صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۶۰

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 860

روزنامه صدای اصلاحات شماره 860

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رهبر معظم انقالب‬ ‫گزارش‬ ‫موضوعفلسطینقطع ًابهنفعمردم‬ ‫فلسطینودنیایاسالمتمامخواهدشد‬ ‫بحراناقتصادی‬ ‫گلوی کارگران را می‌فشارد‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سهشنبه ‪ 1‬مرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۲۰‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪860‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫صدایمردم‬ ‫زمین نمی خورد ؛با مردم‬ ‫وبرایمردمهستیم‬ ‫روزنامه ها در دو سال اخیر با فشارهای فراوانی‬ ‫مواجه بوده اند که در این میان روزنامه هایی که‬ ‫بدون پشتوانه و دریافتی های خاص به فعالیت خبری‬ ‫و انجام رسالت روزنامه نگاری می پردازند بیش از‬ ‫همه در معرض آسیب و تهدید قرار دارند‪ .‬روزنامه‬ ‫صدای اصالحات در طول مدت فعالیت خود سختی‬ ‫های فراوانی را از شکایات مختلف افراد و جناح‬ ‫های مخالف تا تهدید ها پشت سر گذاشته است و‬ ‫لحظه ای در رساندن صدای مردم و مشکالت آن ها‬ ‫فروگذار نبوده است‪ .‬ما تماما تالش کرده ایم که حتی‬ ‫متنقدین و افرادی که کارشکنی هایی را پیش روی ما‬ ‫قرار می دهند پوشش دهیم و دست دوستی مان برای‬ ‫همه آن ها دراز شده است چرا که رسالت روزنامه‬ ‫و روزنامه نگاری ما ایجاب می کند که هیچ زمانی‬ ‫پیوند قطع شده ای بین خود و منتقدان نداشته باشیم‪.‬‬ ‫ما برای مردم و برای رساندن صدای آن ها هستیم که‬ ‫جز این‪ ،‬خیانتی آشکار به مطبوعات و عقبه فرهنگی‬ ‫ما خواهد بود‪ .‬روزنامه صدای اصالحات با وجود‬ ‫گرانی کاغذ‪ ،‬مصایب حقوق و بیمه خبرنگاران و فشار‬ ‫جناح ها مقاومت کرده و تا به امروز قسم مطبوعاتی‬ ‫خود مبنی بر «مردم مداری» را حفظ کرده است‪ .‬تمام‬ ‫فشار های تحمیلی نمی تواند ما را از رساندن صدای‬ ‫ملت به عقب نشینی وادارد و ضربه های مهلک‬ ‫منتقدان نه تنها صدای اصالحات‪ ،‬بلکه آزادی بیان‬ ‫تمام مطبوعات را زیر سوال می برد‪ .‬جانب داری از‬ ‫مردم در تمام ابعاد صدای اصالحات دیده می شود و‬ ‫برای آن ها به میدان رقابت وارد شده است‪ ،‬این رسالت‬ ‫زمین نمی خورد مگر زمانی که از دفاع از حقوق‬ ‫مردم کوتاه بیاید و فشارهای منتقدان‪ ،‬اگر در جای‬ ‫درست نباشد‪ ،‬نمی تواند ما را از رسته مردم مداری‬ ‫خارج نماید‪ .‬تا جان مطبوعاتی وجود دارد‪ ،‬مدافع و‬ ‫جنگنده میدان مطبوعات برای مردم خواهیم و امروز‪،‬‬ ‫بیش از گذشته به رسالت خود ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیئتی عالیرتبه‬ ‫از جنبش مقاومت اسالمی (حماس) تصریح‬ ‫کردند‪:‬موضوعفلسطینقطعاًبهنفعمردمفلسطینودنیای‬ ‫اسالم تمام خواهد شد‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر‬ ‫معظمانقالباسالمی‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫حشمت‌اهلل فالحت‌پیشه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جمعیازانجمن‌هایصنفیکارگرانساختماندر‬ ‫بیانیه‌ای ضمن اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی‬ ‫ازکارگرانهفت‌تپهاعالمحمایتکردند‪.‬تعدادی‬ ‫انجمنصنفیکارگرانساختمانیبیانیه‌ایمشترک‬ ‫صادر کردند و در آن از کارگران هفت‌تپه ‪...‬‬ ‫افزایش روزانه فاصله دستمزد دریافتی کارگران با خط فقر‬ ‫رئیس قوه قضاییه‬ ‫وزرا‪ ،‬نمایندگان‬ ‫و مسئوالن اگر‬ ‫متوجه فساد شدند‬ ‫گزارش کنند‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫سقف متزلزل و سفره خالی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مردم از غیبت و عدم پاسخگویی شما گله دارند آقای روحانی!‬ ‫انگلیس که خود را استاد‬ ‫سیاستمی‌داندچگونه‬ ‫در دام آمریکا افتاد؟‬ ‫نارضایتی میلیونی «آرا»‬ ‫‪2‬‬ ‫بین الملل‬ ‫«تل آویو» و «بنیامین»‬ ‫در مرداب بحران اسرائیل‬ ‫‪7‬‬ ‫معاونت حقوقی ریاست جمهوری‬ ‫خدشه‌ایبهانتخابات‬ ‫شورایاری‌ها وارد نیست‬ ‫معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعالم‬ ‫کرد که وجود قانون خاص انتخابات برای‬ ‫شوراها گرچه می‌تواند مفید باشد‪ ،‬ولی فقدان‬ ‫آن با توجه به مستندات قانونی و مقررات‬ ‫فوق موجب خدشه به اعتبار انتخابات نیست‪.‬‬ ‫ملاحظات اعالمی توسط سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور در مورد انتخابات شورایاری‌های شهر‬ ‫تهران جهت بررسی و حل مشکل‪ ،‬به معاونت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هاشمی‌پوردرنطقمیاندستور‪:‬‬ ‫آشکارا گفته می‌شود هر کس به دولت روحانی‬ ‫رای ندهد باید از همه چیز به محروم بماند‬ ‫عدلهاشمی‌پوردرنشستعلنیمجلسشورایاسالمیدرنطقمیاندستور با‬ ‫بیاناینکهخدایبزرگرابرایخدمتگزاریدرنظامجمهوریاسالمیایرانشاکریم‪،‬‬ ‫گفت‪:‬ابتداازاقداماتشایسته‪،‬بهموقع‪،‬هوشیارانهوشجاعانهپیدرپینیروهایمسلح‬ ‫به ویژه همکاران عزیزم در سپاه پاسداران انقالب اسالمی علی الخصوص هوا و فضا‬ ‫و نیروی دریایی سپاه تشکر و قدردانی کنم و برای همه سربازان مخلص با صداقت‬ ‫و شجاع رهبر فرزانه انقالب و ملت شریف ایران اسالمی توفیق روزافزون آرزو دارم‪.‬‬ ‫نمایندهمردمکهکیلویه‪،‬بهمئی‪،‬چرامولندهدرمجلسشورایاسالمی‪،‬بابیاناینکهاز‬ ‫آقایروحانیتشکرمی‌کنمکهبرغمهمهفشارهایاقتصادیوتشدیدتحریم‌هادولت‬ ‫خدماتخوبیراارائهمی‌دهدخطاببهرئیسجمهور‪،‬ادامهداد‪:‬بهعنواننمایندهحوزه‬ ‫انتخابیه‌امکهیکدوماستانکهکیلویهوبویراحمدراتشکیلمی‌دهدازجنابعالیسوال‬ ‫می‌کنمبرایمدتزمانباقیازعمردولتخودجهترفعمشکالتونابسامانی‌های‬ ‫موجودبهویژهدومبحثمهموحیاتیفرهنگواقتصادچهبرنامه‌ایدارید؟آیازمان‬ ‫آن فرا نرسیده است که حرف‌ها‪ ،‬شعارها و سخنرانی‌های جذاب و دلخوش‌کننده و‬ ‫مصوباتبدونخروجیتبدیلبهعملخوبیااقدامعملیگردد؟هاشمی‌پورعنوان‬ ‫کرد‪:‬آیابادراختیارداشتناینهمهمنابعونعمت‌هایالهیاعمازنیرویانسانیخالق‪،‬‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬توانمند‪ ،‬انقالبی و کارآمد و ثروت‌های مادی و معنوی امکان آن نبوده با‬ ‫خردجمعی‪،‬کارتیمی‪،‬رعایتاولویتوداشتنبرنامه‌هایکوتاهمدت‪،‬میانمدتو‬ ‫بلندمدتمشکالتموجودرابهویژهدرعرصه‌هایفرهنگیواقتصادیحلکرد؟وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬آیا برای اجرای به موقع مصوبات سفرهای استانی جنابعالی و عملیاتی‬ ‫کردن تصمیمات اتخاذ شده در تهران برای سامان دادن وضعیت موجود نیاز به تیم‬ ‫میدانییاقرارگاهعملیاتیبرایاقدامعملینداشتیدوفکرنمی‌کنیدکهعمدهتصمیمات‬ ‫ومصوباتبههمیندلیلابترماندهاست؟هاشمی‌پوردرادامهخطاببهرئیسجمهور‪،‬‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬جنابعالینیکمی‌دانیدکهباترکیبیازنیروهایکارآمدحضرتعالیو‬ ‫استفاده از توانمندی نیروهای کارآمد‪ ،‬انقالبی و با تجربه فارغ از مسائل سیاسی چپ‬ ‫و راست و افراطی‌گری می‌توان بخش عمده‌ای از نابسامانی‌ها و نگرانی‌ها مردم را در‬ ‫بخش‌های مختلف به ویژه مشکالت اقتصادی حل کرد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬ایکاش شعار‬ ‫اعتدالجنابعالیدراستان‌هابذرافشانیمی‌شد‪،‬چراکهعمدهمشکالتموجودازهمین‬ ‫ناحیهاستکهمتاسفانهآشکاراگفتهمی‌شودهرکسبهدولتروحانیرایندهد‪،‬باید‬ ‫ازهمهچیزبهویژهاستفادهازتوانمندی‌هامحرومبماند‪.‬هاشمی‌پورخطاببهنمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بیش از سه سال است که در خانه ملت از مشکالت و نارسایی‌ها‬ ‫گفتهمی‌شودازبیکاریجوانانسردرگریبانکههمهدرگیرآنهستیمواززمینگیر‬ ‫شدنبخشخصوصیوپیمانکارانبهدلیلبیکارشدنونبودپرداختمطالباتآنهاو‬ ‫نوساناتدربازارارزکهتاارزاقعمومیوکاالهایاساسی‪،‬ازکارخانجاتوفلجشدن‬ ‫تولیدکنندگان‪،‬مبارزهباقاچاق‪،‬واگذاریبنگاه‌هایاقتصادیدولتبهبخشخصوصی‬ ‫و هم قانون و هم لوایح تصویب شده است‪ ،‬سوال اینجاست آیا زمان آن برای همه‬ ‫نمایندگانفرانرسیدهاستکهبخشنظارتراتقویتکنیموکمتربهتصویبقانونو‬ ‫خدشه‌ای به انتخابات‬ ‫شورایاری‌ها وارد نیست‬ ‫معاونت حقوقی ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعالم کرد که وجود قانون خاص انتخابات برای‬ ‫شوراها گرچه می‌تواند مفید باشد‪ ،‬ولی فقدان آن با توجه به مستندات قانونی و‬ ‫مقررات فوق موجب خدشه به اعتبار انتخابات نیست‪ .‬ملاحظات اعالمی توسط سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور در مورد انتخابات شورایاری‌های شهر تهران جهت بررسی و حل‬ ‫مشکل‪ ،‬به معاونت حقوقی ارجاع شد‪.‬معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تشکیل جلسه‌ای‬ ‫در محل دفتر خود با حضور شهردار تهران‪ ،‬رئیس شورای شهر و برخی اعضای آن‪،‬‬ ‫رئیس شورای عالی استان‌ها‪ ،‬معاون وزیر کشور و معاونان سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫و دیگر مقامات و مسئوالن ذی‌ربط‪ ،‬اظهارات حاضران را استماع کرد‪.‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس‌جمهور با توجه به وجود مبانی قانونی ازجمله اصول ‪ 7 ، 6‬و ‪ 100‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫بندهای «‪ 5‬و ‪ »7‬ماده (‪ )80‬قانون شوراها و تصویب‌نامه شماره ‪ 51536/136353‬مورخ‬ ‫‪ ، 1397/11/12‬که به تأیید رئیس مجلس شورای اسالمی رسیده و نیز مصوبات شورای‬ ‫شهر درخصوص موضوع‪ ،‬از سال ‪ 1378‬تاکنون که توسط مراجع نظارتی فرادست الغاء‬ ‫نشده است‪ ،‬جواز قانونی انتخابات را تأیید کرد‪ .‬معاونت حقوقی اعالم کرد که وجود‬ ‫قانون خاص انتخابات برای شوراها گرچه می‌تواند مفید باشد‪ ،‬ولی فقدان آن با توجه‬ ‫به مستندات قانونی و مقررات فوق موجب خدشه به اعتبار انتخابات نیست‪.‬‬ ‫لوایح بپردازیم؟وی در تذکر به وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیاستانکهکیلویهوبویراحمدبیماربودوبیمارترهمشدهاست‪،‬‬ ‫دانشگاهی که قدرت درمان خود را ندارد‪ ،‬چطور می‌تواند به درمان مردم توجه داشته‬ ‫باشد؟ حدود‪ ۸‬سال قبل ساخت بیمارستان‪ ۳۲‬تخت خوابی چرام تصویب شده است‬ ‫گزنیهمشدهوموافقتنامههممبادلهشده‪،‬پولهمبرایآنبه‬ ‫ودر‪ ۳‬سالگذشتهکلن ‌‬ ‫دانشگاهرفتوجایدیگرتخصیصدادهشدومتاسفانهفقطدیواریهمراهبانارضایتی‬ ‫مردمباقیماندهاست‪،‬ضمناینکهبیمارستان‪ ۳۲‬تختخوابیلندهوتکمیلبیمارستان‬ ‫بهمئیوتجهیزآنهمهمینوضعیترادارد‪.‬وزیربهداشتتیمیبرایبررسیوضعیت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد اعزام کنداین نماینده مردم در مجلس‬ ‫دهم‪ ،‬گفت‪ :‬اورژانس هوایی با توجه به صعب العبور بودن حوزه انتخابیه‌ام هنوز برغم‬ ‫تاکیدوتوصیهآقایوزیرهنوزعملیاتینشدهاست‪،‬همچنیناورژانس‪۷۲‬تختخوابی‬ ‫کهکیلویهوبویراحمدکهیکبیمارستانداردباپنکهمی‌چرخدوایندرحالیاست‬ ‫کهتعدادیازافراددرآنبستریهستندودراینوضعیتمردمنگرانوناراضیهستند‪،‬‬ ‫بنابراین انتظار می‌رود آقای وزیر تیمی را برای بررسی وضعیت موجود دانشگاه علوم‬ ‫پزشکیاعزامکند‪.‬نایبرئیسکمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمی‪،‬درپایانهمدر‬ ‫تذکربهآذریجهرمییادآورشد‪:‬بهوضعیتآنتن‌دهیواینترنتشهرستان‌هایحوزه‬ ‫انتخابیه‌امتوجهویژهداشتهباشید‪،‬ضمناینکهامیدوارمهمدولتوهممجلسدرکنار‬ ‫یکدیگربتوانندبهرفعمشکالتاقتصادیتوجهداشتهباشند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬خطاب به رئیس‌جمهور بر‬ ‫ضرورت توجه به دو حوزه مهم و حیاتی فرهنگ و اقتصاد و رفع مشکالت مرتبط‬ ‫خبرنگار‬ ‫با آنها تاکید کرد‪.‬‬ ‫تمام تالشم را برای کاهش تنش‌‬ ‫میان ایران و آمریکا می‌کنم‬ ‫امیدواریم انگلیس اعتماد را‬ ‫بازگرداند‬ ‫آبه‪:‬‬ ‫نخست وزیر ژاپن گفت که برای کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تمام تالش خود را به کار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬به نقل از خبرگزاری رویترز‪ ،‬شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز (دوشنبه) گفت که پیش از پاسخ‬ ‫به درخواست آمریکا برای اعزام نیروی دریایی برای محافظت از آب‌های استراتژیک اطراف ایران برای‬ ‫کاهشتنشمیانتهرانوواشنگتنازهیچتالشیفروگذارنخواهدکرد‪.‬رسانه‌هایژاپنیگزارشداده‌اند‬ ‫که در جریان سفر جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی آمریکا به توکیو ارائه پیشنهاد واشنگتن برای تقویت‬ ‫نظارتبرکشتیرانیوحملنفتدرآب‌هایاطرافایرانویمندردستورکارقرارخواهدداشت‪.‬نخست‬ ‫وزیر ژاپن تصریح کرد که پیش از تصمیم‌گیری برای پیوستن به آمریکا خواهان آن است که "نقش‬ ‫ویژه" خود را برای کاهش تنش ایفا کند‪.‬وی در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬ما دوستی قدیمی و تاریخی‬ ‫با ایران داریم و من بارها با رئیس جمهور و دیگر سران این کشور دیدار کرده‌ام‪ .‬توکیو قبل از هرگونه‬ ‫تصمیم‌گیریدربارهکاریکهبایدانجامدهدمی‌خواهدبرایکاهشتنش‌هاتالشکند‪.‬مشاورامنیتملی‬ ‫آمریکا در هفته جاری به کره جنوبی و ژاپن خواهد رفت‪.‬آمریکا به تازگی اعالم کرده که به دنبال ایجاد‬ ‫یک شبه ائتالف نظامی برای "تضمین عبور و مرور آزاد" کشتی‌ها در تنگه هرمز است‪.‬‬ ‫مقامات کشورمان بارها از مداخله و حضور آمریکا در خلیج فارس انتقاد و تاکید کرده‌اند که این کشور‬ ‫در حالی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم می‌کند که خود مایل‌ها دورتر از خاک خود حضور‬ ‫گسترده نظامی دارد‪.‬وزیر امورخارجه ایران به تازگی در یک توئیت تاکید کرد که ایران‪ ،‬امنیت خلیج‬ ‫فارسراتامینمی‌کند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬کشتی حامل نفت انگلیس برای تالفی توقیف نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی ربیعی در توییتر به زبان انگلیسی نوشت‪:‬‬ ‫‪The UK-flagged ship has not been seized for‬‬ ‫‪retaliation. When the good faith in bilateral relations‬‬ ‫‪is undermined, UK cannot expect their illegal‬‬ ‫‪actions in straight of Hormoz to be construed‬‬ ‫‪optimisticallyWe hope Britain would attempt to‬‬ ‫‪restore the trust‬‬ ‫کشتی حامل نفت انگلیس برای تالفی توقیف نشده است‪ .‬وقتی حسن نیت در روابط دوجانبه‬ ‫تضعیف می‌شود‪ ،‬انگلیس نمی‌تواند انتظار داشته باشد اقدامات غیر قانونی‌شان در تنگه هرمز با‬ ‫خوش‌بینی تعبیر شود‪.‬‬ ‫ما امیدواریم که انگلیس اعتماد را بازگرداند‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 1 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪860‬‬ ‫سیاست‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫استفادهغیرقانونیازواژهتحریمراتحریمکنیم‬ ‫وزیرامورخارجهکشورماناظهارکرد‪:‬آنچهکهآمریکایی‌هاانجاممی‌دهند‪،‬تحریمنیستبلکهتروریسماقتصادیاستومانیازداریمکهدائمتکرارکنیمکهباتروریست‌هامذاکرهنمی‌کنیم‪.‬وزیرامورخارجهکشورماندرنشستدفاعازمنشورمللمتحدوهنجارهایحقوق‬ ‫بین‌المللکهدرکاراکاسپایتختونزوئالبرگزارشد‪،‬باتاکیدبراینکهآنچهکهآمریکابهاسمتحریمانجاممی‌دهد‪،‬تحریمنیستوتروریسماقتصادیاست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬ابهامیدرمورداینموضوعنیست‪.‬شماواژهتروریسمراجست‌وجوکنید‪.‬درلغت‌نامهدرتعریفواژه‬ ‫تروریسمآمدهاست‪“:‬تروریسماستفادهغیرقانونیازخشونتویاارعاببهخصوصعلیهغیرنظامیانبرایدنبالکردناهدافسیاسیاست‪”.‬اینتعریفگوگلازتروریسماست‪.‬ظریفدرادامهسخنانخودخطاببهحاضرانشرکت‌کنندهدرایننشستافزود‪:‬بنابرایندوستانلطفا‬ ‫استفادهازواژهتحریمرامتوقفکنید‪.‬تحریموسیله‌ایبرایتحمیلیکفرمانقانونیاست‪.‬تحریم‌هاداراییکپشتوانهقانونیهستندامااقداماتیکهآمریکایی‌هابهاسمتحریمانجاممی‌دهند‪،‬یکتروریسماقتصادیاست‪.‬مانیازداریمدرموردآنچهکهایاالتمتحدهدرحالحاضر‬ ‫اعمالمی‌کند‪،‬ازواژهتروریسماستفادهکنیم‪.‬ایندیپلماتعالیرتبهکشورمانخاطرنشانمی‌کرد‪:‬منپیشنهادمی‌کنمکههمهمااستفادهغیرقانونیازواژهتحریمراتحریمکنیمبهخصوصدرمورداستفادهبی‌حدوحصردولتآمریکاازاینواژهبراینشاندادنپشتوانهقانونیبودن‬ ‫اقداماتش‪،‬درحالیکهاقداماتیکهآمریکایی‌هاانجاممی‌دهند‪،‬تروریسماقتصادیاست‪.‬ظریفخطاببهشرکت‌کنندگاندرایننشستتاکیدکرد‪:‬مانیازداریمکهدائماینموضوعراتکرارکنیمکهماباتروریست‌هامذاکرهنمی‌کنیم‪.‬‬ ‫مردم از غیبت و عدم پاسخگویی شما گله دارند آقای روحانی!‬ ‫نارضایتیمیلیونی«آرا»‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی‬ ‫و سیاست خارجی مجلس‪:‬‬ ‫انگلیس که خود را استاد‬ ‫سیاستمی‌داندچگونه‬ ‫در دام آمریکا افتاد؟‬ ‫«حشمت‌اهلل فالحت‌پیشه»‪ ،‬عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی مجلس‪ ،‬در خصوص «شکایت‬ ‫انگلیس به شورای امنیت علیه ایران» گفت‪ :‬ایران باید‬ ‫چند روزی است که رسانه ها محلی برای‬ ‫انتقاد از نشست های خبری رئیس جمهور و غیبت‬ ‫ایشان شده است‪ .‬غیبتی طوالنی مدت که این بار‬ ‫دیگر زبان اعتراض هم کفابت نکرده و رویه ای‬ ‫جدی به خود گرفته است‪ .‬غیبت آقای روحانی‬ ‫در محافل سیاسی دیگر نیز مطرح شده بود و این‬ ‫رویه داستانی تکراری در دولت دوازدهم می‬ ‫باشد‪ .