صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۴۵

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 845

روزنامه صدای اصلاحات شماره 845

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫مشاور رهبر انقالب در امور بین‌الملل‬ ‫اهانت محرمانه انگلیسی ها در یک دعوت سیاسی‬ ‫محفل«محرمانه»ها‬ ‫هر اندازه که اروپا برجام را نقض کند‬ ‫ما هم واکنش نشان خواهیم داد‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 15‬تیر ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۳‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪845‬‬ ‫خطیب نماز جمعه‬ ‫غنی سازی ایران‬ ‫برای بمب اتم نیست‬ ‫‪:‬ایران برای تأمین انرژی برق و تحقیقات‬ ‫علمی به غنی سازی ادامه خواهد داد‪ ،‬این‬ ‫غنی سازی برای بمب اتم نیست؛چراکه‬ ‫ایران آن را نه مشروع می‌داند و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کواکبیان‬ ‫توقف نفتکش ایرانی در‬ ‫جبل‌الطارق‪،‬نوعیراهزنی‬ ‫دریاییاست‬ ‫مصطفی کواکبیان در حساب شخصی‬ ‫توئیتر خود نوشت‪ :‬به عنوان رئیس گروه‬ ‫دوستی پارلمانی ایران‌ و انگلیس می‌گویم؛‬ ‫اقدام انگلستان در توقف نفتکش ایرانی در‬ ‫جبل الطارق اوال؛ نوعی راهزنی دریایی ثانیا؛‬ ‫خصومت غیر قانونی باایران ثالثا؛ بی حیثیتی‬ ‫مجدد انگلیس در فرمانبری از آمریکا و‬ ‫رابعا؛ پوچی ادعای اروپایی‌ها برای تداوم‬ ‫برجام را به اثبات رساند‪...».‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬خبرنگار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران پس از خروج آمریکا از‬ ‫برجام فرصتی طوالنی به اروپا داد که رئیس جمهوری‬ ‫از آن به صبر استراتژیک تعبیر کرده است؛ برای این‬ ‫که ببینیم اروپا چقدر به تعهداتش نسبت به برجام و‬ ‫منافعاقتصادیجمهوریاسالمی‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ماجرایایرانوانگلیسبرخالفسایرکشورهاکه‬ ‫روند سیاسی مستقیمی را طی می کنند‪ ،‬روی دور‬ ‫حاشیه و اتفاقاتی قرار گرفته است که بیش از پیش‬ ‫یکاهانتسیاسیبرایکشوررارقممیزند‪.‬فصل‬ ‫اولبازیسیاسیانگلستان‪...‬‬ ‫نوگرایی اقتصادی و قهر بزرگ دولت از آن‬ ‫جواد امام‬ ‫اگر فضای کشور‬ ‫ایجاب کند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ائتالفمیاناصالح‌طلبان‬ ‫واصولگرایانشکلبگیرد‬ ‫بمبساعتیاقتصادنزدیکبهانفجار‬ ‫‪4‬‬ ‫«جواد امام»‪ ،‬فعال سیاسی اصالح‬ ‫طلب‪ ،‬در پاسخ به این سوال که با نزدیک‬ ‫شدن به ایام انتخابات آیا جریان سومی‬ ‫در کنار اصالح‌طلبی و اصولگرایی‬ ‫شکل خواهد گرفت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می‌رسد که جریان سومی مستقل از‬ ‫جریان اصولگرا و اصالح‌طلب نیست؛‬ ‫مگر اینکه اصولگرایان بخواهند با یک‬ ‫ماسک دیگری وارد انتخابات شونداین‬ ‫فعال سیاسی اصالح‌طلب افزود‪ :‬همچین‬ ‫پتانسیل منسجمی که سابقه‌ای داشته باشند‬ ‫و بتوانند در عرصه سیاسی ورود کنند و‬ ‫به رقابت بپردازند‪ ،‬هنوز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امکان دلزدگی مردم‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ظریف‬ ‫من و خانواده‌ام‬ ‫هیچ دارایی در خارج‬ ‫از ایران نداریم‬ ‫قرائی مقدم‬ ‫فقدان هدف گذاری‬ ‫خالء امروز جامعه‬ ‫در سطوح کالن مسئولین باید بر اساس‬ ‫ساختار و سازمان‪ ،‬هر منطقه ای را در‬ ‫نظر بگیرند و براساس آن از استعدادها و‬ ‫تخصص ها موجود در منطقه ‪...‬‬ ‫«اعلمی» خطاب به نمایندگان مجلس؛آقایان الریجانی‪،‬مطهری‪،‬پزشکیان‪ ،‬صادقی و‪...‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با نیویورک تایمز با‬ ‫تاکیدبرپایبندیایرانبهبرجام‪،‬گفتکههیچنوعمالکیتی‬ ‫درخارجازایراننداردکهموردتحریمواقعشود‪«.‬محمد‬ ‫جواد ظریف» در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز در مورد‬ ‫برجام گفت‪ :‬برجام بهترین توافق ممکن در مساله‬ ‫هسته‌ایبودکهبهنگرانی‌هایاصلیهمهتوجهمی‌کرد‪.‬‬ ‫دربرجامباچشمبازدرموردآنچهکهممکنبودونبود‪...‬‬ ‫به جنبش دریافتی ام چقدر است بپیوندید‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاوررهبرانقالبدراموربین‌الملل‪:‬‬ ‫هر اندازه که اروپا برجام را نقض کند ما هم واکنش نشان خواهیم داد‬ ‫بیشازیک‌سالازخروجیک‌طرفهآمریکاازمعاهده‌یبرجاممی‌گذرد‪.‬جمهوریاسالمیایرانپسازخروج‬ ‫یک‌طرفه‌یدولتایاالتمتحدهازاینمعاهده‪،‬فرصتیطوالنیبهاروپادادتااقدامیدرجهتانجامتعهداتشاننسبت‬ ‫بهبرجامانجامدهد‪.‬‬ ‫درپایانمهلتشصتروزه‌یجمهوریاسالمیبهاروپابرایجبرانتعهداتبرجامیآمریکا‪،‬پایگاهاطالع‌رسانی‬ ‫‪ KHAMENEI.IR‬در گفت‌وگویی با علی‌اکبر والیتی‪ ،‬مشاور رهبر انقالب اسالمی در امور بین‌المللی‪ ،‬به‬ ‫بررسیاقداماتمتقابلجمهوریاسالمیدرقبالنقضبرجامپرداختکهبخشیازآنبهاینشرحاست‪:‬‬ ‫جمهوریاسالمیایرانپسازخروجآمریکاازبرجامفرصتیطوالنیبهاروپادادکهرئیسجمهوریازآنبه‬ ‫صبراستراتژیکتعبیرکردهاست؛برایاینکهببینیماروپاچقدربهتعهداتشنسبتبهبرجامومنافعاقتصادیجمهوری‬ ‫اسالمیپایبندینشانمی‌دهد‪.‬آن‌چهکهشایستهوبایستهومطابقتعهداتبود‪،‬تااین‌جااتفاقنیفتاده‪.‬تحلیلشمادر‬ ‫موردتعهداتبرجامیاروپانسبتبهاینستکسچیستواینچهنسبتیداردباآن‌چهکهواقعااروپایی‌هابهآنمتعهدند‬ ‫وبایدانجامبدهند؟بسماهللالرحمنالرحیم‪.‬آن‌چهتاکنونانجامشده‪،‬جمع‌بندی‌اشاینمی‌شودکهجمهوریاسالمی‬ ‫ایرانبهکلیه‌یتعهداتشطبقبرجامعملکردهولیطرفمقابلاقدامینکردهوحتیدرستدرجهتمخالفآن‬ ‫گامبرداشتهکهقبلازبرجامچنیناقداماتیسابقهنداشتوگوییفرصتیپیداکردهباشندکهازبرجامسوءاستفاده‬ ‫یاند‪-‬والبتهاروپایی‌هاکمتر‬ ‫کنندوموارداضافه‌ایراهمبرآنافزود‌هاند‪.‬مثالاینکهاولآمریکاوبعداروپایی‌هامدع ‌‬ ‫ازآمریکایی‌ها‪-‬کهرویاینخواست ‌هغیرقانونیوغیرمشروعتکیهکرد‌هاندکهمابرایدفاعازخودمانمنتظرباشیم‬ ‫کهاروپایی‌هاچهنسخه‌ایصادرمی‌کنندتاماسیستمدفاعیخودمانرامطابقهمانپیشببریمویامثالبرایحضور‬ ‫مادرمنطقهوهمکاریباکشورهایهمسایهومنطق ‌هبرایماتکلیفتعیینکنند‪‌.‬آن‌هامعتقدندودراینزمینهتبلیغات‬ ‫بسیاریمی‌کنندکهایراننبایددرمنطقهحضورجدیداشتهباشد‪.‬این‌هاخواسته‌هاییکاملاغیرقانونی‪،‬نامشروعو‬ ‫غیرقابلقبولاست‪.‬بنابرایناگرمابخواهیمجمع‌بندیکنیم‪،‬ازرابطه‌یماومجموعه‌ی‪ ۱+۵‬البتهاگرروسیهوچین‬ ‫رامستثنیکنیم‪،‬بقیهنه‌تنهابهتعهدخودشانعملنکرد‌هاند‪،‬بلکهمقدارزیادیهمتوقعاتشانراباالبرد‌هاند‪.‬گوییبه‬ ‫زعم‌آن‌هااینگاماولبودهکهایرانبرداشتهوحاالبایدگام‌هایدیگرراهمبردارد!کاملایکحالتزورگویانه‪.‬‬ ‫چراسازوکارمالیکهاروپایی‌هاازآنصحبتمی‌کنند‪،‬نسبتبهتعهداتبرجامی‌آن‌هاناکافیاست؟‬ ‫اصال برجام یک تعهد موافقت‌شده بین جمهوری اسالمی ایران از یک طرف و پنج کشور عضو دائم شورای‬ ‫امنیت و آلمان از طرف دیگر بود تا ما کار هسته‌ای را به صورت محدود و برای یک مدت مشخصی دنبال کنیم و‬ ‫سقفدستاوردهامانراازحدیکهقبالبوده‪،‬کاهشبدهیمبهحدیکهبا‌آن‌هاتوافقکرده‌ایم‪.‬یعنیمیزانذخیره‌ی‬ ‫اورانیومغنی‌شده‌یمااز‪ ۳۰۰‬کیلوبیشترنشودومیزانپروتونیومآبسنگیناراکهممثلگذشته‌اشبیشازاندازه‌ی‬ ‫موردتوافقنباشدوآنهمالبتهبرایمدتمحدود‪.‬پستعهدطرفایرانیمحدودکردنموقتفعالیت‌هایصلح‌آمیز‬ ‫هسته‌ای است برای یک مدت مشخص و طرف مقابل در ازای این متعهد شده که تسهیالت الزم برای مبادالت‬ ‫تجاریوپولیمارابهصورتطبیعیفراهمنمایدومحدودیت‌هایقبلیرابردارد‪،‬چونطبیعتاهرکشورمستقلیدر‬ ‫دنیاحقداردکهبادیگرکشورهاتجارتکندوبفروشدوبخردومبادله‌یپولیهمکند‪.‬این‌هاامابهصورتنامشروع‬ ‫بهلحاظقوانینبین‌المللیوباتحریکوپیشتازیآمریکامحدودیت‌هاییرابرایماقائلشدند‪.‬معذلکقولدادندو‬ ‫مکتوبتعهدکردندکهموانعمبادالتتجاریوفعالیتهایاقتصادیوپولیمارابردارندکهنکردندوبلکهسخت‌تر‬ ‫از قبل هم شد‪ .‬بنابراین ما از آن ها کام ً‬ ‫ال طلب‌کار هستیم بابت اقداماتی که باید می‌کردند و نکردند‪ ،‬بلکه یک نقاط‬ ‫منفیدیگریراهمبرآنافزودندوکاررابهجایغیرقابلقبولیرسانند‪.‬‬ ‫حاالدراینفضاییکهشاهدنقضتعهداتازطرفاروپاییهستیموآمریکاییکهاساساًخارجشدهازبرجام‪،‬‬ ‫بهنظرشمااقداماتبایسته‌یجمهوریاسالمیپسازانقضایمهلتاروپایی‌هاچهمی‌تواندباشد؟‬ ‫به همین ترتیبی که مورد اجماع جمهوری اسالمی ایران است و همه‌ی جناح‌های داخلی ما به آن پایبندند‪ ،‬چه‬ ‫مجلس و چه دولت‪ ،‬چه آن‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم دخیل هستند‪ ،‬هرکسی که مسئولیتی دارد در جمهوری‬ ‫اسالمیبهنوعیوبااینکارارتباطپیدامی‌کند‪،‬همهباهماتفاقنظردارنددرموردآنچهکهانجامشدهوآقایدکتر‬ ‫روحانی هم روز چهارشنبه به‌صراحت بیان کردند‪ .‬این نتیجه‌ی اجماع تمام اعضاء و ارکان حکومت است و بدون‬ ‫تردید آن‌چه که گفته شده‪ ،‬عمل خواهد شد‪ .‬یعنی گام اول در مورد میزان اورانیوم غنی‌شده برداشته شده و از‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگرمجلوتررفتهاست‪.‬‬ ‫بیش از یک‌سال از خروج یک‌طرفه آمریکا از معاهده‌ی برجام می‌گذرد‪ .‬جمهوری اسالمی ایران عکس‬ ‫پس از خروج یک‌طرفه‌ی دولت ایاالت متحده از این معاهده‪ ،‬فرصتی طوالنی به اروپا داد تا اقدامی‬ ‫در جهت انجام تعهداتشان نسبت به برجام انجام دهد‪ .‬خبرنگار‬ ‫به جنبش دریافتی ام چقدر است بپیوندید‬ ‫اعلمی خطاب به نمایندگان مجلس؛آقایان الریجانی‪،‬مطهری‪،‬پزشکیان‪ ،‬صادقی و‪...‬‬ ‫اکبر اعلمی‪ ،‬نماینده ادوار مجلس و‬ ‫وکیل پایه یک دادگستری‪ ،‬در کانال‬ ‫نوشت‪:‬الریجانی‪،‬‬ ‫خود‬ ‫تلگرامی‬ ‫پزشکیان‪ ،‬مطهری‪ ،‬صادقی و مفتح‬ ‫نمایندگان مجلس سلسله جنبان «جنبش‬ ‫دریافتی‌ام چقدر است» شوند‪.‬به منظور‬ ‫ایجاد شفافیت و آگاهی مردم نسبت به‬ ‫دریافتی‌های واقعی کلیه‌ی کارگزاران‬ ‫ارشد و جزء حکومتی پیشنهاد می‌شود‬ ‫در یک حرکت انقالبی کل ناخالص و‬ ‫خالص دریافتی‌های آنان در نظام در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬در یک سامانه در معرض دید‬ ‫افکار عمومی قرار گیرد و به موجب‬ ‫اقاله نامه‌ای اعالم کنند که درصورت‬ ‫کشف دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی‬ ‫مازاد بر ارقام اعالم شده‪ ،‬یک‌دهم‬ ‫دارایی‌های آنان بنفع امورخیریه‬ ‫ضبط شود‪.‬در همین راستا توصیه‬ ‫می‌شود که این اقدام از نهادی آغاز‬ ‫شود که به خانه‌ی ملت شهرت یافته‬ ‫است و دو وظیفه‌ی مهم قانونگذاری‬ ‫و نظارت را بر عهده دارد‪.‬به موازات‬ ‫مجلس‪ ،‬کلیه‌ی مقامات قوه قضاییه نیز‬ ‫این اقدام را انجام دهند که وظیفه‌ی‬ ‫نظارت بر حسن اجرای قانون را‬ ‫برعهده دارند‪.‬آنگاه ایندو دستگاه‬ ‫به موجب سازوکاری با قاطعیت از‬ ‫رییس جمهور‪ ،‬معاونین و وزرای او‬ ‫و کلیه‌ی مدیران دولتی و سازما ن‌های‬ ‫وابسته به دولت و نهادهای انقالبی و‬ ‫همچنین اعضای هیات مدیر ه‌ی همه‌ی‬ ‫شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت‬ ‫بخواهند که به تقلید از آنان همین‬ ‫اقدام را انجام دهند‪.‬‬ ‫نظر به صداقتی که در مسعود پزشکیان‬ ‫نایب رییس مجلس‪ ،‬علی مطهری و‬ ‫محمود صادقی نمایندگان تهران سراغ‬ ‫دارم از آنها انتظار می‌رود که همراه‬ ‫با علی الریجانی ریاست مجلس و‬ ‫محمدمهدی مفتح نمایند ه‌ی تویسرکان‬ ‫به عنوان یک نمونه از نمایندگانی که‬ ‫در چند شرکت نیز عضو هیات مدیره‬ ‫می‌باشد؛ ضمن انتشار هر دو فیش‬ ‫دریافتی نمایندگان‪ ،‬کل دریافتی‌های‬ ‫‪ ۹۸-۹۷‬خود از مجلس و غیر مجلس‬ ‫را نیز در کانال رسمی خود منتشر و‬ ‫بدینوسیله بانی و سلسله جنبان این‬ ‫جنبش شوند‪.‬‬ ‫در این صورت مردم پی خواهند برد که‬ ‫آیا گرانی‌های افسارگسیخته و شرایط‬ ‫دشوار زندگی‪ ،‬برای کارگزاران نظام‬ ‫هم قابل درک و لمس هست یا خیر‪.‬‬ ‫آزادی تانکرهای نفتی داعش و‬ ‫توقیف نفتکش حامل نفت ایران‬ ‫سوریه قربانی محاصره ظالمانه اروپایی است‬ ‫توقیف نفتکش گریس ‪ ١‬عالوه بر اینکه رویدادی دیگر در مجموعه تنش‌های میان ایران و‬ ‫آمریکاست‪ ،‬ممکن است به پیچیدگی‌های ناشی از اختالفات انگلیس و اتحادیه اروپا نیز مرتبط‬ ‫شود‪.‬قرار است انگلیس تا چهار ماه دیگر از اتحادیه اروپا خارج شود و چهره‌های ارشد حزب‬ ‫محافظه‌کار حاکم نشان داده‌اند که در فاصله گرفتن از اروپا مایل به نزدیک شدن به آمریکا هستند‪.‬‬ ‫بوریس جانسون و جرمی هانت‪ ،‬نامزدهای جانشینی ترزا می در نخست‌وزیری انگلیس‪ ،‬مشخصاً در‬ ‫مورد ایران مواضعی گرفته‌اند که از دیگر رهبران اروپایی به موضع سختگیرانه دولت دونالد ترامپ‬ ‫نزدیکتر بوده است‪.‬اگر انگلیس این کشتی را به خاطر محموله سالح توقیف می‌کرد‪ ،‬قابل فهم بود‬ ‫اما اینکه نفتکش را به خاطر اینکه محموله نفتی برای بیش از ‪ ۱۷‬میلیون سوری که از بحران سوخت‬ ‫رنج می‌برند و صف‌های چند کیلومتری در مقابل پمپ بنزین‌ها به این دلیل ایجاد شده است‪ ،‬توقیف‬ ‫کرده اند با همه ارزش‌های انسانی و حقوق بشری در تضاد است‪ ،‬به ویژه آنکه؛ تحریم‌های اعمال‬ ‫شده ضد سوریه یکجانبه و بدون مصوبه سازمان ملل است‪.‬جای تعجب دارد که آمریکا و کشورهای‬ ‫غربی که جنگنده‌های خود را به آسمان سوریه و عراق در چارچوب ائتالف موسوم به ضد تروریسم‬ ‫فرستادند‪ ،‬هرگز به محموله‌های نفتی که داعش جابجا می‌کرد‪ ،‬واکنشی نشان نمی‌دانند در حالی که‬ ‫مورچه را از آسمان سوریه رصد می‌کردند!‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 15 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪845‬‬ ‫سیاست‬ ‫کواکبیان‪:‬‬ ‫توقفنفتکشایرانیدرجبل‌الطارقنوعیراهزنیدریاییاست‬ ‫مصطفی کواکبیان در حساب شخصی توئیتر خود نوشت‪ :‬به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران‌ و انگلیس می‌گویم؛ اقدام انگلستان در توقف‬ ‫نفتکش ایرانی در جبل الطارق اوال؛ نوعی راهزنی دریایی ثانیا؛ خصومت غیر قانونی باایران ثالثا؛ بی حیثیتی مجدد انگلیس در فرمانبری از آمریکا و رابعا؛‬ ‫پوچی ادعای اروپایی‌ها برای تداوم برجام را به اثبات رساند‪».‬‬ ‫اهانت محرمانه انگلیسی ها در یک دعوت سیاسی‬ ‫محفل«محرمانه» ها‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب‪:‬‬ ‫اگر فضای کشور ایجاب‬ ‫کند ممکن است ائتالف‬ ‫میان اصالح‌طلبان و‬ ‫اصولگرایان شکل بگیرد‬ ‫ماجرای ایران و انگلیس بر خالف سایر کشور ها که روند‬ ‫سیاسی مستقیمی را طی می کنند‪ ،‬روی دور حاشیه و اتفاقاتی‬ ‫قرار گرفته است که بیش از پیش یک اهانت سیاسی برای کشور‬ ‫را رقم می زند‪ .‬فصل اول بازی سیاسی انگلستان در مهمانی‬ ‫سفارت این کشور و ماجرای مربوط به هزینه های جشن تولد‬ ‫ملکه انگلیس بود و حاال با پایان یافتن آن‪ ،‬فصل جدیدی از‬ ‫ی نتیجه وزیر‬ ‫حواشی انگلیسی رقم خورده است‪ .