صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۵۲

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان‬ ‫جو نارضایتیدرجامعهدامناصالحطلبواصولگرارامیگیرد‬ ‫برایکسیفرشقرمز‬ ‫پهننمیکنیم‬ ‫غباروعدهها‬ ‫در چشم مشارکت مردم‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۱۱‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪852‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫وقتی اسم زنجانی را‬ ‫می‌آوریم‪،‬عده‌ایجیره‌خوار‬ ‫بهماحملهمی‌کنند‬ ‫رئیس قوه قضائیه‬ ‫در پرونده‬ ‫محیطزیستی‌هامنتظر‬ ‫نظر دادگاه بمانیم‬ ‫رئیس قوا قضاییه در دیدار با فعاالن محیط‬ ‫زیست در خصوص پرونده محیط زیستی‌ها‬ ‫خواست که همگی منتظر نظر دادگاه بمانند؛‬ ‫چراکه تشخیص بی‌گناهی یا گناهکار‬ ‫بودن آن‌ها بر عهده قاضی است‪ .‬آیت اهلل‬ ‫سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی‬ ‫فعاالن محیط زیست با رئیس قوه قضائیه‬ ‫که (شنبه) برگزار شد‪ ،‬در رابطه با پرونده‬ ‫خاصی که نسبت به محیط زیستی‌ها مطرح‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‌که در‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گره کور سیاستگذاری این روزهای کشور در‬ ‫دستان سیاستمدارانی قرار دارد که به نظر می رسد‬ ‫کمیزودترازانتظاردرتصمیمگیریهایسیاسی‬ ‫عقب نشینی کردند‪ .‬تجارب سال های گذشته در‬ ‫عرصه سیاست کشور نشان می دهد که‪...‬‬ ‫فساداقتصادیرویدورسبقت‬ ‫احمد مازنی‬ ‫رکورد پولشویی شکسته شد‬ ‫در باره حجاب‬ ‫شاهدبرخوردهای‬ ‫افراطیهستیم‬ ‫زنگنه‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان درباره خرید رأی معتادان‬ ‫در ایام انتخابات گفت‪:‬خرید و فروش رای جرم است‬ ‫اگر سندی باشد باید ارایه شود تا بررسی شود‪.‬خرید‬ ‫رای جرم است و قوه قضاییه باید به آن رسیدگی‬ ‫کند‪...‬‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬خبرنگار‬ ‫احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس در روزنامه ایران نوشت‪:‬روز‬ ‫بیست و یکم تیرماه در تقویم رسمی ایران‬ ‫روز «عفاف و حجاب» نام گذاری شد‪84 .‬‬ ‫سال قبل‪ ،‬در چنین روزی مردم ایران در‬ ‫مقابل استبداد رضاخانی قیام کردند و در‬ ‫مسجد گوهرشاد به جرم دفاع از حیثیت و‬ ‫عفت بانوان ایرانی به خاک و خون کشیده‬ ‫شدند‪.‬یاد و نام شهیدان آن واقعه خونین را‬ ‫گرامی می‌دارم و با استفاده از این فرصت‬ ‫چند نکته را یاد آور می‌شوم‪:‬موضوع‬ ‫عفاف که کمتر مورد توجه قرارمی‬ ‫گیرد فراتر و مهم‌تر از حجاب است‬ ‫چه بسا افرادی که حجاب شان منجر به‬ ‫عفاف نشود‪ ،‬به عبارت دیگر حجاب ‪....‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت مجلس‬ ‫«سوءمدیریت»‬ ‫علت نرسیدن دارو به‬ ‫دستبیماران‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی سوء مدیریت را علت نرسیدن‬ ‫دارو به دست بیماران هموفیلی عنوان کرد‪.‬‬ ‫بشیر خالقی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس شورای اسالمی) در واکنش به کمبود‬ ‫داروهای بیماران هموفیلی در برخی استان‌ها به‬ ‫ویژه قزوین گفت‪ :‬عدم پیش‌بینی آمار درست‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تحمیل ‪ 130‬میلیارد تومان هزینه در روز بر ملت ایران در نتیجه برجام‬ ‫پروژه «خسارت» برجام‬ ‫رئیسقوهقضائیه‪:‬‬ ‫درپروندهمحیطزیستی‌هامنتظرنظردادگاهبمانیم‬ ‫رئیسقواقضاییهدردیداربافعاالنمحیطزیستدرخصوصپروندهمحیطزیستی‌هاخواستکههمگیمنتظر‬ ‫نظردادگاهبمانند؛چراکهتشخیصبی‌گناهییاگناهکاربودنآن‌هابرعهدهقاضیاست‪.‬آیتاهللسیدابراهیمرئیسی‬ ‫درنشسته ‌ماندیشیفعاالنمحیطزیستبارئیسقوهقضائیهکهامروز(شنبه)برگزارشد‪،‬دررابطهباپروندهخاصی‬ ‫کهنسبتبهمحیطزیستی‌هامطرحشد‪،‬اظهارکرد‪:‬این‌کهدرسازمانمحیطزیستاینپروندهمطرحشدهیاکسانی‬ ‫که فعاالن در حوزه محیط زیست بودند و شناخت شما از این‌ها در حوزه دانشکده و سازمان و مؤسسه بوده است‪ ،‬اما‬ ‫بگذاریدسازمان‌هاودستگاه‌هاییکهمسئولیتامنیتیدارنددرحوزهتخصصیآن‌هاسخنبگویندواظهارنظرکنند‪.‬‬ ‫بگذارید داوری را قاضی انجام دهد و اجازه دهید در این رابطه داوری با قاضی باشد و داوری نهایی را بر عهده دستگاه‬ ‫قضائیبگذارید‪.‬ویدرعینحالگفت‪:‬شمابهعنوانهمکارآن‌هامی‌توانیداظهارنظرکنیدامابی‌گناهییاگناهکار‬ ‫بودنرابرعهدهقاضیبگذارید‪،‬نهتنهادرمورداینپروندهبلکهدرموردهمهپرونده‌ها‪.‬ویخاطرنشانکرد‪:‬وقتیوارد‬ ‫دستگاهقضائیشدم‪،‬بااینپروندهکهدردادگاهمطرحبودمواجهشدم‪.‬یکسریازنکاتوابهاماتبودکهگروه‌های‬ ‫کارشناسی ساعات بسیاری وقت گذاشتند و روی موضوع کار کردند و نظرات‌شان را اعالم کردند‪ .‬دادگاه در حال‬ ‫انجامکارخوداست‪.‬همهکسانیکهدرحوزهمحیطزیستوبخش‌هایدیگرفعالهستندبایدمنتظربمانندتادادگاه‬ ‫رسیدگیکند‪.‬بررسیاسنادومدارکبرعهدهدادگاهاست‪.‬رئیسقوهقضائیهیادآورشد‪:‬شماممکناستظاهرافراد‬ ‫راببینیدولیممکناستالیهدیگریهماززندگیفردوجودداشتهباشدکهازدیدشمامخفیماندهاستوایناحتمال‬ ‫را هم بدهید‪ .‬قسم حضرت عباس نمی‌توانید بخورید من تمام زوایای زندگی او را بلدم‪ ،‬اینگونه نیست‪ .‬این زوایا را بر‬ ‫عهدهکسانیبگذاریدکهمتخصصهستند‪.‬منهمدراینرابطهنظریندارمودادگاهبایددراینرابطهنظردهد‪.‬مامنتظر‬ ‫می‌مانیموشماهمتانظردادگاهمنتظربمانید‪.‬رئیسقوهقضائیهدرابتدایایننشستهماندیشیفعاالنمحیطزیست‬ ‫ضمن تبریک والدت امام رضا (ع) و دهه کرامت با بیان اینکه دهه کرامت مناسبت بسیار ارزشمندی است که روز‬ ‫حفظمحیطزیستومحیط‌بانهمراهباوالدتعلیبنموسیالرضا(ع)شدهاست‪،‬اظهارکرد‪:‬مابایدازگفته‌هایامام‬ ‫رضا(ع)وسیرهپاکامامانحفظمحیطزیسترابیاموزیم‪.‬دالیلعقلیقبلازدالیلنقلیبرایحفظمحیطزیست‬ ‫وجود دارد که محیط زیست حیوانات و آدم‌ها باید حفظ شود و الزمه زنده بودن بشریت‪ ،‬حفظ و زنده بودن طبیعت‬ ‫گزینه‌های مختلف در مورد گام‬ ‫سوم بررسی شده است‬ ‫سخنگوی سازمان انرژی اتمی‬ ‫سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬گزینه‌های مختلف در مورد گام سوم‬ ‫بررسی شده ولی اینکه به کدام گزینه روی بیاوریم مستلزم تشکیل جلسات‬ ‫و گفتگو است‪.‬‬ ‫است‪.‬رئیسیافزود‪:‬درجایجایقرآنتاکیدبرحفظمحیطزیستوجودداردودرآیاتوسخنانامامانوپیشوایان‬ ‫نیزبرآنتاکیدشدهاستوهمچنیندرسیرهعملیخودشاننیزبهاینگونهعملکرد‌هاندواینموضوعدرزندگیآنها‬ ‫قابلاستناداست‪.‬ویبابیاناینکهدراسنادباالدستینیزبرحفظمحیطزیستتاکیددارند‪،‬گفت‪:‬عزیزاندرجلسهبه‬ ‫اصل‪ ۵۰‬اشارهکردندوضروریاتتوسعهیافتگیدرکشورراهمهمااحساسمی‌کنیم‪.‬اماهرگونهتوسعهفرعبرمحیط‬ ‫زیست است و فرع بر این است که محیط زیست باید حفظ شود و اگر مطالعاتی انجام شد و نشان داد که اقداماتی به‬ ‫یزند‪،‬نبایدآنراموردمخاطرهقرارداد‪.‬رئیسدستگاهقضابابیاناینکهتوسعهیافتگیبایددر‬ ‫محیطزیستآسیبم ‌‬ ‫راستای حفظ محیط زیست باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این رابطه همه از جمله دولت‌ها‪ ،‬ملت‪ ،‬سمن‌ها و سازمان‌های‬ ‫مردمنهادمسئولیتداردوظیفهدارند‪.‬بایدباهرگونهتخریبمحیطزیستبرخوردکرد‪.‬امروزحفظمحیطزیست‬ ‫به عنوان معروف است و این معروف وظیفه همگان است‪.‬رئیسی افزود‪ :‬تمام آحاد مردم و مسئوالن و مطلعان به ویژه‬ ‫نخبگانوکسانیکهدرکسوتدانشجو‪،‬استادو…دغدغهمندهستندومسائلمحیطزیستیرادنبالمی‌کنندمی‌دانند‬ ‫که امروز آب‪ ،‬خاک‪ ،‬جنگل‪ ،‬هوا و فضا سرمایه اصلی برای موجودات است و مساله مهمی برای کشور است‪ ،‬اگر‬ ‫می‌بینندکهتخریبگرانمحیطزیستراتخریبمی‌کنندحالچهکسانیکهوابستهبهقدرتیاثروتهستندوبر‬ ‫اساسوابستگیبهشخصیاسازمانقدرتمندکارهاییمحیطزیستیانجاممی‌دهندکهنبایدانجامشود‪،‬پسندیدهنیست‬ ‫و باید در مقابل آن ایستاد‪.‬وی با اشاره به اینکه آمار و ارقامی که امروز نسبت به تهدید جنگل‌ها مطرح می‌شود نگران‬ ‫کنندهاست‪،‬گفت‪:‬نزوالتآسمانیدرهمهجایعالمبهعنوانبرکتمطرحاستامابهدلیلآمادهنبودنزیرساخت‌ها‬ ‫مشکلایجادمی‌کنند‪.‬بنابراینبایدزیرساخت‌هادرستانجامشود‪.‬الیروبی‪،‬رسوبزداییدرستانجامشودوجنگلی‬ ‫کهمی‌تواندمحافظازاینسیالب‌هاباشدبهتهدیدتبدیلشدهاست‪.‬رئیسدستگاهقضاخاطرنشانکرد‪:‬زیادهخواهان‬ ‫محیطزیستراتهدیدمی‌کنندووظیفههمهازجملهمردم‪،‬دولتودغدغه‌منداناستکهوقتیاقدامیولوکهیک‬ ‫یزندویابهدستیکادارهیاسازمانتصرفشده‬ ‫سیاستمنطقه‌اییااقلیمیبهکلمنطقهومحیطزیستآسیبم ‌‬ ‫استبانگاهکارشناسیبهآننگاهکنندواگرقراراستتغییرینسبتبهضرورتیصورتگیردبایداینکاربهقدری‬ ‫پیچیدهدرقانونتعریفشودکهبهسهولتنتوانبامصوبهیککمیسیونکاربریمنطقه‌ایراتغییرداد‪.‬‬ ‫رئیس قوا قضاییه در دیدار با فعاالن محیط زیست در خصوص پرونده محیط زیستی‌ها خواست عکس‬ ‫که همگی منتظر نظر دادگاه بمانند؛ چراکه تشخیص بی‌گناهی یا گناهکار بودن آن‌ها بر عهده قاضی‬ ‫است‪ .‬خبرنگار‬ ‫قانون تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج‬ ‫زنان ایرانی مقوم امنیت ملی است‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫سخنگوی دولت در توئیتی نوشت‪ :‬تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان‬ ‫خارجی امری‫انسانی و‫اخالقی و اتفاقاً مق َوم‫امنیت ملی است‪.‬‬ ‫«بهروز کمالوندی»‪ ،‬سخنگوی سازمان انرژی اتمی‪ ،‬درباره اظهارات یکی از‬ ‫علی ربیعی در حساب توییتری خود با بیان اینکه «این هفته در جلسه علنی‪ ،‬الیحه‬ ‫مقامات کشورمان در این باره که غنی‌سازی ‪ 20‬درصد در گام سوم منتفی است‪،‬‬ ‫اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‬ ‫به خبرنگار سیاسی برنا گفت‪ :‬می‌گویند «چو فردا شود‪ ،‬فکر فردا کنیم»‪ .‬ما فعال‬ ‫به فکر امروز هستیم‪ .‬امروز غنی‌سازی را با درصد باالتر شروع کرده‌ایم و تا ‪60‬‬ ‫روز دیگر گام‌ها مشخص است‪.‬‬ ‫مجددا ً مطرح است» نوشت‪« :‬این امری‫انسانی و‫اخالقی و اتفاقاً مق َوم‫امنیت ملی است‪».‬‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری تصریح کرد‪« :‬نباید به بهانه‌های امنیتی‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد گام سوم تصمیم‌گیری به موقع خودش اتخاذ اعالم خواهد‬ ‫عده‌ای را از حق‌شان باز داشت؛ امیدوارم نهادهای مدنی بیشتر به این امر بپردازند‪».‬‬ ‫شد‪ .‬االن تصمیم نهایی گرفته نشده است‪ .‬گزینه‌های مختلف بررسی شده ولی‬ ‫شورای نگهبان با دو ایراد جزئی به الیحه اصالح قانون تابعیت ت‬ ‫اینکه به کدام گزینه روی بیاوریم مستلزم تشکیل جلسات و گفتگو است‪.‬‬ ‫امنیت پایدار باالیی در جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برقرار است‬ ‫وزیر کشور‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه هدف تمام ناامنی‌های ایجاد شده در منطقه نظام مقدس جمهوری اسالمی است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امنیت پایدار درونی باالیی در جمهوری اسالمی ایران برقرار است‪.‬منطقه خراسان شمالی‪،‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست شورای اداری شیروان پس از استماع گزارش اقدامات انجام شده در‬ ‫این شهرستان اظهار کرد‪ :‬در چهل سال گذشته نظام مقدس جمهوری اسالمی فراز و فرودهای مختلفی را‬ ‫پشت سر گذاشته است و ما باید قدردان خون‌های ریخته شده شهدا و مردمی که پای انقالب ایستاده‌اند‪،‬‬ ‫باشیموبدانیمهرکدامازایناقداماتدشمنانانقالباسالمیمی‌توانستیککشوروحکومتراازپای‬ ‫در بیاورد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬استکبار جهانی و کشورهای مرتجع منطقه روزشمارهای فراوانی برای از بین رفتن‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی مشخص کرده‌اند و سال گذشته ادعا داشتند مردم ایران چهلمین سال‌گرد‬ ‫پیروزیانقالبخودرانخواهنددیداماامروزچهلسالگیانقالبراپشتسرگذاشتهایم‪.‬رحمانیفضلی‬ ‫گفت‪ :‬نظام مقدس جمهوری اسالمی امروز با چهل سال گذشته قابل مقایسه نیست؛ ما در ابتدا انقالب‪،‬‬ ‫کشوری با دست‌های خالی بودیم و تنها با اتکا به لطف الهی و ایمان به فرمایشات امام راحل راه انقالب‬ ‫آغاز شد و دشمنان انقالب از همان ابتدا با طرح ریزی توطئه‌ها و کودتاهای مختلف به دنبال براندازی نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی بودند که راه اندازی جنگ تحمیلی‪ ۸‬ساله و ترور شخصیت‌های مهم کشوری‬ ‫از جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪852‬‬ ‫سیاست‬ ‫تاجرنیا‪:‬‬ ‫برخوردبامتخلفاقتصادیکافینیست‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح‌طلب گفت‪ :‬با وجود قوانینی که محل فرار را برای سوءاستفاده کننده‌ها ایجاد می‌کند برخورد با متخلفین اقتصادی نیاز جامعه را برطرف نمی‌کند‪.‬علی تاجرنیا اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که ساختار‬ ‫اقتصادی در کشور رانتیری است‪ ،‬با هیچ دادگاهی ریشه فساد در کشور از بین نمی‌رود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با وجود قوانینی که محل فرار را برای سوء استفاده کننده‌ها ایجاد می‌کند برخورد با متخلفین اقتصادی نیاز جامعه‬ ‫را برطرف نمی‌کند‪ .‬وجود مفاسد اقتصادی برای ما عالمتی است که در اداره کشور و وضع قوانین مشکل داشته‌ایم‪ .‬به همین دلیل است که می‌گویم برای درمان ریشه‌ای فساد باید ساختارها اصالح شود‪.‬تاجرنیا گفت‪:‬‬ ‫مجموعه‌ها و نهادهای نظارتی و در رأس آن قوه قضائیه باید روش و منش مستقل داشته باشند‪ .‬تا زمانی که این نهادها بر اساس قرابت‌های سیاسی و متأثر از گرایش‌های جناحی خود به این موضوعات بپردازند‪ ،‬هیچ امیدی‬ ‫به حل مسائل پیش آمده نیست‪.‬وی ابراز عقیده کرد‪ :‬افکار عمومی برگزاری این دادگاه‌ها را پیش از آن که تنها راه حل بداند‪ ،‬آن را توجیه افکار عمومی می‌خواند؛ چراکه هیچ مقام رسمی و صاحب نفوذی تا به حال به‬ ‫خاطر فساد محاکمه نشده و افرادی مثل خاوری هم به راحتی فرار کردند‪ ،‬دادگاه‌ها هم یک سری اسامی را مطرح می‌کنند که برای مردم شناخته شده نیست‪.‬‬ ‫جو نارضایتیدرجامعهدامناصالحطلبواصولگرارامیگیرد‬ ‫غبار وعده ها در چشم مشارکت مردم‬ ‫محمود صادقی‬ ‫به ظریف گفتم «از برخی‬ ‫کارشکنی‌هایداخلیبا‬ ‫چاه درد و دل کن»‬ ‫محمود صادقی درباره این‌که بازهم این روزها شاهد‬ ‫تخریب دولت و وزرا به صورت گوناگون هستیم آن هم‬ ‫در شرایطی که بیش از هر زمانی باید اتحاد و انسجام درونی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬این رفتارها چه تاثیری روی عملکرد دولت‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بارها گفته‌ام آمریکا به عنوان یکی‬ ‫از طرف‌های برجام عهدشکنی کرده و چرا ما این دولت را‬ ‫باید مورد مذمت قرار دهیم‪.‬نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬امروز ما باید با توجه به رفتار‬ ‫ایاالت متحده همه یک‌صدا کاری انجام دهیم که این کشور‬ ‫به تعهدات برجامی خودش بازگردد و سازکاری را هم‬ ‫برای این کار فراهم کنیم‪.‬وی با تاکید بر اینکه تفرق و چند‬ ‫صدایی در حال حاضر به ضرر منافع ملی است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫امروز رقبای دولت به جای اینکه یک‌صدا در برابر دشمن‬ ‫خارجی بایستند‪ ،‬زمان را برای تسویه حساب‌های سیاسی‬ ‫مناسب دیدند و دست به عمل می‌زنند‪.‬این عضو کمیسیون‬ ‫آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬شاید‬ ‫مصلحت نباشد که این موضوع را باز کنم‪ ،‬اما زمانی با دکتر‬ ‫ظریف یک گفت‌وگو خصوصی داشتیم‪ ،‬ایشان به قدری‬ ‫به دلیل کارشکنی‌ها و چوب الیی چرخ برجام گذاشتن‌ها‪،‬‬ ‫درد و دل داشتند که ب ‌ه ایشان گفتم باید یک چاهی را‬ ‫پیدا کنید و با آن درد و دل کنید‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫کارشکنی‌هایی که آقای ظریف درباره آن‌ها گفتند‪ ،‬نبود‬ ‫شاید امروز برجام می‌توانست به معاهده‌ای غیرقابل بازگشتی‬ ‫تبدیل شود‪.‬صادقی گفت‪ :‬امروز که آمریکا و کشورهای‬ ‫ارتجاع منطقه علیه ایران و دولت عمل می‌کنند عده‌ای هم‬ ‫در داخل متاسفانه با آنکه شعار انقالبی می‌دهند در جهت‬ ‫منافع آن‌ها عمل می‌کنند‪.‬صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫اینکه گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی را چگونه‬ ‫ارزیابی می‌کنید گفت‪ :‬مطابق بند ‪ ۳۶‬برجام ملت ایران حق‬ ‫دارد اگر طرف‌های دیگر به تعهدات خودشان عمل نکنند‪،‬‬ ‫متناسب با آنها اقدام و دست به کاهش جزئی و یا کلی‬ ‫تعهداتش در این معاهده بزنند‪ ،‬در واقع ایران در چارچوب‬ ‫آنچه که برجام به او اجازه داده‪ ،‬دست به اقدام زده است‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقدام ایران از لحاظ حقوقی کاملا موجه است و‬ ‫آنچه که انجام داده نقض برجام نیست و دقیقا در جهت مفاد‬ ‫این معاهده بین‌المللی قدم گذاشته است‪.‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‌‪ :‬قاعدتا یک توافق‬ ‫چندجانبه و بین‌المللی زمانی معنا پیدا می‌کند که تمامی‬ ‫طرفین آن به تعهداتشان عمل کنند وقتی یک طرف به آ‌نچه‬ ‫که تعهد داده پایبند نباشد طبیعی است که طرف‌های دیگر از‬ ‫تعهدات خودشان دست بکشند‪.‬‬ ‫گره کور سیاستگذاری این روزهای کشور در دستان‬ ‫سیاستمدارانی قرار دارد که به نظر می رسد کمی زودتر از‬ ‫انتظار در تصمیم گیری های سیاسی عقب نشینی کردند‪.