صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۲۶

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 826

روزنامه صدای اصلاحات شماره 826

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نمایندمجلس‬ ‫بخشخصوصیرا‬ ‫درنطفهخفهکرده‌ایم‬ ‫حقوقهاینجومیهمچنان‬ ‫وجود دارد و سروسامان نیافته است‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪١٤٤٠‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪826‬‬ ‫فیض‌اهلل عرب‌سرخی‬ ‫به جای قضائی کردن‬ ‫وعده‌هایخارج‬ ‫از ظرفیت قانون‪ ،‬به‬ ‫فکر باز کردن فضای‬ ‫سیاسیباشیم‬ ‫جعفرزاده ایمن آبادی‬ ‫گزینه‌ایجز‬ ‫مقاومتنداریم‬ ‫صدای اصالحاتنایب رئیس فراکسیون‬ ‫مستقلین مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه گزینه‌ای جز مقاومت در برابر آمریکا‬ ‫نداریم‪ ،‬تاکید کرد که تحریم جدید‬ ‫پتروشیمی اثر قابل توجهی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده با اشاره به بیانات رهبر‬ ‫انقالب در مراسم سالگرد ارتحال امام‬ ‫خمینی (ره) گفت‪ :‬ما به هیچ عنوان تحت‬ ‫تأثیر تغییر لحن آمریکا قرار نمی‌گیریم‪،‬‬ ‫برای ما حرف و ادبیات ‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫رسانههایشرقآسیاازجملهژاپنبااشاره‬ ‫به سفر وزیر خارجه آلمان ‪....‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نماینده مردم محالت در مجلس گفت‪ :‬عمده‬ ‫حقوق‌های نجومی در بخش شرکت‌های‬ ‫دولتی وجود دارد و هنوز حقوق‌های نجومی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سروسامان نیافته است‪.‬‬ ‫رسانهامروز؛جایگاهیازدلشدگانتاولشدگان!‬ ‫مخاطبکشیفرهنگی‬ ‫جهانگیری‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهور با بیان‬ ‫این که بخش زیادی از تخلفات و‬ ‫سوءاستفاده‌ها در نظام پولی و بانکی‬ ‫اتفاق می‌افتد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫باید به عنوان اصلی‌ترین دستگاه ناظر‬ ‫بر عملکرد بانک های عامل با اقتدار‬ ‫کامل در انتخاب مدیران حرفه‌ای و‬ ‫اعضای هیئت مدیره بانک‌ها که دارای‬ ‫صالحیت اخالقی و تخصصی هستند‬ ‫عمل کند‪.‬اسحاق جهانگیری در چهل و‬ ‫چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با‬ ‫مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه آسیب‬ ‫شناسی تخلفات صورت گرفته باید با‬ ‫جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود‪....‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی شورای عالی امنیت ملی‬ ‫«نزار زکا» به‌درخواست‬ ‫میشل عون و با وساطت سید‬ ‫حسن نصراهلل آزاد شد‬ ‫قانون «از کجا آورده‌ای» باالخره وارد مسیر اجرایی شد‬ ‫کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت‬ ‫ملی کشورمان در گفتگو با پایگاه العهد لبنان‬ ‫اعالم کرد جمهوری اسالمی ایران «نزار زکا»‬ ‫شهروند لبنانی تحت بازداشت در ایران را در‬ ‫چارچوب همکاری دوجانبه با لبنان‪ ،‬اظهار حسن‬ ‫نیت و تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد کرد‪.‬‬ ‫خسروی تأکید کرد‪« :‬هیچ کشور سومی در ‪....‬‬ ‫آغازی بر پایان« بادآورده ها»‬ ‫‪1‬‬ ‫سفر آبه و ماس به تهران؛‬ ‫کلیدبازگشتآرامشبهمنطقهچیست؟‬ ‫ایرانرا‌ه حلابتداییعبورازوضعیتمتشنجدرمنطقهدرپیتشدیدفضایسیاسی‪،‬امنیتیواقتصادیازسوی‬ ‫گ اقتصادی" و تحریم‌های نفتی و بانکی می‌داند که مدت‌هاست از سوی‬ ‫آمریکا علیه خود را پایان دادن به "جن ‌‬ ‫آمریکاآغازشدهاستوتاکیدداردتاوقتیایناتفاقنیفتدهیچگشایشسیاسیودیپلماتیکیاتفاقنخواهدافتاد‪.‬‬ ‫محمدجوادظریفروزدوشنبهدرجریانکنفرانسخبریمشترکباهایکوماس‪،‬همتایآلمانیخودباتوجه‬ ‫بهنگرانیکشورهایمختلفبهویژهکشورهایاروپاییازباالگرفتنتشنجوتنشدرمنطقهدرهفته‌هایاخیرگفت‪:‬‬ ‫تنشجدیددرمنطقهمانتیجه"جنگاقتصادی"آمریکاعلیهایراناستکهشخصآقایترامپآنرااعالمکرده‬ ‫و گفت که در جنگ اقتصادی با ایران هستیم‪.‬او راه حل عبور از وضعیت متشنج ایجاد شده در منطقه را هم گفت‪.‬‬ ‫ظریف تاکید کرد‪ :‬تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف این جنگ اقتصادی است‪ .‬نمی‌توان توقع داشت جنگ‬ ‫اقتصادیعلیهمردمعادیدرجریانباشدوکسانیکهازآنحمایتمی‌کنندیاآنرابهراهانداخت ‌هاند‪،‬درامانباشند‪.‬‬ ‫رئیسدستگاهدیپلماسیکشورمانخاطرنشانکرد‪:‬معتقدیمآلمانواتحادیهاروپانقشمهمیدرپایاندادنبهاین‬ ‫تنشمی‌توانندداشتهباشندوازنقشآفرینیآنهادراینعرصهاستقبالمی‌کنیم‪.‬یکیازمهم‌ترینموضوعاتمطرح‬ ‫درجریانکنفرانسخبریودیدارمحمدجوادظریفباوزیرخارجهآلمانکهبهعنواناولینمقاماروپاییوعضو‬ ‫برجام بعد از اجرایی شدن تصمیم جدید "کاهش تعهدات" برجامی از سوی ایران به تهران آمده است‪ ،‬موضوع‬ ‫جنگاقتصادیوضرورتپایاندادنبهآنبرایازبینبردنتنشدرمنطقهبود؛امریکهپیش‌بینیمی‌شوددردیدار‬ ‫شینزوآبهنخست‌وزیرژاپنبامقاماتعالیکشورمانموردتاکیدقرارگیرد‪.‬بدونشککلیداصلیبازگشتآرامش‬ ‫به منطقه و دور شدن وقوع جنگ در آن‪ ،‬بازگشت همه طرف‌های درگیر به تعهدات قانونی و حقوقی شأن طبق‬ ‫موافقت‌نامه‌هاوتوافق‌هایدووچندجانبهازجملهبرجاماست‪.‬شایدبرخیکشورهادرمنطقهوبرخیدرخارجمنطقه‬ ‫بهشکلیغیرواقع‌بینانهابتدابراینتصوربودندکهمی‌توانندباتحریم‌هایهمهجانبهوتنگکردنفضایتنفسسیاسی‬ ‫وامنیتیواقتصادیایران‪،‬ازنقشونفوذکشوردرمنطقهبکاهنداماامروزباوجودخروجآمریکاازبرجاموگذشت‬ ‫یکسالازبازگشتتحریم‌هایاینکشورعلیهایرانوهمراهیتمامیکشورهادروسیع‌ترینوکمسابقه‌ترینشکل‬ ‫ممکن با این تحریم‌ها‪ ،‬بر همگان روشن شده است که ایران حریف آسانی نیست‪ ،‬به عالوه این طور نیست که آنها‬ ‫جنگ اقتصادی علیه مردم ایران در تمامی ابعاد اجتماعی سیاسی اقتصادی و حتی انسانی و ضروری به راه بیندازند و‬ ‫در عین حال در امان هم باشند‪.‬ایران در یک سال گذشته در سطوح مختلف از سیاست "صبر استراتژیک" پیروی‬ ‫کرده اما بعد از یک سال که تالش‌های دیپلماتیک به نتیجه مطلوب و قابل توجهی از سوی سه کشور اروپایی برای‬ ‫جبرانخروجآمریکاازبرجامبهنتیجهنرسیدتصمیمبهاقداممتقابلگرفت‪.‬درنتیجهتصمیمایرانونیزاقداماتیکهبه‬ ‫طورمتقابلدربرابرتحریمسپاهپاسدارانازسویآمریکاانجامشددرعملتنشونگرانی‌هانسبتبهاین‌کههرلحظه‬ ‫ممکن است حادثه یا اتفاقی در منطقه میان این دو گروه رخ دهد و زنجیره‌ای از اتفاقات غیر قابل کنترل را رقم زند‬ ‫افزایشیافت‪.‬امروزمنطقهبهمعنایواقعیآبستنتحوالتواتفاقاتغیرمنتظرهودرعینحالقابلپیش‌گیریاستاز‬ ‫اینروهریکازکشورهایحاضردرآنونیزکشورهاییکهازپیآرامشدرآنمنفعتیدارند‪،‬تالشمی‌کنندتابه‬ ‫سهموتوانخودفشارایندیگبخارراکاهشدهند‪.‬ازاینرومی‌توانگفتکهسفروزیرخارجهآلمانونیزنخست‬ ‫وزیرژاپندرهفتهجاریبهتهرانودیداربامقاماتکشورماندرسطوحمختلفنهلزوماًایجابیبلکهسلبیاست‪.‬این‬ ‫مقاماتبیشازآنکهایدهوپیشنهادمبسوطومکتوبیبرایکاهشتنشداشتهباشندتنهاسعیدارندازدرهمتنیده‬ ‫شدنبیشتراینکالفبههمپیچیدهجلوگیریکنند‪.‬مواضعایرانوآمریکادرپیگیریسیاست"مقاومتحداکثری"‬ ‫و "فشار حداکثری" به طور جدی از سوی دو طرف دنبال می‌شود و هیچ نشانه‌ای از این‌که یک طرف به دنبال‬ ‫عقب‌نشینیازمواضعخودباشددیدهنمی‌شود‪.‬همان‌طورکهایرانقب ً‬ ‫الهماعالمکردهاستانتظارداردتاسهکشور‬ ‫اروپاییدرقالباینستکسیاهرطرحوبرنامهدیگریمعامالتنفتیوبانکیایرانراتسهیلکنندواینمسالهدرتمامی‬ ‫دیدارهاییکهتحتعنوانمیانجی‌گرییادرخواستبرایمیانجی‌گریازسویکشورهایمختلفدراینمدت‬ ‫انجامشدهبهگوشاینمقاماتازسویایرانرسیدهاست‪.‬ازاینرو‪،‬انتظاراستموضوعتوقفیاتعلیقتحریمفروش‬ ‫نفتوتعامالتبانکیایرانازسویمقاماتمختلفبهویژهنخست‌وزیرژاپنکهروزچهارشنبهبهتهرانخواهدآمد‬ ‫بهگوشمقاماتآمریکاییواروپاییرساندهشودتابتواندبهمذاکراتیامیدبخشونتیجهبخشبینجامد‪.‬اگرژاپن‪،‬‬ ‫آلمان‪،‬عمان‪،‬عراقوهرکشوردیگریکهمی‌خواهدبهعنوانمیانجی‌گردرموضوعایرانواردشودبایددرگاماول‬ ‫اختیاراتواقعیوکافیبهعنوانیکمیانجی‌گرراداشتهباشدکهبتواندشروطدوطرفرابشنوندواجراییکند‪.‬‬ ‫گزینه‌ای جز مقاومت نداریم‬ ‫جعفرزاده ایمن آبادی‬ ‫نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گزینه‌ای جز مقاومت در برابر آمریکا‬ ‫نداریم‪،‬تاکیدکردکهتحریمجدیدپتروشیمیاثرقابلتوجهینخواهدداشت‪.‬غالمعلیجعفرزادهبااشارهبه‬ ‫بیاناترهبرانقالبدرمراسمسالگردارتحالامامخمینی(ره)گفت‪:‬مابههیچعنوانتحتتأثیرتغییرلحن‬ ‫آمریکاقرارنمی‌گیریم‪،‬برایماحرفوادبیاتسرمدارانآمریکامهمنیستبلکهبایددرعملببینیمکهآنها‬ ‫چه تغییری می‌کنند‪ .‬این وعده که فالنی را عزل می‌کنیم به درد ما نمی‌خورد‪ .‬اگر دولت آمریکا می‌خواهد‬ ‫نسبتبهایراناعتمادسازیکنندبایداقدامعملیانجامدهد‪.‬ویبااشارهبهاعمالتحریمجدیددرخصوص‬ ‫صنایعپتروشیمیازسویآمریکااضافهکرد‪:‬نمی‌گویماینتحریم‌هااثرنداردامااثرقابلتوجهشراازدست‬ ‫داده زیرا عمده شرکت‌های غیردولتی کشورهای اروپایی به خاطر ارتباطشان با آمریکا قبل از این تحریم‪،‬‬ ‫فاصلهگرفتهورفت ‌هاند‪،‬بنابراینپیشازاعمالاینتحریمعم ً‬ ‫الاثرشمشخصشدهبودوآنچهقراربوداتفاق‬ ‫بیفتدعم ً‬ ‫الاتفاقافتادهاست‪.‬ایننمایندهمجلسادامهداد‪:‬آمریکابگویدکهبااینتحریمتازهچهاتفاقیقرار‬ ‫استبیفتد؟‪.‬درحالحاضرماداریماثرجداسازیآنشرکت‌هاراخنثیمی‌کنیم‪.‬کدامشرکتبااینتحریم‬ ‫ازایرانبریدهاست؟آنکسیکهمی‌خواستببردقبلازاینبریدهاست‪.‬نمایندهرشتدرمجلسبابیاناین‬ ‫که آمریکا می‌خواهد موضوع تحریم را زنده نگه دارد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ترامپ می‌خواهد بگوید تحریم نمرده‬ ‫است در حالیکه اثری که تحریم می‌خواست بگذارد قب ً‬ ‫ال گذاشته شده و حاال تکرار این موضوع بر طبل‬ ‫خالی کوبیدن است من هر چه بررسی کردم دیدم هیچ اتفاق جدیدی با تحریم پتروشیمی نمی‌افتد‪ .‬وقتی‬ ‫همه کسانی که با ما معامله دارند مورد تحریم هستند دیگر فرش‪ ،‬پسته یا پتروشیمی چه فرقی می‌کند؟ این‬ ‫یزند‪.‬‬ ‫بیشتریکفضاسازیروانیاستکهآمریکامی‌خواهدبگویدتحریمرافراموشنکردهومرتباًضربهم ‌‬ ‫ایران راه‌ حل ابتدایی عبور از وضعیت متشنج در منطقه در پی تشدید فضای سیاسی‪ ،‬امنیتی و عکس‬ ‫اقتصادی از سوی آمریکا علیه خود را پایان دادن به "جنگ‌ اقتصادی" و تحریم‌های نفتی و بانکی‬ ‫می‌داند که مدت‌هاست از سوی آمریکا آغاز شده است و تاکید دارد تا وقتی این اتفاق نیفتد هیچ گزارش‬ ‫گشایش سیاسی و دیپلماتیکی اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫اساتید و دانشجویان اجازه ندهند‬ ‫ناامیدی در فضای دانشگاه حاکم شود‬ ‫کمالی‌پور‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر نقش مهم اساتید در ایجاد‬ ‫فضای نشاط در دانشگاه‌ها و جلوگیری از یأس و ناامیدی در این فضا گفت‪ :‬اساتید و دانشجویان اجازه‬ ‫ندهند ناامیدی در فضای دانشگاه حاکم شود‪.‬یحیی کمالی‌پور با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری‬ ‫درباره وجود جریانی در داخل و خارج که با اخبار دروغ و تحلیل‌های مغرضانه به دنبال دمیدن روح‬ ‫ناامیدی و انکار دستاوردهای پر افتخار علمیِ ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهرم‌های فشاری که دشمن غالباً‬ ‫نسبت به کشورهای مختلف از آن استفاده می‌کند جنگ روانی است‪ .‬دشمن تالش می‌کند تا برای مقابله‬ ‫با دستاوردهای علمی ما بسترسازی کند‪.‬وی در پاسخ به اینکه این جریان یأس‌آفرین چه کسانی هستند‬ ‫و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ تصریح کرد‪ :‬گاهی متاسفانه برخی عوامل خودی با استفاده از امکانات‬ ‫و تریبون‌هایی که در اختیار دارند‪ ،‬یأس و ناامیدی را در جامعه ترویج می‌کنند‪ .‬دانشگاه‌ها در این حوزه‬ ‫باید برای جلوگیری از توطئه‌ها نقش اساسی ایفا کنند‪ .‬مشکالت باید در دستور کار نخبگان قرار گیرد‬ ‫تا رفع شود اگر قرار باشد چالش و مشکلی رفع شود باید در جایگاه خود رفع شود و نباید در تریبون‌ها‬ ‫مطرحشودتاناخواستههدفدشمنمحققشود‪.‬نایبرئیسکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسشورای‬ ‫اسالمی اظهار کرد‪ :‬محیط دانشگاه تحت تاثیر اساتید است‪ ،‬پس اساتید نقش اصلی و اساسی در این حوزه‬ ‫دارند‪ .‬دانشجویان به عنوان الگو به اساتید نگاه می‌کنند‪ .‬کافی است که استاد به دانشجو بگوید اگر درس‬ ‫بخوانید برای شما فایده‌ای ندارد‪ ،‬چرا که در جامعه شغلی وجود ندارد‪ .‬این موضوع از سوی دانشجویان‬ ‫منتشر می‌شود و خود ایجاد یاس و ناامیدی می‌کند‪ .‬اگر اساتید دانشگاه مبتنی بر شرایط کشور و جامعه‬ ‫تصمیم‌گیریکنند‪،‬شاهدایجادفضایناامیدیدردانشگاه‌هانخواهیمبود‪.‬‬ ‫«نزار زکا» به‌درخواست میشل عون و‬ ‫با وساطت سید حسن نصراهلل آزاد شد‬ ‫سخنگوی شورای عالی امنیت ملی‪:‬‬ ‫کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با پایگاه العهد لبنان‬ ‫اعالم کرد جمهوری اسالمی ایران «نزار زکا» شهروند لبنانی تحت بازداشت در ایران را در‬ ‫چارچوب همکاری دوجانبه با لبنان‪ ،‬اظهار حسن نیت و تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد‬ ‫کرد‪ .‬خسروی تأکید کرد‪« :‬هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت و این اقدام صرفاً‬ ‫بنا به درخواست میشل عون رئیس جمهور لبنان و وساطت سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب‌اهلل‬ ‫لبنان انجام گرفت»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬باتوجه به نقش مهم و مؤثر آقای میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان‬ ‫به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد»‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان خاطرنشان ساخت‪« :‬برخوردی که طی مدت‬ ‫بازداشت در تهران با "نزار زکا" صورت گرفت به‌طور کامل با معیارهای قانونی و رعایت‬ ‫حقوق قضائی و انسانی محکومان مطابق بود و حتی خدمات و تسهیالتی که به او ارائه شد‪،‬‬ ‫بیشتر از خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می‌شود»‪.‬‬ ‫براساس مستندات دستگاه امنیتی ایران‪ ،‬نزار زکا با دستگاه اطالعات آمریکا علیه جمهوری‬ ‫اسالمی همکاری داشته و پس از سپری کردن ‪ 4‬سال از مدت محکومیت ‪10‬ساله با ارائه وثیقه‬ ‫از امتیاز آزادی مشروط استفاده کرد‪.‬‬ ‫کاریکاتور‪ :‬خبرگزاری تسنیم‬ ‫ایران به کانون‬ ‫گفت و گوها‬ ‫تبدیل شده است‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است‬ ‫رویه غلط اقتصاد دولتی در طول تمام سال‌های‬ ‫گذشته باعث شده هرگاه بخش خصوصی تالش‬ ‫کرده قدرتمند شود نیز با سیاست‌های غلط راه به‬ ‫جایینبرد‪....‬‬ ‫شاهدتکرار‬ ‫فسادهایمشابه‬ ‫در کشور هستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪826‬‬ ‫سیاست‬ ‫طی پیامی‬ ‫رهبرانقالبدرگذشتهمشیرهدبیرکلحزب‌اهلللبنانراتسلیتگفتند‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت همشیره حجةاالسالم والمسلمین سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را تسلیت گفتند‪ .‬متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫مکر مه را به جنابعالی و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت میگویم و رحمت و غفران‬ ‫بسمه تعالی‪-‬جناب مستطاب حجةاالسالم و المسلمین آقای حاج سیدحسن نصراهلل دام اعزازه‪-‬درگذشت همشیره‌ی ّ‬ ‫الهی را برای وی مسألت مینمایم‪-.‬والسالم علیکم و رحمة اهلل‪-‬سیّدعلی خامنه ای‪ ۲۱-‬خرداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫قانون «از کجا آورده‌ای» باالخره وارد مسیر اجرایی شد‬ ‫آغازی بر پایان« بادآورده ها»‬ ‫نمایندمجلس‪:‬‬ ‫حقوقهاینجومی‬ ‫همچنانوجودداردو‬ ‫سروساماننیافتهاست‬ ‫نماینده مردم محالت در مجلس گفت‪ :‬عمده حقوق‌های‬ ‫نجومی در بخش شرکت‌های دولتی وجود دارد و هنوز‬ ‫حقوق‌هاینجومیسروساماننیافتهاست‪.‬حجت‌االسالمعلیرضا‬ ‫سلیمی نماینده مردم محالت در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ‪21‬‬ ‫خرداد) قوه مقننه در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به‬ ‫ماده ‪ 182‬آیین‌نامه داخلی مجلس پارلمان در مخالفت با این‬ ‫طرح که اذعان می‌کند دولت بودجه شرکت‌های دولتی را دو‬ ‫ماه زودتر از الیحه بودجه ساالنه کل کشور برای بررسی به‬ ‫مجلس ارائه کند‪،‬گفت‪ :‬ضمن تشکر از همکاران در کمیسیون‬ ‫آیین‌نامه‪ ،‬باید بگویم که در این کمیسیون اقدامات درخور‬ ‫و بایسته‌ای انجام شده‪ ،‬اما کامل نیست‪.