صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۲۱

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 821

روزنامه صدای اصلاحات شماره 821

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫آنتنفروشی؛ازفراموشیاستعدادهاتاسرمایههایکالن‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات‬ ‫داللی روی آنتن‬ ‫تالشبرایتبرئه«نجفی»باآزادمنشی‬ ‫وحقوقشهروندیهمخوانیندارد‬ ‫صدای اصالحات ‪/‬گزارش روز‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪821‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫روحاهللنمادتفکروتعقل‬ ‫از دیروز تا امروز‬ ‫نگاهی به تاریخ سیاسی ایران‪ ،‬یافتن و جست و جوی‬ ‫رهبری با نفوذ و مقتدر را بارها و بارها به نقطه ای می رساند که‬ ‫حضرت آیت اهلل خمینی (ره) در آن قرار دارند‪ .‬نظام حاکم بر‬ ‫ایران سلطنتی مشروطه بود که به دلیل سرپیچی‌های مداوم دو‬ ‫شاه پهلوی عمال به سلطنتی مطلقه تبدیل شده بود‪ .‬حکومتی‬ ‫مطلقکهدرآنمردمکمترینحقوقخودرانداشتند‪.‬برنامه‌های‬ ‫نظامحاک ‌منیزگاهبامبانیدیناسالمومذهبتشیعسازگاری‬ ‫نداشت که می توان کنار هم قرار دادن تمام این کمبودهای‬ ‫جامعهرابهورودروحاهللخمینیگرهزدکهباپشتسرگذاشتن‬ ‫تمام فراز و نشیب های موجود‪ ،‬ایران را به انقالبی رساندند که‬ ‫شایسته یک ملت بوده و نمونه آن در هیچ کشوری در دنیا که‬ ‫ادعای پیشرفت و قدرت دارند دیده نمی شود‪ .‬انقالب اسالمی‬ ‫ایرانبابنیانگذاریومسیرروشنحضرتآیتاهللخمینیتنها‬ ‫شورشعلیهباطلنیستبلکهنمایانگریکتفکردرسایهایاز‬ ‫حقمیباشد؛روحاهللخمینییکتفکربودنهفقطیکرهبر‬ ‫و روحانی‪ .‬امام‪ ،‬در رهبری این ملت و انقالب با شاخصه مهم‬ ‫قاطعیت‪،‬امپرالیسمجهانیکهدیگربخشیازفرهنگکشورمان‬ ‫شده بود و هم چنین رگه هایی از کمونیسم را از میان برداشتند‪.‬‬ ‫لیبرالیسم که از سویی دیگرتیشه به ریشه اقتصاد و سیاست‬ ‫مملکت زده بود‪ ،‬میدان عمل را بر هر آن چه آسیبی به کشور‬ ‫وارد می کرد محدود کرد‪ .‬در واقع امام نه تنها در داخل کشور‬ ‫تحوالتگستردهایراایجادنمودندبلکهتمدنچندسالهغرب‬ ‫راکهباواژههایروشنفکریروبهنابودیبودندمتزلزلساخت‬ ‫که می توان پیامدهای این مکاتب را در کشورهای غربی‬ ‫امروزی مشاهده کرد‪ .‬دو مقوله کمونیسم و امپریالسم کافی‬ ‫استتاآیندهنگریامامراحلبهخوبیآشکارشود‪.‬امروزباید‬ ‫امام خمینی (ره) را بار دیگر از نو شناخت که اساسا جان تازه‬ ‫ای به رهبری و هدایت بخشیدند‪ .‬جامعه بیدار دیروز و امروز در‬ ‫نگاهضدسرمایهداریودفاعازمظلومینخالصهمیشود‪.‬می‬ ‫توانگفتکهانقالباسالمیتحترهبریامامراحلازدیروز‬ ‫تا امروز بزرگترین تحول تاریخی است که در سایه فداکاری‪،‬‬ ‫پایداری و مبارزه همه جانبه و با هدف توجه به مستضعفین با‬ ‫خواستعمومیرویدادوحاالباقرارگرفتندرسیامینسال‬ ‫بزرگداشتحضرتآیتاهللخمینی(ره)فرصتیدوبارهبرای‬ ‫بازشناسیامامتفکروتعقلپیشروییکملتقرارمیگیرد‪.‬‬ ‫داللی اقتصادی‪ ،‬داللی سیاسی‪ ،‬داللی هنری و داللی‬ ‫فرهنگی‪ ...‬دیگر تفاوتی برای پسوند و پیشوند ها نام‬ ‫«دالل» وجود ندارد‪ .‬این روزها افراد و سازمان های‬ ‫عریض و طویل‪ ،‬هرکدام از هر جایی که دستشان‬ ‫برسد به نوعی داللی و دالل بازی را رواج داده اند‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات با اشاره‬ ‫به قتل میترا استاد توسط مح ّمدعلی نجفی‬ ‫گفت‪ :‬بعد از قتل میترا استاد توسط نجفی‬ ‫متأسفانه تحلیل‌های نادرستی را از جناح‌های‬ ‫مختلف شاهد هستیم‪ .‬سؤال این است‪...‬‬ ‫صادق زیباکالم‬ ‫علی صوفی‬ ‫انتخابیکرهبربرایجریاناصالحات‬ ‫از نان شب واجب‌تر است‬ ‫روحانیازاختیارات‬ ‫فعلیخوداستفاده‬ ‫نمی‌کند‬ ‫علی صوفی درباره اظهارات مشترک‬ ‫روسای‌جمهور مبنی بر اینکه در دوران‬ ‫تصدی خود به اختیارات بیشتری‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫زمانی که در مقام ریاست‌جمهوری‬ ‫بودند در تلویزیون همین ضعف را در‬ ‫گزارش‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬گفتگو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هزینهمشکالتاقتصادیرا‬ ‫مردم طبقه متوسط‬ ‫وپایینمی‌دهند‬ ‫دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی‬ ‫شده‪ ،‬سعی می‌کند از تولید حمایت‬ ‫کند و طی همین اقدام هم فشارهای ‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات خودروهای‬ ‫دست دوم یک‬ ‫فاجعه است‬ ‫عده‌ای با یکسری راهکارها‬ ‫صنعت کشور را از بین خواهند برد‬ ‫یک عضو هیات علمی گروه مهندسی‬ ‫خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره واردات‬ ‫خودروهای دست دوم گفت‪ :‬واردات‬ ‫خودروهای دست دوم یک فاجعه است‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تاریخ رحلت روح اهلل(ره)‬ ‫زمانی برای بازگشت آرمان های فراموش شده‬ ‫با زگشت به راه روح اهلل‬ ‫(ره)‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیرکلحزبمردمیاصالحات‪:‬‬ ‫تالشبرایتبرئه«نجفی»باآزادمنشیوحقوقشهروندیهمخوانیندارد‬ ‫حجت‌االسالم مح ّمد زارع‌فومنی‪ ،‬دبیرکل حزب مردمی اصالحات با‬ ‫ّ‬ ‫اشاره به قتل میترا استاد توسط مح ّمدعلی نجفی گفت‪ :‬بعد از قتل میترا استاد‬ ‫توسط نجفی متأسفانه تحلیل‌های نادرستی را از جناح‌های مختلف شاهد‬ ‫هستیم‪ .‬سؤال این است که چرا می‌خواهیم فردی که قتل انجام داده و به‬ ‫صورت علنی به آن اقرار کرده را تبرئه کنیم؟‬ ‫وی با بیان اینکه یک قتل نفس انجام شده و نباید با حربه‌های سیاسی‬ ‫صورت‌مسئله را پاک کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه دوستان نجفی می‌خواهند‬ ‫ایشان را از این جرم مبرا کنند‪ ،‬ناجوانمردی است‪.‬‬ ‫فعال سیاسی اصالح‌طلب ادامه داد‪ :‬اینکه بگوییم قتل کار نجفی نبوده‬ ‫یا انگیزه‌اش چه بوده و یا اینکه به مقتول تهمت بزنیم‪ ،‬ناجوانمردانه‌ترین‬ ‫تحلیل‌هایی است که در قتل یک انسان مظلوم می‌توان گفت‪.‬‬ ‫فومنی با اشاره به برخی اظهارات درباره پوشش خبری قتل توسط‬ ‫محمدعلی نجفی گفت‪ :‬فرد کم‌سوادی که ادعای این را دارد که‬ ‫اصالح‌طلب است‪ ،‬به خبرنگارها توهین می‌کند و می‌گوید آن‌ها گرگ‬ ‫روحانی از اختیارات فعلی خود‬ ‫استفاده نمی‌کند‬ ‫علی صوفی‬ ‫علی صوفی درباره اظهارات مشترک روسای‌جمهور مبنی بر اینکه در دوران تصدی خود به‬ ‫اختیارات بیشتری نیاز دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مقام معظم رهبری زمانی که در مقام ریاست‌جمهوری‬ ‫بودند در تلویزیون همین ضعف را در مورد ساختار ریاست جمهوری مطرح کردند به این‬ ‫مضمون که اختیارات رئیس‌جمهور به اندازه و به تناسب مسئولیت‌هایش نیست‪ .‬بنده این‬ ‫موضوع را اولین بار از ایشان شنیدم که به صراحت این مطلب را اظهار داشتند‪ .‬البته باید دقت‬ ‫شود آن موقع ساختار کشور به صورت نخست‌وزیری بوده است‪.‬‬ ‫روحانی از اختیارات فعلی خود استفاده نمی‌کند‬ ‫صوفی بار دیگر با اشاره به عملکرد رئیس‌جمهور گفت‪ :‬آقای روحانی اگر در عرصه داخلی‬ ‫نیازمند اختیاراتی است‪ ،‬این نیازمندی باید در صورت استفاده حداکثری از اختیارات‌فعلی‌اش‬ ‫ایجاد شده باشد ولی ما متاسفانه می‌بینیم که آقای روحانی از اختیارات خود استفاده نمی‌کند‪.‬‬ ‫بعضی از نزدیکان آقای روحانی هم از اختیارات ایشان سوءاستفاده می‌کنند‪ ،‬بنابراین االن‬ ‫زمزمه استعفای آقای روحانی به خاطر همین ناکارآمدی است یعنی ناکارآمدی که حاصل‬ ‫عدم ناتوانی در استفاده از اختیارات دستگاه اجرایی است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که بحث استعفا چقدر جدی است؟ چرا که جناح مقابل دولت گاها‬ ‫روی این موضوع مانور می‌دهد؟‪ ،‬گفت‪ :‬جناح مقابل که خواهان فشار به دولت است ولی‬ ‫اصالح‌طلبان خواستار اصالح هستند‪ ،‬اما اینجا بحث این است که آقای روحانی باید پاشنه‬ ‫را ور کشد‪.‬‬ ‫هستند و حرف‌های رکیکی خطاب به خبرنگاران می‌زند و این بی‌انصافی‬ ‫است‪ .‬جا دارد این فرد که لباس روحانی هم بر تن دارد‪ ،‬بابت اظهارات خود‬ ‫عذرخواهی کند‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات با بیان اینکه در ماجرای قتل میترا استاد‪،‬‬ ‫فقط قانون باید حرف آخر را بزند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اینکه دیگران به تحلیل‬ ‫بپردازند و بخواهند قاتل را تبرئه کنند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال از دین‌داری و آزادمنشی خارج‬ ‫است و ناشی از رعایت حقوق شهروندی نیست‪.‬‬ ‫فومنی ادامه داد‪ :‬نجفی بزرگ‌ترین اشتباه زندگی‌اش را انجام داد؛ چرا‬ ‫که می‌توانست راه‌‌های قانونی را طی کند‪ .‬جالب اینکه وکالیش می‌گویند‬ ‫فیلم‌هایی که پخش شده است‪ ،‬صداگذاری شده است و این مسخره‌ترین‬ ‫تحلیل‌هایی که برای مبرا کردن یک قاتل به کار می‌برند‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات افزود‪ :‬از همه دوستان اصالح‌طلب تقاضا‬ ‫دارم درباره قتل خانم استاد جنبه‌های سیاسی و دوستی را کنار بگذارند تا‬ ‫قانون تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات با بیان اینکه در ماجرای قتل میترا استاد‪ ،‬فقط قانون باید حرف عکس‬ ‫آخر را بزند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه دیگران به تحلیل بپردازند و بخواهند قاتل را تبرئه کنند‪ ،‬از دین‌داری و‬ ‫آزادمنشی خارج است و ناشی از رعایت حقوق شهروندی نیست‪ .‬صدای اصالحات‬ ‫اجالسمکهنشاندادبرخیکشورهایعربی‬ ‫تجربهشکست‌هایگذشتهخودراتکرارمی‌کنند‬ ‫الریجانی در دیدار سفیر سوریه‬ ‫علیالریجانی‪-‬یکشنبه‪-‬دردیدار«عدنانمحمود»سفیرسوریهدرایراناظهارداشت‪:‬خوشحالیمکشورو‬ ‫حکومت سوریه در میان شیطنت‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته با درایت عمل کرد و با مقاومت‬ ‫خود پیروز شد‪.‬رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬مایه تأسف است در سال‌های گذشته برخی از‬ ‫کشورهایعربیمنطقهعلیهسوریهگردهمجمعشده‌اندوضداینکشورعملمی‌کنندوالبتهبامقاومت‬ ‫سوریه این کشورها شکست خوردند‪.‬الریجانی با اشاره به اینکه اجالس‌های اخیر و اجالس مکه نشان داد‬ ‫که برخی از کشورهای عربی تجربه شکست‌های گذشته خود را تکرار می‌کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این کشورها‬ ‫با تصور دستیابی به موفقیت اقدام به برگزاری جلسه و صدور بیانیه می‌کنند‪.‬رئیس قوه مقننه عنوان کرد‪:‬‬ ‫البته در اینجا باید از دولت سوریه و رئیس جمهوری عراق تشکر کنم که نشان دادند که اظهارات را قبول‬ ‫ندارند؛ رفتارهای سعودی‌ها و اماراتی‌ها در درازمدت به زیان آنها است‪.‬وی با تاکید بر اینکه در روز قدس‬ ‫مردممنطقهازمظلومیتمردمفلسطیندفاعوطرحترامپباعنوانمعاملهقرنراتقبیحکردند‪،‬عنوانکرد‪:‬‬ ‫ما دولت سوریه را دولت دوست و برادر خود می‌دانیم‪** .‬ایران اساس استراتژیک منطقه است‬ ‫سفیر سوریه در ایران با اشاره به اینکه حاشیه مانور ترامپ سیر نزولی دارد و به دنبال کسب سود است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در صورت وقوع جنگ این اتفاق به زیان ترامپ و انتخابات آنها‬ ‫رقم می‌خورد‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران اساس استراتژیک منطقه است و آن را مدیریت می‌کند‪ .‬امروز‬ ‫بسیارمهماستکهدستاوردهایجبههمقاومتدرسوریهراتثبیتوطرح‌هایترامپوآمریکاراشکست‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫منتخبین باید حداقل ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از کل آراء را کسب کنند‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشور‬ ‫سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور گفت‪ :‬موادی از قانون انتخابات مجلس‬ ‫در تاریخ ‪ ۹۵/۳/۳‬اصالح شده و بر اساس ماده ‪ ۸‬این قانون‪ ،‬در انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل ‪ ۲۰‬درصد از کل آراء را کسب‬ ‫نماید‪ .‬در دوره گذشته در سال ‪ ۹۴‬نصاب رای آوری برای ورود به مجلس ‪ ۲۵‬درصد بود‪.‬‬ ‫البته انتخابات در مرحله دوم و هم چنین میاندوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه تشریح کرد‪ :‬به استناد تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۹‬قانون‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مالک انتخاب منتخب‪ ،‬کسب بیست درصد از آراء‬ ‫صحیح است نه کل آراء ماخوذه آن حوزه انتخابیه‪ .‬به عبارت دقیق تر‪ ،‬برای تجمیع و اعالم‬ ‫اسامی منتخب یا منتخبین انتخابات‪ ،‬آراء نامزدها بر تعداد آراء صحیح حوزه انتخابیه تقسیم‬ ‫و درصدگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫موسوی در پایان افزود‪ :‬مطابق قانون‪ ،‬در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از آنان‪ ،‬مالک‬ ‫انتخاب‪ ،‬قرعه است که در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه‬ ‫انجام خواهد گرفت و نامزدهای مربوطه می توانند در این مراسم حضور داشته باشند‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪821‬‬ ‫سیاست‬ ‫پمپئو‪:‬‬ ‫آمریکاآمادهمذاکره«بدونپیششرط»باایراناست‬ ‫وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در یک نشست غیر رسمی و محرمانه به سوییس سفر کرده اعالم کرد که کشورش حاضر است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند‪ .‬مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار کرد که آمریکا آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران است اما افزود که الزم است تا ایران مانند «یک کشور عادی» رفتار کند‪.‬وزیر امور خارجه‬ ‫آمریکا برای شرکت در نشست‌های محرمانه با حضور میهمانان قدرتمند و میلیاردرهایی از جهان به بیلدربرگ سوئیس رفته است گرچه نام او در لیست مدعوین قرار نداشت‪.‬‬ ‫تاریخ رحلت روح اهلل‪ ،‬تاریخی برای بازگشت آرمان های فراموش شده‬ ‫بازگشت به راه روح اهلل‬ ‫محسن هاشمی‪:‬‬ ‫یامام‬ ‫ابعادفکریوتحلیل ​‬ ‫ویارانشانبایدبهنسلهای‬ ‫جدیدمنتقلشود‬ ‫محسن هاشمی رفسنجانی نیز در مراسم تجدید میثاق‬ ‫مدیران شهری با آرمان های امام خمینی گفت‪ 30 :‬سال از‬ ‫ارتحال امام گذشته و ‪ 30‬سال معادل یک نسل فرض می‬ ‫شود‪ .‬یعنی اگر نسلی اول انقالب تازه به دنیا آمده‪ ،‬می شود‬ ‫گفت بار عاطفی حضور امام و یاران ایشان را بعید است‬ ‫که بتوانند حس کنند و آنچه مهم است‪ ،‬قطعا انتقال ابعاد‬ ‫فکری و تحلیلی ایشان است که باید روی آن کار جدی‬ ‫تری شود و جامعیت امام برای جوانترها کاملا تبیین شود‪.‬‬ ‫اگر ما این جامعیت را تحلیل و تفسیر نکنیم نمی توانیم‬ ‫علل اثرگذاری ایشان را در مسیر انقالب و مردم تحلیل‬ ‫کنیم‪.‬رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در تاریخ‬ ‫شخصیت های بسیار بزرگی داشته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬امام پنج‬ ‫شاخصه بزرگ دارد؛ فقیه‪ ،‬فیلسوف‪ ،‬عارف‪ ،‬اخالقمدار‬ ‫بزرگ بود و مهمتر از همه اینها‪ ،‬تعامالت اجتماعی که‬ ‫ایشان می توانستند با جامعه برقرار کنند شاخصه ویژه ای‬ ‫به ایشان داده بود؛ که اگر درست تبیین شود می توان آثار‬ ‫ماندگاری و اثرگذاری ایشان را در نسل جوان امروز تبیین‬ ‫کنیم و آگاهی بیشتری به آنها دهیم‪.‬وی در خصوص میراث‬ ‫اصلی امام اظهار داشت‪ :‬آن چیزی که بسیار مهم است و می‬ ‫شود گفت که اصلی ترین آثار ایشان است‪ ،‬انقالب اسالمی‬ ‫و نظام اسالمی و نظریه والیت فقیه است‪ .‬الزم است که ما‬ ‫در ‪ 40‬سالگی انقالب به این موضوع هم بپردازیم و ببینیم‬ ‫که در چه شرایطی قرار داریم‪ .‬آیا تمام مسائلی که در مورد‬ ‫والیت فقیه و نظام اسالمی مطرح می کردند مورد پسند‬ ‫جامعه هست؟ اگر هست چگونه گسترش پیدا کند و اگر‬ ‫نیست تبیین شود و اگر اشکالی وجود دارد یا درست اجرا‬ ‫نشده‪ ،‬بتوانیم آن را طوری اجرا کنیم که این اثرگذاری و‬ ‫ماندگاری را در جامعه حفظ کنیم؛ به صورتی که هم نقاط‬ ‫ضعف و هم نقاط قوت آن بررسی و اگر مسائل و مشکالتی‬ ‫هست‪ ،‬برطرف شود‪.‬هاشمی رفسنجانی با ذکر یاد یاران‬ ‫امام و شهدا‪ ،‬گفت‪ :‬بین آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی و امام‬ ‫خمینی(س) رابطه مرید و مرادی بسیار جدی بود و من به‬ ‫عنوان فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی این احساس را‬ ‫داشتم که مبنا و رمز و راز این رابطه خصلت اعتدالی هر دو‬ ‫این بزرگواران بود‪ .‬یعنی امام خصلت اعتدالی خودشان را به‬ ‫آیت اهلل هاشمی رفسنجانی منتقل کرده بودند و این حس را‬ ‫داشتم که ایشان این حس را درک کرده است‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود تأکید کرد‪ :‬تنها راه خروج از‬ ‫مشکالت ما همین مسیر اعتدال است و من امیدوارم شما نیز‬ ‫این مسیر را دنبال کنید تا جامعه از مشکالتی که ایجاد شده‬ ‫عبور کند و به رفاهی که به مردم قول داده ایم برسیم‪.‬‬ ‫هدف ملت ایران‪ ،‬از هر کسی که سوال می شد این بود‬ ‫که استقالل و آزادی را نه تنها در حد شعار بلکه نزدیک به‬ ‫واقعیت کنند‪ .‬شعار «استقالل‪ ،‬آزادی‪ ،‬جمهوری اسالمی»‬ ‫که در دوران انقالب رائج بود‪ ،‬حرفی از دل مردم و از‬ ‫جنس مردم آن دوران بود که با رهبری بنیان گذار خود‪،‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خمینی (ره) به وقوع پیوست‪ .