‬شرایط امروز کشور شرایط ویژه و حساسی‬ ‫می باشد و بیش از هر دوران دیگر نیازمند حضور‬ ‫رئیس دولت و پاسخ گویی در برابر سیل عظیم‬ ‫نارضایتی ها و انتقادات می باشد‪ .‬اما در مقابل آن‬ ‫چیزی که از سوی رئیس جمهور دیده می شود‬ ‫پنهان کاری سیاسی و غیبت های طوالنی مدت‬ ‫می باشد‪ .‬بحث امروز بر سر این نیست که رئیس‬ ‫جمهور ‪ 530‬روز است که هیچ نشست خبری با‬ ‫اصحاب رسانه برقرار نکرده بلکه بحث بر سر‬ ‫این موضوع می باشد که چرا رئیس جمهور پا‬ ‫در مسیر شفافیت و پاسخگویی در برابر رسانه ها‬ ‫و افکار عمومی نگذاشته و آن ها را در مسیر بی‬ ‫انتهای سواال بی جواب رها ساخته اند‪ .‬عالوه بر‬ ‫آقای رئیس جمهور‪ ،‬تمام کابینه و مردان دولت‬ ‫آقای روحانی باید پاسخی شفاف در برابر این‬ ‫سواالت داشته باشند و مردم را اقناع کنند اما‬ ‫یکی پس از دیگری دچار سرگیجه های سیاسی‬ ‫و عقب نشینی شده و تنها زمان است که نشان‬ ‫می دهد از آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی او با‬ ‫مردم نیز ‪ 349‬روز می‌ گذرد! آماری که چند روز‬ ‫است در میان اصحاب رسانه رد و بدل شده و به‬ ‫راستی آماری عجیب از حضور روحانی در برابر‬ ‫مردم منتشر گشته است‪ .‬غیبتی حدودا یک ساله‬ ‫پیشدستی و از انگلیس شکایت می‌کرد زیرا نفتکش‬ ‫انگلیسی تخطی کرده و جرم بین‌المللی و جرم تخطی‬ ‫از حاکمیت ملی ایران را مرتکب شده است‪ .‬باید‬ ‫ایران از نفت‌کش انگلیسی شکایت کند زیرا ماهیت‬ ‫کار ایران با کاری که در جبل‌الطارق انجام دادند‪،‬‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬این موضوع باید در محافل حقوقی‬ ‫هم مورد بررسی قرار گیرد‪.‬او در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫انگلیسی‌ها هیچ‌کاری را تا انتها به تنهایی پیش نبردند‬ ‫و این موضوع هم در انتها به سمت تنش زدایی پیش‬ ‫خواهد رفت‪.‬فالحت‌پیشه درخصوص ناامنی‌ها در‬ ‫تنگه هرمز بیان کرد‪ :‬ناامن شدن تنگه هرمز بیشترین‬ ‫آسیب را به کشورهای منطقه وارد می‌کند‪ .‬ایران‬ ‫راهبردش مبتنی بر ثبات است‪ .‬ایران برای ثبات در‬ ‫خلیج فارس همواره هزینه داده و ثبات این منطقه‬ ‫در اختیار ایرانی‌هاست‪ .‬نوع رفتاری که امارات و‬ ‫عربستان نشان دادند‪ ،‬کاهش تنش است زیرا می‌دانند‬ ‫ببیشترین آسیب را می‌بینند‪.‬او در پایان بیان کرد‪:‬‬ ‫راهبرد ایران ثبات است و در مقابل آمریکایی‌ها‬ ‫راهبردشان مبتنی بر بی ثباتی است‪ .‬از زمانی که‬ ‫لشکرکشی آمریکایی‌ها صورت گرفته منطقه دچار‬ ‫بی‌ثباتی شده به گونه‌ای که خیلی از کشورها مانند‬ ‫عربستان و امارات حاضر نشدند درون پازل آمریکا‬ ‫عمل کنند‪ .‬از انگلیسی‌ها تعجب می‌کنم خود را استاد‬ ‫سیاست می‌دانند اما چگونه در دام آمریکا افتادند‪.‬‬ ‫آمریکایی‌ها با ته کشیدن ابزارهای تحریم علیه‬ ‫ایران مواجه شده‌اند و به همین دلیل سعی می‌کنند‪،‬‬ ‫موضوعات و بازیگران بیشتر را وارد کنند که بعید‬ ‫می‌دانم در این راه موفق شوند‪.‬‬ ‫که نشان می دهد از زمان دولت دوازدهم تنها‬ ‫یک بار نشست به حضور ئیس جمهور صورت‬ ‫پذیرفته و امروز که شرایط اقتصادی و سیاسی‬ ‫پیچیدگی های دشواری به خود گرفته است‪ ،‬این‬ ‫غیبت طوالنی مدت به شدت احساس می شود‪.‬‬ ‫آقای روحانی در دولت یازدهم در طول ‪ 4‬سال‬ ‫‪ 12‬نشست خبری برگزار کردند و رفته رفته شاهد‬ ‫نزول ارتباطی میان دولت و رئیس جمهور بودیم‬ ‫به طوری که این فاصله از سال گذشته بکمتر و‬ ‫کمتر شد و حاال کشور به نظر می رسد که در‬ ‫دوران بدون رئیس دولت و یا بی رئیس جمهوری‬ ‫به سر می برد‪ .‬رئیسی که تنها حضور آن در‬ ‫جلسات هیئت دولت آن هم با ابراز امیدواری‬ ‫های بسیار دیده می شود به طوری که نمی توانند‬ ‫غیبت طوالنی مدت او را جبران نمایند‪ .‬حدود دو‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫وزرا‪ ،‬نمایندگان و مسئوالن اگر‬ ‫متوجه فساد شدند گزارش کنند‬ ‫رئیسقوهقضاییهگفت‪:‬وزرا‪،‬نمایندگانمجلسومسئوالنکشوراگرمتوجهوقوعفسادیشدند‪،‬چهاین‬ ‫فسادقبلازدورهمسئولیتآنهابودهوچهدرزمانآنهاشکلگرفتهاست‪،‬وظیفهدارندنسبتبهآنواکنشنشان‬ ‫دهندوبهمرجعقضاییگزارشکنندامابایدبهایننکتهتوجهداشتهباشندکهاعالمفسادبرایمردمامیدآفرین‬ ‫نیستبلکهآنچهمردمراامیدوارمیکند‪،‬اقدامعلیهفساداست‪.‬آیتاهللسیدابراهیمرئیسیدرجلسهشورایعالی‬ ‫قضاییبااشارهبهسخناناخیرمقاممعظمرهبریدردیدارائمهجمعهسراسرکشور‪،‬تصریحکرد‪:‬یکیازنکات‬ ‫موردتاکیدایشان‪،‬مردمداریوگشادهروییبودکهنهتنهاائمهمحترمجمعهبلکههمهمدیران‪،‬کارگزارانو‬ ‫مسئوالننظامدرهرسهقوهبایدایننکتهراموردتوجهجدیقراردهندتامردماحساسکنندپیشازبازبودن‬ ‫درها‪،‬گوشیشنواوروییبازبرایدریافتسخنانآنانوجوددارد‪.‬داشتناینروحیهبرایکارکنانوقضات‬ ‫شریفدستگاهقضایینیزبسیارضروریاستوبایدبهآنتوجهشود‪.‬رئیسقوهقضاییه‪،‬امیدآفرینیبویژهبرای‬ ‫نسلجوانرایکیدیگرازتاکیداترهبرمعظمانقالباسالمیبرشمردوافزود‪:‬سلوکورفتارقضایی‪،‬اداریو‬ ‫نظارتیدرقوهقضاییهنیزبایدامیدآفرینباشدومردمبادیدنکیفرظالمواحقاقحقمظلوم‪،‬امیدوارشوندوبهاین‬ ‫ترتیبسرمایهاجتماعیتقویتشود‪.‬‬ ‫رئیسیاظهارکرد‪:‬وزرا‪،‬نمایندگانمجلسومسئوالنکشوراگرمتوجهوقوعفسادیشدند‪،‬چهاینفسادقبل‬ ‫ازدورهمسئولیتآنهابودهوچهدرزمانآنهاشکلگرفتهاست‪،‬وظیفهدارندنسبتبهآنواکنشنشاندهندوبه‬ ‫مرجعقضاییگزارشکنندامابایدبهایننکتهتوجهداشتهباشندکهاعالمفسادبرایمردمامیدآفریننیستبلکه‬ ‫آنچهمردمراامیدوارمیکند‪،‬اقدامعلیهفساداست؛یعنیمردمببینندکهبامفسدبرخوردصورتگرفته‪،‬زمینههای‬ ‫فسادازبینرفتهوساختارهابرایجلوگیریازمفاسدبعدیاصالحشدهاست‪.‬برهمیناساسازهمهمیخواهم‬ ‫کهاگربافسادیمواجهشدند‪،‬اینمواردرابااسنادومدارکبرایدادستانیها‪،‬سازمانبازرسیو‪...‬ارسالکنندو‬ ‫پیگیرباشندتاکاربهثمرونتیجهبرسدومردمنیزازنتیجهآنبایدمطلعشوند‪.‬رئیسقوهقضاییهبااشارهبهیکیدیگر‬ ‫ازتاکیداتمقاممعظمرهبریمبنیبرعدمتاثیرپذیریازصاحبانقدرتوثروت‪،‬بهموضوعدستاندازیبرخی‬ ‫افرادبهاراضیملیومنابعطبیعیاشارهکردوگفت‪:‬چندپروندهرادراینزمینهشخصادنبالکردموچندگروه‬ ‫بازرسینیزدرتهرانوسایراستانهاماموربهبررسیشدند‪.‬درهمهاینپروندهها‪،‬آشکاراردپایصاحبانقدرت‬ ‫وثروتوتاثیرپذیریازآنهابهچشممیخورد‪.‬اینافرادازطریقبرقراریارتباطاتناسالمبانهادهایقانونینظیر‬ ‫شوراهایاسالمیشهروروستا‪،‬شهرداریهاوبرخیکمیسیونهاییکهبهموجبقانونوظیفهصیانتازاراضی‬ ‫ملیومنابعطبیعیرادارند‪،‬اقدامبهدریافتمجوز‪،‬تغییرکاربریوتصرفدرایناراضیکردهاندکههمهاین‬ ‫مواردبرایرسیدگیهایدقیقوسریعبهقضاتوهمکارانارجاعشدهاست‪.‬رئیسیدربخشدیگریازسخنان‬ ‫خودبااعالمحمایتقاطعقضاییازاقداماتقانونیپلیس‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬نیرویانتظامیبایدهوشیارانهدرقبال‬ ‫ناامنیهااقداممناسبداشتهباشدزیراجامعهایپیشرفتمیکندکهامنیتداشتهباشد‪.‬حضوربابصیرت‪،‬هوشیارانه‬ ‫وبهموقععزیزاننیرویانتظامیدرمیدانمبارزهباناامنیهامیتواندآرامشوامنیترابهجامعههدیهدهد‪.‬برهمین‬ ‫اساس‪،‬نیرویانتظامینبایدبابرخیسخنهاواقدامات‪،‬سستودلسردشودبلکهبایدباقدرتوقوت‪،‬اتکالبه‬ ‫خداواعتمادبهنیروهایخوددرمیدانباشدوامنیتکشورراارتقابخشد‪.‬رئیسقوهقضاییهدربخشپایانیسخنان‬ ‫خودبااشارهبهانتصابسیدمرتضیبختیاریرئیسحوزهریاستقوهقضاییهبهعنوانرئیسکمیتهامدادامام‬ ‫خمینی(ره)باحکمرهبرمعظمانقالبتصریحکرد‪:‬آقایبختیاریهمکاریصمیمیوچهرهایاخالقی‪،‬پرکار‪،‬‬ ‫پرتالش‪،‬مخلص‪،‬کاردان‪،‬مدیرومسلطبهامورخصوصاامورقضاییهستندکههموارهازوجودایشانبهرهمند‬ ‫بودهایم‪.‬مقاممعظمرهبریدردورهایکهآستانقدسرضوی(ع)بودموآقایبختیارینیزقائممقامبودند‪،‬سه‬ ‫باربندهرابابتاینانتصابتشویقکردند‪.‬رئیسیافزود‪:‬ازابتدایپذیرفتنمسئولیتریاستقوهقضاییهنیزحضور‬ ‫آقایبختیاریدرحوزهریاستمغتنمبودوحقیقتاشخصیتایشانبرایقضات‪،‬آشنا‪،‬دردآشنا‪،‬امینوملجاءبه‬ ‫شمارمیآمد‪.‬ایشانباتالشهایشبانهروزیخودازخدمتگزاریبهمردمدریغنداشتندوبرهمیناساسرفتن‬ ‫آقایبختیاریازدستگاهقضاییبرایهمهمابسیاردشواراستاماازآنجاکهارادهمقاممعظمرهبریبراینامر‬ ‫تعلقگرفتهکهایشاندرسنگریدیگربهخدمتگزاریادامهدهند‪،‬ماهمتابعارادهمقاموالیتهستیموامیدواریم‬ ‫همچنانکهآقایبختیاریدرهرجاییمنشاءخیربودهانددرسنگرکمیتهامدادامامخمینی(ره)وعرصهیاری‬ ‫رسانیبهمحرومانبویژهتوانمندسازیاینعزیزاننیزنقشیبرجستهوتاثیرگذارداشتهباشند‪.‬‬ ‫رهبرمعظمانقالباسالمی‪:‬‬ ‫موضوعفلسطینقطع ًابهنفعمردمفلسطینودنیایاسالمتمامخواهدشد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیئتی عالیرتبه از‬ ‫جنبش مقاومت اسالمی (حماس) تصریح کردند‪:‬موضوع‬ ‫فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم تمام‬ ‫خواهد شد‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی صبح روز (دوشنبه) در دیدار هیئتی عالیرتبه از‬ ‫جنبش مقاومت اسالمی فلسطین(حماس)‪ ،‬قضیه فلسطین‬ ‫را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسالم دانستند و با‬ ‫تمجید از ایستادگی و مقاومت شگفت‌آور مردم فلسطین و‬ ‫گروههای مقاومت از جمله حماس‪ ،‬تأکید کردند‪ :‬پیروزی‬ ‫بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما براساس‬ ‫وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً‬ ‫به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم‪ ،‬تمام خواهد شد‪.‬در‬ ‫ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر‬ ‫سیاسی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی‬ ‫حماس را تقدیم رهبر انقالب کرد‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه‬ ‫ای با قدردانی از مواضع بسیار خوب و مهم آقای اسماعیل‬ ‫هنیه در این نامه‪ ،‬گفتند‪ :‬حماس در قلب حرکت فلسطین‬ ‫قرار دارد همانگونه که فلسطین در قلب حرکت دنیای‬ ‫اسالم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ایشان ایستادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل‬ ‫غربی رود اردن را بشارت دهنده فتح و پیروزی خواندند‬ ‫و افزودند‪ :‬خداوند به کسانی که ثابت‌قدم در راه او‬ ‫اسالمی ایران در قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا‬ ‫رودربایستی ندارد‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬ما همواره دیدگاه‬ ‫خود را درباره فلسطین به‌طور صریح و شفاف اعالم کرده‬ ‫تحقق است‪.‬‬ ‫که در این زمینه با آنها اختالف نظر داریم می دانند که‬ ‫جمهوری اسالمی در قضیه فلسطین کام ً‬ ‫ال جدی است‪.‬‬ ‫امید‪ ،‬همان مواضع مستحکم و ایستادگی است که آقای‬ ‫ایم و حتی در عرصه بین المللی کشورهای دوست ما‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند‪ :‬یکی از علتهای‬ ‫مهم دشمنی با جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬موضوع فلسطین‬ ‫است اما این دشمنی ها و فشارها موجب نخواهد شد که‬ ‫ایران از مواضع خود در موضوع فلسطین کوتاه بیاید‪ ،‬زیرا‬ ‫حمایت از فلسطین یک مسئله اعتقادی و دینی است‪.‬‬ ‫ایشان تأکید کردند‪ :‬اگر دنیای اسالم به ‌صورت متحد‬ ‫بر موضوع فلسطین ایستادگی می کرد‪ ،‬اکنون شرایط‬ ‫بهتری داشت و دوری برخی کشورهای دنباله رو امریکا‬ ‫همچون سعودی از موضوع فلسطین یک حماقت بود زیرا‬ ‫اگر از فلسطین حمایت می کردند‪ ،‬می توانستند در مقابل‬ ‫امریکا‪ ،‬امتیاز بگیرند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه براساس سنت‬ ‫الهی‪ ،‬پیروزی مردم فلسطین و بازگشت این سرزمین‬ ‫مقدس به دنیای اسالم‪ ،‬موضوع عجیب و غیرقابل تحقق‬ ‫نیست‪ ،‬گفتند‪ ۴۰ :‬سال قبل کسی باور نمی کرد در ایران‬ ‫هنیه در نامه خود به آن اشاره کرده است‪ ،‬گفتند‪ :‬اگر‬ ‫همه ما به وظایف خود عمل کنیم‪ ،‬وعده الهی قطعاً محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به طرح خیانت آمیز‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی و بعد از انقالب‪ ،‬و همچنین‬ ‫مواضع صریح رهبر انقالب گفت‪ :‬ما همواره قدردان‬ ‫حمایتهای همیشگی و غیرقابل تغییر جمهوری اسالمی از‬ ‫مردم فلسطین بوده و هستیم‪.‬‬ ‫آقای صالح العاروری با اشاره به دشمنی‌های آمریکا‬ ‫و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسالمی و تحریمها و‬ ‫«معامله قرن» تأکید کردند‪ :‬هدف از این توطئه خطرناک‪،‬‬ ‫تهدیدها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما به‌عنوان حرکت مقاومت‬ ‫فلسطینی است که باید با همین نقطه اصلی‪ ،‬مقابله کرد‬ ‫ایران اعالم و تأکید می‌کنیم هرگونه اقدام خصمانه در‬ ‫از بین بردن هویت فلسطینی در میان آحاد مردم و جوانان‬ ‫و نگذاشت که آنها با استفاده از پول‪ ،‬هویت فلسطینی را‬ ‫از بین ببرند‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه‬ ‫مقابله با این طراحی نیازمند کارهای تبلیغاتی و فرهنگی‬ ‫و فکری است‪ ،‬افزودند‪ :‬یک راه دیگر مقابله با این توطئه‬ ‫و جنبش حماس همبستگی خود را با جمهوری اسالمی‬ ‫مورد ایران در واقع اقدام خصمانه بر ضد فلسطین و جریان‬ ‫مقاومت است و ما خود را در خط مقدم حمایت از ایران‬ ‫می دانیم‪.‬وی با اشاره به توانایی‌های دفاعی جریان مقاومت‬ ‫در فلسطین افزود‪ :‬پیشرفتهای دفاعی حماس و دیگر‬ ‫این است که مردم فلسطین‪ ،‬احساس پیشرفت کنند که این‬ ‫گروههای مقاومت به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای‬ ‫ایشان خاطرنشان کردند‪ :‬در سالهای نه چندان دور‪،‬‬ ‫اصلی و حساس صهیونیست ها در تیررس موشکهای‬ ‫موضوع تا بحال به لطف خداوند اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫فلسطینی ها با سنگ مبارزه می کردند‪ ،‬اما امروز بجای‬ ‫سنگ‪ ،‬مجهز به موشکهای نقطه زن هستند و این‪ ،‬یعنی‬ ‫گذشته نیست و امروز تمام سرزمین‌های اشغالی و مراکز‬ ‫مقاومت فلسطین قرار دارند‪.‬‬ ‫نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به طرح‬ ‫که مرکز نفوذ و امید امریکایی‌ها بود‪ ،‬یک حکومت دینی‬ ‫احساس پیشرفت‪.‬در این دیدار آقای صالح العاروری نایب‬ ‫فلسطین تبدیل شود اما این موضوع غیرقابل باور محقق‬ ‫آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین خطاب به رهبر انقالب‬ ‫وضعیت غزه و سرزمین های ساحل غربی رود اردن بیان‬ ‫ما معتقدیم براساس وعده الهی قدس و فلسطین از چنگال‬ ‫تصویری از مسجداالقصی را به رهبر انقالب اسالمی تقدیم‬ ‫ایستادگی کنند‪ ،‬وعده یاری و پیروزی داده است و البته‬ ‫و مبارزه و تالش خستگی ناپذیر در ابعاد مختلف سیاسی‪،‬‬ ‫شد‪ ،‬بنابراین تحقق موضوعاتی که در ظاهر عجیب به نظر‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند‪ :‬اینکه آقای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬فکری‪ ،‬اقتصادی و نظامی است‪.‬‬ ‫ایشان با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این‬ ‫قاطع امام خمینی(ره) در حمایت از موضوع فلسطین‪ ،‬قبل‬ ‫«معامله قرن» آن را خطرناک‌ترین توطئه برای از بین بردن‬ ‫برسرکار بیاید و سفارت اسرائیل در تهران به سفارت‬ ‫تحقق این وعده الزاماتی دارد که از مهمترین آنها جهاد‬ ‫سیدحسن نصراهلل می گوید من انشاءاهلل در مسجداالقصی‬ ‫نماز می خوانم‪ ،‬برای ما یک امید کام ً‬ ‫ال عملی و قابل‬ ‫اسالمی‪ ،‬در مسجداالقصی نماز خواهند خواند‪.‬‬ ‫نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به مواضع‬ ‫می رسند‪ ،‬امکان پذیر است‪.‬‬ ‫رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن ابالغ سالم و تحیات‬ ‫اسالمی تأکید کرد‪ :‬همانگونه که جنابعالی اشاره کردید‪،‬‬ ‫صهیونیستها آزاد خواهد شد و همه مجاهدان و امت‬ ‫هویت فلسطینی دانست و گزارشی از آخرین تحوالت و‬ ‫کرد‪.‬در پایان این دیدار‪ ،‬هیئت حماس تابلوی منقش به‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫سال از عمر دولت دوازدهم می گذرد و به نظر‬ ‫می رسد که امروز فرصت مناسبی می باشد که‬ ‫رئیس جمهور رو در روی ملت قرار بگیرند و به‬ ‫ضعف ها و کم کاری ها و یا حتی اقدامات انجام‬ ‫داده خود اعتراف کنند‪ .‬روزهای رفته دولت‬ ‫بدون حتی یک نشست و گفت و گو با مردم تنها‬ ‫در چند عدد خالصه نمی شود بلکه در دل خود‪،‬‬ ‫نارضایتی میلیونی آرایی را دارد که کمترین‬ ‫اعتنایی به آن نمی شود‪.‬‬ ‫اگر رئیس جمهور در اداره امور ناتوان‬ ‫هستند‪ ،‬این حق آرای میلیونی مردم می باشد‬ ‫که از آن مطلع شوند‪ .