‬در پی سفر ب ‌‬ ‫مشاور در امور خارجه انگلیس به تهران و تداوم اقدامات ضد‬ ‫ایرانی انگلیس در حوزه‌های سیاسی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و هنری و نیز رشد روزافزون بیزاری ایرانی ها از این اقدامات‪،‬‬ ‫سفیر انگلیس در تهران‪ ،‬تحت فشار وزارت امور خارجه این‬ ‫کشور‪ ،‬تصمیم به برگزاری یک نشست مطبوعاتی گرفت‪.‬‬ ‫نشستی که به عقیده بسیاری از رسانه ها شبیه به یک پروپاگاندای‬ ‫تبلیغاتی بود‪ .‬تا این لحظه‪ ،‬اتفاقی نبود که بتواند توجه رسانه ها را‬ ‫به خود جلب کند اما به میان آمدن محدودیت هایی برای رسانه‬ ‫ها و هم چنین دعوتنامه ای عجیب‪ ،‬بار دیگر جنجال برانگیز‬ ‫شد و کشور را در تقابل با سیاست انگلیسی قرار داد‪ .‬تیم رسانه‬ ‫سفارت انگلیس در سطر نخست دعوت‌نامه اولیه خطاب به‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬محدودیت‌هایی را برای خبرنگاران ایرانی اعالم کرد‬ ‫که از جمله آن ها می‌توان به برگزاری نشست بدون حضور‬ ‫مترجم و صرفاً به زبان «انگلیسی» و نیز عدم اجازه برای حضور‬ ‫عکاسان خبری اشاره کرد‪ .‬به فاصله چند روز‪ ،‬یک اطالعیه‬ ‫جدید خطاب به رسان ‌ه ها صادر شد که حاکی از تعویق در‬ ‫برگزاری این نشست مطبوعاتی بود‪ .‬در این اطالعیه آمده بود‪:‬‬ ‫ی رساند که جناب سفیر به دلیل تغییر در‬ ‫«متأسفانه‪ ،‬به اطالع م ‌‬ ‫ی شان‪ ،‬قادر به شرکت در نشست مطبوعاتی که قرار‬ ‫برنامه کار ‌‬ ‫بود ساعت ‪ ۱۱:۳۰‬برگزار شود نخواهند بود‪ ».‬این اطالعیه سرآغاز‬ ‫یادآوری تمام مناقشات این سفارت در چند ماه اخیر بود از‬ ‫جمله برگزاری مراسم بزرگداشت زنان در داخل سفارت همراه‬ ‫با کشف حجاب‪ ،‬ضیافت افطار سفیر انگلیس برای مسؤوالن و‬ ‫تجار ایرانی‪ ،‬برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس در باغ سفارت با‬ ‫دعوت از فعاالن ایرانی و نیز فشار بر ایران برای آزادی جاسوسی‬ ‫به نام نازنین زاغری که تماما روابط دو کشور را با تنش های‬ ‫فراوانی مواجه ساخته است‪ .‬به فاصله یک روز از ارسال این‬ ‫«جواد امام»‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این سوال که با نزدیک شدن به ایام‬ ‫گزارش‬ ‫انتخابات آیا جریان سومی در کنار اصال ح‌طلبی‬ ‫تالش برای انزوای ایران‬ ‫نوعی جنگ است‬ ‫و اصولگرایی شکل خواهد گرفت یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می‌رسد که جریان سومی مستقل از‬ ‫جریان اصولگرا و اصال ح‌طلب نیست؛ مگر اینکه‬ ‫اصولگرایان بخواهند با یک ماسک دیگری وارد‬ ‫انتخابات شونداین فعال سیاسی اصال ح‌طلب افزود‪:‬‬ ‫همچین پتانسیل منسجمی که سابقه‌ای داشته باشند‬ ‫و بتوانند در عرصه سیاسی ورود کنند و به رقابت‬ ‫بپردازند‪ ،‬هنوز وجود ندارد‪.‬وی با اشاره به امکان‬ ‫دلزدگی مردم از جریا ن‌های سیاسی موجود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ممکن است عد ه‌ای از مردم از جریانات‬ ‫سیاسی دلزده شده باشند یا شاید بتوان گفت که‬ ‫خیلی‌ها از جریانات سیاسی عبور کرده باشند‪ ،‬ولی‬ ‫اینکه جریان سومی شکل گرفته باشد و بخواهد‬ ‫وارد صحنه شود‪ ،‬هنوز نشانه‌ای مشاهده نمی‌شود؛‬ ‫مگر اینکه جریانات اصولگرا و اصال ح‌طلب بتوانند‬ ‫ماسک جدیدی بزنند و با آن ماسک وارد صحنه‬ ‫شده و آرا مردم را هدایت کنند‪ .‬من فکر می‌کنم‬ ‫مردم ما به قدر کافی آگاه هستند و پشت صحنه‬ ‫این جریانات را خواهند دید‪.‬این فعال سیاسی‬ ‫اطالعیه‪ ،‬این بار یک بیانیه از سوی سفیر انگلیس در تهران برای‬ ‫رسانه‌ها ارسال شد که در آن با اشاره به سفر اندرو موریزونس‪،‬‬ ‫وزیر مشاور در امور خارجی انگلیس در روز یکشنبه دوم تیرماه‪،‬‬ ‫به نگرانی انگلیس از برخی اقدامات ایران اشاره شده و در ادامه‬ ‫نیز ایران متهم به حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان شد‪ .‬در این‬ ‫بیانیه آمده بود که برجام‪ ،‬عنصری کلیدی در روابط انگلیس با‬ ‫ایران و عامل صلح در منطقه و جهان است و با اشاره به بدتر شدن‬ ‫وضعیت اقتصادی ایران‪ ،‬تأکید شده بود که انگلیس به‌شدت‬ ‫نگران برنامه‌های ایران برای کاهش میزان تعهدات برجامی است‬ ‫و این اقدام‪ ،‬به سود هیچکس نخواهد بود و ایران باید به همه‬ ‫تعهدات هسته‌ای خود عمل کند‪ .‬مهم ترین فاکتوری که در این‬ ‫میان مطرح شد و مورد حساسیت قرار گرفت‪ ،‬افکار عمومی‬ ‫ایرانی ها بود که به شدت می توانست تاثیر گذار باشد‪ .‬در ادامه‬ ‫این اطالعیه آمده است که سفیر انگلیس‪ ،‬تنها یک بیانیه به زبان‬ ‫انگلیسی و بدون امکان ترجمه و بدون حضور مترجم همزمان‬ ‫سفارت‪ ،‬قرائت خواهد کرد؛ هیچ خبرنگاری اجازه همراه داشتن‬ ‫ضبط صوت نخواهد داشت؛ هیچ عکاسی اجازه حضور در‬ ‫خبرنگار سیاسی د نشنال تصمیمات ترامپ در مورد ایران را مورد انتقاد قرار داد و‬ ‫آنها را عامل درگیری نظامی دانست‪ .‬بن هیلر خبرنگار سیاسی و سیاست خارجی نشریه‬ ‫واکنش منطقی این است که به آن واکنش نشان دهید‪ .‬این فعال رسانه‌ای افزود‪ :‬ترامپ‬ ‫سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده و باعث شده اقتصاد ایران دچار مشکل‬ ‫د نشنال است‪ .‬وی در گفت‌وگو با ایلنا نظرات خود را پیرامون تنش میان ایران و آمریکا‬ ‫شود‪ .‬دارایی‌های ایرانی را دچار مشکل کرده است صادرات نفتی ایران و قیمت غذا‬ ‫در روابط خود با ایران به رویکرد حداکثر فشار روی آورده است‪ .‬اما در هفته‌های‬ ‫قرار داده است‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬ترامپ مدام می‌گوید ایران دنبال آن است که به سالح‬ ‫بیان کرده است‪.‬این فعال رسانه‌ای درباره روابط میان ایران و آمریکا گفت‪ :‬آمریکا‬ ‫پیش روابط میان ایران و آمریکا وارد حالت دیگری شد‪ .‬با سرنگونی هواپیمای بدون‬ ‫سرنشین آمریکایی‪ ،‬دونالد ترامپ دستور حمله به ایران را صادر کرد اما در آخرین‬ ‫لحظات از تصمیم خود پشیمان شد‪.‬وی افزود‪ :‬به نظر من ترامپ متوجه قدرت ایران شد‬ ‫و از سوی دیگر حمله به یک هواپیمایی که وارد آبهای یک کشور شده است‪ ،‬حق‬ ‫حاکمیت یک کشور است‪ .‬اینکه برخی رسانه‌های آمریکایی حضور این پهپاد را در‬ ‫آبهای بین‌المللی عنوان کردند‪ ،‬درست نبود‪ .‬این آمریکاست که به مرزهای ایران وارد‬ ‫و دارو را با مشکل روبه رو کرده است‪ .‬این تحریم‌ها زندگی مردم ایران را تحت تاثیر‬ ‫هسته‌ای دست پیدا کند این در حالی است که هیچ شواهدی وجود ندارد که ایران در‬ ‫حال تالش برای دستیابی به سالح هسته‌ای باشد‪ .‬تنها کشوری که در حال استفاده از‬ ‫سالح هسته‌ای است آمریکاست و در واقع آمریکا کشوری بود که از سالح‌های پیشرفته‬ ‫خود در جنگ با عراق هم استفاده کرد‪ .‬هیلر تاکید کزد‪ :‬ایاالت متحده از تسلیم ایران‬ ‫ناامید شده است و در سال‌های متمادی ایران ثابت کرده است که قصد تسلیم در برابر‬ ‫آمریکا را ندارد‪ .‬وی گفت‪ :‬ترامپ با خروج از برجام عامل افزایش تنش‌ها شده است‬ ‫برنامه را ندارد و خبرنگاران هم اجازه پارک خودرو در مجموعه‬ ‫سفارت را نخواهند داشت‪ .‬همچنین مسئوالن رسانه‌ای سفارت‬ ‫انگلیس نیز در تماس با رسانه‌ها اعالم کرده‌اند که سفیر به هیچ‬ ‫عنوان به هیچ سؤالی پاسخ نخواهد داد مگر اینکه متن سؤال‪ ،‬قب ً‬ ‫ال‬ ‫برای سفارت ارسال شده باشد تا جواب آن پیشاپیش آماده شود‪.‬‬ ‫رابطه ایران و آمریکا با این که جنبه های خصمانه تری به نسبت‬ ‫انگلستان دارد‪ ،‬اما به نوعی می توان گفت که اقدامات تدریجی‬ ‫سفارت در برابر ایران‪ ،‬اهانت های سیاسی را برای کشور رقم می‬ ‫زند‪ .‬حاال بیش از آن که در میان انگلیسی ها در جست و جوی‬ ‫مقصر و عامل خارجی باشیم‪ ،‬نقش وزارت خارجه ایران بیش‬ ‫از پیش دارای اهمیت می شود‪ .‬وزارت خارجه در میان بحبوحه‬ ‫اهانت به خبرنگاران و رسانه ها کشور کجای بازی های سیاسی‬ ‫قرار دارد؟ عدم حمایت از مواضع رسانه ها و افکار عمومی بیش‬ ‫از این‪ ،‬میدان اهانت ها و اتفاقات و تصمیم های انگلیسی را برای‬ ‫سفارت باز گذاشته و کشور تنها به محلی برای بازی هایی تبدیل‬ ‫خواهد شد که یک روز مقامات و روز دیگر رسانه ها و در‬ ‫نهایت نیز مردم ایران مورد اهانت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اگر نمی‌توانید‬ ‫مشکالت را حل کنید‬ ‫مردم پای کار بیایند‬ ‫امام جمعه مشهد گفت‪ :‬اگر مدیران‬ ‫نمی‌توانند مشکالت را حل کنند مردم‬ ‫خودشان باید پای کار بیایند‪.‬سید احمد‬ ‫علم‌الهدی از خطبه‌های نماز جمعه مشهد‬ ‫گفت‪ :‬اگر مشکلی در عرصه معیشت وجود‬ ‫دارد بخاطر عدم مدیریت و بی‌تفاوتی مردم‬ ‫است‪ .‬در این مساله گرانی را اگر مدیران‬ ‫نمی توانند مدیریت کنند؛ مردم‪ ،‬خودتان‬ ‫به میدان بیایید ‪ .‬نهادهای مردمی کجا رفته‬ ‫است‪ .‬اتحادیه و انجمن های صنفی چه شده‪.‬‬ ‫شما مسلمان هستید؛ به میدان بیایید و مشکل‬ ‫شده است و نیروهای زیادی را در اطراف ایران مستقر کرده است بنابراین این حق ایران‬ ‫که این اتفاق یک اشتباه بزرگ بود امیدواریم ترامپ بازهم اشتباه نکند و بازهم اشتباه‬ ‫را حل کنید‪ .‬در گذشته اگر مشکلی پیش‬ ‫رد هم نیست‪ .‬باید دید که اقتضا کشور و منافع ملی‬ ‫نیروهای آمریکایی در اطراف ایران و در آبهای خلیج فارس اشاره کرد و در این باره‬ ‫اعمال تندروهای اطراف او مانند جان بولتون و پمپئو بعید نیست که ترامپ را به سمت‬ ‫میدان می آمدند‪ .‬چهل سال انقالب ما روی‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬علی‌القاعده دنبال می‌شود ولی این‬ ‫و عربستان و امارات در اطراف آنهاست‪ .‬شما تصور کنید در اطراف شما پر از نیروهای‬ ‫اصال ح‌طلب شکل‌گیری ائتالف میان دو جریان را‬ ‫محتمل دانست و گفت‪ :‬ائتالف میان دو جریان قابل‬ ‫است که از خود دفاع و از حقوق و مالکیت خود دفاع کند‪ .‬هیلر در ادامه به حضور‬ ‫چیست‪ ،‬اگر فضای کشور ایجاب بکند که ائتالفی‬ ‫گفت که ایران در محاصره نیروهای آمریکایی قرار دارد و به عالوه نیروهایی از بحرین‬ ‫جنگ هدایت کند‪ .‬از سوی دیگر ترامپ بدترین تصمیم‌ها علیه ایران را اتخاذ می‌کند‬ ‫موضوع از االن قابل پیش‌بینی نیست‪.‬‬ ‫مختلف نظامی است از سوی دیگر تعدادی پهپاد جاسوسی وارد مرزهای شما شده است‬ ‫شرایط را برای ورود ایران و آمریکا به جنگ فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫آمریکا در مورد عراق تکرار نشود‪ .‬ترامپ می‌گوید دنبال جنگ با ایران نیست اما‬ ‫تحریم‌ها و حضور نظامی و تالش برای انزوای ایران خود نوعی جنگ است و به عالوه‬ ‫خطیب نماز جمعه این هفته تهران‬ ‫گفت‪:‬ایران برای تأمین انرژی برق و تحقیقات‬ ‫آمریکایی را دیدی و صرف نظر کردی‪ ،‬با خود‬ ‫جای عمومی حرف مردم را بشنود‪ .‬چرا خود را‬ ‫گفتی وقتی پهپاد رادار گریز را می‌زنند با آنانی‬ ‫حاجب بین مردم قرار داد ه‌اید‪.‬‬ ‫کرد‪.‬ایران برای تأمین انرژی برق و تحقیقات‬ ‫می‌کنم هم در بین مردم می‌آید وهم برخورد‬ ‫علمی به غنی سازی ادامه خواهد داد‪ ،‬این غنی‬ ‫که مقابل چشمانشان وجود دارند چه خواهند‬ ‫را نه مشروع می‌داند و نه احتیاجی به آن دارد‪.‬‬ ‫علمی به غنی سازی ادامه خواهد داد‪ .‬این غنی‬ ‫قاطع و انقالبی دارد‪ .‬هم از برنامه و هم از‬ ‫هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سالگرد حمله‬ ‫را نه مشروع می‌داند و نه احتیاجی به آن دارد‪.‬‬ ‫امام جمعه گفت‪ :‬مسئولین محترم شاهد‬ ‫کرد‪ :‬چه قدر وقاحت و بی‌شرمی در جنایت‬ ‫بخواهد حمله کند کافی است نیروگاه اتمی‬ ‫سازی برای بمب اتم نیست؛چراکه ایران آن‬ ‫آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه‌های این‬ ‫آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران اظهار‬ ‫شما در سالگرد حمله به هواپیمای مسافربری‬ ‫سازی برای بمب اتم نیست؛ چراکه ایران آن‬ ‫اگر به دنبال جنایات ت ُوی آمریکا‪ ،‬به اسرائیل‬ ‫وی افزود‪ :‬از رئیس محترم قوه قضائیه تشکر‬ ‫وعد ه‌های ایشان تشکر کامل داریم‪.‬‬ ‫این گرانی‌های سرسا م‌آور هستید؟ می‌بینید‬ ‫مردم در چه شرایطی هستند این گرانی کمر‬ ‫متوجه این مضجع شریف شود‪ .‬برخی با تفکر‬ ‫می‌شوند‪ .‬اینها مسائل مهمی است‪.‬موحدی‬ ‫کرمانی در خطبه عبادی این هفته نماز جمعه با‬ ‫بیان روایاتی از حضرت موسی و قوم بنی‌اسرائیل‬ ‫گفت‪ :‬در این انقالب خیلی‌ها امتحان شدند‪،‬‬ ‫نمره صفر آوردند؛ خوب بودند اما یک دفعه‬ ‫عوض شدند‪ .‬از قطار انقالب پیاده شدند و چه‬ ‫می‌خواهم صحبت کنم‪ .‬آقای ترامپ اقتدار ایران‬ ‫پیشرفته رادار گریز را در ارتفاع ‪ ۶۵‬هزار پایی‬ ‫غنی سازی خواهیم کرد‪ .‬اگر مایل هستید رنگ‬ ‫با کلید باز نمی‌شود با چکش باز کنید‪ .‬اگر‬ ‫به فکر حمله باشید‪.‬مسئولین با مردم رابطه پیدا‬ ‫نمی‌توان قفل را باز کند حداقل از انسا ن‌های‬ ‫می‌زند در حالی که سر نشین ندارد؛ اما آمریکا‬ ‫هزارپایی می‌زند در حالی که مسافر دارد‪ .‬آن‬ ‫هواپیمای مسافربری ایران را در ارتفاع ‪۱۲‬‬ ‫جنگ با کسانی بود که از یاران علی(ع) بودند‬ ‫حل کنید‪ ،‬گرانی‌ها را بر طرف کنید‪ ،‬اگر قفل‬ ‫کردند بیاید وسط جنگ‪ .‬این فتنه و امتحان بوده‬ ‫هم دیدید تدبیرتان کار ساز نیست کلید هم‬ ‫علی(ع) جنگیدند‪.‬وی خطاب به شعار دهندگان‬ ‫است‪ .‬آ ن‌هایی که با علی(ع) بیعت کردند بعد با‬ ‫در نماز جمعه گفت‪ :‬شما اهل کوفه نیستید علی‬ ‫کنند‪ .‬با مردم مالقات کنند جواب نامه‌های مردم‬ ‫نخبه‪ ،‬آگاه و با تجربه استفاده کنید‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫تنها بماند‪ ،‬چون به انقالب وابسته شدید‪ ،‬ولی‬ ‫هواپیما مسافربری ایران‪.‬موحدی کرمانی سپس‬ ‫زندگی کنند و مردم به آ ن‌ها دسترسی نداشته‬ ‫استخوان رسیده‪ ،‬نزدیک است به حلقوم هم‬ ‫را به انقالب وابسته کرده است‪ .‬حتی در زمان‬ ‫منصرف شدن آمریکا از حمله به ایران گفت‪ :‬او‬ ‫مردم چه می‌خواهند‪.‬‬ ‫چه خبر است؟ نه مردم می‌توانند خانه بخرند‪،‬‬ ‫امام حسین(ع) همراه شدند؟ مسئله تخلف از‬ ‫سرشان بکنند؟ وضع اجاره بها را حل کنید‪ .‬آمار‬ ‫نسبت به امام‪ ،‬رهبر و ولی فقیه ثابت قدم هستند‪،‬‬ ‫حمله ایران به پهپاد و این هم حمله آمریکا به‬ ‫در واکنش به اظهارات ترامپ درباره علت‬ ‫می‌گوید به خاطر کشته نشدن ‪ ۱۵۰‬ایرانی دستور‬ ‫حمله را لغو کرده است‪ ،‬آقای ترامپ تو دستور‬ ‫را برای چیز دیگری لغو کردی؛ جنازه سربازان‬ ‫را بدهند‪ .‬اینکه مسئولین در جاهای در بسته‬ ‫باشد درست نیست‪ .‬خب به دادنشان برسید ببینید‬ ‫موحدی کرمانی گفت‪ :‬از رهبری یاد بگیرید‬ ‫شما که از رهبر باالتر نیستید‪ .‬اگر خودتان هم‬ ‫نمی‌توانید یکی را مشخص کنید که بیاید در‬ ‫مستضعفین جانشان به لب رسیده کارد به‬ ‫برسد‪ .