‬‬ ‫تجارب سال های گذشته در عرصه سیاست کشور نشان می‬ ‫دهد که رابطه بسیار پر قدرتی میان سیاستمداران و تئوری‬ ‫های مدنظر آن ها و افکار عمومی وجود دارد به طوری که‬ ‫در بسیاری از موارد می توانند تعیین کننده خطی مشی در‬ ‫میان مردم کشور باشند‪ .‬اما در روزهایی که سیاست کشور‬ ‫و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولتمردان دچار آشفتگی‬ ‫های محسوسی می باشد‪ ،‬شاهد فاصله عمیق میان مردم و‬ ‫سیاستمداران می باشیم‪ .‬این عقب نشینی زودهنگام نشانه های‬ ‫خوبی را به دست نمی دهد ممکن است آینده را با مخاطرات‬ ‫جدی سیاسی مواجه سازد‪ .‬خواب عمیقی در دولت‪ ،‬گروه ها‬ ‫و جریان های سیاسی به اتفاق افتاده است که حتی با رسیدن‬ ‫به مراحل تعیین کننده سیاسی نیز شاهد کنشی از سوی ان ها‬ ‫نبوده و دیگر رمق سیاسی برای فعالیت در جهت نفع گروهی‬ ‫و یا حتی شخصی نیز وجود ندارد‪ .‬تنها در زمان انتخابات‪،‬‬ ‫وعده ها و سخنانی رد و بدل می شوند که بعد از ناتوانی در‬ ‫رسیدگی به آن ها‪ ،‬این مسئولین هستند که پای خود را از‬ ‫رسیدگی به مسائل کنار می کشند‪ .‬گرد و غبار وعده ها و‬ ‫سخنان پوپولیستی مسئوالن فروکش کرده است و حاال آن‬ ‫چه در میدان شفافیت میان مردم و مسئولین دیده می شود‬ ‫چندان رضایت عمومی را در پی ندارد‪ .‬به طوری که این‬ ‫بار زبان اعتراض از سوی مردم‪ ،‬به مسئولین نیز کشیده شده‬ ‫است‪ .‬علی صوفی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح‬ ‫طلبان در این خصوص گفت‪ «:‬نمی‌توانیم از نمایندگانی که‬ ‫به مجلس دهم فرستادیم دفاع کنیم‪ .‬بین حامیان دولت و‬ ‫اصالح‌طلبان به دلیل انشقاق در لیست امید فاصله افتاده است‪.‬‬ ‫انتقاد ما این است که چرا علی‌رغم این همه شور و اشتیاق‬ ‫و امیدی که مردم در انتخابات‌ها دارند‪ ،‬گاهی اوقات به‬ ‫دالیلی مردم نمی‌توانند نتایج مطلوب و انتظار خود را از این‬ ‫حضور دریافت کنند و این برای همه کسانی که دلسوز نظام‬ ‫هستند و دستی در انقالب داشته‌اند‪ ،‬غم‌انگیز است‪ .‬متأسفانه‬ ‫با دو مقوله در دو انتخابات پیش رو مواجه هستیم‪ ‌،‬نخست‬ ‫بی‌رغبتی مردم و دوم‪ ،‬بی‌انگیزگی نیروهای اصالح‌طلب‪.‬‬ ‫فعاالن سیاسی باید مردم را برای انتخابات ترغیب و تشویق‬ ‫کنند‪ ،‬اما یکی باید بیاید نیروهای سیاسی خود را نخست‬ ‫انگیزه بدهد‪ .‬به هر حال جریانات سیاسی از مراحل جوانی‬ ‫و ناپختگی به پختگی دست یافته و به این درک رسیده‬ ‫اند که منافع ملی مهمتر از منافع جریانی و سیاسی است‪.‬‬ ‫بنابراین برخی از دو جریان به دنبال لیست ملی هستند و‬ ‫من فکر می‌کنم اگر ما به این سمت برویم موفق می‌شویم‪،‬‬ ‫چون شرایط آماده است‪.‬اینکه بگویند اصالح‌طلبان باخته‌اند‬ ‫به معنای آن نیست که اصولگرایان پیروز شده‌اند این جو‬ ‫نارضایتی در جامعه دامن هر دو را می‌گیرد‪ ،‬بنابراین امتیازی‬ ‫احمد مازنی‬ ‫در باره حجاب‪ ،‬شاهد برخوردهای‬ ‫افراطی هستیم‬ ‫احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در روزنامه ایران نوشت‪:‬روز بیست‬ ‫و یکم تیرماه در تقویم رسمی ایران روز «عفاف و حجاب» نام گذاری شد‪ 84 .‬سال‬ ‫قبل‪ ،‬در چنین روزی مردم ایران در مقابل استبداد رضاخانی قیام کردند و در مسجد‬ ‫گوهرشاد به جرم دفاع از حیثیت و عفت بانوان ایرانی به خاک و خون کشیده‬ ‫شدند‪.‬یاد و نام شهیدان آن واقعه خونین را گرامی می‌دارم و با استفاده از این‬ ‫فرصت چند نکته را یاد آور می‌شوم‪:‬موضوع عفاف که کمتر مورد توجه قرارمی‬ ‫گیرد فراتر و مهم‌تر از حجاب است چه بسا افرادی که حجاب شان منجر به عفاف‬ ‫نشود‪ ،‬به عبارت دیگر حجاب باید مقدمه عفاف باشد‪ .‬اساس اسالم سعادت و‬ ‫نجات آدمی است و باورهای دینی و احکام اخالقی و فقهی در احکام الهی مربوط‬ ‫به پوشش زن نیز با این فلسفه و حکمت حکیمانه صادر شده است‪ .‬زن با رعایت‬ ‫حجاب اسالمی‪ ،‬به تهذیب و تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی‬ ‫را فراهم ساخته و زمینه رشد معنوی مردان را هم در اثر حفظ نگاه فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫حجاب و پوشش اسالمی و به تبع آن‪ ،‬حفظ نظام خانواده نیز از آن رو ارزش‬ ‫دارند که تأمین کننده سعادت آدمی و منشأ قرب الهی هستند‪.‬اگر نگوییم مهم‌ترین‬ ‫الاقل می‌توانیم بگوییم یکی از مهم‌ترین منابع معتبر و در دسترس همگان در مورد‬ ‫حجاب کتاب «مسأله حجاب» اثر استاد شهید مرتضی مطهری است که امام امت در‬ ‫مورد ایشان فرمودند «آثار او بی استثنا خوب و انسان ساز است»استاد مطهری واژه‬ ‫«حجاب» را به مفهوم پرده نشینی‪ ،‬مناسب نمی‌دانند و واژه «ستر» به معنی پوشش‬ ‫را مناسب‌تر می‌دانند‪.‬چادر نماد زنان ایرانی بویژه بانوان تراز انقالب اسالمی است‪،‬‬ ‫اما پوشش زن مسلمان لزوماً چادر نیست بلکه فقهای عظام حدودی را برای پوشش‬ ‫زن مسلمان در مقابل نامحرم تعیین کرده اند که مراعات این حدود می‌تواند با هر‬ ‫نوع پوشش دیگری باشد‪.‬هر چند بسیاری از زنان و مردان مؤمن نسبت به ولنگاری‬ ‫و هنجارشکنی برخی افراد انتقاد جدی دارند و این انتقاد ربطی به گرایش سیاسی‬ ‫آنان ندارد اما جماعتی که هر از چند گاهی یکی از ارز ش‌ها را ابزار مقابله با رقیب‬ ‫و باال رفتن از نردبان قدرت قرار می‌دهند از پوشش زنان نیز ابزاری ساخته‌اند برای‬ ‫کسب قدرت؛ بنابراین آنچه در بعضی از تریبو ن‌ها شاهد آن هستیم به نظر می‌رسد‬ ‫بیش از آنکه در دفاع از حجاب و عفاف باشد آتش تهیه انتخابات است و در ادامه‬ ‫همان روش همیشگی مدعیان ارز ش‌ها تعریف می‌شود و زنان و مردان مؤمن ایرانی‬ ‫فریب این معرکه‌ها را نخواهند خورد‪.‬از سوی دیگر آن چه در برخی محافل به‬ ‫نام اصال ح‌طلبان تحت عناوینی چون حجاب اجباری و اختیاری مطرح می‌شود نیز‬ ‫پوست خربز ه‌ای است که اصال ح‌طلبان باید مراقب باشند‪ .‬این طیف به نام دفاع از‬ ‫آزادی این مسائل را مطرح می‌کنند‪ .‬در حقیقت آزادی در اسالم برای این است که‬ ‫به رشد و تعالی برسیم درحالی‌ که در غرب آزادی تعریف دیگری دارد‪.‬‬ ‫نکته دیگری که متذکر می‌شوم‪ ،‬این است که قانون برحسب حقوق اجتماعی‬ ‫شکل می‌گیرد و زمانی که حجاب به عنوان قانون به یک حق عمومی بدل شد‪،‬‬ ‫باید مورد احترام همه قرار گیرد‪ .‬نفی حق عمومی به خوش آمدن یا نیامدن نیست‬ ‫بلکه به عنوان روشی برای اعمال نظم در جامعه تلقی می‌شود‪.‬رفتار دو جریان در‬ ‫نفی یا تأیید قانون حجاب‪ ،‬افراطی است و رفتار افراطیون هیچ گاه نمی‌تواند مبنای‬ ‫قضاوت قرار گیرد‪ .‬معتقدم زبان ترویج یک امر قانونی و شرعی باید زبانی نرم و‬ ‫عالمانه باشد و زبان دفاع از قانون و نظم زبانی مقتدرانه‪ .‬آنچه به عنوان حجاب‬ ‫قانونی مطرح می‌کنیم در واقع دفاع از هویت دینی جامعه است و بر اساس همان‬ ‫اصول و آرما ن‌هایی است که مردم برای آنها برخاستند و مبارزه کردند‪ .‬بر این‬ ‫موضوع نیز تأکید دارم که مراقب افراطیون در دو طیف باشیم و به جای جدال با‬ ‫یکدیگر گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫سخنگویشوراینگهبان‪:‬برایکسیفرشقرمزپهننمیکنیم‬ ‫رفت و برگشت تشخیص داده نشد و نظرات‬ ‫نظر شورای نگهبان اصل و ختم کالم‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان درباره خرید‬ ‫مصوبه الیحه و اساسنامه نیز از سوی اعضای‬ ‫کنند‪.‬در پاسخ به سوالی در مورد بررسی‬ ‫جرم است و قوه قضاییه باید به آن رسیدگی‬ ‫با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شدند‪.‬‬ ‫جرم است اگر سندی باشد باید ارایه شود‬ ‫سالگرد تاسیس شورای نگهبان‪ ،‬عباسعلی‬ ‫در رابطه با اینکه برخی از نمایندگان مجلس‬ ‫رأی معتادان در ایام انتخابات گفت‪:‬خرید‬ ‫به مجلس شورای اسالمی اعالم شد‪ .‬چند‬ ‫باید ارایه شود تا بررسی شود‪.‬خرید رای‬ ‫شورای نگهبان دارای ابهام و ایراد و مغایر‬ ‫و فروش رای جرم است اگر سندی باشد‬ ‫کندبه نقل از خبرگزار ی‌ها‪ ،‬در آستانه‬ ‫است‪ .‬اگر سندی وجود دارد آقایان ارسال‬ ‫نگهبان می‌آید باید فارغ از اظهارنظرها و‬ ‫خرید رای معتادان‪ :‬خرید و فروش رای‬ ‫در مورد میزان تاثیرگذاری طرح موافقت‌نامه‬ ‫مصادیق سیاسی عمل کند‪.‬در پاسخ به سوالی‬ ‫با اروسیا در تحریم‌ها‪:‬این موافقت‌نامه‬ ‫تا بررسی شود‪.‬خرید رای جرم است و قوه‬ ‫می‌تواند موثر باشد‪ .‬به خصوص که این‬ ‫کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از نسخه‬ ‫در گذشته آپارتمان گرفته بودند عنوان کرد‪:‬‬ ‫خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیک‬ ‫یکی از اصال ح‌طلبان گفته است که اگر‬ ‫رونمایی کرد‪.‬عالوه بر این در حاشیه نشست‬ ‫نیست‪ .‬اص ً‬ ‫ال در این زمینه اعالم نظر نمی‌کنم‪.‬‬ ‫فنی بتوانیم پیش ببریم انجام خواهد شد‬ ‫خود را به میدان رقابت می‌فرستیم‪ .‬مالک‬ ‫ادوار شورای نگهبان و اعتبارنامه روسای‬ ‫فعالیت احزاب هنوز ابهاماتی وجود دارد که‬ ‫در رابطه با فیلم انتسابی به دولت و وزارت‬ ‫فرش قرمز پهن نمی‌کند‪ ،‬از حضور کسی هم‬ ‫رفع ابهام در خصوص آن نظر خواهند داد‪.‬‬ ‫از نهاد متبوع شما هم فیلمی بسازند؟‪ :‬هر‬ ‫جدید پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان‬ ‫خبری‪ ،‬نمایشگاه عکسی از نشست‌های‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی‬ ‫گیری می‌کنند‪ .‬قطعاً هر کسی که به شورای‬ ‫دوره گذشته من هم نبودم و چیزی یادم‬ ‫طرح اصالح مواد یک و ده قانون نحوه‬ ‫مجالس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬عباسعلی‬ ‫اعضای شورای نگهبان اعالم کردند پس از‬ ‫نشست خبری که به مناسبت سی و نهمین‬ ‫در پاسخ به سوالی در مورد حذف گزارش‬ ‫کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در‬ ‫سالگرد تأسیس شورای نگهبان برگزار شد‪،‬‬ ‫قضاییه باید به آن رسیدگی کندهمکاری‬ ‫در حال انجام است و هر جا که از نظر‬ ‫و احراز هویت‌ها هم قطعی خواهد بود‪.‬‬ ‫کشورها هم قدرتمند و تاثیرگذار هستند‪.‬‬ ‫حاکمیت ردصالحیت نکند ما ژنرا ل‌های‬ ‫شورای نگهبان مر قانون است و برای کسی‬ ‫خارجه و اینکه آیا فیلم سازان اجازه دارند‬ ‫جلوگیری نمی‌کند و بر اساس قانون تصمیم‬ ‫اندازه می‌خواهند فیلم بسازند‪ .‬البته کم هم‬ ‫صالحیت مورد نقد آنهاست گفته شده که‬ ‫می‌شود کم نیست‪.‬در پاسخ به سوالی در‬ ‫گفت‌وگو و را ه‌حل‌های جدید باز است و‬ ‫می‌گیرد‪.‬بارها از طرف افرادی که بررسی‬ ‫تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات ‪ ۸۸‬و‬ ‫نمی‌سازند‪ .‬ادعاهای مزخرفی که مطرح‬ ‫مصوباتی داشتیم که از سوی مجلس و دولت‬ ‫نگهبان در آن زمان‪ :‬نسبت به آن ادعاهایی‬ ‫رابطه با معرفی یک نماینده مجلس به عنوان‬ ‫تز قدیم هم همین است‪ ،‬اما نسبت به دیگر‬ ‫مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی در‬ ‫بخواهیم برای اینها زمان بگذاریم به دیگر‬ ‫پاسخگویی هستیم و از اختیارات رئیس قوه‬ ‫البی گوشمان نمی‌شنود‪ .‬اینجا البی نداریم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬سالروز تشکیل شورای نگهبان است‪.‬‬ ‫برای ما ارسال شده است‪ .‬در ‪ ۸‬مصوبه عدم‬ ‫مرحله اول و یا مرحله دوم و یکی دو نوبت‬ ‫مغایرت برخی آمار وزارت کشور و شورای‬ ‫مضحک که نباید پاسخ داد چون اگر‬ ‫کارها نمی‌رسیم‪.‬‬ ‫عضو حقوقدان شورای نگهبان‪ :‬ما فارغ از‬ ‫قضائیه است و نمایندگان مجلس تصمیم‬ ‫باید وارد البی شویم‪.‬ما گوشمان برای شنیدن‬ ‫مباحث که خالف قانون باشد و به قول شما‬ ‫برای دو جریان اصالح‌طلب و اصولگرا محسوب نمی‌شود‪ .‬به‬ ‫هر حال مردم امید و انتظاراتی از جریانات سیاسی و مسئوالن‬ ‫کشور دارند که اگر این انتظارات و توقعات تأمین نشود‪،‬‬ ‫مردم خود به خود نتیجه دیگری می‌گیرند که تالش ما نتیجه‬ ‫ندارد‪ ،‬بنابراین اگر باختی هم است‪ ،‬باخت منافع ملی خواهد‬ ‫بود‪ .‬بنابراین این ناکارآمدی اکنون اثرش را بر همه حوزه‌ها‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬به همین دلیل می‌گوییم امید مردم نیاز به مراقبت‬ ‫ویژه دارد‪ .‬عارف قطعا هزینه مدیریت ضعیف در فراکسیون‬ ‫امید و ناکارآمدی در مجلس دهم را پرداخت خواهد کرد‪».‬‬ ‫در چنین شرایطی که مسئولین خود از وضعیت به وجود آمده‬ ‫رضایت ندارند‪ ،‬سیاست کشور و آینده بسیاری از اتفاقات‬ ‫مهم که نیاز به مشارکت مردم دارد دچار یک سردرگمی و‬ ‫تعلیق بزرگ خواهد شد که با این تفاسیر باید چشم انتظار‬ ‫منجی باشند که از سویی رغبت را به سیاستمداران و از سویی‬ ‫دیگر‪ ،‬اعتماد از دست رفته را به مردم بازگرداند‪.‬‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫بسامان‌شدنکشوردرگرو‬ ‫مشارکتمردماست‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهور گفت‪ :‬هیچ دولتی در اداره‬ ‫کشورش توفیق پیدا نمی‌کند مگر اینکه مردمش در اداره امور‬ ‫مشارکتداشت ‌هباشند‪.‬‬ ‫لعیا جنیدی‪ ،‬صبح امروز در آئین رونمایی از منشور‬ ‫حقوق شهروندی مشهد که در تاالر شهر مشهد برگزار شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هیچ دولتی در اداره کشورش توفیق پیدا نمی‌کند‬ ‫مگر اینکه مردمش در آن مشارکت داشته‌باشند و باید این‬ ‫مسئله پررنگ‌تر شود‪.‬وی افزود‪ :‬بخش کثیری از حقوق‬ ‫شهروندی با حقوق بشر هم‌پوشانی دارد‪ .‬حقوق شهرنشینی‪،‬‬ ‫حقوق بشری است منطبق شده بر زمان و مکان و اگر قرار بود‬ ‫مفاهیم حقوق بشر را عینی کنیم‪ ،‬کثیری از آن یکی است‪.‬‬ ‫بخشی هم ممکن است اختصاصات مربوط به مکان باشد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد‪ :‬امروز در شهر‬ ‫مشهد این حق به چه معناست؟ باید ببینید کجا مشخصاً در‬ ‫خطر است و با توجه به منابع مالی اولویت‌بندی کنید و برای‬ ‫رفع آن تالش کنید‪ .‬حق مشارکت یکی از مهم‌ترین مفاهیمی‬ ‫است که در دو قرن اخیر تکریم و توسعه پیدا کرده‌است‪ .‬اگر‬ ‫قرار است کشور و شهرها بسامان شوند باید مشارکت مردم را‬ ‫داشته‌باشیم‪ .‬در مسائل دیگر باید تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‬ ‫را به مردم سپرد‪.‬‬ ‫جنیدی با اشاره به اینکه «حتی در حوزه حقوق جزا‬ ‫صحبت از حقوق ترمیمی داریم و باید از مردم استفاده کنیم»‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬حق شورای شهر مشهد است که قدم‌های دیگری‬ ‫بردارد و مشارکت مردم را داشته‌باشد‪ .‬سیستم سیاسی و اداره‬ ‫برای کشور ایران سیستمی غیرمتمرکز است‪ .‬اگر مردم اظهار‬ ‫نظر کنند موجب می‌شود که کمک و مشارکت در پروژه‬ ‫داشته‌باشند‪.‬معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه «حق‬ ‫بر فضای شهری بسیار مهم است»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫بزرگترین مشکالت شهری ما ساخت‌وسازهای بی‌رویه و‬ ‫خروج از محدوده است‪ .‬همچنین حاشیه‌نشینی از مشکالت‬ ‫جدی است که مدیریت شهری باید ورود پیدا کند‪ .‬ایمنی‬ ‫از دیگر مسائل بسیار مهم است‪ .‬حق بر ایمنی چه از منظر‬ ‫اطالع‌رسانی و افزایش آمادگی‪ ،‬اهمیت زیادی دارد‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حق دیگری که بسیار مهم است و در متن منشور ارائه‬ ‫شده‪ ،‬طرح حق تفریح و سرگرمی است که باید به عنوان‬ ‫حق شادی مطرح کرد و بسیار اهمیت دارد‪ .‬دوتار خراسان از‬ ‫مقوله معنا و مفهوم است‪ .‬حق ارائه هنر و داشتن جشن‌هایی‬ ‫که فرزندان این کشور را شاد می‌کند از مسائل بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬ما در ابتدای هر فصلی جشنی داشتیم و ترویج این‬ ‫جشن در تمام دنیا مدیریت شده است و تالش می‌کنند که‬ ‫مردم را خوشحال کنند‪ .‬باید همین را بخشی از وظایفمان‬ ‫بدانیم و بخشی از اشعار شعرایمان را در این مقوله بگنجانیم‪.‬‬ ‫جنیدی با اشاره به اینکه «بایستی بر هنجارهای شهری بیشتر‬ ‫تاکید کنیم»‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مسائل مربوط به صنایع مزاحم‪،‬‬ ‫محیط‌زیست‪،‬راهنمایی‌رانندگی‪،‬محدودیتحقوقمالکانه‬ ‫و نگهداری حیوانات از مشکالت ماست‪ .‬مسئله تکدی‌گری‬ ‫و در عین حال تقبل هزینه‌ها و… بخشی با مشارکت مردم قابل‬ ‫حل است‪ .‬ارزش افزوده این منشور در اجرای آن است که‬ ‫بایستی برای اجرای آن تالش شود‪.‬منشور حقوق شهرنشینی‬ ‫با خطر کلی‌گویی مواجه است محمدرضا کالیی‪ ،‬شهردار‬ ‫مشهد هم در رونمایی از منشور حقوق شهروندی مشهد که در‬ ‫تاالر شهر مشهد برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در رابطه با منشور‬ ‫حقوق شهرنشینی سه مسئله را باید مورد تاکید و یادآوری‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬نکته اول این است که قطعاً این منشور با یک خطر‬ ‫مواجه است‪ ،‬آن هم کلی گویی است‪ .‬خود منشور هم به‬ ‫این توجه کرده که حتی‌االمکان از این خطر احتراز کند و با‬ ‫دسته‌بندی‌های مناسبی که قرار داده‌‪ ،‬آن را به سمت عملیاتی‬ ‫شدن سوق دهد‪.‬وی افزود‪ :‬اما الجرم بایستی به صورت جدی‬ ‫این سند به بخش‌های خردتر شکسته شود و برای آن مصادیق‬ ‫مشخص‌تر تعیین شود تا دچار این خطر که همواره سندهای‬ ‫ارزشمندی مانند این را تهدید می‌کند نشود‪.‬‬
