صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۳۶

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 836

روزنامه صدای اصلاحات شماره 836

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫نماینده مردم فریمان‬ ‫دبیرکلخانهصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫تحریمنیستیم؛درمحاصره‬ ‫کاملاقتصادیهستیم‬ ‫مدیرانسالخوردهانقدرشعار‬ ‫جوان‌گراییداده‌اند‪،‬پیرشده‌اند‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪١٤٤٠‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬تیر ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪836‬‬ ‫فاطمه راکعی‬ ‫نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬با افتخار حماسه انهدام پهباد آمریکایی را‬ ‫که شجاعت در تصمیم به انهدام آن به اندازه اصل‬ ‫توانمندی این اقدام ستودنی است‪ ،‬تبریک می‌گویم‪.‬‬ ‫سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در جلسه علنی‪.....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫دبیرکلجمعیتزناننواندیشوعضوشورای‬ ‫عالی سیاست‌گذاری اصالح‌طلبان‪ ،‬در گفتگو‬ ‫با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص شکل‌گیری‬ ‫انتقادات رادیکال با نیت جلب آرای مردم گفت‪:‬‬ ‫یکی از فاکتورهای دخیل در شکل‌گیری‪...‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫فقدان اجماع داخلی‪ ،‬راه ضربه مهلک آمریکا بر بدنه کشور‬ ‫‪1‬‬ ‫قرائی مقدم‬ ‫بازیجدید«دونالد»‬ ‫رئیس دادگاه‌های انقالب اسالمی تهران‬ ‫آثار هنری امروزما‬ ‫با حقیقت جامعه‬ ‫فاصلهدارد‬ ‫شعارمان این است‬ ‫هر که مسئول‌تر است‬ ‫نوکرتراست‬ ‫قرائی مقدم جامعه شناس هنر‪ ،‬علت گریز مردم‬ ‫از تماشای برنامه های تلویزیونی را نمایش‬ ‫سطحی و غیر واقعی از حقیقت جامعه دانست‪...‬‬ ‫رئیس دادگاه‌های انقالب اسالمی تهران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در هیچ یک از ارکان نظام نباید فساد تحمل شود‬ ‫و باید بدانیم فساد ابزار دشمن در نظام ماست‪....‬‬ ‫رشدنگرانکننده‬ ‫اعتیاد به قلیان در قشر‬ ‫تحصیلکردهجامعه‬ ‫هر آنچه یک خانم را در‬ ‫مضیقه قرار دهد‪ ،‬مصداق‬ ‫خشونت علیه زنان است‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫در شرایط فعلی آسیب‌های اجتماعی فراوانی‬ ‫گریبانگیر جامعه شده و اجتماع را در معرض‬ ‫خطرات ناشی از این آسیب‌ها قرار داده است‪،‬‬ ‫یکی از این آسیب‌ها که بیشتر مورد توجه‬ ‫پژوهشگران و آسیب شناسان قرار گرفته است‬ ‫معضل کشیدن قلیان در بین جوانان و نوجوانان‬ ‫به خصوص قشر تحصیلکرده جامعه است‪.‬‬ ‫کشیدن قلیان یا قهوه‌خانه‌نشینی تا همین‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سفره ای تهی پر از گرانی‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬رویکرد ثابت‬ ‫جمهوریاسالمیایرانکاهشتنش‪،‬عدمهرگونه‬ ‫درگیری بین نیروی نظامی کشورها و توسعه‬ ‫صلح و ثبات در منطقه و سراسر جهان است‪....‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫صنعت کشور در یک سطح باور نکردنی از‬ ‫استقامت دارد نیازهای کشور را برطرف می‌کند‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫سیدمحمدرضامرتضویدرنشستخبری‪...‬‬ ‫قصهنانوگرانی‪،‬سریالتراژدیاقتصادکشور‬ ‫رویکردایرانکاهش‬ ‫تنشوعدمهرگونه‬ ‫درگیریاست‬ ‫پررنگکردنانتقاداتبرای‬ ‫کسبرایدرانتخابات‬ ‫برایمردمرنگیندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت انواع بی‌عدالتی‌ها‪،‬‬ ‫تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در‬ ‫مضیقه قرار می‌دهد‪ ،‬مصداق خشونت علیه زنان‬ ‫می‌داند‪.‬حجت‌االسالم و المسلمین سید ابراهیم‬ ‫رئیسی در نشست هم‌اندیشی با فعاالن و نخبگان‬ ‫حوزه حقوق زنان‪ ،‬این نشست را بسیار مغتنم‬ ‫توصیف کرد و با قدردانی از بیان دیدگاه‌های‬ ‫حضار گفت‪ :‬الیحه تامین امنیت زنان در برابر‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روحانیدردیداررئیساتحادیهبینالمجالسجهانی‪:‬‬ ‫رویکرد ایران کاهش تنش و عدم هرگونه درگیری است‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬رویکرد ثابت جمهوری اسالمی ایران کاهش تنش‪ ،‬عدم هرگونه درگیری بین نیروی‬ ‫نظامیکشورهاوتوسعهصلحوثباتدرمنطقهوسراسرجهاناست‪.‬‬ ‫حجت‌االسالموالمسلمینحسنروحانیروزیکشنبهدردیدار«گابریالکوئواسبارون»رئیساتحادیهبینالمجالس‬ ‫جهانی (‪ )IPU‬اظهار داشت‪ :‬اتحادیه بی ‌نالمجالس جهانی همواره در هدایت و نزدیکی پارلمان‌ها و افکار عمومی‬ ‫برای هماهنگی در مسایل مهم سیاسی و اجتماعی نقش‌آفرینی مثبتی داشته است‪ .‬روحانی خاطر نشان کرد‪ :‬تروریسم‪،‬‬ ‫یکجانبه‌گراییومشکالتزیست‌محیطیازمسایلومعضالتدنیایامروزاستکهبرایرفعآنهانیازبیشتریبهتوسعه‬ ‫همکاری‌های پارلمانی و بی ‌نالمللی داریم‪.‬رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره همکاری خوب و‬ ‫نزدیکیبااتحادیهبی ‌نالمجالسجهانیداشتهاست‪،‬افزود‪:‬بررسیموضوعاتمهمبی ‌نالمللیواعالمنظراعضایپارلمان‌های‬ ‫کشورهایمختلفدراجالس‌هایگوناگونایناتحادیهودستیابیبهیکجمع‌بندیمشترک‪،‬بسیارحائزاهمیتبودهو‬ ‫ایناجالس‌هادرموضوعاتمهمبی ‌نالمللیهموارهبانشاط‪،‬پرتحرکوفعالبودهاست‪.‬روحانییکجانبه‌گراییرامعضل‬ ‫بزرگدرجهانامروزعنوانکردواظهارداشت‪:‬بسیاریازمشکالتمنطقه‌ایوجهانیبخاطردیکتاتوریوقلدرمآبی‬ ‫برخیکشورهابویژهآمریکابودهکهریشهآنزیرپاگذاشتنمقرراتبی ‌نالمللیوحرکتدرمسیریکجانبه‌گراییاست‪.‬‬ ‫رئیسجمهوربابیاناینکهدریکسالاخیرباخروجآمریکاازبرجامبهعنوانتوافقیچندجانبهونقضقطعنامه‪2231‬شورای‬ ‫امنیتسازمانمللمواجهبودیم‪،‬گفت‪:‬شایدکمترسابقهداشتهکهاگرکشوریبهقطعنامهشورایامنیتعملکند‪،‬تنبیه‬ ‫شود؛اماامروزکشورهاییکهبهقطعنامه‪ 2231‬عملمی‌کنند‪،‬ازسویآمریکاموردفشاروتحریمقرارمی‌گیرند‪.‬روحانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز آمریکا دست به تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران زده و حتی در مواد دارویی و غذایی هم اعمال تحریم‬ ‫می‌کند‪.‬رئیسجمهوربابیاناینکهحضورنظامیمداخله‌جویانهآمریکاریشهمشکالتمنطقهبودهواخیرا ًنیزمشکل‌آفرینی‬ ‫جدیدی کرده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در سال‌های گذشته گاهی سکوهای نفتی و کشتی‌های باربری و حتی هواپیمای‬ ‫مسافربری ایران مورد حمله ناو آمریکایی قرار گرفته و اخیرا ًنیز آنها با پهپاد خود به حریم هوایی ایران تجاوز کرد‌هاند و‬ ‫بخاطرعدمتوجهبهاخطارهایچندباره‪،‬نیروهایدفاعیایرانآنراسرنگونکردند‪.‬روحانیباتأکیدبراینکهاینتجاوز‬ ‫آمریکاآغازتنشیجدیدازسویآنهادرمنطقهاست‪،‬افزود‪:‬اینمنطقهبسیارحساسوامنیتآبراهخلیجفارسودریای‬ ‫سالعملمناسبیبه‬ ‫عمانبرایبسیاریازکشورهاحائزاهمیتاست‪،‬ازاینروازهمهنهادهایبی ‌نالمللیانتظارداریم‪،‬تاعک ‌‬ ‫ایناقدامتجاوزکارانهآمریکانشاندهند‪،‬رئیسجمهوربابیاناینکهدرطول‪17‬سالگذشتهمداخالتآمریکادرافغانستان‪،‬‬ ‫عراق‪،‬سوریهواخیرا ًدریمن‪،‬مشکالتومعضالتفراوانیرابهدنبالداشتهاست‪،‬گفت‪:‬معتقدیمامنیتهمهمناطقجهان‬ ‫و خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود‪.‬روحانی افزود‪ :‬از اتحادیه بین المجالس جهانی در اجالس‌های‬ ‫خودقاعدتاًبهدنبالتوسعهصلحوثباتدرمنطقهوجهاناستومابرایآنارزشبسیاریقایلهستیم‪.‬رئیسجمهوربا‬ ‫بیاناینکهجمهوریاسالمیایرانعالقمندبهتوسعهمناسباتوهمکاری‌هایدوستانهباکشورهایآمریکایالتیناست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬مکزیککشوریحائزاهمیتدرمنطقهآمریکایالتیناستکهمطمئناًگسترشروابطوتعامالتدوکشوربه‬ ‫نفعدوملتخواهدبود‪«.‬گابریالکوئواسبارون»رئیساتحادیهبینالمجالسجهانینیزدرایندیدارضمنابرازخرسندی‬ ‫ازمالقاتبارئیسجمهورکشورمان‪،‬اظهارداشت‪:‬جمهوریاسالمیایراننقشمهموقدرتمندیدرراستایگفتگوو‬ ‫حلمسالمت‌آمیزمناقشه‌هاوترویجچندجانبه‌گراییدرجهانایفاکردهاست‪.‬رئیساتحادیهبینالمجالسجهانیبابیان‬ ‫اینکهبرجامثابتکردچندجانبه‌گراییوتعاملبرایبرقراریصلحدرمنطقهوجهان‪،‬حائزاهمیتاست‪،‬افزود‪:‬اینتوافق‬ ‫محتوایبسیارقدرتمندیداردوامروزهمهدنیامی‌دانندکهگفتگووتعاملبرایدستیابیبهثباتوصلحبسیارمهماست‪.‬‬ ‫کوئواسبارونایرانراکشوریقدرتمنددرمنطقهدانستوگفت‪:‬امروزدنیابایدازتجربهموفقایراندرتعاملدرسگرفته‬ ‫وبهگفتگووتوافقاتبی ‌نالمللیاحترامبگذارد‪.‬رئیساتحادیهبینالمجالسجهانیباتجلیلازتالش‌هاینمایندگانایراندر‬ ‫اتحادیهبی ‌نالمجالسجهانیبرایترویجگفتگو‪،‬تعاملوچندچانبه‌گرایی‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬اتحادیهبینالمجالسجهانی‬ ‫بانگاهایرانبهمسایلبی ‌نالمللیاشتراکنظرداشتهومعتقدیم‪،‬یکجانبه‌گراییهیچراه‌حلیبرایحلمشکالتجهانیارایه‬ ‫نمی‌دهد‪.‬کوئواسبارونبابیاناینکهتغییراتآبوهوایی‪،‬مشکلمهاجرتوپناهندگانومشکالتاقتصادیوبسیاری‬ ‫ازمشکالتدیگرتنهاتوسطیککشورنمی‌تواندحلشود‪،‬افزود‪:‬نیازبهبهبودوتغییرساختارنهادهایبی ‌نالمللیوتوسعه‬ ‫چند جانبه‌گرایی در جهان داریم‪.‬رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی برجام را نمونه‌ای بسیار خوب از چندجانبه‌گرایی‬ ‫در نظام بی ‌نالملل دانست و گفت‪ :‬امیدواریم اروپا هر چه سریع‌تر مسئولیت خودش را در مورد برجام انجام دهد‪ ،‬چرا که‬ ‫معتقدیممردمنبایدهزینهاشتباهدیگرانراپرداختکنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬رویکرد ثابت جمهوری اسالمی ایران کاهش تنش‪ ،‬عدم عکس‬ ‫هرگونه درگیری بین نیروی نظامی کشورها و توسعه صلح و ثبات در‬ ‫منطقه و سراسر جهان است‪ .‬خبرنگار‬ ‫آمریکا نسبت به حفظ جان نیروهای سپاه با ساقط کردن پهپاد‪ ،‬مشت محکمی پررنگکردنانتقاداتبرایکسبرای‬ ‫به دهان یاوه‌گویی‌های آمریکا زد‬ ‫خود مسئوالنه رفتار کند‬ ‫درانتخاباتبرایمردمرنگیندارد‬ ‫سرلشکر رشید‬ ‫فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء (ص) گفت‪ :‬دولت آمریکا باید با اجتناب از رفتار‬ ‫اشتباه در منطقه‪ ،‬نسبت به حفظ جان نیروهای آمریکایی و به خطر افتادن آنها مسئوالنه رفتار‬ ‫کند‪ .‬به نقل از سپاه نیوز‪ ،‬سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی‬ ‫خاتم االنبیاء(ص) صبح یکشنبه در بازدید میدانی از مرکز فرماندهی و کنترل رادارها‬ ‫و سامانه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه و در جمع فرماندهان این نیرو‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در حال یک رویارویی راهبردی برای حفظ ثبات و موجودیت‪،‬‬ ‫همچنین موقعیت قدرت منطقه‌ای در برابر ائتالف آمریکا‪-‬رژیم صهیونیستی و سعودی‌ها‬ ‫قرار دارد‪.‬وی افزود‪ :‬دولت آمریکا باید با اجتناب از رفتار اشتباه در منطقه‪ ،‬نسبت به حفظ‬ ‫جان نیروهای آمریکایی و به خطر افتادن آنها مسئوالنه رفتار کند‪.‬سرلشکر رشید با تاکید‬ ‫بر اینکه در صورت وقوع درگیری در منطقه‪ ،‬دامنه و زمان آن از سوی هیچ کشوری‬ ‫قابل مدیریت نخواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما به دنبال جنگ نبوده و نیستیم‪ ،‬ولی با قدرت‬ ‫از منافع ملت شریف ایران در برابر هر نوع تهدید و تجاوزی دفاع خواهیم کرد‪.‬فرمانده‬ ‫قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء(ص) خاطرنشان کرد‪ :‬سرنوشت منافع ملت‌های منطقه‪ ،‬به هم‬ ‫پیوسته است و تقسیم صلح و جنگ امکان پذیر نیست‪.‬وی گفت‪ :‬یا همه در مسیر ثبات‬ ‫حرکت خواهیم کرد یا منطقه بر اثر سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا و تحریک برخی‬ ‫کشورهای معلوم درگیر بی ثباتی و جنگ خواهد شد‪.‬سرلشکر رشید در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از جنگ‪ ،‬گفتار به تنهایی کافی نیست و به اراده و رفتار مناسب نیاز دارد‪.‬‬ ‫پزشکیان‬ ‫نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی با کاری که در ساقط کردن‬ ‫پهپادفوقپیشرفتهآمریکادرخلیجفارسانجامداد‪،‬مشتمحکمیبهدهانیاوه‌گویی‌هایسرانآمریکای‬ ‫جنایتکارزد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬مسعودپزشکیاندرنطققبلازدستورامروز(یکشنبه)مجلسباتبریکهفته‬ ‫قضاییه به رییس قوه قضاییه و قضات‪ ،‬گفت‪ :‬در هفتم تیر ‪ ۰۶۳۱‬شهید آیت‌اهلل بهشتی با ‪ ۲۷‬تن از مسئوالن‬ ‫کشور در دفتر حزب جمهوری اسالمی به دست مجاهدین خلق به شهادت رسیدند‪.‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس درباره هفته قوه قضاییه گفت‪ :‬نامگذاری این هفته حامل این پیام است که جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بیشتر از هر حکومت‪ ،‬دولت و ملتی آماج ترور و کشتارهای خیابانی قرار گرفته است‪ .‬ایران اسالمی‬ ‫به خاطر پیگیری استقالل‪ ،‬آزادی و حفظ تمامیت ارضی خودش از ابتدای انقالب تا امروز همواره از‬ ‫سوی آمریکا و ایادی قسم خورده این رژیم به دنبال براندازی نظام این کشور بوده و هست و روندی که‬ ‫این کشور در حال حاضر ادامه می‌دهد در ادامه سیاست شومی است که به را‌ه انداخته است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫آمریکا مدعیِ تروریست بودن ایرانیان است‪ .‬پس چه کسانی امام جمعه‌های ما را به شهادت رساندند؟‬ ‫اینان خود را به نفهمی و ناآگاهی زده‌اند‪ .‬چه کسانی جوانان‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬قضات و بزرگان ما را ترور کرد؟‬ ‫در شهریور ماه ‪ ۰۶۳۱‬با منفجر کردن دفتر نخست‌وزیری‪ ،‬رییس‌جمهور و نخست‌وزیر ما را به شهادت‬ ‫رساندند‪.‬بااقداماتآمریکادرمنطقهوپشتیبانی‌هاییکهازصدامجنایتکارانجامداد‪،‬بمباران‌هایشیمیایی‬ ‫را پشتیبانی می‌کرد‪.‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رفتار دوگانه و مغرضانه سیاستمداران‬ ‫آمریکایی‪،‬گفت‪:‬مسئوالنآمریکاییاکنوننیزبافرستادنناوهایجنگیونیروهاینظامیبهمنطقهتصور‬ ‫می‌کنند ملت و جوانان کشور را می‌تواند به زانو درآورد‪.‬‬ ‫دبیرکل جمعیت زنان نواندیش‬ ‫«فاطمه راکعی»‪ ،‬دبیرکل جمعیت زنان نواندیش و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصالح‌طلبان‪،‬‬ ‫در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص شکل‌گیری انتقادات رادیکال با نیت جلب آرای‬ ‫مردم گفت‪ :‬یکی از فاکتورهای دخیل در شکل‌گیری نقدهای رادیکال‪ ،‬مسئله انتخابات است‪ .‬هر‬ ‫چه به انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم کسانی فکر می‌کنند که اگر انتقادات منفی را پررنگ‬ ‫ن جناحی اظهار‬ ‫کنند‪ ،‬می‌توانند رای مردم را به دست آورند‪.‬فاطمه راکعی با اشاره به اختالفات بی ‌‬ ‫کرد‪ :‬اکنون شاهدیم که عالوه بر اختالفات بین جناح های مختلف سیاسی در داخل یک جناح‬ ‫واحد نیز مسائل زیادی به وجود آمده؛ از اختالف‌نظر تا تخطئه و توبیخ یکدیگر‪ .‬در صورت ادامه‬ ‫چنین وضعی میان احزاب‪ ،‬آنها اعتماد عمومی را از دست خواهند داد‪ .‬امروز نه تنها سیاسیون درون‬ ‫یک جناح واحد سیاسی‪ ،‬بلکه دلسوزان هر دو جناح سیاسی مهم کشور یعنی اصولگرایان و اصالح‬ ‫طلب باید ببیند برای رهایی کشور از این وضعیت چه کاری می‌توانند انجام دهند‪.‬وی افزود‪ :‬دولت‪،‬‬ ‫مجلس و شوارهای اسالمی و نهادهایی که مردم به آنها رای داده‌اند‪ ،‬باید آرای مردم را نمایندگی‬ ‫کنند‪ .‬اینها باید به هر شکلی که می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و به رفع موانع بپردازند‪ .‬طیف‬ ‫رادیکالی در جامعه وجود دارد که متاسفانه مسائل را خودی و غیرخودی می‌کند و روش‌هایی‬ ‫بسیار غیراخالقی را برای حذف دیگران از صحنه سیاسی به کار می‌برد‪.‬عضو هیات رئیسه شورای‬ ‫عالی سیاست‌گذاری اصالح‌طلبان با ابراز تاسف از عملکرد فرصت‌طلبان اظهار کرد‪ :‬متاسفانه افراد‬ ‫فرصت‌طلب و کسانی که با تخریب دیگران می‌خواهند خودشان را مطرح کنند همیشه بوده‌اند؛ اما‬ ‫افراد دلسوز و اخالق‌گرا هرگز مترصد فرصت برای تخریب دیگران‪ ،‬برای توجیه خودشان نیستند‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪836‬‬ ‫سیاست‬ ‫مایک پنس‪:‬‬ ‫ترامپآمادهمذاکرهبدونپیش‌شرطباایراناست‬ ‫«مایک پنس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان با اشاره به آمادگی ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران گفت که در عین حال تهران باید از تالش برای تولید سالح هسته‌ای خودداری کند‪.‬‬ ‫وی درباره ماجریا پهپاد آمریکایی و دستور ترامپ برای لغو حمله یادآور شد‪ :‬رئیس‌جمهور در این مورد که دستور ساقط کردن پهپاد ما از سوی مقام‌های ارشد ایران داده شده باشد‪ ،‬تردید داشت تردید داشت از سوی‬ ‫دیگر جان افراد برای ترامپ مهم بود برای همین هم این دستور صادر شد‪.