‬وی افزود‪70 :‬درصد‬ ‫بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است که این غیر از بودجه‬ ‫عمومی است‪100 ،‬درصد بودجه هم در اختیار رئیس‌جمهور‬ ‫است و دولت قدرت مانور دارد‪.‬نماینده مردم محالت درمجلس‬ ‫در همین راستا ادامه داد‪ :‬عمده حقوق‌های نجومی در بخش‬ ‫شرکت‌های دولتی وجود دارد و با همه تالش‌های مجلس‬ ‫هنوزحقوق‌هاینجومیسروساماننیافتهاست‪.‬حجت‌االسالم‬ ‫سلیمی با تأکید بر اینکه وضعیت بازنشسته‌ها هم به سروسامان‬ ‫نرسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬آنها از یکجا خارج می‌شوند و از سمت‬ ‫دیگر وارد همین شرکت‌های دولتی می‌شوند‪ .‬امسال ‪4‬درصد به‬ ‫بودجه جاری این شرکت‌ها اضافه شده و در موضوعات دیگر‬ ‫نیز بودجه این شرکت‌ها حدود ‪50‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منطق این افزایش‌ها برای مجلس هم مشخص نشده‬ ‫است‪ ،‬ما به‌دنبال شفافیت هستیم‪ ،‬مجلس باید در اینجا ورود پیدا‬ ‫کند؛ اما اینکه بیاییم بودجه را دو قسمت کنیم‪ ،‬درمان درد نیست‬ ‫ی کند‪.‬عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار‬ ‫و مشکل را حل نم ‌‬ ‫داشت‪ :‬در زمان بررسی بودجه در پایان یکباره عددی خوانده‬ ‫می‌شود و رأی می‌آورد‪ .‬چه تضمینی وجود دارد که ما بودجه‬ ‫را دو قسمت کنیم و به مجلس اجازه بدهند که در فرصت‬ ‫مناسب آن را پیگیری کند؟ مجلس باید به‌صورت مجزا بودجه‬ ‫شرکت‌های دولتی را پیگیری و بررسی کند و این مشکالت‬ ‫حل شود‪.‬حجت‌االسالم سلیمی با بیان اینکه بحث رسیدگی‬ ‫مجزا نیست و مشکل عمده عدم پاسخگویی شرکت‌های دولتی‬ ‫است که باید برای این راهکار ارائه دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل عمده‬ ‫این است که وقتی دیوان محاسبات به مجلس گزارش می دهد‬ ‫که در شرکت‌های دولتی این میزان تقلب یا انحراف وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در گزارش تفریغ ‪ 60‬تا ‪70‬درصد در بودجه انحراف‬ ‫وجود داشته است‪.‬‬ ‫موضوع فساد مالی و اقتصادی در مدتی است که در میان اهالی‬ ‫رسانه و مسئولین مطرح شده است‪ .‬فساد مالی در کشور به نسبت‬ ‫سالیان گذشته رو به افزیش گذاشت و در نهایت مسئولین و افکار‬ ‫عمومی را بر آن داشت تا در قبال فساد های اقتصادی گسترده‪،‬‬ ‫رسیدگی و تحقیق جدی صورت پذیرد‪ .‬این اقدام در نهایت‪ ،‬به‬ ‫قانون «از کجا آورده ای؟» شهرت یافت و به یکی از جدی ترین‬ ‫مطالبات تبدیل شد‪ .‬طبق آمار اعالم شده در سال گذشته جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را از نظر میزان فساد اداری در جایگاه صد و سی ام از‬ ‫بین‪ 180‬كشور جهان معرفی شد در واقع ایران برای دومین سال در‬ ‫اینجایگاهباقیماند‪.‬سازمانشفافیتبین‌المللسال‪ 2018‬میالدی‬ ‫نیز با سنجیدن میزان فساد سیاسی و اداری كشورهای متعدد بر پایه‌‬ ‫نظرخواهی‌های گوناگون از كارشناسان‪ ،‬دوباره ایران را در همان‬ ‫جایگاهمعرفیكرد‪.‬سازمانشفافیتبین‌المللدردرجه‌بندیخودبه‬ ‫كشورها از صفر (باالترین میزان فساد) تا‪( 100‬كمترین میزان فساد)‬ ‫ی دهد و در گزارش مربوط به سال‪ 2018‬این سازمان‪ ،‬ایران‬ ‫امتیاز م ‌‬ ‫با‪ 30‬امتیاز از نظر میزان فساد اداری در میان‪ 180‬كشور جهان در‬ ‫رتب ‌ه‪ 130‬قرارگرفت‪.‬نتایجگزارشاخی ‌رسازمانشفافیتبین‌المللی‬ ‫نشانمی‌دهدكهبیشتركشورهادرمبارزهبافسادموفقیتچندانی‬ ‫ی شود كه در‬ ‫نداشته‌اند‪ .‬این امر ب ‌ه ویژه در كشورهایی مشاهده م ‌‬ ‫آنهاآزادیمطبوعاتوفعالیتسازما ‌نهایغیردولتیمحدود‬ ‫است‪ .‬قانونی كه به «قانون از كجا آورده‏ای» شهرت دارد در واقع‬ ‫عبارت است از قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و كارمندان‬ ‫دولت اعم از كشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به‬ ‫آنها‪ .‬مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره كه در مورخ‪۱۳۳۷/۱۲/۱۹‬به‬ ‫تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است‪ .‬این قانون از سال‬ ‫گذشته مجددا بحث داغ رسانه ها شد ولی بار دیگر بدون نتیجه باقی‬ ‫ماند‪ .‬ماده اول این قانون مقرر داشته است که از تاریخ تصویب این‬ ‫قانون‪ ،‬وزراء و معاونین و سایر كاركنان دولت اعم از كشوری و‬ ‫لشگرییاشهرداریهایادستگاههایوابستهبهآنهاواعضاانجمن‏های‬ ‫شهروكاركنانموسساتماموربهخدماتعمومیوهمچنینكلیه‬ ‫كارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شركت یا بانك یا هر موسسه دیگر‬ ‫كه اكثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات‬ ‫مذكور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت‬ ‫است و همچنین كلیه كسانی كه از خزانه دولت یا از موسسات‬ ‫مذكورپاداشیدریافتمی‏دارندبهاستثنایبازنشستگانیاكسانی‬ ‫كهوظیفهمستمریقانونیدارندمكلفهستندصورتداراییو‬ ‫درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را كه قانونا تحت والیت آنها‬ ‫هستندبهمراجعیكهطبقتصویبنامههیاتوزیرانتعیینخواهد‬ ‫گردید تسلیم و رسید دریافت دارند‪.‬دلیل نامگذاری این قانون به «از‬ ‫كجا آورده‏ای» نیز راجع است به ماده پنجم همین قانون كه مقرر‬ ‫نمودهاست‪:‬مشمولینمادهاولمكلفندبهكلیهپرسشهایمربوط‬ ‫به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند و در‬ ‫صورتی كه اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد‬ ‫مرتكب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات‬ ‫مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد‪ .‬اتفاقی مهم‬ ‫و تاثیر گذار که تا کنون کمتر اثری از آن در میان مسئولین کشور‬ ‫وجود داشته است چرا که میزان پرونده های فساد‪ ،‬رانت و ثروت‬ ‫بادآورده برخی مسئولین نشانه ای از اجرایی شدن این قانون نداشته‬ ‫است‪ .‬ابهامات در ابتدا دلیل اول اجرایی نشدن این قانون بود‪ .‬قانون‬ ‫«از کجا آورده‌ای» آبان سال‪ ۹۴‬در مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابالغ کرد‪ .‬اما‬ ‫مجددا از سوی قوه قضاییه معلق ماند‪ .‬اعتماد عمومی با آن که از میان‬ ‫بسیاری از مسولین سلب شد‪ ،‬اما با این وجود باز هم انتظار ها برای به‬ ‫میان آمدن این قانون وجود دارد‪ .‬با ورود حجت االسالم سید ابراهیم‬ ‫رئیسی‪،‬درمقامریاستقوهقضاییهتغییراتگستردهایدردستگاه‬ ‫قضا به وجود آمد که یکی از این تغییرات و اقدامات‪ ،‬از سر گیری‬ ‫و تصویب قانون «از کجا آورده ای» می باشد و در پی آن امید ها از‬ ‫سر گرفته شد‪ .‬این قانون سرانجام پس از سال ها طی کردن مسیری‬ ‫دور و دراز در دستور کار قرار گرفت‪ .‬آیت‌اهلل رئیسی‪ ۱۰‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۸‬با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئوالن‬ ‫فیض‌اهلل عرب‌سرخی‬ ‫به جای قضائی کردن وعده‌های‬ ‫خارج از ظرفیت قانون‪ ،‬به فکر باز‬ ‫کردن فضای سیاسی باشیم‬ ‫فعال سیاسی اصالح‌طلب‪ ،‬درباره مطرح شدن بحث محاکمه کاندیداهای‬ ‫جبهه تعلق دارد‪ .‬بنابراین بسیاری از سخنرانی‌های انتخاباتی از این جنس است‪.‬‬ ‫انتخاباتی که در زمان تبلیغات انتخاباتی دروغ می‌گویند‪ ،‬به خبرنگار سیاسی‬ ‫عرب‌سرخی ادامه داد‪ :‬اما گروه سومی از وعده‌ها با هدف خاص جلب‬ ‫برنا گفت‪ :‬وعده‌های انتخاباتی معموال به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی از‬ ‫رای انجام می‌شود در صورتی که با علم و آگاهی از عدم امکان تحقق آن‬ ‫این وعده‌ها برآمده از اختالف نظرات سیاسی است‪ .‬به عنوان مثال در موضوع‬ ‫در برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی منظور شود و بیان آن به‌دلیل ایجاد انتظارات‬ ‫هسته‌ای یا تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حتی تمرکز برخی جناح‌ها بر توسعه‪،‬‬ ‫غیرمتعارف در جامعه و عدم امکان اجرایی شدن آن به ایجاد یاس و نومیدی‬ ‫از یک سو مورد اختالف جناح‌های سیاسی بوده و از یک سو یک برنامه‌ای‬ ‫و نهایتا دلزدگی از نظام سیاسی منجر شود‪ ،‬می‌تواند مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫بلندمدت است که دستیابی به برخی از آنها به عمر یک دولت حاصل نمی‌شود‪،‬‬ ‫عین حال سپردن رسیدگی به این موضوعات هم به مراکزی که امروزه خود عمال‬ ‫بنابراین ارزیابی آن هم توسط کارشناسان و نهایتا هم رای مردم تکلیف موضوع‬ ‫حزبی عمل می‌کنند و برخالف مصالح ملی یک طرف دعوای سیاسی هستند‪،‬‬ ‫را روشن می‌کند و اقدامات قضایی نه تنها کارساز نیست‪ ،‬بلکه شرایط رقابت را‬ ‫کمکی به رفع مشکالت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫تنگ‌تر می‌کند که عمال بر سطح مشارکت تأثیر منفی دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان بیان کرد‪ :‬بنابراین به جای رفتن به سمت قضایی کردن‬ ‫این فعال سیاسی اصالح‌طلب افزود‪ :‬اما برخی وعده‌های انتخاباتی بیش از‬ ‫وعده‌های خارج از ظرفیت قانون و سیستم‪ ،‬باید با بازکردن فضای سیاسی و‬ ‫آنکه وعده برای اجرای یک برنامه باشد‪ ،‬بیان یک دیدگاه سیاسی برای آگاهی‬ ‫میدان عمل دادن به فعالیت احزاب و تشکل‌های ریشه‌دار به نحوی به شفافیت‬ ‫رای دهندگان از جنس دیدگاه سیاسی کاندیدا و جبهه‌ای است که نامزد به آن‬ ‫برنامه‌ها کمک کنیم و امکان فریب رای دهندگان را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫در دستگاه قضایی گفت‪« :‬این آیین‌نامه به‌زودی ابالغ خواهد شد و‬ ‫معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئوالنی‬ ‫کهمشمولاینقانونهستند‪،‬اینمسئوالندربرابرحاشیه‌ها‪،‬شایعات‬ ‫و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد‬ ‫آنان مطرح شود‪ ،‬مورد صیانت قرار خواهند گرفت‪ ».‬با دوباره مطرح‬ ‫شدن این قانون‪ ،‬بازه زمانی و افرادی که مشمول آن می شوند کمی‬ ‫گسترده تر می گردد و به مسئولین پیشین در دولت های قبل‪ ،‬حتی‬ ‫پس از انقالب اسالمی می رسد‪.‬‬ ‫فساد سیستماتیک به قدری برخی الیه های کشور را در تسخیر‬ ‫خود درآورده است که به نظر می رسد این قانون می تواند دریچه‬ ‫های جدیدی از فساد و رانت مسئوالن را روی میز شفافیت قرار دهد‬ ‫اما نحوه اجرایی آن حاال مهم ترین سوال مطرح شده است‪ .‬با این‬ ‫وجود قانون مذکور‪ ،‬تقریباًهمه مسئوالن کشور را در برمی‌گیرد و‬ ‫انتظار می رود که مسئوالن سابق نیز فهرست دارایی اعضای خانواده‬ ‫‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعالم نمایند‪ .‬وجود‬ ‫فساد در دستگاه های مختلف دولتی قابل کتمان نیست و به وجود‬ ‫آمدن قانون برای آن‪ ،‬صحه بزرگی برای این مورد است و در چنین‬ ‫شرایط حساسی آن چه که می تواند نتیجه سازنده و مطلوب داشته‬ ‫باشد‪ ،‬عملکرد دستگاه قضا و روشن شدن گستردگی رانت در میان‬ ‫مسئوالن به طور شفاف می باشد‪.‬‬ ‫رایزنیباآیت‌اهللیزدیبرایکاندیداتوری‬ ‫درانتخاباتمجلسخبرگان‬ ‫آیت اهلل محمد یزدی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری که در‬ ‫انتخابات سه سال گذشته و توسط مردم تهران از راهیابی به این مجلس‬ ‫بازمانده بود‪ ،‬احتماال اسفندماه کاندیدای این مجلس از حوزه انتخابیه استان قم‬ ‫باشد‪.‬آیت اهلل احمد بهشتی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری و‬ ‫عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‪ ،‬در پاسخ مبنی بر این که بعد از ارتحال‬ ‫آیت اهلل محمد مؤمن(ره) نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬آیا در‬ ‫جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‪ ،‬بحثی بر روی جانشین ایشان و کاندیداتوری‬ ‫در انتخابات میان دوره این مجلس خبرگان که اسفندماه سال جاری برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬شده است؟ اظهار داشت‪ :‬بله صحبت مختصری با حضرت آیت اهلل‬ ‫یزدی شده اما ایشان فعال گفته اند حاضر نیستم کاندیدا شوم‪.‬این عضو جامعه‬ ‫مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد‪ :‬بعد از این صحبت اولیه با آیت اهلل محمد‬ ‫یزدی برای قبول کاندیداتوری در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان‬ ‫رهبری از حوزه انتخابیه استان قم‪ ،‬نمی دانم با فرد دیگری صحبت شده یا نه‪،‬‬ ‫که اگر هم شده من نمی دانم‪.‬آیت اهلل بهشتی افزود‪ :‬البته این احتمال هم وجود‬ ‫دارد که جانشین آیت اهلل مؤمن‪ ،‬از خود بیت آیت اهلل مؤمن(ره) باشد‪.‬‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫صداین؟؟؟؟؟‬ ‫جهانگیری‪:‬شاهدتکرارفسادهایمشابهدرکشورهستیم‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که بخش‬ ‫زیادی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها در نظام پولی و‬ ‫بانکی اتفاق می‌افتد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی باید به عنوان‬ ‫اصلی‌ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با‬ ‫اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه‌ای و اعضای هیئت‬ ‫مدیره بانک‌ها که دارای صالحیت اخالقی و تخصصی‬ ‫هستند عمل کند‪.‬اسحاق جهانگیری در چهل و چهارمین‬ ‫جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید‬ ‫بر اینکه آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته باید‬ ‫با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و‬ ‫باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال‬ ‫از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که متاسفانه‬ ‫شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پرونده‌های فسادی که کشف و با آنها برخورد‬ ‫شده است نباید رها شوند‪ ،‬بلکه باید ضمن برخورد با‬ ‫موارد مختلف فساد‪ ،‬رویه ها و روندها نیز اصالح شود تا‬ ‫از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود‪.‬‬ ‫جهانگیری اصلی‌ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات‬ ‫اقتصادی را شفافیت دانست و افزود‪ :‬اگر فرایندها‬ ‫اصالح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه‬ ‫باشد از بسیاری تخلفات و سوءاستفاده ها جلوگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که بخش زیادی‬ ‫از تخلفات و سوءاستفاده ها در نظام پولی و بانکی‬ ‫کشور اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی باید به عنوان‬ ‫اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با‬ ‫اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه ای و اعضای هیئت‬ ‫مدیره بانک ها که دارای صالحیت اخالقی و تخصصی‬ ‫هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری با اشاره به سیاست گذاری بانک مرکزی‬ ‫در خصوص چک های تضمینی اظهار کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫نتایج مثبت و سازنده‌ای به همراه داشت و امیدوارم این‬ ‫گونه برنامه ها و اصالح فرایندهای نادرست در سایر‬ ‫بخش های اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به‬ ‫گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص کمیته تخصصی‬ ‫فرادستگاهی آسیب شناسی شکل گیری مفاسد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬از دبیرخانه ستاد خواست برنامه آسیب شناسی‬ ‫علل وقوع فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و‬ ‫راهکارها و پیشنهادات الزم برای شناسایی گلوگاه‌های‬ ‫فسادخیز و نیز اصالح فرایندها را در جلسات بعدی‬ ‫ارائه کند‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای سنگین‬ ‫اقتصادی از سوی آمریکا علیه ملت ایران خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬آمریکا ‪ 30‬درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد‬ ‫و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به راه انداخته اند‪ .‬آنها تصور‬ ‫می کردند که با این فشارها‪ ،‬اقتصاد ایران به سرعت‬ ‫با فروپاشی مواجه خواهد شد‪ ،‬اما به فضل الهی نه تنها‬ ‫اهداف آنها محقق نشد بلکه روز به روز بر اقتدار کشور‬ ‫افزوده می شود‪.