‬حکومتی‬ ‫به رهبری ایشان که رنگ و بوی دیگری از مردمی بودن و‬ ‫وابسته نبودن را در تاریخ کشور ایران به وجود آورد‪ .‬حاال‬ ‫پس از گذشت ‪ 30‬سال از رحلت سید روح اهلل خمینی‪،‬‬ ‫نخستین رهبر جمهوری اسالمی ایران تاریخ کشور گواه‬ ‫روزهایی از گذشته تا حال می باشد‪ 13 .‬خرداد سال ‪1368‬‬ ‫تنها یک تاریخ رحلت برای کشور نیست بلکه آیینه تمام‬ ‫نمایی از آرمان های امام تا واقعیت می باشد‪ .‬نگاهی به‬ ‫روزهای حال کشور نشان دهنده عمل گرایی اهداف امام از‬ ‫سخن تا واقعیت می باشد‪ .‬آوازه سیاست مداری و حکومت‬ ‫داری حضرت آیت اهلل خمینی چنان شهره تحلیلگران عام‬ ‫و خاص جهان شد که تا کنون با گذشت ‪ 30‬سال از رحلت‬ ‫ایشان همواره حافظه تاریخی چندین و چند ملت او را نه‬ ‫تنها بنیان گذار انقالب اسالمی ایران بلکه بنیان گذار تفکر‬ ‫انقالب در جهان غلیه کشور های مستبد می دانند‪ .‬تاریخ‬ ‫رحلت روح اهلل خمینی‪ ،‬تاریخی برای رفتن ایشان نمی باشد‬ ‫بلکه تاریخی برای بازگشت و زنده شدن آرمان هایی در‬ ‫جهت تحقق اهداف یک ملت و یک کشور است‪ .‬با این‬ ‫که حضرت آیت اهلل خمینی (ره) در همان ابتدای ورود‬ ‫به سیاست کشور پایه ها و بناهای کشورداری بر مبنای‬ ‫اسالم و انسانیت را روی کار آوردند ولی با گذشت زمان‬ ‫و سیاست مداری پیچیده امروز دولتمردان به نظر می رسد‬ ‫که این آرمان ها به خوبی حفظ نشدند و تا کنون امانت دار‬ ‫درستی از میان دولتمردان برای گنجینه تاریخی بنیان گذار‬ ‫انقالب اسالمی روی کار نیامده است‪ .‬البته نمی توان از‬ ‫تاریخ ‪ 40‬ساله درخشان جمهوری اسالمی ایران گذر کرد‬ ‫اما با این وجود میزان رضایت مندی مردم و اقشار مختلف‬ ‫جامعه که زمانی روح اهلل خمینی از میان آن ها و برای آن ها‬ ‫روی کار آمد‪ ،‬از دولت و شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی‬ ‫هیچ جایگاهی در اهداف و برنامه های امام خمینی (ره)‬ ‫ندارد‪ .‬انقالب اسالمی ایران نقطه عطف تمام این آرمان‬ ‫ها و واقعیات می باشد که در اهداف آن آمده است‪«:‬یکی‬ ‫از ارزش ها‪ ،‬استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است‪.‬‬ ‫مردم می خواستند که این کشور از لحاظ سیاسی‪ ،‬محکوم‬ ‫فالن رژیم اروپایی یا آمریکا نباشد؛ از لحاظ اقتصادی‪،‬‬ ‫اقتصادش وابسته‌ به کمپانی های جهانی نباشد که هر کاری‬ ‫می خواهند‪ ،‬با این کشور بکنند‪ .‬از لحاظ فرهنگی‪ ،‬با‬ ‫فرهنگ عمیق و غنیای که دارد‪ ،‬کورکورانه تابع و دنباله‬ ‫‌رو فرهنگ بیگانه نباشد‪ ».‬اما آن چیزی که امروز در کشور‬ ‫دیده می شود با آن که قدم هایی در جهت آن برداشته شده‬ ‫است‪ ،‬اما تطابق چندانی با آرمان های امام ندارد‪ .‬سی امین‬ ‫رحلت حضرت آیت اهلل خمینی (ره) باید بهانه ای باشد‬ ‫برای آن که مسئوالن خود را در برابر این تاریخ ‪ 30‬ساله‬ ‫قرار دهند و باید و نباید هایی که تا به امروز حاصل نشد را‬ ‫در برابر ملت قرار داده و نسبت به آن اذعان داشته باشند‪.‬‬ ‫خدمات امام خمینی (ره) تا کنون دریچه بزرگی برای راه‬ ‫گشایی کشور محسوب می شود و آن چه امروز در اختیار‬ ‫قرار دارد به ‪ 30‬سال گذشته و تالش های سیاسی و فرهنگی‬ ‫امام باز می گردد‪ .‬میراث داری این ثروت سیاسی بزرگ‬ ‫آیت اهلل موسوی تبریزی‪:‬‬ ‫امامفرمودندمنحاضرنیستمبرایعکسمنحتی‬ ‫یک تومان هزینه شود چون خالف شرع است‬ ‫در جلسه‌ای بودم که آیت‌اهلل جنتی در رابطه با سازمان تبلیغات که رئیس آن بود‪ ،‬هزینه خواست‪ .‬حضرت امام (ره) فرمودند من موافق‬ ‫نیستم و نمی‌دهم‪ .‬آقای جنتی گفتند چرا؟ حضرت امام (ره) جواب دادند شما برای عکس من ‪ 80‬هزار تومان از دولت پول خواستید اما من‬ ‫حاضر نیستم برای عکسم حتی یک تومان هزینه شود چون خالف شرع است‪.‬‬ ‫آیت اهلل موسوی تبریزی و در توضیح قانون در اندیشه امام می‬ ‫گوید‪:‬قانونگرایی یعنی بشرگرایی‪ ،‬یعنی انسا ن‌ها را یکسان دیدن و صاحب حق‬ ‫دیدن‪ .‬قانونگرایی یعنی زمینه اجرای عملی عدالت در جامعه از اساسی‌ترین مبانی‬ ‫حکومت دینی است‪ .‬ما وقتی همه را صاحب حق می‌بینیم‪ ،‬پس همه را دارای‬ ‫صالحیت برای استفاده از نعمت‌های الهی می‌دانیم و این استفاده نیاز به مدیریت‬ ‫دارد‪ .‬این مدیریت هم انجام نمی‌شود مگر اینکه همه مردم نظارت کنند و دخالت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫اکثریت است که مسیر اداره کشور را تعیین می کند‬ ‫وی می افزاید‪ :‬اینجاست که قواعد انسانی و بشری پایش به حکومت اسالمی‬ ‫باز می‌شود و بحث اکثریت پیش می‌آید‪ .‬یعنی اکثریت است که مسیر اداره کشور‬ ‫را تعیین می‌کند و در این بین هم نمی‌توان حقوق اقلیت را به صرف اینکه انها در‬ ‫اقلیت قرار گرفته‌اند و اکثریت نیستند‪ ،‬ضایع کند‪.‬‬ ‫دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم می گوید‪ :‬بنابراین اداره‬ ‫یک جامعه در چارچوب‌های اسالمی و بر اساس ضوابط دینی هم که اتفاق‬ ‫می‌افتد باید توسط انسا ن‌ها انجام شود و این نیازمند قوانین بشری است‪ .‬برخی‌ها‬ ‫با یک نگاه افراطی اینها را در تضاد با هم می‌دانند و وقتی بحث حکومت دینی‬ ‫می‌اید طوری تعبیر می‌کنند که اختیارات و انتخاب‌های انسانی دیگر نباید در آن‬ ‫جایی داشته باشد در حالیکه در اندیشه امام (ره) حکومت دینی محقق نمی‌شود‬ ‫مگر اینکه در آن نقش اختیار مردم و جامعه هم لحاظ شود‪ .‬چون اساسا خود دین‬ ‫است که این اختیار را داده‪.‬‬ ‫مخالفت امام خمینی (س) با پرداخت بودجه به سازمان تبلیغات‬ ‫موسوی تبریزی در بیان خاطره ای از مرحوم امام توضیح می دهد‪ :‬من خودم‬ ‫در جلسه‌ای بودم که آیت‌اهلل جنتی در رابطه با سازمان تبلیغات که رئیس آن بود‪،‬‬ ‫هزینه خواست‪ .‬فکر کنم سال ‪ 61‬بود‪ ،‬حضرت امام (ره) فرمودند من موافق نیستم‬ ‫و نمی‌دهم‪ .‬آقای جنتی گفتند چرا؟ حضرت امام (ره) جواب دادند شما برای‬ ‫عکس من ‪ 80‬هزار تومان از دولت پول خواستید اما من حاضر نیستم برای عکس‬ ‫من حتی یک تومان هزینه شود چون خالف شرع است‪ .‬این را در جلسه شورای‬ ‫عالی تبلیغات که من یکی از اعضای جلسه بودم‪ ،‬فرمودند و من خودم شنیدم و‬ ‫بدون واسطه نقل می‌کنم‪.‬‬ ‫من همیشه حسرت می‌خورم که چرا ما در این کشور و در انقالب نتوانستیم از‬ ‫برکات وجود حضرت امام (ره) بیشتر استفاده کنیم و عمر مبارک ایشان بیشتر از‬ ‫این کفاف نداد‪.‬‬ ‫زیباکالم‪:‬انتخابیکرهبربرایجریاناصالحاتازنانشبواجب‌تراست‬ ‫اختالف نظرها درباره انتخابات آینده مجلس در جریان چپ‬ ‫سیاسی کشور مشهودتر از قبل شده است‪ ،‬سعید حجاریان ایده‬ ‫مشارکت مشروط را در انتخابات مطرح می‌کند‪ ،‬جریان کارگزارن‬ ‫بر شرکت بی‌قید و شرط در انتخابات تاکید می‌کند‪ ،‬عارف ساز‬ ‫جدایی از اعتدالگرایان و دولت را کوک کرده و ‪....‬‬ ‫در این میان صادق زیباکالم‪ ،‬فعال سیاسی اصالح‌طلب مشکل‬ ‫اصالح‌طلبان را بزرگتر از این نگاه های انتخاباتی می داند‪ .‬او معتقد‬ ‫است که اصالح‌طلبان با سه مشکل اصلی روبرو هستند که ابتدا‬ ‫باید آن را حل کنند‪ .‬فقدان هدف و استراتژی‪ ،‬فقدان رهبری و‬ ‫ضعف عملکرد فراکسیون امید و دولت سه مشکل اصلی امروز‬ ‫اصالح‌طلبان از نظر زیباکالم است که پیش از موضوع انتخابات باید‬ ‫به حل آن بیاندیشند‪.‬‬ ‫او عملکرد فراکسیون امید را همچون صاعقه ای می داند که بر‬ ‫سر اصالح طلبان نازل شده و از سوی دیگر تاکید دارد باید مشخص‬ ‫شود رهبری جریان اصالحات امروز در دست کیست؟‬ ‫مشروح گفتگوی با صادق زیباکالم در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫آقای زیباکالم! طی چندماه اخیر اختالف و تشتت بین‬ ‫اصالح‌طلبان عیان تر از قبل شده است‪ ،‬برخی معتقد به حضور‬ ‫مشروط در انتخابات هستند‪ ،‬برخی حرف از بازنگری در این جریان‬ ‫می زنند‪ ،‬برخی معتقد به حضور در انتخابات بدون ائتالف انتخاباتی‬ ‫با میانه روها هستند‪ ،‬تحلیل شما از وضعیت متشتت فعلی در جریان‬ ‫اصالح طلب چیست؟‬ ‫بحرانی که جریان اصالحات امروزه دچار آن شده است عمیق‬ ‫تر از این است که در خصوص نحوه شرکت در انتخابات باشد‪.‬‬ ‫اینکه کارگزاران و سازندگی بگویند ما شرکت می‌کنیم و بخش‬ ‫دیگر بگویند ما شرکت نمی‌کنیم مسئله امروز اصالحات نیست‪.‬‬ ‫جریان اصالحات با سه مشکل بنیادین روبرو است‪.‬‬ ‫یک دهه هفتادی فرق بین اصولگرایان و اصالح‌طلبان را‬ ‫نمی‌داند‬ ‫اول اینکه اساسا هدف و استراتژی جریان اصالحات روشن‬ ‫نیست‪ ،‬یعنی اگر شما از یک دهه هفتادی و شصتی بپرسید که چه‬ ‫چیزی باعث تفاوت میان اصالح‌طلبان و اصولگرایان می‌شود هیچ‬ ‫پاسخی به شما نمی‌توانند بدهند و حق هم دارند‪ .‬چون عامل تمایز‬ ‫میان این دو جریان وجود ندارد‪ .‬اصالح‌طلبان مباحث کلی مانند‬ ‫احترام به رای مردم‪ ،‬مبارزه با مفاسد اقتصادی‪ ،‬حاکمیت قانون‬ ‫را بیان می‌کنند‪ .‬اما اصولگراها هم این مسائل را می‌گویند‪ ،‬شما‬ ‫هیچ اصولگرایی را پیدا نمی‌کنید که بگوید ما به رای مردم احترام‬ ‫نمی‌گذاریم‪ ،‬به حاکمیت قانون اعتقاد نداریم و ‪ ...‬پس چه چیزی‬ ‫باعث می‌شود که میان اصالح‌طلبان و اصولگرایان تفاوت ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬به عبارت دیگر اصالح‌طلبی چیست و اصالح‌طلب کیست؟‬ ‫پاسخ به این سوال امروز مشخص نیست‪.‬‬ ‫مشخص نیست رهبر جریان اصالحات کیست یا کدام‬ ‫حزب است‬ ‫مشکل دوم که باعث به وجود آوردن بحران اصالح‌طلبی شده‬ ‫است‪ ،‬به رهبری این جریان بازمی‌گیرد‪ .‬رهبری جریان اصالحات‬ ‫چه کسی است و کدام جریان‌ها هستند؟ آیا حزب کارگزاران‬ ‫و سازندگی رهبری این جریان را دارند؟ آیا حزب اتحاد ملت‪،‬‬ ‫سازمان مجاهدین یا مجمع روحانیون است؟ یا افرادی مانند خاتمی‪،‬‬ ‫حجاریان‪ ،‬موسوی الری و‪ ...‬هستند؟ مشخص نیست رهبری‬ ‫اصالح‌طلبان به چه فرد و گروهی است؟‬ ‫عملکرد فراکسیون امید صاعقه ای بر سر اصالح‌طلبان است‬ ‫مشکل سوم یا بهتر است بگویم صاعقه سومی که برسر‬ ‫اصالح‌طلبان نازل شده است به عملکرد فراکسیون امید مجلس و‬ ‫دولت مربوط است‪.‬این سه بحران عمال باعث شده است که بخش‬ ‫عمده‌ای از طرفداران جریان اصالحات از این جریان جدا شوند و‬ ‫دیگر از این جریان حمایت نکنند‪ .‬این سخنی که آقای خاتمی قبل‬ ‫از عید در دیدار با فراکسیون امید گفتند که مردم خیلی به حرف ما‬ ‫گوش نمی‌کنند حرف درستی است‪.‬کاری که باید صورت بگیرد‬ ‫این است که استراتژی اصالح‌طلبان باید مشخص شود و یک دهه‬ ‫شصتی‪ ،‬هفتادی و به تدریج یک دهه هشتادی باید بداند که چرا به‬ ‫اصالح‌طلبان رای می‌دهد و چه چیزی باعث تمایز یک اصالح‌طلب‬ ‫از یک اصولگرا می‌شود‪.‬‬ ‫یک کودک دبستانی باید بداند اصالح طلب یعنی آزادی‬ ‫خواه‬ ‫راهکار شما برای این سه مشکل اساسی که جریان اصالحات‬ ‫با آن درگیر است چیست؟بنده در همان نامه‌ای که به آقای‬ ‫خاتمی نوشتم خطاب به ایشان گفتم که باید آزادی‌خواهی و‬ ‫دموکراسی‌خواهیاستراتژیبنیادیناصالح‌طلبانشود‪.‬باید‬ ‫از امروز شروع کنیم که تا چند سال دیگر حتی وقتی از یک‬ ‫کودک دبستانی می‌پرسیم که اصالح طلبی یعنی چه؟ به ما بگوید‬ ‫اصالح‌طلب یعنی آزادی خواه‪.‬‬ ‫باید رهبری جریان اصالحات مشخص شد‬ ‫گام دومی که باید هرچه سریعتر اصالح‌طلبان بردارند این است‬ ‫که باالخره باید یک جمعی دور هم بنشینند و یک یا چند نفر را به‬ ‫عنوان رهبری اصالحات تعیین کنند‪ .‬این که امنیتی‌ها نمی‌گذارند را‬ ‫اصال قبول ندارم‪ .‬این مسائل تماما مربوط به ضعف‌های اصالح طلبان‬ ‫است و بیخود به گردن قوه قضائیه‪ ،‬نهادهای امنیتی‪ ،‬شورای نگهبان‬ ‫و حاکمیت انداخته می‌شود‪ .‬این ضعف های خود ما اصالح‌طلبان‬ ‫بود‪.‬اصالح‌طلبان باید جمع شوند و بگویند این چند نفر‪ ،‬شورای‬ ‫مرکزی جریان اصالحات هستند و این افراد تعیین می‌کنند که‬ ‫سیاست‌هایمان در انتخابات‪ ،‬در برخورد با آقای روحانی و حتی‬ ‫آمریکا این است‪ .‬این انجام نشده است و دیگر نمی‌توانیم اجرایی‬ ‫نشدن این سیاست‌ها را به گردن اصولگرایان بیندازیم‪ .‬بیش از سه‬ ‫سال ‪ ۱۰۰‬نماینده‌ای که با حمایت اصالح‌طلبان به مجلس رفتند و‬ ‫اسمشان را فراکسیون امید گذاشتند و در راسشان آقای عارف قرار‬ ‫دارد‪ ،‬یکبار نشد که در مورد مسائل جدی جامعه موضع‌گیری کنند‪.‬‬ ‫اصالح‌طلبان از نظر سازماندهی زیر صفر هستند‬ ‫آقای زیباکالم این سئوال مطرح است که اصالح‌طلبان در‬ ‫مجلس و شورای شهر یک فرصت استثنایی را از دست دادند‪،‬‬ ‫چرا این اتفاق باید بیفتد؟ چرا هیچکدام از سران اصالح‌طلب و‬ ‫احزاب‪ ،‬فراکسیون امید و شورای شهر را زیر ذره‌بین نگرفتند و آنها‬ ‫را به خاطر کارهایشان بازخواست نکردند؟ چرا رهبری این جریان‬ ‫نظارت کافی بر این نمایندگان نداشت؟‬ ‫چون رهبری وجود ندارد‪ .‬یک سری افراد هستند که این‌ها به‬ ‫شکل سنتی به عنوان اصالح‌طلب یا نزدیک به اصالح‌طلب شناخته‬ ‫می‌شوند‪ .‬رهبر انقالب اکتبر لنین جمله معروفی دارد می‌گوید با‬ ‫حزب همه چیز هستیم و بدون حزب هیچ‌چیز نیستیم‪ .‬از نظر تشکل و‬ ‫سازماندهیاصالح‌طلبانصفرنیستندبلکهبدبختانهزیرصفرهستند‪.‬‬ ‫اینکه شما می‌گویید بیش از ‪ ۱۰۰‬نماینده اصالح‌طلب در مجلس‬ ‫کوچکترین موضع‌گیری را در قبال مملکت نکردند این به فقدان‬ ‫رهبری اصالح‌طلبان بازمی‌گردد‪.‬اساسا فراکسیون امید فقط و فقط‬ ‫به اصالح‌طلبان به عنوان صندوق رای نگاه می‌کند و که برایش رای‬ ‫جمع کنند و خودش را اصال به اصالح‌طلبان متعهد نمی‌داند‪ .‬وقتی‬ ‫آقای عارف‪ ،‬حضرتی و خانم سلحشور و دیگر اعضای فراکسیون‬ ‫امید خود را به جریان اصالحات متعهد نمی‌دانند و کوچکترین‬ ‫وقعی به جریان اصالحات نمی‌گذارند‪ ،‬من چطور از کسی که کف‬ ‫مطالبات اصالح‌طلبان بوده و در یک حوزه انتخابیه رای آورده و به‬ ‫مجلس رفته انتظار داشته باشم‪.‬یک بار نشد که رهبری اصالح‌طلبان‬ ‫چه در بیرون و چه در درون مجلس بخواهد مطالبات را پیگیری‬ ‫کند‪ .‬من می‌گویم آقای خاتمی در سه سال گذشته چرا یکبار از‬ ‫آقای روحانی نپرسید که مطالبات ‪ ۲۴‬میلیون که به شما رای‌دادند چه‬ ‫شد؟ رفع حصر چه شد؟‬ ‫چیزی جز سکوت از اصالح طلبان دیده اید؟‬ ‫اصالح‌طلبان در تمام این موارد سکوت کردند‪ .‬نه تنها در مورد‬ ‫زندانیان سیاسی بلکه در مورد فعاالن کارگری هم سکوت کردند‪.‬‬ ‫به جز سکوت شما چیز دیگری از اصالح‌طلبان شنیدید‪ .‬اصالح‬ ‫طلبان اعتبار سیاسی شان را در بین مردم به خصوص جوانان از دست‬ ‫داده‌اند‪.‬خب این سکوت باید دلیلی داشته باشد یا نه؟ گاهی کم‬ ‫کاری است گاهی پاسخگو نبودن نمایندگان بوده است و‪...‬‬ ‫بسیاری از این چهره‌ها ذاتا افراد با جسارت و شجاعت و معتقد‬ ‫به دموکراسی نیستند‪ .‬این یک واقعیت تلخ است‪ ،‬یعنی در نهایت‬ ‫خیلی با اصولگرایان تفاوتی پیدا نمی‌کنند‪.‬خب اگر تفاوتی نداشته‬ ‫باشند که خیلی اصالح طلبی معنایی پیدا نمی‌کند‪ ...‬به همین دلیل‬ ‫است که من دست روی هدف و استراتژی می‌گذارم و می‌گویم‬ ‫اصالح‌طلبان باید دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی را سرلوحه‬ ‫هدف استراتژیک‌شان کنند‪ .‬اگر این گونه شود‪ ،‬ما می‌توانیم از سران‬ ‫اصالحات بپرسیم که چرا در برابر دستگیری جریان‌های کارگری‬ ‫سکوت کردند‪ .‬در حال حاضر ما نمی‌توانیم این سئوال را بپرسیم‬ ‫چون اصال معلوم نیست که هدف جریان اصالحات کیست‪.‬از‬ ‫سوی دیگر اگر رهبری اصالحات مشخص شود که آقای خاتمی‪،‬‬ ‫موسوی الری‪ ،‬حجاریان‪ ،‬شکوری راد و ‪ ...‬کدام رهبر اصالحات‬ ‫هستند‪ ،‬آن وقت است که ما می‌توانیم مطالبات را از این افراد‬ ‫طلب کنیم‪.‬با این وضع اصالح‌طلبان برای انتخابات مجلس باید چه‬ ‫راهکاری بیندیشند؟با چه استراتژی وارد شوند؟‬ ‫به نظر من قبل از آنکه به انتخابات مجلس برسیم باید رهبری‬ ‫اصالح‌طلبان و چهره‌های اصالح طلب به یک مسئله اساسی توجه‬ ‫کنند و به حل و فصلش بپردازند‪ .‬آزادی خواهی و دموکراسی را‬ ‫سرلوحه جریان اصالحات قرار دهند و در گام بعدی یک حداقلی‬ ‫از رهبری متشکل اصالح‌طلب ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در کشور تنها در برگزاری مراسم رحلت خالصه نمی‬ ‫شود بلکه آرمان داری و صیانت از آرمان های امام باید‬ ‫امروز گزینه های عملیاتی مسئولین باشد؛ امری که به طور‬ ‫اخص نه در میان تمام مسئوالن بلکه در بین چندین مسئول‬ ‫انگشت شمار دیده می شود‪ .‬مردم دیروز که از طاغوت و‬ ‫حکومت سلطنتی ناراضی بودند در سایه بنیان گذار انقالب‬ ‫اسالمی مسیر روشنی را برای خود گشودند اما مردم امروز‬ ‫در چند گانگی میان دولت و مسئوالن تمام سایه های‬ ‫آرمان های واقعی امام را کوچک و کوچک تر می سازند‪.‬‬ ‫مفاهیم نجات بخش حاال تنها به منافع شخصی دولتمردان‬ ‫و مسئوالن گره خورده است منافعی که روزگاری امام با‬ ‫گذر از آن ها‪ ،‬مردم را شریک اصلی خود دانسته و قدم به‬ ‫پیش نهادند‪ .‬سی امین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)‪ ،‬نه‬ ‫تنها رحلت یک شخص بلکه رحلت ‪ 30‬ساله آرمان های‬ ‫ایشان در برخی از مفاهیم و اقدامات فعلی می باشد که امید‬ ‫است با رسیدن به ‪ 30‬امین رحلت‪ ،‬آرمان های فراموش شده‬ ‫و اهداف از یاد رفته بنیان گذار حکومت بار دیگر چراغی‬ ‫برای امروز و فردای مسئوالن باشد‪.