‬مشکل دیگر مشکل اجاره بها است‪.‬‬ ‫نه اجاره کنند و نه رهن کنند‪ .‬چه خاکی به‬ ‫طالق رفته باال‪ ،‬خانواد ه‌ها زود به زود متالشی‬ ‫سازی افتخار می‌کنیم‪ .‬ایران جبهه اول مقابله‬ ‫با استکبار است و این جایگاه وقتی تقویت‬ ‫می‌شود که دل‌های همه مسلمانان و شیعیان‬ ‫و بیعت شکستند‪ .‬جنگ صفین پیش آمد‪ .‬جنگ‬ ‫خواهد شد‪ ،‬مراقب خود باشید‪.‬ما از ‪ ۱۶‬تیر ماه‬ ‫آ ب‌های خلیج فارس از نیلی به سرخ تغیر کند‬ ‫و در سیره اهل بیت است‪ .‬ما به این مناسک‬ ‫است‪.‬تحلیل های سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اینکه‬ ‫(ع)مردم امتحان شدند با علی(ع) بیعت کردند‬ ‫که می‌گوئید دارید مشکالت را با کلیدتان‬ ‫و آمریکا را با هم مقایسه کنید‪ .‬ایران پهپاد فوق‬ ‫چیست؛ این همان چیزی است که خدا کرد‬ ‫فراوان هستند‪ .‬در جریان حکومت امیرالمومنین‬ ‫و مقابل او ایستادند و آن زن را هم تحریک‬ ‫اورانیوم را به هر درجه و اندازه که الزم باشد‬ ‫روشنفکری می‌گویند این مناسک‌سازی‬ ‫متوجه مشهد شود و نقطه این اتصال امام‬ ‫اسرائیل را بزند‪ ،‬در این صورت اسرائیل توسط‬ ‫ایران وجود دارد‪ .‬من چند جمله با آقای ترامپ‬ ‫با دهه کرامت سیره ائمه اطهار (ع) را زنده‬ ‫خارجی راه می‌اندازیم تا دل‌های شیعیان‬ ‫شکن را می‌خواهید چه کار کنید؟ به حمداهلل‬ ‫بمب‌های اتمی خودش چندین بار شخم زده‬ ‫مشکالت گرانی را حل کنید‪ .‬او گفت‪ :‬ما‬ ‫رضا (ع) در شهرهای کشور و برخی شهرهای‬ ‫صفین جنگ با معاویه بود اما جنگ جمل‬ ‫دولت‪ ،‬دولت تدبیر و امید است و کلید هم‬ ‫دوش مردم بوده و امروز هم شما مردم بیایید‬ ‫می‌کنیم و جریانی را در این ایام به نام امام‬ ‫خطیب نماز جمعه‬ ‫غنی سازی ایران برای بمب اتم نیست‬ ‫می آمد در دولت طاغوتی ریش سفیدان به‬ ‫فقیه دارید‪ ،‬این تمسک به رهبری است که شما‬ ‫امام حسین(ع) خیال می‌کنید همه مسلما ن‌ها با‬ ‫امام و ولی امر بود‪ .‬خدا را شکر می‌کنم مردم ما‬ ‫ایستادند و گوش به فرمان هستند‪.‬‬ ‫رضا (ع) و حرم علی ابن موسی الرضا (ع)‬ ‫کی باال و پایین می رویم و دشمن چطور با‬ ‫ما مقابله می کند همه اینها در واقع براساس‬ ‫یک معادله بندی ظاهری است؛ مهم برای ما‬ ‫معادله‌بندی غیبی است‪ .‬دشمن در مقابل آن‬ ‫معادله‌بندی غیبی صفر است‪ .‬آمریکای بیچاره‬ ‫بخاطر شکست در منطقه در صدد برآمده‬ ‫ناوگان خود را از خلیج فارس بیرون ببرد‪.‬‬ ‫این معادله‌بندی غیبی ما را چهل سال عزیز و‬ ‫مقتدر نگه داشته است‪ .‬دشمن بحران ایجاد‬ ‫می‌کند و بحران به خود دشمن برمی‌گردد و‬ ‫برای ما عزت و اقتدار می شود‪ .‬این معادله‬ ‫بندی غیبی را توجه داشته باشید‪.‬‬
‫درسینما‪،‬گناهفروشینمی‌کنیم‬ ‫محسنمومنی‌شریف‪،‬رئیسحوزههنریازتداومحرکتجهادیونهضتبازسازیوتجهیزسینماهایایننهادخبردادوتاکیدکردکهدرسینماهاگناهفروشینمی‌کنند‪.‬محسنمومنی‌شریفرئیسحوزههنری‪،‬محمدحمزه‌زادهمعاونسینماییحوزههنریوسهیل‬ ‫جهانبیگلریرئیسهیاتمدیرهموسسهبهمنسبزپنجشنبه‪۱۳‬تیردردومینروزازهشتمینسمینارمدیرانسینماییحوزههنریدرمشهدمقدسحضوریافتند‪.‬مومنی‌شریفدراینجلسهگفت‪«:‬سینمایحوزههنریبادیگربخش‌هایایننهادکهرسالتفرهنگیخاص‬ ‫دارد‪،‬هماهنگ‌تروبهمعیارهایحوزههنرینزدیکترشدهاست‪.‬اینهماهنگیبهمروراتفاقافتادهاست‪،‬درسال‪ ۹۱‬کهمااعالمکردیمظرفیتسینماهایحوزههنریرادراختیارآثاریقرارنمی‌دهیمکهارزش‌هایاخالقیدرآن‌هاکمرنگاست‪،‬بعضیدوستانبهما‬ ‫گفتندسینماهایحوزههنریدچاررکودوسکونخواهدشد‪.‬اماامروزخوشبختانهوطبقآمارهامتوجهرشدمخاطبانسینماهایمانهستیم‪».‬رئیسحوزههنریافزود‪«:‬سینماداریبرایمایکتجارتنیستوبهدنبالدرآمدزاییصرفازسینمانیستیم‪.‬مخاطبمااکثرمردم‬ ‫ایرانهستند‪،‬قشرمتدینکهمیخواهنددرامنیتوآرامشدرکنارخانوادهفیلمببینند‪.‬ماگناهفروشینمی‌کنیم‪،‬برایسرگرمکردنمردمبههرابزاریمتوسلنمی‌شویمتابعدازاین ِ‬ ‫روشدرآمدی‪،‬کتابخاطراتشهدارامنتشرکنیم‪.‬برایمااخالق‪،‬خانوادهوحقالناس‬ ‫مهماست‪».‬اوگفت‪«:‬متاسفانهبخشیازسینمایکشورگرایشبهساختآثارسخیفداردواینسینماباسینمایدهه‪ ۶۰‬و‪ ۷۰‬کهاغلبآثارششریف‪،‬اخالقیوخانوادگیبودمتفاوتاست‪.‬حوزههنریباهدفمقدسیتشکیلشده‪،‬مخاطبانماازاقشارمختلفجامعهو‬ ‫ازگروهیهستندکهبهنظامجمهوریاسالمیوانقالباسالمیاعتقاددارند‪.‬همهنهادهاوارگان‌هاییکهدرحوزهفرهنگوسینماسلیقهمردمرابهسمتابتذالمی‌برندمسئولهستند‪،‬امامامقاومتمی‌کنیموپیروزیدرنهایتازآنماست‪».‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 15 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪845‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫قدرت«سلطان»کنسرت‬ ‫از وزیر ارشاد بیشتر است‬ ‫محمد معتمدی‬ ‫محمد معتمدی در یادداشتی به بیان دالیلی‬ ‫سلطان کنسرت از وزیر ارشاد قوی تر است‪.‬سعی می‬ ‫یعنی یک و نیم برابر کل بودجه موسیقی کشور‪ .‬تازه‬ ‫و به بیانی ساده مساله را توضیح دهم‪.‬یادداشت‬ ‫سیصد میلیاردی حساب بانکی سلطان موجب اعطای‬ ‫پرداخته که نشان می دهد قدرت سلطان کنسرت از‬ ‫را می خوانید‪«:‬پرسیده اند چطور ادعا کرده ای که‬ ‫واژه ای بود که برای نخستین بار محمد معتمدی‬ ‫کنم در قالب چند یادداشت کوتاه‪ ،‬از ابعاد مختلف‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد بیشتر است‪«.‬سلطان کنسرت»‬ ‫آن را در فضای موسیقی ایران باب کرد‪ .‬پیشترها‬ ‫بحث مافیای موسیقی در ایران جسته و گریخته‬ ‫مطرح میشد و همیشه هم هنرمندا ِن بسیاری از وجود‬ ‫وزارت ارشاد حدود ‪ 10‬میلیارد تومان است‪ .‬تا اینجا‬ ‫ِ‬ ‫خبری برگزاری‬ ‫می گفتند‪.‬چندی پیش در نشست‬ ‫می بینیم که بر روی سایت خصوصی سلطان‪ ،‬به‬ ‫مافیا در بخش های مختلف موسیقی ایران سخن‬ ‫اول – قدرت مالی؛کل بودجه سالیانه دفتر موسیقی‬ ‫این سود خالص سلطان است و گردش مالی حدود‬ ‫تسهیالت و گشایش اعتبارات سنگین بانکی برای‬ ‫وی می باشد‪.‬البته بخش قابل توجهی از آنچه بر‬ ‫را به خاطر داشته باشید‪.‬با یک تحلیل و محاسبه ساده‬ ‫کنسرت محمد معتمدی‪ ،‬این خواننده ادعا کرد که‬ ‫طور متوسط روزانه ‪ 10‬هزار بلیت کنسرت و تئاتر و‬ ‫کننده هاجرا می کند که اگر حتی بیست درصد از‬ ‫از مسئوالن فرهنگی بیشتر است‪ .‬اکنون معتمدی‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬میانگین بهای بلیت‪ ،‬امروز حدود‬ ‫بدبینانه به حدود چهل تا پنجاه میلیارد در سال می‬ ‫یادداشتی نوشته و آن را در صفحه شخصی اش‬ ‫جشن و ُجنگ و امثالهم برای تهران و شهرستان ها‬ ‫است که خود سلطان در مقام برگزار کننده و تهیه‬ ‫کل بلیت ها را شامل شود‪ ،‬درآمد سلطان در حالت‬ ‫صد هزار تومان است‪ .‬یعنی روزانه یک میلیارد تمان‬ ‫رسد‪.‬اینگونه است که سلطان تنها با ثبت یک دامنه‬ ‫کل فروش بلیت سهم سلطان است‪ .‬یعنی روزانه‬ ‫چندین ساله درون سیستمی)‪ ،‬از بُعد مالی از وزارت‬ ‫ارشاد قوی تر است‪.‬‬ ‫منتشر و دالیلی برای این ادعایش مطرح کرده است‪.‬‬ ‫به حساب سلطان واریز می شود‪ .‬پنج درصد از مبلغ‬ ‫نوشته های او درباره سلطان کنسرت‪ ،‬همچنان ادامه‬ ‫پنجام میلیون تومان‪.‬اگر کل روزهای بلیت فروشی‬ ‫گویا این نخستین بخش یادداشت معتمدی است و‬ ‫اینترنتی و از طریق یک لپ تاپ(و البته حمایت های‬ ‫جامعه امروز نیازمند‬ ‫فرهنگ و ادبیات است‬ ‫احمد سمیعی گیالنی می‌گوید‪ :‬جامعه امروز نیازمند‬ ‫فرهنگ و ادبیات است‪ .‬فرهنگ مانند ضربه گیر است و‬ ‫جامعه‌ای که فرهنگ داشته باشد کمتر دچار آسیب‌های‬ ‫اجتماعی می‌شود‪.‬سید عباس صالحی در دیدار با احمد‬ ‫سمیعی‪ ،‬نویسنده گیالنی‪ ،‬ضمن گرامیداشت روز قلم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استاد احمد سمیعی ‪ 70‬سال در حوزه زبان و‬ ‫ادبیات فارسی خدمت کرده است و یادگاری‌های بسیاری‬ ‫از خود به جا گذاشته است‪.‬او با بیان این‌که قلم استاد در‬ ‫عرصه زبان فارسی و ویرایش و ویراستاری بسیار ارزشمند‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در این ‪ 70‬سال‪ ،‬شاگردان بسیار زیادی‬ ‫در مکتب استاد سمیعی پرورش یافته و تقدیم حوزه‬ ‫فرهنگ و ادب فارسی شدند‪.‬وزیر ارشاد خدمات استاد‬ ‫سمیعی را کمک کار فرهنگ ایران دانست و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خراسان و مشهد جایگاه ویژه‌ای در ادبیات دارد‬ ‫و محافل ادبی مشهد که با حضور استاد سمیعی برگزار‬ ‫می‌شد پایگاه اصلی ادبیات است لذا به دنبال خرید و‬ ‫معرفی خانه فرخ به عنوان خانه ادبیات ایران هستیم‪.‬‬ ‫احمد سمیعی‪ ،‬نویسنده گیالنی و پدر ویراستاری نوین‬ ‫ایران نیز‪ ،‬با بیان این‌که خودم را در برابر بزرگان ادبیات‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عبارتی سالی پانزده میلیارد تومان درآمد سلطان‪.‬‬ ‫روی سایت سلطان به فروش می رسد‪ ،‬کنسرت هایی‬ ‫قدرت «سلطان کنسرت» از وزیر ارشاد و بسیاری‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫دارد‪.‬در ادامه بخش نخست یادداشت محمد معتمدی‬ ‫در سال را سیصد روز در نظر بگیریم می شود به‬ ‫«شبی که ماه کامل شد»‬ ‫چرا و چگونه گیشه را‬ ‫از آن خود کرد؟‬ ‫حسین کشاری از سینماداران باسابقه ضمن اشاره به‬ ‫سبقت گرفتن فیلم «شبی که ماه کامل شد» از فیلم‌های‬ ‫کمدی در حال اکران تأکید کرد فیلم خوب در هر ژانر و‬ ‫گونه‌ای باشد مخاطب را به خود جذب می‌کند‪.‬‬ ‫حسین کشاری مدیر سینما «استقالل» تهران درباره‬ ‫وضعیت فروش فیلم‌ها در این سینما گفت‪ :‬ما برای‬ ‫اکران عید فطر فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به‬ ‫کارگردانی نرگس آبیار را در سرگروه خود داشتیم که‬ ‫با استقبال خوب مردم مواجه شد و همچنان هم اکران‬ ‫پر رونقی را سپری می‌کند‪ .‬به طوری که بعد از گذشت‬ ‫یک ماه نه تنها مخاطبان آن ریزش نکرده بلکه روز به‬ ‫روز افزایش هم پیدا کرده است‪ .‬در اکران عید فطر چند‬ ‫فیلم دیگر هم به نمایش گذاشته شدند و خیلی‌ها فکر‬ ‫می‌کردند آن فیلم‌ها به فروش بهتری دست پیدا می‌کنند‬ ‫اما «شبی که ماه کامل شد» با اینکه در ژانر کمدی تولید‬ ‫نشده و اتفاقاً یک درام تلخ است‪ ،‬در صدر جدول فروش‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اصوالً فیلم‌های نرگس آبیار به‬ ‫گونه‌ای است که می‌تواند مخاطبان مختلفی را به خود‬ ‫جلب کند‪ ،‬افزود‪« :‬شبی که ماه کامل شد» به عنوان یک‬ ‫فیلم دغدغه‌مند توانسته نظر بسیاری از مردم را به خود‬ ‫فارسی کوچک می‌دانم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خراسان پرورش‬ ‫دهنده ادبیات فارسی است و مشهدی‌ها به واسطه وجود‬ ‫بزرگان فرهنگی و ادبی خودشان را مالک زبان فارسی‬ ‫می‌دانند‪.‬او با اشاره به عالقمندی خود به فرهنگ و ادب‬ ‫فارسی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در دانشگاه علوم مهندسی می‌خواندم‪،‬‬ ‫اما می‌دانستم که هرگز مهندس خوبی نخواهم شد لذا به‬ ‫سراغ ادبیات رفتم و در این عرصه از “پرفسور رضا” الهام‬ ‫می‌گرفتم‪.‬سمیعی گیالنی سپس خاطرنشان کرد‪ :‬جامعه‬ ‫امروز نیازمند فرهنگ و ادبیات است‪ .‬فرهنگ مانند ضربه‬ ‫گیر است و جامعه‌ای که فرهنگ داشته باشد کمتر دچار‬ ‫آسیب‌های اجتماعی می‌شود‪ .‬ادبیات جلوه‌ای از فرهنگ‬ ‫است‪ .‬با زبان و ادب فارسی‪ ،‬روابط ملایم‌تر و ظریف‌تر و‬ ‫فرهیخته‌تر خواهد شد و جامعه هویت پیدا می‌کند‪.‬در این‬ ‫دیدار فیروز فاضلی‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان گیالن‪ ،‬خود را شاگرد استاد احمد سمیعی دانست‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬استاد در دانشگاه گیالن حلقه سمیعی را‬ ‫تشکیل داد و دانشجویان رشته زبان و ادب فارسی را جمع‬ ‫کرد لذا امیدواریم ادامه دهنده راه و روش استاد سمیعی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫جلب کند‪ ،‬به طوری که ما می‌بینیم تماشاگران از هر‬ ‫طیفی با رضایت از سالن خارج می‌شوند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫آ ن‌ها یکدیگر را به تماشای این فیلم دعوت می‌کنند‬ ‫و همین تبلیغات دهان به دهان باعث افزایش فروش و‬ ‫مخاطبان می‌شود‪.‬‬ ‫کشاری با بیان اینکه برخی از فیلمسازان عنوان‬ ‫می‌کنند که سینماداران نسبت به فیلم‌های کمدی‬ ‫اقبال بیشتری نشان می‌دهند‪ ،‬گفت‪ :‬سینماگران درست‬ ‫می‌گویند و چند سالی است که همه به دنبال آثار کمدی‬ ‫هستند ولی حاال می‌بینیم فیلمی مانند «دختر شیطان» به‬ ‫کارگردانی قربان محمدپور با آن همه آواز و موسیقی‬ ‫ِ‬ ‫کمدی حا ِل حاضر‪ ،‬در فروش‬ ‫هندی و یا دیگر فیلم‌های‬ ‫از فیلمی مانند «شبی که ماه کامل شد» عقب می‌مانند‪،‬‬ ‫همین موضوع نشان می‌دهد مردم از یک فیلم خوب در‬ ‫هر ژانر و با هر موضوعی استقبال می‌کنند و این گونه‬ ‫نیست که تنها به دنبال کمدی باشند هرچند همیشه‬ ‫فیلم‌های کمدی سطح باال‪ ،‬بهتر می‌فروشند اما این اتفاق‬ ‫در اکران عید فطر رخ نداد‪.‬‬ ‫این سینمادار در پایان توضیح داد‪ :‬من حدود ‪ ۳۳‬سال‬ ‫است که سینمادار هستم و به نظرم موقعیت‌ها و فصل‌های‬ ‫مختلف در فروش یک فیلم تاثیری ندارند برای مثال‬ ‫حتی اگر یک فیلم در اوج برف زمستان هم به نمایش‬ ‫دربیاید می‌تواند به فروش خوبی دست پیدا کند‪ ،‬یعنی‬ ‫مانند زما ن‌های قدیم که چندان برای مردم کیفیت سینما و‬ ‫زمان نمایش فیلم مهم نبود و همیشه از یک فیلم استقبال‬ ‫می‌کردند‪ ،‬حاال هم همین اتفاق رخ داده‪ ،‬سطح سنت‬ ‫فیلم‌بینی میان مردم باال رفته و آنها با تبلیغات دهان به‬ ‫دهان هم به تماشای یک فیلم می‌نشینند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 15 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪845‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫وجود‪2.6‬میلیونواحدمسکونیخالیازسکنهدرکشور‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وجود ‪ ۲.۶‬میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با ورود این خانه‌های خالی به بازار‪ ،‬قیمت مسکن ‪ ۵۰‬درصد کاهش می‌یابد‪.‬افشین پروین پور با اشاره به این‌که مطابق آمار مرکز آمار ایران هم‌اکنون ‪ ۲.۶‬میلیون‬ ‫واحد مسکونی خالی در کشور داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این تعداد واحد مسکونی بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار واحد در تهران قرار دارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به شمار می‌رود که معطل مانده و باید هر چه سریع‌تر به چرخه مصرف وارد شود‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند و عقالنی و اصال درست نیست ظرفیتی عظیم این‌چنینی بالاستفاده بماند‪.