صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۳۲

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 832

روزنامه صدای اصلاحات شماره 832

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫عضو شورای شهر تهران‬ ‫گزارش‬ ‫کودکان زباله گرد ‪ ،‬در بودجه‬ ‫امورفرهنگیجاییندارند‬ ‫پسر سیدحسن خمینی‪:‬جرم من یک بار سوار اسب شدن است؟!‬ ‫لژنشینحاشیه‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪١٤٤٠‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪832‬‬ ‫دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫ورود روزانه ‪150‬‬ ‫جوان به چرخه اعتیاد‬ ‫دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫با بیان اینکه طی چهار دهه هفت میلیون‬ ‫میلیون دستگیری با احتساب رقم افرادی‬ ‫کهبرایبارچندمدستگیرمی‌شوند‪...‬‬ ‫جهانگیری خطاب به مقامات آمریکا‬ ‫‪6‬‬ ‫مذاکرهکنیم‬ ‫که چه شود؟‬ ‫«اسحاق جهانگیری»‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪،‬‬ ‫روز سه شنبه با حضور در اجتماع مردم روستای‬ ‫دوتپه سفلی در شهرستان خدابنده با بیان این که‬ ‫در هیچ مقطعی در ‪ ۴۰‬سال گذشته شرایط کشور‬ ‫مثل امروز خاص نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬ملت ایران‬ ‫هشت سال در برابر تهاجم همه جانبه دشمن و‬ ‫‪ ۴۰‬سال در برابر فشار‌ها و تحریم‌های آمریکا‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫پایداری و ایستادگی کرد و نشان داد که نامش با‬ ‫مقاومت و ایستادگی در تاریخ‪....‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در جریان صحن علنی‬ ‫شورای شهر تهران نسبت به لزوم توجه به حقوق‬ ‫کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری‬ ‫در برابر این بخش از شهروندان واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫مجید فراهانی در جریان صد چهل و‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات‬ ‫نخستینضرب ‌هجهانی‬ ‫واجابهشبکه‌‬ ‫جاسوسیآمریکا‬ ‫مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات‬ ‫از وارد کردن نخستین ضربه جهانی به شبکه‬ ‫جاسوسی آمریکا در بستر سایبری با محوریت‬ ‫وزارت اطالعات جمهوری اسالمی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬به زودی اطالعات و جزئیات‬ ‫تکمیلی جدیدترین ضربه وارد شده به این‬ ‫شبکه جاسوسی در آینده‌ای نزدیک ارائه‬ ‫می‌شود‪ .‬مدیرکل ضدجاسوسی وزارت‬ ‫اطالعات طی سخنانی با اعالم این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما در یک عملیات دیگر توانستیم شبکه‬ ‫جدیدی از جاسوسان آمریکا را هم مورد‬ ‫ضربه قرار دهیم که این موضوع مربوط‬ ‫به ماه‌های اخیر است و جزئیات آن بعد از‬ ‫طی روند قضایی این جاسوسان با شرح‬ ‫عملیات وزارت اطالعات در این زمینه ‪...‬‬ ‫راز« سیاه» زنان‬ ‫اندیشه «شریعتی» نیازم مبرم کشور‬ ‫در روزهای پر دغدغه امروز‬ ‫ایدئولوژی‬ ‫گـمـشـده‬ ‫«شـریعتی»‬ ‫دکمه های لباسهم‬ ‫وارداتی است!‬ ‫رشد اقتصادی تا پایان‬ ‫سال مثبت خواهد بود‬ ‫«دکتر حسن روحانی»‪ ،‬رئیس جمهور‪،‬‬ ‫در مراسم بهره برداری از پایانه مسافربری‬ ‫“سالم “ فرودگاه بین المللی امام‬ ‫خمینی(ره)اظهارداشت‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫به بهانه سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی‬ ‫مشکلتامینمواداولیهدرصنعتپوشاککشور‬ ‫رئیسجمهور‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ماجرای خمینی ها‪ ،‬بعد از حضرت آیت اهلل‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬وارد مسیر پر حواشی شد‪ .‬امام‬ ‫خمینی که نه تنها برای ایران بلکه برای کشور‬ ‫های جهان نیز در قالب نامی ویژه قرار می گیرد‬ ‫این روزها نام نوادگان او بیش‪...‬‬ ‫آمار سیاه خشونت علیه زنان در کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫یک عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و‬ ‫فروشندگان پوشاک تهران با اعالم اینکه در ‪40‬‬ ‫سال گذشته چالش امروز کمبود مواد اولیه برای‬ ‫صنایع کشور سابقه نداشته است‪ ،‬گفت‪ 90 :‬درصد‬ ‫دکمه های لباس وارداتی است و الیی پارچه‬ ‫برای دوخت نداریم‪.‬مجیدافتخاری با اشاره به این‬ ‫که در سال رونق تولید هنوز هیچ اقدامی برای‬ ‫کمک به صنایع مختلف کشور از جمله صنعت‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاوناولرییسجمهورخطاببهمقاماتآمریکا‪:‬‬ ‫مذاکرهکنیمکهچهشود؟‬ ‫«اسحاق جهانگیری»‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪ ،‬روز سه شنبه با حضور در اجتماع مردم روستای دوتپه سفلی‬ ‫در شهرستان خدابنده با بیان این که در هیچ مقطعی در‪ ۴۰‬سال گذشته شرایط کشور مثل امروز خاص نبوده است‪،‬‬ ‫گفت‪:‬ملتایرانهشتسالدربرابرتهاجمهمهجانبهدشمنو‪ ۴۰‬سالدربرابرفشار‌هاوتحریم‌هایآمریکا‪،‬اتحادیه‬ ‫اروپا و شورای امنیت سازمان ملل پایداری و ایستادگی کرد و نشان داد که نامش با مقاومت و ایستادگی در تاریخ‬ ‫ماندگارخواهدشد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور ضمن تشریح شرایط خاص کشور در مقطع کنونی تأکید کرد‪ :‬امروز دشمن به‬ ‫گونه‌ای دیگر و با حیله جدیدی جلو آمده اما راهبرد ملت ایران راهبرد مقاومت است و مقاومت به معنای تأمین‬ ‫نیازهایکشور‪،‬خودکفاییوامنیتغذاییملتایراناست‪.‬معاوناولرییسجمهورافزود‪:‬جمهوریاسالمیایران‬ ‫پس از مذاکرات طوالنی به توافقی با شش کشور بزرگ و قدرتمند دنیا رسید و به همه تعهدات خود در این توافق‬ ‫عملکردوسازمانبینالمللیانرژیاتمینیزطی‪ 14‬گزارشبههمپیوستهپایبندیکشورمانبهتعهداترااعالم‬ ‫کردهاستامابهیکبارهفردیدرآمریکابهعنوانیکیازکشورهایطرفتوافقباایرانرویکارآمدکهاینتوافق‬ ‫رابدترینتوافقتاریخکشورشتوصیفکردوگفتازآنتوافقخارجمیشود‪.‬جهانگیریاظهارداشت‪:‬آمریکا‬ ‫به همین میزان نیز بسنده نکرده و پس از خروج از این توافق بین المللی گفت‪ :‬چون من زور دارم پس از خروج از‬ ‫اینتوافقایرانراتحریمکردهوتحتفشارقرارمیدهموازهمینرویمهمتریننقاطوکلیدیترینبخشهای‬ ‫حیات اقتصادی کشور را هدف قرار داد که متأسفانه حتی کشورهای بزرگ جهان نیز از ترس آمریکا از سیاست‬ ‫هایاودراعمالفشاربهایرانتبعیتمیکنند‪.‬معاوناولرییسجمهورتصریحکرد‪:‬امامردمایرانازسروروساالر‬ ‫شهیدان خود حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) آموخته اند که زیر بار ذلت و ستم نروند‪ .‬آمریکایی ها عادت کرده اند‬ ‫و بر اساس رفتار کشورهای دیگر در برابر تهدیداتشان باورشان شده است که وقتی ملتی را تهدید به اعزام ناوگان‬ ‫دریاییوهواپیماهایجنگندهکنندآنملتبایدازاینموضوعبترسداماباوجودتهدیدهایگوناگونواعالماخبار‬ ‫اعزامتجهیزاتونیروهایمسلحآمریکاییبهمنطقهدیدندکهملتایرانهیچترسیبهخودراهنمیدهد‪.‬جهانگیری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬آمریکایی ها فکر می کردند ملت ایران وقتی ببینند که آمریکایی ها با حمله به عراق و افغانستان‬ ‫سرنوشت این کشورها را تحت تأثیر قرار داده اند واهمه کرده و کوتاه می آیند و هر چه آمریکا بگوید گوش می‬ ‫کنندامادیدندملتایرانهیچترسیبهخودراهنمیدهد‪.‬معاوناولرییسجمهورگفت‪:‬پسازاینکهآمریکایی‬ ‫هادیدندملتایرانازتهدیدهایآنهانمیهراسدحاالمیگویندبیاییدمذاکرهکنید‪،‬امامامیگوییممذاکرهکنیم‬ ‫کهچهشود؟نتیجهنهاییهرمذاکرهایمیتواندرسیدنبهیکتوافقباشد‪،‬اماآیاوقتیآمریکاییهاازتوافقموجود‬ ‫بینایرانباخودشانخارجشدندمنطقیاستکهمادوبارهباآنهامذاکرهکنیم؟جهانگیریگفت‪:‬مقاممعظمرهبری‬ ‫به پشتوانه مردم‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬نیروهای مسلح و همه نهادها یک حرف زده اند و آن این بود که آن کس که زور‬ ‫میگوید‪،‬ظلمکردهوبهملتایرانخسارتزدهبایدجبرانکند‪.‬معاوناولرییسجمهوربااشارهبهاینکهملتما‬ ‫درطولتاریخثابتکردهاستکههیچگاهاهلجنگوتجاوزنبودهبلکهاهلمنطقوگفتگوستخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫باملتایرانتنهادرچارچوباحتراموادبمیتوانسخنگفتومسایلراحلکرد‪،‬نمیتوانباملتتمدنسازو‬ ‫بافرهنگایرانبازبانتهدیدوزوروبیاحترامیسخنگفت‪.‬جهانگیریتأکیدکرد‪:‬راهبردماراهبردمقاومتاست‪،‬‬ ‫مابایدبتوانیمدراینشرایطحساسنیازهایکشورراتأمینکنیمونگذاریمزندگیآسیبپذیرتریناقشارجامعه‬ ‫دچاراختالفشود‪.‬معاوناولرییسجمهوربابیاناینکهامنیتمنطقهراایرانتأمینکردهاست‪،‬گفت‪:‬تنهابرای‬ ‫مقطعیکوتاهایرانخودراکنارکشیدوشاهدبودیمکهچهحوادثیدرخلیجفارسودریایعمانرخداد‪،‬حاالاین‬ ‫حوادثرابهایراننسبتمیدهند‪،‬متأسفانهآنهافکرمیکنندعربستانواماراتمتحدهعربیمیتوانندامنیتمنطقه‬ ‫راحفظکننداماواقعیتایناستکهامنیتآنهارانیزایرانحفظمیکند‪.‬جهانگیریادامهداد‪:‬سابقهوتجربهفعالیت‬ ‫آنهادرعراقوسوریهوایجادداعشنشاندادکهنمیتوانندامنیتدرمنطقهایجادکنند‪.‬معاوناولرییسجمهوربا‬ ‫معاون اول رییس جمهور با بیان این که امنیت منطقه را ایران تأمین کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬تنها برای عکس‬ ‫اشارهبهبازدیدخودازمزارعکشاورزیگفت‪:‬وقتیازکشاورزانمنطقهدربارهمیزانبرداشتمحصولسوالکردم مقطعی کوتاه ایران خود را کنار کشید و شاهد بودیم که چه حوادثی در خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫رخ داد‪ ،‬حاال این حوادث را به ایران نسبت می دهند‪ .‬خبرنگار‬ ‫پاسخشانرقمخیرهکنندههشتتنگندمدرهرهکتاربودکهبایدبهآنهادستمریزادگفت‪،‬زیراآنهادرراهمقاومت‬ ‫وایستادگیکشورگامبرمیدارند‪.‬‬ ‫معامله‌ایکهطرفاصلیآن(فلسطینی‬ ‫ها )حضور ندارد از اساس باطل است‬ ‫رئیس ستاد انتفاضه و قدس‪:‬‬ ‫رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در نشست جمع بندی‬ ‫و ارزیابی مراسم راهپیمایی روز قدس سال ‪ ۱۳۹۸‬در ایران و سایر نقاط جهان که با حضور مسئولین و‬ ‫نمایندگان نهادها ‪،‬سازمان ها و مجموعه های مردم نهاد فعال در حوزه قدس و فلسطین برگزار شد ؛با‬ ‫قدردانیازآحادشخصیت‌هایحقیقیوحقوقیوظرفیت‌هایمردمیدست‌اندرکاربرگزاریاینبرنامه‬ ‫راهبردی و شکوهمند گفت‪ :‬مراسم و راهپیمایی روز قدس سال‪ ۹۸‬در ایران اسالمی و حدود‪ 125‬کشور‬ ‫جهان به رغم خواست شیطانی دشمنان امت اسالمی با شکوه و عظمت وصف‌ناپذیر و حضور متراکم‬ ‫و شگفت انگیز مسلمانان ‪،‬آزادیخواهان و حق طلبان دنیا برگزار شد ‪ ،‬این پیام معنادار را به نظام سلطه و‬ ‫صهیونیسمدادکهقدسوفلسطینتنهانیستوسرانجامماجرایاشغالگریچیزیجزرهاییملتفلسطین‬ ‫و اخراج غاصبان سرزمین مقدس در پی نخواهد داشت ‪.‬وی افزود‪ :‬امروز رژیم صهیونیستی و حامیان‬ ‫منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن به ویژه رژیم پلید و فریبکار ایاالت متحده امریکا و رئیس جمهور قمارباز و‬ ‫معامله‌گر آن در ضعیف ترین حالت قرار دادند و به رغم سرمایه‌گذاری‌های کالن و یارگیری های توام‬ ‫با تهدید و تطمیع نتوانسته اند موضوع فلسطین را از کانون توجه جهانیان خارج و امنیت شکننده و متزلزل‬ ‫صهیونیست‌هادرسرزمین‌هایاشغالیرابهبودوسایههراسووحشترااززندگیآناندوسازند‪.‬شریف‬ ‫طرح معامله قرن را اقدامی از پیش شکست خورده و مایه رسوایی مدعیان دروغین آزادی و دموکراسی و‬ ‫مایه ننگ سران برخی کشورهای اسالمی که با صهیونیست‌ها ‪،‬همراه و همصدا شده اند توصیف و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این از عجایب روزگار است که سخن از معامله ای آن هم در تراز قرن می شود که طرف اصلی آن‬ ‫یعنی فلسطینی ها که صاحب حق هستند هیچ گونه حضوری در آن ندارد‪.‬‬ ‫ترامپ سرمایه‌ای‬ ‫جز دروغ ندارد‬ ‫آیت اهلل مکارم شیرازی‪:‬‬ ‫از قم‪ ،‬ایشان در دیدار منصور غالمی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ترامپ توهم فروپاشی‬ ‫نظام اسالمی را دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دولتمردان آمریکا تصور می‌کردند که با فشار اقتصادی مردم ایران در‬ ‫مقابل آنها زانو زده و به پای میز مذاکره می آیند که آنان نشان دادند که این موضوع توهمی بیش نیست‪.‬‬ ‫اینمرجعتقلید‪،‬بابیاناینکهمذاکرهباآمریکاییکهبههیچتعهدیپایبندنیست‪،‬منطقیوعقالنینمی‌باشد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نباید با کشوری که به هیچ تعهدی پایبند نیست و توافق امضا شده خود را در مقابل دوربین‌ها‬ ‫از بین می‌برد‪ ،‬مذاکره مجدد کرد‪.‬آیت اهلل مکارم شیرازی‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم را کشوری انجام می‌دهد که جز‬ ‫تحریمهیچاقدامدیگریجزآنرانمی‌تواندانجامدهدوبهفضلالهیاینتوطئهدشمناننیزباایستادگیو‬ ‫مقاومتمردمومسئوالنبرطرفمی‌شود‪.‬وی‪،‬درادامهآمارارائهشدهدربارهوضعیتدانشگاه‌هاراامیدوار‬ ‫کننده دانست و گفت‪ :‬دانشگاه یکی از ارکان اصلی کشور است و بسیاری از مسائل بر محور مراکز علمی‬ ‫میچرخدبههمیندلیلوضعیتدانشگاه‌هادروضعیتکلیکشوراثرمستقیمدارد‪.‬اینمرجعتقلیدبابیان‬ ‫اینکه علم آموزی و دوری از مدرک گرایی باید در دانشگاه‌ها دنبال شود گفت‪ :‬در حوزه‌های علمیه‬ ‫طالب علوم دینی تنها برای کسب علم تالش و تحصیل کرده و هیچ گونه رابطه مادی میان استاد و طلبه‬ ‫وجود ندارد و توجه به این سنت در دانشگاه‌ها نیز می‌تواند بسیاری از مشکالت دانشگاه‌ها را برطرف کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در علم آموزی‪ ،‬گردآوری مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد نوآوری در تولید علم‬ ‫است گفت‪ :‬علم به هیچ مکان و کشور خاصی تعلق ندارد و باید در کنار گردآوری‪ ،‬نوآوری و خالقیت‬ ‫در تولید علم در دستور کار قرار گیرد که تحقق این موضوع موجب تحول در توسعه کشور می‌شود‪.‬‬ ‫نخستین ضرب ‌ه جهانی واجا‬ ‫به شبک ‌ه جاسوسی آمریکا‬ ‫مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات اعالم کرد؛‬ ‫مدیرکلضدجاسوسیوزارتاطالعاتازواردکردننخستینضربهجهانیبهشبکهجاسوسیآمریکادربستر‬ ‫سایبریبامحوریتوزارتاطالعاتجمهوریاسالمیخبردادوگفت‪:‬بهزودیاطالعاتوجزئیاتتکمیلی‬ ‫جدیدترین ضربه وارد شده به این شبکه جاسوسی در آینده‌ای نزدیک ارائه می‌شود‪ .‬مدیرکل ضدجاسوسی‬ ‫وزارت اطالعات طی سخنانی با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬ما در یک عملیات دیگر توانستیم شبکه جدیدی از‬ ‫جاسوسان آمریکا را هم مورد ضربه قرار دهیم که این موضوع مربوط به ماه‌های اخیر است و جزئیات آن بعد‬ ‫از طی روند قضایی این جاسوسان با شرح عملیات وزارت اطالعات در این زمینه اعالم و برخی از مستندات‬ ‫فعالیت‌هایماموران‪ CIA‬درخارجازکشورواطالعاتمربوطبهاینجاسوسانمنتشرخواهدشد‪.‬ویدرادامه‬ ‫با بیان اینکه در مورد شبکه‌های جاسوسی و ضربه زدن به آنها دو مسئله برای ما اولویت دارد که یکی اشراف به‬ ‫داخلکشورودیگریاشرافاطالعاتیبهخارجکشوراست‪،‬گفت‪:‬شبکهجاسوسیآمریکامتشکلازتعداد‬ ‫قابلتوجهیازجاسوسانحرفه‌ای‪ CIA‬استکهدرحملهاخیروزارتاطالعاتجمهوریاسالمیومتحدان‬ ‫جهانی‌اش ضربه خورده است‪.‬این مسئول ارشد اطالعاتی با تاکید بر اینکه اعضای این شبکه جاسوسی از منابع‬ ‫ممتازوبرتر‪ CIA‬هستند‪،‬اظهارکرد‪:‬آنانبهدلیلنیتخائنانه‪،‬همکاریواطالعاتیکهبه‪ CIA‬داد‌هاند‪،‬ازمنابع‬ ‫ممتازاینسازمانجاسوسیمحسوبمی‌شدند‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬محورفعالیت‌هایضدجاسوسیوزارتاطالعات‬ ‫جمهوریاسالمیمحدودبهداخلکشورنیستوازابعادجهانیآنبهعنوانعملیاتضدجاسوسیبی ‌نالمللیتعبیر‬ ‫می‌کنیم‪.‬مدیرکلضدجاسوسیوزارتاطالعاتباتاکیدبراینکهمامتحدانجهانیاطالعاتیداریموباآنانتبادل‬ ‫اطالعاتمی‌کنیم‪،‬اظهارکرد‪:‬درحالحاضرمادرنبردیاطالعاتیباآمریکاهستیمودرتبادل‌هایاطالعاتیخود‬ ‫ازظرفیتسایرسرویس‌هایمتحدباخودماناستفادهمی‌کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪832‬‬ ‫سیاست‬ ‫با صدور بیانیه‌ای؛‬ ‫نمایندگانازمواضعمقتدرانهرهبریدردیدارباآبهحمایتکردند‬ ‫بیش از ‪ ۲۱۰‬نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه‌ای از مواضع رهبر انقالب در مالقات با نخست وزیر ژاپن حمایت کردند‪.‬در این بیانیه که توسط محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه در جلسه علنی امروز‪-‬‬ ‫سه شنبه‪ -‬مجلس شورای اسالمی قرائت شد‪ ،‬آمده است‪ :‬مواضع مقتدرانه مقام معظم رهبری در مالقات با نخست وزیر ژاپن تجلی کامل از اصول راهبردی عزت‪ ،‬حکمت و مصلحت بود‪ .‬بی‌شک تاثیر مالقات نخست وزیر‬ ‫ژاپن با مقام معظم رهبری موجب شد تا مخالفین آرامش و امنیت منطقه اقدام به آتش کشیدن کشتی‌های نفتی در دریای عمان نمایند‪.