‬‬ ‫الهوتی‬ ‫برخی افراد جدا شده‬ ‫از لیست امید اعتقاد‬ ‫دارند‪ ،‬وکیل‌الدوله‬ ‫نیستند و مستقل هستند‬ ‫«مهردادبائوجالهوتی»‪،‬عضوفراکسیونمستقلینمجلسونمایندهمردملنگروددرمجلس‪،‬‬ ‫دربارهسخنانعلیمطهریمبنیبرائتالفمستقلینوفراکسیونوالئیمجلسبهخبرنگارسیاسی‬ ‫برنا گفت‪ :‬ما ائتالفی انجام ندادیم‪ .‬قبل از انتخاب‪ ،‬این بحث را مطرح کردیم که آمادگی داریم با‬ ‫هر فردی که در مورد رئیس مجلس با ما مواضع مشترکی دارد‪ ،‬ائتالف کنیم‪ .‬فرد مدنظر ما برای‬ ‫ریاستمجلس‪،‬آقایعلیالریجانیبود‪ .‬بنابرایناینبحثرامطرحکردیمکهچوندرموردآقای‬ ‫الریجانیمصممهستیموازمواضعخودنیزکوتاهنخواهیمآمد‪.‬عضوفراکسیونمستقلینافزود‪:‬در‬ ‫نهایتفراکسیونامید‪،‬فراکسیونوالییوفراکسیونمستقلینمجلسبهصورتجداگانهلیستیارائه‬ ‫دادند‪.‬فراکسیونمستقلیندرمیانکارپردازها‪،‬دونفرراانتخابکردوسهنفرراهمبرایدبیرانارائه‬ ‫دادیم‪.‬درزمینهانتخابمعاونینهمقرارشدکههرنماینده‌ایآتشبهاختیاروهرفردبهتشخیصخود‬ ‫عملکند‪.‬اینمواردشرحماجرابودحالاگراتفاقیهمافتادهبرایمثالدرکلتغییراتهیاترئیسه‪،‬‬ ‫فقط یک نفر یعنی آقای مطهری بوده است‪ .‬اگر بخواهیم عاقالنه نگاه کنیم‪ ،‬اگر ائتالف صورت‬ ‫می‌گرفت یک نفر تغییر هم نداشتیم‪ .‬بنده در نطقی اعالم کردم سه فراکسیون مجلس با یکدیگر‬ ‫ائتالف کنند و در سال آخر هیچ تغییری نداشته باشیم‪ .‬به نظر بنده اگر ائتالف انجام می شد‪ ،‬آقای‬ ‫مطهریحذفنمی‌شد‪.‬الهوتیدرموردتاثیرشکافبینامیدی‌هایمجلسیعنیبینلیستامید‬ ‫ومستقلینبرحذفآقایمطهرینیزتصریحکرد‪:‬شکافیوجودندارد‪.‬سهفراکسیوندرمجلس‬ ‫حضوردارد‪.‬یکیفراکسیونامید‪،‬اصولگرایانودرنهایتمستقلینوهموارهنیزاینگونهبودهاست‪.‬‬ ‫برایمثالدرمجلسهشتماینگونهبوده‪،‬درمجلسدهمنیزفراکسیونهایمختلفیحضوردارند‬ ‫اما در مجلس نهم این وضعیت در مجلس حاکم نبود‪.‬وی در پاسخ به این سوال که آیا این شکاف‬ ‫درمجلسدهمپررنگتربهنظرنمی‌رسد؟نیزبیانکرد‪:‬نمایندگانمستقلیناینمسئلهرامطرحمی‬ ‫کنندکهدرستاستکهبهواسطهلیستامیدواردمجلسشدیماماافراطوتفریطراقبولنداریم‬ ‫ومی‌خواهیممستقلباشیمچراکهماوکیلالدولهنیستیم‪.‬ممکناستدرجایینیازبهکمکباشد‪،‬‬ ‫کمککنیمودرجایینیزممکناستانتقادکنیم‪.‬ابتدابهساکنبسیاریاعتقادداشتندکهفراکسیون‬ ‫مستقلینوجودندارد‪،‬درحدحرفاستودرزمانتشکیلفراکسیوننیزبحث‌هاوجنجال‌هایی‬ ‫به پا شد‪ .‬در حال حاضر نیز همگان می‌دانند که سرنوشت مجلس در دست یک فراکسیون است‬ ‫و افراد محکمی حضور دارند و فراکسیون مستقلین تنها فراکسیونی است که روی ریاست آقای‬ ‫الریجانی مصمم و استوار بود‪ ،‬حال اینکه دو فراکسیون دیگر لرزیدند‪ .‬فراکسیون امید که همواره‬ ‫برای خود کاندیدا داشت و فراکسیون اصولگرایان نیز هر دوره بازی خاص خود را دارند‪.‬الهوتی‬ ‫درپاسخبهاینسوالکهآیاشمااینمسئلهکهخودراازفراکسیونامیدجدامی‌دانیدتاییدمی‌کنید‬ ‫یاخیر؟اظهارکرد‪:‬فراکسیونمستقلیننهخودراازاصولگرایانونهازفراکسیونامیدجدانمی‌داند‪.‬‬
‫حاشیههایحضورپگاهآهنگرانیدردفترسخنگویشوراینگهبان‬ ‫تصویری حاشیه ساز منتشر شد از حضور پگاه آهنگرانی در دفتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان‪ .‬کدخدایی در توضیح این تصویر در اکانت توییترش نوشت‪ :‬خانم آهنگرانی سواالتی‬ ‫پیرامون انتخابات سال‪ ۸۸‬داشتند که تالش کردم به آنها پاسخ بدهم‪ .‬در پایان از ایشان دعوت کردم به عنوان یکی از ناظران مردمی شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات پیش رو(اسفند ‪ )۹۸‬نظارت کنند تا‬ ‫از نزدیک با نحوه عملکرد ناظران ما آشنا شوند‪.‬نفر سوم در تصویر هم سهیل کریمی است‪ .‬مستندساز اصولگرا‪ .‬او و پگاه آهنگرانی به عنوان یک مستندساز اصالح‌طلب یک سالی است که درگیر ساخت‬ ‫مستندی درباره انتخابات سال‪ ۸۸‬هستند و در جریان همان مستند هم سروکارشان به دفتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان افتاده است و این تصویر از این جلسه سه‌نفره منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪821‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫آنتنفروشی؛ازفراموشیاستعدادهاتاسرمایههایکالن‬ ‫داللیرویآنتن‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫داللی اقتصادی‪ ،‬داللی سیاسی‪ ،‬داللی‬ ‫هنری و داللی فرهنگی‪ ...‬دیگر تفاوتی برای‬ ‫پسوند و پیشوند ها نام «دالل» وجود ندارد‪.‬‬ ‫این روزها افراد و سازمان های عریض و‬ ‫طویل‪ ،‬هرکدام از هر جایی که دستشان‬ ‫برسد به نوعی داللی و دالل بازی را رواج‬ ‫داده اند‪ .‬دیگر این روز ها با شنیدن نام‬ ‫دالل به ید جنس و کوچه و خیابان و قیمت‬ ‫کاالهای عجیب نمی رسیم هر چه که بشنویم‬ ‫و یا ببینیم رنگ و بویی از دالل و داللگری‬ ‫در خود دارد‪ .‬در ابتدا سینما به آن محکوم‬ ‫شد‪ .‬یکی از پر طرفدارترین سرگرمی هایی‬ ‫که مردم سالیان سال به آن عالقه داشته و‬ ‫یکی از پر بحث ترین ها میان شان می باشد‪.‬‬ ‫در ابتدا انتخاب بازیگران و نحوه ورود‬ ‫آن ها به تلویزیون مورد نقد قرار گرفت‬ ‫و شاید بتوان گفت اولین ردپای داللی از‬ ‫همین جا آغاز شد‪ .‬اما به مرور زمان پدیده‬ ‫بازیگران و داللی نقش به یکی از عادی‬ ‫ترین اتفاقات روزمره سینمای ایران تبدیل‬ ‫شد و دیگر خرده ای نیز به آن گرفته نشد‬ ‫چرا که شنیدن نام مافیا و باند بازی در‬ ‫سینما مانع هرگونه اعتراض و انتقادی می‬ ‫شد‪ .‬پس از آن ورود سرمایه های مشکوک‬ ‫دیگر باری بود که سینما را به چالش کشاند‪.‬‬ ‫سرمایه های میلیاردی روی کار آمد و حتی‬ ‫نشانه های آن در شبکه نمایش خانگی که‬ ‫در کنار سینما شبکه ای تازه کارتر و پر‬ ‫طرفدار و محبوب بود دیده شد‪ .‬ماجرای‬ ‫مسابقه برنده باش و تقلب صورت گرفته‬ ‫در آن‪ ،‬راه بسیاری شک و شبهه ها را باز‬ ‫گذاشت‪ .‬اسپانسر مسابقه برنده باش این‬ ‫روزها فعالیت زیادی در عرصه فرهنگ‬ ‫و هنر دارد‪ .‬سرمایه او هم در پروژ ه‌‏های‬ ‫سینمایی و هم تلویزیون گسترده شده است‪.‬‬ ‫سجاد علیجانی که پیش از این سرمایه‬ ‫گذاری های اعظمی را انجام داده است‬ ‫تمام اطالعات خود و پدرش را در فضای‬ ‫مجازی وب حذف کرد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شفافیت‬ ‫اولین اصل گمشده در فضای فرهنگی و‬ ‫هنری محسوب می شد‪ .‬به سرعت دوشادوش‬ ‫سینما‪ ،‬شبکه نمایش خانگی که خیلی هم‬ ‫زود در میان مردم به شهرت رسید به پول‬ ‫های آورده گرفتار شد و حاال ردپای آن تا‬ ‫محدوده فساد و رانت و پول های مشکوک‬ ‫هم کشیده شده است‪ .‬پس از گذشت زمان و‬ ‫با نگاهی گذرا به وضعیت فرهنگی و هنری‬ ‫کشور تمام امید ها ناامید شد و دیگر بخش‬ ‫باتوجه به افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های گذشته نیاز شدیدی برای افزایش سالن‌های سینما مخصوصا‬ ‫در کالن‌شهرها احساس می‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی‌است که بسیاری از سالن‌های سینمایی شهر تهران‬ ‫متروک شده‌اند و مالکان آنها قصد دارند آنها را تبدیل به هر جایی‬ ‫بکنند که درآمدش بیش‌تر از سینما باشد‪.‬سینما یکی از شاخص‌های‬ ‫مهم فرهنگی در شهرسازی است‪ .‬به عبارتی اگر بخواهیم‬ ‫میزان توسعه یافتگی شهرها را بسنجیم یکی از مهمترین بخش‬ ‫شاخص‌های فرهنگی سالن‌های سینما می‌باشد‪ ،‬اما در ایران وضعیت‬ ‫تعداد سینماهای متروک آمار بسیار بغرنجی دارد به طوری که در‬ ‫‪۳۵‬سال اخیر رشد جمعیت ‪۱۲۷‬درصد و رشد ساخت سینما در ایران‬ ‫منفی ‪۴۴‬درصد بوده است‪ .‬تخریب سینماها در سال‌های اخیر به‬ ‫تیشه‌ای تعبیر شده که به ریشه هنر و فرهنگ خورده است‪ .‬هرچند‬ ‫با ایجاد پردیس‌های سینمایی در تهران نفس تازه‌ای در این حوزه‬ ‫دمیده شد اما یکی از بدترین بخش‌های توسعه‌یافتگی‪ ،‬سالن‌های‬ ‫قدیمی سینما در تهران هستند که بدون هیچ بازسازی رها شده‬ ‫و به خرابه‌هایی بدل شده‌اند‪ .‬این سینماها که یادگارهای نخستین‬ ‫سال‌های ورود سینما به ایران هستند می‌توانست به یکی از مهمترین‬ ‫قطب‌های فرهنگی بدل شود که هم جاذبه گردشگری داشته باشد‬ ‫و هم امکانات بسیاری را در اختیار هنرمندان قرار دهد اما متاسفانه‬ ‫بدون هیچ دغدغه‌ای بناهای تاریخی این‌چنینی به حال خود رها‬ ‫شده و معلوم نیست سرنوشت کدام یکشان سوختن یا تبدیل شدن‬ ‫به انبار باشد‪ .‬اوایل بامداد دهم خرداد خبرها و ویدیوهایی درباره‬ ‫آتش‌سوزی یک سینمای قدیمی در شیراز منتشر شد‪ .‬سینما بهمن‬ ‫شیراز یکی از قدیمی‌ترین سینماهای شیراز است که در سال ‪۱۳۳۶‬‬ ‫توسط اسماعیل گلستان با نام «پرنس دانشجو» در انتهای یک‬ ‫مجتمع تجاری قدیمی به همین نام در خیابان کریم خان زند ساخته‬ ‫شده‌است‪.‬این سینما تا سال‌های قبل از انقالب ‪ ۱۳۵۷‬یکسره دایر‬ ‫بود اما پس از انقالب در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت‪ ،‬بنیاد‬ ‫این سینما را به بهمن تغییر نام داد و مدتی پس از بازگشایی به حوزه‬ ‫هنری واگذار کرد و سرانجام به بخش خصوصی فروخته شد‪ .‬سینما‬ ‫بهمن و دو سینمای دیگر از مجموع ‪۳‬سینمای خاطره‌انگیز خیابان‬ ‫تاریخی زند‪ ،‬چندسالی است که متروکه شده‌اند‪ .‬دیگر فیلمی آنجا‬ ‫نشان مردم داده نمی‌شود‪ .‬نهایت اینکه یا کاربری‌شان پارکینگ‬ ‫است و یا انبار دپوی مغازه‌های بازار شهر‪ .‬سینما بهمن که چسبیده‬ ‫به بازار تجاری ارگ است‪ ،‬به بهانه تعمیرات تعطیل شده بود؛‬ ‫حاال می‌گویند در حین تخلیه صندلی‌ها این حریق به جانش افتاده‬ ‫است‪.‬حاال آتش خاموش شده و ساختمان سینما بهمن باید به امید‬ ‫روزی باشد که از نو تجهیز و بازسازی شود یا مثل همه پردیس‌های‬ ‫سینمایی تهران که بر خاکستر سینماهای قدیمی‌شان بنا شدند یک‬ ‫پردیس سینمایی جای این سینمای ‪62‬ساله را بگیرد‪ .‬از آنجایی‬ ‫که نگاهی انداختیم به وضعیت سینما بهمن‪ ،‬بهتر است وضعیت‬ ‫سینماهای تهران را هم بررسی کنیم‪ ،‬اینطور که مشخص است‬ ‫گویا قرار نیست که هیچ گاه تمامی ظرفیت‌های اکران در تهران‬ ‫در یک بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار گیرد‪ ،‬آتش‌سوزی‬ ‫سینما آزادی را بسیاری به خاطر دارند که پس از ده‌ها سال بنای‬ ‫جدید توانست‪ ،‬نبود این سینمای مهم را در شهر جبران کند‪ ،‬اما‬ ‫تنها ‪ ۴‬سال از افتتاح سینما آزادی گذشته بود که سینما جمهوری‬ ‫طعمه حریق شد و متاسفانه این سینمای خوب و خاطره انگیز جای‬ ‫سینما آزادی در آتش سوخته را گرفت و از گود اکران‌ها خارج‬ ‫شد‪ .‬بسیاری از سینماها و تئاترهای تهران پیش از انقالب در خیابان‬ ‫الله‌زار قرار داشتند‪ .‬زمانی حدود پانزده سینما در این خیابان بود‪.‬‬ ‫حاال اما سینماها تخریب شده‌اند؛ یا پاساژهای مختلف جای آن‌ها را‬ ‫گرفته‌اند یا ساختمان آنها در هیاهوی بازار لوازم الکتریکی به دست‬ ‫فراموشی سپرده شده است و چراغ آنها خاموش شده‪.‬در سال‌هایی‬ ‫که همه از کمبود اعتبار برای ساخت سینماها‪ ،‬حرف می‌زنند اما‬ ‫کسی یادش نیست سالن‌های سینمایی در شهر وجود دارد که نه به‬ ‫اعتبار چند میلیاردی برای روشن کردن چراغ‌هایشان نیاز است و نه‬ ‫کار سختی برای فعال کردنشان‪ .‬سالن‌های سینمایی که سال‌ها‪ ،‬محل‌‬ ‫تردد و حضور عالقه‌مندان هنر هفتم بوده این روزها با بی‌مهری‌هایی‬ ‫که نسبت به آنها روا داشته شده تبدیل به انباری و مکانی سوت و‬ ‫کور شده‌اند‪ .‬مکان‌های کوچک و بزرگی که فیلم‌ها از آپاراتخانه‌ها‬ ‫و توسط آپاراتچی‌ها نمایش داده می‌شد و امروز تنها یک خاطره و‬ ‫تابلو دود گرفته از آنها باقی مانده است‪.‬‬ ‫پردیس‌های سینمایی ملت‪ ،‬آزادی‪ ،‬زندگی‪ ،‬کوروش‪،‬‬ ‫چهارسو و ده‌ها سینمای دیگر همه دارایی سینمای ایران است و‬ ‫این مسئله در شهرستان‌ها چنان رنگ باخته که به جز تهران در‬ ‫سایر شهرها وضعیت بسیار بحرانی در حوزه اکران وجود دارد‪.‬‬ ‫به راستی چرا کسی یاد این سینماها نمی‌افتد و چراغ آنها را روشن‬ ‫نمی‌کند؟ چرا میلیاردها تومان صرف ساخت سالن‌های جدید سینما‬ ‫در پایتخت می‌شود اما کسی برای فعال کردن برخی از سینماهای‬ ‫در حال خاک خوردن پایتخت‪ ،‬آستین باال نمی‌زند؟ چه مشکالتی‬ ‫سبب شده است سینماهای پرشمار تعطیل شده پایتخت دوباره فعال‬ ‫نشوند و به جای آنها سینماهای جدیدی ساخته شود؟تبدیل شدن‬ ‫سینما به انباری بالیی است که اهالی منطقه ‪ ۱۲‬سر سینماهایشان‬ ‫می‌آورند‪ .‬منطقه‌ای با قدمت که از همان ابتدا روح فرهنگ در آنجا‬ ‫موج می‌زده و در حال حاضر هم بیشترین سینمای متروکه را در‬ ‫خود جای داده‪ .‬سینماهایی مثل؛ «تاج» در خیابان انقالب‪ ،‬ابتدای‬ ‫خیابان الله‌زار نو‪« ،‬ادئون» در خیابان سعدی‪ ،‬نرسیده به چهارراه‬ ‫مخبرالدوله‪« ،‬همای» در خیابان فردوسی‪ ،‬نرسیده به چهارراه‬ ‫استانبول‪« ،‬ایفل» در خیابان نادری‪ ،‬بعد از خیابان سی‌تیر‪‌« ،‬ایران»‪،‬‬ ‫«الله» و «سحر» در خیابان الله‌زار‪« ،‬کریستال» در خیابان الله‌زار نو‪،‬‬ ‫«پارک» در خیابان جمهوری‪ ،‬بعد از ساختمان پالسکو‪ ،‬سال‌هاست‬ ‫چراغ‌هایشان خاموش شده و فیلمی روی پرده‌هایشان نمایش داده‬ ‫نمی‌شود‪ .‬آنچه که بیش از هر چیز مشخص است این است که‬ ‫با تخریب و از بین رفتن سینماها‪ ،‬بدون شک بخشی از هویت‬ ‫فرهنگی و تاریخی منطقه نابود می‌شود‪ .‬اما مالکان به علت ضرر‬ ‫و زیان‌هایی که در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند‪ ،‬خواستار تغییر‬ ‫کاربری شده‌اند و اهالی نیز تقاضای احیا و بازگشایی دوباره سینماها‬ ‫را دارند و همین خواسته‌های متفاوت موجب شده سینماهای تعطیل‬ ‫در بالتکلیفی به سر ببرند و‌کسی متولی رسیدگی به وضع کنونی‬ ‫و تعیین تکلیف آنها نشود‪.‬سینماهای «شهر قشنگ» در خیابان‬ ‫ولی‌عصر(عج)‪ ،‬نرسیده به سه‌راه جمهوری؛ «خیام» در خیابان‬ ‫قزوین‪ ،‬جنب بیمارستان فارابی؛ «لیدور» در خیابان قزوین‪ ،‬خیابان‬ ‫هالل‌احمر؛ «جمهوری» در خیابان جمهوری‪ ،‬روبه‌روی خیابان‬ ‫ابوریحان؛ «ری» در خیابان امیریه‪ ،‬پل امیربهادر؛ «اروپا» در خیابان‬ ‫جمهوری‪ ،‬نرسیده به تقاطع ولی‌عصر(عج) و جمهوری؛ «فلور» در‬ ‫خیابان ولی‌عصر(عج)‪ ،‬ایستگاه بی‪.‬آر‪.‬تی مدرس و «پرسپولیس» در‬ ‫خیابان کارگر جنوبی‪ ،‬در تکه یازدهم پایتخت قرار دارند که بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬سال است تعطیل شده‌اند‪ .‬به گفته اهالی سینما‪« ،‬پرسپولیس»‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین سینماهای تهران بوده که متأسفانه این روزها‬ ‫کمتر کسی حتی نام آن را می‌داند‪.‬خیلی ها معتقدند در گذر‬ ‫زمان امکانات سینماهای قدیمی‪ ،‬مدرن و به روز نشده و به همین‬ ‫دلیل مردم از این سالن‌ها استقبال نکردند و آنها تعطیل شدند‪ ،‬اگر‬ ‫سینماها با پیشرفت علم و تکنولوژی‪ ،‬همگام می‌شدند و مالکان و‬ ‫بهره‌برداران از تجهیزات و امکانات مدرن بهر ‌ه می‌گرفتند‪ ،‬شاهد‬ ‫بد اقبالی سینماها نبودیم و این سالن‌ها به چنین سرنوشتی دچار‬ ‫نمی‌شدند‪ .‬اما باید گفت بداقبالی این سینماها از آنجایی شروع شد‬ ‫که به جای بازسازی سینماها‪ ،‬پردیس‌های سینمایی با چند سالن‬ ‫ساختند تا به جای اعتالی فرهنگ وضعیت فروش را بهتر کنند که‬ ‫البته این هم دغدغه کوچکی نیست‪.‬‬ ‫اعظمی از سینما و سلبریتی ها را شامل می‬ ‫شد‪ .‬بی اعتمادی مردم به این دو‪ ،‬سیل عظیم‬ ‫مخاطبان را بار دیگر به تلویزیون با مجری‬ ‫های سلبریتی و برنامه های متنوع کشاند‬ ‫اما این بار نیز مخاطبان ناامید از تلویزیون‬ ‫و صدا و سیما با دستان خالی برگشتند‪.‬‬ ‫گویی داللی عضوی جدا نشدنی از فرهنگ‬ ‫این روز های سینما و نمایش و تلویزیون‬ ‫شده است که مخاطب گریزی از آن ندارد‪.‬‬ ‫تلویزیون حاال جدیدترین بخش از غافلگیری‬ ‫دالالنه مخاطبان و تماشاگران می باشد‪.‬‬ ‫نگاهی به دالل بازی در تبلیغات تلویزیونی‬ ‫رنگ و بوی دیگری از داللی را پیش روی‬ ‫مخاطبان قرار می دهد‪ .‬بسیاری از پزشکانی‬ ‫که در فضای مجازی اینستاگرام صفحات پر‬ ‫بازدیدی دارند حاال با ورود به برنامه های‬ ‫تلویزیونی به تبلیغ می پردازند‪ .‬صداوسیما‬ ‫به عنوان سازمانی که مورد اطمینان می‬ ‫باشد‪ ،‬اعتماد مخاطبان را می خرد اما‬ ‫مشخص نیست که آیا چهره های دیده شده‬ ‫در تلویزیون‪ ،‬تنها چهره هایی برای کسب‬ ‫درآمد هستند یا چهره هایی برای خدمات‬ ‫دهی به مردم؟ ضرورتا پزشکانی که با داللی‬ ‫وارد تلویزیون می شوند تماما حاذق و مورد‬ ‫اعتماد نیستند اما آنتن فروشی تلویزیون‬ ‫تماما سوء استفاده از مردم و اطمینان آن ها‬ ‫می باشد‪ .‬روزگاری صداوسیما تنها محلی‬ ‫برای افراد با استعداد و توانمند بود اما حاال‬ ‫راه رسیدن به درآمدهای کالن صداوسیما‬ ‫را به داللی و آنتن فروشی سوق داده است‪،‬‬ ‫سازمان عریض و طویلی که دیگر مخاطبان‬ ‫در آن جایگاه چندانی ندارند‪.‬‬ ‫تلویزیونوسریال‌هاییکه‬ ‫بهخشمجامعهدامنمی‌زنند‬ ‫حامد محمدی‌کنگرانی‪ ،‬روان‌پزشک و عضو انجمن‬ ‫روان‌پزشکان ایران نوشت‪ :‬یا باید پایان این سریال‌ها تلخ و‬ ‫واقعی باشد یا یک پایان خوش آبکی که در آن صورت خشم‬ ‫مردم بیشتر می‌شود و به این نتیجه می‌رسند که حقشان توسط‬ ‫صداوسیما هم ضایع شده چرا که در دنیای واقعی قرار نیست‬ ‫پایان‌ها به این خوبی و خوشی باشد‪ .‬در طول ‪۲۵‬قسمت زجر و‬ ‫بدبختی و فالکت را دیدند و پایانش با از خودگذشتگی یک‬ ‫کاراکتر یا ریش‌سفیدی یک بزرگتر تمام می‌شود؛ چیزی که‬ ‫در عالم واقع آن را نمی‌بینیم‪.