‬کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که این ظرفیت در کشور قابل جایگزینی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬نباید دولت اجازه دهد مثال فردی ‪ ۵۰‬دستگاه‬ ‫واحد مسکونی داشته باشد و آنها را خالی نگه دارد تا بعدا با قیمت‌های باال به فروش برساند‪.‬پروین‌پور با بیان این‌که بحث خانه‌های خالی باید از چرخه انحصار خارج شود‪ ،‬گفت‪ :‬در دنیا با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند‌؛ زمین‬ ‫متعلق به همه است و نمی‌توانیم و نباید اجازه داد در این بخش انحصار به وجود آید‪.‬وی با اشاره به این‌که ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان برآورد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ موثر شناسایی شده و از آنها‬ ‫مالیات دریافت شود به طور قطع قیمت مسکن ‪ ۵۰‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نوگرایی اقتصادی و قهر بزرگ دولت از آن‬ ‫بمب ساعتی اقتصاد نزدیک به انفجار‬ ‫گزارش‬ ‫سیاست های اقتصادی دولت که در شرایط حاضر‬ ‫باید رویه ای از حمایت را به خود می گرفت بیشتر‬ ‫از آن فاصله پیدا کرد و دور و دورتر از جنبه های‬ ‫نقدینگی ایران نیز از سویی دیگر شبیه به بمبی شده‬ ‫است که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد و به‬ ‫قرار داد‪ .‬تجربیات اقتصادی دولت ها در سال های‬ ‫نظر می رسد که تمام اقدامات انجام شده و حتی انجام‬ ‫اخیر نشان می دهد که چندان آشنایی و رغبتی برای‬ ‫نزدیک تر می سازد‪ .‬اما این بمب چه زمانی منجر به‬ ‫اگر مسیری برای پیدایش این نوآوری ها ها فراهم شود‬ ‫حمایتی شد‪ .‬بمب ساعتی اقتصاد کشور در حال نزدیک‬ ‫نشده دولت و مسئوالن کشور را به انفجار نزدیک و‬ ‫شدن به انفجار می باشد و این در حالی است که دولت‬ ‫معیشت مردم را از شکلی به شکل دیگر مورد آزمایش‬ ‫گرایش به نوآوری های اقتصادی در کشور ندارند و‬ ‫قانونی به رسمیت نشناخته‌است اما بسیاری از کشور‬ ‫روش های جدید نمی باشد‪ .‬در شرایطی که روش های‬ ‫اقتصادی را از آن می برندو نامی که تا کنون در اقتصاد‬ ‫اقتصادی امروز کشور نیست‪ ،‬دولت باید بتواند و انتظار‬ ‫توجهی انجام نشد‪ .‬نام های جدید اقتصادی تنها بهانه‬ ‫اما متاسفانه این روش نیز مقبولیت کافی را از دولت به‬ ‫های جهان سودآوری گزاف و استفاده های صحیح‬ ‫کشور غریبه ماند و نه به ابعاد مثبت و نه ابعاد منفی آن‬ ‫چندان رغبتی به گرایش به شاخصه های جدید و تحول‬ ‫فروپاشی اقتصادی شود به رویه ای بستگی دارد که این‬ ‫دست دوستی از جانب دولت برای ادامه مسیر دراز نمی‬ ‫ای برای واکاوی شرایطی می باشد که برای اقتصاد‬ ‫تنها مختص به عامل و یا شاخص خاصی نمی باشد ‪.‬‬ ‫اقتصادی استراتژی دولت در چند سال گذشته این‬ ‫این روزها نامی است که در اقتصاد کشور بسیار شنیده‬ ‫این روزها تنها به کنشگری انفعالی تبدیل شده است‬ ‫جهانی با کارکردهای مشابه پول بی ‌پشتوانه استو با آن‬ ‫عمل می شود و واکنش های مقطعی انجام می دهد و‬ ‫در رویه خود ندارد‪ .‬در هم ریختگی اقتصاد کشور‬ ‫روزها در حال انجام می باشد‪ .‬بنابر تحلیل کارشناسان‬ ‫شود و مورد حمایت نیز قرار نمی گیرند‪ .‬بیت کوین‬ ‫این وضعیت در تمام حال و روز اقتصاد دیده می شود‪.‬‬ ‫بوده است که ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد اما نه تنها‬ ‫می شود‪ .‬بیت‌کوین یک رمز ارز و نظام پرداخت‬ ‫با اصطالحی نوپا به نام بیت کوین درگیر می باشد‪.‬‬ ‫مدام شاخه های مهم تصمیم گیری را اتخاذ کرده و‬ ‫که از نظر حقوقی هیچ کشوری آن را به عنوان پول‬ ‫از ارز و طال و قیمت کاالها گرفته تا امروز که کشور‬ ‫گزارش‬ ‫در این مورد نیز نتوانست چندان با اقبال مواجه شود‬ ‫کشور به وجود آمده است‪ .‬دولت در امور اقتصادی‬ ‫که فقط در شرایط بروز بحران و وقوع اتفاقات وارد‬ ‫چندان آورنده روش های جدید و یا حمایت کننده از‬ ‫سنتی و از پیش آزموده شده پاسخگوی حال و روز‬ ‫می رود که نوگرایی را در تصمیم های خود اتخاذ کند‬ ‫دست نمی آورد و اقتصاد در روش های از رده خارج‬ ‫شده دست و پا می زند‪ .‬اقتصاد ایرن روزها در خوابی‬ ‫مصنوعی به سر می برد که در ظاهر آرامش اقتصادی‬ ‫را حفظ نموده اما به تدریج و به طور خاموش به سمت‬ ‫انفجار بمبی حرکت می کند که دکمه نهایی آن در‬ ‫دست دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫تهران‪10‬سالدیگربی‌آبمی‌شود‬ ‫چراغ خطر تأمین آب استان تهران‬ ‫در حالی سوسو می‌زند که مسووالن بر‬ ‫این باورند اگر اکنون برای خاموش‬ ‫کردن آن تدبیری اندیشیده نشود‪،‬‬ ‫تا حدود ‪ ۱۰‬سال دیگر با افزایش‬ ‫جمعیت به مرحله انفجار می‌رسد و‬ ‫پایتخت در چنگال بی‌آبی گرفتار‬ ‫خواهد شد‪.‬سا ل‌هاست که بحران آب و‬ ‫بی‌آبی با سرنوشت ایران گره خورده‬ ‫است و تا همین شش ماه قبل و پیش از‬ ‫بارندگی‌های سیل‌آسا در ایران‪ ،‬آمار‬ ‫و ارقام مربوط به ذخایر آبی روی‬ ‫خط قرمز قرار داشتند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫میزان مصرف آب در ایران حدود ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد فراتر از میانگین جهانی‬ ‫است‪ .‬در حالی که بر اساس اعالم‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬سرانه مصرف آب‬ ‫خانگی برای کشورهای بیابانی مانند‬ ‫ایران باید ‪ ۷۰‬لیتر در شبانه‌روز باشد‪،‬‬ ‫پایتخت که حتی در زمان حال هم با‬ ‫اما اکنون این میزان ‪ ۱۵۵‬لیتر است‪.‬‬ ‫مشکل مواجه است‪ ،‬تا افق ‪ ۱۴۱۰‬و با‬ ‫بحران آب در ایران تا حدی جدی‬ ‫است که حتی بارندگی‌های سیل‌آسای افزایش دو میلیونی جمعیت این استان‬ ‫به یک بحران جدی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اخیر هم هر چند باعث شد سال آبی‬ ‫البته برای تأمین آب تهران طر ح‌هایی‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬از حیث بار ش‌ها نسبت به‬ ‫متوسط بلندمدت یعنی مدت ‪ ۵۰‬ساله‪ ،‬تعریف شد ه‌اند که برای تکمیل آ ن‌ها‬ ‫به شش هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز‬ ‫‪ ۴۳‬درصد افزایش و نسبت به سال‬ ‫است اما به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫گذشته آبی نیز تا اواسط خردادماه‬ ‫آب منطقه‌ای تهران‪ ،‬این طر ح‌ها که‬ ‫نیز ‪ ۱۰۳‬درصد افزایش داشته باشد‪،‬‬ ‫شامل سامانه جایگزین انتقال آب‬ ‫مخازن نسبت به سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد متر مکعب از آب بیش‌تری به البرز و تهران‪ ،‬طرح انتقال آب از‬ ‫برخوردار شوند‪ ،‬تعداد قابل توجهی از رودخانه هراز به کن‪ ،‬طرح عال ج‌بخشی‬ ‫تاال ب‌های ایران بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد سد الر و طرح تأمین آب شهر پردیس‬ ‫و منطقه ‪ ۲۲‬تهران می‌شود‪ ،‬متوقف‬ ‫آبگیری شوند‪ ،‬ذخایر سدهای کشور‬ ‫شد ه‌اند و همین موضوع بحران آب‬ ‫نسبت به سال آبی گذشته ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫پایتخت را جدی کرده است‪.‬سیدحسن‬ ‫مترمکعب افزایش داشته باشد‪ ،‬اما باز‬ ‫هم جبران بی‌آبی‌ها را نکرد‪ .‬زیرا گفته رضوی از بی‌توجهی نمایندگان تهران‬ ‫می‌شود ایران حدود ‪ ۱۰‬سال خشکسالی به بحران آب این استان گله کرده و‬ ‫می‌گوید نه نمایندگان شهر تهران و‬ ‫داشته است‪.‬در این میان تأمین آب‬ ‫نه مسئوالن توجهی به طر ح‌های تأمین‬ ‫آب تهران در دراز مدت ندارند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در استا ن‌های دیگر‬ ‫از جمله البرز حساسیت دو چندان‬ ‫است‪ .‬در حالی که اگر طر ح‌ها متوقف‬ ‫شوند‪ ،‬در چند سال آینده تأمین آب‬ ‫یکی از دغدغه‌های شهر تهران‪ ،‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬در حال حاضر هم برای تأمین‬ ‫آب تهران با مشکل مواجهیم و آب‬ ‫البرز را به صورت میلی متری تأمین‬ ‫می‌کنیم‪ .‬بیش از پنج ماه است که از‬ ‫نمایندگان تهران برای توضیح وضعیت‬ ‫آب این استان درخواست جلسه‬ ‫کرد ه‌ایم اما آ ن‌ها وقت ندادند‪.‬این در‬ ‫حالی است که برآوردها نشان می‌دهد‬ ‫جمعیت تهران در افق ‪ ۱۴۱۰‬دو میلیون‬ ‫نفر افزایش خواهد یافت‪ .‬پیش‌بینی‌ها‬ ‫حاکی از آن است که تا سال ‪،۱۴۱۰‬‬ ‫‪ ۵۸۰‬هزار نفر به جمعیت پردیس‪ ،‬یک‬ ‫میلیون نفر به منطقه ‪ ۲۲‬تهران و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفر در حواشی تهران‪ ،‬به جمعیت‬ ‫اضافه شود و این موضوع بحران آب‬ ‫را جد ی‌تر می‌کند‪ .‬میزان مصرف فعلی‬ ‫شهر تهران ساالنه یک میلیارد و ‪۵۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب است و به گفته‬ ‫رضوی اگر طر ح‌های مذکور به موقع‬ ‫اجرا شوند‪ ،‬آب در تهران جیر ه‌بندی‬ ‫نخواهد شد‪.‬به طور کلی میزان مصرف‬ ‫آب در استان تهران نیز ‪ ۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون متر مکعب است و ‪۷۰‬‬ ‫درصد آب تهران از آ ب‌های سطحی‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد از آ ب‌های زیر زمینی‬ ‫تأمین می‌شود‪ .‬البته موضوع بحران‬ ‫آب پایتخت توسط وزیر نیرو به اطالع‬ ‫هیأت دولت و رئیس جمهور رسیده‬ ‫است و باید منتظر ماند و دید تدبیر‬ ‫دولت و مجلس‌نشینان برای این بحران‬ ‫چیست ‪.‬‬
‫ثبتجنگل‌هایهیرکانیدرفهرستمیراثجهانی‬ ‫به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو در ایران‪ ،‬امروز جمعه‪ -14‬تیرماه ‪ -‬حجت اهلل ایوبی که در اجالس کمیته میراث جهانی در باکو حضور دارد با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬دومین اثر بزرگ طبیعی در چهل و سومین اجالس‬ ‫کمیته میراث جهانی در باکو با اکثریت آرا در فهرست میراث جهانی قرار گرفت‪.‬وی با تبریک این مهم به مردم ایران عنوان کرد‪ :‬جنگل های هیرکانی در بخش هایی از‪ ۵‬استان قرار گرفته که به مردم این استان‌ها بابت ثبت جنگل‌های هیرکانی در‬ ‫فهرستمیراثجهانیتبریکمی‌گویم‪.‬دبیرکلکمیسیونملییونسکودرایرانتصریحکرد‪:‬باثبتجنگل‌هایهیرکانی‪،‬یونسکوبرایبیستوچهارمینباربهجهانیبودنمیراث‌هایتاریخیوطبیعیایرانادایاحترامکرد‪.‬ایوبیبابیاناینکهازمردم‬ ‫می‌خواهم در نگهداری از میراث جهانی این سرزمین کوشا باشند‪ ،‬گفت‪ :‬از هنرمندان کشور که با برگزاری نمایشگاه عکس و فیلم هیرکانی برای نخستین بار در فرایند ثبت میراث جهانی ایران نقش آفرین بودند‪ ،‬تشکر و قدردانی دارم‪.‬وی یادآور شد‪:‬‬ ‫بازرسانیونسکوباشرکتدرنمایشگاهعکسهیرکانیکه‪ ۳۰‬مهر‪ ۱۳۹۷‬بهوسیلهکمیسیونملییونسکودرایرانبرگزارشد‪،‬توجهافکارعمومیبهاینمیراثبزرگراتاییدکردند‪.‬دبیرکلکمیسیونملییونسکودرایرانتاکیدکرد‪:‬هنرمندانفیلم‬ ‫ساز نیز در جشنواره وارش با فیلمهای کوتاه در این فرایند نقش آفرینی کردند‪.‬ایوبی اعالم کرد‪ :‬به زودی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬جشن ثبت هیرکانی را برگزار و از دست اندرکاران و از جمله هنرمندان تقدیر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آغاز بهسازی و مرمت جاده‬ ‫روستاهای منطقه تمبی چم‬ ‫فراخمسجدسلیمان‬ ‫روستای تاریخی خرانق یزد‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 15 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪845‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪ -‬به همت‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫مسجدسلیمان‪،‬عملیاتاجراییبهسازی‬ ‫و مرمت جاده روستاهای منطقه تمبی چم‬ ‫فراخ آغاز شد ‪.‬‬ ‫این پروژه در تاریخ ‪ 25‬خرداد به همت‬ ‫مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت‬ ‫آغاز و قرار است در مدت زمان ‪ 8‬ماه به‬ ‫سرانجامبرسد‪.‬‬ ‫با اجرای این پروژه که با مساعدت‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز‬ ‫جنوب و همت مجموعه شرکت بهره‬ ‫برداری نفت و گاز مسجدسلیمان جهت‬ ‫عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی‬ ‫این شرکت تعریف و به مرحله اجرا‬ ‫رسیده مشکالت عبور و مرور و دسترسی‬ ‫روستاهای چوب سرخ‪ ،‬چم فراخ‪ ،‬تمبی‪،‬‬ ‫پنبه کار‪ ،‬تلبمن‪ ،‬چهاربیشه و اکبر آباد بخش‬ ‫گلگیر مسجدسلیمان که در مجموع‪2000‬‬ ‫نفر را در بر می گیرد به مرکز این شهرستان‬ ‫مرتفع می گردد‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی و ساختمان شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان‬ ‫در این ارتباط گفت‪ :‬این پروژه با هدف‬ ‫تسهیل در دسترسی بالغ بر ‪ 2000‬نفر ساکنان‬ ‫روستاهایبخشگلگیرمسجدسلیمانبه‬ ‫مراکز بهداشتی‪-‬درمانی و آموزشی شهر‬ ‫مسجدسلیمان اجرا می شود‪.‬‬ ‫مهرداد آقابیگی افزود‪ :‬این پروژه‬ ‫‪ 17300‬متر طول و ‪ 7‬متر عرض دارد و طی‬ ‫آن اصالح هندسی قوس ها‪ ،‬احداث پل‪،‬‬ ‫ترمیم پل های موجود‪ ،‬اصالح روسازی‬ ‫مسیر شامل قشرهای زیر اساس و اساس و‬ ‫آسفالت گرم و در خاتمه نصب گارد ریل‬ ‫و تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی و‬ ‫خط کشی انجام می شود‪.‬‬ ‫نشستخبریدوازدهمیندورهجشن‬ ‫هایمردمیزیرسایهخورشید‬ ‫درخوزستانبرگزارشد‬ ‫خبر‬ ‫شستخبریدوازدهمیندورهجشن‬ ‫هایمردمیوبینالمللیزیرسایهخورشید‬ ‫خوزستانواعالمبرنامههایدههکرامتبا‬ ‫حضورمدیرکلفرهنگوارشاداسالمی‬ ‫خوزستانواصحابرسانهومطبوعاتاستان‬ ‫درمحلادارهکلفرهنگوارشاداسالمی‬ ‫خوزستانبرگزارشد‪.‬نشستخبریدوازدهمین‬ ‫دورهجشنهایمردمیوبینالمللیزیرسایه‬ ‫خورشیدخوزستان‪،‬امروزسهشنبه‪ ١١‬تیرماه‬ ‫باحضورمحمدجوروند‪،‬مدیرکلفرهنگ‬ ‫وارشاداسالمیخوزستان‪،‬حجتاالسالمو‬ ‫المسلمینجلیلعلینژاد‪،‬مدیردفترنمایندگی‬ ‫آستانقدسرضویدرخوزستان‪،‬حجت‬ ‫االسالموالمسلمیندانیالاریکهمدیراجرایی‬ ‫دوازدهمیندورهجشنهایمردمیزیرسایه‬ ‫خورشیدخوزستانواصحابرسانهومطبوعات‬ ‫استاندرمحلتاالراجتماعاتادارهکلفرهنگ‬ ‫وارشاداسالمیخوزستانبرگزارشد‪.‬محمد‬ ‫جوروند‪،‬مدیرکلفرهنگوارشاداسالمی‬ ‫خوزستاندرایننشستضمنتقدیراززحمات‬ ‫مدیراندفترنمایندگیآستانقدسرضویدر‬ ‫خوزستاندراجرایبرنامههایمختلففرهنگی‬ ‫وهنریدرسطحاستاناظهارداشت‪:‬برنامههای‬ ‫زیادیدر ایندهه مبارک برنامه ریزی و اجرا‬ ‫خواهدشد‪.‬یکیازاینبرنامههاکهسرآغاز‬ ‫سلسلهبرنامههایدههکرامتدرکشورخواهد‬ ‫بود‪،‬ورودنمادینکاروانحضرتامامرضا‬ ‫(ع)درخوزستانوشهرستانخرمشهراستکه‬ ‫انشاءاهللفرداچهارشنبه‪١٢‬تیرماهباحضورمقامات‬ ‫کشوریواستانیوباحضوراقشارمختلفمردم‬ ‫والیتمداروعاشقانبهآستانعلیابنموسی‬ ‫الرضا(ع)برگزارمیگردد‪.‬‬ ‫جوروندافزود‪:‬اجرایبرنامهشبشعر‬ ‫حرمتاحرمبهمناسبتاینایامفرخندهاز‪ ١٣‬تا‬ ‫‪ ٢٣‬تیرماهنیزدردههکرامتازدیگربرنامهها‬ ‫استکهدر‪ ١٩‬شهراستانخوزستان‪،‬ماهشهر‬ ‫‪،‬مسجدسلیمان‪،‬سوسنگرد‪،‬بستان‪،‬اهواز‬ ‫واندیمشکودیگرشهرهایدیگراستانبا‬ ‫حضورشاعرانمطرحاستانیومردموالیت‬ ‫مداراستانخوزستانبرگزارمیگردد‪.