صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۴۹

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 849

روزنامه صدای اصلاحات شماره 849

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫جلودارزاده‬ ‫پایان ماموریت رئیس جمهور‬ ‫وقت«خوب»استعفا‬ ‫آوار شدن کرایه خانه های نجومی‬ ‫برسرمردمهمچونحادثهغیرمترقبه‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬تیر ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪849‬‬ ‫خبر‬ ‫تیم “ب” درس نگرفت اما‬ ‫جهان باید درس بگیرد‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی‬ ‫توییتریبهکارشکنیتیم“ب”درراستای‬ ‫از بین بردن برجام اشاره کرد و تاکید کرد‬ ‫تاریخ ثابت کرده چنین اقداماتی نتیجه‬ ‫عکسدارند‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عضو کمیسیون قضایی مجلس‬ ‫فضایاوین‬ ‫الکچری نیست‬ ‫صدای اصالحات«محمدعلی پورمختار»‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون حقوقی در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬در خصوص «اظهارنظر برخی‬ ‫درباره الکچری بودن زندان اوین» گفت‪:‬‬ ‫ما از زندان اوین بازدید داشته‌ایم و در آنجا‬ ‫افراد معروفی زندانی هستند‪ ،‬آن هم در‬ ‫اتاق‌های معمولی ده نفره و اتاق‌های نسبتا‬ ‫کوچک اما ظرفیتی جدیدا نه تنها برای‬ ‫زندان اوین بلکه برای همه زندان‌ها فراهم‬ ‫کرده‌اند‪ .‬برای مثال اگر کسی‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫آمریکابهخاطر‬ ‫انسجاممردمازجنگ‬ ‫عقبنشینیکرد‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که اروپا به برجام پایبند باشد به همان‬ ‫میزان پایبند خواهیم بود‪.‬علی ربیعی‬ ‫مهمترین علت عقب نشینی امریکا از‬ ‫جنگ علیه ایران را افزایش انسجام‬ ‫اجتماعی دانست و گفت‪ :‬مردم اعتماد‬ ‫دارند و می‌دانند که اگر روزی وارد‬ ‫برجام شدیم مصلحت کشور را خواستیم‬ ‫و اکنون هم اگر سطح غنی سازی اورانیوم‬ ‫را افزایش داده‌ایم‪ ،‬این اقدام را مصلحت‬ ‫کشور می‌دانیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ترامپ وقتی‬ ‫دید که جامعه ایران فرو نپاشیده و هنوز به‬ ‫قوت خودش باقی است تصمیم گرفت‬ ‫حتی عالوه بر شروط مذاکره‪ ،‬حمله‬ ‫خود را لغو کند‪ .‬این یک پیام دارد و ‪...‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫جلودارزاده گفت ‪ :‬متاسفانه مبحث افزایش اجاره بها‬ ‫همانند یک حادثه غیر مترقبه گریبانگیر مردم و کشور‬ ‫شد و در طی چند ماه اخیر در کنار تبعات ناشی از‬ ‫سیل اخیر قرار گرفت‪ ،‬در نتیجه نهاد های تصمیم گیر‬ ‫در شرایط اضطراری قرار گرفتند و کنترل اوضاع‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بگذارید این نوشتار را با یک مثال شروع‬ ‫کنم‪ .‬وقتی هوا گرم می‌شود مردم به پشت‬ ‫بام‌ها می‌روند و کولرهای خود را سرویس‬ ‫می‌کنند تا در تابستان به آن پناه ببرند‪.‬مردم‬ ‫در زمستان هم کولرها را جمع می‌کنند‪...‬‬ ‫“طرحطوبی”یکملیتخانوادگی‬ ‫واگذاریاراضیملیبهبرادرمعاونرئیس‌جمهور‬ ‫طرح طوبی از زمانی که مطرح شد‪ ،‬طرحی سبز و محیط زیستی بود که البته اما و اگرهای فراوانی نیز بر سر اجرایی شدن آن به وجود آمد‪ .‬طرح طوبی یا همان طرح توسعه جنگل و باغ‪ ،‬طرحی است که در آن مناطق مستعد اراضی ملی ‪ ،‬دولتی و‬ ‫شخصی به توسعه باغ با گونه های خشکباری و توسعه جنگل با گونه های مثمر باغی و گونه های غیر مثمر چوب ده و سریع الرشد اجرا گردید‪ .‬طوبی به منظور احیاء ‪ ،‬توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور و اجرای طرح های جنگلداری‬ ‫و منابع جنگلی وارد فاز اجرایی شد و گام های اولیه آن‪ ،‬ایده های مثبتی را تا حدودی در کشور جاری ساخت‪ .‬اما طرح طوبی‪ ،‬که در دهه هفتاد و در زمان تصدی عیسی کالنتری در وزارت جهاد کشاورزی و به دستور وی به منظور احداث باغ در‬ ‫اراضی ملی راه‌اندازی شد همواره به عنوان طرحی مخرب و پوششی برای زمین‌خواری شناخته شده است‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سناریوی‪ 1400‬با مهره هایی پر ابهام‬ ‫لیدر خسته اصولگرا‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫فیش‌های حقوق‬ ‫همچنان پنهان!‬ ‫‪1‬‬ ‫نانسی پلوسی‬ ‫ترامپمی‌خواهد‬ ‫آمریکا را دوباره کشور‬ ‫سفیدپوستانکند‬ ‫رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از طرح‬ ‫پیشنهادی اخیر دونالد ترامپ به منظور‬ ‫گنجاندنپرسشدربارهشهروندی‪...‬‬ ‫بالتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا در حالی وارد‬ ‫چهارمین ماه می‌شود که علی‌رغم اعالم سازمان‬ ‫امور استخدامی بر تحویل این سامانه به وزارت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مسئوالن این وزاتخانه هیچ پاسخی به‬ ‫این سامانه شفافیت‌ساز حقوق‌ها نمی‌دهند و‬ ‫شنیده‌ها حاکی از این است که چون این سامانه‬ ‫به صورت ناقص راه‌اندازی شده‪ ،‬وزارت اقتصاد‬ ‫در پذیرش آن دچار تردید شده است‪.‬سامانه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫تصوربرقراریامنیتدرمنطقهبدوندرنظرگرفتنایراناشتباهاست‬ ‫معاوناولرییسجمهورباتاکیدبراینکهامروزکشورتبدیلبهیککارگاهعظیمدرهمهبخش‌هاشدهاست‪،‬گفت‪:‬از‬ ‫ابتدایانقالبدرمسئولیت‌هایمختلفخدمتگزارمردمبودهام‪،‬امااینحجمازکاروتالشوافتتاحطرح‌هایمختلفکههم‬ ‫اکنوندرحالانجاماستجزوکمسابقه‌ترینموارداست‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه‌شنبه) در آیین افتتاح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم یکی از مهمترین‬ ‫وظایفدولت‌هاراایجادفضایمناسببرایکاروفعالیتدانستوافزود‪:‬درهمینراستادولتتدبیروامیدتالشخودرابه‬ ‫کار گرفت که بهترین فضا برای رشد و توسعه کشور مهیا شود اما آمریکا که با مردم ایران مخالفت و دشمنی دارد‪ ،‬وقتی که‬ ‫احساسمیکندروندتوسعهایرانشتابگرفته‪،‬ازهرفرصتیبرایجلوگیریازپیشرفتمردمایراناستفادهمیکند‪.‬معاوناول‬ ‫رییسجمهورافزود‪:‬چهکسیتصورمیکردکهکشوریمانندآمریکابااینهمهادعا‪،‬پسازماههاوسالهامذاکرهتوافق‬ ‫برجام را به هم بزند و از آن خارج شود؟ این رفتار برای دولتی مانند آمریکا به معنای عناد و دشمنی با ملت ایران و تالش برای‬ ‫جلوگیریازتوسعهوپیشرفتکشوراست‪.‬ویبااشارهبهاینکهایراندرمیانکشورهایمنطقهازموقعیتاستثناییبرخوردار‬ ‫است افزود‪ :‬ایران حافظ امنیت منطقه است و اگر کشورهای غربی و آمریکا تصور کنند که در این منطقه می توان امنیت را‬ ‫بدوندرنظرگرفتنایرانبرقرارکردسختدراشتباههستند‪.‬ویافزود‪:‬خوشبختانهقدرتایرانروزبهروزافزایشپیدامی‌کند‬ ‫وکشورهایغربیوآمریکانیزخودشاناذعاندارندکهحوزهنفوذایرانبسیارگستردهاستوبههمینخاطراصراردارندکه‬ ‫مانعتوسعهایرانشوند‪.‬جهانگیریادامهداد‪:‬دراینشرایطدومسئولیتبرعهدهماستکهدروهلهنخستبایدازکیانکشورو‬ ‫نظامدرچارچوبیکهامام‪،‬رهبریوشهداطراحیکردندحفاظتکنیم‪.‬معاوناولرییسجمهورباتاکیدبراینکهزبانتهدید‬ ‫دربرابرملتایرانکارسازنیستگفت‪:‬تعاملباملتایرانباسابقهتمدنیوفرهنگیکهنبایدازطریقمنطقوگفت‌وگوباشد‪.‬‬ ‫ویاظهارداشت‪:‬دومینمسئولیتماایناستکهمقاومتخودرادربخشهاییکهآمریکامیخواهدآسیببزندافزایش‬ ‫دهیم و امروز که هدف آنها لطمه زدن به اقتصاد و توسعه کشور است‪ ،‬باید از روند توسعه و پیشرفت کشور حراست کنیم‪.‬‬ ‫جهانگیری با اشاره به بازدیدهای امروز خود از طرح‌ها و پروژه‌های مختلف‪ ،‬از دست اندرکاران این طرح ها قدردانی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در دولت تدبیر و امید کارهای گسترده‌ای در بخش آب و خاک انجام شد و با مجوز مقام معظم رهبری‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های نیمه تمام در بخش آب و خاک مورد استفاده قرار گرفت و‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر دیگر نیز در بخش آب و خاک استان خوزستان هزینه شد که در نتیجه این اقدامات‪ ،‬با وجود سیالب سال جاری در‬ ‫استانخوزستانمیزانخریدگندمازایناستاندرسالجارینسبتبهسالگذشتهبیشتربودکهاینبهمعنایگسترده‌ترشدن‬ ‫کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت در سال‌های گذشته است‪ .‬معاون اول رییس جمهور گفت‪ :‬باید اقدامات انجام شده‬ ‫توسطدولتبازبانیگویابهمردماطالعرسانیشودامامتاسفانهدولتدراینخصوصضعفداردوشایدهمتخریب‌های‬ ‫مخالفیندولتقوی‌تراستواجازهنمی‌دهدکهمردمنسبتبهاقداماتصورتگرفتهآگاهشوند‪.‬ویباتاکیدبراینکهتالش‬ ‫دولتایناستکهجریانفعالیتوکاروتالشدرکشورمتوقفنشود‪،‬ازبخشخصوصیخواستباجدیتبهصحنهبیاید‬ ‫وافزود‪:‬درروزهایسختودرمشکالتاستکهازمدیرانوبخشخصوصیانتظارنقشآفرینیداریموگرنهدرشرایط‬ ‫عادیهمهمیتوانندفعالیتکنند‪.‬جهانگیریبایادآوریاینکهفروشنفتودرآمدکشورکاهشپیداکرده‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫با شناختی که از ظرفیت های کشور دارم مطمئن هستم با ابتکار و خالقیت مدیران می توان ده برابر تحریم ها فرصت توسعه‬ ‫و پیشرفت ایجاد کرد‪ .‬معاون اول رییس جمهور در ادامه با قدردانی از تالش ها و خدمات وزارت نیرو گفت‪ :‬این وزارتخانه‬ ‫تابستان سال گذشته را با وجود کم آبی و عدم امکان استفاده از نیروگاه های برق آبی به خوبی مدیریت کرد و اجازه نداد که‬ ‫مردمتحتفشارقراربگیرند‪.‬ویافزود‪:‬درگذشتهبرایاحداثنیروگاهبایدوارداتخارجیانجاممیشداماامروزباهمتو‬ ‫توانمندیداخلیگامهایبزرگیدربخشاحداثومدیریتنیروگاههابرداشتهشدهاست‪.‬جهانگیریاظهارامیدواریکرد‪:‬‬ ‫باامضایتفاهمنامهمیاندانشگاهپیامنورومعاونتتوسعهروستاییومناطقمحروممهارتآموزانتحتپوششتسهیالت‬ ‫اشتغالزاییقرارگرفتهوشاهدتحولوتوسعهدراینبخشباشیم‪.‬وزیرنیرونیزدراینمراسمبابیاناینکهطیدوروزاخیر‪۱۲‬‬ ‫پروژهدرشهرستان‌هایمختلفاستانفارسبهبهرهبرداریرسیدگفت‪:‬برایاینپروژهها‪ ۳۵۰۰‬میلیاردتومانسرمایهگذاری‬ ‫شده است و‪ ۸۰‬میلیارد تومان نیز برای آغاز عملیات اجرایی سه طرح دیگر هزینه شد‪ .‬اردکانیان افزود‪ :‬صنعت برق کشور در‬ ‫دولتتدبیروامیدکارنامهدرخشانیداردوازسال‪ ۹۲‬تاکنون‪ ۱۵۰‬هزارمیلیاردتوماندرصنعتبرقچهدولتیوچهخصوصی‬ ‫سرمایهگذاریشدهوبیشاز‪ ۱۲‬هزارمگاواتظرفیتنصبشدهبهصنعتبرقکشورافزودهشدهاست‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز کشور تبدیل به یک کارگاه عظیم در همه عکس‬ ‫بخش‌ها شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای انقالب در مسئولیت‌های مختلف خدمتگزار مردم بوده ام‪ ،‬اما‬ ‫این حجم از کار و تالش و افتتاح طرح‌های مختلف که هم اکنون در حال انجام است جزو کم جهانگیری‬ ‫سابقه‌ترین موارد است‪.‬‬ ‫فضای اوین الکچری نیست‬ ‫ازایرانمی‌خواهیمفعالیت‌هایمغایرتوافق‬ ‫اگر کسی اطالعاتی دارد که تبعیضی در زندان‌ها وجود دارد گزارش دهد‬ ‫هسته‌ایراهرچهسریع‌ترمتوقفکند‬ ‫وزرای خارجه اتحادیه اروپا‪:‬‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬وزیران خارجه آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلیس و اتحادیه اروپا‬ ‫سه‌شنبه‪ -‬اعالم کردند که نگران افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران هستند و از‬‫تهران خواستند که به توافق سال ‪ ۲۰۱۵‬بازگردد‪.‬‬ ‫ایران اعالم کرده که غنی‌سازی اورانیوم خود را در غلظت و ذخیره بیشتر از حد‬ ‫مجاز تعیین شده در معاهده هسته‌ای خواهد برد‪ ،‬این حرکت می‌تواند به معنای‬ ‫بازگشت تمام تحریم‌های اقتصادی علیه تهران باشد‪.‬‬ ‫وزیران امروز خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به توافق هسته‌ای گفتند که از ایران‬ ‫می‌خواهیم فعالیت‌های مغایر توافق هسته‌ای را هر چه سریع‌تر متوقف کند! و‬ ‫از همه طرف‌های برجام می‌خواهیم برای کمک به کاهش تنش‌ها نقش خود‬ ‫را ایفا کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون قضایی مجلس‪:‬‬ ‫«محمدعلی پورمختار»‪ ،‬عضو کمیسیون حقوقی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در‬ ‫خصوص «اظهارنظر برخی درباره الکچری بودن زندان اوین»‬ ‫گفت‪ :‬ما از زندان اوین بازدید داشته‌ایم و در آنجا افراد‬ ‫معروفی زندانی هستند‪ ،‬آن هم در اتاق‌های معمولی ده نفره و‬ ‫اتاق‌های نسبتا کوچک اما ظرفیتی جدیدا نه تنها برای زندان‬ ‫اوین بلکه برای همه زندان‌ها فراهم کرده‌اند‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫کسی خودش عالقه‌ای به غذای زندان ندارد با هزینه خود‬ ‫می‌تواند‪ ،‬سفارش غذای دیگری را بدهد‪.‬او در ادامه گفت‪:‬‬ ‫محیط زندان یکسان است‪ ،‬الکچری نیست و تعداد اتاق و‬ ‫تخت‌ها هم اندازه است‪ .‬فضای اوین به طور کلی چون به‬ ‫زندانیان مالی اختصاص دارد‪ ،‬متفاوت است‪.‬پورمختار در‬ ‫خصوص «نهادن نام هتل الکچری به اوین» بیان کرد‪ :‬هر‬ ‫کس‪ ،‬هر اسمی می‌خواهد روی آن بگذارد ولی به هر حال‬ ‫زندان است و محدودیت‌ها و مشکالت زندان و زندانی بودن‬ ‫را دارد و این طور نیست که نامش را هتل بگذاریم‪ .‬آنجا‬ ‫چون نوعا زندانیان مالی و بدهکاران مالی حضور دارند‪ ،‬در‬ ‫طبقه بندی تفاوت‌هایی وجود دارد‪ .‬بدهکاران مالی همیشه‬ ‫به منظور ارتکاب به جرم در زندان نیستند بلکه ممکن است‬ ‫چک یا مهریه‌ای داشته باشند که در طبقه بندی زندانیان در‬ ‫اوین‪ ،‬لحاظ می شود‪.‬او گفت‪ :‬مجرمین خطرناک یا آنهایی‬ ‫که جرایم سنگین کیفری و جنایی دارند در سایر زندان‌ها‬ ‫هستند که عمومی‌تر است اما مانع از این نیست که در‬ ‫حوزه غذا یا استفاده از امکانات زندان‪ ،‬تلویزیون و اینها‬ ‫محدودیت یا ممنوعیتی داشته باشند‪.‬پورمختار در خصوص‬ ‫اینکه آیا نیازی دیدید که در خصوص وضعیت زندان ها که‬ ‫به الکچری بودن شهرت یافته با قوه قضاییه صحبت کنید‬ ‫گفت‪ :‬برای چه باید صحبت کنیم‪ .‬من می‌گویم اصال فضای‬ ‫الکچری وجود ندارد و اگر کسی اطالعاتی درباره تبعیض در‬ ‫زندان ها دارد‪ ،‬می‌تواند آن را منعکس و گزارش دهد و ما هم‬ ‫به قوه قضاییه منعکس می‌کنیم‪.‬او در خصوص زمین خواری‬ ‫های گفت‪ :‬من نمی‌دانم چقدر به مجلس در خصوص زمین‬ ‫خواری ها مراجعه می‌شود اما چیزی که هست و اطالعاتش‬ ‫به دست من می‌رسد‪ ،‬اخبار ناخوشایندی به گوش می رسد‪.‬‬ ‫بعضی مواقع خودمان در این مناطق حضور پیدا می‌کنیم و‬ ‫عمال شاهد هستیم که زمین خواری روز به روز افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬این ساخت و سازها قابل گزارش هم نیست و‬ ‫فقط ایده بینایی می‌خواهد که اینها را ببیند و برخورد کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس در پایان گفت‪ :‬قانون این مسائل را روشن‬ ‫کرد و وظیفه دستگاه‌های اجرایی برخورد است‪ .‬متأسفانه‬ ‫چون برخوردها ضعیف است و بی توجهی می‌شود‪ ،‬اشخاص‬ ‫سوء استفاده کرده و روی همین اصل شاهد مشکالت هستیم‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪849‬‬ ‫سیاست‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫تیم "ب" درس نگرفت اما جهان باید درس بگیرد‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری به کارشکنی تیم “ب” در راستای از بین بردن برجام اشاره کرد و تاکید کرد تاریخ ثابت کرده چنین اقداماتی نتیجه عکس دارند‪ .‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران در پیامی توییتری نوشت‪« :‬بولتون و نتانیاهو در سال ‪ ۲۰۰۵‬معاهده پاریس را میان کشورهای ‪ E3‬و ایران از طریق پافشاری بر غنی‌سازی صفر از سوی ایران‪ ،‬از بین بردند‪.‬نتیجه چه شد؟ ایران غنی‌سازی خود را تا سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬به میزان ‪ ۱۰۰‬برابر افزایش داد‪.‬آن‌ها اکنون دونالد ترامپ را با همان توهم فریب داده‌اند تا برجام را از بین ببرد‪.‬تیم “ب “ درس نگرفت اما جهان باید درس بگیرد»‪.‬‬ ‫سناریوی‪ 1400‬با مهره هایی پر ابهام‬ ‫لیدرخسته اصولگرا‬ ‫ساز انتخابات به نسبت ماه های گذشته کمی ناکوک شده است‪ .‬در‬ ‫حالی که در روزهای اخیر انتخابات و کاندیداهای احتمالی آن به شدت‬ ‫بر سر زبان ها افتاده بودند حالل از تب و تاب افتاده و چندان شوری برای‬ ‫آمریکا به خاطر‬ ‫انسجام مردم از جنگ‬ ‫عقب نشینی کرد‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‪ :‬تا زمانی که اروپا‬ ‫به برجام پایبند باشد به همان میزان پایبند خواهیم‬ ‫بود‪.‬علی ربیعی مهمترین علت عقب نشینی امریکا از‬ ‫جنگ علیه ایران را افزایش انسجام اجتماعی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬مردم اعتماد دارند و می‌دانند که اگر روزی‬ ‫وارد برجام شدیم مصلحت کشور را خواستیم و‬ ‫اکنون هم اگر سطح غنی سازی اورانیوم را افزایش‬ ‫داده‌ایم‪ ،‬این اقدام را مصلحت کشور می‌دانیم‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ترامپ وقتی دید که جامعه ایران فرو‬ ‫نپاشیده و هنوز به قوت خودش باقی است تصمیم‬ ‫گرفت حتی عالوه بر شروط مذاکره‪ ،‬حمله خود را‬ ‫لغو کند‪ .‬این یک پیام دارد و آن این است که انسجام‬ ‫اجتماعی و همیاری و همدلی و تعاون مردم بیشتر‬ ‫شده و حتی امروز برای آنها شرط تعیین می‌کنیم که‬ ‫اگر می‌خواهد به مذاکرات ما با کشورهای اروپایی‬ ‫بپیوندند باید تحریم‌ها را لغو کند‪.‬‬ ‫وزیر سابق تعاون که در همایش بزرگداشت‬ ‫روزجهانی تعاون در مرکز همایش‬ ‫‌های صدا و سیما سخن می‌گفت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مردم به ما اعتماد دارند و می‌دانند اگر یک روز وارد‬ ‫برجام می‌شویم مصلحت کشور را می‌خواهیم و اگر‬ ‫االن سطح غنی سازی اورانیوم را افزایش دادیم‪ ،‬این‬ ‫اقدام را مصلحت کشور می‌دانیم لذا اگر برجام را‬ ‫امضا می‌کنیم یا اینکه تصمیم به غنی‌سازی می‌گیریم‬ ‫به دنبال صالح و منفعت آنها هستیم‪.‬سخنگوی دولت‬ ‫با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سختی دوران تحریم‬ ‫به شکل مطلوبی مدیریت شود‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه آتی‬ ‫سران قوه تصمیماتی اتخاذ می‌شود تا حمایت بیشتری‬ ‫از طبقات و دهک‌های پایین جامعه صورت گیرد‪.‬‬ ‫ربیعی تاکید کرد‪ :‬هدف اصلی تحریم این بود که‬ ‫آمریکا جامعه ایران را متالشی کند و هدف تحریم‪،‬‬ ‫انزوای ذهنی جامعه است اما مردم ما با روح تعاون‬ ‫و مشارکت از این دوره عبور خواهند کرد‪.‬او با بیان‬ ‫اینکه دغدغه رئیس جمهور دهک‌های پایین درآمدی‬ ‫و بهبود شرایط اقتصادی مردم است‪ ،‬افزود‪ :‬امسال‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰۰‬میلیاردتومان برای حمایت اجتماعی و‬ ‫عمدتاً در حوزه اقالم خوراکی اختصاص داده‌ایم‪.‬‬ ‫نتیجه داشته باشد چرا که دیگر حدود معینی از شعار تا گرایش کاندیداها‬ ‫سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬و این بار لیدرهای سیاسی‬ ‫انتخابات آینده وجود ندارد‪ .‬اما در میان تمام چهره ها و گروه های سیاسی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬با بررسی مهره جدید قالیباف می توان به این نتیجه رسید‬ ‫گزینش کاندیدا می باشد‪ .‬محمدباقر قالیباف که خود پیش از این کاندیدای‬ ‫خود به همراه ندارد‪ .‬تالش های قالیباف این بار بر پرویز فتاح رئیس کمیته‬ ‫خوش شانسی سیاسی قرار بگیرند‪ .