‬در ادامه این بیانیه می افزاید‪ :‬ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن محکوم کردن‬ ‫این حادثه مشکوک‪ ،‬با اعالم و اعالن حمایت خود از اقدام رهبر معظم انقالب اسالمی از همه مسئولین و مدیران می‌خواهیم با قطع امید از بیگانه و با تکیه به خدای بزرگ و توجه به ظرفیت‌های داخلی به جنگ مشکالت‬ ‫کشور رفته و مهم‌ترین مشکل این روزها یعنی معیشت مردم را چاره کنند و آمادگی خویش را برای ایفای وظیفه در این راستا اعالم می‌داریم‪.‬‬ ‫به بهانه سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی‬ ‫اندیشه «شریعتی» نیازم مبرم کشور در روزهای پر دغدغه امروز‬ ‫ایدئولوژی گمشده «شریعتی»‬ ‫نقوی حسینی‪:‬‬ ‫آمریکا به دنبال یک‬ ‫صدام دیگری در‬ ‫منطقهاست‬ ‫«سید حسین نقوی حسینی» در خصوص “اتهام زنی‬ ‫به ایران در حمله به نفت کش ها در دریای عمان” گفت‪:‬‬ ‫آمریکایی ها برای ایجاد تنش علیه جمهوری اسالمی نیاز‬ ‫به ‪11‬سپتامبری در منطقه ی ما دارند‪11 .‬سپتامبر را خودشان‬ ‫درست کردند و به نتیجه رساندند‪ .‬در حال حاضر هم به‬ ‫دنبال چنین چیزی هستند زیرا تحریم و خط مذاکراتشان‬ ‫با شکست مواجهه شده و دنبال بهانه ای هستند که تنش‬ ‫منطقه ای را زیاد کنند و کشور های متحد خود را علیه ایران‬ ‫بسیج سازند لذا یک روز فجیره و روز دیگر نفت کش ها‬ ‫را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪ :‬دنیای امروز که دنیای پنهان و بسته‬ ‫ای نیست ‪ .‬لحظه به لحظه رآدآر ها و آواکس های آمریکا‬ ‫و رادار های کشور های دیگر از صحنه خلیج فارس و‬ ‫دریای عمان فیلم بر داری می کنند و صحنه ها کاملا شفاف‬ ‫است‪ .‬هر کس پشت مانیتور اطالعاتی خود بشیند می تواند‬ ‫ثانیه به ثانیه خلیج فارس را رصد کند تا ببیند که چه کار‬ ‫هایی در آن صورت میگیرد‪ .‬آن وقت با این شرایط‪ ،‬نفت‬ ‫کش آتش می گیرد و کسی نمی داند چه چیزی از کجا‬ ‫آمده است؟ آیا تیر غیب بوده است؟ امروزه که نمی توان‬ ‫گفت سندی وجود ندارد و شب تیری خورده و حادثه ای‬ ‫رخ داده است‪ .‬در دنیای امروز چیز پنهانی وجود ندارد مگر‬ ‫عهد بوق است‪ .‬فیلم نامبهمی در این خصوص ارایه می کنند‬ ‫و می گویند این اسناد ماست‪ ،‬معلوم است که این ها همه‬ ‫بازی است و ادعای بی اساس است‪ .‬آمریکا با این ادعای بی‬ ‫اساس به دنبال این است که ایران هراسی را تقویت کنند‪.‬‬ ‫او در خصوص اینکه” گفته شده است خدمه نجات یافته اند‬ ‫اما سپاه پاسدارن آنها را به زور به ساحل ایران اورده است”‬ ‫بیان کرد‪ :‬خدمه کشتی ها روس هستند و ایران مناسباتش‬ ‫با روس ها خوب است‪.‬نقوی در مورد اظهار نظر بریتانیا در‬ ‫حادثه نفت کش گفت‪ :‬از انگلستان توقع نداریم اظهار نظر‬ ‫علیه امریکا کند‪ .‬انگلیس و امریکا در نظام سرمایه داری با‬ ‫هم متحد هستند‪ .‬اما همه کشور های مستقل این موضوع را‬ ‫محکوم و ادعای امریکایی ها را رد کردند‪.‬نقوی حسینی‬ ‫درمورد اینکه ایا این اتفاق بهانه ای برای جنگ علیه ایران‬ ‫تلقی می شود” بیان کرد‪ :‬امریکا تالش می کند بهانه ای‬ ‫بیایند تا منطقه را علیه ایران به اشوب بکشد نه اینکه خود به‬ ‫میدان اید‪ ،‬امریکا مرد جنگ نیست و جرات هم نمی کند ‪.‬‬ ‫اما بامهره هایی که در منطقه دارند دست به ناامنی می زنند‪.‬‬ ‫امریکایی ها به دنبال یک صدام دیگری در منطقه هستند‪.‬‬ ‫‪ 29‬خرداد سالروز درگذشت دکتر علي شريعتي‪ ،‬دریچه‬ ‫بیدارگری انسانی و اسالمی است‪ .‬او یکی از بزرگترین‬ ‫متفکران تجدید حیات اسالم در جهان معاصر می باشد‬ ‫که خرداد ماه هر سال بهانه ای برای بازخوانی تفکرات و‬ ‫اندیشه های او است‪ .‬او و استاد مطهري دو انديشمند و دو‬ ‫متفکر تأثيرگذار در جامعه ايراني بوده و هستند که انديشه‬ ‫هاي آنان مقدمات نظري انقالب اسالمي ايران را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬نقش او نه تنها به عنوان یک متفکر بلکه در مقام یک‬ ‫شاخصه انقالبی تاثیر گذار بسیاری از ابعاد کشور را در‬ ‫اختیار و تحت تفکرات خود قرار داد و ریشه و بنیان بسیاری‬ ‫از تحوالت در ایران را به وجود آورد‪ .‬دکتر علی شریعتی‬ ‫گذشته از نبوغی که صرف آقار خود و مسیر شخصی‬ ‫خویش کرد‪ ،‬به عنوان ایدئولوگ انقالب اسالمی ایران نیز‬ ‫از او یاد می شود‪ .‬مقام اندیشه های او تا جایی پایه های‬ ‫کشور را قوی ساخت که تفکر انقالبی و روشنفکری با ابعاد‬ ‫ایرانی اسالمی را بنیان نهاد‪ .‬او نه تنها به عنوان چهره ای‬ ‫دانشمند و دانشگاهی‪ ،‬بلکه بیدار بخش جامعه در زمان خود‬ ‫بود‪ .‬دکتر شریعتی تاثیر عمیقی در جنبش نواندیشی دینی در‬ ‫سطح جهان اسالم داشت و دارد‪ .‬کتابهایش به تمام زبانهای‬ ‫مهم جهان اسالم نظیر عربی‪ ،‬ترکی و اردو ترجمه شد‪ .‬و‬ ‫الهام بخش جنبش بیداری اسالمی در ایران‪ ،‬مصر‪ ،‬فلسطین‪،‬‬ ‫تونس‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان و ترکیه شد‪ .‬با آن که در ابتدای‬ ‫بروز تفکرات شریعتی در جامعه مورد هجمه های فراوانی‬ ‫قرار گرفت اما به مروز زمان تمام ابعاد وجودی او روشن و‬ ‫مسیر آینده را روشن ساخت‪ .‬او به جهت آن که رویکردی‬ ‫نقادانه نسبت به برخی از باورهای مذهبی داشت منتقدان‬ ‫بسیاری داشت اما به مرور زمان مشخص شد که تعالیم او‬ ‫در تقابل اساس با ریشه های حکومت سلطنتی استبداد و‬ ‫استعمار است گرچه برخی ریشه های غربی و غربی گرایی‬ ‫را در او می دیدند اما گذر زمان‪ ،‬شریعتی غرب گرا را به‬ ‫شریعتی امروز تبدیل کرد به طوری که او اسالم را تنها راه‬ ‫نجات و سعادت دنیوی و اخروی میدانست‪ .‬امروزه چهره‬ ‫اسالم‪ ،‬دین و بسیاری از اموری که به جهاتی به اسالم‬ ‫مربوط می شوند در میان مردم جامعه رو به فراموشی سپرده‬ ‫شده است‪ .‬به وجود آمدن مشکالت پیچیده در کشور‬ ‫رویگردانی مردم از بسیاری از باور ها را به بار آورده و‬ ‫خطر امروز جوامع‪ ،‬خطر دوری از اصل و اساس اسالم و‬ ‫ایران می باشد مفهومی که حاال‪ ،‬یک راه آن به گریز به‬ ‫اندیشه های شریعتی می رسد‪ .‬افراط‪ ،‬که زمانی شریعتی‬ ‫را به یک بت تبدیل ساخت حاال در دیدگاه اندیشمندان‪،‬‬ ‫نوعی راه نجات می باشد‪ .‬دکتر شریعتی تالش کرد تا‬ ‫اسالم را بصورت یک ایدئولوژی جامع و انقالبی معرفی‬ ‫کند‪ ،‬اصلی که نیاز حیاتی به آن در روز های آشفته فعلی‬ ‫احساس می شود‪ .‬زمانی که غرب‪ ،‬غربی گرایی و دور شدن‬ ‫از اصل‪ ،‬جامعه ایرانی را در رخنه خود درآورده بود این‬ ‫مکتب و اندیشه های شریعتی بود که در کنار تعالیم شهید‬ ‫مطهری جانی تازه به کشور بخشید و حاال مقایسه امروز و‬ ‫دیروز می تواند در ابعادی شباهت های فراوانی را روی کار‬ ‫آورد‪ .‬به نوعی غرب‪ ،‬رخنه دیروز و امروز کشور است و‬ ‫اطمینان اندیشه های شریعتی می تواند حس خودآگاهی از‬ ‫اسالم و دین و ایران را مجددا حیاتی دوباره ببخشد‪ .‬دکتر‬ ‫پسر سیدحسن خمینی‪:‬جرم من یک بار سوار اسب شدن است؟!‬ ‫لژنشین حاشیه‬ ‫ماجرای خمینی ها‪ ،‬بعد از حضرت آیت اهلل خمینی (ره)‪ ،‬وارد مسیر پر‬ ‫حواشی شد‪ .‬امام خمینی که نه تنها برای ایران بلکه برای کشور های جهان‬ ‫نیز در قالب نامی ویژه قرار می گیرد این روزها نام نوادگان او بیش از پیش‬ ‫در رسانه ها و میان برخی مسئولین مطرح می گردد‪ .‬نام سید احمد خمینی‪،‬‬ ‫پسر سیدحسن خمینی‪ ،‬یکی از اعضای خانواده امام خمینی می باشد که در‬ ‫طول ماه های اخیر بسیار شنیده و حاشیه ساز شد‪ .‬از تفریحات و ازدواج و‬ ‫نحوه معمم شدن تا همین چند روز پیش‪ ،‬ورود به نماز عیر فطر همه و همه‬ ‫فضای مجازی را به خود اختصاص داد و رسانه ها را حساس کرد‪ .‬ماجرای‬ ‫حواشی تا جایی پیش رفته است که حاال چهره های اصولگرا نیز به تندی‬ ‫و صراحت از آن یاد می کنند‪ .‬این بار از انتقادات یک اصولگرا در آنتن‬ ‫شبکه سه صداوسیما شروع شد که در نهایت نیز واکنش سیداحمد خمینی را‬ ‫در پی داشت‪ .‬او در واکنش به اظهارات یک فعال سیاسی علیه وی در صدا‬ ‫و سیما نوشت‪« :‬من با تفکر جامد و خشکی که همه نیروهای انقالب را با‬ ‫چوب نفرت طرد می‌کند‪ ،‬مخالفم و با آن تا سر ح ّد توان مخالفت می‌کنم‪.‬‬ ‫کی از دوستان‪ ،‬قسمتی از مصاحبه یکی از فعاالن سیاسی با شبکه ‪ ۳‬را برایم‬ ‫فرستاد که در آن بنده را نواخته بودند‪ .‬دوستمان می‌گفت که باید اعتراض‬ ‫کرد و چنین و چنان کرد و به شبکه فخیمه ‪ ۳‬اعتراض کرد و‪ . ....‬البته حتما‬ ‫دوستان رویه و خلق و خوی من را می‌دانند که از کنار این سخنان می‌گذرم‪،‬‬ ‫چرا که اساسا نه از همه آنها مطلع می‌شوم تا بخواهم جواب دهم و نه امکان‬ ‫پاسخ به همه آنها را دارم و لذا به لطف خدا و فهم عمومی مردم اتکا می‌کنم‪.‬‬ ‫اما این‌بار به دو جهت الزم دیدم چند جمله‌ای با دوستان در میان بگذارم‪.‬‬ ‫اول اینکه من اصال از اینکه صدا و سیما به نقد امثال من بپردازد ناراحت‬ ‫نیستم و اگر انتقادی وارد است آن است که چرا از این رسانه ملی برای نقد‬ ‫همه استفاده نمی‌شود؟! شایسته است در این زمینه عدالت رعایت شود تا هم‬ ‫پاسخ‌ها مطرح شود و هم اگر کسانی به بخش‌های دیگر و افراد دیگر هم نقد‬ ‫دارند‪ ،‬بتوانند مطرح کنند‪ .‬دوم اینکه سخنان این مصاحبه کننده را مقداری‬ ‫غیرمنصفانه می‌دانم‪ .‬البته اینکه جناب ایشان از من یا امثال من ناراحت باشند‬ ‫و یا گله داشته باشند و حتی باالتر از آن را حق ایشان می‌دانم ولی اینکه در‬ ‫میان صحبت ناگهان به موضوع اسب سواری نقل سخن کنند و آن را مالک‬ ‫اشرافیت بگیرند‪ ،‬البته بی انصافی است‪ .‬یک بار دیگر هم نوشته‌ام که من تنها‬ ‫یک بار در عمرم سوار اسب شد ه‌ام و نه اسبی دارم و نه به این ورزش اشتغال‬ ‫دارم‪ .‬و یا اینکه بگویند که بنده ژست اپوزیسیون می‌گیرم هم خالف است‪.‬‬ ‫من همواره سعی دارم که یک لحظه از فکر اعتالی اسالم و امام و جمهوری‬ ‫اسالمی غافل نباشم‪ .‬البته ممکن است تعریف من از جمهوری اسالمی و‬ ‫یاران و دوستان آن‪ ،‬با آنچه این مصاحبه کننده و یا همفکران ایشان در نظر‬ ‫دارند‪ ،‬تفاوت کند ولی این به معنای خروج از جمهوری اسالمی نیست‪ .‬در‬ ‫مورد نماز عید فطر هم شاید بی‌مناسبت نباشد که مطلبی را به عرض دوستان‬ ‫برسانم‪ .‬آن روز بنده توسط اعضای محترم دفتر رهبر انقالب به زیر جایگاه‬ ‫راهنمایی شدم و دقایقی بعد از پدر‪ ،‬به همان جایی که دوست توییت‌نویس‬ ‫آن را “سی آی پی” نامیده بودند‪ ،‬وارد شدم؛ ابتدا خدمت رهبر انقالب‬ ‫رسیدم و ایشان مطابق معمول ابراز محبت کردند و بعد هم همان گروه از‬ ‫متصدیان دفتر رهبری‪ ،‬بنده را به صف نماز راهنمایی کردند‪ .‬باز الحمد هلل که‬ ‫نهایت جرم من در دادگاه آنها‪ ،‬یک بار سوار شدن بر اسب و یک بار حضور‬ ‫در صف اول نماز عید است‪ .‬و هزار شکر که خداوند عیب های روحی ما را‬ ‫علی من ورائهم» دعوای و‬ ‫بر مال نکرده است که فرمود «و کنت انت الرقیب ّ‬ ‫مناقشات مجازی و اینستاگرامی این بار رویه ای دیگر و جدید به خود گرفته‬ ‫است به طوری که میتوان راه افتادن این جریان را از سوی چهره ای اصولگرا‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬با وجود هر نوع تنوع فکری و سیاسی‪ ،‬خانواده امام خمینی این‬ ‫روزها به اندازه دیگران در آماج انتقادات برخی قرار گرفته اند که هر بار نیز‬ ‫دلیلی برای آن به میان می آید‪ .‬زمانی سید حسن برآیند خانواده اما خمینی‬ ‫بود به طوری که در مجادالت سیاسی گذشته او‪ ،‬نماد و سخنگوی بیت امام و‬ ‫سیاسی ترین یا مطرح ترین در میان دیگر اعضای خانواده بود اما حاال‪ ،‬سید‬ ‫احمد سردمدار حواشی اهل بیت امام بوده و فضای مجازی و رسانه ای را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫رئیسجمهور‪:‬‬ ‫رشداقتصادیتاپایانسالمثبتخواهدبود‬ ‫«دکترحسنروحانی»‪،‬رئیسجمهور‪،‬روزسهشنبهدرمراسم‬ ‫بهرهبرداریازپایانهمسافربری“سالم“فرودگاهبینالمللیامام‬ ‫خمینی(ره)اظهارداشت‪:‬باوجودهمهفشارهایدشمنانوبدخواهانی‬ ‫کهمیخواهنداینگونهالقاکنندکهتوسعهایرانمتوقفشدهومردم‬ ‫نسبتبهآیندهکشورناامیدهستند‪،‬ماهرروزشاهدتحرکتازهایدر‬ ‫اقتصادوحرکتبزرگاجتماعیدرکشورهستیمواینروندباشتاب‬ ‫ادامهخواهدیافت‪.‬رئیسجمهوربابیاناینکهاقداماتدشمنانبرای‬ ‫فشاربهملتایرانودرعینحالعکسالعملنظامجمهوریاسالمی‬ ‫ایراندربرابراینفشارهاافزایشیافتهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬پایانایننبرد‬ ‫پیروزیملتخواهدبودچراکهطرفمقابلملتنیستومانیزباهیچ‬ ‫ملتینمیجنگیمبلکهطرفمقابلما‪،‬عدهایسیاستمدارکمتجربه‬ ‫هستند‪.‬دکترروحانیافزود‪:‬دراینطرفنیزفقطگروهیازمسوالن‬ ‫کشورنیستند‪،‬بلکههمهملتایرانیکپارچهدراینمبارزهحضوردارند‬ ‫وتحریمدشمنانبهطورمستقیمعلیهفردفردایرانیانبویژهاقشارضعیف‬ ‫و کم درآمد است‪.‬‬ ‫رئیسجمهورباتاکیدبراینکهدشمناندراینمبارزهعلیهملت‬ ‫ایران‪،‬پیروزنخواهندشد‪،‬گفت‪:‬مصداقاینسخناننیزافتتاحطرحهای‬ ‫بزرگدرسراسرکشوروهمچنینبهرهبرداریامروزترمینالباشکوه‬ ‫“ سالم” در فرودگاه امام خمینی (ره) است ‪.‬‬ ‫دکترروحانیبااشارهبهاینکهترمینالسالم‪،‬عمدتاظرفدو‬ ‫سالباتالشمتخصصین‪،‬کارگرانومدیرانکشورساختهشده‪،‬‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬اگردرگذشتهترمینالیظرفیکتادوسالساخته‬ ‫میشد‪،‬تعجبمیکردیمکهچگونهامکانپذیراستکهظرف‬ ‫اینمدتترمینالیباشکوهساختهشود‪،‬امااالنشاهدیمکهفرزندان‬ ‫ایرانباتکیهبراراده‪،‬امیدبهآیندهوعشقبهوطنمیتوانندچنین‬ ‫پروژههاییراکهقابلرقابتباپروژههایمشابهجهانیاست‪،‬بسازند‪.‬‬ ‫رئیسجمهوریبابیاناینکهافتتاحترمینالفرودگاهیباافتتاحهای‬ ‫دیگرپروژههایاقتصادیمتفاوتاست‪،‬ادامهداد‪:‬افتتاحترمینالیعنی‬ ‫حضورصنعتهوانوردی‪،‬همکاریبینمدیرانفرودگاهیونیروی‬ ‫انتظامیوسپاهوهمچنینبهرهمندیازدیگربخشهایمختلفکهبا‬ ‫کمکیکدیگریکهواپیمابهطورامنوسالمدرترمینالپهلوبگیرد‬ ‫ومسافرانسالمبهمقصدبرسند‪.‬‬ ‫رئیسجمهورتاکیدکرد‪:‬افتتاحترمینالفرودگاهامام(ره)به‬ ‫معنایهمکاری‪،‬تعاونووحدتبخشهایمختلفدرراهاندازی‬ ‫یکپروژهمهمخدماتی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادیوفرهنگیدرکشورمان‬ ‫است‪.‬دکترروحانیباتاکیدبراینکهامروزنیازمندتحرکوجهشبه‬ ‫سمتتوسعههستیم‪،‬اظهارداشت‪:‬امروزبرغمتحریموفشارهواپیماها‬ ‫وصنعتهواییکشورمانبطورمنظمدرحالفعالیتاستواین‬ ‫موضوعبرایکشوریکهازلحاظخریدهواپیما‪،‬قطعاتوتعمیرات‬ ‫هیچمشکلینداشتهباشند‪،‬اقدامیراحتمحسوبمیشودامادر‬ ‫کشورمابرغمهمهفشارهاومشکالت‪،‬صنعتهواییکشورمان‬ ‫مشغولفعالیتوتالششبانهروزیاستلذابایدازهمهبخشهای‬ ‫هوانوردیکشورقدردانیکنیم‪.‬‬ ‫رئیسجمهوراضافهکرد‪:‬امروزصنعتهوانوردیکشورمان‬ ‫باوجودهمهفشارهادرسطحکشورهایپیشرفتهجهاندرمسیر‬ ‫حرکتاستالبتهکمبودهاومشکالتیوجودداردامااینکمبودها‬ ‫قابلرفعاست‪.‬ویبااشارهبهاینکهیکیازتالشهایدولتیازدهم‬ ‫ودوازدهم‪،‬رونقصنعتهواییکشورمانبودهاست‪،‬گفت‪:‬بعداز‬ ‫توافقهستهای وفضاییکهدرروابطبینالمللایجادکردیمتوانستیم‬ ‫پسازچنددهسال‪ ،‬تعدادیهواپیمایمدرنونوواردکشورکنیم‬ ‫کهشایدیکیازآرزوهایمردمعزیزمانبودواینروندمیتوانست‬ ‫ادامهیابدودرمسیرادامهبودودولتدرپیخریدصدهافروندهواپیما‬ ‫در طول سال های آینده به منظور رفاه و آسایش مردم و رونق اقتصاد و‬ ‫حملونقلکشوربود‪.‬‬ ‫دکترروحانیخاطرنشانکرد‪:‬آمریکاامروزبرخالفهمه‬ ‫مقرراتبینالمللیدربرابرملتایرانقرارگرفتهاستامادست‬ ‫اندرکارانبخشهاوحوزههایصنعتهوایی‪،‬باتالشهاوزحمات‬ ‫خود‪،‬اینصنعتراسرپانگهداشتهاندوازآنانصمیمانهقدردانیمی‬ ‫کنیم‪.‬رئیسجمهوربااشارهبهاینکهمبارزهواقعیوعملیبابدخواهان‬ ‫ومخالفانپیشرفتایران‪،‬اجراوافتتاحطرحهایبزرگگفت‪:‬امروز‬ ‫بایدعمالدربرابربدخواهانخودمقاومتکنیموعملمادربرابرآنها‪،‬‬ ‫تالشبرایرونقاقتصادیاست‪.‬‬ ‫دکترروحانیتوسعهگردشگریراازاهدافبزرگدولت‬ ‫یازدهمودوازدهمبرایرونقاقتصادیکشوردانستوتصریحکرد‪:‬‬ ‫بهترینوراحتترینوسیلهبرایتوسعهصنعتگردشگری‪،‬پیشرفت‬ ‫روزافزودنصنعتهواییکشوراستچراکهمردمبهصورتهوایی‬ ‫میتواننددرکوتاهترینزمانممکنبهمقاصدخوددرداخلوخارج‬ ‫کشورسفرکنند‪.‬‬ ‫رئیسجمهورافزود‪:‬اینکهایرانبتواندمقصدنهایییاترانزیت‬ ‫برایهواپیماهایبارییامسافریباشد‪،‬جزوحقوقمردمکشوراست‬ ‫واینکهصدهاوهزارانشغلدرکنارصنعتهواییوگردشگری‬ ‫بوجودبیایدودرروندمسافرتمردمتسهیلشود‪،‬ازجملهحقوق‬ ‫مردمکشورمانمحسوبمیشودودولتدراینراستاگامهای‬ ‫خوبیطیسالهایاخیربرداشتهاست‪.‬دکترروحانیبااشارهبهاینکه‬ ‫درمسیردریاییوتوسعهبنادرنیزطیسالهایگذشتهاقداماتخوبی‬ ‫انجامگرفته‪،‬اظهارداشت‪:‬دراینحوزههانیزبااقداماتانجامشده‬ ‫‪،‬ظرفیتهایخوبیایجادشدهکهمیتواندکشورمانرابهسایر‬ ‫کشورهامتصلکند‪.‬رئیسجمهوربابیاناینکهتوانمندیاقتصادی‬ ‫بخشیازاقتدارملیمحسوبمیشود‪،‬گفت‪:‬درمسیرتوانمندی‬ ‫اقتصادی‪،‬توانمندیترانزیتینیزاهمیتداردتابدینوسیلهبتوانیممیلیونها‬ ‫تنکاالراازمسیرهایترانزیتیکشورعبوردهیمواینارتباطو‬ ‫اتصالیاستکههیچکسنمیتواندباآنمبارزهکند‪.