‬در روزهای گذشته دو خبر روی‬ ‫خروجی خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفته بود‪ .‬یکی اینکه‬ ‫میزان نزاع خیابانی در چند سال گذشته در کشور افزایش پیدا‬ ‫کرده و دیگر اینکه ایران سومین کشور پرخاشگر دنیا است‪.‬‬ ‫این دو خبر نشان می‌دهد در طول سال‌های اخیر آن‬ ‫چیزی که بیشتر در کشور ما افزایش پیدا کرده و این افزایش‬ ‫را به وضوح می‌بینیم‪ ،‬بحث خشم است‪ .‬اگر بخواهیم از دو‬ ‫کلمه کلیدی به عنوان دالیل این موضوع استفاده کنیم‪ ،‬یکی‬ ‫بی‌عدالتی است و دیگر عدم اعتماد‪ .‬در طول سال‌های اخیر یک‬ ‫احساس بی‌عدالتی در کشور در اکثر حوزه‌ها به دالیل مختلف‬ ‫در حال افزایش بوده است‪ .‬االن هم خوشبختانه یا متاسفانه‬ ‫با گسترش فضای مجازی این بی‌عدالتی بیشتر دیده و حس‬ ‫می‌شود‪ .‬اما سوالی که در این زمینه پیش می‌آید این است که‬ ‫سازمانی که باید به شادی اجتماعی و ایجاد عدالت و کاهش‬ ‫تبعیض و برقراری عدالت کمک کند و راهکارهایی بدهد برای‬ ‫اینکه مردم در این شرایط اقتصادی حالشان بهتر شود‪ ،‬آیا به‬ ‫وظیفه خودش عمل می‌کند؟ در دهه ‪ ۱۹۳۰‬و ‪ ،۱۹۴۰‬اوج دوران‬ ‫ساخت فیلم‌های طنز در سینمای آمریکا بود و دلیلش هم بحران‬ ‫اقتصادی بود که گریبان آمریکا را گرفته بود‪ .‬یعنی وقتی مردم‬ ‫با بحران اقتصادی درگیر بودند‪ ،‬سینما برای اینکه بتواند مردم را‬ ‫سرگرم کند‪ ،‬سراغ ساخت فیلم‌های طنز رفت‪ .‬آیا تلویزیون ما‬ ‫هم کار متناسبی با شرایط اقتصادی امروز انجام می‌دهد؟ نکته‬ ‫بعدی این است که ماه رمضان هم قرار است ماه معنویت باشد‬ ‫و کمک کند که انسان‌ها شرایط هم را بهتر درک کنند و این‬ ‫معنویت از نظر روانشناختی باید باعث ایجاد آرامش در افراد‬ ‫و نزدیکی آنها به یکدیگر شود و باعث شود که افراد درد و‬ ‫رنج همدیگر را حس کنند و شرایط مالی و گرسنگی فقیران را‬ ‫بچشند و به آنها نزدیک شوند‪ .‬اینها بخشی از فلسفه‌های روزه‬ ‫بوده است‪ .‬نکته دیگری که همیشه در تلویزیون وجود داشته‬ ‫این بوده که سریال‌هایی بسازیم که مردم به هم نزدیک شوند‪.‬‬ ‫تا سال‌ها پیش این رویکرد وجود داشت که سریال‌های طنز و‬ ‫سریال‌های ماورایی در کنداکتور ماه رمضان جای می‌گرفتند‪.‬‬ ‫فارغ از اینکه اصال این سریال‌ها چقدر بار هنری داشتند‪ ،‬بودن‬ ‫افرادی مثل رضا عطاران و مجید صالحی و شعارهای اخالقی‬ ‫گل‌درشت ویژگی‌های اصلی این سریال‌ها بودند و به هر حال‬ ‫تا حدودی جواب می‌داد و مشکالت مردم در سطوح پایین‌تر و‬ ‫نزدیکی و همدلی آنها به هم را تا حدودی نمایش می‌داد‪.‬امسال‬ ‫به صورت معناداری چینش سریال‌ها از نظر محتوا با سال‌های‬ ‫قبل متفاوت است و به خشمی که در ابتدا به آن اشاره شد و‬ ‫آمارها نشان می‌دهد در جامعه در حال افزایش است‪ ،‬دامن‬ ‫می‌زند‪ .‬این را هم باید در نظر گرفت که ما درباره تلویزیونی‬ ‫صحبت می‌کنیم که سال‌ها سینما را به سیاه‌نمایی متهم می‌کرد‪.‬‬ ‫عباس کیارستمی و اصغر فرهادی سال‌ها از سوی همین‬ ‫تلویزیون متهم به نشان دادن فضای تیره از کشورمان بودند‪.‬‬ ‫حاال صداوسیما در شرایطی که بودجه ندارد و سو مدیریت‬ ‫در آن بارز شده و احتماال باید تالش کند از این فرصت‌های‬ ‫آخر برای اینکه بتواند در میان مردم حداقل به وظیفه خودش‬ ‫عمل کند‪ ،‬استفاده کند اما به نظر می‌رسد در عمل این اتفاق‬ ‫رخ نداده‪ .‬تلویزیون خودش هم در مسیر ژانر نکبتی قرار گرفته‬ ‫که سال‌ها سینما را به آن متهم می‌کرد‪ .‬باید پرسید آیا این‬ ‫موضوع یک سیاست در میان مسوولین صداوسیما بوده مبنی‬ ‫بر اینکه بخواهند واقعیت‌های جامعه را به شکل اغراق‌شده‌ای‬ ‫نشان بدهند برای اینکه مثال عدم توانمندی دولت را زیر سوال‬ ‫ببرند یا واقعا یک بی‌برنامه‌گی مشخصی بوده درباره این که‬ ‫فقط هر شبکه یک سریال بسازد فارغ از اینکه بداند آن یکی‬ ‫شبکه چه می‌کند؟ اتفاقی که بارها در صداوسیما شاهد آن‬ ‫بودیم‪ .‬آنچه از برآیند سریال‌ها دیده می‌شود این است که چه‬ ‫ناخودآگاه و چه خودآگاه‪ ،‬سریال‌هایی که ساخته شده کاملا‬ ‫در راستای همان مضامینی است که در ابتدای یادداشت به آن‬ ‫اشاره شد؛ احساس بی‌عدالتی و خشم ناشی از آن‪ .‬در جامعه ما‬ ‫االن همه همدیگر را مقصر می‌دانند‪ ،‬همه حقشان خورده شده‬ ‫و سر همدیگر را کاله می‌گذارند‪ ،‬همه از دست هم عصبانی و‬ ‫ناراحت و خشمگین هستند‪ .‬یا شکایت می‌کنند یا داد می‌زنند و‬ ‫فحش می‌دهند یا پرخاشگری فیزیکی انجام می‌دهند یا سکوت‬ ‫می‌کنند و این خشم و پرخاشگری را جای دیگر ابراز می‌کنند‪.‬‬ ‫اگر ما با یک سیستم علمی طرف بودیم که یک سری مشکالت‬ ‫را موشکافی و بررسی می‌کند و بعد برایش یک راهکار ارائه‬ ‫می‌کند‪ ،‬داستان فرق می‌کرد‪ .‬ما یک بحثی را داریم که آیا واقعا‬ ‫هنرمند باید راهکار ارائه دهد یا باید فقط معضل‌ها را بیان کند؟‬ ‫وقتی معضالت را بیان می‌کنی به هر حال باید یک راهکارهای‬ ‫ضمنی درباره اینکه مردم در این شرایط باید چه کارهایی انجام‬ ‫بدهند هم ارائه بدهی‪ .‬این سیستم و این هنرمندان این توانمندی‬ ‫را ندارند که در آخر مردم را به یک آرامش یا یک راهکار‬ ‫قانونی یا فرهنگی روانشناختی اجتماعی راهنمایی کنند و به‬ ‫آنها آرامش بدهند‪ .‬تجربه نشان داده که قطع به یقین آخر این‬ ‫سریال‌ها یک پایان خوش الکی دارد‪.‬در نهایت داستان این است‬ ‫که ما با ساخت این سریال‌ها عمال این حق را به بیننده‌ها می‌دهیم‬ ‫که به این قضاوت برسند که بی‌عدالتی در جامعه چقدر زیاد‬ ‫است و چقدر حق مردم خورده می‌شود و به درست یا غلط این‬ ‫افراد چه کارهایی انجام می‌دهند‪ .‬تجربه نشان داده که راهکاری‬ ‫که در پایان برای رفع مشکالت کاراکترهای سریال‌ها و تنش‬ ‫میان آنها داده می‌شود‪ ،‬از نظر علمی و روانشناختی راهکار‬ ‫درستی نیست‪ .‬در فضای بسته صداوسیما و با محدودیت‌هایی که‬ ‫وجود دارد و یا شاید به این دلیل که نویسنده‌ها علمش را ممکن‬ ‫است نداشته باشند نهایتا این سریال‌ها با یک پایان‌های کلیشه‌ای‬ ‫با پیام‌های اخالقی در باب گذشت‪ ،‬فداکاری و معنویت تمام‬ ‫می‌شود‪.‬اما واقعیت این است که وقتی مردم سختی اقتصادی‬ ‫را با گوشت و پوست و استخوان خودشان لمس می‌کنند و در‬ ‫طول بیست و شش‪ ،‬هفت قسمت به خشمشان دامن زده می‌شود‬ ‫و مدام از حق‌خوری و برادرکشی گفته می‌شود‪ ،‬اینکه در پایان‬ ‫یک راهکار کلیشه‌ای و کودکانه و ساده‌لوحانه بدهیم عمال‬ ‫باز هم حق مردم را ضایع کردیم‪ .‬مردمی که در دنیای بیرون با‬ ‫یک حجمی از خشم و دلخوری و بی‌عدالتی روبه‌رو هستند‪،‬‬ ‫چنین پایان کلیشه‌ای هم به خوردشان بدهیم به خشمشان دامن‬ ‫زده‌ایم‪.‬شاید قبال شوخی‌ها و طنازی‌های رضا عطاران و حمید‬ ‫لوالیی و علی صادقی مردم را به این می‌رساند که اینها همه‬ ‫کمدی بوده و پایان خوش هم به آن فضای کمدی می‌چسبید اما‬ ‫وقتی بی‌عدالتی را در یک سریال به صورت کاملا رئال می‌بینیم‬ ‫آن وقت است که آن پایان کلیشه‌ای عمال به خشم مردم دامن‬ ‫می‌زند و رسانه وظیفه خودش را نه تنها درست انجام نمی‌دهد‬ ‫بلکه خودش هم در پایان تبدیل به یک نقض غرض می‌شود و‬ ‫به خشم جامعه دامن می‌زند‪ .‬امسال یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی‬ ‫که در تلویزیون افتاد و دست کسی هم نبود تمام شدن برنامه‬ ‫«ماه عسل» بود‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪821‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫نصفچاه‌هایحفرشدهدرکلکشورغیرمجازاست‬ ‫مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از غیرمجاز بودن نیمی از چاه‌های حفر شده در کل کشور خبر داد و گفت‪ :‬تأمین اعتبار برای هوشمندسازی چاه‌ها با نصب کنتورهای هوشمند و حجمی و برخورد با چاه‌های غیرمجاز‪ ،‬از‬ ‫مطالبات جدی است‪.‬رضا سرافرازی‪ ،‬مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست دبیران کارگروه‌های مختلف رویداد ملی سازگاری با کم‌آبی اظهار داشت‪ :‬بیش از ‪700‬هزار حلقه چاه در بخش کشاورزی وجود دارد که از‬ ‫این تعداد بالغ بر ‪350‬هزار حلقه چاه غیرمجاز است و دستگاه‌های متولی هیچ مجوزی برای حفر و بهره‌برداری این چاه‌ها نداده‌اند‪.‬وی افزود‪ :‬یکی از مطالبات جدی وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو‪ ،‬تأمین اعتبار برای هوشمندسازی چاه‌ها‬ ‫با نصب کنتورهای هوشمند و حجمی و برخورد با چاه‌های غیرمجاز است‪.‬سرافرازی با بیان اینکه "اکنون زیر ‪10‬درصد چاه‌های کشور هوشمند هستند که در عمل خیلی نمی‌توان برای مهار آنها اقدام کرد"‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪8.5‬میلیون هکتار از اراضی‬ ‫آبی کشاورزی کشور بالغ بر ‪2‬میلیون و یکصد هزار هکتار به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند‪.‬مدیرکل امور آب وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت برنج در کشور گفت‪ :‬تالش شده کشت برنج در غیر از استان‌های شمالی محدود شود‪.‬‬ ‫سرافرازی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی فقط از کشت برنج در استان‌های گیالن و مازندران حمایت می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬طی برنامه‌ای که از ابتدای سال ‪ 98‬آغاز شده تا ‪ 10‬سال آینده از کشت برنج در هیچکدام از استان‌های کشور به غیر از گیالن‬ ‫و مازندران حمایت نخواهیم کرد و امیدواریم این رویه منجر به این شود که در ‪ 10‬سال بعد‪ ،‬فقط شاهد کشت برنج در دو استان شمالی کشور باشیم‪.‬‬ ‫هزینهمشکالتاقتصادیرا‬ ‫مردمطبقهمتوسطوپایینمی‌دهند‬ ‫دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی شده‪ ،‬سعی می‌کند از تولید‬ ‫حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای دیگری به تولید وارد می‌آید‪.‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال هم هیچ کاری نمی‌کند‪ .‬کما اینکه بحث یارانه‌های انرژی نهایتاً‬ ‫به حمایت از خودروسازها رسید‪ .‬به این خاطر که خودروسازها خود‬ ‫مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند‪.‬وقوع شوک در بازار ارز‬ ‫کافی بود تا دولت به فکر عملی کردن سیاست‌های یارانه‌ای برای کاهش‬ ‫فشار از دهک‌های پایین جامعه و صنایع و واحدهای تولیدی بیفتد‪ .‬با این‬ ‫وجود همچنان خبر از تضعیف صنایع پایین دستی و واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط منتشر می‌شود‪ .‬از طرف دیگر شرایط برای رانت فراهم شد و‬ ‫شرکت‌های صوری که تنها روی کاغذ وجود داشتند‪ ،‬توانستند در این‬ ‫شرایط ارز دولتی دریافت کنند که خیلی‌ها وابسته به افرادی بودند که‬ ‫بهره‌های رانتی داشتند‪ .‬در عین حال تخصیص سبدکاال و سیاست‌های‬ ‫یارانه‌ای نیز الزاماً در شرایط اقتصادی فعلی مساوی با بهبود وضعیت‬ ‫جامعه نیست‪ .‬احسان سلطانی‪ ،‬کارشناس اقتصادی گفت‪:‬وقتی که بحث‬ ‫تخصیص ارز دولتی مطرح شد‪ ،‬گفتند که از صنایع حمایت می‌کنیم اما‬ ‫عم ً‬ ‫ال هیچ اتفاقی نیفتاد‪ .‬در هیچ جای دنیا با شوک ارزی از تولید حمایت‬ ‫نشده است‪ .‬در نهایت می‌بینیم که تولید تضعیف شده است‪ .‬اینکه دولتی‬ ‫بخواهد با ایجاد شوک ارزی از تولید حمایت کند‪ ،‬سیاستی است که‬ ‫در هیچ جای دنیا نه کسی اجرا کرده و نه عرف است‪ .‬کشورهایی که‬ ‫در دوره‌های زمانی با نرخ ارز بازی کرده‌اند‪ ،‬در حد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بوده و عالوه بر آن خیلی از سیاست‌های پشتیبان را اجرا کرده‌اند‪ .‬این‬ ‫سیاست‌هایپشتیبان‪،‬سرمایه‌گذاری‪،‬هزینه‌هایپایینتولید‪،‬رونقفضای‬ ‫کسب و کار و ثبات اقتصاد کالن بوده است‪ .‬این را در هیچ جای دنیا‬ ‫قبول ندارند که اقتصاد کالن را بی‌ثبات کنند و بگویند‪ ،‬تولید پیشرفت‬ ‫می‌کند‪ .‬چنین چیزی نشده و نخواهد شد‪ .‬همچنین دهک‌های پایین‬ ‫جامعه قربانیان شوک ارزی بودند‪.‬دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی‬ ‫شده‪ ،‬سعی می‌کند از تولید حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای‬ ‫دیگری به تولید وارد می‌آید‪ .‬عم ً‬ ‫ال هم هیچ کاری نمی‌کند‪ .‬کما اینکه‬ ‫بحث یارانه‌های انرژی نهایتاً به حمایت از خودروسازها رسید‪ .‬به این خاطر‬ ‫که خودروسازها خود مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند‪.‬‬ ‫سیاست‌های دولت در حوزه¬‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی‬ ‫مسئول اصلی وضعیت کنونی به شمار می‌‌رود و همین امر بخش مهمی‬ ‫از مصرف باالی بنزین را به مردم تحمیل کرده است‪ .‬جالب‌تر اینجاست‬ ‫که دولت از بخشی که خود به وجود آورنده مشکل بود‪ ،‬حمایت کرد‪.‬‬ ‫حمایت‌های مالی به خودروسازها پرداخت و یاران ‌ه به این بخش داده شد‬ ‫و آنهم بخش خصولتی؛ یعنی بخشی که توسط دولتی‌ها و وزارت صنعت‬ ‫و معدن اداره می‌شد‪.‬اگر حمایتی از تولید صورت می‌گیرد‪ ،‬نهایتاً نصیب‬ ‫واحدهای خصولتی می‌شود و نصیب بخش خصوصی واقعی نمی‌شود‪.‬‬ ‫منظور این است که بخش خصوصی نیز کمابیش قوی‌تر نشده‪ ،‬ضعیف‌تر‬ ‫هم شده است‪ .‬اقدامات و راهکارهای دولت برای حل مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬برنامه‌ریزی‌شده نیست‪ .‬هیچ‌کدام ساختاری و نهادی نیست‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫چون االن دولت می‌خواهد قیمت یک چیز را گران کند‪ ،‬می‌گوید به‬ ‫شما یارانه می‌دهم اما این مساله اص ً‬ ‫ال جوابگو نیست‪.‬راهکار نجات اقتصاد‬ ‫و تولید این سیاست‌هایی نیست که دولت در حال عملی کردن آن است‪.‬‬ ‫در کشور ما که اینهمه بهره بانکی داده می‌شود و اینهمه ملک و هزینه‬ ‫اجاره باال است و رانت در صنایع باالدستی تقسیم می‌شود‪ ،‬طبیعی است‬ ‫که تولید صنایع پایین دستی ضعیف شود‪ .‬وقتی می‌گویم تولید‪ ،‬منظورم‬ ‫صنایعی مثل پتروشیمی و فوالد نیست‪ ،‬بلکه منظورم صنایع پایین دستی‪،‬‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط و بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫طبیعی است که یارانه و حمایت به این صنایع نمی‌رسد‪ .‬برای اینکه همه‬ ‫اقدامات و سیاستگذاری‌ها در راستای این است که باالیی‌ها نفع ببرند‪،‬‬ ‫اسمش را هم بخش خصوصی گذاشته‌اند‪.‬تا وقتی که ساختارها را درست‬ ‫نکنیم‪ ،‬هر کاری انجام دهیم‪ ،‬شرایط بدتر می‌شود‪ .‬حتی هر اقدام درستی‬ ‫هم انجام دهیم‪ ،‬به عکس خودش تبدیل می‌شود و اثرات سوء به بار‬ ‫می‌آورد‪ .‬گاهی ممکن است دولت اقدامات درستی هم انجام دهد‪ ،‬اما‬ ‫چون ساختار معیوب است و مشکل دارد‪ ،‬در نهایت نتیجه عکس می‌گیرد‪.‬‬ ‫ما در ساختاری نفس می‌کشیم که پر از رانت و فساد است و مثل بدنه‌ای‬ ‫است که فاسد و آلوده شده است‪ .‬اینجا دیگر باید به سراغ اصالح ساختار‬ ‫بروید‪ .‬باید ساختار اقتصادی کشور را به گونه‌ای ترمیم کرد که بدون اینکه‬ ‫نیاز به یارانه باشد‪ ،‬در فضای رقابتی کار کند‪ .‬این فضای رقابتی اص ً‬ ‫ال وجود‬ ‫ندارد‪ .‬من حتی می‌گویم دولت نیتی هم برای کمک کردن ندارد‪ ،‬این‌ها‬ ‫را می‌گوید تا مخاطبان خود را قانع کند‪.‬االن گفته می‌شود می‌خواهند به‬ ‫طبقات محروم یارانه بدهند و در عین حال کاالهای اساسی را گران کنند‪.‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال االن اگر یارانه هم بدهند‪ ،‬اگر هزینه مخارج خانوار پایین‌ترین دهک‬ ‫یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه است‪ .‬هزینه‌های مخارج باالترین‬ ‫دهک بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیون تومان در ماه است‪ .‬نمی‌شود که همه چیز را‬ ‫گران کرد و گفت به دهک پایینی کمک می‌کنیم و یارانه می‌دهیم‪.‬‬ ‫برای دهک دوم که حدود ‪ ۲‬و نیم میلیون تومان درآمد دارد‪ ۱۵۰ ،‬هزار‬ ‫تومان یارانه‌ای که به این خانواده تعلق می‌گیرد‪ ،‬تأثیری ندارد به این خاطر‬ ‫که هزینه‌هایش الاقل ‪ ۳۰۰‬هزار تومان افزایش داشته است‪.‬برای دهک‬ ‫باالی درآمدی با میانگین مخارج‪۱۵‬میلیون تومان افزایش قیمت کاالهای‬ ‫اساسی در عمل چندان تاثیری ندارد‪ ،‬اما برای دهک¬ پایین درآمدی با‬ ‫میانگین مخارج یک میلیون تومان در ماه‪ ،‬افزایش قیمت کاالهای اساسی‬ ‫فاجعه¬‌آمیز است‪ .‬اینکه مدام قیمت‌ها باالتر برود و گرانی به بار بیاید‪،‬‬ ‫خیلی برای جامعه مخرب است‪.‬‬ ‫عده‌ایبایکسریراهکارهاصنعتکشورراازبینخواهندبرد‬ ‫وارداتخودروهایدستدومیکفاجعهاست‬ ‫یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره واردات خودروهای دست دوم گفت‪ :‬واردات خودروهای‬ ‫دست دوم یک فاجعه است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫موضوع واردات خودروهای دست دوم با پیشنهاد‬ ‫«حمید بعید ی‌‌نژاد»‪ ،‬سفیر ایران در انگلیس‪ ،‬بر سر زبا ن‌ها‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫«حمید بعیدی نژاد»‪ ،‬سفیر ایران در انگلیس‪ ،‬در‬ ‫صفحه اینستاگرام خود نوشت‪« :‬سالهاست بسیاری از‬ ‫کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه‪ ،‬چین و هند‬ ‫که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند‬ ‫برای رفاه مردم‪ ،‬مدیریت بازار‪ ،‬کاهش قیمت و افزایش‬ ‫استانداردهای محیط زیست‪ ،‬واردات خودروهای دست‬ ‫دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل سازی را با تعرفه و تضمین‬ ‫کیفیت تسهیل کرد ه‌اند‪ .