‬رهبران سیاسی در شرایط امروز کشور‬ ‫گذاشته است که بیش از آن که تالش و یا اقدامات سیاسی باشد‪ ،‬یک‬ ‫به فتاح برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شنیده‬ ‫عملی برای رائه ندارند چرا که دور سیاست در چرخش تکرار و تکرار قرار‬ ‫یک نفر مانده که هم چنان با قوت در تالش برای اقدامات انتخاباتی و‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری سیاسی مردم و افکار عمومی در کشور نشان می دهد که‬ ‫دیگر بازی کاندیداها و روی کار آمدن آن ها چندان نمی تواند اثری در‬ ‫خارج شود یا خیر‪ .‬اما آن چیزی که مشهود می باشد این است که نوگرایی‬ ‫و یا نو اصولگرایی اصطالحی جدید در مسیر سیاسی قالیباف خواهد بود‪ .‬دو‬ ‫ریاست جمهوری بود‪ ،‬با بداقبالی در آرای انتخابات این بار قدم در مسیری‬ ‫که او در شمایل یک اصولگرای خسته‪ ،‬مهره ای قدرتمند تر از گذشته با‬ ‫امام‌ خمینی(ره) متمرکز است اما درحالی که زمزمه های گرایش قالیباف‬ ‫تکاپوی سیاسی می باشد‪ .‬فراخوان اخیر او برای جوانان چندان کارساز نبود‬ ‫می شد‪ ،‬احتماالت خبر می دهند که احتمال حضور فتاح در ریاست بنیاد‬ ‫همین طور انتقادات گسترده شامل حال فراخوان و ایده پرداز آن شد‪ .‬حاال‬ ‫تک نفره خود را در دست گرفته است در تالش برای یارکشی می باشد‬ ‫به طوری که بعد از انتشار‪ ،‬تنها تحلیل های چند جانبه مبنی بر شکست او و‬ ‫بعد از فراموشی مقطعی رسانه ها‪ ،‬بار دیگر قالیباف با گزینه های متفاوت‬ ‫تری به کارزار سیاست وارد شده است‪ .‬به نظر می رسد که او حتی در ین‬ ‫مقطع نیز دست از مهندسی انتخابات در عرصه سیاست برنمی دارد و مدام‬ ‫در حال تغییر مهره ها تاکتیک هایش می باشد اما از سویی دیگر وضعیت‬ ‫به جای ورود مستقیم به انتخابات تنها گزینه های خود را به کار می گیرند؛‬ ‫گزینه هایی که با نگاه به تجارب گذشته چندان نتوانستند مورد اقبال و‬ ‫که ممکن است موقعیت های شکست بیش از پیروزی باشد‪ ،‬خود حرفی و‬ ‫گرفته است‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬به نظر می رسد که اصال طلبان و اصولگرایان‬ ‫مستضعفان باال گرفته است‪ .‬قالیباف این بار که لیدر و یا سردمداری گروه‬ ‫احساس خطر پنهانی را برای آینده خود دارند و اقدامات قالیباف می تواند‬ ‫که در میانه میدان‪ ،‬هیچ چهره ای از سیاستمداران یاریگر او نیست ولی‬ ‫را نیز یکی از شخصیت های محتملی می کند که برای انتخابات آینده در‬ ‫نکته حائز اهمیت این است که قالیباف پیش از این چهره ای نظامی بوده تا‬ ‫چهره ای انتخاباتی‪ ،‬و حاال تغییر روند او می تواند حتی نوگرایی را در میان‬ ‫اصولگرایان به وجود آورد؛ نوگرایی که مشخص نیست کسی پیروز از آن‬ ‫مصداق بارزی از آن باشد‪ .‬مطرح شدن نام فتاح این بار از سوی قالیباف او‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬اما خبر کوچ ناگهانی و احتمالی او از کمیته امداد به‬ ‫بنیاد مستضعفان‪ ،‬نقشه های اصولگرایی را بر باد داده و سناریوی جدیدی را‬ ‫مقابل این نواصولگرا قرار می دهد‪.‬‬ ‫پایانماموریترئیسجمهور‬ ‫وقت «خوب» استعفا‬ ‫بگذارید این نوشتار را با یک مثال شروع کنم‪ .‬وقتی هوا گرم می‌شود مردم به پشت‬ ‫بام‌ها می‌روند و کولرهای خود را سرویس می‌کنند تا در تابستان به آن پناه ببرند‪.‬مردم در‬ ‫آدم تازه‌ای داشته باشد‪.‬روحانی می‌تواند به عنوان اولین رییس جمهور مستعفی ایران‬ ‫شناخته شود‪ .‬رییس جمهوری که بعد از دیدن به ِگل نشستن کشتی برجام‪ ،‬از سمت‬ ‫وقت اصرار ندارند چون کولر را سرویس کرده‌اند یا به زحمت بخاری را راه انداخته‌اند‪،‬‬ ‫انتخاب مناسبی برای سال ‪ 92‬بود‪ .‬در آن زمان ایران احتیاج به مذاکره و گفت‌وگو‬ ‫زمستان هم کولرها را جمع می‌کنند و به گرمای بخاری و یا شوفاژ پناه می‌برند‪.‬آنها هیچ‬ ‫حتما در زمستان یا تابستان هم از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫خود استفعا داد تا فرد دیگری عهده دار سمت ریاست قوه مجریه شود‪.‬روحانی‬ ‫داشت و طرف‌های مقابل نیز برای این کار آماده بودند‪ .‬شاید هر فردی به غیر از‬ ‫دنیای سیاست هم همین است‪ .‬برخی آدم‌های برای مقطعی مناسب هستند و بعد از‬ ‫روحانی به قدرت می‌رسید ما شاهد امضای برجام نبودیم‪.‬‬ ‫در سپهر سیاست ایران‪ ،‬حسن روحانی به « شیخ دیپلمات» معروف است‪ .‬او در‬ ‫را در شرایط فعلی از آب بیرون بیاورد‪.‬در سراسر جهان هم شاهد اینگونه استعفاها‬ ‫مدت دیگر جواب نمی‌دهند و باید جای خود را به دیگری بدهند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین مذاکره‌های تاریخ جمهوری اسالمی با دولت‌های خارجی حضور داشته‬ ‫است‪.‬نقش موثر در ماجرای مک فارلین‪ ،‬حضور در مذاکرات ایران و عراق بعد از‬ ‫جنگ ‪ 8‬ساله‪ ،‬ریاست گروه مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای در دولت اصالحات و‬ ‫باالخره برجام‪.‬‬ ‫حاال تمام راه‌های مذاکره بسته شده است و تقریبا حسن روحانی شانسی برای‬ ‫حاال داستان فرق کرده است و ایران احتیاج به دولتی دارد که بتواند گلیم خود‬ ‫هستیم‪ .‬دولت‌هایی که می‌بییند سیاست‌های آنها بر خالف جریان آب است و به همین‬ ‫خاطر کنار می‌روند تا دولتی جدید کار را به دست بگیرد‪.‬در حال حاضر روحانی‬ ‫هرچه دست و پا هم بزند چون خالف جریان آب شنا می‌کند و جلو نخواهد رفت‬ ‫تازه اگر آب او را عقب‌تر نبرد‪.‬ماموریت روحانی رسیدن به توافق هسته‌ای بود و‬ ‫حاال به نظر می‌رسد این ماموریت به پایان رسیده است و بهتر است فرد دیگری با‬ ‫اداره کشور از طریق مذاکره و گفت‌وگو با طرف‌های مقابل ندارد‪ .‬آمریکا حرف خود‬ ‫ماموریتی جدید پای به عرصه سیاست ایران بگذارد‪.‬او امروز هم در خارج با سدی‬ ‫عربستان و اسرائیل هم تا آنجایی که می‌توانند در حال موش دواندن در این فضا‬ ‫نیست اتفاقا با خوشنامی همراه است‪ .‬به نظر می‌رسد ادامه دولت روحانی تنها برای‬ ‫را می‌زند‪ .‬اروپا منفعل است و دقیقا نمی‌داند در مقابل ایران و آمریکا چه باید بکند‪،‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فضای روحانی‪ ،‬فضای مذاکره است و االن دیگر استراتژی‌های او جواب نمی‌دهد‬ ‫و کشور در حالت سکون مانده است‪ .‬فضای جدید سیاست جهانی شاید احتیاج به‬ ‫محکم روبرو است و هم در داخل مشکالت ریز و درشتی دارد‪.‬استعفا موجب بدنامی‬ ‫او و حتی جریان‌های حامی دولت‪ ،‬بدنامی به همراه خواهد داشت و بهتر است رییس‬ ‫جمهور با یک استعفا و شرح دالیل آن نام نیکی از خود در تاریخ به یاد بگذارد‪.‬‬ ‫عصرایران؛ مصطفی داننده‬ ‫سردارباقری‪:‬توقیفنفتکشایرانیبیپاسخنخواهدماند‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬توقیف نفتکش ایران‬ ‫بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی‪ ،‬در زمان و مکانی‬ ‫مناسب‪ ،‬پاسخ این اقدام ذلت‌بار مد نظر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح در مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬با اشاره به بدعهدی آمریکا و اروپا در موضوع‬ ‫برجام اظهار داشت‪ :‬با وجود خُ لف وعده غرب در قبال برجام‪،‬‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران یک‌سال صبر کرد و اجازه داد‬ ‫که همه مردم و حکومت‌های جهان مطمئن شوند که ما نسبت‬ ‫به تعهدات خود پایبند هستیم‪.‬وی افزود‪ :‬ایران اسالمی نشان‬ ‫دادکه جنگ‌طلب نیست و قصد بدعهدی و تعرض به دیگران را‬ ‫ندارد و این دشمن است که بدعهدی می‌کند؛ اما از اردیبهشت‬ ‫امسال و در دوره‌ای تازه‪ ،‬مصمم شد که راهبرد جدیدی با عنوان‬ ‫«مقاومت فعال» را در پیش بگیرد؛ دوره‌ای که برابر تدابیر عالی‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬دوره‌ای است که ما نه از جنگ‬ ‫می‌هراسیم و نه از جنگ استقبال می‌کنیم‪ .‬در این دوره‪ ،‬مذاکره‬ ‫به معنای تسلیم است؛ لذا به آن «نه قاطع» می‌گوییم‪.‬رئیس ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح تحریم و فشارهای اقتصادی را عامل محرکی‬ ‫برای تالش حداکثری جامعه در رسیدن به خودکفایی دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکنون زمانی است که می‌توان اقتدار و بازدارندگی‬ ‫کشور را به اوج خود رساند‪.‬سرلشکر باقری ادامه داد‪ :‬در‬ ‫طول تاریخ‪ ،‬هر ملتی که به خودکفایی رسیده‪ ،‬بر اثر مواجهه‬ ‫با مشکالت و سختی‌ها بوده است؛ از این رو ما زمانی موفق‬ ‫خواهیم بود که نسبت به آنچه در دست بیگانگان است‪ ،‬غنی‬ ‫شویم و روی پای خود بایستیم‪.‬وی با بیان اینکه خداوند متعال‬ ‫نعمت‌های زیادی را به ملت ایران بخشیده است‪ ،‬گفت‪ :‬کشور‬ ‫ما هم از بُعد سرزمینی‪ ،‬ژئوپلتیکی و طبیعی همه چیز را در درون‬ ‫خود دارد و هم از لحاظ انسانی جمعیتی مؤمن و سختکوش با‬ ‫تاریخی سربلند در اختیار کشور و نظام اسالمی ما قرار دارد تا‬ ‫بتوانیم مسیر سربلندی و اقتدار را با موفقیت طی کنیم‪.‬رئیس ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور که همیشه‬ ‫مسئولیت سنگینی را بر عهده داشته‌اند‪ ،‬در این دوره تاریخ‌ساز‬ ‫هم رسالت بسیار بزرگی را بر دوش دارند‪ ،‬افزود‪ :‬امروز دشمن‬ ‫تالش می‌کند تا ملت و مسئوالن را از طریق عملیات روانی‬ ‫و رسانه‌ای مرعوب قدرت نظامی خود کند و در این شرایط‪،‬‬ ‫نیروهای مسلح ما وظیفه سنگین حفظ و ارتقای توان و قدرت‬ ‫بازدارندگی و تأمین امنیت کشور را برعهده دارند‪.‬سرلشکر‬ ‫باقری در ادامه با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا مبنی بر‬ ‫پاسخگویی قاطع به تهدیدات گفت‪ :‬نیروهای مسلح کشور‬ ‫گوش به فرمان والیت‪ ،‬پای کار و دست به ماشه آماده پاسخ‬ ‫به‌موقع به هرگونه اقدام خصمانه دشمن هستند‪.‬وی افزود‪ :‬به فضل‬ ‫الهی و با مجاهدت‌های نیروهای مسلح‪ ،‬امروز به سطح مطلوبی‬ ‫از بازدارندگی دفاعی دست یافته‌ایم و اینکه یک پهپاد جاسوسی‬ ‫پیشرفته بالفاصله پس از تجاوز به حریم کشورمان ساقط می‌شود‪،‬‬ ‫هرچند لطف الهی است؛ اما این نکته بسیار مهم است که این‬ ‫پهپاد متجاوز با سالح ساخت متخصصان جوان ایرانی‪ ،‬با کاربری‬ ‫و اجرای همین جوانان در برابر بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان و‬ ‫ِ‬ ‫غافلگیری تمام منهدم شد و توجه به این‬ ‫در یک شب تاریک‪ ،‬با‬ ‫مهم‪ ،‬منجر به تغییر محاسبات تمامی دشمنان می‌شود‪.‬رئیس ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح با بیان اینکه انهدام پهپاد جاسوسی پیشرفته‬ ‫گلوبال هاوک آمریکا موجب حیرت همگان به ویژه خود‬ ‫آمریکایی‌ها شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران امروز‬ ‫در حوزه‌های موشکی‪ ،‬دریایی و پدافند هوایی از اقتدار الزم‬ ‫برخوردار است و همین موضوع باعث شده که یکی از نقاط‬ ‫قوت دشمن یعنی توان هوایی و موشکی آن به شدت با چالش‬ ‫مواجه شود‪.‬سرلشکر باقری توقیف یک فروند نفتکش حامل‬ ‫نفت ایران از سوی انگلیس به اتهامات واهی در آب‌های بین‬ ‫المللی را اقدامی تالفی‌جویانه و در پاسخ به اقدام مستقیم‪ ،‬شفاف‬ ‫و شجاعانه نیروهای مسلح ایران علیه پهپاد متجاوز دشمن دانست‬ ‫و تأکید کرد‪ :‬این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت‬ ‫مقتضی‪ ،‬در زمان و مکانی مناسب‪ ،‬پاسخ این اقدام ذلت‌بار مد‬ ‫نظر قرار خواهد گرفت‪.‬وی با بیان اینکه وجوه برجسته ملت و‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران امروز با امتیازات دشمن قابل‬ ‫مقایسه نیست و ما دست برتر را داریم‪ ،‬گفت‪ :‬دشمن در دستیابی‬ ‫به اهداف خود ناکام مانده و آن‌قدر تحقیر شده است که واقعاً‬ ‫نمی‌داند چگونه رفتار کند‪.‬سرلشکر باقری در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود‪ ،‬با اشاره به تکریم و معارفه جانشینان پیشین و‬ ‫فعلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬مراسم امروز به بهانه‬ ‫قدردانی از تالش‌های برادر بزرگوارمان امیر سرلشکر «صالحی»‬ ‫است که سابقه درخشانی در فرماندهی واحدهای ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی تا فرماندهی کل ارتش داشته‌اند؛ ایشان در سه‬ ‫مقطع در ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت داشتند و دوره اخیر‬ ‫نیز جانشینی رئیس ستاد کل را عهده‌دار بودند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود‪ :‬سرلشکر صالحی‬ ‫حقیقتاً معلمی خوب‪ ،‬برادری مؤمن‪ ،‬معتقد‪ ،‬انقالبی‪،‬‬ ‫سخت‌کوش‪ ،‬ایثارگر و صدیق برای همه همکاران خود و‬ ‫فرمانده معظم کل قوا بودند و در این مدت‪ ،‬کمک‌های بزرگی‬ ‫را در پیشبرد اهداف ستاد کل و نیروهای مسلح انجام دادند که از‬ ‫تالش‌ها و زحمات ایشان قدردانی می‌کنیم‪.‬در پایان این مراسم‪،‬‬ ‫ضمن قدردانی از تالش‌های سرلشکر «عطاءاهلل صالحی»‪ ،‬امیر‬ ‫سرتیپ «محمدرضا آشتیانی» به عنوان جانشین جدید رئیس ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح معرفی شد‪.‬سردار سرتیپ محمد پاک‌پور‬ ‫فرمانده نیروی زمینی سپاه در همایش فرماندهان و مسئولین‬ ‫نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس در حال برگزاری است‪،‬‬ ‫با اشاره به اقتدار ایران اسالمی در ابعاد مختلف گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران امروز به یک قدرت معتبر منطقه ای تبدیل شده‬ ‫است و این برای آمریکا قابل تحمل نیست‪.‬وی افزود ‪ :‬هدف قرار‬ ‫دادن پهپاد متجاوز دشمن که اخیرا اتفاق افتاد‪ ،‬شرایط را به نفع‬ ‫جمهوری اسالمی تغییر داد و این اقدام هیمنه آمریکا را شکست‬ ‫و پس ازاین رویداد همگان بیش از پیش دریافتند که ما قدرتمند‬ ‫هستیم‪.‬فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه هوشمندی و دشمن‬ ‫شناسی مقام معظم رهبری در دیدار نخست وزیر ژاپن با معظم له‬ ‫زبانزد همه است ‪،‬یادآور شد ‪ :‬با اتفاقات اخیر در استراتژی دشمن‬ ‫ابهام ایجاد شده و البته آن ها جمهوری اسالمی را رها نخواهند‬ ‫کرد ؛از این رو ما باید آمادگی های خود را در ابعاد مختلف از‬ ‫جمله مسائل اقتصادی افزایش دهیم و با بی اثر کردن تحریم ها‬ ‫توطئه دشمنان را خنثی کنیم‪.‬سردار پاک‌پور با اشاره به اهمیت‬ ‫استفاده از توان داخلی برای رفع تحریم ها تاکید کرد ‪ :‬ما اگر‬ ‫در مقابل تحریم دشمنان ضعف نشان دهیم دشمن از این ابزار‬ ‫علیه ما استفاده خواهد کرد‪.‬وی با اشاره به عهدشکنی آمریکا در‬ ‫برجام و هوشمندی مقام معظم رهبری در مقاومت فعال در برابر‬ ‫آمریکا عنوان داشت‪ :‬ما نباید در مقابل دشمنان عقب نشینی کنیم‬ ‫و به همان میزان که ما در مقابل دشمن عقب نشینی کنیم آن‌ها‬ ‫جلو خواهند آمد و به همین دلیل مقابله با عهدشکنی دشمنان‬ ‫در برجام در دستور کار جمهوری اسالمی قرار گرفت‪.‬فرمانده‬ ‫نیروی زمینی سپاه ادامه داد‪ :‬ما در عرصه فناوری به یک قدرت‬ ‫قابل مالحظه تبدیل شده‌ایم و نیازهای دفاعی را خودمان تامین‬ ‫می‌کنیم‪.‬وی اعمال راهبرد فشار به ایران از طریق ضربه زدن به‬ ‫اقتصاد را از برنامه‌های نظام سلطه عنوان و تصریح کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫ما پاسداران در این شرایط حضور پررنگ در صحنه برای رفع‬ ‫مشکالت ملت عزیز ایران است‪ ،‬همانطور که در امدادرسانی در‬ ‫حادثه سیل و زلزله این موضوع را نشان دادیم‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه تصریح کرد‪ :‬دکترین‬ ‫تهاجم به عمق دشمن که در رزمایش پیامبر اعظم ‪ ۱۲‬تمرین شد‬ ‫در دستور کار نیروی زمینی سپاه است و متناسب با این دکترین‪،‬‬ ‫آموزش ؛ امکانات و تجهیزات و تربیت نیروی رزمنده ورزیده‬ ‫‪ ،‬انقالبی و شجاع و مومن و بصیر فراتر از گذشته فراهم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با اشاره به اهمیت به روز‬ ‫بودن در حوزه تجهیزات دفاعی و فناوری گفت ‪ :‬پیشرفت در‬ ‫حوزه فناوری نظامی باید در دستور کار سازمان تحقیقات و جهاد‬ ‫خودکفایی قرار بگیرد؛ قدرت پهپادی و موشکی نیروی زمینی‬ ‫سپاه نسبت به گذشته ارتقای چشمگیری یافته و این موضوع توان‬ ‫و قدرت ما را در عرصه نبرد افزایش می دهد‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضائیه‪:‬‬ ‫بی‌اشکالنیستیم‬ ‫معاون اول قوه قضائیه گفت‪ :‬ما انسان هستیم و ممکن است‬ ‫سهوا یا عمدا خطایی مرتکب شویم پس از دستگاه نظارتی‬ ‫نترسیم‪ .‬دستگاه نظارتی به نفع ما است‪.‬گردهمایی سراسری‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری تحت عنوان «بایدها و نبایدهای‬ ‫حوزه کارشناسی» صبح امروز در محل سالن شهید بهشتی قوه‬ ‫قضائیه برگزار شد‪.‬حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه‌ای‬ ‫در این نشست گفت‪ :‬خدا شاکر هستم بابت این نعمت که در‬ ‫یک نظام والیی می‌توانیم به مردم کشورمان خدمت کنیم‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از بزرگان این جمع و پیشکسوتان تشکر می‌کنم که‬ ‫بر ما حق استادی دارند‪ .‬از همه کارشناسان کشور هم نهایت‬ ‫تشکر را دارم که این مجموعه در کشور بخشی از زحمات‌شان‬ ‫برای مردم و مسئوالن مشخص نیست و وظیفه مرکز است که‬ ‫کار خود را درست تدوین و ارزش‌گذاری کند‪.‬اژه‌ای افزود‪:‬‬ ‫استحضار دارید که خیلی از ما دیگر عمرمان به سراشیبی‬ ‫رسیده است و برای ما باید بیشتر اهتمام باشد که تجربه خود‬ ‫را و نکات مثبت را به دیگران انتقال دهیم‪ .‬عوامل انسانی که‬ ‫می‌تواند در تحقق عدالت نقش داشته باشد‪ ،‬مجموعه خانواده‬ ‫قضات‪ ،‬وکال و کارشناسان هستند‪ .‬من اول از خودم سوال‬ ‫می‌کنم که آیا به کار خودم رقابت کامل را دارم؟ وجدانم را‬ ‫قاضی قرار می‌دهم که آیا وظیفه‌ام را به درستی انجام دادم؟‬ ‫خروجی کار من در تحقق عدالت رضایت بخش است؟معاون‬ ‫اول قوه قضائیه گفت‪ :‬قطعا همه ما تالش کردیم اما آیا‬ ‫خروجی رضایت‌بخش است؟ ما در این جلسات نمی‌خواهیم‬ ‫از هم تعریف کنیم؛ می‌خواهیم با آسیب‌شناسی راهکار تعالی‬ ‫کارمان را پیدا کنیم‪ .‬منِ قاضی یا وکیلی که سوگند یاد کردیم‬ ‫آیا ایرادی به کارمان وارد است؟ امروز شما کارشناسان در‬ ‫خصوص کار قضات و وکال نظر دهید‪.‬وی افزود‪ :‬از خود‬ ‫شما کارشناسان هم همین را می‌پرسم که به من گفته شده‬ ‫ما در سال ‪ ٩٧‬بیش از ‪ ٣١٠‬هزار کارشناسی داشتیم؛ آیا از‬ ‫این کارشناسی‌ها رضایت داریم؟ چقدر از این کارشناسی‌ها‬ ‫تکرار شده و چقدر دو کارشناسی با هم تفاوت دارد؟معاون‬ ‫اول قوه قضائیه ادامه داد‪ :‬خودمان امروز کارشناس و قاضی‬ ‫خودمان باشیم‪ .‬کارشناسی غلط هزینه مردم را افزایش داده‬ ‫و روند قضایی را معطل می‌کند‪ .‬همچنین چنین اقدامی روان‬ ‫کسانی را که کارشناسی اول به نفعشان بوده درگیر می‌کند‪.‬‬ ‫حاال وظیفه قاضی چیست؟ این‌ها آفت کارشناسی‌های متفاوت‬ ‫است‪.‬محسنی اژه‌ای گفت‪ :‬من نمی‌خواهم خرده‌ای بگیرم که‬ ‫نهادی را تضعیف کنم اما باید بپرسم این آسیب‌ها را چگونه‬ ‫می‌خواهید رفع کنید؟ گاهی سه یا چهار برابر بین قیمت‌گذاری‬ ‫دو کارشناسی تفاوت دارد و ما برای این موضوع مصادیق‬ ‫گسترده داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما یک مجموعه هستیم و برآیند این‬ ‫مجموعه می‌خواهد عدالت ایجاد کند و حق را به حق دار‬ ‫برساند‪ .‬حرمت امامزاده به متولی آن است‪ .‬اگر وکیل و‬ ‫کارشناس حرمت قوه قضائیه را نگه ندارد‪ ،‬به چه کسی لطمه‬ ‫وارد می‌شود‪ .‬دوست باید مثل آینه باشد و ما هم در یک‬ ‫خانواده باید ایرادهای یکدیگر را بگوییم و درصدد رفع آن‬ ‫برآییم‪.‬اژه‌ای افزود‪ :‬آیا در دستگاه قضایی ایرادی وارد نیست؟‬ ‫حتما ایراد است و ما بی‌اشکال نیستیم‪ .‬ما اولی هستیم که عیب‬ ‫یکدیگر را بگوییم‪ .‬حتی برخی کلمات وحی در قرآن بارها‬ ‫تکرار می‌شود چرا که الزم به تاکید است‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضائیه گفت‪ :‬بدانیم برخی کارهای ما را‬ ‫جز خدا نمی‌تواند نظارت کند به این معنا که اگر وکیل و‬ ‫کارشناس تقوای درونی نداشته باشد‪ ،‬هیچکس نمی‌تواند برخی‬ ‫امورش را کنترل کند‪ .‬همه بدانیم یک بازخواست دیگری بعد‬ ‫از این دنیا وجود دارد‪ .‬از دستگاه نظارتی بیرونی می‌ترسیم اما‬ ‫در خفا عملی را مرتکب می‌شویم‪ .‬به هر روی ما انسان هستیم و‬ ‫ممکن است سهوا یا عمدا خطایی مرتکب شویم پس از دستگاه‬ ‫نظارتی نترسیم‪ .‬دستگاه نظارتی به نفع ما است‪.‬وی افرود‪ :‬از‬ ‫آقای جهرمی درخواست دارم که دستگاه نظارتی را جدی‬ ‫بگیریم و از آن نهراسیم‪ .‬البته روز گذشته در جلسه تودیع و‬ ‫معارفه ریاست حفاظت قوه قضائیه گفتم که نظارت باید چگونه‬ ‫باشد‪.‬اژه‌ای گفت‪ :‬نکته پایانی هم اینکه من در حوزه شما‬ ‫تخصص ندارم اما همه ما می‌دانیم که باید علم‌مان را افزایش‬ ‫دهیم و بدانیم نمی‌توانیم با آموزش سال‌های پیش پاسخگوی‬ ‫نیازمندی‌های جامعه باشیم‪ .‬از آموزش استقبال کنیم‪ .‬امروز‬ ‫قطعا مواردی وجود دارد که من محسنی با ‪ ۴٠‬سال سابقه نسبت‬ ‫به آن بی‌سواد هستم‪ .‬مجموعه به آموزش اهتمام داشته باشد و‬ ‫مجموعه هم استقبال کند‪.‬‬
