبه‬ ‫‪ ۵‬بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال‬ ‫بررسی این پرونده است‪.‬رییس فراکسیون‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‪ :‬مجلس به‬ ‫دنبال آن است‪ ،‬افرادی که خودرو ثبت‌نام‬ ‫کرد ه‌اند آن را دریافت کنند و بر همین‬ ‫اساس در کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬و کمیسیون‬ ‫صنایع مصوب شد که این کار از سوی‬ ‫خودروسازان صورت گرفته و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫خودرو با قیمت قبلی تحویل مردم و ‪۱۰‬‬ ‫هزار خودرو تحویل ثبت‌نا م‌کنندگان شود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار نفر از افرادی که قبل از باال رفتن‬ ‫قیمت ارز در زمینه ثبت‌نام خودرو اقدام‬ ‫کرده بودند باید خودروی خود را به همان‬ ‫قیمت دریافت کنند و رقم نهایی خودرو به‬ ‫قیمت روز همان موقع بوده است‪ ،‬اما کسانی‬ ‫که بعدا ثبت‌نام کرد ه‌اند باید خودرو را با‬ ‫قیمت روز دریافت کنند‪.‬‬ ‫انتشار فساد در واردات خودرو توسط‬ ‫چهار خانواده در حالی است که روز گذشته‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد که بعد از ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫هیچ مجوز پیش‌فروشی برای خودروهای‬ ‫وارداتی صادر نشده و اگر شرکتی بعد از‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬اقدام به پیش‌فروش‬ ‫کرده‪ ،‬باید جزییات آن به وزارت صمت‬ ‫منتقل تا مجوزهای شرکت مذکور بررسی‬ ‫شود‪ .‬پایان خرداد سال ‪ ،۹۷‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در مصوبه‌ای به ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات بیش از‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال را به سازمان توسعه تجارت‬ ‫ابالغ کرد که طبق آن از ابتدای تیر ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬ثبت سفارش و واردات کاالهای‬ ‫لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع‬ ‫شده و همچنین ثبت سفار ش‌های پیشین‬ ‫انجام شده برای واردات این محصوالت‬ ‫نیز در صورتی که تا تاریخ ‪ ۳۰‬خرداد ماه‬ ‫سال گذشته ارز آنها تخصیص نیافته باشد‪،‬‬ ‫ممنوع اعالم شد‪.‬از طرف دیگر بر اساس‬ ‫آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصر ف‌کنندگان خودرو‪ ،‬تنها شرکت‌های‬ ‫رسمی واردکننده خودرو که دارای‬ ‫نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند‪،‬‬ ‫پس از کسب مجوز از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مجاز به عرضه خودروهای‬ ‫وارداتی به روش «پیش‌فروش» هستند‪،‬‬ ‫اما با ممنوع شدن واردات خودرو عمال‬ ‫پیش‌فروش خودروهای خارجی از ابتدای‬ ‫تیر ماه سال گذشته غیرمجاز اعالم شد‪ .‬باید‬ ‫در روزهای آتی منتظر خبرهای بیشتری از‬ ‫جزییات فساد چهار خانواده در واردات‬ ‫خودرو بود‪.‬منابع‪:‬فارس‪-‬خبرآنالین‬
‫قصوریزنانسرپرستخانواربرایکمکگرفتنازکمیتهامداد‬ ‫طال ‌‬ ‫مشاور فرماندار کاشمر در امور زنان و خانواده گفت‪ :‬متاسفانه برخی بانوانی که سرپرست خانوار هستند وقتی برای گرفتن تسهیالت به کمیته امداد مراجعه می‪‎‬کنند گفته می‪‎‬شود اعتباری نیست و یا برای اینکه تحت پوشش‬ ‫قرار بگیرند مجبور به طالق‌های صوری می‌شوند‪.‬فهیمه رئیس‌زاده عنوان کرد‪:‬گاه از سوی خود مسئوالن کمیته امداد گفته می‪‎‬شود در صورتی تحت پوشش قرار می‪‎‬گیرند که یا طالق گرفته باشند و یا سرپرست فوت کرده باشد‬ ‫در واقع به نوعی خودشان دارند طالق صوری را تبلیغ می‌کنند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬به رغم اینکه بانوان زیر ‪ 40‬سال که زمان پویایی آن‌هاست برای وارد شدن به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیازمند حمایت هستند اما تمامی‬ ‫برنامه‪‎‬هایی که برای حمایت از بانوان مطرح می‪‎‬شود فقط در حد حرف و شعار باقی مانده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه زمانی که بانوان می‌خواهند وارد بازار کار شوند و بخشی از مشکالت زندگی را رفع کنند اما مشکالت‬ ‫بسیاری برایشان ایجاد می‌شود و این موجب می‪‎‬گردد برخی از آنها از ورود به اجتماع پرهیز کنند‪.‬رئیس زاده گفت‪ :‬هرچند از بهمن‌ماه سال گذشته برای فروش تولیدات زنان روستایی در ایام نوروز تالش شده بود غرفه‪‎‬هایی به‬ ‫طور رایگان در اختیارشان قرار گیرد اما تاکنون این بازاراچه تحویل داده نشده است‪.‬وی افزود‪ :‬به رغم اینکه برخی بانوان از یک سال قبل به دنبال گرفتن تسهیالت مشاغل خانگی هستند ولی به کمتر فردی اختصاص داده‪‎‬اند‪ ،‬اگر‬ ‫هم با تسهیالت بسیار اندکی موافقت می‌شود بانک‌ها شرایط سختی را می‪‎‬گذارد که موجب انصراف آن‌ها می‌گردد‪ .‬این گونه رفتارها موجب شده برخی بانوان به صحبت‌هایی که از سوی مسئوالن در خصوص حمایت از آن‌ها‬ ‫مطرح می‌شود دیگر اعتمادی نداشته باشند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫افزایشکارتونخوابی‬ ‫دراستانکرمان‬ ‫تخت فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪861‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫بوستان مطهری یکی از مهمترین بوستان های شهر کرمان است که به دلیل قرار گرفتن در مرکز‬ ‫شهر به یکی از مراکز اصلی برای تجمع کارتون خواب ها و معتادان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این روزها با گرم‌تر شدن هوا و با توجه به‬ ‫فصلتابستانوتعطیلیمدارسودانشگاه‌هااقبال‬ ‫مردمبرایحضوردربوستان‌هایشهرنیزافزایش‬ ‫یافتهاست‪.‬طیسال‌هایاخیراقداماتگسترده‌ای‬ ‫برایافزایشتعدادبوستان‌هاویابهسازی‬ ‫بوستان‌هایقدیمیشهرکرمانانجامشدهاستو‬ ‫بههمیندلیلتمایلمردمبرایحضوردرمراکز‬ ‫فضایسبزنیزافزایشیافتهاستاماحضوردراین‬ ‫مراکزکهاصوالًجزومراکزتفریحیورفاهیدر‬ ‫راستایافزایشنشاطاجتماعیتعریفمی‌شوند‬ ‫بایدهمراهبازمینه‌هاییمانندسالمتاجتماعی‬ ‫باشد‪.‬امااگراینروزهاسریبهبوستان‌هایشهر‬ ‫کرمانبهخصوصبوستانمطهریکهدرمرکز‬ ‫شهرکرمانقرارگرفتهاستبزنیدحضورکارتون‬ ‫خواب‌هاوافرادیکهزندگیآنهادرکوله‌ایکه‬ ‫بردوششانانداخت ‌هاندخالصهشدهاستبسیارپر‬ ‫رنگشدهاست‪.‬هرچندمسئوالنشهریسعی‬ ‫کرد‌هاندباراهاندازیگرمخانهواسکاندادن‬ ‫اینافرادازشدتمشکالتبکاهنداماهمچنان‬ ‫حضورکارتونخواب‌هاکهاکثرا ًمعتادهستندهر‬ ‫روزپررنگترمی‌شود‪.‬هرچندمسئوالنشهری‬ ‫سعیکرد‌هاندباراهاندازیگرمخانهواسکاندادن‬ ‫اینافرادازشدتمشکالتبکاهنداماهمچنان‬ ‫حضورکارتونخواب‌هاکهاکثرا ًمعتادهستند‬ ‫هرروزپررنگترمی‌شودساعت‪ ۲‬عصرطبق‬ ‫روالمعمولدرحالعبورازاینبوستانباچند‬ ‫جوانمواجهشدمکهبسته‌هایغذاییرابههمراه‬ ‫داشتندواقدامبهتوزیعغذابینکارتونخواب‌ها‬ ‫وافرادبیخانمانمی‌کردند‪.‬محسنیکیازاین‬ ‫جواناناستکهمی‌گوید‪:‬بههمراهچندنفراز‬ ‫دوستانکهاکثرا ًدانشجوهستنداقدامبهراهاندازی‬ ‫یکگروهازخیرینکرده‌ایموبادریافتوجه‬ ‫اندکبیندانشجویانویامردمعادیچندوعده‬ ‫غذابرایافرادبیخانمانکهدرسطحشهرهستند‬ ‫تهیهمی‌کنیم‪.‬ویمی‌گوید‪:‬طبیعتاًبوستان‌هاچون‬ ‫مکانیعمومیمحسوبمی‌شوندوامکاناتاولیه‬ ‫را هم در خود جای داد‌هاند برای افراد بی خانمان‬ ‫دراولویتاسکانهستندواکثرا ًزندگیاینافراد‬ ‫به چند پتو و یک کارتون که شب‌ها روی آن‬ ‫می‌خوابندخالصهمی‌شود‪.‬علییکیدیگرازاین‬ ‫جواناناستکهمی‌افزاید‪:‬اکثربیخانمان‌هامعتاد‬ ‫هستندوشاملزنویامردهاییمی‌شوندکهیا‬ ‫ازخانوادهتردشد‌هاندویابهامیدزندگیبهتربه‬ ‫تنهاییراهیشهرهایبزرگمی‌شوندودرنهایت‬ ‫درآسیب‌هایاجتماعیغرقمی‌شوند‪،‬طبیعادر‬ ‫دسترسترینمکانبرایاسکانوخوابشبانه‬ ‫برایاینافرادپارک‌هاهستند‪.‬ویگفت‪:‬کارتون‬ ‫خوابیدرپارک‌هایمختلفکرمانبستگیبه‬ ‫اینکهدرکدامبخشازشهرقرارگرفت ‌هانددیده‬ ‫می‌شود‪،‬مث ً‬ ‫الدربوستانمادراکثرا ًاینافرادتکدی‬ ‫گیریمی‌کنندامااینافرادازبوستانمطهریکه‬ ‫دردسترستراستاکثرا ًبرایخوابشبانهواتراق‬ ‫استفادهمی‌کننددربوستانانقالبهممی‌تواناین‬ ‫قشر ازجامعه را مشاهده کرد‪.‬وی ادامهداد‪ :‬اول‬ ‫اینکهبایدبدانیمکاتونخواب‌هاجزئیازجامعه‬ ‫هستندونیازبهکمکدارندودومبایدمشکالت‬ ‫اینافرادرارفعکنیمکهبتوانیمدرنهایتکاتون‬ ‫خوابیرادرکرمانحذفکنیمامابیخانمان‌ها‬ ‫اکثرا ًمعتادهستندوازاتراقدرگرمخانه‌هاهراس‬ ‫دارنددربوستانهابهخصوصبوستانمطهراتراق‬ ‫شبانهدارند‪.‬یکیازغرفهداراندربوستانمطهری‬ ‫می‌گوید‪:‬اینافرادهمیشهدربوستانمطهریقابل‬ ‫مشاهدههستندوبرخیازآنهاماه‌هادراینبوستان‬ ‫زندگیمی‌کنند‪،‬اینکهبگوییمهمهمعتادهستند‬ ‫صحیحنیستچونبرخیازآنهابهدلیلاجبارو‬ ‫مشکالتمالیدرپارک‌هااتراقمی‌کنند‪.‬اینکه‬ ‫بگوییمکارتونخوابدرکرمانوجودندارد‬ ‫پاککردنصورتمسالهاست‪.‬محمدمی‌گوید‪:‬‬ ‫اینکهبگوییمکارتونخوابدرکرمانوجود‬ ‫نداردپاککردنصورتمسالهاستکافیست‬ ‫مسئوالن حدود ساعت‪ ۲‬عصر و یا از ساعت‪۱۰‬‬ ‫شبتاهفتصبحسریبهبوستانمطهریبزنندبه‬ ‫سادگیمی‌توانندبیخانمانهارامشاهدهکنند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬درگذشتهدستگاه‌هایمتولی‬ ‫اقدامبهجمعآوریمی‌کردنداماحاالمعتادهایی‬ ‫کهکلزندگیشأنیککارتونزیرپایشانو‬ ‫چندپتواستروزهادرپارکزندگیمی‌کنند‬ ‫و گاه مشکالتی را برای غرفه داران و دکه داران‬ ‫ومردمایجادمی‌کنند‪.