صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۲۴

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 824

روزنامه صدای اصلاحات شماره 824

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫حجت االسالم هادی غفاری‬ ‫مجیدفراهانی‬ ‫«حوزه شهرسازی» در رتبه اول‬ ‫اخذ رشوه از مردم‬ ‫آقایانیکهبهوحدتمعتقدندنظرشان‬ ‫دربارهنظارتاستصوابیچیست؟‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬خرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪824‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫قتلفرهنگیروزنامههای‬ ‫خصوصیزیرسایه‬ ‫حقخوریمطبوعاتی‬ ‫وضعیت روزنامه ها در کشور دیگر از حالت‬ ‫مطبوعات خارج شده و بیشتر شبیه به گالیه های مطبوعاتی‬ ‫و چاپی می باشند‪ .‬در کنار این معضالت‪ ،‬گرانی کاغذ‬ ‫بیش از پیش روزنامه ها را با تهدید های جدی مواجه‬ ‫ساخته است و بسیاری از آن در مرگ مطبوعاتی قرار‬ ‫دارند‪ .‬روزنامه نگاران نیز به جهت درگیری شغلی در‬ ‫شرایط مساعدی نیستند و انتظار ها از مسئوالن مطبوعاتی‬ ‫بیش از پیش افزایش یافته است‪ .‬اما نگاهی به اظهار نظرات‬ ‫و اقدامات مسئوالن نسبت به مطبوعات نشان می دهد که‬ ‫روزنامه های ایران حاال بیش از هر دوره دیگری در بی‬ ‫توجهی خانواده خود قرار گرفته اند‪ .‬آقای محمد خدادی‪،‬‬ ‫معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که خود از چهره های‬ ‫مطبوعاتی کشور با عقبه ای رسانه ای می باشند متاسفانه‬ ‫اظهاراتی داشته اند که برای جامعه روزنامه نگاران و‬ ‫روزنامه ها سهمناک بود‪ .‬شنیدن این اظهارات از سوی‬ ‫معاونت محترم مطبوعاتی که رسانه‌های ما به پول نفتی‬ ‫و آگهی عادت کرده‌اند و تیراژهای اعالمی مطبوعات‬ ‫ی است‪ ،‬بدبینی بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد‬ ‫غیرواقع ‌‬ ‫می کند‪ .‬در واقع شما به جای آن که پذیرنده مشکالت‬ ‫روزنامه ها باشید این مسائل را مطرح می کنید‪ .‬من به‬ ‫عنوان مدیرمسئول روزنامه صدای اصالحات ‪ ،‬این سوال‬ ‫را دارم که تکلیف کاغذهایی که به آن ها ارز تعلق‬ ‫گرفت و در نهایت نیز گم شدند چه شد؟ آیا شما به‬ ‫عنوان معاونت مطبوعاتی نباید پاسخگوی روزنامه هایی‬ ‫باشید که هیچ کاغذی به آن ها تعلق نگرفته است و هر‬ ‫روز در مشکالت گرانی کمر خم می کنند و نابود می‬ ‫شوند؟ با این وجود که روزنامه های دولتی و وابسته به‬ ‫دولت بودجه های فراوانی دریافت می کنند و از حمایت‬ ‫ویژه ای نیز بهره مند می شوند ولی روزنامه های خصوصی‬ ‫تنها به محلی برای ضرر و زیان مطبوعاتی تبدیل شده‬ ‫اند و حتی یک برگ کاغذ نیز دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫ادامه انتهای صفحه ‪.....1‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫اگر آقایان به وحدت اعتقاد دارند بفرمایند درباره‬ ‫نظارت استصوابی که بهترین بچه‌های انقالب را درو‬ ‫کرده است معتقد بودند؟ اگر معتقد بودند در نظارت‬ ‫استصوابی به این وسعت عمل نمی کردند‪ .‬در کشور‬ ‫ما یک آقای زرتشتی رای آورده‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران‬ ‫گفت‪ :‬برخی تغییر و تحوالت در رده‌های‬ ‫باال و میانی شهرداری به دلیل دریافت رشوه‬ ‫و تخلف صورت گرفته است‪.‬مساله دریافت‬ ‫رشوه در شهرداری یکی از‪...‬‬ ‫درخواستپولازایرانیانبرایجشنتولدملکهانگلیس‬ ‫بررسی‬ ‫جشن انگلیسی با پول ایرانی‬ ‫ژنرالمنفعلنفتی‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬وزارتخانه ای برای‬ ‫بازنشستگان و نمایندگان مجلس‬ ‫صدای اصالحات‪ /‬خبرنگار‪،‬‬ ‫زمانی که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت وارد‬ ‫وزارتخانه شد انتظار ها از او به عنوان‬ ‫ژنرال نفتی ایران باال رفت‪ .‬کشور به‬ ‫لحاظ اقتصادی از سال های گذشته در‬ ‫شرایط ویژه ای قرار دارد و وابستگی به‬ ‫نفت و دارا بودن اقتصاد تک محصولی‬ ‫به این مشکالت بیشتر دامن می زند‪... .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ظریف‬ ‫اروپایی‌هادر‬ ‫موقعیتینیستندکهاز‬ ‫ایرانانتقادکنند‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫دریاخواری‬ ‫در خلیج فارس‬ ‫تراژدیغمگینکشور‬ ‫تراژدی غم انگیزی خلیج فارس را تهدید می‌کند؛‬ ‫هر ارگانی در فکر بهره‌برداری از این منبع ثروت‬ ‫و سرمایه زیست محیطی هستند و هیچ‌کس به‬ ‫فکر خلیج همیشه فارس نیست‪.‬سرازیری فاضالب‬ ‫صنعتی و خانگی به خلیج فارس‪ ،‬ساخت و ساز‬ ‫در حاشیه دریا‪ ،‬حضور نفتکش‌ها اکوسیستم خلیج‬ ‫فارس را به نابودی کشانده این در حالی است ‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محسن هاشمی‪:‬‬ ‫میردامادی خطاب به کرباسچی‪:‬‬ ‫هیچ حاکمی خود را نباید شادمانه به نجفی که زمین‬ ‫خورده لگد می زنی‬ ‫بری از خطا و اشتباه بداند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرداررحیمصفوی‪:‬‬ ‫مردممااحساساتیهستند؛شبیکفکرمی‌کنند‪،‬صبحیک‪‎‬رأیدیگرمی‌دهند‬ ‫دستیار ویژه و مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه اسالم وهابی و یا اسالم معرفی شده از سوی ترکیه و مالزی‬ ‫الهام‌بخشمسلمانانجهاننیست‪،‬گفت‪:‬ایده‌آلیکمیلیاردو‪۶۷۰‬میلیونمسلمان‪،‬حکومتجمهوریاسالمیاست‪.‬‬ ‫سرداررحیمصفویپیشازظهرامروز(یکشنبه‪ ۱۹‬خرداد)درهمایشملیپرچم‌دارانملیانقالبوتجلیلازشهدای‬ ‫روحانیکهدرمحلسالنهمایش‌هایغدیردرقمبرگزارشد‪،‬اظهارداشت‪:‬هم‌اکنوندرشرایطفو ‌قالعادهپیچیدهوسیالی‬ ‫قرارگرفته‌ایمومحیطداخلی‪،‬منطقه‌ایوجهانیازنظرمسائلسیاسی‪،‬اقتصادیوامنیتیدرحالیکدگرگونیاستوما‬ ‫تاندازیاست‪،‬گفت‪:‬ابتدایانقالبجمعیتایران‬ ‫بایداینتغییراترادرککنیم‪.‬ویبابیاناینکهجامعهمادرحالیکپوس ‌‬ ‫‪ ۳۲‬میلیونولیاکنونباالی‪ ۸۰‬میلیوننفراستواینیعنیبیشاز‪ ۴۶‬میلیوننفرافرادیهستندکهانقالبوامامراندید‌هاند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬سالازپایانجنگمی‌گذردوبسیاریازجوانانکشور‪،‬اندیشه‪،‬تفکر‪،‬لباسپوشیدنوآرزوهایشانبامافرقدارد‪.‬دستیار‬ ‫ویژهرهبرانقالباضافهکرد‪:‬فاصلهزمانیرخدادهابههمنزدیکشدهوفرصت‌هاوتهدیدهادرهمتنیدهشدهاست؛مسائل‬ ‫امنیتیباسیاسی‪،‬مسائلسیاسیبااقتصادیو‪...‬بهیکدیگرمرتبطشدهاست؛برهمیناساسرهبرمعظمانقالبچندسالپیش‬ ‫تاکید کردند که ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم و اگر از این پیچ عبور کرده و چند سال دیگر مقاومت کنیم‪ ،‬به پیروزی‬ ‫خواهیمرسید‪.‬ویخطاببهطالبوروحانیونحاضردرجلسهگفت‪:‬اگرجامعهجوانکشوربهواسطهشمابهنورمعرفت‪،‬‬ ‫قرآن‪،‬اهلبیتوعملکردنبهآنهاکشیدهشودواگرتوانستیمکشورراباعقالنیتبهپیشببریم‪،‬موفقخواهیمبود‪.‬سردار‬ ‫صفویدر ادامهسخنانخودباتاکیدبر اینکه ادارهکشورکاربسیاردشواری است‪ ،‬گفت‪:‬شماطالبوعلماکهبامردمسر‬ ‫وکاردارید‪،‬بایدبتوانیدمسائلپیچیدهسیاسیوامنیتیرابرایمردمتبیینکردهونسلجوانکشوررابسازید‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫نظامسیاسیکشوریکنظامانتخابیاست‪،‬گفت‪:‬اگرمردمکشورماندرانتخابات‌هایشورایشهر‪،‬مجلسشورایاسالمی‬ ‫وریاستجمهوریدرستانتخابکنندخیلیچیزهادرستمی‌شوداماچهکنیمکهمردممااحساساتیهستندوشبیک‬ ‫فکرمی‌کنندوصبحیکرأیدیگرمی‌دهند‪.‬سردارصفویافزود‪:‬اگرشمابتوانیدراهنجاتفردیوجمعیرابرایجوانان‬ ‫ترسیمکنیدوبگوییدراهمطلوبچگونهاست‪،‬درراستایبصیرت‌افزاییوانقالبی‌گریگامبرداشتید‪.‬ویبااشارهبهسخن‬ ‫اخیررهبرمعظمانقالبمبنیبراینکهبایدیکرئیس‌جمهورجوانوانقالبیرویکاربیاید‪،‬گفت‪:‬اینفرمایشرهبرییک‬ ‫کد است و معنا دارد‪.‬فرمانده اسبق سپاه پاسداران ادامه داد‪ :‬ما برای پیشبرد امور‪ ،‬نیاز به درک متقابل و هم‌افزایی بین مجلس‪،‬‬ ‫دولتونیروهایمسلحداریمتابتوانیمراهبردمقابلهبادشمنراترسیمکنیم‪.‬سردارصفویدربخشدیگریازسخنانخود‬ ‫بابیاناینکهتبیینمکتبمقاومت‪،‬رسالتروحانیونمجاهدوانقالبیاست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬دردوقرناخیرسهگفتماندر‬ ‫جهان اسالم و کشورمان وجود داشته که یکی از آنها گفتمان غرب‌گرایی است؛ این گفتمان غرب را قدرت برتر جهانی‬ ‫دانستهومی‌گویدکهراهدیگریجزهمراهیباآننیست‪.‬ویافزود‪:‬گفتماندیگرگفتماناصالحاتدرجهاناسالماست‬ ‫که در پی تعامل سازنده با غرب حرکت می‌کند و از چهره‌های شناخته‌شده این گفتمان می‌توان به دکتر محمد مصدق و‬ ‫مهندس بازرگان اشاره کرد‪.‬مشاور عالی رهبر معظم انقالب اظهار کرد‪ :‬گفتمان سوم گفتمان مقاومت است که این نظریه‬ ‫و مکتب در پی مبارزه با استبداد داخلی و استکبار خارجی بوده و تحول در ساختار سیاسی و حاکمیت احکام نورانی اسالم‬ ‫درجامعهودرنهایتتعیینسرنوشتسیاسیمردمبهدستخودشانرادنبالمی‌کند؛اینگفتماناززمانسیدجما ‌لالدین‬ ‫اسدآبادی شروع و در دوران امام خمینی تبدیل به یک ساختار سیاسی و حکومتی شد و در‪ ۳۰‬سال گذشته نیز حضرت‬ ‫آیت‌اهللخامنه‌ایاینگفتمانرادرکشورماودرجهاناسالمتوسعهدادند؛بنابراینسیدجما ‌لالدیناسدآبادی‪،‬امامخمینی‬ ‫وحضرتآیت‌اهللخامنه‌ایچهره‌هایشناخته‌شدهگفتمانواندیشهمقاومتدرجهاناسالمهستند‪.‬ویدربخشدیگری‬ ‫ازسخنانخودبابیاناینکهبهگفتهبسیاریازکارشناسان‪،‬جهانامروزازقدرتنظامیبهسمتقدرتفرهنگیوسیاسیدر‬ ‫حالعبوراست‪،‬گفت‪:‬بهنظربرخیاندیشمنداندورانجنگسردجدیدیآغازشدهوجهانغرببهرهبریآمریکاباسه‬ ‫چالشمهمروبروشدهاست‪.‬ویافزود‪:‬اولینچالشباماهیتنظامیاستکهنمادشپیمانناتواست‪.‬شورویازهمپاشید‬ ‫اما قدرت نظامی و ساختار اطالعاتی خود را حفظ کرد‪.‬سردار صفوی با بیان اینکه دومین چالش پیش‌روی دنیای غرب به‬ ‫رهبریآمریکاچالشیاقتصادیاست‪،‬گفت‪:‬اینچالشباچینی‌هاستچهآنکهچینی‌هامصممهستندتاسال‪۲۰۳۰‬برقدرت‬ ‫اقتصادیآمریکاغلبهکردهوبهقدرتاولاقتصادیدنیاتبدیلشوند‪.‬ویافزود‪:‬ترامپهماخیرا ًدموکراتهاوروسایجمهور‬ ‫قبلیآمریکاراموردانتقادقراردادهوگفتهباجنگدرافغانستانوعراقعالوهبرتحمیلهفتتریلیوندالرو‪۲۰‬هزارکشتهو‬ ‫زخمیبهآمریکافرصترشدوتوسعهاقتصادیونظامیبهروسی‌هاوچینی‌هاداده‌ایمدرحالیکهدشمناصلیآمریکاچین‬ ‫و روسیه است؛ ترامپ اضافه کرده بود که در این بین با مشغول کردن دو کشور همسایه ایران یعنی عراق و افغانستان به ایران‬ ‫فرصترشدوتوسعهدادیدوآنراقدرتمندترازقبلکردید‪.‬منبع‪:‬سایتانتخاب‬ ‫قتل فرهنگی روزنامه های خصوصی‬ ‫زیر سایه حق خوری مطبوعاتی‬ ‫دستیار ویژه و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت که اگر مردم کشورمان در انتخابات‌های عکس‬ ‫شورای شهر‪ ،‬مجلس و ریاست جمهوری درست انتخاب کنند خیلی چیزها درست می‌شود اما چه‬ ‫کنیم که مردم ما احساساتی هستند و شب یک فکر می‌کنند و صبح یک رأی دیگر می‌دهند‪ .‬خبرنگار‬ ‫شادمانه به نجفی که زمین خورده لگد می زنی‬ ‫ادامه سرمقاله‬ ‫متولیشکستروزنامههایچهکسیاستوچهکسیپاسخگویبیکاریهزارانروزنامهنگاروتعطیلیروزنامههای‬ ‫می باشد؟ همان طور که رهبر معظم انقالب نیز فرمودند باید بازار کاغذ ساماندهی شود اما آیا شما در کنار تمام شفاف‬ ‫سازیهاییکهدرخواستکردیدکاریدرجهتتنظیمبازارکاغذومعتدلساختنروزنامههاانجامدادهاید؟شما‪،‬که‬ ‫مدیرتازهنفسیدراینبخشمیباشیدامروزبایدپاسخگویمبالغیکهجهتاشتراکازمطبوعاتدریافتشدباشید‪.‬‬ ‫مبالغیکهآنهانیزبهسرنوشتکاغذهادچاروطرحباشکستمواجهشد‪.‬امروزتمامشرایطدستبهدستهمدادند‬ ‫تاماروزنامههارامظلومواقعنماینددرحالیکههیچتالشیبرایپیداکردنظالمنمیشود‪.‬حقرسانههایچاپیخورده‬ ‫میشودومسئوالنیکهواردوزارتارشادمیشوندبادستانیخالیبرایروزنامههاازآنخارجمیشوندوچشموامید‬ ‫هابراینفربعدباقیمیماند‪.‬حقوحقوقضایعشدهروزنامهها‪،‬بیمهخبرنگارانوروزنامهنگاراننیزکاملابهفراموشی‬ ‫سپرده شده و بالتکلیف مانده است‪ .‬حاال در این میان سوال این است که تیراژ مهم تر بوده یا کم کاری ها؟ هر زمانی که‬ ‫شماپاسخگویروزنامههابودیدماهمشفافسازیمیکنیمهرگاهشماکاغذدراختیارروزنامههاقراردادیدآنوقت‬ ‫تیراژهانیزوضعیتمناسببهخودمیگیرند‪.‬درواقعشمابایدتیراژراازدولتیهابپرسیدکهپولهایهنگفتدریافت‬ ‫میکنندنهروزنامههایمظلومیکهبازارآزادجانیبرایشانباقینگذاشتهاست‪.‬منبهعنواننمایندهایازجامعهروزنامه‬ ‫نگارانازروزنامههادفاعمیکنمچراکهمشکالتراازنزدیکلمسمیکنمومیدانمکهایندستازاقداماتشما‪،‬‬ ‫منجر به بدهکاری روزنامه ها شده و کاغذ قاچاق تیشه به ریشه مطبوعات زده است‪ .‬در آخر‪ ،‬روی صحبت هایم با تمام‬ ‫مسئولینارشادایناستکهاگرمیخواهیدروزنامههایخصوصیزندهبمانندبایدبهدادشانبرسید؛روزنامههاییکههر‬ ‫روزنابودمیشوندوکسیپاسخگونیست‪.‬اینصحبتهانهازرویبیادبیکهازرویدلسوزیبرایمطبوعاتکشور‬ ‫میباشد‪.‬مطبوعاتیکهبایدآیینهحقیقتباشندامازیرفشارهایمالیدچارقتلفرهنگیمیشوند‪.‬ازشماخواهشدارمکه‬ ‫نمکبررویزخمهایمطبوعاتوروزنامههانباشیدبلکهمرهمیبودهبرآالم مطبوعاتیامروزکشور‪.‬‬ ‫دربخشهاییازاینیادداشتآمدهاست؛‬ ‫*آقای کرباسچی پس از مسائل اخیر در مورد آقای نجفی‪،‬‬ ‫رضایتمندانهوشادمانهازسرنوشتیکهبرایویرقمخورده‪،‬‬ ‫بهطورمکرربهدیگرانواخیرابهآقایجهانگیریودوستان‬ ‫حزباتحادومشارکتحملهمی‌کندکهباعثشدندآقای‬ ‫نجفیبهعنوانشهردارتعیینشوددرحالیکهاوچنینعاقبتیرا‬ ‫پیش‌بینیمی‌کردهاست‪.‬‬ ‫*با توجه به آثاری که این ادعا می‌تواند داشته باشد‪ ،‬بنده به‬ ‫عنوان فردی که در جریان شور و مشورت‌های آن زمان بودم‬ ‫الزممی‌دانمنکاتیراعرضکنم‪.‬‬ ‫*همزمانبابررسینامزدهایشهرداریدرشورایشهرتهران‪،‬‬ ‫باتوجهبهاینکهبسیاریازمنتخبیننظراتجریان‌هایخارجاز‬ ‫شوراراجویامی‌شدند‪،‬جلساتیباحضورتعدادیازدوستان‬ ‫درموردشهرداریباهدفارائهنقطهنظراتبهاعضایشورا‬ ‫تشکیل می‌شد و آقای کرباسچی نیز در اکثر این جلسات‬ ‫حضور داشت‪*.‬آقای نجفی نیز از جمله افرادی بود که در‬ ‫این جلسات مطرح بود و بجز آقای کرباسچی که اصرار بر‬ ‫شهرداریآقایمحسنهاشمیداشت‪،‬همهافراددیگرنسبت‬ ‫به آقای نجفی نگاه مثبت داشتند‪*.‬دلیل اقبال به آقای نجفی‬ ‫سوابق روشن و موفق مدیریتی ایشان در مسئولیت‌های قبلی‬ ‫و شش سال عضویت در شورای شهر تهران و خوشنام بودن‬ ‫وی از دو جهت اخالقی و مالی که اهمیتی مضاعف برای‬ ‫مسئولیت شهرداری دارد‪ ،‬بود‪ .‬نظر قریب به اتفاق دوستان‬ ‫این بود که اینک که مردم به اصالح‌طلبان رای داد‌هاند‪،‬‬ ‫باید مسئولیت شهرداری به یکی از مدیران توانمند و ارشد‬ ‫اصالح‌طلبان واگذار شود که بتواند عملکردی مطلوب در‬ ‫جهت جلب رضایت مردم ارائه دهد‪ .‬آقای نجفی با توجه به‬ ‫عملکرد گذشته‌اش واجد این قابلیت‌ها شناخته می‌شد و در‬ ‫مدت کوتاه مسئولیت خود در سمت شهرداری عملکردی‬ ‫قابلقبولبهجاگذاشت‪.‬‬ ‫* در هیچ یک از جلساتی که بحث آقای نجفی مطرح بود‬ ‫آقای کرباسچی یا فرد دیگری کلمه‌ای در مورد مسائلی که‬ ‫اخیرا حول و حوش آقای نجفی گفته می‌شود مطرح نکرد‪.‬‬ ‫حتی آقای مرعشی‪ ،‬که آقای کرباسچی ارتباط نزدیکی با‬ ‫ایشانداردوقاعدتااگرنکتهمنفیدرموردآقاینجفیداشت‬ ‫باید حداقل به ایشان اطالع می‌داد ‪ ،‬زمانی که به عنوان یکی‬ ‫از نامزدهای مورد نظر شورای شهر برای شهرداری تهران‬ ‫برنامه پیشنهادی خود را در جلسه شورا ارائه داد به دوستان‬ ‫شورا توصیه کرد به آقای نجفی برای مسئولیت شهرداری‬ ‫رایدهند‪.‬‬ ‫*همچنین در زمان استعفای آقای نجفی‪ ،‬آقای مرعشی در‬ ‫مقابل این سئوال که شما اگر از این مسائل اطالع داشتید‬ ‫چرا قبل از انتخاب وی به عنوان شهردار دوستان را در جریان‬ ‫قرار ندادید‪ ،‬اظهار کرد در آن زمان اطالعی از این مسائل‬ ‫نداشتهاست‪*.‬مسلمااگردوستانکم‌تریناطالعیازمسائل‬ ‫و ارتباطاتی که اخیرا در مورد آقای نجفی مطرح می‌شود‬ ‫داشتندباشهردارشدنویمخالفتمی‌کردند‪.‬باشناختیکه‬ ‫ازدوستانشورایشهرهستمسلماآنهاهمهمینگونهعمل‬ ‫می‌کردند‪.‬حالاگرآقایکرباسچییاهرفردطرفمشورت‬ ‫دیگری از این ماجرا اطالع داشته و به گونه‌ای هشدار و‬ ‫اطالعاتالزمرابهاعضایشورایشهرنرساندهاست‪،‬کاری‬ ‫کمترازخیانتبهاصالح‌طلباننکردهاست‪.‬‬ ‫*همانطورکهذکرشددرجلساتمذکور‪،‬آقایکرباسچی‬ ‫تنها مخالف َآقای نجفی بود‪ ،‬آن هم نه به دلیل مسائلی که‬ ‫امروز مطرح می‌کند بلکه به این دلیل که اصرار بر شهرداری‬ ‫آقای محسن هاشمی داشت‪ .‬ولی آن جمع با توجه به‬ ‫سوابق مدیریتی‪ ،‬آقای نجفی را برای مدیریت شهرداری‪ ،‬به‬ ‫خصوص با توجه به مشکالت شدید مالی و فساد گسترده‬ ‫در آن‪ ،‬مناسب‌تر می‌دیدند‪ .‬برخی نیز چنین تلقی داشتند که‬ ‫آقای کرباسچی بیش از آنکه به فکر معضالت و مشکالت‬ ‫شهرداری باشد به دنبال نقش و نفوذ خود در شهرداری است‬ ‫وبرایخودنقششهردارسایهقائلاستکهطبعاباشهرداری‬ ‫آقاینجفینمی‌توانستحاصلشود‪.‬‬ ‫*آنچه در مجموع این ماجرا جای تامل و تاسف دارد این‬ ‫است که اختالفات و کینه‌های شخصی آقای کرباسچی‬ ‫نسبتبهآقاینجفیچقدراهمیتداشتهکهدوستوهمکار‬ ‫سی و چند ساله و هم‌حزبی بیست و چند ساله خود را که‬ ‫امروز‪ ،‬بخشی به دلیل خطای خود و بخشی با سناریوئی که‬ ‫برای وی طراحی و اجرا شد‪ ،‬زمین خورده است شادمانه لگد‬ ‫می زند؟*البته با توجه به تجارب گذشته می‌توان حدس زد‬ ‫کهاینموضعآقایکرباسچیبیشترموضعیشخصیاست‬ ‫تاتشکیالتی‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪824‬‬ ‫سیاست‬ ‫موافقترهبرانقالبباعفووتخفیفمجازات‪691‬نفرازمحکومان‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با عفو یا تخفیف مجازات ‪ ۶۹۱‬نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند‪ .‬به نقل از پایگاه‬ ‫اظالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬به‌مناسبت عید سعید فطر حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با عفو یا تخفیف مجازات ‪ ۶۹۱‬نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان‬ ‫قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند‪.