‫مطالعاترویفسیلجمجمهانسانهوشمندآغازشد‬ ‫بهروز بازگیر (سرپرست هیأت باستان شناسی غار کلدر) با اعالم خبر آغاز مطالعات بر روی یافته‌های باستان‌شناسی‪ ،‬گفت‪ :‬فصل سوم کاوش باستان شناختی غار کلدر لرستان که با اهداف اولیه‬ ‫تاریخ‌نگاری الیه‌های پارینه سنگی میانه (منتسب به دوره استقراری جوامع نئاندرتال) و دستیابی به تعداد بیشتر مصنوعات و دست‌افزارهای سنگی آغاز شده بود با انجام عملیات مرمتی و حفاظتی‬ ‫نهشته‌های باستانی ترانشه به اتمام رسید‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬این فصل از کاوش دستاوردهای چشمگیری از جمله کشف بخشی از فسیل جمجمه انسان هوشمند‪ ،‬مصنوعات سنگی شاخص دو گونه هموساپین‬ ‫و نئاندرتال‪ ،‬گونه‌های مختلف جانوری و دانه‌های گیاهی را دربرداشت که نشان از غنای این محوطه باستانی برای کاوش‌های هدفمند و درازمدت دارد‪.‬او افزود‪ :‬مطالعات مقدماتی فسیل مکشوفه‪،‬‬ ‫دست‌افزارهای سنگی‪ ،‬گونه‌شناسی جانوری و دانه‌های گیاهی آغاز شده است که پس از اتمام مطالعات‪ ،‬نتایج آنها در قالب مقاالت علمی‪ ،‬سخنرانی‌ها و ‪ ...‬به اطالع مجامع علمی و عموم کشور خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪852‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫مطبوعات همچنان بدون کاغذ‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر مسوول روزنامه همشهری از ناهماهنگی برخی‬ ‫دستگاه‌ها برای اجرایی شدن عرضه کاغذ با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫به مطبوعات خبر می‌دهد‪ .‬او همچنین تاکید می‌کند که مشکل‬ ‫تامین کاغذ اتفاقاً برای رسانه‌های دولتی دشوارتر از رسانه‌های‬ ‫خصوصی است‪.‬مهران کرمی ـ مدیرمسوول روزنامه همشهری‬ ‫ـ درباره‌ وضعیت این روزهای کاغذ و شرایط مطبوعات‬ ‫می‌گوید‪ :‬مشکلی که وجود دارد این است که هماهنگی‬ ‫بین نهادهای دولت برای اینکه تصمیمات و مصوباتی که در‬ ‫حوزه تخصیص ارز دولتی به کاغذ گرفته شده‪ ،‬عملی شود‪،‬‬ ‫به وجود نیامده است؛ بر این اساس در حال حاضر وزارت‬ ‫ارشاد و معاونت مطبوعاتی یک سیاست دارد‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫که اجراکننده تصمیمات است تاکنون ارزی تخصیص نداده‬ ‫است یا بسیار ناچیز بوده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬دستوراتی که‬ ‫آقای جهانگیری در حوزه ریاست جمهوری دادند‪ ،‬هیچ‌کدام‬ ‫عملی نشد؛ یعنی مساله‌ای که داریم این است که یکسری‬ ‫کاغذ در بازار موجود است یا واردکنندگان کاغذ در گذشته‬ ‫به شکل‌های مختلف آن را وارد کردند و مطبوعات هم با‬ ‫این کاغذها اداره می‌شود‪ .‬در حقیقت چیزی وجود ندارد که‬ ‫روزنامه‌هایی مثل همشهری یا مؤسسه‌های کوچک و بزرگ‬ ‫بتوانند کاغذ مورد نیاز خود را تهیه کنند‪ .‬اینگونه نیست که‬ ‫ما اگر روزنامه دولتی هستیم کاغذ یا ارز دولتی در اختیارمان‬ ‫درتماماینسال‌هاسیاست‌گذارانفرهنگیغلطتصمیم‬ ‫گرفتند؛غلطبرداشتکردندوغلطهممدیریتکردند‬ ‫بازیگرنقشجیسونرضائیانباتاکیدبراینکهمعضالتو‬ ‫آسیب‌هایامروزجامعهمحصولعملکردضعیفادوارگذشتهاست‪‌،‬‬ ‫گفت‪:‬پولکثیفدرهرجاییورودپیداکند‪،‬مانندمیکروبفضارا‬ ‫آغشتهبهآلودگیمی‌کند‪.‬درنتیجههمگیدریکگناهدسته‌جمعی‬ ‫سهیمهستیم‪.‬پیامدهکردیاینروزهایکیازپرکارتریندورانحرفه‌ای‬ ‫خودراسپریمی‌کند؛ازبازیدرسریالپرحاشیهگاندودرشبکهسه‬ ‫تانقش‌آفرینیدرنمایشجنایاتمکافاتدرتاالروحدتازجمله‬ ‫فعالیت‌هایکنونیاینبازیگربهشمارمی‌آید‪.‬بهاینبهانهبابازیگرنقش‬ ‫جیسونرضائیان(مایکلهاشمیان)کهازاوبانامجاسوسیادمی‌شود‪،‬‬ ‫گفتگوکردیم‪.‬دهکردیدراینگفتگوعالوهبربیانچالش‌هایبازی‬ ‫دریکسریالامنیتی‪،‬ورودسرمایه‌هایمشکوکوسلبریتی‌هابهتئاتر‬ ‫رانیزارزیابیکردهاست‪.‬اوگفت‪:‬ساختیکسریالامنیتی‪،‬بههرحال‬ ‫می‌تواندچالش‌هاوتبعاتبسیاریرابههمراهداشتهباشدچراکهممکن‬ ‫است‪،‬یکجناحازموضوعمطرحشدهدرآنخوشحالوجناحدیگر‬ ‫ناراحت شود و این امکان وجود دارد که طرفداران یک جناح خاص‬ ‫برایبازیگرانآنسریالمشکالتیراایجادکنندوحیاتبازیگردر‬ ‫دنیایهنرباخطرجدیمواجهشود‪.‬درمصاحبه‌هاییکهتابهحالانجام‬ ‫داده‌امنیزگفته‌امکهگاندودرموردنقدجریان‌هایآقازادگیاست‪.‬‬ ‫درواقعمادراینمجموعهآقازادگیراتقبیحکردیموفرقینمی‌کند‬ ‫کهاینآقازادهمربوطبهجناحخاصیباشد‪.‬نگفته‌ایم‪،‬آقازادگی‬ ‫مسئوالندولت؛منظورماهمهآقازاده‌هاهستند‪.‬احمقانهاستکهفکر‬ ‫کنیممشکالت‪،‬معضالتوآسیب‌هایامروزجامعهمامتوجهدولت‬ ‫آقایروحانیاست‪.‬ایننهایتبالهتوحماقتکسیرامی‌رساند‬ ‫کهبهچنینتحلیلسخیفیبرسد‪.‬همهمادریکگناهدستهجمعی‬ ‫سهیمهستیموآنچیزیکهامروزازبهعنوانآسیبخوشه‌چینی‬ ‫می‌شود‪،‬محصولعملکردضعیف‪،‬غلطوپراشکالادوارگذشتهاین‬ ‫سرزمیناست‪.‬بهطورویژهنوکپیکاناینحملهبهسمتمدیرانو‬ ‫سیاست‌گذارانکالنفرهنگیکشورماناستکهدرهمهاینسال‌ها‬ ‫بهرغمهمهکارهایخوبیهمکهدرحوزهفرهنگانجامداد‌هاند‪،‬‬ ‫اقداماتشانکافینبودهاست‪.‬آنهاغلطتصمیمگرفتند؛غلطبرداشت‬ ‫کردندوغلطهممدیریتکردندکهامروزماباچنینمشکالتیمواجه‬ ‫هستیم‪.‬فرهنگمثلاقتصادنیستکهوقتیشماپولنداشتهباشید؛بتوانید‬ ‫ازبرادرتانقرضکنیدتامشکلحلشود‪.‬فرهنگرانمی‌توانقرض‬ ‫گرفت‪.‬وقتیدچارنقصوآلودهشد‪،‬سالیانهسالطولخواهدکشیدتا‬ ‫دوبارهبتواندپانسمانشودوقدبکشد‪.‬برایویرانییکفرهنگهشت‬ ‫تا‪ ۱۰‬سالکافیاستوایناتفاقدرهمینسال‌هایاخیربارهاوبارهابه‬ ‫انواعمختلفیافتادهاست‪.‬اگرامروزنوکپیکانمابهسمتنسلجدید‬ ‫بودهکهچراواژه‌هایفارسیدرحالازبینرفتناست؛اینمحصول‬ ‫عملکردخودماناست‪.‬مااشتباهکردیموبایداینموضوعراقبولکنیم‪.‬‬ ‫بنابراینبرایشخصمنوقتیجیسونرضائیانرابازیکردم‪،‬فکرم‬ ‫ایننبودکهجیسونرضائیانرابازیکنم‪،‬درواقعفکرکردمنقش‬ ‫همهمدیرانبی‌کفایتدزدیرابازیمی‌کنمکهباپول‌هایبیت‌المال‬ ‫اینمملکترابهتوبرهکشیدهوبردندیاهنوزدرهمینمملکتباظاهر‬ ‫آراسته‪،‬غلطاندازوبهظاهرموجهوگاهامذهبیدرمسندقدرتهستند‪.‬‬ ‫درهمهسال‌هایکاری‌ام‪،‬بسیارشفافوروشندیدگاهخودرابیان‬ ‫کردهوگفته‌امکهمتعلقبهجناحچپ‪،‬راستیابهتعبیریاصولگراو‬ ‫اصالحطلبنیستم؛منمتعلقبهاینخاکومردماینسرزمینهستم‪.‬‬ ‫بنابرایناگرکسییاکسانیبخواهنداستنباطکنندکهپیامدهکردیدر‬ ‫حالکارکردنبافالنجناحاست‪،‬بایدبهعقلایندوستانشککرد‬ ‫چراکههنوززنده‌اموسخنگویخودمهستموآشکارمی‌گویمکه‬ ‫داستانایناست‪.‬صفرتاصدپروندهگاندودستسپاهبودهومستندات‬ ‫آنهموجوددارد؛اینکهمی‌گویندایناطالعاتچرادستدولت‬ ‫نبودهرامننبایدپاسخدهم؛بایدمسئولینخوداینسریالوکسانیکه‬ ‫صالحیتدارنددربارهاینموضوعصحبتکنند‪.‬منبازیگراینکارمو‬ ‫بهعنوانبازیگرسعیکردم‪،‬وظیفه‌امرادرستانجامدهم‪.‬قاعدتاپرورش‬ ‫نقشدرآثارنمایشی‪،‬بیشترتوسطنویسندهوکارگردانانجاممی‌شود‪.‬‬ ‫ولیشمادرسریالگاندونقششخصیتیرابازیکردیدکهاکنوندر‬ ‫قیدحیاتبودهوازاوبهعنوانجاسوسیادمی‌شود‪.‬پیشنهادایننقش‬ ‫بههربازیگری‪،‬درهمانابتدایکار‪،‬نگرانی‌هاییرابههمراهدارد‪.‬اینکه‬ ‫شایدبازیدرایننقش‪،‬درروندکاریبازیگرتاثیرمنفیبگذاردو‬ ‫سببایجادخللیدرزندگیشخصی‌اششود‪.‬نگرانیبرایقبولنقش‬ ‫جیسونرضائیاننداشتید؟بههرحالمابازیگریموبایدکارمانراانجام‬ ‫دهیم‪.‬بهعنوانمثالاگریکدزدرابرایدرمانپیشیکجراحمغز‬ ‫واعصابببرند‪،‬نمی‌تواندبگویدکهمناینفردراجراحینمی‌کنمو‬ ‫برویدیکسریانسانمومن‪،‬انقالبیوپاکبرایمبیاورید‪.‬بهطورکل‬ ‫اینتوقعکهبازیگریکمصلحاجتماعیاستکهرسالتیبردوش‬ ‫داردتاجامعهرامسیح‌واربهسمترستگاریببرد‪،‬تلقیپرخطاییاست‬ ‫کهاکنوندرجامعهمازیادشدهاست‪.‬بازیگر‪،‬تنهایکبازیگریاست‬ ‫کهمی‌تواندمولفهمباشد‪.‬بهنوعیمولفاولودوم؛نویسندهو‬ ‫کارگردانهستند؛ولیبازیگرهممی‌تواندمولفسومباشدوخوانش‬ ‫خودشرابهنقشاضافهکند‪.‬موضوعیکهدربارهسریالگاندو‬ ‫مطرحاست؛صحبت‌هاییاستکهبرخیبازیگراناینسریالمبنی‬ ‫بربدرفتاریمردمباخودشانمطرحکرد‌هاند‪.‬نبایدبهاینموضوعات‬ ‫توجهکردوآنهاراجدیگرفت‪.‬منفکرمی‌کنمکهمابایدکار‬ ‫بازیگری‌مانراخیلیاستانداردانجامدهیم؛مابقیموضوعاتارتباطیبه‬ ‫ماپیدانمی‌کند‪.‬درموردشخصیتجیسونرضائیانکهدراینفیلمبازی‬ ‫کرده‌ام؛بایدبگویمکهاینشخصیتیکیازمهمترینشخصیت‌های‬ ‫معاصرایرانودنیااست‪.‬بههرحالاثرگذاری‌هایبی‌مانندیراگذاشته‬ ‫واتفاقاخیلیبااستقبالایننقشراپذیرفتموبابتآن؛افزایشوزنو‬ ‫همهکارهاییکهفکرمی‌کردمراانجامدادمتااینکهاتفاقابتوانیماین‬ ‫نقشرابهبهترینشکلممکناجراکنم‪.‬هراسیهمبرایاینموضوع‬ ‫وجودندارد‪.‬تهدیدیامواردیازایندست‪،‬خیلیچیزعجیبینیست‪.‬ما‬ ‫درعهدحاضردرحالزندگیکردنباتهدید‌هایبزرگترازاینهستیم‪.‬‬ ‫بهطورعامعرضمی‌کنم؛اینتهدیدهایسیاسیکهانجاممی‌شود‪،‬در‬ ‫مقابلتهدیدهایزندگیمامواردیپیشپاافتادهاست‪.‬جیسونرضائیان‬ ‫درسریالگاندوبهعنوانیکجاسوسمعرفیمی‌شودامانهتنهابسیاری‬ ‫ازبینندگانسریالازاینآدممتنفرنبودند؛بلکهشایدگاهیدلشاننیز‬ ‫برایجیسون(مایکلهاشمیان)می‌سوختوبهتعبیریاورادوستهم‬ ‫داشتند‪.‬چهمیزانازاینموضوعآ‌گاهانهبودهوبرایآنتالششده‬ ‫است؟اساسادرعالم‪،‬آدمتکبعدینداریموهمهخاکستریهستند‪.‬‬ ‫خودجیسونرضائیانهمحتماعاشقوفارغشدهاست؛حتماترس‪،‬‬ ‫خشم‪،‬محبت‪،‬گذشتوهمهایناحوالرادرزندگیتجربهکرده‬ ‫است‪.‬بنابرایندربازیاینشخصیتنیزاینمواردوجودداشتهوامکان‬ ‫دارد که ما او را دوست داشته باشیم‪.‬‬ ‫زیباییماجراجاییاستکهمی‌بینیم؛آدمیکهتاایناندازهبهاین‬ ‫آب و خاک خیانت کرده‪ ،‬چقدر عادی است و ما او را دوست داریم‪.‬‬ ‫اینهمهمدیرکهخاوریهمیکیازآنهابوده‪،‬بههمینمنوالاست‪.‬اگر‬ ‫چهرهخاوریراببینید؛متوجهخواهیدشدکهنهشاخونهدمدارد‪،‬اتفاقا‬ ‫ظاهرسمپاتیکوباصالحیتیداشتهوممکناستکهمااورادوست‬ ‫داشتهباشیمولیدزداست‪.‬اتفاقیکهبایدتوسطهنرمندبیفتد؛اینبوده‬ ‫کهشخصیترابه‌گونه‌ایروایتکندکهبعدهایمختلفآندیده‬ ‫شود‪.‬چندسالپیشازتهرانکوچکردهوعلتاینکارراشرایطتئاتر‬ ‫وبی‌توجهیمدیرانفرهنگیبهآنعنوانکردهبودید‪.‬حالکهچندی‬ ‫است‪،‬مجددابهپایتختبرگشتهوفعالیتدرتئاتروتلویزیونراازسر‬ ‫گرفته‌اید؛بسیاریازفعاالنحوزهتئاترمعتقدندکهشرایطعمومیاین‬ ‫هنربسیارنابسامان‌ترازسال‌هایگذشتهنیزشدهاست‪.‬ارزیابیشمااز‬ ‫وضعیتامروزهنرهاینمایشیچیست؟وضعیتهیچتغییرینسبتبه‬ ‫دو سال قبل که به الهیجان رفتم‪ ،‬نکرده و به نوعی ما وارد دوران گذار‬ ‫شده‌ایمکهتنهامختصبهتئاترنبودهودرسینما‪،‬تلویزیونوبهطور‬ ‫کلیفرهنگنیزبههمینصورتاست‪.‬درشرایطفعلی‪،‬وضعیتتئاتر‬ ‫ازلحاظکمیبسیارروبهرشدبودهوآمارتعدادنمایش‌هاییکههر‬ ‫شبدرتهرانبهصحنهمی‌روند‪،‬گواهاینموضوعاست‪.‬ولیمتاسفانه‬ ‫ازلحاظکیفیوتاثیرگذاری‪،‬مانتوانستیمآناثربخشیکهبایدرادر‬ ‫تئاترداشتهباشیم‪.‬بهاینترتیبهمچناندرالهیجانمشغولکارهای‬ ‫آموزشگاهوموسسهخودمهستم‪.‬البتهگه‌گاهحسبعمریکهدر‬ ‫اینحرفهسپریکرده‌ام‪،‬کارهاییرانیزانجاممی‌دهم‪.‬چراکهبهنوعی‬ ‫کاریغیرازتئاترانجامندادهودرواقعمقداریناگزیروناگریزماز‬ ‫اینکهاینمسیرراادامهدهم‪.‬اماکارکردنبهاینمعنانیستکهاکنون‬ ‫اوضاعتئاترماخوباست‪.‬همانطورکهگفتممادردورانگذارهستیم‬ ‫ولیبههرحالهرفرصتیپیشبیاید‪،‬منتمامسعیوتالشخودرا‬ ‫می‌کنمتادرهمینوضعیتهمبهتریناتفاق‌هاراایجادکنم‪.‬درشرایط‬ ‫فعلیسرمایه‌هایمشکوکیواردتئاترشدهوبرخینمایش‌هابرایاینکه‬ ‫موردتوجهمخاطبانقرارگیرند‪،‬ازسلبریتی‌هاییاستفادهمی‌کنندکه‬ ‫سابقهبازیدرصحنهتئاتررانداشت ‌هاند‪.‬بهطورکلیآیاورودسلبریتی‌ها‬ ‫وسرمایه‌هایمشکوکبهتئاتر‪،‬درنهایتبهنفعاینهنرتماممی‌شود؟به‬ ‫هرحالورودپولیکهتمیزوسالمتنیست‪،‬نهتنهادرتئاتر‪،‬بلکهدرهر‬ ‫جایی‪،‬همچونویروسومیکروبیمی‌ماندکههمهآ‌نفضاراآغشته‬ ‫بهعفونتوآلودگیمی‌کند‪.‬عالوهبراینموضوع‪،‬اینپول‌هاکه‬ ‫خاستگاهسالمتدرستیندارند‪،‬واردچرخهتئاترهمنمی‌شوند‪.‬البته‬ ‫اسبابارتزاقعده‌ایمی‌شوندامابهرونقچرختئاترکمکینکردهو‬ ‫تاثیریدرچرخهاقتصادیاینهنرندارد‪.‬اینموضوعاتفاقخیلیبدی‬ ‫بوده که کم و بیش در سال‌های اخیر رخ داده و به شخصه بارها در این‬ ‫بارهاظهاردلواپسیونگرانیکرده‌ام‪.‬البتهاینیکطرفماجرابودهو‬ ‫طرفدیگرافرادیهستندکهشهرتصرفسینماییوتلویزیونیدارند‬ ‫وبرایکارکردنبهتئاترمی‌آیند‪.‬برخیازایندوستانکهسابقهتئاتری‬ ‫دارندوبهنوعیدرسینمابهشهرترسیدندوحالبهتئاتربرگشتندکه‬ ‫هیچمشکلیندارند‪.‬اماعدهدیگریهستندکهتجربهکارکردندر‬ ‫تئاتررانداشتندکهبهاعتقادمنحضورآنهاهمهیچاشکالیندارد‪.‬چون‬ ‫تئاترملکپدریکسینیستوهرکسیدرهرجایگاهیمی‌تواند‬ ‫تئاترکارکند‪.‬حالاینفردمی‌توانددرنزدمردمشهرهیااینکهبازیگر‬ ‫گمنامیباشد‪.‬‬ ‫است و اتفاقاً مسئله‌ این است که در سیاستی که توزیع کاغذ‬ ‫توسط معاونت مطبوعاتی انجام شود‪ ،‬حجم کاغذی که‬ ‫در اختیارشان است آنقدر نیست که مؤسسات بزرگی مثل‬ ‫همشهری را تأمین کند‪.‬مدیرمسئول روزنامه همشهری سپس‬ ‫درباره وضعیت روزنامه‌ها با تیراژ پایین اظهار کرد‪ :‬روزنامه‌های‬ ‫با تیراژ پایین می‌توانند مدیریت کنند و کاغذ در اختیارشان‬ ‫قرار بگیرد؛ بر فرض حجمی از کاغذ در اختیار وزارت ارشاد‬ ‫است‪ .‬این کاغذ باید بین ‪ ۳۰۰‬روزنامه یا دو‪ ،‬سه هزار مجله‬ ‫توزیع شود‪ .‬خب این میزان برای برخی روزنامه‌ها ممکن است‬ ‫جوابگو باشد‪ ،‬اما برای موسسه‌ای مثل همشهری‪ ،‬ممکن است‬ ‫مصرف ‪ ۱۵‬یا ‪ ۱۰‬روزش باشد و قطعاً جوابگو نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫ما باید خودمان در بازار تالش کنیم و کاغذ تهیه کنیم‪.‬او‬ ‫سپس با اعتقاد بر اینکه مشکل کاغذ اتفاقاً برای رسانه‌های‬ ‫دولتی دشوارتر از رسانه‌های خصوصی است‪ ،‬در این زمینه‬ ‫توضیح داد‪ :‬رسانه‌های خصوصی از دولت یارانه می‌گیرند‬ ‫و چون مصرف پایین‌تری دارند‪ ،‬وزارت ارشاد کم و بیش‬ ‫تأمین می‌کند؛ البته همه نیازهایشان برآورده نمی‌شود‪ .‬بنابراین‬ ‫مشکل ما در عدالت توزیعی است که هر کسی که اسمش‬ ‫نشریه است در آن سبد توزیع قرار می‌گیرد و بر اساس آن‬ ‫تیراژی که اعالم می‌کند ممکن است در اختیارش قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در صورتی که کشف حقیقت نمی‌شود که تیراژ واقعی یک‬ ‫نشریه و یک روزنامه چقدر است و متناسب با آن کاغذ در‬ ‫اختیارش قرار بگیرد‪.‬مدیرمسوول همشهری سپس با تاکید بر‬ ‫اینکه کاغذ به اندازه نیاز در اختیارشان قرار نمی‌گیرد‪ ،‬مطرح‬ ‫کرد‪ :‬متأسفانه چاره‌ای نداریم؛ کاغذ واقعاً در بازار کم است‪،‬‬ ‫چون وارد نمی‌شود‪ .‬آماری که شنیده‌ام این بود که قرار بود‬ ‫‪ ۹‬میلیون یورو‪ ،‬ارز‪ ،‬در این سه ماه در اختیار مطبوعات قرار‬ ‫بگیرد و کاغذ برایشان وارد شود اما حدود ‪ ۲۴۰‬هزار اختصاص‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬این ‪ ۲۴۰‬هزار کجا و آن ‪ ۹‬میلیون یورو کجا؛‬ ‫البته شاید آمار من دقیق نباشد و توضیح من از این باب بود که‬ ‫بدانید فاصله چقدر زیاد است‪.‬کرمی در نهایت درباره وضعیت‬ ‫کاغذ یادآور شد‪ :‬متأسفانه اتفاقی که منجر به نتیجه‌ای شده‬ ‫باشد که مطبوعات از این وضعیت فعلی دربیایند رخ نداده است‬ ‫و واقعیت چشم‌اندازی هم برای این مساله نمی‌بینم اما پیشنهاد‬ ‫می‌دهم که به ما اجازه دهند خودمان در این قضیه ورود پیدا‬ ‫کنیم و کاغذ را وارد کنیم‪ .‬االن وزارت ارشاد این مجوزها‬ ‫را به ما داده است که بتوانیم در مورد کاغذ خودمان مدیریت‬ ‫کنیم‪ .‬وزارت ارشاد هم این را پذیرفته است اما تا زمانی که این‬ ‫در یک روند تصویب قرار بگیرد در وزارت سمت هم تأیید‬ ‫شود و بعد بانک مرکزی ارز برود و ارز تخصیص داده شود‬ ‫عم ً‬ ‫ال روندی است که بسیاری از آنها عملی نمی‌شود و هیچ‬ ‫روزنامه‌ای تا کنون نتوانسته است کاغذ وارد کند‪.‬‬ ‫مردمهمتلویزیوننگاهمی‌کنند‪،‬همفحش‬ ‫می‌دهند؛جنگنابرابربایدتمامشود‬ ‫تهیه کننده و سرمایه‌گذار تلویزیون با اشاره به اینکه این‬ ‫رسانه ملی در هر شرایطی مخاطب ثابت خود را دارد بیان‬ ‫داشت‪ :‬اینکه یک عده می‌گویند ما تلویزیون نگاه نمی‌کنیم‬ ‫به نظر من فقط اداست‪ .‬در خوشبینانه‌ترین حالت هم تعداد‬ ‫مخاطبان سریال‌های نمایش خانگی به گردپای تماشاگران‬ ‫تلویزیون نمی‌رسد‪.‬مهران مهام‪ ،‬تهیه کننده و سرمایه‌گذار‬ ‫تلویزیون‪ ،‬با تاکید بر اینکه میزان تماشاگران هیچ فیلم‬ ‫و سریالی به پای مخاطبان تلویزیون نمی‌رسد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫خوشبینانه‌ترین حالت هم‪ ،‬تعداد مخاطبان سریال‌های نمایش‬ ‫خانگی به تلویزیون نمی‌رسد‪ .‬اکنون اعالم شده سریال «هیوال»‬ ‫به کارگردانی مهران مدیری پرفروش‌ترین سریال نمایش‬ ‫خانگی شده است‪ .‬این سریال هرچقدر هم بفروشد و بیننده‬ ‫داشته باشد به گردپای مخاطبان تلویزیون نخواهد رسید‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نسل‌های قبل از ما شاید سینما نمی‌رفتند اما حتما‬ ‫در خانه‌هایشان تلویزیون داشتند و برنامه‌ها و سریال‌هایش‬ ‫را نگاه می‌کردند‪ .‬اینکه یک عده می‌گویند ما تلویزیون‬ ‫نگاه نمی‌کنیم به نظر من فقط اداست‪ .‬برای اثباتش می‌توان‬ ‫به آگهی‌های پرهزینه بخش‌های خصوصی اشاره کرد‪ .‬اگر‬ ‫تلویزیون بیننده میلیونی نداشته باشد هیچ وقت نهادهای‬ ‫خصوصی برای آگهی‌هایشان هزینه‌های میلیاردی نمی‌کنند‪.‬‬ ‫این تهیه‌کننده با بیان نمونه‌هایی از آثار موفق تلویزیون‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اخیرا شبکه سه سیما سریال «بانوی عمارت» را‬ ‫سینما اجل‬ ‫از دعواهای‬ ‫سیاسی است‬ ‫محمدرضاشفاهتهیه‌کننده«دیدناینفیلمجرماست»ضمنتشریح‬ ‫فرآیندپیگیریچندماههبرایدریافتپروانهنمایشاینفیلم‪،‬تأکیدکرد‬ ‫به‌رغمفشارهاآمادگیساختقسمتدومفیلمراهمدارند‪.‬محمدرضا‬ ‫شفاهتهیه‌کنندهفیلمسینمایی«دیدناینفیلمجرماست»بهکارگردانیرضا‬ ‫زهتابچیانباحضوردربرنامهتلویزیونی«هفت»دربارهبالتکلیفیاینفیلم‬ ‫تاندازهایپیشرویاینفیلمبرایدریافتپروانه‬ ‫برایاکرانعمومیودس ‌‬ ‫نمایش‪،‬توضیحاتیارائهکرد‪.