‫دولتبرایپاسداشتشعرفارسیهیچکارینکندبهتراست!‬ ‫سعید بیابانکی به نقل از دکتر شفیعی کدکنی گفت‪ :‬دولت برای حفظ شعر و ادبیات فارسی هیج کاری نکند بهتر است!سعید بیابانکی عضو هیأت داوران پنجمین اجالس جهانی شاعران هم سرا با بیان اینکه رسانه ملی ما شعر ماست؛‬ ‫ِ‬ ‫اتفاقات‬ ‫عنوان کرد در کشور ما به رادیو و تلویزیون رسانه ملی اطالق می‌شود اما من معتقدم که در کشور ما رسانه ملی شعر است‪ .‬به خاطر اینکه شعر از دیرباز اوالً حافظ زبان ما و ثانیاً حافظ فرهنگ ما بوده است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫تاریخی فلسفی‪ ،‬دینی و اجتماعی و گنجینه‌های فرهنگی به واسطه‌ی شعر به ما رسیده و به نظر من‪ ،‬نثر و متن بعد از شعر قرار دارد‪.‬این شاعر در ادامه گفت‪ :‬اینکه چگونه می‌شود شعر را ترویج داد و این رسانه ملی را پاس داشت‪ ،‬فقط کار‬ ‫دولت‌ها نیست و چه بسا اص ً‬ ‫ال گاهی وقت‌ها دولت‌ها دخالت نکنند هم بهتر است‪.‬وی به ذکر خاطره‌ای از دکتر شفیعی کدکنی پرداخت و گفت‪ :‬به یاد دارم سال‌ها پیش برای جشنواره شعر فجر خدمت دکتر شفیعی کدکنی رفتیم و در‬ ‫آنجا دوست عزیزی از همکاران دولتی جشنواره از ایشان پرسید‪ :‬چه کاری انجام دهیم که برای شعر خوب باشد و شعر را پاس بداریم؟ ایشان فرمودند برای شعر اگر هیچ‌کاری نکنید بهترین کار را انجام دادید! منظورش این بود که دولت‬ ‫کاری انجام ندهد!بیابانکی با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی اضافه کرد‪ :‬این‌که بخش خصوصی و خود مردم حافظ و پاسدار شعر هستند و این هنر و رسانه ملی را ترویج می‌کنند بسیار بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪849‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫دروغ و ریا سینما را‬ ‫به این روز انداخته است‬ ‫محمود بصیری‬ ‫بازیگر سریال “آرایشگاه زیبا” گفت‪ :‬در حال حاضر به‬ ‫مدت چهارده سال است که به جز “فیلم تاوان” هیچ کاری را‬ ‫به عنوان بازیگر حسابی با آن کلنجار می‌رفتم‪ ،‬نقش چیزی‬ ‫به من اضافه می کرد و یا من به آن چیزی می افزودم اما‬ ‫اشاره به حضور برخی افراد نابلد در سینما افزود‪ :‬بارها اتفاق‬ ‫بازی نکرده ام‪ ،‬البته همان یک کار هم اشتباه بزرگی بود زیرا‬ ‫نقش‌های تخت و سطحی امروزی به هیچ وجه چنین قابلیتی‬ ‫قرار بود بازیگران خوبی به کار اضافه شوند اما همه چیز دروغ‬ ‫کرد‪ :‬بارها شده که دوستان گفته‌اند برای اینکه بیکار نباشی بیا‬ ‫وضعتان خوب نیست مگر مجبورید سینما کار کنید تا در آخر‬ ‫قبول نمی‌کنم زیرا دوست ندارم الکی گوشه‌ای تصویر بایستم‬ ‫انتظار خود برای پیشنهاد نقشی جذاب اظهار کرد‪ :‬من هیچوقت‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر به مدت چهارده سال است که به جز “فیلم‬ ‫حتی کوتاه هستم‪ ،‬برای من نقش متری نیست و حتی برای یک‬ ‫ادامه داد‪ :‬سینمای امروز شاید از لحاظ تعداد تولیدات به شدت‬ ‫اشتباه بزرگی بود زیرا دروغ‌های بسیاری به من گفته شد‪ ،‬سر‬ ‫را هم بگویم امثال من در این سینما کم نیست‪ ،‬کافی است به‬ ‫است‪ ،‬پیشتر نقش‌های استخوان‌ داری به من پیشنهاد می‌شد که‬ ‫شوند اما همه چیز دروغ بود‪ ،‬از نظر من دروغ و ریا سینما را به‬ ‫خانه نشین شده اند‪.‬‬ ‫دروغ‌های بسیاری به من گفته شد‪ ،‬سر پروژه حاضر شدم و‬ ‫بود‪.‬محمود بصیری بازیگر سینما و تلویزیون در گفت‌وگویی‪،‬‬ ‫درخصوص وضعیت کنونی بازیگری گفت‪ :‬متاسفانه بسیاری‬ ‫ندارند‪ .‬او با اشاره به غیبت طوالنی مدت خود در سینما اذعان‬ ‫و این نقش را بازی کن‪ ،‬اما من هیچوقت چنین پیشنهاداتی را‬ ‫از بازیگران و نه همه آنها بیشتر برای پول بازی می‌کنند‪ ،‬آخر‬ ‫و هیچ نقشی در درام نداشته باشم‪.‬وی در همین رابطه تاکید‬ ‫می شود که هم اکنون شاهد آن هستیم‪.‬وی در همین راستا‬ ‫تاوان” هیچ کاری را بازی نکرده ام‪ ،‬البته همان یک کار هم‬ ‫عاقبت بازی کردن برای پول هم به سینمایی منجر به شرایطی‬ ‫رشد کرده باشد اما از لحاظ کیفیت بدون شک سقوط کرده‬ ‫پروژه حاضر شدم و قرار بود بازیگران خوبی به کار اضافه‬ ‫تئاتررابهآزمایشگاهببرید!‬ ‫مسعوددلخواهمعتقداست‪:‬وضعیتکنونیتئاترتحتتأثیر‬ ‫عواملیاستکهبایکدیگرارتباطمستقیمدارندوزمانیکهیک‬ ‫عضو از بدنه تئاتر درد می‌گیرد باید تئاتر را به آزمایشگاه برد و‬ ‫بررسی کرد که چه مسائلی باعث درد آن عضو شده است‪ .‬در‬ ‫آزمایشاستکهمشکالتریشه‌یابیمی‌شوند‪.‬مانمی‌توانیمتنها‬ ‫یکدلیلبرایوضعیتکنونیتئاتربیاوریم‪.‬اینکارگردانمدرس‬ ‫تئاتر در بررسی این عوامل گفت‪ :‬یکی از موضوعات مسئله مجوز‬ ‫گرفتن و بعد مشکل‌دار شدن همان مجوز است‪ .‬حساسیت‌ها در‬ ‫این موارد خیلی اوقات منطقی نیست‪ ،‬چون کسانی که کار را‬ ‫بازبینیمی‌کنند‪،‬دارایتجربههستندووقتیمجوزیصادرمی‌شود‬ ‫دیگر نباید مته به خشخاش گذاشت و مو را از ماست کشید‪.‬البته‬ ‫این اتفاق دو سویه است؛ از طرفی وقتی یک گروه اجرایی بازبینی‬ ‫می‌شودبایدبهآنچهمتعهدشده‌اند‪،‬عملکنندواینطبیعیاست‬ ‫که وقتی گروهی شرایطی را می‌پذیرد باید طبق همان شرایط عمل‬ ‫کند‪.‬بنابراینتغییروتحولخاصینبایددرروندنمایشپیشآید‪.‬‬ ‫البتهممکناستتغییراتجزئیاتفاقبیفتدامااینتغییراتنبایدبه‬ ‫گونه‌ایباشدکهنیازبهبازبینیمجددپیشآید‪.‬دلخواهاضافهکرد‪:‬‬ ‫از طرف دیگر زمانی که کاری بازبینی شده و مجوز گرفته و گروه‬ ‫طبقتعهدیکهداده‌اندعملمی‌کنند‪،‬فرستادنافراددیگربهاجراها‬ ‫وگزارش‌هایمختلف‪،‬حساسیت‌هایزیادیوغیرمنطقیاست‬ ‫و احساس امنیت را از کارگردانان بازیگران و کل گروه می‌گیرد‪.‬‬ ‫در این حالت گروه هر آن منتظر خبری از توقیف کارش است‪.‬‬ ‫این احساس ناامنی برای هنرمند باید از بین برود‪.‬کارگردان «شاه‬ ‫لیر» در ادامه بیان کرد‪ :‬برای مثال من برای تماشای کارهای زیادی‬ ‫دعوت می‌شوم و چون برای تماشای همه آن‌ها زمان ندارم از‬ ‫عوامل می‌پرسم که تا کی اجرا دارند تا برنامه‌ریزی کنم‪ ،‬در جواب‬ ‫می‌گویند«تاسههفتهدیگراجراداریمولیمعلومنیست‪،‬ممکن‬ ‫است کار ما زودتر از موعد تمام شود» این ناامنی درست نیست و‬ ‫کمکیبهوضعیتتئاترنمی‌کند‪.‬درنتیجهاگرگروه‌هاتعهدیدر‬ ‫بازبینی می‌دهند باید به آن عمل کنند و اگر بازبین‌ها به کاری مجوز‬ ‫می‌دهند‪ ،‬نباید مو را از ماست بیرون بکشند و لحظه به لحظه نمایش‬ ‫را زیر ذره بین بگذارند‪ .‬به خدا اتفاقی نمی‌افتد! در این رابطه بعضی‬ ‫اوقاتهمشاهدسیاستدوگانههستیم‪.‬دربرخیمواقعایرادهایی‬ ‫که در یک اجرا گرفته می‌شود در یک اجرای دیگر ایراد نیست و‬ ‫فراتر از آن هم انجام می‌شود‪.‬این هنرمند در بخش دیگری توضیح‬ ‫داد‪ :‬موضوع دیگر در وضعیت تئاتر پرهزینه شدن تولید به خاطر‬ ‫گرانی‌هاست‪ .‬به یاد دارم که برای نمایش «شاه لیر» برای لباس‬ ‫وضعیت فعلی دچار کرده است‪ .‬بازیگر سریال “بدون شرح” با‬ ‫بازیگران بودجه‌ای پیش بینی کردیم که بعد از دو ماه که خواستیم‬ ‫وارد تولید شویم این بودجه دو برابر شده بود و ما می‌گفتیم کاش‬ ‫همان ابتدا پارچه‌ها را خریده بودیم‪.‬دلخواه در ادامه گفت‪ :‬در پی این‬ ‫گرانی‌ها تولید پر هزینه می‌شود و در پی آن بلیت‌های نمایش گران‬ ‫می‌شود؛یعنییکیازعللگرانیبلیتپرهزینهبودننمایشاست‪.‬‬ ‫درپیگرانیبلیتهممخاطبانتئاترکممی‌شوند‪.‬دلخواهبابیان‬ ‫اینکه“درحالحاضرمانسلتئاترروهایخوب‌مانیعنیدانشجوها‬ ‫را داریم از دست می‌دهیم” افزود‪ :‬من دانشجوهای بسیاری را می‌بینم‬ ‫که از طریق تدریس در دانشگاه و یا از طریق پیغام‌هایی که برایم‬ ‫می‌فرستندازمنمی‌پرسند«ماچهکارکنیم؟پولینداریمتاتئاتر‬ ‫ببینیم‪،‬نمی‌توانیمبرایهرتئاتربلیت‪ ۵۰‬یا‪ ۶۰‬هزارتومانیتهیهکنیم»‬ ‫این دانشجوها باید برای درس‌شان هم که شده ماهی دو‪ ،‬سه تئاتر‬ ‫ببینند‪ ،‬اما تهیه بلیط برایشان دشوار است‪.‬او با اشاره به محدود شدن‬ ‫بلیت‌هایتخفیف‌داردانشجوییدرتئاتربیانکرد‪:‬بهنظرمنباید‬ ‫کمپینیبرایمعضلحذفبلیت‌هایتخفیفداردانشجوییراه‬ ‫بیفتد‪.‬دانشجوهابایدازبلیت‌هایتخفیفداربهره‌مندشوندومن‬ ‫براینموضوعتاکیدمی‌کنم‪.‬درتمامدنیاوکشورهایپیشرفته‬ ‫دانشجوهابرایاستفادهازقطار‪،‬اتوبوس‪،‬مترو‪،‬هتل‪،‬تئاتر‪،‬موزه‬ ‫و…ازبلیت‌هایتخفیف‌داربهره‌مندمی‌شوند‪.‬درایرانفقطتئاتر‬ ‫شهراستکهیکشنبه‌هامخصوصدانشجوهاستآنهمبهتعداد‬ ‫محدودی‪ .‬البته گروه‌هایی هم هستند که قدرت‪ ،‬حرص و ولع‌شان‬ ‫زیاد است و این تخفیف را برای دانشجوها حذف می‌کنند‪ .‬در سال‬ ‫گذشته و امسال گروه‌هایی بودند که تخفیف دانشجویی را حتی در‬ ‫تئاتر شهر زیر پا گذاشتند که این کارشان قابل انتقاد است‪.‬‬ ‫دلخواه با تاکید بر اینکه “ باید جریانی برای احقاق حقوق‬ ‫دانشجوهادرجهتاستفادهازبلیت‌هایتخفیفدارتئاتربرقرار‬ ‫شود” گفت‪ :‬برای اینکه ما داریم بخش بزرگی از تماشاگران‌مان‬ ‫از دست می‌دهیم‪ .‬این گروه منفعل می‌شوند برای اینکه پول خرید‬ ‫بلیتتئاترندارند‪.‬سالم‌ترینتفریحوآموزشبرایدانشجویاندیدن‬ ‫همینتئاترهاست‪.‬کارگردان«مفیستو»توضیحداد‪:‬یکیدیگراز‬ ‫دالیل گران شدن بلیت عدم کنترل صنف و دولت در تعیین قیمت‬ ‫بلیت است‪ .‬البته روی بلیت‌های دولتی کنترل دارند و حدودی‬ ‫برایآنمشخصمی‌کنندامابرایسالن‌هایخصوصینمی‌توانند‬ ‫این کار را انجام دهند که این کار هم سخت است‪ .‬چراکه ممکن‬ ‫است در یک تئاتر خصوصی سوپراستاری با دستمزد باال برای بازی‬ ‫انتخاب شود که برای کار تئاتر هم نیامده‪ ،‬چرا که اگر برای تئاتر کار‬ ‫کند با شرایط آن خود را وفق می‌دهند‪ .‬بنابراین قیمت بلیت‌ها‪۲۰‬‬ ‫برابرمی‌شودکهقشرخاصیهممی‌توانندبهتماشایایننمایش‌ها‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این میان‪ ،‬بعضی گروه‌ها را هم می‌بینم که در تاالر‬ ‫وحدتویاایرانشهرخودشانبرایکارهای‌شانتخفیفدانشجویی‬ ‫گذاشته‌اند‪ .‬این کار خیلی با ارزش است اما ضررش به خود گروه‌ها‬ ‫می‌رسد و این کار را باید خود تماشاخانه‌ها از طریق سوبسید دولتی‬ ‫انجام دهند‪ .‬وزارت علوم باید به تئاترهایی که‪ ۵۰‬درصد تخفیف‬ ‫دانشجویی دارند سوبسید بدهد‪ .‬وزارت ارشاد و وزارت علوم‬ ‫می‌تواننددررابطهبابلیت‌هایتخفیفداردانشجوییدرتئاتر‬ ‫اقداماتی انجام دهند‪.‬دلخواه در ادامه بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از مواردی‬ ‫که می‌تواند در وضعیت این روزهای تئاتر نقش داشته باشد‪ ،‬چند‬ ‫اجرائهبودنتماشاخانه‌هاست‪.‬تماشاخانه‌هایخصوصیبرایاینکه‬ ‫هزینه‌هایشانتأمینشودسهسانساجرادارند‪،‬حتیدرمواقعیچهار‬ ‫سانس‪.‬حاالاینبیماریچندسانسهبهتماشاخانه‌هایدولتیهم‬ ‫سرایت کرده است‪ .‬شاهدیم که ایرانشهر چندین سال است که دو‬ ‫سانس اجرا دارد‪ .‬اخیرا ًهم برخی از سالن‌های تئاتر شهر دو اجرائه‬ ‫شده‌اند‪ .‬با این وضعیت من فقط دعا می‌کنم که سه اجرائه نشوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬من این اتفاق را به معنی انتقام از طراحان صحنه‬ ‫می‌بینم‪ .‬با این اوضاع طراحی صحنه در ورطه نابودی است‪ .‬زمانی‬ ‫که قرار است سه اجرا با فواصل زمانی نیم ساعت تا‪ ۴۵‬دقیقه به‬ ‫صحنهبروندچهاتفاقیبرایطراحیصحنهمی‌افتدجزاینکهیک‬ ‫طراح نمی‌تواند به درستی از خالقیت‌هایش استفاده کند‪ .‬در این‬ ‫حالتاستکهرشتهطراحیصحنهبیمعنیمی‌شود‪.‬اینبازیگر‬ ‫تئاترتصریحکرد‪:‬مسئلهدیگرایناستکهدانشگاه‌هایغیردولتی‬ ‫آنقدر در سال کارگردان تولید می‌کنند‪.‬در خیابان از هر‪ ۱۰‬نفری‬ ‫کهمی‌بینیم‪ ۹‬تایشانیاکارگردانهستندیامی‌خواهندکارگردان‬ ‫شوند‪ .‬برای چه یک ترافیک وحشتناک در تقاضای کار در تئاتر‬ ‫داریم؟خیلیازاینمتقاضیان‪،‬کاراولیهستندوکارهایشانضعیف‬ ‫است اما ممکن است یکی از آن‌ها حمایت کند و سالنی برای‬ ‫اجرا در اختیارشان قرار گیرد‪.‬دلخواه با بیان اینکه “تمام مواردی که‬ ‫گفتمبهیکدیگرمربوطهستندومی‌توانندوضعیتتئاترراتحت‬ ‫تأثیر خود قرار دهند” ادامه داد‪ :‬به عبارتی وقتی یک عضو از بدنه‬ ‫تئاتر درد می‌گیرد باید تئاتر را به آزمایشگاه برد و بررسی کرد که‬ ‫چه مسائلی باعث درد آن عضو شده است‪ .‬در آزمایش است که‬ ‫مشکالتریشه‌یابیمی‌شوند‪.‬مانمی‌توانیمتنهایکدلیلبرای‬ ‫وضعیتکنونیتئاتربیاوریم‪.‬نمی‌توانیمازسالن‌هایخصوصی‬ ‫که دو یا سه اجرائه هستند ایراد بگیریم‪ ،‬چرا که اجاره‌ها باالست و‬ ‫احتمالورشکستگی‌شانزیاداست‪.‬نمی‌توانیمازبلیت‌هایگران‬ ‫ایرادبگیریم‪،‬چونخودهزینهتولیدگراناست‪.‬نمی‌توانیمازکمی‬ ‫مخاطبازنسلجوانودانشجوهاایرادگیریم‪،‬چونآنهانمی‌توانند‬ ‫هزینهبلیت‌هایگرانرابپردازند‪.‬نمی‌توانیمازطراحیصحنه‬ ‫نمایش‌هایی ایراد گیریم‪ ،‬چون طراحان صحنه در به خرج دادن‬ ‫خالقیتمحدودشدند‪.‬اینکارگردانکهقراراستشهریورماه‬ ‫نمایش «هیچ چیز جدی نیست» را به روی صحنه ببرد‪ ،‬در بخش‬ ‫پایانیصحبت‌هایشگفت‪:‬براینمایشجدیدمبازیگرانیرا‬ ‫می‌پذیرم و از کار کردن با آنها لذت می‌برم که دستمزد و مسائل‬ ‫مادی در اولویت کاری‌شان نیست‪ .‬چه در این کار و چه در‬ ‫کارهای دیگرم این یک شاخصه بوده که هیچ یک از بازیگران‬ ‫حرفه‌ای در رابطه با مسائل مادی مشکلی نداشته و بر اساس عالقه‬ ‫به متن و شیوه کار باهم همکاری کرده‌ایم‪.‬مسعود دلخواه در پایان‬ ‫افزود‪:‬امیدوارمتماشاگراننیزبتوانندباخیالراحتوباقیمت‌های‬ ‫منطقیبلیتبهتماشاینمایشمنبیایند‪.‬بخشیازمسائلیکهدر‬ ‫ابتدا گفتم در نمایش «هیچ چیز جدی نیست» نوشته ریچ اورالف‬ ‫مطرح شده است‪ .‬امیدوارم این نمایش بتواند در باال بردن آگاهی ما‬ ‫نسبت به وضعیت دشوار تئاتر و پیدا کردن راهکارهای درست برای‬ ‫معضالت گفته شده و گفته نشده در این مصاحبه (مثل کپی رایت‪،‬‬ ‫مدیریت‌های بی برنامه‪ ،‬بی هویتی سالن‌ها و …) کمک کند‪.‬‬ ‫افتاده که نقشی به من پیشنهاد می شود و می‌گویند وضع ما‬ ‫خوب نیست و با ما کنار بیا‪ ،‬من هم به آنها گفتم که وقتی‬ ‫هم کار بی کیفیتی را تحویل مخاطب دهید‪ .‬بصیری با اشاره به‬ ‫برای بازیگری عجله‌ای نداشته و ندارم‪ ،‬منتظر نقشی تاثیرگذار‬ ‫سکانس هم بازی کرده و بارها سر لوکیشن حاضر شده ام‪ ،‬این‬ ‫گذشته نگاه کنید و ببیند چند تن از بازیگران قدیمی ما امروز‬ ‫سانسوروممیزیمولفهایکه‬ ‫هستومخاطبمیگیرد!‬ ‫حامد عنقا نویسنده و تهیه کننده تلویزیون معتقد‬ ‫است سانسور‪ ،‬محدودیت و ممیزی هیچ تاثیری در میزان‬ ‫مخاطب تلویزیون نداشته است‪ .‬چراکه سریال های زیادی‬ ‫مثل «پایتخت»‪« ،‬نون‪.‬خ» و‪ ...‬بوده که با وجود سانسور‬ ‫بازهم پرمخاطب بودند‪.‬حامد عنقا نویسنده و تهیه کننده‬ ‫تلویزیون با مقایسه میزان مخاطب شبکه نمایش خانگی‬ ‫در گذشته و اکنون گفت‪ :‬امروز شبکه نمایش خانگی‬ ‫مخاطب عجیب و غریبی که سال های گذشته هم زمان با‬ ‫پخش سریال های قلب یخی‪ ،‬قوه تلخ و‪ ...‬داشت را ندارد‪.‬‬ ‫البته من بسیار خوشبین هستم همین امسال مخاطبش را‬ ‫برگرداند‪.‬وی با تاکید بر اینکه تلویزیون و نمایش خانگی‬ ‫رقیب یکدیگر نیستند بیان داشت‪ :‬به اینکه تلویزیون‬ ‫و نمایش خانگی دو رسانه متفاوت و مجزا هستند‪ .‬هم‬ ‫تلویزیون باید سعی کند آثاری چون سریال های ماندگار‬ ‫و جذاب گذشته اش را تولید کند هم اینکه شبکه نمایش‬ ‫خانگی کیفیت کارهایش را باال ببرد‪ .‬اینکه ما در تلویزیون‬ ‫سریال جذاب و پرمخاطبی داشته باشیم به این معنا نیست‬ ‫که نمایش خانگی فروش و مخاطبش را از دست خواهد‬ ‫داد‪ .‬دقیقا زمانی که نمایش خانگی نسخه ای یک میلیون‬ ‫تومان می فروخت تلویزیون سریال هایی تولید کرد که‬ ‫االن با وجود بازپخش شدن همچنان پربیننده ترین هستند‪.‬‬ ‫به این دو رسانه نباید به چشم رقیب نگاه کرد چراکه هر‬ ‫کدام مخاطب خود را دارند‪.‬عنقا ادامه داد‪ :‬مخاطبی که‬ ‫نمایش خانگی نگاه می کند قطعا تلویزیون هم می بییند اما‬ ‫افرادی که تلویزیون نگاه می کننند احتمال دارد نمایش‬ ‫خانگی ببینند‪ .‬کسی که در تلویزیون پایتخت می ببیند‬ ‫احتمال دارد هیوالی مهران مدیری را هم ببیند یا کسی که‬ ‫سریال تلخ و تراژدی مثل پدر‪ ،‬بانوی عمارت و‪ ...‬را ببیند‬ ‫شهرزاد را هم نگاه می کند‪.‬نویسنده سریال «پدر» با بیان‬ ‫اینکه قصه مهم ترین عامل در جذابیت سریال های شبکه‬ ‫نمایش خانگی است‪ ،‬افزود‪ :‬در همه جای دنیا همینطور‬ ‫است که رسانه های مختلف سریال های متفاوت می‬ ‫سازند و هرکدام طرفدار خود را دارند‪ .‬امروزه مخاطب‬ ‫رسانه تصویری برخالف گذشته امکانات بسیار زیادی پیدا‬ ‫کرده و فقط جذابیت خو ِد اثر است که می تواند مخاطب‬ ‫را جذب و نگه دارد‪ .‬چون درغیر این صورت تماشاگر‬ ‫آنقدر انتخاب های فراوانی دارد که به سراغ دیگری‬ ‫برود‪.‬حامد عنقا با اشاره به موضوع سانسور در تلویزیون‬ ‫و نمایش خانگی اظهار داشت‪ :‬به نظر من بحث سانسور‪،‬‬ ‫محدودیت و ممیزی هیچ تاثیری در میزان مخاطب ندارد‪.‬‬ ‫برای مثال در نمایش خانگی سریالی مثل «نهنگ آبی»‬ ‫پخش می شود بدون سانسور اما اصال دیده نمی شود‪ ،‬از‬ ‫طرفی در تلویزیون سریالی پخش می شود با محدودیت‬ ‫و سانسور اما طرفدار زیادی پیدا می کند مثل «نون‪.‬خ»‪،‬‬ ‫«بانوی عمارت»‪« ،‬پایتخت»‪« ،‬پدر» و‪...‬نویسنده سریال «بر‬ ‫سر دوراهی» در پایان با تاکید بر اینکه تلویزیون در هیچ‬ ‫شرایطی مخاطبش را از دست نخواهد داد‪ ،‬افزود‪ :‬من‬ ‫حتی موافق این نیستم که تلویزیون در تولید سریال افت‬ ‫چشمگیری داشته است‪ .‬نباید مخاطب تلویزیون امروز را‬ ‫با گذشته مقایسه کرد‪ .‬در گذشته مخاطب فقط سه شبکه‬ ‫بیشتر نداشته بنابراین چه خوب چه بد مجبور بود آنها‬ ‫را ببیند‪ .