‬حجت‌االسالم والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر طی نامه‌ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل‬ ‫مجازات ‪ ۶۹۱‬نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط الزم تشخیص داده شد ه‌اند‪ ،‬ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ‪ ۱۱‬از اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی مورد‬ ‫موافقت حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای قرار گرفت‪.‬‬ ‫درخواست پول از ایرانیان برای جشن تولد ملکه انگلیس‬ ‫جشنانگلیسیباپولایرانی‬ ‫محسن هاشمی‪:‬‬ ‫هیچحاکمیخود‬ ‫را نباید بری از خطا‬ ‫و اشتباه بداند‬ ‫رییسشورایاسالمیشهرتهرانگفت‪:‬دراینشرایطدشوار‬ ‫کشوروتهدیدهایخارجی‪،‬شاهدیمکهرسانههایبیگانهومعاند‬ ‫تمرکزخودرابرتخریبرهبریباانتشارشایعات‪،‬مطالبمغرضانه‬ ‫وغیرمستندیاتحریفتاریخانقالبباهدفانتسابهمهاشتباههاو‬ ‫مشکالتبهعملکردرهبریقراردادهاندکهاینمطالبغیرمنصفانه‬ ‫وبهزیانمنافعوقدرتملیاست‪.‬محسنهاشمیروزیکشنبهدر‬ ‫ابتداییکصدوچهلوهفتمینجلسهشورابااشارهبهگذراندنسی‬ ‫امینسالگردرحلتامامراحلوانتخابحضرتآیتاهللخامنهایبه‬ ‫عنوانرهبرانقالباسالمیباتاکیدبراینکهمصلحتکشوردرکاهش‬ ‫اختالفاتوتنشهادرداخلکشوروافزایشوحدت‪،‬همدلیو‬ ‫خدمترسانیبهمردماستاظهارداشت‪:‬همانگونهکهدرهمهامور‬ ‫افراط‪،‬تفریط‪،‬تندرویوکندروی‪،‬مذموموناپسنداست‪،‬درتعاملو‬ ‫رابطهبارهبرانقالبنیزاعتدالومیانهرویبرافراطوتفریطترجیح‬ ‫دارد‪.‬هاشمیبابیاناینکهازابتدایانقالباسالمی‪،‬شاهدتقدیس‪،‬تملق‬ ‫وغلودرموردرهبریامامخمینیوآیتاهللخامنهایازسویجریانات‬ ‫تندروبودهایم‪،‬تصریحکرد‪:‬همچنیندربرابر‪،‬جریاناتینیزبراساسمنافع‬ ‫خود‪،‬بهدنبالتضعیف‪،‬تخریبوتصغیرجایگاهوالیتفقیهورهبری‬ ‫نظامبودهاندکهنتیجهعملکردهردواینجریاناتکهدرجناحهای‬ ‫راستوچپمتغیربودهبهزیانمنافعملیوبرخالفموازیناسالمیو‬ ‫علمیاست‪.‬رییسشورایشهرتهرانتاکیدکرد‪:‬بایدبپذیریمکهبهترین‬ ‫شکلارتباطرهبرینظامبامردم‪،‬درواقعبینی‪،‬انصافودرنظرگرفتن‬ ‫مصالحجامعهتحققمییابد‪.‬هاشمیادامهداد‪:‬نهتقدیسوغلورهبری‬ ‫موجبتعمیقوتقویترابطهمیشودونهتخریبوتضعیفوالیت‬ ‫فقیهموجبتقویتایرانمیگردد‪.‬رییسشورایشهرتهرانافزود‪:‬‬ ‫ولیفقیهنیزمانندهرانساندیگریاستواگرچهدانشفردی‪،‬مشاوره‬ ‫وبررسیهایکارشناسیولطفالهیموجبکاهشاشتباهاتاومی‬ ‫شودامادرآموزههایدینیهیچحاکمیخودرانبایدبریازخطاو‬ ‫اشتباهبداند‪.‬ویافزود‪:‬بههمیندلیل‪،‬همامامراحلوهمرهبرانقالب‪،‬‬ ‫درمواردیبهاشتباهاتخوداشارهوازخداوندومردمتقاضایبخشش‬ ‫کردهاندکهاینالگوییبرایهمهمسئوالنمابرایخطاپذیردانستن‬ ‫خودوتاملوتعمقبیشتردرتصمیمهاست‪.‬هاشمیعنوانکرد‪:‬باید‬ ‫بدانیمکهمصلحتکشوردرکاهشاختالفاتوتنشهادرداخل‬ ‫کشوروافزایشوحدت‪،‬همدلیوخدمترسانیبهمردماست‪.‬وی‬ ‫گفت‪:‬ازاینروتقویتهمهدستگاههاومسئوالنکشوردرخدمت‬ ‫رسانیبهایرانومردم‪،‬میتواندموجببهبودوضعیتجامعهوکاهش‬ ‫نارضایتیهایموجودازشرایطاقتصادیومدیریتیکشورباشد‪.‬بهگفته‬ ‫هاشمیرعایتانصاف‪،‬اعتدال‪،‬صداقتومصالحکشوردرروایت‬ ‫هایتاریخیونیزانتقادسازندهوبهدورازتخریبازمسئوالن‪،‬موجب‬ ‫جلوگیریازافتادنجامعهبهدامافراطوتفریطخواهدشد‪.‬منبع‪:‬جماران‬ ‫روز ملی در تاریخ هر کشوری به عنوان مهم ترین و‬ ‫رسمی ترین روز شناخته می شود‪ .‬در بسیاری از کشور های‬ ‫جهان بنابر سنن و آداب خود این روز را جشن می گیرند‪ .‬با‬ ‫این که بسیاری از کشور ها روز استقالل از استعمار انگلیس‬ ‫یا نمایندگان آن را روز پیروزی خود می دانند در جایی دیگر‬ ‫از جهان‪ ،‬یعنی انگلستان این تاریخ به شکلی دیگر رقم می‬ ‫خورد‪.‬انگلیسی‌ها‪ ،‬هر ساله تولد ملکه یا پادشاه خود را به عنوان‬ ‫روز ملی جشن می‌گیرند‪ .‬طی ‪ 67‬سال گذشته‪ ،‬این رویداد به‬ ‫نکوداشت تولد ملکه الیزابت دوم اختصاص داشته و از تولد‬ ‫‪ 25‬سالگی او تا کنون‪ ،‬این مراسم اجرا شده و فرد دیگری‬ ‫شانس برگزاری این جشن به نام خود را نیافته است‪.‬این جشن‬ ‫در میان انگلیسی ها و حتی در روابط دیپلماتیک آن ها اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد چرا که در فرهنگ انگلیسی ها این مراسم نشانی‬ ‫از اقتدار را به همراه دارد‪ .‬این مراسم در ‪ 16‬کشور همسو‬ ‫و تحت پادشاهی یا زعامت انگلستان نظیر کانادا و استرالیا با‬ ‫کیفیتی خاصی برگزار می‌شود‪ .‬اما در سایر کشورها بر عهده‬ ‫سفارت انگلیس در آن کشور است‪.‬هر سال در چنین روزی‬ ‫برای آن جشنی خانوادگی در انگلستان با حضور اعضای‬ ‫خانواده سلطنتی برگزار می‌شود‪ .‬اما مراسم رسمی تولد‪ ،‬تحت‬ ‫عنوان روز ملی‪ ،‬در تاریخی که به صورت قراردادی تعیین می‬ ‫گردد‪ ،‬معموالً با فاصل ‌ه ای در حدود یک ماه از روز تولد واقعی‬ ‫برگزار میشود‪ .‬امسال مقرر شده است که این مراسم در روز‬ ‫‪ 13‬ژوئن که با ‪ 23‬خرداد در ایران مصادف می گردد برگزار‬ ‫شود؛ تهران‪ ،‬محل برگزاری مراسم در سفارت انگلیس واقع در‬ ‫خیابان فردوسی‪ ،‬ساعت ‪ 18‬تا ‪ 21‬خواهد بود‪ .‬سفارت انگلیس‬ ‫در تهران امسال اتفاقی عجیب به خود می گیرد به طوری که‬ ‫این مراسم با نام انگلیسی ها اما با پول ایرانی ها برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬ایران نیز در طی سال های اخیر و فعالیت سفارت انگلستان‬ ‫در تهران شاهد برگزاری این مراسم بوده است‪ .‬به طوری که‬ ‫هزینه های امنیتی و فرهنگی خاصی را به خود اختصاص داده و‬ ‫به یک مراسم همیشگی در کشور تبدیل شده است‪ .‬البته برپایی‬ ‫این مراسم تا حدودی که پای انگلیسی ها به طور کامل در آن‬ ‫در میان باشد مزاحمت سیاسی و دیپلماتیک خاصی را برای‬ ‫ایران به وجود نمی آورد اما برگزاری مراسم در سال جاری تا‬ ‫حدودی متفاوت تر از سال های گذشته می باشد‪ .‬سفارتخانه‬ ‫‌های انگلستان در سراسر دنیا برای تأمین هزینه مالی این مراسم‪،‬‬ ‫از کمک اسپانسرها استفاده می‌کنند که در هر کشوری از اتباع‬ ‫خود انگلستان‪ ،‬اعم از شخصیت ها و شرکت ها جذب می‌شود‪.‬‬ ‫در تهران نیز برگزاری این مراسم به عهده اسپانسر های انگلیسی‬ ‫بوده است‪ .‬دقیقا در همین نقطه که مسائل مالی به میان می آید‬ ‫پای تحریم های آمریکا نیز باز می شود‪ .‬انگلیس به تبعیت از‬ ‫تحریم های آمریکا‪ ،‬تمام شرکت های دولتی خود را از ایران‬ ‫بیرون برده و به شرکت های خصوصی نیز پیغام داده که اگر‬ ‫نروند‪ ،‬از آن ها در برابر مجازات های آمریکا‪ ،‬حمایت نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬لذا عم ً‬ ‫ال شرکتی برای انگلیس در تهران باقی نمانده تا‬ ‫اسپانسر این مراسم در سفارتخانه شود در نتیجه ابهامات مالی‬ ‫و هزینه های این جشن به میان می آید‪ .‬ابعاد تازه ای که در‬ ‫سال های گذشته کم سابقه بوده و چنین شرایطی پیش پای‬ ‫ایران و انگلستان قرار نگرفته بود‪ .‬سفارت انگلستان در روز‬ ‫های گذشته به تغییر رویه ای عجیب روی آورده است به این‬ ‫صورت که ایرانی ها باید هزینه این مراسم را بپردازند‪ .‬رابرت‬ ‫مک‌ایر‪ ،‬سفیر انگلستان نیز با اعالم این که نمیتواند پول مالیات‬ ‫دهندگان انگلیسی را در ایران هزینه کند‪ ،‬تمام بار مالی را در‬ ‫زمین ایران قرار داد‪ .‬سفارت‪ ،‬ایمیلی را برای فعالین اقتصادی و‬ ‫برندهای ایرانی ارسال کرده و از آن ها خواسته مبالغی بین هزار‬ ‫تا ‪ 2500‬پوند بپردازند و در عوض این امکان را خواهند داشت‬ ‫که استندی از تبلیغات محصوالت خود را در محلی که به آنها‬ ‫هادی غفاری‬ ‫آقایانی که به وحدت معتقدند نظرشان‬ ‫درباره نظارت استصوابی چیست؟‬ ‫این عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه همگرایی جامعه روحانیت و مجمع روحانیون باید‬ ‫از گفت وگوی ملی شروع شود تصریح کرده که مشکالت این دو گروه نه مبنایی بلکه بیشتر سلیقه‬ ‫ای است بنابراین اختالف سلیقه‌ها نباید به درگیری و منازعه بینجامد‪ .‬او حتی درخواست کرده‬ ‫رهبری و مراجع تقلید به این موضوع ورود کرده و واسطه این ارتباط شوند‪.‬‬ ‫اما در حالی که مصباحی‌مقدم بر نبود اختالفات مبنایی تاکید کرده و باب گفت‌وگو را بین‬ ‫این دو گروه باز می‌داند اما هادی غفاری عضو مجمع روحانیون مبارز بر مبنایی بودن اختالفات بین‬ ‫جامعه روحانیت و مجمع روحانیون تاکید می‌کند و هرگونه نشست مشترکی را بین این دو گروه‬ ‫بی ثمر می‌داند‪.‬‬ ‫وحدت با ابالغیه و تعارف محقق نمی‌شود‬ ‫هادی غفاری درباره ایده برگزاری نشست‌های مشترک بین جامعه روحانیت و مجمع‬ ‫روحانیون مبارز با بیان اینکه وحدت به عنوان یک مقوله اجتماعی واقعی با بخشنامه و ابالغیه و‬ ‫تعارف محقق نمی‌شود به خبرآنالین گفت‪ :‬انشقاق جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون یک‬ ‫اصالت ریشه‌ای داشته که آن هم در تفکرات امام (ره) بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تفاوت‌های ریشه‌ای بین مجمع روحانیون و جامعه روحانیت مصادیق مختلفی‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ببینید راست سنتی که امروز به اصولگرا تغییر نام داده‌اند برابر فقهی که مدعی آن بودند‬ ‫بر این نظر بودند که اگر در خانه کسی چاه نفت کشف شد متعلق به خودش است و دولت حق‬ ‫هیچ گونه مخالفتی ندارد‪ ،‬یا در موضوع مالیات‪ ،‬سربازی و مرزداری و اختیارات حکومت نظراتی‬ ‫داشتند که وقتی درباره آنها از امام استفسار گرفتیم امام (ره) جواب دندان‌شکنی دادند که این چه‬ ‫حرف‌هایی است و تاکید کردند که مالکیت معنای عرفی دارد‪.‬‬ ‫اختالف بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون مبنایی است نه سلیقه‌ای‬ ‫غفاری ادامه داد‪ :‬آقایان جامعه روحانیت مبارز معتقد به مالکیت بسیار بسیار بسته و دور از زمان‬ ‫و مکان بودند بر این اساس انشقاق مجمع روحانیون و جامعه روحانیت اختالف نه تنها سلیقه‌ای‬ ‫نبوده بلکه اختالف مبنایی است‪.‬وی با بیان اینکه حکومت و دولت مبنای بسیار روشن و اجتهادی‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ببینید در مذهب شیعه که باب اجتهاد در آن باز گذاشته شده شرایط به گونه ای‬ ‫است که برای تصمیم گیری درباره حوادث و مشکالت روز فضا باز گذاشته شده و معتقد است‬ ‫نمی‌توان در فضای بسته اعالم نظر کرد‪ ،‬موضوعی که آقایان جامعیت روحانیت باوری به آن‬ ‫ندارند‪.‬عضو مجمع روحانیون مبارز با تاکید بر اینکه آقایان در جامعه روحانیت در تاریخ ‪ 40‬ساله‬ ‫انقالب نشان دادند که اساسا به چیزی به نام اتحاد و وحدت معتقد نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬این‌ها تعارفاتی‬ ‫است تا آقایان فقط دور هم بنشینند‪ ،‬گپی بزنند‪ ،‬شوخی کنند و در نهایت بروند اما هیچ برنامه عملی‬ ‫برای وحدت ندارند‪.‬‬ ‫آقایانی که به وحدت معتقدند نظرشان درباره نظارت استصوابی چیست؟‬ ‫غفاری ادامه داد‪ :‬اگر آقایان به وحدت اعتقاد دارند بفرمایند درباره نظارت استصوابی که‬ ‫بهترین بچه‌های انقالب را درو کرده است معتقد بودند؟ اگر معتقد بودند در نظارت استصوابی به‬ ‫این وسعت عمل نمی کردند‪ .‬در کشور ما یک آقای زرتشتی رای آورده به چه حقی ما می‌توانیم او‬ ‫را از رایی که مردم دادند محروم کنیم آن هم پس از اینکه ابتدا صالحیت او را احزار کردیم‪ ،‬همه‬ ‫این ها نشان می دهد که این ها به وحدت معتقد نیستند و تنها تعارف می کنند‪.‬‬ ‫جامعه روحانیت می گوید هر کس با ما نیست بر ما است‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد‪ :‬معتقدم که جامعه روحانیت اعتقادی به وحدت‬ ‫ندارد به این دلیل که آنها برای افراد نمره صفر و صد در نظر می گیرند یعنی به هر کسی که از آنها‬ ‫نیست نمره صفر می‌دهند و هر کسی با آنها است نمره ‪ 100‬می‌گیرد‪ ،‬آنها می‌گویند که هر کس با‬ ‫ما نیست بر ما است؛ هر کس تسلیم ما نیست‪ ،‬فکر ما را قبول ندارد‪ ،‬ما را نقد می کند از ما نیست در‬ ‫حالی که به هیچ وجه این تفکر صحیح نیست‪.‬‬ ‫غفاری ادامه داد‪ :‬شکی در وجود وحدت در حوزه های مرتبط با منافع ملی وجود ندارد اما در‬ ‫حوزه مسائل داخلی آیا آقایان بر وحدت تاکید دارند یا همچنان در مسائلی مانند حصر شخصیت‬ ‫های انقالب که از نظر ما غیر قانونی و غیر اخالقی است بر رای خود پافشاری می کنند و حاضر به‬ ‫تغییر موضع نیستند‪ .‬با این تفاسیر برگزاری جلسات مشترک کارگشا نیست‪.‬‬ ‫محسنرضایی‪:‬‬ ‫مایکروزهمبهفرصتدوماههشورایامنیتملیاضافهنخواهیمکرد‬ ‫دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام‪،‬گفت‪:‬منابعمقاومتمابسیاربیشتر‬ ‫ازمنابعفشارآمریکاست‪.‬حرفاصلیمابااروپاست‪.‬آنهابایدبهتعهدات‬ ‫خودعملکنند‪.‬مایکروزهمبهفرصتدوماههشورایامنیتملیاضافه‬ ‫نخواهیمکرد‪.‬آمریکابایدبداندکهماهزینهمندکردنتحریموفشاررااز‬ ‫طرقمشروعحقخودمی‌دانیم‪.‬‬ ‫محسنرضاییباحضوردربرنامه«نگاهیک»‪،‬بااشارهبهسالگرد‬ ‫ارتحالامامخمینی(ره)گفت‪:‬انقالبمایکانقالبعمیقباآرمان‌های‬ ‫بزرگ بوده است‪ .‬در حد اصالح و ترمیم اگر بود‪ ،‬نامی از امام نبود و‬ ‫دشمنی‌هاباملتماادامهپیدانمی‌کرد‪.‬ملتماجهشبزرگیرابرایرسیدن‬ ‫به آرمان‌های بزرگ خود شروع کرده و از این راه به سوی تمدن بزرگ‬ ‫گام برداشته است‪ .‬این راه ادامه دارد و امام زنده است و صف بندی دشمنان‬ ‫باماادامهخواهدداشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این آمریکا است که با ما و راه ما درگیر می‌شود و ما‬ ‫راهیجزمقاومتبرایپیشرفتنداریم‪.‬شکلگیرییکدولتمستقلو‬ ‫بزرگدرشمالخلیجفارس‪،‬بهضررآمریکایی‌هااست‪.‬می‌خواهندمارا‬ ‫بهدورانسیاهقاجاروپهلویبرگردانند‪.‬رضاییبااشارهبهکلیدواژهمقاومت‬ ‫دراندیشهامامراحل‪،‬گفت‪:‬دشمنیجدیباماازابتدایانقالبآغازشده‬ ‫ودونوعفشاربهماتحمیلکردند‪.‬اولفشارسختمثلتروروجنگو‬ ‫حملهنظامیبرایمابهوجودآوردند‪.‬بامقاومتتوانستیمسپردفاعبرای‬ ‫ملتمانتدارکببینیم‪.‬حتیآقایترامپاذعانداردکهقصدحملهنظامی‬ ‫ندارند‪.‬چونمی‌دانندکهاگراقدامیکنند‪،‬تماممنطقهآتشمی‌گیرد‪.‬دهه‬ ‫اولفشارهاینظامیوسختبودکهتبدیلبهتواناییشد‪.‬حسرتسربازان‬ ‫مابرایفشنگ‪،‬تبدیلبهموشک‌هایبردباالودقیقشدهاست‪.‬فشارنظامی‬ ‫پایانپیداکرد‪.‬فرماندهسپاهپاسداراندردوراندفاعمقدسافزود‪:‬بامقاومت‬ ‫توانستیمتوانایی‌هایدفاعیخودراگسترشدهیم‪.‬دراینچهلسالما‬ ‫تحریماقتصادیبودیم‪.‬اروپایی‌هادرسال‪ ۹۱‬امیدواربودندکهکارایران‬ ‫راباتحریم‌هایاقتصادیبهپایانببریم‪.‬قبلازآنهمتحریم‌هاییبود‪.‬به‬ ‫مروراضافهشد‌هاند‪.‬مسالهاینجاستکهچرااینتحریم‌هاپایاننمی‌یابند‪.‬این‬ ‫تحریم‌هابایدبامقاومتانقالبیوفعالمردمکنارزدهشوندوپایانشوند‪.‬ما‬ ‫بایدبهبیشازشکستآمریکافکرکنیموکاریکنیمکهآنهادیگرسراغ‬ ‫تحریمایراننروند‪.‬‬ ‫دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت‪:‬مقاومتتنهامخصوص‬ ‫ملتمانیست‪.‬هیچملتیباسازشموفقنشدهاست‪.‬نوعمقاومتملت‬ ‫مابادیگرکشورهافرقمی‌کند‪.‬دراروپاهمبامقاومتبودهکهپیشرفت‬ ‫کرد‌هاند‪،‬انگلیسکهدشمنمابودهدربرابرهیتلرمقاومتکردند‪.‬فیلم‬ ‫تاریک‌ترینساعت‪،‬مقاومتچرچیلدربرابرنازی‌هارانشانمی‌دهدو‬ ‫می‌بینیمکهمی‌خواهندبگویندتاریک‌ترینساعت‌هارابهروشناییتبدیل‬ ‫کرد‌هاند‪.‬ژاپنوچینازراهمقاومتپیروزشدند‪.‬مصدقهمزمانیکه‬ ‫مقاومتراکنارگذاشتگرفتارکودتایآمریکاشدودولتششکست‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫رضاییگفت‪:‬فشارهادرمقابلپیشرفتماست‪.‬مااگربهسوی‬ ‫آرمان‌هایمانحرکتنکنیم‪،‬دشمنباماکارینخواهدداشت‪.‬ماتوانایی‬ ‫بیسابقه‌ایدراموردولتیداریموبرخیازکشورهایمنطقهبهدولت‬ ‫سازیوملتسازیباهمراهیایرانفکرمی‌کنند‪.‬اینقدرتازپیشرفت‬ ‫ماپیداشدهاست‪.‬اگرنخواهیمملتبزرگیومستقلیباشیم‪،‬دشمنبا‬ ‫ماکارینخواهدداشت‪.‬دشمننتوانستهجلویپیشرفتمارابگیرد‪.‬مابا‬ ‫فشارهایآمریکا‪،‬سازماناطالعاتیقدرتمندوتواندفاعیبزرگیرابه‬ ‫دستآورده‌ایم‪.‬دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامدرخصوصاهداف‬ ‫آمریکاازفشاربهملتایران‪،‬گفت‪:‬هرچهایرانبزرگ‌ترشود‪،‬توسعهپیدا‬ ‫کندآمریکاکوچک‌تروازمنطقهدورترمی‌شود‪.‬یکجایگزینیقدرت‬ ‫درمنطقهدرحالوقوعاست‪.‬ماباشیوهمقاومتبهایندستاوردرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫مردمکشورهایمنطقهازماتقاضامی‌کنندکهدرکشورهای‌شانحضور‬ ‫داشتهباشیم‪.‬آنهاازآمریکافاصلهمی‌گیرندواینقدرتمنطقه‌ایبرای‬ ‫آمریکاگرانتمامشدهاست‪.‬ویافزود‪:‬مقاومتفعال‪،‬یکفرایندوفناوری‬ ‫است‪.‬مرحلهاولش‪،‬فرصتسازییاشکستدشمناست‪.‬بایدفرصت‌ها‬ ‫رابهبهرهبرداریبرسانیموظرفیت‌هارافعالکنیم‪.‬آمریکایی‌هاسههدف‬ ‫رادنبالمی‌کنند‪.‬می‌خواهنددوگانگیودوقطبیدرجامعه‪،‬دولتمردان‬ ‫ومیانمردموحکومتایجادکنند‪.‬عده‌ایراطرفدارمذاکرهوعده‌ای‬ ‫رامخالفمذاکرهکنند‪.‬می‌خواهندباایجادنارضایتیوفشاراقتصادی‪،‬‬ ‫امنیتماراکهبزرگتریندستاوردانقالباست‪،‬مخدوشکند‪.‬رضایی‬ ‫گفت‪:‬آمریکایی‌هابرایاینکاراستراتژی‌هاییرادرنظردارند‪.‬می‌خواهند‬ ‫سخت‌ترینتحریم‌هارااجراکنندکهالبتهسروصداوجنگروانیای‬ ‫بیشنیست‪.‬آمریکایی‌هادنبالاینهستندکهمارابهپایمیزمذاکرهبکشانند‪.‬‬ ‫اینفشارهابرایمذاکرهاست‪.‬اگرمذاکرهنباشد‪،‬فشاربیمعنیمی‌شود‪.‬‬ ‫مذاکرههدفنهاییآمریکاییهاستومقاومتمامی‌تواندتعیینکننده‬ ‫باشد‪.‬مابایدبهآمریکایی‌هاخودمانراباانسجاماثباتکنیم‪.‬مابهدولتانتقاد‬ ‫داریمامادرمقابلآمریکایی‌هادرکنارهمایستاده‌ایم‪.‬حتیبرخیازضد‬ ‫انقالبخارجنشینهمدربرابرتروریستخواندنسپاه‪،‬سکوتنکرد‪.‬‬ ‫دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامافزود‪:‬برنامهآمریکامشخصاستوما‬ ‫هممطمئناًبهمقاومتخودادامهمی‌دهیموبایدواردمقاومتفعالشویم‪.