‬زهرانیزیکیازساکنان‬ ‫اطرافبوستانمطهریاستکهمی‌گوید‪:‬کارتون‬ ‫خواب‌هافقطبخشیازمشکالتاینبوستان‬ ‫استتکدیگیریواستعاملموادمخدرراهم‬ ‫می‌توانبهسادگیدراینبوستانمشاهدهکرد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬وجودسالنورزشی‪،‬آمفیتئاتر‪،‬مرکز‬ ‫بازیکودکان‪،‬کتابخانهومرکزفروش‪،‬نمایشگاه‬ ‫آثارهنریوموزهموجبشدهاستاینبوستان‬ ‫مورداقبالمردمومسافرانقرارگیرداماحضور‬ ‫کارتونخواب‌هاوبیتوجهیمسئوالنموجب‬ ‫شدهامنیتاینبوستانبرایخانواده‌هاکاهشیابد‪.‬‬ ‫یکیازشهرونداننیزباانتقادازبستهشدنموزه‬ ‫اینبوستانگفت‪:‬مدتهاستمی‌گوینددرحال‬ ‫بازسازیموزههستیماماسوالایناستچهزمانی‬ ‫بازسازیاینموزهبهاتماممی‌رسد‪،‬تعطیلیاین‬ ‫موزهبزرگووجودبازارچهخوداشتغالیکه‬ ‫بسیاریازغرفه‌هایآنخالیاست؛فضاییرا‬ ‫برایحضورمعتادانایجادکردهوبهدلیلاینکه‬ ‫حضورنیرویانتظامینیزدراینبوستانکمرنگ‬ ‫استوضعیتنامناسبشدهاست‪.‬ویمی‌گوید‪:‬‬ ‫وجودمراکزبازیکودکانبایددرمکانیباشدکه‬ ‫شرایطنیزبرایحضورخانواده‌هافراهمباشدپس‬ ‫ازمسئوالنمی‌خواهیمبرایرفعاینمشکلچاره‬ ‫اندیشیکنند‪.‬‬ ‫بابتفشارهایاقتصادی‬ ‫شرمندهمردمهستیم‬ ‫تخت فوالد گورستانی قدیمی با مساحت تقریبی ‪ ۷۵‬هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده‌رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی ـ جنوبی شهر واقع شده است‪ .‬تخت فوالد به دلیل‬ ‫وسعت‪ ،‬کثرت مشاهیر مدفون در آن و وجود ابنیه ارزشمند تاریخی یکی از مهمترین محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود‪ .‬این گورستان به مزار بابا رکن الدین نیز معروف است‪.‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با‬ ‫منطق باید بر سر میز مذاکره رقم‬ ‫جز دامن زدن به ناامنی دستاورد‬ ‫بیان اینکه مردم ایران در سا ل‌های‬ ‫بخورد‪ ،‬ادامه داد ‪ ‌:‬ایران در مذاکره‬ ‫دیگری به همراه نیاورد ه‌اند‪ ،‬اضافه‬ ‫شد ه‌اند که ما شرمنده آنها هستیم‪،‬‬ ‫‌رسید و توانست‌ منطق و استدالل‬ ‫کشورهای منطقه می‌تواند تأمین‬ ‫شو ک‌های مهمی عبور کرد ه‌ایم و‬ ‫برساند‪.‬وی با انتقاد از اینکه بعد از‬ ‫بیان اینکه برای اینکه همه از امنیت‬ ‫اسحاق جهانگیری در بازدید‬ ‫سرش رفته و با استفاده از زور به‬ ‫منطقه‌ای امن استفاده کنند راهی‬ ‫اخیر متحمل فشارهای فراوانی‬ ‫گفت‪ :‬این نوید را می‌دهم که ‌از‬ ‫در شرایط باثبات قرار گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫‌نمایشگاه دستاوردهای عشایری و‬ ‫با ‪ 6‬کشور قدرتمند دنیا ‌به تفاهم‬ ‫خود را در میز مذاکره به اثبات‬ ‫مذاکره کشوری احساس کند کاله‬ ‫یک ملت فشار وارد کند کاری‬ ‫کشاورزی استان البرز ‌از مردم ایران‬ ‫غیر‌عقالنی و غیرمنطقی است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪‌ :‬ملت ایران در تمدن‬ ‫یا توافقی را امضا کند و آن را به‬ ‫به عنوان مردمی تمد ن‌ساز نام برد و‬ ‫جهانی نقش تعیین‌کنند ه‌ای دارند‬ ‫و این موضوع قابل تردید نیست‬ ‫خاطرنشان کرد‪‌‌ :‬هر‌کس قرارداد‬ ‫هم بزند همه این اقدام را محکوم‬ ‫کرد‪ :‬امنیت منطقه را ایران با کمک‬ ‫کند‪.‬معاون اول رئیس جمهور با‬ ‫منطقه مطمئن باشند و ‌بتوانند از‬ ‫جز این نیست که فشارها ‌از ایران‬ ‫برداشته شود‪ ،‬تاکید کرد‪‌ :‬دشمنان‬ ‫باید بدون تحمیل فشار به ایران‬ ‫وارد مذاکره و گفت‌وگوی منطقی‬ ‫شوند و آن گاه خواهند دید که‬ ‫می‌کنند و ملت ایران سرفراز است‬ ‫منطقه‌ای خوب و آرام برای همه‬ ‫کشورهای دیگر نیز مشهود است‪.‬‬ ‫است‪.‬معاون اول رئیس جمهور با‬ ‫بیان اینکه امروز در شرایط بسیار‬ ‫اینکه مردم ایران ‌همواره از عزت‬ ‫خلیج فارس و منطقه خاورمیانه در‬ ‫چرا که آثار تمدن مردم ایران در‬ ‫معاون اول رئیس جمهور ‌با بیان‬ ‫که اهل گفت‌وگو‪ ،‬تعامل و منطق‬ ‫اشاره به اتفاقات اخیر در منطقه‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬جهانگیری ‌با‬ ‫خطیری قرار داریم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫آمریکایی‌ها بر‌اساس خوی دشمنی‬ ‫خود حفاظت کرد ه‌اند و ‌اهل منطق‬ ‫ارتباط با ایران گفت‪ :‬اتفاقات اخیر‬ ‫با جمهوری اسالمی ایران فشارهای‬ ‫ایران در حل بحرا ن‌های جدی بیش‬ ‫با منطق‪ ،‬گفتگو‪ ،‬استدالل و ادب‬ ‫اقتصادی بر ملت ایران افزایش‬ ‫را حل و فصل کرد و اگر از مسیر‬ ‫اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‬ ‫شوند حتماً بازنده خواهند بود و‬ ‫بیان اینکه این نوید را می‌دهم که‬ ‫و گفت‌وگو بود ه‌اند‪ ،‬افزود ‪ ‌:‬مردم‬ ‫از آن که به زور متوسل شوند به‬ ‫گفتگو و منطق متکی بود ه‌اند‪.‬وی‬ ‫این پیام را به دنیا منتقل کرد که‬ ‫می‌توان با ایران تعامل و مسایل‬ ‫خود را به خصوص در بخش‬ ‫داد ه‌اند و مردم ایران در سال های‬ ‫با بیان اینکه راهکارهایی که ایران‬ ‫دیگری با ایران وارد گفت‌وگو‬ ‫توسل به گفت‌وگو و منطق است‪،‬‬ ‫منطقه آسیب خواهد دید‪.‬جهانگیری‬ ‫‌از شو ک‌های مهمی عبور کرد ه‌ایم‬ ‫همواره حافظ امنیت منطقه و خلیج‬ ‫خاطرنشان کرد‪‌ :‬امیدوارم شرایط‬ ‫برای حفاظت از امنیت منطقه نیاز‬ ‫و بتوانیم موانع را پشت سر گذاشته‬ ‫برای اداره دنیا پیشنهاد می‌دهد نیز‬ ‫تصریح کرد‪‌ :‬پیچید ه‌ترین گر ه‌ها و‬ ‫با بیان اینکه ایران در طول تاریخ‬ ‫گفتگو حل و فصل کرد و این که‬ ‫فارس بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بحرا ن‌های دنیا را می‌توان از طریق‬ ‫هر کس زور بیشتری داشته باشد‬ ‫تصور کند منطق قو ی‌تری دارد‬ ‫تصوری نادرست است‪.‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهور با تأکید بر اینکه‬ ‫که ما شرمنده آنها هستیم‪.‬وی با‬ ‫و در شرایط باثبات قرار گرفته‌ایم‪،‬‬ ‫پیش‌رو از نظر اقتصادی بهبود یافته‬ ‫به تشکیل ائتالف نیست‪.‬وی با بیان‬ ‫و در زمینه اشتغال‪ ،‬معیشت مردم‬ ‫هر گاه از مناطق خود خارج شد ه‌اند‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫اینکه کسانی که به دنبال ائتالفند‬ ‫؟؟؟‬ ‫و توسعه کشور گام های بلندتری‬ ‫وزارت آموزش و پرورش ‪ 70‬هزار معلم نیاز دارد‬ ‫عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از نیاز آموزش و پرورش به‬ ‫استخدام بیش از‪ ۷۰‬هزار معلم در سال تحصیلی پیش‌رو خبر داد و گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫فرهنگیانقادربهتأمینتمامایننیروهانیست‪.‬جبارکوچکی‌نژادبابیاناینکه‬ ‫آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید به بیش از‪ 70‬هزار معلم جدید نیازمند‬ ‫است اظهار داشت‪ :‬طبق قانون مصوب مجلس‪ ،‬تعدادی از این نیروها از بین مربیان‬ ‫شدبستانی‪،‬خریدخدماتی‌هاومعلمانحق‌التدریسانتخابمی‌شوند‪.‬عضو‬ ‫پی ‌‬ ‫کمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسباتأکیدبراینکهدانشگاهفرهنگیانقادربه‬ ‫تأمین نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید نیست عنوان‬ ‫کرد‪ :‬طبق برآوردهای انجام شده به غیر از معلمان جدید‪ ،‬آموزش و پرورش به‪10‬‬ ‫تا‪ 15‬هزار نفر نیروی خدماتی و‪ 5‬هزار نفر مربی پرورشی نیز نیاز دارد‪.‬نماینده مردم‬ ‫رشت در مجلس به قانون مصوب مجلس برای حل مشکل تأمین نیروی آموزشی‬ ‫در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و ابراز داشت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪30‬‬ ‫هزارنیرویحق‌التدریسی‪،‬مربیانپیشدبستانیوخریدخدماتیداریمکهمی‌توان‬ ‫با آن‌ها بخشی از نیازهای آموزش و پرورش را برطرف کرد‪.‬کوچکی‌نژاد برگزاری‬ ‫آزمون بین نیروهای نهضت سواد آموزشی قبل از سال‪ 92‬را با هدف استخدام در‬ ‫آموزش و پرورش را نیز مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد‪ :‬طبق قانون‪ ،‬آموزش‬ ‫و پرورش حق به کارگیری نیروهای حق‌التدریس آزاد را ندارد اما گزارش‌ها‬ ‫حاکی است این کار در بسیاری از شهرستان‌ها انجام شده است‪.‬وی با بیان اینکه به‬ ‫کارگیرینیروهایحق‌التدریسیآزادبهیکیازبزرگ‌ترینمشکالتموجوددر‬ ‫کشور تبدیل شده است ابراز داشت‪ :‬قانون تمام ساز و کارها را در این زمینه برای‬ ‫آموزش و پروزش روشن کرده است و در صورت تخطی از آن قوه قضائیه حتماً‬ ‫به ماجرا ورود کرده و خاطیان را محاکمه خواهد کرد‪.‬عضو کمیسیون آموزش و‬ ‫تحقیقاتمجلسجذبمعلمازبهتریندانشگاه‌هایکشوررانیزسیاستیکام ً‬ ‫ال‬ ‫اشتباه عنوان کرد و گفت‪ :‬روش معلمی یک فن فوق‌العاده پیچیده است‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪861‬‬ ‫جامعه‬ ‫وضعیتحالحاضرمترودر‪40‬سالهگذشتهبیسابقهبودهاست‬ ‫رئیس شورای شهر تهران گفت‪ :‬وضعیت مدیریت مترو در حال حاضر طی ‪ ۴۰‬سال گذشته بی سابقه بوده است‪.