‬شفاهدرگفتگوبامحمدحسینلطیفیکارگردان‬ ‫سینماومجریبرنامه«هفت»دربارهوضعیتفیلمسینمایی«دیدناینفیلم‬ ‫جرماست»توضیحداد‪:‬واقعیتایناستکهسوالدربارهوضعیتاینفیلم‪،‬‬ ‫سوالخودماهمهست!هفتهگذشتهوب ‌هدلیلهمیننگرانیبودکهنامه‌ایرا‬ ‫خطاببهآقایطباطبایی‌نژادمعاونتازه‌منصوبارزشیابیونظارتنوشتیم‬ ‫ودرخواستکردیمکهوضعیتفیلمماراروشنکنند‪.‬وضعیتبالتکلیفی‬ ‫یزند‪.‬ویادامهداد‪:‬خاطرمهستدرایام‬ ‫فعلیبه‌شدتبهفیلمماآسیبم ‌‬ ‫جشنوارهفجربهبرخیدوستانمی‌گفتمکهاتفاقاتواظهاراتیوجوددارد‬ ‫کهمنرابهنسبتقبلنگران‌ترمی‌کندکهمبادامجوزاکرانبرایفیلمصادر‬ ‫نشود‪.‬برخیآنزماناحساسمی‌کردندکهایناظهاراتتبلیغاتیاستاما‬ ‫واقعاًبنایماازابتدااینبودکهفیلمدرایامنوروز‪ ۹۸‬اکرانشود‪.‬ابتداگفتند‬ ‫نیرویانتظامیمخالفنمایشفیلماستوبایدنظرآن‌هاجلبشود‪.‬جلسات‬ ‫متعددیهمداشتیمتانهایتاًدوستاننیرویانتظامیدرزمانمقررنظرخودرا‬ ‫به‌صورتمکتوببهارشاداعالمکردند‪.‬شفاهافزود‪:‬بعدازآنبهمااعالمشد‬ ‫کهدرصورتیپروانهنمایشبرایفیلمشماصادرمی‌شودکهآنرادرعید‬ ‫نوروزاکراننکنیدوواقعاًنمی‌دانمآیااینشرطبرایصدورپروانهنمایش‬ ‫یکفیلمچقدردرسینمایایرانمسبوقبهسابقهبودهاست‪.‬ماحتیبرای‬ ‫اکراننوروزدرخواستهمدادهبودیماماتأکیدشدکهبایدانصرافبدهید‬ ‫ونهایتاًهمتصمیمبراینشدکهاکراننوروزراازدستبدهیم‪.‬معترض‬ ‫اینوضعیتبودیماماواقعاًاحساسماناینبودکهبعدازاینتصمیمپروانه‬ ‫نمایشفیلمصادرخواهدشد‪،‬امابعدازچهارماهانتظاروارائهدرخواست‬ ‫رسمیوکتبی‪،‬هنوزپروانهنمایشبرایفیلمصادرنشدهاست‪.‬هربارهمبه‬ ‫مراجعیماراارجاعدادندکهبهظاهرارتباطیباصدورپروانهنمایشفیلمنباید‬ ‫می‌داشتند!وقتیپیگیریمی‌کنیمماراارجاعمی‌دهندبهمذاکراتیدرسطح‬ ‫وزیرارشاد‪.‬مذاکراتهمانجاممی‌شوداماوقتیپیگیریمی‌کنیممجددبه‬ ‫پخش کرد که مخاطب خیلی خوب و قابل توجهی داشت‪.‬‬ ‫اگر تلویزیون هم مانند رسانه‌های دیگر پولی بود تهیه‬ ‫کنندگانش قطعا میلیاردر می‌شدند‪ .‬یا کار آقای مدیری که‬ ‫«دورهمی» نام داشت‪ ،‬با اینکه یک برنامه گفت‌وگو محور‬ ‫و ساده بود اما توانست رکورد بزند‪ .‬متاسفانه چون تلویزیون‬ ‫رایگان است به چشم نمی‌آید‪ .‬مردم هم آن را نگاه می‌کنند‬ ‫هم فحش می‌دهند‪.‬تهیه کننده سریال «زوج یا فرد» با اشاره به‬ ‫وجود پول‌های سرگردان در شبکه نمایش خانگی بیان داشت‪:‬‬ ‫اگر تلویزیون بخواهد به سریال‌های موفق و ماندگار گذشته‬ ‫خود مثل کارهای آقایان مدیری و عطاران و‪ ...‬برگردد‬ ‫باید خودش را با شرایط اقتصادی موجود مطابقت دهد‪ .‬از‬ ‫آنجایی که این اتفاق بعید است رخ دهد باید جلوی پول‌های‬ ‫سرگردان که منشا نامعلوم دارند گرفته شود‪ .‬بازیگری که در‬ ‫نمایش خانگی یک میلیارد تومان دریافت می‌کند قطعا قبول‬ ‫نمی‌کند با نرخ تلویزیون کار کند‪ .‬متاسفانه این پول‌ها نرخ در‬ ‫تلویزیون را به هم زده که باید برای آن چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫مهام ادامه داد‪ :‬مشکل کنونی ما عدم توازن در ایجاد مادیات‬ ‫و محتواست‪ .‬اگر معادل سازی اقتصادی و محتوا در تلویزیون‬ ‫انجام نشود در آینده قطعا برای این رسانه مشکل جدی ایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫برنامه‌سازی در تلویزیون با چارچوب‌های اقتصادی آن‬ ‫یک جنگ نابرابر است که باید بررسی و حل شود‪.‬‬ ‫پاسخینمی‌رسیم‪.‬اینیکچرخهباطلاستکهطبیعیاستبهنتیجههم‬ ‫نمی‌رسدویتأکیدکرد‪:‬دراینبازهزمانیچهارماههتصمیممااینبودکههیچ‬ ‫تحرکرسانه‌اینداشتهباشیمچراکهقائلبهاینبودیمکهبررسیبرایصدور‬ ‫پروانهنمایش‪،‬حقطبیعیوزارتارشاداست‪.‬امابعدازاینزماناحساس‬ ‫کردیمبایدرسانه‌هارادرجریانقراردهیمتاحقفیلمسلبنشود‪.‬تهیه‌کننده‬ ‫«دیدناینفیلمجرماست»تأکیدکرد‪:‬اگرتعللدرصدورپروانهنمایشفیلم‬ ‫بیشازاینادامهپیداکند‪،‬عم ً‬ ‫المافرصتاکرانفیلمماندرسالجاریرا‬ ‫ازدستخواهیمداد‪.‬درسال‌هایبعدهمامکانداردفیلمکهنهشودوباز‬ ‫همینهمبهدلیلدیگریبرایاکراننشدنفیلمتبدیلشود‪.‬شفاهدرادامهدر‬ ‫پاسخبهاظهارنظرمحمدحسینلطیفیمبنی‌برتحتفشاربودنارشادازبیرون‬ ‫برایعدمصدورپروانهنمایشفیلم«دیدناینفیلمجرماست»تأکیدکرد‪:‬‬ ‫یالظاهردرداخلارشاداستومث ً‬ ‫الوقتیپیگیریمی‌کنیممارا‬ ‫همهچیزعل ‌‬ ‫ارجاعمی‌دهندبهمذاکراتیدرسطحوزیرارشاد‪.‬مذاکراتهمانجاممی‌شود‬ ‫اماوقتیپیگیریمی‌کنیممجددبهپاسخینمی‌رسیم‪.‬اینیکچرخهباطل‬ ‫استکهطبیعیاستبهنتیجههمنمی‌رسد‪.‬لطیفیباردیگرتأکیدکردکه«این‬ ‫شرایطمی‌تواننشان‌دهندهفشارازبیرونحتیبهشخصوزیرارشادباشد»‬ ‫کهشفاهدرپاسخگفت‪:‬بهنظرماگرچنینفشاریوجودداردبایدصراحتاً‬ ‫اعالمشود‪«.‬شفاف‌سازی»کهشعارجنابآقایانتظامیریاستسازمان‬ ‫سینماییاست‪،‬یکیازمصادیقشهمیناست‪.‬البتهمنامیددارمباتوجهبه‬ ‫سابقهجنابطباطبایی‌نژادکههمیشهباجوانانکارکرد‌هاند‪،‬اینفیلم‪،‬کهتجربه‬ ‫اولیکفیلمسازجواناست‪،‬تعیینتکلیفشود‪.‬کاشحداقلاعالمکنند‬ ‫کهتصمیم‌گیریدربارهاینفیلمبرعهدهمانیست‪،‬تاماتکلیفخودرابدانیم‪.‬‬ ‫روشورویکردفعلیدوستانبابهرگونهمذاکرهرابستهاستچراکهما‬ ‫اساساًنمی‌دانیمدرچهوضعیتیقرارداریم‪.‬اگردروزارتارشادبرخیدوستان‬ ‫احساسمی‌کنندفیلمعلیهجناحمتبوعآن‌هااست‪،‬پاسخمنایناست؛نه‬ ‫وقت‌ماناینقدربی‌ارزشاستونهوسیله«سینما»رااینقدربی‌ارزشمی‌دانیم‬ ‫کهآنراصرفمجادلهدوجناحکنیمدرادامهلطیفیاینجنسبالتکلیفی‬ ‫رامسبوقبهسابقهدانستوبه‌عنوانمثالبهفیلم«رستاخیز»احمدرضادرویش‬ ‫اشارهکرد‪،‬کهشفاهدرواکنشبهآنگفت‪:‬درآننمونههمگفتهشدهبرخی‬ ‫مراجعبافیلممشکلدارندوحاالیامذاکراتباایشانبهنتیجهمی‌رسدیاخیر!‬ ‫امادربارهفیلممااساساًنمی‌دانیممشکلازکجاستوبایدباچهکسیدراین‬ ‫زمینهمذاکرهکنیم!مجریبرنامه«هفت»درادامهبااشارهبهحساسیت‌هانسبت‬ ‫بهجنسخاصیازفیلم‌هاگفت‪:‬زمانیکهفیلمسینمایی«آژانسشیشه‌ای»‬ ‫ابراهیمحاتمی‌کیااکرانشد‪،‬بسیاریازمادرسالنمی‌گفتیمچطورجرئت‬ ‫کردندچنینچیزیرابسازندونمایشبدهند‪،‬اماواقعیتاینبودکههمهمردم‬ ‫آنفیلمرادیدندواتفاقیهمنیفتاد‪.‬باالخرهاینجنسفیلم‌هایادربارهیک‬ ‫واقعیتموجوددرجامعهصحبتمی‌کنندیانه؛اگرنهکهجاینگرانیندارد!‬ ‫«دیدناینفیلمجرماست»مشخصاًحاصلدغدغهمشترکیکتهیه‌کنندهو‬ ‫کارگرداناستکهبهراحتیمی‌توانستندسراغسوژهدیگریبروندامابه‌عنوان‬ ‫یکخودیوازسردردمندیاینفیلمراساخت ‌هاند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪852‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫امینی گفت‪ :‬اکنون بانک مرکزی‪ ،‬بانک کونلون چین را به ما معرفی کرده که این بانک از ما‪ ۱۶‬تا‪ ۱۷‬درصد کارمزد طلب کرده است که فشار زیادی را به ما تحمیل می‌کند و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌های دامی خواهد شد‪.‬محسن امینی عضو هیات رئیسه اتاق‬ ‫بازرگانی البرز در خصوص آخرین وضعیت تامین بازار نها ‌ده‌های دامی و ذرت گفت‪:‬پس از فراز و فرودهای بسیار‪ ،‬اکنون وضعیت متناسب است و با پیگیری‌های وزارت جهاد و صمت و هماهنگی‌های به عمل آمده با تشکل‌ها و واردکننده‌ها‪ ،‬بازار به ثبات رسیده است‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اما مشکلی که جدیدا به وجود آمده تامین ارز است‪ .‬تا پیش از این‪ ،‬بانک مرکزی ما را به بانک‌های اروپایی‪ ،‬ترکیه و روسیه معرفی می‌کرد و با پرداخت مبلغی کارمزد‪ ،‬ما پول را به حساب فروشنده منتقل می‌کردیم که البته رقم آن متفاوت بود اما نهایتا به بیش از‪۴‬‬ ‫درصد نمی‌رسید‪.‬امینی ادامه داد‪ :‬اما اکنون بانک مرکزی بانک کونلون چین را به ما معرفی کرده که این بانک از ما طلب‪ ۱۶‬تا‪ ۱۷‬درصدی کارمزد کرده است که فشار زیادی را به ما تحمیل می‌کند و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌های دامی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص تاثیر حذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی از نهاد‌های دامی و ذرت گفت‪ :‬ما به عنوان فعاالن بخش خصوصی موافق حذف این نرخ هستیم چون چیزی به غیر از رانت و فساد به وجود نخواهد آورد‪ .‬اگر تمامی کاالها با قیمت واقعی عرضه شوند سیستم عرضه و‬ ‫تقاضا به تعادل خواهد رسید اما به شرطی که به طور کامل از سیستم ارزی کشور حذف شود‪ .‬اگر بخشی از واردات ذرت ارز یارانه‌ای بگیرند یا شکر بگیرد و سویا نگیرد‪ ،‬سبب به هم ریختگی بازار خواهد شد‪.‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و برزیل در پایان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اکنون اصلی‌ترین کشور تامین کننده نهاد‌های دامی و سویا برزیل است و به دلیل اینکه حجم باالیی از نهادهای دامی ذرت و گوشت از این کشور تامین می‌شود شاهد افزایش حجم تبادالت تجاری بین دو کشور هستیم و در اکثر مواقع تراز تجاری ما منفی است‪.‬‬ ‫فساد اقتصادی روی دور سبقت‬ ‫رکورد پولشویی شکسته شد‬ ‫پرونده های فساد اقتصادی در سال های اخیر در کشور‬ ‫رویه ای دیگر به خود گرفتند به طوری که می توان در هر‬ ‫یک از شاخص های اقتصادی چهره ای را شناسایی که به‬ ‫نوعی با دور زدن قوانین‪ ،‬بانک ها و دولت‪ ،‬میلیارد ها میلیارد‬ ‫پول را از چرخه اقتصادی خارج کرده است‪ .‬شرایط دشوار‬ ‫و پیچیده اقتصادی فعلی در کشور بیش از پیش شرایط را‬ ‫برای سودجویان و پرونده های اقتصادی باز کرد به طوری‬ ‫که آشفتگی اقتصادی ایران‪ ،‬فرصتی را برای روی کار آمدن‬ ‫مفسدین فراهم ساخت که در پی آن‪ ،‬حتی واردات و ارز‬ ‫کشور و میلیاردها سرمایه به یغما برود‪ .‬حاال شنیده شدن نامی‬ ‫جدید با پرونده ای گسترده تر‪ ،‬رکورد پولشویی در کشور‬ ‫را خبر می دهد‪ .‬همه چیز از خصوصی سازی و نام قربانعلی‬ ‫فرخزاد شروع می شود‪ .‬سازمان خصوصی سازی ایران روز‬ ‫زنگنه‬ ‫ارز‪4200‬تومانیحذفشودرانتوفسادنیزکمخواهدشد‬ ‫‪ ۲۶‬خرداد ‪ ۱۳۹۷‬گروه صنعتی ماشین سازی تبریز را به بهای‬ ‫‪ ۶۸۸‬میلیارد تومان به قربانعلی فرخ زاد فروخت و در پی این‬ ‫داد و ستد سرانجام سند مالکیت کارخانجات و زمین‌های‬ ‫وابسته به ماشین سازی به فردی سرمایه‌گذار بنام قربانعلی‬ ‫فرخ زاد واگذار گردید‪ .‬قربانعلی فرخ زاد در نخستین روز‬ ‫آمدنش به بستر کارخانجات ماشین سازی دستمزد همه‬ ‫کارگران و دست اندرکاران ماشین سازی را که از ماه‌ها‬ ‫پیش دچار دیرکرد شده بود را یکجا پرداخت کرد و نوید‬ ‫داد با یاری کارگران و همراه با مشاوره گرفتن از مهندسین‬ ‫زبده کارخانجات‪ ،‬گروه صنعتی ماشین سازی را از نو راه‬ ‫اندازی خواهد نمود‪ .‬تنها یک ماه پس از واگذاری گروه‬ ‫صنعتی ماشین سازی به قربانعلی فرخزاد‪ ،‬وی به بهانه نوسازی‬ ‫کارخانجات ماشین سازی نزدیک به پانصد میلیون دالر‬ ‫ارز دولتی را از بانک ملی وام گرفت و همه ارز دریافتی‬ ‫را به چندین برابر قیمت در بازار آزاد ارز به فروش رساند‬ ‫و پس از مدت کوتاهی دستگیر و روانه زندان اوین تهران‬ ‫شد‪.‬دادستان کل کشور از قربانعلی فرخزاد به عنوان سلطان‬ ‫ارز یاد کرد و به گفته مقامات دادگستری وی از سواد‬ ‫ابتدایی برخوردار بوده و در عین حال به مبلغ ‪ ۶۸۸‬میلیارد‬ ‫تومان کارخانجات ماشین سازی را خریداری نموده است‪.‬در‬ ‫دی ماه ‪ 1397‬بود که قربانعلی فرخ زاد‪ ،‬مالک ماشین سازی‬ ‫تبریز به اتهام اخالل ارزی محاکمه شد‪ .‬او متهم است که از‬ ‫طریق واردات ورق استیل و اقالم دیگر به مبلغ ‪ ۴۴۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۳۲‬هزار دالر ارز دولتی دریافت کرده و با همکاری سایر‬ ‫متهمین ضمن ارتکاب جعل در بازار آزاد به فروش رسانده‬ ‫است‪ .‬پرونده فرخزاد‪ ،‬چندین سازمان دولتی از جمله سازمان‬ ‫توسعه تجارت‪ ،‬گمرک ایران و سازمان خصوصی سازی‬ ‫و هم چنین چند بانک از جمله بانک ملی‪ ،‬بانک توسعه و‬ ‫تعاون و اقتصاد نوین‪ ،‬بانک مرکزی و چند وزارتخانه را به‬ ‫خود درگیر ساخته است‪ .‬می توان گفت که فرخزاد با نفوذ‬ ‫الیه ای در سازمان های تاثیر گذار در نهایت توانست رکورد‬ ‫این پولشویی گسترده را بزند به طوری که پرونده او حاال در‬ ‫سیستم اقتصادی کشور یکی از پیچیده ترین و بزرگ ترین‬ ‫پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های اخیر می باشد‪.‬‬ ‫فرخزاد بزرگ ترین شخص حقیقی دریافت کننده تسهیالت‬ ‫از نظام بانکی کشور و بزرگ ترین متهم ارزی چند سال‬ ‫اخیر است که نزدیک به نیم میلیارد دالر ارز دولتی دریافت‬ ‫کرده و حتی یک ریال هم واردات کاال انجام نداده است‪.‬‬ ‫او در یک روز فقط ‪ 5/14‬هزار میلیارد تومان در نظام بانکی‬ ‫کشور پول جا به جا کرده که بنابر اطالعات به دست آمده‬ ‫و قوانین موجود‪ ،‬این حجم از جا به جایی غیر ممکن می‬ ‫باشد‪ .‬اما پرونده های فساد در سال های اخیر نشان دادند که‬ ‫شرایط بانکی و قوانین و نظارت موجود و خلل هایی که در‬ ‫این امر وجود دارد هر غیر ممکنی را برای مفسدان اقتصادی‬ ‫ممکن ساخته و راه رکورد شکنی های فساد را باز می کند‪.‬‬ ‫دور زدن دولت و بانک ها‪ ،‬سوءاستفاده های مالی‪ ،‬تشکیل‬ ‫پرونده های فساد یکی پس از دیگری آن هم با رکوردهایی‬ ‫جدید و عجیب‪ ،‬رسم این روزهای اقتصاد کشور شده است‬ ‫که هر پرونده‪ ،‬رکورد پرونده پیشین را می شکند‪ .‬فساد‬ ‫اقتصادی در روزهای فعلی در مرحله خطرناکی قرار دارد که‬ ‫بیش از پیش چشم انتظار ورود دستگاه ها و نهادهای مربوطه‬ ‫می باشد‪ .‬منابع‪:‬تسنیم ‪-‬مشرق‪-‬فرهیختگان‬ ‫وقتی اسم زنجانی را می‌آوریم‪ ،‬عده‌ای‬ ‫جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند‬ ‫حراست اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد و با حفر چاهی‬ ‫پنج متری از لوله اصلی نفت را می‌دزدید‪ ،‬گفت‪ :‬اخیرا ً‬ ‫در فروش اموال دانست و ادامه داد‪ :‬اخیرا ً در فروش نفت‬ ‫متری از لوله اصلی نفت را می‌دزدید‪.‬وزیر نفت با بیان‬ ‫فساد در بخش نفت اصرار دارم؟ چون افراد ناسالم و دزد‬ ‫ما اسم ایشان را می‌آوریم یک عده رسانه جیره‌خوار به‬ ‫که به اموال بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند باید برخورد‬ ‫هستیم و وقتی ما اسم ایشان را می‌آوریم یک عده رسانه‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین تمرکز مفاسد روی دزدی پول است و ما نیز‬ ‫در مبارزه با فساد عزم و اراده مدیران یک سیستم است‪،‬‬ ‫هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سالمت اداری و مبارزه با‬ ‫فساد در بخش نفت گفت‪ :‬یکی از این زمینه‌ها بخش‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه حتی جایی بود که رئیس‬ ‫در فروش نفت شاهد نفت‌خواری با برند بابک زنجانی‬ ‫جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند‪.‬بیژن زنگنه در جلسه‬ ‫مفاسد اقتصادی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری‬ ‫کارمندان وزارت نفت در مورد مبارزه با فساد گفت‪:‬‬ ‫نمی‌توان به مقامات عالی نظام چسباند‪.‬‬ ‫وزیر نفت تصریح کرد‪ :‬چرا من همیشه به مبارزه با‬ ‫به دنبال پول هستند و کمتر جایی هم به اندازه نفت پول‬ ‫باید برای مبارزه با آن تمرکز کنیم‪.‬وی در مورد زمینه‌های‬ ‫فرآورده‌های نفتی است‪ .‬همچنین در مناقصه‌ها و واگذاری‬ ‫شاهد نفت‌خواری با برند بابک زنجانی هستیم و وقتی‬ ‫ما حمله می‌کنند‪.‬وزیر نفت با بیان اینکه مهمترین مسئله‬ ‫گفت‪ :‬ما باید تالش کنیم تا رخنه‌های فساد را افشا کنیم و‬ ‫کسانی که گزارش‌هایی در این مورد ارائه می‌کنند را لو‬ ‫ندهیم و از آنها حمایت کنیم‪ .‬اگر موضوعی مطرح است‪،‬‬ ‫و پرونده پتروشیمی را داشتیم که خود ما آنها را دنبال‬ ‫اینکه در تخلفات اداری نباید ترحم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با کسانی‬ ‫کردیم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬البته از مبارزه با فساد نباید‬ ‫جدی شود به ویژه در شرایطی که حرام‌خواری زیاد شده‬ ‫موضوع ملی است‪ .‬کسانی که با غرض و مرض با این‬ ‫مبارزه کند و نباید در این موضوع سابقه فرد و یا خانواده‬ ‫یکی دیگر هستند‪.‬زنگنه تصریح کرد‪ :‬در مبارزه با فساد‬ ‫است‪ .‬هیات تخلفات باید مانند دادگاه انقالب با فساد‬ ‫او مالحظه شود‪ ،‬باید آنها را رسوا کرد و داغ ننگ را بر‬ ‫پیشانی آنها گذاشت‪.‬زنگنه ادامه داد‪ :‬اینجا جای رحمت‬ ‫استفاده سیاسی شود چون کار را خراب می‌کند‪ ،‬این یک‬ ‫موضوعات برخورد می‌کنند به دنبال رفتن یکی و آمدن‬ ‫خط قرمزی وجود ندارد و هر جا و هر کسی را باید دنبال‬ ‫کرد چون پول اصلی کشور در این بخش است‪ .‬نباید‬ ‫یک قرارداد شاید فساد وجود داشته باشد‪ .‬ما باید بر اساس‬ ‫باید حتما اثبات شود و باید بازرسی‪ ،‬بررسی و تحقیق شود‪.‬‬ ‫نیست بلکه جای شدت است‪ .‬بنده مخالف الپوشانی هستم‬ ‫محیطی امن و بی‌خیال نسبت به فساد وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫هم اهمیت باالیی دارد‪ .‬مبارزه با فساد وظیفه یک دستگاه‬ ‫نه اینکه قانونی که به نفع ما باشد را فقط رعایت کنیم‪.‬‬ ‫داشته باشند‪ .‬شاید در این میان برخی دستگاه‌ها نقش‬ ‫قراردادها است‪ ‌ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این قراردادها یک‬ ‫آن را بررسی کرد‪ .‬بنده خود مشاهده کردم که وقتی برای‬ ‫کسی حرف‌های زیادی زده می‌شود‪ ،‬بعدا ً فساد او نیز افشا‬ ‫به مردم بیچاره رحم نمی‌کند‪ .‬اگر ما به اینها رحم کنیم‪،‬‬ ‫مردم را تکه و پاره خواهند کرد‪.‬وزیر نفت با بیان اینکه‬ ‫توقع زیادی از بازرسی در این مورد دارم‪.‬وزیر نفت افزود‪:‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬متاسفانه حرام‌خواری زیاد شده و‬ ‫بازرسی ما در ماه‌های اخیر اقدامات مناسبی انجام داده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بازرسی را در تمام شرکت‌های خود ادامه‬ ‫نیز می‌خوریم و وظیفه ما این است تا زمانی که منابع مردم‬ ‫اصل تشکیل این جلسه بسیار خوب است و موضوع آن‬ ‫نیست و باید همه اجزا و واحدهای سازمان به آن توجه‬ ‫مهمتری داشته باشند‪ .‬باید توجه داشت که اکثر افراد‬ ‫قانون عمل کنیم و ابالغیه‌ها و بخشنامه‌ها را رعایت کنیم‪،‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه زمینه دیگر فساد در واگذاری‬ ‫مشکل اساسی داریم بنده نیز دستور دادم تا مناقصات به‬ ‫وقتی در مورد موضوعی حرف و حدیث زیاد است باید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫سازمان‪ ،‬افراد خدومی هستند که برای صیانت از کرامت‬ ‫خوبی اجرا شوند تا هر کس به حق خود برسد و این مهم‌تر‬ ‫باید حرام‌خوارها را ترساند و مانند صاعقه بر سر آنها‬ ‫هیچ‌کس مبارزه با فساد را قبول نخواهد کرد مگر اینکه‬ ‫نیز باید اسناد قراردادی درست باشد و عاری از ابهام بوده‬ ‫و سریعاً به آنها رسیدگی شود‪.‬وی زمینه دیگر فساد را‬ ‫نمی‌کند و رحمت‌للعالمین است‪ .‬حتی جایی بود که رئیس‬ ‫آنها باید با فساد مبارزه کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از نظر من‬ ‫این موضوع از باال درست شود‪ .‬البته هیچ لکه کوچکی را‬ ‫از اجرای قراردادها است‪ .‬در پرداخت‌ها و حل اختالف‌ها‬ ‫فرود بیاییم‪ .‬متاسفانه در این موضوعات حراست کاری‬ ‫حراست اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد و با حفر چاهی پنج‬ ‫و باید آبروی طرف را برد چون آبروی نظام را می‌برد و‬ ‫وقتی تعداد گزارشات زیاد است باید تحقیق شود و بنده‬ ‫ما در این موضوع ایستادگی می‌کنیم‪ .‬البته چوب آن را‬ ‫دست ما است از آنها صیانت کنیم‪ .‬نباید در این موضوع‬ ‫خواهیم داد‪ .‬بازرس مانند بازپرس است و باید حقیقت را‬ ‫رفیق‌بازی‪ ،‬حزب‌بازی و باندبازی کرد بلکه باید از حقوق‬ ‫من از بازرسی‌های نفت انتظار کشف فساد را دارم‪ .‬البته ما‬ ‫کرد‪ .‬بنده روزی که وارد بخش نفت شدم دوستانم زیادتر‬ ‫کشف کند‪ ،‬به طوری که به او قاضی ایستاده می‌گویند‪.‬‬ ‫کشفیات خوبی مانند پرونده بابک زنجانی‪ ،‬دکل گم‌شده‬ ‫ملت ایران که صدها هزار میلیارد تومان گردش دارد‪ ،‬دفاع‬ ‫از امروز بودند‪.‬‬