‬‬ ‫اینکهحرف‌هایآمریکاییعوضمی‌شود‪،‬نشاندهندهشکستآنهاست‪.‬‬ ‫ازشروطترکمچایگذرکرد‌هاندومی‌گویندحاضرندبدونپیششرط‬ ‫مذاکرهکنند‪.‬ناوهایشانرادر‪ ۵۰۰‬کیلومتریچابهاروعقبترازآنبرد‌هاند‪.‬‬ ‫ایناستاددانشگاهگفت‪:‬دشمنانمادرهمهاهداف‌شانباشکستروبرو‬ ‫شد‌هاندونمی‌توانندواردبحثجنگنظامیباماشوند‪.‬ارتشی‌هایآمریکا‬ ‫می‌دانندکهمنازعهباایران‪،‬کلمنطقهرابهآتشمی‌کشاند‪.‬نیروهایمسلح‬ ‫ماآمادگیخودشانراحفظکرد‌هاندودشمنراهمدستکمنگرفت ‌هاند‪.‬‬ ‫نیروهایماناوهایآمریکارازیرنظردارندوآمادهدفاعهستند‪.‬آنهاهم‬ ‫نمی‌خواهنددرگیریناخواستهایبانیروهایماداشتهباشند‪.‬ازماخواست ‌هاند‬ ‫کهتلفنقرمزراهاندازیشودوبراثراشتباه‪،‬درگیریناخواسته‌ایرخندهد‪.‬‬ ‫بهنیروهایشانگفت ‌هاندکهاگرایرانی‌هانزدیکشدنددرگیرشوید‪،‬اما‬ ‫جاییقرارگرفت ‌هاندکهمانیازیبهنزدیکشدنبهآنهانمی‌بینیم‪.‬فرمانده‬ ‫سپاهپاسداراندردوراندفاعمقدسگفت‪:‬کسانیکهباخوشخیالیو‬ ‫بدونمحاسباتواردیکامرحیثیتیمی‌شوند‪،‬بایکشکست‪،‬خیلیزود‬ ‫کنترلخودراازدستمی‌دهند‪.‬دنیانظاره‌گرمنازعهایرانوآمریکاهستند‬ ‫ومی‌بینندکهآقایترامپچهمی‌کندوافقکارترامپرامی‌بینند‪.‬آنها‬ ‫درفشارروحیازیکشکستمحتمل‪،‬دچاراختاللشد‌هاند‪.‬یکروز‬ ‫می‌گویندبارهبرانایرانمی‌خواهیمکارکنیم!اینحرف‌هانشانمی‌دهد‬ ‫کهدرموضوعتصمیمگیریدرستینیستند‪.‬ویادامهداد‪:‬منابعمقاومتما‬ ‫بسیاربیشترازمنابعفشارآمریکاست‪.‬حرفاصلیمابااروپاست‪.‬آنهابایدبه‬ ‫تعهداتخودعملکنند‪.‬مایکروزهمبهفرصتدوماههشورایامنیت‬ ‫ملیاضافهنخواهیمکرد‪.‬آمریکابایدبداندکهماهزینهمندکردنتحریم‬ ‫وفشارراازطرقمشروعحقخودمی‌دانیم‪.‬ملتماهزینه‌هایبزرگی‬ ‫راباهرابزارمشروععلیهفشارهایامریکااعمالخواهدکرد‪.‬اروپابایدبه‬ ‫تعهداتشعملکند‪.‬نمی‌توانندبهتعهداتخودپایبندنباشد‪.‬موضوعرفاقت‬ ‫وهمکارینیست‪.‬بحثقراردادوتوافقبینالمللیاستکهبایدبهآنعمل‬ ‫کنند‪.‬اینکهباچندهزاردالرویککانالمحدودباماارتباطمالیداشته‬ ‫باشند‪،‬قابلقبولنیست‪.‬تعهداتاروپایی‌هادربرجامذکرشدهاست‪.‬ماپیش‬ ‫داورینمی‌کنیمامابدانندکهملتایراننجابتبهخرجدادهوبهآنهاباز‬ ‫فرصتدادهاست‪،‬ایندوماهدرهفته‌هایآیندهتماممی‌شود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬امروزآمریکایی‌هاازنظرتاریخی‪،‬درضعفبزرگیدر‬ ‫ابعادسیاسیواقتصادیونظامیقرارگرفت ‌هاند‪.‬احتمالوقوعتهدیدات‬ ‫آمریکابهدهبیستدرصدرسیدهاست‪.‬آمریکاحدود‪ ۲۲‬هزارمیلیارددالر‬ ‫بدهیدارد‪۲۸.‬میلیونآمریکاییبیمهنیستند‪.‬بودجهبرایکارهایزیربنایی‬ ‫مثلآبوشبکهتوزیعانرژینداردوازعربستانودیگرکشورهاگدایی‬ ‫می‌کنند‪.‬ازاینگاوشیرده‪،‬برایمردمآمریکامیدوشدتاهزینه‌هایخود‬ ‫راتامینکندزیراتوانایی‌هایگذشتهراندارد‪.‬آنهامنابعبرایایجادیک‬ ‫رویدادبزرگعلیهماراندارد‪.‬آنهادرائتالفوحامیهمبامشکلروبرو‬ ‫شد‌هاند‪.‬بینآمریکاواروپاوچینوروسیهاختالفاتزیادیبهوجودآمده‪.‬‬ ‫رضاییگفت‪:‬محاسباتکمیسیوناقتصادمامی‌گویدکهدولتمادوتاسه‬ ‫برابرنقدینگیکشورداراییدارد‪.‬دولتمابسیارثروتمنداستومی‌تواند‬ ‫اینسرمایه‌هارانقدکنند‪.‬باکنترلچهارپنجهزارحساب‪،‬باگردشباالی‬ ‫بیستمیلیاردتومان‪،‬منبع‪۱۲‬هزارمیلیاردتومانبهبودجهمالیاتیکشور‬ ‫اضافهشدهاست‪.‬محسنرضاییگفت‪:‬می‌خواهیمازهمینمنظربهمقاومت‬ ‫اقتصادیفعالواردشویمچونبهشکستآمریکایی‌هایقینداریم‪.‬نباید‬ ‫بحثمقاومترادرحداقلبهرهبرداریکهشکستدشمناست‪،‬محدود‬ ‫کنیم‪.‬مانبایدزیربارمذاکرهبرسرتوانمندیموشکیونوامیسانقالب‬ ‫برویم و در کنار آن باید از حضور در سوریه و عراق برای تقویت بازار و‬ ‫تجارتخوداستفادهکنیم‪.‬سالگذشته‪ ۹‬میلیارددالرصادراتبهعراق‬ ‫داشتیمکهمی‌تواندتا‪۳۰‬میلیارددالربرسد‪.‬دبیرمجمعتشخیصمصلحت‬ ‫نظامبااشارهبهمفهومفدرالیزماقتصادیگفت‪:‬مابایددرداخلکشور‪،‬تمام‬ ‫امکاناترافعالکنیم‪.‬اینبهترینفرصتبرایصنعتیشدناقتصادیما‬ ‫است‪.‬اگرتولیددرایرانفعالشودماواردکنندهنفتمی‌شویم!منمخالف‬ ‫فدرالسیاسیهستمامادرکشاورزی‪،‬دردرمان‪،‬دراقتصادبایداختیارات‬ ‫رابهمردمومناطقداد‪.‬ایالت‌هایاقتصادبه‌وجودآید‪.‬دراقتصادبایداموررا‬ ‫بهمردمسپردودولتنقشنظارتیداشتهباشه‪.‬دربندسوماقتصادمقاومتی‬ ‫دادناختیاراتبهمناطقواستان‌هاآمدهاست‪.‬مادنبالاقتصادآزادنیستیماما‬ ‫بایدآزادیاقتصادیرادنبالکنیم‪.‬بایداختیاراتاقتصادرابهمردمواستان‌ها‬ ‫داد‪.‬وزارتخانه‌هابایدکاراجراییرابهاستان‌هاواگذارکنند‪.‬رضاییافزود‪:‬‬ ‫بایداقتصادرامردم‌پایهکنیم‪.‬برایمردمپایهشدناقتصاد‪،‬بایدبهمردماختیار‬ ‫داد‪.‬آنهامزیتنسبیرابهترازدولتتشخیصمی‌دهند‪.‬البتهمنابعملیراقرار‬ ‫نیستواگذارکنیم‪.‬دولتبایدراهرابرایفعالیتاقتصادیمردم‪،‬بازکند‪.‬با‬ ‫اصالحسیاست‌هایمالی‪،‬دولتمی‌تواندسرمایهگذاریدرپروژه‌هارابه‬ ‫مردمواگذارکند‪.‬ستونسومیدربودجهنیازاستکهمشارکتمردمیو‬ ‫دولتیرادرفعالیتعمرانیلحاظکند‪.‬مابایدآسیبپذیریهاییمثلارز‬ ‫راکنترلکنیم‪.‬دولتبایدبرنامهریزیکند‪.‬سال‌های‪ ۹۴‬و‪ ۹۵‬مازادارزی‬ ‫داریم اما در سال‪ ۹۶‬نوزده میلیارد دالر از منابع ارزی خود را از دست دادیم‪.‬‬ ‫بایدنقدینگیراکنترلکنیم‪.‬اینضریبفزایندهپولرامی‌توانبهبازارهای‬ ‫مولدوصنعتهدایتکنیم‪.‬اگرنقدینگیراهیبانک‌هاشود‪،‬بدوناینکه‬ ‫واردتولیدشود‪،‬سیلنقدینگیتشکیلمی‌شود‪.‬‬ ‫گفته خواهد شد‪ ،‬نمایش دهند و با مهمانان دیگر گفتگو کنند‬ ‫و سفیر از آنها به دلیل خوش خدمتی‌شان‪ ،‬تشکر خواهد کرد‪.‬‬ ‫بی اعتمادی و عدم اطمینان عمیقی در میان ایران و انگلستان در‬ ‫ماه های اخیر به وجود آمد‪ .‬زمانی که آمریکا بدعهدی خود در‬ ‫برجام را ثابت کرد‪ ،‬انگلستان در نقش همراه با ایران ظاهر شد‬ ‫اما گذشت زمان بدعهدی انگلیسی ها را نیز ثابت کرد‪ .‬حاال‬ ‫رابطه ایران‪ ،‬عالوه بر پیچیدگی هایی که با آمریکا دارد‪ ،‬تقابلی‬ ‫جدید را با انگلستان آغاز کرده است و برگزاری جشن انگلیسی‬ ‫ها با پول ایران بنابه درخواست این کشور به نوعی سیاست‬ ‫و دیپلماسی دور از منطق و یک طرفه را ایجاد می نماید‪.‬‬ ‫جشن ملی هر کشور‪ ،‬متعلق به همان کشور می باشد و با این‬ ‫درخواست عجیب‪ ،‬ایران اولین کشوری خواهد بود که هزینه‬ ‫جشن کشوری دیگر را پرداخت می نماید! حاال ایران بیش از‬ ‫هر زمان دیگری مورد هدف های مختلف سیاسی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫حتی ملی قرار گرفته است و سیاست های پیش گرفته شده نه‬ ‫تنها سیاست را نشانه گرفته بلکه رویه جدیدی از سیاست ورزی‬ ‫کشور های جهان را نشان می دهد‪ .‬بعد از برجام‪ ،‬توافق هسته‬ ‫ای و تحریم ها‪ ،‬حاال جشن انگلیسی هم به لیست تهدید های‬ ‫دیپلماتیک ایران نیز اضافه شده است!منابع‪ :‬مشرق ‪ -‬فارس‬ ‫با اعالم سخنگوی دولت؛‬ ‫سید جواد حسینی‬ ‫سرپرست وزارت‬ ‫آموزش و پرورش شد‬ ‫«علی ربیعی»‪ ،‬سخنگوی دولت‪ ،‬با بیان اینکه در‬ ‫روزهای گذشته گزینه های مختلفی برای تصدی این‬ ‫پست با رئیس جمهوری دیدار کرده و برنامه ارائه‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در پی استعفای آقای سید محمد‬ ‫بطحایی وزیر آموزش و پرورش و پذیرش استعفای‬ ‫ایشان توسط رئیس جمهوری‪ ،‬گزینه های مختلفی‬ ‫برای تصدی سرپرستی این وزارتخانه مطرح شدند که‬ ‫نهایتا دکتر روحانی از میان این گزینه ها‪ ،‬با صدور‬ ‫حکمی دکتر سید جواد حسینی را به عنوان سرپرست‬ ‫وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد‪.‬‬ ‫ربیعی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش‬ ‫از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای دولت و شخص‬ ‫آقای روحانی برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬در انتخاب‬ ‫سرپرست وزارت آموزش و پرورش همه دغدغه‬ ‫های مربوط به فرهنگیان و دانش آموزان مد نظر قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی پیشتر مدیرکل آموزش و‬ ‫پرورش استان خراسان رضوی بوده و معاونت سیاسی‪،‬‬ ‫امنیتی و اجتماعی و قائم مقام استانداری خراسان‬ ‫رضوی را نیز در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫رئیس عقیدتی سیاسی ارتش‪:‬‬ ‫‪40‬سالاست‪،‬مامی‌زنیمو‬ ‫دشمنمی‌خورد‬ ‫حجت‌االسالم و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس‬ ‫سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تودیع و معارفه رئیس‬ ‫جدید و قدیم امور روحانیون این سازمان گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫بخواهیم گام دوم انقالب را نیز مثل گام نخست محکم‪ ،‬با‬ ‫اقتدار و سربلندی برداریم و طی کنیم باید از بعد فردی و‬ ‫اجتماعی انسان‌های مقاومی باشیم‪.‬وی در همین رابطه به حدیثی‬ ‫از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه خداوند اختیار همه مؤمنین‬ ‫را به خودشان واگذار کرده اما به آنها اجازه نداده که ذلت‬ ‫را بپذیرند‪ ،‬گفت‪ :‬انسان غیر مقاوم امکان ندارد بتواند عزت‬ ‫خود را حفظ کند؛ انسان آزاد است اما آزاد نیست که خودش‬ ‫را ذلیل کند‪.‬نماینده ولی فقیه در ارتش با تاکید بر اینکه تنها‬ ‫راه حفظ عزت ملی مقاومت است‪ ،‬گفت‪ :‬مقاومت تنها راه‬ ‫جلوگیری از استیالی اجانب است‪.‬حجت‌االسالم محمدحسنی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مقرون به صرفه‌ترین راه مبارزه با سلطه مقاومت است‪.‬‬ ‫البته هم تسلیم شدن هزینه دارد هم مقاومت اما در تسلیم شدن‬ ‫همه داشته‌های خود را باید تقدیم آنان کنی و در مقاومت بر‬ ‫داشته‌هایت اصرار می‌ورزی‪.‬وی تاکید کرد‪ 40 :‬سال است که‬ ‫جمهوری اسالمی ایران پنجه در پنجه استکبار انداخته است‪.‬‬ ‫ما می‌زنیم و دشمن می‌خورد‪ .‬عمق استراتژی به وجود آمده‬ ‫در سایه مقاومت را ببینید‪ .‬ما کجا ایستاده‌ایم و آمریکا کجا‬ ‫ایستاده است‪.‬رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه‬ ‫قاطبه مردم ایران یکپارچه پشت انقالب و ارزش‌ها ایستاده‌اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در میان مسئولین این یکپارچگی وجود ندارد‬ ‫و دو تفکر در برابر استکبار وجود دارد نخست تسلیم شدن‬ ‫و سازش است و دوم محکم ایستادن مقابل آمریکاست‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم محمدحسنی افزود‪ :‬هر انسان با شرفی می‌داند‬ ‫طبق وعده‌های قرآن کریم و عقل سلیم تنها راه حفظ کرامت‬ ‫و شرافت مقاومت است بنابراین راهبرد ما در گام دوم انقالب‬ ‫مقاومت است‪.‬معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش‪ :‬مقام‬ ‫معظم رهبری بهترین سرنوشت را برای کشور رقم زدندمعاون‬ ‫هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش نیز در آیین صبحگاه‬ ‫عمومی ستاد این نیرو اظهار داشت‪ :‬ایران اسالمی در سایه‬ ‫رهبری داهیانه مقام عظمای والیت (مدظله العالی) همواره‬ ‫هوشیار بوده و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫آمادگی کامل بسر می برند چرا که بازدارندگی نظامی ایران در‬ ‫بهترین شرایط است‪.‬‬
‫کارهایطنزمعاصردرتلویزیوندیگرجوابنمی‌دهد‬ ‫یکتهیه‌کنندهسریال‌هایتلویزیونبااعتقادبراینکهکارهایطنزمعاصردرتلویزیوندیگرجوابنمی‌دهد‪،‬اظهارکرد‪:‬کارهایطنزتکراریدیگرجوابنمی‌دهندچراکهمتن‌هایخوبیبرایساختطنزنوشتهنمی‌شودوهمهتکراریهستند‪.‬مجید‬ ‫موالیی‪-‬تهیه‌کنندهسریال‌هاینابردهرنج‪،‬دستباالیدست‪،‬هفت‌سنگوبانویعمارت‪-‬دربارهعلتکمبودسریال‌هایطنزدرتلویزیوناظهارکرد‪:‬متأسفانهدیگرکارهایطنزمعاصرمثلگذشتهجوابنمی‌دهدوکارهایخوبینوشتهنمی‌شود‪،‬در‬ ‫فیلم‌هایطنزاصوالًبامذهب‪،‬امورجنسیوسیاستشوخیمی‌کنندامادستتلویزیوندراینسهموردبستهاست‪.‬بههمینمنظوربسیاریازنویسندگانطنزدستبهعصاجلومی‌روندودیگرطنزهایمعاصرجوابنمی‌دهد‪.‬اوبااشارهبهپخشسریال‌هایماه‬ ‫رمضانکههمگیمحتواییغیرطنزداشت ‌هاند‪،‬اظهارکرد‪:‬باهمهسیستمیکهمدیرانتلویزیونازپیشطراحیکردهبودند‪،‬نمی‌دانیمچرابرنامه‌ریزی‌هااتفاقنیفتاد‪.‬ماهرمضانکهمی‌شودمی‌گویندبینموجودی‌هاببینیمچهسریالیهستکهپخشکنیمدرحالی‬ ‫کهدرگذشتهقصه‌هامختصماهرمضانتولیدوپخشمی‌شدند‪.‬بایدگفتامسالاینعدمبرنامه‌ریزیوجودداشت‪.‬درحالیکهبایدبینسریال‌هاییکهپخششد‪،‬یکسریالطنز‪،‬یکسریالدرامویکسریالتاریخیپیش‌بینیمی‌کردند‪.‬تهیه‌کننده«بانوی‬ ‫عمارت»بابیاناینکهبرنامه‌ریزی‌هایتلویزیونکمینامشخصاست‪،‬اظهارکرد‪:‬متأسفانهبرنامه‌ریزی‌هایتلویزیوندرزمینهانتخابپخشسریال‌هاضعیفاست؛البتهمدیرانتالشخودرامی‌کنندامابههرحالکارطنزوساختآندشواراست‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫همه آنچه را که نیاز است قصه بر آن سوار شود‪ ،‬در دسترس دارد‬ ‫مگراتمسفریکهبرکلیتکارحاکمنیست‪.‬درواقعنگاهتماتیک‬ ‫کار می تواند در موقعیت کاملا فانتزی روایت شود اما این راکورد‬ ‫در تمام لحظات به شکل یکسان حفظ نمی شود و ما گاهی شاهد‬ ‫ولنگاریهاییازنوعتلویزیونیدراینفیلمسینماییهستیم‪.‬نکتهای‬ ‫که در مورد فیلم کمال تبریزی بیش از هر چیز به چشم می خورد‪،‬‬ ‫استفادهازچندینبازیگرسینماستکههریکازآنهاپتانسیلیک‬ ‫فیلممیلیاردیدرسینماباشندامادراینجاجایخوبیقرارنگرفته‌اند‪.‬‬ ‫در واقع قصه ای برای آنها وجود ندارد تا ستارهطور بدرخشند‪ .‬پس‬ ‫بیتعارفبگوییمهرکدامازآنهامیتوانستندبازیگرانیمعمولی‬ ‫باشند و فقط در صفحه شطرنج کمال تبریزی حرکت درستی را‬ ‫انجامدهند‪.‬جایگاهمهرانمدیریخیلیزودبرایمخاطبتعریف‬ ‫می‌شود‪ .‬او با چهره کاریزماتیک خود همه آنچه را کارگردان نیاز‬ ‫دارد برای او روی میز می‌گذارد در حالی که توقع می رفت کمال‬ ‫تبریزی هم روی این نقش جایش را پیدا می کرد‪ .‬چرا با تکیه بر‬ ‫تعریفیکهیکبازیگربرایمخاطبشداردمابایدنقشیبااینهمه‬ ‫ویژگی و البیرنت را به بازیگر بسپاریم و او خودش را مثل بسیاری از‬ ‫نقش هایش تکرار کند‪ .‬و البته این با کمی تغییر و رعایت احترام به‬ ‫محمدحسین تمجیدی با بیان اینکه احسان علیخانی خیلی اصرار دارد که برنامه عصر جدید را به صورتی تولید کند که همه قشرهای جامعه در‬ ‫آن نقش داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬آقای علیخانی گاهی اوقات به رأی داورها ورود کرده و شما ناخودآگاه احساس می‌کنید که در حال خریداری رأی‬ ‫است و می‌خواهد به این صورت داورها را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫محمدحسین تمجیدی (کارشناس رسانه و استاد دانشگاه)‬ ‫درباره برنامه عصر جدید گفت‪ :‬بنیان عصر جدید سالیان پیش در‬ ‫خارج از ایران گذاشته شده و رفته رفته جایگاه خودش را از نظر‬ ‫جذب مخاطب پیدا کرده است‪ .‬به هر حال ایران تنها کشوری‬ ‫نیست که این برنامه را به صورت وارداتی آداپته کرده و در حال‬ ‫استفاده از آن است‪ .‬بسیاری از کشورهای اروپایی‪ ،‬عرب‌زبان و‬ ‫موارد دیگر هرکدام این برنامه را برای کشور خود بومی‌سازی‬ ‫کرد ‌ه و در حال استفاده از آن هستند چراکه این برنامه پتانسیل‬ ‫خوبی برای جذب مخاطب بسیار دارد و این موضوع به خاطر‬ ‫تنوع موضوعات و فعالیت‌هایی است که در آن مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین از این حیث نمی‌توان به این برنامه اشکالی وارد کرد و‬ ‫تاکنون نیز به نظر می‌رسد که در این کار موفق عمل کرد ‌ه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاید اگر در کنار بقیه تقلیدهایی که تلویزیون ما از‬ ‫فضاهای بیرونی می‌کند‪ ،‬این نوع برنامه را زودتر آدابته می‌کرد‪،‬‬ ‫اکنون مثل بسیاری از کشورهای دیگر عصر جدید به یک برنامه‬ ‫پخته‌تر تبدیل شده بود‪ .‬بنابراین نوعاً از این حیث نمی‌توان به‬ ‫آن ایرادی را وارد دانست‪ .‬البته اگر سازمان صداوسیما برای‬ ‫اینکه چگونه می‌خواست برخی از این برنامه‌ها را آداپته کند‪،‬‬ ‫سیاست‌های مدونی می‌داشت بهتر می‌بود تا اینکه یکجا‪ ،‬شبکه‌ای‬ ‫این کار را انجام دهد‪ .‬چون حال برخی برنامه‌های دیگر ما هم‬ ‫وارداتی هستند و از برنامه‌های دیگری تقلید شده و به نوعی‬ ‫ایرانیزه شده‌اند ولی چون در حد «آمریکن گاد تلنت» شهرت‬ ‫نداشتند خیلی به چشم نیامدند وگرنه این اولین کار تقلیدی از‬ ‫فضاهای بیرون نیست و احتماال آخرین آن هم نخواهد بود‪.‬نسبت‬ ‫به داورها نظر خاصی ندارم و معتقدم داورها هرطور انتخاب‬ ‫می‌شدند باالخره با بعضی از سالیق و بعضی از رویکردها جور‬ ‫درنمی‌آمد و به نوعی این موضوع کار تهیه‌کننده را خیلی دشوار‬ ‫می‌کند که بخواهد تیمی را جمع و جور کند که آن تیم با همه‬ ‫آدم‌های شرکت‌کننده مطابقت داشته باشد‪ .‬اگر هم می‌خواست‬ ‫داورها را به طور چرخشی یا سیال انتخاب کند و بر اساس هر‬ ‫برنامه داورهایی تعیین شوند‪ ،‬این در اصل یکسانی قضاوت را‬ ‫بین شرکت‌کنندگان مشکل ایجاد می‌کرد‪ .‬برای اینکه هر بار‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینما و ستاره هایی که‬ ‫به داد فیلم نمی رسند‬ ‫مجتبیاحمدینوشت‪:‬بیگمانکمالتبریزییکیاز‬ ‫کارگردانان صاحب سبکو کاربلد سینمای ایران استو نکته‬ ‫مهم در کارش‪ ،‬توانمندی در پرداختن به موضوعات سیاسی با‬ ‫چاشنی‌های طنز و کمدی است که اتفاقا به نوعی از خطوط قرمز‬ ‫نیزعبورمیکند‪.‬تبحرکمالتبریزیدراستفادهازقصه‪،‬فیلمنامه‪،‬‬ ‫طعنه زدن به اتفاقات و ماجراهای روز سیاست‪ ،‬او را به این دلیل از‬ ‫دیگر همکارانش متمایز می کند که مشخصا اطالعات به روزش را‬ ‫دربطنکارهایشاصوالمیبینیم‪.‬نمونهاشفیلمسینمایی«خیابان‬ ‫های آرام» است که اتفاقا اجازه اکران نگرفت تا یکی از معدود آثار‬ ‫سیاسیروزسینمایایرانهرگزدیدهنشود‪.‬فیلم«ماهمهباهمهستیم»‬ ‫تصمیم دارد نمادی از جامعه باشد‪ .‬جامعه‌ای که از افراد متفاوت‪،‬‬ ‫تصویرهای مختلف می‌گیرد و این گاهی احساسی و دور از منطق‬ ‫است و با هرگونه لغزشی از انواع و اقسام پیشنهادها می‌چرخد‪.