‬اما اکنون انوع و اقسام مدیاها مثل شبکه نمایش‬ ‫خانگی‪ ،‬فیلیمو‪ ،‬نماوا و تعداد زیادی سریال های ترکیه ای‬ ‫و کره ای که ماهواره نشان می دهد‪ ،‬روبه روی مخاطب‬ ‫قرار دارد‪ .‬با تمام این وجود تلویزیون همچنان مخاطب‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫رضا صادقی‪ :‬می ‌خواهم در‬ ‫موســیقی کمرنگ ‌تر شوم تا‬ ‫دیگران پررنگ شوند‬ ‫رضا (ع)‪ ،‬درباره ارادتش نسبت به این امام اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر ایرانی نسبت به اسم بزرگ امام هشتم (ع) یک ِعرق‬ ‫و حساسیت عجیبی دارد‪ .‬من وقتی بچه بودم با مشکل‬ ‫جسمانی مواجه شدم‪ .‬پدرم گفت من برای خوب شدن‬ ‫حالت‪ ،‬تو را همه جا می‌برم‪ ،‬به جز مشهد؛ آنقدر امام‬ ‫رضا (ع) به ما حال خوب داده که نمی‌شود برای حال بد‬ ‫تو پیش امام رضا (ع) برویم‪ .‬همیشه صحبت پدرم برایم‬ ‫سوال بود‪ .‬اما بزرگتر که شدم به این نتیجه رسیدم طوری‬ ‫باشم که امام رضا دوستم داشته باشد‪.‬صادقی افزود‪ :‬شع ِر‬ ‫قطعه «پابند» از روزبه بمانی است‪ .‬این اثر یک اتفاق‬ ‫دلنشین بود؛ چراکه اتفاقات زمان ضبط شعاری نبوده بلکه‬ ‫شعوری بود‪ .‬همیشه در ذهن داشتیم که در هیچ بخشی‬ ‫از جمله آهنگسازی‪ ،‬شعر‪ ،‬خوانندگی و ‪ ...‬غلو صورت‬ ‫نگیرد و واقعیت احساسمان را بیان کنیم‪ .‬خدا را شکر‬ ‫که به اندازه توان محدودمان کار را انجام دادیم و به دل‬ ‫بعضی‌ها نشسته است‪.‬‬ ‫رضا صادقی از علت کمرنگ شدن فعالیتش در چند‬ ‫سال اخیر گفت‪.‬در چند سال اخیر‪ ،‬حضور رضا صادقی‬ ‫خواننده با تجربه موسیقی پاپ در عرصه برگزاری‬ ‫کنسرت و انتشار قطعات مختلف‪ ،‬کمرنگ‌تر از گذشته‬ ‫شده است‪ .‬به همین دلیل با این خواننده پرطرفدار‪،‬‬ ‫چنددقیقه‌ای گفت‌وگو کردیم‪.‬صادقی ابتدا از برنامه‌های‬ ‫آینده اش گفت‪ :‬من و دوستانم‪ ،‬سعی می‌کنیم اتفاقات‬ ‫خوبی در آینده پیش بیاوریم؛ همه ذهنمان معطوف به این‬ ‫است که بتوانیم به لحاظ موسیقیایی قشر جوان را آماده‬ ‫یک نگاه جدید در این عرصه کنیم‪ .‬امیدوارم کاری‬ ‫کنیم که هم قشری که طرفدار موسیقی محترم است‪،‬‬ ‫کارهایمان را بشنود و هم قطعات جوان پسند را به خوبی‬ ‫عرضه کنیم‪.‬وی در ادامه به کم شدن فعالیت هایش در‬ ‫عرصه موسیقی پاپ اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬قاعدتاً باید‬ ‫حضور ما در عرصه موسیقی کمرنگ‌تر از قبل شود‪ .‬این‬ ‫اتفاق درستی است‪ .‬در حال حاضر چهل سال سن دارم و‬ ‫دو دهه در این سرزمین خوانندگی کردم‪ .‬االن باید من‬ ‫کمرنگ شوم و یک عده دیگر پر رنگ‌تر شوند‪ .‬قرار‬ ‫نیست ما تا آخر بمانیم‪ ،‬اما سعی می‌کنیم این کمرنگی را‬ ‫با حمایتمان از خوانندگان جوان پوشش دهیم‪ .‬باید کاری‬ ‫ِ‬ ‫فرصت‬ ‫کنیم که افراد مستعد دیده شوند؛ االن فرصت‪،‬‬ ‫جوان هاست‪.‬خواننده قطعه «پابند» در آستانه میالد امام‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪849‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫یککارشناساقتصادی‬ ‫جبرانخسارتموسساتمالیغیرمجازازجیبهرایرانی!‬ ‫یککارشناساقتصادیبابیاناینکهدولتبرنامهگرانیرادرمواجهباموسساتمالیغیرمجازبهاجرادرآورد‌‪،‬گفت‪:‬درجریانبرخوردباموسساتمالیغیرمجاز‪،‬سپرده‪ ۲‬میلیونسپردهگذارازجیب‪ ۸۰‬میلیوننفرایرانیتامینشدودراینشرایطبهنظاممالیکشوروتک‬ ‫تکمردمهزینهباالییواردآمدبهطوریکهسهمهرنفردرجبراناینخسارت‪ ۵۰۰‬هزارتوماندرسالبود‪.‬سیدمحمدصادقالحسینیدربارهمیزانخسارتموسساتمالیغیرمجازبهاقتصادکشور‪،‬اظهارداشت‪:‬میزانخسارتواردشدهبابتفعالیتموسساتمالیغیرمجازبیش‬ ‫از‪ 40‬هزارمیلیاردتومانبودهاستکهدراینشرایطاقتصادیرقمقابلتوجهیمحسوبمی‌شود‪.‬ویباتاکیدبراینکهدولتبرنامهگرانیرادرمواجهباموسساتمالیغیرمجازبهاجرادرآورد‪،‬ادامهداد‪:‬دولتمی‌توانستبااستفادهوالگوبرداریازتجربه‌هایجهانیبایکپنجماین‬ ‫هزینه‪،‬موضوعرامدیریتکند‪.‬دردنیامدل‌هایمختلفیبرایساماندهیموسساتمالیغیرمجازوجودداردکهقابلیتاجرادرساختاراقتصادیکشورمانراهمداشتندامادولتترجیحدادبهدالیلاقتصادسیاسی‪،‬راهکاریمتناسببااینشرایط رادرپیشبگیردامااینراهکاردر‬ ‫مقایسهبادستاوردیکهداشتروشبسیارگرانیبود‪.‬بهنظرمی‌رسدتهاجمی‌ترینروشمقابلهبرایرفعمشکلموسساتمالیغیرمجازبهاجرارسیدکهباتوجهبهآسیب‌هاوهزینه‌هایزیادیکهداشت‪،‬منافعقابلتوجهیراایجادنکرد‪.‬دولتمی‌توانستاینمنافعراباهزینهکمتری‬ ‫بهدستبیاورد‪.‬ویدربارهمحلجبراناینخسارت‌هاناشیازسپرده‌گذاریمردمدرموسساتمالیغیرمجازگفت‪:‬واقعیتایناستکهدرنهایتاینخسارتازمحلمنابعبانکمرکزیتامینمی‌شودامامنجربهافزایشپایهپولیوافزایشنقدینگیکشورخواهدشد‪.‬‬ ‫فیش‌های حقوق همچنان پنهان!‬ ‫گزارش‬ ‫بالتکلیفی سامانه "ثبت حقوق و مزایا" در حالی‬ ‫وارد چهارمین ماه می‌شود که علی‌رغم اعالم سازمان امور‬ ‫استخدامی بر تحویل این سامانه به وزارت اقتصاد‪ ،‬مسئوالن‬ ‫این وزاتخانه هیچ پاسخی به این سامانه شفافیت‌ساز حقوق‌ها‬ ‫نمی‌دهند و شنیده‌ها حاکی از این است که چون این سامانه‬ ‫به صورت ناقص راه‌اندازی شده‪ ،‬وزارت اقتصاد در پذیرش‬ ‫آن دچار تردید شده است‪.‬سامانه "ثبت حقوق و مزایای‬ ‫مدیران" از سال گذشته و به طور رسمی در سازمان اداری‬ ‫و استخدامی راه‌اندازی شد تا طبق قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫دستگاه‌ها موظف باشند اطالعات حقوق و مزایای خود را‬ ‫در آن ثبت کنند تا میزان حقوق و مزایای پرداختی به هر‬ ‫کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد‪.‬با این حال در‬ ‫قانون بودجه امسال در تبصره (‪ )۲۱‬مصوب شد که باید سامانه‬ ‫ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت‬ ‫امور اقتصاد و دارایی منتقل شود؛ تصمیمی که به علت‬ ‫تحت نظارت بودن خزانه‌داری کل کشور از سوی وزارت‬ ‫اقتصاد است‪.‬در تبصره‌ای که وزارت اقتصاد را مکلف به‬ ‫اخذ مسئولیت سامانه حقوق و مزایا می‌کند آمده است که‬ ‫"به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع‬ ‫کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطالعات مربوط‬ ‫به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در‬ ‫اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند‪" .‬پیش از این نیز‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود که «طی‬ ‫نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬آمادگی خود را‬ ‫برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعالم کردیم‪ ،‬اما‬ ‫هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است»‪.‬‬ ‫اما تا اینجای کار و با گذشت بیش از سه ماه از سال جدید‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد هیچ واکنشی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش‬ ‫این سامانه مهم نشان نداده و حتی مسئوالن رده باالی آن‬ ‫نیز از وجود این سامانه در وزارت اقتصاد بی‌خبر هستند؛‬ ‫به طوری که محمدعلی دهقان دهنوی ‪ -‬معاون اقتصادی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی ‪ -‬در نشستی خبری پاسخ به‬ ‫سوال ایسنا درباره وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا که به‬ ‫وزارت اقتصاد محول شده است‪ ،‬گفت که وزارت اقتصاد‬ ‫نیز همانند دیگر دستگاه‌ها اطالعات خود را به این سامانه و‬ ‫برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌کند‪.‬از سوی دیگر‬ ‫پیگیری‌های ایسنا‪ ،‬از وزارت اقتصاد درباره چند و چون‬ ‫این ماجرا و نحوه برخورد این وزارتخانه با سامانه ثبت‬ ‫حقوق و مزایا تا این لحظه بدون پاسخ باقی مانده است اما‬ ‫برخی شنیده از این وزارتخانه حکایت از این دارد که چون‬ ‫این سامانه به صورت ناقص راه‌اندازی شده است‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتصاد در پذیرش آن دچار تردید شده است‪.‬در روزهای‬ ‫گذشته لیستی از حقوق‌های بسیار باالی برخی از مدیران‬ ‫سازمان بازنشستگی در فضای مجازی منتشر شد که بار دیگر‬ ‫توجه اذهان عمومی را به این مساله جلب کرد‪.‬راه‌اندازی و‬ ‫انتشار سامانه ثبت حقوق و مزایا از این جهت حائز اهمیت‬ ‫است که می‌تواند با ایجاد فضایی شفاف از میزان درآمد‬ ‫کارمندان دولت عالوه بر ایجاد سالمت اداری باعث عدالت‬ ‫بیشتر در دریافت حقوق کارکنان دولت شود‪.‬طبق ماده‬ ‫(‪ )۲۹‬قانون برنامه ششم توسعه مقامات‪ ،‬رؤسا‪ ،‬مدیران کلیه‬ ‫دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسالمی‬ ‫اعم از وزارتخانه‌ها‪ ،‬سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫شرکت‌های دولتی‪ ،‬مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‪،‬‬ ‫بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی‪ ،‬شرکت‌های بیمه دولتی‪،‬‬ ‫مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‪ ،‬مؤسسات عمومی‪،‬‬ ‫بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی‪ ،‬مجلس‪ ،‬شورای نگهبان‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره‬ ‫می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون‬ ‫بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون‬ ‫خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند‬ ‫نظیر وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬شرکت ملی نفت‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫گاز‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫سازمان بنادر و کشتیرانی‪ ،‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬صدا و سیما‪ ،‬ستاد اجرایی و قرارگاه‌های‬ ‫سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها‪ ،‬اشخاص و‬ ‫دستگاه‌هایی هستند که باید اطالعات حقوق و دستمزد خود‬ ‫را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص‬ ‫پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی‬ ‫برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود‪.‬‬ ‫تردستی‌هایی که برای حذف یارانه از سفره مردم به کار رفت‬ ‫یارانهبایدحداقل‪550‬هزارتومانباشد‬ ‫وقتی‪ ۴۵‬هزار تومان یارانه هر فرد‪ ،‬فقط کفاف خرید سه کیلو‬ ‫سیب‌زمینیرامی‌دهد‪،‬صحبتازاینکهخانواده‌هایایرانییارانه‬ ‫دولتی می‌گیرند‪ ،‬بیشتر به طنز می‌ماند‪.‬قریب به نه سال از اجرای طرح‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها گذشته و بعد از شوک ارزی اخیر‪ ،‬اگر بگوییم این‬ ‫طرحعم ً‬ ‫السیاستیبودبرایحذفیارانه‌ها‪،‬بیراهنگفته‌ایم‪.‬وقتی‪۴۵‬‬ ‫هزار تومان یارانه هر فرد‪ ،‬فقط کفاف خرید سه کیلو سیب‌زمینی را‬ ‫می‌دهد‪،‬صحبتازاینکهخانواده‌هایایرانییارانهدولتیمی‌گیرند‪،‬‬ ‫بیشتر به طنز می‌ماند‪ .‬زمان آغاز طرح‪ ،‬یک خانواده‪ ۴‬نفره‪ ۱۸۰،‬هزار‬ ‫تومان یارانه می‌گرفت که با احتساب حداقل دستمز ِد حدودا ً‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومانی کارگران‪ ،‬چیزی حدود‪ ۶۰‬درصد آن بود‪ .‬با این حال‬ ‫شوک‌های ارزی پی در پی و کاهش ارزش پول ملی چه در دولت‬ ‫محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی از ارزش یارانه‌ها‬ ‫کاست‪ .‬به طوریکه امروز مجموع یارانه‌های یک خانواده‪ ۴‬نفره به‪۹‬‬ ‫درص ِد حداقل دستمزد رسیده است و احتماالً تا سالهای آینده همگام‬ ‫با کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬طوری کم‌ارزش خواهد شد که نه از‬ ‫تاک نشانی بماند و نه از تاک‌نشان‪.‬اگر زمان‪ ،‬اجرای طرح هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها‪ ،‬میزان یارانه دریافتی خانوار‪ ۴‬نفره معادل‪ ۴۰‬دالر بوده‪ ،‬امروز‬ ‫این یارانه برابر با‪ ۳.۴‬دالر است‪ .‬آنهم وقتی مجموع حداقل دستمزد‬ ‫کارگران برابر با‪ ۱۵۳‬دالر در سال‪ ۹۸‬است‪ .‬به این معنا اگر وضعیت‬ ‫کارگران را نسبت به سال‪ ۸۸-۸۹‬قیاس کنیم‪ ،‬خواهیم دید که عم ً‬ ‫ال‬ ‫طرح هدفمندی یارانه‌ها طرحی بود برای حذف یارانه به اقشار کم‬ ‫برخوردارودهک‌هایپاییندرآمدیجامعه‪.‬طرحیکهبهتوصیه‬ ‫صندوقبین‌المللیپولانجامشدوجالباینجااستکهکریستین‬ ‫الگارد‪ ،‬رییس صندوق بین‌المللی پول در نامه‌ای از اقدام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در اجرایی کردن طرح «هدفمندی یارانه‌ها» تقدیر کرد‬ ‫و از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای بهره‌برداری سایر کشورها‬ ‫مخصوصاًکشورهاینفت‌خیزمنطقهخاورمیانهیادکرد‪.‬وقتیتصمیم‬ ‫گرفتهشدتایارانهمستقیمراجایگزینیارانهغیرمستقیمکنند‪،‬البته‬ ‫خیلیازکارشناساناقتصادیچپتأکیدداشتند‪،‬اینسیاستیاستدر‬ ‫راستای زدن از حداقل حمایت‌های رفاهی طبقه کارگر و قشر فرودست‬ ‫جامعه زیرا فرار مالیاتی ثروتمندان و به خصوص بورژوازی تجاری‬ ‫ومستغالتآنقدرهستکهبتواندخیلیبیشازهدفمندییارانه‌ها‬ ‫مفید واقع شود‪.‬کار به جایی رسیده است که گاهاًاقشار کم‌درآمدتر‬ ‫مالیاتبیشترینسبتبهثروتمندانجامعهوبهخصوصسرمایهتجاری‬ ‫می‌پردازند‪ .‬بررسی درآمدهای مالیاتی در بودجه سا ‌ل‪ ۹۸‬نشان می‌دهد‬ ‫که کارمندان دولت‪ ،‬کارکنان بخش خصوصی‪ ،‬اصناف و مشاغل در‬ ‫مجموعحدود‪ ۲۳‬هزارمیلیاردتومانمالیاتمی‌گیرندکهدرمقایسهبا‬ ‫مالیات بر ثروت و مستغالت که مجموعاً‪ ۵.۵‬هزار میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫رقمیقابلتاملاست‪.‬‬ ‫دولت برای اخذ مالیات ترجیح می‌دهد به جای اینکه سراغ‬ ‫سرمایه‌دارانبرود‪،‬بهسراغحجموسیعگروه‌هایمزدبگیربرود‪.‬البته‬ ‫کارگران و کارمندان سهم‪ ۲۹‬درصدی مالیات بر ارزش افزوده را هم‬ ‫دارند که البته شامل همه گروه‌های اجتماعی است‪ .‬این را باید کنار‬ ‫فرارمالیاتی‪ ۶‬هزارمیلیاردتومانیپزشکانگذاشتتابفهمیماصوالً‬ ‫چرا مزدبگیران در مذاکرات مزدی و سه‌جانبه‌گرایی اساساًدولت و‬ ‫کارفرما را دو رای در برابر یک رای می‌دانند‪.‬هدفمندی یارانه‌ها در‬ ‫زمان دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تنظیم شد و در‬ ‫دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اجرا شد‪ .‬حاال که حسن‬ ‫روحانی صحبت از تخصیص ارز دولتی و نیمایی برای تأمین کاالهای‬ ‫اساسی جامعه می‌کند و کاالهای تنظیم بازار عرضه می‌شود‪ ،‬بیش از‬ ‫هر چیز طرح هدفمندی یارانه‌ها زیر سوال می‌رود‪ .‬آنهم با آن مبلغ‪۴۵‬‬ ‫هزارتومانیکهقراراستیککیسهحقیرانهسیب‌زمینیباشد‪.‬بااین‬ ‫حال زمانی که طرح اجرا می‌شد همه استدالل‌ها حول محور بهبود‬ ‫شرایطمعیشتفرودستانبود‪.‬علیرضاحیدری(نایبرئیساتحادیه‬ ‫پیشکسوتانجامعهکارگری)دربارهپیشینهواستدالل‌هایحامیان‬ ‫اجرایطرحهدفمندییارانه‌هامی‌گوید‪:‬وقتیبهفلسفهوجودی‬ ‫هدفمندییارانه‌هادرزمانپیدایشآننگاهمی‌کنید‪،‬بحثآزادسازی‬ ‫قیمت‌ها‪،‬حذفیارانه‌هایغیرمستقیمبهاقالممصرفیازجملهسوخت‬ ‫و انرژی بود که گفته می‌شد‪ ،‬دولت به واسطه پایین نگاه داشتن برخی‬ ‫از حامل‌های انرژی و سوخت به شکل پنهان یارانه‌هایی را پرداخت‬ ‫می‌کند‪.‬ویمی‌افزاید‪:‬اینمسئلهباعثمی‌شدکهکسانیکهباید‬ ‫برخوردارازسوبسیدهاییارانه‌ایباشند‪،‬کمترینبرخورداریراپیدا‬ ‫می‌کردندوافرادثروتمندبهواسطهشکلاقتصادکشوربیشترینیارانه‬ ‫را استفاده می‌کردند‪ .‬مث ً‬ ‫ال در مورد برق کسانی که در منازل مسکونی‬ ‫کوچک زندگی می‌کردند و برق مصرفی کمی داشتند‪ ،‬از یارانه‬ ‫کمتری بهره می‌برند و کسانی که در منازل بزرگ بودند‪ ،‬یارانه بیشتری‬ ‫می‌گرفتند‪.‬بهگفتهاینفعالکارگری؛توصیهبانکجهانیوصندوق‬ ‫بین‌المللی پول این بود که اگر قرار باشد‪ ،‬دولت ایران همچنان به این‬ ‫شکل اقتصاد خود را ادامه دهد‪ ،‬برای پایین نگاه داشتن قیمت حامل‌های‬ ‫انرژی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مجبور می‌شود‪ ،‬همه بودجه‬ ‫خود را به یارانه اختصاص دهد‪ .‬پیش‌بینی می‌کردند در چند سال آینده‬ ‫هیچ پولی برای دولت نماند و همه آن را در قالب یارانه پرداخت کند‪.‬‬ ‫حیدریتصریحمی‌کند‪:‬توصیهکردندکهیارانه‌هایغیرمستقیمحذف‬ ‫شود‪ ،‬قیمت‌ها را شناور و آزاد کنیم‪ .‬در نهایت قرار بود‪ ،‬هدفمندی‬ ‫یارانه‌هاقیمت‌هاراواقعیکندبهنوعیکهیارانهغیرمستقیمبهاقشار‬ ‫غیربرخوردارتعلقبگیرد‪.‬یعنیکسانیکهازدرآمدهاوثروت‌های‬ ‫نسبیخوبیدرجامعهبرخوردارهستند‪،‬نتوانندازاینیارانه‌هااستفاده‬ ‫کنند‪.‬او ادامه می‌دهد‪ :‬قرار بود قسمتی از یارانه که قرار است در جامعه‬ ‫توزیع شود‪ ،‬به اقشار کم‌برخوردار داده شود‪ .‬اقشار کم‌برخوردار نیز‬ ‫ک پایینی جامعه هستند که بخشی از آنها در کمیته امداد و‬ ‫چند ده ‌‬ ‫سازمانبهزیستیشناسنامه‌داربودندوبایکبانکاطالعاتیقابل‬ ‫توجهی می‌شد یارانه‌ها را پرداخت کرد‪ .‬بخشی از این یارانه‌ها مربوط‬ ‫به آموزش و بهداشت بود که منابعی که از محل آزادسازی قیمت‌ها‪،‬‬ ‫آزاد می‌شد می‌توانست در این حوزه‌ها مصرف شود‪ ،‬عموماً هم‬ ‫کسانی که از آن برخوردار می‌شدند شامل دهک‌های پایین جامعه و‬ ‫محرومینبودند‪.‬حیدریخاطرنشانمی‌کند‪:‬آنچهتحتعنوانتوزیع‬ ‫منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به دست آمد‪ ،‬به گونه‌ای بود که‪۵۰‬‬ ‫درصد منابع را برای خانواده‌ها هدفگذاری کرده بودند‪ ۳۰،‬درصد را‬ ‫برای بخش تولیدی که از محل آزادسازی قیمت‌ها در کوتاه مدت و‬ ‫میان مدت شرایط خود را با شرایط جدید انطباق دهد‪ ،‬و‪ ۲۰‬درصد هم‬ ‫برای دولت به این خاطر که دولت نیز از محل آزادسازی قیمت‌ها در‬ ‫کوتاه مدت و میان مدت تا وقتی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد‪،‬‬ ‫حتما آسیب‌هایی می‌دید‪.‬وی با بیان اینکه این قانون به خوبی اجرا و‬ ‫مدیریت نشد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬نه تنها در عمل صد درصد منابع را به خانواده‌ها‬ ‫اختصاص دادند و این خانواده‌ها تفکیک شده هم نبودند و عم ً‬ ‫ال همه‬ ‫جامعه را دربرمی‌گرفت‪ .‬در واقع بیش از‪ ۸۵‬درصد جامعه از یارانه‬ ‫استفاده کرد‪ .‬در زمان برقراری یارانه می‌گفتند که اگر خانواده‌ای‪ ۴‬یا‬ ‫‪ ۵‬نفر جمعیت داشته باشد‪ ،‬آن زمان که دستمزد کارگران‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان بود‪ ،‬به نفع طبقه کارگر می‌شد‪ .‬این‪ ۱۸۰‬هزار تومان‪ ۶۰‬درصد‬ ‫حداقل حقوق کارگران بود‪ .‬این امر تأثیر قابل توجهی در زندگی‬ ‫کارگران داشت و درآمدی را در سبد زندگی کارگران آورده بود که‬ ‫کارگران به کمک آن می‌توانستند که زندگی مناسبی را با این درآمد‬ ‫انجامدهند‪.‬درزندگیروستاییهدفمندییارانه‌هاتأثیربیشتریداشت‬ ‫وروستاییانتمامالگویمصرفشانتغییرمی‌کردومی‌توانستندزندگی‬ ‫بهتری داشته باشند‪.‬وی می‌افزاید‪ :‬باال رفتن نرخ ارز و تورم‌های دوره‌ای‬ ‫که دامن کشور را گرفت عم ً‬ ‫ال یارانه را در زندگی مزدبگیران بی‌تأثیر‬ ‫کرد‪ .‬به تدریج ارزش واقعی یارانه‌ها به سمت کمتر شدن پیش رفت‪.‬‬ ‫در سالی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد‪ ،‬دالر حدود‪ ۱۲۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫چیزی حدود‪ ۳۷‬تا‪ ۴۰‬دالر ارزش سرانه یارانه‌ای بود که توزیع می‌شد‪.