‬‬ ‫دکترروحانیخاطرنشانکرد‪:‬امروزتوسعهمسیرهایترانزیتی‬ ‫کشورمانوبویژهبندرچابهاروصنعتهوانوردی‪،‬بهمعنایتعامل‬ ‫سازندهباجهاناستواینموضوعکهمسیرهواییایرانیکیاز‬ ‫کریدورهایامنجهانیبهشمارمیرودبسیارحائزاهمیتبودهوبه‬ ‫معنایقدرتترانزیتیکشورمانبهشمارمیرود‪.‬‬ ‫رئیسجمهورترانزیتوگردشگریرادوامتیازمهمجغرافیای‬ ‫ایراندانستواظهارداشت‪:‬کشورمانازجنوببهآبهایبینالمللی‬ ‫متصلاستوازدوهزارکیلومترساحلبرخوردارهستیمودرشمال‬ ‫نیزبهآبهایمنطقهایمتصلمیباشیموجایگاهجغرافیاییکشورمان‬ ‫برایعبورفیبرنوری‪،‬ریل‪،‬جادهومسیرهواییمیتواندنقشبرجسته‬ ‫ایدرمنطقهداشتهباشدوبایدازاینموقعیتجغرافیاییوجایگاهخود‬ ‫بهخوبیودرراستایمنافعمردماستفادهکنیم‪.‬‬ ‫دکترروحانیدربخشدیگریازسخنانخودبابیاناینکه‬ ‫ترمینال“سالم”امامخمینی(ره)بدستمهندسانایرانیوبامصالحو‬ ‫تجهیزاتایرانیاحداثشدهاست‪،‬گفت‪:‬احداثاینترمینالبهمعنای‬ ‫خودکفاییکشورماندربهرهبرداریازاینگونهترمینالهااست‪.‬رئیس‬ ‫جمهورخاطرنشانکرد‪:‬امروزدربسیاریازرشتههایفنیومهندسی‬ ‫قادرهستیمبهسایرکشورهاخدماتارائهدهیمومسئولینکشورهای‬ ‫خارجیدردیدارهایدوجانبهاذعانمیکنندکهشرکتهایایرانی‬ ‫ازلحاظکیفیتکاروزماناجرایطرحها‪،‬بسیاربهترازشرکتهای‬ ‫سایرکشورهافعالیتمیکنند‪.‬‬ ‫دکترروحانیباتاکیدبراینکهبایدبهگونهایبهجهانمتصل‬ ‫شویمکهاینپیوندواتصالجدانکردنیباشد‪،‬گفت‪:‬امروزبدخواهان‬ ‫ملتایرانتوانستهاندرابطهمارادرتعاملتجاری‪،‬اقتصادیوبانکیبا‬ ‫جهانتضعیفکنندامادربرخیازبخشهانتوانستهانداقدامیانجام‬ ‫دهند‪،‬لذابایدبهگونهایباجهانپیوندواتصالبرقرارکنیمکهاین‬ ‫اتصالغیرقابلجداییباشدواینمیتواندبهمعنایتضمیناقتصادو‬ ‫تجارتکشورمانباشد‪.‬‬ ‫رئیسجمهوربا اشارهبهتالشهایناموفقآمریکابرایقطع‬ ‫ارتباطایرانبادنیاتاکیدکرد‪:‬باوجودتالشهایآمریکا‪،‬مسئوالن‬ ‫ایرانیدرتماماجالسهایبینالمللیمیدرخشندوارتباطات‬ ‫جمهوریاسالمیایرانباسایرکشورهاخوباستواگرشرکتیدر‬ ‫دنیابدلیلفشارهایآمریکانمیتواندباماهمکاریکنداینموضوع‬ ‫راباتاسفاعالموآمریکارامحکوممیکند‪.‬دکترروحانیباتاکید‬ ‫براینکهدرتقابلباآمریکا‪،‬کشورهایجهانازایرانتجلیلمی‬ ‫کنند‪،‬ادامهداد‪:‬ایرانبهامضا‪،‬عهدوتوافقاتبینالمللیوفاداربودو‬ ‫اینطرفمقابلبودکههمهتوافقاتومقرراتبینالمللیرازیرپا‬ ‫گذاشتواکنونهمهدنیاآمریکارابهعنوانکشورمتخلف‪،‬عهد‬ ‫شکنوبرخالفمقرراتانسانیمیشناسندومعترفهستند‪.‬وی با‬ ‫بیاناینکهاگربانکوشرکتهایخارجیدرهمکاریباایراندچار‬ ‫مشکلهستند‪،‬درحقانیتماکسیتردیدندارد‪،‬تصریحکرد‪:‬ایننقطه‬ ‫ارزشمندتاریخیبرایایراناستکهدرمقابلهبایکابرقدرتبهگونه‬ ‫ایازلحاظسیاسیوحقوقیحرکتکردهکهکسیمارامحکوم‬ ‫نمیکندواینیکموفقیتمهماست‪.‬رئیسجمهوربااشارهبهاینکه‬ ‫برغمتحریمهاحرکتهایخوبیدربخشاقتصادیدرکشور‬ ‫انجامشدهاست‪،‬افزود‪:‬آمارهایسهماههنشانمیدهدبرغمرشد‬ ‫منفیاقتصادیتاپایانسالرشدمثبتخواهدشدوبرایپروژههای‬ ‫عمرانیبرایسالجاریبودجههایالزمدرنظرگرفتهشدهاست‬ ‫و در سه ماهه اول سال با پرداخت این اعتبارات حرکت های خوب‬ ‫عمرانیادامهخواهدداشت‪.‬دکترروحانیبااشارهبهقولوزیرراهو‬ ‫شهرسازیبرایتحویل‪ 400‬هزارواحدمسکونیبهمردم‪،‬گفت‪:‬همه‬ ‫بخشهایخصوصیبرایاینمهمبهکاردعوتشدهاندوسرمایه‬ ‫گذارانوشرکتهاورودخواهندکرد‪.‬رئیسجمهورهمچنینبه‬ ‫طرح وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار شدن کارمندان دولت‬ ‫اشارهکردوگفت‪:‬کارمندانازروزاولاستخدامبااختصاصبخش‬ ‫کمیازحقوقخودتا‪ 10‬سالپسازاستخدام‪،‬صاحبمنزلخواهند‬ ‫شد و مراحل آماده سازی و تکمیل این طرح در دست بررسی است تا‬ ‫جواناندرابتدایشروع کارخوددغدغهمسکننداشتهباشند‪.‬‬ ‫شریعتی‪ ،‬چهره ای با ابعاد گسترده است؛ چهره ای که‬ ‫روشنگر دین اسالم و فرهنگ ایرانی بوده و همواره با نگاه‬ ‫داری از بعد سیاسی‪ ،‬به هیچ یک از شاخصه های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی پشت نکرد‪ .‬اتفاقی که این روزها به وفور در‬ ‫جامعه و کشور دیده می شود و نیاز به اندیشه شریعتی و‬ ‫سیرت انسان و اسالم گونه او‪ ،‬نیاز مبرم کشور در روزهای‬ ‫پر دغدغه امروز است‪ .‬ایدئولوژی در میان سیاسیون مفهومی‬ ‫گمشده است‪ ،‬مفهومی که می تواند در نوع خود پایه های‬ ‫انقالب را فراهم کند و یا جامعه را از ورطه نابودی سیاسی‬ ‫و اقتصادی و فرهنگی نجات دهد‪ .‬اکنون به مناسبت سالگرد‬ ‫دکتر علی شریعتی‪ ،‬محکمه ای از اندیشه‪ ،‬تفکر‪ ،‬کم کاری‬ ‫سردمداران در ارائه الگو تشکیل می شود که تفکرات‬ ‫شریعتی قاضی این مسیر تاریخی خواهد بود‪ .‬دکتر شریعتی‪،‬‬ ‫فارغ از چهره سیاسی و اندیشه هایش‪ ،‬نماد روشنگری در‬ ‫عصرحاضر با بحران های پیش روی می باشد؛ بازگشت به‬ ‫آن به نوعی رویارویی با مردم و کشور و چشم انداز اسالم‬ ‫و ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫محسن هاشمی‪:‬‬ ‫نسلیکهانقالبکرد‪،‬شورخود‬ ‫راازشریعتیوامگرفت‬ ‫محسن هاشمی رییس شورای اسالمی شهر تهران در‬ ‫ابتدای یکصدو چهل و نهمین جلسه شورا با اشاره به‬ ‫سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و درگذشت دکتر‬ ‫علی شریعتی گفت‪ :‬این دو چهره شاخص تاریخ انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬که تاثیرگذاری فراوانی بر نسل جوانان دهه‬ ‫پنجاه داشتند از نمادهای تلفیق تعهد و تخصص در زمانه‬ ‫خود محسوب می شدند‪.‬رییس شورای اسالمی شهر‬ ‫تهران در ادامه یادآور شد‪ :‬چمران وشریعتی با وجود‬ ‫تحصیل در بهترین دانشگاههای غرب‪ ،‬بازگشت به وطن‬ ‫و حضور در میان مردم را برگزیدند ودر این راه آماج‬ ‫سخترین حمالت‪ ،‬ترور شخصیت و سرزنشها شدند اما‬ ‫عشق به اسالم ومردم نتوانست خللی در اراده آنان برای‬ ‫ساختن جامعه وفردایی بهتر پدید آورد‪.‬‬ ‫محسن هاشمی با بیان اینکه هیچ اندیشمند و‬ ‫متفکری از خطا و اشتباه منزه نیست گفت‪ :‬اگر خطا‬ ‫و اشتباهی در تفکرات این چهره های ارزشمند تاریخ‬ ‫انقالب وجود دارد نباید به سانسور و حذف همه یا‬ ‫بخشی از شخصیت آنها در رسانه های رسمی بیانجامد‬ ‫چرا که در زمانه ای که اصالت منافع فردی و باندی و‬ ‫گروهی بر مصلحت مردم و انقالب ارجحیت پیدا کرده‬ ‫است‪ ،‬ما نیاز به ظهور چمران ها وشریعتی هایی داریم‬ ‫که بیش و پیش از خود به دیگران بیاندیشند‪.‬‬ ‫رییس شورا افزود‪ :‬نسلی که انقالب کرد‪ ،‬شور خود‬ ‫را از شریعتی وام گرفت و نسلی که به جبهه رفت با‬ ‫مناجاتها و نگاه عرفانی چمران مانوس بود‪ ،‬شاید یکی‬ ‫از علل ایجاد گروههای انحرافی در انقالب‪ ،‬برخورد‬ ‫حذفی از سوی برخی جریانات فکری و سیاسی با‬ ‫اندیشه و تصویر مرحوم شریعتی بود که اجازه مصادره‬ ‫نام و سواستفاده از شورانقالبی نهفته در اندیشه شریعتی‬ ‫را به گروههای منحرف داد‪.‬‬ ‫محسن هاشمی تاکید کرد‪ :‬امروزه که ایران بیش از‬ ‫هر زمان دیگری با تهدیدات وتوطئه بیگانگان مواجه‬ ‫است ما بیش از گذشته به تولید وتکثیر چمران ها‬ ‫وشریعتی ها نیاز داریم که دغدغه نخستشان وطن ‪ ،‬مردم‬ ‫و دین باشد‪ ،‬با متحجران و بیگانه گرایان مرز بندی‬ ‫داشته باشند و مطابق با زمانه بیاندیشند‪ ،‬برانگیزانند و‬ ‫عمل کنند‪.‬‬
‫مردمدربازاربهدنبالموسیقیعجیبوغریبهستند‬ ‫می‌توانیمدرکنارشعرطنز‪،‬موسیقیطنزهمداشتهباشیم؛اینرایککارشناسموسیقیمی‌گوید‪.‬رضامهدوی‪-‬نوازندهسنتورومدرسموسیقی‪-‬اظهارمی‌کند‪:‬امروزهموسیقیدرتیتراژهایتلویزیونجایخودشراپیداکردهاست؛زبانتصویروقتی‬ ‫باموسیقیهمراهمی‌شودزبانگویاتریاست؛مدیرانومتولیانهنروفرهنگبهراحتیمی‌تواننددرحوزهطنزوفکاهیسفارش‌هایخوبیبدهند؛امامتأسفانهدرصداوسیماشاهداینموضوعنیستیموشبکه‌هایتلویزیونیمابیشتربهغممی‌پردازند‪.‬اوادامه‬ ‫می‌دهد‪:‬موسیقیدانانهمدراینعرصهزیادکارنکردند‪،‬اگرازآن‌هاخواستهشودبهفکروتولیدواداشتهمی‌شوندومی‌توانندموسیقی‌هایطنزآلودتولیدکنند‪.‬درکشورماچوندرخواستوسفارشیدراینزمینهنیستهنرمندانبهچنبرهدرونیخودشان‬ ‫می‌روند‪.‬امروزمردمدربازاربهدنبالچیزهایعجیبوغریبهستندکهاینمتأثرازفضاهایبیرونیاست‪.‬اینمدرسموسیقیدرپاسخبهاینکهاگربخواهیمطنزراواردموسیقیکنیمآیاباعثهجوآنمی‌شود؟می‌گوید‪:‬نهاینطورنیست؛براینمونهمی‌گویم‬ ‫سال‌هایسالاستبرنامه«صبحجمعه»دررادیوموسیقی‌هاییطنزآلودکالمینمایشیپخشمی‌کندکهشایدازنظرکیفیخیلیباالنباشندامامردمرابهمعنایواقعیشادمی‌کنندوسال‌هاستاستقبالمردمرادرپیدارد‪.‬امادردیگرسطوحموسیقاییچنین‬ ‫چیزیوجودندارد‪.‬اودربارهنقشنهادهایصنفیدراینزمینهبیانمی‌کند‪:‬می‌توانیمدرکنارشعرطنز‪،‬موسیقیطنزهمداشتهباشیمهمانطورکهسال‌هاپیشاولینجشنوارهطنزراباحضوربزرگانموسیقیوادبیاتونمایشو…دردانشگاهسورهبرگزار‬ ‫کردیم؛مادرحوزهموسیقیصنفپویاودغدغه‌مندینداریمامااگرداشتهباشیماینصنفمی‌توانداتاقفکرایجادکندوبرایهمهژانرهاازجملهطنزبرنامهبدهدوهیچنظرسنجیونیازسنجی‌ایهمدرسطحمدیرانندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪832‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫تلویزیون ترجیح می‌دهد‬ ‫سریال‌های‌ کیلویی بسازد‬ ‫قطب‌الدین صادقی‬ ‫قطب‌الدینصادقی‪،‬استاددانشگاهوکارگردانتئاترباانتقاداز‬ ‫ی بی‌سر و تهی که این روزها در تلویزیون تولید می‌شوند‪،‬‬ ‫سریال‌ها ‌‬ ‫تاکیدکردساختمجموعه‌هایبزرگوماندگار‪،‬نیازمندنویسندگان‪،‬‬ ‫کارگردانان‪ ،‬بازیگرانو از همه مهم‌تر مدیران بزرگ است‪.‬سریال «کیف‬ ‫انگلیسی»بهکارگردانیسیدضیاالدیندری‪،‬مدتیاستهرشبساعت‪۲۴‬‬ ‫از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت‪ ۱۸‬تکرار می‌شود‪ .‬این سریال‬ ‫برای نخستین بار در سال‪ ۱۳۷۹‬روی آنتن تلویزیون رفت و مورد توجه قرار‬ ‫گرفت‪.‬داستان«کیفانگلیسی»دربارهجوانیبهناممنصورادیبان(بابازی‬ ‫علی مصفا) است که پس از تحصیل در فرانسه‪ ،‬تازه به شهرستان کوچک‬ ‫زندگی خانوادگی‌اش برگشته است‪ .‬او که یک جوان آرمان‌خواه است‪،‬‬ ‫پسازشکستدررقابت‌هایانتخاباتیمجلسشورایملی‪،‬باحمایت‬ ‫مستانه (با بازی لیال حاتمی)‪ ،‬دختری از طبقه رجال‪ ،‬در انتخابات دوره بعدی‬ ‫یآشنا‬ ‫مجلسپیروزمی‌شود‪.‬ادیبانتحتتاثیرمستانهبامقاماتانگلیس ‌‬ ‫شده و از این رهگذر‪ ،‬تغییراتی اساسی در زندگی خصوصی و تفکرات‬ ‫قبلی‌اشپدیدمی‌آید‪.‬علیمصفا‪،‬لیالحاتمی‪،‬محمدرضاشریفی‌نیا‪،‬‬ ‫سیروسگرجستانی‪،‬فرهاداصالنی‪،‬صباکمالی‪،‬قطب‌الدینصادقی‪،‬حسام‬ ‫نواب‌صفوی‪،‬جعفربزرگی‪،‬منصورواالمقامورضاکیانیانازجملهبازیگران‬ ‫اینسریالهستند‪.‬قطب‌الدینصادقی‪،‬نویسنده‪،‬استادتئاتردردانشگاهو‬ ‫کارگردان بیش از ‪ ۵۰‬نمایش‪ ،‬یکی از بازیگران کلیدی «کیف انگلیسی‌»‬ ‫در نقش مقامی صاحب‌نفوذ است که بسیاری از اتفاقات پشت پرده سیاست‬ ‫کشور را شکل می‌دهد‪ .‬او درباره چگونگی پیوستن‌اش به گروه بازیگران‬ ‫«کیف انگلیسی» توضیح می‌دهد‪« :‬همه روزهای کار در سریال «کیف‬ ‫ت شخصی به درد مردم‬ ‫انگلیسی» خاطره است که البت ‌ه شاید این خاطرا ‌‬ ‫ی ُدری را‬ ‫ن گروه بگویم که من در ابتدا آقا ‌‬ ‫نخورد‪ .‬از آغاز فعالیتم با ای ‌‬ ‫نمی‌شناختم‪،‬آقایشریفی‌نیادراینسریالمسئولانتخاببازیگرانبود‪،‬قرار‬ ‫ی در این نقش باشند که گفتند در سریال‌های‬ ‫بر این بود که مرحوم انتظام ‌‬ ‫یمشابه چنین شخصیتی را بازی کرده و تکراری می‌شود‪.‬‬ ‫ی حاتم ‌‬ ‫آقا ‌‬ ‫ی این نقش در نظر گرفت ‌ه شدند که آقای شریفی‌نیا‬ ‫یکی‌دو نفر دیگر برا ‌‬ ‫نپذیرفتند و من را به عنوان فرد مناسب معرفی‌کردند‪ .‬متن را خواندم و نقش‬ ‫را پذیرفتم‪ ،‬صحبتی کوتا‌ه با آقای دری داشتم و ایشان هم موافقت خود را‬ ‫اعالم کردند و کار را شروع کردیم‪ .‬برای گریم این سریال‪ ،‬تست گریم این‬ ‫نقش چهار یا پنج بار تغییر داده شد‪».‬پخش سریال «کیف انگلیسی» در‪۲۰‬‬ ‫چراارقامهزینه‌هاینمایشگاهکتاب‬ ‫موجبشرمندگیاست؟‬ ‫انتشار جداول مالی نمایشگاه کتاب نه تنها مسرت بخش و مایه خوشحالی نیست بلکه به نظر می‌رسد الزم است نظام کالن‬ ‫فرهنگی کشور از چنین آمارهایی کمی هم شرمنده باشد‪.‬‬ ‫انقالب اسالمی کماکان این بودجه‌ها صرف برپایی‬ ‫یک رویداد و نه غنای محتوایی آن می‌شود و وقتی نیز‬ ‫تنگنای مالی فشاری وارد می‌کند با افتخار از کاهش‬ ‫بودجه یارانه فرهنگی که اثر آن به مخاطبان نمایشگاه و‬ ‫جریان فرهنگی عمومی در کشور و هزینه‌کردش برای‬ ‫امور اجرایی و برپایی نمایشگاه کتاب صحبت می‌شود‬ ‫و در انتها نیز با خوشحالی سخن از کاهش عدد و رقم‬ ‫ریالی هزینه‌کرد برای برپایی نمایشگاه می‌زنیم‪.‬‬ ‫بگذارید برای این مدعی چند مثال بیاوریم‪ .‬بودجه‬ ‫بخش فعالیت‌های فرهنگی در نمایشگاه به گواه ارقام‬ ‫این جداول‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬اطالع رسانی در نمایشگاه با بیش از ‪ ۱۷۰‬میلیون‬ ‫کاهش هزینه روبرو بوده است هزینه موجود برای برپایی‬ ‫بخش بین‌المللی تقریباً نصف شده است‪ ،‬هزینه حضور و‬ ‫فعالیت نمایشگاه در فضای مجازی بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫کاهش پیدا کرده است و در مقابل هزینه دریافتی مصلی‬ ‫از نمایشگاه کتاب یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‬ ‫مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران روز گذشته‬ ‫آمار و ارقام هزینه‌کرد مالی نمایشگاه کتاب تهران را‬ ‫آن و استفاده نکردنش از یک مکان ثابت و نیاز به‬ ‫ساخت هرساله مصلی به صورت شهرک نمایشگاهی و‬ ‫میلیارد و دویست میلیون تومان در هزینه‌های سال جاری‬ ‫جمع‌آوری آن چیزی بالغ بر ‪/۷‬‏‪ ۱۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫بردار است که این معادل با تقریباً ‪ ۶۰‬درصد بودجه‬ ‫که در مرحله اول باعث خوشحالی اهالی رسانه و کتاب‬ ‫به همین خاطر است که با کمال تأسف باید گفت‬ ‫منتشر کرد و بر اساس آن عنوان داشت که بیش از یک‬ ‫نمایشگاه کتاب صرفه‌جویی به عمل آمده است‪ .‬رقمی‬ ‫مصروف برای نمایشگاه کتاب است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایشگاهی که می‌تواند در یک سال درآمدزایی‬ ‫خود را تا ‪ ۳‬میلیارد تومان افزایش دهد و بیش از ‪۶‬‬ ‫میلیارد تومان از وابستگی خود به بودجه‌های دولتی‬ ‫بکاهد‪ ،‬چرا باید پس از سی و سه دوره برگزاری‪،‬‬ ‫کماکان در تب و تاب برپایی هرساله و صرفه بودجه‬ ‫حوزه فرهنگ برای تأمین برق و آب و مخابرات و… و‪.‬‬ ‫سینمایمادردست‬ ‫سه چهار گروه است‬ ‫محمدعلی سجادی سوق داشتن سینمای ایران به سمت‬ ‫کمدی و ملودرام اجتماعی را خواست شرایط دانست‪.‬‬ ‫محمدعلی سجادی کارگردان سینما در پی این پرسش که‬ ‫چرا سینمای ایران محدود به آثار کمدی سخیف و ملودرام‬ ‫اجتماعی است اظهار داشت‪ :‬رفتن سینمای ایران به سمت‬ ‫کمدی و ملودرام اجتماعی خواست شرایط است‪ .‬رکود‬ ‫اقتصادی و فضای روانی حاکم از سویی و شرایط تولید‬ ‫فیلم به طور کلی موثراست‪ .‬اکثرا ً به این نقیصه اعتراض‬ ‫دارند ولی وقتی دست به تولید نوع دیگر میزنیم با موانع‬ ‫بسیار روبه رو می شویم‪ .‬من دو فیلم آماده نمایش دارم‬ ‫که در تداوم سینمای روایی معماییام است‪.‬وی افزود‪ :‬فیلم‬ ‫« بازیچه » و «طالقم بده به خاطر گربه‌ها» دو فیلم آماده‬ ‫نمایش من هستند‪« .‬طالقم بده به خاطر گربه‌ها» تجربه‬ ‫دیگری از من در ادامه سینمایی است که آن را از بازجویی‬ ‫یک جنایت تا به حال پی گرفتم‪ .‬متأسفانه هر تجربه‬ ‫تازه‌ای در سینمای ایران چه در سوی تولید و چه در سوی‬ ‫اکران با ریسکی بسیار باال همراه است ‪ .‬معموالً این فیلم‌ها‬ ‫کمتر فرصت اکران پیدا می‌کنند و مجموعه شرایط داللی‬ ‫حاکم بر اقتصاد ما مانع از دیده شدن اثر می‌شود‪.‬سجادی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سینمای ما امروز در دست عده‌ای قرار‬ ‫«دورهمی»بامهران‬ ‫مدیریبهپایانراهرسید‬ ‫تهیه‌کننده «دورهمی» ادامه ساخت این برنامه با اجرای‬ ‫مهران مدیری را منتفی دانست‪ ،‬بدین ترتیب به نظر می‌رسد‬ ‫که این برنامه و مدیری دیگر به آخر خط رسیده‌اند‪.‬برنامه‬ ‫«دورهمی» با اجرای مهران مدیری و تهیه‌کنندگی مصطفی‬ ‫احمدی یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های سیما در سال‬ ‫گذشته بود که براساس مذاکرات مدیران با عوامل‪ ،‬قرار بر‬ ‫تولید فصل جدید آن برای پخش در سال ‪ ۹۸‬بود‪.‬هرچند‬ ‫این برنامه به‌رغم اعالم اولیه‪ ،‬به ایام نوروز نرسید اما پخش‬ ‫اگر سال‌ها تذکر اصحاب رسانه و دلسوزان حوزه کتاب‬ ‫باقی بماند‪.‬‬ ‫تدبیر درباره ایجاد مکانی دائمی برای نمایشگاه کتاب‬ ‫طالب و همه کسانی که حق برخورداری مناسب از‬ ‫شدید اقتصادی کشور بیش از ‪ ۶۰‬درصد بودجه برگزاری‬ ‫یک رویداد ساالنه فرهنگی صرفاً هزینه برپایی مکان آن‬ ‫دارند و می‌دانند که وظیفه ذاتی دولت ارائه این حمایت‬ ‫از آنهاست باید سال‌ها به خاطر خانه به دوشی نمایشگاه‬ ‫پخش سری جدید بسیار جدی است‪.