‬‬ ‫پنس با بیان اینکه اختالف واشنگتن با تهران بر سر نفت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت متحدان منطقه‌ای ما در اولویت ما است‪.‬‬ ‫فقدان اجماع داخلی‪ ،‬راه ضربه مهلک آمریکا بر بدنه کشور‬ ‫بازیجدید«دونالد»‬ ‫مطهری‪:‬‬ ‫مامور تجسس پوشش‬ ‫بازیگران در خارج از‬ ‫کشور نیستیم‬ ‫یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که‬ ‫اگر یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی در خارج‬ ‫از کشور به عنوان نماینده ایران شرکت ‌کند باید‬ ‫پوشش اسالمی را رعایت کند اما اگر برای سفر‬ ‫شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته مامور‬ ‫نیستیم تجسس کنیم که پوشش اسالمی را رعایت‬ ‫می‌کند یا نمی‌کند‪.‬علی مطهری در یادداشتی که در‬ ‫اختیار ایسنا قرار داد با اشاره به انتشار فیلمی از یک‬ ‫بازیگر ایرانی در خارج از کشور گفت‪:‬‬ ‫«درباره قضیه خانم ستاره اسکندری و بازیگرانی‬ ‫مانند ایشان که به خارج از کشور سفر می‌کنند‬ ‫باید یک اصل را مالک قضاوت قرار داد و آن این‬ ‫است‪ :‬اگر یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی‬ ‫بین‌المللی در خارج از کشور به عنوان نماینده‬ ‫جمهوری اسالمی ایران شرکت می‌کند باید پوشش‬ ‫اسالمی را به نحو درست رعایت کند اما اگر‬ ‫برای یک سفر شخصی یا خانوادگی به خارج از‬ ‫کشور رفته است مامور نیستیم تجسس کنیم که‬ ‫آیا پوشش اسالمی را رعایت می‌کند یا نمی‌کند‬ ‫و اگر رعایت نکرد او را به ریاکاری و نفاق متهم‬ ‫کنیم زیرا منطق او این است که در داخل ایران‬ ‫قانون را رعایت می‌کنم و در خارج به هر دلیلی از‬ ‫جمله سهل‌انگاری یا همرنگ جماعت شدن رعایت‬ ‫نمی‌کنم‪ ،‬گرچه می‌دانم که درست و صالح و حکم‬ ‫عقل و شرع آن است که در همه جا رعایت کنم و‬ ‫رفتار یگانه داشته باشم‪.‬اگر بازیگر زن یا مرد در‬ ‫یک سفر شخصی خارجی شعائر اسالمی را رعایت‬ ‫نکرد نباید به اشاعه آن بپردازیم هرچند تذکر الزم‬ ‫است اما اگر به عنوان نماینده ایران در یک برنامه‬ ‫رسمی بین‌المللی این شعائر را زیر پا گذاشت باید‬ ‫مورد مواخذه قرار گیرد‪».‬‬ ‫فضای ملتهب بین المللی میان ایران و آمریکا هم‬ ‫چنان در تب و تابی به سر می برد که منشا و اوج آن از‬ ‫روزهای گذشته یعنی سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط‬ ‫ایران بود‪ .‬ماجرای حمله آمریکا به ایران و عقب نشینی‬ ‫ترامپ مدتی بعد از این اتفاق مهم ترین خبری بود که‬ ‫در صدر رسانه ها مطرح شد و چند گانگی بزرگی را‬ ‫در سیاست آمریکا و ترامپ به وجود آورد‪ .‬تحلیل های‬ ‫کارشناشان سیاسی و بین المللی مبنی بر واکنش نظامی‬ ‫آمریکا به نقشه ای بر باد رفته شباهت پیدا کرد‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬که از همان ابتدا تالش کرد واقعه سرنگونی‬ ‫پهپاد کشورش را به نوعی دیگر جلوه دهد‪ ،‬ناگهان‬ ‫ادعا کرد که در دقایق آخر‪ ،‬دستور حمله به ایران را‬ ‫لغو کرده است‪ .‬عصر جمعه‪ ،‬یک روز پس از سرنگون‬ ‫شدن یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬مدعی شد او حمله به سه سایت‬ ‫ایران را در لحظات آخر لغو کرده است تا جلوی‬ ‫مرگ ‪ ۱۵۰‬ایرانی را بگیرد‪ .‬ترامپ پس از انتقاد از‬ ‫توافق هسته‌ای‪ ،‬در توئیتی نوشت‪« :‬آن‌ها (ایران) یک‬ ‫پهپاد بدون سرنشین را سرنگون کردند که بر فراز آب‌‬ ‫های بین المللی در حال پرواز بود‪ .‬ما برای پاسخ دادن‬ ‫به سه سایت متفاوت آماده بودیم که من پرسیدم چه‬ ‫تعداد کشته خواهند شد‪ .‬یک ژنرال پاسخ داد‪ :‬قربان‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفر‪ ۱۰ .‬دقیقه قبل از حمله‪ ،‬آن را متوقف کردم‪.‬‬ ‫چون با ساقط کردن یک پهپاد بدون سرنشین متناسب‬ ‫نبود‪ .‬من عجله‌ای ندارم‪ ،‬ارتش ‌مان بازسازی شده و‬ ‫آماده است و با فاصله‪ ،‬بهترین ارتش در جهان است‪.‬‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬گزنده هستند و تحریم‌های بیشتری اضافه‬ ‫شد‪ ».‬صحبت های ترامپ و اعالم نظر های بعد از آن‬ ‫نشان می دهد که او حمله نظامی به ایران را هم چنان‬ ‫در اولویت و راستای سیاست خود به همراه دارد و تنها‬ ‫با به تعویق انداختن آن شرایط دیگری را مهیا می سازد‬ ‫این در حالی می باشد که اعالم تحمیل تحریم های‬ ‫جدید نشان دهنده سیاست فشار ترامپ است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد که ترامپ از جانب برخی مقامات دولتش و‬ ‫هم از طرف برخی رسانه‌های محافظه ‌کار برای حمله‬ ‫به ایران تحت فشار قرار گرفته است چرا که تجارب‬ ‫تصمیم های او در ماه های گذشته نشان می دهد که او‬ ‫در دو راهی فشار حداکثری و فشار حداقلی یک راه را‬ ‫بر می گزیند و حاال هدف مجدد هسته ای او‪ ،‬تحریم‬ ‫های جدید و حمله نظامی به ایران می تواند مصداق‬ ‫بزرگ و مهمی برای آن باشد‪ .‬دولت ترامپ حاال بازی‬ ‫جدیدی را با ایران آغاز کرده که گزینه های شدیدی‬ ‫را نیز تعبیر دیده است اما روی دیگر سکه بازی سیاسی‬ ‫و نظامی ترامپ با ایران به شرایط داخلی ایران باز می‬ ‫گردد‪ .‬برجام که حاال عمال در میان دولت موضوعی به‬ ‫تعویق افتاده شده است با ادامه این روند دوباره توپ را‬ ‫به زمین آمریکا می اندازد‪ .‬حال سوال این جا است که‬ ‫چرا هم چنان تصمیم قاطع و سریعی برای برجام گرفته‬ ‫نمی شود و داستان طوالنی این پرونده از هفته ای به‬ ‫هفته دیگر موکول می شود؟ مهم ترین عنصر امروز‬ ‫که نقشی حیاتی در سرنوشت کشور دارد‪ ،‬زمان است‪.‬‬ ‫عنصری که نادیده گرفته شد و در طول مدت پاسکاری‬ ‫های انجام شده هزاران اتفاق دیگر میان دو کشور رقم‬ ‫می خورد‪ .‬موضوع بررسی اف ای تی اف نیز که دیگر‬ ‫رئیس دادگاه‌های انقالب اسالمی تهران‪:‬‬ ‫شعارمان این است‬ ‫هر که مسئول‌تر است نوکرتر است‬ ‫رئیس دادگاه‌های انقالب اسالمی تهران‪ ،‬گفت‪ :‬در هیچ یک از ارکان نظام نباید فساد تحمل شود و‬ ‫باید بدانیم فساد ابزار دشمن در نظام ماست‪.‬‬ ‫بخشیازسخنان*‪-‬حجتاالسالمموسیغضنفرآبادیدرنشستخبریباخبرنگارانکهصبح‬ ‫امروز (یک‌شنبه) در محل دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد‪ ،‬ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به قضات‬ ‫شریف و پاکدست و ملت انقالبی و گرامیداشت یاد شهدای‪ ۷‬تیر اظهار کرد‪ :‬امسال هفته قوه قضائیه‬ ‫را در حالی آغاز می‌کنیم که ریاست آن را آقای رئیسی که بر عهده دارند از مجموعه دستگاه قضائی‬ ‫بوده و امیدواریم بتوانیم قدرتمندتر از گذشته در خدمت مردم و انقالب باشیم‪‌.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قوه قضائیه و مشخصاً دادگاه انقالب اسالمی سرلوحه کار خود را برگرفته از‬ ‫دستورات‪،‬فرامینوبیاناتمقاممعظمرهبریقراردادهاست‪.‬غضنفرآبادیبهبرنامه‌هایدادگاهانقالب‬ ‫در راستای برنامه‌های قوه قضائیه اشاره کرد و گفت‪ :‬هیچ خط قرمزی برای مبارزه با مفسد و فساد‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معتقدیم اگر مسئولی چشمش را به روی فساد ببندد از مفسد بدتر است و هیچ‬ ‫جایگاهینزدمانخواهدداشت‪.‬رئیسدادگاه‌هایانقالباسالمیتهرانبااشارهبهسخنانرهبریمبنی‬ ‫بر اینکه تسامح در مبارزه با فساد همدستی با فاسدان است‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای عدالت باید قاطع و در عین‬ ‫حال دقیق و ظریف باشد که دادگاه انقالب این موضوع را ثابت کرده است‪.‬رئیس دادگاه‌های انقالب‬ ‫اسالمی تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه اجرای عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬دادگاه انقالب این موضوع را ثابت کرده‪ ،‬اما ممکن است در برخی اخبار کذب هیاهو‬ ‫وجود داشته باشد اما ما می‌توانیم ثابت کنیم که این کار را انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی قائل نیستیم و هیچ نهادی با عذر انتساب به گروه‬ ‫وجریانینمی‌تواندازمجازاترهایییابد‪.‬‬ ‫غضنفرآبادی با اشاره با بیانات رهبری در خصوص مبارزه با دانه درشت‌های فساد‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد‬ ‫داریم باید در این موضوع سراغ دانه درشت‌ها رفت و در فرمایشات رهبری هم بر این امر تاکید شده‬ ‫که باید سراغ دانه درشت‌ها و باندهای قوی رفت و کولبران ناگزیرند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر با فساد مبارزه نشود همه کارها لنگ خواهد ماند بنابراین اعتقاد داریم برای‬ ‫اینکه حرکت رو به جلو داشته باشیم باید در همه عرصه‌های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و… مبارزه جدی با‬ ‫فساد صورت گیرد‪.‬رئیس دادگاه‌های انقالب اسالمی تهران افزود‪ :‬ما با قاطعیت‪ ،‬جدیت و دقت کار‬ ‫خود را در مبارزه با فساد و مفسدان انجام خواهیم داد‪.‬غضنفرآبادی با بیان اینکه مبارزه با فساد را جهاد‬ ‫واقعی و البته کار دشواری می‌دانیم‪ ،‬گفت‪ :‬کسی که وسوسه می‌شود وارد میدان فساد مالی شود باید‬ ‫بداند دردسر این کار زیاد است و مجازات شدیدی به دنبال داشته هزینه بسیاری باید پرداخت کند‪.‬‬ ‫برخی از دادگاه انقالب چهره خشنی را تصویر کرده‌اند‬ ‫رئیس دادگاه انقالب تاکید کرد‪ :‬برخی از دادگاه انقالب چهره خشنی را تصویر کرده‌اند اما این‬ ‫دادگاه هیچ شأنی جز نوکری مردم ندارد و شعارمان این است که هر که مسئول‌تر است نوکرتر است‪.‬‬ ‫ما راهی جز جمع کردن فساد نداریم‪ .‬البته فساد سیستمی نیست و ما باید گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم و‬ ‫ببندیم‪ .‬ما حتماً در این راه موفق خواهیم شد‪ .‬ما در این راه رو به پیشرفت هستیم‪ .‬کارهای بزرگی انجام‬ ‫شده و کارهای بزرگی نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫غضنفرآبادی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده‌هایی که در نوبت بررسی هستند و‬ ‫مردمدراینخصوصدغدغهدارند‪،‬باتوجهبهاینکهسخنگویقوهقضائیهنیزگفته‌اندپرونده‌هایی‬ ‫که احساسات مردم را جریحه‌دار کرده‌اند با روند سریع‌تری بررسی می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬پرونده‌هایی که‬ ‫احساسات مردم را جریحه‌دار کرده می‌تواند شامل موارد متعددی باشد‪.‬‬ ‫البته مواردیکهبیشتر احساساتراجریحه‌دارمی‌کندفسادهای مالیکالن استکه اینمساله‬ ‫مربوط به دادگاه انقالب است و مخصوصاً در مورد افرادی که منسوب به افراد و جریانات خاص اعم‬ ‫از داماد و فرزند بوده که برخی در حال بررسی است و بخشی هم در آینده بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫هرآنچهیکخانمرادرمضیقهقراردهد‪،‬مصداقخشونتعلیهزناناست‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت انواع بی‌عدالتی‌ها‪،‬‬ ‫تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه‬ ‫قرار می‌دهد‪ ،‬مصداق خشونت علیه زنان می‌داند‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست‬ ‫هم‌اندیشی با فعاالن و نخبگان حوزه حقوق زنان‪ ،‬این‬ ‫نشست را بسیار مغتنم توصیف کرد و با قدردانی از‬ ‫بیان دیدگا ه‌های حضار گفت‪ :‬الیحه تامین امنیت زنان‬ ‫در برابر خشونت‪ ،‬از ابعاد گوناگون حقوقی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی در دست بررسی است تا ا ن‌شا ء‌اهلل یک‬ ‫الیحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز‪،‬‬ ‫تقدیم دولت و سپس مجلس شود‪.‬رئیس قوه قضاییه با‬ ‫قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی‬ ‫برای تهیه این الیحه داشته‌اند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که‬ ‫در آیند ه‌ای نزدیک‪ ،‬این الیحه با غنای باال نهایی و‬ ‫ارائه شود‪.‬رئیسی در ادامه با بیان اینکه بی‌تردید امروز‬ ‫به برکت نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬کارنامه درخشانی‬ ‫در دفاع از حقوق بانوان در کشور داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعا مشکالت و کاستی‌هایی وجود دارد اما در پرتو‬ ‫آموز ه‌های انقالب اسالمی‪ ،‬دیدگا ه‌های امام راحل‬ ‫و تبیین دقیق این آموز ه‌ها و دیدگا ه‌ها از سوی مقام‬ ‫معظم رهبری به عنوان سیاستگذار عالی نظام‪ ،‬امروز‬ ‫جایگاه بانوان در نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬جایگاهی‬ ‫درخشان است و در تعیین این جایگاه نیز مسائل سیاسی‬ ‫و جناحی نقشی ندارند‪.‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه‬ ‫جمهوری اسالمی مفتخر است به اینکه نگاهش به‬ ‫زن‪ ،‬یک نگاه ابزاری برای تامین امیال مردان نیست‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بانوان ما امروز دارای نقش‌های مهمی‬ ‫در عرصه‌های گوناگون سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫علمی‪ ،‬آموزشی و دفاعی هستند و دوشادوش مردان‬ ‫در حوز ه‌های مختلف به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته تال ش‌های‬ ‫بسیاری برای تحکیم نهاد خانواده با محوریت بانوان‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این حوزه‪ ،‬اقدامات‬ ‫نرم‌افزاری و تقنینی و همچنین بسترسازی‌هایی انجام‬ ‫شده اما همچنان کافی نیست و تا نقطه مطلوب در این‬ ‫زمینه فاصله داریم‪.‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بر‬ ‫اساس نگاه قرآنی‪ ،‬اساس و بنیان خانواده بر مودت‪،‬‬ ‫رحمت‪ ،‬عشق و دلدادگی استوار است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫گرچه یک نظام حقوقی از این مولفه‌های مهم صیانت‬ ‫می‌کند اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد‪ ،‬راه اولیه‬ ‫رفع آسیب‪ ،‬لزوما مراجعه به دادگاه نیست؛ چنانکه در‬ ‫بسیاری از موارد شاهد هستیم دادگاه حکم به صلح‬ ‫و سازش می‌دهد اما هرگز سازشی اتفاق نمی‌افتد و‬ ‫بالعکس در بسیاری از موارد‪ ،‬دادگاه گواهی عدم‬ ‫سازش صادر می‌کند اما با حکمیت‪ ،‬داوری و ریش‬ ‫سفیدی‪ ،‬اختالفات یک زوج برطرف می‌شود و سا ل‌ها‬ ‫در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند‪.‬رئیسی در ادامه‬ ‫درباره ضرورت دفاع از حقوق زنان در جامعه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما خود را بنا به تصریح شرع و قانون اساسی‪ ،‬مدافع‬ ‫حقوق همگان از جمله بانوان می‌دانیم زیرا معتقدیم‬ ‫این حقوق را ما به افراد نداد ه‌ایم بلکه این حقوق ذاتی‬ ‫از سوی خداوند متعال به انسان عطا شده و ما صرفا‬ ‫باید مراقب باشیم که این حقوق انسانی تهدید و تضییع‬ ‫نشود‪.‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رشد و تعالی‬ ‫جامعه در گرو پاسداشت حقوق انسا ن‌هاست‪ ،‬زن و‬ ‫مرد را از نگاه قرآن و اهل بیت (ع) در اصول انسانی‬ ‫کاملا یکسان دانست و یادآور شد‪ :‬ما باید مصادیق‬ ‫خشونت را به دقت شناسایی کنیم‪ .‬قطعا وقتی به عنوان‬ ‫مثال یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام‬ ‫می‌کند که حق بچه‌دار شدن ندارند‪ ،‬مصداقی از‬ ‫خشونت علیه زنان است‪ .‬وقتی یک استاد دانشگاه برای‬ ‫آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد‪ ،‬یک کالس‬ ‫دانشگاه را دیروقت برگزار می‌کند‪ ،‬اقدام او خشونت‬ ‫علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور می‌شود یک‬ ‫مسیر طوالنی را دیروقت طی کند تا به منزل برسد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ما انواع بی‌عدالتی‌ها‪ ،‬تضییع حقوق و‬ ‫هر آنچه را که یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد‪،‬‬ ‫مصداق خشونت علیه زنان می‌دانیم و این امر به هیچ‬ ‫وجه پذیرفته نیست‪.‬او با تاکید بر لزوم ریشه‌یابی انواع‬ ‫خشونت در جامعه‪ ،‬تعلیم و تربیت را سرآغاز مقابله با‬ ‫خشونت دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬خانواده‪ ،‬آموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬دانشگاه و رسانه‪ ،‬مهمترین نهادهای الگوساز‬ ‫و فرهنگساز در جامعه هستند که می‌توانند از بروز‬ ‫خشونت در جامعه جلوگیری کنند‪.‬رئیس قوه قضاییه‪،‬‬ ‫فقر‪ ،‬بیکاری و بسیاری از تصمیمات اشتباه اقتصادی را‬ ‫زمینه‌ساز بسیاری از جرایم و خشونت‌ها برشمرد و با‬ ‫بیان اینکه باید به لحاظ جرم شناختی به تحلیل جرایم و‬ ‫آسیب‌ها بپردازیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‪ ،‬اعتقاد عمیق به‬ ‫ارتباط و تعامل مستمر دستگاه قضایی با دانشگاه‪ ،‬حوزه‬ ‫و پژوهشگا ه‌ها دارم و معتقدم در دنیای امروز نمی‌توان‬ ‫به صورت تک ساحتی به مسائل ورود کرد بلکه نیازمند‬ ‫مطالعات بین رشته‌ای و تعامل علوم با یکدیگر هستیم‬ ‫تا بتوانیم راهکارهایی مبتنی بر واقعیات جامعه ارائه‬ ‫کنیم‪ .