‬در این جلسه حجت االسالم والمسلمین‬ ‫محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان این که‬ ‫ضعف ها و اشکاالتی در برخی بخش ها وجود دارد‬ ‫گفت‪ :‬با وجود همه این ضعف ها و علیرغم فشارهای‬ ‫بسیار سنگین دشمنان‪ ،‬اما به لطف خداوند و با همت‬ ‫مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل‬ ‫قبول است‪.‬‬ ‫پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم در این جلسه با بیان این که ریشه تمام مشکالت‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫کشور نبود اطالعات و داده های دقیق برای تصمیم‬ ‫گیری است گفت‪ ‌:‬اگر بانک اطالعاتی کامل وجود‬ ‫داشته باشد تصمیم گیری ها با دقت بیشتر انجام خواهد‬ ‫شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫در این جلسه که وزرای دادگستری‪ ،‬اطالعات‪ ،‬امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬رئیس سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور‪ ،‬رئیس کل دیوان محاسبات‪ ،‬دادستان عمومی و‬ ‫انقالب تهران‪ ،‬نمایندگان اطالعات سپاه و نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی عضو ستاد نیز حضور داشتند‪،‬‬ ‫دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی‬ ‫از جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی‬ ‫آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های‬ ‫فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پرونده های‬ ‫مفاسد کالن اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و‬ ‫نهادهای اطالعاتی و امنیتی برگزار می شود‪ ،‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی‬ ‫در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار گرفت و ضمن‬ ‫تشریح پرونده های فساد در برخی بانک ها‪ ،‬راهکارهای‬ ‫پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه شد و مقرر‬ ‫گردید این جلسات برای بررسی و آسیب شناسی سایر‬ ‫موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای‬ ‫مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود‪.‬در ادامه این‬ ‫جلسه پس از ارائه گزارش کمیته تخصصی فرادستگاهی‬ ‫آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های‬ ‫فسادخیز‪ ،‬اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را‬ ‫در خصوص این گزارش ارائه کردند و راهکارهای‬ ‫پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای اداری و‬ ‫اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬در این‬ ‫جلسه همچنین نماینده اطالعات سپاه نیز گزارشی از‬ ‫نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان بزرگ اقتصادی و‬ ‫شبکه های وابسته به آنها ارائه کرد‪.‬‬ ‫صداین؟؟؟؟؟‬
‫قانونیبرایسلبریتیهاوجودندارد‬ ‫ورود چهره‌های مختلف هنری‪ ،‬ورزشی و یا به عبارتی سلبریتی‌ها در حوزه‌های غیرتخصصی در فضای مجازی و حقیقی موضوعی شد تا با مریم یوسفی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه این موضوع‬ ‫را بررسی کنیم‪.‬مریم یوسفی در خصوص حضور چهره‌های هنری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی و ‪ ...‬در فضاهای مختلف مجازی و حقیقی برای اظهار نظر شخصی در زمینه‌های غیر تخصصی گفت‪ :‬در بسیاری از‬ ‫کشورهای جهان چهره‌های شناخته شده مانند هنرمندان و ورزشکاران و‪ ...‬در جهت ارائه یک کاال‪ ،‬یک فعالیت و یا موضوع از اعتبار نام و هنر خود با داشتن آگاهی و شناخت الزم از فواید و یا مضرات‬ ‫آن کاال و یا موضوع استفاده می‌کنند‪.‬وی افزود‪ :‬معرفی و یا نشان دادن کاال و یا هر موضوع دیگر دارای تعاریف مشخصی است‪ .‬متاسفانه در کشور ما این مسائل تعریف نشده و عنان گسیخته پیش‬ ‫می‌رود‪ .‬فضای مجازی یکی از مهمترین بسترهایی است که امروزه در آن هر فردی به خود این اجازه را می دهد که در حوزه غیر از تخصص خود ورود کرده و برای جذب مخاطبان بیشتر و ماندن در‬ ‫صحنه به معرفی و یا تبلیغ هر جنس‪ ،‬کاال یا حتی معرفی گروه‪ ،‬ارگان و ‪ ...‬که در شناخت آن آگاهی و شناخت کافی هم ندارند بپردازند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪826‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫رسانه امروز؛ جایگاهی از دلشدگان تا ولشدگان!‬ ‫مخاطبکشیفرهنگی‬ ‫خبرنگار‪-‬صدای اصالحات‬ ‫داستان طوالنی مخاطب و رسانه ها به نظر پایانی ندارد و هر‬ ‫است که درآمد‪ ،‬سرمایه و ستاره شدن جای آن ها را گرفته است‪.‬‬ ‫فرهنگی و هم چنین هنرمندان میراث دار خوبی برای فرهنگ و هنر‬ ‫روز ها بهشت چهره هایی شده است که به هر نحوی‪ ،‬قصد مخاطب‬ ‫هدف قرار گرفتن مخاطب در جهت رسیدن به منافع شخصی می‬ ‫باشد‪ .‬هنرمندان امروز دیگر تعهدی نداشته و داير ‌ه حقوق مخاطبان‬ ‫آن ها دارند‪ .‬سینما‪ ،‬تلویزیون و به تازگی شبکه نمایش خانگی در‬ ‫بنابراین کمترین حقوق آن ها در قبال هزینه ای که پرداخت می‬ ‫روز قصه جدیدی برای آن آغاز می شود‪ .‬سینما و تلویزیون این‬ ‫کشی را به طور جدی دنبال می کنند و کمتر توجهی به حقوق‬ ‫کنار این که نوعی سرگرمی برای مردم می باشد‪ ،‬از جهت تولید‬ ‫محتوا با ابعاد جدی جامعه و زندگی شهروندان سر و کار دارد‪.‬‬ ‫به طوری که می تواند تاثیر عمیقی بر زندگی‪ ،‬تصمیم ها و شعور‬ ‫جمعی بر جای بگذارد‪ .‬رعایت حقوق مخاطب مدت ها است که‬ ‫گاهی نیز پول و سرمایه هدف اصلی نیست بلکه وسیله ای برای‬ ‫باشد‪ .‬مخاطب منبع اصلی درآمد زایی رسانه ها می باشند پس‬ ‫به قدری محدود شده است که دیگر سخن از حق‪ ،‬دغدغه ای‬ ‫تکراری و تاریخی می باشد‪ .‬بزرگ‌ترين ظلم رسانه ها در قالب‬ ‫کنند نگاه ویژه به نیاز های آن ها می باشد‪ .‬اما «حق الناس فرهنگی»‬ ‫برنامه ها‪ ،‬سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی به مخاطب‪،‬‬ ‫وهله اول نگاهی به تلویزیون‪ ،‬تمام این شرایط را به خوبی نمایش‬ ‫متعددی به نمایش در می آیند اما تنها حاله ای از وجود فرهنگ‬ ‫به نظر واژه مناسبی برای این نوع از سوء استفاده ها می باشد‪ .‬در‬ ‫می دهد‪ .‬سریال های تکراری با سبک نمایشی تقلیدی بار فرهنگی‬ ‫بی تولیدی در عین تولید است‪ .‬با آن که فیلم ها و سریال های‬ ‫و هنر هستند نه واقعیتی از آن‪ .‬امروز در شاخه های فرهنگ و هنر‬ ‫از رسانه های مختلف رخت بر بسته و شرط بقای آن ها‪ ،‬که همان‬ ‫سبکی را بر دوش مسئوالن فرهنگی و حتی هنرمندان گذاشته است‬ ‫کشور قهقرایی از محتوا به وجود آمده است و تمام امور‪ ،‬اعم از‬ ‫شده است‪ .‬این روزها تنها مقوله «پخش» اهمیت پیدا کرده است و‬ ‫تلویزیون حرف اول را می زند‪ .‬سینما و شبکه نمایش خانگی نیز‬ ‫حال خود رها شده اند‪ .‬مدیریت نادرست یکی از دالیل سقوط این‬ ‫رعایت حقوق می باشد به کورترین نقطه متولیان فرهنگی تبدیل‬ ‫که کمتر زحمتی برای آن به همراه ندارد چرا که سرمایه در قاب‬ ‫منبع سرمایه های وارد شده به سینما‪ ،‬محتوا و جایگاه مخاطب به‬ ‫نظارت و توجهی به کیفیت و محتوا و پیام ارسال شده وجود ندارد‪.‬‬ ‫چندان وضعیت مطلوبی نداشته و از سینمایی پربار‪ ،‬هنری و عمیق‬ ‫روزهای فرهنگ در بخش های سینما و تلویزیون می باشد؛ رسانه‬ ‫جمعی و حقوق مخاطب مورد توجه قرار می گیرد‪ ،‬در ایران مدتی‬ ‫هایی بدون منبع و منشا و مشکوک رسیده است‪ .‬متولیان و مسئوالن‬ ‫تقابل با مخاطب را می کنند‪.‬‬ ‫بر خالف آن که در بسیاری از کشورهای جهان سلیقه‪ ،‬فرهنگ‬ ‫حاال به سینمایی پول ساز و چهره محور بدون محتوا‪ ،‬با سرمایه‬ ‫چشم‌اندازروشنیبرایآینده‬ ‫مطبوعاتدرایراندیدهنمی‌شود‬ ‫بحرانکاغذبرایخانوادهفرهنگوهنرجدیاست؛صنعتچاپخوابیدهونشریاتدستبهاقداماتانتحاریمانندتعدیلگستردهنیرو‪،‬تعطیلیوکاهشصفحانخودزده‌اند‪.‬بحرانیکه‬ ‫بهاعتقادکارشناسانرسانهخبرازآینده‌ایتیرهبرایروزنامه‌نگاریایرانمی‌دهد‪«.‬کاغذ»یک‌سالیاستکهبامابازیخطرناکیراشروعکردهاست؛یاچونماهیدرآبشدهویافتنشهزاران‬ ‫ترفندوقالبمخصوصمی‌خواهد‪،‬یامثلشببهسیاهیپیوستهوبرایدیدنشچشممسلحالزماست‪.‬چشممسلحوقالب‌هایمخصوصراهمهمهندارند؛بایدبرایداشتن‌شان‪،‬سرمایه‬ ‫بحران کاغذ برای خانواده فرهنگ و هنر جدی‬ ‫است؛ صنعت چاپ خوابیده و نشریات دست به اقدامات‬ ‫انتحاری مانند تعدیل گسترده نیرو‪ ،‬تعطیلی و کاهش‬ ‫صفحان خود زد ه‌اند‪ .‬بحرانی که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫رسانه خبر از آیند ه‌ای تیره برای روزنامه‌نگاری ایران‬ ‫می‌دهد‪«.‬کاغذ» یک‌سالی است که با ما بازی خطرناکی‬ ‫را شروع کرده است؛ یا چون ماهی در آب شده و‬ ‫یافتنش هزاران ترفند و قالب مخصوص می‌خواهد‪ ،‬یا‬ ‫مثل شب به سیاهی پیوسته و برای دیدنش چشم مسلح‬ ‫الزم است‪ .‬چشم مسلح و قال ب‌های مخصوص را هم‬ ‫همه ندارند؛ باید برای داشتن‌شان‪ ،‬سرمایه هنگفتی در‬ ‫جیب داشت و دل را به بازار آزاد کاغذ زد تا بلکه‬ ‫اندکی از نیاز را با چندبرابر قیمت به دست آورد‪.‬‬ ‫طی دو سال اخیر‪ ،‬با گسترش نابسامانی‌های اقتصادی‬ ‫و گرانی کاالها از یک‌سو و بحران کاغذ از سویی‬ ‫دیگر‪ ،‬بسیاری از نشریات کاغذی و خبرگزار ی‌ها با‬ ‫تصمیم سخت تعطیلی‪ ،‬کاهش صفحات و حتی تعدیل‬ ‫نیروهای گسترده روبرو شدند‪ .‬بحران افزایش هزینه‪،‬‬ ‫تبعات زیادی داشته که کمابیش دامن همه رسانه‌ها چه‬ ‫خصوصی و چه وابسته به نهادهای دولتی را گرفته و با‬ ‫وجود سپری شدن چند ماه از تشکیل کارگروه کاغذ‬ ‫از سوی دولت برای ساماندهی واردات این کاالی‬ ‫اساسی‪ ،‬همچنان تب بازار برای کاغذ داغ است و همین‬ ‫امر رسانه‌ها را وادار به انتخاب رو ش‌هایی موقت برای‬ ‫ادامه حیات کرده است‪.‬اردیبهشت امسال بود که «جواد‬ ‫دلیری» سردبیر ایران از کاهش هشت صفحه‌ای این‬ ‫روزنامه به علت آنچه «بحران جدی کاغذ» می‌خواند‪،‬‬ ‫خبر داد‪.‬دلیری در صفحه توییتر خود گفته بود به دلیل‬ ‫کشور نبودند و تغییر مسیر از مخاطب به درآمد مصداق بارز آن می‬ ‫بحران جدی کاغذ‪ ،‬از یکشنبه (‪۲۲‬اردیبهشت) و تا‬ ‫اطالع ثانوی هشت صفحه از صفحات روزنامه ایران را‬ ‫کاهش می‌دهیم و این روزنامه به جای ‪ ۲۴‬صفحه در‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه روی دکه می‌آید‪.‬او درباره این تصمیم گفته‬ ‫بود‪« :‬مجبوریم به فکر کاهش تیراژ‪ ،‬کاهش صفحات و‬ ‫تعطیل کردن روزنامه در بین تعطیلی‌ها باشیم تا مصرف‬ ‫کاغذ را کاهش دهیم و روزهای بیشتری دوام بیاوریم‪.‬‬ ‫مشکالتی از قبیل افزایش قیمت کاغذ‪ ،‬زینک و مرکب‬ ‫و دیگر هزینه‌های جاری در کنار کاهش منابع درآمدی‬ ‫مطبوعات از مواردی است که رسانه‌های مکتوب را‬ ‫گرفتار کرده است‪ .‬بحران کاغذ به حدی جدی است‬ ‫که تیراژ بسیاری از روزنامه‌ها در دوماه گذشته به یک‬ ‫سوم کاهش پیدا کرده است و براساس اطالعاتی که‬ ‫من دارم برخی روزنامه‌ها تا یکی دو شب دیگر بیشتر‬ ‫کاغذ ندارند‪».‬اندکی بعد از این خبر‪« ،‬نیلوفر قدیری»‬ ‫عضو شورای سردبیری روزنامه همشهری هم از کاهش‬ ‫هشت صفحه‌ای این روزنامه تا اطالع ثانوی خبر داد؛‬ ‫همشهری که در ‪ ۲۴‬صفحه منتشر می‌شد مانند روزنامه‬ ‫ایران به ‪ ۱۶‬صفحه رسید چراکه به گفته خانم قدیری‬ ‫«بحران کاغذ آتش به جان مطبوعات زده است‪».‬محمود‬ ‫مختاریان (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و روزنامه‌نگار‬ ‫پیشکسوت) در گفتگو با ایلنا‪ ،‬نگاهی به ریشه‌های‬ ‫بحران رسانه‌ها داشته و می‌گوید‪« :‬افزایش نرخ دالر‪،‬‬ ‫قیمت سایر اجناس و خدمات را هم افزایش داد و از‬ ‫آنجا که حدود ‪ ۹۵‬درصد کاغذ ما وارداتی است‪،‬‬ ‫با افزایش قیمت کاغذ روزنامه‌ها‪ ،‬هزینه‌های تولید‬ ‫رسانه‌های مکتوب هم بسیار بیشتر شد‪ .‬اما عالوه بر‬ ‫شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کاغذ‪ ،‬مشکل اصلی در‬ ‫دولتی بودن رسانه‌هاست که نقد و زندگی جاری مردم‬ ‫در آنها نیست‪».‬محمود صدری(مترجم‪ ،‬مدیر انتشارات‬ ‫دنیای اقتصاد و روزنامه‌نگار) درباره آینده مطبوعات با‬ ‫شرایط کنونی نگاه خو ش‌بینانه‌ای ندارد و معتقد است‬ ‫«هرچند دستمزدی که به خبرنگار پرداخت می‌شود‬ ‫ناچیز است اما مجموع آن برای کارفرما قابل توجه‬ ‫است‪».‬او در این زمینه می‌گوید‪ :‬امسال شاهد بودیم‬ ‫هزینه کاغذ باالتر رفته‪ ،‬توان خرید مردم کاهش پیدا‬ ‫کرده و اولین اثرش حذف هزینه‌های فرهنگی و کاهش‬ ‫خرید روزنامه و تعدیل نیروی بیشتر است‪ .‬بنابراین‬ ‫معتقدم چشم‌انداز روشنی برای آینده مطبوعات در ایران‬ ‫دیده نمی‌شود‪.‬محمود صدری با اشاره به مساله تعدیل‬ ‫نیرو و اخراج خبرنگاران که به بحرانی در مطبوعات‬ ‫تبدیل شده‪ ،‬می‌گوید‪ :‬بارها گفته‌ام رسانه و روزنامه‬ ‫هم مثل هر بنگاه دیگری باید بتواند اقتصادی اداره‬ ‫شود‪ .‬اگر مدیرش نتواند دخل و خرج کند و ناگزیر‬ ‫به کاهش هزینه‌هایش شود‪ ،‬تنها محل صرفه‌جویی‌اش‬ ‫بخش ستادی است؛ تعدیل و اخراج نیروها موضوعی‬ ‫غم‌انگیز و تلخ است اما مدیر رسانه هم مجبور به این‬ ‫کار است‪.‬صدری تصریح می‌کند‪ :‬وقتی رسانه نیرو ی‌اش‬ ‫را کاهش می‌دهد کیفیت تولید محتوایش هم پایین‬ ‫می‌آید‪ .‬اما این به‌نظرم انتخابی ناگزیر و از سر ناچاری‬ ‫است و خودشان هم قطعا این را می‌دانند‪ .‬یا باید کل‬ ‫رسانه را تعطیل کنی یا با این رو ش‌ها حیات رسانه‪.‬‬ ‫فرقی ندارد بنگاه موردنظر روزنامه باشد یا کفش‌سازی؛‬ ‫برای اینکه دخل و خرج خود را هماهنگ کند باید‬ ‫هزینه‌هایش را پایین بیاورد‪.‬هرچند که ما ه‌هاست‬ ‫کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد برای رسیدگی به‬ ‫این بحران تشکیل شده و قرار بر نظارت و سازماندهی‬ ‫واردات کاغذ و ابزار صنعت چاپ بوده اما باوجود‬ ‫گذشت چند ماه از تشکیل این کارگروه و تخصیص ارز‬ ‫دولتی به کاغذ و وارد شدن چند محموله‪ ،‬هنوز اثری از‬ ‫کاهش این بحران به چشم نمی‌خورد‪.‬مختاریان که خود‬ ‫از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و استاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی است‪ ،‬می‌گوید‪ :‬عموم روزنامه‌نگاران ما از‬ ‫نظر مالی در وضعیت بد مالی قرار دارند و این مساله در‬ ‫رسانه نمود پیدا می‌کند‪ .‬بسیاری از روزنامه‌ها صفحات‬ ‫چهار رنگ‌شان را تک‌رنگ کرد ه‌اند و همین سبب‬ ‫شده جذابیت بصر ی‌شان را از دست بدهند و برخی‬ ‫روزنامه‌ها هم دیگر روزهای پنجشنبه منتشر نمی‌شوند‪.‬‬ ‫محمود مختاریان با تاکید بر اینکه «حیف است ‪۲۰۰‬‬ ‫سال روزنامه‌نگاری کشور متالشی شود» تصریح می‌کند‪:‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید مدیران رسانه‌ها‬ ‫را دعوت به هم‌فکری کرده و راهکار طلب کند‪ .‬همه‬ ‫باید به ساماندهی مشکالت رسانه‌ها کمک کنیم اگرنه‬ ‫آسیب جدی در انتظارمان است؛ احترام امامزاده با‬ ‫متولی است‪ ،‬باید جایگاه روزنامه‌نگار را باال برد و‬ ‫تحقیرش نکرد‪ .‬وزارت ارشاد باید همه‌جوره از رسانه‬ ‫حمایت کند تا بیشتر از این آسیب نبیند‪.‬‬ ‫ای رها شده که یک روز سرمایه و پول و یک روز چهره‪ ،‬قصد‬ ‫شرایطمناسبیدرموسیقی‬ ‫وجودندارد‬ ‫آهنگساز و نوازنده شناخته شده موسیقی ایرانی در‬ ‫تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود از آماده‌سازی بیش‬ ‫از هزار صفحه نت برای تولید آثار جدید و آغاز پروژه‬ ‫«نغمه‌ای درهیچگاه» خبر داد‪.‬نوید دهقان آهنگساز و‬ ‫نوازنده موسیقی ایرانی توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه طی‬ ‫ماه‌های اخیر شرایط مناسبی در موسیقی وجود ندارد اما‬ ‫من همچنان تالش می‌کنم تا فارغ از کارهای آموزشی‬ ‫و پژوهشی که در حوزه موسیقی انجام می‌دهم در حوزه‬ ‫تولید نیز به فعالیتم ادامه بدهم‪ .‬کما اینکه در همین مدت‬ ‫بیش از هزار صفحه ن ُت نوشتم که دربرگیرنده آثار‬ ‫متفاوتی در حوزه موسیقی ایرانی است و امیدوارم روزی‬ ‫شرایط آن فراهم شود که بتوان آنها را به مرحله اجرا‬ ‫برسانم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه‌ریزی‌هایی هم برای برگزاری‬ ‫کنسرت‌هایی در شهرستان‌ها انجام دادم که قرار است در‬ ‫قالب پروژه «نغمه‌ای در هیچ‌گاه» با سازبندی مختصرتری‬ ‫نسبت به آنچه در گروه «قمر» ارائه می‌دادیم‪ ،‬به مخاطبان‬ ‫ارائه شود‪ .