‬‬ ‫کاراکترهایکمعمقوشخصیت‌هاییکههرکدامنمادهاییاز‬ ‫انسانهایهمیناطرافهستندو‪...‬اینکههمهچیزمهیاباشدتاقصه‬ ‫ای با استفاده از گزاره های نزدیک به ذهن خالق شکل بگیرد قطعا‬ ‫اتفاقسختیاستاماموضوعگاهیانقدرسختوغیرممکن‬ ‫نیستکهتماشاگربرایپیداکردنشدستوپایاضافیبزند‪.‬فیلم‬ ‫آدم‌هایی با ذوق و سلیقه متفاوتی برای تک‌برنامه وارد می‌شدند‬ ‫و ممکن بود در آن تک‌برنامه داوری آنها خیلی منطبق با بقیه‬ ‫داوری‌ها نشود‪ .‬پس در نهایت اینکه جنس داوری باید یکسان‬ ‫باشد‪ ،‬یک اصل است‪ .‬در حیطه دانش و تخصص داورها نیز نظرم‬ ‫این است که اگر قرار باشد تا اندازه‌ای سختگیری شود که چه‬ ‫کسی باشد و چه کسی نباشد‪ ،‬باز هم افرادی دیگری را ناراضی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در نهایت باید باالخره یکی از گروه‌ها را پذیرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چطور در برنامه‌ای‬ ‫که ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد شرکت‌کنندگان آن متقاضی انجام‬ ‫فعالیت‌های بدنی و فرم هستند‪ ،‬هیچ داوری که به طور تخصصی‬ ‫روی این موضوع اشراف داشته باشد‪ ،‬وجود ندارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نبود این جنس داور را می‌توان به عنوان یک نقد ژورنالیستی قبول‬ ‫کرد و اشکالی بر آن نیست اما از نظری خیلی سخت می‌توان این‬ ‫موضوع را برای تهیه‌کننده اشکال به نظر آورد‪ .‬شما اگر این برنامه‬ ‫را با نمونه‌های بیرونی هم منطبق کنید‪ ،‬می‌بینید که آنجا هم با این‬ ‫دقت که داوری مسلط به هر رشته وجود داشته باشد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫تمجیدی همچنین درباره نظرهای تخصصی داورهای برنامه‬ ‫درباره فعالیت‌هایی که بعضا در آن تخصصی هم ندارند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نمی‌توان گفت که اگر جای این دوستان‪ ،‬داورهای‬ ‫تخصصی‌تری بودند‪ ،‬نتیجه‌ای مخالف با این موضوع به وجود‬ ‫می‌آمد‪ .‬چه بسا ممکن بود در ابتدا شما فکر کنید که افراد دیگر‬ ‫مرتبط‌تر هستند ولی بعد که نظرات آنها در برنامه داده می‌شد‪،‬‬ ‫اتفاق بدتری می‌افتاد‪ .‬این موضوع متاثر از تاثیر و تاثر آن لحظه‬ ‫آدم‌ها در آن فضا با یکدیگر است‪ .‬این موضوع یک نکته‬ ‫رسانه‌ای است و به نوعی یکی از خاصیت‌های تلویزیون به شمار‬ ‫می‌آید‪ .‬یعنی وقتی شما جلوی دوربین تلویزیون قرار می‌گیرید‬ ‫و به نوعی چهره معروف و سلبریتی به شمار می‌آیید‪ ،‬ممکن‬ ‫است یک لحظه جو شوآف شما را بگیرد و کارهای خوبی انجام‬ ‫ندهید‪ .‬به عنوان مثال یک لحظه تحت تاثیر قرار می‌گیرید که اگر‬ ‫این حرف را بزنم‪ ،‬حرف متفاوتی بوده و بعد هم پای حرف خود‬ ‫می‌ایستد و پافشاری می‌کند تا درواقع این اتفاق بیفتد‪ .‬از همین‬ ‫جهت به نظرات غیرتخصصی داورها نیز باید از این منظر نگاه‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪824‬‬ ‫کرد‪.‬وی افزود‪ :‬آقای علیخانی عالوه بر تمام حسن‌هایی که دارند‪،‬‬ ‫گاهی اوقات که به رأی داورها ورود می‌کنند‪ ،‬شما ناخودآگاه‬ ‫احساس می‌کنید که در حال خریداری رأی بوده و می‌خواهد به‬ ‫این صورت داورها را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬از نظر من این کار از‬ ‫قضاوت‌های غیرتخصصی داورها بدتر است‪ .‬او باید اجازه دهد‬ ‫داوری؛ چه درست و چه غلط خودش راهش را برود و به داورها‬ ‫فشار نیاورد تا رأی‌شان را عوض کنند‪.‬این کارشناس همچنین‬ ‫درباره صحبت‌هایی که احسان علیخانی گاهاً بعد از رأی داورها‬ ‫در مورد زندگی برخی شرکت‌کننده‌ها انجام می‌دهد و به نحوی‬ ‫در رأی مردمی تاثیرگذار است‪ ،‬گفت‪ :‬این ایراد واردی بوده‬ ‫و نمی‌توان با آن هیچ مخالفتی کرد چراکه به رأی‌العین دیده‬ ‫شده است‪ .‬منتها من با برخی از دست‌اندرکاران این برنامه که‬ ‫صحبت کردم نکته‌ای را به من منتقل کردند و آن هم این است‬ ‫که آقای علیخانی خیلی اصرار دارد که این برنامه را همگانی کند‬ ‫و همه آدم‌ها از همه صنف‌ها در آن حضور داشته باشند و به این‬ ‫صورت پوئنی به آنها تعلق بگیرد‪ .‬شما اگر این موضوع را از دید‬ ‫مجری که به دنبال احقاق حق از طبقات مختلف اجتماعی است‬ ‫در نظر بگیرید‪ ،‬شاید مقداری تلطیف شود ولی از نظر رسانه‌ای‬ ‫خیلی پسندیده نیست‪ .‬کما اینکه اکنون در یکی‪ ،‬دو برنامه شاهد‬ ‫به وجود آمدن این مشکل بودیم و بیشتر شرکت‌کنندگانی که‬ ‫از صنف خواننده هستند به مرحله‌های باال این برنامه راه پیدا‬ ‫کرده‌اند‪.‬تمجیدی همچنین درباره اضافه شدن احسان علیخانی‬ ‫به عنوان مجری در این برنامه که در نمونه‌های خارجی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬نیز اظهار کرد‪ :‬این حیطه تخصصی کار تلویزیون است‪.‬‬ ‫ما در ایران چارچوب‌هایی داریم که بر اساس آن برنامه ساخته‬ ‫می‌شود‪ .‬همین االن خیلی‌ها با حرف زدن داورها مشکل دارند؛‬ ‫حال فکر کنید که قرار باشد کل برنامه را به دست آنها بسپارند‪،‬‬ ‫قطعا دو برنامه برگزار نشده‪ ،‬عصر جدید تعطیل خواهد شد‪ .‬باید‬ ‫کسی باشد که خط قرمزها‪ ،‬محدودیت‌ها و ضرورت‌های رسانه‬ ‫را می‌داند تا در مواقع ضروری به موضوع ورود کند و از حواشی‬ ‫دیگر جلوگیری کند‪.‬وی افزود‪ :‬اگر قرار بود این برنامه به صورت‬ ‫الیو و زنده روی آنتن رود‪ ،‬قطعا ما خیلی مشکل پیدا می‌کردیم‪.‬‬ ‫در تلویزیون این موضوعات به صورت نانوشته مرسوم بوده و بر‬ ‫این اساس خیلی از مجریان اجازه پخش زنده ندارند‪ .‬چون باید‬ ‫برخی ملاحظات با آنها صورت گرفته باشد‪ .‬حال این برنامه زنده‬ ‫نیست ولی باز برای چنین برنامه‌ای که برای اولین بار تا این حد‬ ‫باز با آن برخورد می‌شود‪ ،‬باید مقداری شرایط را کنترل کرد‪.‬‬ ‫نمی‌توان گفت که چون در مدل‌های خارجی‪ ،‬مجری وجود‬ ‫ندارد ما هم مجری نداشته باشیم‪ .‬باالخره برنامه ایرانیزه شده و در‬ ‫ایران این پذیرش بیشتر بوده که کسی برنامه را هندل کند و بقیه به‬ ‫آن آدم خدمات دهند‪.‬این کارشناس در پاسخ به این پرسش که‬ ‫با توجه به اینکه ما ظرفیت خاصی از استعدادیابی کشور را در این‬ ‫برنامه می‌بینیم و فضایی برای ارائه این استعدادها به تهیه‌کنندگان‬ ‫دیگر وجود ندارد‪ ،‬آیا دسترسی آسانتر داورها به این استعدادها و‬ ‫استفاده از آنها‪ ،‬به نوعی تولید رانت برای آنها نیست‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫چنین تصوری ندارم ولی اگر هم باشد باالخره یک ستاره متولد‬ ‫می‌شود‪ .‬تعبیر شخصی من این است که خیلی از آدم‌هایی که شما‬ ‫در این برنامه می‌بینید‪ ،‬اگر چند سال دیگر قصه آنها را دنبال کنید‪،‬‬ ‫شاهدید که چه بالیی سر آنها آمده است‪ .‬شاید بالیی شبیه به‬ ‫اتفاقی که برای بازیگر فیلم دونده (امیر نادری) آمد‪.‬‬ ‫تمجیدی ادامه داد‪ :‬ما االن؛ حال این استعدادها را می‌بینیم و‬ ‫پیش‌بینی آینده آنها خیلی زود است‪ .‬باالخره این استعدادها هم‬ ‫قابلیت این را دارند که در چرخ‌دنده‌های جامعه گیر کنند و جان‬ ‫سالم به در نبرند‪ .‬در نهایت می‌خواهم بگویم که استعدادهای این‬ ‫برنامه به سادگی وارد راه ترقی نمی‌شوند‪.‬‬ ‫یک اثر هنری درمورد دیگر بازیگران نیز صدق می کند‪ ،‬به جز لیال‬ ‫حاتمیکهبسیارهوشمندانهدرراسهرمفیلمتبریزینقشیمتفاوت‬ ‫را تجربه می کند‪.‬‬ ‫فیلممشکلقصهدارد‪.‬بیشازهرچیزقصهبرایتماشاگردرنمی‬ ‫آید و تماشاگر این نماد جامعه را در فضای فانتزی و لحظات جدی‬ ‫نمی گیرد‪ .‬اگر فیلم قرار است خاصیت فانتزی داشته باشد‪ ،‬چه‬ ‫اشکال دارد که ما روی لحظات جدی فیلم خط بکشیم و تا پایان‬ ‫فیلمرافانتزیپیشببریم‪.‬فیلممیتواندیکموقعیتدراماتیک‬ ‫از یک جامعه باشد که در آن به شکل نمادین افرادی تصمیم می‬ ‫گیرند از زندگی خداحافظی کنند تا جریان موجود زندگی شان را‬ ‫تحملنکنندامااینکاراکترهایمتزلزلوسطحیقدرتتکیهبر‬ ‫تصمیمشانراندارند‪.‬درلحظاتیازفیلمشاهدحضورمحمدرضا‬ ‫گلزاربهعنواناستارهستیم‪.‬فقطاستار!نههیچچیزدیگر!یعنیاستار‬ ‫به همان معنای واقعی که فقط قرار است تماشاگر را به سالن بکشاند‪.‬‬ ‫تصمیم کمال تبریزی و قصه برای حضور گلزار در این فیلم به‬ ‫هیچوجهمنطقینیست‪.‬مشخصاسرمایهگذارفیلمبهدنبالاینبوده‬ ‫در کنار جمعی از استارها حضور گلزار را هم روی پرده سینماها‬ ‫داشتهباشدتابتواندمخاطبرابهسینمابکشاند‪.‬‬ ‫دستمزدهایبادآوردهدرنمایشخانگی‬ ‫توقعبازیگرانتلویزیونراباالبردهاست‬ ‫علیرضاسبطاحمدی‪،‬تهیهکنندهسینماوتلویزیون‪،‬دستمزد‬ ‫بازیگرانمردرابیشترازخانم‌هادانستوگفت‪:‬درایرانهممانندسایر‬ ‫کشورها‪،‬دستمزدبازیگرانمردبیشتراززناناست‪.‬دلیلشهمایناست‬ ‫بازیگراستارمردهرشوخیمی‌تواندکند‪،‬هرگونهروابطیمیتواند‬ ‫داشتهباشدوهردیالوگیرامی‌گویدامابازیگراستارزنبهدلیلاینکه‬ ‫امکانانجاماینمواردرانداردبایددرکناربازیگرمردقرارگیردومکمل‬ ‫آنباشد‪.‬بههمیندلیلاستکهسینمایمارویدوشبازیگرانمرد‬ ‫می‌چرخد‪.‬همینمسئلهباعثمی‌شوددستمزدهایشانهمباالرودوروی‬ ‫میلیاردقرارگیرد‪.‬تهیه‌کنندهسریال«همسایه‌ها»درادامهبااشارهبهاینکهدر‬ ‫ایرانتهیه‌کنندگانبایدکمپانیتشکیلدهند‪،‬تصریحکرد‪:‬درهمهجای‬ ‫دنیااینگونهاستکهتهیهکنندگانازشخصیتحقیقیخودخارجشده‬ ‫وبهیککمپانیتبدیلمی‌شوند‪.‬درکشورماهمتهیهکنندگانبایدبهاین‬ ‫شکلفعالیتکنندتابتوانیمبهصورتمنسجموبرنامهریزیشدهپیش‬ ‫رویم‪.‬ماتهیهکنندگانبایددراینکمپانیبازیگرانناآشناوکاراولیرا‬ ‫جذبکنیم‪،‬رویآنهاسرمایهگذاریکردهوتامدتهاحقامتیازآنها‬ ‫راداشتهباشیم‪.‬متاسفانهچونسیستماتیککارنمی‌کنیمبرایچندماه‬ ‫بعدمانهمبرنامه‌اینداریم‪.‬سبط‌احمدیباتاکیدبراینکهنمایشخانگی‬ ‫توقعبازیگرانتلویزیونراباالبردهبیانداشت‪:‬مننمی‌خواهماسم‬ ‫پول‌هاینمایشخانگیرااختالس‪،‬پولشویی‪،‬کثیفو‪...‬بگذارم؛منبه‬ ‫ایننوعازپول‌ها‪،‬بادآوردهوبدونحسابوکتابمی‌گویم‪.‬اینپول‌ها‬ ‫باعثشدههزینه‌هابدونهیچحسابوکتابیبهصورتغیرمنطقیدر‬ ‫نمایشخانگیباالرود‪.‬نمایشخانگیهمبرایاینکهگیشهخودراداشته‬ ‫باشدو‪ CD‬هایشرابفروشدمجبوراستازاستارهابادستمزدهایخیلی‬ ‫باالاستفادهکند‪.‬درغیراین‌صورتنمیتواندحتیپولیکههزینهکرده‬ ‫استرابرگرداند‪.‬ویادامهداد‪:‬وقتیبازیگریدرنمایشخانگیچندصد‬ ‫میلیونتومانمی‌گیرد‪،‬طبیعیاستدرتلویزیونبهمبالغماوبودجه‬ ‫محدودیکهداریماکتفانمیکند‪.‬درنتیجهمیزاندستمزدبازیگران‬ ‫تلویزیونهمتحتتاثیرقرارگرفتهوباالرفتهاست‪.‬‬ ‫«همهم ‌یدانند»فرهادی‬ ‫درفهرستبرترین‬ ‫نهایسالبریتانیا‬ ‫اکرا ‌‬ ‫است» ساخته جدید کنت برانا با بازی جودی دنچ‪ ،‬فیلم‬ ‫نشریه گاردین فیلم «همه می‌دانند» را در فهرست‬ ‫منتشر شده خود از برترین فیلم‌های اکران شده در بریتانیا‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۲۰۱۹‬تاکنون قرار داد‪.‬فیلم اسپانیایی‬ ‫زبان «همه می‌دانند» جدیدترین ساخته اصغر فرهادی که‬ ‫تاکنون به فروش ‪ ۱۸‬میلیون دالری در گیشه جهانی سینما‬ ‫دست یافته است از تاریخ ‪ ۸‬مارس ‪ ۲۰۱۹‬هم اکران خود‬ ‫را در سینماهای بریتانیا آغاز کرده است و بنا بر انتخاب‬ ‫گاردین در میان برترین آثار سینمایی اکران شده در این‬ ‫منطقه قرار گرفته است‪.‬این فیلم با بازی خاویر باردم و‬ ‫پنه‌لوپه کروز اولین نمایش جهانی خود را به عنوان فیلم‬ ‫افتتاحیه هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن و در بخش‬ ‫رقابتی این رویداد سینمایی تجربه کرد‪.‬در خالصه داستان‬ ‫فیلم «همه می‌دانند» آمده است‪ :‬کارولینا برای دیدار با‬ ‫خانواده‌اش از آرژانتین به زادگاهش اسپانیا باز می‌گردد‪.‬‬ ‫در این سفر که پیش‌بینی می‌شد به تجدید دیدار اعضای‬ ‫خانواده خالصه شود‪ ،‬رویدادهای غیرمنتظره‌ای به وقوع‬ ‫می‌پیوندد که بر روند زندگی کارولینا تأثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫فیلم «سوگلی» به کارگردانی یورگس النتیموس‪« ،‬یک‬ ‫عشق غیرممکن» ساخته کاترین کورسینی‪ ،‬مستند «هیل‬ ‫کانتی امروز صبح‪ ،‬امروز بعد از ظهر» ساخته رامل رأس‪،‬‬ ‫«تخریبگر» ساخته کارین کوساما با بازی نیکل کیدمن‪،‬‬ ‫فیلم آمریکایی «معاون» از آدام مک‌کی‪ ،‬فیلم کره‌ای‬ ‫«سوختن» از لی چانگ دونگ‪ ،‬کمدی سیاه «هرگز‬ ‫می‌توانی مرا بخشی» از ماریل هلر‪« ،‬همه چیز درست‬ ‫«اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» ساخته بری‬ ‫جنکینز‪« ،‬کفرناحوم» از کارگردان لبنانی نادین لبکی‪،‬‬ ‫فیلم سوئدی «مرز» ساخته علی عباسی کارگردان ایرانی‬ ‫تبار‪« ،‬دختر» ساخته لوکاس دونت از بلژیک‪« ،‬ما» دنباله‬ ‫فیلم «برو بیرون» از جردن پیل‪« ،‬گورستان حیوانات‬ ‫خانگی» به کارگردانی کوین کولش و دنیس ویدمیر‪،‬‬ ‫«برادران سیسترز» ساخته جدید ژاک اودیار فرانسوی‪،‬‬ ‫فیلم پرفروش و ابرقهرمانی «انتقام جویان‪ :‬آخر بازی»‪،‬‬ ‫«خاکستر خالص‌ترین سفید است» از ژیا ژانگ‌که‬ ‫کارگردان مطرح چینی و فیلم جدید «عالء‌الدین» محصول‬ ‫دیزنی هم در فهرست برترین آثار اکران شده ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫بریتانیا قرار دارند‪«.‬همه می‌دانند» از تاریخ اول ژوئن‬ ‫اکران خود را در سینماهای ژاپن آغاز کرده است‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪824‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫زمانی که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت وارد وزارتخانه‬ ‫شد انتظار ها از او به عنوان ژنرال نفتی ایران باال رفت‪.‬‬ ‫کشور به لحاظ اقتصادی از سال های گذشته در شرایط‬ ‫ویژه ای قرار دارد و وابستگی به نفت و دارا بودن‬ ‫اقتصاد تک محصولی به این مشکالت بیشتر دامن می‬ ‫زند‪ .‬در طی این سال ها بنابر هشدار کارشناسان و‬ ‫تحلیلگران اقتصادی‪ ،‬ایران نتوانست خود را از زیر بار‬ ‫اقتصاد وابسته به نفت خارج کند چرا که در حال حاضر‬ ‫با به خطر افتادن نفت و تحریم های از سوی آمریکا‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران بیش از پیش بحران زا شده است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی انتظار می رود که وزیر نفت به عنوان سکان دار‬ ‫مهم ترین بخش از اقتصاد کشور بتواند راهگشای مسیر‬ ‫پر فراز و نشیب اقتصادی کشور باشد اما گذشت زمان‬ ‫نشان داد که وزیر نفت‪ ،‬آن طور که گفته می شد و به‬ ‫ژنرال نفت شهرت پیدا کرده بودند به زیر منفعل تبدیل‬ ‫آغازرسمیحذفقبوضکاغذیدرسراسرکشور‬ ‫طرحملیقبضسبزامروزتوسطوزیرنیرورونماییوفرایندحذفقبوضکاغذیدرسراسرکشوربهصورترسمیآغازشد‪.‬رضااردکانیاندرنشستمدیریتمصرفکهباحضورجمعیازمدیرانصنعتبرقدرتوانیربرگزارشد‪،‬ازطرحملیقبضسبزرونماییکرد‪.‬‬ ‫ویدرایننوشت‪":‬سبز‪،‬یعنیرویش‪،‬یعنیصلحویعنیزندگیوتوسعهپایدار‪.‬امیدواریمهمکارانصنعتبرقدراینبرنامهوسایرتوصیه‌هاوتأکیداترئیسجمهورمحترمسربلندباشند‪".‬براساساینگزارش‪،‬طرحملیقبضسبزدرراستایتحولدیجیتالدرخدماتمشترکین‬ ‫اجراییشدهاست‪.‬ارتقایسطحخدماتورفاهمشترکین‪،‬بهره‌مندیازفناوری‌هاینو‪،‬صرفه‌جوییاقتصادی‪،‬توسعهدولتالکترونیک‪،‬ارتباطدوسویهبامشترکین‪،‬ارائهخدماتغیرحضوری‪،‬نظارتمؤثر‪،‬مدیریتکارآمدوحفظمحیطزیستازاهدافاینطرحبهشمارمی‌رود‪.‬‬ ‫پیشازاینزمزمه‌هایحذفقبوضکاغذیبهگوشرسیدهبودوحسینصبوریمدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقتهرانبزرگ‪-‬بهایسناگفتهبودمشترکبایدشمارهشناسهخودرابههمراهستارهیک(‪)*۱‬بهشماره‪ ۱۰۰۰۱۵۲۱‬پیامککند‪.‬چنانچهفردیهممالکخانه‬ ‫نیستومستأجراست‪،‬بعدازآنکهازمحلموردنظرنقلمکانکردبایدشناسهقبضبههمراهستارهدورابههمانشمارهپیامککندتافرآیندارسالقبضآنشمارهشناسهمتوقفشود‪.‬سپسشناسهقبضمنزلجدیدخودبههمراهستارهیکرامجددپیامککند‪.‬بهگفتهوی‪،‬اگر‬ ‫مشترکیچندقبضبرقداردمی‌تواندشناسههمهرابهصورتجداگانهبههمراهستارهیکبهشمارهمذکورپیامککند‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقتهرانبزرگبابیاناینکهطبقبرنامه‌ریزیصورتگرفتهتاپایانتابستانسالجاریبایداطالعاتهمهمشترکانشهرتهران‬ ‫اخذشود‪،‬اظهارکرد‪:‬درشهرتهران‪ ۴.۵‬میلیونمشترکوجوددارد‪.‬یعنیبایدشمارههمراه‪ ۴.۵‬میلیوناخذ‪،‬شماره‌هایقبلیاصالحوبازنگریشود‪.‬‬ ‫ژنرال منفعل نفتی‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬وزارتخانه ای برای بازنشستگان و نمایندگان مجلس‬ ‫شدند و در تیررس انتقادات قرار گرفتند‪ .‬دور زدن‬ ‫تحریم ها اصلی بود که بسیاری از مسئوالن در زمان‬ ‫تشدید تحریم های آمریکا در پیش گرفتند با این که‬ ‫تحریم ها آن طور که از زبان دونالد ترامپ بیان می شد‬ ‫تا به امروز نتوانست کشور را در دست خود بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫از طرفی دیگر نیز دور زدن های مسئوالن ایرانی محقق‬ ‫نشد و مشکالت موازی با تحریم ها در حال پیشروی‬ ‫هستند‪ .‬از آن جایی که گفته شد ایران به اقتصاد نفتی‬ ‫وابستگی کامل دارد‪ ،‬مجدا نام وزیر نفت شنیده می‬ ‫شود چرا که در مقابل هجمه سنگین تحریم ها‪ ،‬فروش‬ ‫نفت و هم چنین صادرات گاز رویه انفعالی بودن را‬ ‫پیش گرفتند و تصمیم قاطعی در برابر آن ها گرفته نشد‪.‬‬ ‫تمام روزنه هایی که ماه های گذشته برای مسدود کردن‬ ‫تحریم های آمریکا یاد می شدند حاال خود به وسیله‬ ‫ای برای مسدود سازی و محدود کردن وزیر و وزارت‬ ‫نفت تبدیل شده اند‪ .‬در چنین برهه حساسی که کشور‬ ‫به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد هر گونه تعویق‬ ‫و اهمال کاری می تواند راهی برای تاثیر های عمیق‬ ‫تحریم ها بگشاید‪ .‬سیاست گذاری و روش های اجرایی‬ ‫آقای زنگنه با آن که تا کنون نکات و ابعاد مثبتی نیز‬ ‫به خود دیده است اما با این وجود‪ ،‬برخی بی توجهی‬ ‫ها و اقدامات در شرایط بحرانی سر باز می کند‪ .