‫ازوضعاقتصادیومعیشتیمردماحساسشرمندگیمی‌کنیم‬ ‫مرجعتقلیدشیعیانگفت‪:‬واقعاًازوضعاقتصادیومعیشتیمردماحساسشرمندگیمی‌کنیم‪،‬مردممشکالتفراوانیدارندومکرربهمامراجعهمی‌کنندوماهمتذکرمی‌دهیمامامتأسفانهتوجهنمی‌کنند‪.‬بهنقلازدفترآیت‌اهللنوریهمدانی‪،‬اینمرجعتقلیددردیدار‬ ‫باآیت‌اهللعلم‌الهدیامام‌جمعهمشهدضمنتأکیدبراهمیتجایگاهومسئولیتامامتجمعهاظهارداشت‪:‬امروزامامتجمعهمسئولیتبسیاربزرگیاستوامامانجمعهبایدهمخودانقالبیباشندوهمجامعهراانقالبینگهدارند‪.‬ویدرادامهخاطرنشانکرد‪:‬البتهمعنای‬ ‫انقالبیبودنیعنیدشمن‌شناسباشند‪،‬ثمراتوبرکاتانقالبراحفظکردهوبیاننمایند‪،‬مسائلومشکالتمردمراپیگیریکنندوباتوجهبهاینکهامام‌جمعهیکواسط ‌هبینمردمومسئوالناستبایدمسائلومشکالتمردمرانیزبهگوشمسئوالنبرساند‪.‬مرجعتقلید‬ ‫شیعیانبااشارهبهاختالف‌افکنی‌هاوافزایشدشمنیِ دشمنانابرازکرد‪:‬امروزدشمندنبالایجاداختالفاستوتمامتوانخودرابرایبراندازیبهکارگرفتهاستاماباعنایتخداوندمتعالموفقنخواهدبود؛لذادرچنینشرایطیحفظوحدتحولمحورولی‌فقیهالزم‬ ‫است‪.‬آیت‌اهللنوریهمدانیاضافهکرد‪:‬بندهبارهاگفتموبازهممی‌گویم‪،‬واقعاًازوضعاقتصادیومعیشتیمردماحساسشرمندگیمی‌کنیم؛مردممشکالتفراوانیدارندومکرربهمامراجعهمی‌کنندوماهمتذکرمی‌دهیمامامتأسفانهتوجهنمی‌کنند؛بارهاگفته‌ایمخیلی‬ ‫ازمسائلهیچربطیبهتحریمندارد‪،‬اگرکمینظارتشودوواسطه‌گری‌هاحذفشودبخشیازاینمشکالتبرطرفخواهدشد‪.‬اینمرجعتقلیددرپایانوظیفهاولهمهمسئوالنراحلمشکالتمردمدانست‪.‬‬ ‫‪ 32‬هزار معلول در چهارمحال‬ ‫و بختیاری تحت پوشش‬ ‫بهزیستیاست‬ ‫حال و هوای حرم مطهررضوی در ایام میالد امام رضا (ع)‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪852‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫معصومه محمدی‬ ‫سرپرست اداره‌کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ‪ 32‬هزار معلول در‬ ‫چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بهزیستی است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ 7‬هزار نفر به افراد‬ ‫تحت پوشش این سازمان اضافه شد‪.‬‬ ‫معصومهمحمدیظهردرنشستخبری‬ ‫بااصحابرسانهچهارمحالوبختیاری‪،‬‬ ‫گفت‪:‬بیستودومتابیستوهشتتیرماه‬ ‫بنامهفتهبهزیستینامگذاریشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرستاداره‌کلبهزیستیچهارمحال‬ ‫وبختیاریافزود‪:‬شعارهفتهبهزیستیبه‌زیستن‬ ‫درگامدوم‪،‬شفافیت‪،‬توانمندسازیوارتقا‬ ‫سالمتاجتماعیاست‪ 32.‬هزارمعلولدر‬ ‫چهارمحالوبختیاریتحتپوششبهزیستی‬ ‫استویبااشارهبهاینکه‪ 32‬هزارمعلولدر‬ ‫چهارمحالوبختیاریتحتپوششبهزیستی‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا سال‪ 96‬تعداد‪ 5‬هزار و‬ ‫‪900‬مستمری‌بگیرتحتپوششسازمان‬ ‫بودنددرسال‪ 97‬بااعتبارمناسبیکهاخذشد‬ ‫حدود‪ 7‬هزارنفردیگربهاینافراداضافهشد‪.‬‬ ‫محمدیبابیاناینکه‪ 3‬هزارخانواده‬ ‫درچهارمحالوبختیاریتحتپوشش‬ ‫اموراجتماعیهستند‪،‬عنوانکرد‪:‬گستره‬ ‫فعالیتاداره‌کلبهزیستیاستان‪ 150‬نوعدر‬ ‫حوزه‌هایمختلفاست‪.‬سرپرستاداره‌کل‬ ‫بهزیستیچهارمحالوبختیاریباتأکید‬ ‫براینکههدفایناداره‌کلرفعوابستگی‬ ‫مددجویانوتوانمندوخالقکردنآن‌ها‬ ‫است‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬یکیازرویکردهادر‬ ‫بحثتوانمندیمددجویانبهزیستیایجاد‬ ‫اشتغالبرایآن‌هااست‪.‬‬ ‫ویاضافهکرد‪:‬پیشگیریازتولد‬ ‫فرزندمعلول‪،‬غربالگریبینایی‪،‬غربالگری‬ ‫شنوایی‪،‬انجامآزمایش‌هایژنتیکیو‪...‬‬ ‫ازجملهاقداماتیهستندکهبهزیستیدر‬ ‫زمینهپیشگیریانجاممی‌دهد‪.‬محمدیبه‬ ‫ساده‌سازی‪،‬شفاف‌سازیوتسهیل‌گریبه‬ ‫عنوانرویکرداداره‌کلبهزیستیچهارمحال‬ ‫وبختیاریبهتبعکشوراشارهکردوگفت‪:‬‬ ‫درحالحاضرآنچهکهبیشترمطالبات‬ ‫معلوالنومددجویانراتأمینمی‌کنداشتغال‬ ‫ومسکنآن‌هااست؛ازهمینروامتیازاتی‬ ‫برایکارفرمایانیکهاینافرادرااستخدام‬ ‫کننددرنظرگرفتهمی‌شود‪.‬‬ ‫سرپرستاداره‌کلبهزیستیچهارمحال‬ ‫وبختیاریبااشارهبهسیلابتدایسال‪ 98‬و‬ ‫خسارت‌هاییکهبهبارآورد‪،‬ادامهداد‪:‬سهم‬ ‫مددجویانایناستان‪ 50‬مسکنبودکهبرای‬ ‫منازلروستایی‪ 40‬میلیونتومانوبرایمنازل‬ ‫شهری‪50‬میلیونتومانخسارتپرداخت‬ ‫می‌شود‪.‬ویبابیاناینکهرویکردسازمان‬ ‫بهزیستیبرخانواده‌محوریمددجویانو‬ ‫معلوالناست‪،‬بههمیندلیلتالشمی‌کنیم‬ ‫مراکزروزانهوکلینیک‌هایمددکاریرا‬ ‫افزایشدهیم‪،‬عنوانکرد‪:‬امااگروضعیت‬ ‫جسمیوروحیمعلولیامددجوبه‌گونه‌ای‬ ‫باشدکهامکاننگه‌داریآن‌هادرخانهنباشد‬ ‫آنگاهدرمراکزشبانهپذیرشمی‌شوند‪.‬‬ ‫محمدیباتأکیدبراینکهاینروزها‬ ‫عالوهبرمددجویانتحتپوشششاهد‬ ‫مراجعهافرادنیازمندوبیماربهمراکزبهزیستی‬ ‫سراسرچهارمحالوبختیاریهستیم‪،‬‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬ازهمینروتالشمی‌کنیم‬ ‫تاخیرانبیشتریبهسازمانجذبکنیم‪54،‬‬ ‫مؤسسهخیریهتحتنظارتبهزیستیاستان‬ ‫وجودداردوافرادخیرزیرنظراینمؤسسات‬ ‫فعالیتمی‌کنند‪..‬سرپرستاداره‌کلبهزیستی‬ ‫چهارمحالوبختیاریافزود‪:‬درقالبطرح‬ ‫همبستگیملیتفاهم‌نامه‌ایبابسیجسازندگی‬ ‫برایساخت‪ 50‬مسکنمددجوییمنعقد‬ ‫شده است‪.‬وی با اشاره به اینکه‪ 5‬هزار و‪781‬‬ ‫دانش‌آموزتحتپوششخدماتبهزیستی‬ ‫چهارمحالوبختیاریهستند‪،‬عنوانکرد‪93:‬‬ ‫کودککارتحتپوششدراستانداریم‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی چهارمحال و بختیاری‬ ‫منصوب شد‬ ‫خبر‬ ‫در حکمی از سوی معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهر ک‌های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫سرپرست شرکت شهر ک‌های‬ ‫صنعتی چهارمحال و بختیاری‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت شهر ک‌های صنعتی‬ ‫چهارمحال و بختیاری ؛ در‬ ‫حکم محسن صالحی نیا خطاب‬ ‫به حمیدرضا فالح‪ ،‬سرپرست‬ ‫جدید این شرکت آمده است‪:‬‬ ‫انتظار می‌رود با رعایت اصول‬ ‫قانو ن‌مداری و در چارچوب‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری و‬ ‫نامگذاری سال “رونق تولید” و‬ ‫خبر‬ ‫سیاست‌های دولت تدبیر و امید و‬ ‫در تعامل سازنده با دستگا ه‌های‬ ‫اجرایی استان و سرمایه‌گذاران‬ ‫نهایت تالش خود را در جهت‬ ‫توسعه صنعتی استان به کار‬ ‫گیر ید ‪.‬‬ ‫پیش از این علیرضا شفیع‬ ‫زاده عهده دار این مسئولیت بود‪.‬‬ ‫الزم به توضيح است كه در‬ ‫حال حاضر ‪ 29‬شهرك و ناحيه‌ي‬ ‫صنعتي مصوب در چهارمحال و‬ ‫بختياري مستقر هستند كه در ‪21‬‬ ‫مورد شرايط براي تخصيص زمين‬ ‫براي متقاضیان سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش‌هاي توليدي و خدماتي‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫تجلیل از پژوهشگران برتر‬ ‫شهرستانبهارستان‬ ‫همزمان با دهه کرامت دکتر‬ ‫خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان‬ ‫از اصغر علیزاده به عنوان یکی از‬ ‫پژوهشگران نمونه در سال ‪ ۱۳۹۷‬تقدیر و‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫این مراسم که به مناسبت جشن‬ ‫والدت حضرت فاطمه معصومه سالم‬ ‫اهلل علیها با حضور شهردار‪ ،‬رئیس و‬ ‫اعضای شورای شهر صالحیه‪ ،‬خانواده‬ ‫معظم شهدا‪،‬و اقشار مختلف مردم در‬ ‫پارک بانوان شهر صالحیه برگزار شد‬ ‫و از پژوهشگران نخبه این شهرستان‬ ‫توسط مسئولین تقدیر به عمل آمد‪ ،‬اقای‬ ‫اصغر علیزاده جوان نخبه نسیم شهری‬ ‫مدیر روابط عمومی شهرداری صالحیه را‬ ‫برعهده دارد و دارای تالیف سه کتاب‬ ‫و چاپ ‪ ۹‬مقاله در ژورنال های ملی در‬ ‫موضوعات شهری می باشد‬ ‫شهر صالحیه در شهرستان بهارستان‬ ‫واقع در جنوب غربی تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫در آستانه والدت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)‪ ،‬هرساله و در این ایام عاشقان بسیاری از سراسر کشور به زیارت حرم شریف این‬ ‫امام معصوم (ع) می آیند‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫رجبیان‬ ‫استان فارس دارای کمترین میزان نرخ‬ ‫بیکاری در کشور‬ ‫گزارش‬ ‫تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران از نتایج طرح‬ ‫آمارگیری نیروی کار در بهار سال ‪ ۹۸‬حاکی از آن است که‬ ‫استان‌های همدان و فارس کمترین میزان نرخ بیکاری را در‬ ‫میان‌استان‌های‌کشور داشته‌اند بطوریکه استان فارس با نرخ ‪7‬‬ ‫درصد بیکاری‪ ،‬پس از همدان کمترین نرخ بیکاری را در میان‬ ‫استان‌های کشور دارد‪.‬گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی‬ ‫وزارت کار از نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان‬ ‫می‌دهد که در بهار امسال از مجموع ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۳۳۹‬هزار و‬ ‫‪ ۴۳۱‬نفر جمعیت فعال کشور‪ ۲۴ ،‬میلیون و ‪ ۳۸۲‬هزار و ‪ ۷۴۴‬نفر‬ ‫شاغل و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۵۶‬هزار و ‪ ۶۸۷‬نفر بیکار بوده‌اند‪ .‬اما این‬ ‫آمارها نشانگر چیست و فارس چگونه توانسته است با کاهش‬ ‫‪ 3‬درصدی نرخ بیکاری در بهار ‪ 98‬نسبت به بهار ‪ 97‬دست‬ ‫یابد؟آن طور که مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫فارس می گوید‪ :‬بخش خصوصی‪ ،‬تعاونی‪ ،‬اصناف و همچنین‬ ‫نهادهای عمومی و دولتی نیز در بحث ایجاد اشتغال وظیفه و‬ ‫نقش دارند‪.‬سهراب مختاری با اشاره به آمارهای اخیر مرکز‬ ‫آمار ایران درباره وضعیت بیکاری گفت‪ :‬نرخ بیکاری استان‬ ‫فارس در سال ‪ ،84‬بیش از ‪ 13‬درصد و در سال ‪ 89‬بیش از ‪20‬‬ ‫درصد (باالترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور) بوده‬ ‫است‪ ،‬در حالی که امروز بر اساس معیارهای یکسانی که در‬ ‫مورد هم ‌ه استان‌های کشور وجود دارد‪ ،‬فارس پس از استان‬ ‫همدان‪ ،‬کمترین نرخ بیکاری را در استان‌های کشور داراست‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به‬ ‫اینکه آمار تعداد بیکاران فارس (بر اساس سرشماری سال ‪)95‬‬ ‫بیش از ‪ 198‬هزار نفر بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان مثال برای‬ ‫حفظ اشتغال در کارخانه کاشی حافظ‪ ،‬پشم شیشه ایران و روغن‬ ‫نباتی نرگس تالش زیادی از سوی نهادها و ارگان‌های مسئول‬ ‫مانند استانداری‪ ،‬اداره کل کار و تعاون و حتی در سطح وزیر‬ ‫و معاون وزیر کار صورت گرفت و این تالش‌ها موجب شد‬ ‫که بخش خصوصی به جای تعطیلی و فروش زمین و امالک‬ ‫کارخانه‪ ،‬فعالیت خود را ادامه‌دهند‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان فارس در ادامه با اشاره به اولویت‌های ‪ 14‬گانه‬ ‫کارگروه اشتغال استان فارس ازجمله آموزش‪ ،‬تأمین اعتبار برای‬ ‫کارگاه‌های تولیدی و‪ ،...‬افزود‪ :‬سال گذشته از محل اعتبارات‬ ‫روستایی فراگیر و حمایتی‪ ،‬سیستم بانکی بیش از ‪ 500‬میلیارد‬ ‫تومان به کارفرمایان مشمول و دارای تأییدیه کارگروه‌های‬ ‫مربوطه پرداخت کرده است‪ .‬به گفته سهراب مختاری استان‬ ‫فارس در بخش مصوب پرداخت تسهیالت روستایی در جایگاه‬ ‫سوم و در بخش پرداخت نیز در جایگاه دوم در میان استان‌های‬ ‫کشور قرار دارد‪.‬مختاری با اشاره به اینکه ‪ 50‬درصد فعالیت‬ ‫اقتصادی در استان فارس متعلق به بخش خدمات‪ 30 ،‬درصد‬ ‫بخش صنعت و ‪ 20‬درصد بخش کشاورزی است‪ ،‬افزود‪ :‬فارس‬ ‫در بخش خدمات جذابیت‌های بالقوه ویژه‌ای در میان استان‌های‬ ‫کشور دارد و از طریق توزیع مناسب ثروت و حذف انحصارات‬ ‫می‌توان در این بخش شغل‌های بیشتری نیز ایجاد کرد‪.‬مدیرکل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان فارس همچنین در پاسخ به‬ ‫پرسش ایلنا درباره آخرین وضعیت کارخانه قند فسا و مطالبات‬ ‫کارگران این کارخانه گفت‪ :‬کارفرمای کارخانه قند فسا وظیفه‬ ‫دارد که حقوق و مزایای معوقه کارگران کارخانه را پرداخت‬ ‫کند‪.‬سهراب مختاری با قدردانی از «نجابت‪ ،‬همراهی و همکاری‬ ‫کارگران» این کارخانه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مسئوالن در تالش‌اند‬ ‫که به کارفرمای کارخانه قند فسا کمک کنند تا مسائل مربوط به‬ ‫حقوق و مزایای معوقه کارگران هرچه زودتر حل شود‪.‬مختاری‬ ‫همچنین در ادامه به ایلنا خبر داد که اگر کارگران کارخانه‬ ‫قند فسا تمایل داشته باشند و درباره این موضوع درخواستی‬ ‫ارائه کنند‪ ،‬اداره کل کار و تعاون اجتماعی استان فارس آماده‬ ‫رسیدگی به خارج از نوبت به این درخواست آنها است‪.‬وی‬ ‫همچنین با اشاره به اینکه صدور هرگونه رأی در خصوص‬ ‫مشکالت بین کارگر و کارفرما‪ ،‬بر اساس رأی سه‌جانب ‌ه هیات‬ ‫حل اختالف شامل نماینده دولت‪ ،‬نماینده کارفرمایی و نماینده‬ ‫کارگری است‪ ،‬افزود‪ :‬آرای صادرشده بر اساس قانون و‬ ‫مقررات است و ادعای جانبداری این هیات سه‌جانبه به نفع‬ ‫کارفرما تکذیب می‌شود‪.‬‬ ‫هماهنگیدرتیماقتصادیدولتدیدهنمی‌شود‬ ‫نام برد چراکه چیزی به نام هماهنگی در دولت و‬ ‫کرد‪ :‬شاید وزرا و دولتی‌ها دور یک میز کنار هم‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره‬ ‫به اینکه چیزی به نام هماهنگی در تیم اقتصادی‬ ‫تیم اقتصادی دیده نمی‌شود‪.‬نماینده مردم تفرش‪،‬‬ ‫می‌نشینند و حتی بایکدیگر رفاقت دارند اما آن‬ ‫دولت وجود ندارد گفت‪ :‬وزرای دولت جرات‬ ‫آشتیان و فراهان در مجلس با اشاره به ادعای دولت‬ ‫انتظاری که از دستگاه اجرایی وجود دارد را به‬ ‫پاسخگویی درقبال وظایف و عملکرد خود ندارند‪.‬‬ ‫در زمان رای گرفتن برای وزیر اقتصاد مبنی بر‬ ‫درستی و اجرایی نمی‌بینیم‪.‬عضو کمیسیون برنامه‬ ‫محمد حسینی با اشاره به ارزیابی عملکرد تیم‬ ‫هماهنگی باالی تیم اقتصادی دولت گفت‪ :‬زمانی‬ ‫و بودجه مجلس با انتقاد از پاسخگو نبودن وزرای‬ ‫اقتصادی دولت اظهار داشت‪ :‬در دولت نخست‬ ‫که دولت‪“ ،‬کرباسیان” را به رغم وجود افرادی مثل‬ ‫دولت درقبال عملکرد و وظایفشان گفت‪ :‬مردم‬ ‫حجت االسالم روحانی به رغم اینکه “طیب نیا”‬ ‫نوبخت و شریعتمداری و سیف به مجلس معرفی‬ ‫وزرای دولت درقبال عملکرد خود پاسخگو نیستند‬ ‫وزیر اقتصاد از “نوبخت” رئیس سازمان بودجه به‬ ‫شد دولت با این حرف که این تیم با یکدیگر به‬ ‫و از پاسخ دهی نسبت به عملکرد خود به شدت فرار‬ ‫شدت و واقعا می‌نالید باز سیاست‌ها قدری هم‌نوا‬ ‫شدت هماهنگ است از مجلس رای گرفت اما این‬ ‫می‌کنند‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬در چندهفته اخیر قرار بر‬ ‫جلو رفت که ما در حوزه کاهش تورم به شکل‬ ‫ادعا و هماهنگی ‪ 6‬ماه بیشتر دوام نداشت و در ‪6‬‬ ‫حضور دو وزیر در مجلس بود و حتی اعالم برای‬ ‫دستوری که البته اثرات منفی به دنبال داشت‪ ،‬بد‬ ‫ماه یکباره حوزه اقتصاد کشور را مانند طوفانی‬ ‫حضور کردند اما چون از پاسخ خواستن مجلس‬ ‫جلو نرفتیم‪.‬وی افزود‪ :‬اما در دوره دوازدهم ریاست‬ ‫که تمام زندگی ما را بهم ریخته و می برد همه‬ ‫مطلع بودند جرات حضور پیدا نکردند‪.