‬بر همین اساس تاکید کرد ه‌ام که روانشناسی‪،‬‬ ‫جامعه‌شناسی و سایر علوم اجتماعی به عنوان لوازم کار‬ ‫قضاوت در زمره آموز ش‌های قضات قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به ایجاد تمهیدات الزم برای تکریم ارباب‬ ‫رجوع‪ ،‬قاضی‪ ،‬شاکی‪ ،‬وکیل و متهم در دستگاه قضایی‪،‬‬ ‫به برخی انتقادات بانوان درباره زندانی نکردن افراد‬ ‫ناتوان از پرداخت مهریه پاسخ داد و گفت‪ :‬نه تنها در‬ ‫مورد مهریه بلکه از نگاه قرآن کریم در مورد هر دینی‬ ‫که مدیون از بازپرداخت آن عاجز است‪ ،‬حبس افراد‬ ‫مجاز نیست‪ .‬تنها در صورتی می‌توان یک بدهکار‬ ‫را زندانی کرد که فرد از توان پرداخت بدهی خود‬ ‫برخوردار باشد اما با وجود تمکن مالی‪ ،‬از پرداخت‬ ‫دین خود استنکاف کند‪ .‬ما معتقدیم کسی که توانایی‬ ‫پرداخت ندارد‪ ،‬در زندان هم بماند نمی‌تواند طلب‬ ‫خود را بپردازد‪ .‬درباره نفقه هم همینطور است‪ .‬امروز‬ ‫تعداد پروند ه‌های نفقه بسیار بیشتر از پروند ه‌های مهریه‬ ‫است‪.‬رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادی درباره‬ ‫پوشاندن چادر به متهمان زن که موجب زیر سوال‬ ‫رفتن حجاب برتر می‌شود نیز گفت‪ :‬بنده هم با شما‬ ‫هم‌نظر هستم و معتقدم متهمان زن لزوما نباید چادر‬ ‫بپوشند بلکه می‌توان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم‬ ‫زن با همان پوششی که به صورت عادی دارد منتها با‬ ‫رعایت شئونات‪ ،‬در دادگاه‪ ،‬دادسرا و زندان حضور‬ ‫یابد‪.‬رئیسی در پایان تاکید کرد‪ :‬بر خالف آنچه که‬ ‫برخی اصرار به القای آن دارند‪ ،‬به هیچ عنوان مسائل‬ ‫اخالقی و اجتماعی کشور در وضع بحرانی نیست؛‬ ‫گرچه کاستی‌ها و مشکالتی وجود دارد اما بدون شک‬ ‫با یک همکاری مشتمل بر جزمیت علمی‪ ،‬عزم عملی‬ ‫و هزم و دوراندیشی‪ ،‬آیند ه‌ای روشن در انتظار کشور‬ ‫است و امروز بیش از هر زمان دیگری احساس افتخار و‬ ‫اقتدار می‌کنیم‪ .‬این یک حقیقت غیرقابل انکار است که‬ ‫امروز کشوری مانند آمریکا در مقابل نظام ما مستاصل‬ ‫است‪ .‬منتها کافی است به ظرفیت‌های داخلی خود ایمان‬ ‫داشته باشیم و بدانیم که هیچ دستی جز دست خودمان‬ ‫گر ه‌گشای مشکالت نیست و بن‌بستی برایمان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫روندی عادی در میان شورای نگهبان شده‪ ،‬مدام در‬ ‫رد و پذیرش ها قرار دارد‪ .‬در نتیجه چنین شرایطی می‬ ‫توان گفت که هنوز اجماع دقیق و روشنی در خصوص‬ ‫بسیاری از مسائل داخلی و بین المللی کشور وجود‬ ‫ندارد که خود می تواند گزینه های نابودی را در اختیار‬ ‫ترامپ قرار دهد‪ .‬هرچند موضع ایران در این مدت قوی‬ ‫تر از پیش بینی جهانی بود اما با این وجود نمی توان‬ ‫گفت که تنها پیروزی در زمینه نظامی‪ ،‬خود تعویق ها‬ ‫و کم کاری ها را جبران می کند‪ .‬عقب نشینی‪ ،‬موکول‬ ‫کردن به زمان های آینده و خواب عمیق در تصمیم‬ ‫گیری در خصوص برجام و اف ای تی اف برای کشور‬ ‫گران تمام می شود و عالوه بر روابط جهانی‪ ،‬به نفاق‬ ‫داخلی دامن می زند‪ .‬بازی امروز ترامپ‪ ،‬بازی ادعا در‬ ‫ظاهری از صلح طلبی می باشد‪ .‬وضعیت فعلی نه نشانی‬ ‫از جنگ مستقیم از سوی آمریکا دارد و نه نشانی از‬ ‫مذاکره؛ تنها بازی لفظ و توییت کردن می باشد که‬ ‫در این میان ممکن است بسیاری از مواضع ایران را در‬ ‫صورت بازی تعویق هدف قرار دهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم فریمان‪:‬‬ ‫مدیرانسالخوردهانقدر‬ ‫شعارجوان‌گراییداده‌اند‪،‬‬ ‫پیرشده‌اند‬ ‫نمایندهمردمفریماندرمجلسشورایاسالمیگفت‪:‬باافتخار‬ ‫حماسهانهدامپهبادآمریکاییراکهشجاعتدرتصمیمبهانهدامآنبه‬ ‫اندازهاصلتوانمندیایناقدامستودنیاست‪،‬تبریکمی‌گویم‪.‬سیداحسان‬ ‫قاضی‌زاده‌هاشمیدرجلسهعلنیروز(یک‌شنبه‪ ۲،‬تیرماه)مجلسشورای‬ ‫اسالمیدرنطقمیاندستورخود‪،‬گفت‪:‬درآغازهفتهقضاییهرابهتمامی‬ ‫کارکنانشریفاینقوهوقضاتپاکدستتبریکعرضمیکنموامیدوارم‬ ‫حضورجنابآقایرییسیمنشاءتحوالتیباشدکهبهتحققعدالتبیشتر‬ ‫درجامعهکمککند‪.‬نمایندهمردمفریمان‪،‬سرخس‪،‬بخشهایاحمدآباد‬ ‫ورضویهدرمجلسشورایاسالمیهمچنینمطرحکرد‪:‬باافتخارتبریک‬ ‫می‌گویمحماسهانهدامپهبادآمریکاییراکهشجاعتدرتصمیمبهانهدامآن‬ ‫بهاندازهاصلتوانمندیایناقدامستودنیاست‪.‬صعودارزشمندتیمملیوالیبال‬ ‫جمهوریاسالمیایرانراتبریکمیگویم‪.‬عضوکمیسیونفرهنگیمجلس‬ ‫خطاببهمردم ایرانونمایندگانمجلسادامهداد‪:‬پیشازآغازاینگفتاربا‬ ‫خودماندیشیده‌امچهموضوعیرابایددراینفرصتکوتاهطرحکنمتابیشترین‬ ‫بهرهرابردهباشم‪.‬ازچهبایدگفت؟ازاقتصادیکهدرگزارشهایمسئوالن‬ ‫حالَش خوب است‪ ،‬اما در واقعیت حال مردم را گرفته از تورم‪۶۰‬درصدی و‬ ‫بیکاری‪۲۰‬درصدیکهپنجهبرگلویزندگیشانانداخته؟ازفرهنگیکه‬ ‫علف‌هایهرزشهرروزبهمدلیخارمیشونددرچشم‌مان؟ازاجتماعیکه‬ ‫آسیب هایش از نرخ طالق به ازدواج یک به‪ ۳‬را که هر چه می خواهیم پنهان‬ ‫کنیم‪،‬امابازهممثلمشتمیخوردتویصورتخودمان؟ازسیاستحزبی‬ ‫جناحیکهدرنازلترینسطحممکنمثلخورهبهجانهمهشئونمملکت‬ ‫افتاده است؟ یا از ورزشی که فسادش‪ ،‬آن را از هرپویایی و لذتی تهی کرده و‬ ‫حاشیههاوهوچیگریهایشجاییبرایمتننگذاشتهاند؟‬ ‫ایننمایندهمردمدرمجلسدهمافزود‪:‬خداراشاهدمیگیرمکهقصدسیاه‬ ‫نماییندارم‪،‬اماسراغهرحوزهایکهبرویمباانباشتیازمشکالتوکاستی‬ ‫هامواجههستیمهمهاینحوزه‌هادرگیرمشکالتریزودرشتیهستند‪.‬امااگر‬ ‫بخواهممخرجمشترکبگیرموعاملتکرارشونده‌ایدرهمهاینمشکالت‬ ‫پیداکنمازچشممنتنهاوتنهایکدلیلاصلیبرایوضعموجودداریموآن‬ ‫پیرمدیران!هستند‪.‬مدیرانسالخوردهوپابهسنگذاشتهایکهپشتادبیاتو‬ ‫توصیههایمعرفتیپنهانشدهاندونهتنهاراهبرایجوانانبازنمیکنند؛بلکهبه‬ ‫آنهامیگویندکهچوندرآینههمتصویردرستیازمشکالتنمیبینند‪،‬پس‬ ‫بدونآنهابهزندگانیهمنروندحتیاگرسکندرهستند‪.‬قاضیزادههاشمیبا‬ ‫اشارهبهمدیرانسالخوردهدربسیاریازبخشها‪،‬مطرحکرد‪:‬مدیرانیکهاکنون‬ ‫باتجربهبرایخودشانرانتساختهاندوجوریدرزمینادارهاینسرزمینریشه‬ ‫کردهاندکهنمیشودقطعشانکردوراستشرابخواهیدهیچمیوهوثمریهم‬ ‫ندارند‪.‬بیهیچتعارفیبسیاریازمدیرانپیرماتشنگانقدرتهستندنهشیفتگان‬ ‫خدمت‪.‬ایننمایندهمردمدرمجلسدهمادامهداد‪:‬مناینپیرمدیرانراباچند‬ ‫شاخصمیشناسم‪:‬محافظهکار‪،‬فراریازریسکوجسارت‪،‬عاشقجلسات‬ ‫بیخاصیت‪،‬شیفتهمرورخاطراتشانازمدیریتسالهاودهههایقبلدر‬ ‫شرایطکنونیمدیریکهنوهاشهمصاحبفرزندشدهمیتواندکارجهادی‬ ‫کند؟ وسط میدان باشد؟ روز و شبش را به سود مردم به هم گره بزند؟ بی هیچ‬ ‫خالقیتوانگیزهایحداکثرخاصیتاینمدیرانحفظوضعموجوداست‬ ‫اگرهمجاییبرایجوانیجابازکردهاند‪،‬چوننیکبنگریآنجوانآقازاده‬ ‫ایبودهودستشراگرفتهاندتامنافعخودشانراپیگیریکندیاجوانیکه‬ ‫برایشاننوچهگیکندوایندستهازجواناننهبرآمدهازشایستگیبلکهبرآمده‬ ‫ازرانتبودهاند‪.‬نمایندهمردمفریمانوسرخسدرمجلسشورایاسالمیدر‬ ‫ادامهبااشارهبهمدیرانسالخورده‪،‬تاکیدکرد‪:‬جالباینکهخودشانهمازبس‬ ‫شعارجوانگراییدادهاندپیرشدهانددرظاهرازجوانگراییدفاعمیکنند؛اما‬ ‫استداللمیکنندکهمدیرجوانشایستهاینداریمیاکمداریم‪.‬بله‪،‬حتماهمین‬ ‫طوراست‪.‬اماپاسخگویاینکمکاریهمبایدخودشانباشند؛خودشانکه‬ ‫مدیریترامنحصردرخودشانوخویشاوندانشانکردهاند‪.‬قاضیزادههاشمی‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬اماحتمادیرنشدهاست‪.‬آنچهماالزمداریمیکانقالبدراین‬ ‫زمینهاستکهانشااهللبااجرایدقیققانونمنعبهکارگیریبازنشستگانبخشی‬ ‫ازآناجراخواهدشد‪.‬بندهوهمکارانمدرپیگیریاینقانونعهدبستهایمو‬ ‫آبروکمترینچیزیاستکهحاضریمبابتشبپردازیم‪.‬ویادامهداد‪:‬کمنیستند‬ ‫مدیرانپیروسالخوردهایکهبههردلیلیشاملاینقانوننمیشوندوبرای‬ ‫اجرایقانونمنعبکارگیریبازنشستگانبایدچندصباحدیگریاحوالشانرا‬ ‫پرسید‪.‬البتهوصدالبتهکسیبااصلاستفادهازتجربهمخالفتینداردوهمانطور‬ ‫کهرهبرانقالبفرمودند‪:‬جوانگرایینبایدمنجربهحذفپیرانبشود‪.‬معتقدیم‬ ‫اینافرادچنانچهظرفیتقابلاستفادهایدارندبایدازکاراجرافاصلهگرفتهوبه‬ ‫مشاورهوراهبریمشغولشوند‪.‬نمایندهمجلسدرشوراینظارتبرصداوسیما‬ ‫تاکیدکرد‪:‬اززماناجرایقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانبسیاریازمردمو‬ ‫جواناندیدگاهشاندربارهاینافرادرابامنوتعدادیازنمایندگانپیگیرموضوع‬ ‫درمیانگذاشت ‌هاند‪.‬بهنمایندگیازهمهآنافرادبهاینپیرمدیراندرصف‬ ‫بازنشستگیعرضمیکنم‪.‬خیلیممنون‪.‬خیلیمتشکر‪.‬زحمتکشیدید‪.‬تالش‬ ‫کردید‪.‬عمرتانراگذاشتید‪.‬نتیجههایخوبیهمگرفتید‪.‬امادیگرباسنوسالو‬ ‫مدلکاریشمانمی‌شودممکلتراادراهکرد‪.‬‬
‫«ژنخوب»پسرمهرانمدیریهمبهمیانآمد‬ ‫ورود فرهاد‪ ،‬پسر مهران مدیری به دنیای موسیقی خواه ناخواه با عنوان ژن خوب همراه است‪ .‬در حالی که قیمت باالی نسخه الکترونیکی و فیزیکی این آلبوم ‪ ۹‬قطعه‌ای (‪ ۲۰‬و ‪ ۲۵‬هزار تومان) عالمت سوال‬ ‫بزرگی ایجاد می‌کند که چرا قیمت این آلبوم حتی از خواننده‌های حرفه‌ای دیگر باالتر است؟«نام من عشق است‪ »...‬اولین آلبومی‌ است که با صدای فرهاد مدیری بعد از گذشت ‪ ۹‬ماه از ورود رسمی اش به‬ ‫دنیای موسیقی منتشر شده است‪ .‬او سه قطعه از این آلبوم یعنی قطعه‌ای هم نام این آلبوم و دو قطعه «گل الله الله» و «خاطره» را قبل‌تر منتشر کرده بود‪ .‬در واقع شش قطعه باقی مانده به نام‌های «تو»‪« ،‬آی گلم»‪،‬‬ ‫«جمع اضداد»‪« ،‬مرد چیچکا»‪« ،‬دخترعمو» و «رنگ زردم» که بیشتر وام گرفته از ملودی‌های فولکلور مناطق مختلف هستند قطعه‌های جدید این آلبوم محسوب می شوند‪ ،‬در حالی که تنها آهنگ سه قطعه از این‬ ‫آلبوم آهنگ سازی شده است‪ .‬با این شرایط به نظر می‌رسد با آلبومی با یک قیمت معمولی که بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان به فروش می‌رسد مواجه خواهیم بود‪ .‬حال این که چنین نیست و قیمت نسخه الکترونیکی‬ ‫و فیزیکی آن به ترتیب ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۵‬هزار تومان است‪ .‬قیمتی که تقریبا معادل با هیچ‌کدام از آلبوم‌های منتشر شده خواننده‌های معروف کشورمان نیست و می‌توان گفت هر قطعه تازه آن ‪ ۳۳۳۹‬تومان برای مخاطب‬ ‫آب می‌خورد‪.‬برای مقایسه بهتر به سراغ قیمت دیگر آلبوم‌ها رفتیم که اغلب خواننده‌های سرشناسی دارند و در یک سال گذشته منتشر شده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪836‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫آثار هنری امروز ما‬ ‫با حقیقت جامعه فاصله دارد‬ ‫قرائی مقدم‬ ‫قرائی مقدم جامعه شناس هنر‪ ،‬علت گریز مردم از تماشای‬ ‫برنامه های تلویزیونی را نمایش سطحی و غیر واقعی از حقیقت‬ ‫جامعه دانست‪.‬قرائی مقدم جامعه شناس هنر درباره تأثیر سریالها‬ ‫و برنامه های تلویزیونی از جنبه های موضوعی بر افراد جامعه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروزه سریال ها و برنامه های تلویزیونی از واقعیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مسائل و مشکالتی که مردم درگیر آن هستند دور‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از منظر جامعه شناسی‪ ،‬هنر باید در خدمت مردم‬ ‫و روشنگر باشد‪ ،‬بینش داده و تکان دهنده باشد ‪ .‬هنر برای هنر‬ ‫از لحاظ جامعه شناسی معنایی ندارد و معنایی مادی به خود‬ ‫می گیرد‪ .‬قرائی مقدم گفت‪ :‬تهیه کنندگان و برنامه سازها به‬ ‫خاطر کسب در آمد و منافع مالی‪ ،‬هنر امروز را به هنری مادی‬ ‫تبدیل کرده اند‪ ،‬در حالی که هنر اجتماعی هنری است که هر‬ ‫بخشش باید بر مردم جامعه تاثیر گذار و عبرت انگیز باشد‪ ،‬این‬ ‫حرف امروز نیست و من آن را مطرح نمی‌کنم‪ ،‬این حرف تمام‬ ‫هنرمندان بزرگ از جمله بتهوون‪ ،‬تولستوی‪ ،‬بروگل و میکل‬ ‫آنژ است‪.‬این جامعه شناس خاطرنشان کرد‪ :‬من معتقدم که‬ ‫سریال‌های امروز‪ ،‬دائماً زمینه پر خاشگری در لحن و بیان خود‬ ‫دارند و نگرانی اینجاست که اینها الگوی کودکان و نوجوانان‬ ‫هستند که در محیط خانه و مدرسه از چنین رفتارهایی تقلید‬ ‫می‌کنند‪ .‬سریال‌ها و آثار نمایشی امروز دائماً به موضوعات‬ ‫سطحی برای فرار از بیان مسائل سیاسی به حواشی پرداخته و‬ ‫از عنوان کردن موضوعاتی مانند اجاره نشینی‪ ،‬مسائل ازدواج‬ ‫و‪ ...‬را پرهیز می‌کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬به همین دلیل خانواده ها از‬ ‫تلویزیون گریزان هستند و آن را در فاصله از خود می‌بینند و از‬ ‫طرفی تلویزیون موجب غم زدگی و اندوه مخاطب شده و شادی‬ ‫آفرینی را در برنامه های خود ندارد‪ .‬تلویزیون باید به هر طریقی‬ ‫با اشعار ‪ ،‬ادبیات‪ ،‬موسیقی کالسیک ایران و‪ ...‬دین و دیانت‪،‬‬ ‫تقوا‪ ،‬امانت ‪ ،‬ناموس پرستی‪ ،‬تعصب‪ ،‬میهن پرستی‪ ،‬ادب‪ ،‬احترام‬ ‫و مفاهیم ارزشمندی از این دست را به مردم منتقل کند‪ .‬متاسفانه‬ ‫اینروزهاسینمایایراندرمبتذل‌ترین‬ ‫وضعیت در ‪ 40‬سال اخیر قرار دارد‬ ‫کارگردان «روایت ناپدیدشدن مریم» این روزها در مراحل‬ ‫پس از تولید ساخت فیلم دومش «ریست» قرار دارد‪ .‬با او درباره‬ ‫سختی‌های تجربه ساخت یک فیلم متفاوت در فرم و محتوا‬ ‫گفت‌وگو کردیم‪.‬فیلم‌سازی در اوضاع اقتصادی این روزها برای‬ ‫فیلمسازانی که می‌خواهند تجربه‌های جدید داشته باشند کار‬ ‫ساده‌ای نیست‪ .‬هزینه‌های باالی تولید از یک سو و نگرانی برای‬ ‫میزان فروش فیلم و بازگشت سرمایه از سوی دیگر موضوعاتی‬ ‫است که هم کارگردان را با خود درگیر می‌کند و هم پیدا کردن‬ ‫سرمایه‌گذار را برای چنین پروژه‌هایی سخت می‌کند‪ .‬شاید این‬ ‫موضوع یکی از دالیلی باشد که باعث شده این روزها فیلم‌های‬ ‫سینمای ایران کمتر تنوع داشته باشند و بیشتر کمدی‌هایی باشند‬ ‫با بازیگران و داستان‌هایی مشابه هم‪ .‬اتفاقی که محمدرضا لطفی‬ ‫منتقد و فیلمساز درباره‌اش می‌گوید‪« :‬سینمای ایران این روزها در‬ ‫وضعیت بسیار بسیار سخیفی قرار گرفته است»‪.‬محمدرضا لطفی اما‬ ‫در دومین فیلمش با تهیه‌کننده‌ای کار کرده معموال از تجربه‌های‬ ‫جدید حمایت می‌کند‪ .‬فیلم «ریست» که تجربه‌ای متفاوت از‬ ‫این کارگردان جوان است به تهیه‌کنندگی سیدامیر سیدزاده این‬ ‫روزها در مرحله تدوین قرار دارد‪ .‬رضا بهبودی و سودابه بیضایی‬ ‫بازیگران اصلی این فیلم هستند‪.‬ما در سال‪ ۹۷‬یک پیش‌تولید خیلی‬ ‫طوالنی را گذراندیم‪ .‬اوایل اسفندماه کار را کلید زدیم و در نوروز‬ ‫هم فیلمبرداری داشتیم‪ ۲۰ ،‬فروردین فیلمبرداری ما تمام شد‪ ،‬االن‬ ‫در مرحله تدوین هستیم‪ .‬به دلیل اینکه فرم و ساختار فیلم‪ ،‬خاص‬ ‫و پیچیده است‪ ،‬به نسبت فیلم‌های دیگر تدوین زمان‌بری دارد و‬ ‫تقریبا به اندازه سه‪ ،‬چهار فیلم سینمایی نرمال طول می‌کشد‪ .‬تدوین‬ ‫فیلم توسط بابک قائم در حال انجام است و فکر می‌کنم حداقل‬ ‫یک ماه‪ ،‬یک ماه و نیم دیگر طول بکشد و اگر مشکلی پیش نیاید‬ ‫مهر یا آبان آماده خواهد شد‪.‬جنس فیلم ما کمدی و طنز نیست که‬ ‫بالفاصله بخواهیم اکران کنیم و برایش برنامه داشته باشیم‪ .‬نگاه ما به‬ ‫جشنواره‌هاست و برای همین قطعا اکران عمومی پیش از جشنواره‬ ‫فجر در برنامه کارمان نیست‪ .‬اما اینکه به جشنواره بفرستیم یا نه‪،‬‬ ‫واقعیت این است که هدف‌گذاری من خیلی جشنواره فیلم فجر‬ ‫نبوده و نیست‪ .‬بزرگترین هدف من برای ساخت این فیلم این بوده‬ ‫که یک فیلم خوب ساخته شود‪ .‬در وهله اول مهم این است که این‬ ‫جنینی که االن شکل گرفته به سر و شکل برسد و به یک فیلم خوب‬ ‫تبدیل شود‪ .‬فیلم یک فیلم فستیوالی است و به دلیل فرم و ساختار‬ ‫خاصی که دارد‪ ،‬نگاه جشنواره‌ای برای شخص من خیلی غالب‬ ‫است‪ .‬شاید باید جمله‌ام را اینطور اصالح کنم که نگاه جدی‌تری‬ ‫به فیلم دارم تا نگاه مردمی‌تر و به همین دلیل مخاطب جدی‌تر‬ ‫سینما برای من اهمیت زیادی دارد‪ .‬این که فیلم را به جشنواره فجر‬ ‫بدهیم یا نه‪ ،‬چیزی است که باید بعد از آماده شدن فیلم برای آن‬ ‫تصمیم بگیریم‪.‬من در فیلم قبلی هم از یک فرم و ساختاری استفاده‬ ‫کردم که برای اولین بار در ایران پیاده شد اصطالحا ‪Found‬‬ ‫‪ footage movies‬می‌گویند‪ .‬این فیلم هم فرم و ساختارش‬ ‫برای اولین بار در ایران تجربه می‌شود ولی ژانرش وحشت نیست‪،‬‬ ‫در واقع درباره جهان‌های موازی صحبت می‌کند و یک سری‬ ‫مباحث فلسفی که باز کردنش خیلی طوالنی می‌شود و فکر می‌کنم‬ ‫با توجه به اینکه فیلم آماده نشده درست نیست درباره آن صحبت‬ ‫کنیم‪ .‬بیشتر یک سایکودرام است اما یک سیال ذهنی خیلی زیادی‬ ‫دارد‪ .‬با اینکه بعد از فیلم «روایت ناپدیدشدن مریم» دوستان زیادی‬ ‫به من گفتند در ژانر وحشت کار کنم و با اینکه ایده‌های زیادی در‬ ‫این ژانر داشتم و اینکه آن فیلم در زمان خودش به نسبت فیلم موفقی‬ ‫بود‪ ،‬اما من عامدانه می‌خواستم در سبک دیگری کار کنم و یکی از‬ ‫ایده‌های دیگری که در ذهنم بود را کار کنم‪ .‬فیلم در واقع از دریچه‬ ‫دوربین‌های مداربسته روایت می‌شود و ما کل فیلم را از زاویه نگاه‬ ‫دوربین‌های مداربسته‌ای که در سطح شهر‪ ،‬رستوران‪ ،‬کافی شاپ‪،‬‬ ‫مطب دکتر و محل کار و ‪ ...‬وجود دارد و همه ما هر روز بارها از‬ ‫جلوی آنها رد می‌شویم بدون اینکه به آنها توجه کنیم‪ ،‬می‌بینیم؛‬ ‫یکی از دالیل تدوین سختش هم همین است‪ ..