‬‬ ‫بهگفتهرئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگری؛همان‪ ۴۰‬دالربا‬ ‫قیمت ارز دولتی در شرایط فعلی‪ ،‬معادل‪ ۱۶۸‬هزار تومان‪ ،‬با قیمت ارز‬ ‫نیمایی‪ ،‬حدود‪ ۳۶۰‬هزار تومان و با قیمت دالر آزاد حدودا ً‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬یعنی یارانه‌ها االن باید حدود‪ ۵۵۰‬هزار تومان باشد تا بتواند‬ ‫ارزش همان زمان یارانه‌ها را داشته باشد‪.‬حیدری با اشاره به اینکه اگر به‬ ‫شاخصحداقلدستمزدهمنگاهکنیم‪،‬بازهمافزایشچشم‌گیریارانه‌ها‬ ‫ضروری است‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬آن زمان یارانه‌ها برای یک خانوار‬ ‫چهار نفره‪ ،‬چیزی حدود‪ ۶۰‬درصد حداقل دستمزد بود‪ .‬درحالیکه‪۶۰‬‬ ‫درصد حداقل دستمزد سال‪ ۹۸‬چیزی حدود یک میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان می‌شود‪ .‬االن اگر یک خانواده چهار نفره کارگری‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫تومان می‌گیرد‪ ،‬باید نه برابر آن عدد را بگیرد تا ارزش یارانه زمان دولت‬ ‫احمدی نژاد را گرفته باشد‪.‬او ادامه می‌دهد‪ :‬همه این اعداد در کنار‬ ‫یکدیگر موید این است که عم ً‬ ‫ال یارانه‌ها امروز هیچ اثری در زندگی‬ ‫دهک‌هایپایینجامعهندارند‪.‬برایدهک‌هایباالیجامعهاین‬ ‫بی‌ارزش شدن از اول هم خیلی اهمیت نداشت‪ .‬در زمانی که هدفمندی‬ ‫اجرامی‌شد‪،‬بیشترینیارانهراافرادغنیجامعهمی‌گرفتند‪.‬درسالهای‪۸۹‬‬ ‫و‪ ۹۰‬باال رفتن ضریب جینی تا حدود‪ ۴۰‬درصد نشان دهنده این بود که‬ ‫اختالفطبقاتیروبهکاهشرفتهاست‪.‬ضریبجینیتوزیعنابرابری‬ ‫فقر است‪ .‬عدد آن هرچه افزوده می‌شود‪ ،‬یعنی بیشتر به سمت عدالت‬ ‫پیشرفته‌ایم‪.‬حیدریخاطرنشانکرد‪:‬باثابتماندنهدفمندییارانه‌هاو‬ ‫اثر تورم و نوسانات نرخ ارز اثر آن به کلی خنثی شد‪ .‬خنثی شدن این اثر‬ ‫یعنی فشار به طبقه کارگر و زحمتکش جامعه ضریب جینی که سال‪۹۰‬‬ ‫حدود ‪ ۰.۳۷۰۰‬بود‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬به حدود‪ ۰.۴۱۳۱‬رسیده است‪ .‬به این معنا‬ ‫که توزیع نابرابری و فقر در جامعه بیشتر شده است‪ .‬همه خدمات و تولید‬ ‫خود را با قیمت‌های جدید تطبیق دادند اما یارانه همان عدد ثابت قبلی‬ ‫ماند‪ .‬کسانی که تولید و توزیع می‌کردند با قیمت‌های جدید آمدند‪ .‬در‬ ‫این سالها یارانه‌ها ارزش خود را از دست داده است‪ .‬امروز یارانه‌ها نه‬ ‫تنهابهکمکاقشارپاییندستنمی‌آید‪،‬بلکهبرعکسعملکردهو‬ ‫آنهارافقیرترکردهاست‪.‬یعنیحاصلامروزیقانونهدفمندییارانه‌ها‬ ‫فقربیشترجامعهبود‪.‬هرچههستطرحهدفمندییارانه‌ها‪،‬نهایتاًمنجربه‬ ‫خنثی شدن یارانه‌ها شد‪ .‬به نظر می رسد دولت ترجیح می‌دهد به جای‬ ‫اینکهمالیاتازنهادهایخاصوثروتمندان‪،‬سرمایهتجاریومستغالت‬ ‫را در دستور کار قرار دهد‪ ،‬هم سیاست‌هایش را معطوف بر مالیات بر‬ ‫مصرف کند و هم مالیات بردرآمد کارمندان و کارگران و اصناف را‬ ‫به طور مرتب کسر کند‪ .‬البته همه انواع این سیاست‌ها به نام برقراری‬ ‫عدالت اجرا می‌شود‪ ،‬اما از حرف تا عمل فاصله بسیار است‪.‬‬
‫مناطقمحرومهمچناندرانتظاریکقطرهآب‬ ‫نمایندهشیرازدرمجلسباانتقادازطوالنیشدنمدتزمانقطعیآبدرمحلههایمحرومشهرگفت‪:‬قطعیآبدربعضیمحالتشیرازطوالنیومداومشدهواینموضوعنگرانی‌هایمردمرادرپیدارد‪.‬فرجاهللرجبیبابیاناینکهمردمشیرازنبایدمشکلیدربخش‬ ‫حجمآبآشامیدنیداشتهباشندافزود‪:‬اگرچهبارندگیهایاخیرنتوانستهبهصورتکاملآبهایزیرزمینیراتقویتکندامانبایدفراموشکرد بارش‌هایسالگذشتهواوایلامسالآبسدرابهصورتکاملتامینکردهاست‪.‬نمایندهشیرازدرمجلسبابیاناینکهدر‬ ‫طولیکسالگذشتهبرایمشکلآبآشامیدنیبیشازده‌هامکاتبهبامسئوالنانجامشدامافایدهاینداشت‪،‬گفت‪:‬بهتازگینیزصحبتهاییبا مدیرعاملآبفایشیراز کردمکهامیدوارمگشایشیحاصلشود‪.‬عضوکمیسیونعمرانمجلسدرادامهبااشارهبهاینکهبرای‬ ‫برطرفکردنمشکالتآبنیازمنداحداثخطلولهدومهستیمادامهداد‪:‬باتوجهبهظرفیتهایموجودبایددربخشمدیریتتوزیعقویترعملکنیم‪.‬نمایندهشیرازدرمجلسافزود‪:‬اگرچهبارندگیهایاخیرموجببهترشدنشرایطآبدرشیرازشدهاستبنابراین‬ ‫آسایشوشرایطمطلوبدرحوزهآبآشامیدنیحداقلانتظاراست‪.‬عضوکمیسیونعمرانمجلسبیانکرد‪:‬باتوجهبهاینکهمدتزمانقطعیآبدربعضیازمحالتمحرومشیرازساعت‌ها طولمیکشد صحبتهایی بامدیرآبفایشیرازانجامشدکهقطعیآبدر‬ ‫محالتشیراز عادالنهباشد‪.‬رجبیبابیاناینکهموضوعقطعیآبدرشیرازبهمدیریتاینحوزهبازمیگرددادامهداد‪:‬بندهفکرمی‌کنممیزانحجم آبذخیرهدرپشتسددرودزنبهاندازهایاستکهدراینموقعازسال شاهدقطعیآبدرشیرازنباشیم‪.‬عضوکمیسیون‬ ‫عمرانمجلسبابیاناینکهکمآبیوعدمتوزیعمناسبآبدرشیرازدرسالجاریبهمراتبزو‌دترازسالهایگذشتهرخداده است گفت‪:‬باتوجهبهبارندگیهایاخیرایناتفاقبایددرمردادوشهریورماهدرشیرازرخمیدادنهتیرماه‪.‬‬ ‫سیبزمینیهمچنانیکهتاز‬ ‫بازارهایکشور‬ ‫شکایتمردمازگرانیها‬ ‫آبتنی در گرمای بندرعباس‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪849‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫افزایش سرسام آور قیمت سیب زمینی نامه هایی را از همدان روانه دفتر وزیر صمت کرده تا‬ ‫صادرات سیب زمینی قطع شود اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است‪.‬‬ ‫همدانبهعنوانیکیازاستان‌هایتولید‬ ‫کنندهمحصولسیبزمینیاینروزهامرکز‬ ‫توجهمردمدرنقاطمختلفکشوراست‬ ‫چراکهافزایشبیسابقهقیمتسیبزمینیبه‬ ‫خصوصآنهمدراستانیکهداعیهدارقطب‬ ‫تولیداینمحصولدرکشوراستبازاررابه‬ ‫تنشواداشتهاست‪.‬عقبترکهمی‌رویموسابقه‬ ‫گرانشدنقیمتاینمحصولدربازارراکه‬ ‫بررسیمی‌کنیمبهتاریخسومخردادماهامسال‬ ‫میرسیمکهبهدنبالبازگشتثباتنسبیبه‬ ‫بازاردومحصولسیبزمینیوپیازوبراساس‬ ‫نامه‌ایکهوزیرصمتبرایرئیسکلگمرک‬ ‫ایرانارسالکردهبودممنوعیتصادراتپیازو‬ ‫سیبزمینیلغووصادراتآنازسررفتهشد‪.‬لغو‬ ‫ممنوعیتصادراتسیبزمینیوپیازاینمرتبه‬ ‫تنشقیمتیرامتوجهسیبزمینیکردتااینکه‬ ‫درکمترازیکماهباافزایش‪ ۵‬برابریقیمتاین‬ ‫محصولدربازارروبروشدهیمبهطوریکهرفته‬ ‫رفتهبهقیمتآنافزودهمی‌شودودرآخرین‬ ‫پردهازگرانی‌ها‪،‬اینمحصولدربازارهمدان‬ ‫تاکیلویی‪ ۱۰‬هزارتومانپیشرفتهاست‪.‬گرانی‬ ‫محصولسیبزمینیتاجاییپیشرفتکه‬ ‫درنشستخبریرئیسسازمانصنعت‪،‬معدن‬ ‫و تجارت همدان که‪ ۲‬ساعت و اندی به طول‬ ‫انجامیدمحورصحبت‌هابهاینمحصولختم‬ ‫شدورئیسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استانهمداندرایننشستبهوضعیتنامناسب‬ ‫قیمتسیبزمینیدربازارهمداناشارهکردو‬ ‫بابیاناینکهدرخصوصوضعیتپیشآمده‬ ‫درخواستممنوعیتصادراترااعالمکردیم‬ ‫اماعملینشدهاست؛گفت‪:‬مردمگرفتاری‌ها‬ ‫رامتحملمی‌شوندودرحالیکهمتقاضی‬ ‫ممنوعیتصادراتسیبزمینیهستیمامااین‬ ‫خواستهمحققنشدهاست‪.‬حمیدرضامتینبا‬ ‫گریزیبهقیمتهرکیلوگرمبرنجایرانیدربازار‬ ‫همدانوبیاناینکهقیمتبرنجایرانیبسیارباال‬ ‫رفتهاستومتأسفانهممنوعیتصادراتآنهم‬ ‫اجرایینشدهاست‪،‬گفت‪:‬ممنوعیتصادرات‬ ‫بایدتوسطاستان‌هایکشتدارانجامشوداما‬ ‫اینموضوعبرایبرنجاجرایینشدهاستوجای‬ ‫تأسفدارد‪.‬همینصحبتواینکهممنوعیت‬ ‫صادراتبایدازسویاستان‌هایکشتدارطرح‬ ‫موضوعشودسببشدکهباردیگرموضوع‬ ‫بحثبهسمتسیبزمینیکشیدهشودوبا‬ ‫طرحاینسوالخطاببهرئیسسازمانصنعت‪،‬‬ ‫معدنوتجارتاستانهمدانکهاگرمعتقدید‬ ‫استان‌هایکشتداربایدپیگیرممنوعیت‬ ‫صادراتمحصولموردنظربرایفروکش‬ ‫قیمت‌هادربازارباشندپسچراپیگیری‌های‬ ‫همداندرزمینهممنوعیتصادراتسیبزمینی‬ ‫نهایینشدهاستوچهاقداماتیانجامداده‌ایدکه‬ ‫بارگرانی‌هایحاکمبربازاربهطورخاصقیمت‬ ‫سیبزمینیازدوشمردمبرداشتهشود‪،‬گفت‪:‬‬ ‫دررابطهبادرخواستممنوعیتصادراتسیب‬ ‫زمینی‪ ۲۱‬روزپیشنامه‌ایبهدفتروزیرصمت‬ ‫ارسالکرده‌ایم‪.‬منبیشترازنامهزدننمی‌توانم‬ ‫کاریانجامدهمومتأسفانهنمایندگاناستان‬ ‫همدانبهدنبالاینموضوعنبودندحمیدرضامتین‬ ‫افزود‪:‬منبیشترازنامهزدننمی‌توانمکاریانجام‬ ‫دهمومتأسفانهنمایندگاناستانهمدانبهدنبال‬ ‫اینموضوعنبودند‪.‬متینبااشارهبهاینکهوظیفه‬ ‫ماارسالنامهبهدفتروزیراستتادستورتشکیل‬ ‫جلسهبهسازمانتوسعهتجارتدادهشود‪،‬افزود‪:‬‬ ‫روزیکهصادراتسیبزمینیآزادشدپیش‬ ‫بینیافزایشقیمتاینمحصولراداشتیمو‬ ‫پیگیری‌هاانجامشدامانتیجهنداشت‪.‬رئیس‬ ‫سازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتاستانهمدانبا‬ ‫بیاناینکههمدانسیبزمینیخیزاستوبایددر‬ ‫اینزمینهاقدامکنیمکمااینکهدرپیصادراتبه‬ ‫ندرتارزیواردکشورمی‌شود‪،‬گفت‪:‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫دربخشصادراتبهخصوصازکشورعراق‬ ‫بههیچوجهدالریواردکشورنمی‌شود‪.‬‬ ‫متیندرادامهبااشارهبهاینکهدرصورت‬ ‫تأمینکردنکاالماحاضربهتوزیعآنهستیم‪،‬‬ ‫افزود‪:‬شبکهتأمینسیبزمینیدرحالحاضر‬ ‫این کاال را از هرکیلو‪ ۸۸۰۰‬تا‪ ۹۵۰۰‬ارائه‬ ‫کردهاست‪.‬ویبابیاناینکهاگرممنوعیت‬ ‫صادراتسیبزمینیاعمالنشودبایدمنتظر‬ ‫ورودمحصولسیبزمینیهمدانبهبازار‬ ‫باشیمتاتنشقیمتدراینمحصولکمشود‪،‬‬ ‫گفت‪:‬طبقاعالمسازمانجهادکشاورزی‬ ‫باآمدنمحصولهمدانبهبازارتنشکم‬ ‫خواهدشد‪.‬اعتقادرئیسسازمانصنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجارتاستانهمدانبراینکهنامهزدنبه‬ ‫دفتروزیرتنهاکاریاستکهدراینزمینهاز‬ ‫عهدهویبرمی‌آیدونمایندگاناستانهمدان‬ ‫درمجلسنیزدنبالموضوعنیستند‪.‬اینکهیک‬ ‫مسئولعنوانکندپیگیرموضوعهستمامانتیجه‬ ‫آنرانمی‌بینیمقابلقبولنیستنمایندهمردمهمدان‬ ‫درمجلسشورایاسالمیدوموضوعدردست‬ ‫پیگیریاستومسئوالناستانهمداننیزباید‬ ‫پیگیرباشند‪،‬گفت‪:‬اینکهیکمسئولعنوانکند‬ ‫پیگیرموضوعهستمامانتیجهآنرانمی‌بینیمقابل‬ ‫قبولنیست‪.‬حمیدرضاحاجیباباییبابیاناینکه‬ ‫بایدموضوعرابهجمعبندیبرسانندچراکهدر‬ ‫اینزمینهمسئولیتدارند‪،‬گفت‪:‬وضعیتدو‬ ‫محصولسیبزمینیوسیربایدبهطورویژه‬ ‫پیگیریشود‪.‬ویبابیاناینکهایندومحصول‬ ‫کشاورزانو مردم را با مشکلجدی روبرو کرده‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬چطورممکناستدریکبازه‬ ‫زمانیوبایکاقداماتیسیرکهمهمترینکشت‬ ‫مردمدراستانهمداناستوسرمایه‌هایکالنی‬ ‫رابرایآنهزینهکرد‌هاندیکبارهباقیمتنازل‬ ‫موجبنابودیکشاورزیاینگروهشودواز‬ ‫طرفدیگرسیبزمینیمشکلاساسیبرای‬ ‫مردمایجادکند‪.‬‬ ‫حاجیباباییباتاکیدبراینکهعرضهسیب‬ ‫زمینیباقیمتکیلویی‪ ۹‬تا‪ ۱۰‬هزارتوماندر‬ ‫بازارقابلقبولنیست‪،‬گفت‪:‬اگرسیبزمینی‬ ‫صادرمی‌شودشورایتأمینبایدتشکیلشدهو‬ ‫مانعصادراتشودواگرسیروارداستانمی‌شود‬ ‫بایدمانعآنهمشد‪.‬‬ ‫سیبزمینیکیلیویی‪۱۰‬هزارتومانهیچ‬ ‫توجیهینداردوقابلقبولنیستوبایدمدیر‬ ‫مجموعهموضوعراپیگیریکردهوبهجمع‬ ‫بندیبرساندویبابیاناینکهپیگیرموضوعهستیم‬ ‫وواردات سیر به کشوردر صورتی که کشاورز‬ ‫مابهخاکنشستهاستتوجیهیندارد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫سیبزمینیکیلیویی‪۱۰‬هزارتوماننیزهیچ‬ ‫توجیهینداردوقابلقبولنیستوبایدمدیر‬ ‫مجموعهموضوعراپیگیریکردهوبهجمع‬ ‫بندیبرساند‪.‬نمایندهمردمهمداندرمجلس‬ ‫شورایاسالمیبابیاناینکهباانجامصادرات‬ ‫ارزیواردکشورنمی‌شود‪،‬گفت‪:‬بههرحال‬ ‫وضعیتسیبزمینیوسیربرایکشاورزانو‬ ‫برایمردمقابلقبولنیست‪.‬‬ ‫حاجیباباییبابیاناینکهماباقدرت‬ ‫موضوعراپیگیریخواهیمکرد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بایدقدرتمندانهازحریمصداقتدفاعکرد‪.‬‬ ‫درموضوعگرانیسیبزمینیکهدقیق‌تر‬ ‫می‌شویمبهایننکاتدستمی‌یابیمکهبازار‬ ‫محصوالتکشاورزیازسالگذشتهبهواسطه‬ ‫افزایشقیمتارزوکاهشقدرتپولملیبا‬ ‫افزایشهزینهوقیمتتمامشدهمحصوالت‬ ‫مواجهشدواینموضوععاملیشدتااین‬ ‫دستمحصوالتدرسبدمصرف‌کنندهایرانی‬ ‫باافزایشقیمتهمراهباشد‪.‬ازطرفیدرکنار‬ ‫اینموضوعودرپیافزایشقیمتارز‪،‬خرید‬ ‫محصوالتکشاورزیازبازارایرانبرایدیگر‬ ‫کشورهابهخصوصکشورهایهمسایهباصرفه‬ ‫اقتصادیقابلتوجهیهمراهشدهکهاینموضوع‬ ‫درنهایتمنجربهافزایشحجمصادرات‬ ‫محصوالتکشاورزیاستحالآنکهنیاز‬ ‫داخلیتأمیننشدهومحصوالتراهیبازار‬ ‫کشورهایدیگرمی‌شود‪.‬آنچهمسلماستدر‬ ‫مدیریتاینوضعیتبایدابتدانیازداخلتأمینو‬ ‫سپسمازادآنبهصادراتتبدیلشودتاشاهد‬ ‫اینچنینمشکالتیدربازارنباشیمکهدراین‬ ‫میانعدممدیریتمقوله‌ایاستکهنمی‌توان‬ ‫آنراکتمانکرد‪.‬‬ ‫پروژه‌هایمحرکتوسعه‬ ‫دومینوهایرونقاقتصادیشهر‬ ‫کوروش خسروی‬ ‫رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه پروژه‌های محرک توسعه‬ ‫از نظر اقتصادی یا برند شهری باعث شهرت می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه محرک توسعه برای شهرهای‬ ‫بزرگ باعث رونق اقتصادی می‌شود و مانند دومینوای می‌ماند که با برداشتن اولین قدم در مسیر‬ ‫توسعه سایر اجزا توسعه به دنبال آن اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫کوروش خسروی در خصوص‬ ‫پروژه‌های محرک توسعه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پروژه محرک توسعه برای شهرهای‬ ‫بزرگ باعث رونق اقتصادی می‌شود و‬ ‫مانند دومینوای می‌ماند که با برداشتن‬ ‫اولین قدم در مسیر توسعه سایر اجزا‬ ‫توسعه به دنبال آن اتفاق می‌افتد‪ .‬اما‬ ‫طراحی پروژه‌های محرک توسعه کار‬ ‫سختی است‪ ،‬اینکه بتوان پروژه‌ای را‬ ‫شناسایی کرد که با سرمایه گذاری‬ ‫بیشتر و زنجیروار باعث رونق اقتصاد‬ ‫شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬پروژه های محرک‬ ‫توسعه از نظر اقتصادی یا برند شهری‬ ‫باعث شهرت می‌شود‪ .‬پروژه‌هایی‬ ‫که بخش خصوصی به عهده گرفته‬ ‫و به سرانجام رسانده نمونه‌های آن‬ ‫هستند‪ ،‬اما مدیریت شهری در این‬ ‫زمینه کمتر دخالت داشته و تقریبا‬ ‫فعالیت چشم‌گیری نداشته است‪.‬رئیس‬ ‫مرکز پژوهش‌های شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان افزود‪ :‬با مصوبه شورای‬ ‫شهر اصفهان مدیران مناطق ‪ 15‬گانه‬ ‫اصفهان را برای تعریف پروژه محرک‬ ‫توسعه آماده کردیم‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫بعضی مناطق دانش نداشتند یا در آن‬ ‫منطقه تحقیقات انجام نشده بود که‬ ‫برای آن‌ها مشاور در نظر گرفتیم؛‬ ‫حتی برای بعضی مدیران کالس های‬ ‫آموزشی برگزار شد تا کاملا با پروژه‬ ‫محرک توسعه آشنا و بدانند که‬ ‫چگونه باید آن را عملی کنند‪.‬‬ ‫خسروی تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر هنوز پروژه محرک توسعه را‬ ‫عملی نکردیم و فعال در حال انجام‬ ‫مطالبات و آموزش ها هستیم‪ ،‬قبال‬ ‫پروژه هایی توسط بخش خصوصی‬ ‫یا شهرداری‌ها انجام شده اما به این‬ ‫نام شناخته نمی‌شده است؛ برای مثال‬ ‫در دوره مدیریت قبلی شهر‪ ،‬محله‬ ‫جلفا سنگ فرش شد‪ ،‬بعد از این عمل‬ ‫مشاهده کردیم که بخش خصوصی‬ ‫سرمایه‌گذاری زیادی در این منطقه‬ ‫انجام داد و در حال حاضر یکی از‬ ‫تفرجگاه‌های مردم شده و یکی از‬ ‫عوامل جذب توریست در شهر به‬ ‫حساب می‌آید‪.‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همیشه برای مثال پروژه محرک توسعه‬ ‫محله جلفا را بیان می‌کنم که با هزینه‬ ‫بسیار کم توسط شهرداری انجام شد‪،‬‬ ‫اما چند برابر هزینه‌ای که شهرداری‬ ‫صرف کرد‪ ،‬بخش خصوصی برای‬ ‫عمران شهر سرمایه‌ گذاری کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش‌های شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حتی پیشنهاد دادیم که مسابقه‌ای بین‬ ‫شهرداران برای پروژه محرک توسعه‬ ‫برگزار شود تا به دنبال یادگیری‬ ‫رفته و در شهر اجرا و جایزه دریافت‬ ‫کنند‪ .‬اما بعید است که این جشنواره‬ ‫در دوره پنجم شهرداری برگزار شود‬ ‫زیرا به دانش زیادی احتیاج است‬ ‫و اگر برگزار شود ورودی چندانی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫شنا کردن در خنکای روان آب ها‪ ،‬آبگیرها و دریا لذت مفرحی است که بزرگ و کوچک با آن شاد می شوند‪ .‬این روزها که فصل خرماپزان است تن‬ ‫سپردن به خنکای آب دریا‪ ،‬آبگیرها و رودخانه های هرمزگان راه رهائی از تابش سوزان آفتاب و گرمای کالفه کننده تابستان است‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫رهبر‬ ‫امامدادی‬ ‫وجود ‪ 31‬هزار و ‪ 600‬نفر بیکار مطلق‬ ‫در استان زنجان‬ ‫محمد رضا یوسفی‬ ‫مدیر کل کار ‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان‪ ،‬با اشاره به آخرین آمار بیکاری‬ ‫در استان زنجان‪ ،‬گفت‪ 31 :‬هزار و ‪ 600‬نفر در استان زنجان بیکار مطلق وجود دارد‪.‬‬ ‫محمد رضا یوسفی‪ ،‬در نشست خبری با اشاره به هدفگذاری اشتغال استان در سال‌جاری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از طریق تبصره ‪18‬و سایر منابع بالغ بر یک هزار و ‪ 400‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت در حوزه اشتغال پرداخت خواهد شد‪.‬یوسفی با بیان اینکه استان زنجان دقت‬ ‫کامل در ارائه آمار اشتغال دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در تالش برای ایجاد اشتغال در بخش‬ ‫کشاورزی استان بودیم که شاهد پیشرفت قابل توجه در این راستا هستیم‪.‬یوسفی‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬فعالیت در بخش خدمات دارای شرایط ویژه در حوزه سرانه اشتغال و زود بازده‬ ‫را شامل می شود‪.‬مدیر کل کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان‪ ،‬خبر از تدوین و‬ ‫راه اندازی پیوست اشتغال استان را داد و گفت‪ :‬کمیته رصد اشتغال استان با هدف تبین‬ ‫اشتغال و نظارت فعالیت دارد‪.‬یوسفی‪ ،‬رصد اشتغال را در گام اول مربوط به طرح‌های‬ ‫اشتغال روستایی برشمرد و گفت‪ :‬در گام دوم این رصد اشتغال شامل فعالیت‌های دیگر‬ ‫نیز می شود‪.‬مدیرکل کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان‪ ،‬آمار نرخ بیکاری استان‬ ‫را در سالهای اخیر با کاهش ‪5/8‬درصدی عنوان کرد و افزود‪ :‬جمعیت شاغل استان‬ ‫دارای افزایش قابل توجه با توجه به جمعیت استان بوده است‪.‬یوسفی‪ ،‬نرخ مشارکت‬ ‫اقتصادی را دارای وضعیت مطلوب با افزایش ‪2/1‬عنوان کرد و گفت‪ :‬سهم اشتغال استان‬ ‫در سال ‪ 98‬نیز دارای کاهش بوده است‪.‬به گفته یوسفی کار گروه اشتغال و سرمایه‬ ‫گذاری در استان در مقایسه با نرم کشوری دارای فعالیتها و وضعیت مطلوب بوده است‬ ‫که سیاست استان بر تقویت و ایجاد برخی مشاغل خدماتی است‪.‬وی با اشاره به تقویت‬ ‫بخش مشاغل خدماتی و توسعه فعالیت های صنعتی تصریح کرد‪ :‬آمارهای اشتغال در‬ ‫استان زنجان دارای شفافیت است‪.‬این مسئول در استان زنجان‪ ،‬تکمیل زنجیره های تولید‬ ‫را مهم ارزیابی کرد و گفت‪ :‬هدف از تکمیل زنجیره های تولید ‪ ،‬تولید پایدار در جامعه‬ ‫است‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به آخرین آمار بیکاری در استان زنجان‪ ،‬گفت‪ :‬مدیر کل کار تعاون‬ ‫و رفاه اجتماعی استان زنجان‪ ،‬مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان‪.،‬‬ ‫یوسفی‪ ،‬با بیان اینکه حدود ‪ 19‬درصد آمار بیکار فارغ التحصیل دراستان داریم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صدد باالبردن ایجاد آمار اشتغال فارغ التحصیالن در جامعه با راه‬ ‫اندازی واحد های تولیدی فعال و غیر فعال دراستان هستیم‪.‬این مقام مسول دراستان‬ ‫زنجان‪ ،‬با اشاره به اینکه مرجع اصلی آمار اشتغال و بیکاری استان با مرکزیت اصلی‬ ‫آمار ایران بوده است و گفت‪ :‬استان زنجان در خصوص وضعیت پرداخت تسهیالت‬ ‫یکی از استان‌های موفق بوده است‪.