‬حسینی‬ ‫جمهوری (دوره دوم ریاست جمهوری حجت‬ ‫چیز بهم ریخت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این دوره‪ ،‬با‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در کل دولت باید مشخص کند‬ ‫االسالم روحانی) با توجه به اینکه حتی قرار بود‬ ‫وجود تغییر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد‬ ‫توانایی دارد یا ندارد این درحالی بوده که به وزیر‬ ‫تیم اقتصادی منسجم تر از دوره قبل باشد‪ ،‬اصال‬ ‫ولی وضعیت بدتر شد که بهتر نشده است‪ ،‬چراکه‬ ‫اقتصاد اعالم کردم شان وزارت اقتصاد را به جایگاه‬ ‫نمی‌توان از واژه هماهنگی در تیم اقتصادی دولت‬ ‫با یکدیگر ارتباطی ندارند‪.‬حسینی خاطرنشان‬ ‫اصلی برگرداند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪852‬‬ ‫جامعه‬ ‫«سوءمدیریت»علتنرسیدنداروبهدستبیماران‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی سوء مدیریت را علت نرسیدن دارو به دست بیماران هموفیلی عنوان کرد‪.‬بشیر خالقی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی) در واکنش به کمبود داروهای‬ ‫بیماران هموفیلی در برخی استان‌ها به ویژه قزوین گفت‪ :‬عدم پیش‌بینی آمار درست یا به طور کلی مدیریت نامناسب می‌تواند عامل عدم دسترسی بیماران هموفیلی به دارو و فاکتورهای خونی بوده باشد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اگر داروهای بیماران‬ ‫هموفیلی به موقع به دست آنها نرسد‪ ،‬مشکالت زیادی برایشان ایجاد می‌کند‪ .‬بیماران هموفیلی جزو بیماران خاص و صعب‌العالج هستند و داروها یا فاکتورهای خونی برای آنها حیاتی و مانع خونریزی‌ و دیگر مشکالت خونی آنان است‪.‬از‬ ‫همین رو باید به مسائل آنان توجه صد در صدی شود‪.‬خالقی اظهار کرد‪ :‬تا آنجا که بنده اطالع دارم داروهای بیماران صعب‌العالج و بیماران خاص‪ ،‬مانند بیماران ام‌اس و هموفیلی را سازمان‌ غذا و دارو و وزارت بهداشت تا حد نیاز ذخیره‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین عدم پیش‌بینی آمار درست یا به طور کلی مدیریت نامناسب می‌تواند عامل عدم دسترسی بیماران هموفیلی به دارو و فاکتورهای خونی بوده باشد‪.‬خالقی در این باره افزود‪ :‬این داروها جزو داروهایی نیست که در ایران تهیه شوند‪،‬‬ ‫اغلب اقالم داروئی بیماران صعب‌العالج و مشخصا هموفیلی وارداتی هستند‪ .‬البته بیش از ‪ 95‬درصد داروهای کشور تولید داخل هستند‪ ،‬اما داروهای بیماران صعب‌العالج‪ ،‬بیماران شیمیائی جنگ تحمیلی و سرطان‌ها و هموفیلی‌ها عمدتا وارداتی‬ ‫هستند‪ .‬ولی کمبودی از بابت آنها نداریم و باید رصد شود که چرا به دست بیماران نرسیده است؟‬ ‫پزشکان عمومی در‬ ‫سراشیبی مهاجرت ازکشور‬ ‫گزارش‬ ‫این روزها کشورهای همسایه ما مانند ترکیه و عراق بهترین کلینیک‌ها‬ ‫را افتتاح می‌کنند و بازارشان را هم با وارد کردن پزشکان ایرانی رونق‬ ‫می‌دهند‪ .‬استقبال از سرمایه‌های پزشکی ایران در کشورهای همسایه در‬ ‫شرایطی رونق پیدا می‌کند که دانشجویان پزشکی در کشور ما همان‬ ‫نخبه‌ها و بچه درسخوان‌هایی هستند که بهترین رتبه‌های کنکور تجربی را‬ ‫شکار کرده‌اند‪.‬بهترین‌ها برای آنهاست؛ همان‌هایی که از جیب کشور کلی‬ ‫پول خرج‌شان می‌کنیم‪ ،‬برایشان بهترین‌ها را در نظر می گیریم‪ ،‬از هر نظری‬ ‫از آنها حمایت می‌کنیم‪ ،‬همه جوره هوای‌شان را داریم‪ ،‬تا در نهایت بعد‬ ‫از سال ها کار و تالش باالخره دانشجویان نمونه کشور تبدیل به پزشک‬ ‫های درخشان می شوند که قرار است بار کشور را به دوش بکشند‪ .‬سالها‬ ‫تالش و برنامه ریزی روزی که قرار است به بار بنشیند دست بیگانه‌ای می‬ ‫آید و ثمره از از باغ ما می چیند‪.‬این روزها کشورهای همسایه ما مانند‬ ‫ترکیه و عراق بهترین کلینیک ها را افتتاح می کنند و بازارشان را هم با‬ ‫وارد کردن پزشکان ایرانی رونق می دهند‪ .‬استقبال از سرمایه های پزشکی‬ ‫ایران در کشورهای همسایه در شرایطی رونق پیدا می کند که دانشجویان‬ ‫پزشکی در کشور ما همان نخبه ها و بچه درسخوان هایی هستند که بهترین‬ ‫رتبه های کنکور تجربی را شکار کرده‌اند‪ .‬این افراد گنج‌های نادیده‬ ‫کشور ما هستند که با دست خودمان آنها را به دیگران تقدیم می‌کنیم‪.‬‬ ‫حیدرعلی عابدی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬در مورد خروج فارغ‌التحصیالن پزشکی از کشور اینگونه گفت‪:‬‬ ‫«هر کشوری باید تمام تالش خود را بکند که نیازهای خود را تأمین کند‪،‬‬ ‫با توجه به امکانات محدودی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد‬ ‫همه دنبال رفتن هستند‪ .‬هر قشری که از امکانات کشور برای تحصیل‬ ‫استفاده می‌کند مؤظف است که به ازای تحصیلی که انجام داده است به‬ ‫کشور خدمت کند و حقوقش را هم بگیرد؛ این وضعیت در مورد پزشکان‬ ‫هم صادق است‪ .‬وزارت بهداشت باید با برنامه‌ریزی درستی در این زمینه‬ ‫‪ 50‬درصد تصادفات در‬ ‫کشوربهدلیلغیراستاندارد‬ ‫بودنخودروها‬ ‫بررسی‬ ‫سوانح رانندگی از اصلی‌ترین عوامل مرگ و میر در دنیا هستند‪ .‬شمار افرادی که سال ‪2018‬‬ ‫در سوانح جاده‌ای جان خود را در کلیه کشورهای جهان از دست داده اند یک میلیون و ‪ 350‬هزار‬ ‫نفر گزارش شده است‪ .‬سازمان بهداشت جهانی حوادث جاده‌ای را مهمترین عامل مرگ و میر در‬ ‫میان افراد ‪ ۵‬تا ‪ ۲۹‬سال اعالم کرده است‪.‬سوانح رانندگی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر ایرانی‬ ‫هستند‪ ،‬که هر ساله جان تعداد زیادی از هموطنان را می گیرند‪ .‬در سال ‪ 97‬بیش از ‪ 367‬هزار نفر‬ ‫در تصادفات جاده ای مصدوم شده اند که از این تعداد ‪ 17‬هزار نفر جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫عوامل مختلفی در تصادفات جاده‌ای مقصر هستند که در این بین می‌توان عوامل انسانی و غیرانسانی‬ ‫را از هم تفکیک کرد‪ .‬در بین عوامل انسانی که به تصادفات منجر می‌شوند می‌توان به مواردی نظیر‬ ‫خواب آلودگی‪ ،‬صحبت کردن با تلفن‪ ،‬عدم رعایت فاصله ایمنی‪ ،‬رانندگی با سرعت باال‪ ،‬رانندگی‬ ‫مارپیچ‪ ،‬عدم توجه به عالیم هشدار دهنده‪ ،‬رانندگی در حالت غیرعادی‪ ،‬عدم رسیدگی فنی به‬ ‫خودرو و نداشتن معاینات فنی اشاره کرد‪ .‬عالوه بر این عوامل انسانی‪ ،‬یکسری از عوامل دیگر هم‬ ‫در تصادفات دخیل هستند که سهم قابل توجهی در این زمینه دارند‪ ،‬از جمله این عوامل غیرانسانی‬ ‫می‌توان به نامناسب بودن جاده‌ها و کیفیت پائین خودروها اشاره کرد‪.‬در مورد اینکه کیفیت پائین‬ ‫خودروها تا چه میزان باعث تصادف می‌شود آمار دقیق در دسترس نیست‪ ،‬ولی آنگونه که شواهد‬ ‫گواهی می‌دهند سهم زیادی از جراحت‌ها و مرگ و میر در خودروهای با کیفیت پائین صورت‬ ‫می‌گیرند‪ .‬برای نمونه در نوروز امسال‪ ،‬سهم خودروهای سواری در تصادفات فوتی و جرحی ‪۲۵‬‬ ‫درصد پراید‪ ۲۳ ،‬درصد پژو و ‪ ۵/۷‬سمند بود‪ .‬همین می‌تواند یک شاهدی بر این مدعا باشد که هر‬ ‫چه کیفیت خودرو پایین‌تر باشد‪ ،‬میزان مرگ و میر و جراحتی که سرنشین می‌برد‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫این مسئله تنها محدود به کشور ما نیست‪ ،‬در همه جای دنیا خودروهای بی‌کیفیت می توانند به‬ ‫جان سرنشینان آسیب بزنند‪ ،‬برای نمونه چندی پیش سازمان بیمه و امنیت در بزرگ راه‌ها (‪)IIHS‬‬ ‫فهرستی از خودروهایی که بیشترین آمار مرگ در تصادفات جاده‌ای را دارند‪ ،‬منتشر کرد؛ نکته‬ ‫جالب در مورد این گزارش آن است که بیش از ‪ ۹۰‬درصد خودروهایی که نامشان در این فهرست‬ ‫دیده می‌شود‪ ،‬مدل‌هایی با اندازه کوچک و ارزان قیمت هستند‪ ،‬در واقع مدل‌های پایین رده در‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬به دلیل هزینه کمی که دارند‪ ،‬از امنیت خوبی بهره نمی‌برند‪ .‬رئیس پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی ناجا هفته گذشته با اشاره به نقش عوامل مختلف در وقوع تصادفات و جان باختگان‬ ‫گفت‪« :‬متأسفانه برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند‪ ».‬سردار سیدکمال هادیانفر با اشاره‬ ‫به نقش خودروسازان در وقوع تصادفات ادامه داد‪« :‬امروز سهم خودروساز‌ها در میزان کشته‬ ‫شدگان جاده‌ای کم نیست؛ برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند! «پراید» و «آردی» نباید‬ ‫در جاده‌های کشور تردد کنند چرا که ایمنی الزم و استاندارد را ندارد‪ ،‬از این رو خودروسازان‬ ‫باید به سمت تولید خودرو ایمن بروند‪».‬مجتبی رکنی‌خو‪ ،‬کارشناس حقوق که سابقه فعالیت در‬ ‫عرصه بیمه را نیز دارد‪ ،‬در مورد وضعیت پرداخت غرامت توسط خودروسازها گفت‪« :‬در کشور‬ ‫ما خودروسازها هیچ غرامتی به عنوان خسارت تصادفات و دیه برای متوفیان پرداخت نمی‌کنند‪،‬‬ ‫در این زمینه تنها شرکت‌های بیمه غرامت‌هایی را به افراد پرداخت می‌کنند‪ .‬حتی اگر تصادفی‬ ‫به دلیل بی‌کیفیتی خودرو روی داده باشد‪ ،‬تاکنون هیچ رأیی مبنی بر پرداخت خسارت توسط‬ ‫خودروسازها صادر نشده است‪.‬در کشور ما ‪ 50‬درصد بی‌کیفیتی خودروها باعث تصادف و صدمات‬ ‫جانی و مالی متعاقب آن می‌شود‪ .‬نیمی دیگر از علل تصادفات هم به جاده‌های نامناسب و عامل‬ ‫انسانی باز می‌گردد‪ .‬بی کیفیتی خودروها در کشور ما به حدی است که تعدادی از شرکت‌های بیمه‬ ‫برخی از خودروها را که کیفیت پائینی دارند بیمه نمی‌کنند‪ .‬خودروهای بی‌کیفیت اگر با خودرو‬ ‫دیگری تصادف کنند ضریب خسارتی که متحمل می شوند‪ ،‬بیشتر از سایر خودروهاست‪.‬بسیاری‬ ‫از خودروها در کشور ما غیراستاندارد هستند و در مقایسه با خودروهای خارجی حرفی برای گفتن‬ ‫ندارند‪.‬در کشورهای دیگر شرایط به این صورت نیست و اگر نقص فنی خودرو به کسی آسیب‬ ‫بزند‪ ،‬شرکت خودروسازی در برابر آسیب ایجاد شده مسئول است‪ .‬چند مورد از خودروسازهای‬ ‫معتبر دنیا بعد از اینکه خودروهایشان مونتاژ شدند و وارد بازار شدند‪ ،‬دو مورد آتش سوزی خودرو‬ ‫داشتند‪ ،‬این شرکت ها به حدی احساس مسئولیت می کردند که فراخوان دادند که کلیه خودروهای‬ ‫مونتاژ شده فالن تاریخ که این نقص فنی را دارند همه شان جمع شوند و به نمایندگی برگردند‪ .‬حتی‬ ‫تولید آن خودرو را متوقف کردند تا علت یابی شود و نقص هایش برطرف شوند‪.‬در کشور ما چنین‬ ‫چیزی امکان ندارد‪ ،‬زیرا منافع یکی سری از افراد با صنعت خودروسازی گره خورده است و به‬ ‫همین دلیل خودروسازها زیر بار مسئولیت نمی روند‪.‬‬ ‫انجام دهد تا بتواند از پتانسیل‌های این قشر به درستی استفاده کند‪ .‬از‬ ‫طرفی نمی‌توان منکر این مسئله شد که عده‌ای متقاضی کار در خارج از‬ ‫ایران هستند‪ ،‬در این زمینه هم باید مسیرهای مشخص و دقیقی وجود داشته‬ ‫باشند تا ظرفیت‌های کشور برای همیشه از دست نروند‪ .‬باید برای ویزای‬ ‫کار این پزشکان در خارج از کشور محدودیت‌هایی را در نظر گرفت تا‬ ‫این افراد بعد از مدتی به کشور بازگردند‪ .‬با این شرایط کشور می‌تواند هر‬ ‫زمانی که به این ظرفیت ها نیاز داشت از آنها استفاده کند‪.‬برای استفاده‬ ‫درست از فارغ‌التحصیالن پزشکی در داخل کشور نیاز به یک برنامه‌ریزی‬ ‫درست داریم‪ .‬بیکار ماندن پزشکان باعث می‌شود که آنها به فکر خروج‬ ‫از کشور باشد‪ ،‬به همین دلیل نیاز است که درخواست‌های شغلی این قشر‬ ‫را برآورده کرد و موقعیت مناسبی برای آنها در نظر گرفت‪ .‬باید با بررسی‬ ‫های کارشناسی دقیق به این سوال پاسخ داد که آیا پزشکان در کشور‬ ‫ما از موقعیت مناسبی برخوردار هستند؟ اگر شرایط برای پزشکان خوب‬ ‫نیست برای رفع مشکالت آنها چه برنامه هایی را می توان اجرا کرد؟برای‬ ‫متخصصان ایران بهشت است و هیچ جای دنیا تا به این حد برای آنها‬ ‫تقاضا و درآمد وجود ندارد‪ .‬وزارت بهداشت باید خروج فارغ‌التحصیالن‬ ‫پزشکی از کشور را جدی بگیرد و برای کسانی که از امکانات دولتی‬ ‫برای تحصیل استفاده کرده‌اند و بعد از کشور خارج شده‌اند جریمه‌هایی‬ ‫را در نظر بگیرد‪ .‬در نهایت باید وزارت بهداشت در حوزه پزشکی به‬ ‫گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این خالء برای کشور و حوزه پزشکی کشور‬ ‫ایجاد نشود‪.‬وزارت کار کشور ما می‌تواند با کشورهای همسایه که برای‬ ‫متخصصان ایرانی درخواست دارند قراردادی منعقد کند‪ ،‬تا محدودیت‬ ‫هایی برای اشتغال پزشکان ایرانی در خارج از کشور اعمال شود‪ .‬در این‬ ‫شرایط این کشورها مؤظف می شوند که ویزای کار محدودی به پزشکان‬ ‫کشور ما بدهند و بعد از یک دوره مشخص مثال سه ساله این افراد را‬ ‫مجبور کنند که به ایران بازگردند‪».‬‬ ‫اولیندادگاهمحاکمهمحمدعلینجفی‬ ‫"میترااستاد"مهدورالدمبود؟‬ ‫گزارش‬ ‫شهریاریمعاوندادستانتهران‪،‬کیفرخواستصادرهعلیهمحمدعلینجفیدرپروندهقتلمیترااستادراقرائتکرد‪.‬دادگاه‬ ‫رسیدگیبهاتهاماتمحمدعلینجفیازدقایقیپیشدرشعبهنهمدادگاهکیفریاستانتهرانبهریاستقاضیمحمدرضا‬ ‫محمدیکشکولیروزگذشتهآغازشد‪.‬قاضیمحمدیکشکولیدرابتدایاینجلسهبابیاناینکهاینپروندهقتلخانوادگی‬ ‫استواحتمالداردبعدانیزدرجامعهرویدهد‪،‬گفت‪:‬برایاینکهدرایندادرسینقشبی‌طرفیوحقوقشهروندیرا‬ ‫رعایتکنیم‪،‬بهنمایندهدادستان‪،‬اولیایدم‪،‬آقاینجفیووکالیمتهمتذکرمی‌دهماخالقرارعایتکنند‪.‬قاضی‌کشکولی‬ ‫سپسازنمایندهدادستانخواستکیفرخواسترابخواند‪.‬محمدشهریاریمعاوندادستانتهرانوسرپرستدادسرایامور‬ ‫جنائیبهقرائتکیفرخواستپرداختوگفت‪:‬آقایمحمدعلینجفیفرزنداحمدعلی‪66‬ساله‪،‬بازنشستهباقراربازداشت‬ ‫موقتبهتاریخ‪ 8‬خرداد‪ 98‬متهماست‪ 1-:‬مباشرتدرقتلعمدیمرحوممیترااستاد‪ 36‬سالههمسرخودباسالحگرم‪2-،‬‬ ‫حملونگهداریسالحومهماتجنگیغیرمجاز‪ 3-،‬ایرادصدمهبدنیمنتهیبهغیرفوت‪.‬ویبهقرائتادامهمتن‬ ‫کیفرخواستپرداختوگفت‪:‬ساعت‪ 12:30‬روز‪ 7‬خردادکالنتری‪ 134‬شهرکغربدرجریانوقوعقتلیدرآدرس‬ ‫تهران‪-‬میدانصنعت‪،‬نبشبلوارخوردین‪،‬طبقه‪ 7‬برجدوبرال‪،‬واحد‪ 2701‬قرارگرفت‪.‬بالفاصلهبازپرساکیپجرم و‬ ‫تشخیصهویتوبندهدرصحنهجرمحاضرشدیم‪.‬مرحومدروانحمامبهقتلرسیدهوآثارخونریزیازناحیهپهلوودست‬ ‫ویوجودداشت‪.‬ویافزود‪":‬دستنوشته‌ایکشفشدکهدرآننوشتهشدهبوددرطولیکسالواندیگذشتهتمامسعی‬ ‫خودراکردمبدونخونریزی‪،‬مشکالتراحلکنیم‪،‬اماهیچتوصیه‌ایراپذیرانبودودرمقابلپیشنهادمنمبنیبرطالقو‬ ‫دریافتحقوحقوقمقاومتمی‌کرد‪،‬می‌گفتتابهتوخیانتنکنمدست‌بردارنخواهمبود‪،‬باالخرهکاررابهجاییرساندکه‬ ‫جزآنچهانجامدادمباقینماند‪،‬ازنظرمنمهدورالدمبود‪.‬ازدیروزبامردهایاجنبیتماسگرفتومی‌گفتروابطشرازنده‬ ‫می‌کند‪،‬تهمت‌هایرنگارنگبهمنمی‌زد"‪.‬شهریاریتصریحکرد‪:‬باکسبچنیندست‌نوشته‌ایچنیناحتمالمی‌رفتکه‬ ‫آقاینجفیقاتلباشدآثارپاشیدنخونتاد ِرحماموداخلوانقابلرویتبودهمچنینآثارشلیکچندگلولهبهدرودیوارو‬ ‫ورودوخروجگلولهبرروییکبالشتمشاهدهمی‌شد‪.‬نمایندهدادستانتهرانادامهداد‌‪:‬دوربینهایمداربستهنشانمی‌داد‬ ‫ساعت‪ 11:43‬روز قتل آقای نجفی کیف کوچکی در دست دارد و در حال خروج از ساختمان است‪ ،‬قبل از خروج وی راننده‬ ‫ویآقایفرهادآقازادهبهدرواحدمنزلآقاینجفیمراجعهودوعددکیفراخارجکرد‪.‬سرپرستدادسرایامورجنایی‬ ‫تهرانبهتحقیقاتبهعملآمدهازرانندهآقاینجفیاشارهکردوگفت‪:‬فرهاد(رانندهآقاینجفی)دراظهاراتخودمی‌گوید‬ ‫ساعت‪ 9:26‬همانروز(روزوقوعقتل)دکترنجفیتماسگرفتوگفتبهآدرسبرومکهمنابتدابهپارکینگساختمان‬ ‫مذکوررفتموپساز‪ 3‬بارتماسباآقاینجفی‪،‬جوابینگرفتم‪،‬سپسبهمقابلواحدرفتم‪،‬زنگزدمکهدکتردررابازکردو‬ ‫بادادندوکیفبهمن‪،‬گفت‪:‬کیف‌هارانزددخترشزهراببرموازمنخواستپایینساختمانبایستمتابامنتماسبگیرد‪،‬‬ ‫ساعت‪ 10:14‬آقاینجفیتماسگرفتوگفتکیفقهوه‌ایرابیاور‪،‬کیفرابهاودادمومجدابهمنبازگرداندکهمن‬ ‫کیف‌هارانزددخترآقاینجفیبردم‪،‬نامه‌ایداخلآنهابود‪،‬سپسهمراهبادخترآقاینجفیبهمنزلآنهابازگشتیمکهپسر‬ ‫میترابههویتمهیار‪ 16‬سالهازپشتسرهمراهماواردخانهشد‪،‬دراتاقهارابازکردیمکهدرنهایتباجسدمیترامواجهشدیم‪،‬‬ ‫مهیارگفتبابامادرمراکشتهکهساعت‪ 12:28‬با‪ 110‬تماسگرفتیم‪.‬شهریاریخاطرنشانکرد‪:‬آقایفرهادآقازاده(رانندهآقای‬ ‫نجفیمی‌گوید)آقاینجفیرادرهمانابتداباشلوارکیخونینوپاییزخمیدیدهاست‪.‬سرپرستدادسرایامورجناییبا‬ ‫حضوردرجایگاهبهقرائتکیفرخواستپرداختوگفت‪:‬مهیارصفری‪،‬پسر‪ 16‬سالهمیترااستاددرتحقیقاتبهعملآمده‬ ‫می‌گوید‪ :‬در ساعت‪ 12:20‬تا‪ 12:30‬مورخ‪ 7‬خرداد‪ 98‬به داخل منزل مادرم برای گرفتن پول آژانس مراجعه کردم دیدم دو نفر‬ ‫غریبه(رانندهودامادآقاینجفی)همراهبادخترویمقابلدرهستند‪،‬پسازورودبهمنزلباپیکرخونینمادرممواجهشدم‪،‬فکر‬ ‫نمی‌کردممردهباشدازدخترآقاینجفیخواستمبااورژانستماسبگیردوهرچهبانجفیتماسمی‌گرفتمتلفنهمراهش‬ ‫خاموشبود‪،‬نجفیازشبگذشتهدرآپارتمانبود‪،‬صبححدوداساعت‪ 9‬می‌خواستمازخانهخارجشومکهآقاینجفی‬ ‫داخلخانهبود‪،‬آقاینجفیبامادرمدرگیریلفظیوبدنیداشتوگفتهبوددرخانهاسلحهندارد‪.‬نمایندهدادستانتهراندر‬ ‫ادامهقرائتکیفرخواستاظهاراتزهرانجفیرانیزعنوانکردوگفت‪:‬زهرانجفیدرتحقیقاتمی‌گوید"آقایآقازاده‬ ‫(رانندهبابا)آمد‪،‬دوعددکیفهمراهداشتگفتمی‌خواهدبهسمتمنزلآقاینجفیبرودکهمنوهمسرمنیزباویرفتیم‪،‬‬ ‫پشتدرآپارتمانبودیمکهازرانندهخواستمچندباردربزند‪،‬درنهایتباکلیددررابازکردیمکهپسرخانماستادنیزرسید‪،‬به‬ ‫اتاقخوابوسمتسرویسبهداشتیرفتیمکهدیدیمحمامپرازخوناستبهبدنخانماستاددستزدمکهبدنویسرد‬ ‫بود"‪.