‬اما فرار از واقعیت و بهتر‬ ‫است بگوییم فرار از مردم رویه ای است که آقای‬ ‫روحانی در روزهای پایاینی عمر دولت خود در‬ ‫پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع‪:‬‬ ‫وزارتدفاعوظیفه‌ایدر‬ ‫حوزهاطالعاتوامورامنیتی‬ ‫نیروهایمسلحبرعهدهندارد‬ ‫به نقل از خانه ملت‪« ،‬امیر سر لشکر امیرحاتمی»‪،‬‬ ‫وزیر دفاع‪ ،‬در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬در جریان طرح سوال علیرضا رحیمی‬ ‫و ‪ 26‬نفر از نمایندگان دیگر در خصوص نحوه دسترسی‬ ‫به فیلم اعترافات و مستند مربوط به دوتابعیت ها و علت‬ ‫پخش آن در جلسه علنی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬به استناد جزء‬ ‫یک ماده ‪ 207‬آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان می‬ ‫توانند برحسب وظایف تعریف شده از وزرای مسئول‬ ‫سوال کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وظایف وزارت دفاع در چارچوب‬ ‫تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مشخص است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫وزارتخانه در چارچوب اطالعات و امور امنیتی نیروهای‬ ‫مسلح به صورت مستقیم مسئولیتی بر عهده ندارد و عمدتا‬ ‫نقش معاونت پشتیبانی فرماندهی معظم کل قوا را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫امیر حاتمی با یادآوری اینکه موضوع سوال مطرح‬ ‫شده با ابهام قانونی مواجه است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این سوال‬ ‫به دستگاه های مختلفی مرتبط می شود که هرکدام در‬ ‫جای خود می تواند مورد رسیدگی قرار بگیرد اما با توجه‬ ‫به تاکیدی که هیات رئیسه مجلس داشت به این موضوع‬ ‫ورود کردم و نکاتی در این خصوص احصاء شده است‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه‬ ‫موضوع این سوال مربوط به پخش فیلمی از سوی یکی‬ ‫از نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای حفظ شأن نمایندگان طبق قانون هیات نظارت بر‬ ‫رفتار نمایندگان باید با استناد به ماده ‪ 2‬قانون مذکور به‬ ‫شکایت ها علیه نمایندگان رسیدگی کند بنابراین موضوع‬ ‫در حیطه هیات نظارت بوده و در صالحیت وزارت دفاع‬ ‫یا هیچ مقام اجرایی دیگری نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سازمان اطالعات سپاه به صورت‬ ‫مکتوب و مستند پاسخی به بنده دادند که این پاسخ را به‬ ‫ریاست محترم جلسه تحویل می دهم‪ .‬براین اساس سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرده است فیلمی که در‬ ‫صحن علنی مجلس نمایش داده شده به لحاظ موضوع با‬ ‫فیلمی که در کمیسیون محرمانه تلقی شده مشابهت داشته‬ ‫ولی فیلم پخش شده در صحن علنی فاقد سندیت و اعتبار‬ ‫رسمی بوده است و به لحاظ اصالت نیز متفاوت است‬ ‫ضمن اینکه انتشار و انتصاب این فیلم در صحن علنی به‬ ‫سپاه غیرمسئوالنه عنوان شده است‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬فیلمی که در کمیسیون امنیت ملی‬ ‫پخش شد در خصوص یکی از پرونده های امنیتی بوده که‬ ‫پرونده آن در قوه قضائیه در حال رسیدگی است و امروز‬ ‫نیز حکم این پرونده در حال اجرا است لذا وزارت دفاع‬ ‫قضاوتی در خصوص محتوای آن پرونده نمی تواند داشته‬ ‫باشد چرا که ما اطالعی از محتوای آن نداریم‪.‬‬ ‫امیرحاتمی تاکید کرد‪ :‬در شرایط حساس کنونی که‬ ‫امروز در آن گرفتار هستیم و شاهد تحریم های یکجانبه‬ ‫آمریکا علیه کشورمان هستیم‪ ،‬تالش ما به عنوان نیروهای‬ ‫مسلح بر حفظ و اقتدار جمهوری اسالمی است و همه‬ ‫نمایندگان نیز از این تالش نیروهای مسلح در مقاطع‬ ‫مختلف حمایت کردند‪.‬‬ ‫وی حمایت قاطع اخیر نمایندگان از سپاه را نیز نشانه‬ ‫این مهم برشمرد و تصریح کرد‪ :‬انتظار دارم ضمن استمرار‬ ‫این حمایت از ما اجرای قاطع وظایف تعریف شده برای‬ ‫نیروهای مسلح را مطالبه کنید و ما نیز با تمام قوا این‬ ‫مسئولیت را به سرانجام خواهیم رساند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع یادآور شد‪ :‬امیدوارم نمایندگان مواردی‬ ‫از این دست که دارای بار امنیتی و قضائی برای کشور‬ ‫است را از ساز وکار قابل اجرای دیگری پیگیری کنند‬ ‫تا بتوانیم تعامل نیروهای مسلح با مجلس را بیش از پیش‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬
‫درخواست استاندار گلستان‬ ‫حقمردمآققالرابابرگزاریجشنهیرکانیاداکنید‬ ‫هادیحق‌شناساستاندارگلستاندرنشستخبریمدیرانکلمیراثفرهنگیواستانداراناستان‌هایمرتبطباپروندهجنگل‌هایهیرکانیکهپیشازظهرروزدوشنبه(‪ ۳۱‬تیرماه)درسالنفجرسازمانمیراثفرهنگیبرگزارشد‪،‬گفت‪:‬مابهدنبالثبت‬ ‫جهانیدیوارگرگانهستیم‪.‬همچنین‪ ۲۰‬درصدازجنگل‌هایهیرکانیدرایناستانقراردارد‪.‬ویادامهداد‪:‬مامی‌خواهیمجشنثبتجهانیجنگل‌هایهیرکانیدراستانگلستانبرگزارشود‪.‬دوشهرازشهرهایایناستاندرعیدنوروزدرگیرسیلبودند‪.‬‬ ‫مردماینشهرها‪ ۲۰‬روزازخانه‌یشانبیرونبودند‪.‬آنهابهشادینیازدارند‪.‬بابرگزاریجشنثبتجهانی‪ِ ،‬دین‌مانرابهمردماینشهرهااداکنیم‪.‬استاندارگلستانافزود‪:‬همهمسائلحفاظتازجنگل‌هایهیرکانیبهبودجهختمنمی‌شود‪.‬وقتیمنطقهبُعدبین‌المللی‬ ‫می‌گیرد‪،‬نقطهعطفیاستتاهرسازمانیبهخوداجازهدخالتدراینمناطقراندهد‪.‬االندیگرهمهمی‌دانندکهجنگل‌هایهیرکانیثبتجهانیشدهاستوهرتخریبیدرآنقابلجبراننیست‪.‬سنسورهاییکهدرپارکجنگلینصبشدهاست‪،‬در‬ ‫جوگیریازآتش‌سوزی‌هایبعدیتأثیردارداماکافینیست‪.‬حق‌شناستصریحکرد‪:‬پژوهشگاهمیراثفرهنگیدرخصوصحضورگردشگراندرجنگل‌هامطالعاتجامعیدارد؛اینموضوعبایداجراییشود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهشنبه ‪ 1 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪860‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫شبکه‌های مجازی خارجی‬ ‫قتلگاه فرهنگی جامعه است‬ ‫گزارش‬ ‫معتقدم اکنون که فرهنگ جامعه ما متأثر از شبکه‌های‬ ‫مصادیق رسانه است‪ .‬متأسفانه دولت‌ها برای اینکه تریبون‬ ‫مجازی خارجی دچار آسیب جدی شده است‪ ،‬دولت‌ها باید‬ ‫رسانه‌ای داشته باشند‪ ،‬جلوی یکسری فضاهای مجازی مثل‬ ‫و هشدار دادیم گوش ندادند و به هیچ وجه اقدام بایسته‬ ‫و جذاب باشند‪ ،‬خیلی عالقه دارند کاری را انجام دهند که‬ ‫پاسخگوی این چالش باشند‪ .‬آن زمانی که به آن‌ها طرح‬ ‫صورت نگرفت‪ .‬تأثیرگذاری باالی رسانه بر فرهنگ افراد‬ ‫تلگرام را نگرفتند‪ .‬نکته دیگر اینکه دولت‌ها برای آنکه بمانند‬ ‫مردم می‌پسندند‪ .‬حاال شما ممکن است بگویید ذائقه مردم را‬ ‫بدون هیچ هزینه‌ای مردم را به صورت نرم از این فضاهای‬ ‫را از متن مردم می‌بینم‪ .‬مدیران و دولت و حاکمیت ما در‬ ‫وقتی سیاست‌گذاری نکردی‪ ،‬فشار بر مردم وارد می‌شود‪ .‬این‬ ‫یک جامعه بر کسی پوشیده نیست‪ .‬این تأثیر به‌قدری فراوان‬ ‫فرهنگ است که سیاست‌گذاری‌های تعریف‌شده و متقنی در‬ ‫کنار یکدیگرند‪ .‬ما برای فیلترینگ می‌بایست بدانیم چکار‬ ‫اگر متولیان یک جامعه برنامه‌ای جهت ارتقای عرصه رسانه‬ ‫که هدف باشد جواب نمی‌دهد‪ .‬از این جهت که فیلترینگ‬ ‫عرصه رسانه داشته باشد؛ به‌عکس این نیز صادق است؛ یعنی‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬به‌طور قطع آن جامعه با چالش‌های فرهنگی‬ ‫اساسی مواجه خواهد بود‪ .‬عرصه فضای مجازی یکی از‬ ‫را به عنوان ابزار ندیدیم‪ ،‬لطمه خوردیم‪ .‬ابزار فیلترینگ باید‬ ‫زمانی استفاده شود که بسترهای داخلی را تقویت کرده باشیم‪.‬‬ ‫باورهای عامیانه مردم با آن‌ها شوخی شده و در قالب ترانه‬ ‫و موسیقی منتشر شده است‪ .‬حتی تعدادی از کمپانی‌های‬ ‫معتبر موسیقی آن دوران نیز تا حدی به این فرم اهمیت‬ ‫می‌دادند که برای این ژانر صفحه تولید می‌کردند‪ .‬شرایطی‬ ‫که متاسفانه اکنون کمترین ردپا را از خود بر جای گذاشته‬ ‫و ماجرا را به سمتی هدایت کرده که هجو و ادبیات سخیف‬ ‫جایگزین فرم‌هایی از طنز شده است‪.‬امینی افزود‪ :‬ما یا تکیه‬ ‫بر همین فرم است که با همکاری مدیریت فرهنگسرای‬ ‫ارسباران تصمیم به اجرای پروژه – نمایشی «طنزگاه»‬ ‫گرفتیم که شامل اجرای ‪ ۱۲‬قطعه موسیقایی با فرم‌های‬ ‫نمایشی توسط بازیگران است که گروهی از نوازندگان‬ ‫سازهای ایرانی را در مقاطع مختلف همراهی می‌کنند‪.‬‬ ‫عنوان این پروژه نیز ترکیبی از کلمه «طنز» به عنوان یک‬ ‫فرم ادبی و «گاه» به عنوان یک واژه موسیقایی است که‬ ‫می‌تواند استعاره مناسبی برای پروژه مورد نظر ما باشد‪.‬این‬ ‫پژوهشگر تأکید کرد‪ :‬کلیت داستان این اجرا هم در یک‬ ‫و پژوهش این پروژه در جهت معرفی یک سبک موسیقایی‬ ‫قدیمی بود که موزیسین‌های بزرگ آن دوران به وسیله‬ ‫و مسائلی از این دست پرداخته می‌شود‪ .‬ما با این پروژه‬ ‫پژوهشگر‪ ،‬آهنگساز و مدرس موسیقی ضمن اشاره به‬ ‫و هم باعث حفظ مبانی شنوایی مردم در حوزه موسیقی‬ ‫آثار هنرمندان ایرانی به سیر تحول ساخت و تولید ترانه‌ها و‬ ‫در کنار این‌ها هم اکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬صفحه داستان‌های‬ ‫طنز و آمیزش آن با آهنگسازی امروز اشاراتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ضمن اشاره به پروژه موسیقایی «طنزگاه» از فرآیند تحقیق‬ ‫کمتر تجربه شده طی سال‌های اخیر گفت‪.‬علیرضا امینی‬ ‫جزییات پروژه موسیقایی‪-‬نمایشی «طنزگاه» که روز چهارم‬ ‫مردادماه در فرهنگسرای ارسباران تهران اجرا خواهد شد‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعدادی از همین ترانه‌ها برآمده از دل نشریات‬ ‫استفاده از آن‌ها هم شادی را به مردم تزریق می‌کردند‬ ‫ردیف دستگاهی ایران می‌شدند‪ .‬جالب است بدانید که‬ ‫که در آن به مواردی چون طهران قدیم‪ ،‬روابط خانوادگی‬ ‫تصمیم داریم عالوه بر نمایش بخشی از هویت موسیقایی‬ ‫موسیقی‌های عامیانه با تکیه بر ضرب‌المثل‌ها و داستان‌های‬ ‫دراماتیک و نمایشنامه نیز از این فرم به جای مانده که همان‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ما در این مدت نهایت تالش خود را انجام‬ ‫داده‌ام و در این مدت توانسته‌ام با همراهی تعدادی دیگر از‬ ‫صبا و مهرتاش روی آن کارهای موسیقایی و نمایشی قابل‬ ‫تاملی انجام داده بودند‪ .‬اساساً می‌توان گفت در دوره‌ای‬ ‫حوزه ندهیم و امیدوارم شرایط به گونه‌ای باشد که بتواند‬ ‫دارای جذابیت‌های فراوانی باشد‪.‬به هر حال این قطعه‌ها که‬ ‫قطعات بی‌کالم آن به فرم « ِرنگ» معروف است‪ ،‬آثاری‬ ‫امروز نبود‪ ،‬این موسیقی‌ها و ترانه‌های طنز بود که مردم به‬ ‫می‌تواند استفاده‌های خوبی داشته باشد‪ .‬ما بر این باوریم‬ ‫کوک می‌کردند‪.‬ما با این پروژه تصمیم داریم عالوه‌بر‬ ‫شوند زیرا این‌ها نشان‌دهنده ادامه حیات و احیای فرهنگ‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان پژوهشگر‪ ،‬سال‌های زیادی است که در‬ ‫عرصه ترانه‌ها و موسیقی‌های عامیانه فعالیت‌هایی را انجام‬ ‫هنرمندان و فعاالن عرصه موسیقی بیش از ‪ ۲۰۰‬قطعه شاد‬ ‫باکالم و بی‌کالم استخراج کنم که می‌تواند برای مخاطبان‬ ‫بودند که در ارکسترهای آن دوره در حین اجرای قطعات‬ ‫پایانی برای رفع خمودگی مخاطبان اجرا می‌شدند که‬ ‫دوران افرادی چون پرویز خطیبی‪ ،‬بدیع‌زاده‪ ،‬ابوالحسن‬ ‫وسیله آن‌ها گوش خود را برای فهم موسیقی اصیل ایرانی‬ ‫که چنین آثاری باید به فرهنگ عامیانه ما بازگردانده‬ ‫نمایش بخشی از هویت موسیقایی آثار هنرمندان ایرانی به‬ ‫عامیانه ما در حوزه‌های صوتی است‪.‬امینی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫با آهنگسازی امروز اشاراتی داشته باشیماین پژوهشگر با‬ ‫می‌پرداختند و مخاطب واقعاً با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کرد‪.‬‬ ‫سیر تحول ساخت و تولید ترانه‌ها و موسیقی‌های عامیانه‬ ‫با تکیه بر ضرب المثل‌ها و داستان‌های طنز و آمیزش آن‬ ‫بخشی از آن به خوانندگی مهیار شادروان و بخشی دیگر‬ ‫اشاره به دوران تاریخی توجه استادان موسیقی ایران به فرم‬ ‫نیز طی سال‌های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬با عنوان شادمانه‌های موسیقی‬ ‫ایرانی در دسترس شنوندگان قرار گرفت‪.‬امینی ادامه داد‪:‬‬ ‫موضوعی که نشان دهنده استقبال مردم از فرم اجرای‬ ‫موسیقی طنز است و می‌تواند بیشتر از اینها مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ما اساساً به این موضوع فکر کنیم که چرا بزرگان‬ ‫با زبان طنز متوجه کارکردهای موسیقی شوند‪ .‬در حالیکه‬ ‫آن شرایط می‌آیند و کارهای عامیانه‌ای را تولید می‌کنند‬ ‫پرسش‌هایی است که امیدوارم در پروژه «طنزگاه» بتوانیم به‬ ‫مدت‌های زیادی است که به فراموشی کامل سپرده شده‬ ‫یکی از سئواالت مهمی که طی ایام منتهی به پژوهش‌هایم‬ ‫پررنگ غم و اندوه در جریان تولیدات آثار موسیقی ایرانی‬ ‫بود که واقعاً پرسش‌های زیادی را در ذهنم جاری می‌کرد‪.‬‬ ‫موسیقی طنز عامل ارتباط و حلقه اتصال مردم با موسیقی‬ ‫ایرانی و قومی بوده است‪.‬امینی تصریح کرد‪ :‬جالب‌توجه‌تر‬ ‫در موسیقی اصیل ایرانی داریم که طنز چه در حوزه ترانه و‬ ‫که حق شوخی با روحانیت و شخص اول مملکت را‬ ‫اما پس مدتی متوجه شدم که ما آثار ارزشمند و متعددی‬ ‫در سال‌های قبل برنامه «حلقه رندان» در حوزه هنری برگزار‬ ‫می‌شد که اتفاقاً هنرمندان مهمی در آنجا به اجرای برنامه‬ ‫طنز تصریح کرد‪ :‬متاسفانه تولید چنین مجموعه‌های مناسبی‬ ‫و به نوعی می‌توان گفت این شرایط پیش نیامده که مردم‬ ‫در عرصه «موسیقی طنز» به دنبال پاسخ آن بودم حضور‬ ‫رضایت مخاطبان را نیز فراهم کند‪ .‬من آثار خوبی را در‬ ‫این زمینه جمع‌آوری کردم که معتقدم هر هنرمندی از آن‬ ‫آن‌ها را با حالی بهتر از تاالر خارج کنند‪ .‬به هر ترتیب من‬ ‫از چندی پیش این ِرنگ‌ها و قطعات جمع‌آوری شده را‬ ‫در قالب آثاری موسیقایی به مخاطبان ارائه داده بودم که‬ ‫دادیم تا برای رسیدن به محبوبیت تن به هر کاری در این‬ ‫که ابزار اطالع‌رسانی و رسانه‌ای اص ً‬ ‫ال قابل مقایسه با دوران‬ ‫اینکه همه تولیدکنندگان آن آثار در آن زمان می‌دانستند‬ ‫موسیقی ایران که همگی از استادان زمانه خود بودند در‬ ‫که دربرگیرنده ریشه‌های طنز است؟ این یکی از مهم‌ترین‬ ‫سهم خود به آن پاسخ بدهیم‪.‬‬ ‫یعنی از جیب خرج می‌کنی‪ .‬وقتی بدون هیچ برنامه‌ریزی و‬ ‫بدون هیچ هزینه‌ای مردم را به صورت نرم از این فضاهای‬ ‫نداشتند بنابراین به صورت خودجوش این شوخی با‬ ‫علیرضا امینی پژوهشگر‪ ،‬آهنگساز و مدرس موسیقی‬ ‫مسموم خارج کنیم‪ ،‬اما عادت کردیم از جیب هزینه کنیم‪.‬‬ ‫می‌کنیم؟ فیلتر زمانی که ابزار باشد‪ ،‬جواب می‌دهد‪ ،‬اما زمانی‬ ‫آن‌ها انجام نمی‌گرفت و این مشاغل دیگر بودند که در‬ ‫چه در حوزه موسیقی در ادبیات آن جاری و ساری است‪.‬‬ ‫خود که همان مردم هستند‌‪ ،‬از دست می‌دهی‪ .‬ما می‌توانستیم‬ ‫سیاست‌گذاری شروع به فیلترینگ کردی‪ ،‬در واقع سرمایه‬ ‫ظرفیت فراموش‌شده «طنز»‬ ‫در موسیقی ایرانی‬ ‫قهوه‌خانه اتفاق می‌افتد و دربرگیرنده چند داستانک است‬ ‫یعنی از جیب خرج می‌کنی‪ .‬وقتی بدون هیچ برنامه‌ریزی و‬ ‫سیاست‌گذاری شروع به فیلترینگ کردی‪ ،‬در واقع سرمایه‬ ‫ساختند؛ اما این مسئله یک اتفاق زیرپوستی است‪ .‬دولت‌ها‬ ‫است که می‌توان اذعان داشت جامعه‌ای پیشتاز در عرصه‬ ‫وقتی سیاست‌گذاری نکردی‪ ،‬فشار بر مردم وارد می‌شود‪ .‬این‬ ‫خود که همان مردم هستند‌‪ ،‬از دست می‌دهی‪ .‬ما می‌توانستیم‬ ‫مسموم خارج کنیم‪ ،‬اما عادت کردیم از جیب هزینه کنیم‪.‬‬ ‫سینمایکودکونوجواننیازمند‬ ‫سرمایه‌گذاریجدیاست‬ ‫حوزهسینمایکودکونوجواننیازمندسرمایهگذاریاست‪،‬من‬ ‫فکرمی‌کنموقتیکهسینمایکودکازرونقافتاد‪،‬سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫اینحوزهبهبخش‌هایدیگریاختصاصیافت‪.‬محمدرضاخردمندان‪،‬‬ ‫کارگردانسینما‪،‬دربارهوضعیتاکرانفیلم‌هایکودک‪،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیتاکران‪،‬درتمامیحوزه‌هانابهساماناست‪.‬امامثلهم ‌هارکان‬ ‫دیگربیشترینمیزانظلمدرحوزهسینمایکودکاستچراکه‬ ‫صدایآن‌هابهجایینمی‌رسد‪.‬اکرا ‌نفیلم‌هایکودکونوجوان‬ ‫نیازمندحمایتیجدیاستوبایدبینسیستماکران‪،‬تهیه‌کنندگانو‬ ‫پخش‌کنندگان‪،‬هماهنگیشکلبگیرد‪،‬تامسئلهاکراندرسال‌هایآینده‬ ‫حلشود‪.‬ویبااشارهبهنقشسازمانسینماییدراکرانآثارومخصوصا‬ ‫فیلم‌هایحوزهکودکبیانکرد‪:‬سازمانسینماییباتوجهبهجایگاهش‪،‬‬ ‫نقشکلیدیداردومی‌تواندبانیاکرانفیلم‌هاباشد‪.‬اینسازمانباتوجه‬ ‫بهسیستماکران‪،‬قادرخواهدبود‪،‬جایگاهیکهحقبچه‌هااسترابه‬ ‫آن‌هابازگرداند‪.‬خردمندانادامهداد‪:‬حوزهسینمایکودکنیازمند‬ ‫سرمایهگذاریاست‪،‬منفکرمی‌کنموقتیکهسینمایکودکازرونق‬ ‫افتاد‪،‬سرمایه‌گذاری‌هایاینحوزهبهبخش‌هایدیگریاختصاص‬ ‫یافتودرنتیجهتهیه‌کنندگان‪،‬کارگردانانوبازیگران‪،‬عالقهکمتری‬ ‫برایکاردراینحوزهداشتند‪.‬حاالبازگشتبهدوراناوجسینمای‬ ‫کودکمستلزمایناستکهحمایتیجدیبرایسرمایه‌گذاریصورت‬ ‫بگیرد‪.‬کارگردانفیلمسینمایی«بیستویکروزبعد»همچینیندرباره‬ ‫اهمیتبرگزاریجشنوارهبین‌المللیفیلم‌هایکودکانونوجوانان‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬اینجشنوارهمحلگردهماییفیلم‌هایکودکانونوجوانان‬ ‫استوباتوجهبهقدمتیکهداردوجریانیکهایجادمی‌کند‪،‬می‌تواند‬ ‫دراینحوزهشوروهیجانبرپاکندووجودشبسیارموثراست‪.‬ولی‬ ‫همهچیزنبایدبهجشنوارهختمشودوبعدازبرگزاریاینرویداد‪،‬باید‬ ‫بهفکراکرانوتولیدآثاربهترباشیم‪.‬درواقعوضعیتکیفیتولیدآثار‬ ‫هرسالبایدبهترازقبلباشد‪.‬ویدرخصوصبخشبین‌المللجشنواره‬ ‫وشکل‌گیریبازارفیلمجشنوارهوتاثیرآنبراقتصادسینمایکودک‬ ‫اظهارداشت‪:‬یکیازکارهایمهمجشنوارهکودکتبادلآثاراست‬ ‫ودربخشبین‌الملل‪،‬بینکارهایکودکایرانیوخارجیمقایسه‬ ‫شکلمی‌گیردواینمسئلهکمکمی‌کندتامادرتعاملباسینمایجهان‬ ‫باشیم‪.