‬با گذر‬ ‫از شرایط دشواری که نفت و اقتصاد کشور در آن قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬بازار گاز نیز تا حدودی از دسترس ایران‬ ‫خارج شده و می توان گفت که آن را از دست داده ایم‬ ‫و ظرفیت های بازار گاز آن طور که باید مورد استفاده‬ ‫ایران قرار نگرفته است‪ .‬وزیر نفت‪ ،‬عالوه بر آن که‬ ‫در راس این وزارتخانه قرار می گیرد در کنار اقدامات‬ ‫عملی باید استراتژی های مناسبی نیز داشته باشند اما‬ ‫چندان تئوری نجات بخشی از سوی این وزارتخانه و‬ ‫آقای وزیر دیده نمی شود‪ .‬ماجرای ورود نمایندگان‬ ‫مجلس دوره های گذشته به وزارت نفت و استخدام‬ ‫برخی از آن ها و بازنشستگان هنوز خاطره تاریخی‬ ‫نفتی رسانه ها و افکار عمومی می باشد‪ .‬به طوری که‬ ‫حتی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام‬ ‫آقای زنگنه انتقاداتی را ابراز داشتند‪ .‬هدایت اهلل خادمی‬ ‫نماینده ایذه و باغملک در مجلس اعالم کرده بود‪«:‬‬ ‫وقتی نمایندگان بعد از اتمام دور ه‌شان به وزارت نفت‬ ‫می‌روند این به معنای ایجاد رانت دو طرفه است‪ .‬چرا‬ ‫سیاست‌های گازی کشور در بخش خدمات گازرسانی‬ ‫به روستاها و بخش‌های مختلف و گرفتن سهم بازار گاز‬ ‫دنیا غیر عادالنه و ضد منافع ملی بوده است‪ ،‬مطابق پیش‬ ‫بینی آژانس بین‌المللی انرژی تجارت گاز از سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۴۰‬با رشد ‪ ۷۰‬درصدی مواجه می‌شود‪ .‬دومین منبع‬ ‫تأمین انرژی از ایران گاز است که می‌تواند برای ارتقای‬ ‫امنیت خود در بازار جهانی رو به رشد گاز فعال باشد‪.‬‬ ‫ما در ایران خودمان زحمت را کم کرده و از بازار گاز‬ ‫حذف شد ه‌ایم و آن را به رقبا تقدیم کرد ه‌ایم‪ .‬الزم‬ ‫است وزیر نفت توضیح دهد که با بازار گاز چه کرده‬ ‫و چطور نیاز بازار گاز منطقه را تأمین می‌کند‪ ».‬واکنش‬ ‫استخدام بهارستانی ها در مجلس و بازنشستگان پای‬ ‫بسیاری از مسئوالن را به ماجرا باز کرده و رسانه ای‬ ‫شد‪ .‬حاال شرایطی که کشور در آن قرار دارد به موضوع‬ ‫استخدام آن ها محدود نمی شود و در واقع مرحله فعلی‬ ‫گذر از دعواهای میان وزارتخانه و مجلس می باشد‪ .‬چرا‬ ‫که هر تصمیم و کم کاری که صورت پذیرد‪ ،‬ملت ایران‬ ‫را در طرفی دیگر قرار می دهد‪ .‬مردمی که زندگی آن‬ ‫ها به طور مستقیم به اقتصاد‪ ،‬تصمیم ها و تحریم ها گره‬ ‫خورده است و وزیر نفت‪ ،‬عالوه بر مسئولیت وزارتخانه‪،‬‬ ‫مسئول معیشت میلیون ها ایرانی نیز می باشد‪.‬‬ ‫دهک‌هایباال‪23‬برابردهک‌هایپایینیارانه‬ ‫پنهانانرژیدریافتمی‌کنند‬ ‫گزارش‬ ‫یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویه و نگاه دولت‬ ‫به یارانه ها گفت‪ :‬ضریب اصابت یارانه پنهان گاز‪ ،‬برق و‬ ‫بنزین نشان می‌دهد که میزان بهره‌مندی دهک‌های باالی‬ ‫درآمدی ‪ ۲۳‬برابر دهک‌های پایین است‪.‬بحث یارانه ها از‬ ‫مباحث مهم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه‬ ‫و کاهش فاصله طبقاتی و کمک به اقشار مستضعف‬ ‫جامعه است اما متأسفانه با مرور زمان یارانه ها از اهداف‬ ‫اولیه خود به دور شده است و بهره مندی از آن بسته به‬ ‫میزان مصرف دارد یعنی هرچه قدر بهره برداری بیشتر‬ ‫باشد از یارانه بیشتری بهره مند می شویم و اکنون که‬ ‫مقام معظم رهبری دستور اصالح ساختار الیحه بودجه‬ ‫را فرموده اند یکی از مواردی که حتما بایستی به آن‬ ‫توجه شود بحث یارانه ها است و به ویژه اکنون که بحث‬ ‫تحوالت و برنامه‌ها برای هدفمندسازی یارانه پنهان نیز‬ ‫مطرح است؛ در این رابطه با مصطفی شریفی‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصادی و استاد دانشگاه گفت و گو کردیم؛وی با بیان‬ ‫اینکه برآوردها و آمارهای نهادهای دولتی نشان می‌دهد‬ ‫مجموع هزینه‌های دولت برای پرداخت یارانه آشکار‬ ‫و پنهان در سال ‪ 98‬برابر ‪ 90‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫گفت‪ :‬این رقم تقریبا ‪ 2‬و نیم برابر بودجه ساالنه کشور‬ ‫است‪ .‬بر این مبنا می‌توان گفت که سرانه یارانه اعطایی‬ ‫به هر فرد چیزی معادل ‪ 11‬میلیون تومان در سال است‬ ‫که این رقم حدود ‪ 20‬برابر یارانه نقدی دریافتی افراد‬ ‫تخمین زده می‌شود‪.‬این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه‬ ‫سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی‬ ‫در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و اعالم کرده‬ ‫است گفت‪ :‬طبق این گزارش از ‪ 900‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رقم کل یارانه ها حدود ‪ 600‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که‬ ‫‪ 215‬هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است‪.‬مصطفی‬ ‫شریفی با ابراز اینکه یارانه پنهان‪ ،‬عدم النفع دولت به‬ ‫جهت فروش کاالها با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش‬ ‫در خارج ازکشور است گفت‪ :‬بیشترین میزان یارانه یعنی‬ ‫‪ 649‬هزار میلیارد تومان را یارانه پنهان به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬این استاد دانشگاه با انتقاد از اتخاذ چنین شیوه‬ ‫ای برای پرداخت یارانه گفت‪ :‬هدفمند نبودن پرداخت‬ ‫یارانه ها باعث شده تا بخش عمده‌ای از آن سهم‬ ‫پردرآمدهایی شود که در اهداف تعیین شده برای دریافت‬ ‫یارانه هیچ جایگاهی ندارند‪.‬وی با ابراز اینکه آنچه مسئله‬ ‫یارانه‌ها را از منظر تحقق عدالت به چالش می کشاند‬ ‫نحوه توزیع این یارانه‌ها است گفت‪ :‬ضریب اصابت یارانه‬ ‫پنهان گاز‪ ،‬برق و بنزین نشان می‌دهد که میزان بهره‌مندی‬ ‫دهک‌های باالی درآمدی ‪ 23‬برابر دهک‌های پایین است‪.‬‬ ‫از میان ‪ 249‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم‪/8 ،‬‬ ‫‪ 15‬هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد‬ ‫و رقم ‪ 121‬هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد‬ ‫می‌شود‪.‬مصطفی شریفی با ابراز اینکه سالیانه حدود ‪310‬‬ ‫هزار میلیارد تومان یارانه به انواع حاملهای انرژی در‬ ‫کشور پرداخت می‌شود که این باالترین میزان در یارانه‬ ‫های پنهان است گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬بنزین معمولی با‬ ‫مصرف ‪ 90‬میلیون لیتر در روز با قیمت ‪ 1000‬تومان‪،‬‬ ‫قیمت فوب ‪ 54‬سنت‪ 116 ،‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫پرداخت می‌شود و برای گازوییل غیر نیروگاهی حدود‬ ‫‪ 100‬هزار میلیارد تومان و گازوییل نیروگاهی ‪ 20‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یارانه تعلق می‌گیرد‪.‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫افزود‪ :‬هیچ ایرانی مخالف این نیست که ماهیانه برای هر‬ ‫نفر پانصد هزار تومان در نظر گرفته شود و در عوض حتی‬ ‫قیمتهای حامل های انرژی به قیمت واقعی خود بازگردد‬ ‫اما چیزی که هست نباید بخش زیادی از این مابه التفاوت‬ ‫به بهانه هایی چون ایجاد زیر ساخت طرحهای عمرانی‪،‬‬ ‫گسترش حمل و نقل عمومی و امثالهم مصرف امور‬ ‫دیگر شود زیرا همانطور که دولت وقتی کسری بودجه‬ ‫می آورد از هزینه های جاری‪ ،‬حقوق و مزایا خود نمی‬ ‫کاهد و به سراغ کاستن از بودجه های عمرانی می رود‬ ‫نباید از مردم انتظار داشته باشد که گرانی حاصل از آزاد‬ ‫سازی را بدون دریافت یارانه مستقیم تحمل کنند‪.‬وی با‬ ‫اشاره به طرح انصراف از یارانه ی نقدی که دولت در‬ ‫اوایل کار خود بر آن مصر بود گفت‪ :‬اگر دولت در ابتدا‬ ‫به جای اینکه حقوق مدیران ارشد خود را چند برابر کند‬ ‫درصدی از حقوق مدیران ارشد را اختصاص به طرحهای‬ ‫عمرانی می داد و اعتماد مردم را به این وسیله بیشتر جمع‬ ‫می کرد احتماال طرح انصراف از یارانه نقدی می توانست‬ ‫موفقتر باشد‪.‬شریفی با انتقاد از مواجه دولت با نجومی‬ ‫بگیبران گفت‪ :‬در تبلیغات رسانه ای چنان وانمود می‬ ‫شود که دولت نهم و دهم قانون شکن ترین دولت تاریخ‬ ‫انقالب اسالمی بوده است در حالی که این دولت برای‬ ‫دفاع از حقوق نجومی بگیران حاضر است جلوی قانون‬ ‫و حتی مجلسی که با آنها همسو نیز است بیاستد؛ مصوبه‬ ‫افزایش حقوق برای مجلس نهم نیست بلکه مصوبه‬ ‫مجلس یازدهم است که دولت زیر بار آن نمی رود؛‬ ‫اگر این اهتمامی که دولت برای دفاع از حقوق نجومی‬ ‫بگیران دارد در مورد سایر مردم و بخش های تجاری‬ ‫کشور نیز می داشت اکنون وضعیت کشور به مراتب‬ ‫بهتر بوداین استاد دانشگاه افزود‪ :‬وقتی دولت در کسری‬ ‫بودجه به جای کاستن از هزینه های جاری خود سراغ‬ ‫بودجه طرحهای عمرانی می رود چرا باید مردم راضی‬ ‫باشند که یارانه آنها ولو برای طرحهای عمرانی کاسته‬ ‫شود و روی دیگر این کار یعنی ما از یارانه مردم بکاهیم‬ ‫حال یا با افزایش قیمت حاملهای انرژی یا موارد دیگر‬ ‫تا خللی در حقوق نجمومی بگیران به وجود نیاید‪.‬وی با‬ ‫انتقاد از اینکه میزان حقوق مدیران ارشد دولتی نسبت به‬ ‫دوره مشابه سابق ‪ 7‬برابر شده است گفت‪ :‬چگونه میزان‬ ‫یارانه نقدی به بهانه خرج شدن در طرحهای عمرانی در‬ ‫این ده سال تغیری نکرده است و تورم را ندیده است اما‬ ‫حقوق نجومی بگیران ‪ 7‬برابر شده است‪.‬مصطفی شریفی‬ ‫با ابراز تأسف از اینکه یارانه در اقتصاد ایران با توجه به‬ ‫اولویت‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد این مسائل اساسی‪،‬‬ ‫پرداخت نشده است گفت‪ :‬غالبا پرداخت یارانه توسط‬ ‫دولت‌ها برای پوشاندن خطاها و جبران ناکارامدیشان‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫زندگی‪29‬هزارخانوارخراسانجنوبیبهمرتعگرهخوردهاست‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ‪ ۲۹‬هزار خانوار در استان از مراتع استان بهره‌برداری می‌کنند و معیشتشان به این عرصه‌های طبیعی وابسته است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه با بارش‬ ‫خوب امسال بیشتر مراتع به ویژه در مناطق زیرکوه وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده‌اند‪ .‬علیرضا نصرآبادی‪ ،‬امروز ‪ ۱۹‬خرداد‪ ،‬در جمع خبرنگاران با تاکید به مأموریت اصلی امور مراتع سازمان جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫آبخیزداری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وظیفه این بخش‪ ،‬نظارت بر اجرای شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع استان است‪.‬وی با بیان اینکه تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های امور مراتع سازمان جنگل‌ها بر‬ ‫اساس مشارکت بهره‌برداران واقعی طراحی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بحث ممیزی و تنسیق مراتع بر اساس پروژه‌ها‪ ،‬از زمان انقالب تا کنون در حال اجرا است و صدور مجوزها و طراحی برنامه‌ها نیز با این روش‬ ‫انجام می‌شود‪.‬مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به فضای حاکم بر کشور در قبل از انقالب در حوزه منابع طبیعی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بعد از انقالب بحث‌های ممیزی مراتع و شناسایی بهره‌برداران‬ ‫واقعی از مراتع مطرح شد که تاکنون نیز ادامه داشته است‪.‬نصرآبادی یادآور شد‪ :‬از حدود ‪ 14‬میلیون و ‪ 500‬هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان ‪ ،‬حدود هشت میلیون و ‪ 500‬هزار هکتار مرتع داریم که هشت‬ ‫میلیون و ‪ 164‬هزار هکتار آن‪ ،‬معادل ‪ ۸۱.۶۴‬درصد هکتار ممیزی شده و هم اکنون ‪ 29‬هزار خانواده به عنوان بهره‌برداران شناسایی شده‌اند‪.‬‬ ‫شرایط کشور برای تولید‬ ‫مناسبنیست‬ ‫حسن فرازمند‬ ‫یک اقتصاددان با بیان اینکه مشکالت بانکی ترمز تولید کشور را می‌کشد‪ ،‬گفت‪ :‬برای آنکه‬ ‫شاهد رونق تولید باشیم باید روند وام‌دهی بانک‌ها و نرخ سود تسهیالتی که توسط بانک‌ها ارائه‬ ‫می‌شود را اصالح کرد‪.‬‬ ‫حسن فرازمند در خصوص مساله‬ ‫حمایت از تولید اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫مهمترین مشکل بخش تولید کشور‪،‬‬ ‫موضوع نقدینگی است و در این زمینه‬ ‫باید در مکانیزم‌های تخصیص منابع‬ ‫مالی به بخش خصوصی و بخش تولید‬ ‫اصالحاتی انجام بگیرد تا این حوزه‬ ‫بتواند به حیات خود ادامه دهد و در‬ ‫شرایط فعلی به تولید بپردازد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫سیاست‌های کالن باید به شکلی اتخاذ‬ ‫شوند تا تولیدکننده بتواند با اعتماد در‬ ‫راستای اهداف مدنظر خود حرکت‬ ‫کند و تصمیم‌گیری‌ها از سوی مسوالن‬ ‫برای بخش تولید با سرعت تغییر نکند و‬ ‫دارای یک ثبات نسبی در جهت اعتماد‬ ‫تولیدکننده به شرایط برای ورود به این‬ ‫بخش و یا تولید باشد‪.‬این استاد اقتصاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید شرایطی فراهم شود‬ ‫تا تولیدکننده بخش خصوصی بتواند‬ ‫به سیاست‌های اتخاذی در سطح ملی‬ ‫اعتماد کند‪ .‬در این زمینه باید بی ثباتی‬ ‫در تصمیم‌گیری‌ها برای حوزه اقتصاد‬ ‫کاهش پیدا کند و در این صورت‬ ‫است که می‌توانیم شاهد رونق تولید در‬ ‫کشور باشیم‪.‬فرازمند عنوان کرد‪ :‬ثبات‬ ‫نرخ ارز یکی از عوامل بسیار مؤثر بر‬ ‫حوزه تولید است و عدم ثبات در این‬ ‫حوزه می‌تواند اعتماد الزم برای ورود‬ ‫تولیدکننده بخش خصوصی به بخش‬ ‫تولید را از بین ببرد‪ .‬بی ثباتی در نرخ‬ ‫ارز باعث به وجود آمدن نوسانات در‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌شود‬ ‫و شرایط دشواری را برای تولیدکننده‬ ‫به وجود می‌آورد‪.‬وی با اشاره به عوامل‬ ‫فرهنگی اثرگذار بر حوزه تولید ادامه داد‪:‬‬ ‫اینکه تولیدکننده شخصی باشد که به‬ ‫لحاظ حضور در اجتماع دارای احترام و‬ ‫جایگاه مناسبی باشد‪ ،‬بر بخش تولید بسیار‬ ‫اثرگذار است و می‌تواند تولیدکننده را‬ ‫برای فعالیت در این زمینه ترغیب کند‪.‬‬ ‫تولیدکننده یک انسان با ارزش است و‬ ‫باید فضا را برای فعالیت این اشخاص به‬ ‫منظور ایجاد درآمدهای مشروع تولیدی‬ ‫فراهم کرد‪.‬اگر تولیدکننده را به چشم‬ ‫منفی و به عنوان یک فرد فاسد که بر سر‬ ‫مردم کاله می‌گذارد ببینیم‪ ،‬تولید به عنوان‬ ‫یک ارزش در جامعه شناخته نمی‌شود‬ ‫و در این زمینه جامعه نیز راغب به تولید‬ ‫و حضور در این حوزه نخواهد بود و از‬ ‫این رو به سمت و سویی دیگر گرایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬فرازمند گفت‪ :‬باید‬ ‫بتوان بخش تولید را در مقایسه با بخش‬ ‫خدمات بازرگانی به شکلی مدیریت کرد‬ ‫که سودآوری بخش تولید در مقایسه‬ ‫با بخش خدمات بازرگانی افزایش پیدا‬ ‫کند و مردم و سرمایه‌گذاران به سمت‬ ‫تولید حرکت کنند و در این شرایط است‬ ‫که شاهد رونق تولید در کشور خواهیم‬ ‫بود‪.‬وی با انتقاد از نرخ سود تسهیالت‬ ‫اعطایی به واحدهای تولیدی عنوان کرد‪:‬‬ ‫نرخ سود تسهیالتی که به بخش تولید‬ ‫داده می‌شود مناسب نیست و باال است‪.‬‬ ‫همچنین فرایند وام‌دهی بانک‌ها به حوزه‬ ‫تولید مناسب نیست و برای آنکه شاهد‬ ‫رونق تولید باشیم باید روند وام دهی‬ ‫بانک‌ها و نرخ سود تسهیالتی که توسط‬ ‫بانک‌ها ارائه می‌شود را اصالح کرد‪.‬‬ ‫مشکالت بسیاری برای حوزه تولید در‬ ‫خصوص بانک‌ها وجود دارد که این‬ ‫مشکالت بانکی ترمز تولید کشور را‬ ‫می‌کشد و باید در جهت اصالح این‬ ‫مسائل اقدام شود‪ .‬مشکالتی که بازارهای‬ ‫مالی برای تولید به وجود می‌آورد‪،‬‬ ‫کار تولید را دشوار کرده است و این‬ ‫مساله می‌طلبد که با اصالح مشکالت‬ ‫برای رونق تولید تالش شود‪.‬فرازمند‬ ‫با بیان اینکه عدم اطمینان از شرایط‬ ‫اقتصادی آینده مهمترین مشکل بخش‬ ‫تولید در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬این مساله‬ ‫یک عامل جدی و بسیار مهم است که‬ ‫تولیدکنندگان نسبت به شرایط اقتصادی‬ ‫آینده کشور نامطمئن هستند و این مساله‬ ‫باعث می‌شود تا رغبت کمتری برای‬ ‫ورود به حوزه تولید وجود داشته باشد و‬ ‫باید تالش کرد تا به روش‌های مختلف‬ ‫مساله نااطمینانی به آینده اقتصادی کشور‬ ‫را حل کرد‪.‬وی با بیان اینکه اکنون شرایط‬ ‫کشور برای تولید مناسب نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر شرایط سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی مناسبی در‬ ‫کشور برای تولید و ورود به این حوزه‬ ‫وجود ندارد و مشکالت بی‌شماری در‬ ‫این خصوص وجود دارد که کار تولید را‬ ‫دشوار کرده و همچنین انگیزه و توان را‬ ‫از تولیدکنندگانی که در این زمینه فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬گرفته است‪.‬‬ ‫اعتیادباترسفصلامتحانات‬ ‫آغازشد!‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫دوباره شروع شد! اضطراب و ترس از نمره‌های پایین‪ ،‬نگاه‌های معلم و استاد‪ ،‬پچ‌پچ‌های‬ ‫همکالسی‌های مثبت درسخوان اول کالس که برای رسیدن به آنها باید به‌هرقیمتی نمره باال‬ ‫بگیری‪ ،‬ترس از پاس نشدن دوباره و اجبار به برداشتن مجدد یک درس سخت‪ ،‬حفظ آبرو بین‬ ‫بچه‌های دانشگاه و خیلی ترس‌های دیگر باعث می‌شود تا جایی که در یک مرحله‌‪ ،‬یک زمان‪،‬‬ ‫دست به یک ریسک بزرگ و خطرناک بزنید و به حرف آدمی گوش دهید که زیادهم دلسوزتان‬ ‫نیست و فقط تظاهر به دلسوزی می‌کند‪.‬‬ ‫شروع شدن ایام امتحانات هم یک‬ ‫تهدید به حساب می‌آید و هم یک فرصت‬ ‫برای رفتن به مرحله باالتر‪ ،‬اینکه کدام راه را‬ ‫برایگذراندناینایامانتخابکنیدبستگی‬ ‫به درایت و میزان اعتمادبه‌نفس خود افراد‬ ‫دارد‪.