‬محسن هاشمی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران در خصوص مشکالت شرکت راه آهن شهری (مترو) گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫با وجود تذاکرات قبلی در جهت رسیدگی ویژه به وضعیت مترو و حل مشکالت مدیریتی این مجموعه به نظر می رسد‪ ،‬حمل ونقل ریلی و مجموعه بزرگ مترو که باید اولویت نخست شهرداری تهران برای حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک باشد از اهمیت کافی برای‬ ‫شهردارتهران برخوردار نیست و به مسائل آن رسیدگی نمی شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اعتراضات روزهای اخیر در شرکت مترو‪ ،‬ناشی از عدم دقت‪ ،‬توجه و تصمیم گیری مناسب در معاونت حمل ونقل ترافیک و همچنین فقدان انسجام وهماهنگی و ضعف مدیریت در هیئت مدیره‬ ‫و شرکت مترو است‪.‬هاشمی با تاکید بر اینکه این وضعیت در ‪ ۴۰‬سال گذشته بی سابقه بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در طول بیش از سی سال از فعالیت شرکت مترو در پس از انقالب و حتی قبل از انقالب این وضعیت بی سابقه بوده است‪.‬هاشمی خطاب به شهردار تهران گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به وضعیت فعلی مترو به صورت جدی از جنابعالی می خواهم شخصاً و با تشکیل کارگروه های ویژه‪ ،‬مسائل شرکت مترو را مورد رسیدگی قرار داده و از آسیب دیدن حقوق شهروندان تهرانی و اخالل در فعالیت این شرکت که در نظم عمومی شهر تاثیر جدی دارد‪،‬‬ ‫جلوگیری کنید‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬وضعیت کنونی مترو به نظم عمومی و حقوق شهروندان آسیب وارد کرده‪ ،‬ما به شهروندان قول داده بودیم سفرهای ریلی از دو و نیم میلیون سفر به ‪ ۷‬میلیون سفر افزایش پیدا کند اما در تحقق این برنامه دچار مشکل اساسی شده ایم‪.‬‬ ‫معدن های کشور همواره در سوگ معدنچیان خود‬ ‫رویسفیددرسیاهچال‬ ‫گزارش‪-‬صدای اصالحات‬ ‫زندگی در هزارتوی زمین با تاریکی مطلقی که با‬ ‫مسئولین نیز به تدریج آن ها را فراموش کرده و رسانه‬ ‫بود ه‌ که‌ در اثر اشتغا ل‌ کارگر تنشی‌ به‌ مراتب‌ باالتر از‬ ‫کارگری در معدن در کنار حقوق و دستمزدی که دریافت‬ ‫کمترین حقوق ها جبران می شوند جریان زندگی بسیاری‬ ‫ها هم تنها در زمان بروز حادثه و ریزش معدن و مرگ‬ ‫خدمات را در اختیار می گذارند‪ .‬سخت ترین و پر ریسک‬ ‫سازند و فقط و فقط رسانه شان را با چند عکس مزین می‬ ‫بازگشت به نور و روشنایی وجود ندارد‪ .‬جان شان را کف‬ ‫ترین و زیان آور ترین شغل های دنیا به شمار می آید‪ .‬شغل‬ ‫االرضی‌ یا سطح‌ االرضی‌ که‌ ایجا ب‌ می‌نماید کارگرا ن‌ در‬ ‫مردانی از جنس پوالد و سنگ و سر و رویی به رنگ خاک‬ ‫شرایط خاصی را شامل می شود تا به نوعی سختی های این‬ ‫استخرا ج‌ شامل‌ جدا کرد ن‌ یا منفجر ساختن‌ مواد از سطح‌‬ ‫قبل می شود‪ ،‬صبح خود را آغاز می کنند و دل به معدن ها‬ ‫شغلهای سخت و زیان آور آمده است‪«:‬کارها ی‌ سخت‌‬ ‫آ ب‌ و بر ق‌ در داخل‌ معد ن‌ و به‌ طور کلی‌ هر گونه‌ مباشر ت‌‬ ‫در هفته های اخیر بود که طی حادثه ای در معدن زغال‬ ‫های آن را لمس و درک کند و حتی در کنار مردم‪،‬‬ ‫شیمیایی‌‪ ،‬مکانیکی‌ و بیولوژیکی‌ محیط‌ کار غیر استاندارد‬ ‫یا میله‌ها ی‌ معد ن‌ انجا م‌ وظیفه‌ نماید‪ ،‬می‌باشد‪ ».‬شرایط‬ ‫دست دادند اما هیچ خبری از این حادثه در رسانه ها منتشر‬ ‫از مردان کشور است که با حداقل ها حداکثر امکانات و‬ ‫ترین شغل لقب آن است و هیچ امنیت و تضمینی برای‬ ‫دست گرفته و وارد غار خطرات و تهدید ها می شوند‪.‬‬ ‫و زغال و دود و دستانی که هرروز پینه هایش بزرگ تر از‬ ‫می زنند‪ .‬شغلی که کمتر فرد عامه ای می تواند دشواری‬ ‫معدنچیان از حادثه به وجود آمده یک تراژدی بزرگ می‬ ‫کنند‪ .‬کارگری در معدن طبق نظرسنجی ها در صدر سخت‬ ‫های سخت و زیان اور هم طبق قانون کار در هرکشور‪،‬‬ ‫شغل ها را جبران کند‪ .‬در قانون کار ایران و در تعریف‬ ‫و زیا ن‌ آور کارهایی‌ است‌ که‌ در آنها عوامل‌ فیزیکی‌‪،‬‬ ‫نگذاریمفقرازیردستوپا‬ ‫لهشوند؛کمیتهامداد‬ ‫جایسیاسیکارینیست‬ ‫فتاح‪:‬‬ ‫رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به افزایش اعتبار صندوق قرض‌الحسنه امداد والیت از‪ ۴۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان گفت‪ :‬وام‌های قرض‌الحسنه کمیته امداد حتی یک درصد کارمزد ندارد و پرداخت وام غیر از قرض‌الحسنه‬ ‫به مددجویان در این مدت ممنوع شده است‪.‬پرویز فتاح در مراسم تودیع و تکریم خود و معارفه رئیس جدید کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) که امروز در محل این نهاد رگزار شد با بیان اینکه اجماع ملی حول نقش کمیته امداد در کشور شکل گرفته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شعار ما در بدو ورود به امداد تالش برای افزایش اعتماد عمومی مردم بود و امروز همه شواهد در تحقق این امر گواهی‬ ‫می‌دهد‪.‬وی با اشاره به اینکه‪ ۵۲‬ماه خادم و مددکار در کمیته امداد بودم اظهار کرد‪ :‬روزی که حضرت آقا مرا برای خدمت‬ ‫رسانی انتخاب کردند تعجب کردم و گفتم ما به امداد نمی‌خوریم چرا که رشته و سابقه من متفاوت بود اما ما سربازیم و باید‬ ‫سربازی کنیم‪ .‬خدا را شاکرم که در این مدت خادم محرومان و مستضعفان بودم‪.‬فتاح با بیان اینکه این توفیق‌ها لطف خداوند بوده‬ ‫است تصریح کرد‪ :‬در طی دوران خدمتم حتی یکبار بدون وضو به منزل مددجویان وارد نشدم و خدا عالم است که در حین‬ ‫خدمت رسانی به مددجویان نیز هیچ گاه بدون وضو نبودم‪ .‬دل کندن از کمیته امداد هم سخت است چرا که من در کمیته امداد‬ ‫مددکار بودم‪ .‬از خدا می‌خواهم که از این توفیق دل نکنم و در حالی از کمیته امداد خارج می‌شود که مددکار باقی بمانم‪.‬رئیس‬ ‫سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه صمیمانه از همراهی دولت تشکر کرد و گفت‌‪ :‬همچنین از سازمان هدفمندی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬سازمان زکات‪ ،‬سازمان بهزیستی‪ ،‬سپاه پاسدارن و ‪ ...‬تشکر می‌کنم که در این مسیر مرا‬ ‫همراهی کردند‪ .‬همچنین می‌خواهم از همراهی مردم نیز تشکر کنم که در حوادث گوناگون مثل سیل و زلزله به ما اعتماد کردند‬ ‫و صادقانه کمک‌هایشان را در اختیار کمیته امداد قرار دادند‪.‬فتاح با بیان اینکه شعار ما در بدو ورود به امداد تالش برای افزایش‬ ‫اعتماد عمومی مردم بود تصریح کرد‪ :‬امروز همهشواهد در تحقق این امر گواهی می‌دهند‪ .‬همچنین تحول در فرهنگ سازمانی‪،‬‬ ‫روش‌ها و فعالیت‌ها و گفتمان سازی با استفاده از ظرفیت‌های اساسنامه در این مدت پیگیری شد‪.‬وی با اشاره به اینکه کمیته امداد‬ ‫در این مدت منطبق با برنامه‌ها عمل کرده بود و تمام برنامه‌های مصوب هیات امنا عملیاتی و محقق شد گفت‪ :‬ما در کمیته امداد‬ ‫سیاسیعملنمی‌کنیم‪.‬اگرچههمهماسیاسترامی‌دانیماماکمیتهامدادجایسیاسیکارینیست‪.‬چترامدادبایداندازهنظام‬ ‫و فراتر از آن باز باشد‪.‬رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه رویکرد امداد تکریم ارباب رجوع و پاسداشت‬ ‫کرامت و اعتماد به نفس مددجویان است‪ ،‬افزود‪ :‬از مسئوالن می‌خواهم اگر در جایی به خاطر تنگناها و مشکالت اقتصادی‬ ‫فشاری وارد شد این فشار را بر مستضعفان وارد نکنند‪ .‬چرا که هزینه‌ای که صرف مستضعفان می‌شود قطعا به خزانه بر می‌گردد‬ ‫چرا که این افراد دعاگو هستند‪.‬وی با اشاره به اینکه تا کنون گره‌های زیادی باز شده اما گره‌هایی هم باقیمانده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کمیته امداد کارهای بزرگی انجام شده اما همه باید کمک کنند تا نگذاریم در سختی روزگار و شرایط نفس گیر‪ ،‬فقیران زیر‬ ‫دست و پا له شوند‪.‬فتاح با اشاره به اینکه کمیته امداد‪ ،‬فرابومی‪ ،‬فرامذهبی و فراجناحی عمل می‌کنند ادامه داد‪ :‬این سیاست به‬ ‫گونه‌ای بوده است که حتی برادران سنی ما در چهارمحال و بختیاری و ‪ ...‬به اندازه برادران شیعه ما از خدمات کمیته امداد بهره‌مند‬ ‫شدند‪.‬فتاح با بیان اینکه طی این چهار سال بیش از‪ ۱۷۰‬سفر استانی را انجام داده‌ام نیز گفت‪ :‬بازدید از منازل مددجویان در مناطق‬ ‫مرزی و دورافتاده و روستاهای محروم از جمله برنامه‌های این سفرها بوده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫ظرفیت‌ها ی‌ طبیعی‌ (جسمی‌ و روانی‌) در و ی‌ ایجاد می‌گردد‬ ‫می کنند دارای مصایب بیشتری می شود‪ .‬رضایت چندانی‬ ‫» و بعد این مشاغل را تعریف می کند که در صدر آنها‬ ‫کنار قانون کار و شرح وظایف آن ها‪ ،‬کیفیت زندگی و‬ ‫که‌ نتیجه‌ آ ن‌ بیمار ی‌ شغلی‌ و عوار ض‌ ناشی‌ از آ ن‌ می‌باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه وجود نداشته و به نظر می رسد که باید در‬ ‫نشد و کمتر کسی از آن باخبر بود‪ .‬مرگی بی سر و صدا‬ ‫که زیر فراموشی مسئوالن و خصوصی سازی پر نقص اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬مرگ معدنچیان قربانی اقتصاد نادرستی می شود که‬ ‫در میان بحبوحه های اقتصادی فراموش شده و هیچ مدافع‬ ‫کار در معدن را می شود دید‪ «:‬کار در معاد ن‌ اعم‌ از تحت‌‬ ‫حقوق دریافتی آن ها نیز ذکر شود‪ .