‬وی‪ ،‬با بیان اینکه در سه ماهه اول سالجاری با افزایش‬ ‫‪ 47‬درصدی جمعیت استان در مراکز کاریابی بودیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عملکرد اشتغال استان‬ ‫وابسته به مداخالت دولت با سیاستهای حوزه اشتغال مرتبط بوده است ‪.‬وی فضای فراهم‬ ‫شده زمینه کسب و کار را مهم ارزیابی کرد و گفت‪ :‬بازگشت برخی واحدهای تولیدی‬ ‫به چرخه تولید و فعالیت ازمهم ترین اقدامات در استان خواهد بود‪.‬یوسفی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫شرایط مطلوب کسب و کار در جامعه برای تولید کنندگان داخی گفت‪ :‬عرضه برای‬ ‫فعالیتهای داخلی و تولید کنندگان داخلی فراهم است‪.‬وی‪ ،‬فعالیت سرمایه گذران‬ ‫داخلی را مهم دانست و تصریح کرد‪ :‬در آینده نزدیک شاهد راه اندازی واحدهای‬ ‫تولیدی تعطیل شده در استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫ارزآوریبدوننفتازحرفتاعملمیانمسئوالن‬ ‫نقدیکههموارهبراقتصادایرانوارداستاتکایبیش‌ازاندازهبر‬ ‫درآمدهاینفتیاستدرحالی‌کهظرفیت‌هایعظیمارزآوریدراستان‌های‬ ‫مختلفکشورمانوجودداردکههمچنانمغفولماندهاست‪.‬درشرایطی‬ ‫کهبهدنبالتحریم‌هایاقتصادیمشکالتیدربخش‌هایمختلفایجادشده‬ ‫کهظرفیت‌هایمنحصربه‌فردوبی‌بدیلایراناسالمیدرحوزه‌هایمتعدد‬ ‫راهکارهایمختلفیبرایتقویتحوزهصادراتوارزآوریدراختیارمان‬ ‫گذاشتهاست‪.‬یکیازاینظرفیت‌هاحوزهگردشگریاست‪،‬دربرهه‌ای‬ ‫کهبسیاریازکشورهاتنهابرپایهگردشگریخارجیاقتصادخودرا‬ ‫توسعهداد‌هاند‪،‬ایرانباداشتنظرفیت‌هایبی‌بدیلمیراثی‪،‬طبیعی‪،‬فرهنگی‬ ‫و…شرایطبالقوهخوبیبرایرشداقتصادیحاصلازصنعتسبزرادارد‬ ‫امافع ً‬ ‫الدرابتدایاینمسیرقراردارد‪.‬برخورداریازبافت‌هایتاریخی‬ ‫جهانیوجاذبه‌هایطبیعیمتنوع‪،‬فرصتیاستبرایمعرفیهرچهبهتر‬ ‫داشته‌هایفرهنگیومیراثیکشورمانوجذبگردشگرانیکهمی‌توانند‬ ‫باخودارزآوریچشمگیریداشتهباشنددراینخصوصبایدبه‌طورحتم‬ ‫چش ‌ماندازمشخصیتعریفکردکهدرآن‪،‬جوامعهدف‪،‬نحوهجذب‬ ‫گردشگروچگونگیمعرفیداشته‌هایمیراثیوگردشگریتعریفو‬ ‫پیشبینیشدهباشد‪.‬ازدیگرپایه‌هایاقتصادهرجامعهسرمایه‌گذاری‌های‬ ‫خارجیدرحوزه‌هایمختلفقلمدادمی‌شودکهدراینخصوصبرخی‬ ‫استان‌هاتوانست ‌هاندباجذبسرمایه‌گذارانخارجیگام‌هایمؤثریبردارد‬ ‫هرچندکهبهگفتهکارشناسانقدم‌هایبزرگ‌تریبایددراینزمینهبرداشته‬ ‫شودتاحوزهسرمایه‌گذاریخارجیبهسطحمطلوببرسد‪.‬صادرات‬ ‫غیرنفتینیزنه‌تنهاموجبارزآوریکالنیبرایهرکشورمی‌شودبلکه‬ ‫نسبتبهخروجکشورمبدأازاقتصادتک‌محصولینیزمؤثرخواهدبود‪.‬‬ ‫امادراینرهگذریکیازاساسی‌تریناشکاالتموجودورودارزناشیاز‬ ‫فروشکاالهایایرانیدرکشورهایخارجیبهکشوراستکهدراین‬ ‫خصوصفعاالناقتصادیاعتقاددارندکاالهاییراکهدربیرونازمرزهابه‬ ‫فروشمی‌رسانند‪،‬به‌سختیمی‌توانندارزحاصلازآنرابهایرانبازگردانند‪.‬‬ ‫موضوعیکهبرخیمسئوالناعتقادداردبازگشتارزحاصلازصادراتبه‬ ‫روش‌هایمختلفیامکان‌پذیراستوتنهابهاینموضوعمحدودنمی‌شود‪.‬‬ ‫برایبازگشتارزدستورالعملداریمبه‌نحوی‌کهارزحاصلازصادراتبه‬ ‫روش‌هایمختلفیواردکشورمی‌شودبه‌عنواننمونه‪،‬صادرکنندهمی‌تواندبا‬ ‫درآمد ارزی خود مواد اولیه وارد کرده یا بدهی‌های ارزی خود را پرداخت‬ ‫کند‪.‬دراینگزارشبرخیظرفیت‌هایمهمارزآوریدراستان‌هایمختلف‬ ‫کشورمانرامرورمی‌کنیم‪.‬یکیازاینبازارهایمهمواستراتژیکبازارگل‬ ‫وگیاهاست‪،‬کهاینروزهادراستانتهران‪،‬به‌ویژهجنوبشرقایناستان‬ ‫وشهرستانپاکدشترونقخاصییافتهو«گلپاکدشت»برایهمهیک‬ ‫برندآشنااست‪،‬کهالبتهدرجایخودبامشکالتیمواجهاست‪،‬کهبایدبرای‬ ‫رفعآن‌هاتمهیداتیاندیشیدهشود‪.‬مدیریکیازشهرک‌هایگلوگیاهدر‬ ‫جنوبشرقاستانتهرانبابیاناینکهدرحالحاضرنهضتتوسعهکشت‬ ‫گلخانه‌ایدرکشورایجادشدهاست‪،‬گفت‪:‬باتوجهبهاستانداردهاییمانند‬ ‫آبمناسبوسازه‌هاوتجهیزاتباکیفیت‪،‬درحالحاضرصادراتبه‬ ‫کشورهایخارجیداریموامکانصادراتوجوددارد‪.‬محسنتقیگذری‬ ‫کشورهایحوزهخلیج‌فارسوهلندرامقصدصادراتگلکشوردانستو‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبهکمبودآبدرکشور‪،‬تولیدگلومحصوالتکشاورزی‬ ‫درگلخانهیکضرورتمحسوبمی‌شودودراینصورتمصرف‬ ‫آببه‪ ۱۰‬درصدتقلیلمی‌یابدوکیفیتمحصولتولیدشدهدرگلخانه‬ ‫‪ ۱.۵‬برابرمحصوالتتولیدشدهدرکشتبازاست‪.‬امافرماندارپاکدشت‬ ‫به‌عنوانرئیسستادتسهیلورفعموانعتولیداینشهرستانضمنتشریح‬ ‫ظرفیت‌هایپاکدشتبرایتولیدگلوگیاهگفت‪:‬بیشازیکمیلیاردو‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیونشاخهگلبریدهدرپاکدشتتولیدمی‌شود‪،‬کهکشورهای‬ ‫هدفصادرات‪،‬کشورهایحوزهخلیج‌فارس‪،‬برخیازکشورهایاروپایی‬ ‫ونیزروسیهاست‪.‬هادیتمهیدیبابیاناینکهبرایتوسعهصادراتگلو‬ ‫افزایشتولیدگلدرپاکدشتتأسیسیکادارهگمرکدراینشهرستان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اداره گمرک کاال را از خود شهرستان وارسی و آماده اعزام‬ ‫بهفرودگاهمی‌کندوصادراتتسهیلمی‌شود‪.‬ویافزود‪:‬کشاورزاننیازبه‬ ‫حمایت دارند و در سال‪ ۹۷‬یک بودجه‌ای از محل صندوق ذخیره ارزی با‬ ‫کارمزد‪ ۶‬درصدبرایارائهتسهیالتبهکشاورزاندرنظرگرفته‌شدهبود‪،‬‬ ‫کهامیدواریماینبودجهامسالنیزهرچهسریع‌ترابالغشود‪،‬تابتوانیماز‬ ‫آنطریقنیزگل‌کارانراحمایتکنیم‪.‬استانتهرانباتولیدیکمیلیاردو‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیونگلشاخهبریدهرتبهاولتولیددرکشورراداردرئیسسازمان‬ ‫مدیریتوبرنامه‌ریزیاستانتهراننیزازاهمیتبهظرفیت‌هایهریکاز‬ ‫شهرستان‌های‪ ۱۶‬گانهایناستاندرسندآمایشوتوسعهایناستانخبردادو‬ ‫گفت‪:‬یکیازمواردیکهدرحوزهتولیدواشتغالبرایشهرستانپاکدشت‬ ‫درنظرگرفته‌شده‪،‬ایجادپایانهصادراتیوبسته‌بندیگلوگیاهپسازفاز‬ ‫نخستتوسعهصادراتگلدراسالمشهرونیزاحداثشهرکگلخانه‌ای‬ ‫گل‌هایزینتیاست‪.‬‬ ‫نعمت‌اهللترکیبابیاناینکهاستانتهرانباتولیدیکمیلیاردو‪۵۰۰‬‬ ‫میلیونگلشاخهبریدهرتبهاولتولیددرکشوررادارد‪،‬افزود‪:‬پاکدشت‬ ‫ازاینمیزانتعدادیکمیلیاردو‪ ۳۵۰‬میلیونگلشاخهبریدهرابهخود‬ ‫اختصاصدادهاست‪،‬بسیاریازمشکالتتوزیعوصادراتگلشاخه‬ ‫بریدهاستانتهرانبارا‌هاندازیفازاولپایانهصادراتیگلوگیاهدرشهرستان‬ ‫اسالمشهرحلشد‪،‬کهاینپایانهتاپایانسال‪ ۹۸‬تکمیلمی‌شود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪849‬‬ ‫جامعه‬ ‫شهرداریتوجهیبهمصوباتشوراندارد‬ ‫رییسکمیتهشهرسازیشورایاسالمیشهرتهرانگفت‪:‬عدمبرگزارینمایشگاههایپرمخاطبنظیرالکامپدرداخلشهرازمصوباتشورایدوموبهدرخواستشورایاولبودهولیمتاسفانهشهرداریتوجهیبهمصوباتشوراندارد‪.‬زهرانژادبهرامدریکصدوپنجاهو‬ ‫چهارمینجلسهشورابااشارهبهبرگزارینمایشگاهالکامپدرمحلدائمینمایشگاههایتهران(خیابانسئول)گفت‪:‬براساسمصوبهشورایشهردردورهدومکهالبتهبهدرخواستشورایاولبودهبرگزارینمایشگاههایپرمخاطبدرداخلشهرنبایدصورتگیرد‪.‬ویادامهداد‪:‬‬ ‫ایندرحالیاستکهدرهمینروزهاقراراستنمایشگاهالکامپازسویوزارتصنعتومعدنوبیتوجهیشهرداریتهرانبرگزارشود‪.‬نژادبهرامافزود‪:‬براساسمصوبهشورایشهرشهرداریتهرانمیبایستباارائهراهکارهایمناسببرایمقابلهبابروزترافیکهایجدی‬ ‫درمقابلمحلدائمینمایشگاههایتهرانازبرگزارینمایشگاههایپرمخاطبدرداخلشهرجلوگیرینماید‪.‬لذامصوبشدنمایشگاههایپرمخاطبدرداخلشهربرگزارنشودامابااصراروزارتصنعتومعدنوکمتوجهیشهرداریتهراندرسالگذشتهنمایشگاهالکامپ‬ ‫برگزارشدوامسالهمدرتقویمنمایشگاهینمایشگاهبینالمللیدیدهشدهاست‪.‬رییسکمیتهشهرسازیشوراگفت‪:‬لذابهشهردارتهرانتذکردادهمیشودباعنایتبهمصوبهشورایدومدرخصوصعدمبرگزارینمایشگاههایپرمخاطبدرداخلشهررعایتاجرایاین‬ ‫مصوبهازسویشهرداریالزامیاستواگربههردلیلیشهرداریمسئلهایدرخصوصاجرایمصوبهشوراداردضروریاستبراساسقانونموضوعرابهصورتالیحهبهشوراارسالکنندوایندرحالیاستکهتاکنونشهرداریالیحهایدراینزمینهبهشوراارسالنکرده‬ ‫است‪.‬لذامصوبهشورایدومپابرجاستوشهردارتهرانملزمبهاجرایمصوباتشورامیباشد‪.‬‬ ‫“طرح طوبی” یک ملیت خانوادگی‬ ‫واگذاریاراضیملی‬ ‫بهبرادرمعاونرئیس‌جمهور‬ ‫گزارش صدای اصالحات‬ ‫این باره نیز اعالم کرده بود که این ‪ 4‬هکتار سالها پیش در راستای اجرای طرح طوبی‬ ‫طوبی به آن گره خورده است‪ ،‬در واقع در اراضی ملی حاجی‌آباد لواسانات می باشد‬ ‫باشد که امروز حساسیت ها به دلیل در میان بودن اراضی ملی بیش از گذشته می‬ ‫طرح طوبی از زمانی که مطرح شد‪ ،‬طرحی سبز و محیط زیستی بود که البته‬ ‫طرح توسعه جنگل و باغ‪ ،‬طرحی است که در آن مناطق مستعد اراضی ملی ‪ ،‬دولتی و‬ ‫طرح طوبی‪ ،‬امیدهای فراوانی به سمت محیط زیست سرازیر شد اما ماجرای واگذاری‬ ‫های ذکر شده به ساخت‌ و‌سازهایی ختم شده است که مطابقتی با موارد ارائه شده‬ ‫منطقه ابراز شده است‪ ،‬نتوانستند مانعی بر سر راه چرایی ساخت و ساز ها و واگذاری‬ ‫و گونه های غیر مثمر چوب ده و سریع الرشد اجرا گردید‪ .‬طوبی به منظور احیاء ‪،‬‬ ‫باغ در اراضی ملی‪ ،‬در زمان تصدی عیسی کالنتری در وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران‪ ،‬حکایت از آن دارد که وزیر اسبق جهاد‬ ‫اما و اگرهای فراوانی نیز بر سر اجرایی شدن آن به وجود آمد‪ .‬طرح طوبی یا همان‬ ‫شخصی به توسعه باغ با گونه های خشکباری و توسعه جنگل با گونه های مثمر باغی‬ ‫توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور و اجرای طرح های جنگلداری و‬ ‫برای گردوکاری به آقای کالنتری واگذار شده شده است‪ .‬در مراحل اولیه و معرفی‬ ‫اراضی ملی حاال به اراضی خانوادگی منجر شده است‪ .‬طرح طوبی با هدف احداث‬ ‫به‌ دستور وی به‌اجرا درآمد‪ .‬به‌واسطه اجرای طرح طوبی‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ 5‬میلیون‬ ‫که در راستای اجرای طرح طوبی واگذار شده است اما چنین زمینی بیش از هدف‬ ‫ندارد‪ .‬این زمین به‌گفته مسئوالن محلی در اختیار عیسی کالنتری است و جوابیه اداره‬ ‫اراضی ملی باشند‪ .‬دست اندازی به محیط زیست آن هم از سوی فردی که تصدی‬ ‫کشاورزی و مجری طرح طوبی‪ ،‬راهکاری را برای واگذاری این ‪ 4‬هکتار از اراضی‬ ‫که زمین خواری‪ ،‬عالوه بر نابودی محیط زیست‪ ،‬روابط خانوادگی مسئولین را وارد‬ ‫منابع جنگلی وارد فاز اجرایی شد و گام های اولیه آن‪ ،‬ایده های مثبتی را تا حدودی‬ ‫هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی به متقاضیان واگذار شده‬ ‫کالنتری در وزارت جهاد کشاورزی و به دستور وی به منظور احداث باغ در اراضی‬ ‫قربانی تغییر کاربری شده و در برخی موارد به تشکیل پرونده‌های تخلف در محاکم‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬پرونده طوبی را سنگین کرده است و متولیان محیط زیست‪ ،‬متهمین‬ ‫شناخته شده است‪ .‬حسن شکری‪ ،‬رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات در‬ ‫کالنتری‪ ،‬برادر عیسی کالنتری به میان می آید‪ .‬زمین ‪4‬هکتاری که حاال سرنوشت‬ ‫عالوه بر عملکرد در محیط زیست حاال باید پاسخگوی ماجرای طوبی و برادرش‬ ‫در کشور جاری ساخت‪ .‬اما طرح طوبی‪ ،‬که در دهه هفتاد و در زمان تصدی عیسی‬ ‫ملی راه‌اندازی شد همواره به عنوان طرحی مخرب و پوششی برای زمین‌خواری‬ ‫است که البته بخش عمده این اراضی به‌جای آن که به کشاورزی اختصاص یابند‪،‬‬ ‫قضایی کشور انجامیده‌اند؛اما طوبی تا جایی پیچیده تر می گردد که نام مصطفی‬ ‫مسئوالنحواس‌شانباشد‬ ‫با فتوشاپ مردم را‬ ‫بدحجاب نکنند‬ ‫«اصل اخالقی که در اسالم بر آن تأکید می شود این است که حفظ آبروی مؤمن از حفظ آبروی خانه کعبه‬ ‫باالتر است‪ ،‬بنابراین در اجرای این قانون باید حواس مسئوالن به این باشد که آبروی مؤمنی به ناحق نریخته شود‪».‬در‬ ‫روزهای اخیر خبری مبنی بر اینکه کانال رسمی دادسرای ارشاد تهران در پیام‌رسان‌های داخلی و اینستاگرام برای‬ ‫دریافت گزارش‌های مردمی هنجارشکنی راه‌اندازی شد‪ ،‬منتشر گردید‪.‬در ادامه این خبر ذکر شده بود؛ سرپرست‬ ‫دادسرای ارشاد از شهروندان تهرانی خواسته در راستای مقابله با برخی تالش‌ها برای ضربه به بنیان خانواده ایرانی‪ ،‬با‬ ‫مشاهده هرگونه کشف حجاب یا اقدامات هنجارشکنانه در خودرو‪ ،‬کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری‬ ‫مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه‪ ،‬کافه‪ ،‬رستوران‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬باغ تاالر و‪ ،...‬اطالع از برگزاری‬ ‫پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا‪ ،‬انتشار مطالب خالف عفت در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات الزم‪ ،‬به شماره ای که اعالم کرده بود؛ در پیام‌رسان‌های بله‪ ،‬سروش‪ ،‬ایتا و‪...‬‬ ‫ارسالکنند‪.‬‬ ‫حال باید پرسید با توجه به این امکان که مردم می‌توانند از این فضا برای غرض‌ورزی‌های شخصی استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬برای ممانعت از سوءاستفاده از این طرح و ایجاد شکایت‌های صوری و شخصی چه برنامه‌ریزی‌هایی وجود‬ ‫دارد و اینکه این طرح چقدر در افزایش حجاب در جامعه تأثیر دارد مباحثی بود که برای رسیدن به پاسخ آنها‬ ‫با یک نماینده مجلس و یک حقوقدان به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید‪:‬محمدعلی پورمختار‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس‪ ،‬با بیان اینکه در حرکات اینچنینی یک درصد از افراد ممکن است سوءاستفاده‬ ‫کنند و اطالعات غلط بدهند گفت‪« :‬این چنین حرکاتی باعث نمی‌شود که ما اصل موضوع را کنار بگذاریم و به‬ ‫آن بی‌توجه باشیم‪ .‬گزارش‌هایی که از طریق تلگرام و اینستاگرام به دست قوه قضاییه می‌رسند بررسی و ارزیابی‬ ‫می‌شوند و اگر جرم احراز شد آن هنگام اقدامات بعدی صورت می گیرند‪.‬در این قانون نگاه مبتنی بر بازدارندگی و‬ ‫پیشگیری وجود دارد و راجع به کسانی است که در کوچه و خیابان خیلی واضح و روشن حجاب‌شان را برداشته‌اند‬ ‫با سایرین که ممکن است در اثر یک اتفاق عکسی از آنها در فضای مجازی منتشر شده باشد‪ ،‬قابل تفکیک هستند‪.‬‬ ‫نگاه ما در حوزه حکومت این است که ارزش‌ها را حفظ کنیم و اجازه ندهیم معدود افرادی به ارزش‌های جامعه‬ ‫دهن‌کجی بکنند‪ .‬اجرای این قانون باعث می‌شود قشر متدین جامعه که اکثریت مردم را تشکیل می دهند از اینکه‬ ‫نهادی وجود دارد که به گزارش‌های مردم در این زمینه رسیدگی می کند‪ ،‬راضی و خرسند باشند‪.‬بارها مشاهده شده‬ ‫وقتی یک نفر به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود عمل می‌کند و به افراد بدحجاب تذکر می‌دهد‪ ،‬دیگران‬ ‫با او برخورد خوبی نمی‌کنند‪ .‬این مسئله امنیت کسانی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند‪ ،‬به هم می ریزد‪،‬‬ ‫اجرای این قانون راهکار مناسب و درستی است و می تواند نقش زیادی در کاهش بدحجابی در جامعه داشته باشد‬ ‫و امنیت افرادی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند را حفظ می‌کند‪.‬اصل اخالقی که در اسالم بر آن‬ ‫تأکید می‌شود این است که حفظ آبروی مؤمن از حفظ آبروی خانه کعبه باالتر است‪ ،‬بنابراین در اجرای این قانون‬ ‫باید حواس مسئوالن به این باشد که آبروی مؤمنی به ناحق نریخته شود‪.‬در دنیای مجازی امروز افراد با استفاده از‬ ‫فتوشاپ و سایر امکانات فضای مجازی دست به انتشار اطالعاتی می‌زنند که ناصحیح هستند‪ ،‬بنابراین‪ ،‬مسئوالن باید‬ ‫در اجرای این قانون حواس‌شان باشد که تخلف مجازی صورت نگیرد‪.‬برای اینکه این مسئله به هرج و مرج نکشد‬ ‫باید نهادهای مربوطه بر آن نظارت داشته باشند‪ .‬قوه قضاییه باید از دادسرای جرایم رایانه‌ای و معاونت پیشگیری از‬ ‫وقوع جرم بخواهد در خصوص اینکه بدحجابی صورت گرفته است یا نه‪ ،‬دست به بررسی بزنند‪ .‬تشخیص صحت‬ ‫و سقم اطالعاتی که از طریق فضای مجازی به دست قوه قضائیه رسیده یک پروسه طوالنی است‪ .‬قوه قضاییه برای‬ ‫تعیین صحت و سقم این قضیه همچنین می تواند به ضابط عام قضایی مراجعه کند‪.‬برای مقابله با بدحجابی بهترین کار‬ ‫فرهنگسازی است‪ .‬باید این اصل به خانواده‌ها آموزش داده شود که حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است‪.‬‬ ‫فرهنگسازی فقط برای زنان نیست بلکه مردان هم باید یاد بگیرند که نگاه بدی به نامحرم نداشته باشند‪».‬‬ ‫باشد‪ .‬با آن که بیش از این انتقادات و اعتراضات فراوانی خصوصا از سوی مردم‬ ‫ملی حاجی‌آباد لواسانات انتخاب کرده است که آن واگذاری زمین‪ ،‬به برادرش‬ ‫مصطفی کالنتری می باشد‪ .‬ویال سازی های غیر قانونی و هم چنین واگذاری های‬ ‫ردیف اول آن می باشند‪ .‬عیسی کالنتری که متصدی سازمان محیط زیست می باشد‬ ‫آن را بر عهده دارد‪ ،‬تخلفی است که باید از سوی مراجع قضایی پیگیری شود چرا‬ ‫چالش های جدید و البته جدی تری می نماید‪ .‬بذل و بخشش اراضی ملی به نام طرح‬ ‫خود کفایی‪ ،‬به طرحی خانوادگی منجر شده که سایه بزرگی بر میز مدیریتی عیسی‬ ‫کالنتری انداخته است‪ .‬سایه ای ‪ ۴‬هکتاری در اراضی ملی با تصرفی بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫متر مازاد که می تواند بزرگ ترین تهدید امروز محیط زیست و اقدامات خانوادگی‬ ‫و شخصی باشد‪ .‬منبع‪:‬تسنیم‬ ‫آوارشدنکرایهخانههاینجومی‬ ‫برسرمردمهمچونحادثهغیرمترقبه‬ ‫جلودارزاده‬ ‫جلودارزاده گفت ‪ :‬متاسفانه مبحث افزایش اجاره بها همانند یک حادثه غیر مترقبه‬ ‫گریبانگیر مردم و کشور شد و در طی چند ماه اخیر در کنار تبعات ناشی از سیل اخیر قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬در نتیجه نهاد های تصمیم گیر در شرایط اضطراری قرار گرفتند و کنترل اوضاع از‬ ‫دست آن ها خارج شد‪.‬همیشه بود ه‌اند افرادی که با جمع آوری کمک‌هایی قدم در راه خیر‬ ‫نهاد ه‌اند و با استفاده از این کمک‌ها در حد توان توانسته‌اند سرپناه و سقفی را برای افراد‬ ‫نیازمند تهیه کنند و یا بخشی از مشکالت آنان را مرتفع سازند‪.‬طی یک‌سال گذشته چندین‬ ‫انجمن مردم نهاد در راستای رفع مشکل افراد نیازمند و رهایی آنها از کانکس‌نشینی با پرداخت‬ ‫هزینه‌ای توانستند خانه‌هایی را برای این افراد تهیه کنند اما با گران شدن هزینه اجاره بها و باال‬ ‫رفتن قیمت رهن خانه‌ها حتی دیگر از دست این افراد خیرخواه و خیر نیز کاری بر نمی آید‪.‬‬ ‫با باال رفتن قیمت اجاره بها باید شاهد تبعاتی مانند حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها و همچنین‬ ‫کانکس‌نشینی باشیم‪.‬در خصوص معضل گرانی اجاره بها و مشکالتی که گریبانگیر مردم شده‬ ‫است و تالشی که برای رفع این مشکل از بستر جامعه از سوی مسئوالن تاکنون انجام گرفته‬ ‫است با سهیال جلودارزاده‪ ،‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬داشتیم که در ادامه خواهید خواند‪:‬در این خصوص چندین طرح برای مرتفع‬ ‫سازی این موضوع وجود دارد و یکی از این طر ح‌ها که از سوی قاضی‌پور‪ ،‬نماینده مردم ارومیه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬پیشنهاد شده تا خانه‌های مسکن مهر به صورت اجاره به شرط‬ ‫تملیک در اختیار افرادی قرار بگیرد که تا به حال صاحبخانه نشد ه‌اند‪.‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس با بیان اینکه روز یکشنبه نیز در جلسه‌ای که با حضور اعضای کانون بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی استان تهران به این مباحث پرداخته شد ادامه داد‪ :‬در این جلسه طر ح‌هایی که می‌تواند‬ ‫قد م‌های مثبتی در جهت حل این مشکل داشته باشد مورد بررسی قرار گرفت تا بازنشستگانی‬ ‫که در شرایط حال حاضر با مشکل مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند سریعا مشکال ت‌شان حل‬ ‫شود‪ ،‬همچنین تخصیص اعتباراتی به عنوان وام ودیعه مسکن در دستور کار قرار دارد که البته‬ ‫با انتقاداتی از سوی برخی از افراد مواجه است‪.‬وی در خصوص این موضوع که آیا این طر ح‌ها‬ ‫می‌تواند راهگشا باشد یا خیر نیز بیان کرد‪:‬شاید به میزانی طر ح‌های ارائه شده راهگشا باشد‬ ‫اما تماما نمی‌تواند حالل مشکالت باشد‪ ،‬باید اقدامات الزم در خصوص اجرای طرح مسکن‬ ‫اجتماعی انجام و همچنین تعاونی‌های الزم در این خصوص تشکیل شود تا از امکاناتی دولتی‬ ‫برای رفع این معضل نیز بهر ه‌برداری شود‪.‬متاسفانه مبحث افزایش اجاره بها همانند یک حادثه‬ ‫غیر مترقبه گریبانگیر مردم و کشور شد و طی چند ماه اخیر در کنار تبعات ناشی از سیل اخیر‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬در نتیجه نهادهای تصمیم‌گیر در شرایط اضطراری قرار گرفتند و کنترل اوضاع‬ ‫از دست آ ن‌ها خارج شد‪ ،‬اما این دلیل نمی‌تواند باعث عدم خدما ت‌رسانی دولت به عنوان‬ ‫اصلی‌ترین متولی مسکن مردم در این راستا باشد و باید اقدامات الزم هرچه سریع‌تر در این‬ ‫خصوص انجام دهد‪.‬تمامی سازما ن‌ها و مسئولینی که در این خصوص می‌توانند نقش بسزایی ایفا‬ ‫کنند باید دست به دست هم دهند تا در جهت رفع این مشکل گام بردارند و همچنین افرادی‬ ‫که خانه دارد هستند نیز با همیاری و همدلی و همچنین افزایش منصفانه اجاره بها به فکر باقی‬ ‫افرادی باشند که خانه‌دار نیستند‪.‬‬ ‫کودکانکاررابابرخوردهایضربتیازخیابان‬ ‫بهسمتکارگاه‌هایزیرزمینیسوقندهیم‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬اگر در رابطه با کودکان کار برخورد‬ ‫ضربتی انجام شود‪ ،‬آنها به کار در کارگاه‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوندحبیب‌اهلل مسعودی‬ ‫فریدی(معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) در ارتباط با طرح ساماندهی کودکان خیابان‬ ‫که در دست اجراست‪ ،‬گفت‪ :‬بنا بر آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار که مصوبه هیئت دولت است‪،‬‬ ‫برنامه به این صورت است که ابتدا باید کودکان از سطح شهر توسط سازمان بهزیستی و ان‌جی‌اوها‬ ‫جمع‌آوری شوند‪ .‬این امر با کمک شهردای و در صورت لزوم با حمایت نیروی انتظامی در حال‬ ‫انجام است‪.‬مسعودی فرید گفت‪ :‬طی سال‌های اخیر تعداد کودکان کار و خیابان در حال افزایش‬ ‫است و به ویژه تعداد زیادی از این کودکان‪ ،‬کودکان غیرایرانی هستند‪ .‬کودکان کار غیرایرانی به‬ ‫صورت قاچاقی وارد کشور می‌شوند و تنها ‪ 3‬درصد آنها حاصل ازدواج زنان ایرانی با افراد تبعه‬ ‫غیرایرانی هستند‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با روند اجرای طرح گفت‪ :‬طبق آنچه در آیین‌نامه آمده و آنچه مصوبه شورای‬ ‫اجتماعی کشور در چند سال گذشته است‪ ،‬نحوه کار به این صورت است که با چند سازمان‌‬ ‫مردم‌نهادی که داوطلب همکاری بودند‪ ،‬به اضافه فرمانداری و شهرداری و نیروهای انتظامی و‬ ‫اداره اتباع خارجی‪ ،‬بوسیله مددکاران داوطلب کودکان کار در خیابان‌ها جمع می‌شوند‪ .‬سپس‬ ‫کودکان به مرکز فوریت‌های شهرداری منتقل می‌شوند‪ .‬در آنجا اولویت با احراز هویت کودکان‬ ‫کار است‪ .‬دومین مرحله بررسی بالینی و پزشکی است‪ ،‬تا اگر کودکان بیماری حادی دارند‪ ،‬در‬ ‫چهار بیمارستانی که در تهران هماهنگی شده است‪ ،‬بستری و درمان شوند و اگر بیماری حادی‬ ‫ندارند‪ ،‬ارجاع می‌شوند به دو مرکزی که مدیریت آنها توسط خود ان‌جی‌اوها صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫یک مرکز در مورد کودکان غیرایرانی است که با اداره اتباع ارتباط دارد‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬تصمیمات مربوط به کودکانی که اوراق هویت دارند یا ندارند با خود‬ ‫اداره اتباع است‪ ،‬اما بازهم سازمان بهزیستی نظارت دارد‪ ،‬مهم است که شرایط با روحیه کودک‬ ‫تطابق داشته باشد‪ ،‬حاال چه ایرانی و چه غیرایرانی‪ .‬هدف این است که ساماندهی جدی در زمینه‬ ‫کودکان اتفاق بیافتد تا شاهد حضور دوباره کودکان نباشیم‪ .‬این مستلزم یک گزارش مددکاری‬ ‫است که بوسیله مددکاران انجام می‌گیرد تا بعد مداخالت بعدی را پیشنهاد بدهند‪.‬‬ ‫مسعودی فرید گفت‪ :‬در گام سوم در رابطه با خانواده کودک و مشکالتی که دارند مداخالتی‬ ‫صورت می‌گیرد‪ .‬اگر یک خانواده یک کودک نیازهای حمایتی داشته باشد ما و کمیته امداد‬ ‫امام پیگیری می‌کنیم‪ .‬آنها که تنها معضل فقر دارند‪ ،‬یک جلسه با استانداری و رییس کمیته امداد‬ ‫امام داشتیم تا پیگیری شود و آنهایی که مشکالت آسیب‌های اجتماعی داشتند‪ ،‬مانند اعتیاد و‪...‬‬ ‫بهزیستی بتواند کمک‌های الزم را بعمل آورد‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در توضیح اهمیت احراز هویت کودکان غیرایرانی و‬ ‫ایرانی بیان کرد‪ :‬احراز هویت از آن جهت مهم است که این کودکان حدود ‪ 81‬درصد غیرایرانی‬ ‫هستند و از این ‪ 81‬درصد ‪ 53‬درصد هیچ اوراق هویتی ندارند‪ .‬ما باید اگر بچه ای را پذیرش‬ ‫می‌کنیم و دوباره دو هفته دیگر در خیابان او را مالقات می‌کنیم بشناسیم و رسیدگی بیشتری در‬ ‫رابطه با خانواده او کنیم‪ .‬این فقط با اوراق هویت ممکن است و نمی‌توانیم بچه‌هایی که اوراق‬ ‫هویت ندارند را بازشناسی کنیم‪ .‬همه این ردیابی‌ها با کمک حمایت از کودکان انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با تالش سازمان بهزیستی برای رفع نقاط ضعف طرح گفت‪ :‬همیشه طرح در میدان‬ ‫با معضالت متعددی روبه رو خواهد که مسئولین اجرایی به طور مدام جلساتی برای پایش عملکرد‬ ‫در طرح دارند‪ .‬آخرین جلسه رفع اشکاالت طرح با حضور استاندار و تمامی مسئولین ذی‌ربط‬ ‫چند روز پیش صورت گرفت و مصوبات تکمیلی ارائه شد تا طرح با قدرت پیش برود‪ .‬مسئله‬ ‫مهم این است که کودک در هر شرایطی که باشد هیچ تقصیری در ایجاد این شرایط ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین گوشزد شده است که تمام مسئولینی که در این حوزه فعال هستند‪ ،‬می‌بایست تمام اخالق‬ ‫حرفه‌ای و انسانی را مدنظر داشته باشند‪.‬مسعودی فرید اظهار کرد‪ :‬قرار نیست کودک کار امروز‬ ‫پنج سال آینده یک شیشه‌شور ‪ 18‬ساله بشود‪ .‬اما در این قضیه نمی‌شود ضربتی عمل کرد‪ ،‬چرا که‬ ‫کودک کار در خیابان اوضاع بهتری دارد تا در کارگاه‌های زیرزمینی‪ .‬اگر رفتار ضربتی انجام‬ ‫شود کودکان به کار در کارگاه‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند‪ ،‬خیابان‌ها برای آنها هم از نظر‬ ‫درآمد و هم از نظر امنیت جسمی و شاید جنسی بهتر است‪ .‬رویکرد ما باید رویکرد کاملا حمایت‬ ‫کننده باشد‪.‬‬
‫رویدیگرروابطعربستانوواشنگتن‪،‬اینباربااستوارنامه‬ ‫سفیر عربستان در آمریکا استوارنامه خود را تحویل دونالد ترامپ داد‪.‬به نقل از سایت ار م‌نیوز‪ ،‬سفارت عربستان در واشنگتن اعالم کرد که ریما دختر بندر بن سلطان‪ ،‬پیام ملک‬ ‫سلمان بن عبدالعزیز آل سعود‪ ،‬پادشاه عربستان و محمد بن سلمان‪ ،‬ولیعهد عربستان را به دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهور آمریکا و مردم آمریکا منتقل کرد‪.‬ریما دختر بندر هفته گذشته‬ ‫به واشنگتن رسید تا فعالیت خود را به عنوان سفیر عربستان در آمریکا آغاز کند‪.‬فهد الناظر‪ ،‬سخنگوی رسمی سفارت عربستان در واشنگتن پنجشنبه اعالم کرد که ریما دختر بندر‬ ‫نسخه‌ای از استوارنامه خود را تحویل وزارت خارجه آمریکا داده است‪.‬ریما دختر بندر یازدهمین سفیر عربستان در آمریکا از سال ‪ ۱۹۴۵‬و اولین زن عربستانی است که این پست را‬ ‫در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫فقط پایبندی همه‬ ‫طرفین به تعهدات باعث‬ ‫حفظ برجام خواهد شد‬ ‫مشاور امنیت ملی ترامپ توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس را هدیه این کشور به آمریکا عنوان کرد‪«.‬جان‬ ‫بولتون»‪ ،‬مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان حضور در نشست موسوم به «اتحاد مسیحیان برای اسرائیل»‪ ،‬به دفاع‬ ‫از سیاست‌های منطقه‌ای ترامپ در خاورمیانه پرداخت‪.‬‬ ‫توقیف نفتکش ایرانی‬ ‫هدیه انگلیس به آمریکا بود‬ ‫مشاور امنیت ملی ترامپ توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس‬ ‫را هدیه این کشور به آمریکا عنوان کرد‪«.‬جان بولتون»‪ ،‬مشاور‬ ‫امنیت ملی کاخ سفید در جریان حضور در نشست موسوم به «اتحاد‬ ‫مسیحیان برای اسرائیل»‪ ،‬به دفاع از سیاست‌های منطقه‌ای ترامپ‬ ‫در خاورمیانه پرداخت‪.‬بولتون با اشاره به قطع کردن بودجه کمک‬ ‫آمریکا به آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) مدعی‬ ‫شد که تا زمان مذاکرات مستقیم فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها اجازه‬ ‫نمی‌دهیم دفتر آنها در واشنگتن فعال باشد‪.‬مشاور امنیت ملی ترامپ‬ ‫همچنین اظهار داشت‪ :‬آمریکا از اسرائیل و از حق دفاع از خود آن‬ ‫حمایت می‌کند‪ ،‬هر توافق صلح باید دربرگیرنده حق دفاع اسرائیل‬ ‫در برابر سوریه و ایران باشد‪.‬در این نشست همچنین بولتون به خروج‬ ‫یکجانبه آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود‪ :‬کارزار فشار حداکثری‬ ‫ترامپ علیه ایران کار می‌کند‪ .‬منتقدانمان می‌گفتند تحریم‌های‬ ‫یکجانبه ما کارساز نیست‪ .‬از آن زمان سخت‌ترین تحریم‌ها را اعمال‬ ‫کردیم و اقتصاد ایران تحت فشار سنگین آمریکا در حال سقوط‬ ‫است‪.‬مشاور امنیت ملی ترامپ در ادامه به لغو معافیت‌های خرید نفت‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫از ایران با هدف به صفر رساندن درآمد نفتی اشاره کرد و مدعی شد‬ ‫این اقدام بزرگترین منبع درآمدی ایران را دچار خفقان کرده است‪.‬‬ ‫بولتون در بخش دیگری از ادعاهای خود به توقیف نفتکش ایران در‬ ‫جبل الطارق از سوی نیروهای انگلیسی اشاره کرد و گفت‪ :‬از اقدام‬ ‫انگلیس که تحریم‌های اتحادیه اروپا را بر سوریه اعمال و تانکر نفت‬ ‫ایران را توقیف کرد‪ ،‬تشکر می‌کنیم‪ .‬این یک هدیه چهارم ژوئیه‬ ‫(روز استقالل آمریکا) برای ما بود‪.‬دولت محلی جبل‌الطارق پنجشنبه‬ ‫گذشته اعالم کرد نیروی دریایی انگلیس نفتکش «گریس ‪ »-۱‬ایران‬ ‫را که حامل نفت خام به سوریه بوده را توقیف کرده است‪.‬این در‬ ‫حالی است که معاون سیاسی وزارت خارجه ایران ادعای مقصد‬ ‫نفتکش به سوریه را تکذیب و با توجه به وزن و گنجایش نفتکش‬ ‫توقیف شده بطور کلی تخلیه بار نفتکش را در بندر ادعا شده در‬ ‫سوریه از نظر فنی غیرممکن اعالم کرد‪.‬در واکنش به توقیف نفتکش‬ ‫ایرانی توسط نیروی دریایی انگلیس‪ ،‬همچنین «محمد جواد ظریف»‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران این اقدام را غیرقانونی و دزدی دریایی و به‬ ‫نیابت از «تیم ب» عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزارتخارجهروسیهتأکیدکردخودداریتدریجیایرانازتعهداتداوطلبانهدر‬ ‫چارچوببرجامنبایدباعثتحریکشود‪،‬تصمیمتهرانارتباطیبهعدمگسترشهسته‌ایو‬ ‫وظایفشنسبتبهآژانسنداردوتنهاپایبندیهمهطرفینبهتعهداتشانباعثحفظبرجامخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهنقلازخبرگزاری«تاس»‪،‬وزارتامورخارجهروسیهدربیانیهایرسمیکهدرسایت‬ ‫اینوزارتخانهمنتشرشده‪،‬تأکیدکردهاست؛اوضاعپیرامونبرنامهجامعاقداممشترک(برجام)‬ ‫دربارهحل‌وفصلمسائلمربوطبهبرنامههستهایایراننیازمندتمرکزوهماهنگیتالشهایهمه‬ ‫طرفینشرکتکنندهدرآنبرایحفظوپایداریاینتوافقنامهمهمبین‌المللیاست‪،‬چراکهاین‬ ‫توافقاتبرایصلحوثباتجهانیوبه‌منظوریکپارچگیرژیمعدمگسترشهستهایبسیار‬ ‫اهمیتدارد‪.‬‬ ‫دراینبیانیههمچنینتأکیدشدهاست‪«:‬اظهاراتمقاماتتهراندربارهخودداریتدریجی‬ ‫ازتعهداتایراندرقبالبرنامهجامعاقداممشترک(برجام)نبایدباعثتحریکشود‪،‬برای‬ ‫اینکهصحبتدرواقعبرسرتعهداتداوطلبانهایراناستکهدرجریانمذاکراتهسته‌ایو‬ ‫برایرسیدنبهتوافقوبهخاطرامضایتوافقنامهبه‌عهدهگرفتهاست‪،‬ایندرحالیستکههمهما‬ ‫به‌خوبیمیدانیم؛طرفیکهازمدت‌هاقبلوبه‌طورجدیتوافقاتهسته‌ایرانقضکرده‪،‬ایران‬ ‫نیست»‪.‬‬ ‫دراینبیانیهآمدهاست‪«:‬ماازآژانسبین‌المللیانرژیاتمیانتظارداریمکهاطالعاتدقیق‬ ‫ورسمیدربارهافزایشسطحغنی‌سازیاورانیومدرایرانارائهدهد‪.‬مابراینعقیدههستیمکه‬ ‫منبعاصلیدستیابیبهاطالعاتقابلاطمینانتنهاآژانساست‪.‬اکنونامکانبررسیدقیقوضعیت‬ ‫به‌وجودآمدهپیرامونبرجامدرنشستشورایحکامآژانسبین‌المللیانرژیاتمیدرتاریخ‪10‬‬ ‫جوالی(‪ 19‬تیرماه)به‌وجودآمدهاست‪،‬هرچندجالبتوجهاستکهایننشستبه‌درخواست‬ ‫آمریکابرگزارمی‌شود‪،‬درحالیکهاینکشوریکسالقبلازتعهداتخویشدرچارچوب‬ ‫برجامصرف‌نظروقطعنامهشماره‪ 2231‬شورایامنیترانقضکردهاست‪،‬باوجوداین‪،‬‬ ‫خواستارآنشدهکهایرانبهاجرایتمامیتعهداتخویشدرچارچوباینتوافقنامهعمل‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫وزارتخارجهروسیهیادآورشدهاستکهتعهداتداوطلبانهایرانبه‌طورکلیارتباطیبه‬ ‫مسئلهعدمگسترشهستهایودرخواست‌هایمطرح‌شدهازسویآژانسبینالمللیانرژیاتمی‬ ‫ازتهراندربارهتضمینهمه‌جانبهوپروتکلالحاقیبرجامندارد‪.‬‬ ‫دراینبیانیهتوضیحدادهشده‪«:‬ایرانبهکلیهتعهداتحقوقینسبتبهآژانسودرچارچوب‬ ‫پیمانمربوطبهعدمگسترشسالحهایهستهایبه‌طورکاملعملمی‌کند‪.‬تأسیساتنطنزو‬ ‫دیگرعواملبرنامههستهایایرانتحتنظارتدقیقبازرسانآژانسقرارداشتهاستوطرف‬ ‫ایرانیهمهتالشخودراانجامدادهتابهآژانسکمککندودراینزمینهکام ً‬ ‫الشفافعمل‬ ‫کردهاست»‪.‬وزارتخارجهروسیهباتصریحبهاینکهدرشرایطکنونیالزماستتاهماهنگی‬ ‫تالشهایهمهطرفینشرکتکنندهدربرجامبه‌رویحفظوپایداریاینتوافقنامهمتمرکزباشد‪،‬‬ ‫افزودهاست‪«:‬درحالحاضراقداماتقاطعدرسایرجهتگیری‌هاالزماست‪،‬نبایداحساساتیعمل‬ ‫کرد‪.‬مخالفانتوافقهستهایمنتظرهستندتاازهرفرصتیبراینابودیاینتوافقنامهاستفادهکنند‪.‬‬ ‫درنشستکمیسیونمشترکبرجامکهدرماهژوئنبرگزارشد‪،‬به‌طوردقیقچالش‌هایپیشِ‌رو‬ ‫بررسیشدولزومتالششرکتکنندگاندربرجامبرایازبینبردناینمشکالتموردتأکید‬ ‫قرارگرفت‪.‬اینتصمیماتاکنوننیزکام ً‬ ‫القابلدسترسیهستند‪.‬مااطمینانداریمکهتحقق‬ ‫پایداروکاملتوافقاتدرچارچوببرنامهجامعاقداممشترک(برجام)تنهابراساسپایبندی‬ ‫همهطرفینبهتعهداتخویشودرشرایطحفظتوازنمنافعهمهآنهاورعایتاصلتقابلکه‬ ‫ماهیتتوافقهسته‌ایاست‪،‬ممکنخواهدبود»‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪849‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترامپمی‌خواهدآمریکارا‬ ‫دوبارهکشورسفیدپوستانکند‬ ‫رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از طرح پیشنهادی‬ ‫اخیر دونالد ترامپ به منظور گنجاندن پرسش درباره‬ ‫شهروندی در فرمهای سرشماری عمومی سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫آمریکا انتقاد کرده و ترامپ را متهم کرد به این که‬ ‫می خواهد "دوباره آمریکا را کشور سفیدپوستان‬ ‫کند"‪.‬نانسی پلوسی در اظهاراتی در مراسمی در‬ ‫سان فرانسیسکوی آمریکا که با موضوع قوانین‬ ‫تامین امنیت انتخابات برگزار شد با تغییر در شعار‬ ‫دونالد ترامپ و حامیانش مشهور به شعار "آمریکا‬ ‫را دوباره باعظمت کنیم" که روی کال ه‌های قرمز‬ ‫مورد استفاده آنها در تجمعاتشان نوشته شده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موضوع این طرح پیشنهادی ترامپ‬ ‫شبیه به چیزی که روی کاله های آنها نوشته شده‪،‬‬ ‫این است‪" :‬آمریکا را دوباره کشور سفیدپوستان‬ ‫کنیم"‪.‬به گزارش پایگاه هیل‪ ،‬پلوسی همچون دیگر‬ ‫منتقدان اضافه کردن پرسش درباره شهروندی به‬ ‫فرمهای سرشماری سال ‪ ،۲۰۲۰‬گفت که چنین کاری‬ ‫نهایتا نتیجه اش این خواهد بود که عمده اقلیتهای‬ ‫نژادی در سرشماری به حساب نیایند تا در نتیجه‬ ‫این اتفاق طر ح‌های کلی برای قانونگذاری به نفع‬ ‫جمهور ی‌خواهان ترسیم شوند‪.‬پلوسی در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که صرفا‬ ‫بخشهایی از مردم در سرشماری به حساب بیایند‪ .‬این‬ ‫واقعا مفتضحانه است‪ .‬و این اصال آن چیزی نیست‬ ‫که بنیانگذاران کشور ما در نظر داشتند‪ .‬کاری که‬ ‫آنها می‌خواهند انجام دهند این است که زمینه‌ای‬ ‫برای انصراف بخشهایی از مردم از پاسخ دادن به‬ ‫فرمهای سرشماری را به وجود بیاورند‪.‬‬ ‫چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور‬ ‫آمریکا به خبرنگاران گفت‪ ،‬در حال بررسی یک‬ ‫دستور اجرایی است تا از طریق آن تضمین کند‬ ‫پرسش درباره شهروندی در فرمهای سرشماری‬ ‫گنجانده شود‪ .‬ماه گذشته میالدی دادگاه عالی‬ ‫آمریکا در حکمی جلوی این کاررا گرفته بود‪.‬‬ ‫قضات دادگاه عالی آمریکا با پنج رای مثبت در‬ ‫برابر چهار رای منفی حکم کردند که استدالل دولت‬ ‫ترامپ در خصوص ضروری بودن گنجاندن پرسش‬ ‫درباره شهروندی در فرمهای سرشماری برای اجرای‬ ‫قانون فدرال حق رای با اسناد و مدارک ارائه شده‬ ‫گام‌های برجامی ایران ترامپ را گیج کرده است‬ ‫روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در سرمقاله‬ ‫ای نوشت‪ :‬ترامپ در قبال تحرکات ایران؛ سرگردان‬ ‫مانده است و استراتژی مشخصی ندارد‪.‬این روزنامه‬ ‫منتقد ترامپ در سرمقاله روز دوشنبه خود نوشت‪:‬‬ ‫وقتی "ترامپ" سال گذشته از توافق هسته ای خارج‬ ‫شد؛ از همان موقع خوب مشخص بود که پاسخ ایران‬ ‫به این رویداد چه خواهد بود‪ .‬پیش بینی این بود تهران‬ ‫همه محدودیت های مندرج در توافق برای غنی سازی‬ ‫اورانیوم را خواهد شکست و رسانه های ایران دیروز‬ ‫گزارش دادند که ایران غنی سازی اورانیوم را باالتر‬ ‫از سقف مجاز تعیین شده در توافق شروع کرده است‪.‬‬ ‫واشنگتن پست با طرح این ادعا که تحرکات اخیر ایران‬ ‫موجب افزایش تنش ها در خلیج فارس شده است‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬گمان می رفت‪ ،‬دولت ترامپ از قبل پیش بینی‬ ‫می کرد پاسخ تهران چه خواهد بود و خودش را برای‬ ‫حرکت های بعدی آماده می کرد تا از این طریق به‬ ‫اهداف ملموسش برسد‪ ،‬اما اینطور نشد‪.‬همه واکنش‬ ‫ترامپ به این اقدامات تحریک آمیز تازه جمهوری‬ ‫اسالمی؛ اظهارنظر او در روز یکشنبه در جمع خبرنگاران‬ ‫بود که گفت‪ " :‬ایران بهتر است مراقب باشد"‪ ،‬از‬ ‫همینپاسخ مشخص می شود که رئیس جمهور نه یک‬ ‫هدف منطقی و مشخص برای "فشار حداکثری" اش‬ ‫دارد‪ ،‬و نه یک استراتژی برای رسیدن به آن هدف‪.‬‬ ‫نشریه آمریکایی در سرمقاله خود با بیان این نکته که "‬ ‫پاسخ ایران به اقدامات محرک ترامپ؛ کام ً‬ ‫ال سنجیده و‬ ‫حساب شده است " خاطر نشان کرد‪ :‬هرچند جمهوری‬ ‫اسالمی محدودیت غنی سازی را نقض کرده است؛‬ ‫اما ایرن هنوز تا دستیابی به کالهک اتمی فاصله دارد‪.‬‬ ‫واشنگتن پست همچنین به مهلت ‪ ۶۰‬روزه ایران برای‬ ‫برداشتن گامهای عملی اروپا اشاره کرده و می نویسد‬ ‫ایران از دولت های اروپایی خواسته است در این مدت‬ ‫زمان‪ ،‬راههایی را برای دور زدن تحریم های آمریکا پیدا‬ ‫کنند و مزایای اقتصادی که توافق هسته ای قول آن را‬ ‫داده است؛ به ایران بچشانند‪.