‬وقتی سیستم آموزشی قدرت الزم برای‬ ‫آموزشابتداییترینمسئلهممکنکههمان‬ ‫نحوه درس خواندن در زمان امتحانات است‬ ‫رانداشتهباشد‪،‬طبیعیاستکهدانشجویانو‬ ‫دانش‌آموزان به‌دلیل استرس و ترس ازنمره‪،‬‬ ‫توانایی غلبه بر ترس‌های خود را نداشته و‬ ‫ترسشان به قدری بر ذهن غالب شود که راه‬ ‫را برای ورود در میان فروشندگان موادمخدر‬ ‫باز کرده تا فردمحصل را با اجبار به انجام‬ ‫یکرفتارپرخطرمثلمصرفقرص‌های‬ ‫مخدربرایافزایشتمرکزویادگیری‬ ‫مطالبسخت‪،‬وارددنیایسیاه‌رنگ‬ ‫اعتیادشود‪.‬موادمخدریکهبهقرص‌های‬ ‫شب‌امتحانیمعروفاست‪،‬همانآتش‬ ‫شعله‌وری است که پس از یکبار مصرف‬ ‫زبانه کشیده و تمام رویاها و حال و آینده‬ ‫جوانان و نوجوانان ساده را به خاکستر اعتیاد‬ ‫وگاهامرگتبدیلمی‌کند‪.‬رئیسپلیس‬ ‫مبارزه با مواد مخدر استان همدان از کشف‬ ‫‪ ۴۳‬کیلو گیاه مخدر گل و‪ ۲‬کیلوگرم شیشه‬ ‫در دوماهه نخست سال‌جاری خبرداد و‬ ‫گفت‪:‬متأسفانهافزایشضریب‌هوشی‪،‬سطح‬ ‫هوشیاریوکاهشخواب‌آلودگی‪،‬یکی‬ ‫از القاعات غلطی است که بین جوانان و‬ ‫نوجواناندررابطهبامصرفبرخیازگیاهان‬ ‫و مواد مخدر در حال شایع شدن هستند‪.‬‬ ‫سرهنگهادیقزوینهانتشارشایعاتیهمانند‬ ‫افزایشضریبهوشیبهدلیلمصرف‬ ‫گیاهان و مواد مخدر را از روش‌های تبلیغاتی‬ ‫قاچاقچیانموادمخدردانستومطرحکرد‪:‬‬ ‫داروهاوگیاهانراوانگردانگوناگونی‬ ‫از جمله شیشه و گل‪ ،‬همواره ازجمله‬ ‫موادمخدریهستندکهقاچاقچیانبرای‬ ‫فروش و کسب درآمد بیشتر اقدام به انتشار‬ ‫شایعاتی اعم از افزایش سطح هوشیاری و‬ ‫کم‌خوابیدربینجوانانبه‌ویژهدانشجویان‬ ‫ودانش‌آموزانمی‌کنند‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫معموالمصرفاین‌دستهازموادمخدر‬ ‫درغالبقرص‌هایشب‌امتحانی‪،‬ازسوی‬ ‫قاچاقچیانبهدانشجویانودانش‌آموزان‬ ‫پیشنهادمی‌شود‪،‬عنوانکرد‪:‬مصرفاین‬ ‫قبیل از مواد مخدر اعتیاد آور بوده و عوارض‬ ‫روحی و روانی مخربی را درپی دارد‪.‬قزوینه‬ ‫قرص‌های آرامش‌بخش را نیز از دیگر مواد‬ ‫مخدر و زیان‌بار دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برخیازقاچاقچیانویاافرادناآگاهبه‌منظور‬ ‫کاهشاسترسامتحانوکسبتمرکز‬ ‫بیشتراقدامبهمعرفیومصرفقرص‌های‬ ‫آراامش‌بخشمی‌کنند‪.‬بایدتوجهداشتکه‬ ‫مصرف این دسته از داروهایی که خارج از‬ ‫شبکهدانشگاه‌علو ‌مپزشکیبودهویاتهیهآن‬ ‫مشروطبراجازهپزشکامکان‌پذیراست‪،‬‬ ‫اعتیاد آور بوده و عوارض مخربی را بر جسم‬ ‫وروحافرادخواهدگذاشت‪.‬رئیس‌پلیس‬ ‫مبارزه با موادمخدر استان همدان در رابطه‬ ‫با میزان کشفیات این دسته از قرص‌های‬ ‫آرامش‌بخش‪،‬افزود‪:‬خوشبختانهمیزان‬ ‫کشفیات و مصرف این دسته از موادمخدر‬ ‫در استان بسیار محدود بوده است‪ .‬مدیر‬ ‫گروهسالمتروانی‪،‬اجتماعیواعتیاد‬ ‫معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫ابن‌سینایهمداندرتشریحقرص‌هایشب‌‬ ‫امتحانی‪،‬گفت‪:‬ریتالینجزوموادسازنده‬ ‫قرص اکس‪ ،‬کریستال و یا شیشه است که‬ ‫مقلدومحرکسیستمعصبیمرکزیمغز‬ ‫بوده و باعث بروز هوشیاری شدید می‌شود‪.‬‬ ‫حمیدرنجبرانباتأکیدبراینکهداروهاییکه‬ ‫دارایترکیباتیمانندامفتامینوجزئیتر‬ ‫از آن ریتالین را داشته‌باشد‪ ،‬به‌دلیل عوارض‬ ‫زیاد آن‌ها بر جسم و روح افراد باید حتما با‬ ‫تجویزپزشکدراختیارمصرفکنندهقرار‬ ‫گیرند‪،‬مطرحکرد‪:‬امفیتامین‌هاعمومابه‌دلیل‬ ‫افزایشیادگیریوتمرکزموردمصرف‬ ‫دانشجویانودانش‌آموزانهستند؛این‬ ‫درحالیستکهمصرفریتالینبرایافزایش‬ ‫تمرکزویادگیریهیچ‌گونهتوجیهدرمانی‬ ‫ندارد‪.‬وی با اشاره به شایعات موجود دررابطه‬ ‫بامصرفریتالینبه‌منظورافزایشتمرکز‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪:‬متأسفانهدانشجویانباتوجهبه‬ ‫شایعاتوصحبت‌هاینادرستاطرافیان‬ ‫خود اقدام به مصرف مواد اعتیاد آوری‬ ‫همانندریتالینمی‌کنند؛بایدتوجهداشتکه‬ ‫این دسته‌از موادمخدر تنها برای مدت زمان‬ ‫کوتاهیبرافزایشتمرکزوسطحهوشیاری‬ ‫اثرداشته و پس از گذشت مدت‌زمانی‬ ‫طوالنی به مرور عوارض مخرب خود را‬ ‫نشان خواهد داد‪.‬مدیر گروه سالمت روانی‪،‬‬ ‫اجتماعیواعتیادمعاونبهداشتیدانشگاه‬ ‫علومپزشکیابن‌سینایهمدانمصرف‬ ‫ریتالینراتنهابرایکودکان‪ ADHD‬مناسب‬ ‫دانستوگفت‪:‬ریتالینازجملهداروهای‬ ‫کنترلکنندهکودکانیاستکهبابیماری‬ ‫اختاللپیش‌فعالی_کمتوجهیدست‌وپنجه‬ ‫نرم‌می‌کنند؛اینکودکانبااستفادهازاین‬ ‫دارومی‌توانندنسبتبهمحرکموردنظر‬ ‫توجهکنند‪.‬رنجبرانمصرفریتالینتوسط‬ ‫افراد سالم و به‌طبع آن بروز عوارض مخرب‬ ‫اعتیادآور بر روی آنان‌را از جمله مشکالت‬ ‫و ترس‌های بیماران‪ ADHD‬در مصرف این‬ ‫قرص دانست و بیان کرد‪ :‬خانواده‌های این‬ ‫کودکان با مشاهده و یا شنیدن عوارض‬ ‫بلندمدت این دارو بر روی افراد سالم‪ ،‬دچار‬ ‫نگرانی شده و گاها از مصرف ریتالین به‬ ‫کودکانشانامتناءمی‌کنند؛ایندرحالیست‬ ‫کهتنهادارویکنترلکنندهاینکودکان‬ ‫ریتالینبودهوبرایآنانهیچ‌گونهعوارضی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ویوابستگیبهدارو‪،‬پرخاشگری‪،‬‬ ‫اختاللدرسیستمگوارش‪،‬افزایش‬ ‫ضربان قلب و فشار خون‪ ،‬کاهش وزن و‬ ‫روان‌پریشیراازجملهمهم‌ترینعوارض‬ ‫مصرفریتالینیاهمانقرص‌هایشب‬ ‫امتحانیدانستوتأکیدکرد‪:‬مصرفاین‬ ‫دارو مخدر به‌شکل طوالنی مدت و یا با دوز‬ ‫باال‪ ،‬این عوامل را شدیدتر کرده و در نهایت‬ ‫باعثبروزافسردگی‌هایشدید‪،‬جنون‪،‬‬ ‫انجامرفتارهاییبه‌منظورخودکشیویا‬ ‫خونریزی مغزی را در پی‌خواهد داشت‪.‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪824‬‬ ‫ایران زمین‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪824‬‬ ‫جامعه‬ ‫بوذهابمدیرانشهرداری‬ ‫هزینه‪400‬هزارتومانیبرایایا ‌‬ ‫باوجودداشتنخودرویدراختیار!‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از واریز ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به حقوق مدیران شهرداری بابت ایاب و ذهاب در حالی که خودرو در اختیار دارند‪ ،‬گالیه کرد‪.‬حجت نظری در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به بازداشت مهدی‬ ‫حاجتی ‪ -‬عضو شورای شهر شیراز گفت‪ :‬به نظر می‌رسد می‌بایست هر چه سریع‌تر شورای عالی استان‌ها به این موضوع ورود کند تا اعتماد مردم دچار خدشه نشود‪.‬وی در ادامه با بیان اینکه باخبر شدیم که مرکز تحقیقات ایران خودرو در حال انجام مطالعاتی‬ ‫برای تولید خودروهای دیزلی است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد شاهد افزایش آالیندگی در شهر تهران خواهیم بود‪.‬وی با بیان اینکه در برخی از کشورها از خودروهای دیزلی استفاده می‌شود اما از استانداردهای روز و کم آالینده استفاده می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬اوالً‬ ‫ما این فناوری را نداریم و از طرف دیگر نیز کشورهای دیگر در حال تغییر به سمت خودروهای برقی هستند و چه منطقی وجود دارد که ما به سمت استفاده از خودروهای دیزلی برویم‪.‬وی با اشاره به فیش حقوقی مدیران شهرداری و با بیان اینکه این افراد‬ ‫وسیله نقلیه در اختیار دارند اما ‪ ۴۰۰‬هزار تومان نیز به عنوان هزینه ایاب و ذهاب دریافت می‌کنند که قابل قبول نیست گفت‪ :‬با توجه به وضعیت بحران مالی در شهرداری الزم است که بازنگری جدی در پرداخت این مبلغ به مدیران صورت گیرد و حساسیت‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫دریاخواریدرخلیجفارس‬ ‫تراژدیغمگینکشور‬ ‫گزارش‬ ‫تراژدی غم انگیزی خلیج فارس را تهدید می‌کند؛ هر ارگانی در فکر بهره‌برداری از‬ ‫این منبع ثروت و سرمایه زیست محیطی هستند و هیچ‌کس به فکر خلیج همیشه‬ ‫فارس نیست‪.‬سرازیری فاضالب صنعتی و خانگی به خلیج فارس‪ ،‬ساخت و ساز‬ ‫در حاشیه دریا‪ ،‬حضور نفتکش‌ها اکوسیستم خلیج فارس را به نابودی کشانده این‬ ‫در حالی است که متولیان امر اقدامی برای بهبود حال خلیج همیشه فارس نکرده‌اند‪.‬‬ ‫در این رابطه خبرنگار برنا به سراغ محمد کبادی‪ ،‬فعال زیست محیط‪ ،‬رفت تا از‬ ‫آخرین وضعیت خلیج فارس اطالع کسب کند‪.‬این فعال محیط زیست در رابطه با‬ ‫وضعیت آبهای خلیج فارس به برنا گفت‪ :‬آلودگی خلیج فارس یکی از معضالت‬ ‫و تهدیدات اصلی این روزهاست که چندین عامل این آلودگی ها را تشدید می‬ ‫کند‪.‬وی با اشاره به عوامل آلوده کننده آب‌های خلیج فارس تصریح کرد‪ :‬عبور‬ ‫نفت‌کش‌های غول پیکر و تردد کشتی‌های تجاری و همچنین تخلیه فاضالب‬ ‫صنعتی و خانگی از جمله عواملی است که آلودگی های بی شماری را برای خلیج‬ ‫فارس به جای می‌گذارند‪.‬کبادی تاکید کرد‪ :‬حدود ‪ 007‬لیتر بر ثانیه فاضالب شهری‬ ‫و صنعتی وارد خلیج فارس می‌شود‪ .‬در این رابطه بارها و بارها اعضای شورای‬ ‫شهر و دانشجویان دانشگاه پیام نور از دادستانی درخواست داشتند که با این قضیه‬ ‫برخورد صورت بگیرد‪.‬این فعال محیط زیست در ادامه با اشاره به اثرات حضور‬ ‫نفتکش‌ها در خلیج فارس خاطرنشان کرد‪ :‬قوانینی در خصوص حضور نفتکش‌های‬ ‫غول پیکر که در هنگام سانحه و هر گونه شرایطی که سبب آلودگی آب‌های‬ ‫خلیج فارس می‌شود‪ ،‬وجود دارد؛ برای این سبک آلودگی‌ها‪ ،‬پروتکل‌هایی وجود‬ ‫دارد که وارد عمل می‌شوند‪.‬کبادی در رابطه با مشکالتی که نفتکش‌ها برای خلیج‬ ‫فارس می‌توانند ایجاد کنند؛ تاکید کرد‪ :‬نفتکش‌ها می‌تواند نشتی داشته باشد و یا از‬ ‫موتورهایشان آلودگی متصاعد شود و به هر دلیل دیگری ممکن است این آلودگی‬ ‫به خلیج فارس وارد شود چرا که حجم وسیعی از مواد سوختی در این آب ها تردد‬ ‫می کند‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬انتهای خلیج فارس و مدل عبور آب به گونه ای است که‬ ‫تمامی آلودگی ها در مناطق مختلف پخش می شود‪.‬این فعال زیست محیطی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مرگ دسته جمعی ماهی‌ها و جانداران دریایی که سبب قرمز شدن آب خلیج‬ ‫می‌شود جزو این آسیب‌هاست‪ .‬اما بیش از این‌ها آلودگی فاضالب‌های صنعتی‬ ‫و خانگی است که به آب خلیج فارس وارد می شود و خود تراژدی غم انگیزی‬ ‫است‪.‬کبادی در ادامه عنوان کرد‪ :‬یکی از اعضای شورای شهر در سال ‪ 4931‬و در‬ ‫اعتراض نمادین‪ ،‬خود را جلوی یکی از این لوله‌های فاضالب انداخت‪ .‬در آن زمان‬ ‫مسئولین در مدت کوتاهی به تکاپو افتادند اما ما هنوز شاهد ورود فاضالب به آب‬ ‫خلیج فارس هستیم‪ .‬بندرعباس ‪ 7‬خور یعنی خروجی دارد که کل آن‌ها مملو از‬ ‫زباله و محلی برای معتادین است که متاسفانه این آب‌ها وارد خلیج فارس می شود‬ ‫و اکوسیستم را به هم می زند‪.‬وی در رابطه با نحوه عملکرد متولیان امر اظهار کرد‪:‬‬ ‫کنترل فاضالب شهری بر عهده مسئولین آب و فاضالب است‪ .‬تاکنون اتفاقی برای‬ ‫توقف این امر نیفتاده است و تنها در حد صحبت است‪ .‬گفته شده کارهایی انجام‬ ‫شده است اما تغییری تا کنون ندیده ایم‪.‬کبادی با بیان برخی اعتراضات فعالین محیط‬ ‫زیست عنوان کرد‪ :‬یک‌بار دانشجویان دانشگاه پیام نور نامه ای سرگشاده به دادستان‬ ‫بندر عباس نوشتند و خواستند پیگیری جدی صورت بگیرد تا مشخص شود چه‬ ‫کسی کوتاهی می‌کند‪ 007 .‬لیتر در ثانیه حجم وحشتناکی است که به آب‌های خلیج‬ ‫فارس وارد می شود که در جریان جذر و مد کل این آلودگی در خلیج فارس‬ ‫پخش می شود‪.‬این فعال محیط زیست با اشاره به وضعیت کنونی آب‌های خلیج‬ ‫فارس گفت‪ :‬آب خلیج فارس همراه گرمای زمین‪ ،‬گرم شده که سبب مرگ تعداد‬ ‫بیشماری مرجان های شده است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬دریاخواری یکی از نابودکننده‌ترین‬ ‫اتفاقات در کناره خلیج فارس است‪ .‬به بهانه توسعه ساحل؛ ساخت و ساز انجام‬ ‫می شود که تیشه بر ریشه محیط زیست خلیج فارس زده است‪ .‬تخریب ساحل به‬ ‫بهانه توسعه ساحل انجام می شود که خیلی غم انگیز است‪ .‬سواحل شرقی و غربی‬ ‫بندرعباس پیست دوچرخه‪ ،‬پالژ و بازار راه افتاده است که البته خوب است اما‬ ‫مشکل اینجا است که حریم ساحل حدود ‪ 06‬متر است و این حریم رعایت نشده‬ ‫است‪ .‬بی توجهی به حریم دریا صورت گرفته این در صورتی است که بارها و بارها‬ ‫برخی مسئولین و حتی نماینده ولی فقیه از طریق تریبون نمازجمعه خواسته که مقابل‬ ‫مسائلی چون دریاخواری و مشکالت زیست محیطی گرفته شود اما همچنان خبری‬ ‫نشده است‪.‬کبادی ادامه داد‪ :‬مردم بندر عباس در گذشته بیشترین غذایی که سر سفره‬ ‫داشتند ماهی و غذاهای دریایی بود اما در حال حاضر شاهد آلودگی محیط زیست‬ ‫هستیم که آب کثیفی در خورها ریخته می‌شود سبب شده تا رغبت زیادی به استفاده‬ ‫از ماهی نداشته باشند‪.‬این فعال محیط زیستی افزود‪ :‬بومیان به خصوص کودکانی که‬ ‫در ساحل بازی می‌کنند درگیر بیماری های پوستی هستند که ارمغان ورود فاضالب‬ ‫به دریاست‪.‬کبادی در پایان تاکید کرد‪ :‬حدود ‪ 0882‬گونه جانوری و گیاهی در خلیج‬ ‫فارس و دریای عمان داریم که شناسایی شده‌اند اما امروزه به دلیل آلودگی‌های‬ ‫موجود همگی در حال نابودی است‪.‬‬ ‫"حوزهشهرسازی"دررتبهاول‬ ‫اخذ رشوه از مردم‬ ‫شیب کاهش تخلفات در شهرداری ُکند است؛‬ ‫باجنگیتمامعیارمواجهیم‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫معاونکلوزارتبهداشتبابیاناینکهوارداتدارویمشابهتولیدداخلخطقرمزوزارتبهداشتاست‪،‬درعینحالدرباره‬ ‫علتاستقرارشرایطقرارگاهیدرسازمانغذاوداروتوضیحداد‪.‬دکترایرجحریرچیدرمراسمتکریمومعارفهرئیسسازمان‬ ‫غذاوداروبااشارهبهاینکهتاسال‪ ۲۰۰۸‬سازمانبهداشتجهانیومراکزعلمیسالمتجهانسههدفبراینظامسالمتمتصور‬ ‫بودند‪،‬گفت‪:‬افزایشسالمتمردم(طولعمر‪،‬کیفیتزندگیوغیره)‪،‬کاهشمخاطراتمالیناشیازبیماری‌هاوافزایش‬ ‫سازآنکارایینیزب ‌هعنوانهدفچهارم‬ ‫رضایتمردموپاسخگوییبهنیازهایبهداشتیودرمانیازجملهایناهدافبودندکهپ ‌‬ ‫مطرحشد‪.‬ویبااشارهبهاینکهکاهشهزینه‌هایبیماری‌هاآن‌قدرمهماستکهازاهدافاصلینظامسالمتبرشمردهمی‌شود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در حوزه سالمت متوسط پرداخت از جیب مردم در دنیا‪ ۲۴‬درصد و در آمریکا‪ ۱۸‬درصد است‪ .‬این عدد در کشور‬ ‫ما پنج سال قبل از اجرای طرح تحول سالمت‪ ۵۴‬درصد بود که در حال حاضر به‪ ۳۵‬درصد رسیده است؛ درحالی‌که کشوری که‬ ‫پرداختازجیبباالی‪ ۲۰‬درصدباشد‪،‬رسیدنبهاهدافکاهشهزینه‌هاراغیرممکنمی‌کند‪.‬بهگفتهمعاونکلوزارتبهداشت‪،‬‬ ‫دراهدافتعیین‌شدهدرجدولمندرجدرماده‪ ۷۴‬قانونبرنامهتوسعهششم‪،‬بایدمیزانپرداختازجیبمردمبه‪ ۲۵‬درصدبرسد‪.‬‬ ‫تاندرکارانحوزهسازمانغذاودارو‪،‬ازسرپرستجدیداینسازمانخواستتا‬ ‫حریرچیباابالغتقدیردکترنمکیازتمامدس ‌‬ ‫اهدافچهارگانهنظامسالمترادرتماماموراینسازمانلحاظکند‪.‬ویبااشارهبهشرایطجنگاقتصادیدرکشورگفت‪:‬دراین‬ ‫شرایطسخت‪،‬وظیفهبهداشتودرمانسنگین‌ترمی‌شود؛چراکهوقتیمعیشتمردمدچارمشکلمی‌شود‪،‬اولینچیزیکهازسبد‬ ‫خانوارکممی‌شود‪،‬موضوعبهداشتودرماناست‪.‬معاونکلوزارتبهداشتبابیاناینکهعلی‌رغمادعایدروغآمریکایی‌ها‬ ‫مبنیبرعدمتحریمدارووتجهیزات‪،‬عنوانکرد‪:‬باایجادمحدودیت‌هایارزیومشکلانتقالپول‪،‬عم ً‬ ‫الدارووتجهیزاتمشمول‬ ‫تحریم‌هاهستند‪.‬ویبابیاناینکهدرحالحاضرباکمبوددارویشدیدیمواجهنشده‌ایم‪،‬تصریحکرد‪:‬وزیربهداشتشرایط‬ ‫قرارگاهیرابرایسازمانغذاوداروپیش‌بینیکردند‪.‬وقتیرئیس‌جمهورمی‌گویدشرایطسخت‌ترازجنگاست‪،‬بایدباور‬ ‫کنیمدربرخیزمینه‌هاازجملهاقتصادباجنگتمام‌عیارمواجههستیموبایدسیستمرابرمبنایشیوه‌هایجهادیدرنظرداشتهباشیم‪.‬‬ ‫بنابراینوزیربهداشتدرکناردکترشانهسازبااختیاراتکاملفعالیتخواهندکرد‪.‬اعضایقرارگاهنیزمشخصشدند‪.‬ویبااشاره‬ ‫بهتأکیدوزیربهداشتدرراستایحمایتازتولیدداخلعنوانکرد‪:‬بخشاصلیناشیازاینرویکرددیدگاهیبودکهازگذشته‬ ‫درزمینهتولیدوجودداشتوبخشیدیگرنیزبهدلیلشرایطسختدسترسیارزیوشرایطاقتصادیاست‪.‬حریرچیباتأکیدبر‬ ‫اینکهوارداتدارویمشابهتولیدداخل‪،‬خطقرمزوزارتبهداشتاست‪،‬عنوانکرد‪:‬وارداتداروییکهدرداخلتولیدمی‌شود‬ ‫وتواناییتأمینبازارداخلیراداردممنوعشد‪،‬وزارتبهداشتبادقتبازارداروراکنترلمی‌کندتامانندبازارخودرونشود؛‬ ‫به‌طوری‌کهاگرداروهایتولیدداخلکیفیتالزمرانداشتهباشندازدسترسخارجومجوزوارداتآنصادرمی‌شود‪.‬بنابرایناز‬ ‫گزینهوارداتب ‌هعنواناهرمکنترلبازاراستفادهمی‌کنیم‪.‬داروبایدباقیمتمناسبوکیفیتباشد؛چراکههدفماسالمتمردم‬ ‫است‪.‬معاونکلوزارتبهداشتبااشارهبهاینکهاولویتاصلیوزارتبهداشتتأمینداروولوازممصرفیگفت‪:‬ایجاداطالعات‬ ‫شفافوداشبوردیمناسبدرمورداطالعاتداروییواستقرارسیستم‪ HIC‬مناسببایددراینزمینهموردتوجهقرارگیرد‪.‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه سهم دارو از پرداختی جیب مردم درگذشته‪ ۱۶‬الی‪ ۱۹‬درصد بود‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در‪ ۱۰‬سال گذشته به باالی‪۳۰‬‬ ‫درصدرسیدهاست‪.‬حریرچیبااشارهبهاینکهدرآمریکاواروپاجنسآسیاییموردتائیداتحادیهاروپامصرفمی‌شود‪،‬افزود‪:‬مادر‬ ‫جامعهخطقرمزخودراجنساروپاییوآمریکاییگذاشته‌ایم‪،‬اینباورغلطاست‪،‬درحالی‌کهازاقالمیکهاستانداردهایالزمرا‬ ‫داردمی‌توانیماستفادهکنیم؛رویکردبهشرقبایددرموردتجهیزاتیکهبااستانداردالزمباشد‪،‬موردتوجهقرارداد‪.‬‬ ‫به صورت تذکر در صحن شورا‪ ،‬یا ارسال نامه به شهرداری‪ ،‬موضوعات را پیگیری می‌کنند‪.‬فراهانی‬ ‫در ادامه بیان کرد‪ :‬در شورا طرحی را با عنوان تشویق گزارشگران فساد در درون شهرداری به‬ ‫تصویب رسانده‌ایم تا از کسانی که فسادی را گزارش و معرفی می‌کنند تشویق و حمایت شود‪ .‬در‬ ‫رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت‪ :‬برخی تغییر و تحوالت در برنامه توسعه سوم شهرداری و بودجه مصوب نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است تا در صورتی‬ ‫رده‌های باال و میانی شهرداری به دلیل دریافت رشوه و تخلف صورت گرفته که در درون و بیرون شهرداری از مردم گزارشاتی دریافت شود که به شناسایی فساد منتهی شود‪،‬‬ ‫است‪.