‬در بخش محتوا هم‬ ‫فکر می‌کنم یک نگاه خیلی نو دارد‪ .‬همانطور که گفتم یک جور‬ ‫سیال ذهن و سایکودرام است که به نوعی درباره جهان‌های موازی‬ ‫صحبت می‌کند‪ ،‬خیلی قاطعانه نمی‌توانم بگویم که برای اولین بار‬ ‫است ولی حتما قاطعانه می‌گویم که جز معدود تجربه‌های از این‬ ‫دست در سینمای ایران است‪ .‬ولی فرمش برای اولین بار در ایران‬ ‫پیاده می‌شود‪.‬مخاطب این روزهای سینمای ایران موضوعی است‬ ‫که فکر می‌کنم خیلی باید درباره آن صحبت شود‪ .‬یکی از موارد‬ ‫بسیار تاسف برانگیز است اینکه ما سینما را به جایی رساندیم که‬ ‫سطح سلیقه مخاطب ما به اینجا رسیده‪ .‬روزگاری «اجاره‌نشین‌ها»‪،‬‬ ‫«سگ‌کشی»‪« ،‬شوکران» و حتی «قرمز» فیلم پرفروش سال می‌شدند‬ ‫ولی االن در روزگاری هستیم که این فیلم‌ها اگر امروز ساخته‬ ‫شوند اصال اجازه اکران نخواهند داشت و یا آنقدر اکران محدودی‬ ‫خواهند داشت که دیده نمی‌شوند‪ .‬ما آنقدر سطح سلیقه مخاطب را‬ ‫نازل کردیم که نتیجه‌اش فیلم‌های پرفروش این روزها است‪ .‬تمام‬ ‫تالش من و تهیه‌کننده این است که ما یک فیلم خوب بسازیم‪.‬‬ ‫تمام زوری که می‌زنیم و دوستان خیلی خوبی که در این پروژه با‬ ‫ما همراه شدند‪ ،‬همه برای این بود که یک فیلم خوب ساخته شود‪.‬‬ ‫لطف دوستان این است که می‌گویند فیلمنامه خوبی بوده و این‬ ‫پتانسیل وجود داشته که این امکان شکل بگیرد که یک فیلم خوب‬ ‫ساخته شود‪ .‬واقعا این فیلم برای من‪ ،‬تهیه‌کننده و سایر عوامل فیلم‬ ‫هدفمان و در واقع دورنمای آینده‌اش ساخته شدن فیلم خوب بوده‪.‬‬ ‫برای تجارت نبوده و واقعا نمی‌دانم چه اتفاقی قرار است رخ بدهد‪.‬‬ ‫دلم می‌خواهد یک فیلم خوب به ویترین تولیدات امسال سینمای‬ ‫ایران اضافه شود‪ ،‬مبحث اکران و به روز رسانی سطح سلیقه مخاطب‬ ‫آنقدر گسترده و تاسف برانگیز است که دلم می‌گیرد درباره آن‬ ‫صحبت کنم‪ .‬روز به روز هم شرایط بدتر می‌شود‪ .‬امیدوارم راه‬ ‫چاره‌ای پیدا شود و سینما از این وضعیت بسیار بسیار سخیفی که قرار‬ ‫گرفته نجات پیدا کند‪ .‬وگرنه من معتقدم در این ‪ ۴۰‬سال اخیر ما االن‬ ‫در مبتذل‌ترین دوره فیلمسازی به سر می‌بریم‪.‬‬ ‫«ریست» یک پروژه بسیار بسیار سخت از لحاظ اجرا و اجرایی‬ ‫کردن این فیلمنامه بود و واقعا از من و سایر عوامل بسیار انرژی برد‬ ‫و واقعا پوستم کنده شد و خودم اعتراف می‌کنم که هیچوقت فکر‬ ‫نمی‌کردم که اجرای اینکار‪ ،‬اینقدر سخت باشد و اینقدر نیاز به‬ ‫مهندسی داشته باشد‪ .‬ما این فیلم را بعضی جاها سه دوربین‪ ،‬بعضی‬ ‫جاها ‪۵‬دوربین‪ ،‬بعضی جاها ‪۷‬دوربین و البته بعضی جاها تک دوربین‬ ‫گرفتیم‪ .‬شاید به ذهنمان برسد که وقتی شما با ‪۷‬دوربین کار می‌کنی‬ ‫شاید کار راحت‌تر باشد‪ ،‬این شاید ذهنیتی بود که من خودم هم در‬ ‫ابتدا داشتم ولی وقتی به مرحله اجرا رسید دیدیم که خیلی خیلی‬ ‫سخت‌تر از تک دوربین است‪ .‬وقتی شما از سه‪ ،‬پنج یا هفت دوربین‬ ‫استفاده می‌کنی‪ ،‬کار خیلی سخت‌تر می‌شود‪ .‬برای اینکه میزانسن‬ ‫دیگر برای یک دوربین نیست و باید ایست بازیگر‪ ،‬نگاهش‪ ،‬جایی‬ ‫که دیالوگ گفته می‌شود و ‪ ...‬براساس هفت دوربین تنظیم شود و‬ ‫تنظیم کردن این حرکات روی هفت دوربین واقعا کار سختی بود و‬ ‫برای همین اجرای این پروژه خیلی سخت بود‪ .‬اصال فکر نمی‌کردم‬ ‫اینقدر پیچیده باشد و فکر می‌کنم فیلم «ریست» به نسبت فیلم قبلی‬ ‫و پروژه‌هایی که به عنوان دستیار یا نویسنده حضور داشتم یکی‬ ‫از سخت‌ترین کارهایی بود که در زندگی انجام دادم و می‌توانم‬ ‫بگویم نگارش فیلمنامه هم خودش سه سال زمان برد یک سال‬ ‫تحقیق و دوسال نگارش و چیزی باالی ‪۱۷‬بار فیلمنامه بازنویسی‬ ‫شد و سه چهار بار هم دوباره‌نویسی شد‪ .‬در مرحله اجرا هم خیلی‬ ‫سخت تر از چیزی بود که فکر می‌کردم‪ .‬اگر روز اول فکر می‌کردم‬ ‫انقدر سخت است بااحتیاط‌تر جلو می‌آمدم‪ .‬به اندازه پنج‪ ،‬شش فیلم‬ ‫سینمایی از من انرژی گرفت‪ .‬در وهله اول وقتی می‌گویی ‪۷‬دوربین‬ ‫ممکن است استباطی که در ذهن یک فرد سینمایی شکل می‌گیرد‬ ‫راخت‌تر بود کار است ولی در مرحله اجرا تازه مشخص می‌شود‬ ‫چه کار سختی است‪ .‬باید یک تشکر خیلی خیلی ویژه از بازیگران‬ ‫فیلم باالخص رضا بهبودی و سودابه بیضایی کنم که به شدت همراه‬ ‫بودند‪ .‬از کار کردن با این تیم بازیگران و مخصوصا بازیگران اصلی‬ ‫خیلی خیلی لذت بردم‪.‬االن بیشتری چیزی که ذهنم را مشغول‬ ‫کرده انجام مراحل فنی پروژه «ریست» است که یک پروسه خیلی‬ ‫طوالنی و سخت دارد به همین دلیل االن تمام تمرکزم روی این‬ ‫است اما چیزی که برایم خیلی جدی است و در ذهنم هست این‬ ‫است که احتماال امسال یک تئاتر را کارگردانی کنم که اولین‬ ‫تجربه کارگردانی من در زمینه تئاتر می شود‪ .‬بین سال های ‪ ۸۰‬تا ‪۸۳‬‬ ‫دستیاری حرفه ای تئاتر می کردم و دستیار قطب الدین صادقی بودم‬ ‫و یک سری نمایش هم آهنگساز بودم و در واقع رشته تحصیلی‬ ‫من کارگردانی تئاتر است‪ .‬دلیل اینکه برای این کار وسوسه شدم‬ ‫برای این است که یک ایده ای در ذهنم است که آن ایده هم فرم‬ ‫و اجرایش برای اولین بار در تئاتر ایران انجام خواهد شد‪ .‬البته این‬ ‫منوط به این است که مراحل فنی فیلم خوب جلو برود‪ .‬اگر مراحل‬ ‫فنی این فیلم زمان بر شود و وقت خالی پیدا نکنم و به سه چهار ماه‬ ‫آخر سال بیانجامد تئاتر را برای سال آینده می گذارم‪ .‬چیزی که االن‬ ‫خیلی قلقلکم می‌دهد کارگردانی این نمایش متفاوت است‪.‬‬ ‫این سریال‌هایی که امروز پخش می شوند بیننده گریز هستند‪.‬‬ ‫مقدم درباره ایجاد راهکارهای الزم تلویزیون برای تاثیرگذاری‬ ‫بهتر و بیشتر گفت‪ :‬موضوعات و سوژه های تلویزیون باید مبتنی‬ ‫بر واقعیات جامعه باشند و سلیقه مردم جامعه خود را در اولویت‬ ‫تولیدات خود قرار بدهند‪ ،‬درد جامعه را بیان کنند و از سو گیری‬ ‫سیاسی دور شوند و پیام آور شادی‪ ،‬امید‪ ،‬مهربانی‪ ،‬محبت‪،‬‬ ‫صداقت و دینداری باشند نه اینکه در موضوعات خاص و در یک‬ ‫مسیر بسته حرکت کنند که مخاطب خود را به تماشای کانال‌های‬ ‫ماهواره ای ترغیب کند‪ .‬به نظر من هنری که امروز در سینما و‬ ‫تلویزیون کشورمان می‌بینیم کمترین ارتباطی با مردم ندارد و‬ ‫هنر مردم نیست‪.‬وی افزود‪ :‬هنر ما سیاست زده و ایدئولوژی زده‬ ‫است‪ ،‬مثل همه کارهای ما از جمله اقتصاد و آموزش و پرورش‬ ‫ما‪ ،‬هنر در ایران در بند و زنجیر است و هنری که در بند است‬ ‫نمی تواند مفهوم خلق کند‪ .‬هنر هر گاه خودش را از حکومت‬ ‫آزاد کرد و به طرف جامعه آمد رشد و پرورش یافت‪.‬‬ ‫ادبیاتمحاورهدرآثارنمایشخانگی‬ ‫جایگزیننامناسبدیالوگهایاستاندارد!‬ ‫به لطف حضور کارگردانان و بازیگران طناز و پرطرفدار‬ ‫سیما در شبکه نمایش خانگی‪ ،‬این طور که از شواهد و‬ ‫قرائن امر بر می‌آید گویا اوضاع فروش چه روی پیشخوان‬ ‫مارکت‌ها و چه از طریق دانلود خوب است اما موضوعی که‬ ‫همه شاهد آن هستیم استفاده از الفاظ و کلمات سخیف و‬ ‫دور از شان خانواده است‪.‬‬ ‫نکته‌ای که بیش از هر چیز در تولید آثار در شبکه‬ ‫نمایش خانگی مدنظر است کم رنگ بودن خطوط قرمز و‬ ‫شخصیت‌های این مجموعه های تلویزیونی یا از‬ ‫بازیگرهای محبوب سینما و تلویزیون انتخاب شده‌اند یا اینکه‬ ‫با بازی در کنار بازیگران محبوب به زودی شناخته شده و‬ ‫تردیدی نیست که این تقلید اشتباه و الگوبرداری نادرست‬ ‫می‌تواند بر رفتار و ادبیات مخاطب تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫در حقیقت ناظران وزارت ارشاد باید جدا از ممیزی‌های‬ ‫معمول اخالقی‪ ،‬نوع دیالوگ نویسی و انتخاب کلمات را‬ ‫هم مدنظر قرار داده و اجازه ندهند ادبیات سخیف در شبکه‬ ‫پایین آمدن درجه ممیزی‌هایی است که در تلویزیون بدون‬ ‫نمایش خانگی مد گردد و جای فرهنگ اصیل ایرانی را‬ ‫اساس سهل انگاری به آن مجوز داده اند مورد توبیخ قرار‬ ‫تیغ»‪« ،‬پدر ساالر»‪« ،‬یه تیکه زمین» در مورد وضعیت ادبیات‬ ‫در اینکه خطوط قرمز چه به لحاظ محتوایی و چه‬ ‫سریال‌های نمایش خانگی از لحن‪ ،‬الفاظ و کلمات دور از‬ ‫هیچ اغماضی با آن برخورد می‌شود و حتی آثاری که بر‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫به لحاظ پوشش‪ ،‬گریم و ‪ ...‬در شبکه نمایش خانگی‬ ‫چهارچوبی جدا از تلویزیون دارد شکی نیست اما فضای‬ ‫بگیرد‪.‬علی اکبر محلوجیان‪ ،‬تهیه کننده آثاری چون «زیر‬ ‫در آثار نمایشی گفت‪ :‬امروزه متاسفانه می‌بینیم بازیگران در‬ ‫شان جامعه و فرهنگ استفاده می‌کنند‪ .‬اگر این شرایط ادامه‬ ‫پیدا کند عالوه بر اینکه کلمات سخیف در دهان مردم جا‬ ‫شبکه نمایش خانگی با توجه به نظارت نمایندگان وزارت‬ ‫می‌افتد‪ ،‬به زبان فارسی هم لطمه وارد می‌شود‪.‬‬ ‫گذرد تعریف شود‪.‬‬ ‫نباید به خود اجازه دهد از کلماتی استفاده کند که دون‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی نباید مطابق با آنچه در سینما می‬ ‫در حقیقت باید این نکته مد نظر مسئولین ذی‌ربط قرار‬ ‫بگیرد که سریال‌ها در شبکه نمایش خانگی اصوال مخاطبان‬ ‫تلویزیونی را به خود معطوف می‌کنند و تردیدی نیست اگر‬ ‫قرار است قواعد سینمایی در شبکه نمایش خانگی در راس‬ ‫باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود‪.‬‬ ‫سریال‌ها در شبکه نمایش خانگی همان طور که از‬ ‫اسم‌شان بر می‌آید میهمان خانه‌های مردم می‌شوند‪ ،‬خانه‌هایی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ادبیات نمایشی حرمت دارد‪ .‬یک نویسنده‬ ‫شان شنوده است‪ .‬منتهی نویسندگان این نوع مدیا به دلیل‬ ‫اینکه سخت گیری نسبت به آنها کمتر است‪ ،‬اهمیتی به این‬ ‫موضوع نمی‌دهند‪.‬‬ ‫این نویسنده با اشاره به ملاحظاتی که در سریال «پدر‬ ‫ساالر» از سوی تلویزیون انجام می‌شد‪ ،‬گفت‪ :‬درگذشته‪،‬‬ ‫تلویزیون حتی به مفهوم ضرب‌المثل‌هایی هم که به گوش‬ ‫مردم عامه آشنا بود اهمیت می‌داد‪ .‬برای مثال در سریال‬ ‫که محل زندگی افراد در سنین مختلف (نونهاالن و کودکان)‬ ‫«پدرساالر» دیالوگی وجود داشت که پدر (محمدعلی‬ ‫پای این سریال‌ها می نشینند و نیاز است ادبیات دیالوگ‬ ‫بیاری»‪ .‬این دیالوگ به دلیل اینکه شاید برداشت بد و‬ ‫و دختران و پسرانی هستند که شاید با نسبت خواهر ــ برادری‬ ‫نویسی یا بداهه پردازی در شبکه نمایش خانگی نظارتی‬ ‫عمیق تر داشته باشد‪.‬‬ ‫در سریال‌هایی که اخیرا در پیش خوان مارکت ها هستند‬ ‫گاهی می‌شنویم که الفاظ و دیالوگ‌ها خارج از عرف‬ ‫اخالق و مخاطبی است که بدون اطالع در کنار خانواده‌اش‬ ‫قرار است سریال را دنبال کند‪.‬‬ ‫متاسفانه گویا در کنار موقعیت نویسی کمدی و طنز‪،‬‬ ‫کشاورز) به عروسش می‌گفت‪« :‬غذا بخور یه پر گوشت‬ ‫اشتباهی از آن شود حذف شد‪.‬‬ ‫محلوجیان ادامه داد‪ :‬به نظر من این کار تلویزیون‬ ‫سخت‌گیری نبود بلکه یک مالحظه بجا و درست بود‪ .‬ما‬ ‫باید توجه کنیم خانواده‌ای که با فرزندانش پای گیرنده‬ ‫ها نشسته چه دیالوگ‌هایی را می‌شنود‪ .‬به هرحال حرمت‬ ‫خانواده را باید به هر شکلی که شده نگه داشت‪.‬این نویسنده‬ ‫با اشاره به اینکه نویسندگان در کارهایشان دیالوگ نویسی‬ ‫دیالوگ نویسی‪ ،‬لحن های طنازانه‪ ،‬شوخی‌های منتقدانه و ‪...‬‬ ‫انجام نمی‌دهند‪ ،‬بیان داشت‪ :‬نویسندگان دیالوگ نویسی را‬ ‫نیز به ویژگی‌های طنز از تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی‬ ‫مقوله جدا و مجزایی هستند‪ .‬دیالوگ ادبیات است و باید‬ ‫فاکتوری به نام لحن نامرغوب و ادبیات غیر قابل استاندارد‬ ‫اضافه شده و قرار است گویا مخاطب به هر نحوی جذب‬ ‫شده به هر نحوی هم بخندد!‬ ‫گویا یکی از فاکتورهای تولید آثار طنز‪ ،‬شوخی‌های‬ ‫با خودمانی حرف زدن اشتباه گرفتند‪ .‬درصورتی که هر دو‬ ‫روی آن فکر کرد اما خودمانی حرف زدن گفت و گوی‬ ‫محاوره مردم است‪ ،‬بدون اینکه تفکری پشت آن وجود‬ ‫داشته باشد و داستانی را پیش ببرد‪.‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫سخیف کالمی است که بدون رعایت اخالق و ادب قرار‬ ‫درگذشته دیالوگ‌های بسیاری در فیلم‌ها و سریال‌ها رد و‬ ‫برخی از خانواده‌ها را از ادامه تماشای سریال‌ها منصرف‬ ‫می‌شود‪ .‬علتش این است که نویسنده برای نوشتن هر کلمه و‬ ‫است تماشاگر را جذب خود کند‪ .‬اتفاقی که مطلع شدیم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اتفاقی که قابل حدس بود و دور از ذهن نبود که با‬ ‫واکنش برخی از خانواده‌ها مواجه شود‪ .‬به هر حال شبکه‬ ‫نمایش خانگی در دسترس همه اعضای خانواده است و این‬ ‫بدل می‌شد که االن به عنوان دیالوگ ماندگار از آنها یاد‬ ‫جمله فکر کرده و فاکتورهای ادبیات نمایشی را در فیلمنامه‬ ‫رعایت کرده است‪ .‬اما االن اینگونه نیست و دیالوگ پرمغز‬ ‫و معنی داری میان شخصیت‌ها رد و بدل نمی شود که در‬ ‫اذهان باقی بماند‪ .‬در واقع مخاطب بعد از پایان فیلم و سریال‬ ‫به آن معناست که باید مراقبت کرد ادای کلمات و جمالتی‬ ‫به طور کلی آن را فراموش می کند‪ .‬دلیلش هم این است اثر‬ ‫سرگرمی گران را برای مخاطبش گران‌تر تمام نکند ‪.‬‬ ‫را درگیر خود کند‪.‬‬ ‫که شنیدن و تعبیر آن در ادبیات مخاطب مضر است این‬ ‫هیچ جذابیت قابل توجه ای برای مخاطب نداشته که ذهن او‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪836‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫تحریمنیستیم؛درمحاصرهکاملاقتصادیهستیم‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران گفت‪ :‬صنعت کشور در یک سطح باور نکردنی از استقامت دارد نیازهای کشور را برطرف می‌کند‪.‬به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سیدمحمدرضا مرتضوی در نشست‬ ‫خبری ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دو سال است که در تحریم نیستیم‪ ،‬بلکه در محاصره کامل اقتصادی هستیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تحمل مردم و کارگران و نقش صنعت و تولید در تأمین نیازها‪ ،‬سبب‬ ‫محکم ایستادن مسئوالن شده است‪.‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران گفت‪ :‬واحدهای صنعتی به عنوان سربازان خط مقدم این جنگ تحمیلی اقتصادی‪ ،‬نقش خود را به خوبی اجرا کرده‌اند‪.‬مرتضوی افزود‪ :‬جشن‬ ‫بزرگداشت روز صنعت و معدن در دهم تیرماه در واقع جشن ایستادگی و پایمردی فعاالن تولید و صنعت و مردم در مقابل تحریم‌های ظالمانه است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬صنایع کشور در یک سطح باورنکردنی از استقامت دارند‬ ‫نیازهای کشور را برطرف می‌کنند‪.‬‬ ‫سفرهایتهیپرازگرانی‬ ‫قصه نان و گرانی‪ ،‬سریال تراژدی اقتصاد کشور‬ ‫گزارش ‪ -‬صدای اصالحات‬ ‫در حال حاضر تامین ارزاق و نحوه ارائه آن در بازار‬ ‫به یکی از عمیق ترین مشکالت اقتصادی مردم تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬حال آن که در کنار این موارد‪ ،‬گرانی کاالها‬ ‫نیز قرار دارد‪ .‬جامعه امروز با مشکالت بسیاری دست به‬ ‫گریبان است که می توان گفت بیشتر این مشکالت به‬ ‫تامین ارزاق و کاالهای مصرفی مورد نیاز خانوارها باز می‬ ‫گردد‪ .‬اما بنابر دالیلی مانند عدم مدیریت الزم در بازار‬ ‫و شاخصه های اقتصادی‪ ،‬در برخی موارد رانت و ایجاد‬ ‫مشکالتی برای مردم حرف اول را می زند‪ .‬شرایط بحرانی‬ ‫برای کاالهای اساسی و خوراکی مردم به وجود آمده که‬ ‫در نهایت منجر به نا رضایتی های فراوانی در میان مردم‬ ‫شده است‪ .‬در شرایط فعلی تنها نرخ است که حرف اول را‬ ‫بررسی‬ ‫می زند تا جایی که عالوه بر مشخص کردن قیمت اجناس‪،‬‬ ‫نرخ ها‪ ،‬نظارت و به نوعی آیینه ای از عملکرد دولت و‬ ‫مسئوان می باشند‪ .‬مشکالت عدیده اقتصادی اگر در ماه‬ ‫های گذشته به کاالهای لوکس و قیمتی محدود می شد‬ ‫امروز در کاالهای مصرفی و روزانه مردم راه یافته است و‬ ‫تقریبا تمام سفره را شامل می شود‪ .‬از نان گرفته تا پیاز و‬ ‫لبنیات همه اسیر نرخ های چند گانه ای شده اند که منطقی‬ ‫پشت افزایش قیمت های آن وجود ندارد‪ .‬قصه نان و گرانی‬ ‫تمامی ندارد و امروز به سریالی غمگین در اقتصاد کشور‬ ‫تبدیل شده است که هر روز باید منتظر اوج ها و فراز و‬ ‫فرود های این تراژدی معیشتی باشیم‪ .‬ماجرا از نان شروع‬ ‫می شود‪ .‬در ماه‌های گذشته بارها شد شد که از کیفیت نان‬ ‫کاسته شده است و البته قیمت آن هم چنان رو به افزایش‬ ‫می باشد‪ .‬اعتراض مردم هم راه به جایی نبرد و نانوایی ها‬ ‫و صنوف مربوط گرانی ها را پیش گرفتند‪ .‬از همین جا‬ ‫بود که عرضه نان ها سفارشی به تدریج راه خود را پیدا‬ ‫کردند‪ .‬در شرایطی که نان کیفیت خود را از دست داد‪،‬‬ ‫عرضه و درخواست نان سفارشی امری عادی شد‪ .