‬وقتیفیلم«بیستویکروزبعد»مندرجشنوارهحضورداشت‪،‬‬ ‫خریدارانیبرایایناثرپیداشدوچندجشنوارهخواستارحضورفیلممن‬ ‫شدند‪.‬پساینجریانکهدرکشورخودمانفیلم‌هایماندرسطحجهانی‬ ‫دیدهشود‪،‬اتفاقخوبیاستکهایجادانگیزهمی‌کند‪.‬بازارفیلمجشنواره‬ ‫بایدهرسال‪،‬پررونقبرگزارشود‪.‬اینکارگرداندرباره بخشالمپیاد‬ ‫فیلمسازیجشنوارهگفت‪:‬برگزاریالمپیادفیلمسازی‪،‬کاریزیربنایی‬ ‫است‪،‬درواقعبهنظرماقدامیاستکهمیزانتاثیرگذاریآندرزمان‬ ‫مشخصمی‌شود‪.‬المپیادفیلم‌سازینوجوانان‪،‬نوعیریلگذاریبرای‬ ‫کشفاستعدادهایتازهسینمامحسوبمی‌شودومنبرگزاریاین‬ ‫المپیادرابهفالنیکمی‌گیرم‪.‬منسالگذشتهدراینجشنوارهداوربودم‬ ‫وازتماشایبعضیازآثارشگفتزدهمی‌شدم‪.‬درواقعاینالمپیادنوعی‬ ‫غربالگریاستعداددرکشوراستومامی‌توانیمدردههآیندهشاهد‬ ‫تاثیراتآنباشیم‪.‬‬ ‫سینمافضاییکه‬ ‫کمکیبهخانواده‬ ‫نمیکند‬ ‫وجود ندارد‪ .‬آن هم عمدتا به خاطر این که نمیدانند چرا باید سیاست‬ ‫های جدید اجرایی شوند‪.‬وقتی که دولت آقای هاشمی به اجرای‬ ‫سیاستکنترلجمعیتپرداخت‪،‬بدینمنظوریکسلسلهکاررسانه‬ ‫ای یا بهتر بگویم یک بمباران رسانه ای و پروپاگاندا صورت گرفت‪.‬‬ ‫بر اساسقانونتنظیمخانواده (مصوب‪ )1372‬صداوسیما موظفشد‬ ‫که در این زمینه برنامههای آموزشی تولید و پخش کند؛ که برخی از‬ ‫جمعیتشناسهاهمآمدنددرتلویزیونوگفتندکهجمعیتکشور‬ ‫به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید! غیرعلمی حرف زدند و‬ ‫بزرگنماییکردند‪.‬وزارتفرهنگهمطبقهمینقانونموظف‬ ‫شدکهزمینهجلبمشارکتروزنامه‌نگاران‪،‬فیلم‌سازانوهنرمندان‬ ‫را برای ترویج ارزشی به عنوان «کم فرزندآوری» فراهم کند‪ .‬از این‬ ‫زمانبودکهفیلمهایمتعددیبامحتوایضدخانواده‪،‬ترویججنایت‬ ‫سقطجنین‪،‬فمینیسم‪،‬تقبیحخانوادهگستردهوترویجخانوادههسته‬ ‫ای‪ ،‬تقبیح جایگاه مادری و مانند آن ساخته شد‪.‬وزارت بهداشت هم‬ ‫درآنسالهابرایکنترلجمعیتوباهمکارینهادهایبینالمللی‪،‬‬ ‫پویانماییتولیدمیکرد‪.‬فیلمهایفمینیستیهمکهداستانخودشانرا‬ ‫دارندو مهمترینکارکردشانتخریبنهادخانواده است‪.‬برخی از‬ ‫سینماگرانکهذائقهجشنوارههایخارجیراشناختهبودند‪،‬فیلمهایی‬ ‫مثل «دو زن» را ساختند و به قیمت تخریب خانواده‪ ،‬جوایز بین المللی‬ ‫زیادی عایدشان شد‪ .‬امسال هم فیلم «به دنیا آمدن» نیز با چنین حال و‬ ‫هوایی روبرو است‪.‬نمی گویم که لزوما این فیلم‌ها با هدف تهدید نسل‬ ‫ساختهشدهاند‪،‬ولیقطعامنتجبهایننتیجهمیشدهاند‪.‬محتوایفمینیستی‬ ‫همیشهپایثابتمعاهداتبینالمللیمربوطبهجمعیت‪،‬برنامه‌های‬ ‫جمعیت و توسعه و حتی کتب تنظیم خانوادهای بوده است که دو دهه‬ ‫در دانشگاههای ما تدریس شده است‪ .‬جالب است که در برنامه نخست‬ ‫توسعههم‪،‬بهدومسئله«افزایشپوششتحصیلیدختران»و«مشارکت‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماعیزنان»بهعنوانابزارهاییبرایکنترلجمعیتنگاه‬ ‫شده بود‪ .‬نقش زن در خانواده کاملا محوری است و رکن و اساس‬ ‫خانواده در خانه تلقی می‌شود‪ .‬اسالم معتقد است که زن ابتدا همسر و‬ ‫مادر و مدیر خانه و خانواده است بعد رسالت‌ها و نقش‌های اجتماعی‬ ‫آن موضوعیت دارد ولی در نگاه هنرمندان ما برعکس است یعنی‬ ‫اوال نقش اجتماعی زن است که اهمیت دارد لذا نگاه فمینیستی در این‬ ‫طیفپررنگ‌تراست‪.‬افرادیمثلتهمینهمیالنی‪،‬رخشانبنیاعتمادو‬ ‫خانمپوراندرخشندهسینماگرانفمینیستهستند‪.‬یافیلمسازاندیگری‬ ‫هستندکهاساسا مبتنیبرمدرنیتهارزش‌گزاریمی‌کنندزیراهمواره‬ ‫نقش اجتماعی زن برایشان دارای اهمیت است و تاکید می‌کنند زن باید‬ ‫تحصیلکرده باشد و موفق تا اینکه در خانه و خانواده باشد یا در حال نقد‬ ‫زن سنتی از این منظر هستند و به دنبال مدرن کردن زن ایرانی‌اند‪.‬این‬ ‫درحالی است که سینمای غرب با استفاده از انیمیشن و سینمای کودک‬ ‫مدام در حال ترویج فرزندآوری است‪.‬‬ ‫حسینمروتیپژوهشگرفرهنگیمعتقداسترسانه‌هاوخصوصا‬ ‫سینماکمکیبهمسالهمهمفرزندآورینمی‌کندکهبیشتردرجهت‬ ‫خالف آن با مضامین سقط جنین و «فرزند کمتر زندگی بهتر» دست‬ ‫بهتولیدمی‌زند‪.‬بهدنبالهبررسیمسالهخانوادهدرسینمایایرانو‬ ‫موضوع بسیار مهم بحران جمعیت در کشور ما‪ ،‬با آقای حسین مروتی‪،‬‬ ‫ازفعالینفرهنگیاینحوزهکهدرمسالهکنترلجمیعت‪،‬سقطجنین‬ ‫وفرزندآوریدارایمقاالتوسخنرانی‌هایمتعددهستندبهگفتگو‬ ‫نشستیم و ابعاد این موضوع را بررسی کردیم‪ .‬باتوجه به کمرنگ بودن‬ ‫تصویرکودکوفرزندآوری‪ ،‬سقطجنین‪،‬تنبیهکودکوکمبود‬ ‫فرزند در قاب تصویر این مساله مهم کالن ملی دچار یک بحران هم‬ ‫در سینمای کشور و هم در سطح اجتماعی شده است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫سینمایکشورباتوجهبهاهمیتمهمیکهدرایجادیکسینمایملی‬ ‫دارد در این زمینه دچار ضعف‌های اساسی و به نوعی فهم آن شده‬ ‫است‪.‬تعدادخبرنگارانوفعاالنفرهنگیکهنسبتبهاینمسائلواقف‬ ‫باشند کم است و عمده اهالی رسانه از وجود چنین بحرانی و ابعاد آن بی‬ ‫اطالعهستند‪.‬اینبی‌اطالعیسببمی‌شودکهنتوانیمازرسانه‌هاتوقع‬ ‫زیادیداشتهباشیم‪.‬درحالیکهرسانهوسینماهمانگونهکهمتاسفانه‬ ‫برایسیاستکاهشرشدجمعیتسنگتمامگذاشتند‪،‬میتوانندبرای‬ ‫رسیدنبهاهدافمطلوبسیاست‌هایجدیدنیزموثرواقعشوند‪.‬البته‬ ‫معتقدمکهکار‪،‬دیگربهسادگیگذشتهنیستکهدالیلمتعددی‬ ‫دارد‪ .‬نخست این که مخاطب رسانه و سینمای ایران رشد کرده است‬ ‫و دیگر نمی توان با محصوالت رسانه‌ای با کیفیت پایین‪ ،‬بر روی او اثر‬ ‫گذاشت‪ .‬روزگاریتلویزون متزمانبرنامه‌هایشبسیارکمبودولی‬ ‫امروز به صورت‪ 24‬ساعته دارد برنامه پخش می‌کند و یا سینما هم تعداد‬ ‫سالن‌‌هایش بسیار کم بود و اینکه فیلم‌ها مانند امروز نه از نظر کیفی و‬ ‫نه از نظر کمی مانند امروز نبود‪ .‬همین موارد باعث شده است مخاطب‬ ‫ما منوی بلند و متنوعی در مقابل خود داشته باشد و در انتخاب محتوا‬ ‫مخیرباشد‪.‬بسیاریازاینمحتواهادراایمضامینیخالفسیاست‌های‬ ‫صحیح قانونی و کشوری ما و حتی دینی و ملی ما است‪ .‬دیگر این که‬ ‫برایپیشبردسیاستکاهشجمعیتبیناصحابرسانه‪،‬سینماگران‪،‬‬ ‫دولت و جشنواره‌های هنری توافق وجود داشت‪ ،‬ولی اکنون این توافق‬
‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 1 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪860‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫بحراناقتصادیگلویکارگرانرامی‌فشارد‬ ‫جمعی از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمان در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی از کارگران هفت‌تپه اعالم حمایت کردند‪.‬تعدادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و در آن از‬ ‫کارگران هفت‌تپه حمایت نمودند‪.‬در این بیانیه که توسط انجمن‌های صنفی مریوان‪ ،‬کامیاران‪ ،‬سقز‪ ،‬بانه و دیواندره امضا شده‪ ،‬آمده است‪ :‬این کارگران به زندگی زیر خط فقر و شرایط سخت معیشتی و از دست رفتن اموالشان تحت عنوان‬ ‫خصوصی‌سازی دست به اعتراض زدند‪.‬آنها در ادامه اعالم کردند‪ :‬بحران اقتصادی موجود گلوی زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را روز به روز بیشتر می‌فشارد و کارگران را با انواع تهدیدات از جمله اخراج‪ ،‬دستمزدهای معوقه‪ ،‬دستمزد‬ ‫پایین‌تر از خط فقر و بیکاری مواجه می‌کند در حالی که کارگران مسئول به وجود آمدن هیچکدام از بحران‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی طول تاریخ نبوده‌اند‪.‬منبع‪:‬ایلنا‬ ‫سقف متزلزل و سفره خالی‬ ‫افزایش روزانه فاصله دستمزد دریافتی کارگران با خط فقر‬ ‫گزارش‪-‬صدای اصالحات‬ ‫در حال حاضر امنیت زندگی و معیشت کارگران‬ ‫خطرآمیز ترین قسمت جامعه در پیچیدگی های اقتصادی‬ ‫امروز می باشد به طوری که هیچ حاشیه امنی برای آن ها‬ ‫و خانواده شان وجود نداشته و زندگی کارگری روندی به‬ ‫حال خود رها شده گرفته است‪ .‬تمام مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫گرانی ها و هزینه باالی زندگی دست به دست یکدیگر داده‬ ‫اند تا امروز وضعیت جامعه کارگران در وضعیت نامطلوبی‬ ‫باشد‪ .‬در وضعیت تحریم‌های گسترده و فسرده ای که با آن‬ ‫مواجه هستیم‪ ،‬این فشارها و جنگ اقتصادی که در کشور‬ ‫به راه افتاده بیش از همه کارگران را در زیر بار سنگینی‬ ‫خود تحت فشار قرار داده و هم جامعه کارگری و هم جامعه‬ ‫گزارش‬ ‫کارفرمایان سهم چندانی از اشتغال موجود ندارند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که شاهد تعدیل روزانه نیروها در بخش‌های‬ ‫مختلف کشور هستیم که خود عالوه بر دشواری زندگی‬ ‫کارگری‪ ،‬به آمار بیکاران جامعه نیز می افزاید و مشکالت‬ ‫را دو چندان می کند‪ .‬در چنین شرایطی نگاهی به تمام‬ ‫شاخص ها و نیازهای یک زندگی ساده نشان می دهد که در‬ ‫برآورده ساختن تمام آن ها مشکالت و موانع فراوانی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ابتدا‪ ،‬این قیمت ها می باشند که تاثیر به سزایی در‬ ‫روند زندگی دارند چرا که اقالم خوراکی‪ ،‬خرید و تامین‬ ‫مایحتاج زندگی جزو موارد حذف نشدنی می باشند و نمی‬ ‫توان هیچ گاه سفره ها را خالی نگه داشت‪ .‬با آن که بسیاری‬ ‫از خانواده ها تنها به یک وعده بنابر شرایط اقتصادی خود‬ ‫اکتفا می کنند‪ ،‬اما کماکان مشکالت کاالهای اساسی و‬ ‫قیمت آن ها گریبان گیر بسیاری از خانواده ها شده است‪.‬‬ ‫خودرو و مسکن هم نیز به یک رویای دست نیافتنی‪،‬‬ ‫خصوصا برای کارگران شده است و نگاهی به آمار و ارقام‬ ‫و پیش بینی های سازمان ها و رسانه های مختلف نشان می‬ ‫دهد که وضعیت این بخش از بازار‪ ،‬نه تنها سفره مردم را‬ ‫خالی نشان می دهد بلکه سقف آن ها را نیز متزلزل می‬ ‫سازد‪ .‬آمارها می گویند حداقل دستمزد یک کارگر ساده‬ ‫در کشور حدود یک میلیون و ‪ 111‬هزاغر تومان می باشد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر یک کارگر در سال دستمزدی معادل ‪13‬‬ ‫میلیون و ‪ 335‬هزار و ‪ 228‬تومان دریافت می کند‪ .‬طبق‬ ‫داده های آماری ‪ 35‬درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‬ ‫مسکن می شود بنابراین اگر رهن کامل یک واحد مسکونی‬ ‫‪ 60‬متری به طور میانگین ‪ 64‬میلیون و ‪ 156‬هزار تومان باشد‬ ‫یک کارگر ساده باید حدود ‪ 11‬سال‪ 35 ،‬درصد از دستمزد‬ ‫خود را برای رهن کامل یک واحد مسکونی ‪ 60‬متری پس‬ ‫انداز کند! این یعنی ‪ 11‬سال انتظار نه برای خانه دار شدن‬ ‫بلکه انتظاری ‪ 11‬ساله تنها برای رهن خانه ای چند متری!‬ ‫که البته باید افزایش قیمت ها‪ ،‬باال رفتن مسکن و تمام‬ ‫شرایط اقتصادی را نیز در نظر گرفت چرا که ممکن است‬ ‫ارزش این مبلغ در ‪ 11‬سال آینده برای خانه ای ‪ 60‬متری‬ ‫کافی نباشد و این به معنای بر باد رفتن یک زندگی ساده‬ ‫کارگری با حداقل امکاناتو رفاه‪ .‬حال با چنین وضعیتی‪،‬‬ ‫رئیس جمهور میزان افزایش اجاره بها در سال ‪ 98‬را ‪30‬‬ ‫درصد و این رقم را امیدوار کننده دانسته اند! شرایط خوب‬ ‫و بد جامعه همیشه بر روی زندگی کارگران نمود بیشتری‬ ‫داشته است و امروز با توجه به شرایط اقتصادی می توان دید‬ ‫که نابسامانی و آشفتگی مالی تا چه اندازه کارگران و طبقه‬ ‫متوسط را به قهقرای اجتماعی می کشاند و در مقابل این‬ ‫وضعیت قشر ضعیف جامعه هر روز فقیرتر می‌شود و شاهد‬ ‫افزایش روزانه فاصله دستمزد دریافتی کارگران با خط فقر‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫‪ 95‬درصد پول دارو را خودمان می‌دهیم!‬ ‫یک کارشناس اقتصادی از دولت‬ ‫خواست که اعتبار جداگانه‌ای برای تقویت‬ ‫منابع صندوق بیمه بیکاری پیش‌بینی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درصورتی که صندوق بیمه‬ ‫بیکاری توان پرداخت حق بیمه بیکاری‬ ‫به افراد بیکار شده را نداشته باشد نباید‬ ‫سه درصد حق بیمه‌های بیکاری را از‬ ‫حقوق و دریافتی آنها کسر کند‪.‬حمید‬ ‫نجف اظهار کرد‪ :‬یکی از را ه‌های تقویت‬ ‫صندوق بیمه بیکاری این است که دولت‬ ‫به شکل جداگانه اعتبار ویژ ه‌ای را برای‬ ‫این منظور اختصاص بدهد یا در بودجه‌های‬ ‫سنواتی ردیف خاصی را پیش‌بینی کند تا‬ ‫در مواقعی که کارگران ناخواسته از کار‬ ‫بیکار شدند و در شرایط سخت زندگی‬ ‫قرار گرفتند‪ ،‬بتوانند از این کمک بهر ه‌مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منابع صندوق بیمه‬ ‫بیکاری از محل سه درصد حق بیمه‌های‬ ‫بیکاری است که به صندوق تامین اجتماعی‬ ‫واریز می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از آنکه به منابع‬ ‫بیمه بیکاری فکر کنیم باید بدانیم که چه‬ ‫کسانی سه درصد حق بیمه بیکاری را واریز‬ ‫می کنند؟طبعا تعداد کسانی که این سه‬ ‫درصد را از حقوق خود می‌پردازند بیشتر‬ ‫از ‪ ۲۶۰‬هزار نفری است که در آمارها‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫ادامه داد‪:‬نزدیک به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت کشور به صندوق تامین اجتماعی‬ ‫وابسته‌اند و حق بیمه‌های بازنشستگی یا‬ ‫درمان خود را به این صندوق واریز می‌کنند‬ ‫ولی متاسفانه منابع به شکل صحیحی در‬ ‫این سازمان توزیع نمی‌شود و به دلیل اینکه‬ ‫هزینه‌های جاری این سازمان باال است و‬ ‫بعضا حقو ق‌های نجومی و کالن در حال‬ ‫پرداخت است دولت مجبور است از برخی‬ ‫خدمات مثل بیمه بیکاری یا خدمات درمانی باری از روی دوش صندوق بازنشستگی و‬ ‫بزند‪.‬نجف گفت‪ :‬بر اساس برآورد صورت تامین اجتماعی بردارند خودشان بار اضافه‬ ‫می‌شوند و به لحاظ پرداختی در صندوق‬ ‫گرفته میانگین حقوق و دستمزد کارکنان‬ ‫کم می‌آوریم‪ ،‬طبیعی است که مجبور شویم‬ ‫شرکت نفت حدود ‪ ۱۸‬میلیون تومان است‬ ‫از امتیازات حق بیمه‌های دریافتی کم کنیم‬ ‫و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور به‬ ‫و با پرداختها ی‌های کالن تامین اجتماعی‬ ‫عنوان متولی اصلی نظام حقوق ودستمزد‬ ‫دیگر نوبت به حق بیمه‌ها نرسد‪.‬وی فلسفه‬ ‫نتوانسته در این زمینه به درستی عمل کند‬ ‫لذا امروز شاهد هستیم که بخشهایی از نظام تشکیل بیمه تکمیلی را ناتوانی تامین‬ ‫اجتماعی در ارائه خدمات درمانی مطلوب‬ ‫به سفره منابع دسترسی بیشتری دارند و‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬امروز می‌بینیم که ‪۹۵‬‬ ‫بخشهایی مثل آموزش و پرورش به نسبت‬ ‫درصد پول دارو و خدمات درمانی را باید‬ ‫دسترسی به منابع مشکالت اساسی دارند‬ ‫خودمان بدهیم؛ درحالی که سال به سال به‬ ‫و حقوق معلمان که مثل همه کشورها‬ ‫هزینه دریافت بیمه اضافه می‌شود ولی از‬ ‫باید باالترین حقوق در مملکت باشد‪ ،‬در‬ ‫آن طرف تامین اجتماعی مبلغ ناچیزی بابت‬ ‫پایین‌ترین سطح قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وقتی هزینه‌های جاری بیمه‌ها می‌پردازد‪.‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫بهترین راه تقویت صندوق بیمه بیکاری‬ ‫به اشکال مختلف باال باشد و بهداشت‬ ‫را بهداشت مالی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مالی در سیستم جاری رعایت نشود و آن‬ ‫در صورت رعایت بهداشت مالی ضمن‬ ‫شرکتهای زیرمجموعه شستا که قرار بود‬ ‫صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های جاری و‬ ‫اصالح فساد ساختاری و اداری‪ ،‬موجب‬ ‫کاهش ریخت‌ و پا ش‌ها و ماندگاری‬ ‫درآمدها در صندوق تامین اجتماعی و به‬ ‫تبع آن بیمه بیکاری می‌شویم‪.‬بر اساس‬ ‫اعالم اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه‬ ‫بیکاری وزارت کار ‪ ۲۶۰‬هزار نفر در کشر‬ ‫از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند‬ ‫که این میزان نسبت به سال گذشته ‪۱۲‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬پیگیری اشتغال‬ ‫مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در‬ ‫اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای‬ ‫قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای مکلف است زمینه آموزش‬ ‫مهار ت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی‬ ‫مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری‬ ‫را از طریق آموزش در کارخانه‌ها یا مراکز‬ ‫این سازمان فراهم کند‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫رشد ‪ 50‬درصدی شرکت کنندگان در نهمین جشنواره‬ ‫کتابخوانی چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدیرکل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری از شرکت ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۳۶۵‬نفر در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان خبر داد و گفت‪ :‬این تعداد در مقایسه با هشتمین جشنواره از رشد ‪ ۵۰‬درصدی برخوردار‬ ‫است‪ .‬فرهاد خلیل مقدم در نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود‪ :‬تنوع بخش‪‎‬های جشنواره‪ ،‬اطالع‌رسانی گسترده‪ ،‬همکاری دستگاه‌ها و نهادها و ارادت و عالقه مردم استان به امام رضا (ع) از عوامل رشد‬ ‫شرکت‌کنندگان در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی است‪.