‬شهریاریادامهداد‪:‬درادامهرسیدگیبهپروندهباتوجهبهکشفدوعددکیفازصحنهجرم‪،‬بهمنزلزهرانجفیدر‬ ‫ولنجکرفتیمکیف‌هابههمراه‪ 3‬برگپشتورو‪ 6،‬عددگوشیپوشاندهشدهدرفویلآلومینیوممتعلقبهآقاینجفی‪،‬فرزند‬ ‫مقتولومقتولوجودداشت‪.‬سرپرستدادسرایامورجناییتهرانمتذکرشد‪:‬درنوشته‌هاآمدهبود"مطالبرابهمختصر‬ ‫می‌نویسم‪،‬البتهدوستندارمبرخیازاینمسائلدرسطحعمومیپخششود‪،‬میترااستاداردیبهشت‪ 96‬بهدیدنمنآمد‪،‬آن‬ ‫موقعخیلیمحجبهوباچادروروسریبود‪،‬پسازمدتیتقاضایدیدارخصوصیازمنکردکهآندیدارمنجربهآمدن‬ ‫احساسعالقهبینطرفینشد‪،‬میترامی‌گفتمطلقهومسلماناستامامشخصشدکهقبلازمسلمانشدنبافردیرابطه‬ ‫داشته‪،‬بعدبادیپلماتیآشناومسلمانشد‪،‬چندبارباافرادمختلفعقدکردهبود‪،‬درنهایتبابافتندروغ‌هاییدرتیرماهبهعقد‬ ‫موقتمندرآمدکهخیلیاشتباهکردم‪".‬دراینحینقاضیمحمدیکشکولیبهنمایندهدادستانبابتارائهبرخیمسائلدر‬ ‫دادگاهتذکردادوگفت‪:‬برخیازمسائلبایددردادگاهغیرعلنیمطرحشود‪.‬شهریاریدرادامهقرائتکیفرخواستوخواندن‬ ‫نامه‌هایکشفشدهازآقاینجفیگفت‪:‬داخلنامهآمدهبود"مشکالتبیشترمی‌شد‪،‬میتراتوهینمی‌کردوتهمتمی‌زد‪،‬‬ ‫اینمسائلمرابهاینجارساندکهویممهورالدماستکهچنینکاریکردموتقاضایعفودارم"‪.‬شهریاریدرقرائتادامه‬ ‫کیفرخواستمحمدعلینجفیدرشعبهنهمدادگاهکیفرییکاستانتهراناظهارکرد‪:‬ازآنجاییکهاحتمالخودکشینجفی‬ ‫می‌رفتاقداماتالزمبراییافتناوانجامشدومنزلهمسرودخترویموردبررسیقرارگرفتوباتمامدوستانوآشنایاناو‬ ‫تماسگرفتهشدتااینکهمشخصشدنجفیساعت‪ 17‬همانروزخودرابهپلیسمعرفیکردهاست‪.‬سرپرستدادسرای‬ ‫جناییتهرانادامهداد‪:‬متهمدرهمانمراحلابتداییاعترافبهقتلکردهانگیزهخودرااختالفاتخانوادگیاعالمکردهاست‪.‬‬ ‫متهمدرنیرویانتظامیگفتهکهخشابازقبلدرسالحبودولیمسلحنبودووقتیکهبهطرفحمامرفتمآنرامسلحکردم‬ ‫کهالبتهکاراشتباهیبود‪.‬شهریاریافزود‪:‬متهمهمچنیننزددادسرایجناییگفتهاستکهحدود‪ 8‬ماهعقدموقتویکسال‬ ‫عقددائمدارمودرتماماینزماندرگیریوجنگوجدلوجودداشتهاستومقتولهبهتماماعضایخانوادهتوهینمی‌کردو‬ ‫یانجامیدوچندبارهممنجربهضربوجرحشدیکیدوبارنیز‬ ‫حتیدربرخیموارددراختالفاتمانبهدرگیریفیزیکیم ‌‬ ‫مقتولهاقدامبهچاقوکشیکرد‪.‬ویگفت‪:‬نجفیدراظهاراتخودگفتهاستکهچندباربهمقتولهپیشنهادطالقدادهامامقتوله‬ ‫گفتهکهبایدازهمسراولودختراوانتقامبگیرد‪.‬طبقاظهاراتمتهمشبقبلازقتلنیزباهمدرگیرمی‌شوندوساعت‪ 1‬یا‪ 2‬به‬ ‫خوابمی‌روند‪.‬صبح‪،‬فرزندمقتولهبهمدرسهمی‌رودومقتولهطبقاظهاراتمتهممجددشروعبهفحاشیکردهومی‌گوید‬ ‫می‌خواهمبهحماموسپسبهبیرونبروم‪.‬شهریاریافزود‪:‬نجفیبهمقتولمی‌گویدکهکجامی‌خواهیبرویکهمشاجرهادامه‬ ‫می‌یابد‪.‬اوگفتهاستمقتولهلباسهایخودرادرآوردوواردحمامشدومناسلحهسازمانیرابرداشتمویکبالشنیزازروی‬ ‫تخت برداشتم تا او سالح را نبیند‪ .‬همسرم هنوز وارد وان نشده بود که اسلحه را به او نشاندادم اما در این لحظه یک تیر از بالش‬ ‫عبورکردوبالشافتادوبعدازآنچندتیردیگرنیزشلیکشد‪.‬نمایندهدادستانافزود‪:‬همچنینمتهمگفتهبعدازایناتفاق‬ ‫اسلحهرابرداشتموسرمزارپدرمدرقمرفتمومی‌خواستمخودکشیکنم؛سپسبهحرمحضرتمعصومهرفتموسالحرا‬ ‫داخل کیف به خادم حرم دادم و خادم مرا شناخت و به من گفت که شما می‌توانید کیف را به داخل حرم ببرید‪ .‬پس از زیارت‬ ‫بهمیدانهفتادودوتنبرگشتموازآنجابهترمینالجنوبآمدموسپسخودمرابهپلیسمعرفیکردم‪.‬ویافزود‪:‬متهمنزد‬ ‫بازپرسگفتهاستکهسالحازقبلمسلحبودهودرحالیکهدرنیرویانتظامیمی‌گویدقبلازرفتنبهحمامسالحرامسلح‬ ‫کردمومتهمهمچنیننزدبازپرساعترافکردهکهدستنوشته‌هاراخودشنوشتهاست‪.‬نمایندهدادستاندرادامهبهاعترافات‬ ‫متهماشارهکردوگفت‪:‬متهمنجفیانگیزهخودراازقتلاختالفاتخانوادگیبیانکردهاستوآلتقتالهیکسالحکمری‬ ‫برتااستکهتا‪ 27‬بهمنسال‪ 94‬دارایمجوزبودهامابعدازآنتمدیدنشدهومتهمبهاینمسئلهاعترافدارد‪.‬شهریاریگفت‬ ‫درزمانوقوعجنایتهیچشاهدیوجودنداشتهوفقطرانندهمتهممی‌گویددرزمانبعدازجنایتکهکیف‌هاراتحویل‬ ‫گرفتهمشاهدهمی‌کندپایچپنجفیخون‌آلوداستووقتیازاوسوالمی‌کندمی‌گویدبهخاطردرگیریبامیترااستاداست‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهگلولهطبقنظریهکارشناسازفاصل ‌هبیشازیکمتروکمتراز‪ 5‬مترشلیکشدهاست‪،‬بهبررسی‬ ‫دوربینهایمداربستهساختماناشارهکردوگفت‪:‬ابتدامشاهدهمیشوددرتاریخ‪ 7‬خرداد‪ 98‬رانندهبههویتفرهادآقازاده‬ ‫فرزنداحمددرساعت‪ 10:08‬دقیقهبهداخلساختمانواردوتعداددوعددکیفازمتهمتحویلمی‌گیردوساعت‪10:19‬‬ ‫خارجمی‌شودوساعت‪ 11:43‬متهمبههمراهیککیفدستیکوچکازساختمانخارجشدهوسپسرانندهودختروی‬ ‫واردساختمانشدهوباصحنهقتلمواجهمی‌شوندوهیچکدامازاهالیساختمانصدایگلولهرانشنیدهاماصدایدرگیریرا‬ ‫می‌شنوند‪.‬سرپرستدادسرایجناییدرادامهقرائتکیفرخواستبهانگیزهمتهمازوقوعقتلاشارهکردوگفت‪:‬براساسیک‬ ‫برگدست‌نوشتهدرمنزلمتهمعدمپیشنهادقبولطالقاختالفاتخانوادگی‪،‬تماسبابرخیافرادومهدورالدمبودنانگیزه‬ ‫متهمازقتلعنوانشدهاست‪.‬متهمهمچنیندردستنوشتهدیگریکهدرمنزلدختروییافتشدهارتباطبابرخیافرادوتوهین‬ ‫وتهدیدراانگیزهقتلعنوانکردهاست‪.‬شهریاریاضافهکرد‪:‬حسبنظریهکارشناسیدستنوشته‌هایمقتولبادستخطنجفی‬ ‫تطبیقشدهومتهمدربارهمهدورالدماعالمکردنمیترااستادگفتهاستدرنامه‌ایکهبهدخترمنوشته‌امتوضیحاتبیشتریدادم‬ ‫وچونفکرمی‌کردمبهخاطرقتل‪،‬تحتفشارقرارمی‌گیرمعنوانمهدورالدمرابهکاربردمتاابزاربرایخارجشدنازتحت‬ ‫فشارداشتهباشمواینموضوعپسازقتلبهذهنمرسیدونهقبلازآن‪.‬ویگفت‪:‬متهمهمچنیندرجایدیگریدرپرونده‬ ‫اختالفاتزناشوییودعواراانگیزهقتلخودعنوانکردهوموضوعمهدورالدمبودنرانفیمی‌کند‪.‬‬ ‫سرپرستدادسرایجناییتهرانگفت‪:‬همچنیوکیلمتهمدرالیحه‌ایعنوانکردهمقتولهباتوجهبهدالیلیمهدورالدم‬ ‫استووکیلدردالیلخودصرفابهاظهاراتمتهماشارهمی‌کندکهقابلپذیرشنیست‪.‬متهمنیزاقرارداردکههدفازقتل‬ ‫اختالفاتخانوادگیبودهودالیلیبرمهدورالدمبودنمقتولوجودنداردگرچهبررسیادعایمهدورالدمدرصالحیت‬ ‫دادگاهاستوقطعانیازبهرسیدگیماهویدارد‪.‬شهریاریهمچنینبهشناساییافرادیبانامهایحسین‪،‬نرگس‪،‬فرشته‪،‬داوود‬ ‫وجواداشارهکردوگفت‪:‬درتحقیقاتیکهازتمامیاینافرادصورتگرفتهگفت ‌هاندکهبهخاطرروابطکاریبامقتولهآشنا‬ ‫بودنداماهیچرابطهنامشروعیبااونداشتند‪.‬سرپرستدادسرایجناییتهرانگفت‪:‬متهماعالمکردهکهمقتولهدرروزهایآخر‬ ‫قصدافشاگریازطریقمصاحبهباخبرنگارانصاف‌نیوزراداشتهاستکهبههمیندلیلخبرنگارانصافنیوررادعوتکردیم‬ ‫وازاوتحقیقاتالزمبهعملآمد‪.‬طبقتحقیقاتصورتگرفتهازمعصومهرشیدیاناوگفتهکهبهدنبالعلتاستعفایشهردار‬ ‫تهرانبودهسواالتیدراینرابطهبرایهمهوجودداشتهاستلذاازطریقیککانالتلگرامیشمارهمیترااستادراپیداکردهو‬ ‫در تاریخ‪ 11‬آبان‪ 97‬مصاحبه‌ای با او انجام بوده و قرار بوده مصاحبه دیگری در دی‪ 97‬انجام شود که به بعد موکل می‌شود‪.‬‬ ‫میترااستاددرتاریخ‪ 6‬خردادتماسگرفتهوبرای‪ 7‬خردادقرارمصاحبهمی‌گذارداماشبقبلازوقوعقتلبهخبرنگارپیامک‬ ‫می‌دهدکهسفریبرایشپیشآمدهونمی‌تواندمصاحبهراانجامدهدومصاحبهرابهروزدیگرموکولمی‌کند‪.‬بنابرایناین‬ ‫اظهاراتدلیلدیگریبرکذببودنادعایمتهماست‪.‬ویانگیزهمتهمراازقتلراصرفااختالفاتخانوادگیطییکسال‬ ‫زندگیزناشوییاعالمکردهوگفت‪:‬بهمحضمعرفیمتهمبهنیرویانتظامیاقداماتالزمبرایبررسیوضعیتروحیو‬ ‫روانیاوصورتگرفتوطبقاظهاراتپزشکیقانونیمتهمهیچگونهمشکلروانیدرزمانوقوعقتلنداشته‪،‬البتهسابقه‌ای‬ ‫ازافسردگیدرگذشتهداشتهاستکهاقداماتپزشکیالزمبرایآنانجامنشدهاست‪.‬ویادامهداد‪:‬متهمووکیلویبهنظر‬ ‫پزشکیقانونیاعتراضکردندکهموضوعبههیئتسهنفرهارجاعشدوهیئتسهنفرهنیزنظریهاولیهکارشناسیراتاییدکردند‪.‬‬ ‫شهریاریاولیایدممقتولراپدر‪،‬مادروفرزندویخواندوافزود‌‪:‬اولیایدممقتولباحضوردرشعبهبازپرسیهمگیتقاضای‬ ‫قصاصمتهمراکرد‌هاند‪.‬درابتدایاینجلسهقاضیمحمدشهریاریسرپرستدادسرایامورجناییتهرانونمایندهدادستان‬ ‫تهراندرپایانقرائتکیفرخواست‪،‬گفت‪:‬اینجانببهمانندتمامیپرونده‌هایدیگر‪،‬طرفینراتوصیهبهصلحوسازشمی‌کنم‪،‬‬ ‫دراینپروندهبعضاایرادگرفتهشدکهپروسهتحقیقاتدرمدت‪ 4‬روزانجامشد‪.‬‬
‫تحریم‌هایآمریکا‪،‬اهدافترامپرامحققنمی‌کند‬ ‫اشپیگل در گزارشی به ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخت‪.‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهور خواهان تشویق و جلب توجه جهان است؛ او می‌خواهد جامعه بین‌الملل وی را به عنوان یک مرد‬ ‫قدرتمند بشناسد که برای نجات جهان قدم بر می‌دارد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اما اقدام‌های رئیس‌جمهوری آمریکا گویای چیز دیگری است‪ .‬ترامپ با اعمال تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است اما نتوانسته است به نتیجه دلخواه خود برسد‪.‬‬ ‫ترامپ خواهان توافق جدیدی است که نه تنها گسترده‌تر از برجام است‪ ،‬بلکه شامل فعالیت‌های موشکی و هسته ای ایران نیز بشود‪ .‬اما در شرایطی که تحریم ها روز به روز وسعت می یابد و گسترش پیدا‬ ‫می‌کند این اتفاق شدنی نیست‪.‬اشپیگل تاکید کرد که این تحریم‌ها به تغییر رفتار ایران که ترامپ خواهان آن است منجر نمی‌شود و تنها ثبات سیاسی بیشتری را برای این کشور به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫آمریکا از شهروندان‬ ‫ایرانی از ترس حمالت‬ ‫تالفی‌جویانه جاسوسی‬ ‫می‌کند‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪852‬‬ ‫بین الملل‬ ‫پلیس فدرال آمریکا بعد از حمله ناو «وینسنس» به هواپیمای‬ ‫مسافربری ایران اقدام به جاسوسی از اتباع ایران کرده است‪.‬‬ ‫یک روزنامه‌نگار مستقر در شیکاگو و استانبول در یادداشتی به‬ ‫بررسی یکی از جنبه‌های کمتربازگو شده سرنگونی هواپیمای‬ ‫یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران خبر داد که هنوز زمان استفاده از ساز و کار حل اختالف‬ ‫در برجام در پاسخ به ایران نرسیده و هنوز راه‌های دیگری برای حل و فصل مسائل هست‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫وقت استفاده از مکانیسم ماشه‬ ‫در برجام نرسیده است‬ ‫یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران خبر داد که‬ ‫هنوز زمان استفاده از ساز و کار حل اختالف در برجام در پاسخ به ایران‬ ‫نرسیده و هنوز راه‌های دیگری برای حل و فصل مسائل هست‪.‬این مقام‬ ‫از ‪ ۶۵‬روز این مسئله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و این نهاد‬ ‫ممکن است از سرگیری سریع تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کند‪.‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬به گفته مقام عالی‌رتبه اروپایی‪ ،‬از این ساز و کار تنها زمانی‬ ‫در عین حال ضمن ابراز تأسف از کاستن ایران از تعهداتش در چارچوب‬ ‫استفاده می‌شود که همه راه‌های دیگر طی شده باشد‪.‬او ادامه داد‪« :‬بعد از‬ ‫گفت‪ :‬انتظار داریم که ایران به همه تعهدات خود در برجام پایبند باشد‪.‬‬ ‫پایبند ماند‪ .‬می‌توانست توافق را ترک کند‪ ،‬اما تصمیم گرفتند بمانند و ما‬ ‫برجام تاکید کرد که اروپا راه «کمتر در مقابل کمتر» را نمی‌پذیرد‪.‬او‬ ‫این مقام عالی‌رتبه که نخواست نامش فاش شود در پاسخ به پرسش‌هایی‬ ‫درباره زمان رجوع به ساز و کار حل اختالف در چارچوب برجام سخن‬ ‫می‌گفت‪.‬بر اساس بند ‪ ۳۷‬توافق اتمی موسوم به برجام‪ ،‬ساز و کار حل‬ ‫اختالف که «مکانیسم ماشه» نیز خوانده شده به طور خودکار می‌تواند در‬ ‫نهایت تمام تحریم‌های بین‌المللی گذشته ایران را بار دیگر فعال کند‪.‬‬ ‫اگر هر یک از سه کشور اروپایی امضا کننده توافق اتمی (انگلیس‪،‬‬ ‫آلمان و فرانسه) به این نتیجه برسند که ایران این توافق را نقض کرده‬ ‫می‌توانند روند بررسی اختالف را به جریان بیندازند که ظرف مدتی کمتر‬ ‫خروج آمریکا از برجام که ما از آن متأسف هستیم‪ ،‬ایران ‪ ۱۴‬ماه به توافق‬ ‫آنها را متقاعد کردیم که در توافق بمانند و پایبند باشند»‪.‬این مقام ارشد‬ ‫همچنین خبر داد که هنوز زمان برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام‬ ‫تعیین نشده‪ ،‬اما موضوع توافق اتمی با ایران از جمله موضوعات اصلی‬ ‫جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه‪ ۲۴ ،‬تیرماه‪ ،‬خواهد‬ ‫بود‪.‬کمیسیون مشترک برجام به طور معمول هر سه ماه یک بار با حضور‬ ‫نمایندگان ایران و پنج کشور باقی‌مانده در برجام برگزار می‌شود‪ .‬آخرین‬ ‫نشست این کمیسیون هفتم تیرماه در وین برگزار شد که به موضوع اجرایی‬ ‫شدن اینستکس اختصاص داشت‪.‬‬ ‫ایرباس شرکت‌ ایرا ن‌ایر توسط ناو وینسنس آمریکا در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬پرداخته است‪«.‬پائول گاتینگر» می‌نویسد‪ ۳۱ :‬سال پیش‬ ‫ناو آمریکایی وینسنس پرواز شماره ‪ ۶۵۵‬شرکت ایرا ن‌ایر‬ ‫را سرنگون کرد و ‪ ۲۹۰‬ایرانی شامل ‪ ۶۶‬کودک را به قتل‬ ‫رساند‪ .‬سرنگونی این هواپیما در روز ‪ ۳‬ژوئیه ‪ ۱۹۸۸‬یکی‬ ‫از مرگبارترین فجایع هواپیمایی در تمام ادوار تاریخ است‪.‬‬ ‫با آنکه آمریکایی‌ها تا حد زیادی این تراژدی را به دست‬ ‫فراموشی سپرد ه‌اند ایرانی‌ها هر سال سالگرد آن را برگزار‬ ‫می‌کنند‪.‬گاتینگر در ادامه می نویسد‪« :‬یکی از جنبه‌های پرواز‬ ‫شماره ‪ ۶۵۵‬که تا به حال کام ً‬ ‫ال ناشناخته مانده اقداماتی است‬ ‫که ا ف‌بی‌آی بالفاصله بعد از این حادثه انجام داد‪».‬اسناد قب ً‬ ‫ال‬ ‫محرمانه‌ای که به موجب «قانون آزادی اطالعات» به دست‬ ‫آمد ه‌اند نشان می‌دهد در روزهای بعد از سرنگونی هواپیمای‬ ‫ایرا ن‌ایر‪ ،‬ا ف‌بی‌آی برنامه‌ای به نام «کمپین زمستان» را ه‌اندازی‬ ‫کرد که هدف آن جاسوسی از ایرانی‌ها و گرو ه‌های ایرانی‬ ‫در ایاالت متحده آمریکا بود‪.‬این کمیپین بعدها گسترش داده‬ ‫شد و گرو ه‌های مسلمان را دربر گرفت‪ .‬اسناد ا ف‌بی‌آی که‬ ‫تاریخ شروع آنها از ‪ ۴‬جوالی ‪ ،۱۹۸۸‬یعنی تنها یک روز بعد‬ ‫از سرنگونی هواپیمای ایرانی است‪« ،‬کمپین زمستان» را تالشی‬ ‫برای جلوگیری از اقدام تالفی‌جویانه از سوی ایران در واکنش‬ ‫به سرنگونی پرواز ‪ ۶۵۵‬توصیف می‌کند‪.‬‬ ‫آمریکادرحالبهکارگیری‬ ‫روشغرقمصنوعی‬ ‫علیهایراناست‬ ‫مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رییس جمهور‬ ‫آمریکا را فردی بی‌منطق دانست که دنیا را در مسیر خطرناکی قرار‬ ‫داده است‪.‬به نقل از گاردین‪« ،‬محمد البرادعی» مدیر کل پیشین‬ ‫آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش سطح غنی‌سازی ایران‬ ‫اورانیوم گفت‪ ،‬افزود‪ :‬ایران هرچند این افزایش را انجام داده است‬ ‫اما در واقع تا ساختن بمب اتمی فاصله دارد‪ .‬این اقدام فریادی برای‬ ‫دریافت کمک است‪ .‬آنها فاصله بسیار زیادی با ساخت سالح هسته‌ای‬ ‫دارند و در حال حاضر یک تهدید نیستند‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬این‬ ‫تصمیم واکنشی نمادین از کشوری است که به دلیل تحریم‌های‬ ‫شدید آمریکا حتی قادر به واردات دارو نیست‪ .‬البرادعی گفت‪:‬‬ ‫آمریکا در حال به کارگیری روش غرق مصنوعی علیه ایران است‪.‬‬ ‫آنها در حال غرق کردن ایران هستند و بعد می گویند که بیاید بدون‬ ‫پیش شرط با یکدیگر مذاکره کنیم‪.‬باید گفت که هیچ کشوری در‬ ‫شرایط تحقیر آمیز مذاکره نمی کند‪ .‬مدیرکل پیشین آژانس بین‬ ‫المللی انرژی اتمی در ادامه افزود‪ :‬ر‌ئیس‌جمهوری آمریکا بی‌منطق‪،‬‬ ‫احمقانه‪ ،‬فاقد شعور و مانند یک حیوان خطرناک رفتار می‌کند که‬ ‫دنیا را در یک شرایط خطرناکی قرار داده است‪.‬احمق ها در آمریکا‬ ‫به دنبال تقابل نظامی با ایران هستند‪ ،‬هرچند این شرایط یک فرصت‬ ‫برای انگلیس است که از ارزش‌های بین المللی دفاع کرده و مانند‬ ‫آمریکا رفتار نکند‪.‬‬ ‫نتانیاهو‪ :‬اسرائیلبرایحمله‬ ‫گستردهاحتمالیآمادهمی‌شود‬ ‫نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی تهدیدآمیز علیه غزه‬ ‫اعالم کرد که تل‌آویو برای انجام حمالت گسترده احتمالی آماده‬ ‫می‌شود‪.‬به نوشته روزنامه عبری زبان " تایمز آو اسرائیل"‪ ،‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از شهر‬ ‫ساحلی "اشکلون" که طی سال‌های اخیر شاهد حمالت گسترده‌ای‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر است که (در غزه) آتش‌بس وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫اما ما خیال نداریم که بتوانیم با جنبش حماس که می‌خواهد اسرائیل‬ ‫را از روی زمین محو کند‪ ،‬به توافق سیاسی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما ما برای حمله‌ای آماده می‌شویم که نه فقط‬ ‫گسترده بلکه غافل‌گیرکننده نیز است‪.‬‬ ‫تحمیل ‪ 130‬میلیارد تومان هزینه در روز بر ملت ایران در نتیجه برجام‬ ‫‪ 14‬ماه خسارت ایران از تعلل اروپا حاال در کنار‬ ‫هزاران تصمیم و عقب نشینی اروپا و هم چنین پروژه‬ ‫نیمه تمام برجام قرار می گیرد‪ .‬در روزهایی که کشور‬ ‫سرگرم بندهای توافق نامه و به ثمر نشستن یا ننشستن‬ ‫آن بود‪ ،‬خسارات گسترده ای به طور روزانه متوجه‬ ‫ایران بود که بیش از پیش آسیب پذیری کشور را‬ ‫خصوصا در حیطه اقتصادی افزایش داد‪ .‬در طول چهار‬ ‫سال گذشته کشور تمامی تعهدات خود را بر اساس‬ ‫برجام رعایت کرد و تک تک گزارش‌های مدیرکل‬ ‫آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای تعهدات ایران‬ ‫را تایید کرده است‪ .‬به طوری که هیچگونه تخطی از‬ ‫سوی ایران رخ نداد‪ .‬اروپا که در ابتدای مسیر نقش‬ ‫یاری دهنده ایران را بازی می کرد‪ ،‬در نیمه های راه‬ ‫دچار عقب نشینی شد هیات‌های سیاسی و اقتصادی‬ ‫اروپایی در رفت و آمد با همتایان ایرانی خود‪ ،‬تعداد‬ ‫پروژه «خسارت» برجام‬ ‫ناچیزی از تفاهمنامه‌ها و توافق‌های اقتصادی و تجاری‬ ‫را با ایران امضا کردند‪ .