‬این پروژه با توجه به مختصاتی که برای آن‬ ‫تعریف شد با ترکیب مختصری در حوزه سازبندی اجرا‬ ‫شده و پروژه‌ای متفاوت از کارهای ما در گروه «قمر»‬ ‫است‪ .‬البته پیش بینی ما این است که اجراهای ما تابستان‬ ‫امسال در شهرهای کاشان‪ ،‬اصفهان و یزد پیش روی‬ ‫عالقه مندان قرار گیرد‪ .‬این پروژه حدود سه سال پیش در‬ ‫فرهنگسرای نیاوران اجرا شد اما در همان زمان مسکوت‬ ‫باقی ماند ولی ما عالقه مند بودیم که در فرصت جدید‬ ‫دوباره فضای کار را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫این نوازنده و آهنگساز ایرانی در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی‌بر تولید آلبوم تازه هم گفت‪ :‬اهالی موسیقی می‌دانند‬ ‫که در شرایط فعلی تولید آلبوم یکی از دشوارترین‬ ‫کارهایی است که هنرمندان می‌توانند انجام دهند‪ .‬متأسفانه‬ ‫شرایط بازار تولید به قدری سخت شده که کمتر هنرمندی‬ ‫حاضر می‌شود در این حوزه کاری را روانه بازار کند چرا‬ ‫که جز ضرر و زیان اقتصادی که به همراه دارد نمی‌تواند‬ ‫دربرگیرنده دستاورد مناسبی در این عرصه باشد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ماجرای عدم رعایت قانون کپی رایت شرایط را‬ ‫از آن چیزی که هست بدتر کرده و ما هم هرچه در این‬ ‫حوزه فریاد زدیم به جایی نرسید‪ .‬از این جهت و با توجه‬ ‫به شرایط بی رحمانه‌ای که در این بخش وجود دارد فع ً‬ ‫ال‬ ‫تولید آلبوم مگر استثنا اص ً‬ ‫ال به صالح نیست‪.‬دهقان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬من قطعاً هنرمند کم کاری نیستم شاید در همین‬ ‫دوسالی که به نظر می‌آید کارهای کمتری انجام دادم‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬سال کار کرده باشم‪ .‬اما برای عرضه چنین‬ ‫کارهایی باید فرصت و بسترهای مناسبی در چرخه تولید‬ ‫وجود داشته باشد که متأسفانه در حال حاضر اص ً‬ ‫ال وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تلویزیون دست‬ ‫به گریبان خشونت و‬ ‫قتل شده است‬ ‫شود که بنشیند و بنویسد و ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد‪ .‬چطور‬ ‫می‌شود پروژه‌هایی برآورد ‪ ۴‬الی ‪ ۵‬ساله می‌شوند‪ .‬اتفاقات عجیب‬ ‫می‌افتد اما در کمدی وقت گذاشته نمی‌شود و در نهایت همه‬ ‫انتظاراتشان برداشت است‪.‬‬ ‫همین اتفاق می‌افتد که جاهایی به تکرار می‌رسیم و آن‬ ‫کمدی‌های تکراری را دیگر مردم هم دوست ندارند‪ ،‬اما می‌بینیم‬ ‫همچنان به عنوان مثال سریال پنج بار تکراری آقای عطاران را‬ ‫می‌بینید و یا سریال پنج بار تکراری آقای مقدم را می‌بینند و این‬ ‫اتفاق سرمایه‌گذاری در زمان می‌خواهد‪.‬کارگردان مجموعه‬ ‫«پنجری» در ادامه گفت‪ :‬اگر به من بگویند فردا ساخت یک‬ ‫کمدی را شروع کنم به نظر شما چه اتفاقی می‌افتد؛ مشخص‬ ‫است یک چیزی می‌نویسند و قطعاً اتفاق خوبی نخواهد بود‪ .‬با این‬ ‫که تلویزیون خانه من است و من آن را دوست دارم و به تازگی‬ ‫سریال‌هایی که پخش شد را دیده‌ام باید بگویم اص ً‬ ‫ال از جنس افراد‬ ‫روشنفکری نیستم که بگویم تلویزیون نمی‌بینیم ولی فکر می‌کنم‬ ‫حدود دو سال است که دیگر در تلویزیون کار نکردم و بعد از آن‬ ‫فیلم «لوله زنبور»‪« ،‬ساخت ایران» و دو فیلم دیگر ساختم و هیچ‬ ‫مشکلی هم با تلویزیون ندارم و با افتخار هم کار می‌کنم‪.‬کارگردان‬ ‫«دردسرهای عظیم» افزود‪ :‬کارهای اخیری که در تلویزیون پخش‬ ‫شد را دیدم و برخی از آنها را دنبال می‌کردم؛ به هر حال قصه‬ ‫اجتماعی و درام الزم است اما مشکل ما االن این است که چرا کنار‬ ‫این کارهای که پخش می‌شود‪ ،‬کمدی ساخته نمی‌شود‪ .‬و یا سطح‬ ‫کمدی‌های که هم ساخته می‌شود از کمدی‌های قدیم پایین‌تر است‬ ‫شاید با این طنازی که مردم ایران دارند‪ ،‬خنداندن آنها کار ساده‌ای‬ ‫نیست‪ .‬این که من سکانسی را بنویسیم که مطمئن باشم مردم را‬ ‫می‌خندند‪ ،‬نزدیک به یک روز وقتم گرفته می‌شود‪.‬نیک‌نژاد در‬ ‫بخش دیگر از گفت و گوی خود درباره دشواری ساخت سریال‬ ‫طنز در تلویزیون اظهار کرد‪ :‬ما اگر بخواهیم سریالی برای تلویزیون‬ ‫کار کنیم یک گروه باید به سختی تالش کنند و یک کار با کلی‬ ‫پالن باید اتفاق بیفتد‪ .‬در درام کمی خیال ما راحت است اما در‬ ‫کار کمدی سراسر فعالیت و نشاط است در کار درام تهیه‌کننده‬ ‫راحت است و در روز هفت‪ ،‬هشت و ‪ ۹‬و الی ‪ ۱۰‬دقیقه از کار را‬ ‫می‌تواند بگیرد اما در کار کمدی گرفتن این تایم کار بسیار سخت‬ ‫و کمرشکنی است‪ .‬شما فکر کنید می‌خواهید کار پایتخت بسازید‬ ‫و روزی ‪ ۱۰‬دقیقه بگیرید چین چیزی امکان‌پذیر نیست و اینکه آیا‬ ‫در این روند تولید سخت‪ ،‬تهیه‌کننده پای کار می‌ایستد؟وی درباره‬ ‫برآوردی که نسبت به کارهای طنز و درام می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برآوردی که در حال حاضر در قبال سریال‌های طنز و درام ارائه‬ ‫می‌دهند‪ ،‬کام ً‬ ‫ال با هم متفاوت هستند؛ زمانی که برای ساخت این‬ ‫ژانرها گذاشته می‌شود کام ً‬ ‫ال با هم فرق می‌کند‪.‬‬ ‫یک کارگردان درباره‌ی علت رواج خشونت در سریال‌های‬ ‫تلویزیونی با طرح این پرسش که «چرا در دوره‌ای که مردم نیاز به‬ ‫شادی و نشاط دارند باید رخوت بیشتری به آنها ترزیق کنیم؟» در‬ ‫عین حال عدم سرمایه‌گذاری در کارهای کمدی را دلیل ساخت‬ ‫سریال‌های درام آن هم با بار خشونت و قتل عنوان کرد‪.‬برزو‬ ‫نیک‌نژاد که ساخت مجموعه‌های طنزی چون «پنچری»‪« ،‬قرعه»‬ ‫و «دردسرهای عظیم» را در کارنامه دارد‪ ،‬درباره‌ی علت رواج‬ ‫خشونت در سریال‌های تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬کشمکش بخشی از‬ ‫درام است؛ اما وقتی دست و بال نویسنده در نگارش بسته می‌شود‪،‬‬ ‫شاید اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد‪ .‬اما اینکه چرا ما االن وقتی‬ ‫که تلویزیون را باز می‌کنم به عنوان جعبه‌ای که باید با آن سرگرم‬ ‫بشویم و با این سرگرمی بخشی از امروز و روزگارمان را فراموش‬ ‫کنیم‪ ،‬این اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬دلیل آن خیلی ساده است و آن عدم‬ ‫سرمایه‌گذاری در کارهای کمدی است‪.‬این کارگردان در ادامه با‬ ‫طرح این پرسش که «چرا همچنان بازیگران طنز تکرار می‌شوند؟»‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی هنوز که هنوز است‪ ،‬بازیگر کمدی تلویزیون و سینما‪،‬‬ ‫بازیگرانی هستند که شاید از زمان «ساعت خوش» آمده‌اند و هنوز‬ ‫که هنوز است وقتی کار کمدی می‌کنیم گویی باید همان عزیزان‬ ‫بیایند و قرار نیست ما چیزی را اضافه کنیم‪ ،‬همین اتفاقات می‌افتد‪.‬‬ ‫ما در حال حاضر مصرف‌کننده هستیم‪ ۲۰ .‬سال پیش عزیزان‬ ‫آمدند و در تلویزیون سرمایه‌گذاری کردند و ما این بار فقط آنها‬ ‫را مصرف می‌کنیم و چیزی تولید نمی‌کنیم نه ایده جدید برای‬ ‫تولید داریم و نه اتفاق جدیدی می‌افتد‪.‬نیک‌نژاد ادامه داد‪ :‬یک‬ ‫روز کسی آمد و سریال «پایتخت» را ساخت‪ .‬یک روزی یک فرد‬ ‫دیگری هم آمد و «دودکش» را کار کرد؛ کمدی‌هایی که کمی با‬ ‫کمدی‌های دیگر متفاوت بودند‪ .‬آنها پولشان را گرفتند و مخاطبان‬ ‫هم راضی بودند‪ ،‬اما قاعدتاً هیچ سرمایه‌گذاری در این زمینه نکردند‬ ‫آدم‌هایمان را حفظ نکردیم و بارها چندین تهیه‌کننده از ما پرسیدند‬ ‫آقا کار کمدی دارید؟ من هم عنوان کردم که مگر کار کمدی‬ ‫در لب‌تاپم هست که آن را باال بیاورم! آیا کسی هست که بگوید‬ ‫برآورد مالی صورت بگیرد و این که مبلغی به فالن نویسنده داده‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪826‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫انباشتبیکاراندرکشور؛فرصت‌سوزیشغلیدههشصتی‌ها‬ ‫«انباشت بیکاران» به دلیل فرصت سوزی شغلی برای دهه شصتی‌ها‪ ،‬در کنار «متقاضیان جدید بازار کار» سرعت کاهش نرخ بیکاری و افزایش نسبت اشتغال را با کندی مواجه کرده است‪«.‬بیکاری بلند مدت» شاخصی است که بر «مدت» بیکاری‬ ‫یک فرد داللت دارد؛ یعنی مدت زمانی که یک شخص یک سال و یا بیشتر بدون شغل و در جستجوی کار باشد‪.‬اگر طول مدت بیکاری‪ ،‬مخصوصاً مدتی که شخص تحت پوشش بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه است‪ ،‬طوالنی شود‪ ،‬آسیب‌های‬ ‫اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت‪.‬اما مهمترین و اصلی ترین چالش بازار کار امروز کشور‪ ،‬عالوه بر ماهیت «بیکاری»‪ ،‬بروز چالش «بیکاری بلند مدت» است؛ چالشی که امروز در ادبیات مسئوالن و سیاست گذاران تحت عنوان انباشت‬ ‫نیروی کار نیز از آن یاد می‌شود‪.‬فارغ از اینکه به زعم دولت مردان‪ ،‬بیکاری طی سال‌های گذشته در «فهرست ابرچالش‌های دولت» قرار گرفته‪ ،‬بیش از آن‪ ،‬انباشت نیروی کار سرعت کاهش نرخ بیکاری و به تبع آن افزایش جمعیت شاغل را کند‬ ‫کرده است و باعث شده تا به رغم سیاست های قابل دفاع در حوزه اشتغال زایی اما تغییر محسوسی در کاهش جمعیت شاغل مشاهده نشود‪.‬از سوی دیگر انباشت نیروی کار باعث شده‪ ،‬به رغم بهبود نسبی متغیرهای بازار کار در چهارساله نخست‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬اما همچنان سرعت کاهش جمعیت بیکاری با کندی پیش برود و دولت عالوه بر پاسخ به نیاز شغلی متولدین دهه هفتاد و متولدین اوایل دهه هشتاد‪ ،‬با چالش بیکاری جمعیت دهه شصت نیز مواجه باشد‪ .‬گروهی که بر اساس سرشماری‬ ‫عمومی نفوس و مسکن ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۸۰۲‬هزار نفر معادل ‪ ۲۱‬درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند‪.‬‬ ‫بخشخصوصیرادرنطفهخفهکرده‌ایم‬ ‫فاطمه مقیمی‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است رویه غلط اقتصاد دولتی در طول تمام سال‌های گذشته باعث شده هرگاه بخش خصوصی تالش کرده قدرتمند شود نیز با سیاست‌های غلط راه به جایی نبرد‪.‬فاطمه مقیمی با‬ ‫اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم تبدیل دخالت دولت در اقتصا‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد‬ ‫است رویه غلط اقتصاد دولتی در طول تمام سال‌های‬ ‫گذشته باعث شده هرگاه بخش خصوصی تالش کرده‬ ‫قدرتمند شود نیز با سیاست‌های غلط راه به جایی نبرد‪.‬‬ ‫نمی‌تواند گره‌ها را باز کند که حتی مشکالتی جدی‬ ‫نیز ایجاد می‌کند؛ مسئله‌ای که امروز خود را در اقتصاد‬ ‫آن را دارد که در اقتصاد نقشی بیشتر و مهم‌تر بگیرد‪،‬‬ ‫خواهد داشت‪.‬به گفته وی نگاهی به تجربه کشورهایی‬ ‫نیز باید واقعیت‌ها را دید‪ ،‬قطعاً نمی‌توان انتظار داشت‬ ‫می‌دهد که هرگاه دولت به نقش اصلی خود یعنی‬ ‫کرده و به اهدافش برسد؛ بخش خصوصی که برای‬ ‫ایران نشان داده و اگر این روند اصالح نشود‪ ،‬ادامه‬ ‫فاطمه مقیمی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری‬ ‫که در عرصه اقتصادی به موفقیت رسیده‌اند نشان‬ ‫دولت در این بخش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرمایش اخیر ایشان‪،‬‬ ‫اجرای قانون و سیاست‌گذاری کالن برگشته و کار‬ ‫درباره لزوم تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به نظارت‬ ‫آرزوی طوالنی مدت بخش خصوصی است‪ .‬ما همواره‬ ‫بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که دخالت دولت‪،‬‬ ‫شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد نه تنها‬ ‫سوال که بخش خصوصی ایران تا چه میزان آمادگی‬ ‫در عرصه عملی به فعاالن واقعی اقتصادی سپرده شده‪،‬‬ ‫نتیجه کار بسیار مثبت و قابل اتکا بوده است‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫داد‪ :‬بخش خصوصی از یک سو باید خود را با‬ ‫مشکالت کالن‌تر وفق می‌داد‪ .‬وقتی کشور برای مدتی‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت سرمایه گذاران به کار خود با‬ ‫مواجه شد‪ ،‬قطعاً فشاری جدی بر فعاالن اقتصادی وارد‬ ‫خصوصی با دشواری همراه شده و امیدواریم دولت‬ ‫جدی نتوانستند حیات بخش خصوصی ایران را به‬ ‫تا دغدغه‌های تلنبار شده برطرف شوند‪.‬مقام معظم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همانطور که در دیگر بخش‌های اقتصادی‬ ‫طوالنی با جنگ تحمیلی و تحریم‌های یک جانبه‬ ‫که بخش خصوصی اقتصاد ایران نیز یک شبه پیشرفت‬ ‫می‌شود؛ فشارهایی که با وجود ایجاد دشواری‌های‬ ‫مدتی طوالنی تحت فشار بوده و هر بار خواسته در‬ ‫شماره بیندازند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار آن بخش‬ ‫مسیر خود پیشرفت کند با سنگ اندازی‌های مداوم‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫مقیمی با اشاره به برخی از این مشکالت‪ ،‬توضیح‬ ‫به دیگر نهادهای همان دولت مالیات پرداخت کنیم‪،‬‬ ‫خصوصی برای مدتی طوالنی با سیاست‌های دولت‬ ‫در چالش بوده است‪ .‬وقتی از یک سو مطالبات ما از‬ ‫شرکت‌های دولتی معوق می‌شود و از سوی دیگر باید‬ ‫قدرت ادامه دهند‪ .‬در سال‌های گذشته حرکت بخش‬ ‫این بار فضا را به نفع فعاالن اقتصادی واقعی خالی کند‬ ‫رهبری در سخنان اخیرشان در مراسم سالگرد ارتحال‬ ‫امام خمینی (ره)‪ ،‬بر لزوم تبدیل دخالت دولت در‬ ‫اقتصاد به هدایت و نظارت دولت در این عرصه تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بنادرکوچک؛بالی ِ‬ ‫جانتحریم‌ها‬ ‫در شرایط تحریم عالوه بر بندر چابهار که مورد معافیت قرار گرفته است‪ ،‬مصون بودن بنادر کوچک از تحریم‌های یک جانبه آمریکایی‌ها می‌تواند فرصت بسیار مناسبی تلقی شده که با ایجاد بستر برای پذیرش کشتی‌ها‬ ‫هرچند در سطحی کوچک‌تر‪ ،‬می‌توانند مقداری از بار مورد نیاز کشور را پذیرا باشند‬ ‫بررسی‬ ‫در شرایط تحریم عالوه بر بندر چابهار که مورد‬ ‫دریایی و بندری ایران و نیز موقعیت استراتژیک‬ ‫شمار می‌آید‪ ،‬چرا که این بنادر از تحریم‌ها معاف‬ ‫و شهرسازی در حال انجام است‪ ،‬بیان کرد که بر‬ ‫در نظر گرفتن آن‌ها و موج‌شکن‌های ایجاد شده در‬ ‫هرمزگان ‪ ۲۰‬بندر‪ ،‬بوشهر ‪ ۱۱‬بندر و گلستان دو بندر‬ ‫توجه به اینکه اغلب شناورها در بنادر کوچک جز‬ ‫موجود نقاط ضعف‪ ،‬قوت‪ ،‬تهدیدها و فرصت‌های‬ ‫خطوط کشتیرانی در مقابل تحریم‌های ظالمانه‬ ‫معافیت قرار گرفته است‪ ،‬مصون بودن بنادر کوچک‬ ‫کشور در این حوزه‪ ،‬یکی از بخش‌هایی که می‌تواند‬ ‫هستند و هرچند شرایط پهلوگیری برای کشتی‌های‬ ‫اساس این طرح در استان خوزستان چهار بندر‪،‬‬ ‫فرصت بسیار مناسبی تلقی شده که با ایجاد بستر‬ ‫حوزه بندری و دریایی بود تا اینگونه آمریکایی‌ها‬ ‫مهم در اقتصاد ایران فعالیت کنند و شاهد تخلیه‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی وضعیت‬ ‫از تحریم‌های یک جانبه آمریکایی‌ها می‌تواند‬ ‫عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کند اعمال تحریم در‬ ‫برای پذیرش کشتی‌ها هرچند در سطحی کوچک‌تر‪،‬‬ ‫مانع از تردد خطوط کشتیرانی به آب‌های ایران‬ ‫باشند‪.‬تشدید تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی‬ ‫توجه به جغرافیای فوق‌العاده بندر چابهار که نقطه‬ ‫می‌توانند مقداری از بار مورد نیاز کشور را پذیرا‬ ‫بزرگ را ندارند اما می‌توانند به عنوان یک کانون‬ ‫و بارگیری بخشی از کاالها در این بنادر باشیم‪.‬در‬ ‫سواحل کشور بالغ بر ‪ ۳۰۰‬بندرگاه وجود دارد‪.‬با‬ ‫شناورهای سنتی محسوب می‌شوند و از آسیب‌پذیری‬ ‫شوند‪.‬با این حال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با‬ ‫حال حاضر در سواحل کشور بالغ بر ‪ ۳۰۰‬بندرگاه‬ ‫پیش‌رو شناسایی شده و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های‬ ‫آمریکا علیه ایران مصون هستند‪ ،‬به راحتی می‌توان‬ ‫آمریکایی‌ها علیه ایران در راستای ایجاد فشارهای‬ ‫ارتباطی کشورهایی نظیر هند و افغانستان به شمار‬ ‫در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم‪ ،‬کنگان‪ ،‬گناوه‬ ‫یادآور شد که در حال حاضر ‪ ۳۳‬بندر تحت مالکیت‬ ‫وارد کرد‪ ،‬بنابراین با توجه به ظرفیت‌های کشور در‬ ‫حوزه بندری و دریایی کشور را نیز گرفت و با توجه‬ ‫و به خوبی نشان داد که از چه مختصات تجاری‬ ‫طریق دریا صورت می‌پذیرد و این میزان در ایران‬ ‫عنوان یک بازوی مهم در اقتصاد ایران تلقی شود‪.‬‬ ‫هرچه بیشتر اقتصادی از همان ابتدای امر گریبان‬ ‫به اینکه حدود ‪ ۸۰‬درصد جابجایی کاال در جهان از‬ ‫معادل ‪ ۹۰‬درصد است‪ ،‬اعداد یاد شده اهمیت باالی‬ ‫آبراه‌های بین‌المللی‪ ،‬بنادر و دریاها را نشان می‌دهد و‬ ‫به طور حتم با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان‬ ‫می‌آید‪ ،‬این بندر از اعمال تحریم‌ها مستثنی شد‬ ‫کوچک وجود دارد و بنادر فریدون‌کنار و آستارا‬ ‫عمده مورد تحلیل قرار گرفته است‪.‬وی همچنین‬ ‫بخشی از بار مورد نیاز کشور را از طریق این بنادر‬ ‫و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد که از این تعداد‬ ‫حوزه بنادر کوچک و معافیت این بنادر از تحریم‌ها‪،‬‬ ‫برخوردار است و می‌تواند در برهه زمانی کنونی به‬ ‫بندری سازمان بنادر و دریانوردی‪ -‬با اشاره به‬ ‫کاربری‌های مختلف هستند‪ ،‬همچنین سازمان بنادر‬ ‫دست آورد و با طرح‌های توسعه‌ای ضمن ایجاد‬ ‫در کنار بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری چابهار‬ ‫جهت‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک با تمرکز‬ ‫به عنوان یک فرصت استثنایی برای اقتصاد ایران به‬ ‫بنادر و دریانوردی و مرکز تحقیقات راه و مسکن‬ ‫که از تحریم‌ها معاف شدند‪ ،‬وجود بنادر کوچک‬ ‫واگذار شدند‪.‬روان‌بخش بهزادیان‪-‬مدیرکل امور‬ ‫این‌که مطالعاتی تحت عنوان «بررسی و مطالعه‬ ‫بر الگوی کاربری و مدیریتی» با مشارکت سازمان‬ ‫‪ ۲۲‬بندر جز بنادر کوچک محسوب شده و دارای‬ ‫و دریانوردی در ‪ ۲۴‬بندر دیگر حضور دارد و بنادر‬ ‫باید بهترین کارکرد ممکن را از بنادر کوچک به‬ ‫زیرساخت‌ها‪ ،‬بستر و شرایط را برای بخش خصوصی‬ ‫کوچک دیگری نیز موجود هستند که تحت مالکیت‬ ‫در این بنادر را فراهم کرد‪ ،‬مسأله‌ای که عالوه بر‬ ‫شهرداری و سایر سازمان‌ها فعالیت می‌کنند که با‬ ‫را نیز به همراه دارد و فرایندی برد–برد است‪.‬‬ ‫سایر ارگان‌ها نظیر شیالت‪ ،‬گمرک‪ ،‬فرمانداری‪،‬‬ ‫رونق بنادر کوچک سوددهی برای بخش خصوصی‬