‬‬ ‫دبیرستاددههکرامتاستانخوزستاندر‬ ‫پایانباتاکیدبراهمیتاجرایمطلوببرنامه‬ ‫هااظهارکرد‪:‬همهیمابایدتالشکنیمکه‬ ‫انشاءاهللباتعظیمشعائراسالمیوبخصوصشیعی‬ ‫وعلیالخصوصبرنامههایدههکرامتدر‬ ‫استانمراسماتباشکوهیدرشانامامرضا(ع)‬ ‫اجرانماییم‪.‬درادامهایننشستحجتاالسالم‬ ‫والمسلمینمرتضیهمتپور‪،‬مدیرکانونهای‬ ‫فرهنگیوهنریمساجدخوزستاننیزضمن‬ ‫سپاسازحضورمدیراندفترنمایندگیآستان‬ ‫قدسرضویدراستانوپیگیریبرنامههای‬ ‫دههکرامتبیانداشت‪:‬طبقجلسهاییکهدر‬ ‫استانقمبرگزارشد‪،‬هماهنگیبرنامههایستاد‬ ‫دههکرامتکشوربرعهدهستادعالیکانون‬ ‫هایفرهنگیوهنریمساجدکشورگذاشته‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫همتپورافزود‪:‬یکیازبرنامههایخیلی‬ ‫مهموخوبیکهبصورتویژهموردتاکیدقرار‬ ‫گرفت‪،‬برنامههایجشنهایمردمیزیرسایه‬ ‫خورشیداستکهتمامابصورتخودجوشو‬ ‫مردمیدر کل کشور برگزار میشود ‪ .‬عالوه‬ ‫براینبرنامه‪،‬حضورکارواننمادینحضرت‬ ‫معصومه(س)تحتعنوان“سفیرانکریمه“‬ ‫درپنجمینروزدههکرامتدراستانخوزستان‬ ‫است که این کاروان با حضور‪ ٣٠‬نفر از عوامل‬ ‫اجراییآستانمقدسحرمحضرتمعصومه‬ ‫(س)برگزارمیگردد‪،‬کهدوساعتاجرای‬ ‫زندهبرنامه“سهممنازبهشت“راخواهند‬ ‫داشت‪.‬مدیرکانونهایفرهنگیوهنری‬ ‫مساجدخوزستانبیانکرد‪:‬کارواننمادین‬ ‫ورودامامرضا(ع)بهایراندرشهرستانخرمشهر‬ ‫وبرگزاریشبشعرحرمتاحرموهمچنین‬ ‫برگزاریجشنبزرگفاطمیومعصومیویژه‬ ‫دخترانوزناناستاننیزبامعرفیدخترانوبانوان‬ ‫نمونه باحضورائمهجمعهوجماعاتدرسراسر‬ ‫استانخوزستانازدیگربرنامههایدههکرامت‬ ‫درخوزستاناست‪.‬‬ ‫درادامهحجتاالسالموالمسلمینجلیل‬ ‫علینژاد‪،‬مدیردفترنمایندگیآستانقدس‬ ‫رضویدرخوزستاننیزضمنتشکرازاداره‬ ‫کلفرهنگوارشاداسالمیخوزستانبهجهت‬ ‫میزبانیایننشستاظهارداشت‪:‬برنامه‌هایدهه‬ ‫کرامتازفردا‌‪ ۱۲،‬تیرماهباورودنمادینکاروان‬ ‫امامرضا(ع)درخرمشهرآغازمی‌شود‪.‬از‪۱۳‬‬ ‫تا‪ ۲۳‬تیرماهخادمانآستانقدسرضویوارد‬ ‫استانشدهومراسماستقبالازاینخادمانکه‬ ‫سفیرانامامرضا(ع)هستند‪،‬ساعت‪۱۹‬پنج‌شنبه‬ ‫‪ ۱۳‬تیردرخیابانامامخمینی(ره)اهوازبرگزار‬ ‫می‌شود‪.‬علی‌نژادبااشارهبهاینکهخدامحرممطهر‬ ‫رضویدرجشن‌های«زیرسایهخورشید»در‬ ‫‪ ۲۸‬شهراستانو‪ ۱۳‬منطقهاهوازحضورخواهند‬ ‫یافت‪،‬گفت‪ ۱۱۰:‬جشندرایندههبرنامه‌ریزی‬ ‫شده که با توجه به وقوع سیل و تبعات آن در‬ ‫استانبرنامه‌هاییبامحوریتمناطقسیل‌زده‬ ‫پیش‌بینیوتوجهخاصیبهاینمناطقشدهاست‪.‬‬ ‫بردنپرچممتبرکحرممطهررضویوحضور‬ ‫خداممی‌تواندالتیامامیدیبرایسیل‌زدگانباشد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬عیادتبیماران‪،‬حضوردر‬ ‫زندان‌هایاستان‪،‬بازدیدازمراکزتولیدیو‬ ‫کارآفرین‌هاینمونهاستان‪،‬ازجملهبرنامه‌هایی‬ ‫استکهبرایخدامدرنظرگرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫دیداربا‪ ۱۰۰‬خانوادهشهیدنیزدربرنامهخدامقرار‬ ‫دارد و بیش از‪ ۱۰‬جشن ویژه برای دختران در‬ ‫دههکرامتبرگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫گردهمایی مشاوران و دستیاران‬ ‫جوان مدیران با هدف اصالح‬ ‫الگوی مصرف برق‬ ‫گزارش‬ ‫اولین گردهمایی مشاوران و‬ ‫دستیاران جوان مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی خوزستان در راستای مدیریت‬ ‫مصرف برق‪ ،‬در شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شرکت‬ ‫سهامی برق منطقه ای خوزستان در این‬ ‫گردهمایی گفت‪ :‬هدف از برگزاری این‬ ‫گردهمایی بهره مندی از پتانسیل های‬ ‫جوانی جمع حاضر با هدف کمک به‬ ‫تحقق اصالح الگوی مصرف برق در‬ ‫سازمان ها و ادارات و در نهایت کاهش‬ ‫مصرف برق در سطح جامعه است‪.‬‬ ‫محمود دشت بزرگ اظهار داشت‪:‬‬ ‫اصالح الگوی مصرف به معنای مصرف‬ ‫نکردن نیست بلکه به این معنی است که‬ ‫الگوی غلط اصالح و الگوی صحیح‬ ‫بهینه مصرف کردن جایگزین آن شود‪.‬‬ ‫وی با ارائه گزارشی از وضعیت‬ ‫پیک برق و روند افزایشی مصرف‬ ‫در سال ‪ ،۹۸‬بیان کرد‪ :‬از مشاوران و‬ ‫دستیاران جوان می خواهیم که به عنوان‬ ‫سفیران و مدیران مصرف بهینه انرژی‪ ،‬در‬ ‫دستگاه های متبوع خود اصالح الگوی‬ ‫مصرف برق را برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان تاکید کرد‪ :‬جمع حاضر می‬ ‫تواند به عنوان یاوران صنعت برق‪ ،‬گام‬ ‫های اساسی در مدیریت مصرف برق و‬ ‫حذف مصارف غیر ضروری بردارد‪.‬‬ ‫قائم آقایی مشاور جوان مدیرعامل‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز‬ ‫در این نشست‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت برق‬ ‫زیرساخت اساسی همه فعالیت هایی است‬ ‫که در جامعه مدرن صورت می گیرد و‬ ‫باید درست مصرف کردن آن در کشور‬ ‫نهادینه شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مشاوران و‬ ‫دستیاران جوان مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی می توانند نقش واسطه و مکمل‬ ‫را بین صنعت برق و مشترکین عهده دار‬ ‫شوند و با تبلیغ الگوی صحیح مصرف‬ ‫برق‪ ،‬نقشی کلیدی در تعدیل بار مصرفی‬ ‫و افزایش بازدهی انرژی داشته باشند‪.‬‬ ‫شکراهلل کاله کج دستیار ویژه‬ ‫استاندار خوزستان در امور جوانان نیز در‬ ‫این نشست بر اهمیت پایداری شبکه برق‬ ‫با توجه به آب و هوای گرم خوزستان و‬ ‫لزوم مدیریت مصرف در این پایداری‬ ‫اشاره کرد‪.‬در ادامه این گردهمایی نیز‪،‬‬ ‫عبدالرسول زرگر سرپرست دفتر هیئت‬ ‫مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه‬ ‫ای خوزستان کارگاه آموزشی مدیریت‬ ‫مصرف برق را برگزار کرد‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫ستای خرانق در شهرستان اردکان استان یزد است‪ .‬این روستا که در ‪ ۸۵‬کیلومتری و در ناحیه کوهستانی استان یزد واقع شده‌‪ ،‬امروزه دارای دو بخش جدید وقدیم است که‬ ‫جمعیت روستا امروز در بخش جدید ساکن است‪.‬مکان‌های دیدنی زیادی از جمله یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین قلعه‌های مسکونی استان یزد را در خود جای داده است که خرانق‬ ‫طبق گفته اهالی منطقه قدمتی ‪ ۴۵۰۰‬سال دارد و باعث شده است این روستا هر روزه گردشگرانی را از سرتاسر جهان به خود جلب کند‪ .‬یزد‬ ‫تکمیل پروژه‌ برج‌های دوقلو شهرکرد‬ ‫نیازمند ‪ 400‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نوراهلل غالمیان دهکردی‬ ‫شهردارشهرکردبااشارهبهاینکهبهمنظور‬ ‫تکمیلپروژهبرج‌هایدوقلوشهرکرد‪400‬میلیارد‬ ‫توماناعتبارموردنیازاست‪،‬تصریحکرد‪:‬اینپروژه‬ ‫تاکنون‪ 33‬درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاستکه‬ ‫امکاناستفادهازمنابعمالیشهرداریوجودنداشته‬ ‫ومشارکتبخشخصوصیرامی‌طلبد‪.‬نوراهلل‬ ‫غالمیاندهکردی‪ 12‬تیرماهدرنشستخبریبا‬ ‫اصحابرسانهومطبوعاتاستانکهبهمناسبت‬ ‫چهاردهمتیرماهوآغازهفتهشهرداری‌هابرگزارشد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬بودجهسالجاریشهرکرد‪ 168‬میلیاردتومان‬ ‫است‪ 62.5‬درصدازاینمبلغصرفهزینهعمرانی‬ ‫می‌شود‪.‬شهردارشهرکردبابیاناینکهعموماًدرآمد‬ ‫شهرداریازمحلپرداختعوارضتوسطمردم‬ ‫تهیهوهدایتمی‌شود‪،‬اظهارکرد‪:‬مردمحقدارند‬ ‫کهبداننداینهزینه‌هادرکجاصرفمی‌شودودر‬ ‫واقعبایدگفتکهماپیمانکارومردم‪،‬کارفرماهستند‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهمشکلاکثرشهرداری‌هایکشوردر‬ ‫تأمینهزینه‌هایشهریوپرداختحقوقومزایای‬ ‫کارمندانوکارگران‪،‬تصریحکرد‪:‬خوشبختانه‬ ‫شهرداریشهرکردعلی‌رغممشکالتاقتصادی‬ ‫موجود‪،‬دچاربن‌بستنیستوچرخآنحرکت‬ ‫می‌کندکهاینبهدلیلحمایتمردماست‪.‬غالمیان‬ ‫ضرورت تحول در عوارضات کهنه را یادآور شد و‬ ‫افزود‪:‬بایدتالششودتاپروژه‌هایشهریدربخش‬ ‫خصوصیپیشبرودوفرصت‌هایسرمایه‌گذاریدر‬ ‫اینبخشایجادشودهرچندمتأسفانهبهدلیلوجود‬ ‫مشکالتاقتصادی‪،‬بخشخصوصیچندانتمایلی‬ ‫بهسرمایه‌گذاریندارد‪.‬وینگاهبسیاریازمسئوالن‬ ‫بهبخشخصوصیرامسمومارزیابیوتصریحکرد‪:‬‬ ‫نمونهبارزمشکل‌آفرینیمسئوالندربخشخصوصی‬ ‫بهجایهمراهیکردنشان‪،‬برج‌هایدوقلویشهرکرد‬ ‫است که در زمان شورای سوم تصویب شد اما شورای‬ ‫چهارممصوباتآن‌راعملیاتینکردواگراینهمراهی‬ ‫وجودداشت‪،‬شاهدمشکالتامروزاینپروژهنبودیم‪.‬‬ ‫شهردارشهرکردبااشارهبهاینکهبهمنظورتکمیل‬ ‫پروژهبرج‌هایدوقلوشهرکرد‪400‬میلیاردتوماناعتبار‬ ‫موردنیازاست‪،‬تصریحکرد‪:‬اینپروژهتاکنون‪33‬‬ ‫درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاستکهامکاناستفاده‬ ‫ازمنابعمالیشهرداریوجودنداشتهومشارکت‬ ‫بخشخصوصیرامی‌طلبد‪.‬غالمیانباتشریح‬ ‫عملکرد‪ 9‬سالهشهرداریاززمانانتصابوی‪،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این‪ 9‬سال بیش از‪ 500‬میلیارد تومان صرف‬ ‫هزینه‌هایعمرانی‪،‬خدماتشهریوفضایسبزشده‬ ‫کهباتوجهبهجمعیت‪ 200‬هزارنفریشهر‪،‬بودجه‬ ‫ناچیزیاستودرصورتتخصیصبودجهبیشتر‬ ‫امکاناجرایپروژه‌هایمتعدددیگرفراهممی‌شد‪.‬‬ ‫وی بودجه شهرداری در سال جاری را‪168‬‬ ‫میلیاردتوماناعالموتأکیدکرد‪ 62.5:‬درصداز‬ ‫اینمبلغصرفهزینهعمرانیو‪ 8‬درصددرامور‬ ‫جاریشهرداریوخدماتهزینهمی‌شود‪،‬ضمن‬ ‫اینکهشهرداریدرحدود‪ 10‬میلیاردتومانابنیهدر‬ ‫قالب‪ 30‬پروژهدرحوزهخدماتشهریوعمومی‪،‬‬ ‫مناسب‌سازیمعابر‪،‬بهبودعبورومروروترافیک‪،‬در‬ ‫دستاجرادارد‪.‬ویبااشارهبهمهم‌ترینپروژه‌های‬ ‫انجامشدهدرشهرکرد‪،‬گفت‪:‬انتقال آرامستان‬ ‫شهرکرد‪،‬توسعهوچندباندهکردنکمربندی‌های‬ ‫شمال‪،‬شرقونیزجنوبشهرکرد‪،‬اتصالمحوربلوار‬ ‫کاشانیبهکویپلیسوکاستنازبارترافیکاین‬ ‫منطقه‪،‬پروژهموزهدفاعمقدس‪،‬نصبدوربین‌های‬ ‫ترافیکدرچندیننقطهمهمشهرازاقداماتمهم‬ ‫شهرداریشهرکردبودهاست‪.‬شهردارشهرکردادامه‬ ‫داد‪:‬ساماندهیقسمتشمالیپارکتهلیجانوآغاز‬ ‫پروژهکمپینگمسافراندراینپارک‪،‬اجرایعملیات‬ ‫حفاریشبکهفاضالبشهریبهمسافت‪56‬کیلومتر‬ ‫درسهمحلهتازهملحقشدهبهشهرکرد‪،‬نصبپل‌های‬ ‫عابرپیاده‪،‬محوطه‌سازیترمینالفارسان‪،‬ساماندهیو‬ ‫تجهیزسرویس‌هایبهداشتیدرسطحشهروپارک‌ها‬ ‫نیزازدیگراقدماتشهرداریدرماه‌هایاخیربوده‬ ‫است‪.‬ویباپرداختنبهمسائلمهمشهر‪،‬مشکالت‬ ‫مربوطبهساختوسازاماکنمسکونیرایادآورشد‬ ‫وافزود‪:‬تایک‌سالگذشتهمشکالتواختالفات‬ ‫عدیده‌ای در امر ساخت و ساز و عدم رعایت حریم‬ ‫همجواریپیشمی‌آمداماباتصویبچندمصوبهقوی‬ ‫وعملیاتیدراینخصوص‪،‬ازبسیاریازپرونده‌های‬ ‫ارجاعیبهکمیسیوناصل‪ 100‬شهرداریکاستهشده‬ ‫است‪.‬غالمیاندرخصوصنمایساختمان‌هادر‬ ‫شهر‪،‬گفت‪:‬ساختنماهادرساختوسازهاروبه‬ ‫توسعهاستوباهمکاریحوزهنظاممهندسیوراهو‬ ‫شهرسازیاستان‪،‬درصددنهادینهساختنطرح‌واره‌ها‬ ‫ونماهادرساختوسازهستیم‪.‬ویبایادآوری‬ ‫بارندگی‌هایشدیدبهارهدراستان‪،‬گفت‪:‬خوشبختانه‬ ‫نصبسیل‌بندهاومسیل‌هاونیزتالشبرایهدایت‬ ‫آبشهرباعثشدکهشهرکردتنهاشهریدرکشور‬ ‫باشدکهازبارندگی‌هایقابلتوجهبهارهوسیالب‌ها‬ ‫آسیبنبیند‪،‬ضمناینکهتوسعهسیل‌بندهادرسال‬ ‫جاری نیز در دستور کار قرار دارد‪ .‬وی در خصوص‬ ‫مبحثورودزمین‌هایکارگاهیموصوفبه«صنایع‬ ‫حوضچه‌ای»درمحدودهشهری‪،‬گفت‪:‬اینموضوع‬ ‫روندمعمولخودرا‪،‬یعنیتعیینکاربریتوسطمالک‬ ‫وارجاعآنبهطرحکمیسیونماده‪،5‬طینکرده‬ ‫بود‪ ،‬از اینرو شهرداری به این موضوع ورود یافته و در‬ ‫حالحاضرطرحتفکیکیاراضیآغازومالکیت‌ها‬ ‫مشخصشدهوپیش‌بینیمی‌شودپسازارجاعبه‬ ‫استانداری‪،‬پروانهمالکیتبرایآن‌هاصادرشود‪.‬‬ ‫شهردارشهرکرددرتشریحمشکالتموجود‬ ‫درشهربهمسئلهسدمعبراصنافاشارهواضافهکرد‪:‬‬ ‫سدمعبرپدیده‌ایاستکهدرتمامشهرهاوجود‬ ‫داردواجتنابناپذیراستامابایدآنرابهحداقل‬ ‫رساندکهدراینخصوصمساعدتنیرویانتظامیو‬ ‫سازمانساماندهیمشاغلضرورتدارد‪،‬ضمناینکه‬ ‫درجهتساماندهیدستفروشانشهر‪،‬یکشنبهبازار‬ ‫وپنج‌شنبهبازاردرشهرایجادشدهاست‪.‬ویبااشاره‬ ‫بهمهم‌ترینپروژه‌هایدردستاجرایشهرداری‬ ‫درسالجاری‪،‬بیانکرد‪:‬دوباندهکردنبلوارجهاد‬ ‫میرآباد‪،‬توسعهوتکمیلآرامستانشهرکرد‪،‬تعمیر‬ ‫وتکمیلمعابروگذرگاه‌هایسهمحلهکهبهشهر‬ ‫شهرکردملحقشد‌هاند‪،‬نصبدوربین‌هایبیشتر‬ ‫درمناطقوخیابان‌هایپرترددشهر‪،‬توسعهپروژه‬ ‫گردشگریتهلیجانبرایاسکانمسافرانوآغاز‬ ‫اجرایطرحساماندهیترافیکشهریبرایاولین‬ ‫باردرشهرکرددردستورکارشهرداریبرایسال‬ ‫جاری قرار دارد‪.‬‬ ‫درراستایصیانتازحقوقشهروندی‪:‬‬ ‫اجرایطرحنظارتوکنترلاز‪326‬جایگاهعرضهسوخت‬ ‫درسه ماهه اولسال جاری‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد‬ ‫چهارمحال و بختیاری عبداهلل نظری مدیر کل استاندارد‬ ‫استان گفت‪ :‬در سه ماهه اول سالجاري و در راستای‬ ‫تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬صیانت از‬ ‫حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی‪ ،‬از نازل‬ ‫های سوخت ‪ 326‬جایگاه عرضه سوخت‪ ،‬بازرسی به‬ ‫عمل آمده است‪.‬وی افزود ‪ :‬برای نظارت بر صحت‬ ‫عملکرد نازل های سوخت مایع‪ ،‬مطابق قوانین و دستور‬ ‫العمل های سازمان ملی استاندارد ایران در بازدیدهای‬ ‫مشترک با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی‬ ‫از جایگاههای سوخت مایع در استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری بازدید و نازلهای سوخت مورد آزمون قرار‬ ‫گرفتند‪.‬مدیر کل استاندارد استان در پایان خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که شهروندان مغایرتی در صحت‬ ‫عملکرد نازل جایگاه های مشاهده کردند‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه ‪ 1517‬موضوع را به این اداره کل اطالع دهند تا‬ ‫کارشناسان استاندارد در راستای دفاع از حقوق مصرف‬ ‫کنندگان موضوع را پیگیری کنند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 15 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪845‬‬ ‫جامعه‬ ‫فقدانهدفگذاریخالءامروزجامعه‬ ‫قرائیمقدمگفت‪:‬درسطوحکالنمسئولینبایدبراساسساختاروسازمان‪،‬هرمنطقهایرادرنظربگیرندوبراساسآنازاستعدادهاوتخصصهاموجوددرمنطقهاستفادهکنندواجازهندهندروابطجایاصلتخصصرابگیردتاافرادطبقاهدافیکهدارندبتوانندتواناییهایخودرابهمنصه‬ ‫ظهوربرسانند‪.‬درتمامیجوامعازهدفگذاریومواضعمعطوفبههدفهمیشهبهعنوانیکهنریادشدهاست‪،‬اماطیچندسالگذشتهاینمسئلهکمرنگترشدهاستونظراتیکهدراینزمینهموجوداستنشانازعدمهدفگذاریدردرونجامعهرادارد‪.‬بیشترافرادیکهنمیتوانندهدف‬ ‫گذاریمناسبیرادراینخصوصداشتهباشند‪،‬اینمسئلهراناشیازنوساناتاقتصادیموجوددرجامعهمیدانندوتمامیاینموضوعرابهمشکالتاقتصادیبسطمیدهند‪.