‬وی از برگزاری آیین اختتامیه جشنواره بصورت شهرستانی خبر داد و گفت‪ :‬به ازای هر کتابخانه در هریک از شهرستان‌ها هشت برگزیده و در بخش خانوادگی نیز از‬ ‫هر شهرستان دو خانواده برتر انتخاب و تقدیر می‌شوند‪.‬اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی‪ ،‬گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه کتاب‌های مرتبط با سیره پاک ائمه‌ی معصومین (ع) و شناسایی و معرفی کتاب‌های فاخر مرتبط‬ ‫با فرهنگ و سیره اهل‌بیت (ع) از طریق تولید و انتشار گسترده این آثار از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی است‪.‬‬ ‫پارک‌هایعلموفناوریدر‬ ‫توسعهنقشمهمیایفامی‌کنند‬ ‫سهشنبه ‪ 1 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪860‬‬ ‫جدال با برف در دومین ماه تابستان‬ ‫ایران زمین‬ ‫قائم‌مقام وزارت علوم‪:‬‬ ‫تاکید قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری بر حمایت های‬ ‫استانی از پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری‬ ‫دکتر مهدی کشمیری قائم مقام‬ ‫معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل‬ ‫دفتر برنامه ریزی امورفناوری‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫در حاشیه بازدید از پارک علم و‬ ‫فناوری چهارمحال و بختیاری با اهلل‬ ‫کرم نصیری معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی توسعه منابع استانداری‬ ‫دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫پارک علم و فناوری چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬در این دیدار دکتر‬ ‫کشمیری با تاکید بر ظرفیت پارک‬ ‫های علم و فناوری در توسعه‬ ‫نوآوری و فناوری نقش پارک ها‬ ‫را در امر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫کشور ارزنده و بی‌بدیل عنوان‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حمایت های‬ ‫استانی از پارک علم و فناوی‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬موقعیت‬ ‫پروژه پردیس پارک علم و فناوری‬ ‫استان را ویژه دانست و تاکید کرد‪:‬‬ ‫این پروژه به عنوان مهمترین زیر‬ ‫ساخت فناوری در استان‪ ،‬برای‬ ‫رسیدن به نقطه قوت نیاز به حمایت‬ ‫بیشتر از سوی مسئولین استان دارد‪.‬‬ ‫قائم مقام معاون پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت علوم تصریح کرد‪ :‬طی ‪26‬‬ ‫مورد بازدید از پارک های علم و‬ ‫فناوری کشور‪ ،‬هر کجا حمایت‬ ‫مسئولین استان از پارک های علم‬ ‫و فناوری صورت گرفته است‬ ‫شاهد رونق فضای کسب و کار و‬ ‫اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫در شرکت های فناور و دانش‬ ‫بنیان هستیم‪ .‬کشمیری حضور صد‬ ‫در صدی بخش خصوصی‪ ،‬طرح‬ ‫های خالقانه‪ ،‬توسعه اقتصاد دانش‬ ‫بنیان و حضور نسل جوان را از‬ ‫مهمترین مزیت های پارک های‬ ‫علم و فناوری عنوان کرد و اظهار‬ ‫امیدواری کرد با توجه به پتانسیل‬ ‫های استان چهارمحال و بختیاری و‬ ‫نگاه مثبت مسئولین شاهد شکوفایی‬ ‫فضای کسب و کار در استان باشیم‪.‬‬ ‫دکتر مهدی کشمیری قائم‌مقام‬ ‫معاون پژوهش و فناوری و‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور‬ ‫فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری در ابتدای سفر خود از‬ ‫مرکز رشد واحدهای فناور‪ ،‬مرکز‬ ‫نوآوری صنعتی و ساختمان استقرار‬ ‫شرکت های پارک علم و فناوری‬ ‫چهارمحال و بختیاری بازدید و با‬ ‫برخی از واحدهای فناور از نزدیک‬ ‫گفتگو کرد‪ .‬قائم مقام وزارت علوم‬ ‫در ادامه از پروژه عمرانی احداث‬ ‫پردیس پارک علم و فناوری بازدید‬ ‫به عمل آورد‪.‬‬ ‫پروژهمحورتنکابن الموتو‬ ‫قزوینشتاببیش‌تریمی‌گیرد‬ ‫گزارش‬ ‫به دنبال بازدید معاون رئیس‬ ‫جمهور و رئیس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست کشور ‪ ،‬استاندار‬ ‫مازندران و سایر مسئوالن کشوری‬ ‫و استانی عملیات اجرایی بخشی‬ ‫از جاده تنکابن – الموت به قزوین‬ ‫که به دلیل نداشتن طرح زیست‬ ‫محیطی متوقف شده بود بزودی‬ ‫تعیین تکلیف و با رفع موانع پیش‬ ‫رو اجرای این پروژه شتاب بیشتری‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیراین اداره کل ضمن اشاره‬ ‫به این خبر اظهار داشت ‪ :‬محور‬ ‫تنکابن – الموت و قزوین که‬ ‫عملیات اجرایی بخشی از این محور‬ ‫به دلیل نداشتن طرح مطالعات‬ ‫زیست محیطی متوقف شده بود با‬ ‫سفر معاون رئیس جمهور و رئیس‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫کشور به مازندران و بازدید از این‬ ‫محور و تعیین تکلیف آن در آینده‬ ‫ای نزدیک این پروژه با سرعت‬ ‫بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫سید محمد نظری با اشاره به‬ ‫اجراي طرح راهسازي محور تنکابن‬ ‫به الموت قزوين از مسير ييالقي و‬ ‫کوهستاني سه هزار گفت‪ :‬به دليل‬ ‫شرايط اقليمي حاکم بر منطقه‪ ،‬پنج‬ ‫ماه از سال فعاليت راهسازي در اين‬ ‫منطقه با کندي پيش مي رود‪.‬‬ ‫مديركل راه و شهرسازي‬ ‫مازندران رانشي بودن زمين منطقه‬ ‫سه هزار و سنگی بودن و نیاز به‬ ‫ایجاد ترانشه های سنگی را از‬ ‫مهمترين مشکالت اجراي راهسازي‬ ‫در اين منطقه برشمرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اين محور پنجمين‬ ‫محور ارتباطي مازندران با پايتخت‬ ‫کشور محسوب مي‌شود که در‬ ‫صورت تکميل عمليات راهسازي‬ ‫در اين محور زمان سفر از مازندران‬ ‫به تهران يک ساعت کاهش خواهد‬ ‫يافت‪.‬تکمیل محور قزوين‪ -‬تنکابن‬ ‫و بهره مندی ساکنان ‪ ۷۴‬روستاي‬ ‫منطقه سه هزار نظری اظهار داشت‬ ‫‪ :‬محور قزوين‪ -‬تنکابن جاده درجه‬ ‫يک منطقه محسوب شده که با‬ ‫بهره برداري از اين محور عالوه بر‬ ‫کاهش يک ساعته سفر گردشگران‬ ‫به استان ‪ ،‬ساکنان ‪ ۷۴‬روستاي‬ ‫منطقه سه هزار با رونق اقتصادي‬ ‫مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی استان‬ ‫مازندران با ابراز رضايت از ارائه‬ ‫خدمات عمومي به روستاييان منطقه‬ ‫سه هزار گفت‪ :‬کشاورزي منطقه در‬ ‫بخش باغداري و دامپروري نيز با‬ ‫راه اندازي محور تنکابن به الموت‬ ‫قزوين رونق بيشتري مي گيرد‪.‬‬ ‫نظری مدیر کل راه و شهرسازی‬ ‫استان تصریح نمود‪ :‬این محور به‬ ‫طول ‪ ۱۶۴‬کیلومتر در ‪ ۶‬فاز ساخته‬ ‫می‌شود و اخیر ا ً هم ‪ ۲‬دستگاه تونل‬ ‫به طول ‪ ۸‬کیلومتر تکمیل شده و‬ ‫‪ ۴‬دستگاه تونل دیگر هم در حال‬ ‫ساخت است ‪.‬تدابیر زیست محیطی‬ ‫برای حفاظت از حیات وحش‬ ‫نظری افزود‪ :‬برای حفاظت از‬ ‫حیات وحش هم ‪ ۵‬دستگاه گالری‬ ‫برای عبور حیات وحش در کیلومتر‬ ‫‪ ۴۴‬تا ‪ ۵۳‬در منطقه قزوین احداث‬ ‫شده و همچنین قرار است ‪ ۲‬ایستگاه‬ ‫پایش تصویری هم در طول مسیر‬ ‫احداث شود ‪.‬‬ ‫هم اکنون از ‪ ۳۵‬کیلومتر ابالغی‬ ‫این جاده در مازندران ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد و ‪ ۱۴‬کیلومتر‬ ‫بر اساس نقشه ابالغی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی هم ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است طرح راه اصلی‬ ‫تنکابن ‪ -‬الموت – قزوین که‬ ‫پیشنهاد آن در سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب در سال ‪ ۸۲‬مطرح و با‬ ‫اعالم موافقت نامه طرح در سال‬ ‫‪ ۸۶‬عملیات اجرایی مرحله نخست‬ ‫آن از قزوین آغاز شد‪ ،‬در مجموع‬ ‫شامل ‪ ۶‬قطعه است که با احداث‬ ‫آن شهرستان تنکابن در استان‬ ‫مازندران به بخش الموت از توابع‬ ‫شهرستان قزوین متصل می شود ‪‬‬ ‫فاصله شهرستان تنکابن تا شهرستان‬ ‫قزوین از طریق این پروژه ‪۱۶۴‬‬ ‫کیلومتر است که ‪ ۹۲‬کیلومتر آن‬ ‫در استان قزوین و ‪ ۶۲‬کیلومتر در‬ ‫استان مازندران واقع شده است‪‬‬ ‫در شرایط کنونی مسافت فعلی‬ ‫شهرستان تنکابن تا شهرستان قزوین‬ ‫از مسیر جاده رشت ‪ ۳۳۰‬کیلومتر‬ ‫است که با احداث این جاده‪ ،‬طول‬ ‫این مسیرحدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتر کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫در گذشته های نه چندان دور‬ ‫این جاده کوهستانی و سنگالخی‬ ‫پر پیچ و خم با طبیعت بکر که‬ ‫یک طرف آن صخره های مخملی‬ ‫و طرف دیگر دره ای عمیق که به‬ ‫رودخانه ای خروشان منتهی می‬ ‫شود مسیر تردد مردمانی بود که‬ ‫با عبور از روستاهای یان دشت‪،‬‬ ‫خانیان‪ ،‬آش محله‪ ،‬سرباالن‪ ،‬یوج‪،‬‬ ‫شهرستان‪ ،‬درجان‪ ،‬مران‪ ،‬سلج‬ ‫انبار و پیچ بن در استان مازندران‬ ‫به سرزمین دژهای تسخیر ناپذیر‬ ‫و روستاهای دیندرود‪ ،‬گرمارود‪،‬‬ ‫کالن‪ ،‬زوارک‪ ،‬سلیکان‪ ،‬ورک‪،‬‬ ‫حسن آباد و… سرانجام به الموت و‬ ‫قزوین می رسیدند‪.‬‬ ‫یرباید‪،‬شایدقابلباورنباشدکههنوزافرادیکهدردلکوهستانبرایگشودنراهازمیانیخوبرفدرتالشباشند‪.‬اگرچهگرمایآفتاببرفویخارتفاعات‬ ‫درحالیکهاشعه‌هایداغآفتابتابستانقرارراازآدمیم ‌‬ ‫چهارمحالوبختیاریراذوبکردهاست‪،‬اماهنوزهمقطعه‌هاییازبرفویخدراوجگرمایتابستانوزیرتابشآفتابسوزانکوهستانمقتدرانهباقیماندهاند‪.‬نیروهایراهداریاستاندربرخیازگردنه‌هایبرفگیراین‬ ‫استانهمچناندرحالتالشبرایگشودنجاده‌هاییهستندکهتنهاراهارتباطیاهالیروستاهایاینمنطقهمی‌باشند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫سرپرست راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‬ ‫گزارش‬ ‫ایمن سازی جاده ها‬ ‫اولویت اصلی کار راهداران است‬ ‫سرپرست راهداری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ‪،‬‬ ‫ايمن سازي محورها را از اولويتهاي كاري اين اداره كل برشمرد و افزود ‪ :‬راهداري‬ ‫وظيفه ذاتي اين اداره كل بوده و بدون تالش راهداران در جهت ارتقاء ايمني نمي توان‬ ‫انتظار بهبود شرايط مناسبي را داشت‪.‬‬ ‫مهندس اسماعیل فوالدی با بيان اين مطلب افزود‪ :‬هم اكنون عمده تالش هاي اين‬ ‫اداره كل صرف نگهداري و حراست از شبكه راهها ‪ ،‬تأمين ايمني عبور و مرور به منظور‬ ‫حفظ و بهره برداري بهينه از سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين بخش ميگردد‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬امري كه امروزه در فرهنگ سازماني ‪،‬عمليات راهداري نام گرفته‬ ‫است ‪ ،‬انجام هرگونه عمليات اجرائي و كنترل ترافيك بر روي راههاي موجود ضمن‬ ‫حفظ ايمني استفاده كنندگان از راه ‪ ،‬جريان روان و ايمن ترافيك را به همراه دارد ‪.‬‬ ‫لذا برنامه ريزي مناسب و هماهنگ فعاليت ها بمنظور تأمين ايمني الزم و كاهش تراكم‬ ‫ترافيك و نيز جلوگيري ازتأخير در سفر و ناراحتي استفاده كنندگان از راه حائز كمال‬ ‫اهميت مي باشد‪.‬‬ ‫فوالدی به مشكالت راهداران پرتالش در سطح محورها اشاره و عنوان كرد‪:‬‬ ‫راهداران فرشتگان نجات جاده ها هستند ‪ ،‬انسانهايي بي ريا و مخلص كه در جهت‬ ‫آسايش و رفاه هموطنان خود از هيچ كوشش و تالش دريغ نمي كنند لذا وظيفه مسئولين‬ ‫اين بخش است كه بتوانند با راهكار ها و برنامه هاي كاري منعكس كننده بخش‬ ‫كوچكي از زحمات شبانه روزي اين عزيزان و قدردان آنان باشند‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران به عملیات‬ ‫ایمن سازی این اداره کل اشاره و اظهار داشت ‪ :‬نصب نیوجرسی ‪ ،‬اجرای خط کشی ‪،‬‬ ‫نصب تابلو و عالئم و پاکسازی حریم راه ها ( در قالب طرح مازندران پاک ) از دیگر‬ ‫فعالیتهای راهداران بوده که در سطح جاده ها به اجرا در آمد‪.‬‬ ‫«گردشگری» شاهراه نجات اقتصاد ایران‬ ‫گردشگری جایگزین اقتصاد نفتی‬ ‫اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت بر‬ ‫کسی پوشیده نیست اما متأسفانه اقدامات مؤثری در این‬ ‫راستا انجام نشده است‪ .‬توسعه صنعت گردشگری با توجه‬ ‫به ظرفیت‌های بی‌نظیر جغرافیایی‪ ،‬تاریخی و فرهنگی ایران‬ ‫به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم کاهش این وابستگی‬ ‫مطرح می‌شود‪ .‬امیر انتخابی دراین‌باره می‌گوید‪ :‬در کشور‬ ‫اجماع نظری مبنی بر جایگزینی صنعت گردشگری به‌جای‬ ‫اقتصاد نفتی به وجود آمده و البته دستیابی به این امر‬ ‫نیازمند تدابیر و سیاست‌گذاری‌ها الزم در این حوزه است‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر اینکه معتقدم برای توسعه گردشگری‬ ‫ما وجود زیرساخت‌ها شرط الزم است اما کافی نیست و‬ ‫آنچه می‌تواند به ارتقای صنعت گردشگری کمک کند‪،‬‬ ‫وجود عزم ملی و مشارکت همه دستگاه‌ها است‪ ،‬ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬صنعت گردشگری می‌تواند به اقتصاد کشور بسیار‬ ‫کمک کند به‌شرط اینکه همه دستگاه‌ها پای‌کار بوده و‬ ‫این دغدغه را داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گیالن با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر کمبود اعتبارات و مشکالتی که در فروش نفت به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬عزم مسئوالن را جزم کرده تا در این صنعت‬ ‫بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و البته باید به یاد داشته باشیم‬ ‫سرمایه‌گذاری به معنای ساختن هتل نیست بلکه کمک‬ ‫به تسهیل ورود گردشگر است‪ ،‬توضیح می‌دهد‪ :‬همه‬ ‫گردشگران پیش از سفر اطالعات الزم درباره مقصد‬ ‫سفر خویش را کسب کرده و مقاصد را با هدف خاص‬ ‫و آگاهانه انتخاب می‌کنند ما نیز باید خود را در عرصه‬ ‫بین‌الملل معرفی کنیم تا گردشگران راهی کشور و استان‬ ‫ما شوند‪.‬‬ ‫اهمیت توجه به رفع معضالت موجود‬ ‫استان گیالن با همه ظرفیت‌های ارزشمندی که از آن‬ ‫برخوردار است تاکنون نتوانسته از این موهبت‪ ،‬چنان‌که‬ ‫باید بهره‌مند شود‪ .‬بی‌تردید ارتقای صنعت گردشگری‬ ‫در گیالن نیازمند مطالعه و بررسی مسیر طی شده و رفع‬ ‫نواقص موجود در این حوزه است‪.‬‬ ‫به‌راستی در ‪ ۲۰‬سال گذشته آمار ورودی گردشگران‬ ‫داخلی به استان گیالن چقدر بوده و اگر با امسال مقایسه‬ ‫شود چه فاصله‌ای را نشان خواهد داد‪ ،‬یا میزان ارز‬ ‫واردشده به گیالن از سوی گردشگران خارجی چه میزان‬ ‫بوده است؟ عضو پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن‬ ‫دراین‌باره به خبرنگار مهر می‌گوید‪ :‬از حدود ‪ ۲۰‬سال‬ ‫پیش تاکنون صنعت گردشگری گیالن با کارهای متنوع‬ ‫سازمان متولی‪ ،‬آغازی خوب و همراه با موفقیت داشته‬ ‫به‌گونه‌ای که تمام آنچه در پیشینه گردشگری گیالن‬ ‫می‌توان بیان کرد همدلی اعضای یک سازمان در به ثمر‬ ‫رسیدن فعالیت‌های هدفمند بود اما متأسفانه هر چه به جلو‬ ‫پیش رفتیم این عملکرد با مشکالتی روبرو شد که خود‬ ‫نیاز به یک آسیب‌شناسی علمی دارد‪.‬‬ ‫روشن بابایی همتی ادامه می‌دهد‪ :‬به‌راستی در ‪۲۰‬‬ ‫سال گذشته آمار ورودی گردشگران داخلی به استان‬ ‫گیالن چقدر بوده و اگر با امسال مقایسه شود چه فاصله‌ای‬ ‫را نشان خواهد داد‪ ،‬یا میزان ارز واردشده به گیالن از‬ ‫سوی گردشگران خارجی چه میزان بوده است؟ بیشترین‬ ‫هتل‌های ما در شهر توریستی بندر انزلی متمرکزشده‌اند‪،‬‬ ‫سازمان متولی روی این هتل‌ها چه مطالعه‌ای انجام داده‬ ‫آیا باوجوداین هتل‌ها بازهم به سرمایه‌گذاری برای ساخت‬ ‫هتل در این شهر نیاز است؟ پاسخ همه این سواالت را باید‬ ‫در اسناد گردشگری گیالن جستجو کرد‪.‬‬ ‫وی به تهیه سه طرح جامع گردشگری در استان گیالن‬ ‫اشاره‌کرده و یادآور می‌شود‪ :‬سال ‪ ۷۹‬دانشگاه تهران در‬ ‫این زمینه اقدام کرد و در سال ‪ ۸۲‬مشاور بخش خصوصی‬ ‫وارد عمل شد و در سال ‪ ۸۸‬شرکت مشاوری از تهران در‬ ‫تهیه طرح جامع گردشگری گیالن مشارکت کرده‌اند اما‬ ‫امروز باید به این موضوع پرداخت که چه استفاده‌ای از‬ ‫این طرح‌ها شده یا چقدر به پیشنهادهای مشاور عمل شده‬ ‫است؟‬ ‫بابایی در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع توجه به‬ ‫بوم‌گردی می‌گوید‪ :‬صنعت گردشگری گیالن با رویکرد‬ ‫جدید به بوم گردی‪ ،‬با شعار احداث ‪ ۵۰۰۰‬واحد در‬ ‫زمان کوتاه به‌صورت کامل از گردشگری به بوم گردی‬ ‫کوچ کرده و در این مسیر حتی به‌جای تجهیز خانه‌های‬ ‫سنتی روستایی به ساخت آن‌ها روی آورده است‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب می‌توان گفت صنعت گردشگری استان نه‌تنها در‬ ‫این عرصه موفق نبوده بلکه با نگاهی انتقادی از سوی‬ ‫کارشناسان گردشگری روبرو شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار می‌کند‪ :‬نقشی که این‌همه ثروت با‬ ‫محصوالت بومی مانند برنج‪ ،‬زیتون‪ ،‬چای‪ ،‬گیاهان دارویی‬ ‫و انواع صنایع‌دستی نظیر رشتی دوزی‪ ،‬حصیربافی و …‬ ‫می‌تواند در رونق تولید داشته باشد به فراموشی سپرده‌شده‬ ‫و متولیان امر با برگزاری جشنواره‌ها هرازگاهی ندای‬ ‫بی‌مهری به این محصوالت را در شهرها و روستاهای‬ ‫گیالن سر می‌دهند تا این ثروت همچنان در این عرصه‬ ‫باقی بماند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 1 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪860‬‬ ‫جامعه‬ ‫شهرداریبرنامهایبرایاستفادهازنخالههایساختمانیندارد‬ ‫در شهر تهران تردد کنید کارگاه های ساختمانی زیادی وجود دارد که در حال تعمیر و یا ساخت و ساز هستند و نخاله های خود را در گوشه ای رها کرده اند؛ سرنوشت این نخاله ها چه می شود؟نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر تهران‬ ‫به کرات مشاهده می شود چراکه پایتخت به کارگاه ساختمانی بدل شده و هر ساله ‪ 180‬میلیون تن مصالح ساختمانی در کشور مصرف می‌شود‪ ،‬طی آمار منتشر شده ساالنه ‪ 17‬میلیون تن (روزانه ‪ 46‬هزار تن) پسماند ساختمانی در تهران و‬ ‫در کشور حدود ‪ 60‬میلیون تن پسماند ساختمانی تولید می‌شود با این وجود استفاده مجدد از این نخاله ها برای حفاظت از محیط زیست و از نظر ارزش اقتصادی اهمیت زیادی دارد و شاید جز درآمد پایدار شهری به حساب آید اما متاسفانه‬ ‫همچنان استفاده از نخاله های ساختمانی در دستور کار نیست‪.‬زهرا صدر اعظم نوری‪ ،‬رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران‪ ،‬در رابطه با سرنوشت نخاله‌های ساختمانی گفت‪ :‬نخاله‌های ساختمانی متفاوت از پسماندهای‬ ‫خانگی هستند و نخاله‌های ساختمانی پسماندهای ویژه و خطرناکی است بنابراین محل دپو آنان جای مشخصی است‪.‬وی افزود‪ :‬متاسفانه برنامه خیلی خاصی برای استفاده مجدد از نخاله های ساختمانی نیست‪ .‬در حال حاضر در خارج از تهران‬ ‫در محدوده‌های آبعلی این نخاله‌ها دپو می‌شود و گاهی به مرور زمان این نخاله‌ها به کوه نخاله تبدیل می‌شوند‪.‬صدراعظم نوری تاکید کرد‪ :‬نخاله‌های ساختمانی باعث می‌شود چهره شهر نازیبا شود اما این نخاله‌ها ارزشمندند و می‌توانند مجددا‬ ‫استفاده شوند و در صنعت سیمان سازی و در برخی صنایع دیگر مورد بهره‌برداری قرار بگیرند و این فرآیند باید اصالح شود تا از این نخاله‌ها به نحو مطلوب استفاده کرد‪.‬‬ ‫خشونتوایدز‬ ‫پشتچراغهایقرمزشهر‬ ‫گزارش‬ ‫طبقآخرینسرشماریمرکزآمارحدود‪4‬میلیوننفرکودککاردرایرانوجوددارد‬ ‫کهنهایتظلمچهازجانبخانوادهوچهازطرفجامعهرادریافتمی‌کنند‪.‬کودکانیکه‬ ‫باالترینمیزانمبتالبهاچآیویمثبتراداراهستندوهموارهبیشترینکودکآزاری‌هابرای‬ ‫اینقشرازجامعهاتفاقمی‌افتند‪.‬ایندرحالیاستکهمتاسفانهدرکشورمابااستفادهازواژه‬ ‫ساماندهیتنهاآنانراجمع‌آوریمی‌کنند‪.‬درمسیرشلوغیبازارمعموالنرسیدهبهچراغقرمز‬ ‫سرچهارراه‌هامی‌ایستند؛ازفاصله‌ایدوربهآن‌هاچشمدوخته‌ام؛تقریبا‪ 8‬تا‪ 10‬سال ‌هاند‪.‬هنوز‬ ‫چراغقرمزنشده‪،‬صدایخنده‌هایشانتاجاییکهمنایستاده‌امبهگوشمی‌رسدباکیسه‌ای‬ ‫پالستیکیپرازآبیکدیگرراخیسمی‌کنند؛بهگفتههواشناسیامروزگرمترینروزسال‬ ‫درچندینسالگذشتهاست؛حتماکمیخنکشدند!نزدیک‌ترمی‌شوم‪،‬پشتچراغقرمز‬ ‫توقفمی‌کنم‪،‬بهیکبارهتمامآنخنده‌هاییکهتاچنددقیقهگذشتهشاهدشبودمتبدیلبه‬ ‫عجزوالتماسشدندهمهآنشادی‌هارفتندوپسربچه‌ایماندکهباالتماسازشیشهماشین‬ ‫روبهرویمآویزانشدهوحاالانگارکمماندهبودبارانندهدرگیرشود؛چراغسبزمی‌شود‬ ‫وهردوبرافروختهازهمجدامی‌شوند‪.‬تراژدیکودکانکارسالهاستکهتمامیندارد‪،‬‬ ‫کودکانیکهتماممعصومیتهایکودکی‌شانرادرسطلهایزباله‪،‬قرارگاههایکار‬ ‫اجباری‪ ،‬چراغ قرمزهای چهار راه ها و ‪ ....‬به دست فراموشی سپردند و تباه و نابودی را به جان‬ ‫خریدند‪.‬کودکانکارراآسیبهایزیادیتهدیدمیکندکهیکیازآنهادروغگویییا‬ ‫همانبرپاییسناریوییغمانگیزبرایکسبترحمیبیشتراست‪.‬وابستگیآنهابهدروغگویی‬ ‫برایکسبمعاشخصلتیکهدرجانوروحاکثرآنانشاخهدواندهوامروزهبهیکمعضل‬ ‫اجتماعیتبدیلشدهاست؛کودکانیکهباوردارندتنهاباتکیهبراینحربهاستکهمیتوانند‬ ‫پیروزمیدانباشند‪.‬فقر‪،‬ازهمپاشیدگیخانواده‪،‬سوءمصرفموادوالکلتوسطوالدین‪،‬‬ ‫کودکآزاری‪،‬نیازبهدرآمدکارکودک‪،‬طردکردنکودک‪،‬قحطیوبالیایطبیعی‪،‬از‬ ‫دستدادنوالدینبهسببحوادثوبیماریو‪...‬تنهابخشکوچکیازدالیلیاستکه‬ ‫آنهارامجبورمیکندتابادروغهمبهخودوهمبهباورافرادجامعهآسیببرسانند‪.‬اینکه‬ ‫تاثیراتمخربافرادجامعهباعثشدهتاآنهادروغگوییراجایگزینصداقتکنندیاخیرو‬ ‫همینطورآسیبهاییکهآنهاازراهدروغگوییبرخودوافرادجامعهواردمیکنندموضوعی‬ ‫استکهبرایرسیدنبهپاسخآنبارئیسانجمنممدکاراناجتماعیایرانوهمینطورجامعه‬ ‫شناسوآسیبشناسحوزهاجتماعیبهگفتوگونشستیمکهدرادامهمیخوانید‪:‬سیدحسن‬ ‫موسویچلک‪،‬رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایران‪،‬دررابطهباآسیب‌هاییکهدروغ‬ ‫گوییبهکودکانکارواردکردهگفت‪:‬موضوعکودکانکاروخیابان‪،‬موضوعیاستکه‬ ‫بایدزوایایمختلف آنراببینیم‪.‬هدفکودکانکارکسبدرآمدبیشتربرایرفاهبهتراست‬ ‫بههمیندلیلآنانتمامتالشخودرامی‌کنندتادررقابتبایکدیگرپولبیشتریرابهدست‬ ‫آورند‪،‬طبیعتادرچنینشرایطیراه‌هایمختلفیرابرایجلباطمینانانتخابمی‌کنندکه‬ ‫بخشیازاینراه‌هامبتنیبرواقعیتنیست‪.‬اینکودکانازسنینخردسالییادگرفت ‌هاندبادروغ‬ ‫بهخواستههایخودبرسندوطبیعیاستکهاینامردربلندمدتبهبخشیازرفتاراوتبدیل‬ ‫ونهادیتهشود‪.‬درچنینشرایطییکیازمولفه‌هایاخالقیکهموردتاییدنیست‪،‬دروغاست‪.‬‬ ‫اینخصلتدرطولزماندروجودفردنهادینهوتبدیلبهنوعییادگیریمیشودبهشکلی‬ ‫که اگر در جامعه دروغ بگوید به آسانی به خواسته های خود می رسد و چه چیزی بدتر از‬ ‫اینکهکودکیباایناستداللواستنباطبزرگشود‪.‬اینکودکدرآیندهدرهرمنصب‬ ‫یاموقعیتیقرارگیردبیشازاینکهصداقترامبنایرفتارشقراردهددروغراسرلوحهکار‬ ‫خودمیگذارد‪.‬ازجهتدیگراینکاربهخودیخودباعثبی‌اعتمادیاینکودکنسبت‬ ‫بهدیگرانمی‌شود‪.‬طبیعیاستدرچنینشرایطیروابطسالمبینفردیاتفاقنمی‌افتدچراکه‬ ‫یککودککارعموماازنزدیک‌ترینفردخانواده‌اشکهممکناستپدریامادرباشد‬ ‫دروغ‌گویی را آموزش دیده و به جامعه آورده‪ ،‬در واقع او همه چیز را دروغ تصور می‌کند و‬ ‫چهچیزیبدترازاینکهیککودکهمهاساسفکریاشبردروغچیدهشدهباشد‪.‬راهکار‬ ‫اینموضوعسادهنخواهدبود‪،‬متاسفانهکودکیکهازکودکیدروغبخشیازباورششده‬ ‫دراکثرمواردامکانتغییرندارد‪،‬بهاینترتیبآنچهمهماستموضوعاخالقونهادینهشدن‬ ‫اینامردرتمامافرادجامعهاستتااینکهدرنهایتاینموضوعدرسطحجامعهفراگیرشود‪.‬‬ ‫واماامیرمحمودحریرچیجامعهشناسوآسیبشناسحوزهاجتماعیبابیاناینکهکودکان‬ ‫کارقربانیانفقروقربانیانبیبرنامگیهستندگفت‪:‬درجامعهماکودکانکارراکودکانی‬ ‫عمومازیر‪ 15‬سالتشکیلمیدهند‪.‬کودکانیکهازهیچامکاناترفاهیدرسطحکشور‬ ‫حتیامکاناتیمانندمدرسهکهبهشکلرایگانبایددراختیارشانقرارگیردبهرمندنیستند‪.‬این‬ ‫موضوعدرحالیاستکهطبققوانینجهانیتارسیدنبهسن‪ 15‬سالگیآموزشاجباریو‬ ‫رایگاناست‪.‬درکشورهایتوسعهیافتهحمایتازاینکودکانبخشیازقانوناستبهشکلی‬ ‫که در صورت عدم حضور کودک در سر کالس درس‪ ،‬پیگیری ها جهت بازگرداندن او با‬ ‫کمکگرفتنازیکمددکاراجتماعیومامورنیرویانتظامیانجاممیشودتاجاییکهاگر‬ ‫دلیلعدمحضورکودکبرایادامهتحصیلفقروناتوانیمالیباشد‪،‬دولتحمایتکافیو‬ ‫کاملیرابرایتحصیلکودکتاسن‪ 15‬سالگیانجاممیدهد‪.‬این‪ 4‬میلیونکودک نهایت‬ ‫ظلمچهازجانبخانوادهوچهازطرفجامعهرادریافتمی‌کنند‪.‬کودکانیکهباالترینمیزان‬ ‫مبتالبهاچآیویمثبتراداراهستندوهموارهبیشترینکودکآزاری‌هابرایاینقشراز‬ ‫جامعهاتفاقمی‌افتد‪.‬‬ ‫حذفسفراززندگیایرانیانبهزودی‬ ‫مرتضی خاکسار‬ ‫تکرارمکررمشکالتو‬ ‫فراموشیمداممسئوالن‬ ‫شرایط به شکلی شده که انگار نوعی تازه از آزادی مطبوعات شکل گرفته است‪ ،‬آزادی نوشتن ولی در پی آن‬ ‫بی‌توجهیمسئوالن‪.‬روزهاییراسپریمی‌کنیمکهکمتررسانه‌هابخاطرانتشارمطالبیحاویمشکالت‪،‬معضالت‪،‬‬ ‫آسیب‌ها‪ ،‬خواست‌های مردم و ‪ ...‬توقیف می‌شوند و در امیدوار کننده ترین حالت‪ ،‬تصور این است که مسئوالن‬ ‫گزارش‌های منتشر شده از دردهای و خواست های مردم را می خوانند ولی سوال اینجاست که چرا در اغلب موارد با‬ ‫سکوت یا بی توجهی به موارد ذکر شده و پرداخته شده مواجه هستیم‪.‬شرایط به شکلی شده که انگار نوعی تازه از آزادی‬ ‫مطبوعات شکل گرفته است‪ .‬آزادی نوشتن ولی در پی آن بی‌توجهی مسئوالن! در این شرایط تنها آمار پرونده های شکایت‬ ‫از رسانه ها کم تر شده است ولی معضالت و مشکالت بر جای خود باقی هستند‪ .‬مشکالت و معضالت از سوی رسانه ها‬ ‫مکررا تکرار می شوند و مسئوالن مدام فراموش می‌کنند‪ .‬آسیب رسانه ای شکل گرفته‪ ،‬علل ها و راهکارهای برون رفت‬ ‫از آن را با افشین امیرشاهی و مهدی احمدی‪ ،‬دوتن از روزنامه‌نگاران و سردبیران رسانه‌های اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید‪:‬افشین امیرشاهی‪ ،‬روزنامه نگار و فعال رسانه ای در خصوص مبحث ذکر شده‬ ‫چنین گفت‪ :‬در دوره ای به سر می بریم که رسانه ها اثرگذاری خود را از دست داده اند که می توان این مبحث را از دو بعد‬ ‫مورد بررسی قرار دهیم‪ .‬در بعد اول خود مسئوالن و نحوه پاسخگویی آنها به جامعه مطرح است و بعد دوم به رسانه ها و نوع‬ ‫عملکرد آنها بر می گردد‪ .‬در مورد خود رسانه ها اگر بخواهیم صحبت کنیم؛ رسانه باید صدای مردم باشند‪ ،‬یعنی یک رسانه‬ ‫باید بتواند بدون نگرانی از طبعات احتمالی‪ ،‬درخواست مردم را به گوش مسئوالن برساند‪.‬وی با تاکید بر اینکه اگر رسانه‬ ‫ها بتوانند حرف مردم را بازگو کنند طبیعتا اعتماد به رسانه باال می‌رود و با شکل گیری اعتماد به رسانه ها‪ ،‬طبیعتا اثر گذاری‬ ‫افزایش می یابد افزود‪ :‬نیاز است یک نظرسنجی نسبت به اعتماد مردم به رسانه ها انجام شود و بر اساس آن وضعیت رسانه‬ ‫های ما در اذعان عمومی مشخص شود‪ .‬برای افزایش اعتماد مردم به رسانه‪ ،‬یکی از ملزومات حمایت از رسانه های مستقل‬ ‫است‪.‬اینموضوعدرزمینه‌هایمختلفیبایدصورتبگیرد؛ازسیاستگذاریگرفتهتادرآمد؛چراکهبسیاریازرسانه‌های‬ ‫ما منشا دریافتی دولتی دارند؛ بنابر این آن رسانه‌ها مجبور می‌شوند که اهداف و برنامه‌های آن نهاد دولتی را دنبال کنند؛ این‬ ‫مسائلدرتولیدمحتواییکرسانهتاثیرمی‌گذارد‪.‬امیرشاهیباگریزیبهخاطراتگذشتهدرتحریریه‌هایمطبوعاتو‬ ‫علل اثرگذاری گسترده مطبوعات آن زمان بر جامعه و توجه مسئوالن گفت‪ :‬آن روزها تبادل فکر وجود داشت‪ .‬گفتمان‬ ‫سوژه بود‪ .‬خط دهی مناسب برای روند راه هفتگی مطبوعات وجود داشت‪ .‬به طور مثال تحریریه صبح امروز و آفتاب‬ ‫امروزمشترکبودند‪،‬هفته‌اییکبارمهمانیویژهبهتحریریهدعوتمی‌شدودرجمعاعضایتحریریهمهمترینموضوعات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی جامعه را بیان و هدف گذاری صحیح برای پرداخت به آن موضوعات صورت می گرفت‪.‬‬ ‫مردم خود را در جامعه ای می‌بینند که در آن فرصت ها به صورت عادالنه توزیع نمی‌شود و جامعه بنیاد های اخالقی خود‬ ‫را پیش از پیش از دست می‌دهد؛ نهادهای اجتماعی به پایین‌ترین حد خود رسیده و مردم هیچ آینده روشنی را در برابر‬ ‫خودنمی‌بینند‪.‬اینعواملکهباعثحسبیگانگیمردمباجامعهشده‪،‬باعثمی‌شودکهدیگربهوظیفهاجتماعیخود‬ ‫عملنکنند‪.‬مسئوالنیکهبرقدرتهستندنیزجداازجامعهنیستندبنابراینآنهانیزازمردمتاثیرگرفتهودرعملکردخود‬ ‫غفلتمی‌کنندچراکهمی‌بینندباتوجهبهتوانایی‌هاییکهدارنددرجاییکهبایدقرارگرفتهباشند‪،‬نیستند‪.‬امیرشاهیدرپایان‬ ‫سخنانش با تاکید بر اینکه هیچ وقت پاسخگویی در مسئوالن ما نهادینه نشد بیان داشت‪ :‬اما اگر رسانه یا خبرنگاری در کار‬ ‫خود جدی باشد می‌تواند یک موضوع را به جامعه بکشاند‪ ،‬اما این را باید قبول کرد ما در جامعه ای زندگی می کنیم که‬ ‫تعارضات آن زیاد است و خط کشی‌ها برای خبرنگاران مدام تغییر می‌کند‪ .‬در گذشته هر چند ماه یکبار خط‌های ممنوعه‬ ‫برای رسانه‌ها مشخص می‌شد اما امروزه این خطوط به هفته ای چند بار رسیده است‪.‬مهدی احمدی‪ ،‬سردبیر روزنامه هنرمند‪،‬‬ ‫در ادامه این بحث درباره معضل عدم پاسخگویی مسئولین به اخبار رسانه ها مطرح اینگونه گفت‪ :‬مردم دیگر به دنبال شنیدن‬ ‫حرف نیستند و نظاره گر اعمال شده اند‪ .‬مسئوالن نیز از بعدهای مختلف به رسانه ها نگاه می کنند و بیشتر به دنبال تریبون‬ ‫برای سخنان خود هستند تا خواندن مطالب در رسانه‌ها‪ .‬البته اگر در مطالبه گری ها استمرار وجود داشته باشد بی توجهی‬ ‫سخت می شود‪ .‬مهمترین اصل تکرار است؛ نباید تنها یک مطلب نوشت و گذر کرد؛ دنبال کردن نتیجه می تواند ما را به‬ ‫اصالح و خواست دلخواه برساند‪.‬احمدی با تاکید بر اینکه اکثر مسئوالن به اخبار منتشر شده در رسانه ها توجه چندانی ندارند‬ ‫و تصور می‌کنند با گذر زمان‪ ،‬مطلبی که به نقد آنها پرداخته یا درخواستی برای بهسازی شرایطی را مطرح کرده است از‬ ‫یادها می‌رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خبرنگاران باید از رسالت خبری خود دور نشوند‪ .‬ارتباطات خبرنگاران با مسئوالن بررسی درست‬ ‫عملکردها را از مسیر صحیح دور می کند و سوی دیگر تا زمانی که مسئوالن ما تصور کنند در هر شرایط صندلی‌شان تغییر‬ ‫نمی کند و یا در بدترین شرایط از صندلی به صندلی دیگر جا به جا می‌شوند چرا باید با تیتر شرق‪ ،‬فارس‪ ،‬ایرنا و‪ ....‬دلواپس‬ ‫شوند‪ .‬برای متوجه کردن مسئوالن اول باید آنها را از این باور که تغییر ناپذیر هستند دور کرد در ادامه باید نظارت بر عملکرد‬ ‫مدیرانبیتعارفباشد‪.‬‬ ‫مرتضی خاکسار گفت‪ :‬قیمت‌گذاری مراکز تفریحی و گردشگری‬ ‫نباید تنها بر اساس مقیاس در آمد افراد مرفه جامعه باشد که اگر نگاه‬ ‫به قیمت‌گذاری اینگونه ادامه یابد به زودی سفر از زندگی ایرانیان‬ ‫حذف خواهد شد‪.‬امروزه صنعت توریسم و گردشگری به عنوان یکی‬ ‫از اصلی‌ترین صنعت ها در حوزه سودآوری و بازدهی برای هر کشور‬ ‫محسوب می شود و دولت هایی که به دنبال کسب منابع و ورود ارز به‬ ‫داخل کشور خود هستند سرمایه گذاری های فراوانی را بر روی این‬ ‫موضوع انجام داده اند‪.‬کشور ما نیز پس از آشفتگی بازار ارز و همچنین‬ ‫نوسانات اقتصادی برنامه‌های فراوانی در راستای جذب گردشگر و‬ ‫توریست‌های خارجی تدوین کرد و در مراحلی نیز شاهد اجرای آن بودیم‪،‬‬ ‫اما نکته قابل تامل در این رابطه ایجاد شرایط مناسب برای گردشگران‬ ‫داخلی است که با بی برنامگی مواجه است‪.‬قیمت مراکز اقامتی و هتل ها‬ ‫به شکل تعیین شده که این تصور ایجاد می شود مدیران مراکز اقامتی یا‬ ‫ایرانی نیستند یا از توان مردم کشورشان خبر ندارند! قیمت‌ها تنها برای‬ ‫یک قشر کم تعداد مناسب است و دیگر قشر ها اگر قرار باشد تنها یک‬ ‫روز در این مراکز اقامتی اسکان داشته باشند به جرات باید بخش اعظمی‬ ‫از حقوق ماهیانه خود را پرداخت کنند و این فارق از قیمت خوراک و‬ ‫گردش های دیگر توریستی است‪ .‬اگر قیمت اماکن توریستی به همین‬ ‫منوال افزایش سفر از زندگی بسیاری از ایرانیان حذف می شود‪.‬مرتضی‬ ‫خاکسار‪ ،‬کارشناس ارشد گردشگری‪ ،‬در خصوص اینکه چرا گردشگری‬ ‫داخلی مورد بی‌توجهی قیمت‌گذار ی‌های مراکز تفریحی و گردشگری‬ ‫و اقامتی توریستی هستند گفت‪ :‬براساس اصل ‪ 44‬قانون اساسی بیشتر‬ ‫بخش‌های دولتی در حال خصوصی شده اند و بخش گردشگری و خدمات‬ ‫رفاهی به گردشگران نیز جز این موضوع است درحالی که خصوصی سازی‬ ‫فقط یک‌جنبه موضوعات است و شاید در تمامی بخش‌ها جوابگو صنعت‬ ‫توریسم نباشد ‪.‬وقتی چشم نظارت گر دولت کنار گذاشته شود شاهد جوالن‬ ‫بخش خصوصی منطبق با خواسته‌های میلی خود هستیم و به‌طبع قیمت باالی‬ ‫خدمات رفاهی به گردشگران شکل می‌گیرد‪ .‬برای مثال می‌توان به قیمت‬ ‫باالی هتل‌ها اشاره کرد که به صورت سرسام آوری باال رفته و متاسفانه‬ ‫هیچ نظارتی روی قیمت‌گذار ی‌های آنان وجود ندارد‪ .‬به‌طور کل تسهیل‬ ‫در امر گردشگری برای مردم کشور صورت نمی‌گیرد‪ .‬قیمت‌گذاری مراکز‬ ‫تفریحی و گردشگری نباید تنها بر اساس مقیاس در آمد افراد مرفه جامعه‬ ‫باشد که اگر نگاه به قیمت گذاری اینگونه ادامه یابد به زودی سفر از‬ ‫زندگی ایرانیان حذف خواهد شد‪ .‬این موضوع شاید در نگاه اول مسئله ای‬ ‫عادی به نظر برسد و همچون باقی افزایش قیمت هایی که شاهد باالرفتن‬ ‫آنان بودیم ان را تلقی کنیم‪ ،‬اما باید دانست به آسان نمی توان از کنار‬ ‫آن عبور کرد چون تبعات بسیاری را به صورت غیرمستقیم به همراه خود‬ ‫خواهد داشت‪.‬مسئولین و متولیان امر گردشگری باید بدانند شخصیت‬ ‫گردشگر ایرانی محترم است‪ .‬افزایش قیمت های خدمات توریستی نباید‬ ‫به شکلی پیش رود که مسافران ایرانی را در شهرهای مختلف چادر‬ ‫نشین کند در غیر اینصورت باشد شاهد کاهش امار گردشگران داخلی‬ ‫خواهیم بود و تبعاتی که ناشی از ان خواهد بود نیز روز به روز افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬خاکسار با گفتن از اینکه مسئولین باید با برنامه‌ریزی‬ ‫صحیح‪ ،‬شرایط و بسترهایی ها را فراهم کنند که مردم بتوانند به آسا ن‌ترین‬ ‫رو ش‌ها به مسافرت و گردشگری خود بپردازند و همانند بسترهای که برای‬ ‫گردشگران خارجی فراهم شده به گردشگران داخلی نیز خدمات ارائه‬ ‫دهند و آ ن‌ها را به دست فراموشی نسپارند ادامه داد‪ :‬در وهله اول یکسان‬ ‫سازی قیمت خدمات رفاهی همچون اقامت در هتل‌ها‪ ،‬قیمت رستوران و‬ ‫غذاخوری ها و همچنین نظارت بر روی بازار شهرهایی که به عنوان قطب‬ ‫گردشگری از آن ها یاد می شود باید انجام شود‪.‬در زمینه گردشگری و‬ ‫توریسم بهتر است از طر ح‌ها جوانان بهره برد و با تامین نیازهای آ ن‌ها در‬ ‫راستای ارتقای صنعت گردشگری کمک‌های فراوانی را به این صنعت‬ ‫انجام داد زیرا این صنعت به نگاه نو و تازه و اید ه‌های جدید نیز دارد تا‬ ‫از کهنگی به تازگی برسد‪.‬خاکسار در پایان نیز در خصوص نظارت از‬ ‫سوی دستگاه های دولتی و مقابله با افزایش قیمت ها که از سوی سازمان‬ ‫های خصوصی متولی گردشگری انجام می شود نیز تصریح کرد‪ :‬هرچه‬ ‫سریعتر باید شاهد ورود دستگاه های دولتی به این مبحث باشیم تا بسیاری‬ ‫از تخلفاتی که از سوی متولیان خصوصی صورت میگیرد جلوگیری شود‪،‬‬ ‫چون اداره و کنترل بسیاری از مراکز خدماتی رفاهی برای گردشگران در‬ ‫اختیار سازمان های خصوصی است و سیاست های کلی را نیز تعیین می‬ ‫کنند که گاهی تخلف در آن روی می دهد‪ ،‬زمانی که چشم نظارت دولتی‬ ‫وجود داشته باشد دیگر شاهد این موضوع نخواهیم بود و قطعا روند روبه‬ ‫رشد افزایش گردشگران را خواهیم داشت‪.‬‬