‬همان تک قسمت‬ ‫می‌شود‪ .‬پس از آن هزینه پشتیبانی شامل نیروی انسانی‪،‬‬ ‫آن برنامه برای آن متصور نیستیم‪.‬‬ ‫کتاب و تأمین هزینه‌های نجومی اجاره‌نشینی در مصلی‬ ‫شاهد باشند که این حق آنها صرف تأمین آب و برق و‬ ‫عملکرد مدیران دولتی در سامان‌دهی شرایط سیل‌زدگان‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬غذا و پذیرایی بیش از ‪ ۳‬میلیارد و چهارصد‬ ‫بن‌خرید کتاب اهل قلم و یا ناتوانی در برنامه‌ریزی‬ ‫در مصلی شود و تازه برای استفاده از همان هم در این‬ ‫طراحی نقشه‪ ،‬جانمایی‪ ،‬غرفه بندی‪ ،‬ساخت‪ ،‬سالن‌های‬ ‫حضور در این رویداد که همگی به بهانه بودجه صورت‬ ‫زمان برگزاری نمایشگاه بگذرد با خاموشی و قطعی برق‬ ‫سازوکار برپایی این رویداد است‪ .‬فراموش نمی‌کنیم که‬ ‫شاید برای همین موضوع باشد که می‌باید گفت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با این همه نگاهی به جداول منتشر شده و ارقام اعالم‬ ‫شده نشان از نوعی توزیع نامتوازن بودجه‌های نمایشگاه‬ ‫کتاب در میان بخش‌ها برای اثرگذاری و فعالیت دارد‪.‬‬ ‫در این جدول پرهزینه‌ترین بخش نمایشگاه متعلق‬ ‫به هزینه‌های پرداختی به مصلی برای امور زیرساختی‬ ‫است که بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان‬ ‫آماده سازی‪ ،‬اقالم مصرفی‪ ،‬اجاره تجهیزات و خودرو‪،‬‬ ‫میلیون تومان و در رتبه سوم نیز امور اجرایی مانند‬ ‫به مدیران‪ ،‬وزیران و مسئوالن شهری و کشوری برای‬ ‫به ثمر رسیده بود امروز شاهد نبودیم که در تنگناهای‬ ‫می‌شود و راهی برای هزینه‌کرد به منظور غنای محتوای‬ ‫حذف بن مشارکتی سازما ن‌ها و نهادها و یا کاهش‬ ‫و دعوت از مشاهیر نشر و قلم خارج از ایران برای‬ ‫نمایشگاهی و زیرساخت شامل صوت‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫می‌پذیرد ناشی از همین بی‌تدبیری دور و دراز در‬ ‫رفاهی و امانات و سازمان‌ها و نهادها و… و‪ .‬با بیش از دو‬ ‫یکی از وظایف ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫کار تخوان ودیتا‪ ،‬هزینه نیروی انسانی کمیته اجرایی‪-‬‬ ‫نیم میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان‬ ‫دریافت‪ .‬نمایشگاه کتاب تهران و خانه به دوشی‬ ‫سوق دادن بودجه‌های یارانه‌ای مصوب حوزه فرهنگ به‬ ‫سمت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فرهنگی عمومی‬ ‫است و باید تأسف خورد که چهل سال پس از پیروزی‬ ‫چرا مخاطبان کتاب اعم از دانشجویان‪ ،‬اساتید‪،‬‬ ‫یارانه‌های فرهنگی برای بهره‌مندی بیشتر از کتاب را‬ ‫تلفن و زیرساخت‌هایی با مدت حیات ده الی پانزده روز‬ ‫بازه ده روز اگر دقیقه‌ای (تاکید می‌کنم دقیقه‌ای) از‬ ‫و‪ ...‬در سالن‌ها همراه شود‪.‬‬ ‫انتشار چنین جداولی نه تنها مسرت بخش و مایه‬ ‫خوشحالی نیست و بلکه به نظر می‌رسد الزم است‬ ‫نظام کالن فرهنگی کشور از چنین آمارهایی کمی هم‬ ‫شرمنده شود‪.‬‬ ‫سال گذشته بارها از شبکه‌های گوناگون سیما تکرار شده و هر بار هم مورد‬ ‫استقبالقرارگرفتهاست‪.‬صادقیدربارهاین‌کهچرامجموعه‌هایتلویزیونی‬ ‫جدیدنمی‌توانندموفقیتآثارپیشینسیماراتکرارکنند‪،‬می‌گوید‪«:‬دلیل‬ ‫ن ک ‌ه باید از مسئولین بپرسید‪ ،‬مدیران تلویزیون‪ ،‬االن سریال‌های‬ ‫این را نه از م ‌‬ ‫ی می‌سازند و دل‌شان‬ ‫کیلویی و بی سر و ته سرگرم کننده و شبه‌خانوادگ ‌‬ ‫خوش است و البد آن‌ها را ترجیح می‌دهند‪».‬او تاکید می‌کند‪« :‬ساخت‬ ‫ی بزرگ به کارگردان‌ها‪ ،‬نویسندگا ‌ن و بازیگران بزرگ و از همه‬ ‫سریال‌ها ‌‬ ‫مهم‌تر به مدیرا ‌ن بزرگ نیاز دارد که در حال حاضر امور دست چنین کسانی‬ ‫نیست‪».‬قطب‌الدینصادقیهمچنیندربارهفعالیت‌هایآیندهخوددرعرصه‬ ‫تئاترمی‌گوید‪«:‬درحال‌حاضرسهنمایشنامهجدیدنوشته‌ام؛«سیل»‪«،‬در‬ ‫چشمان زنی» و «هیچ کس نمی‌داند در کجا می‌میرد»‪ .‬این سه نمایشنامه در‬ ‫ل روز است که موضوع‌هاییچون سیل‌زدگان اخیر‪ ،‬بحران‌های‌‬ ‫مورد مسائ ‌‬ ‫اخالقی‌روزگار ما و داستان دو کرد در زندان آلمان را دربر می‌گیرد و فعال‬ ‫برنامه‌ایبرایاجرایآن‌هاندارم‪.‬درحال‌حاضرنمایشنامه‌های«آنتیگون»و‬ ‫یاست»راتمرینمی‌کنیمکهمتندومی‪،‬مربوط‬ ‫یکشتنمکاف ‌‬ ‫«سکوتتبرا ‌‬ ‫بهچهارشکل‌خشونتدرجامعهمااست‪».‬‬ ‫تک قسمت ویژه روز سیزده فروردین‌ماه و رونمایی از‬ ‫دکور فصل جدید نشان داد که عزم مسئوالن شبکه نسیم‬ ‫و مهم‌تر از آن تیم تولید این برنامه برای ادامه تولید و‬ ‫اول و انتقادات مطرح شده از سوی مهران مدیری درباره‬ ‫اما حاشیه‌هایی را برای برنامه رقم زد که دامنه آن تا توبیخ‬ ‫مدیر شبکه نسیم هم گسترده شد‪ .‬از همان زمان هم امکان‬ ‫ادامه تولید و پخش این برنامه که به گفته مهران مدیری‬ ‫قرار بود از اردیبهشت‌ماه به‌صورت ثابت در کنداکتور‬ ‫پخش شبکه نسیم قرار بگیرد‪ ،‬در هاله‌ای از ابهام قرار داد‪.‬‬ ‫حاال سید مصطفی احمدی تهیه‌کننده این برنامه درباره‬ ‫آخرین وضعیت تولید و پخش آن باقطعیت می‌گوید‪:‬‬ ‫«هیچ تصیمی برای ساخت سری جدید «دورهمی» وجود‬ ‫ندارد‪».‬تهیه‌کننده «دورهمی» درباره برگزاری حراج «موزه‬ ‫دورهمی» هم گفت‪« :‬با توجه به اینکه متولی برگزاری‬ ‫حراج و فروش هدایا سازمان صداوسیمای جمهوری‬ ‫دارد که سه یا چهار گروه هستند و فقط آنها هستند که‬ ‫بدون دغدغه می‌توانند فیلمشان را تولید و اکران کنند چرا‬ ‫که سالن‌ها‪ ،‬پخش و توزیع دست آن‌هاست و تنها کسانی‬ ‫موفق هستند که بتوانند با آن‌ها زد و بند کنند موفق به این‬ ‫مهم می شوند‪.‬وی افزود‪ :‬ما در اعتراض به این فضای به‬ ‫وجود آمده سه‌شنبه ‪ 28‬خرداد ماه با حضور سعید عقیقی‬ ‫و سعید قطبی‌زاده ساعت ‪ 17‬در فرهنگسرای «شفق» اکران‬ ‫و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «طالقم بده به خاطر‬ ‫گربه‌ها» را خواهیم داشت ‪ .‬حضور در این مراسم برای‬ ‫عموم مردم آزاد است‪ .‬فیلم سینمایی «طالقم بده به خاطر‬ ‫گربه‌ها» اثری جدا از سینمای کمدی و اجتماعی رایجی‬ ‫است که این روزها به وفور می‌بینیم‪.‬این کارگردان در پایان‬ ‫گفت‪ :‬فیلم قبلی من «بازیچه» نیز همین شرایط را دارد و با‬ ‫وجود اینکه حدود ‪ 7‬هفته است که این فیلم را برای بازبینی‬ ‫و دریافت پروانه نمایش ارسال کرده‌ایم هیچ خبری به ما‬ ‫نداده‌اند ‪ .‬این شرایط بارها آزمودیم‪ .‬پروانه را دیر می دهند‬ ‫تا فیلمت دیرهنگام ‪‌،‬البه الی فیلم های گروه محاط بسوزد‪.‬‬ ‫این طوری می شود که چسارت ما تولیدکنندگان سینمای‬ ‫بی چیز ‪ ،‬که بازیساز جوان را به کار می گیریم و با جریان‬ ‫مسلط همراه نیستیم محکوم به عدم تداوم تولید می شویم‪.‬‬ ‫اسالمی است‪ ،‬تمام هدایای دریافتی از مهمانان به سازمان‬ ‫تحویل داده می‌شود و تصمیم گیری در این خصوص‬ ‫بعهده مدیران سازمان است‪».‬احمدی همچنین درباره‬ ‫اخباری که چندی پیش از طرف حسین کرمی رئیس‬ ‫سیمافیلم درباره ساخت یک سریال ‪ ۳۰‬قسمتی با همکاری‬ ‫مهران مدیری مطرح شده بود هم عنوان کرد‪« :‬مذاکره‌ای‬ ‫در این خصوص با ما انجام نشده است‪».‬او در پایان درباره‬ ‫فعالیت‌های بعدی گروه تولید «دورهمی» گفت‪« :‬در حال‬ ‫حاضر به همراه یک اتاق فکر قوی مشغو ِل ایده‌پردازی و‬ ‫تحقیق برای تولید یک تاک شو با اجرای آقای مدیری‬ ‫جهت پخش در فضای مجازی هستیم‪».‬مهران مدیری این‬ ‫روزها سریال «هیوال» را در شبکه نمایش خانگی در حال‬ ‫پخش دارد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪832‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مشکل تامین مواد اولیه در صنعت پوشاک کشور؛‬ ‫دکمههایلباسهموارداتیاست!‬ ‫یکعضوهیئتمدیرهاتحادیهتولیدکنندگانوفروشندگانپوشاکتهرانبااعالماینکهدر‪ ۴۰‬سالگذشتهچالشامروزکمبودمواداولیهبرایصنایعکشورسابقهنداشتهاست‪،‬گفت‪ ۹۰:‬درصددکمههایلباسوارداتیاستوالییپارچهبرایدوختنداریم‪.‬مجیدافتخاریبااشارهبه‬ ‫اینکهدرسالرونقتولیدهنوزهیچاقدامیبرایکمکبهصنایعمختلفکشورازجملهصنعتپوشاکازسویمسئولینصورتنگرفتهاست‪،‬اظهارداشت‪:‬واحدهابهشدتباکمبودمواداولیهروبروهستندبهنحویکهدر‪ 40‬سالگذشتهچالشامروزکمبودمواداولیهبرایصنایعکشور‬ ‫سابقهنداشتهاست‪.‬ویبااعالماینکهتولیدکنندگانپوشاک‪،‬مواداولیهازجملهنخبرایچرخهفعالیتاولیهخودندارند‪،‬افزود‪:‬اغلبمواداولیهدرگیرودارواسطه‌هاقرارگرفتهوتولیدکنندگانمجبورهستندباپرداختهزینه‌هایبسیارباالمواداولیهراتهیهواقدامبهتولیدمحصولکند‪.‬اینعضو‬ ‫هیئتمدیرهاتحادیهتولیدکنندگانوفروشندگانپوشاکتهرانبااعالماینکهدرحالحاضرکمبودنقدینگیواحدهایتولیدیوعدمتوسعهسرمایه‌گذاریبههمراهافزایشقیمتتمامشدهنظمبازاررابههمریختهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬امروزتولیدکنندهباتمامسختی‌هامشغولتولیداستاما‬ ‫درنهایتچونقدرتخریدمردمنیزکاهشپیداکردهدرچرخهنهاییقادربهفروشمحصوالتنیست‪.‬ویدرادامهصحبت‌هایخودبابیاناینکهپیشازاینباوجوداعمالتحریم‌هابخشخصوصیازطریقمیانبرهایخاصخودجابهجاییارزراانجامومواداولیهموردنیازخودراتهیه‬ ‫می‌کرد‪،‬اظهارداشت‪:‬امروزبامحدودیت‌هایفعلیبخشخصوصیحتینمی‌تواندباارزآزادموادموردنیازخودراتهیهکند‪.‬عالوهبراینفقطدولتتمرکزخودرابهتامیندرآمدازطریقفشارمالیاتیوگمرکاتکردهاست‪.‬‬ ‫سطحتکنولوژیمحصوالتصادراتیایران‬ ‫پایین‌ترازمتوسط‪20‬سالپیشدنیا‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سهم‬ ‫محصوالت «های‌تِک» از صادرات ایران تنها ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫است گفت‪ :‬متوسط سطح تکنولوژی محصوالت صادراتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سبد اقالم‬ ‫باالی ‪ 50‬میلیون دالر دارند‪ 130 ،‬قلم کاال است و ‪ 215‬قلم‬ ‫پتروشیمی است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در طول سال‌ گذشته مواد اولیه‬ ‫وابسته به خرید از ما هستند‪ ،‬وابستگی‌شان به محصوالت ما و‬ ‫سال ‪ 10 ،94‬میلیارد دالر بود؛ همچنین صادرات محصوالت‬ ‫صرف تولید کاالهایی با تکنولوژی پایین‌تر کنیم‪ ،‬احتمال و‬ ‫را کم بکنند‪ ،‬بسیار زیاد است‪.‬مودودی خاطرنشان کرد‪ :‬سوال‬ ‫کاال نیز بین ‪ 10‬تا ‪ 50‬میلیون دالر ارزش صادراتی داشته‌اند‪.‬‬ ‫ما ‪ 16‬میلیارد دالر سهم از صادرات داشته‌اند و این سهم در‬ ‫تنها ‪ 345‬قلم کاالی صادراتی با ارزش بیش از ‪ 10‬میلیون‬ ‫دالر داریم و این رقم واقعاً عدد کوچکی است‪.‬مودودی‬ ‫با تکنولوژی متوسط شامل محصوالت پتروشیمی در سال‬ ‫گذشته ‪ 13‬میلیارد دالر بود و سهم محصوالت تولیدی با‬ ‫محصوالت صادراتی ما نشان می‌دهد‪ ،‬سطح تکنولوژی ما‬ ‫در مقابل سهم صادرات ما در صنایع های تکنولوژی‪ ،‬تنها‬ ‫همچنین ترکیب محصوالت صادراتی‪ ،‬تا چه زمانی فرایند‬ ‫‪ 1998‬خیلی پایین‌تر است‪.‬سرپرست سازمان توسعه تجارت‬ ‫دیگر چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم محصوالت صادراتی‬ ‫صادراتی ما عالوه بر تکنولوژی پایین‪ ،‬دارای تنوع کمی هم‬ ‫وی گفت‪ :‬این آمار یعنی ما با داشتن منابع عظیم کشورمان‪،‬‬ ‫با ارزش بیش از یک میلیارد دالر تنها ‪ 7‬قلم کاال است که‬ ‫عمدتاً پتروشیمی هستند؛ همچنین تعداد اقالم صادراتی کشور‬ ‫در خصوص سطح تکنولوژی کشور نیز گفت‪ :‬ترکیب‬ ‫نیازمند تکنولوژی باالیی نیستند؛ پس ممکن است محصوالت‬ ‫قلم کاال است و تعداد این اقالم برای اقالم صادراتی بین ‪100‬‬ ‫در سال ‪ 2017‬نسبت به متوسط سطح تکنولوژی دنیا در سال‬ ‫‪ 200‬میلیون دالر بوده و این عدد از متوسط جهانی سال‬ ‫سرعت توسط تولیدات داخلی کشورهای هدف صادراتی‌مان‬ ‫اقالم صادراتی بین ‪ 50‬میلیون دالر تا ‪ 100‬میلیون دالر ‪ 60‬قلم‬ ‫بیشتر وابسته به محصوالت کشاورزی‪ ،‬مواد اولیه و تا اندازه‌ای‬ ‫گفت‪ :‬این یک واقعیت است که هرچه سهم تکنولوژی در‬ ‫ایران پایین‌تر از متوسط سطح تکنولوژی دنیا در سال ‪۱۹۹۸‬‬ ‫هست افزود‪ :‬بر اساس آمارهای موجود اقالم صادراتی ما‬ ‫عمده محصوالت صادراتی ما از جمله محصوالتی است که‬ ‫با ارزش صادراتی ‪ 500‬میلیون دالر تا یک میلیارد دالر ‪13‬‬ ‫است‪.‬محمدرضا مودودی با اشاره به لزوم افزایش سهم‬ ‫محصوالت صادراتی با تکنولوژی باال اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫صادراتی ما که دارای تکنولوژی متوسط و پایین هستند به‬ ‫جایگزین شوند و فرایند توسعه صادرات ما روند معکوسی‬ ‫گزارش‬ ‫میلیون دالر تا ‪ 500‬میلیون دالر‪ 50 ،‬قلم است‪ .‬از طرفی تعداد‬ ‫است که این یعنی تعداد اقالم صادراتی کشورمان که ارزشی‬ ‫‪ 1998‬به مراتب پایین‌تر است‪ .‬این یعنی سهم صادرات ما‬ ‫به محصوالت دارای تکنولوژی متوسط همچون محصوالت‬ ‫صنایع دارای تکنولوژی پایین ‪ 5‬میلیارد دالر بوده است و‬ ‫محصوالت صادراتی ما بیشتر باشد‪ ،‬کشورهایی که امروز‬ ‫خرید از کشورمان بیشتر خواهد بود و هرچه بیشتر وقتمان را‬ ‫امکان اینکه آن‌ها به سرعت از وابستگی‌شان به محصوالت ما‬ ‫اساسی اینجا است که با این سبد صادراتی و تنوع کم آن و‬ ‫رو به رشد صادراتی کشورمان ادامه خواهد داشت و از سوی‬ ‫با تکنولوژی متوسط و پایین می‌توانند سهم خودشان را از‬ ‫بازارهای صادراتی کشورمان حفظ کنند؟‬ ‫حذفلبنیاتنزدیکبهسفرهمردم‬ ‫گرانیبیسابقهمحصوالتلبنی‬ ‫با تصویب افزایش ‪ 20‬درصدی قیمت شیر خام‪،‬‬ ‫لبنیات هم گران شد و این موضوع خطر حذف شیر‪،‬‬ ‫ماست و پنیر از سبد غذایی خانوار را بیشتر کرد‪.‬‬ ‫در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بهداشت و‬ ‫سالمت بارها و بارها بر این موضوع تاکید داشته اند‬ ‫که قیمت محصوالت لبنی باید مورد حمایت جدی‬ ‫دولت باشد تا این محصوالت از سفره خانواده ها‬ ‫حذف نشود‪ ،‬اما افزایش قیمت اخیر این محصوالت‪،‬‬ ‫نگرانی ها درباره وقوع این اتفاق و پیامدهای ناشی‬ ‫از آن بر سالمت را افزایش داده است‪.‬طی دو روز‬ ‫گذشته درباره افزایش قیمت لبنیات ‪ ،‬تماس ها و‬ ‫پیام های متعددی از سوی مخاطبان روزنامه برای‬ ‫ما ارسال شد که برخی از آن ها به شرح زیر است‬ ‫‪:‬مصرف لبنیات برای سالمتی اهمیت زیادی دارد و‬ ‫بارها در رسانه ها اعالم می شود که استفاده روزانه‬ ‫شیر باعث کاهش ابتال به پوکی استخوان می شود‬ ‫اما نمی دانم با مشکالت گرانی های اخیر و حاال هم‬ ‫افزایش قیمت لبنیات‪ ،‬چقدر می توانم لبنیات مصرف‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫دولت با افزایش نرخ شیر‪ ،‬باعث کاهش مصرف‬ ‫لبنیات در خانواده ها می شود که این موضوع به‬ ‫افزایش بیماری های ناشی از کاهش کلسیم بدن‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در این شرایط اقتصادی که مردم‬ ‫به سختی نان شب خود را تامین می کنند‪ ،‬دولت باید‬ ‫با اختصاص یارانه هایی برای تامین نهاده های دام‬ ‫داران؛ از افزایش قیمت لبنیات که یکی از کاالهای‬ ‫اساسی محسوب می شود‪ ،‬جلوگیری کند‪ .‬دولت‬ ‫به جای این که سیاست هایی برای افزایش مصرف‬ ‫لبنیات در کشور اتخاذ کند‪ ،‬با صدور مجوز گرانی‬ ‫آن نه تنها باعث افزایش مصرف لبنیات نمی شود‬ ‫بلکه مصرف لبنیات را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫تا پیش از این‪ ،‬روزانه دو شیر نایلونی کم چرب‬ ‫با قیمت ‪ 2600‬تومان خریداری می کردم؛ اما با‬ ‫افزایش قیمت این محصول به ‪ 3200‬تومان‪ ،‬مجبور به‬ ‫کاهش میزان خرید هستم‪.‬‬ ‫بعد از افزایش قیمت گوشت ‪،‬مرغ ‪،‬ماکارونی و‬ ‫تن ماهی چشممان به افزایش قیمت لبنیات روشن‬ ‫شد !‬ ‫بیچاره قشر کارگر که با افزایش قیمت پنیر دیگر‬ ‫همان نان و پنیر را هم باید کمتر بخورند‪.‬‬ ‫از جمله این افزایش نرخ لبنیات ‪ ،‬پر مصرف‬ ‫ترین محصول یعنی شیر نایلون ‪ 900‬گرمی با میزان‬ ‫چربی ‪ 1.5‬درصد است که تا پیش از این ‪ 2600‬تومان‬ ‫به فروش می رسید و به تازگی با افزایش قیمت ‪23‬‬ ‫درصدی‪ 3200 ،‬تومان عرضه می شود‪ .‬رئیس اداره‬ ‫نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان روز دوشنبه با تایید این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس مصوبه جلسه ‪ 22‬خردادماه کارگروه‬ ‫تنظیم بازار کشور‪ ،‬نرخ خرید شیر خام از درب‬ ‫دامداری از ‪ 2‬هزار تومان به ‪ 2390‬تومان و به تبع آن‬ ‫قیمت فراورده های لبنی نیز افزایش یافت‪« .‬عباس‬ ‫اخوان» با اعالم قیمت های جدید شیر در بازار گفت‪:‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب‬ ‫‪ 1.5‬درصد‪ 4900 ،‬تومان‪ ،‬شیر بطری یک لیتری‬ ‫نیم چرب ‪ 2‬درصد ‪ 5 ،‬هزار تومان‪ ،‬شیر یک لیتری‬ ‫پرچرب ‪ 3‬درصد‪ 5300 ،‬تومان‪ ،‬شیر یک لیتری کامل‬ ‫‪ 3.2‬درصد چربی‪ 5400 ،‬تومان‪ ،‬شیر استریل یک‬ ‫لیتری تتراپک ‪ 1.5‬درصد چربی‪ 7 ،‬هزار تومان‪ ،‬شیر‬ ‫استریل یک لیتری تتراپک ‪ 3‬درصد چربی‪7400 ،‬‬ ‫تومان و شیر نایلون ‪ 900‬گرمی کم چرب ‪ 1.5‬درصد‬ ‫چربی ‪ 3200 ،‬تومان تعیین شده است‪.‬رئیس اداره‬ ‫نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان درباره قیمت های جدید ماست نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماست ‪ 900‬گرمی کم چرب ‪ 1.5‬درصد‪،‬‬ ‫‪ 5300‬تومان‪ ،‬ماست ‪ 900‬گرمی پرچرب ‪ 3‬درصد‪،‬‬ ‫‪ 5800‬تومان‪ ،‬ماست ‪ 2500‬گرم دبه ای کم چرب ‪1.5‬‬ ‫درصد‪ 14 ،‬هزار تومان و ماست ‪ 2500‬گرم‪ ،‬دبه ای‬ ‫پرچرب ‪ 3‬درصد‪ 15 ،‬هزار تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین پنیر ‪ 400‬گرمی یو اف ‪8500‬‬ ‫تومان‪ ،‬پنیر ‪ 210‬گرمی تتراپک ‪ 5800‬تومان و پنیر‬ ‫‪ 520‬گرمی تتراپک ‪ 13200‬تومان قیمت گذاری‬ ‫شده است‪ .‬اخوان ادامه داد‪ :‬این قیمت ها به استان ها‬ ‫اعالم و ما هم به انجمن صنایع لبنی استان ابالغ کرده‬ ‫ایم و در صورت مشاهده فروش این محصوالت با‬ ‫نرخ باالتر ‪ ،‬مطمئنا برخورد می شود‪ .‬وی یادآور‬ ‫شد‪ :‬واحدهای تولیدی لبنی استان ملزم به رعایت این‬ ‫نرخ ها هستند و مردم در صورت مشاهده فروش این‬ ‫محصوالت با نرخ باالتر‪ ،‬موارد را از طریق سامانه‬ ‫تلفنی ‪ 124‬گزارش دهند‪.‬‬