‫ناکارآمدیقانونبهبودفضایکسبوکارناشیازکم‌کاریمسئوالناست‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬قانون بهبود فضای کسب وکار در بسیاری از موارد به دلیل عدم همکاری دولت‪ ،‬سستی مسئوالن شورا و کم‌کاری اتاق بازرگانی دچار رکود می‌شود‪.‬سهیال جلودارزاده‬ ‫(نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی) در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی پیرامون موضوع اقدامات ضروری برای بهبود فضای کسب و کار در ایران‪ ،‬قوانین و مقررات دستورالعمل‌ها که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به گونه‌ای تدوین و تصویب شده تا مشکالت را حل کند‪.‬این فعال کارگری در ادامه گفت‪ :‬این قانون شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی را ایجاد کرده که بسیار مفید است اما در‬ ‫بسیاری از موارد به دلیل عدم همکاری دولت و یا سستی مسئوالن این شورا و کم‌کاری اتاق بازرگانی دچار رکود می‌شود و کارایی خود را از دست می‌دهد‪.‬عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد‪ :‬ما عالوه بر عدم‬ ‫اجرای قانون و کم‌کاری‌ها‪ ،‬با مشکل ساختار و قوانین قبلی نیز مواجهیم‪ .‬همه دستگاه‌ها در عواید حاصل از واردات و صادرات سهیم هستند‪ .‬این ساختار غلط و قوانین موجود‪ ،‬مانع از اجرای صحیح و سریع کارها می‌شود‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫ساختار گمرکات اصالح شود و یک سازمان مستقل بدون دردسر و بدون سود برای وزارت مسکن‪ ،‬ریاست جمهوری‪ ،‬استاندارد و نیروی انتظامی تدارک دیده شود مشکالت حل خواهد شد‪.‬جلودارزاده در ادامه افزود‪ :‬ساختار اداری‬ ‫ما به ‪ ۱۰۰‬سال قبل برمی‌گردد و متناسب با شرایط توسعه در دنیای امروز نیست‪.‬عضو فراکسیون کارگری مجلس در خاتمه یادآور شد‪ :‬همه دولت‌ها در دنیا یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارند اما متاسفانه ما در دو دهه اخیر سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی را از دست داده‌ایم و فقط کار بودجه را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیریتپسماندپسماند‬ ‫گزارش‬ ‫‌روزانه بیش از ‪ ۴۵۰‬تن زباله از خرم‌آباد به سایت دفن زباله این شهر منتقل می‌شود که قطع ًا‬ ‫در روزهای شلوغ و خاص سال مثل ایام نوروز به بیش از این می‌رسد‬ ‫مرکزدفنزبالهخر ‌مآبادبهقبرستانی‬ ‫از زباله تبدیل شده و بوی تعفن آن تا چند‬ ‫کیلومتریبهمشاممی‌رسد‪.‬بابازدیدمیدانیاز‬ ‫محلدفنزباله‌هایخر ‌مآباددرجادهکمربندی‬ ‫خر ‌مآبادمتوجهتعطیلیکارگاهپردازشزباله‬ ‫در این سایت شدیم که باید تدبیری برای این‬ ‫معضلازسویکارگروهمدیریتپسماند‬ ‫اندیشیدهشود‪.‬علیفوالدوندازفعاالنزیست‬ ‫محیطیدراینخصوصگفت‪:‬مدیریت‬ ‫پسماندهایشهرینیازبهاجرایطرحتفکیک‬ ‫زباله از مبدا و سرمایه‌گذاری زیرساختی دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حضور سگ‌های ولگرد‪،‬‬ ‫حشرات‪،‬جوندگانازعواملمهمانتشار‬ ‫بیماری‌هایاپیدمیدراینمحلاست‪.‬فوالدوند‬ ‫باتاکیدبراینکهآتشسوزیزباله‌هادرسایت‬ ‫دفن زباله موجب آلودگی شدید هوا در منطقه‬ ‫می‌شود‪،‬اظهارکرد‪:‬سوزاندنزباله‌هادرمحیط‬ ‫شهریموجبانتشارگازهایسمی‪،‬سرطان‌زا‬ ‫و ایجاد خطر برای افراد مبتال به بیماری‌های‬ ‫تنفسیمی‌شود‪.‬اینفعالزیستمحیطی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا‬ ‫می‌تواندموجبکاهشحجمزباله‌هایانتقالی‬ ‫بهمحلدفنزباله‌هاشودوهزینه‌هایبرنامه‬ ‫مدیریتپسماندهارابرایشهرداریکاهش‬ ‫داده و درآمدی نیز نصیب شهرداری کند و‬ ‫ایندرحالیستکهازآلودگیمحیطزیست‬ ‫همجلوگیریمی‌شود‪،‬البتهاجرایاینطرح‬ ‫نیازمندهمتمسئولینوهمکاریمردماستو‬ ‫می‌تواندموجبتوسعهاقتصادیاجتماعیشهر‬ ‫شود‪.‬فوالدوندادامهداد‪:‬عملیاتبهداشتیدفن‬ ‫زباله‌ها باید در سایت دفن زباله‌های شهری با‬ ‫رعایت اصول زیست محیطی صورت گیرد و‬ ‫از پوشش خاک برای دفن زباله‌ها و تجزیه آنها‬ ‫استفادهشودتاباعایق‌کاریبسترترانشه‌های‬ ‫دفن زباله از آلودگی آب‌های زیر زمینی‬ ‫جلوگیری شود‪.‬وی افزود‪ :‬عدم جمع‌آوری به‬ ‫موقعزباله‌هادرشهرموجبافزایشحضور‬ ‫حشرات و جوندگان در شهر می‌شود و بستر‬ ‫مناسبیبرایانتشاربیماری‌هایواگیروعفونی‬ ‫ایجادمی‌کند‪.‬اینفعالزیست‌محیطیدر‬ ‫ادامه آلوده شدن آب‌های زیر زمینی منطقه‬ ‫بهواسطهنفوذشیرابه‌هایزباله‌هارافاجعه‬ ‫و تهدید بزرگ زیست محیطی دانست و‬ ‫تاکیدکرد‪:‬همچنینعدمانجامدفنبهداشتی‬ ‫پسماندهایشهریدرسایتدفعزباله‌های‬ ‫شهریخر ‌مآبادموجبانتشارآالینده‌هایهوا‬ ‫وآبشدهاست‪.‬بابکارگیریامکاناتعملی‬ ‫وعلمیدفنپسماندهامی‌توانطیفرآیندهایی‬ ‫زباله‌های تر را به مواد تقویت‌کننده خاک یا‬ ‫کود (کمپوست) تبدیل کرد که سرشار از‬ ‫مواد آلی و عناصر مورد نیاز گیاه است‪.‬دکتر‬ ‫محمددرویش‪،‬فعالزیستمحیطینیزبا‬ ‫بیاناینکهدفنزباله‌هایکمعضلسراسری‬ ‫در کشور است و هر جایی که سطح آب‬ ‫زیرزمینیباالتروشیبکمترباشداینبحران‬ ‫می‌تواندخیلیجدی‌ترباشد‪،‬افزود‪:‬درسواحل‬ ‫دریای مازندران و استان‌های مازندران‪ ،‬گیالن‬ ‫و گلستان و در سواحل خلیج فارس و دریای‬ ‫عماناینخطرجدی‌تراستچونشیرابه‌ها‬ ‫خیلی راحت وارد دریا و رودخانه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫در سفره‌های آب زیرزمینی پس از‪ ۳‬تا‪ ۴‬متر‬ ‫با آب می‌رسیم و این مهم می‌تواند کیفیت‬ ‫آب شرب را به شدت به خطر بیاندازند‪،‬‬ ‫گزارش‌هاییهمکهمی‌رسدکهبیشترین‬ ‫تعداد بیماری‌های ناشی از آب آلوده در‬ ‫حاشیه سواحل شمال و جنوب است که با‬ ‫آندرگیرهستند‪.‬درمنطقهزاگرسکهشیب‬ ‫زیاداستوسفره‌هایآبزیرزمینیعمیق‌تر‬ ‫هستنداینخطردرکوتاه‌مدتکمتراست‬ ‫اماانباشتزباله‌هامتأسفانهبهمحلیتبدیل‬ ‫شده که اغلب پرندگان و وحوش وارد آن‬ ‫می‌شوند‪.‬ویبابیاناینکهامروزهاهمیتمسئله‬ ‫آسیب‌پذیریآب‌هایزیرزمینیتاآنجامورد‬ ‫توجهکارشناسانسیاست‌گذاراندولت‌هاقرار‬ ‫گرفته که از آن به عنوان یک کاالی اقتصادی‬ ‫بسیارحیاتیناممی‌برندوعموماًدرموضوعات‬ ‫مهممنطقه‌ایوحتیبین‌المللیعنصراساسی‬ ‫درفرایندتوسعهاقتصادیهرکشورمحسوب‬ ‫می‌شود‪،‬گفت‪:‬حفاظتواستفادهبهینهاز‬ ‫منابع آب از اصول توسعه پایدار در هر کشور‬ ‫محسوبمی‌شودآگاهیازکیفیتمنابعآب‬ ‫یکیازنیازمندی‌هایمهمدربرنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫توسعهمنابعآب‪،‬حفاظتوکنترلآنهاست‬ ‫ضرورتیاجتنابناپذیراست‪.‬ایندانشیار‬ ‫دانشگاهلرستانبابیاناینکهآلودگیمنابعآب‬ ‫زیرزمینیدرحالحاضریکیازمهمترین‬ ‫مسائلزیستمحیطیمحسوبمی‌شود‪،‬افزود‪:‬‬ ‫یکی از عوامل مهمی که سهم بسزایی در‬ ‫آلودگی منابع آب زیرزمینی دارد دفع مواد زائد‬ ‫جامد و زباله‌های شهری است‪ .‬اکسیژن مورد‬ ‫نیازجهتاکسیداسیونیکشیرابه‪،‬فاضالب‬ ‫و پساب معیار مناسبی برای آگاهی از مقدار‬ ‫موادآلوده‌کنندهموجوددرآنهاست‪.‬حقی‬ ‫زاده با بیان اینکه دو روش تعیین میزان آلودگی‬ ‫شهر که بر اساس موارد یاد شده‪ ،‬تحت عناوین‬ ‫‪ BOD‬و‪ COD‬شناخته شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در چند دهه اخیر‪ ،‬مصرف کودهای نیتروژن‌دار‬ ‫بدونتوجهبهتأثیرآنهابرخصوصیاتخاک‬ ‫ومحیطزیستگسترشغیرقابلانکاری‬ ‫داشتهاست‪.‬بهعنوانمثالنیتراتمانندسطوح‬ ‫کلوییدهای خاک دارای بار منفی بوده و‬ ‫به‌راحتی توسط آب باران به منابع آب سطحی‬ ‫و بویژه زیرزمینی وارد می‌شود‪.‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫منابع آالینده به دو صورت نقطه‌ای و غیر‬ ‫نقطه‌ایتأثیرگذاربهطوریکهمنابعآالینده‬ ‫نقطه‌ایازیکمحلمشخصبهمحیطپذیرنده‬ ‫واردمی‌شوندوبهراحتیقابلشناساییهستند‬ ‫مانندفاضالبخروجیصنایع‪،‬نیروگاه‌هایا‬ ‫تصفیه‌خانهفاضالبشهری‪،‬امامنابعآالینده‬ ‫غیرنقطه‌ایمنابعیهستندکهمحلورودآنها‬ ‫به طبیعت از طریق این محل مشخص است و‬ ‫به طور معمول به صورت زه‌آب یا روان آب‬ ‫هستندکهشاملزمین‌هایکشاورزی‪،‬معادن‪،‬‬ ‫جاده‌ها و مناطق شهری است‪.‬‬ ‫نبوداعتبارومسئوالنیکه‬ ‫فقطوعدهمیدهند‬ ‫گزارش‬ ‫تونل کبیرکوه بین شهرستان های آبدانان و دره شهر در جنوب استان ایالم به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین تونل های حوزه راهسازی کشور سالهاست مورد بی توجهی مسئوالن کشوری و‬ ‫استانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬خردادماهسال‪ ۱۳۹۸‬بودکهبهبهانی‬ ‫وزیروقتراهکلنگطرحتونلکبیرکوهبه‬ ‫عنوانیکیازبزرگ‌ترینتونلحوزهراهسازی‬ ‫کشوربینمسیرآبدانانتادرهشهررابرزمینزد‬ ‫و االن با گذشت‪ ۹‬سال هنوز این طرح به بهره‬ ‫بردارینرسیدهاست‪.‬طرحکهقراربودجادهپر‬ ‫پیچوخمآبدانان‪-‬درهشهرراکوتاهوایمنکند‪،‬‬ ‫حاالبامشکالتمالیبسیارزیاددستوپنجه‬ ‫نرممی‌کندوزمانیدقیقبرایبهرهبرداریکامل‬ ‫پروژهمشخصنیست‪.‬عالوهبرتأثیربسیارزیاداین‬ ‫طرحبراقتصادوتوسعهزیرساخت‌هایاستان‪،‬تونل‬ ‫کبیرکوهیکیازکریدورهایمیانیاستراتژیک‬ ‫درکشوراستچراکهمنجربهتسهیلدرترددبین‬ ‫استان‌هایایالم‪،‬کرمانشاهولرستانبهبنادرجنوبی‬ ‫کشورمی‌شود‪.‬تاکنونمسئوالنکشوریمتعددی‬ ‫طی‪ ۹‬سالگذشتهازاینطرحبازدیدکرد‌هاندولی‬ ‫هرباروعده‌ایبرایحلمشکالتمالیواعتباری‬ ‫پروژهداد‌هاندولیهیچکداممحققنشدهاست‪.‬‬ ‫یکیازشهروندانآبداناناظهارداشت‪:‬سالهاست‬ ‫شهرستانآبداناندربنبستقرارگرفتهومردم‬ ‫برایرفتوآمدبامرکزاستانبهخصوصافراد‬ ‫بیماردچارمشکالتزیادیدرمسیرهایارتباطی‬ ‫شهرستانمی‌شوند‪.‬مصیبکاظمیعنوانکرد‪:‬‬ ‫ناگزیربرایترددمردمشهرستانآبدانانبایداز‬ ‫درهشهرترددکنندکهاینمسیربسیارخطرناکو‬ ‫پرپیچخماستکهخودباعثمشکالتزیادی‬ ‫برای مردم شده است‪.‬وی افزود‪ :‬این جاده که از‬ ‫گردنه‌هایکبیرکوهعبورمی‌کنددرگذشتهبیشتر‬ ‫کاربردنظامیداشتهواالندیگربایدمسئوالنبه‬ ‫فکرراهانداریتونلکبیرکوهباشند‪.‬ویعنوان‬ ‫کرد‪:‬هرهفتهاینطرحشاهدحضورمسئوالن‬ ‫کشوریاست‪،‬چطورمی‌شودیکباراینوعده‌ها‬ ‫برایسرعتبیشترپروژهمحققنشود‪.‬مدیرکل‬ ‫راهوشهرسازیاستانایالماظهارداشت‪:‬حفاری‬ ‫تونلکبیرکوهازسمتآبدانانسههزارو‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫حفاریوازسمتدرهشهرنیز‪ ۹۰۰‬مترحفاری‬ ‫انجامشدهوتنهاحفاری‪ ۵۵۰‬مترازتونلباقیمانده‬ ‫است‪.‬علیاصغرکاظمیعنوانکرد‪:‬تونلاصلی‬ ‫کبیرکوهچهار هزارو‪ ۷۰۰‬مترطولداردو برای‬ ‫دسترسیبهتونلاصلیازسمتدرهشهرچند‬ ‫رشتهتونلجمعاًبهطولیکهزارو‪ ۵۰۰‬مترنیز‬ ‫حفاریشدهاست‪.‬ویبیانداشت‪:‬ضمناینکه‬ ‫عملیاتراهسازیمنتهیبهتونلازدوسمتدره‬ ‫شهروآبدانانتامرحلهروسازیبهانجامرسیده‬ ‫است‪.‬کاظمیادامهداد‪:‬یکیازمهمترینمطالبات‬ ‫بهحقمردمیشهرستانآبدانانودرهشهرتکمیل‬ ‫راه‌های ارتباطی و از بن بست خارج کردن این دو‬ ‫شهرستاناستچراکهبهرهبرداریازاینتونل‬ ‫می‌تواندمسیر‪۳۵‬کیلومتریآبدانانبهدرهشهر‬ ‫رابه‪ ۲۰‬کیلومترکاهشدهد‪.‬ویاعالمکرد‪:‬این‬ ‫طرحبزرگراهسازیبیشاز‪ ۳۶۰‬پیچخطرناک‬ ‫وگردنهصعبالعبوربیندوشهرستاندرهشهرو‬ ‫آبدانانراحذفمی‌کند‪،‬همچنینباعثتسهیلدر‬ ‫عبورومروروصرفهجوییدرمصرفسوخت‬ ‫وزمانمی‌شود‪.‬مدیرکلراهوشهرسازیاستان‬ ‫ایالمعنوانکرد‪:‬روانسازیترافیکدرایاماربعین‬ ‫ونیزانتقالسریعدرمبادالتکاالوخدماتدر‬ ‫بازارچهچیالتدهلرانازجملهمهمترینمزایای‬ ‫اینطرحبزرگدرجنوباستاناست‪.‬ویبااشاره‬ ‫بهپیشرفت‪ ۷۰‬درصدطرحتونلکبیرکوه‪،‬اضافه‬ ‫کرد‪:‬حفاریبزرگ‌ترینتونلحوزهراه‌سازی‬ ‫کشوربیندره‌شهروآبدانانتاشهریورماهبهاتمام‬ ‫می‌رسد‪.‬ویبیانداشت‪:‬پسازحفاریتونل‬ ‫مراحلکفکنی‪،‬الینینگ(پوششبتونیمسلح)‬ ‫زیرسازیوآسفالت‪،‬روشناییوتهویهبهانجام‬ ‫خواهدرسید‪.‬رئیسسازمانبرنامهوبودجهایالم‬ ‫نیزگفت‪:‬تونلکبیرکوهکریدورترددزواراربعین‬ ‫بهمرزبینالمللیمهراناستکهبایدهرچهسریع‌تر‬ ‫تکمیلشود‪.‬رحمتاهللقیصوریعنوانکرد‪:‬این‬ ‫تونلمسیرترانزیتیوترددبخشیاززواراربعین‬ ‫استویکپروژهملیاستکهدولتبهتسریع‬ ‫در بهره برداری از آن تاکید دارد‪.‬وی افزود‪ :‬سازمان‬ ‫برنامهوبودجهدرراستایمطالباتپیمانکاران‬ ‫تاکیدبربازدیدوبررسیوضعیتپروژهداشت‬ ‫کهباتأییددستگاهاجراییومشاورناظراعتبارمورد‬ ‫نیازبرایپرداختمطالباتپیمانکاراناختصاص‬ ‫خواهدیافت‪.‬ویادامهداد‪:‬رئیسسازمانبرنامه‬ ‫وبودجهکشوربرتأمیناعتباراینقبیلطرح‌هاو‬ ‫پرداختمطالباتپیمانکارانتاکیدوتوجهویژه‬ ‫دارد‪.‬معاونعمرانیاستاندارایالمدرحاشیهبازدید‬ ‫مسئوالنسازمانبرنامهوبودجهکشورازاینطرح‬ ‫اظهارداشت‪:‬قرارگیریتونلکبیرکوهدرمسیر‬ ‫ترددزواراربعین‪،‬اهمیتاینپروژهدرکشور‬ ‫دوچندانکردهاست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪826‬‬ ‫ایران زمین‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪826‬‬ ‫جامعه‬ ‫خطرفرونشستجدیدرتهران‬ ‫رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل خواستار رسیدگی به معضل فرو نشست در مناطق مختلف تهران شد‪.‬مسعود شفیعی در نامه‌ای خطاب به محمد علیخانی‪ ،‬عضو شورای شهر‪ ،‬با اشاره به مسئله‬ ‫فرونشست تهران به لزوم توجه به گزارشات سازمان نقشه‌برداری تاکید کرد‪.‬یکی از ماموریت‌های مهم سازمان نقشه‌برداری کشور‪ ،‬بررسی تغییرات هندسی سرزمینی از جمله پایش تغییرات پوسته زمین‪ ،‬اندازه‌گیری تغییرات ارتفاعی و میزان فرونشست‬ ‫ساالنه تمامی مناطق کشور با روش‌های علمی است‪.‬فرونشست اگر چه در کوتاه مدت‪ ،‬کمتر منجر به بروز خطرهای ناگهانی و فاجعه باری مانند فروچاله و تخریب های آشکار شود‪ ،‬اما در آینده می تواند سبب خسارت های ترمیم ناپذیری گردد‪.‬‬ ‫براساس مطالعات انجام شده در این سازمان‪ ،‬در حال حاضر بیش از ‪ 50‬پهنه کشور با فرونشست عمده رو به رو است که استان تهران یکی از مهم ترین آن‌هاست‪.‬بیشترین میزان فرونشست در این استان مربوط به جنوب غربی آن‪ ،‬حوالی اتوبان‬ ‫آزادگان و شهرستان‌های شهریار و ورامین است‪ .‬نظر به آسیبی که این پدیده به زیر ساخت‌های شهری اعم از خیابان‌ها‪ ،‬پل‌ها‪ ،‬بزرگراه‌ها‪ ،‬پی ساختمان‌ها‪ ،‬خطوط آبرسانی‪ ،‬گاز و فاضالب می‌رساند و فعالیت‌های عمرانی و خدمت رسانی ارگان‌ها و‬ ‫سازمان‌های دولتی و خصوصی را دستخوش تغییر می کند‪.