‬مساله دریافت رشوه در شهرداری یکی از چالش‌های حوزه شهری محسوب مردم مورد تشویق قرار گیرند‪.‬وی با بیان اینکه کاهش دریافت رشوه در شهرداری به ارزیابی‌های‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مداوم نیاز دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شورا باید ارزیابی‌های مداوم و پیوسته درباره دریافت رشوه و فساد در‬ ‫شهرداری داشته باشد تا مشخص شود‪ ،‬این اقدامات تا چه اندازه توانسته است‪ ،‬فضا را در شهرداری‬ ‫رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت‪ :‬برخی تغییر و تحوالت در رده‌های باال و میانی‬ ‫سالمتر کند‪ ،‬اگرچه ما هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله داریم‪.‬فراهانی درباره اینکه طی این مدت‬ ‫شهرداری به دلیل دریافت رشوه و تخلف صورت گرفته است‪.‬مساله دریافت رشوه در شهرداری‬ ‫چه میزان گزارش مردمی درباره اخذ رشوه دریافت شده است و همچنین درباره میزان کاهش یا‬ ‫یکی از چالش‌های حوزه شهری محسوب می‌شود‪ .‬مجید فراهانی‪ ‌،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫افزایش تخلفات گفت‪ :‬مرتبا دریافت گزارشات مردمی درباره مشکالت شهری و مسائلی که مرتبط‬ ‫شورای شهر تهران‪ ،‬در آغازین روزهای فعالیت شورای پنجم‪ ،‬اعالم کرده بود‪ ،‬از یک سوم ارباب‬ ‫با مدیران شهری است را دریافت می‌کنم‪ .‬علی‌‌رغم مشکالت اقتصادی که امروز در شهر تهران‬ ‫رجوع‌ها در شهرداری تهران رشوه دریافت می‌شود‪ ،‬اکنون نزدیک به دو سال از شروع به کار‬ ‫با آن مواجه هستیم‪ ،‬سیر نزولی تخلفات شهرداری در این مدت کاملا مشهود است‪ ،‬اگرچه شیب‬ ‫این شورا می‌گذرد و شهرداری در این مدت با تغییرات مختلفی در بدنه مدیریتی خود روبرو بوده‬ ‫این کاهش کند است و این مساله مورد اعتراض ما است‪ .‬باید تالش شود تا با ابزارهایی که به آنها‬ ‫است‪ .‬حال سوال این است‪ ،‬آیا با وجود شعارهای فسادستیز شورای پنجم به عنوان نهاد نظارتی و‬ ‫اشاره کردم‪ ،‬کاهش تخلفات سریعتر رخ دهد‪.‬عضو شورای پنجم همچنین درباره حوزه‌هایی که‬ ‫تغییر مدیران شهرداری دریافت رشوه در این نهاد کاهش یافته است؟مجید فراهانی (رئیس کمیته‬ ‫درون شهرداری بیشترین دریافت رشوه از شهروندان در آنها گزارش شده است نیز گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫بودجه شورای شهر تهران) دراین باره گفت‪ :‬شهرداری تهران یک نهاد خدماتی است و مستقیما‬ ‫میزان تخلفات از گزارشات مردمی در حوزه شهرسازی رخ می‌دهد و پس از آن خدمات شهری در‬ ‫با ارباب رجوع در تماس است‪ ،‬بدیهی است که زمینه بروز تخلف نیز در آن طی دهه‌های گذشته‬ ‫جایگاه دوم قرار دارند‪ .‬حوزه فنی وعمرانی شهری نیز در جایگاه سوم اخذ رشوه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همواره وجود داشته است‪.‬وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقدامات در شورای پنجم پیگیری‬ ‫وی در انتها با اشاره به اینکه در این مدت برخی جابه‌جایی‌ها در شهرداری به دلیل تخلفات بوده‬ ‫مبارزه با تخلفات در شهرداری بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از آغاز به کار شورای پنجم سه اقدام مهم‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی تغییر و تحوالت در رده‌های باال و میانی شهرداری به دلیل دریافت رشوه‬ ‫برای مبارزه با فساد و دریافت رشوه در شهرداری صورت گرفت و تالش شد تا از طریق برخورد‬ ‫و تخلف در شهرداری بوده است‪.‬منبع‪:‬ایلنا‬ ‫فرایندی‪ ،‬شفافیت و مکانیزه کردن امور به صورت سیستمی با مفاسد برخورد شود‪.‬فراهانی در‬ ‫ادامه با تشریح جداگانه این سه اقدام درباره شیوه عمل برخورد فرایندی تصریح کرد‪ :‬در برخورد‬ ‫فرایندی چند اقدام اساسی صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که در صورتی که بروز تخلف از مدیر‬ ‫یا کارمندی محرز شود‪ ،‬متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد و به صورت قانونی با آنها‬ ‫برخورد می‌شود‪ ،‬همچنین برکناری مدیران متخلف نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود‪ :‬در شورای پنجم سعی کردیم تا از طریق شفافیت‬ ‫به عنوان مهمترین شعار این دوره شورا‪ ،‬هر اقدامی که در شهرداری تهران انجام می‌شود را به‬ ‫اطالع مردم برسانیم‪ .‬برای مثال در انعقاد قراردادها و برگزاری مناقصات‪ ،‬شورا نحوه برگزاری‪،‬‬ ‫انتخاب برنده‪ ،‬قیمتی که در مناقصه برنده شده است‪ ،‬زمان پیشنهادی‪ ،‬محتوای کار و شرح خدمات‬ ‫را نه تنها در اختیار شرکت‌کنندگان در مناقصات‪ ،‬بلکه به اطالع عموم مردم می‌رساند و این اقدام‬ ‫در تمامی حوزه‌های شهرداری‪ ،‬از شهرسازی گرفته تا فنی‪ ،‬عمرانی و خدماتی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫فراهانی با اشاره به اینکه مساله شفافیت یکی از راهبردهای اساسی در شورا است و برای آن کمیته‬ ‫مجزایی تشکیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی مصوبات باید پیوست شفافیت داشته باشند و مردم به‬ ‫عنوان صاحبان اصلی شهرداری باید مطلع شوند‪ ،‬عوارض و پولی که در اختیار شهرداری قرار‬ ‫می‌دهند‪ ،‬چگونه هزینه می‌شود‪.‬وی با بیان اینکه تخلف مسال‌های است که اساسا به صورت پنهان‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬موضوعی که به صورت آشکار انجام شود که تخلف نیست‪ ،‬در نتیجه مساله‬ ‫نورافکن انداختن بر روی فعالیتهای شهرداری و تحقق شهرداری شیشه‌ای در همه ابعاد و حوزه‌ها‬ ‫یکی از کارهایی است که کمک کرد تا میزان دریافت رشوه در این نهاد کاهش پیدا کند‪.‬عضو‬ ‫شورای پنجم در ادامه افزود‪ :‬حرکت کردن به سمت شهر هوشمند و مکانیزه کردن فعالیت‌ها نیز‬ ‫یکی از اقدامات بسیار موثری است که می‌تواند از میزان تخلفات و دریافت رشوه در شهرداری‬ ‫بکاهد‪ .‬به میزانی که بتوانیم از ابزارهای ‪ ICT‬استفاده کنیم و فعالیت شهری را به صورت آنالین‬ ‫انحام دهیم و به دنبال تحول دیجیتال در شهر باشیم‪ ،‬به همان میزان در درون شهرداری با تخلفات‬ ‫کمتری روبرو خواهیم شد‪ .‬در واقع به میزانی که فعالیت‌های درون شهرداری مکانیزه شود‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اینکه کارها با سرعت و کیفیت باالتری انجام می‌شود‪ ،‬فساد کمتری نیز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تسهلیگری و افزایش مکانیزم‌هایی که مردم از طریق آن بتوانند گزارش‬ ‫تخلفات را به ما برسانند نیز در کاهش وقوع تخلف و دریافت رشوه از ارباب رجوع موثر است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬زمانی که مردم بتوانند مشکالت خود را به راحتی منعکس کنند‪ ،‬در کاهش دریافت‬ ‫رشوه موثر خواهد بود‪ .‬امروز ابزارهای مختلفی هم از طریق سایت‌های اینترنتی و هم از طریق‬ ‫تلفن‌های ‪ 1888‬و ‪ 137‬وجود دارد و مردم می‌توانند مشکالت و تخلفات رخ داده را منعکس کنند‪.‬‬ ‫اعضای شورا نیز مرتبا این گزارشات را دریافت می‌کنند و از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند‪،‬‬
‫رژیمصهیونیستینگرانبرنامههسته‌ایوموشکیعربستان‬ ‫سایت عبری زبان "نتزیو نت" گزارش داد‪ ،‬رژیم صهیونیستی نگران گام‌های جدید سعودی‌ها در زمینه‌های موشکی و هسته‌ای است‪.‬روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم به نقل‬ ‫از این سایت عبری زبان نوشت‪ ،‬رژیم صهیونیستی نسبت به برنامه هسته‌ای عربستان‌ و برنامه موشک‌های بالستیک پیشرفته این کشور که در چارچوب طرح تحول عربستان برای‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۰‬قرار می‌گیرند‪ ،‬شدیدا نگران و مضطرب است‪.‬این سایت عبری زبان افزود‪ ،‬مسؤوالن اطالعاتی رژیم صهیونیستی نسبت به این گام عربستان نگران هستند و معتقدند‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری آمریکا چشمانش را به روی آن بسته است‪.‬سایت نتزیو نت به نقل از مسؤوالن اطالعاتی رژیم صهیونیستی آورده است‪ ،‬اسرائیل چه بسا عربستان‬ ‫را خطری واقعی برای خود در مرحله آینده قلمداد کند‪.‬به موجب گزارش این سایت عبری زبان‪ ،‬جهان عرب طبق منافع منطقه‌ای خود حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫نتانیاهو در کابوس‬ ‫شورش درون حزبی‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪824‬‬ ‫بین الملل‬ ‫با وجود آنکه نتانیاهو‪ ،‬انحالل کنست(پارلمان) و‬ ‫انتخابات مجدد را گزینه ناگزیر خود برای خروج از بحران‬ ‫عدم توافق با قطب‌های دلخواه ائتالف کابینه اعالم می‌کند ‪،‬‬ ‫اما موج اعتراضات به این اقدام وی عالوه بر رقبا و مخالفان‬ ‫به ساختار حزبش نیز کشیده شده است‪.‬روزنامه معاریو در‬ ‫گزارشی در این رابطه خبر داد صدای اعتراض از رده های‬ ‫متوسط لیکود به ویژه شخصیت هایی که موفق به راهیابی‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات و انتقادات اخیر مقامات اروپایی از ایران نیز گفت‪ :‬اروپایی‌ها در‬ ‫موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند‪ ،‬حتی در حوزه‌هایی که ارتباطی به برجام ندارد‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫ظریف‬ ‫ظریف‪ :‬اروپایی‌ها در موقعیتی‬ ‫نیستند که از ایران انتقاد کنند‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات و انتقادات اخیر مقامات اروپایی از ایران نیز گفت‪ :‬اروپایی‌ها در موقعیتی‬ ‫نیستند که از ایران انتقاد کنند‪ ،‬حتی در حوزه‌هایی که ارتباطی به برجام ندارد‪.‬‬ ‫محمدجوادظریفوزیرامورخارجهجمهوریاسالمیایرانروزیکشنبهازمدرسهعالمه‬ ‫حلیبازدیدکرد‪.‬ظریفدرحاشیهدیدارازمدرسهعالمهحلیودرپاسخبهسؤالخبرنگاراندرباره‬ ‫سفرقریبالوقوعشینزوآبهنخستوزیرژاپنبهتهرانگفت‪:‬درشرایطیکهدولتآمریکاازیک‬ ‫طرففشارهاراافزایشمی‌دهدوازطرفیدیگربه‌دروغادعامی‌کندکهتمایلبهمذاکرهدارد‪،‬‬ ‫جمهوریاسالمیایرانبایدنگرشخودوواقعیاترابرایدنیابیانکند‪،‬اینکهنیازاستتادنیادر‬ ‫برابرسیاست‌هاییکجانبه‌گرایانهآمریکاوهمچنیندربرابرفشارهاییکهامروزبههمهدنیاواردمی‌کند‪،‬‬ ‫واکنشنشاندهد‪.‬شمانحوهرفتارآمریکارابامکزیکدیدید‪،‬حتیتوافقیکهخودآقایترامپ‬ ‫بعدازنفتاامضاکردهبودمالحظهکردیدکهچگونهبراییکموضوعجدیدازهمانتوافقدرواقع‬ ‫باج‌خواهیکردومجبورکرددولتمکزیکراکهسیاست‌هایشراعوضکند‪،‬یادرحوزه‌هایدیگر‬ ‫اینسیاستراادامهمی‌دهدمانندروشیکهباچیناتخاذکردهولذاجمهوریاسالمیالزماستکه‬ ‫درصحنهسیاسیفعالباشد‪،‬ماباکشورهایدوستخودمانگفتگومی‌کنیم؛مسئولیت‌هایخودشان‬ ‫راهمدرقبالتوافقهسته‌ایوهمدرقبالآیندهنظامبی ‌نالمللبهآنهاتوضیحمی‌دهیم‪،‬اگراقدامیبتوانند‬ ‫انجامدهنددرزمینهمتوقفکردنجنگاقتصادی‪،‬به‌خاطراینکهآنچهاکنوندرحالاتفاقافتادناست‬ ‫جنگاقتصادیآقایترامپاستوویصریحاًگفتهکه"ماواردجنگاقتصادیشده‌ایم"‪.‬وزیرامور‬ ‫خارجهکشورماندرادامهافزود‪:‬جنگاقتصادیمعنایشکام ً‬ ‫المشخصاست‪.‬درجنگنظامیشما‬ ‫می‌توانیدفقطبانظامیانطرفباشید‪،‬امادرجنگاقتصادیجنگشماعلیهمردمعادیاست‪،‬وآقای‬ ‫ترامپ این را اعالم کرده است که با مردم ایران سر جنگ دارد‪ ،‬و این را باالخره ما باید راهی پیدا کنیم‬ ‫تااینواقعیتبهدنیامنتقلشود‪،‬کهبه‌نظربندهسفرآقایهایکوماسوزیرخارجهآلمانوسفرآقای‬ ‫شینزوآبهدردوروزآیندهوهمچنینبعدازآنسفرآقایدکترروحانیبهبیشککودوشنبهکهفرصت‬ ‫دیداربارهبرانکشورهایمهمراپیداخواهدکرد‪،‬درواقعفرصتیاستبرایجمهوریاسالمیایران‪،‬‬ ‫همبرایتبیینسیاست‌هایشوهمبرایروشنکردنآیندهپیشِ‌رو‪،‬وهمبرایپیداکردنراه‌حلیبرای‬ ‫برخوردباسیاست‌‌هاییکهتمامدنیاراهدفگرفتهاستوهدفآنفقطایراننیست‪.‬ظریفدرادامه‬ ‫ودرواکنشبهاظهاراتوانتقاداتاخیرمقاماتاروپاییازایراننیزگفت‪:‬اروپایی‌هادرموقعیتینیستند‬ ‫کهازایرانانتقادکنند‪،‬حتیدرحوزه‌هاییکهارتباطیبهبرجامندارد‪.‬سیاست‌هایغربواروپادرمنطقه‬ ‫ماجزخسارتبرایمنطقهنتیجه‌اینداشتهاست‪.‬برخیکشورهامثلآلمانفروشتسلیحاتبهعربستان‬ ‫برایبمبارانمردمیمنرامتوقفکر ‌د‌هاندولیبرخیکشورهااینکاررانکرد‌هاند‪.‬مجموعاًغرببه‬ ‫رژیم‌هایخودکامهدرمنطقهمااجازهدادهتاجنایتانجامدهند‪،‬ولذاضروریاستتااینبحث‌ها‬ ‫مطرحشود‪.‬ویدرادامهافزود‪:‬اروپایی‌هابه‌عنواناعضایبرجاموظیفهدارند‪،‬وخب‪،‬اینها(اروپایی‌ها)‬ ‫بایدپاسخدهندکه؛آنچهبرجاممشخصاًاعالممی‌کندوهمچنینقطعنامه‪ 2231‬مطرحکردهوایناست‬ ‫کهبایدشرایطروابطاقتصادیایرانعادی‌سازیشود‪،‬چقدراینعادی‌سازیراانجامداد‌هاند‪،‬دربرجام‬ ‫اقداممهمنیستبلکهنتیجهمهماست‪،‬بایدبگویندکهچهنتایجیگرفت ‌هاند‪،‬اینکه"ماتالشکردیمو‬ ‫نشد"مانیزمی‌توانیمازاینبهبعدتالشکنیمونشود‪.‬‬ ‫به کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) شده بودند ‪ ،‬شنیده می‬ ‫شود‪.‬به نوشته این روزنامه عبری زبان موج این اعتراضات به‬ ‫حدی است که می توان آن را در قالب یک شورش تجسم‬ ‫کرد‪.‬معاریو در گزارشی تحلیلی در این رابطه نوشت هرج‬ ‫و مرج در داخل لیکود به حدی رسیده است که کنترل آن‬ ‫به سختی توسط نتانیاهو امکان پذیر است این در حالی‬ ‫است که تساحی هانگبی یکی از شخصیت های بارز لیکود‬ ‫در موضعی متضاد با گفته های نتانیاهو اعالم کرد ‪ ،‬امکان‬ ‫تشکیل دولت وحدت ملی بعد از انتخابات آتی وجود دارد‪.‬‬ ‫به نوشته این روزنامه‪ ،‬در حالی که لیکود دستخوش چند‬ ‫دستگی و اختالف شده است ‪ ،‬آویگدور لیبرمن با توزیع‬ ‫مبالغ قابل توجه در میان مهاجران روس تبار ‪ ،‬تالش دارد‬ ‫تا جایگاه حزبش " اسرائیل خانه ما" (یسرائیل بیتینو)‬ ‫را در مقابل لیکود تقویت ببخشد‪.‬در این حال متحدین‬ ‫راستگرای نتانیاهو هم اقدام وی را در انحالل کنست یک‬ ‫کار اشتباه توصیف و تاکید کردند این کار به طور حتم‬ ‫به زیان لیکود خواهد بود‪.‬بسیاری از متحدین نخست وزیر‬ ‫رژیم صهیونیستی اعالم می کنند هدف اصلی او از این‬ ‫اقدام دور کردن زمان آغاز محاکمه خود به دلیل فساد است‬ ‫‪ ،‬امری که آنها را واداشته است تا به فکر تشکیل ائتالفی‬ ‫بدون لیکود باشند ‪ ،‬ائتالفی که بتواند به سلطه وی در رژیم‬ ‫صهیونیستی پایان دهد‪.‬‬ ‫صف میانجی‌گری در تهران‬ ‫میانجیگران در راه تهران هستند؛ ایا آنها حامل پیامی هستند؟ از سه میانجیگر اروپایی‪ ،‬اسیایی و خاورمیانه‌ای کدام یک می تواند ایران را مجاب به مذاکره کند؟ آیا مذاکره میان دو طرف‬ ‫آمریکا و ایران در حال انجام است؟ هفته پر ترافیک دیپلماسی در تاریخی ترین لحظات‪ ،‬قرار است سرنوشت جنگ و صلح کشورمان را تعیین کند؛تحلیل های داغ رسانه های جهان را در این‬ ‫گزارش بخوانید‪.‬‬ ‫وزیر خارجه آلمان قرار است روز دوشنبه با وزیر خارجه‬ ‫کشورمان دیدار کند‪ .‬دیداری سرنوشت ساز برای نجات برجام‪.‬‬ ‫اما آنچه رسانه های خبری می گویند تنها نجات برجام نیست بلکه‬ ‫حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از تنش های بیشتر میان تهران‬ ‫و واشنگتن است‪ .‬به گفته منابع خبری غرب سفر هایکو ماس‬ ‫وزیر خارجه آلمان در راستای تالش برای اجرای اینستکس و‬ ‫راضی کردن ایران به تعهدات برجامی است‪.‬اما دستگاه سیاست‬ ‫خارجی ایران در هفته جاری تنها میزبان وزیر خارج آلمان‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه رویداد مهمتری که قرار است در این هفته شاهد‬ ‫آن باشیم سفر نخست وزیر ژاپن برای انجام میانجیگری است‪.‬‬ ‫سفر هایکو ماس در مقام وزیر خارجه آلمان در نوبه خود بسیار‬ ‫کم سابقه بوده است؛ پس از شدت گرفتن تنش میان آمریکا و‬ ‫ایران‪ ،‬وزیر خارجه آلمان پس از معاون وزیر خارجه انگلیس‬ ‫دومین مقام اروپایی است که در این وضعیت به تهران می آید‪.‬‬ ‫روزنامه زوددویچه سایتونگ در یادداشتی با اشاره به سفر «هایکو‬ ‫ماس» وزیر خارجه آلمان به ایران نوشت‪ :‬تالش ها و فعالیت‬ ‫های بسیاری برای انجام سفر وزیر خارجه آلمان به ایران انجام‬ ‫شده و این حاکی از خاص بودن شرایط و اهمیت این سفر دارد‪.‬‬ ‫این روزنامه آلمانی با اشاره به گفتگوهای ماس و مقامات ایرانی‬ ‫درباره توافق هسته ای نوشت‪ :‬ماس استدالل های متعددی آورده‬ ‫است که نمی توان در حالی که دستاوردهای دندان گیری از این‬ ‫توافق عاید ایران نشده‪ ،‬انتظار پایبندی همه جانبه آنها از این توافق‬ ‫را داشت‪.‬آنچه برای دیپلمات های آلمانی بیش از هر چیز اهمیت‬ ‫دارد این است که طرف ایرانی را متقاعد کنند که اروپا برای‬ ‫حفظ این توافق در تالش است‪ .‬این در حالی است که ایران بارها‬ ‫اروپا را به کم کاری متهم و تاکید کرده در صورت عدم تحقق‬ ‫خواسته های توافق شده از این توافق خارج خواهد شد‪.‬ضمن‬ ‫اینکه او پس از ورود به بغداد در میان خبرنگاران هشدار کرد که‬ ‫محاسبات اشتباه پیامدهای جبران ناپذیری برای خاورمیانه دارد‪.‬‬ ‫او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از عراق خواست تا‬ ‫از ایجاد هرگونه تنش در فضای خاورمیانه بخصوص در رابطه با‬ ‫ایران‪-‬آمریکا پرهیز کند‪.‬او قرار است قبل از سفر به تهران با برهم‬ ‫صالح که یکی از گزینه های اصلی میانجیگر ایران و آمریکا و‬ ‫ایران و عرب های خلیج فارس است دیدار و گفتگو کند‪.‬وزیر‬ ‫خارجه آلمان در حالی سفر به خاورمیانه و ایران را کلید زد که از‬ ‫حضور و شرکت در مراسم یکی از اعیاد مهم مسیحیان صرفنظر‬ ‫کرده است‪ ،‬این امر می تواند اهمیت موضوع توافق هسته ای ایران‬ ‫برای ماس را نشان دهد‪ .‬وی بارها بر حفظ و بقای توافق هسته ای‬ ‫ایران تاکید کرده و آن را ضامن امنیت خاورمیانه و اروپا قلمداد‬ ‫کرده است‪.‬همچنین ترامپ در سالگرد سقوط آلمان نازی در‬ ‫جزیره نرماندی با مقامات اروپایی دیدار کرد‪ .‬پس از آن هایکو‬ ‫ماس راهی خاورمیانه شد‪.