‬اگر تحریم صنایع خارجی‬ ‫خودرو مانند رنو وپژو و دیگران صورت نگرفته بود‬ ‫امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود‪ .‬اما‬ ‫در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر‪ ،‬موضوع‬ ‫واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند‬ ‫قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد‪،‬‬ ‫در ایران نیز شایسته بررسی جدی تری است‪».‬‬ ‫پس از آن مخالفان و موافقان نظرات خود را‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫در وانفسای بازار خودرو در ایران و بحبوحه گرانی‬ ‫و عدم اعالم قیمت‌ها و تحویل‌های بی‌برنامه سفارشات‬ ‫خودروی مردم‪ ،‬چنین پیشنهادی در وهله اول معقول به‬ ‫نظر می‌آید‪ .‬ضمن اینکه خودروهای خارجی در ایران‬ ‫طرفداران فراوانی دارد و این پیشنهاد می‌تواند پاسخگوی‬ ‫سلیقه عموم باشد‪ .‬نکته دیگر آنکه کیفیت پایین‬ ‫خودروهای ایرانی به دلیل فقدان فضای رقابتی‪ ،‬بر اذهان‬ ‫عمومی پوشیده نیست‪ ،‬بنابراین واردات خودروهای‬ ‫دست دوم می‌تواند برای خودروسازان داخلی عامل‬ ‫انگیزیشی به منظور ارتقای کیفیت محصوالتشان باشد‪.‬‬ ‫ایجاد ساز و کار مناسب برای عوارض گمرکی‬ ‫و جلوگیری از افزایش قیمت این خودروها نیز از‬ ‫مواردی است که نیاز به کار کارشناسی و صرف وقت‬ ‫و برنامه‌ریزی دقیق دارد‪.‬مخالفان این پیشنهاد اما به‬ ‫نوسانات ارزی و خروج ارز از کشور اشاره می‌کنند و‬ ‫معتقدند که ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات‬ ‫فضای مخدوش بازار خودرو را تلطیف می‌کند و خروج‬ ‫ارز از کشور را در شرایط کنونی به صالح نمی‌دانند‪.‬‬ ‫«امیرحسین کاکایی»‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت‪ ،‬در گفتگو‬ ‫با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص‬ ‫پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم گفت‪ :‬واردات‬ ‫خودروهای دست دوم یک فاجعه است‪ .‬متاسفانه این‬ ‫روزها افرادی به رو ش‌های مختلف دولت را تحت فشار‬ ‫قرار می‌دهند‪ .‬عد ه‌ای به ظاهر برای اینکه مردم را راضی‬ ‫نگه دارند؛ با یکسری راهکارها صنعت کشور را از بین‬ ‫خواهند‪.‬‬ ‫وی با تحقیرآمیز خواندن این پیشنهاد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬واردات خودروهای دست دوم بسیار پیشنهاد‬ ‫تحقیرآمیزی است‪ .‬چرا که آمریکا می‌خواهد ثابت کند‬ ‫که ما در مقابل جنگ اقتصادی که به راه انداخته است؛‬ ‫سر خم می‌کنیم‪.‬کاکایی با اشاره به کاستی‌ها در زمینه‬ ‫واردات خودرو گفت‪ :‬دو الی سه سال پیش در واردات‬ ‫خودرو تقلباتی رخ می‌داد و متاسفانه برخی از افراد به‬ ‫جای اینکه از کمپانی‌ها خودروی نو وارد کنند‪ ،‬از بازار‪،‬‬ ‫خودروی نو را وارد می‌کردند که بعضا نو هم نبودند‬ ‫و با دستکاری وارد ایران می‌شدند‪.‬این عضو هیات‬ ‫علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت‪،‬‬ ‫این پیشنهاد را نامناسب دانست و بیان کرد‪ :‬در مورد‬ ‫خودروهای دست دوم اما و اگرها زیاد است‪ .‬در مجموع‬ ‫به نظر می‌رسد که این روش اصال روش خوبی نیست‪.‬‬ ‫واردات خودروهای دست دوم از واردات غذای سگ‬ ‫و گربه هم بدتر است‪.‬وی در پاسخ به این سوال که آیا‬ ‫این راهکار به کاهش قیمت خودرو منجر می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاهش قیمت‌ها موقتی خواهد بود‪.‬‬ ‫کاکایی نتیجه عملی شدن این پیشنهاد را افزایش‬ ‫تورم دانست و گفت‪ :‬فرض کنید خودروی دست دو‬ ‫وارد کنیم و قیمت خودروهای داخلی نصف شود اما‬ ‫برای وارد کردن آن خودروها مقدار زیادی ارز الزم‬ ‫است و ما با کمبود ارز مواجه هستیم‪ .‬این اتفاق تقاضای‬ ‫ارز و قیمت آن را را باال می‌برد‪ .‬در نتیجه شاخص ‌های‬ ‫عمومی اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و تورم به‬ ‫طور کلی افزایش می‌یابد‪ .‬در حوزه خودرو هم پس از‬ ‫مدتی شاهد افزایش تورم خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت موظف است که به هیچ عنوان نیاز‬ ‫ارزی را افزایش ندهد و تمایلی هم در این مورد ندارد‪.‬‬ ‫تنها کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند‪ ،‬یک‬ ‫سیاستمدار خارجی است و یک عده واردکننده و چند‬ ‫نماینده مجلس که دنبال رای مردم هستند‪.‬وی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬دولت و نظام مدتها است که واردات خودرو‬ ‫به کشور را ممنوع کرد ه‌اند و دلیل آن مشخص است‬ ‫چون االن اولویت کشور نیست‪ .‬اولویت کشور مبارزه با‬ ‫آمریکا در جنگ اقتصادی است‪ .‬عد ه‌ای می‌خواهند با‬ ‫واردات خودروی دست دوم‪ ،‬به بهانه اینکه قیمت‌های‬ ‫خودروهای داخلی کاهش پیدا کند‪ ،‬بازار را آرام بکنند؛‬ ‫اما با این کار همه بازار را به هم می‌ریزند‪.‬‬
‫فضایآموزشیچابهاررویخطبحران‬ ‫سرپرست فرمانداری چابهار گفت‪ :‬فضای آموزشی چابهار در وضعیت بحرانی است و هم اینک سرانه فضای آموزشی کمتر از ‪ ۲‬متر است و باید به هشت مترمربع کشوری برسد ‪.‬رحمدل بامری در‬ ‫همایش فرمانداران افزود‪ :‬چابهار با همه ظرفیت‌های بندری‪ ،‬منطقه آزاد‪ ،‬گردشگری و کشاورزی با مشکالت فراوان مواجه است‪.‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬تنها حدود ‪ ۲۰‬درصد از جمعیت این شهر از آب‬ ‫آشامیدنی سالم بهره مند و ‪ ۸۰‬درصد دیگر با تانکر آبرسانی سیار می‌شوند‪.‬بامری همچنین گفت‪ :‬سرانه طرح هادی‪ ،‬آسفالت جاده‌های روستایی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬تخت‌های بیمارستانی‪ ،‬کالس‌های درس و‬ ‫درصد بهره مندی مردم از آب و امکانات ورزشی این شهرستان نسبت به استان و کشور در حد خیلی پایین است‪.‬فرماندار تاکید کرد‪ :‬باید با تخصیص اعتبارات ویژه برای کاهش محرومیت‌ها تالش کرد‪.‬‬ ‫وی بر ساماندهی و تخصیص اعتبار برای برق‌رسانی و آبرسانی و بهره مندی حاشیه نشینان از حداقل امکانات تاکید کرد و افزود‪ :‬درد و رنج مردم نباید بیش از این ادامه داشته باشد‪.‬بامری گفت‪ :‬شهرستان‬ ‫چابهار با ‪ ۶‬دهستان‪ ،‬سه بخش و نقطه شهری و ‪ ۴۳۸‬روستا ‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ‪ ۷۰‬هزار نفر آن در حاشیه شهر سکونت دارند‪.‬‬ ‫نبودصنایعتبدیلی‬ ‫و جیب پرپول دالالن‬ ‫«علی اکبر رحمتیان»‬ ‫مدیر جهادکشاورزی بافق با اشاره به قابلیت رقابت خرمای این شهرستان در کشور‪ ،‬نبود صنایع‬ ‫تبدیلی و تکمیلی را حلقه‌ی مفقوده این بخش خواند و اظهار کرد‪ :‬ایجاد این زیرساخت‌ها عالوه‬ ‫بر کوتاه کردن دست واسطه‌ها موجب افزایش ‪ 1.5‬برابری درآمد نخل‌داران بافقی خواهد شد‪.‬‬ ‫«علی اکبر رحمتیان» با اشاره به‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬هکتار سطح زیرکشت نخیالت‬ ‫در شهرستان بافق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این میزان‬ ‫سطح زیرکشت توسط ‪ ۸۵۰‬کشاورز مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار گرفته است که ‪ ۷۰۰‬هکتار‬ ‫آن مربوط به ارقام اصالح شده با تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۳۵۰۰‬تن خرماست‪.‬وی افزود‪۵۰۰ :‬‬ ‫هکتار سطح زیرکشت بارور نخیالت با‬ ‫تولید هفت تن محصول در هر هکتار و‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬هکتار ارقام بومی با عملکرد متوسط‬ ‫چهار تن در هر هکتار از اراضی قابل‬ ‫توجه خرمای بافق هستند‪.‬وی محدودیت‬ ‫منابع آبی را عامل عدم توسعه سطح‬ ‫زیرکشت این محصول در بافق دانست و‬ ‫گفت‪ :‬البته با توجه به همین محدودیت‬ ‫نیز در حال حاضر امکان افزایش سطح‬ ‫زیرکشت نخیالت در شهرستان وجود‬ ‫ندارد ولی افزایش بهره‌وری و ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت در اولویت اصلی قرار‬ ‫دارد‪.‬این مسئول در این مورد جایگزینی‬ ‫ارقام اصالح شده و با کیفیت نخیالت‬ ‫را از ضروریات افزایش بهره‌وری خواند‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬از آنجایی که خرماهای‬ ‫بومی کیفیت مورد پسند و مطلوب بازار‬ ‫را ندارند به تدریج از چرخه تولید حذف‬ ‫شده و ارقام پربازده و خوش‌فروش‬ ‫همچون«پیاروم»جایگزینمحصوالت‬ ‫بومی خواهند شد‪.‬رحمتیان تمرکز بر حوزه‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در بافق را از‬ ‫برنامه‌هایاصلیجهادکشاورزیشهرستان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر یک‬ ‫سرمایه‌گذار در این رابطه اقدامات الزم‬ ‫جهت اخذ مجوزهای ضروری را انجام‬ ‫داده و مصمم به عملیاتی شدن این فرآیند‬ ‫در بافق هستیم که پیش‌بینی می‌شود‬ ‫طرح مذکور تا دو سال آینده در بافق‬ ‫آماده بهره‌برداری شود‪.‬وی متذکر شد‪:‬‬ ‫متأسفانه در حال حاضر محصول خرمای‬ ‫بافق فقط به صورت معمول یا به عبارتی‬ ‫بازاری برداشت و بعضاً نیز به صورت ساده‬ ‫بسته‌بندی می‌شود لذا در نبود صنایع تبدیلی‬ ‫امکان افزایش بهره‌وری و نگهداری این‬ ‫محصول در بافق وجود ندارد‪.‬این مسئول‬ ‫با بیان این که ارزش افزوده خرمای بافق‬ ‫با بسته‌بندی مناسب و استفاده در صنایع‬ ‫تبدیلی و تکمیلی چند برابر ارزش فعلی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬حداقل اتفاق ممکن‬ ‫در این رابطه کوتاه شدن دست واسطه‌ها‬ ‫و حذف دالالن است و در مجموع تا‬ ‫‪ ۱.۵‬برابر افزایش درآمد بهره‌برداران را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬وی بازاریابی مناسب و‬ ‫ایجاد سردخانه را از دیگر ملزومات توسعه‬ ‫صنایع وابسته به محصول خرما و افزایش‬ ‫بهره‌وری اقتصادی در این بخش ذکر کرد‬ ‫و گفت‪ :‬از آنجایی که همزمان با فصل‬ ‫برداشت خرما‪ ،‬دالالن این محصول را با‬ ‫حداقل قیمت خریداری می‌کنند و با چند‬ ‫قیمت بیشتری در بازار عرضه می‌کنند‪،‬‬ ‫ایجاد سردخانه می‌تواند شرایط نگهداری‬ ‫خرما برای کشاورزان و عرضه آن در زمان‬ ‫مناسب به بازار را فراهم کند‪.‬رحمتیان افزود‪:‬‬ ‫البته رونق و آغاز به کار صنایع مربوطه‬ ‫در بافق منجر به توزیع و عرضه خرما با‬ ‫برند شهرستان بافق در استان و کشور نیز‬ ‫خواهدشد‪.‬رئیسجهادکشاورزیبافق‬ ‫در پاسخ به سوال ایسنا از عدم اقدام الزم‬ ‫برای صادارت این محصول از بافق خبر‬ ‫داد و اظهار کرد‪ :‬در چند سال اخیر خرمای‬ ‫بافق به محصولی مطلوب تبدیل شده‬ ‫ولی تاکنون اقدام خاصی برای صادرات‬ ‫آن به بازارهای خارجی صورت نگرفته‬ ‫است ولی در حین حال یکی از برنامه‌های‬ ‫اصلی شهرستان به حساب می‌آید‪.‬وی‬ ‫خرمای بافق را محصولی قابل رقابت‬ ‫با انواع خرماهای کشور عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شرایط اقلیمی خاص این‬ ‫شهرستان‪ ،‬خرمای تولید شده در بافق از‬ ‫مطلوبیت خوبی برخوردار و قابل رقابت‬ ‫در کشور است‪.‬رحمتیان در ادامه برگزاری‬ ‫جشنواره استانی برداشت خرمای بافق را‬ ‫یکی از جاذبه‌های ایجاد شده به واسطه این‬ ‫محصول خواند و گفت‪ :‬این جشنواره که‬ ‫در اواخر تابستان برگزار می‌شود‪ ،‬یکی از‬ ‫اقدامات صورت گرفته به منظور معرفی‬ ‫این جاذبه طبیعی و اقتصادی است‪.‬رئیس‬ ‫جهادکشاورزی شهرستان بافق در پایان‬ ‫نیز با اشاره به انواع مشاغل وابسته به این‬ ‫درخت اقتصادی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مشاغل‬ ‫خانگی مانند صنایع‌دستی مرتبط با خرما‬ ‫از دیگر فعالیت‌های باصرفه و مهمی است‬ ‫که به همت اداره کل میراث فرهنگی و در‬ ‫قالب مشاغل خانگی بانوان در حال توسعه‬ ‫و انجام است‪.‬‬ ‫دولتفعلی‬ ‫بیشترینا‌ختیاراترادارد‬ ‫احمد امیرآبادی فراهانی‬ ‫عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬با توجه به شرایط کشور‪ ،‬به‌منظور برون‌رفت از‬ ‫تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجود و برای عملیاتی‌کردن طرح‌ها به دولت اختیارات بیشتری‬ ‫داده‌ شده است‪.‬‬ ‫احمد امیرآبادی فراهانی در‬ ‫سلسله‌نشست‌های مطالبه‌گری کارگروه‬ ‫دانشجویی در قم‪ ،‬با تأکید بر مطالبه‌گر‬ ‫بودن جوانان اظهار داشت‪ :‬این قشر‬ ‫فهیم بایستی درباره ارزش‌های انقالب‬ ‫و حقوق مردم از مسئوالن مطالبه‌گری‬ ‫داشته باشند‪.‬عضو هیئت‌رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی ایجاد اشتغال برای‬ ‫آحاد جامعه و قشرهای مختلف را‬ ‫وظیفه دولت دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫رابطه مجلس وظیفه بسترسازی و‬ ‫قانون‌گذاری دارد‪.‬وی با اشاره به ارائه‬ ‫طرحی ‪22‬ماده‌ای به مجلس در مورد‬ ‫اشتغال نیز گفت‪ :‬این طرح از سوی بنده‬ ‫پیرامون کاالی ایرانی و اشتغال بوده که‬ ‫به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائ ‌ه شده‬ ‫است‪.‬امیرآبادی فراهانی وضعیت اشتغال‬ ‫در کشور را اص ً‬ ‫ال مناسب ندانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با اقداماتی که‬ ‫در ارتباط با اشتغال انجام می‌گیرد بتوان‬ ‫این وضعیت را بهبود بخشید و با تصویب‬ ‫طرح‌های موجود در مجلس برای اشتغال‬ ‫روزنه‌هایی ایجاد کرد‪.‬نماینده مردم قم‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ابراز کرد‪:‬‬ ‫برای آنکه در رابطه با راه‌اندازی صنعت‬ ‫ساخت‌وساز در کشور و سرمایه‌گذاری‬ ‫در این بخش به یک‌راه حل مشخص‬ ‫برسیم و در این رابطه چاره‌اندیشی کنیم‪،‬‬ ‫هفته آینده وزیر مربوطه در جلسه علنی‬ ‫مجلس حضور خواهد یافت‪.‬وی از اخذ‬ ‫مجوز ساخت دانشکده پزشکی در قم‬ ‫نیز خبر داد و گفت‪ :‬در جهت بهبود‬ ‫کیفیت دانشگاه‌ها پیگیر مشکالت و‬ ‫کمبودهای این مراکز علمی بوده و بر‬ ‫همین اساس حتی بودجه‌ای نیز مصوب‬ ‫شد‪ .‬امیرآبادی فراهانی با تأکید بر‬ ‫ارتقای سطح علمی دانشجویان و تالش‬ ‫برای ارتقای دانش در قم عنوان کرد‪:‬‬ ‫رسیدن قم از رتبه یازده به رتبه پنجم‬ ‫ازنظر علمی و قبولی در کنکور ادعایی‬ ‫بوده که آموزش‌وپرورش داشته که‬ ‫با احصای آمار قبول‌شدگان از سال‬ ‫‪ 92‬تاکنون متوجه غیرواقعی بودن این‬ ‫رتبه شدیم‪.‬عضو هیئت‌رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ادامه از تشکیل‬ ‫‪ 37‬کارگروه در دفتر خود خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در این کارگروه‌ها آسیب‌ها و‬ ‫مشکالت و حتی وجود کاستی‌ها و‬ ‫تخلفات احصاء و به دستگاه‌های مربوطه‬ ‫ارسال می‌شود‪.‬وی با بیان اینکه صدور‬ ‫مجوز استخدام در استانداری قم برای‬ ‫طرفداران جناح خاص نیز گفت‪ :‬این‬ ‫مسئله را شخصاً با معاون منابع انسانی در‬ ‫استانداری مطرح کردم و پیگیر ماجرا‬ ‫شدم که ایشان این مطلب را تکذیب‬ ‫کردند‪.‬امیرآبادی فراهانی با تأکید بر‬ ‫برخورد و مقابله با فساد اظهار داشت‪:‬‬ ‫در مقابله با فساد با هیچ حزب و جناحی‬ ‫رودربایستی نداشته و اجازه نمی‌دهیم‬ ‫هرکسی به‌راحتی از رانت به‌هرشکلی‬ ‫استفاده کند‪.‬نماینده مردم قم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی یادآور شد‪ :‬قانون‬ ‫پیش‌بینی‌های الزم در رابطه با فعالیت‬ ‫احزاب و گروه‌های سیاسی را کرده و‬ ‫فعالیت آن‌ها زیر نظر استانداری است‪،‬‬ ‫همچنین بر فعالیت آن‌ها نظارت می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به انجام برخی‬ ‫فعالیت‌های غیراخالقی در قم که از‬ ‫طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با این اقدامات به‌هرشکلی که‬ ‫باشد مقابله می‌شود و با کمک پلیس‬ ‫فتا فعاالن کانال‌های متخلف شناسایی‬ ‫و با عوامل آن برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه دولت‬ ‫در دو سال اخیر به‌جای پاسخگویی به‬ ‫مطالبات مجلس بهانه‌جویی می‌کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬احمدی‌نژاد هم در دو‬ ‫سال پایانی عمر دولت خود حاضر به‬ ‫پاسخ‌گویی نبود‪.‬نماینده مردم قم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی وظیفه مجلس‬ ‫را مطالبه‌گری از دولت و وزرا دانست و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هیچ دولتی نمی‌تواند در دو‬ ‫سال پایانی عمر خود از نداشتن اختیار‬ ‫سخن بگوید درحالی‌که در طول ‪ 6‬سال‬ ‫قبل از آن هر اقدام و فعالیتی را انجام‬ ‫می‌داده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط کشور‪ ،‬به‌منظور برون‌رفت‬ ‫از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی‬ ‫موجود و برای عملیاتی کردن طرح‌ها‬ ‫به دولت اختیارات بیشتری داده شده‬ ‫است‪.‬امیرآبادی فراهانی مقصر بخشی‬ ‫از دالیل خوب کار نکردن دولت را‬ ‫مجلس عنوان کرد و گفت‪ :‬گاهی‬ ‫مجلس دولت‌زد ‌ه شده و این مسئله‬ ‫سبب خوب مطالبه‌گر نبودن مجلسیان‬ ‫از دولت می‌شود‪.‬عضو هیئت‌رئیسه‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه‬ ‫در دعواهای سیاسی مشکالت مردم به‬ ‫فراموشی سپرده می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تالش ما در مجلس رفع مشکالت مردم‬ ‫بوده و با هر دیدگاه سیاسی باید در‬ ‫این راستا حرکت کنیم‪.‬وی بر وظیفه‬ ‫نظارتی نمایندگان بر مدیران تأکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نمایندگان وظیفه‌ای در عزل‬ ‫و نصب مدیران نداشته و در صورت‬ ‫ناکارآمدی مدیران از طریق استانداری‬ ‫و وزارت‌خانه خواهان عزل آن مدیر‬ ‫هستیم‪.‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬همه‬ ‫باید قانون را محور فعالیت‌های خود‬ ‫قرار دهند و فرصت‌ها بایستی به‌صورت‬ ‫مساوی بین همگان تقسیم شود‪ ،‬با‬ ‫جلوگیری از رانت‌خواری در کشور‬ ‫می‌توان امیدوار بود بسیاری از مشکالت‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪821‬‬ ‫ایران زمین‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪821‬‬ ‫جامعه‬ ‫استاندار تهران‪:‬‬ ‫اقتصاددستورپذیرنیست‬ ‫استاندارتهرانباتاکیدبراینکهاقتصادنمی‌تواندبادستورومصوبههدایتشود‪،‬گفت‪:‬اساساًدولتدرحوزهاقتصادینقشارشادیبهعهدهدارد‪.‬انوشیروانمحسنیبندپیدردومینجلسهکمیسیونبرنامهریزی‪،‬هماهنگیونظارتدرمبارزهباقاچاقکاالوارزاستانتهرانگفت‪:‬نماینده‬ ‫شهرداریتهرانمتأسفانهدراینجلسهحضورنداردواینامکانوجودداشتکهنماینده‌ایدرراستایارائهگزارشتوسطشهرداریتهراندراینجلسهحضورپیدامی‌کرد‪.‬ویافزود‪:‬حمایتازکاالیایرانیهموارهموردتاکیدمقاممعظمرهبریبودهاستوبایدنسبتبهآناهتمامجدی‬ ‫داشتهباشیمالبتهکیفیتکاالهایتولیدداخلوقیمتمناسبآنهاازمواردیاستکهبایدبه‌طورجدیمدنظرقرارگرفتهشود‪.‬محسنیبندپیادامهداد‪:‬جلوگیریجدیازوقوعآسیبیبهنامقاچاقبایدازاصولمهمقلمدادشود‪.‬درکنارآننظارتبرقیمتوکیفیتکاالیداخلیرانیزباید‬ ‫دردستورکارداشتهباشیم‪.‬استاندارتهرانتاکیدکرد‪:‬براساستکالیفقانونیهرامریکهبهتولیدداخلوکاالیایرانیلطمهبزندموردرصدقرارخواهدگرفت‪.‬درحقیقتیکمبنایمهمدرشرایطکنونیتقویتنظارتبرکاالهااست‪.‬درخصوصلوازمواموریکهتوقیفشدهاست‬ ‫بایدهماندیشیوتصمیمگیریالزمانجامشودتاازهدررفتسرمایه‌هایملیجلوگیریکنیم‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬قطعاًاموالتوقیفیبایدباسازوکارمناسبتعیینتکلیفشوند‪.‬بعضاًبرخیکاالهابهدلیلآنکهبافناوری‌هایروزهمراههستنداگردراسرعوقتتعیینتکلیفنشونددچارافت‬ ‫قیمتخواهندشد‪.‬بیتردیداقتصادبههیچعنواندستورپذیرنیستواساساًدولتنقشارشادیدراینبخشدارد‪.‬همهماموظفبهمبارزهباقاچاقکاالهستیمامادرعینحالکاالهایایرانینیزبایدازکیفیتمناسببرایجلبمشتریبرخوردارباشند‪.‬‬ ‫تامینبهداشتکودکانزبالهگرد‬ ‫خالفقانونشهرداریاست‬ ‫گزارش‬ ‫فخاری گفت‪ :‬ارائه دستکش به کودکان زباله گرد مجاز نیست‪ .‬این کار‬ ‫سبب رسمیت بخشیدن به کاری است که خالف قانون است؛ باید نظارت بر‬ ‫پسماند قوی تر باشد و با پیمانکار متخلف برخورد شود‪.‬پایتخت کودکانی را در‬ ‫خود جای داده که خود را تا کمر در سطل‌های زباله می کنند و با دست های‬ ‫کوچک خود به دنبال مواد با ارزشی می گردند تا به پیمانکاران پسماند بدهند؛‬ ‫با این همه‪ ،‬با توجه به حجم پر تعداد گزارش هایی که از وضعیت کودکان زباله‬ ‫گرد در رسانه های کشور منتشر می شود به نظر می رسد که نه سطل های زباله‬ ‫بناست جمع شود نه با مافیای پسماند برخورد خواهد شد؛ در این میان کودکان‬ ‫زباله گرد قربانی کشاکشی هستند و در معرض بیماری‌هایی قرار دارند که برای‬ ‫سالمتی خود و اطرافیانشان تهدید بزرگی است‪ .‬با این حال مسئوالن ذیربط نه‬ ‫تنها فکری موثری برای ساماندهی این کودکان نمی کنند که بلکه برای سالمت‬ ‫آنان نیز دغدغه ندارند و رسیدگی به کودکان زباله گرد را به گردن نهادهای‬ ‫مختلف و مردم می اندازند‪.‬اما چرا مسئولین حتی حاضر به ارائه دستکش‬ ‫به کودکان زباله گرد نیستند تا حداقل اگر ساماندهی نمی شوند در معرض‬ ‫بیماری‌های خطرناک قرار نگیرند؟دو عضو شورای شهر تهران از وضعیت‬ ‫رسیدگی و ساماندهی به وضعیت کودکان زباله گرد تهران به برنا می گویند که‬ ‫در ادامه می خوانید ‪:‬ناهید خداکرمی‪ ،‬عضو شورای شهر تهران‪ ،‬در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬تا زباله هست زباله گردی هم وجود دارد‪ .‬زباله گردها ارتباط مستقیمی‬ ‫با شهرداری ندارند و بیشترشان زیر نظر پیمانکارانی جدا از پیمانکاران پسماند‬ ‫شهرداری هستند و واقعا ارتباط منسجمی وجود ندارد‪.‬رئیس کمیته سالمت‬ ‫شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا برای عدم انتقال بیماری های‬ ‫عفونی به کودکان زباله گرد بدان‌ها دستکش اهدا نمی شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اینکه‬ ‫از نظر بهداشتی در معرض خطر هستند درست است اما ساماندهی آن وظیفه‬ ‫ی وزارت بهداشت است‪ .‬وزارت بهداشت مسئول سالمت تمامی مردم ایران‬ ‫و شهر تهران است‪.‬تامین دستکش برای کودکان زباله گرد از سوی شهرداری‬ ‫غیرقانونی است‪ .‬اگر بخواهیم برای ساماندهی زباله گردها وارد عمل شویم‬ ‫یعنی این فعالیت را به عنوان شغلی رسمی شناسایی و اعالم کرده‌ایم‪.‬تمام تالش‬ ‫شهرداری این است که کمترین دسترسی را برای زباله گردها ایجاد کند به‬ ‫همین دلیل بحث جمع آوری سطل‌های زباله سطح شهر در دستور کار سازمان‬ ‫پسماند قرار دارد و باید فکری برای جایگزین کردن آن و شکل و شمایل‬ ‫آتی انجام داد‪.‬امیدواریم با تدوین سند جامع پسماند برای همه این مسائل چاره‬ ‫اندیشی شود و مردم هم مقداری مشارکت کنند‪.‬ما اگر زباله‌ها را در هر زمانی‬ ‫از شبانه روز در داخل سطل ها نیندازیم این پدیده را هم نخواهیم داشت‪ .‬وقتی‬ ‫در یک ساعت معین ماشین های جمع آوری پسماند شهرداری همه محله ها و‬ ‫شهر را پوشش می دهند سعی کنیم در همان ساعات شب زباله ها را بیرون قرار‬ ‫بدهیم تا راحت جمع آوری کنیم‪.‬ولی این سطل ها مردم را عادت داده از صبح‬ ‫تا عصر هر زمان خواستند هر زباله ای را در آن قرار بدهند‪.‬جمع آوری سطل‬ ‫های زباله در دست بررسی است و ما نمی توانیم آن‌ها را به طور ناگهانی جمع‬ ‫کنیم و باید مردم آماده باشند‪ .‬این سطل های زباله در برخی مناطق جمع شده‬ ‫و در برخی محالت در حال آزمایش است که نتایج مطالعه آزمایش ان‌شاءاهلل‬ ‫ممکن است همه ی شهر جمع آوری شود‪.‬سند جامع پسماند در دست تهیه‬ ‫است ولی واقعا مشارکت مردم و تالشی که در حوزه پسماند انجام می دهند‬ ‫باید سبب شود تا همه چیز در مسیر استاندارد خود باشد‪.‬بنابراین همه با هم باید‬ ‫تمرین کنیم که زباله‌ها را بین ساعت ‪ 9‬تا ‪ 11‬بیرون قرار بدهیم و هر زمان کیسه‬ ‫به دست نگیریم‪ .‬صبح هنگام رفتن به سر کار زباله‌ها را بیرون بگذاریم و این‬ ‫یعنی اینکه خودمان به شغل زباله گردی کمک می کنیم‪.‬الهام فخاری‪ ،‬عضو‬ ‫شورای شهر تهران‪ ،‬نیز در رابطه با ارائه دستکش به کودکان زباله گرد گفت‪:‬‬ ‫این کار سبب رسمیت بخشیدن به کاری است که خالف قانون بوده است؛ باید‬ ‫نظارت بر پسماند قوی تر باشد تا با پیمانکار متخلف برخورد شود‪.‬در مقایسه‬ ‫با سال های گذشته کودکان زباله گرد کمتر و نمود آن‌ها کمتر شده است اما‬ ‫نمی گویم نیستند‪.‬نظارتمان باید به گونه ای باشد که از پیش چشم محو نشوند‬ ‫و در کارگاه ها فعال شوند‪ .‬از این رو معتقدم باید پیمانکار متخلف و متقلب‬ ‫را حذف کنیم‪.‬فخاری در پاسخ به این سوال که در این شرایط و بدون وجود‬ ‫دستکش در دستان این زباله گردها؛ امکان انتقال بیماری بسیاری وجود دارد در‬ ‫این خصوص چه می توان انجام داد گفت‪ :‬حتی وسیله بهداشتی دادن به بچه‬ ‫ها‪ ،‬در تناقض با پیمان نامه ی ایران در رابطه با منع کار کودک است و سبب‬ ‫رسمیت بخشی به این شغل شده است‪.‬این عضو شورای شهر تهران در رابطه با‬ ‫آموزش و نحوه تعامل مردم با کودکان کار و برعکس اظهار کرد‪ :‬بخشی از این‬ ‫امر کار فرهنگی و آموزشی است که باید انجام شود و در واقع سازمان پسماند‬ ‫باید نسبت به پیمانکاران نظارت دقیق و موثر داشته باشد‪.‬‬ ‫بررسی معضل ‪ #‬زدن در مسیر فعالیت های اجتماعی در گفتگو با یک جامعه شناس؛‬ ‫بهجایهشتگزدنبهپاخیزید‬ ‫تحلیل‬ ‫فعاالن اجتماعی کسانی هستند که در اندیشه دنیایی بهتر‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬آنها اقدامات عمدی برای تغییر جهانی که در‬ ‫آن زندگی می کنند انجام می دهند و سعی می کنند دنیا را به‬ ‫مکانی بهتر برای خودشان و دیگران تبدیل کنند‪ .‬سالیان درازی‬ ‫است که تعداد زیادی از افراد با این اندیشه شروع به راه اندازی‬ ‫سازمان ها و جنبش های مختلفی در حوزه اجتماعی کرده اند‪.‬‬ ‫با افزایش حضور مردم در شبکه های اجتماعی‪ ،‬فعالیت‬ ‫های اجتماعی هم دستخوش تغییر شدند‪ .‬فضای مجازی نقشی‬ ‫چندگانه در فعالیت های اجتماعی بازی کرد‪ .‬فضای مجازی‬ ‫در بعضی از موارد به بازوی همیار فضای واقعی تبدیل شد که‬ ‫فعالیت های مردم را تسهیل می کرد‪ .‬در بعضی دیگر از فعالیت‬ ‫ها‪ ،‬فضای مجازی جای فضای واقعی را گرفت و مبارزات‬ ‫میدانی به مبارزات مجازی تبدیل شدند‪.‬‬ ‫حتی اگر یک کاربر معمول فضای مجازی هم باشیم‬ ‫به احتمال زیاد هشتگ ‪#‬آب‪-‬هست‪-‬ولی‪-‬کم‪-‬است‪،‬‬ ‫‪#‬درختکاری‪# ،‬یوزپلنگ‪-‬ایرانی‪# ،‬محیط_زیست‪،‬‬ ‫‪#‬کرمانشاه‪# ،‬زلزله‪# ،‬سیل و‪ ...‬به گوشمان خورده است‪ .‬این‬ ‫هشتگ ها در واکنش به اتفاقات مختلفی که در کشور روی‬ ‫می دهند شکل می گیرند و افراد با استفاده از این هشتگ ها‬ ‫و حضور در این کمپین ها تالش می کنند که حمایت خود را‬ ‫از مسئله خاصی بیان کنند‪ .‬اپیدمی هشتگ زنی به حدی فراگیر‬ ‫شده است که گاهی ادبیاتی میلیونی حول محور آن موضوع‬ ‫معین شکل می گیرد‪.‬این مسئله تنها معطوف به کشور ما نیست‪،‬‬ ‫در همه جای دنیا شرایط به همین صورت است و مبارزات‬ ‫هشتگی و حضور در کمپین های مجازی رواج دارد‪ .‬در بررسی‬ ‫ابعاد مختلف این مسئله مصاحبه ای با یک جامعه شناس داشته‬ ‫ایم که در ادامه می خوانید‪:‬محمود حریرچی‪ ،‬جامعه شناس در‬ ‫مورد رواج فعالیت های مجازی در کشور ما به برنا می گوید‪:‬‬ ‫«ماجرای فعالیت هایی که به صورت کمپین هستند فرق می‬ ‫کند‪ ،‬چون در این موارد یک سازمان و گروه که نشان داده‬ ‫پای کار است‪ ،‬فعالیت ها را پشتیبانی می کند‪ .‬این افراد در‬ ‫عمل پیگیر مسئله هستند‪ ،‬و هدف آنها از تشکیل کمپین مجازی‬ ‫این است که همیاری دیگران را جذب کنند‪ .‬فعالیت این افراد‬ ‫با کسانی که تنها کارشان این است که هشتگ ها را پیگیری‬ ‫کنند‪ ،‬فرق دارد‪ .‬زمانی که فعاالن مجازی برای فعالیت های‬ ‫اجتماعی صرف می کنند‪ ،‬اندازه یک هشتگ زدن است و‬ ‫فراتر از این حاضر نیستند زمانی را برای فعالیت در دنیای واقعی‬ ‫بگذارند‪ .‬این مسئله خصوصا در مورد ما ایرانی ها بیشتر صادق‬ ‫است‪ ،‬ما جامعه ای هستیم که کمترین زمان را برای فعالیت‬ ‫های داوطلبانه می گذاریم‪».‬وی تأکید می کند‪« :‬جوانان ما به‬ ‫جای هشتگ زدن باید به میدان بروند و با دردها و مشکالت‬ ‫مردم همگام شوند و به آنها کمک کنند‪ .‬روشنفکرمآبها در‬ ‫کشور ما همان هایی هستند که کل ژستی که دارند این است‬ ‫که در فضای مجازی شعار بدهند و هشتگ بزنند‪».‬وی با بیان‬ ‫اینکه‪ ،‬برای کمک به بهبود شرایط اجتماعی و محیط زیستی‬ ‫باید کنار هم بود و در میدان دنیای واقعی حرکت کرد می‬ ‫افزاید‪ « :‬در نقد این مسئله بد نیست به نمونه ای که این اواخر‬ ‫اتفاق افتاد اشاره بکنیم‪ ،‬بیاید از خودمان بپرسیم که ماجرای‬ ‫سیل زده ها چی شد؟ کمک به آنها به کجا رسید؟ در آن زمان‬ ‫که سیل آمده بود خروارها عکس از رنجی که سیل زدگان‬ ‫می کشند در فضای مجازی منتشر می شد و افراد می خواستند‬ ‫همدردی خود را با سیل زدگان نشان دهند‪ .‬هر چند وقت‬ ‫یکبار یک مسئله ای سر زبان ها می افتد و همه شروع می کنند‬ ‫به واکنش نشان دادن‪ ،‬اما بعد از یک مدت یادشان می رود‬ ‫که چنین چیزی وجود داشته است‪ .‬نمونه واضحش هم همین‬ ‫که کسی پیگیر حال سیل زده ها نیست که ببیند اکنون آنها‬ ‫در چه شرایطی هستند‪».‬حریرچی با اشاره به اینکه‪ ،‬مشکالت‬ ‫سالمترافدایرانتنمی‌کنم‬ ‫وزیر بهداشت‬ ‫وزیربهداشتدربارهوضعیتبودجهنظامسالمت‪،‬‬ ‫قاچاقتجهیزاتپزشکی‪،‬ماجرایبههوشنیامدنچندبیماردر‬ ‫بیمارستانقلبتهران‪،‬تبلیغاتبی‌رویهپزشکیو‪...‬توضیحاتی‬ ‫ارائهکرد‪.‬سعیدنمکیدرادامهنشستخبریخودکهدروزارت‬ ‫بهداشتبرگزارشد‪،‬درپاسخبهسوالیدربارهراهکارهای‬ ‫وزارتبهداشتبرایحمایتازتولیداتداخلیدرحوزهدارو‬ ‫وتجهیزاتپزشکیگفت‪:‬ازهمانروزیکهواردوزارت‬ ‫بهداشتشدم‪،‬اعالمکردمکهاجازهوروددارووتجهیزات‬ ‫پزشکیخارجیکهنوعتولیدداخلیآنوجودداردرانمی‌دهم‪.‬‬ ‫حتیبهدانشگاه‌هایعلومپزشکیاعالمکردمکهاگرکسی‬ ‫تجهیزاتپزشکیرابامجوزهیئتامناواردکندوماخبرنداشته‬ ‫باشیم‪،‬تخلفبزرگیانجامدادهاست‪.‬ویافزود‪:‬برهمیناساس‬ ‫روش‌هاییرابرایحمایتازتولیداتداخلیدرنظرگرفته‌ایم‪.‬‬ ‫اولینروشعدموروددارووتجهیزاتپزشکیخارجیاست‬ ‫کهمشابهتولیدداخلیآنوجودداشتهباشد‪.‬دومینراهکار‪،‬‬ ‫تسهیلپروسه‌هایتولیدبرایتولیدکنندگانداخلیاستو‬ ‫سومینروش‪،‬فضاسازیپشتوانه‌هایاقتصادیبرایشرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیاناستکهبهآنهاتسهیالتبانکیووام‌هایاشتغالزایی‬ ‫دادهمی‌شود‪.‬نمکیگفت‪:‬هیچتولیدکننده‌اینمی‌تواندادعاکند‬ ‫که در زمان وزارت بنده کاالی خارجی اعم از دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکیمشابهتولیدداخلیکهاستانداردهایمارارعایتکرده‬ ‫باشد‪،‬بهکشورواردشدهاست‪.‬حتیبرایصافیدیالیزکه‬ ‫قیمتداخلیآندوبرابرنوعوارداتی‌اشاستایستاده‌ایمو‬ ‫نمی‌گذاریم که نوع خارجی آن وارد شود اما در مواردی هم‬ ‫متاسفانهکیفیتکاالهایتولیدداخلافتمی‌کند‪.‬بههرحال‬ ‫منوزیربهداشتهستموسالمتمردمبرایمرکناصلیاست‪.‬‬ ‫سالمت مردم را نه فدای رانت واردات می‌کنم و نه فدای رانت‬ ‫تولیدواجازهنمی‌دهموسیلهپزشکیبی‌کیفیتواردبیمارستان‬ ‫شود‪.‬متاسفانهدرحوزهتجهیزاتپزشکیمواردیراداریمکه‬ ‫تولیدکنندگاناستانداردهایمارارعایتنمی‌کنندامااصراردارند‬ ‫ماچشممانرارویبی‌کیفیتیببندیم‪.‬بنابرایناگراستانداردهای‬ ‫موردنظرمادرکاالیتولیدداخلیرعایتشود‪،‬اص ً‬ ‫الواردات‬ ‫آنراانجامنمی‌دهیم‪.‬ویدربارهکاهشظرفیت‌هایپزشکیدر‬ ‫دانشگاه‌هایعلومپزشکینیزگفت‪:‬متاسفانهدرکشوردرباره‬ ‫پذیرشدانشجودربرخیمواردبهدرستیعملنکرده‌ایمو‬ ‫نیروهایمانرابهصورتعادالنهدرکشورتوزیعنکرده‌ایم‪.‬در‬ ‫اینزمینهدومکانیزمرادرنظرداریم؛اولاینکهبرمبنایآمایش‬ ‫سرزمینیدانشجوبپذیریمودومافزایشسهمیهدانشجویانبومی‬ ‫برایماندگاریدرمناطقاست‪.‬درحالحاضردربرخیمناطق‬ ‫بیشازسرانهودربرخیمناطقنیزکمترازسرانهکشورپزشک‬ ‫داریمکهاینموضوعناشیازعدمتوزیععادالنهپزشکدر‬ ‫کشوراست‪.‬وزیربهداشتتاکیدکرد‪:‬حالبرایتوزیععادالنه‬ ‫پزشکینیزبایدانگیزهمناسبایجادکردواینکاربازورمیسر‬ ‫نمی‌شود‪.‬برهمیناساسبرایایجادانگیزهدردومکانیزمایجاد‬ ‫فضاهایمناسببرایپزشکاندرمناطقکم‌برخورداروایجاد‬ ‫انگیزه‌هایمالیواقتصادیبرایآنهارادرنظرگرفته‌ایم‪.‬بهعنوان‬ ‫مثالضریبپرداختتعرفهبهپزشکیکهدرسیستانوبلوچستان‬ ‫کارمی‌کندنبایدباپزشکیکهدرتهرانمشغولبهکاراست‪،‬‬ ‫یکسانباشد‪.‬البتهفشارمالیاینموضوعنیزنبایدبهجیبمردم‬ ‫واردشودبلکهبایدآنراازمنابععمومیکشوربپردازیم‪.‬ویدر‬ ‫پاسخبهسوالیدربارهاقداماتوزارتبهداشتدرحوزهدرمان‬ ‫ودرطرحتحولنظامسالمتنیزگفت‪:‬آهنگطرحتحول‬ ‫نظامسالمتدرحوزهدرماننهتنهاکندنشده‪،‬بلکهسهبسته‬ ‫طرحتحولپیشینراباشدتبیشتریادامهمی‌دهیمکهشامل‬ ‫توسعهوتکمیلزیرساخت‌هایدرماندرمناطقکمتربرخوردار‪،‬‬ ‫ماندگاریطبیباندرنقاطمحروموکمتربرخورداروتامیندارو‬ ‫بالعالج‬ ‫وتجهیزاتپزشکیموردنیازبیمارانخاصوصع ‌‬ ‫است‪.‬نمکیافزود‪:‬درعینحالقرارنیستکهبهدلیلفشارهاو‬ ‫امواجسیاسینماینده‪،‬امامجمعهیامقاماتمحلیبهفاصلههر‪۲۰‬‬ ‫کیلومتروبی‌توجهبهجنبه‌هایاقتصادی‪،‬زیرساختایجادکنیم‪.‬‬ ‫بهعنوانمثالدردوشهریکه‪ ۱۵‬کیلومترباهمفاصلهدارند‪،‬دو‬ ‫اتاقعملقلببازایجادکرده‌ایمکهشایددرماهحتیدوبیمار‬ ‫همنداشتهباشند‪.‬ایناقدامبهمعنیدورریختنمنابعملیاست‬ ‫کهترمزشراکشیده‌ایم‪.‬نمکیادامهداد‪:‬درعینحالدرحال‬ ‫حاضربحثمدارسعاریازپوسیدگیرادنبالمی‌کنیموقرار‬ ‫استیکمیلیونو‪ ۲۰۰‬دانش‌آموزپایهششممادهانعاریاز‬ ‫پوسیدگیدندانداشتهباشند‪.‬بنابرایناوالًتوسعهزیرساخت‌های‬ ‫درمانیرابه‌ویژهدرمناطقکمتربرخورداربهشدتدنبالمی‌کنیم‬ ‫وازهمهمهم‌تراینکهبحثپیشگیریرادراولویتکارهایمان‬ ‫قرارمی‌دهیمتاکارمردمبهبیمارستانکشیدهنشود‪.‬وزیربهداشت‬ ‫درپاسخبهسوالیدربارهقاچاقتجهیزاتپزشکیووروداین‬ ‫کاالهایقاچاقبهبیمارستان‌هانیزگفت‪:‬ادارهکلتجهیزات‬ ‫پزشکیوزارتبهداشتکام ً‬ ‫البهبحثتجهیزاتقاچاقاشراف‬ ‫دارد‪.‬البتهادعانمی‌کنیمکههیچجنستقلبیدراینحوزهوجود‬ ‫ندارد‪.‬درعینحالیقینابیمارستان‌هایماحقخریداریتجهیزات‬ ‫پزشکیقاچاقراندارندوناظرانماهمکهناظربرکلخریدهای‬ ‫بیمارستان‌هاهستنداینموضوعرارصدمی‌کننداماادعامی‌کنیم‬ ‫کهدربخشدولتیبههیچعنوانتجهیزاتپزشکیقاچاقوارد‬ ‫بیمارستان‌هانمی‌شود‪.‬اگرهمموردیدراینزمینهبهماگزارش‬ ‫شودازطریقبازرسیوزارتبهداشتوناظرانتجهیزات‬ ‫پزشکیبهآنورودمی‌کنیم‪.‬‬ ‫اجتماعی و آسیب های اجتماعی با هشتگ زدن حل نمی شود‬ ‫و با هشتگ ها فقط خودمان را فریب می دهیم‪ ،‬تصریح می‬ ‫کند‪« :‬یک فعالیت اجتماعی سازنده باید در قالب سازمان های‬ ‫مردم نهادی صورت بگیرد که در کشور ما هم تعداد زیادی‬ ‫از آنها وجود دارند‪ .‬اما با این وجود فقط تعداد کمی از افراد‬ ‫در این سازمان ها عضو هستند‪ .‬این فعالیت های مجازی باعث‬ ‫شده اند که افراد از مسئولیت هایی که دارند فرار کنند و وقتی‬ ‫برای کمک به جامعه نگذارند‪».‬وی با بیان اینکه‪ ،‬کمپین های‬ ‫مجازی زمانی تأثیرگذار هستند که پشت آنها نهادها و افرادی‬ ‫باشند که ثابت کرده اند که در کنار مردم هستند‪ ،‬و هدفشان‬ ‫حل مشکالت آنهاست‪ ،‬می گوید‪« :‬برای نمونه کمپین سرطان‬ ‫پستان که در دنیا تشکیل شد‪ ،‬توسط هنرپیشه ای راه اندازی‬ ‫شد که خودش این مشکل را داشت و با راه اندازی این کمپین‬ ‫تالش کرد به این افراد کمک کند‪ .‬این فرد قبل از اینکه شروع‬ ‫به راه اندازی کمپین در فضای مجازی بکند‪ ،‬در فضای واقعی‬ ‫فعالیت های گسترده ای در زمینه کمک به افراد مبتال به سرطان‬ ‫پستان کرده بود و همین باعث شده بود که اعتماد جامعه به او‬ ‫افزایش پیدا کند‪».‬وی با اشاره به اینکه‪ ،‬در یک کمپین مجازی‬ ‫سازنده عالوه بر بعد مادی به سایر ابعاد روانی و اجتماعی هم‬ ‫توجه می شود‪ ،‬می افزاید‪« :‬در این کمپین ها فقط بعد مادی‬ ‫مسئله نیست که اهمیت دارد‪ ،‬بلکه هر کسی با توجه به مهارتی‬ ‫که دارد می تواند به افراد نیازمند کمک های الزم را بکند‪.‬‬ ‫کمک کردن فقط از طریق شماره حساب ها نیست‪ ،‬بلکه از‬ ‫طریق همدلی کردن و وقت گذاشتن است‪».‬وی با بیان اینکه‪،‬‬ ‫کسانی که دست به راه اندازی کمپین ها می زنند باید چهره‬ ‫های شناخته شده اجتماعی که به دردهای مردم نزدیک هستند‪،‬‬ ‫باشند‪ ،‬تصریح می کند‪« :‬این در تمام حوزه های اجتماعی‬ ‫تأثیرگذار است‪ .‬برای نمونه در زلزله کرمانشاه کسانی را دیدیم‬ ‫که برای ماه ها‪ ،‬تمام وقت زندگی خود را وقف کمک به مردم‬ ‫کردند‪ .‬با توجه به اینکه عملکرد این افراد برای مردم شناخته‬ ‫شده بود‪ ،‬دعوت به همکاری آنها در فضای مجازی نیز تأثیری‬ ‫بیشتری داشت‪ .‬هشتگ و یا عکسی که در فضای مجازی منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬باید یک عمل در فضای واقعی را به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫از این طریق دیگران هم تشویق می شوند که در این فعالیت‬ ‫ها عضو شوند‪».‬وی در پایان تأکید می کند‪« :‬تلفن های همراه‬ ‫باعث شده اند که جوان های ما در تنهایی هایشان حبس شوند‪،‬‬ ‫حضور در فعالیت های اجتماعی گروهی می تواند این افراد‬ ‫را دوباره به بدنه اجتماع بازگرداند‪ .‬هشتگ ها باید بابرنامه و‬ ‫هدفمند به کار گرفته شوند تا بتوانند به فعالیت های سازنده در‬ ‫فضای واقعی کمک بکنند‪».‬منبع‪:‬خبرگزاری برنا‬