‬مستدعی است وقت مناسبی برای حضور مسئوالن این سازمان در کمیسیون عمران تعیین شود تا ضمن ارائه اطلس فرونشست تهران و بیان توضیحات فنی و تحلیل‌های کارشناسی‪ ،‬گزارشی از‬ ‫فعالیت های این سازمان در دیگر حوزه های ماموریت آن نیز ارائه شود‪.‬‬ ‫تهدیددنیایمردانهدرکمین‬ ‫فضایحرفه‌ایزنان‬ ‫گزارش‬ ‫مشتاق گفت‪ :‬وقتی نگاه به زنان در محیط های کاری جنسیتی‬ ‫باشد‪ ،‬آنها احساس امنیت‌شان را از دست می‌دهند‪ .‬اگر زنان‬ ‫در محیط های کاری احساس امنیت نکنند در سایر بخش‌های‬ ‫روان؛ آرامش خود را از دست می دهند و احساس خوبی‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬ترکش‌های این مسئله به امنیت شغلی و‬ ‫مراحل دیگر زندگی زنان رسیده است‪.‬با اینکه سا ل‌های‬ ‫زیادی است که زنان از محیط خانه خارج شد ه‌اند و وارد‬ ‫محیط‌های شغلی شد ه‌اند و توانسته‌اند شایستگی‌های خود را‬ ‫در این زمینه نشان دهند ولی هنوز هم رفتاری که با زنان‬ ‫در این محیط‌ها می شود منصفانه نیست‪.‬زنان در محیط‌های‬ ‫شغلی با آزارهای مختلفی مواجه می‌شوند که ابعاد مختلف‬ ‫جسمی‪ ،‬روانی‪ ،‬جنسی و اجتماعی را شامل می‌شوند‪.‬آزار به‬ ‫زنان نزدیک‌تر از آن است که فکرش را هم بکنند‪ ،‬به حدی‬ ‫که گاهی حتی خودشان هم ممکن است ندانند که چیزی که از‬ ‫آن آزرده خاطر شده اند یک آزار بوده است‪ .‬آزاری که جامعه‬ ‫مردساالر به زنانی وارد می کند که مطابق استانداردهایش‬ ‫پیش نمی روند‪.‬مرضیه مشتاقی‪ ،‬روانشناس در مورد آزارهایی‬ ‫که زنان در محیط های کاری می بینند می گوید‪« :‬نگاه هایی‬ ‫که به زنان در محیط های کاری در کشور ما می شود بیشتر‬ ‫نگاه جنسیتی است‪ ،‬تا نگاه انسانی‪ .‬این مسئله زمینه را برای‬ ‫هر گونه رفتار نادرستی با زنان باز می کند‪ .‬این نگاه فیزیکی‬ ‫به زنان باعث می شود که عملکرد و تخصص آنها نادیده‬ ‫گرفته شود‪ .‬چون نگاه جنسیتی در کشور ما غالب است‪ .‬وقتی‬ ‫مردان در بسیاری از زمینه‌ها به مشکل می‌خورند‪ ،‬اولین چیزی‬ ‫که پررنگ می‌کنند جنسیت زنان است‪ .‬این تبعیض‌هایی که بر‬ ‫اساس جنسیت هستند‪ ،‬می توانند مواردی نظیر ساعت کاری‪،‬‬ ‫نوع کار و دستمزد را شامل شوند‪.‬در بعضی از کشورهای‬ ‫پیشرفته شرایط به صورتی است که صاحبان کار را موظف‬ ‫کرده اند که در آگهی‌های استخدام خود نگویند کارمند زن‬ ‫می‌خواهند و اگر کسی در آگهی خود چنین چیزی را بنویسد‬ ‫جریمه می‌شود‪ .‬استدالل آنها این است که در استخدام افراد‬ ‫نباید جنسیت مالک قرار گیرد تا زن و مرد شانس یکسانی‬ ‫برای تصدی شغل‌ها داشته باشند و نگاه به تخصص آنها‬ ‫باشد‪ .‬این نگاه جنسیتی به زنان در محیط های کار بیشتر در‬ ‫کشورهای در حال توسعه وجود دارد‪ .‬آزارهای مختلفی که‬ ‫زنان در محیط های کاری می بینند به زمینه فرهنگی و تربیتی‬ ‫جامعه باز می گردد‪.‬امنیت مهمترین چیزی است که انسان با‬ ‫آن می تواند دوام بیاورد و زندگی کند‪ .‬این مسئله به حدی‬ ‫اهمیت دارد که حتی در طبقه بندی های روان هم به آن اشاره‬ ‫شده است‪ .‬بر طبق این طبقه بندی ها مهمترین نیازهای انسان‬ ‫در ابتدا نیازهای فیزیولوژیکی و سپس امنیت است‪ .‬وقتی‬ ‫نگاه به زنان در محیط های کاری جنسیتی باشد‪ ،‬آنها احساس‬ ‫امنیتشان را از دست می دهند‪ .‬اگر زنان در محیط های کاری‬ ‫احساس امنیت نکنند در سایر بخش های روان؛ آرامش خود‬ ‫را از دست می دهند و احساس خوبی نخواهند داشت‪ .‬ترکش‬ ‫های این مسئله به امنیت شغلی و مراحل دیگر زندگی زنان‬ ‫رسیده است‪ .‬یکی از اقدامات این است که توانمندی های‬ ‫زنان را افزایش داد‪ .‬مورد بعدی آگاهی زنان از توانمندی‬ ‫هایی است که دارند و در پایان باید آموزش همگانی را در‬ ‫جامعه افزایش داد تا از این طریق از آزارهایی که به زنان در‬ ‫محیط های کاری وارد می شود کاسته شود و زنان بتوانند با‬ ‫امنیت بیشتری در محیط های شغلی شان حاضر شوند‪».‬‬ ‫بازگشتسیل‌زدگانبهخانه‌هایناامن؛فقطنیمی‬ ‫ازکمکهزینهبالعوضبهمردمپرداختشد‬ ‫حمیدرضا کاظمی‬ ‫اسیدپاشیبارواجشادی‬ ‫ورفاهکاهشمی‌یابدنه‬ ‫تصویبقانون‬ ‫کیهان‌نیا‬ ‫کیهان‌نیاگفت‪:‬اسیدپاشیبارواجشادیورفاهکاهشمی‌یابد؛باتصویبقانوننمی‌توانمانعارتکاباسیدپاشیو‬ ‫رفتارهای خشونت آمیز بود‪".‬عرفان الف"‪ ۳۶‬ساله‪ ،‬ظهر روز نوزدهم خرداد ماه‪ 1398‬در خیابان قدس پیرانشهر با اسید مورد‬ ‫حمله واقع شد‪ .‬متأسفانه در این حادثه فرد قربانی از ناحیه چشم‪ ،‬صورت‪ ،‬سینه و پا دچار سوختگی شد‪ .‬این اولین اسیدپاشی در‬ ‫ایران نیست و به حتم آخرین اسیدپاشی هم نخواهد بود‪ .‬پیش از این هم جنایتکاران اسیدپاش‪ ،‬زنان و مردانی را در ایران قربانی‬ ‫کرده‌اند‪.‬اسیدپاشی به عنوان پدیده‌ای ناهنجار سال‌های سال است که درون جامعه ها روی می‌دهد و ایران هم یکی از کشورهایی‬ ‫است که قربانی اسید پاشی در آن کم تعداد نیست ‪ .‬در طی سالیان گذشته قانون هایی در راستای برخورد و مقابله با آن از سوی‬ ‫ارگان های نظارتی ایران به تصویب رسیده است تا میزان وقوع این جنایت در کشور کاهش یابد و عاملی بازدارنده باشد و‬ ‫در آخرین مورد نیز ‪ ،‬طی چند هفته اخیر طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب شورای اسالمی رسید ولی با وجود تمام‬ ‫تالش‌هاوتصویبقانون‌ها‪،‬بازهمجنایتاسیدیرخمی‌دهدوقربانیمی‌گیرد‪.‬وقوعاینگونهجنایت‌ها‪،‬قطعاپیشزمینه‌های‬ ‫روانی و اجتماعی را در خود پنهان داد که اصغر کیهان‌نیا‪ ،‬روانشناس بالینی و همچنین مولف کتابه هایی در زمینه مشاوره خانواده‬ ‫و روانشناسی از عللی که یک فرد به سمت ارتکاب جنایتی داشتیم که در ادامه خواهید خواند‪:‬از دو جنبه می‌توان این موضوع‬ ‫را بررسی کرد‪ ،‬در جنبه اول فرد وقتی موردی را خالف معیارهایی که ریشه در تعصبات بدون منطق خود دارد می‌بیند دست‬ ‫به این عمل می‌زند و در جنبه دوم این مسئله نیز که از سالیان گذشته وجود داشته است‪ ،‬حس انتقام جویی است یعنی وقتی فرد‬ ‫به خواسته های خود نمی رسد و نمی تواند جامه عمل به آن بپوشاند دچار خشم خواهد شد که یکی از واکنش‌های در رابطه با‬ ‫خشمانتقامجوییاست‪،‬بنابرایناقدامبهاسیدپاشیمی‌کند‪.‬بیشترافرادیکهمرتکباینعملمیشوندمعموالاعتمادبهنفسی‬ ‫فوق العاده پایینی دارند و بیشتر انسان هایی درون گرا هستند که نمی توانند واکنش صحیحی را در مقابل مسائل بروز دهند‬ ‫و همچنین افرادی که صدمات روحی در گذشته دیده اند و آسیب پذیر شده اند نیز در دسته افراد اسیدپاش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اما بیشترین افرادی مرتکب اسیدپاشی می شوند از دسته انسان هایی هستند که قدرت مقابله و تحمل در برابر اتفاقاتی خالف‬ ‫خواست و نظر خود را ندارند‪ .‬نیچه می‌گوید‪" :‬آنچه مرا نکشد مرا قوی ترم خواهد کرد" مقصود از ذکر این جمله این است‬ ‫که هر پیش آمدی؛ وقتی نتواند به فرد آسیب بزند قطعا فرد را قوی تر خواهد کرد ‪ ،‬ولی افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند‬ ‫در مقابل کنش ها؛ واکنشی غیر متعارف بروز میدهند و در نتیجهدست به عملی مانند اسیدپاشی می زنند‪.‬کیهان‌نیا با بیان اینکه‬ ‫متاسفانه این عمل بیشتر در رده سنی جوانان روی می دهد که به تعقل نرسیده و از لحاظ عاطفی به خواسته‌های خود نرسیده اند‬ ‫و یا در مواقعی فکر می کنند در جامعه ای زندگی می کنند که احساس قربانی بودن را دارند گفت‪ :‬این افراد خود قربانی بین‪ ،‬در‬ ‫نبرد با خود به جامعه آسیب های جبران ناپذیری می زنند‪.‬در جوامعی که فرهنگ در سطح پایینی قرار دارد و فقر فرهنگی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اقتصادی در آن موج می‌زند و هیچ شاخصی برای رشد و توسعه یافتگی آن وجود ندارد‪ ،‬شاهد معضلی به نام عدم رعایت‬ ‫قانون و قانون مداری هستیم که فرد خود را موظف به رعایت قانون نمی داند و با تصور اینکه نسبت به اینکه می داند قانون نمی‬ ‫تواند وی را مجازات کند دست به این گونه اعمالی مانند اسید پاشی می زنند‪.‬‬ ‫پیگیری است تا سریعا مرتفع شود‪ .‬قرار بود؛ شش میلیون تومان به صورت بالعوض به سیل‌زدگان‬ ‫بدهند که فعال سه میلیون تومان آن را به حساب ریخته‌اند‪ .‬پروسه اداری این کار سنگین است و‬ ‫انتظار می‌رود نیروهایی که روی این موضوع کار می‌کنند‪ ،‬سرعت‌شان بیشتر از این حر ف‌ها باشد‪.‬‬ ‫نماینده‌های مردم مناطق سیل‌زده در مجلس شورای اسالمی از آخرین وی اضافه کرد‪ :‬بخش سوم خسار ت‌ها مربوط به را ه‌ها و پل‪‎‬ها است‪ .‬انتظار می‌رود‪ ،‬وزارت راه‬ ‫اقداماتش را سریعا انجام دهد‪ .‬گرچه آنها برنامه‌های خودشان را دارند‪ ،‬ولی اینکه دست به کار‬ ‫وضعیت مردم این مناطق گفتند و از کندی در روند کارها گالیه کردند‬ ‫شوند‪ ،‬مهم است‪ ،‬البته دلیل آنها برای روند کار این است که سازمان برنامه و بودجه به کندی‬ ‫حمیدرضا کاظمی (نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی) با اشاره به آخرین‬ ‫مبالغ را به آنها اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫وضعیت مردم مناطق سیل‌زده گفت‪ :‬حادثه سیل بسیار گسترده بود و به خانه‌های زیادی خسارت‬ ‫ساری توضیح داد‪ :‬قرار بود به خانواد ه‌های آسیب‌دیده از سیل پکیج لوازم خانگی بدهند‬ ‫وارد شد‪ .‬در بخش‌هایی که خسارت به منازل وارد شده‪ ،‬پرداخت خسارت تا حدودی انجام و‬ ‫که این پکیج‌ها به یک تعدادی رسیده و به تعدادی هم هنوز نرسیده است‪ .‬انتظار می‌رفت که‬ ‫افراد به بانک‌ها معرفی شدند و در حال تعمیر منازلشان هستند‪ .‬در حال حاضر فصل جانمایی‬ ‫پکیج‌ها به صورت کامل و یکسان بین مردم توزیع شود‪ ،‬اما اینکه پکیج‌ها به طور ناقص و‬ ‫است و تالش می‌شود‪ ،‬بعد از جانمایی به منازل تخریبی رسیدگی شود‪.‬وی درباره مشکالت مردم‬ ‫غیریکسان توزیع شود‪ ،‬باعث نارضایتی و اعتراض مردم شده است‪.‬نماینده مردم پلدختر درباره‬ ‫مناطق سیل‌زده گفت‪ :‬یکی دیگر از مشکالت اساسی مردم تهیه لوازم خانگی است که باید این‬ ‫وسایل مورد نیاز مردم مناطق سیل‌زده گفت‪ :‬مردم این مناطق بیشتر به کولر‪ ،‬یخچال‪ ،‬گاز ‪ ‌،‬ظرف‬ ‫لوازم به صورت پکیج به آنها تحویل داده شود‪ .‬با توجه به نزدیک شدن فصل گرما به وسایلی‬ ‫و ظروف‪ ،‬ماشین لباسشویی و تلویزیون نیاز دارند‪.‬وی در خصوص خسار ت‌های کشاورزی گفت‪:‬‬ ‫از جمله یخچال‪ ،‬کولر و‪ ...‬نیاز است‪ ،‬اما متاسفانه تامین آن به کندی صورت می‌گیرد‪ ،‬روند کند‬ ‫بهر ه‌برداران بخش کشاورزی حدود ‪ 29‬هزار نفر هستند که باید مدارکشان به سامانه‌ای که اعالم‬ ‫در ارائه لوازم منزل موجب شده زندگی مردم با مشکالت دیگری نیز رو به رو شود‪ .‬از این رو‬ ‫کردم وارد شود تا مراحل پرداخت خسارت آنها صورت بگیرد‪ ،‬اما به دلیل اینکه فضای سامانه‬ ‫باید هرچه سریع‌تر مشکل مردم حل شود و پکیج لوازم خانگی به سرعت به دست مردم مناطق‬ ‫تحت اینترانت است‪ ،‬وارد کردن پروند ه‌ها با تاخیر زیادی انجام می‌شود‪ .‬تاکنون حدود ‪ 10‬درصد‬ ‫سیل‌زده برسد‪ ،‬مردم در حال حاضر به این پکیج‌ها نیاز دارند‪ ،‬اگر در زمان دیگری به دست‌شان‬ ‫برسد‪ ،‬دیگر چه نیازی به آن است‪.‬نماینده مردم پلدختر درباره نیازهای اصلی مردم مناطق سیل‌زده پروند ه‌ها وارد شده و مابقی آن در صف انتظار است‪.‬نماینده مردم پلدختر در پایان اظهار داشت‪:‬‬ ‫در استان خوزستان مناطق متعددی متاثر از سیل بود ه‌‌اند و به را ه‌ها‪ ،‬پل‌ها‪ ،‬خانه‌ها‪ ،‬زمین‌‪‎‬های‬ ‫پل دختر گفت‪ :‬تامین لوازم خانگی‪ ،‬تسریع در پرداخت خسارات کشاورزی و مسکن‪ ،‬رسیدگی‬ ‫کشاورزی و تاسیسات زیربنایی‪ ،‬خانه‌های بهداشت و‪ ...‬آسیب رسیده است‪ .‬دشت آزادگان حوزه‬ ‫به وضعیت را ه‌ها و پل‌ها از جمله نیازهای اساسی مردم است‪ ،‬اما متاسفانه با گذشت نزدیک به‬ ‫انتخابی من نیست‪ ،‬اما آنجا نیز این مشکالت وجود دارد‪.‬نورمحمد تربتی‌نژاد (نماینده مردم آ ق‌قال‬ ‫‪ ۷۰‬روز بخشی از را ه‌ها مشکل دارد‪ .‬به عنوان مثال را ه‌ها هنوز روکش آسفالت ندارند و جاده‬ ‫در مجلس شورای اسالمی) در خصوص آخرین وضعیت مردم مناطق سیل‌زده استان گلستان‬ ‫به صورت خاکی است‪ ،‬همچنین چندین پل هم باید متصل شوند‪ .‬االن فصل برداشت محصوالت‬ ‫توضیح داد‪ :‬سیل آ ق‌قال و گلستان با سایر استا ن‌ها تفاوت داشت‪ ،‬یعنی ضمن اینکه آب زیادی‬ ‫کشاورزی است و عدم رسیدگی به وضعیت را ه‌ها و پل‌ها می‌تواند‪ ،‬مشکالت دیگری به وجود‬ ‫در سطح شهر روان بود‪ ،‬آ ب‌ماندگی یا آبگرفتگی نیز در شهرها و روستا ایجاد شد‪ .‬حدود یک‬ ‫بیاورد‪ .‬باید سریع‌تر مشکالت را ه‌ها و پل‌ها برطرف و خسارات به مردم پرداخت شود‪.‬کاظمی‬ ‫ماه مردم آق قال و گلستان درگیر این مسئله بودند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬پس از سیل خوشبختانه دولت‬ ‫درباره خسار ت‌های وارد شده به شهرستان پلدختر گفت‪ :‬در بخش کشاوری حدود هزار میلیارد‪،‬‬ ‫در زمینه ارزیابی خسارات خوب عمل کرد و تمام خسارات وارده به منازل مسکونی‪ ،‬مراکز‬ ‫در بخش منازل و لوازم خانگی و خسارت روستایی و شهری حدود هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد و خسارت‬ ‫آموزشی‪ ،‬زمین‌های کشاورزی و‪ ...‬را ارزیابی کردند‪ .‬به عنوان مثال بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫را ه‌ها نیز حدود هزار میلیارد بوده است‪ .‬به طور کلی نزدیک به پنج هزار میلیارد به بخش‌های‬ ‫نسبت به مرمت و احداث منازل مسکونی روستایی و شهری اقدام کرد از این رو ما انتظار داریم‬ ‫مختلف شهرستان پلدختر آسیب وارد شده است‪.‬وی در پاسخ به این سوال که چقدر زمان نیاز‬ ‫همه بنیادها و نهادها مانند بنیاد مسکن به تعهدات خود عمل کنند‪.‬نماینده مردم آ ق‌قال با اشاره‬ ‫است تا مشکالت پل‌ها و را ه‌ها برطرف شود؟ گفت‪ :‬حرف ما این است که می‌توان تعمیر پل‌ها را‬ ‫به خسار ت‌های وارد شده به بخش کشاورزی این استان گفت ‪ ‌:‬در بخش کشاورزی و خسارت به‬ ‫سریعتر انجام داد‪ .‬آن قسمت از را ه‌ها که رو شکافی شده‪ ،‬باید روکش آسفالت شود تا مردم به‬ ‫محصوالت ارزیابی‌هایی انجام شده که در حال برآورد و پرداخت خسارت هستیم‪ .‬همچنین باید‬ ‫راحتی تردد کنند و درست نیست بیش از این ساخت و ساز آن زمان ببرد‪.‬نماینده مردم پلدختر‬ ‫به مراکز بهداشتی و آموزشی توجه ویژه شود‪ .‬همچنین کارگرانی که در دوران سیل و بعد از‬ ‫اظهار داشت‪ :‬وی درباره بازسازی منازل آسیب‌دیده و تخریبی گفت‪ :‬تعمیر ی‌ها در حال انجام‬ ‫است و باید برای منازل تخریبی جانمایی انجام شود‪ ،‬همچنین واگذاری زمین‌ها که الزمه جانمایی آن به خاطر تعطیلی کارخانه‌ها بیکار شدند‪ ،‬نیاز دارند که مورد حمایت بیمه‌ای قرار بگیرند‪ .‬همه‬ ‫اینها مستلزم تسریع در روند کار است‪ .‬من از دولت به عنوان نماینده شهرستان آق قال درخواست‬ ‫است‪ ،‬در حال انجام است‪.‬علی ساری (نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی )‌ درباره‬ ‫می‌کنم که مساعی و کوشش بیشتری در این زمینه انجام دهد‪.‬تربتی‌نژاد در خصوص وضعیت‬ ‫وضعیت مردم سیل‌زده گفت‪ :‬در خصوص مناطق سیل‌زده چند موضوع حائز اهمیت است؛ موضوع‬ ‫منازل مسکونی مردم مناطق سیل‌زده توضیح داد‪ :‬آن منازلی که نیازمند تعمیر بودند‪ ،‬ارزیابی‬ ‫اول مربوط به کشاورزان است‪ ،‬زیرا حادثه سیل بیشتر در مناطق روستایی اتفاق افتاده و در بخش‬ ‫شدند‪ .‬همچنین ساکنان خانه‌هایی که به عنوان منزل تخریبی شناخته شد ه‌اند به جای دیگری منتقل‬ ‫شهری خیلی کمتر بوده است‪ .‬در خصوص خسارت کشاورزان سامانه‌ای از سوی وزارت کشور‬ ‫شدند و همچنین منابعی که سیل‌زدگان بتوانند منازل دیگری را اجاره کنند به آنها ارائه خواهد‬ ‫تدارک دیده شده که این سامانه تحت اینترانت است و به همین دلیل با کندی زیادی مواجهیم‪،‬‬ ‫شد‪ .‬ساخت و ساز منازل باید خیلی زودتر آغاز شود تا ساکنان آن به خانه‌های خود بازگردند‪.