‬در کنار‬ ‫شرایط به وجود آمد‪ ،‬منطقه عرضه نان نیز در قیمت آن‬ ‫تاثیر گذار شد و این تفاوت قیمت ها در سطح شهر عاملی‬ ‫برای این بود که گرانی به قیمت نان وارد و نیاز به نظارت‬ ‫و بازرسی دقیق واحد های بازرسی اصناف احساس شود‪.‬‬ ‫کم کم ردپای گرانی نان به اثری همیشگی تبدیل گشت‬ ‫و نان نیز به سبد کاالهایی پیوست که بدون نظارت و در‬ ‫کمال سودجویی افزایش قیمت پیدا کرد‪ .‬نان چند نرخی‪،‬‬ ‫حاال آهسته و بی سر و صدا دیگر جزوی از اقالم مورد نیاز‬ ‫و مصرفی مردم می باشد‪ .‬در کنار این‪ ،‬گران شدن یک باره‬ ‫لبنیات‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬گوشت و‪ ...‬نشان می دهد که اولویت‬ ‫بندی در دولت برای وضعیت نابسامان و آشفته اقتصادی‬ ‫وجود ندارد و چندان نمی توان به قیمت های امروز امیدوار‬ ‫بود چرا که قیمت های لحظه ای و وابسته به آینده شرایط‬ ‫با ثباتی را برای بازار فراهم نکرده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که هزینه خانوار های ایرانی ‪ 50‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫یعنی به عنوان مثال یک خانواده چهار نفره‪ ،‬نمی توانند‬ ‫تنها با حقوق و درآمد سرپرست خانوار به امرار معاش و‬ ‫تهیه هزینه ها و اقالم زندگی بپردازند و می توان گفت که‬ ‫تقریبا تمام اعضای خانواده باید از حالت مصرف کنندگی‬ ‫خارج شوند حال آن که آن سوی جامعه نیز چندان پذیرای‬ ‫درآمد زایی نبوده و در نتیجه سیلی از هزینه های جاری‬ ‫بدون منشا و افرادی بدون درآمد یا با حداقل درآمد ها در‬ ‫کشور جاری می شود‪ .‬تورم بار دیگر رو به افزایش گذاشته‬ ‫است و با توجه به هزینه های خانوارها‪ ،‬دیگر اصلی ترین و‬ ‫اولیه ترین اقالم خوراکی‪ ،‬مانند نان نیز سر جدایی از سفره‬ ‫های معیشتی گذاشته است‪ .‬شاید در چند سال اخیر‪ ،‬بحران‬ ‫اقتصادی بیش از هر چیز دیگری‪ ،‬در خرید خودرو‪ ،‬مسکن‬ ‫و پوشاک خالصه می شد اما امروز در کنار تمام این موارد‪،‬‬ ‫درد نان و گرانی ها به آن اضافه شده است؛ سفره امروز‬ ‫مردم کشور سفره ای تهی پر از گرانی می باشد‪.‬‬ ‫‪37.5‬درصدبیکارانمدرکدانشگاهیدارند‬ ‫سهم جمعیت بیکار ‪۱۰‬ساله و بیش تر فارغ التحصیل‬ ‫آموزش عالی از کل بیکاران ‪ ۳۷.۵‬درصد می باشد‪ .‬این‬ ‫سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت‬ ‫به نقاط روستایی بیشتر می باشد‪ .‬این شاخص نسبت به‬ ‫فصل مشابه سال گذشته ‪ ۲.۲‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری جمعیت ‪10‬ساله و بیشتر در زمستان ‪،1397‬‬ ‫که ‪25.5‬درصد از جمعیت فعال در این جمعیت فعال‬ ‫به نمودار فوق مشاهده می شود که نرخ بیکاری کل‬ ‫قبل ( زمستان ‪ )96‬حدود ‪ 0.6‬درصد افزایش و نسبت به‬ ‫در زمستان ‪ 96‬به ‪ 46‬درصد در زمستان ‪ 97‬رشد داشته‬ ‫در نرخ یاد شده در مناطق شهری و روستایی در زمستان‬ ‫می دهد‪.‬با توجه به تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در‬ ‫قبل پاییز ‪ 1.0 97‬درصد کاهش یافته به طوری که از‬ ‫‪ 1.5‬درصد افزایش یافته است به طوری که از ‪3.1‬درصد‬ ‫بین مردان در زمستان ‪ 97‬نسبت به فصل مشابه سال قبل‬ ‫است‪ .‬همچنین این میزان در زمستان ‪ 97‬نسبت به فصل‬ ‫حدود ‪ 0.4‬کاهش داشته است‪ .‬از سوی دیگر این نرخ‬ ‫‪ 5.6‬درصد در پاییز ‪ 97‬به ‪ 4.6‬درصد در زمستان ‪ 97‬تنزل‬ ‫قبل (زمستان‪ 0.2 ) 96‬درصد افزایش و نسبت به فصل‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی در‬ ‫شهری مشاهده می شود‪ .‬نرخ مزبور در زمستان ‪ 97‬نسبت‬ ‫سهم جمعیت بیکار ‪ 10‬ساله و بیش تر فارغ التحصیالن‬ ‫) ‪1.0‬درصد کاهش و نسبت به فصل قبل (پاییز‪)1397‬‬ ‫و نسبت به فصل قبل پاییز ‪ 97‬حدود ‪ 0.1‬درصد افزایش‬ ‫که این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری‬ ‫زمستان ‪ 97‬نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ‪) 96‬‬ ‫فصل مشابه سال گذشته ‪ 2.1‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در این گروه سنی بیکار بوده اند‪ .‬این شاخص در بین‬ ‫کشور در کلیه فصول مورد بررسی در مناطق شهری‬ ‫روستایی بیشتر بوده است‪ .‬روند تغییرات نرخ مزبور‬ ‫مقایسه اطالعات موجود این گونه بر می آید که تفاوت‬ ‫زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط‬ ‫نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در‬ ‫سال گذشته زمستان ‪ 96‬حدود ‪ 0.2‬درصد و نسبت به‬ ‫‪ 12.1‬درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ‪ 39.5‬درصد بوده‬ ‫فصل گذشته پاییز ‪ 97‬حدود ‪ 1.0‬درصد افزایش داشته‬ ‫آمار ایران در زمستان ‪ ،1397‬نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫نشان می دد که بخش خدمات با ‪ 51.6‬درصد بیشترین‬ ‫است‪.‬بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز‬ ‫بر می آید که تفاوت در نرخ یاد شده در مناطق شهری‬ ‫‪ 97‬نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ‪ )96‬حدود‬ ‫نسبت به مناطق روستایی باالتر بوده است‪ .‬همچنین از‬ ‫‪ 97‬نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ‪ )96‬حدود‬ ‫است‪ .‬بررسی سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی‬ ‫در زمستان ‪ 96‬به ‪ 46‬درصد در زمستان ‪ 97‬رشد داشته‬ ‫سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است‪ .‬بخش های‬ ‫قبل پاییز ‪ 1.0 97‬درصد کاهش یافته به طوری که از‬ ‫رتبه های بعدی قراردارند‪ .‬سهم جمعیت بیکار ‪10‬ساله‬ ‫داشته است‪ .‬با توجه به تغییرات نرخ بیکاری در مناطق‬ ‫‪ 1397‬حدود ‪ 0.4‬درصد افزایش داشته است‪.‬نتایج طرح‬ ‫‪ 37.5‬درصد می باشد‪ .‬این سهم در زنان نسبت به مردان‬ ‫به فصل مشابه درسال قبل زمستان ‪ 96‬حدود ‪ 0.5‬درصد‬ ‫جوانان ‪15‬تا‪ 24‬ساله درصد بوده است‪ .‬این نرخ در‬ ‫باشد‪ .‬این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی در‬ ‫جمعیت ‪10‬ساله و بیشتر کل کشور ‪ 39.5‬درصد بوده‬ ‫است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل زمستان‬ ‫صنعت با ‪ 32.4‬درصد و کشاورزی با ‪ 16.0‬درصد در‬ ‫زمستان ‪ 96‬تغییری نداشته و نسبت به فصل قبل پاییز‬ ‫و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران‬ ‫‪ 96‬حدود ‪ 0.1‬درصد افزایش و نسبت به فصل قبل‬ ‫مزبور در زمستان ‪ 97‬نشان می دهد که نرخ بیکاری‬ ‫زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط‬ ‫و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر می‬ ‫‪ 2.2‬درصد افزایش یافته است‪ .‬از طرفی سهم جمعیت‬ ‫روستایی بیشتر می باشد‪ .‬بررسی روند تغییرات حاکی‬ ‫شاغل ‪10‬ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از‬ ‫گذشته زمستان ‪ 1.2 96‬درصد کاهش و نسبت به فصل‬ ‫زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط‬ ‫نرخ بیکاری جوانان ‪15‬تا‪ 29‬ساله نیز حاکی از آن است‬ ‫سال گذشته ‪ 2.1‬درصد افزایش داشته است‪ .‬با توجه‬ ‫از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال‬ ‫گذشته پاییز ‪ 97‬حدود ‪ 1.1‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫و روستایی در زمستان ‪ 97‬نسبت به فصل مشابه سال‬ ‫فصل قبل (پاییز ‪ ) 97‬حدود ‪ 2.0‬درصد کاهش را نشان‬ ‫فصول مورد بررسی‪،‬مشاهده می شود که نرخ مزبور در‬ ‫‪ 1.5‬درصد افزایش یافته است به طوری که از ‪3.1‬درصد‬ ‫است‪ .‬همچنین این میزان در زمستان ‪ 97‬نسبت به فصل‬ ‫‪ 5.6‬درصد در پاییز ‪ 97‬به ‪ 4.6‬درصد در زمستان ‪ 97‬تنزل‬ ‫داشته است‪ .‬با توجه به تغییرات نرخ بیکاری در مناطق‬ ‫زمستان ‪ 96‬تغییری نداشته و نسبت به فصل قبل پاییز ‪97‬‬ ‫شهری مشاهده می شود‪ .‬نرخ مزبور در زمستان ‪ 97‬نسبت‬ ‫در بین زنان در زمستان ‪ 97‬نسبت به فصل مشابه سال‬ ‫و نسبت به فصل قبل پاییز ‪ 97‬حدود ‪ 0.1‬درصد افزایش‬ ‫قبل پاییز ‪ 97‬حدود ‪ 1.5‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫آموزش عالی از کل شاغالن نیز ‪ 24.5‬درصد می باشد‬ ‫به فصل مشابه درسال قبل زمستان ‪ 96‬حدود ‪ 0.5‬درصد‬ ‫زمستان ‪ 97‬نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ‪96‬‬ ‫‪ 1.1‬درصد افزایش داشته است‪.‬با توجه به تغییرات نرخ‬ ‫مشارکت اقتصادی در فصول مورد بررسی‪،‬مشاهده می‬ ‫نسبت به نقاط روستایی بیشتر است‪ .‬این شاخص نسبت به‬ ‫شود که نرخ مزبور در بین مردان در زمستان ‪ 97‬نسبت به‬ ‫‪1.0‬درصد کاهش و نسبت به فصل قبل (پاییز‪1.1 )1397‬‬ ‫با توجه به نمودار فوق مشاهده می شود که نرخ بیکاری‬ ‫به فصل قبل پاییز ‪ 97‬حدود ‪ 0.4‬کاهش داشته است‪ .‬از‬ ‫شود نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در فصول مورد‬ ‫نسبت به مناطق روستایی باالتر بوده است‪ .‬همچنین از‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین از مقایسه اطالعات موجود این گونه‬ ‫در نرخ یاد شده در مناطق شهری و روستایی در زمستان‬ ‫کل شاغالن نیز ‪ 24.5‬درصد می باشد که این سهم در‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬همان گونه که مشاهده می‬ ‫روستایی بیشتر است‪ .‬این شاخص نسبت به فصل مشابه‬ ‫بررسی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری باالتر‬ ‫فصل مشابه سال قبل زمستان ‪ 96‬تغییری نداشته و نسبت‬ ‫کل کشور در کلیه فصول مورد بررسی در مناطق شهری‬ ‫سوی دیگر این نرخ در بین زنان در زمستان ‪ 97‬نسبت‬ ‫مقایسه اطالعات موجود این گونه بر می آید که تفاوت‬ ‫و نسبت به فصل قبل پاییز ‪ 97‬حدود ‪ 1.5‬درصد کاهش‬ ‫به فصل مشابه سال قبل (زمستان‪ 0.2 ) 96‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬
‫خدمات‌رسانیجمعیتهالل‌احمربه‪04‬هزارحادثهدیدهدراستان‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل‌احمر چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬از ابتدای سال جمعیت هالل‌احمر استان به بیش از ‪ 40‬هزار حادثه‌دیده بر اثر وقوع حوادث خدمات‌رسانی کرده است‪ .‬سیداحمد مرتضوی‌فرد در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای سال امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل‌احمر چهارمحال و بختیاری در بیش از ‪ 277‬حادثه از قبیل حوادث جاده‌ای‪ ،‬برف و کوالک‪ ،‬خدمات حضوری‪ ،‬دریایی‪ ،‬آوار‪ ،‬شهری‪ ،‬سیل و آبگرفتگی‪ ،‬کوهستان‪ ،‬رانش‬ ‫زمین و ‪ ...‬خدمات امدادی ارائه داده‌اند‪.‬مدیرعامل جمعیت هالل‌احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد‪ :‬در این حوادث ‪ 10‬هزار و ‪ 66‬خانوار دچار آسیب شدند که به بیش از ‪ 40‬هزار نفر امداد رسانی شد؛ همچنین در این حوادث‬ ‫مجموعا ‪ 136‬نفر دچار مصدومیت شدند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬از این تعداد ‪ 31‬نفر به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند و ‪ 136‬نفر هم به مراکز درمانی منتقل شدند‪.‬مرتضوی با بیان اینکه جمعیت هالل‌احمر در حوادث سال ‪98‬‬ ‫یک‌هزار و ‪ 585‬نفر را اسکان داده‌ است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ 279 :‬دستگاه چادر‪ 8 ،‬هزار تخته پتو‪ ،‬یک‌هزار و ‪ 350‬تخته موکت و اقالم تغذیه اضطراری از قبیل خرما‪ ،‬آب معدنی‪ ،‬انواع کنسروجات‪ ،‬نان‪ ،‬برنج و ‪ ...‬بین حادثه‌دیدگان‬ ‫توزیع شده است‪.‬مدیرعامل جمعیت هالل‌احمر چهارمحال و بختیاری افزود‪ 530 :‬تیم عملیاتی در حوادث استان وظیفه امدادرسانی را بر عهده داشتند؛ همچنین ‪ 234‬دستگاه آمبوالنس‪ 85 ،‬دستگاه خودرو نجات‪ 100 ،‬خودرو‬ ‫کمک‌دار سبک‪ 2 ،‬دستگاه خودرو سنگین‪ 10 ،‬سورتی پرواز بالگرد و ‪ 20‬دستگاه قایق در عملیات‌های امداد و نجات مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫خشکیدراستانمایکواقعیت‬ ‫اقلیمیاستوتنهاراهمقابلهبا‬ ‫آنمصرفصحیحآباست‬ ‫سواحل « َم ْکران »‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪836‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫هوشنگ مالیی‬ ‫هوشنگ مالیی در پیامی به‬ ‫مناسبت آغاز هفته صرفه جویی در‬ ‫مصرف آب‪ ،‬همه شهروندان را به‬ ‫مدیریت مصرف آب دعوت کرد و‬ ‫از عموم مردم خواست در هر مکان‬ ‫و زمان‪ ،‬خود را مدیر مصرف بدانند‬ ‫در مصرف هزینه ها نیز هست‪.‬‬ ‫کشور ایران به خاطر قرار گرفتن‬ ‫در کمربند خشک جغرافیایی‪،‬‬ ‫جزو مناطق کم باران جهان به‬ ‫شمار می‌آید‪ .‬اما شرایط اقلیمی‬ ‫حد آب‌های سطحی و زیر زمینی‬ ‫پایان رسد‪ .‬بدون شک نامگذاری‬ ‫در متن این پیام آمده است‪:‬‬ ‫وضعیت آب کشور را به سطح‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بخورید و بیاشامید ولی اسراف‬ ‫نکنیدمنابع تامین آب در جهان‬ ‫محدود است و برای تامین آن‬ ‫باید حتما الگوی مصرف صحیح‬ ‫آب جزء برنامه های روزمره ی ما‬ ‫خشکسالی هیدرولوژی طی سال‬ ‫های گذشته الزم است مدیریت‬ ‫سال‌های اخیر خشک سالی های‬ ‫و بکوشند تا با مصرف عاقالنه آب ‪،‬‬ ‫کلوا و اشربوا و التسرفوا…‬ ‫از این رو با توجه به محدودیت‬ ‫منابع آبی استان و قرار گرفتن در‬ ‫مناسب جهت مصرف بهینه مد نظر‬ ‫مکرر توأم با برداشت بیش از‬ ‫الگوی خوبی برای دیگران باشند ‪.‬‬ ‫بطور قابل توجهی افزایش می یابد‪،‬‬ ‫بحرانی رسانده‌است‪ .‬از نشانه‌های‬ ‫قرار گیرد تا این دوره به سالمت به‬ ‫هفته صرفه جویی (یکم تا هفتم تیر‬ ‫ماه) هر سال گامی مثبت در جهت‬ ‫این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی عمومی مصرف آب‬ ‫آب‌های زیرزمینی‪ ،‬فرو نشت زمین‬ ‫صنعت و شرب خواهد بود‪.‬اینجانب‬ ‫رودخانه‌ها و تاالب‌ها‪ ،‬کاهش سطح‬ ‫‪ ،‬تخریب کیفیت آب‪ ،‬فرسایش‬ ‫خاک وبیابان زائی است‪.‬‬ ‫بنابراین صرفه جویی خساست‬ ‫در تمامی زمینه های کشاورزی ‪،‬‬ ‫ضمن گرامی داشت این هفته و با‬ ‫تاکید بر لزوم حفظ و نگهداری از‬ ‫منابع آبی و احساس وظیفه ملی در‬ ‫باشد‪ .‬باید آگاه باشیم که تقریبا ‪97‬‬ ‫نیست بلکه استفاده بهینه و به اندازه‬ ‫قبال حفظ منابع آب ‪ ،‬صیانت از‬ ‫شور و غیر قابل آشامیدنی است‪.‬‬ ‫صرفه جویی مهمتر از صرفه جویی‬ ‫حل مشکل کم آبی و گذر از این‬ ‫درصد از آب روی کره ی زمین‬ ‫نیاز است‪ ،‬و به همین علت فرهنگ‬ ‫از طرفی صرفه جویی در مصرف‬ ‫می باشد‪.‬میزان بارش در استان‬ ‫زیست هم کمک می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫بارندگی سالیانه کشور است‬ ‫آب به حفظ و نگه داری محیط‬ ‫ما باید به حفظ آب و همچنین به‬ ‫حفظ کیفیت آب کمک کنیم و‬ ‫فراموش نکنیم که صرفه جویی در‬ ‫مصرف آب به معنای صرفه جویی‬ ‫محیط زیست را بهترین راه برای‬ ‫بحران دانسته ‪ ،‬امیدوارم با همدلی و‬ ‫هرمزگان کمتر از نصف میانگین‬ ‫همیاری ملت بزرگوار ایران اسالمی‬ ‫‪.‬خشکی در استان ما یک واقعیت‬ ‫هرمزگان مثل همیشه در راستای‬ ‫‪،‬مصرف صحیح آب است ‪ ،‬همه‬ ‫این مایه حیات گام های موثری‬ ‫اقلیمی است تنهاراه مقابله با آن‬ ‫ساله با آغاز فصل گرم مصرف آب‬ ‫به خصوص مردم قدرشناس استان‬ ‫اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫برنامههایهفتهصرفهجویی‬ ‫در مصرف آب اعالم شد‬ ‫مدیر اداره روابط عمومی شرکت‬ ‫آب منطقه ای هرمزگان برنامه های‬ ‫پیش بینی شده در هفته صرفه جویی در‬ ‫مصرف آب را اعالم کرد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫آب منطقه ای هرمزگان ‪ ،‬مجید لشکری‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‬ ‫ای با اشاره به شدت گرما ومصرف بی‬ ‫رویه انرژی اظهار کرد ‪ :‬صرفه جویی‬ ‫در مصرف آب‪ ،‬ضرورتی اجتناب‬ ‫ناپذیر برای جلوگیری از بحران است‬ ‫چرا که ما آب را از پدرانمان به ارث‬ ‫نبرده‌ایم بلکه از فرزندانمان به امانت‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هفته نخست تیرماه‬ ‫هر سال به عنوان هفته صرفه جویی‬ ‫در مصرف آب نام گذاری شده است‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬شرکت آب منطقه‬ ‫ای هرمزگان در طول این هفته برنامه‬ ‫های متنوع آموزشی و فرهنگی را برای‬ ‫ارتقای افکار عمومی به منظور جلب‬ ‫توجه همگانی به اهمیت صیانت از این‬ ‫عنصر حیات بخش(آب) پیش بینی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫لشکری شنبه اول تیرماه را به عنوان‬ ‫روز مدیریت مصرف آب و انرژی و‬ ‫خانواده و یکشنبه دوم تیرماه را روز‬ ‫مدیریت مصرف آب و انرژی ‪ ،‬افکار‬ ‫عمومی و رسانه عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫دو شنبه سوم تیرماه روز مدیریت‬ ‫مصرف آب و انرژی ‪ ،‬صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫‪ ،‬سازمانهای عمومی و موسسات‬ ‫خصوصی‪،‬سه شنبه چهارم ‪،‬مدیریت‬ ‫مصرف آب و انرژی ‪،‬غذا ‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫و حفظ محیط زیست و چهارشنبه‬ ‫پنجم تیرماه به عنوان روز مدیریت‬ ‫مصرف آب و انرژی ‪ ،‬خدمات شهری و‬ ‫روستایی و جلب مشارکت های مردمی‬ ‫و خیرین نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت آب‬ ‫منطقه ای از پنج شنبه ششم تیرماه نیز‬ ‫به عنوان روز مدیریت مصرف آب‬ ‫و انرژی ‪ ،‬اقتصاد و حقوق شهروندی‬ ‫و جمعه هفتم تیرماه مدیریت مصرف‬ ‫آب و انرژی و آموزه های دینی نام‬ ‫برد و گفت‪ :‬از جمله برنامه های پیش‬ ‫بینی شده برای این ایام‪،‬ارسال گسترده‬ ‫پیامک‪ ،‬پخش پوستر و اطالعیه های‬ ‫مرتبط و اجرای برنامه های رادیویی و‬ ‫تلویزیونی است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫آنجایی که تریبون های عبادی و سیاسی‬ ‫نماز جمعه یکی از مهم ترین راه های‬ ‫اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی‬ ‫های عمومی است‪ ،‬از ائمه جمعه و‬ ‫جماعات استان طی مکاتباتی خواسته ایم‬ ‫تا در خصوص این هفته ضمن سخنرانی‬ ‫‪ ،‬مردم را با مسائل و چالش های پیش‬ ‫روی آب آگاه کنند‪.