‫وزیر دفاع آلمان‪:‬‬ ‫بودجهنظامیخودرابهسطحمدنظرناتومی‌رسانیم‬ ‫«آنگرتکرامپکارن‌باوئر»وزیردفاعجدیدآلماناعالمکردکهاینکشورقصدداردتاسال‪،۲۰۲۴‬بودجهنظامیخودراآنطورکهپیمانآتالنتیکشمالی(ناتو)مقررکرده‪،‬بهرقم‪۲‬درصدتولیدناخالصداخلیبرساند‪.‬بنابرگزارشپایگاهنیویوروپ‪،‬کرامپکهگزینه‬ ‫صدراعظمیآلماناست‪،‬اکنونرویکردجاه‌طلبانه‌تریرادرمقایسهباسلفخوددرپیشگرفتهاست‪«.‬اورسوالفون‌درلین»وزیردفاعپیشینورئیسکنونیکمیسیوناروپاهمازافزایشاینرقمبهمیزان‪ ۱.۵‬درصدتاسال‪ ۲۰۲۴‬خبردادهبود‪.‬ایناقداموزیردفاعجدید‪،‬خشم‬ ‫سوسیال‌دموکرات‌هاکهیکیازاحزاباصلیدردولتآلمانهستندرابهدنبالداشت‪.‬همپیمانانسازمانناتودرسال‪،۲۰۱۴‬متعهدشدندکهتاسال‪،۲۰۲۴‬دودرصدازتولیدناخالصداخلیخودرابرایاموردفاعیبهویژهبرایاقدامدربرابرروسیهبهسازمانناتواختصاص‬ ‫دهند‪.‬آلمانهیچ‌گاهدرمسیرتحققاینهدفقرارنداشتهوپیش‌بینی‌هایصورت‌گرفتهمبنیبرکاهشرشداقتصادیاینکشوردرسال‌هایآتی‪،‬ایدهافزایشهزینه‌هاینظامیرابیشازپیشازمنظرسیاسینامحبوبکردهاست‪.‬پیشتر«آنگالمرکل»صدراعظمآلمان‪،‬کم‌تر‬ ‫بودنبودجهاختصاصیکشورشرابااقداماتیدرراستایتنش‌زداییوکمک‌هایبشردوستانهتوجیهکردهبودواکنونبهنظرمی‌رسدکهاینجسارتوزیرجدیددفاعاینکشوربهنوعیمحکبرایسنجشواکنشمخالفانچنیناقدامیوقدرتنماییاوبرایتشکیلاتحاد‬ ‫سیاسیباشد‪«.‬دونالدترامپ»رئیس‌جمهورآمریکاپیشتر‪،‬اینموضوعراکهواشنگتنبخشبزرگیازهزینه‌هایسازمانناتوراپرداختمی‌کند‪«،‬غیرمنصفانه»خواندویکباردیگرازکشورهایاروپاییخواستتاسهمبیشتریازهزینه‌هایاینپیماننظامیرابرعهدهبگیرند‪.‬‬ ‫پافشاری دموکرات‌های‬ ‫آمریکا بر‬ ‫استیضاح ترامپ‬ ‫روسیه‪ :‬استدالل‌های ایران بسیار‬ ‫قانع‌کننده‌تر از انگلیس است‬ ‫معاون وزیر امور خارجه روسیه توضیح ایران برای‬ ‫توقیف یک نفت‌کش انگلیسی را «بسیار قانع‌کنند ه‌تر» از‬ ‫توضیحات مقامات جبل‌الطارق وانگلیس درباره توقیف‬ ‫کشتی حامل سوخت ایران دانست‪.‬سرگئی ریابکوف‪،‬‬ ‫معاون وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفت‬ ‫که استدالل ایران درباره وضعیت نفت‌کش ‪Stena‬‬ ‫‪ Impero‬از استدالل مقامات جبل‌الطارق و انگلیس‬ ‫در زمان توقیف کشتی حامل سوخت ایران در تنگه‬ ‫جبل‌الطارق‪ ،‬قانع‌کنند ه‌تر بود‪.‬وی در این باره گفت‪:‬‬ ‫استدال ل‌های ارائه‌ شده توسط طرف ایرانی در توضیح‬ ‫اقدامات خود بسیار قانع‌کنند ه‌تر از ارجاعات مبهم به‬ ‫قانون تحریم‌های اتحادیه اروپا بود که از سوی مقامات‬ ‫جبل‌الطارق در زمان توقیف کشتی پانامایی حامل سوخت‬ ‫ایران به کار گرفته شد و مورد حمایت انگلیس قرار‬ ‫گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬استدال ل‌های ایران بسیار درست‌تر‬ ‫از استدال ل‌های جبل‌الطارق و لندن است که در دزدی‬ ‫دریایی مشارکت دارند‪ .‬ایران از زیست‌بوم تنگه هرمز‬ ‫حفاظت می‌کند‪.‬واکنش‌ها درباره توقیف این نفت‌کش‬ ‫توسط ایران در حالی مطرح می‌شوند که روز جمعه یک‬ ‫فروند نفتکش انگلیسی با نام" " ‪"stena impero‬‬ ‫هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین‬ ‫و مقررات بین المللی دریایی توسط یگان شناوری‬ ‫منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد‪.‬پیش از این‬ ‫محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در پیامی‬ ‫توئیتری با اشاره به توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران‬ ‫توسط انگلیس نوشت‪ :‬برخالف دزدی دریایی در تنگه‬ ‫جبل‌الطارق‪ ،‬اقدام ما در خلیج فارس اجرای قوانین‬ ‫بین‌المللی کشتیرانی دریایی است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬هما ن‌طور‬ ‫که در نیویورک گفتم‪ ،‬این ایران است که امنیت تنگه‬ ‫هرمز و خلیج فارس را تامین می‌کند‪.‬ظریف همچنین‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬انگلیس باید شریک (جرم) بودن در‬ ‫تروریسم اقتصادی آمریکا را متوقف کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گرچه تالش هفته گذشته دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا برای‬ ‫تصویب قطعنامه استیضاح ترامپ با شکست مواجه شد اما این دموکرات‌ها هنوز‬ ‫کوتاه نیامده‌اند و به تالش خودشان برای طرح استیضاح ادامه می‌دهند‪.‬به نقل از‬ ‫پایگاه خبری هیل‪ ،‬رهبران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه گذشته‬ ‫تالش برای استیضاح دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری آمریکا را به تعویق انداختند‬ ‫اما این مساله موجب نشد تا قانونگذاران حامی استیضاح دست از تالش بکشند و‬ ‫تالش‌های آنها با توقف کامل‪ ،‬هنوز فاصله بسیاری دارد‪.‬تعداد دیگری از دموکرات‌ها‬ ‫نامشان را به لیست درخواست‌کنندگان استیضاح اضافه کردند و این تعداد به بیش‬ ‫از یک‌سوم اعضای این حزب رسیده است‪ .‬ال گرین‪ ،‬از دموکرات‌های مجلس‬ ‫نمایندگان آمریکا که رای استیضاح هفته گذشته را به جریان انداخت‪ ،‬به بررسی‬ ‫مجدد این مساله تهدید کرده است‪.‬استیو کوهن‪ ،‬نماینده دموکرات مجلس نمایندگان‬ ‫آمریکا هم که مفاد استیضاح را در کنگره پیشین معرفی کرد‪ ،‬می‌گوید قصد تکرار‬ ‫این کار را دارد و احتماال این اقدام بعد از تعطیالت طوالنی ماه اوت انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫کوهن به پایگاه هیل گفت‪ :‬کل سال روی آن فکر کرده‌ام و موارد پیشینی که داشتیم‬ ‫دربرگیرنده تمامی مسائلی بود که او در نوامبر ‪ ۲۰۱۷‬و در زمان فایل کردن این موارد‬ ‫مرتکب شده بود و گمان می‌کنم شامل مهمترین اقدامات قابل استیضاح او بوده باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬احتماال دوباره در پاییز اینها را فایل کنم اما این به دیگر رفتارهای او که‬ ‫قابلیت استیضاح داشته باشد‪ ،‬بستگی دارد؛ البته اگر کار دیگری انجام دهد که انتظار‬ ‫دارم انجام دهد‪.‬تشدید تالش‌های دموکرات‌ها برای عزل رئیس‌جمهوری آمریکا‬ ‫می‌تواند مساله غامضی که نانسی پلوسی‪ ،‬رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا‬ ‫و تیم رهبری او با آن مواجه هستند‪ ،‬عمیق‌تر کند؛ آنها مسیر حساسی را در پیش‬ ‫گرفتند که از میان سست کردن استیضاح‪ ،‬که اکثر رای‌دهندگان مخالف هستند‪،‬‬ ‫بدون تحریک یک پایگاه لیبرال که روز به روز با رفتار ترامپ بر خشمشان افزوده‬ ‫می‌شود و استراتژی عدم فشار رهبران دموکرات‪ ،‬می‌گذرد‪.‬نانسی پلوسی و مقام‌های‬ ‫ارشد حزبش یک رویکرد تحقیقاتی روش‌مند را می‌پذیرند که بازتاب تحقیقات‬ ‫کمیته‌ها درباره اقدامات ترامپ باشد و از جمله مواردی که به تحقیق رابرت مولر‬ ‫درباره مداخله روسیه در انتخابات ‪ ۲۰۱۶‬مرتبط می‌شود‪ ،‬شامل شود‪.‬رئیس مجلس‬ ‫نمایندگان آمریکا ساعاتی پیش از رای‌گیری روی قطعنامه استیضاح ال گرین گفته‬ ‫بود‪ :‬ما شش کمیته داریم که روی حقایق مرتبط با سوء استفاده از قدرت‪ ،‬مانع‌تراشی‬ ‫در اجرای عدالت و مابقی مواردی که رئیس‌جمهوری آمریکا احتماال درگیر آن شده‬ ‫بود‪ ،‬کار می‌کنند‪ .‬مسیری که ما در آن قرار داریم‪ ،‬بسیار جدی است‪.‬هنوز شمار رو‬ ‫به رشدی از دموکرات‌های آمریکایی از یک اقدام جسورانه‌تر برای اجرای تحقیقات‬ ‫استیضاح حمایت می‌کنند و دست‌کم چهار قانونگذار به جمع کسانی پیوستند‬ ‫که از استیضاح رهبر جمهوری‌خواه کاخ سفید حمایت می‌کنند‪ .‬بدین صورت‪،‬‬ ‫تعداد دموکرات‌های حامی استیضاح به ‪ ۸۷‬تن رسیده است‪ .‬تعداد اعضای این‬ ‫لیست احتماال پس از شهادت رابرت مولر در کمیته‌های قضایی و اطالعاتی مجلس‬ ‫نمایندگان آمریکا در روز چهارشنبه افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 1 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪860‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ظریف‪:‬آنچهکهآمریکایی‌ها‬ ‫انجاممی‌دهند‪،‬تحریمنیستبلکه‬ ‫تروریسماقتصادیاست‬ ‫وزیر امورخارجه کشورمان اظهار کرد‪ :‬آنچه که‬ ‫آمریکایی‌ها انجام می‌دهند‪ ،‬تحریم نیست بلکه تروریسم‬ ‫اقتصادی است و ما نیاز داریم که دائم تکرار کنیم که با‬ ‫تروریست‌ها مذاکره نمی‌کنیم‪.‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫در نشست دفاع از منشور ملل متحد و هنجارهای حقوق‬ ‫بین‌الملل که در کاراکاس پایتخت ونزوئال برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با تاکید بر اینکه آنچه که آمریکا به اسم تحریم‬ ‫انجام می‌دهد‪ ،‬تحریم نیست و تروریسم اقتصادی است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ابهامی در مورد این موضوع نیست‪ .‬شما‬ ‫واژه تروریسم را جست‌وجو کنید‪ .‬در لغت‌نامه در تعریف‬ ‫واژه تروریسم آمده است‪" :‬تروریسم استفاده غیرقانونی‬ ‫از خشونت و یا ارعاب به خصوص علیه غیرنظامیان برای‬ ‫دنبال کردن اهداف سیاسی است‪ ".‬این تعریف گوگل‬ ‫از تروریسم است‪.‬ظریف در ادامه سخنان خود خطاب‬ ‫به حاضران شرکت‌کننده در این نشست افزود‪ :‬بنابراین‬ ‫دوستان لطفا استفاده از واژه تحریم را متوقف کنید‪.‬‬ ‫تحریم وسیله‌ای برای تحمیل یک فرمان قانونی است‪.‬‬ ‫تحریم‌ها دارای یک پشتوانه قانونی هستند اما اقداماتی که‬ ‫آمریکایی‌ها به اسم تحریم انجام می‌دهند‪ ،‬یک تروریسم‬ ‫اقتصادی است‪ .‬ما نیاز داریم در مورد آنچه که ایاالت‬ ‫متحده در حال حاضر اعمال می‌کند‪ ،‬از واژه تروریسم‬ ‫استفاده کنیم‪.‬این دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطرنشان‬ ‫می‌کرد‪ :‬من پیشنهاد می‌کنم که همه ما استفاده غیرقانونی‬ ‫از واژه تحریم را تحریم کنیم به خصوص در مورد استفاده‬ ‫بی‌حد و حصر دولت آمریکا از این واژه برای نشان دادن‬ ‫پشتوانه قانونی بودن اقداماتش‪ ،‬در حالی که اقداماتی که‬ ‫آمریکایی‌ها انجام می‌دهند‪ ،‬تروریسم اقتصادی است‪.‬ظریف‬ ‫خطاب به شرکت‌کنندگان در این نشست تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫نیاز داریم که دائم این موضوع را تکرار کنیم که ما با‬ ‫تروریست‌ها مذاکره نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫رژیمصهیونیستیمیزبانهیئت‬ ‫رسانه‌ایعربی‬ ‫«تل آویو» و «بنیامین» در مرداب بحران اسرائیل‬ ‫تلآویواینروزهابابحرانهایزیادیازجملهبحرانهای‬ ‫سیاسیومالیونظامیدستوپنجهنرممیکندکهبنابهاعتقادتحلیل‬ ‫گرانباعثشدهتاروندزوالاینرژیمشدتبگیرد‪.‬تشدیدبحران‬ ‫هایداخلیدررژیمصهیونیستیدرسایهجدیشدناختالفات‬ ‫میانمقامهایسیاسیاینرژیمباعثشدهتاتحلیلگرانبیشازپیش‬ ‫ازفروپاشیاینرژیمسخنبگویند‪.‬بهتازگیسندیکایکارمندان‬ ‫وزارتخارجهرژیمصهیونیستیازاعتصابهیأتهایدیپلمات‬ ‫خارجیاینرژیمخبردادهاست‪.‬سندیکایکارمندانوزارت‬ ‫خارجهرژیمصهیونیستیاعالمکردکهتمامهیأتهایدیپلماتاین‬ ‫رژیمقراراستطیروزهایآتیدستبهاعتصاببزند‪.‬ایناقدام‬ ‫دیپلماتهایصهیونیستدراعتراضبهسیاستهایتلآویودرقبال‬ ‫وزارتخارجهاینرژیمانجاممیشود‪.‬ایندیپلماتهااعالمکردندکه‬ ‫بودجهتخصیصیافتهبههیأتهایدیپلماتصهیونیستدرسراسر‬ ‫جهانبهشدتکاهشیافتهوحقوقایندیپلماتهازیرپاگذاشته‬ ‫شدهاست‪.‬منابعخبریاعالمکردندایناقدامسفرایوزارتخارجه‬ ‫تل‌آویوبرایاولینباردرتاریخاینرژیماتفاقمی‌افتادومی‌تواناز‬ ‫آنبهعنوانفروریختنخطمقدمسیاست‌هایرژیمصهیونیستی‬ ‫درجهانیادکرد‪.‬اعتصابهیأتهایدیپلماتصهیونیستدر‬ ‫سراسرجهانرامیتوانیکیازمواردیدانستکهباعثتشدید‬ ‫اوضاعداخلیرژیمصهیونیستیطیدورهاخیربهویژهماههایاخیر‬ ‫شدهاست‪.‬اخیرا ًیهودیاناتیوپیتبارموسومبهفالشانیزبابرگزاری‬ ‫تظاهراتگستردهوپیدرپیدراراضیاشغالیاعتراضخودرا‬ ‫نسبتبهسیاستهاینژادپرستانهوتبعیضآمیزتلآویواعالمکرده‬ ‫بودند‪.‬ایناعتراضاتدرحالیصورتگرفتکهیهودیاناتیوپیتبار‬ ‫دراراضیاشغالیبهشدتازسیاستهایتبعیضآمیزمقامهایرژیم‬ ‫صهیونیستیرنجمیبرندوکاربهجاییرسیدکهباکشتهشدنیک‬ ‫جواناتیوپیتباربهدستیکافسرپلیسصهیونیستایناعتراضات‬ ‫مانندیکبمبساعتیمنفجرشدومناطقمختلفاراضیاشغالیرا‬ ‫دربرگرفت‪.‬بهتماماینمعضالتبایدباالگرفتناختالفاتسیاسی‬ ‫میانسیاستمدارانصهیونیستبهویژهبنیامیننتانیاهونخستوزیررژیم‬ ‫صهیونیستیوآویگدورلیبرمنوزیرجنگسابقاینرژیمکهدو‬ ‫رقیبسیاسیجدیبراییکدیگربهشمارمیآینداضافهکرد‪.‬‬ ‫لیبرمنکهسخنانبیپردهویعلیهسیاستهاینتانیاهوزبانزداست‬ ‫بهتازگیگفتهکهنتانیاهوهمچونسگیاستکهفقطواقواق‬ ‫می‌کند‪،‬اماگازنمی‌گیرد‪.‬اینسخنانلیبرمنعلیهنتانیاهوزمانیمطرح‬ ‫شدکهسیدحسننصراهللدبیرکلحزباهلللبناندرمصاحبهباشبکه‬ ‫خبریالمنارتأکیدکردکهمقاومتبیشازهرزماندیگرقدرتمندتر‬ ‫شدهاستوقادربهنابودکردنکاملاسرائیلوبازگرداندنآنبه‬ ‫عصرحجراست‪.‬لیبرمنتنهاسیاستمدارصهیونیستینیستکهعلیه‬ ‫نتانیاهوبهشدتاعتراضکردهوسخنرانیمیکندبلکهبنیگانتس‬ ‫رئیسحزبموسومبهسفیدآبینیزبارهابهدلیلضعفنتانیاهودر‬ ‫برابرگروههایمقاومتفلسطینازویانتقادکردهاست‪.‬ویگفته‬ ‫بود‪:‬مابهمرحله‌ایرسیده‌ایمکهحماسبهقدرتبازدارندگیرسیده‬ ‫به‌طوریکههرآنچهرامی‌خواهدبرنتانیاهودیکتهمی‌کندوبههمین‬ ‫سببماقدرتبازدارندگینداریم‪.‬‬ ‫مقاماتصهیونیستکهتنهابهلفاظیعلیهحزباهلللبنانوایران‬ ‫ودرکلمحورمقاومتدرمنطقهمیپردازندخودبهخوبیمیدانند‬ ‫کهیارایمقابلهباگروههایمقاومتدرفلسطینراکهبدونهیچ‬ ‫حمایتیتوانستهاندنظامیانصهیونیستراازپایدرآوردهوتسلیم‬ ‫کنندندارندچهرسدبهآنکهبخواهندجنگیتمامعیارعلیهحزب‬ ‫اهلللبنانویاایرانبهراهبیاندازند‪.‬بههمیندلیلدرگیریمیانمقامهای‬ ‫صهیونیستبیشترازجنبهسیاستهایخارجیاینرژیمولفاظیهاو‬ ‫تهدیداتتوخالیتلآویوعلیهکشورهایمنطقهصورتمیگیرد‪.‬‬ ‫نتانیاهوکهرکوردداربیشترینزمانتصدیپستنخستوزیردر‬ ‫تاریخرژیمصهیونیستیشدههنوزنتوانستهیکائتالفیکپارچهبرای‬ ‫تشکیلکابینهایجادکند‪.‬شرایطداخلیرژیمصهیونیستیبهگونهای‬ ‫پیشمیرودکهمیتواندزمینه‌سازسرنگونینتانیاهودرانتخابات‬ ‫پیشرویاینرژیمباشد‪.‬باالگرفتناختالفاتمیاننتانیاهوولیبرمن‬ ‫بهحدیجدیشدهکهصدایدونالدترامپرئیسجمهورآمریکا‬ ‫رانیزدرآوردهاست‪.‬رئیس‌جمهورآمریکاابرازامیدواریکردهکه‬ ‫اختالفاتمیانبنیامیننتانیاهووآویگدورلیبرمندربارهتشکیلکابینه‬ ‫حلشود‪.‬شکستهایمیدانیپیدرپیارتشرژیمصهیونیستی‬ ‫دربرابرنیروهایمقاومتبهویژهشاخهنظامیجنبشحماسبانام‬ ‫گردانهایشهیدعزالدینقسامنیزیکیدیگرازنشانههایتضعیف‬ ‫ساختارحاکمیتیسیاسیونظامیاینرژیماست‪.‬بنابهاذعانروزنامه‬ ‫صهیونیستییدیعوتآحارانوتپسلرزه‌هایشکستدرعملیات‬ ‫خانیونسدرجنوبنوارغزههمچنانادامهداردویکفرمانده‬ ‫دیگرصهیونیست‌هانیزقراراستبرکنارشود‪.‬براساسگزارش‬ ‫اینروزنامه‪،‬تبعاتشکستدرخانیونسهمچناندامنگیرشعبه‬ ‫اطالعاتنظامیارتشرژیمصهیونیستیاستودرپیشکستدر‬ ‫اینعملیات‪،‬یکیازفرماندهانصهیونیستقراراستتاپایانهفته‬ ‫جاریبرکنارشود‪.‬تحلیلگراننظامیرژیمصهیونیستینیزمعتقدند‬ ‫کهپسلرزه‌هایشکستدرعملیاتخانیونسهمچناندامنگیر‬ ‫سازمان‌هاینظامیاسرائیلیاست‪.‬آنهاتاکیددارندکهضربه‌های‬ ‫امنیتیحماسبهتلآویودرجریانعملیاتخانیونسقابلوصف‬ ‫نیست‪.‬شکستتالشهایآمریکابرایمتحدکردنکشورهایعربی‬ ‫وکشورهایمنطقهدرقبالمعاملهقرنوجلبحمایتآنهابرای‬ ‫موافقتبااینطرحآمریکاییکهتماماًبهنفعرژیمصهیونیستیبوده‬ ‫وحقوقملتفلسطینرادرخصوصتشکیلکشورفلسطینبهطور‬ ‫کاملنادیدهمیگیردیکیدیگرازعواملتشدیدکنندهبحرانها‬ ‫در این رژیم بهشمار می رود چرا که تلآویو بر اجراییشدن معامله‬ ‫قرنومحوکردنمسألهفلسطینبرایهمیشهدرتاریخمعاصرحساب‬ ‫ویژهایبازکردهبود‪.‬درمجموعمیتوانگفتکهسیاستخارجی‬ ‫جنگطلبانهرژیمصهیونیستیدرکنارسیاستهایتبعیضآمیزسران‬ ‫اینرژیمدرداخلدرسایهضعفنظامیارتشاینرژیموشکست‬ ‫معاملهقرنوهمچنینبحرانمالیکهبخشهایمختلفرژیم‬ ‫صهیونیستیبهویژههیأتهایدیپلماتباآندستوپنجهنرممی‬ ‫کنندمشکالتعدیدهایرابرایتلآویوایجادکردهاست‪.‬‬ ‫وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که میزبان‬ ‫یک هیئت رسانه‌ای عربی شامل اصحاب رسانه عربستانی‪،‬‬ ‫اماراتی‪ ،‬مصری و عراقی است‪.‬به نقل از شبکه الجزیره‪،‬‬ ‫وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که یک‬ ‫هیئت رسانه‌ای عربی با نمایندگان کنست و مسئوالن‬ ‫وزارت خارجه و اعضای هیئت علمی این رژیم دیدار‬ ‫خواهند کرد‪.‬این وزارتخانه اعالم کرد که برنامه این‬ ‫دیدار شامل بازدید از موزه هولوکاست و اماکن مقدس‬ ‫در قدس و شهرهای ناصره‪ ،‬حیفا و تل آویو است‪ .‬هدف‬ ‫از این سفر شناخت "واقعیت اسرائیل و جامعه آن" است‪.