‫شهردار لندن‪:‬‬ ‫ترامپمانندفاشیست‌هایقرنبیستماست‬ ‫شهردارلندنگفتکهرئیس‌جمهوریآمریکایکیازشاخص‌تریننمونه‌هایرشدتهدیددرجهاناست‪«.‬صادقخان»شهردارلندن‪،‬ادبیات«دونالدترامپ»‪،‬رئیس‌جمهوریآمریکارابا«فاشیست‌هایقرنبیستم»مقایسهکرد‪.‬ایندرحالیاست‬ ‫که ترامپ بناست فردا ‪-‬دو‌شنبه‪ -‬به بریتانیا سفر کند‪ .‬صادق خان در مقاله‌ای که روزنامه گاردین آن را منتشر کرد‪ ،‬نوشت‪« :‬دونالد ترامپ یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های رشد تهدید در جهان است‪ .‬راست افراطی در جهان در حال گسترش است و‬ ‫حقوق و آزادی‌ها و ارزش‌هایی را که به‌سختی به دست آمده‌اند و جوامع لیبرال و دموکراتیک‌مان را برای بیش از‪ ۷۰‬سال تعریف کرده است‪ ،‬تهدید می‌کند‪».‬شهردار لندن ترامپ را با «ویکتور اوربان»‪ ،‬نخست‌وزیر مجارستان‪« ،‬ماتئو سالوینی»‪ ،‬معاون‬ ‫نخست‌وزیر ایتالیا‪« ،‬مارین لوپن»‪ ،‬رهبر حزب اجتماع ملی در فرانسه و «نایجل فاراژ»‪ ،‬سیاستمدار راست افراطی در بریتانیا و از هواداران سرسخت برگزیت‪ ،‬مقایسه کرد و گفت که تمام این افراد از ترفندها و استعاره‌هایی بهره می‌برند که فاشیست‌های قرن‬ ‫بیستم برای جلب حمایت بهره می‌بردند‪ ،‬اما آنها با متدهایی نوین و شرورانه تالش می‌کنند پیام خود را برسانند»‪ .‬صادق خان همچنین اجازه استفاده از بالن دونالد ترامپ بچه را در تظاهرات اعتراضی مردم لندن به حضور ترامپ در شهرشان داد‪ .‬اکنون‬ ‫پلیس این شهر نیز باید اجازه استفاده از این بالن را بدهد تا معترضان بتوانند این نماد معروف اعتراض به ترامپ را به کار ببرند‪.‬تظاهرات مردم بریتانیا در اعتراض به حضور ترامپ بناست در میدان ترافالگار برگزار شود‪.‬‬ ‫پامپئو‪،‬مهمانناخوانده‬ ‫یکهمایشمحرمانه‬ ‫در سوئیس‬ ‫عکس‬ ‫رییس جمهور آمریکا تاکید کرد‪ ،‬اگر بروکسل آن چه را که لندن در بریگزیت می‌خواهد به آن ندهد‪ ،‬انگلیس‬ ‫باید از پرداخت الیحه جدایی‌اش از اتحادیه اروپا به مبلغ ‪ 39‬میلیارد پوند‪ ،‬امتناع کرده و از مذاکرات خارج شود‪ .‬ترامپ‬ ‫ترامپ‪ :‬بریتانیا بدون توافق‬ ‫از اتحادیه اروپا خارج شود‬ ‫رییس جمهور آمریکا تاکید کرد‪ ،‬اگر بروکسل آن چه را که لندن در بریگزیت می‌خواهد به آن ندهد‪ ،‬انگلیس باید از‬ ‫پرداخت الیحه جدایی‌اش از اتحادیه اروپا به مبلغ ‪ 39‬میلیارد پوند‪ ،‬امتناع کرده و از مذاکرات خارج شود‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهور آمریکا در آستانه سفر رسمی‌اش به‬ ‫انگلیس که از روز دوشنبه آغاز می‌شود‪ ،‬در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ ساندی‬ ‫تایمز‪ ،‬گفت‌‪ :‬نخست وزیر بعدی انگلیس باید نایجل فاراژ‪ ،‬حامی اصلی‬ ‫بریگزیت را برای انجام مذاکرات با اتحادیه اروپا بفرستد‪.‬وی ادامه‌ داد‪:‬‬ ‫انگلیس باید در سال جاری میالدی از اتحادیه اروپا خارج شود‪ .‬آنها باید‬ ‫این کار را فیصله دهند‪ .‬آنها باید موضوع این توافق را بندند‪ .‬اگر من جای‬ ‫آنها بودم و آنچه را که می‌خواستم دریافت نمی‌کردم از مذاکرات خارج‬ ‫می‌شدم‪ .‬اگر شما به یک توافق عادالنه دست نیافتید از مذاکرات خارج‬ ‫شوید‪.‬دونالد ترامپ هم‌چنین بار دیگر حمایت خود را از کاندیداهای‬ ‫نخست وزیری که اعالم کرده‌اند انگلیس باید با یا بدون توافق در تاریخ‬ ‫تعیین شده ‪ ۳۱‬اکتبر سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی از اتحادیه اروپا خارج شود‪،‬‬ ‫تکرار کرد‪.‬این کاندیداها شامل بوریس جانسون‪ ،‬وزیر امور خارجه سابق‪،‬‬ ‫دومینک راب‪ ،‬وزیر سابق بریگزیت و ساجد جاوید‪ ،‬وزیر کشور انگلیس‬ ‫هستند‪.‬ترامپ همچنین گفت‌‪ :‬پس از پیروزی نایجل فاراژ در انتخابات‬ ‫پارلمان اروپا در ماه گذشته محافظه کاران اشتباه می‌کنند که نایجل فاراژ‪،‬‬ ‫رهبر حزب بریگزیت را وارد مذاکرات بروکسل نمی‌کنند‪.‬رییس جمهور‬ ‫آمریکا افزود‪ :‬من نایجل را بسیار دوست دارم و او پیشنهادات بسیاری‬ ‫برای ارائه دارد و فرد بسیار باهوشی است‪ .‬آنها نایجل را وارد مذاکرات‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬اما به نظرم اگر آنها این کار را کرده بودند چقدر پیشرفت بهتر‬ ‫و بیشتری داشتند‪ .‬آنها هنوز به این موضوع نرسیده‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهاراتش درخصوص الیحه جدایی انگلیس از اتحادیه‬ ‫اروپا به مبلغ ‪ ۳۹‬میلیارد پوند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اگر من جای آنها بودم هرگز‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر را پرداخت نمی کردم‪ .‬این یک مبلغ بسیار هنگفت است‪.‬‬ ‫ترامپ همچنین گفت‌‪ :‬پیش از اینکه اجازه دهم آژانس اطالعاتی آمریکا‬ ‫اطالعات محرمانه بسیار مهم خود را با یک دولت چپ افراطی در انگلیس‬ ‫به اشتراک بگذارد باید به خوبی جرمی کوربین‪ ،‬رهبر حزب اپوزیسیون‬ ‫کارگر انگلیس را بشناسم‪.‬رییس جمهور آمریکا در همین حال به وزرای‬ ‫انگلیسی هشدار داد که باید بسیار مراقب باشند تا با اجازه ورود دادن به‬ ‫کمپانی چینی هوآویی در شبکه جدید تلفن همراه ‪ 5G‬انگلیس‪ ،‬تبادل‬ ‫اطالعات را به خطر نیاندازند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه آمریکا در حالی برای شرکت در نشست‌های محرمان ‌ه با حضور‬ ‫میهمانان قدرتمند و میلیاردرهایی از جهان وارد بیلدربرگ سوئیس شد که نام او در لیست‬ ‫مدعوین قرار نداشت‪.‬به نوشته روزنامه دیلی میل‪ ،‬نام مایک پامپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫آمریکا در لیست میهمانان این کنفرانس غیررسمی که هر ساله به صورت کام ً‬ ‫ال خصوصی‬ ‫و محرمانه در نقطه‌ای از جهان برگزار می‌شود‪ ،‬نبود اما او برای این کنفرانس محرمانه‬ ‫فناوری و کسب و کار وارد هتل فرمونت مونترو پلس شد‪.‬جارد کوشنر‪ ،‬مشاور ویژه‬ ‫رئیس‌جمهوری آمریکا هم در این نشست‌های محرمانه حضور دارد و احتمال می‌رود‬ ‫از این فرصت برای جلب حمایت از طرح صلح خاورمیانه استفاده کند‪ .‬بیش از صدها‬ ‫هیات از ‪ ۲۳‬کشور در این کنفرانس حضور دارند‪ .‬بانکدارها‪ ،‬نخست‌وزیران و مدیران‬ ‫اجرایی برای بررسی مسائلی که شدیدا ً محرمانه است‪ ،‬گردهم می‌آیند‪.‬انتظار می‌رود‬ ‫موضوعات این نشست چهار روزه که که از ‪ ۳۰‬مه آغاز شد و روز (یکشنبه) به پایان‬ ‫رسید‪ ،‬شامل روسیه‪ ،‬بریگزیت و استفاده از رسانه‌های اجتماعی به عنوان سالح باشد‪.‬‬ ‫این نشست ثروتمندان و قدرتمندان با اعتراضات و طرح تئوری‌های توطئه همراه بود‪.‬‬ ‫تمامی اعضا از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در زمینه‌های سیاست‪ ،‬اقتصاد و رسانه‬ ‫هستند‪ .‬بسیاری از پادشاهان و اعضای خاندان‌های سلطنتی کشورهای غربی از اعضای‬ ‫دائم گروه بیلدربرگ هستند‪ .‬اعضای گروه بیلدربرگ در کنفرانس سالیانه خود‪ ،‬در مورد‬ ‫مسائل جاری سیاسی و اقتصادی جهان به صورت محرمانه با یکدیگر تبادل‌نظر و مشورت‬ ‫می‌کنند‪.‬میهمانان از پنج‌شنبه پیش وارد شدند و پامپئو و جارد کوشنر آخرین میهمانان‬ ‫بودند‪ .‬وزیر خارجه آمریکا در تور اروپایی به چهار کشور بود اما نام او در لیست مدعوین‬ ‫قرار نداشت‪ .‬ترامپ همچنین دو تن از اعضای شورای امنیت ملی خودش را به این نشست‬ ‫فرستاد‪ .‬هنری کیسینجر‪ ،‬وزیر خارجه سابق آمریکا هم طبق معمول در نشست حضور‬ ‫داشت‪.‬این همایش ساالنه در شرایطی برگزار می‌شود که سیاست‌های ترامپ سواالتی‬ ‫را به وجود آورده است و منتقدان باور دارند لفاظی و سیاست‌های ترامپ تهدیدی برای‬ ‫ثبات پسا جنگ جهانی است که حاصل از رهبری آمریکاست‪.‬محور نشست امسال "نظم‬ ‫ثبات استراتژیک" بود و انتظار می‌رود مواردی مثل اروپا‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬تغییرات جوی‪،‬‬ ‫آینده سرمایه‌گذاری و تهدیدات سایبری هم بررسی شود‪ .‬از جمله اروپایی‌های سرشناس‬ ‫حاضر در این نشست‪ ،‬ینس استولتنبرگ‪ ،‬دبیر کل ناتو‪ ،‬وزیر دفاع آلمان‪ ،‬روسای‬ ‫اطالعاتی انگلیس و دانمارک هستند‪.‬اولین همایش این گروه در سال ‪ ۱۹۵۴‬با هدف‬ ‫تقویت و پشتیبانی از روابط اروپا و آمریکا و پیشگیری از بحران جهانی پس از جنگ‬ ‫جهانی دوم تشکیل شد‪ .‬روش‌های کاری این گروه همیشه مخفی و پنهانی بوده است‪.‬‬ ‫جیمز مک‌کوناهی‪ ،‬یکی از نویسندگان کتاب "راه دشوار نظریه‌های توطئه" می‌گوید‬ ‫ویژگی محرمانه بودن چنین گروه‌هایی به مخالفان امکان این را می‌دهد که هراس‌های‬ ‫خود را بر آنها فرافکنی کنند‪.‬در ایاالت متحده بیشترین هراس از گروه بیلدربرگ این‬ ‫است که اتحادیه‌ٔ اروپا توطئه‌ای پنهانی طرح‌ریزی کند و آمریکا را تهدید کند‪ .‬در اروپا‪،‬‬ ‫این نگرش وجود دارد که نخبگان و برگزیدگان بازار آزاد به سوی برنامه‌ها و ایده‌های‬ ‫جناح راست تمایل دارند‪.‬هدف گروه گردآوری نخبگان سیاسی از همهٔ جناح‌های‬ ‫چپ و راست است تا به راحتی در محیطی مجلل و آسوده با نخبگان بازار کسب‌وکار‬ ‫درهم‌آمیزند و ایده‌های‌شان را مطرح کنند‪ .‬ممکن است به نظر فقط ضیافت شام مجللی‬ ‫بیاید اما ساده‌انگاری است که چنین فکر شود‪.‬دنیس هیلی‪ ،‬یکی از بنیانگذاران این گروه‬ ‫و سیاستمدار بریتانیایی در دههٔ ‪ ۱۹۷۰‬میالدی‪ ،‬به جان رونسون خبرنگار در کتابش به نام‬ ‫"آنها" گفته بود مردم فواید کاربردی شبکه‌های غیررسمی را نادیده می‌گیرند‪.‬‬ ‫آغاز الیروبی اروندرود‬ ‫آغاز پیوند مستحکم تهران ـ بغداد‬ ‫پسازماهمبارکرمضانیکیازبزرگتریناتفاقاتسیاسیاقتصادیبینایرانوعراقکه‬ ‫الیروبیاروندروداست‪،‬کلیدخواهدخورد‪.‬موضوعالیروبیاروندروددرسفرتاریخیحسنروحانی‬ ‫رئیس‌جمهوربهعراقدرفروردینماهسالجاریباهمتایعراقیموردبررسیقرارگرفتوتصویب‬ ‫شدتاهردوکشوربتوانندازمزایایکشتیرانیدراینرودخانهدرراستایتوسعهاقتصادیشهرهایحاشیه‬ ‫آنیعنیبصره‪،‬خرمشهروآبادانبهره‌برداریکنند‪.‬درهمینراستانشستمشترکهماهنگیهیئت‌های‬ ‫یربطدراواخراردیبهشت‌ماهدربندرخرمشهر‬ ‫ایرانوعراقمتشکلازنمایندگاننهادهاودستگاه‌هایذ ‌‬ ‫برگزارشدکهنتیجهآن‪،‬توافقفنیبرایانجامالیروبیدرموعدپسازماهرمضانبود‪.‬آخرینباری‬ ‫کهاروندرودالیروبیشدسال‪1356‬بودکهآنهمبه‌صورتمشترکوبابهره‌گیریازشرکت‌های‬ ‫توانمندبی ‌نالمللیانجامشدوپسازآنباشروعجنگتحمیلیعم ً‬ ‫الاجرایالیروبیامکان‌پذیرنشد‪.‬‬ ‫باوجوداینکهتاپیشازسال‪56‬ترددکشتی‌های‪80‬هزارتنیدرآبراههاروندرودامکان‌پذیربود‪،‬ولی‬ ‫هم‌اکنونترددکشتی‌های‪10‬هزارتنیبه‌سختیامکان‌پذیراست‪.‬ایندرحالیاستکهباتوجهبهشرایط‬ ‫موجود‪،‬بسیاریازکارشناسانمعتقدندچنانچهالیروبیبیشازاینعقببیفتددرآینده‌اینزدیک‬ ‫امکانترددشناورهایمتوسطوزیر‪10‬هزارتننیزدراینآبراههمیسرنخواهدشد؛چراکهدربرخیاز‬ ‫بخش‌هایاینآبراهه‪85‬کیلومتریبیشاز‪20‬مترگل‌والیرسوبکردهوامکانبهگلنشستنشناورها‬ ‫درنقاطیازاینآبراهوجوددارد‪.‬مدیرکلبندرودریانوردیخرمشهردراینخصوصمی‌گوید‪:‬‬ ‫الیروبیهفتنقطهبحرانیآبراهبی ‌نالمللیاروندنیازمند‪210‬میلیونیوروهزینهاستکهدراینمیان‬ ‫الیروبی‪12‬میلیونمترمکعبازاینآبراههبسیارضروریاستوبرایانجامآننیازمند‪60‬میلیونیورو‬ ‫اعتبارهستیم‪.‬اکنونظرفیتتخلیهوبارگیریبندرخرمشهرحدود‪150‬هزارکانتینراستوباطرحتوسعه‬ ‫کهباالیروبیاروندرودارتباطمستقیمدارد‪،‬ظرفیتسالیانهکانتینریاینبندربه‪300‬هزارکانتینرطی‪15‬‬ ‫سالآیندهافزایشخواهدیافت‪.‬ظرفیتتخلیهوبارگیریاینبندر‪3.5‬میلیونتناستودرافقچش ‌مانداز‬ ‫‪1400‬قراراستکهاینظرفیتبهبیشاز‪5‬میلیونتنبرسدکهاینمهمنیزباالیروبیاروندرودارتباط‬ ‫مستقیمدارد‪.‬یکیازمسائلاصلیدربارهاروندرودبینایرانوعراق‪،‬انحرافمسیررودخانهبودکهاز‬ ‫طالقعرآببه‌سمتعراقدر‬ ‫نظرفنیمشکالتیراپدیدآوردهاست‪.‬طیسالهایگذشته‪10‬کیلومترخ ‌‬ ‫خطالقعرقدیمیکهدرتوافق‌نامهالجزایربهآناشارهشدهبه‪35‬میلیون‬ ‫اروندجابه‌جاشدهاست‌‪.‬احیای ‌‌‬ ‫مترمکعبالیروبینیازداردکهیابایداینعملیاتسنگینالیروبیوبازگرداندناروندبهمسیراصلی‬ ‫خطالقعرجدیدمی‌رفتیمکهداخلخاکعراقاست‪.‬باپایانجنگ‪8‬ساله‬ ‫انجاممی‌شدیااینکهبایدسراغ ‌‌‬ ‫‪7‬‬ ‫طرفایرانیبارهاتالشکردتاتوافقنامهگذشتهرااحیاکندوعملیاتالیروبیمشترکشکلبگیرد‪،‬اما‬ ‫ب ‌هدلیلمسائلیکهعراقباآنروبه‌روبود‪،‬مانندتحریم‌هایسنگینبی ‌نالمللی‪،‬نتوانستبهالیروبیاروندرود‬ ‫بپردازدواینموضوعازاولویتهایاینکشورخارجشدهبود‪.‬طیسالهایاخیرکهعملیاتهایخروج‬ ‫شناورهایمغروقدرسمتایرانبرایرونقگرفتنبنادرخرمشهرشکلگرفتهبود‪،‬اینخواستهعمومی‬ ‫ازدولتمردانکشوربرایمجابکردنطرفعراقیبهعملیاتمشترکالیروبینیزافزایشیافت‬ ‫به‌طوریکهحتییکیازوعده‌هایانتخاباتیحسنروحانیدرایامانتخاباتنیزموضوعالیروبیاروند‬ ‫یجمهوردوکشور‬ ‫بود‪.‬باتالشهایصورت‌گرفتهدربغدادوتهرانسرانجامتوافقنامه‌ایبهامضایرؤسا ‌‬ ‫رسیدکهیکیازبندهایآنالیروبیاروندرودبودتامسیررشدوشکوفاییاقتصادیدوکشورهموارتر‬ ‫شود‪.‬اتفاقمهمیکهباتالشهایمقاماتسیاسیورهبراناحزابدرایرانوعراقازجملهنخست‌وزیر‬ ‫ورئیس‌جمهورعراق‪،‬رئیس‌جمهورکشورمان‪،‬سیدعباسعراقچیمعاونحقوقیوزارتامورخارجه‬ ‫وهمتایعراقیویوهمچنینسیدعمارحکیمرهبرجریانحکمتملیشکلگرفتومحقق‬ ‫شد‪.‬عملیاتالیروبیاروندرودازهفتهآیندهآغازمی‌شودتاتأکیدیباشدبرپیوندهایمحکمدوکشور؛‬ ‫پیوندیکهواشنگتنطیماههایاخیرتالشزیادیبرایسستشدنآنبه‌کاربست‪،‬اماموفقنشد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪821‬‬ ‫بین الملل‬ ‫محورهاینشست‌های‬ ‫عربستانبهجایضداسرائیلی‬ ‫ضد ایرانی بود‬ ‫معاون اول رئیس پارلمان عراق در واکنش به نشست‌¬های اخیر عربستان‬ ‫سعودی و صدور بیانیه توهم‌آمیز علیه ایران تأکید کرد که این نشست¬‌ها‬ ‫به دلیل دوری از واقعیت‪ ،‬عمال هیچ دستاوردی برای ریاض نداشته و تیر‬ ‫بیانیه پایانی آن در محکومیت ایران به خطا رفته است‪«.‬حسن کریم الکعبی»‬ ‫معاون اول رئیس پارلمان عراق در تشریح نشست‌¬های اخیر که در عربستان‬ ‫سعودی با اهداف از پیش تعیین شده و در راستای خدمت به منافع آمریکا‬ ‫و اسرائیل برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در حقیقت دو نشست عربی و منطقه¬‌ای و‬ ‫پس از آن نشست اسالمی به طور معمول و عرف باید برای کنترل برخی‬ ‫خطرها و اوضاعی که ممکن است منطقه را تهدید کند یا یک کشور عربی‬ ‫و اسالمی از آنها آسیب بیند‪ ،‬برگزار شود‪.‬الکعبی در ادامه فزود‪ :‬اما با تأسف‬ ‫شدید مالحظه کردیم که محورهای این نشست کاملا از پیش تعیین شده‬ ‫علیه جمهوری اسالمی ایران بود‪ .‬در صورتی که شایسته بود این نشست و‬ ‫خروجی‌¬ها و محورهای کاری آن متوجه انتقاد و سرزنش و محکومیت‬ ‫رژیم اشغالگر صهیونیستی باشد به ویژه پس از پیامدهای اخیر انتقال سفارت‬ ‫آمریکا از تل آویو به قدس شریف و نیز اقدام این رژیم در الحاق جوالن‬ ‫اشغالی به سرزمین‌¬های اشغالی و نیز شکاف بزرگی که بین کشورهای عربی‬ ‫و اسالمی در سال¬‌های گذشته به دلیل وجود گروه تروریستی داعش و‬ ‫تغییر رژیم بسیاری از کشورها ایجاد شد‪ ،‬اما این نشست به انتقاد از جمهوری‬ ‫اسالمی ایران پرداخت‪.‬وی با اشاره به بیانیه‌ این نشست‌ها گفت‪ :‬ما معتقدیم‬ ‫که چنین تصمیم¬‌ها و بیانیه¬‌هایی باید در راستای منافع ملت‌¬ها باشد نه‬ ‫اینکه در قالب منافع رژیم‌¬های سیاسی و خدمت به صهیونیسم جهانی و‬ ‫آمریکا طراحی شود‪ .