‬شاید اروپا دست به تالش‬ ‫بزند‪ ،‬اما همه تالش های قبلی اش در این راه تا به حال‬ ‫بی فایده بوده است‪.‬نشریه آمریکایی با اشاره به موضوع‬ ‫سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران و نگرانی‬ ‫این شرکت ها مبنی بر از دست دادن فرصت حضور در‬ ‫بازار آمریکا درصورت همکاری با ایران نوشت‪ :‬دولت‬ ‫ترامپ امیدوار است که اروپا هم به این تحرکات ایران‬ ‫جواب بدهد و تحریم های خودش را علیه او اعمال کند‪.‬‬ ‫اما به نظر نمی رسد چنین چیزی به این زودی ها اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬سایر طرفهای امضا کننده توافق هسته ای‪ ،‬آمریکا‬ ‫را سرزنش می کنند که با خروجش از توافق‪ ،‬ایران را‬ ‫تحریک کرد دست به یک سری تحرکات بزند و اگر‬ ‫بخت با ترامپ یار باشد‪ ،‬اروپایی ها بر سر این افتضاحی‬ ‫که ترامپ آن را به بار آورده است با ایران مذاکره‬ ‫خواهند کرد‪.‬امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلفنی گفت وگو کرد‬ ‫و از او درخواست کرد که با آمریکا گفت و گو کند‪.‬‬ ‫تهران می گوید که با دولت ترامپ مذاکره نخواهد کرد‬ ‫مگرآنکه؛ اول تحریم ها را بردارد‪ .‬اما امکان دارد فرانسه‬ ‫و یا عمان پیشقدم شوند و برای قانع کردن جمهوری‬ ‫اسالمی به گفت وگو با ترامپ پا در میانی کنند‪.‬ترامپ‬ ‫اگر می خواهد در این راه موفق باشد‪ ،‬باید اهدافی قابل‬ ‫دسترسی را دنبال کند‪ ،‬نه آن ‪ ۱۲‬شرطی که "‌مایک‬ ‫پمپئو" وزیر خارجه آنها را برای گفت وگو با ایران‬ ‫معین کرده است‪ .‬خود ترامپ هم اعالم کرده است که‬ ‫این شروط هرگز نمی تواند آغازگر گفت و گوها باشد‪.‬‬ ‫پمپئو و "‌جان بولتون" مشاور امنیت ملی نیز همانند‬ ‫اسرائیل و عربستان؛ خواستار تغییر رژیم ایران هستند و‬ ‫مخالفتی هم با استفاده از نیروی نظامی علیه این رژیم‬ ‫ندارند‪.‬همه خواست ترامپ آنطور که خودش می گوید‬ ‫این است که توافق هسته ای بهتری بدست بیاید‪ .‬ترامپ‬ ‫گفته است که جنگ را نمی خواهد‪.‬اگر واقعاً" اینطور‬ ‫است؛ ترامپ باید راه خودش را از راه جنگ طلبان‬ ‫کابینه اش جدا کند و به دنبال راهی بگردد که جلوی‬ ‫جنگ را بگیرد‪ ،‬قبل از آنکه خیلی دیر شده باشد‪.‬‬ ‫تناسب ندارد‪ .‬دادگاه عالی عنوان کرد که دولت‬ ‫ترامپ باید یک توجیه قانونی متفاوت برای اضافه‬ ‫کردن این پرسش ارائه دهد‪.‬در ابتدا به نظر رسید که‬ ‫دولت ترامپ از پیگیری این طرح عقب‌نشینی کرده‬ ‫اما چند روز پیش وزارت دادگستری اعالم کرد‪ ،‬به‬ ‫مقامهای این وزارتخانه دستور داده شده راهی برای‬ ‫آن که دولت ترامپ پرسش درباره شهروندی را‬ ‫در فرمهای سرشماری بگنجاند بیابند‪.‬دموکراتهای‬ ‫مجلس نمایندگان آمریکا نیز مشغول تحقیق درباره‬ ‫تالشهای دولت ترامپ برای اضافه کردن پرسش‬ ‫درباره شهروندی به این فرمها هستند‪ .‬کمیته اصالح‬ ‫و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته‬ ‫میالدی در یک را ی‌گیری ویلیام بار‪ ،‬دادستان کل‬ ‫و ویلبور راس‪ ،‬وزیر بازرگانی را متهم به اخالل‬ ‫در کار کنگره به دلیل عمل نکردن به احضاریه‌های‬ ‫کنگره در خصوص ارائه اسناد و مدارک مربوط‬ ‫به گنجاندن پرسش درباره شهروندی به فرمهای‬ ‫سرشماری کرد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫جدایی جنجالی خارجی ها‬ ‫ضعف مدیریتی یا جبر اقتصادی؟‬ ‫طی همه سا ل‌های اخیر نمونه‌های کمی از بازیکنان و مربیان خارجی در ذهن‬ ‫رفتارمغرضانهآمریکاباوالیبالیست‌های‬ ‫ایران؛ تشویش روانی ورزشی‬ ‫رفتارمغرضانهآمریکاییهادرفرودگاهشیکاگوعلیهبازیکنانتیمملیایرانبابازتابگستردهایدررسانههایوالیبالیجهانهمراهبود‪.‬تیمملی‬ ‫والیبالایرانبرایحضوردرمرحلهنهاییلیگملت‌هایوالیبالدرحالیواردشیکاگوشدکهبامعطلیچندساعتهمواجهشدندوباعثشدبازیکنانایرانی‬ ‫ساعت‌هادرفرودگاهبمانندودرنهایتبههتلمحلاقامتخودبرسند‪.‬اینرفتارمغرضانهآمریکاکهدرگذشتهنیزعلیهبازیکنانتیمملیوالیبالایرانرخداده‬ ‫استدررسانه‌هایوالیبالیجهانبازتابگسترده‌ایداشت‪sport.‬لهستاننوشت‪:‬والیبالیست‌هایایرانیدربدوورودبهآمریکابامشکالتزیادیروبرو‬ ‫شدندوشاهدیکرفتارغیرحرفهایبودند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫انتصاب‌های تازه در فدراسیون‬ ‫فوتبال و ابهامات بی پایان‬ ‫گزارش‬ ‫اهالی فوتبال باقی مانده که بدون دردسر‪ ،‬چالش و شکایت کارشان با فوتبال‬ ‫ایران تمام شود‪.‬دو روز گذشته بود که مصاحبه برانکو ایوانکوویچ‪ ،‬سرمربی سابق‬ ‫پرسپولیس و توصیه او به گابریل کالدرون آرژانتینی‪ ،‬سرمربی جدید قرمزهای‬ ‫پایتخت تبدیل به یکی از مهم‌ترین اخبار شد‪ .‬برانکو در مصاحبه‌ای که از قول‬ ‫او همه جا منتشر شد از این گفته بود که کالدرون از همین حاال به فکر شکایت‬ ‫از پرسپولیس باشد‪ .‬منظور برانکو موضوع دریافت مطالبات از باشگاهی بود‬ ‫که برایش چهار سال زحمت کشید و بدون یکی اگر نگوییم بهترین‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین پرسپولیس‌های تاریخ را ساخت‪ .‬برانکو اما در نهایت با ناراحتی و بدون‬ ‫فسخ قرارداد و البته به گمان خودش با فسخ یک‌طرفه قرارداد راهی عربستان‬ ‫شد و هدایت االهلی این کشور را بر عهده گرفت‪ .‬قرمزها نیز به دنبال انتخاب‬ ‫سرمربی جدید رفتند و در نهایت هم کالدرون را انتخاب کردند‪ .‬پرونده مربوط‬ ‫به تسویه‌حساب با برانکو و دستیارانش اما هنوز باز است و مشخص نیست تا چه‬ ‫زمانی خاطرات خوبی که برانکو با پرسپولیس ساخت باید با چاشنی دعواهای‬ ‫اخیر و مصاحبه‌های کمتر دیده شده از سوی دو طرف همراه شود‪ .‬البته که‬ ‫برانکو و دستیارانش درست مثل زمانی که بیشتر از ده ماه حقوق دریافت نکردند‪،‬‬ ‫االن هم به سمت رفتاری که اکثر مربیان خارجی در قبال تیم‌های ایرانی انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬نرفتند‪ .‬در واقع کمتر مربی خارجی در ایران به کار خودش با یک‬ ‫تیم ایرانی پایان داده و بعدها کار به شکایت کشیده نشده‪ .‬اتفاقی که هنوز در‬ ‫خصوص برانکو و پرسپولیس رخ نداده و با توجه به شناختی که همه دارند‪ ،‬بعید‬ ‫است رخ بدهد‪.‬موضوع قابل تامل اما این است که چرا اکثر مربیان خارجی بعد‬ ‫از پایان کار خود با تیم‌های ایرانی با مسئوالن باشگاه به مشکل می‌خورند؟ اصال‬ ‫باید برای هر مربی یا هر بازیکن این حق را قائل باشیم که مطالبات خودش را‬ ‫اوقات رفتار مربیان هم محکوم شده اما در بیشتر پروند ه‌هایی که برای باشگا ه‌ها‬ ‫موضوع مهم اما این است که باشگا ه‌های ما به خصوص استقالل و پرسپولیس‬ ‫پرداخت نکردن به موقع مطالبات که حق یک مربی است تا قرار دادن بندهای‬ ‫یا چند سال زحمت کشیده‪ ،‬این حق را قائل نیستند؟ درست است که سرخابی‌ها‬ ‫را می‌دهد‪.‬همین حاال اسم‌های زیادی در ذهن همه پرسه می‌زند که پروند ه‌های‬ ‫می‌کنند و همراه با کمک گرفتن از اسپانسر گاهی به سختی می‌توانند مطالبات‬ ‫شده‪ ،‬یا اینکه هنوز باز است‪ .‬این مورد اتفاقا فقط برای مربیان هم وجود ندارد‪.‬‬ ‫می‌دهند در زمان حضور خودشان برای نگه‌داشتن انرژی روی سکوها و سوق‬ ‫ایران وجود داشته‪ .‬از تادئو و گولچ در پرسپولیس تا عادل شیحی و پروپئیچ در‬ ‫تا گذاشتن بندهای مختلف که طرف خارجی مقابل را ترغیب به امضای قرارداد‬ ‫قراردادشان که معموال نسبت به بازیکنان بیشتر است زیادتر چالش‌برانگیز شده‪.‬‬ ‫سر باشگاه می‌آید‪ ،‬رخ می‌دهند و به همین راحتی می‌توانند برای یک تیم چند‬ ‫چرا هیچ مربی بدون دردسر‪ ،‬چالش و اختالف از ایران نمی‌رود؟ گرچه گاهی‬ ‫دردسر شده‪ ،‬این مسئوالن وقت بودند که کار را به جای باریک کشاندند‪ .‬از‬ ‫عجیب که به طرف مقابل اجازه دردسر ایجاد کردن در جهت دفاع از حقش‬ ‫مربوط به شکایت آنها از باشگا ه‌های ایرانی یا به تازگی و با کلی چالش بسته‬ ‫در خصوص بازیکنان خارجی که خیلی بیشتر نمونه عجیب و غریب در فوتبال‬ ‫استقالل‪ .‬تا به حال اما دردسر مربوط به مربیان خارجی اما به دلیل مدت و مبلغ‬ ‫هیچکس در این خصوص تردیدی ندارد که اگر از فوتبال حرفه‌ای حرف می‌زنیم‬ ‫به موقع دریافت کند و اگر هم چنین اتفاقی نیفتاد راهش برای شکایت باز باشد‪.‬‬ ‫چرا ضمن رعایت نکردن احترام شخصیت مقابل که برا ی‌شان یک ماه‪ ،‬یک سال‬ ‫تا وقتی زیرنظر وزارت ورزش باشند بودجه خود را از این وزارتخانه دریافت‬ ‫مربوط به خارجی‌ها را پرداخت کنند‪ .‬با این حال اما باز هم همه مدیران ترجیح‬ ‫دادن تیم به سمت قهرمانی دست به هرکاری بزنند‪ .‬از بستن قراردادهای سنگین‬ ‫کند‪ .‬این اتفاقات بدون فکر به اینکه در آینده اگر مطالبات تامین نشود چه بالیی‬ ‫پرونده باز و دردسرساز در فیفا باز کند‪.‬‬ ‫تمرینتیمفوالدخوزستانباحضورنکونام‬ ‫احکامجدیدفدراسیونفوتبالبرای‬ ‫کمیته‌هایصدورمجوزحرفه‌اینهتنهاهیچ‬ ‫نشانیازسیاستجوانگراییموردتاکیدتاج‬ ‫نداردبلکهشایستهساالریوصدالبتهتبعیتاز‬ ‫احکامفدراسیونفوتبالدرسنواتگذشتهرا‬ ‫نیززیرسوالبردهاست‪.‬طیچندینسالگذشته‬ ‫فدراسیونفوتبالبهتاسیازکنفدراسیونفوتبال‬ ‫آسیااقدامبهتشویقتیم‌هابرایفراهمکردنساز‬ ‫و کار حرفه‌ای شدن و بررسی وضعیت آن‌ها در‬ ‫همینراستاونهایتاًارائهمدارکالزمبه‪ AFC‬برای‬ ‫دریافتاینمجوزحرفه‌ایمی‌کندکهاینکار‬ ‫یکیازمراحلتأییدشدنبرایحضوردرفصل‬ ‫جدیدلیگقهرمانانآسیااست‪.‬درستاست‬ ‫کهفدراسیونفوتبالوضعیتهر‪ ۱۶‬تیملیگ‬ ‫برتریرابررسیخواهدکرداماوضعیتچهار‬ ‫تیمپرسپولیس‪،‬سپاهان‪،‬استقاللوپدیدهازهرتیم‬ ‫دیگریاهمیتبیشتریداردوالبتهدرصورتیکه‬ ‫یکیازاینتیم‌هاموفقبهاخذاینمجوزنشود‪،‬‬ ‫تیم‌هایدیگرجایگزینمی‌شوند‪.‬‬ ‫درهمینراستافدراسیونفوتبالنفراتجدید‬ ‫کمیته‌هایبدویواستینافصدورمجوزحرفه‌ای‬ ‫را اعالم کرده که حضور برخی از این نفرات‬ ‫بهواسطهقوانینموجودمبنیبرمنعبکارگیری‬ ‫بازنشستگانوسابقهنهچنداندرخشاندرمدیریت‬ ‫فوتبال‪،‬مخاطبانواهالیفوتبالراباعالمت‬ ‫سوال‌هایمتعددیروبهروکردهاست‪.‬‬ ‫قانونمنعبکارگیریبازنشستگاندرسال‬ ‫گذشتهبهچالشمهمیبرایفدراسیونفوتبال‬ ‫تبدیلشدهبودکهازراستاذیلاینفدراسیون‬ ‫رادرگیرکردوبرخیازاعضایفدراسیون‬ ‫ازجملهعلیکفاشیان‪،‬فریدوناصفهانیان‪،‬‬ ‫محمدرضاساکتو…باهمینقانونسمت‌های‬ ‫خودراواگذارکردندامابهنظرمی‌رسدباچشم‬ ‫پوشینهادهاینظارتیبراینقانون‪،‬مجددا ًپای‬ ‫بازنشسته‌هابهفدراسیونفوتبالبازشدهاست‪.‬‬ ‫داریوشمصطفوی‪،‬کاظماولیاییوحتی‬ ‫حمیدرضاگرشاسبیکهاخیرا ًبهعلتقانون‬ ‫منعبهکارگیریبازنشستگانسمتمدیرعاملی‬ ‫پرسپولیسراواگذارکرده‪،‬همگیبازنشستگانی‬ ‫هستندکهقراراستمجددا ًدراینکمیته‌هافعالیت‬ ‫کنند‪.‬ایناتفاقدرحالیرخدادهکهمهدیتاج‬ ‫در هر رویداد و فرصتی به استفاده از جوانان در‬ ‫سمت‌هایمختلففدراسیونفوتبالوموج‬ ‫جوان‌گراییدراینفدراسیونافتخارمی‌کرده‬ ‫استامااینبارکسانیرابهفدراسیونفوتبال‬ ‫آوردهکهنهتنهاحکمبازنشستگیآن‌هاسال‌ها‬ ‫پیشصادرشدهبلکهبرخیازآنهاسابقهخوشنامی‬ ‫درمدیریتفوتبالهمندارند‪.‬بازگشتبرخی‬ ‫ازاینمدیرانسابقبهفوتبالباوجودپرونده‌هاو‬ ‫احکامانضباطیعلیهبرخیآنهانهتنهادارایابهام‬ ‫استبلکهغیرقانونیهمبهنظرمی‌رسد‪.‬داریوش‬ ‫مصطفوییکیازهمینافراداستکهبهاستناد‬ ‫حکمهیأترئیسهفدراسیونفوتبالدرسال‪۸۹‬‬ ‫بهطورمادا ‌مالعمرازهرفعالیتفوتبالیمحروم‬ ‫شدهبود‪.‬مصطفویکهسابقهریاستودبیرکلی‬ ‫فدراسیونفوتبالومدیرعاملیپرسپولیسرادارد‪،‬‬ ‫درآنمقطعبهاتهاماتمالیروبروشدهبود‪.‬‬ ‫حضورمصطفویدررأسکمیتهاستیناف‬ ‫صدورمجوزحرفه‌ایباتوجهبهاینسوابقنیازمند‬ ‫روشنگریازسویفدراسیونفوتبالاست‪.‬‬ ‫اخیراداریوشمصطفویدریکبرنامهورزشی‬ ‫تلویزیونازمهدیتاجرییسفدراسیونفوتبال‬ ‫تمجیدکردهبود‪.‬امیداست‪،‬فدراسیونفوتبال‬ ‫بهروشنیدربارهدلیلوچراییانتصابافرادی‬ ‫بازنشستهوبعضادارایسوابقمدیریتیمشخصدر‬ ‫سمت‌هایاجراییفوتبالراتوضیحدهد‪.‬‬ ‫استقاللتحتهرشرایطی‬ ‫شانسقهرمانیدارد‬ ‫پیشکسوت استقالل‬ ‫پیشکسوت استقالل تهران معتقد است‬ ‫جدی‌ترین چالش آندره آ استراماچونی در‬ ‫جایگاه سرمربیگری آبی‌ها جلوگیری از بازیکن‬ ‫ساالری و باندبازی در تیم است‪.‬سهراب بختیاری‬ ‫زاده درباره اینکه با جدایی از تیم امید‪ ،‬برای‬ ‫فصل آتی چه برنامه‌ای دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی دو‬ ‫پیشنهاد دارم‪ ،‬در حال مذاکره هستیم‪ ،‬یک‬ ‫پیشنهاد از لیگ یک و یک پیشنهاد از لیگ دو‪.‬‬ ‫فعال در همین حد است و تصمیم گیری نکرده‌ام‪.‬‬ ‫امیدوارم به امید خدا هر چی که خیر است رقم‬ ‫بخورد‪.‬پیشکسوت باشگاه استقالل درباره شرایط‬ ‫فعلی آبی پوشان گفت‪ :‬دورادور شرایط استقالل‬ ‫را دنبال می‌کنم‪ .‬آقای استراماچونی از فوتبال‬ ‫اروپا و باشگاه بزرگی به نام اینترمیالن می‌آیند‪.‬‬ ‫تنها ایراد این است که زمان می‌برد تا ایشان با‬ ‫فوتبال ما آشنا شوند‪ .‬طبیعی است که او به زمان‬ ‫نیاز دارد تا با فرهنگ و فوتبال ایرانی شناخت‬ ‫پیدا کند‪ .‬باید به او زمان بدهند و به او کمک‬ ‫کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نباید به سرعت انتظار معجزه‬ ‫داشت‪ .‬تمام باشگاه باید حرفه‌ای رفتار کنند و در‬ ‫خدمت سرمربی باشند‪ .‬امیدوارم به این صورت‬ ‫استقالل بتواند در فصل جدید عملکرد خوبی‬ ‫داشته باشد‪ .‬به هر حال سرمربی خارجی وقتی‬ ‫روی کار می‌آید هر چیزی که در دست دارد‬ ‫را طبق دانش خودش پیاده می‌کند‪ .‬این طبیعی‬ ‫است که تصمیماتی بگیرد که شاید مورد قبول‬ ‫باشگاه و طرفداران نباشد‪ .‬اما فوتبال حرفه‌ای به‬ ‫ما می‌گوید که ما باید به سرمربی اعتماد کنیم و‬ ‫مطیع دستورات او باشیم‪ .‬بختیاری زاده درباره‬ ‫کنار گذاشته شدن سه بازیکن توسط سرمربی‬ ‫ایتالیایی استقالل تصریح کرد‪ :‬او بدون تعارف‬ ‫تالش می‌کند و تصمیم گیری می‌کند‪ .‬همه‬ ‫انتخابات یک سرمربی در راستای پیشرفت تیم‬ ‫خودش است‪ .‬از طریق رسانه‌ها متوجه شدم که‬ ‫سه بازیکن با نظر سرمربی کنار گذشته شده‌اند و‬ ‫قرار است قطع همکاری کنند‪ .‬این طبیعت فوتبال‬ ‫حرفه‌ای است‪ .‬اول حرفم به سه بازیکن استقالل‬ ‫این است که آنها حتما بازیکنانی باکیفیتی هستند‬ ‫اما سلیقه سرمربیان تفاوت دارد‪ .‬با شناختی که‬ ‫از آنها دارم مطمئنا در باشگاه‌های دیگر موفق‬ ‫خواهند بود‪ .‬پیشکسوت استقالل افزود‪ :‬بازیکن‬ ‫حرفه‌ای باید خودش را آماده روزهایی کند‬ ‫که شرایط برایش سخت می‌شود‪ .‬دلیل قطع‬ ‫همکاری را مسائل فنی دیدم و مسائل انضباطی‬ ‫را نشنیده‌ام ولی به هر دلیلی به قضیه نگاه می‌کنیم‬ ‫باید به سرمربی احترام بگذاریم چون او صالح‬ ‫تیم خودش را می‌خواهد‪ .‬می‌خواهم یک مورد‬ ‫را در این باره بگویم‪ .‬ما باید یاد بگیریم همه‬ ‫باشگاه‪ ،‬منظور از تمام باشگاه از پیشکسوتان‪،‬‬ ‫رسانه‌های نزدیک به باشگاه‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬مدیریت‬ ‫و هیات مدیره است؛ وقتی سرمربی تیم تصمیم‬ ‫گیری می‌کند و انتخابی دارد خیلی قوی پشت‬ ‫این انتخاب بایستند‪.‬او بیان داشت‪ :‬دسته بندی و‬ ‫بازیکن پرستی و شخص خاصی را در دوست‬ ‫داشتن در یک باشگاه‪ ،‬در فوتبال حرفه‌ای معنی‬ ‫ندارد‪ .‬به نظرم یک بازیکن در یک باشگاه‬ ‫می‌تواند مقدس باشد و ارزش دارد که تمام‬ ‫مجموعه باید به آن احترام بگذارند و آن هم نام‬ ‫استقالل است‪ .‬هیچ سرمربی و مدیر و بازیکنی‬ ‫بزرگتر از استقالل نیست‪ .‬من امیدوارم همین‬ ‫تفکر و همین رفتار حرفه‌ای وقتی از یک سرمربی‬ ‫ایرانی سر میزند و مسائل انضباطی را اجرا می‌کند‬ ‫همه از او حمایت کنند تا این فرهنگ بین تیم‌ها‬ ‫برقرار شود‪ .‬این رفتار نباید فقط مختص سرمربی‬ ‫خارجی باشد‪ .‬فوتبال فقط خاطرات شیرین‬ ‫نیست‪ ،‬روزهای سخت و تلخ هم دارد‪ .‬طرفدار‬ ‫باشگاه نباید به سرمربی معترض شود که چرا‬ ‫بازیکن مورد عالقه او را نپذیرفته‪ ،‬این قابل قبول‬ ‫نیست‪ .‬سرمربی تیم براساس تجربه خودش و‬ ‫مشاوره‌هایش تصمیم گیری می‌کند و همه باید‬ ‫کمک کنند که به درستی اجرا شود‪ .‬این فرهنگ‬ ‫باید در استقالل پیاده شود‪ .‬من فکر می‌کنم این‬ ‫به هم ریختگی در این سال‌ها به خصوص در‬ ‫فصل اخیر با دسته بندی‌ها‪ ،‬مشکالت انضباطی‬ ‫و شرایط باندبازی حاصل عملکرد ضعیف‬ ‫سرمربیان چند فصل اخیر استقالل است‪ .‬البته‬ ‫مدیران هم در این ماجرا دخالت دارند‪.‬‬ ‫بختیاری زاده ادامه داد‪ :‬من حتی با تمام‬ ‫احترامی که نسبت به این عزیزان قائل هستم نام‬ ‫آنها را هم می‌گویم‪ .‬آقایان مظلومی‪ ،‬قلعه نویی‪،‬‬ ‫منصوریان و شفر به اعتقاد من در این چند سال‬ ‫اجازه دادند و عملکردشان به نوعی بود که با‬ ‫بازیکنان سرکش مبارزه نکردند‪ .‬مبارزه نکردن‬ ‫با بازیکنانی که فکر می‌کردند ستاره هستند و‬ ‫هر رفتاری از آنها سر می‌زد و مماشت نکردن با‬ ‫آنها باعث شد تا االن در تیم استقالل سه استقالل‬ ‫داشته باشیم‪ .‬دسته بندی و باندبازی و نبود عشق‬ ‫و عالقه و صمیمیت در تیم در این چند سال‬ ‫استقالل را زمین زده است‪ .‬به اعتقادم بزرگترین‬ ‫چالش آقای استراماچونی که همه ما باید از آن‬ ‫حمایت کنیم جلوگیری از دسته بندی و باندبازی‬ ‫در تیم است‪ .‬نباید اجازه بدهد بازیکن از کانال‬ ‫خودش خارج شود؛ همه بازیکنان باید سرباز‬ ‫تیم باشند و مطیع دستورات سرمربی باشند‪ .‬تمام‬ ‫مجموعه هم باید از این ماجرا حمایت کنند‪.‬‬ ‫بازیکن سابق استقالل درخصوص پیش بینی از‬ ‫جایگاه استقالل در لیگ نوزدهم گفت‪ :‬استقالل‬ ‫تحت هر شرایطی شانس قهرمانی دارد‪ .‬این‬ ‫چیزی که از دور می‌بینم انضباط زیاد در تیم‬ ‫است و تالش فراوانی دارند تا استارت موفقی‬ ‫داشته باشند‪ .‬باید به استراماچونی کمک کنند تا‬ ‫بازیکنان تاثیرگذار را بشناسد و با فوتبال ما آشنا‬ ‫شود‪ .‬استقالل می‌تواند شانس قهرمانی داشته‬ ‫باشد اگر ما صبور باشیم و به او کمک کنیم‪.‬وی‬ ‫درباره اینکه آیا با پیشنهاد دستیاری استراماچونی‬ ‫از سوی باشگاه استقالل مواجه شده بود یا خیر‬ ‫گفت‪ :‬در حد یک صحبت کوتاه بود اما نهایی‬ ‫نشد‪ .‬این ماجرا بعد از انتخاب پیروز بود؛ من‬ ‫اولین نفر به او تبریک گفتم و این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫چیزی که خیلی مهم است‪ ،‬این است که استقالل‬ ‫همیشه باالی جدول باشد و فرقی ندارد که کدام‬ ‫پیشکسوت در کادر فنی باشد‪.‬بختیاری زاده‬ ‫درباره حضور جواد زرینچه در کادرفنی استقالل‬ ‫گفت‪ :‬به آقا جواد تبریک می‌گویم و بازگشت‬ ‫ایشان به استقالل خیلی طول کشید‪ .‬خوشحالم از‬ ‫این بابت و او می‌تواند به ساختار استقالل کمک‬ ‫کند‪ .‬آقا جواد یکی از پیشکسوتان خوشنام‬ ‫باشگاه هستند و امیدوارم که در وحدت تیمی‬ ‫به بازیکنان کمک کنند‪.‬مربی سابق تیم امید‬ ‫در پایان درباره معرفی فرهاد مجیدی به عنوان‬ ‫سرمربی تیم امید و اینکه عالقه داشت تا به‬ ‫حضورش در کادر تیم امید ادامه بدهد یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من بعد از مرحله اول مقدماتی المپیک‬ ‫با آقای استیلی به جمع بندی رسیده بودم که در‬ ‫اواخر خرداد ماه از تیم امید جدا شوم‪ ،‬ایشان‬ ‫موافقت کردند و خودم قصد داشتم که تیم‬ ‫بگیرم و به عنوان سرمربی کار کنم‪ .‬با فرهاد هم‬ ‫تماس داشتیم صحبت کردیم و ایشان هم اصرار‬ ‫داشتند که بمانم اما تصمیم گرفتم که بمانم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!