‬‬ ‫بررسی بیش از ‪ 5‬هزار پرونده در‬ ‫تعزیراتحکومتیچهارمحالبختیاری‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی‬ ‫چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه‬ ‫سال گذشته ‪ 5‬هزار و ‪ 725‬فقره پرونده‬ ‫به این اداره‌کل وارد و ‪ 5‬هزار و ‪664‬‬ ‫مورد از آن‌ها مختومه اعالم شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارزش ریالی این پرونده‌ها ‪ 156‬میلیارد‬ ‫ریال است‪ .‬محمدرضا عمرون در نشست‬ ‫خبری با اصحاب رسانه در چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬گفت‪ :‬تعزیرات حکومتی در‬ ‫سه حوزه تخلفات کاال و خدمات‪ ،‬قاچاق‬ ‫کاال و خدمات بهداشتی اقدامات خود را‬ ‫انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی‬ ‫چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه‬ ‫سال گذشته ‪ 5‬هزار و ‪ 725‬فقره پرونده‬ ‫به این اداره‌کل وارد و ‪ 5‬هزار و ‪664‬‬ ‫مورد از آن‌ها مختومه اعالم شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارزش ریالی این پرونده‌ها ‪ 156‬میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬طرح‌های نظارتی شامل‬ ‫طرح نظارتی نوروز‪ ،‬ضیافت‪ ،‬طرح ویژه‬ ‫مدارس‪ ،‬اربعین و عید فطر در سال گذشته‬ ‫اجرا شدند‪.‬‬ ‫عمرون ادامه داد‪ :‬همچنین اداره‌کل‬ ‫تعزیرات حکومتی چهارمحال و‬ ‫بختیاری یک هزار و ‪ 560‬فقره گشت با‬ ‫دستگاه‌هایی همچون سازمان صمت‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف‪ ،‬دامپزشکی و‪ ...‬گشت مشترک‬ ‫انجام داد‪ ،‬به تخلف ‪ 525‬واحد صنفی‬ ‫رسیدگی شد و به ‪ 692‬واحد صنفی دیگر‬ ‫نیز تذکر داده شد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی‬ ‫چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در سه‬ ‫ماهه ابتدای امسال در زمینه کاال و خدمات‬ ‫‪ 898‬پرونده به این اداره‌کل واصل و ‪860‬‬ ‫پرونده مختومه اعالم شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه قاچاق کاال ‪ 223‬پرونده واصل‬ ‫که ارزش ریالی پرونده‌های رسیدگی‬ ‫شده ‪ 35‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در حوزه‬ ‫« َم ْکران » از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان از «رأس‌الکوه» در غرب «جاسک» تا «الس بال» در‬ ‫جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده‌است‪ .‬مقام معظم رهبری در تاریخ ‪ ۹‬آذر ‪ ۱۳۹۳‬و در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران فرمودند‪”:‬‬ ‫مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزءکارهای اساسی است که باید با همکاری دولت‪ ،‬برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود”‪.‬‬ ‫بهداشت ‪ 461‬پرونده تشکیل و ‪454‬‬ ‫پرونده آن مختومه اعالم شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ 284‬پرونده در زمینه قاچاق چوب و زغال‬ ‫تشکیل و به ‪ 285‬پرونده رسیدگی شد‪ ،‬در‬ ‫این خصوص یک میلیارد و ‪ 300‬میلیون‬ ‫تومان عالوه بر ضبط اموال جریمه صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عمرون افزود‌‪ :‬در بحث قاچاق‬ ‫سوخت‪ 142 ،‬هزار لیتر کشف و ‪15‬‬ ‫پرونده به ارزش ‪ 111‬میلیون تومان مختومه‬ ‫شد‪ ،‬همچنین ‪ 67‬فقره پرونده دخانی‬ ‫تشکیل و ‪ 60‬پرونده به ارزش ‪ 130‬میلیارد‬ ‫تومان مختومه اعالم شد‪.‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫مسعود‬ ‫شیخ‬ ‫ویسی‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪836‬‬ ‫جامعه‬ ‫آمار دقیقی از کار کودک در تهران وجودندارد‬ ‫معاون اجتماعی‪ -‬فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه کودکان در کشور متولی واحدی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬آمار دقیقی از کار کودک در تهران وجود ندارد‪.‬جوادی یگانه در مراسم روز جهانی مبارزه با کار کودک در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬کودک کار عنوان درستی نیست در حقیقت روز مقابله با کار کودکان عنوان صحیحی است که باید مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬کودکان باید آموزش ببینند تا در دوران بزرگی وارد بازار کار شوند و کار کودکان در سنین پایین شیوه‬ ‫درستی نیست‪.‬وی افزود‪ :‬شهرداری به عنوان نهاد همکار با دستگاه‌های ذیربط در این موضوع با ایجاد مراکز پرتو و بهاران و در اختیار قرار دادن فضا و تجهیزات و همچنین ارائه آموزش‌های الزم با پدیده کار کودکان به عنوان یک واقعیت‬ ‫اجتماعی موجود مقابله می‌کند و در این مسیر تالش می‌کند که این پدیده شوم را کاهش دهد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در خصوص تعداد کودکان فعال در حوزه کار می توان گفت که در تهران آمار درستی نداریم و از ‪ ۱۴‬هزار نفر این آمار اعالم‬ ‫می‌شود ولی دقیق نیست‪ .‬البته اکثریت کودکان مشغول به کار در تهران تابعیت خارجی دارند‪ .‬علت نبود آمار دقیق در این حوزه نیز این است که متأسفانه کودکان متولی واحدی ندارند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬باید به این موضوع توجه کنیم که‬ ‫هنگامی که وضعیت اقتصادی در کشور با مشکالت مواجه می‌شود‪ ،‬این موضوع باعث می‌شود که خانواده‌ها مجبور شوند کودکان خود را سر کار بگذارند‪ .‬قطعاً توانمندسازی کودکان باعث خواهد شد که فعالیت آنها در سنین پایین کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬در مسیر دادن این آموزش‌ها در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد خواهیم بود‪.‬‬ ‫کودکان‪6‬ساله‬ ‫قاچاقچیسوخت‬ ‫گزارش‬ ‫سال‌هایسالاستکهپدیدهقاچاقدرمرزهایغیررسمیکشوررواجداردوقشری‬ ‫بزرگ از مردم مرز نشین از این راه ارتزاق و نیازهای اولیه خود و خانواده خود را تامین‬ ‫می‌کنند‪.‬اماچهراهکاریبرایمقابلهباقاچاقدرکنارتامینمعاشخانوارهایدرگیروجود‬ ‫دارد؟قاچاقسوختیکیازانواعروش‌هایقاچاقاستکهدرکشوروباالخصمناطق‬ ‫شرقیوجنوبشرقیکشوررواجداردوگریبانگیروضعمعیشتواقتصادمردماینمناطق‬ ‫شدهاستوآسیبهاییرابههمراهخودداشتهاست‪.‬دراینراستاخبرنگاربرناگفتگوییرا‬ ‫باعلیمیارمحمدی‪،‬نمایندهمردمزاهداندرمجلسشورایاسالمی‪،‬داشت‪.‬مقولهسوختو‬ ‫قاچاقآنبهعنوانیکشغلدراستانسیستانوبلوچستانوبه‌خصوصدرمنطقهبلوچستان‬ ‫اطالقمی‌گیرد‪،‬باتوجهبهاینمسئلهکهاستانسیستانوبلوچستانحدودا‪ 900‬کیلومترمرزبا‬ ‫کشورپاکستاندارد‪،‬ازقدیماالیاممردمانمرزنشیندوکشورایرانوپاکستانبنابرنزدیکی‬ ‫فرهنگ ها و همچنین هم زبانی که در بین این مردم وجود دارد اقدام به داد و ستد کاال و‬ ‫تامینمعشیتموردنیازروزانهخودمیکردندویکامرکاملاعادیبود‪.‬امااززمانیکهارز‬ ‫ملیکشورباکاهشچشم‌گیریروبروشد‪،‬دوگانگیدرقیمتمابینمردممرزنشینایرانو‬ ‫پاکستانبهوجودآمدودرنتیجهمیزاندادوستدهابیشتربهسمتجابجاییسوختگرایش‬ ‫پیداکردویکدادوستدعادیتبدیلبهپروژه‌ایعظیمدرزمینهقاچاقسوختشد‪.‬افرادی‬ ‫کهبهقاچاقسوخترویمی‌آورندعمدتاازکسانیهستندکهبهدنبالتامینمعشیتو‬ ‫یزنندوپسازاتمامجابجاییبامبلغیناچیزکهدر‬ ‫نیازهایاولیهخوددستبهایناقدامم ‌‬ ‫ازایقاچاقسوختدریافتکردهاندنیازهایخودرابرطرفمیسازند‪.‬اینروالتامدتی‬ ‫قبلادامهداشتتااینکهمسئولینامردراینرابطهبهفکرچاره‌جوییافتادندومجلسشورای‬ ‫اسالمینیزباتصویبقانونیدرراستایمقابلهسعیدرکاهشمیزانقاچاقسوختدراین‬ ‫مناطقراداشت‪.‬دراینراستاقوانینتدوینشدهومسئوالنمکلفهستندباایجادصنایعو‬ ‫کارخانجاتدرآنمناطق‪،‬توسعهکشاورزیوگردشگریمردمراازقاچاقسوختدر‬ ‫مقابلمبلغناچیزیبازدارندوبااینپدیدهناهنجارمقابلهکننداماتاکنوناقدامخاصیصورت‬ ‫نگرفتهاستوتنهااقدامانجامشدهباطلکردنکارت‌هایسوختیبودکهبهصورتغیر‬ ‫قانونیدراختیارشهرونداناستانسیستانوبلوچستانبرایدریافتسوختبیشترقرارگرفته‬ ‫بود‪.‬دراینرابطهعالوهبرقاچاقسوختکهتوسطبومیانهمانمناطقصورتمیگیرد‪،‬‬ ‫مسئلهدیگرحملسوختازطریقکامیون‌هاییاستکهبابارنامه‌هایجعلیاقدامبه قاچاق‬ ‫وانتقالآن بهکشورپاکستانراانجاممیدهند‪ ،‬درجلساتمتعددیکهبامسئولینکشوری‬ ‫وهمچنیننمایندهعالیدولتدراستانبرگزارشدبارهااینمسئلهمطرحوموردبحثو‬ ‫بررسیقرارگرفتونهایتابهاینجمع‌بندیرسیدیمکهبایدکنترلبیشتریدرمبادیهای‬ ‫زنانرغبتیبرای‬ ‫حضوردرانتخاباتندارند‬ ‫بررسی‬ ‫انتخاباتشورایاریهابنابودپایانخردادماه‪ 98‬برگزارشودامااساسنامهیاینانتخاباتدرشورایشهراصالحشدواینانتخابات‬ ‫بنااستدرتیرماهسالجاریبرگزارشود‪.‬دراینمیانمهمترینمسئلهعدماقبالزنانوجوانانازاینانتخاباتاست؛اماگرهکار‬ ‫کجاست؟شورایشهرتهرانبناداردبهزودیانتخاباتشورایاری‌هارادرسطحمحالتبرگزارکند‪،‬انتخاباتیکهباچالش‌هاییتاکنون‬ ‫روبه‌روشده است‪ .‬امادر زمانی که مشارکت جوانان و زنان اهیمت زیادیدارد و بیشتر سازمان های مردم نهاد از سوی این دو دسته از‬ ‫اقشارجامعههدایتشده پیشبینیمی‌شودحضورکمرنگیدرانتخاباتشورایاریهاداشتهباشند‪.‬ازاینروبرایافزایشمشارکتاین‬ ‫دودستهبایدتدبیریازسویمدیریتشهریصورتبگیردتابتوانندانتخاباتیپویادرسطحمحالتبرگزارکنند‪.‬دراینراستامرتضی‬ ‫طالیی‪،‬رئیسستادهماهنگیشورایاری‌هادرشورایچهارم‪،‬معتقداستدردوره‌هایگذشتهجواناناقبالخوبازانتخاباتشورایاری‬ ‫داشتندامازنانعالقه‌ایبهمشارکتدرسطحمحالتراندارند‪.‬ویدرگفتگوبابرنادررابطهباانتخاباتشورایاریهاوعدماستقبالزنان‬ ‫وجوانانازاینانتخاباتگفت‪:‬تالش‌هایبسیاریدردورهقبلصورتگرفتوهدف‌گذاری‪ 50‬درصدیبرایحضورزنانانجام‬ ‫شدامامتاسفانهخودزنانرغبتیبهحضوردرانتخاباتشورایاریندارندوفضایمحالتاینامکانرانمی‌دهدکهحضورپیداکنند‪.‬‬ ‫گرچهحضورزناندرانتخاباتقبلیشورایاری‌ها‪،‬بیشازگذشتهبوداماانتظاراتمابرآوردهنشد‪.‬ارزیابی‌امازحضورجواناندرانتخابات‬ ‫قبلیشورایاریهاخوباستودقیقامیتوانمبگویمباالی‪ 50‬درصدجوانانسن‪ 25‬تا‪ 35‬دراینانتخاباتحضورداشتند‪.‬درآنزمان‬ ‫اساسنامهشورایاریهااصالحوشرایطسنیدرنظرگرفتهشدامافضاسازیوجودداشتومیگفتندمننمی‌خواهممعتمدینمحالت‬ ‫درشورایاریهاحضورداشتهباشنددرصورتیکهاعتقادداشتمجوانانبایدبهعرصهبیایند‪.‬حضورجواناندرانتخاباتقبلیشورایاری‌ها‬ ‫رامثبتمی‌دانمامادررابطهباحضورزناندرانتخاباتشورایاریگذشته‪،‬همهتالشخودراانجامدادموفکرمیکنمخودزنانتمایلی‬ ‫بهحضوردراینعرصهندارند‪.‬عضوسابقشورایشهرتهراندررابطهبااینکهشورایپنجمچهراهبردیبرایافزایشمشارکتجوانان‬ ‫وزناندرانتخاباتشورایاریهامیتوانندداشتهباشند‪،‬گفت‪:‬درحالحاضرتنورانتخاباتشورایاریهاخاموشاست‪ .‬چیزیبهنام‬ ‫انتخاباتمطرحنیست‪.‬طالییباتاکیدبراینکهدرحالحاضرچراغانتخاباتشورایاریهاخاموشاست‪،‬اظهارکرد‪ :‬شیوهعملشورای‬ ‫شهروستاد هماهنگیشورایاریهابرایایندورهسببشدهتاانتخاباتشورایاریهاآنچنانکهبایدمطرحنباشد؛گوییمشارکتمردم‬ ‫موضوعیتندارد‪.‬اطالعرسانیهمموضوعیتنداردوخیلیازمواردبالتکلیفاست‪.‬درانتخاباتقبلیشورایاریها‪،‬یکسالدررابطه‬ ‫باجزئیاتشبحثکردیموموضوعدرسطحمحالتکشاندهشد‪.‬درانتخاباتشورایاریکنونیدرسطحمحالتخبریازانتخابات‬ ‫نیستواختیاراتمحالتگرفتهشدهاست‪.‬سیستمثبتنامبهنوعیمدیریتشدهکهامکانمشارکتهمگانیوجودندارد‪.‬نتیجهشیوه‬ ‫عملستادهماهنگیشورایاریها‪،‬حضورفعالشهرونداننخواهدبود‪.‬اصالحاساسنامهدرحالحاضربهصورتجزئیصورتگرفته‬ ‫ولیاگراصالحاتگذشتهاجرامیشداتفاقاتبهتریرخمیداد‪.‬محدودیتهاییدراینانتخاباتایجادشدهاست‪.‬کسانیکهدر‬ ‫گذشتهبهدلیل عدمثبتنامآزادانه‪،‬اعتراضهاییداشتنددرحالحاضربهشدتازثبتنامافراددرسایرمحالتجلوگیریمیکنندو‬ ‫محدودیتهایاعمالشدهخیلیزیاداست‪.‬تصورمیکنماگرقراربرایناستکهانتخاباتباشکوهودرشانایننهاداجتماعیبرگزار‬ ‫شودبایداینمحدودیتهارفعشود‪.‬نهادشورایاریها‪،‬زیرساختنهادمشارکتیونهادهایقانونگذاراست‪.‬حتیپایهانتخاباتمجلس‬ ‫وشورایشهر‪،‬شوراهایمحلیاستواگرانتخاباتشورایمحلیرابهدرستیبرگزارمیکردیموبهدنبالانتخاباتجامعبودیمبدون‬ ‫شکتاثیرآنرادرانتخاباتشورایشهرومجلسشورایاسالمیمیدیدیمکهبهمراتبباکیفیتبسیارباالترازگذشتهبرگزارمیشد‬ ‫چراکهزیرساختوپایهانتخابات‪،‬مشارکتمردماست‪.‬شورایشهروقتشرابیشتر صرفحاشیههاکرد‪.‬شهرداریدچارجابهجایی‬ ‫مدیریتهاشدوزلزلههاییدراینجابهجاییهاوجودداشتکهدوسالازعمرمفیدشراازدسترفت‪.‬اینهارابیشتربهانهجوییمی‬ ‫دانم‪.‬فردیگفتهبودشهرداریگذشتهرویگنجنشستهبود؛خبشماهمرویگنجبنشینید‪،‬حتمابهایننتیجهرسیدندوتشخیصدادند‬ ‫مدیریتشهریرویگنجبودهاست‪،‬حاالکهقدرتتشخیصدارندرویآنبنشینید‪.‬‬ ‫خروجیاستانصورتگیردونظارتدقیق‌تریراداشتهباشیمتاازانتقالوقاچاقسوخت‬ ‫هرچهبیشتربهخارجازکشورجلوگیریکنیم‪.‬طبقتخمینیکهدراینرابطهصورتگرفته‪،‬‬ ‫از‪ 158‬تریلیوکامیونیکهوارداستانسیستانوبلوچستانمیشدحدود‪ 100‬تریلیو‬ ‫کامیونحاملموادسوختیقاچاقبود کهبابارنامههایجعلیدستبهایناقداممیزدند‬ ‫وقصدخروجازکشوروانتقالآنبهکشورپاکستانراداشتنددراینرابطهاقداماتالزم‬ ‫صورتگرفتهاستوامیدواریمبانظارتیدقیقترازقاچاقسوختجلوگیریشود‪.‬پس‬ ‫ازاقداماتیکهدرراستایجلوگیریازقاچاقسوختصورتگرفتتاکیدبراینموضوع‬ ‫شدکهمعادلهمانمیزانسوختیکهقراراستازمبادیخروجیکشوربهصورتقاچاق‬ ‫خارجشودبهتعاونیمرزنشیناناختصاصیابدوبرسرسفرههایمردمآوردهشودتامردم‬ ‫ازقاچاقبینیازشوندوبااینمیزانبتوانندنیازهایروزانهومعیشتیخودراتامینکنند‪،‬اما‬ ‫هنوزاینمسئلهصورتنگرفتهاست‪.‬متاسفانهدرقسمتجنوبیاستانفقربیدادمیکندو‬ ‫درحدود‪ 75‬درصدازمردماستانسیستانوبلوچستانبه‌خصوصبلوچستانزیرفقرامنیت‬ ‫غذاییقراردارند‪،‬همانطورکهگفتهشدبیشترافرادیکهاقدامبهقاچاقسوختمی‌کنند‬ ‫ازمردمانعادیهمانمناطقهستندکهبرایتامیننیازهایاولیهخوددستبهانجاماین‬ ‫یزنندوانگیزهآن‌هاضربهزدنبهکشوروقاچاقنیستوبهصورتناخواستهواز‬ ‫کارم ‌‬ ‫سراجبارآنراانجاممی‌دهندکهاینخودبزرگترینآسیبدراینخصوصاست‪،‬وقتی‬ ‫رشدیدرزمینهاقتصاددراستانوجودنداردومشاغلوصنایعدراستانوجودندارداین‬ ‫افرادبهسمتاینگونهشغل‌هایکاذبرویمی‌آورندوپسازچندسالازلحاظجسمی‬ ‫وحتیروحیوروانیدچارمشکالتمتعددیمی‌شوند‪.‬دربیناینافرادازتمامیاقشار‬ ‫سنیحضوردارندواقدامبهاینکارمی‌کنند‪،‬منطقهبلوچستانمرکزیوجنوبیدرحال‬ ‫حاضر‪ 120‬هزار بازمانده از تحصیل با رده سنی‪ 6‬الی‪ 18‬سال دارد که بنابر دالیل موجود از‬ ‫تحصیلورفتنبهمدرسهبازماندهاند‪،‬خواهیاناخواهایندانشآموزانبازماندهازتحصیل‬ ‫باتوجهبهوضعیتفقریکهدراینمناطقوجوددارددرصددمقابلهباآنبرمیآیندو‬ ‫قصددارندبهخانوادهخودکمککنند‪،‬درنتیجهباتوجهبهرواجقاچاقسوختدراین‬ ‫مناطقبهسمتآنسوقدادهمیشوندواقدامبهجابجاییوانتقالموادسوختیبهآنسوی‬ ‫مرزهامیکنند‪.‬بدینترتیبحضورکودکان‪ 6‬سالهتانوجوانان‪ 18‬سالهدرمسیرقاچاق‬ ‫سوختچشمگیراست‪ .‬متاسفانهاینگرایشبهسمتقاچاقسوختکهازسویکودکان‬ ‫ونوجوانانصورتمیگیردحاصلیجزافزایشآماربیسوادهایکشوروهمچنینباال‬ ‫رفتنتعدادکودکانکاریرادرپینداردومشکالتیدیگررابهباقیمشکالتیکهدر‬ ‫منطقهوجودداردمیافزاید‪.‬منبع‪:‬برنا‬ ‫رشد نگران کننده اعتیاد به قلیان در‬ ‫قشر تحصیلکرده جامعه‬ ‫گزارش‬ ‫در شرایط فعلی آسیب‌های اجتماعی فراوانی گریبانگیر جامعه شده و اجتماع را در معرض‬ ‫خطرات ناشی از این آسیب‌ها قرار داده است‪ ،‬یکی از این آسیب‌ها که بیشتر مورد توجه پژوهشگران‬ ‫و آسیب شناسان قرار گرفته است معضل کشیدن قلیان در بین جوانان و نوجوانان به خصوص قشر‬ ‫تحصیلکرده جامعه است‪.‬کشیدن قلیان یا قهوه‌خانه‌نشینی تا همین یک دهه قبل‪ ،‬فقط مختص اقشاری‬ ‫خاص از جامعه بود که گاه و بیگاه سر از قهوه‌خانه‌ها در می‌آوردند و اوقات خود را با استعمال مواد‬ ‫دخانی سپری می‌کردند و افراد تحصیلکرده جایی در این مکان ها نداشتند ولی امروز در اکثر کافه‬ ‫ها و رستوران های کشور قلیان سرو می شود و هر چقدر رستوران الکچری تر ؛ شکل و شمایل قلیان‬ ‫ها متفاوت تر و خاص تر‪ .