‬جنگ و اعمال تحریم علیه مردم ایران از هر نظر چه‬ ‫قانونی و چه بین المللی و چه عرفی و اخالقی مطرود و غیر قابل قبول است‪.‬‬ ‫امکان ندارد که در هیچ حالتی این بهانه¬‌تراشی¬‌ها و تحریم‌‌های آمریکا بر‬ ‫مردم ایران از سوی هیچ طرف و گروهی تأیید شود حال چگونه ممکن است‬ ‫که نشستی عربی از این دست که بیشتر کشورهای آن روابط بسیار خوبی با‬ ‫ایران دارند‪ ،‬چنین بیانیه¬‌هایی را صادر کند و مورد تأیید قرار گیرد‪ .‬بنابراین‬ ‫به اعتقاد من خروجی چنین نشست‌¬هایی باید بر اساس محور انسانیت باشد‬ ‫نه خدمت به منافع گروهی و یا فرقه‌¬ای و یا جهتی خاص‪.‬معاون اول رئیس‬ ‫پارلمان عراق تأکید کرد که ملت‪ ،‬دولت و پارلمان عراق همواره و پیوسته‬ ‫در گذشته‪ ،‬حال و آینده تأکید کرده است که تحریم علیه ایران موضوعی‬ ‫غیر قابل قبول و مطرود است به این دلیل که ملت را نشانه گرفته و در پی‬ ‫اعمال فشار بر مردم است‪.‬وی گفت‪ :‬عراق در گذشته و در حال‪ ،‬به حل‬ ‫مشکالت با توسل به قوانین بین‌المللی و در سایه نظارت سازمان ملل و‬ ‫مشارکت گروه¬‌های دیگر مانند اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان‬ ‫همکاری اسالمی که نقش بسزایی در حل چنین مشکالتی دارند‪ ،‬دعوت‬ ‫کرده است‪ .‬کعبی تأکید کرد که عراق معتقد است زور و خشونت ابزارهای‬ ‫ناکارآمدی در راستای برقراری صلح و ثبات هستند و عالوه بر آن پیامدهای‬ ‫شومی برای کشورهای منطقه دارد‪ .‬معتقد هستم که هر کشوری‪ ،‬قطر یا غیر‬ ‫قطر باید تسلیم قوانین و اراده خود باشد نه اینکه تابع اراده چنین کشورهایی‬ ‫با عناوین و مسماهایی چون مجموعه عربی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس‬ ‫باشد که همیشه و همچنان تسلیم و در خدمت اراده آمریکا و اسرائیل هستند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس پارلمان عراق در ادامه افزود‪ :‬ما در جایگاه دولت و ملت‬ ‫عراق همچنان تأکید می‌¬کنیم که حل مشکالت موجود امکان‌پذیر است‬ ‫اما نه در سایه اعمال شروط ظالمانه و اجباری و غیر قابل گذشت؛ بلکه میز‬ ‫مذاکرات با نظارت سازمان ملل بین طرف‌¬های درگیر حاکم و تعیین کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تأکید کرد توافق هسته¬‌ای که دستاورد سال¬‌های گذشته بود‪،‬‬ ‫آمریکا از آن به بهانه‌¬های واهی به صورت یک جانبه خارج و حاضر‬ ‫به پایبندی به تعهدات خود به عنوان یکی از طرف‌¬های مسئول نشد‪ ،‬اما‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر به همراه دیگر گروه‌¬های بین‌المللی‬ ‫در چارچوب این توافق باقی مانده و به تعهدات خود پایبند است‪.‬کعبی‬ ‫گفت‪ :‬معتقد هستیم که اعمال شروط گذشته و تکرار درخواست¬‌های‬ ‫پیشین که اساس گفت‌و‌گوها و مذاکرات در گذشته بوده کاملا مردود است‬ ‫و باید وساطت و میز مذاکره و بحث و رایزنی بین طرف‌های درگیر با نظارت‬ ‫سازمان ملل و حاکمیت اراده قانون بین المللی و اراده طرف‌¬های موجود‬ ‫اساس کار قرار گیرد چرا که فقدان این اراده‪ ،‬پیگیری اهداف دیگر را ناکام‬ ‫می¬‌گذارد‪.‬معاون اول رئیس پارلمان عراق گفت‪ :‬به اعتقاد من نشست¬‌هایی‬ ‫که در عربستان سعودی برگزار شد‪ ،‬هیچ ماحصل و دستاوردی نداشت‪ ،‬چرا‬ ‫که سمت و سوی آن فقط محکومیت جمهوری اسالمی ایران بود؛ کشوری‬ ‫که از تمام گروه‌¬های مقاومت علیه رژیم صهونیستی حمایت می‌¬کند حال‬ ‫آن که این نشست‌های سعودی‪ ،‬تجاوز اسرائیل به غزه و محاصره این منطقه و‬ ‫الحاق جوالن اشغالی سوریه به سرزمین¬‌های اشغالی و انتقال سفارت آمریکا‬ ‫به قدس را محکوم نکرد‪.‬وی تأکید کرد که موضع عراق به‌رغم حضور‬ ‫«برهم صالح» رئیس جمهوری این کشور در نشست¬‌های مذکور کاملا‬ ‫واضح و مشخص است‪ .‬رئیس جمهور و وزیر امور خارجه عراق به صراحت‬ ‫تأکید کردند که پیش‌نویس این بیانیه بدون حضور یا حصول موافقت‬ ‫آنها نوشته شده است و ما بخشی از این بیانیه نبودیم‪ ،‬بیانیه‌¬ای که به جای‬ ‫محکومیت ایران باید تمام تجاوزهای صورت گرفته در جهان از فلسطین‬ ‫گرفته تا یمن و سوریه را که رژیم صهیونیستی پشت صحنه تمام آنهاست‪،‬‬ ‫محکوم می¬‌کرد‪.‬معاون اول رئیس پارلمان عراق در پایان گفت‪ :‬ایران از‬ ‫تمام جنبش‌¬های آزادی‌خواه جهان حمایت می¬‌کند و باید بیانیه پایانی‬ ‫این نشست درباره نقش ایران در منطقه منصفانه و به دور از جانبداری صادر‬ ‫می¬‌شد و بر حفظ توازن تکیه می‌¬کرد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫برانکوسه‌شنبهازایرانمی‌رود‬ ‫سرمربی پرسپولیس بامداد روز سه‌شنبه به کشورش خواهد رفت و با توجه به بد قولی مدیران پرسپولیس در پرداخت‬ ‫مطالباتش مشخص نیست که به ایران بازمی‌گردد یا خیر‪.‬تیم فوتبال پرسپولیس (یکشنبه‌) در جریان فینال جام حذفی‬ ‫فوتبال ایران به مصاف داماش گیالن رفت و پس از این بازی طبق برنامه کاروان پرسپولیس صبح روز بعد به تهران‬ ‫بازگشت تا تعطیالت پایان فصل خود را سپری کند‪ .‬از این رو طبق برنامه برانکو ایوانکوویچ و دستیاران کرواتش بامداد‬ ‫روز سه‌شنبه ایران را به مقصد کرواسی ترک می‌کنند تا چند روزی را استراحت کنند‪.‬طی چند روز اخیر مدیران باشگاه‬ ‫پرسپولیس تالش زیادی انجام دادند که طلب حدود ‪ ۵۰۰‬هزار دالری برانکو را پیش از سفر به کرواسی به او پرداخت‬ ‫کنند اما پیگیری‌های خبرنگار ایسنا نشان دهنده این است که پرداخت چنین پولی فع ً‬ ‫ال در توان باشگاه نیست‪ .‬از این رو‬ ‫سرمربی پرسپولیس به همراه دستیارانش بدون اینکه مطالبات خود را بگیرند باید به کرواسی سفر کنند‪.‬‬ ‫شروع طوفانی ایران در لیگ‬ ‫ملت‌های والیبال با ‪ ۳‬برد‬ ‫ورزش‬ ‫مدال‌آوران چشم‌انتظار‬ ‫تصمیم مسئوالن‬ ‫ایران با شکست دادن آلمان در بازی سوم از هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ‪ ،۲۰۱۹‬توانست با کسب سه‬ ‫خبر‬ ‫پیروزی متوالی شروع طوفانی داشته باشد و هفته نخست را با نتیجه ای مقتدرانه به پایان برساند‪.‬‬ ‫از ساعت ‪( ۱۲:۳۰‬یکشنبه) ‪ ۱۲‬خرداد ماه ‪ ۱۳۹۸‬در آخرین روز از هفته نخست‬ ‫لیگ ملت‌های والیبال ‪ ۲۰۱۹‬در چین‪ ،‬تیم ملی والیبال ایران به مصاف تیم آلمان رفت‬ ‫که توانست با نتیجه سه بر صفر این تیم را هم شکست دهد تا با به دست آوردن سه‬ ‫برد متوالی‪ ،‬شروع طوفانی در این دوره از رقابت‌ها داشته باشد‪.‬ترکیب تیم ایران را در‬ ‫شروع این دیدار سعید معروف‪ ،‬میالد عبادی‌پور‪ ،‬سید محمد موسوی‪ ،‬پوریا فیاضی‪،‬‬ ‫امیر غفور و علی‌اصغر مجرد تشکیل می‌دادند‪ .‬آلمان نیز با لباس قرمز و مشکی و با‬ ‫ترکیب موریتز‪ ،‬داوید‪ ،‬مارکوس بوهمه‪ ،‬آنتون برهمه‪ ،‬سیمون و جان زیمرمان بازی‬ ‫را شروع کرد‪.‬‬ ‫ست اول‪ ۲۸ - ۳۰ :‬ایران‬ ‫در شروع ست نخست آلمانی‌ها عملکرد بهتری داشتند و توانستند چهار امتیاز‬ ‫اختالف را ایجاد کرده و ‪ ۶-۲‬از ایران پیش بیفتند اما‪ ،‬با سرویس‌های قدرتی پوریا‬ ‫فیاضی ایران توانست فاصله را کم کند و وقت استراحت فنی اول را بنده شود‪ .‬با‬ ‫شروع مجدد بازی عملکرد خوب ایران در دریافت اول و سرویس ادامه داشت و‬ ‫توانست دو امتیاز از آلمان پیش بیفتد‪ .‬روند خوب ایران در دریافت‌های اول ادامه‬ ‫داشت‪ ،‬تا اینکه با دفاع روی تور محمد موسوی ایران به امتیاز ‪ ۱۶‬رسید و وقت‬ ‫استراحت فنی دوم را هم ‪ ۱۶-۱۳‬به سود خود کرد‪.‬‬ ‫با ورود دو تیم به زمین آلمانی‌ها دو امتیاز متوالی را کسب کردند اما همچنان‬ ‫نتیجه بازی ‪ ۱۷-۱۶‬به سود ایران بود‪ .‬با دریافت‌های اول خوب آلمان‌ها‪ ،‬سرانجام‬ ‫بازی در امتیاز ‪ ۱۸‬به تساوی کشیده شد تا ایران درخواست استراحت کند‪ .‬در‬ ‫یک رالی زیبا دفاع روی تور ایران عملکرد خوبی داشت تا اینکه بلندقامتان ایران‬ ‫‪ ۱۹-۱۸‬از حریف پیش افتادند‪ .‬آلمان‌ها که عملکرد خوبی را بعد از استراحت فنی‬ ‫دوم داشتند‪ ،‬با کسب دو امتیاز متوالی بار دیگر از ایران پیش افتادند تا کوالکوویچ‬ ‫درخواست وقت استراحت کند که این وقفه نتیجه مثبت داشت و ملی‌پوشان دو‬ ‫امتیاز متوالی را کسب کرده و ‪ ۲۱-۲۲‬از آلمان پیش افتادند تا آلمانی‌ها تقاضای وقت‬ ‫استراحت کنند‪.‬‬ ‫با بازگشت دو تیم به زمین با درخشش فیاضی ایران یک امتیاز دیگر را کسب‬ ‫کرد تا ایران را ‪ ۲۳-۲۱‬پیش بیاندازد‪ .‬آلمانی‌ها سرانجام در امتیاز ‪ ۲۴‬بازی را به‬ ‫تساوی کشاندند و پس از یک رالی زیبا با کسب یک امتیاز دیگر ‪ ۲۵-۲۴‬از ایران‬ ‫پیش افتادند‪ .‬دو تیم که نمی‌خواستند تسلیم شوند تا امتیاز ‪ ۲۶‬با هم برابر پیش‬ ‫می‌رفتند تا اینکه ایران با حرکت دوبل وسط عبادی‌پور امتیاز ‪ ۲۷‬را گرفت و پیش‬ ‫افتاد‪ .‬با خراب شدن سرویس بازیکن آلمان ایران در امتیاز ‪ ۲۹‬پیش افتاد و با سرویس‬ ‫خوب امیر غفور توانست امتیاز ‪ ۳۰‬را کسب کرده و ‪ -۲۸ ۳۰‬پیروز این ست شود‪.‬‬ ‫ست دوم‪ ۲۷ - ۲۹ :‬ایران‬ ‫با شروع ست دوم ژرمن‌ها با به کار گیری سرعت در خط حمله دفاع ایران را‬ ‫جا گذاشته و ‪ ۴‬بر ‪ ۱‬پیش افتادند‪ .‬آلمان‌ها که عملکرد خوبی در این ست داشتند‪ ،‬با‬ ‫حفظ فاصله سه امتیازی نخستین وقت استراحت فنی خود در این بازی را با نتیجه ‪۸‬‬ ‫‪ -۵‬در ست دوم کسب کردند‪ .‬با ورود دو تیم به زمین ایران با درخشش امیر غفور‬ ‫و فیاضی ‪ ۴‬امتیاز متوالی را کسب کرده و ‪ ۹ - ۱۰‬از آلمان پیش افتاد‪ .‬در حالی‬ ‫که آلمان با کسب دو امتیاز متوالی ‪ ۱۱ - ۱۲‬از ایران پیش افتاده بود‪ ،‬با دفاع زیبای‬ ‫موسوی ایران در امتیاز ‪ ۱۲‬بازی را به تساوی کشاند اما‪ ،‬بار دیگر با دریافت‌های‬ ‫خوب آلمانی‌ها اختالف امتیازت به دو رسید تا ژرمن‌ها ‪ ۱۴-۱۲‬پیش بیافتند‪ .‬با‬ ‫درخشش محمد موسوی در دفاع روی تور و در خط سرویس با گرفتن دو امتیاز‬ ‫متوالی‪ ،‬ایران توانست از آلمان پیش افتاده و ‪ ۱۶-۱۴‬وقت استراحت فنی دوم را از آن‬ ‫خود کند‪.‬با شروع مجدد بازی آلمانی‌ها با زدن سرویس‌های جهشی موجی با دقت‬ ‫باال‪ ،‬سه امتیاز متوالی را کسب کرده و ‪ ۱۷-۱۶‬از ایران پیش افتادند تا کوالکوویچ‬ ‫را مجبور به درخواست وقت استراحت کنند‪ .‬در ادامه با عملکرد خوب فیاضی در‬ ‫دریافت‌های اول‪ ،‬دو امتیاز برای ایران کسب شد تا یک امتیاز از آلمان پیش افتاده‬ ‫و آن‌ها را وادار به درخواست وقت استراحت کنند‪ .‬با دریافت‌های خوب ژرمن‌ها‬ ‫در اواخر ست دوم‪ ،‬دو امتیاز متوالی برای آن‌ها کسب شد تا ‪ ۲۴-۲۳‬از ایران پیش‬ ‫بیفتند‪ .‬در این ست نیز دو تیم به صورت پایاپای تا امتیاز ‪ ۲۶‬پیش می‌رفتند تا اینکه با‬ ‫اشتباه پاسور آلمان‪ ،‬ایران به امتیاز ‪ ۲۷‬رسید‪.‬در ادامه هم این ایران بود که برتری خود‬ ‫را حفظ کرد و در نهایت با نتیجه ‪ ۲۷ - ۲۹‬پیروز ست دوم بازی شد‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫اواخر این ست آندره جیانی سرمربی تیم آلمان به دلیل اعتراضات زیادش به داوری‪،‬‬ ‫با کارت زرد جریمه شد‪.‬‬ ‫ست سوم‪ ۲۰ - ۲۵ :‬ایران‬ ‫از ابتدای این ست ایران برتری خود را به حریف دیکته کرد و توانست با‬ ‫درخشش فیاضی در خط سرویس چهار امتیاز اختالف را ایجاد کند تا آلمانی‌ها‬ ‫درخواست وقت استراحت کنند‪ .‬ایران با حفظ چهار امتیاز اختالف با حساب ‪۴ - ۸‬‬ ‫وقت استراحت فنی نخست را از آن خود کرد‪ .‬با ورود دو تیم به زمین آلمانی‌ها با‬ ‫عملکرد خوب در خط سرویس ‪ ۴‬امتیاز متوالی را کسب کرده و بازی را به تساوی‬ ‫کشاندند تا ایگور کوالکوویچ برای ایران تقاضای وقت استراحت کند‪ .‬هر دو تیم با‬ ‫به کار گیری سرعت به صورت پایاپای در این ست پیش می‌رفتند تا اینکه با خطای‬ ‫تور بازیکن آلمان‪ ،‬ایران ‪ ۱۵-۱۴‬پیش افتاد‪ .‬با آبشار پر قدرت امیر غفور‪ ،‬ایران با‬ ‫نتیجه ‪ ۱۶-۱۵‬وقت استراحت فنی دوم را هم در این ست کسب کرد‪.‬‬ ‫با ورود دو تیم به زمین بار دیگر فیاضی خوش درخشید و توانست اختالف را‬ ‫به دو امتیاز افزایش داده و ایران را ‪ ۱۶ - ۱۸‬پیش بیاندازد‪ .‬در ادامه هم امیر غفور‬ ‫توانست با سرویس‌های قدرتی خود اختالف را به ‪ ۵‬امتیاز افزایش داده و بازی‬ ‫‪ ۲۲-۱۷‬شود‪ .‬در ادامه هم این ایران بود که با سرویس‌های خوب اختالف امتیاز را‬ ‫حفظ کرده و ‪ ۲۵-۲۰‬پیروز ست پایانی شد تا در مجموع سه بر صفر به عنوان پیروز‬ ‫این دیدار معرفی شود‪.‬ایران در بازی‌های قبلی هم ‪ ۳-۱‬ایتالیا را برده بود و برابر چین‬ ‫میزبان ‪ ۳-۰‬پیروز شد‪.‬‬ ‫طبیعت قم پس از ‪ 10‬سال‬ ‫قهرمانبازی‌هایپاراآسیایی‪۲۰۱۸‬جزئیاتدیدار‬ ‫چنددقیقه‌ایخودبارئیسجمهورراتشریحکرد‪.‬پیمان‬ ‫نصیری دارنده مدال طالی دوی‪ 1500‬متر در بازی‌های‬ ‫پاراآسیایی‪ 2018‬اندونزیدربارهدیدارمدال‌آورانبازی‌های‬ ‫آسیاییوپاراآسیایی‪ 2018‬اندونزیبارئیسجمهور‬ ‫اظهارداشت‪:‬قراربوددراینجلسهپاداشمدال‌آوراناهدا‬ ‫شود‪،‬امادولتی‌هااززیراینموضوعفرارکردندکهالبته‬ ‫ورزشکاراننیزعکس‌العملنشاندادند‪.‬النازدارابیانکه‬ ‫یکیازورزشکارانسخنراندراینمراسمبود‪،‬صحبت‌های‬ ‫خوبیرادرخصوصپاداش‌هامطرحکرد‪.‬ویافزود‪:‬من‬ ‫هممی‌خواستمشخصاًنامه‌ایرابهرئیسجمهوربدهم‬ ‫که اجازه این کار داده نشد‪ .‬البته وزیر ورزش نامه را از من‬ ‫گرفتتاتقدیمرئیسجمهورکند‪.‬سلطانی‌فرهمچنیندر‬ ‫پایانمراسمدستمراگرفتومراپیشرئیسجمهوربرد‪.‬‬ ‫منبهروحانیگفتمکهماورزشکارانچهارسالزحمت‬ ‫کشیده‌ایم وازعمروخانواده‌مانگذشته‌ایمتابتوانیمبرای‬ ‫ایرانافتخارکسبکنیم‪.‬مانهحقوقونهدرآمدثابتیداریم‬ ‫وتمامدلخوشی‌مانهمینجوایزاستکهامیدوارممسئوالن‬ ‫تدبیرکنند‪.‬رئیسجمهورهمباتصدیقاینصحبت‌ها‪،‬‬ ‫عکس‌العملنشانداد‪.‬بههرحالدیشبدست‌خالیماندیم‬ ‫وقراراستتکلیفنهاییجوایزطییکیدوروزآیندهو‬ ‫درجلسهمسئوالنمربوطهمشخصشود‪.‬دارندهمدالبرنز‬ ‫بازی‌هایپارالمپیک‪ 2016‬ریوادامهداد‪:‬شنیده‌امکهقرار‬ ‫استحوالهسکه‌هابهقیمت‪ 3‬تا‪ 3.2‬میلیونتومانباشدکه‬ ‫واقعاًهیچکدامازماورزشکارانازاینمبلغراضینیستیم‬ ‫ودوبارهپیگیریمی‌کنیم‪.‬قب ً‬ ‫الکهحواله‪ 1.8‬میلیونیداده‬ ‫می‌شد‪،‬قیمتسکه‪ 2‬میلیونتومانبود‪،‬اماحاالقراراست‬ ‫برایسکه‌هاییکهبیشاز‪4.5‬میلیونهستند‪،‬حواله‪3‬میلیونی‬ ‫داده شود‪ .‬اگر در حد‪ 500‬هزار تومان از قیمت هر سکه‬ ‫کم و سپس حواله‌اش داده شود‪ ،‬ورزشکاران نیز درک‬ ‫می‌کنند‪،‬امااینتفاوتزیاداست‪.‬نصیریبابیاناینکهشرایط‬ ‫ورزشکارانبایددرکشود‪،‬گفت‪:‬مسئلهمهمیکهوزارت‬ ‫ورزش آن را درک نمی‌کند‪ ،‬این است که کمک روحی‬ ‫می‌تواندبهترینکمکبهورزشکاراندرآستانهبازی‌های‬ ‫كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا‬ ‫المپیکوپارالمپیک‪2020‬توکیوباشد‪.‬اگرپاداش‌هاکامل‬ ‫پرداختمی‌شد‪،‬نهتنهاروحیهورزشکارانباالمی‌رفت‪،‬‬ ‫بلکهباهمینتصمیمخیلیازهزینه‌هایدیگرنیزکاهشپیدا‬ ‫می‌کرد‪.‬درواقعازسیاستبهخرجدادهمی‌شد‪،‬می‌توانستند‬ ‫شرایطبهتریراایجادکنندودیگرهزینه‌هارادرمسیر‬ ‫آماده‌سازیورزشکارانراکاهشبدهند‪.‬واقعیتایناست‬ ‫کهورزشکارانانگیزهندارند‪،‬چونبدبینشد‌هاند‪.‬بههرحال‬ ‫بایدیکدلخوشیپسازاینهمهتالشوزحمتداشته‬ ‫باشندکهمتأسفانهاینحقدادهنمی‌شود‪.‬‬ ‫ویدرپاسخبهاینسوالکهآیادربارهاظهارنظرچندی‬ ‫قبلمحمدرضاداورزنیمعاونوزیرورزشنیزبارئیس‬ ‫جمهورصحبتکردیاخیر؟عنوانکرد‪:‬فرصتبرای‬ ‫اینکارفراهمنشدوسایرمسائلرابهرئیسجمورگفتم‪.‬‬ ‫واقعاًتعجبمی‌کنمازچنینجایگاهیکهبدونفکروبا‬ ‫عصبانیتآنحرف‌هارامطرحکردوبحثراسیاسیکرد‪.‬‬ ‫اوبهدلیلفرارازمسئولیتبحثراسیاسیکرد‪.‬بهنظرمقرار‬ ‫دادنورزشکارجلوینظامیکخیانتاست‪.‬‬ ‫‪Ava Dental Clinic‬‬ ‫دکرت فالح سابق‬ ‫طرف قرارداد بابيمه بانكهای‬ ‫تجارت‪،‬ملت و صادرات‬ ‫چرا خشونت در ورزشگاه‬ ‫های ایران باال گرفته است؟‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه كليه خدمات دندانپزشكي‬ ‫‪ -١‬خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه‬ ‫‪ -٢‬ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت‬ ‫‪ -٣‬درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي‬ ‫ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي‬ ‫‪ -٤‬انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )‬ ‫‪ -٥‬درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها‬ ‫جهت فضاهاي بي دنداني‬ ‫‪ -٦‬درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم‬ ‫‪ -٧‬درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته‬ ‫‪ -٨‬جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ‪،‬جراحي هاي لثه و‪...‬‬ ‫قيطريه‪ -‬بلوار اندرزگو‪ -‬نبش كوچه عبدالهی جنوبی ‪ -‬پالك ‪ - ٧٢‬ساختمان پارسيان ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬واحد‪6‬‬ ‫‪0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤‬‬ ‫اينستاگرام‪ava_dentalclinic:‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 874

روزنامه صدای اصلاحات شماره 874

شماره : ۸۷۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 873

روزنامه صدای اصلاحات شماره 873

شماره : ۸۷۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 872

روزنامه صدای اصلاحات شماره 872

شماره : ۸۷۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه صدای اصلاحات شماره 871

روزنامه صدای اصلاحات شماره 871

شماره : ۸۷۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!