‬اماناهللقراییمقدم؛جامعهشناسواستاددانشگاهگفت‪:‬هدفگذاریرایکیازهزارانهنریدانستکهدرسطحجامعه‬ ‫وجودداردچونعلم‪،‬استعدادوتجربهدرآنوجودداردواگرهرکدامازاینسهموردمطرحشدهوجودنداشتهباشدنمیتوانآنراهنردانست‪،‬درصورتیکهدرهدفگذاریهرسهموردوجوددارد‪.‬همچنینطینظریاتیکهدرزمینهمدیریتوجودداردازبرنامهریزیبهعنواناصلیتریناصول‬ ‫هدفگذارییادمیشود‪،‬بنابراینهدفگذاریواصولآنالزمهاولیهمدیریتدرهرامریاستوتمامیسطوحخردوکالنرادربرخواهدگرفت‪،‬بنابراینهدفگذارییکیازضروریاتیاستکهبایددرتمامیمراحلمدیریتیزندگیرعایتشود‪.‬بههیچوجهی نمیتواننداشتنهدف‬ ‫گذاریدربینمردم رافقطبانوساناتاقتصادیربطدادوگفتچونمشکالتاقتصادیدردرونکشورزیاداستپسنبایدهدفیرادنبالکرد‪،‬نداشتنهدفعواملفراوانیراداردومعضالتاقتصادیفقطیکیازدالیلدراینرابطهاست‪.‬‬ ‫یک بام و دو هوای‬ ‫قضاوت برای زنان‬ ‫گزارش‬ ‫گرچهسیدابراهیمرییسی‪،‬رییسقوهقضاییهچندروزپیشدرگفت‌وگوییتلویزیونی‬ ‫گفت که در قوه قضائیه همکاران زن در دادسراها و دادگاه‌ها داریم و باید از وجود زنان‬ ‫جهتگره‌گشاییدردادگاه‌هایخانوادهاستفادهشود‪،‬اماآنطورکهازشواهدوقرائن‬ ‫برمی‌آیدآماربهکارگیریزنانقاضیمشاوردردادگاه‌هابهویژهدادگاه‌هایخانوادهنسبت‬ ‫بهفارغ‌التحصیالناینرشتهکمتراست‪.‬می‌گویندقبلازانقالب‪ ۳۳‬نفربودندوحاالبیشتر‬ ‫از‪ ۷۰۰‬نفر؛اینآماریاستکهمسووالندستگاهقضاییبعدازانقالباسالمیازتعداد‬ ‫قاضیانزندرایرانارائهمی‌کنند‪.‬زنانیکهنامشانقاضیاستاماطبقتغییراتقانونیکه‬ ‫بعدازانقالبدرقوهقضاییهایجادشد‪،‬نمی‌توانندحکمنهایییکپروندهرادردادگاه‌ها‬ ‫صادرکنند‪.‬اینزنانبیشترمشاورانقاضی‌هایمردهستندکهالبتهآنچنانکهبایدوشایددر‬ ‫اینسمتهمازآن‌هااستفادهنمی‌شود‪.‬گرچهسیدابراهیمرییسیرییسقوهقضاییهچند‬ ‫روزپیشدرگفت‌وگوییتلویزیونیگفتکهدرقوهقضائیههمکارانزندردادسراهاو‬ ‫دادگاه‌هاداریموبایدازوجودزنانجهتگره‌گشاییدردادگاه‌هایخانوادهاستفادهشود‪،‬‬ ‫اماآنطورکهازشواهدوقرائنبرمی‌آیدآماربهکارگیریزنانقاضیمشاوردردادگاه‌هابه‬ ‫ویژهدادگاه‌هایخانوادهنسبتبهفارغ‌التحصیالناینرشتهکمتراست‪.‬ایندرحالیستکه‬ ‫‪ ۶‬سالپیش‪،‬ماده‪ ۲‬قانونحمایتازخانوادهبهحضورزنانمشاورقاضیدردادگاه‌های‬ ‫خانوادهاشارهکردهاست‪.‬بهخاطرهمینمادهقانونیاستکهبعضینمایندگانمجلسبه‬ ‫دنبالاصالحاتیدراینمادهبرایاجراییکردنبیشترآنهستند‪.‬قانوناساسیجمهوری‬ ‫اسالمیایرانکهدرسال‪ ۱۳۵۸‬تصویبشدگرچهدرموردشرایطقضاوتسخنیبه‬ ‫میاننیاوردهاستوقانونگذارصفاتوشرایطقاضیراطبقموازینفقهیومستندبهاصل‬ ‫‪ ۱۶۳‬قانوناساسیبهقانونعادیمحولکردهاستاماقانونشرایطانتخابقضاتدر‬ ‫اردیبهشت‪ ۱۳۶۱‬ازتصویبمجلسشورایاسالمیگذشتوبهموجبآنقضاتدر‬ ‫کنارداشتنشرایطیمانندایمان‪،‬عدالتوتابعیتایرانبایدمردباشند‪.‬دوسالبعدیعنیدر‬ ‫سال‪ ۱۳۶۳‬تبصرهایبهمادهواحدشرایطقضاتالحاقشد‪.‬طبقاینتبصرهالحاقی‪:‬الف)‬ ‫زنانقادرشدندتاپایهقضاییخودراحفظکنند‪.‬ب)دردادگاه‌هایمدنیخاصو اداره‬ ‫سرپرستصغاربهعنوانمشاورانجاموظیفهکنند‪.‬اینتبصرهکمیدروضعیتجنسیتزنان‬ ‫دردستگاهقضاییتغییرایجادکرداماباتوجهبههمهتغییرات‪،‬گرچهزنانیکهدرمشاغل‬ ‫فوقبهکارمشغولبهکارهستند«قاضی»تلقیمی‌شونداماازتصدیقضاوتبهمعنی‬ ‫خاص آن و صدور حکم محروم هستند‪ ۲۸.‬سال بعد‪ ،‬در سال‪ ۹۱‬و در جریان تصویب‬ ‫قانونپرسروصدایحمایتازخانواده‪،‬ماده‌ایدراینقانونقراردادهشدکهدادگاه‌های‬ ‫خانوادهباحضوررئیسیادادرسعلی‌البدلودومستشارتشکیلمی‌شودکهحتیالمقدور‬ ‫یکیازمستشاراندادگاهاززناندارندهپایهقضاییاست‪.‬ایندرحالیبودکهدرقانون‬ ‫قبلیحضورمستشارانزنالزامیبودکهاینالزامدراینقانونبرداشتهودرتبصرهذیلاین‬ ‫مادهتجویزاستفادهازقاضیمشاورمردظرفمدتپنجسالبرایتامینقضاتمشاورزن‬ ‫اشاره شد‪ .‬ماده و تبصره ای که همان زمان اعتراض بسیاری از فعاالن حوزه زنان را به دنبال‬ ‫داشت‪.‬منتقداناینمادههمانموقعاعالمکردندکهماده‪ ۲‬اینالیحهتبعیضجنسیتیعلیه‬ ‫زناندرشغلقضاوتاستوازطرفیکاررابرایدادخواهانزنسخت‌ترمی‌کند‪.‬سه‬ ‫سالپیشبودکهسهیالجلودارزادهعضوفراکسیونزنانمجلسخبرازطرحیدادکهدر‬ ‫پیبررسیمسائلومشکالتقضاییزنانباحضورقضاتزنبود‪.‬دراینطرحآنطورکه‬ ‫سهیالجلودارزادهگفتهبوداعضایفراکسیونبهدنبالایجاددادگاه‌هایویژهزنانبودند‪.‬‬ ‫جلودارزادهبابیاناینکهموضوعقضاوتزنانرانیزدرقالبطرحبهمجلسشورایاسالمی‬ ‫تقدیمخواهندکرد‪،‬گفتهبودکهدردادگاهویژهزنانبایدزنانقاضیباشندتامسیراحقاق‬ ‫حقآناننیزاصولی‌ترپیگیریشود‪.‬اماآنطورکهطیبهسیاوشیدیگرعضوفراکسیونزنان‬ ‫می‌گوید‪،‬فراکسیونزنانبههردریزدتادراینبارهکاریانجامشودامادیگرخبریاز‬ ‫اینطرحنشدتااینکهسوالیدراینزمینهازوزیردادگستریدرصحنعلنیمجلسمطرح‬ ‫شد‪«.‬درماده‪ ۲‬الیحهحمایتازخانوادهیکسریقضاتزنبرایمشاورهبهقاضی‌ها‬ ‫درنظرگرفتهشدهاستکهقراربوداینقضاتزنبهکارگرفتهشوند‪،‬بهخاطرهمین‬ ‫همخانمزرآبادیسوالیرادر اینزمینه ازوزیردادگستریمطرحکردندووزیرهمقول‬ ‫دادکهمشاورانزنقضاترابهکاربگیرندامافکرمی‌کنمکههنوزاینکارانجامنشده‬ ‫است‪».‬حمیدهزرآبادیدربارهاینطرحسوالازوزیردادگستری‪،‬بابیاناینکهمتاسفانهماده‬ ‫‪ ۲‬قانونحمایتازخانوادهاجرانمی‌شود‪،‬می‌گوید‪«:‬منازوزیردادگستریسوالکردم‬ ‫وگفتمچرااینمادهاجرانمی‌شودوبهماگفتندکهداریمبسترآییننامه‌ایآنراآماده‬ ‫می‌کنیم‪.‬خیلیمسائلدردادگاه‌هامربوطبهزناناستامادیدگاه‌هایمردساالرانهبردادن‬ ‫حکم‌هایقضاییتاثیرمی‌گذارد‪.‬اگربتوانیمدیدگاهزنانهراهمدرصدورحکمنهاییوارد‬ ‫کنیم‪،‬می‌توانیمحکم‌هایبهترقضاییدربارهپرونده‌هاداشتهباشیم‪».‬اوادامهمی‌دهد‪«:‬یک‬ ‫طرحدراینزمینهوجودداردکهتعدادیازنمایندگانانراامضاکردندوابعادمختلفاین‬ ‫موضوع دیده شده است‪ .‬یک قاضی زن می تواند در دادگاه های خانواده موثر باشد و در‬ ‫نتیجهنهاییتاثیربگذارد‪».‬اشارهحمیدهزرآبادیبهطرحیباناماصالحماده‪ ۲‬قانونحمایت‬ ‫خانوادهسال‪ ۱۳۹۲‬والحاقیکتبصرهبهآناست‪.‬درقالبپیگیریاینطرحبودکهچند‬ ‫روزپیش‪ ۴۵‬نمایندهمجلسخواستاراصالحماده‪ ۲‬قانونحمایتازخانوادهبرایرفع‬ ‫ابهامات و الزم االجرا شدن آن شدند‪.‬‬ ‫حریمخصوصی‬ ‫مفهومی‪ ،‬فراموش شده و مبهم در ایران‬ ‫گزارش‬ ‫را تبدیل به قانون می کند‪.‬او افزود‪ :‬به دلیل غلبه تکنولوژی یکی‬ ‫از جاهایی که نیاز به قانون داریم در حوزه فضای مجازی و حریم‬ ‫کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس رسانه درباره تعریف و حدود‬ ‫حریم خصوصی با بیان اینکه این مفهوم گنگ و مبهم نیست‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر تعریف آن کمی مبهم جلوه می‌کند به این دلیل است که‬ ‫این مفاهیم در ادراک ما مفاهیم جدیدی است چرا که من معتقدم‬ ‫حقوق‪ ،‬محصول تجربه اجتماعی است و متاسفانه آموزش و فرهنگ‬ ‫کمین کند و به صورت پنهانی از فرد مشهوری تصویری تهیه کند و‬ ‫خصوصی است‪.‬صابری نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره‬ ‫در عرف روزنامه نگاری نیز این موضوع پسندیده نیست‪ ،‬البته زمانی‬ ‫فرهنگ اینگونه نیست و به راحتی نمی توان آن را منتقل کرد‪.‬او با‬ ‫اشکالی ندارد‪.‬او با انتقاد از تصاویر نمایندگان مجلس در حالت‬ ‫در بیست و یکمین نشست نقد و اندیشه حقوقدانان با به اینکه تکنولوژی به راحتی قابل نقل و انتقال است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ارائه تعریف حریم خصوصی‪ ،‬به راهکارهای صیانت و ابعاد‬ ‫حقوقی آن در فضای مجازی پرداختند‪.‬‬ ‫این حقوقدان ادامه داد‪ :‬عرف ما نیز نمی پذیرد فردی در گوشه ای‬ ‫مانند موضوع واترگیت‪ ،‬اگر نفع عمومی در این کار نهفته باشد‬ ‫ذکر مثالی درباره تاثیر تکنولوژی بر حریم خصوصی‪ ،‬افزود‪ :‬به طور‬ ‫های نامناسب که توسط عکاسان منتشر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬واقعیت‬ ‫دادن آن است برداشته باشد این به شکلی مصداق سرقت محسوب‬ ‫و اینکه فقط با یک لحظه و یک عکس قضاوت شوند درست‬ ‫مثال اگر فردی عکسی را از آلبوم دوست خود که در حال نشان‬ ‫می شود اما آیا حکم فردی که از رایانه فردی عکس های وی را‬ ‫برای خود ایمیل کند سرقت تلقی می شود؟او پخش عکس های‬ ‫این است که آنها نیز انسان هستند و امکان خستگی و خواب دارند‬ ‫نیست‪.‬این استاد رسانه به تفکیک تفاوت حضور افراد مشهور در‬ ‫فضاهای عمومی اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر فرد به عنوان یک فرد در‬ ‫حقوقی حاکم بر ایران تجربه اجتماعی را نادیده می‌گیرد‪.‬او با اشاره‬ ‫خصوصی یکی از کاندیداهای خانم نمایندگی مجلس را مصداق‬ ‫جامعه حضور داشته باشد و در حال انجام امور شخصی خود باشد‬ ‫شود‪،‬نوروزی قدمت مباحث مربوط به حریم خصوصی را کمتر از‬ ‫برای حریم خصوصی نداریم‪ ،‬البته بهتر که قانونی در این زمینه‬ ‫معرض نمایش گذاشتن خود در مکان هایی مانند مسابقات ورزشی‬ ‫به اینکه حقوق وقتی فهمیده می‌شود که به تجربه اجتماعی منجر‬ ‫دو دهه در ایران عنوان کرد و گفت‪ :‬مفهوم حریم خصوصی دارای‬ ‫نقض حریم خصوصی او دانست و افزود‪ :‬در ایران قانون خاصی‬ ‫وجود ندارد چون اگر وجود داشت وضعیت بدتر می شد و با همین‬ ‫و میتینگ های سیاسی حضور یابد چهره او حریم خصوصی نیست‬ ‫نیز در ادامه این نشست با انتقاد از نقض حریم خصوصی در فضای‬ ‫فردی کار مجرمانه ای هم انجام داده باشد حتی پلیس هم نمی تواند‬ ‫تعریف اجماعی است و به بخشی از زندگی فرد اطالق می شود که‬ ‫قوانین و عرف موجود می توانیم مسائل را حل کنیم‪.‬نعمت احمدی‬ ‫شوند که دو واژه کلیدی عرف و متعارف در این تعریف وجود‬ ‫مجازی که به مانند میکروبی به جان جامعه افتاده است‪ ،‬تصریح‬ ‫به صورت عرف یک فرد متعارف مایل نیست دیگران به آن وارد‬ ‫دارد‪.‬او افزود‪ :‬به طور مثال خالفکاران یا افراد بی بند و بار انسان‬ ‫های متعارف حساب نمی شوند و مفهوم عرف هم نیز به معنی تاثیر‬ ‫عناصر فرهنگی‪ ،‬اقلیمی‪ ،‬اخالقی و مذهبی است که از زمانی به زمان‬ ‫دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است‪.‬این حقوقدان با این‬ ‫تعریف به مصداق های حریم خصوصی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫چهره او حریم خصوصی است‪ ،‬اما اگر برای فعالیت اجتماعی و در‬ ‫و این قاعده برای غیر روزنامه نگاران نیز حاکم است‪.‬او افزود‪ :‬اگر‬ ‫تصویر او را منتشر کند چرا که با انتشار این عکس تمام اعضای‬ ‫کرد‪ :‬صاحبان قدرت از فضای مجازی به ضرر آزادی های فردی‬ ‫خانواده این فرد تحت تاثیر این کار قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫و باید برای آن راه حلی پیدا کرد‪.‬او با اشاره به بندهای مربوط به‬ ‫گفت‪ :‬برای نخستین بار از ‪ ۱۵۰‬سال گذشته که دولت مدرن در‬ ‫قوانین در کشور اجرا شود از خیلی از کشورها در این حوزه جلوتر‬ ‫های فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی هستیم و هر اتفاق‬ ‫از سلبریتی ها در حوزه حریم خصوصی آنها‪ ،‬با اشاره به اینکه در‬ ‫دوران دردناک هستیم‪.‬او افزود‪ :‬این چالش هایی که هم اکنون‬ ‫و حریم خصوصی از طریق روش های مجرمانه استفاده می شود‬ ‫حقوق مردم در قانون اساسی‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بند های مربوط به این‬ ‫نوروزی با اشاره به روند توسعه در بخش های مختلف کشور‪،‬‬ ‫ایران شکل گرفته‪ ،‬در حال طی مسیر طبیعی روند توسعه در بخش‬ ‫طور مثال میزان درآمد و محل سکونت که می تواند خانه دائمی یا‬ ‫هستیم‪ .‬نوروزی نیز در درباره حاشیه های ایجاد شده برای برخی‬ ‫استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مفهوم حریم‬ ‫موضوع رامبد جوان و آزاده نامداری تفاوت ظریفی وجود دارد‪،‬‬ ‫خصوصی تاثیر گذاشته است که به این بخش توجه بیشتری باید‬ ‫در برخی از موارد که نمی توان به حریم خصوصی افراد ورود کرد‬ ‫برسیم‪.‬نعمت احمدی در پایان سخنان خود با اشاره به موارد قانونی‬ ‫خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد که تجربه ‪ ۸ ، ۷‬هزار ساله نتوانسته‬ ‫یا مواضع آنها را رد یا تایید کرد‪.‬او افزود‪ :‬در موضوع رامبد جوان‪،‬‬ ‫و نفوذ خود به حریم خصوصی دیگران تعدی می کنند مقابله کرد‬ ‫قبل و بعد از استیو جابز (بنیانگذار اپل) تقسیم می کنم‪ .‬احمدی‬ ‫به آن حریم خصوصی فرد اطالق کرد در صورتی که در مورد‬ ‫حوزه اشاره کرد و افزود‪ :‬حریم خصوصی از طرف صاحبان قدرت‬ ‫موقت باشد حریم خصوصی افراد است‪.‬نعمت احمدی حقوقدان و‬ ‫خصوصی ثابت مانده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروزه تکنولوژی بر حریم‬ ‫داشته باشیم‪.‬او افزود‪ :‬امروزه یک تلفن همراه چنان توانسته حریم‬ ‫این تاثیر را داشته باشد و من به همین دلیل حریم خصوصی را به‬ ‫با اشاره به اینکه عرف سازنده حقوق است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عرف‬ ‫اعمال و رفتاری را در جامعه نهادینه می کند و قانونگذار این رفتار‬ ‫گفت‪ :‬حریم خصوصی سلبریتی ها از مردم عادی کوچکتر است و‬ ‫به محدوده سلبریتی ها می توان وارد شد و از آنان پاسخ خواست‬ ‫وی سوژه خود را در فضای مجازی عرضه کرد و دیگر نمی توان‬ ‫آزاده نامداری دیگران بدون اجازه وارد حریم خصوصی او شدند و‬ ‫تصاویر وی را منتشر کردند و این نقض حریم خصوصی فرد است‪.‬‬ ‫طبیعی مانند زایمان طبیعی درد ناک است و ما در حال طی این‬ ‫درباره فضای مجازی در جامعه مدنی با ساخت قدرت وجود دارد‬ ‫کاملا طبیعی است و باید این تجربه ها را داشته باشیم تا به مقصد‬ ‫حمایت از حریم خصوصی گفت‪ :‬باید با کسانی که توسط قدرت‬ ‫تا این موضوع حل شود‪.‬او به رفتار دستگاه های حاکمیتی در این‬ ‫در معرض آسیب است و متاسفانه در این آسیب در حال نهادینه‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫آگهی‬
‫ایرانمستحقداشتنهیچنوعبرنامههسته‌اینیست‬ ‫جان بولتون در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شد که ایران مستحق داشتن هیچ نوع برنامه هسته‌ای نیست‪ .‬به نقل از تایمز آو اسرائیل ‪« ،‬جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تاره‌ترین مصاحبه خود مورد کاهش‬ ‫تعهدات برجامی ایران گفت‪ :‬در اصل هفت معافیت تحریمی وجود دارد‪ .‬در دور قبلی این معافیت‌ها به پنج مورد کاهش یافت‪ .‬به دلیل اقدامات ایران برای کاهش معافیت‌های تحریمی‪ ،‬در حال حاضر داریم به شکلی‬ ‫بسیار جدی لغو پنج معافیت دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم‪.‬وی در ادامه افزود ‪ :‬دولت اوباما معتقد بود که ایران می‌تواند برنامه صلح آمیز هسته‌ای داشته باشد ‪ .‬ما اعتقاد نداریم که ایران مستحق داشتن هرگونه ظرفیت‬ ‫غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای است‪.‬وی درباره موضع اروپا به برجام گفت‪ :‬با کاهش تعهد ایران به توافق هسته‌ای‪ ،‬موضع کنونی اتحادیه اروپا در حمایت از برجام تغییر خواهد کرد و نهایتا کشورهای اروپایی خواهند فهمید‬ ‫که ایران در حال خروج از برجام است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫مرموز عربستان‬ ‫در آمریکا‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 15 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪845‬‬ ‫بین الملل‬ ‫از زمان روی کار آمدن ترامپ‪ ،‬سرمایه‌گذاری عربستان روی اوراق‬ ‫قرضه آمریکایی افزایش محسوسی داشته است‪.‬به گزارش بلومبرگ‪،‬‬ ‫روابط ترامپ و محمد بن سلمان تا این جای کار خیلی خوب پیش‬ ‫رفته است‪ .‬میلیارد ها دالر سالح به عربستان فروخته شد و آمریکا نیز‬ ‫در ماجرای قتل جمال خاشقچی‪ ،‬روزنامه نگار منتقد عربستانی از بن‬ ‫سلمان حمایت کرد‪ .‬عربستان که در سال ‪ ۲۰۱۶‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫خود در اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا را شدیدا کاهش داده‬ ‫دخالت روسیه تنها برگ برنده‬ ‫برای استیضاح ترامپ‬ ‫تحلیلگرمسائلآمریکاگفت‪:‬دموکرات‌هابهتنهانمی‌توانندرئیس‌جمهوریرا‬ ‫استیضاحکنندواینمانورهایرسانه‌ایصرفاًمصرفانتخاباتیبرایاعمالفشاربراو‬ ‫رادارد‪«.‬فریدونمجلسی»تحلیلگرمسائلآمریکادرتشریحابعادودالیلهمصداشدن‬ ‫دموکرات‌هابرایاستیضاحدونالدترامپاظهارکرد‪:‬موضوعاستیضاحترامپمربوطبه‬ ‫امروز یا هفته‌های اخیر نیست بلکه کمی پس از ورود او به کاخ سفید‪ ،‬منتقدانش به خصوص‬ ‫دموکرات‌ها به دنبال آن بودند تا به هر صورتی که شده وی را مورد هجمه قرار دهند‪.‬‬ ‫نمونهبسیارقویاینمسالهرابایددرتحرک‌هایرسانه‌هایهمسوبالیبرال‌هاونمایندگان‬ ‫دموکرات حاضر در مجلس نمایندگان مورد اشاره قرار داد که در پرونده دخالت روسیه‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری‪ ۲۰۱۶‬به اوج خود رسید اما هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت‪.‬‬ ‫اساساًموضوعوفرآینداستیضاحرئیسجمهوریآمریکانهتنهادرشرایطفعلیبلکهبه‬ ‫صورت کلی خیلی دشوار است و باید داده‌های بسیار زیادی در این میان مورد تحلیل قرار‬ ‫بگیرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬باید توجه داشت که برای استیضاح ترامپ به دو سوم آراء در کل نیاز‬ ‫است و در غیر اینصورت هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد اما اینکه چرا نظرسنجی گالوپ‬ ‫آن هم در شرایط فعلی اعالم می‌کند که‪ ۸۰‬درصد دموکرات‌ها خواهان استیضاح ترامپ‬ ‫هستند موضوعی است که بخش اعظم آن به فضای سیاسی داخل آمریکا و انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوریبرمی‌گردد‪.‬بهگونه‌ایتمامداده‌هانشانمی‌دهدکهاوضاعاقتصادی‬ ‫و بیکاری تا حد زیادی به نفع ترامپ و سیاست‌های وی رقم خورده و او توانسته در این‬ ‫محور رضایت طرفداران خود را جلب کند‪ .‬از سوی دیگر دموکرات‌ها در فضای فعلی که‬ ‫در حال نزدیک شدن به اننتخابات‪ ۲۰۲۰‬هستیم دست روی مسائلی مانند ارتباط ترامپ با‬ ‫الیگارش‌های روسیه گذاشته‌اند و حتی در فضای دیگر بحث مالیات و مهاجران را علیه وی‬ ‫برجسته می‌کنند‪ .‬لذا اینکه مجددا حرف از استیضاح او مطرح می‌شود‪ ،‬دقیقاًنشان از اوج‬ ‫رقابت‌های سیاسی هر دو طیف برای انتخابات ریاست جمهوری‪ ۲۰۲۰‬دارد‪.‬‬ ‫ایندیپلماتپیشینکشورمانبابیاناینکهبرایاستیضاحترامپتمامساختارقوهمقننه‬ ‫آمریکا باید با هم ائتالف کنند‪ ،‬گفت‪ :‬برای اینکه بتوان ترامپ را به ورطه استیضاح کشاند‪،‬‬ ‫الزم است تا دو سوم قوه قانونگذار ایاالت متحده علیه او دست به ائتالف بزنند؛ اینکه گفته‬ ‫می‌شوددرمجلسنمایندگانائتالفحداکثریعلیهترامپوتیمویشکلگرفتهکافی‬ ‫نیست و آنها نمی‌توانند تنها با این اهرم او را استیضاح کنند‪ .‬به عنوان مثال در مورد نیکسون‬ ‫چنین وضعیتی اتفاق افتاد که نهایتاً او به هزاران ترفند دست زد تا از این موضوع رها شود‬ ‫اما در وضعیت فعلی که ترامپ بر سر کار است این مساله تا حد زیادی متفاوت است‪ .‬به‬ ‫این جهت است که می‌گویم تا ائتالف حداکثری میان هر دوجناح اتفاق نیافتد هیچ کاری‬ ‫از پیش نمی‌رود و نمی توان تنها به چندین داد‌ه سیاسی یا اجتماعی بسنده برای بایکوت‬ ‫ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا بسنده کرد‪ .‬وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا‬ ‫پرونده دخالت روسیه در انتخابات سال‪ ۲۰۱۶‬آمریکا می‌تواند برای ترامپ خطرناک‬ ‫باشد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری‪ ۲۰۱۶‬آمریکا‬ ‫که توسط بازپرس مولر بررسی و راهبری می‌شود همچنان به قوت خود مفتوح است تا به‬ ‫عنوانابزاریبرایاعمالفشارعلیهترامپمورداستفادهدموکرات‌هاقراربگیرد‪.‬بهعبارتی‬ ‫دیگراینپروندهبهترینومهمترینکارتدموکرات‌هابرایتبلیغاتعلیهترامپبهحساب‬ ‫می‌آید‪ .‬در این میان باید متوجه بود که دولت ترامپ سعی کرده تمام تمرکز داخل کشورش‬ ‫رابرمسائلاقتصادیوملایمعطوفکندوکمترینتوجه‌هابهسیاستخارجیمعطوف‬ ‫می‌شود‪ .‬به عنوان مثال تیم رسانه‌ای ترامپ سعی کردند در این مدت با بمباران تبلیغاتی‬ ‫«پرونده ایران» را به یک موضوع داخلی تبدیل کنند که تا حدودی موفق شدند و از آن‬ ‫طریقبهدنبالتطهیرشکست‌هایخوددرسیاستخارجیهستند‪.‬‬ ‫بود با روی کار آمدن ترامپ رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و سهم‬ ‫عربستان از این اوراق دو برابر شده و به ‪ ۱۷۷‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که ترامپ در ازای حمایت سیاسی از عربستان توانسته‬ ‫است حمایت های مالی خوبی از این کشور ثروتمند کسب کند‪ .‬در‬ ‫شرایطی که برخی کشورها از جمله چین و روسیه در حال فروش‬ ‫گسترده اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری در اختیار خود هستند‪ ،‬عربستان‬ ‫میزان اوراق در اختیار خود را تنها طی سه سال بیش از دو برابر کرده‬ ‫است‪ .‬این کشور در کنار انگلیس که اوراق خود را از ‪ ۲۰۷‬میلیارد دالر‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬به ‪ ۳۰۱‬میلیارد دالر در سال ‪ ۲۰۱۹‬افزایش داده است‪،‬‬ ‫دو دارنده بزرگ در جمع ‪ ۱۲‬دارنده اوراق قرضه آمریکایی هستند‬ ‫که بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش در دارایی‌های دالری خود داشته اند‪.‬در‬ ‫آخرین سال ریاست جمهوری اوباما که تنش ها بین عربستان وآمریکا‬ ‫به اوج خود رسیده بود‪ ،‬عربستان تنها طی ‪ ۹‬ماه حدود ‪ ۳۰‬درصد اوراق‬ ‫در اختیار خود را به فروش رسانده بود‪.‬روزنامه نیویورک تایمز در آن‬ ‫زمان گزارش داده بود که سعودی ها مقامات آمریکایی را تهدید کرده‬ ‫اند که اگر الیحه مقصر دانسته شدن این کشور در حادثه ‪ ۱۱‬سپتامبر به‬ ‫تصویب کنگره برسد‪ ،‬آن ها ‪ ۷۵۰‬میلیارد دالر از سرمایه های خود را‬ ‫از آمریکا بیرون خواهند کشید و تعجبی هم نداشت که این الیحه در‬ ‫کنگره تصویب نشد!مارک کندلر‪ ،‬استراژیست ارشد موسسه "بنون کی‬ ‫بورن" گفت‪ :‬فکر می کنم سرمایه گذاری گسترده عربستان در اوراق‬ ‫قرضه وزارت خزانه داری آمریکا یک نوع مدیریت بدهی است‪.‬‬ ‫آیا امارات هم مانند‬ ‫عربستان هدف حمالت‬ ‫قرار می گیرد؟‬ ‫حمالت پهپادی و موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن سخت‬ ‫متجاوزان را کالفه کرده است‪ .‬جدیدترین عملیات شب گذشته انجام شد‪.‬‬ ‫عملیات موفق یمنی‌ها اواخر شب گذشته به فرودگاه‌های ابها و جیزان سبب‬ ‫لغو پروازها از چند شهر مهم عربستان به این فرودگاه‌ها شده است‪ .‬چهار‬ ‫پروازی که قرار بود از فرودگاه‌های الدمام‪ ،‬الریاض و جده به فرودگاه‌های ابها‬ ‫و جیزان انجام شود‪ ،‬لغو شد‪.‬‬ ‫در همین ارتباط نیز «یحیی سریع»‪ ،‬سخنگوی نیروهای مسلح یمن با‬ ‫تأیید حمله ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به فرودگاه جیزان‪ ،‬از هدف قرار‬ ‫دادن موفقیت آمیز چند مرکز نظامی در این فرودگاه بوسیله پهپادها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬حمله پهپادی به جیزان بدرستی به هدف اصابت کرد و پروازهای‬ ‫فرودگاه این شهر را به تعطیلی کشاند‪.‬‬ ‫حمالتی که خواب متجاوزان را آشفته کرده است‬ ‫سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعالم کرد‪« :‬چندین مرکز نظامی‬ ‫حساس سعودی در فرودگاه أبها در «عسیر» نیز مورد حمله واقع شده است‬ ‫و ارتش ما توانایی این را دارد که به صورت گسترده‌تر‪ ،‬در ابعاد جغرافیایی‬ ‫وسیع‌تر و به صورت روزانه دست به این گونه عملیات بزند»‪.‬‬ ‫همچنین قبل از آن نیز سامانه پاتریوت آمریکایی که در اختیار ارتش‬ ‫عربستان در استان مأرب در قلب یمن است‪ ،‬هدف حمله پهپادی و موشکی‬ ‫ارتش و کمیته‌های مردمی قرار گرفت‪.‬در همین ارتباط نیز یحی سریع‬ ‫سخنگوی نیروهای مسلح یمن در مورد جزئیات این عملیات مشترک یگان‬ ‫موشکی و پهپادی ارتش یمن گفت‪« :‬سامانه پدافند هوایی پاتریوت در حمله‬ ‫پهپادی هدف قرار گرفت و یگان موشکی با موشک «بدر ‪ ۱‬پی» محل تجمع‬ ‫شمار زیادی از نیروهای مزدور را نابود کرده است»‪.‬به گفته یحیی سریع‪ ،‬بر‬ ‫اثر این عملیات موفقیت آمیز‪ ،‬شمار زیادی از نیروهای متجاوز کشته یا زخمی‬ ‫شدند و سامانه پدافند پاتریوت که ساخت آمریکا است‪ ،‬از کار افتاده است‪.‬‬ ‫آیا امارات از حمالت در امان است؟‬ ‫اما سوالی که ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده‪ ،‬این است که با‬ ‫توجه به اقتدار یگان پهپادی و موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به‬ ‫فرودگاه و پایگاه‌های نظامی عربستان به ویژه فرودگاه‌های مناطق جنوبی‬ ‫سعودی یعنی نجران‪ ،‬جیزان و ابها و عملیات‌های موفقی که تقریباً روزانه انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬آیا فقط حمالت به عربستان خواهد بود و شامل امارات نخواهد شد؟‬ ‫راز عدم حمله به امارات تا به امروز چیست؟‬ ‫«زین العابدین عثمان» از تحلیلگران نظامی یمنی در این باره در مطلبی‬ ‫در نجم ثاقب آورده است‪« :‬برای اینکه ناظران امور به جواب قانع کننده ای‬ ‫در این باره برسند و برای اطالع کسانی که مشتاق تحوالت بعدی هستند‬ ‫باید بگوییم که امارات هرگز از حمله و واکنش یمن در امان نیست امارات‬ ‫هرگز از حمله و واکنش یمن در امان نیست و تأسیسات و مراکز راهبردی‬ ‫آن زیر ذربین ارتش و کمیته‌های مردمی یمن است و فقط عامل زمان است‬ ‫که حمالت به آنرا به تعویق انداخته است و این ناشی از محاسبات و عوامل‬ ‫راهبردی و برنامه هاست تا عوامل غافلگیری رعایت شود و زمان و مکان‬ ‫مناسب طبق اولویت‌های راهبردی ترسیم شده در نظر گرفته شود‪ .‬موضوع‬ ‫به ضعف امکانات یا مراعات منافع خاصی نیست بلکه موضوع زمان است و‬ ‫نه موضوع دیگر تا یگان موشکی و پهپادی یمن شاهرگ اقتصادی امارات‬ ‫اعم از فرودگاه‌ها و مراکز حیاتی را هدف قرار دهد و همه این مراکز مشابه‬ ‫حمالتی که به تأسیسات و فرودگاه‌های سعودی انجام می‌شود‪ ،‬هدف قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫توانایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در حمله به اهداف در‬ ‫امارات‬ ‫ظریف‪:‬من و خانواد ‌هام هیچ دارایی در خارج از ایران نداریم‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با نیویورک تایمز با تاکید بر پایبندی‬ ‫ایران به برجام‪ ،‬گفت که هیچ نوع مالکیتی در خارج از ایران ندارد که مورد‬ ‫تعهدات غرب اعتماد کنیم‪ ،‬مذاکره کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران همچنین در مورد اینکه مورد تحریم‌های آمریکا قرار‬ ‫ظریف افزود‪ :‬در حال حاضر از این گزینه در توافق استفاده می‌کنیم که‬ ‫گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬هرکسی که من را می‌شناسد‪ ،‬می‌داند که من یا خانواده‌ام هیچ‬ ‫تحریم واقع شود‪«.‬محمد جواد ظریف» در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز در‬ ‫می‌تواند جلوی نابودی کامل این توافق را بگیرد که به ضرر منافع همه از جمله‬ ‫نوع دارایی در خارج از ایران نداریم‪.‬من به شخصه حتی یک حساب بانکی‬ ‫مورد برجام گفت‪ :‬برجام بهترین توافق ممکن در مساله هسته‌ای بود که به‬ ‫آمریکا خواهد بود‪.‬ظریف در مورد پایبندی ایران به برجام گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫در خارج از ایران ندارم‪ .‬ایران کل زندگی و تعهد من است‪ .‬بنابراین هیچ‬ ‫نگرانی‌های اصلی همه توجه می‌کرد‪ .‬در برجام با چشم باز در مورد آنچه که‬ ‫طرف‌های باقی مانده (روسیه‪ ،‬آلمان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه و اتحادیه اروپا)‬ ‫مشکلی شخصی با تحریم‌های احتمالی ندارم‪ .‬من فکر می‌کنم که تنها اثر و‬ ‫ممکن بود و نبود‪ ،‬مذاکره شد و ما چیزی را نادیده نگرفتیم‪ .‬ما واقعیت را‬ ‫به تعهداتشان عمل کنند‪ ،‬ما به تعهداتمان پایبند می‌مانیم‪ .‬بقا یا نابودی برجام به‬ ‫احتماالً تنها هدف این اقدام احتمالی‪ ،‬محدود کردن توانایی من برای برقراری‬ ‫قبول کردیم که نمی‌توانیم تمام اختالفاتمان را در این توافق حل کنیم و توافق‬ ‫توانایی و تمایل همه طرف‌ها برای سرمایه‌گذاری در تعهداتشان بستگی دارد‪.‬‬ ‫ارتباط است و من شک دارم که برای کسی مفید باشد‪ .‬یقینا این امر امکان‬ ‫کردیم که آنها را کنار بگذاریم‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬مهم است که توجه داشته‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬یک توافق چندجانبه نمی‌تواند یک طرفه اجرا شود‪.‬‬ ‫تصمیم‌گیری آگاهانه در واشنگتن را محدود می‌کند‪.‬ظریف همچنین در پاسخ‬ ‫باشید‪ ،‬برخالف اعتراض‌های عمومی مخالفان برجام از هر دوطرف‪ ،‬برجام بر‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که آیا وقایع اخیر‪ ،‬موقعیت شغلی او را به‬ ‫به سوال خبرنگار در مورد این که تندروها او را با شخصیت فیلمی فانتزی در‬ ‫اساس اعتماد ایجاد نشده است‪ .‬در واقع براساس عدم اعتماد صریح متقابل بود‪.‬‬ ‫عنوان باالترین مقام دیپلمات ایرانی به خطر انداخته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫سال ‪ ۱۹۷۰‬مقایسه می‌کنند و در این مورد لطیفه‌های زیادی می‌سازند گفت‪:‬‬ ‫به همین دلیل است که خیلی طوالنی و دقیق است‪ .‬پاراگراف ‪ ۳۶‬برجام یک‬ ‫همیشه دوست داشته‌ام که حرفه من تدریس باشد‪ .‬زود یا دیر به این کار باز‬ ‫من آن فیلم را ندیده‌ام اما اگر باعث خنده مردم می‌شود پس نشان می‌دهد که‬ ‫نمونه واضح است که ما در این توافق با آگاهی به اینکه نمی‌توانیم کامل به‬ ‫می‌گردم و تجارب بیشتری را با دانشجویانم به اشتراک خواهم گذاشت‪.‬‬ ‫من مفید هستم‪.