‬در این میان نکته قابل توجه مخاطبان امروزی قلیان است که دیگر یک‬ ‫قشر را در بر نمی گیرد و سن خاصی را هم درگیر نکرده است‪ .‬از مرز کودکی که می‌گذری بدون‬ ‫نگرانی می‌توانی کنار والدین قلیان‌کش خود بنشینی و همراهی کنی! این والدین حتی می‌توانند دکتر‬ ‫و مهندس‌های جامعه باشند و هیچ ابایی هم از دورهمی‌های قلیان کشی وجود ندارد‪.‬قاسم پورحسن‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی‪ ،‬از وضعیت رسوخ قلیان‬ ‫کشیدن در زندگی تمام اقشار جامعه و ریشه قهوه‌خانه‌نشینی افراد تحصیلکرده چنین گفت‪:‬از دهه ‪60‬‬ ‫تا دهه ‪ 90‬بررسی کارشناسی آسیب‌های اجتماعی در کنار انحرافات رفتارها معنا گرفت‪ .‬در خصوص‬ ‫گرایش قشر تحصیلکرده جامعه به مصرف دخانیات و قلیان و بررسی این کج رفتاری نیز باید گفت‬ ‫شکل‌گیری این آسیب اجتماعی از دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬میالدی و از آشوب‌های آن دهه کشور فرانسه آغاز‬ ‫شد و به تدریج وقتی مطالعه دراین خصوص این کج‌روی‌های رفتاری انجام گرفت مشخص شد یک‬ ‫مسئله ساده نیست؛ یک معضل بنیادی است و باید از سه دیدگاه اصلی مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گیرد‪.‬سه دیدگاه عبارتند از کارکردگرایانه‪ ،‬کشمکش و کنش متقابل که در جامعه شناسی انحرافات‪،‬‬ ‫گرایش تحصیلکرده‌ها به مصرف دخانیات و قلیان کشیدن‪ ،‬رفتاری است که در دیدگاه کشمکش‬ ‫قرار می گیرد‪.‬برای مطالعه در این خصوص از روش‌های آسیب شناسی اجتماعی و بی سامانی‬ ‫اجتماعی استفاده می‌کنیم که معضالت پیش روی قشر تحصلیکرده نیز در قالب بی سامانی‌های‬ ‫اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد‪ ،‬در آسیب‌شناسی اجتماعی اگر بخش‌ها و ساختارهای‬ ‫فرهنگی و تربیتی درست نقش خود را ایفا نکنند جامعه دچار بیماری می شود و این بیماری به شکل‬ ‫اپیدمی تمام اقشار جامعه را در بر می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید داشت‪ :‬باید با تقویت فرهنگ و گسترش جامعه پذیری و مسئولیت پذیری به دنبال راه‬ ‫حلی برای پاک کردن این کج‌روی رفتاری بود‪ .‬به هر حال آسیب شناسی اجتماعی و راه حل های‬ ‫آن یک دیدگاه کالن است و معضالت پیش روی جامعه تحصلیکرده کشور باید در قالب بی‌سامانی‬ ‫اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد‪.‬جامعه ایرانی طی ‪ 10‬سال اخیر دچار تغییر و تحوالت‬ ‫سریعی شده است که هنجارهای اجتماعی را دچار اختالالتی کرده و تعارضات اجتماعی هنجاری‬ ‫را به وجود آورده است که نتیجه آن بی سامانی اجتماعی موجود است‪ ،‬یعنی قشر تحصلیکرده‌ای‬ ‫که فکر می کرد می تواند نقش بنیانی را در حل مشکالت و معضالت داشته باشد با از دست دادن‬ ‫پایگاه اجتماعی خود که نشات گرفته از همان تغییرات سریع بوده است دچار تعارض در هنجارها‬ ‫شده و بی سامانی اجتماعی بر این قشر غلبه کرده است‪ .‬بر اساس دیدگاه ذره‌ای‪ ،‬تک تک افرادی‬ ‫که می‌توانستند در یک ساختار واجد کارکرد مطلوب داشته باشند تبدیل به ذراتی شده‌اند که‬ ‫همبستگی الزم را از دست داده‌اند و امکان ندارد دیگر بشود نقش پذیری و مسئولیت پذیری را‬ ‫از آن‌ها انتظار داشت که خطری بزرگتر از خطر انفعال را به وجود می‌آورد‪ ،‬اگر جوانانی به سوی‬ ‫کج رفتاری گرایش پیدا می‌کنند می‌توان آن را انفعال دانست در حالیکه نپذیرفتن نقش و مسئولیت‬ ‫در جامعه از سوی تحصیلکرده‌ها و افرادی که انتظار رفتاری شایسته از آنهاست و دیده نمی‌شود‬ ‫دیگر انفعال نیست و فقط به عنوان یک کنش سلبی از آن می‌توان یاد کرد‪.‬پورحسن در رابطه با‬ ‫نقش تربیت خانوادگی درخصوص ورود به دنیای این آسیب بیان کرد‪ :‬نمی‌توان با قاطعیت گفت‬ ‫اگر قاعده و چارچوب خانواده‌ها به همان صورت سنتی حفظ می‌شد و برخوردهای قهری والدین‬ ‫هنوز ادامه داشت اینچنین معضلی به‌وجود نمی‌آمد‪ .‬طی سه دهه گذشته خانواده‌ها نیز دچار تغییراتی‬ ‫شده‌اند و نمی‌توان با همان سبک و سیاق گذشته رفتارهای خانواده‌ها را مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫داد و یا اینکه خواهان تشکیل خانواده با همان اصول و ارزش‌های گذشته در شرایط حال حاضر‬ ‫باشیم‪.‬در گذشته خانواده به عنوان نهادی که کارکرد اقتصادی و تربیتی داشت‪ ،‬در راس امور بود‬ ‫اما امروزه این‌طور نیست و نهادهای متعددی به وجود آمده است که حتی موفق‌تر از خود خانواده‬ ‫در باب الگوهای تربیتی عمل کرده‌اند‪ ،‬در سرتاسر دنیا تغییراتی بنیادی در ساختار خانواده‌ها شکل‬ ‫گرفته است و امری عادی است و خانواده‌ها وظایف خود را بر عهده نهادهایی اجتماعی که تشکیل‬ ‫شده‌اند گذاشته است‪ ،‬اگر این نهادها نتوانند وظایف خود را درست انجام دهند و نقش خود را‬ ‫فراموش کنند آن‌گاه است که جامعه دچار مشکالتی می‌شود و قشر تحصلیکرده‌ای که به آن اشاره‬ ‫شد در دام معضالتی مانند فراگیری استعمال قلیان قرار می‌گیرد پس در اینجا می‌توان به این نکته‬ ‫تاکید داشت نهادهای اجتماعی در ایران در بخش فرهنگسازی اجتماعی و شکل دادن ساختار‬ ‫رفتارهای خارج کج‌روی‌های رفتاری بسیار کمرنگ بوده‌اند و نهادهای آموزشی حواس‌شان به‬ ‫کج‌رفتاری‌های اجتماعی نیست‪.‬این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه نهادهای اجتماعی‬ ‫نقش خود را فراموش کرده‌اند و تالش پیگیر و قابل توجهی برای بهبود شرایط جامعه و دور شدن‬ ‫آن از آسیب‌هایی که در حال رشد هستند ندارند ادامه داد‪ :‬سازمان‌های مردم نهاد باید نگاه دقیقی به‬ ‫معضالت در حال شکل‌گیری یا در حال رشد اجتماعی داشته باشند و با برنامه‌ریزی دقیق و تخصصی‬ ‫به راه حل‌هایی برسند که جامعه از سالمت اجتماعی دور نشود و این اصل مهم فعالیت سازمان های‬ ‫مردم نهاد است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫متاسفانه طی سه دهه گذشته آگاهی چندانی از تحوالت بنیادی خانواده نداشته‌ایم و آن را‬ ‫فقط به مدرنتیه و غرب منسوب کرده‌ایم در حالی که این تحوالت امری عادی و طبیعی بود و به‬ ‫اندازه‌ای بسیار اندک به تحوالت غربی شباهت داشته است‪ ،‬پس اگر جوانی تحصلیکرده گرایش به‬ ‫سمت قلیان کشیدن را دارد نشان از ناکارآمدی سیستم آموزشی در مدارس و دانشگاه‌هاست چراکه‬ ‫نتوانسته‌اند به عنوان یک نهاد اجتماعی نقش خود را به صورت صحیح ایفا سازند‪.‬‬
‫ظریف‪:‬‬ ‫«تیمب»باکشاندنترامپبهورطهجنگفاصلهکمیداشت‬ ‫‪،‬محمدجوادظریفوزیرخارجهایراندرحسابتوئیتریخودنوشت‪«:‬شواهدبیشتر(ازجملهتجازوپهپادجاسوسی‪،MQ9‬خریدقایقهایتندرووتماستلفنیکههدفشنسبتدادنحملهبهنفتکشهابهایرانبود‪،‬ثابتمی‌کندکهتیمبباکشاندن‬ ‫ِ‬ ‫مختصاتمکانیکهپهپادجاسوسیآمریکادرخلیجفارسهدفگرفتهبود‬ ‫ترامپبهورطهیکجنگفاصلهکمیداشت‪،‬احتیاطازآن(وقوعجنگ)جلوگیریکرداماتروریسماقتصادیتنشباخودمیآورد‪»..‬ظریفتوئیتخودراباالصاقیکنقشهاز‬ ‫مستندکردهاست‪.‬اشارهظریفدربارهتماستلفنی‪،‬بهارتباطعربستانسعودیبااعضایگروهکمنافقیناست‪.‬مکالم ‌هتلفنیبیناعضایگروهکتروریستیمنافقیننشانمی‌دهدکهگروهکتروریستیمنافقینوعربستانسعودیدرزمینهموضوعانفجار‬ ‫نفتکش‌هادرفجیرههمکاریمی‌‌کنند‪.‬دراینمکالمهتلفنیشهرامفاخته‪،‬عضورسمیومسئولیگانسایبریگروهکتروریستیباحسینداعیاالسالم‪،‬عضودیگراینگروهککهساکنآمریکاستگفتگومی‌کند‪.‬دراینمکالمهفاختهدرسوالیکه‬ ‫می‌پرسدبهتماسعربستانسعودیبادفترمریمرجوی‪،‬سرکردهاینگروهکاشارهمی‌کندودرخصوصنحوههماهنگیبینمنافقینوعربستاندرفضاسازیعلیهایراندرپیحملهبهنفتکش‌هادرمنطقهنظرداعیاالسالمراجویامی‌شود‪.‬فاختهسوالخود‬ ‫شهفتهگذشتهماانتصابانفجارهابهرژیم(ایران)بوده‪،‬سعودی‌هادرتماسبادفترخواهرمریمپیگیرنتایجهستندودرجمع‌بندیاقداماتوعواقباحتمالیبهچهمحورهاییاشارهکنیم؟»‬ ‫رااینگونهمی‌پرسد‪«:‬تمامتال ‌‬ ‫مقام آمریکایی‪ :‬دلیل لغو‬ ‫حمله احتمال ورود پهپاد‬ ‫آمریکا به حریم ایران بود‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪836‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یک مقام ارشد آمریکا در توضیح درباره اینکه چرا رئیس‌جمهور‬ ‫این کشور حمله به نقاطی در ایران را لغو کرده اعتراف کرده این‬ ‫نگرانی در آمریکا وجود دارد که ممکن است پهپاد «گلوبال هاوک»‬ ‫وارد حریم هوایی شده باشد‪ .‬نشریه «آبزرور» این خبر را در بخشی‬ ‫از سرمقاله روز یکشنبه خود به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که‬ ‫خواسته نامش پنهان بماند‪ ،‬فاش کرده است‪ .‬سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی پنجشنبه هفته گذشته اعالم کرد یک فروند پهپاد تجسسی‬ ‫آمریکایی از نوع «گلوبا ل‌هاوک» را در حریم هوایی ایران هدف قرار‬ ‫طرح ‪ 50‬میلیارد دالری کاخ سفید‬ ‫برای «معامله قرن»‬ ‫درآستانهکنفرانسبحرین‪،‬کاخسفیدطرحی‪ ۵۰‬میلیارددالریرارونماییکردکهظاهرا ً‬ ‫بخشیازطرحدولتترامپدرقبالاسرائیلوفلسطینموسومبه«معاملهقرن»است‪.‬دونالد‬ ‫ترامپگفتهاستمنازعهاسرائیلوفلسطیندشوارترینمقولهجهانیاستواگرراهکاری‬ ‫برایآنبهدستآید‪«،‬معاملهقرن»خواهدبود‪.‬براساسطرحیکهجزئیاتآندر‪ ۴۰‬صفحه‬ ‫دروب‌سایتکاخسفیدمنتشرشده‪،‬سرمایه‌گذاریدرحوزه‌هایعمومیوخصوصیدر‬ ‫سرزمین‌هایفلسطینیدست‌کمیکمیلیونفرصتشغلیایجادخواهدکرد‪.‬همچنینبنابراین‬ ‫طرح‪،‬مبلغ‪ ۲۷.۵‬میلیارددالردرکرانهباختریونوارغزه‪،‬ومبالغ‪ ۹.۱‬میلیارد‪ ۷.۴،‬میلیاردو‪۶.۳‬‬ ‫میلیارددالربهترتیببرایفلسطینیانساکنمصر‪،‬اردنولبنانسرمایه‌گذاریخواهدشد‪.‬کاخ‬ ‫سفیدباطرحاینادعاکه«چندیننسلازفلسطینی‌هاتحتشرایطمشقت‌باروزیان‌بارزندگی‬ ‫کرد‌هاندامافصلبعدیزندگیآنانمی‌تواندباآزادیومنزلتقرینشود»‪،‬اعالمکرد‪:‬این‬ ‫طرحبلندپروازانه‌تریناقدامبین‌المللیبرایفلسطینیانتابهامروزاست‪.‬بااینحالجناح‌های‬ ‫مختلففلسطینیبالفاصلهاینطرحراردکردند‪.‬حنانعشراوی‪،‬ازمقاماتارشدسازمان‬ ‫آزادی‌بخشفلسطین‪،‬اینطرحرایکسریوعدهغیرعملیخواندوگفت‪،‬تنهایکراهحل‬ ‫سیاسیمی‌تواندبهمنازعهاسرائیلوفلسطینپایاندهد‪.‬اودرگفت‌وگوباخبرگزاریرویترز‪،‬‬ ‫موضعدولتترامپدرقبالمنازعهاسرائیلوفلسطینیانرا«کاملاغلط»دانستوگفت‪:‬آنها‬ ‫می‌توانندبهاشغالگریپایانببخشندکهاینخوداولینپیششرطرونقوآبادانیاست‪.‬تحت‬ ‫شرایطاشغالرونقوآبادانیدرکارنخواهدبود‪.‬کوشنربهرویترزگفت‪:‬دولتترامپامیدوار‬ ‫استکشورهایدیگربهطوراساسیکشورهایثروتمندحاشیهخلیجفارسوسرمایه‌گذاران‬ ‫بخشخصوصیمیزاناعظمیازاینبودجهراتامینکنند‪.‬ویتصریحکرد‪،‬طرحمفصلاو‬ ‫اصولبازیرابهرغماینکهبسیاریازکارشناسانخاورمیانهمعتقدندفرصتپیرزویندارد‪،‬تغییر‬ ‫خواهددادچراکهتالش‌هایصلحموردحمایتآمریکادرطو ‌لدهههاباشکستروبه‌روشده‬ ‫است‪.‬مشاورترامپگفت‪،‬اینمعاملهقرننیستبلکهفرصتقرناستاگرشجاعتپایبندی‬ ‫بهآنراداشتهباشند‪.‬کوشنرتصریحکرد‪:‬برخیمسؤوالناجراییدربخشتجارتفلسطین‬ ‫مشارکتخودرادرایننشستاعالمکرد‌هانداماازافشاینام‌شانامتناعمی‌ورزند‪.‬ایندر‬ ‫حالیاستکهیکتاجردرشهرراماهللبهرویترزگفت‪،‬اکثربخشتجارتفلسطیندراین‬ ‫کنفرانسحضورنخواهندداشت‪.‬اینطرحشاملاینموارداست‪:‬راهاندازی‪ ۱۷۹‬پروژهزیربنایی‬ ‫واشتغالزایی‪.‬هزینهکردبیشاز‪ ۵۰‬میلیارددالردراراضیفلسطینینابسامانبهلحاظاقتصادی‬ ‫طی‪ ۱۰‬سالتازمانیکهمبلغباقیماندهبینمصر‪،‬لبنانواردنتقسیمشود‪.‬راهاندازیپروژه‌هایی‬ ‫درشبهجزیرهسینایمصرکهامکانسرمایه‌گذاریفلسطینی‌هایساکنغزهرادرآنجابدهد‪.‬در‬ ‫نظرگرفتنیکمیلیارددالربرایبخشگردشگریغزهوکرانهباختری‪.‬ایجادگذرگاهیبرای‬ ‫رفتوآمدفلسطینی‌هابینکرانهباختریوغزهکهازاسرائیلمی‌گذردواینپروژههمچنین‬ ‫شاملایجادیکمسیرمیانبرمی‌شود ونیزاحتماالیکخطراهآهنمی‌شود‪.‬برخیکشورها‬ ‫واساساکشورهایثروتمندحاشیهخلیجفارسوسرمایه‌گذارانبخشخصوصیبخشاعظم‬ ‫هزینه‌هایمعاملهقرنراپرداختخواهندکرد‪.‬صندوقسرمایه‌گذاریجدیدیراهاندازی‬ ‫می‌شودکهبانکتوسعهچندجانبه‌ایآنراادارهمی‌کندبهطوریکهبخش‌هایوامدهنده‬ ‫بین‌المللینظیرصندوقبین‌المللیپولوبانکجهانیدرتاسیسآنمشارکتداشتهوبرآن‬ ‫نظارتخواهندکرد‪.‬ارائهبسته‌هایاقتصادیبهفلسطینی‌هاکهامکانایجادآینده‌ایشکوفابرای‬ ‫آنهارامی‌دهداگرکهبهپایمیزمذاکراتصلحبازگردند‪.‬اینطرحدرعینحالاگراجرایی‬ ‫شودنیممیلیونشغلدرکرانهباختریوغزهایجادمی‌کند‪.‬معاملهقرنازفقرفلسطینی‌هامی‌کاهد‬ ‫وآنرابهنیممی‌رساندوبهتولیدخالصملیفلسطینمی‌افزاید‪.‬معاملهقرنهمانندطرحمارشالی‬ ‫استکهواشنگتندرسال‪ ۱۹۴۸‬برایبازسازیاروپایغربینابودشدهبراثرجنگجهانیدوم‬ ‫ارائهکردامابرخالفتامینمالیاینطرحازسویآمریکااینباراکثرهزینههایآنبرعهده‬ ‫کشورهایخاصاست‪.‬آمریکاسرمایه‌گذاریعظمیمیدرمعاملهقرندرصورتیکهسازوکار‬ ‫دولتیجدیدرافراهمکندخواهدکردامااینمبلغکهمشخصنشدهاست‪.‬‬ ‫داده و سرنگون کرده است‪ .‬دولت آمریکا علی‌رغم این ادعا کرد‬ ‫که این پهپاد حین پرواز بر فراز آ ب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫«دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهور آمریکا در یک سلسله توئیت جمعه‬ ‫ادعا کرد که قصد داشته به تالفی این اقدام به سه نقطه در ایران حمله‬ ‫کند‪ ،‬اما ‪ 10‬دقیقه قبل از آغاز حمالت آن را از بیم کشته شدن ‪150‬‬ ‫ایرانی لغو کرده است‪.‬‬ ‫ایران و آمریکا هر دو نقشه‌ها و تصاویری درباره روایت خود‬ ‫از موقعیت مکانی و مختصات جغرافیایی شلیک به این پهپاد ارائه‬ ‫کرد ه‌اند‪ .‬هفته‌نامه آبزرور تصریح کرده مسیر پروازی ارائه‌شده توسط‬ ‫وزارت دفاع آمریکا از پهپاد «گلوبا ل‌هاوک» نادرست بوده است‪.‬‬ ‫این رسانه در ادامه می‌نویسد‪« :‬ترامپ در توئیت‌ها و مصاحبه‌هایی‬ ‫ادعا کرده حمالت را برای نجات جان انسا ن‌ها متوقف کرده و اینکه‬ ‫یک فرمانده ایرانی بدون داشتن مجوز از سطوح باالتر اقدام به شلیک‬ ‫به سمت این پهپاد کرده است‪ .‬اما یک مقام ارشد دولت [آمریکا]‬ ‫که به شرط عدم افشای نام گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه توقف‬ ‫حمالت به دلیل “نگرانی‌هایی” صورت گرفته مبنی بر اینکه پهپاد مورد‬ ‫نظر‪ ،‬یا یک پهپاد دیگر و یا هواپیمای ‪ P-8A‬نیروی دریایی آمریکا‬ ‫“در مقطعی” به سمت حریم هوایی ایران منحرف شده‪ ،‬توصیف‬ ‫نزدیک‌تری از واقعیت ارائه کرد‪».‬‬ ‫آبزور در ادامه می‌نویسد‪« :‬این درجه از سردرگمی و بی‌کفایتی در‬ ‫عملیا ت‌های ارتش آمریکا نباید مایه تعجب باشد‪ .‬آ ن‌طور که آمارهای‬ ‫ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد در عراق و افغانستان‪،‬‬ ‫خطاهای سیستمی به خصوص از جانب نیروی هوایی آمریکا به از‬ ‫دست رفتن جهان هزاران غیرنظامی منجر شده است‪».‬‬ ‫دست بسته ترامپ در برابر ایران‬ ‫ترامپغیرازافزایشفشاربرایرانازطریقاعمالتحریمها‬ ‫کاملادستبستهاستوبههمینعلتاستکهلحنرئیسجمهور‬ ‫آمریکاازتهدیدایرانبهالتماسبرایمذاکراتتغییرکردهاست‪.‬این‬ ‫موضوعنشاندهندهشرایطنابسامانروانیویاست‪.‬چکشاجرای‬ ‫موفقیت‌آمیزبخشاقتصادیمعاملهقرنوسندانآغازموفقتبلیغات‬ ‫ستادانتخاباتریاستجمهوریآمریکاباعثشدهدونالدترامپ‬ ‫دریکیازسخت‌ترینوپیچیده‌تریندرگیری‌هایسیاسیفراروی‬ ‫تآمریکاکام ً‬ ‫الدست‌بستهباقیبماند‪.‬آزمونترامپ‬ ‫خودودول ‌‬ ‫درشرایطحساسیازتاریخمنطقهشکلگرفتهاست‪،‬سقوطیک‬ ‫هواپیمایجاسوسیآمریکاکهپیشرفته‌ترینواحتماالًگرانقیمت‌ترین‬ ‫هواپیماهایجاسوسیوشناساییآمریکادرآب‌هایمنطقه‌ایایران‬ ‫اتفاقافتاد‪.‬درپیاینحادثهمی‌بینیمکهرئیسجمهورآمریکادر‬ ‫واکنشاولیهخودسیلیایرانبهدولتخودرامی‌پذیردودرعین‬ ‫حالسعیمی‌کندآنرادرروندفعالیت‌هایخودبه‌عنوانرئیس‬ ‫جمهورکنونیآمریکاونامزدانتخاباتریاستجمهوریآیندهبا‬ ‫پیامدهایپاییننشاندهد‪.‬به‌نظرمی‌رسددرصورتیکهترامپاقدام‬ ‫بهبستندهانمنتقدانوبرخیمشاورانخودکهتشنهجنگهستند‪،‬‬ ‫نکند‪،‬وتوئیت‌نویسی‌هایبیهودهراکهتنهاباعثافزایشقیمتنفت‬ ‫می‌شودرهانکند‪،‬ایننتیجهبدترازاینهمخواهدشد‪.‬توصیف‬ ‫واقعیت‌هایموجوددرمنطقهبه‌صورتخالصهنشانمی‌دهدکه‬ ‫منطقهبه‌سمتپیچیدگیبیشترونهتنشباالترپیشمی‌رود‪.‬این‬ ‫پیچیدگیدرمواضعمستحکموقاطعایرانی‌هاوجوددارد‪،‬مبنیبر‬ ‫اینکهایراننهجنگونهمذاکرهبادولتکنونیآمریکاراکهب ‌هدنبال‬ ‫اعمالمحاصرهاقتصادیایرانبودهاستنمی‌پذیرد‪.‬درموضعمقابل‬ ‫واشنگتنجنگاقتصادیضدایرانراادامهمی‌دهدودرعینحال‬ ‫التماسمذاکرهباتهرانرامی‌کندتابتواندبهرهتحریماقتصادیایران‬ ‫رابرداشتکند‪.‬دراینجاتوجهبهایننکتهمهماستکهسیاست‬ ‫عدمدرگیرینظامیکهایراندرپیشگرفته‪،‬شاملپذیرشنقض‬ ‫تمامیتدریاییوهوایییازمینیایرانیاازبینرفتناستقاللسیاسی‬ ‫وآزادیتصمیم‌گیریاینکشورنمی‌شود‪،‬دراینرابطهمی‌بینیم‬ ‫کهایرانی‌هااصراردارندهواپیمایجاسوسیکهواردحریمهوایی‬ ‫این کشور شده و‪ 35‬نظامی آمریکایی را در درون خود دارد‪ ،‬در‬ ‫صورتیکهبههشدارهایایرانمبنیبرترکحریمهواییاینکشور‬ ‫پاسخمثبتدهند‪،‬هدفقرارنداد‌هاند‪،‬بلکه یکهواپیمایبدون‬ ‫سرنشینهمراهباآنراهدفقراردادند‪.