‬اما در دل این معدن‬ ‫تونل‌ها و راهروها ی‌ سر پوشید ه‌ به‌ استخرا ج‌ بپردازند‪.‬کار‬ ‫که فراتر از تاریکی معدن می باشد‪ .‬فراموشی‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫دیگر از معادن فراتر رفته و به معیشت آن ها نیز می رسد‬ ‫تصمیم های نادرست و ناقص مسئولین نیز می برد‪ .‬درست‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬حقوق پایین و ناکافی نسبت به کار انجام‬ ‫سنگ شهرستان سوادکوه ‪ 2‬نفر از معدنچیان جان خود را از‬ ‫معدن هایی می باشد که همواره در سوگ معدنچیان خود‬ ‫کار‪ ،‬حمل‌ مواد عملیا ت‌ مربو ط‌ به‌ انفجار‪ ،‬ادار ه‌ تأسیسا ت‌‬ ‫و نظارتی‌ که‌ ایجا ب‌ نماید کارگر در تونل‌ها‪ ،‬راهروها‬ ‫ها و در دل زندگی معدنچیان تاریکی دیگری وجود دارد‬ ‫درد این روزهای آن ها می باشد که در دل خود راه به‬ ‫از حقوقی هم ندارند‪ .‬عدم نظارت کافی در حفظ سالمتی‬ ‫و جان معدنچیان ای روزها به خصوصی سازی می رسد که‬ ‫و جان کارگران را هز لحظه در برابر خطر قرار می دهد‪.‬‬ ‫شده‪ ،‬بی توجهی و یا توجه تنها در زمان حادثه‪ ،‬غم بزرگ‬ ‫می نشینند‪.‬‬ ‫«اشتغال» را هم سیل برد!‬ ‫یکی از اهالی پلدختر می‌گوید‪« :‬اگر به مغازه‌های لوازم خانگی سری بزنید‪،‬‬ ‫یخچال‌های توزیع‌شده را می‌بینید که مردم برای فروش در آنجا گذاشته‌اند‪».‬‬ ‫حدود ‪ 4‬ماه از روزی که بهار مردم با خروش رود کشکان زمستان شد‪ ،‬می‌گذرد‪ .‬در مسیر جاده معموالن‬ ‫به پلدختر هنوز هم آثار خرابی ناشی از سیالب بر آبادی‌ها و این مسیر ‪ ١٠٠‬کیلومتری پرپیچ و‌خم باقی مانده‬ ‫است‪ .‬جاده‌ای که اگرچه در ابتدای آن نوشته شده «جاده پلدختر مسدود است» اما در حقیقت قسمتی از راه را‬ ‫من دوباره بر می‌گردد‪ .‬این سلیندر گاز قبل از سیل ‪ ۲۲۰‬هزار تومان بود‪ ،‬اما همین سیلندر گاز را یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومان خریدم من در این مغازه ‪ ۱۰‬سیلندر داشتم که همه‌ از دستم رفت‪.‬وی با بیان اینکه کم‌کم‬ ‫خودمان دوباره مغازه را برپا کردیم‪ ‌،‬می‌گوید‪ :‬مردم کمک‌های زیادی به ما کردند‪ ،‬درست است که همه‬ ‫زندگی ما از بین رفت و وسایلمان خسارت دید‪ ،‬اما مهمتر از همه این‌‌ها این است که اشتغال در این منطقه از‬ ‫بین رفت از خرم‌آباد تا اندیمشک اکثر زمین‌ها کشاورزی بود که حاال همه آنها از بین رفته است‪ .‬بهترین و‬ ‫مرغوب‌ترین زمین‌ها از بین رفته و بستر رودخانه شده است‪.‬این مغازه‌دار خاطرنشان می‌کند‪ :‬گرد و غبار بعد از‬ ‫سیالب هم ما برای ما در این منطقه دردسر جدید شده است‪.‬در ادامه شاگرد مغازه نیز به بحث ما اضافه‬ ‫می‌شود و می‌گوید‪ ۴۵ :‬سال دارم و مستاجر پدرم بودم‪ .‬وقتی که سیل آمد همه وسایل‌مان از بین رفت‪ ،‬اما به‬ ‫آب برده است و در طغیان رودخانه کشکان دیگر اثری از جاده باقی نگذاشته است‪ .‬برخالف روزهای ابتدایی‬ ‫دلیل شاگرد مغازه هستم نه خسارتی بابت کارم دریافت کردم و چون مستاجر هم بودم فقط یک کد به پدرم‬ ‫طول این مسیر ‪ ۱۰۰‬کیلومتری یک ماشین راهسازی هم پیدا کرد‪.‬در طول مسیر آنچه که بیش از همه‬ ‫رودخانه کشکان یک مغازه پوشاک زنانه است‪ ،‬وارد مغازه می‌شوم‪ ،‬صاحب مغازه می‌گوید‪ :‬نزدیک به ‪۵۰۰‬‬ ‫سیل که انواع ماشین‌آالت راهسازی در این جاده مشغول فعالیت بودند‪ ،‬اما امروز دیگر به سختی می‌توان در‬ ‫خودنمایی می‌کند‪ ،‬باقی‌مانده پل‌هایی است که در گذشته راه ارتباطی روستاها با جاده اصلی بوده است و‬ ‫دادند و من نه کمک لوازم خانگی دریافت کردم و نه وام‪.‬در طرف دیگر میدان شهرداری در نزدیکی‬ ‫میلیون تومان جنس داخل مغازه داشتیم که بیشتر آن خسارت دیده است‪ ،‬اما فقط ‪ ۴۵‬میلیون تومان به ما وام‬ ‫امروز در کف رودخانه قرار گرفته‌اند‪ ،‬البته به گفته یکی از افراد محلی راه تمام روستاها به جاده اصلی باز‬ ‫داده‌اند که با آن نمی‌توانم حتی نصف اجناسم را تهیه کنم‪.‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬به مغازه مجاور ما که یک مغازه‬ ‫نشدند و به تنها چیزی که فکر می‌کردند‪ ،‬نجات جان‌شان بود و امروز پس از گذشت بیش از ‪ ۱۰۰‬روز از‬ ‫حالی که به نظرم باید اسامی فروشندگان و فعاالن آن صنف را یادداشت می‌کردند و بعد از بازدید به مغازه‌ای‬ ‫است‪.‬ساکنان شهرستان پلدختر و اطراف رودخانه کشکان در آن شب پر از التهاب حریف طغیان رودخانه‬ ‫وقوع سیالب بهاری در این منطقه اگرچه گل و الی از چهره شهر پاک شده است‪ ،‬اما مردم هنوز هم با‬ ‫کوچک بود و شاید ‪ ۲‬میلیون تومان بیشتر در آنجا جنس و سرمایه نداشته هم ‪ ۴۵‬میلیون تومان وام دادند‪ ،‬در‬ ‫که بیشتر خسارت دیده بود‪ ،‬وام بیشتری پرداخت می‌کردند‪ .‬همسایه ما که خیلی کمتر از من خسارت دیده‬ ‫مشکالت بسیاری مواجه هستند و هنوز هم خانواده‌هایی هستند که در گرمای طاقت‌فرسای پلدختر در کانکس‬ ‫بود وقتی وامش را گرفت کال مغازه را جمع کرد و گفت دیگر نیازی به مغازه نیست و شغل دیگری ایجاد‬ ‫هالل‌احمر جمع شده‌اند تا کولر و دیگر لوازم خانگی مورد نیازشان را دریافت کنند‪.‬یک خانم میانسال از‬ ‫توزیع اقالم خانگی می‌پرسم که اینطور پاسخ می‌دهد‪ :‬منزل ما با مشکل مواجه نشده از همین‌رو برای دریات‬ ‫یا چادر به سر می‌برند‪.‬هوا به شدت گرم است و تعدادی از ساکنان شهرستان پلدختر در محوطه پایگاه‬ ‫اهالی پلدختر در پاسخ به سوالم درباره وضعیت شهر بعد از ‪ ۴‬ماه از وقوع سیل در این شهرستان می‌گوید‪:‬‬ ‫وضع شهر تقریبا بهتر شده است‪ ،‬اما هنوز هم مثل سابق نیست و هنوز هم خوب نیست‪ .‬در زمان سیالب آب‬ ‫حدود یک و نیم متر از منزل‌مان را گرفته بود و همه وسایل‌مان خراب شد‪ .‬متاسفانه تمام وسایل و جهیزیه‌ای‬ ‫می‌کند در حالی که من خسارت بیشتری دیده‌ام و اصال نمی‌توانم با این وام آن را جبران کنم‪.‬از او درباره‬ ‫اجناس مراجعه نکردم‪ ،‬چون نیازی به آنها ندارم‪ .‬اما مغازه‌ام را آب برده است‪ .‬البته متاسفانه دیده‌ایم که برخی‬ ‫بیش از نیازشان اجناس دریافت کرده‌اند و برخی نیز اصال نتوانستند چیزی بگیرند اینجا همه چیز شده‬ ‫پارتی‌بازی‪ ،‬اگر پارتی داشتی همه چیز زود برایتان می‌آورند و خودم این را با چشمانم دیده‌ام‪.‬وی ادامه‬ ‫که برای دخترم درست کرده بودم را آب برد‪.‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬شوهرم کارگر بود و بعد از سیل بیکار است و‬ ‫می‌دهد‪ :‬اگر عصرها به بازار لوازم خانگی‌ها سری بزنید‪ ،‬می‌توانید یخچال‌هایی را که بین سیل‌زدگان توزیع‬ ‫است‪.‬این ساکن شهرستان پلدختر می‌افزاید‪ :‬هنوز بخشی از خانه‌هایمان خراب است و هنوز در حال تعمیرات‬ ‫معنی‌اش این است که اقالم خانگی به درستی توزیع نشده است‪.‬سید حمیدرضا کاظمی (نماینده مردم پلدختر‬ ‫نیفتاده است‪.‬کمی آن طرف‌تر مردی از محله رسالت ایستاده و می‌گوید‪ ،‬هوا گرم است و آمده‌ام تا کولر‬ ‫توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که با توجه به لیست ارزیابی بنیاد مسکن برای همه افراد آسیب دیده‬ ‫وضعیت خوبی ندارد‪ ،‬پسرم هم در سیل آسیب دید که دو ماه بیمارستان بستری بود و هنوز هم تحت درمان‬ ‫آنها هستیم‪ .‬در ارزیابی‌ها خانه ما را تعمیری لحاظ کردند و گفتند‪ ،‬وام به ما تعلق می‌گیرد اما هنوز اتفاقی‬ ‫شد‪ ،‬پیدا‌کنید اگر کسی یخچالش را آب برده باشد‪ ،‬یخچالش را برای فروش نمی‌گذارد و این به نظر من‬ ‫در مجلس شورای اسالمی) در این باره گفت‪ :‬کاالها و لوازم خانگی به دو شکل بین مردم توزیع شد؛ یکی‬ ‫بگیرم‪ .‬او ادامه می‌دهد‪ :‬همه وسایل‌مان در سیل خراب شد‪ ،‬اما در حال حاضر مهمترین مشکل ما گرما است و‬ ‫در سیل کدی را در نظر گرفتند و لوازم خانگی به آنها نیز براساس همین کد تعلق گرفته است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫آمده‌ایم اینجا تا کولر بگیرم‪ ،‬اما می‌گویند کولرهای دو خیابان در منطقه ساحلی کنار رودخانه که منزل ما هم‬ ‫اقالم توزیع کند‪ ،‬اما یک سری از خیرین نیز هستند که اقالمی را بین مردم آسیب‌دیده از سیل توزیع می‌کنند‬ ‫از آنجا که کولرهایمان در جریان سیل خراب شده‪ ،‬واقعا شرایط غیرقابل تحمل است‪.‬وی خاطرنشان می‌کند‪:‬‬ ‫در آنجا واقع است را به معتمد داده‌اند در صورتی که من اصال نمی‌دانم معتمد کیست‪ ،‬فقط به ما می‌گویند‬ ‫اقالم این دو خیابان را به یک معتمد داده‌اند و خودتان بروید معتمد را پیدا کنید! این ساکن پلدختر تصریح‬ ‫قرار بود جمعیت هالل‌احمر نیز کم و کاستی‌ها را جبران کند و هالل احمر در بین افرادی که کد گرفته‌اند‬ ‫که کار این افراد قاعده خاصی ندارد و هر جا بخواهند اجناس‌شان را توزیع می‌کنند این کار خیرین یک‬ ‫تصور منفی در ذهن مردم ایجاد کرده است که برخی از افراد از یک کاال چند بار دریافت می‌کند‪ ،‬اما به‬ ‫می‌کند‪ ۵ :‬میلیون تومان وام بالعوض و ‪ ۱۵‬میلیون تومان وام با تسهیالت پرداخت شده و همانطور که گفتم‪،‬‬ ‫برخی‌ها هم به سختی جنس می‌رسد‪.