‫امسالنگرانآتشسوزیدرسطحجنگل‌هاومراتعزاگرسهستیم‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬امسال نگران آتش سوزی در سطح جنگل‌ها و مراتع زاگرس هستیم‪.‬محمود حجتی صبح سه شنبه در نشست هم‌اندیشی برنامه اقدام مشترک توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در منطقه زاگرس با حضور تعدادی از‬ ‫استانداران‪ ،‬نمایندگان مجلس و مدیران ‪ ۱۱‬استان زاگرس نشین در استانداری ایالم اظهار داشت‪ :‬به دلیل بارش‌های پربرکت باران امسال جنگل‌ها و مراتع زاگرس در معرض آتش‌سوزی است و از این بابت نگرانیم‪.‬وی افزود‪ :‬امیدوارم با مشارکت‬ ‫گروه های مردمی و مدیریت مسئوالن بتوانیم شاهد حریقی نباشیم و یا در سریعترین زمان ممکن نسبت به اطفاء حریق اقدام کنیم‪.‬وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۴۰‬سال پیش ‪ ۳۵‬میلیون نفر جمعیت داشتیم که بخش زیادی روستایی بودند‪،‬‬ ‫امروزه جامعه به طور جدی توسعه یافته و بیش از ‪ ۸۰‬درصد جمعیت روستایی کشور از گاز استفاده می کنند‪.‬حجتی تصریح کرد‪ :‬باید وابستگی های تخریب کننده عرصه های طبیعی را کاهش دهیم‪ ،‬در مناطق مختلف کشور کارهای خوبی در‬ ‫رابطه با عرصه های طبیعی صورت گرفته است‪.‬وی افزود‪ :‬در استان ایالم در بحث جنگل کاری و آبخیزداری کارهای خوبی صورت گرفته و برهمین اساس ما در ایالم گردآمده ایم که چند درس را به ما می دهد‪ ،‬طبیعت ظرفیت بسیار بیشتری‬ ‫نسبت به آنچه که ما فکر می کنیم دارد‪.‬وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد‪ :‬اگر درختان به هر دلیلی از بین بروند دیگر جایگزین کردن آن بسیار سخت خواهد بود‪ ،‬پس باید این سرمایه را باید حفظ کنیم‪.‬‬ ‫مردمبوشهردرتحققحداقل‬ ‫انتظاراتدچارچالشهستند‬ ‫طبیعت سوباتان‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪832‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫عبدالمجید مصلح‬ ‫رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار کرد‪ :‬پدیده عسلویه ناشی از مشکل حکمرانی است‪ ،‬و‬ ‫اکنون بعد از گذشت سال‌ها استان بوشهر و مردم شهرهای پیرامونی در تحقق حداقل انتظارات‬ ‫مبنی بر رعایت اصول حیاتی و زیست محیطی با صنعت دچار چالش هستند و در این زمینه‬ ‫صنعت در تأمین حداقل انتظارات نیز پاسخ گو نیست‪.‬‬ ‫عبدالمجید مصلح در ششمین‬ ‫نشست مکتب بوشهر با موضوع‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‬ ‫نسبت به جوامع محلی گفت‪:‬‬ ‫مجموعه‌ای از الزامات حیاتی‬ ‫در ابتدای استقرار و راه اندازی‬ ‫شرکت‌ها در مناطق وجود دارد‬ ‫که رعایت آنها ضروری است‪.‬وی‬ ‫در ادامه بحث با اشاره به سطوح‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی افزود‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی از این منظر‬ ‫در همه جای دنیا حل شده است‬ ‫و رعایت می‌شود‪ ،‬این سطح از‬ ‫مسئولیت اگر رعایت نشود اصل‬ ‫موجودیت و ادامه حیات شرکت‬ ‫با چالش مواجه می‌شود‪ ،‬زیرا این‬ ‫مساله با سالمت و مسائل حیاتی‬ ‫انسا ن‌ها ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه خلیج فارس‬ ‫بوشهر ادامه داد‪ :‬در هیچ جای‬ ‫دنیا صنعتی ایجاد نمی‌شود مگر‬ ‫این که الزامات حیاتی آن رعایت‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫مصلح با اشاره به اهمیت‬ ‫مسئولیت اجتماعی افزود‪ :‬سطح‬ ‫دوم مسئولیت اجتماعی ارزیابی‬ ‫پیامدهای زیستی و اجتماعی‬ ‫طر ح‌ها و جبران پیامدها است‪.‬‬ ‫در تمامی کشورهای توسعه یافته‬ ‫ارزیابی از پیامدهای استقرار‬ ‫شرکت‌ها وجود دارد که بر اساس‬ ‫آن مشخص می‌شود چه زیا ن‌هایی‬ ‫متأثر از تأسیس شرکت‌ها در‬ ‫محیط پیرامونی ایجاد می‌شود که‬ ‫باید با توجه به آن مدل جبران‬ ‫را پیش بینی و اجرا نمایند و بر‬ ‫اساس همان تحلیل مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی را برای شرکت‌ها تعریف‬ ‫می‌کنند ‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یک شرکت‬ ‫نمی‌تواند بدون رعایت الزامات‬ ‫قانونی مثل ایمنی‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و مسائل اجتماعی در منطقه‌ای‬ ‫استقرار یابد‪ .‬بنابراین شرکت‌ها‬ ‫بایست قبل از انجام هر کاری‬ ‫پیوست‌های زیست محیطی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سالمت را ارائه و بر‬ ‫مبنای آن نسبت به ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه خلیج فارس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شرکتی که در قبال‬ ‫سالمت‪ ،‬حوز ه‌های زیستی و محیط‬ ‫پیرامونی احساس مسئولیت نکند‬ ‫حق ادامه حیات ندارد‪.‬عبدالمجید‬ ‫مصلح در همین زمینه ادامه داد‪:‬‬ ‫پدیده عسلویه ناشی از مشکل‬ ‫حکمرانی است‪ ،‬که در منطقه‌ای‬ ‫صنعتی بدون طی مراحل قانونی‬ ‫در مرحله اولیه راه اندازی‪ ،‬و عدم‬ ‫رعایت الزامات زیست محیطی و‬ ‫به ویژه بی توجهی به پیامدهای‬ ‫تجمعی آالیندگی صنایع‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده است و اکنون بعد از گذشت‬ ‫سا ل‌ها استان بوشهر و مردم‬ ‫شهرهای پیرامونی در تحقق‬ ‫حداقل انتظارات مبنی بر رعایت‬ ‫اصول حیاتی و زیست محیطی با‬ ‫صنعت دچار چالش هستند و در‬ ‫این زمینه صنعت در تأمین حداقل‬ ‫انتظارات نیز پاسخ‌گو نیست‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این مرحله جز‬ ‫افکار عمومی و توسعه مطالبه‌گری‬ ‫اجتماعی راه حلی وجود ندارد‬ ‫و متأسفانه سازوکارهای قانونی‬ ‫و اداری به دلیل عدم استقرار‬ ‫یک نظام یکپارچه مدیریتی و‬ ‫حکمرانی تاکنون کارایی الزم در‬ ‫این زمینه را نداشته است‪.‬‬ ‫آمارنگرانکنندهطالق‬ ‫تقاضای روزانه ‪ 80‬طالق‬ ‫درشهرستانشیراز‬ ‫حمید آزرمی‬ ‫دلیل تنوع و حجم بسیار باالی آسیب‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬بهزیستی از فعالیت‬ ‫سنتی و شناخته شده عبور کرده‬ ‫هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بعد از غربال‬ ‫شدن معتادان و تحویل آنها به استان‬ ‫های خودشان‪ ،‬باید برای بیمارانی‬ ‫که بومی شیراز هستند با یک‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه خدمات شامل‬ ‫برنامه منسجم شامل جمع آوری‪،‬‬ ‫راس آسیب های اجتماعی است‪ ،‬به‬ ‫زمینه بازتوانی و اشتغال فراهم کرد تا‬ ‫همه جامعه می‌شود و اعتیاد که در‬ ‫دیگری است که کارفرمایان با‬ ‫بکارگیری افراد بهبود یافته می‌توانند‬ ‫از تسهیالت قرض الحسنه و حق‬ ‫بیمه رایگان بهره گیرند‪.‬به گفته‬ ‫وی در سامانه کاهش طالق سال‬ ‫نگهداری‪ ،‬سم زدایی و بعد از آن هم‬ ‫گذشته از ‪ 6‬هزار پرونده طالقی که‬ ‫واسطه آن خشونت خانوادگی‪ ،‬فرار‬ ‫این چرخه موفق شود‪ .‬آذرمی گفت‪:‬‬ ‫‪ 11‬درصد طالق پیشگیری شد که‬ ‫و به همان نسبت هم بهزیستی باید‬ ‫اعتیاد‪ ،‬یک مرکز خودمعرف دولتی‬ ‫از منزل‪ ،‬طالق و‪ ...‬بروز می دهد‬ ‫درحال حاضر ‪ 60‬مرکز کمپ ترک‬ ‫خدمات را توسعه دهد‪.‬وی با هدف‬ ‫و مرکز ماده ‪ 16‬که ‪ 800‬نفر معتاد‬ ‫های اجتماعی در خصوص اعتیاد و‬ ‫سطح شهرستان شیراز فعال است‪.‬به‬ ‫چند سال گذشته شاهد هستیم که‬ ‫معتاد و اینکه بدون برنامه رها شود‬ ‫بررسی دو موضوع مهم از آسیب‬ ‫وضع شیراز در این زمینه افزود‪ :‬در‬ ‫معتادان متجاهر سطح شهر قبل از‬ ‫عید جمع آوری و با پایان تعطیالت‬ ‫دوباره در سطح شهر رها می شوند؛‬ ‫این درحالی است که مسئله اعتیاد‬ ‫مدیر بهزیستی شهرستان شیراز با‬ ‫بیان اینکه بسیاری از معتادین متجاهر‬ ‫از شهرهای دیگر و حتی اتباع بیگانه‬ ‫اینکه اورژانس اجتماعی در قالب‬ ‫گفته وی‪ ،‬چرخه معیوب جمع آوری‬ ‫نشان داده است که این پایان کار‬ ‫نیست و یک فرد معتاد به حمایت‬ ‫های بعد از ترک اعتیاد نیاز دارد‪.‬‬ ‫مدیر بهزیستی شهرستان شیراز‬ ‫است زمانی که معتادان متجاهر‬ ‫خودشان تحویل داده شوند‪.‬‬ ‫بهزیستی شهرستان شیراز با اشاره به‬ ‫در بحران های فردی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرد برای مصرف دوباره و حتی رفتار‬ ‫می‌شوند‪ ،‬باید غربال شده و به شهر‬ ‫سال اول فعالیت سامانه بود‪ .‬مدیر‬ ‫متجاهر در آن نگهداری می شود‪ ،‬در‬ ‫باید به صورت ریشه ای حل شود‪.‬‬ ‫در سطح شهر شیراز جمع آوری‬ ‫در سامانه داشتیم از وقوع حدود‬ ‫خدمات سیار و ثابت یکی از پایگاه‬ ‫عدم اشتغال و پذیرش فرد در‬ ‫آذرمی خاطرنشان کرد‪ :‬آنچه مهم‬ ‫سوباتان در ‪ ۲۰‬کیلومتری غرب لیسار در نزدیکی تالش واقع شده است و از شمال به رودخانه لیسارمی‌رسد و از شرق با جنگل‌های تالش هم مرز است و‬ ‫این منطقه از جنوب به ییالق‌های آسبومار جوکندان و از غرب به دریاچه نئور متصل است‪ .‬گزارش‬ ‫کشور به خاطر فشارهای آمریکا‬ ‫در شرایط خاصی است‬ ‫جهانگیری‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کشور به خاطر فشارهای آمریکا و برخی‬ ‫خانواده را مهم ترین عامل بازگشت‬ ‫پرخطر دانست که باید بیش از هر‬ ‫اقدامی به آن توجه شود‪.‬آذرمی در‬ ‫های مناسبی است که در سطح شهر‬ ‫خانوادگی مداخله دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در کنار این مرکز‪ ،‬مشاوره تلفنی‬ ‫‪ 1480‬از ساعت ‪ 8‬صبح تا ‪ 8‬شب که‬ ‫کارشناسان ارشد و دکتری پاسخگو‬ ‫هستند‪ ،‬به صورت رایگان خدمات‬ ‫مشاوره و روانشناسی می دهند‪.‬‬ ‫آذرمی گفت‪ :‬باتوجه به تنوع‬ ‫و حجم مشکالت به حضور دیگر‬ ‫سازمان ها‪ ،‬افراد و نخبگان برای‬ ‫کنترل آسیب‌های اجتماعی در‬ ‫خصوص بازتوانی افراد معتاد توسط‬ ‫جامعه نیاز است و همچنین با فعالیت‬ ‫میلیونی را برای معتادان بهبود یافته‬ ‫سازمان ها در کنار بهزیستی قرار‬ ‫بهزیستی افزود‪ :‬دولت تسهیالت ‪50‬‬ ‫درنظر گرفته است و همچنین مشوق‬ ‫گسترده سازمان مردم نهاد‪ ،‬باید این‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر مردم و فعاالن اقتصادی به‌صورت دقیق در جریان مسائل کشور قرار‬ ‫کشورهای منطقه در شرایط خاصی است‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست دولت مقاومت در برابر فشارها‬ ‫گیرند می‌توانیم از این مقطع حساس به خوبی عبور کنیم‪.‬‬ ‫زنجان در جمع خبرنگاران‪ ،‬با بیان اینکه کشور به خاطر فشارهای آمریکا و برخی‬ ‫کشور تدوین‌شده است‪ ،‬ابراز کرد که با همراهی و همدلی مردم این مرحله حساس‬ ‫است‪.‬اسحاق جهانگیری صبح سه شنبه در بدو ورود به استان زنجان در محل فرودگاه‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهور بابیان اینکه راهکارهای خوبی برای عبور از شرایط خاص‬ ‫کشورهای منطقه در شرایط خاصی است‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست دولت مقاومت در برابر فشارها‬ ‫را پشت سر می گذاریم‪.‬وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه طرح‌های‬ ‫در برابر فشارها برای مردم و مسئوالن‪ ،‬در حوزه‌های اقتصادی و بودجه به خوبی بیان‬ ‫در جلسات و دیدار با نخبگان و مسئولین فرصت خوبی است که مسائل‪ ،‬محدودیت‌ها و‬ ‫است‪.‬جهانگیری تأکید کرد‪ :‬باید سیاست‌های دولت برای عبور از این شرایط و مقاومت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیر بهزیستی شهرستان شیراز گفت‪ :‬براساس ارزیابی‌های سامانه کاهش طالق‪ ،‬به صورت‬ ‫روزانه ‪ 80‬نفر متقاضی طالق در شهرستان شیراز داریم که ماهیانه دو هزار و ‪ 400‬نفر در این‬ ‫سامانه‪ ،‬درخواست طالق ثبت می کنند‪.‬‬ ‫حمید آزرمی با بیان اینکه به‬ ‫عکس‬ ‫عمرانی‪ ،‬اقتصادی و کشاورزی در استان زنجان آماده افتتاح است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫مشکالت استان زنجان در بخش‌های مختلف با گفتگو بررسی شود‪.‬‬ ‫میانگینبیاباندرسیستانوبلوچستان‬ ‫‪9‬برابرمیانگینجهانی‬ ‫معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬بیشترین مساحت بیابان استان در شهرستان‬ ‫ایرانشهر است اما حادترین شرایط در حوزه سیستان با ‪3‬‬ ‫کانون بحرانی و وجود ریزگردهاست ‪.‬ریگی افزود‪ :‬میانگین‬ ‫بیابان درسیستان و بلوچستان ‪ 9‬برابر میانگین جهانی و ‪ 4‬برابر‬ ‫میانگین کشوری است‬ ‫ریگی افزود‪ :‬بارندگی کمتر از میانگین ‪ 110‬میلی متری‬ ‫باعث شده است حدود ‪ 4‬و شش دهم میلیون هکتار بیابان در‬ ‫سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد که از این مساحت‪،‬‬ ‫‪ 28‬کانون با وسعت یک میلیون و ‪ 270‬هزار هکتار بحرانی و‬ ‫تولید کننده ریزگرد هستند‪.‬‬ ‫معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان‬ ‫و بلوچستان علل اصلی بیابان زایی را نوع مدیریت حاکم‬ ‫بر سرزمین و استفاده بیش از حد از قابلیت های سرزمینی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬به نظر کارشناسان روند بیابان زایی در این‬ ‫استان بسیار شدید است و بخش زیادی از راه های استان‪،‬‬ ‫تاسیسات زیر بنایی راه آهن به شدت تحت تاثیر بیابان است‬ ‫‪.‬ریگی با اشاره به اهمیت تدوین سند مدیریت راهبردی در‬ ‫حوزه بیابان زدایی‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله برنامه های اداره کل‬ ‫منابع طبیعی سیستان و بلوچستان برای بیابان زدایی در سال‬ ‫‪ ، 98‬مالچ پاشی ‪ 3‬هزار و ‪700‬هکتار‪ ،‬نهال کاری هزار و‬ ‫‪ 700‬هکتار و پخش آب (در صورت آورد) برای ‪ 18‬هزار‬ ‫هکتاراز اراضی استان است ‪.‬وی گفت‪ :‬شعار امسال روز‬ ‫جهانی بیابان زدایی که یکی از چالش های مهم قرن ‪21‬‬ ‫محسوب میشود”بیاید باهم جهانی سبز بسازیم” اعالم شده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ 25 :‬درصد مساحت سیستان و بلوچستان را‬ ‫بیابان تشکیل داده و هر‪ 20‬شهرستان این استان بیابانی اند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪832‬‬ ‫جامعه‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫حقوحقوقمردمرابهافرادخاصسوبسیدندهید‬ ‫رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از پیشنهاد شهرداری برای ارائه سوبسید به ‪۸‬هزار متقاضی پروانه ساختمانی انتقاد کرد‪.‬ناهید خداکرمی در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران در مخالفت با الیحه تعدیل‬ ‫عوارض ساختمانی با بیان اینکه در تبصره سه بودجه ‪ ۹۸‬به تعدیل عوارض اشاره شد‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود تعدیل شود نه کاهش! قرار بود فرمول خطایابی شود‪ ،‬اما این اتفاق نیفتاده است و ما ‪ ۸‬میلیون شهروند تهرانی را از محل‬ ‫عوارض محروم می‌کنیم تا رانت و سوبسید به ‪ 8‬هزار نفر متقاضی پروانه ساختمانی بدهیم!وی افزود‪ :‬این اتفاق دقیقاً به مشابه برج باغ است که اول آن را لغو کردیم‪ ،‬اما به خاطر البی عده‌ای ‪ ۶۲‬باغ را اجازه ساخت و ساز‬ ‫دادیم‪.‬وی با بیان اینکه چرا از حق و حقوق مردم باید به افراد خاص سوبسید بدهیم‪ ،‬گفت‪ :‬درست به مانند کار دولت که یک جای دیگر کار خراب است اما قیمت بنزین را نگه می‌دارد تا افرادی که خودرو دارند از آن‬ ‫استفاده کنند‪.‬وی با بیان اینکه معاون شهردار می‌گوید اگر عوارض تعدیل نشود‪ ،‬موجب تخلف ساختمانی می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتفاقاً من نظر برعکسی دارم؛ چراکه اگر عوارض واقعی شود نظارت نیز واقعی خواهد شد‪.‬‬ ‫آمار سیاه خشونت علیه زنان در کشور‬ ‫راز«سیاه»زنان‬ ‫گزارش‪ -‬صدای اصالحات‬ ‫زنان در جوامع مختلف با بستر های فرهنگی متفاوت همواره در طول زمان مورد‬ ‫خشونت قرار گرفته اند‪ .‬آزار و خشونت فیزیکی تا سوء استفاده مالی و آزار جنسی‬ ‫و قاچاق از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد که در شکل های مختلف انجام‬ ‫می شود‪ .