‬‬ ‫جای هیچ تردیدی نیست که یمن امروز ابزار و سالح‌های منحصر به‬ ‫فردی در اختیار دارد تا موازنه نظامی را برهم بزند و هر هدفی را می‌تواند‬ ‫به سهولت مشابه آنچه علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه عربستان انجام شده و‬ ‫می‌شود‪ ،‬نشانه برود‪ .‬شک و تردید درباره توان نظامی یمن نادرست است و‬ ‫باید منتظر روزهای آتی بود تا ضربات مهلکی در صورتی که جنگ متوقف‬ ‫نشود و محاصره ملت یمن برداشته نشود‪ ،‬به اماراتی‌ها وارد شود‪.‬ملت یمن‬ ‫امروز بیش از هر زمان دیگری به دادن پاسخ کوبنده به متجاوزان و رفع‬ ‫محاصره‌ای که یمنی‌ها را در بدترین فاجعه انسانی و اقتصادی که تاریخ سراغ‬ ‫دارد‪ ،‬قرار داده است‪ ،‬نیاز دارد‪.‬ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از حالت دفاعی‬ ‫به مرحله حمله حرکت می‌کند و می‌تواند از این طریق موازنه نظامی ایجاد‬ ‫کند و عربستان و امارات و حامیان آمریکایی و انگلیسی آنها را تحت فشار‬ ‫قرار دهد تا محاصره پایان داده شود و جنگ تمام شود‪.‬کارشناسان نظامی‬ ‫یمنی با ساخت و توسعه جنگ افزارهای نظامی‪ ،‬بزرگترین نمایش اقتدار را در‬ ‫راستای سیاست بازدارندگی در میدان جنگ و نیز هدف قرار دادن عمق خاک‬ ‫متجاوزان نشان داده اند‪ .‬آنها با دستاوردهای نظامی خود دشمن را مستاصل‬ ‫کرده اند‪ .‬از موشک‌های بدر ‪ ۱‬گرفته تا بدر اف و پهپادهای صماد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و‬ ‫قاصف ‪ ۲‬همگی عامل وحشت متجاوزان شده اند‪.‬‬ ‫روزهای سختی در انتظار متجاوزان است‬ ‫از این رو مرحله آتی کوبنده‌تر خواهد بود و این سالح راهبردی تحول‬ ‫مهمی خواهد بود و حمالت به مراکز حیاتی و راهبردی متجاوزان اعم از‬ ‫عربستان و امارات آنها را دچار وحشت و هراس خواهد کرد و هیچ هدفی‬ ‫چه در عمق خاک عربستان چه در امارات از تیررس موشک‌های ارتش و‬ ‫کمیته‌های مردمی یمن در امان نخواهد بود»‪.‬‬ ‫یمنی‌ها اوج آمادگی خود را با حمالت به فرودگاه‌ها و مراکز حیاتی‬ ‫عربستان نشان داده اند و این گواه بر ورود جنگ به مرحله جدید است‪ .‬ارتش‬ ‫و کمیته‌های مردمی یمن از آمادگی برای ادامه این قبیل حمالت خبر داده اند‬ ‫و این زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه شود؛ یمنی‌ها آنچه وعده‬ ‫داده اند را همواره عملی کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین این ضربات کوبنده در شرایطی که دشمن زیر بار راهکار سیاسی‬ ‫نمی‌رود به مثابه پیامی قوی به دشمن است که فرصت بدست آمده را مغتنم‬ ‫بشمارد و از جنگ دست بردارد تا شرایط به گونه‌ای برای ائتالف سعودی‬ ‫پیش نرود که تبعات سنگین‌تری برایش به دنبال داشته باشد به ویژه که یحیی‬ ‫سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اخیرا ً از سالح جدیدی که رونمایی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬سخن گفت که معادالت جنگ را برهم خواهد زد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫مبلغقراردادلیگبرتردرحدمکملاست!‬ ‫عضو تیم ملی وزنه‌برداری‪ ،‬مبلغ قراردادهای لیگ را در حد تأمین پول خرید مکمل عنوان کرد‪.‬رضا بیرالوند اظهار کرد‪:‬‬ ‫قرار است مرحله نخست لیگ برتر‪ ،‬رکوردگیری ملی‌پوشان برای حضور در پیکارهای جهانی نیز باشد‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫این فصل به احتمال زیاد برای بیمه رازی روی تخته می‌رود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فصل قبل عضو تیم حفاری بودم که تا االن پولم را‬ ‫نداده‌اند‪.‬بیرالوند در خصوص مبالغ قراردادهای لیگ برتر گفت‪ :‬سقف قراردادها بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان است که در حد‬ ‫خرید مکمل است‪.‬این ورزشکار لرستانی بیان کرد‪ :‬وزنه‌برداری در رقابت‌های مهم همواره مدال دارد و می‌تواند قراردادها از‬ ‫این بهتر شود‪.‬وی تأکید کرد‪ :‬با توجه به مدال‌آور بودن وزنه‌برداری امید می‌رود اسپانسرها برای تیم‌داری ورود و از این رشته‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫شطرنج فوتبال ایران و قراردادهایی‬ ‫که امضا نمی شوند‬ ‫کالس پرسپولیس جلوتر از‬ ‫لیگ ایران است‬ ‫سرپرست سابق پرسپولیس‬ ‫هیچ‌کدام از مربیان سابق استقالل و پرسپولیس قرارداد جدید خود را منعقد‬ ‫نکرد ه‌اند‪.‬شفر و برانکو مدتی است که ایران را ترک کرده اند‪ .‬اولی زودتر‬ ‫شغلش را از دست داد و دومی هم پس از پایان فصل رفت و دیگر هرگز‬ ‫برنگشت‪ .‬شفر از استقالل اخراج شد و برانکو هم عمال از هدایت پرسپولیس‬ ‫استعفا داد تا دیگر این دو نفر برای فصل پیش رو هدایت سرخابی های پایتخت‬ ‫را برعهده نداشته باشند‪ .‬استقالل به سراغ استراماچونی ایتالیایی رفت و پرسپولیس‬ ‫کالدرون آرژانتینی را به تهران آورد با این حال داستان شفر و برانکو با تیم‬ ‫های سابق شان هنوز به پایان نرسیده‪.‬این دو مربی در حال حاضر دو تیم جدید‬ ‫برای خود پیدا کرده اند‪ .‬برانکو ایوانکوویچ به عربستان رفته و به طور رسمی‬ ‫سرمربی تیم االهلی شده تا با این تیم رویای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را‬ ‫در سر بپروراند‪ .‬تمرینات االهلی هم چند روزی است که زیرنظر سرمربی سابق‬ ‫پرسپولیس آغاز شده است‪ .‬وینفرد شفر هم این روزها در امارات حضور دارد‬ ‫و خود را برای مربیگری در تیم بنی یاس این کشور آماده می کند‪ .‬بنی یاس با‬ ‫نظر شفر اقدام به جذب بازیکن کرده و حتی گفته می شود که در تالش است تا‬ ‫پاتوسی را هم به خدمت بگیرد‪ .‬همه این موارد نشان می دهد که این دو مربی کار‬ ‫خود را در تیم های جدیدشان آغاز کرده اند اما وجه اشتراک شان این است که‬ ‫هیچ کدام با تیم خود قرارداد امضا نکرده اند‪.‬در حالی که برانکو به طور رسمی‬ ‫از هدایت پرسپولیس کناره گیری کرده و هدایت تیم االهلی عربستان را پذیرفته‬ ‫اما هنوز این مربی کروات قرارداد خود را با تیم جدیدش امضا نکرده و علت‬ ‫آن هم این است که برانکو هنوز با سرخ پوشان قرارداد دارد و در ابتدا باید آن‬ ‫را فسخ کند‪.‬در صورتی که برانکو بخواهد قراردادش را با پرسپولیس به صورت‬ ‫یکطرفه فسخ کند‪ ،‬باید به پرسپولیس خسارت دهد و به همین دلیل او این کار را‬ ‫انجام نداده و منتظر توافق با پرسپولیس است تا از نظر مالی ضرر نکند‪.‬‬ ‫در واقع مسئوالن االهلی عربستان منتظر فسخ قرارداد برانکو با پرسپولیس‬ ‫هستند تا بتوانند با او قرارداد امضا کنند و تا زمانی که پرسپولیس قراردادش را با‬ ‫برانکو فسخ نکند این اتفاق ‪.‬امکان پذیر نیست‬ ‫برانکو قطعا نمی خواهد قراردادش با پرسپولیس را یک جانبه فسخ کند‬ ‫استقالل هم تقریبا چنین حالتی دارد‪ .‬طبق آنچه رسانه های اماراتی گفته اند شفر‬ ‫و بنی یاس به توافق رسید ه‌اند اما هنوز به صورت رسمی قراردادی امضا نشده چرا‬ ‫که شفر از باشگاه استقالل یک میلیون دالر طلب دارد و می‌خواهد قبل از بستن‬ ‫قرارداد با بنی یاس این رقم را از باشگاه استقالل دریافت کند‪.‬قرارداد بستن شفر‬ ‫با بنی یاس به این معنا خواهد بود که دیگر باشگاه استقالل مبلغی به او پرداخت‬ ‫نخواهد کرد و به این خاطر سرمربی آلمانی نمی‌خواهد این مبلغ را از دست بدهد‬ ‫به همین دلیل شفر به دنبال این است که بعد از این که با باشگاه استقالل تسویه‬ ‫بلکه در تالش است تا به صورت توافقی به قرارداد رسمی اش با سرخ پوشان‬ ‫حساب کرد‪ ،‬قراردادش را با بنی یاس امضا کند‪.‬از طرفی باشگاه استقالل از‬ ‫تیم جدیدش شده‪ .‬از طرفی پرسپولیس هم هنوز در انعقاد قرارداد با کالدرون‬ ‫به این مربی آلمانی در این شرایط بسیار سخت است اما به نظر می‌رسد پیرمرد‬ ‫پایان دهد و این موردی است که باعث تاخیر در امضای قرارداد پروفسور با‬ ‫دست نگه داشته زیرا اگر زودتر از فسخ برانکو با مربی جدید خود قرارداد امضا‬ ‫کند‪،‬دیگر شانسی برای تخفیف گرفتن از برانکو در دعوای احتمالی در فیفا‬ ‫نخواهد داشت زیرا خودش در جذب مربی جدید پیش دستی کرده‪.‬داستان شفر و‬ ‫پیوستن شفر به بنی یاس بسیار خوشحال است چرا که پرداخت یک میلیون دالر‬ ‫آلمانی نمی‌خواهد که این رقم را به راحتی از دست بدهد و در نهایت باید دید‬ ‫سرپرستسابقپرسپولیسگفت‪:‬بزرگانی‬ ‫می‌آیند و می‌روند اما این نام پرسپولیس است‬ ‫که باقی می‌ماند و این راه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مصطفیقنبرپور‪،‬سرپرستسابقپرسپولیس‪،‬‬ ‫دربارهعملکردبرانکودرچندسالگذشتهعنوان‬ ‫کرد‪ :‬برانکو‪ 4‬سال در ایران بسیار زحمت کشید‪.‬‬ ‫با توجه اینکه بنده به عنوان سرپرست تیم در‬ ‫خدمت تیم بودم شاهد همه این تالش‌ها بودم‪.‬‬ ‫البتهدرکناراینبازیکنانباغیرتپرسپولیس‬ ‫در این چند سال زحمت کشیدند و یک تیم‬ ‫منسجم و بسیار خوب و حتی تاپ لول ساخته شد‬ ‫و ثمره آن قهرمانی‌های پی در پی بود که همه‬ ‫دیدم‪.‬بهترین نتیجه همدر اینچند سال گذشته‬ ‫که بنده هم افتخار داشتم در کنار این تیم باشم‪،‬‬ ‫نایب قهرمانی آسیا بود که باعث شد مردم یک‬ ‫شور و شوقی پیدا کردند و آن هویت و شکل‬ ‫واقعیفوتبالبهفوتبالبرگشت‪.‬متأسفانهبنابه‬ ‫هردلیلیکهبندهنمی‌توانمنقدیاقضاوتکنم‬ ‫برانکو از باشگاه جدا شد‪ .‬برای او به عنوان یک‬ ‫ایرانی و یک پرسپولیسی آرزوی موفقیت دارم و‬ ‫امیدوارمآقایبرانکوهرجاکههستندسالمتو‬ ‫موفق باشند و یک روزی بتوانند دوباره برگردند‪.‬‬ ‫واقعیترابایدپذیرفت‪،‬همهماناراحتهستیم‬ ‫و هیچ نامی بزرگتر از پرسپولیس نیست‪ .‬در هر‬ ‫ی آیند و می روند اما این‬ ‫صورت بزرگانی م ‌‬ ‫پرسپولیس است که باقی می‌ماند و این راه ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬وی با اشاره به این که انتظارها از‬ ‫پرسپولیس باالست افزود‪ :‬پس از این کار بسیار‬ ‫سختاستچونپرسپولیسیکسودبسیار‬ ‫خوبی را در این چند ساله اخیر داشته و نتایج‬ ‫نشان می‌دهد که با تمام تیم‌ها با یک لول و‬ ‫کالس باالتر بازی‌اش را ادامه می‌داد‪ .‬همه شاید‬ ‫انتقاد داشتند که مثال آقای برانکو یک پالن‬ ‫بیشتر ندارد ولی پالن برای بچه‌ها جا افتاده بود‬ ‫وبازیکنانشاخصیمثلسیدجاللوبچه‌هایی‬ ‫که واقعا این انسجام‪ ،‬رفاقت و همدلی درونشان‬ ‫به وجود آمد و باعث رقم خوردن این نتایج‬ ‫شدهبود‪.‬بامربیآرژانتینیکاربسیارسخت‬ ‫است اما اگر بخواهم به لحاظ فنی اشاره داشته‬ ‫باشمآرژانتینی‌هایکفوتبالهجومیرابازی‬ ‫می‌کنند‪.‬آقایبرانکوباسیستمچهار‪-‬چهار‪-‬دو‬ ‫بازی می‌کردند و یک بازی بسته ولی در زمان‬ ‫حملهبسیارهجومیامامربیانآرژانتینیباز‬ ‫بازی می‌کنند‪.‬امیدوارمگابریلکالدرونهم‬ ‫کهحاالبهجمعخانوادهپرسپولیساضافهشده‬ ‫بتوانددرادامهاینموفقیت‌هاراتداومببخشد‪.‬‬ ‫قنبرپور در پاسخ به این سوال که آیا هواداران از‬ ‫بازگشتمجددبازیکنانیکهفصلقبلازجمع‬ ‫سرخپوشانجداشدندناراحتهستندیاخیر؟‬ ‫گفت‪ :‬اگر به خودم اجازه می‌دهم که در این‬ ‫باره صحبت کنم به این علت است که هنوز در‬ ‫پیکرهباشگاههستم‪.‬بحثیکهمی‌فرماییدبرای‬ ‫گذشته است‪.‬قطع بهیقین این مربی اگربیاید‬ ‫بعد از محک زدن این بازیکنان شایسته‌ای که‬ ‫درکنارشانتلفیقیازجوانانهمهستندنظر‬ ‫شخصی‌امایناستکهشایدایشانبخواهدیکی‬ ‫دو یار اضافه کند از کسانی که یا شاگردانش‬ ‫بودند‪ ،‬یا آرژانیتی می‌تواند باشد یا از سایر‬ ‫کشورهایآمریکایجنوبی‪،‬احتمالاینوجود‬ ‫دارد که به تیم اضافه شوند‪ .‬این نظر شخصی‬ ‫بنده است‪.‬تجربه بنده است که در هر صورت‬ ‫بتواند تیم را تقویت کند و مشکلی برای گل‬ ‫زدننداشتهباشیمودرمسابقاتکمتردغدغه‬ ‫این را داشته باشیم که سخت برسیم به دروازه‬ ‫حریف‪ .‬نظر شخصی‌ام را می‌گویم و به قبل توجه‬ ‫نمی‌کنم‪.‬گذشتهرابایدپشتسربگذاریم‪.‬‬ ‫این شطرنج حساس بر سر هزاران دالر به نفع چه کسی تمام خواهد شد‪ .‬سرخابی‬ ‫ها یا پیرمردان کروات و ژرمن؟‬ ‫آبی ها همچنان به دنبال راه‬ ‫حلی برای بازگشت رحمتی‬ ‫گزارش‬ ‫مسئوالن استقالل به دنبال راه حلی برای‬ ‫بازگشت مهدی رحمتی هستند‪.‬مهدی رحمتی‬ ‫از استقالل جدا شد تا در شهر مشهد و در‬ ‫آرامش به دوران بازیگری خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫او از استقالل رفت تا به گفته حضورش‬ ‫به ضرر استقالل نشود‪ ،‬به خصوص بعد از‬ ‫دربی برگشت فصل گذشته که همه کاسه و‬ ‫کوزه‌های پنالتی فرشید اسماعیلی سر او شکسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیران استقالل خیلی از پیوستن رحمتی به‬ ‫پدیده شهر خودرو هم ناراضی نبودند‪ ،‬اما وقتی‬ ‫متوجه شدند آندره‌آ استراماچونی خواهان‬ ‫ماندن رحمتی یا پژمان منتظری به عنوان‬ ‫بزرگ‌تر تیم شده است‪ ،‬به این نتیجه رسیدند‬ ‫که معادالت‌شان بهم ریخته است‪ .‬منتظری هم‬ ‫پاسخ تلفن‌ مسئوالن استقالل را نداد تا آنها‬ ‫سراغ رحمتی بروند‪ .‬دروازه‌بان جدید پدیده با‬ ‫توجه به امضای قرارداد با این تیم کار سختی‬ ‫برای بازگشت به استقالل دارد‪ .‬او در تمرینات‬ ‫پدیده زیر نظر داود فنایی سخت تمرین می‌کند‬ ‫تا متهم به کم‌کاری و عدم تمرکز نشود‪.‬‬ ‫مسئوالن استقالل بارها با یکدیگر صحبت کرده‬ ‫تا راه حلی برای رضایت مسئوالن پدیده بگیرند‬ ‫و ظاهرا به نتایجی هم رسیده‌اند‪ ،‬اما اینکه تا چه‬ ‫حد این نتایج مثبت منجر به بازگشت رحمتی‬ ‫به استقالل خواهد شد‪ ،‬باید منتظر روزهای‬ ‫آینده ماند‪.‬‬ ‫با سابقه‌ترین مربی لیگ برتر‬ ‫بزرگترین غایب فصل نوزدهم‬ ‫گزارش‬ ‫مجید جاللی با سابقه ترین مربی شاغل‬ ‫در لیگ برتر را می‌توان یکی از بزرگترین‬ ‫غایبان لیگ نوزدهم دانست‪.‬مجید جاللی‬ ‫مربی ‪ ۶۲‬ساله فوتبال کشورمان که از‬ ‫سوابق طوالنی در مربیگری برخوردار است‪،‬‬ ‫یکی از شاخص ترین غایبان لیگ نوزدهم‬ ‫است‪.‬جاللی با سابقه ‪ ۱۷‬سال حضور در‬ ‫لیگ برتر از این حیث دارای یک رکورد‬ ‫منحصر به فرد است‪ .‬وی به جز اولین‬ ‫دوره مسابقات لیگ برتر که در آن حضور‬ ‫نداشت‪ ،‬در سایر سنوات به عنوان مربی‬ ‫‪ ۹‬تیم حضور در این لیگ را تجربه کرد‪.‬‬ ‫جاللی برای اولین بار و در دومین فصل از‬ ‫لیگ برتر با تیم پاس تهران بعنوان سرمربی‬ ‫حضور یافت و با ای نتیم قهرمان لیگ برتر‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫جاللی بعد از آن با تیم‌های صبا‬ ‫باتری‪ ،‬شهید قندی‪ ،‬استقالل اهواز‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬تراکتورسازی‪ ،‬سایپا‪ ،‬پیکان و‬ ‫نساجی در سالهای مختلف حضور در لیگ‬ ‫برتر را تجربه کرد‪.‬اگر جاللی در لیگ‬ ‫جدید به عنوان مربی جایگزین در تیمی‬ ‫حضور پیدا نکند‪ ،‬بعد از ‪ ۱۷‬سال برای‬ ‫اولین بار او را در لیگ برتر نخواهیم دید‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!