‬نماینده مردم پلدختر خاطرنشان کرد‪ :‬من بررسی کردم و دیدم؛ اقالمی‬ ‫دارند برخی از افراد آن منطقه هنوز در کانکس هستند حتی برخی از آنها پک لوازم خانگی هم دریافت‬ ‫تحویل داده می‌شود‪ ،‬اما خیرین به هر جایی که دوست دارند کاال می‌دهند و این مشکل ایجاد کرده است و‬ ‫مهمترین مشکل ما گرمایش است‪ ،‬البته اهالی کوی سازمانی‌ها که نزدیک رودخانه هستند‪ ،‬وضع بسیار بدی‬ ‫که توسط ستاد اجرایی توزیع می‌شود به آنهایی که کد گرفته‌اند و خانه‌شان تخریب یا تعمیر شده است‪،‬‬ ‫نکرده‌اند‪.‬خواهر و برادری مبتال به بیماری نادر ‪ sma‬نیز در گوشه‌ای‌ از محوطه حضور داشتند‪ ،‬از آنها درباره‬ ‫البته نمی‌توان به این موضوع هم ورود کرد‪.‬کاظمی با بیان اینکه کسی نیست که کاالهای اساسی را دریافت‬ ‫داشتند و بیش از ‪ ۱۵‬رایانه در آنجا بود که همه آنها را آب برد و همه چیزمان را از دست دادیم حتی ماشین‬ ‫دریافت کرده‌اند‪.‬البته افرادی هستند که به طور مثال در منزل پدرشان ساکن بوده‌اند و یا ادعا می‌کنند که به‬ ‫وضعیت‌شان می‌پرسم که خانم عزیزی پاسخ می‌دهد‪ :‬برادرانم هر دو مغازه خدمات کامپیوتری و کافی نت‬ ‫برادرم را نیز آب برد‪.‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬من مبتال به بیماری ‪ sma‬هستم و در این سیل با مشکالت بسیاری‬ ‫مواجه شدم خاک وارد ریه‌ام شده بود و مدتی در بیمارستان بستری بودم‪ .‬بیماری من نادر است و در اینجا‬ ‫نکرده باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام خانوارهایی که منازل‌شان تخریب یا تعمیری ارزیابی شده‌اند‪ ،‬اقالم مورد نیاز را‬ ‫طور مثال در خانه پدر یا یکی از اقوام‌شان مستاجر بوده‌اند؛ این افراد کد دریافت نکرده و هنوز تصمیمی برای‬ ‫آنها گرفته نشده است‪ ،‬چرا که در موقع ارزیابی آنها را یک واحد در نظر گرفته‌اند‪ .‬این افراد باید به بنیاد‬ ‫وضعیت بسیار بدی پیدا کرده‌ام‪ .‬برادرم بعد از سیل بیکار است‪ ،‬در حالی‌که دو خانواده از یک مغازه کافی‌نت‬ ‫مسکن مراجعه و اثبات کنند که با پدر و مادرشان زیر یک سقف زندگی می‌کنند و حتما ساز و کاری برای‬ ‫حالی که ما تحت پوشش بهزیستی بودیم‪.‬از پایگاه هالل احمر خارج می‌شوم و به میدان شهرداری که بیشترین‬ ‫و حومه شهر پلدختر در چادر یا کانکس زندگی می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬استاندار باید پاسخگوی این موضوع باشد‪،‬‬ ‫درباره وضعیت شهر از صاحب مغازه که مردی میانسال است و در حال تمیز کردن یک قطعه یدکی است‬ ‫شده یا در ساختمان‌های مسکن مهر ساکن شده‌اند‪ .‬در روستاها نیز وام اجاره منزل به روستاییان داده شده‬ ‫نان می‌خوردند‪ .‬متاسفانه هیچ کسی هم وضعیت ما را بررسی نمی‌کند‪ ،‬بهزیستی هم به ما کمکی نکرد‪ ،‬در‬ ‫آسیب را در سیل فروردین ماه در این منطقه دیده بود‪ ،‬می‌روم‪ .‬وارد یک مغازه تعمیر لوازم خانگی می‌شوم و‬ ‫می‌‌پرسم‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در این سیل هر چه داشتیم از بین رفت‪ .‬پس از اینکه ارزیاب‌ها آمدند یک وام ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومانی به ما دادند‪ ،‬برای خسارت‌هایی که به مغازه‌هایمان وارد شده بود‪ ،‬اما مگر با ‪ ۴۵‬میلیون تومان زندگی‬ ‫اثبات این موضوع وجود دارد‪.‬وی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی افراد در حاشیه رودخانه کشکان‬ ‫ما پیگیر وضعیت همه مردم هستیم‪ .‬در حال حاضر نیز همه شهرنشینان یا مبلغی برای اجاره منزل به آنها داده‬ ‫است‪ ،‬اما تعداد خانه‌های روستایی کم است و نمی‌توانند جایی برای اجاره پیدا کنند و دستگاه‌های اجرایی‬ ‫باید برنامه مشخصی برای این بندگان خدا داشته باشند و باید پاسخگو باشند‪.‬‬
‫ترامپ‪:‬‬ ‫ما مثل پلیس هستیم!‬ ‫رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که می‌تواند به‌راحتی با نابود کردن سراسر افغانستان به جنگ در این کشور خاتمه دهد‪.‬به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین‪« ،‬دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهوری آمریکا‪‌،‬‬ ‫روز گذشته ‪-‬دوشنبه‪ -‬گفت که می‌تواند به‌راحتی با نابود کردن سراسر افغانستان به جنگ در این کشور خاتمه دهد‪ ،‬اما نتیجه کشته شدن ‪ ۱۰‬میلیون نفر می‌بود‪ .‬ترامپ در دیدار با «عمران خان»‪ ،‬نخست‌وزیر‬ ‫پاکستان‪ ،‬در اتاق بیضی گفت‪« :‬ما مثل پلیس هستیم‪ .‬مشغول جنگ نیستیم‪ .‬اگر می‌خواستیم با افغانستان بجنگیم‪ ،‬یک هفته‌ای پیروز می‌شدیم‪».‬ترامپ همچنین در جمع خبرنگاران گفت‪« :‬نمی‌خواهم ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫نفر کشته شود‪».‬رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه افزود‪« :‬برنامه‌هایی برای افغانستان دارم که اگر می‌خواستم با این کشورم وارد جنگ شوم‪ ،‬از صحنه روزگار محوش می‌کردم‪ .‬کل کشور عمال در طی ‪ ۱۰‬روز‬ ‫نابود می‌شود‪».‬ترامپ در ادامه گفت‪« :‬ما آنجا مشغول جنگ نیستیم‪ .‬سربازان ما دارند آنجا مدرسه و ایستگاه پمپ بنزین می‌سازند‪ .‬این وظیفه ایاالت متحده نیست‪ .‬این کارها برای آن‌هاست‪».‬‬ ‫تهران‪ ،‬محور رایزنی‬ ‫بولتون در توکیو‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪861‬‬ ‫بین الملل‬ ‫«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا در توکیو با «تا ِکشی ایوایا» وزیر‬ ‫دفاع ژاپن درباره ایران و پیشنهاد اخیر واشنگتن در راستای ایجاد ائتالفی برای‬ ‫تضمین امنیت در تنگه هرمز دیدار و گفت و گو کرد‪.‬به گزارش تلویزیون دولتی‬ ‫«ان‪ .‬اچ‪ .‬کی»‪ ،‬وزیر دفاع ژاپن در این دیدار که دوشنبه شب در وزارت دفاع‬ ‫این کشور صورت گرفت از بولتون بابت تالش هایش برای تقویت اتحاد امنیتی‬ ‫ژاپن و ایاالت متحده سپاسگزاری کرد‪.‬بولتون هم گفت‪ :‬آنها موضوع های مهم‬ ‫بسیاری برای گفت و گو دارند و اتحاد میان دو کشور‪ ،‬به خاطر مسایل بین المللی‬ ‫مختلف‪ ،‬در مرحله حساسی است‪.‬بولتون پیش از آن با تارو کونو‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫‪ 50‬درصد آمریکایی‌ها در انتخابات ‪2020‬‬ ‫به ترامپ رای نخواهند داد‬ ‫بر اساس یک نظرسنجی جدید‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد از رای دهندگان آمریکایی‬ ‫می‌گویند در انتخابات ریاست جمهوری ‪“ ۲۰۲۰‬قطعا به ترامپ رای نمی‌دهند” اما‬ ‫در همین نظرسنجی بیش از نیمی از آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد را‬ ‫تایید کرده‌اند و همچنین ‪ ۴۶‬درصد از آنها نیز معقتدند که دموکراتها هم کشور را در‬ ‫مسیری غلط به جلو می‌برند‪.‬به نوشته پایگاه هیل‪ ،‬یک نظرسنجی نشان داد اکثریت‬ ‫رأی‌دهندگان مستقل آمریکایی می‌گویند در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫دونالد ترامپ رأی نخواهند داد اما در عین حال تصمیم نگرفته‌اند که به کدام یک‬ ‫ی دهند‪.‬این نظرسنجی از سوی‬ ‫از کاندیداهای ریاست جمهوری حزب دموکرات رأ ‌‬ ‫موسسات “ان‌پی‌آر ‪ -‬نیوزآ ِور‪-‬ماریست” انجام شده و مشخص کرد که ‪ ۳۳‬درصد از‬ ‫مستقل‌ها می‌گویند در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬قطعا به دونالد ترامپ رئیس‬ ‫جمهور آمریکا رأی خواهند داد اما در عین حال ‪ ۵۴‬درصد گفتند که قطعا به او رأی‬ ‫نخواهند داد‪ ۱۳ .‬درصد از این مستقل‌ها نیز گفتند هنوز از بابت رأی‌دادن یا ندادن به‬ ‫ترامپ در این انتخابات مطمئن نیستند‪ .‬از طرفی ‪ ۸۴‬درصد از این مستقل‌ها گفتند هنوز‬ ‫ی دهند‪،‬‬ ‫تصمیم قطعی برای آنکه به کدام نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات رأ ‌‬ ‫نگرفته‌اند‪ .‬تنها ‪ ۱۵‬درصد از آن‌ها گفتند که می‌دانند از چه کسی در این انتخابات‬ ‫حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫این نظرسنجی در عین حال دریافت که ‪ ۴۴‬درصد از آمریکایی‌ها عملکرد دونالد‬ ‫ترامپ را تأیید می‌کنند و این باالترین میزان محبوبیت ثبت شده برای ترامپ در این‬ ‫نظرسنجی خاص از زمانی که محبوبیت ترامپ را سنجیده‪ ،‬محسوب می‌شود‪ .‬در این‬ ‫نظرسنجی جدید ‪ ۵۲‬درصد عملکرد ترامپ را تأیید نکردند‪ .‬این نظرسنجی یک روز‬ ‫بعد از آن انجام شده که ترامپ در توییت‌های مناقشه‌برانگیزی چهار نماینده زن اقلیت‬ ‫دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا را مورد حمله قرار داد و از آن‌ها خواست به‬ ‫کشورهای جرم‌خیز و درب و داغون خود برگردند‪.‬‬ ‫عده‌ای از جمهوری‌خواهان از بعد از این اتفاق نسبت به تأثیر این توییت‌های‬ ‫ترامپ و پافشاری‌اش بر دفاع از این توییت‌ها بر آرای مستقل‌ها اظهار نگرانی کردند‪ .‬با‬ ‫این حال این نظرسنجی لزوما نتیجه خوبی نیز برای دموکرات‌ها نشان نداد و آن‌ها هنوز‬ ‫به تالش‌هایشان برای جلب نظر رأی‌دهندگان در حالی که چند ماه تا رقابت انتخابات‬ ‫مقدماتی حزب دموکرات باقی مانده‪ ،‬ادامه می‌دهند‪.‬در این نظرسنجی مستقل‌ها به‬ ‫میزان ‪ ۴۲‬درصد عملکرد ترامپ را تأیید کردند در حالی که در ماه ژوئن این میزان‬ ‫‪ ۳۵‬درصد بود‪ .