‬آزار و اذیت شامل هرگونه رفتار ناخوشایند یا بیان سخنی ناخوشایند و‬ ‫هرگونه اقدام عملی می باشد که در مقابل زنان انجام می‌شود‪ .‬امروزه با وجود آن که‬ ‫جوامع به لحاظ فرهنگی و اجتماعی پیشرفت های محسوسی داشته اند اما خشونت‬ ‫علیه زنان و برخی نابرابری ها همچنان دیده می شود و امری غیر قابل انکار می‬ ‫باشد‪ .‬یکی از مهم ترین و پنهان ترین خشونت هایی که علیه زنان صورت می‬ ‫گیرد‪ ،‬خشونت خانگی می باشد‪ .‬دومین نوع خشونت معمول در خانواده‪ ،‬پس از‬ ‫کودکان‪ ،‬خشونت علیه زنان است‪ .‬خشونت درون خانواده به شکل های مختلفی‬ ‫بروز می یابد و بازتاب رفتار های خشونت آمیز و الگوهای مردانه‪ ،‬زنان را هدف‬ ‫قرار می دهد‪.‬شکل‌هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی؛ از عواملی است که‬ ‫ش های سازمان‬ ‫میزان خشونت خانگی را افزایش می‌دهد‪.‬پیش از این نتیجه پژوه ‌‬ ‫جهانی بهداشت اعالم کرده بود که در هر ‪ ۸۱‬ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد‬ ‫و باردار بودن زنان هم آن‌ها را از خشونت مصون نمی‌دارد‪ .‬خشونت خانگی امری‬ ‫است پنهان که متأسفانه در برخی کشورها به دلیل عدم حمایت از قربانیان بسیاری‬ ‫ی شود‪ .‬اکثر کشور های دنیا به نوعی کم وبیش زنان‬ ‫ت ها گزارش نم ‌‬ ‫از این خشون ‌‬ ‫در معرض خشونت خانگی از سوی مردان هستند‪ .‬خشونت خانگی در کشور ما‬ ‫نیز اتفاقی قابل گریز نبوده و در بسیاری از موارد نمونه ها و آمار خشونت علیه‬ ‫زنان به دالیل خانوادگی‪ ،‬ترس زنان‪ ،‬افزایش خشونت از سوی مردان بعد از روند‬ ‫قانونی‪ ،‬عدم حمایت کافی قانون از زنان‪ ،‬پنهان می ماند و به همین دلیل نیز نمی‬ ‫توان چندان به آمار موجود استناد کرد چرا که آمار پنهان و به نوعی سیاه همواره‬ ‫وجود دارد‪ .‬حسین ناریان بازپرس دادسرای عمومی و انقالب به نوعی آغاز کننده‬ ‫بیان آمار سیاه در خصوص خشونت علیه زنان می باشد‪ .‬که به تازگی به آن پرداخته‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ «:‬در مورد خشونت علیه زنان آمار سیاه وجود دارد‪.‬چرا که معموالً‬ ‫زنان مایل به اعالم شکایت در زمینه خشونت‌های خانگی نیستند‪ .‬خشونت بر علیه‬ ‫زنان ویژگی‌های دارد‪ .‬این خشونت اوالً بازتابی از نگرش‌های جامعه به زنان است‪.‬‬ ‫جامعه‌ای که در آن نوع نگاه مردساالرانه وجود دارد موجب می‌شود که نگاه به‬ ‫روابط زن و مرد تحت تأثیر قرار بگیرد‪ .‬دومین نکته تفاوت دنیای زنان و مردان‬ ‫است‪ .‬به ستوه آوردن از طرف مرد گاهی نه با انجام عمل‪ ،‬بلکه با ترک انجام یک‬ ‫فعل یا گاهی با سکوت انجام می‌شود‪ .‬وقتی در جامعه‌ای توازن قدرت به سود مردان‬ ‫است و پست‌ها‪ ،‬سمت‌ها و مسئولیت‌ها بیشتر در اختیار آنها قرار می‌گیرد‪ ،‬آنها تالش‬ ‫می‌کنند در محیط کوچک خانواده نیز این تسلط و کنترل را تسری دهند‪ .‬در برابر‬ ‫شکایت‌های زنان در قبال خشونت‌های خانگی معموالً مواجهات مختلفی وجود‬ ‫دارد‪ .‬گاهی در اثر شکایت آنها پرونده نه بر اساس مدارک بلکه بر اساس ترحم‬ ‫شکل می‌گیرد‪.‬یا در دیگر سو پرونده‌هایشان کمتر پیش می‌رود‪ .‬البته گاهی زنان‬ ‫در برابر شکایت و تشکیل پرونده مقاومت می‌کنند‪ .‬این پدیده علت‌های مختلفی‬ ‫می‌تواند داشته باشد‪ .‬گاهی شکایت نکردن ناشی از شرم و حیا و گاهی ترس از‬ ‫سربار خانواده شدن پس از طالق و گاهی ترس از انتقام همسر باعث شکایت‬ ‫نکردن می‌شود‪ .‬مواجه شدن با موانع مختلف نظیر حضانت‪ ،‬گروکشی‪ ،‬مهریه و‬ ‫نفقه هم می‌تواند علت این امر باشد‪ .‬همچنین ادله اثبات در این شکایت‌ها بسیار‬ ‫سختگیرانه دنبال می‌شود‪ .‬در تحلیل به نتیجه رسیدن شکایت‌ها باید به این نکته‬ ‫توجه کنیم که نظام عدالت کیفری ما مردساالرانه است‪ .‬بیشتر قضات ما مرد هستند‬ ‫که این امر باعث تأثیر گذاری دیدگاه‌های مردانه در نسبت با پرونده‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫جرم‌انگاری و مسئله حقوق کیفری در خشونت خانگی آخرین گام باید باشد‪ .‬هر‬ ‫چند که جرم انگاری مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است و برخی قانون‌های‬ ‫غیرمستقیم مربوطه هم بازدارنده نیست‪ .‬آنچه در عمل در نظام کیفری ما نسبت به‬ ‫بحث خشونت خانگی و به ستوه آوردن وجود دارد دو دیدگاه وجود دارد‪ .‬نخست‬ ‫اینکه ما از نظر قانونی تنها در بحث‌هایی مثل ترک نفقه و ضرب و شتم و مواردی‬ ‫از این قبیل مواد قانونی داریم‪ .‬دوم آنکه درباره استیصال و به ستوه‌آمدن قانون‬ ‫مستقیمی وجود ندارد قانونگذار ما این رفتار را غیرقانونی نمی‌داند‪ .‬به طور کلی بین‬ ‫خشونت و به ستوه‌آوردن رابطه عموم و خصوص مِن‌وجه وجود دارد‪ .‬هر به ستوه‬ ‫آوردنی خشونت نیست‪ .‬خشونت‌هایی هم وجود دارد که به ستوه آوردن محسوب‬ ‫نمی‌شوند‪».‬در نهایت این مراجع قانونی هستند که نجات بخش زنان از خشونت علیه‬ ‫خود می باشند‪ .‬اما پیش از وقوع خشونت‪ ،‬باید زمینه های آموزشی و فرهنگی زنان‬ ‫فراهم شده باشد تا در مواقع بحران بتوانند حقوق خود را خواستار شوند‪ .‬اما فرهنگ‬ ‫جاری در میان زنان و جامعه‪ ،‬اجازه ورود به حق و حقوق قانونی را نمی دهد و‬ ‫ترس از آینده منجر به عقب نشینی آن ها می شود که در این جا‪ ،‬جای خالی آموزش‬ ‫زنان و ایجاد دنیایی امن برای آن ها احساس می شود که متاسفانه‪ ،‬آمار سیاه و گنگ‬ ‫بیش از جریانات قانونی در فضای زندگی زنان حکمفرما شده است‪.‬‬ ‫ورودروزانه‪150‬جوانبهچرخهاعتیاد‬ ‫دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫کودکانزبالهگرددربودجه‬ ‫امورفرهنگیجاییندارند‬ ‫گزارش‬ ‫عضو شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر تهران نسبت به لزوم توجه به حقوق‬ ‫کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر این بخش از شهروندان واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫مجید فراهانی در جریان صد چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت‪ :‬بازیافت زباله و منابع‬ ‫سرشار اقتصادی ناشی از این طالی کثیف‪،‬سبب شده است تا ما شاهد شکل گیری مافیای منفعت گرای‬ ‫کثیفی باشیم که نه فقط محیط زیست شهر را قربانی مطامع و منافع مادی خود می کند‪،‬بلکه با بهره کشی‬ ‫و استثمار کودکان کار‪،‬اتباع بیگانه و آسیب دیدگان اجتماعی را به عنوان زباله گرد به خدمت می گیرد تا‬ ‫از جمع آوری و بازیافت زباله ها‪،‬کیسه ی منافع خود را پر تر کند‪.‬وی ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری در‬ ‫رابطه با کودکان زباله گرد افزود‪ :‬فقدان نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکارانی‬ ‫که کودکان محروم را که برای نان ناچارند کار کنند را بکار می گیرند‪ ،‬سبب شده است تا ما شاهد پرسه‬ ‫‪۱۴‬هزار زباله‌گرد در تهران باشیم که متاسفانه از این تعداد ‪ 4700‬نفر یعنی یک سوم این رقم کودک هستند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬در حالی ما شاهد این وضعیت تاسف بار برای بخشی از کودکان شهرمان‬ ‫تهران هستیم که شهرداری برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و مقابله با آسیب های اجتماعی بیش از ‪5‬‬ ‫درصد بودجه ساالنه خود را در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی صرف می کند‪ ،‬بودجه ای که قطعاَ تا امروز‬ ‫هیچ مشکلی از مشکالت این کودکان زباله گرد شهر حل نکرده و شهرداری تهران نه در مقام مسئول اداره‬ ‫شهر با پیمانکاران متخلفی که این کودکان را در بدترین شرایط بکار می گیرند برخورد جدی نموده و نه‬ ‫در مقام ایفای مسئولیت اجتماعی اش قدم جدی بجز چند حرکت نمایشی برداشته است‪ .‬فراهانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما به عنوان نمایندگان مردم شریف تهران از کودکان کار تا کارگزاران و مدیران می بایست نسبت به‬ ‫کیفیت و شرایط زندگی یکایک شهروندان این شهر مسئوالنه برخورد کنیم و در مسیر بهبود کیفیت زندگی‬ ‫در همه محالت شهر و برای همه شهروندان اقدامات الزم را پیگیری کنیم‪.‬وی گفت‪ :‬این کودکان عزیز‬ ‫اگر ژ ِن خوب ندارند‪،‬اما در انسانیت‪،‬مسلمان بودن و حق حیات و تعالی با یکایک ما برابر و برادرند و ما در‬ ‫برابر شرایط آنها مسئولیم‪ .‬فراهانی اضافه کرد‪ :‬بر همین اساس به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای‬ ‫بند ‪ 3‬ماده ‪ 80‬قانون شوراهای اسالمی کشور‪ ،‬برای دومین بار درباره « لزوم توجه به حقوق کودکان کار‬ ‫و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر این بخش از شهروندان » به شهرداری تهران تذکر می دهم‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد‪ :‬امیدوارم با اقدام به موقع‪ ،‬موثر و اهتمام جناب آقای دکتر‬ ‫حناچی ‪،‬شهردار محترم تهران و حسن استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد شاهد توجه به حقوق کودکان‬ ‫کار و بهبود شرایط بکارگیری‪ ،‬محیط کار و زندگی این گروه از شهروندان باشیم‪ ،‬تا در سایه توجه به‬ ‫زندگی همه شهروندان تهران را به شهری برای همه بدل سازیم‪.‬‬ ‫دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه طی چهار دهه هفت میلیون میلیون‬ ‫دستگیری با احتساب رقم افرادی که برای بار چندم دستگیر می‌شوند‪ ،‬در مورد جرائم‬ ‫مرتبط مستقیم با مواد مخدر در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد معتادان در کشور ثابت‬ ‫و ایستا نیست و روزانه حداقل ‪ ١۵٠‬جوان جدید وارد چرخه اعتیاد می‌شوند‪.‬دکتر علی‬ ‫هاشمی در نشست « نارکوتروریسم‪ ،‬تهدید علیه امنیت ملی» افزود‪ :‬در این حوزه تاکنون‬ ‫کار علمی و پژوهشی منسجمی نشده است‪ .‬از منظر جهانی چهار بحران بزرگ وجود دارد‬ ‫که شامل بحران اتمی‪ ،‬زیست محیطی‪ ،‬فقر و مواد مخدر می‌شود‪.‬وی با بیان اینکه تهدیدات‬ ‫مواد مخدر به شکل کالن مانند یک سکه دو رو است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روی اول جذاب بودن‬ ‫اقتصاد مواد مخدر و روی دوم جدی بودن مصرف و تقاضاست که یکی از چالش‌های بحث‬ ‫تروریسم است و از دل پول مواد مخدر بیرون می‌آید‪.‬هاشمی با بیان اینکه مناقشات قومی‬ ‫و ناپایدار ی‌های سیاسی که فضا را برای فعالیت گرو ه‌های جرم سازمان یافته در منطقه‬ ‫بالکان فراهم کرده و این منطقه را تبدیل به دروازه ورود تروریسم مخدری به اروپا کرده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬برخی شاخص‌ها از جمله شاخص شکنندگی دولت‌ها ( ‪)fragile state‬‬ ‫و در کنار آن ورشکستگی اقتصادی‪ ،‬حاکمیت ضعیف که منجر به ضعف کارکردهای‬ ‫امنیتی می‌شود‪ ،‬شرایط را برای بروز تروریسم مخدری مهیا می‌سازد‪ .‬از جمله معیارهای‬ ‫مهم شاخص شکنندگی دولت‌ها عبارتند از توسعه نامتوازن و فقر‪ ،‬نزول اقتصادی در بخش‬ ‫اقتصاد و مناقشات هویتی‪ ،‬فرار مغزها و منازعات قومیتی در بخش اجتماعی که در نهایت‬ ‫منجر به تضعیف حکمرانی و بروز شبه دولت‌های مخدری می‌شود‪.‬وی در تعریف این پدیده‬ ‫توضیح داد‪ :‬تروریسم مخدری ( نارکوتروریسم) حاصل پیوند دو پدیده نامشروع قاچاق‬ ‫مواد و تروریسم است که نخستین بار برای اشاره به خشونت‌های تروریستی علیه پلیس‬ ‫مبارزه با موادمخدر کشور پرو در دهه ‪ ۸۰‬میالدی توسط رییس جمهوری این کشور به کار‬ ‫رفت و در کشور ما نیز برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی پولشویی در سال ‪ - ۸۳‬که با‬ ‫بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر و حمایت رئیس جمهوری وقت برگزار شد‪ ،‬به کار رفت‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر این موضوع پیچید ه‌تر شده و مجلس هم به‌طور‬ ‫جدی دنبال آن رفته و مقررات داخلی کشور را در این خصوص تصحیح کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تهدیدات نظا م‌مند گرو ه‌های سازما ن‌یافته قاچاق علیه دولت‌ها که در راستای تاثیرگذاری‬ ‫بر سیاست‌های مخدری صورت می‌گیرد نارکوترور نامیده می‌شود‪ .‬همچنین گفته می شود‬ ‫گاهی گرو ه‌هایی که ماهیت تروریستی دارند‪ ،‬دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند‪.‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه در سطح جهان ‪ ٢۴٠‬تا ‪ ۲۴۵‬میلیون مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد که‬ ‫این آمار به شکل غیر رسمی بیش از این مقدار است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براساس آخرین آماری‬ ‫که در سال ‪ ۸۳‬و پایان دوره حضورم در ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را منتشر کردم‬ ‫حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزارمصرف کننده در کشور وجود داشت که از این تعداد دو و‬ ‫نیم میلیون معتاد قطعی و یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار معتاد تفننی بودند‪.‬دبیرکل ستاد مبارزه‬ ‫با مواد مخدر در دوره اصالحات ادامه داد‪ :‬تعداد معتادان در ابتدای دولت دکتراحمدی‬ ‫نژاد و اوایل سال ‪ ۸۵‬این رقم ‪ ٨٠٠‬هزار نفر اعالم شد تا اینکه در سال ‪ ، ٩٠‬تعداد معتادان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر اعالم شد این درحالیست که براساس پژوهشی که در همان‬ ‫سال ‪ ۹۰‬انجام شد‪ ،‬این رقم به بیش از چهار میلیون نفر رسید که البته این آمار اعالم‬ ‫رسمی نشد و مدیرکل وقت تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر به همین دلیل از ستاد‬ ‫رفت‪ .‬در نهایت هم همین آمار ادامه داشت تا اینکه در سال ‪ ۹۵‬تعداد معتادان کشور ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر اعالم شد که تعداد معتادان قطعی را نشان می‌داد‪.‬هاشمی با اشاره‬ ‫به اینکه اقتصاد مواد مخدر براساس پژوهش‌های سال ‪ ۸۳‬رقم ‪ ١٢‬میلیارد دالر معادل ‪١٠‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در همان زمان را نشان می‌داد‪ ،‬تصریح کرد حدود ‪ ۴۵‬درصد از این‬ ‫رقم به جیب قاچاقچیان می‌رود‪ ٢۶ ،‬درصد دولت هزینه کرده و ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۴‬درصد هم به‬ ‫تبع اعتیاد جامعه پرداخت می‌کند‪.‬وی با اشاره به برآوردهای اجمالی و غیر رسمی گفت‪:‬‬ ‫تعداد معتادان ‪ ٢‬میلیون و ‪ ٨٠٠‬هزار نفر در سال ‪ ٩۵‬و مبحث هزینه‌های ترانزیتی‪ ،‬برآورد‬ ‫باالی ‪ ٣٠‬میلیارد دالر چرخش مالی مواد مخدر را مطرح می‌کند‪ .‬با این حال رقم ‪ ١٢‬تا ‪٢٠‬‬ ‫میلیارد دالری در این حوزه را می‌توان پذیرفت اما متاسفانه کار پژوهشی جامع جدید در‬ ‫این خصوص انجام نشده یا در صورت انجام نتایج آن اعالم رسمی نشده است‪.‬دبیرکل اسبق‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه عملکرد جمهوری اسالمی در حوزه مواد مخدر‬ ‫نشان می‌دهد که جمهوری اسالمی بزرگترین مبارزه کننده با نارکوتروریسم در جهان و در‬ ‫عین حال بزرگترین خسارت دیده از آن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬علیرغم تحریم‌های ظالمانه در‬ ‫حوزه تجهیزات و کمک های مالی با این حال آخرین گزارش خود آمریکایی‌ها در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬از کشفیات ما نشان می‌دهد که ایران ‪ ٧۵‬درصد کشفیات تریاک جهان و ‪ ۶١‬درصد‬ ‫مورفین جهان را به خود اختصاص داده است‪.‬هاشمی با اشاره به اینکه حدود ‪ ٣٧‬هزار باند‬ ‫قاچاق در ‪ ٣٧‬سال گذشته کشف شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ ٧٠ :‬درصد این باندها مسلحانه‬ ‫بودند همچنین بیش از ‪ ۴۰۰۰‬شهید و بیش از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزار جانباز در این حوزه وجود‬ ‫دارد‪.‬وی با بیان اینکه طی ‪ ۴۰‬سال اخیر بیش از ‪ ۱۴۷‬هزار تن تولید خالص افغانستان معادل‬ ‫تریاک‪ ۱۰.۵ ،‬درصد کشفیات داشتیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براساس آمارها ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد آن‬ ‫مربوط به ترانزیت به اروپاست که نشان می‌دهد هزینه سالمت این کشورها را ما پرداخت‬ ‫می‌کنیم‪.‬به گفته وی طی چهار دهه هفت میلیون دستگیری با احتساب رقم افرادی که برای‬ ‫بار چندم دستگیر می‌شوند‪ ،‬در مورد جرائم مرتبط مستقیم با مواد مخدر در کشور وجود‬ ‫دارد‪.‬دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه زمانی‌که در ستاد مبارزه با‬ ‫مواد مخدر بودم روزانه حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶٠‬نفر از داخل سیستم دستگیری می شدند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬البته این تعداد معادل ‪ ۵ .٢‬درصد از کل دستگیر ی‌ها را شامل می شد البته باعث‬ ‫افتخار نظام بود که با این متخلفان هم برخورد می‌کردیم‪.