‬‬ ‫وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که میزبانی‬ ‫از این هیئت براساس طرح بخش عربی این وزارتخانه با‬ ‫هدف اطالع یافتن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از موضع‬ ‫اسرائیل نسبت به مسائل سیاسی و ژئوسیاسی و شناخت‬ ‫جامعه اسرائیل است‪.‬به جز مصر و اردن که معاهده صلح‬ ‫با اسرائیل دارند هیچ کشور عربی دیگری روابط رسمی‬ ‫آشکار با اسرائیل ندارد‪.‬‬ ‫اما مسئوالن اسرائیلی طی ما ه‌های اخیر از بهبود روابط‬ ‫با کشورهای عربی و مشارکت هیئت‌های اسرائیلی در‬ ‫فعالیت‌های عربی خبر دادند‪.‬این مسئله درحالی صورت‬ ‫می‌گیرد که اسرائیل از سال ‪ ۲۰۰۲‬با طرح صلح عربی که‬ ‫بر برقراری روابط عادی با اسرائیل در ازای عقب‌نشینی‌اش‬ ‫از اراضی اشغالی ‪ ۶۷‬و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی‬ ‫قدس شرقی و حل مسئله آوارگان تأکید دارد‪ ،‬مخالف‬ ‫است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫دلیلحضورعلیداییدردادگاهکیفریمشخصشد‬ ‫درحالی پاسخ‌های صبح امروز علی دایی به خبرنگاران در دادگاه کیفری بازتاب زیادی داشته‪ ،‬سرمربی سابق‬ ‫پرسپولیس در گفت‌وگویی تازه با ایسنا از دلیل حضورش در دادگاه سخن گفت‪.‬علی دایی درباره جنجال حضورش در‬ ‫دادگاه کیفری یک تهران اظهار کرد‪ :‬در ماجرای امروز مقابل دادگاه کیفری به کسی بی‌احترامی نکردم‪ .‬مگر قرار است‬ ‫هر جا بروم از کسی اجازه بگیرم‪.‬دایی اضافه کرد‪ :‬زندگی شخصی من به خودم ارتباط دارد اما حاال که برای همه مهم شده‬ ‫است‪ ،‬می‌گویم چرا به دادگاه رفته بودم‪ .‬من برای پیگیری کار یکی از دوستانم به دادگاه رفتم که خبرنگاران جلوی من‬ ‫را گرفتند و سوال پیچم کردند‪ .‬سرمربی سابق پرسولیس و سایپا هم‌چنین با بیان اینکه زندگی خصوصی آدم‌ها نباید برای‬ ‫کسی مهم باشد‪ ،‬گفت‪ :‬من هم انسان هستم و زندگی می‌کنم‪ .‬نمی‌دانم چرا باید اتفاقات و رفت و آمدهای من برای دیگران‬ ‫مهم باشد‪ .‬زندگی خصوصی من به کسی ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫استقالل بازیکن بزرگ ندارد‬ ‫ورزش‬ ‫آمار نا امید کننده باشگاه‌ها‬ ‫برای ورود به لیگ برتر‬ ‫سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل گفت‪ :‬آبی پوشان بازیکن بزرگ ندارند‬ ‫که تیم را در زمین رهبری کند‪.‬صمد مرفاوی در خصوص شرایط این روزهای‬ ‫استقالل گفت‪ :‬یکی از مسائل خوبی که این روزها در استقالل وجود دارد‪،‬‬ ‫شروع به موقع تمرینات با استراماچونی است‪ .‬درست برخالف فصل گذشته که‬ ‫گزارش‬ ‫آبی پوشان شروع خوبی نداشتند و بابت این مسئله متضرر شدند‪.‬سرمربی پیشین‬ ‫استقالل خاطرنشان کرد‪ :‬استقالل باید اگر می خواهد موفق شود از حاشیه ها‬ ‫دوری کند‪ ،‬تمرکزش را روی بازی ها بگذارد و با توجه به اینکه تمریناتش‬ ‫را در زمان مناسب شروع کرده‪ ،‬می تواند آماده سازی کاملی داشته باشد‪.‬‬ ‫استراماچونی تاحدودی توانسته تفکرات تیمی را در استقالل شکل بدهد اما‬ ‫تغییرات زیاد در این تیم تا حدودی برای این مربی سخت است زیرا تا بخواهد‬ ‫با بازیکنان آشنایی پیدا کند‪ ،‬کمی زمان را از دست داده است و این تیم شاید‬ ‫نتواند در شروع مسابقات‪ ،‬عملکرد باالیی داشته باشد بنابراین هواداران باید‬ ‫صبور باشند و اجازه دهند استراماچونی با تفکراتی که دارد تیمش را هدایت‬ ‫کند‪.‬مرفاوی افزود‪ :‬استقالل به آرامش نیاز دارد‪ .‬خوشبختانه مسئله پروپئیچ حل‬ ‫شد اما حاال این روزها صحبت از شکایت پادوانی به گوش می رسد که امیدوارم‬ ‫این اتفاق رخ ندهد و استقالل با هوادارانش رنگ آرامش را ببیند‪.‬سرمربی پیشین‬ ‫استقالل تصریح کرد‪ :‬مدیران استقالل باید به گونه ای عمل کنند که آرامش‬ ‫در تیم به وجود بیاید‪ .‬البته مسائل مالی ربطی به فتحی ندارد بلکه از گذشته‬ ‫مشکالت مالی وجود داشته و مطمئن باشید در آینده هم ادامه خواهد داشت و‬ ‫هیچ زمانی را نخواهید دید که مسائل مالی استقالل حل شود مگر یک اتفاق‬ ‫برگزاری باز ی‌های لیگ برتر‬ ‫ویژه رخ دهد که باشگاه به کسی بدهکار نباشد‪.‬وی در خصوص انتقاداتی که‬ ‫از خروجی های استقالل می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این اتفاق هر سال رخ می‬ ‫دهد؛ یکی از دالیلی که استقالل در این چند سال اخیر به قهرمانی نرسیده‪ ،‬همین‬ ‫برقرار کند‪ .‬بازیکنان بزرگی در استقالل بودند که متأسفانه جدا شدند و حاال‬ ‫خالء این موضوع در استقالل کام ً‬ ‫ال مشهود است و امیدوارم تا شروع لیگ‪ ،‬یکی‬ ‫تغییرات و بی ثباتی ها بوده است‪ .‬برنامه ریزی دقیقی در این خصوص نمی شود‬ ‫از این بزرگان دوباره به استقالل بپیوندند تا بتواند پلی میان بازیکنان‪ ،‬هواداران‬ ‫که به جمع آبی پوشان می پیوندد زمان زیادی را صرف هماهنگی بازیکنان دارد‪.‬‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تیم چه قهرمان بشود چه نشود استراماچونی باید تفکرات‬ ‫تا استقالل کمترین تغییرات را داشته باشد و این مسئله باعث شده که هر مربی‬ ‫بنابراین مدیران تیم باید در آینده چاره اندیشی کنند تا خروجی های استقالل‬ ‫و کادر فنی باشد‪.‬وی درباره اینکه امسال همه از استراماچونی انتظار قهرمانی‬ ‫سال به سال کمتر شود‪.‬مرفاوی درمورد ورودی های استقالل هم اظهار داشت‪:‬‬ ‫خود را در زمین پیاده کند‪ .‬قهرمانی در سال اول برای یک مربی که به تازگی‬ ‫به تیم پیوسته‪ ،‬سخت است زیرا به زمان نیاز دارد ولی مطمئناً برای فصل بعدش‬ ‫را جذب کرده است و آنها در سال گذشته از کیفیت باالیی برخوردار بودند‬ ‫شرایط را درک می کنند و مطمئنم تحت هر شرایطی از تیمشان حمایت می‬ ‫بخشی از این بازیکنان با نظر سرمربی نیامده اند‪ .‬البته استقالل بازیکنان خوبی‬ ‫دیگر باید بتواند تیم را به قهرمانی رسانده و جام را باالی سر ببرد‪ .‬البته هواداران‬ ‫اما شرایط استقالل و پرسپولیس با دیگر تیم ها تفاوت های زیادی دارد بنابراین‬ ‫کنند‪.‬مرفاوی در پایان و در خصوص حضور شیخ دیاباته در استقالل یادآورشد‪:‬‬ ‫بازیکن باید در آرامش به کارش ادامه دهد‪ .‬خود را از حاشیه ها دور کند و‬ ‫اجازه ندهد اتفاقات کنار زمین او را تحت تأثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫سرمربی پیشین استقالل در پاسخ به این سوال که گفته می شود استقالل‬ ‫ستاره ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل این روزهای استقالل ستاره نیست؛ مشکل اصلی این‬ ‫است که آبی پوشان یک «بزرگ» در زمین ندارند‪ .‬بزرگی که با تجربه باشد‬ ‫و بتواند تیم را رهبری کند‪ .‬استقالل به یک رهبر در زمین نیاز دارد‪ .‬بازیکنی‬ ‫که با کادر فنی و بازیکنان ارتباط خوبی داشته باشد و بتواند بین این دو تعامل‬ ‫وقتی یک بازیکن از خارج می آید باید به مراتب بهتر از بازیکنان داخلی باشد‪.‬‬ ‫از دیاباته صحبت های زیادی شنیده می شود که یک بازیکن حرفه ای است‬ ‫ولی تا او را در زمین چمن نبینیم‪ ،‬نمی توانیم او را نقد و بررسی کنیم‪ .‬روزی‬ ‫که تیام به استقالل آمد‪ ،‬هیچکس او را نمی شناخت اما او تبدیل به یک چهره‬ ‫محبوب شد و در اولین بازی گل زد و این گل زنی را در بازی های بعد ادامه‬ ‫داد‪ .‬امیدوارم این بازیکن خارجی بتواند راه تیام را ادامه داده و یک گلزن موفق‬ ‫در استقالل باشد‪.‬‬ ‫است امسال لیگ برتر را برگزار‬ ‫زیر ساخت مناسب برای میزبانی از‬ ‫کاملا جدی است و تاکنون بیش‬ ‫تیم‌های لیگ برتری در استا ن‌های‬ ‫همین گزارش‪ ،‬تاکنون تنها ‪ ۶‬شهر‬ ‫مجوز برگزاری باز ی‌ها را دریافت‬ ‫ورزشگا ه‌های خانگی این تیم‌ها یکی‬ ‫مسابقات تایید شد ه‌اند و سایر تیم‌ها‬ ‫در استان های همجوار طرحی‬ ‫از ‪ ۶‬ورزشگاه در سراسر کشور‬ ‫نکرد ه‌اند‪.‬هفته‌های اولیه مرداد ماه‬ ‫در سالهای گذشته همواره مصادف‬ ‫بود با آغاز مسابقات لیگ برتر‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در حالی به استقبال دومین‬ ‫ماه از تابستان می‌رویم که هنوز‬ ‫تاریخ دقیقی برای آغاز نوزدهمین‬ ‫دوره مسابقات لیگ برتر مشخص و‬ ‫اعالم نشده است‪.‬‬ ‫از چندی پیش مهدی تاج رییس‬ ‫نکنیم‪«.‬طرح برگزاری مسابقات‬ ‫همجوار» در صورت آماده نشدن‬ ‫از راهکارهایی بود که برای هرچه‬ ‫بهتر برگزار شدن لیگ نوزدهم‬ ‫ارائه شد‪ .‬راهکاری که حاال خیلی‬ ‫جد ی‌تر از گذشته برای حل مشکل‬ ‫در صورت عدم تایید ورزشگا ه‌های‬ ‫معرفی شده‪ ،‬ناچارند دیدارهای‬ ‫خانگی خود را در این ‪ ۶‬شهر برگزار‬ ‫کنند‪.‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫برگزاری لیگ برتر پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫در برخی ورزشگا ه‌ها به دلیل عدم‬ ‫از دیدارهای لیگ برتری مناسب‬ ‫حوادث و فجایع سالهای گذشته‬ ‫امکان کنتر ل‌های الزم که ناشی‬ ‫ورزشگا ه‌های آنها برای میزبانی‬ ‫سازی شده و امکان میزبانی از این‬ ‫از نبود زیرساخت مناسب در این‬ ‫مسابقات را دارند‪.‬بنا بر این دیگر‬ ‫را مجاب کرده است تا در سال‬ ‫نماینده هستند شاید ناچار شوند‬ ‫فدراسیون فوتبال هشدارهای الزم را‬ ‫از سوی تیم‌های لیگ برتری داده‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬بازیهای لیگ برتر را تنها‬ ‫بود و حتی عنوان کرده بود ممکن‬ ‫در کشور برای میزبانی از این‬ ‫اهواز و شیراز‪ ۶ ،‬شهری هستند که‬ ‫ورزشگا ه‌ها می‌باشد‪ ،‬فدراسیون‬ ‫برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب‬ ‫لیگ برتر را داشته باشند‪.‬بر اساس‬ ‫در ورزشگا ه‌هایی برگزار کند که‬ ‫شهرهایی که در لیگ برتر صاحب‬ ‫دیدارهای خانگی شان را در یکی از‬ ‫این شهرها انجام دهند‪.‬‬ ‫پرونده برانکو‬ ‫در مسیری جدید‬ ‫عکس روز‬ ‫فرصتی که تبدیل شد‬ ‫باشگاه پرسپولیس در حالی پرونده برانکو‬ ‫ایوانکوویچ را به فیفا کشاند که فرصتی طالیی برای‬ ‫حل آن را از دست داد تا خطری که چند سال پیش‬ ‫با «مانوئل ژوزه» این باشگاه را تهدید کرده بود‪،‬‬ ‫سراغشبیاید‪.‬باشگاهپرسپولیسنتوانستباکادرفنی‬ ‫خارجی فصل گذشته خود تسویه حساب کند تا‬ ‫برانکو ایوانکوویچ و دستیاران کروات او مجبور‬ ‫شوند از طریق مراجع قانونی بینالمللی‪ ،‬طلب نزدیک‬ ‫به یک میلیون و دویست هزار یوروریی خود را‬ ‫پیگیر شوند‪.‬ماریو بودیمیر نیز با وجود اینکه تنها نیم‬ ‫فصل در پرسپولیس بازی کرد تمام مبلغ قرارداد‬ ‫خود را دریافت نکرد تا او نیز مسئوالن پرسپولیس‬ ‫را تهدید به شکایت کند‪ .‬تهدیداتی که با توجه به‬ ‫عملی شدن آن توسط برانکو‪ ،‬رنگ و بوی دیگری‬ ‫گرفته و می تواند پرسپولیس را در آستانه خطری‬ ‫بزرگ برای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا قرار‬ ‫دهد‪.‬شاید اگر مدیران باشگاه پرسپولیس فرمول‬ ‫دیگری را برای حل این مشکل می کردند کار به‬ ‫تهدید و شکایت نمیکشید‪ .‬تصمیماتی که با توجه به‬ ‫درخواست کادرفنی و بازیکن خارجی پرسپولیس‬ ‫می توانست ختم به خیر شود‪.‬سرمربی پرسپولیس‬ ‫در طول فصل گذشته لیگ برتر‪ ،‬سه نامه بابت‬ ‫عدم دریافت مطالبات خود به باشگاه پرسپولیس‬ ‫فرستاد تا بتواند پول خود را دریافت کند‪ .‬برانکو‬ ‫ایوانکوویچ قراردادی نزدیک به یک میلیون یورو‬ ‫با پرسپولیس برای فصل گذشته عقد کرده بود‬ ‫اما در زمان دوران مدیریت حمیدرضا گرشاسبی‬ ‫یک یورو هم از این قرارداد را دریافت نکرد تا بار‬ ‫سنگین این پول روی دوش ایرج عرب بیافتد‪ .‬او‬ ‫نیز پس از نزدیک به سه ماه سرپرستی در باشگاه‬ ‫پرسپولیس حکم مدیرعاملی خود را از مسعود‬ ‫سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دریافت کرد تا در‬ ‫نخستین اقدام بتواند نزدیک به پانصد هزار یورو از‬ ‫این قرارداد را پرداخت کند‪.‬مبلغی که بعد از دومین‬ ‫نامه وکیل برانکو به پرسپولیس پرداخت شد‪ .‬در‬ ‫این نامه به صراحت عنوان شده اگر پرسپولیسیها به‬ ‫قرارداد خود پایبند نباشند برانکو از بندهای موجود‬ ‫در همین قرارداد برای تسویه حساب با باشگاه از‬ ‫طریق مراجع بین المللی استفاده خواهند کرد‪.‬در‬ ‫قرارداد فصل گذشته برانکو ایوانکوویچ به وضوح‬ ‫بیان شده بود که این مربی در صورت قهرمانی‬ ‫در هر یک از رقابت های لیگ برتر‪ ،‬جام حذفی‪،‬‬ ‫سوپرجام و لیگ قهرمانان آسیا پاداش های ‪ ۱۰‬الی‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی از رقم قرارداد اولیه خود دریافت می‬ ‫کند‪ .‬سرخپوشان پایتخت با وجود ناکامی در لیگ‬ ‫قهرمانان ‪ ۲۰۱۹‬آسیا موفق شد به سه قهرمانی دیگر‬ ‫در فوتبال ایران برسد تا میزان مطالبات برانکو با‬ ‫وجود پرداخت پانصد هزار یورویی به یک میلیون‬ ‫یورو برسد‪ .‬رقم سنگینی که از توان باشگاه برای‬ ‫پرداخت کامل و یکجای ان خارج بود‪.‬سرمربی‬ ‫فصل گذشته پرسولیس به دلیل آنچه عدم توافق‬ ‫مالی با باشگاه پرسپولیس عنوان کرد نامه فسخ‬ ‫قرارداد خود را به این باشگاه ارسال کرد تا مقدمات‬ ‫حضور خود در االهلی عربستان را فراهم کند‪.‬‬ ‫سرمربی پرسپولیس در نامه فسخ قرارداد خود عنوان‬ ‫کرد برای توافق با باشگاه پرسپولیس برای فصل‬ ‫آینده حاضر است پای میز مذاکره بنشیند‪.‬باشگاه‬ ‫پرسپولیس نیز پس از شوک فسخ قرارداد یکطرفه‬ ‫از سوی این مربی سعی نکرد مشکل را حل کند‬ ‫و نامه نگاری‌های وکیل برانکو را ساده انگاشت تا‬ ‫شروع یک خطر جدید و البته تکراری‪ ،‬پرسپولیس‬ ‫را تهدید کند‪.‬باشگاه پرسپولیس قبل از فسخ قرارداد‬ ‫از سوی برانکو توانسته بود ‪ ۶۳۰‬هزار یورو پول نقد‬ ‫را تهیه کند تا به برانکو تحویل دهد‪ .‬چمدان پر از‬ ‫پولی که به دلیل نیامدن سرمربی کروات به تهران‬ ‫در دفتر ایرج عرب خاک خورد‪ .‬پس از آن برانکو‬ ‫بار دیگر از طریق وکیل خود درخواست برگزاری‬ ‫جلسه در استانبول ترکیه کرد که مورد پذیرش‬ ‫مسئوالن باشگاه پرسپولیس هم قرار گرفت‪ .‬البته با‬ ‫این تفاوت که سناریویی عجیب از سوی مسئوالن‬ ‫باشگاه پرسپولیس برای ارائه رضایتنامه برانکو در‬ ‫نظر گرفته شد‪.‬وکیل برانکو ایوانکوویچ در نشست‬ ‫با امیر حسینی مدیر امور بین الملل و مهدی ذاکر‬ ‫معاونحقوقیپرسپولیسمیزانمطالباتپرسپولیس‬ ‫را طبق بندهای موجود در قراردد را یسک میلیون‬ ‫یورو اعالم می کند‪ .‬رقمی که با نظر پرسپولیسی‬ ‫ها یکسان بوده است اما مدیران پرسپولیس طبق‬ ‫خواسته ایرج عرب مدیرعامل باشگاه خواهان‬ ‫تخفیف می شوند‪.‬جلسه دو مسئول پرسپولیس با‬ ‫وکیل برانکو بیشتر از سه ساعت طول می کشد‬ ‫تا برانکو پس از سه تماس صوتی و تصویری که‬ ‫وکیلش با وی انجام می دهد حاضر به تخفیف‬ ‫پانصدهزار یورویی می شود‪ .‬تخفیف قابل توجهی‬ ‫که ذاکر و حسینی را نیز غافلگیر می کند‪ .‬آنها وقتی‬ ‫این موضوع را با ایرج عرب در میان می گذارند‬ ‫واکنش عجیبی را از سوی مدیرعامل باشگاه می‬ ‫بینند‪ .‬عرب که صبح همان روز به معاونان خود گفته‬ ‫بود با چانه زنی از وکیل برانکو تخفیف بگیرند پس‬ ‫از نصف شدن مبلغ اعالم می کند حاضر نیست‬ ‫یک یورو هم به برانکو بدهد‪ .‬فرصتی طالیی که‬ ‫پرسپولیس از دست داد تا عصبانیت سرمربی تیمی‬ ‫را برانگیزد که حاضر بود تخفیف پنجاه درصدی‬ ‫بدهد‪.‬برانکو ایوانکوویچ پس از این رفتار تصمیم‬ ‫به شکایت از باشگاه پرسپولیس به فیفا گرفت‪.‬‬ ‫سرمربی پرسپولیس نامه کتبی خود را هفدهم تیرماه‬ ‫به کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال ارسال‬ ‫کرد‪ .‬طبق این نامه‪ ،‬برانکو ایوانکوویچ مطالبات‬ ‫فصل گذشته و حق فسخ خود که باعث می شود‬ ‫بخشی از قرارداد فصل آینده اش را به عنوان غرامت‬ ‫دریافت کند را خواهان شد‪ .‬نامه ای که می توانست‬ ‫با توافق بین سرخ ها و وکیل وی در استانبول هرگز‬ ‫به فیفا ارسال نشود تا این پرونده دچار تلخی بی‬ ‫پایاننشود!ایگورپانادیچ‪،‬مارکواستیلینوویچو‬ ‫زالتکو ایوانکوویچ دستیاران برانکو ایوانکوویچ هم‬ ‫که حدود ‪ ۳۷۰‬هزار یورو از پرسپولیس طلب دارند‬ ‫در نامه هایی جداگانه به کمیته انضباطی فیفا خواهان‬ ‫دریافت مطالبات خود شدند تا آینده ای تاریک‬ ‫و مبهم در انتظار پرسپولیس باشد‪.‬وکیل برانکو‬ ‫در انتهای جلسه با حسینی و ذاکر با آنها درباره‬ ‫مشکالتی که در انتظار پرسپولیس است صحبت می‬ ‫کند‪ .‬وی به مدیران باشگاه اعالم می کند با توجه‬ ‫به پرونده های مالی که این باشگاه در گذشته داشته‬ ‫است احتمال محرومیت سنگین در انتظار سرخ‬ ‫هاست اما معاون حقوقی باشگاه به وی اعالم می‬ ‫کند چاره ای جز تبعیت از تصمیمات مدیرعامل‬ ‫باشگاهندارد‪.‬‬ ‫طبق قوانین بین المللی‪ ،‬در صورت حکم‬ ‫قطعی مبنی بر بدهی باشگاه پرسپولیس به برانکو از‬ ‫سوی دادگاه بین المللی ورزش که قابل تجدیدنظر‬ ‫خواهی نیز نخواهد بود فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫موظف است پیگیر پرداخت طلب برانکو شود‪.‬‬ ‫اگر باشگاه پرسپولیس نتواند با سرمربی پیشین خود‬ ‫برای پرداخت طلبی که فیفا تعیین کرده است به‬ ‫توافق برسد فدراسیون فوتبال مجاز به کنار گذاشتن‬ ‫پرسپولیس از لیگ قهرمانان‪ ۲۰۲۰‬آسیا خواهد‬ ‫بود‪ .‬چون که طبق قوانین ‪ AFC‬باشگاه هایی که‬ ‫با حکم انضباطی فیفا روبرو هستند و موفق به حل و‬ ‫فصل آن نشده اند حق حضور در مسابقات آسیایی‬ ‫را ندارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!