‬براساس این نظرسنجی آمریکایی‌ها با میزان ‪ ۳۹‬تا ‪ ۵۳‬درصد گفتند که‬ ‫قطعا به ترامپ در انتخابات ‪ ۲۰۲۲‬رأی نمی‌دهند و این به لحاظ آماری نسبت به یک‬ ‫ماه پیش تغییری نداشته است و در سال ‪ ۲۰۱۶‬نیز ‪ ۵۴‬درصد آمریکایی‌ها به ترامپ رأی‬ ‫ندادند‪.‬در این نظرسنجی ‪ ۵۲‬درصد رأی دهندگان آمریکایی عملکرد او در اقتصاد را‬ ‫تأیید کردند و دو سوم آمریکایی‌ها معادل ‪ ۶۵‬درصد گفتند فکر می‌کنند که اقتصاد‬ ‫کشورشان کارکرد خوبی دارد‪ ۶۲ .‬درصد مستقل‌ها نیز چنین فکری را داشتند‪.‬در‬ ‫مجموع ‪ ۴۶‬درصد آمریکایی‌ها معتقد بودند که دموکرات‌ها کشور را در مسیر غلطی‬ ‫به جلو می‌برند در حالی که ‪ ۴۳‬درصد معتقد بودند دموکرات‌ها کشور را در مسیر‬ ‫درستی به جلو می‌برند‪ .‬در میان مستقل‌ها نیز ‪ ۴۸‬درصد معتقد بودند که دموکرات‌ها‬ ‫کشور را در مسیر اشتباه به جلو می‌برند در حالی که ‪ ۴۰‬درصد از آن‌ها معتقد بودند که‬ ‫دموکرات‌ها کشور را در مسیر درست حرکت می‌دهد‪.‬‬ ‫ژاپن دیدار کرده بود‪.‬کونو و بولتون درباره روابط میان ژاپن و کره جنوبی گفت‬ ‫و گو کردند‪ ،‬که بر سر مساله کار اجباری زمان جنگ جهانی و محدودیت هایی‬ ‫که توکیو بر صادرات مواد حساس به کره جنوبی اعمال کرده‪ ،‬به سردی گراییده‬ ‫است کونو در این دیدار موضع ژاپن را بیان داشت‪.‬بولتون گفت که او و کونو‪،‬‬ ‫گفت و گوی بسیار سازنده ای درباره طیف گسترده ای از مسایل داشتند‪.‬این‬ ‫گفت و گوها در حالی انجام می شود که تنش ها در خاورمیانه در حال افزایش‬ ‫است بولتون در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران نیز صحبت کردند بیان‬ ‫داشت که همه موارد مربوط به امنیت ملی پوشش داده شد‪.‬بولتون روز دوشنبه‬ ‫همچنین در توکیو با «شوتارو یچی» رئیس شورای امنیت ملی و از نزدیکان «آبه‬ ‫شینزو» معاون نخست وزیر ژاپن دیدار و گفت و گو کرد‪.‬ایاالت متحده آمریکا‬ ‫ماه گذشته بعد از آنکه دو نفتکش اروپایی و ژاپنی در دریای عمان مورد حمله‬ ‫قرار گرفتند ادعا کرد قصد دارد با هدف تأمین عرضه انرژی در جهان با تشکیل‬ ‫یک ائتالف بین المللی از تنگه هرمز حفاظت کند اما تا کنون درخواست‌های‬ ‫واشنگتن با خیلی از کشورها از جمله ژاپن و کره جنوبی برای پیوستن به این‬ ‫ائتالف نتیجه‌ای نداشته است‪.‬روز پنجشنبه ‪ ۲۳‬خرداد دو فروند کشتی نفتکش در‬ ‫دریای عمان هدف حمله خرابکارانه قرار گرفتند اولین شناور ساعت ‪ ۸‬و ‪ ۵۰‬دقیقه‬ ‫صبح پنجشنبه در فاصله ‪ ۲۵‬مایلی بندر جاسک ایران دچار حادثه شد و نفتکش‬ ‫دوم هم یک ساعت بعد در فاصله ‪ ۲۸‬مایلی این بندر دچار حریق شد یکی از‬ ‫کشتی‌ها از قطر عازم تایوان و کشتی دوم از عربستان سعودی راهی سنگاپور بود‪.‬‬ ‫این دومین حمله به نفتکش‌های خلیج فارس در ماه‌های اخیر است دو نفتکش‬ ‫عربستان و امارات روز ‪ ۲۲‬اردیبهشت در نزدیکی بندر «الفجیره» امارات عربی‬ ‫متحده هدف حمله خرابکارانه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ایرانبه‌آسانیمی‌تواند‬ ‫تردددریاییدرتنگههرمزرا‬ ‫مختلکند‬ ‫توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو نشان از آن دارد که ایران به‌آسانی‬ ‫می‌تواند تردد دریایی در تنگه هرمز را مختل کند‪.‬به نقل از خبرگزاری بلومبرگ‪،‬‬ ‫توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو نشان از آن دارد که ایران به‌آسانی می‌تواند‬ ‫تردد دریایی در تنگه هرمز را مختل کند‪ .‬این البته در حال حاضر این مشکلی‬ ‫است مختص به بریتانیا اما تاثیر آن بر تولید نفت می‌‌تواند عظیم‌تر از این باشد‪.‬‬ ‫اقدام ایران‪ ،‬در پرتو توقیف نفتکش گریس‪ ۱‬در تنگه جبل‌الطارق‪ ،‬قابل‌درک‬ ‫است‪ ،‬اما این مانع واکنش‌های منفی از سوی کشورهای جهان نشد‪« .‬دونالد‬ ‫ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهوری آمریکا‪ ،‬از این فرصت برای اصرار به کشورها برای‬ ‫ایجاد ائتالفی علیه ایران بهترین بهره را برد‪ .‬با در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا‬ ‫علیه صادرات نفت ایران‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت که ایران دست روی دست‬ ‫بگذارد تا هیچ سودی از تجارت و سرمایه‌گذاری پرسود نفت نبرد‪ .‬اما این مسئله‬ ‫برای کشورهای اروپایی و آسیایی که صنعت شان وابسته به تولید و صادرات‬ ‫نفت از طریق تنگه هرمز بوده مشکل‌ساز است‪ .‬این در حالی است که اگر آن‌ها‬ ‫به ائتالف آمریکا برای حراست از مسیر ناوبری در خلیج فارس و تنگه هرمز‬ ‫بپیوندند‪ ،‬تهران این امر را میخ دیگری بر تابوت برجام تلقی می‌کند‪ .‬این امر حتی‬ ‫ممکن است واکنش‌های تندتری را نیز از سوی ایران به دنبال داشته باشد‪ .‬این امر‬ ‫در عین حال می‌تواند صادرات نفت از جنوب عراق‪ ،‬کویت و قطر را با مشکل‬ ‫مواجه کند‪.‬‬ ‫دولتآلمانفرومی‌پاشد‬ ‫شقایق المع زاده‪ :‬کناره گیری «آندریا ناهلس» رهبر حزب‬ ‫سوسیال دمکرات آلمان از قدرت سبب شکنندگی دولت ائتالفی‬ ‫این کشور شد‪ ،‬تا جایی که بحث فروپاشی دولت ائتالفی در رأس‬ ‫اخبار داخلی آلمان و بعضاً رسانه‌های غیرآلمانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫احزاب سیاسی آلمان در خصوص فروپاشی دولت ائتالفی‬ ‫اختالف نظر داشته و دارند‪ ،‬بگونه ای که احزاب اتحاد مسیحی‬ ‫خواهان حفظ دولت ائتالفی بوده و احزاب دمکرات آزاد‪ ،‬سبزها‬ ‫با بیان این نکته که دولت ائتالفی با این رویداد از قدرت همیشه و‬ ‫الزم برخوردار نیست‪ ،‬بر انجام برگزاری انتخابات زودهنگام در این‬ ‫کشور تاکید دارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان در یکی از‬ ‫کنفرانس‌های مطبوعاتی خود در برلین تاکید کرد که با وجود‬ ‫بحران در حزب سوسیال دمکرات‪ ،‬دولت به کار خود ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬آنگال مرکل گفت‪« :‬ما به کار در دولت با جدیت و احساس‬ ‫مسئولیت باال ادامه خواهیم داد‪».‬‬ ‫«امید نوری پور» نماینده پارلمان آلمان در پاسخ به سوالی مبنی‬ ‫بر افزایش احتمال فروپاشی دولت ائتالفی آلمان به خبرنگار مهر‬ ‫گفت‪ :‬دولت آلمان تا پایان دوره مقرر خود فعالیت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در توضیح گفته خود افزود‪ :‬گمان می‌کنم دولت آلمان‬ ‫پیش از سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی دچار فروپاشی شده و پیش بینی می‌کنم‬ ‫که این کشور در بهار آینده شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نوری پور در خصوص پیش بینی خود از دولت آتی آلمان‬ ‫گفت‪ :‬تجربیات حاصله از انتخابات گذشته در آلمان بوضوح نشان‬ ‫می‌دهد که انتخابات در این کشور قابل پیش بینی نیست‪ .‬در عین‬ ‫حال باید به این نکته اذعان داشته باشم که دولت آینده در آلمان‬ ‫دست‌کم‌گرفتن قدرت ایران برای غرب گران تمام می‌شود‬ ‫یک روزنامه آلمانی در مطلبی نوشت‪:‬‬ ‫دست‌کم‌گرفتن قدرت ایران خطایی از‬ ‫طرف غرب است که برای همه گران تمام‬ ‫نویسنده این مطلب در ادامه نوشت‪ :‬اما‬ ‫اگر کسی دوران قبل از روی کار آمدن‬ ‫دونالد ترامپ و جریانات مربوط به ایران‬ ‫زندگی کند‪ .‬این‌که این تحریم‌ها دوباره‬ ‫به‌خاطر توقیف یک نفتکش انگلیسی توسط‬ ‫ایران تشدید شود مسئله‌ای است که کسی‬ ‫می‌شود‪.‬روزنامه “تاگس سایتونگ” آلمان در‬ ‫و منطقه را به‌یاد آورد متوجه می‌شود که‬ ‫به‌خصوص در منطقه خلیج فارس پرداخته‬ ‫ایران همچنین تحت ریاست جمهوری سلف‬ ‫و عصبانی می‌شوند‪ ،‬البته درباره چه‌کسی‬ ‫برای خود او جدید است‪ ،‬نو و تازه ارزیابی‬ ‫را به‌عنوان دولت شرور ارزیابی می‌کرد هم‬ ‫اسالمی مبنی بر اینکه تحریم‌ها یک فرمی از‬ ‫ایجادشده می‌تواند به انفجار منجر شود‪.‬‬ ‫دنیای ترامپ) سخت‌ترین تحریم‌های همه‬ ‫هم تالش‌ها و حمایت‌های گسترده‌ای وجود‬ ‫اکثر ایرانی‌ها به آن اعتقاد دارند‪ .‬این‌که پیچ‬ ‫به‌طور ناخواسته وارد یک جنگ شوند و‬ ‫ایران و تشکیل تنگاتنگ‌ترین ائتالف‌ها‬ ‫که قدرت و برتری ایران به این برمی‌گردد‬ ‫مطلبی به مناقشات اخیر بین ایران و آمریکا‬ ‫نوشت‪ :‬در جهان دونالد ترامپ همه آنچه‬ ‫می‌شود‪ ،‬از جمله (این چیزهای جدید در‬ ‫زمان‌ها علیه ایران‪ ،‬تمایل به تغییر نظام در‬ ‫با انگلیس برای ایجاد یک نظم جدید در‬ ‫خاورمیانه است‪.‬‬ ‫سخت‌ترین تحریم‌های تمام زمان‌ها علیه‬ ‫ترامپ یعنی “جورج دبلیو بوش” که ایران‬ ‫وجود داشته و برای تغییر نظام در این کشور‬ ‫داشته است‪.‬در ادامه این مطلب آمده است‬ ‫که جمهوری اسالمی ایران دهه‌ها است به این‬ ‫مسئله عادت کرده که با تحریم‌های بین‌المللی‬ ‫(در ایران) از آن ابایی ندارد‪ .‬مردم ایران‬ ‫و استراتژیک آن‌ها را دست‌کم می‌گیرد‪.‬‬ ‫ایرانی‌ها در پانزده سال گذشته بدون اینکه‬ ‫مستقیماً جنگی را هدایت کنند نفوذ خود‬ ‫تحت این تحریم‌ها رنج می‌برند و ناراحت‬ ‫در تمام منطقه را گسترش داده‌اند‪.‬نویسنده با‬ ‫اشاره به اینکه ایرانی‌ها حاال دقیقاً تحرکات و‬ ‫عصبانی می‌شوند؟ ارزیابی نظام جمهوری‬ ‫تروریسم اقتصادی است موضوعی است که‬ ‫این تحریم‌ها کمی سفت‌تر شود به تغییر نظام‬ ‫و یا کوتاه آمدن ایران در برنامه‌های هسته‌ای‬ ‫منجر نمی‌شود‪.‬و نیز در این مطلب آمده است‪:‬‬ ‫ترامپ ایرانی‌ها و به‌ویژه مهارت‌های تاکتیکی‬ ‫نظامی را نمی‌تواند کسب کند‪ ،‬بلکه او خود‬ ‫در عرصه سیاسی هم همواره عکس این‬ ‫موضوع را می‌خواسته و خواهان بازگشت‬ ‫نیروهای آمریکایی از عملیات‌های جنگی‬ ‫و پایان نقش آمریکا به‌عنوان پلیس جهانی‬ ‫اقدامات تحریک‌آمیز در تنگه هرمز را مدنظر‬ ‫دارند همچنین نوشت‪ :‬طبیعتاً این شرایط‬ ‫کمتری برای درگیری نظامی وجود دارد و‬ ‫طرف‌های درگیر در این مناقشات می‌توانند‬ ‫در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد‬ ‫شاید حتی یک اتحاد در ناتو برای این منظور‬ ‫تجاری شلوغی (تنگه هرمز) اقتصاد جهانی را‬ ‫حساب‌شده است‪.‬در ادامه آمده است‪ :‬ترامپ‬ ‫شمردن آن خطایی است که در نهایت برای‬ ‫تشکیل شود‪ ،‬اما از دید ایران این یک خطر‬ ‫نه‌تنها در خانه اکثریتی برای یک درگیری‬ ‫بوده است‪ .‬در انگلیس هم حمایت بسیار‬ ‫آن‌ها درگیر مشکالت دیگری هستند‪.‬نویسنده‬ ‫که تنش‌های طوالنی‌مدت در چنین مسیر‬ ‫تهدید می‌کند‪ .‬دست‌کم گرفتن ایران و ناچیز‬ ‫همه گران تمام می‌شود‪.‬‬ ‫دیگر یک دولت ائتالفی نخواهد بود‪ ،‬چرا که نه مردم و نه دو حزب‬ ‫تشکیل دهنده دولت ائتالفی کنونی از نتیجه ائتالف و دستاوردهای‬ ‫آن راضی نیستند‪.‬‬ ‫نماینده پارلمان آلمان با اشاره به انتخابا ت‌های آتی ایالتی در‬ ‫این کشور خاطر نشان کرد‪ :‬آلمان در آستانه برگزاری سه انتخابات‬ ‫مهم ایالتی قرار دارد‪ ۲ ،‬انتخابات در ماه سپتامبر و یکی در اواخر‬ ‫ماه اکتبر برگزار می‌شود که نتایج این سه انتخابات تأثیر زیادی‬ ‫بر روند انتخابات زودهنگام و تعیین دولت آتی در آلمان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان در بخش دیگری‬ ‫از این گفتگو درباره مواضع اروپا درخصوص مسائل سیاست‬ ‫خارجی مانند توافق هسته‌ای ایران‪ ،‬مهاجرت با توجه به روی کار‬ ‫آمدن پارلمان جدید اظهار داشت‪ :‬رویکرد اروپا در قبال مسائل‬ ‫مربوط به سیاست خارجی تغییر محسوسی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نوری پور افزود‪ :‬تغییر در مدیریت اروپا تنها تغییر در افراد بوده‬ ‫که آنها مواضع و خط مشی متغایر با آنچه در اروپا جاری است‪،‬‬ ‫ندارند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تاکتیک سکوت شاید برای سقوط‬ ‫حمیدرضا حق شناس‪ -‬به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬بحث فساد و تبانی در محافل ورزشی‬ ‫به خصوص فوتبال و فوتسال سال‌هاست که مطرح است و همیشه این بداخالقی در ورزش به‬ ‫ویژه در این دو رشته توپی وجود داشته است‪ ،‬اما متاسفانه هر بار به دالیلی نامعلوم به فراموشی‬ ‫سپرده می‌‌شود و فدراسیون فوتبال‪ ،‬کمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال سعی می‌کنند با‬ ‫کوچک‌نمایی و حتی انکار آن‪ ،‬به این مسائل پایان دهند‪ .‬آنها همیشه مدعی هستند که تبانی‌‪،‬‬ ‫فساد و بداخالقی‌ها در فوتسال وجود ندارد و یا اگر وجود دارد فقط در باشگاه‌های کوچک و‬ ‫بی اعتبار است و آنقدر شدید و نگران کننده نیست‪.‬‬ ‫* همیشه بحث تبانی در فوتبال و فوتسال وجود داشته است‬ ‫چند روزی است که بحث تبانی دو تیم اقلید شیراز و شازند اراک در رقابت‌های لیگ برتر‬ ‫فوتسال نوجوانان مطرح سر زبان‌ها افتاده است که البته سرمربیان این دو تیم در مصاحبه‌های خود‬ ‫اعالم کرده‌اند که تبانی در کار نبوده و این موضوع را بعضی از رسانه‌ها به خصوص سرمربی تیم‬ ‫الماس مشهد مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫* فدراسیون باید برخورد قاطع داشته باشد‬ ‫با توجه به اهمیت اخالق مداری در رده های سنی پایه در رده‌های نوجوانان‪ ،‬جوانان و یا‬ ‫حتی امیدها به هیچ وجه نباید بحث تبانی مطرح باشد چون رده‌های پایه آینده تیم‌های ملی ما‬ ‫هستند و فدراسیون فوتبال کمیته فوتسال سازمان لیگ باید با افرادی که در ذهن بازیکنان این‬ ‫رده چنین مباحث رذیالنه‌ای را برای کسب عنوان و مقام مطرح می‌کنند برخورد شدیدی کنند‪.‬‬ ‫* چرا در فدراسیون اهرم فشاری با تیم های متخلف وجود ندارد؟‬ ‫نجاریان‪ ،‬عضو هیأت رئیسه کمیته فوتسال در این زمینه می‌گوید‪ :‬ما اهرمی برای برخورد با‬ ‫این تیم‌ها نداریم‪.‬‬ ‫سوالی که مطرح است این است که چرا نباید فدراسیون فوتبال اهرم محکمی برای برخورد‬ ‫با این باشگاه‌ها متخلف نداشته باشد‪.‬‬ ‫رضا ناصری‪ ،‬دروازبان سابق تیم ملی ایران در این زمینه تاکید کرد‪ :‬اگر فدراسیون از‬ ‫فوتسال هم مثل فوتبال حمایت می‌کرد مطمئنا االن بحث تبانی و داللی و‪ ...‬مطرح نبود‪ .‬عدم‬ ‫حمایت این فدراسیون باعث شده که این رشته هم مثل سایر رشته‌ها دچار حواشی و این‬ ‫بحران‌ها شود‪.‬‬ ‫* عدم حمایت فدراسیون فوتبال از فوتسال باعث چنین مشکالتی شده‬ ‫سال گذشته بود که بحث تبانی و شرط‌بندی در تیم فوتبال تراکتور در لیگ برتر فوتبال‬ ‫مطرح شد و دروازه‌بان این تیم از سوی کمیته انضباطی محروم شد‪ .‬زنوزی مدیرعامل این‬ ‫باشگاه در ابتدا این دروازه‌بان را از تیم کنار گذاشته و علت این کار را کم کاری و کم اشتیاقی‬ ‫این بازیکن در مقابل تیم حریف اعالم کرد و بعد از این موضوع بحث شرط بندی مطرح شد و‬ ‫در نهایت وی را به دلیل تبانی محکوم و از ادامه فعالیت در فوتبال محروم کردند‪.‬‬ ‫* همیشه در رسانه های بحث تبانی‪،‬شرط‌بندی و رشوه و ‪....‬مطرح است‬ ‫بارها از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها بحث تبانی‪ ،‬شرط بندی‪ ،‬رشوه و همچنین پرداخت‬ ‫پول‌های زیرمیزی و رومیزی میلیون‌ها تومانی در فوتبال و فوتسال مطرح شده و در مواقعی برخی‬ ‫پدران و مادران نونهال و نوجوان فوتبالی در شهرهای مختلف کشور اعالم کردند که مربیان‬ ‫تیم‌های لیگ‌های پایه برای نام‌نویسی فرزندان آنها و نیز انتقال به تیم‌های ریشه‌دار و بزرگتر‬ ‫درخواست دریافت مبالغ قابل توجهی داشته و دارند‪ ،‬اما متاسفانه بازهم توجهی به این موضاعات‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫* تشدید مشکالت با به کارگیری غیر متخصص‌ها‬ ‫یکی از اقدامات مهم دیگری که می‌تواند به پیشرفت فوتسال و زدودن هرگونه ناپاکی در‬ ‫فوتسالایراندرردهسومجهانونخستآسیا‬ ‫تیم ملی فوتسال ایران در رد ه‌بندی جهانی هم‌چنان جایگاه سوم را در اختیار دارد‪.‬رد ه‌بندی تیم‌های ملی‬ ‫فوتسال جهان از سوی سایت ‪ futsalworldranking‬اعالم شد و جایگاه تیم‌های برتر با توجه به برگزار‬ ‫نشدن مسابقات ملی نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نداشته است‪.‬تیم ملی ایران در این رد ه‌بندی با ‪ ۱۶۶۳‬امتیاز در‬ ‫رده سوم قرار دارد‪ .‬این درحالی است که روسیه با دو امتیاز کم‌تر رده چهارم را به خود اختصاص داده است‪.‬در‬ ‫این رنکینگ‪ ،‬برزیل با ‪ ۱۸۷۶‬و اسپانیا با ‪ ۱۷۶۳‬امتیاز رتبه‌های اول و دوم را در اختیار دارند‪.‬تیم ملی فوتسال ایران‬ ‫در آسیا نیز صدرنشین است و ژاپن‪ ،‬تایلند و ازبکستان رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داد ه‌اند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫شانس بزرگ ستاره‌های استقالل‬ ‫نسبت به ستاره‌های پرسپولیس‬ ‫گزارش‬ ‫این ورزش کمک کند جذب و به‌کار گیری متخصصان و اهل فن فوتسال و یا هر رشته ورزشی‬ ‫است‪ ،‬اما متاسفانه فدراسیون فوتبال در انتخاب بعضی از مدیران این رشته به گونه ای رفتار کرده‬ ‫که اختالفاتی بین پیشکسوتان این رشته بوجود آورده است‪.‬‬ ‫داوود پرهیزکار سرپرست رئیس کمیته فوتسال در حالی‌که هیچ‌گونه فعالیتی در این رشته‬ ‫ورزشی (فوتسال) نداشته‪ ،‬فقط به دلیل اینکه کارمند فدراسیون فوتبال بوده‪ ،‬به عنوان عالی‌ترین‬ ‫مقام تیم‌های ملی یعنی کمیته فوتسال انتخاب شده است‪ ،‬عالوه بر این آرش جابری به دالیلی‬ ‫که هنوز مشخص نشده از فوتسال می رود اما بعد از چند سال مجددا به عنوان دبیر کمیته فوتسال‬ ‫برمی‌گردد اگر وی کارش خوب بوده پس چرا برکنار شده؟!!!‬ ‫* عدم پاسخگویی به مصائب فوتسال در فدراسیون‬ ‫این روزها یک واقعیت انکار ناپذیر در مدیریت رسانه ای مهدی تاج در فدراسیون فوتبال‬ ‫به چشم می خورد؛ حلقه‌ای که هیچ کس به سواالت پاسخگو نیست‪ ،‬به عنوان مثال علوی‪،‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ ،‬سخنگوی فدراسیون‪ ،‬مترجم رئیس فدراسیون‪ ،‬مسئول حوزه مدیریت و‬ ‫مدیر رسانه‌ای تیم‌ملی است که قضاوت در این زمینه را به مردم واگذار می‌کنیم که آیا یک نفر‬ ‫می‌تواند با این همه مسئولیت موفق باشد‪ .‬مسئولیت‌های فراوان به یک فرد نه تنها کمک حال‬ ‫فدراسیون و تاج نخواهد بود‪ ،‬بلکه به شدت بر انتقادها خواهد افزود‪.