‬هاشمی با اشاره به اینکه بحث‬ ‫پیشگیری‪ ،‬بحث بنیادین جهان امروزی است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگرچه بحث پیشگیری هزینه‌دار‬ ‫است اما در بلند مدت از هزینه‌ها می کاهد برای مثال در برخی کشورهای اروپایی روزانه‬ ‫در منازل شیر رایگان توزیع می‌شود تا دولت‌ها از هزینه بیمار ی‌ها و پوکی استخوان مردم‬ ‫پیشگیری کنند‪ .‬این درحالیست که ما هنوز در برخی مسائل ابتدایی‌تر ماند ه‌ایم برای مثال‬ ‫هنوز نمی دانیم موسیقی حالل و حرام کدام است؟ هنوز بحث می‌کنیم دختران ورزشگاه‬ ‫بروند یا نه؟ اما برخی کشورها ‪ ٧٠‬درصد پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌ها را با توسعه‬ ‫ورزش حل کرد ه‌اند‪.‬هاشمی با اشاره به پژوهشی در بهمن ‪ ٧۴‬درباره «امید به آینده در نسل‬ ‫جوان در تهران» گفت‪ :‬براساس این پژوهش امید به آینده جوانان ایرانی بسیار پایین بود‬ ‫این درحالیست که بعد از دوم خرداد و در اواخر سال ‪، ۷۷‬آمارها نشان می‌داد این رقم‬ ‫به ‪ ۸۲‬درصد رسیده است‪.‬دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر علت این مساله را احساس‬ ‫مسئولیت و مشارکت نسل جوان در انتخابات دانست و گفت‪ :‬فعال بزرگترین راهبرد نظام‬ ‫و ستاد این است که تالش شود جذابیت اقتصادی مواد مخدر را بگیریم‪ .‬در اولین قدم‬ ‫باید شناخت داشته باشیم‪ ،‬این درحالیست که االن هیچکس نیست درباره تعداد معتادان‬ ‫اطالعات جدیدی بدهد و بگوید که نرخ بروز اعتیاد یعنی تعداد افراد جدید که به‬ ‫چرخه اعتیاد اضافه میشوند چه میزان است؟ هیچکس این ارقام را نمی داند چراکه کار‬ ‫علمی نشده است‪ .‬این درحالیست که تعداد معتادان ایستا نیست و روزانه حداقل ‪١۵٠‬‬ ‫جوان جدید وارد چرخه اعتیاد می‌شوند‪.‬وی در ادامه راهبردهای پیش رو را تشریح کرد‬ ‫و گفت‪ :‬همگن‌سازی قانونگذار ی‌های مالی با هدف مبارزه با فساد مالی‪ ،‬مبارزه با اقتصاد‬ ‫سیاه از طریق وضع سیستم نظارت بر جریا ن‌های مالی و رفع نابرابر ی‌ها و مناقشات قومی از‬ ‫طریق توزیع عادالنه ثروت و برقراری عدالت اجتماعی از جمله راهبردهای حل این مشکل‬ ‫خواهد بود‪.‬دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد‪ :‬اگر بپذیریم و باور کنیم که‬ ‫این پدیده یکی از چهار صنعت اصلی چرخش مالی در جهان و جنگ تمام عیار علیه صلح‬ ‫و توسعه است‪ ،‬باید اقدامات جدی انجام دهیم‪ .‬برخالف بحران هسته‌ای که یک تهدید‬ ‫بالقوه است‪ ،‬این پدیده تهدید بالفعل است و اگر شعار پیش به سوی جهان عاری از سالح‬ ‫هسته‌ای را سر می‌دهیم باید ‪ ۱۰‬برابر بیشتر به سوی جهان عاری از قاچاق مواد مخدر و‬ ‫تروریسم و حرکت کنیم‪.‬رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طبق اذعان جامعه جهانی و سازمان ملل‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران با عمل و‬ ‫نه با شعار‪ ،‬با دادن قربانیان زیاد و هزینه‌های سنگین‪ ،‬محور و پرچمدار این جهاد بزرگ‬ ‫انسانی بوده و با توجه به بالفعل بودن این تهدید طی چهار دهه‪ ،‬اعتمادسازی جهانی را‬ ‫در از همین نقطه در عمل نشان داده است‪.‬وی با تاکید بر اینکه یکی از راهبردهای مبنایی‬ ‫مبارزه با نارکوتروریسم تالش همه جانبه جهت کاهش جذابیت اقتصادی این پدیده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران جهت تحقق این راهبرد سیاست مدیریت مصرف را از طریق‬ ‫تولید و توزیع داروهای جایگزین در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار داده است‪ .‬راه‬ ‫اندازی مرکز رصد دائمی اطالعات و عملیات این پدیده در سطح ملی منطقه‌ای و جهانی‪،‬‬ ‫را ه‌اندازی مرکز جهانی تبادل علمی پژوهشی و آموزشی در این حوزه‪ ،‬را ه‌اندازی مرکز‬ ‫جمع آوری و انتقال تجارب در حوزه تکنولوژی سایبری از دیگر راهبردهای مقابله با‬ ‫نارکوتروریسم است‪.‬هاشمی در پایان درباره ضرورت مبارزه فعال با پولشویی و زمینه‌های‬ ‫آن نیز توضیح داد‪ :‬کنترل فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه‪ ،‬کنترل بخش‌های اقتصادی غیر‬ ‫رسمی‪ ،‬کارآمد کردن بازار مالی رسمی‪ ،‬اثربخش کردن قوانین ضد پولشویی‪ ،‬باال بردن‬ ‫ریسک عملیات پولشویی‪ ،‬آموزش دست اندرکاران بازارهای مالی و بانک‌ها در رابطه‬ ‫با رو ش‌های مدرن پولشویی و استفاده از دیپلماسی مواد مخدر از جمله این راهکارهای‬ ‫پیشنهادی هستند‪.‬‬
‫روسیهبهخروجازتوافقتسلیحاتیباآمریکانزدیکشد‬ ‫روسیه به تعلیق مشارکتش در یک پیمان تسلیحات هسته‌ای کلیدی نزدیک شده است‪.‬به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس‪ ،‬دومای روسیه امروز (سه‌شنبه) به اتفاق آراء به حمایت از حکم والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس‌جمهوری روسیه در تعلیق وظایف روسیه طبق پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد ‪ ۱۹۸۷‬با ایاالت متحده رای مثبت داد‪.‬این اقدامات پس از آن انجام می‌شود که آمریکا درباره خروج از‬ ‫پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد موسوم به آی‌ان‌اف در ماه فوریه اطالع داد و زمینه را برای خروج ظرف شش ماه فراهم کرد‪ ،‬مگر اینکه مسکو به تبعیت از آن بازگردد‪ .‬روسیه هرگونه تخطی را رد‬ ‫می‌کند و آمریکا را به نقض توافق مذکور متهم می‌کند‪.‬والدیمیر پوتین نسبت به استقرار موشک‌های جدید در اروپا به آمریکا هشدار داده است و می‌گوید روسیه با تسلیحات سریع جدید که به زمان‬ ‫اندکی برای رسیدن به اهدافشان نیاز است‪ ،‬تالفی می‌کند‪.‬‬ ‫شمارش معکوس برای‬ ‫برجام و آینده ای پر ابهام‬ ‫«محمد مرسی» و انقالبی که‬ ‫با اعتماد به آمریکا ناتمام ماند‬ ‫ارتشمصرازطریقمحمدمرسیدرسال‪ ۲۰۱۳‬رئیسدولتمنتخبراباکودتاینرماز‬ ‫قدرتبرکنارکردودرنتیجهباشکستدولتمرسییکیدیگرازفرصت‌هایتاریخیکهپس‬ ‫ازچندیندههنصیبجریاناسالم‌گرایمصرشدهبودازدسترفت‪.‬تلویزیونمصرروزدوشنبه‬ ‫س‪‎‬جمهورسابقمصربه‌هنگامجلسهمحاکمهخبر‬ ‫بیستوهفتمخردادازمرگمحمدمرسیرئی ‌‬ ‫داد‪‎.‬تلویزیونرسمیمصراعالمکردکهمرسیدرجلسهدادگاهبهحالتاغمارفتهودرگذشته‬ ‫است‪‎.‬محمدمُرسیعیسیالعیاطزادهمتولدهشتمآگوست‪ 1951‬میالدیودارایمدرکدکترای‬ ‫محافظتازموتورهایفضاپیمااز دانشگاهکالیفرنیایجنوبیبود‪.‬ویپیشازپیروزیدراولین‬ ‫انتخاباتریاست‌جمهوریبعدازسرنگونیحسنیمبارکدیکتاتورمخلوعاینکشورریاست‬ ‫حزبآزادیوعدالتوابستهبهاخوانالمسلمینرابه‌عهدهداشت‪.‬مرسیدرانتخاباتریاست‬ ‫جمهوری‪2012‬میالدینامزداخوانالمسلمیندرانتخاباتریاست‌جمهوریشدوباشکست‬ ‫س‪‎‬جمهورفقید‬ ‫احمدشفیقآخریننخست‌وزیرحسنیمبارکدراینانتخاباتپیروزشد‪.‬رئی ‌‬ ‫مصردرتاریخدوازدهمتیرماه‪ 1392‬پسازهفته‌هاناآرامیباعنوانجنبشتمردبه‌نمایندگی‬ ‫محمدالبرادعیرئیساسبقآژانسبین‌المللیانرژیاتمیبه‌دستارتشبرکنارشد‪.‬مرسیاززمان‬ ‫برکناریتازمانمرگدرزندانبه‌سرمی‌بردودرچندینپروندهبهاعدامویاحبسابدمحکوم‬ ‫شدهبود‪.‬قتلمعترضاندراطرافکاخاالتحادیه‪،‬جاسوسیبرایقطروایران‪،‬حملهبهیکزندان‬ ‫درسال‪ 2011‬میالدیوفراریدادنهزارانزندانیازجملهاتهاماتیبودکهدادستانیمصربه‬ ‫مرسیواردکردهبود‪‎.‬رئیسسابقدفترنمایندگیایراندرقاهره‪،‬ابرازعقیدهکردهبودکهانقالب‬ ‫ژانویه‪ 2011‬مصر‪،‬انقالبینیمه‌تمامودرحقیقتیکتحولمقطعیویکمُ ّ‬ ‫سکنبرایمردممصر‬ ‫بود‪،‬زیراملتمصرمی‌دانستندچه‌چیزینمی‌خواهندامانمی‌دانستندکهچه‌چیزیمی‌خواهند‪.‬کشور‬ ‫مصرباپیشینهتاریخیوموقعیتاستراتژیکخودیکیازکشور‌هایمهموتأثیرگذارخاورمیانه‬ ‫استکهارتشبعدازاستقاللاینکشورهموارهبه‌عنوانبازیگراصلیصحنهسیاستبودهاست‪،‬‬ ‫وپسازسقوطنظامسلطنتیتاکنونبه‌جزدورانکوتاهحکومتمحمدمرسی‪،‬ریاستدولت‬ ‫رارهبراننظامیدراختیارداشتند‪.‬تحوالتاینکشوربه‌خصوصازسال‪ 2011‬بهبعدگواهآن‬ ‫استکهتالشمصری‌هابرایاستقرارحکومتیغیرنظامیودموکراتیکناکامماندهاستودر‬ ‫نهایتارتشدرسال‪ 2013‬رئیسدولتمنتخبراباکودتاینرمازقدرتبرکنارکردودرنتیجه‬ ‫باشکستدولتمرسییکیدیگرازفرصتهایتاریخیکهپسازچندیندههنصیبجریان‬ ‫اسالم‌گرایمصرشدهبودازدسترفت‪.‬بهبهانهدرگذشتمحمدمرسی‪‌،‬بهبازخوانیدالیل‬ ‫سرنگونیدولتاخوانیویکهبسیارکوتاهبودوتفاوتآنباانقالب‌هایرنگینمی‌پردازیمکه‬ ‫درگفت‌وگوبا"مجتبیامانی"رئیسپیشیندفترنمایندگیجمهوریاسالمیایراندرقاهره‬ ‫صورتگرفتهاستومتنآنبه‌شرحذیلاست؛‬ ‫امانیگفت‪:‬انقالبمردممصرهماننددیگرکشورهایعربیدارایسهوجهمهماست؛اول‬ ‫ضدیتبادیکتاتوریکهسال‌هابرآنجاحکمفرماییمی‌کرد‪.‬دومضدیتبافساداستکهیک‬ ‫شبکهگسترده‌ایدراینگونهکشورهاایجادکردهبودوسومهم‪،‬وابستگیکشورهایمزبوربه‬ ‫بیگانگاناست‪.‬اینوابستگیبه‌گونه‌ایبودکهمی‌توانازآنبه‌عنوان"اجاره‌دادنکشور"یاد‬ ‫کرد‪.‬اینویژگی‌هادرتمامکشورهایعربیکهانقالبدرآنهارخدادهاست‪،‬مشترکند‪.‬بندهپس‬ ‫ازسرنگونیرژیمحسنیمبارکبامرحوم"محمدحسنینهیکل"روزنامه‌نگارمشهورمصری‬ ‫مالقاتکردم‪.‬اوتعبیریبه‌کاربردکهوجهتمایزمصررابادیگرکشورهایعربینشانمی‌داد‪.‬‬ ‫هیکلگفت"تونسآزمایشگاهکوچکیبرایانقالب‌هایعربیبود‪،".‬اینکشورازلحاظ‬ ‫وسعت‪،‬جمعیتوجایگاهدرجهانومنطقهنسبتبهمصرقابلمقایسهنیست‪.‬این‌کهتونسی‌ها‬ ‫پیشگامدرانقالب‌هایعربیبودند‪،‬خب‪،‬مصری‌هابه‌نوعیاحساسمی‌کنندکهاینحقآنانبود‬ ‫چراکهمصری‌هادارایروحیهپرچمداریدراینگونهتحوالتبودندواینوجهبرتریمصر‬ ‫رانشانمی‌دهد‪.‬شمامی‌بینیدتأثیراتآنبعدازسقوطمبارکدرخیلیکشورهابسیارگسترده‬ ‫بود‪،‬نسبتبهسرنگونیدیکتاتورتونس‪.‬وجهه‌ایکهمصربهانقالب‌هایعربیداد‪،‬یکیازباب‬ ‫اسالمگراییبودزیراریشه‌هایدینیومذهبیدرمصربسیارقوی‌ترازتونسوسایرکشورهاست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اقدامتازهایرانمبنیبردورتازهکاهشتعهداتبرجامیباواکنشهایبینالمللیمتفاوتی‬ ‫همراهبودهاست‪.‬روزگذشتهخبرعبورایرانازسقف‪ ۳۰۰‬کیلوگرمیاورانیومغنی‌شدهطی‪۱۰‬‬ ‫روزآیندهبهسرعتتبدیلبهتیتریکرسانه‌هایجهانشد‪.‬اینپرونده‌ایازماجراوواکنش‌های‬ ‫بهآناست‪.‬پسازبیانیهشورایامنیتملیخطاببهکشورهایباقیماندهدربرجامدرروز‬ ‫هجدهماردیبهشتماهواعالممهلتشصتروزهبهاروپا‪ 27،‬خردادماهبهروزکمالوندی‬ ‫سخنگویسازمانانرژیاتمیدرجریانبازدیدنمایندگانرسانه‌هاازمجتمعآبسنگیناراک‬ ‫اظهارکرد‪:‬ازامروزشمارشمعکوسبرایعبورازذخیره‪ ۳۰۰‬کیلوگرمیاورانیومغنیشدهآغاز‬ ‫می‌شود و تا‪ 10‬روز دیگر یعنی‪ ۲۷‬ژوئن (‪ ۶‬تیرماه) از این سقف عبور می‌کنیم‪ .‬این اقدام ایران به‬ ‫سرعتبهتیتررسانههایدنیاتبدیلشدومقامهایمختلفنسبتبهایناعالمموضعگیریکردند‬ ‫کهدرادامهبرخیازآنهارامیخوانید‪:‬یکیازنکاتمهمدیگریکهکمالوندیاعالمکرداین‬ ‫بودکه ازاینپسقرارنیستآبسنگینبهعنوانمادهاولیهصادرشودبلکهایراندرصددبکار‬ ‫بردنآندرصنایعباالاست‪.‬ویهمچنینافزودکهازنظراقتصادیآبسنگینارزشافزوده‬ ‫باالییداردومانمی‌خواهیمبازارهایخوبیکهپیداکردیمراکناربگذاریم‪.‬ویهمچنینتاکید‬ ‫کردکهعبوراز‪ ۱۳۰‬ت ُنبهباالبرایایرانهدفنیستامادیگرکشورمانبهعنوانتعهدبهآننگاه‬ ‫نمیکند‪.‬دراولینواکنشهابهاقدامتازهایرانسخنگویوزارتخارجهآلمانباصدور بیانیه‬ ‫ایگفت‪:‬ماازایرانمی‌خواهیمکهتعهداتشذیلبرجامرابه‌صورتکاملاجراکند‪.‬سخنگوی‬ ‫دولتانگلیسدرادامهلفاظی‌هایاینکشورعلیهایرانگفتکهدرصورتاقدامایراندرتوقف‬ ‫اجرایتعهداتبرجامی‪،‬لندنهمهگزینه‌هارادرنظرمی‌گیرد‪ .‬نتانیاهوهمازقافلهعقبنماندودر‬ ‫بیانیهایخواستاراعمالتحریمهایبیشترعلیهایرانشد‪.‬درادامهمشاورامنیتملیترامپیعنیجان‬ ‫بولتونکههموارهباادبیاتیتندعلیهکشورمانموضعگیریکردهاستاقدامایرانراباجخواهی‬ ‫هستهایدانست‪ .‬درادامهامانوئلمکروننیزازاقدامایرانابرازتاسفکردولیعنوانکردکه‬ ‫آژانسبینالمللیانرژیاتمیتعهدایرانبهبرجامراتاییدکردهاست‪.‬دراینبینواکنشترامپ‬ ‫همدرنوعخودجالببود‪.‬ویبهانتشارتوئیتیکوتاهبسندهکردونوشت‪:‬ایرانقراراستاز‬ ‫محدودیت‌هایذخائراورانیومسرپیچیکند‪.‬پسازترامپسخنگویوزارتخارجهآمریکانیز‬ ‫درواکنشبهصحبتهایسخنگویسازمانانرژیاتمیایران‪،‬گفتکهآمریکاازبیانیهایراندر‬ ‫موردافزایشاحتمالیتولیداورانیومباغنایپایین‪،‬شگفتزدهنشدهاست؛اینامربراساسسنت‬ ‫رفتار‪۴۰‬سالهآنهااست‪.‬درهمینراستافدریکاموگرینی‪،‬مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپا‬ ‫اعالمکردهکهایرانتاکنونبهبرجاممتعهدبودهاست‪.‬مشاورویهمدرگفتوگوییاقدامات‬ ‫ایرانبرایکاهشتعهداتخودرامنصفانهخواندهاست‪.‬پیشازاقدامامروزایرانطیهفتههای‬ ‫گذشتهوزیرخارجهآلمانونخستوزیرژاپنبهتهرانسفرکردند‪«.‬حسنروحانی»رئیس‬ ‫جمهوریاسالمیایراندردیداروزیرامورخارجهآلمانبابیاناینکهخروجآمریکاازبرجامجز‬ ‫تأثیراتمنفیدرتعاملکشورهاوامنیتمنطقهحاصلینداشتهاست‪،‬تاکیدکرد‪:‬جمهوریاسالمی‬ ‫ایرانهرگزبااعمالتحریموفشاردربن‌بستقرارنگرفتهونخواهدگرفت‪.‬روحانیتصریحکرد‪:‬‬ ‫اگرکشورهایاروپاییمعتقدندکهبرجامبهنفعمناسباتایرانواتحادیهاروپاوتوسعهصلح‪،‬ثبات‬ ‫وامنیتمنطقهاستبایدسریعتربرایحفظآنتالشکردهواقداماتعملیوجدیداشتهباشند‪.‬‬ ‫رئیسجمهورکشورمانهمچنیندردیدارباآبهشینزونیزاظهارداشت‪:‬جمهوریاسالمیایران‬ ‫آغازگرهیچجنگیدرمنطقهحتیباآمریکانخواهدبود‪،‬امااگربخواهدجنگیعلیهایرانآغاز‬ ‫شود‪،‬پاسخیقاطعبهآنخواهیمداد‪.‬درهمینراستاگزارهبرگوزارتخارجهبهطورمفصلاز‬ ‫زمانرویکارآمدنترامپ‪،‬بهبررسیکارشکنیهایآمریکاودالیلکاهشتعهداتبرجامی‬ ‫ایرانپرداختهاست‪.‬الزمبهذکراستکهجمهوریاسالمیایرانپیشازتصویبتوافقهستهای‬ ‫بهتواناییغنیسازیاورانیوم‪ 20‬درصدیرسیدهبود‪.‬درهمینراستاآژانسبین‌المللیانرژیاتمی‬ ‫در سال‪ 2012‬گزارش داده بود که ایران حدود‪ 109‬کیلوگرم اورانیوم با غنای‪ 20‬درصد در اختیار‬ ‫دارد‪.‬همچنینگفتنیاستکهدربیانیهاولیکهشورایامنیتملیمنتشرکردهبودرئیسجمهور‬ ‫کشورماننیزنامهایبهکشورهایباقیماندهدربرجامفرستادوخواستارحسننیتاروپاییهادر‬ ‫اجرایتعهداتشانشد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪832‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترامپ‪:‬دنبالاقدامنظامی‬ ‫علیهایراننیستیم‬ ‫رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه در مصاحبه‌ای با نشریه «تایم»‬ ‫هدف قرار گرفتن دو نفتکش در دریای عمان را حادثه‌ای‬ ‫«جزئی» توصیف کرده است‪«.‬دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫آمریکا در مصاحبه‌ای اختصاصی با یک نشریه آمریکایی‬ ‫تالش کرد از اهمیت حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان‬ ‫بکاهد‪ .‬او در مصاحبه با نشریه «تایم» هدف قرار گرفتن‬ ‫این نفتکش‌ها را «بسیار جزئی» توصیف کرد‪ .‬ترامپ ضمن‬ ‫متهم کردن ایران به دست داشتن در ماجرای هدف قرار‬ ‫گرفتن این دو نفت‌کش ادعاها درباره اینکه دولت او در حال‬ ‫بررسی اقدام نظامی علیه ایران است را رد و تأکید کرد که‬ ‫«اص ً‬ ‫ال » چنین چیزی مطرح نیست‪ .‬منابع خبری پنجشنبه‬ ‫هفته گذشته از حمله به دو نفتکش در دریای عمان خبر‬ ‫دادند‪ .‬کشتی «فرانت آلتر» با پرچم جزایر مارشال و کشتی‬ ‫«کوکوکا کاریجس» با پرچم پاناما در حال حرکت بود‪.‬‬ ‫نفتکش اول از امارات متحده عربی عازم تایوان و کشتی دوم‬ ‫که مالک آن یک شرکت ژاپنی است از عربستان سعودی‬ ‫عازم سنگاپور بودند‪.‬‬ ‫دولت آمریکا ساعاتی بعد از این حادثه‪ ،‬هما ن‌طور که انتظار‬ ‫می‌رفت انگشت اتهام را به‌سمت ایران نشانه گرفت‪« .‬مایک‬ ‫پامپئو»‪ ،‬وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری‬ ‫رسم ًا ایران را عامل این حادثه معرفی کرد‪ .‬پامپئو مدعی شد‬ ‫ارزیابی‌های دولت آمریکا بر «داده‌های اطالعاتی» استوار‬ ‫است‪« .‬دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهور آمریکا هم چند بار‬ ‫تصریح کرد که حمله به نفتکش‌ها توسط ایران انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬نیروی دریایی آمریکا پنج‌شنبه‌شب ویدئویی را‬ ‫منتشر و ادعا کرد در ساعت ‪ 4:10‬بعدازظهر پنج‌شنبه به‌وقت‬ ‫محلی‪ ،‬یک قایق گشتی ایران به کشتی آسیب‌دیده «کوکو‌کا‬ ‫کاریجس» نزدیک شده و یک «مین عمل‌نکرده را از بدنه این‬ ‫نفتکش‌ جدا کرد»‪.‬‬ ‫این روایت‪ ،‬اما به‌شدت مورد تردید واقع شده‪« .‬یاتاکا‬ ‫کاتادا»‪ ،‬مالک نفتکش ژاپنی گفته که به‌خالف روایت آمریکا‬ ‫اص ً‬ ‫ال انفجار مین عامل صدمه به این کشتی نبوده و طبق‬ ‫اطالعاتی که به او رسیده حمله توسط یک «شیء پرنده»‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬او ادعاها درباره هدف قرار گرفتن‬ ‫کشتی‌ها توسط اژدر را هم رد کرد و گفت با توجه به اینکه‬ ‫محل اصابت کام ً‬ ‫ال باالی آب است‪ ،‬حمله با اژدر نیز قابل قبول‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫روایت آمریکایی‌ها میان کشورهای اروپایی هم به‌غیر از‬ ‫انگلیس مشتری خاصی پیدا نکرده و به‌نظر می‌رسد این بار‬ ‫ادعاهای آمریکا آ ن‌قدر غیرقابل‌قبول است که از پس اقناع‬ ‫اروپای کام ً‬ ‫ال همنوا با آمریکا در اتهام‌پراکنی علیه ایران در‬ ‫مسائل منطقه‌ای هم بر نیامده است‪.