‬وی‬ ‫پیش‌تر برای تسریع‌ در روند این سامانه و باال بردن ظرفیت آن تذکر دادیم تا اطالعات مربوط به‬ ‫در خصوص توزیع پکیج لوازم خانگی میان مردم مناطق سیل‌زده گفت‪ :‬این پکیج‌ها توسط نهادها‬ ‫مناطق سیل‌زده و آسیب‌های آن را به سرعت وارد این سامانه کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬موضوع بعدی‬ ‫و ارگا ن‌های مختلف دولتی مثل کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است‪ ،‬برخی از مردم‬ ‫درباره منازل مسکونی روستایی است که توسط بنیاد مسکن و کارشناسان آن تشکیل پرونده شده‬ ‫درخواست داشتند؛ توزیع این لوازم دقیق‌تر انجام شود‪ ،‬اما به دلیل اینکه گستردگی زیاد است‪،‬‬ ‫و منتظر اقدامات بعدی آنها هستیم‪ .‬با توجه به شرایط بد و نامطلوبی که وجود دارد‪ ،‬اکثر مردم به‬ ‫امکان دارد به طور غیرعمد مشکالتی در توزیع به وجود بیاید‪ .‬باید سیستم درست‌تری برای توزیع‬ ‫منازل خود بازگشته‌اند و متاسفانه‌ چار ه‌ای جز این نیز نداشته‌اند‪.‬ساری در پاسخ به این سوال که‬ ‫این لوازم اعمال شود‪.‬نماینده مردم آ ق‌قال در پایان با اشاره به خسار ت‌های وارد شده به زمین‌های‬ ‫آیا بازگشت به منازل آسیب‌دیده برای مردم خطرناک نخواهد بود؟ گفت‪ :‬بله‪ ،‬خطرناک است به‬ ‫کشاورزی اظهار داشت‪ :‬برخی از زمین‌های کشاورزی از ابتدا بیمه بود ه‌اند و بیمه موظف است‬ ‫همین دلیل آنها مجبورند‪ ،‬در طول روز در خانه باشند و شب موقع خواب از خانه بیرون بیایند‪.‬‬ ‫خسارت آنها را پرداخت کند‪ ،‬اما آن زمین‌های کشاورزی که بیمه نبود ه‌اند‪ ،‬برآورد خسارت‬ ‫روستاهای سیل‌زده زیاد هستند و تقریبا می‌توان گفت؛ در اکثر روستاها این موارد دیده می‌شود‪.‬‬ ‫شد ه‌اند‪ ،‬اما خسارت آنها با کندی پرداخت می‌شو د‌‪ .‬از طرف دیگر برخی کارها مثل ساخت و‬ ‫به هر حال باید روند بازسازی انجام شود که متاسفانه نقص‌های زیادی در این کار وجود دارد‪.‬‬ ‫ساز منازل مسکونی نیاز به زمان دارد‪ ،‬در حالی که رسیدگی به زمین‌های کشاورزی برای کشت‬ ‫بخشی از افراد نیز همچنان در کانکس هستند‪.‬نماینده مردم پلدختر درباره کمک هزینه‌هایی که‬ ‫و کار مردم نیز یک اقدام ضروری است‪ .‬اگر این افراد خسارتشان را نگیرند و پول نداشته باشند‪،‬‬ ‫به حساب افراد آسیب‌دیده از سیل ریخته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این کمک هزینه بسیار کم است‬ ‫امکانی برای کشت نیز نخواهند داشت‪ ،‬در نتیجه ضرر آن به دولت برمی‌گردد‪ ،‬زیرا از لحاظ‬ ‫و حدود ‪ ۵۰‬درصد از آن پولی که دولت قولش را داده بود‪ ،‬واریز شده‪ ،‬البته برخی هم بخاطر‬ ‫تولید محصوالت استراتژیک مشکل پیدا می‌کنیم‪.‬‬ ‫مشکالت بانکی نمی‌توانند این پو ل‌ها را برداشت کنند‪ .‬این مساله توسط همکاران ما در حال‬
‫تحریمنفتایران‪،‬سدراهبزرگبرایپاالیشگاه‌هایچین‬ ‫رویترز در گزارشی به مشکالت پاالیشگاه‌های نفتی چین پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخت‪.‬واردات نفت خام در چین پس از تحریم ایران‪ ،‬با ‪ ۱۱‬درصد کاهش در ماه می روبرو بوده و در مقایسه با‬ ‫ماه قبل از ‪ ۴۳،۷۳۰‬میلیون به ‪ ۴۰.۱۲۳‬میلیون تن رسیده است‪.‬تحریم نفت ایران و مشکالت واردات نفت برای چین‪ ،‬پاالیشگاه‌های این کشور را با مشکالت جدی روبه‌رو کرده‌ است و حتی تعدادی از پاالیشگاه‌های‬ ‫نفتی را در چین به تعطیلی کشانده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که صادرات محصوالت نفتی چین در ‪ ۵‬ماه اول سال ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۶.۱۷‬به ‪ ۴.۴۹‬میلیون تن رسیده است‪ .‬این اتفاق را می‌توان عامل تشدید مشکالت اقتصادی چین دانست‪.‬‬ ‫ایران به کانون گفت و‬ ‫گوها تبدیل شده است‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪826‬‬ ‫بین الملل‬ ‫رسانه های شرق آسیا از جمله ژاپن با اشاره به سفر روز گذشته وزیر‬ ‫خارجه آلمان به تهران و سفر پیش روی نخست وزیر ژاپن به ایران گزارش‬ ‫کردند با سفر مقام های ارشد این دو کشور به ایران‪ ،‬هفته گفت و گوها‬ ‫با تهران شروع شده و ایران به کانون گفت و گوها تبدیل شده است‪.‬این‬ ‫گزارش ها می افزاید که یک جنبش دیپلماتیک برای کاستن از تنش ها‬ ‫میان آمریکا و ایران و با هدف تثبیت اوضاع خاورمیانه در حال شکل گیری‬ ‫است و کشورهای جامعه بین المللی برای رسیدن به این هدف حمایت خود‬ ‫را از اقدامات دیپلماتیک اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه دوشنبه با انتشار پیامی از دیدار و گفت‌وگو با همتای‬ ‫آلمانی خود «هایکو ماس» ابراز خرسندی کرد اما در عین حال خاطرنشان ساخت که تنش‌های اخیر ریشه‌ای جز‬ ‫جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران ندارند‬ ‫عکس‬ ‫ظریف‬ ‫ظریف‪ :‬جنگ اقتصادی ترامپ‬ ‫علیه ایران عامل همه تنش‌ها است‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد اگرچه ایران از گفت‌وگو با دیگر کشورها در مورد مسائل مرتبط با برجام و در‬ ‫راستای کاهش تنش‌ها استقبال می‌کند اما عامل اصلی همه تنش‌های کنونی در منطقه جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران است‪.‬‬ ‫محمدجوادظریفوزیرامورخارجهکشورمانشامگاهدوشنبهباانتشارپیامیازدیدارو‬ ‫گفت‌وگوباهمتایآلمانیخود«هایکوماس»ابرازخرسندیکردامادرعینحالخاطرنشان‬ ‫ساختکهتنش‌هایاخیرریشه‌ایجزجنگاقتصادیترامپعلیهایرانندارند‪.‬ظریفدراین‬ ‫پیامتوئیترینوشت‪«:‬گفت‌وگویصریحیباهایکوماسداشتیم‪.‬ماازاینکهآلماناقدامات‬ ‫عملیبرایتضمینمنافعاقتصادیایران[ذیلبرجام]رابرایحفظبرجامضروریمی‌داند‪،‬‬ ‫استقبالمی‌کنیم‪.‬مادرمورداینکهگفت‌وگوبینکشورهایمنطقهامریحیاتیاست‪،‬توافق‬ ‫داریم‪.‬اماجنگاقتصادیدونالدترامپعلیهایرانریشههمهتنش‌هایاخیراست‪».‬هایکوماس‬ ‫وزیرخارجهآلمانکهشبدوشنبهواردتهرانشد‪،‬درمحلوزارتخارجهکشورمانبا‬ ‫محمدجوادظریفوزیرخارجهجمهوریاسالمیایراندیداروگفت‌وگوکرد‪.‬وزیرخارجه‬ ‫آلماندرنشستخبریپسازدیدارباظریفبهخبرنگارانگفت‪«:‬امروزالبتهصحبت‌های‬ ‫فشرده‌ایدربارهبرجامونحوهادامهآنداشتیم‪.‬موضعماسهکشوراروپاییایناستکهاز‬ ‫برجامحمایتمی‌کنیموخواهاناینهستیمکهبهتعهداتمانادامهدهیموالبتهمعجزهنمی‌توانیم‬ ‫کنیمودرتالشیمتااینستکسرادرچارچوبسهکشوراروپاییوحتیفراترازاینسهکشور‬ ‫انجامدهیم‪».‬ماسگفت‪«:‬همچنیندرخصوصموضوعاتمنطقه‌ایمانندسوریهویمن‬ ‫صحبتکردیم‪.‬برایآلمانمهماستکهازتالش‌هایسازمانمللدراینچارچوبحمایت‬ ‫کنیمومعتقدیماینموضوعاتراه‌حلسیاسیداردنهنظامی‪.‬باایراندراینزمینه‌هاگفت‌وگو‬ ‫می‌کنیمچونایرانداراینفوذزیادیدرمنطقهاست‪».‬وزیرامورخارجهکشورماننیزدراین‬ ‫نشستخبریاعالمکرد‪«:‬مشکلخاورمیانهمشکلسیاست‌هایتجاوزکارانهرژیمصهیونیستی‬ ‫وحمایت‌هایبی‌حدومرزآمریکاازاینسیاست‌هاست‪.‬به‌خالفهمهقواعدحقوقبین‌الملل‬ ‫اشغالقدسشریفوبلندی‌هایجوالنتوسطآمریکابه‌رسمیتشناختهشدهوسیاست‌های‬ ‫رژیمصهیونیستیعلیهمردمفلسطینبهدستفراموشیسپردهشدهاست‪.‬مشکلمنطقهمااین‬ ‫استکهآمریکاتالشکردهتابایکجنایتجدیدبه‌ناممعاملهقرنحقوقمردمفلسطینرا‬ ‫زیرپابگذارد‪،‬این‌هاستکهمنطقهمارادچارمشکلکردهاست‪».‬ظریفافزود‪«:‬گفت‌وگوی‬ ‫بسیارخوبیباآقایماسدربارهنحوهکاهشتنشداشتیم‪،‬گفت‌وگوهایمنطقه‌ایپیشنهاد‬ ‫همیشگیایرانبودهوخوشحالیمکهآقایماسازآنحمایتمی‌کندوماهموارهازگفتگو‬ ‫باهمسایگانماناستقبالمی‌کنیم‪.‬اماتنشدرمنطقهمانتیجهجنگاقتصادیآمریکاعلیهایران‬ ‫استوشخصآقایترامپاعالمکردهاستکه"مادرجنگاقتصادیعلیهایرانهستیم"‪.‬‬ ‫تنهاراهکاهشتنشدرمنطقهتوقفجنگاقتصادیاست‪،‬نمی‌شودتوقعداشتکهجنگ‬ ‫اقتصادیعلیهمردمایرانادامهداشتهباشدوکسانیکهاینجنگرارا‌هانداخت ‌هاندویاازآن‬ ‫حمایتمی‌کننددرامانباشند‪.‬‬ ‫شبکه های خبری تلویزیونی از ژاپن و هنگ کنگ و همچنین‬ ‫خبرگزاری شینهوا از چین آورده اند که ایران و ژاپن رسماً این سفرها‬ ‫را مورد تاکید قرار داده اند‪ ،‬هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز گذشته‬ ‫به ایران سفر کرد و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم قرار است از روز‬ ‫چهارشنبه سفر خود به تهران را اغاز کند‪.‬‬ ‫همزمان یوشیهدا سوگا سخنگوی ارشد دولت ژاپن گفته است که در‬ ‫حال برنامه ریزی برای موفقیت هر چه بیشتر سفر نخست وزیر به تهران‬ ‫هستیم و در زمان مناسبت جزییات بیشتر نیز به اطالع خواهد رسید‪.‬‬ ‫او گفت که کشورش مصمم است سفر نخست وزیر به ایران که در‬ ‫‪ ۴۱‬سال گذشته بی سابقه بوده است پرمعنا و مفهوم باشد و نتایج ملموسی‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫او ثبات خاورمیانه و امنیت این منطقه را برای ژاپن مورد اهمیت قرار‬ ‫داد و روابط ژاپن و ایران را مطلوب و مثبت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫گزارش رسانه ها حاکی است که آبه موفق خواهد شد تا با این سفر از‬ ‫تنش ها میان ایران و آمریکا بکاهد و دو طرف را برای رسیدن به نتایجی با‬ ‫هدف برون رفت از این وضعیت پرتنش اقناع کند‪.‬‬ ‫روزنامه های ژاپنی نوشته اند سفر آبه به ایران مصادف بانودمین سالگرد‬ ‫برقراری روابط رسمی میان دو کشور است و این بر اهمیت سفر افزوده‬ ‫است ضمن آنکه ژاپن به دلیل اتحاد امنیتی با آمریکا می تواند بازیگر فعال‬ ‫و مثبتی برای این شرایط و کل منطقه باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز گذشته در تهران با‬ ‫محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره روابط دو جانبه‪ ،‬مسایل مهم‬ ‫منطقه ای و بین المللی‪ ،‬سامانه اینستکس و برجام گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫رسانه های شرق آسیا با انتشار اخباری مبنی بر اینکه ایران به کانون‬ ‫گفت و گوها تبدیل شده است‪ ،‬افزوده اند که روسیه هم در حال گفت و‬ ‫گو با طرف های اروپایی برای الحاق به این سامانه است‪.‬‬ ‫«آتش‌بس اقتصادی»میان ایران و آمریکا‬ ‫دستاورد احتمالی سفر آبه به تهران‬ ‫در هفته پر ترافیک دیپلماسی ایران همه نگاه‌ها به فردا و سفر شینزو آبه‪،‬نخست وزیر ژاپن به تهران دوخته شده است‪ .‬اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران پس از‬ ‫انقالب در حساس‌ترین مقطع ممکن صورت می‌گیرد و مذاکرات مقام‌های ژاپنی از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان میانجی‌گری میان ایران و آمریکا تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیمرحیم‌پور‪،‬معاونسابقآسیاواقیانوسیهوزارتامورخارجه‬ ‫می‌گویدژاپنی‌هامی‌توانندبهخاطررابطهخوبیکهبادوطرفدارند‬ ‫وعقالنیتیکهدرآنهادیدهمی‌شودنقشمیانجیرابازیکنند‪.‬به‬ ‫گفتهاوژاپنی‌هامعموالسفرهاینمایشیانجامنمی‌دهندوزمانیکه‬ ‫ازمحاسباتخودمطمئنباشندپاپیشمی‌گذارند‪.‬معاونسابقوزیر‬ ‫امورخارجهعقیدهداردسفرآبهبهتهرانمی‌توانددستاوریمانندیک‬ ‫آتش‌بساقتصادیبههمراهداشتهباشد‪ .‬اوگفت‪:‬نخستوزیرانژاپن‬ ‫بعدازانقالببهایرانهیچوقتسفرنکرد‌هاند‪.‬هرچندآقایآبهزمانی‬ ‫کهوزیرخارجهبودوهمچنین زمانیکهبچهبودهمراهپدرشدر‬ ‫قبلازانقالببهتهرانسفرکردهاست‪.‬انتخابژاپنتوسطآمریکا‬ ‫درحقیقتانتخابگزینهکشوریحرف‌گوش‌کنوازجهاتی‬ ‫عاقلمیانکشورهاییاستکهمی‌توانستندنقشمورداعتمادآمریکا‬ ‫رابازیکنند‪.‬ازطرفدیگردربارهماهمتقریبامی‌توانمبگویمهیچ‬ ‫نقطهتاریکیدرروابط‌مانباژاپنوجودندارد‪.‬ژاپنی‌هاوقتیقولی‬ ‫می‌دهندتقریبامی‌توانمطمئنبودبهآنعملمی‌شود‪.‬درحرفزدن‬ ‫یزنندپاسخگوهستند‪.‬چون‬ ‫هماقتصادیهستندودربارهحرفیکهم ‌‬ ‫معموالمیانجی‌هابیشتردنبالمنافعخودشانهستند‪.‬درموردژاپناین‬ ‫ماجراکمتراستوحتیاگراینتلقیهمداشتهباشیممشخصاست‬ ‫کهژاپنازایندرگیریوتنشضررمی‌کند‪.‬یعنیعالقه‌منداست‬ ‫میانایرانوآمریکادرمنطقهنزاعنباشد؛اینماجرابهخاطرمسائلی‬ ‫مختلفیازجملهنفتاست‪.‬یکزمانیژاپنشریکسوممادردنیا‬ ‫بود‪.‬وقتیماباژاپنکارگستردهاقتصادیمی‌کردیمچینروابطروابط‬ ‫نزدیکیبامانداشت‪.‬دردورانتحریمچیننهتنهاجایژاپنگرفت‬ ‫بلکهشریکاولمادردنیاطیدورانتحریموسختیشد‪.‬البتهچینی‌ها‬ ‫هممنافعخودراداشتند‪.‬مسئلهاماایناستکهرقابتیمیانچینو‬ ‫ژاپنوجوددارد‪.‬پسانگیزه‌هایژاپنهممی‌تواندرنظرگرفتکه‬ ‫منفیهمنبایدتلقیکرد‪.‬اینهاواقعیاتیاستکهوجوددارد‪.‬سابقه‬ ‫بعدانقالبنشاندادهمعموالمابامیانجی‌گرانیکهبهایرانمی‌آیند‬ ‫بااحتیاطبرخوردمی‌کنیم‪.‬بایدبدانیمکههیچمذاکره‌اینمی‌تواند‬ ‫جایمذاکرهمستقیمحتیبادشمنرابگیرد‪.‬واقعیتاماایناستکه‬ ‫مانمی‌خواهیمهیچمذاکر‌همستقیمیداشتهباشیموبههمینخاطر‬ ‫بایداحتیاطکنیمطرفیکهبهعنوانمیانجیانتخابمی‌شوداهداف‬ ‫واغراضخودیابلوکدیگریرابهمسئلهاضافهنکندوبهدنبالنفع‬ ‫شخصیخودشهمنباشد‪.‬بههرحالمامی‌گوییمکشورهاییوجود‬ ‫دارندکهدرطولتاریخازپشتبهماخنجرزد‌هاند‪.‬اینسابقهتاریخی‬ ‫چهازنگا‌هدولت‌هاوچهملت‌هابسیارمهماستکهچهکسیقرار‬ ‫استبیایددربارهچنینمسئلهسنگینیمیانجی‌گریکند‪.‬حتیدرزمان‬ ‫جنگتحمیلیوقطعنامه‪۵۹۸‬بهعبارتیخودسازمانمللمیانجیبود‪.‬‬ ‫تاریخچهبعدازانقالبمادربارهمیانجی‌هاکهکمهمنبود‌هاندسابقه‌ای‬ ‫پیچیدهوسختاست‪.‬فکرمی‌کنمهمآمریکاوهمژاپنمی‌خواهند‬ ‫وماهمبههرحالقبولکرده‌ایمکهتنش‌هاکاهشپیداکند‪ .‬نکته‬ ‫دیگرومهمایناستکهمعموالژاپنی‌هاسفرهاینمایشیانجام‬ ‫نمی‌دهند‪.‬وقتیمطالعهدقیقوحسابشده‌اینداشتهباشندحرکتی‬ ‫انجامنمی‌دهند‪.‬البتهاینماجرابهمعنایآننیستکهاینسفرمی‌تواند‬ ‫مشکلبهاینبزرگیراحلکند‪.‬ولیبههرحالبراساسمحاسباتی‬ ‫کهصورتگرفتهاگرژاپنی‌هانتوانندکلقضیهراحلکنندحتیاگر‬ ‫بخشیازآنرابرطرفکنندو اینمسئلهاعالمهمنشودبهنظرکار‬ ‫عاقالنه‌ایصورتگرفتهاست‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجه‬ ‫آمریکا‪:‬نبایداجازهدهیمایران‬ ‫تبدیلبهیکقدرتهسته‌ایشود‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود علیه ایران‬ ‫مدعی شد که باید از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫به نقل از تاس‪« ،‬مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در‬ ‫تازه‌ترین اظهارات خود علیه ایران مدعی شد‪ :‬ما نباید اجازه دهیم که ایران به‬ ‫یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود‪ .‬ما تنها راه حل برای بحران کنونی را انعقاد‬ ‫یک توافق جدید می‌دانیم‪ .‬ما در این خصوص آماده مذاکره هستیم و مقام‌های‬ ‫ایران نیز می‌‌دانند چگونه با ما تماس بگیرند و برای مذاکره اعالم آمادگی‬ ‫کنند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬ایران باید در مورد تهدیدهای خود پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫خروج کامل ایران از برجام یک تصمیم کاملا اشتباه خواهد بود‪ .‬ما در اعمال‬ ‫حداکثر فشار بر ایران و در مجازات علیه کشورهایی که با ایران همکاری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬جدی هستیم و شرکت‌هایی که با ایران در ارتباط هستند را به شدت‬ ‫مجازات خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تأکیدآنکاراوبغدادبرضرورت‬ ‫دوریاززبانتهدیددرمنطقه‬ ‫وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‬ ‫اقلیم کردستان عراق به اربیل سفر کرده بود با رئیس جمهوری عراق‬ ‫دیدار کرد‪.‬‬ ‫به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم‪ ،‬دفتر ریاست جمهوری عراق‬ ‫با صدور بیانیه‌ای اعالم کرد که برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری این‬ ‫کشور شامگاه دوشنبه با مولود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه‬ ‫در اربیل دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬طبق این بیانیه‪ ،‬دو طرف در این‬ ‫دیدار ضمن بررسی آخرین تحوالت سیاسی منطقه‪ ،‬بر لزوم همکاری‬ ‫و هماهنگی و گفت‌وگوی جدی میان طرف‌های مختلف برای متحد‬ ‫ساختن تالش‌ها در راستای پایان دادن به بحران‌های کنونی و دوری‬ ‫از زبان تهدید با هدف برخورداری ملت‌های منطقه از ثبات‪ ،‬امنیت‬ ‫و رفاه اقتصادی تاکید کردند‪.‬برهم صالح و چاووش اوغلو همچنین‬ ‫درباره راه‌های تحکیم و گسترش روابط دوجانبه میان عراق و ترکیه‬ ‫در راستای منافع مشترک دو کشور رایزنی کردند‪.‬وزیر خارجه ترکیه‬ ‫روز گذشته به منظور حضور در مراسم تحلیف نیچروان بارزانی به‬ ‫عنوان رئیس اقلیم کردستان عراق به اربیل سفر کرده بود‪.‬‬ ‫الوروف‪ :‬افزایش تنش در ادلب‬ ‫باتحریکغرب‬ ‫صورتمی‌گیرد‬ ‫وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که افزایش تنش در ادلب با‬ ‫تحریک غرب صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع‪ ،‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه روسیه گفت‪ :‬ترکیه باید به نقش خود در کنترل خشونت در‬ ‫منطقه عمل کند‪ .