‬البتهتوجهبهایننکتهالزم‬ ‫استکهآمریکاازمذاکراتتنهانامآنرامی‌خواهدودرعمل‬ ‫ب ‌هدنبالآناستکهایرانراازبرنامهدفاعیخودونفوذدرمنطقه‬ ‫بازدارد‪،‬بدوناینکههیچامتیازاقتصادیبهاینکشوربدهد‪،‬اینهمان‬ ‫چیزیاستکهآمریکاازمذاکراتخودباکرهشمالیب ‌هدنبالآن‬ ‫بودوتالشداشتکره‌ای‌هاراازبرنامههسته‌ایخودمحرومکند‬ ‫ودرعینحالسیاستاعمالمحاصرهوتحریم‌هایاقتصادیاین‬ ‫کشورراادامهدهد‪،‬بهاینترتیبمشاهدهمی‌شودکهمذاکراتی‬ ‫کهآقایترامپب ‌هدنبالآناست‪،‬جنجالرسانه‌ایوتبلیغاتیبرای‬ ‫بازاریابیدورجدیدانتخاباتریاستجمهوریدراینکشوراست‪.‬‬ ‫نکتهمضحکدیگردرتحوالتروزهایگذشته‪،‬توئیتیبودکه‬ ‫رئیسجمهورآمریکامنتشرکردوگفتکهاجراییکعملیات‬ ‫نظامیآمریکابهمواضعایرانیراکهباعثکشتهشدنحدود‪150‬‬ ‫نفرمی‌شدمتوقفکرده‌است‪.‬بایددیدآیاواقعاًترامپچنینکاری‬ ‫راانجامدادهاست‪،‬ایندرحالیاستکهویهیچواکنشینسبت‬ ‫بهاقدامارتشیمنوکمیته‌هایمردمیاینکشوربرایساقطکردن‬ ‫هواپیمایبدونسرنشینآمریکابرفرازاینکشورکهدوهفتهپیش‬ ‫انجامشد‪،‬نشانندادهبود‪.‬نکتهقطعیایناستکهترامپاهمیتیبه‬ ‫قربانیانعملیاتاجراشدهتوسطآمریکایامزدورانمنطقهاینکشور‬ ‫نمی‌دهد‪.‬مهمتریندلیلدراینرابطهتعدادشهداییمنیاستکه‬ ‫به‌صورتروزانهدرنتیجهموشک‌هایآمریکاییوغربیبه‌دست‬ ‫سعودی‌هایجنایتکاربه‌نمایندگیازآمریکایابه‌دستورمستقیم‬ ‫آمریکایی‌هابهشهادتمی‌رسند‪.‬لذامحاسباتترامپمربوطبه‬ ‫قربانیانعملیاتنظامیشاملغیرنظامیانیانظامیاننمی‌شود‪،‬بلکهوی‬ ‫محاسباتدیگریرادرنظرگرفتهاست‪.‬مادراینجاپیامدهایحمله‬ ‫احتمالینظامیآمریکادرواکنشبهسقوطهواپیمایجاسوسیاین‬ ‫کشوررادرسهبخشبررسیمی‌کنیم‪ 1:‬ــنتایجمستقیم‪ 2.‬ــنتایج‬ ‫منطقه‌ایبه‌ویژهدرخصوصمعاملهقرن‪ 3‬ــنتایجمربوطبهانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریآمریکا‪.‬درنتیجهاینسهعرصهمی‌توانصحنه‬ ‫پیچیدهوتاریکیکهانتظارترامپرامی‌کشد‪،‬وبرخیمطالبدر‬ ‫سایت‌هایاجتماعیآنرامطرحکردهاستراشناخت‪.‬نتایجمستقیم‬ ‫عملیاتنظامیآمریکارامی‌تواندرمواردزیربرشمرد‪:‬اول‪:‬ایننتایج‬ ‫احتماالًبه‌صورتمادیوانسانیمیاننیروهایمهاجمآمریکاییخود‬ ‫رانمایانمی‌کند‪.‬‬ ‫تسلیم شدن آمریکا در اولین‬ ‫رویارویی واقعی با ایران‬ ‫وقتی‌که آمریکا‪ ،‬میلیون‌ها نفر را بر اثر گرسنگی و بمباران در‬ ‫عراق و در افغانستان‪ ،‬سوریه‪ ،‬لیبی و ویتنام‪ ،‬به قتل رساند پس چگونه‬ ‫رئیس‌جمهوری آن درباره احتمال کشته شدن ‪ ۱۵۰‬نفر در ایران در حمله‬ ‫انتقامجویانه علیه این کشور‪ ،‬احساس مسئولیت می‌کند؟«عبدالباری‬ ‫عطوان» تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه‌ای «رای‬ ‫الیوم» نوشت‪ :‬خوب گوش کنید‪ ...‬ایاالت متحده آمریکا دور اول ِ جنگ‬ ‫علیه ایران و محور تحت رهبری آن را باخت و از آن خارج شد در‬ ‫حالی‌که از نظر روحی و روانی خُ رد و تبدیل به یک ابرقدرتی شده است‬ ‫که در چشم همپیمانان اسرائیلی و عربش دیگر نمی‌توان به آن تکیه کرد‪.‬‬ ‫«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا پرچم سفید تسلیم را در اولین‬ ‫رویارویی واقعی باال برد‪ .‬این رویارویی در ساقط کردن پهپاد جاسوسی‬ ‫غول‌پیکر «گلوبال هاوک»‪ -‬که گوهر تاج صنایع نظامی آمریکا به شمار‬ ‫ِ‬ ‫موشک ساخت ایرانی‪ -‬نه روسی‪ ،‬یا چینی و آمریکایی‪،-‬‬ ‫می‌آید‪ -‬توسط‬ ‫تجسم یافت و ترامپ از اقدام برای هرگونه حمله تالفی‌جویانه ترسید‪.‬‬ ‫ظهور ترامپ در قامت رئیس‌جمهوری دروغگو‪ ،‬ترسو و مردد در‬ ‫چشم دوستانش بزرگ‌ترین ضربه به آمریکا به عنوان ابرقدرت است قبل‬ ‫از این‌که جنگ واقعی بزرگ یا کوچک آغاز شود‪ ،‬و تمامی آنچه که او‬ ‫می‌گوید که عملیات انتقام‌جویانه برای حمله کردن به سه هدف ایرانی را‬ ‫‪ 10‬دقیقه قبل از آغاز آن متوقف کرد نمایشی است که یک کودک ‪10‬‬ ‫ساله هم را متقاعد نمی‌کند‪.‬‬ ‫آخرین ایستگاه در سریال دروغ آمریکایی به بهترین صورت زمانی‬ ‫نمود پیدا کرد که موسسه نظامی آمریکا تأکید کرد پهپاد جاسوسی(‬ ‫منهدم شده) بر فراز آب‌های بین‌المللی پرواز می‌کرد و قلمرو حاکمیتی‬ ‫ایران را نقض نمی‌کرد‪ .‬تا این‌که ایرانی‌ها با دقت و سرعت باالیی‪،‬‬ ‫تصاویری از برخی قطعات باقی‌مانده پهپاد سرنگون شده را منتشر کردند‬ ‫و به این ترتیب بیشترین ضربه را به اعتبار آمریکایی‌ها زدند و به آرامی به‬ ‫آنها گفتند‪« :‬شما دروغگو هستید و این شواهد است‪».‬‬ ‫وقتی‌که آمریکا‪ ،‬میلیون‌ها نفر را بر اثر گرسنگی و بمباران در عراق‬ ‫و در افغانستان به قتل رساند و پیش از آن در سوریه‪ ،‬لیبی و ویتنام‪ ،‬جان‬ ‫هزاران نفر‪ -‬چه نظامی و چه غیرنظامی‪ -‬را گرفت پس چگونه( ممکن‬ ‫است) رئیس‌جمهور آن‪ ،‬ترامپ‪ ،‬جنگ نظامی انتقام‌جویانه علیه ایران‬ ‫را به دلیل جلوگیری از کشتن ‪ 150‬ایرانی و در مواضع نظامی متوقف‬ ‫می‌کند؟ اگر او واقعا به جان ایرانیان احترام می‌گذارد پس چرا آنها را‬ ‫تحت محاصره قرار می‌دهد تا آنها را به گرسنگی بکشاند؟‬ ‫بیایید نظر تحلیلگران نظامی‪ ،‬خواه عرب‌ها یا آمریکایی‌ها و یا‬ ‫اسرائیلی‌ها‪ ،‬را کنار بگذاریم و به واقعیتی‪ ،‬که عین روز روشن است‪،‬‬ ‫اشاره کنیم و( بگوییم) که ایران با خارج کردن قطعات این پهپادی‪،‬‬ ‫که ‪ 14‬متر طول و ‪ 4‬متر ارتفاع دارد‪ ،‬به ثروت جاسوسی الکترونیکی‬ ‫ذی‌قیمتی دست یافته است‪ .‬مهم‌ترین مختصات این هواپیما تصویربرداری‬ ‫در ارتفاع ‪ 20‬کیلومتری و سنسورهای بسیار پیشرفته آن است که هیچ‬ ‫پهپادی چنین تجهیزاتی را ندارد و ما به زودی چنین تکنولوژی را در‬ ‫صنایع نظامی ایران‪ ،‬از جمله در پهپادهای آن‪ ،‬مشاهده خواهیم کرد‬ ‫و بعید نیست که تهران چنین ثروتی را در اختیار روسیه و چین نیز‬ ‫و کره‌شمالی نیز قرار دهد همان‌گونه که پیش از این‪ ،‬ایران به پهپاد‬ ‫دیگر آمریکا‪ ،‬که تکنولوژی کمتری نسبت به پهپاد کنونی داشت در‬ ‫مرزهای مجاور با افغانستان دست یافت و با وجود فشارهای آمریکا‪ ،‬از‬ ‫بازگرداندن آن امتناع کرد و پس از آن نسخه جدید آن را در یکی از‬ ‫رژه‌های نظامی ایران مشاهده کردیم‪.‬‬ ‫متحدان آمریکا در تل‌آویو و پایتخت‌های کشورهای عربی‬ ‫حوزه خلیج‌فارس به خاطر این حادثه عظیم‪ ،‬درهای عزاداری را باز‬ ‫کرده‌اند‪ .‬این در حالی‌ است که مسئوالن آنها برای یک جشن بزرگ‪،‬‬ ‫که بزرگ‌ترین دستاورد قرن برای آنها بود‪ ،‬آماده می‌شدند؛ چرا که‬ ‫می‌پنداشتند تا ابد از بیماری «ایران هراسی» خالص می‌شوند و آمریکا با‬ ‫قدرت خود‪ ،‬ایران را به طور کلی نابود و نظام آن را ساقط می‌کند‪.‬‬ ‫آمریکا‪ ،‬به سرعت‪ ،‬از فاجعه‌ای به فاجعه‌ای دیگر وارد می‌شود و به‬ ‫تنهایی جنگ‌های نظامی و اقتصادی در نقاط مختلف جهان به راه انداخته‬ ‫است و با چشمانی باز‪ ،‬این جهان را به سمت ویرانی و تخریب پیش‬ ‫می‌برد‪ .‬چرا که ریاست آمریکا را یک فرد دمدمی مزاج عهده‌دار است‬ ‫که اطرافش را مشاوران شکست‌خورده و کم‌عمق احاطه کرده است و‬ ‫متحدان منطقه‌ای ترسویی همچون اسرائیل و برخی کشورهای عربی‬ ‫حوزه خلیج‌فارس دارد‪.‬‬ ‫ایران در استفاده از شیوه‌های گمراه کردن و مانور دادن‪ ،‬نسبت به‬ ‫آمریکا دست باالیی دارد و توانمندی‌های نظامی باالی خود را رو نکرده‬ ‫و برای هرگونه رویارویی با آمریکا به خوبی آماده است این در حالی‌‬ ‫است که ترامپ طی سال‌های گذشته‪ ،‬مشغول اخاذی و گرفتن پول از‬ ‫همپیمانانش در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس بوده تا بازوی نظامی‬ ‫مهلک خود را برای ضربه زدن به ایران ایجاد کند‪ ،‬ولی تمام پروژه‌های‬ ‫آن در منطقه خاورمیانه شکست خورده است‪.‬‬ ‫ایران پس از ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا‪ ،‬نیازی به بستن تنگه‬ ‫هرمز ندارد و منتظر خطای بعدی آمریکا است تا به بهترین روش پاسخی‬ ‫قاطع به آن بدهد؛ چرا که بانک اهداف ایران برای واکنش‪ ،‬از سواحل‬ ‫خلیج‌فارس تا فلسطین اشغالی امتداد دارد‪.‬ایران در بهترین روزهای خود‬ ‫به سر می‌برد و این امر‪ ،‬به استقالل و توانمندی‌های ذاتی و پروژه‌های‬ ‫بسیار حساب‌شده سیاسی و نظامی این کشور و نیز داشتن دشمنان گمراه‬ ‫و فریب‌خورده با ادعاهای دورغین‪ ،‬برمی‌گردد‪ .‬ملت ایران پشت سر رهبر‬ ‫کشورشان‪ ،‬که بسیار هوشمندانه با رویارویی‌های روانی و نظامی آمریکا‬ ‫تعامل می‌کنند‪ ،‬ایستاده‌اند و این برای شرایط کنونی کافی خواهد بود‪.‬‬ ‫به خوبی می‌دانیم که آمریکا یک کشور ابرقدرت است که چهار هزار‬ ‫کالهک هسته‌ای‪ 10 ،‬ناو هواپیمابر‪ 2 ،‬میلیون سرباز‪ 6 ،‬ناوگان‪ ،‬صدها‬ ‫کشتی جنگی و ‪ 2‬هزار هواپیما در اختیار دارد اما این را هم به خوبی‬ ‫می‌دانیم که آمریکا در ویتنام‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه و افغانستان شکست خورد‬ ‫و در ایران نیز شکست خواهد خورد‪ ...‬و اقتصادش فروخواهد پاشید‪...‬‬ ‫تسلط دالر آن از بین خواهد رفت ولی محور مقاومت همچنان اراده‬ ‫اتخاذ هرگونه تصمیم‌گیری را به وفور دارد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫تکرار اتفاق استراماچونی برای‬ ‫گزینهسرمربیگریپرسپولیس‬ ‫باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با مربی پیشین تیم‌های فوتبال یوونتوس و تیم ملی ایتالیا آغاز کرد‪.‬منتفی شدن حضور‬ ‫یحیی گل‌محمدی در پرسپولیس باعث شد مدیران این تیم به سراغ گزینه‌‌های خارجی بروند‪ .‬در یکی دو روز اخیر مربیان‬ ‫خارجی زیادی از جمله مانولو خیمنس (سرمربی پیشین سویا)‪ ،‬روجریو میکال (سرمربی پیشین تیم المپیک برزیل) الکس نوری‪،‬‬ ‫اسکوچیچ‪ ،‬والتر زنگا‪ ،‬دی‌بیاجی و ماسیمو کاررا که دستیار کونته در تیم ملی ایتالیا و یوونتوس بوده به باشگاه پرسپولیس‬ ‫معرفی شدند و در نهایت اعضای هیئت مدیره این باشگاه به کاررا رسیدند تا مذاکرات خود را با وی آغاز کنند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫نتیجه ضعیف فوتسال در نتیجه‬ ‫بی‌تدبیری فدراسیون‬ ‫مربی اسبق فوتسال ایران با انتقاد از عملکرد‬ ‫تیم فوتسال امید گفت‪ :‬بی‌تدبیری فدراسیون‬ ‫فوتبال باعث از بین رفتن مربیان جوان می‌شود‪.‬‬ ‫ناصر صالح‪ ،‬پیشکسوت فوتسال ایران در مورد‬ ‫ناکامی تیم امید فوتسال در راهیابی به فینال‬ ‫باز ی‌های زیر ‪ ۲۰‬سال آسیا گفت‪ :‬فدراسیون‬ ‫فوتبال در زمینه تامین امکانات و برگزاری اردو‬ ‫برای این تیم سنگ تمام گذاشت و ‪ ۱۸‬اردوی ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۴‬روزه برای این تیم برگزار شد‪ .‬در تورنمنت‬ ‫خارجی شرکت کرده و باز ی‌های دوستانه هم‬ ‫داشتند اما بی تدبیری فدراسیون باعث شد این تیم‬ ‫نتیجه نگیرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬معتقدم باید به مربیان جوان میدان‬ ‫داد اما در کنار استفاده از تجربه پیشکسوتان‪.‬‬ ‫فدراسیون هما ن‌طور که در خصوص آقای صانعی‬ ‫برای مسابقات المپیک جوانان اشتباه کرد و‬ ‫یک مدیرفنی در کنار او قرار نداد برای آقای‬ ‫شاندیزی هم نیاز به یک مدیر فنی با تجربه بود‬ ‫که این اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫این پیشکسوت فوتسال با بیان اینکه در‬ ‫جلسه‌ای با حضور رئیس کمیته فوتسال و‬ ‫شاندیزی از او برای مدیریت فنی تیم امید دعوت‬ ‫شده بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬متاسفانه برخورد مغرورانه‬ ‫آقای شاندیزی و اظهاراتی که در این جلسه‬ ‫کرد حتی با واکنش فدراسیون هم روبرو نشد‪.‬‬ ‫او می‌گفت زمانی که در تیم علم و ادب مشهد‬ ‫بودم تاکتیک‌های مرا در ژاپن اجرا می‌کردند و‬ ‫هر شب موقع خواب‪ ،‬تاکتیک‌های جدیدی برای‬ ‫تیم پیدا می‌کنم‪ .‬برخورد ایشان با پیشکسوتان‬ ‫خوب نبود و شاید اعتراضی که بازیکنان به داور‬ ‫در بازی با ژاپن هم کردند نشات گرفته از همین‬ ‫رفتار او بود‪ .‬من دیدم که این مربی نیاز به مدیر‬ ‫استقالل از داخل باشگاه‬ ‫ضربه می‌خورد‬ ‫ستار همدانی‬ ‫فنی ندارد و متاسفانه فدراسیون هم در این قضیه‬ ‫حمایتی از من نکرد در حالی که خودشان مرا‬ ‫دعوت کرده بودند و فکر می‌کنم مربیان جوان به‬ ‫خاطر بی تدبیری فدراسیون از بین می‌روند‪.‬صالح‬ ‫در پایان صحبت‌هایش اذعان کرد‪ :‬من ‪ ۲۰‬روز‬ ‫قبل از باز ی‌ها به هاشم‌زاده گفتم که این تیم در‬ ‫ساختار دفاعی مشکل دارد و باید نگرش تیم را‬ ‫عوض کرد‪ .‬ما در بازی با هنگ‌کنگ‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫لبنان و ژاپن یک جور بازی کردیم‪ .‬وقتی مربی‬ ‫برای ‪ ۴۳‬ثانیه مانده بازی با ژاپن برنامه‌ای ندارد‬ ‫نتیجه‌اش این می‌شود که گل تساوی را می‌خوریم‬ ‫و برای مقابله با پاورپلی حریف و پاورپلی‌های‬ ‫خودمان موقعی که از ژاپن عقب افتادیم هم‬ ‫برنامه‌ای نداشتیم‪.‬‬ ‫هافبکپیشیناستقاللباهشداربهمدیرعاملاین‬ ‫باشگاه برای دوری از حاشیه ها و از بین بردن آنها پیرامون‬ ‫باشگاهآبیتهرانگفت‪:‬بیشترینضربهرااستقاللازعوامل‬ ‫داخلباشگاهمی‌خورد‪.‬ستارهمدانیدرخصوصحضور‬ ‫استراماچونیبهعنوانسرمربیجدیدآبیپوشانگفت‪:‬‬ ‫به اعتقاد من او پتانسیل این را دارد که برای استقالل مثمر‬ ‫ثمر باشد‪ .‬در سال گذشته مشکالت استقالل به دو بخش‬ ‫تقسیم شد‪ .‬ابتدا نیم فصل اول که تیم شرایط خوبی از لحاظ‬ ‫بدنی و کارهای تاکتیکی نداشت و در نیم فصل دوم هم‬ ‫برخی از حواشی‪ ،‬استقالل را دچار یک بحران شدید کرد‬ ‫و قهرمانی را از این تیم گرفت‪ .‬البته آمدن پاتوسی از لحاظ‬ ‫فنیتاحدودیبهاستقاللکمککردامامتأسفانهحواشی‬ ‫اجازه نداد تا استقالل به آنچه که می‌خواهد دست پیدا کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فتحی باید مراقب حاشیه‌ها باشد و آنها را از‬ ‫بین ببرد‪ .‬در استقالل یک اتفاق بزرگ رخ داده و آن این‬ ‫است که این تیم بیشتر از داخل باشگاه ضربه می‌خورد تا از‬ ‫بیرونباشگاه‪.‬متأسفانهبرخیدرباشگاههستندکهخودرا‬ ‫همه کاره می‌دانند و اجازه نمی‌دهند روال کاری باشگاه در‬ ‫یکچارچوبمنطقیصورتبگیردواینمسئلهباعث‬ ‫شدهتااستقاللآسیبپذیرترشود‪.‬هافبکپیشیناستقالل‬ ‫گفت‪:‬یکعدهازبیرونباشگاهتنهابدنبالمنافعخودشان‬ ‫هستند و به هر نحوی که شده می‌خواهند به باشگاه ورود پیدا‬ ‫کردهوسهمیبرایخودببرندامامتأسفانهبیشترمشکالت‬ ‫از داخل باشگاه است؛ کسانی که خود را دایه مهربان‌تر از‬ ‫مادرمی‌دانندوفکرمی‌کننداگرهمهکارهشوندمحبوبیت‬ ‫خاصیپیدامی‌کنند‪.‬امیدوارمفتحیبتواندحاشیه‌هایپشت‬ ‫پرده استقالل را هر چه زودتر از بین ببرد و آرامش را به تیم‬ ‫بازگرداندتااستقاللفصلخوبیراشروعکند‪.‬ستارهمدانی‬ ‫كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا‬ ‫در پاسخ به این پرسش که زمان زیادی به شروع لیگ باقی‬ ‫نماندهوششهفتهمی‌تواندبرایاستراماچونیخوبباشد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬ششهفتهزمانکمینیستالبتهمدیراناستقاللباید‬ ‫هر چه زودتر نفرات جدید را جذب و با بازیکنان قدیمی‬ ‫تمدید کنند که استقالل یک اردوی کامل را داشته باشد‬ ‫زیرا فصل گذشته به خاطر نبودن تمام بازیکنان در اردو‪،‬‬ ‫استقالل مشکالت زیادی داشت و یکی از دالیل موفقیت‬ ‫تیمهمینمسئلهبود‪.‬هافبکپیشیناستقاللباانتقاداتیکه‬ ‫این روزها در استقالل می‌افتد گفت‪ :‬حواشی‪ ،‬استقالل را فرا‬ ‫گرفته‪.‬ازروزیکهاستراماچونیمی‌خواهدبهاستقاللباید‬ ‫هر کسی می‌خواهد یک نفر را به عنوان دستیار او به باشگاه‬ ‫بیاورد تا آنجا که ما اطالع داریم نزدیک به‪ ۱۰‬نفر گزینه‬ ‫دستیاریاستراماچونیهستندوفضایمجازیهمبهاین‬ ‫موضوع دامن زده است‪.‬‬ ‫‪Ava Dental Clinic‬‬ ‫دکرت فالح سابق‬ ‫طرف قرارداد بابيمه بانكهای‬ ‫تجارت‪،‬ملت و صادرات‬ ‫فدراسیون دوومیدانی و‬ ‫بحرانی به نام پاداش!‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه كليه خدمات دندانپزشكي‬ ‫‪ -١‬خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه‬ ‫‪ -٢‬ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت‬ ‫‪ -٣‬درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي‬ ‫ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي‬ ‫‪ -٤‬انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )‬ ‫‪ -٥‬درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها‬ ‫جهت فضاهاي بي دنداني‬ ‫‪ -٦‬درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم‬ ‫‪ -٧‬درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته‬ ‫‪ -٨‬جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ‪،‬جراحي هاي لثه و‪...‬‬ ‫قيطريه‪ -‬بلوار اندرزگو‪ -‬نبش كوچه عبدالهی جنوبی ‪ -‬پالك ‪ - ٧٢‬ساختمان پارسيان ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬واحد‪6‬‬ ‫‪0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤‬‬ ‫اينستاگرام‪ava_dentalclinic:‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!