‬‬ ‫شهردار شهر لندن در پی حمالت اخیر‬ ‫رئیس جمهور آمریکا به خودش‪ ،‬دونالد‬ ‫ترامپ را "الگویی برای نژادپرستان و‬ ‫ترامپ الگوی نژادپرست‌ها‬ ‫و راست‌های افراطی جهان شده است‬ ‫کشور گفت که به میزان "‪ ۱۵۰‬درصد"‬ ‫با اظهارنظر ترامپ موافق است اما او اگر‬ ‫فردی بود که در لندن در تعطیالت آخر‬ ‫هفته گذشته این کشور کشته شد‪.‬این مرد‬ ‫جای ترامپ بود از کلمات متفاوتی استفاده‬ ‫‪ ۴۳‬ساله در منطقه استراتفورد در شرق‬ ‫روزنامه دیلی میل‪ ،‬صادق‌خان شهردار لندن‬ ‫انتشار این توئیت‪ ،‬به بازنشر یک پیام منتشر‬ ‫قبل از آن نیز یک باند تبهکار متشکل از‬ ‫علیه خودش که او را یک "فاجعه" و مایه‬ ‫راست افراطی پرداخت‪ .‬کیتی هاپکینز‬ ‫مشغول تحقیق درباره یک مورد سرقت در‬ ‫بود واکنش نشان داد‪.‬دونالد ترامپ در‬ ‫لندنستان صادق‌خان و شهر چاقوکش‌ها‬ ‫راست‌های افراطی جهان خواند‪.‬به نقل از‬ ‫سه روز بعد از اظهارات جنجالی ترامپ‬ ‫"بی‌آبرویی ملی" برای انگلیس خوانده‬ ‫توئیتر نوشته بود‪ :‬صادق خان یک فاجعه‬ ‫و مایه بی‌آبرویی ملی است که دارد شهر‬ ‫می‌کرد‪.‬در عین حال ترامپ همزمان با‬ ‫شده از کیتی هاپکینز‪ ،‬از ستو ن‌نویس‌های‬ ‫در این توئیت خود نوشته بود‪ :‬این شهر‬ ‫چند مجرم جوان زمانی که نیروهای پلیس‬ ‫مرکز خریدی در وستفیلد بودند با بطری‬ ‫من نسبت به دونالد ترامپ است‪ .‬او اکنون‬ ‫تبدیل به یک الگو برای نژادپرستان‬ ‫سراسر جهان چه در این کشور و چه در‬ ‫کشورهای مختلف اعم از مجارستان‪ ،‬ایتالیا‬ ‫یا فرانسه شده است‪.‬‬ ‫شهردار شهر لندن تأکید کرد‪ :‬ترامپ‬ ‫اکنون الگوی جنبش‌های راست افراطی‬ ‫از شهرهای سراسر این کشور با مشکل‬ ‫بزرگ افزایش جرایم خشونت‌آمیز روبرو‬ ‫هستند و این روند از سال ‪ ۲۰۱۴‬برای آ ن‌ها‬ ‫ایجاد شده است‪.‬صادق‌خان گفت‪ :‬رهبران‬ ‫خوب زیادی نیز در آمریکا هستند که‬ ‫با افزایش چشمگیر جرایم خشونت‌آمیز‬ ‫و پرتاب اشیا به پلیس حمله کردند‪.‬صادق‬ ‫است و این باید باعث نگرانی فراوان ما‬ ‫گزارش‌های خبری بی‌بی‌سی درباره جرایم‬ ‫دونالد ترامپ باید درباره این توئیت‌هایش‬ ‫است که باید به اینکه چرا دلمشغولی من‬ ‫را یاد بگیریم و با یکدیگر برای مقابله با‬ ‫چند روز پیش یک مرد ‪ ۴۳‬ساله در لندن‬ ‫در اشاعه دادن یک توئیت نژادپرستانه‪،‬‬ ‫است که باید به این سوال پاسخ دهد که‬ ‫از شهرهای جهان غرب اتفاق می‌افتند‪،‬‬ ‫است‪ .‬او همراه با این پستش دو تصویر از‬ ‫لندن را نابود می‌کند‪.‬پس از این صحبت‌ها‪،‬‬ ‫خشونت‌آمیز اخیر در لندن منتشر کرد‪.‬‬ ‫کاندیداهای رهبری حزب محافظه‌کار این‬ ‫بر اثر اصابت چاقو کشته شد و او چهارمین‬ ‫جرمی هانت‪ ،‬وزیر خارجه بریتانیا و از‬ ‫لندن مورد حمله قرار گرفت و یک روز‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬این یکی از نگرانی‌های‬ ‫توئیت‌های نژادپرستانه را اشاعه می‌دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من صراحتاً می‌گویم که بسیاری‬ ‫خان در اظهاراتش در مرکز لندن گفت‪:‬‬ ‫توضیح دهد‪ .‬او گفت‪ :‬این کار ترامپ‬ ‫یک اتفاق قابل توجه است‪.‬صادق‌ خان در‬ ‫شود‪.‬صادق‌خان گفت‪ :‬این دونالد ترامپ‬ ‫را دارد پاسخ دهد‪ .‬این دونالد ترامپ‬ ‫چرا توئیت‌های فعاالن راست افراطی و‬ ‫مواجه هستند و من از آ ن‌ها حمایت می‌کنم‬ ‫به این هدف که از یکدیگر درس‌هایی‬ ‫مساله جرایم خشونت‌آمیز که در بسیاری‬ ‫همکاری کنیم‪.‬‬ ‫ترامپ در مصاحبه با «نشریه تایم» با لحن متفاوتی نسبت‬ ‫به سایر مقام‌های دولتش درباره این حمله اظهارنظر کرده‪.‬‬ ‫او گفته که دریای عمان اکنون نسبت به گذشته از اهمیت‬ ‫راهبردی کمتری برای ایاالت متحده برخوردار است‪ ،‬در حالی‬ ‫که چین ‪ .‬ژاپن با توجه به نیازشان به نفت هنوز نگاهشان‬ ‫معطوف این منطقه است‪ .‬ترامپ گفت‪« :‬جاهای دیگر مقادیر‬ ‫زیادی نفت از آنجا به دست می‌آورند‪ ،‬ما خیلی کم به دست‬ ‫می‌آوریم‪ .‬ما ظرف دو سال و نیم گذشته پیشرفت‌های زیادی‬ ‫در زمینه انرژی کرده‌ایم‪ .‬همزمان با آنکه خط لوله‌ها در‬ ‫حال ساخت هستند ما صادرکننده انرژی هستیم‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ما االن در خصوص خاورمیانه در جایگاهی که قب ً‬ ‫ال قرار‬ ‫داشتیم نیستیم؛ بعضی‌ها می‌گفتند به خاطر نفت در این‬ ‫منطقه حضور داریم‪».‬رئیس‌جمهور آمریکا گفت با ارزیابی‌های‬ ‫جامعه اطالعاتی کشورش مبنی بر اینکه ایران عامل این‬ ‫حمالت بوده موافق است‪ .‬او گفت‪« :‬فکر نمی‌کنم آدم‌های‬ ‫زیادی باشند که به این موضوع تردید داشته باشند‪».‬ترامپ‪،‬‬ ‫علی‌رغم این بار دیگر مدعی شد که رفتار ایران بعد از ورود‬ ‫او به کاخ سفید به عنوان رئیس‌جمهور تغییر کرده است‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬اگر به لفاظی‌های آنها نسبت به وقتی که داشتند‬ ‫توافق را امضا می‌کردند دقت کنید می‌بینید آن موقع دائم‬ ‫می‌گفتند "مرگ بر آمریکا‪ ،‬مرگ بر آمریکا؛ آمریکا را نابود‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬آمریکا را می‌کشیم‪ ".‬من دیگر از این جور حر ف‌ها‬ ‫زیاد نمی‌شنوم و انتظار هم ندارم که بشنوم‪».‬ترامپ در پاسخ‬ ‫به سوالی در خصوص اینکه آیا در حال بررسی اقدام نظامی‬ ‫علیه ایران است گفت‪« :‬نمی‌گویم که اینطور است‪ .‬اص ً‬ ‫ال‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫کوالکوویچ جسارت جوانگرایی را‬ ‫دارد اما ما ایرانی‌ها نتیجه گرا هستیم‬ ‫محمدرضا دامغانی گفت‪ :‬کوالکوویچ جسارت جوانگرایی در تیم ملی را دارد‪ ،‬اما‬ ‫دلیل اینکه این کار را نمی‌کند نتیجه گرا بودن جامعه ایران‪ ،‬اصحاب رسانه و خانواده‬ ‫والیبال است‪.‬‬ ‫محمدرضادامغانیگفت‪:‬کوالکوویچجسارتجوانگراییدرتیمملیرادارد‪،‬‬ ‫اما دلیل اینکه این کار را نمی‌کند نتیجه گرا بودن جامعه ایران‪ ،‬اصحاب رسانه و خانواده‬ ‫والیبالاست‪.‬‬ ‫کارشناس والیبال ایران در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران تا‬ ‫پایان هفته سوم لیگ ملت‌های‪ ،۲۰۱۹‬توضیح داد‪ :‬در کل باید بگویم که عملکرد تیم ملی‬ ‫در همه زمینه‌ها نسبت به دوره‌های گذشته و بازی‌های اول‪ ،‬خیلی بهتر است‪ .‬در دوره‌های‬ ‫قبل بازی‌های اول را می‌باختیم و اگر هم بردی بود در‪ ۵‬ست و با حضور تماشاگران‬ ‫کسبمی‌شد‪.‬ماحتیبرزیلرا هممی‌توانستیمببریمکه بهدلیلشرایط مسابقه این اتفاق‬ ‫رخ نداد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬شاید اگر قبل از بازی با برزیل از من می‌پرسیدید ایران برای برد در این‬ ‫مسابقه چند درصد شانس دارد‪ ،‬بنده عدد‪ ۲۰‬را انتخاب می‌کردم‪ ،‬اما وقتی بازی را دیدم‬ ‫این نظر من به صورت سینوسی تغییر کرد و در اواسط مسابقه شانس بیشتری را برای‬ ‫برد ایران متصور بودم و می‌گفتم قطع به یقین این بازی را می‌بریم‪ .‬دلیل این موفقیت تیم‬ ‫ملی تجربه باالی بازیکنان است که با لژیونر شدن‪ ،‬در لیگ‌های اروپایی کسب کرده‌اند‪.‬‬ ‫بازیکنانی مانند غفور‪ ،‬عبادی‌پور‪ ،‬معروف و فیاضی در این روزها اوج آمادگی را پشت‬ ‫سرمی‌گذارند‪.‬بازیکنانماتجربهخوبی از لیگ‌های ایتالیاو لهستانکسبکرده‌اندوبا‬ ‫آرامش خاصی والیبال بازی می‌کنند که نتیجه آن کسب این نتایج است‪.‬‬ ‫کارشناس والیبال ایران گفت‪ :‬بازیکنان ما در لیگ‌های داخلی در نهایت‪ ۳‬تا‪ ۴‬بازی‬ ‫پر فشار را پشت سر می‌گذارند‪ ،‬اما لژیونرهای ما مانند عبادی‌پور در این مدت نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰‬تا‪ ۵۰‬بازی پر فشار را در لیگ‌های خارجی تجربه کرده‌اند که این موضوع تجربه و‬ ‫آمادگی ذهنی و بدنی آن‌ها را بسیار باال برده است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته منتقدان دلیل این نتایج خوب تیم ملی عدم‬ ‫حضوربازیکناناصلیتیم‌هایدیگردرمسابقاتاست؟اظهارکرد‪:‬تیم‌هاییچونایتالیا‪،‬‬ ‫روسیه و لهستان واقعاًترکیب اصلی خود را در اختیار نداشتند‪ ،‬اما این اتفاق امری طبیعی‬ ‫است‪ .‬تنها برزیل شاکله اصلی خود را برای این مسابقات حفظ کرده است‪ .‬این موضوع‬ ‫برای تیم‌های دیگر طبیعی است چون به جوان‌ترهای خود میدان داده و آن‌ها را تحت‬ ‫فشار قرار می‌دهند تا برای المپیک‪ ۲۰۲۰‬توکیو آماده شوند‪ .‬ما هم می‌توانستیم این کار را‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬اما دالیلی دارد که باید صریح مطرح کنم‪.‬‬ ‫دامغانی ادامه داد‪ :‬تصمیمات فعلی کوالکوویچ در مورد استفاده از با تجربه‌ها و بازی‬ ‫ندادن به جوانان‪ ،‬همه برگرفته از بازخوردهایی است که او از جامعه ما‪ ،‬اصحاب رسانه‬ ‫وخانوادهوالیبالدریافتمی‌کند‪.‬صربستانقهرمانالمپیکسیدنیبود‪،‬اماکوالکوویچ‬ ‫در‪ ۸‬سال سرمربیگری‌اش برای این تیم همه بزرگان را کنار گذاشت و کاری کرد که‬ ‫صربستان سال‌ها نتوانست حتی در جمع‪ ۴‬تیم برتر اروپا باشد‪ ،‬اما کسی به او خرده نگرفت‬ ‫که چرا این کار را انجام داده است‪ .‬با این حال او توانایی این کار را داشت و تغییر نسل را‬ ‫دروالیبالصربستانایجادکرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر کوالکوویچ االن از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کند دلیل آن‬ ‫واکنش‌های جامعه و خانواده والیبال است‪ .‬ماندن یا نماندن در ایران را برد و باخت‌ها‬ ‫تعیینمی‌کندوهمهمانتیجهگراهستیم‪.‬اینکهبایدبهجوانانبازیدهیمکام ً‬ ‫الدرست‬ ‫است‪ ،‬اما آیا می‌توانیم نتایج جوان گرایی را به جان بخریم؟ در حال حاضر فردی چون‬ ‫فرهاد قائمی که از بازیکنان خوب ایران است به دلیل بازی نکردن اعتماد به نفس خود را‬ ‫از دست داده و دلیل این اتفاق باز خوردی است که سرمربی تیم ملی از جامعه دریافت‬ ‫‪500‬میلیونیها‪،‬بحرانامروزاستقالل!‬ ‫آبی‌های پایتخت در زمستان قراردادهای تازه‌ای با بازیکنان خود منعقد کرده‌اند که هزینه‌های آن‌ها را بیشتر می‌کند‪.‬در‬ ‫نیم فصل لیگ هجدهم باشگاه استقالل قرارداد چهار بازیکن را افزایش داده است‪ .‬رقم قرارداد محسن کریمی‪ ،‬فرشید باقری‪،‬‬ ‫روزبه چشمی و فرشید اسماعیلی یکی ‪ ۵۰۰‬میلیون اضافه شده است‪ .‬آنها حوالی دو میلیارد گرفتند تا امروز بازیکنان کلیدی تر‬ ‫برای تمدید از سه میلیارد تومان بگویند‪.‬منزوی‪ ،‬میرشاد ماجدی و چند عضو هیئت مدیره اعتقاد دارند بحران جدید استقالل‬ ‫رقم‌های جدید بازیکنان است‪ .‬تمدیدهای گران‌قیمت باعث شده حاال ستاره‌های استقالل به حقوق نیمکت‌نشین‌ها معترض‬ ‫باشند‪.‬بحرانی که در عصر بررسی قرارداد بازیکنان خارجی و حقوق سنگین وینفرد شفر و آندره آ استراماچونی به خودی خود‬ ‫عجیب است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫برانکو‪:‬‬ ‫ماجرای من و پرسپولیس‬ ‫تمام شده است‬ ‫کرده و نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد که ترکیب اصلی خود را کنار گذاشته و با جوانان‬ ‫سرمربی سابق تیم پرسپولیس در مصاحبه‬ ‫پا به میدان مسابقه بگذارد‪ .‬با این حال تاکید می‌کنم که ما از او خواسته‌ایم که چنین‬ ‫تصمیماتیبگیردچوننتیجهگراهستیم‪.‬پیشکسوتوالیبالایرانادامهداد‪:‬اگرصادقانه با سایت اسپورت نت کرواسی از توافق با تیم‬ ‫حرف بزنیم‪ ،‬ما برای تیم ملی پاسور دوم نداریم‪ ،‬اگر همین االن سعید معروف را از تیم االهلی عربستان سعودی و از جدایی پرسپولیس‬ ‫ملی کنار بگذاریم حتی برابر چین هم احتمال باختن داریم‪ .‬در حالی که باید این مسائل را خبر داد‪.‬‬ ‫برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس‬ ‫به جان بخریم‪ ،‬سعید معروف‌ها را کنار گذاشته و با بازی دادن به جوان‌ترها آن‌ها را برای‬ ‫از این تیم جدا شد‪ .‬هرچند باشگاه پرسپولیس‬ ‫المپیک‪ ۲۰۲۰‬توکیو آماده کنیم‪ .‬قطع به یقین این کار تاوان دارد اما باید به جان خرید‬ ‫تا نتیجه گرفت‪ .‬ما جوان گرایی می‌خواهیم اما تحمل باختن نداریم و اگر ببازیم همه از در ابتدا واکنش نشان داد و عنوان کرد هواداران‬ ‫نیازی نیست نگران باشند چون برانکو برمی‌گردد‪،‬‬ ‫اهالی رسانه تا خانواده والیبال کوالکوویچ را نقد می‌کنیم در حالی که درست نیست‪.‬‬ ‫اگر می‌توانستیم خود را برای باختن در دوره جوان گرایی آماده کنیم‪ ،‬قطعاًکوالکوویچ ولی ایوانکوویچ تصمیم خود برای رفتن را گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در رزومه کاری خود این موضوع را اثبات کرده که می‌تواند بازیکنان جوان را برای‬ ‫برانکو ایوانکوویچ درباره رفتن پرسپولیس‬ ‫نسل‌های بعد آماده کند‪ ،‬متأسفانه این شرایط چیزی است که خود ما از کوالکوویچ‬ ‫و پیوستن به تیم االهلی عربستان سعودی در‬ ‫خواسته‌ایم‪.‬‬ ‫گفت‌وگو با سایت ‪ sport net‬کرواسی‬ ‫او در واکنش به این موضوع که کوالکوویچ حتی در بازی‌هایی که برد ایران‬ ‫قطعی شده دست به ترکیب نمی‌زند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این انتقاد را قبول دارم و او می‌تواند‬ ‫در بازی‌هایی که‪ ۶‬تا‪ ۷‬امتیاز پیش هستیم کم کم به جوان‌ترها میدان دهد‪ .‬با این حال‬ ‫ما در تمرینات تیم ملی نیستیم که شرایط بازیکنان را از نزدیک دیده باشیم‪ .‬به ویژه‬ ‫اینکه دو مربی خوب کشورمان آقایان پیمان اکبری و سعید رضایی به عنوان کمک در‬ ‫کنار کوالکوویچ هستند و من به چشم دیدم که در این دوره مشورت‌های خوبی را در‬ ‫تعویض‌ها به سرمربی تیم می‌دهند‪ .‬از نظر من االن درست نیست که انتقاد کنیم‪ .‬باید در‬ ‫کنارتیمباشیمتاخدایینکردهاینبازیکنانکهجوانهستندناخواستهمقابلسرمربیتیم‬ ‫ملی قرار نگیرند و آرامش تیم برهم نریزد‪ .‬اگر هم در مورد این مسائل انتقادی داریم باید‬ ‫طرف قرارداد بابيمه بانكهای‬ ‫در یک فضای دوستانه به خود کوالکوویچ گفته شود تا او هم پاسخ خود را ارائه کند‪.‬‬ ‫آماده سازی استادیوم برای لیگ ملت‌های والیبال جهان‪-‬اردبیبل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬من تا االن قراردادی امضاء نکرده‌ام‪،‬‬ ‫ولی با االهلی به توافق رسیده‌ام و سرمربی جدید‬ ‫این تیم خواهم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به زودی به عربستان سعودی‬ ‫می‌روم‪ .‬تا پایان ماه جاری باید آنجا باشم‪.‬‬ ‫داستان من در ایران تمام شده است‪ .‬چهار سال‬ ‫در پرسپولیس بودم و آنجا شش جام به دست‬ ‫آوردم سه بار قهرمان لیگ شدیم و در فینال‬ ‫قهرمانان آسیا شرکت کردیم‪ .‬کسب این عناوین‬ ‫و افتخارات کار آسانی نبود خیلی به این تصمیم‬ ‫فکر کردم و تصمیم به رفتن گرفتم‪.‬‬ ‫سرمربی کروات در بخش دیگری از‬ ‫صحبت‌های خود درباره طلب بازیکنانی مثل‬ ‫كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا‬ ‫بودیمیر گفت‪ :‬مشکل پول نخواهد بود‪ .‬بازیکن‌ها‬ ‫االن نباید نگران این مساله باشند آنها می‌توانند به‬ ‫پول‌شان برسند فقط باید صبور باشند و من مطمئن‬ ‫هستم همه چیز حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره حضور در تیم االهلی‬ ‫عربستان سعودی گفت‪ :‬االهلی یکی از چهار تیم‬ ‫بزرگ عربستان سعودی است در کنار الهالل‪،‬‬ ‫النصر و االتحاد‪ .‬من قبال در لیگ عربستان‬ ‫سعودی بوده‌ام و این لیگ برای من آشنا است‪.‬‬ ‫عربستان سعودی هم مثل ایران کشوری است‬ ‫که عالقه‌ زیادی در آن به فوتبال حس می‌شود‪.‬‬ ‫االهلی برای اهداف بزرگی آماده می‌شود و من‬ ‫مطمئن هستم که ما در آنجا موفق خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪Ava Dental Clinic‬‬ ‫دکرت فالح سابق‬ ‫تجارت‪،‬ملت و صادرات‬ ‫وقتی پول برانکو را ندارید‬ ‫چطور مربی بزرگ‌تر می‌آورید؟‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه كليه خدمات دندانپزشكي‬ ‫‪ -١‬خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه‬ ‫‪ -٢‬ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت‬ ‫‪ -٣‬درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي‬ ‫ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي‬ ‫‪ -٤‬انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )‬ ‫‪ -٥‬درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها‬ ‫جهت فضاهاي بي دنداني‬ ‫‪ -٦‬درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم‬ ‫‪ -٧‬درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته‬ ‫‪ -٨‬جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ‪،‬جراحي هاي لثه و‪...‬‬ ‫قيطريه‪ -‬بلوار اندرزگو‪ -‬نبش كوچه عبدالهی جنوبی ‪ -‬پالك ‪ - ٧٢‬ساختمان پارسيان ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬واحد‪6‬‬ ‫‪0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤‬‬ ‫اينستاگرام‪ava_dentalclinic:‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!