‬مقادیر زیادی سالح ساخت غرب در استان ادلب‬ ‫وجود دارد‪.‬وی گفت‪ :‬افزایش تنش در ادلب با تحریک غرب صورت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬روسیه و ارتش سوریه به تجاوزات گروه‌های تروریستی‬ ‫در ادلب پاسخ خواهند داد‪.‬الوروف گفت‪ :‬اقدامات تحریک‌آمیز در‬ ‫ادلب نتیجه سیاست خصمانه و مداخله خارجی در امور داخلی سوریه‬ ‫است‪ .‬باید گروه‌های مسلح را از جبهه تحریرالشام براساس توافق امضا‬ ‫شده میان روسیه و ترکیه در شهر سوچی جدا کرد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫رضا قوچان‌نژاد‪:‬‬ ‫شایدبرگشتمتی ‌مملی‬ ‫مهاجمسابقتیمملیفوتبالایرانگفت‪:‬یکیازمسائلیکهمنراناراحتکرداتفاقیبودکهبرایسیدجاللحسینیافتادوبهنظرمبهاین‬ ‫بازیکندرتیمملیبیاحترامیشد‪.‬رضاقوچاننژادمهاجمسابقتیمملیکهبعدازپایانمسابقاتجامجهانیتوسطکیروشبهاردویتیمملی‬ ‫برایجامملتهایآسیادعوتنشدبعدازمدتهاسکوتدربارهمسائلمختلفصحبتکرد‪.‬ویبااشارهبهشادیمردمایرانبعدازبردکرهدر‬ ‫خیابانهایایرانگفت‪:‬منآنزمانتازهبهتیمملیدعوتشدهبودمواصالخبرنداشتم‪.‬بعدازبازیبازیکنانتیمبهمنمیگفتندمیدانیدر‬ ‫خیابانهایتهرانچهخبراست؟منفقطهمهچیزرامیشنیدمتااینکهبهتهرانرسیدیم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اختالف کمیته ملی المپیک و فدراسیون‬ ‫فوتبال حکومت در حکومت شده است!‬ ‫یک استیضاح ورزشی‬ ‫هزار پشت پرده‬ ‫گزارش‬ ‫سرمربی اسبق تیم فوتبال جوانان ایران گفت‪ :‬دو ارگانی که قرار است برای تیم امید یک کار را‬ ‫انجام دهند دچار اختالف شده‌اند و یک بچه ‪ ۱۰‬ساله هم از این موضوع خجالت می‌کشد‪.‬‬ ‫سرمربی اسبق تیم فوتبال جوانان ایران گفت‪ :‬دو ارگانی که قرار‬ ‫است برای تیم امید یک کار را انجام دهند دچار اختالف شده‌اند و‬ ‫یک بچه ‪ ۱۰‬ساله هم از این موضوع خجالت می‌کشد‪.‬مهدی مناجاتی‬ ‫درباره تصمیم فدراسیون فوتبال برای انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان‬ ‫سرمربی تیم فوتبال امید ایران اظهار داشت‪ :‬مجیدی یک بازیکن‬ ‫شاخص در فوتبال ایران بوده و برای تیم خوب استقالل و همچنین‬ ‫لیگ کشورهای عربی بازی کرده است‪ .‬قطعاً اگر از هر مربی مقداری‬ ‫از الفبای فوتبال را یاد گرفته باشد االن می‌تواند مربی خوب و موفقی‬ ‫باشد‪ .‬او از بازیکنان خوب فوتبال ما بوده و اگر همکاران و دستیاران‬ ‫خوبی در کنارش قرار بگیرند می‌تواند برای تیم امید انتخاب خوبی‬ ‫باشد‪.‬وی درباره اینکه آیا تیم امید ایران با فرهاد مجیدی می‌تواند بعد‬ ‫از سال‌ها موفق به حضور در المپیک شود‪ ,‬گفت‪ :‬همیشه این آرزو را‬ ‫داریم و با امید زندگی می‌کنیم‪ .‬امیدوارم با یک مربی ایرانی بتوانیم‬ ‫به المپیک ‪ 2020‬راه یابیم تا به آن افتخار کنیم‪.‬سرمربی اسبق تیم‬ ‫فوتبال جوانان ایران‪ ,‬درباره اختالفاتی که بین کمیته ملی المپیک و‬ ‫فدراسیون فوتبال بر سر انتخاب فرهاد مجیدی به وجود آمده است‪,‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این مسئله چیز خوبی نیست و یک بچه ‪ 12-10‬ساله‬ ‫هم از این موضوع خجالت می‌کشد‪ .‬دو ارگانی که قرار است برای‬ ‫تیم امید یک کار را انجام دهند متاسفانه دچار اختالف شده‌اند‪ .‬قب ً‬ ‫ال‬ ‫مربی تیم امید را فدراسیون انتخاب می‌کرد و کمیته ملی المپیک‬ ‫نیز مسئولیت حمایت داشت‪.‬مناجاتی با بیان اینکه «مسئولیت اصلی‬ ‫انتخاب مربی برای تیم امید با فدراسیون فوتبال است» گفت‪ :‬کمیته‬ ‫ملی المپیک فقط باید نظر بدهد و از تیم امید حمایت کند اما االن‬ ‫وضعیت طوری شده که زمانی که تیم می‌خواهد به المپیک برود‪,‬‬ ‫کمیته ملی المپیک باید تصمیم بگیرد و زمانی که به بازی‌های آسیایی‬ ‫اعزام می‌شود مسئولیت با فدراسیون فوتبال است‪ ,‬آن هم در حالی که‬ ‫هر دوی این ارگان‌ها یک کار را باید انجام دهند و نمی‌توانند به طور‬ ‫صحیح در کنار هم قرار بگیرند‪ .‬وقتی‌ که وضعیت ارگان‌های بزرگی‬ ‫مثل فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک این طور است وای به حال‬ ‫قسمت‌های پایین‌تر‪.‬پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به عدم وجود یک‬ ‫قدرت بزرگ‌تر برای برطرف کردن اختالفات‪ ,‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫فدراسیون و کمیته ملی المپیک هستند که باید با همدیگر کنار بیایند‪,‬‬ ‫چون این مسائل صددرصد به ضرر تیم فوتبال امید خواهد بود و با این‬ ‫مسائل تیم به حاشیه می‌رود‪ .‬شما زمانی که یک تیم محلی هم تشکیل‬ ‫می‌دهید اگر این تیم درگیر حاشیه‌ها باشد نمی‌توانید کار دلخواهتان‬ ‫را درست انجام دهید و مدام باید به دعوا و درگیری فکر کنید‪ .‬آخر‬ ‫متوجه نشدیم که مسئولیت فدراسیون و کمیته چیست‪ .‬فکر می‌کنم‬ ‫حکومت در حکومت شده و تا زمانی که یک بزرگتری وظایف هر‬ ‫طرف را مشخص نکند‪ ,‬همین آش و همین کاسه خواهد بود‪.‬مناجاتی‬ ‫یادآور شد‪ :‬مسئول فوتبال ایران و انتخاب مربی و سرپرست و دیگر‬ ‫عوامل تیم‌ها صددرصد با فدراسیون فوتبال است و کمیته ملی المپیک‬ ‫نیز باید روی تیم‌هایی که المپیکی می‌شوند نظارت داشته باشد و از‬ ‫آنها حمایت کند‪ .‬سال‌های سال فدراسیون مسئولیت فوتبال را داشته و‬ ‫کمیته باید کمک کند و کمک حال فدراسیون فوتبال در راه المپیکی‬ ‫شدن تیم امید باشد‪ .‬امیدوارم این مشکالت زودتر با کدخدامنشی حل‬ ‫شود تا تیم امید آرامش داشته باشد‪.‬‬ ‫دومین استیضاح وزیر ورزش درحالی‬ ‫منتفی شد که اتفاقات تلخ فینال جام حذفی‬ ‫احتمال سوال و جواب از مسعود سلطانی‌فر‬ ‫را افزایش داده بود اما در اقدامی عجیب‬ ‫نمایندگان امضای خود را پس گرفتند!طرح‬ ‫سوال و استیضاح وزرا از ابزارهای نظارتی‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی به حساب‬ ‫می‌آید که قاعدتاً باید در راستای نظارت‬ ‫بر دستگاه‌های اجرایی کشور انجام شود اما‬ ‫بعضاً طرح استیضاح با اهداف و نیت‌هایی‬ ‫غیر از این تهیه می‌شود طوری که به فاصله‬ ‫کوتاه و پیش از آنکه به سرانجامی برسد‪،‬‬ ‫منتفی اعالم می‌شود‪.‬این موضوع در مورد‬ ‫مسعود سلطانی فر و استیضاح وی به وضوح‬ ‫دیده شده است؛ نمایندگان مجلس طی‬ ‫هفت ماه گذشته دو بار طرح استیضاح وزیر‬ ‫ورزش را مطرح کردند اما هر بار از حرف‬ ‫خود برگشتند و امضاهایشان را پس گرفتند؛‬ ‫این نشان می‌دهد که استیضاح همیشه‬ ‫راهکاری برای رسیدگی به مشکالت و حل‬ ‫و فصل آنها نیست‪.‬نمایندگان مجلس در‬ ‫واکنش به برخی بی اخالقی‌ها از جمله شرط‬ ‫بندی و در کل با محوریت کام ً‬ ‫ال فوتبالی‬ ‫طرح استیضاح وزیر ورزش را تهیه کردند‪.‬‬ ‫به همین دلیل پیش بینی می‌شد اتفاقات‬ ‫فینال جام حذفی و آبروریزی بزرگ آن‪،‬‬ ‫استیضاح وی را تشدید کند و باعث اضافه‬ ‫شدن تعداد متقاضیان بازخواست او شود‬ ‫اما نه تنها چنین نشد بلکه همچون بار اول‪،‬‬ ‫استیضاح مسعود سلطانی فر به بن بست خورد‬ ‫و این بار در یک قدمی اعالم وصول در‬ ‫صحن علنی مجلس‪.‬استیضاح وزیر ورزش‬ ‫درست یک ماه پیش مطرح شد و پس‬ ‫از طی کردن یک پروسه تقریباً طوالنی‬ ‫به نسبت همیشه‪ ،‬قرار بود ‪ ۱۹‬خردادماه در‬ ‫صحن علنی اعالم وصول شود اما درست‬ ‫در روز مقرر و به دلیل پس گرفته شدن‬ ‫امضاها و کاهش آنها به کمتر از حد نصاب‬ ‫قانونی (‪ ۱۰‬امضا) استیضاح وی منتفی‬ ‫شد‪ .‬بدین ترتیب دومین استیضاح مسعود‬ ‫سلطانی فر هم همچون استیضاح اول وی‬ ‫هیچ سرانجامی نداشت‪ .‬او اولین بار آبان ماه‬ ‫سال گذشته با طرح استیضاح خود توسط‬ ‫نمایندگان مواجه شد اما به فاصله ‪ ۱۰‬روز‬ ‫بعد موضوع به صورت کلی منتفی و از‬ ‫دستور کار مجلسی‌ها خارج شد‪.‬زیربنا و‬ ‫مبنای استیضاح وزیر ورزش در اولین طرح‬ ‫ارائه شده مسائلی مانند تأخیر در واگذاری‬ ‫پرسپولیس و استقالل بود که هنوز هم به‬ ‫نتیجه نرسیده است‪ .‬دالیل استیضاح کنندگان‬ ‫برای ارائه دومین طرح هم معضالتی است‬ ‫که قابل تکذیب و کتمان نیستند و حتی‬ ‫اتفاقات ورزشگاه اختصاصی فوالد هم‬ ‫آنها را تأیید کرد با این اوصاف چرا باید‬ ‫استیضاح وزیر درست در روز مقرر‪ ،‬آنهم‬ ‫پس از چند روز تعطیلی متوالی از دستور کار‬ ‫پارلمان خارج شود؟!آیا روند «مطرح کردن‬ ‫استیضاح‪ ،‬امضا و پس گرفتن امضا» که در‬ ‫طول هفت ماه‪ ،‬دو بار تکرار شده‪ ،‬چیزی جز‬ ‫واکنش نمایشی به معضالت بزرگ ورزش‬ ‫است؟ واکنشی که چه بسا برای دستیابی به‬ ‫اهداف شخصی است‪.‬آذرماه سال گذشته‬ ‫و پیش از آنکه اولین طرح استیضاح وزیر‬ ‫ورزش در مجلس وارد مراحل اجرایی شود‪،‬‬ ‫رایزنی‌هایی برای برگرداندن رأی استیضاح‬ ‫کنندگان انجامشد‪.‬‬ ‫مدیریت در فوتبال‬ ‫یک بام و دو هوا‬ ‫گزارش‬ ‫گیالن ‪-‬تالش‬ ‫مهدی تاج یک‌شنبه نشست خبری ترتیب‬ ‫داد و صحبت‌های متفاوتی از جمله‪ ،‬حمله به‬ ‫دولت و وزارت ورزش و نمایندگان مجلس را‬ ‫مطرح کرد‪ .‬او رسما خواست که دولتی‌ها دست‬ ‫از سر فوتبال بردارند‪ .‬البته این اظهارات متناقض با‬ ‫مصاحبه‌های گذشت ‌ه تاج یک نکته را به روشنی‬ ‫مشخص می‌کند؛ این که به نظر می‌رسد او اکنون‬ ‫دغدغه‌ای ندارد که این‌گونه بی‌محابا به دو قوه‬ ‫مجریه و مقننه کشور می‌تازد‪.‬در یک سال اخیر‬ ‫نمونه‌های تناقض در صحبت‌ها و رفتارهای مهدی‬ ‫تاج درباره دولت و مجلس کم نبوده است‪ .‬او بسته‬ ‫به نیاز و مشکالتی که با آن روبرو بوده‪ ،‬رویکرد‬ ‫و مصاحبه‌های متفاوتی داشته است‪ .‬از اجرای‬ ‫قانون بازنشستگی و پرداخت حقوق کی‌روش‬ ‫گرفته تا پرداخت پاداش بازیکنان و کادر فنی‬ ‫تیم ملی‪ ،‬او همواره مواضع دو پهلویی نسبت به‬ ‫دولت و نمایندگان مجلس و وزارت ورزش داشته‬ ‫است‪ .‬ساده‌تر اینکه هر موقع کار تاج‪ ،‬به اصطالح‬ ‫“گیر” بوده او به تعریف و تمجید و درخواست‬ ‫کمک از دولت و وزارت ورزش پرداخته و حتی‬ ‫به دیدار رییس مجلس شورای اسالمی رفته و‬ ‫هر موقع کارش راه افتاده‪ ،‬مواضع تندی با اشاره‬ ‫به کدهای اخالقی فیفا‪ ،‬علیه دولت و نمایندگان‬ ‫مجلس اتخاذ کرده است‪.‬در ابتدای سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫زمانی که تیم ملی نیاز به اردوی آماده‌سازی برای‬ ‫حضوری پرقدرت در جام جهانی داشت‪ ،‬مهدی‬ ‫تاج در مصاحبه‌ای در مجمع انتخاباتی هیات‬ ‫فوتبال استان سیستان و بلوچستان ضمن اینکه از‬ ‫احتمال مالقات بازیکنان با رییس جمهور خبر داد‪،‬‬ ‫به تقدیر از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان‬ ‫پرداخت‪ .‬او در آن زمان گفته بود‪”:‬سلطانی‌فر به‬ ‫همراه معاونان وزارت ورزش و جوانان کمال‬ ‫همکاری را با فدراسیون فوتبال داشته‌اند که این‬ ‫موضوع در مقطع حساس فعلی کمک زیادی به‬ ‫فوتبال کرده است‪ .‬بی‌شک این همکاری می‌تواند‬ ‫الگوی مناسبی برای ادارات کل ورزش و جوانان‬ ‫و هیات‌های فوتبال سرتاسر کشور باشد تا در مسیر‬ ‫اعتالی ورزش و فوتبال گام‌های اساسی برداشته‬ ‫شود‪”.‬او همچنین در ‪ ۳۰‬تیر برای برطرف شدن‬ ‫مشکل سربازی بازیکنان سرباز تیم ملی باز هم‬ ‫دست به دامن وزارت ورزش شد و در مصاحبه‌ای‬ ‫اظهار کرد‪“ :‬اول بحث خدمت مقدس سربازی را‬ ‫برای بعضی بازیکنان تیم ملی داریم که مفصل با‬ ‫وزیر ورزش و جوانان در خصوص آن صحبت‬ ‫کردیم‪ .‬هفت بازیکن داریم که پس از نامه وزیر‬ ‫ورزش و جوانان در حال پیگیری هستیم و به‬ ‫نتایج خوبی هم رسیدیم‪“ .‬پس از جام جهانی و‬ ‫عملکرد خوب شاگردان کارلوس کی‌روش در‬ ‫این مسابقات‪ ،‬بحث بازنشستگی دولتی‌ها پیش‬ ‫آمد که رییس فدراسیون فوتبال نیز با توجه به‬ ‫شمولیت مقابل مصوبه مجلس و اجرای قانون قرار‬ ‫گرفت‪ .‬او در ابتدا مصاحبه‌هایی مبنی بر تمکین و‬ ‫رعایت این قانون انجام داشت اما زمانی که دید‬ ‫بحث جدی است‪ ،‬سعی در استفاده از تبصره‌ها‬ ‫برای ماندن کرد‪.‬تاج ابتدا گفته بود‪“ :‬بسیاری از‬ ‫اعضای هیات رییسه و هیات‌های فوتبال سراسر‬ ‫کشور مشمول بحث بازنشستگی هستند‪ .‬حضور‬ ‫این عزیزان بر اساس بند یک اساسنامه فدراسیون‬ ‫فوتبال است که فدراسیون را یک نهاد غیردولتی‬ ‫و دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است‪.‬‬ ‫بر اساس همین اساسنامه‪ ،‬آقای کفاشیان ‪ ۱۰‬سال‬ ‫پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال شدند در‬ ‫حالی که همان زمان سه سال بود که بازنشسته شده‬ ‫بودند‪ .‬علی‌ای حال‪ ،‬نظر ما نظر کارشناسانی است‬ ‫که در این چند روز دیدگاه‌های ارزشمند خود را‬ ‫بیان کرده‌اند‪ .‬اگر واقعاً فدراسیون فوتبال مشمول‬ ‫قوانین نهاد دولتی شود‪ ،‬هیچ اصراری بر استفاده‬ ‫از بازنشستگان نداریم‪“ .‬پس از آن تاج‪ ،‬فدراسیون‬ ‫فوتبال را نهادی غیردولتی خواند و خود را از این‬ ‫قانون مبرا دانست‪ .‬البته این برای باقی ماندن او در‬ ‫سمت ریاست فدراسیون کافی نبود و او مجبور‬ ‫شد در نشستی با ریاست کمیته ملی المپیک‬ ‫و سلطانی‌فر و در نهایت با نظر مثبت مسعود‬ ‫سلطانی‌فر و رضا صالحی امیری با استفاده از ماده‬ ‫‪ ۶۰‬خدمات جامع ایثارگران در سمت خود باقی‬ ‫بماند‪.‬پس از بازنشستگی‪ ،‬مسابقات جام ملت‌های‬ ‫آسیا بزرگترین چالشی بود که مهدی تاج برای‬ ‫حل مشکالت تیم ملی نیاز به دولت داشت و حتی‬ ‫در مراسم بدرقه تیم ملی در سخنانی به حمایت از‬ ‫دولت پرداخت‪”:‬ظرفیت تیم‌ها با دوران گذشته‬ ‫تفاوت پیدا کرده است و امیدواریم تیم ملی فوتبال‬ ‫ایران نتایج الزم و آبرومند را کسب کند و خیز‬ ‫مجموعه هم برای قهرمانی است و خوشبختانه‬ ‫در جلسه فدراسیون‌ها هم دکتر سلطانی‌فر با‬ ‫آرزوی موفقیت تاکید کردند حمایت الزم را‬ ‫انجام می‌دهیم‪ .‬زمین مجموعه ساختمان اداری‬ ‫فدراسیون فوتبال هم با حمایت و مساعدت وزیر‬ ‫در اختیار فدراسیون قرار گرفته است اما عملیات‬ ‫احداث را متوقف کردیم تا به دلیل تداخل با طرح‬ ‫جامع ورزشگاه آزادی نقشه را اصالح کنیم و‬ ‫ساختمان در خور نام فدراسیون را احداث نماییم‪.‬‬ ‫“تاج در اول مهر ‪ ۹۷‬نیز خواستار کمک وزارت‬ ‫ورزش برای پرداخت حقوق کی‌روش شد و‬ ‫در مصاحبه‌ای ضمن تقدیر از این وزارتخانه از‬ ‫کمک آن‌ها برای پرداخت طلب کی‌روش پرده‬ ‫برداشت‪”:‬دولت و وزارت کشور قبول کردند که‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون دالر آن را تامین کنند و ‪ ۳‬میلیون بقیه‬ ‫را فدراسیون فوتبال از منابع درآمد خودش تامین‬ ‫کند‪ .‬من از مسووالن دولتی متشکرم‪“ .‬او حتی‬ ‫در حین جام ملت‌ها هم برای پرداخت پاداش‬ ‫بازیکنان پس از پیروزی در هر مرحله از وزیر‬ ‫ورزش کمک خواست و در مصاحبه‌ای با پایگاه‬ ‫خبری وزارت ورزش و جوانان گفت‪”:‬تا پیش از‬ ‫بازی عمان جوایز بچه‌ها پرداخت شد و ان‌شاءاهلل‬ ‫به کمک دولت و وزارت ورزش و جوانان در‬ ‫صدد تهیه پولی هستیم که بتوانیم فردا پاداش بازی‬ ‫قبل ژاپن را پرداخت کنیم‪ .‬ضمن اینکه پاداش‬ ‫برد ژاپن را هم پس از تحقق این مهم در دستور‬ ‫کار داریم‪“ .‬‬ ‫* وی حتی بعد از جنجالی که پس از جام‬ ‫ملت‌ها در خصوص پاداش بازیکنان ایجاد شد که‬ ‫طی آن‪ ،‬مصاحبه کی‌روش علیه وزارت ورزش‬ ‫رسانه‌ای شد‪ ،‬اظهار کرد‪”:‬این مصاحبه به پیش‬ ‫از جام ملت‌ها برمی‌گردد که در آن زمان پول‬ ‫به علت کارهای گمرکی و مشکالت بانکی در‬ ‫گمرک بود و به دست اعضای تیم نرسیده بود‪.‬‬ ‫قرار بود که این مصاحبه پخش نشود زیرا بالفاصله‬ ‫پول به دست کادر فنی و بازیکنان تیم رسید‪.‬‬ ‫“جام ملت‌ها که به پایان رسید‪ ،‬مهدی تاج کمی‬ ‫از وزارت ورزش و جوانان فاصله گرفت اما برای‬ ‫انتخاب سرمربی جدید تیم ملی بزرگساالن و تیم‬ ‫ملی امید نیاز به حمایت دولت داشت‪ .‬تاج ابتدا در‬ ‫بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی‬ ‫امید در ‪ ۲۷‬اسفند اظهار کرد‪”:‬با حمایت‌های وزیر‬ ‫ورزش و جوانان توانستیم میزبانی مرحله مقدماتی‬ ‫را به دست بیاوریم‪ .‬در ادامه علی رغم برگزاری‬ ‫داربی استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی‪،‬‬ ‫مسئوالن این مجموعه برگزاری بازی‌های تیم ملی‬ ‫در آزادی موافقت کردند که اتفاق خوبی بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!