‬اما بعد از انتخاب دونالد‬ ‫ترامپ به مقام ریاست‌جمهوری امریکا‪ ،‬سیر تحوالت‬ ‫تغییر کرد و دیگر خبری از قول و قرارها نبود‪ .‬از یک‬ ‫سال پیش که دونالد ترامپ‪ ،‬فرمان اجرایی خود برای‬ ‫خروج آمریکا از برجام صادر کرد‪ ،‬تحوالت در حوزه‬ ‫برجام هم سرعت بیشتری گرفت به طوری که حاال در‬ ‫کنار برجام‪ ،‬مواردی به میان آمده است که می توان‬ ‫گفت دست درازی عمیقی در سفره کشور و حقوق‬ ‫ایرانیان محسوب می شود‪ .‬برجام بیش از آن که بتواند‬ ‫در پیشبرد اهداف ایران کمک کند‪ ،‬به مانعی بزرگ‬ ‫و خسارتی جبران ناپذیر تبدیل شد به طوری که زیان‬ ‫آن به مراتب بیشتر از منفعت آن برای کشور بود‪.‬‬ ‫در طول این مدت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دولت و‬ ‫مقامات مذاکره کننده غافل از این خسارات میلیاردی‬ ‫به کشور‪ ،‬تنها به پروژه ای نافرجام می اندیشیدند‪.‬‬ ‫سیروس ناصری‪ ،‬عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای‬ ‫و همکار روحانی در سال های ابتدایی دهه ‪ 80‬مدعی‬ ‫شد‪ «:‬روزانه ‪ 100‬تا ‪ 150‬میلیون دالر هزینه تاخیر در‬ ‫اجرای برجام می شود‪ .‬با احتساب ‪ 22‬تا ‪ 23‬روز تاخیر‬ ‫در اجرای برجام ‪ 2000‬تا ‪ 2500‬میلیون دالر بابت‬ ‫تاخیر اجرای برجام ضرر به کشور وارد می شود‪ .‬تاخیر‬ ‫کمیسیون برجام سه میلیارد دالر به روایتی ‪ 6‬تا ‪ 8‬درصد‬ ‫مبلغی که چهار روز بعد اعالم کرد به ایران ضربه زده‬ ‫است و کسی هم نپرسید که این مقدار تناقض میان‬ ‫همین چند عدد و رقم اعالم شده را با چند من عسل‬ ‫باید هضم کنیم!» این در حالی است که خسارت ‪100‬‬ ‫میلیون دالری در روز از سوی اکبر ترکان مشاور ارشد‬ ‫رئیس جمهور هم مطرح شد‪ .‬در واقع بنابر اطالعات‬ ‫داده شده هزینه مبادله ای که بر اقتصاد کشور تحمیل‬ ‫شد حداقل ‪ 15‬درصد در واردات و صادرات بوده و‬ ‫هزینه مبادله تجارت ساالنه حداقل ‪ 15‬میلیون دالر می‬ ‫شود و این به معنی تحمیل ‪ 130‬میلیارد تومان هزینه در‬ ‫روز بر ملت ایران‪ .‬اما اگر احتساب این میزان از هزینه‬ ‫ها و ادعای سیاستمداران را کنار هم قرار دهیم کشور‬ ‫تا امروز ‪ 42‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون دالر خسارت دیده‬ ‫است که در نوع خود می تواند پروژه پر افتخار دولت‬ ‫حسن روحانی به زیر سوال ببرد چرا که از زمان آغاز‬ ‫برجام تا به امروز که طرف توافق از آن خارج شده‬ ‫است تنها هزینه های گزاف بر ملت ایران تحمیل شده‬ ‫و حقوق آن ها به مخاطره افتاده است‪ .‬اگر آمریکا با‬ ‫تصمیم ها و خروج یک جانبه آسیب هایی را به ایران‬ ‫تحمیل کرد‪ ،‬حاال خسارات وارده در صورت تعلل‬ ‫دولت‪ ،‬تحمیل دیگری می باشد که این بار مردم از‬ ‫جانب بی توجهی ها متحمل می شوند‪.‬‬ ‫شرایطاردوگاهپناهجویاندر‬ ‫تگزاسغیرقابلتحملاست‬ ‫به نقل از اردو پوینت‪ ،‬روز جمعه «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری‬ ‫آمریکا از اردوگاه مرزی پناهجویان در تگزاس‪ ،‬در جنوب آمریکا دیدن‬ ‫کرد‪.‬وی اظهار داشت‪« :‬من می‌دانستم با چنین شرایط تأسف بار و ازدحامی‬ ‫رو به رو خواهم شد‪ .‬این شرایط غیر قابل تحمل است و به همین دلیل هم‬ ‫کنگره باید کاری انجام دهد»‪.‬پنس در واکنش به شرایط غیرانسانی که‬ ‫پناهجویان در آن نگهداری می‌شوند از جمله گرمای شدید اردوگاه و‬ ‫ازدحام بیش از اندازه جمعیت در این آن دموکرات‌ها را مورد انتقاد قرار‬ ‫داد که از اختصاص بودجه جهت اجرای سیاست‌های دولت ترامپ در مرز‬ ‫آمریکا و مکزیک خودداری می‌کنند و با دولت در مورد چگونگی هزینه‬ ‫کردن بودجه اختصاص یافته به این سیاست‌ها هموراه به مخالفت می‌پردازند‪.‬‬ ‫گفتنی است ساخت دیوار مرزی مکزیک طبق سیاست‌های مهاجرتی دولت‬ ‫ترامپ صورت گرفت و هزینه الزم برای ساخت این دیوار همواره یکی‬ ‫از موضوعات مورد اختالف دولت و کنگره آمریکا بوده است‪.‬ترامپ در‬ ‫صحبت‌هایی که در کارزار انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬داشت وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات تا پایان سال آینده‬ ‫میالدی حدود ‪ ۶۵۰‬کیلومتر دیگر این دیوار را به اتمام خواهد رساند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫باسابقههایقرمزوچالشبدونتیمماندن‬ ‫به نظر اعالم لیست بازیکنان مازاد گابریل کالدرون می‌تواند برای چند بازیکن پرسپولیس دردسرساز باشد‪.‬در حالیکه چند روز‬ ‫پیش اخبار زیادی در خصوص جدایی چند بازیکن باتجربه از پرسپولیس طبق نظر گابریل کالدرون مطرح شد‪ ،‬این روزها تمام اعضای‬ ‫تیم در ترکیه حضور دارند و تمرینات خود را همراه با سایر بازیکنان دنبال می کنند‪ .‬با این وجود اما شنیده می شود که به هر حال بعد‬ ‫از اردوی ترکیه و آشنایی بیشتر کالدرون با شاگردانش‪ ،‬ممکن است چند بازیکن که اتفاقا باتجربه هم هستند از لیست خارج شوند‪.‬‬ ‫درست است که در حال حاضر اسمی از هیچ بازیکنی مطرح نشده و کسی هم از ذهن کالدرون خبر ندارد اما به هر حال ترکیب‬ ‫پرسپولیس پر از بازیکنان باتجربه ای است که جدایی هرکدام از آنها می تواند اتفاق بزرگی باشد‪ .‬چراکه با رو به پایان بودن فصل نقل‬ ‫و انتقاالت و با توجه به اینکه اکثر تیم ها لیست خودشان را تکمیل خواهند کرد‪ ،‬این برای بازیکنان جداشده از پرسپولیس یک چالش‬ ‫خواهد بود که تیم جدیدی سراغ شان بیاید و فصل آینده در لیگ نوزدهم بدون تیم نباشند‪.‬‬ ‫پخش فوتبال ایران‪،‬حقی که‬ ‫باشگاه‌های ایرانی از آن محروم هستند‬ ‫موضوعحقپخشهنوزدرفوتبالایرانولیگ‌برترحلنشده‪.‬درحالیکهدرهمهلیگ‌هایمعتبر‬ ‫اروپاییتیم‌هاازاینحقبهرهمی‌برند‪.‬درآمدمشترکمیانهمهباشگاه‌هاعمومابهسهدستهتقسیم‌بندی‬ ‫می‌شود؛درآمدحاصلازحقپخشتلویزیونی‪،‬درآمدحاصلازبرندباشگاهودرآخرهمدرآمدیکه‬ ‫باشگاهازروزمسابقهبه‌دستمی‌آورد‪.‬درآمدحاصلازروزمسابقه‪،‬بیش‌ترمربوطبهمسائلبلیط‌فروشی‬ ‫یاستکهباشگاهازورزشگاهخودکسبمی‌کند‪،‬درآمدحاصلبرندباشگاههم‬ ‫ودرآمدهایجانب ‌‬ ‫مربوطبهپولیاستکهاسپانسرباشگاهباقراردادهایتجاریبهحسابباشگاهواریزمی‌کندودرآخر‬ ‫همدرآمدحاصلازحقپخشاست‪.‬درایننوعدرآمد‪،‬باشگاهبه‌خاطرپخشکلیاخالصه‌یمسابقه‪،‬‬ ‫پولزیادیبهدستمی‌آورد‪.‬اینکهیکباشگاهچهدرصدیازدرآمدشمربوطبهمواردذکرشده‬ ‫استباباشگاهدیگرمتفاوتاستوتمامباشگاه‌هاازیکقاعدهمشخصپیروینمی‌کنند؛دربعضیاز‬ ‫باشگاه‌هایاروپاکم‌ترازپانزدهدرصددرآمدباشگاهازحقپخشتامینمی‌شودودربعضیازباشگاه‌ها‪،‬‬ ‫درآمدحاصلازحقپخشبههفتاددرصدمی‌رسد‪.‬ششباشگاهبزرگانگلستانباتوجهبهقراردادهای‬ ‫حقپخشلیگبرترانگلستان‪،‬توانست ‌هاندخودرادرمیان‪ 10‬باشگاهپردرآمدجهانجایدهند‪.‬براساس‬ ‫تحقیقیاز«‪»Deloitte‬کهدرسال‪ 2018‬منتشرشد‪،‬ششباشگاهبزرگفوتبالانگلستانیعنی‬ ‫منچستریونایتد‪،‬منچسترسیتی‪،‬لیورپول‪،‬چلسی‪،‬آرسنالوتاتنهامکهبالقب«‪»Top6‬به‌دوشمی‌کشند‪،‬‬ ‫به‌طورمیانگینازحقپخشدرآمدی‪ 230‬میلیونیوروییداشتند؛بیش‌تریندرآمدازحقپخشرا‬ ‫دراینبین‪،‬باشگاهلیورپولبا‪ 251‬میلیونیوروداشتهوکم‌تریندرآمدراباشگاهآرسنالبا‪ 206‬میلیون‬ ‫یوروداشته؛امادرآمدهایزیادفقطمخصوصباشگاه‌هایبزرگنیستوباشگا‌همیانجدولی‌ایمثل‬ ‫نیوکاسلدرتمامیرقابت‌هاییکهحاضربوده‪،‬ازحقپخشتلویزیونیدرسال‪،2018‬درآمدی‪143‬‬ ‫میلیونیوروییداشته‪،‬اینمبلغنشانمی‌دهدکهحقپخشجزانکارناپذیرفوتبالانگلستاناست‪.‬لیگ‬ ‫برترانگلستانوباشگاه‌هایشباداشتنایندرآمدهایسرسام‌آورازحقپخش‪،‬بازهمب ‌هدنبالکسب‬ ‫درآمدبیش‌ترازاینبخشمهمهستند‪،‬به‌طوریکهقراردادجدیدیراازسال‪ 2019‬باتلویزیون‌های‬ ‫بزرگ برایپخشبین‌المللیبهامضارساندندومجموعادرآمدیبیشازچهارمیلیاردپوندازاینطریق‬ ‫خواهندداشتکهنسبتبهقراردادپیشینیکمیلیاردپوندبیش‌تراست؛اماایندرآمدهاباچهفرمولیبه‬ ‫باشگاه‌هامی‌رسد؟لیگبرترانگلستانداراییکفرمولمشخصبرایتقسیمحقپخشاست؛اینلیگ‬ ‫تمامدرآمدبین‌المللیازحقپخشرابه‌صورتمساویمیانتمامباشگاه‌هایلیگبرترتقسیممی‌کند‬ ‫ومیانتیماولوآخرتفاوتینمی‌گذارد؛امابرایمحاسبهتقسیمحقپخشبریتانیاازفرمولیاستفاده‬ ‫می‌کندکهتیم‌هابرایقرارگیریدرجایگاهباالتروجذبتماشاگربایکدیگررقابتکنند‪ 50.‬درصد‬ ‫حقپخشداخلیدرلیگبرتربه‌صورتمساویمیانهمهتیم‌هایبه‌صورتمساویتقسیممی‌شود؛‬ ‫اماتفاوتازجاییمیانتیم‌هارقممی‌خوردکه‪ 25‬درصددرآمدحاصلازحقپخشداخلیبابت‬ ‫جایگاهقرارگیریدرجدولپرداختمی‌شودودرفصل‪ 2019-2018‬بابتهررتبهتفاوت‪،‬تیمحدود‬ ‫دومیلیونپوندبه‌دستمی‌آوردیاازدستمی‌دادوتفاوتجایگاهاولوآخرجدولبیشاز‪ 35‬میلیون‬ ‫پوندبود‪ 25.‬درصددرآمددیگرازحقپخشباتوجهبهتعدادبازیپخششدهتیم‌هادربریتانیامحاسبه‬ ‫می‌شودوبابتپخششدنهربازی‪،‬تیم‌هادرآمدیبیشازیکمیلیونپونددارند‪.‬این‌طوراستکههر‬ ‫تیمبرایجذبتماشاگروجایگاهبهترمی‌جنگدتابتوانددرآمدبهتریراکسبکند‪.‬اینفرمولبرابری‬ ‫درحقپخشاستکهباعثمی‌شود‪،‬منچسترسیتیدرفصلنقل‌وانتقاالت‪،‬بیشاز‪ 300‬میلیونیورو‬ ‫هزینهکندیاباشگا‌هلیورپولبابتانتقالچهاربازیکن‪،‬بیشاز‪ 180‬میلیونپوندخرجکند؛البتهاینخرج‬ ‫کردنفقطمربوطبهباشگاه‌هایبزرگلیگبرترانگلستاننیستوباشگاهیمثلولوورهمپتونبعد‬ ‫ازصعودازچمپیون‌شیپبهلیگبرتر‪،‬بیشاز‪ 100‬میلیونیورودربازارنقل‌وانتقاالتهزینهمی‌کندتا‬ ‫تیمشدررقابتمیانه‌یجدولموفقباشد‪.‬درسال‪،2018‬سهباشگاهآلمانیتوانستنددرمیان‪ 20‬باشگاه‬ ‫پردرآمدفوتبالاروپاجایبگیرند؛بایرنمونیخ‪،‬دورتموندوشالکهحدود‪ 389‬میلیونیوروازحقپخش‬ ‫درآمدداشتند‪.‬دربیناینسهباشگاه‪،‬درآمدهایتجاریازحقپخش‪،‬درصدبیش‌تریرابه‌خود‬ ‫اختصاصدادندوحقپخشدربیندرآمدهاییکهباشگاه‌هاکسبکردند‪،‬درجایگاهدومقراردارد‪.‬‬ ‫فوتبالآلمانچندسالپیشبهفرمولیبرایتوزیعحقپخشرسیدکهقراراستتاسال‪ 2021‬بهآن‬ ‫پایبندباشد؛دراینفرمول‪25،‬درصدحقپخشبین‌المللیمیانتمامهجدهتیمبوندسلیگاتقسیممی‌شود‪،‬‬ ‫‪ 25‬درصددیگربرمبنایتعدادبازیدرلیگاروپاولیگقهرماناناروپاتقسیممی‌شودو‪ 50‬درصد‬ ‫باقی‌ماندهبراساسعملکردبین‌المللیتیم‌هادربازه‌های‪5‬سالهپرداختمی‌شود؛اماقبلپرداختهمهاین‬ ‫مبالغبهباشگاه‌هایحاضردربوندسلیگا‪،‬سطحدومفوتبالآلمان‪،‬معروفبهبوندسلیگایدو‪،‬ازابتدای‬ ‫ورزش‬ ‫وضعیت دروازه‬ ‫استقالل در ابهام‬ ‫گزارش‬ ‫حضور یک دروازه‌بان از لیگ‬ ‫یک و یا دروازه‌بان‌های پایه استقالل‬ ‫گزینه‌های دیگر برای ذخیره حسینی‬ ‫اجرایاینفرمول‪،‬سالیانه‪ 5‬میلیونیورودریافتمی‌کندوهرفصلیکمیلیونیورونسبتبهسالقبل‪،‬‬ ‫اینمبلغافزایشمی‌یابد؛اماپیچیدگیاصلیفرمولدرتقسیمداخلیحقپخشاست‪،‬جایی‌کهبراساس‬ ‫چهارفاکتوراساسی‪،‬اینمبلغبینباشگاه‌هاتقسیممی‌شود‪.‬فاکتوراولبرایتقسیماینالگوییاست‬ ‫که‪ 70‬درصدحقپخشرابه‌خوداختصاصمی‌دهد‪.‬دراینفاکتور‪،‬تیم‌هایبوندسلیگاییکودو‬ ‫براساسعملکردپنجسالگذشته‌یخود‪،‬رتبه‌بندیمی‌شوند؛تیماولبوندسلیگاییک‪ 2/5،‬درصداز‬ ‫اینمبلغراصاحبمی‌شودوبهتیمآخر‪ 9/2‬درصدمی‌رسد؛ایندرصدهادربوندسلیگایدوبهمراتب‬ ‫کم‌تراستوتیماولحدود‪ 7/1‬درصدازکلمبلغمربوطبهاینفاکتوررادرحسابخود‌می‌بیندو‬ ‫تیمآخربوندسلیگایدوفقط ‪ 75/0‬درصدبه‌دستمی‌آورد‪.‬فاکتوردومدرتوزیعحقپخشداخلی‬ ‫مربوطبهپایداریباشگاه‌هااستکهدربازه‌یطوالنی‪ 20‬سالهبررسیمی‌شود‪.‬تیم‌هایبوندسلیگای‬ ‫یکودودریکجدول‪ 36‬تیمیرده‌بندیمی‌شوندوباتوجهبهعملکردشاندربیستسالگذشته‬ ‫مجموعاپنجدرصدکلحقپخشرابه‌دستمی‌آوردند‪.‬نکتهشگفتامادرفرمولحقپخشداخلی‬ ‫درفوتبالآلماندرفاکتورسومقراردارددراینبخش‪،‬دودرصدازحقپخشبهتیم‌هاییمی‌رسد‬ ‫کهبهبازیکنانزیر‪ 23‬سالخودفرصتبازیمی‌دهند؛البتهآلمانی‌هابرایبازیکنانخارجیاینشرط‬ ‫راگذاشت ‌هاندکهبایدبازیکن قبل‪ 18‬سالگیبهحاضردربوندسلیگاییکیادوپیوستهباشدتاشامل‬ ‫ایندرآمدشود‪.‬فاکتورچهارمهممشابهفاکتوراولبراساسرقابتاست؛امابااینتفاوتکهتیم‌های‬ ‫بوندسلیگاییکبراساسعملکردپنجسال ‌ه‪‎‬یخوددرجدولردهبندیقرارمی‌گیرندو‪ 23‬درصد‬ ‫باقی‌ماندهراصاحبمی‌شوند‪.‬بااینسیستمیکهبوندسلیگااستفادهمی‌شود‪،‬تیم‌هایکوچک‌ترمجبور‬ ‫می‌شوندکهستاره‌هایجوانخودرابفروشندوقدرتفقطدریکقطبمتمرکزشودولیگآلماندر‬ ‫دستبایرنمونیخبیفتند‪.‬‬ ‫جشنوارهاسباصیلعربدرتبریز‬ ‫هستند‪.‬استقاللی‌ها که در این فصل‬ ‫زودتر از همیشه برای ورود به بازار‬ ‫نقل و انتقاالت دست به کار شده‌اند‬ ‫نیازهایشان را برای تمام پست‌ها‬ ‫برطرف نکرده‌اند ‪ .‬رضا اسدی هم‬ ‫هافبک دفاعی است و استقاللی‌ها‬ ‫کمتر از بقیه پست‌ها در این پست‬ ‫به بازیکن نیاز دارند‪ .‬حضور فرشید‬ ‫خرید اسدی عجله‌ای نداشته باشند‬ ‫جذب دروازه‌بان خارجی نیستند مگر‬ ‫باقی‌مانده‌شان بتوانند استفاده بهتری‬ ‫را مجبور به این کار کند‪.‬‬ ‫همین دلیل است که استقاللی‌ها بعد‬ ‫و صبر کنند تا شاید از تک سهمیه‬ ‫را رسمی کرده‌اند در مورد رضا‬ ‫اسدی دست نگه‌داشته و تعلل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در صورتی که اسدی استقاللی‌‬ ‫می‌کنند‪ .‬در صورتی که اسدی به‬ ‫شود باید گفت که حسین حسینی‬ ‫نمی‌تواند بازیکن لیگ برتری به‬ ‫و احتماال رقیب خیلی جدی روی‬ ‫استقالل بپیوندد‪ ،‬استقالل دیگر‬ ‫خدمت بگیرد‪.‬‬ ‫این اتفاق در حالی می‌افتد که‬ ‫به نظر می‌رسد آبی‌ها هنوز تمام‬ ‫خصوص این که فتحی با خبر احتمال‬ ‫حضور دروازه‌بان تیم‌های پایه تاتنهام‬ ‫باقری و ریگی و احتمال ماندن علی‬ ‫سهمیه ‪ 6‬بازیکن لیگ برتری‌شان در‬ ‫از این که قرارداد تمام خریدهایشان‬ ‫مالی استقالل‪ ،‬استفاده از دروازه‌بان‬ ‫خارجی شاید گزینه بعیدتری باشد‪ .‬به‬ ‫کاملا با شوخی برخورد کرده است‬ ‫کریمی‪ ،‬باعث شده تا آبی‌ها برای‬ ‫آستانه پرشدن قرار دارد‪ .‬احتماال به‬ ‫لیگ یکی بروند‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫تنها دروازه‌بان آبی‌ها خواهد بود‬ ‫و این نشان می‌‌دهد که آ ن‌ها به فکر‬ ‫این که اصرارهای استراماچونی آن‌ها‬ ‫حضور یک دروازه‌بان از‬ ‫لیگ یک و یا دروازه‌بان‌های پایه‬ ‫استقالل که فتحی به آن اشاره کرده‬ ‫گزینه‌های دیگر برای ذخیره حسینی‬ ‫هستند‪ .‬دو گزینه‌ای که اجرای هر‬ ‫نیمکت نخواهد داشت‪ .‬استقاللی‌ها‬ ‫کدام از آن‌ها به معنای شماره یک‬ ‫به سراغ گزینه‌های خارجی و یا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫برای جذب دروازه‌بان دوم باید‬ ‫شدن حسینی بدون هیچ خطر و رقیبی‬ ‫نقل و انتقاالت‬ ‫عجیب لیگ برتر‬ ‫گزارش‬ ‫در حالی که تاریخ آغاز‬ ‫در معرض جدایی از این تیم‬ ‫رسیده است‪ .‬احتمال تمدید ‪۳‬‬ ‫لیگ نوزدهم از سوی سازمان‬ ‫قرار دارند که از این بین تنها‬ ‫نشده‪ ۱۶ ،‬تیم لیگ برتری در‬ ‫جدایی اش محتمل‌تر است‪.‬ذوب‬ ‫صورت تعداد خروجی‌های این‬ ‫انتقاالتی به سر می‌برند‪۱۶.‬‬ ‫ثبات در نقل و انتقاالت است‪.‬‬ ‫پارس جنوبی با فراز کمالوند‬ ‫لیگ هنوز مشخص و اعالم‬ ‫یک رقابت تنگاتنگ نقل و‬ ‫یک بازیکن به اسم بشار رسن‬ ‫آهن هم یکی از تیم‌های با‬ ‫بازیکن از این تعداد با آبی‬ ‫پوشان وجود دارد که در این‬ ‫تیم به ‪ ۱۵‬نفر کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫تیم حاضر در نوزدهمین دوره‬ ‫از این تیم تنها رشید مظاهری‪،‬‬ ‫یک رکورد عجیب در جذب‬ ‫تنگاتنگ نقل و انتقاالتی قرار‬ ‫جدا شد ه‌اند و در مقابل تنها‬ ‫تیم که فصل گذشته را با‬ ‫لیگ برتر در حالی در رقابتی‬ ‫سید محمد حسینی و اوساگونا‬ ‫گرفته‌اند که هنوز تاریخ آغاز‬ ‫حسین بهزادی درواز ه‌بان پیشین‬ ‫سازمان لیگ مشخص نشده‬ ‫اما حداقل جذب یک مهاجم‬ ‫مسابقات لیگ برتر از سوی‬ ‫است‪ .‬تاکنون بازیکنان زیادی‬ ‫پدیده جذب این تیم شده است‪.‬‬ ‫خارجی هم برای این تیم قطعی‬ ‫بعد از ‪ ۳‬فصل سرمربی اش تغییر‬ ‫بین تیم‌های لیگ برتری جابجا‬ ‫انتظار جابجایی قرار دارند و‬ ‫گرفت که چند بازیکن سابق‬ ‫بازیکنان زیادی هم هستند که‬ ‫البته باید این نکته را در نظر‬ ‫جانشین مهدی تارتار کرد تا‬ ‫کرده باشد‪.‬کمالوند تاکنون ‪۲۱‬‬ ‫بازیکن جدید به خدمت گرفته‬ ‫و حتی اگر بر این تعداد اضافه‬ ‫ذوب آهن که بنا به دالیلی در‬ ‫نشود‪ ،‬باز هم پارس جنوبی یک‬ ‫نفرات شأن اضافه می‌شوند‪.‬‬ ‫جدید در لیگ برتر را از خود‬ ‫هنوز هیچ گزینه‌ای برای فصل‬ ‫خدمت این تیم نبودند به جمع‬ ‫تیم‌های لیگ برتری تا امروز‬ ‫بازیکنانی مثل دانیال اسماعیلی‬ ‫پیش رو ندارند‪.‬با ثبات ترین‬ ‫ایستادن در رده چهاردهم به‬ ‫پایان رساند‪ ،‬فراز کمالوند را‬ ‫است‪.‬‬ ‫شد ه‌اند‪ ،‬بازیکنان زیادی در‬ ‫بازیکن به جای گذاشت‪ .‬این‬ ‫رکورد جالب در جذب بازیکن‬ ‫به جای گذاشته است‪ .‬سایر‬ ‫دو تیم ذوب آهن و پرسپولیس‬ ‫فر‪ ،‬مهدی مهدی پور‪ ،‬احسان‬ ‫پهلوان و احتما الً محمدرضا‬ ‫سرخ پوشان عم ً‬ ‫ال تنها فرشاد‬ ‫خروجی را استقالل دارد‪ .‬تعداد‬ ‫باید دید در پایان فصل نقل و‬ ‫تیم جدا شده و یا در معرض‬ ‫رفت و آمدها برای کدام تیم‌ها‬ ‫هستند که کم‌ترین ورودی و‬ ‫کم‌ترین خروجی را دارند‪.‬‬ ‫خلعتبری‪.‬بیشترین تعداد بازیکن‬ ‫احمدزاده و محمدحسین کنعانی‬ ‫بازیکنانی که یا قطعاً از این‬ ‫و در مقابل نیز سه بازیکن‬ ‫جدایی قرار دارند به عدد ‪۱۸‬‬ ‫زادگان را به خدمت گرفته‬ ‫تیم‌های لیگ برتری تاکنون‬ ‫رفت و آمدهایی متعاد ل‌تر‬ ‫نسبت به این تیم‌ها داشته اند‪.‬‬ ‫انتقاالت و آغاز لیگ برتر این‬ ‫بهتر و مثمر ثمر تر است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!