‬‬ ‫طبق فرمان آقای مدیر هیچ‌کسی در فدراسیون چه سرمربیان تیم‌های ملی و چه بازیکنان حق‬ ‫ندارند با رسانه‌ها بدون اجازه وی مصاحبه کنند؛ مهم ترین اخبار فدراسیون فوتبال هم در قابل‬ ‫پیگیری نیستند چون تمامی تماس‌ها به تمامی کمیته ها به یک فرد ختم می شوند و در پایان هم‬ ‫سکوت می ماند برای همه سواالت!‬ ‫پیشنهاد می‌شود فدراسیون مستقل و بدون هیچ گونه سفارش پذیری برخوردی جدی‪،‬‬ ‫شفاف‪ ،‬قاطع و بی‌تعارف با متخلفان داشته باشد و از افشای نام مفسدان در رسانه‌های گروهی‬ ‫هراسی نداشته باشد‪ .‬از طرفی باید به رسانه‌ها فرصت داد تا با افشای نام متخلفان‪ ،‬شاید آنها هم‬ ‫بتوانند مرهمی بر زخم افکار عمومی باشند و این برخورد باعث عبرت دیگران شود‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال جایی نیست که بتوان با پنهان کاری و محدود کردن مدیران مربوطه به‬ ‫اهداف رسانه ای و سازمانی رسید‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد فرمول رهایی فدراسیون تاج از انزوا‬ ‫تعامل مطلوب تر با اصحاب رسانه خواهد بود‪ ،‬آنهایی که شاید روزی در تنگناها کمک حال او‬ ‫و فدراسیون تحت مدیریتش باشند‪.‬‬ ‫نهمین دوره رقابتهای چوگان جام قهرمانی استان تهران‬ ‫باشگاه استقالل روز گذشته‬ ‫خواهد شد کالدرون دوباره قلم‬ ‫اتفاق هم کنار گذاشتن تعدادی‬ ‫بازیکنانش بکشد‪ .‬حتی امروز‬ ‫در همان ابتدای حضور سرمربی‬ ‫در حالی یک خرید دیگر انجام‬ ‫قرمز روی نام حداقل یکی از‬ ‫تیم پرسپولیس به قدری پر است‬ ‫چیزهایی در خصوص مازاد اعالم‬ ‫ایتالیایی و البته اختالفاتی بود‬ ‫برای جذب بازیکن‪ ،‬بازیکنی را‬ ‫شد که البته این بازیکن خودش‬ ‫با مدیریت داشتند‪ .‬استقاللی‬ ‫پر بودن لیست پرسپولیس یکی از‬ ‫حالیکه در اردوی قرمزها بعضی‬ ‫ای شده‪ .‬اینکه باالخره بعد از‬ ‫شدن را دارند و نمی خواهند‬ ‫داد که در سمت مقابل لیست‬ ‫که سرمربی این تیم باید باز هم‬ ‫کنار بگذارد‪.‬این روزها موضوع‬ ‫داغ ترین خبرهای فضای رسانه‬ ‫کنار گذاشتن سروش رفیعی و‬ ‫شایان مصلح‪ ،‬باز هم خبری از‬ ‫مازاد بودن بازیکن دیگری هم‬ ‫خواهد بود یا خیر؟ چراکه جذب‬ ‫بازیکنان جدید بدون شک باعث‬ ‫شدن حسین ماهینی هم اعالم‬ ‫از بازیکنان رده سنی بزرگسال‬ ‫که چند ستاره بزرگ باشگاه‬ ‫چنین اتفاقی را تکذیب کرد‪ .‬در‬ ‫ها ساعاتی پیش از جدیدترین‬ ‫از بازیکنان ترس مازاد اعالم‬ ‫کردند‪ .‬آن هم بدون توجه به این‬ ‫در فاصله چند روز تا شروع‬ ‫خریدشان‪ ،‬عارف غالمی رونمایی‬ ‫مسئله که لیست شان در بخش‬ ‫بزرگساالن به این زودی ها پر‬ ‫لیگ نوزدهم بالتکلیف شوند‪،‬‬ ‫شود‪ .‬جالب اینجاست طبق اعالم‬ ‫استراماچونی با خیال راحت‬ ‫و یک مدافع چپ دیگر هم می‬ ‫در اردوی آبی ها شاگردان‬ ‫تری کار می کنند‪ .‬دلیل این‬ ‫زرینچه‪ ،‬آبی ها یک دروازه بان‬ ‫خو ا هند ‪.‬‬ ‫فتحی می‌گوید خیال‬ ‫هواداران راحت‪ ،‬ما می‌ترسیم!‬ ‫جویباری‪:‬‬ ‫علینظریجویباریدرخصوصاینکه‬ ‫ارزیابی‌اشازنقلوانتقاالتباشگاهاستقاللچیست‪،‬‬ ‫گفت‪:‬واقعانمی‌دانمباچهزبانیوباچهلهجه‌ای‬ ‫بگویمکهمسئولنقلوانتقاالتوظیفهداردبازیکنی‬ ‫راکهسرمربیانتخابمی‌کندراجذبکند‪،‬نهاینکه‬ ‫اوخودشبانظرخودشبرودوبازیکنبگیرد‪.‬کسی‬ ‫کهمسئولیتنقلوانتقاالترابرعهدهداردنباید‬ ‫دیدگاهفنیداشتهباشد‪،‬چونفردااینسرمربیاست‬ ‫کهبایدبههوادارانپاسخبدهد‪.‬وظیفهمسئولنقلو‬ ‫انتقاالتایناستکهبازیکنیکهبهاومعرفیمی‌شود‬ ‫راباهرسیاستیکهداردجذبکند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬دراینسالهاهرگاهکامرانمنزوی‪،‬‬ ‫من‪،‬بهرامامیریوعلیامیریو‪...‬درباشگاهاستقالل‬ ‫سمتداشتیم‪،‬همینکارراانجامدادیموبازیکن‬ ‫مدنظرسرمربیراجذبکردیم‪،‬امامتأسفانهاستقالل‬ ‫تبدیلبهویترینیشدهکهبازیکنانمدنظرآقایان‬ ‫می‌آیندواگرخوبباشندسالبعدمی‌روندواگر‬ ‫همبدباشند‪،‬چندینسالدراینتیممی‌مانند‪.‬‬ ‫معاونسابقباشگاهاستقاللتأکیدکرد‪:‬چرا‬ ‫بازیکنانیمثلتیام‪،‬جباروف‪،‬پاتوسیازاستقالل‬ ‫رفتند؟اینهاکهباکیفیتبودندوبایدمی‌ماندندچرا‬ ‫جداشدند؟آقایانباافتخارگفتندقراردادگروو‬ ‫نویمایررافسخکردند‪،‬مگرفسخکردنباپرداخت‬ ‫یزنم‪،‬‬ ‫‪ 10‬میلیاردهنراست؟اینحرفراکهمننم ‌‬ ‫بلکهملکیعضوسابقهیأتمدیرهگفت‪.‬مسئوالن‬ ‫باشگاهاستقاللتوضیحبدهندرویچهحسابیبا‬ ‫دالر‪ 13،12‬هزارتومانیبهبازیکنانبی‌کیفیتاین‬ ‫همهپولپرداختمی‌کنند‪.‬بهنظرمنیااینمسائل‬ ‫پشتپردهداردیااینکهآقایانیکهدراستقاللکار‬ ‫می‌کنندبی‌تجربههستند‪،‬یابهقولدوستان‪،‬پیراهن‬ ‫اینباشگاهبزرگبرایبعضیازمسئوالناستقالل‬ ‫گشاداست‪.‬‬ ‫نظریجویباریدرخصوصاینکهچرااینهمه‬ ‫بازیکنخارجیبهاستقاللمی‌آیدومی‌رودوآیا‬ ‫اینموضوعجایسؤالندارد‪،‬گفت‪:‬کامرانمنزوی‬ ‫همیشهمی‌گفتبازیکنخارجییابایدداخلزمین‬ ‫باشدیااص ً‬ ‫الجذبنشود‪،‬االنهمتعجبمی‌کنم‬ ‫کهآقایمنزویعضوهیأتمدیرهاستواینمسائل‬ ‫رامی‌بیندوچیزینمی‌گوید‪،‬چرابایدامثالگرو‬ ‫ونویی‌مایربهاستقاللبیایندوبهدالرپولبگیرند؟‬ ‫جالباستهربازیکنخارجیهمکهبهاستقالل‬ ‫می‌آیدوعملکردخوبیدارد‪،‬فتحیبالفاصله‬ ‫مصاحبهمی‌کندوبههوادارانمی‌گویدخیالتان‬ ‫راحت‪،‬اینبازیکنماندنیاست‪.‬‬ ‫ویتأکیدکرد‪:‬باحرفزدنکهنمی‌شودکار‬ ‫کرد‪.‬فیلمصحبت‌هایمدیرعاملاستقاللدرفضای‬ ‫مجازیپخششدهواوچندبارگفتکهپاتوسی‬ ‫دراستقاللمی‌ماند‪،‬اماآخرسراینبازیکنهماز‬ ‫استقاللجداشد‪.‬وقتیفتحیمیگویدخیالهواداران‬ ‫راحتباشد‪،‬بیشترمی‌ترسیمومطمئنباشیدوقتی‬ ‫مدیرعاملباشگاهچنینصحبتیانجاممی‌دهدحتما‬ ‫مسئله‌ایپشتپردهاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاستعفایروزگذشتهعلی‬ ‫خطیرازمعاونتورزشیاستقاللگفت‪:‬اینهادیگر‬ ‫بچه‌بازیاست‪،‬متأسفانهوقتیمشکلپروپیچحل‬ ‫شد‪،‬آقایانطوریرفتارکردندکهانگارفتحالفتوح‬ ‫کردند‪،‬درحالیکهمسئلهپروپیچرابایدزودتراز‬ ‫اینهاحلمی‌کردند‪.‬بعدازاینکهرفتنپاتوسیقطعی‬ ‫شد‪،‬دوستانگفتندماقیداینبازیکنرازدیمکهپول‬ ‫پروپیچرابدهیم‪،‬بعدازچندروزدیدیمکهاعالم‬ ‫شدپولپروپیچرافیفاخودشازحساباستقالل‬ ‫پرداختکرد‪.‬پسمشخصشدکهبرنامه‌ایبرای‬ ‫ماندنپاتوسیوجودنداشت‪.‬مگرقراربودپول‬ ‫پاتوسیازحساباستقاللدرفیفاپرداختشود؟این‬ ‫حرفهاهمهتناقضاست‪.‬‬ ‫نظریادامهداد‪‌:‬مدیراناستقالل‪ 2‬ماهوقت‬ ‫داشتندکهپولپروپیچراپرداختکنند‪،‬آنقدرمعطل‬ ‫کردند که کار به روز آخر کشید و وقتی روز آخر‬ ‫مشکلحلشد‪،‬بههمهحملهکردند‪.‬جالباست‪،‬‬ ‫مرتبمی‌گویندچرابازیکنانیبهفیفامی‌روندبرنده‬ ‫می‌شوند‪.‬معلوماستوقتیپولبازیکنراندهید‪،‬‬ ‫اوشمارامحکوممی‌کند‪.‬بعدازپرداختپولهم‬ ‫مدعیشدندبرخیبدهی‌هامربوطبهافشارزاده‪،‬‬ ‫افتخاریوفتح‌اهلل‌زادهبودهاست‪،‬درحالیکهبدهی‬ ‫مربوطبهشخصنیستومربوطبهباشگاهاستقالل‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاونسابقاستقاللتصریحکرد‪:‬مگرهرروز‬ ‫نمی‌گوینداستقاللصدمیلیاردبدهکاراست؟اگر‬ ‫همیناالنبخواهندمدیرعاملراعوضکنند‪،‬صدنفر‬ ‫کاندیدمی‌شوند‪.‬اگراستقاللبدهیدارد‪،‬چطوراین‬ ‫همهکاندیداداردکهمدیرعاملششوند؟پسحتماً‬ ‫چیزیهست‪.‬خودامیرحسینفتحیکهاالندماز‬ ‫یزند‪،‬قبلازحضورشبهعنوان‬ ‫بدهی‌هایاستقاللم ‌‬ ‫مدیرعاملعضوهیأتمدیرهبود‪،‬چطورآقایفتحی‬ ‫زمانیکهعضوهیأتمدیرهبود‪،‬حرفازبدهی‌ها‬ ‫نمی‌زد؟مدیرعاملکنونیاستقاللهمانکسیاست‬ ‫که زیر قرارداد شفر را امضا کرده بود‪ ،‬ولی االن‬ ‫می‌گویدمابدهیپروپیچراکهمربوطبهمدیرانقبلی‬ ‫استپرداختکردیم‪.‬اگرآقایانبدهیراازجیب‬ ‫مبارکپرداختکردند‪،‬بیایندوبگویندمطمئنباشند‬ ‫مردمآنهاراحمایتمی‌کنند‪.‬‬ ‫نظریادامهداد‪:‬وقتیپولاستقاللازایرانسلو‬ ‫اینطرفوآن‌طرفمی‌آیدپرداختبدهییک‬ ‫بازیکناینهمهسروصداندارد‪.‬خیلیازدرآمدهای‬ ‫استقاللمربوطبهزمانافتخاریاست‪،‬اماآقایان‬ ‫یکبارهمنگفت ‌هاندکهافتخاریچنینکارمثبتی‬ ‫کرده‪.‬زمانیکهپولهارامی‌گیرندمربوطبهافشارزاده‬ ‫وافتخاریودیگراننیست‪،‬امازمانیکهبدهکار‬ ‫می‌شوند‪،‬بدهی‌هامربوطبهمدیرانقبلیاست‪.‬آقایان‬ ‫همینصیادمنشرااززمانمدیریتافتخاریدراختیار‬ ‫داشتندواورافروختندودرآمدزاییکردند‪،‬آیایکبار‬ ‫گفتندکهافتخاریصیادمنشراجذبکرد؟جالب‬ ‫استقراربودپولصیادمنشخرجبدهیبهشفر‬ ‫وماندنپاتوسیشود‪،‬آیابدهیشفررادادند؟آیا‬ ‫پاتوسیماند؟فتح‌اهلل‌زاده‪،‬اولیایی‪،‬افشارزاده‪،‬افتخاری‬ ‫و‪...‬همهمدیرانوکارمنداناستقاللبودند‪.‬یکیمثل‬ ‫فتح‌اهلل‌زادهتالشبیشتریمی‌کندومدیریتشخوب‬ ‫است‪،‬یکیهممدیریتضعیفیدارد‪.‬بدهی‌های‬ ‫استقاللمربوطبهاستقاللاستنهاشخاص‪،‬پس‬ ‫لطفاًآقایانهرروزنگویندمابدهیفالنشخصرا‬ ‫پرداختکرده‌ایم‪.‬‬ ‫ویدرپایاناینگفت‌وگودرخصوصاینکه‬ ‫دیدگاهشازاستقاللفصلجدیدچیست‪،‬گفت‪:‬من‬ ‫مطمئنهستمکههواداراستقاللانگیزهداردازتیمش‬ ‫حمایتکند‪.‬ازآنهاهممی‌خواهمکهدستبهدست‬ ‫همبدهندوازاینمربیجوانکهبهتیمآمدهحمایت‬ ‫کنند‪.‬امیدوارهستمکهباحضوراستراماچونیشاهد‬ ‫یکرایکوپدیگردراستقاللباشیمواینمربی‬ ‫بتواندسبکفوتبالاستقاللراعوضکند‪.‬مطمئناًاو‬ ‫نیازبهحمایتداردوشایددرهفته‌هایابتداییچندان‬ ‫باوضعیتاستقاللآشنانباشد‪،‬امااگرحمایتشود‬ ‫مطمئناًمی‌توانداستقاللراازشرایطیکهطیسالهای‬ ‫اخیربهوجودآمدهخارجکند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!