‬در حالی که متحدان اروپایی هنوز هم‬ ‫برای نجات توافق هسته ای ‪ 2015‬تالش می کنند‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫و دستیارانش مجموعه پیام های گیج کننده و به ظاهر متناقضی‬ ‫را در هفته های اخیر به ایران رسانده اند؛ از دستور اعزام نیروهای‬ ‫بیشتر و ناو هواپیمابر به خاور میانه و تهدیدهای نظامی گرفته تا‬ ‫اعالم این که واشنگتن به دنبال مذاکره است و نه جنگ‪.‬‬ ‫دولت ایران که هدف سیاست های افراطی دولت ترامپ‬ ‫بوده است‪ ،‬روابط دیپلماتیک با واشنگتن ندارد و رهبر عالی‬ ‫ایران مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها و زورگویی‬ ‫های دشمن را تنها راه مقابله با آن می داند‪.‬رسانه ها آکنده از‬ ‫خبرهای اغراق آمیز درباره سفر این هفته دونالد ترامپ به اروپا‬ ‫است‪ .‬در حالی که پوشش خبری کشورهای مهمی مانند ایران‬ ‫و کره شمالی کم شده است؛ اما باال گرفتن تنش ها در تهران و‬ ‫کم نشدن آن ها در پیونگ یانگ‪ ،‬بررسی دقیق اطالعات موجود‬ ‫درباره این تهدیدها را برای کنگره الزامی می کند‪.‬‬ ‫وزیرامورخارجهآلمان‪:‬‬ ‫براینجاتبرجام‬ ‫تالشمی‌کنیم‬ ‫وزیر امورخارجه آلمان در دیدار با نخست وزیر عراق بر پایبندی‬ ‫کشورش به برجام تاکید کرد‪.‬به نقل از دویچه وله‪« ،‬عادل عبدالمهدی»‬ ‫نخست وزیر عراق و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان درباره بحران‌های‬ ‫منطقه‌ گفت‌وگو و مواضع کشورهایشان را در این خصوص بیان کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار هایکو ماس بر لزوم تداوم تالش کشوهای جهان برای‬ ‫کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و افزود‪ :‬محاسبات اشتباه می‌تواند باعث‬ ‫عواقب بدی در منطقه شود‪.‬‬ ‫وی همچنین بر حمایت کشورش از نقش مهم عراق در منطقه و‬ ‫در کاهش تنش جاری میان واشنگتن و تهران‪ ،‬تأکید و اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫سفری که طی چند روز آینده به تهران خواهم داشت‪ ،‬با مقام‌های ایرانی‬ ‫درخصوص تنش موجود در منطقه گفت‌وگو خواهم کرد و بر تعهد آلمان‬ ‫و اروپا بر توافق هسته‌ای با ایران را تاکید می‌کنم‪.‬ماس همچنین گفت‪:‬‬ ‫اروپا برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تعامالت مالی با‬ ‫این کشور طرحی را ارائه کرده است‪ .‬اما ما کماکان برای حفظ و نجات‬ ‫برجام تالش می‌کنیم‪.‬نخست‌وزیر عراق هم در این دیدار گفت‪ :‬ما از‬ ‫هرگونه تالش‌ که به ثبات منطقه و جهان کمک کند‪ ،‬حمایت می‌کنیم با‬ ‫کشورهای اروپایی در تماس هستیم پیام‌هایی به تهران‪ ،‬واشنگتن و اروپا‬ ‫در این خصوص ارسال می‌کنیم‪.‬‬ ‫سفرآبهبهتهران‪،‬گامیدرجهت‬ ‫فراهمکردنبسترمذاکرهمیانایران‬ ‫وآمریکااست‬ ‫یکی مقام فرانسوی بر تداوم همکاری فرانسه و آمریکا در مورد‬ ‫ایران تاکید کرد‪.‬به نقل از نشنال‪ ،‬یک مقام کاخ ریاست‌جمهوری‬ ‫فرانسه از تداوم همکاری مشترک میان فرانسه و آمریکا درباره «ایران»‬ ‫خبر داد‪.‬این مقام فرانسوی که نامش منتشر نشده است در این باره‬ ‫افزود‪ :‬با وجود اختالف‌های آشکار بین سران دو کشور در مورد‬ ‫بحران‌های خاورمیانه‪ ،‬موضوع ایران و برگزیت‪ ،‬روسای جمهور‬ ‫فرانسه و آمریکا گفت‌وگوهای خوبی داشتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این نشست بسیار مهم بود که به ما این امکان‬ ‫را داد تا بتوانیم با هم به همکاری بپردازیم‪ .‬رییس‌جمهور آمریکا در‬ ‫واقع به دنبال توافقی بهتر با ایران است‪.‬این مقام فرانسوی همچنین‬ ‫در مورد سفر نخست وزیر ژاپن به تهران گفت‪ :‬سفر اخیر ترامپ به‬ ‫ژاپن و همچنین سفر «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن به تهران‪ ،‬به عنوان‬ ‫اقدامی مهم و اساسی برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و گامی‬ ‫در جهت فراهم کردن بستر مذاکره میان این دو کشورخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬بسیار مهم است که در مورد وضعیت بسیار‬ ‫پرتنش با ایران بحث و برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا تالش‬ ‫کنیم‪ .‬وظیفه ما تالش برای کاهش تنش میان این دو کشور است‪.‬‬ ‫حمالتپهپادیانصاراهللیمن‬ ‫بهفرودگاهجیزانعربستان‬ ‫منابعمطلعازحملهیگانپهپادیارتشوکمیته‌هایمردمییمنبهفرودگاه‬ ‫جیزانعربستانخبردادند‪.‬بهنقلازشبکهالمسیره‪،‬یگانپهپادیارتشوکمیته‌های‬ ‫مردمی یمن با انجام چند عملیات توسط چند پهپاد از نوع “قاصف‪ ”K۲‬فرودگاه جیزان‬ ‫عربستان را هدف قرار داد‪.‬در همین راستا یگان پهپادی یمن تأکید کرد که در جریان‬ ‫اینحمالتآشیان ‌ههواپیماهاوایستگاهپروازهواپیماهایبدونسرنشینهدفقرار‬ ‫گرفتند که در جریان تجاوز به یمن مشارکت دارند‪.‬یک منبع در یگان پهپادی انصاراهلل‬ ‫اظهار کرد‪ ،‬این حمالت هوایی در پی آن انجام گرفته که کشورهای متخاصم این‬ ‫فرودگاهرابهپایگاهیبرایعملیاتعلیهیمنتبدیلکردهبودند‪.‬اینحمالتپهپادی‬ ‫درحالیانجامگرفتهکهنیروهایارتشوکمیته‌هایمردمییمنشامگاهشنبهمواضع‬ ‫دشمن در شرق منطقه “جبل النار” در جیزان را هدف قرار دادند‪.‬در همین راستا‪ ،‬یک‬ ‫منبع نظامی یمنی به المسیره گفت که در این حمالت یک سرباز سعودی و چهار‬ ‫مزدوردیگربههالکترسیدند‪.‬ویافزود‪:‬جنگنده‌هایدشمننتوانستندمانعپیشروی‬ ‫نیروهایارتشوکمیته‌هایمردمییمندرشرقجبلالنارشوند‪.‬همچنیننیروهای‬ ‫ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مانع پیشروی و نفوذ مزدوران در صحرای میدی شدند‪.‬‬ ‫متجاوزانقصدداشتندباپشتیبانیجنگنده‌هایائتالفسعودیومزدورانسودانیوارد‬ ‫منطقهمذکوربشوندکهناکامماندند‪.‬درهمینراستا‪،‬یکمنبعنظامیدیگربهالمسیره‬ ‫گفت که نیروهای مقاومت این کشور موفق شدند دهها تن از متجاوزان سعودی و‬ ‫سودانی را در جریان این عملیات به هالکت برسانند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫یک میلیون یورو‬ ‫از قرارداد برانکو باقی است‬ ‫فرهادمجیدیدریکقدمیهدایتتیمامید‬ ‫سرمربی موقت استقالل به عنوان یکی از گزینه‌های نهایی هدایت تیم امید ایران به شمار می‌رود‪.‬مهدی تاج درباره وضعیت نهایی‬ ‫گزینه‌های مطرح شده برای به دست گرفتن هدایت تیم ملی امید فوتبال کشورمان اظهار داشت‪ :‬فرهاد مجیدی یکی از گزینه‌های نهایی‬ ‫ماست؛ طی یکی دو روز آینده وضعیت او مشخص خواهد شد؛ مذاکراتی با مجیدی صورت گرفته و او در این باره با من هم صحبت‬ ‫کرده است‪.‬فرهاد مجیدی در اواسط فصل گذشته به عنوان دستیار به کادرفنی استقالل تهران اضافه شد و با برکناری وینفرد شفر در‬ ‫پایان فصل به عنوان سرمربی موقت آبی پوشان انتخاب شده بود‪.‬تیم ملی امید کشورمان در مسیر صعود به مسابقات المپیک ‪2020‬‬ ‫قرار دارد و به همراه زالتکو کرانچار در سه دیداری که به میزبانی تهران برگزار شده بود عملکرد چندان مناسبی نداشت و به سختی‬ ‫راهی دور بعدی شده بود‪.‬مجیدی اکنون می‌تواند دوباره به عنوان کمک مربی در کادرفنی استقالل حاضر باشد و دستیار آندره آ‬ ‫استراماچونی ایتالیایی شود اما باید منتظر ماند و دید که او در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫فدراسیون‌ها باید پاسخگوی‬ ‫مشکالت باشند‪ ،‬نه وزارت ورزش‬ ‫معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان‬ ‫مدیرعامل پرسپولیس می‌گوید اراده این باشگاه حفظ برانکو است و این مربی گزینه‬ ‫اول و آخر سرخ‌پوشان پایتخت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نشست خبری‌ای که با اهالی‬ ‫رسانه برگزار کرده بود‪ ،‬حاضر شد و در ابتدا گفت‪ :‬کار رسانه اهمیت زیادی‬ ‫در فوتبال دارد و شما خبرنگاران یک فصل پیش ما بودید و سختی‌های زیادی‬ ‫را تحمل کردید‪ .‬شما در گرما و سرما پیش ما بودید و تعامل خوبی با هم‬ ‫داشتیم‪.‬عرب افزود‪ :‬اعداد و ارقام درآمدها با هزینه‌ها هم‌خوانی ندارد‪ .‬مدیران‬ ‫عامل پرسپولیس همیشه وارث بدهی‌ها بوده‌اند و طلبکاران به صورت غیرمترقبه‬ ‫به باشگاه مراجعه می‌کنند و یک سری بدهی‌های نهفته ناگهان آشکار می‌شود‪.‬‬ ‫در یک ماه اخیر باید بدهی ‪ ۶۰‬هزار دالری‌ای که در سال ‪ ۹۱‬با دالر هزار‬ ‫تومانی می‌شد پرداخت شود را با دالر ‪ ۱۴‬هزار تومانی پرداخت کنیم‪ .‬مدیران‬ ‫هیچ‌گاه باشگاه را در حالت صفر تحویل نگرفته‌اند و همیشه بدهی‌هایی بوده‬ ‫که برنامه‌ریزی‌ها را به هم زده است‪.‬موضوع دیگر هزینه‌های ریالی و تورم‬ ‫آن است‪ .‬هزینه‌های هتل‪ ،‬پرواز و هزینه‌های جاری ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬برابر شده است اما‬ ‫درآمد ثابتی داشته‌ایم که این مربوط به نوسانات ارزی می‌شود‪ .‬اگر قرارداد‬ ‫بازیکنان و کادر فنی خارجی را بدون آپشن‌ها حساب کنیم‪ ،‬باید ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫به آن‌ها پرداخت کنیم‪ .‬در آمدی که از اسپانسر و مجری اسپانسری به حساب‬ ‫باشگاه قرار است واریز شود‪ ،‬حدود ‪ ۶۱‬میلیارد است‪ .‬هزینه‌های جاری باشگاه‪،‬‬ ‫بدهی‌ها و مالیات‌ها می‌ماند و به آپشن‌هایی که در قراردادها است‪ ،‬اضافه‬ ‫می‌شوند که در نهایت مجموع هزینه‌های باشگاه در یک فصل به ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫می‌رسد‪.‬مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد‪ :‬بایستی برای فصل آتی یک فکری‬ ‫برای این موضوع بشود‪ .‬جلسات مختلفی را برگزار کردیم‪ .‬در آمد یک باشگاه‬ ‫حرفه‌ای از تبلیغات محیطی و پخش تلویزیونی است‪ .‬از پخش تلویزیونی به‬ ‫طور کامل محرومیم و از تبلیغات محیطی هم بهره زیادی نداریم‪ .‬مجموع‬ ‫بلیت‌فروشی با مجموع قرارداد ایرانسل‪ ،‬همراه اول و بانکی که با آن قرارداد‬ ‫داریم‪ ،‬می‌شود ‪ ۶۱‬میلیارد تومان که آن هم بستگی به استقبال هواداران دارد‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال برای دیدار با االهلی عربستان‪ ،‬اگر این بازی در تهران برگزار می‌شد با‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون هزینه‌های آن انجام می‌شد و با برگزاری آن در کشور ثالث هزینه‬ ‫به ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان افزایش پیدا کرد‪ .‬پارسال برای پرواز چارتر‬ ‫به ازبکستان ‪ ۴۰۰‬میلیون هزینه کردیم و امسال ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون هزینه‬ ‫کردیم‪ .‬این تورم‌های ریالی برنامه‌ها را به هم می‌زند‪ .‬در مورد بدهی‌ها هم باید‬ ‫بگویم که تمام آن پرداخت نشده است و فقط با طلبکاران توافق شده است و‬ ‫پول آن‌ها باید به صورت قسطی پرداخت شود که این باعث می‌شود هزینه‌های‬ ‫باشگاه افزایش پیدا کند‪ .‬چیزی که باید به برانکو در نیم‌فصل اول پرداخت‬ ‫می‌شد و پرداخت شد مربوط به بدهی‌های او بود و آپشن‌ها و قرارداد او قرار‬ ‫بود در نیم فصل دوم پرداخت شود‪ ۵۰۰ .‬هزار دالر به برانکو پرداخت شد اما‬ ‫برای پرداخت آن به مشکل خوردیم و در حال تدبیری برای رفع این موضوع‬ ‫هستیم‪.‬به طور کلی برای درآمدزایی باشگاه حدود ‪ ۵۰‬جلسه داشتیم‪ .‬باالی ‪۱۰‬‬ ‫جلسه هیأت مدیره هم داشتیم تا بتوانیم مسائل مالی را به گونه‌ای تنظیم کنیم‬ ‫که برای سال بعد مشکل نداشته باشیم زیرا مسائل ارزی تورم‌های زیادی دارد و‬ ‫باید بتوانیم هزینه‌ها را تأمین کنیم زیرا درآمدها ثابت است‪ .‬مث ً‬ ‫ال قراردادی که‬ ‫با برانکو بسته شده‪ ۲۴ ،‬میلیارد تومان است و بخشی از آن داده شده و اکنون به‬ ‫این رقم رسیده است‪ .‬در آن زمان باید ‪ ۸‬میلیارد پرداخت می‌کردیم اما اکنون‬ ‫این قرارداد ‪ ۳‬برابر شده است‪ .‬اولویت اول و آخر ما برانکو است و جلساتی هم‬ ‫قرار است برگزار شود که نمونه آن جلسه امروز با ایرانسل است و قرار است‬ ‫با رویکردی جدی برابر مجری قرار بگیریم‪ .‬تمام قرارداد برانکو با آپشن‌های‬ ‫مختلف ‪ ۱.۵‬میلیون است اما پولی که به او پرداخت شده است برای بدهی‌های‬ ‫فصل قبل او بوده و تنها این ‪ ۵۰۰‬هزارتا بخشی از طلب این فصل برانکو بوده‬ ‫است‪.‬من نمی‌دانم مذاکرات مربی‌های دیگر از کجا می‌آید‪ .‬وقتی خبر مذاکره‬ ‫یکی از اعضای هیأت مدیره با یک مربی دیگر آمد‪ ،‬این خبر دیده شد اما وقتی‬ ‫وکیل باشگاه و وکیل آن مربی این خبر را تکذیب کردند‪ ،‬این تکذیبیه‌ها خیلی‬ ‫دیده نشد‪ .‬اساس این خبر اشتباه بود‪ .‬این ظلم به افراد است و باید حق‌الناس را‬ ‫رعایت کنیم و پخش این اخبار به آبروی آدم‌ها ضربه می‌زند‪ .‬بخاطر نوسانات‬ ‫ارزی هنوز نتوانسته‌ایم ‪ ۱‬میلیون یورو باقی مانده از قرارداد این فصل برانکو را‬ ‫پرداخت کنیم‪ .‬پول او به ریال ‪ ۳‬برابر شده است و این در حالی است که درآمد‬ ‫باشگاه ثابت است‪ .‬ما دو اسپانسر اصلی داریم که یکی از آن‌ها به تعهداتش‬ ‫عمل کرده است اما شرکت مجری با ما اختالف حساب دارد و سه قسط اخیر‬ ‫را با تأخیر پرداخت کرده‌اند‪ .‬یعنی ‪ ۲‬قسط را پرداخت نکرده‌اند و قسط سوم هم‬ ‫دیر پرداخت شده است‪.‬مدیرعامل پرسپولیس درباره نوع قرارداد با اسپانسرها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قراردادی در زمان خودش بسته شده و قرارداد خوبی بوده است ولی این‬ ‫نوسانات ارزی باعث شده که اکنون این پول به چشم نیاید‪ .‬این اتفاقات قابل‬ ‫پیش‌بینی نیست‪ .‬در اوایل مدیریت من دالر از ‪ ۱۱‬به ‪ ۱۶‬هزار تومن هم رسید‪.‬‬ ‫دریاچه ارومیه‬ ‫معاونورزشقهرمانیوزارتورزشوجوانانگفت‪:‬‬ ‫ثبتاینرشتهاقدامارزشمندیبوداماباخوشحالیوکف‬ ‫زدنچوگانتوسعهپیدانمیکندواینرشتهبهنامایرانثبت‬ ‫شدهوبایداقداماتجدیتردرموردآنصورتبگیرد‪.‬‬ ‫محمدرضاداورزنی‪،‬معاونورزشقهرمانیوزارتورزش‬ ‫وجواناندرمجمعانتخاباتیفدراسیونچوگانگفت‪:‬به‬ ‫نوزاییکهازایثارگراندفاعمقدساستتبریکمیگویم‪.‬‬ ‫چند سالی است که در چوگان حضور دارد و امروز هم با‬ ‫رایشمابهعنوانرئیسانتخابشدتابتوانداثرمثبتیبرای‬ ‫اینورزشکههویتملیوفرهنگیکشوراست‪،‬داشته‬ ‫باشد‪.‬نگاهمانبهچوگانمثلبقیهرشته‌هایورزشینیست‬ ‫کهدنبالافزایشتعدادورزشکارانباشیم‪.‬چوگانیک‬ ‫هویتملیاست‪.‬چوگاندیرزمانیدرفارسمرکزیت‬ ‫داشتهامااکنوننداردوبایددراینزمینهکاریشود‪.‬باید‬ ‫درمراکزیکهفرهنگشانبااسبسواریعجیبنبودهاین‬ ‫بازیفرهنگیوسنتیراتوسعهداد‪.‬اگربتوانیماینرشتهرا‬ ‫همدرکشورهایدیگرداشتهباشیمخوباستاماگام‬ ‫اولپیگیریجدیتراینرشتهدرکشورخودماناست‪.‬‬ ‫فدراسیونبایدکاریانجامدهدکههممردموهم‪۱۳‬‬ ‫میلیوندانشآموزشناختبیشتریازاینرشتهداشتهباشند‬ ‫وشرایطبرگزاریبهتراینرشتهدرکشوررافراهمکنیم‪.‬به‬ ‫عنوانرشتهوهویتیایرانیبایدشرایطیرافراهمکنیمکه‬ ‫بتوانیمباحضورکشورهایخارجیاینرشتهرابیشتروبهتر‬ ‫معرفیکنیم‪.‬اینرشتهبهنامایرانثبتشدهوبایداقدامات‬ ‫جدیترصورتبگیرد‪.‬نیروهایمسلحوسپاههمبایدبه‬ ‫بیاناتمقاممعظمرهبریتوجهبیشتریداشتهباشد‪.‬معنی‬ ‫نداردنیروهایمسلحدررشته‌هایورزشیسرمایهگذاری‬ ‫کنندامابهچوگانبیتوجهباشند‪.‬مقاممعظمرهبریگفتند‬ ‫چوگانبرایماست‪،‬آنرارهاکردیموبقیهآنرابرداشتند‪،‬‬ ‫اینحرفبهاینمعنیاستکهبهاینرشتهتوجهکنیم‪.‬‬ ‫همهانتظاردارندنیروهایمسلحنسبتبهچوگاننگاهویژه‬ ‫ایداشتهباشد‪.‬خیلیازکسانیکهاالندرنیروهایمسلح‬ ‫هستنددرگذشتهدرزمینچوگانبازیمی‌کردند‪.‬باشروع‬ ‫جنگبرخیازمراکزچوگانبرایاستقرارنیروهایمسلح‬ ‫درنظرگرفتهشد‪.‬داورزنیهمچنینتاکیدکرد‪:‬ثبتاین‬ ‫رشتهاقدامارزشمندیبوداماباخوشحالیوکفزدن‬ ‫كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا‬ ‫طرف قرارداد بابيمه بانكهای‬ ‫تجارت‪،‬ملت و صادرات‬ ‫چوگانتوسعهپیدانمی‌کند‪.‬البتهنهاینکهمدالالمپیکبگیرد‬ ‫چوگانرشته‌ایالمپیکینیستاماانتظاردارمهمهکمک‬ ‫کنندومسئلهچوگانرابهعنوانموضوعیکهبایدبهآن‬ ‫جدیترنگاهشود‪،‬درنظربگیرند‪.‬انتظاراستکهدرچهار‬ ‫گوشهکشورچوگانداشتهباشیمواینرشتهسرگرمیمردم‬ ‫باشدوبازیکنند‪.‬بداستکهکشورهایهمسایهاینبازی‬ ‫رادارندامامافقطمی‌گوییمچوگانهویتملیمااست‪.‬‬ ‫داورزنیدرموردتوسعهچوگانگفت‪:‬توسعهچوگان‬ ‫رابایدبهعنوانماموریتجدیدنبالکرد‪.‬همهنهادها‬ ‫تالش کردند این ورزش به نام ایران ثبت شود و االن نگاه‬ ‫کشورهایدیگربهایرانمتفاوتخواهدبودکهوضعیت‬ ‫چوگانچگونهاست‪.‬حتیشنیدهامکهبرخیکشورها‬ ‫گفتندچونچوگانایرانیاستازایرانبهآنجامربیاعزام‬ ‫شود‪.‬ازابراهیمنوزاییهمانتظاردارمچوگانراجدی‬ ‫ترتوسعهدهد‪.‬بحثفقطکمینیستبلکهبایددرنقاط‬ ‫مختلفکشورچوگانداشتهباشیم‪.‬اینغیرممکننیستو‬ ‫باپیگیریواستفادهازامکاناتیکهمختصبهچوگاناست‬ ‫این کار را می‌توان انجام داد‪.‬‬ ‫‪Ava Dental Clinic‬‬ ‫دکرت فالح سابق‬ ‫دولت دست از‬ ‫سر فوتبال بردارد‬ ‫تاج‪:‬‬ ‫ارائه كليه خدمات دندانپزشكي‬ ‫‪ -١‬خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه‬ ‫‪ -٢‬ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت‬ ‫‪ -٣‬درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي‬ ‫ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي‬ ‫‪ -٤‬انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )‬ ‫‪ -٥‬درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها‬ ‫جهت فضاهاي بي دنداني‬ ‫‪ -٦‬درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم‬ ‫‪ -٧‬درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته‬ ‫‪ -٨‬جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ‪،‬جراحي هاي لثه و‪...‬‬ ‫قيطريه‪ -‬بلوار اندرزگو‪ -‬نبش كوچه عبدالهی جنوبی ‪ -‬پالك ‪ - ٧٢‬ساختمان پارسيان ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬واحد‪6‬‬ ‫‪0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤‬‬ ‫اينستاگرام‪ava_dentalclinic:‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!